Khổ mẫu MARC21 cho dữ liệu thư mục

Print

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU

ĐẦU BIỂU VÀ DANH MỤC

001 - 006   CÁC TRƯỜNG KIỂM SOÁT

007   TRƯỜNG MÔ TẢ VẬT LÝ CÓ ĐỘ DÀI CỐ ĐỊNH

008   CÁC YẾU TỐ DỮ LIỆU CÓ ĐỘ DÀI CỐ ĐỊNH

01X-04X   CÁC TRƯỜNG SỐ VÀ MÃ

05X-09X   CÁC TRƯỜNG PHÂN LOẠI VÀ XẾP GIÁ

1XX   CÁC TRƯỜNG TIÊU ĐỀ CHÍNH

20X - 24X   CÁC TRƯỜNG NHAN ĐỀ VÀ LIÊN QUAN ĐẾN NHAN ĐỀ

25X - 27X   CÁC TRƯỜNG VỀ LẦN XUẤT BẢN, CHI TIẾT XUẤT BẢN, V.V...

3XX   CÁC TRƯỜNG MÔ TẢ VẬT LÝ VÀ TRƯỜNG KHÁC

4XX  THÔNG TIN TÙNG THƯ

50X-53X   CÁC TRƯỜNG PHỤ CHÚ - PHẦN 1

54X-59X   CÁC TRƯỜNG PHỤ CHÚ - PHẦN 2

6XX  CÁC TRƯỜNG TRUY CẬP CHỦ ĐỀ

70X - 75X   CÁC TRƯỜNG TIÊU ĐỀ BỔ SUNG

76X - 78X   CÁC TR­ƯỜNG THÔNG TIN LIÊN KẾT

80X - 83X   TIÊU ĐỀ BỔ SUNG CHO TÙNG THƯ

841 - 88X   VỐN TƯ LIỆU, ĐỒ HOẠ KHÁC, V.V...

PHỤ LỤC