Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Print

VL14.01681Tên sách: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Thông tin xb: H. : Giáo dục, 2015

Mô tả vật lý: 60tr., 15cm

Từ khoá: Đạo đức Hồ Chí Minh; Học tập; Đảng viên

Thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm cung cấp tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và các đơn vị năm 2014, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục xuất bản cuốn sách “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: Tài liệu sinh hoạt chi bộ, các tổ chức đoàn thể và các cơ quan, đơn vị năm 2015”.

Nội dung cuốn sách góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên, thành nền nếp trong sinh hoạt, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.

Sách đang được lưu trữ tại Tổng kho, Thư viện Quốc Gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-649573.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: