Phòng Đọc

E-mail Print

Chức năng

 • Tổ chức sử dụng và quản lý vốn tài liệu của Thư viện theo chức năng, nhiệm vụ của TVQG.

Nhiệm vụ

 • Tổ chức hệ thống phòng phục vụ về việc đọc của bạn đọc
 • Quản lý, kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở bạn đọc thực hiện nghiêm chỉnh nội quy sử dụng và bảo quản tài liệu Thư viện.
 • Nhận, trả tài liệu về kho khi bạn đọc đã sử dụng xong
 • Phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng trong việc hướng dẫn bạn đọc có nhu cầu tìm tin, tìm tài liệu trong thư viện.
 • Đăng ký làm thủ tục cấp thẻ cho đối tượng bạn đọc theo quy định.
 • Đúc rút kinh nghiệm, xây dựng lý luận và hướng dẫn nghiệp vụ về lĩnh vực công tác được phân công.

Sản phẩm, dịch vụ

 • Tổ chức các dịch vụ mượn, trả tài liệu đọc tại chỗ theo hai phương thức: Tự chọn và Yêu cầu tại các phòng phục vụ thuộc phòng Đọc
 • Phòng đọc tự chọn Khoa học xã hội & nhân văn
 • Phòng đọc tự chọn Tự nhiên & ứng dụng
 • Phòng đọc Đa ngôn ngữ
 • Phòng đọc Yêu cầu
 • Phòng đọc tài liệu số hóa
 • Phòng đọc cho các Nhà nghiên cứu & Doanh nhân.