Bài 3: Australian tourists at security gate

E-mail Print

Tại cổng bảo vệ, 2 người khách du lịch đến từ Úc muốn đề nghị được vào thăm thư viện. Nhân viên bảo vệ đã kiểm tra hộ chiếu, cho phép họ vào và yêu cầu họ gửi đồ.

Tourists: Good morning, sir. We are tourists from Australia. Can we visit your library?

Security guard: Yes, you are welcome! Do you have passports?

T: Yes, here you are

S: OK! Please let your luggage at guard baggage room before you get in .

T: Sure. Thank you.