Thư mụcFiles

folder icon 2 Thư mục Quốc gia Năm

Thư mục Quốc gia Năm hiện tại được quản lý [ở đây]

folder icon 30 Thư mục Quốc gia tháng

Thư mục Quốc gia Năm hiện tại được quản lý [ở đây]

folder icon 208 File ISO (ISIS)

Nếu phần mềm quản trị thư viện có tích hợp chức năng nhập biểu ghi qua giao thức Z39.50, các thư viện có thể kết nối đến máy chủ Z39.50 của Thư viện Quốc gia Việt Nam để tải biểu ghi [xem tại đây]

folder icon 0 Tạp chí Thư viện Việt Nam

Mục lục Tạp chí Thư viện Việt Nam được quản lý [ở đây]

folder icon 322 Tài liệu nghiệp vụ

Danh mục dưới đây là Tài liệu thuộc Dự án SIDA (Thụy Điển), một số tài liệu tham khảo khác [ở đây]