Trưng bày tư liệu chuyên đề Kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến; 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

E-mail Print

Thắng lợi của Cách mạng tháng 8 năm 1945 là bước ngoặt vĩ đại của dân tộc, chấm dứt ách đô hộ hơn 80 năm của thực dân Pháp, mở ra kỷ nguyên độc lập, dân chủ của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, ngay khi vừa giành lại độc lập, đất nước đã phải đối diện với tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" bởi thù trong giặc ngoài. Trong hoàn cảnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến. Đó là lời hịch cứu nước, thể hiện ý chí quyết tâm sắt đá của cả dân tộc, khơi dậy sức mạnh chủ nghĩa yêu nước, truyền thống anh hùng bất khuất; động viên, thôi thúc, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bước vào cuộc kháng chiến giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2021); 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021), Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Trưng bày chuyên đề giới thiệu 400 tư liệu theo các nội dung chính: Toàn quốc kháng chiến – Tiếng gọi non sông; Quân đội nhân dân Việt Nam – Vang mãi bản hùng ca với mong muốn cung cấp cho độc giả những thông tin hữu ích về đường lối kháng chiến, về nghệ thuật quân đội trong cuộc chiến tranh cách mạng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, về chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của quân và dân ta. Những chiến công oanh liệt mà quân đội nhân dân Việt Nam giành được là nguồn lực quan trọng và niềm tin để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bước qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ, phát triển nhanh và bền vững.

Hình ảnh sự kiện:

2021-12-22-trung-bay-02

2021-12-22-trung-bay-03

2021-12-22-trung-bay-04

_________________

Tin: Đặng Dung; Ảnh: Việt Đức


Đọc thêm cùng chuyên mục: