DANH MỤC TÀI LIỆU NGHIỆP VỤ DO THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM BIÊN SOẠN HOẶC PHỐI HỢP BIÊN SOẠN (xếp theo biên niên)

A- TÀI LIỆU DO THƯ VIỆN QUỐC GIA BIÊN SOẠN

I. Các vấn đề chung

 1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Những Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác thư viện: Bài giảng lớp trung học thư viện tại chức/ Nguyễn Văn Xước. - H.: Thư viện Quốc gia Việt Nam. - 21tr. ; 30cm (thiếu năm xuất bản)

 1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Kỹ thuật cơ bản của Thư viện Huyện. - H.: Thư viện Quốc gia Việt Nam, 1979. - 40tr. ; 30cm

 1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Thư viện Quốc gia Việt Nam 85 năm xây dựng và phát triển 1917-2002. – H: Thư viện Quốc gia Việt Nam, 2002.

 1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Thư viện Quốc gia Việt Nam 90 năm xây dựng và phát triển 1917-2007. – H: Thư viện Quốc gia Việt Nam, 2007.

II. Bảng phân loại

 1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Bảng phân loại. - In lần 2 có bổ sung và sửa đổi.- H.: Thư viện Quốc gia Việt Nam, 1966. - 184tr. ; 30cm

 1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Bảng phân loại: Dùng cho Thư viện Huyện, Khu phố, Thị xã. - H.: Thư viện Quốc gia Việt Nam, 1968. - 34tr. ; 30cm

 1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Giáo trình phân loại thư viện : Dùng cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện tại chức. - H.: Thư viện Quốc gia Việt Nam,1976. - 75tr. ; 30cm

 1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Bảng phân loại : Dùng cho các thư viện thiếu nhi kèm theo bảng tra cứu chủ đề - chữ cái. - H.: Thư viện Quốc gia Việt Nam, 1979. - 40tr. ; 30cm

 1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Khung phân loại địa chí mẫu : Dùng cho các thư viện tỉnh thành. - H.: Thư viện Quốc gia Việt Nam. - 28tr. ; 30cm

 1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Bảng phân loại dùng cho thư viện xã. – Thư viện quốc gia, 1980. – 80tr.; 30cm.

 1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Bảng phân loại : Dùng cho các thư viện khoa học tổng hợp. - H.: Thư viện Quốc Gia Việt Nam ; 30cm

 1.  

T.1: Bảng chính, các bảng phụ. - 2002. - 376tr.

T.2: Bảng tra chủ đề và hướng dẫn sử dụng. - 2002. - 154tr

 1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Tập bài giảng về phân loại tài liệu theo bảng phân loại dung cho các thư viện khoa học tổng hợp: Tại Hội thảo - Tập huấn Đà Lạt, tháng 6/2003. - H.: Thư viện Quốc gia Việt Nam, 2003. - 17tr. ; 30cm.

 1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Bảng phân loại BBK rút gọn : Dùng cho cơ sở dữ liệu báo- tạp chí. - H.: Thư viện Quốc gia Việt Nam, 2005. - 161tr. ; 30cm

 1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Tài liệu tập huấn khung phân loại DDC (ấn bản rút gọn 14) - Marc 21. - H.: Thư viện Quốc gia Việt Nam, 2006. - 125tr. ; 30cm

 1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Tài liệu tập huấn khung phân loại thập phân DDC14 nâng cao; Xử lý nội dung tài liệu (Chú giải, tóm tắt, tổng quan) . - H.: Thư viện Quốc gia Việt Nam, 2010. - 162tr. ; 30cm

III. Mô tả và xử lý nội dung tài liệu:

 1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Quy tắc miêu tả ấn phẩm : Dùng cho mục lục thư viện/ Hoàng Đình Dương. - H.: Thư viện Quốc gia Việt Nam, 1976. - 283tr. ; 30cm

 1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Tài liệu hướng dẫn miêu tả ấm phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế (ISBD): Dùng cho mục lục thư viện/ Phạm Thị Hạnh, Kiều Văn Hốt, Đào Thu Hằng. - H.: Thư viện Quốc Gia Việt Nam, 1994.- 115tr. ; 20 cm

P.1: Miêu tả sách.- 1985. - 52tr. ; 20cm.

 1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Tài liệu hướng dẫn mô tả ấn phẩm: Dùng cho mục lục thư viện . - H.: Thư viện Quốc gia Việt Nam, 1994. - 115tr. ; 20cm

 1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Tài liệu hướng dẫn tạo mã cutter ký hiệu tên sách tiếng Việt- tiếng nước ngoài hệ La Tinh. - H.: Thư viện Quốc gia Việt Nam, 2006. - 11tr. ; 30cm.

 1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Bộ từ khóa. - H.: Thư viện Quốc gia Việt Nam, 2005. - 511tr. ; 30cm

 1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Tài liệu hướng dẫn định từ khóa/ Nguyễn Trọng Phượng. - H.: Thư viện Quốc gia Việt Nam, 2010. - 19tr. ; 30cm.

 1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Tài liệu hướng dẫn tổ chức mục lục . - H.: Thư viện Quốc gia Việt Nam, 1991. - 49tr. ; 20cm

IV. Tin học hóa thư viện

 1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Đề cương bài giảng tin học thư viện. - H.: Thư viện Quốc gia Việt Nam, 1998. - 26tr. ; 30cm.

 1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Hướng dẫn sử dụng ngôn ngữ siêu văn bản (HTML) : Tài liệu dùng cho cán bộ ngành thư viện. - H.: Thư viện Quốc gia Việt Nam, 1997. - 67tr. ; 30cm

 1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Hướng dẫn lập bản khai (worksheet) cho cơ sở dữ liệu tài liệu trong thư viện/ Lê Thị Nguyệt. - H.: Thư viện Quốc gia Việt Nam. - 20tr. ; 30cm

 1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Tài liệu hướng dẫn thực hành quy trình công nghệ xử lý thông tin thư viện : Dành cho thư viện Tỉnh, Thành phố. - H.: Thư viện Quốc gia Việt Nam, 1995. - 15tr. ; 30cm

 1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Tài liệu lớp tập huấn tin học thư viện : Dành cho giám đốc các thư viện tỉnh, thành phố . - H.: Thư viện Quốc gia Việt Nam, 2000. - 36tr. ; 30cm

 1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Tài liệu tập huấn về quản trị mạng máy tính. Giải pháp khắc phục sự cố và khai thác các nguồn tin . - H.: Thư viện Quốc gia Việt Nam, 2011. - 62tr. ; 29cm

 1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Tài liệu thiết kế và hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu: sách, luận án, bài trích, báo, tạp chí. - H.: Thư viện Quốc gia Việt Nam, 2002. - 97tr. ; 30cm

V. Phục vụ bạn đọc

 1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Tài liệu tập huấn về Kỹ năng phục vụ bạn đọc. - H.: Thư viện Quốc gia Việt Nam, 2010. - 65tr.; 29cm

VI. Bảo quản và trang thiết bị thư viện

 1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Mẫu thiết bị thư viện. - H.: Thư viện Quốc gia Việt Nam, 1985. - 99tr. ; 22cm.

 1.  

Thư viện Quốc gia Việt Nam. Tài liệu tập huấn về Bảo quản tài liệu. Những biện pháp ngăn ngừa dự phòng và xử lý phục chế. - H.: Thư viện Quốc gia Việt Nam, 2011. - 85tr.; 29cm

B- TÀI LIỆU DO CÁN BỘ THƯ VIỆN QUỐC GIA TỰ BIÊN SOẠN, HOẶC PHỐI HỢP BIÊN SOẠN

 1.  

Bảng phân loại tài liệu địa chí dùng cho các thư viện công cộng / Lê Gia Hội, Nguyễn Hữu Viêm. - H.: Vụ Văn hoá quần chúng-Thư viện , 1993. - 247tr. ; 19cm.

 1.  

Công tác điạ chí cuả thư viện tỉnh. Nguyễn Thế Đức, Đỗ Hữu Dư dịch. – H: Thư viện Quốc gia Việt Nam, 1976.

 1.  

Dewey, M. Khung Phân loại Thập phân Dewey và Bảng Chỉ mục quan hệ. Ấn bản 14. Người dịch: Vũ Văn Sơn, Nguyễn Thị Huyền Dân... – H: Thư viện Quốc gia Việt Nam, 2006. – 1068tr. : 30cm.

 1.  

Giáo trình HTML căn bản : Tài liệu dành cho cán bộ thư viện hệ thống thư viện công cộng / Thư viện Quốc Gia Việt Nam, Vụ Thư viện. - H.: 2005. - 44tr. ; 30c

  5.

Lê Văn Viết. Cẩm nang nghề thư viện. - H. :   Văn hóa - Thông tin, 2000. - 630tr. ; 20cm.

 1.  

Nguyễn Hữu Viêm. Danh từ Thư viện - Thông tin Anh Việt (khoảng 8000 từ, cụm từ). - H.: Văn hóa dân tộc, 2000. - 356tr. ; 21cm

 1.  

Tài liệu tập huấn về Khung tiêu đề chủ đề / Thư viện Quốc Gia Việt Nam, LEAF-VN, 2009. - 389tr. ; 30cm

 1.  

Tài liệu tập huấn về Quy tắc biên mục Anh- Mỹ rút gọn (AACR 2) / Thư viện Quốc Gia Việt Nam, LEAF - VN, 2004. - 184tr. ; 30cm.

 1.  

Trubarian, O.X. Thư viện học đại cương; Nguyễn Thế Đức dịch. – H: Văn Hoá, 1974.

 1.  

Từ điển thuật ngữ xuất bản,in, phát hành sách, thư viện, bản quyền. – H: Nxb. Từ điển bách khoa, 2002. (cán bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam tham gia biên soạn phần thư viện: Nguyễn Hữu Viêm, Võ Quang Uẩn, Trần Anh Dũng)