Trưng bày Tư liệu - Báo Xuân Giáp Thìn 2024 “Khát vọng mùa xuân - Niềm tin với Đảng”

E-mail Print

Mừng Xuân Giáp Thìn 2024, hướng tới kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) tổ chức Trưng bày Tư liệu - Báo Xuân Giáp Thìn năm 2024 với chủ đề “Khát vọng mùa xuân – Niềm tin với Đảng”.

2024-02-01-trung-bay-01

Không gian trưng bày giới thiệu hơn 300 tư liệu dạng sách và 300 ấn phẩm báo, tạp chí được sắp xếp theo 04 nội dung xuyên suốt, nhằm tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 94 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng; khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2024-02-01-trung-bay- 2

Phần 1: Là tập hợp các tài liệu viết về quá trình thành lập và truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; vai trò lãnh đạo, bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, năng lực và sức chiến đấu của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt tiến trình lịch sử phát triển của cách mạng, của dân tộc, đặc biệt trong những giai đoạn mang tính chất bước ngoặt, phải đương đầu với mọi thử thách, gian nguy “ngàn cân treo sợi tóc” đã có những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, đưa cách mạng Việt Nam tiến lên giành độc lập dân tộc; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2024-02-01-trung-bay- 3

Phần 2: Bao gồm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những tài liệu viết về hành trình và thành tựu trong sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trong gần 40 năm qua, là cơ sở, tiền đề vững chắc, tạo động lực mới, khí thế mới, niềm tin vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ, xây dựng đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

2024-02-01-trung-bay- 5

Phần 3: Bao gồm Bộ sưu tập tư liệu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều bài viết của các phóng viên, tác giả, nhà nghiên cứu phản ánh các hoạt động, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về những vấn đề như: nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị các cấp, xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân; chăm lo phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2024-02-01-trung-bay- 6

Phần 4: Bên cạnh các tư liệu là sách, không gian trưng bày cũng giới thiệu đến công chúng và bạn đọc hơn 300 ấn phẩm báo, tạp chí, đặc san số Xuân của các Bộ, Ban, ngành Trung ương; các ấn phẩm báo chí của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là những ấn phẩm đặc sắc, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung tập trung phản ánh toàn diện, đa chiều về các mặt đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, văn hóa truyền thống, tập tục cổ truyền của người dân Việt Nam, những chủ trương quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự đoàn kết, đồng thuận, đồng lòng của toàn dân cả nước trong năm qua.

Thời gian trưng bày từ ngày 26/01/2024 đến hết ngày 28/02/2024 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

Hình ảnh không gian trưng bày:

2024-02-01-trung-bay- 2

2024-02-01-trung-bay- 7

2024-02-01-trung-bay- 8

2024-02-01-trung-bay- 3

2024-02-01-trung-bay- 4

2024-02-01-trung-bay- 9

2024-02-01-trung-bay- 5

_______________

Tin: Đặng Tuyết Dung; Ảnh: Nguyễn Phương Nhung


Đọc thêm cùng chuyên mục: