Trưng bày sách, báo, tạp chí về Khởi nghĩa giành chính quyền Cách mạng tháng Tám năm 1945

E-mail Print

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2015), được sự chỉ đạo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình, ngày 18/8/2015, Thư viện tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Trưng bày sách, báo, tạp chí về Khởi nghĩa giành chính quyền Cách mạng tháng Tám năm 1945 nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung tư liệu được trưng bày bao gồm: 1.500 cuốn sách viết về lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Về hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của nhân dân Việt Nam; Những thành tựu đạt được trong công cuộc kiến thiết đất nước, quê hương trong 70 năm qua. Ngoài ra, sự kiện còn giới thiệu gần 100 loại báo, tạp chí; 100 diễn ca ảnh về bài ca dựng nước, Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc và đất nước trọn niềm vui, 50 tấm bản đồ về chủ quyền biển đảo, những danh nhân, anh hùng của vùng đất Quảng Bình, những hình ảnh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hoá, Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

Hoạt động này nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hoà bình của dân tộc; đề cao tinh thần đoàn kết các dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII. Đồng thời, nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm của cả nước trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc trong thời kỳ mới, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Triển lãm mở cửa từ ngày 19/8/2015 đến ngày 02/9/2015.

Hình ảnh cùng sự kiện:

 

 

______________

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Nguyệt - Thư viện tỉnh Quảng Bình


Đọc thêm cùng chuyên mục: