00796000000000349000450000200430000000300420004300500160008500500150010100500180 01160050013001340050018001470070062001650040018002270080005002450090011002500100 00500261011002500266015004200291082000400333016000300337013000700340014001600347 02600070036302600110037018100060038101900050038702000080039202000080040002000180 0408020000600426020001400432#Ti liu gio dc a phng tnh k Nng#Ng vn, lch s, gio dc cng dn lp 6#Nguyn Vn Ton#ng Minh Dung#Nguyn Thanh D ng#Tng Duy Hi#o Th Minh Hnh#Nguyn Vn Ton (ch.b.), ng Minh Dung, Nguy n Thanh Dng...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a31tr. : minh ho^b24cm# TTS ghi: S Gio dc v o to k Nng#001#GK#371533#^a12000^b6876b#371533#V V16.15011#T103L#Vi?t#Ng vn#Lch s#Gio dc cng dn#Lp 6#Sch c thm## 00792000000000349000450000200430000000300420004300500160008500500150010100500180 01160050013001340050013001470070062001600040018002220080005002400090011002450100 00500256011002600261015004200287082000400329016000300333013000700336014001600343 02600110035902600070037018100060037701900050038302000080038802000080039602000180 0404020000600422020001400428#Ti liu gio dc a phng tnh k Nng#Ng vn, lch s, gio dc cng dn lp 7#Nguyn Vn Ton#ng Minh Dung#Nguyn Thanh D ng#Tng Duy Hi#Nng Vn Ho#Nguyn Vn Ton (ch.b.), ng Minh Dung, Nguyn Tha nh Dng...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a31tr. : nh, bng^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to k Nng#001#GK#371534#^a12000^b6876b#VV16.15012#3 71534#T103L#Vi?t#Ng vn#Lch s#Gio dc cng dn#Lp 7#Sch c thm## 00806000000000349000450000200430000000300420004300500160008500500170010100500180 01180050018001360050018001540070064001720040018002360080005002540090011002590100 00500270011002600275015004200301082000400343016000300347013000700350014001600357 02600070037302600110038018100060039101900050039702000080040202000080041002000180 0418020000600436020001400442#Ti liu gio dc a phng tnh k Nng#Ng vn, lch s, gio dc cng dn lp 8#Nguyn Vn Ton#Nguyn Vn Bng#Nguyn Thanh Dng#o Th Minh Hnh#Trn Th Thu Hin#Nguyn Vn Ton (ch.b.), Nguyn Vn B ng, Nguyn Thanh Dng...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a35tr. : nh, b ng^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to k Nng#001#GK#371535#^a13000^b5509 b#371535#VV16.15013#T103L#Vi?t#Ng vn#Lch s#Gio dc cng dn#Lp 8#Sch c thm## 00827000000000361000450000200430000000300500004300500160009300500170010900500180 01260050018001440050013001620070064001750040018002390080005002570090011002620100 00500273011002500278015004200303082000400345016000300349013000700352014001600359 02600070037502600110038218100060039301900050039902000080040402000080041202000070 0420020001800427020000600445020001400451#Ti liu gio dc a phng tnh k N ng#Ng vn, lch s, a l, gio dc cng dn lp 9#Nguyn Vn Ton#Nguyn Vn Bng#Nguyn Thanh Dng#Trn Th Thu Hin#Nng Vn Ho#Nguyn Vn Ton (ch.b.), Nguyn Vn Bng, Nguyn Thanh Dng...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^ a47tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to k Nng#001#GK#371536# ^a16000^b5066b#371536#VV16.15014#T103L#Vi?t#Ng vn#Lch s#a l#Gio dc cn g dn#Lp 9#Sch c thm## 00612000000000277000450000200490000000300470004900500150009600500160011100700400 01270040018001670080005001850090011001900100005002010110031002060820004002370160 00300241013000700244014001600251026000700267026001100274181000600285019000500291 020000800296020001600304020001400320#Ti liu dy - hc ng vn a phng Tin Giang#Dng cho cc trng THCS thuc tnh Tin Giang#Trn Thanh c#Hunh Minh C nh#Trn Thanh c (ch.b.), Hunh Minh Cnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#20 16#^a147tr. : nh mu, bng^b24cm#807#GK#371537#^a26000^b5050b#371537#VV16.1501 5#T103L#Vi?t#Ng vn#Trung hc c s#Sch c thm## 00753000000000325000450000200740000000300340007400500120010800500170012000500200 01370050018001570070070001750040018002450080005002630090011002680100005002790110 02200284082000600306016000300312013000700315014001600322026000700338026001100345 18100060035601900050036202000080036702000160037502000070039102000150039802000140 0413#Ti liu n tp thi tuyn sinh vo lp 10 trung hc ph thng mn ng vn#D nh cho hc sinh tnh Qung Ninh#Phan Th H#Phm Th Thu H#Nguyn Th Thu Hn h#Hong Th Hi Yn#Phan Th H, Phm Th Thu H, Nguyn Th Thu Hnh, Hong Th Hi Yn#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a166tr. : bng^b24cm#807.6#GK# 371538#^a30000^b8200b#371538#VV16.15016#T103L#Vi?t#Ng vn#Trung hc c s#n t p#Sch luyn thi#Sch c thm## 00525000000000277000450000200500000000500110005000700110006100400180007200800050 00900090011000950100005001060110015001110820006001260160003001320130007001350140 01600142026000700158026001100165181000600176019000500182020000800187020001600195 020000700211020001400218020001500232#Ti liu n thi tuyn sinh vo lp 10 mn n g vn#V Vn Tm#V Vn Tm#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a100tr.^b24 cm#807.6#GK#371539#^a16000^b9400b#371539#VV16.15017#T103L#Vi?t#Ng vn#Trung h c c s#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi## 00533000000000277000450000200390000000500170003900700170005600400180007300800050 00910090011000960100005001070110022001120820006001340160003001400130007001430140 01600150026000700166026001100173181000600184019000500190020000800195020001600203 020000700219020001400226020001500240#Ti liu n thi vo lp 10 mn ng vn# T h Minh Dung# Th Minh Dung#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a148tr. : bng^b24cm#807.6#GK#371540#^a28000^b5000b#371540#VV16.15018#T103L#Vi?t#Ng vn# Trung hc c s#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi## 00630000000000301000450000200300000000500140003000500140004400500170005800500180 00750070074000930040018001670080005001850090011001900100005002010110015002060820 00400221016000300225013000700228014001600235026000700251026001100258181000700269 019000500276020000800281020000700289020001800296020001400314#Phn tch tc phm ng vn 11#Trn Nho Thn#L Nguyn Cn#Nguyn Kim Phong#Nguyn Vn Phng#Trn N ho Thn (ch.b.), L Nguyn Cn, Nguyn Kim Phong, Nguyn Vn Phng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a215tr.^b24cm#807#GK#371541#^a37000^b2000b#371541#V V16.15019#PH121T#Vi?t#Ng vn#Lp 11#Phn tch vn hc#Sch c thm## 00638000000000301000450000200370000000500150003700500130005200500140006500700570 00790040018001360080005001540090011001590100005001700110026001750150033002010820 00600234016000300240013000700243014001600250026000700266026001100273181000600284 019000500290020001100295020000600306020001000312020001400322#Ti liu hc xo m ch ting Vit 1#Dip Quang Ban#B Hng Hnh#ng Th Lanh#Dip Quang Ban (tng ch.b.), B Hng Hnh, ng Th Lanh#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a23 6tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#372.6#GK#371542#^a27000^ b5000b#371542#VV16.15020#T103L#Vi?t#Ting Vit#Lp 1#Sch BTVH#Sch c thm## 00704000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020037000510070085000880050015001730050016001880050014002040050 01600218004001800234008000500252009001100257010000500268011003300273015003300306 020001100339020000600350020001000356020001400366013000700380016000300387#371543# VV16.15021#^a24000^b4000b#Vi?t#372.6#T103L#Ti liu hc xo m ch ting Vit 2 #Dip Quang Ban (tng ch.b.), Nguyn Th Hnh (ch.b.), Hong Vn Sn, Nguyn Hu Tin#Dip Quang Ban#Nguyn Th Hnh#Hong Vn Sn#Nguyn Hu Tin#Ti bn ln t h 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a199tr. : tranh mu, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 2#Sch BTVH#Sch c thm#371543#GK## 00654000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020020000490070059000690220004001280050014001320040018001460080 00500164009001100169010000500180011002200185020000800207020000700215020002000222 02000140024201600030025600500160025900500160027500500170029100500130030801300070 0321#371544#VV16.15022#^a47000^b2000b#Vi?t#807#T103L#Ti liu chuyn vn# Ng c Thng (ch.b.), Nguyn Th Bnh, Nguyn Vn Long...#T.1# Ngc Thng#Ti bn l n th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a240tr. : bng^b24cm#Bi vn# thi#Trung hc ph thng#Sch c thm#GK#Nguyn Th Bnh#Nguyn Vn Long#Nguyn ng Mnh#Trn nh S#371544## 00492000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020020000490070014000690220004000830050014000870040018001010080 00500119009001100124010000500135011001500140020000800155020000700163020002000170 020001400190016000300204013000700207#VV16.15023#371545#^a47000^b2000b#Vi?t#807# T103L#Ti liu chuyn vn# Ngc Thng#T.3# Ngc Thng#Ti bn ln th 3#^aH. #^aGio dc#2016#^a244tr.^b24cm#Bi vn# thi#Trung hc ph thng#Sch c thm #GK#371545## 00569000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020047000540070041001010050016001420050016001580040019001740080 00500193009001100198010000500209011003100214020000700245020000700252020000800259 020001400267013000700281016000300288#371546#VV16.15024#^a50000^b2000b#Vi?t#512. 0076#B103T#Bi tp nng cao v mt s chuyn i s 10#Nguyn Huy oan (ch.b. ), ng Hng Thng#Nguyn Huy oan#ng Hng Thng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGi o dc#2016#^a295tr. : hnh v, bng^b24cm#i s#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#37 1546#GK## 00638000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020041000540070068000950050011001630050016001740050014001900050 01600204004001800220008000500238009001100243010000500254011003100259020000700290 020000700297020000800304020001400312013000700326016000300333#371547#VV16.15025#^ a40000^b3000b#Vi?t#512.0076#T103L#Ti liu chuyn ton - Bi tp i s 10#on Qunh (ch.b.), Don Minh Cng, Trn Nam Dng, ng Hng Thng#on Qunh#Don Minh Cng#Trn Nam Dng#ng Hng Thng#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016# ^a204tr. : hnh v, bng^b24cm#i s#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#371547#GK## 00696000000000325000450000200200000000300290002000500120004900500150006100500160 00760050018000920050019001100070069001290040018001980080005002160090011002210100 00500232011003100237082000900268016000300277013000700280014001600287026000700303 02600110031018100080032101900050032902000070033402000070034102000080034802000140 0356#Gii ton i s 10#Dng cho hc sinh lp chuyn#V Anh Dng#Trn c Huyn #Nguyn Duy Hiu#Nguyn Thnh Tun#Nguyn L Thu Hoa#V Anh Dng (tng ch.b.), Trn c Huyn (ch.b.), Nguyn Duy Hiu...#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#201 6#^a299tr. : hnh v, bng^b24cm#512.0076#GK#371548#^a44000^b1500b#371548#VV16. 15026#GI-103T#Vi?t#i s#Lp 10#Bi tp#Sch c thm## 00566000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020044000550070030000990050016001290050013001450040018001580080 00500176009001100181010000500192011003100197020000700228020000700235020002200242 020001400264013000700278016000300285#371549#VV16.15027#^a50000^b2000b#Vi?t#512. 0076#PH561P#Phng php gii ton i s 10 theo ch #Phan Don Thoi, Trn H u Nam#Phan Don Thoi#Trn Hu Nam#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a268t r. : hnh v, bng^b24cm#i s#Lp 10#Phng php gii ton#Sch c thm#37154 9#GK## 00706000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810008000480020022000560030029000780070069001070050012001760050015001880050 01600203005001800219005001900237004001800256008000500274009001100279010000500290 01100310029502000090032602000070033502000140034202000140035601300070037001600030 0377#371550#VV16.15028#^a38000^b2000b#Vi?t#516.0076#GI-103T#Gii ton hnh hc 10#Dng cho hc sinh lp chuyn#V Anh Dng (tng ch.b.), Trn c Huyn (ch.b.) , Nguyn Duy Hiu...#V Anh Dng#Trn c Huyn#Nguyn Duy Hiu#Nguyn Thnh Tu n#Nguyn L Thu Hoa#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a259tr. : hnh v, bng^b24cm#Hnh hc#Lp 10#Gii bi ton#Sch c thm#371550#GK## 00632000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020043000540070048000970050011001450050010001560050014001660050 01400180005001200194004001800206008000500224009001100229010000500240011002500245 020000900270020000700279020000800286020001400294013000700308016000300315#371551# VV16.15029#^a52000^b2000b#Vi?t#516.0076#T103L#Ti liu chuyn ton - Bi tp h nh hc 12#on Qunh (ch.b.), H V Anh, Phm Khc Ban...#on Qunh#H V Anh#P hm Khc Ban#Vn Nh Cng#V nh Ho#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a 283tr. : hnh v^b24cm#Hnh hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#371551#GK## 00748000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810008000430020045000510030029000960070079001250050015002040050016002190050 01900235005001800254004001800272008000500290009001100295010000500306011003100311 02000070034202000080034902000080035702000140036502000070037902000140038601300070 0400016000300407#371552#VV16.15030#^a33000^b1000b#Vi?t#515#GI-103T#Gii ton h m s m v lgarit v s phc 12#Dng cho hc sinh lp chuyn#Trn c Huyn (ch .b.), Nguyn Duy Hiu, Nguyn L Thu Hoa, Nguyn Thnh Tun#Trn c Huyn#Nguy n Duy Hiu#Nguyn L Thu Hoa#Nguyn Thnh Tun#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio d c#2016#^a207tr. : hnh v, bng^b24cm#Hm m#Logarit#S phc#Gii bi ton#Lp 12#Sch c thm#371552#GK## 00711000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810008000490020024000570030029000810070069001100050012001790050015001910050 01600206005001800222005001900240004001800259008000500277009001100282010000500293 01100310029802000110032902000070034002000140034702000140036101300070037501600030 0382#VV16.15031#371553#^a29000^b2000b#Vi?t#516.24076#GI-103T#Gii ton lng gi c 10#Dng cho hc sinh lp chuyn#V Anh Dng (tng ch.b.), Trn c Huyn (ch. b.), Nguyn Duy Hiu...#V Anh Dng#Trn c Huyn#Nguyn Duy Hiu#Nguyn Thnh Tun#Nguyn L Thu Hoa#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a183tr. : hnh v , bng^b24cm#Lng gic#Lp 10#Gii bi ton#Sch c thm#371553#GK## 00604000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020054000490070054001030050017001570050013001740050022001870040 01800209008000500227009001100232010000500243011003100248020000700279020001600286 020001400302013000700316016000300323#371554#VV16.15032#^a34000^b2000b#Vi?t#513# B452D#Bi dng hc sinh gii ton trung hc c s - S hc#Phm Minh Phng, Tr n Vn Tn, Nguyn Th Thanh Thu#Phm Minh Phng#Trn Vn Tn#Nguyn Th Thanh Thu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a195tr. : hnh v, bng^b24cm#S h c#Trung hc c s#Sch c thm#371554#GK## 00642000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020036000490030060000850070044001450220004001890050016001930050 01300209005001300222004001800235008000500253009001100258010000500269011003100274 020000500305020000600310020001400316013000700330016000300337#371555#VV16.15033#^ a27000^b3000b#Vi?t#510#K305T#Kin thc c bn v nng cao ton 6#i mi theo p hng php dy hc ca B Gio dc v o to#Nguyn Ngc m, Hn Lin Hi, Ng Long Hu#T.1#Nguyn Ngc m#Hn Lin Hi#Ng Long Hu#Ti bn ln th 6#^aH.#^ aGio dc#2016#^a151tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm#371555#GK ## 00642000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020036000490030060000850070044001450220004001890050016001930050 01300209005001300222004001800235008000500253009001100258010000500269011003100274 020000500305020000600310020001400316016000300330013000700333#371556#VV16.15034#^ a25000^b3000b#Vi?t#510#K305T#Kin thc c bn v nng cao ton 6#i mi theo p hng php dy hc ca B Gio dc v o to#Nguyn Ngc m, Hn Lin Hi, Ng Long Hu#T.2#Nguyn Ngc m#Hn Lin Hi#Ng Long Hu#Ti bn ln th 6#^aH.#^ aGio dc#2016#^a131tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm#GK#371556 ## 00642000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020036000490030060000850070044001450220004001890050016001930050 01300209005001300222004001800235008000500253009001100258010000500269011003100274 020000500305020000600310020001400316013000700330016000300337#371557#VV16.15035#^ a41500^b2000b#Vi?t#510#K305T#Kin thc c bn v nng cao ton 9#i mi theo p hng php dy hc ca B Gio dc v o to#Nguyn Ngc m, Hn Lin Hi, Ng Long Hu#T.2#Nguyn Ngc m#Hn Lin Hi#Ng Long Hu#Ti bn ln th 6#^aH.#^ aGio dc#2016#^a247tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 9#Sch c thm#371557#GK ## 00631000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020049000490070050000980220004001480220007001520050012001590050 01500171005001300186004001800199008000500217009001100222010000500233011001500238 02000050025302000070025802000100026502000060027502000140028101300070029501600030 0302#371558#VV16.15036#^a41000^b2000b#Vi?t#512#C101C#Cc chuyn bi dng h c sinh gii ton lp 9#m Vn Nh (ch.b.), ng nh Hanh, Lu B Thng#T.1#i s#m Vn Nh#ng nh Hanh#Lu B Thng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#20 16#^a243tr.^b24cm#Ton#i s#Chuyn #Lp 9#Sch c thm#371558#GK## 00569000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020049000490070016000980220004001140220009001180050016001270040 01800143008000500161009001100166010000500177011003100182020000500213020000900218 020001000227020000600237020001400243016000300257013000700260#371559#VV16.15037#^ a45000^b2000b#Vi?t#516#C101C#Cc chuyn bi dng hc sinh gii ton lp 9#N guyn Vn ang#T.2#Hnh hc#Nguyn Vn ang#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#20 16#^a263tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Hnh hc#Chuyn #Lp 9#Sch c thm#GK #371559## 00590000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020032000520070057000840050014001410050015001550050018001700040 01800188008000500206009001100211010000500222011003100227020000500258020000600263 020000700269020001400276013000700290016000300297#371560#VV16.15038#^a32000^b100 0b#Vi?t#510.76#B100M#36 n luyn cui tun ton 6#V Dng Thu (ch.b.), Cao Qunh Giao, L Th Thanh Hng#V Dng Thu#Cao Qunh Giao#L Th Thanh Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a183tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 6#n tp#Sch c thm#371560#GK## 00624000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020043000540070057000970050014001540050015001680050018001830040 01800201008000500219009001100224010000500235011003100240020000500271020000900276 020000600285020000700291020001400298013000700312016000300319#371561#VV16.15039#^ a27000^b1000b#Vi?t#516.0076#B100M#36 n luyn cui tun ton 7 - Hnh hc#V Dng Thu (ch.b.), Cao Qunh Giao, L Th Thanh Hng#V Dng Thu#Cao Qunh G iao#L Th Thanh Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a151tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Hnh hc#Lp 7#n tp#Sch c thm#371561#GK## 00528000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020038000490070039000870050014001260050016001400040019001560080 00500175009001100180010000500191011003100196020000500227020000600232020001400238 013000700252016000300259#VV16.15040#371562#^a39500^b2000b#Vi?t#510#T406N#Ton n ng cao v cc chuyn ton 6#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc m#V Dng Thu#Nguyn Ngc m#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2016#^a219tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm#371562#GK## 00530000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020042000490070039000910050014001300050016001440040019001600080 00500179009001100184010000500195011002500200020000900225020000600234020001400240 013000700254016000300261#371563#VV16.15041#^a26000^b2000b#Vi?t#516#T406N#Ton n ng cao v cc chuyn hnh hc 7#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc m#V D ng Thu#Nguyn Ngc m#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2016#^a143tr. : hnh v^b24cm#Hnh hc#Lp 7#Sch c thm#371563#GK## 00474000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020026000490070012000750220004000870050012000910040018001030080 00500121009001100126010000500137011003100142020000500173020000600178020001400184 016000300198013000700201#371564#VV16.15042#^a18500^b3000b#Vi?t#510#T406B#Ton 7 c bn v nng cao#V Hu Bnh#T.2#V Hu Bnh#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio d c#2016#^a132tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 7#Sch c thm#GK#371564## 00603000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020041000540070057000950050014001520050015001660050018001810040 01800199008000500217009001100222010000500233011003100238020000700269020000600276 020000700282020001400289013000700303016000300310#371565#VV16.15043#^a23000^b100 0b#Vi?t#512.0076#B100M#36 n luyn cui tun ton 7 - i s#V Dng Thu (c h.b.), Cao Qunh Giao, L Th Thanh Hng#V Dng Thu#Cao Qunh Giao#L Th Tha nh Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a127tr. : hnh v, bng^b24cm# i s#Lp 7#n tp#Sch c thm#371565#GK## 00667000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020041000520070062000930220004001550050009001590050012001680050 01600180005001400196004001900210008000500229009001100234010000500245011003100250 02000050028102000060028602000170029202000080030902000140031701600030033101300070 0334#371566#VV16.15044#^a52000^b5000b#Vi?t#510.76#C101D#Cc dng ton v phng php gii ton 7#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh, Bi Vn Tuyn# T.1#Tn Thn#V Hu Bnh#Nguyn V Thanh#Bi Vn Tuyn#Ti bn ln th 11#^aH.#^ aGio dc#2016#^a303tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 7#Phng php gii#Bi t p#Sch c thm#GK#371566## 00651000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020041000520070062000930220004001550050009001590050012001680050 01600180005001400196004001800210008000500228009001100233010000500244011003100249 020000500280020000600285020002200291020001400313013000700327016000300334#371567# VV16.15045#^a36000^b6000b#Vi?t#510.76#C101D#Cc dng ton v phng php gii t on 9#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh, Bi Vn Tuyn#T.1#Tn Thn #V Hu Bnh#Nguyn V Thanh#Bi Vn Tuyn#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#201 6#^a230tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 9#Phng php gii ton#Sch c thm# 371567#GK## 00518000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020018000500070036000680220004001040050014001080050013001220040 01800135008000500153009001100158010000500169011003100174020000500205020000600210 020001400216013000700230016000300237#371568#VV16.15046#^a300000^b1500b#Vi?t#510 #250H# hc tt ton 8#Bi Vn Tuyn (ch.b.), Phm c Ti#T.1#Bi Vn Tuyn#P hm c Ti#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a187tr. : hnh v, bng^b24c m#Ton#Lp 8#Sch c thm#371568#GK## 00590000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020030000490070050000790220004001290050009001330050017001420050 01400159004001800173008000500191009001100196010000500207011003100212020000500243 020001000248020000600258020001400264016000300278013000700281#371569#VV16.15047#^ a36000^b3000b#Vi?t#510#C101C#Cc chuyn chn lc ton 8#Tn Thn (ch.b.), Ng uyn Anh Hong, ng Vn Qun#T.2#Tn Thn#Nguyn Anh Hong#ng Vn Qun#Ti b n ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a224tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Chuyn #L p 8#Sch c thm#GK#371569## 00631000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020036000520070057000880050015001450050015001600040018001750080 00500193009001100198010000500209011003100214020000500245020001600250020000700266 020001400273020001500287016000300302005001700305013000700322#371570#VV16.15048#^ a28000^b5000b#Vi?t#510.76#T103L#Ti liu n thi vo lp 10 mn ton#Trn Lu Th nh (ch.b.), Nguyn c Tn, Nguyn Anh Hong#Trn Lu Thnh#Nguyn c Tn#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a173tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Trung hc c s#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#GK#Nguyn Anh Hong#371570## 00613000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020047000520070033000990050015001320050017001470040040001640080 00500204009001100209010000500220011003100225020000500256020001600261020000700277 020001400284020001500298013000700313016000300320#371571#VV16.15049#^a16000^b948 0b#Vi?t#510.76#T103L#Ti liu n thi tuyn sinh vo lp 10 mn ton#Phan on Th i, Nguyn Vn Thnh#Phan on Thi#Nguyn Vn Thnh#Ti bn ln th 6, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a100tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Trung hc c s#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#371571#GK## 00757000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020071000520030034001230070070001570050014002270050020002410050 01800261005001500279004001800294008000500312009001100317010000500328011003100333 02000050036402000160036902000070038502000140039201300070040601600030041302000150 0416#371572#VV16.15050#^a30000^b8300b#Vi?t#510.76#T103L#Ti liu n tp thi tuy n sinh vo lp 10 trung hc ph thng mn ton#Dnh cho hc sinh tnh Qung Nin h#Cm Thanh Hi, Phan Th Bch Hng, Nguyn Thanh Tho, Nguyn Vn Tu#Cm Than h Hi#Phan Th Bch Hng#Nguyn Thanh Tho#Nguyn Vn Tu#Ti bn ln th 4#^aH .#^aGio dc#2016#^a151tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Trung hc c s#n tp#Sc h c thm#371572#GK#Sch luyn thi## 00688000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020007000510030015000580070051000730050013001240050011001370050 01400148005001200162005001400174004001900188008000500207009001100212010000500223 01100310022801500330025902000050029202000060029702000220030302000150032501600030 0340013000700343#371573#VV16.15051#^a18000^b3950b#Vi?t#372.7#T406B#Ton 4#Sch gio vin# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Quc Chung...# nh Hoan#Nguyn ng#V Quc Chung# Tin t# Trung Hiu#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc# 2016#^a328tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 4# Phng php ging dy#Sch gio vin#GK#371573## 00676000000000337000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020007000510030015000580070048000730050013001210050011001340050 01100145005001400156005001200170004001900182008000500201009001100206010000500217 01100250022201500330024702000050028002000060028502000220029102000150031301300070 0328016000300335#VV16.15052#371574#^a15900^b4000b#Vi?t#372.7#T406N#Ton 5#Sch gio vin# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, ng T n...# nh Hoan#Nguyn n g#ng T n#V Quc Chung# Tin t#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^ a288tr. : hnh v^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 5#Phng php ging dy#Sch gio vin#371574#GK## 00516000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020033000510030012000840070015000960050015001110040018001260080 00500144009001100149010000500160011002600165020000500191020000600196020001200202 020001400214013000700228016000300235#371575#VV16.15053#^a18000^b1000b#Vi?t#372. 7#B452D#Bi dng ton lp 5 theo ch #S t nhin#Nguyn Vn Nho#Nguyn Vn N ho#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a103tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 5#S t nhin#Sch c thm#371575#GK## 00541000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020040000540070039000940050014001330050016001470040019001630080 00500182009001100187010000500198011001500203020000700218020000600225020000800231 020001400239013000700253016000300260#371576#VV16.15054#^a36500^b2000b#Vi?t#512. 0076#T406N#Ton nng cao v cc chuyn i s 8#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc m#V Dng Thu#Nguyn Ngc m#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2016# ^a203tr.^b24cm#i s#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#371576#GK## 00636000000000265000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810007000470010015000540020026000690030121000950070040002160050016002560040 01900272008000500291009001100296010000500307011002200312020001100334020001500345 013000700360016000300367#371577#VV16.15055#^a48000^b800b#Vi?t#495.9225#PH431C# inh Trng Lc#Phong cch hc ting Vit# c Hi ng thm nh sch ca B G io dc v o to gii thiu lm sch dng chung cho cc trng i hc S phm #inh Trng Lc (ch.b.), Nguyn Thi Ho#Nguyn Thi Ho#Ti bn ln th 13#^aH. #^aGio dc#2016#^a319tr. : bng^b21cm#Ting Vit#Phong cch hc#371577#XH## 00861000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020026000620030030000880070066001180050012001840050 01400196005001400210005001600224005002200240008000500262009001100267010000500278 01100310028301300070031401600030032102101650032402000180048902000060050702000220 0513#371578#VV16.15056#VV16.15057#^a58000^b1000b#Vi?t#372.1#C430E#Con em chng ta hc lp 1#Sch dnh cho cha m hc sinh#H Ngc i (tng ch.b.), Nguyn K H o (ch.b.), Ng Th Tuyn...#H Ngc i#Nguyn K Ho#Ng Th Tuyn#Nguyn Th Thu#Nguyn Th Thanh Loan#^aH.#^aGio dc#2016#^a168tr. : hnh v, bng^b21cm#3 71578#XH#Trnh by nhng quan im, trit l gio dc v phng php dy hc gi p cc bc cha m cn bit phi hp vi nh trng gio dc v tham gia gip c on em hc tp#Gio dc tiu hc#Lp 1#Phng php ging dy## 00640000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020027000550030013000820070050000950220004001450220046001490050 01400195005001200209004001800221008000500239009001100244010000500255011002500260 020001500285020001300300016000300313020001500316013000700331#371579#VV16.15058#^ a23000^b2000b#Vi?t#959.7013#TH205D#Theo dng lch s Vit Nam#Truyn tranh#Bin thut: L Thi Thun ; V tranh: Trng Qun#T.3#T thi thuc Nam Vit n ht thi thuc Tn#L Thi Thun#Trng Qun#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016 #^a95tr. : tranh v^b20cm#Lch s c i#Truyn tranh#XH#Truyn lch s#371579## 00600000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020027000550070050000820220004001320220030001360050014001660050 01200180004001800192008000500210009001100215010000500226011002600231020001500257 020001300272016000300285020001500288013000700303#371580#VV16.15059#^a23000^b200 0b#Vi?t#959.7013#TH205D#Theo dng lch s Vit Nam#Bin thut: L Thi Thun ; V tranh: Trng Qun#T.5#T thi thuc Tu n nm 905#L Thi Thun#Trng Qun #Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a110tr. : tranh v^b20cm#Lch s c i #Truyn tranh#XH#Truyn lch s#371580## 00648000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020027000550030013000820070050000950220004001450220042001490050 01400191005001200205004001800217008000500235009001100240010000500251011002500256 020000800281020001300289016000300302020000700305020001500312013000700327#VV16.15 060#371581#^a23000^b2000b#Vi?t#959.7023#TH205D#Theo dng lch s Vit Nam#Truy n tranh#Bin thut: L Thi Thun ; V tranh: Trng Qun#T.8#T L Thnh Tng n u i L Nhn Tng#L Thi Thun#Trng Qun#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a95tr. : tranh v^b20cm#Lch s#Truyn tranh#XH#Nh L#Truyn lch s# 371581## 00674000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020027000550030013000820070050000950220005001450220065001500050 01400215005001200229004001800241008000500259009001100264010000500275011002500280 020000800305020000900313020001300322016000300335020001500338013000700353#371582# VV16.15061#^a23000^b2000b#Vi?t#959.7024#TH205D#Theo dng lch s Vit Nam#Truy n tranh#Bin thut: L Thi Thun ; V tranh: Trng Qun#T.11#T Trn Thi Tng (1226 - 1258) n Trn Nhn Tng (1278 - 1293)#L Thi Thun#Trng Qun#Ti b n ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a95tr. : tranh v^b21cm#Lch s#Nh Trn#Truy n tranh#XH#Truyn lch s#371582## 00738000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020027000550030013000820070050000950220005001450220087001500050 01400237005001200251004001800263008000500281009001100286010000500297011002500302 02000080032702000090033502000130034401600030035702000150036002000300037501300070 0405#VV16.15062#371583#^a23000^b2000b#Vi?t#959.7024#TH205D#Theo dng lch s Vi t Nam#Truyn tranh#Bin thut: L Thi Thun ; V tranh: Trng Qun#T.12#Cuc khng chin chng qun Mng Nguyn ln th hai (1285) v ln th ba (1287 - 1288 )#L Thi Thun#Trng Qun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a95tr. : tra nh v^b21cm#Lch s#Nh Trn#Truyn tranh#XH#Truyn lch s#Khng chin chng Ng uyn-Mng#371583## 00638000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020040000530030037000930070034001300220004001640220019001680050 01500187005001800202004001800220008000500238009001100243010000500254011002500259 020001800284020001000302020001400312016000300326013000700329#371584#VV16.15063#^ a18000^b3000b#Vi?t#372.372#B450S#B sch gio dc gii tnh cho hc sinh#Dnh c ho hc sinh Tiu hc v cha m#Bi Phng Nga, Nguyn Phng Nga#T.1#Con trai - Con gi#Bi Phng Nga#Nguyn Phng Nga#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016# ^a75tr. : minh ho^b20cm#Gio dc tiu hc#Gii tnh#Sch c thm#GK#371584## 00638000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470020040000530030037000930070034001300220004001640220019001680050 01500187005001800202004001800220008000500238009001100243010000500254011002500259 020001800284020001000302020001400312013000700326016000300333#VV16.15064#371585#^ a18000^b3000b#Vi?t#372.372#B450S#B sch gio dc gii tnh cho hc sinh#Dnh c ho hc sinh Tiu hc v cha m#Bi Phng Nga, Nguyn Phng Nga#T.2#Bn trai - Bn gi#Bi Phng Nga#Nguyn Phng Nga#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016# ^a83tr. : minh ho^b20cm#Gio dc tiu hc#Gii tnh#Sch c thm#371585#GK## 00929000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810008000610010021000690020092000900070021001820080005002030090 01100208010000500219011002600224021033900250020001900589020001600608020000900624 020000800633013000700641016000300648#371586#VV16.15065#VV16.15066#^a67000^b500b #Vi?t#158.7208622#STR206V#Nguyn Th Thu Dung#Stress v ng ph vi stress ca cn b qun l gio dc: Nhng vn l lun v thc tin#Nguyn Th Thu Dung# ^aH.#^aGio dc#2016#^a171tr. : minh ho^b21cm#Tng quan lch s nghin cu vn trn th gii v trong nc, cc vn l lun c bn v stress v ng ph v i stress ca con ngi ni chung v ca cn b qun l gio dc ni ring. M t qu trnh nghin cu v phn tch kt qu nghin cu v stress v ng ph vi stress ca cn b qun l trng hc trn a bn Tp. H Ch Minh#Stress ngh ng hip#Cn b lnh o#Gio dc#i ph#371586#XH## 00557000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610010016000670020025000830070016001080080005001240090 01100129010000500140011002100145021013100166020000800297013000700305016000300312 #VV16.15067#VV16.15068#371587#^a40000^b1000b#Vi?t#306.095977#113T#Trn Phng D iu#c trng vn ho Nam B#Trn Phng Diu#^aH.#^aGio dc#2016#^a152tr. : nh ^b21cm#Gii thiu khi qut v vn ho Nam B. Trnh by v vn ho sinh hot v t cht, tinh thn v giao lu x hi ca ngi dn Nam B#Vn ho#371587#XH## 00831000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810006000550010018000610020042000790070018001210040018001390080 00500157009001100162010000500173011003000178021031400208020001500522020001800537 013000700555016000300562#371588#VV16.15069#VV16.15070#^a49000^b500b#Vi?t#959.7# 103C#Nguyn Khc Thun#i cng lch s c - trung i Vit Nam#Nguyn Khc Th un#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a348tr. : hnh v, nh^b21cm#Trnh b y khi qut nhng nt chnh trong tin trnh lch s Vit Nam qua cc thi k: tin s, s s, u tranh ginh c lp, qu trnh thit lp v khng nh c l p t ch, thi L, thi Trn, u th k XV, thi L s, th k XVIII, phong tr o Ty Sn, nh Nguyn v s xm lc ca thc dn Php th k XIX#Lch s c i#Lch s trung i#371588#XH## 00789000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820012000491810007000610010013000680020112000810070013001930080005002060090 01100211010000500222011002200227021022600249020001100475020001100486020001600497 013000700513016000300520#VV16.15071#371589#VV16.15072#^a60000^b540b#Vi?t#378.12 09597#PH110T#Thi Huy Bo#Pht trin i ng ging vin b mn phng php ging dy cc trng / khoa s phm trong giai on hin nay#Thi Huy Bo#^aH.#^aGi o dc#2016#^a244tr. : bng^b21cm#Trnh by c s l lun, thc tin v xut cc gii php pht trin i ng ging vin b mn phng php ging dy trong c c trng/khoa i hc s phm, p ng chng trnh pht trin ngnh s phm v cc trng s phm#Ging vin#Pht trin#i hc s phm#371589#XH## 00524000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560010011000620020020000730070011000930080005001040090 01100109010000500120011001500125021009600140020001500236016000300251013000700254 020000900261#VV16.15073#VV16.15074#371590#^a17000^b1040b#Vi?t#155.2#L556T#L Th Mai#Lng ti chuyn i#L Th Mai#^aH.#^aGio dc#2016#^a108tr.^b21cm#Gm nh ng bi vit ni ln tm t, suy ngh ca tc gi qua nhng cu chuyn i sng h ng ngy#Tm l c nhn#XH#371590#Bi vit## 00606000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010018000630020019000810070030001000050011001300080 00500141009001100146010000500157011001500162021013600177020000800313020000900321 013000700330016000300337#VV16.15076#371591#VV16.15075#^a60000^b1000b#Vi?t#959.7 #TH552C#Nguyn Khc Thun#Thc cng thin c#Nguyn Khc Thun, L Th Mai#L Th Mai#^aH.#^aGio dc#2016#^a468tr.^b21cm#Gii thiu 33 bo co ca tin s Nguy n Khc Thun v 25 bo co ca thc s L Th Mai v cc vn lch s v gio dc ca Vit Nam#Lch s#Gio dc#371591#XH## 00866000000000253000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200060 00381810006000440010016000500020019000660070029000850040018001140080005001320090 01100137010000500148011001500153021040300168020001900571016000300590005001200593 013000700605#VV16.15077#371592#^a65000^b600b#Vi?t#519.2#L600T#Nguyn Duy Tin#L thuyt xc sut#Nguyn Duy Tin, V Vit Yn#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc #2016#^a395tr.^b21cm#Trnh by l thuyt m hnh xc sut ri rc, khng gian x c sut tng qut, bin ngu nhin v hm phn phi, cc s c trng ca bin ng u nhin, s hi t ca dy bin ngu nhin v phn phi, hm c trng, cc n h l gii hn theo phn phi ca tng cc bin ngu nhin c lp, tng cc bin ngu nhin c lp v lut s ln, Martingale vi thi gian ri rc, xch Marko v vi thi gian ri rc#L thuyt xc sut#TN#V Vit Yn#371592## 00613000000000253000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200090 00381810006000470010013000530020025000660070013000910040018001040080005001220090 01100127010000500138011003100143021016000174020000700334020000800341013000700349 016000300356#VV16.15078#371593#^a48000^b600b#Vi?t#512.0076#B103T#Bi Huy Hin#B i tp i s i cng#Bi Huy Hin#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a28 3tr. : hnh v, bng^b21cm#Tm tt l thuyt, bi tp v logic tp hp v quan h , na nhm v nhm, vnh v trng, vnh a thc, vnh chnh v vnh clit, a thc trn cc trng s...#i s#Bi tp#371593#TN## 00577000000000241000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200120 00391810006000510010016000570020018000730070016000910080005001070090011001120100 00500123011002100128021014900149020001700298016000300315013000700318020001000325 #VV16.15079#371594#^a190000^b230b#Vi?t#895.9228403#N114M#Nguyn Quc Bo#50 nm yu thng#Nguyn Quc Bo#^aH.#^aGio dc#2016#^a415tr. : nh^b21cm#Gmg nhng bi vit ghi li hnh trnh 50 nm yu thng gia tc gi v v, vi nhng bi n c, thng trm ca hai cuc chin chng Php v chng M#Vn hc hin i#VH#3 71594#Truyn k## 00998000000000349000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470010017000530020025000700030076000950070054001710220004002250220 02800229005001700257005001400274005001300288004001900301008000500320009001100325 01000050033601100310034102102150037202000170058702000100060402000160061402000080 0630013000700638016000300645#VV16.15080#371595#^a28000^b2000b#Vi?t#535.076#B103 T#Lng Duyn Bnh#Bi tp vt l i cng#Bin son theo chng trnh ca B G io dc v o to ban hnh nm 1990...#Lng Duyn Bnh (ch.b.), Nguyn Hu H, L Vn Ngha#T.3#Quang hc - Vt l lng t#Lng Duyn Bnh#Nguyn Hu H#L Vn Ngha#Ti bn ln th 20#^aH.#^aGio dc#2016#^a223tr. : hnh v, bng^b21cm #Trnh by v quang hc v vt l lng t: Giao thoa nh sng, nhim x nh sn g, phn cc nh sng, quang hc lng t, thuyt nguyn t ca Bo, c hc lng t, nguyn t, phn t, ht nhn nguyn t - ht s cp#Vt l i cng#Quang h c#Vt l lng t#Bi tp#371595#TN## 00579000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020020000520070040000720220004001120050014001160050017001300080 00500147009001100152010000500163011002500168012002900193020001800222020001500240 020001100255013000700266016000300273020001300276#371596#VV16.15081#^a28000^b200 0b#Vi?t#646.76#K300N#K ngh h ng nh#L Phng Nga (ch.b.), Trng c Thnh #Q.1#L Phng Nga#Trng c Thnh#^aH.#^aGio dc#2016#^a99tr. : tranh v^b20c m#Truyn c gio dc li sng#Gio dc li sng#Sch thiu nhi#Truyn c#37159 6#XH#K nng sng## 00580000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020020000520070040000720220004001120050014001160050017001300080 00500147009001100152010000500163011002600168012002900194020001800223020001300241 020001500254020001100269016000300280013000700283#371597#VV16.15082#^a28000^b200 0b#Vi?t#646.76#K300N#K ngh h ng nh#L Phng Nga (ch.b.), Trng c Thnh #Q.2#L Phng Nga#Trng c Thnh#^aH.#^aGio dc#2016#^a100tr. : tranh v^b20 cm#Truyn c gio dc li sng#Gio dc li sng#K nng sng#Sch thiu nhi#Tr uyn c#XH#371597## 00579000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020020000520070040000720220004001120050014001160050017001300080 00500147009001100152010000500163011002500168012002900193020001800222020001300240 020001500253020001100268016000300279013000700282#371598#VV16.15083#^a28000^b200 0b#Vi?t#646.76#K300N#K ngh h ng nh#L Phng Nga (ch.b.), Trng c Thnh #Q.3#L Phng Nga#Trng c Thnh#^aH.#^aGio dc#2016#^a95tr. : tranh v^b20c m#Truyn c gio dc li sng#Gio dc li sng#K nng sng#Sch thiu nhi#Tru yn c#XH#371598## 00574000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020026000530070042000790050014001210050019001350080005001540090 01100159010000500170011002500175012002900200020001800229020001300247020001500260 020001100275016000300286013000700289#VV16.15084#371599#^a28000^b2000b#Vi?t#646. 76#KH104P#Khm ph k tch th gii#L Phng Nga (ch.b.), Trn Th Qunh Nga#L Phng Nga#Trn Th Qunh Nga#^aH.#^aGio dc#2016#^a95tr. : tranh v^b20cm#Tru yn c gio dc li sng#Gio dc li sng#K nng sng#Sch thiu nhi#Truyn c#XH#371599## 00576000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020031000530070040000840050014001240050017001380080005001550090 01100160010000500171011002600176012002900202020001800231020001300249020001500262 020001100277013000700288016000300295#371600#VV16.15085#^a28000^b2000b#Vi?t#646. 76#CH527C#Chuyn ca c gi ny-lng xanh#L Phng Nga (ch.b.), Trng c Thnh #L Phng Nga#Trng c Thnh#^aH.#^aGio dc#2016#^a107tr. : tranh v^b20cm#T ruyn c gio dc li sng#Gio dc li sng#K nng sng#Sch thiu nhi#Truyn c#371600#XH## 00619000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020006000520030013000580070067000710220004001380050013001420050 01200155005001400167008001800181009001100199010000500210011002600215012002200241 020001700263020001300280013000700293016000300300019001400303#371601#VN16.03970#^ a25000^b2000b#Vi?t#895.63#N400S#No. 6#Truyn tranh#Nguyn tc: Atsuko Asano ; T ranh: Hinoki Kino ; Mono no Aware dch#T.1#Atsuko Asano#Hinoki Kino#Mono no Awar e#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a159tr. : tranh v^b19cm#T3: Tui trng th nh#Vn hc hin i#Truyn tranh#371601#VH#Dch Nht Bn## 00619000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020006000520030013000580070067000710220004001380050013001420050 01200155005001400167008001800181009001100199010000500210011002600215012002200241 020001700263020001300280016000300293019001400296013000700310#371602#VN16.03971#^ a25000^b2000b#Vi?t#895.63#N400S#No. 6#Truyn tranh#Nguyn tc: Atsuko Asano ; T ranh: Hinoki Kino ; Mono no Aware dch#T.2#Atsuko Asano#Hinoki Kino#Mono no Awar e#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a166tr. : tranh v^b19cm#T3: Tui trng th nh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#371602## 00619000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020006000520030013000580070067000710220004001380050013001420050 01200155005001400167008001800181009001100199010000500210011002600215012002200241 020001700263020001300280016000300293019001400296013000700310#371603#VN16.03972#^ a25000^b2000b#Vi?t#895.63#N400S#No. 6#Truyn tranh#Nguyn tc: Atsuko Asano ; T ranh: Hinoki Kino ; Mono no Aware dch#T.3#Atsuko Asano#Hinoki Kino#Mono no Awar e#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a157tr. : tranh v^b19cm#T3: Tui trng th nh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#371603## 00619000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020006000520030013000580070067000710220004001380050013001420050 01200155005001400167008001800181009001100199010000500210011002600215012002200241 020001700263020001300280016000300293019001400296013000700310#371604#VN16.03973#^ a25000^b2000b#Vi?t#895.63#N400S#No. 6#Truyn tranh#Nguyn tc: Atsuko Asano ; T ranh: Hinoki Kino ; Mono no Aware dch#T.4#Atsuko Asano#Hinoki Kino#Mono no Awar e#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a165tr. : tranh v^b19cm#T3: Tui trng th nh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#371604## 00571000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020016000530030013000690070037000820220004001190050018001230050 01200141008001800153009001100171010000500182011002600187012001400213020001700227 020001300244016000300257019001400260013000700274#371605#VN16.03974#^a18000^b170 0b#Vi?t#895.63#CH121D#Chn dung M & N#Truyn tranh#Tachibana Higuchi ; Yuzuki Ri ka dch#T.4#Tachibana Higuchi#Yuzuki Rika#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a19 2tr. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht B n#371605## 00571000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020016000530030013000690070037000820220004001190050018001230050 01200141008001800153009001100171010000500182011002600187012001400213020001700227 020001300244016000300257019001400260013000700274#371606#VN16.03975#^a18000^b140 0b#Vi?t#895.63#CH121D#Chn dung M & N#Truyn tranh#Tachibana Higuchi ; Yuzuki Ri ka dch#T.5#Tachibana Higuchi#Yuzuki Rika#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a19 0tr. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht B n#371606## 00571000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020016000530030013000690070037000820220004001190050018001230050 01200141008001800153009001100171010000500182011002600187012001400213020001700227 020001300244016000300257019001400260013000700274#371607#VN16.03976#^a18000^b120 0b#Vi?t#895.63#CH121D#Chn dung M & N#Truyn tranh#Tachibana Higuchi ; Yuzuki Ri ka dch#T.6#Tachibana Higuchi#Yuzuki Rika#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a19 3tr. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht B n#371607## 00598000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020021000530030013000740070043000870220004001300050016001340050 00600150005001200156008001800168009001100186010000500197011002600202012001400228 020001700242020001300259016000300272019001400275013000700289#371608#VN16.03977#^ a18000^b1000b#Vi?t#895.63#KH506T#Khc tnh ca ban mai#Truyn tranh#Michiyo Akai shi ; Dch: V V, Khun Khun#T.8#Michiyo Akaishi#V V#Khun Khun#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a185tr. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i# Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#371608## 00598000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020021000530030013000740070043000870220004001300050016001340050 00600150005001200156008001800168009001100186010000500197011002600202012001400228 020001700242020001300259016000300272019001400275013000700289#371609#VN16.03978#^ a18000^b1000b#Vi?t#895.63#KH506T#Khc tnh ca ban mai#Truyn tranh#Michiyo Akai shi ; Dch: V V, Khun Khun#T.9#Michiyo Akaishi#V V#Khun Khun#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a185tr. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i# Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#371609## 00599000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020021000530030013000740070043000870220005001300050016001350050 00600151005001200157008001800169009001100187010000500198011002600203012001400229 020001700243020001300260016000300273019001400276013000700290#371610#VN16.03979#^ a18000^b1000b#Vi?t#895.63#KH506T#Khc tnh ca ban mai#Truyn tranh#Michiyo Akai shi ; Dch: V V, Khun Khun#T.10#Michiyo Akaishi#V V#Khun Khun#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2016#^a182tr. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i #Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#371610## 00599000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020021000530030013000740070043000870220005001300050016001350050 00600151005001200157008001800169009001100187010000500198011002600203012001400229 020001700243020001300260016000300273019001400276013000700290#371611#VN16.03980#^ a18000^b1000b#Vi?t#895.63#KH506T#Khc tnh ca ban mai#Truyn tranh#Michiyo Akai shi ; Dch: V V, Khun Khun#T.11#Michiyo Akaishi#V V#Khun Khun#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2016#^a185tr. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i #Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#371611## 00581000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520030013000650070031000780220004001090050015001130050 00900128008001800137009001100155010000500166011002600171012003900197020001800236 020001300254016000300267019001400270013000700284#371612#VN16.03981#^a20000^b350 0b#Vi?t#895.63#S309S#Silver spoon#Truyn tranh#Hiromu Arakawa ; Ngc Anh dch#T. 5#Hiromu Arakawa#Ngc Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a189tr. : tranh v^ b18cm#How: Truyn tranh truyn ti kin thc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#D ch Nht Bn#371612## 00581000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520030013000650070031000780220004001090050015001130050 00900128008001800137009001100155010000500166011002600171012003900197020001800236 020001300254016000300267019001400270013000700284#371613#VN16.03982#^a20000^b350 0b#Vi?t#895.63#S309S#Silver spoon#Truyn tranh#Hiromu Arakawa ; Ngc Anh dch#T. 6#Hiromu Arakawa#Ngc Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a189tr. : tranh v^ b18cm#How: Truyn tranh truyn ti kin thc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#D ch Nht Bn#371613## 00581000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520030013000650070031000780220004001090050015001130050 00900128008001800137009001100155010000500166011002600171012003900197020001800236 020001300254016000300267019001400270013000700284#371614#VN16.03983#^a20000^b350 0b#Vi?t#895.63#S309S#Silver spoon#Truyn tranh#Hiromu Arakawa ; Ngc Anh dch#T. 7#Hiromu Arakawa#Ngc Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a173tr. : tranh v^ b18cm#How: Truyn tranh truyn ti kin thc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#D ch Nht Bn#371614## 00581000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520030013000650070031000780220004001090050015001130050 00900128008001800137009001100155010000500166011002600171012003900197020001800236 020001300254016000300267019001400270013000700284#371615#VN16.03984#^a20000^b350 0b#Vi?t#895.63#S309S#Silver spoon#Truyn tranh#Hiromu Arakawa ; Ngc Anh dch#T. 8#Hiromu Arakawa#Ngc Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a189tr. : tranh v^ b18cm#How: Truyn tranh truyn ti kin thc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#D ch Nht Bn#371615## 00708000000000325000450002600110000002600070001100200180001800300130003600700830 00490220005001320220023001370050014001600050016001740050012001900050009002020080 01800211009001100229010000500240011002600245012002200271020001700293020001300310 01600030032301900140032601400160034001900050035608200070036118100070036801300070 0375#VN16.03985#371616#Thm t Kindaichi#Truyn tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; V tranh: Fumiya Sato ; Duy Ngc dch#T.10#Lnh truy n Kinda ichi#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanari#Fumiya Sato#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a325tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truy n tranh#VH#Dch Nht Bn#^a25000^b1000b#Vi?t#895.63#TH104T#371616## 00711000000000325000450002600070000002600110000700200180001800300130003600700830 00490220005001320220026001370050014001630050016001770050012001930050009002050080 01800214009001100232010000500243011002600248012002200274020001700296020001300313 01600030032601900140032901400160034301900050035908200070036418100070037101300070 0378#371617#VN16.03986#Thm t Kindaichi#Truyn tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; V tranh: Fumiya Sato ; Duy Ngc dch#T.11#n mng sn tran g Tarot#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanari#Fumiya Sato#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tr#2016#^a323tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Tr uyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a25000^b1000b#Vi?t#895.63#TH104T#371617## 00713000000000325000450002600070000002600110000700200180001800300130003600700830 00490220005001320220028001370050014001650050016001790050012001950050009002070080 01800216009001100234010000500245011002600250012002200276020001700298020001300315 01600030032801900140033101400160034501900050036108200070036618100070037301300070 0380#371618#VN16.03987#Thm t Kindaichi#Truyn tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; V tranh: Fumiya Sato ; Duy Ngc dch#T.12#n mng lu i ngi sp#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanari#Fumiya Sato#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2016#^a299tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i# Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a25000^b1000b#Vi?t#895.63#TH104T#371618## 00710000000000325000450002600070000002600110000700200180001800300130003600700830 00490220005001320220025001370050014001620050016001760050012001920050009002040080 01800213009001100231010000500242011002600247012002200273020001700295020001300312 01600030032501900140032801400160034201900050035808200070036318100070037001300070 0377#371619#VN16.03988#Thm t Kindaichi#Truyn tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; V tranh: Fumiya Sato ; Duy Ngc dch#T.13#V n: Siu trm h o hoa#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanari#Fumiya Sato#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2016#^a300tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru yn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a25000^b1000b#Vi?t#895.63#TH104T#371619## 00712000000000325000450002600070000002600110000700200180001800300130003600700830 00490220005001320220027001370050014001640050016001780050012001940050009002060080 01800215009001100233010000500244011002600249012002200275020001700297020001300314 01600030032701900140033001400160034401900050036008200070036518100070037201300070 0379#371620#VN16.03989#Thm t Kindaichi#Truyn tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; V tranh: Fumiya Sato ; Duy Ngc dch#T.14#n mng trn o n gha a#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanari#Fumiya Sato#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2016#^a255tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#T ruyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a25000^b1000b#Vi?t#895.63#TH104T#371620## 00718000000000325000450002600070000002600110000700200180001800300130003600700830 00490220005001320220033001370050014001700050016001840050012002000050009002120080 01800221009001100239010000500250011002600255012002200281020001700303020001300320 01600030033301900140033601400160035001900050036608200070037118100070037801300070 0385#371621#VN16.03990#Thm t Kindaichi#Truyn tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; V tranh: Fumiya Sato ; Duy Ngc dch#T.15#n mng trn chuy n tu o thut#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanari#Fumiya Sato#Duy Ngc#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2016#^a295tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a25000^b1000b#Vi?t#895.63#TH104T#371621## 00714000000000325000450002600070000002600110000700200180001800300130003600700830 00490220005001320220029001370050014001660050016001800050012001960050009002080080 01800217009001100235010000500246011002600251012002200277020001700299020001300316 01600030032901900140033201400160034601900050036208200070036718100070037401300070 0381#371622#VN16.03991#Thm t Kindaichi#Truyn tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; V tranh: Fumiya Sato ; Duy Ngc dch#T.20#n mng trong rng ma khuyn#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanari#Fumiya Sato#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2016#^a229tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i #Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a25000^b5000b#Vi?t#895.63#TH104T#371622## 00722000000000325000450002600110000002600070001100200180001800300130003600700830 00490220005001320220037001370050014001740050016001880050012002040050009002160080 01800225009001100243010000500254011002600259012002200285020001700307020001300324 01600030033701900140034001400160035401900050037008200070037518100070038201300070 0389#VN16.03992#371623#Thm t Kindaichi#Truyn tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; V tranh: Fumiya Sato ; Duy Ngc dch#T.22#V n: Truyn thuy t kho bu Amakusa#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanari#Fumiya Sato#Duy Ngc#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2016#^a310tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a25000^b5000b#Vi?t#895.63#TH104T#371623 ## 00666000000000313000450002600070000002600110000700200180001800300130003600700660 00490220005001150220026001200050014001460050012001600050009001720080018001810090 01100199010000500210011002600215012002200241020001700263020001300280016000300293 019001400296014001600310019000500326082000700331181000700338013000700345#371624# VN16.03993#Thm t Kindaichi#Truyn tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi ; V tranh: Fumiya Sato ; Duy Ngc dch#T.23#n mng ti lng Yukikage#Seimaru Amagi#Fumiya Sato#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a213tr. : tranh v^b18cm#T3: Tu i trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a25000^b5000b#V i?t#895.63#TH104T#371624## 00578000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220004001190050010001230050 00800133008001800141009001100159010000500170011002600175012003200201020001800233 020001300251013000700264016000300271019001400274#371625#VN16.03994#^a18000^b300 0b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono Eriko ; Hi T h dch#T.1#Ono Eriko#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a187tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#371625# VH#Dch Nht Bn## 00512000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520030013000750070025000880050010001130050008001230080 01800131009001100149010000500160011002600165020001800191020001300209013000700222 016000300229019001400232#VN16.03995#371626#^a18000^b3000b#Vi?t#895.63#M309S#Mik o selection - Girls#Truyn tranh#Eriko Ono ; Hi Th dch#Eriko Ono#Hi Th#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a195tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#371626#VH#Dch Nht Bn## 00667000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020031000530030013000840070071000970220005001680050011001730050 01300184005001000197005001000207008001200217009001700229010000500246011002600251 012002200277020001700299020001300316016000300329019001400332013000700346#VN16.03 996#371627#^a18000^b2000b#Vi?t#895.63#TH550V#Th vin i chin: Love & war#Tru yn tranh#Kiiro Yumi ; Nguyn tc: Hiro Arikawa ; Miyuki L dch ; H Nguyn h. #T.13#Kiiro Yumi#Hiro Arikawa#Miyuki L#H Nguyn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2 016#^a182tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Truyn tran h#VH#Dch Nht Bn#371627## 00560000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020020000520030013000720070042000850220005001270050015001320050 02000147008001200167009001700179010000500196011002600201020001800227020001300245 013000700258016000300265019001400268#371628#VN16.03997#^a25000^b5000b#Vi?t#895. 63#Y609C#Yotsuba&! - C 4 l#Truyn tranh#Kiyohiko Azuma ; Chin binh ma ng d ch#T.13#Kiyohiko Azuma#Chin binh ma ng#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a 220tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#371628#VH#Dch Nht Bn## 00546000000000289000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100060 00300140016000360020013000520030013000650070022000780220005001000050011001050050 00400116008001200120009001700132010000500149011002600154012002200180020001700202 020001300219016000300232019001400235013000700249#371629#VN16.03998#Vi?t#895.63#C 430N#^a20000^b2000b#Con nh giu#Truyn tranh#Yoko Kamio ; Hik dch#T.25#Yoko K amio#Hik#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a175tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho tu i mi ln#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#371629## 00631000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810005000460020007000510030013000580070047000710220020001180220005001380050 01800143005000900161005001100170008001200181009001700193010000500210011002600215 012002200241020001700263020001300280016000300293019001400296013000700310#371630# VN16.03999#^a18000^b3000b#Vi?t#895.63#N109#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimot o ; Dch: Anh Vit, Khnh Hng#Ngy phiu bt...!!#T.27#Masashi Kishimoto#Anh Vi t#Khnh Hng#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a182tr. : tranh v^b18cm#Dnh c ho la tui 13+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#371630## 00628000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810005000460020007000510030013000580070047000710220005001180220017001230050 01800140005000900158005001100167008001200178009001700190010000500207011002600212 012002200238020001700260020001300277016000300290019001400293013000700307#371631# VN16.04000#^a18000^b3000b#Vi?t#895.63#N109#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimot o ; Dch: Anh Vit, Khnh Hng#T.28#Naruto v lng!!#Masashi Kishimoto#Anh Vit# Khnh Hng#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a182tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 13+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#371631## 00629000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810005000460020007000510030013000580070047000710220005001180220018001230050 01800141005000900159005001100168008001200179009001700191010000500208011002600213 012002200239020001700261020001300278016000300291019001400294013000700308#371632# VN16.04001#^a18000^b3000b#Vi?t#895.63#N109#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimot o ; Dch: Anh Vit, Khnh Hng#T.29#Kakashi vs Itachi#Masashi Kishimoto#Anh Vit #Khnh Hng#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a182tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 13+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#371632## 00643000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810005000460020007000510030013000580070049000710220028001200220005001480050 01800153005001000171005001200181008001200193009001700205010000500222011002600227 012002200253020001700275020001300292016000300305019001400308013000700322#371633# VN16.04002#^a18000^b3000b#Vi?t#895.63#N109#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimot o ; Dch: Kim Trang, Minh Nguyt#Truyn th tin thut... !!#T.44#Masashi Kishim oto#Kim Trang#Minh Nguyt#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a182tr. : tranh v^ b18cm#Dnh cho la tui 13+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#37163 3## 00639000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810005000460020007000510030013000580070049000710220005001200220024001250050 01800149005001000167005001200177008001200189009001700201010000500218011002600223 012002200249020001700271020001300288016000300301019001400304013000700318#371634# VN16.04003#^a18000^b3000b#Vi?t#895.63#N109#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimot o ; Dch: Kim Trang, Minh Nguyt#T.45#Chin trng lng l !!#Masashi Kishimoto# Kim Trang#Minh Nguyt#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a182tr. : tranh v^b18c m#Dnh cho la tui 13+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#371634## 00553000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020025000520070036000770220005001130050017001180050012001350080 01800147009001100165010000500176011002600181012001400207020001700221020001300238 016000300251019001400254013000700268#VN16.04004#371635#^a18000^b1500b#Vi?t#895. 63#R312C#Rinne cnh gii lun hi#Rumiko Takahashi ; Tuyt Nhung dch#T.21#Rumik o Takahashi#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a188tr. : tranh v^b1 8cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#371635## 00553000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020025000520070036000770220005001130050017001180050012001350080 01800147009001100165010000500176011002600181012001400207020001700221020001300238 016000300251019001400254013000700268#371636#VN16.04005#^a18000^b1300b#Vi?t#895. 63#R312C#Rinne cnh gii lun hi#Rumiko Takahashi ; Tuyt Nhung dch#T.22#Rumik o Takahashi#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a188tr. : tranh v^b1 8cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#371636## 00553000000000277000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100060 00300140016000360020025000520070036000770220005001130050017001180050012001350080 01800147009001100165010000500176011002600181012001400207020001700221020001300238 016000300251019001400254013000700268#371637#VN16.04006#Vi?t#895.63#R312C#^a18000 ^b1300b#Rinne cnh gii lun hi#Rumiko Takahashi ; Tuyt Nhung dch#T.23#Rumik o Takahashi#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a188tr. : tranh v^b1 8cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#371637## 00553000000000277000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100060 00300140016000360020025000520070036000770220005001130050017001180050012001350080 01800147009001100165010000500176011002600181012001400207020001700221020001300238 016000300251019001400254013000700268#371638#VN16.04007#Vi?t#895.63#R312C#^a18000 ^b1100b#Rinne cnh gii lun hi#Rumiko Takahashi ; Tuyt Nhung dch#T.24#Rumik o Takahashi#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a188tr. : tranh v^b1 8cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#371638## 00562000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020014000520030013000660070034000790220004001130050018001170050 00900135008001800144009001100162010000500173011002600178012001400204020001700218 020001300235013000700248016000300255019001400258#371639#VN16.04008#^a18000^b300 0b#Vi?t#895.63#C455C#Cng cha sa#Truyn tranh#Akiko Higashimura ; Torarika dc h#T.1#Akiko Higashimura#Torarika#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a192tr. : tr anh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#371639#VH#Dch Nht Bn ## 00562000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020014000520030013000660070034000790220004001130050018001170050 00900135008001800144009001100162010000500173011002600178012001400204020001700218 020001300235016000300248019001400251013000700265#371640#VN16.04009#^a18000^b300 0b#Vi?t#895.63#C455C#Cng cha sa#Truyn tranh#Akiko Higashimura ; Torarika dc h#T.2#Akiko Higashimura#Torarika#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a193tr. : tr anh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#371640 ## 00562000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020014000520030013000660070034000790220004001130050018001170050 00900135008001800144009001100162010000500173011002600178012001400204020001700218 020001300235016000300248019001400251013000700265#371641#VN16.04010#^a18000^b250 0b#Vi?t#895.63#C455C#Cng cha sa#Truyn tranh#Akiko Higashimura ; Torarika dc h#T.3#Akiko Higashimura#Torarika#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a193tr. : tr anh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#371641 ## 00570000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520030013000700070032000830220004001150050015001190050 01000134008001800144009001100162010000500173011002600178012002200204020001700226 020001300243013000700256016000300263019001400266#371642#VN16.04011#^a18000^b200 0b#Vi?t#895.63#H527T#Huyn thoi v s#Truyn tranh#Takuya Mitsuda ; Hong Mai d ch#T.1#Takuya Mitsuda#Hong Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a200tr. : tr anh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#371642#VH#Dch Nht Bn## 00570000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520030013000700070032000830220004001150050015001190050 01000134008001800144009001100162010000500173011002600178012002200204020001700226 020001300243016000300256019001400259013000700273#VN16.04012#371643#^a18000^b200 0b#Vi?t#895.63#H527T#Huyn thoi v s#Truyn tranh#Takuya Mitsuda ; Hong Mai d ch#T.2#Takuya Mitsuda#Hong Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a186tr. : tr anh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht B n#371643## 00570000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520030013000700070032000830220004001150050015001190050 01000134008001800144009001100162010000500173011002600178012002200204020001700226 020001300243016000300256019001400259013000700273#371644#VN16.04013#^a18000^b200 0b#Vi?t#895.63#H527T#Huyn thoi v s#Truyn tranh#Takuya Mitsuda ; Hong Mai d ch#T.3#Takuya Mitsuda#Hong Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a184tr. : tr anh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht B n#371644## 00566000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020014000530030013000670070031000800220005001110050015001160050 00900131008001800140009001100158010000500169011002600174012002200200020001700222 020001300239016000300252019001400255013000700269#371645#VN16.04014#^a18000^b180 0b#Vi?t#895.63#FR510B#Fruits basket#Truyn tranh#Natsuki Takaya ; Phi Ngc dch# T.12#Natsuki Takaya#Phi Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a194tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#37 1645## 00566000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020014000530030013000670070031000800220005001110050015001160050 00900131008001800140009001100158010000500169011002600174012002200200020001700222 020001300239016000300252019001400255013000700269#371646#VN16.04015#^a18000^b180 0b#Vi?t#895.63#FR510B#Fruits basket#Truyn tranh#Natsuki Takaya ; Phi Ngc dch# T.13#Natsuki Takaya#Phi Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a190tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#37 1646## 00566000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020014000530030013000670070031000800220005001110050015001160050 00900131008001800140009001100158010000500169011002600174012002200200020001700222 020001300239016000300252019001400255013000700269#371647#VN16.04016#^a18000^b180 0b#Vi?t#895.63#FR510B#Fruits basket#Truyn tranh#Natsuki Takaya ; Phi Ngc dch# T.14#Natsuki Takaya#Phi Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a192tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#37 1647## 00566000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020014000530030013000670070031000800220005001110050015001160050 00900131008001800140009001100158010000500169011002600174012002200200020001700222 020001300239016000300252019001400255013000700269#371648#VN16.04017#^a18000^b170 0b#Vi?t#895.63#FR510B#Fruits basket#Truyn tranh#Natsuki Takaya ; Phi Ngc dch# T.15#Natsuki Takaya#Phi Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#37 1648## 00504000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010009000670020022000760030008000980070009001060080 00500115009002100120010000500141011001500146012003900161020001700200020001100217 013000700228016000300235#371649#VN16.04018#VN16.04019#^a73000^b2000b#Vi?t#895.9 2234#NH556#MTO Trn#Nhng a con ca gi#Song T#MTO Trn#^aH.#^aTh gii ; As books#2016#^a269tr.^b18cm#Nhng cu chuyn ca 12 cung hong o#Vn hc hin i#Truyn di#371649#VH## 00502000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010008000670020022000750030008000970070008001050080 00500113009002100118010000500139011001500144012003900159020001700198020001100215 016000300226013000700229#371650#VN16.04020#VN16.04021#^a73000^b2000b#Vi?t#895.9 2234#NG558N#Bo Yn#Ngi nu gi gic m#C Gii#Bo Yn#^aH.#^aTh gii ; Asbo oks#2016#^a295tr.^b18cm#Nhng cu chuyn ca 12 cung hong o#Vn hc hin i# Truyn di#VH#371650## 00652000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200130 00381810007000510020011000580030013000690070041000820050018001230080018001410090 03400159010000500193011002600198012003000224020001700254020004400271020001300315 020001500328005000900343013000700352016000300359#371651#VN16.04022#^a7000^b1000 b#Vi?t#959.70272092#TR312K#Trnh Kim#Truyn tranh#Li: Nguyn Tam Ph Sa ; Tran h: Huy Tin#Nguyn Tam Ph Sa#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Min h#2016#^a12tr. : tranh mu^b19cm#Truyn tranh lch s Vit Nam#Nhn vt lch s# Trnh Kim, 15031570, Cha Trnh, Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Huy Tin #371651#XH## 00527000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020017000540070021000710050010000920050010001020040018001120080 00500130009001100135010000500146011002500151012004400176020001800220020001300238 016000300251013000700254#371652#VN16.04023#^a15000^b3000b#Vi?t#895.9223#C108T#C ao th bng bn#Kim Khnh, Minh Hng#Kim Khnh#Minh Hng#Ti bn ln th 3#^aH.# ^aGio dc#2016#^a51tr. : tranh v^b18cm#T truyn tranh gio dc o c trng i#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#371652## 00519000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020009000540070021000630050010000840050010000940040018001040080 00500122009001100127010000500138011002500143012004400168020001800212020001300230 016000300243013000700246#371653#VN16.04024#^a15000^b3000b#Vi?t#895.9223#C126X#C y xoi#Kim Khnh, Minh Hng#Kim Khnh#Minh Hng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio d c#2016#^a51tr. : tranh v^b18cm#T truyn tranh gio dc o c trng i#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#371653## 00520000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020009000550070021000640050010000850050010000950040018001050080 00500123009001100128010000500139011002500144012004400169020001800213020001300231 016000300244013000700247#371654#VN16.04025#^a15000^b3000b#Vi?t#895.9223#QU600L# Quy lut#Kim Khnh, Minh Hng#Kim Khnh#Minh Hng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a49tr. : tranh v^b18cm#T truyn tranh gio dc o c trng i#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#371654## 00520000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020010000540070021000640050010000850050010000950040018001050080 00500123009001100128010000500139011002500144012004400169020001800213020001300231 013000700244016000300251#371655#VN16.04026#^a15000^b3000b#Vi?t#895.9223#S455T#S ng tht#Kim Khnh, Minh Hng#Kim Khnh#Minh Hng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a49tr. : tranh v^b18cm#T truyn tranh gio dc o c trng i#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#371655#VH## 00705000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820006000421810007000480010008000550020026000630070008000890080005000970090 01100102010000500113011001400118020002000132020001000152020002000162016000300182 013000700185021024700192#371656#VN16.04027#VN16.04028#^b1000b#Vi?t#158.1#TR300T# H Giao#Tr tu hay s thng minh#H Giao#^aH.#^aTn gio#2016#^a42tr.^b19cm#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#XH#371656#Gm nhng bi vit phn tch tm l, cm xc con ngi cm nhn v tui tr, sc kho, nim vui, ni bu n, s nghip, tnh cm... t gip ngi c t bit iu chnh hnh vi, ng x ca bn thn c c hnh phc ng ngha trong cuc sng## 00737000000000253000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200070 00311810006000380020053000440030064000970080009001610090013001700100005001830110 02200188015003900210021017800249020001700427020001300444020001600457013000700473 016000300480#VN16.04029#371657#^b3600b#Vi?t#342.08#S450T#S tay tm hiu php lu t v quyn dn s, chnh tr#Theo Cng c quc t v cc quyn dn s v chnh tr nm 1966#^aPleiku#^aS T php#2016#^a100tr. : bng^b18cm#TTS ghi: U ban nhn dn tnh Gia Lai#Gii thiu Cng c quc t v cc quyn dn s, chnh tr . Hi p ni dung c bn ca Cng c quc t v cc quyn dn s, chnh tr. H thng ho cc quyn dn s, chnh tr#Cng c quc t#Quyn dn s#Quyn chn h tr#371657#XH## 00654000000000229000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810007000450020027000520080009000790090019000880100005001070110030001120150 06800142016000300210013000700213021018100220020001500401020000800416#VN16.04030# 371658#^a14000^b2000b#Vi?t#234.2#TH121K#Thn kh Cha ng trn ti#^aC Mau#^aN xb. Phng ng#2016#^a55tr. : nh, tranh v^b19cm#TTS ghi: Ban truyn thng gi a nh Sa-l-ding. Don Bosco Vit Nam#XH#371658#Suy t v thn kh trong i s ng ca ngi Kit hu. Trnh by v nhng n ca Cha Thnh thn dnh cho nhng ngi c c tin vo Cha, c bit cc em lnh nhn B tch thm sc#o Thin cha#c tin## 00672000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470010009000530020029000620070020000910050010001110080009001210090 01900130010000500149011002600154015006800180013000700248016000300255021012300258 020001500381020001000396#371659#VN16.04031#^a20000^b2000b#Vi?t#248.482#H107P#Ng c Yn#Hnh phc khi bit chp nhn#Ngc Yn, Vn Chnh#Vn Chnh#^aC Mau#^aNxb . Phng ng#2016#^a72tr. : tranh mu^b19cm#TTS ghi: Ban truyn thng gia nh Sa-l-ding. Don Bosco Vit Nam#371659#XH#Chia s kinh nghim v xut hng suy ngh hng n Cha tri cho nhng ai ang gp hon cnh kh khn trong cuc sng#o Thin cha#Cuc sng## 00700000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820007000511810006000580010016000640020037000800070016001170040021001330080 00500154009001100159010000500170011002500175021019900200020001800399020000700417 013000700424016000300431#371660#VN16.04032#VN16.04033#^a30000^b10000b#Vi?t#368. 32#B108H#Nguyn Thanh An#Bo him nhn th - Bc th tnh yu#Nguyn Thanh An#T i bn c chnh sa#^aH.#^aTri thc#2016#^a47tr. : tranh v^b19cm#Tip cn v bo him nhn th thng qua 8 bc th: tnh yu ca ti, b vai tin cy, bn anh tr n i, chp cnh cho con, tnh m bao la, n ngha sinh thnh, qu tng hi mn v ngi em tnh ngha#Bo him nhn th#Th t#371660#XH## 00901000000000325000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810007000440020064000510070064001150050013001790050020001920050012002120050 01100224005000700235004001800242008000500260009001100265010000500276011002900281 02102090031002000170051902000100053602000100054602000090055601300070056501600030 0572#371661#VN16.04034#^a50000^b500b#Vi?t#616.7#PH101#Phc chn on v i u tr cc bnh c xng khp thng gp#B.s.: Trn Ngc n, Nguyn Th Ngc Lan (ch.b.), Hong Khnh...#Trn Ngc n#Nguyn Th Ngc Lan#Hong Khnh#L Anh Th# V Tam#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a310tr. : bng, s ^b18cm#Gii thiu 40 quy trnh chn on v iu tr cc bnh c xng khp thng gp nh: Vim khp dng thp, bnh lupus ban h thng, x cng b ton th, bnh Still 's ngi ln, vim da c v vim a c...#Bnh h c xng#Bnh khp#Chn on #iu tr#371661#KT## 00799000000000325000450000100060000000200200000600500180002600500170004400700510 00610040018001120080005001300090011001350100005001460110021001510820011001720160 00300183013000700186014001600193026000700209026001100216181000700227019000500234 02000090023902000080024802000210025602000200027702000100029702000120030702101540 0319#V K#Chuyn k v Bc H#Nguyn Xun Thng#Nguyn Hong Tu#V K (ch.b.), Nguyn Xun Thng, Nguyn Hong Tu#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a26 3tr. : nh^b18cm#959.704092#XH#371662#^a35000^b3000b#371662#VN16.04035#CH527K#V i?t#Cuc i#o c#T tng H Ch Minh#Hot ng cch mng#Truyn k#H Ch M inh#Gm nhiu cu chuyn nh k v cuc i hot ng ca Bc, cng nh nhng qu an im, ng li, tc phong lm vic v tnh ngi ca Ch tch H Ch Minh## 00874000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820016000501810008000660020140000740080005002140090010002190100005002290110 01500234021026500249020001000514020001600524020002000540020002100560020001700581 016000300598013000700601#371663#VN16.04036#VN16.04037#^a34000^b2000b#Vi?t#343.5 9709302638#NGH300#Ngh nh s 46/2016/N-CP ngy 26-5-2016 ca Chnh ph quy nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng b v ng st#^ aH.#^aT php#2016#^a295tr.^b18cm#Ni dung ngh nh s 46/2016/N-CP ngy 26 th ng 5 nm 2016 qui nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng b v ng st gm: Nhng qui nh chung, hnh vi vi phm hnh chnh, hnh t hc x pht, thm quyn x pht v cc iu khon thi hnh#Php lut#Pht hnh c hnh#Giao thng ng b#Giao thng ng st#Vn bn php qui#XH#371663## 00908000000000241000450000200600000000400290006000800050008900900210009401000050 01150110015001200150032001350820011001670160003001780130007001810140017001880260 00700205026001100212181000600223019000500229020001900234020001900253021039400272 #Danh b in thoi ngnh giao thng vn ti nm 2016 - 2017#Ti bn c sa cha , b sung#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2016#^a639tr.^b17cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#388.025597#XH#371664#^a100000^b1520b#371664#VN16.04038#D107B#Vi?t#Giao thng vn ti#Danh b in thoi#Gii thiu danh b in thoi ca ngnh giao th ng vn ti: S in thoi ca lnh o B; khi c quan B; cc t chc ng, on th; cc vin; tng cc v cc cc qun l chuyn ngnh; cc ban qun l d n; khi bo ch - xut bn; khi trng hc; cc tng cng ty v n v trc th uc; cc cng ty trc thuc B; cc hi, hip hi; cc s giao thng vn ti; c c B v c quan Trung ng## 00911000000000301000450000100130000000200240001300500090003700500110004600700410 00570080018000980090059001160100005001750110015001800150118001950820004003130160 00300317013000700320014001600327026001100343026000700354026001100361181000600372 019000500378019000500383020002000388020002000408021018100428#Niven, David#B quy t ca thnh cng#Tm Hng#Phng Anh#David Niven ; Dch: Tm Hng, Phng Anh#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016 #^a271tr.^b15cm#Tn sch ting Anh: The 100 simple secrets of successful people : What scientists have learned and how you can use it#158#XH#371665#^a45000^b30 00b#VN16.04039#371665#VN16.04040#B300Q#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#B quyt th nh cng#Gm nhng tri nghim qu bu, chn l su sc v li khuyn hu ch th c t mang li cho chng ta mt ci nhn mi m, th v v nhng b quyt tht n gin to nn s thnh cng## 00787000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820004000511810006000550010018000610020025000790070046001040050010001500050 01000160004001400170008000500184009001100189010000500200011002100205013000700226 016000300233019000500236021022000241020001500461020000900476#371666#VN16.04041#V N16.04042#^a29000^b10000b#Vi?t#236#253L#Bulln, Alejandro#m li n ngy tn th#Alejandro Bulln ; Dch: Quc Khi, T Phng#Quc Khi#T Phng#Ti bn l n 2#^aH.#^aTn gio#2016#^a158tr. : nh^b15cm#371666#XH#Dch#Trnh by nhng d u hiu ca ngy tn th v s n ln th hai ca c Cha Jsus nh: Ting n v gic, Christ gi v tin tri gi, ng t, bo tp, x hi v tm, mt th h b tnh dc m nh v suy thoi kinh t#o Thin cha#Tin tri## 00861000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200160 00391810008000550020150000630080005002130090010002180100005002280110015002330210 26500248020001000513020001600523020002000539020002100559020001700580016000300597 013000700600#371667#VN16.04043#^a21500^b3000b#Vi?t#343.59709302638#NGH300#Ngh nh s 46/2016/N-CP ngy 26 thng 5 nm 2016 ca Chnh ph quy nh x pht v i phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng b v ng st#^aH.#^aT php #2016#^a339tr.^b15cm#Ni dung ngh nh s 46/2016/N-CP ngy 26 thng 5 nm 201 6 qui nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng b v n g st gm: Nhng qui nh chung, hnh vi vi phm hnh chnh, hnh thc x pht, thm quyn x pht v cc iu khon thi hnh#Php lut#Pht hnh chnh#Giao th ng ng b#Giao thng ng st#Vn bn php qui#XH#371667## 00594000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810007000520010016000590020019000750070016000940080027001100090 04500137010000500182011002000187021010800207020000900315020000600324016000300330 013000700333#371668#VN16.04044#VN16.04045#^b3000b#Vi?t#294.34435#TH305H#Thch Nh t Hnh#Thin hnh yu ch#Thch Nht Hnh#^aC Mau ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Ph ng ng ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a91tr. : nh^b15cm#Hng dn thc tp t hin trong khi i bch b, gip ngi thc tp thin hnh c c s an lc, tha nh thn#o Pht#Thin#XH#371668## 00881000000000253000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200090 00301810006000390020048000450290032000930080005001250090011001300100005001410110 02900146015003700175021036300212020000900575020001900584020001400603013000700617 016000300624#371669#VN16.04046#^b208b#Vi?t#315.9711#N305G#Nin gim thng k (t m tt) tnh Lng Sn 2015#Statistical handbook of Langson#^aH.#^aThng k#2016#^ a155tr., 8tr. biu ^b16cm#TTS ghi: Cc Thng k tnh Lng Sn#Tp hp s liu thng k nm 2015 v n v hnh chnh, dn s, lao ng; ti khon quc gia, n gn sch nh nc; u t, xy dng; doanh nghip, c s kinh t c th; nng, l m nghip v thu sn; cng nghip; thng mi, du lch; ch s gi; vn ti, b u chnh v vin thng; gio dc; y t, vn ho v th thao; mc sng dn c v a n ton x hi tnh Lng Sn#Thng k#Nin gim thng k#Sch song ng#371669#XH# # 00886000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820007000421810006000490020034000550290032000890080005001210090011001260100 00500137011003000142015002800172021036800200020000900568020001900577020001400596 016000300610013000700613#371670#VN16.04047#VN16.04048#^b1349b#Vi?t#315.97#N305G# Nin gim thng k (tm tt) 2015#Statistical handbook of Vietnam#^aH.#^aThng k #2016#^a293tr., 13tr. biu ^b16cm#TTS ghi: Tng cc Thng k#Tp hp s liu thng k nm 2015 v n v hnh chnh, din tch t; dn s, lao ng; ti kh on quc gia, ngn sch nh nc; cng nghip, u t, xy dng; doanh nghip, h p tc x, c s kinh t c th phi nng nghip; nng, lm nghip v thu sn; t hng mi, du lch; ch s gi; vn ti v bu chnh, vin thng; gio dc, y t v mc sng dn c ca Vit Nam#Thng k#Nin gim thng k#Sch song ng#XH#37 1670## 00832000000000301000450000100170000000200250001700500080004200500080005000500110 00580070040000690080018001090090059001270100005001860110030001910150077002210820 00600298016000300304013000700307014001600314026000700330181000600337019000500343 019000500348020002000353020002000373020001000393021012700403#Carlson, Richard#T t c u l chuyn nh#Hin L#Th Lm#Vng Long#Richard Carlson ; Bin dch: H in L...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a199tr. : hnh v, nh^b15cm#Tn sch ting Anh: Don't sweat the s mall stuff... and it's all small stuff#158.1#XH#371671#^a34000^b4000b#371671#T1 24C#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#Cuc sng#Chia s nhng ki nh nghim gii quyt cng vic xy ra trong cuc sng hng ngy, gip con ngi sng tch cc v linh hot hn## 00653000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020023000380030037000610070059000980050011001570050015001680050016001830050 01400199004001800213008000500231009001100236010000500247011003100252020000500283 020000700288020000800295020000700303013000700310016000300317020001900320#371672# ^a20000^b7000b#Vi?t#500#S450T#S tay ton - l - ho#Theo chng trnh Gio dc ph thng#Hong Dim, V Thanh Khit, Phm Quang Bch, Nguyn Vn L#Hong Dim #V Thanh Khit#Phm Quang Bch#Nguyn Vn L#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc# 2016#^a291tr. : hnh v, bng^b13cm#Ton#Vt l#Ho hc#S tay#371672#GK#Gio d c ph thng## 00589000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820008000431810006000510020066000570080005001230090006001280100005001340110 02700139015003200166021009000198020000900288020001500297020001300312013000700325 016000300332#VN16.04049#VN16.04050#371673#^b50000b#Vi?t#616.995#B100M#30 cu hi v gii p bnh lao, lao v HIV/AIDS, lao khng thuc#^aH.#^aS.n#2016#^a31tr. : tranh v^b8x10cm#Chng trnh chng Lao Quc gia#Gm 30 cu hi p v khi ni m, nguyn nhn, chn on v phng php phng tr bnh lao#Bnh lao#Phng tr bnh#Sch hi p#371673#KT## 00418000000000241000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200100 00381810006000480010019000540020006000730030004000790070019000830080005001020090 01900107010000500126011001400131020001700145020000400162013000700166016000300173 #VN16.04051#371674#^a40000^b300b#Vi?t#895.92214#V450#Hong Th Ngc Hi#V # Th#Hong Th Ngc Hi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a79tr.^b14cm#Vn hc hin i#Th#371674#VH## 00572000000000277000450000100120000000200390001200500090005100700280006000800050 00880090049000930100005001420110026001470220004001730820008001770160003001850130 00700188014001600195026001100211026001100222026000700233181000600240019000500246 019001400251020001700265020001200282#Kenji Inoue#L ngc, bi thi v linh th tr iu hi#c Minh#Kenji Inoue ; c Minh dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Xut bn v Truyn thng IPM#2016#^a340tr. : tranh v^b18cm#T.2#895.636#VH#371675#^a70000 ^b5000b#VN16.04052#VN16.04053#371675#L500N#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#T iu thuyt## 00465000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810008000600010007000680020029000750030014001040070007001180080 00500125009001000130010000500140011001500145020001700160020000400177020000800181 013000700189016000300196#371676#VN16.04055#VN16.04054#^a78000^b2000b#Vi?t#895.9 2214#GI-551T#Vi Lam#Gia tri v t l tnh yu#Th - Tn vn#Vi Lam#^aH.#^aVn hc#2016#^a160tr.^b18cm#Vn hc hin i#Th#Tn vn#371676#VH## 00505000000000265000450002600070000002600110000701900050001801400160002308200070 00391810006000460020018000520070029000700050013000990050010001120080018001220090 01100140010000500151011002600156020001800182020001000200020001400210016000300224 019000500227013000700232#371677#VN16.04056#Vi?t#^a11000^b2500b#372.21#C430M#Con mun ni tht#Jilly Jacob ; Trang Anh dch#Jacob, Jilly#Trang Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Gio dc mu gio#Tnh cch#Sch mu gio#GK#Dch#371677## 00507000000000265000450002600110000002600070001101900050001801400160002308200070 00391810006000460020017000520070029000690050013000980050010001110080018001210090 01100139010000500150011002600155020001800181020001300199020001400212016000300226 019000500229013000700234#VN16.04057#371678#Vi?t#^a11000^b2500b#372.21#C430M#Con mun chia s#Jilly Jacob ; Trang Anh dch#Jacob, Jilly#Trang Anh#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Gio dc mu gio#K nng sng#Sc h mu gio#GK#Dch#371678## 00500000000000265000450002600070000002600110000701900050001801400160002308200070 00391810006000460020016000520070029000680050013000970050010001100080018001200090 01100138010000500149011002600154020001800180020000700198020001400205016000300219 019000500222013000700227#371679#VN16.04058#Vi?t#^a11000^b2500b#372.21#C430M#Con mun cm n#Jilly Jacob ; Trang Anh dch#Jacob, Jilly#Trang Anh#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Gio dc mu gio#ng x#Sch mu g io#GK#Dch#371679## 00502000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520070029000700050013000990050010001120080018001220090 01100140010000500151011002600156020001800182020000700200020001400207016000300221 019000500224013000700229#371680#VN16.04059#^a11000^b2500b#Vi?t#372.21#C430M#Con mun ph gip#Jilly Jacob ; Trang Anh dch#Jacob, Jilly#Trang Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Gio dc mu gio#ng x#Sch mu gio#GK#Dch#371680## 00504000000000265000450002600110000002600070001101900050001801400160002308200070 00391810006000460020017000520070029000690050013000980050010001110080018001210090 01100139010000500150011002600155020001800181020001000199020001400209016000300223 019000500226013000700231#VN16.04060#371681#Vi?t#^a11000^b2500b#372.21#C430M#Con mun mnh m#Jilly Jacob ; Trang Anh dch#Jacob, Jilly#Trang Anh#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Gio dc mu gio#Tnh cch#Sch m u gio#GK#Dch#371681## 00506000000000265000450002600070000002600110000701900050001801400160002308200070 00391810006000460020022000520070029000740050013001030050010001160080018001260090 01100144010000500155011002600160020001800186020000700204020001400211016000300225 019000500228013000700233#371682#VN16.04061#Vi?t#^a11000^b2500b#372.21#C430M#Con mun l ngi tt#Jilly Jacob ; Trang Anh dch#Jacob, Jilly#Trang Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Gio dc mu gio#ng x#Sch mu gio#GK#Dch#371682## 00510000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020026000520070029000780050013001070050010001200080018001300090 01100148010000500159011002600164020001800190020000700208020001400215016000300229 019000500232013000700237#VN16.04062#371683#^a11000^b2500b#Vi?t#372.21#C430M#Con mun nui mt ch cn#Jilly Jacob ; Trang Anh dch#Jacob, Jilly#Trang Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Gio dc mu gio#ng x# Sch mu gio#GK#Dch#371683## 00502000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520070029000700050013000990050010001120080018001220090 01100140010000500151011002600156020001800182020000700200020001400207016000300221 019000500224013000700229#371684#VN16.04063#^a11000^b2500b#Vi?t#372.21#C430M#Con mun vng li#Jilly Jacob ; Trang Anh dch#Jacob, Jilly#Trang Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Gio dc mu gio#ng x#Sch mu gio#GK#Dch#371684## 00512000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020028000520070029000800050013001090050010001220080018001320090 01100150010000500161011002600166020001800192020000700210020001400217013000700231 016000300238019000500241#VN16.04064#371685#^a11000^b2500b#Vi?t#372.21#C430M#Con mun l php v lch s#Jilly Jacob ; Trang Anh dch#Jacob, Jilly#Trang Anh#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Gio dc mu gio#ng x #Sch mu gio#371685#GK#Dch## 00567000000000277000450002600070000002600110000701900050001801400160002308200090 00391810006000480020009000540030013000630070031000760050012001070050009001190080 01800128009001100146010000500157011002600162012004200188020001800230020001300248 016000300261004001800264013000700282#371686#VN16.04065#Vi?t#^a10000^b5000b#895. 9223#T302C#Tch Chu#Truyn tranh#K: Qunh Giang ; V: Ngc Duy#Qunh Giang#Ngc Duy#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#B tp k chuy n. Mi tun mt cu chuyn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Ti bn ln th 1#3 71686## 00602000000000289000450002600070000002600110000701900050001801400160002308200090 00391810007000480020011000550030013000660070041000790050012001200050010001320080 01800142009001100160010000500171011002600176012004200202020001800244020001300262 016000300275004001900278005000800297013000700305#371687#VN16.04066#Vi?t#^a10000 ^b3000b#895.9223#CH500D#Ch d en#Truyn tranh#K: Qunh Giang ; V: Quc Vit, Tr c#Qunh Giang#Quc Vit#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#B tp k chuyn. Mi tun mt cu chuyn#Vn hc thiu nhi#Truyn tr anh#VH#Ti bn ln th 20#Tr c#371687## 00578000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020020000540030013000740070031000870050012001180050009001300080 01800139009001100157010000500168011002600173012004200199020001800241020001300259 016000300272013000700275004001800282#371688#VN16.04067#^a10000^b3000b#Vi?t#895. 9223#G125C#Gu con b au rng#Truyn tranh#K: Qunh Giang ; V: Ngc Duy#Qunh Giang#Ngc Duy#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#B t p k chuyn. Mi tun mt cu chuyn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#371688#T i bn ln th 1## 00572000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020015000540030013000690070030000820050012001120080018001240090 01100142010000500153011002600158012004200184020001800226020001300244016000300257 004001900260005000800279013000700287#371689#VN16.04068#^a10000^b3000b#Vi?t#895. 9223#C125B#Cu b mi di#Truyn tranh#K: Qunh Giang ; V: Tr c#Qunh Giang #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#B tp k chuyn. M i tun mt cu chuyn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Ti bn ln th 13#Tr c#371689## 00570000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020010000540030013000640070032000770050012001090050010001210080 01800131009001100149010000500160011002600165012004200191020001800233020001300251 016000300264004001800267013000700285#371690#VN16.04069#^a10000^b5000b#Vi?t#895. 9223#B100C#Ba c gi#Truyn tranh#K: Qunh Giang ; V: Thin Nh#Qunh Giang#Th in Nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#B tp k ch uyn. Mi tun mt cu chuyn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Ti bn ln th 1#371690## 00612000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020023000540030013000770070041000900050012001310050010001430080 01800153009001100171010000500182011002600187012004200213020001800255020001300273 016000300286004001800289005000800307013000700315#VN16.04070#371691#^a10000^b500 0b#Vi?t#895.9223#A103#Ai ng khen nhiu hn#Truyn tranh#K: Qunh Giang ; V: Quc Vit, Tr c#Qunh Giang#Quc Vit#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16 tr. : tranh mu^b19cm#B tp k chuyn. Mi tun mt cu chuyn#Vn hc thiu nh i#Truyn tranh#VH#Ti bn ln th 7#Tr c#371691## 00505000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020016000540070029000700050008000990050010001070080018001170090 01100135010000500146011002600151012004200177020001800219020000400237016000300241 013000700244#VN16.04071#371692#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9221#G100M#G mi tr ng#Th: Thu T ; V: Thin Nh#Thu T#Thin Nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#B tp k chuyn. Mi tun mt cu chuyn#Vn hc thiu nhi#Th#VH#371692## 00577000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020018000540030013000720070031000850050012001160050009001280080 01800137009001100155010000500166011002600171012004200197020001800239020001300257 016000300270004001900273013000700292#VN16.04072#371693#^a10000^b3000b#Vi?t#895. 9223#M205C#Mo con nh rng#Truyn tranh#K: Qunh Giang ; V: T Qunh#Qunh G iang#T Qunh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#B tp k chuyn. Mi tun mt cu chuyn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Ti bn l n th 19#371693## 00577000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020020000540030013000740070030000870050012001170050008001290080 01800137009001100155010000500166011002600171012004200197020001800239020001300257 016000300270004001900273013000700292#VN16.04073#371694#^a10000^b3000b#Vi?t#895. 9223#C450B#C b qung khn #Truyn tranh#K: Qunh Giang ; V: c Lm#Qunh Giang#c Lm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#B tp k chuyn. Mi tun mt cu chuyn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Ti bn l n th 31#371694## 00547000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020019000540030013000730070031000860050012001170050009001290080 01800138009001100156010000500167011002600172012004200198020001800240020001300258 013000700271016000300278#VN16.04074#371695#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#C108T#C o, th, g trng#Truyn tranh#K: Qunh Giang ; V: Ngc Duy#Qunh Giang#Ngc D uy#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#B tp k chuyn. Mi tun mt cu chuyn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#371695#VH## 00599000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020020000520070061000720050017001330050017001500050010001670080 01800177009001100195010000500206011002600211012001700237020001800254020000800272 020001400280016000300294019000500297013000700302#371696#VN16.04075#^a23000^b200 0b#Vi?t#372.21#B200H#B hc php lch s#Emilie Beaumont ; Minh ho: Sylvie Mich elet ; Trang Anh dch#Beaumont, Emilie#Michelet, Sylvie#Trang Anh#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2016#^a31tr. : tranh mu^b19cm#Kin thc b th#Gio dc mu gio #Lch s#Sch mu gio#GK#Dch#371696## 00617000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520070061000690050017001300050017001470050010001640080 01800174009001100192010000500203011002600208012001700234020001800251020000800269 020001400277016000300291019000500294020000900299013000700308#371697#VN16.04076#^ a23000^b2000b#Vi?t#372.21#B200S#B sch, b kho#Emilie Beaumont ; Minh ho: Sy lvie Michelet ; Trang Anh dch#Beaumont, Emilie#Michelet, Sylvie#Trang Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a31tr. : tranh mu^b19cm#Kin thc b th#Gio dc mu gio#V sinh#Sch mu gio#GK#Dch#Sc kho#371697## 00605000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020015000530070061000680050017001290050017001460050010001630080 01800173009001100191010000500202011002600207012001700233020001800250020001800268 020001400286016000300300019000500303013000700308#371698#VN16.04077#^a23000^b200 0b#Vi?t#372.21#CH460M#Ch m sinh em#Emilie Beaumont ; Minh ho: Sylvie Michelet ; Trang Anh dch#Beaumont, Emilie#Michelet, Sylvie#Trang Anh#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2016#^a31tr. : tranh mu^b19cm#Kin thc b th#Gio dc mu gio#Tri thc khoa hc#Sch mu gio#GK#Dch#371698## 00593000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020015000520070061000670050017001280050017001450050010001620080 01800172009001100190010000500201011002600206012001700232020001800249020000700267 020001400274016000300288019000500291013000700296#VN16.04078#371699#^a23000^b200 0b#Vi?t#372.21#B200#B i mu gio#Emilie Beaumont ; Minh ho: Sylvie Michelet ; Trang Anh dch#Beaumont, Emilie#Michelet, Sylvie#Trang Anh#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2016#^a31tr. : tranh mu^b19cm#Kin thc b th#Gio dc mu gio#i h c#Sch mu gio#GK#Dch#371699## 00615000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020015000520070061000670050017001280050017001450050010001620080 01800172009001100190010000500201011002600206012001700232020001800249020000900267 020001400276016000300290019000500293013000700298020000800305#371700#VN16.04079#^ a23000^b2000b#Vi?t#372.21#B200C#B chi m hc#Emilie Beaumont ; Minh ho: Sylv ie Michelet ; Trang Anh dch#Beaumont, Emilie#Michelet, Sylvie#Trang Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a31tr. : tranh mu^b19cm#Kin thc b th#Gio dc m u gio#Tr chi#Sch mu gio#GK#Dch#371700#Hc tp## 00601000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020021000530070061000740050017001350050017001520050010001690080 01800179009001100197010000500208011002600213012001700239020001800256020000800274 020001400282013000700296016000300303019000500306#371701#VN16.04080#^a23000^b200 0b#Vi?t#372.21#B200-O#B i, cn thn y!#Emilie Beaumont ; Minh ho: Sylvie Mi chelet ; Trang Anh dch#Beaumont, Emilie#Michelet, Sylvie#Trang Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a32tr. : tranh mu^b19cm#Kin thc b th#Gio dc mu gi o#An ton#Sch mu gio#371701#GK#Dch## 00558000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020021000540030013000750070048000880050022001360050009001580080 01800167009001100185010000500196011002600201012002400227020001800251020001300269 016000300282013000700285#371702#VN16.04081#^a22000^b2500b#Vi?t#895.9223#D431C#D ng ch thu ca m#Truyn tranh#Li: Nguyn Tn Thanh Trc ; Minh ho: Minh c #Nguyn Tn Thanh Trc#Minh c#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a23tr. : tran h mu^b19cm#Gip b lm ch cm xc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#371702## 00560000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020023000540030013000770070048000900050022001380050009001600080 01800169009001100187010000500198011002600203012002400229020001800253020001300271 016000300284013000700287#371703#VN16.04082#^a22000^b2500b#Vi?t#895.9223#309E# iu em yu thch nht#Truyn tranh#Li: Nguyn Tn Thanh Trc ; Minh ho: Minh c#Nguyn Tn Thanh Trc#Minh c#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a23tr. : tr anh mu^b19cm#Gip b lm ch cm xc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#371703## 00551000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020014000540030013000680070048000810050022001290050009001510080 01800160009001100178010000500189011002600194012002400220020001800244020001300262 016000300275013000700278#371704#VN16.04083#^a22000^b2500b#Vi?t#895.9223#B200V#B Vy hc mu#Truyn tranh#Li: Nguyn Tn Thanh Trc ; Minh ho: Minh c#Nguyn Tn Thanh Trc#Minh c#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a23tr. : tranh mu^b 19cm#Gip b lm ch cm xc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#371704## 00567000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020018000540030013000720070050000850050017001350050010001520050 00900162008001800171009001100189010000500200011002600205012001700231020001800248 020001300266016000300279013000700282#VN16.04084#371705#^a17000^b2500b#Vi?t#895. 9223#C455C#Cng cha ng tre#Truyn tranh#Li: Long Dip Comics ; Tranh Bernus D ., Shu Lily#Long Dip Comics#Bernus D.#Shu Lily#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 6#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Gu X k chuyn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#3 71705## 00564000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020015000540030013000690070050000820050017001320050010001490050 00900159008001800168009001100186010000500197011002600202012001700228020001800245 020001300263013000700276016000300283#371706#VN16.04085#^a17000^b2500b#Vi?t#895. 9223#C450G#C gi hai mt#Truyn tranh#Li: Long Dip Comics ; Tranh Bernus D., Shu Lily#Long Dip Comics#Bernus D.#Shu Lily#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^ a16tr. : tranh mu^b19cm#Gu X k chuyn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#371706# VH## 00527000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020019000550030013000740070036000870040018001230080018001410090 01100159010000500170011002600175020001800201020001300219016000300232005001000235 005000900245013000700254#371707#VN16.04086#^a11000^b2000b#Vi?t#895.9223#CH519H# Chut Hin nh bin#Truyn tranh#Truyn: Thanh Tm ; Tranh: Ngc Duy#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a15tr. : tranh mu^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Thanh Tm#Ngc Duy#371707## 00462000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020018000540030013000720040019000850080018001040090011001220100 00500133011002600138012001500164020001800179020001300197013000700210016000300217 #371708#VN16.04087#^a10000^b2500b#Vi?t#895.9223#B505C#BuBu chi vi la#Truyn tranh#Ti bn ln th 10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a15tr. : tranh mu^b 19cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#371708#VH## 00564000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020024000530070036000770050010001130050009001230040018001320080 01800150009001100168010000500179011002600184012002100210020001800231020001300249 020001400262013000700276016000300283#371709#VN16.04088#^a11000^b2000b#Vi?t#372. 21#TR462C#Tri cht ma cht nng#Li: Qunh Anh ; Minh ho: Minh c#Qunh Anh# Minh c#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu ^b19cm#Tr rn k nng sng#Gio dc mu gio#K nng sng#Sch mu gio#371709# GK## 00627000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020020000520070049000720050016001210050016001370040018001530080 01800171009001100189010000500200011002600205012003800231020001800269020001300287 020001400300020001300314016000300327013000700330#371710#VN16.04089#^a11000^b200 0b#Vi?t#372.21#C100#C ui c tt bng#Li: Phng Th Tng ; Minh ho: Nguyn Vn Hng#Phng Th Tng#Nguyn Vn Hng#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#B sch Gio dc k nng sng cho tr#Gi o dc mu gio#K nng sng#Sch mu gio#Truyn tranh#GK#371710## 00597000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520070035000700050007001050050011001120040018001230080 01800141009001100159010000500170011002600175012003800201020001800239020001300257 020001400270020001300284013000700297016000300304#371711#VN16.04090#^a11000^b200 0b#Vi?t#372.21#G125C#Gu con b thng#Li: H Yn ; Minh ho: Trc Duyn#H Yn #Trc Duyn#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#B sch Gio dc k nng sng cho tr#Gio dc mu gio#K nng sng#S ch mu gio#Truyn tranh#371711#GK## 00620000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810008000580020053000660070022001190080005001410090056001460100 00500202011002600207012002600233020000800259020001000267020001000277020001500287 016000300302020000900305013000700314005000900321#371712#VN16.04091#VN16.04092#^a 79000^b5000b#Vi?t#181.112#GI-100T#Gi tr ca lng trung thc - Cu chuyn v K hng T#V minh ho: Thu Hin#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng 1980 Books#2016#^a128tr. : tranh v^b19cm#Cu chuyn v cc v nhn#Tiu s#S n ghip#Truyn k#Sch thiu nhi#XH#Khng T#371712#Thu Hin## 00637000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810008000590020054000670070024001210080005001450090056001500100 00500206011002600211012002600237020000800263020001000271020001000281020001500291 013000700306016000300313020002000316005001100336#VN16.04093#VN16.04094#371713#^a 79000^b5000b#Vi?t#621.3092#GI-100T#Gi tr ca s sng to - Cu chuyn v Thom as Edison#V minh ho: Thng Bi#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn th ng 1980 Books#2016#^a125tr. : tranh v^b19cm#Cu chuyn v cc v nhn#Tiu s# S nghip#Truyn k#Sch thiu nhi#371713#KT#Edison, Thomas Alva#Thng Bi## 00578000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810006000560020032000620070034000940050016001280050018001440080 00500162009001100167010000500178011002600183012004500209020001800254020001300272 020000500285013000700290016000300297#371714#VN16.04095#VN16.04096#^a8000^b2000b #Vi?t#372.21#C121L#Cn lm g khi xy ra ho hon?#Nguyn Th Hiu, Nguyn Minh Tho#Nguyn Th Hiu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a16tr. : tranh mu^ b18cm#Gio dc k nng ng ph thm ho, thin tai#Gio dc mu gio#K nng sn g#Chy#371714#GK## 00547000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520290010000650070015000750080018000900090047001080100 00500155011002600160012003300186020001800219020001000237020001400247013000700261 016000300268005001000271#371715#VN16.04097#^a10000^b2000b#Vi?t#372.21#B200N#B nhanh tr#Mind game#First New b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a14tr. : tranh mu^b18cm#B hc ting Anh & pht trin IQ#Gio dc mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#371715#GK#First New## 00509000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520070017000750050012000920080005001040090061001090100 00500170011002500175020001800200020000800218020001400226016000300240019000500243 013000700248#371716#VN16.04098#^a45000^b2000b#Vi?t#372.21#S102Z#Sch zigzag v mu sc#Thanh Giang dch#Thanh Giang#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a12tr. : tranh v^b17cm#Gio dc mu gio#Mu sc#S ch mu gio#GK#Dch#371716## 00516000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020024000520070017000760050012000930080005001050090061001100100 00500171011002500176020001800201020001400219020001400233013000700247016000300254 019000500257#371717#VN16.04099#^a45000^b2000b#Vi?t#372.21#S102Z#Sch zigzag v loi vt#Thanh Giang dch#Thanh Giang#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a12tr. : tranh v^b17cm#Gio dc mu gio#ng vt bin#Sch mu gio#371717#GK#Dch## 00539000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020038000520070017000900050012001070080005001190090061001240100 00500185011002500190020001800215020002300233020001400256016000300270019000500273 013000700278#VN16.04100#371718#^a45000^b2000b#Vi?t#372.21#S102Z#Sch zigzag v phng tin giao thng#Thanh Giang dch#Thanh Giang#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; C ng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a12tr. : tranh v^b17cm#Gio dc mu gio#Phng tin giao thng#Sch mu gio#GK#Dch#371718## 00507000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020022000520070017000740050012000910080005001030090061001080100 00500169011002500174020001800199020000700217020001400224016000300238019000500241 013000700246#371719#VN16.04101#^a45000^b2000b#Vi?t#372.21#S102Z#Sch zigzag v s m#Thanh Giang dch#Thanh Giang#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a12tr. : tranh v^b17cm#Gio dc mu gio#S m#Sc h mu gio#GK#Dch#371719## 00821000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020012000540030065000660070053001310050015001840050015001990050 01800214005000800232005001000240008000500250009001100255010000500266011003200271 021014800303020001800451020000700469013000700476016000300483020002100486#371720# VN16.04102#^a26000^b10050b#Vi?t#372.373#125B#u bp nh#Hng dn nu n cho hc sinh tiu hc trong hot ng ngoi gi#Nguyn Hu Tm, Cao Th T Anh, Phm Th Kim Oanh...#Nguyn Hu Tm#Cao Th T Anh#Phm Th Kim Oanh#ng T#Bch Ch u#^aH.#^aGio dc#2016#^a40tr. : nh, hnh v^b24x17cm#Hng dn cc em hc sin h tiu hc nhng kin thc c bn v lm bnh, nu n, cch pha ch... cng nh nm vng cc nguyn tc an ton khi vo bp#Gio dc tiu hc#Nu n#371720#XH#H ot ng ngoi kho## 00398000000000229000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200100 00381810006000480010011000540020017000650070011000820080010000930090015001030100 00500118011001400123020001700137020000400154016000300158013000700161#371721#VN16 .04103#^a40000^b300b#Vi?t#895.92214#124C#H Vn Ti#t ct thm hoa#H Vn T i#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a75tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#371721## 00653000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200130 00391810006000520010016000580020026000740070021001000080010001210090015001310100 00500146011002400151015005100175013000700226016000300233021016100236020001400397 #371722#VN16.04104#^a15000^b2000b#Vi?t#203.50959742#254T#Trn Duy Phng#n t hing bn h Diu c#Trn Duy Phng b.s.#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a34tr., 4tr. nh^b19cm#TTS ghi: BQL Di tch n c Hong. X Phc Thnh#371722#XH#Gi i thiu v vng t vn ho x Phc Thnh (huyn Yn Thnh, tnh Ngh An). Nhng truyn thuyt v n c Hong, cc v thn c th trong n v l hi n# n c Hong## 00433000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010007000660020020000730030004000930070007000970080 00500104009001900109010000500128011001500133020001700148020000400165016000300169 013000700172#371723#VN16.04105#VN16.04106#^a70000^b500b#Vi?t#895.92214#KH506D#V Lp#Khc du ca tri ty#Th#V Lp#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a127tr.^b19cm #Vn hc hin i#Th#VH#371723## 00452000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010013000680020017000810030008000980070013001060080 00500119009001900124010000500143011001500148020001700163020000800180013000700188 016000300195#VN16.04108#371724#VN16.04107#^a33000^b1260b#Vi?t#895.9228408#M501H #Trn Vn Li#Ma hoa xoan tm#Tn vn#Trn Vn Li#^aH.#^aCng an nhn dn#2016 #^a192tr.^b19cm#Vn hc hin i#Tn vn#371724#VH## 00469000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010016000670020020000830030012001030070016001150080 00500131009002000136010000500156011001500161020001700176020001200193016000300205 013000700208#371725#VN16.04109#VN16.04110#^a41000^b1100b#Vi?t#895.922334#T301C# Nguyn Tin Hi#Tia chp cui chiu#Tiu thuyt#Nguyn Tin Hi#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a235tr.^b19cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#371725## 00465000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010016000650020014000810030016000950070016001110080 00500127009002000132010000500152011001500157020001700172020001200189016000300201 013000700204#371726#VN16.04111#VN16.04112#^a32000^b740b#Vi?t#895.92234#C100P#Tr n Thanh Cnh#C ph ph c#Tp truyn ngn#Trn Thanh Cnh#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a184tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#371726## 00465000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010013000660020019000790030016000980070013001140080 00500127009002000132010000500152011001500157020001700172020001200189016000300201 013000700204#371727#VN16.04113#VN16.04114#^a28000^b790b#Vi?t#895.922334#104C#L Ngc Minh#m ci thng by#Tp truyn ngn#L Ngc Minh#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a160tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#371727## 00459000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010013000650020014000780030016000920070013001080080 00500121009002000126010000500146011001500151020001700166020001200183016000300195 013000700198#371728#VN16.04115#VN16.04116#^a28000^b790b#Vi?t#895.92234#V305N#o n Hu Nam#Vin ngc rt#Tp truyn ngn#on Hu Nam#^aH.#^aQun i nhn dn#2 016#^a160tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#371728## 00467000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010017000650020018000820030012001000070017001120080 00500129009002000134010000500154011001500159020001700174020001200191016000300203 013000700206#371729#VN16.04119#VN16.04120#^a35000^b750b#Vi?t#895.92234#T450C#Ho ng Bnh Trng#T chim trn sng#Tiu thuyt#Hong Bnh Trng#^aH.#^aQun i nh n dn#2016#^a200tr.^b19cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#371729## 00459000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010017000670020019000840030011001030070017001140080 00500131009001000136010000500146011001500151020001700166020001200183013000700195 016000300202#371730#VN16.04121#VN16.04122#^a78000^b1000b#Vi?t#895.922334#D431S# Nguyn Phan Hch#Dng sui hoang s#Tp truyn#Nguyn Phan Hch#^aH.#^aDn tr#2 016#^a318tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#371730#VH## 00736000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820017000501810006000670020025000730030031000980080005001290090010001340100 00500144011001400149021025700163020001000420020002400430020001800454013000700472 016000300479#371731#VN16.04123#VN16.04124#^a10500^b1000b#Vi?t#345.597027702632# L504P#Lut phng, chng ma tu#c sa i, b sung nm 2008#^aH.#^aT php#201 6#^a51tr.^b19cm#Gii thiu ton vn Lut phng chng ma tu vi nhng qui nh c hung v qui nh c th v trch nhim phng, chng ma tu; kim sot cc hot ng hp php lin quan n ma tu; cai nghin ma tu; qun l nh nc v hp t c quc t v phng, chng ma tu#Php lut#Lut phng chng ma tu#Vn bn php lut#371731#XH## 00766000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820018000491810006000670020025000730030031000980080005001290090010001340100 00500144011001400149021028600163020001000449020002500459020001800484013000700502 016000300509#371732#VN16.04125#VN16.04126#^a16000^b500b#Vi?t#346.5970860002632# L504K#Lut kinh doanh bo him#c sa i, b sung nm 2010#^aH.#^aT php#201 6#^a90tr.^b19cm#Gii thiu ton vn Lut kinh doanh bo him vi nhng qui nh chung v qui nh c th v cc loi hp ng bo him, doanh nghip bo him, i l bo him, doanh nghip mi gii bo him, ti chnh, hch ton k ton v bo co ti chnh, qun l nh nc v kinh doanh bo him...#Php lut#Lut kin h doanh bo him#Vn bn php lut#371732#XH## 00821000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820016000491810006000650020023000710030035000940040018001290080005001470090 01000152010000500162011001500167021031200182020001000494020002300504020001800527 013000700545016000300552#371733#VN16.04127#VN16.04128#^a30000^b500b#Vi?t#344.59 704602632#L504B#Lut bo v mi trng#C hiu lc thi hnh t 01/01/2015#Ti b n ln th 2#^aH.#^aT php#2016#^a147tr.^b19cm#Gii thiu ton vn Lut bo v m i trng vi nhng qui nh chung v qui nh c th v tiu chun mi trng; nh gi mi trng chin lc, tc ng mi trng v cam kt bo v mi trng ; bo tn v s dng hp l ti nguyn thin nhin; bo v mi trng trong hot ng sn xut, kinh doanh, dch v...#Php lut#Lut bo v mi trng#Vn bn php lut#371733#XH## 00469000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010018000660020033000840070018001170080018001350090 02300153010000500176011001500181020001700196020000400213013000700217016000300224 #VN16.04129#371734#VN16.04130#^a79000^b2000b#Vi?t#895.92214#M312P#Nguyn Thin Ngn#Mnh phi sng nh ma h nm y#Nguyn Thin Ngn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a177tr.^b18cm#Vn hc hin i#Th#371734#VH## 00490000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820007000421810006000490010008000550020019000630070008000820080005000900090 01100095010000500106011001400111020000800125020001400133013000700147016000300154 021007900157#371735#VN16.04131#VN16.04132#^b1000b#Vi?t#170.44#L431N#H Giao#Lng ngi rt bc#H Giao#^aH.#^aTn gio#2016#^a47tr.^b19cm#o c#Trit l sng# 371735#XH#Nhng li Pht dy v i nhn x th, tm hiu hnh trong cuc sng c on ngi## 00515000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810007000600010015000670020034000820030020001160070015001360080 01800151009002300169010000500192011001500197020001700212020000400229013000700233 016000300240020000600243#371736#VN16.04133#VN16.04134#^a55000^b500b#Vi?t#895.92 2134#CH116#Nguyn Hu Tn#Chng ng i & mt thi nh#Tp th - vn t s #Nguyn Hu Tn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a138tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#371736#VH#T s## 00727000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010010000630020026000730070010000990080018001090090 01100127010000500138011002400143012001700167021022500184020001000409020000800419 020001200427013000700439016000300446#371737#VN16.04136#VN16.04135#^a30000^b2000 b#Vi?t#363.1#PH431V#Trn Thi#Phng & cp cu ui nc#Trn Thi#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2016#^a79tr. : hnh v^b19cm#K nng sinh tn#Tm hiu cc bin p hp phng cht ui, cu ngi b cht ui v gii quyt nhng tnh hung ng uy cp xy ra trong lc cu ui. Mt s iu ch khi hi sc v nhng bi luy n tp dnh cho cu h vin cp cu ui nc#Cht ui#Cp cu#Phng chng#3717 37#KT## 00862000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010015000600020016000750070051000910220004001420050 01700146004001800163008000500181009001100186010000500197011002100202021024400223 02000080046702000170047502000090049202000100050101600030051101300070051400500150 0521#371738#VN16.04137#VN16.04138#^a35000^b2000b#Vi?t#173#M103A#V Th Lan Anh# Mi m gia nh#Tuyn chn, b.s.: V Th Lan Anh, Nguyn Bch Ngn#T.3#Nguyn B ch Ngn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a216tr. : nh^b19cm#Su tm 58 m u chuyn, bi vit trong v ngoi nc v mi quan h tnh cm gia cha m v con, v cch i nhn x th ca mi ngi trong gia nh, li sng, phm cht o c ca con ngi. Mi cu chuyn u mang ngha gio dc su sc#o c# Quan h gia nh#Bi vit#Truyn k#XH#371738#V Th Lan Anh## 00862000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010015000600020016000750070051000910220004001420050 01700146004001800163008000500181009001100186010000500197011002100202021024400223 02000080046702000170047502000090049202000100050101600030051101300070051400500150 0521#371739#VN16.04139#VN16.04140#^a35000^b2000b#Vi?t#173#M103A#V Th Lan Anh# Mi m gia nh#Tuyn chn, b.s.: V Th Lan Anh, Nguyn Bch Ngn#T.4#Nguyn B ch Ngn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a207tr. : nh^b19cm#Su tm 68 m u chuyn, bi vit trong v ngoi nc v mi quan h tnh cm gia cha m v con; v cch i nhn x th ca mi ngi trong gia nh, li sng, phm cht o c ca con ngi. Mi cu chuyn u mang ngha gio dc su sc#o c# Quan h gia nh#Bi vit#Truyn k#XH#371739#V Th Lan Anh## 00644000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820012000411810006000530020010000590030048000690070042001170220005001590080 00500164009001900169010000500188011002100193015008600214020001700300020000400317 016000300321005001400324005000900338013000700347#VN16.04141#371740#VN16.04142#^b 300b#Vi?t#895.9221008#H561X#Hng xa#K nim 25 nm thnh lp Cu lc b 1991 - 2016#Tr Linh Chu, Nam Tng, ng Vit Lm...#T.18#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#201 3#^a171tr. : nh^b19cm#TTS ghi: Hi Lin hip Vn hc Ngh thut H Ni. Cu l c b Th ca c truyn H Ni#Vn hc hin i#Th#XH#Tr Linh Chu#Nam Tng#3717 40## 00582000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510010008000570020015000650070008000800080005000880090 01100093010000500104011001400109020000900123020001400132016000300146021017200149 013000700321#371741#VN16.04143#VN16.04144#^b1000b#Vi?t#294.3444#L431N#H Giao#Ng hip v thn#H Giao#^aH.#^aTn gio#2016#^a69tr.^b19cm#o Pht#Trit l sng#X H#Lun gii su sc v bn cht ca cuc i v thy c ng i ca nghip b o, nhn ra nhng kha cnh ng, sai, v n lc theo hng tch cc chuyn xo ay nghip qu#371741## 00559000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010016000640020025000800070016001050080018001210090 02300139010000500162011002400167013000700191016000300198021007300201020000700274 020000900281020000300290#371742#VN16.04145#VN16.04146#^a28000^b1000b#Vi?t#641.6 92#B112M#Nguyn Trc Chi#72 mn n ch bin t c#Nguyn Trc Chi#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a96tr., 8tr. nh^b18cm#371742#KT#Hng dn cch la chn nguyn liu v k thut ch bin 72 mn n t c#Mn n#Ch bin#C## 00427000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010015000660020007000810030004000880070015000920080 00500107009001100112010000500123011001400128020001700142020000400159016000300163 013000700166#371743#VN16.04147#VN16.04148#^a39000^b500b#Vi?t#895.922134#S113H# ng Quc Vit#Sc h#Th#ng Quc Vit#^aH.#^aTh gii#2016#^a88tr.^b19cm#Vn h c hin i#Th#VH#371743## 00428000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010010000660020018000760030004000940070010000980080 00500108009001100113010000500124011001400129020001700143020000400160016000300164 013000700167#371744#VN16.04117#VN16.04118#^a30000^b300b#Vi?t#895.922134#G419C# Vn n#Gc cnh cuc i#Th# Vn n#^aH.#^aTh gii#2016#^a91tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#371744## 00444000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010017000650020012000820030004000940070017000980080 00500115009001900120010000500139011001500144020001700159020000400176016000300180 013000700183#371745#VN16.04149#VN16.04150#^a58000^b500b#Vi?t#895.92214#M501C#Ng uyn Ngc Khu#Ma chim n#Th#Nguyn Ngc Khu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a1 03tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#371745## 00438000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010015000670020008000820030004000900070015000940080 00500109009001900114010000500133011001500138020001700153020000400170013000700174 016000300181#371746#VN16.04151#VN16.04152#^a60000^b1000b#Vi?t#895.922134#H401# Trnh Xun Thu#Hoa m#Th#Trnh Xun Thu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a151tr.^ b19cm#Vn hc hin i#Th#371746#VH## 00461000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820010000511810007000610010012000680020020000800030012001000070012001120080 00500124009001900129010000500148011001500153020001700168020001200185016000300197 013000700200#371747#VN16.04153#VN16.04154#^a100000^b1000b#Vi?t#895.92234#KH455T #Thin Thanh#Khng trn ch tnh#Tiu thuyt#Thin Thanh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn #2016#^a356tr.^b19cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#371747## 00458000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010009000650020009000740030016000830070009000990080 00500108009001900113010000500132011001500137020001700152020000400169020000900173 013000700182016000300189#371748#VN16.04155#VN16.04156#^a47000^b300b#Vi?t#895.92 214#561V#Minh o#ng v#Th v th php#Minh o#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#201 6#^a140tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Th php#371748#VH## 00758000000000265000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200110 00311810006000420020161000480080005002090090014002140100005002280110013002330150 04200246021015700288020001000445020000800455020000300463020000700466020000900473 013000700482016000300489#VN16.04157#371749#^b2000b#Vi?t#342.597085#T310H#Tm hi u mt s quy nh ca php lut v thc hin dn ch x, phng, th trn; tro ng hot ng ca c quan hnh chnh nh nc v n v s nghip cng lp#^aH.#^ aCng thng#2016#^a9tr.^b19cm#TTS ghi: UBND tnh Vnh Phc. S T php#Gii th iu mt s quy nh v thc hin dn ch x, phng, th trn; dn ch trong h ot ng ca c quan hnh chnh nh nc v n v s nghip cng lp#Php lut# Dn ch#X#Phng#Th trn#371749#XH## 00568000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810008000460020024000540030039000780070040001170050012001570050014001690040 01800183008000500201009001100206010000500217011002000222020001800242020000600260 020001400266013000700280016000300287#371750#VN16.04158#^a10500^b1000b#Vi?t#372. 83#GI-108D#Gio dc li sng lp 1#Ti liu th im - Cng ngh gio dc#H Ng c i (tng ch.b.), Ng Th Tuyn#H Ngc i#Ng Th Tuyn#Ti bn ln th 3#^a H.#^aGio dc#2016#^a72tr. : nh^b19cm#Gio dc li sng#Lp 1#Sch c thm#371 750#GK## 00818000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010011000620020070000730070011001430040018001540080 00500172009001100177010000500188011002600193021022500219020002200444020000900466 020000700475020000900482020001500491013000700506016000300513#VN16.04159#371751#V N16.04160#^a20000^b3000b#Vi?t#372.3#D112H# Th Nga#Dy hc t nhin - x hi tiu hc bng phng php bn tay nn bt# Th Nga#Ti bn ln th 2#^aH.#^a Gio dc#2016#^a111tr. : minh ho^b19cm#Vi nt v mn t nhin, x hi tiu h c v phng php ging dy bn tay nn bt. Hng dn quy trnh thc hin v th it k gio n ging dy mt s bi hc mn t nhin, x hi tiu hc theo ph ng php bn tay nn bt#Phng php ging dy#T nhin#X hi#Tiu hc#Sch gi o vin#371751#XH## 00752000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610020042000670030065001090080005001740090021001790100 00500200011003100205015003200236021015300268020001700421013000700438016000300445 020002500448020001300473#371752#VN16.04161#VN16.04162#^a45000^b5000b#Vi?t#343.5 97094#T103L#Ti liu hc tp lut giao thng ng b#Dng cho o to, st hch cp giy php li xe c gii ng b#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2016#^a284tr. : hnh v, bng^b19cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Gii thiu ton vn ni dun g lut giao thng ng b v mt s vn bn hng dn thi hnh cng 450 cu hi p dng st hch li xe c gii ng b#Ti liu hc tp#371752#XH#Lut gi ao thng ng b#Sch hi p## 00642000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010008000640020015000720070019000870040018001060080 00500124009003800129010000500167011002500172020000900197020000800206020000400214 013000700218016000300225021013600228#VN16.04163#VN16.04164#371753#^a28000^b3000 b#Vi?t#641.862#S312T#Vn Anh#Sinh t v kem#Vn Anh s.t., b.s.#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a151tr. : hnh v^b18cm#Ch bi n#Sinh t#Kem#371753#KT#Cung cp nhng cng thc n gin pha ch thc ung sinh t b dng t cc loi rau c qu, v k thut ch bin nhiu mn kem ngon ## 01091000000000337000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610020107000670070068001740050018002420050016002600050 01500276005001700291005001300308008000500321009002100326010000500347011001500352 01500350036702103050040202000080070702000080071502000100072302000100073301300070 0743016000300750#VN16.04165#371754#VN16.04166#^a34000^b1000b#Vi?t#347.009597#T4 55K#Tng kt mt s vn l lun - thc tin qua 30 nm i mi v hon thin h thng t php (1986 - 2016)#B.s.: Nguyn Don Khnh (ch.b.), Nguyn B Thanh, Phan nh Trc...#Nguyn Don Khnh#Nguyn B Thanh#Phan nh Trc#Nguyn Thanh Hi#Phan Vn Tm#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a156tr.^b19cm#TTS ghi: Ban N i chnh Trung ng#Trnh by qu trnh pht trin nhn thc ca ng v i mi v hon thin h thng t php trong 30 qua (1986 - 2016) v nhng thnh tu, h n ch, nguyn nhn, bi hc kinh nghim cng nhng quan im, phng hng, gii php tip tc i mi s lnh o ca ng v cng tc t php trong thi gian ti#T php#L lun#Thc tin#1986-2016#371754#XH## 00771000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820019000501810006000690020014000750080005000890090021000940100005001150110 01500120021034200135020001000477020001400487020001800501013000700519016000300526 #371755#VN16.04167#VN16.04168#^a27000^b1025b#Vi?t#343.59707862402632#L504X#Lut xy dng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a195tr.^b19cm#Gii thiu ton vn Lut xy dng vi nhng quy nh chung; quy hoch xy dng; d n u t xy dng c ng trnh; kho st v thit k xy dng; giy php xy dng; xy dng cng trnh ; chi ph u t v hp ng; iu kin nng lc hot ng; trch nhim qun l hot ng u t xy dng ca cc c quan nh nc v cc iu khon thi hnh#Ph p lut#Lut xy dng#Vn bn php lut#371755#XH## 00434000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010014000650020008000790030004000870070014000910080 00500105009001900110010000500129011001500134020001700149020000400166016000300170 013000700173#371756#VN16.04169#VN16.04170#^a68000^b500b#Vi?t#895.92214#M103Y#Ph m Vn Kho#Mi yu#Th#Phm Vn Kho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a123tr.^b19c m#Vn hc hin i#Th#VH#371756## 00410000000000241000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200100 00381810006000480010013000540020009000670030004000760070013000800080005000930090 01900098010000500117011001500122020001700137020000400154016000300158013000700161 #VN16.04171#371757#^a41000^b500b#Vi?t#895.92214#S106M#H Hng Lnh#Sang ma#Th #H Hng Lnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a104tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#V H#371757## 00460000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010017000660020017000830030014001000070017001140080 00500131009001900136010000500155011001400160020001800174020000400192016000300196 013000700199#371758#VN16.04172#VN16.04173#^a45000^b1000b#Vi?t#895.9221#CH101B#N guyn Thanh Kim#Chc by chc ba#Th thiu nhi#Nguyn Thanh Kim#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a86tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Th#VH#371758## 00401000000000241000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200110 00381810007000490010007000560020011000630030004000740070007000780080005000850090 01900090010000500109011001400114020001700128020000400145016000300149013000700152 #371759#VN16.04174#^a85000^b500b#Vi?t#895.922134#NG557D#H Yt#Ngc dng#Th#H Yt#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a92tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#371759# # 00680000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810006000510010012000570020034000690070024001030050011001270040018001380080 01200156009001500168010000500183011003500188021014100223020001100364020000900375 020000800384013000700392016000300399#371760#VN16.04175#^a40000^b2000b#Vi?t#635. 9773624#C102C#Vit Chng#Cch chm sc mai n hoa ng tt#Vit Chng, Phc Qu yn#Phc Quyn#Ti bn ln th 5#^aThanh Ho#^aNxbThanh Ho#2016#^a91tr., 16tr. nh : hnh v^b19cm#Hng dn cch trng v chm sc cy mai cnh. Cc phng ph p chm sc cy mai trc ngy tt, k thut thc, hm mai n hoa ng Tt... #Trng trt#Cy cnh#Hoa mai#371760#KT## 00663000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810007000470010014000540020030000680070031000980050016001290040018001450080 01200163009001700175010000500192011002500197021014000222020000900362020001600371 013000700387016000300394#371761#VN16.04176#^a70000^b1000b#Vi?t#794.122#NH556C#T rnh Hm Hi#Nhng cm by trong khai cuc#Trnh Hm Hi, Trnh Thut Hi#Trnh Thut Hi#Ti bn ln th 3#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a270tr. : hnh v ^b19cm#Gii thiu nhng th c tng c bit trong khai cuc v cm by trong k hai cuc, tuyn chn nhng vn u in hnh ca i cuc minh ho#C tng#Th c khai cc#371761#XH## 00490000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820011000411810006000520010019000580020013000770030004000900070019000940080 00500113009001900118010000500137011002000142020001700162020000400179013000700183 016000300190015003100193#VN16.04177#371762#VN16.04178#^b500b#Vi?t#895.922134#N25 9N#ng Th Chu Loan#Nu ngy mai#Th#ng Th Chu Loan#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2016#^a51tr. : nh^b19cm#Vn hc hin i#Th#371762#VH#Bt danh tc gi: Nguy t Thanh## 00957000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610020044000670070056001110050019001670050014001860050 01000200005001400210005000800224008000500232009002100237010000500258011001500263 01200280027802102660030602000100057202000260058202000130060801300070062101600030 0628#371763#VN16.04179#VN16.04180#^a30000^b425b#Vi?t#344.5970767#T310H#Tm hiu lut gio dc ngh nghip nm 2014#L Th Thanh Duyn (ch.b.), Nguyn An Ph, T hanh Nga...#L Th Thanh Duyn#Nguyn An Ph#Thanh Nga#Lm Quang Huy#Yn Nhi#^aH .#^aChnh tr Quc gia#2016#^a150tr.^b19cm#T sch Php lut ph thng#Gm nhng cu hi p v Lut gio dc ngh nghip, c s gio dc ngh nghip, chnh sc h i vi c s gio dc ngh nghip, ti chnh, ti sn, ca c s gio dc ngh nghip, o to chnh quy, o to thng xuyn, hp tc quc t trong gio d c ngh nghip...#Php lut#Lut gio dc ngh nghip#Sch hi p#371763#XH## 00716000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810007000470010014000540020027000680070014000950080006001090090017001150100 00500132011002500137013000700162016000300169021024200172020002100414020002000435 020000700455#371764#VN16.04181#^a55000^b200b#Vi?t#959.7043#NH556N#Trn Th Lnh #Nhng nm thng khng qun#Trn Th Lnh#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2016#^a65tr., 1 6tr. nh^b19cm#371764#XH#Ghi li nhng trang k c p, ho hng ca tc gi v mt thi khoc o lnh v k nim v nhng thng ngy bm tr trong lng ch, c s ch che, m bc ca ng, Bc H, ng bo, ng i trong nhng nm kh ng chin chng M cu nc#Khng chin chng M#Hot ng cch mng#Hi k## 00496000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010011000660020012000770030004000890070011000930080 00500104009001900109010000500128011002600133020001700159020000400176016000300180 015004000183013000700223#VN16.04182#VN16.04183#371765#^a100000^b500b#Vi?t#895.9 2214#M305T#Thch Tho#Min thng#Th#Thch Tho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a 159tr. : tranh v^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#Tn tht tc gi: Nguyn Th Tha nh Thu#371765## 00407000000000229000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820011000411810007000520010011000590020022000700080005000920090019000970100 00500116011002500121020001700146020000400163016000300167013000700170#VN16.04185# 371766#VN16.04184#^b500b#Vi?t#895.922134#TH460T#H Ch Bu#Th tnh H Ch Bu 4 #^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a115tr., 6tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#3 71766## 00880000000000265000450002600070000002600110000702600110001802103410002902000100 03700200009003800200018003890160003004070140015004100190005004250820008004301810 00600438002007300444004002800517008000500545009002100550010000500571011002200576 020000900598013000700607#371767#VN16.04186#VN16.04187#Gii thiu ni dung Lut p h bin, gio dc php lut gm nhng qui nh chung v qui nh c th v ni d ung, hnh thc ph bin gio dc php lut; trch nhim ph bin, gio dc php lut ca c quan, t chc, c nhn; cc iu kin bo m cho cng tc ph bin, gio dc php lut; iu khon thi hnh v cc vn bn hng dn thi hnh#Php lut#Ph bin#Vn bn php lut#XH#^a19000^b625b#Vi?t#349.597#L504P#Lut ph bi n, gio dc php lut nm 2012 v vn bn hng dn thi hnh#Ti bn c sa i , b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a130tr. : bng^b19cm#Gio dc#371767## 00830000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820016000491810006000650010019000710020044000900070019001340040028001530080 00500181009002100186010000500207011001500212012002800227021020600255020001000461 020001300471020002100484020001300505013000700518016000300525#371768#VN16.04188#V N16.04189#^a36000^b520b#Vi?t#346.59704302638#H428#Trng Hunh Thng#Hi - p php lut v thu tin s dng t#Trng Hunh Thng#Ti bn c sa i, b sun g#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a162tr.^b19cm#T sch Php lut ph thng#Gm cc cu hi - p php lut v tin s dng t; th tc hnh chnh v xc nh, k khai, np tin s dng t; mt s vn chuyn tip khi chuyn sang thu ti n s dng t theo lut t ai nm 2013#Php lut#Lut t ai#Thu tin s dn g t#Sch hi p#371768#XH## 00836000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610010009000670020065000760070036001410050011001770050 01400188008000500202009002100207010000500228011001500233012002900248021020800277 020001000485020001600495020001300511013000700524016000300531#VN16.04191#371769#V N16.04190#^a46000^b600b#Vi?t#346.5970668#H428#L Thnh#Hi - p v thnh lp, t chc v hot ng ca cng ty c phn#L Thnh, Hong Minh, u Quc Dng#Ho ng Minh#u Quc Dng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a206tr.^b19cm#T sch Ph p lut doanh nhn#Gm cc cu hi - p php lut v vn thnh lp doanh nghi p, t chc doanh nghip, hot ng doanh nghip, nhng thay i trong qu trnh hot ng ca doanh nghip, t chc li v gii th doanh nghip#Php lut#Cng ti c phn#Sch hi p#371769#XH## 00662000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820015000491810007000640020054000710040028001250080005001530090021001580100 00500179011002200184021012900206020001000335020001500345020000900360020001700369 013000700386016000300393#VN16.04193#371770#VN16.04192#^a29000^b625b#Vi?t#342.59 70802638#QU600#Quy nh php lut v chng minh nhn dn v h chiu#Ti bn c sa i, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a227tr. : bng^b19cm#Gii thi u cc ngh nh, thng t, ch th, quyt nh quy nh v chng minh nhn dn, giy chng minh chuyn bit v h chiu#Php lut#Chng minh th#H chiu#Vn b n php qui#371770#XH## 00466000000000241000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200110 00311810006000420010009000480020033000570070009000900080018000990090011001170100 00500128011002700133020001700160020000400177016000300181015003300184013000700217 #371771#VN16.04194#^b1000b#Vi?t#895.922134#M458T#Thin H#101 bi th tnh trn t lch c#Thin H#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a214tr. : tranh mu^b19cm #Vn hc hin i#Th#VH#Tn tht tc gi: Dng Cao Thm#371771## 00458000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010020000660020010000860070020000960080018001160090 02300134010000500157011001500162020001700177020001200194013000700206016000300213 #VN16.04195#VN16.04196#371772#^a50000^b1000b#Vi?t#895.92234#S125R#Hunh Thin K im Bi#Su ring#Hunh Thin Kim Bi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#20 16#^a164tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#371772#VH## 00653000000000289000450002600070000002600110000702000130001801600030003100500090 00340140016000430190005000590820009000641810007000730020019000800030013000990070 04600112022000600158022002000164008001800184009008700202010000500289011002500294 020001800319005001000337005000900347013000700356#371773#VN16.04197#Truyn tranh# VH#Hong L#^a15000^b1000b#Vi?t#895.9223#TH121#Thn ng t Vit#Truyn tranh #Truyn: Hong L ; Tranh: Minh ng, Tin t#T.150#Chic hm thu tinh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2016#^a72tr. : tranh v^b19cm#Vn hc thiu nhi#Minh ng#Tin t#371773## 00615000000000277000450002600110000002600070001102000130001801600030003100500090 00340140016000430190005000590820009000641810007000730020019000800030013000990070 03500112022000600147022001500153008001800168009008700186010000500273011002500278 020001800303005000900321013000700330#VN16.04198#371774#Truyn tranh#VH#Hong L# ^a15000^b1000b#Vi?t#895.9223#TH121#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn: Ho ng L ; Tranh: Tin t#T.151#K cp n ci#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2016#^a72t r. : tranh v^b19cm#Vn hc thiu nhi#Tin t#371774## 00619000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820013000491810006000620020013000680030016000810070055000970080005001520090 02000157010000500177011001500182020001700197020001200214016000300226005001600229 005002100245005001300266005001800279005001300297013000700310#371775#VN16.04199#V N16.04200#^a47000^b755b#Vi?t#895.92230108#V115C#Vn chin s#Tp truyn ngn#o n Hoi Trung, Nguyn Th Minh Thu, Bch Thu...#^aH.#^aQun i nhn dn#20 16#^a268tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#on Hoi Trung#Nguyn Th Min h Thu# Bch Thu#Sng Nguyt Minh# Tin Thu#371775## 00678000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820013000501810006000630010013000690020035000820070024001170040039001410080 00500180009001800185010000500203011001400208020001600222020001600238020001100254 013000700265016000300272021012500275#371776#VN16.04201#VN16.04202#^a25000^b5000 b#Vi?t#203.50959731#D300T#Phan Th Bo#Di tch lch s vn ho n en#Phan T h Bo s.t., b.s.#Ti bn ln th 3 c sa cha, b sung#^aH.#^aVn ho dn tc# 2016#^a86tr.^b19cm#Di tch lch s#Di tch vn ho#n en#371776#XH#Gii thi u v danh thng v di tch lch s n en qua truyn thuyt v Tam v c T hnh Tn v cc nghi l n en## 00454000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010016000650020015000810030014000960070016001100080 00500126009001800131010000500149011001500154020001700169020000400186016000300190 013000700193#371777#VN16.04203#VN16.04204#^a60000^b300b#Vi?t#895.92214#M305M#Ph m Cng Thnh#Min my trng#Tuyn tp th#Phm Cng Thnh#^aH.#^aVn ho dn t c#2016#^a139tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#371777## 00748000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010018000630020063000810070036001440050012001800080 01800192009002300210010000500233011002400238012001700262021015000279020000700429 020000700436013000700443016000300450019000500453#371778#VN16.04205#VN16.04206#^a 35000^b2000b#Vi?t#153.42#N114M#Phillips, Charles#50 cu luyn tp no b gi p bn hnh thnh t duy sng to#Charles Phillips ; Hin Nguyn dch#Hin Nguyn #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a98tr. : hnh v^b19cm#T duy ng cch#Tuyn tp 50 cu t d n kh gip bn hnh thnh t duy sng to, k hm ph ra cch thc ng no nhanh, pht trin chin lc, xy dng k hoch#T duy#Cu #371778#XH#Dch## 00504000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010017000660020023000830030023001060070017001290080 00500146009002000151010000500171011001500176020001700191020000800208016000300216 020001200219013000700231#371779#VN16.04207#VN16.04208#^a32000^b1050b#Vi?t#895.9 2234#116N#V Vn Song Ton#ng nam hoa go n #Tn vn v truyn ngn#V Vn Song Ton#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a183tr.^b19cm#Vn hc hin i#Tn vn #VH#Truyn ngn#371779## 00462000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010010000660020022000760030016000980070010001140080 00500124009002000129010000500149011001500154020001700169016000300186020001200189 013000700201#371780#VN16.04209#VN16.04210#^a29000^b940b#Vi?t#895.92234#CH518C#N gn Hng#Chung cha ng vng#Tp truyn ngn#Ngn Hng#^aH.#^aQun i nhn d n#2016#^a163tr.^b19cm#Vn hc hin i#VH#Truyn ngn#371780## 00462000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010013000660020025000790030010001040070013001140080 00500127009002000132010000500152011001400157020001700171016000300188020001000191 013000700201#371781#VN16.04211#VN16.04212#^a14000^b840b#Vi?t#895.922134#B101H#L Huy Quang#Bc H v ngi chin s#Trng ca#L Huy Quang#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a79tr.^b19cm#Vn hc hin i#VH#Trng ca#371781## 00453000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610010016000670020012000830030008000950070016001030080 00500119009002000124010000500144011001500149020001700164020000800181016000300189 013000700192#VN16.04213#371782#VN16.04214#^a27000^b790b#Vi?t#895.9228408#M305T# Phm Thanh Thu#Min thng#Tn vn#Phm Thanh Thu#^aH.#^aQun i nhn dn#201 6#^a154tr.^b19cm#Vn hc hin i#Tn vn#VH#371782## 00588000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100060 00380020046000440030066000900070017001560050017001730080005001900090026001950100 00500221011002200226020000800248020002000256020000700276020001400283016000300297 020001500300013000700315#371783#^a68000^b1000b#Vi?t#959.70076#H561D#Hng dn l uyn thi THPT quc gia mn lch s#Theo cu trc THPT quc gia ca B Gio d c - o to nm 2016#Trng Ngc Thi#Trng Ngc Thi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a266tr. : bng^b24cm#Lch s#Trung hc ph thng# thi#Sch c th m#GK#Sch luyn thi#371783## 00635000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020020000490070049000690050013001180050015001310050016001460050 01400162005001900176004001800195008000500213009002600218010000500244011002200249 020001200271020000800283020000600291020001400297016000300311013000700314#VV16.14 631#371784#^a58000^b1000b#Vi?t#807#H103T#207 v bi vn 7#T Thanh Sn, Nguy n Ngc H, Thi Thnh Vinh...#T Thanh Sn#Nguyn Ngc H#Thi Thnh Vinh#Phm c Minh#Phm Th Minh Vit#Ti bn ln th 5#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#201 6#^a231tr. : bng^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 7#Sch c thm#GK#371784## 00648000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020033000490070049000820050013001310050015001440050016001590050 01400175005001900189004001800208008000500226009002600231010000500257011002200262 020001200284020000800296020000600304020001400310013000700324016000300331#371785# VV16.14619#^a45000^b1000b#Vi?t#807#M458T#162 v bi lm vn chn lc 7#T Th anh Sn, Nguyn Ngc H, Thi Thnh Vinh...#T Thanh Sn#Nguyn Ngc H#Thi Th nh Vinh#Phm c Minh#Phm Th Minh Vit#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2016#^a215tr. : bng^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 7#Sch c thm#371 785#GK## 00612000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020036000520030036000880070044001240220004001680050013001720050 01300185005001600198008000500214009001400219010000500233011003000238020000500268 020000600273020000700279020001400286013000700300016000300307#371786#VV16.15086#^ a20000^b30000b#Vi?t#372.7#H561D#Hng dn em t n luyn ton lp 1#Theo nh h ng pht trin nng lc#Hong Mai L, L Thu Huyn, Nguyn c Mnh#T.1#Hong M ai L#L Thu Huyn#Nguyn c Mnh#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a87tr. : hnh v, b ng^b24cm#Ton#Lp 1#n tp#Sch c thm#371786#GK## 00659000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020036000520030036000880070062001240220004001860050013001900050 01300203005001700216005001600233008000500249009001400254010000500268011003000273 020000500303020000600308020000700314020001400321013000700335016000300342#371787# VV16.15087#^a20000^b30000b#Vi?t#372.7#H561D#Hng dn em t n luyn ton lp 2 #Theo nh hng pht trin nng lc#Hong Mai L, L Thu Huyn, Nguyn nh Khu , Phm Mnh Tuyn#T.1#Hong Mai L#L Thu Huyn#Nguyn nh Khu#Phm Mnh Tuy n#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a95tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 2#n tp#Sch c thm#371787#GK## 00659000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020036000520030036000880070062001240220004001860050013001900050 01300203005001700216005001600233008000500249009001400254010000500268011003000273 020000500303020000600308020000700314020001400321013000700335016000300342#371788# VV16.15088#^a20000^b30000b#Vi?t#372.7#H561D#Hng dn em t n luyn ton lp 3 #Theo nh hng pht trin nng lc#Hong Mai L, L Thu Huyn, Nguyn nh Khu , Phm Mnh Tuyn#T.1#Hong Mai L#L Thu Huyn#Nguyn nh Khu#Phm Mnh Tuy n#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a95tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 3#n tp#Sch c thm#371788#GK## 00614000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020036000520030036000880070045001240220004001690050013001730050 01300186005001700199008000500216009001400221010000500235011003000240020000500270 020000600275020000700281020001400288013000700302016000300309#VV16.15089#371789#^ a20000^b30000b#Vi?t#372.7#H561D#Hng dn em t n luyn ton lp 4#Theo nh h ng pht trin nng lc#Hong Mai L, L Thu Huyn, Nguyn nh Khu#T.1#Hong Mai L#L Thu Huyn#Nguyn nh Khu#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a99tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 4#n tp#Sch c thm#371789#GK## 00609000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020036000520030036000880070045001240220004001690050013001730050 01300186005001700199008000500216009001400221010000500235011002500240020000500265 020000600270020000700276020001400283013000700297016000300304#371790#VV16.15090#^ a20000^b30000b#Vi?t#372.7#H561D#Hng dn em t n luyn ton lp 5#Theo nh h ng pht trin nng lc#Hong Mai L, L Thu Huyn, Nguyn nh Khu#T.1#Hong Mai L#L Thu Huyn#Nguyn nh Khu#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a99tr. : minh ho^ b24cm#Ton#Lp 5#n tp#Sch c thm#371790#GK## 00534000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810007000460020017000530070036000700220004001060050016001100050019001260080 00500145009002600150010000500176011003000181020000500211020000600216020001000222 020001400232013000700246016000300253#371791#VV16.15091#^a12000^b12000b#Vi?t#372 .7#TH552H#Thc hnh ton 1#L Th Kim Oanh, Nguyn Th Hi Yn#T.1#L Th Kim Oa nh#Nguyn Th Hi Yn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a56tr. : hnh v, bn g^b24cm#Ton#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm#371791#GK## 00534000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810007000460020017000530070036000700220004001060050016001100050019001260080 00500145009002600150010000500176011003000181020000500211020000600216020001000222 020001400232016000300246013000700249#371792#VV16.15092#^a12000^b12000b#Vi?t#372 .7#TH552H#Thc hnh ton 1#L Th Kim Oanh, Nguyn Th Hi Yn#T.2#L Th Kim Oa nh#Nguyn Th Hi Yn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a64tr. : hnh v, bn g^b24cm#Ton#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm#GK#371792## 00534000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810007000460020017000530070036000700220004001060050016001100050019001260080 00500145009002600150010000500176011003000181020000500211020000600216020001000222 020001400232013000700246016000300253#371793#VV16.15093#^a12000^b12000b#Vi?t#372 .7#TH552H#Thc hnh ton 2#L Th Kim Oanh, Nguyn Th Hi Yn#T.1#L Th Kim Oa nh#Nguyn Th Hi Yn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a72tr. : hnh v, bn g^b24cm#Ton#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm#371793#GK## 00534000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810007000460020017000530070036000700220004001060050016001100050019001260080 00500145009002600150010000500176011003000181020000500211020000600216020001000222 020001400232016000300246013000700249#371794#VV16.15094#^a12000^b12000b#Vi?t#372 .7#TH552H#Thc hnh ton 2#L Th Kim Oanh, Nguyn Th Hi Yn#T.2#L Th Kim Oa nh#Nguyn Th Hi Yn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a72tr. : hnh v, bn g^b24cm#Ton#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm#GK#371794## 00534000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810007000460020017000530070036000700220004001060050016001100050019001260080 00500145009002600150010000500176011003000181020000500211020000600216020001000222 020001400232013000700246016000300253#371795#VV16.15095#^a14000^b12000b#Vi?t#372 .7#TH552H#Thc hnh ton 4#L Th Kim Oanh, Nguyn Th Hi Yn#T.2#L Th Kim Oa nh#Nguyn Th Hi Yn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a80tr. : hnh v, bn g^b24cm#Ton#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#371795#GK## 00563000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020024000530030019000770070037000960220004001330050016001370050 02000153008000500173009002600178010000500204011001400209020001100223020000600234 020000900240020001400249013000700263016000300270#371796#VV16.15096#^a8000^b1200 0b#Vi?t#372.634#L527V#Luyn vit ting Vit 1#Cng ngh gio dc#L Th Kim Oanh , Nguyn Th Thu Vn#T.1#L Th Kim Oanh#Nguyn Th Thu Vn#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2016#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Tp vit#Sch c thm#371796#G K## 00564000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020024000540030019000780070037000970220004001340050016001380050 02000154008000500174009002600179010000500205011001400210020001100224020000600235 020000900241020001400250016000300264013000700267#371797#VV16.15097#^a10000^b120 00b#Vi?t#372.634#L527V#Luyn vit ting Vit 1#Cng ngh gio dc#L Th Kim Oan h, Nguyn Th Thu Vn#T.2#L Th Kim Oanh#Nguyn Th Thu Vn#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2016#^a56tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Tp vit#Sch c thm#GK#3717 97## 00563000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020024000530030019000770070037000960220004001330050016001370050 02000153008000500173009002600178010000500204011001400209020001100223020000600234 020000900240020001400249016000300263013000700266#371798#VV16.15098#^a9000^b1200 0b#Vi?t#372.634#L527V#Luyn vit ting Vit 1#Cng ngh gio dc#L Th Kim Oanh , Nguyn Th Thu Vn#T.3#L Th Kim Oanh#Nguyn Th Thu Vn#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2016#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Tp vit#Sch c thm#GK#37179 8## 00532000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470020024000530070037000770220004001140050016001180050020001340080 00500154009002600159010000500185011001400190020001100204020000600215020000900221 020001400230013000700244016000300251#VV16.15099#371799#^a7500^b12000b#Vi?t#372. 634#L527V#Luyn vit ting Vit 2#L Th Kim Oanh, Nguyn Th Thu Vn#T.1#L Th Kim Oanh#Nguyn Th Thu Vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a36tr.^b24cm #Ting Vit#Lp 2#Tp vit#Sch c thm#371799#GK## 00532000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020024000530070037000770220004001140050016001180050020001340080 00500154009002600159010000500185011001400190020001100204020000600215020000900221 020001400230016000300244013000700247#371800#VV16.15100#^a7500^b12000b#Vi?t#372. 634#L527V#Luyn vit ting Vit 2#L Th Kim Oanh, Nguyn Th Thu Vn#T.2#L Th Kim Oanh#Nguyn Th Thu Vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a36tr.^b24cm #Ting Vit#Lp 2#Tp vit#Sch c thm#GK#371800## 00532000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020024000530070037000770220004001140050016001180050020001340080 00500154009002600159010000500185011001400190020001100204020000600215020000900221 020001400230013000700244016000300251#371801#VV16.15101#^a7500^b12000b#Vi?t#372. 634#L527V#Luyn vit ting Vit 3#L Th Kim Oanh, Nguyn Th Thu Vn#T.1#L Th Kim Oanh#Nguyn Th Thu Vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a36tr.^b24cm #Ting Vit#Lp 3#Tp vit#Sch c thm#371801#GK## 00532000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020024000530070037000770220004001140050016001180050020001340080 00500154009002600159010000500185011001400190020001100204020000600215020000900221 020001400230016000300244013000700247#371802#VV16.15102#^a7500^b12000b#Vi?t#372. 634#L527V#Luyn vit ting Vit 3#L Th Kim Oanh, Nguyn Th Thu Vn#T.2#L Th Kim Oanh#Nguyn Th Thu Vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a36tr.^b24cm #Ting Vit#Lp 3#Tp vit#Sch c thm#GK#371802## 00532000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020024000530070037000770220004001140050016001180050020001340080 00500154009002600159010000500185011001400190020001100204020000600215020000900221 020001400230013000700244016000300251#371803#VV16.15103#^a7500^b12000b#Vi?t#372. 634#L527V#Luyn vit ting Vit 4#L Th Kim Oanh, Nguyn Th Thu Vn#T.1#L Th Kim Oanh#Nguyn Th Thu Vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a36tr.^b24cm #Ting Vit#Lp 4#Tp vit#Sch c thm#371803#GK## 00532000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020024000530070037000770220004001140050016001180050020001340080 00500154009002600159010000500185011001400190020001100204020000600215020000900221 020001400230016000300244013000700247#371804#VV16.15104#^a7500^b12000b#Vi?t#372. 634#L527V#Luyn vit ting Vit 4#L Th Kim Oanh, Nguyn Th Thu Vn#T.2#L Th Kim Oanh#Nguyn Th Thu Vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a36tr.^b24cm #Ting Vit#Lp 4#Tp vit#Sch c thm#GK#371804## 00532000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470020024000530070037000770220004001140050016001180050020001340080 00500154009002600159010000500185011001400190020001100204020000600215020000900221 020001400230013000700244016000300251#VV16.15105#371805#^a7500^b12000b#Vi?t#372. 634#L527V#Luyn vit ting Vit 5#L Th Kim Oanh, Nguyn Th Thu Vn#T.1#L Th Kim Oanh#Nguyn Th Thu Vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a36tr.^b24cm #Ting Vit#Lp 5#Tp vit#Sch c thm#371805#GK## 00532000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020024000530070037000770220004001140050016001180050020001340080 00500154009002600159010000500185011001400190020001100204020000600215020000900221 020001400230016000300244013000700247#371806#VV16.15106#^a7500^b12000b#Vi?t#372. 634#L527V#Luyn vit ting Vit 5#L Th Kim Oanh, Nguyn Th Thu Vn#T.2#L Th Kim Oanh#Nguyn Th Thu Vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a36tr.^b24cm #Ting Vit#Lp 5#Tp vit#Sch c thm#GK#371806## 00548000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020042000510030036000930070020001290220004001490050020001530080 00500173009001400178010000500192011002500197020001100222020000600233020000700239 020001400246013000700260016000300267#371807#VV16.15107#^a20000^b3000b#Vi?t#372. 6#H561D#Hng dn em t n luyn ting Vit lp 1#Theo nh hng pht trin nn g lc#Trn Th Hin Lng#T.1#Trn Th Hin Lng#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a91tr . : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 1#n tp#Sch c thm#371807#GK## 00607000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020042000520030036000940070040001300220004001700050020001740050 01900194008000500213009001400218010000500232011003200237020001100269020000600280 020000700286020001400293013000700307016000300314#371808#VV16.15108#^a20000^b300 00b#Vi?t#372.6#H561D#Hng dn em t n luyn ting Vit lp 2#Theo nh hng p ht trin nng lc#Trn Th Hin Lng, Xun Th Nguyt H#T.1#Trn Th Hin L ng#Xun Th Nguyt H#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a103tr. : bng, tranh v^b24cm#Ti ng Vit#Lp 2#n tp#Sch c thm#371808#GK## 00600000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020042000520030036000940070040001300220004001700050020001740050 01900194008000500213009001400218010000500232011002500237020001100262020000600273 020000700279020001400286013000700300016000300307#371809#VV16.15109#^a20000^b300 00b#Vi?t#372.6#H561D#Hng dn em t n luyn ting Vit lp 3#Theo nh hng p ht trin nng lc#Trn Th Hin Lng, Xun Th Nguyt H#T.1#Trn Th Hin L ng#Xun Th Nguyt H#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a99tr. : minh ho^b24cm#Ting Vi t#Lp 3#n tp#Sch c thm#371809#GK## 00607000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020042000520030036000940070040001300220004001700050020001740050 01900194008000500213009001400218010000500232011003200237020001100269020000600280 020000700286020001400293013000700307016000300314#VV16.15110#371810#^a20000^b300 00b#Vi?t#372.6#H561D#Hng dn em t n luyn ting Vit lp 4#Theo nh hng p ht trin nng lc#Trn Th Hin Lng, Xun Th Nguyt H#T.1#Trn Th Hin L ng#Xun Th Nguyt H#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a107tr. : bng, tranh v^b24cm#Ti ng Vit#Lp 4#n tp#Sch c thm#371810#GK## 00606000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020042000520030036000940070040001300220004001700050020001740050 01900194008000500213009001400218010000500232011003100237020001100268020000600279 020000700285020001400292013000700306016000300313#VV16.15111#371811#^a20000^b300 00b#Vi?t#372.6#H561D#Hng dn em t n luyn ting Vit lp 5#Theo nh hng p ht trin nng lc#Trn Th Hin Lng, Xun Th Nguyt H#T.1#Trn Th Hin L ng#Xun Th Nguyt H#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a99tr. : bng, tranh v^b24cm#Ti ng Vit#Lp 5#n tp#Sch c thm#371811#GK## 00546000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020025000490070034000740050015001080050018001230040018001410080 00500159009002600164010000500190011002200195020001200217020000800229020000700237 020001400244013000700258016000300265#371812#VV16.14616#^a85000^b1000b#Vi?t#807# M458T#199 v bi vn hay 10#Phm Ngc Thm, Phm Th Hng Hoa#Phm Ngc Thm# Phm Th Hng Hoa#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a376tr. : bng^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 10#Sch c thm#371812#GK## 00574000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810007000460020023000530030019000760070037000950220004001320050016001360050 02000152008000500172009002600177010000500203011002500208020001100233020000600244 020001000250020001400260013000700274016000300281#371813#VV16.15112#^a12000^b120 00b#Vi?t#372.6#TH552H#Thc hnh ting Vit 1#Cng ngh gio dc#L Th Kim Oanh, Nguyn Th Thu Vn#T.1#L Th Kim Oanh#Nguyn Th Thu Vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a48tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Thc hnh#Sch c th m#371813#GK## 00574000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810007000460020023000530030019000760070037000950220004001320050016001360050 02000152008000500172009002600177010000500203011002500208020001100233020000600244 020001000250020001400260016000300274013000700277#371814#VV16.15113#^a16000^b120 00b#Vi?t#372.6#TH552H#Thc hnh ting Vit 1#Cng ngh gio dc#L Th Kim Oanh, Nguyn Th Thu Vn#T.2#L Th Kim Oanh#Nguyn Th Thu Vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a76tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Thc hnh#Sch c th m#GK#371814## 00574000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810007000460020023000530030019000760070037000950220004001320050016001360050 02000152008000500172009002600177010000500203011002500208020001100233020000600244 020001000250020001400260016000300274013000700277#371815#VV16.15114#^a12000^b120 00b#Vi?t#372.6#TH552H#Thc hnh ting Vit 1#Cng ngh gio dc#L Th Kim Oanh, Nguyn Th Thu Vn#T.3#L Th Kim Oanh#Nguyn Th Thu Vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a76tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Thc hnh#Sch c th m#GK#371815## 00555000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810007000460020023000530070040000760220004001160050020001200050019001400080 00500159009002600164010000500190011003100195020001100226020000600237020001000243 020001400253013000700267016000300274#371816#VV16.15115#^a12000^b12000b#Vi?t#372 .6#TH552H#Thc hnh ting Vit 2#Nguyn Th Thu Vn, Trn Th Thanh Mai#T.1#Ngu yn Th Thu Vn#Trn Th Thanh Mai#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a72tr. : bng, tranh v^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm#371816#GK## 00555000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810007000460020023000530070040000760220004001160050020001200050019001400080 00500159009002600164010000500190011003100195020001100226020000600237020001000243 020001400253016000300267013000700270#371817#VV16.15116#^a12000^b12000b#Vi?t#372 .6#TH552H#Thc hnh ting Vit 2#Nguyn Th Thu Vn, Trn Th Thanh Mai#T.2#Ngu yn Th Thu Vn#Trn Th Thanh Mai#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a64tr. : bng, tranh v^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm#GK#371817## 00555000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810007000460020023000530070040000760220004001160050020001200050019001400080 00500159009002600164010000500190011003100195020001100226020000600237020001000243 020001400253013000700267016000300274#371818#VV16.15117#^a14000^b12000b#Vi?t#372 .6#TH552H#Thc hnh ting Vit 4#Nguyn Th Thu Vn, Trn Th Thanh Mai#T.2#Ngu yn Th Thu Vn#Trn Th Thanh Mai#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a64tr. : bng, tranh v^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#371818#GK## 00555000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810007000460020023000530070040000760220004001160050020001200050019001400080 00500159009002600164010000500190011003100195020001100226020000600237020001000243 020001400253013000700267016000300274#371819#VV16.15118#^a14000^b12000b#Vi?t#372 .6#TH552H#Thc hnh ting Vit 5#Nguyn Th Thu Vn, Trn Th Thanh Mai#T.1#Ngu yn Th Thu Vn#Trn Th Thanh Mai#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a64tr. : bng, tranh v^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#371819#GK## 00578000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020047000530030042001000070019001420220004001610050014001650080 00500179009002600184010000500210011002500215020001000240020000600250020002000256 020001400276013000700290016000300297#371820#VV16.15119#^a12000^b8000b#Vi?t#372. 677#B103T#Bi tp trc nghim k chuyn theo tranh lp 1#Sch b tr phn mn k chuyn tiu hc#Trn Mnh Hi b.s.#T.2#Trn Mnh Hi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a28tr. : tranh v^b24cm#K chuyn#Lp 1#Bi tp trc nghim#Sch c thm#371820#GK## 00573000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020047000530030042001000070014001420220004001560050014001600080 00500174009002600179010000500205011002500210020001000235020000600245020002000251 020001400271013000700285016000300292#371821#VV16.15120#^a12000^b8000b#Vi?t#372. 677#B103T#Bi tp trc nghim k chuyn theo tranh lp 2#Sch b tr phn mn k chuyn tiu hc#Trn Mnh Hi#T.1#Trn Mnh Hi#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2016#^a28tr. : tranh v^b24cm#K chuyn#Lp 2#Bi tp trc nghim#Sch c th m#371821#GK## 00563000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020026000520070019000780220005000970050007001020050011001090080 01800120009003400138010000500172011002600177020001800203020001100221020001400232 013000700246016000300253020000900256020000800265#371822#VV16.15121#^a12000^b100 0b#Vi?t#372.21#T123#Tp - Tp vit ch ci#Vn S, Thanh Thu#T.23#Vn S#Th anh Thu#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a32tr. : tran h mu^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#371822#GK#Tp vit#Ch c i## 00578000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020047000530030042001000070019001420220004001610050014001650080 00500179009002600184010000500210011002500215020001000240020000600250020002000256 020001400276013000700290016000300297#371823#VV16.15122#^a12000^b8000b#Vi?t#372. 677#B103T#Bi tp trc nghim k chuyn theo tranh lp 4#Sch b tr phn mn k chuyn tiu hc#Trn Mnh Hi b.s.#T.1#Trn Mnh Hi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a28tr. : tranh v^b24cm#K chuyn#Lp 4#Bi tp trc nghim#Sch c thm#371823#GK## 00577000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020047000530030041001000070019001410220004001600050014001640080 00500178009002600183010000500209011002500214020001000239020000600249020002000255 020001400275013000700289016000300296#371824#VV16.15123#^a12000^b8000b#Vi?t#372. 677#B103T#Bi tp trc nghim k chuyn theo tranh lp 5#Sch b tr phn mn k chuyn iu hc#Trn Mnh Hi b.s.#T.1#Trn Mnh Hi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a28tr. : tranh v^b24cm#K chuyn#Lp 5#Bi tp trc nghim#Sch c thm#371824#GK## 00494000000000265000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810007000470020037000540070017000910220004001080050017001120080005001290090 02600134010000500160011001400165020001000179020000600189020000900195020001400204 013000700218016000300225#371825#VV16.15124#^a7500^b3000b#Vi?t#372.6521#TH552H#T hc hnh luyn vit ting Anh lp 3#Trn Th M Dung#T.1#Trn Th M Dung#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2016#^a32tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 3#Tp vit#Sch c th m#371825#GK## 00494000000000265000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200090 00381810007000470020037000540070017000910220004001080050017001120080005001290090 02600134010000500160011001400165020001000179020000600189020000900195020001400204 016000300218013000700221#VV16.15125#371826#^a7500^b3000b#Vi?t#372.6521#TH552H#T hc hnh luyn vit ting Anh lp 3#Trn Th M Dung#T.2#Trn Th M Dung#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2016#^a32tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 3#Tp vit#Sch c th m#GK#371826## 00494000000000265000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810007000470020037000540070017000910220004001080050017001120080005001290090 02600134010000500160011001400165020001000179020000600189020000900195020001400204 013000700218016000300225#371827#VV16.15126#^a7500^b3000b#Vi?t#372.6521#TH552H#T hc hnh luyn vit ting Anh lp 4#Trn Th M Dung#T.1#Trn Th M Dung#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2016#^a32tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 4#Tp vit#Sch c th m#371827#GK## 00494000000000265000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810007000470020037000540070017000910220004001080050017001120080005001290090 02600134010000500160011001400165020001000179020000600189020000900195020001400204 016000300218013000700221#371828#VV16.15127#^a7500^b3000b#Vi?t#372.6521#TH552H#T hc hnh luyn vit ting Anh lp 4#Trn Th M Dung#T.2#Trn Th M Dung#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2016#^a32tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 4#Tp vit#Sch c th m#GK#371828## 00656000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020031000530070066000840220004001500050014001540050014001680050 01100182005001600193004001300209008000500222009002600227010000500253011002500258 020001800283020000600301020001100307020001400318013000700332016000300339#371829# VV16.15128#^a17000^b10000b#Vi?t#170.76#V460B#V bi tp gio dc cng dn 6#Ph m Vn Hng (ch.b.), inh Vn Vang, Trn Qung, Nguyn Vn Vinh#T.1#Phm Vn Hng #inh Vn Vang#Trn Qung#Nguyn Vn Vinh#In ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a48tr. : minh ho^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 6#V bi tp#Sch c thm#371829#GK## 00656000000000313000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810006000470020031000530070066000840220004001500050014001540050014001680050 01100182005001600193004001300209008000500222009002600227010000500253011002500258 020001800283020000600301020001100307020001400318016000300332013000700335#VV16.15 129#371830#^a17000^b10000b#Vi?t#170.76#V460B#V bi tp gio dc cng dn 6#Ph m Vn Hng (ch.b.), inh Vn Vang, Trn Qung, Nguyn Vn Vinh#T.2#Phm Vn Hng #inh Vn Vang#Trn Qung#Nguyn Vn Vinh#In ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a48tr. : minh ho^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 6#V bi tp#Sch c thm#GK#371830## 00606000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020031000530070049000840220004001330050014001370050014001510050 01100165004001300176008000500189009002600194010000500220011002000225020001800245 020000600263020001100269020001400280013000700294016000300301#371831#VV16.15130#^ a17000^b10000b#Vi?t#170.76#V460B#V bi tp gio dc cng dn 7#Phm Vn Hng ( ch.b.), ng Thu Anh, Trn Qung#T.1#Phm Vn Hng#ng Thu Anh#Trn Qung#In ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a48tr. : nh^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 7#V bi tp#Sch c thm#371831#GK## 00561000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020031000530070025000840220004001090050014001130050011001270040 01300138008000500151009002600156010000500182011002500187020001800212020000600230 020001100236020001400247013000700261016000300268#371832#VV16.15131#^a17000^b100 00b#Vi?t#170.76#V460B#V bi tp gio dc cng dn 8#ng Thu Anh,Trn Qung#T. 1#ng Thu Anh#Trn Qung#In ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a48 tr. : minh ho^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 8#V bi tp#Sch c thm#371832#GK# # 00562000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020031000530070026000840220004001100050011001140050014001250040 01300139008000500152009002600157010000500183011002500188020001800213020000600231 020001100237020001400248016000300262013000700265#371833#VV16.15132#^a17000^b100 00b#Vi?t#170.76#V460B#V bi tp gio dc cng dn 8#Trn Qung, ng Thu Anh#T .2#Trn Qung#ng Thu Anh#In ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a4 8tr. : minh ho^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 8#V bi tp#Sch c thm#GK#371833 ## 00576000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020031000530070037000840220004001210050014001250050014001390040 01300153008000500166009002600171010000500197011002500202020001800227020000600245 020001100251020001400262013000700276016000300283#371834#VV16.15133#^a17000^b100 00b#Vi?t#170.76#V460B#V bi tp gio dc cng dn 9#H Nht Thng (ch.b.), inh Vn Vang#T.1#H Nht Thng#inh Vn Vang#In ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a48tr. : minh ho^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 9#V bi tp#Sch c thm#371834#GK## 00576000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020031000530070037000840220004001210050014001250050014001390040 01300153008000500166009002600171010000500197011002500202020001800227020000600245 020001100251020001400262016000300276013000700279#371835#VV16.15134#^a17000^b100 00b#Vi?t#170.76#V460B#V bi tp gio dc cng dn 9#H Nht Thng (ch.b.), inh Vn Vang#T.2#H Nht Thng#inh Vn Vang#In ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a48tr. : minh ho^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 9#V bi tp#Sch c thm#GK#371835## 00560000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020015000530070038000680220004001060050011001100050009001210050 00800130004001300138008000500151009002600156010000500182011002500187020000800212 020000600220020000800226020001400234013000700248016000300255#371836#VV16.15135#^ a14000^b10000b#Vi?t#372.87#B103T#Bi tp nhc 1#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#T.1#Trn Cng#c Mnh#c Hi#In ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2016#^a36tr. : tranh v^b24cm#m nhc#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#371836#GK## 00560000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020015000530070038000680220004001060050011001100050009001210050 00800130004001300138008000500151009002600156010000500182011002500187020000800212 020000600220020000800226020001400234016000300248013000700251#371837#VV16.15136#^ a14000^b10000b#Vi?t#372.87#B103T#Bi tp nhc 1#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#T.2#Trn Cng#c Mnh#c Hi#In ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2016#^a32tr. : tranh v^b24cm#m nhc#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#GK#371837## 00560000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810006000470020015000530070038000680220004001060050011001100050009001210050 00800130008000500138009002600143010000500169011002500174020000800199020000600207 020000800213020001400221013000700235016000300242004001300245#VV16.15137#371838#^ a14000^b10000b#Vi?t#372.87#B103T#Bi tp nhc 2#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#T.1#Trn Cng#c Mnh#c Hi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a36t r. : tranh v^b24cm#m nhc#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#371838#GK#In ln th 2## 00560000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020015000530070038000680220004001060050011001100050009001210050 00800130008000500138009002600143010000500169011002500174020000800199020000600207 020000800213020001400221016000300235013000700238004001300245#371839#VV16.15138#^ a14000^b10000b#Vi?t#372.87#B103T#Bi tp nhc 2#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#T.2#Trn Cng#c Mnh#c Hi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a36t r. : tranh v^b24cm#m nhc#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#GK#371839#In ln th 2## 00560000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020015000530070038000680220004001060050011001100050009001210050 00800130004001300138008000500151009002600156010000500182011002500187020000800212 020000600220020000800226020001400234013000700248016000300255#371840#VV16.15139#^ a14000^b10000b#Vi?t#372.87#B103T#Bi tp nhc 3#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#T.1#Trn Cng#c Mnh#c Hi#In ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2016#^a40tr. : tranh v^b24cm#m nhc#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#371840#GK## 00560000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020015000530070038000680220004001060050011001100050009001210050 00800130004001300138008000500151009002600156010000500182011002500187020000800212 020000600220020000800226020001400234016000300248013000700251#371841#VV16.15140#^ a14000^b10000b#Vi?t#372.87#B103T#Bi tp nhc 3#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#T.2#Trn Cng#c Mnh#c Hi#In ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2016#^a36tr. : tranh v^b24cm#m nhc#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#GK#371841## 00535000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810006000470020015000530070031000680220004000990050011001030050011001140040 01300125008000500138009002600143010000500169011002500174020000800199020000600207 020000800213020001400221013000700235016000300242#VV16.15141#371842#^a14000^b100 00b#Vi?t#372.87#B103T#Bi tp nhc 4#Hong Long (ch.b.), Trn Cng#T.1#Hong Lo ng#Trn Cng#In ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a32tr. : minh ho ^b24cm#m nhc#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#371842#GK## 00535000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020015000530070031000680220004000990050011001030050011001140040 01300125008000500138009002600143010000500169011002500174020000800199020000600207 020000800213020001400221016000300235013000700238#371843#VV16.15142#^a14000^b100 00b#Vi?t#372.87#B103T#Bi tp nhc 4#Hong Long (ch.b.), Trn Cng#T.2#Hong Lo ng#Trn Cng#In ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a32tr. : minh ho ^b24cm#m nhc#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#GK#371843## 00565000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020015000530070038000680220004001060050011001100050009001210050 00800130004001300138008000500151009002600156010000500182011003000187020000800217 020000600225020000800231020001400239013000700253016000300260#371844#VV16.15143#^ a14000^b10000b#Vi?t#372.87#B103T#Bi tp nhc 5#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, B o c#T.1#Trn Cng#c Mnh#Bo c#In ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2016#^a32tr. : nh, tranh v^b24cm#m nhc#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#371844 #GK## 00565000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020015000530070038000680220004001060050011001100050009001210050 00800130004001300138008000500151009002600156010000500182011003000187020000800217 020000600225020000800231020001400239016000300253013000700256#371845#VV16.15144#^ a14000^b10000b#Vi?t#372.87#B103T#Bi tp nhc 5#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, B o c#T.2#Trn Cng#c Mnh#Bo c#In ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2016#^a32tr. : nh, tranh v^b24cm#m nhc#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#GK#371 845## 00535000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020015000520070034000670220004001010050011001050050014001160040 01300130008000500143009002600148010000500174011002000179020000800199020000600207 020000800213020001400221013000700235016000300242#371846#VV16.15145#^a16000^b800 0b#Vi?t#780.76#B103T#Bi tp nhc 6#Trn Cng (ch.b.), Trn Nht Nam#T.1#Trn C ng#Trn Nht Nam#In ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a44tr. : n h^b24cm#m nhc#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#371846#GK## 00535000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020015000520070034000670220004001010050011001050050014001160040 01300130008000500143009002600148010000500174011002000179020000800199020000600207 020000800213020001400221016000300235013000700238#VV16.15146#371847#^a16000^b800 0b#Vi?t#780.76#B103T#Bi tp nhc 6#Trn Cng (ch.b.), Trn Nht Nam#T.2#Trn C ng#Trn Nht Nam#In ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a40tr. : n h^b24cm#m nhc#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#GK#371847## 00564000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020015000520070038000670220004001050050011001090050009001200050 00800129004001300137008000500150009002600155010000500181011003000186020000800216 020000600224020000800230020001400238013000700252016000300259#VV16.15147#371848#^ a16000^b8000b#Vi?t#780.76#B103T#Bi tp nhc 7#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#T.1#Trn Cng#c Mnh#c Hi#In ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2016#^a40tr. : nh, tranh v^b24cm#m nhc#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#371848# GK## 00554000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020015000520070038000670220004001050050011001090050009001200050 00800129004001300137008000500150009002600155010000500181011002000186020000800206 020000600214020000800220020001400228016000300242013000700245#VV16.15148#371849#^ a16000^b8000b#Vi?t#780.76#B103T#Bi tp nhc 7#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#T.2#Trn Cng#c Mnh#c Hi#In ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2016#^a40tr. : nh^b24cm#m nhc#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#GK#371849## 00554000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020015000520070038000670220004001050050011001090050009001200050 00800129008000500137009002600142010000500168011002000173020000800193020000600201 020000800207020001400215013000700229016000300236004001300239#VV16.15149#371850#^ a17000^b8000b#Vi?t#780.76#B103T#Bi tp nhc 8#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#T.1#Trn Cng#c Mnh#c Hi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a48tr . : nh^b24cm#m nhc#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#371850#GK#In ln th 2## 00560000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020015000520070038000670220004001050050011001090050009001200050 00800129008000500137009002600142010000500168011002600173020000800199020000600207 020000800213020001400221016000300235013000700238004001300245#VV16.15150#371851#^ a17000^b8000b#Vi?t#780.76#B103T#Bi tp nhc 8#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#T.2#Trn Cng#c Mnh#c Hi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a52tr . : nh, bng^b24cm#m nhc#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#GK#371851#In ln th 2## 00497000000000277000450000200150000000500110001500500070002600700190003300400130 00520080005000650090026000700100005000960110020001010820007001210160003001280130 00700131014001600138026000700154026001100161181000600172019000500178020000800183 020000600191020001400197020000800211#Bi tp nhc 9#Trn Cng#H Hi#Trn Cng , H Hi#In ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a60tr. : nh^b24cm#78 0.76#GK#371852#^a18000^b8000b#371852#VV16.15151#B103T#Vi?t#m nhc#Lp 9#Sch c thm#Bi tp## 00468000000000253000450000200200000000500150002000700150003500400180005000800050 00680090026000730100005000990110022001040820004001260160003001300130007001330140 01600140026001100156026000700167181000600174019000500180020000800185020000700193 020001400200#39 b ng vn 10#Phm Ngc Thm#Phm Ngc Thm#Ti bn ln th 1 #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a319tr. : bng^b24cm#807#GK#371853#^a78000 ^b1000b#VV16.15152#371853#B100M#Vi?t#Ng vn#Lp 10#Sch c thm## 00630000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810007000430020031000500030039000810070057001200220004001770050011001810050 01700192005001300209008000500222009002600227010000500253011002200258020000800280 020000700288020001400295016000300309004000900312013000700321#VV16.15153#371854#^ a31000^b1500b#Vi?t#807#TR431T#Trng tm kin thc ng vn 11#Bin son theo ch ng trnh v SGK mi#B.s.: L Huy Bc (ch.b.), o Th Thu Hng, L Vn Trung#T. 2#L Huy Bc#o Th Thu Hng#L Vn Trung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^ a169tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 11#Sch c thm#GK#In ln 2#371854## 00661000000000325000450000200350000000500130003500500120004800500160006000500150 00760050014000910070046001050040018001510080005001690090026001740100005002000110 01500205082000400220016000300224013000700227014001600234026000700250026001100257 18100070026801900050027502000120028002000140029202000140030602000070032002000080 0327#Nhng bi vn ngh lun c sc 11#T Thanh Sn#L Bo Chu#Thi Thnh Vinh #Nguyn Ngc H#Nguyn Kim Sa#T Thanh Sn, L Bo Chu, Thi Thnh Vinh...#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a287tr.^b24cm#807#GK#371855#^ a72000^b1000b#371855#VV16.15154#NH556B#Vi?t#Tp lm vn#Vn ngh lun#Sch c thm#Lp 11#Bi vn## 00627000000000277000450000200380000000301020003800500130014000700130015300800050 01660090026001710100005001970110022002020820006002240160003002300130007002330140 01600240026001100256026000700267181000600274019000500280020000800285020002000293 020001400313020000700327020001500334#B ng vn luyn thi THPT quc gia#n t p kin thc & k nng trng tm. Cp nht cc dng bi tp mi theo hng ra thi ca B GD&T#L Xun Soan#L Xun Soan#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^ a391tr. : bng^b24cm#807.6#GK#371856#^a66000^b2000b#VV16.15155#371856#B450#Vi? t#Ng vn#Trung hc ph thng#Sch c thm# thi#Sch luyn thi## 00532000000000277000450000200320000000300130003200500170004500700170006200400180 00790080005000970090011001020100005001130110022001180820009001400160003001490130 00700152014001600159026000700175026001100182181000600193019000500199020001000204 020000600214020002000220020001400240#720 cu trc nghim ting Anh 6#Khng p n#Nguyn Bnh Minh#Nguyn Bnh Minh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a128 tr. : bng^b24cm#428.0076#GK#371857#^a33000^b1000b#371857#VV16.15156#B112T#Vi?t #Ting Anh#Lp 6#Cu hi trc nghim#Sch c thm## 00520000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020031000540070020000850050020001050040018001250080005001430090 02600148010000500174011001500179020001000194020000700204020001900211020001400230 016000300244013000700247#371858#VV16.15157#^a40000^b1000b#Vi?t#428.0076#B454M#4 0 trc nghim ting Anh 10#Thn Trng Lin Tn#Thn Trng Lin Tn#Ti bn l n th 3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a159tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 10# t hi trc nghim#Sch c thm#GK#371858## 00577000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020029000540030010000830070035000930050016001280050018001440040 01800162008000500180009002600185010000500211011002200216020001000238020000700248 020000800255020001400263016000300277013000700280#371859#VV16.15158#^a35000^b100 0b#Vi?t#428.0076#B103T#Bi tp b sung ting Anh 11#C p n#V Th Thu Anh, T n N Phng Chi#V Th Thu Anh#Tn N Phng Chi#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a175tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#GK#371859## 00554000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020021000540030028000750070037001030050019001400050017001590080 00500176009002600181010000500207011001500212020001000227020000700237020000800244 020001400252016000300266013000700269#371860#VV16.15159#^a99000^b2000b#Vi?t#428. 0076#B103T#Bi tp ting Anh 11#Dnh cho hc sinh lp 11...#Nguyn Thanh Hong, Hong Thanh Ngn#Nguyn Thanh Hong#Hong Thanh Ngn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a310tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#GK#371860## 00546000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020032000540030045000860070013001310050013001440080005001570090 02600162010000500188011003100193020001000224020000700234020001400241016000300255 020001500258013000700273#VV16.15160#371861#^a75000^b2000b#Vi?t#428.0076#T103L#T i liu bi dng ting Anh 12#Bi dng HS kh, gii, HS cc lp chuyn...#Hon g Th L#Hong Th L#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a440tr. : hnh v, b ng^b24cm#Ting Anh#Lp 12#Sch c thm#GK#Sch luyn thi#371861## 00553000000000277000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200090 00401810007000490020036000560030021000920070014001130050014001270080005001410090 02600146010000500172011002200177020001000199020002000209020001400229016000300243 020001500246020000700261013000700268#VV16.15161#371862#^a125000^b1000b#Vi?t#428 .0076#T455-O#Tng n tp cc chuyn ting Anh#n thi THPT quc gia#Lu Hong Tr#Lu Hong Tr#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a491tr. : bng^b24cm#Tin g Anh#Trung hc ph thng#Sch c thm#GK#Sch luyn thi#n tp#371862## 00596000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020033000540030027000870070015001140050015001290080005001440090 02600149010000500175011002200180020000900202020001400211020001400225016000300239 020002000242020002200262013000700284020001500291#VV16.15162#371863#^a90000^b200 0b#Vi?t#576.5076#R203N#Rn nng lc gii ton di truyn#n luyn thi THPT quc g ia#Phan Khc Ngh#Phan Khc Ngh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a331tr. : bng^b24cm#Sinh hc#Di truyn hc#Sch c thm#GK#Trung hc ph thng#Phng ph p gii ton#371863#Sch luyn thi## 00546000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020043000520070015000950050015001100040018001250080005001430090 02600148010000500174011003100179020000900210020000700219020001400226016000300240 020001000243020000800253013000700261#371864#VV16.15163#^a58000^b1000b#Vi?t#570. 76#B103G#Bi ging v li gii chi tit sinh hc 10#Phan Khc Ngh#Phan Khc Ngh #Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a230tr. : hnh v, bng ^b24cm#Sinh hc#Lp 10#Sch c thm#GK#Bi ging#Bi tp#371864## 00569000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810007000470020050000540030021001040070015001250050015001400080005001550090 02600160010000500186011002200191020000900213020002000222020001400242016000300256 020001000259020001500269013000700284#371865#VV16.15164#^a82000^b2000b#Vi?t#576. 076#CH312P#Chinh phc cu hi l thuyt sinh hc theo ch #n thi THPT quc gi a#Phan Khc Ngh#Phan Khc Ngh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a301tr. : b ng^b24cm#Sinh hc#Trung hc ph thng#Sch c thm#GK#L thuyt#Sch luyn thi #371865## 00637000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020039000520030102000910070017001930050017002100080005002270090 02600232010000500258011002200263020000900285020002000294020001400314016000300328 020000600331020001500337013000700352#371866#VV16.15165#^a67000^b2000b#Vi?t#576. 76#B450#B sinh hc luyn thi THPT quc gia#n tp kin thc & k nng trng tm. Cp nht cc dng bi tp mi theo hng ra thi ca B GD&T#Hunh Quc Thnh#Hunh Quc Thnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a386tr. : bng^b24c m#Sinh hc#Trung hc ph thng#Sch c thm#GK#B #Sch luyn thi#371866## 00694000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810007000470020053000540030112001070070030002190050014002490050015002630040 00900278008000500287009002600292010000500318011003100323020000700354020000600361 020001400367016000300381020001300384013000700397#371867#VV16.15166#^a34000^b150 0b#Vi?t#530.076#PH561P#Phng php gii cc dng bi tp trng tm vt l 9#Theo st ni dung chng trnh SGK. Nhiu bi tp hay & kh. Bi dng HS kh, gii v nng cao k nng gii BT#L Th Thu H, Trn Huy Hong#L Th Thu H#Trn Huy Hong#In ln 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a199tr. : hnh v, bng^b24 cm#Vt l#Lp 9#Sch c thm#GK#Gii bi tp#371867## 00587000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020055000530070033001080050017001410050015001580080005001730090 02600178010000500204011003100209020000700240020001600247020001400263016000300277 020000700280020001500287013000700302#371868#VV16.15167#^a33500^b5000b#Vi?t#530. 076#H561D#Hng dn n luyn kin thc thi vo lp 10 mn vt l#o Th Thu Thu , Trn Thu Hng#o Th Thu Thu#Trn Thu Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2016#^a151tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l#Trung hc c s#Sch c thm#GK#n tp#Sch luyn thi#371868## 00720000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810006000540020017000600030078000770070045001550010016002000050 01400216008000500230009002600235010000500261011002500266020001700291020001100308 016000300319015001600322021008500338013000700423#VV16.15169#VV16.15168#371869#^a 45000^b1000b#Vi?t#530#V124L#Vt l i cng#Ti liu tham kho. Dnh cho sinh vin i hc ngnh Ti nguyn v Mi trng#B.s.: ng Trn Chin (ch.b.), Nguy n S Hi#ng Trn Chin#Nguyn S Hi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a240 tr. : hnh v^b24cm#Vt l i cng#Gio trnh#TN#Lu hnh ni b#Gii thiu nh ng kin thc c bn v c hc, nhit hc, in - t v vt l lng t#371869## 00534000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020018000530030068000710070011001390050011001500040018001610080 00500179009002600184010000500210011001500215020000800230020000600238020001400244 016000300258013000700261#371870#VV16.15170#^a44000^b1000b#Vi?t#546.076#H419T#H c tt ho hc 8#Tm tt kin thc. Cu hi, bi tp trc nghim. Luyn gii bi tp#V i Mau#V i Mau#Ti bn ln th 4#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016# ^a159tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8#Sch c thm#GK#371870## 00481000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020030000490070012000790050012000910040018001030080005001210090 02600126010000500152011003100157020000800188020000700196020001400203016000300217 013000700220#VV16.15171#371871#^a46000^b1000b#Vi?t#546#H401H#Ho hc c bn v nng cao 10#Ng Ngc An#Ng Ngc An#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a183tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hc#Lp 10#Sch c thm#GK#371871# # 00627000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810007000470020062000540030045001160070017001610050017001780040009001950080 00500204009002600209010000500235011003100240020001000271020000700281020001700288 020001400305013000700319016000300326020000800329#371872#VV16.15172#^a27000^b150 0b#Vi?t#546.076#PH121D#Phn dng v phng php gii bi tp ha hc 11 - Phn v c#Dnh cho HS lp 11, chng trnh phn ban...#Cao Th Thin An#Cao Th Thin An#In ln 4#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a176tr. : hnh v, bng^b24cm# Ha v c#Lp 11#Phng php gii#Sch c thm#371872#GK#Bi tp## 00692000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020051000540030036001050070057001410050019001980050015002170050 02100232004001800253008000500271009002600276010000500302011003100307020000800338 020000700346020001300353020001400366013000700380016000300387#371873#VV16.15173#^ a125000^b1000b#Vi?t#546.076#K300T#K thut gii nhanh bi ton hay v kh ho h c 11#Bi dng hc sinh gii, chuyn ha#Nguyn Xun Trng, Quch Vn Long, Ho ng Th Thu Hng#Nguyn Xun Trng#Quch Vn Long#Hong Th Thu Hng#Ti b n ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a496tr. : hnh v, bng^b24cm#H o hc#Lp 11#Gii bi tp#Sch c thm#371873#GK## 00632000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020035000530030040000880070014001280220004001420220021001460050 01400167004000900181008000500190009002600195010000500221011003100226020000800257 020000700265020000700272020001400279013000700293016000300300020001500303#371874# VV16.15174#^a43000^b1500b#Vi?t#546.076#B452D#Bi dng hc sinh gii ha hc 11 #Bi dng & nng cao k nng lm bi...#C Thanh Ton#T.1#Phn i cng v c# C Thanh Ton#In ln 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a255tr. : hnh v, b ng^b24cm#Ha hc#Lp 11#n tp#Sch c thm#371874#GK#Sch luyn thi## 00548000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470020056000530070018001090050018001270080005001450090026001500100 00500176011003100181020000800212020001600220020000700236020001400243016000300257 013000700260020001500267#VV16.15175#371875#^a33500^b5000b#Vi?t#546.076#H561D#H ng dn n luyn kin thc thi vo lp 10 mn ha hc#Phng Phng Lin#Phng Ph ng Lin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a146tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hc#Trung hc c s#n tp#Sch c thm#GK#371875#Sch luyn thi## 00732000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020068000540030159001220070012002810220004002930220012002970050 01200309008000500321009002600326010000500352011002200357020001100379020001300390 020001400403020001500417016000300432013000700435#371876#VV16.15176#^a75000^b150 0b#Vi?t#547.0076#H561D#Hng dn gii cc dng bi tp vn dng - vn dng cao m n ho hc#Bin son theo hng ra thi mi nht ca B GD&T. Dnh cho HS chu n b tham gia k thi THPT Quc gia. Pht trin k nng gii nhanh cc thi tr c nghim#V Vn Qun#T.2#Phn hu c#V Vn Qun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2016#^a444tr. : bng^b24cm#Ha hu c#Gii bi tp#Sch c thm#Sch luyn thi #GK#371876## 00671000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810007000470020047000540030055001010070031001560220004001870050015001910050 01500206008000500221009002600226010000500252011003100257020000700288020001300295 020001700308020002000325020001400345016000300359013000700362#371877#VV16.15177#^ a117000^b2000b#Vi?t#512.94#CH312P#Chinh phc phng trnh bt phng trnh v t #Tuyn chn bi tp ct li st thi THPT quc gia...#Trn Minh Dng, Trnh A nh Dng#Q.2#Trn Minh Dng#Trnh Anh Dng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a 374tr. : hnh v, bng^b24cm#i s#Phng trnh#Bt phng trnh#Trung hc ph thng#Sch c thm#GK#371877## 00681000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810007000470020059000540030047001130070013001600050013001730040039001860080 00500225009002600230010000500256011003100261020000500292020001600297020001700313 020001400330016000300344020001000347013000700357020001500364#VV16.15178#371878#^ a130000^b1000b#Vi?t#510.76#PH561P#Phng php gii 3 chuyn ton kh n thi THPT quc gia#To phng. Phng trnh. H phng trnh...#L Honh Ph#L Ho nh Ph#Ti bn ln th 1 c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#201 6#^a576tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Trung hc c s#Phng php gii#Sch c thm#GK#Chuyn #371878#Sch luyn thi## 00734000000000313000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200100 00401810007000500020046000570030039001030070063001420050016002050080005002210090 02600226010000500252011003100257020001400288020001400302020001400316016000300330 005001500333005001400348005001500362020001600377013000700393020002000400#VV16.15 179#371879#^a269000^b2000b#Vi?t#512.97076#NH556K#Nhng k nng gii ton c s c bt ng thc#Dnh cho hc sinh khi THCS v THPT...#Nguyn Cng Li, o Quc Chung, o Quc Dng, Phm Kim Chung#Nguyn Cng Li#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a878tr. : hnh v, bng^b24cm#Bt ng thc#Gii bi ton#Sch c th m#GK#o Quc Chung#o Quc Dng#Phm Kim Chung#Trung hc c s#371879#Trung h c ph thng## 00621000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020034000520070056000860050011001420040018001530080005001710090 02600176010000500202011002500207020000500232020000700237020000900244020001400253 016000300267005001600270005001400286005001200300013000700312#371880#VV16.15180#^ a60000^b1000b#Vi?t#510.76#N114T#500 bi ton c bn v m rng 10#V Th Hu, N guyn Vnh Cn, Dng c Kim, Duy ng#V Th Hu#Ti bn ln th 3#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2016#^a262tr. : hnh v^b24cm#Ton#Lp 10#Bi ton#Sch c thm#GK#Nguyn Vnh Cn#Dng c Kim# Duy ng#371880## 00620000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020025000520070060000770050013001370040018001500080005001680090 02600173010000500199011002500204020000500229020000700234020000900241020001400250 016000300264005001300267005001600280005001500296013000700311#371881#VV16.15181#^ a60000^b1000b#Vi?t#510.76#N114T#500 bi ton chn lc 11#Hn Lin Hi, Ng Long Hu, Mai Trng Gio, Hong Ngc Anh#Hn Lin Hi#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a238tr. : hnh v^b24cm#Ton#Lp 11#Bi ton#Sch c thm#GK#Ng Long Hu#Mai Trng Gio#Hong Ngc Anh#371881## 00566000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020036000540030036000900070014001260050014001400040018001540080 00500172009002600177010000500203011003100208020000900239020000700248020000900255 020001400264016000300278013000700281#VV16.15182#371882#^a50000^b1000b#Vi?t#516. 0076#T527C#Tuyn chn 400 bi ton hnh hc 10#Cc kin thc c bn v nng cao. ..#H Vn Chng#H Vn Chng#Ti bn ln th 4#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni# 2016#^a263tr. : hnh v, bng^b24cm#Hnh hc#Lp 10#Bi ton#Sch c thm#GK#37 1882## 00646000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490020065000560030021001210070017001420050017001590040018001760080 00500194009002600199010000500225011002500230020002000255020002000275020002200295 020001400317013000700331016000300338020001500341#371883#VV16.15183#^a88000^b100 0b#Vi?t#516.23076#TR431T#Trng tm kin thc & phng php gii ton: Hnh hc k hng gian#n thi THPT quc gia#Nguyn Ph Khnh#Nguyn Ph Khnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a352tr. : hnh v^b24cm#Hnh hc khng g ian#Trung hc ph thng#Phng php gii ton#Sch c thm#371883#GK#Sch luyn thi## 00601000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020043000540070039000970050015001360050015001510040013001660080 00500179009002600184010000500210011002500215020000500240020002000245020000700265 020001400272016000300286020001500289013000700304#371884#VV16.15184#^a105000^b10 00b#Vi?t#510.076#B450#B luyn thi th THPT quc gia mn ton#Nguyn Vn Nho (ch.b.), Nguyn Vn Th#Nguyn Vn Nho#Nguyn Vn Th#In ln th 5#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2016#^a411tr. : hnh v^b24cm#Ton#Trung hc ph thng# thi #Sch c thm#GK#Sch luyn thi#371884## 00656000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810007000470020069000540030048001230070029001710050014002000080005002140090 02600219010000500245011003100250020000500281020002000286020000700306020001400313 016000300327013000700330005001400337020001500351#VV16.15185#371885#^a198000^b20 00b#Vi?t#510.76#CH312P#Chinh phc thi THPT quc gia ton hc qua b thi th 4 trong 1#Phn tch v bnh lun km li gii chi tit...#H Xun Trng, Ha L m Phong#H Xun Trng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a637tr. : hnh v, b ng^b24cm#Ton#Trung hc ph thng# thi#Sch c thm#GK#371885#Ha Lm Phong# Sch luyn thi## 00628000000000265000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810006000470020050000530030118001030070013002210050013002340080005002470090 02600252010000500278011003100283020000500314020000700319020001200326020001400338 013000700352016000300359#VV16.15186#371886#^a116000^b2000b#Vi?t#510.76#B300Q#B quyt t im 10 kim tra nh k mn ton 11#Gii chi tit, phn tch, bnh l un, hng dn lm bi dnh cho hc sinh lp 11. Tham kho cho ph huynh v gio vin#Bi Qu Mi#Bi Qu Mi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a374tr. : h nh v, bng^b24cm#Ton#Lp 11# kim tra#Sch c thm#371886#GK## 00532000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020043000520030017000950080005001120090026001170100005001430110 03100148020000500179020000700184020000700191020001400198016000300212013000700215 015002900222020001500251#VV16.15187#371887#^a140000^b800b#Vi?t#510.76#T455T#Tn g tp thi Olympic 30 thng 4 ton 11#T 2010 n 2014#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a478tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 11# thi#Sch c thm#GK# 371887#TTS ghi: Ban t chc k thi#Sch luyn thi## 00745000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810007000470020065000540030085001190070041002040050013002450050012002580050 01400270004000900284008000500293009002600298010000500324011003100329020001000360 020000700370020000800377020002200385020001400407013000700421016000300428#371888# VV16.15188#^a49000^b1000b#Vi?t#515.076#PH121L#Phn loi v phng php gii cc dng bi tp ton gii tch 12#Tm tt l thuyt. Phn loi v phng php gii cc dng ton c bn v nng cao...#L Th Hng, Nguyn Kim, H Xun Thng#L Th Hng#Nguyn Kim#H Xun Thng#In ln 3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#201 6#^a293tr. : hnh v, bng^b24cm#Gii tch#Lp 12#Bi tp#Phng php gii ton# Sch c thm#371888#GK## 00577000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020041000540030046000950070013001410050013001540080005001670090 02600172010000500198011003100203020000900234020000700243020000800250020001700258 020001400275013000700289016000300296#VV16.15189#371889#^a42000^b1000b#Vi?t#516. 0076#H312H#Hnh hc 12 - Bi tp & phng php gii#Bin son theo st chng tr nh v SKG mi...#L Honh Ph#L Honh Ph#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016# ^a251tr. : hnh v, bng^b24cm#Hnh hc#Lp 12#Bi tp#Phng php gii#Sch c thm#371889#GK## 00806000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820009000491810006000580010013000640020021000770030092000980070013001900040 03900203008000500242009002600247010000500273011002100278012001700299015007800316 02000110039402000130040502000110041801300070042901600030043602000080043902000090 0447020001200456#VV16.15190#VV16.15191#371890#^a60000^b300b#Vi?t#495.9228#T306V #Trn Tr Di#Ting Vit cao cp 2#Gio trnh dng phc v sinh vin chuyn ngn h Vit ng hc cho ngi nc ngoi nm th ba#Trn Tr Di#Ti bn ln th 2 c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a198tr. : nh^b24cm#T s ch Khoa hc#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Ting Vit#K nng vit#Gio trnh#371890#GT#T vng#Ng php#K nng c## 01213000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600020067000670030017001340070063001510050016002140050 01800230005001600248012001700264020001000281005001900291005001800310008000500328 00900260033301000050035901100220036402103980038602000150078402000170079901600030 0816015003700819013000700856#371891#VV16.15192#VV16.15193#^a90000^b1000b#Vi?t#3 44.59702#QU603A#Quyn an sinh x hi v m bo thc hin trong php lut Vit N am#Sch chuyn kho#L Th Hoi Thu (ch.b.), Trn Th Thy Lm, Nguyn Xun Thu. ..#L Th Hoi Thu#Trn Th Thy Lm#Nguyn Xun Thu#T sch Khoa hc#Php lut# Nguyn Hin Phng#Phm Th Thy Nga#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a317tr . : bng^b24cm#Khi qut v quyn an sinh x hi, quyn an sinh x hi trong quy nh php lut quc t v Vit Nam; thc trng bo m quyn an sinh x hi tro ng vic bo v thu nhp thng qua bo him x hi, bo him y t, tr gip x h i khi gp phi hon cnh kh khn, tip cn cc dch v x hi c bn v nhng i tng c bit khc; bin php nhm m bo quyn an sinh x hi trong php l ut Vit Nam#An sinh x hi#Sch chuyn kho#XH#TTS ghi: i hc Quc gia H N i...#371891## 00950000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820009000511810007000600020067000670070070001340050017002040050014002210080 00500235009002600240010000500266011002200271021019600293020000700489020000900496 02000100050501600030051500500200051800500160053800500180055401200170057202000160 0589013000700605#371892#VV16.15194#VV16.15195#^a105000^b1000b#Vi?t#959.7026#NH1 00N#Nh nc v php lut triu Hu L vi vic bo v quyn con ngi#B.s.: Ngu yn Minh Tun, Mai Vn Thng (ch.b.), Phan Th Lan Phng...#Nguyn Minh Tun#Ma i Vn Thng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a366tr. : bng^b24cm#Tm hiu n hng vn ca triu Hu L vi vic bo v con ngi trong bi cnh x hi pho ng kin Vit Nam; t chc nh nc v php lut triu Hu L vi vic tn trng v bo v quyn con ngi#Nh L#Nh nc#Php lut#XH#Phan Th Lan Phng#Phm Duyn Tho#L Th Phng Nga#T sch Khoa hc#Quyn con ngi#371892## 01176000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820009000511810006000600020083000660070093001490050017002420050010002590050 01400269005002000283005001300303005001700316005002000333008000500353009002600358 01000050038401100390038902103420042802000170077002000100078702000110079702000080 0808013000700816016000300823#371893#VV16.15196#VV16.15197#^a168000^b1500b#Vi?t# 338.9597#B108C#Bo co thng nin kinh t Vit Nam 2015: Tim nng hi nhp, th ch thc ha nhp#Nguyn Cm Nhung, L Kim Sa, Ng Quc Thi... ; Ch.b.: Nguyn c Thnh, Nguyn Th Thu Hng#Nguyn Cm Nhung#L Kim Sa#Ng Quc Thi#Nguyn T h Thu Hng#Phm Vn i#Nguyn c Thnh#Nguyn Th Thu Hng#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2016#^aXXXIII, 450tr. : hnh v, bng^b24cm#Tng quan nn kinh t t h gii v kinh t Vit Nam nm 2014, nhng vn bt n ng sau s n nh t gi danh ngha, nh gi tc ng ca TPP n Vit Nam khi ng dng m hnh GTA P, cch tip cn cu trc th trng hng ti hi nhp bn vng th trng la go, vin cnh kinh t Vit Nam nm 2015 cng mt s khuyn ngh v chnh sch#H i nhp kinh t#Tim nng#Thch thc#Bo co#371893#XH## 00924000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810007000610010015000680020035000830030017001180070015001350080 00500150009002600155010000500181011003100186012001700217021033400234020001100568 020000800579020001700587016000300604020000800607013000700615#371894#VV16.15198#V V16.15199#^a89000^b300b#Vi?t#378.1209597#QU105L#Phm Vn Thun#Qun l i ng ging vin i hc#Sch chuyn kho#Phm Vn Thun#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2016#^a303tr. : hnh v, bng^b24cm#T sch Khoa hc#Trnh by nhng vn v qun l nhn s v qun l ging vin trong gio dc i hc; m hnh qun l i ng ging vin trong cc trng i hc v thc trng qun l ti Trng i hc Quc gia H Ni; gii php qun l i ng ging vin trong i hc a ngnh , a lnh vc Vit Nam theo quan nim t ch v trch nhim x hi#Ging vin# i hc#Sch chuyn kho#XH#Qun l#371894## 00903000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820012000511810007000630020057000700070044001270080005001710090026001760100 00500202011003100207021022600238020000900464005000800473005001100481016000300492 00500120049500500130050700500140052002000080053402000090054201300070055102000190 0558#VV16.15200#VV16.15201#371895#^a200000^b1000b#Vi?t#352.3909597#KH513N#Khung nng lc lnh o, qun l khu vc hnh chnh cng#L Qun (ch.b.), H Nh Hi, T Huy Hng...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a284tr. : hnh v, bng^b24 cm#Trnh by nhng vn v khung nng lc lnh o, qun l khu vc hnh chnh cng Vit Nam; tm hiu mc chun khung nng lc, qun l v gii php pht trin i ng lnh o, qun l khu vc hnh chnh cng vng Ty Bc#Lnh o#L Qun#H Nh Hi#XH#T Huy Hng#Phan Ch Anh#Mai Thanh Lan#Qun l#Nng lc#3718 95#Khu vc hnh chnh## 00802000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620010013000690020062000820070013001440080005001570090 02600162010000500188011003100193021024900224020002100473020001000494016000300504 020002200507013000700529#371896#VV16.15202#VV16.15203#^a50000^b1000b#Vi?t#332.7 109597#CH312S#Phm Thi H#Chnh sch tn dng phc v pht trin nng nghip, n ng thn#Phm Thi H#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a139tr. : hnh v, b ng^b24cm#Trnh by c s l lun v chnh sch tn dng phc v pht trin nng nghip, nng thn ca ngn hng Trung ng; thc trng v gii php nhm hon th in chnh sch tn dng phc v pht trin nng nghip, nng thn ca Ngn hng Nh nc Vit Nam#Tn dng nng nghip#Nng thn#XH#Chnh sch pht trin#371896 ## 00798000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820007000491810008000560010016000640020019000800070016000990080005001150090 02600120010000500146011003100151012001700182015006000199021020800259020000900467 020001100476020001100487013000700498016000300505#VV16.15204#VV16.15205#371897#^a 56000^b300b#Vi?t#006.31#GI-108T#Hong Xun Hun#Gio trnh hc my#Hong Xun H un#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a268tr. : hnh v, bng^b24cm#T sch K hoa hc#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Cng ngh#Trnh by nh ng khi nim c bn v hc my; cc bi ton hc c gim st, hc quy np, hc khi nim, bi ton tm kim, hc hm ni suy, hi quy; hc bng cy quyt nh; phn lp mu nh hm quyt nh...#My tnh#Thut ton#Gio trnh#371897#GT## 01236000000000361000450000201380000000300170013800500150015500500200017000500150 01900050016002050050014002210070063002350080005002980090026003030100005003290110 03100334012001700365082001300382016000300395013000700398014001600405026001100421 02600110043202600070044318100060045001900050045602000170046102000170047802000080 0495020001000503020001900513021034200532#i mi chnh sch hc ph v phn b n gn sch nh nc cho gio dc i hc cng lp Vit Nam da trn cch tip cn hiu qu ti chnh#Sch chuyn kho#Phng Xun Nh#Nguyn Trng Giang#Phm Xun Hoan#Nguyn Ngc Anh#Phm V Thng#Phng Xun Nh, Nguyn Trng Giang (ch.b.), Phm Xun Hoan...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a362tr. : hnh v, bng^ b24cm#T sch Khoa hc#378.10609597#XH#371898#^a180000^b500b#VV16.15206#VV16.15 207#371898#452M#Vi?t#Gio dc i hc#Sch chuyn kho#Hc ph#Ti chnh#Ngn s ch nh nc#Trnh by nhng vn trong hiu qu ti chnh ca u t cho gio dc i hc; m hnh ti u ha u t trong bi cnh u t cho tiu hc v tr ung hc cn thp; kinh nghim quc t v phng thc phn b ngn sch nh nc v chnh sch hc ph i hc; chnh sch hc ph, phn b ngn sch v cht l ng gio dc qua m hnh Hedonic...## 00849000000000277000450000100150000000200410001500300170005600700150007300800050 00880090026000930100005001190110031001240820014001550160003001690130007001720140 01600179026000700195026001100202026001100213181000600224019000500230020001100235 020001600246020001700262021029200279#Hong B Thnh# th ha v pht trin vn g Ty Nguyn#Sch chuyn kho#Hong B Thnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016 #^a374tr. : hnh v, bng^b24cm#307.116095976#XH#371899#^a120000^b300b#371899#V V16.15209#VV16.15208#450T#Vi?t# th ha#Pht trin vng#Sch chuyn kho#Tm hiu nhng vn v th ha v qun l th, nhng cch tip cn v l thu yt v th ha; s lc v qu trnh pht trin cc thnh ph, th x vng T y Nguyn cng nh qu trnh th ha Vit Nam; s lng, loi hnh, quy m th ha v pht trin th vng Ty Nguyn...## 00943000000000337000450000200200000000500160002000500150003600500160005100500170 00670050012000840070052000960080005001480090026001530100005001790110021001840150 10600205082001000311016000300321013000700324014001500331026000700346026001100353 02600110036418100070037501900050038202000170038702000070040402000070041102000040 0418021018300422#Trang sch cuc i#Trn Nht Chnh#Phm Vn Chnh#Nguyn Hng Cn#Trng Hi Cng#Bi Duy Dn#Trn Nht Chnh, Phm Vn Chnh, Nguyn Hng C n...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a301tr. : nh^b24cm#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn. Hi Cu chi n binh#895.92208#VH#371900#^a55000^b200b#371900#VV16.15210#VV16.15211#TR106S#V i?t#Vn hc hin i#Hi k#Truyn#Th#Gii thiu s lc tiu s, cuc i, s nghip, cc sng tc v di co vn hc ca cc cu chin binh, lit s cng cc bi vit ca h v trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn## 00877000000000289000450000100140000000201190001400700140013300800050014700900260 01520100005001780110031001830120017002140150060002310820011002910160003003020130 00700305014001500312026001100327026001100338026000700349181000700356019000500363 020000700368020001700375020001100392021018400403#H L Kim Anh#Tr t "Le" trong ting Hn vi cch biu t tng ng trong ting Vit v qu trnh th c c a ngi hc Vit Nam#H L Kim Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a208tr. : hnh v, bng^b24cm#T sch Khoa hc#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trn g i hc Ngoi ng#495.179597#XH#371901#^a65000^b300b#VV16.15213#VV16.15212#37 1901#TR460T#Vi?t#Tr t#Ting Trung Quc#Ting Vit#Trnh by c im v cch t ip cn tr t "Le" trong ting Hn vi cch biu t tng ng trong ting Vi t v qu trnh th c ca ngi hc Vit Nam; km theo cc v d minh ha## 00960000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010010000650020068000750030020001430070010001630080 00500173009002600178010000500204011001500209015007800224021026800302020001700570 020001200587020001000599020001000609013000700619016000300626012001700629#371902# VV16.15214#VV16.15215#^a105000^b380b#Vi?t#809.3034#T309T#Trn Hinh#Tiu thuyt phng Ty th k XX: Khuynh hng - tc gi - tc phm#Bi ging chuyn #Trn Hinh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a351tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc x hi v Nhn vn#Trnh by s lc hon c nh v x hi, t tng, trit hc, khoa hc v tnh hnh pht trin chung ca ti u thuyt phng Ty th k XX; gii thiu mt s khuynh hng, tc gi v tc p hm tiu biu cng kin ph bnh ca cc nh nghin cu v th loi vn xui n y#Ph bnh vn hc#Tiu thuyt#Th k 20#Bi ging#371902#VH#T sch Khoa hc## 01129000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810007000580010017000650020105000820070017001870080005002040090 02600209010000500235011003100240015009200271021043400363020000800797020001900805 013000700824016000300831012001700834#371903#VV16.15216#VV16.15217#^a60000^b300b #Vi?t#959.7027#QU100T#Nguyn Mnh Dng#Qu trnh xm nhp ca Php vo Vit Nam t cui th k XVII n gia th k XIX - nguyn nhn v h qu#Nguyn Mnh Dng #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a345tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn. Khoa Lch s# Phn tch mi quan h tng tc c bit gia Hi Truyn gio nc ngoi Paris v i ton b hot ng ca Cng ty ng n Php; s chuyn bin v kinh t, chnh tr cn bn th k XVI-XVIII Vit Nam v Php. Thi ng i, chnh sch ca Vit Nam trong i sch cc nc chu , Php v cc quc gia khc chu u. P hn tch s can thip qun s ca Php vo gia th k XIX cng nhng h qu ch nh tr - x hi v qun s ca n#Lch s#Thi k thuc Php#371903#XH#T sch K hoa hc## 00974000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820004000491810008000530010014000610020041000750070041001160050012001570080 00500169009002600174010000500200011001500205021038600220020002100606020001900627 020001100646013000700657016000300664012001700667#371904#VV16.15218#VV16.15219#^a 87000^b300b#Vi?t#190#GI-108T#Nguyn V Ho#Gio trnh trit hc phng Ty hin i#B.s.: Nguyn V Ho (ch.b.), Minh Hp# Minh Hp#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2016#^a415tr.^b24cm#Trnh by tng quan v i tng, c im, phng php tip cn ca trit hc phng Ty hin i. Trit hc hin tng lun ca E . Husserl, t tng ch ngha hin sinh; t tng trit hc trong phn tm hc c a Sigmund Freud; ch ngha thc dng; ch ngha thc chng mi v hu thc chn g; trit hc theo trng phi Frankfurt v cc tro lu trit hc tn gio phn g Ty hin i#Trit hc phng Ty#Trit hc hin i#Gio trnh#371904#GT#T s ch Khoa hc## 00925000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810008000550010016000630020033000790070016001120040018001280080 00500146009002600151010000500177011003100182015007800213021027200291020001100563 020001100574020001100585013000700596016000300603012001700606#371905#VV16.15220#V V16.15221#^a60000^b300b#Vi?t#333.7#GI-108T#Nguyn Tun Anh#Gio trnh x hi h c mi trng#Nguyn Tun Anh#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#20 16#^a231tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Gii thiu nhp mn x hi hc mi trng. Mt s quan im l thuyt trong nghin cu x hi hc mi trng. Nhng ch c b n ca x hi hc mi trng. Truyn thng mi trng. Mi trng Vit Nam tron g bi cnh cng nghip ho, hin i ho v nhng vn t ra#X hi hc#Mi t rng#Gio trnh#371905#XH#T sch Khoa hc## 00687000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360010015000420020032000570070015000890040030001040080018001340090023001520100 00500175011002600180021018800206020000800394020000700402020001400409013000700423 016000300430#371906#^a70000^b1000b#Vi?t#959.779#H100T#Trn Hu Quang#H tng th Si Gn bui u#Trn Hu Quang#Ti bn c chnh sa, b sung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a234tr. : minh ho^b24cm#Khi lc v qu trn h hnh thnh h tng th ca thnh ph Si Gn - H Ch Minh vo giai on u ca thi k Php thuc (giai on na cui th k 19 v vi thp nin u th k 20)#Lch s# th#C s h tng#371906#XH## 00523000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020041000400030019000810070014001000080018001140090023001320100005001550110 02500160020000500185020000600190020001400196013000700210016000300217004000800220 005001400228020001500242#371907#^a79000^b2000b#Vi?t#372.7#B452D#Bi dng hc s inh gii Violympic ton 4#Phin bn mi nht#Phm Vn Cng#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tp. H Ch Minh#2016#^a238tr. : hnh v^b24cm#Ton#Lp 4#Sch c thm#37190 7#GK#Ti bn#Phm Vn Cng#Sch luyn thi## 00537000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100080 00340020020000420030019000620070025000810220004001060050012001100050012001220080 01800134009002300152010000500175011003100180020000500211020000600216020001300222 020001400235013000700249016000300256#371908#^a29000^b3000b#Vi?t#372.7#GI-103B#G ii bi tp ton 4#Phin bn mi nht#L Mu Tho, Thanh Quang#T.2#L Mu Tho#T hanh Quang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a140tr. : hnh v, bn g^b24cm#Ton#Lp 4#Gii bi tp#Sch c thm#371908#GK## 00545000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100080 00360020022000440030019000660070021000850050021001060080018001270090023001450100 00500168011002600173020000700199020000600206020001300212020001400225013000700239 016000300246004003000249#371909#^a34000^b3000b#Vi?t#530.076#GI-103B#Gii bi t p vt l 8#Phin bn mi nht#Nguyn Th Bch Lin#Nguyn Th Bch Lin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a126tr. : minh ho^b24cm#Vt l#Lp 8#Gi i bi tp#Sch c thm#371909#GK#Ti bn c chnh sa, b sung## 00691000000000253000450002600070000001400210000701900050002808200100003318100060 00430020118000490030051001670290028002180070033002460050012002790080018002910090 05900309010000500368011002300373020001100396020001000407013000700417016000300424 020001000427#371910#^a78000^b2000copies#Vi?t#495.92282#L200N#Cm nang hc ting Vit cho ngi nc ngoi: Hng dn giao tip cho du khch v ngi nc ngoi lu tr Vit Nam#A communication guide for travellers and residents#Learn & p ractice Vietnamese#Tng hp, bin dch: L Khnh Vy#L Khnh Vy#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a255 p. : tab .^b21 cm#Ting Vit#Thc hnh#371910#XH#Ting Anh## 00980000000000265000450000100140000000200240001400500160003800700410005400800180 00950090047001130100005001600110015001650150085001800820010002650160003002750130 00700278014001600285026000700301181000600308019000500314019000800319020001800327 020002000345021034900365#Eker, T. Harv#B mt t duy triu ph#Nguyn Kim Lin#T . Harv Eker ; Nguyn Kim Lin bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty V n ho Sng to Tr Vit#2016#^a291tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Secrets of mill ionaire mind - Mastering the inner game of wealth#332.02401#XH#371911#^a78000^b 3000b#371911#B300M#Vi?t#Dch M#Ti chnh c nhn#B quyt thnh cng#Phn tch l do mt s ngi t c nhng thnh cng vt bc, giu c v mt s ngi p hi cht vt vi cuc sng hng ngy. Tm hiu ngun gc v nhng yu t quyt nh thnh cng, tht bi p dng, thay i cch suy ngh ca bn thn, ln k hoch, tm ra cch lm vic, u t, s dng ngun ti chnh ca mnh theo mt cch hiu qu nht## 00879000000000301000450000100140000000200200001400500120003400500080004600500090 00540070041000630080018001040090059001220100005001810110026001860150055002120820 00800267016000300275013000700278014001600285026000700301181000600308019000500314 019000500319020001700324020000700341020000800348021022100356#Gellman, Marc#Sau n y con s hiu#Vit Khng#An Bnh#Ngc Hn#Marc Gellman ; Bin dch: Vit Khn g...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vi t#2016#^a175tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: Someday you'll thanks me fo r this!#306.874#XH#371912#^a46000^b1000b#371912#S111N#Vi?t#Dch#Quan h gia n h#Cha m#Con ci#Gm cc bi vit v mi quan h gia cha m v con ci, v nhn g vn quan trng trong cuc sng cng nh cm nhn nhng iu tuyt diu v t nh yu thng, s hi sinh v tm lng khoan dung ca cha m dnh cho con ci## 00521000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820004000431810007000470020026000540080005000800090011000850100005000960110 03000101021005700131020001500188020001100203020001300214020001300227013000700240 016000300247019000500250#371913#VV16.15222#VV16.15223#^b10000b#Vi?t#221#TH107K#T hnh kinh: Bn ph thng#^aH.#^aTn gio#2016#^aXII, 1394tr. : bn ^b20cm#Gii thiu trn b ni dung kinh Cu c v kinh Tn c#o Thin cha#Kinh thnh#K inh Cu c#Kinh Tn c#371913#XH#Dch## 00748000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010014000630020015000770070014000920220004001060220 02400110008000500134009001100139010000500150011002100155021021200176020001500388 020001100403020000800414013000700422016000300429005001400432#371914#VV16.15224#V V16.15225#^a32000^b1000b#Vi?t#264.3#CH125T#Trn Vn Kin#Chu Thnh th#Trn V n Kin#T.1#Na gi trc Thnh th#^aH.#^aTn gio#2016#^a251tr. : nh^b21cm#H ng dn c th cho cc gio dn gm c nam v n cch c cc bi kinh thnh cu nguyn vo cc nhp thi gian khc nhau nh ngy Cha nht: tn vinh Cha Ba Ng i, tri n Cha Ton i, tri n Cha Thnh Thn...#o Thin cha#Cu nguyn#Nghi l#371914#XH#Trn Vn Kin## 00674000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010014000630020015000770070014000920220004001060220 02500110008000500135009001100140010000500151011002100156021013700177020001500314 020001100329020000800340016000300348013000700351005001400358#371915#VV16.15226#V V16.15227#^a40000^b1000b#Vi?t#264.3#CH125T#Trn Vn Kin#Chu Thnh th#Trn V n Kin#T.2#Tm tnh trc Thnh th#^aH.#^aTn gio#2016#^a293tr. : nh^b21cm#H ng dn cch cu nguyn trc Thnh nhan cha v cch c hnh chu thnh th the o tin mng Thnh Gioan, Thnh Mtthu, Thnh Phaol...#o Thin cha#Cu nguyn #Nghi l#XH#371915#Trn Vn Kin## 00755000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810007000570020021000640070039000850220017001240220029001410050 01600170008000500186009001100191010000500202011002200207015005500229021013000284 020001100414020001300425013000700438016000300445019000500448#371916#VV16.15228#V V16.15229#^a25000^b500b#Vi?t#242.804#TH107K#Thnh kinh hng ngy#Scripture Unio n ; L Th Hng Lai dch#T.7 - 8 nm 2016#Gia-c 1-5. II Sa-mu-n 1-24#L Th H ng Lai#^aH.#^aTn gio#2016#^a159tr. : bng^b20cm#u ba sch ghi: Hi thnh Ti n lnh Vit Nam min Bc#Gii thiu v k hoch hng thng, cch thc hnh gi s uy ngm, tm hiu v sch Chm ngn cng nh vic hc Kinh Thnh theo nhm#Kinh thnh#o Tin lnh#371916#XH#Dch## 00689000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820006000431810006000490020035000550030039000900070035001290080005001640090 01100169010000500180011002300185015002400208020001500232020000900247013000700256 016000300263021011500266005003000381#371917#VV16.15230#VV16.15231#^b10000b#Vi?t# 226.5#T311M#Tin mng theo Ging: Bn ph thng#C phn suy gm v hng dn tho lun#Lin on Kinh Thnh th gii b.s.#^aH.#^aTn gio#2016#^a56tr. : bn ^b 21cm#TTS ghi: D n Phi-lp#o Thin cha#Tin mng#371917#XH#Ghi li ni dung kinh Thnh c km gii thch gip chng ta hiu v i sng v nhng s dy d ca Cha Gi su#Lin on Kinh Thnh th gii## 00701000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820008000431810006000510020017000570070035000740080005001090090011001140100 00500125011001400130015002400144021018100168020001500349020001100364020000800375 013000700383016000300390005003000393#371918#VV16.15232#VV16.15233#^b10000b#Vi?t# 264.029#110#t n mc ch#Lin on Kinh Thnh th gii b.s.#^aH.#^aTn gi o#2016#^a96tr.^b21cm#TTS ghi: D n Phi-lp#Gm 8 bi hc v cch theo Cha Gi -xu v 12 bi hc v cch sng cho Cha. Cung cp cho bn nhng phng tin cn bn gip bn ln ln trong i sng ca mt mn Cha Gi-xu#ao Thin cha #Kinh thnh#Hc tp#371918#XH#Lin on Kinh Thnh th gii## 00625000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500010008000560020032000640030018000960070016001140080 00500130009001100135010000500146011002600151015008100177021005600258020000900314 020001400323013000700337016000300344#371919#VV16.15234#VV16.15235#^b1000b#Vi?t#2 94.382#K312#L Chu#Kinh a Tng B tt bn nguyn#Thi ho - 13 phm#L Chu t hi ho#^aH.#^aTn gio#2016#^a300tr. : tranh v^b21cm#u ba sch ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. - Tn tht tc gi: Phan Vn Chu#Gii thiu ni dung bi K inh a tng B tt bn nguyn#o Pht#Kinh a tng#371919#XH## 00615000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500010014000560020015000700070014000850040013000990080 00500112009001100117010000500128011002500133015003200158021009700190020001200287 013000700299020000800306020000800314016000300322#371920#VV16.15236#VV16.15237#^b 3500b#Vi?t#299.592#H455A#Phm Vn Lim#Hng n tn #Phm Vn Lim#In ln th 1 #^aH.#^aTn gio#2016#^a295tr., 1tr. nh^b21cm#TTS ghi: i o Tam k Ph #G ii thiu cc bi thnh gio ca o Cao i khuyn nh ngi tu hnh mt lng t hnh tm tu tp#o Cao i#371920#Gio l#Tu hnh#XH## 00907000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020023000620030031000850070054001160050012001700050 01500182005001600197005001300213005001800226008000500244009001100249010000500260 011002900265021026500294020001500559020000900574013000700583016000300590#371921# VV16.15238#VV16.15239#^a8000^b15000b#Vi?t#248.4#S455L#Sng li Cha mi ngy#N m Thnh lng Cha thng xt#B.s.: H Vn Xun, Kiu Cng Tng, Nguyn Vn Hin. ..#H Vn Xun#Kiu Cng Tng#Nguyn Vn Hin# Mnh Hng#Nguyn Khng Duy#^aH .#^aTn gio#2016#^a95tr. : hnh v, nh^b21cm#Gm nhng chia s, cu truyn ng n theo ch trong Li Cha trong Thnh l hng ngy ca gio hi lm lc sn g mi ngy tt hn cng hip thng tn vinh li Cha, nhm mang mt s mng x y dng cuc sng trn y nim vui nh lng nghe v sng theo li Cha#o Thi n Cha#i sng#371921#XH## 00658000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010009000650020017000740070026000910050010001170080 02300127009003500150010000500185011001500190021011800205020000900323020000800332 016000300340019000500343013000700348020001300355#371922#VV16.15240#VV16.15241#^a 95000^b1000b#Vi?t#294.3444#C513N#Tinh Vn#Cng nhau tu tp#Tinh Vn ; Chc Gii dch#Chc Gii#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aTn gio ; Cng ty Sch Thi i#2016#^ a349tr.^b21cm#Nhng ging gii ca i s Tinh Vn v qu trnh tu tp trong o Pht... c trnh by di dng nhng cu hi p#o Pht#Tu hnh#XH#Dch#371 922#Sch hi p## 00769000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820009000511810007000600010009000670020017000760070026000930050010001190080 02300129009003500152010000500187011001500192021017900207020000900386020000500395 016000300400019000500403020000800408013000700416012001900423020001300442#371923# VV16.15242#VV16.15243#^a105000^b1000b#Vi?t#294.3435#QU300C#Tinh Vn#Qui ch tn g lm#Tinh Vn ; c Thun dch#c Thun#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aTn gio ; C ng ty Sch Thi i#2016#^a397tr.^b21cm#Nhng ging gii ca i s Tinh Vn v qui ch tng lm (ni tu hnh hc o ca tng chng, chn tu tp o to nhn c ch tng s)... c trnh by di dng nhng cu hi p#o Pht#Cha#XH#Dch #Tu hnh#371923#Tng s bch ging#Sch hi p## 00744000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820006000511810007000570010009000640020021000730070028000940050012001220080 02300134009003500157010000500192011001500197021021700212020000900429020001300438 016000300451019000500454013000700459#VV16.15245#371924#VV16.15244#^a110000^b100 0b#Vi?t#294.3#PH110T#Tinh Vn#Pht trin Pht gio#Tinh Vn ; Thoi Trang dch#T hoi Trang#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aTn gio ; Cng ty Sch Thi i#2016#^a409t r.^b21cm#Nhng ging gii ca i s Tinh Vn v s pht trin ca Pht gio v s truyn b ca o Pht, cc tng phi, trch nhim ca ngi tu hnh, cc ngh i l trong o Pht... c trnh by di dng nhng cu hi p#o Pht#Sch hi p#XH#Dch#371924## 00827000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810008000590010009000670020019000760070026000950050010001210080 02300131009003500154010000500189011001500194021023200209020000900441020000800450 020001300458013000700471016000300478019000500481012001900486020000800505#VV16.15 246#VV16.15247#371925#^a95000^b1000b#Vi?t#294.3444#GI-462P#Tinh Vn#Gii php x ut gia#Tinh Vn ; Trung Th dch#Trung Th#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aTn gio ; Cng ty Sch Thi i#2016#^a346tr.^b21cm#Nhng ging gii ca i s Tinh Vn v con ng xut gia hnh o vi cc bi: S tm hc o, xut gia gii thot, tam n i gii, bn loi oai nghi, nm nm hc gii, kt h an c... c trn h by di dng nhng cu hi p#o Pht#Gio l#Sch hi p#371925#XH#Dch#T ng s bch ging#Tu hnh## 00657000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400180002901900050 00470820004000521810006000560020023000620030029000850070024001140080005001380090 01100143010000500154011002900159021005800188020001500246020001300261020001300274 013000700287016000300294019000500297005001500302005001600317005001000333#371926# VV16.15248#VV16.15249#^a250000^b10000b#Vi?t#221#L462C#Li Cha cho mi ngi#Ki nh thnh Cu c & Tn c#Dch: Trn Ngc Thao...#^aH.#^aTn gio#2016#^a2196tr ., 4tr. bn ^b22cm#Gii thiu ton vn ni dung kinh Cu c v kinh Tn c# o Thin cha#Kinh Cu c#Kinh Tn c#371926#XH#Dch#Trn Ngc Thao#Nguyn Ng c Rao#Hong Kim## 00545000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530020013000590290011000720070021000830050016001040080 00500120009001100125010000500136011001500141021007400156020000900230020001300239 013000700252016000300259019000500262#371927#VV16.15250#VV16.15251#^b5000b#Vi?t#2 94.382322#K312P#Kinh php c#Dhammapada#Thch Minh Chu dch#Thch Minh Chu#^aH .#^aTn gio#2016#^a213tr.^b23cm#Gii thiu 423 bi k cng nhng ging gii tro ng Kinh Php c Dhammapada#o Pht#Kinh Php c#371927#XH#Dch## 00692000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520020019000580070017000770050012000940080005001060090 01100111010000500122011002100127015002700148021016800175020000900343020000700352 020000800359013000700367016000300374019000500377020000800382#371928#VV16.15252#V V16.15253#^b1000b#Vi?t#294.30922#H400#H ngh nh th#Gic Nguyn dch#Gic Nguyn#^aH.#^aTn gio#2016#^a375tr. : nh^b21cm#Nguyn tc: Seeing the way#Gii thiu tiu s ca mt s v Tng s cng mt s bi vit ca h v trit l tro ng o Pht, hng ti cuc sng khng lm li, khng hi hn trn con ng tu tp#o Pht#Nh s#Tu hnh#371928#XH#Dch#Gio l## 00678000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010009000620020016000710070026000870050010001130080 02300123009003500146010000500181011001500186021013100201020000900332020001300341 016000300354019000500357013000700362012001900369#371929#VV16.15254#VV16.15255#^a 80000^b1000b#Vi?t#294.3#T116S#Tinh Vn#Qun l t chc#Tinh Vn ; Mnh Linh dc h#Mnh Linh#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aTn gio ; Cng ty Sch Thi i#2016#^a322 tr.^b21cm#Nhng ging gii ca i s Tinh Vn v cng vic qun l v t chc t rong Pht gio... c trnh by di dng nhng cu hi p#o Pht#Sch hi p#XH#Dch#371929#Tng s bch ging## 00847000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820006000511810006000570010009000630020018000720070030000900050014001200080 02300134009003500157010000500192011001500197021026900212020000900481020000800490 016000300498019000500501013000700506012001900513020001300532#371930#VV16.15256#V V16.15257#^a115000^b1000b#Vi?t#294.3#H107S#Tinh Vn#Hnh s o trng#Tinh Vn ; Thch ng K dch#Thch ng K#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aTn gio ; Cng ty S ch Thi i#2016#^a425tr.^b21cm#Nhng ging gii ca i s Tinh Vn v hnh s o trng vi cc bi: ngha ch "thng tr", tr tr tn sn, ph tr m t hoi, nghi l Pht gio, cng dng nhn thin, cc ngy l trong Pht gio, cc loi "php v"... c trnh by di dng nhng cu hi p#o Pht#Gio l#X H#Dch#371930#Tng s bch ging#Sch hi p## 00747000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820014000491810006000630010012000690020024000810030003001050070012001080080 00500120009001400125010000500139011001500144021022000159020004600379020000800425 020001100433020000300444013000700447016000300454#371931#VV16.15258#VV16.15259#^a 49000^b500b#Vi?t#338.762409597#T550S#Nguyn Hiu#T sc lng chiu y#K#Ngu yn Hiu#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a171tr.^b21cm#Ghi li qu trnh hnh thnh, ph t trin v nhng thnh tu t c ca Tng Cng ty Xy dng cng trnh gia o thng 1 (Cienco 1) cng nhng k nim ca tc gi vi tp th cn b, cng nh n vin ca Cng ty Cienco 1#Tng Cng ty Xy dng cng trnh giao thng 1#Lch s #Pht trin#K#371931#XH## 00900000000000349000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820009000511810006000600020018000660070064000840050015001480050010001630050 01000173005001300183005001600196005001600212004001800228008000500246009001400251 01000050026501100210027002101630029102000080045402000090046202000100047102000590 0481013000700540016000300547#VV16.15260#371932#VV16.15261#^a115000^b3000b#Vi?t# 355.0092#V121L#Vn l ngi lnh#ng S Nguyn, Phan Din, Phm Tun... ; Trn Hong Tin ch.b.#ng S Nguyn#Phan Din#Phm Tun#Phm Vn Tn#Nguyn Vn Ninh #Trn Hong Tin#Ti bn ln th 1#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a301tr. : nh^b21cm# Tp hp nhng bi vit v con ngi v nhn cch cng nhng thnh cng trong cu c sng ca Anh hng lc lng v trang, i biu Quc hi, doanh nhn Phan Vn Q u#Qun s#Cuc i#S nghip#Phan Vn Qu, 1954-, Anh hng lc lng v trang, Vit Nam#371932#VH## 00660000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010020000620020037000820070020001190080005001390090 02600144010000500170011002300175021014400198020001900342020001300361020001000374 013000700384016000300391#371933#VV16.15262#VV16.15263#^a120000^b500b#Vi?t#808.3 #304N#Nguyn Th Thu Thu#im nhn & ngn ng trong truyn k#Nguyn Th Thu T hu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a367tr. : s ^b21cm#Gii thiu l thu yt v im nhn. Tm hiu v im nhn v cc phng thc k chuyn cng nh i m nhn trong thoi dn trc tip v gin tip#Nghin cu vn hc#Ngn ng hc#T ruyn k#371933#VH## 00902000000000337000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810008000600020023000680070043000910050014001340050013001480050 01100161005001200172005001600184008000500200009002600205010000500231011002100236 01500700025702101840032702000090051102000100052002000090053001300070053901600030 0546020001500549#VV16.15264#371934#VV16.15265#^a100000^b700b#Vi?t#895.92209#GI- 108S#Gio s Hong Xun Nh#Nguyn S i, inh Vn c, H Vn c...#Nguyn S i#inh Vn c#H Vn c#V Anh Tun#Nguyn Kim nh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a385tr. : nh^b24cm#u ba sch ghi: Trung tm Nghin cu v ng dng Vn ha Ngh thut#Gii thiu cuc i, s nghip v qu trnh cng hin c a gio s Hong Xun Nh cho nn vn ho, gio dc nc nh cng mt s bi vit ca bn b, ng nghip v hc tr ca Gio s#Cuc i#S nghip#Bi vit#3719 34#XH#Hong Xun Nh## 01077000000000361000450002600070000002600110000702600110001802600110002902600110 00400140016000510190005000670820012000721810007000840020040000910030022001310070 06000153005001100213005001800224005001800242005001300260005001400273008000500287 00900330029201000050032501100310033001200660036101500550042702101860048202000200 0668020001700688013000700705016000300712#371935#VV16.15266#VV16.15267#CDVN.03101 #CDVN.03102#^a160000^b300b#Vi?t#338.9597607#PH110T#Pht trin bn vng lnh th Ty Nguyn#nh gi v Gii php#Trn Vn , Nguyn Vit Thnh (ch.b.), Nguyn Thanh Tun...#Trn Vn #Nguyn Vit Thnh#Nguyn Thanh Tun#Ng ng Tr#Trn T hu Chi#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2016#^a309tr. : hnh v, bng^b24c m#B sch chuyn kho Ti nguyn thin nhin v Mi trng Vit Nam#TTS ghi: Vi n Hn lm Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Gii thiu tng quan v b ch th ph t trin bn vng v phng php xy dng b ch th, nh gi hin trng pht t rin, xut cc gii php hng ti pht trin bn vng Ty Nguyn#Pht trin bn vng#Sch chuyn kho#371935#XH## 01140000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010015000670020108000820070042001900050018002320080 00500250009003300255010000500288011002600293012006600319015006200385021036400447 020001200811020001700823013000700840016000300847#371936#VV16.15268#VV16.15269#^a 310000^b200b#Vi?t#579.809597#V300T#ng Dim Hng#Vi to bin d dng Labyrint hula, Schizochytrium, Thraustochytrium mi Vit Nam: Tim nng v thch thc# ng Dim Hng (ch.b.), Hong Th Lan Anh#Hong Th Lan Anh#^aH.#^aKhoa hc T nh in v Cng ngh#2016#^a625tr. : minh ho^b24cm#B sch chuyn kho Ti nguyn t hin nhin v Mi trng Vit Nam#u ba sch ghi: Vin Hn lm Khoa hc v Cn g ngh Vit Nam#Tm hiu v hin tng ni cng sinh v s a dng ca to. Nghi n cu v ngnh vi to bin vi 3 chi to bin d dng l Labyrinthula, Schizoc hytrium v Thraustochytrium trong lnh vc nui trng thu sn, sn xut thc n gia sc gia cm v nhin liu sinh hc; s dng sinh khi vi to bin d dng sn xut thc phm chc nng, tch chit du sinh hc...#Vi to bin#Sch chu yn kho#371936#TN## 00723000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020034000540030068000880070063001560050013002190050016002320050 01500248005001600263008001800279009003400297010000500331011003100336020000800367 020000700375020001400382013000700396016000300403020001500406#371937#VV16.15270#^ a149000^b2000b#Vi?t#546.076#R203L#Rn luyn k nng gii ho hc 12#Dnh cho h c sinh lp 12. Dnh cho ph huynh v gio vin tham kho#Tng c Huy, Nguyn C u Phc, Trn Quang Huy, Nguyn Hong V#Tng c Huy#Nguyn Cu Phc#Trn Quang Huy#Nguyn Hong V#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a4 83tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hc#Lp 12#Sch c thm#371937#GK#Sch luyn th i## 00794000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820004000491810008000530010017000610020024000780290019001020070037001210050 01300158008001000171009001800181010000500199011002200204021025600226020001300482 020001100495013000700506016000300513#VV16.15271#371938#VV16.15272#^a35000^b500b #Vi?t#518#GI-108T#Nguyn Th Hng#Gio trnh gii tch s#Numerical analysis#B. s.: Nguyn Th Hng, Lm Quc Anh#Lm Quc Anh#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016 #^a149tr. : bng^b24cm#Trnh by nhng ni dung c bn ca gii tch s: S gn ng v sai s, l thuyt ni quy, tnh gn ng o hm v tch phn, gii gn ng phng trnh i s v siu vit, gii tch s trong i s tuyn tnh, gi i gn ng phng trnh vi phn thng#Gii tch s#Gio trnh#371938#GT## 00840000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820015000421810006000570020062000630070032001250080005001570090012001620100 00500174011002200179020001000201020002300211020001700234016000300251015002300254 021024600277013000700523005003200530#371939#VV16.15273#VV16.15274#^b1000b#Vi?t#3 46.5970702638#H466N#Hp nht vn bn quy phm php lut v ti chnh doanh nghi p#V Php ch - B Ti chnh b.s.#^aH.#^aTi chnh#2016#^a204tr. : bng^b24cm#Ph p lut#Ti chnh doanh nghip#Vn bn php qui#XH#TTS ghi: B Ti chnh#Gm c c ngh nh, thng t ca Chnh ph v B Ti chnh hng dn v tiu chun, i u kin v quy trnh th tc cng nhn t chc cung cp dch v xc nh gi tr doanh nghip; v chuyn doanh nghip 100% vn nh nc thnh cng ty c phn...# 371939#V Php ch - B Ti chnh b.s.## 00771000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820016000421810006000580020073000640080005001370090012001420100005001540110 02100159020001000180020000900190020001700199016000300216015002300219021023600242 020002000478013000700498#371940#VV16.15275#VV16.15276#^b1000b#Vi?t#344.597076026 38#H466N#Hp nht vn bn quy phm php lut v qun l n v ti chnh i ngo i#^aH.#^aTi chnh#2016#^a80tr. : bng^b24cm#Php lut#Gio dc#Vn bn php qui #XH#TTS ghi: B Ti chnh#Gm cc thng t lin tch ca B Ti chnh hng dn qun l v s dng kinh ph thc hin chng trnh m bo cht lng gio dc trng hc giai on 2010-2015; v sut chi o to cho lu hc sinh Lo v Camp uchia hc ti Vit Nam#Ti chnh i ngoi#371940## 00728000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820018000421810006000600020048000660080005001140090012001190100005001310110 03100136015002300167021023300190020001000423020001400433013000700447016000300454 020001700457#371941#VV16.15278#VV16.15277#^b1000b#Vi?t#346.5970860002638#H466N#H p nht vn bn quy phm php lut v bo him#^aH.#^aTi chnh#2016#^a323tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Ti chnh#Gm cc ngh nh, thng t ca Chnh ph v B Ti chnh hng dn v vic qun l, s dng, thanh ton v quyt to n qu bo him xe c gii; hng dn ch ti chnh, vic thnh lp v hot ng i vi doanh nghip bo him...#Php lut#Lut bo him#371941#XH#Vn bn ph p qui## 00777000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820004000491810006000530010020000590020010000790070020000890040030001090080 01800139009003400157010000500191011003700196012004000233015004900273021015700322 020001000479013000700489016000300496#VV16.15279#VV16.15280#371942#^a50000^b500b #Vi?t#160#L451H#Nguyn Chng Nhip#Lgic hc#Nguyn Chng Nhip#Ti bn, c s a cha, b sung#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^aVIII, 148tr. : hnh v, bng^b24cm#T sch i hc S phm Tp. H Ch Minh#TTS ghi: Trng i hc S phm Tp. H Ch Minh#Gii thiu khi qut i cng v lgic h c, khi nim, phn on, suy lun, chng minh, bc b v ngu bin, cc quy lu t c bn ca t duy lgic hnh thc#Logic hc#371942#XH## 00781000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450010016000510020038000670070016001050220005001210080018001260090 03400144010000500178011002900183021020000212020001100412020000900423020002200432 013000700454016000300461005001600464020001100480#371943#VV16.15281#^a95000^b100 0b#Vi?t#372.6#L300L#Hong Th Tuyt#L lun dy hc ting Vit tiu hc#Hong Th Tuyt#Ph.1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a325tr. : bng, s ^b24cm#Tm hiu phng php nghin cu dy hc ting Vit. H thn g cc cch tip cn i vi qu trnh dy v hc ting Vit nh ngn ng th nh t. Cc cch tip cn c th i vi dy hc hai ngn ng...#Ting Vit#Tiu hc #Phng php ging dy#371943#XH#Hong Th Tuyt#Gio trnh## 00981000000000313000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200080 00381810006000460020022000520070058000740050017001320050015001490050016001640050 01700180005001600197008001800213009003400231010000500265011002900270012004000299 015004900339021023800388020002000626020001100646013000700657016000300664#VV16.15 288#371944#^a50000^b500b#Vi?t#796.077#H419T#Hc thuyt hun luyn#B.s: Phm Th L Hng, L V Kiu Hoa, Nguyn Vn Hng...#Phm Th L Hng#L V Kiu Hoa#Ngu yn Vn Hng#Nguyn nh Pht#Trn Trng Sn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S ph m Tp. H Ch Minh#2016#^a164tr. : bng, s ^b24cm#T sch i hc S phm Tp. H Ch Minh#TTS ghi: Trng i hc S phm Tp. H Ch Minh#Trnh by c s l lun chung nht v hun luyn th thao: Khi nim c bn, mc ch, nhim v, n i dung c bn, phng tin, phng php, nguyn tc... ng thi hng dn cch thc xy dng k hoch trong qu trnh hun luyn th thao#Hun luyn th thao#G io trnh#371944#XH## 00890000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810008000590010017000670020035000840070017001190080018001360090 03400154010000500188011003100193012004000224015004900264021023200313020001800545 020001600563020001100579013000700590016000300597#371945#VV16.15283#VV16.15284#^a 50000^b1500b#Vi?t#612.0083#GI-103P#o Th Minh Tm#Gii phu - Sinh l tr em mm non#o Th Minh Tm#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#201 6#^a135tr. : hnh v, bng^b24cm#T sch i hc S phm Tp. H Ch Minh#TTS gh i: Trng i hc S phm Tp. H Ch Minh#Trnh by kin thc c bn v gii ph u - sinh l tr em cc giai on pht trin: H thn kinh, cc c quan phn t ch, h vn ng, h tun hon v mu, h h hp, h tiu ho, da v c quan bi tit, h ni tit v h sinh dc#Gii phu sinh l#Tr em mu gio#Gio trnh#3 71945#GT## 00790000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010017000650020018000820070017001000080018001170090 03400135010000500169011003100174012004000205015004900245021019000294020001100484 020000700495013000700502016000300509#371946#VV16.15285#VV16.15286#^a75000^b1500 b#Vi?t#613.2083#D312D#o Th Minh Tm#Dinh dng tr em#o Th Minh Tm#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a252tr. : hnh v, bng^b24c m#T sch i hc S phm Tp. H Ch Minh#TTS ghi: Trng i hc S phm Tp. H Ch Minh#Tm hiu v dinh dng hc i cng, gi tr dinh dng ca thc ph m, dinh dng tr em, mt s bnh thng gp tr em do dinh dng khng hp l , cc cng tc chm sc sc kho ban u#Dinh dng#Tr em#371946#KT## 00943000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450010022000510020066000730030102001390290046002410070022002870080 01800309009003400327010000500361011001500366021024700381020001000628020000900638 020000800647013000700655016000300662#371947#VV16.15287#^a72000^b1000b#Vi?t#428. 2#H250T#Nguyn Hong Thanh Ly#H thng kin thc ng php v nhng dng bi tp trong ting Anh#n bn dnh cho hc sinh - sinh vin : n tp v cng c li nh ng kin thc v ng php ting Anh...#The grammar and types of exercises in Engl ish#Nguyn Hong Thanh Ly#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#20 16#^a327tr.^b24cm#Gii thiu kin thc v ng php ting Anh qua cc bi hc v t loi, cch s dng ng i t, ng t, tnh t, trng t, cch dng du cu chnh xc, cch vit cu hon chnh v nm bt quy lut to s ho hp gia cc thnh phn trong cu#Ting Anh#Ng php#Bi tp#371947#XH## 00603000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810007000490020076000560070017001320220004001490050017001530080018001700090 03400188010000500222011003100227020001100258020000700269020000800276020001700284 020001400301016000300315013000700318#371948#VV16.15289#^a126000^b1000b#Vi?t#547 .0076#PH110T#Pht trin t duy sng to gii nhanh bi tp trc nghim ho hc h u c 12#Nguyn Minh Tun#T.2#Nguyn Minh Tun#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S ph m Tp. H Ch Minh#2016#^a406tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hu c#Lp 12#Bi tp #Phng php gii#Sch c thm#GK#371948## 00811000000000301000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440010017000500020024000670070048000910050011001390050018001500080 01800168009003400186010000500220011003100225012004000256015004900296021012500345 020000900470020000900479020001100488013000700499016000300506#371949#VV16.15290#^ a50000^b500b#Vi?t#372.7#C460S#Dng Minh Thnh#C s ton tiu hc 1#Dng Mi nh Thnh, Trn Hong, Nguyn Ngc Trng#Trn Hong#Nguyn Ngc Trng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a133tr. : hnh v, bng^b24cm#T sch i hc S phm Tp. H Ch Minh#TTS ghi: Trng i hc S phm Tp. H Ch Minh#Trnh by nhng khi nim c bn nht ca ton hc tiu hc: Tp hp, mnh , nh x, quan h hai ngi, cc php chng minh#Ton hc#Tiu hc#Gio trnh# 371949#GT## 00877000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810008000560010017000640020065000810070017001460080005001630090 03300168010000500201011003100206012003100237015005400268021018000322020001600502 020001700518020001900535020001100554013000700565016000300572#371950#VV16.15291#V V16.15292#^a110000^b300b#Vi?t#553.7#GI-108T#Nguyn Vn Hong#Gio trnh m hnh lan truyn cht nhim trong mi trng nc#Nguyn Vn Hong#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2016#^a202tr. : hnh v, bng^b24cm#B sch i hc v sau i hc#TTS ghi: Vin Hn lm Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Gii thiu mi tr ng nc mt, mi trng nc di t, m hnh chuyn ng nc di t, m h nh mi trng nc mt, phng php sai phn hu hn, phng php phn t hu h n#Mi trng nc#Cht gy nhim#M hnh lan truyn#Gio trnh#371950#GT## 00872000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810008000560020030000640070066000940050011001600050012001710050 02400183005001800207005001700225008001000242009001800252010000500270011003100275 021022400306020001900530020001100549013000700560016000300567#371951#VV16.15293#V V16.15294#^a70000^b500b#Vi?t#658.18#GI-108T#Gio trnh kinh doanh quc t#B.s.: V Vn Dt (ch.b.), Phan Anh T, Trng Khnh Vnh Xuyn...#V Vn Dt#Phan Anh T#Trng Khnh Vnh Xuyn#inh Th L Trinh#Phm L ng Hu#^aCn Th#^ai h c Cn Th#2016#^a211tr. : hnh v, bng^b24cm#Gii thiu khi qut v kinh doan h quc t; cng ty a quc gia v chin lc kinh doanh ton cu; vai tr ca th ch, vn ho v o c trong kinh doanh quc t; ngun lc v kh nng ca do anh nghip; chin lc hp tc#Kinh doanh quc t#Gio trnh#371951#GT## 00912000000000289000450000100170000000200730001700700170009000800140010700900220 01210100005001430110022001480150034001700820004002040160003002080130007002110140 01500218026000700233026001100240026001100251181000800262019000500270020001800275 020002000293020002200313020001100335021027600346#Nguyn Th Hng#Gio trnh ph ng php dy hc gio dc cng dn trung hc ph thng I#Nguyn Th Hng#^aTh i Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2016#^a147tr. : bng^b24cm#TTS ghi: Khoa Gio d c chnh tr#170#GT#371952#^a51000^b500b#371952#VV16.15295#VV16.15296#GI-108T#V i?t#Gio dc cng dn#Trung hc ph thng#Phng php ging dy#Gio trnh#Cung cp nhng l lun chung v phng php dy hc, nhng nguyn tc c bn trong d y hc, cc hnh thc t chc dy hc, cc phng php dy hc, phng php kim tra nh gi trong dy hc v ng dng cng ngh thng tin vo dy hc gio dc cng dn trung hc ph thng## 00704000000000265000450000100170000000200420001702900340005900700170009300800140 01100090022001240100005001460110031001510820008001820160003001900130007001930140 01500200026001100215026000700226181000800233019000500241020001000246020000800256 020001100264021016300275#L Th Thu Hng#Gio trnh ting Anh chuyn ngnh ng vn#English for students of philology#L Th Thu Hng#^aThi Nguyn#^ai hc T hi Nguyn#2016#^a199tr. : hnh v, bng^b24cm#807.014#GT#371953#^a98000^b200b# VV16.15297#371953#GI-108T#Vi?t#Ting Anh#Ng vn#Gio trnh#Ting Anh chuyn ng nh ng vn, gm cc bi c, bi lun gip cng c t vng, thc hnh ng php c bn, cc bi kim tra k nng c hiu, k nng dch vn bn## 01138000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820012000491810008000610020058000690070081001270050021002080050020002290050 02100249005001500270005002000285008001400305009002200319010000500341011001500346 021039900361020002300760020002000783020001100803013000700814016000300821#VV16.15 298#VV16.15299#371954#^a36000^b300b#Vi?t#324.2597075#GI-108T#Gio trnh ng l i cch mng ca ng Cng sn Vit Nam#B.s.: Nguyn Th Bch Lin, Nguyn Th H ng Hi (ch.b.), Nguyn Th Minh Khai...#Nguyn Th Bch Lin#Nguyn Th Hng H i#Nguyn Th Minh Khai#Nguyn Th Hoa#Trn Th Thanh Xun#^aThi Nguyn#^ai h c Thi Nguyn#2016#^a147tr.^b24cm#Trnh by i tng, nhim v v phng php n ghin cu mn ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam: S ra i ca ng Cng sn Vit Nam v Cng lnh chnh tr u tin ca ng, ng li u tran h ginh chnh quyn (1930-1945), ng li khng chin chng thc dn Php v quc M xm lc (1945-1975), ng li cng nghip ho, ng li xy dng nn kinh t th trng nh XHCN...#ng Cng sn Vit Nam#ng li cch mng#Gio trnh#371954#GT## 00989000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010014000660020094000800030012001740070014001860080 00500200009002700205010000500232011003000237015007600267021031800343020000600661 020001000667020001200677013000700689016000300696#371955#VV16.15300#VV16.15301#^a 80000^b500b#Vi?t#304.809597#D300C#Lu Bch Ngc#Di c trong nc v n cc th nh ph ln ca Vit Nam giai on 2004 - 2014, d bo ti 2025#Chuyn kho#Lu B ch Ngc#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2016#^a76tr. : bng, biu ^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Vin Dn s v cc vn x hi#M t th c trng v phn tch cc c trng ca di c trong nc giai on 2004 - 2014; di c n H Ni, thnh ph H Ch Minh v Nng giai on 2004 - 2014; tc ng tch cc ca di c n pht trin kinh t - x hi; nhng thch thc ca di c n pht trin kinh t - x hi; d bo xu hng di c n nm 2025#Di c#2004 -2014#Chuyn kho#371955#XH## 00711000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820011000411810007000520010018000590020085000770030017001620070018001790080 00500197009001400202010000500216011002300221021013100244020001000375020002100385 020001700406013000700423016000300430#371956#VV16.15302#VV16.15303#^b500b#Vi?t#34 6.597048#QU603S#Nguyn Thanh Bnh#Quyn s hu tr tu v php lut ca Vit Nam v vn bo h quyn s hu tr tu#Sch chuyn kho#Nguyn Thanh Bnh#^aH.#^ aCng thng#2016#^a264tr. : s ^b24cm#Gii thiu nhng kin thc c bn v qu yn s hu tr tu v h thng php lut ca Vit Nam v vn bo h quyn s hu tr tu#Php lut#Quyn s hu tr tu#Sch chuyn kho#371956#XH## 01157000000000409000450000200280000000500150002800500130004300500170005600500160 00730050019000890050017001080050018001250050019001430070075001620040018002370080 01800255009001100273010000500284011002500289015004300314022000400357022003400361 08200060039501600030040101300070040401400170041102600110042802600070043902600110 04461810006004570190005004630190005004680200017004730200007004900200014004970210 23600511#Sinh hc phn t ca t bo#Lodish, Harvey#Berk, Arnold#Kaiser, Chris A .#Krieger, Harvey#Bretscher, Anthony#Nguyn Xun Hng#Nguyn Ngc Lng#L Th N guyt Minh#Harvey Lodish, Arnold Berk, Chris A. Kaiser... ; Dch: Nguyn Xun H ng...#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a462tr. : hnh v^b23 cm#Tn sch ting Anh: Molecular cell biology#T.2#Di truyn hc v sinh hc phn t#571.6#TN#371957#^a345000^b1000b#VV16.15304#371957#VV16.15305#S312H#Vi?t#Dc h#Sinh hc phn t#T bo#Di truyn hc#Gii thiu cc kin thc c bn v di tr uyn hc v sinh hc phn t: Cc c ch di truyn phn t c bn, k thut di t ruyn phn t, gene, h gene v nhim sc th, iu khin biu hin gene mc p hin m, iu ho gene hu phin m## 00753000000000301000450000200410000000500190004100500230006000500100008300700740 00930080018001670090023001850100005002080110024002130120024002370150071002610820 00700332016000300339013000700342014001600349026000700365026001100372181000700383 019000500390019000500395020001800400020001400418020001900432#Pht trin sng to CQ - Th gii ca b#Marinkovic, Simeon#Zivkovic, Dobrosav Bob#Hng Mai#Simeon Marinkovic ; Minh ho: Dobrosav Bob Zivkovic ; Hng Mai bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a24tr. : hnh v^b24cm#T sch Th gii ca b #Tn sch ting Anh: Preschool activity : A book for all sorts of thing#372.21# GK#371958#^a16000^b3000b#371958#VV16.15306#PH110T#Vi?t#Dch#Gio dc mu gio#S ch mu gio#Hot ng sng to## 00834000000000325000450000200430000000300390004300500190008200500180010100500230 01190050010001420070092001520080018002440090023002620100005002850110030002900120 02400320015005900344082000700403016000300410013000700413014001600420026000700436 02600110044318100070045401900050046101900050046602000180047102000140048902000050 0503#Pht trin sng to IQ - Lm quen vi ton#Gip nui dng nhng mm non to n hc#Marinkovic, Simeon#Markovic, Slavica#Zivkovic, Dobrosav Bob#Hng Mai#Sim eon Marinkovic, Slavica Markovic ; Minh ho: Dobrosav Bob Zivkovic ; Hng Mai b in dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a24tr. : hnh v, bng^b 24cm#T sch Th gii ca b#Tn sch ting Anh: Preschool activity : Little mat hematis#372.21#GK#371959#^a16000^b3000b#371959#VV16.15307#PH110T#Vi?t#Dch#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Ton## 00746000000000313000450000200410000000500180004100500230005900500100008200700730 00920080018001650090023001830100005002060110024002110120024002350150055002590820 00700314016000300321013000700324014001600331026000700347026001100354181000700365 019000500372019000500377020001800382020001400400020000700414020001100421#Pht tr in sng to CQ - Lm quen vi v#Markovic, Slavica#Zivkovic, Dobrosav Bob#Hng Mai#Slavica Markovic ; Minh ho: Dobrosav Bob Zivkovic ; Hng Mai bin dch#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a24tr. : hnh v^b24cm#T sch Th gii ca b#Tn sch ting Anh: Preschool activity : Scribble book#372.21#GK#371 960#^a16000^b3000b#371960#VV16.15308#PH110T#Vi?t#Dch#Gio dc mu gio#Sch m u gio#Tp v#Tp t mu## 00766000000000325000450000200180000000300390001800500140005700500130007100500180 00840050012001020070079001140080018001930090023002110100005002340110025002390120 02100264015005100285082000700336016000300343013000700346014001600353026000700369 02600110037618100060038701900050039301900050039802000180040302000050042102000140 0426#Hc ton tht vui#Gip nui dng nhng mm non ton hc#Dejic, Branka#Deji c, Mirko#Kuzmanovic, Boris#Hoi Nguyn#Branka Dejic, Mirko Dejic ; Minh ho: Bor is Kuzmanovic ; Hoi Nguyn bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2 016#^a24tr. : tranh v^b24cm#T sch B vo lp 1#Tn sch ting Anh: Math for k ids - Math as a game#372.21#GK#371961#^a16000^b3000b#371961#VV16.15309#H419T#Vi ?t#Dch#Gio dc mu gio#Ton#Sch mu gio## 00768000000000325000450000200200000000300390002000500140005900500130007300500180 00860050012001040070079001160080018001950090023002130100005002360110025002410120 02100266015005100287082000700338016000300345013000700348014001600355026000700371 02600110037818100060038901900050039501900050040002000180040502000050042302000140 0428#Lm ton u c kh#Gip nui dng nhng mm non ton hc#Dejic, Branka#De jic, Mirko#Kuzmanovic, Boris#Hoi Nguyn#Branka Dejic, Mirko Dejic ; Minh ho: B oris Kuzmanovic ; Hoi Nguyn bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh #2016#^a24tr. : tranh v^b24cm#T sch B vo lp 1#Tn sch ting Anh: Math for kids - Math as a game#372.21#GK#371962#^a16000^b3000b#371962#VV16.15310#L104T# Vi?t#Dch#Gio dc mu gio#Ton#Sch mu gio## 00908000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200120 00401810007000520010018000590020030000770070079001070050015001860050017002010050 01100218008001800229009005900247010000500306011002600311015005100337021015100388 020000800539013000700547016000300554019001000557020001800567020000900585#371963# VV16.15311#^a138000^b3000b#Vi?t#616.9940654#CH551T#Bliveau, Richard#Cha tr u ng th bng n ung#Richard Bliveau, Denis Gingras ; Nguyn Mai Trung bin dch ; Phan Thnh h..#Gingras, Denis#Nguyn Mai Trung#Phan Thnh#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a174tr. : minh ho^b26cm#Tn sch nguyn bn: Les aliments contre le cancer#Cung cp nhng thn g tin v bnh ung th cng nh gii php b sung dinh dng bng thc phm v c c hot cht t nhin c chc nng ngn nga ung th#Ung th#371963#KT#Dch Php# Liu php n ung#iu tr## 00805000000000337000450000100140000000200310001400500170004500500080006200500100 00700070059000800040018001390080018001570090011001750100005001860110031001910820 00800222016000300230013000700233014001600240026000700256026001100263026001100274 18100060028501900050029101900140029602000110031002000150032102000130033602000080 0349021011000357#Sasaki Hitoko#Luyn thi nng lc Nht ng N2#Matsumoto Noriko#L an Anh#Hng Phc#Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko ; Dch: Lan Anh, Hng Phc#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a159tr. : hnh v, bng^b26cm#4 95.682#XH#371964#^a69000^b2000b#371964#VV16.15312#VV16.15313#L527T#Vi?t#Dch Nh t Bn#Ting Nht#Sch luyn thi#Sch tam ng#Ch Hn#Bao gm cc bi luyn thi ting Nht trnh N2 cng c k nng v Hn t v t vng km theo mu cu d nh## 00818000000000337000450000100140000000200310001400500170004500500080006200500100 00700070059000800040018001390080018001570090011001750100005001860110031001910820 00800222016000300230013000700233014001600240026000700256026001100263026001100274 18100060028501900050029101900140029602000110031002000090032102000150033002000130 0345021012200358#Sasaki Hitoko#Luyn thi nng lc Nht ng N2#Matsumoto Noriko#L an Anh#Hng Phc#Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko ; Dch: Lan Anh, Hng Phc#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a146tr. : hnh v, bng^b26cm#4 95.682#XH#371965#^a62000^b2000b#371965#VV16.15314#VV16.15315#L527T#Vi?t#Dch Nh t Bn#Ting Nht#Ng php#Sch luyn thi#Sch tam ng#Bao gm cc bi luyn thi cng c ng php ting Nht trnh N2 km theo mu cu d nh v ph hp vi chng trnh hc## 00800000000000337000450000100140000000200310001400500170004500500080006200500100 00700070059000800040018001390080018001570090011001750100005001860110031001910820 00800222016000300230013000700233014001600240026000700256026001100263026001100274 18100060028501900050029101900140029602000110031002000170032102000150033802000130 0353021009600366#Sasaki Hitoko#Luyn thi nng lc Nht ng N2#Matsumoto Noriko#L an Anh#Hng Phc#Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko ; Dch: Lan Anh, Hng Phc#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a111tr. : hnh v, bng^b26cm#4 95.684#XH#371966#^a50000^b2000b#371966#VV16.15316#VV16.15317#L527T#Vi?t#Dch Nh t Bn#Ting Nht#K nng c hiu#Sch luyn thi#Sch tam ng#Bao gm cc bi h c gip cng c k nng c hiu luyn thi trnh N2 km theo v d minh ho## 00847000000000361000450000100140000000200310001400500170004500500080006200500100 00700070059000800040018001390080018001570090011001750100005001860110030001910820 00800221016000300229013000700232014001600239026001100255026001100266026001000277 02600100028702600070029718100060030401900050031001900140031502000110032902000180 0340020001500358020001300373021009900386#Sasaki Hitoko#Luyn thi nng lc Nht n g N2#Matsumoto Noriko#Lan Anh#Hng Phc#Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko ; Dch: Lan Anh, Hng Phc#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a54tr. : hnh v, bng^b26cm#495.683#XH#371967#^a66000^b2000b#VV16.15318#VV16.15319#CD VN.3105#CDVN.3106#371967#L527T#Vi?t#Dch Nht Bn#Ting Nht#K nng nghe hiu#S ch luyn thi#Sch tam ng#Bao gm cc bi luyn thi cng c k nng nghe hiu t ing Nht trnh N2 km theo mu cu d nh## 00824000000000337000450000100140000000200310001400500170004500500080006200500100 00700070059000800040018001390080018001570090011001750100005001860110031001910820 00800222016000300230013000700233014001600240026001100256026001100267026000700278 18100060028501900050029101900140029602000110031002000080032102000150032902000130 0344021012900357#Sasaki Hitoko#Luyn thi nng lc Nht ng N2#Matsumoto Noriko#L an Anh#Hng Phc#Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko ; Dch: Lan Anh, Hng Phc#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a147tr. : hnh v, bng^b26cm#4 95.681#XH#371968#^a62000^b2000b#VV16.15320#VV16.15321#371968#L527T#Vi?t#Dch Nh t Bn#Ting Nht#T vng#Sch luyn thi#Sch tam ng#Cng c nhng t vng cp N2 ca k thi nng lc Nht ng theo tng nhm v tng ch c th, c km theo hnh nh minh ho## 00751000000000289000450000200250000000300070002500500100003200700150004200400180 00570080018000750090011000930100005001040110031001090820007001400160003001470130 00700150014001600157026000700173026001100180181000600191019000500197019001400202 020001100216020001100227020000800238021021500246#Ting Nht cho mi ngi#Hn t #Qunh Nh#Qunh Nh dch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a 159tr. : hnh v, bng^b26cm#495.68#GT#371969#^a87000^b1500b#371969#VV16.15322# T306N#Vi?t#Dch Nht Bn#Ting Nht#Gio trnh#Ch Hn#Gm cc bi hc tng quan v nhng kin thc c bn trong ting Nht (trnh s cp 2). Gii thiu cc Hn t bt buc v thc hnh nhn bit chng; thc hnh vit v c cc t vng Hn t, c km v d minh ho## 00771000000000301000450000200250000000300070002500500100003200700150004200400180 00570080018000750090011000930100005001040110031001090820007001400160003001470130 00700150014001600157026001100173026000700184181000600191019000500197019001400202 020001100216020001100227020000800238020000800246021021500254#Ting Nht cho mi ngi#Hn t#Qunh Nh#Qunh Nh dch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a161tr. : hnh v, bng^b26cm#495.68#GT#371970#^a97000^b1500b#VV16.1 5323#371970#T306N#Vi?t#Dch Nht Bn#Ting Nht#Gio trnh#Ch Hn#Ch Hn#Gm c c bi hc tng quan v nhng kin thc c bn trong ting Nht (trnh s cp 2). Gii thiu cc Hn t bt buc v thc hnh nhn bit chng; thc hnh vit v c cc t vng Hn t, c km v d minh ho## 00909000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820004000511810006000550020031000610030019000920070082001110050014001930050 01400207005001600221005001500237005001700252008001800269009004700287010000500334 011002600339021019800365020001000563020001200573013000700585016000300592#371971# VV16.15324#VV16.15325#^a188000^b1000b#Vi?t#428#H419T#Hc ting Anh 10 pht mi ngy#Trnh trung cp#Nela Navarro, Diana Solomo, Anna Stevenson, Patrick Whit e ; Nguyn Thnh Yn dch#Navarro, Nela#Solomo, Diana#Stevenson, Anna#White, Pat rick#Nguyn Thnh Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2016#^a125tr. : minh ho^b26cm#Gip bn hc ting Anh nhanh chng v hiu qu thng qua cc bi hc c trnh by mt cch ngn gn vi cc ni dung v t vng, mu cu, ng php cng nhng thng tin l th v vn ho Anh v M#Tin g Anh#Sch t hc#371971#XH## 00850000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020076000410070081001170050013001980050016002110050014002270050017002410040 01800258008000500276009001100281010000500292011001500297021013900312020001800451 020001100469020000900480020002200489020001500511013000700526016000300533#371972# ^a29000^b2000b#Vi?t#372.21#T527C#Tuyn chn gio n cho lp mu gio 5 - 6 tui lnh vc pht trin ngn ng#Tuyn chn, b.s.: Phan Lan Anh, Nguyn Th Hiu, P hm Thu Thu, Nguyn Minh Tho#Phan Lan Anh#Nguyn Th Hiu#Phm Thu Thu#Nguyn Minh Tho#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a143tr.^b27cm#Hng dn gio vin cch xy dng v t chc thc hin k hoch cho lp mu gio 5 - 6 tui cc hot ng lm quen vi vn hc v ch vit#Gio dc mu gio#Pht trin#Ngn ng #Phng php ging dy#Sch gio vin#371972#GK## 00746000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020025000410030040000660070044001060220004001500080018001540090011001720100 00500183011002600188016000300214021016700217020001300384020001800397020001400415 001001900429005001300448013000700461#371973#^a80000^b2000b#Vi?t#372.37#T460N#T ngh g khi cn b...#Dnh cho b tp vit nhng g mnh ngh#M ca Pn v Oli u ; Minh ho: Bin Thu#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a97tr. : tranh mu^b26cm#GK#Gm nhng cu hi gi b t tr li nhm gip b pht huy tn h sng to, th hin cm xc v rn luyn thm k nng sng, thc trnh nhng him nguy xung quanh#K nng sng#Hc sinh tiu hc#Sch c thm#M ca Pn v Oliu# Bin Thu#371973## 00595000000000277000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370020014000430030046000570070017001030220004001200080018001240090034001420100 00500176011002000181012004700201020001100248020001100259020000600270020001400276 013000700290016000300297005001700300#371974#^a14000^b30000b#Vi?t#372.634#V460T# V tp t ch#Theo mu ch chun ca B Gio dc v o to#Thin Long Group#T.1 #^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a32tr. : nh^b24cm#D nh cho b ang hc hoc chun b vo lp mt#Ting Vit#Tp t ch#Lp 1#Sch c thm#371974#GK#Thin Long Group## 00415000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020017000410070011000580050011000690080012000800090017000920100005001090110 02500114012001500139020000700154020001400161013000700175016000300182#371975#^a15 000^b5000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu bp b#Thin Nhn#Thin Nhn#^aHi Phng #^aNxb. Hi Phng#2016#^a16tr. : tranh v^b27cm#Tp t cng b#T mu#Sch mu g io#371975#GK## 00441000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020010000410030021000510070011000720050011000830080012000940090017001060100 00500123011002500128012001500153020000700168020001400175013000700189016000300196 #371976#^a15000^b5000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu#Cc nhn vt c tch#Thin N hn#Thin Nhn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a16tr. : tranh v^b27cm#Tp t cng b#T mu#Sch mu gio#371976#GK## 00438000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020010000410030018000510070011000690050011000800080012000910090017001030100 00500120011002500125012001500150020000700165020001400172013000700186016000300193 #371977#^a15000^b5000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu#ng vt hoang d#Thin Nhn #Thin Nhn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a16tr. : tranh v^b27cm#Tp t c ng b#T mu#Sch mu gio#371977#GK## 00429000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020010000410030009000510070011000600050011000710080012000820090017000940100 00500111011002500116012001500141020000700156020001400163013000700177016000300184 #371978#^a15000^b5000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu#ng vt#Thin Nhn#Thin Nh n#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a16tr. : tranh v^b27cm#Tp t cng b#T mu#Sch mu gio#371978#GK## 00433000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020010000410030013000510070011000640050011000750080012000860090017000980100 00500115011002500120012001500145020000700160020001400167013000700181016000300188 #371979#^a15000^b5000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu#Cc loi hoa#Thin Nhn#Thi n Nhn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a16tr. : tranh v^b27cm#Tp t cng b #T mu#Sch mu gio#371979#GK## 00438000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020010000410030018000510070011000690050011000800080012000910090017001030100 00500120011002500125012001500150020000700165020001400172013000700186016000300193 #371980#^a15000^b5000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu#B tp t mu sc#Thin Nhn #Thin Nhn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a16tr. : tranh v^b27cm#Tp t c ng b#T mu#Sch mu gio#371980#GK## 00434000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020010000410030014000510070011000650050011000760080012000870090017000990100 00500116011002500121012001500146020000700161020001400168013000700182016000300189 #371981#^a15000^b5000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu#Vy o cho b#Thin Nhn#Thi n Nhn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a16tr. : tranh v^b27cm#Tp t cng b #T mu#Sch mu gio#371981#GK## 00443000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020010000410030023000510070011000740050011000850080012000960090017001080100 00500125011002500130012001500155020000700170020001400177013000700191016000300198 #371982#^a15000^b5000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu#Th gii cc loi chim#Thin Nhn#Thin Nhn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a16tr. : tranh v^b27cm#Tp t cng b#T mu#Sch mu gio#371982#GK## 00439000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020010000410030019000510070011000700050011000810080012000920090017001040100 00500121011002500126012001500151020000700166020001400173013000700187016000300194 #371983#^a15000^b5000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu#Th gii cn trng#Thin Nh n#Thin Nhn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a16tr. : tranh v^b27cm#Tp t c ng b#T mu#Sch mu gio#371983#GK## 00436000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020010000410030016000510070011000670050011000780080012000890090017001010100 00500118011002500123012001500148020000700163020001400170013000700184016000300191 #371984#^a15000^b5000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu#Rau c quanh b#Thin Nhn#T hin Nhn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a16tr. : tranh v^b27cm#Tp t cng b#T mu#Sch mu gio#371984#GK## 00443000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020010000410030023000510070011000740050011000850080012000960090017001080100 00500125011002500130012001500155020000700170020001400177013000700191016000300198 #371985#^a15000^b5000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu#Phng tin giao thng#Thin Nhn#Thin Nhn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a16tr. : tranh v^b27cm#Tp t cng b#T mu#Sch mu gio#371985#GK## 00435000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020010000410030015000510070011000660050011000770080012000880090017001000100 00500117011002500122012001500147020000700162020001400169013000700183016000300190 #371986#^a15000^b5000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu#Hoa qu b yu#Thin Nhn#Th in Nhn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a16tr. : tranh v^b27cm#Tp t cng b#T mu#Sch mu gio#371986#GK## 00437000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020010000410030017000510070011000680050011000790080012000900090017001020100 00500119011002500124012001500149020000700164020001400171013000700185016000300192 #371987#^a15000^b5000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu#ng vt b nui#Thin Nhn# Thin Nhn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a16tr. : tranh v^b27cm#Tp t cn g b#T mu#Sch mu gio#371987#GK## 00439000000000241000450000200100000000300190001000500110002900700110004000800120 00510090017000630100005000800110025000850120015001100820007001250160003001320130 00700135014001600142026000700158181000600165019000500171020000700176020001400183 #B t mu#ng vt di nc#Thin Nhn#Thin Nhn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng #2016#^a16tr. : tranh v^b27cm#Tp t cng b#372.21#GK#371988#^a15000^b5000b#3 71988#B200T#Vi?t#T mu#Sch mu gio## 00443000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020010000400030021000500070011000710050011000820080012000930090017001050100 00500122011002500127012001800152020000700170020001400177013000700191016000300198 #371989#^a9000^b5000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu#Cc nhn vt c tch#Thin Nh n#Thin Nhn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a16tr. : tranh v^b24cm#B tp lm ho s#T mu#Sch mu gio#371989#GK## 00429000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020010000400030007000500070011000570050011000680080012000790090017000910100 00500108011002500113012001800138020000700156020001400163013000700177016000300184 #371990#^a9000^b5000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu#Bp b#Thin Nhn#Thin Nhn# ^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a16tr. : tranh v^b24cm#B tp lm ho s#T mu#Sch mu gio#371990#GK## 00439000000000241000450002600070000001400140000701900050002108200070002618100060 00330020010000390030018000490070011000670050011000780080012000890090017001010100 00500118011002500123012001800148020000700166020001400173013000700187016000300194 #371991#^a9000^b5000#Vi?t#372.21#B200T#B t mu#ng vt hoang d#Thin Nhn#T hin Nhn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a16tr. : tranh v^b24cm#B tp lm ho s#T mu#Sch mu gio#371991#GK## 00431000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020010000400030009000500070011000590050011000700080012000810090017000930100 00500110011002500115012001800140020000700158020001400165013000700179016000300186 #371992#^a9000^b5000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu#ng vt#Thin Nhn#Thin Nh n#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a16tr. : tranh v^b24cm#B tp lm ho s#T mu#Sch mu gio#371992#GK## 00435000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020010000400030013000500070011000630050011000740080012000850090017000970100 00500114011002500119012001800144020000700162020001400169013000700183016000300190 #371993#^a9000^b5000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu#Cc loi hoa#Thin Nhn#Thin Nhn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a16tr. : tranh v^b24cm#B tp lm ho s#T mu#Sch mu gio#371993#GK## 00440000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020010000400030018000500070011000680050011000790080012000900090017001020100 00500119011002500124012001800149020000700167020001400174013000700188016000300195 #371994#^a9000^b5000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu#B tp t mu sc#Thin Nhn# Thin Nhn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a16tr. : tranh v^b24cm#B tp lm ho s#T mu#Sch mu gio#371994#GK## 00445000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020010000400030023000500070011000730050011000840080012000950090017001070100 00500124011002500129012001800154020000700172020001400179013000700193016000300200 #371995#^a9000^b5000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu#Th gii cc loi chim#Thin Nhn#Thin Nhn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a16tr. : tranh v^b24cm#B t p lm ho s#T mu#Sch mu gio#371995#GK## 00441000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020010000400030019000500070011000690050011000800080012000910090017001030100 00500120011002500125012001800150020000700168020001400175013000700189016000300196 #371996#^a9000^b5000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu#Th gii cn trng#Thin Nhn #Thin Nhn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a16tr. : tranh v^b24cm#B tp l m ho s#T mu#Sch mu gio#371996#GK## 00446000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020010000410030023000510070011000740050011000850080012000960090017001080100 00500125011002500130012001800155020000700173020001400180013000700194016000300201 #371997#^a9000^b50000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu#Phng tin giao thng#Thin Nhn#Thin Nhn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a16tr. : tranh v^b24cm#B t p lm ho s#T mu#Sch mu gio#371997#GK## 00439000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020010000400030017000500070011000670050011000780080012000890090017001010100 00500118011002500123012001800148020000700166020001400173013000700187016000300194 #371998#^a9000^b5000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu#ng vt b nui#Thin Nhn#T hin Nhn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a16tr. : tranh v^b24cm#B tp lm ho s#T mu#Sch mu gio#371998#GK## 00505000000000265000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360020011000420030020000530070019000730050009000920050009001010040018001100080 01200128009001700140010000500157011002400162020001800186020001100204020001400215 013000700229016000300236#371999#^a10000^b10000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t ch#M u gio 5 - 6 tui#Vn Minh, Hn Minh#Vn Minh#Hn Minh#Ti bn ln th 3#^aHi P hng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a31tr. : hnh v^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t ch# Sch mu gio#371999#GK## 00507000000000265000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360020011000420030020000530070020000730050009000930050010001020040018001120080 01200130009001700142010000500159011002400164020001800188020001100206020001400217 013000700231016000300238#372000#^a10000^b10000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t ch#M u gio 4 - 5 tui#Vn Minh, Cm Hong#Vn Minh#Cm Hong#Ti bn ln th 3#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a31tr. : hnh v^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t ch #Sch mu gio#372000#GK## 00475000000000253000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360020011000420030020000530070019000730050009000920050009001010080012001100090 01700122010000500139011002400144020001800168020001100186020001400197016000300211 013000700214#372001#^a10000^b10000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t ch#Mu gio 3 - 4 tui#Vn Minh, Hn Minh#Vn Minh#Hn Minh#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a3 1tr. : hnh v^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#GK#372001## 00479000000000253000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020012000400070024000520050012000760050011000880040015000990080012001140090 01700126010000500143011002400148020001800172020001100190020001400201013000700215 016000300222#372002#^a8000^b4000b#Vi?t#372.21#V510H#Vui hc ch#Phng Tho, Th u Phng#Phng Tho#Thu Phng#Ti bn ln 15#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016 #^a23tr. : hnh v^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#372002#GK## 00486000000000253000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020019000400070024000590050012000830050011000950040015001060080012001210090 01700133010000500150011002400155020001800179020001100197020001400208013000700222 016000300229#372003#^a8000^b4000b#Vi?t#372.21#B200T#B tp t mu gio#Phng T ho, Thu Phng#Phng Tho#Thu Phng#Ti bn ln 15#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh H o#2016#^a23tr. : hnh v^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#37200 3#GK## 00485000000000253000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020021000400070030000610050008000910050008000990050012001070040019001190080 01200138009001700150010000500167011002400172020001100196020001400207016000300221 013000700224#372004#^a9000^b4000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu siu nhn#Minh V , Hu Tm, Phng Tho#Minh V#Hu Tm#Phng Tho#Ti bn ln th 12#^aThanh H o#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a23tr. : hnh v^b24cm#Tp t mu#Sch mu gio#GK#372 004## 00484000000000253000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020020000400070030000600050008000900050008000980050012001060040019001180080 01200137009001700149010000500166011002400171020001100195020001400206016000300220 013000700223#372005#^a9000^b4000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu tri cy#Minh V , Hu Tm, Phng Tho#Minh V#Hu Tm#Phng Tho#Ti bn ln th 12#^aThanh Ho #^aNxb. Thanh Ho#2016#^a23tr. : hnh v^b24cm#Tp t mu#Sch mu gio#GK#3720 05## 00488000000000253000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020024000400070030000640050008000940050008001020050012001100040019001220080 01200141009001700153010000500170011002400175020001100199020001400210016000300224 013000700227#372006#^a9000^b4000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu cc loi hoa#Min h V, Hu Tm, Phng Tho#Minh V#Hu Tm#Phng Tho#Ti bn ln th 12#^aThan h Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a23tr. : hnh v^b24cm#Tp t mu#Sch mu gio#GK# 372006## 00485000000000253000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020021000400070030000610050008000910050008000990050012001070040019001190080 01200138009001700150010000500167011002400172020001100196020001400207016000300221 013000700224#372007#^a9000^b4000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu -r-mon#Minh V , Hu Tm, Phng Tho#Minh V#Hu Tm#Phng Tho#Ti bn ln th 12#^aThanh H o#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a23tr. : hnh v^b24cm#Tp t mu#Sch mu gio#GK#372 007## 00486000000000253000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020022000400070030000620050008000920050008001000050012001080040019001200080 01200139009001700151010000500168011002400173020001100197020001400208016000300222 013000700225#372008#^a9000^b4000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu phong cnh#Minh V, Hu Tm, Phng Tho#Minh V#Hu Tm#Phng Tho#Ti bn ln th 12#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a23tr. : hnh v^b24cm#Tp t mu#Sch mu gio#GK#37 2008## 00495000000000253000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020031000400070030000710050008001010050008001090050012001170040019001290080 01200148009001700160010000500177011002400182020001100206020001400217013000700231 016000300238#372009#^a9000^b4000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu mi trng quanh b#Minh V, Hu Tm, Phng Tho#Minh V#Hu Tm#Phng Tho#Ti bn ln th 12 #^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a23tr. : hnh v^b24cm#Tp t mu#Sch mu g io#372009#GK## 00467000000000253000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020011000400030011000510070010000620050010000720040019000820080012001010090 01700113010000500130011002500135020001800160020001100178020001400189016000300203 013000700206#372010#^a8000^b4000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t ch#5 - 6 tui#Ngc Diu#Ngc Diu#Ti bn ln th 15#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a24tr. : tr anh v^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#GK#372010## 00467000000000253000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020011000400030011000510070010000620050010000720040019000820080012001010090 01700113010000500130011002500135020001800160020001100178020001400189016000300203 013000700206#372011#^a8000^b4000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t ch#4 - 5 tui#Ngc Diu#Ngc Diu#Ti bn ln th 15#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a24tr. : tr anh v^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#GK#372011## 00467000000000253000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020011000400030011000510070010000620050010000720040019000820080012001010090 01700113010000500130011002500135020001800160020001100178020001400189016000300203 013000700206#372012#^a8000^b4000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t ch#3 - 4 tui#Ngc Diu#Ngc Diu#Ti bn ln th 15#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a23tr. : tr anh v^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#GK#372012## 00485000000000253000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020013000400070024000530050012000770050011000890040019001000080012001190090 01700131010000500148011002500153020001800178020001100196020001400207013000700221 016000300228#372013#^a8000^b4000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t ch 1#Phng Tho, T hu Phng#Phng Tho#Thu Phng#Ti bn ln th 15#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho #2016#^a23tr. : tranh v^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#372013 #GK## 00907000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820011000431810006000540010020000600020052000800030027001320070060001590050 01800219005001400237008000500251009000900256010000500265011002500270020000700295 013000700302016000300309021024700312020000900559020001200568020001300580#372014# VV16.15326#VV16.15327#^b16500b#Vi?t#362.196995#S450T#Trng Th Kim Loan#S tay hng dn truyn thng trong phng chng lao#Dnh cho truyn thng vin#B.s.: Tr ng Th Kim Loan, o Th Thanh Tm, o Th Tuyt#o Th Thanh Tm#o Th Tu yt#^aH.#^aPh n#2016#^a30tr. : minh ha^b21cm#S tay#372014#XH#Trnh by nhng thng tin c bn v bnh lao. Cung cp cho i ng tnh nguyn vin, tuyn truy n vin nhng kin thc v k nng cn thit khi tin hnh truyn thng v bnh lao v thuyt phc cc tng lp ph n phng chng bnh lao c hiu qu#Bnh lao #Phng chng#Truyn thng## 01006000000000325000450000100180000000200230001800500170004100500180005800700610 00760040018001370080005001550090011001600100005001710110015001760150044001910820 00800235016000300243013000700246014001500253026000700268026001100275026001100286 18100070029701900050030401900050030902000180031402000130033202000230034502103120 0368#Montessori, Maria#Tr th trong gia nh#Trnh Xun Tuyt#Nghim Phng Mai #Maria Montessori ; Dch: Trnh Xun Tuyt, Nghim Phng Mai#Ti bn ln th 4# ^aH.#^aTri thc#2016#^a140tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: The child in the family# 371.392#XH#372015#^a35000^b500b#372015#VV16.15328#VV16.15329#TR200T#Vi?t#Dch#G io dc gia nh#Nui dy con#Phng php Montessori#Chia s nhng nghin cu v kinh nghim v gio dc tr em nhm gii m nhng rc ri tm l tr. Phn t ch tng giai on pht trin tm sinh l c bn tr, mi quan h ca tr vi m i trng v mi ngi xung quanh. Cch x tr khi tr t ra khng hp tc hay t r mun biu t ting ni ca ring mnh...## 00965000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010018000640020045000820070043001270050015001700050 01300185005001600198004001800214008000500232009001100237010000500248011001500253 01500550026802102320032302000180055502000190057302000200059201300070061201600030 0619019000500622#372016#VV16.15330#VV16.15331#^a60000^b1000b#Vi?t#330.157#M458P #Mises, Ludwig von#Mt phn tch kinh t v ch ngha can thip#Ludwig von Mises ; Dch: inh Tun Minh...#inh Tun Minh#V Minh Long#Trn Thu Dng#Ti bn l n th 1#^aH.#^aTri thc#2016#^a243tr.^b20cm#Dch theo cun: Interventionism : A n economic analysis#Phn tch nhng vn v s can thip ca Chnh ph vo cc hot ng kinh doanh da trn quan im kinh t hc, ng thi l gii s tc ng t nhng chnh sch ca ch ngha can thip n h qu chnh tr v x hi c a quc gia#Phn tch kinh t#Chnh sch kinh t#Ch ngha can thip#372016#XH#D ch## 00878000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810007000630010018000700020024000880070018001120080005001300090 05300135010000500188011002500193021032800218020001000546020001100556020000800567 020001500575013000700590016000300597#372017#VV16.15332#VV16.15333#^a106000^b100 0b#Vi?t#398.4109597#TH121N#T Ch i Trng#Thn, ngi v t Vit#T Ch i Trng#^aH.#^aTri thc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a405tr. : hnh v^b21cm#Nghin cu chi tit lch s s bin chuyn cc quan nim thn lin h ca ngi Vit, t c i n cn i, t nhin thn (t , cy ci, sng su i&) n nhn thn s khai, nhn thn chnh danh, ri tip bin, ny sinh cc h thn mi v gin tip ch ra du vt thn linh trong t duy ca ngi Vit n g thi v c tng lai#Thn linh#Tn ngng#Lch s#Ngi Vit Nam#372017#XH## 00810000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570020030000630070072000930050015001650050020001800050 01400200005001200214008000500226009003300231010000500264011003100269021013000300 013000700430016000300437020001900440020001100459020001500470020001100485#372018# VV16.15335#VV16.15334#^a89000^b200b#Vi?t#005.133#L123T#Lp trnh C v h thng nhng#Cao Dip Thng (ch.b.), Nguyn Trnh Nguyn, Ng Hong Huy, ng Duy An#Ca o Dip Thng#Nguyn Trnh Nguyn#Ng Hong Huy#ng Duy An#^aH.#^aKhoa hc T nh in v Cng ngh#2016#^a175tr. : hnh v, bng^b21cm#Gii thiu v ngn ng C ch un, kin thc phn cng c bn ca h thng nhng, lp trnh vi vi h thng h tr ti cu hnh PSOC#372018#GT#Ngn ng lp trnh#Ngn ng C#H thng nhng#Gi o trnh## 00943000000000325000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200080 00301810006000380020035000440070061000790220004001400050016001440050017001600050 01700177005001200194005001400206008001100220009004000231010000500271011002600276 01500410030202102200034302000080056302000200057101300070059101600030059802000160 0601#VV16.15336#372019#^b500b#Vi?t#959.725#D300T#Di tch, danh thng huyn Yn D ng#B.s.: Nguyn Khc Sn, Nguyn Vn Thng, L Th Minh Hin...#T.1#Nguyn Khc Sn#Nguyn Vn Thng#L Th Minh Hin#L Th Khi#Phm Bnh Yn#^aYn Dng#^aBa n Qun l Di tch Lch s - Vn ho#2016#^a288tr. : minh ho^b21cm#TTS ghi: U ban nhn dn huyn Yn Dng#Khi qut v vng t, con ngi v mt s di tch t iu biu huyn Yn Dng nh: Cha Vnh Nghim, cha Kem, di tch lu nim Bc H v thm Tn An (6/4/1961), n th Trn Minh Tng, nh Xun m, cha Linh T hng...#Lch s#Danh lam thng cnh#372019#XH#Di tch lch s## 01167000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810007000600020065000670030017001320070053001490050013002020050 01300215005001400228005001700242005001600259008000500275009002700280010000500307 01100350031202104140034702000170076101300070077801600030078502000200078802000080 0808020001300816#372020#VV16.15337#VV16.15338#^a98000^b500b#Vi?t#338.959707#KH1 03T#Khai thc ti sn tr tu n pht trin kinh t xanh Vit Nam#Sch chuyn kho#H Thy Ngc (ch.b.), Trn L Hng, Nguyn T Anh...#H Thy Ngc#Trn L Hng#Nguyn T Anh#Phan Quc Nguyn#H Cng Anh Bo#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2016#^aIV, 304tr. : hnh v, bng^b21cm#Gii thiu nhng vn l lun c b n v khai thc ti sn tr tu v nn kinh t xanh trong bi cnh ton cu ha. Thc hin khai thc ti sn tr tu trong pht trin kinh t xanh gn vi nng lng v nng nghip Vit Nam hin nay. Quan im v gii php ch yu khai thc c hiu qu ti sn tr tu nhm thc y tng bc s pht trin nn kinh t xanh Vit Nam n nm 2020 v tm nhn n nm 2030#Sch chuyn kho#37202 0#XH#Pht trin bn vng#Tr tu#Kinh t xanh## 00759000000000253000450002600070000001400070000701900050001408200200001918100060 00390020026000450220005000710220012000760080005000880090021000930100005001140110 02300119015005500142021025600197020001000453020000900463016000300472020002300475 013000700498#372021#^b120b#Vi?t#324.259707509597167#V115K#Vn kin ng b ton tp#T.11#1978 - 1980#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a1430tr. : bng^b24cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. ng b tnh Lo Cai#Gm cc ngh quyt, quyt ngh , thng tri, ch th, bo co, thng bo,... ca Ban Chp hnh ng b, Ban Th ng v Tnh u tnh Lo Cai ban hnh t nm1978 n nm 1980 v nhng s kin ch nh tr din ra trn t nc v tnh Lo Cai trong giai on ny#1978-1980#Vn kin#XH#ng Cng sn Vit Nam#372021## 00736000000000253000450002600070000001400070000701900050001408200200001918100060 00390020026000450220005000710220012000760080005000880090021000930100005001140110 01500119015005500134021024100189020001000430020000900440016000300449020002300452 013000700475#372022#^b120b#Vi?t#324.259707509597167#V115K#Vn kin ng b ton tp#T.12#1980 - 1982#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a951tr.^b24cm#TTS ghi: n g Cng sn Vit Nam. ng b tnh Lo Cai#Gm cc ngh quyt, quyt ngh, thng tri, ch th, bo co, thng bo,k hoch... ca Ban Thng v Tnh u tnh Lo Cai ban hnh t nm1980 n nm 1982 v nhng s kin chnh tr din ra trn t nc v tnh Lo Cai trong giai on ny#1980-1982#Vn kin#XH#ng Cng sn V it Nam#372022## 00727000000000253000450002600070000001400070000701900050001408200200001918100060 00390020026000450220005000710220012000760080005000880090021000930100005001140110 01500119015005500134021023200189020001000421020000900431016000300440020002300443 013000700466#372023#^b120b#Vi?t#324.259707509597167#V115K#Vn kin ng b ton tp#T.14#1986 - 1991#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a896tr.^b24cm#TTS ghi: n g Cng sn Vit Nam. ng b tnh Lo Cai#Gm cc ngh quyt, quyt ngh, thng tri, ch th, bo co, thng bo... ca Ban Thng v Tnh u tnh Lo Cai ban hnh t nm1986 n nm 1991 v nhng s kin chnh tr din ra trn t nc v tnh Lo Cai trong giai on ny#1986-1991#Vn kin#XH#ng Cng sn Vit Nam#3 72023## 00728000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820012000421810006000540010016000600020046000760070016001220080005001380090 02100143010000500164011001600169013000700185016000300192021022500195020002300420 020000900443020001000452#VV16.15339#VV16.15340#372024#^b1000b#Vi?t#324.2597075#V 250C#Nguyn c Bnh#V cch mng Vit Nam trong thi i ngy nay#Nguyn c B nh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a1131tr.^b24cm#372024#XH#Tuyn chn mt s b i vit, bi ni ca gio s Nguyn c Bnh cp n con ng cch mng Vit Nam; v ng Cng sn Vit Nam, v hc thuyt Mc-Lnin v t tng H Ch Minh; v cng tc l lun, t tng v vn ho...#ng Cng sn Vit Nam#Lnh o#Cc h mng## 00667000000000253000450002600070000002600110000702600110001801900050002900800050 00340090021000390100005000600020023000650220005000880220005000930140008000980110 01900106016000300125021022800128020000900356082001200365181000600377020002300383 013000700406#372025#VV16.15341#VV16.15342#Vi?t#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#V n kin ng ton tp#T.60#2001#^b3033b#^aVI, 981tr.^b22cm#XH#Phn nh hot ng lnh o ca ng trong nm 2001, gm: Ngh quyt, ch th, thng tri, thng bo , quyt nh, quy nh, kt lun... ca Ban Chp hnh Trung ng, B Chnh tr, Ban b th, cc bi pht biu ca Tng b th...#Vn kin#324.2597075#V115K#ng Cng sn Vit Nam#372025## 00670000000000253000450002600070000002600110000702600110001801900050002900800050 00340090021000390100005000600020023000650220005000880220005000930140008000980110 02000106016000300126021023000129020000900359082001200368181000600380020002300386 013000700409#372026#VV16.15343#VV16.15344#Vi?t#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#V n kin ng ton tp#T.61#2002#^b3033b#^aVI, 1082tr.^b22cm#XH#Phn nh hot ng lnh o ca ng trong nm 2002, gm: Ngh quyt, ch th, thng tri, thng b o, quyt nh, quy nh, gii trnh... ca Ban Chp hnh Trung ng, B Chnh tr , Ban b th, cc bi pht biu ca Tng b th...#Vn kin#324.2597075#V115K# ng Cng sn Vit Nam#372026## 00660000000000253000450002600070000002600110000702600110001801900050002900800050 00340090021000390100005000600020023000650220005000880220005000930140008000980110 01900106016000300125021022100128020000900349082001200358181000600370020002300376 013000700399#372027#VV16.15345#VV16.15346#Vi?t#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#V n kin ng ton tp#T.62#2003#^b3033b#^aVI, 670tr.^b22cm#XH#Phn nh hot ng lnh o ca ng trong nm 2003, gm: Cc ngh quyt, ch th, thng bo, quyt nh, quy nh, kt lun... ca Ban Chp hnh Trung ng, B Chnh tr, Ban b th, cc bi pht biu ca Tng b th...#Vn kin#324.2597075#V115K#ng Cng s n Vit Nam#372027## 00659000000000253000450002600110000002600070001102600110001801900050002900800050 00340090021000390100005000600020023000650220005000880220005000930140008000980110 02800106016000300134021021100137020000900348082001200357181000600369020002300375 013000700398#VV16.15347#372028#VV16.15348#Vi?t#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#V n kin ng ton tp#2004#T.63#^b3033b#^aVIII, 884tr. : bng^b22cm#XH#Phn nh h ot ng lnh o ca ng trong nm 2004, gm: Cc ngh quyt, ch th, thng b o, quyt nh, quy nh... ca Ban Chp hnh Trung ng, B Chnh tr, Ban b t h, cc bi pht biu ca Tng b th...#Vn kin#324.2597075#V115K#ng Cng s n Vit Nam#372028## 00636000000000253000450002600070000002600110000702600110001801900050002900800050 00340090021000390100005000600020023000650220005000880220005000930140008000980110 02000106016000300126021019600129020000900325082001200334181000600346020002300352 013000700375#372029#VV16.15349#VV16.15350#Vi?t#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#V n kin ng ton tp#T.64#2005#^b3033b#^aVII, 460tr.^b22cm#XH#Phn nh hot ng lnh o ca ng trong nm 2005, gm: Cc ngh quyt, ch th, thng tri, quy t nh, quy nh, bo co, thng bo... ca Ban Chp hnh Trung ng, B Chnh t r, Ban b th...#Vn kin#324.2597075#V115K#ng Cng sn Vit Nam#372029## 00938000000000337000450000100160000000200230001600500130003900500140005200500140 00660070039000800040018001190080018001370090011001550100005001660110021001710120 02500192015004300217082000400260016000300264013000700267014001700274026000700291 02600110029802600110030918100060032001900050032601900050033102000100033602000200 0346021023400366#Chartier, Emile#Alain ni v hnh phc#H Thanh Vn#Cao Vit D ng#Nguyn Long#Emile Chartier ; Dch: H Thanh Vn...#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a333tr. : nh^b20cm#T sch Cnh ca m rng#Tn s ch ting Php: Proros sur le bonheur#131#XH#372030#^a105000^b1000b#372030#VV16. 15351#VV16.15352#A103N#Vi?t#Dch#Hnh phc#B quyt thnh cng#Gii thiu nhng cu chuyn, tm s, tri nghim ca tc gi c th hc c cch hnh phc th c s vi nhng hnh phc m cuc i mang n v khng t lm mnh bt hnh hn nhng bt hnh m cuc i bt chng ta phi chu## 00719000000000325000450000100130000000200210001300300120003400500130004600500130 00590070047000720040018001190080018001370090011001550100005001660110015001710150 05700186015003500243082000800278016000300286013000700289014001700296026000700313 02600110032002600110033118100080034201900050035001900090035502000170036402000120 0381#Mann, Thomas#Gia nh Buddenbrook#Tiu thuyt#Hng Dn Hoa#Trng Chnh#Tho mas Mann ; Dch: Hng Dn Hoa, Trng Chnh#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2016#^a803tr.^b23cm#Tn sch ting c: Buddenbrooks : Verfall einer familie#Dch t bn ting Trung: {K: #833.912#VH#372031#^a185000^b1000b#37 2031#VV16.15353#VV16.15354#GI-100#Vi?t#Dch c#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 01050000000000361000450000100160000000200300001600500190004600500170006500500170 00820050015000990050016001140070090001300040018002200080018002380090011002560100 00500267011002900272015003700301082000400338016000300342013000700345014001700352 02600070036902600110037602600110038718100060039801900050040401900050040902000120 0414020002100426020001200447021022900459#Acemoglu, Daron#Ti sao cc quc gia th t bi#Robinson, James A.#Trn Th Kim Chi#Hong Thch Qun#Hong Ngc Lan#V Th nh T Anh#Daron Acemoglu, James A. Robinson ; Bin dch: Trn Th Kim Chi... ; V Thnh T Anh h..#Ti bn ln th 6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a616tr . : nh, bn ^b23cm#Tn sch ting Anh: Why nations fail#330#XH#372032#^a21500 0^b1500b#372032#VV16.15355#VV16.15356#T103S#Vi?t#Dch#Kinh t hc#Nc chm ph t trin#Nguyn nhn#a ra lp lun v gi thuyt l gii v s i ngho mt s quc gia l do th ch. Trnh by cc nguyn nhn v nhng bi hc cng cc l i khuyn cc quc gia chm pht trin c th hot ng v pht trin kinh t tt hn## 00914000000000313000450000100130000000200070001300300240002000500150004400500140 00590070050000730040018001230080018001410090011001590100005001700110026001750120 02000201015003400221082000600255016000300261013000700264014001700271026000700288 026001100295181000600306019000500312019000500317020000700322021027100329#Singh, Simon#Mt m#T c in n lng t#Phm Vn Thiu#Phm Thu Hng#Simon Singh ; Dch: Phm Vn Thiu, Phm Thu Hng#Ti bn ln th 6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2016#^a550tr. : minh ho^b21cm#Khoa hc - Khm ph#Tn sch ting Anh: The co de book#652.8#KT#372033#^a195000^b1000b#372033#VV16.15357#M124M#Vi?t#Dch#Mt m #Tc gi phi hp kch tnh ca nhiu cu chuyn ly k trong s phn con ngi, trong cc cuc chin tranh... vi c trng khoa hc cng nh s tinh t v mt k thut pht trin qua nhiu thi i trnh by s tin ho ca mt m v n hng tc ng ca n n lch s## 00571000000000289000450000100120000000200180001200300120003000500090004200700270 00510040018000780080018000960090011001140100005001250110015001300150034001450820 00700179016000300186013000700189014001700196026000700213026001100220181000700231 019000500238019000900243020001700252020001200269#Moyes, Jojo#Trc ngy em n#T iu thuyt#L Trung#Jojo Moyes ; L Trung dch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2016#^a599tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: Me before you#823.92#VH#37 2034#^a150000^b3000b#372034#VV16.15358#TR557N#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Ti u thuyt## 00571000000000289000450000100120000000200180001200300120003000500090004200700270 00510040018000780080018000960090011001140100005001250110015001300150034001450820 00700179016000300186013000700189014001700196026001100213026000700224181000700231 019000500238019000900243020001700252020001200269#Moyes, Jojo#Trc ngy em n#T iu thuyt#L Trung#Jojo Moyes ; L Trung dch#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2016#^a599tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: Me before you#823.92#VH#37 2035#^a150000^b3000b#VV16.15359#372035#TR557N#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Ti u thuyt## 00953000000000313000450000100140000000200180001400300370003200500170006900700370 00860040018001230080018001410090011001590100005001700110022001750150085001970820 01200282016000300294013000700297014001600304026000700320026001100327181000700338 019000500345019000500350020001800355020001800373020000700391021024100398#Kiyosak i, Kim#Ngi ph n giu#Quyn sch v u t dnh cho ph n#Hunh Thch Trc#K im Kiyosaki ; Hunh Thch Trc dch#Ti bn ln th 7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2016#^a351tr. : bng^b20cm#Tn sch ting Anh: Rich woman : Take charge of yo ur money. Take charge of your life#332.0240082#XH#372036#^a80000^b1500b#372036# VV16.15360#NG558P#Vi?t#Dch#Ti chnh c nhn#Qun l ti chnh#Ph n#Hng dn ph n bit cch c lp v ti chnh nh ct gim chi tiu, mua sm, lp k ho ch chi tiu c nh hng thng, kim sot chi tiu, bit cch tit kim tin v tiu tin gip h tr thnh nhng ngi ph n giu c trong x hi## 00920000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610010014000670020025000810070014001060040018001200080 01800138009005100156010000500207011002600212021033600238020000800574020001000582 013000700592016000300599020001200602020001600614#VV16.15361#VV16.15362#372037#^a 88000^b2000b#Vi?t#959.704092#H107T#Trn c Tun#Hnh trnh theo chn Bc#Trn c Tun#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Hng phim truyn hnh Tp. H Ch Minh#2016#^a338tr. : minh ho^b20cm#S lc v qu hng, gia nh v nhng tc ng n Bc trc khi ra i tm ng cu nc. Hnh trnh tm ng cu nc ca Bc trong giai on 30 nm bn ba hi ngoi (t 1911-1941): H th ng theo thi gian nhng a danh mi nc m Bc tng n, tm tt mt s s kin lch s gn vi hot ng ca Bc ti nhng a im #Tiu s#S nghip #372037#XH#H Ch Minh#Di tch lch s## 00495000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810006000510010011000570020034000680070011001020040019001130080018001320090 01100150010000500161011002100166012001700187020001700204020001000221013000700231 016000300238#372038#VV16.15363#^a90000^b2000b#Vi?t#895.9228403#V204V#Dng Thu #Venise v nhng cuc tnh Gondola#Dng Thu#Ti bn ln th 11#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2016#^a344tr. : nh^b20cm#T sch Tui tr#Vn hc hin i#Truyn k#372038#VH## 00901000000000325000450000100200000000200170002000500210003700500200005800700470 00780040019001250080018001440090011001620100005001730110031001780150049002090220 00400258022004700262082001000309016000300319013000700322014001600329026001100345 02600070035618100060036301900050036901900050037402000180037902000180039702101600 0415#Kiyosaki, Robert T.#Dy con lm giu#T Nguyn Tn Trng#Kiyosaki, Robert T.#Robert T. Kiyosaki ; T Nguyn Tn Trng dch#Ti bn ln th 33#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a413tr. : hnh v, bng^b21cm#Tn sch ting Anh: Rich d ad's cashflow quadrant#T.2#S dng ng vn c thoi mi v tin bc#332.02 401#XH#372039#^a95000^b5000b#VV16.15364#372039#D112C#Vi?t#Dch#Ti chnh c nh n#B quyt lm giu#Phn tch s khc nhau c bn gia cc nhm ngi trong kinh doanh ng thi chia s nhng b quyt qun l ti chnh c nhn t c th nh cng v giu c## 00886000000000325000450000100200000000200170002000500100003700500200004700700360 00670040019001030080018001220090011001400100005001510110031001560150122001870220 00400309022003100313082001000344016000300354013000700357014001600364026001100380 02600070039118100060039801900050040401900050040902000180041402000180043202101100 0450#Kiyosaki, Robert T.#Dy con lm giu#Thin Kim#Kiyosaki, Robert T.#Robert T . Kiyosaki ; Thin Kim dch#Ti bn ln th 16#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016 #^a132tr. : hnh v, bng^b21cm#Tn sch ting Anh: Rich dad's guide to becoming rich without cutting up your credit cards : Turn bad debt into good debt#T.8# c nhng ng tin tch cc#332.02401#XH#372040#^a40000^b3000b#VV16.15365#3720 40#D112C#Vi?t#Dch#Ti chnh c nhn#B quyt lm giu#Hng dn cc bn tr cc h thc t lp v cc nguyn tc v sc bt to nn sc mnh ti chnh ca ngi giu## 01010000000000349000450000100200000000200170002000500100003700500200004700700360 00670040018001030080018001210090011001390100005001500110031001550150040001860220 07200226022000500298082001000303016000300313013000700316014001700323026001100340 02600110035102600070036218100060036901900050037501900050038002000180038502000070 0403020001800410021023200428#Kiyosaki, Robert T.#Dy con lm giu#Thin Kim#Kiyo saki, Robert T.#Robert T. Kiyosaki ; Thin Kim dch#Ti bn ln th 9#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2016#^a459tr. : hnh v, bng^b21cm#Tn sch ting Anh: Rich dads prophecy#Li tin tri ca ngi cha giu : Xy dng con thuyn ti chnh c a bn#T.12#332.02401#XH#372041#^a117000^b2000b#VV16.15366#VV16.15367#372041#D1 12C#Vi?t#Dch#Ti chnh c nhn#u t#B quyt lm giu#Cung cp nhng k nng cn thit gip bn u t thnh cng, xy dng c nn ti chnh vng vng, ki n thc v ti chnh, x l nhng thng tin ti chnh ca ring mnh v t tm ra con ng t n s thnh cng v ti chnh## 00970000000000337000450000100200000000200170002000500160003700500200005300700420 00730040019001150080018001340090011001520100005001630110031001680150058001990220 00500257022007500262082000800337016000300345013000700348014001600355026001100371 02600070038218100060038901900050039501900050040002000180040502000090042302000180 0432021018200450#Kiyosaki, Robert T.#Dy con lm giu#Lm V Gia Minh#Kiyosaki, Robert T.#Robert T. Kiyosaki ; Lm V Gia Minh dch#Ti bn ln th 10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a327tr. : hnh v, bng^b21cm#Tn sch ting Anh: Rich dad's increase your financial IQ#T.13#Nng cao ch s IQ ti chnh. Tr nn th ng minh hn vi ng tin ca bn#332.024#XH#372042#^a87000^b2000b#VV16.15368#3 72042#D112C#Vi?t#Dch#Ti chnh c nhn#Lm giu#Ch s thng minh#a ra nhng li khuyn gip bn thng minh hn v ti chnh c th x l nhng thng tin ti chnh ca ring mnh v t mnh nghim ra con ng t n s t do v t i chnh## 01157000000000361000450000100210000000200230002100300460004400500140009000500190 01040070060001230040018001830080018002010090011002190100005002300110025002350120 01700260015003500277082001300312016000300325013000700328014001700335026000700352 02600110035902600110037018100060038101900050038701900050039202000060039702000120 0403020001500415020002100430021034400451#Banerjee, Abhijit V.#Hiu ngho thot n gho#Cch mng t duy thot ngho trn th gii#Duflo, Esther#Nguyn L Bo N gc#Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo ; Nguyn L Bo Ngc dch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a439tr. : hnh v^b20cm#Cnh ca m rng#T n sch ting Anh: Poor economics#339.46091724#XH#372043#^a145000^b1000b#372043# VV16.15369#VV16.15370#H309N#Vi?t#Dch#Ngho#Phng chng#H tr kinh t#Nc ang pht trin#Nghin cu i sng kinh t ca ngi ngho nhng khu vc km pht trin v nhng nc ang pht trin trn th gii. Tm hiu nhng kha cnh thi t yu ca cuc sng gia nh, s tc ng ca th trng v cc th ch i v i nhng ngi ngho. Nhng kh khn, thch thc trong cng cuc u tranh chng i ngho v bin php thot ngho## 00805000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820009000511810006000600010019000660020047000850070019001320040018001510080 01800169009001100187010000500198011003000203021024800233020000800481020002100489 020000700510013000700517016000300524#VV16.15372#372044#VV16.15371#^a125000^b100 0b#Vi?t#959.7043#B522K#Nguyn Khc Nguyt#Bt k lnh tng - Hnh trnh n Dinh c Lp#Nguyn Khc Nguyt#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016# ^a441tr. : hnh v, nh^b20cm#Ghi li hnh trnh t Bc vo Nam ca i i 4 th uc L on xe tng 203 vi tinh thn on kt, gn b cng nhiu mt mt, hy si nh ca nhng ng ch ng i gp phn lm nn chin thng lch s nm 1975 ca dn tc qua li k ca chnh tc gi#Lch s#Khng chin chng M#Bt k#372044 #XH## 00592000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440010015000500020013000650070028000780220004001060220041001100050 00700151004001900158008001800177009001100195010000500206011001500211020001800226 020001200244016000300256019000900259013000700268005001500275#372045#VV16.15373#^ a110000^b2000b#Vi?t#823#H109P#Rowling, J. K.#Harry Potter#J. K. Rowling ; L La n dch#T.3#Harry Potter v tn t nhn ngc Azkaban#L Lan#Ti bn ln th 20#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a513tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#VH# Dch Anh#372045#Rowling, J. K.## 00604000000000289000450000100150000000200130001500500120002800700330004000400180 00730080018000910090011001090100005001200110015001250120034001400150037001740820 00700211016000300218013000700221014001700228026000700245026001100252181000600263 019000500269019001100274020001700285020001200302#Scott, Michael#o thut gia#Tha nh Tuyn#Michael Scott ; Thanh Tuyn dch#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2016#^a438tr.^b21cm#B mt ca Nicholas Flamel bt t#Tn sch bng ti ng Anh: The warlock#823.92#VH#372046#^a120000^b1500b#372046#VV16.15374#108T#Vi ?t#Dch Ailen#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00881000000000289000450000100120000000200270001200500110003900700290005000800180 00790090011000970100005001080110015001130150055001280820009001830160003001920130 00700195014001600202026001100218026001100229026000700240181000600247019000500253 019000500258020000800263020001400271021030600285#Shaw, Peter#100 tng nhm tu yt hay#V Minh T#Peter Shaw ; V Minh T dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 6#^a345tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: 100 great team effectiveness ideas#658.4022 #KT#372047#^a98000^b2000b#VV16.15375#VV16.15376#372047#M458T#Vi?t#Dch#Qun l# Lm vic nhm#a ra tng cng nhng xut gip bn o lng kh nng cao n ht m bn c th t c c hai vai tr lnh o cng nh thnh vin trong m t nhm nh: Quan st nhng nhm lm vic hiu qu, nhn nhim v lnh o mt n hm hin c sn, pht huy nng lc cao nht ca cc thnh vin trong nhm...# # 00584000000000277000450000100170000000200210001700500150003800700380005300800180 00910090011001090100005001200110015001250150047001400820008001870160003001950130 00700198014001700205026001100222026000700233026001100240181000600251019000500257 019000900262020001700271020001800288#Christie, Agatha#n mng nh mc v#Trn Hu Khnh#Agatha Christie ; Trn Hu Khnh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 6#^a339tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: The murder at the vicarage#823.912#VH#37204 8#^a112000^b2000b#VV16.15378#372048#VV16.15377#105M#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Truyn trinh thm## 00555000000000277000450000100170000000200170001700500090003400700320004300800180 00750090011000930100005001040110015001090150034001240820008001580160003001660130 00700169014001600176026001100192026001100203026000700214181000700221019000500228 019000900233020001700242020001800259#Christie, Agatha#Ngi nh qui d#Anh Trn# Agatha Christie ; Anh Trn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a262tr.^b20cm #Tn sch ting Anh: Crooked house#823.912#VH#372049#^a85000^b2500b#VV16.15380# VV16.15379#372049#NG452N#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Truyn trinh thm## 00468000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010011000550020021000660030011000870070011000980040018001090080 01800127009001100145010000500156011001500161020001700176020001100193013000700204 016000300211#372050#VV16.15381#^a80000^b2000b#Vi?t#895.92234#C513#Dng Thu#C ung ng vng nng#Truyn di#Dng Thu#Ti bn ln th 8#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2016#^a301tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#372050#VH## 00802000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020027000550030028000820070032001100050009001420050008001510050 01000159005001000169005001600179008002800195009003400223010000500257011001500262 021017500277020000800452020000900460020000900469013000700478016000300485#372051# VV16.15382#^a50000^b1000b#Vi?t#079.59742#H107T#Hnh trnh v pha s tht#20 n m Bo Lao ng Ngh An#Minh Th, V Ton, Tin Dng...#Minh Th#V Ton#Tin Dn g#Trn ng#Phm Vit Thng#^aTp. H Ch Minh ; Ngh An#^aNxb. Tr ; Bo Lao n g Ngh An#2016#^a286tr.^b21cm#Gii thiu nhng tc phm bo ch c ng tr n bo Lao ng Ngh An vi nhng mng ti khc nhau nh: Phng s, bnh lun, i thoi, iu tra, cng nng i thoi...#Bo ch#Tc phm#Bi vit#372051#XH ## 01120000000000337000450000100170000000200200001700300620003700500170009900500110 01160070056001270040018001830080018002010090011002190100005002300110015002350150 11200250082000800362016000300370013000700373014001600380026001100396026000700407 18100080041401900050042201900080042702000200043502000130045502000100046802000200 0478021028400498#Trump, Donald J.#Ngh nh mt t ph#Mi th bn cn bit v th nh cng, bt ng sn v cuc sng#McIver, Meredith#ng Thiu#Donald J. Trump, Meredith McIver ; ng Thiu bin dch#Ti bn ln th 7#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2016#^a253tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: Think like a billionaire : Everyt hing you need to know about success, real estate, and life#658.409#KT#372052#^a6 0000^b1500b#VV16.15383#372052#NGH300N#Vi?t#Dch M#Qun tr kinh doanh#Bt ng sn#Ti chnh#B quyt thnh cng#Gii thiu nhng suy ngh v phng php lm giu ca nh t ph ngi M Dolnald J. Trump, gip bn c nhng thay i trong cuc sng qua vic to dng v s hu bt ng sn, c c s thng thi v ti chnh, hc hi nhng b quyt kinh doanh, lun c cch ngh nh mt t ph...## 00770000000000313000450000100170000000200130001700500150003000700380004500400190 00830080018001020090011001200100005001310110030001360120016001660150033001820820 00600215016000300221013000700224014001600231026001100247026000700258181000600265 019000500271019000500276020001000281020000800291020002000299021013700319#Lim, Bi lli P. S.#Dm tht bi#Trn Ho Nhin#Billi P. S. Lim ; Trn Ho Nhin dch#Ti bn ln th 22#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a202tr. : hnh v, nh^b21cm#T duy thng#Tn sch ting Anh: Dare to fail#650.1#KT#372053#^a49000^b2000b# VV16.15384#372053#D104T#Vi?t#Dch#Cuc sng#C nhn#B quyt thnh cng#K li n hng cu chuyn ca nhng ngi tng tht bi trong cuc sng nhng bit ng ln v tm c thnh cng t nhng tht bi ## 00834000000000337000450000100160000000200270001600500110004300700330005400400180 00870080018001050090011001230100005001340110026001390120018001650150064001830820 00800247016000300255013000700258014001600265026000700281026001100288181000600299 01900050030501900050031002000080031502000100032302000150033302000150034802000170 0363021011600380#Goldsmith, Mike#Einstein v v tr gin n#V Minh T#Mike Gold smith ; V Minh T dch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a19 4tr. : tranh v^b20cm#Ni danh vang di#Tn sch ting Anh: Albert Einstein and his inflatable universe#530.092#KT#372054#^a54000^b2000b#372054#VV16.15385#E201 V#Vi?t#Dch#Tiu s#S nghip#Nh vt l hc#Sch thiu nhi#Einstein, Albert#Gi i thiu v tiu s, s nghip ca Albert Einstein - nh bc hc thin ti vi th uyt Tng i v V tr gin n## 00775000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020029000510070042000800050012001220050011001340040018001450080 01800163009001100181010000500192011002600197021019700223020002000420020001000440 020002000450013000700470016000300477019000500480#VV16.15386#372055#^a64000^b200 0b#Vi?t#158.1#462#i n gin khi ta n gin#Tuyn chn: Xun Nguyn ; Kim N hng dch#Xun Nguyn#Kim Nhng#Ti bn ln th 7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2016#^a229tr. : tranh v^b21cm#Gm nhng li khuyn v trit l sng n gin m su sc v cuc i, gip ngi c kim sot nhng ham mun, t c nhng p ht giy tnh ti, ly li s thng bng v nim vui trong cuc sng#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#372055#XH#Dch## 00930000000000313000450000100150000000200180001500300560003300500120008900700330 01010040018001340080018001520090011001700100005001810110026001860150087002120820 00600299016000300305013000700308014001600315026000700331026001100338181000600349 019000500355019000500360020002000365020001000385020002000395021020100415#Ashton, Robert#K hoch cuc i#700 cch n gin thay i cho cuc sng tt p h n#Xun Nguyn#Robert Ashton ; Xun Nguyn dch#Ti bn ln th 7#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2016#^a231tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: The life plan : 700 simple ways to change your life for the better#158.1#XH#372056#^a56000^b20 00b#372056#VV16.15387#K250H#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt th nh cng#Gii thiu 700 cch thay i v lm cuc sng tt p hn trong cc l nh vc: Sc kho, tin bc, s nghip, cc mi quan h tnh cm... to cho bn thn mt cuc sng nhiu hnh phc v thnh cng## 00495000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020016000550030013000710070013000840220004000970050013001010080 01800114009001100132010000500143011002600148012001400174020001800188020001300206 016000300219013000700222#372057#VV16.15388#^a30000^b1000b#Vi?t#895.9223#NH419T# Nhc Thch Sanh#Truyn tranh#Tng Tt Tu#T.4#Tng Tt Tu#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tr#2016#^a77tr. : tranh mu^b20cm#T1: Thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tr anh#VH#372057## 00560000000000277000450000100130000000200070001300500110002000700300003100800050 00610090055000660100005001210110015001260150031001410820006001720160003001780130 00700181014001700188026000700205026001100212026001100223181000600234019000500240 019000800245020001700253020001200270#Howard, A.G.#Rn v#Ng Cm Ly#A.G. Howard ; Ng Cm Ly dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho v Truyn thng 1980 Books#20 16#^a558tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Splintered#813.6#VH#372058#^a118000^b2000 b#372058#VV16.15390#VV16.15389#R105V#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00592000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810007000590010015000660020017000810030023000980070038001210220 00400159005001600163008000500179009001000184010000500194011001500199020001700214 020001800231013000700249016000300256019001600259005001500275#372059#VV16.15391#V V16.15392#^a129000^b1500b#Vi?t#895.136#TR400C#Ninh Hng Nht#Tr chi t thn#T iu thuyt trinh thm#Ninh Hng Nht ; Nguyn Th Thi dch#T.1#Nguyn Th Thi# ^aH.#^aDn tr#2016#^a535tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn trinh thm#372059#VH# Dch Trung Quc#Ninh Hng Nht## 00811000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570010015000640020016000790030033000950070028001280050 00700156004001800163008000500181009003800186010000500224011001500229021021700244 020001000461020002300471013000700494016000300501019000500504#372060#VV16.15393#V V16.15394#^a55000^b1500b#Vi?t#808.51#TH504H#Carnegie, Dale#Thut hng bin#Tng kh nng ni trc m ng#Dale Carnegie ; Tm An dch#Tm An#Ti bn ln th 2#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a242tr.^b21cm#Gii thiu cc k nng c bn v c s ca vic din t hiu qu. Mc ch ca nhng bi ni c huyn c chun b v nhng bi ni chuyn tu hng. Ngh thut hng bin v c ch th hin mt bi thuyt trnh hiu qu#Hng bin#Ngh thut din thuyt#37206 0#XH#Dch## 00464000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010018000660020022000840030012001060070018001180080 00500136009001000141010000500151011001500156020001700171020001200188013000700200 016000300207#VV16.15396#372061#VV16.15395#^a80000^b1000b#Vi?t#895.92234#T312Y#N guyn Ngc Chin#Tnh yu ngt ngo...#Truyn ngn#Nguyn Ngc Chin#^aH.#^aDn tr#2016#^a267tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#372061#VH## 00935000000000313000450000100150000000200170001500300290003200500070006100700280 00680040018000960080005001140090038001190100005001570110015001620820006001770160 00300183013000700186014001600193026000700209026001100216026001100227181000700238 019000500245019000500250020002000255020001000275020002000285021031600305#Carnegi e, Dale#Qung gnh lo i#Vui sng trong mi hon cnh#Tm An#Dale Carnegie ; Tm An dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a303 tr.^b21cm#158.1#XH#372062#^a65000^b2000b#372062#VV16.15398#VV16.15397#QU116G#Vi ?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#a ra nhng tng, phng php gip con ngi sng thanh thn v hnh phc: Sng vi hin ti, nhn nhn nhng mt tch cc ca cuc sng, lm vic qun mnh b qua mi lo lng, n lc ht mnh, hy ngh n nhng may mn mnh c c ch khng phi l nhng rc ri, hy ngh n ngi khc v lun lm iu tt## 00758000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010013000630020027000760070013001030080005001160090 01000121010000500131011002600136021028200162020001000444020000800454013000700462 016000300469020002000472#372063#VV16.15400#VV16.15399#^a89000^b5000b#Vi?t#650.1 #TH112T#L Vn Thnh#Thay thi i tng lai#L Vn Thnh#^aH.#^aDn tr#2016 #^a274tr. : minh ho^b21cm#Chia s nhng kin thc v xy dng s t tin, thay i suy ngh hay nhng tuyt chiu m phn thng minh, k nng qun l thi gian , qun l ti chnh c nhn... gip cc bn tr trang b kin thc, k nng t tin vng bc vo i v t c nhng thnh cng trong cuc sng#Cuc sng#C nhn#372063#XH#B quyt thnh cng## 00577000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570020018000630070028000810220004001090220031001130050 01000144008000500154009003100159010000500190011002600195020001800221020001100239 016000300250019001600253001001100269013000700280#VV16.15402#VV16.15401#372064#^a 69000^b3000b#Vi?t#895.13#L400L#L luyn thn th#Leon Image ; nh Dng dch#T. 5#Tic hc m trn nh th gii#nh Dng#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2 016#^a250tr. : tranh v^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn di#VH#Dch Trung Quc#Le on Image#372064## 00619000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820014000501810006000640020016000700070058000860050010001440050010001540050 00800164005001900172005001200191005001100203008000500214009001000219010000500229 011001500234012002100249020001700270020000800287013000700295016000300302#VV16.15 403#372065#VV16.15404#^a60000^b1000b#Vi?t#895.922840808#C551S#Ca s ma ng#B nh Nhn, Hu Hng, Chu An,... ; Nguyn Nga tuyn chn#Bnh Nhn#Hu Hng#Ch u An#Nguyn Th Diu i#Khanh Khanh#Nguyn Nga#^aH.#^aDn tr#2016#^a212tr.^b21c m#nh thc yu thng#Vn hc hin i#Tn vn#372065#VH## 00464000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610020025000670070026000920050015001180080005001330090 01000138010000500148011001500153020001700168020000700185020000800192013000700200 016000300207#372066#VV16.15405#VV16.15406#^a50000^b1000b#Vi?t#398.809597#C100D# Ca dao, tc ng Vit Nam#ng Thin Sn tuyn chn#ng Thin Sn#^aH.#^aDn tr #2016#^a149tr.^b21cm#Vn hc hin i#Ca dao#Tc ng#372066#VH## 00587000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820015000501810006000650020027000710030012000980070026001100050007001360050 00500143005000900148005000900157005000900166008000500175009003500180010000500215 011002600220020001700246020001200263013000700275016000300282#372067#VV16.15407#V V16.15408#^a65000^b1000b#Vi?t#895.9223010804#H107P#Hnh phc nh, tnh yu i#T ruyn ngn#Ct V, Sota, in Yn...#Ct V#Sota#in Yn#Tng Hy#D Phong#^aH. #^aDn tr ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a225tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#372067#VH## 00592000000000289000450002600120000002600070001202600110001902600110003002600120 00410140016000530190005000690820006000741810006000800010012000860020038000980070 02300136004001400159008000500173009003800178010000500216011002100221020001700242 020001800259020001500277013000700292016000300299#CDVN.013104#372068#VV16.15409#V V16.15410#CDVN.013103#^a50000^b3000b#Vi?t#398.2#C450K#Nhm H Vn#C k b nghe truyn c tch loi vt#Nhm H Vn s.t., b.s.#Ti bn ln 1#^aH.#^aDn tr ; C ng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a155tr.^b21cm + 1CD#Vn hc dn gian#Vn hc thi u nhi#Truyn c tch#372068#VH## 00887000000000325000450000100160000000200310001600300540004700500120010100700340 01130080005001470090055001520100005002070110015002120150082002270820006003090160 00300315013000700318014001700325026000700342026001100349026001100360181000600371 01900050037701900090038202000200039102000090041102000100042002000200043002101110 0450#Strayed, Cheryl#Hnh phc t nhng iu b nh#Li khuyn v tnh yu v cu c sng t Sugar thn mn#Huyn trang#Cheryl Strayed ; Huyn trang dch#^aH.#^aD n tr ; Cng ty Vn ho v Truyn thng 1980 Books#2016#^a469tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Tiny beautiful thing: Advice on love and life from dear Sugar#158.1# TN#372069#^a129000^b2000b#372069#VV16.15412#VV16.15411#H107P#Vi?t#Dch Anh#Tm l hc ng dng#Tnh yu#Cuc sng#B quyt thnh cng#a ra nhng li khuyn g ip bn b qua nhng ni bun, kh chu c c hnh phc trong tnh yu v cuc sng## 00592000000000301000450000100160000000200170001600300120003300500110004500500160 00560070034000720080005001060090035001110100005001460110015001510220004001660820 00800170016000300178013000700181014001700188026001100205026000700216026001100223 181000600234019000500240019001600245020001700261020001200278#Ng ng T Ng#S tay hnh cnh#Tiu thuyt#T Ngc H#Ng ng T Ng#Ng ng T Ng ; T Ngc H dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a570tr.^b21cm#T.1#895.163#V H#372070#^a128000^b3000b#VV16.15413#372070#VV16.15414#S450T#Vi?t#Dch Trung Qu c#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00592000000000301000450000100160000000200170001600300120003300500110004500500160 00560070034000720080005001060090035001110100005001460110015001510220004001660820 00800170016000300178013000700181014001700188026000700205026001100212026001100223 181000600234019000500240019001600245020001700261020001200278#Ng ng T Ng#S tay hnh cnh#Tiu thuyt#T Ngc H#Ng ng T Ng#Ng ng T Ng ; T Ngc H dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a557tr.^b21cm#T.2#895.163#V H#372071#^a126000^b3000b#372071#VV16.15415#VV16.15416#S450T#Vi?t#Dch Trung Qu c#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00502000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020031000620070025000930050008001180040014001260080 00500140009003800145010000500183011001500188020000700203020000700210020000900217 013000700226016000300233#372072#VV16.15417#VV16.15418#^a38000^b3000b#Vi?t#641.8 #M430A#Mn n Vit Nam canh, sp, lu#Vn Anh s.t., tuyn chn#Vn Anh#Ti bn l n 1#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a171tr.^b21cm#Nu n#Mn n#Ch bin#372072#KT## 00601000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820015000501810006000650020030000710030012001010070025001130050006001380050 00600144005000800150005000500158005001300163008000500176009003500181010000500216 011001500221012001200236020001700248020001200265013000700277016000300284#372073# VV16.15419#VV16.15420#^a68000^b1200b#Vi?t#895.9223010804#V100C#V cng ln mong b li#Truyn ngn#Mimax, Jathy, Du Min...#Mimax#Jathy#Du Min#LuLu#Nhi n Phng#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a230tr.^b21cm#Vn hc tr #Vn hc hin i#Truyn ngn#372073#VH## 00430000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490010014000560020014000700030016000840070014001000080005001140090 01000119010000500129011001500134020001700149020001200166013000700178016000300185 #372074#VV16.15421#^a45000^b1000b#Vi?t#895.92234#NG558C#L Thanh Tng#Ngi ch sm#Tp truyn ngn#L Thanh Tng#^aH.#^aDn tr#2016#^a159tr.^b21cm#Vn hc hi n i#Truyn ngn#372074#VH## 00420000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010015000550020009000700030011000790070015000900080005001050090 01000110010000500120011001500125020001700140020001100157013000700168016000300175 #372075#VV16.15422#^a58000^b1000b#Vi?t#895.92234#H401N#ng Nht Minh#Hoa nhi# Truyn va#ng Nht Minh#^aH.#^aDn tr#2016#^a200tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tr uyn va#372075#VH## 00581000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010018000660020022000840030102001060070018002080080 00500226009003700231010000500268011001500273020001700288020001200305013000700317 016000300324#372076#VV16.15423#VV16.15424#^a65000^b1000b#Vi?t#895.92234#309K#T rn Phng Nhung#iu k diu quanh ta#Nhng cu chuyn gin d, ngha, lc qu an, y ngh lc ca c gi hng ngy phi chy thn sng#Trn Phng Nhung#^ aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng Ty#2016#^a246tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tr uyn ngn#372076#VH## 00494000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010010000660020018000760070010000940080005001040090 03500109010000500144011001500149015003700164020001700201020001200218013000700230 016000300237#372077#VV16.15425#VV16.15426#^a79000^b1000b#Vi?t#895.92234#103#H ng Trn#ai en v tp d#Hng Trn#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Bch Vit#201 6#^a346tr.^b21cm#Tn tht ca tc gi: Trn Hng Trn#Vn hc hin i#Tiu thuy t#372077#VH## 00541000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560010008000620020046000700070025001160040014001410080 00500155009003800160010000500198011001500203020001700218020001500235020001500250 013000700265016000300272#VV16.15429#VV16.15430#372078#^a55000^b3000b#Vi?t#398.2 #N114M#Vn Anh#50 truyn c tch hay nht dnh cho thiu nhi#Vn Anh s.t., tuyn chn#Ti bn ln 2#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a283tr.^b21 cm#Vn hc dn gian#Truyn c tch#Sch thiu nhi#372078#VH## 00523000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610020033000680070025001010220004001260040014001300080 00500144009003800149010000500187011001500192020001700207020001500224013000700239 016000300246005000800249#VV16.15431#372079#VV16.15432#^a35000^b3000b#Vi?t#398.2 09597#TR527C#Truyn c tch Vit Nam hay nht#Vn Anh s.t., tuyn chn#T.2#Ti b n ln 2#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a175tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Truyn c tch#372079#VH#Vn Anh## 00472000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820011000411810006000520010014000580020004000720070014000760220004000900220 01200094008000500106009001800111010000500129011001500134020001700149020000400166 013000700170016000300177005001400180#372080#VV16.15433#VV16.15434#^b300b#Vi?t#89 5.922134#TH460#on Tun Ti#Th#on Tun Ti#Q.1#1972 - 2015#^aH.#^aVn ho d n tc#2016#^a888tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#372080#VH#on Tun Ti## 00721000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820013000421810006000550020026000610030039000870070060001260220004001860050 01800190005001500208005001400223005001500237005001600252008000500268009001800273 01000050029101100150029601500410031102000170035202000160036901600030038501300070 0388#372081#VV16.15435#VV16.15436#^b2000b#Vi?t#398.20959791#V115H#Vn hc dn gi an An Giang#Tuyn chn t ti liu su tm in d#Nguyn Ngc Quang (ch.b.), Ph an Xun Vin, Nguyn Hu i...#Q.2#Nguyn Ngc Quang#Phan Xun Vin#Nguyn Hu i#La Mai Thi Gia#L Th Thanh Vy#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a727tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Truyn dn gian#VH#372081# # 00598000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820011000421810007000530010013000600020015000730070042000880220009001300050 01000139008000500149009001800154010000500172011001500177015004100192020001700233 020001300250020001000263016000300273013000700276005001300283#VV16.15437#372082#V V16.15438#^b2000b#Vi?t#398.209597#TR527C#Qun Vi Min#Truyn c Thi#S.t., gii thiu: Qun Vi Min, L Vn L#T.2, Q.2#L Vn L#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a 562tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Dn tc T hi#Truyn c#XH#372082#Qun Vi Min## 00785000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820012000421810006000540020034000600070031000940050011001250080005001360090 01800141010000500159011001500164015004100179021025500220020001700475020001700492 013000700509016000300516#372083#VV16.15439#VV16.15440#^b2000b#Vi?t#390.0959749#V 115H#Vn ho - Vn hc dn gian x Hu#Trn Hong ghi chp, lun gii#Trn Hong #^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a351tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tp hp cc bi vit v vn ho - vn hc dn gian x Hu: Tn ngng dn g ian, tn ngng th cng t tin, tt cc lng qu, l hi, ca Hu, h Hu, gi a tc, gi tr vn ho cc lng ngh, gi tr ca vn ho Hu, vn hc dn gian, du n lch s....#Vn ho dn gian#Vn hc dn gian#372083#VH## 00480000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010016000650020015000810030013000960070016001090080 00500125009001800130010000500148011001500153020001700168020001200185020000700197 013000700204016000300211#372084#VV16.15441#VV16.15442#^a36000^b500b#Vi?t#895.92 234#D419M#Nguyn Tin Li#Dc min k c#Truyn v k#Nguyn Tin Li#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a127tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#Bt k#372084#VH## 00731000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820013000491810006000620010016000680020017000840030050001010070016001510080 00500167009001800172010000500190011002100195021022400216020000500440020001000445 013000700455016000300462#372085#VV16.15443#VV16.15444#^a50000^b300b#Vi?t#792.50 280922#108K#Bi Quang Thng#o kp mt thi#29 gng mt din vin cho giai on 1954 - 2014#Bi Quang Thng#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a187tr. : nh^b21cm #Gii thiu 29 gng mt ngh s cho nhiu th h ca Vit Nam giai on 1954 - 2014 cng vi nhng ng gp to ln ca i vi ngh thut cho Vit Nam nh: D im Lc, Kiu Bch Tuyt, Bi Trng ang, Mnh Tun, Tng....#Cho#Din vin# 372085#XH## 00884000000000349000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460010015000520020027000670070057000940050016001510050013001670050 01500180004002900195008000500224009002100229010000500250011003600255015004200291 02101390033302000080047202000100048002000080049002000090049802000080050702000090 0515013000700524016000300531#372086#VV16.15445#^a115000^b1000b#Vi?t#959.1#M301L #Chu Cng Phng#Mianma lch s v hin ti#Chu Cng Phng ch.b. ; B sung, h..: Lun Thu Dng...#Lun Thu Dng#Cao Xun Ph#Trn Phc Anh#Ti bn c sa c ha, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a551tr., 8tr. nh mu : bng^b21cm# TTS ghi: Hi Hu ngh Vit Nam - Myanmar#Gii thiu khi qut v t nc, con ngi, chnh tr, lch s, vn ho, gio dc, kinh t, thng mi, i ngoi, t n gio... ca Mianma#Lch s#Chnh tr#Vn ho#Gio dc#Kinh t#Tn gio#372086# XH## 01216000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200130 00391810006000520020037000580030015000950070065001100050015001750050016001900050 01500206005001600221005001800237008000500255009002100260010000500281011003600286 01500420032202104610036402000080082502000070083302000110084002000170085101300070 0868016000300875#372087#VV16.15446#^a80000^b1000b#Vi?t#332.67322591#C460H#C h i u t v kinh doanh Mianma#Sch tham kho#B.s.: Chu Cng Phng (ch.b.), Lu n Thu Dng, Trn Phc Anh...#Chu Cng Phng#Lun Thu Dng#Trn Phc Anh#Ho ng Thnh Lm#Nghim Thu Hng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a342tr., 6tr. n h mu : bng^b21cm#TTS ghi: Hi Hu ngh Vit Nam - Myanmar#Trnh by khi qut v t nc Mianma. Tng quan v kinh t, chnh sch thng mi, u t nc ng oi, y t, gio dc v thng tin, du lch v dch v du lch ca Mianma. Quan h Vit Nam v Mianma t nm 1975 n nay. Hp tc gia Vit Nam v Mianma trn c c lnh vc: qun s, an ninh, gio dc, dn tc, tn gio, vn ho, th thao, du lch, hng khng... gip cho cc doanh nghip nm bt c tnh hnh kinh t Mi ama v ra k hoch u t c hiu qu#Kinh t#u t#Kinh doanh#Sch chuyn kho#372087#XH## 00736000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820004000491810006000530010015000590020033000740070015001070080005001220090 02100127010000500148011001500153021025000168020001100418020002200429013000700451 016000300458020000900461#372088#VV16.15447#VV16.15448#^a55000^b700b#Vi?t#658#D4 08N#Phm Hoi Tun#Doanh nhn v kim sot qun tr#Phm Hoi Tun#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a184tr.^b21cm#Tp hp nhng bi bnh lun v t vn ca nhiu tc gi c ng trn Thi bo Kinh t Si Gn v bo Din n doanh nghip v nhng tnh hung v phng thc gii quyt cc v vic lin quan n doanh nhn v vn kim sot qun tr doanh nghip#Doanh nhn#Qun tr doanh nghip#3720 88#KT#Bi vit## 00883000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820006000491810008000550010015000630020040000780070046001180050012001640050 01700176008000500193009002100198010000500219011001500224021032900239020001600568 020001100584013000700595016000300602#VV16.15449#372089#VV16.15450#^a37000^b500b #Vi?t#320.6#GI-108T#Nguyn Hu Hi#Gio trnh i cng v chnh sch cng#Nguy n Hu Hi, L Vn nh, inh Trung Thnh#L Vn nh#inh Trung Thnh#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2016#^a103tr.^b21cm#Nhng kin thc l lun chung v chnh sch cng: Qu trnh pht trin khoa hc chnh sch; c im, vai tr v phn loi; cu trc ni dung v chu trnh; nguyn tc, cn c, cc bc v phng php, cn g c hoch nh; yu cu, cc hnh thc, phng php t chc thc thi chnh sch cng v phn cp qun l chnh sch cng...#Chnh sch cng#Gio trnh#372089#G T## 00692000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810008000570010024000650020050000890070024001390080005001630090 02100168010000500189011002100194021016400215020001200379020000800391020000900399 020001100408013000700419#372090#VV16.15451#VV16.15452#^a69000^b533b#Vi?t#070.43 5#GI-108T#Nguyn Th Trng Giang#Gio trnh t chc din n trn bo mng in t#Nguyn Th Trng Giang#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a267tr. : nh^b21cm# Gii thiu tng quan v din n trn bo mng in t: nh gi tc ng, cc h nh thc din n, phn tch c im v cc thnh phn, cch thc t chc din n#Bo in t#T chc#Din n#Gio trnh#372090## 00687000000000277000450000100090000000200400000900700150004900800050006400900210 00690100005000900110015000950820011001100160003001210130007001240140015001310260 01100146026001100157026000700168181000600175019000500181020000800186020000900194 020001000203020001200213021018400225#Khc Tu#Bc H vi hot ng vn ho ngh thut#Khc Tu ch.b.#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a118tr.^b21cm#959.704092#XH #372091#^a36000^b500b#VV16.15453#VV16.15454#372091#B101H#Vi?t#Vn ho#Vn ngh# Truyn k#H Ch Minh#Gm nhiu cu chuyn, k nim ca cc ngh s vi Bc H t h hin tnh cm v s quan tm ca Bc i vi hot ng vn ho, ngh thut v cc ngh s - chin s trn mt trn vn ho## 00741000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010015000650020068000800070015001480080005001630090 02100168010000500189011001500194021026100209020001900470013000700489016000300496 #372092#VV16.15455#VV16.15456#^a56000^b500b#Vi?t#301.09597#C430N#Phm Mu Tuyn #Con ngi mi trong qu trnh nh hng x hi ch ngha nc ta#Phm Mu Tu yn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a210tr.^b21cm#Trnh by l lun v con ngi v s hnh thnh con ngi mi. Nhng nhn t nh hng v thc trng qu trnh hnh thnh con ngi mi. Quan im, phng hng v mt s gii php c tnh nh hng nhm thc y s hnh thnh con ngi mi nc ta hin nay#Con ngi mi XHCN#372092#XH## 00998000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820008000411810006000490020029000550070063000840050017001470050015001640050 01800179005001600197005001100213008000500224009002100229010000500250011002900255 01501080028402101670039202000160055902000160057502000080059102000110059902000080 0610020000800618013000700626016000300633#372093#VV16.15457#VV16.15458#^b500b#Vi? t#959.742#254C#n Cn - im n Hong Mai#Nguyn Vit Chc (ch.b.), Trn Ngc Hin, Nguyn Ton Thng...#Nguyn Vit Chc#Trn Ngc Hin#Nguyn Ton Thng#Ng uyn c Nhu#V Duy Mn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a342tr., 4tr. nh mu^b 21cm#TTS ghi: Th U - Hi ng nhn dn - U ban nhn dn th x Hong Mai. Vi n Nghin cu Vn ho Thng Long#Tp hp cc bi vit v di tch lch s, vn ho n Cn. Bo tn v pht huy gi tr di sn vn ho n Cn gn vi pht trin du lch th x Hong Mai, tnh Ngh An#Di tch lch s#Di tch vn ho#Bo tn# Pht trin#Du lch#n Cn#372093#XH## 01010000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820015000501810006000650010016000710020039000870070081001260050014002070050 01400221005001400235008000500249009002100254010000500275011001500280020001000295 020001400305020001300319013000700332016000300339021036600342#VV16.15459#VV16.154 60#372094#^a59000^b1000b#Vi?t#344.5970102638#C120N#Phan Phng Nam#Cm nang tra cu php lut v lao ng#B.s.: Phan Phng Nam (ch.b.), V Th Thu H, L Th Thu H ; on Cng Yn h..#V Th Thu H#L Th Thu H#on Cng Yn#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2016#^a310tr.^b21cm#Php lut#Lut lao ng#Sch tra cu#372094# XH#Gii thiu b lut Lao ng nm 2012 v gii p nhng kin thc c bn v ph p lut lao ng gip ngi lao ng v ngi s dng lao ng hiu v quyn v ngha v ca mnh trong vic k kt, thc hin hp ng lao ng, tr lng, th i gian lm vic, ngh ngi, s dng lao ng, k lut lao ng, trch nhim vt cht, v sinh, an ton lao ng, bo him x hi## 00909000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820016000501810006000660020038000720070078001100050015001880050018002030080 00500221009002100226010000500247011001500252021024000267020001000507020001300517 020000900530016000300539005001400542005001400556013000700570020001800577#VV16.15 461#372095#VV16.15462#^a82000^b1200b#Vi?t#346.59704302632#C120N#Cm nang tra c u php lut v t ai#B.s.: Phm Hoi Hun (ch.b.), Hunh Minh Phng, V Th T hu H, L Th Thu H#Phm Hoi Hun#Hunh Minh Phng#^aH.#^aChnh tr Quc gia# 2016#^a495tr.^b21cm#Gii thiu Lut t ai vi cc iu quy nh chung v quy nh c th v quyn v trch nhim ca nh nc i vi t ai; a gii hnh c hnh v iu tra c bn v t ai; quy hoch, k hoch s dng t... cng cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut t ai#Cm nang#XH#V Th Thu H#L Th Thu H#372095#Vn bn php lut## 00980000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820015000501810006000650010015000710020043000860070068001290050017001970050 02000214008000500234009002100239010000500260011001500265021033300280020001000613 020001800623020000900641013000700650016000300657020001800660#VV16.15463#VV16.154 64#372096#^a59000^b1200b#Vi?t#346.5970702632#C120N#Phm Hoi Hun#Cm nang tra cu php lut v doanh nghip#B.s.: Phm Hoi Hun (ch.b.), L Th Hoi Trm, L Nguyn Min Tho#L Th Hoi Trm#L Nguyn Min Tho#^aH.#^aChnh tr Quc gia #2016#^a299tr.^b21cm#Gii thiu ton vn lut doanh nghip vi nhng quy nh ch ung v quy nh c th v thnh lp doanh nghip; cng ty trch nhim hu hn; d oanh nghip nh nc; cng ty c phn; cng ty hp danh; doanh nghip t nhn; n hm cng ty; t chc li, gii th v ph sn doanh nghip; t chc thc hin c ng cc vn bn hng dn thi hnh#Php lut#Lut doanh nghip#Cm nang#372096#XH #Vn bn php lut## 00590000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020039000520030054000910070016001450220004001610050016001650080 01800181009002300199010000500222011001400227020001100241020000600252020000800258 020001000266020001400276013000700290016000300297#372097#VV16.14968#^a16000^b300 0b#Vi?t#372.6#V460-O#V li bi tp thc hnh ting Vit 3#Theo Chng trnh gi m ti ca B Gio dc v o to#Hong Minh Din#Q.1#Hong Minh Din#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#372097#GK## 00590000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810007000450020039000520030054000910070016001450220004001610050016001650080 01800181009002300199010000500222011001400227020001100241020000600252020000800258 020001000266020001400276016000300290013000700293#VV16.14969#372098#^a16000^b300 0b#Vi?t#372.6#V460-O#V li bi tp thc hnh ting Vit 3#Theo Chng trnh gi m ti ca B Gio dc v o to#Hong Minh Din#Q.2#Hong Minh Din#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#GK#372098## 00590000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020039000520030054000910070016001450220004001610050016001650080 01800181009002300199010000500222011001400227020001100241020000600252020000800258 020001000266020001400276013000700290016000300297#372099#VV16.14970#^a16000^b300 0b#Vi?t#372.6#V460-O#V li bi tp thc hnh ting Vit 4#Theo Chng trnh gi m ti ca B Gio dc v o to#Hong Minh Din#Q.1#Hong Minh Din#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#372099#GK## 00590000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020039000520030054000910070016001450220004001610050016001650080 01800181009002300199010000500222011001400227020001100241020000600252020000800258 020001000266020001400276016000300290013000700293#372100#VV16.14971#^a16000^b300 0b#Vi?t#372.6#V460-O#V li bi tp thc hnh ting Vit 4#Theo Chng trnh gi m ti ca B Gio dc v o to#Hong Minh Din#Q.2#Hong Minh Din#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#GK#372100## 00590000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020039000520030054000910070016001450220004001610050016001650080 01800181009002300199010000500222011001400227020001100241020000600252020000800258 020001000266020001400276013000700290016000300297#372101#VV16.14972#^a16000^b300 0b#Vi?t#372.6#V460-O#V li bi tp thc hnh ting Vit 5#Theo Chng trnh gi m ti ca B Gio dc v o to#Hong Minh Din#Q.1#Hong Minh Din#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#372101#GK## 00590000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020039000520030054000910070016001450220004001610050016001650080 01800181009002300199010000500222011001400227020001100241020000600252020000800258 020001000266020001400276016000300290013000700293#372102#VV16.14973#^a16000^b300 0b#Vi?t#372.6#V460-O#V li bi tp thc hnh ting Vit 5#Theo Chng trnh gi m ti ca B Gio dc v o to#Hong Minh Din#Q.2#Hong Minh Din#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#GK#372102## 00596000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810007000450020039000520030054000910070016001450220004001610050016001650080 01800181009002300199010000500222011002000227020001100247020000600258020000800264 020001000272020001400282013000700296016000300303#VV16.14974#372103#^a16000^b300 0b#Vi?t#372.6#V460-O#V li bi tp thc hnh ting Vit 1#Theo Chng trnh gi m ti ca B Gio dc v o to#Hong Minh Din#Q.1#Hong Minh Din#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a48tr. : nh^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Bi tp #Thc hnh#Sch c thm#372103#GK## 00596000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020039000520030054000910070016001450220004001610050016001650080 01800181009002300199010000500222011002000227020001100247020000600258020000800264 020001000272020001400282016000300296013000700299#372104#VV16.14975#^a16000^b300 0b#Vi?t#372.6#V460-O#V li bi tp thc hnh ting Vit 1#Theo Chng trnh gi m ti ca B Gio dc v o to#Hong Minh Din#Q.2#Hong Minh Din#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a48tr. : nh^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Bi tp #Thc hnh#Sch c thm#GK#372104## 00590000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020039000520030054000910070016001450220004001610050016001650080 01800181009002300199010000500222011001400227020001100241020000600252020000800258 020001000266020001400276013000700290016000300297#372105#VV16.14976#^a16000^b300 0b#Vi?t#372.6#V460-O#V li bi tp thc hnh ting Vit 2#Theo Chng trnh gi m ti ca B Gio dc v o to#Hong Minh Din#Q.1#Hong Minh Din#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#372105#GK## 00590000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020039000520030054000910070016001450220004001610050016001650080 01800181009002300199010000500222011001400227020001100241020000600252020000800258 020001000266020001400276016000300290013000700293#372106#VV16.14977#^a16000^b300 0b#Vi?t#372.6#V460-O#V li bi tp thc hnh ting Vit 2#Theo Chng trnh gi m ti ca B Gio dc v o to#Hong Minh Din#Q.2#Hong Minh Din#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#GK#372106## 00480000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020029000530070009000820220004000910050009000950080018001040090 02300122010000500145011001400150020001100164020000900175020000600184020001400190 013000700204016000300211#372107#VV16.14978#^a15000^b3000b#Vi?t#372.634#V460V#V vit ng, vit p lp 5#Minh Tm#T.1#Minh Tm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#372107#GK## 00480000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020029000530070009000820220004000910050009000950080018001040090 02300122010000500145011001400150020001100164020000900175020000600184020001400190 016000300204013000700207#372108#VV16.14979#^a15000^b3000b#Vi?t#372.634#V460V#V vit ng, vit p lp 5#Minh Tm#T.2#Minh Tm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#GK#372108## 00607000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020023000550030034000780070054001120050016001660050014001820050 01400196008000500210009001400215010000500229011002500234020000700259020001100266 020001600277020001400293013000700307016000300314#372109#VV16.14980#^a17000^b100 00b#Vi?t#915.9731#T103L#Ti liu a l H Ni#Dng cho hc sinh trung hc c s #Nguyn Minh Tu (ch.b.), Phm Khc Li, Ph Cng Vit#Nguyn Minh Tu#Phm Khc Li#Ph Cng Vit#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a59tr. : minh ho^b24cm#a l#a p hng#Trung hc c s#Sch c thm#372109#GK## 00578000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810006000510020024000570030013000810070022000940050011001160050010001270080 01800137009001100155010000500166011002500171012002400196020001700220020001300237 020001500250013000700265016000300272020001300275#372110#VV16.14981#^a20000^b300 0b#Vi?t#959.7024092#T550T#T tin nh Mc nh Chi#Truyn tranh#Quang Phc, Bnh Linh#Quang Phc#Bnh Linh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a24tr. : tranh v^b 23cm#V em l ngi Vit Nam#Nhn vt lch s#Truyn tranh#Sch thiu nhi#372110 #XH#Mc nh Chi## 00572000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810006000490020028000550030013000830070022000960050011001180050010001290080 01800139009001100157010000500168011002500173012002400198020000800222020001300230 020001500243016000300258020001400261013000700275#VV16.14982#372111#^a20000^b300 0b#Vi?t#895.92212#L312H#Linh hot nh Nguyn Khuyn#Truyn tranh#Quang Phc, Bn h Linh#Quang Phc#Bnh Linh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a24tr. : tranh v ^b23cm#V em l ngi Vit Nam#Nh th#Truyn tranh#Sch thiu nhi#XH#Nguyn Khu yn#372111## 00586000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810006000510020029000570030013000860070022000990050011001210050010001320080 01800142009001100160010000500171011002500176012002400201020001700225020001300242 020001500255016000300270020001600273013000700289#372112#VV16.14983#^a20000^b300 0b#Vi?t#959.7013092#D513C#Dng cm nh Triu Th Trinh#Truyn tranh#Quang Phc, Bnh Linh#Quang Phc#Bnh Linh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a24tr. : tranh v^b23cm#V em l ngi Vit Nam#Nhn vt lch s#Truyn tranh#Sch thiu nhi#X H#Triu Th Trinh#372112## 01014000000000373000450000200270000000500140002700500120004100500160005300500210 00690050018000900050013001080050016001210050013001370070087001500080006002370090 01400243010000500257011003700262015006600299082000400365016000300369013000700372 01400170037902600070039602600110040302600110041418100060042501900050043101900050 0436020001400441020000900455020000900464021016700473#Cm nang iu tr ni khoa# Ali, Zarmeena#Ances, Beau#Ansstas, Goerge#Atkinson, Jeffrey J.#Bardowell, Rachel #Ng Qu Chu#Phm Quang Vinh#o Vn Long#Zarmeena Ali, Beau Ances, Goerge Anss tas... ; Bin dch, h..: Ng Qu Chu (ch.b.)...#^aHu#^ai hc Hu#2016#^aXLI , 1437tr. : hnh v, bng^b24cm#Tn sch ting Anh: The Washington manual of med ical therapeutics#616#KT#372113#^a600000^b3000b#372113#VV16.15465#VV16.15466#C1 20N#Vi?t#Dch#Bnh ni khoa#iu tr#Cm nang#Cung cp cc kin thc cp nht v : Chm sc bnh nhn ni khoa, dinh dng h tr, d phng bnh l tim mch, bn h tim thiu mu cc b, suy tim v bnh l c tim...## 01040000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530020062000590070049001210050012001700050014001820050 01800196005001000214005001500224008001800239009002300257010000500280011002600285 01500410031102102820035202000080063402000100064202000520065201300070070401600030 0711#VV16.15468#372114#VV16.15467#^b1000b#Vi?t#959.704092#455C#ng ch Nguyn Vn Knh - Ngi chin s cng sn kin cng#V Vn Kit, Phan Vn Khi, Nguyn Minh Trit...#V Vn Kit#Phan Vn Khi#Nguyn Minh Trit#Xun Thu#Trn Bch ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a436tr., 20tr. nh^b24cm#TTS ghi: Thnh u Thnh ph H Ch Minh#Gii thiu tiu s, cc bi vit ca bn b , ng ch v ng ch Nguyn Vn Knh; phc ho chn dung ngi chin s Cng s n kin cng, k li nhng nm thng sng v lm vic, hot ng cch mng, gi i thiu nhng thnh tch tiu biu v mt s bi bo, bi vit ni bt ca ng#T iu s#S nghip#Nguyn Vn Knh, Chnh tr gia, 1916-1981, Vit Nam#372114#XH## 00645000000000241000450002600110000002600070001102600110001802600110002902600110 00400190005000510820015000561810006000710020028000770080005001050090060001100100 00500170011002100175021017500196020001000371020001200381013000700393016000300400 #VV16.15469#372115#VV16.15470#VV16.15471#VV16.15472#Vi?t#615.3210959731#C126T#C y thuc ngi Dao - Ba V#^aH.#^aQu Chu ; Trung tm Mi trng v Pht trin cng ng#2012#^a112tr. : nh^b26cm#Gii thiu v ngi Dao (Ba V, H Ni) v nhng nt vn ho c o. Tm hiu v ngh thuc nam c truyn v nhng cy thu c qu cng nhng bi thuc cha bnh ca ngi Dao#Cy thuc#Dn tc Dao#372115 #KT## 01100000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820011000411810007000520010013000590020059000720070028001310220004001590220 04200163005001400205008000500219009003300224010000500257011002600262015012100288 02102780040902000140068702000240070102000260072501300070075101600030075800500130 0761#372116#VL16.02293#VL16.02294#^b100b#Vi?t#333.750285#TH455T#H Qu Qunh#Th ng tin khng gian vn quc gia v khu bo tn Vit Nam#H Qu Qunh, Trn Anh T un#T.1#Vn quc gia v khu bo tn vng Ty Bc#Trn Anh Tun#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2016#^a143tr. : minh ho^b42cm#TTS ghi: B Khoa hc v C ng ngh; Vin Hn lm Khoa hc v Cng ngh Vit Nam. Chng trnh Khoa hc Cn g ngh v tr#Cung cp nhng thng tin khng gian v v tr, c im t nhin, quy hoch bo tn v tnh trng ti nguyn a dng sinh hc ca Vn quc gia Ho ng Lin, Vn quc gia Xun Sn v Khu bo tn thin nhin T Xa, Khu bo tn thin nhin Xun Lin thuc vng Ty Bc - Vit Nam#Vn quc gia#Khu bo tn th in nhin#H thng thng tin a l#372116#XH#H Qu Qunh## 01018000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820014000421810006000560020053000620070048001150050015001630050017001780050 01100195005001100206005001300217008001000230009001200240010000500252011001500257 01500580027202102710033002000170060102000120061802000210063002000190065101300070 0670016000300677#372117#VV16.15473#VV16.15474#^b2200b#Vi?t#352.170959762#T103L#T i liu bi dng trng thn, t trng t dn ph#o Minh Quang, Nguyn Thi Bnh, Vn Ho...#o Minh Quang#Nguyn Thi Bnh# Vn Ho#L Vn Ho#Phan T h Nga#^aGia Lai#^aS Ni v#2016#^a297tr.^b22cm#TTS ghi: U ban nhn dn tnh Gia Lai. - Lu hnh ni b#Ni dung cun sch gm 6 chuyn : Khi qut t chc b my nh nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam; chc nng, nhim v, quyn hn v phng php hot ng ca trng thn, t trng t dn ph; thc hin d n ch, hng c v cng tc tn gio, dn tc c s...#Qun l nh nc#Trn g thn#T trng t dn ph#Ti liu bi dng#372117#XH## 00780000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810006000470010023000530020020000760070057000960050016001530050016001690080 00600185009001400191010000500205011003400210015005400244021015200298020002600450 020001600476013000700492016000300499#372118#VV16.15475#^a80000^b300b#Vi?t#005.7 565#D112H#Nguyn Th Hng Giang#Dy hc Access 2010#Nguyn Th Hng Giang, L Phc Nam H, Nguyn Th Dng#L Phc Nam H#Nguyn Th Dng#^aHu#^ai hc Hu #2016#^aX, 174tr. : hnh v, bng^b24cm#u ba sch ghi: i hc Hu. Trng i hc S phm#Gii thiu tng quan v Microsoft Access 2010; xy dng c s d liu, ton t - hm - biu thc, truy vn d liu, biu mu, bo co, tp lnh, module#H qun tr c s d liu#Phn mm Access#372118#TN## 00793000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200080 00381810008000460020041000540070082000950050012001770050020001890050019002090050 01400228008000600242009001400248010000500262011003100267015005500298021011600353 020001100469020001300480013000700493016000300500#372119#VV16.15476#^a70000^b100 b#Vi?t#633.187#GI-455L#Ging la chu mn min Trung Vit Nam#B.s.: Trn Th L , Phan Th Phng Nhi (ch.b.), Hong Th Thi Ho, Trnh Th Sen#Trn Th L#Ph an Th Phng Nhi#Hong Th Thi Ho#Trnh Th Sen#^aHu#^ai hc Hu#2016#^aVI , 109tr. : nh, bng^b24cm#u ba sch ghi: i hc Hu. Trng i hc Nng L m#Nghin cu t mn v cy trng, nh hng ca mn n cy la, tuyn chn gi ng la chu mn min Trung Vit Nam#Trng trt#La chu mn#372119#KT## 00823000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010021000640020027000850030079001120070021001910080 00500212009001000217010000500227011002600232021024500258020001800503020000800521 020000600529013000700535016000300542#372120#VV16.15477#VV16.15478#^a79000^b1000 b#Vi?t#649.154#T452D#Nguyn Th Khnh Vn#Ti dy con t k nh th!#"Cu chuyn c tht v ngi m tng bc gip con gi thot khi t k..."#Nguyn Th K hnh Vn#^aH.#^aDn tr#2016#^a223tr. : minh ho^b24cm#Ni dung cun sch gii t hiu hnh trnh can thip, hng dn can thip, mt s gio n tham kho, chng trnh ho nhp, mt s phng php gio dc khc nhm truyn t li nhng kinh nghim trong sut qu trnh gip con thot khi bnh t k#Gio dc gia nh#D y con#T k#372120#XH## 00992000000000361000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430010013000490020026000620290019000880070063001070220018001700220 00400188005001300192005000800205005001000213005000700223005001100230005000700241 00800050024800900340025301000050028701100260029202102570031802000180057502000140 0593013000700607016000300614005001300617#372121#VV16.15479#^a98000^b1000b#Vi?t# 302#T120L#Hng Nguyn#Tm l hc trong nhy mt#Psychology Express#Hng Nguyn (ch.b.), Bo Minh, c Thnh ; Minh ho: Hoa V...#Tm l hc x hi#T.2#Hng N guyn#Bo Minh#c Thnh#Hoa V#Quc Thng#Tr My#^aH.#^aDn tr ; Nh sch Tri t hc tr#2016#^a251tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu v tm l hc x hi gm: Cc khi nim lin quan n tm l hc x hi, lch s pht trin, cc nh nghin c u tiu biu. Phn tch theo ngnh tm l hc, n tng u tin, quan nin bn t hn, lng t tn... v cc th nghim c in ni ting#Tm l hc x hi#Sch s ong ng#372121#XH#Hng Nguyn## 00575000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820006000511810008000570010013000650020019000780070029000970050010001260080 00500136009005600141010000500197011001500202015003300217020001700250020001200267 013000700279016000300286019000800289#372122#VV16.15480#VV16.15481#^a108000^b250 0b#Vi?t#813.6#GI-103C#Walker, Rysa#Gii cu thi gian#Rysa Walker ; Trung Tn d ch#Trung Tn#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^ a365tr.^b24cm#Tn tht tc gi: Cheryl Walniuk#Vn hc hin i#Tiu thuyt#3721 22#VH#Dch M## 00499000000000265000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020018000400030036000580070020000940220004001140050015001180080005001330090 01400138010000500152011001400157020001800171020001100189020000900200020001400209 016000300223013000700226#372123#^a9500^b1500b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t - Tp vi t#Hnh trang gip b t tin vo lp 1#Nguyn Hu Cao b.s.#Q.2#Nguyn Hu Cao#^a H.#^aNxb. H Ni#2016#^a24tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t ch#Tp vit#Sch m u gio#GK#372123## 00499000000000265000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020018000400030036000580070020000940220004001140050015001180080005001330090 01400138010000500152011001400157020001800171020001100189020000900200020001400209 013000700223016000300230#372124#^a9500^b1500b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t - Tp vi t#Hnh trang gip b t tin vo lp 1#Nguyn Hu Cao b.s.#Q.1#Nguyn Hu Cao#^a H.#^aNxb. H Ni#2016#^a24tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t ch#Tp vit#Sch m u gio#372124#GK## 00499000000000265000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020012000400030036000520070020000880220004001080050015001120080005001270090 01400132010000500146011002500151020001800176020001000194020001400204013000700218 016000300225020000500228#372125#^a9500^b1500b#Vi?t#372.21#E202H#Em hc ton#Hn h trang gip b t tin vo lp 1#Nguyn Hu Cao b.s.#Q.3#Nguyn Hu Cao#^aH.#^aN xb. H Ni#2016#^a28tr. : tranh v^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t s#Sch mu gi o#372125#GK#Ton## 00808000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520010015000580020049000730070015001220080005001370090 01400142010000500156011001500161012002800176021027200204020001900476020001600495 020000900511013000700520016000300527#372126#VV16.15482#VV16.15483#^b1800b#Vi?t#8 95.92209#V115H#inh Xun Dng#Vn hc - Tip nhn tc phm v suy ngh l lun# inh Xun Dng#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a385tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm #Gm cc bi vit phn tch nhng tc phm, tc gi ni bt qua cc thi k vn hc cch mng Vit Nam, t a ra nhng kin gii su sc v l lun, thc ti n t trong chin tranh, trong ha bnh, xy dng i mi, thi k cng nghip h a, giao lu v hi nhp quc t#Nghin cu vn hc#L lun vn hc#Bi vit#372 126#VH## 00723000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010015000650020025000800070015001050220004001200080 00500124009005600129010000500185011003700190021017500227020000800402020001000410 013000700420016000300427005001500430#372127#VV16.15484#VV16.15485#^a330000^b200 0b#Vi?t#959.731#H100N#Nguyn Vn Un#H Ni na u th k XX#Nguyn Vn Un#T.1 #^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a875tr., 16t r. nh : minh ho^b25cm#Gii thiu lch s H Ni vi nhng c im v kinh t, hnh chnh, vn ho, x hi... trn tng khu vc dn c gn lin vi nhng s k in quan trng trong na u th k 20#a ch#Th k 20#372127#XH#Nguyn Vn U n## 00723000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010015000650020025000800070015001050220004001200080 00500124009005600129010000500185011003700190021017500227020000800402020001000410 016000300420013000700423005001500430#VV16.15486#372128#VV16.15487#^a270000^b200 0b#Vi?t#959.731#H100N#Nguyn Vn Un#H Ni na u th k XX#Nguyn Vn Un#T.2 #^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a709tr., 16t r. nh : minh ho^b25cm#Gii thiu lch s H Ni vi nhng c im v kinh t, hnh chnh, vn ho, x hi... trn tng khu vc dn c gn lin vi nhng s k in quan trng trong na u th k 20#a ch#Th k 20#XH#372128#Nguyn Vn U n## 00702000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820014000421810007000560020063000630070055001260050013001810050015001940050 01400209005001000223005001900233008000500252009001800257010000500275011001500280 015004100295020001700336020001500353020001000368013000700378016000300385#372129# VV16.15488#VV16.15489#^b2000b#Vi?t#398.809597173#TR561C#Trng ca xa nh ca ng i H Nh huyn Mng T tnh Lai Chu#Trn Hu Sn (ch.b.), Bi Quc Khnh, Bi Xun Tip...#Trn Hu Sn#Bi Quc Khnh#Bi Xun Tip#H'long T#Nguyn Th Min h T#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a531tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Dn tc H Nh#Trng ca#372129#XH## 00657000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010010000680020018000780030007000960070010001030040 01800113008001800131009001100149010000500160011002100165015003500186021011200221 020001700333020000700350013000700357016000300364#372130#VV16.15490#VV16.15491#^a 55000^b1000b#Vi?t#895.9228403#T104N#Tun Vit#Tm ngn ri dm#Bt k#Tun Vi t#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a166tr. : nh^b20cm#Tn t ht tc gi: Nguyn Tun Vit#Ghi li hnh trnh khm ph phong cnh hng v, l ch s, vn ho ti nhiu quc gia m tc gi c dp i qua#Vn hc hin i#B t k#372130#VH## 00497000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010014000660020019000800030012000990070014001110040 01800125008001800143009001100161010000500172011001500177020001700192020001200209 013000700221016000300228#VV16.15492#372131#VV16.15493#^a93000^b1000b#Vi?t#895.9 2234#V510B#on Bo Chu#Vui bun trong hp#Tiu thuyt#on Bo Chu#Ti bn l n th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a411tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu t huyt#372131#VH## 00653000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820016000431810006000590020038000650080005001030090010001080100005001180110 01500123015004500138021016100183020001000344020001000354020000400364020000900368 013000700377016000300384#372132#VV16.15494#VV16.15495#^b10000b#Vi?t#343.59709602 638#C120N#Cm nang php lut v bin v hi o#^aH.#^aT php#2016#^a199tr.^b21 cm#TTS ghi: B T php. Bo Php lut Vit Nam#Gm 151 tnh hung v quy nh c th ca php lut hin hnh gii quyt cc tnh hung trong cc lnh vc: Ch quyn, bin gii bin, cu h, cu nn, thu sn#Php lut#Lut bin#o#Cm nan g#372132#XH## 00492000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010012000670020016000790030012000950070012001070040 01900119008001800138009001100156010000500167011001500172020001700187020001200204 013000700216016000300223#372133#VV16.15496#VV16.15497#^a85000^b1500b#Vi?t#895.9 22334#B254K#Dng Hng#Bn khng chng#Tiu thuyt#Dng Hng#Ti bn ln th 13#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a351tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt #372133#VH## 00706000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820013000421810006000550020043000610070017001040080005001210090018001260100 00500144011003100149020001700180020001500197016000300212015004100215021016000256 001001700416013000700433#VV16.15498#372134#VV16.15499#^b2000b#Vi?t#398.20959799# D305M#Din mo vn hc dn gian Kh me Sc Trng#Trn Minh Thng#^aH.#^aKhoa h c x hi#2016#^a326tr. : nh mu, bng^b21cm#Vn hc dn gian#Dn tc Kh Me#VH# TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu vn hc dn gian Kh me tnh Sc Trng. Khi nim v phn loi truyn c dn gian, th ca, cu v ngh th ut din xng dn gian ca ngi Kh me#Trn Minh Thng#372134## 00796000000000265000450002600070000002600110000702600110001801900050002908200120 00341810006000460020045000520070020000970050011001170080005001280090018001330100 00500151011001500156020001700171016000300188015004100191021027300232001000800505 013000700513020001000520#372135#VV16.15500#VV16.15501#Vi?t#390.0959754#V115H#Vn ho vng bin Bi Ngang (tnh Bnh nh)#H Giao, V Ngc An#V Ngc An#^aH.#^a Khoa hc x hi#2016#^a335tr.^b21cm#Vn ho dn gian#XH#TTS ghi: Hi Vn ngh d n gian Vit Nam#Trnh by khi qut v s hnh thnh vng vn ho Bi Ngang, t nh Bnh nh v c im dn c vng ny. Gii thiu vn hc dn gian, cc loi hnh vn ho dn gian, di tch lch s - vn ho v danh thng, l hi v phong tc, ngh bin truyn thng ca ngi dn ni y#H Giao#372135#Bi Ngang## 00950000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610020034000680070064001020050015001660050019001810050 01700200005002000217005002100237008000500258009001800263010000500281011002200286 015006700308021022600375020001100601020001400612013000700626016000300633#372136# VV16.15502#VV16.15503#^a106000^b300b#Vi?t#495.922014#TH504N#Thut ng hc ting Vit hin i#Nguyn c Tn (ch.b.), Nguyn Th Bch H, V Th Thu Huyn...#N guyn c Tn#Nguyn Th Bch H#V Th Thu Huyn#Quch Th Bch Thu#Nguyn Th Nh Qunh#^aH.#^aKhoa hc x hi#2016#^a403tr. : bng^b24cm#TTS ghi: Vin Hn lm Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Ngn ng hc#Nghin cu nhng vn l lun c bn v thut ng hc, thc trng xy dng v s dng thut ng hin nay qua m t s ngnh khoa hc v chuyn mn, xut cc kin ngh v gii php xy dng v chun ho thut ng ting Vit#Ting Vit#Thut ng hc#372136#XH## 01260000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580020118000640070076001820050015002580050011002730050 02300284005001600307008000500323009001800328010000500346011002200351015006700373 02103910044002000090083102000110084002000200085101300070087101600030087802000240 0881020001700905#VV16.15504#VV16.15505#372137#^a118000^b300b#Vi?t#495.922#C107H #Cnh hung v chnh sch ngn ng Vit Nam trong thi k cng nghip ho, hi n i ho t nc v hi nhp quc t#Nguyn c Tn (ch.b.), Hong Quc, Nguy n Th Thanh Huyn, Dng Thanh Hoa#Nguyn c Tn#Hong Quc#Nguyn Th Thanh Hu yn#Dng Thanh Hoa#^aH.#^aKhoa hc x hi#2016#^a510tr. : bng^b24cm#TTS ghi: Vin Hn lm Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Ngn ng hc#Trnh by c s l lun , thc tin khi xy dng chnh sch ngn ng ca Vit Nam trong thi k cng ngh ip ho, hin i ho t nc v hi nhp quc t. Tm hiu v cnh hung tng vng min c th ca Vit Nam giai on hin nay, t a ra nhng kin ngh v gii php cho chnh sch ngn ng trong thi k Vit Nam y mnh qu trnh c ng nghip ho, hin i ho v hi nhp quc t#Ngn ng#Chnh sch#Cnh hung n gn ng#372137#XH#Thi k cng nghip ho#Hi nhp quc t## 00850000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610010021000670020083000880070021001710080005001920090 01800197010000500215011002100220021020700241020002300448020000900471020000900480 020002000489020001900509020001000528013000700538016000300545#VV16.15507#372138#V V16.15506#^a98000^b100b#Vi?t#324.2597075#106V#ng Th Minh Phng#ng vn ng tr thc trong u tranh gii phng dn tc t nm 1930 n nm 1945#ng Th Minh Phng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2016#^a180tr. : nh^b24cm#Nghin cu h thn g quan im, ch trng ca ng v Nguyn i Quc v tr thc v cng tc vn ng tuyn truyn Vit Nam. Qu trnh ng vn ng tr thc giai on 1930 - 1 939 v giai on 1939 - 1945#ng Cng sn Vit Nam#Vn ng#Tr thc#u tranh cch mng#Gii phng dn tc#1930-1945#372138#XH## 01052000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620020037000690030017001060070061001230050018001840050 01400202005001600216005001600232005001600248008000500264009001800269010000500287 01100310029202103520032302000130067502000110068802000170069901300070071601600030 0723#372139#VV16.15508#VV16.15509#^a140000^b500b#Vi?t#338.7095976#PH110T#Pht t rin doanh nghip Ty Nguyn#Sch chuyn kho#Nguyn Trng Xun (ch.b.), V H ng Cng, Trn Tin Cng...#Nguyn Trng Xun#V Hng Cng#Trn Tin Cng#D ng nh Gim#Lng Minh Hun#^aH.#^aKhoa hc x hi#2016#^a455tr. : bng, biu ^b24cm#Trnh by c s l lun, thc tin v pht trin doanh nghip v vai tr ca doanh nghip i vi pht trin kinh t Vit Nam v mt s nc trn th gii. Phn tch thc trng cng nhng tc ng ca doanh nghip i vi kinh t - x hi Ty Nguyn, t a ra cc gii php nhm pht trin doanh nghip tr n a bn n nm 2020 v tm nhn 2030#Doanh nghip#Pht trin#Sch chuyn kho #372139#XH## 00760000000000313000450000100130000000200240001300500180003700500130005500700370 00680080005001050090011001100100005001210110015001260120026001410150039001670220 00400206082000400210016000300214013000700217014001600224026000700240026001100247 181000600258019000500264019001300269020000900282020000800291021014700299#Bla, H amvas#Minh trit thing ling#Nguyn Hng Nhung#Bla, Hamvas#Hamvas Bla ; Nguy n Hng Nhung dch#^aH.#^aTri thc#2016#^a463tr.^b20cm#T sch Tinh hoa th gii# Tn sch ting Hungary: Scientia sacra#T.1#200#XH#372140#^a125000^b500b#372140# VV16.15510#M312T#Vi?t#Dch Hungary#Tn gio#Vn ho#Nhng lun gii ca tc gi v truyn thng minh trit c ca nhn loi v tm hiu v con ngi c i cng nhng sng bi, tn ngng v vn ho## 00788000000000313000450000100130000000200240001300500180003700500130005500700370 00680080005001050090011001100100005001210110015001260120026001410150039001670220 00400206082000400210016000300214013000700217014001600224026000700240026001100247 181000600258019000500264019001300269020000900282020001700291021016600308#Bla, H amvas#Minh trit thing ling#Nguyn Hng Nhung#Bla, Hamvas#Hamvas Bla ; Nguy n Hng Nhung dch#^aH.#^aTri thc#2016#^a476tr.^b20cm#T sch Tinh hoa th gii# Tn sch ting Hungary: Scientia sacra#T.2#200#XH#372141#^a129000^b500b#372141# VV16.15511#M312T#Vi?t#Dch Hungary#Tn gio#Khoa hc thn b#Nhng lun gii ca tc gi v s nhp nh, s tng ng, thin nhin v ci m, s thng nht c a s sng cng nhng tm hiu v nh vua v dn chng trong x hi## 00709000000000301000450000100130000000200240001300500180003700500130005500700370 00680080005001050090011001100100005001210110015001260120026001410150039001670220 00400206082000400210016000300214013000700217014001600224026000700240026001100247 181000600258019000500264019001300269020000900282021011600291#Bla, Hamvas#Minh t rit thing ling#Nguyn Hng Nhung#Bla, Hamvas#Hamvas Bla ; Nguyn Hng Nhung dch#^aH.#^aTri thc#2016#^a444tr.^b20cm#T sch Tinh hoa th gii#Tn sch ti ng Hungary: Scientia sacra#T.3#230#TN#372142#^a115000^b500b#372142#VV16.15512#M 312T#Vi?t#Dch Hungary#o Kit#Nhng lun gii ca tc gi v Kit gio, Sch P hc m v cc th tn, chng Kit v nhng vn v logic hp nht## 00841000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010016000650020015000810290015000960070016001110040 00800127008000500135009005600140010000500196011002700201021028900228020000700517 020000800524020000900532013000700541016000300548#372143#VV16.15513#VV16.15514#^a 50000^b2000b#Vi?t#915.9731#H100N#Nguyn B Chnh#H Ni ch nam#Guide de Hanoi# Nguyn B Chnh#Ti bn#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a147tr. : nh, bng^b21cm#Cm nang hng dn du lch v H Ni xa v i nhng tn gi v s bin i ca H Ni qua cc thi k lch s; h thng tn ph c c trnh by bng ting Php, ting Hn v ting Vit vi cc ch gii c th; nhng a ch c th mua sm, tiu khin, du ngon... ca t H thn h xa#a l#Du lch#Cm nang#372143#XH## 01130000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620020021000680070043000890220004001320220042001360050 01200178005001500190005001100205005001100216008000500227009001400232010000500246 01100210025101500410027202104030031302000090071602000050072502000040073002000090 0734016000300743005001500746013000700761#372144#VV16.15515#VV16.15516#^a64000^b 1000b#Vi?t#320.1209597#T450Q#T quc ni u sng#Long Nguyn, Ng Quang Dng, T rn Quyt...#T.2#Nhng "ct mc sng" kin cng trn bin#Long Nguyn#Ng Quang Dng#Trn Quyt#Thanh Hiu#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a255tr. : nh^b21cm#TTS gh i: Ban Tuyn gio Thnh u H Ni#Tuyn tp nhng bi vit, tc phm bo ch ca nhiu tc gi nhm chuyn ti n c gi nhng quan im, lp trng v ch quyt tm bo v vng chc ch quyn bin, o T quc; khc ho chn thc, sinh ng v cuc sng i thng, kin cng bm bin, tinh thn sn sng chin u bo v ch quyn bin o ca cc chin s hi qun, lc lng cnh st bin, k im ng, ng dn v ca ton dn tc#Lnh th#Bin#o#Bi vit#XH#Kiu ng Tu n#372144## 01111000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620020021000680070037000890220029001260220004001550050 01300159005000900172005001000181005002200191008000500213009001400218010000500232 01100150023701500410025202104030029302000090069602000050070502000040071002000090 0714016000300723005001600726013000700742#372145#VV16.15517#VV16.15518#^a64000^b 1000b#Vi?t#320.1209597#T450Q#T quc ni u sng#H Quang Li, Linh Nhi, ng L oan...#Hng v bin, o qu hng#T.3#H Quang Li#Linh Nhi#ng Loan#Nguyn T h Hi Phng#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a254tr.^b21cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Th nh u H Ni#Tuyn tp nhng bi vit, tc phm bo ch ca nhiu tc gi nhm chuyn ti n c gi nhng quan im, lp trng v ch quyt tm bo v vn g chc ch quyn bin, o T quc; khc ho chn thc, sinh ng v cuc sng i thng, kin cng bm bin, tinh thn sn sng chin u bo v ch quyn bi n o ca cc chin s hi qun, lc lng cnh st bin, kim ng, ng dn v ca ton dn tc#Lnh th#Bin#o#Bi vit#XH#Tng Ngc Thanh#372145## 01138000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620020021000680070043000890220004001320220056001360050 01700192005001000209005001100219005001000230008000500240009001400245010000500259 01100210026401500410028502104010032602000100072702000050073702000040074202000090 0746013000700755016000300762005001100765#372146#VV16.15519#VV16.15520#^a62000^b 1000b#Vi?t#320.1509597#T450Q#T quc ni u sng#Nguyn Th Thng, Hin Dung, T rn Chung...#T.1#Bin, o - Ch quyn thing ling ca T quc Vit Nam#Nguyn Th Thng#Hin Dung#Trn Chung#Qun Trn#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a250tr. : nh^ b21cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Thnh u H Ni#Tuyn tp nhng bi vit, tc ph m bo ch ca cc tc gi nhm chuyn ti n c gi nhng quan im, lp trn g v ch quyt tm bo v vng chc ch quyn bin, o T quc; khc ho chn thc, sinh ng v cuc sng i thng, kin cng bm bin, tinh thn sn sn g chin u bo v ch quyn bin o ca cc chin s hi qun, lc lng cnh st bin, kim ng, ng dn v ca ton dn tc#Ch quyn#Bin#o#Bi vit#3721 46#XH#Hong Chu## 00950000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820014000411810006000550020071000610070050001320050011001820050015001930050 01300208005002000221005001500241008000500256009001400261010000500275011002100280 01500770030102101860037802000100056402000100057402000080058402000100059201600030 0602013000700605#372147#VV16.15521#VV16.15522#^b400b#Vi?t#331.870959731#C455#C ng on vin chc H Ni 20 nm xy dng v pht trin (1996 - 2016)#B.s.: V Ki m Sn, Nguyn Th Dn, ng Vn Hi...#V Kim Sn#Nguyn Th Dn#ng Vn Hi#B i Th Thanh Giang#Trn Trung Sn#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a299tr. : nh^b21cm#T TS ghi: Lin on Lao ng thnh ph H Ni. Cng on vin chc thnh ph#Khi qut v lch s ra i ca t chc cng on vin chc. Qu trnh hot ng ca t chc cng on vin chc tnh H Ty v thnh ph H Ni thi k 1996 - 7/200 8 v t 2008 n nay#Cng on#Vin chc#Lch s#1996-2016#XH#372147## 01212000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820014000411810006000550020047000610070047001080050013001550050012001680050 01100180005001600191005001600207008000500223009001400228010000500242011002100247 01500810026802104990034902000100084802000080085802000100086601300070087601600030 0883#VV16.15523#VV16.15524#372148#^b350b#Vi?t#331.870959731#L302S#Lch s cng on huyn Phc Th (1945 - 2015)#B.s.: Cao Duy Bin, Trn Vn m, V Th Ho...# Cao Duy Bin#Trn Vn m#V Th Ho#Nguyn Vn Cng#Nguyn Vn Hanh#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a192tr. : nh^b21cm#TTS ghi: Lin on Lao ng thnh ph H Ni. Lin on Lao ng huyn Phc Th#Gii thiu v lch s v truyn thng ca i ng cng nhn, vin chc, ngi lao ng v t chc cng on huyn Phc Th (th nh ph H Ni) qua cc thi k bo v thnh qu cch mng, tin hnh khng chi n chng thc dn Php (1945 - 1954); xy dng ch ngha x hi v u tranh thn g nht nc nh (1954 - 1975); khi phc v pht trin kinh t - x hi, gp ph n bo v t quc (1975 - 1985); thc hin ng li i mi, pht trin kinh t th trng nh hng x hi ch ngha (1986 - 2015)#Cng on#Lch s#1945-2015 #372148#XH## 00657000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570010013000630020021000760070013000970080005001100090 01400115010000500129011002100134021022500155020000800380020000500388013000700393 016000300400#372149#VV16.15525#VV16.15526#^a96000^b600b#Vi?t#959.731#L106C#V K im Ninh#Lng C xa & nay#V Kim Ninh#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a175tr. : n h^b21cm#Khi qut v lch s vn ho dn gian lng C (x C Kh, huyn Thanh Oai, H Ni) vi cc ni dung gm: Lch s lng c, t chc x hi, c cu t c hc rung t qua a b, khoa c, kin trc nh , ngh truyn thng...#Lch s #Lng#372149#XH## 00907000000000313000450000100170000000200460001700300620006300500170012500700400 01420080005001820090041001870100005002280110015002330150061002480820004003090160 00300313013000700316014001700323026001100340026000700351026001100358181000600369 019000500375019000500380020002000385020001000405020002000415021015800435#Nathans on, Craig# hon thnh mc tiu cng vic v cuc sng#Hy c quyn sch ny v vch nn k hoch cho cuc i bn!#ng Hong Trung#Craig Nathanson ; ng Ho ng Trung dch#^aH.#^aKhoa hc x hi ; Cng ty Sch Dn tr#2016#^a242tr.^b21cm #Tn sch ting Anh: How to reach your goals in work and life#158#KT#372150#^a14 9000^b1000b#VV16.15528#372150#VV16.15527#250H#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cu c sng#B quyt thnh cng#Thng qua nhng cu chuyn ca mnh, tc gi mun tr uyn cm hng, thc y v chuyn ho t duy gip chng ta khm ph v sng vi am m s nghip ca mnh## 01077000000000313000450000100100000000200370001000300540004700500230010100700400 01240080005001640090041001690100005002100110031002150150031002460820008002770160 00300285013000700288014001700295026000700312026001100319026001100330181000600341 019000500347019000500352020001200357020000900369020002000378021036500398#Jacky T ai#Kin to thng hiu t khng n c#B quyt to dng thng hiu cho cng t y khi nghip#Nguyn Hong Phng Vy#Jacky Tai ; Nguyn Hong Phng Vy dch#^aH .#^aKhoa hc x hi ; Cng ty Sch Dn tr#2016#^a194tr. : hnh v, bng^b20cm#T n sch ting Anh: Brand zero#658.827#KT#372151#^a145000^b1000b#372151#VV16.155 29#VV16.15530#K305T#Vi?t#Dch#Thng hiu#Kin to#B quyt thnh cng#a ra b quy tc xy dng thng hiu cho cc cng ty khi nghip gm: Xc nh tng nh r thng hiu, mc ch chin lc ca thng hiu, hnh nh thng hi u, s khc bit trong thng hiu, m hnh kinh doanh to doanh thu, hot n g marketing hiu qu... cng nhng sai lm "kinh in" m cc cng ty khi nghi p vp phi khi xy dng thng hiu## 01043000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810007000570010012000640020028000760070039001040050018001430080 00500161009001800166010000500184011002100189021051700210020000900727020001000736 020000900746013000700755016000300762#372152#VV16.15531#VV16.15532#^a68000^b300b #Vi?t#320.014#NG454N#V Ngc Hoa#Ngn ng din vn chnh tr#V Ngc Hoa (ch.b.) , Nguyn Ngh Thanh#Nguyn Ngh Thanh#^aH.#^aKhoa hc x hi#2016#^a263tr. : nh ^b21cm#Khi qut v din vn v din vn chnh tr. Tm hiu v cu trc, phng php, cc tc t v kt t lp lun trong din vn chnh tr. Phn tch, m t cc bin php tu t ng m, tu t t vng, tu t ng ngha, tu t c php v tu t vn bn c s dng trong din vn chnh tr; cc gi tr vn ho trong din vn chnh tr ni chung v gi tr vn ho truyn thng trong din vn chnh tr ca Vit Nam ni ring cng nhng ngh thut din thuyt vi cc k thut v q uy trnh chun b c bi din thuyt tt#Din vn#Chnh tr#Ngn ng#372152#X H## 01038000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610020076000670070061001430050013002040050018002170050 01700235005001700252005002000269008000500289009001800294010000500312011003100317 01500840034802102250043202000200065702000080067702000170068501300070070201600030 0709#372153#VV16.15533#VV16.15534#^a78000^b300b#Vi?t#338.9597507#M450H#M hnh tng trng hng ti tng trng xanh vng Nam Trung B hin nay#Bi c Hng (ch.b.), L Th Hng Dng, Bi c Phi Hng...#Bi c Hng#L Th Hng Dng# Bi c Phi Hng#L Th Trng An#Hong Th Thu Hng#^aH.#^aKhoa hc x hi#201 6#^a335tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: Vin Hn lm Khoa hc x hi Vit Nam . Vin Khoa hc x hi vng Trung B#Tng quan v tng trng xanh. Trnh by th c trng tng trng kinh t vng Nam Trung B giai on 2001-2013 cng nhng nh hng v gii php chuyn i m hnh tng trng hng ti tng trng xanh ca vng n nm 2020#Tng trng kinh t#M hnh#Tng trng xanh#372153#XH## 00937000000000313000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200080 00381810007000460010017000530020096000700030017001660070017001830040030002000080 00500230009002100235010000500256011001500261015003000276021025100306020001100557 020000700568020001000575020001100585020001700596013000700613016000300620#VV16.15 535#372154#^a47000^b520b#Vi?t#342.597#PH121#Nguyn Mnh Hng#Phn nh thm qu yn gii quyt khiu ni hnh chnh v thm quyn xt x hnh chnh Vit Nam#S ch chuyn kho#Nguyn Mnh Hng#Ti bn c chnh sa, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a247tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Lut H Ni#Trnh by c s l lu n ca phn nh thm quyn gii quyt khiu ni hnh chnh v thm quyn xt x hnh chnh cng nh thc trng v gii php phn nh thm quyn gii quyt khi u ni hnh chnh v thm quyn xt x hnh chnh Vit Nam hin nay#Thm quyn #Xt x#Khiu ni#Hnh chnh#Sch chuyn kho#372154#XH## 00954000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810007000500010014000570020031000710030088001020070048001900050014002380050 01800252008000600270009001400276010000500290011002700295021031300322020000900635 020002200644013000700666016000300673#372155#VV16.15536#^a150000^b300b#Vi?t#581. 959749#TH552V#Hunh Vn Ko#Thc vt Vn quc gia Bch M#Cng trnh cho mng 25 nm thnh lp v pht trin Vn quc gia Bch M (1991 - 2016)#Hunh Vn Ko , Trn Thin n, Nguyn Vit Thng#Trn Thin n#Nguyn Vit Thng#^aHu#^ai h c Hu#2016#^a219tr. : nh, bng^b20cm#Khi qut lch s hnh thnh, iu kin t nhin v x hi cng mt s nt c trng ca Vn quc gia Bch M (tnh Tha Thin-Hu). Tm hiu v h thc vt v nm gm: Thm thc vt; nm, ru, dng x v h hng thn cn; thc vt c ht; cc loi thc vt qu him, c hu cn g nh danh lc thc vt ti y#Thc vt#Vn quc gia Bch M#372155#TN## 01069000000000301000450000100190000000200300001900500110004900500110006000700490 00710080018001200090059001380100005001970110026002020150088002280820004003160160 00300320013000700323014001600330026000700346026001100353026001100364181000600375 019000500381019000500386020002000391020001000411021034600421#Gold, Stuart Avery# Ping - Vt ao t ra bin ln#Thanh Tho#Hong Minh#Stuart Avery Gold ; Dch: Th anh Tho, Hong Minh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a276tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: Ping: The f rog in search for a new pond and on journey to the ocean#158#XH#372156#^a68000^ b3000b#372156#VV16.15537#VV16.15538#P311V#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sn g#Thng qua hnh trnh ca Ping, mt ch ch mun thot khi s t tng, tm ki m chn tri mi vi s chia s v gip t C, tc gi mun khch l nhng ai v ang chn bc cn dm mo him, u tranh vi nhng thch thc ca s tha y i thc hin chuyn hnh trnh bn trong bn thn trc khi theo ui mc tiu v hnh trnh cuc i## 01062000000000325000450000100180000000200150001800500210003300500110005400500090 00650070054000740080018001280090059001460100005002050110015002100150045002250820 00800270016000300278013000700281014001600288026001100304026001100315026000700326 18100060033301900050033901900050034402000110034902000150036002000170037502103440 0392#Frankl, Viktor E.#i tm l sng#ng Ngc Thanh Tho#Giang Thu#Ngc Hn#V iktor E. Frankl ; Bin dch: ng Ngc Thanh Tho...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a220tr.^b21cm#Tn sch t ing Anh: Man's search for meaning#150.195#XH#372157#^a68000^b2000b#VV16.15539# VV16.15540#372157#300T#Vi?t#Dch#Tm l hc#Tm l c nhn#Phn tch tm l#Bn g nhng kinh nghim trong thc t cuc sng ca mnh, tc gi nu ln nhng vn ni tm su sc ca con ngi, ngha, thc trch nhim trong s hin hu ca mnh, ng thi gii thiu nhng quan im trit hc ca tc gi i vi ph p cha tr tm l nhn ra gi tr cuc sng v vt qua nhng khng hong v tinh thn v th xc## 00985000000000313000450000100170000000200370001700500100005400700330006400800180 00970090059001150100005001740110031001790150059002100820009002690160003002780130 00700281014001600288026001100304026001100315026000700326181000600333019000500339 019000500344020000900349020000700358020001000365020002000375021027600395#Ibarra, Herminia#T duy lnh o - Hnh ng lnh o#Phng V#Herminia Ibarra ; Phn g V dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a239tr. : hnh v, bng^b21cm#Tn sch ting Anh: Act like a leader , think like a leader#658.4092#KT#372158#^a88000^b3000b#VV16.15542#VV16.15541#3 72158#T550D#Vi?t#Dch#Lnh o#T duy#Hnh ng#B quyt thnh cng#a ra cc g ii php gip cc nh lnh o m rng phm vi cng vic, gip ng gp ca h m ang tnh chin lc hn, ng thi a dng ho mng li quan h ca h kt n i vi tt c cc bn lin quan v gip h tr nn thoi mi, nng ng hn nhn g vn t c mc ch## 00459000000000205000450002600070000001900050000708200100001218100060002200200160 00280290016000440080006000600090006000660100005000720110029000770200008001060160 00300114021011900117013000700236020001000243#372159#Vi?t#769.56959#C455#Cng ng ASEAN#ASEAN community#^aS.l#^aS.n#2016#^a22tr. : tranh mu^b18x20cm#Tem th#X H#Gii thiu b tem chung v mt s thng tin v v tr a l, din tch, dn s , th , tin t... ca cc nc ASEAN#372159#Bu chnh## 00401000000000229000450002600070000001400150000701900050002208200110002718100060 00380020020000440030004000640070017000680080005000850090014000900100005001040110 01400109020001700123020000400140016000300144001001700147013000700164#372160#^a56 000^b110b#Vi?t#895.922134#M458K#Mt khong tri qu#Th#Trng nh Tuyt#^aH.#^ aNxb. H Ni#2016#^a95tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#Trng nh Tuyt#372160# # 00760000000000229000450002600070000001400070000701900050001408200080001918100060 00270020071000330070022001040080005001260090019001310100005001500110015001550200 00800170016000300178001001600181021031000197020001600507013000700523#372161#^b10 0b#Vi?t#079.597#312H#nh hng x hi ch ngha trong hot ng bo ch nc ta hin nay#Nguyn S Trung ch.b.#^aH.#^aCng an nhn dn#2016#^a247tr.^b21cm#B o ch#XH#Nguyn S Trung#Hot ng bo ch v nh hng x hi ch ngha trong hot ng bo ch nc ta. Thc trng nh hng x hi ch ngha trong hot ng bo ch nc ta v nhng vn t ra. Nhng nguyn tc c bn v gii p hp ch yu nhm bo m nh hng x hi ch ngha trong hot ng bo ch n c ta hin nay#nh hng XHCN#372161## 00768000000000301000450000200240000000500100002400500130003400500100004700500110 00570050009000680070038000770080018001150090059001330100005001920110021001970120 01800218082000600236016000300242013000700245014001600252026000700268181000800275 019000500283019000500288020002000293020001000313021014300323#Gieo nim tin cuc sng#Ngc Trn#ng Th Ho#Bch Thu#Hoa Phng#Thu Mai#Ngc Trn, ng Th Ho , Bch Thu...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a156tr. : nh^b21cm#Ht ging tm hn#158.1#XH#372162#^a42000 ^b1000b#372162#GI-205N#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#Tp hp nhng c u chuyn ngn n cha ngha ln lao ca s chia s, ng vin, truyn cm hng , im ta ca tinh thn v nim tin cuc sng## 00788000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340020027000410070035000680050012001030050007001150050011001220080018001330090 05900151010000500210011002100215020002000236016000300256019000500259005001400264 005001200278021016100290020001000451012001800461013000700479#372163#^a42000^b30 00b#Vi?t#158.1#NH556C#Nhng cu chuyn cuc sng#Nguyn Tho, L Lai, Lan Nguyn ...#Nguyn Tho#L Lai#Lan Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cn g ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a159tr. : nh^b21cm#Tm l hc ng dng#XH# Dch#ng Huy Hip#Nguyn Ngn#Gm nhng cu chuyn v nhng kha cnh khc nhau trong cuc sng, em n nhng bi hc kinh nghim qu gi, gip ngi c t c thnh cng trong cuc sng#Cuc sng#Ht ging tm hn#372163## 00869000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020021000400070036000610050010000970050011001070050010001180080018001280090 05900146010000500205011002100210020002000231016000300251019000500254005001400259 005001100273021024800284020001000532012001800542013000700560#372164#^a42000^b30 00b#Vi?t#158.1#V100Y#V ngha cuc sng#Bch Thu, Ngc Khanh, Tu Nng...#B ch Thu#Ngc Khanh#Tu Nng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a167tr. : nh^b21cm#Tm l hc ng dng#XH#Dch# Li Th Luyn#Hng Nhung#Gm nhng cu truyn ngn, nhng tng gin d gip c hng ta cm nhn li nhng gi tr ca tinh thn v cuc sng, tip thm ngun ng vin v sc mnh vt qua kh khn th thch, theo ui c m cuc i v vn ti cuc sng tt p hn#Cuc sng#Ht ging tm hn#372164## 00724000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340020040000410080018000810090059000990100005001580110015001630200020001780200 00700198016000300205019000500208021023400213020001000447012001800457013000700475 #372165#^a42000^b3000b#Vi?t#158.1#CH400L#Cho lng dng cm v tnh yu cuc sn g#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2 016#^a167tr.^b21cm#Tm l hc ng dng#Truyn#XH#Dch#Gm nhiu cu chuyn nh q ua bn s tm thy ngha v gi tr ln lao ca th thch, cm nhn c s k diu, v p thc s ca c m, ca bn lnh v lng dng cm t mang n nim lc quan, nim tin v tnh yu cuc sng#Cuc sng#Ht ging tm hn#3721 65## 00743000000000277000450000200300000000500090003000500080003900500120004700700230 00590080018000820090059001000100005001590110015001640120018001790820006001970160 00300203013000700206014001600213026000700229181000600236019000500242019000500247 020002000252020001000272021018300282#Cch ngh quyt nh hng i#Ngc Nh#An B nh#Hoi Nguyn#Bin dch: Ngc Nh...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a151tr.^b21cm#Ht ging tm hn#158.1# XH#372166#^a42000^b3000b#372166#C102N#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#T p hp nhng cu chuyn vi nhng bi hc c c rt qua thi gian v nhng tr i nghim qu bu ca nhiu th h, gip bn vt qua kh khn v t c thnh cng trong cuc sng## 00802000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020022000400070038000620050015001000050009001150050009001240080018001330090 05900151010000500210011001500215020002000230016000300250019000500253005000800258 005001100266021018600277020001000463020002000473013000700493#372167#^a42000^b20 00b#Vi?t#158.1#304T#im ta ca nim tin#Nguyn V Hng, Bch Chi, Thu Mai... #Nguyn V Hng#Bch Chi#Thu Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cn g ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a156tr.^b21cm#Tm l hc ng dng#XH#Dch#L an Anh#Trc Giang#Bao gm nhng cu chuyn v ngh lc, ch vn ln khc phc nhng kh khn v cch ng x mi ngi hiu em li nim tin to c nh ng thnh cng trong cuc sng v cng vic#Cuc sng#B quyt thnh cng#372167 ## 00834000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200040002918100060 00330020055000390070034000940050007001280050011001350050011001460080018001570090 05900175010000500234011002100239020002000260016000300280019000500283005001000288 021021800298020001000516005001100526013000700537#372168#^a120000^b4000b#Vi?t#15 8#T527C#Tuyn chn nhng cu chuyn hay nht ht ging tm hn#First News, L La i, Quang Kit...#L Lai#Quang Kit#Hng Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a335tr. : nh^b21cm#Tm l hc ng dng#XH#Dch#Ngc Trn#Tp hp nhng cu chuyn mang n nim lc quan, nim tin vo tnh yu cuc sng, t gip ngi c vt qua nhng tr ngi, th t hch trong cuc sng thng ngy nh mt mt, tn thng v tinh thn v tnh c m...#Cuc sng#First News#372168## 00952000000000313000450000100130000000200220001300300710003500500100010600500120 01160050008001280070039001360080018001750090059001930100005002520110032002570150 08700289082001000376016000300386013000700389014001600396026000700412181000600419 019000500425019000500430020002000435020001300455020001700468021015300485#Teo Aik Cher#Ti sao cn n gin?#Cm nang gip cc bn tr c mt cuc sng n gin v c mc ch hn#Vit Khoa#Vit Khng#An Bnh#Teo Aik Cher ; Bin dch: Vit Khoa...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a159tr. : tranh v, bng^b21cm#Tn sch ting Anh: Why simplify? : A teenager's guide to a simple and purposeful life#158.10835#XH#372169#^a42000^b2 000b#372169#T103S#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#K nng sng#Thanh thiu nin#Cu ng cp nhng b quyt cng nhng li khuyn rt thc t v v cng hu ch gip cc bn tr c cuc sng n gin v gt hi c nhiu thnh cng hn## 00786000000000277000450000100120000000200290001200300240004100500190006500700420 00840080018001260090059001440100005002030110026002080150041002340820007002750160 00300282013000700285014001600292026000700308181000600315019000500321019000500326 020000800331020001000339021015900349#Buzan, Tony#Ci thin nng lc tr no 2#Du y tr nng lc no b#Bi Th Ngc Hng#Tony Buzan ; Bi Th Ngc Hng bin d ch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit# 2016#^a190tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: Age-proof your brain#153.12#X H#372170#^a58000^b3000b#372170#C103T#Vi?t#Dch#Tr nh#Ci thin#Gii thiu cc kin thc chung v b no. Trnh by cc phng php bi b tr no, trit tiu cng thng, cha lnh tr no v 7 tun duy tr nng lc no b## 00996000000000337000450000100150000000200310001500300180004600500150006400500200 00790050010000990070066001090080018001750090059001930100005002520110031002570120 01800288015006600306082000700372016000300379013000700382014001600389026000700405 18100060041201900050041801900050042302000110042802000080043902000100044702000200 0457021018100477#Blanchard, Ken#Cn bng cng vic & cuc sng#Pht dnh cho bn #Edington, D.W.#Blanchard, Marjorie#Thin Kim#Ken Blanchard, D.W. Edington, Marj orie Blanchard ; Thin Kim dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a143tr. : nh, tranh v^b21cm#Pht dnh cho b n#Tn sch ting Anh: The one minute manager balances work and life#650.11#KT#3 72171#^a36000^b1000b#372171#C121B#Vi?t#Dch#Doanh nhn#Qun l#Thi gian#B quy t thnh cng#Nhng cu chuyn th v, thc t gip bn qun l tt thi gian, c n bng gia cng vic v ngh ngi c sc kho, t c thnh cng trong c ng vic, hnh phc trong cuc sng## 00792000000000289000450000100110000000200330001100300170004400500100006100700270 00710080018000980090059001160100005001750110015001800150076001950820007002710160 00300278013000700281014001700288026000700305181000700312019000500319019000500324 020001700329020001700346020000900363021013000372#Gray, John#n ng sao Ho - n b sao Kim#Tm li tnh yu#Bch Thu#John Gray ; Bch Thu dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a447tr.^b2 1cm#Tn sch ting Anh: Men are from Mars, women are from Venus : Starting over# 646.78#KT#372172#^a110000^b1000b#372172#105-O#Vi?t#Dch#Quan h gia nh#Quan h v chng#Hn nhn#Trnh by nhng nguyn nhn dn n xung t trong hn nhn cng nh cc k nng trong vic gi gn v vun p hnh phc gia nh## 01004000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200130002818100070 00410020047000480030058000950070033001530080018001860090059002040100005002630110 02100268020000800289020001000297016000300307019000500310001001400315021030900329 020001000638005001200648020004700660013000700707#372173#^a68000^b3000b#Vi?t#338 .76292092#KH455B#Khng bao gi l tht bi, tt c l th thch#T truyn Chung Ju Yung - Ngi sng lp tp on Huyndai#Chung Ju Yung ; L Huy Khoa dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a2 55tr. : nh^b21cm#Tiu s#T truyn#XH#Dch#Chung Ju Yung#Khm ph cuc i thn g trm v tnh cch th v ca cu thanh nin vng nng thn vi nhng bi hc l n v kht vng v dng kh cho mi c nhn, t hai bn tay trng tr thnh m t trong nhng doanh nhn ni ting nht trong lch s cc tp on cng nghip hng u Hn Quc v Chu - Tp on Huyndai#S nghip#L Huy Khoa#Chung Ju Yu ng, 1915-2001, Doanh nhn, Hn Quc#372173## 00879000000000265000450000100120000000200280001200500150004000700330005500800180 00880090059001060100005001650110022001700150048001920820007002400160003002470130 00700250014001700257026000700274181000800281019000500289019000800294020002000302 020002000322021027100342#Ziglar, Zig#Ngh thut bn hng bc cao#Vng Bo Long# Zig Ziglar ; Vng Bo Long dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a519tr. : bng^b21cm#Tn sch ting Anh: Sec rets of closing the sale#658.85#XH#372174#^a128000^b5000b#372174#NGH250T#Vi?t#D ch M#Ngh thut bn hng#B quyt thnh cng#Chia s nhng b quyt, ngh thu t bn hng nh: Phn tch tm l bn hng, im mu cht ca ngh thut bn hng , tr thnh nh bn hng chuyn nghip, mi lin h gia tr tng tng v b c tranh ngn t, nhng chi tit khng th b qua trong qu trnh bn hng...## 00559000000000289000450002600070000001400150000701900050002208200120002718100060 00390020011000450030004000560070049000600220005001090050014001140050016001280050 01400144005001400158005001400172008000500186009001100191010000500202011003100207 020001700238020000400255013000700259016000300266#372175#^a35000^b100b#Vi?t#895. 9221008#H561X#Hng xun#Th#Nguyn Th L, Dng Tuyt Lan, L Th T Anh...#T. 15#Nguyn Th L#Dng Tuyt Lan#L Th T Anh#V Thanh Vang#Linh Th Long#^aH.# ^aTh gii#2016#^a126tr. : nh chn dung^b19cm#Vn hc hin i#Th#372175#VH## 00612000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100070 00360020024000430030056000670070014001230220004001370050014001410040029001550080 01800184009004500202010000500247011003200252020001200284020000600296020000800302 020001400310016000300324013000700327#372176#^a26000^b5000b#Vi?t#372.623#NH556B# Nhng bi lm vn mu 3#Ph huynh, gio vin tham kho. Bi dng hc sinh gii# Trn Th Thn#T.2#Trn Th Thn#Ti bn c sa cha, b sung#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh ; Nh sch Thanh Trc#2016#^a203tr. : bng, tranh v^b24cm #Tp lm vn#Lp 3#Bi vn#Sch c thm#GK#372176## 00612000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100070 00360020024000430030056000670070014001230220004001370050014001410040029001550080 01800184009004500202010000500247011003200252020001200284020000600296020000800302 020001400310013000700324016000300331#372177#^a28000^b5000b#Vi?t#372.623#NH556B# Nhng bi lm vn mu 3#Ph huynh, gio vin tham kho. Bi dng hc sinh gii# Trn Th Thn#T.1#Trn Th Thn#Ti bn c sa cha, b sung#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh ; Nh sch Thanh Trc#2016#^a227tr. : bng, tranh v^b24cm #Tp lm vn#Lp 3#Bi vn#Sch c thm#372177#GK## 00600000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340020024000410030056000650070014001210220004001350050014001390040029001530080 01800182009004500200010000500245011002200250020001200272020000600284020000800290 020001400298013000700312016000300319#372178#^a32000^b5000b#Vi?t#807.6#NH556B#Nh ng bi lm vn mu 6#Ph huynh, gio vin tham kho. Bi dng hc sinh gii#Tr n Th Thn#T.1#Trn Th Thn#Ti bn c sa cha, b sung#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tp. H Ch Minh ; Nh sch Thanh Trc#2016#^a251tr. : bng^b24cm#Tp lm vn #Lp 6#Bi vn#Sch c thm#372178#GK## 00593000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340020024000410030056000650070014001210220004001350050014001390040029001530080 01800182009004500200010000500245011001500250020001200265020000600277020000800283 020001400291013000700305016000300312#372179#^a32000^b5000b#Vi?t#807.6#NH556B#Nh ng bi lm vn mu 7#Ph huynh, gio vin tham kho. Bi dng hc sinh gii#Tr n Th Thn#T.1#Trn Th Thn#Ti bn c sa cha, b sung#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tp. H Ch Minh ; Nh sch Thanh Trc#2016#^a271tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 7# Bi vn#Sch c thm#372179#GK## 00593000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340020024000410030056000650070014001210220004001350050014001390040029001530080 01800182009004500200010000500245011001500250020001200265020000600277020000800283 020001400291013000700305016000300312#372180#^a34000^b5000b#Vi?t#807.6#NH556B#Nh ng bi lm vn mu 9#Ph huynh, gio vin tham kho. Bi dng hc sinh gii#Tr n Th Thn#T.1#Trn Th Thn#Ti bn c sa cha, b sung#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tp. H Ch Minh ; Nh sch Thanh Trc#2016#^a271tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 9# Bi vn#Sch c thm#372180#GK## 00595000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340020025000410030056000660070014001220220004001360050014001400040029001540080 01800183009004500201010000500246011001500251020001200266020000700278020000800285 020001400293013000700307016000300314#372181#^a36000^b5000b#Vi?t#807.6#NH556B#Nh ng bi lm vn mu 10#Ph huynh, gio vin tham kho. Bi dng hc sinh gii#T rn Th Thn#T.1#Trn Th Thn#Ti bn c sa cha, b sung#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh ; Nh sch Thanh Trc#2016#^a319tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 1 0#Bi vn#Sch c thm#372181#GK## 00595000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340020025000410030056000660070014001220220004001360050014001400040029001540080 01800183009004500201010000500246011001500251020001200266020000700278020000800285 020001400293013000700307016000300314#372182#^a36000^b5000b#Vi?t#807.6#NH556B#Nh ng bi lm vn mu 11#Ph huynh, gio vin tham kho. Bi dng hc sinh gii#T rn Th Thn#T.1#Trn Th Thn#Ti bn c sa cha, b sung#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh ; Nh sch Thanh Trc#2016#^a275tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 1 1#Bi vn#Sch c thm#372182#GK## 00831000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820009000511810006000600010019000660020066000850070065001510050015002160050 01200231008001800243009002300261010000500284011002500289021016300314020001000477 020000900487020001800496013000700514016000300521019000500524#372183#VL16.02295#V L16.02296#^a138000^b3000b#Vi?t#615.8222#B300Q#Katsusuke Serizawa#B quyt bm h uyt cha bnh th gin gn ct dng sinh sc kho#Katsusuke Serizawa ; Phm Ki m Thch bin dch ; Trng Thn h..#Phm Kim Thch#Trng Thn#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a231tr. : hnh v^b29cm#Trnh by phng php bm huyt cha tr cc chng bnh thng gp. Gii thch 200 huyt o ch cht tr n c th v nhng kin thc c bn i vi tng huyt o#Bm huyt#iu tr#Ch m sc sc kho#372183#TN#Dch## 00557000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020020000540030052000740070021001260050008001470050012001550080 01800167009003400185010000500219011002700224020001000251020000600261020001400267 013000700281016000300288#372184#VL16.02297#^a36000^b2000b#Vi?t#372.6521#H419T#H c tt ting Anh 3#Da theo m hnh trng hc mi ti Vit Nam (VNEN)#i Li, Hng Nguyn#i Li#Hng Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch M inh#2016#^a102tr. : nh, bng^b30cm#Ting Anh#Lp 3#Sch c thm#372184#GK## 00557000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020020000540030052000740070021001260050008001470050012001550080 01800167009003400185010000500219011002700224020001000251020000600261020001400267 013000700281016000300288#372185#VL16.02298#^a49000^b2000b#Vi?t#372.6521#H419T#H c tt ting Anh 4#Da theo m hnh trng hc mi ti Vit Nam (VNEN)#i Li, Hng Nguyn#i Li#Hng Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch M inh#2016#^a142tr. : nh, bng^b30cm#Ting Anh#Lp 4#Sch c thm#372185#GK## 00557000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020020000540030052000740070021001260050008001470050012001550080 01800167009003400185010000500219011002700224020001000251020000600261020001400267 013000700281016000300288#372186#VL16.02299#^a59000^b2000b#Vi?t#372.6521#H419T#H c tt ting Anh 5#Da theo m hnh trng hc mi ti Vit Nam (VNEN)#i Li, Hng Nguyn#i Li#Hng Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch M inh#2016#^a150tr. : nh, bng^b30cm#Ting Anh#Lp 5#Sch c thm#372186#GK## 00552000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020020000490030052000690070021001210050008001420050012001500080 01800162009003400180010000500214011002700219020001000246020000600256020001400262 013000700276016000300283#372187#VL16.02300#^a50000^b2000b#Vi?t#428#H419T#Hc t t ting Anh 6#Da theo m hnh trng hc mi ti Vit Nam (VNEN)#i Li, Hng Nguyn#i Li#Hng Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2 016#^a174tr. : nh, bng^b30cm#Ting Anh#Lp 6#Sch c thm#372187#GK## 00748000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820019000411810006000600020068000660080018001340090023001520100005001750110 02500180021025800205020001500463020000800478020001000486013000700496016000300503 #372188#VL16.02301#VL16.02302#^b700b#Vi?t#338.76107050959779#F102B#Fahasa 40 nm hnh trnh pht trin v thnh cng 08.1976 - 08.2016#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a389tr. : nh mu^b27cm#Gii thiu v lch s hnh thnh v pht trin Cng ty C phn Pht hnh sch Tp. H Ch Minh (Fahasa) trong chng ng 30 nm u (1976 - 2005); s k tha v pht trin thng hiu vng (2006 - 2016) cng h thng nh sch Fahasa tui tr v tng lai...#Cng ti Fahasa#L ch s#1976-2016#372188#XH## 00850000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820004000491810006000530020015000590030029000740070068001030050021001710050 01500192005001300207005001700220005001900237008001400256009002200270010000500292 01100310029701500700032802100940039802000110049202000110050301300070051401600030 0521#VL16.02303#372189#VL16.02304#^a88000^b300b#Vi?t#547#H401H#Ho hc hu c#S ch o to dc s i hc#B.s.: Nguyn Th nh Tuyt (ch.b.), Nguyn Vn Qu, L Th Giang...#Nguyn Th nh Tuyt#Nguyn Vn Qu#L Th Giang#Nguyn Ngc Min h#Nguyn Th M Ninh#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2016#^a263tr. : hnh v , bng^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y Dc - i hc Thi Nguyn. B mn Ho h c#Trnh by cc kin thc c bn i cng v ho hc hu c, hydrocarbon, dn cht hydrocarbon#Ho hu c#Gio trnh#372189#TN## 00996000000000349000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020035000600030040000950070053001350050021001880050 01900209005002200228005001600250008000500266009004800271010000500319011003100324 01500510035502101560040602000090056202000210057102000150059202000130060701300070 0620016000300627019001600630#VL16.02306#372190#VL16.02305#^a95000^b2000b#Vi?t#0 01#B308T#Bit tt tt chuyn trong thin h#Nhng cu hi b ch dnh cho thiu nhi#Dch: Nguyn Th Ngn Linh... ; Nguyn Thu ng h..#Nguyn Th Ngn Linh#Ng uyn Th Hng H#Nguyn Th Thu Nguyt#Nguyn Thu ng#^aH.#^aDn tr ; Trung t m Vn ho Ngn ng ng Ty#2016#^a136tr. : nh, tranh v^b27cm#Nguyn tc: Tiu hc sinh thin h s ton tri o#Gii thiu cho cc em nhng cu chuyn th v t xa n nay trong cuc sng, trong mi lnh vc vn ho, khoa hc, lch s.. . khp mi ni trn th gii#Tri thc#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Sch hi p#372190#TN#Dch Trung Quc## 00528000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440010015000500020025000650030039000900070015001290080005001440090 01000149010000500159011003100164020000800195020002000203020001400223020001500237 013000700252016000300259#372191#VL16.02307#^a250000^b2000b#Vi?t#540#L126G#L ng Khng#Ly gc siu tc mn ho#Dng cho hc sinh n thi THPT Quc gia#L n g Khng#^aH.#^aDn tr#2016#^a293tr. : hnh v, bng^b27cm#Ho hc#Trung hc ph thng#Sch c thm#Sch luyn thi#372191#TN## 01248000000000337000450002600070000002600110000701400060001801900050002408200090 00291810006000380020127000440070059001710050014002300050020002440050020002640050 02300284005001400307008001000321009001800331010000500349011002600354015005700380 02103970043702000230083402000080085702000100086502000180087502000070089301300070 0900016000300907#372192#VL16.02308#^b80b#Vi?t#378.0071#K600Y#K yu hi ngh kho a hc nm 2016 o to gio vin Khoa S phm, Trng i hc Cn Th - Thnh qu , thch thc v nh hng#Nguyn Vn N, Nguyn Th Thu Thu, V Th Thanh Ph ng...#Nguyn Vn N#Nguyn Th Thu Thu#V Th Thanh Phng#Nguyn Trng Hng P hc#H Th Thu H#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a283tr. : minh ho^b27cm#TT S ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Cn Th#Gii thiu v Khoa S phm - Trng i hc Cn Th 50 nm xy dng v pht trin: V hot ng nghin cu khoa hc khoa s phm giai on 2011-2016, nhng nh gi ca cu sinh vin v chng trnh o to ngnh s phm sinh hc, vai tr ca cc d n gio dc quc t, nng cao cht lng o to gio vin, thc trng v mt s xut i vi cng tc o to gio vin Vit Nam hin nay...#Trng i hc Cn Th#o t o#Gio vin#Hi ngh khoa hc#K yu#372192#XH## 00635000000000313000450002600070000002600110000702000080001801400170002601900050 00430820008000481810006000560020030000620030039000920070015001310220004001460220 01000150008000500160009002600165010000500191011002600196020001000222020001400232 020001500246016000300261013000700264005001500271005001500286020002000301#372193# VL16.02309#Ho hc#^a250000^b2500b#Vi?t#546.076#L104C#Lm ch mn ho trong 30 ngy#Dng cho hc sinh n thi THPT quc gia#L ng Khng#T.2#Ho v c#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2016#^a447tr. : minh ho^b27cm#Ho v c#Sch c thm#S ch luyn thi#TN#372193#L ng Khng#L ng Khng#Trung hc ph thng## 00544000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020030000550030039000850070013001240050013001370080005001500090 02600155010000500181011002600186020000700212020001400219020001500233013000700248 016000300255020002000258#372194#VL16.02310#^a200000^b5000b#Vi?t#330.9597#L104C# Lm ch mn a trong 30 ngy#Dng cho hc sinh n thi THPT Quc gia#V Quc Lc h#V Quc Lch#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a334tr. : minh ho^b27cm#a l#Sch c thm#Sch luyn thi#372194#XH#Trung hc ph thng## 00956000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510050016000570020059000730070058001320080018001900090 02300208010000500231011002500236015005500261021017400316020000900490020000800499 02000070050702000520051401300070056601600030057300500120057600500110058800500100 0599005000900609#372195#VL16.02311#VL16.02312#^b1000b#Vi?t#294.3092#K600Y#Thch Gic Ton#K yu l tang i lo Ho thng php s Thch Gic Nhin#B.s.: Thch Gic Ton (ch.b.), Gic Nhng, Gic Tng...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H C h Minh#2016#^a323tr. : nh mu^b26cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. H Phi kht s#S lc tiu s ca ho thng Thch Gic Nhin. Cc bi iu vn, tng nim, cc bi truy tn v cu i tng nim, vng hoa knh ving v hnh nh l tang ca ho thng#o Pht#Tang l#K yu#Thch Gic Nhin, (1923-2015) , Ho thng, Vit Nam#372195#XH#Gic Nhng#Gic Tng#Gic Phc#Gic Ng## 00743000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820015000501810006000650010016000710020078000870070016001650080005001810090 01000186010000500196011001500201021020900216020001000425020002400435020000800459 013000700467016000300474#372196#VL16.02313#VL16.02314#^a250000^b500b#Vi?t#342.5 970602638#S400S#Dng Phc Hiu#So snh lut t tng hnh chnh nm 2015 vi lu t t tng hnh chnh nm 2010#Dng Phc Hiu#^aH.#^aT php#2016#^a387tr.^b27cm #So snh Lut t tng hnh chnh nm 2015 vi Lut hnh chnh nm 2010 vi nhng ni dung mi, sa i, b sung c th hin bng ch "nghing, m" thun li cho qu trnh tra cu, p dng lut vo thc tin#Php lut#Lut t tng hnh ch nh#So snh#372196#XH## 00820000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810006000520020081000580030076001390080005002150090018002200100 00500238011002200243015006300265013000700328016000300335021019900338020001800537 020001100555#372197#VL16.02315#VL16.02316#^b10050b#Vi?t#372.0119#C460S#C s tm l hc ca vic t chc hot ng gio dc theo m hnh trng hc mi#Ti liu th nghim o to gio vin tiu hc trnh cao ng v i hc#^aH.#^ai h c S phm#2016#^a148tr. : bng^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. D n m hnh trng hc mi#372197#XH#Trnh by nhng vn chung v tm l hc sinh t iu hc; mt s l thuyt v c im pht trin tm l hc sinh tiu hc; giao tip, nhm x hi v mi quan h lin nhn cch ca hc sinh tiu hc#Gio dc t iu hc#Tm l hc## 00825000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820006000431810007000490020054000560030076001100220004001860080005001900090 01800195010000500213011002600218015006300244021017100307020001800478020000800496 020001000504020001100514013000700525016000300532#372198#VL16.02317#VL16.02318#^b 10050b#Vi?t#372.1#PH561P#Phng php t chc cc hot ng gio dc tiu hc#T i liu th nghim o to gio vin tiu hc trnh cao ng v i hc#T.1#^ aH.#^ai hc S phm#2016#^a272tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. D n m hnh trng hc mi#Trnh by cc kin thc v k nng c bn v phng php t chc hot ng gio dc o c, gio dc m nhc, m thut tr ng tiu hc theo m hnh trng hc mi VNEN#Gio dc tiu hc#T chc#Hot ng#Gio trnh#372198#GT## 00890000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820006000431810007000490020054000560030076001100220004001860080005001900090 01800195010000500213011002600218015006300244021023600307020001800543020000800561 020001000569020001100579016000300590013000700593#372199#VL16.02319#VL16.02320#^b 10050b#Vi?t#372.1#PH561P#Phng php t chc cc hot ng gio dc tiu hc#T i liu th nghim o to gio vin tiu hc trnh cao ng v i hc#T.2#^ aH.#^ai hc S phm#2016#^a264tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. D n m hnh trng hc mi#Trnh by cc kin thc v k nng c bn v phng php t chc cc hot ng gio dc dc th cng - k thut, gio dc th cht, hot ng i Thiu nin Tin phong v Nhi ng H Ch Minh tiu hc t heo m hnh trng hc mi VNEN#Gio dc tiu hc#T chc#Hot ng#Gio trnh#G T#372199## 01075000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810007000520020036000590030076000950070069001710220004002400050 01400244005001600258005002000274005001400294005001600308008000500324009001800329 01000050034701100310035201500630038302102100044602000050065602000090066102000220 0670020001100692013000700703016000300710#372200#VL16.02321#VL16.02322#^b10050b#V i?t#372.7044#PH561P#Phng php dy hc ton tiu hc#Ti liu th nghim o to gio vin tiu hc trnh cao ng v i hc#B.s.: V Quc Chung (ch.b.), Nguyn Hoi Anh, Nguyn Th Thanh H...#T.1#V Quc Chung#Nguyn Hoi Anh#Nguy n Th Thanh H#Trn Ngc Lan#Nguyn Vn Mnh#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a156tr . : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. D n m hnh trng h c mi#Trnh by nhng kin thc c bn cho sinh vin ngnh s phm v phng ph p dy hc ton tiu hc, cu trc ni dung chng trnh v sch gio khoa to n tiu hc v mt s phng php dy hc ton tiu hc#Ton#Tiu hc#Phng ph p ging dy#Gio trnh#372200#GT## 01165000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810007000520020036000590030076000950070069001710220004002400050 01400244005001600258005002000274005001400294005001600308008000500324009001800329 01000050034701100310035201500630038302103000044602000050074602000090075102000220 0760020001100782016000300793013000700796#372201#VL16.02323#VL16.02324#^b10050b#V i?t#372.7044#PH561P#Phng php dy hc ton tiu hc#Ti liu th nghim o to gio vin tiu hc trnh cao ng v i hc#B.s.: V Quc Chung (ch.b.), Nguyn Hoi Anh, Nguyn Th Thanh H...#T.2#V Quc Chung#Nguyn Hoi Anh#Nguy n Th Thanh H#Trn Ngc Lan#Nguyn Vn Mnh#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a156tr . : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. D n m hnh trng h c mi#Trnh by nhng kin thc c bn cho sinh vin ngnh s phm v phng ph p dy hc ton tiu hc theo cc dng ch ca chng trnh mn ton tiu h c; hnh thc t chc, qun l v ng dng cng ngh thng tin trong dy hc to n v cc phng php nh gi hiu qu ging dy ton bc tiu hc#Ton#Tiu hc #Phng php ging dy#Gio trnh#GT#372201## 00963000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810007000520020042000590030076001010070051001770220004002280010 01400232005001300246008000500259009001800264010000500282011003100287015006300318 02101650038102000110054602000090055702000220056602000110058801300070059901600030 0606005001600609#372202#VL16.02325#VL16.02326#^b10050b#Vi?t#372.6044#PH561P#Ph ng php dy hc ting Vit tiu hc#Ti liu th nghim o to gio vin tiu hc trnh cao ng v i hc#B.s.: L Phng Nga, ng Kim Nga, Dng Th H ng#T.1#L Phng Nga#ng Kim Nga#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a200tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. D n m hnh trng hc mi#Tr nh by nhng vn chung v phng php dy hc ting Vit bc tiu hc; ph ng php dy hc hc vn; phng php t chc hot ng rn k nng c tiu h c#Ting Vit#Tiu hc#Phng php ging dy#Gio trnh#372202#GT#Dng Th Hn g## 00817000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400090002901900050 00380820009000431810007000520020042000590030076001010220004001770080005001810090 01800186010000500204011002600209015006300235021015700298020001100455020000900466 020002200475020002000497013000700517016000300524#VL16.02328#372203#VL16.02327#^b 10050b#Vi?t#372.6044#PH561P#Phng php dy hc ting Vit tiu hc#Ti liu t h nghim o to gio vin tiu hc trnh cao ng v i hc#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a260tr. : minh ha^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. D n M hnh trng hc mi#Trnh by phng php t chc cc hot ng rn k n ng vit ch, k nng vit vn bn, k nng nghe ni v phng php dy hc t ng - ng php tiu hc#Ting Vit#Tiu hc#Phng php ging dy#Ti liu th n ghim#372203#XH## 00870000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820007000431810007000500020056000570030076001130080005001890090018001940100 00500212011002600217015006300243021022200306020001800528020000800546016000300554 020002000557020000800577013000700585#372204#VL16.02329#VL16.02330#^b10050b#Vi?t# 372.12#PH561P#Phng php t chc lp hc theo m hnh trng hc mi#Ti liu t h nghim o to gio vin tiu hc trnh cao ng v i hc#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a114tr. : minh ha^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. D n M hnh trng hc mi#Trnh by mt s vn chung v m hnh trng hc mi V it Nam; t chc dy hc theo nhm; hi ng t qun hc sinh, hot ng v cng c thc y hi ng t qun hc sinh hot ng; s tham gia phi hp ca cng ng#Gio dc tiu hc#T chc#XH#Ti liu th nghim#Lp hc#372204## 00874000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820006000431810007000490020061000560030076001170080005001930090018001980100 00500216011002600221015006300247021018800310020001800498020000900516020000700525 020002200532013000700554016000300561020002000564#VL16.02331#VL16.02332#372205#^b 10050b#Vi?t#372.3#PH561P#Phng php dy hc cc mn v t nhin v x hi ti u hc#Ti liu th nghim o to gio vin tiu hc trnh cao ng v i h c#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a236tr. : minh ha^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. D n M hnh trng hc mi#Trnh by hnh thc t chc, phng php dy hc, phng tin dy hc cc mn v t nhin v x hi; tm hiu cch t ch c hc tp cc mn v t nhin, x hi, khoa hc, lch s v a l#Gio dc tiu hc#T nhin#X hi#Phng php ging dy#372205#XH#Ti liu th nghim## 00945000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820007000431810006000500020083000560030076001390080005002150090018002200100 00500238011002200243015006300265021027300328020001800601020000800619020001000627 016000300637020002000640013000700660#VL16.02333#VL16.02334#372206#^b10050b#Vi?t# 372.12#C460S#C s gio dc hc ca vic t chc hot ng gio dc theo m hnh trng hc mi#Ti liu th nghim o to gio vin tiu hc trnh cao ng v i hc#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a148tr. : bng^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. D n M hnh trng hc mi#Cung cp nhng kin thc c bn v qu trnh, nguyn tc, ni dung, phng php v hnh thc t chc gio dc tiu hc theo m hnh VNEN v hnh thnh nhng k nng tng ng, t c th thc h in tt nhng nhim v ca gio vin tiu hc theo m hnh trng hc mi ny#Gi o dc tiu hc#T chc#Hot ng#XH#Ti liu th nghim#372206## 00772000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820006000491810008000550010017000630020033000800070050001130050018001630080 00700181009001500188010000500203011002600208021021700234020001000451020001200461 020001100473013000700484016000300491#VL16.02335#372207#VL16.02336#^a70000^b300b #Vi?t#632.7#GI-108T#Nguyn Th Thanh#Gio trnh cn trng nng nghip#B.s.: Nguy n Th Thanh (ch.b.), Thi Th Ngc Lam#Thi Th Ngc Lam#^aVinh#^ai hc Vinh# 2016#^a310tr. : minh ha^b27cm#Nhng kin thc c bn v hnh thi c th, gii phu c th, phn loi, sinh sn v pht trin cn trng; sinh thi hc cn trn g v ng dng; su hi cy lng thc, cy thc phm, cy cng nghip v hi cy n qu#Cn trng#Nng nghip#Gio trnh#372207#GT## 01073000000000349000450002600070000001400070000701900050001408200120001918100070 00310020030000380030056000680070044001240080006001680090006001740100005001800110 02000185020001300205020000900218016000300227005001400230005001200244005001300256 00500160026900500210028501500600030602102850036601300070065102000110065802000160 0669020001000685020002800695#372208#^b100b#Vi?t#355.3409597#TH114T#Thm tnh hu ngh Vit - Lo#10 nm xy dng v trng thnh (19-7-2006 - 19-7-2016)#ng An h Dng, V Vn Phc, Cao Hng Phi...#^aS.l#^aS.n#2016#^a46tr. : nh^b27cm#Binh on 15#Xy dng#XH#ng Anh Dng#V Vn Phc#Cao Hng Phi#V Phc Nguyn#Vi Xay Sy Sng Chn#u ba sch ghi: Binh on 15. Cng ty Hp tc kinh t 385#Gm c c bi vit ca cc th h cn b, chin s v lch s xy dng v trng thnh ca Cng ty Hp tc kinh t 385 (Binh on 15); th hin tnh cm su m, on kt c bit, gn b keo sn m ng, Nh nc v nhn dn hai nc Vit - Lo khng ngng cng c, dy cng vun p#372208#Pht trin#Hp tc kinh t#2006-2 016#Cng ty Hp tc kinh t 385## 00392000000000205000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360020016000420080018000580090034000760100005001100110025001150120011001400200 01100151020001400162013000700176016000300183#372209#^a10000^b30000b#Vi?t#372.21 #M458N#Mt ngy ca Su#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016# ^a12tr. : tranh v^b28cm#Tp t mu#Tp t mu#Sch mu gio#372209#GK## 00734000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100060 00380010017000440020069000610030050001300070017001800080005001970090014002020100 00500216011002000221021022100241020001100462020000900473016000300482013000700485 #372210#^a99999^b1000b#Vi?t#495.92211#L527V#Hong Th Phng#Luyn vit ch p Linh Phng - Ni hi t v ta sng nt ch Vit#Tuyn chn cc bi vit - Bi d thi vit ch p#Hong Th Phng#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a84tr. : nh^b30c m#Tuyn chn v gii thiu nhng bi vit ca cc thy c gio vit ch p ni ting trn ton quc, cc bn th sinh tham d v ta sng trong cuc thi "Ch a i p no" do Trung tm luyn vit ch p Linh Phng t chc#Ting Vit#Tp vi t#XH#372210## 00733000000000253000450002600070000001400090000701900050001608200080002118100060 00290020021000350070044000560080005001000090011001050100005001160110027001210200 00900148016000300157015003800160021019600198013000700394005003900401004001800440 020002100458#372211#^b10000b#Vi?t#294.382#K312C#Kinh Ch thng tng#Phn vin N ghin cu Pht hc Vit Nam b.s.#^aH.#^aTn gio#2016#^a621tr., 8 tranh v^b27cm #o Pht#XH#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#Gii thiu Kinh ch thng t ng bao gm nhiu b kinh nh: Kinh A di , kinh Ph Mn, kinh Tm iu, kinh B t nh, kinh Dc s... Cc nghi thc tng nim v ni dung c th ca cc loi k inh #372211#Phn vin Nghin cu Pht hc Vit Nam#Ti bn ln th 2#Kinh Ch thng tng## 00683000000000241000450002600070000001900050000701400090001208200080002118100070 00290020017000360070044000530080005000970090011001020100005001130110034001180200 00900152016000300161015003800164021018000202005003900382020001300421013000700434 #372212#Vi?t#^b10000b#294.382#CH550K#Ch Kinh Tnh #Phn vin Nghin cu Pht hc Vit Nam b.s.#^aH.#^aTn gio#2016#^a377tr., 3 tranh v : bng^b27cm#o Ph t#XH#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#Gii thiu nghi thc tng kinh; Pht Thuyt Kinh i tha V lng th Trang Nghim Thanh Tnh Bnh ng Gic, Pht n i Kinh A Di , Pht Thuyt Kinh Qun V lng th Nh Lai...#Phn vin Nghin cu Pht hc Vit Nam#Kinh Tnh #372212## 00620000000000217000450002600070000001400070000701900050001408200080001918100060 00270020021000330080005000540090011000590100005000700110026000750200009001010200 02100110016000300131015006900134021019200203013000700395#372213#^b500b#Vi?t#294. 382#K312C#Kinh Ch thng tng#^aH.#^aTn gio#2016#^a550tr. : minh ha^b29cm# o Pht#Kinh Ch thng tng#XH#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. Phn vin Nghin cu Pht hc#Gii thiu Kinh Ch thng tng bao gm nhiu b kinh: Kinh A di , kinh Ph Mn, kinh Tm iu, kinh Bt nh, kinh Dc s... Cc nghi th c tng nim v ni dung c th ca cc loi kinh #372213## 00468000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020012000400070027000520220004000790050009000830050011000920080005001030090 01000108010000500118011002500123012001600148020000500164020000900169020001400178 013000700192016000300199#372214#^a79000^b2500b#Vi?t#372.7#B200H#B hc ton#B.s .: Hng Lam, Lng Ngn#T.1#Hng Lam#Lng Ngn#^aH.#^aDn tr#2016#^a25tr. : tr anh v^b29cm#B sch Diu k#Ton#Tiu hc#Sch c thm#372214#GK## 00468000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020012000400070027000520220004000790050009000830050011000920080005001030090 01000108010000500118011002500123012001600148020000500164020000900169020001400178 016000300192013000700195#372215#^a79000^b2500b#Vi?t#372.7#B200H#B hc ton#B.s .: Hng Lam, Lng Ngn#T.2#Hng Lam#Lng Ngn#^aH.#^aDn tr#2016#^a25tr. : tr anh v^b29cm#B sch Diu k#Ton#Tiu hc#Sch c thm#GK#372215## 00623000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350010023000410020046000640070023001100080005001330090011001380100005001490110 02100154021011200175020001100287020000900298020001300307020001500320020001200335 013000700347016000300354#372216#^a13500^b3000b#Vi?t#372.21#S450T#Nguyn Th Tha nh Huyn#S theo di cht lng chm sc, gio dc tr#Nguyn Th Thanh Huyn#^a H.#^aGio dc#2016#^a72tr. : bng^b27cm#Hng dn lp danh sch v theo di tnh hnh cht lng gio dc, chm sc nui dng tr trong trng mm non#Cht l ng#Gio dc#Nui dy tr#Trng mm non#S theo di#372216#XH## 00507000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020021000410030024000620070019000860050019001050080005001240090011001290100 00500140011003000145020001800175020001800193020001400211016000300225004001800228 013000700246#372217#^a9600^b45000b#Vi?t#372.21#B200K#B khm ph khoa hc#Dnh cho tr 4 - 5 tui#Nguyn Thanh Giang#Nguyn Thanh Giang#^aH.#^aGio dc#2016#^a 28tr. : nh, tranh v^b27cm#Gio dc mu gio#Tri thc khoa hc#Sch mu gio#GK #Ti bn ln th 2#372217## 00589000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100070 00370020044000440030051000880070047001390050017001860050021002030080005002240090 01100229010000500240011003000245020001000275020000600285020000800291020001400299 016000300313013000700316#372218#^a30000^b5000b#Vi?t#372.6521#PH309B#Phiu bi t p cui tun mn ting Anh lp 5#n luyn kin thc, k nng hc theo tun l ...# Th Ngc Hin (ch.b.), Trng Th Ngc Minh# Th Ngc Hin#Trng Th N gc Minh#^aH.#^aGio dc#2016#^a72tr. : hnh v, bng^b30cm#Ting Anh#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#GK#372218## 00550000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020024000510030039000750070034001140050012001480050013001600080 00500173009001100178010000500189011002900194020000900223020000600232020001000238 020001400248016000300262013000700265#372219#VL16.02337#^a20000^b800b#Vi?t#372.5 2#V460T#V thc hnh m thut 1#Ti liu th im - Cng ngh gio dc#H Ngc i (ch.b.), Phm Duy Anh#H Ngc i#Phm Duy Anh#^aH.#^aGio dc#2016#^a36tr. : hnh v, nh^b30cm#M thut#Lp 1#Thc hnh#Sch th im#GK#372219## 00550000000000277000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200070 00381810006000450020024000510030039000750070034001140050012001480050013001600080 00500173009001100178010000500189011002900194020000900223020000600232020001000238 020001400248016000300262013000700265#VL16.02338#372220#^a20000^b750b#Vi?t#372.5 2#V460T#V thc hnh m thut 2#Ti liu th im - Cng ngh gio dc#H Ngc i (ch.b.), Phm Duy Anh#H Ngc i#Phm Duy Anh#^aH.#^aGio dc#2016#^a40tr. : hnh v, nh^b30cm#M thut#Lp 2#Thc hnh#Sch th im#GK#372220## 00546000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020024000510030039000750070034001140050012001480050013001600080 00500173009001100178010000500189011002500194020000900219020000600228020001000234 020001400244013000700258016000300265#372221#VL16.02339#^a40000^b650b#Vi?t#372.5 2#V460T#V thc hnh m thut 3#Ti liu th im - Cng ngh gio dc#H Ngc i (ch.b.), Phm Duy Anh#H Ngc i#Phm Duy Anh#^aH.#^aGio dc#2016#^a28tr. : tranh v^b42cm#M thut#Lp 3#Thc hnh#Sch th im#372221#GK## 00889000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020070000520030035001220070073001570050015002300080005002450090 01100250010000500261011002600266020001800292020001800310020001500328016000300343 005001600346005002100362005001800383004001800401021014900419013000700568#372222# VL16.02340#^a56000^b6000b#Vi?t#372.21#C101B#Cc bi tp pht trin vn ng v tr chi vn ng cho tr mu gio#Theo chng trnh Gio dc mm non#Hong Th Dinh, Nguyn Th Hin, Nguyn Th Bch Tho, Nguyn Thu Dng#Hong Th Dinh#^a H.#^aGio dc#2016#^a167tr. : tranh v^b27cm#Gio dc mu gio#Tr chi vn ng #Sch gio vin#XH#Nguyn Th Hin#Nguyn Th Bch Tho#Nguyn Thu Dng#Ti b n ln th 1#Trnh by cc ni dung pht trin vn ng cho tr mu gio cng cc bi tp lin quan n pht trin vn ng v tr chi vn ng cho tr mu gio #372222## 01065000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020084000520030015001360070058001510050013002090050013002220050 01900235005001800254005001500272004001800287008000500305009001100310010000500321 01100310032602102830035702000180064002000220065802000220068002000150070201300070 0717016000300724#372223#VL16.02341#^a37500^b3000b#Vi?t#372.21#H561D#Hng dn t chc thc hin cc hot ng gio dc trong trng mm non theo ch #Tr 4 - 5 tui#L Thu Hng (ch.b.), Phm Mai Chi, Trn Th Ngc Trm...#L Thu Hng#P hm Mai Chi#Trn Th Ngc Trm#Bi Th Kim Tuyn#Lng Th Bnh#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a191tr. : hnh v, bng^b27cm#Trnh by nhng vn chu ng v hot ng gio dc tch hp. Hng dn thc hin ni dung chng trnh v t chc thc hin cc hot ng gio dc trong trng mm non cho tr 4 - 5 tui theo ch : trng mm non, bn thn, gia nh, ngh nghip, thc vt, ng v t, giao thng...#Gio dc mu gio#Chng trnh gio dc#Phng php ging dy#S ch gio vin#372223#XH## 00783000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020058000510220004001090040042001130080005001550090011001600100 00500171011002600176015003300202021015800235020000800393020000900401020001800410 020000600428020002200434020001500456016000300471013000700474#372224#VL16.02342#^ a30000^b5000b#Vi?t#707.1#T103L#Ti liu hng dn gio vin cc hot ng gio dc lp 7#T.1#Ti bn ln th 1, c chnh l v b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a1 68tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Mt s vn chung v h ot ng gio dc v hng dn t chc cc hot ng gio dc lp 7 trong m hn h trng hc mi Vit Nam: m nhc, m thut, th dc#m nhc#M thut#Gio dc th cht#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#XH#372224## 00503000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020035000520030022000870070009001090050009001180080018001270090 03500145010000500180011001400185020001800199020000800217020001400225013000700239 016000300246#372225#VL16.02343#^a12000^b9000b#Vi?t#372.21#H419C#Hc ch theo ph ng php mi - ABC#Dnh cho tr mu gio#Vit Hoa#Vit Hoa#^aTp. H Ch Minh#^a Vn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a36tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Ch ci#S ch mu gio#372225#GK## 00947000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810008000460020035000540030035000890070058001240050022001820050013002040050 01800217005001400235005001400249008000500263009001100268010000500279011003000284 02102470031402000180056102000090057902000080058802000150059601600030061101300070 0614#372226#VL16.02344#^a30000^b3000b#Vi?t#372.21#GI-108A#Gio n t chc hot ng to hnh#Theo chng trnh Gio dc mm non#Nguyn Th Thanh Dung, o Th im, Nguyn Th Thu H...#Nguyn Th Thanh Dung#o Th im#Nguyn Th Thu H# Trn Th Hin#Phm Th Hin#^aH.#^aGio dc#2016#^a115tr. : hnh v, nh^b27cm#H ng dn gio vin mm non son gio n ging dy mn hc t chc hot ng to hnh cho hc sinh lp mu gio 3 - 4 tui theo tng ch c th: Trng mm no n, ch bn thn, gia nh, ngh nghip, th gii ng vt, thc vt, giao th ng...#Gio dc mu gio#To hnh#Gio n#Sch gio vin#XH#372226## 00952000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810008000460020044000540030035000980070058001330050022001910050013002130050 01800226005001400244005001400258008000500272009001100277010000500288011002100293 02102560031402000180057002000050058802000080059302000150060101600030061601300070 0619#372227#VL16.02345#^a30000^b3000b#Vi?t#372.21#GI-108A#Gio n t chc hot ng lm quen vi ton#Theo chng trnh Gio dc mm non#Nguyn Th Thanh Dung, o Th im, Nguyn Th Thu H...#Nguyn Th Thanh Dung#o Th im#Nguyn Th Thu H#Trn Th Hin#Phm Th Hin#^aH.#^aGio dc#2016#^a102tr. : nh^b27cm#H ng dn gio vin mm non son gio n ging dy mn hc t chc hot ng lm quen vi ton cho hc sinh lp mu gio 3 - 4 tui theo tng ch c th: Tr ng mm non, ch bn thn, gia nh, ngh nghip, th gii ng vt, thc vt, giao thng...#Gio dc mu gio#Ton#Gio n#Sch gio vin#XH#372227## 00961000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810008000460020047000540030035001010070058001360050022001940050013002160050 01800229005001400247005001400261008000500275009001100280010000500291011002100296 02102590031702000180057602000080059402000080060202000150061001600030062501300070 0628#372228#VL16.02346#^a30000^b3000b#Vi?t#372.21#GI-108A#Gio n t chc hot ng lm quen vi vn hc#Theo chng trnh Gio dc mm non#Nguyn Th Thanh Du ng, o Th im, Nguyn Th Thu H...#Nguyn Th Thanh Dung#o Th im#Nguyn Th Thu H#Trn Th Hin#Phm Th Hin#^aH.#^aGio dc#2016#^a112tr. : nh^b27c m#Hng dn gio vin mm non son gio n ging dy mn hc t chc hot ng l m quen vi vn hc cho hc sinh lp mu gio 3 - 4 tui theo tng ch c th : Trng mm non, ch bn thn, gia nh, ngh nghip, th gii ng vt, th c vt, giao thng...#Gio dc mu gio#Vn hc#Gio n#Sch gio vin#XH#372228# # 01021000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810008000460020069000540030035001230070058001580050022002160050013002380050 01800251005001400269005001400283008000500297009001100302010000500313011002100318 02102730033902000180061202000090063002000110063902000080065002000150065801300070 0673016000300680#372229#VL16.02347#^a30000^b3000b#Vi?t#372.21#GI-108A#Gio n t chc hot ng khm ph khoa hc v mi trng xung quanh#Theo chng trnh Gi o dc mm non#Nguyn Th Thanh Dung, o Th im, Nguyn Th Thu H...#Nguyn Th Thanh Dung#o Th im#Nguyn Th Thu H#Trn Th Hin#Phm Th Hin#^aH.#^ aGio dc#2016#^a103tr. : nh^b27cm#Hng dn gio vin mm non son gio n gi ng dy t chc hot ng khm ph khoa hc v mi trng xung quanh cho hc sinh lp mu gio 3 - 4 tui theo tng ch c th: Trng mm non, ch bn th n, gia nh, ngh nghip, th gii ng vt, thc vt, giao thng...#Gio dc m u gio#Khoa hc#Mi trng#Gio n#Sch gio vin#372229#XH## 00827000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460010021000520020097000730070021001700220004001910040018001950080 00500213009001100218010000500229011003100234021020000265020000800465020001800473 020001500491013000700506016000300513005002100516#372230#VL16.02348#^a58000^b200 0b#Vi?t#372.21#L123K#Nguyn Th nh Tuyt#Lp k hoch v thit k gio n t ch c cc hot ng cho tr mm non trong lp ghp 3 - 5 tui#Nguyn Th nh Tuyt# Q.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a215tr. : hnh v, bng^b27cm#Hng dn gio vin lp k hoch v thit k gio n t chc cc hot ng cho tr mm non trong lp ghp 3 - 5 tui vi cc ch : Trng mm non, bn thn, gia n h, ngh nghip, th gii ng vt#Gio n#Gio dc mu gio#Sch gio vin#37223 0#XH#Nguyn Th nh Tuyt## 00865000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460010021000520020097000730070021001700220004001910040018001950080 00500213009001100218010000500229011003100234021023800265020000800503020001800511 020001500529016000300544013000700547005002100554#372231#VL16.02349#^a52000^b200 0b#Vi?t#372.21#L123K#Nguyn Th nh Tuyt#Lp k hoch v thit k gio n t ch c cc hot ng cho tr mm non trong lp ghp 3 - 5 tui#Nguyn Th nh Tuyt# Q.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a186tr. : hnh v, bng^b27cm#Hng dn gio vin lp k hoch v thit k gio n t chc cc hot ng cho tr mm non trong lp ghp 3 - 5 tui vi cc ch : Th gii thc vt, giao thng, n c, khng kh v mt s hin tng t nhin, qu hng, trng tiu hc#Gio n# Gio dc mu gio#Sch gio vin#XH#372231#Nguyn Th nh Tuyt## 00783000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020058000510220004001090040042001130080005001550090011001600100 00500171011002600176015003300202021015800235020000800393020000900401020001800410 020000600428020002200434020001500456013000700471016000300478#372232#VL16.02350#^ a32500^b5000b#Vi?t#707.1#T103L#Ti liu hng dn gio vin cc hot ng gio dc lp 7#T.2#Ti bn ln th 1, c chnh l v b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a1 80tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Mt s vn chung v h ot ng gio dc v hng dn t chc cc hot ng gio dc lp 7 trong m hn h trng hc mi Vit Nam: m nhc, m thut, th dc#m nhc#M thut#Gio dc th cht#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#372232#XH## 00548000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020032000500030016000820220004000980040040001020080005001420090 01100147010000500158011002600163015003300189020000800222020000700230020001700237 016000300254013000700257020000600264#372233#VL16.02351#^a25000^b60000b#Vi?t#900 #H561D#Hng dn hc khoa hc x hi 7#Sch th nghim#T.2#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a140tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B G io dc v o to#Lch s#a l#Sch thc nghim#GK#372233#Lp 7## 01065000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020084000520030015001360070058001510050013002090050013002220050 01900235005001800254005001500272004001800287008000500305009001100310010000500321 01100310032602102830035702000180064002000220065802000220068002000150070201300070 0717016000300724#372234#VL16.02352#^a35000^b3000b#Vi?t#372.21#H561D#Hng dn t chc thc hin cc hot ng gio dc trong trng mm non theo ch #Tr 3 - 4 tui#L Thu Hng (ch.b.), Phm Mai Chi, Trn Th Ngc Trm...#L Thu Hng#P hm Mai Chi#Trn Th Ngc Trm#Bi Th Kim Tuyn#Lng Th Bnh#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a167tr. : hnh v, bng^b27cm#Trnh by nhng vn chu ng v hot ng gio dc tch hp. Hng dn thc hin ni dung chng trnh v t chc thc hin cc hot ng gio dc trong trng mm non cho tr 3 - 4 tui theo ch : trng mm non, bn thn, gia nh, ngh nghip, thc vt, ng v t, giao thng...#Gio dc mu gio#Chng trnh gio dc#Phng php ging dy#S ch gio vin#372234#XH## 00990000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820007000511810006000580020088000640070059001520050015002110050020002260050 01100246005001700257005001300274008000500287009001100292010000500303011003100308 01500330033902101990037202000180057102000160058902000180060502000190062301300070 0642016000300649#372235#VL16.02353#VL16.02354#^a68000^b15000b#Vi?t#372.21#T103L #Ti liu bi dng thng xuyn cn b qun l v gio vin mm non nm hc 201 6 - 2017#Hong c Minh, Nguyn Th M Trinh (ch.b.), L M Dung...#Hong c Mi nh#Nguyn Th M Trinh#L M Dung#Nguyn i Dng# Thu Hng#^aH.#^aGio dc# 2016#^a227tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh by n hng vn chung v cng tc pht trin i ng cn b qun l v gio vin mm non, i mi qun l cht lng gio dc mm non v mt s vn v chuyn mn nghip v gio dc mm non#Gio dc mu gio#Cn b lnh o#Gio vin mm non# Ti liu bi dng#372235#XH## 01064000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820010000511810006000610020055000670030100001220070062002220050017002840050 01500301005001700316005001700333005001400350008000500364009001100369010000500380 01100260038502102530041102000090066402000060067302000220067902000150070101600030 0716013000700719#372236#VL16.02355#VL16.02356#^a50000^b10000b#Vi?t#372.52044#D1 12M#Dy m thut theo nh hng pht trin nng lc lp 1#Vn dng phng php mi ca d n h tr gio dc m thut tiu hc do Vng quc an Mch ti tr#N guyn Th Nhung (ch.b.), Nguyn Th Hu, Nguyn Qunh Nga...#Nguyn Th Nhung#Ng uyn Th Hu#Nguyn Qunh Nga#Ong Th Qu Nhm#L Thu Qunh#^aH.#^aGio dc#201 6#^a108tr. : minh ho^b27cm#Gii thiu nhng vn chung v dy - hc m thut theo phng php mi tiu hc. Cc quy trnh m thut theo phng php dy hc mi v gi t chc dy - hc m thut tch hp theo ch da trn ni dung chng trnh gio dc m thut hin hnh#M thut#Lp 1#Phng php ging dy#S ch gio vin#XH#372236## 01064000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820010000511810006000610020055000670030100001220070062002220050017002840050 01500301005001700316005001700333005001400350008000500364009001100369010000500380 01100260038502102530041102000090066402000060067302000220067902000150070101600030 0716013000700719#372237#VL16.02357#VL16.02358#^a50000^b10000b#Vi?t#372.52044#D1 12M#Dy m thut theo nh hng pht trin nng lc lp 2#Vn dng phng php mi ca d n h tr gio dc m thut tiu hc do Vng quc an Mch ti tr#N guyn Th Nhung (ch.b.), Nguyn Th Hu, Nguyn Qunh Nga...#Nguyn Th Nhung#Ng uyn Th Hu#Nguyn Qunh Nga#Ong Th Qu Nhm#L Thu Qunh#^aH.#^aGio dc#201 6#^a115tr. : minh ho^b27cm#Gii thiu nhng vn chung v dy - hc m thut theo phng php mi tiu hc. Cc quy trnh m thut theo phng php dy hc mi v gi t chc dy - hc m thut tch hp theo ch da trn ni dung chng trnh gio dc m thut hin hnh#M thut#Lp 2#Phng php ging dy#S ch gio vin#XH#372237## 01064000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820010000511810006000610020055000670030100001220070062002220050017002840050 01500301005001700316005001700333005001400350008000500364009001100369010000500380 01100260038502102530041102000090066402000060067302000220067902000150070101600030 0716013000700719#372238#VL16.02359#VL16.02360#^a50000^b10000b#Vi?t#372.52044#D1 12M#Dy m thut theo nh hng pht trin nng lc lp 3#Vn dng phng php mi ca d n h tr gio dc m thut tiu hc do Vng quc an Mch ti tr#N guyn Th Nhung (ch.b.), Nguyn Th Hu, Nguyn Qunh Nga...#Nguyn Th Nhung#Ng uyn Th Hu#Nguyn Qunh Nga#Ong Th Qu Nhm#L Thu Qunh#^aH.#^aGio dc#201 6#^a115tr. : minh ho^b27cm#Gii thiu nhng vn chung v dy - hc m thut theo phng php mi tiu hc. Cc quy trnh m thut theo phng php dy hc mi v gi t chc dy - hc m thut tch hp theo ch da trn ni dung chng trnh gio dc m thut hin hnh#M thut#Lp 3#Phng php ging dy#S ch gio vin#XH#372238## 01064000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820010000511810006000610020055000670030100001220070062002220050017002840050 01500301005001700316005001700333005001400350008000500364009001100369010000500380 01100260038502102530041102000090066402000060067302000220067902000150070101600030 0716013000700719#372239#VL16.02361#VL16.02362#^a50000^b10000b#Vi?t#372.52044#D1 12M#Dy m thut theo nh hng pht trin nng lc lp 4#Vn dng phng php mi ca d n h tr gio dc m thut tiu hc do Vng quc an Mch ti tr#N guyn Th Nhung (ch.b.), Nguyn Th Hu, Nguyn Qunh Nga...#Nguyn Th Nhung#Ng uyn Th Hu#Nguyn Qunh Nga#Ong Th Qu Nhm#L Thu Qunh#^aH.#^aGio dc#201 6#^a108tr. : minh ho^b27cm#Gii thiu nhng vn chung v dy - hc m thut theo phng php mi tiu hc. Cc quy trnh m thut theo phng php dy hc mi v gi t chc dy - hc m thut tch hp theo ch da trn ni dung chng trnh gio dc m thut hin hnh#M thut#Lp 4#Phng php ging dy#S ch gio vin#XH#372239## 01064000000000337000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820010000511810006000610020055000670030100001220070062002220050017002840050 01500301005001700316005001700333005001400350008000500364009001100369010000500380 01100260038502102530041102000090066402000060067302000220067902000150070101300070 0716016000300723#VL16.02363#372240#VL16.02364#^a50000^b10000b#Vi?t#372.52044#D1 12M#Dy m thut theo nh hng pht trin nng lc lp 5#Vn dng phng php mi ca d n h tr gio dc m thut tiu hc do Vng quc an Mch ti tr#N guyn Th Nhung (ch.b.), Nguyn Th Hu, Nguyn Qunh Nga...#Nguyn Th Nhung#Ng uyn Th Hu#Nguyn Qunh Nga#Ong Th Qu Nhm#L Thu Qunh#^aH.#^aGio dc#201 6#^a111tr. : minh ho^b27cm#Gii thiu nhng vn chung v dy - hc m thut theo phng php mi tiu hc. Cc quy trnh m thut theo phng php dy hc mi v gi t chc dy - hc m thut tch hp theo ch da trn ni dung chng trnh gio dc m thut hin hnh#M thut#Lp 5#Phng php ging dy#S ch gio vin#372240#XH## 00714000000000313000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020037000510030065000880070068001530050012002210050018002330050 01500251005000900266004001800275008000500293009001100298010000500309011002500314 020001800339020001000357020001400367016000300381020000900384013000700393#372241# VL16.02365#^a8500^b5000b#Vi?t#372.21#H419L#Hc liu ch qu hng - t nc #Theo cc lnh vc pht trin trong Chng trnh Gio dc mm non#L Th Lun, N guyn Th Thu H, Nguyn Th Nga ; Minh ho: Nagasawa#L Th Lun#Nguyn Th Thu H#Nguyn Th Nga#Nagasawa#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a16tr. : tra nh v^b27cm#Gio dc mu gio#Qu hng#Sch mu gio#GK#t nc#372241## 00704000000000313000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020037000510030065000880070063001530050012002160050015002280050 01300243005000900256004001800265008000500283009001100288010000500299011002500304 020001800329020001000347020000900357020001400366013000700380016000300387#372242# VL16.02366#^a8500^b7000b#Vi?t#372.21#H419L#Hc liu ch qu hng - t nc #Theo cc lnh vc pht trin trong Chng trnh Gio dc mm non#L Th Lun, N guyn Th Nga, V Yn Khanh ; Minh ho: Nagasawa#L Th Lun#Nguyn Th Nga#V Y n Khanh#Nagasawa#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a16tr. : tranh v^b27c m#Gio dc mu gio#Qu hng#t nc#Sch mu gio#372242#GK## 00681000000000301000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020034000510030065000850070064001500050016002140050013002300050 01200243005000900255004001800264008000500282009001100287010000500298011002500303 020001800328020000900346020001400355013000700369016000300376#372243#VL16.02367#^ a8500^b7000b#Vi?t#372.21#H419L#Hc liu ch th gii ng vt#Theo cc lnh vc pht trin trong Chng trnh Gio dc mm non#Hong Thu Hng, V Yn Khanh , L Th Lun ; Minh ho: Nagasawa#Hong Thu Hng#V Yn Khanh#L Th Lun#Naga sawa#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a16tr. : tranh v^b27cm#Gio dc m u gio#ng vt#Sch mu gio#372243#GK## 00746000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020025000520030065000770070095001420050020002370050019002570050 01200276005001400288005001500302004001800317008000500335009001100340010000500351 011002500356020001800381020000900399020001400408013000700422016000300429#VL16.02 368#372244#^a8500^b10000b#Vi?t#372.21#H419L#Hc liu ch bn thn#Theo cc l nh vc pht trin trong Chng trnh Gio dc mm non#Nguyn Th M Trinh, Chu Th Hng Nhung, Mai Th Mai, o Hong Mai ; Minh ho: Phng Duy Tng#Nguyn Th M Trinh#Chu Th Hng Nhung#Mai Th Mai#o Hong Mai#Phng Duy Tng#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a20tr. : tranh v^b27cm#Gio dc mu gio#Bn thn #Sch mu gio#372244#GK## 00758000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020037000520030065000890070084001540050012002380050014002500050 01300264005002100277005000900298004001800307008000500325009001100330010000500341 01100250034602000180037102000100038902000090039902000140040801300070042201600030 0429#372245#VL16.02369#^a8500^b10000b#Vi?t#372.21#H419L#Hc liu ch qu h ng - t nc#Theo cc lnh vc pht trin trong Chng trnh Gio dc mm non#L Th Lun, o Hong Mai, V Yn Khanh, Nguyn Th M Trinh ; Minh ho: Nagasa wa#L Th Lun#o Hong Mai#V Yn Khanh#Nguyn Th M Trinh#Nagasawa#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a16tr. : minh ho^b27cm#Gio dc mu gio#Qu h ng#t nc#Sch mu gio#372245#GK## 00595000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020030000410070057000710220004001280050020001320050019001520050016001710040 01800187008000500205009001100210010000500221011002500226020001800251020000500269 020000700274020001400281013000700295016000300302#372246#^a12000^b3000b#Vi?t#372 .21#B200V#B vi cc ch s t 1 n 10#Hong Th Thu Hng, Trn Th Ngc Trm, Phng Th Tng#Q.1#Hong Th Thu Hng#Trn Th Ngc Trm#Phng Th Tng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a28tr. : tranh v^b28cm#Gio dc mu gio#To n#Ch s#Sch mu gio#372246#GK## 00595000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020030000410070057000710220004001280050020001320050019001520050016001710040 01800187008000500205009001100210010000500221011002500226020001800251020000500269 020000700274020001400281016000300295013000700298#372247#^a11000^b3000b#Vi?t#372 .21#B200V#B vi cc ch s t 1 n 10#Hong Th Thu Hng, Trn Th Ngc Trm, Phng Th Tng#Q.2#Hong Th Thu Hng#Trn Th Ngc Trm#Phng Th Tng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a24tr. : tranh v^b28cm#Gio dc mu gio#To n#Ch s#Sch mu gio#GK#372247## 00904000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010013000620020048000750070013001230040018001360080 00500154009001100159010000500170011002200175021037600197020002000573020001000593 020001300603013000700616016000300623#VV16.15544#372248#VV16.15543#^a45000^b3000 b#Vi?t#027.8#H428#L Th Chinh#Hi - p v cng tc th vin trng ph thng# L Th Chinh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a295tr. : bng^b20cm#Gii p nhng cu hi ca cn b, gio vin th vin v cc vn chuyn mn, nghip v thng gp trong qu trnh tc nghip hng ngy, t b sung, m t, phn lo i, t chc vn ti liu, t chc b my tra cu... n phc v bn c, cng tc th mc, tuyn truyn gii thiu sch. Cung cp nhng kin thc, k nng cn th it trong hi thi cn b, gio vin th vin gii#Th vin trng hc#Nghip v# Sch hi p#372248#XH## 00725000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450010012000510020044000630030077001070070012001840040018001960080 00500214009001100219010000500230011002400235021013600259020001100395020000900406 020002200415013000700437016000300444#VV16.15545#372249#^a16500^b2000b#Vi?t#372. 6#M454T#H Ngc i#Mn ting Vit tiu hc: Cng ngh gio dc#nh hng l th uyt. Chng trnh v ni dung c bn cc lp mt - hai - ba#H Ngc i#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a91tr. : hnh v^b21cm#Tm hiu v phng php ging dy mn ting vit lp 1, lp 2 v lp 3: nh hng l thuyt, chng t rnh mn hc v ni dung c bn#Ting Vit#Tiu hc#Phng php ging dy#372249 #XH## 00504000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010011000650020037000760030035001130070011001480080 00500159009001100164010000500175011003000180020001800210020001200228013000700240 016000300247#372250#VV16.15546#VV16.15547#^a35000^b1330b#Vi?t#895.9223#A107E#Ca o Vn T#Anh em th bng v chuyn bay th v#Tp truyn ngn dnh cho thiu nhi #Cao Vn T#^aH.#^aGio dc#2016#^a159tr. : hnh v, nh^b21cm#Vn hc thiu nhi #Truyn ngn#372250#VH## 00744000000000265000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200110 00381810006000490010018000550020023000730070018000960040019001140080005001330090 01100138010000500149011003100154021025300185020001100438020000800449020001100457 013000700468016000300475#372251#VV16.15548#^a50000^b700b#Vi?t#495.922014#T550V# Nguyn Thin Gip#T vng hc ting Vit#Nguyn Thin Gip#Ti bn ln th 10#^a H.#^aGio dc#2016#^a339tr. : hnh v, bng^b21cm#Gii thiu khi qut v t vn g, t vng hc v vi nt v lch s t vng hc ting Vit. Vn nhn din v phn loi cc n v t vng ting Vit. C cu ng ngha ca t vng ting Vi t. S hnh thnh, tn ti v pht trin ca t vng ting Vit#Ting Vit#T vn g#Gio trnh#372251#GT## 01121000000000385000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820009000411810007000500010013000570020051000700070092001210050016002130050 01400229005001100243005001900254005001600273005001300289005001200302004001800314 00800050033200900110033701000050034801100210035302102610037402000090063502000100 0644020001000654020005200664020000900716013000700725016000300732#372252#VV16.155 49#VV16.15550#^b500b#Vi?t#371.2012#TH107T# Huy Quang#Thnh Th Thi Bnh - Ng i thy nhn hu, mu mc#Trn ng Suyn, Nguyn Hi H, Bi Vn Ba... ; B.s., tuyn chn: Huy Quang, L Hu Tnh#Trn ng Suyn#Nguyn Hi H#Bi Vn Ba#N guyn Ngha Trng#Nguyn nh Ch# Huy Quang#L Hu Tnh#Ti bn ln th 1#^aH .#^aGio dc#2016#^a265tr. : nh^b21cm#Tp hp cc bi vit ca nhiu th h hc tr, bn b, ng nghip, ngi thn vit v cuc i, s nghip v qu trnh c ng hin ca thy gio Thnh Th Thi Bnh, hiu trng trng HSP H Ni 2, c ng mt s nhng cm ngh, k c v t liu hnh nh v thy#Cuc i#S nghip#T hy gio#Thnh Th Thi Bnh, 1935-2007, thy gio, Vit Nam#Bi vit#372252#XH# # 00811000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820013000491810007000620010011000690020050000800070011001300080005001410090 01100146010000500157011001500162021030400177020001900481020001700500020001800517 013000700535016000300542#VV16.15551#VV16.15552#372253#^a63000^b600b#Vi?t#895.92 230109#TR527#L Nht K#Truyn ng thoi trong vn hc Vit Nam hin i#L Nh t K#^aH.#^aGio dc#2016#^a251tr.^b24cm#Gii thiu tnh hnh nghin cu v qua n im tip cn truyn ng thoi Vit Nam hin i. Nghin cu v cch hiu, di n trnh, cm hng hin thc, thng ip gio dc, nhn vt, ct truyn v ngh thut k chuyn, cht th, phong cch tiu biu v nhng ng gp ca truyn n g thoi Vit Nam hin i#Nghin cu vn hc#Vn hc hin i#Truyn ng thoi# 372253#VH## 00920000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810008000570010013000650020031000780030060001090070013001690040 01800182008000500200009001100205010000500216011003100221015003600252021030100288 020002000589020001100609013000700620016000300627#372254#VV16.15553#VV16.15554#^a 60000^b500b#Vi?t#621.381#GI-108T#V Quang Hi#Gio trnh in t cng nghip#S ch dng cho cc trng o to h Trung cp chuyn nghip#V Quang Hi#Ti bn l n th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a291tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: V Gio d c chuyn nghip#Gii thiu cc vt liu dng trong k thut in t cng nghip . Trnh by khi qut v cc linh kin in t tng t v in t s; cc b ch nh lu, khuych i, to tn hiu; cc b ngun v cm bin; mch iu khin th yristo; cc b bin tn v cc b iu khin lp trnh c (PLC) v ng dng#i n t cng nghip#Gio trnh#372254#GT## 00798000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810006000590020024000650070084000890050018001730050019001910050 01700210005001900227004001800246008000500264009001100269010000500280011003100285 021014600316020001600462020000800478013000700486016000300493#VV16.15555#VV16.155 56#372255#^a80000^b700b#Vi?t#620.10076#B103T#Bi tp c hc k thut#Nguyn Pho ng in (ch.b.), Nguyn Quang Hong, Nguyn Vn Khang, Nguyn Minh Phng#Nguyn Phong in#Nguyn Quang Hong#Nguyn Vn Khang#Nguyn Minh Phng#Ti bn ln t h 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a410tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by tm tt l th uyt, hng dn gii v li gii 436 bi tp c hc k thut v tnh hc vt rn , ng hc vt rn v ng lc hc vt rn#C hc k thut#Bi tp#372255#TN## 00998000000000337000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820009000491810008000580020027000660030034000930070058001270050014001850050 01500199005001600214005001900230005001500249004001800264008000500282009001100287 01000050029801100260030302102940032902000080062302000080063102000110063901300070 0650016000300657#VV16.15557#372256#VV16.15558#^a70000^b700b#Vi?t#306.4819#GI-10 8T#Gio trnh du lch vn ho#Nhng vn l lun v nghip v#Trn Thu Anh (c h.b.), Triu Th Vit, Nguyn Thu Thu...#Trn Thu Anh#Triu Th Vit#Nguyn Th u Thu#Phm Th Bch Thu#Phan Quang Anh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016# ^a271tr. : minh ho^b24cm#Trnh by nhng kin thc c bn v du lch vn ho. G ii thiu cc k nng nhn din v khai thc cc gi tr vn ho; xy dng, xc tin v bn chng trnh du lch vn ho; t chc v hng dn du lch vn ho.. . v cc k nng, nghip v du lch vn ho theo nh hng pht trin bn vng# Du lch#Vn ho#Gio trnh#372256#GT## 00889000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010012000660020094000780030017001720070012001890080 00500201009001100206010000500217011002600222021025100248020000700499020001000506 020001600516020000800532020000800540013000700548016000300555020001700558#372257# VV16.15559#VV16.15560#^a40000^b700b#Vi?t#378.198019#K600N# Vn ot#K nng ng ph vi stress trong hot ng hc tp theo tn ch ca sinh vin i hc s phm#Sch chuyn kho# Vn ot#^aH.#^aGio dc#2016#^a179tr. : minh ho^b24cm #C s l lun v k nng ng ph vi stress trong hot ng tn ch ca sinh vi n i hc s phm. Trnh by kt qu nghin cu thc trng v thc nghim v k nng ng ph vi stress trong hot ng hc tp theo tn ch ca sinh vin i hc s phm#Stress#Sinh vin#i hc s phm#Hc tp#Tn ch#372257#XH#Sch chuy n kho## 00749000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010018000660020023000840070042001070050015001490080 00500164009001100169010000500180011002200185021024300207020001100450020001200461 013000700473016000300480#372258#VV16.15561#VV16.15562#^a55000^b700b#Vi?t#495.92 2014#T550V#Nguyn Thin Gip#T vng hc ting Vit#Nguyn Thin Gip (ch.b.), V Th Minh H#V Th Minh H#^aH.#^aGio dc#2016#^a243tr. : bng^b24cm#Trnh b y kin thc v t vng v t vng hc; vn nhn din v phn loi cc n v t vng ting Vit; s hnh thnh, tn ti v pht trin ca t vng ting Vit; vn chun ho v s th hin t vng ting Vit trong cc loi t in#Ting Vit#T vng hc#372258#XH## 00747000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820008000491810008000570010012000650020024000770070062001010050019001630050 02100182008000500203009001100208010000500219011003100224021018000255020001300435 020001100448013000700459016000300466#VV16.15563#VV16.15564#372259#^a95000^b500b #Vi?t#621.382#GI-108T#Bi Minh T#Gio trnh thng tin s#Bi Minh T (ch.b.), H ong L Uyn Thc, Nguyn Duy Nht Vin#Hong L Uyn Thc#Nguyn Duy Nht Vin# ^aH.#^aGio dc#2016#^a219tr. : hnh v, bng^b24cm#Gii thiu chung v thng ti n. Trnh by kin thc v k thut s ho v nh dng tn hiu, m ho ngun v m ho knh, ghp knh v truyn dn tn hiu s, iu ch tn hiu s#Thng ti n s#Gio trnh#372259#GT## 00938000000000325000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020059000510070058001100050016001680050010001840050013001940050 01900207005001400226004001800240008000500258009001100263010000500274011002600279 01500420030502000180034702000090036502000090037401300070038301600030039002102190 0393#372260#VV16.15565#^a50000^b500b#Vi?t#372.18#H561D#Hng dn nh gi nng lc ca hc sinh cui cp tiu hc#B.s.: Nguyn c Minh (ch.b.), Trn Kiu, L Minh Chu...#Nguyn c Minh#Trn Kiu#L Minh Chu#Bi Th Phng Nga#Bi c T hip#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a182tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc Gio dc Vit Nam#Hc sinh tiu hc#nh gi#Kh nng#372260#XH#M t s vn chung v nng lc v nh gi nng lc ca hc sinh. Trnh by cu t rc mt s loi nng lc ca hc sinh cui cp tiu hc. Gii thiu b cng c v hng dn nh gi nng lc hc sinh cui cp tiu hc## 01061000000000313000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200090 00381810008000470020033000550030036000880070073001240050016001970050012002130050 01600225005001800241004001800259008000500277009001100282010000500293011003100298 021036700329020001700696020001300713020001100726013000700737016000300744#VV16.15 566#372261#^a42000^b700b#Vi?t#621.3815#GI-108T#Gio trnh k thut mch in t #Sch dng cho sinh vin h cao ng#ng Vn Chuyt (ch.b.), B Quc Bo, Phm Xun Khnh, Nguyn Vit Tuyn#ng Vn Chuyt#B Quc Bo#Phm Xun Khnh#Nguyn Vit Tuyn#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a223tr. : hnh v, bng^b24c m#Gm cc kin thc c bn v khuych i tn hiu nh dng Transistor lng cc - BJT, khuych i tn hiu nh dng Transistor trng - FET; ghp tng khuych i v cc mch khuych i c bit; khuych i cng sut; khuych i thut ton; ngun in mt chiu; dao ng iu ho; bin i tn hiu tng t - s v s - tng t; iu ch - tch sng - trn tn#K thut in t#Mch in t#G io trnh#372261#GT## 00897000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010013000650020028000780070042001060050021001480080 00500169009002700174010000500201011002900206015009700235021023700332020000800569 020001000577020001000587013000700597016000300604#VV16.15568#VV16.15567#372262#^a 33000^b1000b#Vi?t#657.8333#B103G#L Vit Thu#Bi ging k ton ngn hng#Ch.b. : L Vit Thu, Trng Th Hoi Linh#Trng Th Hoi Linh#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2016#^a235tr. : bng, s ^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Qu c dn. Vin Ngn hng Ti chnh. B mn Ngn hng thng mi#Tng quan v k to n ngn hng. Trnh by kin thc v k ton tin gi v giy t c gi, cho vay, thanh ton trong nc qua ngn hng, kinh doanh ngoi t, thanh ton quc t qu a ngn hng, k ton kt qu kinh doanh v vn ch s hu#K ton#Ngn hng#Bi ging#372262#KT## 00884000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820008000491810008000570010018000650020049000830070024001320080005001560090 02700161010000500188011002600193015005800219021028600277020001300563020000900576 020001100585013000700596016000300603#VV16.15570#372263#VV16.15569#^a95000^b700b #Vi?t#658.802#GI-108T#Trng nh Chin#Gio trnh truyn thng marketing tch h p (IMC)#Trng nh Chin ch.b.#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2016#^a676tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Marketing#Trnh by tng quan v truyn thng marketing tch hp; t chc hot ng truyn thng marketing; qu trnh truyn thng marketing v cc nhn t nh hng; nghin c u cng chng nhn tin trong hot ng truyn thng marketing; thit lp mc tiu v ngn sch truyn thng marketing...#Truyn thng#Tip th#Gio trnh#372263# GT## 01134000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810008000570020030000650070064000950050018001590050017001770050 01600194005002200210005001800232008000500250009002700255010000500282011002900287 01501050031602103180042102000110073902000110075001300070076101600030076802000130 0771020001200784#VV16.15571#VV16.15572#372264#^a102000^b500b#Vi?t#658.11#GI-108 T#Gio trnh khi s kinh doanh#Nguyn Ngc Huyn, Ng Th Vit Nga (ch.b.), Ngu yn Thu Thu...#Nguyn Ngc Huyn#Ng Th Vit Nga#Nguyn Thu Thu#Nguyn Th Ph ng Lan#Nguyn Hng Cng#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2016#^aX, 741tr. : mi nh ho^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Qun tr kinh doanh . B mn Qun tr kinh doanh tng hp#Trnh by kin thc v t duy, phng thc , quy trnh v chin lc khi s kinh doanh; chun b cc iu kin cn thit tr thnh nghip ch; hnh thnh, nh gi v la chn tng kinh doanh; lp k hoch kinh doanh; trin khai vic to lp doanh nghip; m bo cc ngun l c cn thit cho doanh nghip mi...#Kinh doanh#Gio trnh#372264#GT#Doanh nghip #Khi nghip## 00768000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480010018000550020031000730070018001040080005001220090027001270100 00500154011002200159021026400181020000800445020000800453020002200461020000900483 013000700492016000300499#372265#VV16.15573#^a250000^b500b#Vi?t#338.9597#TR115T# Nguyn Quang Thi#Trn tr i mi (1986 - 2015)#Nguyn Quang Thi#^aH.#^ai h c Kinh t Quc dn#2016#^a531tr. : bng^b24cm#Tp hp cc bi vit phn nh nhn g trn tr ca tc gi trong sut nhng nm i mi kinh t ca Vit Nam (1986 - 2015). Cc bi vit nghin cu nh v nn kinh t Vit Nam, chin lc pht tr in kinh t, chin lc u t v i mi t duy tin kp thi i#Kinh t# i mi#Chin lc pht trin#Bi vit#372265#XH## 00961000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820006000491810008000550010018000630020036000810070042001170050016001590080 00500175009002700180010000500207011003700212015007800249021029800327020001600625 020000900641020001100650013000700661016000300668#VV16.15575#372266#VV16.15574#^a 67000^b700b#Vi?t#337.1#GI-108T#Ng Th Tuyt Mai#Gio trnh hi nhp kinh t qu c t#Ch.b.: Ng Th Tuyt Mai, Nguyn Nh Bnh#Nguyn Nh Bnh#^aH.#^ai hc K inh t Quc dn#2016#^aXIII, 481tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i h c Kinh t Quc dn. Vin Thng mi v Kinh t quc t#Trnh by tng quan v l thuyt hi nhp kinh t quc t; s ra i v cc nguyn tc hot ng ca T chc Thng mi Th gii v Lin minh chu u; hi nhp kinh t ca Hip hi cc quc gia ng Nam v ng ; cc hip nh thng mi Vit Nam tham gia; hi nhp kinh t quc t ca Vit Nam#Kinh t quc t#Hi nhp#Gio trnh#372266#GT# # 00665000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820018000501810006000680020069000740070023001430050012001660080005001780090 01100183010000500194011002200199021012300221020001000344020001800354020001700372 013000700389016000300396#372267#VV16.15576#VV16.15577#^a86000^b3000b#Vi?t#344.5 970768202638#M458S#Mt s vn bn php quy v gio dc mm non trong giai on h in nay#C Th Thu tuyn chn#C Th Thu#^aH.#^aGio dc#2016#^a399tr. : bng^ b24cm#Gii thiu ni dung cc ngh nh, quyt nh, thng t, ch th ca Chnh ph, B Gio dc v o to v gio dc mm non#Php lut#Gio dc mu gio#Vn bn php qui#372267#XH## 00831000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810007000540020017000610070078000780050012001560050021001680050 01400189005002000203008000500223009001100228010000500239011003100244021023400275 020000500509020001700514013000700531016000300538#VV16.15578#VV16.15579#372268#^a 30000^b1538b#Vi?t#515#PH561P#Phng php tnh#T Vn inh (ch.b.), Nguyn Th L an Hng, o Xun Hng, Nguyn Trng Thanh#T Vn inh#Nguyn Th Lan Hng# o Xun Hng#Nguyn Trng Thanh#^aH.#^aGio dc#2016#^a108tr. : hnh v, bng^b2 4cm#Trnh by phng php gii cc bi ton v sai s; gii gn ng phng trn h v h phng trnh tuyn tnh; ni suy a thc v phng php bnh phng ti thiu; tch gn ng tch phn xc nh v gii gn ng phng trnh vi phn#To n#Phng php tnh#372268#TN## 01019000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810008000570010011000650020034000760070034001100050015001440080 00500159009002700164010000500191011003000196015010100226021037000327020002300697 020001100720013000700731016000300738#VV16.15581#VV16.15580#372269#^a62000^b1000 b#Vi?t#658.15#GI-108T#V Duy Ho#Gio trnh ti chnh doanh nghip#Ch.b.: V Duy Ho, Trn Minh Tun#Trn Minh Tun#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2016#^aXI, 4 26tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Vin Ngn hng - Ti chnh. B mn Ti chnh doanh nghip#Trnh by tng quan v ti chnh doa nh nghip; ri ro v doanh li; bo co v phn tch ti chnh doanh nghip; huy ng, chi ph v c cu vn ca doanh nghip; chnh sch c tc; qun l ti s n ngn hn ca doanh nghip; nh gi ti sn; u t di hn; k hoch ti chn h ngn hn; chng khon phi sinh; mua bn v sp nhp doanh nghip; m hnh tp on kinh t#Ti chnh doanh nghip#Gio trnh#372269#GT## 00862000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820004000491810008000530010014000610020028000750070034001030050012001370080 00500149009002700154010000500181011001500186015008200201021026300283020001700546 020001100563013000700574016000300581#372270#VV16.15582#VV16.15583#^a40000^b500b #Vi?t#331#GI-108T#V Hong Ngn#Gio trnh quan h lao ng#Ch.b.: V Hong Ngn , V Th Uyn#V Th Uyn#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2016#^a285tr.^b24cm#T TS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Kinh t v Qun l ngun nhn lc# Trnh by tng quan v quan h lao ng; cc ch th ca quan h lao ng; hp ng lao ng; thng lng tp th v tho c lao ng tp th; tranh chp lao ng v nh cng; quan h lao ng trong khu vc cng; quan h lao ng ti mt s nc trn th gii#Quan h lao ng#Gio trnh#372270#GT## 00568000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020017000520030024000690070030000930220004001230050015001270050 01400142004001800156008000500174009001100179010000500190011002600195020000500221 020000600226020001000232020001400242016000300256013000700259#372271#VV16.15584#^ a20000^b1000b#Vi?t#372.7#TH552H#Thc hnh ton 1#H tr hc bui th hai#Trn M inh Dng, Th Cng Danh#T.1#Trn Minh Dng#Th Cng Danh#Ti bn ln th 1#^aH.# ^aGio dc#2016#^a112tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm#GK# 372271## 00587000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020017000520030024000690070037000930220004001300050014001340050 02200148004001800170008000500188009001100193010000500204011003100209020000500240 020000600245020001000251020001400261013000700275016000300282#372272#VV16.15585#^ a20000^b1000b#Vi?t#372.7#TH552H#Thc hnh ton 3#H tr hc bui th hai#Trn V n Cho, Nguyn Th Thanh Tho#T.1#Trn Vn Cho#Nguyn Th Thanh Tho#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a140tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 3#Thc hn h#Sch c thm#372272#GK## 00633000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520070067000690220004001360050017001400050019001570050 01400176005001400190004001800204008000500222009001100227010000500238011003100243 020000500274020000600279020001000285020001400295013000700309016000300316#372273# VV16.15586#^a25000^b7000b#Vi?t#510.76#L527T#Luyn tp ton 6#Nguyn Huy Qunh, Trn Th Minh Thu, Phm Vn Qun, Nguyn Vn Ca#T.1#Nguyn Huy Qunh#Trn Th M inh Thu#Phm Vn Qun#Nguyn Vn Ca#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a14 3tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 6#Luyn tp#Sch c thm#372273#GK## 00643000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520070077000690220004001460050017001500050019001670050 01400186005001400200004001800214008000500232009001100237010000500248011003100253 020000500284020000600289020001000295020001400305016000300319013000700322#372274# VV16.15587#^a25000^b7000b#Vi?t#510.76#L527T#Luyn tp ton 6#Nguyn Huy Qunh ( ch.b.), Nguyn Th Thu Hng, Phm Vn Qun, Nguyn Vn Ca#T.2#Nguyn Huy Qunh# Trn Th Minh Thu#Phm Vn Qun#Nguyn Vn Ca#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc #2016#^a135tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 6#Luyn tp#Sch c thm#GK#37227 4## 00571000000000277000450002600110000002600070001102000140001801600030003201400160 00350190005000510820006000561810007000620020030000690070058000990050014001570050 01800171005001600189004001800205008000500223009001100228010000500239011003100244 020000500275020000600280013000700286#VV16.15588#372275#Sch c thm#GK#^a25000 ^b3000b#Vi?t#372.7#PH110T#Pht trin v nng cao ton 2#Trn Ngc Lan (ch.b.), N guyn Hng Quang, Nguyn Ngc Anh#Trn Ngc Lan#Nguyn Hng Quang#Nguyn Ngc An h#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a127tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 2#372275## 00628000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020030000520070081000820050014001630050018001770050018001950050 02000213004001800233008000500251009001100256010000500267011003100272020000500303 020000600308020001400314013000700328016000300335#372276#VV16.15589#^a29000^b300 0b#Vi?t#372.7#PH110T#Pht trin v nng cao ton 5#Trn Ngc Lan (ch.b.), Nguyn Hng Quang, Nguyn Thu Chung, Nguyn Th Thanh H#Trn Ngc Lan#Nguyn Hng Qu ang#Nguyn Thu Chung#Nguyn Th Thanh H#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016 #^a151tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#372276#GK## 00592000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020030000510070061000810220004001420050014001460050019001600050 01800179004001800197008000500215009001100220010000500231011003100236020000500267 020000600272020001400278016000300292013000700295#372277#VV16.15590#^a16000^b500 0b#Vi?t#372.7#T406C#Ton c bn v nng cao lp 2# Trung Hiu (ch.b.), Trn Th Kim Cng, Nguyn Hng Quang#T.1# Trung Hiu#Trn Th Kim Cng#Nguyn Hng Quang#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a109tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton #Lp 2#Sch c thm#GK#372277## 00623000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020030000510070071000810220004001520050017001560050012001730050 01800185005001300203004001800216008000500234009001100239010000500250011003100255 020000500286020000600291020001400297013000700311016000300318#372278#VV16.15591#^ a14500^b5000b#Vi?t#372.7#T406C#Ton c bn v nng cao lp 5#Nguyn nh Khu ( ch.b.), Tin t, Trn Th Ngc Lan, Hong Mai L#T.1#Nguyn nh Khu# Ti n t#Trn Th Ngc Lan#Hong Mai L#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a10 0tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#372278#GK## 00477000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020026000520070012000780220004000900050012000940040018001060080 00500124009001100129010000500140011003100145020000500176020000600181020001400187 013000700201016000300208#372279#VV16.15592#^a32900^b3000b#Vi?t#510.76#T406T#To n 8 c bn v nng cao#V Hu Bnh#T.1#V Hu Bnh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a219tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 8#Sch c thm#372279#GK## 00477000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020026000520070012000780220004000900050012000940040018001060080 00500124009001100129010000500140011003100145020000500176020000600181020001400187 013000700201016000300208#372280#VV16.15593#^a26400^b3000b#Vi?t#510.76#T406C#To n 9 c bn v nng cao#V Hu Bnh#T.1#V Hu Bnh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a208tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 9#Sch c thm#372280#GK## 00556000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020011000510030039000620070012001010220004001130050012001170040 01800129008000500147009001100152010000500163011003000168015003300198020000500231 020000600236020001400242013000700256016000300263#372281#VV16.15594#^a11000^b130 0b#Vi?t#372.7#T406L#Ton lp 2#Ti liu th im - Cng ngh gio dc#H Ngc i#T.1#H Ngc i#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a87tr. : hnh v, bng ^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 2#Sch c thm#372281#GK## 00548000000000289000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200060 00311810006000370020011000430030039000540070012000930220004001050050012001090040 01800121008000500139009001100144010000500155011003000160015003300190020000500223 020000600228020001400234013000700248016000300255#372282#VV16.15595#^b1000b#Vi?t# 372.7#T406L#Ton lp 3#Ti liu th im - Cng ngh gio dc#H Ngc i#T.1#H Ngc i#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a83tr. : hnh v, bng^b24cm# TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 3#Sch c thm#372282#GK## 00615000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020019000510030019000700070065000890220004001540050012001580050 01400170005001200184005001600196008000500212009001100217010000500228011002500233 020000500258020000600263020000800269020001400277013000700291016000300298#372283# VV16.15596#^a27000^b1500b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp ton lp 1#Cng ngh gio d c#H Ngc i (ch.b.), L Thu Hng, L Vn Mnh, Nguyn Th Thu#T.1#H Ngc i#L Thu Hng#L Vn Mnh#Nguyn Th Thu#^aH.#^aGio dc#2016#^a99tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#372283#GK## 00615000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020019000510030019000700070065000890220004001540050012001580050 01400170005001200184005001600196008000500212009001100217010000500228011002500233 020000500258020000600263020000800269020001400277016000300291013000700294#372284# VV16.15597#^a27000^b1500b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp ton lp 1#Cng ngh gio d c#H Ngc i (ch.b.), L Thu Hng, L Vn Mnh, Nguyn Th Thu#T.2#H Ngc i#L Thu Hng#L Vn Mnh#Nguyn Th Thu#^aH.#^aGio dc#2016#^a83tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#GK#372284## 00614000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020026000520070045000780220004001230050016001270050014001430050 01300157004001800170008000500188009001100193010000500204011003000209012001800239 020000500257020000600262020000800268020001400276013000700290016000300297#372285# VV16.15598#^a20000^b3000b#Vi?t#510.76#T550L#T luyn Violympic ton 8#Nguyn H i Chu, L Thng Nht, V Th Tuyn#T.1#Nguyn Hi Chu#L Thng Nht#V Th Tuy n#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a83tr. : hnh v, bng^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#372285#GK## 00615000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020026000520070045000780220004001230050016001270050014001430050 01300157004001800170008000500188009001100193010000500204011003100209012001800240 020000500258020000600263020000800269020001400277013000700291016000300298#VV16.15 599#372286#^a20000^b3000b#Vi?t#510.76#T550L#T luyn Violympic ton 7#Nguyn H i Chu, L Thng Nht, V Th Tuyn#T.2#Nguyn Hi Chu#L Thng Nht#V Th Tuy n#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a79tr. : bng, tranh v^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#372286#GK## 00613000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020026000510070045000770220004001220050015001260050014001410050 01400155004001800169008000500187009001100192010000500203011003000208012001800238 020000500256020000600261020000800267020001400275016000300289013000700292#VV16.15 600#372287#^a20000^b5000b#Vi?t#372.7#T550L#T luyn Violympic ton 4#Phm Ngc nh, Nguyn Th M, L Thng Nht#T.2#Phm Ngc nh#Nguyn Th M#L Thng Nh t#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a79tr. : hnh v, bng^b24cm#T sch V iolympic#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#GK#372287## 00577000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020045000520070039000970050015001360040018001510080005001690090 01100174010000500185011002600190020000500216020000600221020001400227016000300241 020001000244012001800254020000800272013000700280#372288#VV16.15601#^a22000^b200 0b#Vi?t#510.76#T550L#T luyn Violympic ton bng ting Anh lp 8#ng Minh Tun , Nguyn Th Bch Phng#ng Minh Tun#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^ a104tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 8#Sch c thm#GK#Ting Anh#T sch Violympic #Bi tp#372288## 00571000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020045000520070033000970050015001300040018001450080005001630090 01100168010000500179011002600184020000500210020000600215020001400221016000300235 020001000238012001800248020000800266013000700274#VV16.15602#372289#^a22000^b200 0b#Vi?t#510.76#T550L#T luyn Violympic ton bng ting Anh lp 9#ng Minh Tun , Nguyn Thanh Hi#ng Minh Tun#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a100tr . : minh ho^b24cm#Ton#Lp 9#Sch c thm#GK#Ting Anh#T sch Violympic#Bi t p#372289## 00659000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020027000500030048000770070057001250220004001820050012001860050 01500198005001700213005001300230005001500243008000500258009001100263010000500274 011003100279020000500310020000600315020001400321013000700335016000300342#372290# VV16.15603#^a28000^b30000b#Vi?t#510#V460H#V hng dn t hc ton 6#nh hng theo m hnh trng hc mi Vit Nam# Tin t (ch.b.), Phm c Quang, ng Th Thu Hu...#T.1# Tin t#Phm c Quang#ng Th Thu Hu#Phm c Ti#Nguy n Thi Hp#^aH.#^aGio dc#2016#^a156tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm#372290#GK## 00659000000000313000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200040 00401810006000440020027000500030048000770070057001250220004001820050012001860050 01500198005001700213005001300230005001500243008000500258009001100263010000500274 011003100279020000500310020000600315020001400321016000300335013000700338#VV16.15 604#372291#^a18000^b30000b#Vi?t#510#V460H#V hng dn t hc ton 6#nh hng theo m hnh trng hc mi Vit Nam# Tin t (ch.b.), Phm c Quang, ng Th Thu Hu...#T.2# Tin t#Phm c Quang#ng Th Thu Hu#Phm c Ti#Nguy n Thi Hp#^aH.#^aGio dc#2016#^a108tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm#GK#372291## 00651000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020041000520070062000930220004001550050009001590050012001680050 01600180005001400196004001800210008000500228009001100233010000500244011003100249 020000500280020000600285020002200291020001400313016000300327013000700330#VV16.15 605#372292#^a49000^b5000b#Vi?t#510.76#C101D#Cc dng ton v phng php gii t on 9#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh, Bi Vn Tuyn#T.2#Tn Thn #V Hu Bnh#Nguyn V Thanh#Bi Vn Tuyn#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#201 6#^a366tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 9#Phng php gii ton#Sch c thm# GK#372292## 00611000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020046000490030049000950070038001440050012001820050009001940050 01500203004001800218008000500236009001100241010000500252011002500257020000900282 020000600291020001400297013000700311016000300318#372293#VV16.15606#^a29000^b300 0b#Vi?t#516#T406B#Ton bi dng hc sinh gii lp 9 - Hnh hc#Theo chng trn h mi ca B Gio dc v o to#V Hu Bnh, Tn Nhn, Quang Thiu#V Hu B nh#Tn Nhn# Quang Thiu#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a187tr. : hn h v^b24cm#Hnh hc#Lp 9#Sch c thm#372293#GK## 00640000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020019000520030048000710070053001190220004001720050013001760050 01600189005001400205004001800219008000500237009001100242010000500253011002600258 020000500284020000600289020000700295020001400302013000700316016000300323#372294# VV16.15607#^a20000^b5000b#Vi?t#372.7#C513-O#Cng n tp ton 2#nh hng theo m hnh trng hc mi Vit Nam#Hong Mai L (ch.b.), Nguyn Hoi Anh, Trn Thu Ng#T.1#Hong Mai L#Nguyn Hoi Anh#Trn Thu Ng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2016#^a112tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 2#n tp#Sch c thm#372294#GK## 00640000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020019000520030048000710070053001190220004001720050013001760050 01600189005001400205004001800219008000500237009001100242010000500253011002600258 020000500284020000600289020000700295020001400302016000300316013000700319#372295# VV16.15608#^a20000^b5000b#Vi?t#372.7#C513-O#Cng n tp ton 2#nh hng theo m hnh trng hc mi Vit Nam#Hong Mai L (ch.b.), Nguyn Hoi Anh, Trn Thu Ng#T.2#Hong Mai L#Nguyn Hoi Anh#Trn Thu Ng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2016#^a112tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 2#n tp#Sch c thm#GK#372295## 00645000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020019000520030048000710070053001190220004001720050013001760050 01600189005001400205004001800219008000500237009001100242010000500253011003100258 020000500289020000600294020000700300020001400307013000700321016000300328#372296# VV16.15609#^a20000^b5000b#Vi?t#372.7#C513-O#Cng n tp ton 3#nh hng theo m hnh trng hc mi Vit Nam#Hong Mai L (ch.b.), Nguyn Hoi Anh, Trn Thu Ng#T.1#Hong Mai L#Nguyn Hoi Anh#Trn Thu Ng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2016#^a120tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 3#n tp#Sch c thm#372296 #GK## 00640000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020019000520030048000710070053001190220004001720050013001760050 01600189005001400205004001800219008000500237009001100242010000500253011002600258 020000500284020000600289020000700295020001400302016000300316013000700319#372297# VV16.15610#^a20000^b5000b#Vi?t#372.7#C513-O#Cng n tp ton 3#nh hng theo m hnh trng hc mi Vit Nam#Hong Mai L (ch.b.), Nguyn Hoi Anh, Trn Thu Ng#T.2#Hong Mai L#Nguyn Hoi Anh#Trn Thu Ng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2016#^a104tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 3#n tp#Sch c thm#GK#372297## 00645000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020019000520030048000710070053001190220004001720050013001760050 01600189005001400205004001800219008000500237009001100242010000500253011003100258 020000500289020000600294020000700300020001400307013000700321016000300328#372298# VV16.15611#^a20000^b5000b#Vi?t#372.7#C513-O#Cng n tp ton 4#nh hng theo m hnh trng hc mi Vit Nam#Hong Mai L (ch.b.), Nguyn Hoi Anh, Trn Thu Ng#T.1#Hong Mai L#Nguyn Hoi Anh#Trn Thu Ng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2016#^a108tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 4#n tp#Sch c thm#372298 #GK## 00645000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020019000520030048000710070053001190220004001720050013001760050 01600189005001400205004001800219008000500237009001100242010000500253011003100258 020000500289020000600294020000700300020001400307016000300321013000700324#372299# VV16.15612#^a20000^b5000b#Vi?t#372.7#C513-O#Cng n tp ton 4#nh hng theo m hnh trng hc mi Vit Nam#Hong Mai L (ch.b.), Nguyn Hoi Anh, Trn Thu Ng#T.2#Hong Mai L#Nguyn Hoi Anh#Trn Thu Ng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2016#^a108tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 4#n tp#Sch c thm#GK#372 299## 00645000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020019000520030048000710070053001190220004001720050013001760050 01600189005001400205004001800219008000500237009001100242010000500253011003100258 020000500289020000600294020000700300020001400307013000700321016000300328#372300# VV16.15613#^a20000^b5000b#Vi?t#372.7#C513-O#Cng n tp ton 5#nh hng theo m hnh trng hc mi Vit Nam#Hong Mai L (ch.b.), Nguyn Hoi Anh, Trn Thu Ng#T.1#Hong Mai L#Nguyn Hoi Anh#Trn Thu Ng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2016#^a100tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 5#n tp#Sch c thm#372300 #GK## 00645000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020019000520030048000710070053001190220004001720050013001760050 01600189005001400205004001800219008000500237009001100242010000500253011003100258 020000500289020000600294020000700300020001400307016000300321013000700324#372301# VV16.15614#^a20000^b5000b#Vi?t#372.7#C513-O#Cng n tp ton 5#nh hng theo m hnh trng hc mi Vit Nam#Hong Mai L (ch.b.), Nguyn Hoi Anh, Trn Thu Ng#T.2#Hong Mai L#Nguyn Hoi Anh#Trn Thu Ng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2016#^a112tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 5#n tp#Sch c thm#GK#372 301## 00482000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020022000540070015000760050015000910040018001060080005001240090 01100129010000500140011002100145020001000166020000600176020001400182016000300196 020001000199013000700209#372302#VV16.04820#^a15000^b6000b#Vi?t#428.0076#L527T#L uyn tp ting Anh 6#Bi Quc Khnh#Bi Quc Khnh#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a83tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Sch c thm#GK#Luyn tp#372302 ## 00449000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810008000590020013000670070012000800220004000920050012000960080 00500108009001000113010000500123011002600128020001800154020001300172013000700185 016000300192#VN16.03162#VN16.03163#372303#^a52000^b3000b#Vi?t#895.9223#PR428-I# Project Icon#V nh Ln#T.2#V nh Ln#^aH.#^aDn tr#2016#^a151tr. : tranh v ^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#372303#VH## 00648000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020043000540070052000970050011001490040018001600080005001780090 01100183010000500194011003100199020000900230020000700239020001400246016000300260 005001400263005001400277005001500291005001300306020000800319013000700327#372304# VV16.15615#^a65000^b3000b#Vi?t#516.0076#T103L#Ti liu chuyn ton - Bi tp h nh hc 10#on Qunh (ch.b.), Vn Nh Cng, Trn Nam Dng...#on Qunh#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a336tr. : hnh v, bng^b24cm#Hnh hc#Lp 10#S ch c thm#GK#Vn Nh Cng#Trn Nam Dng#Nguyn Minh H# Thanh Sn#Bi tp# 372304## 00599000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020033000490070068000820050011001500040018001610080005001790090 01100184010000500195011002500200020000700225020000700232020001400239016000300253 005001600256005001400272005001600286013000700302#372305#VV16.15616#^a45000^b500 0b#Vi?t#512#T103L#Ti liu chuyn ton - i s 10#on Qunh (ch.b.), Don Minh Cng, Trn Nam Dng, ng Hng Thng#on Qunh#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a240tr. : hnh v^b24cm#i s#Lp 10#Sch c thm#GK#Don Minh Cng #Trn Nam Dng#ng Hng Thng#372305## 00609000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020052000500030033001020070034001350050016001690040018001850080 00500203009001100208010000500219011002500224020000900249020000600258020001400264 016000300278005000900281020002200290013000700312#372306#VV16.15617#^a31500^b300 0b#Vi?t#516#PH561P#Phng php gii ton 7 theo ch - Phn hnh hc#Bm st c hun kin thc, k nng#Phan Don Thoi (ch.b.), L T #Phan Don Thoi#Ti b n ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a229tr. : hnh v^b24cm#Hnh hc#Lp 7#Sch c thm#GK#L T #Phng php gii ton#372306## 00614000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810007000430020050000500030033001000070040001330050016001730050015001890040 01800204008000500222009001100227010000500238011002200243020000700265020000600272 020002200278020001400300013000700314016000300321#VV16.15618#372307#^a23000^b300 0b#Vi?t#512#PH561P#Phng php gii ton 8 theo ch - Phn i s#Bm st chu n kin thc, k nng#Phan Don Thoi (ch.b.), Nguyn Ngc T#Phan Don Thoi#Ng uyn Ngc T#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a162tr. : bng^b24cm#i s #Lp 8#Phng php gii ton#Sch c thm#372307#GK## 00609000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020052000500030033001020070034001350050016001690040018001850080 00500203009001100208010000500219011002500224020000900249020000600258020001400264 016000300278005000900281020002200290013000700312#372308#VV16.15619#^a39000^b300 0b#Vi?t#516#PH561P#Phng php gii ton 8 theo ch - Phn hnh hc#Bm st c hun kin thc, k nng#Phan Don Thoi (ch.b.), Chu Tun#Phan Don Thoi#Ti b n ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a286tr. : hnh v^b24cm#Hnh hc#Lp 8#Sch c thm#GK#Chu Tun#Phng php gii ton#372308## 00553000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020050000490070039000990050020001380040018001580080005001760090 01100181010000500192011002200197020001000219020001600229020001400245016000300259 005001800262013000700280#372309#VV16.15620#^a38800^b3000b#Vi?t#428#B452D#Bi d ng hc sinh gii ting Anh trung hc c s#Hunh Th i Nguyn, Nguyn Quang V nh#Hunh Th i Nguyn#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a359tr. : bng^b2 4cm#Ting Anh#Trung hc c s#Sch c thm#GK#Nguyn Quang Vnh#372309## 00498000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020029000540070020000830050020001030040018001230080005001410090 01100146010000500157011002200162020001000184020000600194020000800200020001400208 016000300222013000700225#372310#VV16.15621#^a30000^b3000b#Vi?t#428.0076#B103T#B i tp n luyn ting Anh 6#Nguyn Th Kim Oanh#Nguyn Th Kim Oanh#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a183tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#GK#372310## 00498000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020029000540070020000830050020001030040018001230080005001410090 01100146010000500157011002200162020001000184020000600194020000800200020001400208 013000700222016000300229#372311#VV16.15622#^a32000^b3000b#Vi?t#428.0076#B103T#B i tp n luyn ting Anh 7#Nguyn Th Kim Oanh#Nguyn Th Kim Oanh#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a187tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#372311#GK## 00502000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020029000540070032000830220004001150050016001190050015001350080 00500150009001100155010000500166011002500171020001000196020000600206020001400212 013000700226016000300233#VV16.15623#372312#^a18000^b5000b#Vi?t#428.0076#T550L#T luyn Olympic ting Anh 9#ng Hip Giang, Trn Ngc Minh#T.1#ng Hip Giang# Trn Ngc Minh#^aH.#^aGio dc#2016#^a84tr. : minh ho^b24cm#Ting Anh#Lp 9#Sc h c thm#372312#GK## 00617000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810007000470020033000540070051000870220004001380050013001420050010001550040 01800165008000500183009001100188010000500199011002600204020001100230020000600241 020001000247020001400257020001300271013000700284016000300291005000900294#372313# VV16.15624#^a20000^b5000b#Vi?t#372.677#TR527T#Truyn tranh b tr ting Vit 1# B.s.: Bi Tt Tm, Tuyt Mai ; Minh ho: Khacclub#T.1#Bi Tt Tm#Tuyt Mai#T i bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a66tr. : tranh mu^b24cm#Ting Vit#Lp 1# K chuyn#Sch c thm#Truyn tranh#372313#GK#Khacclub## 00617000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810007000470020033000540070051000870220004001380050013001420050010001550040 01800165008000500183009001100188010000500199011002600204020001100230020000600241 020001000247020001400257020001300271016000300284005000900287013000700296#372314# VV16.15625#^a20000^b5000b#Vi?t#372.677#TR527T#Truyn tranh b tr ting Vit 1# B.s.: Bi Tt Tm, Tuyt Mai ; Minh ho: Khacclub#T.2#Bi Tt Tm#Tuyt Mai#T i bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a60tr. : tranh mu^b24cm#Ting Vit#Lp 1# K chuyn#Sch c thm#Truyn tranh#GK#Khacclub#372314## 00617000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810007000470020033000540070051000870220004001380050013001420050010001550040 01800165008000500183009001100188010000500199011002600204020001100230020000600241 020001000247020001400257020001300271013000700284016000300291005000900294#372315# VV16.15626#^a22000^b5000b#Vi?t#372.677#TR527T#Truyn tranh b tr ting Vit 2# B.s.: Bi Tt Tm, Tuyt Mai ; Minh ho: Khacclub#T.1#Bi Tt Tm#Tuyt Mai#T i bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a74tr. : tranh mu^b24cm#Ting Vit#Lp 2# K chuyn#Sch c thm#Truyn tranh#372315#GK#Khacclub## 00617000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810007000470020033000540070051000870220004001380050013001420050010001550040 01800165008000500183009001100188010000500199011002600204020001100230020000600241 020001000247020001400257020001300271016000300284005000900287013000700296#372316# VV16.15627#^a22000^b5000b#Vi?t#372.677#TR527T#Truyn tranh b tr ting Vit 2# B.s.: Bi Tt Tm, Tuyt Mai ; Minh ho: Khacclub#T.2#Bi Tt Tm#Tuyt Mai#T i bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a70tr. : tranh mu^b24cm#Ting Vit#Lp 2# K chuyn#Sch c thm#Truyn tranh#GK#Khacclub#372316## 00587000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810007000470020033000540070051000870220004001380050013001420050010001550080 00500165009001100170010000500181011002600186020001100212020000600223020001000229 020001400239020001300253013000700266016000300273005000900276#VV16.15628#372317#^ a22000^b5000b#Vi?t#372.677#TR527T#Truyn tranh b tr ting Vit 3#B.s.: Bi T t Tm, Tuyt Mai ; Minh ho: Khacclub#T.1#Bi Tt Tm#Tuyt Mai#^aH.#^aGio d c#2016#^a72tr. : tranh mu^b24cm#Ting Vit#Lp 3#K chuyn#Sch c thm#Truyn tranh#372317#GK#Khacclub## 00617000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810007000470020033000540070051000870220004001380050013001420050010001550080 00500165009001100170010000500181011002600186020001100212020000600223020001000229 020001400239020001300253016000300266005000900269013000700278004001800285#372318# VV16.15629#^a22000^b5000b#Vi?t#372.677#TR527T#Truyn tranh b tr ting Vit 3# B.s.: Bi Tt Tm, Tuyt Mai ; Minh ho: Khacclub#T.2#Bi Tt Tm#Tuyt Mai#^a H.#^aGio dc#2016#^a68tr. : tranh mu^b24cm#Ting Vit#Lp 3#K chuyn#Sch c thm#Truyn tranh#GK#Khacclub#372318#Ti bn ln th 4## 00712000000000325000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200040 00401810006000440020030000500030048000800070064001280220004001920050015001960050 01800211005001800229005001900247005002000266008000500286009001100291010000500302 01100290030702000080033602000060034402000140035001300070036401600030037102000120 0374#VV16.15630#372319#^a28000^b30000b#Vi?t#807#V460H#V hng dn t hc ng v n 6#nh hng theo m hnh trng hc mi Vit Nam#Phm Minh Diu (ch.b.), Tr n Th Kim Dung, Phm Th Thu Hin...#T.1#Phm Minh Diu#Trn Th Kim Dung#Phm T h Thu Hin#Phm Th Thu Hng#Trn Th Hin Lng#^aH.#^aGio dc#2016#^a151tr. : bng, s ^b24cm#Ng vn#Lp 6#Sch c thm#372319#GK#Sch t hc## 00684000000000313000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200040 00401810006000440020030000500030048000800070078001280220004002060050015002100050 01300225005001900238005002000257008000500277009001100282010000500293011002200298 020000800320020000600328020001400334016000300348013000700351020001200358#VV16.15 631#372320#^a28000^b30000b#Vi?t#807#V460H#V hng dn t hc ng vn 6#nh h ng theo m hnh trng hc mi Vit Nam#Phm Minh Diu (ch.b.), Bi Minh c, X un Th Nguyt H, Nguyn Th Hng Vn#T.2#Phm Minh Diu#Bi Minh c#Xun Th Nguyt H#Nguyn Th Hng Vn#^aH.#^aGio dc#2016#^a156tr. : bng^b24cm#Ng vn #Lp 6#Sch c thm#GK#372320#Sch t hc## 00500000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020020000510070019000710220004000900050019000940040018001130080 00500131009001100136010000500147011002200152020000800174020000600182020001000188 020001400198013000700212016000300219#372321#VV16.15632#^a32000^b7500b#Vi?t#807. 6#L527T#Luyn tp ng vn 6#Nguyn Th Kim Lan#T.1#Nguyn Th Kim Lan#Ti bn l n th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a175tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 6#Luyn tp#Sch c thm#372321#GK## 00500000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020020000510070019000710220004000900050019000940040018001130080 00500131009001100136010000500147011002200152020000800174020000600182020001000188 020001400198016000300212013000700215#372322#VV16.15633#^a35000^b7500b#Vi?t#807. 6#L527T#Luyn tp ng vn 6#Nguyn Th Kim Lan#T.2#Nguyn Th Kim Lan#Ti bn l n th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a199tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 6#Luyn tp#Sch c thm#GK#372322## 00651000000000325000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200060 00381810006000440020028000500070059000780220004001370050013001410050015001540050 01800169005001300187005001700200004001800217008000500235009001100240010000500251 01100220025602000080027802000070028602000080029302000140030101300070031501600030 0322#VV16.15634#372323#^a6500^b5000b#Vi?t#807.6#B103T#Bi tp ng vn 10 nng c ao#Trn nh S (ch.b.), Nguyn Bch H, Nguyn Trng Hon...#T.1#Trn nh S#N guyn Bch H#Nguyn Trng Hon# Vit Hng#Nguyn ng Mnh#Ti bn ln th 4# ^aH.#^aGio dc#2016#^a144tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 10#Bi tp#Sch c thm# 372323#GK## 00649000000000325000450002600110000002600070001101900050001808200060002318100060 00290140015000350020028000500070057000780220004001350050013001390050018001520050 01300170005001700183004001800200008000500218009001100223010000500234011002200239 02000080026102000070026902000080027602000140028401600030029800500150030101300070 0316#VV16.15635#372324#Vi?t#807.6#B103T#^a5100^b5000b#Bi tp ng vn 10 nng c ao#Trn nh S (ch.b.), Nguyn Trng Hon, Vit Hng...#T.2#Trn nh S#Ngu yn Trng Hon# Vit Hng#Nguyn ng Mnh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2 016#^a112tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#GK#Nguyn ng Na #372324## 00626000000000325000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440020028000500070046000780220004001240050013001280050009001410050 01100150005001400161005001700175004001800192008000500210009001100215010000500226 01100220023102000080025302000070026102000080026802000140027601300070029001600030 0297#372325#VV16.15636#^a7200^b5000b#Vi?t#807.6#B103T#Bi tp ng vn 11 nng c ao#Trn nh S (ch.b.), Hng Dn, Hong Dng...#T.1#Trn nh S#Hng Dn#Hong Dng#Phan Huy Dng#Nguyn ng Mnh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a15 9tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#372325#GK## 00626000000000325000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200060 00381810006000440020028000500070046000780220004001240050013001280050009001410050 01100150005001400161005001700175004001800192008000500210009001100215010000500226 01100220023102000080025302000070026102000080026802000140027601600030029001300070 0293#VV16.15637#372326#^a6200^b5000b#Vi?t#807.6#B103T#Bi tp ng vn 11 nng c ao#Trn nh S (ch.b.), Hng Dn, Hong Dng...#T.2#Trn nh S#Hng Dn#Hong Dng#Phan Huy Dng#Nguyn ng Mnh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a13 2tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#GK#372326## 00625000000000325000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440020028000500070046000780220004001240050013001280050009001410050 01100150005001400161005001600175004001800191008000500209009001100214010000500225 01100220023002000080025202000070026002000080026702000140027501300070028901600030 0296#372327#VV16.15638#^a8000^b3000b#Vi?t#807.6#B103T#Bi tp ng vn 12 nng c ao#Trn nh S (ch.b.), Hng Dn, Hong Dng...#T.1#Trn nh S#Hng Dn#Hong Dng#Phan Huy Dng#Nguyn Vn Long#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a135 tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#372327#GK## 00629000000000325000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440020028000500070053000780220004001310050013001350050011001480050 01600159005000900175005001100184004001800195008000500213009001100218010000500229 01100220023402000080025602000070026402000080027102000140027901600030029301300070 0296#372328#VV16.15639#^a8400^b3000b#Vi?t#807.6#B103T#Bi tp ng vn 12 nng c ao#Trn nh S (ch.b.), L Huy Bc, Nguyn Th Bnh...#T.2#Trn nh S#L Huy Bc#Nguyn Th Bnh#Hng Dn#Hong Dng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^ a144tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#GK#372328## 00571000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020037000490070042000860220004001280220024001320050014001560050 01900170004001800189008000500207009001100212010000500223011001500228020000800243 020000600251020001400257013000700271016000300278#372329#VV16.15640#^a33000^b150 0b#Vi?t#807#B452D#Bi dng hc sinh gii ng vn THCS# Ngc Thng (ch.b.), Ng uyn Th Hi Hu#Q.3#Dng cho hc sinh lp 7# Ngc Thng#Nguyn Th Hi hu#T i bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a212tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Sch c thm# 372329#GK## 00746000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810007000470020024000540030051000780070088001290220004002170050017002210050 01600238005002300254005002100277004001800298008000500316009001100321010000500332 01100310033702000120036802000060038002000100038602000140039601300070041001600030 0417#372330#VV16.15641#^a10000^b2000b#Vi?t#372.623#TH552H#Thc hnh tp lm vn 2#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vit lp 2#Nguyn Minh Hng (ch.b.), ng Th Vy Hip, Nguyn Th Thanh Hng, Ng Ngc Hong Vng#T.1#Nguyn Minh H ng#ng Th Vy Hip#Nguyn Th Thanh Hng#Ng Ngc Hong Vng#Ti bn ln th 2 #^aH.#^aGio dc#2016#^a68tr. : bng, tranh v^b24cm#Tp lm vn#Lp 2#Thc hnh #Sch c thm#372330#GK## 00746000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810007000470020024000540030051000780070088001290220004002170050017002210050 01600238005002300254005002100277004001800298008000500316009001100321010000500332 01100310033702000120036802000060038002000100038602000140039601600030041001300070 0413#372331#VV16.15642#^a10000^b2000b#Vi?t#372.623#TH552H#Thc hnh tp lm vn 2#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vit lp 2#Nguyn Minh Hng (ch.b.), ng Th Vy Hip, Nguyn Th Thanh Hng, Ng Ngc Hong Vng#T.2#Nguyn Minh H ng#ng Th Vy Hip#Nguyn Th Thanh Hng#Ng Ngc Hong Vng#Ti bn ln th 2 #^aH.#^aGio dc#2016#^a56tr. : bng, tranh v^b24cm#Tp lm vn#Lp 2#Thc hnh #Sch c thm#GK#372331## 00736000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810007000470020024000540030051000780070088001290220004002170050017002210050 01600238005002300254005002100277004001800298008000500316009001100321010000500332 01100210033702000120035802000060037002000100037602000140038601300070040001600030 0407#372332#VV16.15643#^a10000^b2000b#Vi?t#372.623#TH552H#Thc hnh tp lm vn 3#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vit lp 3#Nguyn Minh Hng (ch.b.), ng Th Vy Hip, Nguyn Th Thanh Hng, Ng Ngc Hong Vng#T.1#Nguyn Minh H ng#ng Th Vy Hip#Nguyn Th Thanh Hng#Ng Ngc Hong Vng#Ti bn ln th 2 #^aH.#^aGio dc#2016#^a67tr. : bng^b24cm#Tp lm vn#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#372332#GK## 00736000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810007000470020024000540030051000780070088001290220004002170050017002210050 01600238005002300254005002100277004001800298008000500316009001100321010000500332 01100210033702000120035802000060037002000100037602000140038601600030040001300070 0403#372333#VV16.15644#^a10000^b2000b#Vi?t#372.623#TH552H#Thc hnh tp lm vn 3#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vit lp 3#Nguyn Minh Hng (ch.b.), ng Th Vy Hip, Nguyn Th Thanh Hng, Ng Ngc Hong Vng#T.2#Nguyn Minh H ng#ng Th Vy Hip#Nguyn Th Thanh Hng#Ng Ngc Hong Vng#Ti bn ln th 2 #^aH.#^aGio dc#2016#^a72tr. : bng^b24cm#Tp lm vn#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#GK#372333## 00737000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810007000470020024000540030051000780070088001290220004002170050017002210050 01600238005002300254005002100277004001800298008000500316009001100321010000500332 01100220033702000120035902000060037102000100037702000140038701300070040101600030 0408#372334#VV16.15645#^a15000^b2000b#Vi?t#372.623#TH552H#Thc hnh tp lm vn 4#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vit lp 4#Nguyn Minh Hng (ch.b.), ng Th Vy Hip, Nguyn Th Thanh Hng, Ng Ngc Hong Vng#T.1#Nguyn Minh H ng#ng Th Vy Hip#Nguyn Th Thanh Hng#Ng Ngc Hong Vng#Ti bn ln th 2 #^aH.#^aGio dc#2016#^a100tr. : bng^b24cm#Tp lm vn#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#372334#GK## 00736000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810007000470020024000540030051000780070088001290220004002170050017002210050 01600238005002300254005002100277004001800298008000500316009001100321010000500332 01100210033702000120035802000060037002000100037602000140038601600030040001300070 0403#372335#VV16.15646#^a15000^b2000b#Vi?t#372.623#TH552H#Thc hnh tp lm vn 4#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vit lp 4#Nguyn Minh Hng (ch.b.), ng Th Vy Hip, Nguyn Th Thanh Hng, Ng Ngc Hong Vng#T.2#Nguyn Minh H ng#ng Th Vy Hip#Nguyn Th Thanh Hng#Ng Ngc Hong Vng#Ti bn ln th 2 #^aH.#^aGio dc#2016#^a96tr. : bng^b24cm#Tp lm vn#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#GK#372335## 00737000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810007000470020024000540030051000780070088001290220004002170050017002210050 01600238005002300254005002100277004001800298008000500316009001100321010000500332 01100220033702000120035902000060037102000100037702000140038701300070040101600030 0408#372336#VV16.15647#^a15000^b2000b#Vi?t#372.623#TH552H#Thc hnh tp lm vn 5#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vit lp 5#Nguyn Minh Hng (ch.b.), ng Th Vy Hip, Nguyn Th Thanh Hng, Ng Ngc Hong Vng#T.1#Nguyn Minh H ng#ng Th Vy Hip#Nguyn Th Thanh Hng#Ng Ngc Hong Vng#Ti bn ln th 2 #^aH.#^aGio dc#2016#^a108tr. : bng^b24cm#Tp lm vn#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#372336#GK## 00736000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810007000470020024000540030051000780070088001290220004002170050017002210050 01600238005002300254005002100277004001800298008000500316009001100321010000500332 01100210033702000120035802000060037002000100037602000140038601600030040001300070 0403#372337#VV16.15648#^a15000^b2000b#Vi?t#372.623#TH552H#Thc hnh tp lm vn 5#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vit lp 5#Nguyn Minh Hng (ch.b.), ng Th Vy Hip, Nguyn Th Thanh Hng, Ng Ngc Hong Vng#T.2#Nguyn Minh H ng#ng Th Vy Hip#Nguyn Th Thanh Hng#Ng Ngc Hong Vng#Ti bn ln th 2 #^aH.#^aGio dc#2016#^a80tr. : bng^b24cm#Tp lm vn#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#GK#372337## 00639000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020031000510070070000820220004001520050011001560050016001670050 01700183005001500200004001800215008000500233009001100238010000500249011002200254 020001100276020000600287020000800293020001400301013000700315016000300322#VV16.15 649#372338#^a22000^b4000b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp thc hnh ting Vit 3#Nguy n Tr (ch.b.), Nguyn Th Hnh, L Th Tuyt Mai, Chu Th Phng#T.1#Nguyn Tr# Nguyn Th Hnh#L Th Tuyt Mai#Chu Th Phng#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio d c#2016#^a111tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#372338#GK## 00660000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020031000510070059000820220004001410050011001450050016001560050 01900172005001600191004001800207008000500225009001100230010000500241011002200246 02000110026802000060027902000080028502000140029301600030030701300070031000500170 0317#VV16.15650#372339#^a26000^b4000b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp thc hnh ting Vit 3#Nguyn Tr (ch.b.), Dng Th Hng, Xun Th Nguyt H...#T.2#Nguyn Tr #Dng Th Hng#Xun Th Nguyt H#Nguyn Thu Mai#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGi o dc#2015#^a128tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#GK#37233 9#L Th Tuyt Mai## 00712000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020025000510030019000760070082000950220004001770220009001810050 01400190005001500204005002200219005002000241004001800261008000500279009001100284 01000050029501100250030002000110032502000060033602000080034202000140035001300070 0364016000300371#372340#VV16.15651#^a15000^b6000b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp tin g Vit lp 1#Cng ngh gio dc#Ng Th Tuyn (ch.b.), Ng Hin Tuyn, Nguyn Th Thanh Loan, Nguyn Th Ngc Tm#T.1#m - Ch#Ng Th Tuyn#Ng Hin Tuyn#Nguy n Th Thanh Loan#Nguyn Th Ngc Tm#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a8 8tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#372340#GK## 00718000000000349000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020025000510030019000760070064000950220004001590220004001630050 01400167005001500181005002200196005002000218004001800238008000500256009001100261 01000050027201100260027702000110030302000060031402000080032002000140032801600030 0342013000700345005001600352#372341#VV16.15652#^a25000^b6000b#Vi?t#372.6#B103T# Bi tp ting Vit lp 1#Cng ngh gio dc#Ng Th Tuyn (ch.b.), Ng Hin Tuy n, Nguyn Th Thanh Loan...#T.2#Vn#Ng Th Tuyn#Ng Hin Tuyn#Nguyn Th Than h Loan#Nguyn Th Ngc Tm#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a144tr. : min h ho^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#GK#372341#Nguyn Th Thu## 00720000000000349000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020025000510030019000760070064000950220007001590220004001660050 01400170005001500184005002200199005002000221004001800241008000500259009001100264 01000050027501100250028002000110030502000060031602000080032202000140033001600030 0344013000700347005001600354#372342#VV16.15653#^a15000^b6000b#Vi?t#372.6#B103T# Bi tp ting Vit lp 1#Cng ngh gio dc#Ng Th Tuyn (ch.b.), Ng Hin Tuy n, Nguyn Th Thanh Loan...#T hc#T.3#Ng Th Tuyn#Ng Hin Tuyn#Nguyn Th T hanh Loan#Nguyn Th Ngc Tm#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a88tr. : m inh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#GK#372342#Nguyn Th Thu## 00538000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020030000500030048000800070030001280050014001580050015001720080 00500187009001100192010000500203011002600208020000800234020000600242020001400248 013000700262016000300269#372343#VV16.15654#^a22000^b30000b#Vi?t#004#V460H#V h ng dn t hc tin hc 6#nh hng theo m hnh trng hc mi Vit Nam#H Vnh Thng, Nguyn Th Lc#H Vnh Thng#Nguyn Th Lc#^aH.#^aGio dc#2016#^a119tr . : minh ho^b24cm#Tin hc#Lp 6#Sch c thm#372343#GK## 00582000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020035000520070045000870050012001320050016001440050015001600040 01900175008000500194009001100199010000500210011003000215020000900245020000600254 020000800260020001400268013000700282016000300289#372344#VV16.15655#^a17000^b300 0b#Vi?t#372.35#B103T#Bi tp t nh gi mn khoa hc 4#Nguyn Tri, Lng Vit Thi, Kiu Bch Thu#Nguyn Tri#Lng Vit Thi#Kiu Bch Thu#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a95tr. : hnh v, bng^b24cm#Khoa hc#Lp 4#Bi tp#Sc h c thm#372344#GK## 00628000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020058000530070035001110050013001460050013001590040018001720080 00500190009001100195010000500206011002600211015003300237020002200270020001400292 020000700306020001500313013000700328016000300335#372345#VV16.15656#^a20000^b100 00b#Vi?t#621.31#H411#Hot ng gio dc ngh ph thng - Ngh in dn dng 11# ng Vn o (ch.b.), Trn Mai Thu#ng Vn o#Trn Mai Thu#Ti bn ln th 9#^ aH.#^aGio dc#2016#^a151tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#G io dc hng nghip#in dn dng#Lp 11#Sch gio khoa#372345#GK## 00670000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020053000520070058001050050016001630050013001790050019001920040 01800211008000500229009001100234010000500245011002600250015003300276020002200309 020000500331020000700336020001500343013000700358016000300365#372346#VV16.15657#^ a22000^b2000b#Vi?t#746.44#H411#Hot ng gio dc ngh ph thng - Ngh thu t ay 11#Nguyn Th Hnh (ch.b.), Thi Vn Bn, Th Nguyn Bnh#Nguyn Th Hnh# Thi Vn Bn# Th Nguyn Bnh#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a175tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc hng nghip#Thu#Lp 11#Sch gio khoa#372346#GK## 00667000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020054000510070065001050050014001700050018001840050015002020050 01500217004001800232008000500250009001100255010000500266011002500271020002200296 020001700318020000600335020001400341013000700355016000300362#372347#VV16.15658#^ a14000^b7350b#Vi?t#005.5#T103L#Ti liu ngh ph thng - Ngh tin hc ng dng lp 8#Chu Tin Dng, Chu Th Hng Hnh, Nguyn c Lm, L Thnh Lng#Chu Tin Dng#Chu Th Hng Hnh#Nguyn c Lm#L Thnh Lng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGi o dc#2016#^a64tr. : minh ho^b24cm#Gio dc hng nghip#Tin hc ng dng#Lp 8#Sch c thm#372347#GK## 00590000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020046000490070041000950050015001360050011001510050013001620040 01800175008000500193009001100198010000500209011002500214020002200239020000900261 020000600270020001400276013000700290016000300297#372348#VV16.15659#^a15000^b250 0b#Vi?t#635#T103L#Ti liu ngh ph thng - Ngh lm vn lp 8#Hong Vn Giao, V Th Nga, ng Vn Su#Hong Vn Giao#V Th Nga#ng Vn Su#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a68tr. : minh ho^b24cm#Gio dc hng nghip#Lm vn#L p 8#Sch c thm#372348#GK## 00589000000000289000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200060 00381810006000440020045000500070041000950050015001360050011001510050013001620040 01800175008000500193009001100198010000500209011002500214020002200239020000800261 020000600269020001400275013000700289016000300296#VV16.15660#372349#^a15000^b450 b#Vi?t#639.3#T103L#Ti liu ngh ph thng - Ngh nui c lp 8#Hong Vn Giao, V Th Nga, ng Vn Su#Hong Vn Giao#V Th Nga#ng Vn Su#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a68tr. : minh ho^b24cm#Gio dc hng nghip#Nui c#L p 8#Sch c thm#372349#GK## 00626000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020051000530070056001040050015001600050014001750050012001890040 01800201008000500219009001100224010000500235011003000240020002200270020001400292 020000600306020001400312013000700326016000300333#372350#VV16.15661#^a14000^b150 0b#Vi?t#621.319#T103L#Ti liu ngh ph thng - Ngh in dn dng lp 8#Hong M inh Anh, Chu Tin Dng, L Vn nh, Cao Hu Tr#Hong Minh Anh#Chu Tin Dng#L Vn nh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a68tr. : hnh v, bng^b24cm#G io dc hng nghip#in dn dng#Lp 8#Sch c thm#372350#GK## 00588000000000301000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440020012000500030008000620070048000700050018001180050016001360040 01800152008000500170009001100175010000500186011001400191015003300205020001000238 020000600248020000800254020001400262013000700276016000300283#372351#VV16.15662#^ a4800^b6500b#Vi?t#646.4#C455N#Cng ngh 9#Ct may#Nguyn Minh ng (tng ch.b. ), Nguyn Th Hnh#Nguyn Minh ng#Nguyn Th Hnh#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGi o dc#2016#^a72tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Cng ngh#Lp 9#May m c#Sch c thm#372351#GK## 00621000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200040 00401810006000440020040000500030048000900070048001380220004001860050013001900050 01700203005001600220008000500236009001100241010000500252011002600257020001800283 020000600301020001400307013000700321016000300328#VV16.15663#372352#^a25000^b300 00b#Vi?t#500#V460H#V hng dn t hc khoa hc t nhin 6#nh hng theo m h nh trng hc mi Vit Nam#Ng Vn Hng, Nguyn Trng Su, on Cnh Giang#T.1#N g Vn Hng#Nguyn Trng Su#on Cnh Giang#^aH.#^aGio dc#2016#^a132tr. : min h ho^b24cm#Khoa hc t nhin#Lp 6#Sch c thm#372352#GK## 00621000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020040000500030048000900070048001380220004001860050013001900050 01700203005001600220008000500236009001100241010000500252011002600257020001800283 020000600301020001400307016000300321013000700324#372353#VV16.15664#^a18000^b300 00b#Vi?t#500#V460H#V hng dn t hc khoa hc t nhin 6#nh hng theo m h nh trng hc mi Vit Nam#Ng Vn Hng, Nguyn Trng Su, on Cnh Giang#T.2#N g Vn Hng#Nguyn Trng Su#on Cnh Giang#^aH.#^aGio dc#2016#^a104tr. : min h ho^b24cm#Khoa hc t nhin#Lp 6#Sch c thm#GK#372353## 00574000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020038000500030048000880070032001360220004001680050019001720050 01200191008000500203009001100208010000500219011002600224020001600250020000600266 020001400272013000700286016000300293#372354#VV16.15665#^a18000^b30000b#Vi?t#900 #V460H#V hng dn t hc khoa hc x hi 6#nh hng theo m hnh trng hc mi Vit Nam#Nguyn Xun Trng, Anh Dng#T.1#Nguyn Xun Trng# Anh Dng# ^aH.#^aGio dc#2016#^a108tr. : minh ho^b24cm#Khoa hc x hi#Lp 6#Sch c th m#372354#GK## 00574000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020038000500030048000880070032001360220004001680050019001720050 01200191008000500203009001100208010000500219011002600224020001600250020000600266 020001400272016000300286013000700289#372355#VV16.15666#^a18000^b30000b#Vi?t#900 #V460H#V hng dn t hc khoa hc x hi 6#nh hng theo m hnh trng hc mi Vit Nam#Nguyn Xun Trng, Anh Dng#T.2#Nguyn Xun Trng# Anh Dng# ^aH.#^aGio dc#2016#^a107tr. : minh ho^b24cm#Khoa hc x hi#Lp 6#Sch c th m#GK#372355## 00523000000000277000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200070 00381810006000450020018000510070037000690050015001060050013001210040018001340080 00500152009001100157010000500168011002500173020000800198020000600206020000800212 020001500220013000700235016000300242#VV16.15667#372356#^a7000^b2000b#Vi?t#372.8 3#B103T#Bi tp o c 1#Nguyn Hu Hp (ch.b.), V Minh Tun#Nguyn Hu Hp#V Minh Tun#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a43tr. : tranh v^b24cm#o c#Lp 1#Bi tp#Sch gio khoa#372356#GK## 00529000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020018000510070037000690050015001060050013001210040018001340080 00500152009001100157010000500168011003100173020000800204020000600212020000800218 020001500226016000300241013000700244#372357#VV16.15668#^a8500^b2000b#Vi?t#372.8 3#B103T#Bi tp o c 2#Nguyn Hu Hp (ch.b.), V Minh Tun#Nguyn Hu Hp#V Minh Tun#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a55tr. : bng, tranh v^b24cm #o c#Lp 2#Bi tp#Sch gio khoa#GK#372357## 00529000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020018000510070037000690050015001060050013001210040018001340080 00500152009001100157010000500168011003100173020000800204020000600212020000800218 020001500226016000300241013000700244#372358#VV16.15669#^a9000^b2000b#Vi?t#372.8 3#B103T#Bi tp o c 3#Nguyn Hu Hp (ch.b.), V Minh Tun#Nguyn Hu Hp#V Minh Tun#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a56tr. : bng, tranh v^b24cm #o c#Lp 3#Bi tp#Sch gio khoa#GK#372358## 00590000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020030000500070034000800220004001140220028001180050018001460050 01500164004001800179008000500197009001100202010000500213011002600218020000800244 020000600252020000600258020001400264013000700278016000300285#372359#VV16.15670#^ a14000^b4000b#Vi?t#807#NG550V#Ng vn a phng Qung Ninh#Trng Quc Trung, Trn Thu Hnh#T.1#Dnh cho hc sinh lp 6 - 7#Trng Quc Trung#Trn Thu Hnh# Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a71tr. : nh, bng^b24cm#Ng vn#Lp 6#L p 7#Sch c thm#372359#GK## 00590000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020030000500070034000800220004001140220028001180050018001460050 01500164004001800179008000500197009001100202010000500213011002600218020000800244 020000600252020000600258020001400264016000300278013000700281#372360#VV16.15671#^ a14000^b3000b#Vi?t#807#NG550V#Ng vn a phng Qung Ninh#Trng Quc Trung, Trn Thu Hnh#T.2#Dnh cho hc sinh lp 8 - 9#Trng Quc Trung#Trn Thu Hnh# Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a72tr. : nh, bng^b24cm#Ng vn#Lp 8#L p 9#Sch c thm#GK#372360## 00614000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020034000540030036000880070039001240050016001630050014001790040 01800193008000500211009001100216010000500227011002500232020000700257020001600264 020002000280020001400300013000700314016000300321#372361#VV16.15672#^a12500^b400 0b#Vi?t#915.9729#301L#a l a phng tnh Qung Ninh#Sch dng trong trng THCS v THPT#Nguyn Minh Tn (ch.b.), Ng Vn Quyn#Nguyn Minh Tn#Ng Vn Quy n#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a47tr. : minh ho^b24cm#a l#Trung h c c s#Trung hc ph thng#Sch c thm#372361#GK## 00586000000000277000450002600070000002600110000701600030001801400150002101900050 00360820008000411810006000490020035000550030039000900070042001290050017001710050 01600188004001800204008000500222009001100227010000500238011002000243020000800263 020001600271020001400287013000700301#372362#VV16.15673#GK#^a9500^b5000b#Vi?t#95 9.729#L302S#Lch s a phng tnh Qung Ninh#Sch dng trong trng trung hc c s#Hong Minh Thanh (ch.b.), Trng Quc Tm#Hong Minh Thanh#Trng Quc Tm #Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a36tr. : nh^b24cm#Lch s#Trung hc c s#Sch c thm#372362## 00767000000000349000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020042000530030027000950070059001220050018001810050017001990050 01100216005001600227005001600243004001800259008000500277009001100282010000500293 01100250029801500410032302000090036402000080037302000060038102000060038702000140 0393013000700407016000300414#372363#VV16.15674#^a20000^b30030b#Vi?t#372.19#T103 L#Ti liu gio dc a phng tnh Gia Lai#Dnh cho hc sinh lp 4, 5#Nhan Th Hng Nga (ch.b.), Nguyn Vn Chin, Hunh Dng...#Nhan Th Hng Nga#Nguyn Vn C hin#Hunh Dng#Nguyn Vn ng#Nguyn Tn Long#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2016#^a54tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Gia Lai#Gio d c#Mn hc#Lp 4#Lp 5#Sch c thm#372363#GK## 00763000000000337000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020042000530030030000950070066001250050018001910050016002090050 01900225005000600244005001900250004001800269008000500287009001100292010000500303 01100270030801500410033502000080037602000080038402000090039202000140040101600030 0415013000700418#372364#VV16.15675#^a15000^b55030b#Vi?t#372.83#T103L#Ti liu g io dc a phng tnh Gia Lai#Dnh cho hc sinh lp 1, 2, 3#Nhan Th Hng Nga (ch.b.), Nguyn Vn ng, Trn Th Tuyt Mai...#Nhan Th Hng Nga#Nguyn Vn n g#Trn Th Tuyt Mai#H'Mer#H Th Hoi Phng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc# 2016#^a31tr. : nh, s ^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Gia Lai#m nhc #o c#Tiu hc#Sch c thm#GK#372364## 00742000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020042000520030028000940070059001220050018001810050017001990050 01100216005001600227005001600243004001800259008000500277009001100282010000500293 01100140029801500410031202000090035302000080036202000090037002000150037901600030 0394013000700397#372365#VV16.15676#^a20000^b1530b#Vi?t#372.19#T103L#Ti liu gi o dc a phng tnh Gia Lai#Dnh cho gio vin tiu hc#Nhan Th Hng Nga (ch .b.), Nguyn Vn Chin, Hunh Dng...#Nhan Th Hng Nga#Nguyn Vn Chin#Hunh D ng#Nguyn Vn ng#Nguyn Tn Long#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a67t r.^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Gia Lai#Gio dc#Mn hc#Tiu hc#Sch gio vin#GK#372365## 00734000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020071000520030024001230070083001470050013002300050015002430050 01800258005001600276005000900292004001800301008000500319009001100324010000500335 011002800340020001800368020001000386020001400396013000700410016000300417#VV16.15 677#372366#^a8500^b10000b#Vi?t#372.21#B200K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch qu hng, t nc, Bc H#Dnh cho tr 4 - 5 tui#Phan Lan Anh, Lng Th Bnh, Nguyn Thu Dng, Nguyn Th Thu ; Tranh: Nagasawa#Phan Lan Anh#Ln g Th Bnh#Nguyn Thu Dng#Nguyn Th Thu#Nagasawa#Ti bn ln th 7#^aH.#^aG io dc#2016#^a12tr. : tranh v^b21x28cm#Gio dc mu gio#Qu hng#Sch mu gi o#372366#GK## 00580000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020015000540030013000690070029000820050010001110050008001210040 01800129008000500147009001100152010000500163011002600168020001800194020001300212 016000300225005000900228012004600237013000700283#372367#VV16.15678#^a12000^b300 0b#Vi?t#895.9223#M430Q#Mn qu v gi#Truyn tranh#Minh Hiu, M Hng, Minh Hi# Minh Hiu#M Hng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a15tr. : tranh mu^b24 cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Minh Hi#T truyn tranh gio dc k nng s ng cho tr#372367## 00582000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020017000540030013000710070029000840050010001130050008001230040 01800131008000500149009001100154010000500165011002600170020001800196020001300214 016000300227005000900230012004600239013000700285#372368#VV16.15679#^a12000^b300 0b#Vi?t#895.9223#T312B#Tnh bn cao qu#Truyn tranh#Minh Hiu, M Hng, Minh H i#Minh Hiu#M Hng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a15tr. : tranh mu^b 24cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Minh Hi#T truyn tranh gio dc k nng sng cho tr#372368## 00796000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620020035000690030013001040070046001170050010001630050 01100173005001000184008000500194009001100199010000500210011002500215016000300240 021017200243020001700415020001500432020001300447013000700460020001500467#372369# VV16.15680#VV16.15681#^a12000^b3000b#Vi?t#959.7026092#TH121#Thn ng nc Nam : Lng Th Vinh#Truyn tranh#Li: Quc Chn ; Tranh: Quang Minh, Minh Hng#Quc Chn#Quang Minh#Minh Hng#^aH.#^aGio dc#2016#^a28tr. : tranh v^b24cm#XH#Gii thiu tiu s, cuc i ca Trng Lng Lng Th Vinh, t ti ng i linh ho t, gii tnh ton n nhng ng gp ca ng i vi t nc di triu i nh Hu L#Nhn vt lch s#Truyn lch s#Truyn tranh#372369#Lng Th Vinh## 00841000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620020037000690030013001060070046001190050010001650050 01100175005001000186008000500196009001100201010000500212011002500217016000300242 021021300245020001700458020001500475020001300490020001700503013000700520#VV16.15 682#372370#VV16.15683#^a12000^b3000b#Vi?t#959.7027092#TH121#Thn ng nc Nam : Phng Khc Khoan#Truyn tranh#Li: Quc Chn ; Tranh: Quang Minh, Minh Hng#Qu c Chn#Quang Minh#Minh Hng#^aH.#^aGio dc#2016#^a24tr. : tranh v^b24cm#XH#Gi i thiu tiu s, cuc i ca Trng Bng Phng Khc Khoan, ti tr, tm huyt, ch hng cng nh cc tnh hung ng i linh hot, sng to v nhng ng gp ca ng i vi t nc di triu i nh Hu L#Nhn vt lch s#Truyn lch s#Truyn tranh#Phng Khc Khoan#372370## 00816000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820013000501810007000630020033000700030013001030070046001160050010001620050 01100172005001000183008000500193009001100198010000500209011002500214016000300239 021015500242020001700397020005300414020001500467020001300482013000700495#372371# VV16.15684#VV16.15685#^a12000^b3000b#Vi?t#959.70272092#TH121#Thn ng nc Na m: H Tng Hun#Truyn tranh#Li: Quc Chn ; Tranh: Quang Minh, Minh Hng#Quc Chn#Quang Minh#Minh Hng#^aH.#^aGio dc#2016#^a20tr. : tranh v^b24cm#XH#Gii thiu tiu s, cuc i ca v quan H Tng Hun, ti ng i linh hot khi nh n nhng ng gp ca ng i vi t nc di triu i nh Hu L#Nhn vt l ch s#H Tng Hun, (1697-1766), i thn nh L, Vit Nam#Truyn lch s#Truy n tranh#372371## 00776000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600020034000670030013001010070046001140050010001600050 01100170005001000181008000500191009001100196010000500207011002500212016000300237 021016300240020001000403020001500413020001300428013000700441020001400448#VV16.15 687#372372#VV16.15686#^a12000^b3000b#Vi?t#895.92211#TH121#Thn ng nc Nam: on Th im#Truyn tranh#Li: Quc Chn ; Tranh: Quang Minh, Minh Hng#Quc Ch n#Quang Minh#Minh Hng#^aH.#^aGio dc#2016#^a20tr. : tranh v^b24cm#VH#Gii th iu tiu s, cuc i ca n s on Th im, ti ng i thng minh v hai tc phm Truyn k tn ph (ch Hn), Chinh ph ngm (bn dch ch Nm) ca b#Danh nhn#Truyn lch s#Truyn tranh#372372#on Th im## 00827000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810007000620020039000690030013001080070046001210050010001670050 01100177005001000188008000500198009001100203010000500214011002500219013000700244 016000300251021016100254020001700415020005300432020001500485020001300500#VV16.15 688#VV16.15689#372373#^a12000^b3000b#Vi?t#959.7026092#TH121#Thn ng nc Nam : Trnh Thit Trng#Truyn tranh#Li: Quc Chn ; Tranh: Quang Minh, Minh Hng# Quc Chn#Quang Minh#Minh Hng#^aH.#^aGio dc#2016#^a16tr. : tranh v^b24cm#372 373#XH#Gii thiu tiu s, cuc i ca v quan Trnh Thit Trng, ti ng i linh hot khi nh n nhng ng gp ca ng i vi t nc di triu i nh Hu L#Nhn vt lch s#Trnh Thit Trng, (?-?), i thn nh L, Vit Nam#Tr uyn lch s#Truyn tranh## 00832000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610020028000680030013000960070046001090050010001550050 01100165005001000176008000500186009001100191010000500202011002500207016000300232 021017500235020001700410020005600427020001500483020001300498013000700511#VV16.15 690#372374#VV16.15691#^a12000^b3000b#Vi?t#959.703092#TH121#Thn ng nc Nam: K ng#Truyn tranh#Li: Quc Chn ; Tranh: Quang Minh, Minh Hng#Quc Chn#Qu ang Minh#Minh Hng#^aH.#^aGio dc#2016#^a28tr. : tranh v^b24cm#XH#Gii thiu t iu s, cuc i ca nh hot ng cch mng K ng (Nguyn Vn Cm), t ti n g khu nhanh nhn khi nh n nhng hot ng yu nc chng thc dn Php ca ng#Nhn vt lch s#K ng, (1875-1929), Nh hot ng cch mng, Vit Nam#Truy n lch s#Truyn tranh#372374## 00553000000000265000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360020046000420070045000880050015001330040018001480080005001660090011001710100 00500182011002400187020001800211020000800229020001400237016000300251005001500254 013000700269020001100276#372375#^a12500^b10000b#Vi?t#372.21#B200N#B nhn bit ch ci v tp t cc nt c bn#Trn Phng H b.s. ; Ho s: ng Hng Qun#Tr n Phng H#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a40tr. : hnh v^b24cm#Gio dc mu gio#Ch ci#Sch mu gio#GK#ng Hng Qun#372375#Tp t ch## 00616000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020030000410030035000710070064001060050017001700050015001870080005002020090 01100207010000500218011002900223020001800252020001100270020001400281016000300295 005001500298020001800313013000700331#372376#^a10500^b3000b#Vi?t#372.21#D312D#Di nh dng v sc kho cho b#Theo chng trnh gio dc mm non#B.s.: Nguyn Minh Hin, V Phng Lin ; Ho s: Phng Duy Tng#Nguyn Minh Hin#V Phng Lin#^ aH.#^aGio dc#2016#^a27tr. : hnh v, nh^b24cm#Gio dc mu gio#Dinh dng#S ch mu gio#GK#Phng Duy Tng#Chm sc sc khe#372376## 00667000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020030000410030035000710070063001060050010001690050012001790080005001910090 01100196010000500207011002900212020001800241020001100259020001400270016000300284 005002100287020001800308005001500326005001700341013000700358#372377#^a10500^b30 00b#Vi?t#372.21#D312D#Dinh dng v sc kho cho b#Theo chng trnh gio dc m m non#B.s.: Minh Hin, Phng Lin ; Ho s: Phm Th Minh Nguyt...#Minh Hin# Phng Lin#^aH.#^aGio dc#2016#^a28tr. : hnh v, nh^b24cm#Gio dc mu gio# Dinh dng#Sch mu gio#GK#Phm Th Minh Nguyt#Chm sc sc khe#ng Hng Qu n#Nguyn Hng Linh#372377## 00646000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020024000410030035000650070072001000050020001720050020001920040031002120080 00500243009001100248010000500259011002400264020001800288020000800306020001400314 016000300328005000900331005000900340013000700349#372378#^a9500^b20000b#Vi?t#372 .21#B200L#B lm quen vi ch ci#Theo chng trnh gio dc mm non#Hong Th T hu Hng, Phng Th Ngc Oanh ; Minh ho: Nagasawa, Kim Dung#Hong Th Thu Hng #Phng Th Ngc Oanh#Ti bn ln th 5, c chnh l#^aH.#^aGio dc#2016#^a32tr. : hnh v^b24cm#Gio dc mu gio#Ch ci#Sch mu gio#GK#Nagasawa#Kim Dung#37 2378## 00512000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020034000420070021000760220004000970050011001010050009001120080005001210090 01800126010000500144011002600149020001100175020000600186020000900192020000900201 020001400210016000300224013000700227#372379#^a12500^b3000b#Vi?t#372.634#E202L#E m luyn vit ng chnh t lp 1#Phng Anh, Hng Mai#T.1#Phng Anh#Hng Mai#^a H.#^ai hc S phm#2016#^a36tr. : nh, bng^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Tp vit#Ch nh t#Sch c thm#GK#372379## 00495000000000265000450002600070000001400150000701900050002208200090002718100070 00360020032000430070012000750050012000870040019000990080005001180090011001230100 00500134011003000139020000900169020000600178020001400184016000300198020001000201 020001100211013000700222#372380#^a5500^b9000b#Vi?t#612.0078#TH552H#Thc hnh th nghim sinh hc 8#L Ngc Lp#L Ngc Lp#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2 016#^a19tr. : hnh v, bng^b24cm#Sinh hc#Lp 8#Sch c thm#GK#Thc hnh#Th nghim#372380## 00493000000000265000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100070 00340020032000410070012000730050012000850040019000970080005001160090011001210100 00500132011003000137020000900167020000600176020001400182016000300196020001000199 020001100209013000700220#372381#^a6000^b7000b#Vi?t#580.78#TH552H#Thc hnh th nghim sinh hc 6#L Ngc Lp#L Ngc Lp#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#201 6#^a23tr. : hnh v, bng^b24cm#Sinh hc#Lp 6#Sch c thm#GK#Thc hnh#Th ng him#372381## 00494000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350020032000420070012000740050012000860040019000980080005001170090011001220100 00500133011003000138020000900168020000600177020001400183016000300197020001000200 020001100210013000700221#372382#^a7000^b10000b#Vi?t#590.78#TH552H#Thc hnh th nghim sinh hc 7#L Ngc Lp#L Ngc Lp#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#20 16#^a27tr. : hnh v, bng^b24cm#Sinh hc#Lp 7#Sch c thm#GK#Thc hnh#Th n ghim#372382## 00571000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020019000420030040000610070016001010220004001170220037001210050016001580040 01900174008000500193009001100198010000500209011001400214020001100228020000900239 020000900248020001400257013000700271016000300278#372383#^a12000^b5000b#Vi?t#372 .634#L527V#Luyn vit ch p#Theo mu ch vit trong trng tiu hc#Trn Mnh Hng#T.1#Ch vit ng, vit nghing, nt u#Trn Mnh Hng#Ti bn ln th 1 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a44tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm# 372383#GK## 00581000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020019000420030040000610070016001010220047001170220004001640050016001680040 01900184008000500203009001100208010000500219011001400224020001100238020000900249 020000900258020001400267016000300281013000700284#372384#^a12000^b5000b#Vi?t#372 .634#L527V#Luyn vit ch p#Theo mu ch vit trong trng tiu hc#Trn Mnh Hng#Ch vit ng, vit nghing, nt thanh nt m#T.2#Trn Mnh Hng#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2016#^a44tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#GK#372384## 00525000000000265000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360020024000420030049000660070016001150050016001310040018001470080005001650090 01100170010000500181011002400186020000900210020000600219020001000225020001400235 013000700249016000300256#372385#^a10000^b30000b#Vi?t#372.55#V460T#V thc hnh th cng 1#Theo chun kin thc, k nng mn th cng lp 1#Trng Bu Sinh#Tr ng Bu Sinh#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a32tr. : hnh v^b24cm#Th c ng#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm#372385#GK## 00588000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020046000530030035000990070040001340050015001740050015001890080 00500204009001100209010000500220011002400225020001800249020000800267020001400275 016000300289020001100292013000700303#372386#VV16.15692#^a12000^b15000b#Vi?t#372 .21#B200N#B nhn bit ch ci v tp t cc nt c bn#Theo chng trnh gio d c mm non#on Phng H ; Ho s: ng Hng Qun#on Phng H#ng Hng Qun #^aH.#^aGio dc#2016#^a36tr. : hnh v^b24cm#Gio dc mu gio#Ch ci#Sch mu gio#GK#Tp t ch#372386## 00608000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810008000460020029000540030039000830070062001220050016001840050018002000050 01500218008000500233009001100238010000500249011002400254020001800278020001000296 020001400306013000700320016000300327#372387#VV16.15693#^a12000^b5000b#Vi?t#372. 21#GI-521B#Gip b pht trin nhn thc#Theo b chun pht trin tr em 5 tui#N guyn Thnh L, Trn Th Kim Uyn ; Minh ho: Phng Duy Tng#Nguyn Thnh L#Tr n Th Kim Uyn#Phng Duy Tng#^aH.#^aGio dc#2016#^a31tr. : hnh v^b24cm#Gio dc mu gio#Nhn thc#Sch mu gio#372387#GK## 00651000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810008000460020045000540030039000990070062001380050016002000050018002160050 01500234008000500249009001100254010000500265011002500270020001800295020000900313 020001400322016000300336020001500339013000700354#372388#VV16.15694#^a12000^b500 0b#Vi?t#372.21#GI-521B#Gip b pht trin tnh cm - quan h x hi#Theo b chu n pht trin tr em 5 tui#Nguyn Thnh L, Trn Th Kim Uyn ; Minh ho: Phng Duy Tng#Nguyn Thnh L#Trn Th Kim Uyn#Phng Duy Tng#^aH.#^aGio dc#2016#^ a31tr. : tranh v^b24cm#Gio dc mu gio#Tnh cm#Sch mu gio#GK#Quan h x h i#372388## 00607000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810008000460020028000540030039000820070062001210050016001830050018001990050 01500217008000500232009001100237010000500248011002500253020001800278020000900296 020001400305016000300319013000700322#372389#VV16.15695#^a12000^b5000b#Vi?t#372. 21#GI-521B#Gip b pht trin th cht#Theo b chun pht trin tr em 5 tui#Ng uyn Thnh L, Trn Th Kim Uyn ; Minh ho: Phng Duy Tng#Nguyn Thnh L#Trn Th Kim Uyn#Phng Duy Tng#^aH.#^aGio dc#2016#^a35tr. : tranh v^b24cm#Gio dc mu gio#Th cht#Sch mu gio#GK#372389## 00711000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810008000460020041000540030039000950070071001340050016002050050018002210050 02100239008000500260009001100265010000500276011002500281020001800306020000900324 020001400333016000300347005001500350005001500365020001000380013000700390#372390# VV16.15696#^a12000^b5000b#Vi?t#372.21#GI-521B#Gip b pht trin ngn ng v gi ao tip#Theo b chun pht trin tr em 5 tui#Nguyn Thnh L, Trn Th Kim Uy n ; Minh ho: Phm Th Minh Nguyt...#Nguyn Thnh L#Trn Th Kim Uyn#Phm Th Minh Nguyt#^aH.#^aGio dc#2016#^a31tr. : tranh v^b24cm#Gio dc mu gio#Ng n ng#Sch mu gio#GK#Phm Ngc Tun#Phng Duy Tng#Giao tip#372390## 00678000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810008000460020045000540030015000990070052001140050012001660040018001780080 00500196009001100201010000500212011002400217020001800241020000900259020001500268 02000140028301600030029700500140030000500120031400500100032600500090033601300070 0345#372391#VV16.15697#^a12000^b4000b#Vi?t#372.21#GI-521B#Gip b pht trin t nh cm - k nng x hi#Tr 5 - 6 tui#L Th Lun, Lm Thu Uyn ; Ho s: Minh Nguyt...#L Th Lun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a32tr. : hnh v^ b24cm#Gio dc mu gio#Tnh cm#K nng x hi#Sch mu gio#GK#Lm Thu Uyn#M inh Nguyt#Hng Linh#Nagasawa#372391## 00674000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810008000460020045000540030015000990070064001140050012001780040018001900080 00500208009001100213010000500224011002500229020001800254020000900272020001500281 020001400296016000300310005001400313005001700327005000900344013000700353#VV16.15 698#372392#^a12000^b4000b#Vi?t#372.21#GI-521B#Gip b pht trin tnh cm - k nng x hi#Tr 4 - 5 tui#L Th Lun, Lm Thu Uyn ; Ho s: Nguyn Tun Long , Nagasawa#L Th Lun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a24tr. : tranh v ^b24cm#Gio dc mu gio#Tnh cm#K nng x hi#Sch mu gio#GK#Lm Thu Uyn# Nguyn Tun Long#Nagasawa#372392## 00656000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810008000460020045000540030015000990070055001140050012001690040018001810080 00500199009001100204010000500215011002500220020001800245020000900263020001500272 020001400287016000300301005001400304005000800318005000900326013000700335#372393# VV16.15699#^a12000^b3000b#Vi?t#372.21#GI-521B#Gip b pht trin tnh cm - k nng x hi#Tr 3 - 4 tui#L Th Lun, Lm Thu Uyn ; Ho s: Hi Nam, Nagasaw a#L Th Lun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a24tr. : tranh v^b24cm#Gi o dc mu gio#Tnh cm#K nng x hi#Sch mu gio#GK#Lm Thu Uyn#Hi Nam#N agasawa#372393## 00664000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020046000530030035000990070064001340050023001980040018002210080 00500239009001100244010000500255011002400260020001800284020001800302020001400320 016000300334005001500337013000700352005001500359#372394#VV16.15700#^a12000^b150 00b#Vi?t#372.21#B200K#B khm ph khoa hc v mi trng xung quanh#Theo chng trnh gio dc mm non#Nguyn Th Thanh Huyn, V Phng Lin ; Ho s: Nagasawa Group#Nguyn Th Thanh Huyn#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a32tr. : h nh v^b24cm#Gio dc mu gio#Tri thc khoa hc#Sch mu gio#GK#V Phng Lin #372394#Nagasawa Group## 00664000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020046000530030035000990070064001340050023001980040018002210080 00500239009001100244010000500255011002400260020001800284020001800302020001400320 016000300334005001500337005001500352013000700367#372395#VV16.15701#^a12000^b150 00b#Vi?t#372.21#B200K#B khm ph khoa hc v mi trng xung quanh#Theo chng trnh gio dc mm non#Nguyn Th Thanh Huyn, V Phng Lin ; Ho s: Nagasawa Group#Nguyn Th Thanh Huyn#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a36tr. : h nh v^b24cm#Gio dc mu gio#Tri thc khoa hc#Sch mu gio#GK#V Phng Lin #Nagasawa Group#372395## 00664000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020046000530030035000990070064001340050023001980040018002210080 00500239009001100244010000500255011002400260020001800284020001800302020001400320 016000300334005001500337005001500352013000700367#372396#VV16.15702#^a12000^b100 00b#Vi?t#372.21#B200K#B khm ph khoa hc v mi trng xung quanh#Theo chng trnh gio dc mm non#Nguyn Th Thanh Huyn, V Phng Lin ; Ho s: Nagasawa Group#Nguyn Th Thanh Huyn#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a28tr. : h nh v^b24cm#Gio dc mu gio#Tri thc khoa hc#Sch mu gio#GK#V Phng Lin #Nagasawa Group#372396## 00859000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020029000520070070000810050017001510050019001680050021001870050 01500208005001900223008000500242009001100247010000500258011002600263021019300289 020001800482020001100500020001500511013000700526016000300533020000900536#372397# VV16.15703#^a25000^b1025b#Vi?t#372.21#C513B#Cng b tp lm nh khoa hc#V Th Diu Thu (ch.b.), Phm Th Thanh Vn, Nguyn Th Hng Lan...#V Th Diu Thu #Phm Th Thanh Vn#Nguyn Th Hng Lan#Trng Hi Yn#L Th Tuyt Nhung#^aH.# ^aGio dc#2016#^a92tr. : nh, bng^b24cm#Hng dn gio vin lm nhng th nghi m n gin, gip tr mm non bit khm ph cc du hiu, c im, iu kin t n ti v thay i, pht trin, tc dng, tc hi... ca s vt, hin tng#Gio dc mu gio#Th nghim#Sch gio vin#372397#XH#Khoa hc## 00644000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020015000530030050000680070071001180220004001890050021001930050 01100214005001300225005001500238008000500253009001100258010000500269011002500274 020001300299020000600312020001400318013000700332016000300339#372398#VV16.15704#^ a18000^b20000b#Vi?t#372.37#S455#Sng p lp 1#Dng cho cc hot ng gio dc ngoi gi ln lp#Nguyn Th Vn Hng (ch.b.), Mai B Bc, L Thu Huyn, Nguy n Vn Qu#T.1#Nguyn Th Vn Hng#Mai B Bc#L Thu Huyn#Nguyn Vn Qu#^aH.#^ aGio dc#2016#^a39tr. : minh ho^b24cm#K nng sng#Lp 1#Sch c thm#372398# GK## 00649000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020015000530030050000680070071001180220004001890050021001930050 01100214005001300225005001500238008000500253009001100258010000500269011003000274 020001300304020000600317020001400323016000300337013000700340#372399#VV16.15705#^ a18000^b20000b#Vi?t#372.37#S455#Sng p lp 1#Dng cho cc hot ng gio dc ngoi gi ln lp#Nguyn Th Vn Hng (ch.b.), Mai B Bc, L Thu Huyn, Nguy n Vn Qu#T.2#Nguyn Th Vn Hng#Mai B Bc#L Thu Huyn#Nguyn Vn Qu#^aH.#^ aGio dc#2016#^a39tr. : hnh v, bng^b24cm#K nng sng#Lp 1#Sch c thm#GK #372399## 00649000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020015000530030050000680070071001180220004001890050021001930050 01100214005001300225005001500238008000500253009001100258010000500269011003000274 020001300304020000600317020001400323013000700337016000300344#372400#VV16.15706#^ a18000^b20000b#Vi?t#372.37#S455#Sng p lp 2#Dng cho cc hot ng gio dc ngoi gi ln lp#Nguyn Th Vn Hng (ch.b.), Mai B Bc, L Thu Huyn, Nguy n Vn Qu#T.1#Nguyn Th Vn Hng#Mai B Bc#L Thu Huyn#Nguyn Vn Qu#^aH.#^ aGio dc#2016#^a35tr. : hnh v, bng^b24cm#K nng sng#Lp 2#Sch c thm#37 2400#GK## 00649000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020015000530030050000680070071001180220004001890050021001930050 01100214005001300225005001500238008000500253009001100258010000500269011003000274 020001300304020000600317020001400323016000300337013000700340#372401#VV16.15707#^ a18000^b20000b#Vi?t#372.37#S455#Sng p lp 2#Dng cho cc hot ng gio dc ngoi gi ln lp#Nguyn Th Vn Hng (ch.b.), Mai B Bc, L Thu Huyn, Nguy n Vn Qu#T.2#Nguyn Th Vn Hng#Mai B Bc#L Thu Huyn#Nguyn Vn Qu#^aH.#^ aGio dc#2016#^a39tr. : hnh v, bng^b24cm#K nng sng#Lp 2#Sch c thm#GK #372401## 00644000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020015000530030050000680070071001180220004001890050021001930050 01100214005001300225005001500238008000500253009001100258010000500269011002500274 020001300299020000600312020001400318013000700332016000300339#372402#VV16.15708#^ a18000^b20000b#Vi?t#372.37#S455#Sng p lp 3#Dng cho cc hot ng gio dc ngoi gi ln lp#Nguyn Th Vn Hng (ch.b.), Mai B Bc, L Thu Huyn, Nguy n Vn Qu#T.1#Nguyn Th Vn Hng#Mai B Bc#L Thu Huyn#Nguyn Vn Qu#^aH.#^ aGio dc#2016#^a39tr. : minh ho^b24cm#K nng sng#Lp 3#Sch c thm#372402# GK## 00649000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810006000470020015000530030050000680070071001180220004001890050021001930050 01100214005001300225005001500238008000500253009001100258010000500269011003000274 020001300304020000600317020001400323016000300337013000700340#VV16.15709#372403#^ a18000^b20000b#Vi?t#372.37#S455#Sng p lp 3#Dng cho cc hot ng gio dc ngoi gi ln lp#Nguyn Th Vn Hng (ch.b.), Mai B Bc, L Thu Huyn, Nguy n Vn Qu#T.2#Nguyn Th Vn Hng#Mai B Bc#L Thu Huyn#Nguyn Vn Qu#^aH.#^ aGio dc#2016#^a35tr. : hnh v, bng^b24cm#K nng sng#Lp 3#Sch c thm#GK #372403## 00649000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020015000530030050000680070071001180220004001890050021001930050 01100214005001300225005001500238008000500253009001100258010000500269011003000274 020001300304020000600317020001400323013000700337016000300344#372404#VV16.15710#^ a18000^b20000b#Vi?t#372.37#S455#Sng p lp 4#Dng cho cc hot ng gio dc ngoi gi ln lp#Nguyn Th Vn Hng (ch.b.), Mai B Bc, L Thu Huyn, Nguy n Vn Qu#T.1#Nguyn Th Vn Hng#Mai B Bc#L Thu Huyn#Nguyn Vn Qu#^aH.#^ aGio dc#2016#^a43tr. : hnh v, bng^b24cm#K nng sng#Lp 4#Sch c thm#37 2404#GK## 00644000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020015000530030050000680070071001180220004001890050021001930050 01100214005001300225005001500238008000500253009001100258010000500269011002500274 020001300299020000600312020001400318016000300332013000700335#372405#VV16.15711#^ a18000^b20000b#Vi?t#372.37#S455#Sng p lp 4#Dng cho cc hot ng gio dc ngoi gi ln lp#Nguyn Th Vn Hng (ch.b.), Mai B Bc, L Thu Huyn, Nguy n Vn Qu#T.2#Nguyn Th Vn Hng#Mai B Bc#L Thu Huyn#Nguyn Vn Qu#^aH.#^ aGio dc#2016#^a39tr. : minh ho^b24cm#K nng sng#Lp 4#Sch c thm#GK#3724 05## 00649000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810006000470020015000530030050000680070071001180220004001890050021001930050 01100214005001300225005001500238008000500253009001100258010000500269011003000274 020001300304020000600317020001400323013000700337016000300344#VV16.15712#372406#^ a18000^b20000b#Vi?t#372.37#S455#Sng p lp 5#Dng cho cc hot ng gio dc ngoi gi ln lp#Nguyn Th Vn Hng (ch.b.), Mai B Bc, L Thu Huyn, Nguy n Vn Qu#T.1#Nguyn Th Vn Hng#Mai B Bc#L Thu Huyn#Nguyn Vn Qu#^aH.#^ aGio dc#2016#^a35tr. : hnh v, bng^b24cm#K nng sng#Lp 5#Sch c thm#37 2406#GK## 00649000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810006000470020015000530030050000680070071001180220004001890050021001930050 01100214005001300225005001500238008000500253009001100258010000500269011003000274 020001300304020000600317020001400323016000300337013000700340#VV16.15713#372407#^ a18000^b20000b#Vi?t#372.37#S455#Sng p lp 5#Dng cho cc hot ng gio dc ngoi gi ln lp#Nguyn Th Vn Hng (ch.b.), Mai B Bc, L Thu Huyn, Nguy n Vn Qu#T.2#Nguyn Th Vn Hng#Mai B Bc#L Thu Huyn#Nguyn Vn Qu#^aH.#^ aGio dc#2016#^a39tr. : hnh v, bng^b24cm#K nng sng#Lp 5#Sch c thm#GK #372407## 00471000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020020000550070011000750050011000860040018000970080005001150090 01100120010000500131011002100136020000800157020000600165020001000171020001400181 013000700195016000300202#372408#VV16.15714#^a10000^b6000b#Vi?t#959.70076#L527T# Luyn tp lch s 6#H Th Nga#H Th Nga#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016 #^a59tr. : bng^b24cm#Lch s#Lp 6#Luyn tp#Sch c thm#372408#GK## 00681000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020044000520070059000960050012001550050017001670050017001840050 01900201005001600220004001900236008000500255009001100260010000500271011002600276 02000080030202000070031002000060031702000080032302000140033101300070034501600030 0352#372409#VV16.15715#^a24000^b3000b#Vi?t#372.89#B103T#Bi tp t nh gi mn lch s v a l 4#Nguyn Tri (ch.b.), Nguyn Hng Lin, Nguyn Tuyt Nga...# Nguyn Tri#Nguyn Hng Lin#Nguyn Tuyt Nga#Nguyn Minh Nguyt#Mai Thnh Trung #Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016#^a147tr. : minh ho^b24cm#Lch s#a l #Lp 4#Bi tp#Sch c thm#372409#GK## 00544000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020021000520070044000730050020001170050015001370040018001520080 00500170009001100175010000500186011002600191020000900217020000600226020001000232 020001400242013000700256016000300263#372410#VV16.15716#^a28000^b6000b#Vi?t#580. 76#L527T#Luyn tp sinh hc 6#Nguyn Th Minh Ho (ch.b.), Nguyn Thu Ho#Nguyn Th Minh Ho#Nguyn Thu Ho#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a159tr. : m inh ho^b24cm#Sinh hc#Lp 6#Luyn tp#Sch c thm#372410#GK## 00700000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810007000450010009000520020032000610070041000930050019001340080005001530090 01000158010000500168011001500173021020100188020002000389020001000409013000700419 016000300426019000500429#VV16.15717#372411#^a99000^b2000b#Vi?t#158.2#KH205A#Tr c Nh#Kho n ni s c c thin h#Trc Nh ch.b. ; Nguyn Phng Tho dch#N guyn Phng Tho#^aH.#^aVn hc#2016#^a343tr.^b24cm#Cung cp nhng k nng giao tip c th t cuc sng, gip bn x l cc tnh hung khc nhau, vi nhng ng i khc nhau v nhng chuyn khc nhau em li cho bn s tn nhim v h tr c a ngi khc#Tm l hc ng dng#Giao tip#372411#TN#Dch## 00433000000000229000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820006000411810006000470020052000530080005001050090018001100100005001280110 02000133020000800153020001100161020002100172013000700193016000300200#VV16.15718# VV16.15719#372412#^b300b#Vi?t#306.4#L104T#Lm theo t tng H Ch Minh v vn h o ngh thut#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a71tr. : nh^b24cm#Vn ho#Ngh thut #T tng H Ch Minh#372412#XH## 00781000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810008000560010011000640020029000750070034001040050016001380040 03900154008001000193009001800203010000500221011003100226021020700257020001800464 020001100482013000700493016000300500#372413#VV16.15720#VV16.15721#^a30000^b5000 b#Vi?t#519.2#GI-108T#V Vn Ti#Gio trnh xc sut thng k#B.s.: V Vn Ti, D ng Th Tuyn#Dng Th Tuyn#Ti bn ln th 2 c sa cha, b sung#^aCn Th# ^ai hc Cn Th#2016#^a193tr. : hnh v, bng^b24cm#Tng qut v xc sut v c ng thc tnh xc sut; bin ngu nhin v mt s lut phn phi xc sut thng dng; thng k v d liu; c lng tham s thng k; kim nh gi thit thng k; m hnh hi qui#Xc sut thng k#Gio trnh#372413#GT## 01030000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570010014000630020049000770030055001260070055001810050 01700236005002200253008000700275009001500282010000500297011002900302021027700331 02000110060802000090061902000090062802000160063702000190065301300070067201600030 0679020001000682#372414#VV16.15723#VV16.15722#^a60000^b300b#Vi?t#495.922#K304T# Nguyn Nh An#Kim tra, nh gi hc phn ting Vit thc hnh#Ti liu tham kh o dng cho sinh vin cao ng s phm#Nguyn Nh An, Trn Th L Dung, Nguyn Th Ngc Qunh#Trn Th L Dung#Nguyn Th Ngc Qunh#^aVinh#^ai hc Vinh#2016#^ a175tr. : bng, s ^b24cm#Trnh by c s l lun v kim tra, nh gi kt qu hc tp mn ting Vit thc hnh; cch thc kim tra, nh gi thng qua phn g php trc nghim khch quan vi nhng tiu chun, tiu ch, yu cu c th v h thng ngn hng cu hi trc nghim i km ph lc, ch thch#Ting Vit#Kim tra#nh gi#Kt qu hc tp#Ti liu tham kho#372414#XH#Sinh vin## 00915000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810008000590010015000670020036000820030047001180070064001650050 01800229005001500247008000700262009001500269010000500284011002600289013000700315 016000300322021026400325020002500589020001100614#372415#VV16.15724#VV16.15725#^a 60000^b300b#Vi?t#624.18341#GI-108T#Trn Ngc Long#Gio trnh kt cu b tng c t thp#Dng cho o to k s ngnh k thut xy dng#B.s.: Trn Ngc Long, Nguy n Trung Hiu (ch.b.), Trn Xun Vinh#Nguyn Trung Hiu#Trn Xun Vinh#^aVinh#^a i hc Vinh#2016#^a174tr. : minh ho^b24cm#372415#KT#Gii thiu i cng v k t cu b tng ct thp; kt cu sn phng b tng ct thp; tnh cht c l vt liu v nguyn l cu to; cu kin chu un; chu ko, chu xon, cu kin b t ng ct thp theo trng thi gii hn th hai; b tng ct thp ng lc trc#K t cu b tng ct thp#Gio trnh## 00754000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810007000450020041000520030038000930070071001310050013002020050016002150050 01200231005001300243008001200256009001700268010000500285011002700290020001800317 013000700335016000300342021010900345020001000454#372416#VV16.15726#^a80000^b420 b#Vi?t#378.12#TH552H#Thc hnh nghip v s phm thng xuyn#Dnh cho sinh vin s phm ngh thut#B.s.: L Th Tuyn (ch.b.), Nguyn Th Hng, Vi Minh Huy, L Th Thanh#L Th Tuyn#Nguyn Th Hng#Vi Minh Huy#L Th Thanh#^aThanh Ho#^aN xb. Thanh Ho#2016#^a180tr. : nh, bng^b24cm#Nghip v s phm#372416#XH#Trnh by nhng vn chung v nghip v s phm v thc hnh k nng s phm c bn v gio dc v dy hc#Thc hnh## 00989000000000325000450000100220000000200400002200300500006200500120011200700400 01240040014001640080030001780090044002080100005002520110025002570120027002820150 05400309082000700363016000300370013000700373014001600380026000700396026001100403 18100060041401900050042001900050042502000090043002000200043902000170045902101870 0476#Cheung, Micheal M. K.#Binh php Tn t & ngh thut kim tin#Nhng chin l c vt qua nn kinh t kh khn#Chng Ngc#Micheal M. K. Cheung ; Chng N gc dch#Ti bn ln 1#^aThanh Ho ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Thanh Ho ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2016#^a175tr. : hnh v^b21cm#T sch Kinh t - Qun tr#Tn s ch ting Anh: Sun Tzu - the art of making money#650.12#XH#372417#^a60000^b1000b #372417#VV16.15727#B312P#Vi?t#Dch#Lm giu#B quyt thnh cng#Binh php Tn T #Cung cp cho cc doanh nhn nhng kinh nghim c c kt di dng c ng y hnh nh vi nhng v d sng ng t chnh trng thng qua vic vn dng nh ng Binh php ca Tn t xa## 00848000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810007000500010012000570020087000690070017001560040014001730080030001870090 04400217010000500261011002500266012004500291021018500336020001400521020001000535 020001500545013000700560016000300567#372418#VV16.15728#^a36000^b1000b#Vi?t#616. 306222#TH552T# c Ngc#Thc tp n huyt - Kh nng cha bnh k diu bng hu yt - Bnh tiu ho: Trng - V# c Ngc b.s.#Ti bn ln 1#^aThanh Ho ; Tp . H Ch Minh#^aNxb. Thanh Ho ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2016#^a101tr. : hnh v ^b21cm#Kh cng Y o Vit Nam. Ngnh Y hc b sung#Hng dn ngi bnh nhn b it cc huyt o khc nhau trn c th luyn tp bm huyt cha cc bnh v tiu ho: Bnh v n, cc bnh v bao t, bnh thuc bng, co tht, chua...#B nh tiu ho#Bm huyt#Phng tr bnh#372418#KT## 00636000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470010012000530020080000650070035001450050016001800080012001960090 01700208010000500225011002500230013000700255016000300262021009500265020000700360 020001500367#372419#VV16.15729#^a30000^b2000b#Vi?t#641.563#M430A#Nguyn Hng#M n n thay thuc: Phng tr bnh bng mn n hng ngy (ngon, hp dn, d lm)#B. s.: Nguyn Hng, Nguyn Vn Phn#Nguyn Vn Phn#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#20 16#^a158tr. : hnh v^b21cm#372419#XH#Hng dn cch nu cc mn n bi thuc phng v t cha cc bnh thng gp trong gia nh#Mn n#Phng tr bnh## 00875000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450010017000520020036000690030049001050070031001540050008001850080 03000193009004400223010000500267011001500272012002200287015002400309021018200333 020001100515020001000526020001000536013000700546016000300553019000500556#372420# VV16.15730#^a68000^b2000b#Vi?t#650.1#TR460T#Blumenthal, Noah#Tr thnh anh hng trong i thng#Vt qua thch thc trong cng vic v cuc sng#Noah Blumenth al ; Phan H dch#Phan H#^aThanh Ho ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Thanh Ho ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2016#^a198tr.^b21cm#T sch: K nng sng#Nguyn tc: Be the hero#Ghi li nhng cu chuyn cng nhng bi hc, k nng, nhng b quyt thnh cng gip gia tng tnh hiu qu, ci thin cc mi quan h v vn ti thnh c ng ti hu cho mi c nhn#Thnh cng#Cng vic#Cuc sng#372420#XH#Dch## 00633000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470010019000530020047000720030021001190070024001400080012001640090 01700176010000500193011003000198021012300228020001000351020000800361013000700369 016000300376#VV16.15731#372421#^a29000^b2000b#Vi?t#636.518#B300T#Phan Kim Hng Phc#B truyn v cch chn v nui g - g chi#Kinh nghim dn gian#Phan Ki m Hng Phc b.s.#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a135tr. : hnh v, nh^b21cm #Trnh by nhng kinh nghim la chn v cch chm sc g chi, tiu chun chn g chi tt v ngh thut nui, chm sc g#Chn nui#G chi#372421#KT## 00668000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480010007000540020034000610070012000950080012001070090017001190100 00500136011002100141013000700162016000300169021021100172020001100383020000700394 020001300401#372422#VV16.15732#^a32000^b2000b#Vi?t#133.3337#450V#L Mai# vt phong thu v cch s dng#L Mai b.s.#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a176t r. : nh^b21cm#372422#XH#Hng dn cch la chn v b tr cc vt phong thu trong nh hp l, khoa hc v tin li ci to mi trng sng hi ho, mang li bnh an, may mn nh: Chung gi, phong thu, t hu, tng pht...#Phon g thu# vt#Cch s dng## 00838000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470010016000530020028000690070057000970050008001540050012001620050 01100174008003000185009004400215010000500259011001500264012002700279013000700306 016000300313019000500316021013300321020001700454020004400471020000900515#372423# VV16.15733#^a110000^b2000b#Vi?t#181.11#T502T#Thm Vnh Hong#Tun T mu lc t ung honh#Thm Vnh Hong, T Tnh ; Dch: Thanh Khang, Tin Thnh#T Tnh#Thanh Khang#Tin Thnh#^aThanh Ho ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Thanh Ho ; Cng ty Vn h o Vn Lang#2016#^a318tr.^b21cm#T sch Nhn vt & S kin#372423#XH#Dch#im l i tinh hoa t tng Tun T, gip ngi c nm bt nhng ni dung ct yu, tin h tu ca Tun T v tr quc, mu s, tu thn#Trit hc c i#Tun T, 313238 TCN, Trit gia, Trung Quc#Mu lc## 00479000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010018000650020009000830030018000920070018001100080 00500128009001800133010000500151011001500156020001700171020001200188020000300200 013000700203016000300210#372424#VV16.15735#VV16.15736#^a65000^b500b#Vi?t#895.92 234#D431#Nguyn Xun Lng#Dng i#Truyn ngn v k#Nguyn Xun Lng#^aH.#^a Vn ho dn tc#2016#^a179tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#K#372424#VH## 00779000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560010018000620020049000800070023001290080005001520090 01800157010000500175011002100180021023500201020001800436020001500454013000700469 016000300476020000900479020001300488#VV16.15738#VV16.15737#372425#^a56000^b5000 b#Vi?t#649.1#H561D#Nguyn V c Duy#Hng dn nh trng, ph huynh chm sc tr tt#Nguyn V c Duy b.s.#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a191tr. : nh^b21cm#H ng dn cc bc cha m cch chm sc v chi cng tr em rn luyn s t tin, tnh t lp, t gic cho b. Mo kim sot s bc tc, xoa du b, chm dt tt ni by... mt s bnh, tai nn thng gp tr em v cch phng trnh#Gio d c gia nh#Sch hng dn#372425#KT#Chm sc#Nui dy tr## 00911000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470010012000530020029000650070034000940050015001280040014001430080 03000157009004400187010000500231011003000236012004500266021024900311020000800560 020000900568020000700577020001500584013000700599016000300606#VV16.15734#372426#^ a99000^b1000b#Vi?t#616.994#H528A# c Ngc#Huyt p gi v bnh ung th# c Ngc ; Vng Vn Liu b.s.#Vng Vn Liu#Ti bn ln 1#^aThanh Ho ; Tp. H C h Minh#^aNxb. Thanh Ho ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2016#^a310tr. : hnh v, nh ^b21cm#Kh cng Y o Vit Nam. Ngnh Y hc b sung#Tm hiu v huyt p gi, m t s bnh n cha bnh do huyt p gi; bnh ung th, mt s bnh n v in th hng dn cha ung th theo kh cng y o, km theo ph lc cc bi thuc ng y, cy thuc tr ung th v cc mn n, bi thuc cha bnh#Ung th#Huyt p# ng y#Phng tr bnh#372426#KT## 00693000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010018000630020024000810070023001050080005001280090 01800133010000500151011002700156021020200183020001800385020000700403020000700410 013000700417016000300424#372427#VV16.15740#VV16.15739#^a48000^b5000b#Vi?t#649.6 3#R203T#Nguyn V c Duy#Rn tnh t lp cho tr#Nguyn V c Duy b.s.#^aH.#^a Vn ho dn tc#2016#^a141tr. : nh, bng^b21cm#Cung cp nhng kin thc cn thi t gip cc bc ph huynh rn luyn tnh t lp cho tr: v sao phi to tnh t lp cho tr, dy tr t lp t khi no, cc bi hc gip tr rn luyn k nng t lp...#Gio dc gia nh#T lp#Tr em#372427#KT## 00761000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010018000620020035000800070023001150080005001380090 01800143010000500161011003000166021025100196020001800447020001300465020000700478 013000700485016000300492#372428#VV16.15742#VV16.15741#^a38000^b5000b#Vi?t#649.6 #M558T#Nguyn V c Duy#10 tnh hung bt trc cn dy tr#Nguyn V c Duy b. s.#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a111tr. : hnh v, nh^b21cm#Bao gm 10 bi hc tnh hung gip cc bc cha m dy con nhng k nng n gin, cn thit b b it cch t bo v mnh an ton khi ng trc nhng tnh hung xu: B lc n g, lc cha m, khng nhn qu bnh ca ngi l, b xm hi tnh dc...#Gio dc gia nh#K nng sng#Tr em#372428#KT## 00700000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810007000570010018000640020034000820070023001160080005001390090 01800144010000500162011003000167021021400197020001800411020000700429013000700436 016000300443#VV16.15743#VV16.15744#372429#^a42000^b5000b#Vi?t#372.21#PH110T#Ngu yn V c Duy#Pht trin t duy cho tr mm non#Nguyn V c Duy b.s.#^aH.#^aV n ho dn tc#2016#^a127tr. : hnh v, nh^b21cm#Cung cp nhng kin thc c b n rn luyn v pht trin kh nng t duy cho tr la tui mm non nh: ph t trin kh nng ghi nh, t duy logic, dy con t duy sm bng cch phn tch, phn on tnh hung...#Gio dc mu gio#T duy#372429#XH## 00876000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010017000650020029000820070048001110050018001590080 00500177009003800182010000500220011001500225015004700240021028500287020000900572 020000700581013000700588016000300595#372430#VV16.15745#VV16.15746#^a68000^b5000 b#Vi?t#294.3444#M450H#Thch Phc Tin#M hi cha p li ru ca m#Thch Phc Tin ; Trng Thanh Thu tuyn chn#Trng Thanh Thu#^aH.#^aVn ho dn tc ; N h sch Limbooks#2016#^a186tr.^b20cm#ai c Thch Phc Tin v Pht php ng d ng#Ghi li nhng bi ging ca ho thng Thch Phc Tin v o hiu ca ng i lm con i vi cha m thng qua nhng v d c th, gn gi, nhng cu chuyn v tnh thng yu ca cha m, v cch hnh x ca con ci nhm trnh gy tn t hng cho cha m bi nhng li lm khng ng c#o Pht#o l#372430#XH## 00804000000000277000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200070 00301810006000370020044000430070040000870080013001270090013001400100005001530110 01400158015007900172013000700251016000300258005003500261020000700296021019300303 020001000496020000900506020001100515#372431#VV16.15747#^b657b#Vi?t#340.07#S450T# S tay bi dng php lut trong nh trng#Phng ph bin, gio dc php lut b .s.#^aBnh Thun#^aS T php#2016#^a78tr.^b21cm#TTS ghi: U ban nhn dn tnh Bnh Thun. S T php - S Gio dc v o to#372431#XH#Phng Ph bin, gio d c php lut#S tay#Cung cp nhng kin thc c bn cho hc sinh trong nh trn g v php lut cc ti cp git ti sn, trm cp, gy ri trt t cng cng... thng qua cc tnh hung v cc tiu phm php lut#Php lut#Gio dc#Trng h c## 01116000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820019000421810006000610020045000670070057001120050016001690050013001850050 01700198005001500215005001700230008000500247009002100252010000500273011002700278 01500730030502103570037802000080073502000080074302000070075102000100075801300070 0768016000300775#VV16.15748#VV16.15749#372432#^b1000b#Vi?t#324.25970750959731#L3 02S#Lch s ng b th x Sn Ty (1930 - 2015)#B.s.: Nguyn Vn Minh, Kiu Vn Sn, Nguyn Huy Khnh...#Nguyn Vn Minh#Kiu Vn Sn#Nguyn Huy Khnh#Phm Qu ng#Nguyn Quang Hn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a472tr. : nh, bng^b24c m#TTS ghi: ng b thnh ph H Ni. Ban chp hnh ng b th x Sn Ty#Gii thiu vng t, con ngi v truyn thng lch s vn ho th x Sn Ty, H Ni . ng b th x qua cc thi k lch s: xy dng t chc ng v u tranh gi nh chnh quyn; khng chin chng Php; gii phng min Nam; thi k xy dng CN XH v gp phn bo v T quc; cng cuc i mi, cng nghip ho, hin i ho hi nhp v pht trin bn vng#Lch s#ng b#Th x#1930-2015#372432#XH## 00924000000000337000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200100 00401810006000500010012000560020024000680030015000920070047001070050012001540050 00900166004002000175008000500195009002100200010000500221011001500226021027200241 02000090051302000100052202000090053202000150054101300070055601600030056301900050 0566020001500571#372433#VV16.15750#^a145000^b2532b#Vi?t#951.05092#M566L#Tiu Th i M#Mu lc Mao Trch ng#Sch tham kho#Tiu Thi M ; Thanh Huyn dch ; Thu Lan h..#Thanh Huyn#Thu Lan#Ti bn c sa cha#^aH.#^aChnh tr Quc gia#20 16#^a550tr.^b24cm#Gii thiu v cuc i v s nghip cch mng ca Mao Trch ng. c bit thng qua nhng s kin, bi cnh i su phn tch ti nng "a mu tc tr" ca Mao Trch ng trn nhiu lnh vc nh: chnh tr, qun s, ngoi giao, kinh t, lnh o ng, qun l t nc...#Cuc i#S nghip#Mu lc#S ch tham kho#372433#XH#Dch#Mao Trch ng## 01270000000000373000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820015000421810006000570020067000630070084001300050015002140050017002290050 01600246005002300262005001500285005001400300005001500314005002200329008000500351 00900210035601000050037701100210038201500430040302103890044602000200083502000130 0855020000800868020001000876013000700886016000300893#372434#VV16.15751#VV16.1575 2#^b1000b#Vi?t#305.5633060597#L302S#Lch s phong tro nng dn v Hi Nng dn Vit Nam (1930 - 2015)#B.s.: Nguyn Mnh H, Nguyn Danh Tin, Nguyn Danh Li.. . ; S.t.: Chu Th Hng...#Nguyn Mnh H#Nguyn Danh Tin#Nguyn Danh Li#Nguy n Th Hng Phng#Nguyn Xun t#Chu Th Hng#Trn c Qung#Nguyn Th Thanh B nh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a851tr. : nh^b24cm#TTS ghi: Trung ng Hi Nng dn Vit Nam#Trnh by phong tro nng dn v Nng hi qua cc giai on: u tranh ginh chnh quyn, khng chin chng thc dn Php, xy dng CNXH v k hng chin chng M, gii phng min Nam, thi k qu ln CNXH v bc u th c hin ng li i mi ca ng, thc hin cng nghip ho hin i ho nng nghip nng thn, xy dng nng thn mi v nng cao hiu qu hot ng ca t c hc Hi#Phong tro nng dn#Hi Nng dn#Lch s#1930-2015#372434#XH## 00993000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820012000421810006000540020073000600070064001330050015001970050015002120050 01500227005001400242005001700256008000500273009002100278010000500299011002200304 01500380032602102520036401300070061602000170062302000070064002000170064701600030 0664#372435#VV16.15753#VV16.15754#^b1000b#Vi?t#324.2597075#X126D#Xy dng i ng cn b dn vn ngi dn tc thiu s trong thi k mi#B.s.: Tho Xun Sng ( ch.b.), Triu Ti Vinh, on Minh Hun...#Tho Xun Sng#Triu Ti Vinh#on Min h Hun#Phan Vn Hng#Nguyn Lm Thnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a291tr. : bng^b24cm#TTS ghi: Ban dn vn Trung ng ng#Trnh by mt s vn l lun v dn tc, dn tc thiu s v xy dng i ng cn b dn vn ngi dn tc t hiu s, thc trng, mc tiu, nguyn tc v nhng gii php c bn xy dng i ng cn b dn vn ngi dn tc thiu s trong thi k mi#372435#Cng tc dn vn#Cn b#Dn tc thiu s#XH## 00819000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810008000550010013000630020049000760070013001250080018001380090 03500156010000500191011003200196015008000228021018700308020001700495020000800512 020001100520013000700531016000300538#372436#VV16.15755#VV16.15756#^a70000^b500b #Vi?t#363.7#GI-108T#H Quc Bng#Gio trnh bin i kh hu v gii php ng ph #H Quc Bng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^aXXIV, 514tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Vin Mi trng v Ti nguyn#Trnh by kin thc c bn v bin i kh hu, kch b n bin i kh hu; tc ng ca bin i kh hu; ng ph v pht trin bn vn g, tng trng xanh trong bi cnh bin i kh hu#Bin i kh hu#i ph#Gi o trnh#372436#XH## 00872000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820009000491810007000580010016000650020094000810030017001750070016001920080 01800208009003500226010000500261011002600266021025000292020001500542020001000557 020001700567013000700584016000300591#VV16.15758#VV16.15757#372437#^a25000^b300b #Vi?t#664.0285#QU100T#Nguyn Tn Dng#Qu trnh v thit b cng ngh ho hc v thc phm: Cng ngh lnh ng dng trong thc phm#Sch chuyn kho#Nguyn Tn Dng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a547tr. : minh h o^b24cm#Trnh by mt s tnh cht nhit vt l ca thc phm; mi trng lm l nh - lm lnh ng thc phm; c s khoa hc ca qu trnh lm lnh thc phm; cng ngh sn xut nc ; cng ngh sn xut nc kh; cng ngh ch bin l nh nc gii kht#Cng ngh lnh#Thc phm#Sch chuyn kho#372437#KT## 00769000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820009000491810007000580010016000650020029000810070037001100050020001470080 01800167009003500185010000500220011002600225021021300251020001000464020001900474 013000700493016000300500#VV16.15760#372438#VV16.15759#^a23000^b300b#Vi?t#363.19 26#QU105L#Nguyn Tin Lc#Qun l cht lng thc phm#Nguyn Tin Lc, Nguyn ng M Uyn#Nguyn ng M Uyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a515tr. : minh ho^b24cm#Trnh by nhng kin thc v qun l cht l ng thc phm: Cht lng thc phm; cc hot ng qun l cht lng thc phm; cc phng php qun l cht lng thc phm; h thng qun l cht lng theo HACCP...#Thc phm#Qun l cht lng#372438#XH## 00923000000000337000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020037000540030129000910070044002200220004002640220102002680050 01500370008001800385009002300403010000500426011003100431020000700462020000700469 02000140047600500200049002000130051002000150052301600030053802000180054102000190 0559013000700578#372439#VV16.15761#^a207000^b2000b#Vi?t#537.076#T528#Tuyt n h cng ph chuyn vt l#Dnh cho hc sinh lp 12. n luyn thi THPT quc gia , hc sinh gii. Bin son theo cu trc mi nht ca B Gio dc v o to#o n Vn Lng (ch.b.), Nguyn Th Tng Vi#T.3#Dao ng v sng in t. Sng nh sng. Lng t nh sng. Ht nhn nguyn t. C hc tng i tnh#on Vn Ln g#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a630tr. : hnh v, bng^b24cm#V t l#Lp 12#Sch c thm#Nguyn Th Tng Vi#Sng in t#Sch luyn thi#GK#L ng t nh sng#Ht nhn nguyn t#372439## 00903000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810008000580010016000660020019000820070058001010050012001590050 02000171008001800191009003500209010000500244011002600249015010400275021020500379 020000800584020001100592013000700603016000300610#372440#VV16.15762#VV16.15763#^a 70000^b1000b#Vi?t#796.323#GI-108T#Nguyn Ngc Hi#Gio trnh bng r#Nguyn Ng c Hi (ch.b.), L Minh Ch, Nguyn Th Minh Cm#L Minh Ch#Nguyn Th Minh Cm# ^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a173tr. : minh ho^b2 4cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm Th dc Th thao thnh ph H Ch Minh#Khi qut v mn bng r; trnh by k thut, chin thut bng r; phng php ging dy; nhng iu lut c bn; t chc thi u v cng tc trng ti bng r, tuyn chn vn ng vin nng khiu bng r#Bng r #Gio trnh#372440#GT## 01004000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810008000580010014000660020020000800030030001000070048001300050 01500178005001700193008001800210009003500228010000500263011002600268015010400294 021027400398020000900672020001100681013000700692016000300699#372441#VV16.15764#V V16.15765#^a60000^b1000b#Vi?t#796.345#GI-108T#Chu Vnh Huy#Gio trnh cu lng #o to theo h thng tn ch#Chu Vnh Huy, Hunh c Tin, Nguyn Th Lng#H unh c Tin#Nguyn Th Lng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch M inh#2016#^a133tr. : minh ho^b24cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. Tr ng i hc S phm Th dc th thao thnh ph H Ch Minh#Trnh by lch s ph t trin v v tr, tc dng mn cu lng; k thut v phng php ging dy, lc h thi u v phng php t chc thi u; chin thut thi u; ni dung v phn g php hun luyn th lc cu lng; ni dung v ch tiu c trng trong nghin cu cu lng#Cu lng#Gio trnh#372441#XH## 00896000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580020030000640070065000940050016001590050021001750050 01500196005002200211005002000233008001800253009003500271010000500306011003100311 021019600342020001200538020000800550020001400558013000700572016000300579#372442# VV16.15766#VV16.15767#^a10000^b300b#Vi?t#330.1076#B103T#Bi tp kinh t hc i cng#Trn ng Thnh (ch.b.), Nguyn Th Thanh Vn, Trng Th Ho...#Trn n g Thnh#Nguyn Th Thanh Vn#Trng Th Ho#Nguyn Th Thanh Thu#Phan Th Kim P hng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a142tr. : hnh v, bng^b24cm#Gii thiu cc dng bi tp c km theo p n v mn hc kinh t hc vi cc ch : cung - cu v gi c th trng, l thuyt hnh vi ngi ti u dng, l thuyt sn xut v chi ph sn xut...#Kinh t hc#Bi tp#Sch c thm#372442#XH## 00805000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010018000620020020000800070018001000080018001180090 03500136010000500171011002200176015009800198021021300296013000700509016000300516 020001100519020000900530#372443#VV16.15768#VV16.15769#^a65000^b1000b#Vi?t#302.5 #X100H#Lm Th nh Quyn#X hi hc li sng#Lm Th nh Quyn#^aTp. H Ch Minh #^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a216tr. : bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc M thnh ph H Ch Minh. Khoa X hi hc - Cng tc x hi - ng Nam #Trnh by c s l thuyt v phn tch mt s ch trong x hi hc li sng nh li sng truyn thng ca ngi Vit Nam, li sng v gi tr, li sng - h nh vi tiu dng v hnh vi s dng thi gian nhn ri#372443#XH#X hi hc#Li s ng## 01070000000000337000450000100210000000200790002100300140010000500140011400500220 01280050017001500050018001670070076001850080018002610090035002790100005003140110 03100319015013000350082000800480016000300488013000700491014000700498026000700505 02600110051202600110052318100060053401900050054001900050054502000170055002000220 0567021014300589#Johnson Ong Chee Bin#Ti liu hng dn nh gi cht lng cp chng trnh theo tiu chun AUN-QA#Phin bn 3.0#Phm Th Bch#Nguyn Th Than h Nht#Nguyn Tin Cng#Nguyn Quc Chnh#Johnson Ong Chee Bin ; Bin dch: Phm Th Bch... ; Nguyn Quc Chnh h..#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a129tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. - Tn sch ting Anh: Guide to AUN-QA assessment at programme l evel version 3.0#378.154#XH#372444#^b300b#372444#VV16.15770#VV16.15771#T103L#Vi? t#Dch#Gio dc i hc#Tiu chun cht lng#Trnh by b tiu chun AUN-QA c iu chnh v quy trnh nh gi cht lng cp chng trnh theo AUN-QA t i cc c s gio dc i hc## 01233000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820008000511810008000590020051000670030038001180070062001560050016002180050 01500234005001800249005000700267005002000274008001800294009003500312010000500347 01100260035201500990037802103450047702000170082202000150083902000080085402000110 0862013000700873016000300880#VV16.15772#VV16.15773#372445#^a160000^b1000b#Vi?t# 796.068#GI-108T#Gio trnh qun l c s vt cht th dc th thao#Dnh cho sinh vin ngnh qun l TDTT#Trn Hng Quang (ch.b.), Bi Trng Toi, Nguyn Thanh B nh...#Trn Hng Quang#Bi Trng Toi#Nguyn Thanh Bnh#H Hi#Nguyn Trng Nguy n#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a373tr. : minh ho ^b24cm#u ba sch ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc th thao Tp. H Ch Minh#Trnh by nhng l lun v ni dung c bn ca h thn g c s vt cht th dc th thao; vn dng nhng ni dung vo thc tin qun l t vic xy dng k hoch, t chc thc hin, tham mu - lnh o - ch o v kim tra trong qu trnh xy dng, qun l c s vt cht ng thi c thc nh hng chun ho, hin i ho c s vt cht#Th dc th thao#C s vt ch t#Qun l#Gio trnh#372445#XH## 00799000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810008000550010021000630020035000840070048001190050020001670080 01800187009003500205010000500240011002200245021021500267020000900482020000900491 020001100500013000700511016000300518#372446#VV16.15774#VV16.15775#^a10000^b300b #Vi?t#658.3#GI-108T#L Trng Dim Trang#Gio trnh qun tr ngun nhn lc#B.s. : L Phng Dim Trang, Phan Th Thanh Hin#Phan Th Thanh Hin#^aTp. H Ch Min h#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a158tr. : bng^b24cm#Gii thiu v qu n tr ngun nhn lc; hoch nh ngun nhn lc; phn tch v thit k cng vi c; tuyn dng nhn s; o to v pht trin ngun nhn lc; nh gi thc hin cng vic; i ng v quan h lao ng#Qun tr#Nhn lc#Gio trnh#372446#KT## 00840000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810007000580010016000650020090000810030017001710070016001880080 01800204009003500222010000500257011002600262021020700288020001000495020000400505 020001400509020001700523016000300540013000700543#372447#VV16.15776#VV16.15777#^a 20000^b300b#Vi?t#664.0284#QU100T#Nguyn Tn Dng#Qu trnh v thit b cng ngh ho hc v thc phm: K thut v cng ngh sy thng hoa#Sch chuyn kho#Ngu yn Tn Dng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a431tr. : minh ho^b24cm#Trnh by phng php ng dng c s l thuyt nghin cu kh o st, iu chnh, kim tra v kim sot cc qu trnh cng ngh, ng thi tn h ton, thit k v ch to cc h thng thit b sy thng hoa#Cng ngh#Sy#S y thng hoa#Sch chuyn kho#KT#372447## 00889000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810008000570010016000650020055000810070016001360080018001520090 03500170010000500205011002600210013000700236021031200243020001000555020001100565 020001100576016000300587020002100590#372448#VV16.15778#VV16.15779#^a10000^b300b #Vi?t#005.258#GI-108T#Nguyn Vn Hip#Gio trnh lp trnh Android trong ng dn g iu khin#Nguyn Vn Hip#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Min h#2016#^a175tr. : minh ho^b24cm#372448#Trnh by cc vn iu khin ph bin qua in thoi di ng Android nh iu khin bng tin nhn SMS, iu khin, gi m st thit b qua bluetooth, iu khin thit b bng ging ni ting Vit, i u khin thit b s dng cm bin gia tc, iu khin thit b qua wifi, iu k hin thit b qua mng internet#Lp trnh#iu khin#Gio trnh#KT#H iu hnh Android## 00959000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810008000570020033000650070080000980050017001780050014001950050 01400209005001800223008001800241009003500259010000500294011002600299021022200325 013000700547016000300554015007500557020001400632020001100646#372449#VV16.15780#V V16.15781#^a89000^b1000b#Vi?t#660.65#GI-108T#Gio trnh mn hc cng ngh gen#B .s.: L Huyn i Thu (ch.b.), Phan Minh Duy, Lao c Thun, Trng Kim Phng#L Huyn i Thu#Phan Minh Duy#Lao c Thun#Trng Kim Phng#^aTp. H Ch Minh# ^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a394tr. : minh ho^b24cm#Trnh by cc tnh cht cn bn cc k thut di truyn c bn cng vi cc bi ton c th, c c tnh hung thc nghim t n gin n phc tp, m phng hoc trch dn chnh xc cc ng dng c th ca k thut di truyn#372449#KT#TTS ghi: Trng i h c M thnh ph H Ch Minh. Khoa Cng ngh sinh hc#Cng ngh gen#Gio trnh## 00848000000000301000450000100130000000200420001300500120005500700310006700800180 00980090071001160100005001870110030001920150082002220820008003040160003003120130 00700315014001600322026001100338026001100349026000700360181000600367019000500373 019000500378020001100383020000900394020001200403021013100415#Gleeson, Jim#T hc vit ting Nht cn bn - Hiragana#Ng M Linh#Jim Gleeson ; Ng M Linh dch#^ aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to T r Vit#2016#^a87tr. : hnh v, bng^b24cm#Tn sch nguyn bn: Writing Japanese Hiragana: An introductory language workbook#495.611#XH#372450#^a34000^b3000b#V V16.15782#VV16.15783#372450#T550H#Vi?t#Dch#Ting Nht#Tp vit#Sch t hc#Hn g dn t hc vit p v nhanh 46 mu t trong b vn Hiragana theo 3 dng vit bng bt lng truyn thng, vit tay v ch in## 00714000000000277000450002600070000002600110000702600110001802101090002900100200 01380200019001580140015001770190005001920820010001971810006002070020076002130070 02000289008001800309009003500327010000500362011001900367016000300386020001600389 020001200405020001200417013000700429#372451#VV16.15784#VV16.15785#Nghin cu t tng truyn Kiu, th ch Hn v Vn chiu hn ca Nguyn Du. Phn tch hnh th c truyn Kiu#Trn Ngc H Trng#Nghin cu vn hc#^a80000^b300b#Vi?t#895.92 212#T550T#T tng v hnh thc truyn Kiu, th ch Hn, vn chiu hn ca Nguy n Du#Trn Ngc H Trng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2 016#^aVI, 238tr.^b21cm#VH#Vn hc cn i#Truyn Kiu#Th ch Hn#372451## 01001000000000301000450002600070000002600110000702600110001802103950002900100180 04240200008004420140015004500190005004650820009004701810007004790020032004860030 01700518007001800535008001800553009003500571010000500606011003100611020001700642 016000300659020001100662020000800673020001100681013000700692#372452#VV16.15787#V V16.15786#Trnh by c s l thuyt v hng tip cn vn ho di gc nhn h c. Australia v cng ng c dn bn a. Hot ng sinh k, tp qun sinh sng , tn ngng v l hi, ngn ng, ngh thut. T chc x hi ca cng ng c d n bn a v cng ng c dn bn a trong bi cnh chnh sch a vn ho. Bo tn v pht trin vn ho c dn bn a nhn t chnh sch a vn ho ca Austr alia#Trn Cao Bi Ngc#Vn ho#^a90000^b500b#Vi?t#306.0994#CH312S#Chnh sch a vn ho Australia#Sch chuyn kho#Trn Cao Bi Ngc#^aTp. H Ch Minh#^ai h c Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^aXVI, 321tr. : minh ho^b21cm#Sch chuyn kho# XH#Chnh sch#Bo tn#Pht trin#372452## 00893000000000289000450002600110000002600110001102600070002200500180002902102680 00470010016003150200018003310050016003490140015003650190005003800820006003851810 00600391002001800397003001700415007006000432008001800492009003500510010000500545 011002600550020001700576016000300593013000700596#VV16.15788#VV16.15789#372453#Ng uyn Thanh Hng#Tng quan nghin cu v kinh t hc. Phn tch cung, cu v gi c th trng. L thuyt la chn ca ngi tiu dng. L thuyt v sn xut v chi ph. Th trng cnh tranh hon ton v c quyn hon ton, cnh tranh khn g hon ton, th trng cc yu t sn xut#Phm Hng Cng#Kinh t hc vi m#Di p Thanh Tng#^a80000^b300b#Vi?t#338.5#K312T#Kinh t hc vi m#Sch chuyn kho #Phm Hng Cng (ch.b.), Nguyn Thanh Hng, Dip Thanh Tng#^aTp. H Ch Minh#^ ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a321tr. : minh ho^b21cm#Sch chuyn kh o#XH#372453## 01128000000000325000450002600070000002600110000700500120001802103950003001500340 04250200008004590050017004670140007004840190005004910820019004961810006005150020 06300521007005300584005001300637005001300650008001300663009003200676010000500708 01100250071301600030073800500130074102000230075402000080077702000100078501300070 0795#372454#VV16.15790#L c Hng#Gii thiu lch s ng b khi cc c quan t nh Bnh Thun qua cc thi k: thnh lp t chc ng khi cc c quan tnh Thu n Hi (1976 - 1987), ng b dn chnh ng tnh Thun Hi thc hin cng cuc i mi (1987 - 1992), ng b dn chnh tnh Bnh Thun tham gi xy dng n g trong sch vng mnh, qu trnh thnh lp ng b khi c quan dn chnh ng tnh Bnh Thun (2006 - 2015)#TTS ghi: ng b tnh Bnh Thun#Lch s#Nguyn T rn Trc#^b160b#Vi?t#324.25970750959759#L302S#Lch s ng b khi cc c quan t nh Bnh Thun (1976 - 2015)#B.s.: L c Hng, Nguyn Trn Trc, ng Hng S.. .#ng Hng S#Nguyn Cng#^aBnh Thun#^ang u Khi cc c quan tnh#2016#^a 217tr., 5tr. nh^b20cm#XH#Ng Vn Dng#ng Cng sn Vit Nam#ng b#1976-2015# 372454## 00404000000000217000450002600110000002600070001100100150001802000170003301400080 00500190005000580820013000630020018000760070015000940080012001090090017001210100 00500138011002500143020000800168016000300176013000700179#VV16.15791#372455#Phm Ph Thang#Vn hc hin i#^b1000b#Vi?t#895.92283408#Nht li vn mnh#Phm Ph Thang#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a310tr., 4tr. nh^b21cm#Tn vn#VH#3724 55## 00408000000000217000450002600070000002600110000700100150001802000170003301400080 00500190005000580820011000630020032000740070015001060080012001210090017001330100 00500150011002100155020000400176016000300180013000700183#372456#VV16.15792#Phm Ph Thang#Vn hc hin i#^b1000b#Vi?t#895.922134#Nht li th mnh (1956 - 201 6)#Phm Ph Thang#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a174tr. : nh^b21cm#Th#VH# 372456## 00770000000000301000450002600070000002600110000700500120001802101710003000100090 02010200011002100050008002210140016002290190005002450820006002501810007002560020 02700263007003800290004001400328008003000342009004400372010000500416011001500421 016000300436019000500439020001000444020000700454013000700461#372457#VV16.15793#T hnh Khang#Gii thiu nhng cu chuyn thc t v cc sai lm m chng ta d mc phi trong cuc sng; km nhng bi hc su sc, gip trnh c nhng va vp v vn n thnh cng#Tng Vn#Tm l hc#c Hi#^a67000^b1000b#Vi?t#153.6#NH5 56S#Nhng sai lm trong x th#Tng Vn ; Dch: Thnh Khang, c Hi#Ti bn ln 2#^aThanh Ho ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Thanh Ho ; Cng ty Vn ho Vn Lang#201 6#^a191tr.^b21cm#XH#Dch#Giao tip#ng x#372457## 00786000000000253000450002600110000002600070001102600110001802102120002901500530 02410200013002940140008003070190005003150820019003201810006003390020073003450080 00500418009002100423010000500444011003300449020001700482016000300499020002300502 013000700525#VV16.15795#372458#VV16.15794#Gii thiu cc vn kin i hi ng b huyn Gia Lm ln th XXI, nhim k 2015 - 2020. Chn dung B th, Ph B th, u vin Ban thng v huyn u v danh sch Ban Chp hnh ng b huyn nhim k 2015 - 2020#TTS ghi: ng b thnh ph H Ni. Huyn u Gia Lm#i hi ng# ^b1000b#Vi?t#324.25970750959731#V115K#Vn kin i hi ng b huyn Gia Lm ln th XXI, nhim k 2015 - 2020#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a157tr., 36tr. n h : bng^b21cm#Vn kin i hi#XH#ng Cng sn Vit Nam#372458## 00939000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810007000560020054000630030034001170070040001510050022001910080 00500213009002100218010000500239011002200244020001700266020001000283016000300293 021025300296001001700549020001400566020001700580020002100597013000700618#372459# VV16.15796#VV16.15797#^a69000^b600b#Vi?t#519.53#PH561P#Phng php thu thp v x l s liu thng k c bn#Dnh cho cn b qun l cp c s#Nguyn Hong Quy , Nguyn Th Phng Lan#Nguyn Th Phng Lan#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a2 31tr. : bng^b21cm#S liu thng k#Bi ging#TN#Trnh by mt s khi nim c b n v vai tr ca thng k. Phng php thu thp thng tin c bn trong iu tra thng k v phng php phn tch s liu thng k c bn. Cc ch tiu thng k kinh t - x hi c bn phc v hot ng qun l cp c s#Nguyn Hong Quy#X l s liu#Thu thp d liu#Phng php thng k#372459## 00813000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580020035000640070019000990040019001180080005001370090 02100142010000500163011001500168020001700183020001000200016000300210021029300213 001001300506020000900519013000700528#372460#VV16.15798#VV16.15799#^a75000^b533b #Vi?t#320.9597#T123B#Tp bi ging v cng tc Mt trn#V Trng Kim ch.b.#Xut bn ln th 2#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a371tr.^b21cm#Mt trn T quc#Bi ging#XH#i on kt dn tc trn c s ch ngha yu nc ca dn tc Vit Na m. Chin lc i on kt dn tc ca ng trong giai on hin nay. Hin php nm 2013 v nhim v gim st, phn bin x hi ca Mt trn T quc Vit Nam. L ch s v truyn thng Mt trn dn tc thng nht Vit Nam...#V Trng Kim#Cng tc#372460## 00727000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610020072000670070016001390080005001550090021001600100 00500181011002600186020000900212016000300221021019000224001001600414020001600430 020000800446013000700454#372461#VV16.15800#VV16.15801#^a58000^b500b#Vi?t#332.41 09597#M452Q#Mi quan h gia lm pht v t gi hi oi trong nn kinh t Vit Nam#Hong nh Minh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a219tr. : minh ho^b21cm#Lm pht#XH#C s l lun v mi quan h gia lm pht v t gi hi oi. Thc ngh im mi quan h gia lm pht v t gi hi oi ti Vit Nam. Gii php qun l lm pht nhm n nh t gi hi oi#Hong nh Minh#T gi hi oi#Kinh t#3 72461## 00775000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590020034000650030017000990070054001160050015001700080 00500185009002100190010000500211011002600216020000900242020001700251016000300268 021015600271001001600427020001000443005001300453013000700466#VV16.15802#372462#V V16.15803#^a62000^b500b#Vi?t#526.90285#K600T#K thut lp trnh trong trc a# Sch chuyn kho#Trn Thu Dng (ch.b.), Phm Th Huynh, inh Hi Nam#Phm Th Huynh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a235tr. : minh ho^b21cm#Trc a#Sch chu yn kho#KT#Gii thiu ngn ng lp trnh x l cc bi ton trc a. K thut lp trnh h thng ho trong trc a ng dng v k thut x l s liu o c hi tit#Trn Thu Dng#Lp trnh#inh Hi Nam#372462## 01026000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820014000421810006000560020044000620070060001060050019001660080005001850090 01400190010000500204011002600209020000800235016000300243021028300246015007500529 02000180060400500150062200500150063700500160065200500150066801300070068302000100 0690#VV16.15804#VV16.15805#372463#^b1000b#Vi?t#305.420959731#L302S#Lch s ph n huyn ng Anh (1930 - 2016)#B.s.: Nguyn Th M Linh, Nguyn Th Dn, ng Gi ang Sn...#Nguyn Th M Linh#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a367tr. : minh ha^b21cm# Lch s#XH#Gii thiu v lch s phong tro ph n huyn ng Anh qua cc thi k : phong tro cch mng gii phng dn tc, thi k xy dng bo v chnh quyn cch mng v khng chin chng thc dn Php (1945 - 1954), thi k xy dng mi n Bc, u tranh gii phng min Nam (1954 - 1975)...#TTS ghi: Hi Lin hip Ph n H Ni. Hi Lin hip Ph n huyn ng Anh#Phong tro ph n#Nguyn Th D n#ng Giang Sn#Nguyn Th Hnh#Hong Th Hnh#372463#1930-2016## 01059000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810007000570020049000640070055001130050019001680080018001870090 03400205010000500239011002600244020001700270016000300287021027200290015004200562 01200400060402000200064400500150066400500160067900500160069500500150071101300070 0726#372464#VV16.15806#VV16.15807#^a50000^b500b#Vi?t#796.072#PH561P#Phng php nghin cu khoa hc th dc th thao#Nguyn Th L Hng, Nguyn Th Gm, Nguyn Vn Hng...#Nguyn Th L Hng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch M inh#2016#^a207tr. : minh ho^b24cm#Th dc th thao#XH#Phng php lun nghin c u khoa hc v ti khoa hc. Trnh t tin hnh nghin cu mt ti khoa h c th dc th thao: giai on chun b, giai on nghin cu c bn, giai on h on thin ti nghin cu. Cc phng php nghin cu s dng trong th dc th thao#TTS ghi: i hc S phm Tp. H Ch Minh#T sch i hc S phm Tp. H Ch Minh#Nghin cu khoa hc#Nguyn Th Gm#Nguyn Vn Hng#Trn Trng Sn#Ng Kin Trung#372464## 00640000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020015000630070025000780050011001030080018001140090 03400132010000500166011002200171020001100193016000300204021011700207001001300324 020000900337020000900346013000700355#372465#VV16.15808#VV16.15809#^a100000^b500 b#Vi?t#152.41#121S#n s tnh yu#L Thi Bnh, Nguyn Tt#Nguyn Tt#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a156tr. : bng^b24cm#Tm l hc #XH#Nghin cu cc cung bc tnh cm trong tnh yu v nhng vn thc t gp phi trong i sng hn nhn v gia nh#L Thi Bnh#Tnh yu#Hn nhn#372465## 00813000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820006000511810006000570020053000630030017001160070014001330080018001470090 03400165010000500199011003100204020001000235020001700245016000300262021021000265 001001400475020000900489020001800498013000700516#372466#VV16.15810#VV16.15811#^a 120000^b1000b#Vi?t#378.1#K300N#K nng gii quyt vn ca sinh vin khi thc tp#Sch chuyn kho#Hunh Vn Sn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H C h Minh#2016#^a359tr. : bng, biu ^b24cm#Sinh vin#Sch chuyn kho#XH#Nghin cu tng quan v gii quyt vn ca sinh vin khi thc tp. Mt s vn g p phi ca sinh vin khi thc tp v k nng gii quyt. Bin php pht trin k nng gii quyt vn trn cho sinh vin#Hunh Vn Sn#Thc tp#Gii quyt v n #372466## 00924000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820004000491810007000530020017000600070061000770050016001380050018001540080 01800172009003400190010000500224011002600229020001000255020001100265016000300276 021023000279001001700509015004900526012004000575013000700615#372467#VV16.15812#V V16.15813#^a60000^b500b#Vi?t#796#PH450T#Ph tu in kinh#Phm Th L Hng (ch.b .), Phan Th M Hoa, Hunh Trung Phong#Phan Th M Hoa#Hunh Trung Phong#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a120tr. : minh ho^b24cm#in kinh#Gio trnh#GT#Gii thiu mt s ni dung v k thut mn in kinh. K thu t c bn mn chy c ly trung bnh, chy c ly ngn, nhy cao, nhy xa. Phng php bin son chng trnh, tin trnh, gio n v phng php t chc thi u in kinh#Phm Th L Hng#TTS ghi: Trng i hc S phm Tp. H Ch Minh#T s ch i hc S phm Tp. H Ch Minh#372467## 00901000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810007000560020029000630030033000920070012001250040036001370080 01800173009003400191010000500225011002500230020000500255020002200260016000300282 021020600285001001200491015004900503013000700552012004000559#372468#VV16.15814#V V16.15815#^a65000^b500b#Vi?t#510.71#PH561P#Phng php dy hc mn ton#Cc tn h hung dy hc in hnh#L Vn Tin#Ti bn ln 1, c sa cha, b sung#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a203tr. : hnh v^b24cm#Ton #Phng php ging dy#GT#Nghin cu tng quan v phng php dy hc mn ton. Cc tnh hung in hnh trong dy hc ton trng ph thng. Phng php dy hc nh l ton hc v dy hc tri thc phng php, gii cc bi ton#L Vn T in#TTS ghi: Trng i hc S phm Tp. H Ch Minh#372468#T sch i hc S p hm Tp. H Ch Minh## 01037000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200130 00391810006000520020034000580030136000920070056002280050013002840050013002970080 00500310009002200315010000500337011003200342020001900374020001100393020001700404 016000300421005001700424005001700441021024600458005001200704013000700716#372469# VV16.15816#^a350000^b200b#Vi?t#339.46095971#X401#Xo i gim ngho vng Ty Bc#Sch chuyn kho dng cho nghin cu, ging dy i hc v sau i hc tron g lnh vc kinh t v chnh sch pht trin kinh t - x hi# Kim Chung (ch.b. ), Kim Th Dung, Nguyn Phng L...# Kim Chung#Kim Th Dung#^aH.#^ai hc N ng nghip#2016#^aXXII, 391tr. : minh ha^b24cm#Xo i gim ngho#Chnh sch#Sc h chuyn kho#XH#Nguyn Phng L#Nguyn Vit ng#C s l lun v thc tin v nh gi tc ng tng th v kinh t x hi ca cc chng trnh xo i gim ngho. Qu trnh trin khai v kt qu thc hin cc chng trnh xo i gim n gho vng Ty Bc. Nhng nhn t tc ng v nh hng#Lu Vn Duy#372469## 00819000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200130 00391810006000520020063000580070071001210050013001920050013002050080005002180090 02200223010000500245011002500250020000800275020001900283016000300302005001700305 005001700322021016300339020002000502013000700522#372470#VV16.15817#^a180000^b20 0b#Vi?t#339.46095971#M450H#M hnh gim ngho v nhng bi hc kinh nghim vn g Ty Bc# Kim Chung (ch.b.), Kim Th Dung, Nguyn Phng L, Nguyn Vit ng # Kim Chung#Kim Th Dung#^aH.#^ai hc Nng nghip#2016#^a55tr. : minh ha^b2 4cm#M hnh#Xo i gim ngho#XH#Nguyn Phng L#Nguyn Vit ng#Trnh by m t s vn l lun v thc tin v m hnh gim ngho. M hnh gim ngho ca c c a phng vng Ty Bc v ca cc d n quc t trn a bn ny#Bi hc k inh nghim#372470## 00822000000000253000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200100 00381810007000480010018000550020074000730070018001470080005001650090022001700100 00500192011002600197021029900223020002000522020000700542020000900549013000700558 016000300565#VV16.15818#372471#^a80000^b200b#Vi?t#338.17373#PH110T#Nguyn Thanh Trc#Pht trin cng nghip ch bin c ph k Lk: Thc trng v gii php# Nguyn Thanh Trc#^aH.#^ai hc Nng nghip#2016#^a249tr. : minh ho^b21cm#Trn h by c s l lun v pht trin cng nghip ch bin c ph. nh gi thc tr ng pht trin v phn tch cc nhn t nh hng n cng nghip ch bin c ph trn a bn tnh k Lk, t xut cc gii php nhm pht trin ngnh c ng nghip ch bin c ph ca tnh trong thi gian ti#Kinh t cng nghip#C ph #Ch bin#372471#XH## 00639000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100080 00340020023000420030075000650070034001400220004001740050016001780050017001940040 01300211008001800224009002300242010000500265011003100270020000500301020000600306 020001300312020001400325013000700339016000300346#372472#^a30000^b3000b#Vi?t#372 .7#GI-103V#Gii v bi tp ton 4#Sch tham kho dnh cho hc sinh v ph huynh hc sinh. Phin bn mi nht#L Th Qunh Ly, L Nguyn Chng#T.1#L Th Qunh Ly#L Nguyn Chng#In ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^ a108tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 4#Gii bi tp#Sch c thm#372472#GK## 00639000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100080 00340020023000420030075000650070034001400220004001740050016001780050017001940040 01300211008001800224009002300242010000500265011003100270020000500301020000600306 020001300312020001400325016000300339013000700342#372473#^a30000^b3000b#Vi?t#372 .7#GI-103V#Gii v bi tp ton 4#Sch tham kho dnh cho hc sinh v ph huynh hc sinh. Phin bn mi nht#L Th Qunh Ly, L Nguyn Chng#T.2#L Th Qunh Ly#L Nguyn Chng#In ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^ a123tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 4#Gii bi tp#Sch c thm#GK#372473## 00541000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020033000380030071000710070014001420050014001560040013001700080018001830090 02300201010000500224011002100229020000700250020000600257020001400263013000700277 016000300284#372474#^a49000^b2000b#Vi?t#910#B452D#Bi dng hc sinh gii a l 6#Bin son theo ni dung v chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Phm Vn ng#Phm Vn ng#In ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#201 6#^a86tr. : bng^b24cm#a l#Lp 6#Sch c thm#372474#GK## 00564000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020022000380030027000600070032000870050016001190050015001350040021001500080 01800171009003500189010000500224011003000229020000900259020000600268020001400274 013000700288016000300295#372475#^a20000^b2000b#Vi?t#580#250H# hc tt sinh h c 6#Theo chng trnh gim ti#Nguyn Vn Sang, Nguyn Th Vn#Nguyn Vn Sang# Nguyn Th Vn#Ti bn, c chnh l#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a80tr. : hnh v, bng^b24cm#Sinh hc#Lp 6#Sch c thm#372475# GK## 00690000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020018000380030027000560070084000830220004001670050016001710050013001870050 01400200005002000214004003100234008001800265009003500283010000500318011002700323 020000800350020000600358020001400364013000700378016000300385#372476#^a31000^b15 00b#Vi?t#807#H419T#Hc tt ng vn 7#Theo chng trnh gim ti#B.s., tuyn chn : Thi Quang Vinh, L Lng Tm, Thi Thu Vn, Vng Th Kim Thanh#T.1#Thi Qua ng Vinh#L Lng Tm#Thi Thu Vn#Vng Th Kim Thanh#Ti bn ln th 8, c ch nh l#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a135tr. : nh, bng^b24cm#Ng vn#Lp 7#Sch c thm#372476#GK## 00679000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020023000400030019000630070062000820050015001440050016001590050018001750050 02000193004001300213008001800226009002300244010000500267011003100272020000500303 020000600308020001200314020001400326016000300340005001500343013000700358#372477# ^a59000^b2000b#Vi?t#372.7#M458T#100 kim tra ton 3#Phin bn mi nht#Nguy n c Tn (ch.b.), Nguyn c Pht, L Th Kim Phng...#Nguyn c Tn#Nguyn c Pht#L Th Kim Phng#Trn Th Thanh Nhn#In ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tp. H Ch Minh#2016#^a220tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 3# kim tra#S ch c thm#GK#T H Th Dung#372477## 00674000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020030000400030029000700070066000990050015001650050014001800050017001940050 01700211004001800228008001800246009003500264010000500299011002500304020000500329 020000600334020000800340020001400348013000700362016000300369#372478#^a33000^b20 00b#Vi?t#372.7#T527C#Tuyn chn 400 bi tp ton 3#Bi dng hc sinh kh, gii# Hunh Bo Chu, T Hoi Phong, Hunh Minh Chin, Trn Hunh Thng#Hunh Bo Chu #T Hoi Phong#Hunh Minh Chin#Trn Hunh Thng#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a136tr. : hnh v^b24cm#Ton#Lp 3 #Bi tp#Sch c thm#372478#GK## 00652000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020018000380030052000560070062001080220004001700050012001740050015001860050 01300201005001100214004001300225008001800238009002300256010000500279011003100284 020000500315020000600320020001400326016000300340013000700343#372479#^a45000^b20 00b#Vi?t#510#250H# hc tt ton 6#Bin son theo chng trnh mi. Phin bn mi nht#L Hng c (ch.b.), o Thin Khi, L Bch Ngc, L Hu Tr#T.2#L H ng c#o Thin Khi#L Bch Ngc#L Hu Tr#In ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tp. H Ch Minh#2016#^a142tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm #GK#372479## 00652000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020018000380030052000560070062001080220004001700050012001740050015001860050 01300201005001100214004001300225008001800238009002300256010000500279011003100284 020000500315020000600320020001400326013000700340016000300347#372480#^a45000^b20 00b#Vi?t#510#250H# hc tt ton 6#Bin son theo chng trnh mi. Phin bn mi nht#L Hng c (ch.b.), o Thin Khi, L Bch Ngc, L Hu Tr#T.1#L H ng c#o Thin Khi#L Bch Ngc#L Hu Tr#In ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tp. H Ch Minh#2016#^a134tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm #372480#GK## 00853000000000277000450000100130000000200380001300500150005100500110006600700450 00770080018001220090047001400100005001870110021001920150057002130820007002700160 00300277013000700280014001700287026000700304181000600311019000500317019000900322 020001000331020001600341021021800357#Pease, Allan#Cun sch hon ho v ngn ng c th#Pease, Barbara#L Huy Lm#Allan Pease, Barbara Pease ; L Huy Lm dch#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2016#^a452tr. : nh^b22cm#Tn sch ting Anh: The definitive book of body language#153.69#XH#372 481#^a198000^b1000b#372481#C517S#Vi?t#Dch Anh#Giao tip#Ngn ng c th#Cung c p nhng kin thc cn thit v ngn ng c th, gip bn bit cch to n tng tt vi ngi khc, cch nhn bit ngi khc ang ni di, cch tham d phng vn v thng lng hiu qu cng nh cch chn bn## 00953000000000289000450000100120000000200180001200300570003000500110008700700290 00980080018001270090047001450100005001920110025001970150037002220820006002590160 00300265013000700268014001700275026000700292181000600299019000500305019000900310 020002000319020000900339020002000348021029500368#Buzan, Tony#n nhn thay i#C c bc cn thit to dng tng lai ngay t hm nay#L Huy Lm#Tony Buzan ; L Huy Lm dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit #2016#^a380tr. : hnh v^b22cm#Tn sch ting Anh: Embracing change#158.1#XH#372 482#^a298000^b1000b#372482#430N#Vi?t#Dch Anh#Tm l hc ng dng#Thay i#B quyt thnh cng#Tm hiu v thay i, tc nhn thay i cng cch lp bn t duy thay i. T gip bn xc nh cc mc tiu, loi b nhng s hi cng n hng quan nim sai lm c th pht huy ti a tim nng ca mnh, t tin khi i mt vi thay i v nng cao kh nng chuyn bin tng lai ca bn## 00814000000000277000450000100150000000200370001500500140005200500220006600700650 00880080018001530090047001710100005002180110026002230820004002490160003002530130 00700256014001600263026000700279181000800286019000500294019001600299020001100315 020000600326020000900332021019500341#Thch Sn Thu#Gia Ct Khng Minh bn v ph ong thu#Chu Trng Thu#Cng ty Nhn Tr Vit#Thch Sn Thu ; Cng ty Nhn Tr V it dch ; Chu Trng Thu h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2016#^a372tr. : minh ho^b24cm#728#XH#372483#^a298000^b500b#3724 83#GI-100C#Vi?t#Dch Trung Quc#Phong thu#Nh #ng dng#Nhng iu cn bit v phng v ngi nh theo phong thu, cch chn mua nh, thit k kiu dng, ph ng hng, ca chnh, cch b tr phng khch, ti v, phng ng, phng lm vic, phng n...## 00887000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340010016000400020035000560070070000910050012001610080018001730090047001910100 00500238011003100243021025800274020001100532020000900543013000700552016000300559 019001600562005002200578020000900600#372484#^a298000^b500b#Vi?t#613.7#C120N#Th i Hng Quang#Cm nang dng sinh thng kinh lc#Thi Hng Quang ch.b. ; Cng ty Nhn Tr Vit dch ; Trng Thn h..#Trng Thn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2016#^a261tr. : nh, tranh v^b24cm#Gii thi u mt s cch nhn bit cc kinh lc, huyt v cng tc dng cha bnh v iu d ng sc kho. Hng dn cch khi thng nhng v tr d ch tc trn kinh lc; v huyt, co gi, gic hi, ngi cu, im huyt; cc cch gip ng ngon v gi m cn...#Dng sinh#Cm nang#372484#KT#Dch Trung Quc#Cng ty Nhn Tr Vit#Kin h lc## 00941000000000337000450000100150000000200350001500300720005000500120012200500210 01340050015001550070062001700040017002320080018002490090047002670100005003140110 03200319022000400351082000800355016000300363013000700366014001700373026000700390 18100060039701900050040301900160040802000170042402000100044102000080045102000110 0459021013300470#Khang Ngc Hoa#301 cu m thoi ting Trung Quc#Gio trnh ti ng Trung Quc cho ngi nc ngoi ph bin nht th gii#Lai T Bnh#Nguyn Th Minh Hng#Khang Ngc Hoa#B.s.: Khang Ngc Hoa, Lai T Bnh ; Nguyn Th Minh H ng dch#Bn in ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nh n Tr Vit#2016#^a215tr. : bng, tranh v^b24cm#T.1#495.183#XH#372485#^a198000^ b1000b#372485#B100T#Vi?t#Dch Trung Quc#Ting Trung Quc#m thoi#Mu cu#Gio trnh#Gii thiu 20 bi hc vi 301 cu m thoi ting Trung Quc thng dng, c gii thch t vng, ng php, km theo bi tp v p n## 00973000000000289000450002600070000001400070000701900050001408200060001918100070 00250010013000320020053000450030025000980070049001230050018001720050016001900080 00500206009001900211010000500230011002600235015002600261021034000287020001800627 020001800645020001000663013000700673016000300680#372486#^b120b#Vi?t#005.5#CH561T #V Vit Dng#Chng trnh o to nghip v xt x - Phn tin hc#Tp bi ging cho kho 3#V Vit Dng, Nguyn Hng Phong, Nguyn c Cnh#Nguyn Hng Phong#N guyn c Cnh#^aH.#^aCng an nhn dn#2016#^a231tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: Hc vin To n#Tm hiu v khai thc s dng cc dch v trn Internet tra c u, tm kim v trao i thng tin, ti nguyn trn mng ton cu, cch gi v n hn th in t. Trnh by mt s k nng c bn khi son tho vn bn v trnh chiu bi thuyt trnh bng phn mm Microsoft Word 2003, Microsoft Word 2010 v phn mm Microsoft PowerPoint 2010#Tin hc vn phng#Phn mm my tnh#Bi gin g#372486#TN## 01157000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100080 00350010016000430020083000590070042001420050017001840040040002010080018002410090 03500259010000500294011003100299015007400330021037600404020000800780020000900788 020001700797020002000814020001100834013000700845016000300852#372487#^a130000^b3 00b#Vi?t#330.01#GI-108T#Nguyn Th Cnh#Gio trnh phng php v phng php lu n nghin cu khoa hc kinh t v qun tr#Nguyn Th Cnh (ch.b.), V Th Ngc Thu#V Th Ngc Thu#Ti bn ln th 2, c sa cha, b sung#^aTp. H Ch Minh# ^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a418tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Kinh t - Lut#Gii thiu ph ng php v phng php lun nghin cu khoa hc kinh t v qun tr. Trnh by c c khi nim khoa hc v nghin cu khoa hc; hnh thnh v lun gii vn ngh in cu; thit k nghin cu; cc o lng sp t th gii thc nghim; thu th p s liu v ngun s liu; chn mu; cc phng php nh tnh, s khc bit gi a nghin cu nh tnh v nh lng...#Kinh t#Qun tr#Phng php lun#Nghi n cu khoa hc#Gio trnh#372487#GT## 00823000000000277000450000100120000000200240001200500110003600700290004700800180 00760090047000940100005001410110026001460150034001720820006002060160003002120130 00700215014001700222026000700239181000600246019000500252019000900257020002000266 020000800286020002000294021023100314#Buzan, Tony#S dng tr tu ca bn#L Huy Lm#Tony Buzan ; L Huy Lm dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2015#^a211tr. : tranh v^b22cm#Tn sch ting Anh: Use your he ad#158.1#XH#372488#^a160000^b1000b#372488#S550D#Vi?t#Dch Anh#Tm l hc ng d ng#Tr tu#B quyt thnh cng#Hng dn cho bn cc k nng v t duy v hc t p, gip nng cao kh nng t duy sng to, gii quyt vn cng nh gip bn t n dng b no ca mnh em li s t tin v phng tin tn dng tim nng t r tu ca chnh mnh## 00704000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020052000380070027000900050017001170080018001340090023001520100005001750110 02600180021019500206020001000401020001000411016000300421020000700424013000700431 020001200438#372489#^a128000^b500b#Vi?t#428#L527V#Luyn vit th tn...E-mail.. .Fax... bng ting Anh#Nguyn Thnh Yn bin dch#Nguyn Thnh Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a230tr. : tranh v^b21cm#Gii thiu mt s l th mu, cc cch vit khc nhau cho cng ni dung cng nh hng dn cc bc vit th tn, email, fax bng ting Anh, gip ngi c nng cao kh nng s d ng ting Anh#Ting Anh#Son tho#XH#Th t#372489#Th in t## 00665000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020039000380070027000770050017001040080018001210090023001390100005001620110 01500167021019400182020001000376020001800386020000900404013000700413016000300420 #372490#^a138000^b500b#Vi?t#428#H561D#Hng dn son hp ng bng ting Anh#Ng uyn Thnh Yn bin dch#Nguyn Thnh Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Mi nh#2016#^a250tr.^b21cm#Hng dn cc bc son tho cc loi hp ng bng ti ng Anh, gip ngi c nng cao kh nng s dng ting Anh son tho vn bn , bin phin dch ti liu, cng vn mang tnh php lut#Ting Anh#Son tho vn bn#Hp ng#372490#XH## 00859000000000325000450002600070000001400150000701900050002208200060002718100060 00330010013000390020030000520290027000820070047001090220004001560050011001600050 01500171008001800186009004700204010000500251011001500256012002800271021017400299 02000100047302000100048302000120049301300070050501600030051201900050051500500130 0520#372491#^a45000^b500b#Vi?t#428.3#104T#Carney, Tony#m thoi ting Anh hn g ngy#Daily English conversation#Tony Carney ; Dch: L Huy Lm, Phm Vn Thun #T.1#L Huy Lm#Phm Vn Thun#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng t y Nhn Tr Vit#2016#^a113tr.^b18cm#Hc ting Anh theo a hnh#Hng dn t hc ting Anh theo cc mu cu m thoi hng ngy trong cng vic nh: n xin vi c, bui phng vn xin vic, ngy u tin i lm ca Mark, m t cng vic...#Ti ng Anh#m thoi#Sch t hc#372491#XH#Dch#Carney, Tony## 00525000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020033000410030044000740070016001180050016001340080018001500090023001680100 00500191011003100196020000500227020000900232020000600241020001400247013000700261 016000300268#372492#^a39000^b5000b#Vi?t#372.21#B450T#B th hc ton mu gio - lp 1#Bm st chng trnh ton mu gio v lp 1#Thi Quang Vinh#Thi Quang Vi nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a140tr. : hnh v, bng^b15cm# Ton#Mu gio#Lp 1#Sch c thm#372492#GK## 00689000000000253000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200080 00311810006000390020038000450070016000830080013000990090013001120100005001250110 01400130015003100144021022200175020001000397020000700407013000700414016000300421 005001100424#372493#VN16.04231#^b1510b#Vi?t#349.597#S450T#S tay bi dng php lut cho ph n#S T php b.s.#^aBnh Thun#^aS T php#2016#^a41tr.^b14cm#TT S ghi: UBND tnh Bnh Thun#a ra cc tnh hung nhm bi dng, tuyn truyn, ph bin kin thc php lut cho ph n nh: iu kin ng k kt hn, th tc ng k khai sinh, vn mang thai h, ngi gim h, vic thc hin ngha v q un s...#Php lut#S tay#372493#XH#S T php## 00940000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820017000501810008000670020106000750030042001810080005002230090018002280100 00500246011001500251021030800266020001000574020001600584020001900600020001600619 020001700635013000700652016000300659#372494#VN16.04232#VN16.04233#^a16500^b6000 b#Vi?t#343.597096402638#NGH300#Ngh nh 132/2015/N-CP quy nh x pht vi ph m hnh chnh trong lnh vc giao thng ng thu ni a#C hiu lc thi hnh k t ngy 01/7/2016#^aH.#^aKhoa hc x hi#2016#^a120tr.^b15cm#Gii thiu ni du ng ngh nh s 132/2015/N-CP ca Chnh ph qui nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng thu ni a gm: Nhng qui nh chung, hnh vi vi phm hnh chnh, hnh thc x pht, thm quyn x pht v p dng cc bin p hp khc phc hu qu cng cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut giao thng# ng thu ni a#Pht hnh chnh#Vn bn php qui#372494#XH## 00898000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010007000670020057000740070049001310050015001800050 01700195004001500212008000500227009002100232010000500253011001400258021028800272 020002100560020001700581013000700598016000300605#372495#VN16.04234#VN16.04235#^a 16000^b2233b#Vi?t#363.209597#M458T#T Lm#125 cu ni ca Ch tch H Ch Minh v cng an nhn dn#T Lm (ch.b.), Nguyn Cao Sn, Nguyn Vit Hng#Nguyn Cao Sn#Nguyn Vit Hng#X.b. ln th 2#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a51tr.^b15cm #Gii thiu cc quan im c bn ca Ch tch H Ch Minh v Cng an nhn dn nh : V tr, vai tr, chc nng, nhim v ca Cng an nhn dn; c im, tnh ch t, nguyn tc v phng php cng tc cng an; t tng v ng lnh o Cng an nhn dn v xy dng lc lng Cng an nhn dn#T tng H Ch Minh#Cng an nh n dn#372495#XH## 00449000000000241000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810006000470020010000530070014000630220004000770050014000810080018000950090 02300113010000500136011002500141020001800166020001300184013000700197016000300204 #372496#VN16.04236#^a5000^b1000b#Vi?t#895.9223#R455T#Rng tin#V Hong Phc#T. 1#V Hong Phc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a48tr. : tranh v ^b15cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#372496#VH## 00449000000000241000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810006000470020010000530070014000630220004000770050014000810080018000950090 02300113010000500136011002500141020001800166020001300184016000300197013000700200 #372497#VN16.04237#^a5000^b1000b#Vi?t#895.9223#R455T#Rng tin#V Hong Phc#T. 2#V Hong Phc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a48tr. : tranh v ^b15cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#372497## 00641000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010008000620020029000700070019000990040014001180080 00500132009003800137010000500175011001500180021013500195020000700330020000700337 020000900344013000700353016000300360#VN16.04239#372498#VN16.04238#^a28000^b5000 b#Vi?t#641.8#M458T#Vn Anh#100 mn n ngon ming d lm#Vn Anh s.t., b.s.#Ti b n ln 1#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a279tr.^b15cm#Gii thi u mo vt khi nu n; cch ch bin cc mn n hng ngy, cc mn n lin hoan, ngy l, ngy tt trong mi gia nh Vit Nam#Nu n#Mn n#Ch bin#372498#KT# # 00458000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590020019000660030013000850070010000980050010001080080 00500118009001000123010000500133011002600138020001700164020001300181013000700194 016000300201#372499#VN16.04240#VN16.04241#^a83000^b2500b#Vi?t#895.9223#CH527V#C huyn vt ca Mc#Truyn tranh#Bch Ngc#Bch Ngc#^aH.#^aDn tr#2016#^a143tr. : tranh v^b15cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#372499#VH## 00622000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020018000510030035000690070065001040050016001690050023001850050 01500208004001800223008000500241009001100246010000500257011002800262020001100290 020000700301020001400308013000700322016000300329#372500#VN16.04242#^a8000^b8000 b#Vi?t#372.21#B200T#B tp t, tp v#Theo Chng trnh Gio dc mm non#Nguyn Thu Hng, Nguyn Th Thanh Huyn ; Ho s: ng Hng Qun#Nguyn Thu Hng#Nguyn Th Thanh Huyn#ng Hng Qun#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a24tr. : tranh v^b24x17cm#Tp t mu#Tp v#Sch mu gio#372500#GK## 00623000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520030035000700070065001050050016001700050023001860050 01500209004001800224008000500242009001100247010000500258011002800263020001100291 020000700302020001400309016000300323013000700326#372501#VN16.04243#^a9600^b1500 0b#Vi?t#372.21#B200T#B tp t, tp v#Theo Chng trnh Gio dc mm non#Nguyn Thu Hng, Nguyn Th Thanh Huyn ; Ho s: ng Hng Qun#Nguyn Thu Hng#Nguy n Th Thanh Huyn#ng Hng Qun#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a32tr. : tranh v^b24x17cm#Tp t mu#Tp v#Sch mu gio#GK#372501## 00623000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520030035000700070065001050050016001700050023001860050 01500209004001800224008000500242009001100247010000500258011002800263020001100291 020000700302020001400309016000300323013000700326#372502#VN16.04244#^a9600^b1500 0b#Vi?t#372.21#B200T#B tp t, tp v#Theo Chng trnh Gio dc mm non#Nguyn Thu Hng, Nguyn Th Thanh Huyn ; Ho s: ng Hng Qun#Nguyn Thu Hng#Nguy n Th Thanh Huyn#ng Hng Qun#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a32tr. : tranh v^b24x17cm#Tp t mu#Tp v#Sch mu gio#GK#372502## 00623000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520030035000700070065001050050016001700050023001860050 01500209004001800224008000500242009001100247010000500258011002800263020001100291 020000700302020001400309016000300323013000700326#372503#VN16.04245#^a9600^b1500 0b#Vi?t#372.21#B200T#B tp t, tp v#Theo Chng trnh Gio dc mm non#Nguyn Thu Hng, Nguyn Th Thanh Huyn ; Ho s: ng Hng Qun#Nguyn Thu Hng#Nguy n Th Thanh Huyn#ng Hng Qun#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a32tr. : tranh v^b24x17cm#Tp t mu#Tp v#Sch mu gio#GK#372503## 00611000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810007000470020021000540030049000750070033001240220004001570050011001610050 02100172004001800193008000500211009001100216010000500227011002800232020000900260 020000600269020001000275020001400285013000700299016000300306#372504#VN16.04246#^ a10000^b2000b#Vi?t#741.076#TH552H#Thc hnh m thut 7#Theo chun kin thc, k nng mn m thut lp 7#V Hu Duy, Nguyn Th Cm Nhung#T.2#V Hu Duy#Nguyn Th Cm Nhung#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a32tr. : minh ho^b17x24cm #M thut#Lp 7#Thc hnh#Sch c thm#372504#GK## 00492000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020012000410030035000530070016000880050016001040040018001200080005001380090 01100143010000500154011002800159020001800187020000900205020001400214013000700228 016000300235#372505#^a12000^b5000b#Vi?t#372.21#V460T#V th cng#Theo Chng tr nh Gio dc mm non#Phng Ngc Oanh#Phng Ngc Oanh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGi o dc#2016#^a32tr. : tranh v^b17x24cm#Gio dc mu gio#Th cng#Sch mu gio #372505#GK## 00703000000000313000450000200320000000500170003200500170004900500150006600700710 00810040018001520080005001700090011001750100005001860110026001910120014002170150 04900231082000700280016000300287013000700290014001600297026001100313026000700324 181000700331019000500338019000500343020001800348020000900366020001400375#C i, ti sao con phi i hc?#Brenifier, Oscar#Durand, Delphine#Bi Th Thu H#Li: O scar Brenifier ; Minh ho: Delphine Durand ; Bi Th Thu H dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a29tr. : tranh mu^b19cm#Trit gia nh#Tn sch ting P hp: Pourquoi je vais l'cole?#372.21#XH#372506#^a15000^b1000b#VN16.04247#372 506#C450-O#Vi?t#Dch#Gio dc mu gio#Trit l#Sch mu gio## 00718000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020050000520030024001020070093001260050017002190050023002360050 02000259005001900279004001800298008000500316009001100321010000500332011002800337 020001800365020000900383020001400392016000300406013000700409#372507#VN16.04248#^ a9000^b30000b#Vi?t#372.21#B200H#B hot ng v khm ph ch - Ch gia nh#Dnh cho tr 3 - 4 tui#Phan Th Lan Anh, Nguyn Th Thanh Giang, Nguyn Th Hng Thu ; Minh ho: Nguyn Phng Dung#Phan Th Lan Anh#Nguyn Th Thanh Giang# Nguyn Th Hng Thu#Nguyn Phng Dung#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a 20tr. : tranh v^b19x27cm#Gio dc mu gio#Gia nh#Sch mu gio#GK#372507## 00799000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020076000520030024001280070108001520050017002600050023002770050 01900300005001500319004001800334008000500352009001100357010000500368011002800373 020001800401020002300419020001400442016000300456005001900459013000700478#372508# VN16.04249#^a9000^b30000b#Vi?t#372.21#B200H#B hot ng v khm ph ch - C h phng tin v quy nh giao thng#Dnh cho tr 3 - 4 tui#Trn Th Thu Ho , Nguyn Th Thanh Giang, Nguyn Thanh Huyn ; Minh ho: Thi Thanh Vn, Nguyn Phng Dung#Trn Th Thu Ho#Nguyn Th Thanh Giang#Nguyn Thanh Huyn#Thi Tha nh Vn#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a20tr. : tranh v^b19x27cm#Gio d c mu gio#Phng tin giao thng#Sch mu gio#GK#Nguyn Phng Dung#372508## 00748000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020056000520030024001080070096001320050013002280050016002410050 01700257005001700274005001800291004001800309008000500327009001100332010000500343 011002800348020001800376020001600394020001400410016000300424013000700427#372509# VN16.04250#^a9000^b30000b#Vi?t#372.21#B200H#B hot ng v khm ph ch - C h trng mm non#Dnh cho tr 3 - 4 tui#Phan Lan Anh, Nguyn Th Hiu, Nguy n Th Giang, Nguyn Minh Tho ; Minh ho: Nguyn Quang Phan#Phan Lan Anh#Nguyn Th Hiu#Nguyn Th Giang#Nguyn Minh Tho#Nguyn Quang Phan#Ti bn ln th 4# ^aH.#^aGio dc#2016#^a20tr. : tranh v^b19x27cm#Gio dc mu gio#Trng mu gi o#Sch mu gio#GK#372509## 00740000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020059000520030024001110070094001350050020002290050012002490050 01500261005001400276005001800290004001800308008000500326009001100331010000500342 011002800347020001800375020000900393020001400402013000700416016000300423#VN16.04 251#372510#^a9000^b30000b#Vi?t#372.21#B200H#B hot ng v khm ph ch - C h th gii thc vt#Dnh cho tr 4 - 5 tui#Nguyn Th Thu Hng, Thanh Giang , Hong Th Dinh, Phm Thu Thu ; Minh ho: Nguyn Quang Phan#Nguyn Th Thu Hn g#Thanh Giang#Hong Th Dinh#Phm Thu Thu#Nguyn Quang Phan#Ti bn ln th 4#^ aH.#^aGio dc#2016#^a20tr. : tranh v^b19x27cm#Gio dc mu gio#Thc vt#Sch mu gio#372510#GK## 00725000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020050000520030024001020070091001260050013002170050017002300050 01700247005001500264005001400279004001800293008000500311009001100316010000500327 011002800332020001800360020000900378020001400387013000700401016000300408#372511# VN16.04252#^a9000^b30000b#Vi?t#372.21#B200H#B hot ng v khm ph ch - C h bn thn#Dnh cho tr 4 - 5 tui#Phan Lan Anh, Trn Th Thu Ho, Nguyn Th Giang, ng Bch Hng ; Minh ho: ng Hong V#Phan Lan Anh#Trn Th Thu Ho# Nguyn Th Giang#ng Bch Hng#ng Hong V#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc# 2016#^a19tr. : tranh v^b19x27cm#Gio dc mu gio#Bn thn#Sch mu gio#372511 #GK## 00762000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020060000520030024001120070093001360050013002290050016002420050 02000258005001600278005001400294004001800308008000500326009001100331010000500342 01100280034702000180037502000100039302000140040301600030041702000090042001300070 0429#VN16.04253#372512#^a9000^b30000b#Vi?t#372.21#B200H#B hot ng v khm ph ch - Ch qu hng t nc#Dnh cho tr 4 - 5 tui#Phan Lan Anh, Nguy n Th Hiu, Nguyn Thanh Giang, ng Lan Phng ; Minh ho: Chin Cng#Phan L an Anh#Nguyn Th Hiu#Nguyn Thanh Giang#ng Lan Phng# Chin Cng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a20tr. : tranh v^b19x27cm#Gio dc mu gio#Qu hng#Sch mu gio#GK#t nc#372512## 00741000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020050000520030024001020070099001260050017002250050016002420050 02300258005001400281005001400295004001800309008000500327009001100332010000500343 011002800348020001800376020000900394020001400403016000300417013000700420#372513# VN16.04254#^a9000^b30000b#Vi?t#372.21#B200H#B hot ng v khm ph ch - C h bn thn#Dnh cho tr 5 - 6 tui#Trn Th Thu Ho, Nguyn Th Hiu, Nguyn Th Thanh Giang, Phm Thu Thu ; Minh ho: ng Hong V#Trn Th Thu Ho#Nguy n Th Hiu#Nguyn Th Thanh Giang#Phm Thu Thu#ng Hong V#Ti bn ln th 4# ^aH.#^aGio dc#2016#^a19tr. : tranh v^b19x27cm#Gio dc mu gio#Bn thn#Sch mu gio#GK#372513## 00711000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020059000520030024001110070085001350050019002200050016002390050 01600255005002000271004001800291008000500309009001100314010000500325011002800330 020001800358020000900376020001400385016000300399013000700402#372514#VN16.04255#^ a9000^b30000b#Vi?t#372.21#B200H#B hot ng v khm ph ch - Ch th gi i ng vt#Dnh cho tr 4 - 5 tui#Nguyn Thanh Giang, V Th Thu Hng, ng La n Phng ; Minh ho: Nguyn Th Kim Dung#Nguyn Thanh Giang#V Th Thu Hng#ng Lan Phng#Nguyn Th Kim Dung#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a19tr. : tranh v^b19x27cm#Gio dc mu gio#ng vt#Sch mu gio#GK#372514## 00699000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020055000520030032001070070078001390050015002170050018002320050 01700250004001800267008000500285009001100290010000500301011002800306020001800334 020000700352005001400359020001400373016000300387013000700390#372515#VN16.04256#^ a7000^b10000b#Vi?t#372.21#B200H#B hot ng v khm ph ch - Ch b v cc bn#Dnh cho tr 24 - 36 thng tui#V Huyn Trinh, Nguyn Minh Huyn, Nguy n Th Giang ; Minh ho: Chin Cng#V Huyn Trinh#Nguyn Minh Huyn#Nguyn Th Giang#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a12tr. : tranh v^b19x27cm#Gio dc mu gio#Bn b# Chin Cng#Sch mu gio#GK#372515## 00719000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020059000520030024001110070089001350050019002240050015002430050 02300258005001800281004001800299008000500317009001100322010000500333011002800338 020001800366020000900384020001400393016000300407013000700410#372516#VN16.04257#^ a9000^b30000b#Vi?t#372.21#B200H#B hot ng v khm ph ch - Ch th gi i thc vt#Dnh cho tr 3 - 4 tui#Nguyn Thanh Giang, Hong Th Dinh, Nguyn T h Thanh Huyn ; Minh ho: Nguyn Quang Phan#Nguyn Thanh Giang#Hong Th Dinh#N guyn Th Thanh Huyn#Nguyn Quang Phan#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^ a19tr. : tranh v^b19x27cm#Gio dc mu gio#Thc vt#Sch mu gio#GK#372516## 00677000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020067000520030032001190070060001510050017002110050015002280050 01500243004001800258008000500276009001100281010000500292011002800297020001800325 020000400343020000400347020001400351013000700365016000300372#372517#VN16.04258#^ a7000^b10000b#Vi?t#372.21#B200H#B hot ng v khm ph ch - Ch cy v nhng bng hoa p#Dnh cho tr 24 - 36 thng tui#Nguyn Minh Tho, V Huyn T rinh ; Minh ho: Phm Tun Vit#Nguyn Minh Tho#V Huyn Trinh#Phm Tun Vit#T i bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a12tr. : tranh v^b19x27cm#Gio dc mu g io#Cy#Hoa#Sch mu gio#372517#GK## 00722000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020064000520030032001160070084001480050012002320050018002440050 01700262004001800279008000500297009001100302010000500313011002800318020001800346 020000900364020001400373016000300387005002300390013000700413#VN16.04259#372518#^ a7000^b10000b#Vi?t#372.21#B200H#B hot ng v khm ph ch - Ch nhng con vt ng yu#Dnh cho tr 24 - 36 thng tui#L Th Hng, Nguyn Minh Huyn, Nguyn Th Giang ; Minh ho: Nguyn Th Phng Dung#L Th Hng#Nguyn Minh Huy n#Nguyn Th Giang#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a12tr. : tranh v^b1 9x27cm#Gio dc mu gio#ng vt#Sch mu gio#GK#Nguyn Th Phng Dung#372518 ## 00524000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020032000520030024000840070016001080050016001240040018001400080 00500158009001100163010000500174011002800179020001800207020000900225020001400234 016000300248013000700251#VN16.04260#372519#^a7600^b39000b#Vi?t#372.21#B200T#B tp lm th cng theo ch #Dnh cho tr 3 - 4 tui#Nguyn Th Hiu#Nguyn Th Hiu#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a20tr. : tranh v^b19x27cm#Gio dc mu gio#Th cng#Sch mu gio#GK#372519## 00524000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020032000520030024000840070016001080050016001240040018001400080 00500158009001100163010000500174011002800179020001800207020000900225020001400234 013000700248016000300255#372520#VN16.04261#^a8300^b39000b#Vi?t#372.21#B200T#B tp lm th cng theo ch #Dnh cho tr 4 - 5 tui#Nguyn Th Hiu#Nguyn Th Hiu#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a24tr. : tranh v^b19x27cm#Gio dc mu gio#Th cng#Sch mu gio#372520#GK## 00620000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020016000410030035000570070057000920050016001490050023001650050016001880040 03000204008000500234009001100239010000500250011002800255020000700283020000900290 020000700299020001400306013000700320016000300327#372521#^a8000^b20000b#Vi?t#372 .21#B200T#B tp to hnh#Theo chng trnh gio dc mm non#Phng Th Tng, Ng uyn Th Thanh Huyn, ng Lan Phng#Phng Th Tng#Nguyn Th Thanh Huyn#n g Lan Phng#Ti bn ln th 5 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2016#^a24tr. : tranh v^b19x27cm#Tp v#To hnh#T mu#Sch mu gio#372521#GK## 00573000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020032000380070046000700050016001160050014001320050014001460040018001600080 01800178009002300196010000500219011002100224020001200245020000800257020000600265 020001400271013000700285016000300292#372522#^a34000^b1500b#Vi?t#807#T527T#Tuyn tp 150 bi vn hay lp 6#Thi Quang Vinh, Trn c Nim, L Th Nguyn#Thi Qu ang Vinh#Trn c Nim#L Th Nguyn#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a143tr. : nh^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 6#Sch c th m#372522#GK## 00542000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020028000420030034000700070014001040040027001180080018001450090023001630100 00500186011002100191020001200212020000600224020000800230020001400238013000700252 016000300259005001400262#372523#^a29000^b2000b#Vi?t#372.623#T527T#Tuyn tp 100 bi vn hay 3#Luyn c, k chuyn, tp lm vn#V Tin Qunh#Ti bn, sa cha , b sung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a86tr. : bng^b24cm#Tp lm vn#Lp 3#Bi vn#Sch c thm#372523#GK#V Tin Qunh## 00671000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020028000380030032000660070082000980050012001800050018001920050017002100080 01800227009002300245010000500268011001500273020001200288020000800300020000600308 020001400314016000300328005001500331005001600346013000700362#372524#^a60000^b20 00b#Vi?t#807#T527T#Tuyn tp 100 bi vn hay 6#Bin son theo chng trnh mi#B .s., tuyn chn, gii thiu: T c Hin, Nguyn Trung Kin, Nguyn Khnh Ho... #T c Hin#Nguyn Trung Kin#Nguyn Khnh Ho#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a164tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 6#Sch c thm#GK#Nguyn M ai Lan#Nguyn Nht Hoa#372524## 00712000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020028000380030032000660070082000980050012001800050018001920050017002100040 02900227008001800256009002300274010000500297011001500302020001200317020000800329 020000600337020001400343016000300357005001500360005001600375013000700391#372525# ^a70000^b2000b#Vi?t#807#T527T#Tuyn tp 100 bi vn hay 8#Bin son theo chng trnh mi#B.s., tuyn chn, gii thiu: T c Hin, Nguyn Trung Kin, Nguyn Khnh Ho...#T c Hin#Nguyn Trung Kin#Nguyn Khnh Ho#Ti bn c sa cha, b sung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a219tr.^b24cm#Tp lm v n#Bi vn#Lp 8#Sch c thm#GK#Nguyn Mai Lan#Nguyn Nht Hoa#372525## 00865000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820011000421810006000530010012000590020049000710070017001200080005001370090 01800142010000500160011001500165015005700180020001000237020000800247020000700255 013000700262016000300269021031500272#VN16.04262#VN16.04263#372526#^b3200b#Vi?t#3 95.209597#H561D#Trng Thn#Hng dn nghi thc vic ci, l thc vic tang#Tr ng Thn b.s.#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a175tr.^b19cm#TTS ghi: S Vn ho, T h thao v Du lch tnh Bc Giang#Nghi thc#Tang l#Hn l#372526#XH#Tm hiu s ra i, pht trin ca hn l Vit Nam, c th v l nghi trong hn nhn truy n thng v hn l trong thi i ngy nay. Gii thiu phong tc ci hi truyn thng ca mt s dn tc thiu s, ng bo cng gio Bc Giang v cp ti quan nim v vic tang v l thc vic tang nc ta hin nay## 00590000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460010012000520020023000640070012000870040014000990080012001130090 01700125010000500142011002100147021013800168020001100306020000900317013000700326 016000300333#372527#VN16.04264#^a40000^b2000b#Vi?t#633.84#K312N#Vit Chng#Kin h nghim trng tiu#Vit Chng#Ti bn ln 5#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016# ^a118tr. : nh^b19cm#Hng dn cch chn t trng tiu, ging tiu, hom tiu gi ng, lp vn m, phn bn, ngun nc, chm sc vn, thu hoch, ch bin...#T rng trt#Ht tiu#372527#KT## 00562000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460010011000520020016000630070034000790050016001130040014001290080 01200143009001700155010000500172011002500177021006800202020000900270020000700279 013000700286016000300293#VN16.04265#372528#^a65000^b1000b#Vi?t#794.12#T561K#Tr ng Nhn#Tng k hu v#B.s.: Trng Nhn, Hong nh Hng#Hong nh Hng#Ti b n ln 2#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a212tr. : hnh v^b19cm#Gii thiu 5 nc c ca chin thut tng k hu v trong c tng#C tng#Th c#372528#XH ## 00773000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820015000501810006000650020057000710080005001280090021001330100005001540110 01500159021030100174020001000475020001800485020001800503013000700521016000300528 #372529#VN16.04266#VN16.04267#^a43000^b1000b#Vi?t#346.5970702632#L504D#Lut doa nh nghip nm 2014 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016# ^a331tr.^b19cm#Gii thiu ton vn lut doanh nghip bao gm nhng quy nh chun g v quy nh c th v thnh lp doanh nghip; cng ty trch nhim hu hn; doa nh nghip nh nuc; cng ty c phn; cng ty hp danh; doanh nghip t nhn; nh m cng ty; t chc li, gii th v ph sn doanh nghip; t chc thc hin#Php lut#Lut doanh nghip#Vn bn php lut#372529#XH## 00868000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820012000421810006000540020038000600080005000980090021001030100005001240110 01500129015004600144021036700190020001400557020001400571020001900585013000700604 016000300611#372530#VN16.04268#VN16.04269#^b4263b#Vi?t#324.2597075#T103L#Ti li u bi dng ng u vin c s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a220tr.^b19cm#TT S ghi: Tnh u H Giang. - Lu hnh ni b#Tng hp nhng kin thc v k nng c ho ng u vin c s trong hot ng cng tc ng gm: Ni dung c bn ca i u l ng. Chc nng, nhim v ca t chc c s ng. Mt s vn trong thc hin trch nhim, quyn hn, ch lm vic, quan h cng tc, nng cao cht l ng lnh o, kim tra, gim st, cng tc t tng, dn vn, ni chnh ca ng u c s#Xy dng ng#ng b c s#Ti liu bi dng#372530#XH## 01004000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340020027000410070070000680050007001380080018001450090059001630100005002220110 02100227020002000248020001000268016000300278019000500281005001300286005001200299 005001100311005001200322012001800334021032000352013000700672005001100679#372531# ^a42000^b2000b#Vi?t#158.1#NH556C#Nhng cu chuyn cuc sng#L Lai, Thanh Phn g, Thanh Giang... ; First News tng hp, thc hin#L Lai#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a159tr. : nh^b21cm #Tm l hc ng dng#Cuc sng#XH#Dch#Thanh Phng#Thanh Giang#Hng Nhung#Nguy n on#Ht ging tm hn#Gm nhng cu chuyn v nhng kha cnh khc nhau trong cuc sng, em n nhng bi hc kinh nghim, gip chng ta vt qua nhng kh khn th thch nh ni mt mt, ni au tn thng tinh thn, tnh cm, nim tin , bnh tt, nhng thng trm trn bc ng theo ui c m cuc i tin t i cuc sng tt p hn#372531#First News## 00781000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020012000410030010000530290018000630070061000810050015001420080018001570090 05900175010000500234011002600239020001000265020001700275016000300292005001200295 012002600307021012500333001002600458013000700484#372532#^a78000^b1000b#Vi?t#428 .43#H407T#Hong t b#800 words#The little prince#Antoine de Saint Exupery ; Ghi m: Brendan Smith, Mary Jones#Smith, Brendan#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a171tr. : tranh v^b21cm#Ting Anh#K nng c hiu#XH#Jones, Mary#Let's enjoy masterpieces!#Hng dn hc t v ng v nng cao k nng c hiu ting Anh qua tc phm "Hong t b" ca tc gi Antoine de Saint Exupery#Exupery Saint, Antoine de#372532## 00853000000000325000450000100150000000200140001500500080002900500110003700500100 00480050009000580070038000670080018001050090059001230100005001820110015001870120 01800202015003500220082000600255016000300261013000700264014001600271026000700287 18100060029401900050030001900050030502000200031002000200033002000100035002101670 0360#Carwile, Ernie#Dm chp nhn#Th Lm#Vit Hng#Minh Trm#Hng Anh#Ernie Ca rwile ; Bin dch: Th Lm...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a175tr.^b21cm#Ht ging tm hn#Tn sch ting Anh: Dare to accept#158.1#XH#372533#^a46000^b2000b#372533#D104C#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#Cuc sng#Tp hp nhng cu chuyn mang ngh a, thng ip lin quan n s thnh bi ca mi ngi; qua gip chng ta s ng vui, hnh phc v thnh cng hn trong cuc sng## 00942000000000313000450000100110000000200240001100300480003500500090008300500090 00920050014001010070035001150080018001500090059001680100005002270110021002320150 06800253082000600321016000300327013000700330014001600337026000700353181000700360 019000500367019000500372020002000377020002000397020001000417021020100427#Urban, Hal#Nhng bi hc cuc sng#20 iu quan trng nht trong cuc sng ca bn#T T hng#Tm Hng#Nguyn Chng#Hal Urban ; Bin dch: T Thng...#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a156tr. : nh^ b21cm#Tn sch ting Anh: Life's greatest lessons - 20 things that matter#158.1# XH#372534#^a44000^b2000b#372534#NH556B#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#B quyt t hnh cng#Cuc sng#Bao gm 20 bi hc su sc, ng n v c gi tr c c kt t nhng tri nghim thc tin n cch nhn su sc v hnh phc v ngha thc s ca thnh cng, gip chng ta lun lc quan yu i## 00841000000000301000450000100180000000200170001800500110003500500110004600700530 00570080018001100090059001280100005001870110021001920150045002130820006002580160 00300264013000700267014001600274026000700290181000700297019000500304019000500309 020000800314020001000322020001000332020001000342021018700352#Harrell, Keith D.#C m n cuc sng#Nguyn Nh#Lan Nguyn#Keith D. Harrell ; Bin dch: Nguyn Nh, Lan Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to T r Vit#2016#^a269tr. : nh^b21cm#Tn sch ting Anh: An attitude of gratitude#1 79.9#XH#372535#^a72000^b1000b#372535#C104-O#Vi?t#Dch#o c#Nhn cch#Truyn k#Cuc sng#Gm nhng cu chuyn v tri nghim cuc sng ca tc gi lm thay i suy ngh, tm hn v i khi c cuc i bn, em n nhng iu tt p cho bn thn bn v nhng ngi xung quanh## 01063000000000289000450000100150000000200130001500300720002800500170010000700380 01170080018001550090059001730100005002320110021002370150058002580820006003160160 00300322013000700325014001700332026000700349181000600356019000500362019000500367 020002000372020002000392020001000412021035100422#Carnegie, Dale#c nhn tm#Quy n sch u tin v hay nht ca mi thi i a bn n thnh cng#Nguyn Vn Phc#Dale Carnegie ; Nguyn Vn Phc dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a319tr. : nh^b21cm#Tn sch tin g Anh: How to win friends & influence people#158.1#XH#372536#^a76000^b10000b#37 2536#113N#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#Cuc sng#a ra nh ng li khuyn, k nng c bn trong ng x, cc phng cch giao tip thng min h bao gm: nhng thut c bn dn o ngi, su cch gy thin cm, mi hai cch ngi khc ngh nh mnh, chn cch sa tnh ngi m khng xc phm ha y lm h pht , by li khuyn tng hnh phc gia nh, gip bn thnh cng v tm c hnh phc## 00956000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100060 00370020021000430070047000640050014001110080018001250090059001430100005002020110 02100207020001700228020001500245020001000260016000300270012005600273021026700329 005001100596005001800607005001000625005001200635013000700647#372537#^a78000^b50 00b#Vi?t#306.8743#X311#Xin ng lm m khc#First News, Li Th Luyn, Valerius Maximux...#Li Th Luyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a207tr. : nh^b21cm#Quan h gia nh#Quan h m con #Truyn k#XH#Ht ging tm hn. Tuyn chn nhng cu chuyn hay nht#Tp hp nh ng cu chuyn v tnh m con vi tnh yu thng gip chng ta nhn ra nhng ph t giy ng cm, cm xc v m, tm v k c tui th thn thng gn b bn m v c nhng suy t trn tr v m, v li lm, v tt c nhng g m hy sinh cho chng ta...#First News#Maximux, Valerius#Bch Thu#Trc Phng#372537## 01032000000000301000450000200220000000500180002200500140004000500130005400700640 00670080018001310090059001490100005002080110031002130120028002440150036002720820 00800308016000300316013000700319014001600326026000700342181000600349019000500355 019000500360020000800365020001400373020000800387021033500395#K nng ra quyt nh#Trn Th Bch Nga#Phm Ngc Su# Thanh Nm#Bin dch: Trn Th Bch Nga, Ph m Ngc Su ; Thanh Nm h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a172tr. : hnh v, bng^b24cm#Cm nang kinh d oanh Harvard#Tn sch ting Anh: Decision making#658.403#KT#372538#^a68000^b100 0b#372538#K600N#Vi?t#Dch#Qun l#Ra quyt nh#K nng#Trnh by quy trnh ra q uyt nh hp l bao gm cc cng c gip nh gi, la chn nhng phng n tt nht t c mc tiu. Hn ch nhc im c nhn v bit cch t chc vic ra quyt nh nh thit lp bi cnh, nhn nhn vn . xut phng n, nh gi phng n, cc nhc im ca con ngi v cm by ca t chc...## 01003000000000313000450000200180000000500090001800500100002700500140003700500150 00510070045000660080018001110090059001290100005001880110031001930120028002240150 03600252082000700288016000300295013000700298014001600305026000700321181000700328 019000500335019000500340020000800345020001000353020002000363021030600383#Qun l thi gian#Bch Nga#Tn Phc#Phm Ngc Su#Nguyn Vn Qu#Bin dch: Bch Nga.. . ; Nguyn Vn Qu h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn h o Sng to Tr Vit#2016#^a175tr. : hnh v, bng^b24cm#Cm nang kinh doanh Har vard#Tn sch ting Anh: Time management#650.11#KT#372539#^a68000^b1500b#372539 #QU105L#Vi?t#Dch#Qun l#Thi gian#B quyt thnh cng#Cung cp nhng thng tin thit thc v hu ch gip bn qun l thi gian mt cch hiu qu nhm tng n ng sut v hiu qu cng vic; xc nh mc u tiu cho mc tiu cng vic, x em xt cch s dng thi gian, lp k hoch, trnh lng ph thi gian, duy tr s cn bng gia cng vic v thi gian...## 00615000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020029000400030051000690070036001200220004001560050020001600050015001800040 01300195008001800208009002300226010000500249011002200254020001100276020000800287 020000600295020001400301013000700315016000300322#372540#^a43000^b2000b#Vi?t#372 .6#B452D#Bi dng vn - ting Vit 3#Ti liu dnh cho gio vin, ph huynh v hc sinh#Nguyn Th Kim Dung, H Th Vn Anh#T.1#Nguyn Th Kim Dung#H Th Vn Anh#In ln th 6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a176tr. : bng^b 24cm#Ting Vit#Vn hc#Lp 3#Sch c thm#372540#GK## 00615000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020029000400030051000690070036001200220004001560050020001600050015001800040 01300195008001800208009002300226010000500249011002200254020001100276020000800287 020000600295020001400301013000700315016000300322#372541#^a45000^b2000b#Vi?t#372 .6#B452D#Bi dng vn - ting Vit 4#Ti liu dnh cho gio vin, ph huynh v hc sinh#Nguyn Th Kim Dung, H Th Vn Anh#T.1#Nguyn Th Kim Dung#H Th Vn Anh#In ln th 6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a192tr. : bng^b 24cm#Ting Vit#Vn hc#Lp 4#Sch c thm#372541#GK## 00615000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020029000400030051000690070036001200220004001560050020001600050015001800040 01300195008001800208009002300226010000500249011002200254020001100276020000800287 020000600295020001400301016000300315013000700318#372542#^a45000^b2000b#Vi?t#372 .6#B452D#Bi dng vn - ting Vit 4#Ti liu dnh cho gio vin, ph huynh v hc sinh#Nguyn Th Kim Dung, H Th Vn Anh#T.2#Nguyn Th Kim Dung#H Th Vn Anh#In ln th 6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a192tr. : bng^b 24cm#Ting Vit#Vn hc#Lp 4#Sch c thm#GK#372542## 00615000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020029000400030051000690070036001200220004001560050020001600050015001800040 01300195008001800208009002300226010000500249011002200254020001100276020000800287 020000600295020001400301013000700315016000300322#372543#^a47000^b2000b#Vi?t#372 .6#B452D#Bi dng vn - ting Vit 5#Ti liu dnh cho gio vin, ph huynh v hc sinh#Nguyn Th Kim Dung, H Th Vn Anh#T.1#Nguyn Th Kim Dung#H Th Vn Anh#In ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a200tr. : bng^b 24cm#Ting Vit#Vn hc#Lp 5#Sch c thm#372543#GK## 00615000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020029000400030051000690070036001200220004001560050020001600050015001800040 01300195008001800208009002300226010000500249011002200254020001100276020000800287 020000600295020001400301016000300315013000700318#372544#^a47000^b2000b#Vi?t#372 .6#B452D#Bi dng vn - ting Vit 5#Ti liu dnh cho gio vin, ph huynh v hc sinh#Nguyn Th Kim Dung, H Th Vn Anh#T.2#Nguyn Th Kim Dung#H Th Vn Anh#In ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a200tr. : bng^b 24cm#Ting Vit#Vn hc#Lp 5#Sch c thm#GK#372544## 00509000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020033000420030058000750070016001330050016001490080018001650090023001830100 00500206011001400211020001200225020000600237020001400243016000300257013000700260 #372545#^a29000^b2000b#Vi?t#372.623#B452D#Bi dng nng lc tp lm vn 2#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc & o to#V Th Hoi Tm#V Th Ho i Tm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a96tr.^b24cm#Tp lm vn#L p 2#Sch c thm#GK#372545## 00510000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020033000420030058000750070016001330050016001490080018001650090023001830100 00500206011001500211020001200226020000600238020001400244016000300258013000700261 #372546#^a47000^b2000b#Vi?t#372.623#B452D#Bi dng nng lc tp lm vn 5#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc & o to#V Th Hoi Tm#V Th Ho i Tm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a176tr.^b24cm#Tp lm vn#L p 5#Sch c thm#GK#372546## 00524000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020033000380030058000710070015001290050015001440080018001590090023001770100 00500200011001500205020001200220020000600232020001400238016000300252020000800255 013000700263#372547#^a41000^b2000b#Vi?t#807#B452D#Bi dng nng lc tp lm v n 6#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc & o to#Phm Ngc Thm#Ph m Ngc Thm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a160tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 6#Sch c thm#GK#Bi vn#372547## 00524000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020033000380030058000710070015001290050015001440080018001590090023001770100 00500200011001500205020001200220020000600232020001400238016000300252020000800255 013000700263#372548#^a57000^b2000b#Vi?t#807#B452D#Bi dng nng lc tp lm v n 7#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc & o to#Phm Ngc Thm#Ph m Ngc Thm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a216tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 7#Sch c thm#GK#Bi vn#372548## 00514000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020018000420030028000600070025000880050012001130080018001250090023001430100 00500166011001500171020001200186020000600198020001400204016000300218020000800221 005001200229013000700241#372549#^a32000^b2000b#Vi?t#372.623#M458T#100 bi vn h ay 5#Bi dng hc sinh gii vn#Trn L Hn, L M Trang#Trn L Hn#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a120tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 5#Sch c th m#GK#Bi vn#L M Trang#372549## 00510000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020026000420030019000680070015000870050015001020080018001170090023001350100 00500158011002200163020001200185020000600197020001400203016000300217020000900220 020000800229013000700237#372550#^a45000^b2000b#Vi?t#372.623#M458T#125 bi v o n vn hay 3#Phin bn mi nht#L Phng Lin#L Phng Lin#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a160tr. : bng^b24cm#Tp lm vn#Lp 3#Sch c th m#GK#on vn#Bi vn#372550## 00662000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020023000420030058000650070056001230050016001790080018001950090023002130100 00500236011001500241020001200256020000600268020001400274016000300288005001600291 005002200307004002800329020000800357013000700365#372551#^a34000^b2000b#Vi?t#372 .623#H103T#270 & bi vn mu 3#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio d c & o to#L Th M Trinh, Nguyn L Ly Na, Nguyn Th Hng Trm#L Th M Tr inh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a128tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 3#Sch c thm#GK#Nguyn L Ly Na#Nguyn Th Hng Trm#Ti bn, chnh sa, b sung#Bi vn#372551## 00603000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020023000420030032000650070056000970050016001530080018001690090023001870100 00500210011002200215020001200237020000600249020001400255016000300269005001600272 005002200288020000800310013000700318#372552#^a41000^b2000b#Vi?t#372.623#H103T#2 70 & bi vn mu 5#Bin son theo chng trnh mi#L Th M Trinh, Nguyn L Ly Na, Nguyn Th Hng Trm#L Th M Trinh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a160tr. : bng^b24cm#Tp lm vn#Lp 5#Sch c thm#GK#Nguyn L L y Na#Nguyn Th Hng Trm#Bi vn#372552## 00484000000000253000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020021000400070012000610220004000730050012000770080018000890090023001070100 00500130011002600135012002600161020001100187020000800198020001400206013000700220 016000300227#372553#^a9000^b5000b#Vi?t#372.21#L104Q#Lm quen vi ch ci#Hng Giang#T.1#Hng Giang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a23tr. : tr anh mu^b24cm#Chun b cho b vo lp 1#Ting Vit#Ch ci#Sch mu gio#372553# GK## 00483000000000253000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020019000400070012000590220004000710050012000750080018000870090023001050100 00500128011003500133020001800168020001100186020000800197020001400205013000700219 016000300226#372554#^a9000^b5000b#Vi?t#372.21#B200T#B t vit ch ci#Hng Gi ang#T.1#Hng Giang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a15tr. : tran h mu, nh mu^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t ch#Ch ci#Sch mu gio#372554#G K## 00510000000000265000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020020000400070012000600220004000720050012000760080018000880090023001060100 00500129011002600134012002600160020001800186020000900204020000700213020001400220 013000700234016000300241#372555#^a9000^b5000b#Vi?t#372.21#L104Q#Lm quen vi ch s#Hng Giang#T.2#Hng Giang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^ a23tr. : tranh mu^b24cm#Chun b cho b vo lp 1#Gio dc mu gio#Tp vit#Ch s#Sch mu gio#372555#GK## 00576000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020040000400030059000800070020001390220004001590050020001630080018001830090 02300201010000500224011003200229020001100261020000600272020000800278020001400286 016000300300013000700303#372556#^a41000^b2000b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp b tr v nng cao ting Vit 1#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Nguyn Th Kim Dung#T.2#Nguyn Th Kim Dung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a151tr. : tranh v, bng^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#GK#372556## 00640000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020029000420030058000710070039001290050016001680080018001840090023002020100 00500225011003200230020001200262020000600274020001400280016000300294005002200297 004002800319020000800347013000700355#372557#^a30000^b2000b#Vi?t#372.623#T527C#T uyn chn 171 bi vn hay 2#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc & o to#L Th M Trinh, Nguyn Th Hng Trm#L Th M Trinh#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a112tr. : tranh v, bng^b24cm#Tp lm vn#Lp 2#Sc h c thm#GK#Nguyn Th Hng Trm#Ti bn, chnh sa, b sung#Bi vn#372557## 00623000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020029000420030058000710070039001290050016001680080018001840090023002020100 00500225011001500230020001200245020000600257020001400263016000300277005002200280 004002800302020000800330013000700338#372558#^a40000^b2000b#Vi?t#372.623#T527C#T uyn chn 171 bi vn hay 5#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc & o to#L Th M Trinh, Nguyn Th Hng Trm#L Th M Trinh#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a152tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 5#Sch c thm#GK#Ngu yn Th Hng Trm#Ti bn, chnh sa, b sung#Bi vn#372558## 00610000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100070 00360020024000430030049000670070037001160050020001530080018001730090023001910100 00500214011001500219020001200234020000600246020001400252016000300266005001600269 004002800285020001200313013000700325#372559#^a36000^b2000b#Vi?t#372.623#NH556B# Nhng bi vn miu t 5#Ti liu dnh cho ph huynh, hc sinh, gio vin#Nguyn Th Kim Dung, L Th M Trinh#Nguyn Th Kim Dung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a136tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 5#Sch c thm#GK#L Th M Trin h#Ti bn, chnh sa, b sung#Vn miu t#372559## 00621000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020029000400030058000690070039001270050016001660080018001820090023002000100 00500223011001500228020001200243020000600255020001400261016000300275005002200278 004002800300020000800328013000700336#372560#^a45000^b2000b#Vi?t#807.6#T527C#Tuy n chn 171 bi vn hay 6#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc & o to#L Th M Trinh, Nguyn Th Hng Trm#L Th M Trinh#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tp. H Ch Minh#2016#^a175tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 6#Sch c thm#GK#Nguy n Th Hng Trm#Ti bn, chnh sa, b sung#Bi vn#372560## 00680000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340020020000410030058000610070066001190050016001850080018002010090023002190100 00500242011001500247020001200262020000600274020001400280016000300294005001200297 005001300309005002200322004001900344020000800363013000700371#372561#^a52000^b20 00b#Vi?t#807.6#NH556B#Nhng bi vn mu 7#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc & o to#L Th M Trinh, Trn L Hn, Nguyn Ly Na, Nguyn Th Hng Trm#L Th M Trinh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a208tr.^b24 cm#Tp lm vn#Lp 7#Sch c thm#GK#Trn L Hn#Nguyn Ly Na#Nguyn Th Hng Trm#Ti bn, chnh sa#Bi vn#372561## 00591000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100070 00320020043000390070039000820050016001210080018001370090023001550100005001780110 01500183020001200198020000600210020001400216016000300230005001200233005000900245 004001300254020001400267020001300281013000700294#372562#^a36000^b2000b#Vi?t#807 #PH561P#Phng php lm vn biu cm & ngh lun 7#L Th M Trinh, Trn L Hn, L Ly Na#L Th M Trinh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a128tr. ^b24cm#Tp lm vn#Lp 7#Sch c thm#GK#Trn L Hn#L Ly Na#In ln th 3#Vn ngh lun#Vn biu cm#372562## 00665000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340020020000410030058000610070066001190220004001850050016001890050012002050050 01300217005002200230008001800252009002300270010000500293011001500298020001200313 020000600325020000800331020001400339013000700353016000300360#372563#^a31000^b20 00b#Vi?t#807.6#NH556B#Nhng bi vn mu 9#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc & o to#L Th M Trinh, Trn L Hn, Nguyn Ly Na, Nguyn Th Hng Trm#T.2#L Th M Trinh#Trn L Hn#Nguyn Ly Na#Nguyn Th Hng Trm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a119tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 9#Bi vn# Sch c thm#372563#GK## 00566000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020051000400030019000910070029001100050016001390080018001550090023001730100 00500196011001500201020000800216020000600224020001400230016000300244005001200247 020000700259020001500266013000700281#372564#^a59000^b2000b#Vi?t#807.6#T527C#Tuy n chn cc thi lp 9 vo lp 10 mn ng vn#Phin bn mi nht#L Th M Tri nh, Trn L Hn#L Th M Trinh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a 224tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Sch c thm#GK#Trn L Hn# thi#Sch luyn thi#37 2564## 00538000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100060 00370020053000430030019000960070012001150050012001270080018001390090023001570100 00500180011001500185020001000200020001600210020001400226016000300240020000700243 020001500250013000700265#372565#^a79000^b2000b#Vi?t#428.0076#T527C#Tuyn chn c c thi lp 9 vo lp 10 mn ting Anh#Phin bn mi nht#o Thu L#o Thu L#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a328tr.^b24cm#Ting Anh#Trung hc c s#Sch c thm#GK# thi#Sch luyn thi#372565## 00541000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100080 00350020025000430030058000680070013001260220004001390050013001430080018001560090 02300174010000500197011002500202020000500227020000600232020001300238020001400251 013000700265016000300272#372566#^a45000^b2000b#Vi?t#510.76#GI-103S#Gii sch b i tp ton 8#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc & o to#Trn Tin T#T.2#Trn Tin T#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a176tr. : h nh v^b24cm#Ton#Lp 8#Gii bi tp#Sch c thm#372566#GK## 00568000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100060 00370020033000430030048000760070016001240220004001400050016001440080018001600090 02300178010000500201011002500206020001000231020000900241020000700250020000900257 020001400266013000700280016000300287#372567#^a25000^b5000b#Vi?t#372.6521#S102L# Sch luyn tp t vng ting Anh#T in hnh Anh - Vit. T mu. Luyn vit ch #Thi Quang Vinh#T.1#Thi Quang Vinh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#20 16#^a30tr. : tranh v^b26cm#Ting Anh#Tiu hc#T mu#Tp vit#Sch c thm#372 567#GK## 00568000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100060 00370020033000430030048000760070016001240220004001400050016001440080018001600090 02300178010000500201011002500206020001000231020000900241020000700250020000900257 020001400266016000300280013000700283#372568#^a25000^b5000b#Vi?t#372.6521#S102L# Sch luyn tp t vng ting Anh#T in hnh Anh - Vit. T mu. Luyn vit ch #Thi Quang Vinh#T.2#Thi Quang Vinh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#20 16#^a30tr. : tranh v^b26cm#Ting Anh#Tiu hc#T mu#Tp vit#Sch c thm#GK# 372568## 00851000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580020028000640070086000920220004001780220018001820050 01500200005001400215005001400229005001700243004001900260008001800279009001100297 01000050030801100330031302000150034602000110036101300070037201600030037902101430 0382#VV16.15819#VV16.15820#372569#^a25000^b2000b#Vi?t#959.701#L302S#Lch s Vi t Nam bng tranh#B.s.: Trn Bch ng (ch.b.), inh Vn Lin, Bi Ch Hong ; Ho s: Nguyn Trung Tn#T.1#Ngi c Vit Nam#Trn Bch ng#inh Vn Lin#Bi Ch Hong#Nguyn Trung Tn#Ti bn ln th 22#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a 95tr. : tranh v, bn ^b20cm#Lch s c i#Sch tranh#372569#XH#Gii thiu v lch s ngun gc ca con ngi ni chung v Vit Nam ni ring; v sinh hot t hng ngy v lao ng sn xut ca ngi Vit c## 00869000000000313000450002600110000002600110001102600070002202101650002901400160 01940190005002100820012002151810006002270020028002330070075002610220004003360220 05200340008001800392009001100410010000500421011002500426020001500451020001100466 005001500477005001800492005001700510016000300527004001800530013000700548#VV16.15 821#VV16.15822#372570#Gii thiu huyn s thi vua Hng cng cc truyn thuyt v con Rng chu Tin, Thnh Ging gip cho chng ta thm t ho v non sng t nc v con ngi Vit Nam#^a22000^b2000b#Vi?t#959.7012092#L302S#Lch s Vit N am bng tranh#B.s.: Trn Bch ng (ch.b.), Tn N Qunh Trn ; Ho s: Nguyn T rung Tn#T.2#Huyn s i Hng: Con rng chu tin - Thnh Ging#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2016#^a75tr. : tranh v^b20cm#Lch s c i#Sch tranh#Trn Bch ng#Tn N Qunh Trn#Nguyn Trung Tn#XH#Ti bn ln th 9#372570## 00845000000000337000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020028000650070075000930220004001680220064001720050 01500236005001800251005000800269004001900277008001800296009001100314010000500325 01100250033002000180035502000090037302000110038201600030039302100960039600500080 0492013000700500#VV16.15823#372571#VV16.15824#^a22000^b2000b#Vi?t#959.7012#L302 S#Lch s Vit Nam bng tranh#B.s.: Trn Bch ng (ch.b.), Tn N Qunh Trn, P han An ; Ho s: V Dng#T.3#Huyn s i Hng: Bnh chng bnh giy - Tru cau - Qu da #Trn Bch ng#Tn N Qunh Trn#Phan An#Ti bn ln th 11#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a79tr. : tranh v^b20cm#Lch s trung i#Vua Hng#S ch tranh#XH#Gii thiu huyn s thi vua Hng vi cc s tch v bnh chng bn h giy, tru cau, qu da #V Dng#372571## 00747000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020028000650070085000930220004001780220065001820050 01500247005001800262005000800280004001900288008001800307009001100325010000500336 01100250034102000180036602000090038402000110039301600030040400500070040701300070 0414#372572#VV16.15825#VV16.15826#^a23000^b2000b#Vi?t#959.7012#L302S#Lch s Vi t Nam bng tranh#B.s.: Trn Bch ng (ch.b.), Tn N Qunh Trn, Phan An ; Ho s: Tn L, Trung Tn#T.4#Huyn s i Hng: Tin Dung - Ch ng T, Sn Tinh - Thu Tinh#Trn Bch ng#Tn N Qunh Trn#Phan An#Ti bn ln th 12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a87tr. : tranh v^b20cm#Lch s trung i#Vua Hng#S ch tranh#XH#Tn L#372572## 00889000000000349000450002600070000002600110000702600110001802000110002901400160 00400190005000560820009000611810006000700020028000760070100001040220004002040220 01200208005001500220005001800235005000800253004001800261008001800279009001100297 01000050030801100260031302000150033901600030035402101340035702000090049100500150 0500005001700515013000700532#372573#VV16.15827#VV16.15828#Sch tranh#^a27000^b2 000b#Vi?t#959.7012#L302S#Lch s Vit Nam bng tranh#B.s.: Trn Bch ng (ch.b. ), Tn N Qunh Trn, Phan An ; Ho s: Nguyn c Ho, Nguyn Trung Tn#T.5#N c u lc#Trn Bch ng#Tn N Qunh Trn#Phan An#Ti bn ln th 8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a106tr. : minh ho^b20cm#Lch s c i#XH#Gii thiu lc h s nh nc Vn Lang v nh nc u Lc cng tch M Chu Trng Thu dn n ch h ton phng Bc thi k ny#Nh Thc#Nguyn c Ho#Nguyn Trung Tn #372573## 00787000000000325000450002600070000002600110000702600110001802000110002901400160 00400190005000560820009000611810006000700020028000760070065001040220013001690220 00400182005001500186005000800201005001700209004001800226008001800244009001100262 01000050027301100250027802000150030301600030031802101090032102000240043001300070 0454#372574#VV16.15829#VV16.15830#Sch tranh#^a25000^b2000b#Vi?t#959.7013#L302S #Lch s Vit Nam bng tranh#B.s.: Trn Bch ng (ch.b.), Phan An ; Ho s: Ngu yn Trung Tn#Hai B Trng#T.6#Trn Bch ng#Phan An#Nguyn Trung Tn#Ti bn l n th 8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a93tr. : tranh v^b20cm#Lch s c i#XH#Gii thiu v cuc khi ngha ca Hai B Trng chng xm lc phong kin p hng Bc th k 1 sau cng nguyn#Khi ngha Hai B Trng#372574## 01013000000000337000450002600070000002600110000702600110001802000110002901400160 00400190005000560820011000611810006000720020028000780070070001060220004001760220 03000180005001500210005001400225004001800239008001800257009001100275010000500286 01100250029102000150031601600030033102102850033402000170061900500160063601300070 0652020001600659#372575#VV16.15831#VV16.15832#Sch tranh#^a23000^b2000b#Vi?t#95 9.701092#L302S#Lch s Vit Nam bng tranh#B.s.: Trn Bch ng (ch.b.), inh V n Lin ; Ho s: Nguyn Huy Khi#T.7#Nhu Kiu tng qun B Triu#Trn Bch n g#inh Vn Lin#Ti bn ln th 8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a85tr. : tr anh v^b20cm#Lch s c i#XH#Gii thiu v N anh hng dn tc, lnh o cuc khi ngha chng qun Ng trong thi Bc thuc. Tn thc l Triu Th Trinh hoc Triu Trnh Nng. S cng gi l Nhu Kiu tng qun, hay L Hi b vng, qu Cu Chn, huyn Nng Cng (nay thuc vng ni Quan Yn, tnh Thanh Ha)#Nhn vt lch s#Nguyn Huy Khi#372575#Triu Th Trinh## 00850000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590020028000650070073000930220014001660220004001800050 01500184005001800199005001500217004001800232008001800250009001100268010000500279 01100330028402000150031702000170033201600030034902000100035202000110036202101320 0373013000700505#VV16.15833#VV16.15834#372576#^a23000^b2000b#Vi?t#959.7013#L302 S#Lch s Vit Nam bng tranh#B.s.: Trn Bch ng (ch.b.), Tn N Qunh Trn ; Ho s: Nguyn c Ho#Nc Vn Xun#T.8#Trn Bch ng#Tn N Qunh Trn#Nguyn c Ho#Ti bn ln th 7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2014#^a86tr. : tranh v, bn ^b20cm#Lch s c i#Khi ngha L B#XH#L Nam #Sch tranh#Gii thiu v cuc khi ngha ca L B nm 542 chng li nh Lng ginh c lp ch quy n, xng gn lin vi tn nc Vn Xun#372576## 00857000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620020028000680070066000960220005001620220023001670050 01500190005001100205005001500216004001900231008001800250009001100268010000500279 01100260028402101660031002000180047602000110049401300070050501600030051202000160 0515#372577#VV16.15835#VV16.15836#^a26000^b2000b#Vi?t#959.7021092#L302S#Lch s Vit Nam bng tranh#B.s.: Trn Bch ng (ch.b.), L Vn Nm ; Ho s: Nguyn c Ho#T.12#C lau Vn Thng Vng#Trn Bch ng#L Vn Nm#Nguyn c Ho#Ti bn ln th 17#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a103tr. : minh ho^b20cm#inh B Lnh dp lon cc s qun, tiu dit cc lc lng ct c, thng nht t n c, lp li quyn lc triu nh trung ng v ln ngi nm 986, lp nn nh inh #Lch s trung i#Sch tranh#372577#XH#inh Tin Hong## 00849000000000337000450002600070000002600110000702600110001802101210002901400160 01500190005001660820012001711810006001830020028001890070076002170220005002930220 01400298008001800312009001100330010000500341011002600346020001800372020001100390 00500150040100500180041600500180043401600030045200400180045502000170047301300070 0490020001400497#372578#VV16.15837#VV16.15838#Gii thiu v con ngi v vai tr lnh o ca danh tng Trn Hng o trong cuc khng chin chng qun Nguyn - Mng#^a26000^b2000b#Vi?t#959.7024092#L302S#Lch s Vit Nam bng tranh#B.s.: Trn Bch ng (ch.b.), Tn N Qunh Trn ; Ho s: Nguyn Quang Cnh#T.25#Trn Hng o#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a103tr. : minh ho^b20cm#Lch s tru ng i#Sch tranh#Trn Bch ng#Tn N Qunh Trn#Nguyn Quang Cnh#XH#Ti bn ln th 9#Nhn vt lch s#372578#Trn Hng o## 00520000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010019000680020032000870030008001190070019001270040 01800146008001800164009001100182010000500193011002100198020001700219020000800236 016000300244013000700247#372579#VV16.15839#VV16.15840#^a50000^b1000b#Vi?t#895.9 228408#V462#Nguyn Vnh Nguyn#Vi Lt, ai cng l l khch#Tn vn#Nguyn V nh Nguyn#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a158tr. : nh^b2 0cm#Vn hc hin i#Tn vn#VH#372579## 00520000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010009000660020052000750030012001270070009001390040 01800148008001800166009001100184010000500195011001500200020001700215020001200232 016000300244013000700247#372580#VV16.15841#VV16.15842#^a58000^b1000b#Vi?t#895.9 2234#K312K#Qunh L#Kinshasa - Khng nim hn hoan di mt tri rc r#Tiu thu yt#Qunh L#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a194tr.^b20cm# Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#372580## 00630000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010012000680020006000800070039000860040018001250080 01800143009001100161010000500172011002600177020001700203020000900220016000300229 005001500232021009800247013000700345#372581#VV16.15843#VV16.15844#^a82000^b1000 b#Vi?t#895.9228408#T550K#H Anh Thi#T k#H Anh Thi ; Minh ho: ng Hng Qu n#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a296tr. : tranh v^b20cm# Vn hc hin i#Bi vit#VH#ng Hng Qun#Tp hp nhng bi vit ca tc gi g hi li chuyn i, chuyn ngi v nhng suy ngm ca tc gi#372581## 00505000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820010000511810006000610010016000670020018000830030016001010070016001170040 01800133008001800151009001100169010000500180011001500185020001700200020001200217 013000700229016000300236#372582#VV16.15845#VV16.15846#^a125000^b1000b#Vi?t#895. 92234#K600N#Trn Thanh Cnh#K nhn lng Ngc#Tp truyn ngn#Trn Thanh Cnh#T i bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a308tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#372582#VH## 00778000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010017000640020016000810030009000970070017001060080 01800123009001100141010000500152011001500157021028300172020000800455020000900463 016000300472004001800475013000700493#372583#VV16.15847#VV16.15848#^a95000^b1000 b#Vi?t#959.731#300X#Nguyn Ngc Tin#i xuyn H Ni#Kho cu#Nguyn Ngc Tin# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a341tr.^b20cm#Gii thiu nhng cu chuyn i sng x hi theo dng lch s qua s c gng nhn vo bn cht ca th kh a cnh khoa hc nhn vn, c s kho cu su rng ngun t liu dng nn mt cch t nhin chn dung mt H Ni va ti ba va x b, c knh m lun y ch t ng i#Lch s#Kho cu#XH#Ti bn ln th 2#372583## 00594000000000301000450000100120000000200180001200300120003000500090004200700270 00510040018000780080018000960090011001140100005001250110015001300150034001450820 00700179016000300186013000700189014001700196026000700213026001100220026001100231 181000700242019000500249019000900254020001700263020001200280#Moyes, Jojo#Trc n gy em n#Tiu thuyt#L Trung#Jojo Moyes ; L Trung dch#Ti bn ln th 4#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a599tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: Me before you# 823.92#VH#372584#^a150000^b3000b#372584#VV16.15849#VV16.15850#TR557N#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00634000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010017000640020029000810030009001100070017001190080 01800136009001100154010000500165011001500170021008700185020000800272020000900280 016000300289004001800292013000700310020000800317020000700325#372585#VV16.15851#V V16.15852#^a92000^b1000b#Vi?t#959.731#N114N#Nguyn Ngc Tin#5678 bc chn qua nh h Gm#Kho cu#Nguyn Ngc Tin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a372tr.^ b20cm#Tp hp cc bi k s, kho cu v lch s v vn ho H Ni qua lch s 1 000 nm tui#Lch s#Kho cu#XH#Ti bn ln th 1#372585#Tn vn#Bt k## 00841000000000325000450000100150000000200370001500500180005200500180007000700590 00880040019001470080018001660090011001840100005001950110015002000150041002150820 00600256016000300262013000700265014001700272026001100289026000700300026001100307 18100060031801900050032401900080032902000100033702000110034702000100035802101470 0368#Greene, Robert#48 nguyn tc ch cht ca quyn lc#Nguyn Minh Hong#Nguy n Thnh Nhn#Robert Greene ; Dch: Nguyn Minh Hong, Nguyn Thnh Nhn#Ti bn ln th 10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a501tr.^b24cm#Tn sch ting Anh: The 48 laws of power#303.3#XH#372586#^a160000^b2000b#VV16.15853#372586#VV16.158 54#B454M#Vi?t#Dch M#Quyn lc#Nguyn tc#Kim sot#Trnh by 48 nguyn tc ch cht ca quyn lc, nhng hnh ng tng cng quyn lc, tun th nguyn tc v vi phm nguyn tc trong quyn lc...## 00851000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820007000511810006000580010013000640020020000770070024000970080018001210090 01100139010000500150011002700155021033600182020000800518020000900526016000300535 004001800538020001000556013000700566#372587#VV16.15855#VV16.15856#^a112000^b100 0b#Vi?t#959.77#124V#Ca Vn Thnh#t v ngi Nam B#Ngc Xuyn Ca Vn Thnh#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a365tr. : nh, bng^b23cm#Tp hp 14 bi kho c u vit v mnh t v con ngi Nam B xa nh: n Thin i vi tin nhn ta; Minh bt di ng - mt quyn sch, hai thi x; L k nim c Nguyn nh Chi u  tc gi Lc Vn Tin; Khng hc t ng Nai; Nguyn Vn Thoi vi s o Thoi H v kinh Vnh T; Tiu s Nguyn Vn Thoi; t v ngi Nam B...#Lch s#Vng t#XH#Ti bn ln th 1#Con ngi#372587## 00810000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820006000511810006000570010014000630020026000770030016001030290031001190070 04300150005001700193008001800210009004700228010000500275011002600280021016200306 020001000468020001300478020000700491013000700498016000300505#372588#VV16.15857#V V16.15858#^a288000^b1000b#Vi?t#428.2#S450T#Hunh Du Phm#S tay vit vn ting Anh#Trnh s cp#Elementary English composition#Hunh Du Phm b.s. ; Nguyn T hnh Yn dch#Nguyn Thnh Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng t y Nhn Tr Vit#2016#^a256tr. : minh ha^b26cm#Gii thiu nhng kin thc c bn nh cu trc cu, t loi, cc mu cu v mt s cm t c nh thng dng; vi t cc loi cu, on vn c bn trong ting Anh#Ting Anh#K nng vit#S tay#3 72588#XH## 00581000000000253000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200080 00311810006000390010020000450020022000650070042000870080018001290090023001470100 00500170011001500175021008100190020000900271020002200280016000300302005001500305 013000700320#372589#VV16.15859#^b3000b#Vi?t#294.382#K312#T nh Vnh Nghim#Ki nh i bt nit bn#T nh Vnh Nghim ; Thch Tm Chu dch#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a170tr.^b24cm#Tm hiu cu trc tng th v mt s ni dung chnh ca b kinh i bt nit bn#o Pht#Kinh i bt nit bn#XH#Th ch Tm Chu#372589## 00775000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010019000670020029000860070037001150080018001520090 02300170010000500193011003100198021021200229020000900441020001100450020000900461 016000300470005001700473013000700490#372590#VV16.15860#VV16.15861#^a95000^b1000 b#Vi?t#623.882432#C120N#Nguyn Minh Thuyt#Cm nang iu khin tu bin#Nguyn M inh Thuyt, Nguyn Vn Trng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a211 tr. : hnh v, bng^b24cm#Tm hiu nhng kin thc c bn, cc yu t chi phi v ic iu khin tu, s di chuyn ca tm xoay, bnh li v chn vt, gi, chn v t mi v tu lai, dng chy, neo tu, iu ng tu trong lung hp knh o#T u bin#iu khin#Cm nang#KT#Nguyn Vn Trng#372590## 00644000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020048000510030053000990070036001520220004001880050015001920050 02000207008001800227009002300245010000500268011003100273020000500304020000600309 020001400315020001500329013000700344016000300351#VV16.15862#372591#^a59000^b200 0b#Vi?t#372.7#B452D#Bi dng hc sinh gii qua cc vng thi ton 5#Hng dn gi i cc thi Violympic trn Internet...#Nguyn Vn Chi, Nguyn Th Kiu Yn#T.1 #Nguyn Vn Chi#Nguyn Th Kiu Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#201 6#^a224tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#Sch luyn thi#372591# GK## 00644000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020048000510030053000990070036001520220004001880050015001920050 02000207008001800227009002300245010000500268011003100273020000500304020000600309 020001400315020001500329016000300344013000700347#VV16.15863#372592#^a62000^b200 0b#Vi?t#372.7#B452D#Bi dng hc sinh gii qua cc vng thi ton 5#Hng dn gi i cc thi Violympic trn internet...#Nguyn Vn Chi, Nguyn Th Kiu Yn#T.2 #Nguyn Vn Chi#Nguyn Th Kiu Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#201 6#^a240tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#Sch luyn thi#GK#3725 92## 00881000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010017000650020038000820070017001200080018001370090 02300155010000500178011001500183021033300198020000800531020002300539020002100562 020001000583013000700593016000300600#VV16.15864#VV16.15865#372593#^a60000^b1500 b#Vi?t#959.7041#K250C#Nguyn Vn Khoan#K chuyn hu phng thi khng chin#Ngu yn Vn Khoan#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a203tr.^b21cm#Gm n hng cu chuyn phn nh chn thc v cm ng v cuc sng ca b i trong 9 n m khng chin chng Php, v tnh qun dn thm thit, tot ln tinh thn yu n c chng xm lc su xa m quyt lit, cng nh tnh cm lc quan cch mng c a qun dn ta mt lng on kt phc v khng chin v tin tng v thng li cu i cng#Lch s#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Truyn k#372593#XH# # 00809000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010013000640020021000770030013000980070013001110080 01800124009002300142010000500165011001500170020001900185020000600204016000300210 021030400213020000700517013000700524#372594#VV16.15866#VV16.15867#^a69000^b2000 b#Vi?t#363.125#C514#Trn Kim H#Cuc i sau tay li#K s ti x#Trn Kim H #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a173tr.^b21cm#An ton giao thng #K s#XH#Gm cc bi vit v kinh nghim 30 nm cm li chuyn nghip, nhng k nim ca tc gi t ngy cm v lng, cm xc ca nhn chng trong nhng v tai nn m ng nghip gy ra do bt cn, cu th, ch k...; gp phn nng cao t hc an ton giao thng, mang li nim vui, hnh phc cho tt c mi ngi#Li xe #372594## 00816000000000313000450000100170000000200200001700500080003700500100004500700370 00550080018000920090059001100100005001690110015001740150044001890820007002330160 00300240013000700243014001600250026001100266026001100277026000700288181000600295 019000500301019000500306020001900311020001300330020001700343021014200360#Chapman , Gary D.#5 ngn ng tnh yu#Vit H#Minh Ti#Gary Chapman ; Bin dch: Vit H ...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vi t#2016#^a239tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The five love languages#646.78#KT#3725 95#^a64000^b1000b#VV16.15868#VV16.15869#372595#N114N#Vi?t#Dch#Cuc sng gia nh#K nng sng#Quan h v chng#Hng dn mt s phng php gip cc gia nh cng c si dy tnh cm gia cc thnh vin, xy dng mi quan h gia nh hi ho, hnh phc## 00425000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490010010000560020008000660030016000740070010000900080005001000090 01900105010000500124011001500129020001700144020001200161016000300173013000700176 #372596#VV16.15870#^a86000^b1000b#Vi?t#895.92234#CH454C#Trn Minh#Chn c#Tp t ruyn ngn#Trn Minh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a183tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#372596## 00704000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810007000500010015000570020016000720030011000880070015000990080005001140090 06100119010000500180011001500185020001500200020001100215016000300226021019200229 020001000421013000700431#372597#VV16.15871#^a80000^b2000b#Vi?t#306.409597#NH121 N#Vng Tr Nhn#Nhn no qu y#Phim lun#Vng Tr Nhn#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a329tr.^b21cm#Vn ha-x hi# Phim lun#XH#Gii thiu cc bi vit tiu lun ca cc tc gi bn v mun mt ca cuc sng, v vn ho ng thi, l gii cc hin tng tiu cc x hi t chiu su ca kinh nghim lch s v vn ho#Cuc sng#372597## 00455000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810006000590010015000650020017000800030004000970070015001010080 00500116009001900121010000500140011002500145020001700170020000400187016000300191 013000700194#VV16.15872#VV16.15873#372598#^a54000^b500b#Vi?t#895.92214#T312Q# ng Xun Tnh#Tnh qu 70 nhp#Th#ng Xun Tnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a 108tr. : hnh v^b24cm#Vn hc hin i#Th#VH#372598## 00441000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010014000660020014000800030004000940070014000980080 00500112009001900117010000500136011001500141020001700156020000400173016000300177 013000700180#372599#VV16.15874#VV16.15875#^a90000^b1000b#Vi?t#895.92214#400M#T rn Ngc Ha# min k c#Th#Trn Ngc Ha#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a199t r.^b24cm#Vn hc hin i#Th#VH#372599## 00547000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580010016000650020013000810070032000940080005001260090 05800131010000500189011002500194020001700219020001200236016000300248019001400251 005000900265013000700274#372600#VV16.15876#VV16.15877#^a80000^b3000b#Vi?t#895.6 36#TH523X#Yukito Ayatsuji#Thy xa qun#Yukito Ayatsuji ; Trn Hu dch#^aH.#^aNx b. Hi Nh vn ; Cng ty Xut bn v Truyn thng IPM#2016#^a279tr. : hnh v^b2 1cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Dch Nht Bn#Trn Hu#372600## 00436000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010010000670020016000770030004000930070010000970080 00500107009001900112010000500131011001500136020001700151020000400168016000300172 013000700175#372601#VV16.15878#VV16.15879#^a65000^b1000b#Vi?t#895.92214#NH556# nh Khi#Nhng m trng#Th#nh Khi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a110tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Th#VH#372601## 00451000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010016000660020020000820030004001020070016001060080 00500122009001900127010000500146011001500151020001700166020000400183016000300187 013000700190#372602#VV16.15880#VV16.15881#^a150000^b500b#Vi?t#895.92214#V121T#N guyn Vn Tnh#Vn th v nc mt#Th#Nguyn Vn Tnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2 016#^a335tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th#VH#372602## 00457000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010014000670020019000810030004001000070014001040080 00500118009001900123010000500142011002500147020001700172020000400189016000300193 013000700196#VV16.15882#372603#VV16.15883#^a32000^b1000b#Vi?t#895.922134#B103G# Ng Vn Luyn#Bi ghnh sng Cu#Th#Ng Vn Luyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016# ^a65tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#372603## 00829000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820015000491810006000640020025000700070045000950080005001400090019001450100 00500164011001400169020001800183016000300201005000900204021021600213005001800429 005001300447005001600460005001400476020000800490013000700498020001000505#VV16.15 884#VV16.15885#372604#^a50000^b500b#Vi?t#781.6200959785#T527T#Tuyn tp bi ca vng c#Thanh S, Dng Th Thu Vn, Trn Nam Dn...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#201 6#^a93tr.^b21cm#Ca nhc c truyn#XH#Thanh S#Gii thiu cc bi vng c c sc ca cc son gi thuc nhiu ch : Qu hng, t nc, con ngi Bn Tre tr ong u tranh ginh c lp t do nm xa v xy dng cuc sng thanh bnh, hnh phc, m no hin nay#Dng Th Thu Vn#Trn Nam Dn#ng Quang Vinh#Nguyn Vn T#Vng c#372604#Bi ca c## 00582000000000277000450000100110000000200280001100500130003900700300005200800050 00820090061000870100005001480110015001530150027001680820004001950160003001990130 00700202014001600209026000700225026001100232026001100243181000700254019000500261 019000800266020001800274020001200292#Gino, Alex#M i, con mun lm con gi#Nguy n Hng#Alex Gino ; Nguyn Hng dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a154tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: George#813#VH#3 72605#^a59000^b2000b#372605#VV16.15886#VV16.15887#M200-O#Vi?t#Dch M#Vn hc t hiu nhi#Tiu thuyt## 00472000000000253000450000100140000000200180001400500130003200700280004500800050 00730090019000780100005000970110015001020820013001170160003001300130007001330140 01600140026000700156026001100163026001100174181000700185019000500192020001700197 020000400214#Phm Qu Hip#Nht k ng th#Phm Duy Ch#Phm Qu Hip, Phm Du y Ch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a162tr.^b21cm#895.92213408#VH#372606#^a85000 ^b1000b#372606#VV16.15888#VV16.15889#NH124K#Vi?t#Vn hc hin i#Th## 00693000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610020020000670030004000870070081000910080005001720090 01900177010000500196011002100201020001700222020000400239016000300243005001500246 00500130026100500180027400500160029200500080030800500070031600500150032300500100 0338013000700348#372607#VV16.15890#VV16.15891#^a65000^b500b#Vi?t#895.9221008#2 54V#n vi thin nhin#Th#Phan Ngc Bch, L Thanh Cn, Trn Th Kim Cung... ; B.s., tuyn chn: Thu H...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a138tr. : nh^b21cm#V n hc hin i#Th#VH#Phan Ngc Bch#L Thanh Cn#Trn Th Kim Cung#Nguyn Thy Dn#T Dng#Thu H#ng Minh Knh#Lan Phin#372607## 00428000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810005000600010014000650020003000790030004000820070014000860080 00500100009001900105010000500124011001400129020001700143020000400160016000300164 013000700167#372608#VV16.15892#VV16.15893#^a39000^b1000b#Vi?t#895.92214#V200#Tr n Th Hng#V#Th#Trn Th Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a67tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th#VH#372608## 00477000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010018000680020024000860030012001100070018001220080 00500140009001900145010000500164011001500169020001700184020001200201016000300213 013000700216#372609#VV16.15894#VV16.15895#^a120000^b500b#Vi?t#895.922334#NH556S #Trnh Quang Thnh#Nhng s phn bo ging#Tiu thuyt#Trnh Quang Thnh#^aH.#^a Nxb. Hi Nh vn#2016#^a319tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#372609## 00727000000000301000450000100160000000200200001600500150003600500160005100500130 00670070077000800080005001570090061001620100005002230110026002280150060002540820 00400314016000300318013000700321014001700328026000700345026001100352026001100363 181000700374019000500381019000900386020001800395020001200413#Funke, Cornella#Nh ng ci bng sng#Wigram, Lionel#Funke, Cornelia#Trn T Linh#Cornelia Funke, Lio nel Wigram ; Minh ho: Cornelia Funke ; Trn T Linh dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a397tr. : tranh v^b21cm#Dch t nguyn bn ting c: Reckless - Lebendige Schatten#833#VH#372610#^a100000^b 2000b#372610#VV16.15896#VV16.15897#NH556C#Vi?t#Dch c#Vn hc thiu nhi#Tiu t huyt## 00832000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820004000491810008000530020044000610070037001050050013001420080005001550090 02700160010000500187011002600192020002200218020001100240016000300251001001600254 021017600270015007800446020001100524013000700535#372611#VV16.15898#VV16.15899#^a 96000^b500b#Vi?t#658#GI-108T#Gio trnh qun tr doanh nghip thng mi#Ch.b.: Nguyn Tha Lc, Trn Vn Bo#Trn Vn Bo#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2016 #^a688tr. : minh ho^b24cm#Qun tr doanh nghip#Gio trnh#GT#Nguyn Tha Lc#G ii thiu nhng vn chung v doanh nghip thng mi. Trnh by cc ni dung v qun tr cc nghip v kinh doanh thng mi, qun tr cc yu t ca kinh do anh thng mi#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Vin Thng mi v Kin h t quc t#Thng mi#372611## 00815000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510020053000570070056001100050013001660050019001790080 01800198009003500216010000500251011002100256016000300277001000800280021015700288 020000800445020003200453020001100485020001000496013000700506#372612#VV16.15900#V V16.15901#^b2000b#Vi?t#294.3071#S111M#60 nm Pht hc vin Hi c Nha Trang (19 56 - 2016)#B.s.: L Cung (ch.b.), L Thnh Nam, Nguyn Trung Triu#L Thnh Nam# Nguyn Trung Triu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a3 35tr. : nh^b24cm#XH#L Cung#Gii thiu nhng c s tin thn ca Pht hc vin Hi c Nha Trang. Lch s xy dng v pht trin ca hc vin qua cc giai on 1956 - 1975, 1975 - 2016#Lch s#Pht hc vin Hi c Nha Trang#Pht trin#195 6-2016#372612## 00769000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810008000570020030000650070032000950050017001270080005001440090 02700149010000500176011002600181020001900207020001100226016000300237001000700240 021015900247015007800406013000700484#VV16.15902#VV16.15903#372613#^a120000^b800 b#Vi?t#658.18#GI-108T#Gio trnh kinh doanh quc t#Ch.b.: T Li, Nguyn Th H ng#Nguyn Th Hng#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2016#^a848tr. : minh ho^b2 4cm#Kinh doanh quc t#Gio trnh#GT#T Li#Gii thiu v kinh doanh quc t tro ng k nguyn ton cu ho. Tm hiu mi trng kinh doanh ca doanh nghip kinh doanh quc t. Qun tr kinh doanh quc t#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Vin Thng mi v Kinh t quc t#372613## 00615000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820009000511810007000600020010000670030012000770070054000890050016001430040 01400159008000500173009001900178010000500197011001500202020001600217020001200233 016000300245019001200248001002000260012002600280013000700306#372614#VV16.15904#V V16.15905#^a200000^b1000b#Vi?t#891.8531#QU400V#Quo Vadis#Tiu thuyt#Henryk Sie nkievich ; Nguyn Hu Dng dch, gii thiu#Nguyn Hu Dng#In ln th 10#^aH.#^ aNxb. Hi Nh vn#2016#^a664tr.^b24cm#Vn hc c in#Tiu thuyt#VH#Dch Ba Lan #Sienkievich, Henryk#T sch Danh tc th gii#372614## 00900000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810008000550020040000630070031001030050012001340080005001460090 02700151010000500178011003100183020000800214020001100222016000300233001001100236 021025600247020001800503015008200521013000700603#372615#VV16.15906#VV16.15907#^a 60000^b500b#Vi?t#658.3#GI-108T#Gio trnh t chc v nh mc lao ng#Ch.b.: V Th Mai, V Th Uyn#V Th Uyn#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2016#^a421tr. : bng, hnh v^b24cm#T chc#Gio trnh#GT#V Th Mai#Tng quan v t chc v nh mc lao ng. C s phng php ca t chc v nh mc lao ng trong doan h nghip. Phn cng v hip tc lao ng, t chc v phc v ni lm vic. Ci t hin iu kin lao ng v xy dng ch lm vic ngh ngi hp l...#nh mc lao ng#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Kinh t v Qun l ngu n nhn lc#372615## 00647000000000289000450000100210000000200420002100500120006300700390007500800050 01140090014001190100005001330110015001380120025001530150061001780820011002390160 00300250013000700253014001700260026000700277026001100284026001100295181000700306 019000500313019001300318020001700331020000900348#Alexievich, Svetlana#Chin tran h khng c mt khun mt ph n#Nguyn Ngc#Svetlana Alexievich ; Nguyn Ngc d ch#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a462tr.^b21cm#T sch Nobel vn chng#Dch t bn t ing Php: La guerre n'a pas un visage de femme#891.784408#VH#372616#^a128000^b 2000b#372616#VV16.15908#VV16.15909#CH305T#Vi?t#Dch Belarut#Vn hc hin i#Vn xui## 00631000000000277000450000100160000000200230001600500090003900700320004800800050 00800090056000850100005001410110015001460150080001610820007002410160003002480130 00700251014001700258026000700275026001100282026001100293181000600304019000500310 019000900315020001700324020001200341#Shin Kyung Sook#C gi vit ni c n#Huy n V#Shin Kyung Sook ; Huyn V dch#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho v Tru yn thng Nh Nam#2016#^a473tr.^b21cm#Tn sch nguyn bn: x4) ; Dch t bn ti ng Anh: The girl who wrote loneliness#895.74#VH#372617#^a108000^b2000b#372617#V V16.15910#VV16.15911#C450G#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00570000000000277000450000100140000000200120001400500120002600700320003800800050 00700090056000750100005001310110015001360150031001510820006001820160003001880130 00700191014001700198026000700215026001100222026001100233181000600244019000500250 019000800255020001700263020001200280#Brown, Pierce# tri dy#L nh Chi#Pierc e Brown ; L nh Chi dch#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a445tr.^b24cm#Tn sch ting Anh: Red rising#813.6#VH#372618#^a120 000^b2500b#372618#VV16.15912#VV16.15913#400T#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Ti u thuyt## 00802000000000337000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200080 00311810006000390020035000450030067000800070074001470050018002210080005002390090 01400244010000500258011002100263020000800284020001400292016000300306020001100309 00500170032000500130033702000160035000500170036601500450038302000200042802000090 0448013000700457#372619#VV16.15914#^b1500b#Vi?t#959.731#T123B#Tp bi ging lch s qun H ng#Dng cho hc sinh tiu hc, trung hc c s v trung hc th th ng#B.s.: Nguyn Vn Trng, Bi Th Thu Hin, Phm Th Ho, Phm Th L Hng#Ng uyn Vn Trng#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a148tr. : nh^b24cm#Lch s#Sch c th m#GK#a phng#Bi Th Thu Hin#Phm Th Ho#Trung hc c s#Phm Th L Hng# TTS ghi: Ban chp hnh ng b qun H ng#Trung hc ph thng#Tiu hc#372619 ## 00614000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020024000540030034000780070057001120050018001690080005001870090 01400192010000500206011002500211020000800236020001400244016000300258020001100261 005001300272005001600285020001600301013000700317#372620#VV16.15915#^a20000^b100 00b#Vi?t#959.731#T103L#Ti liu lch s H Ni#Dng cho hc sinh trung hc c s #Ng Th Hin Thu (ch.b.), Th Ngha, ng Thu Qunh#Ng Th Hin Thu#^aH. #^aNxb. H Ni#2016#^a71tr. : minh ho^b24cm#Lch s#Sch c thm#GK#a phng # Th Ngha#ng Thu Qunh#Trung hc c s#372620## 00791000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820008000491810008000570020042000650290036001070070039001430050020001820080 01000202009001800212010000500230011002600235020001000261020001100271016000300282 001001200285021018300297020001400480013000700494#VV16.15917#372621#VV16.15916#^a 70000^b300b#Vi?t#005.133#GI-108T#Gio trnh lp trnh hng i tng Java#Obje ct oriented programming in Java#B.s.: V Duy Linh, Nguyn Nh Gia Vinh#Nguyn Nh Gia Vinh#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a244tr. : minh ho^b24cm#Lp trnh# Gio trnh#GT#V Duy Linh#Gii thiu tng quan v ngn ng lp trnh Java. Khi nim v lp trnh hng i tng. Lp, i tng, truyn thng ip v gi. Mn g chun, lp arrays v khung nn tp hp Java...#Ngn ng Java#372621## 00448000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600020036000660070013001020080005001150090014001200100 00500134011001500139020001700154020001200171016000300183001001300186013000700199 #VV16.15918#VV16.15919#372622#^a79000^b2000b#Vi?t#895.92234#B105G#Bn giao hn g s 6 ca Tchaikovsky#Bi Anh Tun#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a229tr.^b20cm#Vn h c hin i#Truyn ngn#VH#Bi Anh Tun#372622## 00510000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020028000520070039000800050013001190050017001320080005001490090 01400154010000500168011002500173020000800198020000800206020001400214016000300228 013000700231020000600238#372623#VV16.15920#^a13500^b5000b#Vi?t#372.83#B103T#Bi tp thc hnh o c 3#Lu Thu Thu (ch.b.), Trn Th T Oanh#Lu Thu Thu#Tr n Th T Oanh#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a44tr. : minh ho^b24cm#o c#Bi tp#S ch c thm#GK#372623#Lp 3## 00510000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020028000520070039000800050013001190050017001320080005001490090 01400154010000500168011002500173020000800198020000800206020000600214020001400220 016000300234013000700237#372624#VV16.15921#^a13500^b5000b#Vi?t#372.83#B103T#Bi tp thc hnh o c 4#Lu Thu Thu (ch.b.), Trn Th T Oanh#Lu Thu Thu#Tr n Th T Oanh#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a48tr. : minh ho^b24cm#o c#Bi tp#L p 4#Sch c thm#GK#372624## 00510000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020028000520070039000800050013001190050017001320080005001490090 01400154010000500168011002500173020000800198020000800206020000600214020001400220 013000700234016000300241#372625#VV16.15922#^a13500^b5000b#Vi?t#372.83#B103T#Bi tp thc hnh o c 5#Lu Thu Thu (ch.b.), Trn Th T Oanh#Lu Thu Thu#Tr n Th T Oanh#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a48tr. : minh ho^b24cm#o c#Bi tp#L p 5#Sch c thm#372625#GK## 00784000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470010010000530020031000630070040000940050012001340050009001460080 03000155009004400185010000500229011001500234012002700249021013400276020001700410 020000900427013000700436016000300443019000500446020000800451020001100459#372626# VV16.15923#^a130000^b2000b#Vi?t#181.11#H105P#Ng Khung#Hn Phi T mu lc tung honh#Ng Khung ; Dch: Thnh Khang, Phm Vn#Thnh Khang#Phm Vn#^aThanh Ho ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Thanh Ho ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2016#^a383tr.^b21c m#T sch Nhn vt & S kin#Phn nh hon chnh h thng hc thut " Php - Thu t - Th " trong Hn Phi T, c minh ho bng nhng cu chuyn mu tr thng t u#Trit hc c i#Mu lc#372626#XH#Dch#Hn Phi#Trung Quc## 00828000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470010008000530020027000610070039000880050012001270050010001390080 03000149009004400179010000500223011001500228021020800243020001700451013000700468 016000300475019000500478020000700483012002700490020000900517#VV16.15924#372627#^ a90000^b2000b#Vi?t#181.114#L108T#T Hng#Lo T mu lc tung honh#T Hng ; D ch: Thnh Khang, Thu Tin#Thnh Khang#Thu Tin#^aThanh Ho ; Tp. H Ch Minh# ^aNxb. Thanh Ho ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2016#^a255tr.^b21cm#Gii thiu t t ng ca Lo T cc phng din tr quc, dng binh, mu s, nhn sinh; nu bt tm nh hng ca ng i vi ng thi v hu th, gp thm mt gc nhn cho vic nghin cu t tng Lo T#Trit hc c i#372627#XH#Dch#Lo T#T sch N hn vt & S kin#Mu lc## 00689000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450010010000510020022000610070026000830050009001090040018001180080 01200136009001700148010000500165011002500170021018200195020000700377020000800384 020000900392013000700401016000300408#372628#VV16.15925#^a83000^b2000b#Vi?t#641. 8#M458T#Gia Khanh#100 mn lu ngon - l#B.s.: Gia Khanh, Kin Vn#Kin Vn#Ti b n ln th 5#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a127tr. : nh mu^b21cm#Hng d n chi tit cch nu nc dng ngon, cch lm nc chm, cch bo v nhng vt d ng nu lu v c bit l b quyt ch bin 100 mn lu t cc loi hi sn, th t, gia cm...#Nu n#Mn lu#Ch bin#372628#KT## 00797000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460010010000520020040000620030021001020070033001230050016001560080 01200172009001700184010000500201011002100206013000700227016000300234021026500237 020001400502020001500516#372629#VV16.15926#^a64000^b2000b#Vi?t#615.88#S552K#Nam Thun#Sc kho t thin nhin - Cy thuc nam#Thuc nam gia truyn#Nam Thun ; Trn Phc Vinh h..#Trn Phc Vinh#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a302tr. : nh^b21cm#372629#KT#Gii thiu mt s bi thuc n gin t nhng loi cy thu c Nam rt quen thuc, gn gi trong cuc sng c tc dng phng v cha bnh. T rnh by mt s mn n bi thuc dnh cho ngi bnh, cc mn n k nhau v nhn g triu chng bnh thng gp khng nn b qua#Cy thuc nam#Phng tr bnh## 00735000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810006000630010009000690020032000780070009001100080018001190090 06100137010000500198011002100203013000700224016000300231020000900234020000800243 020001400251021020400265#372630#VV16.15927#VV16.15928#^a58000^b10000b#Vi?t#784. 0922597#B100T#Jun Phm#365 - Nhng ngi l quen thuc#Jun Phm#^aTp. H Ch Min h#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a197tr. : nh^b24cm#372630#VH#Ban nhc#Nht k#Nhm nhc 365#Ghi li hnh trnh ca nhm nh c 365 v cc bi t s ca cc thnh vin v con ng 6 nm i qua ca mnh vi nhng thng trm trn sut chng ng hot ng ngh thut cng nhng hnh nh ca nhm## 00739000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820006000511810007000570010012000640020021000760070012000970080018001090090 03500127010000500162011002500167021024800192020000700440020000700447020000900454 013000700463016000300470#372631#VV16.15929#VV16.15930#^a160000^b2000b#Vi?t#641. 8#NG112M#Alain Ngha#Ngy mai cng n g?#Alain Ngha#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a114tr. : nh mu^b23cm#Gii thiu b quyt v cch lm cc mn im tm, khai v, mn chnh, trng ming, rau c qu nh: H t u mc th, bnh t tm trng, ci tha rang mui, g quay xi gc, gi heo mu i chin gin, ch bp u xanh gng, cm chin nm, salad nm...#Nu n#Mn n#C h bin#372631#KT## 00718000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620020019000690030004000880070078000920050016001700050 01000186005001600196005000900212005001100221005000800232005001300240008001800253 00900350027101000050030601100210031101200170033202000170034902000040036601300070 0370016000300377#372632#VV16.15931#VV16.15932#^a60000^b1000b#Vi?t#895.9221008#N H556#Nhng o face th#Th#Nguyn Th Pht, Nguyn V, Nguyn Tin Li... ; Ch .b.: S Lim, Nguyn Thnh#Nguyn Th Pht#Nguyn V#Nguyn Tin Li#Tng Vy#Ch loe Pham#S Lim#Nguyn Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Mi nh#2016#^a159tr. : nh^b20cm#i b o thc 4#Vn hc hin i#Th#372632#VH## 00683000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510010009000570020025000660070029000910080018001200090 03500138010000500173011001500178016000300193015003800196005001300234013000700247 021011200254020000900366020001000375020000800385#372633#VV16.15933#VV16.15934#^b 1000b#Vi?t#294.3444#103C#Tu Gic#i cng Lun Pht tha#B.s.: Tu Gic, L T hin Lan#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a209tr.^b21c m#XH#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#L Thin Lan#372633#Tng quan v Pht tha v thun chnh Pht php cng nh vn ng dng Pht php vo trong i sng hng ngy#o pht#Pht php#Gio l## 00633000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820006000421810006000480010014000540020024000680070019000920080018001110090 03500129010000500164011001500169013000700184016000300191015003800194021011000232 020000900342020001600351#372634#VV16.15935#VV16.15936#^b1000b#Vi?t#294.3#L502B#T hch Tr Hi#Lun B Php Tng Tng#Thch Tr Hi b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a193tr.^b21cm#372634#XH#TTS ghi: Gio hi Ph t gio Vit Nam#Trnh by v hnh tng cc php, v tr, hin tng vn hu th ng qua trm php v ph ch qua truyn Ty Du#o pht#Php Tng Tng## 00782000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010014000660020020000800070019001000220004001190080 01800123009003500141010000500176011003400181015003800215021019600253020000900449 020001000458013000700468016000300475005001400478#372635#VV16.15937#VV16.15938#^a 50000^b1000b#Vi?t#294.3438#TH305L#Thch Chn H#Thin lm nghi thc#Thch Chn H b.s.#Q.2#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a350tr.^b Trn b 5 quyn. - 21cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#Lc ging mt s ngha, trch on t b Tng Lm Thanh Quy, cc bi K Ph php truyn tha... v mt s nghi thc hnh l thuc o trng Php s Chnh Mn cng ph ch c c bn S ch Hn#o Pht#Nghi thc#372635#XH#Thch Chn H## 00596000000000277000450000100120000000200120001200500080002400700260003200800180 00580090076000760100005001520110015001570150036001720820006002080160003002140130 00700217014001600224026000700240026001100247026001100258181000700269019000500276 019000800281020001700289020001200306#Grey, Jacob#Ngi hoang#Miel G.#Jacob Grey ; Miel G. dch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty V n ho v Truyn thng L Chi#2016#^a279tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The crow-ta lker#813.6#VH#372636#^a73000^b2000b#372636#VV16.15939#VV16.15940#NG558H#Vi?t#D ch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00844000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500010016000560020089000720070025001610080018001860090 03500204010000500239011002600244021026200270020000800532020001800540020001000558 013000700568016000300575#VV16.15941#372637#VV16.15942#^b3000b#Vi?t#959.704#B308 #Nguyn c Hng#Bit ng Si Gn - Ch Ln - Gia nh trong 30 nm chin tranh gii phng (1945 - 1975)#Nguyn c Hng (T Chu)#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho V n ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a236tr. : minh ho^b20cm#Gii thiu lch s 30 nm xy dng v nhng chin thng v vang ca lc lng Bit ng Si Gn - Ch Ln - Gia nh (1945 - 1975). Trnh by kinh nghim xy dng lc lng v t chc c hin u ca i Bit ng trong hai cuc khng chin chng Php v chng M#Lc h s#Bit ng Si Gn#1945-1975#372637#XH## 00655000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010015000650020039000800070015001190080018001340090 03500152010000500187011001500192021016700207020000900374020000800383016000300391 013000700394#372638#VV16.15943#VV16.15944#^a70000^b1000b#Vi?t#294.3444#T507T#Th ch Thanh T#Tu Trung Thng s ng lc ging gii#Thch Thanh T#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a670tr.^b21cm#Ging gii v nhng gio l ct li v con ng tu hnh ca o Pht qua tc phm Tu Trung Thng s ng lc ca Tu Trung Thng s, mt Thin s Vit Nam i Trn#o Pht#Gio l#XH#372638## 00900000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600020048000660070057001140050014001710050018001850050 01200203005001200215005001500227008001800242009003500260010000500295011001500300 021026900315020001600584013000700600016000300607#372639#VV16.15945#VV16.15946#^a 70000^b1500b#Vi?t#327.54059#121#n vi ng Nam trong bi cnh quc t m i#Trn Nam Tin (ch.b.), Nguyn Tun Khanh, V Minh Tp...#Trn Nam Tin#Nguyn Tun Khanh#V Minh Tp# Thanh H#Hunh Tm Sng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho V n ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a383tr.^b21cm#Nghin cu v quan h ca n vi khu vc chu - Thi Bnh Dng trong th k XXI; tm hiu mi quan h gia n v ng Nam trong lch s v hin ti; phn tch li ch v s can d ca n vi Bin ng; thnh tu v trin vng ca quan h Vit Nam - n #Quan h quc t#372639#XH## 01185000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820019000411810006000600020096000660070060001620050020002220050015002420050 01400257005001400271005001600285008001800301009003500319010000500354011002600359 01501060038502103250049102000080081602000150082402000100083901300070084901600030 0856#372640#VV16.15947#VV16.15948#^b400b#Vi?t#324.25970750959779#L302S#Lch s t ruyn thng ca ng b v nhn dn phng 26, qun Bnh Thnh (giai on 1930 - 2015)#B.s.: Nguyn Th Thu Loan, Phm Th Duyn, Phan Th Hin...#Nguyn Th Th u Loan#Phm Th Duyn#Phan Th Hin#L Thanh Tng#Nguyn Quc Huy#^aTp. H Ch M inh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a219tr. : minh ho^b21cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban Chp hnh ng b phng 26 qun Bnh Thnh - Thnh ph H Ch Minh#S lc v vng t, con ngi v truyn thng yu nc ca cn b, ng vin v nhn dn phng 26 qun Bnh Thnh - Thnh ph H Ch Minh. Gi i thiu qu trnh ng b v nhn dn phng 26 trong s nghip u tranh ginh c lp dn tc (1930 - 1975) v trong s nghip xy dng v pht trin kinh t x hi (1975 - 2015)#Lch s#ng b phng#1930-2015#372640#XH## 00648000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510010009000570020036000660070009001020080018001110090 03500129010000500164011001500169021016300184020000900347020000800356020000800364 016000300372013000700375#372641#VV16.15949#VV16.15950#^b1000b#Vi?t#294.3444#B454 M#Sn Nhn#48 i nguyn ca Php Tng T kheo#Sn Nhn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a101tr.^b20cm#Ging gii trit l 48 iu ngu yn ca Php Tng T Kheo ni v 3 giai on ca vic tu tp: giai on t gic, giai on gic tha v giai on gic hnh vin mn#o Pht#Gio l#Tu hnh#XH# 372641## 00736000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500020016000560030076000720070028001480050018001760080 01800194009003500212010000500247011003100252021011600283020000900399020001300408 020000700421013000700428016000300435020000800438#372642#VV16.15951#VV16.15952#^b 1000b#Vi?t#294.361#T312#Tnh tp yu#Tng hp tinh hoa li dy ca mi ba v t tng Tnh v cc bc tn c#Thch N Minh Tm cung son#Thch N Minh T m#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a350tr. : nh, tra nh v^b21cm#Gii thiu s lc tiu s 13 v T tng Tnh v cc bc Tn c Thin s cng nhng li dy tinh hoa ca ch T#o Pht#Tnh tng#Nh s#372 642#XH#Gio l## 00651000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810007000500010009000570020042000660070009001080080018001170090 03500135010000500170011001500175021015300190020000900343020000800352020001500360 016000300375013000700378#372643#VV16.15953#VV16.15954#^b1000b#Vi?t#294.382#QU105 T#Sn Nhn#Qun Th m B Tt Ph Mn yu ngha lun#Sn Nhn#^aTp. H Ch Minh# ^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a101tr.^b20cm#Ging gii nhng trit l ca phm Qun Th m B Tt Ph Mn trong kinh Diu Php Lin Hoa gip cho ng i tu vt qua phin no kh au trong cuc sng#o Pht#Gio l#Kinh Diu php# XH#372643## 00508000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820010000411810006000510010012000570020011000690030008000800070012000880080 01800100009003500118010000500153011001400158015003900172020001700211020000400228 013000700232016000300239#372644#VV16.15955#VV16.15956#^b500b#Vi?t#895.92214#T306 L#Diu Nguyn#Ting lng#Tp th#Diu Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a94tr.^b20cm#Tn tht tc gi: Nguyn Th Ngc Diu#Vn hc hin i#Th#372644#VH## 00638000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510010009000570020022000660070009000880080018000970090 03500115010000500150011001400155021016600169020000900335020000800344020001000352 013000700362016000300369#372645#VV16.15957#VV16.15958#^b1000b#Vi?t#294.3444#V500 L#Sn Nhn#Vu lan yu ngha lun#Sn Nhn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh T p. H Ch Minh#2016#^a94tr.^b20cm#Cung cp kin thc v ngha ca l Vu Lan. G ing gii nhng gio l ca c Pht trong kinh Vu Lan Bn v o hiu, nhn cc h, li sng, o c v cch dy bo n#o Pht#Gio l#L Vu Lan#372645#XH## 00594000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010015000640020022000790070015001010040018001160080 01800134009003500152010000500187011001500192021007300207020000900280020000800289 016000300297020000900300013000700309#372646#VV16.15959#VV16.15960#^a13000^b3000 b#Vi?t#294.375#108P#Thch Thanh T#o Pht vi tui tr#Thch Thanh T#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a110tr.^b2 1cm#Gii thiu mt s bi gio l ca nh Pht thch hp dnh cho thanh nin#o Pht#Gio l#XH#Tui tr#372646## 00568000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820008000421810006000500010015000560020034000710070015001050080018001200090 03500138010000500173011001500178021008900193020000900282020001300291016000300304 013000700307#VV16.15962#VV16.15961#372647#^b8000b#Vi?t#294.382#K312B#Thch Thanh T#Kinh Bt i nhn gic ging gii#Thch Thanh T#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a111tr.^b21cm#Ging gii ni dung kinh Bt i n hn gic, gii thch kinh, ging gii ngha kinh...#o Pht#Kinh Bt i#XH# 372647## 00687000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010015000650020022000800070015001020040018001170080 01800135009003500153010000500188011001500193021018600208020000900394020000800403 013000700411016000300418#372648#VV16.15964#VV16.15963#^a15000^b3000b#Vi?t#294.3 444#125L#Thch Thanh T#u l chn hnh phc#Thch Thanh T#Ti bn ln th 1# ^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a149tr.^b21cm#Gm nh ng bi ging v gio l o Pht hng dn cc Tng ni v Pht t v ct li ngu n gc ca hnh phc, t b tham - sn - si, bit chn cho mnh li i ng n t bi thin o...