Phòng Lưu chiểu

E-mail Print

Chức năng

  • Thu thập, bảo tồn và phát triển vốn tài liệu của dân tộc bằng việc theo dõi, đôn đốc các nhà xuất bản, cơ quan xuất bản, cơ quan thông tấn báo chí, Vụ sau Đại học… nộp đầy đủ các xuất bản phẩm, luận án tiến sĩ của người Việt Nam bảo vệ trong nước và nước ngoài, của người nước ngoài bảo vệ tại Việt Nam trên phạm vi cả nước.

Nhiệm vụ

  • Thu nhận các xuất bản phẩm nộp lưu chiểu theo các luật định về công tác lưu chiểu; thu nhận luận án Tiến sĩ theo qui định của Nhà nước.
  • Phối hợp với các cơ quan quản lý xuất bản, các nhà xuất bản, các cơ quan phát hành sách, báo nhằm nắm vững kế hoạch xuất bản, số lượng xuất bản phẩm hàng năm, để tìm biện pháp thu nhận đầy đủ nhất về các xuất bản phẩm trong nước.
  • Tổ chức, sắp xếp, bảo quản và quản lý kho Lưu chiểu.
  • Thực hiện chế độ theo dõi, kiểm kê, đối chiếu số lượng ấn phẩm nộp lưu chiểu.
  • Biên soạn và xuất bản Thư mục Quốc gia tháng, Thư mục Quốc gia năm.
  • Đúc rút kinh nghiệm, xây dựng lý luận và hướng dẫn nghiệp vụ về lĩnh vực công tác được phân công.

Sản phẩm, dịch vụ

  • Biên soạn TMQG tháng, năm.