File ISO (ISIS)

Nếu phần mềm quản trị thư viện có tích hợp chức năng nhập biểu ghi qua giao thức Z39.50, các thư viện có thể kết nối đến máy chủ Z39.50 của Thư viện Quốc gia Việt Nam để tải biểu ghi [xem tại đây]

Thư mụcFiles

folder icon 8 ISO-2021

Nếu phần mềm quản trị thư viện có tích hợp chức năng nhập biểu ghi qua giao thức Z39.50, các thư viện có thể kết nối đến máy chủ Z39.50 của Thư viện Quốc gia Việt Nam để tải biểu ghi [xem tại đây]

folder icon 11 Dữ liệu sách Quỹ Châu Á-ISO

Nếu phần mềm quản trị thư viện có tích hợp chức năng nhập biểu ghi qua giao thức Z39.50, các thư viện có thể kết nối đến máy chủ Z39.50 của Thư viện Quốc gia Việt Nam để tải biểu ghi [xem tại đây]

folder icon 12 ISO-2020

Nếu phần mềm quản trị thư viện có tích hợp chức năng nhập biểu ghi qua giao thức Z39.50, các thư viện có thể kết nối đến máy chủ Z39.50 của Thư viện Quốc gia Việt Nam để tải biểu ghi [xem tại đây]


Không có tài liệu nào trong thư mục này