Bài 11. The staff's day

E-mail Print

1. Bạn đọc mang giấy hẹn đến lấy thẻ tại phòng thẻ

 

- Good morning, madam!

- Good morning! Can I help you!

- May I get my library card!

- Yes, of course. Take a seat and give me your piece of note, please!

- Oh, yes. Here you are.

- Could you wait for a moment when I look for your card, please. Ah, here is yours

- That’s a nice picture, thank you!

- You are welcome!

 

2. Một bạn đọc muốn đọc sách nhưng thẻ của bạn đã hết hạn. Thủ thư đề nghị bạn làm thẻ mới và nhắc bạn tới phòng thẻ để biết thêm thông tin.

 

R: I want to read 2 these books, may I?

L: Please , give me your Library card!

R: Here you are

L: Sorry, your Library card is over date (at the end of the date line), you need to change a new one to continuesly using our services. Please go to the Card issue Section to get information in detail.

R: oh, yes. I don’t notice it before. Thank you so much!

 

3. Một bạn đọc đến thư viện vào ngày nội dịch. Bạn đã hỏi nhân viên vì sao hôm nay thư viện đóng cửa và hỏi xem buổi chiều thư viện có mở cửa không, khi nào thì là ngày nội dịch. Nhân viên thư viện đã trả lời ngày nội dịch là vào ngày thứ 5 tuần thứ 2 hàng tháng và nhắc bạn ngày mai lại đến.

 

- Uhm! I am wondering that Why Library is closed today, sir?

- Because, it’s our staff’s day or day of staff on Thursday.

- Will it be opened in the affternoon?

- No, it will not be.Therefore, you can come back to use library by tomorrow.

-  So, every Thursdays are staff’s days, is it right?

- No, it is applied for Thursdays on the second week of month.

- Oh, I see. Thank you very much.

 

New words:

At the end of the date line: Hết hạn

Card issue section: Phòng cấp thẻ

Continuesly: Tiếp tục

Get information in detail: Có thông tin chi tiết

Library card: Thẻ thư viện

Notice: Chú ý

Piece of note: Giấy hẹn

Staff’s day: Ngày nội dịch