Phòng Tin học

E-mail Print

Chức năng

  • Tổ chức, quản lý hệ thống và các dịch vụ thông tin của Thư viện Quốc gia Việt Nam;

Nhiệm vụ

  • Quản trị mạng LAN, đảm bảo phần cứng, phầm mềm cho các hệ thống tin học tại Thư viện Quốc gia Việt Nam
  • Tổ chức, quản lý, phục vụ theo yêu cầu độc giả tại phòng Đa Phương tiện
  • Xây dựng, bảo trì, cập nhật  và quản lý trang web của Thư viện
  • Quản trị CSDL, hiệu đính, chỉnh lý các CSDL và đưa dữ liệu mới lên website đúng thời hạn
  • Hướng dẫn và trợ giúp việc ứng dụng công nghệ thông tin cho các thư viện trong cả nước theo định hướng của Bộ Văn hóa, Thể thao – Du lịch
  • Đúc rút kinh nghiệm, xây dựng lý luận và hướng dẫn nghiệp vụ về lĩnh vực công tác được phân công