Hồ Chí Minh – Nhà văn hóa của tương lai

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh – Nhà văn hóa của tương lai

Thông tin xb: H. : Dân trí, 2018

Mô tả vật lý: 183tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Văn hóa

Tác giả bổ sung: Hoàng Chí Bảo; Lê Kim Dung; Đỗ Đình Hã ; Phạm Mai Hùng; Trình Mưu

Sự thừa nhận rộng rãi của thế giới đối với nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh được xác lập dựa trên một sư nghiệp văn hóa đồ sộ mà Người đã cống hiến cho dân tộc và nhân loại. Tư tưởng văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh là quá trình tiếp thu những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc, hòa trộn và chắt lọc tinh hoa văn hóa cả phương Đông và phương Tây, của cổ điển và hiện đại, là một sự giao hòa đẹp đẽ.

Cuốn sách “Hồ Chí Minh – Nhà văn hóa của tương lai” bao gồm tập hợp các bài viết, nghiên cứu, tham luận khoa học của các tác giả đầu ngành về tư tưởng Hồ Chí Minh. Nội dung sách đã đi sâu nghiên cứu, phân tích, luận giải nhiều vấn đề lớn, quan trọng về tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh, tập trung chủ yếu như: văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh; văn hóa soi đường cho quốc dân đi – một quan điểm độc đáo của Hồ Chí Minh; giá trị thời đại của văn hóa Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh – nhà văn hóa của tương lai; Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong xây dựng và phát triển văn hóa;…

Đây là tài liệu quý cho những bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn những giá trị, ý nghĩa to lớn, tầm vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-790728.html