Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp Bộ VHTTDL

Print

Ngày 29/11/2018, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 tại Thành phố Đà Lạt. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối gồm: Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật (Trưởng Khối), Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại CHDCND Lào (Phó trưởng Khối), Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng miền Bắc, Ban Quản lý Dự án Xây dựng miền Trung và Tây Nguyên, Nhà hát Lớn Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.

alt

Ông Huỳnh Văn Ngàn – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật (Trưởng Khối)

 điều hành Hội nghị

Báo cáo Tổng kết công tác thi đua năm 2018 của Khối các đơn vị sự nghiệp Bộ VHTTDL tại Hội nghị nêu rõ: các cấp ủy Đảng, chính quyền và Đoàn thể của các đơn vị trong Khối luôn quan tâm, chỉ đạo, tích cực hưởng ứng, tham gia các đợt phát động về công tác thi đua của Bộ VHTTDL, của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp. Qua đó đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo, gắn kết các phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Lãnh đạo các đơn vị trong Khối tham gia đầy đủ các cuộc họp do Khối trưởng tổ chức và tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo kế hoạch, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Khối.

Trên cơ sở phong trào thi đua được phát động từ đầu năm, các đơn vị trong Khối đã cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua cho phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị. Các phong trào đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, gắn liền với nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời cũng động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Trong năm 2018, các đơn vị trong Khối đã hoàn thành tốt công tác chuyên môn và vượt mức kế hoạch đề ra trong năm. Ngoài công tác chuyên môn, các đơn vị đã phát động nhiều đợt thi đua theo chuyên đề và các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 70 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương…

alt

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, hội nghị đã đề ra phương hướng công tác thi đua Khối trong năm 2019 với các nội dung: tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trong đó chú trọng tuyên truyền Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ…Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch công tác thi đua, phát động các phong trào thi đua gắn liền với nhiệm vụ trọng tâm của từng giai đoạn. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Khối về công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh giao lưu trong toàn Khối, tạo không khí vui tươi sôi nổi và đoàn kết giữa các đơn vị. Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua của Khối, trên cơ sở những bài học kinh nghiệm tiến hành phổ biến, giới thiệu để các đơn vị thành viên học tập, nhân rộng điển hình tiên tiến. Lựa chọn, đề xuất các tập thể đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị cấp trên khen thưởng các danh hiệu thi đua nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phong trào thi đua của các đơn vị thành viên trong Khối ngày càng phát triển, đạt hiệu quả cao.

Căn cứ vào các nội dung, tiêu chí thi đua năm 2018, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp đã thống nhất đề nghị: Tặng cờ thi đua Chính phủ cho Trung tâm Hỗ trợ sáng tác Văn học nghệ thuật; Tặng cờ thi đua Bộ VHTTDL cho Trung tâm Công nghệ thông tin, Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng miền Bắc, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại CHDCND Lào. Cũng tại Hội nghị, các đơn vị đã bầu Trưởng khối thi đua năm 2019 là Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại CHDCND Lào; Phó trưởng khối là Thư viện Quốc gia Việt Nam.

_____________

Tin và ảnh: Thu Phương


Đọc thêm cùng chuyên mục: