E-mail Print

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC NỘP LUẬN ÁN TIẾN SĨ TẠI THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM

BAO GỒM:

I - Đối với Luận án bảo vệ trong nước

1. Luận án chính thức: 01 bản, (sau luận án có đóng các giấy: Quyết định thành lập hội đồng, danh sách hội đồng hội đồng, nghị quyết, các nhân xét luận án…)

2. Tóm tắt luận án: 01 bản.

3. File mềm luận án, trong đó bao gồm:

  • Nội dung luận án bản chính (cả trang bìa).
  • Tóm tắt luận án (cả trang bìa).

II - Đối với Luận án bảo vệ ở nước ngoài

1. Luận án chính thức: 01 bản.

2. File mềm luận án, trong đó bao gồm nội dung luận án bản chính (cả trang bìa).

3. Khai một số thông tin về luận án (theo mẫu sẵn tại Thư viện Quốc gia tại đây).

4. Riêng những trường hợp bảo vệ tại LB Nga có thêm 01 bản tóm tắt.

III - Lưu ý khi nộp File:

1. Luận án và tóm tắt được lưu ở định dạng Microsoft Word (01 bản) + PDF (01 bản): Tất cả các dạng điện tử phải trùng khớp với bản giấy in, được sắp xếp theo đúng trình tự bản giấy in và KHÔNG ĐẶT PASSWORD, hoặc MÃ HÓA hay các chương trình bảo vệ. Nếu có khó khăn trong việc gộp toàn bộ nội dung trong 1 file có thể tách riêng thành nhiều file nhưng phải sắp xếp theo số thứ tự như: 01-tên nội dung 1, 02-tên nội dung 2…và vẫn phải đảm bảo trùng khớp 100% với bản in. (ví dụ: 01-bìa, 02-cam kết, 03-nội dung chính, 04-phụ lục…..).

2. Cung cấp tên các phần mềm đi kèm dùng để mở / đọc file, nhất là đối với các phần mềm chuyên dụng, chuyên biệt được sử dụng trong luận án (Nếu có thể, đề nghị cung cấp thêm Bộ cài đặt, hoặc đường link URL đến phần mềm đó).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Lưu chiểu - Thư viện Quốc gia Việt Nam
Địa chỉ: Số 31 - Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: 024.39363087