#o Pht#Gio l#372648#XH## 00515000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010016000670020025000830070016001080080018001240090 06100142010000500203011002600208020001700234020001200251016000300263013000700266 #372649#VV16.15965#VV16.15966#^a85000^b2000b#Vi?t#895.92234#CH108M#on Thch B in#Chao. Ma h khc nghit#on Thch Bin#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a177tr. : tranh v^b20cm#Vn h c hin i#Truyn ngn#VH#372649## 00476000000000253000450000100130000000200170001300300040003000700130003400800180 00470090035000650100005001000110021001050820010001260160003001360130007001390140 01500146026000700161026001100168026001100179181000600190019000500196020001700201 020000400218#Trng Giang#Tnh nht nguyt#Th#Trng Giang#^aTp. H Ch Minh#^a Vn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a123tr. : nh^b19cm#895.92214#VH#372650#^ a60000^b500b#372650#VV16.15967#VV16.15968#T312N#Vi?t#Vn hc hin i#Th## 00523000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010013000650020022000780030004001000070013001040080 01800117009003500135010000500170011001500175020001700190020000400207016000300211 013000700214015003600221#372651#VV16.15969#VV16.15970#^a45000^b500b#Vi?t#895.92 214#T306V#Quang Chuyn#Ting vng ngy i...#Th#Quang Chuyn#^aTp. H Ch Minh# ^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a127tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th#VH#3 72651#Tn tht tc gi: Trn Quang Chuyn## 00757000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810007000510010009000580020022000670070009000890080018000980090 03500116010000500151011001500156021028300171020000900454020000800463020001000471 013000700481016000300488#372652#VV16.15971#VV16.15972#^b2000b#Vi?t#294.3444#TR25 4T#Hnh Hu#Trn tuyt thm sng#Hnh Hu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a221tr.^b21cm#Thng qua nhng cu chuyn, tc gi mun tru yn ti gio l ca o Pht trong cuc sng gip ngi tu tp gic ng, bit o, bung b ht tham, sn, si v c gng tng giy, tng pht tr v vi tm trong sng, bt sanh, bt dit i trn con ng ti ch an lc, gii thot# o Pht#Gio l#Cuc sng#372652#XH## 00522000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010015000660020021000810030016001020070015001180080 01800133009003500151010000500186011001500191020001700206020001200223016000300235 013000700238012001100245#372653#VV16.15973#VV16.15974#^a50000^b1000b#Vi?t#895.9 2234#D431S#L Quang Trng#Dng sng khng tri#Tp truyn ngn#L Quang Trng#^a Tp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a137tr.^b20cm#Vn hc h in i#Truyn ngn#VH#372653#T sch 9X## 00534000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820010000511810006000610010018000670020027000850030012001120070018001240080 01800142009006100160010000500221011001500226020001700241020001200258016000300270 013000700273#VV16.15975#372654#VV16.15976#^a115000^b2000b#Vi?t#895.92234#A112&# Nguyn Thu Phng#Ay & Ey - Anh yu & em yu#Tiu thuyt#Nguyn Thu Phng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^ a250tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#372654## 00801000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570010013000630020018000760030059000940290032001530070 04100185005002100226008001800247009003500265010000500300011001500305021009500320 02000090041502000140042402000080043802000140044601300070046001600030046701900050 0470#VV16.15977#372655#VV16.15978#^a60000^b500b#Vi?t#294.382#G559B# Hng Ngc #Gm bu trao tay#Vit v kinh Kim Cang Bt Nh : n bn song ng Vit - Anh#Ha nding down the precious sword# Hng Ngc ; Diu Hnh Giao Trinh dch#Diu Hnh Giao Trinh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a190tr.^b 21cm#Phn tch ni dung kinh Kim Cang v ging gii li dy ca c Pht mt cc h n gin, d hiu#o Pht#Kinh Kim cang#Gio l#Sch song ng#372655#XH#Dch# # 00476000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620010016000690020025000850070016001100080018001260090 03500144010000500179011001500184020001700199020000800216016000300224013000700227 #372656#VV16.15979#VV16.15980#^a62000^b1500b#Vi?t#895.9228408#TH462#Dng Trn g Hu#Thi i ca s xao lng#Dng Trng Hu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn n gh Tp. H Ch Minh#2016#^a180tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tp vn#VH#372656## 00522000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010008000660020016000740030012000900070008001020080 01800110009003500128010000500163011001500168020001700183020001200200016000300212 015003400215013000700249#372657#VV16.15981#VV16.15982#^a55000^b1500b#Vi?t#895.9 2234#B254#Khi V#Bn i m thc#Tiu thuyt#Khi V#^aTp. H Ch Minh#^aVn h o Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a175tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH# Tn tht tc gi: Nguyn Thi Hi#372657## 00570000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010006000680020036000740030008001100070006001180080 01800124009006100142010000500203011002600208020001700234020000800251016000300259 015003500262013000700297#372658#VV16.15983#VV16.15984#^a85000^b3000b#Vi?t#895.9 228408#C400N#i K#C nhng ngy hnh phc cha ti ra#Tn vn#i K#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a176tr . : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Tn vn#VH#Tn tht tc gi: Nguyn Th i K #372658## 00866000000000301000450000100170000000200200001700300410003700500180007800700410 00960080018001370090061001550100005002160110020002210150042002410820010002830160 00300293013000700296014001600303026000700319026001100326026001100337181000700348 019000500355019001100360020000900371020001100380021017300391#Patriji, Subhash#Kh oa hc thin nh#Con ng gip bn hnh phc v vui sng#Nguyn Trn Quyt#Sub hash Patriji ; Nguyn Trn Quyt dch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a94tr. : nh^b21cm#Tn sch ting Anh : Science of meditation#294.34435#XH#372659#^a52000^b2000b#372659#VV16.15985#VV 16.15986#KH401H#Vi?t#Dch n #o Pht#Thin nh#Tng hp nhng bui ni chuy n ca Minh s Patriji v khoa hc Thin nh. Ging gii v ngha v phng p hp thc hnh Thin nh gip bn hnh phc v vui sng mi ngy## 00552000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010013000670020020000800070013001000080018001130090 06100131010000500192011002600197020001700223020001200240016000300252015003600255 013000700291#372660#VV16.15987#VV16.15988#^a95000^b3000b#Vi?t#895.92234#KH455G# Phng Huyn#Khng g l mi mi#Phng Huyn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ng h Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a165tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#Tn tht tc gi: on Phng Huyn#372660## 00576000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810007000630010010000700020030000800030008001100070010001180080 01800128009006100146010000500207011002600212020001700238020000800255016000300263 015003700266013000700303#372661#VV16.15989#VV16.15990#^a89000^b30000b#Vi?t#895. 9228408#TH561M#Anh Khang#Thng my cng l ngi dng#Tn vn#Anh Khang#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a2 09tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Tn vn#VH#Tn tht tc gi: Quch L An h Khang#372661## 00501000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010016000660020021000820030016001030070016001190080 01800135009003500153010000500188011001500193020001700208020001200225013000700237 016000300244#372662#VV16.15991#VV16.15992#^a57000^b1000b#Vi?t#895.92234#D556L# inh Thu Hng#Dng li ... ngh#Tp truyn ngn#inh Thu Hng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a178tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tr uyn ngn#372662#VH## 00487000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810006000620010012000680020025000800030008001050070012001130080 01800125009003500143010000500178011001500183020001700198020000800215016000300223 013000700226#VV16.15993#VV16.15994#372663#^a52000^b1500b#Vi?t#895.9228408#S103G #V Minh c#Si Gn ch vi trn vai#Tn vn#V Minh c#^aTp. H Ch Minh#^aV n ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a135tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tn vn#VH#3 72663## 00502000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010015000660020017000810030017000980070015001150080 01800130009003500148010000500183011001500188020001800203020001700221016000300238 013000700241#372664#VV16.15995#VV16.15996#^a48000^b1000b#Vi?t#895.9223#QU112V#T rn Hng Nht#Quay v tui th#Truyn thiu nhi#Trn Hng Nht#^aTp. H Ch Minh #^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a115tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Truyn thiu nhi#VH#372664## 00550000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810006000620010009000680020016000770030008000930070009001010080 01800110009006100128010000500189011002100194020001700215020000800232016000300240 015003400243013000700277#VV16.15997#VV16.15998#372665#^a68000^b2000b#Vi?t#895.9 228408#V121V#Minh c#Vn v gia ph#Tp vn#Minh c#^aTp. H Ch Minh#^aVn h o Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a128tr. : nh^b20cm# Vn hc hin i#Tp vn#VH#Tn tht tc gi: Nguyn Minh c#372665## 00508000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820010000511810006000610010009000670020012000760030004000880070009000920080 01800101009003500119010000500154011002100159020001700180020000400197016000300201 015003100204013000700235#372666#VV16.15999#VV16.16000#^a100000^b1000b#Vi?t#895. 92214#L100T#Tng Vy#L thu phai#Th#Tng Vy#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ng h Tp. H Ch Minh#2016#^a121tr. : nh^b20cm#Vn hc hin i#Th#VH#Tn tht t c gi: ng Th La#372666## 00491000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010012000660020025000780030011001030070012001140080 01800126009003500144010000500179011001500184020001700199020001100216016000300227 013000700230#372667#VV16.16001#VV16.16002#^a78000^b2000b#Vi?t#895.92234#T100V#B i Anh Tn#Ta v em, v c bu tri#Truyn di#Bi Anh Tn#^aTp. H Ch Minh#^aV n ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a275tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di# VH#372667## 00485000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010009000660020019000750030016000940070009001100080 01800119009003500137010000500172011001500177020001700192020001200209016000300221 013000700224#372668#VV16.16003#VV16.16004#^a55000^b2000b#Vi?t#895.92234#T100#T hu Trn#T o th mt ln#Tp truyn ngn#Thu Trn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a203tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#372 668## 00797000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820012000411810006000530010016000590020024000750030057000990070016001560080 02900172009007900201010000500280011001500285013000700300016000300307020001700310 020000700327020002000334020000700354021014600361#372669#VV16.16005#VV16.16006#^b 500b#Vi?t#392.5095977#250T#Nguyn Hu Hip# thnh v thnh chng#Vn ho yu v chuyn v chng ca ngi bnh dn Nam B#Nguyn Hu Hip#^aTp. H Ch Minh ; An Giang#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Hi Lin hip Vn hc Ngh thut An Giang#2016#^a203tr.^b20cm#372669#XH#Vn ho dn gian#Ca dao#Phong tc c truy n#Hn l#Tm hiu v phong tc ci hi ca ngi bnh dn Nam B c dn gian ghi nhn di nhiu hnh thc rt sinh ng nh truyn k, cu h, cu ht## 00472000000000253000450002600070000002600110000702600110001801100200002902000170 00490200004000660160003000700140015000730190005000880820010000931810006001030010 01500109002001000124003000400134007001500138008001800153009003500171010000500206 013000700211#372670#VV16.16007#VV16.16008#^a77tr. : nh^b20cm#Vn hc hin i#T h#VH#^a15000^b500b#Vi?t#895.92214#H404N#inh Thanh Mo#Hoi nim#Th#inh Than h Mo#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#372670## 00508000000000265000450002600070000002600110000702600110001801100210002902000170 00500200004000670160003000710140017000740190005000910820012000961810006001080010 00800114002002400122003000400146007001800150008001800168009003500186010000500221 005000900226013000700235#372671#VV16.16009#VV16.16010#^a159tr. : nh^b20cm#Vn h c hin i#Th#VH#^a100000^b1000b#Vi?t#895.9221008#N458N#Ct Lan#Nt nhc pha hong hn#Th#Ct Lan, Ho Trn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#Ho Trn#372671## 00505000000000253000450002600110000002600070001102600110001801100210002902000170 00500200008000670160003000750140016000780190005000940820012000991810006001110010 01900117002002300136003000800159007001900167008001800186009003500204010000500239 013000700244#VV16.16012#372672#VV16.16011#^a131tr. : nh^b20cm#Vn hc hin i# Tn vn#VH#^a55000^b2000b#Vi?t#895.9228408#S100M#Nguyn Th Kim Ho#Sa mc & nh ng vt nh#Tn vn#Nguyn Th Kim Ho#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#372672## 00501000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810006000620010019000680020025000870030008001120070019001200080 01800139009003500157010000500192011001500197020001700212020000800229013000700237 016000300244#VV16.16013#VV16.16014#372673#^a58000^b1500b#Vi?t#895.9228408#C125C #Nguyn Th Vit H#Cu chuyn ca cnh ng#Tn vn#Nguyn Th Vit H#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a223tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tn vn#372673#VH## 00561000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820006000421810006000480010010000540020030000640030055000940070027001490080 01800176009003500194010000500229011001400234016000300248020000900251020001200260 013000700272005001600279#372674#VV16.16015#VV16.16016#^b1000b#Vi?t#294.3#C455C#T hun Tm#Cng cha - Ngha m - n thy#316 cu lc bt ma Vu Lan bo hiu nm B nh Thn 2016#Thun Tm, Thch Thin Ti#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp . H Ch Minh#2016#^a45tr.^b20cm#XH#o Pht#Th lc bt#372674#Thch Thin Ti# # 00493000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010011000670020016000780030011000940070011001050080 01800116009003500134010000500169011002600174016000300200020001700203020001200220 013000700232#VV16.16018#372675#VV16.16017#^a80000^b2000b#Vi?t#895.92234#NG428L# Nguyn Tr#Ngoi ln t y#Tp truyn#Nguyn Tr#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a293tr. : tranh v^b20cm#VH#Vn hc hin i#Truyn ngn#372675## 00543000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010015000650020035000800030035001150070015001500080 01800165009003500183010000500218011002600223016000300249020001800252020001200270 013000700282#VV16.16019#VV16.16020#372676#^a39000^b2000b#Vi?t#895.9223#L451V#Tr n Quc Ton#Lc vng H Gm - ng Trng Sa#Tp truyn ngn vit cho thiu n hi#Trn Quc Ton#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a13 5tr. : tranh v^b21cm#VH#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#372676## 00498000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010010000680020018000780070010000960080018001060090 06100124010000500185011003100190013000700221016000300228020001700231020000800248 #372677#VV16.16022#VV16.16021#^a75000^b2000b#Vi?t#895.9228403#L256#Ng Thun#L nh nh tui 20#Ng Thun#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a139tr. : nh, tranh v^b20cm#372677#GK#Vn hc hin i#Nht k## 00493000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610010012000670020024000790030012001030070012001150080 01800127009003500145010000500180011001500185020001700200020001200217016000300229 013000700232#VV16.16023#VV16.16024#372678#^a80000^b1000b#Vi?t#895.922334#C515# H nh Cn#Cui ng c my ngi#Tiu thuyt#H nh Cn#^aTp. H Ch Minh#^a Vn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a295tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuy t#VH#372678## 00873000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810006000630020018000690070072000870080018001590090035001770100 00500212011002100217020001600238016000300254005001300257005001100270005001500281 00500080029600500100030400500100031400500140032400500080033801200280034601300070 0374021015400381#372679#VV16.16026#VV16.16025#^a129000^b1000b#Vi?t#394.1209597# H561V#Hng v min Ty#on Hu c (ch.b.), Hunh Bin, Trn Tin Dng... ; n h: Phm Bnh...#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a213t r. : nh^b21cm#Vn ho m thc#XH#on Hu c#Hunh Bin#Trn Tin Dng#Ngn H #Hong Lan#Phm Bnh#Trn Vit c# Khu#T sch Tip th a phng#372679#Gi i thiu v vng t min Ty t gc nhn vn ho m thc vi cc mn n ni ti ng nh ru Ph L, kh bi U Minh, h tiu M Tho, cm dp Tr Vinh...## 00539000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810005000620010011000670020004000780030023000820070011001050080 01800116009006100134010000500195011002600200020001700226020000800243016000300251 020001200254013000700266#VV16.16027#372680#VV16.16028#^a62000^b2000b#Vi?t#895.9 228408#Y606#Cao Bo Vy#Yu#Tn vn v truyn ngn#Cao Bo Vy#^aTp. H Ch Minh#^ aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a152tr. : tran h v^b21cm#Vn hc hin i#Tn vn#VH#Truyn ngn#372680## 00489000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610010014000670020024000810030008001050070014001130080 01800127009003500145010000500180011001500185020001700200020000800217016000300225 013000700228#VV16.16029#VV16.16030#372681#^a44000^b1000b#Vi?t#895.922834#R452N# Lu Th Lng#Ri Nh s tr hn mnh#Tp vn#Lu Th Lng#^aTp. H Ch Minh#^a Vn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a119tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tp vn#VH #372681## 00498000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010014000670020021000810030016001020070014001180080 01800132009003500150010000500185011001500190020001700205020001200222016000300234 013000700237#VV16.16032#372682#VV16.16031#^a55000^b1500b#Vi?t#895.922334#M558N# Ng Th Nhi#Mi nm v by ngy#Tp truyn ngn#Ng Th Nhi#^aTp. H Ch Mi nh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a162tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truy n ngn#VH#372682## 00539000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010008000660020015000740030016000890070008001050080 01800113009003500131010000500166011002600171015003700197020001700234020001200251 013000700263016000300270#372683#VV16.16033#VV16.16034#^a90000^b2000b#Vi?t#895.9 2234#M551T#Diu i#Ma t ci tm#Tp truyn ngn#Diu i#^aTp. H Ch Minh#^aV n ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a188tr. : tranh v^b20cm#Tn tht tc gi: Nguyn Th Diu i#Vn hc hin i#Truyn ngn#372683#VH## 00830000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570010011000630020033000740070025001070050013001320080 01800145009003500163010000500198011002600203021025300229020001300482020001400495 020001200509020000900521013000700530016000300537#VV16.16035#VV16.16036#372684#^a 50000^b1500b#Vi?t#616.53#M512T#Bi Vn Uy#Mn trng c cha bng cch no?#Bi Vn Uy, V Trung Hi#V Trung Hi#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a145tr. : minh ho^b21cm#Cung cp li gii p v cc vn lin q uan n da v mn trng c, mn trng c tn ph nhan sc, tr mn trng c bng liu php dng thuc v cng ngh cao, phc hi tn thng sau tr mn trng c , cch phn bit mn trng c vi cc bnh da khc#Mn trng c#Bnh ni tit#Ng uyn nhn#iu tr#372684#KT## 01055000000000337000450000100160000000200440001600300570006000500100011700500100 01270050010001370070036001470080018001830090035002010100005002360110025002410150 04600266082000800312016000300320013000700323014001700330026001100347026000700358 02600110036518100070037601900050038301900050038802000190039302000100041202000110 0422021028400433#Solomon, Robert#Khc bit t ngh thut qun tr khch hng#58 iu cn bit, phi lm ca dn marketing & qung co#Hong Anh#Duy Thin#Vit D ng#Robert Solomon ; Dch: Hong Anh...#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a238tr. : hnh v^b21cm#Tn sch ting Anh: The art of client service#658.812#KT#372685#^a119000^b3000b#VV16.16037#372685#VV16.16038#KH101B# Vi?t#Dch#Dch v khch hng#Qung co#Th trng#a ra nhng nim n gin, nhng cu chuyn nh nhc ta cch thc lm sao t c kt qu tuyt vi, l m th no xy dng mi quan h bn cht vi khch hng v lm cch no tr thnh mt chuyn vin qun tr dch v khch hng tuyt vi trong bt k t ch c dch v no## 00671000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580020028000640070013000920080018001050090035001230100 00500158011002100163016000300184001001300187021016000200020000800360020002000368 020001000388013000700398#372686#VV16.16039#VV16.16040#^a80000^b1500b#Vi?t#959.7 79#S103G#Si Gn chn chn rong chi#Trn Nht Vy#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho V n ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a255tr. : nh^b21cm#XH#Trn Nht Vy#Gii thiu v v ng t Si Gn vi nhng danh lam thng cnh ni ting nh nh th c B Si G n, h Con Ra, rp ht Si Gn, vn ng Thng, Lng Cha C...#Lch s#Danh la m thng cnh#Con ngi#372686## 00663000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580020030000640030020000940070056001140050010001700050 01300180005001400193005001300207005000700220008001800227009003500245010000500280 011002100285013000700306016000300313020000800316020001600324020000900340#VV16.16 041#VV16.16042#372687#^a58000^b1000b#Vi?t#959.741#S550T#S tch L Cao trong ha ng ni#Su tm - Bin kho#B.s.: Xun Cang (ch.b.), Trnh ng A, Nghim Dc T. ..#Xun Cang#Trnh ng A#Nghim Dc T#Kiu Mai Sn#Huy Ba#^aTp. H Ch Minh#^a Vn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a153tr. : nh^b21cm#372687#XH#Lch s#Di tch lch s#Bi vit## 00485000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810007000590010013000660020014000790030012000930070013001050080 01800118009003500136010000500171011001500176020001800191020001200209013000700221 016000300228#VV16.16043#VV16.16044#372688#^a70000^b1500b#Vi?t#895.9223#QU250M#M ai Bu Minh#Qu m xa xa#Tiu thuyt#Mai Bu Minh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho V n ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a263tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#372688 #VH## 00972000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820014000421810006000560020025000620070084000870050012001710050008001830050 00800191005001300199005001600212008001800228009003500246010000500281011002100286 01500760030702102200038302000080060302000100061101600030062100500150062401300070 0639#VV16.16045#VV16.16046#372689#^b1000b#Vi?t#305.895109597#V115H#Vn ho ngi Hoa Nam B#Lu Kim Hoa, Phan An, H Tng, Trn i Tn ; H..: Nguyn Trung B, Trng T Mui#Lu Kim Hoa#Phan An#H Tng#Trn i Tn#Nguyn Trung B#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a275tr. : nh^b21cm#TTS ghi : Hi Vn hc Ngh thut cc dn tc thiu s Thnh ph H Ch Minh#S lc lch s hnh thnh cng ng ngi Hoa Nam B. Trnh by hot ng kinh t, i s ng x hi, vn ho vt th v phi vt th, qu trnh hi nhp v phong tro u tranh cch mng ca ngi Hoa Nam B Vit Nam#Vn ho#Ngi Hoa#XH#Trng T M ui#372689## 00932000000000337000450000100120000000200240001200300450003600500080008100500100 00890070038000990080018001370090054001550100005002090110015002140120029002290150 03900258082000700297016000300304013000700307014001700314026000700331026001100338 02600110034918100070036001900050036701900050037202000090037702000180038602000200 0404021017000424#Trott, Dave#Ngu nghin nghin ngm#Sng to l cuc sn, lc l si, lc l cu#Chu Sen#Vit Dng#Dave Trott ; Dch: Chu Sen, Vit Dng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty WeCreate#2016#^a269tr.^ b21cm#T sch Lp nghip qung co#Tn sch ting Anh: Predatory thinking#302.14 #XH#372690#^a119000^b3000b#372690#VV16.16047#VV16.16048#NG125N#Vi?t#Dch#Sng t o#Tm l hc x hi#B quyt thnh cng#Cung cp nhng b quyt tr nn sng to, gip bn rn luyn t duy nhy bn vi mi vn v thch nghi vi mi ho n cnh thnh cng trong cng vic v cuc sng## 00982000000000337000450000100220000000200270002200300240004900500110007300500100 00840070051000940040018001450080018001630090035001810100005002160110015002210150 05500236082001000291016000300301013000700304014001600311026000700327026001100334 02600110034518100070035601900050036301900050036802000090037302000060038202000090 0388021024700397#Nabhaniilananda, Dada#Nhm mt li m tm tr#Nhp mn thin tm linh#V Thi H#Phng Sa#Dada Nabhaniilananda ; Dch: V Thi H, Phng S a#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a 271tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Close your eyes and open your mind#294.34435#XH #372691#^a89000^b2000b#372691#VV16.16049#VV16.16050#NH114M#Vi?t#Dch#o Pht#T hin#Tm linh#Trnh by v thin tm linh, nhn thc v thc hnh thin u n, thin lm an bnh tm tr v a s ch vo bn ng bn trong, m t s tp t rung v ngha ca thin, s tc ng ca thin i vi tm tr, nhng thu hi u bn trong t thin## 00571000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010015000600020005000750070031000800050010001110080 01800121009003500139010000500174011001500179012005100194020001800245020001100263 013000700274016000300281019000900284#372692#VV16.16051#VV16.16052#^a81000^b2000 b#Vi?t#823#I-311#Dunmore, Helen#Ingo#Helen Dunmore ; Trng An dch#Trng An#^a Tp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a311tr.^b21cm#T sch V n hc Anh)(Du hnh n th gii nhn ng#Vn hc thiu nhi#Truyn di#372692#VH #Dch Anh## 00531000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010017000660020018000830030011001010070017001120080 01800129009003500147010000500182011001400187020001700201020000400218013000700222 016000300229015003300232#372693#VV16.16053#VV16.16054#^a50000^b500b#Vi?t#895.92 214#NH565T#Phong Trn Khch#Nht tng tnh ca#Tnh s ca#Phong Trn Khch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a66tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th#372693#VH#Tn tht tc gi: Trn c Phng## 00491000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010014000670020020000810030011001010070014001120080 01800126009003500144010000500179011001500184020001700199020001100216016000300227 013000700230#372694#VV16.16055#VV16.16056#^a220000^b500b#Vi?t#895.92214#NH550C# Hong Hc Bay#Nh cnh thin thn#Truyn th#Hong Hc Bay#^aTp. H Ch Minh#^aV n ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a358tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn th# VH#372694## 01106000000000361000450000100140000000200190001400300680003300500150010100500100 01160050011001260070058001370080018001950090054002130100005002670110026002720120 02700298015004000325082000700365016000300372013000700375014001700382026000700399 02600110040602600110041718100060042801900050043401900050043902000110044402000110 0455020000800466020001600474021025400490#Maex, Dimitri#Hiu s tng s#Cch t p on Ogilvy to nn thay i to ln t nhng con s nh b#Brown, Paul B.#Vi t Dng#Quang Minh#Dimitri Maex, Paul B. Brown ; Dch: Vit Dng, Quang Minh#^aTp . H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty WeCreate#2016#^a268tr . : minh ho^b21cm#T sch Nhp gia marketing#Tn sch ting Anh: Sexy little nu mbers#658.83#TN#372695#^a124000^b2000b#372695#VV16.16057#VV16.16058#H309S#Vi?t# Dch#Th trng#Nghin cu#S liu#Ngi tiu dng#Gii thch mt cch r rng c ch s dng s liu c c t nghin cu th trng gip bn pht trin doan h nghip; ch dn bn xc nh mc tiu nn tip cn ai, ni vi khch hng iu g, lm th no tm n h, nn s dng ngn sch th no...## 00709000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400100002901900050 00390820014000441810006000580020057000640080018001210090035001390100005001740110 01400179015005700193021017800250020000700428020002200435013000700457016000300464 #372696#VV16.16059#VV16.16060#^b300000b#Vi?t#303.440959779#312H#nh hng pht trin Thnh ph H Ch Minh n nm 2020#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh T p. H Ch Minh#2016#^a41tr.^b20cm#TTS ghi: Thnh u Thnh ph H Ch Minh. Ban Tuyn gio#Khi qut v Thnh ph H Ch Minh. Trnh by mt s kt qu pht tri n ca Thnh ph H Ch Minh giai on 2010-2015 v nh hng pht trin Thnh ph H Ch Minh n nm 2020#X hi#nh hng pht trin#372696#XH## 00423000000000229000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820011000411810007000520010013000590020017000720080018000890090035001070100 00500142011001500147020001700162020000400179016000300183013000700186#372697#VV16 .16061#VV16.16062#^b500b#Vi?t#895.922134#TH460H#Hong Yn Dy#Th Hong Yn Dy#^a Tp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a111tr.^b20cm#Vn hc h in i#Th#VH#372697## 00708000000000301000450000100080000000200130000800300130002100700080003400800180 00420090035000600100005000950110041001000120021001410150031001620820012001930160 00300205013000700208014001700215026001100232026001100243026000700254181000600261 019000500267020001700272020000700289020000400296021010600300#Huy Cn#Hoa K du k #Bt k & th#Huy Cn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016 #^a201tr., 16tr. nh mu : tranh v^b21cm#T sch Thi vn Vit#Tn tht tc gi: on Anh Huy#895.9228403#VH#372698#^a100000^b1000b#VV16.16065#VV16.16066#37269 8#H401K#Vi?t#Vn hc hin i#Bt k#Th#Tc gi ghi li nhng cu chuyn gp trong chuyn i thm nc M v cng ng ngi Vit nh c M## 00502000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820010000511810006000610010016000670020030000830030004001130070016001170080 01800133009003500151010000500186011002600191020001700217020000400234013000700238 016000300245#372699#VV16.16063#VV16.16064#^a100000^b1000b#Vi?t#895.92214#452M# Nguyn Th Hng#i mt tnh trn no th ti#Th#Nguyn Th Hng#^aTp. H Ch M inh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a207tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hi n i#Th#372699#VH## 00931000000000289000450000100050000000200260000500500160003100700280004700800180 00750090071000930100005001640110015001690150044001840820007002280160003002350130 00700238014001600245026001100261026001100272026000700283181000600290019000500296 019000500301020000900306020000800315021031800323#Osho#o - Con ng khng li# Phm Ngc Thch#Osho ; Phm Ngc Thch dch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a262tr.^b21cm#Tn sc h ting Anh: Tao - The pathless path#299.93#XH#372700#^a88000^b3000b#VV16.16067 #VV16.16068#372700#108C#Vi?t#Dch#o gio#Gio l#Ghi li bi ni chuyn ca O sho v nm cu chuyn ng ngn trong cun "Lit t", qua gip ngi nghe khm ph s i lp thc s gia l tr - phi l tr, gia tnh dng - tnh m, gi a s tun th lut l - s t nhin nhi nhin v ch ra cch p dng s uyn ngu yn ca trit l o gio vo cuc sng hng ngy## 00461000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010017000660020009000830070017000920080018001090090 03500127010000500162011002100167020001700188020000400205016000300209013000700212 #VV16.16070#372701#VV16.16069#^a120000^b300b#Vi?t#895.92214#S112K#Nguyn Cng V in#Say Kiu#Nguyn Cng Vin#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Mi nh#2016#^a310tr. : nh^b20cm#Vn hc hin i#Th#VH#372701## 01109000000000385000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500020021000560070084000770220004001610050010001650050 01600175005001600191005001300207005001400220005001800234005001200252005001400264 00800180027800900350029601000050033101100210033601500680035702102270042502000080 0652013000700660016000300667020002300670020002100693020000900714#372702#VV16.160 72#VV16.16071#^b2500b#Vi?t#959.704#M458T#Mt thi khng chin#Hng iu, Hunh V n Ting, Nguyn Vn Tng... ; B.s.: Nguyn Trng Xut (ch.b.)...#T.6#Hng iu# Hunh Vn Ting#Nguyn Vn Tng#Kiu Xun C#Hong Nh Mai#Nguyn Trng Xut#H Hu Nht#Trn Danh Ln#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016 #^a371tr. : nh^b21cm#TTS ghi: Cu lc b Truyn thng Khng chin Thnh ph H Ch Minh#Gm nhiu bi vit phn nh nhng cu chuyn c tht trong nhng nm k hng chin din ra trn c nc, phn nh ch ngha anh hng cch mng, tnh n g ch cao p, tnh cm gia nh ca nhng ngi lm cch mng chuyn nghip#Lc h s#372702#XH#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Bi vit## 00690000000000301000450000100140000000200160001400500140003000700340004400400170 00780080018000950090076001130100005001890110015001940120029002090150042002380820 00400280016000300284013000700287014001700294026000700311026001100318026001100329 181000600340019000500346019000800351020001800359020001100377#Riordan, Rick#Du h iu Athena#Phan Hong H#Rick Riordan ; Phan Hong H dch#In ti bn ln 3#^aTp . H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho v Truyn th ng L Chi#2016#^a555tr.^b21cm#Cc v thn ca nh Olympus#Dch t bn ting Anh : The mark of Athena#813#VH#372703#^a145000^b2000b#372703#VV16.16073#VV16.16074 #D125H#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn di## 00670000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530020020000590070051000790050010001300050015001400050 02100155005001100176005001000187008001800197009006500215010000500280011002100285 020001700306020000800323020000300331020001200334013000700346016000300353#372704# VV16.16075#VV16.16076#^b1000b#Vi?t#895.922808#D419#Dc i l ng Ty#Chinh V n, Tn Hoi D V, Trn Huy Minh Phng...#Chinh Vn#Tn Hoi D V#Trn Huy Min h Phng#Hoi Hng#Lng Sn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Mi nh ; Hi Nh vn Tp. H Ch Minh#2016#^a459tr. : nh^b21cm#Vn hc hin i#Tn vn#K#Truyn ngn#372704#VH## 00519000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810006000630010015000690020029000840070015001130080018001280090 06100146010000500207011003000212020001700242020000800259013000700267016000300274 #372705#VV16.16077#VV16.16078#^a168000^b2000b#Vi?t#895.9228408#N557M#Nguyn Hu Ti#Nc M - Nhng ngy x dch#Nguyn Hu Ti#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a331tr., 12tr. nh mu^b21 cm#Vn hc hin i#Tn vn#372705#VH## 00899000000000313000450000100050000000200300000500300360003500500170007100500180 00880070049001060080018001550090035001730100005002080110015002130150052002280820 01000280016000300290013000700293014001600300026000700316026001100323026001100334 181000600345019000500351019001100356020001000367020002200377021018600399#Osho#Ve danta: By bc ti Samadhi#Nhng bi ging v Akshya Upanishad#Nguyn nh Hch #Nguyn Tin Quang#Osho ; Dch: Nguyn nh Hch, Nguyn Tin Quang#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a579tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Vedanta: Seven steps to Samadhi#294.59218#XH#372706#^a170000^b500b#372706#VV16 .16079#VV16.16080#V201B#Vi?t#Dch n #o n #Kinh Akshya Upanishad#Gm nhn g bi ging ca nh huyn mn Osho v kinh Akshya Upanishad, nh hng v ch d n mt cch chi tit v 7 giai on thc hnh t mt ngi s c n mt ngi g ic ng hon ton## 00905000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820006000411810007000470010017000540020018000710070017000890220004001060080 01800110009003500128010000500163011001500168015006900183021029200252020000900544 020001000553020001300563013000700576016000300583005001700586#372707#VV16.16081#V V16.16082#^b500b#Vi?t#294.3#PH124P#Thch Gic Quang#Pht php vn p#Thch Gic Quang#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a683tr.^b2 0cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam tnh ng Nai. Quan m tu vin#Gii p nhng thc mc v gio hun ca c Pht v nhng iu cha thng sut gm: Ph t gio, n chay, phng sinh, oai nghi lc ging, gii lut thin mn, kin gi i gio l, quy cch th cng, thit tr bn th, nhn qu lun hi, tnh duyn - hn nhn - gia nh, tnh - vng sanh...#o Pht#Pht php#Sch hi p#372 707#XH#Thch Gic Quang## 00532000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010009000670020016000760030012000920070009001040080 01800113009003500131010000500166011002500171020001700196020001200213016000300225 015003100228013000700259#372708#VV16.16083#VV16.16084#^a120000^b500b#Vi?t#895.9 22334#H401H#ng en#Hoa hng dng#Tiu thuyt#ng en#^aTp. H Ch Minh#^aV n ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a787tr. : nh mu^b20cm#Vn hc hin i#Ti u thuyt#VH#Tn tht tc gi: Ng B Chnh#372708## 00676000000000289000450000100140000000200180001400500150003200700350004700800180 00820090076001000100005001760110015001810120039001960150040002350820006002750160 00300281013000700284014001700291026001100308026001100319026000700330181000700337 019000500344019000800349020001700357020001200374#Riordan, Rick#Thanh kim ma h #Nguyn M Ngc#Rick Riordan ; Nguyn M Ngc dch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho V n ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho v Truyn thng L Chi#2016#^a583tr.^b 21cm#Magnus Chase v cc v thn ca Asgard#Tn sch ting Anh: The sword of sum mer#813.6#VH#372709#^a151000^b3000b#VV16.16086#VV16.16085#372709#TH107K#Vi?t#D ch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00597000000000289000450000100150000000200180001500500140003300700350004700800180 00820090035001000100005001350110015001400120008001550150034001630820006001970160 00300203013000700206014001700213026000700230026001100237026001100248181000600259 019000500265019000800270020001700278020001200295#Houck, Colleen#Li nguyn ca h #Phan Hong H#Colleen Houck ; Phan Hong H dch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho V n ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a303tr.^b21cm#Tnh h#Tn sch ting Anh: Tiger's curse#813.6#VH#372710#^a131000^b2000b#372710#VV16.16087#VV16.16088#L462N#Vi?t#D ch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00669000000000253000450002600110000002600070001102600110001801500570002902101390 00860200010002250140008002350190005002430820004002481810007002520020049002590220 00400308008001800312009003500330010000500365011001500370020002000385016000300405 013000700408#VV16.16089#372711#VV16.16090#TTS ghi: Thnh u Thnh ph H Ch Mi nh. Ban Tuyn gio#Bao gm nhng cu chuyn v Bc v nhng chin s cch mng, cn b, ng vin, nhn dn noi gng lm theo tm gng o c ca Ngi#Tr uyn k#^b5000b#Vi?t#170#NH556C#Nhng chuyn k v tm gng o c H Ch Minh #T.5#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a342tr.^b21cm# o c H Ch Minh#XH#372711## 00509000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820012000421810007000540010017000610020018000780030008000960070017001040080 01800121009006100139010000500200011001500205020001700220020000800237013000700245 016000300252#372712#VV16.16091#VV16.16092#^b2000b#Vi?t#895.9228408#QU254#Nguyn Duy Quyn#Qun c c qun#Tn vn#Nguyn Duy Quyn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a269tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tn vn#372712#VH## 00866000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010010000620020028000720030115001000070010002150080 01800225009003500243010000500278011002700283021025300310016000300563020000900566 020001800575013000700593#372713#VV16.16093#VV16.16094#^a64000^b2000b#Vi?t#070.4 #561V#Ngc Trn#ng vo phng s iu tra#Dnh cho bn tr mun tr thnh ph ng vin iu tra gii v nhng bn mun vit lch chnh xc, su sc v hp dn# Ngc Trn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a201tr. : nh, bng^b21cm#Trnh by, tho lun nhng k nng iu tra v k thut nghin c u, phn tch cn thit chun b cho vic vit bi chuyn su v phng s iu tra, trong bao gm c nhng k thut mi lin quan n Internet nh tm ngu n tin thng qua mng x hi#XH#Ngh bo#Phng s iu tra#372713## 00597000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810008000630020020000710030004000910070038000950050011001330050 00900144005001300153005000800166005001100174008001800185009003500203010000500238 011002100243020001700264020000400281013000700285016000300292#372714#VV16.16095#V V16.16096#^a100000^b1000b#Vi?t#895.9221008#NH556-O#Nhng ca ma thu#Th#Vn g Min, Tng Vy, Cao Vn Mnh...#Vng Min#Tng Vy#Cao Vn Mnh#Thao L#Chloe Pham#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a167tr. : nh^b 20cm#Vn hc hin i#Th#372714#VH## 00614000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820012000511810006000630020016000690030004000850070038000890220004001270050 00800131005000900139005001600148005001300164005001300177008001800190009003500208 010000500243011002100248020001700269020000400286013000700290016000300297#VV16.16 097#VV16.16098#372715#^a100000^b1000b#Vi?t#895.9221008#T120X#Tm xun gi h#Th #Ng Yn, Tng Vy, V Th Mng Hoa...#T.1#Ng Yn#Tng Vy#V Th Mng Hoa#Thu y Anh Lam#Trn c Lp#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016 #^a214tr. : nh^b20cm#Vn hc hin i#Th#372715#VH## 00624000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810006000630020016000690030004000850070043000890220004001320050 01300136005001300149005001200162005001900174005000700193008001800200009003500218 010000500253011002100258020001700279020000400296016000300300013000700303#372716# VV16.16099#VV16.16100#^a100000^b1000b#Vi?t#895.9221008#T120X#Tm xun gi h#Th #Thi Uyn Sa, Thanh Nguyn, Trn c i...#T.2#Thi Uyn Sa#Thanh Nguyn#Trn c i#Nguyn H Trc Sn#Nga #^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a222tr. : nh^b20cm#Vn hc hin i#Th#VH#372716## 00621000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810006000630020016000690030004000850070042000890220004001310050 01400135005001400149005000900163005001000172005001500182008001800197009003500215 010000500250011002100255020001700276020000400293016000300297013000700300#372717# VV16.16101#VV16.16102#^a100000^b1000b#Vi?t#895.9221008#T120X#Tm xun gi h#Th #Mc Uyn Linh, Victor Nguyen, Hng Tm...#T.3#Mc Uyn Linh#Victor Nguyen#Hng Tm#Phng L#Nguyn Hi Yn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Mi nh#2016#^a301tr. : nh^b20cm#Vn hc hin i#Th#VH#372717## 00641000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810007000600010013000670020046000800070013001260080018001390090 03500157010000500192011001500197021010200212013000700314016000300321020000900324 020000800333015003400341#VV16.16103#VV16.16104#372718#^a55000^b2000b#Vi?t#079.5 9779#CH527N#Trn Nht Vy#Chuyn ngh bo, nh bo Si Gn thu ban u#Trn Nht Vy#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a179tr.^b21cm#K li nhng vui bun, kh khn ca ngh bo v nhng s kin lch s ca ngh bo Si Gn xa v nay#372718#XH#Ngh bo#Nh bo#Tn tht tc gi: Nguyn Hu Vang# # 00969000000000349000450000100140000000200240001400500160003800500100005400500100 00640050011000740070050000850080018001350090054001530100005002070110030002120120 02700242015003500269082000900304016000300313013000700316014001700323026001100340 02600070035102600110035818100070036901900050037601900050038102000080038602000080 0394020001100402021020600413#Butler, David#Thit k tng trng#Tischler, Lin da#Vit Dng#Bch Ngc#Thu Trang#David Butler, Linda Tischler ; Dch: Vit Dng ...#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty WeCreate#2016 #^a301tr. : hnh v, nh^b21cm#T sch Nhp gia marketing#Tn sch ting Anh: De sign to grow#658.4063#KT#372719#^a129000^b3000b#VV16.16105#372719#VV16.16106#TH 308K#Vi?t#Dch#i mi#Qun l#Kinh doanh#Trnh by v cch s dng thit k tng trng quy m v c kt qu trnh tm kim s linh hot; ng thi chia s cng thc qun l, i mi, xy dng qui m thnh cng vt tri ca cng ty Co ca-Cola## 00638000000000301000450000100130000000200140001300500170002700500060004400700420 00500080018000920090035001100100005001450110015001500120022001650150040001870820 00600227016000300233013000700236014001600243026000700259026001100266026001100277 181000600288019000500294019000800299020001700307020001200324#Black, Holly#Gng t ay ng#Clara, Cassandra#Vy An#Holly Black, Cassandra Clara ; Vy An dch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a279tr.^b21cm#Trng hc ph p thut#Tn sch ting Anh: The copper gauntlet#813.6#VH#372720#^a73000^b3000b# 372720#VV16.16107#VV16.16108#G116T#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00669000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580010015000640020019000790070015000980080018001130090 03500131010000500166011001500171021014800186020000800334016000300342020000900345 013000700354020002100361020000900382#372721#VV16.16109#VV16.16110#^a60000^b500b #Vi?t#959.7043#T312B#Nguyn Vn Tu#Tnh bo k chuyn#Nguyn Vn Tu#^aTp. H C h Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a236tr.^b21cm#K v nhng tm g ng chin s tnh bo cch mng, nhng k nim vui bun, nguy him trong cuc i hot ng tnh bo thi k khng chin chng M#Lch s#XH#Bi vit#372721#Kh ng chin chng M#Tnh bo## 00764000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820012000411810007000530010015000600020040000750070015001150080018001300090 03500148010000500183011001500188021021500203020002100418020001400439020001400453 013000700467016000300474020000900477#372722#VV16.16111#VV16.16112#^b300b#Vi?t#32 4.2597075#NG527L#Nguyn Hi Ph#Nguyn lm ngi hc tr nh ca Bc H#Nguyn H i Ph#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a299tr.^b21cm# Gm nhiu bi vit tm huyt v Bc H, v cng tc xy dng ng nh l mt s tri n i vi s gio dc, rn luyn ca ng, ca Bc H trong sut qu trnh phn u l ngi ng vin cng sn ca chnh tc gi#T tng H Ch Minh#Cng tc ng#Xy dng ng#372722#XH#Bi vit## 00635000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010013000620020026000750070013001010080018001140090 03500132010000500167011002600172021014400198020001400342020001500356013000700371 016000300378#372723#VV16.16113#VV16.16114#^a58000^b2000b#Vi?t#616.1#B256T#Ng B o Khoa#Bnh tim mch ngi ln#Ng Bo Khoa#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn n gh Tp. H Ch Minh#2016#^a177tr. : tranh v^b21cm#Trnh by nhng kin thc c bn v bnh tim mch. Vn thng gp ca bnh tim mch ngi trng thnh, ngi cao tui v phc iu tr#Bnh tim mch#Phng tr bnh#372723#KT## 00602000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820006000421810006000480020014000540290028000680080018000960090035001140100 00500149011002600154021009300180020000800273020001000281013000700291016000300298 020000800301020000800309020000700317#372724#VV16.16115#VV16.16116#^b2000b#Vi?t#6 46.7#S450T#S tay c du#Marry wedding handbook 2016#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a154tr. : minh ho^b21cm#Gii thiu nhng a ch tin cy cho c du, ch r tm kim dch v v kinh nghim ci hi#Qun l#Cu c sng#372724#KT#Dch v#Lm p#Hn l## 00875000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570010011000640020033000750070026001080050014001340080 01800148009003500166010000500201011001500206021030600221020001800527020000600545 020000900551020001500560013000700575016000300582#VV16.16117#372725#VV16.16118#^a 75000^b1500b#Vi?t#618.97#TH514V#Bi Vn Uy#Thuc v sc kho ngi cao tui#Bi Vn Uy, Bi Xun Long#Bi Xun Long#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a335tr.^b21cm#Cp nhp nhng thng tin mi v y - dc hc v ki n thc c bn v c im th trng, sc kho, cch dng thuc iu tr cc bn h thng gp ngi cao tui nh: Chm sc sc kho tm thn, bnh v mt, xn g khp, phng chng cc bnh ri lon chuyn ho, ri lon suy gim hormon v c c bnh tim mch#Chm sc sc kho#Thuc#iu tr#Ngi cao tui#372725#KT## 00894000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820012000411810007000530010015000600020031000750070015001060080018001210090 03500139010000500174011002100179013000700200016000300207021031600210020001700526 020000900543020003100552020003300583#VV16.16120#VV16.16119#372726#^b500b#Vi?t#89 5.9228403#NH556N#Phan Bo Khnh#Nhng ngi hon thin gic m#Phan Bo Khnh#^a Tp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a285tr. : nh^b21cm#372 726#VH#Gm nhng cu chuyn tn vinh cc thy c gio, nhng tm lng vng ca n hiu th h cn b lnh o, vin chc Trng i hc Y Dc Tp. H Ch Minh, b nh vin i hc Y Dc Tp. H Ch Minh v cm nhn ca tc gi trong cc chuyn i n nhng min t l, ng thi gii thiu s lc vi nt v gia nh tc g i#Vn hc hin i#Bi vit#i hc Y Dc Tp. H Ch Minh#Bnh vin Y Dc Tp. H Ch Minh## 01026000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570020017000630030058000800070052001380220005001900050 01500195005001400210005001800224005001200242005001600254008001800270009003500288 01000050032301100210032801500950034902000090044402000070045301300070046001600030 0467021019800470020000800668#372727#VV16.16122#VV16.16121#^a60000^b700b#Vi?t#07 9.597#M458T#Mt thi lm bo#Hi k ca cc nh bo cao tui ti Thnh ph H Ch Minh#on Minh Tun, Trn Danh Ln, o Phng Nguyn...#T.13#on Minh Tun#T rn Danh Ln#o Phng Nguyn#L Khc Hn#Hunh Vn Ting#^aTp. H Ch Minh#^aV n ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a286tr. : nh^b21cm#TTS ghi: Cu lc b T ruyn thng khng chin Thnh ph H Ch Minh. Khi cc Nh bo cao tui#Ngh b o#Hi k#372727#XH#Gm nhng trang hi c v cuc sng a dng, sinh ng ca nh ng ngy lm bo khng chin, v vn hc, ngh thut vi vic xy dng nhn cch con ngi Vit Nam v trch nhim ca gii truyn thng#Nh bo## 00547000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020019000550070039000740050017001130050021001300080018001510090 03500169010000500204011002600209012001700235020001800252020001300270016000300283 013000700286#372728#VV16.16123#^a20000^b5000b#Vi?t#895.9223#O-431M#Ong mt v o ng bu#Tun Nguyn Bnh, Tun Nguyn Hoi c#Tun Nguyn Bnh#Tun Nguyn Hoi c#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a24tr. : tranh m u^b23cm#T sch B ngoan#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#372728## 00550000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020023000540070039000770050017001160050021001330080018001540090 03500172010000500207011002600212012001700238020001800255020001300273016000300286 013000700289#VV16.16124#372729#^a20000^b5000b#Vi?t#895.9223#S106K#Sng kin ca u Nnh#Tun Nguyn Bnh, Tun Nguyn Hoi c#Tun Nguyn Bnh#Tun Nguyn Ho i c#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a24tr. : tranh mu^b23cm#T sch B ngoan#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#372729## 00542000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020015000540070039000690050017001080050021001250080018001460090 03500164010000500199011002600204012001700230020001800247020001300265016000300278 013000700281#372730#VV16.16125#^a20000^b5000b#Vi?t#895.9223#G125M#Gu mp v t m#Tun Nguyn Bnh, Tun Nguyn Hoi c#Tun Nguyn Bnh#Tun Nguyn Hoi c#^ aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a24tr. : tranh mu^b23 cm#T sch B ngoan#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#372730## 00543000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020016000540070039000700050017001090050021001260080018001470090 03500165010000500200011002600205012001700231020001800248020001300266016000300279 013000700282#372731#VV16.16126#^a20000^b5000b#Vi?t#895.9223#B310B#Bim Bim tham n#Tun Nguyn Bnh, Tun Nguyn Hoi c#Tun Nguyn Bnh#Tun Nguyn Hoi c# ^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a24tr. : tranh mu^b2 3cm#T sch B ngoan#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#372731## 00545000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020018000540070039000720050017001110050021001280080018001490090 03500167010000500202011002600207012001700233020001800250020001300268013000700281 016000300288#372732#VV16.16127#^a20000^b5000b#Vi?t#895.9223#N103V#Nai Vng th diu#Tun Nguyn Bnh, Tun Nguyn Hoi c#Tun Nguyn Bnh#Tun Nguyn Hoi c#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a24tr. : tranh mu^ b23cm#T sch B ngoan#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#372732#VH## 00580000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620020017000690070037000860050012001230050009001350050 01100144005001300155005001200168008001800180009003500198010000500233011002100238 020001700259020000400276013000700280016000300287#372733#VV16.16128#VV16.16129#^a 80000^b1000b#Vi?t#895.9221008#TR522L#Trt l thm th#ng Nguyn, Lan Hinh, Ng uyn Hoa...#ng Nguyn#Lan Hinh#Nguyn Hoa#V Hong Mai#L Hng c#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a363tr. : nh^b22cm#Vn hc hin i#Th#372733#XH## 00970000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810008000590010017000670020112000840070017001960080018002130090 03500231010000500266011002700271020000800298020001200306013000700318020001100325 021033400336016000300670020001900673#372734#VV16.16131#VV16.16130#^a98000^b1500 b#Vi?t#959.7028#GI-460L#Nguyn Duy Chnh#Gi li mt nghi n lch s "Gi vng nhp cn" c thc ngi sang Trung Hoa l vua Quang Trung gi hay khng?#Nguyn Duy Chnh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a234tr. : nh, bng^b24cm#Lch s#Nh Ty Sn#372734#Nguyn Hu#Ti hin li nhng hot n g kh chi tit ca phi on i Vit trong cuc i l thng th vua Cn Long, cng nhng lun chng y sc thuyt phc gii p nghi vn v s kin c gi l Gi vng nhp cn v a ra mt s c s v ngi dn u phi b sang Trung Hoa nm Canh Tut (1790) tr li mt s tht cho lch s#XH#Quan h ng oi giao## 00653000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010013000670020035000800070068001150050015001830050 01700198008001800215009003500233010000500268011002600273020001700299020001800316 020001000334013000700344016000300351019000900354#372735#VV16.16132#VV16.16133#^a 80000^b2000b#Vi?t#398.20943#TR527C#Grimm, Jacob#Truyn c Grim c yu thch n ht#Jacob Grimm, Wilhelm Grimm ; Nguyn Nh Qunh bin dch, tuyn chn#Grimm, W ilhelm#Nguyn Nh Qunh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#201 6#^a256tr. : tranh v^b24cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c#372735# VH#Dch c## 01047000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620020086000680070047001540080018002010090035002190100 00500254011001500259021022900274016000300503020000900506020001900515020000800534 01500560054200500140059800500150061200500130062700500150064000500180065502000070 0673020001000680013000700690#372736#VV16.16134#VV16.16135#^a43000^b5000b#Vi?t#3 24.2597075#G434P#Gp phn ngn chn cc hin tng suy thoi v u tranh chng cc quan im sai tri#H Thanh Khi, Trn Thanh m, Lm Th Kin...#^aTp. H C h Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a317tr.^b24cm# cp ti nhng vn mang tnh nn tng t tng v nguyn tc ca ng. Nhn din cc biu hi n suy thoi, u tranh phn bc cc quan im sai tri v a ra mt s gii ph p ngn chn hin tng suy thoi trong ni b ng#XH#Gio dc#T tng chnh t r#o c#TTS ghi: Ban Tuyn gio Thnh u Thnh ph H Ch Minh#H Thanh Khi #Trn Thanh m#Lm Th Kin#Trn Trng Tm#Trng Nguyn Tu#Cn b#ng vin#3 72736## 00728000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010016000650020049000810030017001300070016001470080 01800163009003500181010000500216011002100221021019400242020000700436020000900443 013000700452016000300459#372737#VV16.16136#VV16.16137#^a120000^b2000b#Vi?t#912. 597#T123B#Phm Hong Qun#Tp bn hng hi 1841 th vin i hc Yale#Dch v ch gii#Phm Hong Qun#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh #2016#^a211tr. : nh^b24cm#Trnh by v loi t liu ch nam hng hi Trung Hoa v Vit Nam. a danh cc o trn Bin ng. Gii thiu bn dch Vit ng "Bn 1841" v tp bn hng hi 1841 Th vin i hc Yale#Bn #Hng hi#372 737#XH## 00806000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810006000630010016000690020050000850070016001350080018001510090 03500169010000500204011002100209021027500230016000300505020000900508020000800517 013000700525020000800532#372738#VV16.16138#VV16.16139#^a125000^b2000b#Vi?t#796. 0959779#S103G#Nguyn c Hip#Si Gn - Ch Ln: Th thao v bo ch trc 1945# Nguyn c Hip#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a294t r. : nh^b24cm#Trnh by v lch s mt s b mn th thao ca Si Gn - Ch Ln giai on u cng vi tin trnh lch s bo ch qua mt s t bo, v cc s kin m tc gi nh gi l ng ghi nh trong lnh vc kinh t, chnh tr, vn ho, th thao t cui th k XIX cho n nm 1945#XH#Th thao#Bo ch#372738#Lc h s## 00505000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010010000650020021000750070010000960080018001060090 03500124010000500159011002100164020001700185016000300202015003400205020000500239 013000700244#372739#VV16.16140#VV16.16141#^a80000^b700b#Vi?t#895.92224#D431X#B ch Ngn#Dng xoy nghit ng#Bch Ngn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a231tr. : nh^b24cm#Vn hc hin i#VH#Tn tht tc gi: Trn h Bch Ngn#Kch#372739## 00835000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820004000511810007000550010016000620020033000780070016001110080018001270090 03500145010000500180011002100185021030300206020000900509020000900518016000300527 013000700530020000900537020001100546#372740#VV16.16142#VV16.16143#^a105000^b200 0b#Vi?t#001#TH305N#Nguyn c Hip#Thin nhin k diu hay thm ho#Nguyn c H ip#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a251tr. : nh^b24 cm#K li nhng cu chuyn v khm ph khoa hc, s k diu ca thin nhin v n hng thm ho m con ngi v c th gy ra cho mi trng sng ca nhiu lo i sinh vt cng nh ca chnh mnh qua cng c nim tin ca con ngi v thi n nhin, sng c thc hn vi mi trng v a dng sinh hc#Khoa hc#T nh in#TN#372740#Thm ho#Mi trng## 00925000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530020020000590070047000790050012001260050014001380050 01600152005001600168008001800184009003500202010000500237011001500242021027100257 02000090052802000200053702000090055701300070056601600030057302000120057600500110 0588#372741#VV16.16144#VV16.16145#^b3000b#Vi?t#959.704092#D125C#Du chn pha tr c#L Vn Tch, Trn Th Thu, Nguyn c Xun...#L Vn Tch#Trn Th Thu#Ngu yn c Xun#Nguyn Quc Bo#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Min h#2016#^a296tr.^b24cm#Tp hp cc bi vit v cuc i, hnh trnh gian kh v n hng cng hin to ln ca Ch tch H Ch Minh i vi cch mng Vit Nam t ng y Bc ra i tm ng cu nc (1911) cho n ngy Cch mng thng Tm thnh cn g v thnh lp nc Vit Nam Dn ch Cng ho (1945)#Cuc i#Hot ng cch mn g#Bi vit#372741#XH#H Ch Minh#V Ngc Am## 00763000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820014000511810006000650010014000710020053000850030019001380290023001570070 01400180008001800194009003500212010000500247011002100252021012800273020000800401 020001000409020001400419013000700433016000300440004001800443#VV16.16146#VV16.161 47#372742#^a199000^b2000b#Vi?t#332.404409597#L302S#Thng Tien Tat#Lch s tin g iy Vit Nam: Nhng cu chuyn cha k#The untold stories#Vietnam currency notes #Thng Tien Tat#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a247tr . : nh^b24cm#Tng quan v tin giy Vit Nam t sau nm 1945. Gii thiu lch s pht trin cng mt s mu tin giy Vit Nam c c gi tr#Lch s#Tin giy# Sch song ng#372742#XH#Ti bn ln th 1## 00745000000000301000450000100110000000200200001100300120003100500110004300700260 00540080018000800090035000980100005001330110015001380150016001530220004001690820 00800173016000300181013000700184014000800191026001100199026001100210026000700221 181000700228019000500235020000900240020001000249021018400259#Minh Thnh#Thin m n nht tng#2014 - 2016#Minh Thnh#Minh Thnh b.s., tng hp#^aTp. H Ch Minh#^ aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a325tr.^b24cm#Lu hnh ni b#T.2#294.38 2#XH#372743#^b1500b#VV16.16149#VV16.16148#372743#TH305M#Vi?t#o Pht#Kinh Pht# Tng hp mt s bi kinh trong kho tng kinh in Pht gio c gi tr thc tin trong cuc sng ngy nay, gip thp ln ngn uc sng cho chnh mnh trn con ng tu tp gii thot## 00806000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010016000650020045000810070016001260080018001420090 03500160010000500195011002100200021028200221020000800503020000900511020001000520 013000700530016000300537#372744#VV16.16150#VV16.16151#^a170000^b2000b#Vi?t#959. 779#S103G#Nguyn c Hip#Si Gn - Ch Ln: K c th v con ngi#Nguyn c Hip#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a461tr. : nh^ b24cm#Gii thiu cc bi vit v k c th Si Gn - Ch Ln qua cc di sn k in trc, cnh quan con ng v nhng con ngi ni bt c nh hng n i sng vn ho x hi ca Si Gn - Ch Ln gip gi li mt lch s, k c x h i phai nht nhng cn d m cho n ngy nay#Lch s#Vng t#Con ngi#37274 4#XH## 00974000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820010000411810006000510020073000570070046001300050020001760080018001960090 03500214010000500249011002100254015004400275021018400319020000800503016000300511 02000070051400500130052100500080053400500180054200500090056002000110056902000270 0580013000700607020001000614#VV16.16152#VV16.16153#372745#^b500b#Vi?t#895.92208# K600Y#K yu gii thng vn hc ngh thut Hunh Vn Ngh ln V (2011 - 2015)#N guyn Th Ngc Hi, Phan c Nam, Mai Lam...#Nguyn Th Ngc Hi#^aTp. H Ch Mi nh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a434tr. : nh^b24cm#TTS ghi: Hi V n hc Ngh thut Bnh Dng#Gii thiu nhng tc phm t gii thng vn hc ng h thut Hunh Vn Ngh ln th V (2011 - 2015) theo tng th loi nh: vn hc, in nh, m nhc, sn khu, nhip nh v m thut#Vn hc#VH#K yu#Phan c N am#Mai Lam#Nguyn Tin ng#Ph Xun#Ngh thut#Gii thng Hunh Vn Ngh#3727 45#2011-2015## 00828000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820010000511810006000610010015000670020076000820070015001580080018001730090 03500191010000500226011002600231021026300257020001600520016000300536012002800539 013000700567#372746#VV16.16155#VV16.16154#^a220000^b1500b#Vi?t#306.09597#H250G# Trn Ngc Thm#H gi tr Vit Nam t truyn thng n hin i v con ng ti tng lai#Trn Ngc Thm#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2 016#^a589tr. : minh ho^b24cm#Trnh by c s l lun cng kinh nghim nghin c u v gi tr hc v gi tr hc vn ho. Tm hiu v h gi tr Vit Nam truyn thng cng nhng bin ng ca h gi tr Vit Nam truyn thng trong giai on hin i v con ng i n h gi tr Vit Nam mi#Gi tr vn ho#XH#T sch Vn ho hc Si Gn#372746## 00805000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820009000511810006000600010017000660020020000830030018001030070017001210080 01800138009003500156010000500191011002700196021028800223020000800511016000300519 013000700522020001000529#VV16.16156#VV16.16157#372747#^a220000^b1500b#Vi?t#959. 7028#N510X#Nguyn Duy Chnh#Ni xanh nay vn #Tiu lun lch s#Nguyn Duy Ch nh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a597tr. : nh, bn g^b24cm#Nhng nghin cu ca tc gi v ng Trong cng cng cuc ci cch Gia nh xa. Tm hiu v lch s triu Quang Trung v cuc gp g gia phi on T riu Tin vi i Vit triu nh nh Thanh nm Canh Tut... cng nh i tm m t mnh khuyt s qua tc phm Khm nh An Nam k lc#Lch s#XH#372747#Tiu l un## 00949000000000313000450000100120000000200290001200300580004100500150009900700340 01140080018001480090035001660100005002010110021002060150055002270820013002820160 00300295013000700298014001700305026000700322026001100329026001100340181000600351 019000500357019001400362020000800376020001600384020001000400021022500410#Youngha Joo#Lch s Hn Quc trn bn n#Lch s vn ho m thc Hn Quc th k XX qua cc mn n#Phm Gia Tng#Youngha Joo ; Phm Gia Tng dch#^aTp. H Ch Minh#^ aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a533tr. : nh^b23cm#Tn sch ting Anh: Korean history on the dining table#394.12095195#XH#372748#^a225000^b3000b#37274 8#VV16.16158#VV16.16159#L302S#Vi?t#Dch Hn Quc#Lch s#Vn ho m thc#Th k 20#Cung cp nhng kin thc lch s v t nc Hn Quc th k 20 cng nh lch s ra i v s tin ho ca cc mn n, thc ung ni ting ca Hn Quc cng cch ch bin nhng mn n y mt cch c th, sinh ng v hp dn## 00628000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010010000630020016000730030018000890070010001070080 01800117009003500135010000500170011002200175021013900197020000800336013000700344 016000300351020000800354#372749#VV16.16160#VV16.16161#^a200000^b500b#Vi?t#929.4 4#V105D#Hng Thi#Vn danh k th#Tn hay ngha p#Hng Thi#^aTp. H Ch Minh# ^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2015#^a645tr. : bng^b21cm#Gii thiu b su tp tn gi theo t Hn Vit v gii thch ngha ca nhng tn gi . Cc tn gi c sp xp theo vn ch ci a,b,c#Tn gi#372749#XH# ngha## 00827000000000301000450000100170000000200220001700500150003900700380005400800050 00920090053000970100005001500110031001550150045001860820008002310160003002390130 00700242014001700249026001100266026000700277026001100284181000700295019000500302 019000500307020000700312020001000319020001200329021018400341#Graham, Benjamin#Nh u t thng minh#L Quc Phng#Benjamin Graham ; L Quc Phng dch#^aH.#^a Th gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a642tr. : hnh v, bng ^b24cm#Tn sch ting Anh: The intelligent investor#332.678#XH#372750#^a155000^ b2000b#VV16.16163#372750#VV16.16162#NH100#Vi?t#Dch#u t#Ti chnh#Chng kho n#Hng dn vic tip nhn v thc hin u t, cc nguyn tc u t v tm l cng nh thi ca nh u t. Ch ra cho bn nhng cch u t thng minh vo chng khon v ti chnh## 00929000000000301000450000100180000000200220001800500280004000700470006800800050 01150090080001200100005002000110022002050150035002270820008002620160003002700130 00700273014001700280026000700297026001100304026001100315181000600326019000500332 019000500337020001000342020001100352020002000363021024400383#Yate, Martin John#H gc nh tuyn dng#T chc Gio dc Langmaster#Martin Yate ; T chc Gio dc Langmaster dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty u t Gio dc v Pht trin Cng ngh Quc t Langmaster#2016#^a551tr. : bng^b24cm#Tn sch ting Anh: Knock 'em de ad#650.144#KT#372751#^a120000^b1000b#372751#VV16.16164#VV16.16165#H100G#Vi?t#D ch#Phng vn#Tuyn dng#B quyt thnh cng#Cung cp cho bn nhng k hoch thc t, y v linh hot trong cng cuc tm vic cng nh cch th hin c s ni tri ca mnh trong sut qu trnh trc, trong v sau cuc phng vn th nh cng v gy n tng vi cc nh tuyn dng## 00621000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820011000511810006000620010028000680020008000960030020001040290009001240070 04700133005001200180008000500192009003800197010000500235011001500240020001700255 020001200272013000700284016000300291019001100294020001400305#VV16.16166#VV16.161 67#372752#^a135000^b2000b#Vi?t#894.812371#M501T#Thakazhi Sivasankara Pillai#Ma tm#Song ng Anh - Vit#Chemmeen#Thakazhi Sivasankara Pillai ; Hong Cng dch #Hong Cng#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Hng Giang#2016#^a441tr.^b24cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#372752#VH#Dch n #Sch song ng## 00942000000000313000450000100200000000200200002000300520004000500140009200500090 01060070060001150080005001750090053001800100005002330110026002380150048002640820 00700312016000300319013000700322014001600329026001100345026001100356026000700367 181000600374019000500380019001000385020002000395020001600415021019700431#Fillioz at, Isabelle#M nheo d x thi!#B quyt nui dy tr 1 - 5 tui ca cc b m Php#Dubois, Anouk#Hi Khu#Isabelle Filliozat ; Minh ho: Anouk Dubois ; Hi Kh u dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a174tr. : tranh v^b21cm#Dch t nguyn bn ting Php: J'ai tout essay#155.42#KT#37275 3#^a66000^b2000b#VV16.16168#VV16.16169#372753#M200N#Vi?t#Dch Php#Tm l hc l a tui#Tr em mu gio#Cung cp cc thng tin c th v cc giai on pht tri n tm sinh l ca tr trong nhng nm u i v a ra cc gi gip cc b m gii quyt nhng tnh hung c bit km theo hnh minh ho## 00842000000000337000450000100120000000200230001200500200003500700380005500800050 00930090037000980100005001350110029001400120051001690150041002200820004002610160 00300265013000700268014001600275026000700291026001100298026001100309181000600320 01900050032601900050033102000150033602000240035102000080037502000120038302000210 0395021008800416#Taplin, Sam#Xc p v kim t thp#Phan Trn Hng Hnh#Sam Tapl in ; Phan Trn Hng Hnh dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a4 7tr. : hnh v, nh^b24cm#Bch khoa tri thc v khm ph th gii cho tr em#Tn sch ting Anh: Mummies and pyramids#932#XH#372754#^a39000^b2000b#372754#VV16. 16170#VV16.16171#X101U#Vi?t#Dch#Lch s c i#Bch khoa th thiu nhi#Xc p# Kim t thp#Khoa hc thng thc#Tm hiu lch s Ai Cp c i vi nhng b mt xung quanh kim t thp v nhng xc p## 00794000000000313000450000100140000000200110001400500200002500700400004500800050 00850090037000900100005001270110030001320120051001620150030002130820006002430160 00300249013000700252014001600259026000700275026001100282026001100293181000700304 019000500311019000500316020001100321020002100332020001500353021011200368#Firth, Rachel#Khng long#Phan Trn Hng Hnh#Rachel Firth ; Phan Trn Hng Hnh dch#^a H.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a63tr. : nh mu, bng^b24cm#Bch khoa tri thc v khm ph th gii cho tr em#Tn sch ting Anh: Dinosaurs#567. 9#TN#372755#^a39000^b2000b#372755#VV16.16172#VV16.16173#KH513L#Vi?t#Dch#Khng long#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Tm hiu cc loi khng long nh khng long n c, khng long n tht cng nh cch t v, sn mi... ca chng## 00837000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010014000650020066000790070045001450050014001900050 01500204008000500219009001100224010000500235011002200240021023800262020000600500 020001600506020001500522013000700537016000300544#372756#VV16.16174#VV16.16175#^a 80000^b300b#Vi?t#327.59051#H103M#Nguyn Thu M#25 nm quan h ASEAN - Trung Qu c: Qu trnh, thnh tu v vn #Nguyn Thu M, m Huy Hong, Trn Xun Hip# m Huy Hong#Trn Xun Hip#^aH.#^aTh gii#2016#^a177tr. : bng^b24cm#Trnh by qu trnh thit lp quan h i thoi ASEAN - Trung Quc; qu trnh pht trin ca quan h ASEAN - Trung Quc t sau khi thit lp quan h ti nay; quan h ASE AN - Trung Quc: Thnh tu, tc ng v vn sau 25 nm pht trin#ASEAN#Quan h quc t#Sch tham kho#372756#XH## 01057000000000397000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600020019000660030033000850070110001180050016002280050 01400244005000800258005001400266005001700280005001400297005001700311005001700328 00500080034500500120035300800050036500900110037001000050038101100250038602101860 0411020001900597020001700616020000700633020000900640013000700649016000300656#VV1 6.16177#VV16.16176#372757#^a160000^b500b#Vi?t#895.92209#V115H#Vn hc v gii n #Mt s vn l lun v lch s#Nguyn Tn Hng, Ellen Messer, Davidow... ; B .s.: Phng Gia Th, Trn Thin Khanh ; Dch: ng Th Thi H...#Nguyn Tn Hng #Messer, Ellen#Davidow#Selden, Raman#Lanser, Susan S.#Phng Gia Th#Trn Thin K hanh#ng Th Thi H#H Liu#Cao Kim Lan#^aH.#^aTh gii#2016#^a406tr. : hnh v ^b24cm#Gii thiu mt s vn l thuyt ph bnh n quyn, gii v t tng n quyn. Tm hiu ni dung c bn cc tiu lun ph bnh v vn hc v gii n n hn t thc tin vn hc Vit Nam#Nghin cu vn hc#Ph bnh vn hc#Ph n#N quyn#372757#VH## 00743000000000289000450000100110000000200230001100300510003400500090008500700320 00940080005001260090053001310100005001840110025001890820007002140160003002210130 00700224014001700231026000700248026001100255181000700266019000500273020000900278 020001600287020000700303020000800310021013500318#Linh Trang#Nht k hc lm bnh 3# ung v cc mn trng ming khng dng l nng#Tng Lm#Linh Trang ; Minh ho: Tng Lm#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a 294tr. : nh mu^b24cm#641.86#KT#372758#^a159000^b5000b#372758#VV16.16178#NH124 K#Vi?t#Ch bin#Mn trng ming#Nu n# ung#Hng dn chun b nguyn liu v cch ch bin cc mn trng ming v ung nh: tiramisu, fraisier in a cup, choco berry mousse...## 00733000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820007000511810006000580010017000640020009000810030054000900070017001440080 00500161009003200166010000500198011002900203012003600232021014400268020000800412 020000700420020000600427013000700433016000300440#VV16.16179#VV16.16180#372759#^a 109000^b5000b#Vi?t#915.04#451H#Nguyn Hong Bo#c hnh#Nhng khm ph gi tr v k l trn Con ng t la#Nguyn Hong Bo#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a363tr. : nh, bn ^b21cm#T sch Tri nghim vn ho du lch#Ghi li nhng tri nghim chn thc, sng ng ca tc gi trn hnh trnh n c chinh phc, khm ph Con ng t la ly lng trong qu kh#Du hnh#a l#Du k #372759#XH## 00830000000000301000450000100150000000200350001500300350005000500130008500700340 00980080005001320090032001370100005001690110026001740150035002000820009002350160 00300244013000700247014001700254026000700271026001100278026001100289181000600300 019000500306019000500311020001100316020001400327021018700341#Byrne, John A.#H lm g thay i th gii?#Cu chuyn ca 25 doanh ch v i#L Thin Tr#J ohn A. Byrne ; L Thin Tr dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a503 tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: World changers#338.0922#XH#372760#^a139 000^b5000b#372760#VV16.16181#VV16.16182#H400#Vi?t#Dch#Doanh nhn#Bi phng v n#Gm cc bi phng vn 25 v doanh nhn v i nht th gii ng thi nh: Jo hn Mackey, Arthur Blank, Bernie Marcus, Reed Hastings... cng nhng ng gp ca h cho nn kinh t th gii## 01051000000000313000450000100180000000200270001800300620004500500220010700700460 01290080005001750090032001800100005002120110022002170150050002390820008002890160 00300297013000700300014001600307026000700323026001100330026001100341181000600352 019000500358019000800363020001600371020002100387020002000408021030900428#Marcian o, Paul L.#Tm bit c rt v cy gy#Ngh thut xy dng vn ho doanh nghip t heo m hnh Respect#Nguyn Minh Thin Kim#Paul L. Marciano ; Nguyn Minh Thin K im dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a335tr. : bng^b21cm#Tn sch ting Anh: Carrots and sticks don't work#658.314#KT#372761#^a99000^b5000b#3727 61#VV16.16183#VV16.16184#T104B#Vi?t#Dch M#Qun l nhn s#Vn ho doanh nghip #B quyt thnh cng#Trnh by nhng iu c bn to nn mt lc lng lao ng gn kt t ni lm vic, cc chng trnh khen thng v cng nhn khng tc dng, gn kt nhn vin, m hnh Respect... nhm cung cp cho lnh o v cc t chc nhng k hoch hnh ng, nhng gii php vi chi ph rt thp gn kt nhn vin## 00930000000000301000450000100200000000200210002000300540004100500080009500700350 01030080005001380090032001430100005001750110026001800150038002060820006002440160 00300250013000700253014001600260026001100276026001100287026000700298181000600305 019000500311019001400316020002000330020001000350021026800360#Matsushita Konosuke #Con ng thng tin#Nhng k nng cn thit thnh cng trong s nghip#Ct Ho#Matsushita Konosuke ; Ct Ho dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha#2016 #^a142tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Nht: Shain kokoroecho#650.1#XH#372762 #^a69000^b5000b#VV16.16185#VV16.16186#372762#C430#Vi?t#Dch Nht Bn#B quyt thnh cng#Cng vic#Cun sch l tng hp nhng iu tm c, nhng b quyt, k inh nghim quan trng trong cng vic v s t rn luyn m Matsushita Konosuke c kt trong qu trnh lm vic dnh cho nhn vin mi i lm, cho nhn vin ch cht ca cng ty v cho cp qun l cng ty## 00573000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540010013000610020078000740070026001520050007001780080 00500185009003700190010000500227011002600232020001800258020001200276013000700288 016000300295019000900298#372763#VV16.16187#VV16.16188#^a39000^b2000b#Vi?t#823#N H556T#Kitti, Marko#Nhng tr l ca Jesper Xi Quy - Con mo sc s v tr a kiu Ty Ban Nha#Marko Kitti ; L Chi dch#L Chi#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a127tr. : tranh v^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#372763# VH#Dch Anh## 00578000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540010013000610020083000740070026001570050007001830080 00500190009003700195010000500232011002600237020001800263020001200281016000300293 019000900296013000700305#372764#VV16.16189#VV16.16190#^a39000^b2000b#Vi?t#823#N H556T#Kitti, Marko#Nhng tr l ca Jesper Xi Quy - Ht tiu Th Nh K v cu c cm tri kinh hong#Marko Kitti ; L Chi dch#L Chi#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a147tr. : tranh v^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#VH #Dch Anh#372764## 00567000000000265000450000100130000000200720001300500070008500700260009200800050 01180090037001230100005001600110026001650820004001910160003001950130007001980140 01600205026001100221026000700232026001100239181000700250019000500257019000900262 020001800271020001200289#Kitti, Marko#Nhng tr l ca Jesper Xi Quy - Chim mu tm v cuc chin nht k#L Chi#Marko Kitti ; L Chi dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a135tr. : tranh v^b21cm#823#VH#372765#^a39000^b 2000b#VV16.16192#372765#VV16.16191#NH556T#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn## 01025000000000325000450000100130000000200260001300500100003900700290004900400180 00780080005000960090032001010100005001330110025001380150045001630820008002080160 00300216013000700219014001600226026000700242026001100249026001100260181000700271 01900050027801900080028302000090029102000090030002000080030902000200031702103620 0337#Tracy, Brian#Thut u quyn & gim st#Bnh Minh#Brian Tracy ; Bnh Minh d ch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a131tr. : hnh v ^b21cm#Tn sch ting Anh: Delegation & supervision#658.402#KT#372766#^a54000^ b3000b#372766#VV16.16193#VV16.16194#TH504U#Vi?t#Dch M#Gim st#U quyn#Qun l #B quyt thnh cng#Cung cp 21 b quyt gip nng cao hiu sut v nng sut lm vic ca i ng nhn vin di quyn thng qua vic xc nh cng vic, gia o nhim v, thit lp o lng v cc tiu chun thc hin mc tiu; la chn cc k nng ph hp vi yu cu cng vic; s dng qun l bng mc tiu gia o nhim v di hn cho cc thnh vin ng tin cy trong i...## 00804000000000289000450000100130000000200220001300500100003500700290004500800050 00740090032000790100005001110110015001160150046001310820008001770160003001850130 00700188014001600195026000700211026001100218026001100229181000700240019000500247 019000800252020000900260020002000269021022500289#Tracy, Brian#Thut t chc hi hp#Mc Quang#Brian Tracy ; Mc Quang dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha# 2016#^a127tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Meetings that get results#658.456#XH#372 767#^a59000^b5000b#372767#VV16.16195#VV16.16196#TH504T#Vi?t#Dch M#Cuc hp#B quyt thnh cng#Nhng tng n gin, xc thc gip cc cuc hp tr nn ng n gn, hiu qu hn: T chc cc kiu hi hp khc nhau, xc nh r mc tiu v kt qu mong i t cuc hp, lp ni dung chng trnh theo danh sch u tin. ..## 00902000000000313000450000100100000000200360001000500130004600500110005900700400 00700080005001100090037001150100005001520110031001570120024001880150031002120820 00900243016000300252013000700255014001600262026000700278026001100285026001100296 181000600307019000500313019000500318020001600323020001200339021023700351#Ng, Jas on#Dn con i ng ng trn Internet#Leong, Elvin#Kim Phng#Jason Ng, Elvin L eong ; Kim Phng dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a132tr. : hnh v, bng^b21cm#K nng dnh cho cha m#Tn sch ting Anh: Net alert!#616. 8584#XH#372768#^a35000^b2000b#372768#VV16.16197#VV16.16198#D121C#Vi?t#Dch#Nghi n Internet#Phng chng#Cung cp nhng thng tin d hiu v chng nghin interne t c th khi pht do s dng cng ngh thng tin sai cch, vic bn ng vai tr quan trng trong qu trnh ngn cn s pht trin ca nhng iu kin gy nghi n internet mn tnh## 00697000000000325000450000100120000000200360001200500070004800500200005500500120 00750070058000870080005001450090011001500100005001610110026001660150044001920220 00400236022001500240082000700255016000300262013000700265014001600272026000700288 02600110029502600110030618100060031701900050032301900140032802000180034202000110 0360#Kadono Eiko#Dch v giao hng ca ph thu Kiki#V Anh#Kawako Giang Nguyn# Kadono Eiko#Kadono Eiko ; V Anh dch ; Minh ho: Kawako Giang Nguyn#^aH.#^aTh gii#2016#^a319tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: Kiki's delivery service #T.2#Php thut mi#895.63#VH#372769#^a86000^b2000b#372769#VV16.16199#VV16.1620 0#D302V#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn di## 00842000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010016000650020037000810070058001180050017001760050 01500193008000500208009002300213010000500236011003100241021023200272020001100504 020001400515013000700529016000300536020001300539#372770#VV16.16201#VV16.16202#^a 195000^b300b#Vi?t#621.8076#H561D#Trn Ngc Nhun#Hng dn gii bi tp nguyn l my#Trn Ngc Nhun (ch.b.), ng Xun Phng, Nguyn Vn Hn#ng Xun Phn g#Nguyn Vn Hn#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a378tr. : hnh v, bng^b24cm #Hng dn gii bi tp v cu trc v xp loi c cu, phn tch ng hc c c u phng loi 2, phn tch lc hc c cu phng loi 2, lc ma st, c cu cam ph ng, tng hp ng hc c cu ton khp loi thp... trong nguyn l my#My c kh#Nguyn l my#372770#KT#Gii bi tp## 00879000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480010019000540020123000730070019001960080005002150090023002200100 00500243011001500248021025600263020002100519020001700540020000900557013000700566 016000300573020001600576020000900592#372771#VV16.16203#^a140000^b100b#Vi?t#335. 4346#T550T#Nguyn Trng Cnh#T tng H Ch Minh v nhng c trng ch ngha x hi v s vn dng ca ng Cng sn Vit Nam trong s nghip i mi#Nguyn Trng Cnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a147tr.^b24cm#Trnh by c s hnh thnh t tng H Ch Minh v nhng c trng ch ngha x hi Vit Nam v nh ng ni dung c bn. ng Cng sn vit Nam pht trin l lun v nhng c trn g ch ngha x hi trong thi k i mi di nh sng t tng H Ch Minh#T t ng H Ch Minh#Ch ngha x hi#Vn dng#372771#XH#Thi k i mi#Vit Nam## 00985000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010014000640020075000780070014001530080005001670090 02300172010000500195011003100200015004400231021032500275020001500600013000700615 016000300622020000900625020001100634020000900645020000900654020000800663#VV16.16 204#VV16.16205#372772#^a165000^b300b#Vi?t#665.533#X506T#V Th Thu H#Xc tc d th trong sn xut bn vng nhin liu v ho cht t sinh khi#V Th Thu H# ^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a310tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Vin H o hc Cng nghip Vit Nam#Cung cp cc kin thc v qu trnh xc tc d th ng dng trong lc du sinh hc: Ngun sinh khi v nhng kh nng s dng sinh k hi; khi nim lc du sinh hc; vai tr ca xc tc d th trong lc du sinh h c v sn xut nng lng mi; qu trnh xc tc d th nng cp du m ng, th c vt sn xut nhin liu...#Xc tc d th#372772#KT#Sn xut#Nhin liu#Ho cht#ng dng#Lc du## 00980000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810007000540010013000610020035000740030049001090290036001580070 04000194005001400234005001100248008000500259009003300264010000500297011003000302 01200310033201500540036302000090041702000100042602000110043601300070044701600030 0454021018500457#VV16.16206#VV16.16207#372773#^a160000^b300b#Vi?t#580#PH121L#Tr n nh L#Phn loi v h thng hc thc vt#Gio trnh sau i hc chuyn ngn h thc vt hc#Taxonomy and systematics of plantae#Trn nh L, Trn Th Bch, Bi Thu H#Trn Th Bch#Bi Thu H#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2016#^ a312tr. : hnh v, nh^b24cm#B sch i hc v sau i hc#TTS ghi: Vin Hn l m Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Thc vt#Phn loi#Gio trnh#372773#TN#Trnh by khi nim phn loi v h thng hc thc vt; khi nim lin quan n phn l oi v h thng hc thc vt; nguyn tc phn loi; cc kiu s ca cy pht sinh chng loi...## 00744000000000229000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820008000411810008000490020026000570080005000830090033000880100005001210110 02600126015005400152021028800206020001000494013000700504016000300511#372774#VV16 .16208#VV16.16209#^b500b#Vi?t#609.597#GI-462T#Gii thiu cng ngh 2016#^aH.#^aK hoa hc T nhin v Cng ngh#2016#^a299tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: Vin Hn lm Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Gii thiu mt phn cng ngh ca Vin Hn l m Khoa hc v Cng ngh Vit Nam nh: Nhng ch phm thuc tr su sinh hc, ph n bn hu c; cng ngh gii quyt cc vn v mi trng, ng ph bin i kh hu, an ninh - quc phng; cc sn phm y dc c kim nh v cng nhn. ..#Cng ngh#372774#KT## 00622000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430010008000490020016000570030029000730070008001020080005001100090 01100115010000500126011002600131021019700157020001600354013000700370016000300377 #372775#VV16.16210#^a125000^b500b#Vi?t#539#V124L#Cao Chi#Vt l ngy nay#Tp v tr, sng hp dn...#Cao Chi#^aH.#^aTri thc#2016#^a435tr. : minh ho^b24cm#G m nhng t liu mi nht v vt l hin i cp nht n nm 2015: V tr, ht n hn, ht c bn, mi trng ng c, mt tnh lng t, ton v vt l, sng h p dn, cc l thuyt thng nht...#Vt l hin i#372775#TN## 01168000000000373000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820009000411810006000500020158000560030017002140070063002310060011002940050 01000305005001100315005001500326005001500341005001500356005001000371008000500381 00900180038601000050040401100370040901500630044601300070050902000080051602000110 0524016000300535021023200538020000700770020001700777#VV16.16211#VV16.16212#37277 6#^b300b#Vi?t#700.9597#G115B#Gn b vi t nc, qu hng min ni v dn tc. Pht trin vn hc, ngh thut cc dn tc thiu s Vit Nam c o v bn sc , thng nht trong a dng#K yu i hi V#M Th Anh, Vng Anh, Bn Th Ba... ; B.s.: Nng Quc Bnh...#M Th Anh#Vng Anh#Bn Th Ba#Nguyn Trn B#Bi Th anh Bnh#Nng Quc Bnh#Trn Thi#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a427tr., 16tr. n h mu : bng^b24cm#TTS ghi: Hi Vn hc ngh thut cc dn tc thiu s Vit Na m#372776#Vn hc#Ngh thut#XH#Bao gm cc vn bn ca Ban ch o i hi Trung ng v cc vn bn ca ng, Nh nc ch o i hi; cc vn bn v t chc i hi v cc bo co (d tho) trnh i hi V, Hi Vn hc ngh thut cc dn tc thiu s Vit Nam#K yu#Dn tc thiu s## 00894000000000301000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200040 00381810007000420020036000490070057000850050016001420050014001580050014001720050 01600186005001600202004003400218008000500252009001800257010000500275011002500280 021025300305020001300558020001100571013000700582016000300589#372777#VV16.16213#^ a39000^b500b#Vi?t#370#NH556V#Nhng vn chung ca gio dc hc#Phan Thanh Lon g (ch.b.), L Trng nh, L Th Thu H...#Phan Thanh Long#L Trng nh#L Th Thu H#m Th Vn Anh#Trn Th Cm T#In ln th 3 c chnh l, b sung#^aH.#^a i hc S phm#2016#^a184tr. : hnh v^b21cm#Gii thiu nhng vn c bn man g tnh cht phng php lun ca gio dc hc: Gio dc l mt hin tng x hi , l mt khoa hc, l s pht trin c nhn v x hi. Trnh by mc ch, tnh cht v nguyn l ca gio dc, h thng gio dc quc dn#Gio dc hc#Gio tr nh#372777#GT## 00817000000000313000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810006000470020038000530070057000910050016001480050016001640050012001800050 01000192005001500202004002600217008000500243009001800248010000500266011002200271 021017100293020001300464020000800477020000800485013000700493016000300500#372778# VV16.16214#^a55000^b500b#Vi?t#512.7076#B103T#Bi tp c s l thuyt s v a t hc#Dng Quc Vit (ch.b.), Nguyn t ng, L Vn nh...#Dng Quc Vit#Ngu yn t ng#L Vn nh#L Th H#ng nh Hanh#In ln th 3, c chnh l#^aH. #^ai hc S phm#2016#^a203tr. : bng^b24cm#Nhng kin thc nn tng v l thu yt chia ht trong vnh cc s nguyn, cc hm s hc, l thuyt ng d, phng trnh ng d, s xy dng s, lin phn s, a thc#L thuyt s#a thc#B i tp#372778#GT## 00795000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440020025000500070061000750220004001360050015001400050015001550050 02100170004002600191008000500217009001800222010000500240011002600245021019700271 020001600468020001100484016000300495013000700498#372779#VV16.16215#^a69000^b500 b#Vi?t#909.8#L302S#Lch s th gii cn i#Phan Ngc Lin (ch.b.), o Tun Th nh, Nguyn Th Huyn Sm#T.2#Phan Ngc Lin#o Tun Thnh#Nguyn Th Huyn Sm# In ln th 3, c chnh l#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a248tr. : minh ho^b24cm# Tng quan lch s th gii cc nc , Phi v M Latinh thi cn i (t th k XVIII n u th k XX). Quan h quc t cui th k XIX - u th k XX, chin tranh th gii th nht (1941-1918)#Lch s cn i#Gio trnh#GT#372779## 00994000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820008000491810006000570020070000630070073001330050016002060050015002220050 02300237005001600260005001700276008000500293009001800298010000500316011002600321 02000080034702000090035502000200036402000130038401300070039701600030040402102410 0407020000800648#VV16.16217#VV16.16216#372780#^a50000^b300b#Vi?t#540.285#D112H# Dy ho hc hc vi s h tr ca cng ngh thng tin v truyn thng#B.s.: Trn Trung Ninh (ch.b.), Phm nh Tuyt, Nguyn Th Phng Thu...#Trn Trung Ninh#P hm nh Tuyt#Nguyn Th Phng Thu#Phm Xun Cng#V Th Thanh Tm#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a139tr. : minh ho^b24cm#Ho hc#ng dng#Cng ngh thng tin #Truyn thng#372780#TN#Trnh by mt s phng php dy hc ho hc tch cc c s dng cng ngh thng tin v truyn thng; cc phn mm h tr khc trong dy v hc mn ha hc; s dng bn t duy trong dy hc ho hc cng cch khai thc v s dng Internet#Dy hc## 00994000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570020025000630030048000880070059001360220019001950220 00400214005001700218005002000235005001700255005001300272005001500285008000500300 00900180030501000050032301100310032802102160035902000170057502000070059202000100 0599020001300609013000700622016000300629#372781#VV16.16218#VV16.16219#^a45000^b 500b#Vi?t#530.076#B103T#Bi tp vt l i cng#Dng cho sinh vin Trng i h c M - a cht#D Th Xun Tho, Nguyn Th Diu Thu, Nguyn Mnh Hng...#C h c - Nhit hc#T.1#D Th Xun Tho#Nguyn Th Diu Thu#Nguyn Mnh Hng#Tng B Tun#Phm Th Trang#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a131tr. : hnh v, bng^b24cm# Tm lc nhng kin thc c bn ca vt l i cng cng vi nhiu cu hi v b i tp v ng lc hc h cht im, vt rn; kh l tng; nguyn l th nht n hit ng lc hc; nguyn l th hai nhit ng lc hc#Vt l i cng#C hc# Nhit hc#Sch bi tp#372781#TN## 01052000000000373000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570020025000630030048000880070062001360220004001980220 06500202005001700267005001600284005001300300005001300313008000500326009001800331 01000050034901100310035402102040038502000170058902000120060602000100061802000080 0628016000300636013000700639020001600646020001600662#372782#VV16.16220#VV16.1622 1#^a55000^b500b#Vi?t#530.076#B103T#Bi tp vt l i cng#Dng cho sinh vin Trng i hc M - a cht#D Th Xun Tho, Th Hng Hi, L c Tuyn, H Qunh Anh#T.2#in t hc - Quang hc sng - Vt l lng t - Vt l ht nhn# D Th Xun Tho# Th Hng Hi#L c Tuyn#H Qunh Anh#^aH.#^ai hc S ph m#2016#^a160tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by cc kin thc c bn cng cc d ng bi tp trc nghim v t lun, cch gii v p s v trng tnh in, t t rng, hin tng cm ng in t, trng in t - sng in t, vt l ht nh n#Vt l i cng#in t hc#Quang hc#Bi tp#TN#372782#Vt l lng t#Vt l ht nhn## 00757000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020070000520030038001220070066001600050018002260050016002440050 01900260005002000279005002400299008000500323009001800328010000500346011002200351 020001200373020001400385020002000399020001400419013000700433016000300440#372783# VV16.16222#^a40000^b2000b#Vi?t#807.6#NH556B#Nhng bi lm vn ngh lun x hi theo hng m v tch hp lin mn#Dnh cho hc sinh trung hc ph thng#Phm Th Thu Hin (ch.b.), Phm Thu Dng, Th Hng Giang...#Phm Th Thu Hin#Ph m Thu Dng# Th Hng Giang#Nguyn Th Kim Hnh#Nguyn Th Phng Thanh#^aH. #^ai hc S phm#2016#^a204tr. : bng^b24cm#Tp lm vn#Vn ngh lun#Trung h c ph thng#Sch c thm#372783#GK## 00761000000000301000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200080 00381810007000460010017000530020060000700070017001300220004001470220050001510040 01300201008000500214009001800219010000500237011002100242021013400263020000700397 020001100404020001700415013000700432016000300439005001700442#372784#VV16.16223#^ a50000^b500b#Vi?t#530.078#TH300N#Nguyn Ngc Hng#Th nghim vt l vi dng c t lm t chai nha v v lon#Nguyn Ngc Hng#T.1#C hc cht im v vt rn - Dao ng v sng c#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a44tr. : hnh^b2 4cm#Hng dn th nghim vt l c hc cht im v vt rn, dao ng v sng c bng cc dng c th nghim t ch nh chai nha, v lon#Vt l#Th nghim#Tr ng ph thng#372784#TN#Nguyn Ngc Hng## 00724000000000301000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200080 00381810007000460010017000530020060000700070017001300220004001470220029001510040 01300180008000500193009001800198010000500216011002500221021011400246020000700360 020001100367020001700378016000300395013000700398005001700405#372785#VV16.16224#^ a50000^b500b#Vi?t#530.078#TH300N#Nguyn Ngc Hng#Th nghim vt l vi dng c t lm t chai nha v v lon#Nguyn Ngc Hng#T.2#C hc cht lng v cht kh #In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a48tr. : minh ho^b24cm#Hng dn th nghim vt l c hc cht lng v cht kh bng cc dng c th nghim t ch n h chai nha, v lon#Vt l#Th nghim#Trng ph thng#TN#372785#Nguyn Ngc H ng## 00512000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020034000420070021000760220004000970050011001010050009001120080005001210090 01800126010000500144011002600149020001100175020000600186020000900192020000900201 020001400210013000700224016000300231#372786#^a12500^b3000b#Vi?t#372.634#E202L#E m luyn vit ng chnh t lp 1#Phng Anh, Hng Mai#T.2#Phng Anh#Hng Mai#^a H.#^ai hc S phm#2016#^a48tr. : nh, bng^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Tp vit#Ch nh t#Sch c thm#372786#GK## 00558000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020034000420070021000760220004000970050011001010050009001120040035001210080 00500156009001800161010000500179011002500184020001100209020000600220020000900226 020000900235020001400244013000700258016000300265#372787#^a12500^b3000b#Vi?t#372 .634#E202L#Em luyn vit ng chnh t lp 2#Phng Anh, Hng Mai#T.1#Phng Anh #Hng Mai#In ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a52tr. : minh ha^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Tp vit#Chnh t#Sch c thm#372787#GK## 00558000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020034000420070021000760220004000970050011001010050009001120040035001210080 00500156009001800161010000500179011002500184020001100209020000600220020000900226 020000900235020001400244016000300258013000700261#372788#^a12500^b3000b#Vi?t#372 .634#E202L#Em luyn vit ng chnh t lp 2#Phng Anh, Hng Mai#T.2#Phng Anh #Hng Mai#In ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a48tr. : minh ha^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Tp vit#Chnh t#Sch c thm#GK#372788## 00558000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020034000420070021000760220004000970050011001010050009001120040035001210080 00500156009001800161010000500179011002500184020001100209020000600220020000900226 020000900235020001400244013000700258016000300265#372789#^a15000^b3000b#Vi?t#372 .634#E202L#Em luyn vit ng chnh t lp 3#Phng Anh, Hng Mai#T.1#Phng Anh #Hng Mai#In ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a64tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Tp vit#Chnh t#Sch c thm#372789#GK## 00558000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020034000420070021000760220004000970050011001010050009001120040035001210080 00500156009001800161010000500179011002500184020001100209020000600220020000900226 020000900235020001400244016000300258013000700261#372790#^a15000^b3000b#Vi?t#372 .634#E202L#Em luyn vit ng chnh t lp 3#Phng Anh, Hng Mai#T.2#Phng Anh #Hng Mai#In ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a59tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Tp vit#Chnh t#Sch c thm#GK#372790## 00553000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020034000420070021000760220004000970050011001010050009001120040035001210080 00500156009001800161010000500179011002000184020001100204020000600215020000900221 020000900230020001400239013000700253016000300260#372791#^a15000^b3000b#Vi?t#372 .634#E202L#Em luyn vit ng chnh t lp 4#Phng Anh, Hng Mai#T.1#Phng Anh #Hng Mai#In ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a60tr. : nh^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Tp vit#Chnh t#Sch c thm#372791#GK## 00554000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020034000420070021000760220004000970050011001010050009001120040035001210080 00500156009001800161010000500179011002100184020001100205020000600216020000900222 020000900231020001400240016000300254013000700257#372792#^a15000^b3000b#Vi?t#372 .634#E202L#Em luyn vit ng chnh t lp 4#Phng Anh, Hng Mai#T.2#Phng Anh #Hng Mai#In ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a60tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Tp vit#Chnh t#Sch c thm#GK#372792## 00564000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020034000420070021000760220004000970050011001010050009001120040035001210080 00500156009001800161010000500179011003100184020001100215020000600226020000900232 020000900241020001400250013000700264016000300271#372793#^a15000^b3000b#Vi?t#372 .634#E202L#Em luyn vit ng chnh t lp 5#Phng Anh, Hng Mai#T.1#Phng Anh #Hng Mai#In ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a60tr. : tranh v, bng^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Tp vit#Chnh t#Sch c thm#372793# GK## 00564000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020034000420070021000760220004000970050011001010050009001120040035001210080 00500156009001800161010000500179011003100184020001100215020000600226020000900232 020000900241020001400250016000300264013000700267#372794#^a15000^b3000b#Vi?t#372 .634#E202L#Em luyn vit ng chnh t lp 5#Phng Anh, Hng Mai#T.2#Phng Anh #Hng Mai#In ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a68tr. : tranh v, bng^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Tp vit#Chnh t#Sch c thm#GK#3727 94## 00637000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020065000420070056001070220004001630050019001670050012001860050015001980080 00500213009001800218010000500236011002700241020001100268020000600279020000900285 020000900294020000800303020001400311013000700325016000300332#372795#^a16000^b50 00b#Vi?t#372.632#B103T#Bi tp thc hnh chnh t ting Vit lp 1 - Cng ngh g io dc#on Th Thu Hnh (ch.b.), V Thanh H, Bi Thanh Thu#T.1#on Th Thu Hnh#V Thanh H#Bi Thanh Thu#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a48tr. : bng, h nh^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Chnh t#Tp vit#Bi tp#Sch c thm#372795#GK## 00631000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020065000420070056001070220004001630050019001670050012001860050015001980080 00500213009001800218010000500236011002100241020001100262020000600273020000900279 020000900288020000800297020001400305016000300319013000700322#372796#^a20000^b50 00b#Vi?t#372.632#B103T#Bi tp thc hnh chnh t ting Vit lp 1 - Cng ngh g io dc#on Th Thu Hnh (ch.b.), V Thanh H, Bi Thanh Thu#T.2#on Th Thu Hnh#V Thanh H#Bi Thanh Thu#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a60tr. : bng^b24 cm#Ting Vit#Lp 1#Chnh t#Tp vit#Bi tp#Sch c thm#GK#372796## 00546000000000277000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100080 00370020027000450070033000720220004001050050015001090050017001240040035001410080 00500176009001800181010000500199011001400204020001100218020000600229020000900235 020001400244013000700258016000300265#372797#^a10500^b10000b#Vi?t#372.634#GI-521 E#Gip em vit ch p lp 1#Hong Ho Bnh, Nguyn Thu Hng#T.1#Hong Ho Bnh #Nguyn Thu Hng#In ln th 8, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2016 #^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Tp vit#Sch c thm#372797#GK## 00546000000000277000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100080 00370020027000450070033000720220004001050050015001090050017001240040035001410080 00500176009001800181010000500199011001400204020001100218020000600229020000900235 020001400244016000300258013000700261#372798#^a10500^b10000b#Vi?t#372.634#GI-521 E#Gip em vit ch p lp 1#Hong Ho Bnh, Nguyn Thu Hng#T.2#Hong Ho Bnh #Nguyn Thu Hng#In ln th 8, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2016 #^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Tp vit#Sch c thm#GK#372798## 00536000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020047000510070029000980050016001270050012001430040026001550080 00500181009001800186010000500204011002600209020000500235020000600240020001400246 013000700260016000300267#372799#VV16.16225#^a30000^b3000b#Vi?t#372.7#T406N#Ton nng cao v bi dng hc sinh gii lp 1#Nguyn Bo Minh, L Yn Ngc#Nguyn B o Minh#L Yn Ngc#In ln th 5, c chnh l#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a135t r. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 1#Sch c thm#372799#GK## 00545000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020047000510070029000980050016001270050012001430040035001550080 00500190009001800195010000500213011002600218020000500244020000600249020001400255 013000700269016000300276#372800#VV16.16226#^a28000^b3000b#Vi?t#372.7#T406N#Ton nng cao v bi dng hc sinh gii lp 2#Nguyn Bo Minh, L Yn Ngc#Nguyn B o Minh#L Yn Ngc#In ln th 5, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#20 16#^a123tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 2#Sch c thm#372800#GK## 00542000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020047000510070029000980050016001270050012001430040027001550080 00500182009001800187010000500205011003100210020000500241020000600246020001400252 013000700266016000300273#372801#VV16.16227#^a33000^b2000b#Vi?t#372.7#T406N#Ton nng cao v bi dng hc sinh gii lp 4#Nguyn Bo Minh, L Yn Ngc#Nguyn B o Minh#L Yn Ngc#In ln th 5, c chnh sa#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a135 tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 4#Sch c thm#372801#GK## 00675000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020028000510030085000790070054001640220004002180050019002220050 01500241005001100256008000500267009001800272010000500290011003000295020000500325 020000600330020001300336013000700349016000300356020001400359#372802#VV16.16228#^ a22500^b5000b#Vi?t#372.7#V460B#V bi tp thc hnh ton 3#Dng cho dy hc 2 b ui/ngy theo nh hng pht trin nng lc t hc cho hc sinh#Trn Th Kim C ng (ch.b), Nguyn Vit An, V Duy Hi#T.1#Trn Th Kim Cng#Nguyn Vit An#V Duy Hi#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a84tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 3#Sc h bi tp#372802#GK#Sch c thm## 00675000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020028000510030085000790070054001640220004002180050019002220050 01500241005001100256008000500267009001800272010000500290011003000295020000500325 020000600330020001300336016000300349013000700352020001400359#VV16.16229#372803#^ a22500^b5000b#Vi?t#372.7#V460B#V bi tp thc hnh ton 3#Dng cho dy hc 2 b ui/ngy theo nh hng pht trin nng lc t hc cho hc sinh#Trn Th Kim C ng (ch.b), Nguyn Vit An, V Duy Hi#T.2#Trn Th Kim Cng#Nguyn Vit An#V Duy Hi#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a76tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 3#Sc h bi tp#GK#372803#Sch c thm## 00599000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020034000510030085000850070020001700220004001900050020001940080 00500214009001800219010000500237011002500242020001100267020000600278020001300284 013000700297016000300304020001400307#VV16.16230#372804#^a19500^b5000b#Vi?t#372. 6#V460B#V bi tp thc hnh ting Vit 3#Dng cho dy hc 2 bui/ngy theo nh hng pht trin nng lc t hc cho hc sinh#Trn Th Hin Lng#T.1#Trn Th Hin Lng#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a76tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 3 #Sch bi tp#372804#GK#Sch c thm## 00676000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020028000510030085000790070055001640220004002190080005002230090 01800228010000500246011003000251020000500281020000600286020001300292013000700305 016000300312020001400315005001900329005001500348005001100363#VV16.16231#372805#^ a19500^b5000b#Vi?t#372.7#V460B#V bi tp thc hnh ton 2#Dng cho dy hc 2 b ui/ngy theo nh hng pht trin nng lc t hc cho hc sinh#Trn Th Kim C ng (ch.b.), Nguyn Vit An, V Duy Hi#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a76tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 2#Sch bi tp#372805#GK#Sch c thm#Trn Th K im Cng#Nguyn Vit An#V Duy Hi## 00676000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020028000510030085000790070055001640220004002190080005002230090 01800228010000500246011003000251020000500281020000600286020001300292016000300305 013000700308020001400315005001900329005001500348005001100363#VV16.16232#372806#^ a19500^b5000b#Vi?t#372.7#V460B#V bi tp thc hnh ton 2#Dng cho dy hc 2 b ui/ngy theo nh hng pht trin nng lc t hc cho hc sinh#Trn Th Kim C ng (ch.b.), Nguyn Vit An, V Duy Hi#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a76tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 2#Sch bi tp#GK#372806#Sch c thm#Trn Th K im Cng#Nguyn Vit An#V Duy Hi## 00487000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020028000510070013000790220004000920080005000960090018001010100 00500119011003000124012002000154020000500174020000600179020001300185013000700198 016000300205005001300208#372807#VV16.16233#^a20000^b5000b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp t luyn ton lp 1#ng Th Tr#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a40tr. : h nh v, bng^b24cm#Chp cnh tng lai#Ton#Lp 1#Sch bi tp#372807#GK#ng Th Tr## 00504000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020034000510070013000850220004000980080005001020090018001070100 00500125011001400130012002000144020001100164020000600175020001400181013000700195 016000300202005001300205020000800218#VV16.16234#372808#^a25000^b5000b#Vi?t#372. 6#B103T#Bi tp t luyn ting Vit lp 2#ng Th Tr#T.1#^aH.#^ai hc S ph m#2016#^a56tr.^b24cm#Chp cnh tng lai#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#372808#G K#ng Th Tr#Bi tp## 00591000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020046000490070067000950050019001620050015001810050023001960040 01300219008000500232009001800237010000500255011001500260020000800275020000600283 020001400289013000700303016000300310#372809#VV16.16235#^a35000^b2000b#Vi?t#807# H419L#Hc - luyn vn bn ng vn trung hc c s 6#Nguyn Quang Trung (ch.b.), Nguyn Anh o, Nguyn Th Phng Tho#Nguyn Quang Trung#Nguyn Anh o#Nguyn Th Phng Tho#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a159tr.^b24cm#Ng vn# Lp 6#Sch c thm#372809#GK## 00540000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020046000490070057000950050019001520050008001710050014001790080 00500193009001800198010000500216011001500221020000800236020000600244020001400250 013000700264016000300271#372810#VV16.16236#^a45000^b3000b#Vi?t#807#H419L#Hc - luyn vn bn ng vn trung hc c s 9#B.s.: Nguyn Quang Trung (ch.b.), Th i, Phm Th Loan#Nguyn Quang Trung# Thi#Phm Th Loan#^aH.#^ai hc S phm #2015#^a222tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Sch c thm#372810#GK## 00780000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600020051000660080005001170090018001220100005001400110 02200145015004600167021027200213020001000485020001400495020000700509013000700516 016000300523#372811#VV16.16237#VV16.16238#^a50000^b1000b#Vi?t#344.59701#S450T#S tay hng dn php lut dnh cho ngi lao ng#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a 114tr. : bng^b24cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi#Gm cc cu h i p v quy nh ca php lut i vi lao ng: quy nh chung; hp ng lao ng; i thoi ti ni lm vic, quy ch dn ch c s, an ton, v sinh lao ng, chm dt hp ng lao n v x l vi phm hnh chnh i vi hnh vi vi ph m trong lao ng#Php lut#Lut lao ng#S tay#372811#XH## 00802000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580010016000650020042000810070063001230050013001860050 01800199008000500217009001800222010000500240011003100245021021600276020000500492 020001700497013000700514016000300521#372812#VV16.16239#VV16.16240#^a145000^b500 b#Vi?t#353.623#QU105L#Trn Nhn Thng#Qun l nh nc v qun l ngnh v y t# B.s.: Trn Nhn Thng (ch.b.), L nh Phan, o Th Mai Hng#L nh Phan#o Th Mai Hng#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a299tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh b y nhng vn v sc kho, y t, chm sc sc kho nhn dn; c im ca ngn h v qun l nh nc v y t: nguyn tc qun l, ni dung, phng php qun l cng nhng vn chung trong qun l bnh vin#Y t#Qun l nh nc#372812#XH ## 00908000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810008000560020037000640070068001010050017001690050012001860050 01400198005001600212008000500228009001800233010000500251011002600256015008400282 021017800366020001800544020001100562020001100573013000700584016000300591#372813# VV16.16241#VV16.16242#^a25000^b500b#Vi?t#621.51#GI-108T#Gio trnh iu khin in - kh nn#B.s.: Nguyn Mnh Hng, Bi Vn Su, L Minh Cng, Nguyn Vn Dn g#Nguyn Mnh Hng#Bi Vn Su#L Minh Cng#Nguyn Vn Dng#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a127tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: Trng cao ng Ngh c in v xy dng Bc Ninh. Khoa in - in lnh#Trnh by c s l thuyt v kh nn, my nn kh v thit b x l kh nn; thit b phn phi, cc phn t trong h th ng iu khin v thit k mch iu khin in - kh nn#Cng ngh kh nn#iu khin#Gio trnh#372813#GT## 00871000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810008000550020029000630070074000920050016001660050018001820050 01400200005001700214008000500231009001800236010000500254011002600259015008400285 021014900369020000900518020000900527020001100536013000700547016000300554#372814# VV16.16243#VV16.16244#^a35000^b500b#Vi?t#681.2#GI-108T#Gio trnh k thut cm bin#B.s.: Nguyn Quc Huy, Nguyn Th Thuyn, V Quang Vnh, Nguyn Th Giang#N guyn Quc Huy#Nguyn Th Thuyn#V Quang Vnh#Nguyn Th Giang#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a199tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: Trng cao ng Ngh c in v xy dng Bc Ninh. Khoa in t - Tin hc#Trnh by nhng kin thc chung v cc b cm bin, k thut v cch s dng cc loi cm bin: cm bin nhit , cm bin tim cn, cm bin t...#Cm bin#K thut#Gio trnh#372814#GT## 00943000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820011000491810008000600020028000680030044000960070069001400050016002090050 01800225005001400243005001200257008000500269009001800274010000500292011002600297 01500830032302101730040602000080057902000090058702000110059601300070060701600030 0614#VV16.16245#VV16.16246#372815#^a25000^b500b#Vi?t#621.381548#GI-108T#Gio tr nh o lng in t#Dnh cho h cao ng ngh v trung cp ngh#B.s.: Nguyn H ng Nam, Phm Th Thu Ho, V Quang Vnh, V Vit Ho#Nguyn Hng Nam#Phm Th T hu Ho#V Quang Vnh#V Vit Ho#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a111tr. : minh ho ^b24cm#TTS ghi: Trng cao ng Ngh c in v Xy dng Bc Ninh. Khoa in t -Tin hc#Cung cp nhng kin thc c bn v chuyn su v k thut o lng tr ong ngnh in t: dng c o, nguyn l o, n v o, phng php o cc thng s v x l kt qu o#in t#o lng#Gio trnh#372815#GT## 00959000000000313000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200080 00381810008000460020049000540030039001030070067001420050017002090050015002260050 01300241005001300254008000500267009001800272010000500290011002600295015008300321 021019200404020001900596020000900615020001100624013000700635016000300642#372816# VV16.16247#^a35000^b500b#Vi?t#697.933#GI-108T#Gio trnh h thng iu ho khn g kh trung tm#Dnh cho h cao ng v trung cp ngh#B.s.: Nguyn Vn Thin, T rn Vn Trnh, Vn Dng, V Tun Sinh#Nguyn Vn Thin#Trn Vn Trnh# Vn Dng#V Tun Sinh#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a131tr. : minh ho^b24cm#TTS g hi: Trng cao ng Ngh c in v Xy dng Bc Ninh. Khoa in - in lnh#Cun g cp nhng kin thc c bn nht v h thng iu ho khng kh trung tm; th nghim cc thit b v m hnh h thng iu ho VRV, Water Chiler, h thng ng ng nc v ng ng gi#iu ho khng kh#H thng#Gio trnh#372816#GT## 00974000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810008000560020030000640030044000940070063001380050016002010050 01300217005001500230005001600245008000500261009001800266010000500284011002600289 01500840031502102090039902000100060802000090061802000110062701300070063801600030 0645#372817#VV16.16248#VV16.16249#^a30000^b500b#Vi?t#621.56#GI-108T#Gio trnh o lng in lnh#Dnh cho h cao ng ngh v trung cp ngh#Nguyn Quc Huy, Vn Dng, Trn Vn Trnh, Nguyn Huy Ton#Nguyn Quc Huy# Vn Dng#Trn Vn Trnh#Nguyn Huy Ton#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a143tr. : minh ho^b24cm# TTS ghi: Trng cao ng Ngh c in v Xy dng Bc Ninh. Khoa in - in l nh#Cung cp nhng kin thc c bn v l thuyt v thc hnh o lng in lnh bng vic s dng thit b o lng: nhit , m, p sut, lu lng; s d ng cc dng c o in nh o vn, ampe, in tr...#in lnh#o lng#Gio tr nh#372817#GT## 00640000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820016000501810006000660010017000720020021000890070022001100080005001320090 01800137010000500155011001500160021015300175020001000328020001300338020001300351 013000700364016000300371#372818#VV16.16250#VV16.16251#^a80000^b1000b#Vi?t#346.5 9704302638#H428#Nguyn Th Quyt#Hi p lut t ai#Nguyn Th Quyt b.s.#^aH .#^aLao ng X hi#2016#^a415tr.^b21cm#Nhng cu hi v gii p v quy nh c a lut t ai 2013: vn s hu t ai, qun l nh nc v t ai, quyn v ngha v ca ngi s dng t#Php lut#Lut t ai#Sch hi p#372818#XH## 00738000000000229000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610020078000670080005001450090018001500100005001680110 01500173021028600188020001600474020000800490013000700498016000300505#372819#VV16 .16252#VV16.16253#^a56000^b1000b#Vi?t#321.009597#B450M#B my nh nc v t ch c b my nh nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam#^aH.#^aLao ng X hi#201 6#^a279tr.^b21cm#Tm hiu s ra i, pht trin, cc nguyn tc t chc v hot ng ca b my nh nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam. Quyn lc nh nc, ch bu c, t chc chnh quyn a phng Vit Nam. Mt s gii php x y dng v hon thin b my nh nc CHXHCN Vit Nam hin nay#B my nh nc#T chc#372819#XH## 00680000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010017000640020067000810070022001480080005001700090 01800175010000500193011001500198021016300213020001000376020000900386020000900395 013000700404016000300411#372820#VV16.16254#VV16.16255#^a60000^b1000b#Vi?t#349.5 97#M458S#Nguyn Th Quyt#Mt s vn l lun v thc tin v ph bin, gio d c php lut#Nguyn Th Quyt b.s.#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a311tr.^b21cm#Tr nh by c s l lun v thc tin v hot ng ph bin, gio dc php lut; h i - p v ph bin gio dc php lut v nhng vn bn lin quan ti vn ny #Php lut#Ph bin#Gio dc#372820#XH## 00773000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580010017000650020073000820070022001550080005001770090 01800182010000500200011001500205021019300220020001000413020001700423020002700440 020001800467013000700485016000300492#372821#VV16.16256#VV16.16257#^a56000^b1000 b#Vi?t#342.597#NH556Q#Nguyn Th Quyt#Nhng quy nh mi ca lut ban hnh vn bn quy phm php lut nm 2015#Nguyn Th Quyt b.s.#^aH.#^aLao ng X hi#201 6#^a315tr.^b21cm#Gii thiu ni dung nhng im mi c bn ca lut ban hnh vn bn quy phm php lut nm 2015 v Ngh nh quy nh chi tit mt s iu v b in php thi hnh lut vn bn quy phm php lut#Php lut#Ban hnh vn bn#Vn bn qui phm php lut#Vn bn php lut#372821#XH## 00737000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810007000570010011000640020080000750070016001550080005001710090 01800176010000500194011003100199021015900230020001100389020001800400020001900418 020001200437013000700449016000300456#VV16.16258#VV16.16259#372822#^a58000^b1000 b#Vi?t#371.78#TR527T#Nguyn Anh#Truyn thng phng chng xm hi tnh dc v cc t nn x hi trong nh trng#Nguyn Anh b.s.#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a19 9tr. : hnh v, bng^b21cm#Hng dn cch thc nhn bit v phng chng cc t n n x hi trong mi trng hc ng nh xm hi tnh dc, bo lc hc ng, u tr tr nghin game...#Nh trng#Xm phm tnh dc#Bo lc trng hc#Phng chng#372822#XH## 00684000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820015000501810006000650020083000710080005001540090018001590100005001770110 02200182015004600204021013700250020001000387020001600397020000700413013000700420 016000300427#372823#VV16.16260#VV16.16261#^a60000^b1000b#Vi?t#344.5970202638#S4 50T#S tay ph bin php lut v bo him x hi bt buc v bo him x hi t nguyn#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a159tr. : bng^b21cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi#Cung cp nhng l lun c bn v bo him x hi, nh gi vic thi hnh Lut v nhng ni dung c bn ca Lut bo him x hi nm 2014# Php lut#Bo him x hi#S tay#372823#XH## 00697000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010011000680020061000790070016001400080005001560090 01800161010000500179011002500184021012400209020001100333020001800344020001400362 020001200376020000900388013000700397016000300404#372824#VV16.16262#VV16.16263#^a 58000^b1000b#Vi?t#618.9285882#C120N#Nguyn Anh#Cm nang phng trnh t k, ri nhiu tm tr tui hc ng#Nguyn Anh b.s.#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a199tr . : hnh v^b21cm#Cung cp nhng kin thc v tm l tr qua cc la tui; c im tr ri lon t k, ri nhiu tm tr v cch phng trnh#Bnh t k#Ri lo n tm thn#Tui hc sinh#Phng chng#Cm nang#372824#KT## 00747000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810007000560010011000630020031000740030038001050070030001430050 01200173008000500185009001800190010000500208011002600213021019600239020001500435 020000900450013000700459016000300466#372825#VV16.16264#VV16.16265#^a90000^b500b #Vi?t#371.71#TR527T#Nguyn Anh#Truyn thng v y t hc ng#Cm nang trong tr ng hc v gia nh#B.s.: Nguyn Anh, Nguyn Thu#Nguyn Thu#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a282tr. : minh ho^b21cm#Bao gm nhng hiu bit v y t hc ng, n hng quy nh trong lnh vc y t hc ng. Mt s bnh ph bin thng gp h c sinh v bin php phng nga cng ch dinh dng trong trng hc#Y t hc ng#Cm nang#372825#XH## 00815000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570010015000640020039000790030055001180070047001730050 01700220008000500237009001800242010000500260011002600265021021700291020000800508 020001100516013000700527016000300534#372826#VV16.16266#VV16.16267#^a65000^b1000 b#Vi?t#306.43#PH110T#Khng Kim To#Pht trin vn ho giao thng Vit Nam#Ti l iu tuyn truyn v gio dc trong cc trng hc#B.s.: Khng Kim To (ch.b.), Nguyn Th Huyn#Nguyn Th Huyn#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a299tr. : minh ho ^b21cm#Gm nhng iu cn bit v qun l an ton giao thng, vn ho khi tham gia giao thng v cc ni dung gio dc an ton giao thng cho hc sinh, sinh vi n v ngi tham gia giao thng bng xe hai bnh c gn ng c#Vn ho#Giao th ng#372826#XH## 01049000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810008000580020034000660030017001000070071001170050016001880050 01400204005001300218005001200231008000500243009001800248010000500266011003100271 01500580030202103130036002000140067302000090068702000170069601300070071301600030 0720#VV16.16268#VV16.16269#372827#^a50000^b1000b#Vi?t#370.113#GI-108D#Gio dc hc sng to ngh nghip#Sch chuyn kho#B.s: Nguyn Hu Long (ch.b.), Gip Bn h Nga, V Vn Thnh, V Th Thu#Nguyn Hu Long#Gip Bnh Nga#V Vn Thnh#V T h Thu#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a239tr. : hnh v, bng^b21cm#Qu Pht tri n khoa hc v Cng ngh Quc gia Nafosted...#Phn tch ba thnh phn cu trc t m l: t duy sng to, tng tng sng to v ngn ng sng to ng dng trong hot ng ca nhm ngnh khoa hc, nhm ngnh cng ngh, nhm ngnh ngh thut v ngnh ngh dy hc bng phng php gio dc hc gip khi m nhng tng s ng to nng cao hiu qu cng vic#Gio dc ngh#Sng to#Sch chuyn kho#37 2827#XH## 00828000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820018000501810006000680010017000740020069000910070022001600080005001820090 01800187010000500205011002200210021022200232020001000454020002200464020001200486 020001700498020001300515013000700528016000300535#372828#VV16.16270#VV16.16271#^a 58000^b1000b#Vi?t#344.5970768302638#H428#Nguyn Th Quyt#Hi p v gio dc hng nghip v ngh nghip trong c s gio dc#Nguyn Th Quyt b.s.#^aH.#^aLa o ng X hi#2016#^a283tr. : bng^b21cm#Bao gm nhng cu hi p trnh by nh ng vn chung v gio dc hng nghip v ngh nghip trong cc c s gio dc ; nhng quy nh lin quan n ngi hc, nh gio v t chc trong gio dc h ng nghip, ngh nghip#Php lut#Gio dc hng nghip#Ngh nghip#Trng ph th ng#Sch hi p#372828#XH## 00918000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010017000660020056000830070022001390080005001610090 01800166010000500184011001500189021040000204020001000604020000900614020001900623 013000700642016000300649#VV16.16272#372829#VV16.16273#^a60000^b1000b#Vi?t#345.5 9703#C101T#Nguyn Th Quyt#Cc ti xm phm s hu c tnh cht chim ot ti sn#Nguyn Th Quyt b.s.#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a307tr.^b21cm#Khi qut q uy nh ca php lut v p dng php lut trong xt x cc ti xm phm s hu c tnh cht chim ot ti sn. Tm hiu v cc ti xm phm s hu c tnh ch t chim ot ti sn nh: ti trm cp ti sn, ti bt cc nhm chim ot ti sn, cng ot, cp git, cng nhin chim ot, trm cp, la o, lm dng tn nhim chim ot ti sn... cng thc tin xt x cc ti ny#Php lut#T i phm#Chim ot ti sn#372829#XH## 00805000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010017000660020090000830070022001730080005001950090 01800200010000500218011001500223021024200238020001000480020000900490016000300499 020000800502020001000510013000700520#VV16.16275#372830#VV16.16274#^a76000^b1000 b#Vi?t#344.59701#103D#Nguyn Th Quyt#i din lao ng v php lut v lao ng - Nhng vn l lun v thc tin Vit Nam#Nguyn Th Quyt b.s.#^aH.#^aL ao ng X hi#2016#^a395tr.