Phòng Phân loại, Biên mục

E-mail Print

Chức năng

  • Biên mục xử lý kỹ thuật các xuất bản phẩm và luận án tiến sĩ nhập vào Thư viện Quốc gia Việt Nam 
  • Phối hợp với các phòng chức năng trong thư viện xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm giúp bạn đọc tra cứu tìm tài liệu, phục vụ nghiên cứu và học tập.
  • Xây dựng Bộ qui tắc xử lý tài liệu theo chuẩn quốc tế trên phạm vi toàn ngành thư viện Việt Nam.

Nhiệm vụ

  • Thực hiện qui trình xử lý kỹ thuật trên máy tính các sách Việt, Anh, Pháp, Nga, Trung, luận án tiến sĩ và các loại tranh ảnh, bản đồ, đĩa CD về mặt nội dung và hình thức (mô tả, phân loại, tóm tắt chú giải, định từ khoá) 
  • In nhãn cho kho tự chọn.
  • Cập nhật thông tin mới về ngành thư viện trên thế giới để chỉnh lí, bổ sung hoặc tham gia biên soạn các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ như: khung phân loại, qui tắc mô tả, bảng từ khoá,...
  • Tư vấn, hướng dẫn nghiệp vụ về mô tả, phân loại, định từ khoá, làm tóm tắt chú giải cho hệ thống thư viện công cộng và sinh viên các trường đại học, cao đẳng đến thực tập. Biên soạn bài giảng đi hướng dẫn cho các thư viện tỉnh, thành trong cả nước.