Dịch vụ đào tạo - tập huấn

E-mail Print

Hàng năm TVQG thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn, đào tạo tập trung nghiệp vụ thư viện, cho các đối tượng đang làm công tác thư viện.

  •          Đào tạo về nghiệp vụ thư viện
  •         Thực tập sinh [miễn phí]
  •         Tin học & tin học trong công tác thư viện
  •          Số hóa tài liệu thư viện

Liên hệ [Phòng Hành chính tổ chức], [Phòng Nghiên cứu & Hướng dẫn nghiệp vụ]