^b21cm#Trnh by mt s vn l lun v i din l ao ng v php lut v i din lao ng. Thc trng php lut Vit Nam hin h nh v i din lao ng. Hon thin php lut v i din lao ng Vit Nam. M t s vn bn lin quan n lao ng#Php lut#Lao ng#XH#L lun#Thc tin#372 830## 00594000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820016000501810006000660010017000720020035000890070022001240080005001460090 01800151010000500169011002200174021008500196020001000281020001400291016000300305 020001300308013000700321#VV16.16276#VV16.16277#372831#^a64000^b1000b#Vi?t#344.5 9702202638#H428#Nguyn Th Quyt#Hi p php lut v bo him y t#Nguyn Th Quyt b.s.#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a301tr. : bng^b21cm#Gm cc cu hi p php lut v bo him y t v mt s vn bn php lut lin quan#Php lut#Bo him y t#XH#Sch hi p#372831## 00738000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810007000590010017000660020047000830070022001300080005001520090 01800157010000500175011001500180021022400195020001000419020001500429016000300444 020001800447013000700465#372832#VV16.16278#VV16.16279#^a155000^b1000b#Vi?t#349. 597#NH556Q#Nguyn Th Quyt#Nhng quy nh mi ca B lut dn s nm 2015#Nguy n Th Quyt b.s.#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a579tr.^b21cm#Gii thiu nhng i m mi c bn ca B lut dn s nm 2015. Nhng ni dung c bn ca B lut dn s nm 2015 gm nhng quy nh chung v quy nh c th v xc lp, thc hin v bo v quyn dn s; c nhn; php nhn...#Php lut#B lut dn s#XH#Vn bn php lut#372832## 00550000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010017000650020034000820070022001160080005001380090 01800143010000500161011001500166021008700181020001000268020000800278013000700286 016000300293#372833#VV16.16280#VV16.16281#^a190000^b1000b#Vi?t#342.023#C101B#Ng uyn Th Quyt#Cc bn Hin php lm nn lch s#Nguyn Th Quyt b.s.#^aH.#^aLa o ng X hi#2016#^a783tr.^b21cm#Tuyn chn nhng bn hin php ca Vit Nam v hin php ca mt s nc trn th gii#Hin php#Lch s#372833#XH## 01161000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820004000421810007000460020107000530030172001600290088003320070050004200050 01500470005001600485005001500501008000500516009001100521010000500532011002100537 01300070055801600030056500500160056800500160058401500290060002101510062902000100 0780020001000790020001100800#372834#VV16.16282#VV16.16283#^b1000b#Vi?t#340#TH552 T#Thc tin v thch thc trong chuyn ho php lut ti Vit Nam: Chia s kinh nghim ca Lin minh chu u#Sharing european experiences : Proceedings of the i nternational seminar organised by the office of the national assembly of Viet Na m with the support of the european union#Challenges and practices of legal trans plants in Viet Nam: Sharing european experiences#Nguyn S Dung, Trn Ngc ng , Norbert Reich...#Nguyn S Dung#Trn Ngc ng#Reich, Norbert#^aH.#^aHng c #2016#^a268tr. : nh^b24cm#372834#XH#Xanthaki, Helen#Yoichi, Higuchi#TTS ghi: V n phng Quc hi#Cung cp nhng vn l lun v chuyn ho php lut, kinh ng him ca chu u v mt s nc chu ; thc tin v nhng khuyn ngh dnh cho Vit Nam#Php lut#Thc tin#Thch thc## 00903000000000301000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200120 00301810006000420020065000480070057001130050015001700050018001850050019002030050 01500222005001200237008000500249009001200254010000500266011002100271015003800292 020002800330020000800358013000700366016000300373021022500376#372835#VV16.16284#^ b200b#Vi?t#332.1060597#V103T#Vai tr cu ni ca Hip hi Ngn hng Vit Nam qua cc gc nhn#Nguyn Kim Anh, Nghim Xun Thnh, Trn Th Hng Hnh...#Nguyn Ki m Anh#Nghim Xun Thnh#Trn Th Hng Hnh#Gwee, Paul C G#H Huy Tun#^aH.#^aTi chnh#2016#^a233tr. : nh^b21cm#TTS ghi: Hip hi Ngn hng Vit Nam#Hip hi Ngn hng Vit Nam#Vai tr#372835#XH#Tp hp cc bi tham lun v vai tr cu n i ca Hip hi Ngn hng Vit Nam trong vic: thc thi chnh sch tin t ca ng n hng nh nc, hi nhp kinh t quc t, xy dng v thc thi chnh sch v l nh vc thanh ton...## 00671000000000289000450000100140000000200440001400500150005800500190007300700680 00920080005001600090011001650100005001760110027001810150061002080820004002690160 00300273013000700276014001700283026000700300026001100307026001100318181000700329 019000500336019001000341020001800351020001200369#Carr, Claude#Nhng chuyn du h nh k th ca Jules Verne#Duybaret, Eric#Phm Th Thanh Vn#Claude Carr k ; M inh ho: Eric Duybaret ; Phm Th Thanh Vn dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a152tr. : tranh mu^b24cm#Tn sch ting Php: Les voyages fantastiques de Jules Verne#84 3#VH#372836#^a139000^b2000b#372836#VV16.16285#VV16.16286#NH556C#Vi?t#Dch Php# Vn hc thiu nhi#Truyn ngn## 00637000000000289000450000100170000000200410001700500110005800500170006900700630 00860080005001490090011001540100005001650110027001700150040001970820004002370160 00300241013000700244014001700251026000700268026001100275026001100286181000600297 019000500303019000900308020001800317020001200335#Kipling, Rudyard#S tch cc lo i vt - Chuyn nh th #Cm Nhng#Pelon, Sbastien#Kipling, Rudyard ; Cm Nh ng dch ; Minh ho: Sbastien Pelon#^aH.#^aKim ng#2016#^a109tr. : tranh mu^ b24cm#Tn sch ting Php: Histoires comme ca#823#VH#372837#^a120000^b2000b#372 837#VV16.16287#VV16.16288#S550T#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn## 00599000000000277000450000100190000000200360001900500190005500700440007400800050 01180090011001230100005001340110027001390150041001660820004002070160003002110130 00700214014001700221026001100238026000700249026001100256181000700267019000500274 019001200279020001800291020001200309#Vinci, Leonardo da#Nhng tuyt phm dnh ch o thiu nhi#Bi Th Thi Dng#Leonardo da Vinci ; Bi Th Thi Dng dch#^aH.# ^aKim ng#2016#^a183tr. : tranh mu^b25cm#Tn sch ting Italia: Favole e legge nde#853#VH#372838#^a168000^b2000b#VV16.16290#372838#VV16.16289#NH556T#Vi?t#Dch Italia#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn## 00763000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810008000600010016000680020024000840070032001080050015001400080 00500155009001200160010000500172011001500177021027100192020001300463020001100476 013000700487016000300494#372839#VV16.16291#VV16.16292#^a60000^b1000b#Vi?t#343.5 9707#GI-108T#Nguyn nh Ti#Gio trnh lut kinh t#Nguyn nh Ti, Nguyn Th Hu#Nguyn Th Hu#^aH.#^aTi chnh#2016#^a327tr.^b24cm#Trnh by nhng l lun chung v lut kinh t; ch php l v ch th kinh doanh; ng k doanh nghi p; cc loi hnh doanh nghip; nhm cng ty, t chc li doanh nghip v gii t h doanh nghip; php lut v hp ng doanh nghip v gii quyt tranh chp kin h doanh#Lut kinh t#Gio trnh#372839#GT## 00718000000000253000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200140 00301810007000440020030000510080005000810090011000860100005000970110022001020150 05400124021020000178020003700378020002100415020000800436020001000444013000700454 016000300461#VV16.16293#372840#^b500b#Vi?t#332.071159731#NH556#Nhng iu sinh vin cn bit#^aH.#^aThng k#2016#^a226tr. : bng^b24cm#TTS ghi: Trng i h c Ti chnh - Ngn hng H Ni#Gii thiu v trng i hc Ti chnh - Ngn hn g H Ni. Cung cp cho sinh vin v chun u ra cc ngnh o to v ni dung c hng trnh o to. Cc quy nh qun l o to v qun l sinh vin#Trng i hc Ti chnh - Ngn hng#Chng trnh o to#Qun l#Sinh vin#372840#XH## 00817000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820011000411810006000520020076000580290069001340080005002030090011002080100 00500219011003100224015002800255021022100283020001300504020001000517020001400527 016000300541013000700544#VV16.16295#VV16.16294#372841#^b315b#Vi?t#338.709597#K25 8Q#Kt qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip Vit Nam giai on 2010 - 2014#B usiness results of vietnamese enterprises in the period 2010 - 2014#^aH.#^aThng k#2016#^a523tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Tng cc thng k#Tng quan s pht trin ca cc doanh nghip Vit Nam giai on 2010 - 2014. S liu tng h p kt qu hot ng sn xut kinh doanh ca cc doanh nghip Vit Nam giai on 2010 - 2014. Nhng khi nim v gii thch chung#Doanh nghip#2010-2015#Sch son g ng#XH#372841## 00787000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820011000411810006000520020063000580290061001210080005001820090011001870100 00500198011001500203015002800218021022800246020001300474020001000487020001400497 013000700511016000300518#372842#VV16.16297#VV16.16296#^b315b#Vi?t#338.709597#H30 9Q#Hiu qu ca cc doanh nghip trong nc giai on 2005 - 2014#Efficiency of domestic enterprises in the period 2005 - 2014#^aH.#^aThng k#2016#^a256tr.^b24 cm#TTS ghi: Tng cc thng k#Tng quan hiu qu ca cc doanh nghip trong n c giai on 2005 - 2014. S liu tng hp kt qu hot ng sn xut kinh doanh ca cc doanh nghip trong nc 10 nm, giai on 2005 - 2014. Nhng khi nim v gii thch chung#Doanh nghip#2004-2015#Sch song ng#372842#XH## 00690000000000265000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200080 00381810006000460010015000520020036000670070035001030050019001380080005001570090 01100162010000500173011002200178021017800200020000800378020001100386020001700397 013000700414016000300421#372843#VV16.16298#^a35000^b105b#Vi?t#657.839#S102C#Ngu yn Vn Hu#Sch chuyn kho k ton thng mi#Nguyn Vn Hu, L Th Ngc Ph ng#L Th Ngc Phng#^aH.#^aThng k#2016#^a127tr. : bng^b21cm#Trnh by v c ng tc k ton trong doanh nghip thng mi; k ton kinh doanh thng mi; k ton chi ph bn hng, chi ph qun l doanh nghip v xc nh kt qu kinh doa nh#K ton#Thng mi#Sch chuyn kho#372843#KT## 00683000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200040 00381810006000420010015000480020035000630070015000980080005001130090011001180100 00500129011003100134021021900165020000800384020001000392020001700402016000300419 013000700422#372844#VV16.16299#^a30000^b105b#Vi?t#657#S102C#Nguyn Vn Hu#Sch chuyn kho nguyn l k ton#Nguyn Vn Hu#^aH.#^aThng k#2016#^a118tr. : h nh v, bng^b21cm#Nhng vn chung v hch ton k ton. Trnh by v phng p hp chng t k ton, ti khon k ton, tnh gi v k ton cc qu trnh kinh doanh ch yu, tng hp cn i k ton, s k ton v cc hnh thc k ton#K ton#Nguyn l#Sch chuyn kho#KT#372844## 00669000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820014000411810006000550020067000610030049001280080005001770090011001820100 00500193011001400198015002800212021011600240020001000356020001400366020001300380 013000700393016000300400#372845#VV16.16300#VV16.16301#^b410b#Vi?t#343.597002638# M458T#100 cu hi p v lut thng k v cc vn bn hng dn thi hnh#Ti li u phc v Hi ngh Ph bin Lut thng k#^aH.#^aThng k#2016#^a92tr.^b21cm#TT S ghi: Tng cc Thng k#Gm 100 cu hi v tr li nhng quy nh ca php lut v thng k v cc vn bn hng dn thi hnh lut thng k#Php lut#Lut thn g k#Sch hi p#372845#XH## 00476000000000265000450002600110000002600110001102600070002202000040002901600030 00330140006000360190005000420820010000471810006000570010013000630020016000760070 01300092022000400105008000500109009002800114010000500142011002600147020001700173 013000700190005001300197#VV16.16303#VV16.16302#372846#Th#VH#^b80b#Vi?t#895.9221 4#T306T#Nguyn i L#Ting thi gian#Nguyn i L#T.3#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a131tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#372846#Nguyn i L## 00985000000000289000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200090 00301810006000390020040000450290036000850070038001210080005001590090011001640100 00500175011002900180015003900209021036400248020000900612020001900621020001400640 013000700654016000300661005001500664005001600679#VV16.16304#372847#^b108b#Vi?t#3 15.9729#N305G#Nin gim thng k tnh Qung Ninh 2015#Quangninh statistical year book 2015#B.s.: Phng Tng hp, Phng Nghip v#^aH.#^aThng k#2016#^a318tr., 5 tr. biu ^b24cm#TTS ghi: Cc Thng k tnh Qung Ninh#Tp hp s liu thng k nm 2015 v n v hnh chnh, t ai, dn s v lao ng, ti khon quc gia , ngn sch nh nc, cng nghip, u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th , nng lm nghip, thu sn, thng mi, du lch, gi c, vn ti, bu chnh v vin thng, gio dc, y t, vn ho, th thao, mc sng dn c v an ton x hi ca tnh Qung Ninh#Thng k#Nin gim thng k#Sch song ng#372847#XH#Phng T ng hp#Phng Nghip v## 01180000000000325000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200090 00301810006000390020039000450290035000840070084001190080005002030090011002080100 00500219011003000224015003800254021038100292020000900673020001900682020001400701 01600030071500500140071801300070073200500240073900500270076300500380079000500260 0828#372848#VV16.16305#^b208b#Vi?t#315.9754#N305G#Nin gim thng k tnh Bnh nh 2015#Binhdinh statistical yearbook 2015#B.s.: T Thnh Nhn (ch.b.), Phng T hng k Tng hp, Phng Thng k Nng nghip...#^aH.#^aThng k#2016#^a444tr., 1 8tr. biu ^b24cm#TTS ghi: Cc Thng k tnh Bnh nh#Tp hp s liu thng k nm 2015 v n v hnh chnh, t ai, kh hu, dn s v lao ng, ti khon quc gia v ngn sch nh nc, u t, xy dng, doanh nghip, c s kinh t c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, thng mi, du lch, gi c, vn ti, bu chnh v vin thng, gio dc, y t, vn ho, th thao, mc sng dn c v an ton x hi ca tnh Bnh nh#Thng k#Nin gim thng k#Sch song ng# XH#T Thnh Nhn#372848#Phng Thng k Tng hp#Phng Thng k Nng nghip#Phng Thng k Cng nghip - Xy dng#Phng Thng k Thng mi## 01052000000000289000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200090 00301810006000390020044000450290035000890070047001240080005001710090011001760100 00500187011002900192015006200221021038700283020000900670020001900679020001400698 016000300712013000700715005002400722005001600746#372849#VV16.16306#^b208b#Vi?t#3 15.9735#N305G#Nin gim thng k thnh ph Hi Phng 2015#Haiphong statistical y earbook 2015#B.s.: Phng Thng k Tng hp, Phng Nghip v#^aH.#^aThng k#2016 #^a414tr., 4tr. biu ^b25cm#TTS ghi: Tng cc Thng k. Cc Thng k thnh ph Hi Phng#Tp hp s liu thng k nm 2015 v n v hnh chnh, t ai, kh hu, dn s v lao ng, ti khon quc gia, ngn sch nh nc, u t, xy d ng, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghi p, thng mi, du lch, gi c, vn ti, bu chnh v vin thng, gio dc, y t , vn ho, th thao, mc sng dn c v an ton x hi ca thnh ph Hi Phng#T hng k#Nin gim thng k#Sch song ng#XH#372849#Phng Thng k Tng hp#Phng Nghip v## 01075000000000325000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200190 00301810006000490020060000550070059001150050012001740050016001860050012002020050 01500214005001300229008000500242009002100247010000500268011002600273015004800299 02103430034702000230069002000080071302000080072102000100072901300070073901600030 0746#VV16.16307#372850#^b250b#Vi?t#324.25970750959743#L302S#Lch s ng b Khi cc c quan tnh H Tnh (1956 - 2010)#B.s.: L Vn Vinh (ch.b.), Nguyn Xun T h, H Tin Lam...#L Vn Vinh#Nguyn Xun Th#H Tin Lam#inh Vn Thim#o Xu n Tri#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a331tr., 21tr. nh^b24cm#TTS ghi: ng b Khi cc c quan tnh H Tnh#Gii thiu lch s ng b Khi cc c quan tnh H Tnh qua cc thi k: Thnh lp (1945-1957), bc u xy dng c s vt ch t ca ch ngha x hi (1958-1965), khng chin chng M (1965-1975), hp tnh N gh Tnh (1976-1991), mi nm u sau khi tnh H Tnh c ti lp (1991-2000) v thi k cng nghip ho - hin i ho (2001-2010)#ng Cng sn Vit Nam#L ch s#ng b#1956-2010#372850#XH## 00825000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580010014000640020054000780070014001320080005001460090 02100151010000500172011001500177021035300192020000900545013000700554016000300561 020000700564#372851#VV16.16308#VV16.16309#^a50000^b400b#Vi?t#370.9597#M458S#Tr n Kim ng#Mt s vn v gio dc v tnh gio dc ca th ca#Trn Kim ng#^ aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a130tr.^b21cm#Tp hp nhng bi vit, bi phn t ch v cc hot ng gio dc, thc trng nn gio dc c nc ni chung v tnh Vng Tu ni ring. Nghin cu v tnh gio dc ca th ca thng qua s phn tc h gi tr hin thc v nhn vn trong nhng bi th chc Tt ca Ch tch H Ch Minh, th cch mng ca nh th T Hu v nhng bi th hay vit v nh gio#Gi o dc#372851#XH#Th ca## 00886000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820012000421810006000540010007000600020067000670070007001340080005001410090 02100146010000500167011001500172021034900187020002100536020001800557020000700575 020001600582013000700598016000300605#372852#VV16.16310#VV16.16311#^b5000b#Vi?t#3 63.2209597#T550T#T Lm#T tng H Ch Minh v cn b v cng tc cn b cng a n nhn dn#T Lm#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a348tr.^b21cm#Nhng vn l lun v thc tin v c s hnh thnh v pht trin t tng H Ch Minh v cn b v cng tc cn b. Trnh by nhng ni dung c bn t tng H Ch Minh v c n b, cng tc cn b ni chung v cn b, cng tc cn b cng an nhn dn ni ring. Vn dng t tng H Ch Minh v cn b v cng tc cn b cng an nhn dn hin nay#T tng H Ch Minh#Cng an nhn nhn#Cn b#Cng tc cn b#37285 2#XH## 00824000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820007000491810006000560010019000620020042000810070036001230050016001590080 00500175009002100180010000500201011002700206021027800233013000700511016000300518 020000800521020000900529020000800538#VV16.16313#VV16.16312#372853#^a79000^b700b #Vi?t#026.06#L566T#Nguyn Minh Phng#Lu tr ti liu ca cc c quan, t chc# Nguyn Minh Phng, Triu Vn Cng#Triu Vn Cng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#20 16#^a375tr. : nh, bng^b21cm#Nhng vn chung v lu tr ti liu ca cc c quan. Trnh by v thu thp ti liu vo lu tr c quan; xc nh gi tr ti l iu, t chc ti liu, chnh l, thng k, tra tm, bo qun, khai thc, s dng ti liu lu tr c quan v qun l cng tc lu tr cc c quan#372853#XH#L u tr#Ti liu#C quan## 00816000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810006000550010022000610020062000830070022001450080005001670090 02100172010000500193011001500198021029900213020000900512013000700521016000300528 020000800531020001100539#372854#VV16.16314#VV16.16315#^a41000^b500b#Vi?t#179.9# V121D#Nguyn Th Phng Mai#Vn dng t tng khoan dung trong bi cnh Vit Nam hin nay#Nguyn Th Phng Mai#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a207tr.^b21cm#Tr nh by khi nim v lch s ca t tng khoan dung. Gii thiu t tng khoan dung trong nhn thc v hot ng ca Mahatma Gandhi v Ch tch H Ch Minh. ngha ca t tng khoan dung trong bi cnh ton cu ho v vic thc hin t t ng khoa dung trong thi k i mi Vit Nam hin nay#T tng#372854#XH#o c#Khoan dung## 00475000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010014000670020021000810070014001020080005001160090 04400121010000500165011002100170020001700191020001500208013000700223016000300230 #372855#VV16.16316#VV16.16317#^a62000^b2500b#Vi?t#895.922334#L462T#Trn Mai Hn h#Li ta mt tnh yu#Trn Mai Hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia ; Cng ty Sch Th i H#2016#^a244tr. : nh^b21cm#Vn hc hin i#Truyn lch s#372855#VH## 00721000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010014000650020083000790070014001620080005001760090 02100181010000500202011001500207021019700222020002000419020001800439013000700457 016000300464#372856#VV16.16318#VV16.16319#^a60000^b500b#Vi?t#338.95974#K258H# Trng Hng#Kt hp tng trng kinh t vi bo v mi trng cc tnh Bc Tru ng B hin nay# Trng Hng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a219tr.^b21cm#Mt s vn l lun v kt hp tng trng kinh t vi bo v mi trng. Thc trn g v gii php nhm kt hp hi ho tng trng kinh t vi bo v mi trng cc tnh Bc Trung B hin nay#Tng trng kinh t#Bo v mi trng#372856#XH# # 00723000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820012000431810006000550020047000610080005001080090021001130100005001340110 01500139015001600154021024600170020000900416020002300425020001100448013000700459 016000300466#372857#VV16.16320#VV16.16321#^b10033b#Vi?t#324.2597075#C101N#Cc Ng h quyt ca Trung ng ng 2011 - 2015#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a918tr. ^b24cm#Lu hnh ni b#Gm cc ngh quyt, kt lun ca hi ngh ban chp hnh t rung ng ng, B Chnh tr, Ban b th 2011 - 2015 trn nhiu lnh vc ca i sng kinh t - x hi t nc trong thi k qu ln ch ngha x hi v i u l ng cng sn Vit Nam#Hi ngh#ng cng sn Vit Nam#Ngh quyt#372857#X H## 00855000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820006000421810006000480010016000540020085000700070016001550080005001710090 02100176010000500197011001500202021031900217020000800536020000800544020000800552 020000700560013000700567016000300574#372858#VV16.16322#VV16.16323#^b1500b#Vi?t#9 59.7#T121D#Trng Tn Sang#Tn dng c hi vt qua thch thc tip tc i mi ton din a t nc tin ln#Trng Tn Sang#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^ a635tr.^b24cm#Gm nhng bi vit, bi pht biu ca ng ch Trng Tn Sang th hin quyt tm ca ng, Nh nc xy v dng nn t php trong sch, vng mnh , dn ch, nghim minh, bo v ch quyn quc gia l bt kh xm phm, tng cn g hp tc, nng cao trch nhim, cng hng ti mt th gii ho bnh, n nh v pht trin#Lch s#i mi#Vn ho#X hi#372858#XH## 00839000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010016000670020042000830070062001250050016001870050 01600203008000500219009002100224010000500245011001500250015006100265021014800326 020000900474020001000483020001000493013000700503016000300510020001200513#372859# VN16.04270#VN16.04271#^a79000^b2000b#Vi?t#959.704092#B112M#Nguyn Anh Minh#79 c u chuyn t ni Bc H v lm vic#S.t., b.s.: Nguyn Anh Minh, Nguyn Th Li n, Nguyn Th Bnh#Nguyn Th Lin#Nguyn Th Bnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#20 16#^a420tr.^b15cm#TTS ghi: Khu di tch Ch tch H Ch Minh. Ti Ph Ch tch#G m 79 cu chuyn ca nhng ngi tng vinh d c gp g v tip xc vi Ch tch H Ch Minh ti Ph Ch tch trong 15 nm cui i ca Ngi#Cuc i#S n ghip#Truyn k#372859#XH#H Ch Minh## 00620000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020019000550030013000740070035000870220019001220220006001410080 01800147009008700165010000500252011002600257020001800283020001300301016000300314 005000900317005000900326013000700335#VN16.04272#372860#^a15000^b3000b#Vi?t#895. 9223#TH121#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn: Hong L ; Tranh: Tin t#M i mp xut chiu#T.199#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; C ng ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2016#^a135tr. : tranh v^b18cm# Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Hong L#Tin t#372860## 00664000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020019000550030013000740070038000870220006001250220019001310080 01800150009008700168010000500255011002600260020001800286020001300304016000300317 005000900320005000900329005000700338005001000345013000700355#372861#VN16.04273#^ a15000^b3000b#Vi?t#895.9223#TH121#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn: Hon g L ; Tranh: Tin t...#T.200#Triu hi vn khc#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2016 #^a136tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Hong L#Tin t#R eggie#Minh ng#372861## 00619000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020019000550030013000740070035000870220018001220220006001400080 01800146009008700164010000500251011002600256020001800282020001300300016000300313 005000900316005000900325013000700334#372862#VN16.04274#^a15000^b3000b#Vi?t#895. 9223#TH121#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn: Hong L ; Tranh: Tin t#P ho tng lu lc#T.201#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cn g ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2016#^a136tr. : tranh v^b18cm#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Hong L#Tin t#372862## 00646000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020019000550030013000740070044000870220018001310220005001490050 00900154008001800163009008700181010000500268011002500273020001800298020001300316 016000300329005000700332005001000339013000700349#372863#VN16.04275#^a15000^b100 0b#Vi?t#895.9223#TH121#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn: Hong L, Lc An ; Tranh: Minh ng#Ph phm hu dng#T.79#Hong L#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#201 6#^a51tr. : tranh v^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Lc An#Minh ng#37 2863## 00709000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460010010000520020050000620070027001120050016001390080012001550090 01700167010000500184011002100189021015800210020000700368020001000375020001000385 020000900395020000500404013000700409016000300416#VN16.04276#372864#^a30000^b200 0b#Vi?t#615.88#T550C#Tn Cng#T cha bnh bng cy thuc nam thng dng d tm #Tn Cng, Nguyn Vn Phn#Nguyn Vn Phn#^aThanh Ha#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a 178tr. : nh^b19cm#Gii thiu mt s bi thuc nam n gin trong iu tr cc b nh: Cp cu, bnh ngoi da, bnh tr em, bnh ph n, bnh ng tiu ho, bnh ng h hp...#ng y#Thuc nam#Bi thuc#iu tr#Bnh#372864#TN## 00703000000000241000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200150 00301810006000450020038000510080013000890090006001020100005001080110014001130150 06200127021022500189020001000414020002000424020000700444013000700451016000300458 #VN16.04277#372865#^b100b#Vi?t#344.5970662752#S450T#S tay php lut v lnh vc thu li#^aBnh Thun#^aS.n#2016#^a56tr.^b19cm#TTS ghi: S Nng nghip v PTNT Bnh Thun. Chi cc Thu li#Trnh by mt s quy nh ca php lut v lnh v c thu li; mt s qui nh chung, qui nh c th v khai thc v bo v cng t rnh thu li, x l cc hnh vi vi phm lin quan n khai thc v bo v cng trnh thu li#Php lut#Cng trnh thu li#S tay#372865#XH## 00778000000000229000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200080 00301810006000380020128000440080013001720090006001850100005001910110014001960150 06200210021024200272020001000514020001400524013000700538016000300545#372866#VN16 .04278#^b100b#Vi?t#631.587#T116C#Tng cng p dng cng ngh ti tin tin, ti t kim nc cho cy trng cn, ng ph vi hn hn trn a bn tnh Bnh Thun #^aBnh Thun#^aS.n#2016#^a36tr.^b19cm#TTS ghi: S Nng nghip v PTNT Bnh Thu n. Chi Cc Thu li#Gii thiu mt s gii php ti tit kim nc cho cy tr ng cn nhm ng ph vi hn hn, cng ngh ti tit kim nc, cc bc c bn la chn, ng dng cng ngh, k thut ti hiu qu cho mt s loi cy trng c n gi tr kinh t cao#Ti nc#Cy trng cn#372866#KT## 00785000000000265000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200140 00301810006000440020113000500080013001630090006001760100005001820110014001870150 06200201021018400263020001000447020002000457020001200477020000700489020001300496 013000700509016000300516#372867#VN16.04279#^b100b#Vi?t#344.597066274#H428#Hi p php lut lin quan n lnh vc khai thc v bo v cng trnh thu li, ln h vc phng, chng lt, bo#^aBnh Thun#^aS.n#2016#^a52tr.^b19cm#TTS ghi: S N ng nghip v PTNT Bnh Thun. Chi Cc Thu li#Gm nhng cu hi p php lut v lnh vc thu li, php lut lin quan n phng, chng lt, bo v thm quy n x pht vi phm hnh chnh v khai thc v bo v cng trnh thu li#Php lu t#Cng trnh thu li#Phng chng#L lt#Sch hi p#372867#XH## 00788000000000253000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200080 00311810006000390020080000450080005001250090010001300100005001400110030001450150 05300175020001000228020001800238020001800256020002000274013000700294016000300301 021023000304#VN16.04280#372868#^b2000b#Vi?t#344.597#T310H#Tm hiu php lut v an ton thc phm, bo v mi trng, giao thng ng b#^aH.#^aDn tr#2016#^a 56tr. : hnh v, bng^b19cm#TTS ghi: U ban Nhn dn tnh Vnh Phc. S T php #Php lut#An ton thc phm#Bo v mi trng#Giao thng ng b#372868#XH#Gi i thiu nhng ni dung c bn ca php lut v an ton thc phm, bo v mi tr ng, giao thng ng b gm: nhng hnh vi b nghim cm, quyn v ngha v ca t chc, c nhn v mt s quy nh v x pht vi phm hnh chnh## 00987000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820015000431810006000580020045000640070040001090080005001490090014001540100 00500168011001500173015007400188021034300262020001000605020001300615016000300628 005003500631020003600666013000700702#372869#VN16.04281#VN16.04282#^b15500b#Vi?t# 342.5970902638#T310H#Tm hiu lut t chc chnh quyn a phng#Phng Ph bin , Gio dc php lut b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a169tr.^b19cm#TTS ghi: Hi ng Phi hp ph bin, Gio dc php lut thnh ph H Ni#Tp hp cc cu hi p v nhng quy nh chung v quy nh c th v nhim v, quyn hn v c cu t chc ca chnh quyn a phng; chnh quyn a phng hi o, n v h nh chnh-kinh t c bit; hot ng ca Hi ng nhn dn; hot ng ca U ban nhn dn; thnh lp, gii th, nhp, chia, iu chnh a gii n v hnh chn h#Php lut#Sch hi p#XH#Phng Ph bin, Gio dc php lut#Lut t chc chn h quyn a phng#372869## 01001000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400090002901900050 00380820017000431810006000600020039000660070040001050080005001450090014001500100 00500164011001500169015007400184021038000258020001000638020001700648020001300665 013000700678016000300685005003500688#VN16.04284#372870#VN16.04283#^b15500b#Vi?t# 343.597012202638#T310H#Tm hiu php lut v ngha v qun s#Phng Ph bin, Gi o dc php lut b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a117tr.^b19cm#TTS ghi: Hi ng Phi hp ph bin, Gio dc php lut thnh ph H Ni#Tp hp cc cu hi p v nhng quy nh chung v quy nh c th v ng k ngha v qun s v qun l cng dn trong tui thc hin ngha v qun s; phc v ca h s quan, binh s ti ng v h s quan, binh s d b; nhp ng v xut ng trong thi bnh; nhp ng theo lnh ng vin, xut ng khi bi b tnh trng chin tranh hoc t nh trng khn cp v quc phng...#Php lut#Ngha v qun s#Sch hi p#37287 0#XH#Phng Ph bin, Gio dc php lut## 00687000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010008000620020029000700070019000990040018001180080 00500136009003800141010000500179011002100184020000700205020000700212020000900219 013000700228016000300235021017100238#372871#VN16.04285#VN16.04286#^a35000^b3000 b#Vi?t#641.8#C101M#Vn Anh#Cc mn n thng dng d lm#Vn Anh s.t., b.s.#Ti b n ln th 1#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a175tr. : nh^b18c m#Mn n#Nu n#Ch bin#372871#KT#Gii thiu nhng cng thc n gin, cch ch bin cc mn n ngon v giu cht dinh dng nh: Rau mung xo du ho, rau c n xo, u c ve xo tht, tht b xo da...## 00941000000000397000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810007000450020033000520070069000850040019001540080018001730090011001910100 00500202011002500207021009000232020001700322020001000339020000700349020001300356 02000100036902000150037901300070039401600030040101900050040400500150040900500110 0424005002100435005001700456005001900473005000900492005002300501005001900524#VN1 6.04287#372872#^a12000^b3000b#Vi?t#179.9#NH556C#Nhng cu chuyn v lng bit n#Suzanne Boyce, Max Coots, Lonni Collins Pratt... ; Dch: Bch Nga...#Ti bn l n th 22#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a72tr. : tranh v^b19cm#Tp hp nh ng cu chuyn mang tnh gio dc o c, tnh cch cho tr em v lng bit n#G io dc o c#Nhn cch#Tr em#Lng bit n#Truyn k#Sch thiu nhi#372872#XH #Dch#Boyce, Suzanne#Coots, Max#Pratt, Lonni Collins#Hodges, Meredith#Mason, Car olyne M.#Bch Nga#Nguyn Th Qunh Giang#Lm Nguyn Yn Anh## 00779000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450010007000510020009000580070057000670050019001240040018001430080 01800161009001100179010000500190011002500195012001900220021012200239020000900361 02000070037002000090037702000150038602000070040101600030040802000100041100500130 0421013000700434#372873#VN16.04288#^a28000^b3000b#Vi?t#179.9#K305T#H Yn#Kin tr#H Yn b.s. ; Minh ho: V Th Hoi Phng, Xun Vit#V Th Hoi Phng# Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a78tr. : tranh v^b19cm#Gie o mm tnh cch#Tp hp nhng cu chuyn nh mang tnh gio dc nhm gip cc ch o cc em hnh thnh thi quen tt rn luyn tnh kin tr#Gio dc#Tr em#Kin t r#Sch thiu nhi#Truyn#XH#Tnh cch# Xun Vit#372873## 00723000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450010007000510020008000580070043000660050019001090040018001280080 01800146009001100164010000500175011002500180012001900205021010200224020000900326 02000070033502000130034202000150035502000070037001600030037702000100038001300070 0390#372874#VN16.04289#^a28000^b3000b#Vi?t#179.9#M107M#H Yn#Mnh m#H Yn b. s. ; Minh ho: V Th Hoi Phng#V Th Hoi Phng#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a81tr. : tranh v^b19cm#Gieo mm tnh cch#Tp hp nh ng cu chuyn nh mang tnh gio dc nhm gip cc cho cc em hnh thnh tnh c ch mnh m#Gio dc#Tr em#Tnh mnh m#Sch thiu nhi#Truyn#XH#Tnh cch#37287 4## 00759000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450010007000510020007000580070043000650050019001080040018001270080 01800145009001100163010000500174011002500179012001900204021016700223020000900390 020000700399020001500406020000700421016000300428020000700431013000700438#372875# VN16.04290#^a28000^b3000b#Vi?t#179.9#557M#H Yn#c m#H Yn b.s. ; Minh ho : V Th Hoi Phng#V Th Hoi Phng#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2016#^a78tr. : tranh v^b19cm#Gieo mm tnh cch#Gii thiu nhiu cu chu yn nh nhm cao gi tr tt p ca con ngi, gip cc em gi vng nim m c t hon thin tnh cch p ca mnh trong cuc sng#Gio dc#Tr em#S ch thiu nhi#Truyn#XH#c m#372875## 00729000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450010007000520020009000590070043000680050019001110040018001300080 01800148009001100166010000500177011002500182012001900207021011000226020000900336 02000070034502000150035202000070036701600030037402000100037702000090038701300070 0396#372876#VN16.04291#^a28000^b3000b#Vi?t#179.9#TH124T#H Yn#Tht th#H Yn b.s. ; Minh ho: V Th Hoi Phng#V Th Hoi Phng#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a94tr. : tranh v^b19cm#Gieo mm tnh cch#Tp hp n hng cu chuyn nh mang tnh gio dc nhm gip cc cho cc em hnh thnh tnh tht th cho tr nh#Gio dc#Tr em#Sch thiu nhi#Truyn#XH#Tnh cch#Tht th #372876## 00807000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450010007000510020008000580070036000660050012001020040018001140080 01800132009001100150010000500161011002500166012001900191021020500210020000900415 02000070042402000150043102000070044601600030045302000100045602000080046601300070 0474#372877#VN16.04292#^a28000^b3000b#Vi?t#179.9#L302S#H Yn#Lch s#H Yn b. s. ; Minh ho: Hoi Phng#Hoi Phng#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr#2016#^a82tr. : tranh v^b19cm#Gieo mm tnh cch#Gii thiu nhiu cu chuy n nh nhm cao gi tr tt p ca con ngi, gip cho cc em bit cch gi thi lch s vi nhng ngi xung quanh, t hon thin tnh cch p ca m nh trong cuc sng#Gio dc#Tr em#Sch thiu nhi#Truyn#XH#Tnh cch#Lch s#3 72877## 00867000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450010007000520020008000590070057000670050019001240040018001430080 01800161009001100179010000500190011002500195012001900220021021100239020000900450 02000070045902000150046602000070048101600030048800500130049102000100050402000080 0514013000700522#372878#VN16.04293#^a28000^b3000b#Vi?t#179.9#TH100T#H Yn#Tha th#H Yn b.s. ; Minh ho: V Th Hoi Phng, Xun Vit#V Th Hoi Phng# Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a86tr. : tranh v^b19cm#Gie o mm tnh cch#Tp hp nhng cu chuyn nh cao gi tr tt p ca con ng i, gip cc em hnh thnh thi quen tt, bit yu thng v tha th cho nhng ng i xung quanh, t dn hon thin nhn cch p trong cuc sng#Gio dc#Tr em#Sch thiu nhi#Truyn#XH# Xun Vit#Tnh cch#Tha th#372878## 00750000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450010007000510020011000580070043000690050019001120040018001310080 01800149009001100167010000500178011002500183012001900208021013700227020001700364 020001500381020000700396016000300403020000700406020001600413013000700429#372879# VN16.04294#^a28000^b3000b#Vi?t#179.9#Y606T#H Yn#Yu thng#H Yn b.s. ; Minh ho: V Th Hoi Phng#V Th Hoi Phng#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2016#^a82tr. : tranh v^b19cm#Gieo mm tnh cch#Tp hp nhng cu ch uyn nh mang tnh gio dc nhm gip cc cho cc em hnh thnh thi quen tt bi t yu thng nhng ngi xung quanh#Gio dc o c#Sch thiu nhi#Truyn#XH#T r em#Lng yu thng#372879## 00746000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450010007000520020009000590070037000680050013001050040018001180080 01800136009001100154010000500165011002500170012001900195021013100214020001700345 02000070036202000100036902000090037902000150038802000070040301300070041001600030 0417#372880#VN16.04295#^a28000^b3000b#Vi?t#179.9#QU105T#H Yn#Quan tm#H Yn b.s. ; Minh ho: Xun Vit# Xun Vit#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2016#^a83tr. : tranh v^b19cm#Gieo mm tnh cch#Tp hp nhng cu chu yn nh mang tnh gio dc nhm gip cc em hnh thnh thi quen tt bit quan t m ti nhng ngi xung quanh#Gio dc o c#Tr em#Tnh cch#Quan tm#Sch th iu nhi#Truyn#372880#XH## 00732000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450010025000510020024000760070025001000040018001250080018001430090 01100161010000500172011001500177015003300192021017800225020002000403020001100423 020001000434013000700444016000300451#372881#VN16.04296#^a30000^b2000b#Vi?t#158. 1#C103D#Thu Giang Nguyn Duy Cn#Ci dng ca thnh nhn#Thu Giang Nguyn Duy C n#Ti bn ln th 8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a142tr.^b19cm#Tn tht t c gi: Nguyn Duy Cn#Trn c s bn v tnh im m (ci dng) - t c cn b n a con ngi ln ti bc ch nhn, tc gi a ra phng php rn luyn phm cch thanh cao ny theo l tng ng#Tm l hc ng dng#Hon thin#Nhn cch #372881#XH## 00670000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810007000430020047000500070011000970010011001080040019001190080018001380090 01100156010000500167011002500172021008400197020000900281020001500290020001000305 016000300315020000700318020000900325020000600334020000900340013000700349#VN16.04 297#372882#^a13500^b2000b#Vi?t#177#NH556C#Nhng cu chuyn v tnh yu t do v ho bnh#Lng Hng#Lng Hng#Ti bn ln th 13#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2016#^a65tr. : tranh v^b19cm#Tp hp nhng cu chuyn k gio dc cc em v ln g yu ho bnh v kht vng t do#Gio dc#Sch thiu nhi#Truyn k#XH#Tr em#T nh yu#T do#Ho bnh#372882## 00714000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020035000520070011000870010011000980040019001090080018001280090 01100146010000500157011002500162021019100187020000800378020001500386020001500401 020001000416016000300426013000700429#372883#VN16.04298#^a12000^b3000b#Vi?t#179. 9#NH556C#Nhng cu chuyn v lng quyt tm#Lng Hng#Lng Hng#Ti bn ln th 17#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a71tr. : tranh v^b19cm#Nhng cu chuyn cao cc gi tr tt p rt d c nh, trn lp hc, trong tit o c, nhm gio dc cc em nh v lng quyt tm, kin tr khng mt mi t c c m ca mnh#o c#Lng quyt tm#Sch thiu nhi#Truyn k#XH#372883## 00883000000000361000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020034000520070099000860050020001850050015002050050011002200050 01800231005001300249005001000262005000800272005001300280004001900293008001800312 00900110033001000050034101100250034602100930037102000080046402000140047202000150 0486020001000501013000700511016000300518#372884#VN16.04299#^a12000^b2000b#Vi?t# 179.6#NH556C#Nhng cu chuyn v lng dng cm#Mary Hollingsworth, Lonni Collins , Bob Weleh... ; B.s.: Lu Duyn, Tho Vi ; Dch: Li T Qunh...#Hollingsworth, Mary#Collins, Lonni#Weleh, Bob#Schantz, Virginia#Hugo, Victor#Lu Duyn#Tho Vi #Li T Qunh#Ti bn ln th 17#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a75tr. : tra nh v^b19cm#Tp hp nhng cu chuyn k gii thiu nhng tm gng sng gio dc cc em v lng dng cm#o c#Lng dng cm#Sch thiu nhi#Truyn k#372884#X H## 00901000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820019000411810006000600020078000660080005001440090018001490100005001670110 03600172015007500208013000700283016000300290021027500293020002300568020001300591 020001700604020001400621#372885#VN16.04300#VN16.04301#^b700b#Vi?t#324.2597075095 9731#V115K#Vn kin i hi ng b huyn Thch Tht ln th XXIII, nhim k 201 5 - 2020#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a152tr., 6tr. nh mu : bng^b19cm#TTS gh i: ng b thnh ph H Ni. Ban Chp hnh ng b huyn Thch Tht#372885#XH#Gi i thiu vn kin i hi ng b huyn Thch Tht ln th XXIII, nhim k 2015 -2020 gm: Din vn khai mc, pht biu ca ng ch Phm Quang Ngh, bo co ch nh tr, ngh quyt i hi i biu ng b huyn Thch Tht, din vn b mc v danh sch cc ng ch u vin#ng Cng sn Vit Nam#i hi ng#Vn kin i hi#ng b huyn## 00457000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010015000670020016000820030010000980070015001080080 00500123009001900128010000500147011001400152020001700166020001000183013000700193 016000300200#VN16.04303#372886#VN16.04302#^a50000^b1000b#Vi?t#895.92214#TR557B# Phan c Chnh#Trc bin ng#Trng ca#Phan c Chnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn# 2016#^a53tr.^b19cm#Vn hc hin i#Trng ca#372886#VH## 00438000000000241000450002600110000002600070001101900050001808200100002318100060 00330140016000390010014000550020014000690030016000830070014000990080005001130090 01900118010000500137011001500142020001700157020001200174016000300186013000700189 #VN16.04304#372887#Vi?t#895.92234#T301C#^a72000^b1000b#ng Tin Huy#Tia chp x anh#Tp truyn ngn#ng Tin Huy#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a267tr.^b19cm#V n hc hin i#Truyn ngn#VH#372887## 00431000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010011000670020009000780030004000870070011000910080 00500102009001900107010000500126011001500131020001700146020000400163013000700167 016000300174#372888#VN16.04305#VN16.04306#^a60000^b1000b#Vi?t#895.92214#TH120T# L S Thc#Thm th#Th#L S Thc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a124tr.^b19cm#V n hc hin i#Th#372888#VH## 00470000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010012000550020011000670030012000780070012000900080005001020090 01900107010000500126011001500131015003100146020001700177020001200194013000700206 016000300213#372889#VN16.04307#^a50000^b1000b#Vi?t#895.92234#X429C#Kha Tim Ly# Xm c hn#Truyn ngn#Kha Tim Ly#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a263tr.^b19cm#T n tht tc gi: Thi Quc T#Vn hc hin i#Truyn ngn#372889#VH## 00489000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010010000650020016000750030004000910070010000950220 00400105008001800109009002300127010000500150011001500155020001700170020000400187 016000300191013000700194005001000201#VN16.04308#372890#VN16.04309#^a30000^b500b #Vi?t#895.92214#T312N#Nguyn C#Tnh ngi lnh#Th#Nguyn C#T.3#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a135tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#372890#Ng uyn C## 00749000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810007000580020022000650070040000870220010001270220004001370050 02500141004001800166008001800184009001100202010000500213011001500218021012800233 020001700361020002200378016000300400019001600403020000900419013000700428#VN16.04 310#VN16.04311#372891#^a93000^b1500b#Vi?t#181.114#TR106T#Trang T Nam Hoa Kinh# Thu Giang Nguyn Duy Cn dch, bnh ch#Ni thin#T.1#Thu Giang Nguyn Duy Cn#T i bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a354tr.^b19cm#Nghin cu v t tng trit hc ca Trang T. Trnh by hc thuyt v nu nhng im ch cht cu thnh nn trit hc Trang T#Trit hc c i#Trit hc phng ng#XH#Dch Trung Quc#Trang T#372891## 00760000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540010025000610020031000860070025001170040018001420080 01800160009001100178010000500189011001500194012003000209021022300239020002200462 013000700484016000300491#VN16.04313#372892#VN16.04312#^a60000^b2000b#Vi?t#181#N H123M#Thu Giang Nguyn Duy Cn#Nhp mn trit hc ng phng#Thu Giang Nguyn D uy Cn#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a188tr.^b19cm#T sc h Trit hc phng ng#Tm hiu v nghin cu lch s, ni dung, quan im, t tng ca trit hc phng ng da trn nhng tn gio ln nh n gio, Pht gi o, Lo gio, Thuyt Tam nguyn, i tha, Nho gio, o gio, Mt tng, Thin t ng...#Trit hc phng ng#372892#XH## 00645000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520220004000750040019000790080018000980090023001160100 00500139011002100144021019400165020001700359020001700376013000700393016000300400 #372893#VN16.04314#^a28000^b5000b#Vi?t#001.94#B300A#B n mi mi l b n#T.1# Ti bn ln th 32#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a158tr. : nh^ b19cm#Gii thiu nhng hin tng b n, k l xy ra trong cuc sng m khoa h c cha gii thch c nh: nhng v mt tch trong lch s, vng tam gic qu B ermuda, UFO v ngi ngoi hnh tinh...#Hin tng b n#Sch thng thc#372893 #TN## 00695000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520220004000750040019000790080018000980090011001160100 00500127011003000132021024700162020001700409020001700426016000300443013000700446 #372894#VN16.04315#^a33000^b5000b#Vi?t#001.94#B300A#B n mi mi l b n#T.2# Ti bn ln th 27#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a176tr. : hnh v, nh^b19 cm#Gii thiu nhng hin tng b n, k l xy ra trong cuc sng m khoa hc c ha gii thch c nh: B n v nhng ngn n vnh cu, b n ca nhng hn trn o Phc sinh, tng bit i, chuyn l v hn m, hin tng "ngi l lng"...#Hin tng b n#Sch thng thc#TN#372894## 00671000000000241000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100060 00300140016000360020023000520220004000750040019000790080018000980090011001160100 00500127011002100132021023200153020001700385020001700402016000300419013000700422 #372895#VN16.04316#Vi?t#001.94#B300A#^a34000^b5000b#B n mi mi l b n#T.3# Ti bn ln th 26#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a175tr. : nh^b19cm#Gii t hiu nhng hin tng b n, k l xy ra trong cuc sng m khoa hc cha gii thch c nh: Ma mu ti n , nhng chic quan ti bit chy, voi ni c ting ngi, nhng hiu lm ph bin nht, b n nhng gic m...#Hin tng b n#Sch thng thc#TN#372895## 00665000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520220004000750040019000790080018000980090011001160100 00500127011003000132021021700162020001700379020001700396016000300413013000700416 #372896#VN16.04317#^a34000^b5000b#Vi?t#001.94#B300A#B n mi mi l b n#T.4# Ti bn ln th 21#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a163tr. : hnh v, nh^b19 cm#Nhng hin tng b n, k l xy ra trong cuc sng m khoa hc cha gii th ch c nh: B n ca linh cm, rng bin - huyn thoi v s thc, nhng tc phm t th gii bn kia, nhng bc nh ma trn th gii...#Hin tng b n#Sc h thng thc#TN#372896## 00670000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520220004000750040019000790080018000980090011001160100 00500127011002100132021023100153020001700384020001700401016000300418013000700421 #372897#VN16.04318#^a30000^b5000b#Vi?t#001.94#B300A#B n mi mi l b n#T.5# Ti bn ln th 19#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a168tr. : nh^b19cm#Gii t hiu nhng iu b n v ang tn ti xung quanh cuc sng ca chng ta, nhn g iu m khoa hc cn cha c li gii thch: B n v xc p m c Giang T , nhng con tu ma, trng thi hn m, im bo trong gic m...#Hin tng b n#Sch thng thc#TN#372897## 00705000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520220004000750040019000790080018000980090011001160100 00500127011002100132021026600153020001700419020001700436016000300453013000700456 #372898#VN16.04319#^a32000^b5000b#Vi?t#001.94#B300A#B n mi mi l b n#T.6# Ti bn ln th 18#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a170tr. : nh^b19cm#Gii t hiu nhng iu b n v ang tn ti xung quanh cuc sng ca chng ta, nhn g iu m khoa hc cn cha c li gii thch: Nhng cn ma k l, ngun gc r ng rm Sahara, "ct git ngi", nhng nm cui cng ca voi ma-mt, b n v xng s pha l...#Hin tng b n#Sch thng thc#TN#372898## 00883000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200150 00391810006000540010017000600020053000770070034001300080005001640090018001690100 00500187011001500192021037600207020001000583020001300593016000300606020001300609 013000700622#372899#VN16.04320#^a40000^b1000b#Vi?t#342.5970802638#H428#Nguyn Th Quyt#Hi - p lut h tch v vn bn hng dn thi hnh#Nguyn Th Quyt b.s., gii thiu#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a130tr.^b19cm#Gm nhng cu hi p v lut h tch nm 2014: quy nh v qun l v ng k h tch; ng k h t ch ti u ban nhn dn cp x, cp huyn v c quan i din; c s d liu h tch, cp trch lc h tch; trch nhim qun l nh nc v h tch, cng chc lm cng tc h tch v cc iu khon thi hnh. Gii thiu ni dung mt s vn bn hng dn thi hnh lut h tch#Php lut#Sch hi p#XH#Lut h tch#37289 9## 00921000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820015000501810006000650010017000710020044000880070022001320080005001540090 01800159010000500177011001400182021037400196020001000570020001800580016000300598 020001400601020002100615013000700636#372900#VN16.04321#VN16.04322#^a16000^b1000 b#Vi?t#344.5970102632#L504V#Nguyn Th Quyt#Lut vic lm v Ngh nh s 28/20 15/N-CP#Nguyn Th Quyt b.s.#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a92tr.^b19cm#Gii th iu ton vn ni dung Lut vic lm nm 2013 vi nhng quy nh chung v cc quy nh v chnh sch h tr to vic lm, thng tin th trng lao ng, nh gi , cp chng ch k nng ngh quc gia, t chc v hot ng dch v vic lm, b o him tht nghip, mt s iu khon thi hnh. Ni dung Ngh nh s 28/2015/N -CP hng dn thi hnh v bo him tht nghip#Php lut#Vn bn php lut#XH#Lu t vic lm#Bo him tht nghip#372900## 00834000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820016000501810006000660010017000720020044000890070022001330080005001550090 01800160010000500178011001500183021029100198020001000489020001300499016000300512 020002100515020001300536013000700549#372901#VN16.04323#VN16.04324#^a36000^b1000 b#Vi?t#346.59704302638#H428#Nguyn Th Quyt#Hi - p php lut v thu tin s dng t#Nguyn Th Quyt b.s.#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a191tr.^b19cm#Gm c c cu hi p v thu tin s dng t theo lut t ai, quy nh chung v tin s dng t, th tc hnh chnh v xc nh, k khai, np tin s dng t, mt s vn chuyn tip khi chuyn sang thu tin s dng t... v mt s vn bn php lut lin quan n thu tin s dng t#Php lut#Sch hi p#XH#Thu tin s dng t#Lut t ai#372901## 00837000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820017000501810006000670010017000730020035000900070022001250080005001470090 01800152010000500170011001500175021032200190020001000512020001300522016000300535 020002600538013000700564#VN16.04325#372902#VN16.04326#^a30000^b1000b#Vi?t#344.5 97076702638#T310H#Nguyn Th Quyt#Tm hiu lut gio dc ngh nghip#Nguyn Th Quyt b.s.#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a158tr.^b19cm#Gm nhng cu hi p v Lut gio dc ngh nghip, nhng quy nh chung v quy nh c th v c s gio dc ngh nghip, hot ng o to v hp tc quc t trong gio dc ngh nghi p, nh gio v ngi hc, kim nh cht lng gio dc ngh nghip, qun l nh nc v gio dc ngh nghip v cc iu khon thi hnh#Php lut#Sch hi p# XH#Lut gio dc ngh nghip#372902## 00857000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820019000501810007000690010017000760020041000930070022001340080005001560090 01800161010000500179011001500184021034100199020001000540020001800550020001300568 013000700581016000300588#372903#VN16.04327#VN16.04328#^a30000^b1000b#Vi?t#343.5 9707862402638#NH556#Nguyn Th Quyt#Nhng iu cn bit v hp ng xy dng#N guyn Th Quyt b.s.#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a159tr.^b19cm#Gii thiu nhng cu hi p php lut v hp ng xy dng gm: Cc loi hp ng xy dng, ngu yn tc k kt, hiu lc, ni dung hp ng, yu cu v cht lng v nghim thu , thi gian v tin thc hin hp ng, tm ng hp ng, h s thanh ton h p ng, quyn v ngha v ca cc bn lin quan, gii quyt khiu ni, tranh ch p...#Php lut#Hp ng xy dng#Sch hi p#372903#XH## 00715000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820011000411810007000520020077000590030011001360080005001470090018001520100 00500170011002900175021021000204020001700414020000900431020001100440013000700451 016000300458#372904#VN16.04329#VN16.04330#^b500b#Vi?t#363.119624#PH431N#Sch tra nh phng nga trong xy dng: An ton v sc kho l quyn con ngi#Sch tranh# ^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a51tr. : tranh mu^b15x21cm#Gii thiu nhng bc tr anh v quy nh an ton lao ng trong xy dng nh: an ton ti cc cng trnh xy dng, lm vic trn cao v trong cc cng trnh di mt t, s dng cc th it b v ph tng nng...#An ton lao ng#Xy dng#Sch tranh#372904#XH## 00550000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010017000650020024000820030024001060290027001300070 01700157008000500174009001800179010000500197011002500202020001700227020000400244 020001400248013000700262016000300269#372905#VN16.04331#VN16.04332#^a80000^b500b #Vi?t#895.92214#G553E#Dng Khu Lung#Gi em phng tri xa#Th song ng Ty - Vit#Phc nong d tin ph quy#Dng Khu Lung#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^ a67tr. : tranh v^b19cm#Vn hc hin i#Th#Sch song ng#372905#VH## 00489000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020025000380030013000630080023000760090047000990100005001460110026001510120 02900177020001800206020001300224016000300237019001200240013000700252#372906#^a10 000^b2000b#Vi?t#883#C430G#Con gu v hai ngi bn#Truyn tranh#^aH. ; Tp. H C h Minh#^aTh gii ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a16tr. : tranh mu^ b19cm#Tuyn tp truyn tranh Aesop#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hy Lp #372906## 00489000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100070 00320020024000390030013000630080023000760090047000990100005001460110026001510120 02900177020001800206020001300224016000300237019001200240013000700252#372907#^a10 000^b2000b#Vi?t#883#CH519#Chut ng v chut nh#Truyn tranh#^aH. ; Tp. H C h Minh#^aTh gii ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a16tr. : tranh mu^ b19cm#Tuyn tp truyn tranh Aesop#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hy Lp #372907## 00475000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020011000380030013000490080023000620090047000850100005001320110026001370120 02900163020001800192020001300210016000300223019001200226013000700238#372908#^a10 000^b2000b#Vi?t#883#R501V#Ra v th#Truyn tranh#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aTh gii ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Tuyn t p truyn tranh Aesop#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hy Lp#372908## 00478000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100070 00320020013000390030013000520080023000650090047000880100005001350110026001400120 02900166020001800195020001300213016000300226019001200229013000700241#372909#^a10 000^b2000b#Vi?t#883#NG455V#Ngng v ra#Truyn tranh#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aT h gii ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Tuyn tp truyn tranh Aesop#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hy Lp#372909## 00489000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020025000380030013000630080023000760090047000990100005001460110026001510120 02900177020001800206020001300224016000300237019001200240013000700252#372910#^a10 000^b2000b#Vi?t#883#C430K#Con kh v ngi nh c#Truyn tranh#^aH. ; Tp. H C h Minh#^aTh gii ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a16tr. : tranh mu^ b19cm#Tuyn tp truyn tranh Aesop#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hy Lp #372910## 00482000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020018000380030013000560080023000690090047000920100005001390110026001440120 02900170020001800199020001300217016000300230019001200233013000700245#372911#^a10 000^b2000b#Vi?t#883#C430S#Con s t b bnh#Truyn tranh#^aH. ; Tp. H Ch Minh #^aTh gii ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#T uyn tp truyn tranh Aesop#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hy Lp#372911 ## 00487000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020023000380030013000610080023000740090047000970100005001440110026001490120 02900175020001800204020001300222016000300235019001200238013000700250#372912#^a10 000^b2000b#Vi?t#883#H103C#Hai cha con v con la#Truyn tranh#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aTh gii ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a16tr. : tranh mu^b1 9cm#Tuyn tp truyn tranh Aesop#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hy Lp#3 72912## 00487000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020023000380030013000610080023000740090047000970100005001440110026001490120 02900175020001800204020001300222016000300235019001200238013000700250#372913#^a10 000^b2000b#Vi?t#883#C430L#Con la v con ch nh#Truyn tranh#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aTh gii ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a16tr. : tranh mu^b1 9cm#Tuyn tp truyn tranh Aesop#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hy Lp#3 72913## 00480000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020016000380030013000540080023000670090047000900100005001370110026001420120 02900168020001800197020001300215016000300228019001200231013000700243#372914#^a10 000^b2000b#Vi?t#883#C125B#Cu b chn cu#Truyn tranh#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^ aTh gii ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Tuy n tp truyn tranh Aesop#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hy Lp#372914## 00496000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100070 00320020031000390030013000700080023000830090047001060100005001530110026001580120 02900184020001800213020001300231013000700244016000300251019001200254#372915#^a10 000^b2000b#Vi?t#883#NG558N#Ngi nng dn v cc con trai#Truyn tranh#^aH. ; T p. H Ch Minh#^aTh gii ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a16tr. : tra nh mu^b19cm#Tuyn tp truyn tranh Aesop#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#372915# VH#Dch Hy Lp## 00764000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510020041000570080005000980090023001030100005001260110 02600131015008200157021018400239020000900423020001200432020000700444013000700451 016000300458020000800461020001700469#372916#VN16.04333#VN16.04334#^b2250b#Vi?t#3 62.2967#S450T#S tay phng, chng tc hi ca thuc l#^aH.#^aKhoa hc v K thu t#2016#^a83tr. : nh, bng^b19cm#TTS ghi: Ban Ch o phng, chng tc hi ca thuc l. B Khoa hc v Cng ngh#Tm hiu tc hi ca thuc l i vi sc kh o con ngi, hng dn xy dng mi trng lm vic khng khi thuc l km the o cc vn bn php quy v phng, chng tc hi ca thuc l#Thuc l#Phng chng #S tay#372916#XH#Tc hi#Vn bn php qui## 00894000000000313000450000100070000000200220000700300270002900500150005600700290 00710080013001000090014001130100005001270110026001320150030001580820006001880160 00300194013000700197014001600204026000700220026001100227026001100238181000600249 019000500255019001400260020002000274020001000294020002000304021025600324#Ha Chu# Sng gic m i mnh#Cm hng sng dnh cho U25#Dng An Nhin#Ha Chu ; Dng A n Nhin dch#^aH. ; Tokyo#^aTh gii...#2016#^a157tr. : tranh v^b19cm#Tn tht tc gi: Haruka Itou#158.1#XH#372917#^a72000^b2000b#372917#VN16.04335#VN16.0433 6#S455G#Vi?t#Dch Nht Bn#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#K li qu trnh Haruka Itou xy dng nhn vt "Ha-chu", nhn vt m mnh mun t r thnh v t ng vai chnh nhn vt; t thay i bn thn, vt qua chnh mnh, bt t ti v bt an, t tin hn trong cuc sng, bin nhng c m tr th nh hin thc## 00641000000000313000450000100110000000200260001100300130003700500060005000700230 00560080005000790090057000840100005001410110015001460150040001610820008002010160 00300209013000700212014001600219026000700235026001100242026001100253181000600264 019000500270019000900275020001700284020000400301020000800305020001400313#Leav, L ang#Yu l thng hay vn ri#Th song ng#Zelda#Lang Leav ; Zelda dch#^aH.#^aT h gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng AZ Vit Nam#2016#^a173tr.^b19cm#Tn s ch ting Anh: Love & misadventure#821.914#VH#372918#^a76000^b2000b#372918#VN16. 04337#VN16.04338#Y606L#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Th#Tn vn#Sch song ng# # 00499000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010009000670020019000760030006000950070009001010080 00500110009002100115010000500136011001500141012003900156020001700195020001100212 013000700223016000300230#372919#VN16.04339#VN16.04340#^a73000^b2000b#Vi?t#895.9 2234#TH250G#Bo Ngc#Th gii song song#S T#Bo Ngc#^aH.#^aTh gii ; Asbooks #2016#^a287tr.^b18cm#Nhng cu chuyn ca 12 cung hong o#Vn hc hin i#Tru yn di#372919#VH## 00828000000000301000450000100150000000200380001500500080005300700290006100800050 00900090054000950100005001490110015001540150066001690820006002350160003002410130 00700244014001600251026000700267026001100274026001100285181000600296019000500302 019000500307020001100312020001100323020000900334021018300343#Chopra, Deepak#By quy lut tinh thn ca thnh cng#L nh#Deepak Chopra ; L nh dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a143tr.^b18cm#Dch t ng uyn bn ting Anh: The seven spiritual laws of success#650.1#KT#372920#^a45000 ^b2000b#372920#VN16.04341#VN16.04342#B112Q#Vi?t#Dch#Thnh cng#Kinh doanh#Tn g io#Gii thiu 7 quy lut dn n thnh cng trong cuc sng gm: Quy lut tim nng thun khit, quy lut cho, quy lt nghip qu hay nguyn nhn v h qu, qu y lut n lc ti thiu...## 00501000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610010018000670020025000850070018001100080018001280090 03500146010000500181011002100186020001700207020000900224013000700233016000300240 020000400243#372921#VN16.04343#VN16.04344#^a40000^b500b#Vi?t#895.9228403#T310V# Nguyn nh Thng#Tm v khc ht sng qu#Nguyn nh Thng#^aTp. H Ch Minh#^ aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a202tr. : nh^b18cm#Vn hc hin i#Ghi chp#372921#VH#Th## 00597000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810007000530010011000600020009000710070011000800080018000910090 03500109010000500144011002000149021013900169020001700308020000800325013000700333 016000300340#372922#VN16.04345#VN16.04346#^b2000b#Vi?t#895.922808#TR100T#Vin Ch iu#Tr tng#Vin Chiu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#201 6#^a74tr. : nh^b18cm#Gm nhng cu chuyn ngn n cha ngha ln lao ca s c hia s, ng vin, truyn cm hng, im ta ca tinh thn v nim tin cuc sng #Vn hc hin i#Tn vn#372922#XH## 00496000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820013000491810006000620010011000680020016000790030010000950070011001050080 01800116009003500134010000500169011003100174020001700205020001000222013000700232 016000300239#372923#VN16.04347#VN16.04348#^a55000^b400b#Vi?t#895.92283403#C126G #T S Hng#Cy gy thn k#Truyn k#T S Hng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a176tr. : nh chn dung^b19cm#Vn hc hin i#Truy n k#372923#VH## 00892000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820016000501810008000660020150000740080005002240090018002290100005002470110 01500252021026500267020001000532020001600542020002000558020002100578020001700599 013000700616016000300623#372924#VN16.04349#VN16.04350#^a20000^b5000b#Vi?t#343.5 9709302638#NGH300#Ngh nh s 46/2016/N-CP ngy 26 thng 5 nm 2016 ca Chnh ph quy nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng b v ng st#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a206tr.^b14cm#Ni dung ngh nh s 46/201 6/N-CP ngy 26 thng 5 nm 2016 qui nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng b v ng st gm: Nhng qui nh chung, hnh vi vi phm hnh chnh, hnh thc x pht, thm quyn x pht v cc iu khon thi hnh#Ph p lut#Pht hnh chnh#Giao thng ng b#Giao thng ng st#Vn bn php qui #372924#XH## 00667000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010015000660020047000810070015001280080018001430090 03500161010000500196011001400201021015100215020000900366020000800375020000800383 013000700391016000300398#372925#VN16.04351#VN16.04352#^a3500^b10000b#Vi?t#294.3 444#NH556T#Thch Thanh T#Nhng tr ngi l chng duyn hay thng duyn#Thch T hanh T#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a33tr.^b19cm# Gii thiu li ging gii ca ho thng Thch Thanh T cho ch Tng, Pht t v nhng tr ngi l chng duyn hay thng duyn trn con ng tu hnh#o Pht# Gio l#Tu hnh#372925#XH## 00635000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020021000650070015000860080018001010090035001190100 00500154011001400159020000900173016000300182001001500185021016600200020000800366 013000700374#372926#VN16.04353#VN16.04354#^a5000^b10000b#Vi?t#294.3444#L104S#L m sao tu theo Pht#Thch Thanh T#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a64tr.^b19cm#o Pht#GT#Thch Thanh T#Ch dy cho chng sinh cc cch tu tp theo Pht nh tu cn lun hi v tu ra khi lun hi (gii thot)... sm c gic ng, thot mi phin no trong cuc sng#Tu hnh#372926## 00673000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580020013000640070015000770080018000920090035001100100 00500145011001400150020000900164016000300173001001500176021012200191015005700313 020000800370020001000378013000700388#372927#VN16.04355#VN16.04356#^a30000^b500b #Vi?t#294.3444#N304V#Nim vi diu#Thch Nh Hin#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a83tr.^b19cm#o Pht#XH#Thch Nh Hin#Phn tch ngha cc php nim Pht: nim chn nhn, nim chung ring, nim Tam bo, nim s ti, nim cn thanh tnh...#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. Tnh tht Q uan m#Tu hnh#Nim Pht#372927## 00462000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590020008000650070019000730080018000920090035001100100 00500145011002000150020001700170020000400187016000300191001001900194013000700213 #372928#VN16.04357#VN16.04358#^a80000^b500b#Vi?t#895.92214#B257T#Bp th#Phan T h Diu Thu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a85tr. : nh^b18cm#Vn hc hin i#Th#VH#Phan Th Diu Thu#372928## 00462000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590020015000650030004000800070010000840080018000940090 03500112010000500147011001500152020001700167020000400184016000300188001001000191 013000700201#372929#VN16.04359#VN16.04360#^a60000^b500b#Vi?t#895.92214#C107#C nh m ca sa#Th#ng Tng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh# 2016#^a116tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#ng Tng#372929## 00466000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590020020000650030004000850070010000890080018000990090 03500117010000500152011001400157020001700171020000400188016000300192001001000195 013000700205#372930#VN16.04361#VN16.04362#^a60000^b500b#Vi?t#895.92214#S460N#S nguyn chung tr#Th#ng Tng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a78tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#ng Tng#372930## 00583000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810007000580020017000650070016000820080018000980090035001160100 00500151011001400156020000900170020001000179016000300189001001600192021007400208 020000800282020000800290013000700298#372931#VN16.04363#VN16.04364#^a4000^b1000b #Vi?t#294.3444#QU100B#Qu bo st sinh#Thch Chn Tnh#^aTp. H Ch Minh#^aVn h o Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a46tr.^b19cm#o Pht#Truyn k#XH#Thch Chn Tnh#Gii thiu cc cu chuyn ni v qu bo st sinh theo quan im o Pht#G io l#Qu bo#372931## 00596000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580020017000640070016000810080018000970090035001150100 00500150011001400155020000900169016000300178001001600181021013000197020000800327 013000700335#VN16.04366#372932#VN16.04365#^a4000^b1000b#Vi?t#294.3444#C430P#Con Pht, con ma#Thch Chn Tnh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Mi nh#2016#^a45tr.^b19cm#o Pht#XH#Thch Chn Tnh#Gii thiu cc gio l o Ph t khuyn ngi tu hnh khng st sinh, khng trm cp, khng t dm, khng ni d i, khng ung ru#Gio l#372932## 00579000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580020011000640070016000750080018000910090035001090100 00500144011001400149020000900163016000300172001001600175021009900191020000800290 020000800298013000700306#VN16.04368#372933#VN16.04367#^a4000^b1000b#Vi?t#294.34 44#T500L#Tu l tin#Thch Chn Tnh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a38tr.^b19cm#o Pht#XH#Thch Chn Tnh#a ra li rn dy con n gi phi lun tu tm, sa mnh t b mi tnh xu v hng ti iu thin#Gio l#Tu hnh#372933## 00604000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000500020030000590070015000890080018001040090035001220100005001570110 01500162020000900177016000300186001001500189021012100204020000800325020001000333 013000700343#372934#VN16.04369#VN16.04370#^a10000^b1000b#Vi?t#294.3444#Lng ngh e ting ht sng Hng#Quch Hu Trn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a133tr.^b19cm#o Pht#XH#Quch Hu Trn#Cc bi ging thuyt ph p v cuc sng trm lun kh i v lm sao vt qua nhng trm lun kh i trong cuc sng#Gio l#Cuc sng#372934## 00438000000000229000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820010000490020017000590070014000760080018000900090035001080100005001430110 01500148020001700163020000400180016000300184001001400187013000700201#VN16.04372# 372935#VN16.04371#^a40000^b200b#Vi?t#895.92214#C gi Thnh Nam#Trn Th Lch#^ aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a120tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#Trn Th Lch#372935## 00453000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820010000490020016000590030004000750070014000790080018000930090035001110100 00500146011001500151020001700166020000400183016000300187001001400190013000700204 #VN16.04374#372936#VN16.04373#^a80000^b500b#Vi?t#895.92214#V mt tnh yu#Th# Hong Hc Bay#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a215tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#Hong Hc Bay#372936## 00520000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810007000630020052000700070011001220080018001330090061001510100 00500212011001500217020001700232020000800249016000300257001001100260013000700271 #372937#VN16.04375#VN16.04376#^a95000^b15000b#Vi?t#895.9228408#KH455X#Khng xin h khng thng minh khng bt bnh th gii#Phan Yn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a140tr.^b19cm#Vn hc hin i#Tn vn#VH#Phan Yn#372937## 00517000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810006000630020016000690030018000850070013001030080018001160090 06100134010000500195011001500200020001700215020000800232016000300240001001300243 013000700256#372938#VN16.04377#VN16.04378#^a145000^b6000b#Vi?t#895.9228403#M458 H#Mt hm gp li#Tuyn tp tu bt# Hng Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a294tr.^b17cm#Vn hc hin i#Tu bt#VH# Hng Ngc#372938## 00725000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820009000511810006000600020016000660030032000820070013001140080018001270090 06100145010000500206011001500211020000900226016000300235001001300238021014500251 020000800396020000800404020001600412013000700428#372939#VN16.04379#VN16.04380#^a 138000^b5000b#Vi?t#294.3444#C428P#Ci Pht u xa#Thp thong li Kinh Duy ma c t# Hng Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty S ch Phng Nam#2016#^a272tr.^b17cm#o Pht#XH# Hng Ngc#Nhng gio l v tu hnh mt s iu trong kinh Duy ma ct gip Pht t hiu c chn l ca vic t u hnh v hiu c ci Pht ngay quanh ta#Gio l#Tu hnh#Kinh Duy ma ct#372 939## 00534000000000253000450002600070000002600110000702600110001802000120002901600030 00410010016000440200017000600140016000770190005000930820011000981810006001090020 01700115003001500132007001600147008001800163009006100181010000500242011002600247 013000700273#372940#VN16.04381#VN16.04382#Truyn ngn#VH#Thch Nht Hnh#Vn hc hin i#^a95000^b3000b#Vi?t#895.922334#H561V#Hng v ca t#Vn lang d s# Thch Nht Hnh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty S ch Phng Nam#2016#^a205tr. : tranh v^b19cm#372940## 00611000000000277000450002600070000002600110000702600110001802000130002901600030 00420050008000450200017000530140016000700190005000860820009000911810008001000020 03400108003001300142007000800155004001400163008001800177009006100195010000500256 011002600261012003900287013000700326#372941#VN16.04383#VN16.04384#Truyn tranh#V H#Ng Sam#Vn hc hin i#^a72000^b3000b#Vi?t#895.9223#GI-100#Gia nh Ng - M m phiu lu k#Truyn tranh#Ng Sam#Ti bn ln 1#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a118tr. : tranh v^b1 9cm#Truyn tranh hi dnh cho la tui 12+#372941## 00520000000000253000450002600110000002600110001102600070002202000130002901600030 00420050008000450200018000530140016000710190005000870820009000921810007001010020 02000108003001300128007000800141008001800149009006100167010000500228011002600233 013000700259#VN16.04385#VN16.04386#372942#Truyn tranh#VH#Ng Sam#Vn hc thiu nhi#^a72000^b4000b#Vi?t#895.9223#TR561T#Trng tiu hc Ng#Truyn tranh#Ng Sa m#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Phng Nam #2016#^a130tr. : tranh v^b19cm#372942## 00505000000000241000450000100140000000200180001400300120003200700140004400800180 00580090046000760100005001220110025001270150041001520820007001930160003002000130 00700203014001600210026000700226181000700233019000500240020001100245020000700256 #Irene Ritonga#Ngy xa ngy xa#Sch t mu#Irene Ritonga#^aTp. H Ch Minh#^aV n ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Chibooks#2016#^a68tr. : tranh v^b19cm#Dch t bn ting Anh: Once up on a time#745.73#XH#372943#^a49000^b3000b#372943#NG112X #Vi?t#Sch tranh#T mu## 00496000000000241000450000100160000000200140001600300120003000700160004200800180 00580090046000760100005001220110025001270150033001520820007001850160003001920130 00700195014001600202026000700218181000600225019000500231020001100236020000700247 #Asrika Vitawati#X s diu k#Sch t mu#Asrika Vitawati#^aTp. H Ch Minh#^aV n ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Chibooks#2016#^a68tr. : tranh v^b19cm#Dch t bn ting Anh: Dooleland#745.73#XH#372944#^a51000^b3000b#372944#X550S#Vi?t#Sc h tranh#T mu## 01243000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820010000411810006000510020092000570030026001490070069001750050016002440050 01500260005001300275005001300288008001800301009003500319010000500354011001500359 02000220037402000210039601300070041701600030042401500990042702103300052602000160 0856005003300872#372945#VL16.02370#VL16.02371#^b400b#Vi?t#369.09597#H452T#Hi th o khoa hc - thc tin: T tng H Ch Minh v trng hc ln Thanh nin xung phong#Ti liu phc v hi tho#Nguyn Vn Vnh, T Quang Chin, Trung ng on TNCS H Ch Minh...#Nguyn Vn Vnh#T Quang Chin#L Kh Phiu#Mai Vn Ninh#^a Tp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a795tr.^b29cm#Thanh ni n xung phong#T tng H Ch Minh#372945#XH#TTS ghi: Hi Cu TNXP Vit Nam - Tr ung ng on TNCS H Ch Minh; Thnh u Thnh ph H Ch Minh#Gii thiu ton v n cc bi tham lun trong hi tho "T tng H Ch Minh v trng hc ln Tha nh nin xung phong": C s khoa hc v chiu su l lun v t tng H Ch Minh trong ch trng sng lp trng hc ln Thanh nin xung phong; ti hin cc s kin, nhn vt lch s lin quan n lc lng Thanh nin xung phong...#K yu hi tho#Trung ng on TNCS H Ch Minh## 01035000000000313000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200110 00301810006000410020074000470030038001210070057001590050016002160050014002320050 01600246005001700262005001600279008000500295009001100300010000500311011003100316 015006600347021027400413020000500687020001900692013000700711016000300718#VL16.02 372#372946#^b108b#Vi?t#362.109597#H250T#H thng ti khon y t quc gia thc hi n Vit Nam thi k 2012 - 2014#Ngun v s dng ngun ti chnh y t#B.s.: Ng uyn Nam Lin, L Thnh Cng, Nguyn Quang n...#Nguyn Nam Lin#L Thnh Cng#N guyn Quang n#Nguyn Vn Chnh#Nguyn Vn Nng#^aH.#^aThng k#2016#^a278tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: B Y t. V K hoch - Ti chnh; T chc Y t Th gii#Gii thiu v ti khon y t quc gia thc hin Vit Nam. Mt s phn t ch v tnh hnh ti chnh y t Vit Nam. H thng ch tiu tng hp phn nh ngu n v s dng ngun ti chnh y t Vit Nam thi k 2012 - 2014. H thng biu t hu thp thng tin lp SHA Vit Nam...#Y t#Ti khon quc gia#372946#XH## 00761000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820014000411810006000550020048000610030049001090080005001580090011001630100 00500174011003100179021024500210020001000455020001800465013000700483016000300490 020001400493#372947#VL16.02373#VL16.02374#^b510b#Vi?t#343.597002638#L504T#Lut t hng k v cc vn bn hng dn thi hnh#Ti liu phc v Hi ngh Ph bin Lu t thng k#^aH.#^aThng k#2016#^a279tr. : hnh v, bng^b30cm#Gii thiu ni du ng Lut thng k v cc ngh nh ca chnh ph v hng dn thi hnh mt s i u ca Lut, qui nh v x pht hnh chnh trong lnh vc thng k v qui nh n i dung ch tiu thng k thuc h thng ch tiu thng k quc gia#Php lut#V n bn php lut#372947#XH#Lut thng k## 00627000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810006000500020017000560030013000730070073000860050017001590050008001760050 01500184005001600199004001800215008000500233009001100238010000500249011002600254 020001300280020001000293013000700303016000300310020001200313#372948#VL16.02375#^ a55000^b2000b#Vi?t#959.704092#K250C#K chuyn Bc H#Truyn tranh#B.s.: Hong N guyn Ct, Trn H, L Phng Lin ; Tranh: H Quang Phng#Hong Nguyn Ct#Tr n H#L Phng Lin#H Quang Phng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a54t r. : tranh mu^b28cm#Truyn tranh#Truyn k#372948#XH#H Ch Minh## 00668000000000325000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440020006000500030028000560070059000840050013001430050018001560040 01800174008000500192009001100197010000500208011002500213012003100238020000800269 02000060027702000110028302000090029402000140030301300070031701600030032400500150 0327#372949#VL16.02376#^a34000^b300b#Vi?t#372.6#V115M#Vn 1#ng cm. Tr chi ng vai#Nhm Cnh Bum ; Minh ho: H Dng Hip, Nguyn Phng Hoa#H Dng Hip #Nguyn Phng Hoa#Ti bn ln th 5#^aH.#^aTri thc#2016#^a89tr. : tranh v^b27 cm#Chng trnh Gio dc hin i#Vn hc#Lp 1#Ting Vit#Tr chi#Sch c th m#372949#GK#Nhm Cnh Bum## 00659000000000313000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440020006000500030035000560070059000910050013001500050018001630040 01800181008000500199009001100204010000500215011003000220012003100250020000800281 020001100289020000600300020001400306013000700320016000300327005001500330#372950# VL16.02377#^a50000^b300b#Vi?t#372.6#V115H#Vn 2#Tng tng. Lm ra mt hnh t ng#Nhm Cnh Bum ; Minh ho: H Dng Hip, Nguyn Phng Hoa#H Dng Hip#Nguy n Phng Hoa#Ti bn ln th 4#^aH.#^aTri thc#2016#^a127tr. : hnh v, nh^b27 cm#Chng trnh Gio dc hin i#Vn hc#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#372950# GK#Nhm Cnh Bum## 00644000000000325000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200060 00381810006000440020013000500030018000630070048000810220004001290050018001330050 01400151005001300165008000500178009001100183010000500194011002500199012003100224 02000110025502000060026602000070027202000140027901300070029301600030030000500150 0303#VL16.02378#372951#^a55000^b500b#Vi?t#372.6#T306V#Ting Vit 1#Sch cho hc sinh#Nhm Cnh Bum ; Minh ho: Nguyn Phng Hoa...#Q.1#Nguyn Phng Hoa#Phm Thu Thu#H Dng Hip#^aH.#^aTri thc#2016#^a171tr. : hnh v^b27cm#Chng trn h Gio dc hin i#Ting Vit#Lp 1#Ng m#Sch c thm#372951#GK#Nhm Cnh Bu m## 00669000000000313000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200060 00381810006000440020013000500030042000630070059001050050013001640050018001770040 01800195008000500213009001100218010000500229011002600234012003100260020001100291 020000600302020000800308020001400316013000700330016000300337005001500340#VL16.02 379#372952#^a64000^b300b#Vi?t#372.6#T306V#Ting Vit 2#T vng. To ra v dng t ng ting Vit#Nhm Cnh Bum ; Minh ho: H Dng Hip, Nguyn Phng Hoa#H Dng Hip#Nguyn Phng Hoa#Ti bn ln th 4#^aH.#^aTri thc#2016#^a159tr. : mi nh ho^b27cm#Chng trnh Gio dc hin i#Ting Vit#Lp 2#T vng#Sch c th m#372952#GK#Nhm Cnh Bum## 00970000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820006000411810006000470020049000530030109001020290020002110070019002310080 01000250009001800260010000500278011002500283015006800308013000700376001001900383 020001800402020000900420021024800429016000300677#372953#VL16.02380#VL16.02381#^b 400b#Vi?t#363.7#T103L#Ti liu Windy dnh cho ging vin (2014 - 2016)#"Work imp rovement in neighbourhood development for youth" by participatory action oriente d training approach#Manual for trainers#Nguyn Phng Toi#^aCn Th#^ai hc C n Th#2016#^a34tr. : minh ho^b30cm#TTS ghi: U ban nhn dn Tp. Cn Th. Tr ng cao ng Y t Cn Th#372953#Nguyn Phng Toi#Bo v mi trng#Gio dc#Ph ng php lun v cch tin hnh lp gio dc hnh ng cng nh ng dng gio d c hnh ng tch hp trong ging dy. T , nng cao thc bo v mi tr ng trong gii tr trng hc, thc y hc sinh thc hin sng kin bo v mi t rng#XH## 00719000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540020017000610030030000780070013001080050008001210080 00500129009003700134010000500171011002600176012003800202021010600240020002000346 020002100366020001500387016000300402019000500405013000700410#372954#VL16.02382#V L16.02383#^a39000^b2000b#Vi?t#508#TR254T#Trn tri c g?#Hin tng thin nhi n k th#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a3 0tr. : tranh mu^b28cm#Bch khoa tri thc u i cho tr em#Gii thiu kin th c lin quan n hin tng thin nhin nh mt tri, cc v sao, cu vng, ma x un...#Hin tng t nhin#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#TN#Dch#372954## 00680000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810007000540020017000610030027000780070013001050050008001180080 00500126009003700131010000500168011002600173012003800199021008100237020000900318 020002100327020001500348016000300363019000500366013000700371#VL16.02384#VL16.023 85#372955#^a39000^b2000b#Vi?t#550#TR103#Tri t diu k#Khm ph "c th" tr i t#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a30tr . : tranh mu^b28cm#Bch khoa tri thc u i cho tr em#Gii thiu thng tin v tri t nh cao nguyn, ng bng, sa mc, sng ngi...#Tri t#Khoa hc th ng thc#Sch thiu nhi#TN#Dch#372955## 00691000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540020030000610030027000910070013001180050008001310080 00500139009003700144010000500181011002600186012003800212021008300250020000500333 020002100338020001500359016000300374019000500377013000700382#372956#VL16.02386#V L16.02387#^a39000^b2000b#Vi?t#598#CH460C#Ch c bu tri trn i cnh#Th gii chim mung k th#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T #2016#^a28tr. : tranh mu^b28cm#Bch khoa tri thc u i cho tr em#Gii thi u thng tin v cc loi chim nh thin nga, hc, chim cng, ngng tri...#Chim#K hoa hc thng thc#Sch thiu nhi#TN#Dch#372956## 00695000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020022000620030028000840070013001120050008001250080 00500133009003700138010000500175011002600180012003800206021008700244020001100331 020002100342020001500363016000300378019000500381013000700386#372957#VL16.02388#V L16.02389#^a39000^b2000b#Vi?t#567.9#B300M#B mt ca khng long#Tt tt th gi i khng long#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016 #^a28tr. : tranh mu^b28cm#Bch khoa tri thc u i cho tr em#Gii thiu thn g tin v cc loi khng long nh eoraptor, plateosaurus, stegosaurus...#Khng lo ng#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#TN#Dch#372957## 00731000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540020025000610030033000860070013001190050008001320080 00500140009003700145010000500182011002600187012003800213021011200251020001500363 020002100378020001500399016000300414019000500417013000700422#372958#VL16.02390#V L16.02391#^a39000^b2000b#Vi?t#599#CH500N#Ch nhn mi ca mt t#Th gii ng vt c v trn cn#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a28tr. : tranh mu^b28cm#Bch khoa tri thc u i cho tr em#Tp hp cc kin thc lin quan n cc loi ng vt c v trn cn nh hu cao c, l c , t gic, h m...#ng vt c v#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#TN#D ch#372958## 00694000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570020018000630030028000810070013001090050008001220080 00500130009003700135010000500172011002600177012003800203021008600241020001400327 020002100341020001500362016000300377019000500380013000700385#VL16.02393#VL16.023 92#372959#^a39000^b2000b#Vi?t#591.77#L466H#Lp hc i dng#Th gii ng vt di bin#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a 28tr. : tranh mu^b28cm#Bch khoa tri thc u i cho tr em#Gii thiu thng t in v cc loi vt di bin nh sa, san h, hi qu, bch tuc...#ng vt bi n#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#TN#Dch#372959## 00710000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020019000600030037000790070013001160050008001290080 00500137009003700142010000500179011002600184012003800210021012400248020001800372 020001500390013000700405016000300412019000500415#VL16.02395#372960#VL16.02394#^a 39000^b2000b#Vi?t#001#C514S#Cuc sng mun mu#Khm ph nhng iu k diu quan h ta#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a29tr. : tranh mu^b28cm#Bch khoa tri thc u i cho tr em#Tp hp cc kin thc v dng v dng c trong nh, in nh, hi ho, th dc, giao thng, l tt.. . dnh cho thiu nhi#Tri thc khoa hc#Sch thiu nhi#372960#XH#Dch## 00693000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020022000600030037000820070013001190050008001320080 00500140009003700145010000500182011003100187012003800218021007500256020000900331 020002100340020001500361016000300376019000500379013000700384#VL16.02396#372961#V L16.02397#^a39000^b2000b#Vi?t#580#C126C#Cy cho l v cho hoa#Th gii cc loi hoa qu v cy ci#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a31tr. : nh, tranh mu^b28cm#Bch khoa tri thc u i cho tr em#Gi i thiu cho tr em nhng kin thc v cc loi cy, ht ging, hoa, qu#Thc vt #Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#TN#Dch#372961## 00722000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560020026000620030047000880070013001350050008001480080 00500156009003700161010000500198011003100203012003800234021007300272020000700345 020000500352020002100357020001500378013000700393016000300400019000500403#VL16.02 399#VL16.02398#372962#^a39000^b2000b#Vi?t#355.8#B300M#B mt ca t v v kh #Khm ph cc loi xe v phng tin giao thng#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a31tr. : nh, tranh mu^b28cm#Bch khoa tri thc u i cho tr em#Gii thiu cho tr em nhng kin thc v gia nh t v h hng v kh#V kh# t#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#372962#KT#Dch ## 00552000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020020000490030052000690070021001210050008001420050012001500080 01800162009003400180010000500214011002700219020001000246020000600256020001400262 013000700276016000300283#VL16.02400#372963#^a79000^b2000b#Vi?t#428#H419T#Hc t t ting Anh 7#Da theo m hnh trng hc mi ti Vit Nam (VNEN)#i Li, Hng Nguyn#i Li#Hng Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2 016#^a206tr. : nh, bng^b30cm#Ting Anh#Lp 7#Sch c thm#372963#GK## 00907000000000313000450000100220000000200200002200500170004200500100005900700660 00690080005001350090053001400100005001930110026001980120023002240150055002470820 00400302016000300306013000700309014001700316026000700333026001100340026001100351 181000600362019000500368019001000373020001600383020002400399021017000423#Mullenh eim, Sophie de#Cc k lc th gii#Audouin, Laurent#Danh Vit#Sophie de Mullenhe im ; Minh ho: Laurent Audouin ; Danh Vit dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a95tr. : tranh mu^b34cm#Bch khoa th Larousse# Dch t nguyn bn ting Php: Le larousse des records#001#XH#372964#^a120000^b 1500b#372964#VL16.02401#VL16.02402#C101K#Vi?t#Dch Php#K lc th gii#Bch kho a th thiu nhi#Gii thiu nhng k lc th gii thng qua 14 ch im c phn loi bng cc tnh t nh: Ln, nh, di, nhanh, gi, nguy him, ni ting, ti tnh, dng cm, k l...## 00961000000000337000450000100150000000200420001500500170005700500150007400500100 00890070074000990080005001730090053001780100005002310110026002360120023002620150 06600285082000400351016000300355013000700358014001700365026001100382026001100393 02600070040418100070041101900050041801900100042302000100043302000240044302000090 0467021014700476#Crpon, Sophie#Nhng pht minh lm thay i cuc i bn#Guerla is, Grald#Kling, Laurent#Danh Vit#Sophie Crpon ; Minh ho: Grald Guerlais, L aurent Kling ; Danh Vit dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a95tr. : tranh mu^b34cm#Bch khoa th Larousse#Dch t nguyn bn ting Php: Le trs grand livre des inventions#608#KT#372965#^a120000^b1500b#V L16.02404#VL16.02403#372965#NH556P#Vi?t#Dch Php#Pht minh#Bch khoa th thiu nhi#Sng ch#Gii thiu 40 pht minh xoay quanh cc ch : Sc kho, gii tr, qun o, trng hc, thc phm, thng tin lin lc v phng tin giao thng...# # 00801000000000301000450000200180000000500100001800700150002800800050004300900530 00480100005001010110026001060120023001320150067001550820007002220160003002290130 00700232014001700239026000700256026001100263026001100274181000700285019000500292 019001000297020000900307020002400316020001100340021014800351#Thn thoi Hy Lp#D anh Vit#Danh Vit dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Na m#2016#^a130tr. : minh ho^b34cm#Bch khoa th Larousse#Dch t nguyn bn ting Php: Le larousse junior de la mythologie#292.13#XH#372966#^a138000^b2000b#372 966#VL16.02405#VL16.02406#TH121T#Vi?t#Dch Php#Tn gio#Bch khoa th thiu nhi #Thn thoi#Tp hp cc chuyn k v cc v thn trong thn thoi Hy Lp c i, nhng trn chin ca cc anh hng, nhng bin c ca cuc chin thnh Troie...# # 01316000000000337000450000201930000000500140019300500170020700500120022400500180 02360050014002540070048002680080005003160090023003210100005003440110031003490150 06700380082000900447016000300456013000700459014000700466026000700473026001100480 02600110049118100060050201900050050802000280051302000100054102000220055102000160 0573021038900589#K yu hi tho khoa hc - Hon thin chng trnh, phng php ging dy v kim tra nh gi p ng chun u ra ting Anh i vi sinh vin khng chuyn ng ti Trng i hc Ngoi thng#Hong Th Ho#ng Th M Dung #H Vn Rin#Hong Thanh Hng#L Quang Sng#Hong Th Ho, ng Th M Dung, H Vn Rin...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a270tr. : hnh v, bng^b30cm#TT S ghi: Trng i hc Ngoi thng. Khoa Ting Anh chuyn ngnh#418.0071#XH#3729 67#^b300b#372967#VL16.02407#VL16.02408#K600Y#Vi?t#Trng i hc Ngoi thng#Ti ng Anh#Phng php ging dy#K yu hi tho#Tp hp nhng bi nghin cu v vi c hon thin chng trnh, phng php ging dy v kim tra nh gi p ng c hun u ra bc 4 i vi sinh vin khng chuyn ng ti trng i hc Ngoi th ng; mt s quan im v m hnh v ging dy hiu qu bc i hc; ba nhn t tham gia nng cao cht lng ging dy; mt s kh khn ca sinh vin khi hc ch Hn v bin php khc phc...## 00707000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820004000491810007000530010012000600020033000720070026001050050013001310080 00500144009002300149010000500172011003100177021015800208013000700366016000300373 020000900376020001000385020001100395020001100406#372968#VL16.02410#VL16.02409#^a 98000^b515b#Vi?t#003#PH121T#Ph c Anh#Phn tch v ti u ho h thng#Ph c Anh, ng Hu o#ng Hu o#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a251tr. : hn h v, bng^b27cm#Trnh by tng quan v phn tch h thng. M hnh ho h thng v ti u ho: Cc phng php gii tch, qui hoch tuyn tnh v qui hoch n g thc hnh...#372968#TN#H thng#Phn tch#Ti u ho#Gio trnh## 01140000000000373000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820009000411810006000500020068000560070053001240080005001770090033001820100 00500215011002600220013000700246005001800253005001600271005001400287005001800301 00500140031901500330033301600030036602103160036902000090068502000090069402000110 0703020001100714020001000725020001700735020001400752#372969#VL16.02411#VL16.0241 2#^b100b#Vi?t#607.2597#H452T#Hi tho "Nghin cu v pht trin cc sn phm t nhin ln th V"#Nguyen Khanh Linh, Nguyen Dang Tam, Pham Van Hung...#^aH.#^aKho a hc T nhin v Cng ngh#2016#^a139tr. : minh ho^b27cm#372969#Nguyen Khanh L inh#Nguyen Dang Tam#Pham Van Hung#Tn N Lin Hng#L Minh Thnh#TTS ghi: Tr ng i hc Vinh...#TN#Tp hp cc bo co khoa hc ca Hi tho "Nghin cu v p ht trin cc sn phm t nhin": Kho st thnh phn ho hc v hot tnh ca v thn cy nc nc, sng lc mt s thc vt c kh nng iu tr bnh i tho ng typ 2, c im cu trc ca sulfated polysaccharide tch chit t rong l c ulva lactuca...#Sn phm#T nhin#Nghin cu#Pht trin#Cng ngh#Bo co khoa hc#Sch song ng## 00660000000000241000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200170 00311810006000480020060000540080005001140090018001190100005001370110031001420150 05500173013000700228016000300235021013600238020001000374020001700384020001700401 #372970#VL16.02413#^b1000b#Vi?t#344.597032402638#H250T#H thng cc vn bn quy nh hin hnh v ngi khuyt tt#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a354tr. : hnh v , bng^b27cm#TTS ghi: U ban Quc gia v ngi khuyt tt Vit Nam#372970#XH#G ii thiu ni dung cc cng c, cam kt quc t, lut, ngh quyt, thng t, v n bn php lut quy nh v quyn ca ngi khuyt tt#Php lut#Ngi khuyt t t#Vn bn php qui## 01016000000000253000450002600070000002600110000701400190001801900050003708200170 00421810006000590020065000650080005001300090018001350100005001530110022001580150 06800180021044200248020001000690020001700700020001700717020001800734013000700752 016000300759#372971#VL16.02414#^a165000^b165000b#Vi?t#344.597046502632#L504A#Lu t an ton, v sinh lao ng v cc vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a279tr. : bng^b30cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi. Cc An ton Lao ng#Gii hiu ton vn ni dung Lut an ton, v sinh lao ng vi qui nh chung v qui nh c th v cc bin php phng chng cc yu t ng uy him, c hi cho ngi lao ng, x l s c k thut gy mt an ton, v sin h lao ng, tai nn lao ng, bnh ngh nghip v bo m an ton, v sinh lao ng i vi mt s lao ng c th, i vi c s sn xut kinh doanh; qun l nh nc v an ton, v sinh lao ng cng iu khon thi hnh#Php lut#An ton lao ng#V sinh lao ng#Vn bn php lut#372971#XH## 00813000000000337000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200040 00311810007000350020013000420030024000550070064000790220006001430080018001490090 02300167010000500190011002500195021013900220020000900359020001700368016000300385 00600120038800500100040000500060041000500110041600500120042700500120043900500170 0451013000700468#VL16.02415#372972#^b1000b#Vi?t#001#TH506H#Thuduc house#Cng bn xy dng t m#L Ch Hiu, Yn Trang, N.V.T... ; B.s.: L Ch Hiu (ch.b.)...# T.102#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a53tr. : minh ho^b33cm#Gi i thiu cc thng tin tng hp v ti chnh chng khon, bt ng sn, tin ni b , thng tin x hi v cng ng, vn ho ngh thut...#Tri thc#Thng tin ni b #XH#L Ch Hiu#Yn Trang#N.V.T#Tng Trin#Phng Chu#Nguyn Long#Dng Thnh Minh#372972## 01069000000000385000450002600070000002600110000702600110001802000090002901400160 00380190005000540820009000591810006000680020006000740070067000800220005001470220 07100152005001600223005000800239005000900247005001700256005001500273005001000288 00500120029800800180031000900230032801000050035101100350035601500590039102101890 0450020001000639016000300649005001500652020000900667013000700676#372973#VL16.024 16#VL16.02417#o Pht#^a20000^b3000b#Vi?t#294.3444#V450U#V u#Thch Thng Hu , Tr Bu, Tnh Cn... ; B.s.: Gic Kin (ch.b.)...#T.60#Vu lan bo hiu PL.2560 - DL. 2016: K nim 18 nm V u (1998 - 2016)#Thch Thng Hu#Tr Bu#Tnh Cn #Hunh Ngc Thnh#Thch Khng T#Gic Kin#T Nam Trn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a88tr. : nh mu, tranh mu^b27cm#u ba sch ghi: Gio h i Pht gio Vit Nam tnh k Lk#Tp hp nhng bi vit v ma l Vu Lan, tng ca n c cha m v nhng li th hay tng nh v ng sinh thnh mi ngi chim nghim cng n to ln ca cha m, th hin lng bo hiu#L Vu Lan#XH#Tr n Xun Thi#Bi vit#372973## 00849000000000217000450002600070000001400080000701900050001508200140002018100060 00340020077000400080005001170090018001220100005001400110031001450150077001760210 33400253020001700587020001700604013000700621016000300628#372974#^b2000b#Vi?t#331 .259609597#H450S#H s quc gia v an ton, v sinh lao ng Vit Nam giai o n 2010 - 2015#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a199tr. : hnh v, bng^b30cm#TTS gh i: B Lao ng - Thng binh v X hi ; T chc Lao ng Quc t ILO#H thng c hnh sch, php lut v t chc b my qun l v cng tc an ton - v sinh lao ng. Cc hot ng an ton lao ng, v sinh lao ng v thc trng an ton, v sinh lao ng giai on 2010 - 2015. Xu hng pht trin v nh hng cng t c an ton, v sinh lao ng trong giai on 2016 - 2020 v tm nhn n nm 2030 ...#An ton lao ng#V sinh lao ng#372974#XH## 00938000000000301000450002600070000001400070000701900050001408200140001918100060 00330020071000390030030001100070063001400050014002030050016002170050010002330050 01400243008000500257009002100262010000500283011003200288015004200320021022900362 020001800591020000700609013000700616016000300623020001000626#372975#^b120b#Vi?t# 352.160959727#K600Y#K yu Hi ng nhn dn tnh Bc Ninh kho XVII, nhim k 2 011 - 2016#K hp th 14, 15, 16, 17, 18#B.s.: Hong S Hnh, Nguyn Th Thu, L Phng, Nguyn Vn T#Hong S Hnh#Nguyn Th Thu#L Phng#Nguyn Vn T#^a H.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a334tr., 6tr. nh : bng^b29cm#TTS ghi: Hi ng nhn dn tnh Bc Ninh#Gii thiu cc ngh quyt, vn bn ca Hi ng nhn dn tnh Bc Ninh kho XVII k hp th 14, 15, 16, 17, 18 v cc vn lin quan n kinh t, an ninh quc phng, gio dc, y t, vn ha, chnh tr v cc vn x hi khc#Hi ng nhn dn#K yu#372975#XH#2011-2016## 01019000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820016000511810006000670020170000730080005002430090012002480100005002600110 02200265021034300287020001000630020000800640020000800648020000900656020000800665 020002900673020001700702013000700719016000300726#372976#VL16.02418#VL16.02419#^a 335000^b1000b#Vi?t#343.59703402638#H561D#Hng dn chi tit v mua sm ti sn, hng ho, dch v v cc chi ph pht sinh khc nhm duy tr hot ng thng x uyn trong cc c quan, n v hnh chnh s nghip#^aH.#^aTi chnh#2016#^a447t r. : bng^b27cm#Hng dn chi tit v mua sm ti sn, hng ho, dch v nhm du y tr hot ng thng xuyn ti cc c quan, n v hnh chnh s nghip. Hng dn lp h s yu cu, h s mi thu mua sm hng ho. Qun l cc khon chi p h mua sm, trang b, s dng ti sn, cc khon chi ph pht sinh khc trong c c c quan, n v hnh chnh s nghip#Php lut#Mua sm#Ti sn#Hng ho#Dch v #C quan hnh chnh s nghip#Vn bn php qui#372976#XH## 00796000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820009000511810007000600010007000670020123000740070012001970080005002090090 01200214010000500226011002200231021026000253020000800513020001100521013000700532 016000300539#VL16.02420#VL16.02421#372977#^a350000^b2000b#Vi?t#657.8327#CH250# Thu H#Ch k ton trng hc - Hng dn x l v hch ton thu chi ti chn h, ngn sch nh nc dnh cho k ton trng hc#Thu H b.s.#^aH.#^aTi chnh#2 016#^a447tr. : bng^b28cm#Gii thiu v nghip v k ton trng hc v mt s t hng t, ngh nh v: K hoch nm hc 2016 - 2017, quy nh v hc ph, min g im hc ph, quy nh chung trong trng hc, m s, tiu chun, chc danh ngh nghip v mt s chnh sch i vi gio vin#K ton#Trng hc#372977#TN## 00823000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810007000530020045000600070051001050050016001560050014001720050 01600186005000800202005001700210008000500227009001200232010000500244011002600249 021023200275020001600507013000700523016000300530#372978#VL16.02422#VL16.02423#^b 1000b#Vi?t#337.597051#PH500T#Ph thuc kinh t gia Vit Nam - Trung Quc#Trn T on Thng, Phm S Thnh, Nguyn Ngc Anh...#Trn Ton Thng#Phm S Thnh#Nguy n Ngc Anh#L Phan#Nguyn Vit Tng#^aH.#^aTi chnh#2016#^a102tr. : minh ho^b3 0cm#Phn tch lm r s ph thuc kinh t gia Vit Nam v Trung Quc trong bi cnh hin nay cng nh s gia tng ph thuc ln nhau gia cc nn kinh t. Nghi n cu kinh t Trung Quc, s ph thuc kinh t ca Vit Nam vi Trung Quc#Quan h kinh t#372978#XH## 01165000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820016000511810006000670010012000730020196000850030079002810070012003600080 00500372009001200377010000500389011002200394021033900416020001000755020000800765 020000800773020001700781020002600798020001700824013000700841016000300848#372979# VL16.02424#VL16.02425#^a335000^b2000b#Vi?t#343.59703402638#H561D#Phm Thu H#H ng dn mua sm ti sn nhm duy tr hot ng thng xuyn v thm quyn, ph d uyt mua sm hng ho, thit b vn phng thanh ton vn u t trong c quan nh nc, n v s nghip cng lp#Thng t s 58/2016/TT-BTC hng dn mua sm d uy tr hot ng thng xuyn...#Phm Thu H#^aH.#^aTi chnh#2016#^a478tr. : b ng^b28cm#Gm cc ngh quyt, thng t hng dn mi nht ca B Ti chnh v mua sm ti sn nhm duy tr hot ng thng xuyn trong cc c quan nh nc, n v s nghip cng lp v cng tc qun l, thanh ton vn u t v mt s quy nh mi nht v u thu, chi ph u t xy dng c bn trong c quan nh nc , n v s nghip cng lp#Php lut#Mua sm#Ti sn#C quan nh nc#n v s nghip cng lp#Vn bn php qui#372979#XH## 00550000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020035000650290025001000070016001250050016001410080 01800157009003500175010000500210011002600215020001000241020000900251020001400260 013000700274016000300281#372980#VL16.02426#VL16.02427#^a88000^b2000b#Vi?t#372.6 521#T306A#Ting Anh cho tr va hc va chi#Let's study - Let's play#Nguyn Thu Hon#Nguyn Thu Hon#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016# ^a142tr. : minh ho^b29cm#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#372980#XH## 00969000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820010000411810006000510020070000570070042001270050016001690050007001850050 01400192005001600206005001700222008001800239009003500257010000500292011002100297 01500520031802101710037002000340054102000080057502000070058302000090059001300070 0599016000300606020001000609#372981#VL16.02428#VL16.02429#^b300b#Vi?t#079.59779# K600Y#K yu 40 nm ln ln cng thnh ph thn yu (15-6-1976 - 15-6-2016)#Tr ng Ho Bnh, T Lm, inh La Thng...#Trng Ho Bnh#T Lm#inh La Thng#Nguy n Ch Dng#Nguyn Ch Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh #2016#^a301tr. : nh^b29cm#u ba sch ghi: Bo Cng an Thnh ph H Ch Minh#G m nhng bi vit ghi li nhng du n, nhng k nim ca cn b chin s - cng nhn vin v ang cng tc ti bo Cng an Thnh ph H Ch Minh t nm 1976 n 2016#Bo Cng an Thnh ph H Ch Minh#Lch s#K yu#Bi vit#372981#XH#19 76-2016## 00584000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010017000650020009000820070017000910080018001080090 03500126010000500161011002600166021013200192020000800324013000700332016000300339 #372982#VL16.02430#VL16.02431#^a380000^b1000b#Vi?t#959.749#K309H#Trn c Anh S n#Kiu Hu#Trn c Anh Sn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Min h#2016#^a371tr. : minh ho^b28cm#Nghin cu nhng nt c trng ca Hu t l ng hi, li sng, chn , trang phc, m thc n nhng du n lch s mang m cht Hu#a ch#372982#XH## 00817000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820009000421810006000510020024000570070061000810050012001420050012001540050 01900166005001600185005002100201008001800222009003500240010000500275011002600280 01500560030602100930036202000090045502000100046402000070047401300070048101600030 0488#VL16.02432#VL16.02433#372983#^b1000b#Vi?t#275.9775#K600Y#K yu gio x Bc h Lm#B.s: Ng Duy Ho (ch.b.), L Thi Vn, Nguyn Ngc Phng...#Ng Duy Ho#L Thi Vn#Nguyn Ngc Phng#Nguyn Xun Thu#Trn Th Thanh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a195tr. : minh ho^b30cm#u ba s ch ghi: Gio phn Xun Lc. Gio ht Gia Kim#Gii thiu qu trnh hnh thnh, pht trin v cc hot ng ca gio x Bch Lm - ng Nai#o Kit#Gio phn#K yu#372983#XH## 00833000000000337000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820007000491810006000560020011000620030020000730070053000930050014001460050 01100160004001800171008000500189009001100194010000500205011002900210012003100239 02101620027002000080043202000060044002000090044602000150045501300070047001600030 0477005001500480#VL16.02435#372984#VL16.02434#^a25000^b300b#Vi?t#372.83#L452S#L i sng 1#Nng lc t phc v#Nhm Cnh Bum ; Minh ho: Phm Thu Thu, Phng H oa#Phm Thu Thu#Phng Hoa#Ti bn ln th 3#^aH.#^aTri thc#2016#^a68tr. : hn h v, nh^b27cm#Chng trnh Gio dc hin i#Hng dn tr c li sng mi vi nhng nng lc sng ng thun, t chc li sng t lp cho tr em thng qua t chc mt chui cng vic t phc v ca tng em#o c#Lp 1#Li sng#Sch tha m kho#372984#GK#Nhm Cnh Bum## 00692000000000337000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440020013000500030018000630070048000810220004001290220035001330050 01800168005001400186005001300200008000500213009001100218010000500229011002600234 01200310026002000110029102000060030202000070030802000140031501300070032901600030 0336005001500339#372985#VL16.02436#^a45000^b500b#Vi?t#372.6#T306V#Ting Vit 1# Sch cho hc sinh#Nhm Cnh Bum ; Minh ho: Nguyn Phng Hoa...#Q.2#Ng m. C ch ghi v c ting Vit#Nguyn Phng Hoa#Phm Thu Thu#H Dng Hip#^aH.#^aTri thc#2016#^a105tr. : minh ho^b27cm#Chng trnh Gio dc hin i#Ting Vit#L p 1#Ng m#Sch c thm#372985#GK#Nhm Cnh bum## 00644000000000313000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200060 00381810006000440020024000500070060000740220016001340220004001500050018001540050 01400172008000500186009001100191010000500202011002500207012003100232020001100263 020000600274020001100280020001400291013000700305016000300312005001500315#VL16.02 437#372986#^a20000^b300b#Vi?t#372.6#V460B#V bi tp ting Vit 1#Nhm Cnh Bu m ; Minh ho: Nguyn Phng Hoa, Phm Thu Thu#T c - T ghi#Q.1#Nguyn Phng Hoa#Phm Thu Thu#^aH.#^aTri thc#2016#^a75tr. : tranh v^b27cm#Chng trnh Gi o dc hin i#Ting Vit#Lp 1#V bi tp#Sch c thm#372986#GK#Nhm Cnh bu m## 01026000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810008000580020039000660070054001050050018001590050015001770050 01600192005001500208005001800223004001800241008000500259009002800264010000500292 01100260029701500790032302102170040202000180061902000080063702000100064502000110 0655013000700666016000300673#372987#VV16.16324#VV16.16325#^a50000^b1500b#Vi?t#0 05.076#GI-108T#Gio trnh thc hnh tin hc i cng#Nguyn Thanh Bnh, Phan Th anh Tao, Nguyn Tn Khi...#Nguyn Thanh Bnh#Phan Thanh Tao#Nguyn Tn Khi#Hu nh Hu Hng#Nguyn Vn Nguyn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aThng tin v Truyn thng #2016#^a190tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: i hc Nng. Trng i hc Bch k hoa - Khoa Cng ngh Thng tin#Gii thiu h iu hnh Windows 7, mng my tnh, son tho vn bn vi MS Word 2007, lm vic vi bng tnh Excel, trnh chiu v i MS Powerpoint, lnh nhp xut, lnh iu kin, lnh vng lp, hm, mng, chu i k t#Tin hc i cng#Bi tp#Thc hnh#Gio trnh#372987#TN## 00568000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820013000411810006000540010012000600020010000720030010000820070012000920080 00500104009002800109010000500137011002100142020001700163020001000180013000700190 016000300197021010200200#VV16.16326#VV16.16327#372988#^b500b#Vi?t#895.92283403#N 205#Li Vn Hay#No ng#T truyn#Li Vn Hay#^aH.#^aThng tin v Truyn thn g#2016#^a504tr. : nh^b24cm#Vn hc hin i#T truyn#372988#VH#Ghi li qu tr nh nhp ng, tham gia khng chin chng M cho n ngy tr v ca tc gi Li V n Hay## 00720000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820010000421810006000520010015000580020066000730070015001390080005001540090 02800159010000500187011001500192021025300207020000800460013000700468016000300475 #VV16.16328#VV16.16329#372989#^b1000b#Vi?t#306.09597#V115H#inh Xun Dng#Vn ho & con ngi Vit Nam hin nay - My suy ngh t thc tin#inh Xun Dng#^aH.# ^aThng tin v Truyn thng#2016#^a329tr.^b24cm#Gm nhng bi vit v vn ho, v n hc, ngh thut v nhn cch. Mi bi vit l s tm ti, l trn tr, suy ng m ca tc gi v nhng vn nng bng mang tnh l lun v thc tin su sc trong i sng vn ho, vn hc, ngh thut nc nh hm nay#Vn ho#372989#VH## 00637000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820012000491810007000610010012000680020045000800070012001250080005001370090 02800142010000500170011002700175021012500202020000800327020001700335013000700352 016000300359020000900362#VV16.16330#372990#VV16.16331#^a75000^b300b#Vi?t#959.70 20922#NH121V#L ng Bt#Nhn vt lch s kinh Hoa L (968 - 1010)#L ng B t#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a295tr. : nh, bng^b21cm#Gii thiu v cuc i v s nghip ca cc nhn vt lch s kinh Hoa L thi inh, thi Tin L n i vua L Thi T#Lch s#Nhn vt lch s#372990#XH#968-1010## 00673000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010009000650020040000740070009001140040018001230080 00500141009002800146010000500174011002100179021020100200020000800401013000700409 016000300416#372991#VV16.16332#VV16.16333#^a145000^b450b#Vi?t#306.0952#L106D#H u Ngc#Lng du trong vn ho x s hoa anh o#Hu Ngc#Ti bn ln th 1#^aH.#^ aThng tin v Truyn thng#2016#^a390tr. : nh^b24cm#Gii thiu s lc truyn t huyt hnh thnh vng t Nht Bn. Trnh by v vn ho, t duy, tm linh, ngh thut v ngh thut sng ca Nht Bn. Phn tch tc ng, truyn c tch v vn hc Nht Bn#Vn ho#372991#XH## 00495000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010018000660020017000840070018001010080005001190090 02800124010000500152011002000157015003300177020001700210020000400227013000700231 016000300238#VV16.16335#372992#VV16.16334#^a70000^b1000b#Vi?t#895.92214#B312Y#D ng Thin Hng#Bnh yn tr li#Dng Thin Hng#^aH.#^aThng tin v Truyn t hng#2016#^a69tr. : nh^b21cm#Tn tht tc gi: Phm Th Thoan#Vn hc hin i# Th#372992#VH## 01001000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810007000570020066000640070053001300050015001830050009001980050 01600207005002000223005001200243008000500255009002800260010000500288011002200293 021031900315020001400634020001900648013000700667016000300674020001000677#372993# VV16.16336#VV16.16337#^a60000^b500b#Vi?t#335.412#PH121P#Phn phi li nhun: T l lun ca C. Mc n thc tin ngy nay#on Xun Thu (ch.b.), Phm Anh, Tr n Hoa Phng...#on Xun Thu#Phm Anh#Trn Hoa Phng#Nguyn Th Minh Tn#L T h Thu#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a268tr. : bng^b21cm#Phn tch, nh gi nhng ni dung ch yu trong l lun phn phi li nhun ca C. Mc; nh ng nhn t mi nh hng ti phn phi li nhun v tnh hnh phn phi li nhu n trong thc tin th gii v Vit Nam hin nay; gii php vn dng vo pht t rin nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha Vit Nam#Ch ngha Mc #Hc thuyt kinh t#372993#XH#Li nhun## 00960000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020054000620070064001160050014001800050014001940050 01700208005001600225008000500241009002800246010000500274011002600279021030800305 020000800613020001300621020001400634013000700648016000300655#372994#VV16.16338#V V16.16339#^a75000^b1350b#Vi?t#070.1#M458S#Mt s xu hng mi ca bo ch truy n thng hin i#Phan Vn Kin, Phan Quc Hi, Phm Chin Thng, Nguyn nh Hu #Phan Vn Kin#Phan Quc Hi#Phm Chin Thng#Nguyn nh Hu#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a298tr. : minh ho^b21cm#Trnh by mt s vn v th lo i bo ch v vai tr ca thng tin bo ch, xu hng pht trin chc nng thng tin thng qua mng x hi, c tnh ca truyn hnh hin i gn vi s pht tri n ca k thut v cng ngh; truyn hnh, pht thanh trn di ng, internet; tr uyn thng qung co lin vn ho#Bo ch#Truyn thng#Thi hin i#372994#XH## 01037000000000325000450000100150000000200540001500500120006900500110008100500100 00920070049001020080005001510090020001560100005001760110026001810120028002070150 06300235082000800298016000300306013000700309014000700316026001100323026001100334 02600070034518100070035201900050035901900050036402000170036902000210038602103040 0407#Geetesh Sharma#Chin tranh gii phng Vit Nam: Vai tr ca Calcutta#L Vn Toan#Phng Sn#Phm Tho#Geetesh Sharma ; Bin dch, h..: L Vn Toan...#^aH. #^aL lun Chnh tr#2016#^a160tr. : tranh v^b22cm#T sch Ngi a tin n # Nguyn bn ting Anh: Vietnam Liberation War: Role of Calcutta#959.704#XH#372995 #^b400b#VV16.16340#VV16.16341#372995#CH305T#Vi?t#Dch#Lch s hin i#Chin tra nh Vit Nam#Ghi li nhng ng gp ca Calcutta v ngi dn Calcutta cho cuc c hin tranh ginh c lp dn tc ca Vit Nam nh ln n v biu tnh chng li ti c ca thc dn Php, biu tnh chng nm bom nepal ca Hoa K. Nhng bi vi t trn bo n v Vit Nam, H Ch Minh v hot ng cch mng ca Ngi## 00739000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580010017000650020058000820070017001400080005001570090 02000162010000500182011002100187021021800208020000800426020001900434013000700453 016000300460020001000463#372996#VV16.16342#VV16.16343#^a100000^b300b#Vi?t#959.7 03#PH431T#Trng Th Dng#Phong tro Duy Tn Vit Nam u th k XX (1903 - 1 908)#Trng Th Dng#^aH.#^aL lun Chnh tr#2016#^a264tr. : nh^b21cm#Gii th iu bi cnh lch s v nhng tin , nhng t tng v cc hot ng ca phong tro Duy Tn Vit Nam u th k XX. Trnh by tnh cht, c im, v tr v nhng nh hng ca phong tro Duy Tn Vit Nam#Lch s#Phong tro Duy Tn#37 2996#XH#1903-1908## 00783000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810008000550010013000630020031000760070013001070080005001200090 02000125010000500145011001500150015005000165021024900215020000800464020001200472 020001100484013000700495016000300502#372997#VV16.16344#VV16.16345#^a55000^b800b #Vi?t#306.3#GI-108T#L Ngc Tng#Gio trnh kinh t hc vn ho#L Ngc Tng#^aH .#^aL lun Chnh tr#2016#^a235tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Quc gia H Ch Minh#Trnh by nhng kin thc c bn v cc mi quan h kinh t, cc quy lut kinh t vn hnh trong cc hot ng vn ho, gi tr kinh t trong lnh v c vn ho v vn dng cc quy lut ny trong qun l vn ho ngh thut, qun l th trng vn ho#Vn ho#Kinh t hc#Gio trnh#372997#XH## 00832000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820013000491810007000620010013000690020093000820030023001750070013001980080 00500211009002000216010000500236011001500241021023800256020002300494020001700517 020001000534013000700544016000300551#372998#VV16.16346#VV16.16347#^a45000^b300b #Vi?t#305.80095979#QU100T#Phm Vn Ba#Qu trnh thc hin chin lc i on k t dn tc ng bng Sng Cu Long (1991 - 2006)#Kt qu v kinh nghim#Pham Vn Ba#^aH.#^aL lun Chnh tr#2016#^a210tr.^b21cm#Qu trnh xy dng khi i on kt dn tc, tp hp rng ri lc lng trong nc v quc t cho s nghi p chng M, cu nc; qu trnh ch o ca ng trong vic thc thi, ng li , ch trng cc tnh ng bng Sng Cu Long#ng Cng sn Vit Nam#on k t dn tc#1991-2006#372998#XH## 01036000000000325000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200130 00381810007000510020081000580030015001390070077001540050014002310080005002450090 02000250010000500270011002200275021029100297020001000588020001100598020001200609 02000150062101300070063601600030064300500180064600500180066400500170068202000110 0699#372999#VV16.16348#^a45000^b250b#Vi?t#346.59704685#PH431C#Phng, chng tham nhng t vic hoch nh chnh sch trong hot ng khong sn#Sch tham kho#L m Quc Tun, Nguyn Thanh Bnh, Phm Th Mai Lin ; Nguyn Minh Tun ch.b.#Lm Quc Tun#^aH.#^aL lun Chnh tr#2016#^a183tr. : bng^b21cm#Xc nh nguyn nh n c bn ca tham nhng trong vic hoch nh chnh sch hot ng khong sn g m k h ca chnh sch, ch ti trng pht ti phm tham nhng, ch i ng v tc ng ca d lun x hi i vi vn ny; nhng bin php ch yu ph ng, chng tham nhng khong sn#Php lut#Khong sn#Phng chng#Sch tham kho #372999#XH#Nguyn Thanh Bnh#Phm Th Mai Lin#Nguyn Minh Tun#Tham nhng## 00900000000000265000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200140 00381810007000520010016000590020101000750070016001760080005001920090020001970100 00500217011002200222021032500244020001500569020001100584020001600595020001300611 013000700624016000300631#373000#VV16.16349#^a45000^b200b#Vi?t#331.110959742#PH1 10T#Nguyn Th Tng#Pht trin ngun lc con ngi trong qu trnh cng nghip h o, hin i ho tnh Ngh An hin nay#Nguyn Th Tng#^aH.#^aL lun Chnh tr #2016#^a174tr. : bng^b21cm#Mt s vn l lun v pht trin ngun lc con n gi v cc yu t c bn tc ng n ngun nhn lc con ngi Vit Nam hin nay; phn tch thc trng v xut quan im cng nh hng v gii php ch yu nhm pht trin ngun lc con ngi trong qu trnh y mnh cng nghip ho , hin i ho Ngh An hin nay#Ngun nhn lc#Pht trin#Cng nghip ho#Hin i ho#373000#XH## 00929000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810007000600010010000670020065000770030017001420070010001590080 00500169009002000174010000500194011002900199021033900228020002000567020001700587 020000800604020001700612013000700629016000300636#373001#VV16.16350#VV16.16351#^a 48000^b300b#Vi?t#352.609597#PH121C#Hong Mai#Phn cp qun l nhn s hnh chn h nh nc Vit Nam hin nay#Sch chuyn kho#Hong Mai#^aH.#^aL lun Chnh t r#2016#^a238tr. : s , bng^b21cm#Hon thin l lun v thc tin v phn cp qun l nhn s hnh chnh nh nc. xut gii php c th thng qua vic x y dng m hnh phn cp qun l trong xc nh r vai tr, thm quyn ca ba nhm ch th: ng cng sn Vit Nam, c quan qun l nh nc i vi nhn s h nh chnh nh nc v c quan trc tip s dng nhn s#Hnh chnh nh nc#Phn cp qun l#Nhn s#Sch chuyn kho#373001#XH## 01248000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820019000411810006000600010016000660020066000820070082001480050016002300050 01700246005001400263005001600277005001500293005001300308008000500321009002000326 01000050034601100370035101500750038802103960046302000080085902000110086702000100 0878013000700888016000300895#373002#VV16.16352#VV16.16353#^b350b#Vi?t#324.259707 50959731#L302S#ng nh Thoan#Lch s cch mng ca ng b v nhn dn x An P h (1930 - 2015)#B.s.: ng nh Thoan, Nguyn Th Trang, Nguyn Th L ; S.t.: Bi ng Nghin...#ng nh Thoan#Nguyn Th Trang#Nguyn Th L#Bi ng Nghi n#Bi Trung ng#L Vn Trang#^aH.#^aL lun Chnh tr#2016#^a326tr., 42tr. nh mu : bng^b24cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x An Ph, huyn M c - Thnh ph H Ni#Gii thiu vng t, con ngi v truyn thng lch s vn ho x An Ph (huyn M c, thnh ph H Ni). Lch s ca ng b v nhn dn x qua c c thi k: u tranh ginh chnh quyn trong cch mng thng Tm, khng chin ch ng Php, thi k xy dng CNXH min Bc, u tranh gii phng min Nam, gp p hn bo v T quc, thc hin cng cuc i mi, cng nghip ho, hin i ho t nc#Lch s#ng b x#1930-2015#373002#XH## 01091000000000337000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200150 00381810006000530020136000590030017001950070081002120050016002930050018003090050 01800327005001900345008000500364009002000369010000500389011002900394021023900423 02000170066202000120067902000080069102000170069901300070071601600030072300500110 0726005001600737#VV16.16354#373003#^a65000^b250b#Vi?t#305.8009597153#S312K#Sinh k ca ngi dn tc thiu s ti nh c thuc cc cng trnh thu in Tuyn Quang, tnh Tuyn Quang v Plei Krng, tnh Kon Tum#Sch chuyn kho#Trn Nhun Kin, Phm Th Ngc Vn, V Th Thanh Minh... ; Nguyn Vn Dng ch.b.#Trn Nhun Kin#Phm Th Ngc Vn#V Th Thanh Minh#Nguyn Th Lan Anh#^aH.#^aL lun Chn h tr#2016#^a323tr. : s , bng^b24cm#H thng cc vn v ngun vn sinh k , hot ng sinh k v mt s chnh sch ti nh c, gii php m bo sinh k bn vng cho ngi dn tc thiu s ti nh c vng cng trnh thu in tnh T uyn Quang v Plei Krng, tnh Kon Tum#Dn tc thiu s#Ti nh c#Sinh k#Sch chuyn kho#373003#XH#L Th Lai#Nguyn Vn Dng## 01284000000000349000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200060 00301810008000360020053000440030093000970070064001900050012002540060011002660050 01400277005001500291005001600306008000500322009002000327010000500347011001500352 01500500036702104400041702000140085702000180087102000070088901300070089601600030 0903005001700906005001100923#373004#VV16.16355#^b250b#Vi?t#335.4#GI-100T#Gi tr t tng Ph. ngghen trong thi i ngy nay#K yu hi tho khoa hc k nim 1 95 nm ngy sinh ca Ph. ngghen (28-11-1820 - 28-11-2015)#T Ngc Tn, L Quc L, Hong Ch Bo... ; B.s.: L Quc L...#T Ngc Tn#L Quc L#Hong Ch Bo# Trn Ngc Hin#Trnh Quc Tun#^aH.#^aL lun Chnh tr#2016#^a518tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Quc gia H Ch Minh#Gm cc bi vit cp n h th ng quan im, t tng ca Ph.ngghen trn nhiu lnh vc nh: Trit hc, kinh t chnh tr, ch ngha x hi khoa hc, vn ho, lch s... Trong hu ht cc tc gi tp trung lm sng t cc quan im, t tng ca Ph.ngghen theo tng ch v xut cc ni dung, phng php vn dng, pht trin sng to di sn t tng ca Ph.ngghen vo cng cuc i mi, xy dng ch ngha x hi Vi t Nam#Ch ngha Mc#Hi tho khoa hc#K yu#373004#XH#Bi Th Ngc Lan#L Vn L i## 01030000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810007000560020029000630030016000920070122001080050017002300050 01800247005001700265005001700282005001400299005001600313005001200329008000500341 00900200034601000050036601100210037101500730039202101880046502000290065301300070 0682016000300689#373005#VV16.16356#VV16.16357#^a75000^b300b#Vi?t#335.02#CH500N# Ch ngha x hi khng tng#Trch vn tuyn#B.s.: Bi Th Ngc Lan (ch.b.), Ph m Th Hong H, Vi Th Hng Lan, Nguyn Vn Quyt ; Bin dch, h..: H Qu Tru yn...#Bi Th Ngc Lan#Phm Th Hong H#Vi Th Hng Lan#Nguyn Vn Quyt#H Q u Truyn#Nguyn Th Nhn#V Ngc Sm#^aH.#^aL lun Chnh tr#2016#^a363tr. : nh^b24cm#TTS ghi: Hc Vin Chnh tr H Ch Minh. Vin Ch ngha x hi khoa h c#Gii thiu nhng trch on cc tc phm tiu biu ca cc nh t tng x hi ch ngha khng tng t th k XVI n u th k XIX: Thomas More, Tommaso Ca mpella, Gerrard Winstanley...#Ch ngha x hi khng tng#373005#XH## 00900000000000313000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200100 00301810006000400020027000460070041000730050016001140050013001300050007001430050 017001500080005001670090018001720100005