Phòng Nghiên cứu khoa học và Hướng dẫn nghiệp vụ

E-mail Print

Chức năng

  • Tổ chức, thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học của đơn vị. Hướng dẫn nghiệp vụ thư viện cho mạng lưới thư viện cả nước theo chức năng, nhiệm vụ của TVQG

Nhiệm vụ

  • Thực hiện kế hoạch nghiên cứu các đề tài khoa học đã được phê duyệt.
  • Phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ khác, nghiên cứu áp dụng các chuẩn nghiệp vụ, quy trình công nghệ kỹ thuật, định mức lao động của các khâu công tác trong đơn vị và của ngành thư viện.
  • Tổ chức biên soạn các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ.
  • Phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng và thực hiện kế hoạch hướng dẫn nghiệp vụ cho những người làm công tác thư viện.
  • Tổng hợp hoạt động của các thư viện trong hệ thống thư viện công cộng; Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo và đi công tác địa phương để hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ thư viện
  • Đúc rút kinh nghiệm, xây dựng lý luận và hướng dẫn nghiệp vụ về lĩnh vực công tác được phân công.

Sản phẩm, dịch vụ

  • Tổ chức thực hiện các công trình nghiên cứu về thư viện học, thư mục học và thông tin học.
  • Phối hợp biên soạn và xuất bản một số tài liệu về nghiệp vụ thông tin - thư viện.