Những nội dung, phương pháp cơ bản học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Print

413667Tên sách: Những nội dung, phương pháp cơ bản học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tác giả: Trần Quang Nhiếp

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2018

Mô tả vật lý: 191tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; Phong cách

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”của Bộ Chính trị và để góp phần tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động, Nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản cuốn sách “Những nội dung, phương pháp cơ bản học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cuốn sách gồm 5 phần:

Phần 1: Quán triệt sâu sắc những nội dung, yêu cầu Chỉ thị số 05/CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Phần 2: Những vấn đề chính về học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Phần 3: Những vấn đề chính về đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh

Phần 4: Học tập, làm theo phong cách Hồ Chí Minh

Phần 5: Phương pháp chủ yếu tuyên truyền học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đây là tài liệu tham khảo giúp bạn đọc có thể tìm hiểu một số vấn đề cơ bản, cốt lõi trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc Gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-822209.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: