Trưng bày tư liệu “Ngọn cờ Tháng Mười”

Print

Nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917-2017), nhằm ghi nhận những thành công dẫn tới sự ra đời nhà nước xã hội chủ nghĩa - nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người, Thư viện Quốc gia Việt Nam trưng bày tư liệu với chủ đề: Ngọn cờ Tháng Mười.

Với hơn 400 tư liệu sách, báo, hình ảnh được trưng bày theo 4 nội dung: Bối cảnh lịch sử, diễn biến của Cách mạng Tháng Mười; Vai trò của Lê Nin với Cách mạng Tháng Mười; Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm trong đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng; Cách mạng Tháng Mười trong tiến trình lịch sử Việt Nam đã giúp cho bạn đọc và công chúng hiểu hơn về đất nước và con người Liên Xô, về các cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô Viết, những vai trò to lớn, ý nghĩa quyết định thắng lợi của Đảng Cộng sản Bônsêvích Nga dưới sự lãnh đạo thiên tài của V.I.Lê Nin. Đặc biệt, dưới ánh sáng của cách mạng Tháng Mười Nga, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam.

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga là dịp để khẳng định ý nghĩa lớn lao, giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười và những đóng góp to lớn của chủ nghĩa xã hội hiện thực, đồng thời cũng là dịp chúng ta nhìn nhận, đánh giá khách quan, khoa học những thành tựu, hạn chế của chủ nghĩa xã hội, mô hình Xô Viết sau hơn 70 năm tồn tại và phát triển, khẳng định ý nghĩa của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga đối với Cách mạng Việt Nam và những định hướng, giải pháp bền vững phù hợp với xu thế thời đại trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thời gian trưng bày từ ngày 02/11 đến hết ngày 22/11/2017.

Hình ảnh cùng sự kiện:

alt

alt

alt

alt

Bạn đọc và công chúng xem trưng bày tư liệu

___________

Tin và ảnh: Đặng Dung


Đọc thêm cùng chuyên mục: