Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII

E-mail Print

Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/ĐU, ngày 27/07/2022 của Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (BVHTTDL), Kế hoạch số 82-KH/ĐU, ngày 05/08/2022 của Đảng ủy Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII, từ ngày 8-16/8/2022, 07 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ TVQG đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII cho toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày, kết hợp nghiên cứu, học tập, quán triệt 01 ngày tại Hội nghị với tự học, nghiên cứu của đảng viên, viên chức và người lao động 0,5 ngày tại Chi bộ. Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt tập trung vào 04 chuyên đề quan trọng gồm Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới“; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Hội nghị giúp cấp ủy, đảng viên, viên chức và người lao động nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ TVQG, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Một số hình ảnh về Hội nghị tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam:

2022-08-18-tw5- 2

2022-08-18-tw5- 3

2022-08-18-tw5- 4

2022-08-18-tw5- 5

2022-08-18-tw5- 6

2022-08-18-tw5- 7

2022-08-18-tw5- 8

_____________

Tin: Thu Phương; Ảnh: Phòng Thông tin tư liệu


Đọc thêm cùng chuyên mục: