Nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Đổi mới mô hình tổ chức quản lý và phương thức hoạt động thư viện Việt Nam”

Print

Ngày 02/3/2016, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) đã tổ chức buổi họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Đổi mới mô hình tổ chức quản lý và phương thức hoạt động thư viện Việt Nam”. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái làm Chủ tịch hội đồng.

Tổ chức quản lý và hoạt động thư viện giữ vai trò quan trọng, có tính quyết định đối với hiệu quả hoạt động thư viện. Trong những năm gần đây, hoạt động thư viện ở nước ta chịu nhiều tác động mạnh mẽ bởi những thành tựu của khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông, cộng với xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã khiến các thư viện Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức mới trong công tác tổ chức quản lý và hoạt động. Do đó công tác tổ chức quản lý và hoạt động thư viện cần phải thay đổi để đáp ứng yêu cầu người sử dụng hiện tại và tương lai, thực hiện tốt sứ mệnh của thư viện đối với xã hội, với đất nước.

Thay mặt nhóm thực hiện, ThS. Kiều Thuý Nga - Chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt quá trình và kết quả nghiên cứu gồm các nội dung chính như sau: Hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề lý luận về mô hình tổ chức quản lý thư viện, phương thức hoạt động của thư viện; Đánh giá thực trạng tổ chức quản lý và phương thức hoạt động của thư viện Việt Nam; Đề xuất các giải pháp cụ thể và đưa ra mô hình tổ chức quản lý cũng như phương thức hoạt động có tính khả thi đối với thư viện Việt Nam trong điều kiện hội nhập với ngành thư viện thế giới, thực hiện hiệu quả công tác phục vụ rộng rãi công chúng, làm tròn sứ mệnh xã hội của mình. Bên cạnh đó, nhóm thực hiện cũng đã nêu những khuyến nghị cụ thể đối với cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị có thẩm quyền liên quan.

Hội đồng nghiệm thu đã khẳng định đây là đề tài khó, phức tạp, đồng thời đánh giá cao các kết quả nghiên cứu đã đạt được. Hội đồng đã kết luận như sau: Nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp và cách tiếp cận phù hợp, tổ chức triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu công phu, nghiêm túc, huy động được đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn tham gia nghiên cứu; Đề tài thực hiện tốt phương pháp điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng. Hệ thống tài liệu tham khảo phong phú. Thông tin, số liệu có độ tin cậy. Đã phân tích và làm rõ được tính cấp thiết phải đổi mới, xây dựng mô hình phù hợp với giai đoạn hiện nay; Đề tài đã giải quyết được mục tiêu, nội dung và có đầy đủ các sản phẩm nghiên cứu theo hợp đồng đã ký kết. Đã đề xuất được hệ thống giải pháp và mô hình tổ chức quản lý và phương thức hoạt động phù hợp để triển khai và áp dụng vào thực tiễn; Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo giúp cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng cơ chế, chính sách cho lĩnh vực thư viện và tài liệu tham khảo trong công tác nghiên cứu, học tập và giảng dạy.

Hội đồng đã thống nhất thông qua kết quả nghiên cứu của đề tài đạt loại xuất sắc và đề nghị Chủ nhiệm đề tài bổ sung theo một số ý kiến đóng góp để hoàn thiện công trình nghiên cứu.

Hình ảnh cùng sự kiện:

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá, nghiệm thu

ThS. Kiều Thuý Nga - Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu

PGS.TS. Trần Thị Quý - Ủy viên phản biện đóng góp ý kiến cho Đề tài

PGS.TS. Trần Thị Minh Nguyệt - Ủy viên phản biện đóng góp ý kiến cho Đề tài

PGS.TS. Lê Thị Lan - Ủy viên Hội đồng đóng góp ý kiến cho Đề tài

TS. Đỗ Văn Hùng - Ủy viên Hội đồng đóng góp ý kiến cho Đề tài

ThS. Cao Minh Kiểm - Ủy viên Hội đồng đóng góp ý kiến cho Đề tài

ThS. Trần Văn Hà - Ủy viên Hội đồng đóng góp ý kiến cho Đề tài

TS. Võ Quốc Đoàn - Ủy viên Hội đồng đóng góp ý kiến cho Đề tài

TS. Vũ Dương Thúy Ngà – Phó Chủ tịch Hội đồngđóng góp ý kiến cho Đề tài

Ông Nguyễn Xuân Dũng - Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, đại diện đơn vị chủ trì Đề tài phát biểu

_________

Tin và ảnh: Thanh Hà


Đọc thêm cùng chuyên mục: