Thư viện Quốc gia Việt Nam báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 20 CT/TW của Ban Bí thư

E-mail Print

Ngày 11/7/2013, Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) đã có buổi làm việc với Đoàn cán bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, do Ông Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật làm trưởng đoàn. Đoàn cán bộ đã khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 20 CT/TW ngày 27/1/2003 của Ban Bí thư “Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới” tại TVQG.

7-11-bcct-bbt-01

Tại buổi làm việc, bà Phan Thị Kim Dung - Giám đốc TVQG đã nêu tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 CT/TW tại Thư viện ngay sau khi Chỉ thị được ban hành. Thư viện đã quán triệt, đẩy mạnh việc phổ biến, khai thác và sử dụng sách lý luận chính trị về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo đúng quy định. Sau 10 năm triển khai thực hiện, đến nay, việc phổ biến, khai thác và sử dụng sách lý luận chính trị phục vụ bạn đọc tại TVQG nhìn chung đã góp phần tuyên truyền, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đóng vai trò quan trọng trong đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước; góp phần cùng cả nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

7-11-bcct-bbt-03

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Báo cáo còn chỉ ra một số tồn tại trong việc thực hiện Chỉ thị như: việc thu thập nguồn sách lý luận chính trị còn chưa kịp thời, đầy đủ; chưa nắm bắt được sát yêu cầu hiện nay của bạn đọc và xã hội về sách lý luận chính trị… TVQG đã đề ra phương hướng và một số kiến nghị nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị trong tình hình mới

________________

Tin: Thu Phương; Ảnh: Hồng Vân


Đọc thêm cùng chuyên mục: