00645000000000313000450000200260000000500140002600500150004000500190005500500160 00740050017000900070061001070040018001680080005001860090011001910100005002020110 02200207082000900229016000300238013000700241014001600248026000700264026001100271 181000600282019000500288020001000293020000600303020000800309020001400317#Bi d ng ting Anh lp 6#Hong Vn Vn#L Thanh Cng#Nguyn Th Thu Ho#Triu Th Gia ng#V Th Kim Thanh#Hong Vn Vn (ch.b.), L Thanh Cng, Nguyn Th Thu Ho... #Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a132tr. : bng^b24cm#428.0076#GK#368492 #^a18300^b3000b#368492#VV16.12385#B452D#Vi?t#Ting Anh#Lp 6#Bi tp#Sch c t hm## 00569000000000289000450000200200000000500160002000500140003600500130005000700530 00630040018001160080005001340090011001390100005001500110022001550820009001770160 00300186013000700189014001600196026000700212026001100219181000600230019000500236 020001000241020000600251020000800257020001400265#Bi tp ting Anh 6#ng Hip G iang#o Hng Hnh#Trnh an Ly#ng Hip Giang (ch.b.), o Hng Hnh, Trnh a n Ly#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a147tr. : bng^b24cm#428.0076#GK#36 8493#^a19100^b3000b#368493#VV16.12386#B103T#Vi?t#Ting Anh#Lp 6#Bi tp#Sch c thm## 00623000000000277000450000200530000000500210005300500180007400500150009200700560 01070040040001630080005002030090011002080100005002190110022002240820004002460160 00300250013000700253014001600260026000700276026001100283181000600294019000500300 020001000305020001600315020001400331#H thng ho kin thc mn ting Anh trung hc c s#Phm Ngc Thanh Trc#L Th Hong Oanh#Hunh Xun n#Phm Ngc Thanh Trc, L Th Hong Oanh, Hunh Xun n#Ti bn ln th 2, c chnh l, b sung# ^aH.#^aGio dc#2016#^a199tr. : bng^b24cm#428#GK#368494#^a28000^b5000b#368494# VV16.12387#H250T#Vi?t#Ting Anh#Trung hc c s#Sch c thm## 00563000000000265000450000200430000000500150004300500180005800700340007600400420 01100080005001520090011001570100005001680110027001730820009002000160003002090130 00700212014001600219026000700235026001100242181000600253019000500259020001000264 020000900274020001400283#Bi dng hc sinh gii ting Anh tiu hc#Nguyn c o#Ninh Th Kim Oanh#Nguyn c o, Ninh Th Kim Oanh#Ti bn ln th 5, c ch nh l v b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a144tr. : nh, bng^b24cm#372.6521#GK#368 495#^a29000^b3000b#368495#VV16.12388#B452D#Vi?t#Ting Anh#Tiu hc#Sch c th m## 00618000000000301000450000200100000000500100001000500170002000500170003700700540 00540040019001080080005001270090011001320100005001430110025001480150033001730220 00400206082001000210016000300220013000700223014001600230026000700246026001100253 181000600264019000500270020001700275020000900292020001500301#Ting Hoa#Trn Tiu #Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Nguyn Q uc Siu#Ti bn ln th 18#^aH.#^aGio dc#2015#^a85tr. : tranh v^b21cm#TTS g hi: B Gio dc v o to#Q.8#372.65951#GK#368496#^a10000^b3000b#368496#VV16.1 2389#T306H#Vi?t#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch gio khoa## 00586000000000289000450000200290000000500170002900500190004600700370006500400390 01020080005001410090011001460100005001570110025001620220004001870820009001910160 00300200013000700203014001700210026000700227026001100234181000600245019000500251 020001000256020000600266020001000272020001400282#T luyn Olympic ting Anh 5#Ng uyn Song Hng#Hong Phng Qunh#Nguyn Song Hng, Hong Phng Qunh#Ti bn l n th 5 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a79tr. : minh ho^b24cm#T.2# 372.6521#GK#368497#^a18000^b10000b#368497#VV16.12390#T550L#Vi?t#Ting Anh#Lp 5 #Luyn tp#Sch c thm## 00586000000000289000450000200290000000500170002900500190004600700370006500400390 01020080005001410090011001460100005001570110025001620220004001870820009001910160 00300200013000700203014001700210026000700227026001100234181000600245019000500251 020001000256020000600266020001000272020001400282#T luyn Olympic ting Anh 5#Ng uyn Song Hng#Hong Phng Qunh#Nguyn Song Hng, Hong Phng Qunh#Ti bn l n th 6 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a87tr. : minh ho^b24cm#T.1# 372.6521#GK#368498#^a18000^b10000b#368498#VV16.12391#T550L#Vi?t#Ting Anh#Lp 5 #Luyn tp#Sch c thm## 00603000000000301000450000200280000000300410002800500080006900500170007700700340 00940040018001280080005001460090011001510100005001620110026001670220004001930820 00900197016000300206013000700209014001700216026000700233026001100240181000600251 019000500257020001000262020000600272020000900278020001400287#V tp vit ting A nh lp 3#Theo chng trnh ting Anh tiu hc mi#Phan H#Nguyn Quc Tun#Phan H (ch.b.), Nguyn Quc Tun#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a68tr. : tr anh mu^b24cm#T.1#372.6521#GK#368499#^a20000^b30000b#368499#VV16.12392#V460T#Vi ?t#Ting Anh#Lp 3#Tp vit#Sch c thm## 00603000000000301000450000200280000000300410002800500080006900500170007700700340 00940040018001280080005001460090011001510100005001620110026001670220004001930820 00900197016000300206013000700209014001700216026000700233026001100240181000600251 019000500257020001000262020000600272020000900278020001400287#V tp vit ting A nh lp 3#Theo chng trnh ting Anh tiu hc mi#Phan H#Nguyn Quc Tun#Phan H (ch.b.), Nguyn Quc Tun#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a68tr. : tr anh mu^b24cm#T.2#372.6521#GK#368500#^a20000^b30000b#368500#VV16.12393#V460T#Vi ?t#Ting Anh#Lp 3#Tp vit#Sch c thm## 00588000000000289000450000200270000000300410002700500170006800500080008500700340 00930040018001270080005001450090011001500100005001610110026001660820009001920160 00300201013000700204014001700211026000700228026001100235181000600246019000500252 020001000257020000600267020001100273020001400284#V bi tp ting Anh lp 3#Theo chng trnh ting Anh tiu hc mi#Nguyn Quc Tun#Phan H#Nguyn Quc Tun ( ch.b.), Phan H#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a111tr. : minh ho^b24cm #372.6521#GK#368501#^a25000^b10000b#368501#VV16.12394#V460B#Vi?t#Ting Anh#Lp 3#V bi tp#Sch c thm## 00698000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020027000550030032000820070075001140220004001890050016001930050 01500209005001500224005001800239004001800257008000500275009001100280010000500291 01100250029602000100032102000060033102000110033702000140034801300070036201600030 0369#368502#VV16.12395#^a18000^b30000b#Vi?t#428.0076#V460B#V bi tp ting Anh lp 6#Theo chng trnh ting Anh mi#Nguyn Kim Hin (ch.b.), Nguyn Th Chi, Phm Mai Hng, Nguyn Mai Phng#T.1#Nguyn Kim Hin#Nguyn Th Chi#Phm Mai H ng#Nguyn Mai Phng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a87tr. : minh ho^ b24cm#Ting Anh#Lp 6#V bi tp#Sch c thm#368502#GK## 00698000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020027000550030032000820070075001140220004001890050016001930050 01500209005001500224005001800239004001800257008000500275009001100280010000500291 01100250029602000100032102000060033102000110033702000140034801600030036201300070 0365#368503#VV16.12396#^a18000^b30000b#Vi?t#428.0076#V460B#V bi tp ting Anh lp 6#Theo chng trnh ting Anh mi#Nguyn Kim Hin (ch.b.), Nguyn Th Chi, Phm Mai Hng, Nguyn Mai Phng#T.2#Nguyn Kim Hin#Nguyn Th Chi#Phm Mai H ng#Nguyn Mai Phng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a75tr. : minh ho^ b24cm#Ting Anh#Lp 6#V bi tp#Sch c thm#GK#368503## 00698000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020027000550030032000820070075001140220004001890050016001930050 01500209005001500224005001800239004001800257008000500275009001100280010000500291 01100250029602000100032102000060033102000110033702000140034801600030036201300070 0365#368504#VV16.12397#^a18000^b20000b#Vi?t#428.0076#V460B#V bi tp ting Anh lp 7#Theo chng trnh ting Anh mi#Nguyn Kim Hin (ch.b.), Nguyn Th Chi, Phm Mai Hng, Nguyn Mai Phng#T.1#Nguyn Kim Hin#Nguyn Th Chi#Phm Mai H ng#Nguyn Mai Phng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a72tr. : minh ho^ b24cm#Ting Anh#Lp 7#V bi tp#Sch c thm#GK#368504## 00698000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020027000550030032000820070075001140220004001890050016001930050 01500209005001500224005001800239004001800257008000500275009001100280010000500291 01100250029602000100032102000060033102000110033702000140034801300070036201600030 0369#368505#VV16.12398#^a20000^b20000b#Vi?t#428.0076#V460B#V bi tp ting Anh lp 7#Theo chng trnh ting Anh mi#Nguyn Kim Hin (ch.b.), Nguyn Th Chi, Phm Mai Hng, Nguyn Mai Phng#T.2#Nguyn Kim Hin#Nguyn Th Chi#Phm Mai H ng#Nguyn Mai Phng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a80tr. : minh ho^ b24cm#Ting Anh#Lp 7#V bi tp#Sch c thm#368505#GK## 00577000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020026000540070054000800050014001340050015001480050015001630040 01800178008000500196009001100201010000500212011002200217020001000239020000600249 020000800255020001400263016000300277013000700280#368506#VV16.12399#^a19700^b300 0b#Vi?t#428.0076#B452D#Bi dng ting Anh lp 7#Hong Vn Vn (ch.b.), L Hng Phng, Nguyn Qu c#Hong Vn Vn#L Hng Phng#Nguyn Qu c#Ti bn ln t h 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a151tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#GK#368506## 00585000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020026000540070058000800050015001380050018001530050015001710040 01800186008000500204009001100209010000500220011002200225020001000247020000600257 020000800263020001400271013000700285016000300292#368507#VV16.12400#^a25800^b300 0b#Vi?t#428.0076#B452D#Bi dng ting Anh lp 8#Phm Trng t (ch.b.), Nguyn Quang Vinh, Triu Huy Tng#Phm Trng t#Nguyn Quang Vinh#Triu Huy Tng#Ti b n ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a191tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Lp 8#Bi tp# Sch c thm#368507#GK## 00848000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480010017000540020045000710030079001160070017001950040018002120080 00500230009001100235010000500246011002600251021021500277020001000492020000900502 020002200511020001500533013000700548016000300555#368508#VV16.12401#^a55000^b200 0b#Vi?t#372.6521#K300T#Nguyn Quc Hng#K thut dy ting Anh cho hc sinh tiu hc#Dnh cho gio vin tiu hc, sinh vin, cn b ging dy cc trng CSP, HSP#Nguyn Quc Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a243tr. : minh ho^ b24cm#Cung cp mt ci nhn tng qut v phng php ging dy ting Anh cho hc sinh tiu hc. Hng dn cc k thut ng lp, nhng bi tp mu dng lm c s gio vin s dng v sng to thm cho gi dy ca mnh#Ting Anh#Tiu hc# Phng php ging dy#Sch gio vin#368508#XH## 00609000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020059000540070041001130050015001540050017001690040018001860080 00500204009001100209010000500220011002200225020001000247020001600257020000700273 020001400280020001500294013000700309016000300316#368509#VV16.12402#^a60000^b200 0b#Vi?t#428.0076#454T#n thi vo lp 10 trung hc ph thng chuyn mn ting An h#Nguyn Th Chi (ch.b.), Nguyn Hu Cng#Nguyn Th Chi#Nguyn Hu Cng#Ti b n ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a307tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Trung hc c s #n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#368509#GK## 00619000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020056000540070057001100050015001670050017001820080005001990090 01100204010000500215011002200220020001000242020001600252020000700268020001400275 016000300289005001500292020001500307013000700322#368510#VV16.12403#^a18500^b500 0b#Vi?t#428.0076#454T#n tp thi vo lp 10 mn ting Anh nm hc 2016 - 2017#N guyn Th Chi (ch.b.), Nguyn Hu Cng, Trn Th Khnh#Nguyn Th Chi#Nguyn H u Cng#^aH.#^aGio dc#2016#^a115tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Trung hc c s#n tp#Sch c thm#GK#Trn Th Khnh#Sch luyn thi#368510## 00562000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020038000540070041000920050015001330050017001480080005001650090 01100170010000500181011003100186020001000217020000600227020000800233020001400241 016000300255013000700258004001900265#368511#VV16.12404#^a30500^b5000b#Vi?t#428. 0076#B103T#Bi tp b tr - nng cao ting Anh 6#Nguyn Th Chi (ch.b.), Nguyn Hu Cng#Nguyn Th Chi#Nguyn Hu Cng#^aH.#^aGio dc#2016#^a183tr. : hnh v , bng^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#GK#368511#Ti bn ln th 14 ## 00559000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020023000550070055000780050011001330050016001440050018001600080 00500178009001100183010000500194011003100199020001000230020000600240020001100246 020001400257016000300271013000700274#368512#VV16.12405#^a27000^b15000b#Vi?t#428 .0076#V460B#V bi tp ting Anh 8#V Th Li (ch.b.), Nguyn Kim Hin, Nguyn M ai Phng#V Th Li#Nguyn Kim Hin#Nguyn Mai Phng#^aH.#^aGio dc#2016#^a14 8tr. : hnh v, bng^b24cm#Ting Anh#Lp 8#V bi tp#Sch c thm#GK#368512## 00570000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020029000540070040000830220004001230050016001270050023001430040 01800166008000500184009001100189010000500200011002500205020001000230020000600240 020001000246020001400256013000700270016000300277#368513#VV16.12406#^a18000^b500 0b#Vi?t#428.0076#T550L#T luyn Olympic ting Anh 7#ng Hip Giang, Nguyn Th Huyn Trang#T.1#ng Hip Giang#Nguyn Th Huyn Trang#Ti bn ln th 6#^aH.#^a Gio dc#2016#^a79tr. : minh ho^b24cm#Ting Anh#Lp 7#Luyn tp#Sch c thm#3 68513#GK## 00570000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020029000540070040000830220004001230050016001270050023001430040 01800166008000500184009001100189010000500200011002500205020001000230020000600240 020001000246020001400256016000300270013000700273#368514#VV16.12407#^a18000^b400 0b#Vi?t#428.0076#T550L#T luyn Olympic ting Anh 7#ng Hip Giang, Nguyn Th Huyn Trang#T.2#ng Hip Giang#Nguyn Th Huyn Trang#Ti bn ln th 5#^aH.#^a Gio dc#2016#^a71tr. : minh ho^b24cm#Ting Anh#Lp 7#Luyn tp#Sch c thm#G K#368514## 00677000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020049000540030032001030070076001350050016002110050016002270050 01500243005001800258008000500276009001100281010000500292011002600297020001000323 020000600333020001200339020001400351013000700365016000300372#368515#VV16.12408#^ a32000^b3000b#Vi?t#428.0076#K304T#Kim tra thng xuyn v nh k ting Anh l p 8#Theo chng trnh ting Anh mi#Nguyn Kim Hin (ch.b.), ng Hip Giang, Tr n Th Khnh, Lng Qunh Trang#Nguyn Kim Hin#ng Hip Giang#Trn Th Khnh#L ng Qunh Trang#^aH.#^aGio dc#2016#^a159tr. : minh ho^b24cm#Ting Anh#Lp 8# kim tra#Sch c thm#368515#GK## 00724000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020067000550070060001220050016001820050015001980050016002130050 01600229005001800245008000500263009001100268010000500279011003100284020001000315 020000600325020001400331020001500345013000700360016000300367004004000370#VV16.12 409#368516#^a30000^b4500b#Vi?t#428.0076#TR431T#Trng tm kin thc v cc dng n thi vo lp 10 mn ting Anh#Nguyn Minh Tr (ch.b.), Phm nh Dun, Nguy n Hu Long...#Nguyn Minh Tr#Phm nh Dun#Nguyn Hu Long#Phan Thanh Ngc#Ng uyn Thu Nguyt#^aH.#^aGio dc#2016#^a196tr. : hnh v, bng^b24cm#Ting Anh#L p 9#Sch c thm#Sch luyn thi#368516#GK#Ti bn ln th 1, c chnh l, b su ng## 00650000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020027000530070060000800050016001400050017001560050016001730040 01800189008000500207009001100212010000500223011003100228020000700259020000700266 020001400273016000300287005001500290005001600305020000800321013000700329#368517# VV16.12410#^a7600^b10000b#Vi?t#530.076#B103T#Bi tp vt l 12 nng cao#Nguyn Th Khi, V Thanh Khit (ch.b.), Nguyn c Hip...#Nguyn Th Khi#Nguyn Ngc Hng#Nguyn c Thm#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a128tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l#Lp 12#Sch c thm#GK#V Thanh Khit#Nguyn c Hip#Bi t p#368517## 00561000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020032000490070053000810050014001340050014001480050015001620040 01800177008000500195009001100200010000500211011003000216020000700246020000600253 020001400259016000300273013000700276#368518#VV16.12411#^a17000^b2000b#Vi?t#530# N122C#Nng cao v pht trin vt l 7#Bi Gia Thnh (ch.b.), Hong Kim Lan, Nguy n Th Tm#Bi Gia Thnh#Hong Kim Lan#Nguyn Th Tm#Ti bn ln th 4#^aH.#^aG io dc#2016#^a92tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l#Lp 7#Sch c thm#GK#368518# # 00558000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020017000530070049000700050014001190050011001330050014001440040 01800158008000500176009001100181010000500192011002500197020000700222020000600229 020000800235020001500243016000300258013000700261#368519#VV16.12412#^a17600^b300 0b#Vi?t#530.076#B103T#Bi tp vt l 8#on Ngc Cn (ch.b.), L Th La, Bi Gi a Thnh#on Ngc Cn#L Th La#Bi Gia Thnh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc #2016#^a135tr. : hnh v^b24cm#Vt l#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#GK#368519## 00626000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020020000540070071000740050014001450050019001590050009001780050 01800187004001900205008000500224009001100229010000500240011003100245020000700276 020000600283020001100289020001400300016000300314013000700317#368520#VV16.12413#^ a19000^b30000b#Vi?t#530.076#V460B#V bi tp vt l 6#Bi Gia Thnh (ch.b.), Ng uyn Phng Hng, V Quang, Trnh Th Hi Yn#Bi Gia Thnh#Nguyn Phng Hng#V Quang#Trnh Th Hi Yn#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2016#^a104tr. : hn h v, bng^b24cm#Vt l#Lp 6#V bi tp#Sch c thm#GK#368520## 00640000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020020000540070078000740050016001520050014001680050019001820050 01800201004001900219008000500238009001100243010000500254011003100259020000700290 020000600297020001100303020001400314013000700328016000300335#368521#VV16.12414#^ a21000^b30000b#Vi?t#530.076#V460B#V bi tp vt l 7#Nguyn c Thm (ch.b.), on Duy Hinh, Nguyn Phng Hng, Trnh Th Hi Yn#Nguyn c Thm#on Duy Hi nh#Nguyn Phng Hng#Trnh Th Hi Yn#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2016# ^a115tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l#Lp 7#V bi tp#Sch c thm#368521#GK## 00587000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470020048000530070057001010050015001580080005001730090011001780100 00500189011003100194020000700225020000700232020001400239020001500253016000300268 005001500271020001600286013000700302#VV16.12415#368522#^a38000^b2000b#Vi?t#530. 076#250T# thi hc sinh gii vt l trung hc ph thng#S.t., tuyn chn: V T hanh Khit (ch.b.), Phm Khnh Hi#V Thanh Khit#^aH.#^aGio dc#2016#^a219tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#GK#Phm Khnh H i#Trung hc c s#368522## 00506000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020032000490070031000810050014001120050008001260040018001340080 00500152009001100157010000500168011003000173020000700203020000600210020001400216 013000700230016000300237#368523#VV16.12416#^a17000^b1000b#Vi?t#530#N122C#Nng c ao v pht trin vt l 6#Bi Gia Thnh (ch.b.), L Hng#Bi Gia Thnh#L Hng#T i bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a95tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l#Lp 6 #Sch c thm#368523#GK## 00685000000000325000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200080 00381810006000460020038000520070055000900220004001450050012001490050014001610050 01600175005001800191005001400209004001800223008000500241009001100246010000500257 01100310026202000140029302000080030702000200031502000140033501300070034901600030 0356#368524#VV16.12417#^a40000^b500b#Vi?t#530.076#T527T#Tuyn tp nhng bi tp vt l s cp#V nh Tu (ch.b.), on Ngc Cn, Lng Vit Thi...#T.1#V n h Tu#on Ngc Cn#Lng Vit Thi#Nguyn Xun Thnh#ng nh Ti#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a219tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l s cp#Bi tp# Trung hc ph thng#Sch c thm#368524#GK## 00685000000000325000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200080 00381810006000460020038000520070055000900220004001450050012001490050014001610050 01600175005001800191005001400209004001800223008000500241009001100246010000500257 01100310026202000140029302000080030702000200031502000140033501600030034901300070 0352#368525#VV16.12418#^a38000^b500b#Vi?t#530.076#T527T#Tuyn tp nhng bi tp vt l s cp#V nh Tu (ch.b.), on Ngc Cn, Lng Vit Thi...#T.2#V n h Tu#on Ngc Cn#Lng Vit Thi#Nguyn Xun Thnh#ng nh Ti#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a207tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l s cp#Bi tp# Trung hc ph thng#Sch c thm#GK#368525## 00578000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020064000490070032001130050015001450050016001600040018001760080 00500194009001100199010000500210011002500215020000700240020000900247020002000256 020001400276013000700290016000300297#368526#VV16.12419#^a40000^b1000b#Vi?t#537# B452D#Bi dng hc sinh gii vt l trung hc ph thng - in hc 1#V Thanh K hit, Nguyn Th Khi#V Thanh Khit#Nguyn Th Khi#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGi o dc#2016#^a231tr. : hnh v^b24cm#Vt l#in hc#Trung hc ph thng#Sch c thm#368526#GK## 00513000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020019000490070043000680050016001110050018001270040018001450080 00500163009001100168010000500179011002600184020000700210020000600217020001400223 013000700237016000300244#368527#VV16.12420#^a43000^b3000b#Vi?t#530#B452D#Bi d ng vt l 6#Nguyn c Hip (ch.b.), Trn Hong Nghim#Nguyn c Hip#Trn Ho ng Nghim#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a156tr. : minh ho^b24cm#Vt l #Lp 6#Sch c thm#368527#GK## 00492000000000265000450000200270000000500190002700700190004600400190006500800050 00840090011000890100005001000110022001050820008001270160003001350130007001380140 01600145026001100161026000700172181000600179019000500185020000800190020000600198 020000800204020001400212#Bi tp nng cao ho hc 9#Nguyn Xun Trng#Nguyn Xu n Trng#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016#^a239tr. : bng^b24cm#546.076# GK#368528#^a37000^b5000b#VV16.12421#368528#B103T#Vi?t#Ho hc#Lp 9#Bi tp#Sc h c thm## 00621000000000301000450000200280000000500140002800500120004200500140005400500190 00680070070000870040018001570080005001750090011001800100005001910110022001960820 00800218016000300226013000700229014001700236026000700253026001100260181000600271 019000500277020000800282020000700290020000800297020001400305#Bi tp ho hc 12 nng cao#L Xun Trng#Ng Ngc An#Phm Vn Hoan#Nguyn Xun Trng#L Xun Trn g (ch.b.), Ng Ngc An, Phm Vn Hoan, Nguyn Xun Trng#Ti bn ln th 8#^aH. #^aGio dc#2016#^a192tr. : bng^b24cm#546.076#GK#368529#^a11000^b10000b#368529 #VV16.12422#B103T#Vi?t#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm## 00564000000000277000450000200330000000500130003300500180004600500120006400700530 00760040018001290080005001470090011001520100005001630110031001680820004001990160 00300203013000700206014001600213026000700229026001100236181000600247019000500253 020000800258020000600266020001400272#Nng cao v pht trin ho hc 8#Nguyn C ng#Trn Th Kim Lin#Trn Cm T#Nguyn Cng (ch.b.), Trn Th Kim Lin, Trn C m T#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a170tr. : hnh v, bng^b24cm#546# GK#368530#^a31000^b2000b#368530#VV16.12423#N122C#Vi?t#Ho hc#Lp 8#Sch c th m## 00875000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460010012000530020033000650030039000980070064001370220004002010050 01400205005001500219004001800234008000500252009001100257010000500268011002200273 02101610029502000180045602000060047402000200048002000150050001600030051501300070 0518005001200525#368531#VV16.12424#^a25000^b1000b#Vi?t#372.37#TH308K#H Ngc i#Thit k gio dc li sng lp 1#Ti liu th im - Cng ngh gio dc#H Ng c i (tng ch.b.), Ng Th Tuyn (ch.b.), Thanh Huyn#T.2#Ng Th Tuyn# T hanh Huyn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a140tr. : bng^b24cm#Gii thi u chung v mc tiu gio dc li sng tiu hc v lp 1, phng php v ni d ung gio dc. Trnh by c th phn thit k mu tng bi ging trn lp#Gio d c li sng#Lp 1#Ti liu th nghim#Sch gio vin#XH#368531#H Ngc i## 00609000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020032000520030039000840070035001230220004001580050012001620050 01400174004001800188008000500206009001100211010000500222011002400227020001800251 020000600269020000800275020001400283016000300297013000700300#368532#VV16.12425#^ a15000^b2000b#Vi?t#372.37#B103T#Bi tp gio dc li sng lp 1#Ti liu th i m - Cng ngh gio dc#H Ngc i (ch.b.), Ng Th Tuyn#T.1#H Ngc i#Ng T h Tuyn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a52tr. : nh mu^b24cm#Gio dc li sng#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#GK#368532## 00609000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020032000520030039000840070035001230220004001580050012001620050 01400174004001800188008000500206009001100211010000500222011002400227020001800251 020000600269020000800275020001400283013000700297016000300304#368533#VV16.12426#^ a23000^b2000b#Vi?t#372.37#B103T#Bi tp gio dc li sng lp 1#Ti liu th i m - Cng ngh gio dc#H Ngc i (ch.b.), Ng Th Tuyn#T.2#H Ngc i#Ng T h Tuyn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a92tr. : nh mu^b24cm#Gio dc li sng#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#368533#GK## 00706000000000337000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200090 00381810006000470020041000530070057000940050014001510050014001650050016001790050 01500195005001400210004001800224008000500242009001100247010000500258011003000263 02000170029302000110031002000080032102000140032901600030034302000070034602000080 0353013000700361#VV16.12427#368534#^a6800^b5000b#Vi?t#355.0076#B103T#Bi tp gi o dc quc phng - an ninh 11#L Don Thut (ch.b.), L Ngc Cng, Nguyn c ng...#L Don Thut#L Ngc Cng#Nguyn c ng#Nguyn Vn Qu#Phm Vn Thao #Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a67tr. : hnh v, bng^b24cm#Gio dc q un s#Quc phng#An ninh#Sch c thm#GK#Lp 11#Bi tp#368534## 00700000000000337000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810006000470020041000530070057000940050014001510050014001650050016001790050 01700195005001500212004001800227008000500245009001100250010000500261011002100266 02000170028702000110030402000080031502000140032301300070033701600030034402000070 0347020000800354#368535#VV16.12428#^a8500^b5000b#Vi?t#355.0076#B103T#Bi tp gi o dc quc phng - an ninh 12#L Don Thut (ch.b.), L Ngc Cng, Nguyn c ng...#L Don Thut#L Ngc Cng#Nguyn c ng#Nguyn Minh Hin#Nguyn Vn Qu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a87tr. : bng^b24cm#Gio dc qun s #Quc phng#An ninh#Sch c thm#368535#GK#Lp 12#Bi tp## 00650000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470020051000530070056001040050015001600050014001750050012001890050 01200201004001800213008000500231009001100236010000500247011003000252020001400282 020002200296020000600318020001400324013000700338016000300345#VV16.12429#368536#^ a14000^b2800b#Vi?t#621.319#T103L#Ti liu ngh ph thng - Ngh in dn dng l p 8#Hong Minh Anh, Chu Tin Dng, L Vn nh, Cao Hu Tr#Hong Minh Anh#Chu Tin Dng#L Vn nh#Cao Hu Tr#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a68tr. : hnh v, bng^b24cm#in dn dng#Gio dc hng nghip#Lp 8#Sch c thm#3 68536#GK## 00587000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020023000530030017000760070032000930050015001250050016001400040 01900156008000500175009001100180010000500191011002100196020001000217020001700227 020000600244020001100250020001400261016000300275013000700278#368537#VV16.12430#^ a17000^b30000b#Vi?t#640.76#V460B#V bi tp cng ngh 6#Kinh t gia nh#Triu Th Chi, Nguyn Th Hnh#Triu Th Chi#Nguyn Th Hnh#Ti bn ln th 13#^aH. #^aGio dc#2016#^a95tr. : bng^b24cm#Cng ngh#Kinh t gia nh#Lp 6#V bi t p#Sch c thm#GK#368537## 00581000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020023000530030012000760070030000880050016001180050013001340040 01900147008000500166009001100171010000500182011002900187020001000216020001200226 020000600238020001100244020001400255016000300269013000700272#368538#VV16.12431#^ a20000^b30000b#Vi?t#630.76#V460B#V bi tp cng ngh 7#Nng nghip#Nguyn Hng nh, Ng Vn Hng#Nguyn Hng nh#Ng Vn Hng#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio d c#2016#^a112tr. : bng, s ^b24cm#Cng ngh#Nng nghip#Lp 7#V bi tp#Sch c thm#GK#368538## 00670000000000337000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020023000520030012000750070044000870050013001310050013001440040 01900157008000500176009001100181010000500192011003100197020001000228020001200238 02000060025002000110025602000140026701600030028100500130028400500130029700500150 0310013000700325#368539#VV16.12432#^a25000^b30000b#Vi?t#607.6#V460B#V bi tp cng ngh 8#Cng nghip#ng Vn o, Ngc Hng, Trn Hu Qu...#ng Vn o # Ngc Hng#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2016#^a143tr. : hnh v, bng^b 24cm#Cng ngh#Cng nghip#Lp 8#V bi tp#Sch c thm#GK#Trn Hu Qu#Trn M ai Thu#Nguyn Vn Vn#368539## 00607000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020020000520030017000720070055000890050016001440050015001600040 01800175008000500193009001100198010000500209011002600214020001000240020001700250 020000600267020000800273020001400281016000300295013000700298#368540#VV16.12433#^ a11300^b5000b#Vi?t#640.76#B103T#Bi tp cng ngh 6#Kinh t gia nh#Nguyn Th Hnh (ch.b.), Triu Th Chi, V Thu Dng#Nguyn Th Hnh#Triu Th Chi#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a115tr. : minh ho^b24cm#Cng ngh#Kinh t g ia nh#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#GK#368540## 00581000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020020000520030012000720070034000840050017001180050016001350040 01800151008000500169009001100174010000500185011002900190020001000219020001200229 020000600241020000800247020001400255016000300269013000700272#368541#VV16.12434#^ a12400^b5000b#Vi?t#630.76#B103T#Bi tp cng ngh 7#Nng nghip#Nguyn c Thn h, Nguyn Vn Vinh#Nguyn c Thnh#Nguyn Vn Vinh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2016#^a122tr. : bng, s ^b24cm#Cng ngh#Nng nghip#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#GK#368541## 00619000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020020000510030012000710070047000830050013001300050017001430040 01800160008000500178009001100183010000500194011003100199020001000230020001200240 020000600252020000800258020001400266016000300280005001500283013000700298#368542# VV16.12435#^a12400^b5000b#Vi?t#607.6#B103T#Bi tp cng ngh 8#Cng nghip#Trn Hu Qu, Nh Th Vit Hoa, Trn Vn Thnh#Trn Hu Qu#Nh Th Vit Hoa#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a123tr. : hnh v, bng^b24cm#Cng ngh#Cng ng hip#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#GK#Trn Vn Thnh#368542## 00628000000000313000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200100 00381810006000480020012000540030016000660070046000820050018001280050014001460040 01800160008000500178009001100183010000500194011002500199015003300224020001000257 020000600267020000900273020000700282020001500289013000700304016000300311#368543# VV16.12436#^a3300^b5000b#Vi?t#629.28772#C455N#Cng ngh 9#Sa cha xe p#Nguy n Minh ng (tng ch.b.), L Phng Yn#Nguyn Minh ng#L Phng Yn#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a48tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Cng ngh#Lp 9#Sa cha#Xe p#Sch gio khoa#368543#GK## 00601000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200110 00381810006000490020016000550030013000710070041000840050013001250050014001380040 01800152008000500170009001100175010000500186011002600191012003900217020001700256 020001300273020001500286016000300301013000700304#368544#VV16.12437#^a7000^b3000 b#Vi?t#398.209597#N557M#Nc mt c su#Truyn tranh#Li: Phm nh n ; Tranh: T Nh Nguyn#Phm nh n#T Nh Nguyn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016# ^a16tr. : tranh mu^b24cm#K chuyn ngun gc thnh ng, tc ng#Vn hc dn gia n#Truyn tranh#Sch thiu nhi#VH#368544## 00603000000000289000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200110 00381810007000490020017000560030013000730070041000860050013001270050014001400040 01800154008000500172009001100177010000500188011002600193012003900219020001700258 020001300275020001500288016000300303013000700306#VV16.12438#368545#^a7000^b3000 b#Vi?t#398.209597#TH121L#Thn la a nng#Truyn tranh#Li: Phm nh n ; Tranh : T Nh Nguyn#Phm nh n#T Nh Nguyn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#201 6#^a16tr. : tranh mu^b24cm#K chuyn ngun gc thnh ng, tc ng#Vn hc dn g ian#Truyn tranh#Sch thiu nhi#VH#368545## 00605000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200110 00381810006000490020020000550030013000750070041000880050013001290050014001420040 01800156008000500174009001100179010000500190011002600195012003900221020001700260 020001300277020001500290016000300305013000700308#368546#VV16.12439#^a7000^b3000 b#Vi?t#398.209597#X452H#Xi hng bng khng#Truyn tranh#Li: Phm nh n ; Tra nh: T Nh Nguyn#Phm nh n#T Nh Nguyn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2 016#^a16tr. : tranh mu^b24cm#K chuyn ngun gc thnh ng, tc ng#Vn hc dn gian#Truyn tranh#Sch thiu nhi#VH#368546## 00604000000000289000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200110 00381810006000490020019000550030013000740070041000870050013001280050014001410040 01800155008000500173009001100178010000500189011002600194012003900220020001700259 020001300276020001500289016000300304013000700307#VV16.12440#368547#^a7000^b3000 b#Vi?t#398.209597#205C#o cy gia ng#Truyn tranh#Li: Phm nh n ; Tran h: T Nh Nguyn#Phm nh n#T Nh Nguyn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#20 16#^a16tr. : tranh mu^b24cm#K chuyn ngun gc thnh ng, tc ng#Vn hc dn gian#Truyn tranh#Sch thiu nhi#VH#368547## 00604000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200110 00381810006000490020019000550030013000740070041000870050013001280050014001410040 01800155008000500173009001100178010000500189011002600194012003900220020001700259 020001300276020001500289013000700304016000300311#368548#VV16.12479#^a7000^b3000 b#Vi?t#398.209597#252N#ch ngi y ging#Truyn tranh#Li: Phm nh n ; Tran h: T Nh Nguyn#Phm nh n#T Nh Nguyn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#20 16#^a16tr. : tranh mu^b24cm#K chuyn ngun gc thnh ng, tc ng#Vn hc dn gian#Truyn tranh#Sch thiu nhi#368548#VH## 00618000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810006000470020018000530030096000710070028001670050009001950050010002040040 01800214008000500232009001100237010000500248011002600253012002000279020001800299 020001300317016000300330013000700333#368549#VV16.12441#^a7700^b2000b#Vi?t#895.9 223#V250S#V sinh bui sng#Da theo Tuyn chn tr chi, bi ht, th ca, truy n k, cu theo ch - Tr 3 - 36 thng#Hng Thu ; Tranh: Thi Hng#Hng Thu #Thi Hng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a15tr. : tranh mu^b26cm#Sch tranh mu gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#368549## 00630000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810006000470020024000530030096000770070031001730050009002040050013002130040 01800226008000500244009001100249010000500260011002600265012002000291020001800311 020001300329016000300342013000700345#368550#VV16.12442#^a7700^b2000b#Vi?t#895.9 223#C125C#Cu chuyn v ch Xe i#Da theo Tuyn chn tr chi, bi ht, th ca, truyn k, cu theo ch - Tr 3 - 36 thng#Hng Thu ; Tranh: Trn Xun Du #Hng Thu#Trn Xun Du#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a15tr. : tranh m u^b26cm#Sch tranh mu gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#368550## 00575000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810006000470020009000530030052000620070033001140050010001470050014001570040 01800171008000500189009001100194010000500205011002600210012002000236020001800256 020001300274016000300287013000700290#368551#VV16.12443#^a7700^b3000b#Vi?t#895.9 223#515C#ui co#Da theo truyn Con co ca tc gi Nguyn Th Tho#Thu Qunh ; Tranh: ng Hong V#Thu Qunh#ng Hong V#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio d c#2016#^a15tr. : tranh mu^b26cm#Sch tranh mu gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tr anh#VH#368551## 00493000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810007000470020015000540070042000690050009001110040018001200080005001380090 01100143010000500154011002600159020001800185020001300203016000300216005001300219 013000700232#368552#VV16.12444#^a5000^b3000b#Vi?t#895.9223#TH400B#Th Bng b m#Hng Thu s.t., b.s. ; Tranh: Trn Xun Du#Hng Thu#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGi o dc#2016#^a15tr. : tranh mu^b26cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Trn Xu n Du#368552## 00507000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810006000470020028000530070043000810050009001240040018001330080005001510090 01100156010000500167011002600172020001800198020001300216016000300229005001400232 013000700246#368553#VV16.12445#^a6000^b3000b#Vi?t#895.9223#V300S#V sao gu con b su rng?#Hng Thu s.t., b.s. ; Tranh: ng Hong V#Hng Thu#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a19tr. : tranh mu^b26cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tran h#VH#ng Hong V#368553## 00638000000000277000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200090 00381810006000470020018000530030094000710070039001650050015002040050015002190040 01800234008000500252009001100257010000500268011002600273012002000299020001800319 020001300337016000300350013000700353#VV16.12446#368554#^a7700^b3000b#Vi?t#895.9 223#B105T#Bn tay c n hn#Da theo Tuyn chn tr chi, bi ht, th ca, truy n k, cu theo ch - Tr 5 - 6 tui#ng Thu Qunh ; Tranh: Phm Ngc Tun #ng Thu Qunh#Phm Ngc Tun#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a15tr. : tranh mu^b26cm#Sch tranh mu gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#368554## 00639000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810006000470020017000530030094000700070040001640050019002040050012002230040 01800235008000500253009001100258010000500269011002600274012002000300020001800320 020001300338013000700351016000300358#368555#VV16.12447#^a7700^b3000b#Vi?t#895.9 223#G125C#Gu con chia qu#Da theo Tuyn chn tr chi, bi ht, th ca, truyn k, cu theo ch - Tr 4 - 5 tui#Nguyn Thanh Giang ; Tranh: T Huy Long #Nguyn Thanh Giang#T Huy Long#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a15tr. : tranh mu^b27cm#Sch tranh mu gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#368555#VH## 00600000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810008000470020034000550070035000890050015001240050019001390040018001580080 00500176009001100181010000500192011002900197020000900226020001900235020000600254 020001400260016000300274012002600277013000700303#368556#VV16.12448#^a10000^b300 00b#Vi?t#372.37#GI-108D#Gio dc an ton giao thng lp 1# Thnh Trung, Nguyn Nguyt Hng# Thnh Trung#Nguyn Nguyt Hng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc #2016#^a23tr. : nh, hnh v^b24cm#Gio dc#An ton giao thng#Lp 1#Sch c th m#GK#An ton giao thng cho em#368556## 00600000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810008000470020034000550070035000890050015001240050019001390040018001580080 00500176009001100181010000500192011002900197020000900226020001900235020000600254 020001400260016000300274012002600277013000700303#368557#VV16.12449#^a10000^b300 00b#Vi?t#372.37#GI-108D#Gio dc an ton giao thng lp 2# Thnh Trung, Nguyn Nguyt Hng# Thnh Trung#Nguyn Nguyt Hng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc #2016#^a27tr. : nh, hnh v^b24cm#Gio dc#An ton giao thng#Lp 2#Sch c th m#GK#An ton giao thng cho em#368557## 00600000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810008000470020034000550070035000890050015001240050019001390040018001580080 00500176009001100181010000500192011002900197020000900226020001900235020000600254 020001400260016000300274012002600277013000700303#368558#VV16.12450#^a10000^b300 00b#Vi?t#372.37#GI-108D#Gio dc an ton giao thng lp 3# Thnh Trung, Nguyn Nguyt Hng# Thnh Trung#Nguyn Nguyt Hng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc #2016#^a27tr. : nh, hnh v^b24cm#Gio dc#An ton giao thng#Lp 3#Sch c th m#GK#An ton giao thng cho em#368558## 00600000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810008000470020034000550070035000890050015001240050019001390040018001580080 00500176009001100181010000500192011002900197020000900226020001900235020000600254 020001400260016000300274012002600277013000700303#368559#VV16.12451#^a10000^b300 00b#Vi?t#372.37#GI-108D#Gio dc an ton giao thng lp 4# Thnh Trung, Nguyn Nguyt Hng# Thnh Trung#Nguyn Nguyt Hng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc #2016#^a27tr. : nh, hnh v^b24cm#Gio dc#An ton giao thng#Lp 4#Sch c th m#GK#An ton giao thng cho em#368559## 00600000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810008000470020034000550070035000890050015001240050019001390040018001580080 00500176009001100181010000500192011002900197020000900226020001900235020000600254 020001400260013000700274016000300281012002600284#368560#VV16.12452#^a10000^b300 00b#Vi?t#372.37#GI-108D#Gio dc an ton giao thng lp 5# Thnh Trung, Nguyn Nguyt Hng# Thnh Trung#Nguyn Nguyt Hng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc #2016#^a27tr. : nh, hnh v^b24cm#Gio dc#An ton giao thng#Lp 5#Sch c th m#368560#GK#An ton giao thng cho em## 00668000000000337000450000200260000000500160002600500140004200500150005600500140 00710070070000850040018001550080005001730090011001780100005001890110021001940220 00400215082000700219016000300226013000700229014001600236026001100252026000700263 18100070027001900050027702000110028202000060029302000030029902000040030202000100 0306020001400316#Thc hnh t v cu lp 2#Trn Mnh Hng#L Phng Nga#H Th Hng H#Nguyn Tn T#Trn Mnh Hng (ch.b.), L Phng Nga, H Th Hng H, Ng uyn Tn T#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a40tr. : bng^b24cm#T.1#372. 61#GK#368561#^a10000^b5000b#VV16.12453#368561#TH552H#Vi?t#Ting Vit#Lp 2#T#C u#Thc hnh#Sch c thm## 00668000000000337000450000200260000000500160002600500140004200500150005600500140 00710070070000850040018001550080005001730090011001780100005001890110021001940220 00400215082000700219016000300226013000700229014001600236026000700252026001100259 18100070027001900050027702000110028202000060029302000030029902000040030202000100 0306020001400316#Thc hnh t v cu lp 2#Trn Mnh Hng#L Phng Nga#H Th Hng H#Nguyn Tn T#Trn Mnh Hng (ch.b.), L Phng Nga, H Th Hng H, Ng uyn Tn T#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a40tr. : bng^b24cm#T.2#372. 61#GK#368562#^a10000^b5000b#368562#VV16.12454#TH552H#Vi?t#Ting Vit#Lp 2#T#C u#Thc hnh#Sch c thm## 00677000000000337000450000200260000000500160002600500140004200500150005600500140 00710070070000850040018001550080005001730090011001780100005001890110030001940220 00400224082000700228016000300235013000700238014001600245026000700261026001100268 18100070027901900050028602000110029102000060030202000030030802000040031102000100 0315020001400325#Thc hnh t v cu lp 3#Trn Mnh Hng#L Phng Nga#H Th Hng H#Nguyn Tn T#Trn Mnh Hng (ch.b.), L Phng Nga, H Th Hng H, Ng uyn Tn T#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a40tr. : hnh v, bng^b24cm #T.1#372.61#GK#368563#^a10000^b5000b#368563#VV16.12455#TH552H#Vi?t#Ting Vit#L p 3#T#Cu#Thc hnh#Sch c thm## 00668000000000337000450000200260000000500160002600500140004200500150005600500140 00710070070000850040018001550080005001730090011001780100005001890110021001940220 00400215082000700219016000300226013000700229014001600236026000700252026001100259 18100070027001900050027702000110028202000060029302000030029902000040030202000100 0306020001400316#Thc hnh t v cu lp 3#Trn Mnh Hng#L Phng Nga#H Th Hng H#Nguyn Tn T#Trn Mnh Hng (ch.b.), L Phng Nga, H Th Hng H, Ng uyn Tn T#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a35tr. : bng^b24cm#T.2#372. 61#GK#368564#^a10000^b5000b#368564#VV16.12456#TH552H#Vi?t#Ting Vit#Lp 3#T#C u#Thc hnh#Sch c thm## 00596000000000301000450000200240000000500110002400500110003500500120004600500140 00580070051000720040018001230080005001410090011001460100005001570110031001620820 00700193016000300200013000700203014001600210026000700226026001100233181000700244 019000500251020000800256020000600264020001000270020001400280#Thc hnh m nhc l p 1#Hong Long#Bi Anh T#L Anh Tun#Trn Thu Thu#Hong Long, Bi Anh T, L Anh Tun, Trn Thu Thu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a48tr. : bng, t ranh v^b24cm#372.87#GK#368565#^a10000^b5000b#368565#VV16.12457#TH552H#Vi?t#m nhc#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm## 00596000000000301000450000200240000000500110002400500110003500500120004600500140 00580070051000720040018001230080005001410090011001460100005001570110031001620820 00700193016000300200013000700203014001600210026001100226026000700237181000700244 019000500251020000800256020000600264020001000270020001400280#Thc hnh m nhc l p 2#Hong Long#Bi Anh T#L Anh Tun#Trn Thu Thu#Hong Long, Bi Anh T, L Anh Tun, Trn Thu Thu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a48tr. : bng, t ranh v^b24cm#372.87#GK#368566#^a10000^b5000b#VV16.12458#368566#TH552H#Vi?t#m nhc#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm## 00596000000000301000450000200240000000500110002400500110003500500120004600500140 00580070051000720040018001230080005001410090011001460100005001570110031001620820 00700193016000300200013000700203014001600210026000700226026001100233181000700244 019000500251020000800256020000600264020001000270020001400280#Thc hnh m nhc l p 3#Hong Long#Bi Anh T#L Anh Tun#Trn Thu Thu#Hong Long, Bi Anh T, L Anh Tun, Trn Thu Thu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a48tr. : bng, t ranh v^b24cm#372.87#GK#368567#^a10000^b5000b#368567#VV16.12459#TH552H#Vi?t#m nhc#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm## 00571000000000289000450000200200000000300480002000500190006800700190008700400180 01060080005001240090011001290100005001400110031001450220004001760820007001800160 00300187013000700190014001600197026000700213026001100220181000700231019000500238 020000800243020000600251020001000257020001400267#Thc hnh m nhc 4#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 4#V Th Xun Phng#V Th Xun Phng#Ti b n ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a28tr. : bng, tranh v^b24cm#T.1#372.87#GK#3 68568#^a8000^b15000b#368568#VV16.12460#TH552H#Vi?t#m nhc#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm## 00571000000000289000450000200200000000300480002000500190006800700190008700400180 01060080005001240090011001290100005001400110031001450220004001760820007001800160 00300187013000700190014001600197026000700213026001100220181000700231019000500238 020000800243020000600251020001000257020001400267#Thc hnh m nhc 4#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 4#V Th Xun Phng#V Th Xun Phng#Ti b n ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a24tr. : bng, tranh v^b24cm#T.2#372.87#GK#3 68569#^a8000^b12000b#368569#VV16.12461#TH552H#Vi?t#m nhc#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm## 00570000000000289000450000200200000000300480002000500190006800700190008700400180 01060080005001240090011001290100005001400110030001450220004001750820007001790160 00300186013000700189014001600196026000700212026001100219181000700230019000500237 020000800242020001400250020000600264020001000270#Thc hnh m nhc 5#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 5#V Th Xun Phng#V Th Xun Phng#Ti b n ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a28tr. : hnh v, bng^b24cm#T.1#372.87#GK#36 8570#^a8000^b12000b#368570#VV16.12462#TH552H#Vi?t#m nhc#Sch c thm#Lp 5#T hc hnh## 00570000000000289000450000200200000000300480002000500190006800700190008700400180 01060080005001240090011001290100005001400110031001450220004001760820007001800160 00300187013000700190014001500197026000700212026001100219181000700230019000500237 020000800242020000600250020001000256020001400266#Thc hnh m nhc 6#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 6#V Th Xun Phng#V Th Xun Phng#Ti b n ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a28tr. : bng, tranh v^b24cm#T.1#780.76#GK#3 68571#^a8000^b5000b#368571#VV16.12463#TH552H#Vi?t#m nhc#Lp 6#Thc hnh#Sch c thm## 00570000000000289000450000200200000000300480002000500190006800700190008700400180 01060080005001240090011001290100005001400110031001450220004001760820007001800160 00300187013000700190014001500197026000700212026001100219181000700230019000500237 020000800242020000600250020001000256020001400266#Thc hnh m nhc 6#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 6#V Th Xun Phng#V Th Xun Phng#Ti b n ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a28tr. : bng, tranh v^b24cm#T.2#780.76#GK#3 68572#^a8000^b4000b#368572#VV16.12464#TH552H#Vi?t#m nhc#Lp 6#Thc hnh#Sch c thm## 00570000000000289000450000200200000000300480002000500190006800700190008700400180 01060080005001240090011001290100005001400110031001450220004001760820007001800160 00300187013000700190014001500197026000700212026001100219181000700230019000500237 020000800242020000600250020001000256020001400266#Thc hnh m nhc 7#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 7#V Th Xun Phng#V Th Xun Phng#Ti b n ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a32tr. : bng, tranh v^b24cm#T.2#780.76#GK#3 68573#^a8000^b5000b#368573#VV16.12465#TH552H#Vi?t#m nhc#Lp 7#Thc hnh#Sch c thm## 00570000000000289000450000200200000000300480002000500190006800700190008700400180 01060080005001240090011001290100005001400110031001450220004001760820007001800160 00300187013000700190014001500197026000700212026001100219181000700230019000500237 020000800242020000600250020001000256020001400266#Thc hnh m nhc 8#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 8#V Th Xun Phng#V Th Xun Phng#Ti b n ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a32tr. : bng, tranh v^b24cm#T.1#780.76#GK#3 68574#^a8000^b4000b#368574#VV16.12466#TH552H#Vi?t#m nhc#Lp 8#Thc hnh#Sch c thm## 00570000000000289000450000200200000000300480002000500190006800700190008700400180 01060080005001240090011001290100005001400110031001450220004001760820007001800160 00300187013000700190014001500197026000700212026001100219181000700230019000500237 020000800242020000600250020001000256020001400266#Thc hnh m nhc 8#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 8#V Th Xun Phng#V Th Xun Phng#Ti b n ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a32tr. : bng, tranh v^b24cm#T.2#780.76#GK#3 68575#^a8000^b4000b#368575#VV16.12467#TH552H#Vi?t#m nhc#Lp 8#Thc hnh#Sch c thm## 00553000000000277000450000200200000000300480002000500190006800700190008700400180 01060080005001240090011001290100005001400110030001450820007001750160003001820130 00700185014001500192026000700207026001100214181000700225019000500232020000800237 020000600245020001000251020001400261#Thc hnh m nhc 9#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 9#V Th Xun Phng#V Th Xun Phng#Ti bn ln th 7 #^aH.#^aGio dc#2016#^a32tr. : hnh v, bng^b24cm#780.76#GK#368576#^a8000^b30 00b#368576#VV16.12468#TH552H#Vi?t#m nhc#Lp 9#Thc hnh#Sch c thm## 00714000000000313000450000200200000000300990002000500140011900500170013300500210 01500070062001710040018002330080005002510090011002560100005002670110024002720220 00400296082000700300016000300307013000700310014001500317026001100332026000700343 181000700350019000500357020000800362020000600370020001000376020001400386#Thc h nh th dc 1#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn Th dc lp 1#Trn ng Lm#Hong Trng Khi#Nguyn Th Hng N hn#Trn ng Lm (ch.b.), Hong Trng Khi, Nguyn Th Hng Nhn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a28tr. : hnh v^b24cm#T.1#372.86#GK#368577#^a4000^b2 000b#VV16.12469#368577#TH552H#Vi?t#Th dc#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm## 00714000000000313000450000200200000000300990002000500140011900500170013300500210 01500070062001710040018002330080005002510090011002560100005002670110024002720220 00400296082000700300016000300307013000700310014001500317026001100332026000700343 181000700350019000500357020000800362020000600370020001000376020001400386#Thc h nh th dc 1#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn Th dc lp 1#Trn ng Lm#Hong Trng Khi#Nguyn Th Hng N hn#Trn ng Lm (ch.b.), Hong Trng Khi, Nguyn Th Hng Nhn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a39tr. : hnh v^b24cm#T.2#372.86#GK#368578#^a5200^b2 000b#VV16.12470#368578#TH552H#Vi?t#Th dc#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm## 00714000000000313000450000200200000000300990002000500140011900500170013300500210 01500070062001710040018002330080005002510090011002560100005002670110024002720220 00400296082000700300016000300307013000700310014001500317026000700332026001100339 181000700350019000500357020000800362020000600370020001000376020001400386#Thc h nh th dc 4#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn Th dc lp 4#Trn ng Lm#Hong Trng Khi#Nguyn Th Hng N hn#Trn ng Lm (ch.b.), Hong Trng Khi, Nguyn Th Hng Nhn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a64tr. : hnh v^b24cm#T.1#372.86#GK#368579#^a7600^b2 000b#368579#VV16.12471#TH552H#Vi?t#Th dc#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm## 00714000000000313000450000200200000000300990002000500140011900500170013300500210 01500070062001710040018002330080005002510090011002560100005002670110024002720220 00400296082000700300016000300307013000700310014001500317026000700332026001100339 181000700350019000500357020000800362020000600370020001000376020001400386#Thc h nh th dc 4#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn Th dc lp 4#Trn ng Lm#Hong Trng Khi#Nguyn Th Hng N hn#Trn ng Lm (ch.b.), Hong Trng Khi, Nguyn Th Hng Nhn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a60tr. : hnh v^b24cm#T.2#372.86#GK#368580#^a7200^b2 000b#368580#VV16.12472#TH552H#Vi?t#Th dc#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm## 00714000000000313000450000200200000000300990002000500140011900500170013300500210 01500070062001710040018002330080005002510090011002560100005002670110024002720220 00400296082000700300016000300307013000700310014001500317026000700332026001100339 181000700350019000500357020000800362020000600370020001000376020001400386#Thc h nh th dc 5#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn Th dc lp 5#Trn ng Lm#Hong Trng Khi#Nguyn Th Hng N hn#Trn ng Lm (ch.b.), Hong Trng Khi, Nguyn Th Hng Nhn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a63tr. : hnh v^b24cm#T.1#372.86#GK#368581#^a7600^b1 000b#368581#VV16.12473#TH552H#Vi?t#Th dc#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm## 00714000000000313000450000200200000000300990002000500140011900500170013300500210 01500070062001710040018002330080005002510090011002560100005002670110024002720220 00400296082000700300016000300307013000700310014001500317026000700332026001100339 181000700350019000500357020000800362020000600370020001000376020001400386#Thc h nh th dc 5#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn Th dc lp 5#Trn ng Lm#Hong Trng Khi#Nguyn Th Hng N hn#Trn ng Lm (ch.b.), Hong Trng Khi, Nguyn Th Hng Nhn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a68tr. : hnh v^b24cm#T.2#372.86#GK#368582#^a8000^b1 000b#368582#VV16.12474#TH552H#Vi?t#Th dc#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm## 00714000000000313000450000200200000000300990002000500140011900500170013300500210 01500070062001710040018002330080005002510090011002560100005002670110024002720220 00400296082000700300016000300307013000700310014001500317026000700332026001100339 181000700350019000500357020000800362020000600370020001000376020001400386#Thc h nh th dc 7#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn Th dc lp 7#Trn ng Lm#Hong Trng Khi#Nguyn Th Hng N hn#Trn ng Lm (ch.b.), Hong Trng Khi, Nguyn Th Hng Nhn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a47tr. : hnh v^b24cm#T.1#796.44#GK#368583#^a6000^b3 000b#368583#VV16.12475#TH552H#Vi?t#Th dc#Lp 7#Thc hnh#Sch c thm## 00714000000000313000450000200200000000300990002000500140011900500170013300500210 01500070062001710040018002330080005002510090011002560100005002670110024002720220 00400296082000700300016000300307013000700310014001500317026000700332026001100339 181000700350019000500357020000800362020000600370020001000376020001400386#Thc h nh th dc 7#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn Th dc lp 7#Trn ng Lm#Hong Trng Khi#Nguyn Th Hng N hn#Trn ng Lm (ch.b.), Hong Trng Khi, Nguyn Th Hng Nhn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a64tr. : hnh v^b24cm#T.2#796.44#GK#368584#^a7600^b3 000b#368584#VV16.12476#TH552H#Vi?t#Th dc#Lp 7#Thc hnh#Sch c thm## 00714000000000313000450000200200000000300990002000500140011900500170013300500210 01500070062001710040018002330080005002510090011002560100005002670110024002720220 00400296082000700300016000300307013000700310014001500317026000700332026001100339 181000700350019000500357020000800362020000600370020001000376020001400386#Thc h nh th dc 8#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn Th dc lp 8#Trn ng Lm#Hong Trng Khi#Nguyn Th Hng N hn#Trn ng Lm (ch.b.), Hong Trng Khi, Nguyn Th Hng Nhn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a48tr. : hnh v^b24cm#T.1#796.44#GK#368585#^a6000^b3 000b#368585#VV16.12477#TH552H#Vi?t#Th dc#Lp 8#Thc hnh#Sch c thm## 00720000000000313000450000200200000000300990002000500140011900500170013300500210 01500070062001710040018002330080005002510090011002560100005002670110030002720220 00400302082000700306016000300313013000700316014001500323026000700338026001100345 181000700356019000500363020000800368020000600376020001000382020001400392#Thc h nh th dc 8#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn Th dc lp 8#Trn ng Lm#Hong Trng Khi#Nguyn Th Hng N hn#Trn ng Lm (ch.b.), Hong Trng Khi, Nguyn Th Hng Nhn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a68tr. : hnh v, bng^b24cm#T.2#796.44#GK#368586#^a80 00^b3000b#368586#VV16.12478#TH552H#Vi?t#Th dc#Lp 8#Thc hnh#Sch c thm## 00665000000000265000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200070 00381810006000450020046000510070010000970050010001070040018001170080005001350090 01100140010000500151011002600156021015900182020001800341020001600359020001400375 013000700389016000300396#VV16.12480#368587#^a8000^b3000b#Vi?t#372.21#M458S#Mt s tr chi dn gian dnh cho tr mm non#Thu Trang#Thu Trang#Ti bn ln th 5# ^aH.#^aGio dc#2016#^a31tr. : tranh mu^b24cm#Gii thiu nhng tr chi dn gia n quen thuc dnh cho tr mm non nh: nh chuyn, cu ch, chi chi chnh chnh , ci nga nhong nhong, dung dng dung d...#Tr chi dn gian#Tr em mu gio# Sch mu gio#368587#GK## 00621000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020012000410030031000530070019000840050019001030040018001220080005001400090 01100145010000500156011003000161021013800191020001200329020001600341013000700357 016000300364#368588#^a7500^b30000b#Vi?t#372.21#S450B#S b ngoan#Theo di s ph t trin ca tr#Nguyn Thanh Giang#Nguyn Thanh Giang#Ti bn ln th 6#^aH.#^a Gio dc#2016#^a23tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by nhng thng tin trao i g ia gia nh v gio vin mu gio trong vic qun l, nui dy tr v theo di s pht trin ca tr#S lin lc#Trng mu gio#368588#GK## 00540000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020028000410070028000690050011000970050016001080040018001240080005001420090 01100147010000500158011002900163015003000192020001800222020001600240020000800256 013000700264016000300271#368589#^a6000^b15000b#Vi?t#372.21#S450T#S theo di s c kho tr em#L Minh H, Nguyn Hng Thu#L Minh H#Nguyn Hng Thu#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a24tr. : bng, th^b21cm#TTS ghi: V Gio dc M m non#Chm sc sc kho#Tr em mu gio#S y b#368589#GK## 00596000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020039000410030050000800070039001300050015001690050012001840040018001960080 00500214009001100219010000500230011002400235020001800259020000800277020000900285 020001400294013000700308016000300315#368590#^a8900^b30000b#Vi?t#372.21#B200L#B lm quen vi vic hc c, hc vit#Dnh cho tr mu gio 5 tui chun b vo l p mt#ng Thu Qunh ; Minh ho: V Th Ngc#ng Thu Qunh#V Th Ngc#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a31tr. : hnh v^b24cm#Gio dc mu gio#Tp c#Tp vit#Sch mu gio#368590#GK## 00608000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020029000410070041000700220004001110050014001150050015001290040018001440080 00500162009001100167010000500178011002400183012002700207020001800234020001100252 020000800263020001100271020001400282016000300296013000700299#368591#^a8600^b400 00b#Vi?t#372.21#B200H#B hc ch ci v tp t ch#V Duy Phng ; Minh ho: Bi Quang Tun#T.1#V Duy Phng#Bi Quang Tun#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2 016#^a31tr. : hnh v^b24cm#Gip b chun b vo lp 1#Gio dc mu gio#Ting V it#Ch ci#Tp t ch#Sch c thm#GK#368591## 00685000000000313000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100080 00370020028000450030089000730070029001620220004001910220028001950050016002230050 01200239004001800251008000500269009001100274010000500285011001400290020001100304 020000900315020000600324020001400330013000700344016000300351012001700354#368592# ^a12000^b10000b#Vi?t#372.634#GI-521E#Gip em luyn ch p lp 4#Theo Quyt n h s 31/2002/Q-BGD&T ngy 14/6/2002 ca B trng B Gio dc v o to#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.1#Ch vit ng, vit nghing#Trn Mnh Hng#L Hu T nh#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a44tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#368592#GK#Hoa Trng nguyn## 00685000000000313000450002600070000001200170000701400170002401900050004108200080 00461810008000540020028000620030089000900070029001790220028002080220004002360050 01600240005001200256004001800268008000500286009001100291010000500302011001400307 020001100321020000900332020000600341020001400347016000300361013000700364#368593# Hoa trng nguyn#^a12000^b10000b#Vi?t#372.634#GI-521E#Gip em luyn ch p lp 4#Theo Quyt nh s 31/2002/Q-BGD&T ngy 14/6/2002 ca B trng B Gio dc v o to#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#Ch vit ng, vit nghing#T.2#Trn M nh Hng#L Hu Tnh#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a44tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#GK#368593## 00727000000000313000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100080 00370020028000450030131000730070029002040220028002330220004002610050016002650050 01200281004001800293008000500311009001100316010000500327011001400332012001700346 020001100363020000900374020000600383020001400389016000300403013000700406#368594# ^a12000^b10000b#Vi?t#372.634#GI-521E#Gip em luyn ch p lp 5#Theo mu ch v it trong trng tiu hc (Theo Quyt nh s 31/2002/Q-BGD&T ngy 14/6/2002 c a B trng B Gio dc v o to)#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#Ch vit ng, vit nghing#T.2#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc# 2016#^a44tr.^b24cm#Hoa Trng nguyn#Ting Vit#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#GK#3 68594## 00609000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100080 00360020029000440030027000730070048001000050013001480050017001610050016001780040 01800194008000500212009001100217010000500228011002500233020001800258020001100276 020000800287020001400295013000700309016000300316#368595#^a10600^b63000b#Vi?t#37 2.21#GI-521B#Gip b lm quen vi ch ci#Dnh cho lp mu gio ghp#Phan Lan An h, Nguyn Minh Tho, Nguyn Thu Hng#Phan Lan Anh#Nguyn Minh Tho#Nguyn Thu H ng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a40tr. : tranh v^b24cm#Gio dc mu gio#Ting Vit#Ch ci#Sch mu gio#368595#GK## 00510000000000289000450000200190000000500090001900700090002800400180003700800050 00550090011000600100005000710110020000760220004000960220017001000820008001170160 00300125013000700128014001600135026000700151181000600158019000500164020000900169 020001100178020000800189020000900197020001400206#Luyn vit ch hoa#Phm Mai#Ph m Mai#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a56tr. : nh^b24cm#Q.2#Mu ch sn g to#372.634#GK#368596#^a15000^b2000b#368596#L527V#Vi?t#Tp vit#Tp t ch#Ch hoa#Tiu hc#Sch c thm## 00543000000000289000450000200190000000500090001900700090002800400180003700800050 00550090011000600100005000710110020000760220050000960220004001460820008001500160 00300158013000700161014001600168026000700184181000600191019000500197020000900202 020001100211020000800222020001400230020000900244#Luyn vit ch hoa#Phm Mai#Ph m Mai#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a48tr. : nh^b24cm#Theo mu ch c B Gio dc v o to ban hnh#Q.1#372.634#GK#368597#^a15000^b2000b#368597# L527V#Vi?t#Tp vit#Tp t ch#Ch hoa#Sch c thm#Tiu hc## 00499000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100080 00350020038000430030015000810070019000960050019001150040018001340080005001520090 01100157010000500168011002500173020001800198020000500216020001400221013000700235 016000300242#368598#^a8600^b10000b#Vi?t#372.21#GI-521B#Gip b lm quen vi to n qua hnh v#Tr 4 - 5 tui#Nguyn Thanh Giang#Nguyn Thanh Giang#Ti bn ln t h 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a28tr. : tranh v^b24cm#Gio dc mu gio#Ton#Sch m u gio#368598#GK## 00537000000000265000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100080 00360020041000440030015000850070019001000050019001190040018001380080005001560090 01100161010000500172011002500177012002200202020001800224020000500242020001400247 016000300261013000700264#368599#^a11600^b10000b#Vi?t#372.21#GI-521B#Gip b lm quen vi ton qua cc con s#Tr 5 - 6 tui#Nguyn Thanh Giang#Nguyn Thanh Gia ng#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a44tr. : tranh v^b24cm#B chun b v o lp 1#Gio dc mu gio#Ton#Sch mu gio#GK#368599## 00533000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100080 00350020038000430030015000810070019000960050019001150040018001340080005001520090 01100157010000500168011002500173012002200198020001800220020000500238020001400243 013000700257016000300264#368600#^a8600^b10000b#Vi?t#372.21#GI-521B#Gip b lm quen vi ton qua hnh v#Tr 5 - 6 tui#Nguyn Thanh Giang#Nguyn Thanh Giang#T i bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a28tr. : tranh v^b24cm#B chun b vo l p 1#Gio dc mu gio#Ton#Sch mu gio#368600#GK## 00737000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100080 00350020077000430030077001200070047001970050013002440050017002570050015002740040 01800289008000500307009001100312010000500323011002400328012002200352020001800374 020000800392020001100400020001400411013000700425016000300432#368601#^a9600^b100 00b#Vi?t#372.21#GI-521B#Gip b tp t cc nt c bn v lm quen vi ch ci qu a hot ng to hnh#B tp t cc nt c bn. B lm quen vi du. B to hnh v t cc nt ch#Phan Lan Anh, Nguyn Minh Tho, Trn Thu Trang#Phan Lan Anh#Ng uyn Minh Tho#Trn Thu Trang#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a40tr. : h nh v^b24cm#B chun b vo lp 1#Gio dc mu gio#Ch ci#Tp t ch#Sch mu gio#368601#GK## 00659000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100080 00350020042000430030015000850070048001000220004001480050013001520050017001650050 01600182004001800198008000500216009001100221010000500232011002500237012002200262 020001800284020001100302020000800313020001400321013000700335016000300342#368602# ^a8900^b10000b#Vi?t#372.21#GI-521B#Gip b nhn bit v lm quen vi ch ci#Tr 5 - 6 tui#Phan Lan Anh, Nguyn Minh Tho, Nguyn Thu Hng#Q.1#Phan Lan Anh#Ng uyn Minh Tho#Nguyn Thu Hng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a32tr. : tranh v^b24cm#B chun b vo lp 1#Gio dc mu gio#Ting Vit#Ch ci#Sch m u gio#368602#GK## 00659000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100080 00350020042000430030015000850070048001000220004001480050013001520050017001650050 01600182004001800198008000500216009001100221010000500232011002500237012002200262 020001800284020001100302020000800313020001400321016000300335013000700338#368603# ^a8900^b10000b#Vi?t#372.21#GI-521B#Gip b nhn bit v lm quen vi ch ci#Tr 5 - 6 tui#Phan Lan Anh, Nguyn Minh Tho, Nguyn Thu Hng#Q.2#Phan Lan Anh#Ng uyn Minh Tho#Nguyn Thu Hng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a32tr. : tranh v^b24cm#B chun b vo lp 1#Gio dc mu gio#Ting Vit#Ch ci#Sch m u gio#GK#368603## 00599000000000301000450000200360000000500140003600500160005000500200006600700520 00860040018001380080005001560090011001610100005001720110014001770220004001910820 00800195016000300203013000700206014001500213026000700228181000700235019000500242 020001100247020000900258020000600267020001000273020001400283#Thc hnh vit ng , vit p lp 2#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Kim Oanh#ng Th Lanh , Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Kim Oanh#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a 36tr.^b24cm#T.1#372.634#GK#368604#^a8000^b5000b#368604#TH552H#Vi?t#Ting Vit#T p vit#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm## 00599000000000301000450000200360000000500140003600500160005000500200006600700520 00860040018001380080005001560090011001610100005001720110014001770220004001910820 00800195016000300203013000700206014001500213026000700228181000700235019000500242 020001100247020000900258020000600267020001000273020001400283#Thc hnh vit ng , vit p lp 2#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Kim Oanh#ng Th Lanh , Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Kim Oanh#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a 36tr.^b24cm#T.2#372.634#GK#368605#^a8000^b4000b#368605#TH552H#Vi?t#Ting Vit#T p vit#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm## 00599000000000301000450000200360000000500140003600500160005000500200006600700520 00860040018001380080005001560090011001610100005001720110014001770220004001910820 00800195016000300203013000700206014001500213026000700228181000700235019000500242 020001100247020000900258020000600267020001400273020001000287#Thc hnh vit ng , vit p lp 5#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Kim Oanh#ng Th Lanh , Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Kim Oanh#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a 36tr.^b24cm#T.1#372.634#GK#368606#^a8000^b3000b#368606#TH552H#Vi?t#Ting Vit#T p vit#Lp 5#Sch c thm#Thc hnh## 00583000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020026000420030047000680070036001150220004001510050016001550050019001710040 01800190008000500208009001100213010000500224011001400229020001100243020000900254 020001400263013000700277016000300284020000600287#368607#^a9000^b20000b#Vi?t#372 .634#V460T#V tp vit ch p lp 1#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vi t 1#Trn Mnh Hng, Xun Th Nguyt H#T.1#Trn Mnh Hng#Xun Th Nguyt H#T i bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Sch c thm#368607#GK#Lp 1## 00583000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020026000420030047000680070036001150220004001510050016001550050019001710040 01800190008000500208009001100213010000500224011001400229020001100243020000900254 020001400263016000300277013000700280020000600287#368608#^a9000^b20000b#Vi?t#372 .634#V460T#V tp vit ch p lp 1#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vi t 1#Trn Mnh Hng, Xun Th Nguyt H#T.2#Trn Mnh Hng#Xun Th Nguyt H#T i bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a44tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Sch c thm#GK#368608#Lp 1## 00577000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020026000420030047000680070033001150220004001480050016001520050016001680040 01800184008000500202009001100207010000500218011001400223020001100237020000900248 020000600257020001400263013000700277016000300284#368609#^a9000^b20000b#Vi?t#372 .634#V460T#V tp vit ch p lp 2#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vi t 2#Trn Mnh Hng, Nguyn Thu Mai#T.1#Trn Mnh Hng#Nguyn Thu Mai#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#368609#GK## 00563000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020026000420030047000680070026001150220004001410050016001450050009001610040 01800170008000500188009001100193010000500204011001400209020001100223020000900234 020000600243020001400249013000700263016000300270#368610#^a9000^b20000b#Vi?t#372 .634#V460T#V tp vit ch p lp 3#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vi t 3#Trn Mnh Hng, o Ngc#T.2#Trn Mnh Hng#o Ngc#Ti bn ln th 8#^aH .#^aGio dc#2016#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#368610#G K## 00583000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020026000420030047000680070036001150220004001510050016001550050019001710040 01800190008000500208009001100213010000500224011001400229020001100243020000900254 020000600263020001400269013000700283016000300290#368611#^a9000^b16000b#Vi?t#372 .634#V460T#V tp vit ch p lp 5#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vi t 5#Trn Mnh Hng, Xun Th Nguyt H#T.1#Trn Mnh Hng#Xun Th Nguyt H#T i bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 5#S ch c thm#368611#GK## 00525000000000265000450000200240000000300490002400500160007300700160008900400180 01050080005001230090011001280100005001390110024001440820007001680160003001750130 00700178014001700185026000700202181000600209019000500215020000900220020000600229 020001000235020001400245#V thc hnh th cng 2#Theo chun kin thc, k nng m n th cng lp 2#Trng Bu Sinh#Trng Bu Sinh#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a32tr. : hnh v^b24cm#372.55#GK#368612#^a10000^b30000b#368612#V460T# Vi?t#Th cng#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm## 00466000000000253000450000200250000000500160002500700160004100400180005700800050 00750090011000800100005000910110024000960820007001200160003001270130007001300140 01700137026000700154181000700161019000500168020000900173020000600182020001000188 020001400198#Th cng thc hnh lp 1#Nguyn Hu Hnh#Nguyn Hu Hnh#Ti bn l n th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a36tr. : hnh v^b24cm#372.55#GK#368613#^a10000^b 20000b#368613#TH500C#Vi?t#Th cng#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm## 00624000000000301000450000200210000000500160002100500220003700500170005900500160 00760050017000920070068001090040018001770080005001950090011002000100005002110110 01400216082000800230016000300238013000700241014001600248026000700264181000700271 019000500278020000900283020001000292020000600302020001400308#Thc hnh chnh t 1#Trn Mnh Hng#Trnh Th Phng Hin#Nguyn Minh Hng#Phan Quang Thn#Nguyn nh Vnh#Trn Mnh Hng (ch.b.), Trnh Th Phng Hin, Nguyn Minh Hng...#T i bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a40tr.^b24cm#372.632#GK#368614#^a9000^b21 000b#368614#TH552H#Vi?t#Chnh t#Thc hnh#Lp 1#Sch c thm## 00663000000000325000450000200210000000500160002100500220003700500170005900500160 00760050017000920070068001090040018001770080005001950090011002000100005002110110 01400216022000400230082000800234016000300242013000700245014001600252026000700268 18100070027501900050028202000110028702000090029802000060030702000140031302000100 0327#Thc hnh chnh t 2#Trn Mnh Hng#Trnh Th Phng Hin#Nguyn Minh Hng #Phan Quang Thn#Nguyn nh Vnh#Trn Mnh Hng (ch.b.), Trnh Th Phng Hin , Nguyn Minh Hng...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a56tr.^b24cm#T.1#3 72.632#GK#368615#^a9000^b18000b#368615#TH552H#Vi?t#Ting Vit#Chnh t#Lp 2#S ch c thm#Thc hnh## 00663000000000325000450000200210000000500160002100500220003700500170005900500160 00760050017000920070068001090040018001770080005001950090011002000100005002110110 01400216022000400230082000800234016000300242013000700245014001600252026000700268 18100070027501900050028202000110028702000140029802000090031202000060032102000100 0327#Thc hnh chnh t 2#Trn Mnh Hng#Trnh Th Phng Hin#Nguyn Minh Hng #Phan Quang Thn#Nguyn nh Vnh#Trn Mnh Hng (ch.b.), Trnh Th Phng Hin , Nguyn Minh Hng...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a56tr.^b24cm#T.2#3 72.632#GK#368616#^a9000^b18000b#368616#TH552H#Vi?t#Ting Vit#Sch c thm#Ch nh t#Lp 2#Thc hnh## 00638000000000313000450000200210000000500160002100500170003700500160005400500170 00700070077000870040018001640080005001820090011001870100005001980110014002030220 00400217082000800221016000300229013000700232014001600239026000700255181000700262 019000500269020001100274020000900285020000600294020001400300020001000314#Thc h nh chnh t 3#Trn Mnh Hng#Nguyn Minh Hng#Phan Quang Thn#Nguyn nh Vnh# Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Minh Hng, Phan Quang Thn, Nguyn nh Vnh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a56tr.^b24cm#T.1#372.632#GK#368617#^a9000^ b12000b#368617#TH552H#Vi?t#Ting Vit#Chnh t#Lp 3#Sch c thm#Thc hnh## 00638000000000313000450000200210000000500160002100500170003700500160005400500170 00700070077000870040018001640080005001820090011001870100005001980110014002030220 00400217082000800221016000300229013000700232014001600239026000700255181000700262 019000500269020001100274020000900285020000600294020001400300020001000314#Thc h nh chnh t 3#Trn Mnh Hng#Nguyn Minh Hng#Phan Quang Thn#Nguyn nh Vnh# Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Minh Hng, Phan Quang Thn, Nguyn nh Vnh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2015#^a56tr.^b24cm#T.2#372.632#GK#368618#^a9000^ b10000b#368618#TH552H#Vi?t#Ting Vit#Chnh t#Lp 3#Sch c thm#Thc hnh## 00637000000000313000450000200210000000500160002100500170003700500160005400500170 00700070077000870040018001640080005001820090011001870100005001980110014002030220 00400217082000800221016000300229013000700232014001500239026000700254181000700261 019000500268020001100273020000900284020000600293020001400299020001000313#Thc h nh chnh t 5#Trn Mnh Hng#Nguyn Minh Hng#Phan Quang Thn#Nguyn nh Vnh# Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Minh Hng, Phan Quang Thn, Nguyn nh Vnh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a40tr.^b24cm#T.1#372.632#GK#368619#^a9000^ b6000b#368619#TH552H#Vi?t#Ting Vit#Chnh t#Lp 5#Sch c thm#Thc hnh## 00583000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370020020000430030033000630070059000960220004001550050016001590050019001750050 01400194008000500208009001100213010000500224011001400229020001100243020000600254 020000900260020001400269013000700283016000300290#368620#^a12000^b10035b#Vi?t#37 2.634#V460L#V luyn vit lp 1#Dnh cho hc sinh tnh Qung Nam#Phan Quang Thn (ch.b.), Trn Th Mai Hng, Phan Vn Toi#T.1#Phan Quang Thn#Trn Th Mai H ng#Phan Vn Toi#^aH.#^aGio dc#2016#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Tp vit#S ch c thm#368620#GK## 00583000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370020020000430030033000630070059000960220004001550050016001590050019001750050 01400194008000500208009001100213010000500224011001400229020001100243020000600254 020000900260020001400269016000300283013000700286#368621#^a12000^b10035b#Vi?t#37 2.634#V460L#V luyn vit lp 1#Dnh cho hc sinh tnh Qung Nam#Phan Quang Thn (ch.b.), Trn Th Mai Hng, Phan Vn Toi#T.2#Phan Quang Thn#Trn Th Mai H ng#Phan Vn Toi#^aH.#^aGio dc#2016#^a32tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Tp vit#S ch c thm#GK#368621## 00579000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370020020000430030033000630070057000960220004001530050016001570050019001730050 01200192008000500204009001100209010000500220011001400225020001100239020000600250 020000900256020001400265013000700279016000300286#368622#^a12000^b10035b#Vi?t#37 2.634#V460L#V luyn vit lp 2#Dnh cho hc sinh tnh Qung Nam#Phan Quang Thn (ch.b.), Trn Th Mai Hng, Vn Ph Tn#T.1#Phan Quang Thn#Trn Th Mai Hng #Vn Ph Tn#^aH.#^aGio dc#2016#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Tp vit#Sch c thm#368622#GK## 00579000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370020020000430030033000630070057000960220004001530050016001570050019001730050 01200192008000500204009001100209010000500220011001400225020001100239020000600250 020000900256020001400265016000300279013000700282#368623#^a12000^b10035b#Vi?t#37 2.634#V460L#V luyn vit lp 2#Dnh cho hc sinh tnh Qung Nam#Phan Quang Thn (ch.b.), Trn Th Mai Hng, Vn Ph Tn#T.2#Phan Quang Thn#Trn Th Mai Hng #Vn Ph Tn#^aH.#^aGio dc#2016#^a32tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Tp vit#Sch c thm#GK#368623## 00579000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370020020000430030033000630070057000960220004001530050016001570050012001730050 01900185008000500204009001100209010000500220011001400225020001100239020000600250 020000900256020001400265016000300279013000700282#368624#^a12000^b10035b#Vi?t#37 2.634#V460L#V luyn vit lp 3#Dnh cho hc sinh tnh Qung Nam#Phan Quang Thn (ch.b.), Phan Vn An, Trn Th Mai Hng#T.1#Phan Quang Thn#Phan Vn An#Trn T h Mai Hng#^aH.#^aGio dc#2016#^a32tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Tp vit#Sch c thm#GK#368624## 00531000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020028000510070035000790050014001140050012001280040018001400080 00500158009001100163010000500174011002600179020001100205020000600216020000700222 020001400229013000700243016000300250#368625#VV16.12481#^a29000^b5000b#Vi?t#372. 6#B100M#35 n luyn ting Vit 1#L Phng Nga (ch.b.), L Hu Tnh#L Phng Nga#L Hu Tnh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a151tr. : minh ho^b24c m#Ting Vit#Lp 1#n tp#Sch c thm#368625#GK## 00483000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020028000520070014000800050014000940040018001080080005001260090 01100131010000500142011002200147020001100169020000600180020000700186020001400193 016000300207013000700210#368626#VV16.12482#^a27000^b10000b#Vi?t#372.6#B100M#35 n luyn ting Vit 2#L Phng Nga#L Phng Nga#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGi o dc#2016#^a155tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 2#n tp#Sch c thm#GK#36862 6## 00482000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020028000510070014000790050014000930040018001070080005001250090 01100130010000500141011002200146020001100168020000600179020000700185020001400192 016000300206013000700209#368627#VV16.12483#^a31500^b5000b#Vi?t#372.6#B100M#35 n luyn ting Vit 3#L Phng Nga#L Phng Nga#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGi o dc#2016#^a175tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 3#n tp#Sch c thm#GK#368627 ## 00547000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020028000510070045000790050014001240050022001380040018001600080 00500178009001100183010000500194011002200199020001100221020000600232020000700238 020001400245016000300259013000700262#368628#VV16.12484#^a29000^b7000b#Vi?t#372. 6#B100M#35 n luyn ting Vit 4#L Phng Nga (ch.b.), Nguyn Th Thanh Hng #L Phng Nga#Nguyn Th Thanh Hng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a16 7tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 4#n tp#Sch c thm#GK#368628## 00722000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020032000510030094000830070062001770220004002390050015002430050 01800258005001900276004001800295008000500313009001100318010000500329011002500334 020001100359020000600370020000800376020001400384013000700398016000300405#368629# VV16.12485#^a25000^b5000b#Vi?t#372.6#E202L#Em lm bi tp ting Vit lp 1#n l uyn kin thc, k nng hc theo tun. Dng cho bui hc th hai - lp hc 2 bui/ngy#Hong Ho Bnh (ch.b.), Nguyn Th Ly Kha, Nguyn Minh Thuyt#T.1#Hon g Ho Bnh#Nguyn Th Ly Kha#Nguyn Minh Thuyt#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2016#^a95tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#368629#GK ## 00722000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020032000510030094000830070062001770220004002390050015002430050 01800258005001900276004001800295008000500313009001100318010000500329011002500334 020001100359020000600370020000800376020001400384016000300398013000700401#368630# VV16.12486#^a25000^b5000b#Vi?t#372.6#E202L#Em lm bi tp ting Vit lp 1#n l uyn kin thc, k nng hc theo tun. Dng cho bui hc th hai - lp hc 2 bui/ngy#Hong Ho Bnh (ch.b.), Nguyn Th Ly Kha, Nguyn Minh Thuyt#T.2#Hon g Ho Bnh#Nguyn Th Ly Kha#Nguyn Minh Thuyt#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2016#^a96tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#GK#368630 ## 00792000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020032000510030096000830070067001790220004002460050015002500050 01900265005002000284005001800304005001900322004001800341008000500359009001100364 01000050037501100250038002000110040502000060041602000080042202000140043001300070 0444016000300451#368631#VV16.12487#^a25000^b5000b#Vi?t#372.6#E202L#Em lm bi t p ting Vit lp 2#n luyn kin thc, k nng hc theo tun. Dng cho bui hc th hai - lp hc hai bui/ngy#Hong Ho Bnh (ch.b.), Xun Th Nguyt H, Trn Th Hin Lng...#T.1#Hong Ho Bnh#Xun Th Nguyt H#Trn Th Hin Lng #Nguyn Trng Sng#Nguyn Minh Thuyt#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a9 6tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#368631#GK## 00776000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020032000510030096000830070059001790220004002380050015002420050 01200257005001900269005001800288005001900306004001800325008000500343009001100348 01000050035901100250036402000110038902000060040002000080040602000140041401600030 0428013000700431#368632#VV16.12488#^a25000^b5000b#Vi?t#372.6#E202L#Em lm bi t p ting Vit lp 2#n luyn kin thc, k nng hc theo tun. Dng cho bui hc th hai - lp hc hai bui/ngy#Hong Ho Bnh (ch.b.), Cao Vit H, Xun Th Nguyt H...#T.2#Hong Ho Bnh#Cao Vit H#Xun Th Nguyt H#Nguyn Trng S ng#Nguyn Minh Thuyt#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a96tr. : minh ho^ b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#GK#368632## 00558000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020033000510070034000840220004001180050020001220050013001420040 01800155008000500173009001100178010000500189011002200194020001100216020000600227 020001100233020001400244016000300258013000700261#VV16.12489#368633#^a22000^b500 0b#Vi?t#372.6#V460B#V bi tp ting Vit 2 nng cao#Nguyn Th Ngn Hoa, Vi t Hng#T.1#Nguyn Th Ngn Hoa# Vit Hng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#20 16#^a119tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 2#V bi tp#Sch c thm#GK#368633## 00558000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020033000510070034000840220004001180050020001220050013001420040 01800155008000500173009001100178010000500189011002200194020001100216020000600227 020001100233020001400244013000700258016000300265#368634#VV16.12490#^a22000^b500 0b#Vi?t#372.6#V460B#V bi tp ting Vit 3 nng cao#Nguyn Th Ngn Hoa, Vi t Hng#T.1#Nguyn Th Ngn Hoa# Vit Hng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#20 16#^a116tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 3#V bi tp#Sch c thm#368634#GK## 00558000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020033000510070034000840220004001180050020001220050013001420040 01800155008000500173009001100178010000500189011002200194020001100216020000600227 020001100233020001400244016000300258013000700261#368635#VV16.12491#^a22000^b500 0b#Vi?t#372.6#V460B#V bi tp ting Vit 3 nng cao#Nguyn Th Ngn Hoa, Vi t Hng#T.2#Nguyn Th Ngn Hoa# Vit Hng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#20 16#^a120tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 3#V bi tp#Sch c thm#GK#368635## 00645000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020038000520030057000900070021001470050015001680040018001830080 00500201009001100206010000500217011003000222015003300252020001100285020000500296 020000600301020001200307020001400319013000700333016000300340#368636#VV16.12492#^ a12000^b3000b#Vi?t#372.19#250K# kim tra hc k cp tiu hc lp 1#Theo chu n kin thc, k nng mn ting Vit, ton lp 1#Phm Ngc nh ch.b.#Phm Ngc nh#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a52tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS gh i: B Gio dc v o to#Ting Vit#Ton#Lp 1# kim tra#Sch c thm#368636 #GK## 00645000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020038000520030057000900070021001470050015001680040018001830080 00500201009001100206010000500217011003000222015003300252020001100285020000500296 020000600301020001200307020001400319016000300333013000700336#368637#VV16.12493#^ a15000^b2000b#Vi?t#372.19#250K# kim tra hc k cp tiu hc lp 2#Theo chu n kin thc, k nng mn ting Vit, ton lp 2#Phm Ngc nh ch.b.#Phm Ngc nh#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a71tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS gh i: B Gio dc v o to#Ting Vit#Ton#Lp 2# kim tra#Sch c thm#GK#368 637## 00645000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020038000520030057000900070021001470050015001680040018001830080 00500201009001100206010000500217011003000222015003300252020001100285020000500296 020000600301020001200307020001400319016000300333013000700336#368638#VV16.12494#^ a15000^b3000b#Vi?t#372.19#250K# kim tra hc k cp tiu hc lp 3#Theo chu n kin thc, k nng mn ting Vit, ton lp 3#Phm Ngc nh ch.b.#Phm Ngc nh#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a72tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS gh i: B Gio dc v o to#Ting Vit#Ton#Lp 3# kim tra#Sch c thm#GK#368 638## 00750000000000349000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020038000520030086000900070021001760220004001970050015002010040 01800216008000500234009001100239010000500250011003000255015003300285020001100318 02000050032902000090033402000080034302000070035102000060035802000120036402000140 0376013000700390016000300397#368639#VV16.12495#^a16000^b3000b#Vi?t#372.19#250K # kim tra hc k cp tiu hc lp 4#Theo chun kin thc, k nng mn ting V it, ton, khoa hc, lch s v a l lp 4#Phm Ngc nh ch.b.#T.1#Phm Ngc nh#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a88tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS g hi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Ton#Khoa hc#Lch s#a l#Lp 4# kim tra#Sch c thm#368639#GK## 00750000000000349000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020038000520030086000900070021001760220004001970050015002010040 01800216008000500234009001100239010000500250011003000255015003300285020001100318 02000050032902000090033402000080034302000070035102000060035802000120036402000140 0376016000300390013000700393#368640#VV16.12496#^a16000^b3000b#Vi?t#372.19#250K # kim tra hc k cp tiu hc lp 4#Theo chun kin thc, k nng mn ting V it, ton, khoa hc, lch s v a l lp 4#Phm Ngc nh ch.b.#T.2#Phm Ngc nh#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a88tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS g hi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Ton#Khoa hc#Lch s#a l#Lp 4# kim tra#Sch c thm#GK#368640## 00484000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020040000510070014000910050014001050040018001190080005001370090 01100142010000500153011003100158020001100189020000600200020001400206016000300220 013000700223#368641#VV16.12497#^a26000^b3000b#Vi?t#372.6#B452D#Bi dng ting Vit cho hc sinh lp 2#L Phng Nga#L Phng Nga#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGi o dc#2016#^a115tr. : hnh v, bng^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#GK#3686 41## 00484000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020040000510070014000910050014001050040018001190080005001370090 01100142010000500153011003100158020001100189020000600200020001400206016000300220 013000700223#368642#VV16.12498#^a26000^b4000b#Vi?t#372.6#B452D#Bi dng ting Vit cho hc sinh lp 3#L Phng Nga#L Phng Nga#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2016#^a119tr. : hnh v, bng^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#GK#3686 42## 00619000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020054000510070058001050050014001630040018001770080005001950090 01100200010000500211011003100216020001100247020000600258020001400264016000300278 005002000281005001400301020000700315013000700322#368643#VV16.12499#^a27000^b500 0b#Vi?t#372.6#454L#n luyn ting Vit 2 theo chun kin thc v k nng#ng T h Lanh (ch.b.), Trn Th Hin Lng, L Phng Nga#ng Th Lanh#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a167tr. : hnh v, bng^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#GK#Trn Th Hin Lng#L Phng Nga#n tp#368643## 00620000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020054000520070058001060050020001640040018001840080005002020090 01100207010000500218011003100223020001100254020000600265020001400271016000300285 005001400288005001400302020000700316013000700323#368644#VV16.12500#^a27000^b100 00b#Vi?t#372.6#454L#n luyn ting Vit 3 theo chun kin thc v k nng#Trn Th Hin Lng (ch.b.), ng Th Lanh, L Phng Nga#Trn Th Hin Lng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a171tr. : hnh v, bng^b24cm#Ting Vit#Lp 3# Sch c thm#GK#ng Th Lanh#L Phng Nga#n tp#368644## 00597000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020054000520070047001060050018001530040018001710080005001890090 01100194010000500205011002200210020001100232020000600243020001400249016000300263 005001400266005001300280020000700293013000700300#368645#VV16.12501#^a27000^b100 00b#Vi?t#372.6#454L#n luyn ting Vit 4 theo chun kin thc v k nng#Nguy n Th Ly Kha, L Phng Nga, o Tin Thi#Nguyn Th Ly Kha#Ti bn ln th 6#^a H.#^aGio dc#2016#^a167tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#GK#L Ph ng Nga#o Tin Thi#n tp#368645## 00635000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020027000520030048000790070037001270220004001640050012001680050 01600180004004000196008000500236009001100241010000500252011002500257020001100282 020000600293020001000299020001400309013000700323016000300330#VV16.12502#368646#^ a18000^b12000b#Vi?t#372.6#L527T#Luyn tp ting Vit lp 1#Dnh cho bui hc th hai - lp hc 2 bui/ngy#L Hu Tnh (ch.b.), Nguyn Th Hnh#T.1#L Hu Tnh #Nguyn Th Hnh#Ti bn ln th 4, c sa cha, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a 83tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Luyn tp#Sch c thm#368646#GK## 00635000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020027000520030048000790070037001270220004001640050012001680050 01600180004004000196008000500236009001100241010000500252011002500257020001100282 020000600293020001000299020001400309016000300323013000700326#VV16.12503#368647#^ a18000^b10000b#Vi?t#372.6#L527T#Luyn tp ting Vit lp 1#Dnh cho bui hc th hai - lp hc 2 bui/ngy#L Hu Tnh (ch.b.), Nguyn Th Hnh#T.2#L Hu Tnh #Nguyn Th Hnh#Ti bn ln th 4, c sa cha, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a 84tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Luyn tp#Sch c thm#GK#368647## 00678000000000313000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020027000520030048000790070053001270220004001800050012001840050 01600196005001500212004004000227008000500267009001100272010000500283011002500288 020001100313020000600324020001000330020001400340013000700354016000300361#VV16.12 504#368648#^a18000^b15000b#Vi?t#372.6#L527T#Luyn tp ting Vit lp 2#Dnh cho bui hc th hai - lp hc 2 bui/ngy#L Hu Tnh (ch.b.), Nguyn Th Hnh, Ng uyn c Hu#T.1#L Hu Tnh#Nguyn Th Hnh#Nguyn c Hu#Ti bn ln th 4, c sa cha, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a91tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Luyn tp#Sch c thm#368648#GK## 00678000000000313000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020027000520030048000790070053001270220004001800050012001840050 01600196005001500212004004000227008000500267009001100272010000500283011002500288 020001100313020000600324020001000330020001400340016000300354013000700357#VV16.12 505#368649#^a18000^b15000b#Vi?t#372.6#L527T#Luyn tp ting Vit lp 2#Dnh cho bui hc th hai - lp hc 2 bui/ngy#L Hu Tnh (ch.b.), Nguyn Th Hnh, Ng uyn c Hu#T.2#L Hu Tnh#Nguyn Th Hnh#Nguyn c Hu#Ti bn ln th 4, c sa cha, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a91tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Luyn tp#Sch c thm#GK#368649## 00678000000000313000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020027000520030048000790070053001270220004001800050012001840050 01600196005001500212004004000227008000500267009001100272010000500283011002500288 020001100313020000600324020001000330020001400340013000700354016000300361#VV16.12 506#368650#^a18000^b15000b#Vi?t#372.6#L527T#Luyn tp ting Vit lp 3#Dnh cho bui hc th hai - lp hc 2 bui/ngy#L Hu Tnh (ch.b.), Nguyn Th Hnh, Ng uyn c Hu#T.1#L Hu Tnh#Nguyn Th Hnh#Nguyn c Hu#Ti bn ln th 4, c sa cha, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a96tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Luyn tp#Sch c thm#368650#GK## 00678000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020027000520030048000790070053001270220004001800050012001840050 01600196005001500212004004000227008000500267009001100272010000500283011002500288 020001100313020000600324020001000330020001400340016000300354013000700357#368651# VV16.12507#^a18000^b15000b#Vi?t#372.6#L527T#Luyn tp ting Vit lp 3#Dnh cho bui hc th hai - lp hc 2 bui/ngy#L Hu Tnh (ch.b.), Nguyn Th Hnh, Ng uyn c Hu#T.2#L Hu Tnh#Nguyn Th Hnh#Nguyn c Hu#Ti bn ln th 4, c sa cha, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a99tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Luyn tp#Sch c thm#GK#368651## 00680000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020027000520030049000790070053001280220004001810050012001850050 01600197005001500213004004000228008000500268009001100273010000500284011002600289 020001100315020000600326020001000332020001400342013000700356016000300363#368652# VV16.12508#^a19000^b12000b#Vi?t#372.6#L527T#Luyn tp ting Vit lp 4#Dnh cho bui hc th hai - lp hc 2 bui/ ngy#L Hu Tnh (ch.b.), Nguyn Th Hnh, N guyn c Hu#T.1#L Hu Tnh#Nguyn Th Hnh#Nguyn c Hu#Ti bn ln th 4, c sa cha, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a107tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#L p 4#Luyn tp#Sch c thm#368652#GK## 00679000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020027000520030048000790070053001270220004001800050012001840050 01600196005001500212004004000227008000500267009001100272010000500283011002600288 020001100314020000600325020001000331020001400341016000300355013000700358#368653# VV16.12509#^a19000^b12000b#Vi?t#372.6#L527T#Luyn tp ting Vit lp 4#Dnh cho bui hc th hai - lp hc 2 bui/ngy#L Hu Tnh (ch.b.), Nguyn Th Hnh, Ng uyn c Hu#T.2#L Hu Tnh#Nguyn Th Hnh#Nguyn c Hu#Ti bn ln th 4, c sa cha, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a107tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#L p 4#Luyn tp#Sch c thm#GK#368653## 00680000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020027000520030049000790070053001280220004001810050012001850050 01600197005001500213004004000228008000500268009001100273010000500284011002600289 020001100315020000600326020001000332020001400342013000700356016000300363#368654# VV16.12510#^a19000^b12000b#Vi?t#372.6#L527T#Luyn tp ting Vit lp 5#Dnh cho bui hc th hai - lp hc 2 bui/ ngy#L Hu Tnh (ch.b.), Nguyn Th Hnh, N guyn c Hu#T.1#L Hu Tnh#Nguyn Th Hnh#Nguyn c Hu#Ti bn ln th 4, c sa cha, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a111tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#L p 5#Luyn tp#Sch c thm#368654#GK## 00680000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020027000520030049000790070053001280220004001810050012001850050 01600197005001500213004004000228008000500268009001100273010000500284011002600289 020001100315020000600326020001000332020001400342016000300356013000700359#368655# VV16.12511#^a19000^b12000b#Vi?t#372.6#L527T#Luyn tp ting Vit lp 5#Dnh cho bui hc th hai - lp hc 2 bui/ ngy#L Hu Tnh (ch.b.), Nguyn Th Hnh, N guyn c Hu#T.2#L Hu Tnh#Nguyn Th Hnh#Nguyn c Hu#Ti bn ln th 4, c sa cha, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a107tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#L p 5#Luyn tp#Sch c thm#GK#368655## 00674000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020045000510070077000960220004001730050013001770050020001900050 01500210005001800225004001800243008000500261009001100266010000500277011002700282 020001100309020000600320020001000326020001400336013000700350016000300357#368656# VV16.12512#^a17000^b1000b#Vi?t#372.6#V460L#V luyn tp c bn v nng cao tin g Vit 2# Vit Hng, Nguyn Th Ngn Hoa (ch.b.), Lng Th Hin, Ng Th Dim Hng#T.1# Vit Hng#Nguyn Th Ngn Hoa#Lng Th Hin#Ng Th Dim Hng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a104tr. : nh, bng^b24cm#Ting Vit#Lp 2#L uyn tp#Sch c thm#368656#GK## 00669000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020045000510070077000960220004001730050013001770050020001900050 01500210005001800225004001800243008000500261009001100266010000500277011002200282 020001100304020000600315020001000321020001400331016000300345013000700348#368657# VV16.12513#^a17000^b1000b#Vi?t#372.6#V460L#V luyn tp c bn v nng cao tin g Vit 2# Vit Hng, Nguyn Th Ngn Hoa (ch.b.), Lng Th Hin, Ng Th Dim Hng#T.2# Vit Hng#Nguyn Th Ngn Hoa#Lng Th Hin#Ng Th Dim Hng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a104tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Luyn tp#Sch c thm#GK#368657## 00661000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020045000510070073000960220004001690050013001730050020001860050 01500206005001400221004001800235008000500253009001100258010000500269011002200274 020001100296020000600307020001000313020001400323013000700337016000300344#368658# VV16.12514#^a17000^b1000b#Vi?t#372.6#V460L#V luyn tp c bn v nng cao tin g Vit 3# Vit Hng, Nguyn Th Ngn Hoa (ch.b.), Nguyn L Dung, Trn Th Min h#T.2# Vit Hng#Nguyn Th Ngn Hoa#Nguyn L Dung#Trn Th Minh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a104tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Luyn tp#Sch c thm#368658#GK## 00667000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020045000510070076000960220004001720050013001760050020001890050 01500209005001700224004001800241008000500259009001100264010000500275011002200280 020001100302020000600313020001000319020001400329013000700343016000300350#368659# VV16.12515#^a20000^b1000b#Vi?t#372.6#V460L#V luyn tp c bn v nng cao tin g Vit 4# Vit Hng, Nguyn Th Ngn Hoa (ch.b.), Lng Th Hin, ng Th Ho Tm#T.2# Vit Hng#Nguyn Th Ngn Hoa#Lng Th Hin#ng Th Ho Tm#Ti b n ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a124tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Luyn t p#Sch c thm#368659#GK## 00667000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020045000510070076000960220004001720050013001760050020001890050 01500209005001700224004001800241008000500259009001100264010000500275011002200280 020001100302020000600313020001000319020001400329013000700343016000300350#368660# VV16.12516#^a20000^b1000b#Vi?t#372.6#V460L#V luyn tp c bn v nng cao tin g Vit 5# Vit Hng, Nguyn Th Ngn Hoa (ch.b.), Lng Th Hin, ng Th Ho Tm#T.1# Vit Hng#Nguyn Th Ngn Hoa#Lng Th Hin#ng Th Ho Tm#Ti b n ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a124tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Luyn t p#Sch c thm#368660#GK## 00667000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020045000510070076000960220004001720050013001760050020001890050 01500209005001700224004001800241008000500259009001100264010000500275011002200280 020001100302020000600313020001000319020001400329016000300343013000700346#368661# VV16.12517#^a20000^b1000b#Vi?t#372.6#V460L#V luyn tp c bn v nng cao tin g Vit 5# Vit Hng, Nguyn Th Ngn Hoa (ch.b.), Lng Th Hin, ng Th Ho Tm#T.2# Vit Hng#Nguyn Th Ngn Hoa#Lng Th Hin#ng Th Ho Tm#Ti b n ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a124tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Luyn t p#Sch c thm#GK#368661## 00659000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020038000510030049000890070039001380220004001770050018001810050 01200199004003100211008000500242009001100247010000500258011002500263020001100288 020000600299020000700305020000900312020001400321016000300335013000700338#368662# VV16.12518#^a17500^b5000b#Vi?t#372.6#454L#n luyn v kim tra ting Vit lp 1#Dnh cho bui hc th hai - Lp hc 2 bui/ ngy#Nguyn Th Ly Kha (ch.b.), Ph m Hi L#T.2#Nguyn Th Ly Kha#Phm Hi L#Ti bn ln th 3, c chnh l#^aH.# ^aGio dc#2016#^a76tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 1#n tp#Kim tra#Sch c thm#GK#368662## 00747000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020038000510030048000890070068001370220004002050050018002090050 01500227005001100242005001300253004004000266008000500306009001100311010000500322 01100250032702000110035202000060036302000070036902000090037602000140038501300070 0399016000300406#368663#VV16.12519#^a18000^b5000b#Vi?t#372.6#454L#n luyn v kim tra ting Vit lp 2#Dnh cho bui hc th hai - Lp hc 2 bui/ngy#Nguyn Th Ly Kha (ch.b.), Trn Trung Huy, V Th Lan, o Tin Thi#T.1#Nguyn Th Ly Kha#Trn Trung Huy#V Th Lan#o Tin Thi#Ti bn ln th 3, c sa cha, b su ng#^aH.#^aGio dc#2016#^a76tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 2#n tp#Kim tr a#Sch c thm#368663#GK## 00704000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020038000510030048000890070052001370220004001890050018001930050 01100211005001300222004004000235008000500275009001100280010000500291011002500296 02000110032102000060033202000070033802000090034502000140035401600030036801300070 0371#368664#VV16.12520#^a18000^b5000b#Vi?t#372.6#454L#n luyn v kim tra ti ng Vit lp 2#Dnh cho bui hc th hai - Lp hc 2 bui/ngy#Nguyn Th Ly Kha (ch.b.), V Th Lan, o Tin Thi#T.2#Nguyn Th Ly Kha#V Th Lan#o Tin Thi# Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a75tr. : minh ho^ b24cm#Ting Vit#Lp 2#n tp#Kim tra#Sch c thm#GK#368664## 00768000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020038000510030047000890070079001360220004002150050018002190050 01700237005001300254005002000267004004000287008000500327009001100332010000500343 01100250034802000110037302000060038402000070039002000090039702000140040601300070 0420016000300427#368665#VV16.12521#^a18000^b5000b#Vi?t#372.6#454L#n luyn v kim tra ting Vit lp 3#Dnh cho bui hc th 2 - Lp hc 2 bui/ ngy#Nguyn Th Ly Kha (ch.b.), ng Th Ho Tm, o Tin Thi, Nguyn Th Thu Thu#T.1#Nguy n Th Ly Kha#ng Th Ho Tm#o Tin Thi#Nguyn Th Thu Thu#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a72tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit #Lp 3#n tp#Kim tra#Sch c thm#368665#GK## 00747000000000337000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020038000520030047000900070068001370220004002050050018002090050 01500227005001100242005001300253004004000266008000500306009001100311010000500322 01100250032702000110035202000060036302000070036902000090037602000140038501600030 0399013000700402#368666#VV16.12522#^a17500^b10000b#Vi?t#372.6#454L#n luyn v kim tra ting Vit lp 3#Dnh cho bui hc th 2 - Lp hc 2 bui/ ngy#Nguyn Th Ly Kha (ch.b.), L Th Lan Anh, V Th Lan, o Tin Thi#T.2#Nguyn Th Ly Kha#L Th Lan Anh#V Th Lan#o Tin Thi#Ti bn ln th 3, c sa cha, b su ng#^aH.#^aGio dc#2016#^a68tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 3#n tp#Kim tr a#Sch c thm#GK#368666## 00778000000000349000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020038000520030048000900070061001380220004001990050013002030050 01500216005002000231005001700251005001700268004004000285008000500325009001100330 01000050034101100250034602000110037102000060038202000070038802000090039502000140 0404013000700418016000300425#368667#VV16.12523#^a19000^b10000b#Vi?t#372.6#454L #n luyn v kim tra ting Vit lp 4#Dnh cho bui hc th hai - Lp hc 2 bu i/ngy# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin, Nguyn Th Ngn Hoa...#T.1# Vit Hng#Lng Th Hin#Nguyn Th Ngn Hoa#Nguyn Vit Hng#Nguyn Ch Trung#Ti b n ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a84tr. : minh ho^b24cm# Ting Vit#Lp 4#n tp#Kim tra#Sch c thm#368667#GK## 00778000000000349000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020038000520030048000900070061001380220004001990050013002030050 01500216005002000231005001700251005001700268004004000285008000500325009001100330 01000050034101100250034602000110037102000060038202000070038802000090039502000140 0404016000300418013000700421#368668#VV16.12524#^a18000^b10000b#Vi?t#372.6#454L #n luyn v kim tra ting Vit lp 4#Dnh cho bui hc th hai - Lp hc 2 bu i/ngy# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin, Nguyn Th Ngn Hoa...#T.2# Vit Hng#Lng Th Hin#Nguyn Th Ngn Hoa#Nguyn Vit Hng#Nguyn Ch Trung#Ti b n ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a76tr. : minh ho^b24cm# Ting Vit#Lp 4#n tp#Kim tra#Sch c thm#GK#368668## 00778000000000349000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020038000520030048000900070061001380220004001990050013002030050 01500216005002000231005001700251005001700268004004000285008000500325009001100330 01000050034101100250034602000110037102000060038202000070038802000090039502000140 0404013000700418016000300425#368669#VV16.12525#^a19000^b10000b#Vi?t#372.6#454L #n luyn v kim tra ting Vit lp 5#Dnh cho bui hc th hai - Lp hc 2 bu i/ngy# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin, Nguyn Th Ngn Hoa...#T.1# Vit Hng#Lng Th Hin#Nguyn Th Ngn Hoa#Nguyn Vit Hng#Nguyn Ch Trung#Ti b n ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a84tr. : minh ho^b24cm# Ting Vit#Lp 5#n tp#Kim tra#Sch c thm#368669#GK## 00778000000000349000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020038000520030048000900070061001380220004001990050013002030050 01500216005002000231005001700251005001700268004004000285008000500325009001100330 01000050034101100250034602000110037102000060038202000070038802000090039502000140 0404016000300418013000700421#368670#VV16.12526#^a19000^b10000b#Vi?t#372.6#454L #n luyn v kim tra ting Vit lp 5#Dnh cho bui hc th hai - Lp hc 2 bu i/ngy# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin, Nguyn Th Ngn Hoa...#T.2# Vit Hng#Lng Th Hin#Nguyn Th Ngn Hoa#Nguyn Vit Hng#Nguyn Ch Trung#Ti b n ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a84tr. : minh ho^b24cm# Ting Vit#Lp 5#n tp#Kim tra#Sch c thm#GK#368670## 00659000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020051000510070070001020050013001720040018001850080005002030090 01100208010000500219011003100224020001100255020000600266020001400272016000300286 005002000289005001700309020000700326005001700333013000700350#368671#VV16.12527#^ a28000^b1500b#Vi?t#372.6#454L#n luyn kin thc pht trin k nng ting Vit 1#ng Kim Nga, Trn Th Hin Lng, Hong Minh Hng, Phan Phng Dung#ng Ki m Nga#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a128tr. : hnh v, bng^b24cm#Tin g Vit#Lp 1#Sch c thm#GK#Trn Th Hin Lng#Hong Minh Hng#n tp#Phan P hng Dung#368671## 00654000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020051000510070070001020050013001720040018001850080005002030090 01100208010000500219011002600224020001100250020000600261020001400267016000300281 005002000284005001700304020000700321005001700328013000700345#368672#VV16.12528#^ a28000^b2000b#Vi?t#372.6#454L#n luyn kin thc pht trin k nng ting Vit 2#ng Kim Nga, Trn Th Hin Lng, Hong Minh Hng, Phan Phng Dung#ng Ki m Nga#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a140tr. : minh ho^b24cm#Ting Vi t#Lp 2#Sch c thm#GK#Trn Th Hin Lng#Hong Minh Hng#n tp#Phan Phng Dung#368672## 00654000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020051000510070070001020050013001720040018001850080005002030090 01100208010000500219011002600224020001100250020000600261020001400267016000300281 005002000284005001700304020000700321005001700328013000700345#368673#VV16.12529#^ a28000^b2000b#Vi?t#372.6#454L#n luyn kin thc pht trin k nng ting Vit 3#ng Kim Nga, Trn Th Hin Lng, Hong Minh Hng, Phan Phng Dung#ng Ki m Nga#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a147tr. : minh ho^b24cm#Ting Vi t#Lp 3#Sch c thm#GK#Trn Th Hin Lng#Hong Minh Hng#n tp#Phan Phng Dung#368673## 00654000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020051000510070070001020050013001720040018001850080005002030090 01100208010000500219011002600224020001100250020000600261020001400267016000300281 005002000284005001700304020000700321005001700328013000700345#368674#VV16.12530#^ a28000^b2000b#Vi?t#372.6#454L#n luyn kin thc pht trin k nng ting Vit 4#ng Kim Nga, Trn Th Hin Lng, Hong Minh Hng, Phan Phng Dung#ng Ki m Nga#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a139tr. : minh ho^b24cm#Ting Vi t#Lp 4#Sch c thm#GK#Trn Th Hin Lng#Hong Minh Hng#n tp#Phan Phng Dung#368674## 00658000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020051000510070070001020050013001720040018001850080005002030090 01100208010000500219011003000224020001100254020000600265020001400271016000300285 005002000288005001700308020000700325005001700332013000700349#368675#VV16.12531#^ a28000^b2000b#Vi?t#372.6#454L#n luyn kin thc pht trin k nng ting Vit 5#ng Kim Nga, Trn Th Hin Lng, Hong Minh Hng, Phan Phng Dung#ng Ki m Nga#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a147tr. : hnh v, nh^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#GK#Trn Th Hin Lng#Hong Minh Hng#n tp#Phan Ph ng Dung#368675## 00621000000000301000450000200300000000300480003000500160007800500140009400700390 01080040018001470080005001650090011001700100005001810110026001860220004002120820 00600216016000300222013000700225014001700232026000700249026001100256181000600267 019000500273020001100278020000600289020001000295020001400305#V thc hnh ting Vit lp 2#nh hng theo m hnh trng hc mi Vit Nam#Nguyn Th Hnh#L Ph ng Nga#Nguyn Th Hnh (ch.b.), L Phng Nga#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2016#^a112tr. : minh ho^b24cm#T.2#372.6#GK#368676#^a20000^b30000b#368676#VV1 6.12532#V460T#Vi?t#Ting Vit#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm## 00615000000000301000450000200300000000300480003000500140007800500150009200700380 01070040018001450080005001630090011001680100005001790110022001840220004002060820 00600210016000300216013000700219014001700226026000700243026001100250181000600261 019000500267020001100272020000600283020001000289020001400299#V thc hnh ting Vit lp 4#nh hng theo m hnh trng hc mi Vit Nam#L Phng Nga#Hong H o Bnh#L Phng Nga (ch.b.), Hong Ho Bnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc# 2016#^a132tr. : bng^b24cm#T.2#372.6#GK#368677#^a25000^b30000b#368677#VV16.1253 3#V460T#Vi?t#Ting Vit#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm## 00615000000000301000450000200300000000300480003000500140007800500150009200700380 01070040018001450080005001630090011001680100005001790110022001840220004002060820 00600210016000300216013000700219014001700226026000700243026001100250181000600261 019000500267020001100272020000600283020001000289020001400299#V thc hnh ting Vit lp 5#nh hng theo m hnh trng hc mi Vit Nam#L Phng Nga#Hong H o Bnh#L Phng Nga (ch.b.), Hong Ho Bnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc# 2016#^a140tr. : bng^b24cm#T.2#372.6#GK#368678#^a25000^b30000b#368678#VV16.1253 4#V460T#Vi?t#Ting Vit#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm## 00507000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020022000510070035000730050014001080050012001220040018001340080 00500152009001100157010000500168011002700173020001100200020000600211020001400217 016000300231013000700234#368679#VV16.12535#^a32000^b5000b#Vi?t#372.6#T306V#Tin g Vit 2 nng cao#L Phng Nga (ch.b.), L Hu Tnh#L Phng Nga#L Hu Tnh#T i bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a179tr. : nh, bng^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#GK#368679## 00601000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020022000510030031000730070057001040050014001610050021001750050 01200196004001900208008000500227009001100232010000500243011002200248020001100270 020000600281020001400287016000300301013000700304#VV16.12536#368680#^a34000^b500 0b#Vi?t#372.6#T306V#Ting Vit 3 nng cao#Theo chng trnh tiu hc mi#L Ph ng Nga (ch.b.), Trn Th Minh Phng, L Hu Tnh#L Phng Nga#Trn Th Minh Ph ng#L Hu Tnh#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2016#^a191tr. : bng^b24cm#T ing Vit#Lp 3#Sch c thm#GK#368680## 00558000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020022000510070057000730050014001300050021001440050012001650040 01900177008000500196009001100201010000500212011002200217020001100239020000600250 020001400256016000300270013000700273#368681#VV16.12537#^a37000^b5000b#Vi?t#372. 6#T306V#Ting Vit 5 nng cao#L Phng Nga (ch.b.), Trn Th Minh Phng, L H u Tnh#L Phng Nga#Trn Th Minh Phng#L Hu Tnh#Ti bn ln th 10#^aH.#^a Gio dc#2016#^a208tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#GK#368681## 00521000000000277000450000200320000000300260003200500100005800700150006800400180 00830080005001010090011001060100005001170110014001220220004001360820007001400160 00300147013000700150014001600157026000700173026001100180181000600191019000500197 020001800202020000900220020001400229#Hnh trang vo lp 1 - Tp vit#Dnh cho b t 5 - 6 tui#Hiu Minh#Hiu Minh b.s.#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^ a28tr.^b24cm#T.1#372.21#GK#368682#^a14000^b2500b#368682#VV16.12538#H107T#Vi?t#G io dc mu gio#Tp vit#Sch mu gio## 00521000000000277000450000200320000000300260003200500100005800700150006800400180 00830080005001010090011001060100005001170110014001220220004001360820007001400160 00300147013000700150014001600157026001100173026000700184181000600191019000500197 020001800202020000900220020001400229#Hnh trang vo lp 1 - Tp vit#Dnh cho b t 5 - 6 tui#Hiu Minh#Hiu Minh b.s.#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^ a28tr.^b24cm#T.2#372.21#GK#368683#^a14000^b2000b#VV16.12539#368683#H107T#Vi?t#G io dc mu gio#Tp vit#Sch mu gio## 00799000000000373000450000200350000000300240003500500190005900500130007800500110 00910050015001020050019001170050011001360050010001470070090001570040018002470080 00500265009001100270010000500281011002600286022000400312082000600316016000300322 01300070032501400170033202600070034902600110035618100070036701900050037402000110 0379020000500390020000600395020001000401020001400411#Thc hnh ting Vit v to n lp 3#H tr hc bui th hai#Nguyn Minh Thuyt# nh Hoan#Nguyn ng#Hong Ho Bnh#Xun Th Nguyt H#Phan Hng#L Phng#Nguyn Minh Thuyt, nh Ho an (ch.b.), Nguyn ng... ; Minh ho: Phan Hng, L Phng#Ti bn ln th 6#^a H.#^aGio dc#2016#^a135tr. : minh ho^b24cm#T.2#372.6#GK#368684#^a20000^b35000 b#368684#VV16.12540#TH552H#Vi?t#Ting Vit#Ton#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm## 00538000000000277000450000200410000000300260004100500100006700700150007700400180 00920080005001100090011001150100005001260110026001310220004001570820007001610160 00300168013000700171014001600178026001100194026000700205181000600212019000500218 020001800223020000500241020001400246#Hnh trang vo lp 1 - Lm quen vi ton#D nh cho b t 5 - 6 tui#Hiu Minh#Hiu Minh b.s.#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a39tr. : tranh mu^b24cm#T.3#372.21#GK#368685#^a23000^b2000b#VV16.1254 1#368685#H107T#Vi?t#Gio dc mu gio#Ton#Sch mu gio## 00719000000000349000450000200350000000300240003500500190005900500130007800500110 00910050015001020050018001170070056001350040018001910080005002090090011002140100 00500225011002600230022000400256082000600260016000300266013000700269014001700276 02600070029302600110030018100070031101900050031802000110032302000050033402000060 0339020001000345020001400355#Thc hnh ting Vit v ton lp 5#H tr hc bui th hai#Nguyn Minh Thuyt# nh Hoan#Nguyn ng#Hong Ho Bnh#Nguyn Th Ly Kha#Nguyn Minh Thuyt, nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng...#Ti bn ln th 6#^a H.#^aGio dc#2016#^a132tr. : minh ho^b24cm#T.1#372.6#GK#368686#^a20000^b10000 b#368686#VV16.12542#TH552H#Vi?t#Ting Vit#Ton#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm## 00713000000000349000450000200350000000300240003500500190005900500130007800500110 00910050015001020050012001170070056001290040018001850080005002030090011002080100 00500219011002600224022000400250082000600254016000300260013000700263014001700270 02600070028702600110029418100070030501900050031202000110031702000050032802000060 0333020001000339020001400349#Thc hnh ting Vit v ton lp 5#H tr hc bui th hai#Nguyn Minh Thuyt# nh Hoan#Nguyn ng#Hong Ho Bnh# Tin t#Ng uyn Minh Thuyt, nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aG io dc#2016#^a136tr. : minh ho^b24cm#T.2#372.6#GK#368687#^a20000^b25000b#3686 87#VV16.12543#TH552H#Vi?t#Ting Vit#Ton#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm## 00504000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020033000510070016000840050016001000040018001160080005001340090 01100139010000500150011002200155020001100177020000600188020002000194020001400214 016000300228013000700231#368688#VV16.12544#^a45000^b3000b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp trc nghim ting Vit 5#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Hnh#Ti bn ln th 8#^ aH.#^aGio dc#2016#^a219tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp trc nghim#S ch c thm#GK#368688## 00558000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020022000510070057000730050014001300050021001440050012001650040 01900177008000500196009001100201010000500212011002200217020001100239020000600250 020001400256013000700270016000300277#368689#VV16.12545#^a32000^b4000b#Vi?t#372. 6#T306V#Ting Vit 4 nng cao#L Phng Nga (ch.b.), Trn Th Minh Phng, L H u Tnh#L Phng Nga#Trn Th Minh Phng#L Hu Tnh#Ti bn ln th 11#^aH.#^a Gio dc#2016#^a207tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#368689#GK## 00504000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020033000510070016000840050016001000040018001160080005001340090 01100139010000500150011002200155020001100177020000600188020002000194020001400214 013000700228016000300235#368690#VV16.12546#^a29000^b3000b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp trc nghim ting Vit 3#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Hnh#Ti bn ln th 6#^ aH.#^aGio dc#2016#^a195tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp trc nghim#S ch c thm#368690#GK## 00478000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020039000510070005000900050005000950040018001000080005001180090 01100123010000500134011002200139020001100161020000900172020000700181020001400188 013000700202016000300209#368691#VV16.12547#^a20000^b3000b#Vi?t#372.6#454L#n l uyn kin thc ting Vit tiu hc#L A#L A#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2 016#^a127tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Tiu hc#n tp#Sch c thm#368691#GK## 00558000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020033000510070034000840220004001180050020001220050013001420040 01800155008000500173009001100178010000500189011002200194020001100216020000600227 020001100233020001400244013000700258016000300265#368692#VV16.12548#^a22000^b500 0b#Vi?t#372.6#V460B#V bi tp ting Vit 2 nng cao#Nguyn Th Ngn Hoa, Vi t Hng#T.2#Nguyn Th Ngn Hoa# Vit Hng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#20 16#^a119tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 2#V bi tp#Sch c thm#368692#GK## 00506000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020037000510070029000880050016001170050012001330040018001450080 00500163009001100168010000500179011001500184020001100199020000600210020001400216 013000700230016000300237#368693#VV16.12549#^a25000^b3000b#Vi?t#372.6#B452D#Bi dng hc sinh gii ting Vit 5#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a135tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5 #Sch c thm#368693#GK## 00671000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020058000510070058001090050019001670050014001860050012002000050 01500212005001800227004001800245008000500263009001100268010000500279011002500284 020001100309020000600320020000700326020001400333013000700347016000300354#VV16.12 550#368694#^a27000^b2000b#Vi?t#372.6#454T#n tp trong h mn ting Vit lp 1 - Cng ngh gio dc#on Th Thu Hnh (ch.b.), Trn Hi Ton, V Thanh H...# on Th Thu Hnh#Trn Hi Ton#V Thanh H#Bi Thanh Thu#Thch Th Lan Anh#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a88tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 1# n tp#Sch c thm#368694#GK## 00612000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020024000510070076000750050011001510050012001620050023001740050 01900197004001800216008000500234009001100239010000500250011002600255020001100281 020000600292020001400298013000700312016000300319#368695#VV16.12551#^a19200^b300 0b#Vi?t#372.6#T306V#Ting Vit c bn lp 2#Nguyn Tr (ch.b.), L Hng Mai, Ngu yn Th Phng Tho, Nguyn Th Hu Yn#Nguyn Tr#L Hng Mai#Nguyn Th Phng Tho#Nguyn Th Hu Yn#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a147tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#368695#GK## 00706000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020072000510070058001230220004001810050019001850050014002040050 01200218005001500230005001800245004001800263008000500281009001100286010000500297 01100300030202000110033202000060034302000070034902000140035601600030037001300070 0373#368696#VV16.12552#^a20000^b1000b#Vi?t#372.6#E202T#Em t kim tra nh gi cui tun ting Vit lp 1 - Cng ngh gio dc#on Th Thu Hnh (ch.b.), Trn Hi Ton, V Thanh H...#T.2#on Th Thu Hnh#Trn Hi Ton#V Thanh H#Bi T hanh Thu#Thch Th Lan Anh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a72tr. : hn h v, bng^b24cm#Ting Vit#Lp 1#n tp#Sch c thm#GK#368696## 00706000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020072000510070058001230220004001810050019001850050014002040050 01200218005001500230005001800245004001800263008000500281009001100286010000500297 01100300030202000110033202000060034302000070034902000140035601300070037001600030 0377#368697#VV16.12553#^a15000^b1000b#Vi?t#372.6#E202T#Em t kim tra nh gi cui tun ting Vit lp 1 - Cng ngh gio dc#on Th Thu Hnh (ch.b.), Trn Hi Ton, V Thanh H...#T.1#on Th Thu Hnh#Trn Hi Ton#V Thanh H#Bi T hanh Thu#Thch Th Lan Anh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a48tr. : hn h v, bng^b24cm#Ting Vit#Lp 1#n tp#Sch c thm#368697#GK## 00638000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810007000480020017000550030101000720070053001730050016002260050012002420040 01900254008000500273009001100278010000500289011002500294020001100319020000600330 020001400336016000300350013000700353#368698#VV16.12554#^a23000^b50000b#Vi?t#372 .677#TR527#Truyn c lp 1#Tuyn chn cc truyn hay trong cuc thi vit truy n ngn gio dc o c cho thiu nin - nhi ng#Tuyn chn, gii thiu: Trn M nh Hng, L Hu Tnh#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGi o dc#2016#^a95tr. : tranh v^b24cm#Truyn c#Lp 1#Sch c thm#GK#368698## 00586000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810007000480020017000550030048000720070053001200050016001730050012001890040 01900201008000500220009001100225010000500236011002600241020001100267020000600278 020001400284016000300298013000700301#368699#VV16.12555#^a21000^b30000b#Vi?t#372 .677#TR527#Truyn c lp 2#Truyn c b tr phn mn k chuyn tiu hc#Tuy n chn, gii thiu: Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#T i bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2016#^a107tr. : tranh v^b24cm#Truyn c#Lp 2 #Sch c thm#GK#368699## 00586000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810007000480020017000550030048000720070053001200050016001730050012001890040 01900201008000500220009001100225010000500236011002600241020001100267020000600278 020001400284016000300298013000700301#368700#VV16.12556#^a23000^b30000b#Vi?t#372 .677#TR527#Truyn c lp 3#Truyn c b tr phn mn k chuyn tiu hc#Tuy n chn, gii thiu: Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#T i bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016#^a124tr. : tranh v^b24cm#Truyn c#Lp 3 #Sch c thm#GK#368700## 00545000000000265000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200080 00401810007000480020017000550030048000720070032001200050015001520040019001670080 00500186009001100191010000500202011003100207020001100238020000600249020001400255 016000300269013000700272#VV16.12557#368701#^a40000^b10000b#Vi?t#372.677#TR527# Truyn c lp 4#Truyn c b tr phn mn k chuyn tiu hc#Hong Ho Bnh tuyn chn, b.s.#Hong Ho Bnh#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a192tr. : tranh v, nh^b24cm#Truyn c#Lp 4#Sch c thm#GK#368701## 00594000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810007000480020017000550030048000720070054001200050015001740050020001890040 01900209008000500228009001100233010000500244011002600249020001100275020000600286 020001400292013000700306016000300313#368702#VV16.12558#^a31000^b30000b#Vi?t#372 .677#TR527#Truyn c lp 5#Truyn c b tr phn mn k chuyn tiu hc#Tuy n chn, b.s.: Hong Ho Bnh, Trn Th Hin Lng#Hong Ho Bnh#Trn Th Hin Lng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a167tr. : minh ho^b24cm#Truyn c#Lp 5#Sch c thm#368702#GK## 00647000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020024000530030037000770070073001140050013001870050015002000050 01700215005001700232004001800249008000500267009001100272010000500283011001500288 020001200303020000600315020001400321016000300335013000700338#368703#VV16.12559#^ a18500^b1500b#Vi?t#372.623#L527T#Luyn tp lm vn lp 2#Bin son theo chng trnh gim ti# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin, Nguyn Vit Hng, Nguyn Ch Trung# Vit Hng#Lng Th Hin#Nguyn Vit Hng#Nguyn Ch Trung#Ti bn l n th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a116tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 2#Sch c thm#GK#3 68703## 00647000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020024000530030037000770070073001140050013001870050015002000050 01700215005001700232004001800249008000500267009001100272010000500283011001500288 020001200303020000600315020001400321016000300335013000700338#368704#VV16.12560#^ a18500^b1500b#Vi?t#372.623#L527T#Luyn tp lm vn lp 3#Bin son theo chng trnh gim ti# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin, Nguyn Vit Hng, Nguyn Ch Trung# Vit Hng#Lng Th Hin#Nguyn Vit Hng#Nguyn Ch Trung#Ti bn l n th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a116tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 3#Sch c thm#GK#3 68704## 00654000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470020024000530030037000770070073001140050013001870050015002000050 01700215005001700232004001800249008000500267009001100272010000500283011002200288 020001200310020000600322020001400328016000300342013000700345#VV16.12561#368705#^ a23500^b1000b#Vi?t#372.623#L527T#Luyn tp lm vn lp 4#Bin son theo chng trnh gim ti# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin, Nguyn Vit Hng, Nguyn Ch Trung# Vit Hng#Lng Th Hin#Nguyn Vit Hng#Nguyn Ch Trung#Ti bn l n th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a148tr. : bng^b24cm#Tp lm vn#Lp 4#Sch c th m#GK#368705## 00654000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020024000530030037000770070073001140050013001870050015002000050 01700215005001700232004001800249008000500267009001100272010000500283011002200288 020001200310020000600322020001400328013000700342016000300349#368706#VV16.12562#^ a25500^b1000b#Vi?t#372.623#L527T#Luyn tp lm vn lp 5#Bin son theo chng trnh gim ti# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin, Nguyn Vit Hng, Nguyn Ch Trung# Vit Hng#Lng Th Hin#Nguyn Vit Hng#Nguyn Ch Trung#Ti bn l n th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a160tr. : bng^b24cm#Tp lm vn#Lp 5#Sch c th m#368706#GK## 00533000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470020032000530070036000850220004001210050016001250050011001410040 01800152008000500170009001100175010000500186011002200191020001200213020000600225 020001400231013000700245016000300252#VV16.12563#368707#^a18000^b3000b#Vi?t#372. 623#L527K#Luyn k nng tp lm vn lp 5#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Tr#T. 1#Trn Mnh Hng#Nguyn Tr#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a111tr. : b ng^b24cm#Tp lm vn#Lp 5#Sch c thm#368707#GK## 00533000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020032000530070036000850220004001210050016001250050011001410040 01800152008000500170009001100175010000500186011002200191020001200213020000600225 020001400231016000300245013000700248#368708#VV16.12564#^a17000^b3000b#Vi?t#372. 623#L527K#Luyn k nng tp lm vn lp 5#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Tr#T. 2#Trn Mnh Hng#Nguyn Tr#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a103tr. : b ng^b24cm#Tp lm vn#Lp 5#Sch c thm#GK#368708## 00633000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810008000430020031000510070078000820050016001600050015001760050018001910050 01800209004001800227008000500245009001100250010000500261011001500266020001200281 020000600293020000800299020001400307013000700321016000300328#368709#VV16.12565#^ a25000^b1500b#Vi?t#807#GI-521E#Gip em vit bi vn hay lp 8#Trn nh Chung ( ch.b.), Nguyn Th Hi, Nguyn Th Thu H, Nguyn Khnh Xun#Trn nh Chung#Ngu yn Th Hi#Nguyn Th Thu H#Nguyn Khnh Xun#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio d c#2016#^a131tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 8#Bi vn#Sch c thm#368709#GK## 00514000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020050000510070014001010050014001150040018001290080005001470090 01100152010000500163011002200168020001200190020000600202020001600208020001400224 016000300238013000700241#368710#VV16.12566#^a46000^b3000b#Vi?t#807.6#C101D#Cc dng bi tp lm vn v cm th th vn lp 9#Cao Bch Xun#Cao Bch Xun#Ti b n ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a271tr. : bng^b24cm#Tp lm vn#Lp 9#Cm th vn hc#Sch c thm#GK#368710## 00508000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020050000510070014001010050014001150040019001290080005001480090 01100153010000500164011001500169020001200184020001600196020000600212020001400218 013000700232016000300239#368711#VV16.12567#^a39000^b2000b#Vi?t#807.6#C101D#Cc dng bi tp lm vn v cm th th vn lp 8#Cao Bch Xun#Cao Bch Xun#Ti b n ln th 12#^aH.#^aGio dc#2016#^a267tr.^b24cm#Tp lm vn#Cm th vn hc#Lp 8#Sch c thm#368711#GK## 00527000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020017000490030038000660070021001040050013001250050007001380040 01900145008000500164009001100169010000500180011001500185020001900200020000600219 020001400225013000700239016000300246#368712#VV16.12568#^a22000^b3000b#Vi?t#807# B312G#Bnh ging vn 6#Mt cch c - hiu vn bn trong SGK#V Dng Qu, L B o#V Dng Qu#L Bo#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016#^a123tr.^b24cm#Bn h ging vn hc#Lp 6#Sch c thm#368712#GK## 00508000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020020000490070014000690220004000830050014000870040018001010080 00500119009001100124010000500135011003100140020000800171020000700179020002000186 020001400206013000700220016000300227#368713#VV16.12569#^a47000^b1998b#Vi?t#807# T103L#Ti liu chuyn vn# Ngc Thng#T.2# Ngc Thng#Ti bn ln th 3#^aH. #^aGio dc#2016#^a240tr. : bng, biu ^b24cm#Bi vn# thi#Trung hc ph th ng#Sch c thm#368713#GK## 00575000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020020000490070064000690050005001330050020001380050011001580050 01700169004001800186008000500204009001100209010000500220011002200225020000800247 020000600255020001400261013000700275016000300282#368714#VV16.12570#^a34000^b200 0b#Vi?t#807#B452D#Bi dng ng vn 6#L A, Nguyn Th Ngn Hoa (ch.b.), Th Ho, ng Th Ho Tm#L A#Nguyn Th Ngn Hoa# Th Ho#ng Th Ho Tm#Ti b n ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a200tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 6#Sch c t hm#368714#GK## 00616000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810007000440020014000510030039000650070058001040050019001620050013001810050 01600194004001800210008000500228009001100233010000500244011002100249020000800270 020000600278020000600284020001400290013000700304016000300311#368715#VV16.12571#^ a14000^b16460b#Vi?t#807#NG550V#Ng vn 6 - 7#Ti liu gio dc a phng Hi P hng#Nguyn Th Kim Lan (ch.b.), Phan Th Lu, Don Th Phng#Nguyn Th Kim La n#Phan Th Lu#Don Th Phng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a67tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 6#Lp 7#Sch c thm#368715#GK## 00616000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810007000440020014000510030039000650070058001040050019001620050013001810050 01600194004001800210008000500228009001100233010000500244011002100249020000800270 020000600278020000600284020001400290016000300304013000700307#368716#VV16.12572#^ a14000^b12060b#Vi?t#807#NG550V#Ng vn 8 - 9#Ti liu gio dc a phng Hi P hng#Nguyn Th Kim Lan (ch.b.), Phan Th Lu, Don Th Phng#Nguyn Th Kim La n#Phan Th Lu#Don Th Phng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a68tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 8#Lp 9#Sch c thm#GK#368716## 00661000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020033000490070068000820050016001500050019001660050020001850050 02200205005001800227004001800245008000500263009001100268010000500279011001500284 020000800299020000600307020001000313020001400323013000700337016000300344#368717# VV16.12573#^a28000^b2000b#Vi?t#807#C101C#Cc chuyn chn lc ng vn 8#Nguy n Vn Long (ch.b.), Nguyn Th Mai Hoa, Nguyn Th Ngn Hoa...#Nguyn Vn Long#N guyn Th Mai Hoa#Nguyn Th Ngn Hoa#Hong Th Phng Ngc#Nguyn Thanh Tng#T i bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a176tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Chuyn #Sch c thm#368717#GK## 00554000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020057000510070034001080050019001420050014001610040019001750080 00500194009001100199010000500210011001500215020000800230020000600238020000800244 020001400252013000700266016000300273#368718#VV16.12574#^a44000^b2000b#Vi?t#807. 6#M458S#Mt s kin thc - k nng v bi tp nng cao ng vn 6#Nguyn Th Mai Hoa, inh Ch Sng#Nguyn Th Mai Hoa#inh Ch Sng#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGi o dc#2016#^a259tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#368718#GK## 00578000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020051000490070050001000050015001500050016001650050017001810040 01800198008000500216009001100221010000500232011001500237020000800252020001600260 020001400276013000700290016000300297#368719#VV16.12575#^a28000^b5000b#Vi?t#807# H250T#H thng ho kin thc mn ng vn trung hc c s#Dng Hng Tn, Phan M nh Thng, Nguyn Hu Chnh#Dng Hng Tn#Phan Mnh Thng#Nguyn Hu Chnh#Ti b n ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a204tr.^b24cm#Ng vn#Trung hc c s#Sch c thm#368719#GK## 00600000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020052000510070055001030050013001580050017001710050015001880040 01800203008000500221009001100226010000500237011002200242020000800264020000600272 020000800278020001400286013000700300016000300307#368720#VV16.12576#^a24000^b200 0b#Vi?t#807.6#B103T#Bi tp c bn v nng cao theo chuyn ng vn 6# Vit Hng (ch.b.), Nguyn Vit Hng, inh Vn Thin# Vit Hng#Nguyn Vit Hng#in h Vn Thin#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a160tr. : bng^b24cm#Ng vn #Lp 6#Bi tp#Sch c thm#368720#GK## 00579000000000301000450000200210000000500160002100500050003700500120004200500140 00540050015000680070046000830040018001290080005001470090011001520100005001630110 02200168082000400190016000300194013000700197014001600204026000700220026001100227 181000600238019000500244020000800249020000600257020001400263# hc tt ng vn 8#Nguyn Vn Long#L A#V Quc Anh#L Nguyn Cn#Trn Th Thnh#Nguyn Vn Long (ch.b.), L A, V Quc Anh...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a244tr. : bng^b24cm#807#GK#368721#^a38000^b1000b#368721#VV16.12577#250H#Vi?t#Ng vn#L p 8#Sch c thm## 00531000000000277000450000200190000000500170001900500130003600500110004900700430 00600040019001030080005001220090011001270100005001380110022001430820004001650160 00300169013000700172014001600179026000700195026001100202181000700213019000500220 020000800225020000600233020001400239#Ng vn 7 nng cao#Nguyn ng ip# Vit Hng#V Bng T#Nguyn ng ip, Vit Hng, V Bng T#Ti bn ln th 10#^ aH.#^aGio dc#2016#^a295tr. : bng^b24cm#807#GK#368722#^a41000^b4000b#368722#V V16.12578#NG550V#Vi?t#Ng vn#Lp 7#Sch c thm## 00540000000000277000450000200190000000500170001900500130003600500110004900700430 00600040019001030080005001220090011001270100005001380110031001430820004001740160 00300178013000700181014001600188026000700204026001100211181000700222019000500229 020000800234020000600242020001400248#Ng vn 8 nng cao#Nguyn ng ip# Vit Hng#V Bng T#Nguyn ng ip, Vit Hng, V Bng T#Ti bn ln th 10#^ aH.#^aGio dc#2016#^a295tr. : hnh v, bng^b24cm#807#GK#368723#^a44000^b2000b #368723#VV16.12579#NG550V#Vi?t#Ng vn#Lp 8#Sch c thm## 00561000000000277000450000200180000000500140001800500160003200500180004800700760 00660040018001420080005001600090011001650100005001760110015001810820004001960160 00300200013000700203014001600210026000700226026001100233181000600244019000500250 020000800255020000600263020001400269#T liu ng vn 7# Ngc Thng#Nguyn Vn Hip#Nguyn Trng Hon#B.s., tuyn chn: Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Vn Hip, Nguyn Trng Hon#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a275tr.^b24cm#807#GK# 368724#^a39000^b1500b#368724#VV16.12580#T550L#Vi?t#Ng vn#Lp 7#Sch c thm# # 00582000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020039000510070049000900050007001390050017001460050015001630040 01800178008000500196009001100201010000500212011002900217020000800246020000600254 020000800260020001400268013000700282016000300289#368725#VV16.12581#^a42000^b100 0b#Vi?t#807.6#B103T#Bi tp rn k nng tch hp ng vn 9#V Nho (ch.b.), Nguy n Thu Hng, Trn Th Thnh#V Nho#Nguyn Thu Hng#Trn Th Thnh#Ti bn ln t h 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a256tr. : bng, s ^b24cm#Ng vn#Lp 9#Bi tp#Sc h c thm#368725#GK## 00690000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020065000520070052001170050010001690050017001790050012001960050 01500208005001400223004004000237008000500277009001100282010000500293011001500298 020000800313020001400321020001500335013000700350016000300357020001600360#368726# VV16.12582#^a30000^b4500b#Vi?t#807.6#TR431T#Trng tm kin thc v cc dng n thi vo lp 10 mn ng vn#on Dng (ch.b.), Qung Trng Bch, T Vn ng.. .#on Dng#Qung Trng Bch#T Vn ng#Nguyn Tn Huy#T Quang Ngc#Ti bn l n th 1, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a187tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#Sch luyn thi#368726#GK#Trung hc c s## 00646000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020030000510070077000810050014001580050017001720050015001890050 02000204004001900224008000500243009001100248010000500259011002200264020000800286 020000600294020002000300020001400320013000700334016000300341#368727#VV16.12583#^ a34000^b5000b#Vi?t#807.6#B103T#Bi tp trc nghim ng vn 6# Ngc Thng (ch. b.), Nguyn Thu Hng, L Trung Thnh, Nguyn Th Hng Vn# Ngc Thng#Nguyn Thu Hng#L Trung Thnh#Nguyn Th Hng Vn#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc# 2016#^a198tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 6#Bi tp trc nghim#Sch c thm#36872 7#GK## 00648000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020030000510070078000810050014001590050015001730050018001880050 02000206004001900226008000500245009001100250010000500261011002200266020000800288 020000600296020002000302020001400322013000700336016000300343#VV16.12584#368728#^ a32000^b5000b#Vi?t#807.6#B103T#Bi tp trc nghim ng vn 7# Ngc Thng (ch. b.), Hong Th Hin, Phm Th Thu Hin, Nguyn Th Hng Vn# Ngc Thng#Hong Th Hin#Phm Th Thu Hin#Nguyn Th Hng Vn#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio d c#2016#^a183tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 7#Bi tp trc nghim#Sch c thm#368 728#GK## 00605000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020030000510070062000810050014001430050018001570050020001750040 01900195008000500214009001100219010000500230011002200235020000800257020000600265 020002000271020001400291013000700305016000300312#368729#VV16.12585#^a39000^b300 0b#Vi?t#807.6#B103T#Bi tp trc nghim ng vn 9# Ngc Thng (ch.b.), Phm Th Thu Hin, Nguyn Th Hng Vn# Ngc Thng#Phm Th Thu Hin#Nguyn Th Hng Vn#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016#^a232tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 9# Bi tp trc nghim#Sch c thm#368729#GK## 00678000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020083000510070067001340050014002010050009002150050016002240080 00500240009001100245010000500256011002200261020000800283020000900291020002000300 020001400320020001500334016000300349005001700352013000700369#368730#VV16.12586#^ a32000^b2000b#Vi?t#807.6#250L# lm tt bi thi mn ng vn k thi trung hc ph thng Quc gia - Phn c hiu#Phan Huy Dng (ch.b.), ng Lu, Hong Vn Qu yt, Nguyn Nh Trang#Phan Huy Dng#ng Lu#Hong Vn Quyt#^aH.#^aGio dc#201 6#^a187tr. : bng^b24cm#Ng vn#c hiu#Trung hc ph thng#Sch c thm#Sch luyn thi#GK#Nguyn Nh Trang#368730## 00639000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020092000510070046001430050014001890050013002030050009002160080 00500225009001100230010000500241011002200246020000800268020001400276020002000290 020001400310020001500324016000300339013000700342#368731#VV16.12587#^a32000^b200 0b#Vi?t#807.6#250L# lm tt bi thi mn ng vn k thi trung hc ph thng Qu c gia - Phn ngh lun vn hc#Phan Huy Dng (ch.b.), Phm Th Anh, ng Lu#Ph an Huy Dng#Phm Th Anh#ng Lu#^aH.#^aGio dc#2016#^a187tr. : bng^b24cm#Ng vn#Vn ngh lun#Trung hc ph thng#Sch c thm#Sch luyn thi#GK#368731## 00640000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020091000510070047001420050014001890050009002030050014002120080 00500226009001100231010000500242011002200247020000800269020001400277020002000291 020001400311020001500325013000700340016000300347#368732#VV16.12588#^a31000^b200 0b#Vi?t#807.6#250L# lm tt bi thi mn ng vn k thi trung hc ph thng Qu c gia - Phn ngh lun x hi#Phan Huy Dng (ch.b.), ng Lu, Hong Th Mai#Ph an Huy Dng#ng Lu#Hong Th Mai#^aH.#^aGio dc#2016#^a179tr. : bng^b24cm#Ng vn#Vn ngh lun#Trung hc ph thng#Sch c thm#Sch luyn thi#368732#GK## 00669000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020018000510030014000690070061000830220004001440050016001480050 01900164005001300183005001400196005001300210004001800223008000500241009001100246 01000050025701100220026202000080028402000060029202000080029802000150030601300070 0321016000300328#368733#VV16.12589#^a13300^b3000b#Vi?t#807.6#B103T#Bi tp ng vn 6#Bin son mi#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Nguyn Th Bch H, Vit Hng... #T.1#Nguyn Khc Phi#Nguyn Th Bch H# Vit Hng#Trn c Ngn#Trn nh S# Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a100tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 6#Bi t p#Sch gio khoa#368733#GK## 00633000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020018000510030014000690070056000830220004001390050016001430050 01300159005001400172005001300186004001800199008000500217009001100222010000500233 01100220023802000080026002000060026802000080027402000150028201600030029701300070 0300#VV16.12590#368734#^a14700^b3000b#Vi?t#807.6#B103T#Bi tp ng vn 6#Bin s on mi#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Vit Hng, Trn c Ngn...#T.2#Nguyn Khc Phi# Vit Hng#Trn c Ngn#Trn nh S#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#20 16#^a112tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 6#Bi tp#Sch gio khoa#GK#368734## 00668000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020018000510030014000690070059000830220004001420050016001460050 01400162005001600176005001700192005001300209004001800222008000500240009001100245 01000050025601100220026102000080028302000060029102000080029702000150030501300070 0320016000300327#368735#VV16.12591#^a17100^b2000b#Vi?t#807.6#B103T#Bi tp ng vn 9#Bin son mi#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Bi Mnh Hng, Nguyn Vn Long...#T .1#Nguyn Khc Phi#Bi Mnh Hng#Nguyn Vn Long#Nguyn Th Nng#L Nhm Thn#T i bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a131tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 9#Bi t p#Sch gio khoa#368735#GK## 00597000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020021000520070049000730220004001220050007001260050011001330050 01600144005001200160004001900172008000500191009001100196010000500207011002200212 020000800234020000600242020001100248020001400259013000700273016000300280#368736# VV16.12592#^a18000^b30000b#Vi?t#807.6#V460B#V bi tp ng vn 6#V Nho, Phan T hiu, Hong Vn Thung, L Hu Tnh#T.1#V Nho#Phan Thiu#Hong Vn Thung#L Hu Tnh#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2016#^a124tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 6 #V bi tp#Sch c thm#368736#GK## 00604000000000313000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020021000520070049000730220004001220050007001260050011001330050 01600144005001200160004001900172008000500191009001100196010000500207011002900212 020000800241020000600249020001100255020001400266016000300280013000700283#VV16.12 593#368737#^a20000^b30000b#Vi?t#807.6#V460B#V bi tp ng vn 6#V Nho, Phan T hiu, Hong Vn Thung, L Hu Tnh#T.2#V Nho#Phan Thiu#Hong Vn Thung#L Hu Tnh#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2016#^a142tr. : bng, s ^b24cm#Ng v n#Lp 6#V bi tp#Sch c thm#GK#368737## 00604000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020021000520070049000730220004001220050007001260050011001330050 01600144005001200160004001900172008000500191009001100196010000500207011002900212 020000800241020000600249020001100255020001400266013000700280016000300287#368738# VV16.12594#^a18000^b30000b#Vi?t#807.6#V460B#V bi tp ng vn 7#V Nho, Phan T hiu, Hong Vn Thung, L Hu Tnh#T.1#V Nho#Phan Thiu#Hong Vn Thung#L Hu Tnh#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2016#^a132tr. : bng, s ^b24cm#Ng v n#Lp 7#V bi tp#Sch c thm#368738#GK## 00597000000000313000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020021000520070049000730220004001220050007001260050011001330050 01600144005001200160004001900172008000500191009001100196010000500207011002200212 020000800234020000600242020001100248020001400259016000300273013000700276#VV16.12 595#368739#^a18000^b30000b#Vi?t#807.6#V460B#V bi tp ng vn 7#V Nho, Phan T hiu, Hong Vn Thung, L Hu Tnh#T.2#V Nho#Phan Thiu#Hong Vn Thung#L Hu Tnh#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2016#^a124tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 7 #V bi tp#Sch c thm#GK#368739## 00604000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020021000520070049000730220004001220050007001260050011001330050 01600144005001200160004001900172008000500191009001100196010000500207011002900212 020000800241020000600249020001100255020001400266013000700280016000300287#368740# VV16.12596#^a18000^b30000b#Vi?t#807.6#V460B#V bi tp ng vn 8#V Nho, Phan T hiu, Hong Vn Thung, L Hu Tnh#T.1#V Nho#Phan Thiu#Hong Vn Thung#L Hu Tnh#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016#^a132tr. : bng, s ^b24cm#Ng v n#Lp 8#V bi tp#Sch c thm#368740#GK## 00597000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020021000520070049000730220004001220050007001260050011001330050 01600144005001200160004001900172008000500191009001100196010000500207011002200212 020000800234020000600242020001100248020001400259016000300273013000700276#368741# VV16.12597#^a18000^b30000b#Vi?t#807.6#V460B#V bi tp ng vn 8#V Nho, Phan T hiu, Hong Vn Thung, L Hu Tnh#T.2#V Nho#Phan Thiu#Hong Vn Thung#L Hu Tnh#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016#^a136tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 8 #V bi tp#Sch c thm#GK#368741## 00597000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020021000520070049000730220004001220050007001260050011001330050 01600144005001200160004001900172008000500191009001100196010000500207011002200212 020000800234020000600242020001100248020001400259013000700273016000300280#368742# VV16.12598#^a21500^b30000b#Vi?t#807.6#V460B#V bi tp ng vn 9#V Nho, Phan T hiu, Hong Vn Thung, L Hu Tnh#T.1#V Nho#Phan Thiu#Hong Vn Thung#L Hu Tnh#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a156tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 9 #V bi tp#Sch c thm#368742#GK## 00597000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020021000520070049000730220004001220050007001260050011001330050 01600144005001200160004001900172008000500191009001100196010000500207011002200212 020000800234020000600242020001100248020001400259016000300273013000700276#368743# VV16.12599#^a21500^b30000b#Vi?t#807.6#V460B#V bi tp ng vn 9#V Nho, Phan T hiu, Hong Vn Thung, L Hu Tnh#T.2#V Nho#Phan Thiu#Hong Vn Thung#L Hu Tnh#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a151tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 9 #V bi tp#Sch c thm#GK#368743## 00624000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020021000520070067000730220004001400050016001440050013001600050 01400173005001300187004001800200008000500218009001100223010000500234011002200239 020000800261020000600269020001100275020001400286013000700300016000300307#368744# VV16.12600#^a20000^b16000b#Vi?t#807.6#V460B#V bi tp ng vn 6#Nguyn Khc Ph i (ch.b.), Vit Hng, Trn c Ngn, Trn nh S#T.1#Nguyn Khc Phi# Vit Hng#Trn c Ngn#Trn nh S#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a167tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 6#V bi tp#Sch c thm#368744#GK## 00642000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020021000520070056000730220004001290050016001330050013001490050 01400162005001400176004001800190008000500208009001100213010000500224011002200229 02000080025102000060025902000110026502000140027601600030029001300070029300500160 0300#368745#VV16.12601#^a20000^b10000b#Vi?t#807.6#V460B#V bi tp ng vn 6#Ng uyn Khc Phi (ch.b.), Vit Hng, Phan Huy Dng...#T.2#Nguyn Khc Phi# Vi t Hng#Phan Huy Dng#Trn c Ngn#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a175t r. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 6#V bi tp#Sch c thm#GK#368745#Nguyn Vn Ton ## 00636000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020021000520070073000730220004001460050016001500050014001660050 01600180005001600196004001800212008000500230009001100235010000500246011002200251 020000800273020000600281020001100287020001400298013000700312016000300319#368746# VV16.12602#^a20000^b18000b#Vi?t#807.6#V460B#V bi tp ng vn 8#Nguyn Khc Ph i (ch.b.), Bi Mnh Hng, Nguyn Vn Long, Nguyn Hng Vn#T.2#Nguyn Khc Phi#B i Mnh Hng#Nguyn Vn Long#Nguyn Hng Vn#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2 016#^a175tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 8#V bi tp#Sch c thm#368746#GK## 00657000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020013000510030004000640070047000680050014001150050012001290050 01600141005001400157005001300171004001800184008000500202009001100207010000500218 01100330022302000110025602000060026702000150027301600030028801500330029101300070 0324#368747#VV16.12603#^a33000^b1700b#Vi?t#372.6#T306C#Ting Chm 1#SHS#Nguyn Vn T, Lu Vn o, Thun Ngc Lim...#Nguyn Vn T#Lu Vn o#Thun Ngc Li m#Hong Vn Sn#Mng K Slay#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a151tr. : b ng, tranh mu^b24cm#Ting Chm#Lp 1#Sch gio khoa#GK#TTS ghi: B Gio dc v o to#368747## 00656000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020013000510030004000640070047000680050012001150050016001270050 01400143005001300157005001300170004001800183008000500201009001100206010000500217 01100330022202000110025502000060026602000150027201600030028701500330029001300070 0323#368748#VV16.12604#^a39000^b1500b#Vi?t#372.6#T306C#Ting Chm 5#SHS#Lu Vn o, Thun Ngc Lim, Hong Vn Sn...#Lu Vn o#Thun Ngc Lim#Hong Vn S n#Mng K Slay#L Minh Tri#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a171tr. : b ng, tranh mu^b24cm#Ting Chm#Lp 5#Sch gio khoa#GK#TTS ghi: B Gio dc v o to#368748## 00655000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020013000510030004000640070046000680050013001140050012001270050 01600139005001400155005001300169004001800182008000500200009001100205010000500216 01100330022102000110025402000060026502000150027101600030028601500330028901300070 0322#368749#VV16.12605#^a36000^b1700b#Vi?t#372.6#T306C#Ting Chm 2#SHS#L Minh Tri, Lu Vn o, Thun Ngc Lim...#L Minh Tri#Lu Vn o#Thun Ngc Lim# Hong Vn Sn#Mng K Slay#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a179tr. : bn g, tranh mu^b24cm#Ting Chm#Lp 2#Sch gio khoa#GK#TTS ghi: B Gio dc v o to#368749## 00650000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020013000510030004000640070047000680050016001150050012001310050 01400143005001300157004001800170008000500188009001100193010000500204011002700209 02000110023602000060024702000150025301600030026801500330027101300070030400500130 0311#368750#VV16.12606#^a37000^b1700b#Vi?t#372.6#T306C#Ting Chm 4#SHS#Thun N gc Lim, Lu Vn o, Hong Vn Sn...#Thun Ngc Lim#Lu Vn o#Hong Vn S n#Mng K Slay#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a156tr. : tranh mu^b24cm #Ting Chm#Lp 4#Sch gio khoa#GK#TTS ghi: B Gio dc v o to#368750#L M inh Tri## 00659000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020013000510030004000640070048000680050015001160050012001310050 01600143005001400159005001300173004001800186008000500204009001100209010000500220 01100330022502000110025802000060026902000150027501600030029001500330029301300070 0326#368751#VV16.12607#^a30000^b1500b#Vi?t#372.6#T306C#Ting Chm 3#SHS#Kinh Du y Trnh, Lu Vn o, Thun Ngc Lim...#Kinh Duy Trnh#Lu Vn o#Thun Ngc L im#Hong Vn Sn#Mng K Slay#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a123tr. : bng, tranh mu^b24cm#Ting Chm#Lp 3#Sch gio khoa#GK#TTS ghi: B Gio dc v o to#368751## 00684000000000337000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020013000510030013000640070047000770050014001240050012001380050 01600150005001400166005001300180004001800193008000500211009001100216010000500227 01100240023202000110025602000060026702000140027301600030028701500410029002000080 0331013000700339#VV16.12608#368752#^a13500^b1700b#Vi?t#372.6#T306C#Ting Chm 1 #Sch bi tp#Nguyn Vn T, Lu Vn o, Thun Ngc Lim...#Nguyn Vn T#Lu V n o#Thun Ngc Lim#Hong Vn Sn#Mng K Slay#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a71tr. : hnh v^b24cm#Ting Chm#Lp 1#Sch c thm#GK#u ba sch ghi: B Gio dc v o to#Bi tp#368752## 00689000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020013000510030013000640070047000770050012001240050016001360050 01400152005001300166005001300179004001800192008000500210009001100215010000500226 01100300023102000110026102000060027202000140027801600030029201500410029502000080 0336013000700344#368753#VV16.12609#^a19500^b2200b#Vi?t#372.6#T306C#Ting Chm 5 #Sch bi tp#Lu Vn o, Thun Ngc Lim, Hong Vn Sn...#Lu Vn o#Thun N gc Lim#Hong Vn Sn#Mng K Slay#L Minh Tri#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio d c#2016#^a107tr. : hnh v, nh^b24cm#Ting Chm#Lp 5#Sch c thm#GK#u ba sch ghi: B Gio dc v o to#Bi tp#368753## 00687000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020013000510030013000640070046000770050013001230050012001360050 01600148005001400164005001300178004001800191008000500209009001100214010000500225 01100290023002000110025902000060027002000140027601600030029001500410029301300070 0334020000800341#368754#VV16.12610#^a13500^b2000b#Vi?t#372.6#T306C#Ting Chm 2 #Sch bi tp#L Minh Tri, Lu Vn o, Thun Ngc Lim...#L Minh Tri#Lu Vn o#Thun Ngc Lim#Hong Vn Sn#Mng K Slay#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio d c#2016#^a71tr. : hnh v, nh^b24cm#Ting Chm#Lp 2#Sch c thm#GK#u ba s ch ghi: B Gio dc v o to#368754#Bi tp## 00691000000000337000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020013000510030013000640070048000770050015001250050012001400050 01600152005001400168005001300182004001800195008000500213009001100218010000500229 01100290023402000110026302000060027402000140028001600030029401500410029701300070 0338020000800345#VV16.12611#368755#^a14500^b2500b#Vi?t#372.6#T306C#Ting Chm 3 #Sch bi tp#Kinh Duy Trnh, Lu Vn o, Thun Ngc Lim...#Kinh Duy Trnh#Lu Vn o#Thun Ngc Lim#Hong Vn Sn#Mng K Slay#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2016#^a83tr. : hnh v, nh^b24cm#Ting Chm#Lp 3#Sch c thm#GK#u b a sch ghi: B Gio dc v o to#368755#Bi tp## 00657000000000325000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200080 00381810006000460020020000520070047000720050014001190050012001330050016001450050 01400161005001300175004001800188008000500206009001100211010000500222011001300227 02000090024002000110024902000060026002000140026601600030028001500410028301300070 0324#368756#VV16.12612#^a8000^b2500b#Vi?t#372.634#T123V#Tp vit ch Chm 2#Ngu yn Vn T, Lu Vn o, Thun Ngc Lim...#Nguyn Vn T#Lu Vn o#Thun Ngc Lim#Hong Vn Sn#Mng K Slay#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a71r.^b 24cm#Tp vit#Ting Chm#Lp 2#Sch c thm#GK#u ba sch ghi: B Gio dc v o to#368756## 00658000000000325000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200080 00381810006000460020020000520070047000720050014001190050012001330050016001450050 01400161005001300175004001800188008000500206009001100211010000500222011001400227 02000090024102000110025002000060026102000140026701300070028101600030028801500410 0291#VV16.12613#368757#^a5000^b2300b#Vi?t#372.634#T123V#Tp vit ch Chm 3#Ngu yn Vn T, Lu Vn o, Thun Ngc Lim...#Nguyn Vn T#Lu Vn o#Thun Ngc Lim#Hong Vn Sn#Mng K Slay#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a32tr.^ b24cm#Tp vit#Ting Chm#Lp 3#Sch c thm#368757#GK#u ba sch ghi: B Gi o dc v o to## 01048000000000349000450000200360000000500130003600500150004900500140006400500100 00780050015000880070108001030080005002110090051002160100005002670110026002720120 02800298082000700326016000300333013000700336014001700343026000700360026001100367 02600110037818100060038901900050039501900160040002000100041602000210042602000220 0447020001300469021021600482#Mi vn cu hi v sao - i dng#Hn Khi c#U ng Phm Tiu#Bnh Hiu an#Hong Duy#Nguyn Vit H#B.s.: Hn Khi c (tng ch. b.), Ung Phm Tiu (ch.b.), Bnh Hiu an (ph ch.b.)... ; Nguyn Vit H dch# ^aH.#^aGio dc ; Cng ty Sch dch v T in Gio dc#2016#^a181tr. : minh ho ^b26cm#Bch khoa tri thc tui tr#551.46#TN#368758#^a180000^b2000b#368758#VV16 .12614#VV16.12615#B102K#Vi?t#Dch Trung Quc#i dng#Khoa hc thng thc#Sch thanh thiu nin#Sch hi p#Tp hp mt lot cc cu hi v li gii p v i dng, nc bin v s vn ng ca nc bin, sinh vt bin, y bin v a cht di y bin, khai thc i dng, mi trng i dng, con ngi v i dng## 01055000000000349000450000200380000000500130003800500140005100500170006500500130 00820050020000950070115001150080005002300090051002350100005002860110030002910120 02800321082000400349016000300353013000700356014001700363026001100380026001100391 02600070040218100060040901900050041501900160042002000160043602000210045202000220 0473020001300495021019700508#Mi vn cu hi v sao - C sinh vt#Hn Khi c# Chu Trng Ho#Vng Hng ng#Vng Nguyn#Trn Th Thanh Lim#B.s.: Hn Khi c (tng ch.b.), Chu Trng Ho (ch.b.), Vng Hng ng (ph ch.b.)... ; Trn T h Thanh Lim dch#^aH.#^aGio dc ; Cng ty Sch dch v T in Gio dc#2016# ^a201tr. : hnh v, nh^b26cm#Bch khoa tri thc tui tr#560#TN#368759#^a180000 ^b2000b#VV16.12616#VV16.12617#368759#B102K#Vi?t#Dch Trung Quc#C sinh vt hc #Khoa hc thng thc#Sch thanh thiu nin#Sch hi p#Tp hp mt lot cc c u hi v li gii p v ng vt c v, sinh vt v mi trng c xa, ng vt khng xng sng c xa, thc vt c xa, ng vt c xng sng c xa v loi ngi c xa## 00983000000000349000450000200320000000500130003200500150004500500140006000500150 00740050021000890070131001100080005002410090051002460100005002970110030003020120 02800332082000400360016000300364013000700367014001700374026001100391026001100402 02600070041318100060042001900050042601900160043102000060044702000210045302000220 0474020001300496021012400509#Mi vn cu hi v sao - Y hc#Hn Khi c#Thang Chiu Du#Dip Hm Sinh#L Th Anh o#Nguyn Th Thu Hng#B.s.: Hn Khi c (t ng ch.b.), Thang Chiu Du (ch.b.), Dip Hm Sinh (ph ch.b.)... ; Dch: L Th Anh o, Nguyn Th Thu Hng#^aH.#^aGio dc ; Cng ty Sch dch v T in Gi o dc#2016#^a177tr. : hnh v, nh^b26cm#Bch khoa tri thc tui tr#610#KT#3687 60#^a180000^b2000b#VV16.12618#VV16.12619#368760#M558V#Vi?t#Dch Trung Quc#Y h c#Khoa hc thng thc#Sch thanh thiu nin#Sch hi p#Tp hp mt lot cc c u hi v li gii p v c th ngi, trng thnh, bnh tt, chn on, tr l iu, d phng, ng y## 00937000000000337000450000200350000000500130003500500120004800500140006000500160 00740070106000900080005001960090051002010100005002520110026002570120028002830820 00400311016000300315013000700318014001700325026001100342026001100353026000700364 18100060037101900050037701900160038202000090039802000210040702000220042802000130 0450021013600463#Mi vn cu hi v sao - Tri t#Hn Khi c#Lu Gia Ln#Tn Lp Qung#Ct Phng Tho#B.s.: Hn Khi c (tng ch.b.), Lu Gia Ln (ch.b.), Tn Lp Qung (ph ch.b.)... ; Ct Phng Tho dch#^aH.#^aGio dc ; Cng ty S ch dch v T in Gio dc#2016#^a177tr. : minh ho^b26cm#Bch khoa tri thc t ui tr#550#TN#368761#^a180000^b2000b#VV16.12620#VV16.12621#368761#B102K#Vi?t#D ch Trung Quc#Tri t#Khoa hc thng thc#Sch thanh thiu nin#Sch hi p# Tp hp mt lot cc cu hi v li gii p v nham thch tri t, b mt tri t, tinh cu bng gi, mun vn kh tng, a cu s## 01030000000000349000450000200350000000500130003500500130004800500130006100500200 00740050018000940070130001120080005002420090051002470100005002980110021003030120 02800324082000400352016000300356013000700359014001700366026001100383026001100394 02600070040518100060041201900050041801900160042302000090043902000210044802000220 0469020001300491021017600504#Mi vn cu hi v sao - ng vt#Hn Khi c#Tr n Ngh Du#Kim Hnh Bo#Trn Th Thanh Lim#Trng Ngc Qunh#B.s.: Hn Khi c (tng ch.b.), Trn Ngh Du (ch.b.), Kim Hnh Bo (ph ch.b.)... ; Dch: Trn Th Thanh Lim, Trng Ngc Qunh#^aH.#^aGio dc ; Cng ty Sch dch v T in Gi o dc#2016#^a201tr. : nh^b26cm#Bch khoa tri thc tui tr#590#TN#368762#^a180 000^b2000b#VV16.12622#VV16.12623#368762#M558V#Vi?t#Dch Trung Quc#ng vt#Kho a hc thng thc#Sch thanh thiu nin#Sch hi p#Tp hp mt lot cc cu h i v li gii p v ng vt c v, loi chim, ng vt lng c, loi c, cn trng, ng vt khng xng sng v tng hp cc cu hi v ng vt## 01151000000000373000450000200560000000500130005600500120006900500140008100500130 00950050020001080050018001280070130001460080005002760090051002810100005003320110 03000337012002800367082000700395016000300402013000700405014001700412026001100429 02600110044002600070045118100060045801900050046401900160046902000100048502000120 0495020002100507020002200528020001300550021021400563#Mi vn cu hi v sao - T hin tai v cch phng chng#Hn Khi c#M Tng Tn#Cao Kin Quc#L Kin Minh #Trn Th Thanh Lim#Trng Ngc Qunh#B.s.: Hn Khi c (tng ch.b.), M Tng Tn (ch.b.), Cao Kin Quc (ph ch.b.)... ; Dch: Trn Th Thanh Lim, Trng Ng c Qunh#^aH.#^aGio dc ; Cng ty Sch dch v T in Gio dc#2016#^a165tr. : hnh v, nh^b26cm#Bch khoa tri thc tui tr#363.34#XH#368763#^a180000^b2000 b#VV16.12624#VV16.12625#368763#B102K#Vi?t#Dch Trung Quc#Thin tai#Phng chng# Khoa hc thng thc#Sch thanh thiu nin#Sch hi p#Tp hp mt lot cc cu hi v li gii p v thm ho thin tai do: tai nn bin, ng t, thin tai a cht, thin tai kh tng, thin tai v thu li, thin tai v nng lm, c c tai nn v cch phng chng## 00932000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810006000630020076000690070052001450050018001970050015002150050 01400230005001300244005001600257008000500273009002300278010000500301011002600306 021024700332020001200579020000600591020001100597013000700608016000300615#368764# VV16.12626#VV16.12627#^a125000^b1000b#Vi?t#665.5095977#C455N#Cng ngh x l v vn chuyn du nhiu parafin thm lc a Nam Vit Nam#Nguyn Thc Khng, T Thnh Ngha, Tng Cnh Sn...#Nguyn Thc Khng#T Thnh Ngha#Tng Cnh Sn#Ph m B Hin#Phm Thnh Vinh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a219tr. : minh ho^b 24cm#Gii thiu du m v phn loi du m; tnh cht du khai thc ti thm lc a Nam Vit Nam; l thuyt c s cng ngh x l v vn chuyn du bng ng ng; kh khn v thch thc trong vn chuyn du khai thc ti thm lc a Nam Vit Nam...#Du parafin#X l#Vn chuyn#368764#KT## 00850000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510020009000570030041000660070069001070220005001760080 00900181009001900190010000500209011002600214012001700240020000900257005001000266 01600030027602101320027902000080041100500150041900500160043400500150045000500130 0465005001500478013000700493#368765#VV16.12628#VV16.12629#^b2000b#Vi?t#294.3444# T550Q#T Quang#Knh mng Pht n 2560. Pht hc x li#Chnh Tr, Mai Th Truy n, Nguyn c Tiu... ; Thch ng Bn ch.b.#T.16#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#20 16#^a199tr. : minh ho^b24cm#T sch Pht hc#o Pht#Chnh Tr#XH#Phn tch nh ng li ging dy ca c Pht, nhng gio l c bn ca o Pht v nhng bi t h, bi vit qua ci nhn ca Pht gio#Gio l#Mai Th Truyn#Nguyn c Tiu#T rn Qu Hng# Hng Ngc#Thch ng Bn#368765## 00540000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010010000660020022000760030013000980070010001110080 00900121009001900130010000500149011002600154012003400180020000900214020001600223 020001300239013000700252016000300259#368766#VV16.12630#VV16.12631#^a44000^b1000 b#Vi?t#294.3422#QU100B#Hng Bi#Qu bo ca lng tham#Truyn tranh#Hng Bi#^a C Mau#^aNxb. Phng ng#2016#^a173tr. : tranh v^b20cm#B truyn c Pht gio bng tranh#o Pht#Thuyt nhn qu#Truyn tranh#368766#VH## 00621000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010012000660020015000780030020000930070012001130080 00900125009001900134010000500153011002100158021012600179020000900305020000800314 020001100322013000700333016000300340#368767#VV16.12632#VV16.12633#^a40000^b2000 b#Vi?t#294.3443#TH107T#Thng Nhn#Thanh tnh tm#Tu tp thin thng#Thng Nh n#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2016#^a227tr. : nh^b20cm#Lun gii, so snh v ph ng php thc hnh tu tp thanh tnh tm v nhng vn suy t trc khi tu t p cng phu thin nh#o Pht#Tu hnh#Thin nh#368767#XH## 00620000000000325000450002600070000002600110000702600110001801900050002908200080 00341810007000420140016000490010008000650020031000730070024001040220004001280220 02400132005001000156008000900166009001900175010000500194011002600199020000900225 02000080023402000130024201600030025501900050025802000160026301300070027900500080 0286#368768#VV16.12634#VV16.12635#Vi?t#294.363#TR527T#^a32000^b1000b#Hi o#Tr uyn tranh c Pht Thch Ca#Hi o; Hng Bi dch#T.1#T s sanh n xut gia #Hng Bi#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2016#^a144tr. : tranh v^b20cm#Cuc i#T u hnh#Truyn tranh#XH#Dch#Thch Ca Mu Ni#368768#Hi o## 00623000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580010008000650020031000730070025001040220004001290220 02600133005001000159008000900169009001900178010000500197011002600202020000900228 02000080023702000130024501600030025801900050026102000160026601300070028200500080 0289#368769#VV16.12636#VV16.12637#^a32000^b1000b#Vi?t#294.363#TR527T#Hi o#Tr uyn tranh c Pht Thch Ca#Hi o ; Hng Bi dch#T.2#T xut gia n thnh o#Hng Bi#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2016#^a144tr. : tranh v^b20cm#Cuc i#Tu hnh#Truyn tranh#XH#Dch#Thch Ca Mu Ni#368769#Hi o## 00636000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810007000580010008000650020031000730070025001040220004001290220 03100133005001000164008000900174009001900183010000500202011003400207020000900241 02000080025002000130025801300070027101600030027801900050028102000160028600500080 0302#VV16.12638#VV16.12639#368770#^a34000^b1000b#Vi?t#294.363#TR527T#Hi o#Tr uyn tranh c Pht Thch Ca#Hi o ; Hng Bi dch#T.3#T thnh o n nhp Nit bn#Hng Bi#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2016#^a151tr. : tranh v, bn ^ b20cm#Cuc i#Tu hnh#Truyn tranh#368770#XH#Dch#Thch Ca Mu Ni#Hi o## 00704000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810007000610010014000680020047000820070047001290080005001760090 02300181010000500204011003000209021012500239020000700364020001100371013000700382 016000300389005001800392020001600410#368771#VV16.12640#VV16.12641#^a50000^b515b #Vi?t#617.5220083#PH506H#L Ngc Tuyn#Phc hi ng m cho tr khe h mi - vm ming#B.s.: L Ngc Tuyn (ch.b.), Nguyn Hong Oanh#^aH.#^aKhoa hc v K thut #2016#^a63tr. : hnh v, bng^b21cm#Cung cp kin thc v k thut y hc gip vi c chm sc s phc hi ngn ng cho tr khe h mi v vm ming t kt qu tt #Tr em#H hm ch#368771#KT#Nguyn Hong Oanh#Phc hi ng m## 00735000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810007000610010014000680020083000820070046001650050017002110080 00500228009002300233010000500256011003000261021012000291020001100411020000700422 020001800429013000700447016000300454#368772#VV16.12642#VV16.12643#^a65000^b515b #Vi?t#617.5220083#NH556#L Ngc Tuyn#Nhng iu cn bit v chm sc tr khe h mi - vm ming trc v sau phu thut#B.s.: L Ngc Tuyn (ch.b.), Nguyn Tu n Linh#Nguyn Tun Linh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a51tr. : nh mu, bn g^b21cm#Chia s nhng kin thc v kinh nghim hng dn vic chm sc cho tr c khe h mi, vm ming trc v sau phu thut#H hm ch#Tr em#Chm sc sc k ho#368772#KT## 00529000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500010017000560020014000730070028000870080009001150090 01900124010000500143011001500148021005700163020000900220020001000229020001400239 013000700253016000300260#368773#VV16.12644#VV16.12645#^b1000b#Vi?t#294.382#K312T #Thch Gic Thin#Kinh tng chi#Thch Gic Thin tuyn chn#^aC Mau#^aNxb. Ph ng ng#2016#^a494tr.^b24cm#Gii thiu ni dung Kinh tng chi v nghi thc tng nim#o Pht#Kinh Pht#Kinh tng chi#368773#XH## 00772000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570010016000630020033000790070039001120220005001510050 01700156008000500173009001100178010000500189011001500194015003800209021015500247 020001500402020001200417020000900429016000300438019001000441013000700451#368774# VV16.12646#VV16.12647#^a70000^b500b#Vi?t#232.901#B105T#Valtorta, Maria#Bn tnh ca thin cha lm ngi#Maria Valtorta ; Nguyn Th Chung dch#T.4b#Nguyn Th Chung#^aH.#^aTn gio#2016#^a570tr.^b21cm#Nguyn tc: Il poema dell' uomo - dio# Nhng cu chuyn v i sng ca c Cha Gisu: tnh yu l gii lut l b quy t ca vinh quang, con tim cha c ct b, ci cht ca Gioan Ty Gi...#o T hin cha#Cha Gi su#Cuc i#XH#Dch Php#368774## 00817000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010013000650020025000780030049001030070013001520080 05400165009002300219010000500242011001500247021028200262020000900544013000700553 016000300560#368775#VV16.12648#VV16.12649#^a126000^b1000b#Vi?t#079.597#L104B#L Khc Hoan#Lm bo mc mi nc mt#Nhng cu chuyn trng - bi - hi trong lng bo#L Khc Hoan#^aTp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#^aNxb. T p. H Ch Minh#2016#^a431tr.^b21cm#Ghi li nhng cu chuyn giu cm xc v kinh nghim vi nhiu chi tit th v v cng vic ca nh bo; khi qut s hnh th nh v pht trin ca bo ch trong c ch th trng tch cc v tiu cc an x en cng nhng suy ngm chim nghim v ngh bo trong nhng bi cnh lch s#Ngh bo#368775#XH## 00804000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430010013000490020031000620030053000930070013001460080018001590090 02300177010000500200011002900205021020600234020001600440020002100456020000800477 020000900485013000700494016000300501020001000504#368776#VV16.12650#^a108000^b40 0b#Vi?t#973#N557M#L Thnh Nam#Nc M vi qu trnh ty tin#Chnh sch ngoi g iao m rng lnh th (1787 - 1861)#L Thnh Nam#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a279tr. : nh, bn ^b21cm#Nghin cu v c s chnh sch v cc chnh sch ca M i vi cc cng quc Chu u trong vic m rng lnh th gi ai on 1787-1861 v mt s nhn xt v chnh sch ca M i vi vi cc cng quc ny#Lch s cn i#Chnh sch i ngoi#M rng#Lnh th#368776#XH#1787-18 61## 00822000000000313000450000100170000000200170001702900170003400500150005100700560 00660080018001220090023001400100005001630110030001680150039001980820009002370160 00300246013000700249014001600256026000700272026001100279026001100290181000600301 019000500307020000900312020000800321020001000329020001400339021015500353#Thch C hn Quang#ng i mt mnh#Don't walk alone#Thch Khi Tu#Thch Chn Quang ; Ch uyn ng ting Anh: Thch Khi Tu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016 #^a157tr. : hnh v, nh^b21cm#Chnh vn bng 2 th ting: Vit - Anh#294.3444#X H#368777#^a35000^b1000b#368777#VV16.12651#VV16.12652#556#Vi?t#o Pht#Gio l #Cuc sng#Sch song ng#Ging gii nhng gio l c bn nht ca o Pht: lu t nhn qu, vn tm linh, cuc sng sau khi cht; s khc nhau gia o Pht v cc tn gio khc## 00753000000000301000450000100170000000200100001702900130002700500150004000700560 00550080018001110090023001290100005001520110020001570150039001770820009002160160 00300225013000700228014001600235026000700251026001100258026001100269181000600280 019000500286020000900291020000800300020001400308021012900322#Thch Chn Quang#L a v c#Rice & grass#Thch Khi Tu#Thch Chn Quang ; Chuyn ng ting Anh: Th ch Khi Tu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a84tr. : nh^b21cm#Ch nh vn bng 2 th ting: Vit - Anh#294.3444#XH#368778#^a22000^b1000b#368778#V V16.12653#VV16.12654#L501V#Vi?t#o Pht#Gio l#Sch song ng#Ging gii nhng iu c Pht ch dy v thin, c, lut v thng; chnh php, t php, m tn qua hnh nh v d v la v c## 00490000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820010000511810007000610010010000680020031000780070010001090080018001190090 05200137010000500189011001500194020001700209020001200226013000700238016000300245 #368779#VV16.12655#VV16.12656#^a149000^b1000b#Vi?t#895.92234#KH500V#Hy Nguyn#K hu vn gia hai khung ca s#Hy Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Khnh Thu#2016#^a411tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#3 68779#VH## 00824000000000313000450000100120000000200250001200300470003700500180008400700420 01020080005001440090011001490100005001600110015001650120036001800150054002160820 00600270016000300276013000700279014001600286026001100302026001100313026000700324 181000600331019000500337019000500342020001500347020001100362021013700373#Sevin, Marc#Mt khu c Tin mng#Phc sinh, gio hi, kinh thnh, Gisu Nazart#Ngu yn Minh Chnh#Marc Sevin ; Nguyn Minh Chnh chuyn ng#^aH.#^aTn gio#2016#^a 109tr.^b21cm#T sch Nc mn gio phn Qui Nhn#Tn sch ting Php: Mots de pa sse pour les vangiles#248.3#XH#368780#^a22000^b1000b#VV16.12657#VV16.12658#368 780#M124K#Vi?t#Dch#o Thin Cha#Cu nguyn#Gii thiu 4 t quan trng ca cc Tin mng trong Kinh thnh: Phc sinh, gio hi, Kinh thnh, Gisu Nazart d ghi nh v cu nguyn## 00828000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820014000501810006000640020023000700080005000930090012000980100005001100110 01500115021039500130020001000525020002300535020001800558013000700576016000300583 #VV16.12660#368781#VV16.12659#^a82000^b1000b#Vi?t#347.597002632#B450L#B lut t tng dn s#^aH.#^aTi chnh#2016#^a411tr.^b21cm#Gii thiu nhng quy nh ph p lut v th tc gii quyt ti to n cp s thm, phc thm; gii quyt v n dn s theo th tc rt gn, th tc xt li bn n, quyt nh c hiu lc php lut, th tc gii quyt vic dn s, th tc cng nhn v cho thi hnh n ti Vit Nam c yu t nc ngoi; x l cc hnh vi cn tr hot ng t tng d n s; khiu ni, t co trong t tng dn s#Php lut#B lut t tng dn s#V n bn php lut#368781#XH## 00686000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580020015000640080005000790090012000840100005000960110 01500101021027500116020001000391020001500401020001800416013000700434016000300441 #VV16.12661#368782#VV16.12662#^a68000^b1000b#Vi?t#349.597#B450L#B lut dn s# ^aH.#^aTi chnh#2016#^a335tr.^b21cm#Trnh by ton vn B lut dn s vi nhng qui nh chung v qui nh c th v ti sn v quyn s hu, ngha v dn s v hp ng dn s, tha k, qui nh v chuyn quyn s dng t, quyn s hu t r tu v chuyn giao cng ngh, quan h dn s c yu t nc ngoi...#Php lu t#B lut dn s#Vn bn php lut#368782#XH## 00653000000000277000450000100170000000200550001700700170007200800050008900900120 00940100005001060110025001110820008001360160003001440130007001470140016001540260 00700170026001100177026001100188181000700199019000500206020000900211020001100220 020000700231020001100238021012600249#Nguyn Hu Phc#Chin thut tm l gip th nh cng trong ngh bo him#Nguyn Hu Phc#^aH.#^aTi chnh#2016#^a83tr. : mi nh ho^b21cm#368.019#KT#368783#^a45000^b2000b#368783#VV16.12663#VV16.12664#CH30 5T#Vi?t#Bo him#Kinh doanh#Tm l#Thnh cng#Chia s mt s kinh nghim v nm bt tm l khch hng v mt s chin thut dn ti thnh cng trong kinh doa nh bo him## 00998000000000313000450000200740000000500210007400500150009500500110011000500140 01210070078001350080005002130090014002180100005002320110031002370150033002680820 01200301016000300313013000700316014000800323026000700331026001100338026001100349 181000700360019000500367020000900372020001500381020001100396021027700407#Pht tr in bn vng chui cung ng mt s hng ho thit yu ca Vit Nam#Trnh Th Tha nh Thu#Nguyn B Vit#V Th Lc#Phm Vn Kim#B.s.: Trnh Th Thanh Thu (ch.b .), Nguyn B Vit, V Th Lc, Phm Vn Kim#^aH.#^aCng thng#2015#^a224tr. : hnh v, bng^b24cm#u ba sch ghi: B Cng thng#381.4109597#XH#368784#^b20 00b#368784#VV16.12665#VV16.12666#PH110T#Vi?t#Nng sn#Chui cung ng#Pht trin# L thuyt v xy dng chui cung ng hng ho trong bi cnh hi nhp quc t; t chc, vn hnh v qun l chui cung ng mt s hng ho nng nghip nh ph n bn v go nc ta t nm 2005 n 2014 v nhng gii php pht trin bn v ng hot ng ny trong thi gian ti## 00837000000000265000450000100120000000200690001200700120008100800050009300900140 00980100005001120110031001170150025001480820011001730160003001840130007001870140 00800194026000700202026001100209026001100220181000600231019000500237020001000242 020000900252021031000261#L Huy Khi#Nng cao kh nng xut khu mt s mt hng ch lc mi ca Vit Nam#L Huy Khi#^aH.#^aCng thng#2016#^a283tr. : hnh v , bng^b24cm#TTS ghi: B Cng thng#382.609597#XH#368785#^b1500b#368785#VV16.1 2667#VV16.12668#N122C#Vi?t#Xut khu#Hng ho#Cung cp nhng kin thc v xut k hu, cc mt hng nng sn xut khu mi ca Vit Nam; khung php l xy dng c c tiu ch ca mt hng xut khu ch lc mi; thc trng xut khu cc mt hng ch lc ca nc ta giai on 2002 - 2014 v mt s gii php pht trin hot ng ny trong giai on 2015 - 2020## 01086000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600020082000660070061001480080010002090090018002190100 00500237011002600242021032300268020001100591020001100602020001200613020001000625 02000200063501300070065501600030066200500140066500500200067900500140069900500200 0713005001500733#368786#VV16.12669#VV16.12670#^a130000^b300b#Vi?t#333.70285#C45 5N#Cng ngh thng tin a l v vin thm trong nng nghip, ti nguyn, mi tr ng#V Quang Minh (ch.b.), Hunh Th Thu Hng, Trn Th Hin...#^aCn Th#^a i hc Cn Th#2016#^a372tr. : minh ho^b24cm#Tng hp cc kt qu nghin cu ng dng v vin thm v GIS trong cc lnh vc nng nghip, ti nguyn, mi trng x hi v cc ng dng lin kt vi cng ngh thng tin, cng ngh khng dy ng thi nh gi nhng thun li kh khn ca cng ngh, cc gii php nhm khai thc hiu qu cng ngh trong cc lnh vc ny#Ti nguyn#Mi trng#Nng nghi p#Vin thm#Cng ngh thng tin#368786#XH#V Quang Minh#Hunh Th Thu Hng#Trn Th Hin#Trn Th Ngc Trinh#Trn Thanh Dn## 01001000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820014000491810007000630020055000700070053001250050014001780050014001920050 01400206005001600220005001900236008001000255009001800265010000500283011003400288 021031800322020001600640020001300656020000800669013000700677016000300684#368787# VV16.12671#VV16.12672#^a79000^b500b#Vi?t#631.422095978#QU105L#Qun l ph nh iu t la ng bng Sng Cu Long#B.s.: Ng Ngc Hng, Nguyn Bo V, V Qua ng Minh...#Ng Ngc Hng#Nguyn Bo V#V Quang Minh#Nguyn Hu Hip#Nguyn Quc Khng#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^aXXVIII, 513tr. : minh ho^b24cm#Cung cp kin thc v h thng phn loi, qun l ph nhiu t la, t phn, s nhim mn trn t la - tm ng bng Sng Cu Long; cc phng php qun l s mt m do bc hi trn t la, qun l dng cht theo a im chuyn bit ; m hnh lun canh v cc bin php canh tc trn t la khu vc ny#t nn g nghip# ph nhiu#Qun l#368787#KT## 00712000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810007000500010015000570020049000720070015001210220004001360080 01800140009002300158010000500181011002200186016000300208021015500211020000800366 020001600374020001000390013000700400005001500407#368788#VV16.12673#VV16.12674#^b 2000b#Vi?t#959.703#CH250#Nguyn nh T#Ch thc dn Php trn t Nam K 18 59 - 1954#Nguyn nh T#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a583 tr. : bng^b24cm#XH#Cng cuc khai thc thuc a v ch cai tr ca thc dn Php trn t Nam K giai on 1859 - 1954, cuc sng cc kh ca ngi dn d i ch cai tr#Lch s#Ch thc dn#1859-1954#368788#Nguyn nh T## 00716000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020044000510070062000950050012001570050010001690050017001790050 01200196008000500208009002300213010000500236011003100241021012500272020001000397 020002100407013000700428016000300435#368789#VV16.12675#^a95000^b200b#Vi?t#625.1 1#C101P#Cc phng php thit k ng st hin i#Phm Vn K (ch.b.), L Hi H, Nguyn Hu Thin, Vit Hi#Phm Vn K#L Hi H#Nguyn Hu Thin# Vit Hi#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a172tr. : hnh v, bng^b24cm#Tng quan v phng php ti u trong thit k ng st. Trnh by c th phng php thi t k trc dc v thit k bnh #ng st#Phng php thit k#368789#KT## 00873000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810008000560010014000640020032000780070056001100050015001660050 01700181008000500198009002300203010000500226011002600231015004400257021022800301 020001200529020000900541020001100550013000700561016000300568#368790#VV16.12676#V V16.12677#^a58000^b500b#Vi?t#621.93#GI-108T#Phm Vn ng#Gio trnh thit k d ng c ct#Phm Vn ng (ch.b.), Phng Xun Sn, Nguyn Duy Trinh#Phng Xun S n#Nguyn Duy Trinh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a267tr. : minh ho^b24cm#T TS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Trnh by phng php thit k dng c gia cng b mt nh hnh trn xoay trn my tin. Thit k dao phay, dng c g ia cng l, dao chut, cc loi dng c gia cng ren, dng c ct rng. Kt cu thng s hnh hc dng c ct#Dng c ct#Thit k#Gio trnh#368790#GT## 01001000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810008000550020035000630070075000980050014001730050016001870050 01700203005001700220008000500237009002300242010000500265011002600270015004400296 021029700340020001200637020001700649020001100666013000700677016000300684#368791# VV16.12678#VV16.12679#^a32000^b500b#Vi?t#621.8#GI-108T#Gio trnh cng ngh ch to my 2#Phm Vn Bng (ch.b.), Hong Tin Dng, Nguyn Vn Thin, Nguyn Trn g Mai#Phm Vn Bng#Hong Tin Dng#Nguyn Vn Thin#Nguyn Trng Mai#^aH.#^aKho a hc v K thut#2016#^a139tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng n ghip H Ni#Gii thiu nhng phng php gia cng tin tin bng siu m, bng tia nc trn ht mi, tia la in, laser; ti u ho qu trnh ct gt; cc ti u chun qu trnh cng ngh v nhng nh mc k thut, phng php xc nh gi thnh sn phm c kh v cc hng pht trin cng ngh ch to my#Ch to m y#Cng ngh c kh#Gio trnh#368791#GT## 00774000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820004000491810008000530010015000610020038000760070015001140080005001290090 02300134010000500157011003100162015004400193021021200237020001800449020000800467 020001100475013000700486016000300493#368792#VV16.12680#VV16.12681#^a40000^b500b #Vi?t#671#GI-108T#Phng Xun Sn#Gio trnh ch ct gia cng c kh#Phng Xu n Sn#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a175tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Trnh by cc k thut c bn v gia cng c k h: ch tin, bo, khoan, khot, doa, chut, phay, ca ct vt liu, ct ren v gia cng trn my tin - my phay - my chuyn dng cng thi gian gia cng c bn#Gia cng kim loi#Ct gt#Gio trnh#368792#GT## 00966000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810008000570020051000650070062001160050017001780050018001950050 01400213005001600227005001600243008000500259009002300264010000500287011002500292 01500440031702102120036102000090057302000070058202000110058901300070060001600030 0607020001800610#368793#VV16.12682#VV16.12683#^a37000^b500b#Vi?t#621.815#GI-108 T#Gio trnh dao ng k thut trong thit k c kh#Nguyn Vn Thng (ch.b.), P hm Th Minh Hu, Phm Vn ng...#Nguyn Vn Thng#Phm Th Minh Hu#Phm Vn ng#Nguyn Vn Lut#Hong Xun Khoa#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a163tr. : hnh v^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#M t ng hc cc qu trnh dao ng; dao ng tuyn tnh ca h mt bc t do, h nhiu bc t do; p hng php s trong dao ng k thut v cc ng dng phn mm maple gii bi to n v dao ng trong k thut#Thit k#C kh#Gio trnh#368793#GT#Dao ng k t hut## 00767000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570010009000640020023000730070009000960080005001050090 02300110010000500133011003100138021025400169020001700423020001200440020001600452 020001100468013000700479016000300486#368794#VV16.12684#VV16.12685#^a46000^b1000 b#Vi?t#671.53#NG527L#V Tuyn#Nguyn l ct kim loi#V Tuyn#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a237tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by cc thng s hnh hc qu trnh ct kim loi; vt liu dng c ct; c s vt l ca qu trnh ct kim l oi; nguyn cng ct gt, tin, bo, khoan, doa, phay kim loi; phng php ti u ho qu trnh ct gt; cc phng php gia cng c bit#Ct gt kim loi#Dn g c ct#K thut c kh#Gio trnh#368794#GT## 01027000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820006000511810006000570010012000630020037000750070047001120050010001590050 01200169008001800181009004700199010000500246011003000251015004300281021036800324 020001000692020000800702013000700710016000300717019000500720#VV16.12686#368795#V V16.12687#^a158000^b1500b#Vi?t#659.1#M458N#Dupont, Luc#1001 tng t ph tro ng qung co#Luc Dupont ; Minh Trc dch ; H c Hng h..#Minh Trc#H c Hn g#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a284tr. : hnh v, nh^b24cm#Tn sch nguyn bn: 1001 Advertising tips#Gii thiu nhn g kinh nghim trong hot ng qung co, tip th; hng dn tng bc to ra nhng mu qung co sng to v t ph nh: cch s dng t ng c kh nng th uyt phc cao, s dng hnh nh thu ht mnh m s ch ca khch hng, ti u ho thng ip qung co bng mu sc, b cc bt mt, hi hc v gii tnh tro ng qung co, cch chn kiu ch#Qung co# tng#368795#KT#Dch## 00595000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820013000501810007000630010010000700020014000800030006000940070020001000080 01800120009002300138010000500161011001400166021011900180020001400299020000600313 013000700319016000300326#368796#VV16.12688#VV16.12689#^a21000^b1500b#Vi?t#781.6 2009597#NH460Q#Ngc Linh#Nh qu ngho#Ca c#Son gi: Ngc Linh#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a88tr.^b24cm#Tp hp nhng ca khc vit theo li ca c v ch qu hng: vnh bit em ri, nng ngha n i, th gi cho con ...#Nhc dn gian#Ca c#368796#XH## 00631000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010014000630020017000770030016000940070024001100080 01800134009002300152010000500175011001500180021011900195020000900314020001400323 020000600337013000700343016000300350#368797#VV16.12690#VV16.12691#^a24000^b1500 b#Vi?t#294.3#TR460L#Thch Tr Hu#Tr li Tht Sn#Ca c Pht gio#Son gi: Th ch Tr Hu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a120tr.^b24cm#Tp hp nhng ca khc c vit theo li ca c v ch Pht gio: m gp thy, du tng kht s, ngi con vin x...#o Pht#Nhc dn gian#Ca c#368797#XH## 00701000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820014000501810006000640020016000700080005000860090012000910100005001030110 01500108021028200123020001000405020001600415020001800431013000700449016000300456 #VV16.12693#368798#VV16.12692#^a96000^b1000b#Vi?t#345.597002632#B450L#B lut h nh s#^aH.#^aTi chnh#2016#^a487tr.^b21cm#Gii thiu ni dung B lut hnh s bao gm nhng quy nh chung v nhng quy nh c th v cc ti nh ti xm ph m an ninh quc gia; xm phm tnh mng, sc khe, nhn phm, danh d ca con ng i; cc ti xm phm quyn t do ca con ngi, quyn t do, dn ch ca cng d n...#Php lut#B lut hnh s#Vn bn php lut#368798#XH## 00775000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820014000501810006000640020024000700080005000940090012000990100005001110110 01500116021034000131020001000471020002400481020001800505013000700523016000300530 #368799#VV16.12694#VV16.12695#^a86000^b1000b#Vi?t#345.597002632#B450L#B lut t tng hnh s#^aH.#^aTi chnh#2016#^a426tr.^b21cm#Trnh by ton vn B lut t tng hnh s vi nhng qui nh chung v qui nh c th v khi t, iu tra v n hnh s, quyt nh vic truy t, xt x s thm, xt x phc thm, thi h nh bn n v quyt nh ca to n, xt li bn n v quyt nh c hiu lc php lut, th tc c bit cng nh hp tc quc t v t tng hnh s#Php lu t#B lut t tng hnh s#Vn bn php lut#368799#XH## 00849000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820015000421810006000570020065000630080005001280090012001330100005001450110 01500150015001700165021036200182020001000544020001800554020001300572013000700585 016000300592#368800#VV16.12696#VV16.12697#^b2000b#Vi?t#346.5970702638#H428#Hi p v lut doanh nghip & Ngh nh v ng k doanh nghip#^aH.#^aTi chnh#20 16#^a191tr.^b21cm#TTS ghi: RCV...#Gii p v Lut doanh nghip v p dng ca lut: thnh lp doanh nghip v ng k thnh lp doanh nghip, ngnh ngh kinh doanh, ng k doanh nghip qua mng in t, ng k thay i, thng bo thay i ni dung ng k doanh nghip, qun tr doanh nghip, tm ngng kinh doanh, g ii th, thu hi giy chng nhn ng k doanh nghip, ng k h kinh doanh#Ph p lut#Lut doanh nghip#Sch hi p#368800#XH## 00720000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820007000511810006000580010017000640020013000810070055000940050016001490050 01200165008000500177009001200182010000500194011002200199021021000221020001300431 013000700444016000300451#VV16.12699#368801#VV16.12698#^a198000^b1000b#Vi?t#657. 46#K250T#Nguyn Ph Giang#K ton thu#Nguyn Ph Giang, L Th Minh Hu (ch.b.) , L Th Hng#L Th Minh Hu#L Th Hng#^aH.#^aTi chnh#2016#^a655tr. : bng^ b24cm#Cung cp nhng kin thc trng tm v thu, k ton thu; quy nh v qun l thu; k ton thu gi tr gia tng, xut nhp khu; k ton thu thu nhp d oanh nghip, c nhn; cc loi thu, ph v l ph khc#K ton thu#368801#KT## 00686000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810006000630020037000690290024001060080005001300090012001350100 00500147011003100152015004800183021015000231020000800381020001000389020001100399 013000700410016000300417#368802#VV16.12700#VV16.12701#^a270000^b1000b#Vi?t#657. 0218597#H250T#H thng 10 chun mc Vit Nam t 2#10 Vietnamese standards#^aH.# ^aTi chnh#2016#^a599tr. : hnh v, bng^b25cm#TTS ghi: Hi Kim ton vin hn h ngh Vit Nam#Gii thiu 10 ni dung cc quy nh c th v chun mc ngh ngh ip trong lnh vc k ton, kim ton ca Vit Nam, c km theo cc thng t ban hnh#K ton#Kim ton#Tiu chun#368802#KT## 00855000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010020000600020024000800030091001040070048001950050 01600243008000500259009001100264010000500275011002500280015003000305021015500335 020001500490020001200505013000700517016000300524019000500527020000900532#VV16.12 702#368803#VV16.12703#^a35000^b1000b#Vi?t#266#H112#Canilang, Samuel H.#Hy n h thc th gii!#i sng thnh hin nh l s hin din mang tnh ngn s trong Gio hi v trong th gii#Samuel H. Canilang ; V Th Thu Thu chuyn ng#V T h Thu Thu#^aH.#^aTn gio#2016#^a271tr. : nh mu^b21cm#Nguyn tc: Wake up th e world#Tm tt ci nhn ca c Gio Hong Phanxic v i sng Thnh hin, cp n nhng vn : nim vui, nim tri n, ngn s, truyn gio v hip thng. ..#o Thin cha#Truyn gio#368803#XH#Dch#i sng## 00725000000000337000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020015000540030013000690290015000820070040000970220005001370220 03600142005001700178005000800195008000500203009001100208010000500219011002700224 01200570025102000090030802000130031702000140033001600030034402000160034701300070 0363005001700370#368804#VV16.12704#^a120000^b1000b#Vi?t#294.363#312N#nh ni tuyt#Truyn tranh#The white peak#Thch Chn Quang b.s. ; Ho s: Hu Tm#T.22# i s nhn duyn = The great event#Thch Chn Quang#Hu Tm#^aH.#^aTn gio#2016 #^a160tr. : tranh mu^b21cm#B truyn tranh song ng Vit - Anh v cuc i c Pht#o Pht#Truyn tranh#Sch song ng#VH#Thch Ca Mu Ni#368804#Thch Chn Qu ang## 00723000000000337000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200080 00401810006000480020015000540030013000690290015000820070040000970220005001370220 03400142005001700176005000800193008000500201009001100206010000500217011002700222 01200570024902000090030602000130031502000140032801600030034202000160034501300070 0361005001700368#VV16.12705#368805#^a120000^b1000b#Vi?t#294.363#312N#nh ni tuyt#Truyn tranh#The white peak#Thch Chn Quang b.s. ; Ho s: Hu Tm#T.23#V i diu php = Wonderful doctrine#Thch Chn Quang#Hu Tm#^aH.#^aTn gio#2016#^ a160tr. : tranh mu^b21cm#B truyn tranh song ng Vit - Anh v cuc i c Ph t#o Pht#Truyn tranh#Sch song ng#VH#Thch Ca Mu Ni#368805#Thch Chn Quan g## 00889000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810007000530020085000600030034001450070062001790050012002410050 01500253005001600268005001300284008000500297009001900302010000500321011001500326 02101300034102000100047102000100048102000160049102000150050701300070052201600030 0529005001900532#368806#VV16.12706#VV16.12707#^b2000b#Vi?t#342.597085#QU603C#Quy n cng dn, quyn con ngi ca cng dn nc Cng ho x hi ch ngha Vit Na m#Bnh lun theo hin php nm 2013#B.s.: L c Tit, Nguyn Vn Nam (ch.b.), N guyn Anh Tun...#L c Tit#Nguyn Vn Nam#Nguyn Anh Tun#L Qunh Mai#^aH.#^ aCng an nhn dn#2016#^a215tr.^b21cm#Khi qut v quyn con ngi, quyn v ngh a v ca cng dn nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam thng qua hin php n m 2013#Php lut#Hin php#Quyn con ngi#Quyn cng dn#368806#XH#Nguyn Don Phng## 00905000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820012000421810006000540010016000600020107000760030017001830070016002000080 00500216009001900221010000500240011001500245021024000260020001900500020002000519 020001000539020000800549020000900557013000700566016000300573020001500576#VV16.12 709#368807#VV16.12708#^b2000b#Vi?t#364.4309597#C455T#Khng Duy Oanh#Cng tc v n ng qun chng trong phng nga, pht hin t gic ti phm ca lc lng cn h st nhn nhn#Sch chuyn kho#Khng Duy Oanh#^aH.#^aCng an nhn dn#2016#^a 183tr.^b21cm#Trnh by l lun v s dng bin php vn ng qun chng trong ph ng nga, pht hin t gic ti phm ca lc lng cnh st nhn dn, tnh hnh, thc tin v phng hng y mnh, nng cao hiu qu hot ng trn ca lc l ng cnh st#Lc lng cnh st#Vn ng qun chng#Pht hin#T gic#Ti phm#3 68807#XH#Sch tham kho## 00839000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820012000421810006000540010015000600020084000750030017001590070015001760080 00500191009001900196010000500215011001500220021022600235020000900461020000600470 020001800476020001600494020001700510013000700527016000300534#368808#VV16.12710#V V16.12711#^b2000b#Vi?t#363.2509597#H411#Nguyn Hoa Chi#Hot ng xc minh l l ch t php ti Vit Nam - Nhng vn l lun v thc tin#Sch chuyn kho#Ngu yn Hoa Chi#^aH.#^aCng an nhn dn#2016#^a143tr.^b21cm#Gii thiu mt s nhn t hc l lun chung v hot ng xc minh nhn thn, lai lch, tin n, tin s tr ong cc v n c yu t nc ngoi qua knh Interpol. Thc trng v mt s gii php nng cao hot ng trn ti Vit Nam#Xc minh#V n#Yu t nc ngoi#L l ch t php#Sch chuyn kho#368808#XH## 00984000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820014000421810008000560020088000640070065001520050013002170050020002300050 01300250005001300263005001500276008000500291009001900296010000500315011001500320 02000280033502000190036302000110038202000170039301300070041001600030041702102380 0420#VV16.12712#368809#VV16.12713#^b2000b#Vi?t#320.532071597#GI-108D#Gio dc l tng cch mng nim tin cng sn, cho thanh nin cng an nhn dn hin nay#B.s .: L Minh Tun (ch.b.), Nguyn Th Hoi Thu, L Vn Phong...#L Minh Tun#Nguy n Th Hoi Thu#L Vn Phong#L nh Hng#L ng Phng#^aH.#^aCng an nhn dn# 2016#^a351tr.^b21cm#Gio dc ch ngha cng sn#L tng cch mng#Thanh nin#C ng an nhn dn#368809#XH#Trnh by nhn thc chung v thanh nin: t chc hot ng ca thanh nin cng an nhn dn, gio dc l tng cch mng, nim tin cng sn, mt s vn l lun v thc tin, nng cao hiu qu gio dc cho thanh ni n trong tnh hnh mi## 00759000000000289000450000100140000000200540001400300170006800700130008500800050 00980090019001030100005001220110015001270820016001420160003001580130007001610140 01600168026000700184026001100191026001100202181000600213019000500219020001000224 020002600234020001300260020001700273021017900290#H Xun Thng#Hi - p php lu t hin hnh v hn nhn v gia nh#Sch chuyn kho#H XunThng#^aH.#^aCng a n nhn dn#2016#^a319tr.^b21cm#346.59701602638#XH#368810#^a80000^b1015b#368810# VV16.12714#VV16.12715#H428#Vi?t#Php lut#Lut hn nhn v gia nh#Sch hi p#Sch chuyn kho#Gii p nhng quy nh ca php lut v hn nhn v gia nh ; cc quy nh v kt hn, quan h gia v v chng, ly hn, quan h gia cha m v con, cng cc iu khon thi hnh## 00447000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820011000511810006000620010012000680020022000800080005001020090019001070100 00500126011003100131020001700162020001200179020000400191013000700195016000300202 #368811#VV16.12716#VV16.12717#^a130000^b1000b#Vi?t#895.922334#L250V#L Vnh Ho #L Vnh Ho tuyn tp#^aH.#^aCng an nhn dn#2016#^a543tr. : nh chn dung^b21 cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#Th#368811#VH## 00942000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820004000421810007000460020071000530070075001240050015001990050017002140050 01600231005001800247005001200265005001800277008000500295009001900300010000500319 01100310032402101830035502000080053802000070054602000140055302000100056701300070 0577016000300584019000500587#368812#VV16.12718#VV16.12719#^b2000b#Vi?t#909#NH556 V#Nhng v m st ni ting th gii, nhng ip vin ni ting th gii#Russell Aiuto, Joseph Geringer, Fred McGunagle... ; Nguyn Phng Anh dch#Aiuto, Russe ll#Geringre, Joseph#McGunagle, Fred#Macgowan, Douglas#Noe, Denise#Nguyn Phng Anh#^aH.#^aCng an nhn dn#2016#^a399tr. : nh chn dung^b21cm#Tng thut, m t nhng v m st cc nhn vt ln, cc nh lnh o ca cc nc trong thp k 80 th k 20, ci cht ca Hong Php Napoleon, v m st tng thng M Gafi eld...#Lich s#m st#Chnh tr gia#ip vin#368812#XH#Dch## 00798000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010013000630020037000760030057001130070040001700050 01100210008000500221009001100226010000500237011003200242021012700274020001500401 02000110041601300070042701600030043401900050043702000090044202000080045102000130 0459#368813#VV16.12720#VV16.12721#^a29000^b1000b#Vi?t#262.13#464G#John Paul II #n gi ca ti - n ban v nhim mu#K nim 50 nm Linh mc tn vinh lng t hng xt Cha#Gioan Phaol II ; Trn Thit chuyn ng#Trn Thit#^aH.#^aTn gi o#2016#^a107tr. 32 tr. nh : nh^b21cm#Ghi li nhng tri nghim ca c Gio ho ng Gioan Phapl II trong qu trnh n vi o v trn con ng truyn o ca Ngi#o Thin cha#Gio hong#368813#XH#Dch#Cuc i#Tu hnh#John Paul II## 00685000000000277000450000200350000000500150003500700200005000800050007000900110 00750100005000860110025000910150050001160820010001660160003001760130007001790140 00800186026000700194026001100201026001100212181000800223019000500231020000900236 020002000245020001300265021012900278#Nghi thc cu an tng kinh Ph mn#Thch Tr Tnh#Thch Tr Tnh dch#^aH.#^aTn gio#2016#^a44tr. : tranh v^b21cm#Tn sc h ngoi ba: Nghi thc cu an kinh Ph mn#294.34432#XH#368814#^b1200b#368814#VV 16.12722#VV16.12723#NGH300T#Vi?t#o Pht#Nghi thc tng nim#Kinh Ph mn#Gii thiu nghi thc tng nim, cu an cho kinh Ph mn: nim hng, k nguyn, tn P ht, tn tng, tn l hng, ch i bi...## 00708000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010011000650020027000760290027001030070011001300080 00500141009001100146010000500157011002100162021018600183020000900369020000800378 020000800386013000700394016000300401020001400404#368815#VV16.12724#VV16.12725#^a 22000^b1000b#Vi?t#294.3444#L431T#Chn Quang#Lng tn knh Pht v bin#Boundles s homage to buddha#Chn Quang#^aH.#^aTn Gio#2016#^a115tr. : nh^b21cm#Trnh b y nhng gio l ca o Pht nhm gip con ngi gic ng v hon thin bn thn , th hin s tinh tn tu hnh, nim tn knh v i i vi c Pht, lng lnh trng tng ni...#o Pht#Gio l#Tu hnh#368815#XH#Sch song ng## 00867000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510020029000570070083000860220005001690050021001740050 01600195005001700211005001300228005000600241005001600247008000500263009001100268 01000050027901100310028402101780031502000090049302000080050202000090051001600030 0519013000700522#368816#VV16.12726#VV16.12727#^b2500b#Vi?t#294.3444#T527T#Tuyn tp tri thc Pht gio#Geshe Kelsang Gyatso, Sri Dhammananda, Thch Tnh Thng.. . ; Thch Gic Hip ch.b.#T.17#Geshe Kelsang Gyatso#Sri Dhammananda#Thch Tnh T hng#Thch L Th#Y Chu#Thch Gic Hip#^aH.#^aTn gio#2016#^a137tr. : nh mu, bng^b21cm#Bao gm nhng tri thc gio l, kinh Pht, li dy ca c Pht, gi p chng sinh c nim tin chn chnh, xa la t thuyt, d lun, t b tham sn s i, t c chn hnh phc#o Pht#Gio l#Tri thc#XH#368816## 00637000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580010020000650020029000850070020001140080005001340090 01100139010000500150011001500155012002000170021014800190020000900338020001400347 013000700361016000300368#368817#VV16.12728#VV16.12729#^a50000^b2000b#Vi?t#294.3 82#PH109N#Thch N Gii Hng#Php ng trong kinh Kim cang#Thch N Gii Hng#^ aH.#^aTn gio#2016#^a198tr.^b21cm#T sch Bo Anh Lc#Gii thiu khi qut v k inh Kim cang. Trnh by ni dung ca kinh Kim cang v gii thch cc giai on c a s tu tp, php ng trong kinh Kim cang#o Pht#Kinh Kim cang#368817#XH## 00740000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500010011000560020038000670070016001050220005001210080 00500126009001100131010000500142011001500147021016400162020001600326020000900342 016000300351012003400354020001200388020000800400013000700408005001100415#368818# VV16.12730#VV16.12731#^b1000b#Vi?t#294.363#552P#Chnh Minh#c Pht v 45 nm h ong php sinh#Chnh Minh b.s.#T.17#^aH.#^aTn gio#2016#^a410tr.^b21cm#Gii thiu qu trnh c Pht tu hnh vt qua kh i, vt qua tham vng, dc vng c a bn thn thnh bc Thnh A La Hn, gip chng sinh xa lnh vng kh cnh#T hch Ca Mu Ni#o Pht#XH#Pht gio nguyn thu = Theravada#Truyn gio#Tu hnh #368818#Chnh Minh## 00651000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580010016000650020012000810070016000930220004001090220 01500113008000500128009001100133010000500144011001500149021014700164020001100311 020001300322016000300335013000700338005001600345#368819#VV16.12732#VV16.12733#^a 60000^b1000b#Vi?t#242.804#PH506A#ng Ngc Phc#Phc m Mc#ng Ngc Phc#Q. 3#Chng 12 - 16#^aH.#^aTn gio#2016#^a294tr.^b20cm#Gii thiu 31 bi ging ca mc s ng Ngc Phc vi nhng phn tch, gii ngha c km theo v d v p dng vo cuc sng ca Kinh Phc m Mc#Kinh thnh#o Tin lnh#XH#368819#ng N gc Phc## 00742000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500020016000560030018000720070034000900050010001240050 01000134005000900144005000900153005001200162008000500174009001100179010000500190 01100260019501500670022102100980028802000120038602000080039801300070040601600030 0413#368820#VV16.12734#VV16.12735#^b1000b#Vi?t#299.592#C108#Cao i gio l#H Bnh Thn 2016#Thin Ch, Hng Phc, Hu Chn...#Thin Ch#Hng Phc#Hu Chn#Xu n Mai#Diu Nguyn#^aH.#^aTn gio#2016#^a216tr. : minh ho^b21cm#TTS ghi: i o Tam K Ph . C quan ph thng Gio l i o#Gm mt s bi vit v thn h gio, s o, gio l i o Cao i v mt s sng tc vn, th...#o Cao i#Gio l#368820#XH## 00901000000000361000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020016000630030054000790070089001330050022002220050 01500244005002100259005001600280005002000296005000900316005001100325008000500336 00900110034101000050035201100150035702101190037202000150049102000100050601300070 0516016000300523019000500526020000800531#VV16.12736#368821#VV16.12737#^a68000^b 3000b#Vi?t#234.23#121#n in diu k#365 cu chuyn lm bin i cuc i t khp th gii#Vivencio R. Bermudez, Benjamin Bake, Claudenir Rodrigues... ; Dch : Kim Oanh, Thu Trinh#Bermudez, Vivencio R.#Bake, Benjamin#Rodrigues, Claudenir #Karavay, Larisa#Prez, David Javier#Kim Oanh#Thu Trinh#^aH.#^aTn gio#2016#^a 383tr.^b21cm#Gm nhng cu chuyn th hin nim tin ni Thin cha: v s dn d t thin thng, s quan phng v p li cu nguyn#o Thin cha#Truyn k#368 821#XH#Dch#c tin## 00702000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400060002901900050 00350820006000401810006000460010008000520020056000600030071001160070008001870040 01800195008000500213009001100218010000500229011002100234021014400255020000900399 020000600408013000700414016000300421#368822#VV16.12738#VV16.12739#^b500#Vi?t#294 .3#K600S#T Lin#K s phi on pht gio Vit Nam i n v Tch Lan#Cuc H i ngh Pht gio Th gii ti Colombo t ngy 25/5 n 8/6/1950#T Lin#Ti bn ln th 2#^aH.#^aTn gio#2016#^a233tr. : nh^b24cm#Gm cc bi k s ca phi on Pht gio Vit Nam i n v Tch Lan, vit v nhng k nim, cm tng v nhng cuc gp g trong chuyn i#o Pht#K s#368822#XH## 00714000000000289000450000100150000000200210001500500170003600700380005300800050 00910090011000960100005001070110015001120150040001270820013001670160003001800130 00700183014001600190026000700206026001100213026001100224181000600235019000500241 019000500246020001500251020000800266021015000274#Martos, Joseph#Ca vo thnh th ing#Nguyn c Thng#Joseph Martos ; Nguyn c Thng dch#^aH.#^aTn gio#2016 #^a532tr.^b24cm#Tn sch ting Anh: Doors to the sacred#234.16088282#XH#368823#^ a130000^b500b#368823#VV16.12740#VV16.12741#C551V#Vi?t#Dch#o Thin cha#B t ch#Gii thiu lch s, ngun gc, s pht trin ca cc b tch: tn gio, Kit gio, cng gio v tin lnh, thnh ty, thnh th, thm sc, ho gii...## 00798000000000289000450000100130000000200300001300500100004300700290005300400140 00820080005000960090034001010100005001350110015001400150068001550820010002230160 00300233013000700236014001600243026000700259026001100266181000600277019000500283 019000900288020001800297020002000315021017300335#Tracy, Brian#21 nguyn tc t d o ti chnh#Chung Qu#Brian Tracy ; Chung Qu dch#Ti bn ln 2#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a106tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The 21 success s ecrets of self made milionaires#332.02401#XH#368824#^a39000^b1500b#368824#VV16. 12742#H103M#Vi?t#Dch Anh#Ti chnh c nhn#B quyt thnh cng#a ra nhng ngu yn tc, chin lc v nhng b quyt ca chnh tc gi gip bn hnh ng tr thnh triu ph v l cha kho bn thnh cng trong lnh vc ti chnh## 00456000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820010000511810007000610010012000680020015000800070012000950220004001070080 00500111009001100116010000500127011001500132020001700147020000400164013000700168 016000300175005001200178#368826#VV16.12745#VV16.12746#^a120000^b2000b#Vi?t#895. 92214#TH460#Thi B Tn#Th i thng#Thi B Tn#T.2#^aH.#^aLao ng#2016#^a4 42tr.^b22cm#Vn hc hin i#Th#368826#VH#Thi B Tn## 00836000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820010000511810006000610010013000670020042000800070051001220050014001730050 01600187008000500203009001100208010000500219011002100224021024400245020001200489 020000800501020001000509013000700519016000300526019000500529#368827#VV16.12747#V V16.12748#^a110000^b3000b#Vi?t#355.00922#M458T#Lu Hi Sinh#100 nh qun s c nh hng n th gii#Lu Hi Sinh, Ph Quang Hi ; Nguyn Gia Linh dch#Ph Qu ang Hi#Nguyn Gia Linh#^aH.#^aLao ng#2016#^a566tr. : nh^b21cm#Gii thiu v cuc i, s nghip v nhng chin cng ca 100 nh qun s ti ba, danh ting c nh hng ln n th gii t thi c i n hin i nh: Menes, Tn V, To Tho, Chu Du, Alexander, Napoleng, V Nguyn Gip, Phidel Castro...#Nh qun s #Tiu s#S nghip#368827#XH#Dch## 00749000000000289000450000100140000000200210001400500120003500700320004700800050 00790090011000840100005000950110014001000150035001140820004001490160003001530130 00700156014001600163026001100179026000700190026001100197181000700208019000500215 019000500220020001500225020001200240021020700252#Gumbel, Nicky#Cha Gi - Xu l ai?#inh Hi u#Nicky Gumbel ; inh Hi u dch#^aH.#^aTn gio#2016#^a53tr.^b21 cm#Tn sch ting Anh: Who is Jesus?#232#XH#368828#^a5.500^b2000b#VV16.12750#3 68828#VV16.12749#CH501G#Vi?t#Dch#o Thin cha#Cha Gi su#Ghi li i sng v chc v ca Cha Gi xu qua vic phn tch sch Tin Lnh Mathi trong kinh thn h Tn c, vi nhng g ngi ng thi vi Cha Gi xu ni v Ngi v nhng g Cha Gi xu t ni v mnh## 00638000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500020012000560220004000680220007000720080005000790090 01100084010000500095011002500100015010400125021008300229020001500312020000800327 020001500335013000700350016000300357#368829#VV16.12751#VV16.12752#^b1000b#Vi?t#2 68.432#455C#ng c non#T.1#4 tui#^aH.#^aTn gio#2016#^a74tr. : minh ho^b20c m#Tn sch ngoi ba: Gio l ng c non. - TTS ghi: Chng trnh Gio l Cng gio. Gio phn Qui Nhn#Gii thiu ni dung cc bi ging v gio l o Thin cha cho tr em nhm 4 tui#o Thin cha#Gio l#Sch thiu nhi#368829#XH## 00640000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500020012000560220004000680220007000720080005000790090 01100084010000500095011002600100015010400126021008400230020001500314020000800329 020001500337016000300352013000700355#368830#VV16.12753#VV16.12754#^b1000b#Vi?t#2 68.432#455C#ng c non#T.2#5 tui#^aH.#^aTn gio#2016#^a106tr. : tranh v^b20 cm#Tn sch ngoi ba: Gio l ng c non. - TTS ghi: Chng trnh Gio l Cn g gio. Gio phn Qui Nhn#Gii thiu ni dung cc bi ging v gio l Thin ch a gio cho tr em nhm 5 tui#o Thin cha#Gio l#Sch thiu nhi#XH#368830## 00640000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500020012000560220007000680220004000750080005000790090 01100084010000500095011002600100015010400126021008400230020001500314020000800329 020001500337016000300352013000700355#368831#VV16.12755#VV16.12756#^b1000b#Vi?t#2 68.432#455C#ng c non#6 tui#T.3#^aH.#^aTn gio#2016#^a106tr. : minh ho^b20 cm#Tn sch ngoi ba: Gio l ng c non. - TTS ghi: Chng trnh Gio l Cn g gio. Gio phn Qui Nhn#Gii thiu ni dung cc bi ging v gio l Thin ch a gio cho tr em nhm 6 tui#o Thin cha#Gio l#Sch thiu nhi#XH#368831## 00673000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810008000500020040000580030008000980080005001060090011001110100 00500122011003200127015006100159021013200220020001500352020000800367020002200375 013000700397016000300404#368832#VV16.12757#VV16.12758#^b1000b#Vi?t#268.433#GI-10 8L#Gio l vo i 1 - Ting gi ln ng#16 tui#^aH.#^aTn gio#2016#^a228tr. : bng, tranh v^b21cm#TTS ghi: Chng trnh Gio l Cng gio. Gio phn Qui Nhn#Gii thiu ni dung cc bi hc gio l dnh cho la tui thanh thiu nin hon thin, pht trin bn thn v phc v Thin Cha#o Thin cha#Gio l# Sch thanh thiu nin#368832#XH## 00725000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810008000500020042000580030008001000080005001080090011001130100 00500124011002600129015006100155021016500216020001500381020000800396020001100404 013000700415016000300422020002200425#368833#VV16.12759#VV16.12760#^b1000b#Vi?t#2 68.433#GI-108L#Gio l kinh thnh 3 - Theo chn c Kit#13 tui#^aH.#^aTn gio #2016#^a178tr. : tranh v^b20cm#TTS ghi: Chng trnh Gio l Cng gio. Gio p hn Qui Nhn#Gii thiu ni dung bi hc gio l dnh cho la tui thanh thiu n in v nhng li dy ca Cha, cng Thin Cha, cu chuc ta v dn ta vo mu nhim Thin Cha#o Thin cha#Gio l#Kinh thnh#368833#XH#Sch thanh thiu n in## 00748000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810008000500020047000580030008001050080005001130090011001180100 00500129011002600134015006100160021018300221020001500404020000800419020001100427 020002200438013000700460016000300467#368834#VV16.12761#VV16.12762#^b1000b#Vi?t#2 68.433#GI-108L#Gio l kinh thnh 3 - Gia gia nh hi thnh#14 tui#^aH.#^aTn gio#2016#^a167tr. : minh ho^b20cm#TTS ghi: Chng trnh Gio l Cng gio. G io phn Qui Nhn#Gii thiu ni dung nhng bi hc gio l dnh cho la tui t hanh thiu nin v nhng li rn ca Cha trong kinh thnh, lch s pht trin c a Hi Thnh Vit Nam v trn th gii#o Thin cha#Gio l#Kinh thnh#Sch thanh thiu nin#368834#XH## 00699000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500020035000560070023000910050018001140080005001320090 01100137010000500148011002500153015008300178021007900261020000900340020001000349 020003500359013000700394016000300401019000500404#368835#VV16.12763#VV16.12764#^b 1000b#Vi?t#294.382#K312C#Kinh Chim st nghip bo thin c#Thch Thin Thng d ch#Thch Thin Thng#^aH.#^aTn gio#2016#^a119tr. : hnh v^b21cm#TTS ghi: Gi o hi Pht gio Vit Nam. Ban Hong Php Trung ng.Tnh o trng#Gii thiu ni dung Kinh Chim st nghip bo thin c km theo phn ch thch#o Pht#Ki nh Pht#Kinh Chim st nghip bo thin c#368835#XH#Dch## 00648000000000313000450000100110000000200410001100500100005200700340006200800050 00960090011001010100005001120110014001170150041001310820008001720160003001800130 00700183014000800190026000700198026001100205026001100216181000700227019000500234 019000500239020000900244020001000253020001500263020001000278021004600288#nh Ho ng#Chim st hnh php dit chng tr nghi#Hnh Chn#nh Hong ; Hnh Chn ch uyn ng#^aH.#^aTn gio#2016#^a78tr.^b21cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Na m...#294.382#XH#368836#^b1000b#368836#VV16.12765#VV16.12766#CH304S#Vi?t#Dch#o Pht#Kinh Pht#Kinh Chim st#Tng nim#Gii thiu nghi thc tng nim Kinh Chi m st## 00603000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820008000411810006000490020025000550070020000800050009001000080005001090090 01100114010000500125011001500130015004100145021006800186020000900254020002500263 020001000288013000700298016000300305019000500308#368837#VV16.12767#VV16.12768#^b 600b#Vi?t#294.382#K312C#Kinh Chnh php Sanghata#Hng Nh chuyn ng#Hng Nh#^a H.#^aTn gio#2016#^a224tr.^b24cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam...#Gii thiu ni dung Kinh Chnh php Sanghata v nghi thc tng nim#o Pht#Kinh Ch nh php Sanghata#Kinh Pht#368837#XH#Dch## 00922000000000325000450000100150000000200190001500500120003400500100004600500150 00560070043000710080005001140090034001190100005001530110026001580150117001840220 00400301082001300305016000300318013000700321014001600328026000700344026001100351 02600110036218100070037301900050038001900050038502000090039002000110039902101860 0410#Sucitto, Ajahn#Theo du chn Pht#Scott, Nick#Thin Nga#Sucitto, Ajahn#Ajah n Sucitto, Nick Scott ; Thin Nga dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#20 16#^a423tr. : minh ho^b24cm#Tn sch ting Anh: Where are you going, a pilgrima ge on foot to the Buddhist Holy places, Part 2: Great patient one#T.2#294.343509 54#XH#368838#^a86000^b2000b#368838#VV16.12769#VV16.12770#TH205D#Vi?t#Dch#o P ht#Hnh hng#Thut li chuyn hnh hng di su thng ca mt thy tu v mt c s vt qua nhng th thch, cam go v c c nhng nim vui n c nh ng ni linh thing ca t Pht n ## 00572000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810008000590010018000670020023000850030012001080070038001200050 01400158008000500172009003800177010000500215011002600220020001700246020001200263 013000700275016000300282019000900285#368839#VV16.12771#VV16.12772#^a150000^b100 0b#Vi?t#891.734#NGH250N#Bulgacov, Mikhail#Ngh nhn v Margarita#Tiu thuyt#Mik hail Bulgacov ; on T Huyn dch#on T Huyn#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn h o ng Ty#2016#^a591tr. : tranh v^b23cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#368839#V H#Dch Nga## 00560000000000277000450000100170000000200120001700500120002900700350004100800050 00760090024000810100005001050110015001100150043001250820008001680160003001760130 00700179014001700186026000700203026001100210026001100221181000700232019000500239 019000900244020001700253020001200270#Sabatini, Rafael#Chim bin#L nh Chi#Ra fael Sabatini ; L nh Chi dch#^aH.#^aLao ng ; Omegabooks#2016#^a516tr.^b24c m#Dch t nguyn bn ting Anh: The sea hawk#823.912#VH#368840#^a129000^b3000b# 368840#VV16.12773#VV16.12774#CH310#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00531000000000265000450002600070000002600110000702600110001802000170002901400170 00460190005000630820006000681810006000740020028000800070035001080050014001430080 00500157009003200162010000500194011001500199020001800214016000300232019000800235 001001500243013000700258#368841#VV16.12775#VV16.12776#Vn hc hin i#^a169000 ^b3000b#Vi?t#813.6#G430G#Gone girl - C gi mt tch#Gillian Flynn ; V Qunh Ch u dch#V Qunh Chu#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a651tr.^b23cm#T ruyn trinh thm#VH#dch M#Flynn, Gillian#368841## 00752000000000289000450000100170000000200190001700300600003600500130009600700360 01090080005001450090011001500100005001610110022001660150042001880820010002300160 00300240013000700243014001600250026000700266026001100273026001100284181000600295 019000500301019000500306020001400311021013700325#Silbiger, Steven#Hin tng Do Thi#7 b quyt t c thnh vng bn vng ca mt dn tc#L Minh Qun#St even Silbiger ; L Minh Qun dch#^aH.#^aLao ng#2016#^a311tr. : bng^b21cm#Tn sch ting Anh: The Jewish phenomenon#973.04924#XH#368842#^a99000^b1000b#36884 2#VV16.12777#VV16.12778#H305T#Vi?t#dch#Ngi Do Thi#Nghin cu, tm hiu v hi n tng Do Thi s thnh cng ca ngi Do Thi trn t M, a ra 7 nguyn t c lm nn s thnh cng ca h## 00766000000000301000450000100120000000200460001200500100005800700280006800800050 00960090038001010100005001390110015001440150109001590820009002680160003002770130 00700280014001600287026001100303026001100314026000700325181000600332019000500338 019000500343020000700348020002000355020001000375021007900385#Evans, Gail#Cnh tr anh nh n ng, thnh cng nh ph n#Quc Vit#Gail Evans ; Quc Vit dch#^aH .#^aLao ng ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2016#^a198tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Play like a man, win like a woman : what men know about success that women need to learn#650.1082#XH#368843#^a65000^b2000b#VV16.12779#VV16.12780#368843#C107T#V i?t#dch#Ph n#B quyt thnh cng#Cng vic#a ra nhng b quyt dn ti nh cao s nghip ca nhng ph n thnh t## 00750000000000253000450002600070000002600110000702600110001802000100002901400160 00390190005000550820014000600020023000740070032000970050015001290080005001440090 01100149010000500160011001500165020002300180020001800203016000300221021026500224 013000700489#368844#VV16.12781#VV16.12782#Php lut#^a65000^b3000b#Vi?t#347.597 002632#B lut t tng dn s#o Ngc Thnh s.t., gii thiu#o Ngc Thnh#^aH .#^aLao ng#2016#^a399tr.^b21cm#B lut t tng dn s#Vn bn php lut#XH#Gi i thiu nhng quy nh chung v nhim v v hiu lc ca B lut t tng dn s, nhng nguyn tc c bn, thm quyn ca to n, c quan tin hnh t tng, ng i tin hnh t tng v vic thay i ngi tin hnh t tng, thnh phn gii qu yt v vic dn s...#368844## 00740000000000265000450002600070000002600110000702600110001802000100002901400160 00390190005000550820008000601810006000680020015000740070032000890050015001210080 00500136009001100141010000500152011001500157020001500172020001800187016000300205 021025900208013000700467#368845#VV16.12783#VV16.12784#Php lut#^a52000^b3000b# Vi?t#349.597#B450L#B lut dn s#o Ngc Thnh s.t., gii thiu#o Ngc Thnh #^aH.#^aLao ng#2016#^a327tr.^b21cm#B lut dn s#Vn bn php lut#XH#Trnh b y ton vn B lut dn s vi nhng qui nh chung v qui nh c th v xc l p, thc hin v bo v quyn dn s, qui nh v cc quyn c nhn, t cch php nhn, nh nc Vit Nam, c quan nh nc trung ng, a phng trong quan h dn s...#368845## 00753000000000253000450002600070000002600110000702600110001802000100002901400160 00390190005000550820014000600020016000740070032000900050015001220080005001370090 01100142010000500153011001500158020001600173020001800189016000300207021028200210 013000700492#368846#VV16.12785#VV16.12786#Php lut#^a73000^b3000b#Vi?t#345.597 002632#B lut hnh s#o Ngc Thnh s.t., gii thiu#o Ngc Thnh#^aH.#^aLao ng#2016#^a456tr.^b21cm#B lut hnh s#Vn bn php lut#XH#Gii thiu ni du ng B lut hnh s gm cc iu khon c bn, hiu lc, ti phm, trng hp lo i tr, truy cu, min trch nhim hnh s, hnh pht, bin php t php, quyt nh hnh pht, thi hiu thi hnh bn n, xo n tch, quy nh i vi php nh n thng mi phm ti...#368846## 00934000000000325000450000100150000000200200001500300430003500500160007800700370 00940080005001310090032001360100005001680110015001730120017001880150118002050820 00900323016000300332013000700335014001700342026000700359026001100366026001100377 18100060038801900050039401900050039902000130040402000070041702000110042402101730 0435#Lindahl, David#u t bt ng sn#Cch thc khi nghip v thu li nhun l n#Trn Thng Long#David Lindahl ; Trn Thng Long dch#^aH.#^aLao ng ; Cng t y sch Alpha#2016#^a391tr.^b21cm#Trump university#Tn sch ting Anh: Trump Univ ersity commercial real estate 101 : How small investors can get started and make it big#332.6324#XH#368847#^a109000^b3000b#368847#VV16.12787#VV16.12788#125T#V i?t#dch#Bt ng sn#u t#Chin lc#Ch ra con ng gn nht, d dng nht thnh cng trong kinh doanh bt ng sn. Khm ph cch thc hon ho kinh doanh bt ng sn m khng cn ngun ti chnh ln## 00810000000000301000450000100170000000200270001700300230004400500150006700700380 00820080005001200090031001250100005001560110015001610150047001760820007002230160 00300230013000700233014001600240026000700256026001100263026001100274181000700285 019000500292019000500297020000800302020001000310021018800320#Forsyth, Patrick#Qu n l thi gian hiu qu#Sng to thnh cng#Bi Thanh Hin#Patrick Forsyth ; Bi Thanh Hin dch#^aH.#^aLao ng ; Nh sch Tn Vit#2016#^a269tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Successful time management#650.11#XH#368848#^a70000^b1500b#368 848#VV16.12789#VV16.12790#QU105L#Vi?t#dch#Qun l#Thi gian#Gii thiu nhng l i khuyn, k thut hu ch gip bn xem xt, nh gi vic qun l thi gian ca mnh v p dng chng lm vic hiu qu. a ra nhng tng v tit kim t hi gian## 00791000000000301000450000100170000000200550001700500130007200500130008500700510 00980080005001490090032001540100005001860110015001910150047002060820006002530160 00300259013000700262014001600269026001100285026000700296026001100303181000700314 019000500321019000500326020000700331020000900338021014200347#Glei, Jocelyn K.#Nh ng b kp sng to trong qun l k hoch hng ngy#Nguyn Chnh#Nguyn Trang#J ocelyn K. Glei ; Dch: Nguyn Chnh, Nguyn Trang#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a253tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Manage your day - to - day#153.4# XH#368849#^a89000^b3000b#VV16.12791#368849#VV16.12792#NH556B#Vi?t#dch#T duy#S ng to#Gii thiu nhng bi hc hu ch gip bn thay i t duy, xc nh li cng vic v thc y vic hon thnh nhng tng sng to ca mnh## 00911000000000301000450000100130000000200400001300300320005300500110008500700360 00960080005001320090055001370100005001920110015001970820016002120160003002280130 00700231014001600238026001100254026001100265026000700276181000700283019000500290 019000500295020002000300020001100320020001200331021026600343#Li Shangqing#Steven Jobs & nhng b quyt thnh cng#Lng nghe ting ni t tri tim#L Hi Vn#Li Shangqing ; L Hi Vn bin dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho v Truyn th ng Ngha Th#2016#^a279tr.^b21cm#338.76100416092#XH#368850#^a75000^b3000b#VV16. 12793#VV16.12794#368850#ST207J#Vi?t#dch#B quyt thnh cng#Kinh doanh#Jobs, St eve#Gii thiu b quyt thnh cng, kh nng lnh o v c sng to ca Steve J obs vi cc tiu ch: n lc lm tt vic hm nay, am m vi s nghip, vt qu a chnh mnh, xc nh kh khn lun song hnh vi c hi, tinh thn sng to,.. . v lun trng dng nhn ti## 00956000000000301000450000100140000000200200001400300950003400500150012900700350 01440080005001790090032001840100005002160110031002210150112002520820006003640160 00300370013000700373014001600380026000700396026001100403026001100414181000600425 019000500431019000500436020000700441020000800448021019800456#Thorpe, Scott#T du y nh Einstein#Cc phng php n gin ph v nguyn tc v khm ph kh nn g thin ti tim n trong bn#Phm Trn Long#Scott Thorpe ; Phm Trn Long dch# ^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a322tr. : bng, hnh v^b21cm#Tn sc h ting Anh: How to think like Einstein : simple ways to break the rules and dis cover your hidden genius#153.4#XH#368851#^a79000^b3000b#368851#VV16.12795#VV16. 12796#125T#Vi?t#dch#T duy# tng#Da trn cch thc t duy ca Einstein m r a nhng gii php t ph i mt, gii quyt mi thch thc trong hc tp, c ng vic, cuc sng, cc mi quan h khng ngng sng to v pht trin## 01143000000000349000450002600070000002600110000702600110001802000110002901400160 00400190005000560820013000611810007000740020119000810030017002000070055002170050 01200272005001400284008000500298009001100303010000500314011003100319020001900350 02000170036901600030038601500690038902102670045800500160072500500170074100500150 0758020001300773013000700786#368852#VV16.12797#VV16.12798#Pht trin#^a64000^b1 500b#Vi?t#331.11913387#PH110T#Pht trin lc lng lao ng trong cc doanh nghi p trn a bn H Ni p ng yu cu cng nghip ho, hin i ho#Sch chuyn kho#Phm Vn H (ch.b.), Dng Vn Sao, Nguyn c Tnh...#Phm Vn H#Dng V n Sao#^aH.#^aLao ng#2016#^a223tr. : bng, biu ^b21cm#Lc lng lao ng#S ch chuyn kho#XH#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam. Trng i hc Cn g on#C s l lun v thc tin pht trin lc lng lao ng trong cc doanh nghip trn a bn Th p ng yu cu cng nghip ho, hin i ho. Thc t rng v gii php pht trin lc lng lao ng trn a bn H Ni p ng yu cu cng nghip ho, hin i ho#Nguyn c Tnh#Hong Thanh Xun#Bi Th Thu H #Doanh nghip#368852## 00698000000000289000450002600070000002600110000702600110001802000190002901400150 00480190005000630820008000681810008000760020034000840070012001180080005001300090 01100135010000500146011001500151020000800166020001100174016000300185001001200188 015003500200021015100235020001500386013000700401#368853#VV16.12799#VV16.12800#Ph n cng lao ng#^a64000^b500b#Vi?t#306.368#GI-108T#Gio trnh quan h i tc x hi#Phm Vn H#^aH.#^aLao ng#2016#^a223tr.^b21cm#Quan h#Gio trnh#GT#Ph m Vn H#TTS ghi: Trng i hc Cng on#Trnh by l lun chung v quan h i tc x hi. Ch th quan h i tc x hi. H thng quan h, thng lng t p th v tho c lao ng tp th#i tc x hi#368853## 00849000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820019000411810006000600020040000660070035001060080005001410090011001460100 00500157011002600162020000800188020001100196016000300207015004200210021027200252 005003000524020001000554013000700564#368854#VV16.12801#VV16.12802#^b150b#Vi?t#32 4.25970750959743#L302S#Lch s ng b x K Lm (1930 - 2015)#Cng ty Xut bn Truyn thng b.s.#^aH.#^aLao ng#2016#^a233tr. : minh ho^b21cm#Lch s#ng b x#XH#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x K Lm#Gii thiu khi qut v vng t v con ngi x K Lm. Lch s ng b x K Lm qua cc thi k t 1930 n 2015: thi k u tranh ginh chnh quyn cch mng thng li; khng chin chng thc dn Php v M; thi k thng nht t nc v thc hin cng cuc i mi #Cng ty Xut bn Truyn thng#1930-2015#368854## 00869000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820019000411810006000600020042000660070036001080050014001440080005001580090 01100163010000500174011002600179020000800205020001100213016000300224001001500227 015004400242021027600286020001000562013000700572#368855#VV16.12803#VV16.12804#^b 100b#Vi?t#324.25970750959743#L302S#Lch s ng b x c Lng (1930 - 2010)#B.s .: Trnh Th Dung, Trn Th Oanh#Trn Th Oanh#^aH.#^aLao ng#2015#^a192tr. : m inh ho^b21cm#Lch s#ng b x#XH#Trnh Th Dung#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x c Lng#Gii thiu khi qut v vng t v con ngi x c Lng. Lch s ng b x c Lng qua cc thi k t 1930 n 2010: thi k u tranh ginh chnh quyn cch mng thng li; khng chin chng thc dn Php v M; thi k thng nht t nc v thc hin cng cuc i mi#1930-2010#368855## 00956000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820019000411810006000600020040000660070070001060050022001760080005001980090 01100203010000500214011002600219020000800245020001100253016000300264015004200267 021031000309005003000619020001000649013000700659#368856#VV16.12805#VV16.12806#^b 250b#Vi?t#324.25970750959743#L302S#Lch s ng b x K Sn (1930 - 2015)#Cng ty Xut bn Truyn thng b.s. ; Thc hin: Nguyn Th Minh Giang#Nguyn Th Minh Giang#^aH.#^aLao ng#2016#^a253tr. : minh ho^b21cm#Lch s#ng b x#XH#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x K Sn#Gii thiu khi qut v vng t v con ng i x K Sn. Lch s ng b x K Sn qua cc thi k t 1930 n 2015: thi k u tranh ginh chnh quyn cch mng thng li; khng chin chng thc dn P hp v M; thi k i ln xy dng ch ngha x hi, bo v t quc v thc hin ng li i mi ca ng#Cng ty Xut bn Truyn thng#1930-2015#368856## 00931000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620020085000680030017001530070023001700080005001930090 01100198010000500209011003200214020000800246020002300254020001700277016000300294 001002300297021027000320020002200590020001000612013000700622#VV16.12808#368857#V V16.12807#^a125000^b100b#Vi?t#959.7540904#H125P#Hu phng Bnh nh trong hai cuc khng chin chng Php v chng M (1945 - 1975)#Sch chuyn kho#Nguyn Th Thanh Hng#^aH.#^aLao ng#2016#^a227tr., 2tr. nh : bng^b21cm#Lch s#Khng chin chng Php#Sch chuyn kho#XH#Nguyn Th Thanh Hng#Gii thiu lch s tnh Bnh nh qua cc thi k: qu trnh xy dng, bo v v thc hin vai tr ca hu phng trong chin tranh gii phng dn tc; xy dng hu phng khng c hin chng thc Php (1945 - 1954); thc hin cng cuc khng chin chng M (19 54 - 1975)#Khng chin chng M#1945-1975#368857## 00780000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820019000411810006000600020043000660070064001090050016001730080005001890090 01100194010000500205011002600210020000800236020001100244016000300255015004500258 021014000303005003000443020001000473013000700483#VV16.12809#368858#VV16.12810#^b 100b#Vi?t#324.25970750959742#L302S#Lch s ng b x Ngha Tn (1996 - 2015)#C ng ty Xut bn Truyn thng b.s. ; Thc hin: Nguyn Th Ngc#Nguyn Th Ngc#^a H.#^aLao ng#2016#^a100tr. : minh ho^b21cm#Lch s#ng b x#XH#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Ngha Tn#Gii thiu khi qut v vng t v con ngi x Ngha Tn. Lch s ng b x Ngha Tn lnh o nhn dn qua cc thi k t 19 96 n 2015#Cng ty Xut bn Truyn thng#1996-2015#368858## 01005000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820019000411810006000600020043000660070066001090050018001750080005001930090 01100198010000500209011002600214020000800240020001100248016000300259015004500262 021036100307013000700668005003000675020001000705#VV16.12811#368859#VV16.12812#^b 100b#Vi?t#324.25970750959742#L302S#Lch s ng b x Chu Bnh (1961 - 2015)#C ng ty Xut bn Truyn thng b.s. ; Thc hin: Nguyn Thanh Xun#Nguyn Thanh Xu n#^aH.#^aLao ng#2016#^a172tr. : minh ho^b21cm#Lch s#ng b x#XH#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Chu Bnh#Gii thiu khi qut v vng t v con ng i Chu Bnh. Lch s ng b x Chu Bnh lnh o nhn dn qua cc thi k: ti n hnh cng cuc xy dng x hi ch ngha v tham gia khng chin chng M (196 1 - 1975); 20 nm xy dng qu hng v bc u thc hin c ch qun l mi (1 975 - 1996); thc hin cng nghip ha, hin i ho nng thn (1996 - 2015)#368 859#Cng ty Xut bn Truyn thng#1961-2015## 00727000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820007000411810006000480020030000540070020000840080005001040090011001090100 00500120011003700125020001000162020000800172020000800180016000300188001001500191 015003700206021019900243013000700442#VV16.12813#VV16.12814#368860#^b500b#Vi?t#35 8.18#L302S#Lch s Tiu on xe tng 195#Nguyn Vn Nh vit#^aH.#^aLao ng#201 6#^a120tr., 32tr. nh : minh ho^b21cm#Tiu on#Xe tng#Lch s#XH#Nguyn Vn N h#TTS ghi: Ban Lin lc tiu on 195#Gii thiu cc mc lch s chin u anh dng ca Tiu on 195: tham gia chin dch tin cng Mng Si, chin dch ph n cng Cnh ng Chum - Xing Khong, tin cng Cnh ng Chum - Long Chng...#3 68860## 00963000000000337000450000100130000000200210001300300440003400500120007800500090 00900050009000990070035001080080005001430090031001480100005001790110025001840150 08000209082000600289016000300295013000700298014001600305026000700321026001100328 02600110033918100060035001900050035601900050036102000200036602000100038602000200 0396021020900416#Ury, William#Li t chi hon ho#Cch ni khng m vn c c s ng thun#Nguyn Thoa#Anh Ton#Chu Hip#William Ury ; Dch: Nguyn Thoa...# ^aH.#^aLao ng; Cng ty Sch Alpha#2016#^a302tr. : hnh v^b21cm#Tn sch ting Anh: The power of a positive no : How to say no and still to yes#158.2#XH#36886 1#^a79000^b3000b#368861#VV16.12815#VV16.12816#L462T#Vi?t#Dch#Tm l hc ng d ng#Giao tip#B quyt thnh cng#Gii thiu nhng b quyt, ngh thut chng ta a ra li t chi tchcc trong cuc sng nhng khng nh hng cc mi quan h xung quanh. Hng dn cch t chi m vn c c s ng thun ca mi ng i## 01073000000000301000450000100160000000200560001600500120007200700340008400400140 01180080005001320090034001370100005001710110015001760150114001910820007003050160 00300312013000700315014001600322026000700338026001100345181000600356019000500362 019000500367020002300372020001000395020002000405021034600425#Humes, James C.#21 b mt ca nhng nh din thuyt ti ba nht lch s#Tun Nguyn#James C. Humes ; Tun Nguyn dch#Ti bn ln 2#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a3 35tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Speak like Churchill, stand like Lincoln : 21 po werful secrets of history's greatest speakers#808.51#VH#368862#^a75000^b1000b#3 68862#VV16.12817#H103M#Vi?t#Dch#Ngh thut din thuyt#Hng bin#B quyt thnh cng#Khm ph nhng b mt ca cc bc thy v lnh o, t thi c i nh Dem osthenes cho ti cc nhn vt thi hin i Reagan, Winston Churchill... Tm hi u nhng cng c v cch thc m cc nh lnh o pht trin, mi gia thn h cng trong vai tr lnh o, vt qua nhiu ro cn chnh tr, ku gi c s ng h ca ng o cng chng## 00383000000000217000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200100 00381810007000480010014000550020018000690080005000870090011000920100005001030110 02600108020001700134020000400151013000700155016000300162#368863#VV16.12818#^a650 00^b200b#Vi?t#895.92214#TH460N#Ng Vit Bch#Th Ng Vit Bch#^aH.#^aLao ng# 2016#^a288tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Th#368863#VH## 00497000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820015000501810007000650010011000720020023000830030016001060070023001220050 01100145008000500156009001100161010000500172011001500177020001700192020001200209 013000700221016000300228#VV16.12819#VV16.12820#368864#^a69000^b2000b#Vi?t#895.9 223010804#CH112T#Dng Hng#Chy trn mt ting ve#Tp truyn ngn#Dng Hng, L ang Thnh#Lang Thnh#^aH.#^aLao ng#2016#^a182tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#368864#VH## 00576000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820015000501810007000650020022000720070024000940050007001180050005001250050 00700130005001300137005001600150008000500166009005600171010000500227011001500232 020001700247020001200264013000700276016000300283#VV16.12822#368865#VV16.12821#^a 79000^b1000b#Vi?t#895.9223010804#CH300C#Ch cn nhng ma nh#Lc An, Jade, H Lam...#Lc An#Jade#H Lam#L Hoi ng#Trn Thu Trang#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho v Truyn thng 1980 Books#2016#^a254tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#368865#VH## 00466000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010008000670020038000750030016001130070008001290080 00500137009001100142010000500153011001500158020001700173020001200190013000700202 016000300209#368866#VV16.12823#VV16.12824#^a72000^b1500b#Vi?t#895.92234#CH454B# Din V#Chn bnh yn cho ngy chnh chao nh#Tp truyn ngn#Din V#^aH.#^aLao ng#2016#^a202tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#368866#VH## 00530000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010008000660020037000740070008001110080005001190090 05600124010000500180011001500185015003700200020001700237020001200254013000700266 016000300273#368867#VV16.12825#VV16.12826#^a79000^b1000b#Vi?t#895.92234#M313M#H u Chi#Mirror mirror - Th gii trong gng#Hu Chi#^aH.#^aLao ng ; Cng ty V n ho v Truyn thng 1980 Books#2016#^a233tr.^b20cm#Tn tht tc gi: Nghim Th Hu Chi#Vn hc hin i#Tiu thuyt#368867#VH## 00720000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820012000411810006000530020016000590030004000750070085000790050017001640050 01600181005001900197005001600216005001700232005001700249005001800266005001600284 00800050030000900110030501000050031601100300032102000170035102000040036801300070 0372016000300379#368868#VV16.12827#VV16.12828#^b300b#Vi?t#895.9221008#B105V#Bn V trong ta#Th#Nguyn Vn Thnh, Hong Xun Canh, Nguyn Quang Chnh... ; B.s.: Nguyn Quc Ton...#Nguyn Vn Thnh#Hong Xun Canh#Nguyn Quang Chnh#Trn V n Chng#Nguyn Tin Gip#Nguyn Quc Ton#Hong Dng Khanh#Nguyn Vn Tun#^aH .#^aLao ng#2016#^a92tr. : nh, tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Th#368868#VH## 00523000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820015000501810007000650010009000720020025000810070021001060050011001270080 00500138009005600143010000500199011002600204020001700230020001200247013000700259 016000300266#368869#VV16.12829#VV16.12830#^a76000^b1000b#Vi?t#895.9223010804#NH 556M#in Yn#Nhng mng mu cuc sng#in Yn, Lam Nguyn#Lam Nguyn#^aH.#^aLa o ng ; Cng ty Vn ho v Truyn thng 1980 Books#2016#^a210tr. : tranh v^b21 cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#368869#VH## 00723000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810008000590020021000670070074000880050015001620050017001770050 01900194005001800213005002000231005001400251008000500265009003800270010000500308 01100150031301200230032802000190035102000120037001600030038201900050038501300070 0390#368870#VV16.12831#VV16.12832#^a115000^b1000b#Vi?t#808.831#NH556-O#Nhng ca mu xanh#Acram Ailixli, Gherxo Atanaxov, Anatoli Afanasiev... ; on T Huy n dch#Ailixli, Acram#Atanaxov, Gherxo#Afanasiev, Anatoli#Baclanov, Grigori#Bogo molov, Vladimir#on T Huyn#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho ng Ty#2016#^a 409tr.^b21cm#Truyn ngn nc ngoi#Vn hc nc ngoi#Truyn ngn#VH#Dch#36887 0## 00710000000000325000450000200230000000500200002300500170004300500120006000500130 00720050015000850050014001000070072001140080005001860090038001910100005002290110 01500234012002300249082000800272016000300280013000700283014001700290026000700307 02600110031402600110032518100070033601900050034301900050034802000190035302000120 0372#Khm hoa t inh hng#Acghelec, Mighen K.#Cuprin, Alexandr#Levi, Primo#Lon don, Jack#Niene, Nienxen#on T Huyn#Mighen K. Acghelec, Alexandr Cuprin, Prim o Levi... ; on T Huyn dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho ng Ty#2016#^ a433tr.^b21cm#Truyn ngn nc ngoi#808.831#VH#368871#^a122000^b1000b#368871#V V16.12833#VV16.12834#KH429H#Vi?t#Dch#Vn hc nc ngoi#Truyn ngn## 00492000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010009000670020023000760030011000990070009001100080 00500119009005600124010000500180011001500185020001700200020001100217013000700228 016000300235#368872#VV16.12835#VV16.12836#^a68000^b3000b#Vi?t#895.92234#NH556# Ma ng#Nhng iu ta cha ni#Truyn di#Ma ng#^aH.#^aLao ng ; Cng ty V n ho v Truyn thng 1980 Books#2016#^a184tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di #368872#VH## 00538000000000253000450000100120000000200450001200700120005700800050006900900110 00740100005000850110015000900820004001050160003001090130007001120140016001190260 00700135026001100142026001100153181000600164019000500170020000800175020000400183 021009700187#V Gia Hin#Lch s hnh thnh nc M qua nhng vn th#V Gia Hi n#^aH.#^aLao ng#2016#^a264tr.^b21cm#973#XH#368873#^a70000^b2000b#368873#VV16. 12837#VV16.12838#L302S#Vi?t#Lch s#Th#Gii thiu 7364 cu th vit v lch s hnh thnh nc M t trc Columbus n cui th k XIX## 01132000000000325000450000100170000000200160001700300610003300500090009400700320 01030040018001350080005001530090034001580100005001920110025001970120014002220150 11100236082000400347016000300351013000700354014001600361026001100377026000700388 18100060039501900050040101900050040602000200041102000100043102000200044102103450 0461#Maxwell, John C.#Hc t tht bi#Nhng bi hc v i nht trong cuc i u n t tht bi#Minh Th#John C. Maxwell ; Minh Th dch#Ti bn ln th 1#^a H.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a264tr. : hnh v^b24cm#T sch V-Biz #Tn sch ting Anh: Sometimes you win sometimes you learn : Life's greatest les sons are gained from our losses#158#XH#368874#^a65000^b1000b#VV16.12839#368874# H419T#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Nhng nguyn t c cn thit cho vic hc hi, nhng yu t cn thit i ph vi nhng kiu tht bi khc nhau, bin nhng bi hc thnh v kh li hi va gip ta trnh n, phng th ln phn cng nhng thch thc trong tng lai, hc cch xem nhn g tht bi nh c hi pht trin v ch dn cch thc vt qua nhng giai o n kh khn## 00865000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820008000511810008000590020026000670070074000930050014001670050019001810050 01300200005001700213008000500230009001100235010000500246011002600251015003800277 021021200315020001500527020001100542013000700553016000300560#VV16.12840#368875#V V16.12841#^a146000^b1000b#Vi?t#346.048#GI-108T#Gio trnh s hu tr tu#L Th Thu H (ch.b.), Phm Th Mai Khanh, Trn L Hng, L Th Thu Trang#L Th Thu H #Phm Th Mai Khanh#Trn L Hng#L Th Thu Trang#^aH.#^aLao ng#2016#^a395tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Ngoi thng#Tng quan v s hu tr tu. Trnh by kin thc v quyn tc gi v quyn lin quan; quyn s hu cng nghip; quyn i vi ging cy trng; qun tr quyn s hu tr tu v thng m i ho quyn s hu tr tu#S hu tr tu#Gio trnh#368875#GT## 00890000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810008000560020026000640070074000900050016001640050020001800050 01900200005002000219005001300239008000500252009001100257010000500268011003100273 015003800304021019800342020001500540020001100555013000700566016000300573#VV16.12 842#VV16.12843#368876#^a80000^b1000b#Vi?t#332.6#GI-108T#Gio trnh kinh t u t#B.s.: V Th Kim Oanh, Nguyn Th Vit Hoa (ch.b.), Phm Th Mai Khanh...#V Th Kim Oanh#Nguyn Th Vit Hoa#Phm Th Mai Khanh#Trn Th Ngc Quyn#Phan Th Vn#^aH.#^aLao ng#2016#^a219tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i h c Ngoi thng#Gii thiu nhng vn l lun chung v u t v kinh t u t . Trnh by kin thc v ngun vn u t, lp v qun l d n u t, hiu qu u t v qun l nh nc i vi hot ng u t#Kinh t u t#Gio trnh#3 68876#GT## 00774000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810008000570010017000650020024000820070046001060050014001520080 00500166009001100171010000500182011003100187015003800218021020600256020001300462 020001100475013000700486016000300493#VV16.12844#368877#VV16.12845#^a85000^b1000 b#Vi?t#657.46#GI-108T#Trn Th Kim Anh#Gio trnh k ton thu#B.s.: Trn Th Ki m Anh (ch.b.), L Thnh Cng#L Thnh Cng#^aH.#^aLao ng#2016#^a215tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Ngoi thng#Nhng vn chung v k to n thu. Trnh by kin thc v k ton thu gi tr gia tng, thu tiu th c bit, thu nhp khu, thu thu nhp c nhn, thu bo v mi trng v thu thu nhp doanh nghip#K ton thu#Gio trnh#368877#GT## 00863000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810008000610010011000690020033000800070057001130050014001700050 01600184008000500200009001100205010000500216011003100221015003800252021024000290 020002200530020001100552013000700563016000300570#VV16.12847#VV16.12846#368878#^a 84000^b1000b#Vi?t#343.597074#GI-108T#V Ch Lc#Gio trnh chuyn giao cng ngh #B.s.: V Ch Lc (ch.b.), L Th Thu H, inh Hong Minh#L Th Thu H#inh Ho ng Minh#^aH.#^aLao ng#2016#^a210tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Ngoi thng#Tng quan v cng ngh v chuyn giao cng ngh. Gii thiu v s hu tr tu, chuyn giao quyn s hu tr tu v hp ng chuyn giao cng ngh. Xu hng chuyn giao cng ngh trn th gii v chnh sch pht trin cng ngh ca Vit Nam#Chuyn giao cng ngh#Gio trnh#368878#GT## 01032000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820007000511810008000580020042000660070084001080050018001920050021002100050 02100231005001300252008000500265009001100270010000500281011003100286015003800317 021031500355020001900670020000800689020001100697013000700708016000300715#368879# VV16.12848#VV16.12849#^a123000^b1000b#Vi?t#330.15#GI-108T#Gio trnh lch s c c hc thuyt kinh t#V Th Thanh Xun (ch.b.), Nguyn Th Tng Anh, Nguyn Th Thu Vinh, Ngc Kin#V Th Thanh Xun#Nguyn Th Tng Anh#Nguyn Th Thu Vinh# Ngc Kin#^aH.#^aLao ng#2016#^a320tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Ngoi thng#Trnh by i tng v phng php nghin cu ca l ch s cc hc thuyt kinh t. Gii thiu t tng kinh t thi k c i v trun g c; kinh t hc c in, kinh t hc Mcxt v lch s t tng v x hi ch ngha; kinh t hc tn c in v trng phi Keynes; cc l thuyt kinh t ca ch ngha tn t do...#Hc thuyt kinh t#Lch s#Gio trnh#368879#GT## 01013000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810008000560020036000640070077001000050021001770050020001980050 01700218005002000235005001900255008000500274009001100279010000500290011003100295 015003800326021029600364020001800660020001100678013000700689016000300696#368880# VV16.12850#VV16.12851#^a79000^b1000b#Vi?t#338.5#GI-108T#Gio trnh kinh t hc vi m c bn#B.s.: Nguyn Th Tng Anh (ch.b.), Nguyn Th Minh Th, Nguyn Hn g Qun...#Nguyn Th Tng Anh#Nguyn Th Minh Th#Nguyn Hng Qun#Don Th Ph ng Anh#Trn Th Kiu Minh#^aH.#^aLao ng#2016#^a283tr. : hnh v, bng^b24cm# TTS ghi: Trng i hc Ngoi thng#Gii thiu chung v kinh t hc vi m. Trn h by kin thc v cu v cung; h s co gin; chnh sch ca chnh ph i vi th trng; cu, cung trong nn kinh t m, nh; l thuyt v hnh vi ca ngi tiu dng v ngi sn xut; cu trc th trng; th trng lao ng v tht b i th trng#Kinh t hc vi m#Gio trnh#368880#GT## 01144000000000361000450000100140000000200180001400300480003200500160008000500210 00960050013001170050019001300050017001490070086001660040009002520080005002610090 03400266010000500300011002200305015009300327082001300420016000300433013000700436 01400160044302600070045902600110046618100060047701900050048301900050048802000080 0493020002200501020002100523021023800544#Ha Joon Chang#Ln gc rt thang#Chin l c pht trin nhn t quan im lch s#Hong Xun Dim#Nguyn nh Minh Anh#Tr n Mai Anh#Phm Nguyn Trng#Nguyn c Thnh#Ha Joon Chang ; Dch: Hong Xun Dim... ; H..: Phm Nguyn Trng, Nguyn c Thnh#In ln 2#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a274tr. : bng^b24cm#Tn sch ting Anh: Kicking away the ladder : Development strategy in historical perspective#338.90091724#XH#368 881#^a79000^b1000b#368881#VV16.12852#L254G#Vi?t#Dch#Kinh t#Chin lc pht tr in#Nc ang pht trin#Trnh by cc chnh sch pht trin kinh t, cng nghi p, thng mi v cng ngh nhn t quan im lch s; cc thit ch v s pht t rin kinh t "qun tr tt" v nhng bi hc hin ti thc y kinh t cho c c nc ang pht trin## 01043000000000337000450000100210000000200200002100300670004100500180010800500140 01260070059001400040014001990080005002130090034002180100005002520110021002570150 10800278082000900386016000300395013000700398014001600405026001100421026000700432 18100060043901900050044501900050045002000090045502000080046402000200047202000100 0492021020300502#Roach, Geshe Michael#Nng on kim cng#p dng gio l ca c Pht vo qun tr doanh nghip v i sng#McNally, Christie#Trn Tun Mn#Ges he Michael Roach, Christie McNally ; Trn Tun Mn dch#Ti bn ln 7#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a341tr. : nh^b24cm#Tn sch ting Anh: The Diamond cutter - The Buddha on strategies for managing your business and your li fe#294.3444#XH#368882#^a89000^b2000b#VV16.12853#368882#N116#Vi?t#Dch#o Pht #Gio l#Qun tr kinh doanh#Cuc sng#Gii thiu nhng gio l ca c Pht c p dng vo qun tr doanh nghip v cuc sng. Nhng trit l ca o Pht v kinh doanh v vic s dng nhng tim nng ca con ngi pht trin doanh nghi p## 00928000000000337000450000100150000000200190001500500120003400500100004600500150 00560070043000710080005001140090034001190100005001530110026001580150115001840220 00400299082001300303016000300316013000700319014001600326026000700342026001100349 02600110036018100070037101900050037801900050038302000090038802000110039702000060 0408021017600414#Sucitto, Ajahn#Theo du chn Pht#Scott, Nick#Thin Nga#Sucitto , Ajahn#Ajahn Sucitto, Nick Scott ; Thin Nga dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sc h Thi H#2016#^a357tr. : minh ho^b24cm#Tn sch ting Anh: Where are you going , a pilgrimage on foot to the Buddhist Holy places, Part 1: Rude awakenings#T.1# 294.34350954#XH#368883#^a78000^b2000b#368883#VV16.12855#VV16.12854#TH205D#Vi?t# Dch#o Pht#Hnh hng#K s#Thut li chuyn hnh hng di ca mt thy tu v mt c s vt qua nhng th thch, cam go v c c nhng nim vui n c nhng ni linh thing ca t Pht n ## 00966000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810008000570020044000650070079001090050012001880050018002000050 01700218005001500235008000500250009001100255010000500266011002200271015002900293 021027600322020002000598020001300618020001100631013000700642016000300649#VV16.12 856#VV16.12857#368884#^a55000^b5000b#Vi?t#658.15#GI-108T#Gio trnh phn tch t i chnh doanh nghip#B.s.: L Th Xun (ch.b.), Nguyn Xun Quang, Nguyn Tin Vinh, Nguyn Th o#L Th Xun#Nguyn Xun Quang#Nguyn Tin Vinh#Nguyn Th o#^aH.#^aLao ng#2016#^a336tr. : bng^b24cm#TTS ghi: Hc vin Ngn hng#Tng quan v phn tch ti chnh doanh nghip. Gii thiu cc bo co ti chnh ca d oanh nghip. Phn tch tnh hnh v kt qu kinh doanh, tnh hnh ti chnh qua cc mi quan h trn bng cn i k ton, cc t s ti chnh, lu chuyn tin t v d bo bo co ti chnh#Phn tch ti chnh#Doanh nghip#Gio trnh#36888 4#GT## 01096000000000361000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010014000650020050000790030068001290070037001970050 01700234004001400251008002300265009003800288010000500326011002600331012002700357 01500980038402101890048202000080067102000100067902000080068902000130069701300070 0710016000300717019000500720020000900725#VV16.12858#368885#VV16.12859#^a78000^b 2000b#Vi?t#658.1552#C118G#Barrow, Colin#Ct gim chi ph trnh b tc trong k inh doanh#Cm nang hng dn duy tr v th cnh tranh v ci thin li nhun#Co lin Barrow ; Nguyn Quc Dng dch#Nguyn Quc Dng#Ti bn ln 1#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aLao ng ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2016#^a247tr. : minh ho^b21cm#T sch Kinh t - Qun tr#Nguyn tc: Cut costs, not corners : A practical guide to staying competive and improving profits#Cung cp kin thc v qun l v phn b chi ph kinh doanh gip cc doanh nghip kim sot c chi ph trnh b tc trong kinh doanh gip duy tr v th cnh tranh v ci thin li nhun#Qun l# Kim sot#Chi ph#Doanh nghip#368885#KT#Dch#Cm nang## 00831000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010008000650020038000730070028001110050013001390080 02300152009003800175010000500213011001500218012002100233015005300254021016400307 020001300471013000700484016000300491019000500494020001100499020000700510#VV16.12 861#368886#VV16.12860#^a60000^b2000b#Vi?t#649.1019#B105T#Lu Lt#Bn tht ra kh ng hiu tm l con tr#Lu Lt ; H Tin Hun dch#H Tin Hun#^aH. ; Tp. H C h Minh#^aLao ng ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2016#^a191tr.^b21cm#T sch Nui d y con#Nguyn tc: Nh k thc bt ng nhi ng tm l hc#Cung cp cho cc bc cha m nhng nguyn tc tm l hc cn bn cha m hiu c con tr, un nn , hng dn con ci trong sut qu trnh trng thnh ca chng#Nui dy con#368 886#KT#Dch#Tm l hc#Tr em## 00879000000000313000450000100120000000200300001200500100004200500080005200700440 00600040014001040080005001180090034001230100005001570110015001620150035001770820 00900212016000300221013000700224014001600231026000700247026001100254181000600265 019000500271019000500276020000900281020000800290020001300298021025400311#Som Suj eera#Lut hp dn - B mt ti cao#Diu Hng#Hng T#Som Sujeera ; Diu Hng dc h ; Hng T h..#Ti bn ln 6#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a217 tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The top secret#294.3444#XH#368887#^a59000^b1000b# 368887#VV16.12862#L504H#Vi?t#Dch#o Pht#Gio l#Lut hp dn#Gii thch r r ng v tc ng ca lut hp dn da trn c t tng ca tm l hc hin i v s thu t nhng gio l ca o Pht, khuyn khch con ngi quan tm hn n suy ngh ca bn thn, khng nh sc mnh ca cm xc trong tr c con ngi## 00749000000000301000450000100160000000200330001600500120004900700340006100800050 00950090034001000100005001340110031001390150052001700820009002220160003002310130 00700234014001600241026001100257026001100268026000700279181000700286019000500293 019000500298020000800303020001300311020001300324021011000337#Johnston, Giles#Tha y du cho b my doanh nghip#Dng Hng#Giles Johnston ; Dng Hng dch#^aH. #^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a163tr. : hnh v, bng^b21cm#Tn sch ting Anh: Business process re-engineering#658.4063#KT#368888#^a46000^b2000b#VV 16.12864#VV16.12863#368888#TH112D#Vi?t#Dch#Qun l#Doanh nghip#Ti cu trc#Cu ng cp cc tng v cng c gip bn tm ra mt s phng php ci tin nhanh chng cho doanh nghip mnh## 01041000000000313000450000100130000000200290001300300350004200500160007700700350 00930080023001280090038001510100005001890110015001940150052002090820009002610160 00300270013000700273014001600280026000700296026001100303026001100314181000600325 019000500331019000500336020000800341020001300349020002000362021034500382#Kay, Cy nthia#Doanh nghip nh tng ln#Chin lc ginh cc thng v ln#Nguyn T Thng#Cynthia Kay ; Nguyn T Thng dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aLao ng ; Cn g ty Vn ho Vn Lang#2016#^a207tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Small business for big thinkers#658.4012#TN#368889#^a68000^b2000b#368889#VV16.12865#VV16.12866#D4 08N#Vi?t#Dch#Qun l#Doanh nghip#K hoch chin lc#Cung cp nhng kinh nghi m, kin thc v k nng cn thit trong vic xy dng, iu hnh v pht trin m t cng ty nh, t cch huy ng vn khi nghip, tuyn dng nhn s, chm sc k hch hng, lp h s d thu, nh hng thng hiu.... a ra nhiu chin lc c o gip cng ty ginh c nhng thng v ln v khng ngng tng trng# # 00846000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810006000590020023000650070036000880050007001240050014001310050 01000145005001500155005001500170008000500185009001100190010000500201011003100206 01500460023702101620028302000170044502000040046201300070046601600030047302000440 0476#VV16.12868#VV16.12867#368890#^a40000^b300b#Vi?t#895.92214#H566V#Hu Vinh t rong mt ti#V Bt, Cao Ngc Chu, Thanh Cao...#V Bt#Cao Ngc Chu#Thanh Cao# Nguyn Ngc C#Trn Vn Cng#^aH.#^aLao ng#2016#^a150tr. : nh chn dung^b21c m#TTS ghi: CLB Th Nh gio. CLB Th Thng Reo#Tp hp cc bi bnh, bi cm c a bn b ca nh th Nguyn Tng Vnh vit trong bui "Gii thiu th Nguyn Tng Vnh" ti Th vin H Ni thng 9 nm 2009#Ph bnh vn hc#Th#368890#VH #Nguyn Tng Vnh, 1937-, Nh th, Vit Nam## 00915000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010015000630020041000780070031001190050010001500080 02300160009003800183010000500221011001500226021034200241020001000583013000700593 016000300600019000500603020000900608020000800617#368891#VV16.12869#VV16.12870#^a 75000^b1000b#Vi?t#658.45#B100N#Alain, Patrick#3000 cu ni y uy lc ca nh l nh o#Patrick Alain ; Ngc Tun dch#Ngc Tun#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aLao ng ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2016#^a239tr.^b21cm#Gii thiu hn 3000 cu ni gi ao tip y uy lc ca nh lnh o gip bn ch ng v nm gi u th trong m i tnh hung quan trng ca cuc sng. Cc cu ni c sp xp theo cc ch : m thoi tng qut, ti ni lm vic, xung t v gin d, ngoi giao, thng lng, gii quyt vn , lch s v k nng giao tip kiu Machiavelli#Giao ti p#368891#KT#Dch#Lnh o#Qun l## 00876000000000313000450000100130000000200210001300300590003400500130009300700320 01060080023001380090038001610100005001990110021002040120021002250150093002460820 00600339016000300345013000700348014001600355026001100371026001100382026000700393 181000600400019000500406019000500411020001800416020001300434021011500447#Knost, L. R.#2000 n hn mi ngy#S du dng ca cha m dnh cho con tr qua tng giai on#L Minh Qun#L. R. Knost ; L Minh Qun dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aLao ng ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2016#^a167tr. : nh^b21cm#T sch Nui dy con#T n sch ting Anh: Two thousand kisses a day : Gentle parenting through the ages and stages#649.1#KT#368892#^a55000^b2000b#VV16.12871#VV16.12872#368892#H103N#V i?t#Dch#Gio dc gia nh#Nui dy tr#Gii thiu phng php nui dy con tinh t v nh nhng thng qua vic lng nghe, thu hiu v tr chuyn vi tr## 00983000000000325000450000100140000000200210001400300600003500500160009500700360 01110080023001470090038001700100005002080110015002130120021002280150101002490820 00600350016000300356013000700359014001600366026001100382026001100393026000700404 18100060041101900050041701900050042202000200042702000100044702000200045702101800 0477#Varanit, Ion#Bn cng c th giu#70 nguyn tc c nhng ngi giu nht th gii tun theo#Hunh Vn Thanh#Ion Varanit ; Hunh Vn Thanh dch#^aH. ; T p. H Ch Minh#^aLao ng ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2016#^a262tr.^b21cm#T sch Hc lm giu#Tn sch ting Anh: You can also be rich : 70 principles followed by the richest people in the world#158.1#XH#368893#^a79000^b2000b#VV16.12874#VV 16.12873#368893#B105C#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cn g#Gii thiu 70 nguyn tc gip bn thot khi bng ti ca ngho nn v tuyt v ng v bt u hnh trnh hng n tnh yu thng, s thanh thn, sung tc, h nh phc v thnh cng## 00828000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010016000670020025000830030041001080070016001490080 00500165009003400170010000500204011003100209021025000240020001300490020000800503 020001000511020000700521013000700528016000300535#368894#VV16.12875#VV16.12876#^a 63000^b2000b#Vi?t#381.109597#M450H#o Xun Khng#M hnh phn phi bn l#Gi i php no cho doanh nghip Vit Nam?#o Xun Khng#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a250tr. : hnh v, bng^b21cm#Tp hp nhng bi vit nghin c u v th trng phn phi v bn l Vit Nam. Phn tch nhng dn chng c th v cc m hnh phn phi v bn l gip cc doanh nghip Vit Nam tm kim v nh v chin lc pht trin phn phi v bn l ca mnh#Doanh nghip#M hnh# Phn phi#Bn l#368894#XH## 00546000000000289000450000100090000000200210000900500100003000500090004000700260 00490080005000750090032000800100005001120110015001170220004001320820008001360160 00300144013000700147014001700154026000700171026001100178026001100189181000600200 019000500206019001600211020001700227020001200244#Dch Chi#Ti l thy tng s#N am Khang#Dch Chi#Dch Chi ; Nam Khang dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty sch Alpha #2016#^a423tr.^b21cm#T.3#895.136#VH#368895#^a109000^b3000b#368895#VV16.12877#VV 16.12878#T452L#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00774000000000289000450000100170000000200250001700500170004200700400005900800050 00990090032001040100005001360110015001410150036001560820010001920160003002020130 00700205014001600212026000700228026001100235026001100246181000700257019000500264 019000500269020000900274020002000283021018100303#Templar, Richard#Nhng quy tc giu c#Nguyn Th Trang#Richard Templar ; Nguyn Th Trang dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a323tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Rules of wealth #332.02401#XH#368896#^a79000^b3000b#368896#VV16.12879#VV16.12880#NH556Q#Vi?t#D ch#Lm giu#B quyt thnh cng#a ra h thng cc quy tc, chin lc v nhng b quyt gip bn ngy cng giu c v giu c hn na: Xc nh quan nim ca bn v s giu c, thit lp mc tiu, gi b mt...## 00812000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810008000560020040000640070064001040050018001680050015001860080 00500201009001100206010000500217011002200222021014900244020000500393016000300398 02000100040102000110041100500120042200500170043400500170045102000110046801300070 0479#368897#VV16.12881#VV16.12882#^a55000^b1000b#Vi?t#336.2#GI-108T#Gio trnh chnh sch v nghip v thu#B.s.: L Hong B Huyn, Nguyn Th Bt (ch.b.), L Th Hnh...#L Hong B Huyn#Nguyn Th Bt#^aH.#^aLao ng#2016#^a314tr. : b ng^b21cm#Trnh by nhng vn c bn v thu, vn qun l thu v cc loi thu: Thu gi tr gia tng, thu tiu th c bit, thu xut - nhp khu...#Th u#XH#Nghip v#Chnh sch#L Th Hnh# Th H Thng#Nguyn Cm Nhung#Gio tr nh#368897## 00741000000000301000450000100150000000200200001500300480003500500110008300700320 00940040014001260080005001400090034001450100005001790110025001840150044002090820 00900253016000300262013000700265014001600272026000700288026001100295181000600306 019000500312019000500317020001600322020000800338021009300346#Kuffner, Trish#Mi ngy 1 tr chi#365 tr chi n gin dnh cho b t 1 - 3 tui#Khnh Thu#Trish Kuffner ; Khnh Thu dch#Ti bn ln 1#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H# 2016#^a351tr. : hnh v^b24cm#Tn sch ting Anh: The toddler's busy book#790.19 22#XH#368898#^a89000^b1000b#368898#VV16.12883#M452N#Vi?t#Dch#Tr chi tr em#T r nh#Gii thiu 365 tr chi n gin, th v m b m c th lm cho con tron g nhng nm u i## 00993000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010014000630020022000770070059000990220007001580220 06800165005001600233005001000249008000500259009003400264010000500298011002600303 02102690032902000180059802000130061601300070062901600030063601900140063900500140 0653#368899#VV16.12884#VV16.12885#^a92000^b2000b#Vi?t#649.1#TR200E#Sasaki Masam i#Tr em trong gia nh#Sasaki Masami ; Minh ho: Yamawaki Yuriko ; Mc Hng d ch#Cun 1#Nhng kin thc c bn gip bn hiu r vic nui dy con ng cch#Ya mawaki Yuriko#Mc Hng#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a354tr. : t ranh v^b20cm#a ra cc hng dn gip cc bc cha m c nhng kin thc c bn hiu r vic nui dy con ng cch theo cc giai on pht trin ca tr, ng thi cng ch ra nhng chun b v tm l cng nh tinh thn m cha m cn c, c bit trong thi k tr t 0 n 6 tui#Gio dc gia nh#Nui dy tr#368899 #KT#Dch Nht Bn#Sasaki Masami## 01010000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010014000630020022000770070059000990220007001580220 06400165005001600229005001000245008000500255009003400260010000500294011002600299 02102900032502000180061502000130063301600030064601900140064901300070066300500140 0670#368900#VV16.12886#VV16.12887#^a92000^b2000b#Vi?t#649.1#TR200E#Sasaki Masam i#Tr em trong gia nh#Sasaki Masami ; Minh ho: Yamawaki Yuriko ; Mc Hng d ch#Cun 2#Gii p thc mc lo lng v bt an ca cha m khi nui dy tr#Yamawa ki Yuriko#Mc Hng#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a354tr. : tranh v^b20cm#Gii p cc thc mc ca cc bc ph huynh t giai on mang thai n khi con bt u giao tip v nhn nhng tc ng t x hi cng mi lin h v vic hnh ng ca cha m nh hng th no n tm l v hnh ng ca tr, k c i vi nhng a tr khuyt tt v th cht hay tr tu#Gio dc gia nh#Nu i dy tr#KT#Dch Nht Bn#368900#Sasaki Masami## 00949000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010014000630020022000770070059000990220007001580220 08700165005001600252005001000268008000500278009003400283010000500317011002600322 02101830034802000180053102000130054901600030056201900100056502000150057501300070 0590005001400597#368901#VV16.12888#VV16.12889#^a86000^b2000b#Vi?t#649.1#TR200E# Sasaki Masami#Tr em trong gia nh#Sasaki Masami ; Minh ho: Yamawaki Yuriko ; Mc Hng dch#Cun 3#Cch nui dy v gip tr khuyt tt pht trin c th cn g chung sng trong cng ng#Yamawaki Yuriko#Mc Hng#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a354tr. : tranh v^b20cm#Hng dn ph huynh trong vic nhn nh khuynh hng pht trin ca con trong qu trnh nui dy, c bit l i vi tr khuyt tt cc em c th cng chung sng trong cng ng#Gio dc gia nh#Nui dy tr#KT#Dch Nht#Tr khuyt tt#368901#Sasaki Masami## 00683000000000325000450000100130000000200120001300500100002500500100003500500130 00450070041000580080005000990090032001040100005001360110015001410150081001560220 00400237022000400241082000700245016000300252013000700255014001700262026000700279 02600110028602600110029718100060030801900050031401900090031902000170032802000120 0345#James, E. L.#50 sc thi#Vn Khnh#ng Ngc#James, E. L.#E. L. James ; Dc h: Vn Khnh, ng Ngc#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a659tr.^b21cm #Gii thng sch Quc gia Anh 2012. - Tn sch ting Anh: Fifty shades of darke r#T.2#en#823.92#VH#368902#^a149000^b3000b#368902#VV16.12890#VV16.12891#N114M#V i?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00865000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810007000550020038000620030017001000070039001170080005001560090 01100161010000500172011002600177021027000203020001000473020001000483016000300493 001001400496005001600510020001700526020001300543013000700556#368903#VV16.12892#V V16.12893#^a60000^b200b#Vi?t#302.4#NH429L#Nhm li ch - L thuyt v thc tin #Sch chuyn kho#L Thi Phong (ch.b.), Nguyn Vn Minh#^aH.#^aLao ng#2016#^a 150tr. : minh ho^b21cm#Trnh by mt s l lun c bn v nhm li ch trong n n kinh t th trng. Phng php phn loi v nh gi nh hng ca nhm li ch ti s pht trin kinh t quc dn. D bo nh hng ca nhm li ch ti s pht trin ca nn kinh t Vit Nam giai on ti y#L thuyt#Thc tin#XH#L Thi Phong#Nguyn Vn Minh#Sch chuyn kho#Nhm li ch#368903## 00706000000000253000450000100170000000200270001700700170004400400140006100800050 00750090034000800100005001140110015001190820009001340160003001430130007001460140 01600153026001100169026000700180181000700187019000500194020000900199020001400208 021023000222#Nguyn Mnh Hng#Trng hoa khng cho mc r#Nguyn Mnh Hng#Ti b n ln 1#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a294tr.^b21cm#294.3444#XH#3 68904#^a55000^b1000b#VV16.12894#368904#TR455H#Vi?t#o Pht#Trit l sng#Ghi l i nhng cu chuyn v cch sng ca tc gi: Gin d, yu thng, an lc, thnh thi, vui ti v t ti vi thng ip sng n hu, tch cc, lm nhiu vic thin gp phn to dng hnh phc cho mi ngi v cho cng ng## 00842000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480010019000540020019000730070046000920050020001380040014001580080 00500172009003400177010000500211011002600216012002700242021025100269020000900520 020000800529016000300537019000500540013000700545#VV16.12895#368905#^a44000^b100 0b#Vi?t#294.3444#B518X#Thch Thnh Nghim#Bung x phin no#Thch Thnh Nghim ; Thch N Vin Thng dch#Thch N Vin Thng#Ti bn ln 7#^aH.#^aLao ng ; C ng ty Sch Thi H#2015#^a189tr. : tranh v^b21cm#B sch Pht php ng dng#G m nhng gio l ca o Pht v diu php qun l tinh thn, ngun gc phin no , nguyn nhn phin no do tham - sn - si - mn - nghi ca con ngi cng nh b in php ho gii phin no con ngi c c an lc, t tm, thanh tnh v h nh phc#o Pht#Gio l#XH#Dch#368905## 00810000000000337000450000100130000000200380001300300150005100500090006600700310 00750080005001060090036001110100005001470110015001520150050001670820011002170160 00300228013000700231014001700238026000700255026001100262026001100273181000700284 01900050029101900080029602000080030402000100031202000070032202000130032902000150 0342021011500357#Bush, George#Cha ti: Tng thng th 41 ca Hoa K#Sch tham kh o#Thu Mch#George W. Bush ; Thu Mch dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch V it#2016#^a338tr.^b24cm#Tn sch nguyn bn: 41 : A portrait of my father#973.92 8092#XH#368906#^a175000^b3000b#368906#VV16.12896#VV16.12897#CH100T#Vi?t#Dch M #Tiu s#S nghip#Hi k#Bush, George#Sch tham kho#Gii thiu v cuc i v s nghip ca George Herber Walker Bush - v tng thng th 41 ca Hp chng qu c Hoa K## 00949000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820014000411810007000550020057000620070065001190080005001840090011001890100 00500200011003300205015003500238021020000273020002500473020000800498020001000506 01600030051600500120051900500180053100500160054900500120056500500170057702000100 0594013000700604#VV16.12898#VV16.12899#368907#^b300b#Vi?t#331.870711597#TR561#T rng i hc Cng on - 70 nm xy dng v pht trin#B.s.: Phm Vn H (ch.b. ), Nguyn Vit Vng, Nguyn c Tnh...#^aH.#^aLao ng#2016#^a432tr., 35tr. n h : bng^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Cng on#Gii thiu lch s ra i, qu trnh xy dng v hot ng trong 70 nm qua ca trng i hc Cng on - mi trng ca giai cp cng nhn v t chc cng on Vit Nam - t 15/5/1946 n 15/5/2016#Trng i hc Cng on#Lch s#Thnh tu#XH#Phm Vn H#Nguyn Vit Vng#Nguyn c Tnh#H Thc Ho#Hong Thanh Xun#1946-2016#368907## 00456000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820010000511810007000610010012000680020015000800070012000950220004001070080 00500111009001100116010000500127011001500132020001700147020000400164016000300168 013000700171005001200178#368908#VV16.12900#VV16.12901#^a130000^b2000b#Vi?t#895. 92214#TH460#Thi B Tn#Th i thng#Thi B Tn#T.3#^aH.#^aLao ng#2016#^a4 78tr.^b22cm#Vn hc hin i#Th#VH#368908#Thi B Tn## 00628000000000289000450000100170000000200130001700500060003000700290003600400170 00650080005000820090052000870100005001390110015001440120038001590150042001970820 00600239016000300245013000700248014001700255026000700272026001100279181000600290 019000500296019000800301020001700309020001200326#Clare, Cassandra#Linh hn lc#V y An#Cassandra Clare ; Vy An dch#In ti bn ln 1#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho v Truyn thng L Chi#2016#^a527tr.^b21cm#T sch Vn hc M )( V kh bn g m#Dch t bn ting Anh: City of lost souls#813.6#VH#368909#^a139000^b2000b #368909#VV16.12902#L312H#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00848000000000265000450000200480000000500100004800700270005800800050008500900110 00900100005001010110015001060820015001210160003001360130007001390140017001460260 00700163026001100170026001100181181000600192019000500198020001000203020001800213 020001800231021033300249#Lut doanh nghip v vn bn hng dn thi hnh#Minh Ng c#Minh Ngc s.t., gii thiu#^aH.#^aLao ng#2016#^a637tr.^b21cm#346.5970702632 #XH#368910#^a150000^b1000b#368910#VV16.12903#VV16.12904#L504D#Vi?t#Php lut#Lu t doanh nghip#Vn bn php lut#Gii thiu ton vn lut doanh nghip vi nhn g quy nh chung v quy nh c th v thnh lp doanh nghip; cng ty trch nhi m hu hn; doanh nghip nh nc; cng ty c phn; cng ty hp danh; doanh nghi p t nhn; nhm cng ty; t chc li, gii th v ph sn doanh nghip; t chc thc hin cng cc vn bn hng dn thi hnh## 00654000000000301000450000100230000000200110002300500200003400500240005400700490 00780080005001270090031001320100005001630110015001680150055001830220004002380820 00700242016000300249013000700252014001600259026001100275026000700286026001100293 181000600304019000500310019000800315020001700323020001200340#Woodiwiss, Kathleen E.#La v hoa#Nguyn Lm Xun Cc#Woodiwiss, Kathleen E. #Kathleen E. Woodiwiss ; Nguyn Lm Xun Cc dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Thi Uyn#2016#^a379tr.^b2 1cm#Dch t nguyn bn ting Anh: The flame and the flower#T.1#813.54#VH#368911# ^a99000^b3000b#VV16.12905#368911#VV16.12906#L551V#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i #Tiu thuyt## 00654000000000301000450000100230000000200110002300500200003400500240005400700490 00780080005001270090031001320100005001630110015001680150055001830220004002380820 00700242016000300249013000700252014001600259026000700275026001100282026001100293 181000600304019000500310019000800315020001700323020001200340#Woodiwiss, Kathleen E.#La v hoa#Nguyn Lm Xun Cc#Woodiwiss, Kathleen E. #Kathleen E. Woodiwiss ; Nguyn Lm Xun Cc dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Thi Uyn#2016#^a347tr.^b2 1cm#Dch t nguyn bn ting Anh: The flame and the flower#T.2#813.54#VH#368912# ^a99000^b3000b#368912#VV16.12907#VV16.12908#L551V#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i #Tiu thuyt## 00581000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010018000660020013000840030012000970070038001090040 01300147008000500160009003800165010000500203011002100208020001700229020001200246 005001400258016000300272019000900275013000700284#368913#VV16.12909#VV16.12910#^a 45000^b1000b#Vi?t#891.7342#TR103T#Bulgacov, Mikhail#Tri tim ch#Tiu thuyt#Mi khail Bulgacov ; on T Huyn dch#In ln th 7#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn h o ng Ty#2016#^a166tr. : nh^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#on T Huyn #VH#Dch Nga#368913## 00635000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010017000650020041000820070039001230220005001620050 01500167004001800182008000500200009003600205010000500241011001500246020001700261 020001200278016000300290019001600293013000700309005001700316#368914#VV16.12911#V V16.12912#^a115000^b3000b#Vi?t#895.136#254P#u Dng Mc Tm#n ph Khai Phon g lm nhn vin cng v#u Dng Mc Tm ; Trn Thu Hin dch#T.4A#Trn Thu Hi n#Ti bn ln th 1#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a418tr.^b21c m#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Dch Trung Quc#368914#u Dng Mc Tm## 00605000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010017000650020041000820070039001230220005001620050 01500167008000500182009003600187010000500223011001500228020001700243020001200260 016000300272019001600275013000700291005001700298#368915#VV16.12913#VV16.12914#^a 110000^b3000b#Vi?t#895.136#254P#u Dng Mc Tm#n ph Khai Phong lm nhn v in cng v#u Dng Mc Tm ; Trn Thu Hin dch#T.5B#Trn Thu Hin#^aH.#^aLa o ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a362tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt #VH#Dch Trung Quc#368915#u Dng Mc Tm## 00502000000000265000450002600070000002600110000700100130001800200030003100300120 00340070031000460140016000770190005000930820008000981810006001060080005001120090 03500117010000500152011001500157016000300172019001400175005001100189020001700200 020001200217013000700229#368916#VV16.12915#Ryu Murakami#69#Tiu thuyt#Ryu Murak ami ; Hong Long dch#^a79000^b3000b#Vi?t#895.635#S111M#^aH.#^aVn hc ; Cng t y Sch Bch Vit#2016#^a277tr.^b21cm#VH#Dch Nht Bn#Hong Long#Vn hc hin i#Tiu thuyt#368916## 00572000000000277000450000100190000000200200001900500070003900700320004600400180 00780080005000960090036001010100005001370110015001420150040001570820007001970160 00300204013000700207014001700214026000700231026001100238181000600249019000500255 019000500260020001700265020001200282#Ondaatjie, Michael#Bnh nhn ngi Anh#H N h#Michael Ondaatjie ; H Nh dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aLao ng ; Cng ty S ch Bch Vit#2016#^a402tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The English patient#813.54 #VH#368917#^a109000^b3000b#368917#VV16.12916#B256N#Vi?t#Dch#Vn hc hin i#T iu thuyt## 00599000000000289000450000100130000000200170001300500140003000500120004400700450 00560080005001010090036001060100005001420110015001470150036001620820009001980160 00300207013000700210014001600217026000700233026001100240026001100251181000600262 019000500268019000900273020001700282020001000299#Brogan, Alan#Ta thuc v nhau#B rogan, Irene#Minh Phng#Alan Brogan, Irene Brogan ; Minh Phng dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a393tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Not witho ut you#828.9203#VH#368918#^a98000^b3000b#368918#VV16.12917#VV16.12918#T100T#Vi? t#Dch Anh#Vn hc hin i#T truyn## 00459000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610020026000680070020000940220004001140050009001180080 00500127009001100132010000500143011001500148020001700163020001500180013000700195 016000300202#368919#VV16.12919#VV16.12920#^a69000^b1000b#Vi?t#398.209597#KH400T #Kho tng c tch Vit Nam#H Giang tuyn chn#T.1#H Giang#^aH.#^aLao ng#2016 #^a319tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Truyn c tch#368919#VH## 01054000000000325000450000100180000000200300001800300650004800500090011300700330 01220080005001550090032001600100005001920110032001970150112002290820009003410160 00300350013000700353014001600360026001100376026000700387026001100394181000700405 01900050041201900080041702000190042502000080044402000080045202000150046002102530 0475#Phelan, Thomas W.#Phng php m 1 2 3 k diu#Nhng b quyt rn luyn k lut hiu qu cho tr t 2 - 12 tui#Anh Tun#Thomas W. Phelan ; Anh Tun dch# ^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a347tr. : bng, tranh v^b21cm#Tn s ch ting Anh: For 1-2-3 magic for the teacher : Effective classroom discipline for pre-K through grade 8#371.1024#XH#368920#^a99000^b3000b#VV16.12922#368920#V V16.12921#PH561P#Vi?t#Dch M#K lut trng hc#Qun l#Lp hc#Sch gio vin# Gii thiu mt s phng php k lut lp hc n gin, hiu qu trong vic kim sot hnh vi cho tr trong tui t 2 n 12 tui vi 3 bc c bn: kim so t hnh vi khng mong mun, khuyn khch hnh vi tch cc v cng c mi quan h vi hc sinh## 00964000000000313000450000100160000000200140001600300640003000500100009400500090 01040070042001130080005001550090032001600100005001920110032001970120014002290150 09900243082000800342016000300350013000700353014001600360026000700376026001100383 026001100394181000700405019000500412019000800417020001400425021021100439#Barker, Stephen#Qun l d n#Hnh ng v tri thc ca nhng nh qun l d n xut s c nht#Cole, Rob#Minh Th#Stephen Barker, Rob Cole. ; Minh Th dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a207tr. : bng, tranh v^b21cm#Tht n gin#Tn sch ting Anh: Brilliant project management : What the best project managers kn ow, do and say#658.404#XH#368921#^a59000^b3000b#368921#VV16.12923#VV16.12924#QU 105L#Vi?t#Dch M#Qun l d n#Gii thiu ngh thut ln k hoch d n, cc v n v ngun lc, cch thc i ph vi ri ro v vn pht sinh, vic iu h nh v h tr cc thnh vin d n cng nh trnh nhng sai lm khin d n sa l y## 01151000000000361000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820012000421810006000540020028000600030092000880070062001800080005002420090 01100247010000500258011002100263021035000284020001900634020000900653020000700662 01600030066900100180067200500130069000500150070301500360071802000030075402000090 0757013000700766020000700773020000900780#VV16.12925#VV16.12926#368922#^b6750b#Vi ?t#352.8809597#C120N#Cm nang hot ng gim st#Dnh cho Ban Thanh tra nhn dn v Ban Gim st u t ca cng ng x, phng, th trn#B.s.: Nguyn Tun K hanh (ch.b.), Phm Th Hu, o Th Thu H#^aH.#^aLao ng#2016#^a86tr. : bng^b 21cm#Cung cp nhng kin thc c bn v php lut cng nh cc k nng cn thit cho Ban Thanh tra nhn dn v Ban Gim st u t ca cng ng x, phng, t h trn tin hnh cc hot ng gim st i vi hot ng ca Hi ng nhn dn, U ban nhn dn cp x cng nh vic thc hin cc d n u t lin quan n li ch ca cng ng ti c s#Thanh tra nhn dn#Gim st#u t#XH#Nguyn Tun Khanh#Phm Th Hu#o Th Thu H#TTS ghi: Thanh tra Chnh ph; UNDP#X#C m nang#368922#Phng#Th trn## 00907000000000301000450000100130000000200350001300500120004800500100006000700430 00700080005001130090032001180100005001500110022001550150119001770820007002960160 00300303013000700306014001600313026001100329026000700340026001100347181000600358 019000500364019000500369020002000374020002000394021019100414#Tracy, Brian#Kt th c bn hng - n quyt nh#Thanh Huyn#Th Trang#Brian Tracy ; Dch: Thanh Huy n, Th Trang#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a239tr. : bng^b21cm#T n sch ting Anh: Art of closing the sale : The key to making more money faster in the world of professional selling#658.85#XH#368923#^a69000^b3000b#VV16.12927 #368923#VV16.12928#K258T#Vi?t#Dch#Ngh thut bn hng#B quyt thnh cng#Cung cp nhng kin thc, kinh nghim v c nhng chiu thc cng nh k nng trong v ic nm bt tm l khch hng a ra cc quyt nh ng lc nhm t c th nh cng trong kinh doanh## 00715000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810006000620010016000680020028000840030041001120070016001530080 00500169009003400174010000500208011002600213021011700239020001000356016000300366 004000900369020000700378020000800385020001300393013000700406#VV16.12929#VV16.129 30#368924#^a63000^b2000b#Vi?t#381.1409597#M450H#o Xun Khng#M hnh phn ph i v bn l#Gii php no cho doanh nghip Vit Nam?#o Xun Khng#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a250tr. : minh ho^b21cm#Tng quan v doanh n ghip bn l - phn phi v khch hng, m hnh hiu qu trong qun tr bn l v knh phn phi#Phn phi#XH#In ln 2#Bn l#M hnh#Doanh nghip#368924## 00895000000000325000450000100170000000200280001700500140004500500200005900500120 00790070079000910080005001700090032001750100005002070110025002120150053002370820 00900290016000300299013000700302014001600309026000700325026001100332026001100343 18100070035401900050036101900050036602000090037102000080038002000200038802101610 0408#Maxwell, John C.#Pht trin k nng lnh o#inh Vit Ho#Nguyn Th Kim O anh#L Duy Hiu#John. C. Maxwell ; Dch: inh Vit Ho, Nguyn Th Kim Oanh ; L Duy Hiu h..#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a294tr. : hnh v^b21c m#Tn sch ting Anh: Developing the leader within you#658.4092#XH#368925#^a7900 0^b3000b#368925#VV16.12931#VV16.12932#PH110T#Vi?t#Dch#Lnh o#K nng#B quy t thnh cng#Gii thiu nhng kin thc ng n v lnh o, phm cht cn c c a nh lnh o v s khc nhau gia qun l v lnh o tr thnh nh lnh o thnh cng## 00901000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820013000411810006000540010015000600020082000750030017001570070015001740080 00500189009001100194010000500205011002700210021027300237020002100510020001000531 020001000541020002100551013000700572016000300579020001700582#VV16.12933#368926#V V16.12934#^b500b#Vi?t#731.82095973#H312T#Trn nh Tun#Hnh tng con ngi tro ng ngh thut chm khc nh lng vng chu th sng Hng#Sch chuyn kho#Trn nh Tun#^aH.#^aLao ng#2016#^a229tr. : nh, bng^b21cm#Tng quan v nh lng v ngh thut chm khc nh lng trong i sng vn ho ca ngi Vit. Hnh t ng con ngi trong ngh thut chm khc nh lng. Nhng gi tr, c trng ng h thut th hin hnh tng con ngi trong chm khc nh lng v vic k tha , pht huy#Ngh thut iu khc#Chm khc#nh lng#Hnh tng con ngi#368926# XH#Sch chuyn kho## 01260000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820014000491810006000630020154000690030017002230070068002400080005003080090 01100313010000500324011002200329021037800351020001600729020002800745020001000773 01600030078300500120078600500130079801500350081102000080084602000170085400500170 0871005001500888013000700903#VV16.12936#VV16.12935#368927#^a62000^b500b#Vi?t#36 8.400959727#V103T#Vai tr ca cng on trong vic thc hin chnh sch bo him x hi cho ngi lao ng trong cc doanh nghip ngoi nh nc trn a bn t nh Bc Ninh#Sch chuyn kho#Phm Vn H (ch.b.), inh Th Mai, Hong Thanh Xun , Bi Th Thu H#^aH.#^aLao ng#2016#^a199tr. : bng^b21cm#Trnh by c s l l un v thc tin v vai tr ca cng on trong vic thc hin chnh sch bo hi m x hi cho ngi lao ng trong cc doanh nghip ngoi nh nc. Trn c s , cp n vai tr v gii php nng cao vai tr ca cng on trong vic th c hin chnh sch bo him x hi cho ngi lao ng trong cc doanh nghip ngo i nh nc trn a bn tnh Bc Ninh#Bo him x hi#Doanh nghip ngoi nh n c#Cng on#XH#Phm Vn H#inh Th Mai#TTS ghi: Trng i hc Cng on#Vai t r#Sch chuyn kho#Hong Thanh Xun#Bi Th Thu H#368927## 00912000000000325000450000100140000000200320001400300490004600500170009500500110 01120070048001230080005001710090032001760100005002080110026002130150044002390820 00800283016000300291013000700294014001600301026001100317026000700328026001100335 18100060034601900050035201900080035702000160036502000080038102000200038902101770 0409#Kawasaki, Guy#Ln mng cng l mt ngh thut#Mo nh dnh cho nhng c dn mng y quyn lc#Fitzpatrick, Peg#Hong Long#Guy Kawasaki, Peg Fitzpatrick ; Hong Long dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a207tr. : minh ho^b2 1cm#Tn sch ting Anh: The art of social media#302.231#XH#368928#^a79000^b3000 b#VV16.12937#368928#VV16.12938#L254M#Vi?t#Dch M#Truyn thng s#K nng#B quy t thnh cng#Gii thiu hn 100 b quyt gip ti u ho h s c nhn trn mn g x hi nhm thu ht thm ngi theo di cng nh cch hiu qu kt hp truyn thng x hi vi th vit blog## 00617000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820009000511810006000600010010000660020031000760070010001070080005001170090 01100122010000500133011002100138021009400159020000900253020004700262020001000309 016000300319020001000322013000700332#VV16.12939#VV16.12940#368929#^a147000^b200 0b#Vi?t#355.0092#V300T#Lc Hng#V tng c duyn vi con s 7#Lc Hng#^aH.#^ aLao ng#2016#^a367tr. : nh^b21cm#Gm nhng cu chuyn k v cuc i v con ng binh nghip ca Thng tng Nguyn Huy Hiu#Cuc i#Nguyn Huy Hiu, 1947 -, Thng tng, Vit Nam#Truyn k#XH#S nghip#368929## 00832000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020072000620070016001340080005001500090056001550100 00500211011002600216021025300242020002000495020001000515020002000525013000700545 005001100552016000300563#VV16.12941#368930#VV16.12942#^a49000^b2000b#Vi?t#158.1 #M558#10 iu khc bit gia ngi theo ui c m v ngi git cht c m#1 980 Books b.s.#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho v Truyn thng 1980 Books#2016 #^a127tr. : tranh v^b20cm#Hng dn bn i tm nim tin cho mnh v khm ph n h hng ca nim tin y i vi cuc i ca bn v qua a n thng ip c ng nh li khuyn: Mun thnh cng th phi mnh dn c m, nui dng c m v quyt tm bin c m thnh hin thc#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt t hnh cng#368930#1980 Books#XH## 00852000000000325000450000100120000000200450001200300150005700500130007200500100 00850070045000950080005001400090011001450100005001560110015001610820007001760160 00300183013000700186014001500193026000700208026001100215181000600226019000500232 02000180023702000150025502000090027002000100027902000100028902000080029902102190 0307#Trn S Lm#Bo him hng ho vn chuyn bng ng bin#Sch tham kho#L Minh Trm#V Thu H#Trn S Lm (ch.b.), L Minh Trm, V Thu H#^aH.#^aLao ng #2016#^a270tr.^b21cm#368.22#XH#368931#^a68000^b500b#368931#VV16.12943#B108H#Vi? t#Bo him hng hi#Sch tham kho#Hng ho#L thuyt#Thc tin#Bi tp#Trnh b y l thuyt chung v bo him hng ho vn chuyn bng ng bin. Thc tin kin h doanh bo him hng ho vn chuyn bng ng bin ca cc doanh nghip xut n hp khu Vit Nam v mt s dng bi tp in hnh## 00774000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820007000511810007000580010015000650020019000800030035000990070015001340080 00500149009003200154010000500186011002600191021026200217020001000479020000900489 013000700498016000300505#368932#VV16.12944#VV16.12945#^a109000^b3000b#Vi?t#647. 94#QU105T#Bi Xun Phong#Qun tr khch sn#Bin am m thnh dch v hon ho#B i Xun Phong#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a383tr. : minh ho^b21c m#Tng quan v ngh khch sn ti Vit Nam, c bit l cc vn lin quan n bn hng v tip th, t phng v qun l doanh thu, tin snh, bung phng, n h hng v tic, dch v gii tr, k thut v an ninh, kim sot ti chnh cng nh nhn s v o to#Khch sn#Qun tr#368932#XH## 00771000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820014000501810006000640020024000700070032000940050015001260080005001410090 01100146010000500157011001500162021026600177020001000443020002400453020001800477 016000300495013000700498#368933#VV16.12946#VV16.12947#^a67000^b3000b#Vi?t#345.5 97002632#B450L#B lut t tng hnh s#o Ngc Thnh s.t., gii thiu#o Ngc Thnh#^aH.#^aLao ng#2016#^a411tr.^b19cm#Trnh by ton vn B lut T tng hn h s vi nhng qui nh chung v qui nh c th v: Phm vi iu chnh, nhim v , hiu lc ca B lut T tng hnh s; nhng nguyn tc c bn; c quan c th m quyn tin hnh t tng, ngi c thm quyn tin hnh t tng...#Php lut#B lut t tng hnh s#Vn bn php lut#XH#368933## 00986000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820007000421810006000490020123000550080005001780090011001830100005001940110 02600199020001900225020001800244020000900262020001900271019000300290021038400293 020000900677020001500686013000700701#VV16.12949#368934#VV16.12948#^b1000b#Vi?t#3 72.37#T103L#Ti liu hng dn dnh cho gio vin - Sc kho rng ming cho hc sinh tiu hc qua hot ng gio dc ngoi gi ln lp#^aH.#^aLao ng#2016#^a29 tr. : tranh mu^b26cm#V sinh rng ming#Chm sc sc kho#Hc sinh#Ti liu h ng dn#XH#Gii thiu nhng kin thc c bn nht v sc kho rng ming nh cu trc rng, m nha chu, vai tr ca rng, bnh su rng, bnh vim nu, vim nha chu, phng php chi rng, dinh dng v sc kho rng ming... gip gio vin t chc thc hin cc hot ng chm sc, gio dc sc kho rng ming cho hc sinh tiu hc, gp phn ci thin tnh trng sc kho rng ming cc em#Tiu h c#Sch gio vin#368934## 00881000000000337000450000100120000000200260001200300270003800500140006500500160 00790050012000950050011001070070051001180040014001690080005001830090034001880100 00500222011002200227015006400249082000800313016000300321013000700324014001700331 02600070034802600110035518100060036601900050037201900050037702000180038202000130 0400021013000413#Hogg, Tracy#c v mi vn ca tr#n - Ng - K lut hnh v i#Blau, Melinda#Lyonnet, Hachun#M Ong Bng#Trn Huyn#Tracy Hogg, Melinda Blau ; Dch: Hachun Lyonnet...#Ti bn ln 2#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2 016#^a509tr. : bng^b24cm#Tn sch ting Anh: The baby whisperer solves all your problems#649.122#XH#368935#^a140000^b1500b#368935#VV16.12950#419V#Vi?t#Dch#G io dc gia nh#Nui dy tr#Hng dn cha m cc k nng cn thit chm sc v nui dy tr t ch n ung, ng ngh, hot ng cho n cm xc ca tr# # 00744000000000253000450000100140000000200350001400700140004900400140006300800050 00770090034000820100005001160110021001210820011001420160003001530130007001560140 01700163026001100180026000700191181000600198019000500204020001800209020001300227 021025000240#H Th Hi u#M Vit dy con bc cng ton cu#H Th Hi u#Ti bn ln 4#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a720tr. : nh^b24cm#649.1 09597#KT#368936#^a199000^b2000b#VV16.12951#368936#M200V#Vi?t#Gio dc gia nh# Nui dy con#Chia s nhng kinh nghim chn thc trong gio dc con ci ca tc gi nhm gi n cng ng mt cch nhn tch cc, ch ng v gi tr ca gio dc gia nh trong vic to nn phc lc v thnh tu trn hnh trnh trng th nh ca tr em Vit Nam## 00616000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530020019000590080005000780090011000830100005000940110 02200099015004100121021014000162020001200302020000700314016000300321020003100324 013000700355#VV16.12953#368937#VV16.12952#^b1200b#Vi?t#398.209597#K600Y#K yu i hi VII#^aH.#^aLao ng#2016#^a614tr. : bng^b24cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu cc vn bn ch o, ni dung, thng tin v cc pht b iu, tham lun, bo co ca Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam ti i hi VII#i h i VII#K yu#XH#Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#368937## 00817000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820008000411810006000490020038000550030039000930080005001320090049001370100 00500186011002600191015006400217020001900281020001800300020001500318013000700333 019000300340021020800343#VV16.12954#VV16.12955#368938#^b940b#Vi?t#617.601#C513B# Cng bn chm sc sc kho rng ming#D n sc kho v dinh dng hc ng#^aH .#^aLao ng ; T chc Cu tr tr em ti Vit Nam#2016#^a12tr. : tranh mu^b26c m#u ba sch ghi: Save the Children; Wrigley Company Foundation#V sinh rng m ing#Chm sc sc kho#Sch thiu nhi#368938#KT#Gii thiu nhng kin thc c b n v sc kho rng ming nh cu trc rng, m nha chu, vai tr ca rng, bnh s u rng, bnh vim nu, vim nha chu, phng php chi rng, dinh dng v sc kho rng ming## 00617000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810007000510010015000580020018000730220018000910220005001090080 00500114009001100119010000500130011001500135012002000150021009000170020000900260 020001000269016000300279013000700282005001500289020001100304#368939#VV16.12956#V V16.12957#^b1000b#Vi?t#294.3927#TH107T#Thch Thanh T#Thanh T ton tp#Thin h c cn bn#T.15#^aH.#^aTn gio#2015#^a895tr.^b26cm#Thin tng Vit Nam#Ging gi i v to thin tam mui, php yu tu tp to thin ch qun v lc diu php mn #o Pht#Thin hc#XH#368939#Thch Thanh T#Thin phi## 00684000000000301000450002600110000002600110001102600070002202000090002901400080 00380190005000460820009000511810007000600010015000670020018000820220023001000220 00500123008000500128009001100133010000500144011001500149012002000164021015400184 020001100338020000800349016000300357013000700360005001500367#VV16.12959#VV16.129 58#368940#o Pht#^b1000b#Vi?t#294.3927#TH107T#Thch Thanh T#Thanh T ton tp #Thin Tng Trung Hoa 4#T.19#^aH.#^aTn gio#2015#^a633tr.^b26cm#Thin tng Vit Nam#Gii thiu tiu s thin s i Chu Hu Hi v thin s Hong B, ng th i ging gii v n ng nhp o yu mn, truyn tm php yu v Uyn Lng lc#T hin phi#Gio l#XH#368940#Thch Thanh T## 01140000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200160002918100070 00450020056000520030118001080070091002260050017003170080018003340090035003520100 00500387011002200392021032600414020001000740020001800750013000700768016000300775 020001500778005001900793005002000812005001800832#368941#^a179000^b1000b#Vi?t#34 6.59704802632#CH300D#Ch dn p dng cc vn bn php lut v s hu tr tu#H thng ho cc vn bn php lut Vit Nam v s hu tr tu v ch dn p dng c c vn bn php lut s hu tr tu#B.s.: L Th Nam Giang (ch.b.), Nguyn Th H nh L, V ng Phng Tho, Hunh Thanh Thnh#L Th Nam Giang#^aTp. H Ch Minh #^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a694tr. : bng^b24cm#Gii thiu ton v n Lut S hu tr tu vi nhng qui nh chung v qui nh c th v quyn tc gi v quyn lin quan, quyn s hu cng nghip, quyn i vi ging cy trng, bo v quyn s hu tr tu, x l vi phm v cc iu khon thi hnh cng cc Ngh nh, Thng t quy nh chi tit v hng dn thi hnh Lut ny#Php lut#V n bn php lut#368941#XH#S hu tr tu#Nguyn Th Hnh L#V ng Phng Tho #Hunh Thanh Thnh## 00794000000000301000450002600070000002000170000701400160002401900050004008200070 00451810006000520010019000580020075000770030017001520070019001690080018001880090 03500206010000500241011002600246021015200272020000900424020000700433020000800440 020000800448020000800456016000300464004001800467013000700485#368942#Sch chuyn kho#^a90000^b1000b#Vi?t#959.77#462S#Phan Th Yn Tuyt#i sng x hi - kinh t - vn ho ca ng dn v c dn vng bin Nam B#Sch chuyn kho#Phan Th Y n Tuyt#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a574tr. : mi nh ho^b24cm#Trnh by c s l thuyt v khi qut v vng bin Nam B cng nh ng c im ni bt v i sng x hi, kinh t, vn ho ca c dn vng bin Na m B#i sng#X hi#Kinh t#Vn ho#Ng dn#XH#Ti bn ln th 1#368942## 00681000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020028000420030032000700070085001020050012001870050013001990050016002120050 01100228004002900239008001800268009002300286010000500309011001500314020001200329 020000800341020000600349020001400355016000300369013000700372#368943#^a49000^b20 00b#Vi?t#372.623#T527T#Tuyn tp 100 bi vn hay 5#Bin son theo chng trnh m i#B.s., tuyn chn, gii thiu: T c Hin, Phm Minh T, Nguyn Nht Hoa, Ti n Qunh#T c Hin#Phm Minh T#Nguyn Nht Hoa#Tin Qunh#Ti bn c sa cha, b sung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a147tr.^b24cm#Tp lm v n#Bi vn#Lp 5#Sch c thm#GK#368943## 00677000000000301000450002600070000000200290000700700890003600500120012500800180 01370090023001550100005001780110015001830200012001980200014002100160003002240140 01600227019000500243082000800248181000600256004002900262020000800291020000600299 005001600305005001800321005001300339005001600352013000700368#368944#Tuyn chn 1 53 bi vn hay 5#B.s., tuyn chn, gii thiu: T c Hin (ch.b.), Nguyn Vit Nga, Nguyn Trung Kin...#T c Hin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2 016#^a139tr.^b24cm#Tp lm vn#Sch c thm#GK#^a49000^b2000b#Vi?t#372.623#T52 7C#Ti bn c sa cha, b sung#Bi vn#Lp 5#Nguyn Vit Nga#Nguyn Trung Kin# Phm Minh T#Nguyn Nht Hoa#368944## 00526000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020033000380030040000710070017001110050017001280080018001450090023001630100 00500186011003100191020000700222020000600229020001400235016000300249013000700252 004001300259#368945#^a36000^b2000b#Vi?t#530#B452D#Bi dng hc sinh gii vt l 6#Dnh cho hc sinh kh gii v chuyn l#L Th Hnh Dung#L Th Hnh Dung#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a110tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l #Lp 6#Sch c thm#GK#368945#In ln th 3## 00526000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020033000380030040000710070017001110050017001280080018001450090023001630100 00500186011003100191020000700222020000600229020001400235016000300249004001300252 013000700265#368946#^a36000^b2000b#Vi?t#530#B452D#Bi dng hc sinh gii vt l 7#Dnh cho hc sinh kh gii v chuyn l#L Th Hnh Dung#L Th Hnh Dung#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a110tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l #Lp 7#Sch c thm#GK#In ln th 3#368946## 00520000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020033000380030040000710070017001110050017001280040013001450080018001580090 02300176010000500199011002500204020000700229020000600236020001400242016000300256 013000700259#368947#^a39000^b2000b#Vi?t#530#B452D#Bi dng hc sinh gii vt l 8#Dnh cho hc sinh kh gii v chuyn l#L Th Hnh Dung#L Th Hnh Dung#In ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a126tr. : hnh v^b24c m#Vt l#Lp 8#Sch c thm#GK#368947## 00559000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100080 00340020020000420070030000620220004000920050013000960050016001090040031001250080 01800156009002300174010000500197011003100202020000500233020000600238020001300244 020001400257016000300271013000700274#368948#^a34000^b3000b#Vi?t#372.7#GI-103B#G ii bi tp ton 2#L Mu Thng, L Th Qunh Ly#T.2#L Mu Thng#L Th Qunh L y#Ti bn c sa cha v b sung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^ a147tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 2#Gii bi tp#Sch c thm#GK#368948## 00544000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100080 00340020020000420070025000620220004000870050012000910050012001030040031001150080 01800146009002300164010000500187011002600192020000500218020001300223020000600236 020001400242013000700256016000300263#368949#^a29000^b3000b#Vi?t#372.7#GI-103B#G ii bi tp ton 4#L Mu Tho, Thanh Quang#T.1#L Mu Tho#Thanh Quang#Ti bn c sa cha v b sung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a115tr. : minh ho^b24cm#Ton#Gii bi tp#Lp 4#Sch c thm#368949#GK## 00494000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100080 00360020023000440070017000670050017000840040013001010080018001140090023001320100 00500155011002900160020000800189020000600197020001300203020001400216016000300230 013000700233#368950#^a34000^b2000b#Vi?t#546.076#GI-103B#Gii bi tp ho hc 9# L Th Hnh Dung#L Th Hnh Dung#In ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H C h Minh#2016#^a125tr. : bng, s ^b24cm#Ho hc#Lp 9#Gii bi tp#Sch c th m#GK#368950## 00621000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020036000380030032000740070061001060050018001670040013001850080018001980090 02300216010000500239011002600244020000900270020000700279020001400286016000300300 005001600303005001700319013000700336#368951#^a99000^b2000b#Vi?t#516#B452D#Bi d ng hc sinh gii hnh hc 10#Bin son theo chng trnh mi#Nguyn Trng Tun (ch.b.), ng Phc Thanh, Nguyn Tn Sing#Nguyn Trng Tun#In ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a270tr. : minh ho^b24cm#Hnh hc#Lp 10#Sch c thm#GK#ng Phc Thanh#Nguyn Tn Sing#368951## 00548000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100080 00370020036000450070017000810050017000980080018001150090023001330100005001560110 03100161020000700192020001000199020000700209020001400216016000300230004002900233 020001300262013000700275#368952#^a39000^b2000b#Vi?t#512.0076#GI-103B#Gii bi t p i s v gii tch 11#Nguyn Tn Sing#Nguyn Tn Sing#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a158tr. : hnh v, bng^b24cm#i s#Gii tch#Lp 11 #Sch c thm#GK#Ti bn c sa cha, b sung#Gii bi tp#368952## 00975000000000289000450000200210000000500150002100500210003600700530005700800180 01100090059001280100005001870110021001920120028002130150032002410820009002730160 00300282013000700285014001600292026000700308181000600315019000500321019000800326 020001300334020000900347020002000356021030900376#K nng thng lng#Nguyn Vn Qu#Ban bin dch G.B.S.#Ban bin dch G.B.S. bin dch ; Nguyn Vn Qu h..#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016 #^a183tr. : nh^b21cm#Cm nang kinh doanh Harvard#Tn sch ting Anh: Negotiatio n#658.4052#KT#368953#^a54000^b1500b#368953#K600N#Vi?t#Dch M#Thng lng#m phn#B quyt thnh cng#Gm nhng li khuyn thit thc v kinh nghim hu ch gip bn pht trin k nng thng lng nh phn b v hp nht cc hnh thc t hng lng, nhng sai lm nn trnh, nhng bc thc hin cuc thng lng thnh cng, cch qun l v ginh v th u tin cng nhng chin thut thng l ng hiu qu## 00490000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020031000410070031000720050014001030050010001170080005001270090039001320100 00500171011002500176020000700201020001400208016000300222019001600225013000700241 #368954#^a12500^b2000b#Vi?t#372.21#T450M#T mu trang phc cng cha 10#Ung Ma n Linh ; Ngc Linh dch#Ung Man Linh#Ngc Linh#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a16tr. : tranh v^b27cm#T mu#Sch mu gio#GK#Dch Trung Qu c#368954## 00489000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020030000410070031000710050014001020050010001160080005001260090039001310100 00500170011002500175020000700200020001400207016000300221019001600224013000700240 #368955#^a12500^b2000b#Vi?t#372.21#T450M#T mu trang phc cng cha 6#Ung Man Linh ; Ngc Linh dch#Ung Man Linh#Ngc Linh#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn h o inh T#2016#^a16tr. : tranh v^b27cm#T mu#Sch mu gio#GK#Dch Trung Quc #368955## 00489000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020030000410070031000710050014001020050010001160080005001260090039001310100 00500170011002500175020000700200020001400207016000300221019001600224013000700240 #368956#^a12500^b2000b#Vi?t#372.21#T450M#T mu trang phc cng cha 4#Ung Man Linh ; Ngc Linh dch#Ung Man Linh#Ngc Linh#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn h o inh T#2016#^a16tr. : tranh v^b27cm#T mu#Sch mu gio#GK#Dch Trung Quc #368956## 00489000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020030000410070031000710050014001020050010001160080005001260090039001310100 00500170011002500175020000700200020001400207016000300221019001600224013000700240 #368957#^a12500^b2000b#Vi?t#372.21#T450M#T mu trang phc cng cha 9#Ung Man Linh ; Ngc Linh dch#Ung Man Linh#Ngc Linh#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn h o inh T#2016#^a16tr. : tranh v^b27cm#T mu#Sch mu gio#GK#Dch Trung Quc #368957## 00519000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020018000410030045000590070013001040050008001170080005001250090039001300100 00500169011002600174012001700200020001900217020001400236013000700250016000300257 019000500260#368958#^a26000^b2000b#Vi?t#372.21#C118D#Ct dn cng cha#Phng kh ch cng cha sang trng ca Mai Hoa#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aThanh nin ; C ng ty Vn ho inh T#2016#^a28tr. : tranh mu^b29cm#Kho tay hay lm#Ngh thut ct dn#Sch mu gio#368958#XH#Dch## 00514000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020018000410030040000590070013000990050008001120080005001200090039001250100 00500164011002600169012001700195020001900212020001400231016000300245019000500248 013000700253#368959#^a26000^b2000b#Vi?t#372.21#C118D#Ct dn cng cha#Phng tr ng hoa cng cha ca Linh Linh#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a28tr. : tranh mu^b29cm#Kho tay hay lm#Ngh thut ct dn#Sch mu gio#XH#Dch#368959## 00529000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020040000410070013000810220004000940220017000980050008001150080005001230090 03900128010000500167011002600172012001700198020001900215020001400234013000700248 016000300255019000500258#368960#^a32000^b2000b#Vi?t#372.21#C118D#Ct dn cng c ha v trang tr sn khu#Tu Vn dch#T.1#Cng cha L Lem#Tu Vn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a36tr. : tranh mu^b29cm#Kho tay hay lm# Ngh thut ct dn#Sch mu gio#368960#XH#Dch## 00549000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020052000410030037000930070015001300050010001450080005001550090039001600100 00500199011002600204012001700230020001900247020001400266016000300280019000500283 013000700288#368961#^a26000^b2000b#Vi?t#372.21#C118D#Ct dn ph kin vy o c c nng cng cha xinh p#Cng cha Belle v cng cha Jasmine#Ngc Linh dch#Ng c Linh#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a28tr. : tranh mu^b29 cm#Kho tay hay lm#Ngh thut ct dn#Sch mu gio#XH#Dch#368961## 00504000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020018000410030030000590070013000890050008001020080005001100090039001150100 00500154011002600159012001700185020001900202020001400221016000300235019000500238 013000700243#368962#^a26000^b2000b#Vi?t#372.21#C118D#Ct dn cng cha#Phng ng cng cha ca Vi Vi#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a28tr. : tranh mu^b29cm#Kho tay hay lm#Ngh thut ct dn#Sch m u gio#XH#Dch#368962## 00505000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020018000410030031000590070013000900050008001030080005001110090039001160100 00500155011002600160012001700186020001900203020001400222016000300236019000500239 013000700244#368963#^a26000^b2000b#Vi?t#372.21#C118D#Ct dn cng cha#Nh bp cng cha ca Linh Chi#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a28tr. : tranh mu^b29cm#Kho tay hay lm#Ngh thut ct dn#Sch mu gio#XH#Dch#368963## 00545000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020052000410030033000930070015001260050010001410080005001510090039001560100 00500195011002600200012001700226020001900243020001400262016000300276019000500279 013000700284#368964#^a26000^b2000b#Vi?t#372.21#C118D#Ct dn ph kin vy o c c nng cng cha xinh p#Nng tin c v cng cha L Lem#Ngc Linh dch#Ngc L inh#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a28tr. : tranh mu^b29cm#K ho tay hay lm#Ngh thut ct dn#Sch mu gio#XH#Dch#368964## 00525000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020040000410070013000810220004000940220013000980050008001110080005001190090 03900124010000500163011002600168012001700194020001900211020001400230016000300244 019000500247013000700252#368965#^a32000^b2000b#Vi?t#372.21#C118D#Ct dn cng c ha v trang tr sn khu#Tu Vn dch#T.3#Nng tin c#Tu Vn#^aH.#^aThanh ni n ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a36tr. : tranh mu^b29cm#Kho tay hay lm#Ngh thut ct dn#Sch mu gio#XH#Dch#368965## 00542000000000265000450002600070000001900050000708200070001218100060001901400160 00250020040000410070013000810220004000940220030000980050008001280080005001360090 03900141010000500180011002600185012001700211020001900228020001400247016000300261 019000500264013000700269#368966#Vi?t#372.21#C118D#^a32000^b2000b#Ct dn cng c ha v trang tr sn khu#Tu Vn dch#T.4#Nng cng cha ng trong rng#Tu Vn #^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a36tr. : tranh mu^b29cm#Kho tay hay lm#Ngh thut ct dn#Sch mu gio#XH#Dch#368966## 00533000000000265000450002600070000001900050000708200070001218100060001901400160 00250020040000410070013000810220004000940220021000980050008001190080005001270090 03900132010000500171011002600176012001700202020001900219020001400238016000300252 019000500255013000700260#368967#Vi?t#372.21#C118D#^a32000^b2000b#Ct dn cng c ha v trang tr sn khu#Tu Vn dch#T.2#Cng cha Bch Tuyt#Tu Vn#^aH.#^aT hanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a36tr. : tranh mu^b29cm#Kho tay hay lm#Ngh thut ct dn#Sch mu gio#XH#Dch#368967## 00561000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020052000410030049000930070015001420050010001570080005001670090039001720100 00500211011002600216012001700242020001900259020001400278016000300292019000500295 013000700300#368968#^a26000^b2000b#Vi?t#372.21#C118D#Ct dn ph kin vy o c c nng cng cha xinh p#Cng cha Bch Tuyt v cng cha ng trong rng#Ngc Linh dch#Ngc Linh#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a28tr. : t ranh mu^b29cm#Kho tay hay lm#Ngh thut ct dn#Sch mu gio#XH#Dch#368968# # 00545000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020052000410030033000930070015001260050010001410080005001510090039001560100 00500195011002600200012001700226020001900243020001400262016000300276019000500279 013000700284#368969#^a26000^b2000b#Vi?t#372.21#C118D#Ct dn ph kin vy o c c nng cng cha xinh p#Hoa Mc Lan v nng tin th by#Ngc Linh dch#Ngc L inh#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a28tr. : tranh mu^b29cm#K ho tay hay lm#Ngh thut ct dn#Sch mu gio#XH#Dch#368969## 00472000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350020027000420070013000690050008000820080005000900090039000950100005001340110 02600139012001700165020001900182020001400201016000300215019000500218013000700223 #368970#^a26000^b2000b#Vi?t#372.21#PH561T#Phng tin bay trn khng#Tu Vn d ch#Tu Vn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a12tr. : tranh mu^ b26cm#Kho tay hay lm#Ngh thut ct dn#Sch mu gio#XH#Dch#368970## 00468000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350020023000420070013000650050008000780080005000860090039000910100005001300110 02600135012001700161020001900178020001400197016000300211019000500214013000700219 #368971#^a26000^b2000b#Vi?t#372.21#PH561T#Phng tin giao thng#Tu Vn dch#T u Vn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a12tr. : tranh mu^b26c m#Kho tay hay lm#Ngh thut ct dn#Sch mu gio#XH#Dch#368971## 00487000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020017000420070013000590050008000720080005000800090039000850100005001240110 02600129012001700155020001900172020001200191020001500203013000700218016000300225 019000500228#368972#^a26000^b2000b#Vi?t#702.812#450D# dng gia nh#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a12tr. : tranh m u^b26cm#Kho tay hay lm#Ngh thut ct dn# gia dng#Sch thiu nhi#368972#XH #Dch## 00835000000000301000450000100130000000200210001300500260003400500110006000500090 00710050015000800070065000950080018001600090059001780100005002370110026002420150 02700268082000400295016000300299013000700302014001600309026000700325181000700332 019000500339019000500344020001100349020002000360021015300380#Fried, Jason#Khc b it bt ph#Hansson, David Heinemeier#Thanh Tho#Song Thu#Vi Tho Nguyn#Jaso n Fried, David Heinemeier Hansson ; Bin dch: Thanh Tho...#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a317tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: Rework#658#KT#368973#^a84000^b4000b#368973#KH101B# Vi?t#Dch#Kinh doanh#B quyt thnh cng#Chia s nhng b quyt thnh cng trong kinh doanh bao gm cc chin lc, khch hng cng nh cch thc iu hnh cng vic dnh cho cc nh kinh doanh## 00520000000000277000450002600070000001400170000701900050002408200100002918100070 00390010009000460020020000550070009000750220004000840040014000880080005001020090 01000107010000500117011001500122012002300137015003400160020001700194020001200211 013000700223016000300230005000900233#368974#^a200000^b1000b#Vi?t#895.92234#TH30 5T#Chi Chan#Thin thn bng ti#Chi Chan#T.1#Ti bn ln 3#^aH.#^aVn hc#2016#^ a378tr.^b21cm#T sch Ngi tr Vit#Tn tht tc gi: L Th Bo Thoa#Vn hc h in i#Tiu thuyt#368974#VH#Chi Chan## 00520000000000277000450002600070000001400170000701900050002408200100002918100070 00390010009000460020020000550070009000750220004000840040014000880080005001020090 01000107010000500117011001500122012002300137015003400160020001700194020001200211 016000300223013000700226005000900233#368975#^a200000^b1000b#Vi?t#895.92234#TH30 5T#Chi Chan#Thin thn bng ti#Chi Chan#T.2#Ti bn ln 3#^aH.#^aVn hc#2016#^ a446tr.^b21cm#T sch Ngi tr Vit#Tn tht tc gi: L Th Bo Thoa#Vn hc h in i#Tiu thuyt#VH#368975#Chi Chan## 00382000000000205000450002600070000001400100000701900050001708200070002218100070 00290020018000360030013000540080005000670090033000720100005001050110026001100200 01700136020001300153013000700166016000300173#368976#^a109000#Vi?t#895.13#CH258S #Cht! Sp by ri#Truyn tranh#^aH.#^aCng ty Truyn thng Qung Vn#201?#^a16t r. : tranh mu^b21cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#368976#VH## 00895000000000253000450002600070000001400070000701900050001408200090001918100060 00280010015000340020039000490290048000880070021001360080005001570090018001620100 00500180011003700185015003800222021033800260020001900598020001400617013000700631 016000300638#368977#^b150b#Vi?t#315.9787#N305G#Nguyn Ngc n#Nin gim thng k tnh Vnh Long 2015#Statistical yearbook of Vinh Long province 2015#Nguyn Ngc n ch.b.#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a428tr., 11tr. biu : bng^b25cm#TTS ghi: Cc Thng k tnh Vnh Long#Tp hp s liu thng k v n v hnh chnh, t ai, kh hu; dn s, lao ng; ti khon quc gia, ngn sch nh nc; u t, xy dng; doanh nghip, c s kinh t c th; nng, lm nghip v thu sn; cng nghip; thng mi, dch v; ch s gi; vn ti, bu chnh vin thng; y t , vn ho v th thao ca tnh Vnh Long nm 2015#Nin gim thng k#Sch song ng#368977#XH## 00438000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200120002818100060 00400010014000460020016000600070014000760040013000900080005001030090039001080100 00500147011002100152020001700173020000800190013000700198016000300205#368978#^a65 000^b2000b#Vi?t#895.9228408#T112T#Hamlet Trng#Tay tm tay nu#Hamlet Trng#I n ln th 8#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Khnh Thu#2016#^a185tr. : nh^b21c m#Vn hc hin i#Tn vn#368978#VH## 00469000000000241000450000100120000000200140001200500080002600700270003400800050 00610090043000660100005001090110015001140820008001290160003001370130007001400140 01700147026000700164181000600171019000500177019001600182020001700198020001200215 #Tinh D Anh#Cu ch h #Lc Hoa#Tinh D Anh ; Lc Hoa dch#^aH.#^aVn hc ; C ng ty Truyn thng Qung Vn#2016#^a556tr.^b21cm#895.136#VH#368979#^a109000^b1 000b#368979#C125C#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00587000000000277000450000100170000000200190001700500080003600500050004400700390 00490040029000880080005001170090043001220100005001650110015001700150025001850820 00800210016000300218013000700221014001700228026000700245181000700252019000500259 019001600264020001700280020001200297#King Kong Barbie#Cht! Sp by ri!#Lc Hoa #Lucy#King Kong Barbie ; Dch: Lc Hoa, Lucy#Ti bn c chnh l, b sung#^aH.#^ aVn hc ; Cng ty Truyn thng Qung Vn#2016#^a535tr.^b21cm#Tn tht tc gi: L Nam#895.136#VH#368980#^a109000^b1000b#368980#CH258S#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00576000000000277000450000100340000000200170003400500090005100500340006000700320 00940040014001260080005001400090038001450100005001830110015001880220004002030820 00800207016000300215013000700218014001700225026000700242181000600249019000500255 019000900260020001700269020001200286#Sholokhov, Mikhail Aleksandrovich#Sng ng m m#Thu ng#Sholokhov, Mikhail Aleksandrovich#M. A. Sholokhov ; Thu ng d ch#Ti bn ln 1#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a695tr.^b24cm# T.1#891.734#VH#368981#^a190000^b1000b#368981#S455#Vi?t#Dch Nga#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00576000000000277000450000100340000000200170003400500090005100500340006000700320 00940040014001260080005001400090038001450100005001830110015001880220004002030820 00800207016000300215013000700218014001700225026000700242181000600249019000500255 019000900260020001700269020001200286#Sholokhov, Mikhail Aleksandrovich#Sng ng m m#Thu ng#Sholokhov, Mikhail Aleksandrovich#M. A. Sholokhov ; Thu ng d ch#Ti bn ln 1#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a795tr.^b24cm# T.2#891.734#VH#368982#^a190000^b1000b#368982#S455#Vi?t#Dch Nga#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00720000000000289000450000100150000000200510001500500120006600500140007800700580 00920040008001500080005001580090035001630100005001980110026002030120033002290150 08000262082000400342016000300346013000700349014001600356026000700372181000700379 019000500386019000900391020001800400020001200418#Carroll, Lewis#Alice x s di u k v Alice x s trong gng#L Th Oanh#Tenniel, John#Lewis Carroll ; L Th Oanh dch ; Minh ho: John Tenniel#Ti bn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a289tr. : tranh v^b24cm#Vn hc c in)(ng A classics#Dch t n guyn bn ting Anh: Alice in wonderland and through the looking glass#823#VH#36 8983#^a80000^b2000b#368983#A103-O#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt## 00430000000000241000450002600070000001400170000701900050002408200100002918100070 00390020016000460070016000620050011000780080005000890090010000940100005001040110 01500109020001700124020001800141020001000159013000700169016000300176019000900179 #368984#^a207000^b1000b#Vi?t#398.20943#TR527C#Truyn c Grimm#Lng Hng dch#L ng Hng#^aH.#^aVn hc#2016#^a767tr.^b24cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi# Truyn c#368984#VH#Dch c## 00526000000000265000450000100090000000200230000900300120003200500120004400700280 00560040018000840080005001020090034001070100005001410110015001460820008001610160 00300169013000700172014001700179026000700196181000700203019000500210019001600215 020001700231020001200248#inh Mc#Nu c sn c tnh yu#Tiu thuyt#Greenrosetq #inh Mc ; Greenrosetq dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aVn hc ; Cng ty sch Vn Vit#2016#^a660tr.^b24cm#895.136#VH#368985#^a150000^b1000b#368985#N259-O#Vi?t# Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00852000000000301000450000100150000000200180001500500160003300500100004900700640 00590080018001230090059001410100005002000110026002050150041002310820008002720160 00300280013000700283014001600290026000700306181000600313019000500319019000500324 020001200329020000900341020001300350020001800363021016900381#Babc, Violeta#Cm nang con trai#Grigorijev, Ana#nh Tuyt#Violeta Babc ; Minh ho: Ana Grigorijev ; Bin dch: nh Tuyt#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn h o Sng to Tr Vit#2016#^a135tr. : minh ho^b21cm#Tn sch ting Anh: A book f or every boy#155.532#XH#368986#^a48000^b7000b#368986#C120N#Vi?t#Dch#Tm sinh l #Con trai#Tui dy th#Chm sc sc kho#Trang b mt s kin thc c bn cho c c em nam la tui t 9 n 18 v nhng thay i tm sinh l trong giai on d y th, cch gi gn v sinh v chm sc c th...## 00514000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100060 00380010013000440020019000570070013000760040014000890080005001030090038001080100 00500146011001500151021009800166020001000264013000700274016000300281#368987#^a68 000^b1000b#Vi?t#390.09597#V308N#Phan K Bnh#Vit Nam phong tc#Phan K Bnh#T i bn ln 2#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a367tr.^b21cm#Gii thiu cc phong tc trong gia tc, phong tc hng ng, phong tc x hi ca ng i Vit Nam#Phong tc#368987#XH## 00572000000000277000450000100170000000200110001700300120002800500140004000500120 00540070062000660080005001280090010001330100005001430110015001480150042001630820 00600205016000300211013000700214014001600221026000700237181000700244019000500251 019001000256020001600266020001200282#Dumas, Alexandre#Tr hoa n#Tiu thuyt#Ngu yn Kim H#Giang H V#Alexandre Dumas (con) ; Nguyn Kim H dch ; Giang H V h..#^aH.#^aVn hc#2016#^a309tr.^b21cm#Tn sch ting Php: La Dame aux camlia s#843.7#VH#368988#^a65000^b2000b#368988#TR100H#Vi?t#Dch Php#Vn hc cn i#T iu thuyt## 00432000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100080 00390010015000470020009000620030012000710070015000830080005000980090010001030100 00500113011001500118012001800133020001700151020001200168013000700180016000300187 #368989#^a69000^b1000b#Vi?t#895.922332#GI-455T#V Trng Phng#Ging t#Tiu thu yt#V Trng Phng#^aH.#^aVn hc#2016#^a335tr.^b21cm#Danh tc Vit Nam#Vn hc hin i#Tiu thuyt#368989#VH## 00718000000000325000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100060 00390020024000450070080000690050010001490050016001590050017001750050014001920050 00900206008000500215009001000220010000500230011001500235021005300250020001900303 02000170032202000040033902000090034301300070035201600030035902000110036200500190 0373#368990#^a62000^b1000b#Vi?t#895.922134#X502Q#Xun Qunh - Th v i#Hi Tr iu, Nguyn Th Tnh, Phm Xun Nguyn... ; Nhm Tr thc Vit tuyn chn#Hi Tr iu#Nguyn Th Tnh#Phm Xun Nguyn#Li Nguyn n#Phong L#^aH.#^aVn hc#2016# ^a315tr.^b21cm#Tp hp v phn tch cc tc phm th ca Xun Qunh#Nghin cu v n hc#Vn hc hin i#Th#Cuc i#368990#VH#Xun Qunh#Nhm Tr thc Vit## 00883000000000373000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100070 00380020025000450070108000700050018001780050017001960050010002130050013002230050 01700236005001500253005001200268005001200280008000500292009001000297010000500307 01100150031201500370032702100540036402000190041802000180043702000040045502000090 0459016000300468020001200471005001900483013000700502#368991#^a60000^b1000b#Vi?t #895.92211#NG527T#Nguyn Tri - Th v i#Phm Th Ngc Hoa, Nguyn Thin Th, Mai B n... ; Dch: Nguyn nh H... ; Nhm Tr thc Vit tuyn chn#Phm Th Ngc Hoa#Nguyn Thin Th#Mai B n#L Nhm Thn#Nguyn Nng Tnh#Nguyn nh H #L Cao Phan#Khuyt Danh#^aH.#^aVn hc#2016#^a307tr.^b21cm#TTS ghi: Vn hc Vi t Nam trung i#Tp hp v phn tch cc tc phm th ca Nguyn Tri#Nghin c u vn hc#Vn hc trung i#Th#Cuc i#VH#Nguyn Tri#Nhm Tr thc Vit#36899 1## 00562000000000277000450000100200000000200180002000300120003800500120005000700390 00620040008001010080005001090090036001140100005001500110015001550120016001700820 00800186016000300194013000700197014001600204026000700220181000700227019000500234 019001600239020001700255020001200272#Khiu Dc Ho Dim#Quan h nguy him#Tiu thuyt#Greenrosetq#Khiu Dc Ho Dim ; Greenrosetq dch#Ti bn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a475tr.^b21cm#T sch Vn hc#895.136#VH#368992 #^a99000^b2000b#368992#QU105H#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt ## 00527000000000265000450000100170000000200110001700300120002800500110004000700340 00510080005000850090010000900100005001000110015001050150052001200820006001720160 00300178013000700181014001600188026000700204181000700211019000500218019001000223 020001600233020001200249#Dumas, Alexandre#Tr hoa n#Tiu thuyt#Hi Nguyn#Alex andre Dumas ; Hi Nguyn dch#^aH.#^aVn hc#2016#^a283tr.^b21cm#Dch t nguyn bn ting Php: La Dame aux camlias#843.8#VH#368993#^a57000^b1000b#368993#TR10 0H#Vi?t#Dch Php#Vn hc cn i#Tiu thuyt## 00510000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200120002818100060 00400010009000460020021000550290020000760070009000960040018001050080005001230090 03100128010000500159011001500164015003800179020001700217020001200234013000700246 016000300253#368994#^a69000^b5000b#Vi?t#895.9228408#S200C#Tu Nghi#S c cch, ng lo!#There will be a way#Tu Nghi#Ti bn ln th 5#^aH.#^aVn hc ; Nh Sc h Minh Chu#2016#^a189tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Phan Thanh Bo Ngc#Vn hc hi n i#Tiu thuyt#368994#VH## 00614000000000289000450000100140000000200150001400500090002900500100003800700410 00480040008000890080005000970090035001020100005001370110015001420120035001570150 04200192082000400234016000300238013000700241014001700248026000700265181000700272 019000500279019001000284020001800294020001200312#Malot, Hector#Trong gia nh#Hu nh L#Mai Hng#Hector Malot ; Dch: Hunh L, Mai Hng#Ti bn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a348tr.^b21cm#Vn hc c in )( ng A classics #Dch t nguyn bn ting Php: En famille#843#VH#368995#^a100000^b1000b#368995 #TR431G#Vi?t#Dch Php#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt## 00599000000000277000450000100140000000200480001400500060006200500170006800700510 00850040014001360080005001500090033001550100005001880110015001930120018002080820 00800226016000300234013000700237014001600244026000700260181000600267019000500273 019001400278020001700292020001200309#Nomura Mizuki#C gi vn chng v ngi h nh hng than khc#Runan#Nguyn Hng Lan#Nomura Mizuki ; Runan dch ; Nguyn H ng Lan h..#Ti bn ln 2#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a433tr.^b 21cm#C gi vn chng#895.636#VH#368996#^a72000^b2000b#368996#C450G#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00425000000000229000450000100120000000200170001200700120002900400140004100800050 00550090038000600100005000980110015001030820011001180160003001290130007001320140 01600139026000700155181000700162019000500169020001700174020000400191#H Ch Minh #Nht k trong t#H Ch Minh#Ti bn ln 1#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a175tr.^b21cm#895.922134#VH#368997#^a35000^b2000b#368997#NH124K#Vi ?t#Vn hc hin i#Th## 00865000000000373000450000200230000000500150002300500070003800500130004500500200 00580050009000780050019000870050017001060050010001230050019001330070102001520080 00500254009001000259010000500269011001500274015003700289082001000326016000300336 01300070033901400160034602600070036218100070036901900050037602000190038102000160 0400020000400416020000900420020001000429021005200439#Nguyn Du - Th v i#Vn g Tr Nhn#L Qu#V Phc Chu#Bi Thu o Nguyn#Hoi Nam#Nguyn Thch Giang#P hm Trng Chnh#Quch Tn#Nhm Tr thc Vit#Vng Tr Nhn, L Qu, V Phc Ch u... ; Dch: Nguyn Thch Giang... ; Nhm Tr thc Vit tuyn chn#^aH.#^aVn h c#2016#^a311tr.^b21cm#TTS ghi: Vn hc Vit Nam trung i#895.92212#VH#368998#^ a62000^b1000b#368998#NG527D#Vi?t#Nghin cu vn hc#Vn hc cn i#Th#Cuc i#Nguyn Du#Tp hp v phn tch cc tc phm th ca Nguyn Du## 00448000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100060 00390010010000450020021000550070010000760080005000860090010000910100005001010110 01500106012001800121020001700139020001200156020000700168020000900175013000700184 016000300191#368999#^a65000^b1000b#Vi?t#895.922332#H100N#Thch Lam#H Ni 36 ph phng#Thch Lam#^aH.#^aVn hc#2016#^a310tr.^b21cm#Danh tc Vit Nam#Vn hc hin i#Truyn ngn#Bt k#Phng s#368999#VH## 00396000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100080 00390010008000470020011000550070008000660080005000740090010000790100005000890110 01500094012001800109020001700127020001200144013000700156016000300163#369000#^a59 000^b1000b#Vi?t#895.922332#GI-116S#Nam Cao#Ging sng#Nam Cao#^aH.#^aVn hc#20 16#^a281tr.^b21cm#Danh tc Vit Nam#Vn hc hin i#Truyn ngn#369000#VH## 00628000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020040000410070022000810050011001030040008001140080005001220090036001270100 00500163011002600168021013200194020001800326020001000344013000700354016000300361 020001000364#369001#^a40000^b2000b#Vi?t#372.21#M458N#1001 cu chuyn bi dng phm cht tt#Ngc Khnh s.t., b.s.#Ngc Khnh#Ti bn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a179tr. : tranh v^b21cm#Gm 19 cu chuyn thnh ng gio dc cc t tng, tnh cm, ch hc tp, cch giao tip, o l cuc sng, nm bt thnh cng...#Gio dc mu gio#Phm cht#369001#XH#Truyn k## 00603000000000277000450000100120000000200420001200300120005400500100006600700280 00760040008001040080005001120090036001170100005001530110015001580150065001730820 00600238016000300244013000700247014001600254026000700270181000700277019000500284 019000800289020001600297020001200313#Twain, Mark#Nhng cuc phiu lu ca Huckle berry Finn#Tiu thuyt#Xun Oanh#Mark Twain ; Xun Oanh dch#Ti bn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a415tr.^b21cm#Dch t nguyn bn ting Anh: The adventures of Huckleberry Finn#813.4#VH#369002#^a85000^b1000b#369002#NH556C #Vi?t#Dch M#Vn hc cn i#Tiu thuyt## 00572000000000253000450000100170000000200230001700500140004000700370005400800050 00910090056000960100005001520110015001570150055001720820008002270160003002350130 00700238014001600245026000700261181000600268019000500274019001000279020001700289 020001200306#Modiano, Patrick#T thm thm lng qun#Trn Bch Lan#Patrick Modia no ; Trn Bch Lan dch#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a167tr.^b21cm#Dch t nguyn bn ting Php: Du plus loin de L'oubli# 843.914#VH#369003#^a52000^b3000b#369003#T550T#Vi?t#Dch Php#Vn hc hin i#T iu thuyt## 00564000000000253000450000100190000000200280001900500130004700700380006000800050 00980090061001030100005001640110015001690150040001840820004002240160003002280130 00700231014001600238026000700254181000600261019000500267019000800272020001800280 020001200298#Porter, Eleanor H.#Pollyanna - Mt tri b con#o Ngc Lam#Eleanor H. Porter ; o Ngc Lam dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truy n thng Nh Nam#2016#^a254tr.^b21cm#Dch t nguyn bn ting Anh: Pollyanna#813 #VH#369004#^a58000^b2000b#369004#P428M#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Tiu thuy t## 00599000000000265000450000100160000000200160001600500120003200500130004400700500 00570080005001070090056001120100005001680110015001730150050001880820008002380160 00300246013000700249014001600256026000700272181000600279019000500285019001400290 020001700304020001200321#Shin Kyung Sook#Hy chm sc m#L Hip Lm#L Nguyn L #Shin Kyung Sook ; Dch: L Hip Lm, L Nguyn L#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a323tr.^b21cm#c i chiu bn ting Anh: Please look after mom#895.735#VH#369005#^a72000^b1000b#369005#H112C#Vi?t#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00490000000000241000450000100130000000200190001300500080003200700280004000800050 00680090056000730100005001290110015001340820008001490160003001570130007001600140 01700167026000700184181000700191019000500198019001600203020001700219020001200236 #Chu Vn Vn#Trm - K yu mnh#T Hinh#Chu Vn Vn ; T Hinh dch#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a570tr.^b21cm#895.136#VH #369006#^a120000^b2000b#369006#TR120K#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Ti u thuyt## 00544000000000253000450000100100000000200110001000500170002100700330003800800050 00710090056000760100005001320110015001370150037001520820010001890160003001990130 00700202014001700209026000700226181000700233019000500240019001000245020001700255 020001800272#Nesb, Jo#Chim c #Nguyn Quang Huy#Jo Nesb ; Nguyn Quang Huy d ch#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a525tr.^b 24cm#Dch t bn ting Anh: The redbreast#839.82374#VH#369007#^a125000^b1500b#3 69007#CH310C#Vi?t#Dch Nauy#Vn hc hin i#Truyn trinh thm## 00624000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200060002918100070 00350020039000420030051000810070050001320050014001820050013001960050013002090040 01800222008000500240009001100245010000500256011003000261020000500291020000600296 020000800302020001400310016000300324013000700327#369008#^a25000^b10000b#Vi?t#37 2.7#PH309B#Phiu bi tp cui tun mn ton lp 2#n luyn kin thc, k nng hc theo tun l...# Trung Hiu (ch.b.), V Vn Dng, Hong Mai L# Trung Hiu#V Vn Dng#Hong Mai L#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a76tr. : hnh v, bng^b30cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#GK#369008## 00624000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200060002918100070 00350020039000420030051000810070050001320050014001820050013001960050013002090040 01800222008000500240009001100245010000500256011003000261020000500291020000600296 020000800302020001400310016000300324013000700327#369009#^a25000^b10000b#Vi?t#37 2.7#PH309B#Phiu bi tp cui tun mn ton lp 3#n luyn kin thc, k nng hc theo tun l...# Trung Hiu (ch.b.), V Vn Dng, Hong Mai L# Trung Hiu#V Vn Dng#Hong Mai L#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a76tr. : hnh v, bng^b30cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#GK#369009## 00624000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200060002918100070 00350020039000420030051000810070050001320050014001820050013001960050013002090040 01800222008000500240009001100245010000500256011003000261020000500291020000600296 020000800302020001400310016000300324013000700327#369010#^a25000^b10000b#Vi?t#37 2.7#PH309B#Phiu bi tp cui tun mn ton lp 4#n luyn kin thc, k nng hc theo tun l...# Trung Hiu (ch.b.), V Vn Dng, Hong Mai L# Trung Hiu#V Vn Dng#Hong Mai L#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a76tr. : hnh v, bng^b30cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#GK#369010## 00595000000000277000450002600070000001400170000701900050002408200060002918100070 00350020045000420030051000870070040001380050012001780050019001900040018002090080 00500227009001100232010000500243011002000248020001100268020000600279020000800285 020001400293016000300307013000700310#369011#^a25000^b10000b#Vi?t#372.6#PH309B#P hiu bi tp cui tun mn ting Vit lp 1#n luyn kin thc, k nng hc t heo tun l...#L Hu Tnh (ch.b.), Xun Th Nguyt H#L Hu Tnh#Xun Th Nguy t H#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a76tr. : nh^b30cm#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#GK#369011## 00600000000000277000450002600070000001400170000701900050002408200060002918100070 00350020045000420030051000870070040001380050012001780050019001900040018002090080 00500227009001100232010000500243011002500248020001100273020000600284020000800290 020001400298016000300312013000700315#369012#^a25000^b10000b#Vi?t#372.6#PH309B#P hiu bi tp cui tun mn ting Vit lp 2#n luyn kin thc, k nng hc t heo tun l...#L Hu Tnh (ch.b.), Xun Th Nguyt H#L Hu Tnh#Xun Th Nguy t H#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a76tr. : minh ho^b30cm#Ting Vit #Lp 2#Bi tp#Sch c thm#GK#369012## 00688000000000301000450002600070000001400170000701900050002408200060002918100070 00350020045000420030051000870070075001380050013002130050013002260040018002390080 00500257009001100262010000500273011002100278020001100299020000600310020000800316 020001400324016000300338005002300341005001500364013000700379#369013#^a25000^b10 000b#Vi?t#372.6#PH309B#Phiu bi tp cui tun mn ting Vit lp 3#n luyn ki n thc, k nng hc theo tun l...#Lu c Hnh (ch.b.), Lu Bo Chu, Nguy n Th Hng Phng, Nguyn Anh Th#Lu c Hnh#Lu Bo Chu#Ti bn ln th 3#^a H.#^aGio dc#2016#^a76tr. : bng^b30cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#G K#Nguyn Th Hng Phng#Nguyn Anh Th#369013## 00688000000000301000450002600070000001400170000701900050002408200060002918100070 00350020045000420030051000870070075001380050013002130050013002260040018002390080 00500257009001100262010000500273011002100278020001100299020000600310020000800316 020001400324016000300338005002300341005001500364013000700379#369014#^a25000^b10 000b#Vi?t#372.6#PH309B#Phiu bi tp cui tun mn ting Vit lp 4#n luyn ki n thc, k nng hc theo tun l...#Lu c Hnh (ch.b.), Lu Bo Chu, Nguy n Th Hng Phng, Nguyn Anh Th#Lu c Hnh#Lu Bo Chu#Ti bn ln th 3#^a H.#^aGio dc#2016#^a76tr. : bng^b30cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#G K#Nguyn Th Hng Phng#Nguyn Anh Th#369014## 00698000000000313000450002600070000001400170000701900050002408200060002918100070 00350020045000420030051000870070054001380050013001920050013002050040018002180080 00500236009001100241010000500252011002500257020001100282020000600293020000800299 020001400307016000300321005001500324005002300339005001500362013000700377#369015# ^a25000^b10000b#Vi?t#372.6#PH309B#Phiu bi tp cui tun mn ting Vit lp 5# n luyn kin thc, k nng hc theo tun l...#Lu c Hnh (ch.b.), Lu Bo Chu, Phm Kim Chung...#Lu c Hnh#Lu Bo Chu#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a76tr. : minh ho^b30cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#GK#Ph m Kim Chung#Nguyn Th Hng Phng#Nguyn Anh Th#369015## 00615000000000301000450000200230000000300520002300500120007500500130008700500140 01000070041001140040018001550080005001730090011001780100005001890110025001940820 00600219016000300225013000700228014001600235026000700251181000700258019000500265 020000500270020000600275020001000281020000800291020001400299#Phiu thc hnh to n 5#Dng cho bui hc th hai, lp hc 2 bui / ngy...# Tin t#V Mai Hng #Trn Thu Ng# Tin t, V Mai Hng, Trn Thu Ng#Ti bn ln th 1#^aH.#^ aGio dc#2016#^a76tr. : minh ho^b30cm#372.7#GK#369016#^a30000^b5000b#369016#P H309T#Vi?t#Ton#Lp 5#Thc hnh#Bi tp#Sch c thm## 00642000000000289000450000200290000000300980002900500140012700500160014100700310 01570040018001880080005002060090011002110100005002220110025002270820006002520160 00300258013000700261014001600268026000700284181000700291019000500298020001100303 020000600314020001000320020000800330020001400338#Phiu thc hnh ting Vit 5#D ng cho bui hc th hai, lp hc 2 bui / ngy. n luyn kin thc, k nng h c theo tun l#L Phng Nga#Dng Trn Bnh#L Phng Nga, Dng Trn Bnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a72tr. : minh ho^b30cm#372.6#GK#369017#^a3 0000^b5000b#369017#PH309T#Vi?t#Ting Vit#Lp 5#Thc hnh#Bi tp#Sch c thm ## 00642000000000289000450000200290000000300980002900500140012700500160014100700310 01570040018001880080005002060090011002110100005002220110025002270820006002520160 00300258013000700261014001600268026000700284181000700291019000500298020001100303 020000600314020001000320020000800330020001400338#Phiu thc hnh ting Vit 4#D ng cho bui hc th hai, lp hc 2 bui / ngy. n luyn kin thc, k nng h c theo tun l#L Phng Nga#Dng Trn Bnh#L Phng Nga, Dng Trn Bnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a72tr. : minh ho^b30cm#372.6#GK#369018#^a3 0000^b5000b#369018#PH309T#Vi?t#Ting Vit#Lp 4#Thc hnh#Bi tp#Sch c thm ## 00615000000000301000450000200230000000300520002300500120007500500130008700500140 01000070041001140040018001550080005001730090011001780100005001890110025001940820 00600219016000300225013000700228014001600235026000700251181000700258019000500265 020000500270020000600275020001000281020000800291020001400299#Phiu thc hnh to n 3#Dng cho bui hc th hai, lp hc 2 bui / ngy...# Tin t#V Mai Hng #Trn Thu Ng# Tin t, V Mai Hng, Trn Thu Ng#Ti bn ln th 1#^aH.#^ aGio dc#2016#^a76tr. : minh ho^b30cm#372.7#GK#369019#^a30000^b5000b#369019#P H309T#Vi?t#Ton#Lp 3#Thc hnh#Bi tp#Sch c thm## 00650000000000289000450000200290000000300980002900500160012700500180014300700350 01610040018001960080005002140090011002190100005002300110025002350820006002600160 00300266013000700269014001600276026000700292181000700299019000500306020001100311 020000600322020001000328020000800338020001400346#Phiu thc hnh ting Vit 3#D ng cho bui hc th hai, lp hc 2 bui / ngy. n luyn kin thc, k nng h c theo tun l#Nguyn Th Hnh#Phm Th Thu Vn#Nguyn Th Hnh, Phm Th Thu Vn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a72tr. : minh ho^b30cm#372.6#GK#36 9020#^a30000^b5000b#369020#PH309T#Vi?t#Ting Vit#Lp 3#Thc hnh#Bi tp#Sch c thm## 00650000000000289000450000200290000000300980002900500160012700500180014300700350 01610040018001960080005002140090011002190100005002300110025002350820006002600160 00300266013000700269014001600276026000700292181000700299019000500306020001100311 020000600322020001000328020000800338020001400346#Phiu thc hnh ting Vit 2#D ng cho bui hc th hai, lp hc 2 bui / ngy. n luyn kin thc, k nng h c theo tun l#Nguyn Th Hnh#Phm Th Thu Vn#Nguyn Th Hnh, Phm Th Thu Vn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a72tr. : minh ho^b30cm#372.6#GK#36 9021#^a30000^b5000b#369021#PH309T#Vi?t#Ting Vit#Lp 2#Thc hnh#Bi tp#Sch c thm## 00624000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200060002918100070 00350020039000420030051000810070050001320050014001820050013001960050013002090040 01800222008000500240009001100245010000500256011003000261020000500291020000600296 020000800302020001400310013000700324016000300331#369022#^a25000^b10000b#Vi?t#37 2.7#PH309B#Phiu bi tp cui tun mn ton lp 5#n luyn kin thc, k nng hc theo tun l...# Trung Hiu (ch.b.), V Vn Dng, Hong Mai L# Trung Hiu#V Vn Dng#Hong Mai L#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a76tr. : hnh v, bng^b30cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#369022#GK## 00615000000000301000450000200230000000300520002300500120007500500130008700500140 01000070041001140040018001550080005001730090011001780100005001890110025001940820 00600219016000300225013000700228014001600235026000700251181000700258019000500265 020000500270020000600275020001000281020000800291020001400299#Phiu thc hnh to n 4#Dng cho bui hc th hai, lp hc 2 bui / ngy...# Tin t#V Mai Hng #Trn Thu Ng# Tin t, V Mai Hng, Trn Thu Ng#Ti bn ln th 1#^aH.#^ aGio dc#2016#^a76tr. : minh ho^b30cm#372.7#GK#369023#^a30000^b5000b#369023#P H309T#Vi?t#Ton#Lp 4#Thc hnh#Bi tp#Sch c thm## 00614000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100070 00370020044000440030051000880070047001390050017001860050021002030040018002240080 00500242009001100247010000500258011002500263020001000288020000600298020000800304 020001400312016000300326013000700329#369024#^a30000^b5000b#Vi?t#372.6521#PH309B #Phiu bi tp cui tun mn ting Anh lp 3#n luyn kin thc, k nng hc theo tun l...# Th Ngc Hin (ch.b.), Trng Th Ngc Minh# Th Ngc Hin# Trng Th Ngc Minh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a72tr. : minh ho^b 30cm#Ting Anh#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#GK#369024## 00615000000000301000450000200230000000300520002300500120007500500130008700500140 01000070041001140040018001550080005001730090011001780100005001890110025001940820 00600219016000300225013000700228014001600235026000700251181000700258019000500265 020000500270020000600275020001000281020000800291020001400299#Phiu thc hnh to n 2#Dng cho bui hc th hai, lp hc 2 bui / ngy...# Tin t#V Mai Hng #Trn Thu Ng# Tin t, V Mai Hng, Trn Thu Ng#Ti bn ln th 1#^aH.#^ aGio dc#2016#^a76tr. : minh ho^b30cm#372.7#GK#369025#^a30000^b5000b#369025#P H309T#Vi?t#Ton#Lp 2#Thc hnh#Bi tp#Sch c thm## 00988000000000361000450000200500000000300360005000500130008600500150009900500170 01140050016001310050021001470070064001680040018002320080005002500090011002550100 00500266011002600271015001800297022000400315082000700319016000300326013000700329 01400150033602600070035102600110035802600110036918100060038001900050038602000110 0391020002000402020001100422021019300433#Hng dn thc hnh 55 k thut iu d ng c bn#Dng cho o to c nhn iu dng# nh Xun#Trn Th Thun#Nguy n Th Sng#on Th Anh L#Trn Thu Khnh Linh#B.s.: nh Xun, Trn Th Th un (ch.b.), Nguyn Th Sng...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a338tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Y t#T.1#610.73#GT#369026#^a92000^b500b#369026#V L16.01777#VL16.01778#H561D#Vi?t#iu dng#Hng dn thc hnh#Gio trnh#Hng dn thc hnh cc k thut iu dng c bn nh: k thut lm ging, chm sc bnh nhn ti ging, v sinh c nhn, theo di, thm khm, k thut v khun, c ho n v chm sc bi tit## 00968000000000361000450000200500000000300360005000500130008600500150009900500170 01140050016001310050021001470070064001680040018002320080005002500090011002550100 00500266011002600271015001800297022000400315082000700319016000300326013000700329 01400150033602600110035102600110036202600070037318100060038001900050038602000110 0391020002000402020001100422021017300433#Hng dn thc hnh 55 k thut iu d ng c bn#Dng cho o to c nhn iu dng# nh Xun#Trn Th Thun#Nguy n Th Sng#on Th Anh L#Trn Thu Khnh Linh#B.s.: nh Xun, Trn Th Th un (ch.b.), Nguyn Th Sng...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a379tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Y t#T.2#610.73#GT#369027#^a98000^b500b#VL16.017 79#VL16.01780#369027#H561D#Vi?t#iu dng#Hng dn thc hnh#Gio trnh#Hng dn thc hnh cc k thut iu dng c bn nh: k thut a thuc vo c th, truyn dch v thay bng vt thng, k thut cp cu ban u v mt s k thu t khc## 00699000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810007000550020051000620070015001130010015001280080005001430090 01100148010000500159011002600164021018900190020001800379016000300397020001800400 020000800418013000700426#369028#VL16.01781#VL16.01782#^a60000^b500b#Vi?t#004.7# QU105L#Qun l h thng my tnh v cc thit b ngoi vi#Nguyn Hu Mi#Nguyn Hu Mi#^aH.#^aGio dc#2016#^a271tr. : minh ho^b27cm#Tm hiu v b ngun ca my tnh c nhn, b nh truy cp ngu nhin, b vi x l, bng mch chnh, cc cng vo ra, b nh ngoi ca my tnh, cc thit b vo, phn cng video v my in#H thng my tnh#TN#Thit b ngoi vi#Qun l#369028## 00972000000000313000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200060 00381810006000440020013000500030033000630070092000960050016001880050020002040150 01800224008000500242009001100247010000500258011002600263021027800289020001300567 016000300580004001800583005001700601005002200618013000700640020001100647#VL16.01 783#369029#^a40000^b500b#Vi?t#615.9#451C#c cht hc#Dng cho o to dc s i hc#B.s.: Trn Thanh Nhn (ch.b.), Trn Th Tng Linh, Phm Thanh Trang, N guyn Th Minh Thun#Trn Thanh Nhn#Trn Th Tng Linh#TTS ghi: B Y t#^aH.# ^aGio dc#2016#^a143tr. : minh ho^b27cm#Trnh by cc kin thc c bn v c cht hc, cc phng php phn tch cht c, cc cht c kh v v c, cc ch t c hu c phn lp bng phng php ct ko hi nc v phn lp bng cch ch it mi trng kim, axt barbituric v cc barbiturat, thuc bo v thc vt# c cht hc#GT#Ti bn ln th 2#Phm Thanh Trang#Nguyn Th Minh Thun#369029# Gio trnh## 00959000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020079000520070065001310050014001960050018002100080005002280090 01100233010000500244011003100249021019000280020001800470020000800488020001500496 01600030051100500200051400500180053400500120055200400180056402000100058202000220 0592013000700614#369030#VL16.01784#^a30000^b3000b#Vi?t#372.21#M458S#Mt s bin php hng dn t chc cc hot ng gio dc trong trng mm non#Bi Kim Tuy n, Phan Th Ngc Anh (ch.b.), Nguyn Th Cm Bch...#Bi Kim Tuyn#Phan Th Ngc Anh#^aH.#^aGio dc#2016#^a139tr. : hnh v, bng^b27cm#Trnh by mt s bin p hp hng dn gio vin t chc hot ng gio dc trong trng mm non theo 5 l nh vc pht trin: th cht, nhn thc, ngn ng, thm m, tnh cm v k nng x hi#Gio dc mu gio#T chc#Sch gio vin#XH#Nguyn Th Cm Bch#Nguyn Th Thu H#L Thu Hin#Ti bn ln th 4#Hot ng#Phng php ging dy#369030## 01189000000000373000450000200150000000300320001500500160004700500160006300500140 00790050020000930050014001130070065001270040018001920080005002100090011002150100 00500226011002600231015006100257022000400318022004700322082000600369016000300375 01300070037801400150038502600110040002600070041118100070041801900050042502000090 0430020000600439020000900445020001100454021035000465#Nha khoa c s#Dng cho sin h vin Rng Hm Mt#Trn Ngc Thnh#Nguyn Th Chu#Bi Thanh Hi#ng Th Lin Hng#L Long Ngha#B.s.: Trn Ngc Thnh (ch.b.), Nguyn Th Chu, Bi Thanh H i...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a232tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y H Ni. Vin o to Rng Hm Mt#T.1#Nha khoa m phng - Thuc v vt liu nha khoa#617.6#GT#369031#^a86000^b500b#VL16.01785#369031#NH100K#Vi ?t#Nha khoa#Thuc#Vt liu#Gio trnh#Trnh by kin thc c bn v nha khoa m phng: cc loi l hn, phng php hn phc hi thn rng, k thut m khoang t u, sa son ng tu, trm bt h thng ng tu... Gii thiu cc dng c dng t rong cha rng v ni nha, thuc v vt liu dng trong cha rng, thuc dng tr ong nha chu, phu thut trong ming, hp kim dng trong nha khoa...## 01067000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580020077000640070049001410050015001900080005002050090 01100210010000500221011002200226021032100248020002100569016000300590005001100593 00500120060400500150061600500120063100400180064301500330066102000190069402000090 0713013000700722#369032#VL16.01786#VL16.01787#^a30000^b3000b#Vi?t#372.112#H561D #Hng dn p dng chun ngh nghip gio vin mm non vo nh gi gio vin#B. s.: Hong c Minh, Nguyn Tr, H Lam Hng...#Hong c Minh#^aH.#^aGio dc#20 16#^a135tr. : bng^b27cm#Gii thiu mt s vn bn lin quan n chun ngh nghi p gio vin mm non. Qu trnh nghin cu trin khai xy dng vn bn hng dn v tp hun p dng chun ngh nghip gio vin mm non vo nh gi, xp loi gio vin. Ni dung tp hun p dng chun ngh nghip gio vin mm non vo n h gi, xp loi gio vin#Tiu chun nghip v#XH#Nguyn Tr#H Lam Hng#Nguyn Ngc n#C Th Thu#Ti bn ln th 4#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio vin mu gio#nh gi#369032## 00719000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820004000491810006000530020038000590070030000970050018001270080005001450090 01100150010000500161011002600166021020400192020001300396020002300409016000300432 001001100435013000700446#VL16.01788#VL16.01789#369033#^a95000^b500b#Vi?t#596#4 55V#ng vt hc - ng vt c xng sng#L V Khi, V Th Phng Anh#V Th P hng Anh#^aH.#^aGio dc#2016#^a303tr. : minh ho^b27cm#Tm hiu nhng kin th c c bn v cc nhm ng vt c xng sng nh: ngnh na dy sng, ngnh dy s ng, phn ngnh ui sng, phn ngnh u sng, phn ngnh c xng sng, nhm ng vt khng hm...#ng vt hc#ng vt c xng sng#TN#L V Khi#369033## 01258000000000313000450000200650000000500120006500500180007700500180009500500160 01130050013001290070053001420080006001950090014002010100005002150110022002200150 13200242082001000374016000300384013000700387014000700394026001100401026000700412 181000600419019000500425020001500430020001600445020001200461021047100473#K yu hi tho khoa hc Ch tch H Ch Minh vi Hin php 1946#V nh By#Nguyn n h Luyn#Nguyn Xun Trung#Phan Cng Tuyn#Nguyn Thin#V nh By, Nguyn nh Luyn, Nguyn Xun Trung...#^aHu#^ai hc Hu#2016#^a301tr. : bng^b30cm#TTS ghi: Trng i hc S phm Hu. Khoa Gio dc chnh tr; S Vn ho, Th thao v Du lch Tha Thin Hu. Bo tng H Ch Minh#342.59702#XH#369034#^b100b#VL16.0 1790#369034#K600Y#Vi?t#Hin php 1946#K yu hi tho#H Ch Minh#Gm cc bi ng hin cu trnh by ti hi tho khoa hc "Ch tch H Ch Minh vi Hin php 194 6". Cc bi vit nu bt vai tr ca Ch tch H Ch Minh i vi qu trnh ra i Hin Php 1946; nhng du n v t tng ca Ngi c th hin qua ni dung Hin Php 1946 v lp hin, cc quyn c bn ca con ngi, v gio dc, i o n kt; vic vn dng, pht huy nhng gi tr ca Hin php 1946 vo qu trnh x y dng, pht trin t nc trong giai on hin nay...## 00909000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590020035000650070069001000050015001690050021001840080 00500205009002300210010000500233011003100238021017800269020001700447020002100464 016000300485001001700488015006900505020002600574013000700600#369035#VL16.01791#V L16.01792#^a76000^b500b#Vi?t#624.18341#S105S#Sn sn btng ct thp ton khi #B.s.: Nguyn nh Cng (ch.b.), Nguyn Duy Bn, Nguyn Th Thu Hng#Nguyn Duy Bn#Nguyn Th Thu Hng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a135tr. : hnh v, b ng^b27cm#Trnh by khi nim chung v sn sn btng ct thp ton khi. Gii thiu tm tt l thuyt v sn sn c bn mt phng, sn sn c bn hai phn g v mt s v d tnh ton#B tng ct thp#Sn b tng ct thp#KT#Nguyn nh Cng#TTS ghi: Trng i hc Xy dng. B mn Cng trnh btng ct thp#Sn s n b tng ct thp#369035## 00907000000000337000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200130 00391810006000520020053000580030017001110070068001280050016001960050018002120050 01500230005001300245005001100258008000500269009002300274010000500297011002600302 02101800032802000050050802000100051302000090052302000170053201300070054901600030 0556020001000559#VL16.01793#369036#^a126000^b200b#Vi?t#551.46009597#C455N#Cng ngh trc a - Khm ph v khai thc bin ng#Sch chuyn kho#B.s.: Dng Vn Phong (ch.b.), Nguyn Thi Chinh, Bi Khc Luyn...#Dng Vn Phong#Nguyn Thi Chinh#Bi Khc Luyn#V nh Ton#V Vn Tr#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^ a163tr. : minh ho^b27cm#Trnh by nhng kin thc c bn v ch quyn bin o v cc hot ng trn bin o ca Vit Nam. Gii thiu cc cng ngh trc a v i nghin cu v khai thc bin o Vit Nam#Bin#Cng ngh#Trc a#Sch chuyn kho#369036#KT#Khai thc## 00876000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820016000511810006000670020090000730080005001630090011001680100005001790110 02700184021025600211020001000467020002200477020001800499016000300517020001000520 020000900530020001100539020001000550013000700560020000700567#369037#VL16.01794#V L16.01795#^a335000^b1000b#Vi?t#344.59705202632#L504C#Lut cng an nhn dn v q uy trnh tip cng dn, gii quyt khiu ni, t co, kin ngh#^aH.#^aLao ng# 2016#^a399tr. : nh, bng^b28cm#Gii thiu lut cng an nhn dn v chi tit, bi n php thi hnh; iu lnh ni v, iu lnh i ng v nghi l cng an nhn d n; cng tc ch o iu hnh t chc hot ng ngnh; lut cn cc cng dn v cng tc cp, qun l th cn cc cng dn...#Php lut#Lut cng an nhn dn# Vn bn php lut#XH#Qui trnh#Tip dn#Gii quyt#Khiu ni#369037#T co## 00886000000000277000450000201420000000800050014200900110014701000050015801100150 01630820014001780160003001920130007001950140017002020260011002190260011002300260 00700241181000600248019000500254020001000259020001000269020001800279020001500297 020002800312020002500340021024300365#Lut thc hnh tit kim, chng lng ph - Lut phng, chng tham nhng v cng tc bnh xt thi ua khen thng dnh cho c c c quan, n v#^aH.#^aLao ng#2016#^a403tr.^b28cm#344.597002632#XH#369038#^ a335000^b1000b#VL16.01796#VL16.01797#369038#L504T#Vi?t#Php lut#Tit kim#Vn bn php lut#Chng lng ph#Lut phng chng tham nhng#Lut thi ua khen thn g#Gii thiu lut thc hnh tit kim, chng lng ph; lut phng chng tham nh ng; lut thi ua, khen thng v cng tc t chc hot ng bnh xt thi ua; ho t ng phng, chng tham nhng v trch nhim ca lnh o khi xy ra tham nhn g...## 00898000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810006000630020100000690070029001690080005001980090011002030100 00500214011002200219021031700241020000900558016000300567020001800570005000800588 020000600596020001100602013000700613#369039#VL16.01798#VL16.01799#^a395000^b100 0b#Vi?t#352.5309597#T310H#Tm hiu kinh nghim son tho v x l tranh chp khi thc hin hp ng (cc mu hp ng c th)#Qu Lm tuyn chn, h thng#^aH.# ^aLao ng#2016#^a521tr. : bng^b28cm#Gii thiu cc mu hp ng c s dn g trong thc t hot ng ca cc cng ty, doanh nghip nh: mu hp ng v hp tc hot ng, hp tc kinh doanh; hp ng mua bn, hp ng dch v v hp ng lao ng; hp ng v xy dng, t ai v bt bt ng sn; kinh nghim son tho v x l tranh chp hp ng#Hp ng#XH#Son tho vn bn#Qu Lm#X l#T ranh chp#369039## 00686000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820014000511810006000650020046000710080005001170090011001220100005001330110 02200138021024500160020001000405020001000415016000300425020000900428013000700437 #369040#VL16.01800#VL16.01801#^a350000^b1000b#Vi?t#343.597078624#N114T#550 tnh hung gii p v nghip v xy dng#^aH.#^aLao ng#2016#^a415tr. : bng^b28cm #Gm 550 tnh hung gii p chi tit thng tin php lut v hp ng xy dng, quy hoch xy dng, qun l cht lng v bo tr cng trnh xy dng, qun l c hi ph u t xy dng, gim st v nh gi u t, qun l d n u t xy d ng...#Php lut#Nghip v#XH#Xy dng#369040## 01053000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820019000511810006000700020125000760080005002010090011002060100005002170110 02200222021041900244020001000663020001400673020002000687020001000707020001100717 020000700728020001800735013000700753016000300760#369041#VL16.01802#VL16.01803#^a 350000^b1000b#Vi?t#343.59707862402632#L504X#Lut xy dng - Quy chun xy dng - Sut vn u t xy dng cng trnh v gi xy dng tng hp b phn kt cu c ng trnh#^aH.#^aLao ng#2016#^a431tr. : bng^b28cm#Gii thiu Lut xy dng v i cc iu quy nh chung v quy nh c th v qun l d n u t xy dng c ng trnh, v qun l, chiu sng th, u thu, la chn nh thu, hp ng x y dng, qun l nh nc v xy dng...; quy chun k thut quc gia v cc cn g trnh h tng xy dng; nh mc cc hao ph, sut vn u t xy dng cng tr nh v gi xy dng; thit k, ci to xy dng, qun l, s dng nh #Php lu t#Lut xy dng#Cng trnh xy dng#Qui chun#Vn u t#Gi c#Vn bn php lu t#369041#XH## 00702000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820016000511810006000670020046000730080005001190090011001240100005001350110 02200140021024700162020001000409020001300419020001800432013000700450016000300457 #369042#VL16.01804#VL16.01805#^a350000^b1000b#Vi?t#346.59704302632#L504#Lut t ai & cc vn bn hng dn mi nht#^aH.#^aLao ng#2016#^a428tr. : bng^b28 cm#Gii thiu Lut t ai vi cc iu quy nh chung v quy nh c th v quy n v trch nhim ca nh nc i vi t ai; a gii hnh chnh v iu tra c bn v t ai; quy hoch, k hoch s dng t... cng cc vn bn hng dn thi hnh#Php lut#Lut t ai#Vn bn php lut#369042#XH## 01005000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820016000511810006000670020055000730030139001280080005002670090011002720100 00500283011001500288021036300303020001000666020001500676013000700691016000300698 020002100701020001700722#VL16.01807#369043#VL16.01806#^a395000^b1000b#Vi?t#343. 59703402638#H561D#Hng dn sa i, b sung ch k ton doanh nghip#Thng t s 53/2016/TT-BTC ngy 21/3/2016 v sa i, b sung mt s iu ca Thng t s 200/2014/TT-BTC ngy 22/12/2014 ca B Ti chnh#^aH.#^aLao ng#2016#^a430tr .^b28cm#Gii thiu ton vn Thng t s 200/2014/TT-BTC ngy 22/12/2014 ca B T i chnh hng dn ch k ton doanh nghip gm nhng quy nh chung v nhng quy nh c th v ti khon k ton, bo co ti chnh, chng t k ton, s k ton, hnh thc k ton v t chc thc hin. Trnh by mt s vn bn php qu y v sa i, b sung mt s iu ca Thng t ny#Php lut#Ch k ton#3690 43#XH#K ton doanh nghip#Vn bn php qui## 00916000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820009000411810006000500020019000560030016000750070085000910050017001760060 01500193006001400208006001700222005001400239008000500253009001100258010000500269 01100140027401500510028802102030033902000090054202000090055102000080056001300070 0568016000300575#VL16.01809#VL16.01808#369044#^b500b#Vi?t#294.3444#T527T#Tuyn t p Pht n#nh sng u m#Thch Bo Nghim, Thch Minh Tn, Thch Tr Nh... ; B.s.: Thch Minh Tn (ch.b.)...#Thch Bo Nghim#Thch Minh Tn#Thch Tr Nh#T hch Tin Thng#Thch m Hn#^aH.#^aTn gio#2016#^a95tr.^b27cm#u ba sch gh i: Trng trung cp Pht hc H Ni#Tuyn tp cc bi vit th hin tr tu v t nh cm ca Ch Tn c, Tng Ni sinh, cc nh khoa hc, qu Pht t thp phng hng v c Th Tn vi tm gp phn ph bin vn ho v gio l Pht gio# o Pht#Pht n#Gio l#369044#XH## 00787000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820009000411810006000500010014000560020022000700070019000920220018001110220 00300129008000500132009001100137010000500148011003100153012001000184015003800194 02101750023202000090040702000080041601300070042401600030043102000130043400500140 0447#VL16.01810#VL16.01811#369045#^b700b#Vi?t#294.3444#V300D#Tng Nhn S#Vi di u php tot yu#Tng Nhn S b.s.#Cetasika - Tm s#T2#^aH.#^aTn gio#2016#^a 114tr. : hnh v, bng^b30cm#Theravada#TTS ghi: Pht gio Nam Tng Vit Nam#Gm 52 tm s c phn thnh cc nhm khc nhau do tnh cht ca chng v nhng gi ng gii c bn v bn trng thi, tnh cht cng nh nh ngha Pali ca mi m t tm s y#o Pht#Gio l#369045#XH#Vi diu php#Tng Nhn S## 00923000000000277000450000200670000000800050006700900280007201000050010001100250 01050150052001300820012001820160003001940130007001970140008002040260007002120260 01100219026001100230181000600241019000500247020003300252020000800285020001100293 020000700304020001000311021032400321#K yu 40 nm thnh lp Trng i hc Bch khoa - i hc Nng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2015#^a63tr. : minh ho ^b30cm#TTS ghi: i hc Nng. Trng i hc Bch khoa#607.1159751#KT#369046 #^b2000b#369046#VL16.01812#VL16.01813#K600Y#Vi?t#Trng i hc Bch khoa Nn g#Lch s#Pht trin#K yu#1975-2015#Gii thiu thnh tu 40 nm xy dng v ph t trin ca Trng i hc Bch khoa - i hc Nng (1975 - 2015). Gii thi u v cc th h lnh o; i ng cn b, vin chc; h thng v cc ngnh o t o; hot ng khoa hc cng ngh v hp tc quc t; cc phng chc nng v cc khoa ca Trng i hc Bch khoa Nng## 00679000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010015000620020018000770070015000950040040001100080 00500150009001100155010000500166011003100171021019500202020001800397013000700415 016000300422#VL16.01814#369047#VL16.01815#^a90000^b2000b#Vi?t#338.5#K312T#L Kh ng Ninh#Kinh t hc vi m#L Khng Ninh#Ti bn ln th 1, c chnh l, b su ng#^aH.#^aGio dc#2016#^a383tr. : hnh v, bng^b27cm#Gii thiu cc khi nim c bn ca kinh t hc vi m; l thuyt v cung cu, hnh vi tiu dng, sn xut , ti a ho li nhun; m hnh th trng cnh tranh hon ho v th trng c quyn...#Kinh t hc vi m#369047#XH## 01034000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570020081000640030027001450070063001720050013002350050 01200248005001600260005001900276004001800295008000500313009001100318010000500329 01100260033402102310036002000100059102000120060102000090061302000090062202000160 0631020001500647013000700662016000300669#369048#VL16.01816#VL16.01817#^a90000^b 2000b#Vi?t#372.21#NH556S#Nhng sng kin kinh nghim chn lc nng cao cht ln g chm sc - gio dc tr#Dnh cho gio vin mm non#Phan Lan Anh, L Th Hng, Nguyn Th Hiu, Nguyn Thanh Giang#Phan Lan Anh#L Th Hng#Nguyn Th Hiu#Ngu yn Thanh Giang#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a495tr. : minh ho^b27cm #Trnh by sng kin kinh nghim v i mi phng php dy hc, nng cao cht l ng chm sc - gio dc tr v vic ng dng cng ngh thng tin, s dng cc dng, thit b dy hc hin i vo hot ng chm sc - gio dc tr#Sng ki n#Kinh nghim#Chm sc#Gio dc#Tr em mu gio#Sch gio vin#369048#XH## 00804000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820009000491810006000580020034000640030057000980070017001550080005001720090 01100177010000500188011002500193020000500218020000900223020001000232016000300242 001001700245004001800262021018400280020001000464013000700474020000900481#VL16.01 818#VL16.01819#369049#^a24000^b500b#Vi?t#629.2872#B103G#Bi ging k thut chn on t#Dng cho sinh vin Trng cao ng ngh Bch khoa H Ni#Nguyn Tin Dng#^aH.#^aGio dc#2016#^a91tr. : minh ho^b27cm# t#K thut#Bi ging#KT#Ng uyn Tin Dng#Ti bn ln th 1#Trnh by l thuyt chn on trng thi k thu t t. Cc phng php chn on ng c, h thng truyn lc, h thng phanh, h thng li, h thng treo v cm bnh xe, moay , lp#Chn on#369049#Sa ch a## 01282000000000361000450000200910000000300250009100500190011600500160013500500210 01510050017001720050014001890070061002030080005002640090011002690100005002800110 02600285015005800311082001200369016000300381013000700384014000700391026001100398 02600110040902600070042018100060042701900050043302000210043802000070045902000090 0466020001800475020001700493021041000510#nh gi h thng kim sot ni b ca ngn hng thng mi Vit Nam v mt s khuyn ngh#K yu hi tho khoa hc#Ngu yn Thnh Trung#Phm Thanh Thu#Nguyn Th Hng Thoa#Nguyn Vn Hong#L Th Thu H#Nguyn Thnh Trung, Phm Thanh Thu, Nguyn Th Hng Thoa...#^aH.#^aLao ng #2016#^a287tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: Ngn hng Nh nc Vit Nam. Hc vin Ngn hng#332.1209597#XH#369050#^b200b#VL16.01820#VL16.01821#369050#107G#Vi?t#N gn hng thng mi#K yu#nh gi#Hi tho khoa hc#Kim sot ni b#Gm cc b i tham lun ca cc chuyn gia nghin cu v cc vn nh: nhn t nh hng n vic thit k v vn hnh ca kim sot ni b trong cc ngn hng thng m i; tiu ch nh gi kim sot ni b trong ngn hng thng mi; kinh nghim qu c t v kim sot ni b ca cc ngn hng thng mi; thc trng kim sot ni b ti cc NHTM Vit Nam; gii php nng cao kim sot ni b cc NHTM Vit Nam ## 00964000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820009000411810006000500020041000560030034000970070120001310050016002510050 01400267008000500281009001100286010000500297011002500302020000900327020000900336 01600030034501900050034800100130035300400190036602000090038501300070039402101890 0401005003600590#VL16.01822#VL16.01823#369051#^b800b#Vi?t#616.8527#H561D#Hng d n cc k nng kim sot trm cm#Chng trnh t chm sc trm cm#Dan Blisker, Sandy Paterson ; Minh ho: Christy Hill ; Vin Dn s, Sc kho v Pht trin b in dch, chnh l bn dch#Paterson, Sandy#Hill, Christy#^aH.#^aLao ng#2016#^ a61tr. : minh ho^b30cm#Trm cm#Tm thn#KT#Dch#Blisker, Dan#Chnh l ln th 2#iu tr#369051#Cung cp nhng thng tin v kin thc hu ch v bnh trm cm gip ngi bnh cng nh nhn vin y t nm c bin php cha tr v cc k n ng t chm sc hiu qu kim sot trm cm#Vin Dn s, Sc kho v Pht tri n## 01135000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820012000411810006000530020065000590290088001240070054002120050021002660050 01200287008000500299009001100304010000500315011002200320020001000342020000800352 01600030036000500160036300500170037900500180039601500350041402000070044902000170 0456013000700473021030500480#VL16.01824#VL16.01825#369052#^b300b#Vi?t#331.880959 7#H452T#Hi tho quc t o to cn b cng on trong hi nhp quc t#Interna tional conference "Training trade union officials in international intergrating" #Dng Th Thanh Xun, L Thanh H, L Th Thu Nga...#Dng Th Thanh Xun#L T hanh H#^aH.#^aLao ng#2016#^a239tr. : bng^b30cm#Cng on#o to#XH#L Th T hu Nga#Nguyn Hi Hong#Nguyn Thnh Cng#TTS ghi: Trng i hc Cng on#C n b#Hi tho quc t#369052#Gm cc bi tham lun trnh by v quan im, ch t rng, ng li ca ng Cng sn Vit Nam v t tng H Ch Minh v cng tc cn b v o to cn b cng on; nghin cu trao i v cng tc cn b v o to cn b cng on; kinh nghim thc tin v cng tc cn b v o to cn b cng on## 00837000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820010000411810006000510020066000570080005001230090011001280100005001390110 02900144020001700173020000800190016000300198015005500201013000700256021028800263 020000900551020001100560#369053#VL16.01826#VL16.01827#^b500b#Vi?t#331.09597#B108 C#Bo co quan h lao ng Vit Nam - 30 nm vn ng v pht trin#^aH.#^aLao ng#2016#^a113tr. : bng, s ^b30cm#Quan h lao ng#Bo co#XH#TTS ghi: Trun g tm H tr pht trin Quan h lao ng#369053#Trnh by qu trnh hnh thnh v pht trin quan h lao ng nc ta. S hnh thnh v pht trin ca khun k h lut php v quan h lao ng. Thc tin v quan h lao ng Vit Nam. Xu t h pht trin v cc thch thc t ra i vi quan h lao ng ca nc ta tron g nhng nm ti#Xy dng#Pht trin## 00777000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820009000511810006000600020060000660070031001260050014001570080005001710090 01100176010000500187011001500192020002100207016000300228013000700231021025600238 020002900494#VL16.01828#VL16.01829#369054#^a365000^b1000b#Vi?t#335.4346#V556B#V ng bc trn con ng thng li ca ch tch H Ch Minh#V nh Quyn s.t., t uyn chn#V nh Quyn#^aH.#^aLao ng#2016#^a404tr.^b27cm#T tng H Ch Minh #XH#369054#Gii thiu nhng hnh nh lch s v Ch tch H Ch Minh. Nhng bi vit, bi ni, th ca Ch tch H Ch Minh v con ng cch mng gii phng d n tc v xy dng ch ngha x hi. Cng lnh xy dng t nc trong thi k q u ln ch ngha x hi#Cch mng gii phng dn tc## 01076000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820015000511810006000660020145000720080005002170090012002220100005002340110 01500239020001000254020001800264016000300282021040000285020002700685020001900712 020001500731020001800746013000700764020001500771#369055#VL16.01830#VL16.01831#^a 425000^b1000b#Vi?t#343.5970402632#L504S#Lut sa i, b sung mt s iu ca l ut qun l thu, lut thu gi tr gia tng, lut thu tiu th c bit, lut thu xut khu, nhp khu#^aH.#^aTi chnh#2016#^a447tr.^b28cm#Php lut#Vn bn php lut#XH#Gii thiu ni dung lut sa i, b sung mt s iu ca lut qu n l thu, lut thu gi tr gia tng, lut thu tiu th c bit, lut thu xu t khu, nhp khu. Hng dn thc hin cc chnh sch thu p dng trong doanh nghip. Quy trnh thanh tra v mc x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc thu . Hng dn mt s nghip v v lp, x l, kim tra, x pht vi phm trong ln h vc ho n#Lut thu gi tr gia tng#Lut thu tiu th#Thu xut khu#Lut qun l thu#369055#Thu nhp khu## 00835000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590020027000660070061000930050015001540050013001690050 01800182005001200200008000500212009002300217010000500240011003100245021022000276 020000800496020001000504020000900514013000700523016000300530#369056#VL16.01832#V L16.01833#^a39800^b1000b#Vi?t#622.3382#TH308B#Thit b khai thc du kh#Hong Anh Dng, Trn Vn Bn, Triu Hng Trng, L c Vinh#Hong Anh Dng#Trn Vn B n#Triu Hng Trng#L c Vinh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a219tr. : hn h v, bng^b27cm#Cung cp nhng kin thc c bn v cu to, nguyn l lm vic, c s tnh ton mt s cc b phn, c cu cng tc ca thit b v t hp my bm ang c s dng trong ngnh cng nghip du kh Vit Nam v th gii#Du kh#Khai thc#Thit b#369056#KT## 00907000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820014000501810006000640020104000700030015001740070014001890080005002030090 02100208010000500229011002200234020001000256016000300266001001400269021028100283 020002300564020000800587013000700595020001500602#369057#VL16.01834#VL16.01835#^a 188000^b500b#Vi?t#347.597002638#S400S#So snh B lut t tng dn s nm 2004 ( sa i, b sung nm 2011) vi B lut t tng dn s nm 2015#Sch tham kho#i nh Tun Anh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a315tr. : bng^b29cm#Php lut#XH#i nh Tun Anh#So snh B lut t tng dn s nm 2004 (sa i, b sung nm 2011) vi B lut t tng dn s nm 2015 di hnh thc lp bng v nhng ni dung ba n hnh mi hoc sa i, b sung c th hin bng ch "nghing, m" thun li cho qu trnh tra cu, p dng lut trong thc tin#B lut t tng dn s#So s nh#369057#Sch tham kho## 00814000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600020013000660030013000790070074000920050017001660050 01100183008000500194009001100199010000500210011002600215020001700241016000300258 01900120026100500180027300400180029101500600030901200420036902000180041102000150 0429020001300444013000700457#369058#VL16.01836#VL16.01837#^a50000^b2000b#Vi?t#3 98.20945#C450B#C b l lem#Truyn tranh#Li: Peter Holeinone ; Minh ho: Tony W olf ; Bin dch: Phng Phng Tho#Holeinone, Peter#Wolf, Tony#^aH.#^aKim ng#2 016#^a52tr. : tranh mu^b28cm#Vn hc dn gian#VH#Dch Italia#Phng Phng Tho# Ti bn ln th 3#Tn sch nguyn bn: La storia di Cenerentola e tante altre#C tch vng. Nhng cu chuyn yu thng#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#369058## 00982000000000337000450000200670000002900770006700500190014400500160016300500120 01790050017001910050017002080070052002250080005002770090023002820100005003050110 02500310015007700335082000400412016000300416013000700419014000700426026000700433 02600110044018100060045101900050045702000190046202000140048102000170049502000090 0512021012300521#Hi tho hp tc khoa hc cng ngh v trao i vn ho Vit - c#Workshop on Vietnamese - German technology cooperation and cultural exchange #Nguyn Phng Quang#Nguyn Vn Hiu#T Hi Tng#Nguyn Ngc Minh#Nguyen Van Khan g#Nguyn Phng Quang, Nguyn Vn Hiu, T Hi Tng...#^aH.#^aKhoa hc v K thu t#2016#^a89tr. : minh ho^b30cm#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni. Trung tm Hp tc KHKT Vit - c#600#KT#369059#^b100b#369059#VL16.01838#H452T#Vi?t#K hoa hc cng ngh#Sch song ng#Trao i vn ho#Hi tho#Tp hp nhiu bi vit ca cc tc gi trong v ngoi nc v vic hp tc khoa hc cng ngh, trao i vn ho Vit - c## 01045000000000373000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020009000500070093000590050019001520050015001710080005001860090 02100191010000500212011003300217020000900250020001900259016000300278019000900281 00500140029000500160030400500220032000400180034200500130036000500100037300500140 0383005001300397015003400410021022000444013000700664#369060#VL16.01839#^a1750000 ^b500b#Vi?t#570#S312H#Sinh hc#Neil A. Campbell, Jane B. Reece, Lisa A. Urry... ; Dch: Trn Hi Anh... ; Phm Vn Lp h..#Campbell, Neila A.#Reece, Jane B.#^ aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^axlii, 1267tr. : minh ho^b28cm#Sinh hc#Ti liu tham kho#TN#Dch Anh#Urry, Lisa A.#Cain, Michel L.#Wasserman, Stevena A.#Ti b n ln th 2#Trn Hi Anh#Nguyn B#Thi Trn Bi#Phm Vn Lp#Dch theo sch xu t bn ln th 8#Trnh by nhng kin thc c bn v ho hc s sng, t bo, di truyn hc, cc c ch tin ho, lch s tin ho ca a dng sinh hc, hnh d ng v chc nng ca thc vt, hnh thi v chc nng ng vt, sinh thi hc#369 060## 00633000000000229000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200130 00301810006000430020046000490220004000950080005000990090024001040100005001280110 02100133021021500154020001400369020001000383016000300393013000700396#VL16.01840# 369061#^b200b#Vi?t#346.59704805#N305G#Nin gim ng k quyn tc gi Vit Nam 2 014#Q.2#^aH.#^aCc Bn quyn tc gi#2015#^a570tr. : nh^b27cm#Gm cc thng tin v tc phm, tc gi, ch s hu quyn tc gi, ch s hu quyn lin quan ca cc tc gi ng k v c cc Bn quyn tc gi cp giy chng nhn trong t hi gian t 01/01/2014 n 31/12/2014#Quyn tc gi#Nin gim#XH#369061## 00604000000000217000450002600070000001400070000701900050001408200130001918100060 00320020046000380220004000840080005000880090024000930100005001170110015001220210 21500137020001400352020001000366016000300376013000700379#369062#^b180b#Vi?t#346. 59704805#N305G#Nin gim ng k quyn tc gi Vit Nam 2014#Q.3#^aH.#^aCc Bn quyn tc gi#2016#^a626tr.^b27cm#Gm cc thng tin v tc phm, tc gi, ch s hu quyn tc gi, ch s hu quyn lin quan ca cc tc gi ng k v c cc Bn quyn tc gi cp giy chng nhn trong thi gian t 01/01/2014 n 31 /12/2014#Quyn tc gi#Nin gim#XH#369062## 00738000000000229000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200110 00401810006000510020053000570080005001100090011001150100005001260110022001310200 01000153020001500163016000300178015004300181021027700224013000700501#VL16.01841# 369063#^a400000^b2000b#Vi?t#382.709597#B309T#Biu thu xut khu, biu thu nh p khu u i 2016#^aH.#^aLao ng#2016#^a663tr. : bng^b30cm#Biu thu#Xut nh p khu#XH#TTS ghi: B Ti chnh. V Chnh sch thu#Gii thiu danh mc biu th u xut nhp khu u i nm 2016: ng vt sng, cc sn phm t ng vt, thc vt, m v du ng vt hoc thc vt v cc sn phm tch t chng, thc phm ch bin; sn phm ca ngnh cng nghip ho cht hoc cc ngnh cng nghip li n quan...#369063## 00950000000000289000450000100170000000200900001700300760010700700220018300800050 02050090011002100100005002210110022002260820008002480160003002560130007002590140 01700266026001100283026001100294026000700305181000700312019000500319020001700324 020000600341020002300347020002400370021026600394#Nguyn Ngc ip#Phng php ng hin cu h s v n hnh chnh v p dng lut t tng hnh chnh nm 2015#Bin son theo lut t tng hnh chnh nm 2015 v vn bn mi n nm 2016#Nguyn N gc ip b.s.#^aH.#^aLao ng#2016#^a554tr. : bng^b28cm#342.597#XH#369064#^a450 000^b1000b#VL16.01842#VL16.01843#369064#PH561P#Vi?t#V n hnh chnh#H s#Ph ng php nghin cu#Lut t tng hnh chnh#Tm hiu phng php nghin cu h s v n hnh chnh v p dng lut t tng hnh chnh nm 2015. Gii thiu ni du ng cc mc ca lut t tng hnh chnh nm 2010 v nm 2015. Cc vn bn php lu t t tng hnh chnh t nm 2011 n nm 2015 cn hiu lc thi hnh## 00620000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020010000630030026000730070015000990080005001140090 01100119010000500130011002200135020001000157020000900167016000300176019000500179 001001500184021013600199013000700335#369065#VL16.01844#VL16.01845#^a500000^b300 b#Vi?t#133.33#K312D#Kinh dch#Dch, ch gii, kho lun#Nguyn c Tn#^aH.#^aTh gii#2016#^a544tr. : bng^b27cm#Kinh dch#Bi ton#XH#Dch#Nguyn c Tn#Gii thiu mt s kin thc c bn v kinh dch v ni dung 64 qu: qu kin, qu kh n, qu trun, qu mng, qu nhu... trong kinh dch#369065## 00925000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820008000511810007000590020087000660030068001530070022002210080005002430090 01100248010000500259011002200264020001400286016000300300001001700303021025500320 013000700575020000600582020002300588020002400611#VL16.01846#VL16.01847#369066#^a 470000^b1000b#Vi?t#345.597#PH561P#Phng php nghin cu h s v n hnh s v p dng B lut t tng hnh s nm 2015#Bin son theo B lut t tng hnh s nm 2015 v vn bn mi nht#Nguyn Ngc ip b.s.#^aH.#^aLao ng#2016#^a583tr . : bng^b28cm#V n hnh s#XH#Nguyn Ngc ip#Tm hiu phng php nghin cu h s v n hnh s v p dng B lut t tng hnh s nm 2015. Gii thiu ni dung ca B lut t tng hnh s nm 2015. Cc vn bn hng dn thi hnh B lu t t tng hnh s nm 2003 v cc vn bn v tng tr t php#369066#H s#Ph ng php nghin cu#B lut t tng hnh s## 00901000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820008000511810007000590020085000660030071001510070022002220080005002440090 01100249010000500260011002200265020001300287020000600300016000300306001001700309 021023200326013000700558020002300565020002300588#VL16.01848#VL16.01849#369067#^a 460000^b1000b#Vi?t#347.597#PH561P#Phng php nghin cu h s v n dn s v p dng B lut t tng dn s nm 2015#Bin son theo B lut t tng dn s n m 2015 v vn bn mi nm 2016#Nguyn Ngc ip b.s.#^aH.#^aLao ng#2016#^a575t r. : bng^b28cm#V n dn s#H s#XH#Nguyn Ngc ip#Tm hiu phng php nghi n cu h s v n dn s v p dng B lut t tng dn s nm 2015. Gii thi u nhng ni dung c bn ca B lut t tng dn s nm 2015 v cc vn bn php lut t tng dn s ang cn hiu lc thi hnh#369067#Phng php nghin cu#B lut t tng dn s## 01078000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020023000600070053000830050020001360050008001560080 00500164009001100169010000500180011002600185020001100211020000900222016000300231 001001900234004001400253021051400267013000700781#369068#VL16.01850#VL16.01851#^a 298000^b700b#Vi?t#150#T120L#Tm l hc v i sng#Richard J. Gerrig, Philip G. Zimbardo ; Kim Dn dch#Zimbardo, Philip G.#Kim Dn#^aH.#^aLao ng#2016#^a662t r. : minh ho^b27cm#Tm l hc#i sng#XH#Gerrig, Richard J.#Ti bn ln 2#Trn h by v cc phng php nghin cu tm l, tm l hc v c s tin ho ca hn h vi, cm gic v tri gic, tm tr, thc v nhng trng thi an xen, s tip thu tri thc v phn tch hnh vi, tr nh, qu trnh nhn thc, tr thng minh v vic nh gi tr thng minh, s pht trin ca con ngi trong sut cuc i, ng c thc y, cm xc, s cng thng v sc kho, tm hiu tch cch con ngi, cc ri lon tm l v tr liu, nhn thc x hi v cc mi quan h, cc tin trnh x hi v vn ho#369068## 01063000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810008000570020032000650030060000970070043001570050016002000080 00500216009001100221010000500232011002600237020000900263020001100272020001100283 016000300294001001800297015003900315021040000354013000700754#VL16.01852#VL16.018 53#369069#^a109000^b800b#Vi?t#549.18#GI-108T#Gio trnh tinh th, khong vt#D ng cho sinh vin ngnh a cht v cc ngnh c lin quan#Nguyn Khc Ging (ch. b.), Nguyn Vn Bnh#Nguyn Vn Bnh#^aH.#^aLao ng#2016#^a611tr. : minh ho^b2 7cm#Tinh th#Khong vt#Gio trnh#GT#Nguyn Khc Ging#TTS ghi: Trng i hc M - a cht#Cung cp nhng khi nim c bn v tinh th, tnh i xng ca ti nh th, mng khng gian ca tinh th v nhng kin thc i cng v khong vt. Phn loi cc loi khong vt, cu trc mng tinh th v hnh thi, cc tnh ch t vt l, du hiu nhn bit, ngun gc v t hp cng sinh khong vt i km c ng nh cc lnh vc s dng, cc m in hnh ca cc khong vt trn th gi i v Vit Nam#369069## 00661000000000301000450002600070000001400080000701900050001508200080002018100060 00280020018000340290016000520070021000680220004000890050016000930040018001090080 00500127009001100132010000500143011001500148012003400163015011300197020000900310 020001000319020001500329013000700344016000300351019000500354#369070#^b1000b#Vi?t #294.382#K312T#Kinh Tng ng b#Samyutta nikya#Thch Minh Chu dch#T.1#Thch Minh Chu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aTn gio#2016#^a809tr.^b26cm#i Tng kinh Vi t Nam Nam truyn#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. - u ba sch ghi: Vi n Nghin cu Pht hc Vit Nam. - Nguyn bn: Pli#o Pht#Kinh Pht#Kinh Tng ng#369070#XH#Dch## 00661000000000301000450002600070000001400080000701900050001508200080002018100060 00280020018000340290016000520070021000680220004000890050016000930040018001090080 00500127009001100132010000500143011001500148012003400163015011300197020000900310 020001000319020001500329016000300344019000500347013000700352#369071#^b1000b#Vi?t #294.382#K312T#Kinh Tng ng b#Samyutta nikya#Thch Minh Chu dch#T.2#Thch Minh Chu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aTn gio#2016#^a841tr.^b26cm#i Tng kinh Vi t Nam Nam truyn#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. - u ba sch ghi: Vi n Nghin cu Pht hc Vit Nam. - Nguyn bn: Pli#o Pht#Kinh Pht#Kinh Tng ng#XH#Dch#369071## 00628000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500020015000560290013000710070021000840050016001050080 00500121009001100126010000500137011001500142020000900157020001000166016000300176 019000500179015011300184012003400297013000700331#369072#VL16.01854#VL16.01855#^b 1000b#Vi?t#294.382#K312T#Kinh trng b#Digha Nikya#Thch Minh Chu dch#Thch Minh Chu#^aH.#^aTn gio#2016#^a741tr.^b26cm#o Pht#Kinh Pht#XH#Dch#TTS gh i: Gio hi Pht gio Vit Nam. - u ba sch ghi: Vin Nghin cu Pht hc Vi t Nam. - Nguyn bn: Pli#i Tng kinh Vit Nam Nam truyn#369072## 00738000000000361000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020018000520030020000700070091000900220004001810050013001850050 01100198005001100209005001200220005001400232005001100246005001200257008000500269 00900110027401000050028501100260029002000050031602000060032102000110032702000140 0338020001400352013000700366016000300373#369073#VL16.01856#^a33000^b20050b#Vi?t #372.7#V460B#V bi tp ton 5#Song ng Vit - Anh#B.s.: nh Hoan (ch.b.), N guyn ng, ng T n... ; V Kim Th dch ; L i Khoa h..#T.1# nh Hoan#N guyn ng#ng T n# Tin t# Trung Hiu#V Kim Th#L i Khoa#^aH.#^aGi o dc#2016#^a112tr. : minh ho^b29cm#Ton#Lp 5#V bi tp#Sch c thm#Sch so ng ng#369073#GK## 00744000000000361000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020018000520030020000700070094000900220004001840050013001880050 01100201005001400212005001200226005001400238005001100252005001200263008000500275 00900110028001000050029101100260029602000050032202000060032702000110033302000140 0344020001400358016000300372013000700375#369074#VL16.01857#^a39000^b20050b#Vi?t #372.7#V460B#V bi tp ton 5#Song ng Vit - Anh#B.s.: nh Hoan (ch.b.), N guyn ng, V Quc Chung... ; V Kim Th dch ; L i Khoa h..#T.2# nh Hoa n#Nguyn ng#V Quc Chung# Tin t# Trung Hiu#V Kim Th#L i Khoa#^aH. #^aGio dc#2016#^a136tr. : minh ho^b29cm#Ton#Lp 5#V bi tp#Sch c thm#S ch song ng#GK#369074## 00747000000000361000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020018000520030020000700070096000900220004001860050013001900050 01100203005001400214005001200228005001400240005001300254005001200267008000500279 00900110028401000050029501100250030002000050032502000060033002000110033602000140 0347020001400361013000700375016000300382#369075#VL16.01858#^a28000^b20050b#Vi?t #372.7#V460B#V bi tp ton 4#Song ng Vit - Anh#B.s.: nh Hoan (ch.b.), N guyn ng, V Quc Chung... ; Lu B Thng dch ; L i Khoa h..#T.1# nh H oan#Nguyn ng#V Quc Chung# Tin t# Trung Hiu#Lu B Thng#L i Khoa# ^aH.#^aGio dc#2016#^a96tr. : minh ho^b29cm#Ton#Lp 4#V bi tp#Sch c th m#Sch song ng#369075#GK## 00744000000000361000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020018000520030020000700070094000900220004001840050013001880050 01100201005001400212005001200226005001400238005001100252005001200263008000500275 00900110028001000050029101100260029602000050032202000060032702000110033302000140 0344020001400358016000300372013000700375#369076#VL16.01859#^a34000^b20050b#Vi?t #372.7#V460B#V bi tp ton 4#Song ng Vit - Anh#B.s.: nh Hoan (ch.b.), N guyn ng, V Quc Chung... ; V Kim Th dch ; L i Khoa h..#T.2# nh Hoa n#Nguyn ng#V Quc Chung# Tin t# Trung Hiu#V Kim Th#L i Khoa#^aH. #^aGio dc#2016#^a120tr. : minh ho^b29cm#Ton#Lp 4#V bi tp#Sch c thm#S ch song ng#GK#369076## 00745000000000361000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020018000520030020000700070094000900220004001840050013001880050 01100201005001200212005001400224005001300238005001300251005001200264008000500276 00900110028101000050029201100260029702000050032302000060032802000110033402000140 0345020001400359013000700373016000300380#VL16.01860#369077#^a31000^b20050b#Vi?t #372.7#V460B#V bi tp ton 3#Song ng Vit - Anh#B.s.: nh Hoan (ch.b.), N guyn ng, Tin t... ; Lu B Thng dch ; L i Khoa h..#T.1# nh Hoa n#Nguyn ng# Tin t# Trung Hiu#o Thi Lai#Lu B Thng#L i Khoa#^aH .#^aGio dc#2016#^a104tr. : minh ho^b29cm#Ton#Lp 3#V bi tp#Sch c thm# Sch song ng#369077#GK## 00743000000000361000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020018000520030020000700070092000900220004001820050013001860050 01100199005001200210005001400222005001500236005001100251005001200262008000500274 00900110027901000050029001100260029502000050032102000060032602000110033202000140 0343020001400357016000300371013000700374#369078#VL16.01861#^a31000^b20050b#Vi?t #372.7#V460B#V bi tp ton 3#Song ng Vit - Anh#B.s.: nh Hoan (ch.b.), N guyn ng, Tin t... ; V Kim Th dch ; L i Khoa h..#T.2# nh Hoan# Nguyn ng# Tin t# Trung Hiu#Trn Din Hin#V Kim Th#L i Khoa#^aH.# ^aGio dc#2016#^a104tr. : minh ho^b29cm#Ton#Lp 3#V bi tp#Sch c thm#S ch song ng#GK#369078## 00667000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020018000520030025000700070082000950220004001770050013001810050 01100194005001700205005001200222008000500234009001100239010000500250011002600255 02000050028102000060028602000110029202000140030302000140031701300070033101600030 0338#369079#VL16.01862#^a30000^b20050b#Vi?t#372.7#V460B#V bi tp ton 2#Sch song ng Vit - Anh#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng ; Hunh Trc Giang d ch ; Nguyn Dng h..#T.1# nh Hoan#Nguyn ng#Hunh Trc Giang#Nguyn Dng#^ aH.#^aGio dc#2016#^a104tr. : minh ho^b29cm#Ton#Lp 2#V bi tp#Sch c th m#Sch song ng#369079#GK## 00752000000000361000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020018000520030025000700070095000950220004001900050013001940050 01100207005001200218005001400230008000500244009001100249010000500260011002600265 02000050029102000060029602000110030202000140031302000140032701600030034100500130 0344005001400357005001200371013000700383#369080#VL16.01863#^a30000^b20050b#Vi?t #372.7#V460B#V bi tp ton 2#Sch song ng Vit - Anh#B.s.: nh Hoan (ch.b .), Nguyn ng, Tin t... ; Mai Huyn Anh dch ; Nguyn Dng h..#T.2# nh Hoan#Nguyn ng# Tin t# Trung Hiu#^aH.#^aGio dc#2016#^a104tr. : min h ho^b29cm#Ton#Lp 2#V bi tp#Sch c thm#Sch song ng#GK#o Thi Lai#Ma i Huyn Anh#Nguyn Dng#369080## 00666000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020018000520030025000700070082000950220004001770050013001810050 01100194005001700205005001200222008000500234009001100239010000500250011002500255 02000050028002000060028502000110029102000140030202000140031601300070033001600030 0337#369081#VL16.01864#^a24000^b20050b#Vi?t#372.7#V460B#V bi tp ton 1#Sch song ng Vit - Anh#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng ; Hunh Trc Giang d ch ; Nguyn Dng h..#T.1# nh Hoan#Nguyn ng#Hunh Trc Giang#Nguyn Dng#^ aH.#^aGio dc#2016#^a76tr. : minh ho^b29cm#Ton#Lp 1#V bi tp#Sch c thm #Sch song ng#369081#GK## 00761000000000361000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020018000520030025000700070100000950220004001950050013001990050 01100212005001400223005001200237008000500249009001100254010000500265011002500270 02000050029502000060030002000110030602000140031702000140033101600030034500500150 0348005001700363005001200380013000700392#369082#VL16.01865#^a25000^b20050b#Vi?t #372.7#V460B#V bi tp ton 1#Sch song ng Vit - Anh#B.s.: nh Hoan (ch.b .), Nguyn ng, Trung Hiu... ; Hunh Trc Giang dch ; Nguyn Dng h..#T.2# nh Hoan#Nguyn ng# Trung Hiu# Tin t#^aH.#^aGio dc#2016#^a80tr. : minh ho^b29cm#Ton#Lp 1#V bi tp#Sch c thm#Sch song ng#GK#Phm Thanh Tm#Hunh Trc Giang#Nguyn Dng#369082## 00726000000000337000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020007000520030020000590070102000790050013001810050011001940080 00500205009001100210010000500221011002600226020000500252020000600257020001500263 01600030027800500140028100500150029500500120031000500120032201500330033402000140 0367013000700381#VL16.01866#369083#^a50000^b20050b#Vi?t#372.7#T406M#Ton 1#Song ng Vit - Anh# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Trung Hiu, Phm Thanh Tm ; L i Khoa dch ; Nguyn Dng h..# nh Hoan#Nguyn ng#^aH.#^aGio dc#20 16#^a183tr. : minh ho^b29cm#Ton#Lp 1#Sch gio khoa#GK# Trung Hiu#Phm Tha nh Tm#L i Khoa#Nguyn Dng#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sch song ng#36 9083## 00733000000000349000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020007000520030020000590070087000790050013001660050011001790080 00500190009001100195010000500206011002600211020000500237020000600242020001500248 01600030026300500120026600500140027800500130029200500120030501500330031702000140 0350005001200364013000700376#VL16.01867#369084#^a50000^b20050b#Vi?t#372.7#T406H #Ton 2#Song ng Vit - Anh# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t... ; L i Khoa dch ; Nguyn Dng h..# nh Hoan#Nguyn ng#^aH.#^aGio dc#2016# ^a184tr. : minh ho^b29cm#Ton#Lp 2#Sch gio khoa#GK# Tin t# Trung Hiu #o Thi Lai#L i Khoa#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sch song ng#Nguyn Dng#369084## 00747000000000337000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020009000500030031000590290010000900070105001000050009002050080 00500214009001100219010000500230011002500235020000700260020000600267020001500273 01600030028800500140029101500330030502000140033800500190035200500140037100500170 0385013000700402#369085#VL16.01868#^a31000^b20050b#Vi?t#530#V124L#Vt l 6#Bili ngual Vietnamese - English#Physics 6#V Quang (tng ch.b.), Bi Gia Thnh (ch.b. ), Nguyn Phng Hng ; Dch: T Quang Hng, Nguyn Th Tuyt#V Quang#^aH.#^aGi o dc#2016#^a93tr. : minh ho^b29cm#Vt l#Lp 6#Sch gio khoa#GK#Bi Gia Thn h#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sch song ng#Nguyn Phng Hng#T Quang Hn g#Nguyn Th Tuyt#369085## 00792000000000349000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200040 00401810006000440020009000500030031000590290010000900070122001000050009002220080 00500231009001100236010000500247011002500252020000700277020000600284020001500290 01600030030500500160030801500330032402000140035700500140037100500190038500500140 0404013000700418005001700425#VL16.01869#369086#^a30000^b20050b#Vi?t#530#V124L#V t l 7#Bilingual Vietnamese - English#Physics 7#V Quang (tng ch.b.), Nguyn c Thm (ch.b.), on Duy Hinh, Nguyn Phng Hng ; Dch: T Quang Hng, Nguyn Th Tuyt#V Quang#^aH.#^aGio dc#2016#^a88tr. : minh ho^b29cm#Vt l#Lp 7#S ch gio khoa#GK#Nguyn c Thm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sch song ng# on Duy Hinh#Nguyn Phng Hng#T Quang Hng#369086#Nguyn Th Tuyt## 00801000000000361000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200040 00401810006000440020009000500030031000590290010000900070106001000050009002060080 00500215009001100220010000500231011002600236020000700262020000600269020001500275 01600030029000500140029301500330030702000140034000500170035400500120037100500180 0383013000700401005001400408005001700422#VL16.01870#369087#^a34000^b20050b#Vi?t #530#V124L#Vt l 8#Bilingual Vietnamese - English#Physics 8#V Quang (tng ch.b .), Bi Gia Thnh (ch.b.), Dng Tin Khang... ; Dch: T Quang Hng, Nguyn Th Tuyt#V Quang#^aH.#^aGio dc#2016#^a104tr. : minh ho^b29cm#Vt l#Lp 8#Sch gio khoa#GK#Bi Gia Thnh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sch song ng#Dng Tin Khang#V Trng R#Trnh Th Hi Yn#369087#T Quang Hng#Nguyn Th Tuyt# # 00797000000000361000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200040 00401810006000440020009000500030031000590290010000900070104001000050009002040080 00500213009001100218010000500229011002600234020000700260020000600267020001500273 01600030028800500140029101500330030502000140033800500150035200500140036700500160 0381005001400397005001700411013000700428#VL16.01871#369088#^a52000^b20050b#Vi?t #530#V124L#Vt l 9#Bilingual Vietnamese - English#Physics 9#V Quang (tng ch.b .), on Duy Hinh (ch.b.), Nguyn Vn Ho... ; Dch: T Quang Hng, Nguyn Th T uyt#V Quang#^aH.#^aGio dc#2016#^a168tr. : minh ho^b29cm#Vt l#Lp 9#Sch g io khoa#GK#on Duy Hinh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sch song ng#Nguyn Vn Ho#Ng Mai Thanh#Nguyn c Thm#T Quang Hng#Nguyn Th Tuyt#369088## 00793000000000361000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020010000500030031000600290011000910070100001020050017002020080 00500219009001100224010000500235011002600240020000700266020000700273020001500280 01600030029500500160029801500330031402000140034700500090036100500140037000500090 0384005001400393005001700407013000700424#369089#VL16.01872#^a69000^b20050b#Vi?t #530#V124L#Vt l 10#Bilingual Vietnamese - English#Physics 10#Lng Duyn Bnh (tng ch.b.), Nguyn Xun Chi, T Giang... ; Dch: T Quang Hng, Nguyn Th Tuy t#Lng Duyn Bnh#^aH.#^aGio dc#2016#^a229tr. : minh ho^b29cm#Vt l#Lp 10 #Sch gio khoa#GK#Nguyn Xun Chi#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sch song ng #T Giang#Trn Ch Minh#V Quang#T Quang Hng#Nguyn Th Tuyt#369089## 00806000000000361000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200040 00401810006000440020010000500030031000600290011000910070108001020050017002100080 00500227009001100232010000500243011002600248020000700274020000700281020001500288 01600030030301500330030602000140033900500090035300500160036201300070037800500140 0385005001400399005001400413005001700427#VL16.01873#369090#^a69000^b20050b#Vi?t #530#V124L#Vt l 11#Bilingual Vietnamese - English#Physics 11#Lng Duyn Bnh (tng ch.b.), V Quang (ch.b.), Nguyn Xun Chi... ; Dch: T Quang Hng, Nguyn Th Tuyt#Lng Duyn Bnh#^aH.#^aGio dc#2016#^a228tr. : minh ho^b29cm#Vt l #Lp 11#Sch gio khoa#GK#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sch song ng#V Qua ng#Nguyn Xun Chi#369090#m Trung n#Bi Quang Hn#T Quang Hng#Nguyn Th T uyt## 00809000000000361000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200040 00401810006000440020010000500030031000600290011000910070112001020050017002140080 00500231009001100236010000500247011002600252020000700278020000700285020001500292 01600030030701500330031002000140034300500090035700500200036601300070038600500090 0393005001400402005001400416005001700430#VL16.01874#369091#^a70000^b20050b#Vi?t #530#V124L#Vt l 12#Bilingual Vietnamese - English#Physics 12#Lng Duyn Bnh (tng ch.b.), V Quang (ch.b.), Nguyn Thng Chung... ; Dch: T Quang Hng, Ng uyn Th Tuyt#Lng Duyn Bnh#^aH.#^aGio dc#2016#^a232tr. : minh ho^b29cm#V t l#Lp 12#Sch gio khoa#GK#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sch song ng#V Quang#Nguyn Thng Chung#369091#T Giang#Trn Ch Minh#T Quang Hng#Nguyn Th Tuyt## 00706000000000325000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200040 00401810006000440020010000500030020000600070102000800050014001820080005001960090 01100201010000500212011002600217020000800243020000600251020001500257016000300272 01500330027502000140030800500130032200500120033500500150034700500110036201300070 0373#VL16.01875#369092#^a52000^b20050b#Vi?t#546#H401H#Ho hc 8#Song ng Vit - Anh#L Xun Trng (tng ch.b.), Nguyn Cng (ch.b.), Tt Hin ; Nguyn Ngc H dch ; L Hi Nam h..#L Xun Trng#^aH.#^aGio dc#2016#^a159tr. : minh ho ^b29cm#Ho hc#Lp 8#Sch gio khoa#GK#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sch so ng ng#Nguyn Cng# Tt Hin#Nguyn Ngc H#L Hi Nam#369092## 00698000000000325000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200040 00401810006000440020010000500030020000600070094000800050014001740080005001880090 01100193010000500204011002600209020000800235020000600243020001500249016000300264 01500330026702000140030000500140031400500110032800500150033900500110035401300070 0365#VL16.01876#369093#^a55000^b20050b#Vi?t#546#H401H#Ho hc 9#Song ng Vit - Anh#L Xun Trng (tng ch.b.), Cao Th Thng, Ng Vn V ; Nguyn Ngc H dch ; L Hi Nam h..#L Xun Trng#^aH.#^aGio dc#2016#^a173tr. : minh ho^b29cm# Ho hc#Lp 9#Sch gio khoa#GK#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sch song ng#C ao Th Thng#Ng Vn V#Nguyn Ngc H#L Hi Nam#369093## 00761000000000337000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200040 00401810006000440020011000500030020000610070119000810050019002000080005002190090 01100224010000500235011002600240020000800266020000700274020001500281016000300296 01500330029902000140033200500160034600500130036200500140037500500150038900500120 0404013000700416#VL16.01877#369094#^a55000^b20050b#Vi?t#540#H401H#Ho hc 10#So ng ng Vit - Anh#Nguyn Xun Trng (tng ch.b.), Nguyn c Chuy, L Mu Quyn , L Xun Trng ; Nguyn Ngc H dch ; L i Khoa h..#Nguyn Xun Trng#^aH. #^aGio dc#2016#^a173tr. : minh ho^b29cm#Ho hc#Lp 10#Sch gio khoa#GK#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sch song ng#Nguyn c Chuy#L Mu Quyn#L Xun Trng#Nguyn Ngc H#L i Khoa#369094## 00761000000000337000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020011000500030020000610070123000810050019002040080005002230090 01100228010000500239011002600244015003300270020000800303020000700311020001500318 02000140033301600030034700500130035000500140036300500120037700500150038900500120 0404013000700416#369095#VL16.01878#^a69000^b20050b#Vi?t#546#H401H#Ho hc 11#So ng ng Vit - Anh#Nguyn Xun Trng (tng ch.b.), L Mu Quyn (ch.b.), Phm V n Hoan, L Ch Kin ; Nguyn Ngc H dch ; L i Khoa h..#Nguyn Xun Trng# ^aH.#^aGio dc#2016#^a220tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# Ho hc#Lp 11#Sch gio khoa#Sch song ng#GK#L Mu Quyn#Phm Vn Hoan#L Ch Kin#Nguyn Ngc H#L i Khoa#369095## 00772000000000349000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020011000500030020000610070105000810050019001860050014002050050 01300219005001300232008000500245009001100250010000500261011002600266015003300292 02000080032502000070033302000150034002000140035501600030036900500160037200500150 0388005001200403013000700415#369096#VL16.01879#^a66000^b20050b#Vi?t#546#H401H#H o hc 12#Song ng Vit - Anh#Nguyn Xun Trng (tng ch.b.), Phm Vn Hoan, T Vng Nghi... ; Nguyn Ngc H dch ; L i Khoa h..#Nguyn Xun Trng#Phm V n Hoan#T Vng Nghi# nh Rng#^aH.#^aGio dc#2016#^a208tr. : minh ho^b27cm #TTS ghi: B Gio dc v o to#Ho hc#Lp 12#Sch gio khoa#Sch song ng#GK #Nguyn Ph Tun#Nguyn Ngc H#L i Khoa#369096## 00834000000000361000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020012000500030031000620290012000930070126001050050013002310050 01500244005001700259005001500276004001800291008000500309009001100314010000500325 01100260033001500330035602000090038902000070039802000150040502000140042001600030 0434005001200437005001600449013000700465#369097#VL16.01880#^a31000^b20050b#Vi?t #516#H312H#Hnh hc 10#Bilingual Vietnamese - English#Geometry 10#Trn Vn Ho ( tng ch.b.), Nguyn Mng Hy (ch.b.), Nguyn Vn onh, Trn c Huyn ; L i K hoa dch ; Phan Don Thoi h..#Trn Vn Ho#Nguyn Mng Hy#Nguyn Vn onh#Tr n c Huyn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a104tr. : minh ho^b27cm#TT S ghi: B Gio dc v o to#Hnh hc#Lp 10#Sch gio khoa#Sch song ng#GK#L i Khoa#Phan Don Thoi#369097## 00843000000000373000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020012000500030031000620290012000930070109001050050013002140050 01500227005001300242005001600255005001400271004001800285008000500303009001100308 01000050031901100260032401500330035002000090038302000070039202000150039902000140 0414016000300428005001500431005001600446013000700462#369098#VL16.01881#^a37000^ b20050b#Vi?t#516#H312H#Hnh hc 11#Bilingual Vietnamese - English#Geometry 11#Tr n Vn Ho (tng ch.b.), Nguyn Mng Hy (ch.b.), Khu Quc Anh... ; L i Khoa d ch ; Phan Don Thoi h..#Trn Vn Ho#Nguyn Mng Hy#Khu Quc Anh#Nguyn H Th anh#Phan Vn Vin#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a136tr. : minh ho^b27 cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hnh hc#Lp 11#Sch gio khoa#Sch song ng #GK#Nguyn Vn Nho#Phan Don Thoi#369098## 00832000000000361000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020012000500030031000620290012000930070125001050050013002300050 01500243005001300258005001500271005001500286005001600301004001800317008000500335 00900110034001000050035101100260035601500330038202000090041502000070042402000150 0431020001400446013000700460016000300467#369099#VL16.01882#^a32000^b20045b#Vi?t #516#H312H#Hnh hc 12#Bilingual Vietnamese - English#Geometry 12#Trn Vn Ho ( tng ch.b.), Nguyn Mng Hy (ch.b.), Khu Quc Anh, Trn c Huyn ; Nguyn Vn N ho dch ; Phan Don Thoi h..#Trn Vn Ho#Nguyn Mng Hy#Khu Quc Anh#Trn c Huyn#Nguyn Vn Nho#Phan Don Thoi#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a1 10tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hnh hc#Lp 12#Sch gi o khoa#Sch song ng#369099#GK## 00852000000000373000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810008000440020013000520030031000650290012000960070111001080050013002190050 00800232005001900240005001600259005001300275005001500288005001600303004001800319 00800050033700900110034201000050035301100310035801500330038902000100042202000070 0432020001500439020001400454013000700468016000300475#369100#VL16.01883#^a42000^ b20050b#Vi?t#515#GI-103T#Gii tch 12#Bilingual Vietnamese - English#Analysis 12 #Trn Vn Ho (tng ch.b.), V Tun (ch.b.), L Th Thin Hng... ; Nguyn Vn Nho dch ; Phan Don Thoi h..#Trn Vn Ho#V Tun#L Th Thin Hng#Nguyn T in Ti#Cn Vn Tut#Nguyn Vn Nho#Phan Don Thoi#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2016#^a159tr. : hnh v, bng^b29cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii tch#Lp 12#Sch gio khoa#Sch song ng#369100#GK## 00831000000000373000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020010000500030031000600290011000910070105001020050013002070050 00800220005001600228005001300244005001600257005001200273005001600285004001800301 00800050031900900110032401000050033501100310034001500330037102000070040402000070 0411020001500418020001400433013000700447016000300454#369101#VL16.01884#^a45000^ b20050b#Vi?t#512#103S#i s 10#Bilingual Vietnamese - English#Algebra 10#Trn Vn Ho (tng ch.b.), V Tun (ch.b.), Don Minh Cng... ; L i Khoa dch ; P han Don Thoi h..#Trn Vn Ho#V Tun#Don Minh Cng# Mnh Hng#Nguyn Ti n Ti#L i Khoa#Phan Don Thoi#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a172tr . : hnh v, bng^b29cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#i s#Lp 10#Sch gio khoa#Sch song ng#369101#GK## 00865000000000385000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020023000500030031000730290024001040070103001280050013002310050 00800244005001300252005001200265005001200277005001200289005001700301008000500318 00900110032301000050033401100260033901500330036502000070039802000100040502000070 0415020001500422020001400437013000700451016000300458004001800461#369102#VL16.018 85#^a48000^b20050b#Vi?t#512#103S#i s v gii tch 11#Bilingual Vietnamese - English#Algebra and analysis 11#Trn Vn Ho (tng ch.b.), V Tun (ch.b.), o Ngc Nam... ; L i Khoa dch ; Nguyn Thnh Anh h..#Trn Vn Ho#V Tun#o Ngc Nam#L Vn Tin#V Vit Yn#L i Khoa#Nguyn Thnh Anh#^aH.#^aGio dc#2 016#^a191tr. : minh ho^b29cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#i s#Gii tch# Lp 11#Sch gio khoa#Sch song ng#369102#GK#Ti bn ln th 1## 00561000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020024000500030016000740220004000900040018000940080005001120090 01100117010000500128011002600133015009500159020000800254020000600262020001700268 013000700285016000300292#369103#VL16.01886#^a25000^b60000b#Vi?t#807#H561D#Hng dn hc ng vn 6#Sch th nghim#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a 148tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Trung hc. D n M hnh trng hc mi Vit Nam#Ng vn#Lp 6#Sch thc nghim#369103#GK# # 00561000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020024000500030016000740220004000900040018000940080005001120090 01100117010000500128011002600133015009500159020000800254020000600262020001700268 016000300285013000700288#369104#VL16.01887#^a28500^b60000b#Vi?t#807#H561D#Hng dn hc ng vn 6#Sch th nghim#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a 168tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Trung hc. D n M hnh trng hc mi Vit Nam#Ng vn#Lp 6#Sch thc nghim#GK#369104# # 00555000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020021000500030016000710220004000870040018000910080005001090090 01100114010000500125011002600130015009500156020000500251020000600256020001700262 016000300279013000700282#369105#VL16.01888#^a32000^b60000b#Vi?t#510#H561D#Hng dn hc ton 6#Sch th nghim#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a186 tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Trung hc. D n M hnh trng hc mi Vit Nam#Ton#Lp 6#Sch thc nghim#GK#369105## 00555000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020021000500030016000710220004000870040018000910080005001090090 01100114010000500125011002600130015009500156020000500251020000600256020001700262 013000700279016000300286#369106#VL16.01889#^a23000^b60000b#Vi?t#510#H561D#Hng dn hc ton 6#Sch th nghim#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a136 tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Trung hc. D n M hnh trng hc mi Vit Nam#Ton#Lp 6#Sch thc nghim#369106#GK## 00581000000000265000450000200340000000300160003400400180005000800050006800900110 00730100005000840110026000890150095001150220004002100820004002140160003002180130 00700221014001700228026000700245026001100252181000600263019000500269020001800274 020000600292020001700298#Hng dn hc khoa hc t nhin 6#Sch th nghim#Ti b n ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a156tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio d c v o to. V Gio dc Trung hc. D n M hnh trng hc mi Vit Nam#T.1#5 00#GK#369107#^a26500^b60000b#369107#VL16.01890#H561D#Vi?t#Khoa hc t nhin#Lp 6#Sch thc nghim## 00581000000000265000450000200340000000300160003400400180005000800050006800900110 00730100005000840110026000890150095001150220004002100820004002140160003002180130 00700221014001700228026000700245026001100252181000600263019000500269020001800274 020000600292020001700298#Hng dn hc khoa hc t nhin 6#Sch th nghim#Ti b n ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a136tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio d c v o to. V Gio dc Trung hc. D n M hnh trng hc mi Vit Nam#T.2#5 00#GK#369108#^a26500^b60000b#369108#VL16.01891#H561D#Vi?t#Khoa hc t nhin#Lp 6#Sch thc nghim## 00798000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020058000520220004001100040018001140080005001320090011001370100 00500148011002600153015009500179021013400274020000800408020000900416020001800425 020000600443020002200449020001500471013000700486016000300493#VL16.01892#369109#^ a36500^b50000b#Vi?t#707.1#T103L#Ti liu hng dn gio vin cc hot ng gio dc lp 6#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a216tr. : minh ho^b27cm# TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Trung hc. D n M hnh trng h c mi Vit Nam#Mt s vn chung v hot ng gio dc lp 6 trong m hnh VNE N. Hng dn t chc cc hot ng gio dc lp 6 trong m hnh VNEN#m nhc#M thut#Gio dc th cht#Lp 6#Phng php ging dy#Sch gio vin#369109#XH## 00797000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020058000510220004001090040018001130080005001310090011001360100 00500147011002600152015009500178021013400273020000800407020000900415020001800424 020000600442020002200448020001500470016000300485013000700488#VL16.01893#369110#^ a35500^b5000b#Vi?t#707.1#T103L#Ti liu hng dn gio vin cc hot ng gio dc lp 6#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a208tr. : minh ho^b27cm# TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Trung hc. D n M hnh trng hc mi Vit Nam#Mt s vn chung v hot ng gio dc lp 6 trong m hnh VNEN . Hng dn t chc cc hot ng gio dc lp 6 trong m hnh VNEN#m nhc#M t hut#Gio dc th cht#Lp 6#Phng php ging dy#Sch gio vin#XH#369110## 00572000000000265000450000200320000000300160003200400180004800800050006600900110 00710100005000820110026000870150095001130820004002080160003002120130007002150140 01700222026000700239026001100246181000600257019000500263020000800268020000600276 020001700282020000700299#Hng dn hc khoa hc x hi 6#Sch th nghim#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a196tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Trung hc. D n M hnh trng hc mi Vit Nam#900#GK# 369111#^a33500^b60000b#369111#VL16.01894#H561D#Vi?t#Lch s#Lp 6#Sch thc ngh im#a l## 00549000000000253000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200040 00401810006000440020026000500030016000760040018000920080005001100090011001150100 00500126011002600131015009500157020001000252020000600262020001700268013000700285 016000300292#VL16.01895#369112#^a41000^b60000b#Vi?t#640#H561D#Hng dn hc cn g ngh 6#Sch th nghim#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a240tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Trung hc. D n M hnh trng hc mi Vit Nam#Cng ngh#Lp 6#Sch thc nghim#369112#GK## 00565000000000253000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020034000500030016000840040018001000080005001180090011001230100 00500134011002600139015009500165020001800260020000600278020001700284013000700301 016000300308#369113#VL16.01896#^a21000^b60000b#Vi?t#170#H561D#Hng dn hc gi o dc cng dn 6#Sch th nghim#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a124tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Trung hc. D n M hnh trng hc mi Vit Nam#Gio dc cng dn#Lp 6#Sch thc nghim#369113 #GK## 00745000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020067000490070062001160050015001780050018001930050016002110050 01500227005001100242008000500253009001100258010000500269011003100274020000800305 02000070031302000200032002000140034002000150035401300070036901600030037600400400 0379#VL16.01897#369114#^a90000^b2000b#Vi?t#546#B450#B mn ho hc chun b cho k thi trung hc ph thng quc gia#Nguyn Ngc H (ch.b.), ng Th Thun An, on Cnh Giang...#Nguyn Ngc H#ng Th Thun An#on Cnh Giang#L Trng Huyn#L Vn Khu#^aH.#^aGio dc#2016#^a288tr. : hnh v, bng^b27cm#Ho hc# thi#Trung hc ph thng#Sch c thm#Sch luyn thi#369114#GK#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung## 00607000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020066000490070030001150050017001450050012001620080005001740090 01100179010000500190011003100195020000700226020000700233020002000240020001400260 013000700274016000300281020001500284004001800299#369115#VL16.01898#^a80000^b200 0b#Vi?t#530#B450#B mn vt l chun b cho k thi trung hc ph thng quc gia#Nguyn Trng Su, V nh Tu#Nguyn Trng Su#V nh Tu#^aH.#^aGio dc#2 016#^a248tr. : hnh v, bng^b27cm#Vt l# thi#Trung hc ph thng#Sch c th m#369115#GK#Sch luyn thi#Ti bn ln th 1## 00927000000000337000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200040 00381810006000420020014000480030033000620070061000950220004001560050016001600050 01000176005001600186005001500202005001600217004001800233008000500251009001100256 01000050026701100310027201500180030302102330032102000140055402000110056801300070 0579016000300586#369116#VL16.01899#^a68000^b500b#Vi?t#543#H401P#Ho phn tch#D ng cho o to dc s i hc#B.s.: V Th Bch Hu (ch.b.), Vnh nh, Nguyn c Tun...#T.1#V Th Bch Hu#Vnh nh#Nguyn c Tun#Phng Th ng#Phan T hanh Dng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a275tr. : hnh v, bng^b27cm# TTS ghi: B Y t#Trnh by i cng v ho phn tch, cn bng ho hc, s dn g thng k trong phn tch s liu, nng dung dch, cc phng php phn tch khi lng, phn tch th tch, phng php acid-base, oxy ho - kh, kt ta v to phc#Ho phn tch#Gio trnh#369116#GT## 00642000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020019000530030036000720070062001080050017001700050015001870050 01700202005001700219005001400236008000500250009001100255010000500266011003000271 020000900301020000600310020001400316016000300330013000700333#369117#VL16.01900#^ a20000^b30000b#Vi?t#372.52#H419M#Hc m thut lp 1#Theo nh hng pht trin nng lc#Nguyn Th Nhung (ch.b.), Nguyn Th Hu, Nguyn Qunh Nga...#Nguyn Th Nhung#Nguyn Th Hu#Nguyn Qunh Nga#Ong Th Qu Nhn#L Thu Qunh#^aH.#^aGi o dc#2016#^a71tr. : tranh v, nh^b27cm#M thut#Lp 1#Sch c thm#GK#369117 ## 00642000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020019000530030036000720070062001080050017001700050015001870050 01700202005001700219005001400236008000500250009001100255010000500266011003000271 020000900301020000600310020001400316016000300330013000700333#369118#VL16.01901#^ a20000^b30000b#Vi?t#372.52#H419M#Hc m thut lp 2#Theo nh hng pht trin nng lc#Nguyn Th Nhung (ch.b.), Nguyn Th Hu, Nguyn Qunh Nga...#Nguyn Th Nhung#Nguyn Th Hu#Nguyn Qunh Nga#Ong Th Qu Nhn#L Thu Qunh#^aH.#^aGi o dc#2016#^a71tr. : tranh v, nh^b27cm#M thut#Lp 2#Sch c thm#GK#369118 ## 00642000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020019000530030036000720070062001080050017001700050015001870050 01700202005001700219005001400236008000500250009001100255010000500266011003000271 020000900301020000600310020001400316016000300330013000700333#369119#VL16.01902#^ a20000^b30000b#Vi?t#372.52#H419M#Hc m thut lp 3#Theo nh hng pht trin nng lc#Nguyn Th Nhung (ch.b.), Nguyn Th Hu, Nguyn Qunh Nga...#Nguyn Th Nhung#Nguyn Th Hu#Nguyn Qunh Nga#Ong Th Qu Nhn#L Thu Qunh#^aH.#^aGi o dc#2016#^a71tr. : tranh v, nh^b27cm#M thut#Lp 3#Sch c thm#GK#369119 ## 00642000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810006000470020019000530030036000720070062001080050017001700050015001870050 01700202005001700219005001400236008000500250009001100255010000500266011003000271 020000900301020000600310020001400316016000300330013000700333#VL16.01903#369120#^ a20000^b30000b#Vi?t#372.52#H419M#Hc m thut lp 4#Theo nh hng pht trin nng lc#Nguyn Th Nhung (ch.b.), Nguyn Th Hu, Nguyn Qunh Nga...#Nguyn Th Nhung#Nguyn Th Hu#Nguyn Qunh Nga#Ong Th Qu Nhn#L Thu Qunh#^aH.#^aGi o dc#2016#^a71tr. : tranh v, nh^b27cm#M thut#Lp 4#Sch c thm#GK#369120 ## 00642000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810006000470020019000530030036000720070062001080050017001700050015001870050 01700202005001700219005001400236008000500250009001100255010000500266011003000271 020000900301020000600310020001400316013000700330016000300337#VL16.01904#369121#^ a20000^b30000b#Vi?t#372.52#H419M#Hc m thut lp 5#Theo nh hng pht trin nng lc#Nguyn Th Nhung (ch.b.), Nguyn Th Hu, Nguyn Qunh Nga...#Nguyn Th Nhung#Nguyn Th Hu#Nguyn Qunh Nga#Ong Th Qu Nhn#L Thu Qunh#^aH.#^aGi o dc#2016#^a71tr. : tranh v, nh^b27cm#M thut#Lp 5#Sch c thm#369121#GK ## 00722000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020012000550030015000670070065000820050014001470050008001610050 01700169005001300186005002100199008001400220009003300234010000500267011003200272 01500330030402000100033702000060034702000150035301600030036800400180037101300070 0389#369122#VL16.01905#^a150000^b3000b#Vi?t#372.6521#T306A#Ting Anh 3#Sch gi o vin#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Phan H (ch.b.), Th Ngc Hin...#Hong V n Vn#Phan H# Th Ngc Hin#o Ngc Lc#Trng Th Ngc Minh#^aH. ; London#^ aGio dc ; Macmillan education#2016#^a155tr. : bng, tranh v^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 3#Sch gio vin#XH#Ti bn ln th 3#369122 ## 00697000000000313000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200090 00401810006000490020012000550030015000670070065000820050014001470050008001610050 01700169005001300186005002100199008001400220009003300234010000500267011003700272 015003300309020001000342020000600352020001500358016000300373013000700376#VL16.01 906#369123#^a150000^b8000b#Vi?t#372.6521#T306A#Ting Anh 5#Sch gio vin#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Phan H (ch.b.), Th Ngc Hin...#Hong Vn Vn#Phan H # Th Ngc Hin#o Ngc Lc#Trng Th Ngc Minh#^aH. ; London#^aGio dc ; Macmillan education#2016#^aXIX, 146tr. : bng, tranh v^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 5#Sch gio vin#XH#369123## 00757000000000337000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020012000540030015000660070067000810220004001480050014001520050 01500166005001200181005001500193005001300208004001800221008002300239009004800262 01000050031001100300031501500330034502000100037802000060038802000150039401300070 0409016000300416#VL16.01907#369124#^a70000^b3000b#Vi?t#428.0071#T306A#Ting Anh 7#Sch gio vin#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Nguyn Th Chi (ch.b.), L Kim Dun g...#T.1#Hong Vn Vn#Nguyn Th Chi#L Kim Dung#Phan Ch Ngha#V Mai Trang#T i bn ln th 2#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aGio dc ; Tp on Xut bn gio dc P earson#2016#^aIX, 130tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 7#Sch gio vin#369124#GK## 00757000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020012000540030015000660070067000810220004001480050014001520050 01500166005001200181005001500193005001300208004001800221008002300239009004800262 01000050031001100300031501500330034502000100037802000060038802000150039401600030 0409013000700412#369125#VL16.01908#^a70000^b3000b#Vi?t#428.0071#T306A#Ting Anh 7#Sch gio vin#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Nguyn Th Chi (ch.b.), L Kim Dun g...#T.2#Hong Vn Vn#Nguyn Th Chi#L Kim Dung#Phan Ch Ngha#V Mai Trang#T i bn ln th 2#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aGio dc ; Tp on Xut bn gio dc P earson#2016#^aIX, 130tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 7#Sch gio vin#GK#369125## 00753000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020012000540030015000660070067000810220004001480050014001520050 01500166005001200181005001500193005001300208004001800221008002300239009004800262 01000050031001100260031501500330034102000100037402000060038402000150039001300070 0405016000300412#369126#VL16.01909#^a52500^b3000b#Vi?t#428.0071#T306A#Ting Anh 6#Sch gio vin#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Nguyn Th Chi (ch.b.), L Kim Dun g...#T.2#Hong Vn Vn#Nguyn Th Chi#L Kim Dung#Phan Ch Ngha#V Mai Trang#T i bn ln th 3#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aGio dc ; Tp on Xut bn Gio dc P earson#2016#^a135tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh #Lp 6#Sch gio vin#369126#GK## 00706000000000325000450000200450000000300590004500500100010400500100011400500100 01240050010001340070043001440040040001870080005002270090011002320100005002430110 02500248022000400273082000900277016000300286013000700289014001600296026000700312 02600110031918100060033001900050033602000100034102000060035102000090035702000140 0366#V thc hnh vit ng, vit p ting Anh 4#Theo chng trnh ting Anh th uc n Ngoi ng Quc gia#Song Hng#Thu Lin#Bch Ngc#Kim Thanh#Song Hng, Thu Lin, Bch Ngc, Kim Thanh#Ti bn ln th 2, c chnh l, b sung#^aH.#^aG io dc#2016#^a56tr. : tranh v^b27cm#T.1#372.6521#GK#369127#^a15000^b5000b#369 127#VL16.01910#V460T#Vi?t#Ting Anh#Lp 4#Tp vit#Sch c thm## 00706000000000325000450000200450000000300590004500500100010400500100011400500100 01240050010001340070043001440040040001870080005002270090011002320100005002430110 02500248022000400273082000900277016000300286013000700289014001600296026000700312 02600110031918100060033001900050033602000100034102000060035102000090035702000140 0366#V thc hnh vit ng, vit p ting Anh 4#Theo chng trnh ting Anh th uc n Ngoi ng Quc gia#Song Hng#Thu Lin#Bch Ngc#Kim Thanh#Song Hng, Thu Lin, Bch Ngc, Kim Thanh#Ti bn ln th 2, c chnh l, b sung#^aH.#^aG io dc#2016#^a56tr. : tranh v^b27cm#T.2#372.6521#GK#369128#^a15000^b5000b#369 128#VL16.01911#V460T#Vi?t#Ting Anh#Lp 4#Tp vit#Sch c thm## 00688000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020012000550030013000670070065000800050014001450050008001590050 01700167005001300184005002100197008001400218009003300232010000500265011003200270 015003300302020001000335020000600345020001300351013000700364016000300371#369129# VL16.01912#^a42000^b80000b#Vi?t#372.6521#T306A#Ting Anh 5#Sch bi tp#Hong V n Vn (tng ch.b.), Phan H (ch.b.), Th Ngc Hin...#Hong Vn Vn#Phan H# Th Ngc Hin#o Ngc Lc#Trng Th Ngc Minh#^aH. ; London#^aGio dc ; Ma cmillan education#2016#^a115tr. : bng, tranh v^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 5#Sch bi tp#369129#GK## 00654000000000289000450000200390000000300590003900500210009800500190011900500170 01380070059001550080005002140090011002190100005002300110025002350820009002600160 00300269013000700272014001600279026000700295026001100302181000700313019000500320 020001000325020000600335020000900341020001400350#Thc hnh kim tra nh k tin g Anh 4#Theo chng trnh ting Anh thuc n Ngoi ng Quc gia#on Phng Th u Lin#Bi ng Bch Ngc# Th Kim Thanh#on Phng Thu Lin, Bi ng Bch Ngc, Th Kim Thanh#^aH.#^aGio dc#2016#^a84tr. : tranh v^b27cm#372.6521#GK #369130#^a30000^b5000b#369130#VL16.01913#TH552H#Vi?t#Ting Anh#Lp 4#Kim tra#S ch c thm## 00702000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020012000550030015000670070066000820220004001480050014001520050 00800166005001700174005001300191005002100204008001400225009003300239010000500272 01100250027701500330030202000100033502000060034502000150035101300070036601600030 0373#369131#VL16.01914#^a45000^b50000b#Vi?t#372.6521#T306A#Ting Anh 5#Sch c km CD#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Phan H (ch.b.), Th Ngc Hin....#T.1#Ho ng Vn Vn#Phan H# Th Ngc Hin#o Ngc Lc#Trng Th Ngc Minh#^aH. ; Lon don#^aGio dc ; Macmillan education#2016#^a79tr. : tranh v^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 5#Sch gio khoa#369131#GK## 00709000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020012000550030015000670070066000820220004001480050014001520050 00800166005001700174005001300191005002100204008001400225009003300239010000500272 01100320027701500330030902000100034202000060035202000150035801600030037301300070 0376#369132#VL16.01915#^a45000^b50000b#Vi?t#372.6521#T306A#Ting Anh 5#Sch c km CD#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Phan H (ch.b.), Th Ngc Hin....#T.2#Ho ng Vn Vn#Phan H# Th Ngc Hin#o Ngc Lc#Trng Th Ngc Minh#^aH. ; Lon don#^aGio dc ; Macmillan education#2016#^a79tr. : bng, tranh mu^b27cm#TTS g hi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 5#Sch gio khoa#GK#369132## 00759000000000337000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020013000500030014000630070067000770220004001440050014001480050 00800162005001900170005001900189005001900208004001800227008002300245009004800268 01000050031601100250032101500330034602000100037902000070038902000150039601600030 0411013000700414#369133#VL16.01916#^a46000^b30000b#Vi?t#428#T306A#Ting Anh 11# Sch hc sinh#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Phan H (ch.b.), Hong Th Hng Hi... #T.2#Hong Vn Vn#Phan H#Hong Th Hng Hi#Hong Th Xun Hoa#Kiu Th Thu H ng#Ti bn ln th 1#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aGio dc ; Tp on Xut bn Gio dc Pearson#2016#^a80tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin g Anh#Lp 11#Sch gio khoa#GK#369133## 00693000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020031000490070064000800050019001440050015001630050017001780050 02100195005001600216004003000232008000500262009001100267010000500278011002800283 02000080031102000070031902000070032602000100033302000140034301300070035701600030 0364#369134#VL16.01917#^a28000^b2000b#Vi?t#911#B105#Bn v tranh nh lch s 12#Nguyn Xun Trng (ch.b.), Nguyn Ngc C, Nguyn Quc Hng...#Nguyn Xun Trng#Nguyn Ngc C#Nguyn Quc Hng#Nguyn Th Hng Loan#Thnh Ngc Linh#Ti bn ln th 6 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2016#^a31tr. : nh, bn ^b27cm#Lch s#Lp 12#Bn #Tranh nh#Sch c thm#369134#GK## 00663000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020021000530030016000740070051000900050016001410050009001570050 02100166005001300187004003000200008000500230009001100235010000500246011002800251 02000070027902000070028602000070029301600030030000500130030302000140031601300070 0330#369135#VL16.01918#^a32000^b2000b#Vi?t#912.597#T123B#Tp bn a l 12# a l Vit Nam#Nguyn Qu Thao, L Thng, Nguyn Th Hng Loan...#Nguyn Qu Tha o#L Thng#Nguyn Th Hng Loan#Cao Vn Dng#Ti bn ln th 3 c chnh l#^aH.# ^aGio dc#2016#^a36tr. : nh, bn ^b27cm#a l#Lp 12#Bn #GK#Phm Vn Hi #Sch c thm#369135## 00656000000000313000450000200460000000500090004600500130005500500160006800500180 00840070059001020040019001610080005001800090011001850100005001960110025002010820 00900226016000300235013000700238014001700245026000700262026001100269181000600280 019000500286020000700291020000700298020000800305020001400313020001500327#Tp bn bi tp v bi thc hnh a l 10#L Hunh#ng Duy Li#Nguyn Minh Tu#Ngu yn Vit Thnh#L Hunh, ng Duy Li, Nguyn Minh Tu, Nguyn Vit Thnh#Ti b n ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a72tr. : minh ho^b27cm#912.1076#GK#369136#^a 12500^b30000b#369136#VL16.01919#T123B#Vi?t#a l#Lp 10#Bi tp#Bi thc hnh# Sch gio khoa## 01015000000000337000450000200690000000300350006900500160010400500150012000500140 01350050016001490050014001650070050001790080005002290090011002340100005002450110 02100250082000700271016000300278013000700281014001600288026000700304026001100311 18100080032201900050033002000180033502000090035302000110036202000150037302000080 0388021028100396#Gio n t chc hot ng khm ph khoa hc v mi trng xung quanh#Theo chng trnh Gio dc mm non#Nguyn Kim Dung#Trn Phng H#o Hon g Mai#Phm Lm Nguyt#Trn Kim Uyn#Nguyn Kim Dung, Trn Phng H, o Hong M ai...#^aH.#^aGio dc#2016#^a123tr. : nh^b27cm#372.21#XH#369137#^a30000^b3000b #369137#VL16.01920#GI-108A#Vi?t#Gio dc mu gio#Khoa hc#Mi trng#Sch gio vin#Gio n#Hng dn gio vin mm non son gio n ging dy mn hc t chc hot ng khm ph khoa hc v mi trng xung quanh cho hc sinh lp mu gio 4 - 5 tui theo tng ch c th: Trng mm non, ch bn thn, gia nh, ng h nghip, th gii ng vt, thc vt, giao thng...## 00947000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810008000460020047000540030035001010070050001360050016001860050015002020050 01400217008000500231009001100236010000500247011002100252021025900273020001800532 02000080055002000150055801600030057300500160057600500140059202000080060601300070 0614#369138#VL16.01921#^a35000^b3000b#Vi?t#372.21#GI-108A#Gio n t chc hot ng lm quen vi vn hc#Theo chng trnh Gio dc mm non#Nguyn Kim Dung, Tr n Phng H, o Hong Mai...#Nguyn Kim Dung#Trn Phng H#o Hong Mai#^aH. #^aGio dc#2016#^a138tr. : nh^b27cm#Hng dn gio vin mm non son gio n g ing dy mn hc t chc hot ng lm quen vi vn hc cho hc sinh lp mu gi o 4 - 5 tui theo tng ch c th: Trng mm non, ch bn thn, gia nh, ngh nghip, th gii ng vt, thc vt, giao thng...#Gio dc mu gio#Vn h c#Sch gio vin#XH#Phm Lm Nguyt#Trn Kim Uyn#Gio n#369138## 00933000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810008000460020035000540030035000890070050001240050016001740050015001900050 01400205008000500219009001100224010000500235011003000240021024700270020001800517 02000090053502000150054401600030055900500160056200500140057802000080059201300070 0600#369139#VL16.01922#^a35000^b3000b#Vi?t#372.21#GI-108A#Gio n t chc hot ng to hnh#Theo chng trnh Gio dc mm non#Nguyn Kim Dung, Trn Phng H , o Hong Mai...#Nguyn Kim Dung#Trn Phng H#o Hong Mai#^aH.#^aGio dc# 2016#^a136tr. : hnh v, nh^b27cm#Hng dn gio vin mm non son gio n gin g dy mn hc t chc hot ng to hnh cho hc sinh lp mu gio 4 - 5 tui th eo tng ch c th: Trng mm non, ch bn thn, gia nh, ngh nghip, t h gii ng vt, thc vt, giao thng...#Gio dc mu gio#To hnh#Sch gio v in#XH#Phm Lm Nguyt#Trn Kim Uyn#Gio n#369139## 00948000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810008000460020044000540030035000980070050001330050016001830050015001990050 01400214008000500228009001100233010000500244011003100249021025600280020001800536 02000050055402000150055901600030057400500160057700500140059302000080060701300070 0615#VL16.01923#369140#^a30000^b3000b#Vi?t#372.21#GI-108A#Gio n t chc hot ng lm quen vi ton#Theo chng trnh Gio dc mm non#Nguyn Kim Dung, Trn Phng H, o Hong Mai...#Nguyn Kim Dung#Trn Phng H#o Hong Mai#^aH.#^a Gio dc#2016#^a107tr. : tranh v, nh^b27cm#Hng dn gio vin mm non son gi o n ging dy mn hc t chc hot ng lm quen vi ton cho hc sinh lp mu gio 4 - 5 tui theo tng ch c th: Trng mm non, ch bn thn, gia nh, ngh nghip, th gii ng vt, thc vt, giao thng...#Gio dc mu gio#T on#Sch gio vin#XH#Phm Lm Nguyt#Trn Kim Uyn#Gio n#369140## 00939000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810008000460020043000540030035000970070050001320050016001820050015001980050 01400213008000500227009001100232010000500243011002100248021025500269020001800524 02000080054202000150055001600030056500500160056800500140058402000080059801300070 0606#369141#VL16.01924#^a30000^b3000b#Vi?t#372.21#GI-108A#Gio n t chc hot ng gio dc m nhc#Theo chng trnh Gio dc mm non#Nguyn Kim Dung, Trn P hng H, o Hong Mai...#Nguyn Kim Dung#Trn Phng H#o Hong Mai#^aH.#^aG io dc#2016#^a107tr. : nh^b27cm#Hng dn gio vin mm non son gio n ging dy mn hc t chc hot ng gio dc m nhc cho hc sinh lp mu gio 4 - 5 tui theo tng ch c th: Trng mm non, ch bn thn, gia nh, ngh ng hip, th gii ng vt, thc vt, giao thng...#Gio dc mu gio#m nhc#Sch gio vin#XH#Phm Lm Nguyt#Trn Kim Uyn#Gio n#369141## 00961000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810008000460020044000540030035000980070050001330050016001830050015001990050 01400214008000500228009001100233010000500244011003100249021025600280020001800536 02000180055402000150057201600030058700500160059000500140060602000080062001300070 0628#369142#VL16.01925#^a30000^b3000b#Vi?t#372.21#GI-108A#Gio n t chc hot ng gio dc th cht#Theo chng trnh Gio dc mm non#Nguyn Kim Dung, Trn Phng H, o Hong Mai...#Nguyn Kim Dung#Trn Phng H#o Hong Mai#^aH.#^a Gio dc#2016#^a103tr. : nh, tranh v^b27cm#Hng dn gio vin mm non son gi o n ging dy mn hc t chc hot ng gio dc th cht cho hc sinh lp mu gio 4 - 5 tui theo tng ch c th: Trng mm non, ch bn thn, gia nh, ngh nghip, th gii ng vt, thc vt, giao thng...#Gio dc mu gio#G io dc th cht#Sch gio vin#XH#Phm Lm Nguyt#Trn Kim Uyn#Gio n#369142# # 00937000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810008000460020054000540070054001080050014001620050016001760050019001920050 01800211005002100229004001800250008000500268009001100273010000500284011002600289 021025700315020001800572020000800590020001500598013000700613016000300620#369143# VL16.01926#^a55000^b2000b#Vi?t#372.21#GI-108A#Gio n mm non chn lc ca gio vin gii ton quc#Trn Th Bnh, Nguyn M Duyn, Trn Th Thanh Mai...#Trn Th Bnh#Nguyn M Duyn#Trn Th Thanh Mai#Chu Th Bch Ngc#Nguyn Th Thu Tra ng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a211tr. : minh ho^b27cm#Gii thiu g io n ging dy cho gio vin mm non v mt s mn hc: lnh vc pht trin nh n thc, nhn bit tp ni, khm ph khoa hc v mi trng xung quanh, pht tr in ngn ng, lm quen vi ch ci, pht trin th cht, pht trin thm m, m nhc#Gio dc mu gio#Gio n#Sch gio vin#369143#XH## 01017000000000385000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020065000520030017001170070064001340050013001980050017002110050 01500228005002000243005001800263004001800281008000500299009001100304010000500315 01100220032002101890034202000180053102000090054902000080055802000040056602000070 0570020000700577020002200584020001500606013000700621016000300628#369144#VL16.019 27#^a32000^b3000b#Vi?t#372.21#T527C#Tuyn chn tr chi, bi ht, th ca, truy n, cu theo ch #Tr 3 - 36 thng#B.s.: L Thu Hng (ch.b.), Phan Th Lan Anh, Lng Th Bnh...#L Thu Hng#Phan Th Lan Anh#Lng Th Bnh#Nguyn Th C m Bch#Nguyn Thu Dng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a131tr. : bng ^b27cm#Gii thiu nhng bi ging v cc ch tr chi, bi ht, th, cu , truyn cho tr 3 - 36 thng tui theo ch : gia nh, bn thn, con vt, giao thng v cc hin tng t nhin...#Gio dc mu gio#Tr chi#Bi ht#Th#Truy n#Cu #Phng php ging dy#Sch gio vin#369144#XH## 00959000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020075000520070090001270050016002170050023002330050018002560050 01200274004001800286008000500304009001100309010000500320011002900325021019400354 02000180054802000110056602000090057702000220058602000150060801300070062301600030 0630#369145#VL16.01928#^a20000^b2000b#Vi?t#372.21#T527C#Tuyn chn gio n cho nhm tr 24 - 36 thng lnh vc pht trin th cht#Tuyn chn, b.s.: Nguyn Th Hiu, Nguyn Th Thanh Giang, Nguyn Minh Huyn, V Thu Hng#Nguyn Th Hiu#Ng uyn Th Thanh Giang#Nguyn Minh Huyn#V Thu Hng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a71tr. : hnh v, nh^b27cm#Hng dn gio vin cch xy dng v t c hc thc hin k hoch ging dy cho nhm tr 24 - 36 thng vi cc ni dung nh : hot ng pht trin vn ng, hot ng gio dc dinh dng, sc kho#Gio d c mu gio#Pht trin#Th cht#Phng php ging dy#Sch gio vin#369145#XH## 01030000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020094000520070081001460050013002270050015002400050013002550050 01900268004001800287008000500305009001100310010000500321011002900326021023700355 02000180059202000110061002000090062102000150063002000150064501600030066002000220 0663013000700685#369146#VL16.01929#^a13500^b2000b#Vi?t#372.21#T527C#Tuyn chn gio n cho lp mu gio 3 - 4 tui lnh vc pht trin tnh cm v k nng x h i#Tuyn chn, b.s.: Phan Lan Anh, Hong Th Dinh, Trn Thu Ho, Nguyn Thanh Gi ang#Phan Lan Anh#Hong Th Dinh#Trn Thu Ho#Nguyn Thanh Giang#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a63tr. : hnh v, nh^b27cm#Hng dn gio vin cch xy dng v t chc thc hin k hoch ging dy cho lp mu gio 3 - 4 tui thc v bn thn, k nng t phc v, cm xc v th hin cm xc, hnh vi v qui t c ng x, ng thi bit quan tm n mi trng#Gio dc mu gio#Pht trin#T nh cm#K nng x hi#Sch gio vin#XH#Phng php ging dy#369146## 00963000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020076000520070091001280050016002190050013002350050023002480050 01800271004001800289008000500307009001100312010000500323011002900328021019500357 02000180055202000110057002000090058102000220059002000150061201600030062701300070 0630#369147#VL16.01930#^a13500^b2000b#Vi?t#372.21#T527C#Tuyn chn gio n cho lp mu gio 3 - 4 tui lnh vc pht trin th cht#Tuyn chn, b.s.: Nguyn Th Hiu, Trn Thu Ho, Nguyn Th Thanh Giang, Nguyn Minh Huyn#Nguyn Th Hiu# Trn Thu Ho#Nguyn Th Thanh Giang#Nguyn Minh Huyn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aG io dc#2016#^a63tr. : hnh v, nh^b27cm#Hng dn gio vin cch xy dng v t chc thc hin k hoch ging dy cho lp mu gio 3 - 4 tui vi cc ni dung nh: hot ng pht trin vn ng, hot ng gio dc dinh dng, sc kho#Gi o dc mu gio#Pht trin#Th cht#Phng php ging dy#Sch gio vin#XH#36914 7## 00867000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020075000520070074001270050019002010050016002200050019002360040 01800255008000500273009001100278010000500289011002000294021015500314020001800469 020001100487020000800498020001500506016000300521020002200524013000700546#369148# VL16.01931#^a14500^b3000b#Vi?t#372.21#T527C#Tuyn chn gio n cho lp mu gio 3 - 4 tui lnh vc pht trin thm m#Tuyn chn, b.s.: Nguyn Thanh Giang, Ho ng Cng Dng, Nguyn Thanh Huyn#Nguyn Thanh Giang#Hong Cng Dng#Nguyn Than h Huyn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a71tr. : nh^b27cm#Hng dn gi o vin cch xy dng v t chc thc hin k hoch ging dy cho lp mu gio 3 - 4 tui cc hot ng gio dc m nhc v hot ng to hnh#Gio dc mu gio# Pht trin#Thm m#Sch gio vin#XH#Phng php ging dy#369148## 00968000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020077000520070090001290050012002190050023002310050019002540050 01500273004001800288008000500306009001100311010000500322011002000327021020900347 02000180055602000110057402000100058502000220059502000150061701600030063201300070 0635#369149#VL16.01932#^a13500^b3000b#Vi?t#372.21#T527C#Tuyn chn gio n cho lp mu gio 3 - 4 tui lnh vc pht trin nhn thc#Tuyn chn, b.s.: L Th H ng, Nguyn Th Thanh Giang, Nguyn Thanh Huyn, Hong Th Dinh#L Th Hng#Nguy n Th Thanh Giang#Nguyn Thanh Huyn#Hong Th Dinh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGi o dc#2016#^a63tr. : nh^b27cm#Hng dn gio vin cch xy dng v t chc th c hin k hoch pht trin nhn thc cho lp mu gio 3 - 4 tui qua cc hot ng khm ph khoa hc v mi trng xung quanh v cc hot ng lm quen vi ton #Gio dc mu gio#Pht trin#Nhn thc#Phng php ging dy#Sch gio vin#XH# 369149## 00878000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020076000520070079001280050013002070050016002200050017002360050 01200253004001800265008000500283009001100288010000500299011001400304021014900318 02000180046702000110048502000090049602000220050502000150052701300070054201600030 0549#369150#VL16.01933#^a16000^b3000b#Vi?t#372.21#T527C#Tuyn chn gio n cho lp mu gio 4 - 5 tui lnh vc pht trin ngn ng#Tuyn chn, b.s.: Phan Lan Anh, ng Lan Phng, Nguyn Minh Tho, V Thu Hng#Phan Lan Anh#ng Lan Phng #Nguyn Minh Tho#V Thu Hng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a79tr.^b27 cm#Hng dn gio vin cch xy dng v t chc thc hin k hoch pht trin ng n ng cho lp mu gio 4 - 5 tui qua cc hot ng k chuyn, c th#Gio dc mu gio#Pht trin#Ngn ng#Phng php ging dy#Sch gio vin#369150#XH## 00877000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020075000520070078001270050019002050050023002240040018002470080 00500265009001100270010000500281011002000286021015700306020001800463020001100481 020000800492020002200500020001500522016000300537001001600540013000700556#369151# VL16.01934#^a18000^b3000b#Vi?t#372.21#T527C#Tuyn chn gio n cho lp mu gio 4 - 5 tui lnh vc pht trin thm m#Tuyn chn, b.s.: Hong Cng Dng, Nguy n Thanh Huyn, Nguyn Th Thanh Giang#Nguyn Thanh Huyn#Nguyn Th Thanh Giang# Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a87tr. : nh^b27cm#Hng dn gio vin c ch xy dng v t chc thc hin k hoch pht trin thm m cho lp mu gio 4 - 5 tui qua hot ng gio dc v m nhc v to hnh#Gio dc mu gio#Pht t rin#Thm m#Phng php ging dy#Sch gio vin#XH#Hong Cng Dng#369151## 01008000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020094000520070082001460050013002280050016002410050013002570050 01900270004001800289008000500307009001100312010000500323011002000328021022200348 02000180057002000110058802000090059902000150060802000220062302000150064501300070 0660016000300667#369152#VL16.01935#^a14500^b2000b#Vi?t#372.21#T527C#Tuyn chn gio n cho lp mu gio 5 - 6 tui lnh vc pht trin tnh cm v k nng x h i#Tuyn chn, b.s.: Phan Lan Anh, ng Lan Phng, Trn Thu Ho, Nguyn Thanh G iang#Phan Lan Anh#ng Lan Phng#Trn Thu Ho#Nguyn Thanh Giang#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a71tr. : nh^b27cm#Hng dn gio vin cch xy dng v t chc thc hin k hoch cho lp mu gio 5 - 6 tui thc v bn thn, k nng t phc v, cm xc v th hin cm xc, hnh vi v qui tc ng x, ng th i quan tm n mi trng#Gio dc mu gio#Pht trin#Tnh cm#K nng x hi# Phng php ging dy#Sch gio vin#369152#XH## 00701000000000265000450000100160000000200590001600500120007500700290008700800050 01160090011001210100005001320110025001370820007001620160003001690130007001720140 01700179026001100196026000700207181000600214019000500220020001800225020002100243 020001500264021015600279#Nguyn Th Thi#Mt s th nghim hng dn tr mu gi o khm ph khoa hc#T Thu Hng#Nguyn Th Thi, T Thu Hng#^aH.#^aGio dc#201 6#^a63tr. : minh ho^b27cm#372.21#XH#369153#^a30000^b10000b#VL16.01936#369153#M 458S#Vi?t#Gio dc mu gio#Khoa hc thng thc#Sch gio vin#Hng dn tin h nh mt s th nghim gip cc em tm hiu th gii xung quanh nh: Khm ph v nc, khng kh, nh sng v sc mu, nhit , m thanh...## 00528000000000265000450000200210000000300240002100500190004500700190006400400180 00830080005001010090011001060100005001170110025001220820007001470160003001540130 00700157014001600164026000700180026001100187181000600198019000500204020001800209 020002100227020001400248#B khm ph khoa hc#Dnh cho tr 3 - 4 tui#Nguyn Tha nh Giang#Nguyn Thanh Giang#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a20tr. : tra nh v^b27cm#372.21#GK#369154#^a7600^b45000b#369154#VL16.01937#B200K#Vi?t#Gio d c mu gio#Khoa hc thng thc#Sch mu gio## 01046000000000385000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020068000520030035001200070071001550050013002260050016002390050 01900255005001600274005001600290004001800306008000500324009001100329010000500340 01100260034502101860037102000180055702000090057502000080058402000040059202000100 0596020000700606020001500613013000700628016000300635020002200638#369155#VL16.019 38#^a41000^b4000b#Vi?t#372.21#T527C#Tuyn chn tr chi, bi ht, th ca, truy n k, cu theo ch #Theo Chng trnh Gio dc mm non#S.t., tuyn chn: Ph an Lan Anh, Nguyn Th Hiu, Nguyn Thanh Giang...#Phan Lan Anh#Nguyn Th Hiu# Nguyn Thanh Giang#ng Lan Phng#Hong Cng Dng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a207tr. : tranh v^b27cm#Gii thiu nhng bi ging v cc ch tr chi, bi ht, th, cu , truyn k cho tr 3 - 4 tui: Trng mm non, bn t hn, gia nh, thc vt, ng vt, ngh nghip, giao thng...#Gio dc mu gio# Tr chi#Bi ht#Th#Truyn k#Cu #Sch gio vin#369155#XH#Phng php ging dy## 00659000000000277000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340010019000400020034000590070035000930050015001280040018001430080005001610090 01100166010000500177011002100182021011200203020001800315020001100333020001200344 020001500356013000700371016000300378#369156#^a8000^b5000b#Vi?t#372.21#S450T#Ngu yn Thanh Giang#S theo di cht lng nhm - lp#Nguyn Thanh Giang, Hong Th Dinh#Hong Th Dinh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a39tr. : bng^b27cm# Hng dn lp danh sch v theo di tnh hnh cht lng gio dc, chm sc nui dng tr trong trng mm non#Gio dc mu gio#Cht lng#S theo di#Sch gi o vin#369156#XH## 00713000000000313000450000200460000000300220004600500190006800500200008700500170 01070050015001240070074001390040018002130080005002310090011002360100005002470110 02500252082000700277016000300284013000700287014001600294026000700310026001100317 181000600328019000500334020001800339020001800357020001400375020001000389#B thc hnh cc tnh hung bo v mi trng#Dnh cho tr mu gio#Trn Th Ngc Trm# Nguyn Th Cm Bch#Nguyn Th Quyn#Lng Th Bnh#Trn Th Ngc Trm, Nguyn T h Cm Bch, Nguyn Th Quyn, Lng Th Bnh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc# 2016#^a28tr. : tranh v^b27cm#372.21#GK#369157#^a9600^b36000b#369157#VL16.01939 #B200T#Vi?t#Gio dc mu gio#Bo v mi trng#Sch mu gio#Thc hnh## 00897000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460010013000520020078000650070050001430040018001930080005002110090 01100216010000500227011002500232021021400257020001800471020001900489020001500508 016000300523005001300526015003300539005001600572013000700588#369158#VL16.01940#^ a24500^b3000b#Vi?t#372.21#H561D#Phan Lan Anh#Hng dn thc hin ni dung gio dc an ton giao thng trong trng mm non#B.s.: Phan Lan Anh, Trn Thu Ho, ng Lan Phng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a79tr. : minh ho^b27cm# cp n mt s ni dung gio dc an ton giao thng v ng b, ng thu, ng hng khng ph hp vi tr mu gio v la chn cc tr chi, bi ht, th c a, truyn k, cu v gio dc an ton giao thng#Gio dc mu gio#An ton gi ao thng#Sch gio vin#XH#Trn Thu Ho#TTS ghi: B Gio dc v o to#ng La n Phng#369158## 00974000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020078000520070057001300050017001870040018002040080005002220090 01100227010000500238011002600243021018900269020001800458020002200476020001500498 01600030051300500120051600500150052800500190054300500120056201500330057402000220 0607013000700629#369159#VL16.01941#^a19500^b5000b#Vi?t#372.21#H561D#Hng dn t hc hin chng trnh gio dc mm non trong cc lp mu gio ghp#Phan Th Lan Anh, L Th Hng (ch.b.), Lng Th Bnh...#Phan Th Lan Anh#Ti bn ln th 3#^ aH.#^aGio dc#2016#^a87tr. : nh, bng^b27cm#Trnh by nhng vn chung v ch ng trnh gio dc mm non trong cc lp mu gio ghp. Hng dn lp k hoch gio dc, thc hin cc hot ng gio dc v xy dng mi trng gio dc#Gio dc mu gio#Chng trnh gio dc#Sch gio vin#XH#L Th Hng#Lng Th Bnh# Nguyn Thanh Giang#H Lam Hng#TTS ghi: B Gio dc v o to#Phng php gin g dy#369159## 00776000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460010016000520020071000680070028001390050011001670040018001780080 00500196009001100201010000500212011002500217021020400242020001800446020000900464 020001500473013000700488016000300495#369160#VL16.01942#^a24400^b3000b#Vi?t#372. 21#T450C#Hong Cng Dng#T chc cho tr mm non vn ng theo nhc v ma minh ho theo ch #Hong Cng Dng, Trn Chinh#Trn Chinh#Ti bn ln th 2#^aH.#^a Gio dc#2016#^a71tr. : minh ho^b27cm#Gii thiu phng php t chc cho tr m m non vn ng theo nhc v ma minh ho vi cc ch : C gio, trng mm non , gia nh, ngh nghip, con vt... v cch lm mt s o c, trang phc minh h o#Gio dc mu gio#Vn ng#Sch gio vin#369160#XH## 00814000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020012000490070054000610050021001150080018001360090034001540100 00500188011002000193012002400213021020700237020000300444020002100447020001500468 016000300483019000500486005002600491013000700517#VL16.01943#369161#^a24000^b100 0b#Vi?t#597#C101L#Cc loi c#Xact Studio International ; inh Th Hnh Nguyn d ch#inh Th Hnh Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#201 6#^a24tr. : nh^b27cm#Bch khoa tr em k th#Cung cp cho cc em nhng thng ti n th v v mt s loi c ni bt nhng mi trng sng khc nhau nh: C su mm di, c sam sc, c nhm dt, c mang r, c tr thit gip, c ho tin, c mp tre...#C#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#TN#Dch#Xact Studio Internat ional#369161## 00592000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810006000500020017000560030013000730070034000860050010001200080005001300090 01000135010000500145011002600150012004300176020001700219020001300236016000300249 005001000252020001800262020001500280013000700295#369162#VL16.01944#^a10000^b200 0b#Vi?t#398.209597#C126T#Cy tre trm t#Truyn tranh#Minh Long b.s. ; Tranh: K hnh Ho#Minh Long#^aH.#^aVn hc#2016#^a12tr. : tranh mu^b27cm#Truyn c tch Vit Nam dnh cho thiu nhi#Vn hc dn gian#Truyn tranh#VH#Khnh Ho#Vn hc t hiu nhi#Truyn c tch#369162## 00812000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020012000490070054000610050021001150080018001360090034001540100 00500188011002000193012002400213021020500237020000300442020002100445020001500466 016000300481019000500484005002600489013000700515#369163#VL16.01945#^a24000^b100 0b#Vi?t#597#C101L#Cc loi c#Xact Studio International ; inh Th Hnh Nguyn d ch#inh Th Hnh Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#201 6#^a24tr. : nh^b27cm#Bch khoa tr em k th#Cung cp cho cc em nhng thng ti n th v v mt s loi c ni bt nhng mi trng sng khc nhau nh: C chu n California, c h, c mp Cookiecutter, c a, c chim Hong , c nc gai, c bay...#C#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#TN#Dch#Xact Studio Internatio nal#369163## 00587000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810007000500020011000570030013000680070034000810050010001150080005001250090 01000130010000500140011002600145012004300171020001700214020001300231016000300244 005001000247020001800257020001500275013000700290#369164#VL16.01946#^a10000^b200 0b#Vi?t#398.209597#TH102S#Thch Sanh#Truyn tranh#Minh Long b.s. ; Tranh: Khnh Ho#Minh Long#^aH.#^aVn hc#2016#^a12tr. : tranh mu^b27cm#Truyn c tch Vit Nam dnh cho thiu nhi#Vn hc dn gian#Truyn tranh#VH#Khnh Ho#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#369164## 00806000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020012000490070054000610050021001150080018001360090034001540100 00500188011002000193012002400213021019900237020000300436020002100439020001500460 016000300475019000500478005002600483013000700509#369165#VL16.01947#^a24000^b100 0b#Vi?t#597#C101L#Cc loi c#Xact Studio International ; inh Th Hnh Nguyn d ch#inh Th Hnh Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#201 6#^a24tr. : nh^b27cm#Bch khoa tr em k th#Cung cp cho cc em nhng thng ti n th v v mt s loi c ni bt nhng mi trng sng khc nhau nh: C Mac lin, c mi du, c mng sa, c i, c Neon, c mp nhm, c mt trng, c Opa h...#C#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#TN#Dch#Xact Studio International#36 9165## 00794000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020012000490070054000610050021001150080018001360090034001540100 00500188011002000193012002400213021018700237020000300424020002100427020001500448 016000300463019000500466005002600471013000700497#369166#VL16.01948#^a24000^b100 0b#Vi?t#597#C101L#Cc loi c#Xact Studio International ; inh Th Hnh Nguyn d ch#inh Th Hnh Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#201 6#^a24tr. : nh^b27cm#Bch khoa tr em k th#Cung cp cho cc em nhng thng ti n th v v mt s loi c ni bt nhng mi trng sng khc nhau nh: C thu yn, c cha vi, c Quillback, c b, c ng i dng, c rn Viper...#C#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#TN#Dch#Xact Studio International#369166## 00595000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810006000500020020000560030013000760070034000890050010001230080005001330090 01000138010000500148011002600153012004300179020001700222020001300239016000300252 005001000255020001800265020001500283013000700298#369167#VL16.01949#^a10000^b200 0b#Vi?t#398.209597#B107C#Bnh chng bnh dy#Truyn tranh#Minh Long b.s. ; Tranh : Khnh Ho#Minh Long#^aH.#^aVn hc#2016#^a12tr. : tranh mu^b27cm#Truyn c t ch Vit Nam dnh cho thiu nhi#Vn hc dn gian#Truyn tranh#VH#Khnh Ho#Vn h c thiu nhi#Truyn c tch#369167## 00745000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520070047000690050014001160080018001300090034001480100 00500182011002000187012002400207021013000231020001700361020002100378020001500399 013000700414016000300421019000500424005002600429#369168#VL16.01950#^a24000^b100 0b#Vi?t#591.53#455V#ng vt n tht#Xact Studio International ; L Thu Phng dch#L Thu Phng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a24 tr. : nh^b27cm#Bch khoa tr em k th#Cung cp cho cc em nhng thng tin th v v ng vt n tht vi mt s loi nh: S t, c su M, gu Bc cc, bo m, h...#ng vt n tht#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#369168#TN#Dch#Xa ct Studio International## 00482000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020021000540030013000750070015000880050010001030080005001130090 01000118010000500128011002600133012002800159020001800187020001300205016000300218 013000700221#369169#VL16.01951#^a11000^b2000b#Vi?t#895.9223#C108T#Co, th v g trng#Truyn tranh#Minh Long b.s.#Minh Long#^aH.#^aVn hc#2016#^a16tr. : tran h mu^b27cm#Truyn tranh tui thn tin#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#369169 ## 00476000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020015000540030013000690070015000820050010000970080005001070090 01000112010000500122011002600127012002800153020001800181020001300199016000300212 013000700215#369170#VL16.01952#^a11000^b2000b#Vi?t#895.9223#105N#n ngng tr i#Truyn tranh#Minh Long b.s.#Minh Long#^aH.#^aVn hc#2016#^a16tr. : tranh mu^ b27cm#Truyn tranh tui thn tin#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#369170## 00475000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020013000550030013000680070015000810050010000960080005001060090 01000111010000500121011002600126012002800152020001800180020001300198016000300211 013000700214#369171#VL16.01953#^a11000^b2000b#Vi?t#895.9223#QU100B#Qu bu tin #Truyn tranh#Minh Long b.s.#Minh Long#^aH.#^aVn hc#2016#^a16tr. : tranh mu^b 27cm#Truyn tranh tui thn tin#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#369171## 00481000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020020000540030013000740070015000870050010001020080005001120090 01000117010000500127011002600132012002800158020001800186020001300204016000300217 013000700220#369172#VL16.01954#^a11000^b2000b#Vi?t#895.9223#M430Q#Mn qu ca c gio#Truyn tranh#Minh Long b.s.#Minh Long#^aH.#^aVn hc#2016#^a16tr. : tranh mu^b27cm#Truyn tranh tui thn tin#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#369172# # 00480000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020018000550030013000730070015000860050010001010080005001110090 01000116010000500126011002600131012002800157020001800185020001300203016000300216 013000700219#369173#VL16.01955#^a11000^b2000b#Vi?t#895.9223#CH500T#Ch th tinh khn#Truyn tranh#Minh Long b.s.#Minh Long#^aH.#^aVn hc#2016#^a16tr. : tranh mu^b27cm#Truyn tranh tui thn tin#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#369173## 00474000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020013000540030013000670070015000800050010000950080005001050090 01000110010000500120011002600125012002800151020001800179020001300197016000300210 013000700213#369174#VL16.01956#^a11000^b2000b#Vi?t#895.9223#C500C#C ci trng# Truyn tranh#Minh Long b.s.#Minh Long#^aH.#^aVn hc#2016#^a16tr. : tranh mu^b2 7cm#Truyn tranh tui thn tin#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#369174## 00474000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020013000540030013000670070015000800050010000950080005001050090 01000110010000500120011002600125012002800151020001800179020001300197016000300210 013000700213#369175#VL16.01957#^a11000^b2000b#Vi?t#895.9223#C126T#Cy to thn# Truyn tranh#Minh Long b.s.#Minh Long#^aH.#^aVn hc#2016#^a16tr. : tranh mu^b2 7cm#Truyn tranh tui thn tin#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#369175## 00473000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020011000550030013000660070015000790050010000940080005001040090 01000109010000500119011002600124012002800150020001800178020001300196013000700209 016000300216#VL16.01958#369176#^a11000^b2000b#Vi?t#895.9223#NH450C#Nh c ci#T ruyn tranh#Minh Long b.s.#Minh Long#^aH.#^aVn hc#2016#^a16tr. : tranh mu^b27 cm#Truyn tranh tui thn tin#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#369176#VH## 00666000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020026000540030013000800070046000930050009001390040018001480080 00500166009001100171010000500182011002600187012005800213015004700271020001800318 020001300336013000700349016000300356005001700359#VL16.01959#369177#^a13800^b200 0b#Vi?t#895.9223#C513C#Cng chng t may o nh!#Truyn tranh#Hng Mai s.t., b.s . ; Tranh: Hong Quc Cng#Hng Mai#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a23 tr. : tranh mu^b27cm#Nhng truyn hay dnh cho tr mm non. Ch Ngh nghip# Da theo truyn Nhng chic o m ca V Qung#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#36 9177#VH#Hong Quc Cng## 00591000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810006000470020019000530030013000720070039000850040018001240080005001420090 01100147010000500158011002600163012006400189020001800253020001300271016000300284 005001000287005000900297013000700306#369178#VL16.01960#^a9500^b2000b#Vi?t#895.9 223#A100M#A! Ma thu n!#Truyn tranh#Phng H s.t., b.s. ; Tranh: Nhm Zum #Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a15tr. : tranh mu^b27cm#Nhng truyn h ay dnh cho tr mm non. Ch L hi v Bn ma#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh #VH#Phng H#Nhm Zum#369178## 00650000000000289000450000200110000000300130001100500100002400500160003400700460 00500040018000960080005001140090011001190100005001300110026001350120067001610150 03800228082000900266016000300275013000700278014001500285026000700300026001100307 181000600318019000500324020001800329020001300347#Hoa cc o#Truyn tranh#Thu H ng#Nguyn Kim Dun#Thu Hng s.t., b.s. ; Tranh: Nguyn Kim Dun#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a15tr. : tranh mu^b27cm#Nhng truyn hay dnh cho tr mm non. Ch Qu hng - t nc#Da theo truyn cng tn ca c Tin#895.9 223#VH#369179#^a9500^b2000b#369179#VL16.01961#H401C#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truy n tranh## 00599000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810006000470020021000530030013000740070042000870050009001290040018001380080 00500156009001100161010000500172011002600177012006400203020001800267020001300285 016000300298005001300301013000700314#369180#VL16.01962#^a9500^b3000b#Vi?t#895.9 223#T460T#T tm c nh ri!#Truyn tranh#Hng Mai s.t., b.s. ; Tranh: Trn Xu n Du#Hng Mai#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a15tr. : tranh mu^b27cm# Nhng truyn hay dnh cho tr mm non. Ch Th gii ng vt#Vn hc thiu nh i#Truyn tranh#VH#Trn Xun Du#369180## 00691000000000289000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020038000400070035000780050015001130040018001280080005001460090011001510100 00500162011002100167020001800188020001500206016000300221021011200224020001600336 013000700352020001200359001001900371020001100390#369181#^a9500^b3000b#Vi?t#372. 21#S450T#S theo di cht lng trng mm non#Nguyn Thanh Giang, Hong Th Din h#Hong Th Dinh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a39tr. : bng^b27cm#Gi o dc mu gio#Sch gio vin#XH#Hng dn lp danh sch v theo di tnh hnh c ht lng gio dc, chm sc nui dng tr trong trng mm non#Trng mu gio #369181#S theo di#Nguyn Thanh Giang#Cht lng## 00650000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810007000470020021000540030013000750070043000880050010001310040018001410080 00500159009001100164010000500175011002600180012005500206015004500261020001800306 020001300324016000300337005001300340013000700353#369182#VL16.01963#^a9500^b3000 b#Vi?t#895.9223#CH111R#Chu rt nh bn y!#Truyn tranh#Phng H s.t., b.s. ; Tranh: Trn Xun Du#Phng H#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a15tr. : t ranh mu^b27cm#Nhng truyn hay dnh cho tr mm non. Ch Bn thn#Chuyn th t truyn Si con ca Phng Dung#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Trn Xun D u#369182## 00621000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810006000470020015000530030092000680070033001600050009001930050015002020040 01800217008000500235009001100240010000500251011002600256012002000282020001800302 020001300320013000700333016000300340#369183#VL16.01964#^a7700^b2000b#Vi?t#895.9 223#X200L#Xe lu v xe ca#Da theo Tuyn chn tr chi, bi ht, th ca, truyn k , cu theo ch - Tr 3-4 tui#Hng Thu ; Tranh: Phng Duy Tng#Hng Thu#P hng Duy Tng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a15tr. : tranh mu^b26cm#S ch tranh mu gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#369183#VH## 00606000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810007000470020020000540030013000740070050000870050010001370040018001470080 00500165009001100170010000500181011002600186012005500212020001800267020001300285 016000300298005002000301013000700321#369184#VL16.01965#^a9500^b3000b#Vi?t#895.9 223#C104-O#Cm n bn voi con!#Truyn tranh#Phng H s.t., b.s. ; Tranh: Handpi cture's group#Phng H#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a15tr. : tranh m u^b27cm#Nhng truyn hay dnh cho tr mm non. Ch Gia nh#Vn hc thiu nh i#Truyn tranh#VH#Handpicture's group#369184## 00586000000000277000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200090 00381810006000470020012000530030013000650070043000780050009001210040018001300080 00500148009001100153010000500164011002600169012005800195020001800253020001300271 016000300284013000700287005001400294#VL16.01966#369185#^a9500^b3000b#Vi?t#895.9 223#B101S#Bc s chim#Truyn tranh#Hng Mai s.t., b.s. ; Tranh: Trn Anh Tun#H ng Mai#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a15tr. : tranh mu^b27cm#Nhng tr uyn hay dnh cho tr mm non. Ch Ngh nghip#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh #VH#369185#Trn Anh Tun## 00660000000000289000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200090 00381810006000470020016000530030013000690070048000820050009001300040018001390080 00500157009001100162010000500173011002600178012006400204015004200268020001800310 020001300328016000300341005001900344013000700363#VL16.01967#369186#^a9500^b3000 b#Vi?t#895.9223#H110#Ht ng qun#Truyn tranh#Hng Thu s.t., b.s. ; Tranh: Nguyn Thanh Hng#Hng Thu#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a15tr. : tra nh mu^b27cm#Nhng truyn hay dnh cho tr mm non. Ch Th gii thc vt#Da theo truyn Ht st ca Xun Qunh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Nguyn Thanh Hng#369186## 00594000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020016000540030013000700070046000830050010001290040018001390080 00500157009001100162010000500173011002600178012005500204020001800259020001300277 016000300290005001600293013000700309#369187#VL16.01968#^a13800^b3000b#Vi?t#895. 9223#C430Y#Con yu b lm!#Truyn tranh#Phng H s.t., b.s. ; Tranh: Nguyn Kim Dun#Phng H#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a23tr. : tranh mu^b27cm #Nhng truyn hay dnh cho tr mm non. Ch Gia nh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Nguyn Kim Dun#369187## 00610000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810007000470020031000540030013000850070042000980050009001400040018001490080 00500167009001100172010000500183011002600188012006400214020001800278020001300296 016000300309005001300312013000700325#369188#VL16.01969#^a9500^b3000b#Vi?t#895.9 223#CH527#Chuyn i xa ca ch chut nh#Truyn tranh#Hng Mai s.t., b.s. ; Tra nh: Trn Xun Du#Hng Mai#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a15tr. : tranh mu^b27cm#Nhng truyn hay dnh cho tr mm non. Ch Th gii ng vt#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#VH#Trn Xun Du#369188## 00656000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810006000470020021000530030013000740070043000870050010001300040018001400080 00500158009001100163010000500174011002600179012005500205015005200260020001800312 020001300330016000300343005001300346013000700359#369189#VL16.01970#^a9500^b3000 b#Vi?t#895.9223#452T#i tai ti di qu!#Truyn tranh#Phng H s.t., b.s. ; T ranh: Trn Xun Du#Phng H#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a15tr. : tr anh mu^b27cm#Nhng truyn hay dnh cho tr mm non. Ch Bn thn#Chuyn th t truyn i tai xu x trn bo Ho mi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Trn Xun Du#369189## 00638000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810006000470020017000530030013000700070038000830040018001210080005001390090 01100144010000500155011002600160012006400186015003900250020001800289020001300307 016000300320005000900323005000900332013000700341#369190#VL16.01971#^a9500^b3000 b#Vi?t#895.9223#S550T#S tch ma xun#Truyn tranh#Minh Th s.t., b.s. ; Tranh: Nhm Zum#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a15tr. : tranh mu^b27cm#Nhng truyn hay dnh cho tr mm non. Ch L hi v Bn ma#Da theo truyn cng tn ca Kim Tuyn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Minh Th#Nhm Zum#369190## 00670000000000289000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200090 00381810006000470020027000530030013000800070047000930050018001400040018001580080 00500176009001100181010000500192011002600197012005800223015004900281020001800330 020001300348016000300361013000700364005000900371#VL16.01972#369191#^a9500^b2000 b#Vi?t#895.9223#H401M#Ho mi i! Hy ht na i!#Truyn tranh#Hng Mai s.t., b.s . ; Tranh: Nhm Handpictures#Nhm Handpictures#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc #2016#^a15tr. : tranh mu^b27cm#Nhng truyn hay dnh cho tr mm non. Ch Ng h nghip#Da theo truyn C nh u lm vic ca H Huyn#Vn hc thiu nhi#Tru yn tranh#VH#369191#Hng Mai## 00807000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810007000590010013000660020045000790070018001240080018001420090 03500160010000500195011003100200015009000231021015500321020001100476016000300487 020001100490020002100501013000700522#VV16.12961#VV16.12962#369192#^a60000^b1000 b#Vi?t#301.0727#PH561P#L Minh Tin#Phng php thng k trong nghin cu x hi #L Minh Tin b.s.#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a1 84tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc M Tp. H Ch Minh. Khoa X hi hc - Cng tc x hi ng Nam #Trnh by nhng kin thc c bn v thng k trong lnh vc khoa hc x hi gm: Thng k n bin (thng k m t), thng k hai bin v thng k a bin#X hi hc#XH#Nghin cu#Phng php thng k#3 69192## 01104000000000325000450000200660000000300490006600500170011500500160013200500240 01480050017001720070091001890080018002800090035002980100005003330110026003380150 09900364082000800463016000300471013000700474014001600481026000700497026001100504 02600110051518100080052601900050053402000170053902000200055602000110057602101910 0587#Gio trnh phng php nghin cu khoa hc trong th dc th thao#Sch dnh cho sinh vin i hc Th dc Th thao#Nguyn Tin Tin#Trn Hng Quang#Nguyn Hong Minh Thun#Nguyn Khnh Duy#B.s.: Nguyn Tin Tin (ch.b.), Trn Hng Quan g, Nguyn Hong Minh Thun, Nguyn Khnh Duy#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gi a Tp. H Ch Minh#2016#^a301tr. : minh ho^b24cm#u ba sch ghi: B Vn ho, T h thao v Du lch. Trng i hc Th dc Th thao Tp. H Ch Minh#796.072#GT#3 69193#^a140000^b500b#369193#VV16.12963#VV16.12964#GI-108T#Vi?t#Th dc th thao #Nghin cu khoa hc#Gio trnh#Trnh by nhng vn chung v khoa hc v nghi n cu khoa hc, cc phng php nghin cu trong th dc th thao cng nh cc giai on c bn ca tin trnh nghin cu mt ti khoa hc## 01213000000000349000450002600070000002600110000702600110001800200440002900300500 00730070086001230080018002090090035002270100005002620110026002670150099002930210 30900392020000700701016000300708005001700711020000900728020001100737014001600748 01900050076408200060076918100080077500500180078300500140080100500200081502000090 0835013000700844020001200851#369194#VV16.12965#VV16.12966#Gio trnh v o th thao gii tr breakin#Dnh cho sinh vin chuyn ngnh th thao gii tr#B.s.: Ch u Th Bch Vn (ch.b.), Nguyn Trung Kin, Nguyn Th L, Nguyn Th Hng Vn#^a Tp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a164tr. : minh ho^b24c m#u ba sch ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc Th thao Tp. H Ch Minh#Khi qut lch s pht trin v o th thao gii tr - Bre akin (Hiphop - V o ng ph). Mt s k thut v o th thao gii tr - Bre akin. Gii thiu phng php, hnh thc t chc ging dy cng c im hun luy n vn ng vin v o th thao gii tr - Breakin cng nh t chc thi u v trng ti#V o#GT#Chu Th Bch Vn#Th thao#Gio trnh#^a75000^b1000b#Vi?t#79 2.8#GI-108T#Nguyn Trung Kin#Nguyn Th L#Nguyn Th Hng Vn#Gii tr#369194# Nhy hiphop## 00993000000000301000450002600110000002600070001102600110001800200290002900700730 00580080018001310090035001490100005001840110026001890150099002150210247003140200 00900561016000300570005001700573020000900590020001100599014001700610019000500627 082000400632181000800636001001600644005002400660013000700684#VV16.12968#369195#V V16.12967#Gio trnh o lng th thao#B.s.: Lm Quang Thnh (ch.b.), Nguyn Th nh Lm, Nguyn Hong Minh Thun#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a232tr. : minh ho^b24cm#u ba sch ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc Th thao Tp. H Ch Minh#Khi nim v o lng th thao, cc tham s c trng v cch trnh by s liu. Tm hiu c s ca test, h thng test v cc t cht th lc - chc nng - tm l cng nh phng php nh gi v o lng, nh gi trong tuyn chn vn ng vin#Th thao#GT#Nguyn Thnh Lm#o lng#Gio trnh#^a120000^b1000b#Vi?t#796#GI-108T#Lm Quang Thnh #Nguyn Hong Minh Thun#369195## 01104000000000337000450002600110000002600110001102600070002200200390002900300930 00680070065001610080018002260090035002440100005002790110021002840150099003050210 19200404020001100596016000300607005001300610020001700623020001100640014001700651 01900050066808200080067318100080068100500170068900500160070600500130072200500240 0735013000700759#VV16.12969#VV16.12970#369196#Gio trnh x hi hc th dc th thao#Gio trnh ging dy dnh cho bc i hc v sau i hc cc trng i hc th dc th thao#B.s.: L Thit Can (ch.b.), Dng Nghip Ch, Lng Kim Chung. ..#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a355tr. : nh^b24c m#u ba sch ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc Th thao Tp. H Ch Minh#Trnh by tng quan cc vn nghin cu x hi hc th d c th thao. Nhng vn c bn ca x hi v th dc th thao cng mi quan h gia x hi v th dc th thao trn mt s lnh vc#X hi hc#GT#L Thit Can# Th dc th thao#Gio trnh#^a120000^b1000b#Vi?t#306.483#GI-108T#Dng Nghip C h#Lng Kim Chung#V Thi Hng#Nguyn Hong Minh Thun#369196## 01062000000000313000450000100170000000201090001700300170012600700220014300800180 01650090035001830100005002180110026002230150098002490820013003470160003003600130 00700363014001700370026000700387026001100394026001100405181000600416019000500422 020001100427020001400438020001100452020001700463020001000480021025800490#Hunh T rng Khi#Tuyn chn, nh gi trnh tp luyn vn ng vin xe p th thao ng trng ti Thnh ph H Ch Minh#Sch chuyn kho#Hunh Trng Khi b.s.#^a Tp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a291tr. : minh ho^b24c m#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm Th dc Th t hao Tp. H Ch Minh#796.60959779#XH#369197#^a220000^b1000b#369197#VV16.12971#VV 16.12972#T527C#Vi?t#ua xe p#Vn ng vin#Tuyn chn#Sch chuyn kho#Tp luy n#Trnh by tng quan v mn xe p th thao. Cc phng php nghin cu thng dng trong mn xe p th thao. Gii thiu ni dung v tiu chun tuyn chn v n ng vin nam 13-15 tui, vn ng vin n 16-17 tui mn xe p ng trng ca Tp. H Ch Minh## 01144000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810008000580010014000660020040000800070053001200080018001730090 03500191010000500226011003100231015009900262021040200361020001200763016000300775 005001400778005001500792020001700807020001100824013000700835#VV16.12973#369198#V V16.12974#^a75000^b1000b#Vi?t#612.044#GI-108T#L Qu Phng#Gio trnh sinh c hc th dc th thao#L Qu Phng (ch.b.), m Tun Khi, Hoa Ngc Thng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a173tr. : hnh v, bng^b24 cm#u ba sch ghi: B Vn ha, Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc Th thao Tp. H Ch Minh#Khi qut v mn sinh c hc th thao v vi nt lch s p ht trin mn hc. c im sinh c hc c th ngi, tnh lc hc trong th tha o; s thng bng v bin i c th khi hot ng th thao; cu trc v chc nn g h thng sinh c ca c quan vn ng; sinh c hc k thut ng tc; c s c a vic kim tra sinh c; c s sinh hc ca cc t cht vn ng v sinh c hc ca mt s mn th thao#Sinh l hc#GT#m Tun Khi#Hoa Ngc Thng#Th dc th thao#Gio trnh#369198## 01045000000000313000450000100080000000200770000800300580008500500180014300500160 01610070052001770080018002290090035002470100005002820110031002870150098003180820 00800416016000300424013000700427014001600434026001100450026001100461026000700472 181000800479019000500487020001700492020002000509020001100529021019100540# Vnh #Gio trnh l thuyt, phng php nghin cu khoa hc trong th dc th thao#D ng cho sinh vin i hc chuyn ngnh gio dc th cht#Nguyn Quang Vinh#Nguyn Thanh # Vnh, Nguyn Quang Vinh (ch.b.), Nguyn Thanh #^aTp. H Ch Minh# ^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a150tr. : hnh v, bng^b24cm#u ba s ch ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm Th dc Th thao Tp. H Ch Minh#796.072#GT#369199#^a65000^b1000b#VV16.12975#VV16.12976#369199#GI-108T# Vi?t#Th dc th thao#Nghin cu khoa hc#Gio trnh#Trnh by nhng vn chun g v khoa hc v nghin cu khoa hc, cc phng php nghin cu trong th dc t h thao cng nh cc giai on c bn ca tin trnh nghin cu mt ti khoa hc## 00649000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010017000600020017000770070017000940080018001110090 03500129010000500164011003100169015007100200021009700271020001700368016000300385 013000700388#VV16.12978#369200#VV16.12977#^a75000^b1000b#Vi?t#530#V124L#Nguyn Thnh Vn#Vt l i cng#Nguyn Thnh Vn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a407tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc M Tp. H Ch Minh. Khoa Xy dng - Kin trc#Trnh by nhng kin thc c bn v c hc, nhit hc, in t c km theo cc bi tp thc hnh#Vt l i cng#TN #369200## 00789000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010013000670020022000800070013001020080018001150090 03500133010000500168011002700173021027800200020000500478016000300483013000700486 020001700493020001300510#369201#VV16.12979#VV16.12980#^a80000^b1000b#Vi?t#617.5 40757#419P#L Vn Phc#c phim X quang ngc#L Vn Phc#^aTp. H Ch Minh#^a i hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a161tr. : nh, bng^b24cm#Cung cp kin t hc v k thut phn tch v c X quang ngc vi nhng hnh nh bnh thng v bt thng, pht hin v phn nhm cc bt thng, gi chn on mt s bnh vng ngc nh: Phi, mng phi, bng tim v mch mu, trung tht, xng, vng d i honh, vng "m"...#Ngc#KT#369201#c phim X quang#Chp X quang## 00824000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010013000620020015000750070013000900080018001030090 03500121010000500156011003100161015007100192021026000263020001400523016000300537 020001100540013000700551#369202#VV16.12981#VV16.12982#^a78000^b1000b#Vi?t#628.1 #C123T#Nguyn Thng#Cp thot nc#Nguyn Thng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a362tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i h c M Tp. H Ch Minh. Khoa Xy dng - Kin trc#Trnh by nhng kin thc v cp thot nc gm: Nhu cu dng nc v ngun nc, cng trnh thu nc, thit b v cng trnh ph bin trong h thng cp nc, h thng cp nc cho khu vc, h thng thot nc, x l nc... vi nhng bi tp c km li gii#Cung cp n c#KT#Thot nc#369202## 00881000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010013000600020013000730070013000860080018000990090 03500117010000500152011003100157015007100188021031200259020001700571013000700588 016000300595020001700598#369203#VV16.12983#VV16.12984#^a62000^b1000b#Vi?t#532#C 460C#Nguyn Thng#C cht lng#Nguyn Thng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a225tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc M Tp. H Ch Minh. Khoa Xy dng - Kin trc#Trnh by nhng kin thc c bn v c hc cht lng gm: Cc c tnh ca cht lng, thu tnh hc, s ni v cn b ng trong cht lng, cht lng trong bnh cha, phn tch th nguyn v tng t thu lc, c s ng lc hc cht lng, dng chy trong ng, o c dng chy.. . vi nhng bi tp c km li gii#C hc cht lng#369203#TN#Ti liu hc tp# # 01072000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820004000511810008000550010017000630020035000800070068001150050017001830050 01800200008001800218009003500236010000500271011002600276015009800302021031800400 020001800718020001100736016000300747020001300750013000700763#369204#VV16.12985#V V16.12986#^a120000^b1000b#Vi?t#612#GI-108T#Hunh Trng Khi#Gio trnh gii ph u sinh l ngi#B.s.: Hunh Trng Khi (ch.b.), Hunh Trung Hiu, Nguyn Hong M inh#Hunh Trung Hiu#Nguyn Hong Minh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a274tr. : minh ho^b24cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm Th dc Th thao Tp. H Ch Minh#Trnh by nhng c im c bn v cu to gii phu ca mt c quan, h c quan trong mt b phn ca c th; hot ng v iu ho hot ng chc nng ca c th; mt s ri lo n chc nng h tun hon, h hp, tiu ho, tit niu, sinh dc, thn kinh... c ng nhng bin i sinh l trong hot ng th dc th thao#Gii phu sinh l#Gi o trnh#GT#C th ngi#369204## 01070000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820013000501810008000630010016000710020019000870030035001060070055001410050 01900196005001800215008001800233009003500251010000500286011002700291015009800318 021029900416020000900715020001100724020001100735013000700746016000300753#369205# VV16.12987#VV16.12988#^a90000^b1000b#Vi?t#796.81509597#GI-108T#Trn Hng Quang# Gio trnh Vovinam#Dng cho sinh vin h khng chuyn#Trn Hng Quang, Trn Th Kim Hng, Phm Th Kim Lin#Trn Th Kim Hng#Phm Th Kim Lin#^aTp. H Ch M inh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a202tr. : nh, bng^b24cm#u ba s ch ghi: B Vn ho Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc Th thao Tp. H Ch Minh#Gii thiu lch s hnh thnh v pht trin Vovinam. Trnh by h thng k thut v quyn thut, h thng i luyn, lut thi u v phng php trng ti cng phng php t chc thi u, phng php ging dy, mu bin son gio n, tin trnh ging dy v mu tin trnh hun luyn b mn v ny#V thut#V Vovinam#Gio trnh#369205#GT## 00866000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010016000600020027000760070016001030080018001190090 03500137010000500172011002500177015007100202021029000273020001800563020000900581 013000700590016000300597#369206#VV16.12989#VV16.12990#^a85000^b1000b#Vi?t#624#K 600T#Ng Quang Tng#K thut thi cng xy dng#Ng Quang Tng#^aTp. H Ch Min h#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a426tr. : hnh v^b24cm#TTS ghi: Tr ng i hc M Tp. H Ch Minh. Khoa Xy dng - Kin trc#Cung cp nhng kin th c v k nng v k thut thi cng xy dng cc cng trnh dn dng v cng nghi p vi nhng ni dung chnh nh: Thi cng t, cc v c; cng tc b tng v b tng ct thp ton khi; cng tc xy dng v hon thin; thi cng lp ghp v cng ngh thi cng c bit#Thi cng xy dng#K thut#369206#KT## 01152000000000349000450000200230000000500190002300500130004200500160005500500150 00710050019000860070067001050080018001720090035001900100005002250110026002300150 06400256022003400320022000400354082000800358016000300366013000700369014001700376 02600070039302600110040002600110041118100060042201900050042802000130043302000100 0446020002200456021032400478#Bi ging sn ph khoa#Bi Th Phng Nga#V Th Nh ung#Phm Vit Thanh#V Th Kim Chi#Nguyn Th Trc H#B.s.: Bi Th Phng Nga ( ch.b.), V Th Nhung, Phm Vit Thanh...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp . H Ch Minh#2016#^a319tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Y khoa Ph m Ngc Thch Tp. H Ch Minh#Ph khoa v k hoch ho gia nh#T.2#618.071#KT#36 9207#^a100000^b1000b#369207#VV16.12991#VV16.12992#B103G#Vi?t#Sn ph khoa#Bi g ing#K hoch ho gia nh#Gm cc bi ging v ph khoa v vn k hoch ho gia nh nh: Thm khm, chn on, x tr mt s bnh ph khoa thng thng; qu n l, theo di, hng dn chm sc ph n c thai, sn ph trong v sau sinh; k thut chm sc v bo v b m tr em, sc kho sinh sn, k hoch ho gia n h; chm sc sc kho cng ng## 01059000000000301000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200110 00381810006000490010016000550020112000710030017001830070045002000080018002450090 03500263010000500298011003100303021033700334020001300671020001700684016000300701 005002100704020000900725020000800734020000800742013000700750#369208#VV16.12993#^ a87500^b200b#Vi?t#338.709597#455C#Nguyn Thu Hin#ng c, li ch v tr ngi ca hot ng thu tm sp nhp doanh nghip - L thuyt v thc tin ti Vit Nam#Sch chuyn kho#Ch.b.: Nguyn Thu Hin, Vng c Hong Qun#^aTp. H Ch M inh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a251tr. : hnh v, bng^b21cm#Tng lc v phn tch mt cch c h thng cc l thuyt v thu tm, sp nhp vi c c ng c v li ch thu tm, sp nhp. Trn c s xut cc phng php tip cn ph hp nhm nhn din cc ng c, li ch, tr ngi ca thu tm sp nhp mt s ngnh hng tiu dng, chng khon v ngn hng ti Vit Nam trong th i gian qua#Doanh nghip#Sch chuyn kho#XH#Vng c Hong Qun#St nhp#ng c#Li ch#369208## 00949000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570010014000630020061000770070014001380080018001520090 03500170010000500205011003100210015007700241021030600318020001400624016000300638 013000700641020001300648020001000661#369209#VV16.12994#VV16.12995#^a41000^b500b #Vi?t#616.079#M305D#Trn Vn Hiu#Min dch hc - Chc nng v cc bt thng c a h min dch#Trn Vn Hiu#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Min h#2016#^a382tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh . Trng i hc Khoa hc T nhin#Trnh by nhng ni dung c bn v h min d ch; h min dch bm sinh; bt gi v trnh din khng nguyn cho lympho bo, tr nh din khng nguyn trong h thng min dch thch ng; p ng min dch qua trung gian t bo, p ng min dch dch th v cc c ch ca n; dung np mi n dch v t min...#Min dch hc#KT#369209#H min dch#Chc nng## 00942000000000289000450000100130000000200520001300500130006500700340007800800180 01120090035001300100005001650110025001700820007001950160003002020130007002050140 01600212026000700228026001100235026001100246181000800257019000500265020001300270 020001100283020002000294020001700314021032100331#Trn Vn t#Gio trnh phng php nghin cu khoa hc gio dc#V Vn Thng#Ch.b.: Trn Vn t, V Vn Thng #^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a351tr. : hnh v^b2 1cm#370.72#GT#369210#^a103000^b500b#369210#VV16.12996#VV16.12997#GI-108T#Vi?t#G io dc hc#Gio trnh#Nghin cu khoa hc#Phng php lun#Tng quan v nghin cu khoa hc. Cc phng php nghin cu nh lng v nghin cu nh tnh. Gi i thiu cng, cc bc thc hin, cng c, chun xc v tin cy... v quy cch trnh by kt cu ca mt kt qu nghin cu, trch dn v nh dng t i liu tham kho mt cng trnh nghin cu khoa hc gio dc## 00872000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580010013000640020039000770070028001160080018001440090 03500162010000500197011003100202015007700233021020200310020001600512016000300528 005001400531020001700545020001300562013000700575#369211#VV16.12998#VV16.12999#^a 30000^b500b#Vi?t#515.0285#T312T#Phm Th Bo#Tnh ton s v Matlab - Phn nng cao#Phm Th Bo, Ng Quc Vit#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a284tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc T nhin#Trnh by cc phng php tnh ton s tr ong Matlab. Tm hiu v o hm v tch phn s, phng trnh vi phn v phng trnh o hm ring cng mt s bi ton ti u, vn ma trn v gi tr ring #Phn mm Matlab#TN#Ng Quc Vit#Phng php tnh#Tnh ton s#369211## 00968000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010011000650020018000760070011000940080018001050090 03500123010000500158011002600163015007700189021038500266020000600651020001200657 020001100669013000700680016000300687#369212#VV16.13000#VV16.13001#^a34000^b500b #Vi?t#615.10287#K304N#H Diu Ly#Kim nghim thuc#H Diu Ly#^aTp. H Ch Minh# ^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a330tr. : minh ho^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc t nhin#Cung cp nhng ki n thc c bn v phng php thc nghim kim tra cht lng cc dng bo ch g m: Kim nghim nguyn liu u vo, bn thnh phm, thnh phm cui cng trong qu trnh sn xut, tn tr, lu thng v phn phi thuc. Gii thiu h thng q un l cht lng thuc Vit Nam, cc quy nh v thc hnh tt sn xut v h thng qun l phng th nghim theo tiu chun#Thuc#Kim nghim#Gio trnh#369 212#GT## 00724000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810008000430010013000510020032000640070013000960080018001090090035001270100 00500162011002600167015003400193021020100227020002100428020001100449013000700460 016000300467#369213#VV16.13002#^a85000^b1750b#Vi?t#150#GI-108T#Trn Tun L#Gi o trnh tm l hc i cng#Trn Tun L#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia T p. H Ch Minh#2016#^a312tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Vn Hin# Gii thiu s lc v tm l hc. Trnh by v nhn thc, t duy, ngn ng, tr nh, s hc, thc, cc trng thi khc nhau ca thc, nhu cu v ng c, x c cm, ch, s hnh thnh nhn cch...#Tm l hc i cng#Gio trnh#369213# GT## 00973000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010016000670020071000830030017001540070016001710040 01900187008000500206009002100211010000500232011001500237015003000252021030000282 020002700582020000900609020001400618020001700632013000700649016000300656#VV16.13 003#369214#VV16.13004#^a100000^b531b#Vi?t#382.911823#H307#Nguyn Anh Tun#Hip nh i tc xuyn Thi Bnh Dng (TPP) v tc ng ti Vit Nam#Sch chuyn k ho#Nguyn Anh Tun#Ti bn c b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a423tr.^b 21cm#TTS ghi: Hc vin Ngoi giao#Trnh by ni dung chnh ca Hip nh i t c xuyn Thi Bnh Dng (TPP), phn tch nhng tr ngi trong qu trnh m phn v mc ch ca cc nc i vi m phn TPP. Tc ng ca TPP i vi khu vc v th gii ni chung, i vi Vit Nam v tin trnh hi nhp quc t ca Vit Nam ni ring#Hip nh thng mi t do#Tc ng#Hip nh TPP#Sch chuyn kh o#369214#XH## 01013000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010017000660020094000830030017001770070041001940050 02300235008000500258009002100263010000500284011001500289021030900304020000800613 020002100621020001300642020001700655020001700672013000700689016000300696#369215# VV16.13005#VV16.13006#^a120000^b500b#Vi?t#306.09597#T406C#Nguyn Th Ngha#Ton cu ho, hi nhp quc t v gi gn, pht huy gi tr truyn thng ca dn tc Vit Nam#Sch chuyn kho#Nguyn Th Ngha, Nguyn Th Hng Giang#Nguyn Th H ng Giang#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a357tr.^b21cm#Khi qut v ton cu h o v hi nhp quc t. Nhng gi tr truyn thng ca dn tc Vit Nam v vic gi gn, pht huy gi tr truyn thng trong bi cnh ton cu ho. T ra nhng phng hng v gii php nhm gi gn, pht huy gi tr truyn thng ca nc nh trong bi cnh ton cu ho hin nay#Vn ho#Truyn thng dn tc#Ton cu ho#Hi nhp quc t#Sch chuyn kho#369215#XH## 00672000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010016000600020013000760030015000890070022001040080 00500126009002100131010000500152011001500157021020800172020000800380020000800388 013000700396016000300403#369216#VV16.13007#VV16.13008#^a40000^b2000b#Vi?t#297#V 250#Hong Tm Xuyn#V o Islam#Sch tham kho#Hong Tm Xuyn ch.b.#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2016#^a119tr.^b21cm#Khi qut v ngun gc ra i, nhng c tr ng c bn, s pht trin ca Islam gio. Tm hiu v gio ngha, kinh Coran v thnh hun, s truyn b, cc gio phi ch yu cng nh th gii Islam cn hin i#o Hi#Lch s#369216#XH## 00879000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010007000660020041000730070049001140050015001630050 01700178004001500195008000500210009002100215010000500236011001500241021028500256 020002100541020001700562016000300579013000700582#369217#VV16.13009#VV16.13010#^a 68000^b500b#Vi?t#363.209597#T550T#T Lm#T tng H Ch Minh v cng an nhn d n#T Lm (ch.b.), Nguyn Cao Sn, Nguyn Vit Hng#Nguyn Cao Sn#Nguyn Vit H ng#X.b. ln th 2#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a214tr.^b21cm#Trnh by c s v qu trnh hnh thnh, pht trin t tng H Ch Minh v cng an nhn dn; t tng H Ch Minh v v tr, vai tr, chc nng, nhim v, ng lnh o, xy dng lc lng, nguyn tc, bin php cng tc, thi ua khen thng v k lut c a lc lng cng an nhn dn#T tng H Ch Minh#Cng an nhn dn#XH#369217## 01022000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810006000560020081000620030058001430070065002010050016002660050 01600282005002000298005001500318005001800333008000500351009002100356010000500377 01100150038202101800039702000210057702000200059802000140061802000170063202000130 0649013000700662016000300669#369218#VV16.13011#VV16.13012#^a65000^b500b#Vi?t#33 5.43#H428#Hi - p v th gii quan, phng php lun trit hc ca ch ngha Mc - Lnin#Dng cho sinh vin cc trng i hc, hc vin, cao ng#Nguyn Vn Sanh, Dng Quc Qun (ch.b.), Bi Th Thanh Huyn...#Nguyn Vn Sanh#Dng Qu c Qun#Bi Th Thanh Huyn#Hong Thu Tho#Phm Trn Hng H#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2016#^a238tr.^b21cm#Cung cp nhng kin thc c bn v trit hc Mc - Ln in c trnh by di dng nhng cu hi - p gp phn hnh thnh th gii qua n v phng php lun cho hot ng nhn thc#Ch ngha Mc- Lnin#Trit hc Mc -Lnin#Th gii quan#Phng php lun#Sch hi p#369218#XH## 00998000000000325000450000200840000000300150008400500160009900500200011500500120 01350050017001470050013001640070061001770080005002380090021002430100005002640110 01500269082000800284016000300292013000700295014001500302026000700317026001100324 02600110033518100060034601900050035202000160035702000200037302000150039302102640 0408#Ci cch hnh chnh cng phc v pht trin kinh t ci thin mi trng ki nh doanh#Sch tham kho#on Duy Khng#Trn Th Thanh Thu#L Anh Tun#Nguyn T h Hong#Bi Th Chu#on Duy Khng (ch.b.), Trn Th Thanh Thu, L Anh Tun. ..#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a166tr.^b21cm#351.597#XH#369219#^a47000^b500 b#369219#VV16.13013#VV16.13014#C103C#Vi?t#Hnh chnh cng#Ci cch hnh chnh#S ch tham kho#Phn tch qu trnh ci cch hnh chnh mt s quc gia trong khu vc ASEAN, nhn nh v xu hng ci cch hnh chnh trong khu vc v qu trnh ci cch hnh chnh cng ti Vit Nam gn vi ci thin mi trng kinh doanh. T a ra cc khuyn ngh ph hp## 00941000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820011000491810007000600010014000670020056000810030015001370070014001520080 00500166009002100171010000500192011001500197021037300212020001000585020001600595 020001500611020001500626013000700641016000300648#VV16.13016#369220#VV16.13015#^a 44000^b700b#Vi?t#342.597085#NG527T#Lu c Quang#Nguyn tc Hin php v quyn con ngi, quyn cng dn#Sch tham kho#Lu c Quang#^aH.#^aChnh tr Quc gia #2016#^a134tr.^b21cm#Trnh by c s l lun ca nguyn tc Hin php v quyn c on ngi, quyn cng dn v kinh nghim lp hin ca mt s nc trn th gii i vi nguyn tc Hin php v quyn con ngi, quyn cng dn. Nhng nguyn tc Hin php v quyn con ngi, quyn cng dn trong lch s lp hin Vit Nam c ng nhng nguyn tc theo quy nh hin hnh v mt s kin ngh lin quan#Hin p hp#Quyn con ngi#Quyn cng dn#Sch tham kho#369220#XH## 01065000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810007000610010016000680020075000840030017001590070016001760080 00500192009002100197010000500218011001500223021046700238020001000705020002400715 020000900739020001700748013000700765016000300772#VV16.13017#VV16.13018#369221#^a 69000^b4000b#Vi?t#345.597056#NH556#Phan Trung Hoi#Nhng im mi v ch nh bo cha trong b lut t tng hnh s nm 2015#Sch chuyn kho#Phan Trung Hoi #^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a339tr.^b21cm#Thc trng hnh ngh lut s v q u trnh sa i, b sung b lut t tng hnh s nm 2003. Trnh by nhng nguy n tc c bn trong b lut t tng hnh s nm 2015; nhng im mi v din ch th hng quyn bo cha, ngi bo cha, ngi bo v quyn li; "quyn im ln g"; quyn gp mt v quyn thu thp, kim tra, nh gi chng c ca ngi bo c ha; trch nhim v ngha v ca ngi bo cha... cng mt s trnh t t tng c s tham gia ca ngi bo cha#Php lut#B lut t tng hnh s#Bo cha#Sc h chuyn kho#369221#XH## 00937000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010007000660020072000730070049001450050015001940050 01700209004001500226008000500241009002100246010000500267011001500272021031200287 020002100599020001700620013000700637016000300644#VV16.13019#369222#VV16.13020#^a 72000^b500b#Vi?t#363.209597#T550T#T Lm#T tng H Ch Minh v cng an nhn d n - Gi tr l lun v thc tin#T Lm (ch.b.), Nguyn Cao Sn, Nguyn Vit H ng#Nguyn Cao Sn#Nguyn Vit Hng#X.b. ln th 2#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016 #^a267tr.^b21cm#Trnh by t tng H Ch Minh v cng an nhn dn. Phn tch, l m sng t t tng H Ch Minh v vai tr lnh o ca ng, Nh nc i vi c ng an nhn dn. Vai tr, chc nng, nhim v ca cng an nhn dn. S cn thit phi gi vng bn cht giai cp, qut sch ch ngha c nhn trong cng an nhn dn...#T tng H Ch Minh#Cng an nhn dn#369222#XH## 00845000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810008000590010011000670020034000780030028001120070049001400050 01600189005001200205008000500217009002100222010000500243011001500248015004300263 021017100306020001400477020001900491020001100510013000700521016000300528#VV16.13 022#VV16.13021#369223#^a65000^b1030b#Vi?t#320.9597#GI-108T#Lu Vn An#Gio trn h chnh tr hc nng cao#Dng cho h o to thc s#Lu Vn An (ch.b.), Dng X un Ngc, c Minh#Dng Xun Ngc# c Minh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016 #^a318tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Bo ch v Tuyn truyn#Cung cp nhng kin t hc c bn v chnh tr hc, nhng gi tr t tng chnh tr trong lch s, quy n lc v quyn lc chnh tr cng nh th ch chnh tr ca Vit Nam#Chnh tr hc#T tng chnh tr#Gio trnh#369223#GT## 00957000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820019000411810006000600020042000660080005001080090021001130100005001340110 03300139015004400172021044800216020000800664020001100672013000700683016000300690 020001000693#VV16.13023#VV16.13024#369224#^b230b#Vi?t#324.25970750959783#L302S#L ch s ng b x Bnh Ph (1930 - 2010)#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a179tr. , 10tr. nh : bng^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Bnh Ph#Khi qut v vng t v con ngi x Bnh Ph (huyn G Cng Ty, tnh Tin Giang). Qu tr nh thnh lp v lnh o nhn dn ca ng b x Bnh Ph qua cc giai on: Kh i ngha ginh chnh quyn (1930-1945); khng chin chng thc dn Php (1945 -1 954) v quc M (1954-1975); khc phc hu qu chin tranh, tng bc xy dn g kinh t-x hi theo ch lm ch tp th (1975-1986); lnh o cng cuc i mi, xy dng qu hng (1986-2010)#Lch s#ng b x#369224#XH#1930-2010## 01218000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810008000570020073000650070078001380050016002160050017002320050 01500249005001900264008000500283009002100288010000500309011001500314015007500329 02103870040402000170079102000090080802000210081702000210083802000110085901300070 0870016000300877#369225#VV16.13025#VV16.13026#^a80000^b500b#Vi?t#335.001#GI-108 T#Gio trnh l lun v thi i ngy nay v phong tro cch mng th gii#Bi T h Kim Hu (ch.b.), Nguyn Th Khang, Nghim S Lim, NguynTh Kim Loan#Bi Th Kim Hu#Nguyn Th Khang#Nghim S Lim#NguynTh Kim Loan#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2016#^a271tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Bo ch v Tuyn truyn. Khoa Ch n gha x hi khoa hc#Trnh by i tng, phng php nghin cu, lch s hnh t hnh v pht trin ca l lun v thi i ngy nay v phong tro cch mng th gii, ng thi nu ln s ra i, pht trin, mu thun, ni dung v tnh cht ca thi i ngy nay. Phn tch phong tro cng nhn cc nc t bn ch ngh a pht trin, cc nc thuc a, ph thuc trc y v cc nc x hi ch n gha...#Ch ngha x hi#Thi i#Phong tro cch mng#Phong tro cng nhn#Gio trnh#369225#GT## 00753000000000265000450002600110000002600070001101400140001801900050003208200180 00371810007000550010014000620020067000760070014001430080006001570090014001630100 00500177011003600182021021200218020001900430020000700449020000800456020001300464 013000700477016000300484#VV16.13027#369226#^a55000^b50b#Vi?t#370.1523071159749# KH400K#ng Vn Ton#Kh khn tm l trong hc tp ca lu hc sinh Lo ti i hc Hu#ng Vn Ton#^aHu#^ai hc Hu#2016#^aXII, 119tr. : bng, biu ^b24 cm#Trnh by nhng vn l lun c bn v kh khn tm l trong hc tp ca l u hc sinh Lo; thc trng v cc bin php tc ng nhm khc phc kh khn tm l trong hc tp ca lu hc sinh Lo ti i hc Hu#Trng i hc Hu#Tm l #Hc tp#Lu hc sinh#369226#XH## 00975000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810008000430010017000510020083000680030065001510070017002160080006002330090 01400239010000500253011002100258021032700279020002100606020001900627020000800646 020001000654020001100664013000700675016000300682#369227#VV16.13028#^a105000^b10 0b#Vi?t#190#GI-108T#Nguyn Tin Dng#Gio trnh mt s vn v vn ho v con ngi ca trit hc phng Ty hin i#Dnh cho cao hc trit hc v cc ngnh khoa hc x hi nhn vn#Nguyn Tin Dng#^aHu#^ai hc Hu#2016#^aVIII, 317tr .^b24cm#Trnh by mt s vn v con ngi v vn ho trong trit hc phng T y hin i nh: ch ngha hin sinh - trit hc v thn phn con ngi; phn t m hc - con ngi khng mt n; ch ngha nhn v v s bin tng ca n min Nam trc 1975; bin chng vn - trit; hin tng hc v s sng to vn hc - ngh thut...#Trit hc phng Ty#Trit hc hin i#Vn ho#Con ngi#Gio tr nh#369227#GT## 01129000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820010000411810008000510020035000590070085000940220005001790050016001840050 02300200008000600223009001400229010000500243011001500248015004300263021044400306 020001500750020001100765016000300776005001500779005001400794013000700808#369228# VV16.13029#VV16.13030#^b500b#Vi?t#342.59702#GI-108T#Gio trnh lut hin php Vi t Nam#B.s.: ng Cng Cng, Trn Vit Dng (ch.b.), Nguyn Th N, Nguyn Th Hoi Phng#Ph.2#ng Cng Cng#Nguyn Th Hoi Phng#^aHu#^ai hc Hu#2016 #^a313tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trng i hc Lut#Phn nh nhng ch tr ng, chnh sch mi c th ch ho trong Hin php 2013 cng nh trong cc v n bn php lut khc c lin quan n Lut Hin php Vit Nam nh: nhng vn c bn v b my nh nc Cng ho X hi ch ngha Vit Nam, v ch bu c. Trnh by v tr, tnh cht, chc nng, nhim v v quyn hn... ca Quc hi, c h tch nc, chnh ph, to n nhn dn, vin kim st nhn dn, hi ng nhn dn v u ban nhn dn#Lut hin php#Gio trnh#GT#Trn Vit Dng#Nguyn Th N #369228## 00925000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820009000491810006000580010014000640020024000780030134001020070014002360080 00600250009001400256010000500270011003500275015004600310021021300356020001700569 020000800586020000800594020001100602013000700613016000300620#VV16.13031#VV16.130 32#369229#^a75000^b500b#Vi?t#378.1701#L600L#Trn Vn Hiu#L lun dy hc i h c#Gio trnh cao hc chuyn ngnh qun l gio dc, tm l hc v bi dng ngh ip v s phm ging vin cc trng i hc v cao ng#Trn Vn Hiu#^aHu#^a i hc Hu#2016#^aIX, 215tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trng i hc S phm#Trnh by l lun dy hc i hc l mt chuyn ngnh ca khoa hc gio dc; qu trnh dy hc i hc; cc quy lut v nguyn tc dy hc i hc; nhng ni dung, phng php v hnh thc t chc dy hc i hc#Gio dc i hc#Dy hc#L lun#Gio trnh#369229#GT## 00814000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810007000610010014000680020048000820070014001300080006001440090 01400150010000500164011002800169021031200197020001100509020000900520020000900529 013000700538016000300545#369230#VV16.13033#VV16.13034#^a68000^b500b#Vi?t#495.92 25018#PH104T#L Knh Thng#Phm tr ni ng / ngoi ng trong ting Vit#L K nh Thng#^aHu#^ai hc Hu#2016#^aVIII, 249tr. : bng^b24cm#Trnh by nhng v n chung v phm tr ni ng, ngoi ng nh: lch s nghin cu, khi nim v t v phn loi v t, tham t v phn loi tham t, b ng v trng ng.... N ghin cu phm tr ni ng, ngoi ng trong ting Vit; i chiu phm tr ni ng, ngoi ng trong ting Vit v trong ting Anh#Ting Vit#Ng php#Phm t r#369230#XH## 01006000000000325000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200040 00381810008000420020029000500070077000790050017001560050018001730050023001910050 01500214005001700229004004100246008000600287009001400293010000500307011003600312 01500790034802102140042702000080064102000100064902000110065901300070067001600030 0677#369231#VV16.13035#^a89000^b100b#Vi?t#657#GI-108T#Gio trnh nguyn l k t on#B.s.: Phan Th Minh L (ch.b.), Nguyn nh Hng, Nguyn Th Thanh Huyn... #Phan Th Minh L#Nguyn nh Hng#Nguyn Th Thanh Huyn#H Diu Thng#Nguyn Ngc Thu#Ti bn ln th 1, c chnh sa, b sung#^aHu#^ai hc Hu#2016#^aX II, 316tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Ti nguyn v Mi trng. i hc Ti nguyn v Mi trng H Ni#Gii thiu tng quan v k ton; chng t k to n v kim ton; tnh gi cc i tng k ton; ti khon k ton v phng php k ton kp; phng php tng hp - cn i k ton v h thng bo co ti ch nh...#K ton#Nguyn l#Gio trnh#369231#GT## 00836000000000277000450002600110000002600070001101400140001801900050003208200150 00371810006000520010016000580020079000740070044001530050019001970080006002160090 01400222010000500236011002600241015004700267021019300314020001500507020001800522 020000800540013000700548016000300555#VV16.13036#369232#^a40000^b50b#Vi?t#333.95 98309597#113#Nguyn Vn Minh#c im nhn dng, sinh thi v tnh trng bo t n th linh trng Vit Nam#Nguyn Vn Minh (ch.b.), Trn Th Thu Hng#Trn T h Thu Hng#^aHu#^ai hc Hu#2016#^a111tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: i h c Hu. Trng i hc Nng Lm#Cp nht nhng kin thc cng nh cc thng tin k hoa hc bao gm cc kha cnh v hnh thi phn loi, sinh thi hc, thc trng phn b v bo tn cc loi v phn loi linh trng Vit Nam#B Linh trng# c im sinh hc#Bo tn#369232#XH## 01038000000000253000450002600070000002600110000701400140001801900050003208200120 00371810006000490020086000550070043001410050018001840080006002020090014002080100 00500222011001800227021047100245020001800716020001800734020002200752013000700774 016000300781#369233#VV16.13037#^a42000^b50b#Vi?t#320.0710597#M458S#Mt s vn v nghin cu v ging dy cc mn l lun chnh tr, gio dc cng dn#Lng Th Lan Hu tuyn chn v gii thiu#Lng Th Lan Hu#^aHu#^ai hc Hu#2016# ^aX, 103tr.^b21cm#Trnh by thc trng dy hc, xc nh nguyn nhn v gii ph p nng cao cht lng dy hc cc mn khoa hc Mc-Lnin trng i hc. Nghi n cu chuyn su mt s lnh vc nh cng tc kin tp, thc tp s phm ngnh g io dc chnh tr; kho st thc trng dy hc mn gio dc cng dn cc trn g trung hc c s, xut mt s phng php dy hc tch cc nhm pht huy tn h sng to ca sinh vin trong qu trnh hc tp v nghin cu cc mn l lun c hnh tr#L lun chnh tr#Gio dc cng dn#Phng php ging dy#369233#XH## 00824000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200080 00381810006000460010023000520020042000750070058001170050018001750050015001930080 00600208009001400214010000500228011003000233021024500263020001300508020000700521 020000800528013000700536016000300543#369234#VV16.13038#^a65000^b100b#Vi?t#155.4 13#R203L#Nguyn Phc Ct Tng#Rn luyn k nng t nhn thc cho tr em#Nguyn Phc Ct Tng, inh Th Hng Vn, Phan Minh Tin#inh Th Hng Vn#Phan Minh Tin#^aHu#^ai hc Hu#2016#^aVII, 81tr. : minh ho^b21cm#Xy dng cc bi tp , hot ng c bn ca cc kha cnh t nhn thc bn thn nh: nhn bit v hn h th bn thn; nm r thng tin c nhn; nhn bit cm xc ca bn thn; xc nh s thch, s trng, s on ca bn thn v xc lp mc tiu#T nhn thc#Tr em#K nng#369234#XH## 01043000000000397000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820011000421810006000530020022000590030012000810070092000930050009001850060 01100194005001800205005001100223005001000234005001000244005001100254008000500265 00900190027001000050028901100210029401500490031502101950036402000170055902000190 0576020000800595020000900603013000700612016000300619020000900622005001400631#VV1 6.13039#VV16.13040#369235#^b1000b#Vi?t#895.922132#B302K#Bch Kh mt trm nm#19 16 - 2016#Bch Kh, Thanh Tho, L Th Ngc Sng... ; B.s.: Thanh Tho... ; Li Nguyn n hiu chnh#Bch Kh#Thanh Tho#L Th Ngc Sng#inh Cng#Quch Tn #Hu Thnh#L Vn Sn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a975tr. : nh^b27cm#TTS ghi : Hi Vn hc Ngh thut tnh Qung Ngi#Gii thiu cc tc phm ca nh th Bc h Kh; nhng nhn xt, nh gi ca cc nh vn, nh nghin cu v con ngi, cu c i v th vn ca ng; mt s th v Bch Kh, bn nhc ph th ca ng#Vn hc hin i#Nghin cu vn hc#Tc gi#Tc phm#369235#VH#Bch Kh#Li Nguyn n## 00949000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820009000411810006000500020071000560070053001270050017001800050017001970050 01400214005001800228005001500246008000500261009002100266010000500287011001500292 01500610030702101800036802000080054802000200055602000160057602000090059201300070 0601016000300608#369236#VV16.13041#VV16.13042#^b500b#Vi?t#959.7041#C102M#Cch m ng thng Tm 1945 vi s nghip i mi, hi nhp v pht trin#Phm Hng Chng , Trn Minh Trng, V Quang Hin...#Phm Hng Chng#Trn Minh Trng#V Quang Hin#Vn Th Thanh Mai#Nguyn Hu Lp#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a806tr.^b2 4cm#TTS ghi: Vin Hn lm Khoa hc X hi Vit Nam. Vin S hc#Phn tch vai t r v ngha lch s ca Cch mng Thng Tm nm 1945, Quc khnh 2-9 v gi tr ca s kin lch s ny vi s nghip i mi, hi nhp v pht trin ca t nc#Lch s#Cch mng thng Tm# ngha lch s#Bi vit#369236#XH## 01036000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810006000520020121000580070051001790050014002300050013002440050 01200257005001800269005001400287008000500301009002100306010000500327011002200332 021032300354020001700677020000800694020001000702013000700712016000300719#369237# VV16.13043#VV16.13044#^b10000b#Vi?t#335.4346#M458S#Mt s vn l lun - thc tin v ch ngha x hi v con ng i ln ch ngha x hi Vit Nam qua 30 nm i mi#Ch.b.: Phng Hu Ph, L Hu Ngha, V Vn Hin...#Phng Hu Ph#L Hu Ngha#V Vn Hin#Nguyn Vit Thng#Hong Ch Bo#^aH.#^aChnh tr Quc gia# 2016#^a830tr. : bng^b24cm#Trnh by nhng vn c bn ca qu trnh i mi v pht trin Vit Nam trn cc lnh vc ch yu nh: Chnh tr v xy dng n g; kinh t; vn ho, x hi, con ngi; quc phng, an ninh, i ngoi. ng th i gi m nhng vn cn tip tc nghin cu, lm r y mnh cng cuc i mi trong nhng nm tip theo#Ch ngha x hi#L lun#Thc tin#369237#XH## 00859000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820010000421810007000520020035000590070048000940050017001420050012001590050 01400171005001400185005000900199008000500208009001100213010000500224011002100229 02101840025002000280043402000080046202000100047002000430048001300070052301600030 0530#VV16.13045#369238#VV16.13046#^b1000b#Vi?t#384.55092#TH103M#Thi Minh Tn - Ngi to dng VTC#Nguyn Mnh Hng, L Th Bnh, Don Hong...#Nguyn Mnh H ng#L Th Bnh# Don Hong#H Nguyn i#Hoi Thu#^aH.#^aTri thc#2016#^a219t r. : nh^b24cm#Tp hp nhng bi vit, bi phng vn v cuc i, s nghip cng nhng ng gp ca gio s, tin s Thi Minh Tn - nguyn Tng gim c Tng C ng ty Truyn thng a phng tin VTC#Truyn thng a phng tin#Tiu s#S ng hip#Thi Minh Tn, doanh nhn, 1950-, Vit Nam#369238#XH## 01062000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820008000421810007000500020046000570070055001030050016001580050015001740050 01100189005001700200005001600217008000500233009001800238010000500256011001500261 021044700276020001900723020000800742013000700750016000300757#VV16.13048#VV16.130 47#369239#^b1000b#Vi?t#181.197#KH103L#Khi lc lch s t tng trit hc Vit Nam#Nguyn Ti ng (ch.b.), Nguyn Ti Th, L Th Lan...#Nguyn Ti ng#Nguy n Ti Th#L Th Lan#Trn Nguyn Vit#Nguyn B Cng#^aH.#^ai hc S phm#201 6#^a500tr.^b24cm#Trnh by khi qut v bi cnh chung v t tng trit hc Vi t Nam qua tng giai on c th: t s s n khi ginh c c lp dn tc (t th k VII trc cng nguyn n nm 938); giai on phc hng ban u ca t t ng - vn ho dn tc (th k X - XV); trit hc Vit Nam thi k khng hong, ct c ca cc th lc phong kin (th k XV - XVIII); trit hc triu Nguyn (t h k XIX) v cc t tng trit hc Vit Nam na u th k XX#T tng trit h c#Lch s#369239#XH## 01019000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020016000600070065000760220004001410220026001450050 01100171005001900182005001200201005001200213004003500225008000500260009001800265 01000050028301100150028802103220030302000160062502000190064102000110066001300070 0671016000300678#369240#VV16.13049#VV16.13050#^a66000^b1000b#Vi?t#801#L300L#L lun vn hc#Phng Lu (ch.b.), Nguyn Ngha Trng, La Khc Ho, L Lu Oanh#T. 1#Vn hc, nh vn, bn c#Phng Lu#Nguyn Ngha Trng#La Khc Ho#L Lu Oan h#In ln th 7, c b sung, sa cha#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a395tr.^b21cm# Trnh by mt s ni dung c bn ca b mn l lun vn hc: vn ngh, hnh thi thc x hi thm m, vn hc vi hin thc i sng, thc x hi trong vn hc, vn hc gng mt ca vn ha dn tc, vn hc ngh thut ngn t, chc nn g ca vn hc, nh vn ch th sng tc vn hc, t duy ngh thut ca nh vn.. .#L lun vn hc#Nghin cu vn hc#Gio trnh#369240#GT## 00546000000000277000450000100150000000200180001500300120003300500090004500700310 00540080005000850090039000900100005001290110015001340820008001490160003001570130 00700160014001600167026000700183026001100190026001100201181000600212019000500218 019001600223020001700239020001200256#Khang Tnh Vn#V khch phng 44#Tiu thuy t#L Quyn#Khang Tnh Vn ; L Quyn dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho i nh T#2016#^a335tr.^b21cm#895.136#XH#369241#^a78000^b2000b#369241#VV16.13051#VV 16.13052#V300K#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00550000000000277000450000100150000000200220001500300120003700500090004900700310 00580080005000890090039000940100005001330110015001380820008001530160003001610130 00700164014001600171026000700187026001100194026001100205181000600216019000500222 019001600227020001700243020001200260#Khang Tnh Vn#Ai g ca lc na m#Tiu t huyt#L Quyn#Khang Tnh Vn ; L Quyn dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a347tr.^b21cm#895.136#VH#369242#^a78000^b2000b#369242#VV16.1305 3#VV16.13054#A103G#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00879000000000289000450000100140000000200520001400300170006600500140008300700370 00970080005001340090010001390100005001490110022001540820004001760160003001800130 00700183014001700190026001100207026001100218026000700229181000600236019000500242 020002000247020002000267020001700287021028500304#Ng Thnh Can#Hnh chnh nh n c v ci cch hnh chnh nh nc#Sch chuyn kho#on Vn Dng#Ng Thnh Can (ch.b.), on Vn Dng#^aH.#^aT php#2016#^a457tr. : bng^b21cm#351#XH#369243#^ a115000^b1000b#VV16.13055#VV16.13056#369243#H107C#Vi?t#Hnh chnh nh nc#Ci cch hnh chnh#Sch chuyn kho#Trnh by khi qut chung v hnh chnh nh n c; nhng vn c bn v cng v, cng chc; ci cch hnh chnh v trin khai thc hin ci cch hnh chnh; cc gii php thc y ci cch hnh chnh nh n c Vit Nam cng mt s kinh nghim quc t v ci cch hnh chnh nh nc## 00652000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820006000511810006000570010014000630020010000770030037000870070014001240040 01800138008000500156009001100161010000500172011002500177021012900202020002300331 020001000354013000700364016000300371#VV16.13058#369244#VV16.13057#^a85000^b5000 0b#Vi?t#158.7#513V#Gin T Trung#ng vic#Mt gc nhn v cu chuyn khai minh #Gin T Trung#Ti bn ln th 1#^aH.#^aTri thc#2016#^a326tr. : hnh v^b20cm#T m hiu gi tr chn thc ngh nghip ca mnh, u l cng vic quan trng nht hiu ng v lm tt th mi th s tt p#Tm l hc ngh nghip#Cng vic #369244#XH## 00990000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010016000630020020000790030060000990070063001590050 01800222005001600240004001800256008000500274009001100279010000500290011001500295 01200350031001500380034502102160038302000180059901300070061701600030062401900050 0627020002000632#369245#VV16.13059#VV16.13060#^a85000^b1000b#Vi?t#302.33#T120L# Bon, Gustave Le#Tm l hc m ng#Cng tm l m ng v phn tch ci ti c a Sigmund Freud#Gustave Le Bon ; Nguyn Xun Khnh dch ; Bi Vn Nam Sn h..#N guyn Xun Khnh#Bi Vn Nam Sn#Ti bn ln th 9#^aH.#^aTri thc#2016#^a435tr. ^b21cm#T sch Tinh hoa tri thc th gii#Nguyn tc: La psychologie des foules# Nhng nghin cu v tm l hc m ng: Quy lut tm l v s thng nht tinh t hn, tnh cm, o c, t tng, suy lun... cng mt s kin, nim tin ca m ng v phn loi, m t cc loi m ng khc nhau#Tm l hc x hi#369245 #XH#Dch#Tm l hc m ng## 00537000000000277000450000100140000000200200001400500080003400500140004200700290 00560080005000850090035000900100005001250110015001300220004001450820008001490160 00300157013000700160014001700167026000700184026001100191181000700202019000500209 019001600214020001700230020001200247#Cu Nguyt Hi#Thin kim i chin#Mc Lam#C u Nguyt Hi#Cu Nguyt Hi ; Mc Lam dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Bch Vi t#2016#^a526tr.^b21cm#T.1#895.136#VH#369247#^a128000^b3000b#369247#VV16.13063#T H305K#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00537000000000277000450000100140000000200200001400500080003400500140004200700290 00560080005000850090035000900100005001250110015001300220004001450820008001490160 00300157013000700160014001700167026001100184026000700195181000700202019000500209 019001600214020001700230020001200247#Cu Nguyt Hi#Thin kim i chin#Mc Lam#C u Nguyt Hi#Cu Nguyt Hi ; Mc Lam dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Bch Vi t#2016#^a503tr.^b21cm#T.2#895.136#VH#369248#^a120000^b3000b#VV16.13064#369248#T H305K#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00549000000000277000450000100170000000200110001700500100002800700450003800800050 00830090010000880100005000980110015001030150043001180820006001610160003001670130 00700170014001700177026000700194026001100201026001100212181000600223019000500229 019000900234020001600243020001200259#Dickens, Charles#liv Tut#Phan Ngc#Charl es Dickens ; Phan Ngc dch, gii thiu#^aH.#^aVn hc#2016#^a599tr.^b21cm#Dch t nguyn bn ting Anh: Oliver Twist#823.8#VH#369250#^a122000^b1000b#369250#VV 16.13067#VV16.13068#452T#Vi?t#Dch Anh#Vn hc cn i#Tiu thuyt## 00572000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820011000511810006000620010011000680020021000790070055001000050013001550050 01900168008000500187009001000192010000500202011001500207020001700222020001200239 020001200251020000900263013000700272016000300279#369251#VV16.13069#VV16.13070#^a 140000^b1000b#Vi?t#895.922332#T527T#Ng Tt T#Tuyn tp Ng Tt T#S.t., b.s., ch gii: Cao c im, Ng Th Thanh Lch#Cao c im#Ng Th Thanh Lch#^aH. #^aVn hc#2016#^a719tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Truyn ngn#Phng s #369251#VH## 00456000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010006000660020012000720030004000840070006000880080 00500094009001000099010000500109011001400114015003100128020001700159020000400176 013000700180016000300187#369252#VV16.13071#VV16.13072#^a49900^b500b#Vi?t#895.92 214#T100-O#H.Man#T n ngi#Th#H.Man#^aH.#^aVn hc#2016#^a77tr.^b21cm#Tn th t tc gi: Phm Vn Mn#Vn hc hin i#Th#369252#VH## 00925000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810008000600010018000680020030000860070018001160080005001340090 01000139010000500149011002200154013000700176016000300183021045000186020001900636 020001600655#369253#VV16.13073#VV16.13074#^a55000^b1000b#Vi?t#895.92209#NGH305C #Nguyn Mnh Qunh#Nghin cu v cm th vn hc#Nguyn Mnh Qunh#^aH.#^aVn h c#2016#^a166tr. : bng^b21cm#369253#VH#Tp hp nhng bi vit v nghin cu v c m th vn hc: Nhng lun im c bn trong sch "Din ngn t s ca G.Genette "; cu trc truyn k trong "Dn lun t s hc ca Munika Fludernik"; quan nim ngh thut v con ngi trong cc sng tc ca Nam Cao trc cch mng; nhp i u k chuyn trong tiu thuyt ca V Trng Phng; t im t s trong tiu thuy t "Lm " ca V Trng Phng; tm hiu v nh th ca sc sng thn qu on V n C...#Nghin cu vn hc#Cm th vn hc## 00440000000000241000450000100170000000200270001700800050004400900100004901000050 00590110015000640820011000790160003000900130007000930140016001000260007001160260 01100123026001100134181000700145019000500152020001700157020001200174020001200186 #Nguyn Cng Hoan#Nguyn Cng Hoan tuyn tp#^aH.#^aVn hc#2016#^a482tr.^b21cm# 895.922332#VH#369254#^a96000^b1000b#369254#VV16.13075#VV16.13076#NG527C#Vi?t#V n hc hin i#Truyn ngn#Tiu thuyt## 00543000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010008000680020024000760070029001000050009001290080 00500138009003800143010000500181011002600186015003000212020001700242020000800259 016000300267013000700270#VV16.13077#369255#VV16.13078#^a62000^b3000b#Vi?t#895.9 228408#S455N#H Nhn#Sng nh cy trong rng#H Nhn ; Minh ho: Kim Dun#Kim Du n#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a249tr. : tranh v^b21cm#Tn tht tc gi: L Thanh H#Vn hc hin i#Tn vn#VH#369255## 00456000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010015000670020025000820080005001070090010001120100 00500122011001500127020001700142020001200159013000700171016000300178020000900181 020001200190#369256#VV16.13079#VV16.13080#^a92000^b1000b#Vi?t#895.922332#V500T# V Trng Phng#V Trng Phng tuyn tp#^aH.#^aVn hc#2016#^a458tr.^b21cm#Vn h c hin i#Truyn ngn#369256#VH#Phng s#Tiu thuyt## 00831000000000337000450000100210000000200380002100500170005900500170007600500090 00930070087001020080005001890090037001940100005002310110026002360120049002620150 04200311022000400353082000900357016000300366013000700369014001600376026001100392 02600110040302600070041418100070042101900050042801900100043302000170044302000180 0460020001500478#Leroy-Allais, Jeanne#Nhng chuyn phiu lu ca co Renard#Rabi er, Benjamin#Nguyn Thu Lin#Vc Bng#Jeanne Leroy-Allais b.s. ; Benjamin Rabie r minh ho ; Dch: Nguyn Thu Lin, Vc Bng#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Gio dc Sputnik#2016#^a141tr. : tranh v^b21cm#Truyn c tch dn gian chu u)(T sch Sputnik#Nguyn bn ting Php: Le roman du Renard#T.1#398.2094#VH#369257#^a65000 ^b3000b#VV16.13081#VV16.13082#369257#NH556C#Vi?t#Dch Php#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch## 00831000000000337000450000100210000000200380002100500170005900500170007600500090 00930070087001020080005001890090037001940100005002310110026002360120049002620150 04200311022000400353082000900357016000300366013000700369014001600376026001100392 02600070040302600110041018100070042101900050042801900100043302000170044302000180 0460020001500478#Leroy-Allais, Jeanne#Nhng chuyn phiu lu ca co Renard#Rabi er, Benjamin#Nguyn Thu Lin#Vc Bng#Jeanne Leroy-Allais b.s. ; Benjamin Rabie r minh ho ; Dch: Nguyn Thu Lin, Vc Bng#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Gio dc Sputnik#2016#^a141tr. : tranh v^b21cm#Truyn c tch dn gian chu u)(T sch Sputnik#Nguyn bn ting Php: Le roman du Renard#T.2#398.2094#VH#369258#^a65000 ^b3000b#VV16.13084#369258#VV16.13083#NH556C#Vi?t#Dch Php#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch## 00719000000000289000450000100170000000200320001700300910004900500110014000700340 01510080005001850090055001900100005002450110015002500150061002650820004003260160 00300330013000700333014001600340026000700356026001100363026001100374181000600385 019000500391019000800396020000700404020001800411#Shurtliff, Liesl#Rump - Cu b xe rm thnh vng#Cun sch c chuyn th t truyn c Grim k v cu chuyn i ca cu b Rumpelstilskin#Ng Cm Ly#Liesl Shurtliff ; Ng Cm Ly dch#^aH.#^ aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng 1980 Books#2016#^a341tr.^b21cm#Tn s ch ting Anh: Rump - The true story of rumpelstiltskin#813#VH#369259#^a96000^b2 000b#369259#VV16.13086#VV16.13085#R511C#Vi?t#Dch M#Truyn#Vn hc thiu nhi## 00613000000000313000450000100050000000200320000500300120003700500080004900500090 00570070030000660080005000960090034001010100005001350110015001400220005001550220 01800160082000800178016000300186013000700189014001600196026001100212026001100223 026000700234181000800241019000500249019001600254020001700270020001200287#Lyle#Gi ng sinh thnh ph ma thut#Tiu thuyt#Michael#Mai Dung#Lyle, Michael ; Mai D ung dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Vn Vit#2016#^a338tr.^b21cm#Ph.3#Mt th t lnh lo#895.136#VH#369260#^a90000^b2000b#VV16.13087#VV16.13088#369260#GI-106 S#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00540000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620010008000690020020000770070029000970050009001260080 00500135009003800140010000500178011002600183015003000209020001700239020000800256 013000700264016000300271#369261#VV16.13089#VV16.13090#^a62000^b3000b#Vi?t#895.9 228408#NG112T#H Nhn#Ngy trong sng m#H Nhn ; Minh ho: Kim Dun#Kim Dun# ^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a249tr. : tranh v^b21cm#Tn th t tc gi: L Thanh H#Vn hc hin i#Tn vn#369261#VH## 00482000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010010000670020008000770030012000850070010000970080 00500107009001000112010000500122011001500127015003500142020001700177020001200194 013000700206016000300213#369262#VV16.13091#VV16.13092#^a68000^b1000b#Vi?t#895.9 22332#452B#Nht Linh#i bn#Tiu thuyt#Nht Linh#^aH.#^aVn hc#2016#^a236tr. ^b21cm#Tn tht tc gi: Nguyn Tng Tam#Vn hc hin i#Tiu thuyt#369262#VH ## 00649000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810007000470010016000540020043000700070021001130080005001340090010001390100 00500149011002100154021017200175020001700347020000900364013000700373016000300380 020001200383#369263#VV16.13093#^a60000^b1000b#Vi?t#959.704#CH527B#Chu Trng Huy n#Chuyn Bc H trng dng nhn ti t nc#Chu Trng Huyn b.s.#^aH.#^aVn h c#2016#^a239tr. : nh^b21cm#Ghi li nhng cu chuyn, nhng s kin v vic trn g dng nhn ti ca Ch tch H Ch Minh, gp phn a nhng ngi hin ti ra p hc v cho s nghip cch mng Vit Nam#Lch s hin i#Nhn ti#369263#XH#H C h Minh## 00518000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200120 00401810006000520010014000580020017000720030008000890070014000970040018001110080 00500129009003600134010000500170011002600175012001600201020001700217020000800234 013000700242016000300249#369264#VV16.13094#^a68000^b10000b#Vi?t#895.9228408#L25 4R#Hamlet Trng#Ln rng giu l#Tn vn#Hamlet Trng#Ti bn ln th 8#^aH.#^ aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a179tr. : tranh v^b21cm#T sch Vn h c#Vn hc hin i#Tn vn#369264#VH## 00455000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200100 00381810006000480010016000540020012000700030004000820070016000860080005001020090 01000107010000500117011001400122020001700136020000400153016000300157015003400160 013000700194#369265#VV16.13095#^a49999^b500b#Vi?t#895.92214#C400T#Ngc Hn Thuy n#C tng t#Th#Ngc Hn Thuyn#^aH.#^aVn hc#2016#^a92tr.^b21cm#Vn hc hi n i#Th#VH#Tn tht tc gi: Phm Tho Nhung#369265## 00466000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200120 00391810006000510010009000570020007000660070009000730040014000820080005000960090 01000101010000500111011002500116015003600141020001700177020000800194013000700202 016000300209#VV16.13096#369266#^a60000^b1000b#Vi?t#895.9228408#T550Y#Du Phong#T yu#Du Phong#Ti bn ln 1#^aH.#^aVn hc#2016#^a176tr. : hnh v^b20cm#Tn th t tc gi: Nguyn Tun Trung#Vn hc hin i#Tn vn#369266#VH## 00550000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010016000640020031000800070033001110050010001440080 00500154009005200159010000500211011001500216020001700231020001200248016000300260 019001400263013000700277#VV16.13097#VV16.13098#369267#^a52000^b2000b#Vi?t#895.6 36#T452V#Ichikawa Takuji#Ti vn nghe ting em thm gi#Ichikawa Takuji ; Mai Kh anh dch#Mai Khanh#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016 #^a188tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Dch Nht Bn#369267## 00648000000000277000450000100230000000200270002300500190005000700480006900800050 01170090052001220100005001740110015001790150063001940820008002570160003002650130 00700268014001600275026000700291026001100298026001100309181000600320019000500326 019001000331020001700341020001200358#Schmitt, Eric-Emmanuel#Mt mi tnh in lyse#Trn Th Khnh Vn#Eric-Emmanuel Schmitt ; Trn Th Khnh Vn dch#^aH.#^ aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a220tr.^b21cm#Dch t n guyn bn ting Php: Concerto la mmoire d'un ange#843.914#VH#369268#^a62000 ^b2500b#369268#VV16.13099#VV16.13100#M458M#Vi?t#Dch Php#Vn hc hin i#Truy n ngn## 00717000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010013000640020042000770030025001190070018001440080 00500162009001000167010000500177011001500182021019600197020000800393020001800401 020001000419013000700429016000300436#VV16.13101#369269#VV16.13102#^a33000^b2000 b#Vi?t#370.922#419H#Khnh Phng#c hn vn cun sch, h bt nh c thn#K c huyn gng hiu hc#Khnh Phng b.s.#^aH.#^aVn hc#2016#^a163tr.^b21cm#Gii t hiu nhng cu chuyn v tm gng hiu hc nhng danh nhn, nhng con ngi c nhiu cng hin cho nhn loi nh: Khng T, Trng Trng, L Bch, Ph, Nguy n Quan Quang, Nguyn Hin...#Hc tp#C nhn in hnh#Truyn k#369269#XH## 00550000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820015000501810006000650010010000710020024000810070053001050050011001580080 00500169009001000174010000500184011002600189020001700215020001200232016000300244 005000800247005001000255013000700265#VV16.13103#369270#VV16.13104#^a78000^b1000 b#Vi?t#895.9223010804#Y606N#GreenStar#Yu ngi khng nn yu#GreenStar, Thu D ng ; Minh ho: t Bibe, Maa Maa#Thu Dng#^aH.#^aVn hc#2016#^a226tr. : tra nh v^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#t Bibe#Maa Maa#369270## 00603000000000289000450000100120000000200360001200500100004800700280005800800050 00860090010000910100005001010110015001060120024001210150059001450820004002040160 00300208013000700211014001600218026000700234026001100241026001100252181000700263 019000500270019000800275020001800283020001200301#Twain, Mark#Nhng cuc phiu l u ca Tom Sawyer#Xun Oanh#Mark Twain ; Xun Oanh dch#^aH.#^aVn hc#2016#^a303 tr.^b21cm#Classic book collection#Dch t nguyn bn ting Anh: The adventures o f Tom Sawyer#813#VH#369271#^a62000^b2000b#369271#VV16.13105#VV16.13106#NH556C#V i?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt## 00510000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010010000630020035000730070028001080050011001360080 00500147009001000152010000500162011002600167020001800193020000700211016000300218 019001600221013000700237#369272#VV16.13107#VV16.13108#^a65000^b2000b#Vi?t#895.1 3#M458T#Bnh Phm#100 cu chuyn hay dnh cho b gi#Bnh Phm ; Thanh Loan dch #Thanh Loan#^aH.#^aVn hc#2016#^a207tr. : tranh v^b23cm#Vn hc thiu nhi#Truy n#VH#Dch Trung Quc#369272## 00511000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010010000630020036000730070028001090050011001370080 00500148009001000153010000500163011002600168020001800194020000700212016000300219 019001600222013000700238#369273#VV16.13109#VV16.13110#^a65000^b2000b#Vi?t#895.1 3#M458T#Bnh Phm#100 cu chuyn hay dnh cho b trai#Bnh Phm ; Thanh Loan dc h#Thanh Loan#^aH.#^aVn hc#2016#^a207tr. : tranh v^b23cm#Vn hc thiu nhi#Tru yn#VH#Dch Trung Quc#369273## 00605000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010008000640020022000720070041000940220004001350220 01800139005001100157005000800168008000500176009004900181010000500230011001500235 020001700250020001200267016000300279019001400282013000700296#VV16.13112#VV16.131 11#369274#^a65000^b3000b#Vi?t#895.136#M458P#Ng Ng#Mt phn hai hong t#Ng N g ; Thi Dng dch ; Gia Hn h..#T.6#Thc o giao thoa#Thi Dng#Gia Hn#^aH .#^aVn hc ; Cng ty Xut bn v Truyn thng IPM#2016#^a227tr.^b21cm#Vn hc h in i#Tiu thuyt#VH#Dch i Loan#369274## 00593000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820008000511810006000590010014000650020022000790030012001010070033001130220 00400146005001200150008000500162009003500167010000500202011001500207020001700222 020001200239016000300251019001600254013000700270005001400277#VV16.13113#VV16.131 14#369275#^a125000^b3000b#Vi?t#895.136#T561V#Minh Hiu Kh#Tng vi m u ti n#Tiu thuyt#Minh Hiu Kh ; Thu Nguyn dch#T.3#Thu Nguyn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a438tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Dch Trung Quc#369275#Minh Hiu Kh## 00463000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000500010015000590020023000740070015000970080005001120090011001170100 00500128011002500133020001800158020001200176016000300188013000700191012002300198 #369276#VV16.13115#VV16.13116#^a24000^b1000b#Vi?t#895.9223#o Diu Huyn#Cu c huyn thin ng#o Diu Huyn#^aH.#^aKim ng#2016#^a94tr. : tranh v^b21cm#V n hc thiu nhi#Truyn ngn#VH#369276#T sch Tui thn tin## 00439000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010014000650020022000790030004001010070014001050080 00500119009001000124010000500134011001500139020001700154020000400171016000300175 013000700178#369277#VV16.13117#VV16.13118#^a45000^b600b#Vi?t#895.92214#C430#Tr n Lm Bnh#Con ng huyn thoi#Th#Trn Lm Bnh#^aH.#^aVn hc#2016#^a102tr. ^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#369277## 00551000000000277000450000100170000000200150001700500130003200700360004500800050 00810090010000860100005000960110015001010150047001160820006001630160003001690130 00700172014001600179026000700195026001100202026001100213181000600224019000500230 019001000235020001600245020001200261#Dumas, Alexandre#Hoa tuylip en#Mai Th San g#Alexandre Dumas ; Mai Th Sang dch#^aH.#^aVn hc#2016#^a262tr.^b21cm#Dch t nguyn bn ting Php: La tulipe noire#843.7#VH#369278#^a52000^b1000b#369278#V V16.13119#VV16.13120#H401T#Vi?t#Dch Php#Vn hc cn i#Tiu thuyt## 00497000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010021000630020014000840070039000980050012001370080 00500149009001000154010000500164011001500169020001700184020001200201016000300213 019000800216013000700224#369279#VV16.13121#VV16.13122#^a55000^b1000b#Vi?t#813.5 2#G110V#Fitzgerrld, F. Scott#Gatsby v i#F. Scott Fitzgerrld ; Hong Cng dc h#Hong Cng#^aH.#^aVn hc#2016#^a270tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH #Dch M#369279## 00542000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010017000640020031000810070045001120050009001570050 01000166008000500176009001000181010000500191011001500196020001700211020001200228 013000700240016000300247019001400250#369280#VV16.13123#VV16.13124#^a76000^b2000 b#Vi?t#895.636#N259N#Yasushi Kitagawa#Nu ngy mai khng bao gi n#Yasushi Kit agawa ; Dch: Hng Anh, Ngc Bch#Hng Anh#Ngc Bch#^aH.#^aVn hc#2016#^a208tr .^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#369280#VH#Dch Nht Bn## 00648000000000289000450000100180000000200090001800300120002700500090003900700340 00480080023000820090036001050100005001410110015001460150079001610820009002400160 00300249013000700252014001600259026001100275026001100286026000700297181000600304 019000500310019001400315020001700329020001200346#Yasunari Kawabata#X tuyt#Tiu thuyt#Chu Vit#Yasunari Kawabata ; Chu Vit dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aVn hc ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a226tr.^b21cm#Tc phm ot gii Nobel vn h c 1968. - Dch t bn ting Php: Pays de Neige#895.6344#VH#369281#^a85000^b20 00b#VV16.13125#VV16.13126#369281#X550T#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00638000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570010020000640020035000840070072001190050016001910050 01900207008000500226009001100231010000500242011002400247012003300271020001800304 020000700322013000700329016000300336019000900339#369282#VV16.13127#VV16.13128#^a 24000^b2000b#Vi?t#891.73#NG558L#Bershadskaya, Maria#Ngi ln b nh - Ch ti Pushkin#Maria Bershadskaya ; Minh ho: Sasha Ivoilova ; Nguyn Qunh Hng dch# Ivoilova, Sasha#Nguyn Qunh Hng#^aH.#^aKim ng#2016#^a47tr. : hnh v^b21cm# Truyn dnh cho bn c tiu hc#Vn hc thiu nhi#Truyn#369282#VH#Dch Nga## 00507000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810007000600010015000670020016000820030012000980070015001100080 00500125009001000130010000500140011001500145020001700160020001200177016000300189 013000700192015004200199#VV16.13129#VV16.13130#369283#^a76000^b1000b#Vi?t#895.9 2234#TH102T#Nguyn Trn B#Thch tr huyt#Tiu thuyt#Nguyn Trn B#^aH.#^aVn hc#2016#^a301tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#369283#Bt danh tc gi : Bch Kim Hng, Khnh An## 00443000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010012000670020006000790070012000850080005000970090 01000102010000500112011001500117020001700132020001200149016000300161012001800164 013000700182#369284#VV16.13131#VV16.13132#^a43000^b1000b#Vi?t#895.922332#B300V# Nguyn Hng#B v#Nguyn Hng#^aH.#^aVn hc#2016#^a207tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Danh tc Vit Nam#369284## 00589000000000277000450000100160000000200100001600500150002600700370004100800050 00780090052000830100005001350110014001400150043001540820007001970160003002040130 00700207014001600214026000700230026001100237026001100248181000600259019000500265 019001200270020001700282020001200299#Fuentes, Carlos#Nng Aura#Phm Triu Lp#Ca rlos Fuentes ; Phm Triu Lp dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn th ng Nh Nam#2016#^a94tr.^b21cm#Dch t nguyn bn ting Ty Ban Nha: Aura#863.64 #VH#369285#^a45000^b2000b#369285#VV16.13133#VV16.13134#N106A#Vi?t#Dch Mhic#V n hc hin i#Tiu thuyt## 00544000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010008000680020025000760070029001010050009001300080 00500139009003800144010000500182011002600187015003000213020001700243020000800260 013000700268016000300275#369286#VV16.13135#VV16.13136#^a62000^b3000b#Vi?t#895.9 228408#B112X#H Nhn#Bay xuyn nhng tng my#H Nhn ; Minh ho: Kim Dun#Kim D un#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a249tr. : tranh v^b20cm#T n tht tc gi: L Thanh H#Vn hc hin i#Tn vn#369286#VH## 00447000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010014000660020029000800030004001090070014001130080 00500127009001000132010000500142011001500147020001700162020000400179013000700183 016000300190#369287#VV16.13137#VV16.13138#^a70000^b500b#Vi?t#895.92214#KH407G#L Thnh Ngh#Khong gia nhng git sng#Th#L Thnh Ngh#^aH.#^aVn hc#2016# ^a139tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#369287#VH## 00487000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010016000630020018000790070031000970050009001280080 00500137009001000142010000500152011001500157020001800172020001200190013000700202 016000300209019000900212#369288#VV16.13139#VV16.13140#^a24000^b2000b#Vi?t#891.7 3#C107B#Grin, Alexander#Cnh bum thm#Alexander Grin ; Linh Tm dch#Linh T m#^aH.#^aVn hc#2016#^a119tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#369288#VH#Dc h Nga## 00482000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010006000670020013000730030009000860070006000950080 00500101009001000106010000500116011001500121020001700136020000400153016000300157 015003400160020000300194013000700197#369289#VV16.13141#VV16.13142#^a65000^b1000 b#Vi?t#895.92214#KH506L#Vi #Khc lu y#Th - K#Vi #^aH.#^aVn hc#2015#^a 115tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th#VH#Tn tht tc gi: Nguyn c Sinh#K#369289 ## 00754000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810007000510010018000580020022000760070040000980050015001380080 00500153009001100158010000500169011001400174012003400188021020900222020000900431 020000900440013000700449016000300456019000500459#369290#VN16.03436#VN16.03437#^b 7000b#Vi?t#294.3444#NH556B#Nrada Mah Thera#Nhng bc thng trm#Nrada Mah T hera ; Phm Kim Khnh dch#Phm Kim Khnh#^aH.#^aTn gio#2016#^a58tr.^b16cm#Ph t gio nguyn thu = Theravda#L gii bn phc lnh v bn iu bt hnh trong i sng m tt c mi ngi phi ng u, theo thuyt gio nh Pht gm: c v thua, danh thm v ting xu, ca tng v khin trch, hnh phc v au kh# o Pht#Trit l#369290#XH#Dch## 00682000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400090002901900050 00380820013000431810006000560020027000620030073000890080005001620090011001670100 00500178011001400183015004300197021017200240020001800412013000700430016000300437 #VN16.03438#369291#VN16.03439#^b50000b#Vi?t#331.87109597#309L#iu l Cng on Vit Nam#i hi Cng on Vit Nam ln th XI thng qua ngy 30 thng 7 nm 20 13#^aH.#^aLao ng#2016#^a82tr.^b14cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam #Gii thiu iu l Cng on Vit Nam: on vin v cn b cng on, nguyn t c v h thng t chc cng on, t chc c s cng on, ti chnh, khen thng , k lut...#iu l Cng on#369291#XH## 01024000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610020032000670030038000990070077001370050015002140050 00700229005001500236005001600251005001600267005001600283008000500299009002100304 01000050032501100250033002102670035502000110062202000090063302000100064201300070 0652016000300659020001200662#369292#VN16.03440#VN16.03441#^a50000^b1000b#Vi?t#9 59.704092#B101H#Bc H vi thiu nin, nhi ng#Qua nhng cu chuyn v nhng b c th#Trn Thanh Pn, L Bi, Hong nh Anh... ; Nguyn Anh Minh s.t., tuyn ch n#Trn Thanh Pn#L Bi#Hong nh Anh#Nguyn Th nh#Hong Th Xuyn#Nguyn A nh Minh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a223tr., 2tr. nh^b15cm#Tp hp nhng ch uyn k ca nhng nhn vt tng c dp c tip xc vi Bc H, gp phn lm r hn quan im ca Bc v gio dc thiu nin, nhi ng; khng nh tnh cm, s quan tm, ht lng v th h tr ca Bc v lng knh yu Bc H ca thiu nin , nhi ng#Thiu nin#Nhi ng#Truyn k#369292#XH#H Ch Minh## 00567000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010011000600020037000710070011001080080005001190090 02100124010000500145011001500150021013000165020002000295013000700315016000300322 #369293#VN16.03442#VN16.03443#^a35000^b1000b#Vi?t#170#B101H#Song Thnh#Bc H - Tm gng o c sng ngi#Song Thnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a188tr.^ b15cm#Lm r nhng phm cht cn c ca mi cn b, ng vin trn ba lnh vc: T tng, o c, phong cch theo tm gng ca Bc H#o c H Ch Minh#3692 93#XH## 00492000000000253000450000100120000000200210001200700170003300800050005000900110 00550100005000660110025000710120033000960820011001290160003001400130007001430140 01600150026000700166026001100173026001100184181000600195019000500201020001700206 020001500223#Hong Hng#M Chu - Trng Thu#Hong Hng s.t.#^aH.#^aLao ng#2 016#^a207tr. : hnh v^b16cm#Kho tng truyn c tch Vit Nam#398.209597#VH#3692 94#^a28000^b1000b#369294#VN16.03444#VN16.03445#M600C#Vi?t#Vn hc dn gian#Truy n c tch## 00482000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610020055000670070017001220010012001390080005001510090 01100156010000500167011002600172020001700198020001500215013000700230016000300237 #369295#VN16.03446#VN16.03447#^a28000^b1000b#Vi?t#398.209597#S464T#Kho tng tru yn c tch Vit Nam: Sn Tinh - Thu Tinh#Hong Hng s.t.#Hong Hng#^aH.#^aL ao ng#2016#^a207tr. : tranh v^b15cm#Vn hc dn gian#Truyn c tch#369295#XH ## 00590000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010016000640020031000800070049001110050009001600050 01000169008000500179009004900184010000500233011002600238020001700264020000700281 013000700288016000300295019001400298#369296#VN16.03448#VN16.03449#^a54000^b5000 b#Vi?t#895.636#S550B#Tanigawa Nagaru#S bi ri ca Suzumiya Haruhi#Tanigawa Nag aru ; Minh Tr dch ; Vn Phin h..#Minh Tr#Vn Phin#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Xut bn v Truyn thng IPM#2016#^a368tr. : tranh v^b15cm#Vn hc hin i#Tr uyn#369296#VH#Dch Nht Bn## 00462000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820006000421810006000480050008000540020016000620070030000780050021001080080 00500129009001100134010000500145011002600150020000900176020001300185013000700198 016000300205#369297#VN16.03450#VN16.03451#^b2000b#Vi?t#294.3#552P#Vn Anh#c P ht ca em#Vn Anh, Phm Th Minh Nguyt#Phm Th Minh Nguyt#^aH.#^aTn gio#20 16#^a40tr. : tranh mu^b19cm#o Pht#Truyn tranh#369297#XH## 00532000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810007000550050025000620020028000870070044001150050012001590080 00500171009001100176010000500187011001400192020001500206020000800221020001000229 013000700239016000300246019000500249#369298#VN16.03452#VN16.03453#^a3300^b2500b #Vi?t#234.5#QU100T#Lutheran Hour Ministries#Qu tng tha th l ca bn#Lutheran Hour Ministries ; inh Hi u dch#inh Hi u#^aH.#^aTn gio#2016#^a22tr.^b19 cm#o Thin cha#Tha th#Truyn k#369298#XH#Dch## 00595000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560010013000620020026000750070013001010080005001140090 02100119010000500140011002100145020000800166020001000174020000700184013000700191 016000300198021012800201#VN16.03455#VN16.03454#369299#^a25000^b3000b#Vi?t#959.7 #S450T#L Thnh Ln#S tay nin biu Vit Nam#L Thnh Ln#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a79tr. : bng^b18cm#Lch s#Nin biu#S tay#369299#XH#Trnh by nin biu lch s ti gin ca cc triu i Vit Nam v th ph ca cha Trnh, ch a Nguyn t nm 0001 n nm 1945## 00516000000000277000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360020025000420070033000670220004001000050013001040050011001170040018001280080 00500146009001100151010000500162011002100167020001100188020000900199020000600208 020001400214013000700228016000300235#369300#^a19000^b10000b#Vi?t#372.61#V460L#V luyn t v cu lp 3#L Ngc Dip (ch.b.), Mai Nh H#T.1#L Ngc Dip#Mai Nh H#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a56tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Ng php#Lp 3#Sch c thm#369300#GK## 00516000000000277000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360020025000420070033000670220004001000050013001040050011001170040018001280080 00500146009001100151010000500162011002100167020001100188020000900199020000600208 020001400214016000300228013000700231#369301#^a19000^b10000b#Vi?t#372.61#V460L#V luyn t v cu lp 3#L Ngc Dip (ch.b.), Mai Nh H#T.2#L Ngc Dip#Mai Nh H#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a56tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Ng php#Lp 3#Sch c thm#GK#369301## 00575000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360020025000420070057000670220004001240050012001280050019001400050016001590040 01800175008000500193009001100198010000500209011002100214020001100235020000900246 020000600255020001400261013000700275016000300282#369302#^a22000^b10000b#Vi?t#37 2.61#V460L#V luyn t v cu lp 4#L Hu Tnh (ch.b.), Xun Th Nguyt H, Ngu yn Tr Dng#T.1#L Hu Tnh#Xun Th Nguyt H#Nguyn Tr Dng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a88tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Ng php#Lp 4#Sch c t hm#369302#GK## 00575000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360020025000420070057000670220004001240050012001280050019001400050016001590040 01800175008000500193009001100198010000500209011002100214020001100235020000900246 020000600255020001400261016000300275013000700278#369303#^a22000^b10000b#Vi?t#37 2.61#V460L#V luyn t v cu lp 4#L Hu Tnh (ch.b.), Xun Th Nguyt H, Ngu yn Tr Dng#T.2#L Hu Tnh#Xun Th Nguyt H#Nguyn Tr Dng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a84tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Ng php#Lp 4#Sch c t hm#GK#369303## 00575000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360020025000420070057000670220004001240050012001280050019001400050016001590040 01800175008000500193009001100198010000500209011002100214020001100235020000900246 020000600255020001400261013000700275016000300282#369304#^a22000^b10000b#Vi?t#37 2.61#V460L#V luyn t v cu lp 5#L Hu Tnh (ch.b.), Xun Th Nguyt H, Ngu yn Tr Dng#T.1#L Hu Tnh#Xun Th Nguyt H#Nguyn Tr Dng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a88tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Ng php#Lp 5#Sch c t hm#369304#GK## 00575000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360020025000420070057000670220004001240050012001280050019001400050016001590040 01800175008000500193009001100198010000500209011002100214020001100235020000900246 020000600255020001400261016000300275013000700278#369305#^a22000^b10000b#Vi?t#37 2.61#V460L#V luyn t v cu lp 5#L Hu Tnh (ch.b.), Xun Th Nguyt H, Ngu yn Tr Dng#T.2#L Hu Tnh#Xun Th Nguyt H#Nguyn Tr Dng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a88tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Ng php#Lp 5#Sch c t hm#GK#369305## 00445000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020048000410070020000890050020001090080005001290090011001340100005001450110 01400150020001800164020000900182020001400191013000700205016000300212#369306#^a27 500^b4000b#Vi?t#372.21#L527C#Luyn ch vit thng cho b chun b vo lp 1#Ng uyn Th Bo Hoi#Nguyn Th Bo Hoi#^aH.#^aLao ng#2016#^a71tr.^b24cm#Gio d c mu gio#Tp vit#Sch mu gio#369306#GK## 00841000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610010013000670020076000800070013001560080005001690090 01100174010000500185011001500190013000700205016000300212021033400215020000800549 020000900557020000900566#369307#VN16.03456#VN16.03457#^a38000^b538b#Vi?t#306.43 09597#G434P#Bi Hng Vn#Gp phn pht trin vn ho v gio dc Vit Nam tron g giai on hin nay#Bi Hng Vn#^aH.#^aGio dc#2016#^a127tr.^b19cm#369307#XH# Gm mt s bi vit ca tc gi nghin cu v cc vn lin quan n vn ho v gio dc Vit Nam trong giai on hin nay nh: vn ho truyn thng lng Ph ng Thng (H Ty), Chu Vn An - Ngi thy ca mun i, H Ch Minh vi vn bnh ng gii, gio dc tr cng sm cng tt, "T duy lng hp" ca sinh vi n i hc...#Vn ha#Gio dc#Bi vit## 00436000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820004000411810006000450010017000510020009000680030016000770070017000930080 00500110009001100115010000500126011001400131020001500145020001200160013000700172 016000300179#VN16.03458#369308#VN16.03459#^b500b#Vi?t#282#561V#Nguyn Hong Hi #ng v#Tp truyn ngn#Nguyn Hong Hi#^aH.#^aTn gio#2015#^a91tr.^b20cm# o Thin cha#Truyn ngn#369308#XH## 00502000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010017000660020018000830030004001010070017001050080 00900122009005600131010000500187011002500192020001700217020000400234013000700238 016000300245#VN16.03461#369309#VN16.03460#^a50000^b300b#Vi?t#895.92214#PH301C#N guyn Hoi Nht#Pha cnh ng xa#Th#Nguyn Hoi Nht#^aC Mau#^aNxb. Phng ng ; Hi Vn hc Ngh thut tnh C Mau#2016#^a72tr. : tranh v^b19cm#Vn hc hi n i#Th#369309#VH## 00487000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610010017000670020017000840030003001010070017001040080 00900121009005400130010000500184011001400189020001700203020000300220013000700223 016000300230#VN16.03462#369310#VN16.03463#^a55000^b300b#Vi?t#895.9228403#M107V# m Th Ngc Th#Mnh vn ca c#K#m Th Ngc Th#^aC Mau#^aNxb. Phng n g Hi Vn hc Ngh thut tnh C Mau#2016#^a95tr.^b19cm#Vn hc hin i#K#3693 10#VH## 00874000000000289000450000100170000000200350001700500120005200700350006400400180 00990080005001170090034001220100005001560110015001610150046001760820009002220160 00300231013000700234014001600241026000700257026001100264181000600275019000500281 019000500286020000900291020002000300021026400320#Maxwell, John C.#Cun sch nh cho nh lnh o ln#Dng Hng#John C. Maxwell ; Dng Hng dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a282tr.^b19cm#Tn sch ting Anh: Jumpstart your leadership#658.4092#KT#369311#^a65000^b1000b#369311#VN16.03 464#C517S#Vi?t#Dch#Lnh o#B quyt thnh cng#Cung cp nhng b quyt, k nn g c bn gip bn tr thnh mt nh lnh o ti ba; nhng bi hc kinh nghim h u ch c th p dng thch hp, hiu qu cho nhng vn v tnh hung xy ra trong cng vic cng nh trong cuc sng bn lun l ngi dn u## 01092000000000301000450000100140000000200280001400500080004200700290005000400140 00790080005000930090034000980100005001320110015001370150041001520820009001930160 00300202013000700205014001600212026000700228026001100235181000600246019000500252 019000500257020000900262020001000271020001000281021049900291#Pomnyun Sunim#Ti l m vic, ti hnh phc#Vn Anh#Pomnyun Sunim ; Vn Anh dch#Ti bn ln 2#^aH.#^ aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a234tr.^b19cm#Tn sch ting Anh: My happ y way to work#294.3444#XH#369312#^a59000^b1000b#369312#VN16.03465#T452L#Vi?t#D ch#o Pht#Hnh phc#Cng vic#Gm nhng li khuyn ca i s Tr Quang nhm g ii p nhng thc mc, bn khon ca nhng nhn vin cng s hng ngy phi i mt vi nhiu vn : ni lo lng v cha th thy s nghip tng lai, ni mu n phin v mi quan h gia ngi vi ngi, p lc phi lm vic c hng mc lng cao hn cho n kht khao c bt, ni dn vt v khng th cn b ng gia gia nh v s nghip, s khc bit qu ln gia l tng v hin thc, nhng kh khn cha th tho g trong cng vic...## 00763000000000289000450000100150000000200180001500500110003300700270004400800050 00710090034000760100005001100110015001150150043001300820004001730160003001770130 00700180014001600187026001100203026001100214026000700225181000700232019000500239 019000900244020001400253020002000267021018600287#Rohn, E. James#Trit l cuc i#Thu Hng#Jim Rohn ; Thu Hng dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2 016#^a147tr.^b19cm#Tn sch ting Anh: The treasury of quotes#158#XH#369313#^a45 000^b3000b#VN16.03466#VN16.03467#369313#TR308L#Vi?t#Dch Anh#Trit l sng#B q uyt thnh cng#Gii thiu nhng trit l sng c tng hp t nhiu tng, n hng hiu bit v cuc i v kinh doanh c gi c th ng dng vo mi vn v t c thnh cng trong cuc sng## 00926000000000313000450000100130000000200200001300500120003300700320004500400180 00770080005000950090034001000100005001340110026001390150049001650820008002140160 00300222013000700225014001600232026000700248026001100255181000700266019000500273 019001400278020000500292020000900297020001000306020002100316021027500337#Masaru Emoto#Thng ip ca nc#Thanh Huyn#Masaru Emoto ; Thanh Huyn dch#Ti bn l n th 3#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a146tr., 64tr. nh^b19cm#T n sch ting Anh: The hidden messages in water#613.287#KT#369314#^a45000^b1000b #369314#VN16.03468#TH455#Vi?t#Dch Nht Bn#Nc#Sc kho#Cuc sng#Khoa hc th ng thc#Nghin cu ca tin s Emoto v nc, vai tr ca nc i vi cuc s ng con ngi, tc ng ca nc i vi th gii.... Nhng pht hin ca nghin cu ny s thay i cch nhn nhn v tc ng ca chng ta ln bn thn mnh v th gii xung quanh theo hng tch cc hn## 00978000000000313000450000100150000000200250001500300370004000500090007700700250 00860080005001110090034001160100005001500110015001550150056001700820006002260160 00300232013000700235014001600242026001100258026001100269026000700280181000700287 019000500294019000900299020002000308020001000328020002000338021030600358#Rohn, E . James#Nhng mnh ghp cuc i#Cm nang kin to thnh cng c nhn#Qunh Ca#J im Rohn ; Qunh Ca dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a211tr.^b19 cm#Tn sch ting Anh: The major pieces to the life puzzle#158.1#XH#369315#^a590 00^b3000b#VN16.03469#VN16.03470#369315#TR308L#Vi?t#Dch Anh#Tm l hc ng dng #Cuc sng#B quyt thnh cng#Mang n cho c gi mt cng thc thc t v hu hiu t c thnh cng v hnh phc trong cuc sng, l tp trung vo n m vn quan trng nht gm: Trit l, thi , li sng, hnh ng v thnh q u - mi vn trn tng ng vi tng mnh ghp cc v tr quan trng khc n hau ca cuc i## 00492000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820009000511810007000600010020000670020015000870070020001020080005001220090 01100127010000500138011002600143015002900169020001700198020001300215013000700228 016000300235#369316#VN16.03471#VN16.03472#^a109000^b5000b#Vi?t#895.9223#CH527C# Tuyt nh Sinh Vt#Chuyn ca heo#Tuyt nh Sinh Vt#^aH.#^aLao ng#2016#^a14 1tr. : tranh v^b19cm#Tn tht tc gi: L Mai Anh#Vn hc hin i#Truyn tranh #369316#VH## 01307000000000325000450000100170000000200300001700300630004700500130011000700360 01230040018001590080005001770090034001820100005002160110022002210150037002430820 00600280016000300286013000700289014001600296026000700312026001100319026001100330 18100060034101900050034701900050035202000080035702000100036502000110037502105950 0386#Maxwell, John C.# hm nay tr thnh kit tc#B quyt thnh cng nm tron g chnh k hoch hng ngy ca bn#Trn Mnh H#John C. Maxwell ; Trn Mnh H d ch#Ti bn ln th 3#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a177tr. : bn g^b19cm#Tn sch ting Anh: Make today count#646.7#KT#369317#^a45000^b1000b#369 317#VN16.03473#VN16.03474#250H#Vi?t#Dch#Qun l#Cuc sng#Thnh cng#Tp hp 1 2 vic lm hng ngy gip bn i n thnh cng: la chn v th hin mt thi ng n, xc nh v hnh ng da trn nhng iu quan trng trong danh sch nhng iu u tin, bit v lm theo nhng hng dn v sc khe, giao tip v chm sc gia nh, thc hnh v pht trin t duy tt, to dng v gn gi s t n ty ph hp, kim v qun l tin bc mt cch ng n, lm su sc thm v s ng vi c tin, to dng v u t vo nhng mi quan h vng chc, ln k hoc h v nu gng ho phng, nng niu v thc hnh nhng gi tr tt, tm kim v t ri nghim s tng trng## 00488000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010018000660020030000840030004001140070018001180080 00500136009001100141010000500152011002100157020001700178020000400195013000700199 016000300206004001300209#VN16.03475#VN16.03476#369318#^a65000^b5000b#Vi?t#895.9 2214#S455M#Nguyn Phong Vit#Sng mt cuc i bnh thng#Th#Nguyn Phong Vit #^aH.#^aLao ng#2016#^a152tr. : nh^b18cm#Vn hc hin i#Th#369318#VH#In ln th 3## 00477000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820010000511810006000610010018000670020018000850030004001030070018001070080 00500125009001100130010000500141011002100146020001700167020000400184016000300188 013000700191004001300198#VN16.03477#VN16.03478#369319#^a60000^b10000b#Vi?t#895. 92214#300Q#Nguyn Phong Vit#i qua thng nh#Th#Nguyn Phong Vit#^aH.#^aLao ng#2016#^a136tr. : nh^b18cm#Vn hc hin i#Th#VH#369319#In ln th 7## 00679000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450010017000510020017000680070017000850040014001020080005001160090 03400121010000500155011002600160021017700186020001800363020001300381020000900394 013000700403016000300410#VN16.03479#369320#^a65000^b2000b#Vi?t#649.1#Y606T#Phan Th H ip#Yu thng m k#Phan Th H ip#Ti bn ln 3#^aH.#^aLao ng ; C ng ty Sch Thi H#2016#^a278tr. : tranh v^b18cm#Gii thiu nhng bi vit ca tc gi v con trai, th hin tnh yu thng su sc ca ngi m; ng thi c ng l nhng bi hc v cch dy con nghim khc nhng y bao dung#Gio dc gia nh#Nui dy con#Bi vit#369320#KT## 00447000000000241000450000100120000000200190001200700120003100800050004300900340 00480100005000820110015000870820010001020160003001120130007001150140016001220260 01100138026001100149026000700160181000600167019000500173020001700178020001000195 #V Vn Sang#Con ng hoa tri#V Vn Sang#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a199tr.^b18cm#895.92234#VH#369321#^a42000^b1000b#VN16.03480#VN16.03481 #369321#C430#Vi?t#Vn hc hin i#Truyn k## 00471000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810007000510010013000580020025000710070013000960040014001090080005001230090 03400128010000500162011002600167020001700193020000900210013000700219016000300226 #369322#VN16.03482#^a65000^b1000b#Vi?t#895.9228408#TR430M# Xun Tho#Trn mt vng yu thng# Xun Tho#Ti bn ln 2#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a274tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Bi vit#369322#VH## 00633000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580010014000650020017000790030008000960070046001040220 00400150005000800154005000500162008000500167009004900172010000500221011002600226 020001700252020001200269013000700281016000300288019001400291005001400305#VN16.03 484#369323#VN16.03483#^a95000^b2000b#Vi?t#895.636#SW434A#Reki Kawahara#Sword ar t online#Aincrad#Reki Kawahara ; Bo Nam dch ; Minh ho: Abec#T.1#Bo Nam#Abec# ^aH.#^aVn hc ; Cng ty Xut bn v Truyn thng IPM#2016#^a468tr. : tranh v^b 18cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#369323#VH#Dch Nht Bn#Reki Kawahara## 00633000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810007000580010014000650020017000790030008000960070046001040220 00400150005000800154005000500162008000500167009004900172010000500221011002600226 020001700252020001200269016000300281019001400284013000700298005001400305#VN16.03 486#VN16.03485#369324#^a95000^b2000b#Vi?t#895.636#SW434A#Reki Kawahara#Sword ar t online#Aincrad#Reki Kawahara ; Bo Nam dch ; Minh ho: Abec#T.2#Bo Nam#Abec# ^aH.#^aVn hc ; Cng ty Xut bn v Truyn thng IPM#2016#^a432tr. : tranh v^b 18cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Dch Nht Bn#369324#Reki Kawahara## 00428000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010015000650020008000800030004000880070015000920080 00500107009001100112010000500123011001500128020001700143020000400160013000700164 016000300171#VN16.03487#369325#VN16.03488#^a45000^b500b#Vi?t#895.92214#B254Q#Ho ng Vit Ti#Bn qu#Th#Hong Vit Ti#^aH.#^aLao ng#2016#^a101tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#369325#VH## 00822000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010016000620020015000780030063000930070033001560050 01000189008000500199009003400204010000500238011002500243021020900268020001800477 020001300495013000700508016000300515019001400518#VN16.03490#369326#VN16.03489#^a 43000^b2000b#Vi?t#649.1#C430L#Tadashi Tshujii#Con l ca bu#Gii p nhng th c mc v lo lng ca cha m khi nui dy con#Tadashi Tshujii ; Phng Thu dch#Ph ng Thu#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a129tr. : hnh v^b19cm#Gi i p nhng thc mc v ni lo lng ca cha m khi nui dy con. Hng dn cch nui dy con va trn trng nhng a con thn yu, va tm c s cn bng v nim vui trong qu trnh nui dy con lu di#Gio dc gia nh#Nui dy con#369 326#KT#Dch Nht Bn## 00792000000000265000450000200240000000500150002400700320003900800050007100900110 00760100005000870110015000920820015001070160003001220130007001250140016001320260 00700148026001100155026001100166181000600177019000500183020001000188020002400198 020001800222021028600240#Lut t tng hnh chnh#o Ngc Thnh#o Ngc Thnh s .t., gii thiu#^aH.#^aLao ng#2016#^a326tr.^b19cm#342.5970602632#XH#369327#^a4 5000^b3000b#369327#VN16.03491#VN16.03492#L504T#Vi?t#Php lut#Lut t tng hnh chnh#Vn bn php lut#Gii thiu ton vn Lut t tng hnh chnh vi nhng q ui nh chung v nhng qui nh c th v thm quyn ca to n; c quan tin h nh t tng, ngi tin hnh t tng v vic thay i ngi tin hnh t tng; ng i tham gia t tng, quyn v ngha v ca ngi tham gia t tng...## 01005000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820012000421810006000540010013000600020123000730030015001960070013002110080 00500224009001100229010000500240011002200245015003800267021028800305020000900593 020001700602020002000619020002700639020001500666013000700681016000300688#369328# VN16.03493#VN16.03494#^b1000b#Vi?t#331.0409597#D550B#V Minh Tin#D bo tc n g ti vic lm, quan h lao ng v hot ng cng on khi Vit Nam gia nhp c c hip nh thng mi t do#Sch tham kho#V Minh Tin#^aH.#^aLao ng#2015#^a 252tr. : bng^b19cm#TTS ghi: Vin Cng nhn v Cng on#Gii thiu qu trnh h i nhp quc t ca Vit Nam v cam kt ch yu v lao ng - cng on trong c c hip nh thng mi t do th h mi v hip nh i tc kinh t chin lc xuyn Thi Bnh Dng. Trnh by tc ng v khuyn ngh v hot ng cng on khi Vit Nam gia nhp TPP#Vic lm#Quan h lao ng#Hot ng cng on#Hip n h thng mi t do#Sch tham kho#369328#XH## 00858000000000301000450000100150000000200210001500500140003600700300005000800050 00800090034000850100005001190110015001240150040001390820006001790160003001850130 00700188014001600195026000700211026001100218026001100229181000700240019000500247 019000500252020002000257020001000277020002000287021024900307#Rohn, E. James#Cha kho thnh cng#V Thanh Nhn#Jim Rohn ; V Thanh Nhn dch#^aH.#^aLao ng ; C ng ty Sch Thi H#2016#^a181tr.^b19cm#Tn sch ting Anh: The keys to success# 158.1#XH#369329#^a52000^b3000b#369329#VN16.03495#VN16.03496#CH301K#Vi?t#Dch#T m l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Cung cp nhng b quyt gip bn thnh cng trong cuc sng nh: t pht trin bn thn - bc u tin hng n thnh cng, pht trin nhng phm cht cn thit cho thnh cng, pht trin ng h thut giao tip, s dng thi gian mt cch hp l...## 00754000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010011000660020025000770070029001020050011001310080 00500142009003200147010000500179011002600184021023300210020000700443020000900450 013000700459016000300466020000700469#369330#VN16.03497#VN16.03498#^a30000^b3000 b#Vi?t#641.59597#H103T#Thanh Minh#200 mn n ngon Vit Nam#B.s.: Thanh Minh, Tha nh Thu#Thanh Thu#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Panda#2016#^a213tr. : tranh v ^b19cm#Hng dn cch chun b nguyn liu v k thut ch bin 200 mn n Vit Nam cho ngy ngh, cc ngy l tt v cc mn n thng ngy nh: mn nm, xo, rn; cc mn hm, kho; cc mn luc, hp; cc mn gi, ch; cc mn xi, ch...# Nu n#Ch bin#369330#KT#Mn n## 00868000000000241000450000200460000000800050004600900110005101000050006201100210 00670150043000880820013001310160003001440130007001470140009001540260011001630260 00700174026001100181181000600192019000500198020001800203020000900221021039600230 #Hng dn thi hnh iu l Cng on Vit Nam#^aH.#^aLao ng#2016#^a88tr. : b ng^b19cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam#331.87109597#XH#369331#^b500 00b#VN16.03500#369331#VN16.03499#H561D#Vi?t#iu l Cng on#Vit Nam#Gii thi u hng dn thi hnh iu l Cng on Vit Nam gm nhng quy nh v on vin v cn b cng on, nguyn tc v h thng t chc cng on, cng on c s v nghip on, cng on cp trn trc tip c s, lin on lao ng cc cp, c ng tc n cng, ti chnh v ti sn cng on, cng tc kim tra cng on cc cp, khen thng v k lut, chp hnh iu l Cng on Vit Nam## 00511000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810007000600010014000670020020000810030008001010070014001090220 00400123008001800127009002300145010000500168011001500173020001700188020000400205 013000700209016000300216005001400219#VN16.03502#VN16.03501#369332#^a37000^b3000 b#Vi?t#895.92214#TH205D#Thch Tr Hu#Theo dng thi gian#Tp th#Thch Tr Hu# T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a399tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#369332#VH#Thch Tr Hu## 00530000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820011000491810006000600010017000660020022000830030077001050070017001820080 00500199009001300204010000500217011001500222020001700237020001200254013000700266 016000300273#VN16.03503#VN16.03504#369333#^a75000^b800b#Vi?t#895.922334#G419T#K hut Quang Thu#Gc tm ti cui cng#Gii thiu b i tiu thuyt "Gc tm ti cui cng" v "Gia ba ngi cha"#Khut Quang Thu#^aH.#^aThanh nin#2016#^a299 tr.^b19cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#369333#VH## 00540000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010015000640020021000790070032001000050015001320080 00500147009004900152010000500201011001500206020001700221020001200238013000700250 016000300257019001400260#369334#VN16.03505#VN16.03506#^a50000^b2000b#Vi?t#895.6 36#N114C#Shinkai Makoto#5 centimet trn giy#Shinkai Makoto ; Hong Vn dch#Ho ng Vn dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Xut bn v Truyn thng IPM#2016#^a188tr.^ b18cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#369334#VH#Dch Nht Bn## 00486000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810007000630010010000700020032000800070022001120050011001340080 00500145009003100150010000500181011001500186020001700201020000400218013000700222 016000300229#369335#VN16.03507#VN16.03508#^a79000^b20000b#Vi?t#895.9221408#L452 -O#Thanh Duy#Li yu thng. V nh vi m#Thanh Duy, Thanh Thu#Thanh Thu#^a H.#^aVn hc ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a220tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#36933 5#VH## 00582000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010014000640020035000780070046001130050010001590050 00800169008000500177009004900182010000500231011001500236020001700251020001200268 013000700280016000300287019001400290#369336#VN16.03509#VN16.03510#^a60000^b2000 b#Vi?t#895.636#A104&#Mamoru Hosoda#Ame & Yuki - Nhng a con ca si#Mamoru Hos oda ; Lan Hng dch ; Bo Nam h..#Lan Hng#Bo Nam#^aH.#^aVn hc ; Cng ty X ut bn v Truyn thng IPM#2016#^a215tr.^b18cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#369 336#VH#Dch Nht Bn## 00428000000000241000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200100 00381810006000480010015000540020009000690030004000780070015000820080005000970090 02800102010000500130011002000135020001700155020000400172013000700176016000300183 #369337#VN16.03511#^a60000^b200b#Vi?t#895.92214#H452X#Phan Lng Tri#Hi xun#T h#Phan Lng Tri#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a83tr. : nh^b19cm#Vn hc hin i#Th#369337#VH## 01005000000000313000450000100130000000200160001300500120002900700320004100400140 00730080005000870090034000920100005001260110026001310150041001570820008001980160 00300206013000700209014001600216026000700232026001100239181000600250019000500256 019001400261020000500275020000900280020001000289020002100299021037100320#Masaru Emoto#B mt ca nc#Thanh Huyn#Masaru Emoto ; Thanh Huyn dch#Ti bn ln 3# ^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a163tr., 59tr. nh^b19cm#Tn sch t ing Anh: Secret life of water#613.287#KT#369338#^a55000^b1000b#369338#VN16.035 12#B300M#Vi?t#Dch Nht Bn#Nc#Sc kho#Cuc sng#Khoa hc thng thc#Hnh tr nh tm hiu v khm ph v nc - khi ngun ca vn vt, vai tr ca nc i vi sc kho v cuc sng con ngi; ch ra cch ng dng tr tu ca nc vo c uc sng ca chnh mnh v thng qua vic trn trng v cao nc chng ta c th ng u kin cng hn vi nhng th thch m th k XXI phi i din v khi li sc tr cho hnh tinh ca chng ta## 00453000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810007000600010014000670020011000810030016000920070014001080080 00500122009001300127010000500140011001500145020001700160020001200177013000700189 016000300196#369339#VN16.03513#VN16.03514#^a57000^b900b#Vi?t#895.922334#TH305N# Nguyn Trng#Thin nhn#Tp truyn ngn#Nguyn Trng#^aH.#^aThanh nin#2016#^a 227tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#369339#VH## 00747000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010017000670020075000840030017001590070017001760080 00500193009002100198010000500219011001500224021019000239020000800429020001000437 013000700447016000300454020001200457#369340#VN16.03515#VN16.03516#^a35000^b1000 b#Vi?t#306.209597#V115H#Nguyn Minh Khoa#Vn ho chnh tr H Ch Minh vi vic xy dng vn ho chnh tr Vit Nam#Sch chuyn kho#Nguyn Minh Khoa#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2016#^a190tr.^b19cm#Gii thiu v vn ho chnh tr v vn ho c hnh tr H Ch Minh. Trnh by nh hng, ni dung v gii php xy dng vn h o chnh tr Vit Nam di nh sng vn ho chnh tr H Ch Minh#Vn ho#Chnh tr#369340#XH#H Ch Minh## 00788000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820015000491810007000640020047000710080005001180090021001230100005001440110 01500149021032800164020001000492020001600502020001800518013000700536016000300543 #369341#VN16.03517#VN16.03518#^a30000^b800b#Vi?t#344.5970202632#QU600#Quy nh php lut v bo him x hi bt buc#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a207tr.^b 19cm#Gii thiu nhng quy nh ca B lut lao ng nm 2012, Lut bo him x h i nm 2014 v ch bo him x hi bt buc v cc vn bn mi nht hng dn thi hnh v thc hin chnh sch hng bo him x hi mt ln i vi ngi la o ng v quy nh chi tit mt s iu ca Lut bo him x hi v bo him x hi bt buc#Php lut#Bo him x hi#Vn bn php lut#369341#XH## 00645000000000289000450000100190000000200280001900500110004700500100005800700540 00680080005001220090049001270100005001760110015001810150041001960820008002370160 00300245013000700248014001600255026000700271026001100278026001100289181000700300 019000500307019001400312020001700326020001200343#Tatsuhiko Takimoto#Cho mng n vi N. H. K.!#Thanh Nhn#Thin Vn#Tatsuhiko Takimoto ; Thanh Nhn dch ; Thi n Vn h..#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Xut bn v Truyn thng IPM#2016#^a313tr.^b 18cm#Tn sch ting Anh: Welcome to the N.H.K#895.636#VH#369342#^a80000^b1500b# 369342#VN16.03519#VN16.03520#CH108M#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Tiu thu yt## 00579000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010013000640020025000770070054001020050011001560050 01100167008000500178009003400183010000500217011002600222020001700248020001200265 013000700277016000300284019001400287#369343#VN16.03521#VN16.03522#^a89000^b3000 b#Vi?t#895.636#B300M#HitoshizukuP#B mt giao c bng ti#HitoshizukuP ; Thanh Minh dch ; Minh ho: Suzunosuke#Thanh Minh#Suzunosuke#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a364tr. : tranh v^b19cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#369343 #VH#Dch Nht Bn## 00421000000000253000450000100100000000200110001000300040002100700100002500800050 00350090011000400100005000510110014000560820011000700160003000810130007000840140 01500091026000700106026001100113026001100124181000600135019000500141020001700146 020000400163#Trn Thn#Hoa t m#Th#Trn Thn#^aH.#^aLao ng#2016#^a83tr.^b19 cm#895.922134#VH#369344#^a50000^b500b#369344#VN16.03523#VN16.03524#H401#Vi?t#V n hc hin i#Th## 00857000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430010012000490020033000610030058000940070012001520040014001640080 00500178009003400183010000500217011002600222021026800248020001000516020000800526 020000800534020001500542013000700557016000300564#369345#VN16.03525#^a55000^b200 0b#Vi?t#428#T460# Nht Nam#T hc ting Anh nh th no?#Nht k hc ting Anh ca dch gi nh tui nht Vit Nam# Nht Nam#Ti bn ln 9#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a197tr. : minh ho^b19cm#Gii thiu nhng ghi ch p ca dch gi Nht Nam t khi chia tay mu gio, vo lp 1 v bt u hc t ing Anh cng mt s cu chuyn d dm, cc phng php hc ting Anh c bit v 14 bi lun v nhiu ch khc nhau c Nht Nam vit trong qu trnh luyn thi#Ting Anh#K nng#Nht k#Sch thiu nhi#369345#XH## 00648000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820013000491810006000620020046000680030016001140070061001300050010001910050 01000201005000700211005001300218005001000231005001600241008000500257009001300262 010000500275011001500280020001700295020001200312013000700324016000300331#VN16.03 527#369346#VN16.03526#^a75000^b800b#Vi?t#895.92230108#M558T#10+ truyn ngn hay v chin tranh chng Php#Tp truyn ngn#Thch Anh, L Vn Ba, V Bo... ; Ngu yn Thi Anh tuyn chn#Thch Anh#L Vn Ba#V Bo#T c Chiu#Trn Khc#Nguyn Thi Anh#^aH.#^aThanh nin#2016#^a299tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#369 346#VH## 00462000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810007000600010015000670020030000820030011001120070015001230080 00500138009001100143010000500154011001500159020001700174020000700191013000700198 016000300205#VN16.03528#VN16.03529#369347#^a79000^b1000b#Vi?t#895.92234#CH527T# Nguyn Phc m#Chuyn tnh trong chin tranh#Tp truyn#Nguyn Phc m#^aH.#^aLa o ng#2016#^a293tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn#369347#VH## 00440000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820013000501810006000630010008000690020009000770030021000860070008001070080 00500115009001100120010000500131011001500136020001700151020000800168013000700176 016000300183#369348#VN16.03530#VN16.03531#^a75000^b1000b#Vi?t#895.92283408#C103 N#c Hu#Ci nhn#Chn dung v tp vn#c Hu#^aH.#^aLao ng#2016#^a297tr.^b1 9cm#Vn hc hin i#Tp vn#369348#VH## 00817000000000289000450000100150000000200150001500300220003000500100005200700320 00620080005000940090034000990100005001330110026001380820008001640160003001720130 00700175014001600182026000700198026001100205026001100216181000600227019000500233 019001400238020001800252020001300270021024400283#Tadashi Tsujii#V chi l hc#D nh cho tr 2-3 tui#Trang Anh#Tadashi Tsujii ; Trang Anh dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a159tr. : tranh v^b19cm#649.122#KT#369349#^a43000^ b2000b#369349#VN16.03532#VN16.03533#V300C#Vi?t#Dch Nht Bn#Gio dc gia nh#N ui dy tr#Gii thiu nhng c trng v s pht trin tm sinh l ca tr 2 - 3 tui. Hng dn cha m cch nui dy tr v ng hnh cng con trong cc tr c hi khm ph cuc sng m con va mi bt u qua tng tr chi nh, tng hot ng thng ngy## 00475000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010012000670020018000790030012000970070012001090080 01800121009002300139010000500162011001500167020001700182020001200199013000700211 016000300218#369350#VN16.03534#VN16.03535#^a29000^b3000b#Vi?t#895.92234#CH527# Trn Minh #Chuyn i thng#Truyn ngn#Trn Minh #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T p. H Ch Minh#2016#^a247tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#369350#VH## 00640000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820013000491810006000620020013000680030016000810070069000970050013001660050 01400179005000800193005001700201005001500218005001600233008000500249009001300254 010000500267011001500272020001700287020001200304013000700316016000300323#369351# VN16.03536#VN16.03537#^a75000^b800b#Vi?t#895.92230108#460N# ni bo t#Tp tr uyn ngn# Kim Cung, Trn c Hin, T Hoi... ; Nguyn Thi Anh tuyn chn# Kim Cung#Trn c Hin#T Hoi#L Th Bch Hng#Bi Thanh Minh#Nguyn Thi An h#^aH.#^aThanh nin#2016#^a295tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#369351#VH## 00981000000000277000450000200230000000300400002300500100006300700270007300800050 01000090011001050100005001160110015001210820016001360160003001520130007001550140 01600162026000700178026001100185026001100196181000600207019000500213020001000218 020002300228020001800251021043400269#Lut bo v mi trng#C hiu lc thi hnh t ngy 01/01/2015#Minh Ngc#Minh Ngc s.t., gii thiu#^aH.#^aLao ng#2016#^a 130tr.^b19cm#344.59704602632#XH#369352#^a25000^b2000b#369352#VN16.03539#VN16.03 538#L504B#Vi?t#Php lut#Lut bo v mi trng#Vn bn php lut#Gii thiu to n vn Lut bo v mi trng vi nhng qui nh chung v qui nh c th v quy hoch bo v mi trng, nh gi mi trng, tc ng mi trng v k hoch b o v mi trng; bo v mi trng trong khai thc v s dng ti nguyn thin n hin; ng ph vi bin i kh hu; bo v mi trng bin v hi o; bo v m i trng nc, t v khng kh; bo v mi trng trong hot ng sn xut, kin h doanh, dch v...## 00617000000000289000450000100150000000200190001500500110003400700270004500800050 00720090034000770100005001110110014001160150038001300820004001680160003001720130 00700175014001600182026000700198026001100205026001100216181000700227019000500234 019000500239020001000244020001000254021006300264#Rohn, E. James#Chm ngn ngy m i#Thu Hng#Jim Rohn ; Thu Hng dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H# 2016#^a75tr.^b19cm#Tn sch ting Anh: Daily reflections#082#XH#369353#^a55000^ b3000b#369353#VN16.03541#VN16.03540#CH120N#Vi?t#Dch#Chm ngn#Cuc sng#Gii th iu mt s cu chm ngn hay trn th gii v cuc sng## 00763000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820014000421810007000560020035000630080005000980090011001030100005001140110 02200119021023300141020001400374020001000388020001000398013000700408016000300415 015007100418020000800489#369354#VN16.03542#VN16.03543#^b1000b#Vi?t#621.310959731 #QU600T#Quy trnh iu li in H Ni#^aH.#^aLao ng#2016#^a159tr. : bng^ b19cm#Gii thiu v quy trnh iu li in H Ni gm: quy nh chung; phn cp iu h thng in H Ni; nhim v ca cc n v tham gia cng tc i u li in; iu , vn hnh v x l s c ...v cc iu khon thi hnh#H thng in#Mng in#Qui trnh#369354#KT#TTS ghi: Tp on in lc Vit Nam. Tng cng ty in lc Tp. H Ni#iu ## 00821000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430010015000490020016000640070051000800220004001310050017001350040 01800152008000500170009001100175010000500186011002100191021022600212020001700438 020000800455020000900463020001000472016000300482013000700485005001500492#369355# VN16.03544#^a35000^b2000b#Vi?t#173#M103A#V Th Lan Anh#Mi m gia nh#Tuyn c hn, b.s.: V Th Lan Anh, Nguyn Bch Ngn#T.2#Nguyn Bch Ngn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a199tr. : nh^b19cm#Su tm cc mu chuyn, bi vit v mi quan h tnh cm gia cha m - con ci, v cch i nhn x th ca mi ng i trong gia nh, li sng, phm cht o c ca con ngi. Mi cu chuyn u mang ngha gio dc su sc#Quan h gia nh#o c#Bi vit#Truyn k#XH#36 9355#V Th Lan Anh## 00849000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610020015000670030024000820070032001060050010001380080 00500148009003400153010000500187011002600192020001800218020000700236020000900243 016000300252001001500255013000700270021028200277#VN16.03545#VN16.03546#369356#^a 43000^b2000b#Vi?t#649.550832#V300C#V chi l hc#Dnh cho tr 0 - 1 tui#Tadas hi Tsujii ; Phng Thu dch#Phng Thu#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016 #^a143tr. : tranh v^b19cm#Gio dc gia nh#Tr em#Tr chi#KT#Tadashi Tsujii#3 69356#Gii thiu n cc bc ph huynh nhng bi tp chi ph hp vi tng th ng trong sut mt nm u i ca tr. T giy pht u tin con ct ting khc cho i, mi thng tri qua u nh du mt mc quan trng, hnh thnh nhng k nng ring trong qu trnh pht trin ca con## 00806000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020018000650070045000830050016001280080005001440090 03400149010000500183011001500188020000900203020000800212020001000220016000300230 019000500233001001600238013000700254021025500261#VN16.03548#369357#VN16.03547#^a 49000^b3000b#Vi?t#294.3444#H107P#Hnh phc cm tay#Thch Nht Hnh ; Chn Hi N ghim chuyn ng#Chn Hi Nghim#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a2 09tr.^b19cm#o Pht#Gio l#Cuc sng#XH#Dch#Thch Nht Hnh#369357#Trnh by tng v qu trnh tm kim hnh phc qua bn giai on l Chnh nim, Gic ng , Cm xc v An lc; cch cai qun Nm un trong mt con ngi l sc, th, t ng, hnh, thc v gip con ngi loi b nhng tp nim, c gic ng an bnh mi m## 00814000000000277000450002600110000002600110001102600070002202102820002902000100 03110200020003210140016003410190005003570820016003621810006003780020020003840030 03100404007002700435005001000462008000500472009001100477010000500488011001500493 020001800508016000300526013000700529#VN16.03549#VN16.03550#369358#Gii thiu ni dung Lut s hu tr tu c sa i, b sung nm 2009 vi nhng qui nh c hung v qui nh c th v quyn tc gi v quyn lin quan, quyn s hu cng n ghip, quyn i vi ging cy trng, bo v quyn s hu tr tu, x l vi phm v cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut s hu tr tu#^a30000^b2000b#Vi?t#3 46.59704802632#L504S#Lut s hu tr tu#c sa i, b sung nm 2009#Minh Ng c s.t., gii thiu#Minh Ngc#^aH.#^aLao ng#2016#^a207tr.^b19cm#Vn bn php lu t#XH#369358## 00487000000000265000450000200210000000500150002100700150003600400180005100800050 00690090011000740100005000850110028000900820007001180160003001250130007001280140 01700135026000700152026001100159181000700170019000500177020000900182020000600191 020001400197020001000211#Thc hnh m thut 3#Trn Sn Dng#Trn Sn Dng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a35tr. : tranh v^b17x24cm#372.52#GK#369359# ^a10000^b22000b#369359#VN16.03551#TH552H#Vi?t#M thut#Lp 3#Sch c thm#Thc hnh## 00532000000000277000450000200250000000500160002500500130004100700300005400400180 00840080005001020090011001070100005001180110028001230820007001510160003001580130 00700161014001700168026000700185026001100192181000700203019000500210020000900215 020000600224020001400230020001000244#Thc hnh m thut lp 2#Nguyn Hu Hnh#Ng uyn Trung#Nguyn Hu Hnh, Nguyn Trung#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016# ^a44tr. : tranh v^b17x24cm#372.52#GK#369360#^a10000^b20000b#369360#VN16.03552# TH552H#Vi?t#M thut#Lp 2#Sch c thm#Thc hnh## 00548000000000277000450000200210000000300490002100500150007000700150008500400180 01000080005001180090011001230100005001340110028001390820007001670160003001740130 00700177014001700184026000700201026001100208181000700219019000500226020000900231 020000600240020001400246020001000260#Thc hnh m thut 3#Theo chun kin thc, k nng mn m thut lp 3#Trn Dng Sn#Trn Dng Sn#Ti bn ln th 6#^aH.# ^aGio dc#2016#^a36tr. : tranh v^b17x24cm#372.52#GK#369361#^a10000^b20000b#36 9361#VN16.03553#TH552H#Vi?t#M thut#Lp 3#Sch c thm#Thc hnh## 00564000000000289000450000200210000000300490002100500150007000700150008500400180 01000080005001180090011001230100005001340110028001390220004001670820007001710160 00300178013000700181014001700188026000700205026001100212181000700223019000500230 020000900235020000600244020001000250020001400260#Thc hnh m thut 4#Theo chun kin thc, k nng mn m thut lp 4#Trn Dng Sn#Trn Dng Sn#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a35tr. : tranh v^b17x24cm#T.1#372.52#GK#369362#^a1 0000^b12000b#369362#VN16.03554#TH552H#Vi?t#M thut#Lp 4#Thc hnh#Sch c th m## 00564000000000289000450000200210000000300490002100500150007000700150008500400180 01000080005001180090011001230100005001340110028001390220004001670820007001710160 00300178013000700181014001700188026000700205026001100212181000700223019000500230 020000900235020000600244020001000250020001400260#Thc hnh m thut 4#Theo chun kin thc, k nng mn m thut lp 4#Trn Dng Sn#Trn Dng Sn#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a36tr. : tranh v^b17x24cm#T.2#372.52#GK#369363#^a1 0000^b10000b#369363#VN16.03555#TH552H#Vi?t#M thut#Lp 4#Thc hnh#Sch c th m## 00580000000000289000450000200210000000500160002100500130003700500160005000700550 00660040018001210080005001390090011001440100005001550110028001600820007001880160 00300195013000700198014001600205026000700221026001100228181000700239019000500246 020000900251020000600260020001400266020001000280#Thc hnh m thut 4#inh Khc Thnh#Nguyn Thun#Trn Th Tr My#inh Khc Thnh (ch.b.), Nguyn Thun, Trn T h Tr My#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a63tr. : tranh v^b17x24cm#372 .52#GK#369364#^a14000^b5000b#369364#VN16.03556#TH552H#Vi?t#M thut#Lp 4#Sch c thm#Thc hnh## 00564000000000289000450000200210000000300490002100500150007000700150008500400180 01000080005001180090011001230100005001340110028001390220004001670820007001710160 00300178013000700181014001700188026000700205026001100212181000700223019000500230 020000900235020000600244020001000250020001400260#Thc hnh m thut 5#Theo chun kin thc, k nng mn m thut lp 5#Trn Dng Sn#Trn Dng Sn#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a35tr. : minh ho^b17x24cm#T.1#372.52#GK#369365#^a1 0000^b12000b#369365#VN16.03557#TH552H#Vi?t#M thut#Lp 5#Thc hnh#Sch c th m## 00564000000000289000450000200210000000300490002100500150007000700150008500400180 01000080005001180090011001230100005001340110028001390220004001670820007001710160 00300178013000700181014001700188026000700205026001100212181000700223019000500230 020000900235020000600244020001000250020001400260#Thc hnh m thut 5#Theo chun kin thc, k nng mn m thut lp 5#Trn Dng Sn#Trn Dng Sn#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a36tr. : minh ho^b17x24cm#T.2#372.52#GK#369366#^a1 0000^b10000b#369366#VN16.03558#TH552H#Vi?t#M thut#Lp 5#Thc hnh#Sch c th m## 00609000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810007000470020011000540070072000650050015001370080005001520090011001570100 00500168011002900173020000900202020000600211020001500217016000300232005001500235 005001700250005001400267004003100281013000700312#369367#VN16.03559#^a18000^b300 00b#Vi?t#372.55#TH500C#Th cng 1#Triu Th Chi (ch.b.), Cao Th T Anh, ng T hanh Huyn, Chu Ngc Nga#Triu Th Chi#^aH.#^aGio dc#2016#^a60tr. : tranh m u^b17x24cm#Th cng#Lp 1#Sch gio khoa#GK#Cao Th T Anh#ng Thanh Huyn#Chu Ngc Nga#Ti bn ln th 1, c chnh l#369367## 00609000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810007000470020011000540070072000650050015001370080005001520090011001570100 00500168011002900173020000900202020000600211020001500217016000300232005001500235 005001700250005001400267004003100281013000700312#369368#VN16.03560#^a18000^b300 00b#Vi?t#372.55#TH500C#Th cng 2#Triu Th Chi (ch.b.), Cao Th T Anh, ng T hanh Huyn, Chu Ngc Nga#Triu Th Chi#^aH.#^aGio dc#2016#^a56tr. : tranh m u^b17x24cm#Th cng#Lp 2#Sch gio khoa#GK#Cao Th T Anh#ng Thanh Huyn#Chu Ngc Nga#Ti bn ln th 1, c chnh l#369368## 00609000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810007000470020011000540070072000650050015001370080005001520090011001570100 00500168011002900173020000900202020000600211020001500217016000300232005001500235 005001700250005001400267004003100281013000700312#369369#VN16.03561#^a18000^b300 00b#Vi?t#372.55#TH500C#Th cng 3#Triu Th Chi (ch.b.), Cao Th T Anh, ng T hanh Huyn, Chu Ngc Nga#Triu Th Chi#^aH.#^aGio dc#2016#^a68tr. : tranh m u^b17x24cm#Th cng#Lp 3#Sch gio khoa#GK#Cao Th T Anh#ng Thanh Huyn#Chu Ngc Nga#Ti bn ln th 1, c chnh l#369369## 00563000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030035000710070019001060050019001250080005001440090 01100149010000500160011002800165020001800193020000900211020001500220016000300235 004001800238020002200256013000700278#369370#VN16.03562#^a8000^b10000b#Vi?t#372. 21#H411#Hot ng to hnh#Theo chng trnh gio dc mm non#Nguyn Thanh Hn g#Nguyn Thanh Hng#^aH.#^aGio dc#2016#^a24tr. : tranh v^b19x27cm#Gio dc m u gio#To hnh#Sch gio vin#XH#Ti bn ln th 1#Phng php ging dy#36937 0## 00563000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030035000710070019001060050019001250080005001440090 01100149010000500160011002800165020001800193020000900211020001500220016000300235 004001800238020002200256013000700278#369371#VN16.03563#^a9600^b10000b#Vi?t#372. 21#H411#Hot ng to hnh#Theo chng trnh gio dc mm non#Nguyn Thanh Hn g#Nguyn Thanh Hng#^aH.#^aGio dc#2016#^a28tr. : tranh v^b19x27cm#Gio dc m u gio#To hnh#Sch gio vin#XH#Ti bn ln th 1#Phng php ging dy#36937 1## 00564000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020019000530030035000720070019001070050019001260080005001450090 01100150010000500161011002800166020001800194020000900212020001500221016000300236 004001800239020002200257013000700279#369372#VN16.03564#^a10500^b10000b#Vi?t#372 .21#H411#Hot ng to hnh#Theo chng trnh gio dc mm non#Nguyn Thanh H ng#Nguyn Thanh Hng#^aH.#^aGio dc#2016#^a32tr. : tranh v^b19x27cm#Gio dc mu gio#To hnh#Sch gio vin#XH#Ti bn ln th 1#Phng php ging dy#3693 72## 00564000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020019000530030035000720070019001070050019001260080005001450090 01100150010000500161011002800166020001800194020000900212020001500221016000300236 004001800239020002200257013000700279#369373#VN16.03565#^a12000^b10000b#Vi?t#372 .21#H411#Hot ng to hnh#Theo chng trnh gio dc mm non#Nguyn Thanh H ng#Nguyn Thanh Hng#^aH.#^aGio dc#2016#^a36tr. : tranh v^b19x27cm#Gio dc mu gio#To hnh#Sch gio vin#XH#Ti bn ln th 1#Phng php ging dy#3693 73## 00549000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020034000520030035000860070016001210050016001370080005001530090 01100158010000500169011002800174020000700202020001100209020001400220016000300234 004001800237020000900255013000700264#VN16.03566#369374#^a8300^b17000b#Vi?t#372. 21#B200T#B tp v, tp t mu theo ch #Theo chng trnh gio dc mm non#Ng uyn Th Hiu#Nguyn Th Hiu#^aH.#^aGio dc#2016#^a23tr. : tranh v^b19x27cm#T p v#Tp t mu#Sch mu gio#GK#Ti bn ln th 3#Mu gio#369374## 00762000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020059000520030024001110070105001350050016002400080005002560090 01100261010000500272011002800277020001800305020000900323020001400332016000300346 004001800349005002300367005001600390005001500406005002000421013000700441#VN16.03 567#369375#^a9000^b30000b#Vi?t#372.21#B200H#B hot ng v khm ph ch - C h th gii ng vt#Dnh cho tr 3 - 4 tui#Nguyn Th Hiu, Nguyn Th Than h Giang, V Th Thu Hng, ng Bch Hng ; Minh ho: Nguyn Th Kim Dung#Nguyn Th Hiu#^aH.#^aGio dc#2016#^a20tr. : tranh v^b19x27cm#Gio dc mu gio#ng vt#Sch mu gio#GK#Ti bn ln th 4#Nguyn Th Thanh Giang#V Th Thu Hng# ng Bch Hng#Nguyn Th Kim Dung#369375## 00810000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020073000520030024001250070108001490050013002570080005002700090 01100275010000500286011002800291020001800319020000500337020001400342016000300356 00400180035900500190037700500230039600500180041900500200043702000200045701300070 0477#VN16.03568#369376#^a9000^b30000b#Vi?t#372.21#B200H#B hot ng v khm ph ch - Ch nc v cc hin tng t nhin#Dnh cho tr 5 - 6 tui#Phan L an Anh, Nguyn Thanh Giang, Nguyn Th Thanh Huyn, Nguyn Minh Huyn ; Minh ho : Nguyn Th Kim Dung#Phan Lan Anh#^aH.#^aGio dc#2016#^a20tr. : tranh v^b19x2 7cm#Gio dc mu gio#Nc#Sch mu gio#GK#Ti bn ln th 4#Nguyn Thanh Giang #Nguyn Th Thanh Huyn#Nguyn Minh Huyn#Nguyn Th Kim Dung#Hin tng t nhi n#369376## 00733000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020050000520030024001020070095001260050013002210080005002340090 01100239010000500250011002800255020001800283020000900301020001400310016000300324 004001800327005001700345005001700362005001900379005001400398013000700412#VN16.03 569#369377#^a9000^b30000b#Vi?t#372.21#B200H#B hot ng v khm ph ch - C h bn thn#Dnh cho tr 3 - 4 tui#Phan Lan Anh, Trn Th Thu Ho, Nguyn Th Giang, Nguyn Thanh Huyn ; Minh ho: ng Hong V#Phan Lan Anh#^aH.#^aGio d c#2016#^a20tr. : tranh v^b19x27cm#Gio dc mu gio#Bn thn#Sch mu gio#GK# Ti bn ln th 4#Trn Th Thu Ho#Nguyn Th Giang#Nguyn Thanh Huyn#ng Hon g V#369377## 00579000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520030039000650070040001040050016001440080005001600090 01100165010000500176011002800181020001800209020000900227020001400236016000300250 004001800253005002300271013000700294#369378#VN16.03570#^a10500^b5000b#Vi?t#372. 21#T123T#Tp to hnh#Theo chng trnh gio dc mm non mi#ng Lan Phng, Ng uyn Th Thanh Huyn#ng Lan Phng#^aH.#^aGio dc#2016#^a24tr. : tranh v^b19 x27cm#Gio dc mu gio#To hnh#Sch mu gio#GK#Ti bn ln th 3#Nguyn Th T hanh Huyn#369378## 00577000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020016000520030034000680070040001020050016001420080005001580090 01100163010000500174011002800179020001800207020000900225020001400234016000300248 004001800251005002300269013000700292#VN16.03571#369379#^a10500^b8000b#Vi?t#372. 21#B200T#B tp to hnh#Chng trnh gio dc mm non mi#ng Lan Phng, Nguy n Th Thanh Huyn#ng Lan Phng#^aH.#^aGio dc#2016#^a24tr. : tranh v^b19x2 7cm#Gio dc mu gio#To hnh#Sch mu gio#GK#Ti bn ln th 2#Nguyn Th Tha nh Huyn#369379## 00578000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020016000530030034000690070040001030050016001430080005001590090 01100164010000500175011002800180020001800208020000900226020001400235016000300249 004001800252005002300270013000700293#369380#VN16.03572#^a11500^b10000b#Vi?t#372 .21#B200T#B tp to hnh#Chng trnh gio dc mm non mi#ng Lan Phng, Ngu yn Th Thanh Huyn#ng Lan Phng#^aH.#^aGio dc#2016#^a32tr. : tranh v^b19x 27cm#Gio dc mu gio#To hnh#Sch mu gio#GK#Ti bn ln th 2#Nguyn Th Th anh Huyn#369380## 00578000000000277000450002600070000002600110000702000140001801600030003200500160 00350050023000510040018000740140017000920190005001090820007001141810006001210020 01600127003003400143007004000177008000500217009001100222010000500233011002800238 020001800266020000900284013000700293#369381#VN16.03573#Sch mu gio#GK#ng Lan Phng#Nguyn Th Thanh Huyn#Ti bn ln th 2#^a14900^b10000b#Vi?t#372.21#B2 00T#B tp to hnh#Chng trnh gio dc mm non mi#ng Lan Phng, Nguyn Th Thanh Huyn#^aH.#^aGio dc#2016#^a39tr. : tranh v^b19x27cm#Gio dc mu gio #To hnh#369381## 00816000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020073000520030024001250070111001490050023002600080005002830090 01100288010000500299011002800304020001800332020000500350020001400355016000300369 00400180037200500230039000500160041300500140042900500200044302000200046301300070 0483#369382#VN16.03574#^a9000^b30000b#Vi?t#372.21#B200H#B hot ng v khm ph ch - Ch nc v cc hin tng t nhin#Dnh cho tr 3 - 4 tui#Nguyn Th Thanh Huyn, Nguyn Th Thanh Giang, ng Lan Phng, Phm Thu Thu ; Minh ho: Nguyn Th Kim Dung#Nguyn Th Thanh Huyn#^aH.#^aGio dc#2016#^a20tr. : t ranh v^b19x27cm#Gio dc mu gio#Nc#Sch mu gio#GK#Ti bn ln th 4#Nguy n Th Thanh Giang#ng Lan Phng#Phm Thu Thu#Nguyn Th Kim Dung#Hin tng t nhin#369382## 00766000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020060000520030024001120070095001360050013002310080005002440090 01100249010000500260011002800265020001800293020001000311020001400321016000300335 00400180033800500160035600500240037200500140039600500140041002000090042401300070 0433#369383#VN16.03575#^a9000^b30000b#Vi?t#372.21#B200H#B hot ng v khm ph ch - Ch qu hng t nc#Dnh cho tr 3 - 4 tui#Phan Lan Anh, Nguy n Th Hiu, Nguyn Th Thanh Giang, Phm Thu Thu ; Minh ho: Chin Cng#Phan Lan Anh#^aH.#^aGio dc#2016#^a20tr. : tranh v^b19x27cm#Gio dc mu gio#Qu hng#Sch mu gio#GK#Ti bn ln th 4#Nguyn Th Hiu#Nguyn Th Thanh Giang #Phm Thu Thu# Chin Cng#t nc#369383## 00838000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020030000530030109000830080005001920090011001970100005002080110 02400213020001800237020002200255020001500277016000300292004001800295020002200313 015003300335021018500368013000700553#369384#VN16.03576#^a20000^b5000b#Vi?t#372. 21#CH561T#Chng trnh gio dc mm non#Ban hnh km theo Thng t s 17/2009/TT -BGDT ngy 25 thng 7 nm 2009 ca B trng B Gio dc v o to#^aH.#^aGio dc#2016#^a79tr. : bng^b21x30cm#Gio dc mu gio#Chng trnh gio dc#Sch g io vin#XH#Ti bn ln th 7#Phng php ging dy#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu mc tiu gio dc, k hoch thc hin, ni dung v cc hot ng gio dc, hnh thc t chc v phng php gio dc trong chng trnh gio dc nh tr v gio dc mu gio#369384## 00899000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580020043000640220004001070220015001110080005001260090 01900131010000500150011002200155015005000177021030600227020001700533020002000550 020001900570013000700589016000300596020001000599#369385#VV16.13143#VV16.13144#^a 79500^b2000b#Vi?t#351.597#T103L#Ti liu bi dng ngch chuyn vin chnh#Q.1# Phn l thuyt#^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a443tr. : bng^b21cm#TTS ghi: B N i v. Hc vin Hnh chnh Quc gia#Gii thiu cc chuyn , l lun v nn hn h chnh nh nc v qun l nh nc theo ngnh v lnh th: Qun l ngun nhn lc ca t chc nh nc, qun l ti chnh cng v qun l nh nc v cung cp dch v cng, chnh ph in t, vn ho cng s, kt hp qun l nh nc theo ngnh v lnh th...#Qun l nh nc#Hnh chnh nh nc#Ti liu bi dng#36 9385#XH#L thuyt## 00884000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020043000600220004001030220019001070080005001260090 01900131010000500150011003100155015005000186021028400236020001700520020002000537 020001900557016000300576020000800579013000700587#369386#VV16.13145#VV16.13146#^a 46500^b2000b#Vi?t#351#T103L#Ti liu bi dng ngch chuyn vin chnh#Q.2#Cc k nng c bn#^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a259tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: B Ni v. Hc vin Hnh chnh Quc gia#Gii thiu cc chuyn v k nng qun l hnh chnh nh nc: K nng lp k hoch trong t chc, k nng t ch c v iu hnh hi hp, phn tch cng vic, phn cng v phi hp trong hot ng cng v, thuyt trnh, nh gi thc thi cng v, xy dng vn bn quy phm p hp lut#Qun l nh nc#Hnh chnh nh nc#Ti liu bi dng#XH#K nng#3693 86## 01148000000000325000450002600070000002600110000702600110001801900050002908200120 00341810006000460020068000520070066001200080005001860090019001910100005002100110 01400215021040500229020002000634016000300654014001600657005002200673005001400695 02000230070900500110073200500170074300500160076001200320077602000070080801300070 0815#369387#VV16.13147#VV16.13148#Vi?t#324.2597075#H428#Hng dn n tp mn ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam#B.s.: Lng Th Phng Tho (ch.b.) , Hong Th Lan, L Th Lan...#^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a99tr.^b21cm#Trnh by i tng, nhim v v phng php nghin cu mn ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam, s ra i ca ng Cng sn Vit Nam v cng lnh chnh t r u tin ca ng, ng li u tranh ginh chnh quyn (1930-1945), ng l i khng chin chng thc dn Php v quc M xm lc (1945-1975), ng li cng nghip ho, ng li xy dng nn kinh t th trng nh hng XHCN...# ng li cch mng#GT#^a25000^b1800b#Lng Th Phng Tho#Hong Th Lan#ng C ng sn Vit Nam#L Th Lan#Nguyn Th Huyn#Hong Thu Hng#T sch Ngnh l lu n chnh tr#n tp#369387## 01031000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020063000650030044001280070073001720050018002450050 01200263005001500275005001700290008000500307009001900312010000500331011003100336 01200460036702102470041302000090066002000170066902000090068601300070069501600030 0702#369388#VV16.13149#VV16.13150#^a110000^b300b#Vi?t#677.2135#S550D#S dng ch itosan Vit Nam hon tt khng khun cho vi bng#Kt qu nghin cu thc ngh im ti Vit Nam#V Th Hng Khanh (ch.b.), Lu Th Tho, Phm c Dng, Nguyn Vn Thng#V Th Hng Khanh#Lu Th Tho#Phm c Dng#Nguyn Vn Thng#^aH.#^aB ch khoa H Ni#2016#^a168tr. : hnh v, bng^b24cm#T sch Ngnh Dt may - Da g iy v Thi trang#Tng quan v chitosan. nh hng ca cc thng s cng ngh c a qu trnh x l khng khun n tnh khng khun ca vi. Tc ng ca khi l ng phn t chitosan ti kh nng khng khun v bn khng khun ca vi bng sau x l bng chitosan#Vi bng#Cht chng khun#Chitosan#369388#KT## 00649000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590020020000650070015000850080005001000090019001050100 00500124011003100129012003100160021014200191020001100333020001400344016000300358 001001500361013000700376#369389#VV16.13151#VV16.13152#^a90000^b300b#Vi?t#621.31 242#K600T#K thut ngun in#Mai Thanh Tng#^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a259t r. : hnh v, bng^b24cm#T sch Ngnh K thut ho hc#Trnh by mt s kin th c c bn v tnh nng c bn ca ngun in ho hc, pin dung dch in ly lng , pin kh mangan - km, c quy ch...#Ngun in#K thut in#KT#Mai Thanh Tng #369389## 00928000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600020041000660070089001070050018001960050021002140050 02100235005001800256008000500274009001900279010000500298011003100303012004600334 02101650038002000040054502000090054902000090055802000070056702000060057401300070 0580016000300587#369390#VV16.13153#VV16.13154#^a85000^b300b#Vi?t#677.028242#55 6D#ng dng plasma trong x l vt liu dt#V Th Hng Khanh (ch.b.), Phn Th Minh Phng, Trn Th Phng Tho, Nguyn Ngc Thng#V Th Hng Khanh#Phn Th Minh Phng#Trn Th Phng Tho#Nguyn Ngc Thng#^aH.#^aBch khoa H Ni#2016# ^a103tr. : hnh v, bng^b24cm#T sch Ngnh Dt may - Da giy v Thi trang#Gi i thiu v plasma. Cng ngh plasma trong x l vt liu dt may v vn ng d ng plasma trong cng on tin x l, nhum, in hoa v hon tt vt liu dt ma y#Dt#Vt liu#ng dng#Plasma#X l#369390#KT## 00846000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610020027000670070018000940080005001120090019001170100 00500136011003100141012005000172021029100222020000800513020001000521020000900531 016000300540001001800543013000700561#369391#VV16.13155#VV16.13156#^a105000^b300 b#Vi?t#338.470051#K312T#Kinh t cng ngh phn mm#Hunh Quyt Thng#^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a256tr. : hnh v, bng^b24cm#T sch Ngnh Cng ngh thng t in v Truyn thng#Tng quan v kinh t cng ngh phn mm. c lng nh gi c hi ph xy dng v xc nh gi bn phn mm. Phn tch ti chnh cc d n phn mm. Cc phng php v k thut chn lc trong kinh t cng ngh phn mm. Qu n tr ri ro. Mt s ch nng cao trong kinh t cng ngh phn mm#Kinh t#C ng ngh#Phn mm#KT#Hunh Quyt Thng#369391## 00877000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810008000550010016000630020043000790070038001220050013001600080 00500173009001900178010000500197011003100202012004700233021026400280020001100544 020001100555020001100566013000700577016000300584#369392#VV16.13157#VV16.13158#^a 95000^b500b#Vi?t#363.7#GI-108T#Hunh Trung Hi#Gio trnh phn tch cht lng mi trng#Hunh Trung Hi (ch.b.), Vn Diu Anh#Vn Diu Anh#^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a316tr. : hnh v, bng^b24cm#T sch Ngnh Khoa hc v Cng ngh m i trng#Trnh by mt s kin thc c bn v ch th mi trng v tiu chun nh gi cht lng mi trng, cc phng php phn tch cc thng s cht lng mi trng, x l mu, m bo cht lng v kim sot cht lng, phn tch c c thng s cht lng mi trng#Mi trng#Cht lng#Gio trnh#369392#XH## 00650000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820004000491810007000530020018000600070014000780080005000920090019000970100 00500116011003100121012003100152021012200183020001400305020001800319016000300337 001001400340020001100354013000700365#369393#VV16.13159#VV16.13160#^a91000^b350b #Vi?t#543#PH121T#Phn tch cng c#Trn Th Thu#^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a 204tr. : hnh v, bng^b24cm#T sch Ngnh K thut ho hc#Trnh by i cng v phn tch cng c v cc phng php phn tch quang hc, phn tch in ho, cc phng php tch#Ho phn tch#Phn tch cng c#KT#Trn Th Thu#Gio trn h#369393## 00683000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810008000570010013000650020032000780070013001100080005001230090 01900128010000500147011003100152021019200183020001100375020001000386020001100396 016000300407013000700410#369394#VV16.13161#VV16.13162#^a85000^b1000b#Vi?t#332.4 5#GI-108T#Mai Thu Hin#Gio trnh kinh doanh ngoi hi#Mai Thu Hin#^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a180tr. : hnh v, bng^b24cm#Tng quan v th trng ngoi h i. Nhng vn c bn v kinh doanh ngoi hi. Cc loi giao dch ngoi hi gia o ngay, k hn, tng lai. Giao dch hon i ngoi hi v quyn chn ngoi hi# Kinh doanh#Ngoi hi#Gio trnh#XH#369394## 00608000000000241000450002600070000002600110000702600110001802101990002902000170 02280010011002450020016002560070016002720140008002880190005002960820011003011810 00600312008000500318009001300323010000500336011001500341016000300356013000700359 #369395#VV16.13163#VV16.13164#Gii thiu cc l hi dn gian min Bc: L hi n Hng Vng, hi Lim,... min Trung: l hi cu ng Phan Thit, hi ua v oi Ty Nguyn,... v min Nam: l hi cha B, hi cha ng Bn...#L hi c t ruyn#V Thu An#L hi Vit Nam#V Thu An b.s.#^b1500b#Vi?t#394.269597#L250H#^ aH.#^aThanh nin#2015#^a418tr.^b21cm#XH#369395## 00650000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520010013000580020028000710030037000990070013001360080 00500149009001300154010000500167011001500172020001300187016000300200021014300203 020001000346020000900356013000700365#369396#VV16.13165#VV16.13166#^b2000b#Vi?t#3 05.89591#124T#Trn Vn Hc#t tri chung c ngn nm#Mt s m tc ca ngi Thi Ty Bc#Trn Vn Hc#^aH.#^aThanh nin#2015#^a199tr.^b21cm#Dn tc Thi#XH# Gii thiu nhng nt p vn ho trong m thc, m nhc, sinh hot cng ng, ph ong tc tp qun v quan nim v v tr ca ngi Thi Ty Bc#Phong tc#Tp qu n#369396## 00818000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010017000630020017000800070017000970080005001140090 02800119010000500147011002100152015004300173021026700216020000800483020000900491 016000300500013000700503004003000510#369397#VV16.13167#VV16.13168#^a90000^b1200 b#Vi?t#070.41#B305T#Nguyn Quang Ho#Bin tp bo ch#Nguyn Quang Ho#^aH.#^aTh ng tin v Truyn thng#2016#^a295tr. : nh^b21cm#TTS ghi: Hc vin Bo ch v Tuyn truyn#Trnh by quy trnh bin tp bo ch, nhng nguyn tc khi bin tp , mt s cm by i vi ngi bin tp bo ch; nhng li thng gp trn bo, nguyn nhn v cch khc phc; nhng t cht ca ngi bin tp v nhng quy c chung khi sa cha, trnh by bn tho#Bo ch#Bin tp#XH#369397#Ti bn c b sung, chnh sa## 00894000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010017000630020017000800030034000970070017001310080 00500148009002800153010000500181011002100186015004300207021030800250020000800558 020000900566016000300575004001900578013000700597#369398#VV16.13169#VV16.13170#^a 90000^b1000b#Vi?t#070.4#PH431S#Nguyn Quang Ho#Phng s bo ch#L thuyt, k nng v kinh nghim#Nguyn Quang Ho#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2015#^a294 tr. : nh^b21cm#TTS ghi: Hc vin Bo ch v Tuyn truyn#Cung cp nhng kin t hc c bn v th loi phng s bo ch: Hon cnh lch s ra i v pht trin ca phng s, cc dng phng s, cc quan im khc nhau v th loi phng s c ng nh cc c im ca th loi ny; nhng t cht cn c ca ngi vit; ngh thut vit phng s; mt s phng s tiu biu#Bo ch#Phng s#XH#Ti bn c b sung#369398## 00997000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580010016000640020046000800030065001260070016001910080 00500207009002800212010000500240011002600245021033500271020001700606016000300623 004003700626020001700663013000700680020002000687#369399#VV16.13171#VV16.13172#^a 60000^b200b#Vi?t#331.2596#T103L#ng Chm Thng#Ti liu hun luyn an ton, v sinh lao ng#Dnh cho cn b qun l AT - VSL, cn b lm cng tc AT - VSL# ng Chm Thng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a183tr. : minh ho^b21cm# Nhng vn chung v cng tc an ton lao ng - v sinh lao ng. Mt s quy nh php lut v an ton lao ng v v sinh lao ng. Nhng bin php phng ng a cc yu t nguy him c nguy c gy tai nn lao ng hoc c hi n sc kho trong qu trnh s dng, tip xc vi my mc, thit b, vt t c yu t nguy h im v c hi#An ton lao ng#XH#Ti bn ln 4, c chnh sa, b sung#V sinh lao ng#369399#Ti liu hun luyn## 00847000000000289000450002600070000002600110000702600110001801900050002908200100 00341810006000440140016000500010019000660020078000850030017001630070019001800080 00500199009002800204010000500232011002600237021024000263020001000503020001700513 016000300530020000700533013000700540020001000547#369400#VV16.13173#VV16.13174#Vi ?t#665.53824#C101P#^a105000^b500b#Nguyn Minh Khng#Cc phng php, bin php dp tt m chy b cha du m v sn phm du m#Sch chuyn kho#Nguyn Minh Khng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a223tr. : minh ho^b21cm#Gii thi u v s nguy him chy, n ca du m v sn phm du m; c im ca m chy b cha sn phm du m v cc phng php, bin php, cch thc t chc dp t t m chy ang c p dng Vit Nam cng nh cc nc trn th gii#Cha ch y#Sch chuyn kho#KT#Du m#369400#Bin php## 00852000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570020042000630070032001050050013001370080005001500090 02800155010000500183011002600188020000800214016000300222001001800225021025500243 020001200498020001100510020000800521004001400529013000700543#369401#VV16.13175#V V16.13176#^a85000^b300b#Vi?t#363.377#K600N#K nng phng chng chy n v thot him#Nguyn Thnh Long, Bi Hu Hnh#Bi Hu Hnh#^aH.#^aThng tin v Truyn th ng#2016#^a162tr. : minh ho^b21cm#Chy n#XH#Nguyn Thnh Long#Cung cp nhng k in thc, k nng cn thit v cng tc phng chng chy n; phng v an ton tr ong phng chng chy n; k nng thot him khi gp s c chy n; cc phng ph p cha chy c bn v s cp cu ngi b nn; cc bin php phng, cha chy#P hng chng#Thot him#K nng#Ti bn ln 1#369401## 01128000000000325000450002600070000002600110000702600110001802000170002902000170 00460140015000630190005000780820007000831810006000900010016000960020048001120030 04400160007001600204008000500220009002800225010000500253011002600258021045100284 02000110073502000050074602000090075101600030076000400140076301300070077702000180 0784#369402#VV16.13177#VV16.13178#An ton lao ng#V sinh lao ng#^a60000^b50 0b#Vi?t#363.11#A105T#Bi Thanh Giang#An ton, v sinh lao ng khi lm vic trn cao#Trong lnh vc Vin thng - in - Xy dng#Bi Thanh Giang#^aH.#^aThng ti n v Truyn thng#2016#^a189tr. : minh ho^b21cm#Trnh by nhng vn v an to n v sinh lao ng ni chung v an ton v sinh lao ng ni ring cho ngi la o ng lm vic mi trng trn cao; iu kin lao ng v ch bo h lao ng i vi cng nhn ct cao; cc bin php m bo an ton khi lm vic trn c ao; chm sc sc kho cho cn b cng nhn vin lm vic trn cao; an ton khi l m vic trn ct cao, gn cc anten pht sng in t; an ton khi lm vic trn cao trong xy dng#Vin thng#in#Xy dng#KT#Ti bn ln 1#369402#Lm vic tr n cao## 01233000000000325000450000200560000000500100005600500180006600500110008400500160 00950070072001110080005001830090028001880100005002160110038002210150059002590820 01300318016000300331013000700334014000700341026000700348026001100355026001100366 18100060037701900050038302000170038802000080040502000100041302000100042302104740 0433#Lch s cng an nhn dn thnh ph Hi An (1945 - 2010)#Lu Trang#Nguyn Du y Phng#L Th Mai#Nguyn Vn Sang#B.s.: Lu Trang (ch.b.), Nguyn Duy Phng, L Th Mai, Nguyn Vn Sang#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2015#^a309tr., 14tr . nh : nh, bng^b21cm#TTS ghi: Cng an tnh Qung Nam. Cng an thnh ph Hi An#363.20959752#XH#369403#^b300b#369403#VV16.13179#VV16.13180#L302S#Vi?t#Cng an nhn dn#Lch s#1945-2010#Thnh ph#Gii thiu vi nt v iu kin t nhin, iu kin x hi, con ngi v truyn thng yu nc ca nhn dn thnh ph Hi An, tnh Qung Nam; qu trnh u tranh bo v chnh quyn cch mng, gi vng a n ninh trt t qua 2 cuc khng chin chng Php v chng M; i mi ton din, u tranh gi vng an ninh chnh tr, trt t an ton x hi trn a bn huyn , phc v cng cuc i mi v s nghip cng nghip ho, hin i ho t nc ca lc lng cng an thnh ph## 00920000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820009000411810006000500020116000560080005001720090028001770100005002050110 01500210021026700225020000900492020002000501016000300521015005400524020002600578 020000300604020000700607020000900614013000700623#369404#VV16.13181#VV16.13182#^b 650b#Vi?t#320.9597#G561S#Gng sng Ch tch U ban Mt trn T quc Vit Nam x , phng, th trn tiu biu ton quc giai on 2010 - 2015#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2015#^a280tr.^b21cm#Gii thiu mt s tm gng Ch tch U ban M t trn T quc Vit Nam x, phng, th trn tiu biu ton quc giai on 2010 - 2015 cng cc m hnh hot ng hiu qu ca cng tc mt trn cp c s cc a phng cng nh cc tham lun ca i biu ti hi ngh#Ch tch#in hnh tin tin#XH#TTS ghi: U ban Trung ng Mt trn T quc Vit Nam#Mt trn T q uc Vit Nam#X#Phng#Th trn#369404## 00868000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820008000421810006000500010013000560020032000690070059001010220005001600050 01300165005001200178005001500190005001500205005001300220008000500233009002800238 01000050026601100290027102101670030002000080046702000130047502000070048801600030 0495013000700498005001300505#VV16.13184#VV16.13183#369405#^b1500b#Vi?t#959.731#H 100N#Lu Minh Tr#H Ni - Truyn thng v di sn#B.s.: Lu Minh Tr (ch.b.), V Vn Qun, Nguyn Th Dn...#T.10#Lu Minh Tr#V Vn Qun#Nguyn Th Dn#Triu Vn Hin#Bi Ngc Qu#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a172tr. : nh, bn ^b21cm#Gii thiu v truyn thng v di sn vn ho huyn Ba V, H Ni: Nhng s kin lch s, nhn vt lch s, vng t v truyn thng di sn nhn ra c n c v th gii#Lch s#Truyn thng#Di sn#XH#369405#Lu Minh Tr## 00696000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810008000580010013000660020033000790070013001120080005001250090 02800130010000500158011001500163021020900178020001100387020001100398020001100409 013000700420016000300427#369406#VV16.13185#VV16.13186#^a80000^b300b#Vi?t#700.45 52#GI-108T#Bi Hoi Sn#Gio trnh x hi hc ngh thut#Bi Hoi Sn#^aH.#^aTh ng tin v Truyn thng#2015#^a237tr.^b21cm#Tng quan v x hi hc ngh thut. M t s vn l thuyt, phng php trong x hi hc ngh thut. Phn tch mt s vn ngh thut Vit Nam theo quan im tip cn ca chuyn ngnh x hi hc ngh thut#Ngh thut#X hi hc#Gio trnh#369406#XH## 01021000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820019000421810006000610020057000670080005001240090028001290100005001570110 03800162015005900200021046600259020000800725020001400733020001000747016000300757 013000700760#VV16.13188#369407#VV16.13187#^b1000b#Vi?t#324.25970750959762#L302S# Lch s truyn thng ng b huyn Ch Ph (1945 - 2015)#^aH.#^aThng tin v Tru yn thng#2016#^a263tr., 30tr. nh : nh, bng^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh n g b huyn Ch Ph tnh Gia Lai#Gii thiu v iu kin t nhin, c im dn c v truyn thng lch s, vn ho ca huyn Ch Ph tnh Gia Lai; ng b v nh n dn Ch Ph trong hai cuc khng chin chng thc dn Php v quc M (194 5-1975); thi k khi phc, pht trin kinh t - x hi, cng c quc phng, an ninh (1975-1985); thi k thc hin ng li i mi ca ng (1986-2009); lnh o y mnh cng cuc i mi, xy dng huyn pht trin nhanh, ton din, bn vng (2009-2015)#Lch s#ng b huyn#1945-2015#XH#369407## 00767000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820014000411810007000550020026000620070113000880080005002010090028002060100 00500234011001500239020001700254020001200271016000300283019000900286005001600295 00500220031100500190033300500130035200500120036500500170037700500100039401300070 0404004001800411#VV16.13190#VV16.13189#369408#^b400b#Vi?t#895.919130108#TR527N#T ruyn ngn Lo ng i#Bunsn Xngmani, Bunthnng Xmxayphn, Chn thi nx vn ; Tuyn dch, gii thiu: Vnmy Xuckoongmy, Hng Ton#^aH.#^aThng tin v Tr uyn thng#2016#^a235tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#Dch Lo#Bunsn X ngmani#Bunthnng Xmxayphn#Chn thi nxvn#ookkhmeng#ungchmpa#Vnmy Xuckoongmy#Hng Ton#369408#Ti bn ln th 1## 00766000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820013000501810007000630010018000700020059000880070018001470080005001650090 04800170010000500218011001500223021021900238020000900457020000700466020001700473 013000700490016000300497#369409#VV16.13191#VV16.13192#^a59000^b3000b#Vi?t#028.8 0922597#NH556T#V Dng Thu Ng#Nhng tm gng ham c sch & t hc thi i H Ch Minh#V Dng Thu Ng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng ; Nh sch Tn Vi t#2016#^a204tr.^b21cm#Gii thiu nhng tm gng ham c sch v khng ngng t hc ca Bc H v mt s nh cch mng, nh khoa hc li lc nh i tng V N guyn Gip, T Quang Bu, Trn i Ngha, o Duy Anh, Tn Tht Tng v Hong Tu #c sch#T hc#Nhn vt lch s#369409#TN## 00802000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400060002901900050 00350820008000401810006000480020044000540080005000980090028001030100005001310110 02400136020000700160016000300167015011000170021016300280020004300443020001200486 020000900498013000700507020001000514#369410#VV16.13193#VV16.13194#^b70b#Vi?t#378 .154#K600Y#K yu 28 nm - Du n mt th h sinh vin#^aH.#^aThng tin v Truy n thng#2016#^a51tr. : nh mu^b21cm#K yu#XH#TTS ghi: Ban Lin lc Cu sinh v in lp i hc Kinh t Cng nghip v Nng nghip - Nin kho (1984 - 1987)#Gm cc bc nh chn dung km theo cc thng tin v h tn, a ch, chc danh ca ca thy tr lp i hc Kinh t Cng nghip v Nng nghip nin kho 1984-1987# i hc Kinh t Cng nghip v Nng nghip#Lp i hc#Sch nh#369410#1984-1987 ## 00814000000000313000450000100100000000200220001000500190003200700350005100400180 00860080018001040090011001220100005001330110026001380150095001640820008002590160 00300267013000700270014001700277026001100294026000700305026001100312181000700323 019000500330019000800335020001900343020000800362020000900370021012100379#Roam, D an#Ch cn mu khn giy#Nguyn Thanh Huyn#Dan Roam ; Nguyn Thanh Huyn dch#T i bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a387tr. : minh ho^b21cm#Tn sch ting Anh: The back of the napkin : Solving problems and sellings ideas wi th pictures#658.403#KT#369411#^a138000^b1000b#VV16.13195#369411#VV16.13196#CH30 0C#Vi?t#Dch M#Qun l kinh doanh# tng#Sng to#Cung cp nhng cu hi m c c doanh nhn nn t t ra cho mnh khi h mun th hin mt tng bng hnh nh trc quan## 00909000000000325000450000100200000000200170002000300990003700500200013600500100 01560070036001660040018002020080018002200090011002380100005002490110031002540150 03700285082000800322016000300330013000700333014001700340026000700357026001100364 02600110037518100060038601900050039201900050039702000180040202000090042002101540 0429#Kiyosaki, Robert T.#Li th bt cng#Sc mnh ca gio dc ti chnh. Kin thc v ng tin m trng hc s khng bao gi dy cho bn#Kiyosaki, Robert T. #Thin Kim#Robert T. Kiyosaki ; Thin Kim dch#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2016#^a369tr. : hnh v, bng^b20cm#Tn sch ting Anh: Unfair adv antage#332.024#XH#369412#^a107000^b1500b#369412#VV16.13197#VV16.13198#L462T#Vi? t#Dch#Ti chnh c nhn#Gio dc#Gio dc v sc mnh ca kin thc ti chnh v nhng li th bt cng m kin thc ti chnh mang li cho bn nh kin thc, thu, n, ri ro, s n b## 00902000000000313000450000100200000000200460002000500100006600700410007600400180 01170080018001350090011001530100005001640110015001690150072001840820010002560160 00300266013000700269014001600276026000700292026001100299026001100310181000800321 019000500329019000800334020001800342020000900360020001100369021020800380#Kiyosak i, Robert T.#Giu c & hnh phc khng ch qua trng hc!#Hng Lan#Robert T. K iyosaki ; Hng Lan bin dch#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 6#^a207tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: If you want to be rich & happy, don't go to school?#332.02401#XH#369413#^a48000^b2000b#369413#VV16.13199#VV16.13200#GI-111 C#Vi?t#Dch M#Ti chnh c nhn#Gio dc#Thnh cng#Ch ra nhng chn l c bn ca cuc sng, nhng iu cn thay i trong gio dc. a ra nhng k nng v nguyn l, nhng b quyt, kinh nghim b ch gip bn giu c v hnh phc, an nhn trong cuc sng## 01046000000000337000450000100160000000200280001600300670004400500100011100500200 01210070052001410040019001930080018002120090011002300100005002410110015002460150 03600261082000800297016000300305013000700308014001700315026000700332026001100339 02600110035018100060036101900050036701900050037202000190037702000080039602000200 0404021028400424#Ferrazzi, Keith#ng bao gi i n mt mnh#V nhng b mt dn n thnh cng, thng qua xy dng mi quan h#Raz, Tahl#Trn Th Ngn Tuyn#Ke ith Ferrazzi, Tahl Raz ; Trn Th Ngn Tuyn dch#Ti bn ln th 23#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a387tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Never eat alone#658.40 9#KT#369414#^a95000^b15000b#369414#VV16.13201#VV16.13202#556B#Vi?t#Dch#Qun l kinh doanh#C nhn#B quyt thnh cng#Trnh by phng php kt ni da trn nn tng s rng lng, gip bn mnh kt ni vi nhng ngi bn khc, thit lp mi quan h trn th gii, cch x tr khi b t chi, cch vt qua ngi gi ca... to nn thnh cng trong t vn, tip th bn hng v trong kinh d oanh## 01080000000000313000450000100180000000200450001800500130006300700370007600400180 01130080018001310090011001490100005001600110015001650150064001800820012002440160 00300256013000700259014001700266026000700283026001100290026001100301181000600312 019000500318019000500323020000800328020001000336020003900346021038100385#Korneli us, Stefan#Angela Merkel - Th gii ca v n th tng# Tr Vng#Stefan Korn elius ; Tr Vng dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a 291tr.^b23cm#Tn sch ting Anh: Angela Merkel: The chancellor and her world#943 .0883092#XH#369415#^a120000^b3000b#369415#VV16.13203#VV16.13204#A106M#Vi?t#Dch #Tiu s#S nghip#Merkel, Angela, 1954- , Th tng, c#Gii thiu v tiu s, cuc i v s nghip chnh tr ca b Angela Merkel - Th tng c. Ghi li h nh trnh y chng gai ca b tr thnh Th tng c u tin sau khi ng c v Ty c ti thng nht. B a nc c tr thnh nn kinh t mnh nht c hu u, a EU vt qua cc cn khng hong, phong cch lm chnh tr im tnh da trn s kin v lp lun duy l...## 00946000000000325000450002600070000001400080000701900050001508200110002018100060 00310020038000370070056000750220004001310050015001350050012001500050016001620050 01600178005001800194008000500212009001800217010000500235011001600240015004100256 02102600029702000170055702000160057402000120059002000080060201300070061001600030 0617#369416#^b2000b#Vi?t#398.209597#T550#T in type truyn dn gian Vit Nam# Nguyn Th Hu (ch.b.), Trn Th An, Nguyn Huy Bnh...#Q.1#Nguyn Th Hu#Trn Th An#Nguyn Huy Bnh#ng Th Thu H#Nguyn Th Nguyt#^aH.#^aKhoa hc x hi# 2015#^a1047tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu t in v ton cnh kho tng truyn dn gian Vit Nam vi 761 type truyn thuc cc th loi nh thn thoi, truyn thuyt, c tch, ng ngn, truyn trng, truyn c i, giai thoi... Vi mi th loi, cc type truyn c sp xp theo vn A, B, C#Vn hc dn gian#Truyn dn gian#Type truyn#T in#369416#VH## 00842000000000325000450002600070000001400080000701900050001508200110002018100060 00310020038000370070056000750220004001310050015001350050012001500050016001620050 01600178005001800194008000500212009001800217010000500235011001500240015004100255 02101570029602000170045302000160047002000120048602000080049801600030050601300070 0509#369417#^b2000b#Vi?t#398.209597#T550#T in type truyn dn gian Vit Nam# Nguyn Th Hu (ch.b.), Trn Th An, Nguyn Huy Bnh...#Q.2#Nguyn Th Hu#Trn Th An#Nguyn Huy Bnh#ng Th Thu H#Nguyn Th Nguyt#^aH.#^aKhoa hc x hi# 2015#^a404tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Hng dn tra cu t ype truyn v tn truyn theo type. Gii thiu mt s cng trnh th mc truyn dn gian cng nh bng ch tt v danh mc sch bin son#Vn hc dn gian#Truy n dn gian#Type truyn#T in#VH#369417## 00784000000000289000450002600070000001400080000701900050001508200110002018100060 00310020025000370030039000620070060001010050018001610050015001790050014001940050 01500208005001600223008000500239009001800244010000500262011001500267015004100282 021014400323020001700467013000700484016000300491#369418#^b2000b#Vi?t#398.209597# V115H#Vn hc dn gian Bn Tre#Tuyn chn t ti liu su tm in d#Nguyn Ng c Quang (ch.b.), Phan Xun Vin, Nguyn Hu i...#Nguyn Ngc Quang#Phan Xun Vi n#Nguyn Hu i#La Mai Thi Gia#L Th Thanh Vy#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a83 9tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Su tm mt s tc ng, cu , ca dao, dn ca, v, truyn thuyt, truyn c tch, truyn ci, truyn ng n gn, truyn k dn gian ca Bn Tre#Vn hc dn gian#369418#VH## 00959000000000301000450000100120000000200340001200500150004600500180006100700580 00790080018001370090059001550100005002140110025002190150059002440820009003030160 00300312013000700315014001600322026000700338181000600345019000500351019000500356 020002000361020001000381020002000391020001700411021022900428#Covey, Sean#7 thi quen ca bn tr thnh t#V Th Thu Nhi#Nguyn Thnh Nhn#Sean Covey ; Bin d ch: V Th Thu Nhi, Nguyn Thnh Nhn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a390tr. : hnh v^b15cm#Tn sch ting Anh: The 7 habits of highly effective teens#158.0835#XH#369419#^a58000^b3000b#3 69419#B112T#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Thanh th iu nin#Phn tch nhng c tnh, thi quen ca cc bn tr thnh t, gip cc bn tr kim sot c cuc i ca mnh, ci thin mi quan h vi bn b, c nhng quyt nh sng sut, xc nh gi tr ca bn thn, vt qua cm d...## 00948000000000337000450002600070000001400080000701900050001508200100002018100080 00300020040000380030046000780070088001240220004002120050015002160050010002310050 01000241005001600251005001400267005001700281005001400298008000500312009001800317 01000050033501100150034001500410035502101540039602000270055002000230057701600030 0600013000700603#369420#^b2000b#Vi?t#680.09597#NGH250V#Ngh v lng ngh truyn thng Vit Nam#Ngh ch tc , ngh sn v mt s ngh khc#Trn Phinh Chu, Yn Giang, ng Hin... ; B.s.: Trng Minh Hng (ch.b.), V Quang Dng#Q.2#Trn Ph inh Chu#Yn Giang#ng Hin#Nguyn Thu Minh#Trn Vn Lng#Trng Minh Hng#V Qu ang Dng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a555tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn g ian Vit Nam#Gii thiu nhng vn c bn v ngh ch tc , ngh sn mi v mt s ngh th cng truyn thng nh: Ngh i mi, ngh ren, lc sng, lm h ng...#Ngh th cng truyn thng#Lng ngh truyn thng#XH#369420## 00978000000000349000450000100200000000200170002000500200003700500210005700500200 00780070071000980040019001690080018001880090011002060100005002170110015002220150 03900237022000400276022005100280082001000331016000300341013000700344014001700351 02600070036802600110037518100060038601900050039201900080039702000180040502000170 0423020001800440021017000458#Kiyosaki, Robert T.#Dy con lm giu#Lechter , Shar on L.#T Nguyn Tn Trng#Kiyosaki, Robert T.#Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lec hter ; T Nguyn Tn Trng bin dch#Ti bn ln th 22#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr#2016#^a543tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: Guide to investing#T.3#Hng dn u t tr thnh nh u t lo luyn#332.02401#XH#369421#^a120000^b2000b#369 421#VV16.13205#D112C#Vi?t#Dch M#Ti chnh c nhn#u t ti chnh#B quyt l m giu# cp n cc ti xy dng kinh doanh, qun l ti chnh c nhn, nh ng cch u t, nhng b quyt lm giu cng nh cch xy dng nn mt doanh nghip vng mnh## 00901000000000349000450000100200000000200170002000500190003700500110005600500080 00670050020000750070066000950040019001610080018001800090011001980100005002090110 01500214015003600229022000400265022002800269082001000297016000300307013000700310 01400160031702600070033302600110034018100060035101900050035701900050036202000170 0367020001800384021014900402#Kiyosaki, Robert T.#Dy con lm giu#Lechter, Sharo n L.#Phng Anh#Anh Thy#Kiyosaki, Robert T.#Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechte r ; Dch: Phng Anh, Anh Thy#Ti bn ln th 13#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 16#^a325tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: Success stories#T.6#Nhng cu chuyn thnh cng#332.02401#XH#369422#^a65000^b2000b#369422#VV16.13206#D112C#Vi?t#Dch#u t ti chnh#B quyt lm giu#Gio dc con ci kh nng t phn u, nhng cch lm tng kin thc v ti chnh, gi hng i, trnh t thc hin cc bc i c th lm giu## 01167000000000361000450000100200000000200170002000500190003700500090005600500200 00650070059000850040019001440080018001630090011001810100005001920110025001970150 14500222022000500367022009100372082000700463016000300470013000700473014001600480 02600070049602600110050318100060051401900050052001900050052502000180053002000130 0548020000800561020001800569021021800587#Kiyosaki, Robert T.#Dy con lm giu#Le chter, Sharon L.#L Tuyn#Kiyosaki, Robert T.#Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lech ter ; L Tuyn bin dch#Ti bn ln th 13#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a 411tr. : hnh v^b20cm#Tn sch ting Anh: Before you quit your job : 10 real li fe lessons every entrepreneur should know about building a multimillion dollar b usiness#T.10#Trc khi bn thi vic: 10 bi hc thc t bn khng nn b qua n u mun m cng ty ring#658.11#XH#369423#^a80000^b1500b#369423#VV16.13207#D112C #Vi?t#Dch#Qun l ti chnh#Doanh nghip#T chc#B quyt lm giu#Gio dc con ci kh nng t phn u, nhng cch lm tng kin thc v ti chnh, gi h ng i, trnh t thc hin cc bc c th lm giu, to dng c mt doanh n ghip thnh cng v khng ngng pht trin...## 00944000000000325000450000100170000000200210001700300600003800500200009800700430 01180080018001610090011001790100005001900110015001950150085002100820015002950160 00300310013000700313014001700320026001100337026000700348026001100355181000600366 01900050037201900050037702000080038202000210039002000150041102000210042602101710 0447#Edwards, Douglas#Ti cm thy may mn#Tip th ti Google - Trn tnh ca n hn vin Google th 59#Trn Th Ngn Tuyn#Douglas Edwards ; Trn Th Ngn Tuyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a467tr.^b23cm#Tn sch ting Anh: I'm f eeling lucky - The confessions of Google employee number 59#338.7610250425#XH#36 9424#^a145000^b2000b#VV16.13209#369424#VV16.13208#T452C#Vi?t#Dch#Lch s#Vn h o doanh nghip#Cng ti Google#Cng nghip Internet#Ghi li nhng cu chuyn v nhng kh khn v s ng ln ln mnh ca cng ty Google qua cch nhn v s tr i nghim ca tc gi trong thi gian lm vic cho cng ty ny## 01036000000000325000450000100180000000200260001800300280004400500140007200500180 00860070056001040080018001600090011001780100005001890110030001940150075002240820 00400299016000300303013000700306014001700313026001100330026000700341026001100348 18100070035901900050036601900050037102000080037602000080038402000080039202103100 0400#Le Couteur, Penny#Chic nt o ca Napoleon#17 phn t thay i lch s#Bur reson, Jay#Nguyn Vnh Khanh#Penny Le Couteur, Jay Burreson ; Nguyn Vnh Khanh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a489tr. : hnh v, nh^b20cm#Tn sch ti ng Anh: Napoleon's buttons : 17 molecules that changed history#540#TN#369425#^a 132000^b2000b#VV16.13210#369425#VV16.13211#CH303N#Vi?t#Dch#Ho hc#Phn t#Lc h s# cp n 17 loi phn t ha hc c trong t nhin nh tiu, vitamin C, ng, t tm, thuc nhum, penicillin, c ph, thuc l... l gii nguyn nhn lm sao nhng phn t c trong ht tiu li c th thay i lch s, hay v sao t tm li ng vai tr v cng quan trng trong s pht trin ca x hi?## 00908000000000337000450000100200000000200170002000500210003700500200005800700470 00780040019001250080018001440090011001620100005001730110015001780150049001930220 00400242022004700246082001000293016000300303013000700306014001600313026000700329 02600110033602600110034718100060035801900050036401900050036902000180037402000180 0392021016000410#Kiyosaki, Robert T.#Dy con lm giu#T Nguyn Tn Trng#Kiyos aki, Robert T.#Robert T. Kiyosaki ; T Nguyn Tn Trng dch#Ti bn ln th 32 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a413tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Rich Dad's cashflow quadrant#T.2#S dng ng vn c thoi mi v tin bc#332.02401# XH#369426#^a95000^b3000b#369426#VV16.13212#VV16.13213#D112C#Vi?t#Dch#Ti chnh c nhn#B quyt lm giu#Phn tch s khc nhau c bn gia cc nhm ngi tro ng kinh doanh ng thi chia s nhng b quyt qun l ti chnh c nhn t c thnh cng v giu c## 00657000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820007000511810006000580010017000640020023000810030012001040070071001160050 01400187005001300201005001300214004001800227008001800245009001100263010000500274 011001500279020001700294020001200311013000700323016000300330019001000333#369427# VV16.13214#VV16.13215#^a120000^b1500b#Vi?t#843.92#Y601P#Deville, Patrick#Yersin Peste & Cholra#Tiu thuyt#Patrick Deville ; ng Th Linh dch ; H..: on C mThi, H Thanh Vn#ng Th Linh#on Cm Thi#H Thanh Vn#Ti bn ln th 1#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a274tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#3694 27#VH#Dch Php## 01149000000000325000450000100130000000200260001300300670003900500240010600700430 01300040019001730080018001920090011002100100005002210110025002260150094002510820 00600345016000300351013000700354014001700361026000700378026001100385026001100396 18100070040701900050041401900080041902000200042702000100044702000200045702103460 0477#Cruz, Camilo#Ngy xa c mt con B...#Cu chuyn ng ngn s to bc t ph cho cuc sng ca chng ta#Nguyn Hong Yn Phng#Camilo Cruz ; Nguyn Hon g Yn Phng dch#Ti bn ln th 15#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a147tr. : hnh v^b20cm#Tn sch ting Anh: Once upon a cow : Eliminating excuses and se tting for nothing but success#158.1#XH#369428#^a46000^b10000b#369428#VV16.13216 #VV16.13217#NG112X#Vi?t#Dch M#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cn g#Thng qua cu chuyn ng ngn v mt con b, tc gi a ra mt nhn quan mi nhn li nhng li bin bch, nhng l l bo cha, nhng ni s hi v nhng nim tin hn hp vn hnh thnh trong u mt cch v thc ca mi ngi, ng thi khuyn khch nim tin vo kh nng bn thn c th vt ln hon cnh v thnh cng trong cuc sng## 00814000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200100 00381810006000480020027000540030033000810070077001140050017001910050012002080050 01400220005002300234008001200257009001700269010000500286011001500291021020100306 020001900507013000700526016000300533#369429#VV16.13218#^a65000^b300b#Vi?t#895.9 2209#103C#i cng vn hc Vit Nam#Dng cho sinh vin ngnh ng vn#Hong Th Thu An (ch.b.), L Th Bnh, Hong Th Hu, Nguyn Th Thanh Hng#Hong Th Th u An#L Th Bnh#Hong Th Hu#Nguyn Th Thanh Hng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh H o#2016#^a204tr.^b24cm#Tng quan nhng vn l lun vn hc, thi php v thi p hp hc, qu trnh vn ng ca vn hc Vit Nam qua cc thi k cng nt c tr ng v sng to v tip nhn vn hc mt s tc gi tiu biu#Nghin cu vn h c#369429#XH## 00896000000000301000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200120 00381810006000500020059000560070053001150050015001680050011001830050014001940050 01500208005001300223008001200236009001700248010000500265011003100270015002100301 021023200322020002000554020001000574013000700584016000300591#369430#VV16.13219#^ a65000^b200b#Vi?t#338.1309597#T103C#Ti chnh vi chuyn dch c cu kinh t ng nh nng nghip#Ng Vit Hng (ch.b.), Th Mn, Phm Th Ngc...#Ng Vit H ng# Th Mn#Phm Th Ngc#Trnh Th Thu#Mai Th Hng#^aThanh Ho#^aNxb. Than h Ho#2016#^a151tr. : hnh v, bng^b24cm#Th mc: tr. 145-149#Trnh by nhng v n v c cu kinh t nng nghip, ti chnh vi chuyn dch c cu kinh t ng nh nng nghip, cc quan im v gii php ti chnh thc y chuyn dch c c u kinh t nng nghip nc ta trong giai on hin nay#Kinh t nng nghip#Ti c hnh#369430#XH## 00884000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810007000450020027000520030011000790070060000900220004001500050017001540050 01500171005001500186005001600201005001500217004003900232008001200271009001700283 01000050030001100220030502102020032702000100052902000090053901300070054801600030 0555#VV16.13220#369431#^a25000^b2020b#Vi?t#428.2#NG550P#Ng php cn bn ting Anh#Trnh A#Nguyn Th Quyt (ch.b.), Trnh Th Thm, Nguyn Huy Tu...#Q.1#N guyn Th Quyt#Trnh Th Thm#Nguyn Huy Tu#Nguyn Th Hng#Trnh Th Hng#Ti bn ln th 1, c sa cha b sung#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a103tr. : bng^b24cm#Gii thiu ng php cn bn trong ting Anh: i t nhn xng, ng t "to be", danh t, tnh t s hu, i t s hu, i t phn thn, so snh c a tnh t v trng t, ng t v cc th ca ng t#Ting Anh#Ng php#369431# XH## 00842000000000289000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200110 00301810007000410020067000480070047001150050016001620050012001780080012001900090 01700202010000500219011004200224015004300266021019200309020000900501020001100510 020001000521013000700531016000300538001001100541#369432#VV16.13221#^b415b#Vi?t#3 70.959741#KH527H#Khuyn hc Qung Xng 15 nm xy dng v pht trin (2001 - 20 16)#B.s.: L B Hng, Nguyn Quc Huy, L Vn Vit#Nguyn Quc Huy#L Vn Vit#^ aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a200tr., 11tr. nh mu : nh, bng^b24cm#TTS ghi: Hi Khuyn hc huyn Qung Xng#Gii thiu phong tro khuyn hc, khuyn t i, nhng gng in hnh tin tin v nhng kinh nghim trong cng tc khuyn h c, khuyn ti v con ngi v vng t huyn Qung Xng - Thanh Ho#Gio dc#K huyn hc#2001-2016#369432#XH#L B Hng## 01177000000000337000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200190 00301810006000490020042000550070083000970050012001800050014001920050012002060050 01300218005001200231005001300243005001600256008001200272009001700284010000500301 01100360030601500600034202103980040202000080080002000110080802000100081901300070 0829016000300836#369433#VV16.13222#^b260b#Vi?t#324.25970750959741#L302S#Lch s ng b x Nam Xun (1945 - 2015)#B.s.: H Vn Png, H Vn Thng, H Vn Chim, H Duy Trut ; S.t.: H Ch ng...#H Vn Png#H Vn Thng#H Vn Chim#H Du y Trut#H Ch ng#H Vn Tng#Lng Vn Bng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#20 16#^a234tr., 9tr. nh mu : bng^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Nam Xu n, huyn Quan Ho#Gii thiu vng t, con ngi v truyn thng lch s vn ho x Nam Xun (huyn Quan Ho, tnh Thanh Ho). Lch s ca ng b v nhn dn x qua cc thi k: u tranh ginh chnh quyn trong Cch mng thng Tm, khng chin chng Php, thi k xy dng CNXH min Bc, u tranh gii phng min N am, gp phn bo v T quc, thc hin cng cuc i mi, cng nghip ho, hin i ho t nc#Lch s#ng b x#1945-2015#369433#XH## 00839000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440010015000500020027000650030080000920070046001720050011002180050 01800229004003900247008001200286009001700298010000500315011001500320021020800335 020000800543013000700551016000300558#369434#VV16.13223#^a65000^b500b#Vi?t#959.7 #103C#Nguyn Vn Sn#i cng lch s Vit Nam#Dng cho sinh vin cc lp hc i cng lch s Vit Nam, khoa khoa hc x hi#Nguyn Vn Sn, V Qu Thu, Ngu yn Th Thu H#V Qu Thu#Nguyn Th Thu H#Ti bn ln th 1, c sa cha b su ng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a235tr.^b21cm#Cung cp nhng kin thc c bn v tin trnh lch s ca dn tc Vit Nam: Khi nguyn, c - trung i, gia i on phong kin, khng chin chng thc dn Php, quc M, cng cuc i m i t nc ngy nay#Lch s#369434#XH## 01150000000000301000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200190 00301810006000490020042000550070080000970050013001770050011001900050013002010050 01000214008001200224009001700236010000500253011003700258015006000295021045400355 020000800809020001100817020001000828013000700838016000300845#369435#VV16.13224#^ b205b#Vi?t#324.25970750959741#L302S#Lch s ng b x Ph Xun (1966 - 2015)#B. s.: H Ngc ng, H Long n, H Hng Qun, H Vn H ; S.t.: H Ngc ng...#H Ngc ng#H Long n#H Hng Qun#H Vn H#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^ a198tr., 17tr. nh mu : bng^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Ph Xun, huyn Quan Ho#Gii thiu vng t, con ngi v truyn thng lch s vn ho x Ph Xun (huyn Quan Ho, tnh Thanh Ho). ng b v nhn dn x qua cc thi k lch s: u tranh ginh chnh quyn trong Cch mng thng Tm, khng chin chng Php, thi k xy dng CNXH min Bc, u tranh gii phng min Nam, gp phn bo v T quc, khc phc hu qu chin tranh cng c nc xy dng CNXH v thc hin cng cuc i mi, cng nghip ho, hin i ho t nc#Lch s# ng b x#1966-2015#369435#XH## 00804000000000277000450000100210000000200180002100300470003900500120008600500210 00980070064001190080012001830090017001950100005002120110029002170820004002460160 00300250013000700253014001500260026000700275026001100282181000700293019000500300 020000800305020001000313021020300323#Hong Th Hng Thu#Thc hnh ho hc#Dnh cho sinh vin khi ngnh khng chuyn ho#V Hng Nam#Nguyn Th Ngc Vinh#Hon g Th Hng Thu (ch.b.), V Hng Nam, Nguyn Th Ngc Vinh#^aThanh Ho#^aNxb. T hanh Ho#2016#^a44tr. : nh, hnh v^b21cm#540#TN#369436#^a25000^b300b#369436#V V16.13225#TH552H#Vi?t#Ho hc#Thc hnh#Gm 12 bi thc hnh v ho i cng, iu ch v tnh cht cc cht v c, hu c: Cc yu t nh hng ti tc ph n ng v cn bng ho hc; axt - baz - kt ta, phn ng ho hc; hirocacbon. ..## 00896000000000277000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200040 00381810007000420010015000490020060000640070059001240050016001830050018001990080 01200217009001700229010000500246011001400251013000700265016000300272021029200275 020001800567020001900585020001400604#VV16.13226#369437#^a38000^b500b#Vi?t#796#P H110T#ng Hng Lan#Pht trin th cht ca hc sinh trung hc ph thng chuyn #ng Hng Lan (ch.b.), Nguyn Vn Ton, Nguyn Xun Trng#Nguyn Vn Ton#Nguy n Xun Trng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a79tr.^b21cm#369437#XH#Trnh b y mt s vn v pht trin th cht v cc yu t chnh tc ng trc tip t i s pht trin th cht ca hc sinh THPT (15 - 17 tui). Mt s c im v c c trng trung hc ph thng chuyn v nh hng cc gii php pht trin th c ht cho hc sinh trung hc ph thng chuyn#Gio dc th cht#Hc sinh ph thng #Trng chuyn## 00714000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450010013000510020025000640070034000890040018001230080030001410090 04400171010000500215011002100220021013000241020002000371020001000391020002000401 013000700421016000300428019000500431#VV16.13227#369438#^a62000^b1000b#Vi?t#158. 1#T120B#Lu Tn Xun#Tm bnh d ch tin th#Lu Tn Xun ; Bi Linh Linh dch# Ti bn ln th 1#^aThanh Ho ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Thanh Ho ; Cng ty Vn h o Vn Lang#2016#^a183tr. : nh^b21cm#Nhng b quyt gip con ngi thay i ch nh mnh, vt qua mi hon cnh trng thnh v c cuc sng hnh phc v th nh cng#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#369438#XH#Dch## 00487000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020020000490070031000690050018001000040019001180080012001370090 01700149010000500166011002200171020001000193020000600203020001400209016000300223 013000700226#VV16.13228#369439#^a34000^b1000b#Vi?t#428#H419T#Hc tt ting Anh 6#Thng Phng Qu, V Vn Tiu#Thng Phng Qu#Ti bn c b sung#^aThanh Ho #^aNxb. Thanh Ho#2016#^a151tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Sch c thm#GK#3 69439## 00487000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020020000490070031000690050018001000040019001180080012001370090 01700149010000500166011002200171020001000193020000600203020001400209016000300223 013000700226#369440#VV16.13229#^a33000^b1000b#Vi?t#428#H419T#Hc tt ting Anh 7#Thng Phng Qu, V Vn Tiu#Thng Phng Qu#Ti bn c b sung#^aThanh Ho #^aNxb. Thanh Ho#2016#^a140tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Lp 7#Sch c thm#GK#3 69440## 00511000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020020000490070031000690050018001000040019001180080012001370090 01700149010000500166011002200171020001000193020000600203020001400209016000300223 005001200226013000700238#369441#VV16.13230#^a33000^b1000b#Vi?t#428#H419T#Hc t t ting Anh 8#Thng Phng Qu, V Vn Tiu#Thng Phng Qu#Ti bn c b sun g#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a147tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Lp 8#Sch c thm#GK#V Vn Tiu#369441## 00511000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020020000490070031000690050018001000040019001180080012001370090 01700149010000500166011002200171020001000193020000600203020001400209016000300223 005001200226013000700238#VV16.13231#369442#^a34000^b1000b#Vi?t#428#H419T#Hc t t ting Anh 9#Thng Phng Qu, V Vn Tiu#Thng Phng Qu#Ti bn c b sun g#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a150tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Lp 9#Sch c thm#GK#V Vn Tiu#369442## 00502000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020025000490030010000740070018000840050018001020040019001200080 01200139009001700151010000500168011002200173020001000195020000700205020001400212 016000300226013000700229#369443#VV16.13232#^a39000^b1000b#Vi?t#428#H419T#Hc t t ting Anh lp 10#Ban c s#Thng Phng Qu#Thng Phng Qu#Ti bn c b s ung#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a171tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Lp 10#Sc h c thm#GK#369443## 00476000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020021000490070018000700050018000880040019001060080012001250090 01700137010000500154011002200159020001000181020000700191020001400198013000700212 016000300219#VV16.13233#369444#^a36000^b1000b#Vi?t#428#H419T#Hc tt ting Anh 11#Thng Phng Qu#Thng Phng Qu#Ti bn c b sung#^aThanh Ho#^aNxb. Tha nh Ho#2016#^a162tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Lp 11#Sch c thm#369444#GK## 00507000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020021000490030019000700070018000890050018001070040019001250080 01200144009001700156010000500173011002200178020001000200020000700210020001400217 016000300231013000700234#VV16.13234#369445#^a36000^b1000b#Vi?t#428#H419T#Hc t t ting Anh 12#Chng trnh chun#Thng Phng Qu#Thng Phng Qu#Ti bn c b sung#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a158tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Lp 1 2#Sch c thm#GK#369445## 00539000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020018000490070039000670220004001060050020001100050018001300040 01900148008001200167009001700179010000500196011002200201020000800223020000600231 020001400237013000700251016000300258#VV16.13235#369446#^a27000^b1000b#Vi?t#807# H419T#Hc tt ng vn 6#Hunh Tn Kim Khnh, Nguyn Bch Thun#T.1#Hunh Tn Kim Khnh#Nguyn Bch Thun#Ti bn c b sung#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a 116tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 6#Sch c thm#369446#GK## 00549000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020018000490070039000670220004001060050018001100050020001280040 02900148008001200177009001700189010000500206011002200211020000800233020000600241 020001400247013000700261016000300268#VV16.13236#369447#^a31000^b1000b#Vi?t#807# H419T#Hc tt ng vn 7#Nguyn Bch Thun, Hunh Tn Kim Khnh#T.2#Nguyn Bch T hun#Hunh Tn Kim Khnh#Ti bn c sa cha, b sung#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh H o#2016#^a133tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 7#Sch c thm#369447#GK## 00549000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020018000490070039000670220004001060050018001100050020001280040 02900148008001200177009001700189010000500206011002200211020000800233020000600241 020001400247013000700261016000300268#VV16.13237#369448#^a28000^b1000b#Vi?t#807# H419T#Hc tt ng vn 8#Nguyn Bch Thun, Hunh Tn Kim Khnh#T.1#Nguyn Bch T hun#Hunh Tn Kim Khnh#Ti bn c sa cha, b sung#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh H o#2016#^a124tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 8#Sch c thm#369448#GK## 00549000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020018000490070039000670220004001060050018001100050020001280040 02900148008001200177009001700189010000500206011002200211020000800233020000600241 020001400247016000300261013000700264#VV16.13238#369449#^a31000^b1000b#Vi?t#807# H419T#Hc tt ng vn 8#Nguyn Bch Thun, Hunh Tn Kim Khnh#T.2#Nguyn Bch T hun#Hunh Tn Kim Khnh#Ti bn c sa cha, b sung#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh H o#2016#^a134tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 8#Sch c thm#GK#369449## 00539000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020018000490070039000670220004001060050018001100050020001280040 01900148008001200167009001700179010000500196011002200201020000800223020000600231 020001400237016000300251013000700254#VV16.13239#369450#^a34000^b1000b#Vi?t#807# H419T#Hc tt ng vn 9#Nguyn Bch Thun, Hunh Tn Kim Khnh#T.2#Nguyn Bch T hun#Hunh Tn Kim Khnh#Ti bn c b sung#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a 150tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 9#Sch c thm#GK#369450## 00587000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020019000490030034000680070039001020220004001410050018001450050 02000163004001900183008001200202009001700214010000500231011002200236020000800258 020000700266020001400273013000700287016000300294#VV16.13240#369451#^a33000^b100 0b#Vi?t#807#H419T#Hc tt ng vn 10#Bin son theo chng trnh chun#Nguyn B ch Thun, Hunh Tn Kim Khnh#T.1#Nguyn Bch Thun#Hunh Tn Kim Khnh#Ti bn c b sung#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a148tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 1 0#Sch c thm#369451#GK## 00587000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020019000490030034000680070039001020220004001410050018001450050 02000163004001900183008001200202009001700214010000500231011002200236020000800258 020000700266020001400273016000300287013000700290#VV16.13241#369452#^a31000^b100 0b#Vi?t#807#H419T#Hc tt ng vn 10#Bin son theo chng trnh chun#Nguyn B ch Thun, Hunh Tn Kim Khnh#T.2#Nguyn Bch Thun#Hunh Tn Kim Khnh#Ti bn c b sung#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a136tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 1 0#Sch c thm#GK#369452## 00541000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020019000490070039000680220004001070050018001110050020001290040 01900149008001200168009001700180010000500197011002200202020000800224020000700232 020001400239013000700253016000300260#VV16.13242#369453#^a41000^b1000b#Vi?t#807# H419T#Hc tt ng vn 11#Nguyn Bch Thun, Hunh Tn Kim Khnh#T.1#Nguyn Bch Thun#Hunh Tn Kim Khnh#Ti bn c b sung#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^ a186tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 11#Sch c thm#369453#GK## 00572000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020019000490030019000680070039000870220004001260050018001300050 02000148004001900168008001200187009001700199010000500216011002200221020000800243 020000700251020001400258013000700272016000300279#369454#VV16.13243#^a42000^b100 0b#Vi?t#807#H419T#Hc tt ng vn 12#Chng trnh chun#Nguyn Bch Thun, Hunh Tn Kim Khnh#T.1#Nguyn Bch Thun#Hunh Tn Kim Khnh#Ti bn c b sung#^aTh anh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a189tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 12#Sch c thm #369454#GK## 00581000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020019000490030019000680070039000870220004001260050018001300050 02000148004001900168008001200187009001700199010000500216011003100221020000800252 020000700260020001400267016000300281013000700284#VV16.13244#369455#^a39000^b100 0b#Vi?t#807#H419T#Hc tt ng vn 12#Chng trnh chun#Nguyn Bch Thun, Hunh Tn Kim Khnh#T.2#Nguyn Bch Thun#Hunh Tn Kim Khnh#Ti bn c b sung#^aTh anh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a178tr. : hnh v, bng^b24cm#Ng vn#Lp 12#Sch c thm#GK#369455## 00628000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810008000450020026000530030047000790070034001260220004001600050015001640050 01800179004001900197008001200216009001700228010000500245011002200250020001100272 020000600283020001300289020001400302013000700316016000300323#369456#VV16.13245#^ a42000^b1000b#Vi?t#372.6#GI-103B#Gii bi tp ting Vit 4#Ti liu tham kho d nh cho ph huynh hc sinh#Phm Ngc Thm, Phm Th Hng Hoa#T.1#Phm Ngc Thm# Phm Th Hng Hoa#Ti bn c b sung#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a194tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Gii bi tp#Sch c thm#369456#GK## 00646000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810008000450020026000530030071000790070031001500220004001810050017001850050 01300202004001900215008001200234009001700246010000500263011002200268020001100290 020000600301020001300307020001400320013000700334016000300341#VV16.13246#369457#^ a33000^b1000b#Vi?t#372.6#GI-103B#Gii bi tp ting Vit 4#Bin son theo chn g trnh ca B Gio dc v o to. Sch tham kho#Nguyn Th Nhung, Trn S Th i#T.2#Nguyn Th Nhung#Trn S Thi#Ti bn c b sung#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a146tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Gii bi tp#Sch c thm#36945 7#GK## 00601000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810008000450020026000530030065000790070017001440220004001610050017001650040 01900182008001200201009001700213010000500230011002200235020001100257020000600268 020001300274020001400287013000700301016000300308#369458#VV16.13247#^a35000^b100 0b#Vi?t#372.6#GI-103B#Gii bi tp ting Vit 5#Bin son theo chng trnh hin hnh ca B Gio dc v o to#Nguyn Th Nhung#T.1#Nguyn Th Nhung#Ti bn c b sung#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a156tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Gii bi tp#Sch c thm#369458#GK## 00654000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810008000450020029000530030068000820070031001500220004001810050017001850050 01300202004001800215008001200233009001700245010000500262011003100267020001100298 020000600309020001300315020001400328013000700342016000300349#VV16.13248#369459#^ a30000^b1000b#Vi?t#372.6#GI-103V#Gii v bi tp ting Vit 5#B sung v cp nh t theo chng trnh mi ca B Gio dc & o to#Nguyn Th Nhung, Trn S Th i#T.1#Nguyn Th Nhung#Trn S Thi#Ti bn ln th 1#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh H o#2016#^a135tr. : hnh v, bng^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Gii bi tp#Sch c th m#369459#GK## 00532000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810008000470020022000550070037000770050018001140080012001320090017001440100 00500161011003100166020000700197020000600204020001400210016000300224004001900227 020001300246013000700259#VV16.13249#369460#^a25000^b1000b#Vi?t#530.076#GI-103B# Gii bi tp vt l 6#Nguyn Trung Dng, L Th Qunh Din#Nguyn Trung Dng#^aT hanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a106tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l#Lp 6#Sch c thm#GK#Ti bn c b sung#Gii bi tp#369460## 00532000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810008000470020022000550070037000770050018001140080012001320090017001440100 00500161011003100166020000700197020000600204020001400210016000300224004001900227 020001300246013000700259#VV16.13250#369461#^a24000^b1000b#Vi?t#530.076#GI-103B# Gii bi tp vt l 7#Nguyn Trung Dng, L Th Qunh Din#Nguyn Trung Dng#^aT hanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a117tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l#Lp 7#Sch c thm#GK#Ti bn c b sung#Gii bi tp#369461## 00532000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810008000470020022000550070037000770050018001140080012001320090017001440100 00500161011003100166020000700197020000600204020001400210016000300224004001900227 020001300246013000700259#VV16.13251#369462#^a27000^b1000b#Vi?t#530.076#GI-103B# Gii bi tp vt l 8#Nguyn Trung Dng, L Th Qunh Din#Nguyn Trung Dng#^aT hanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a117tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l#Lp 8#Sch c thm#GK#Ti bn c b sung#Gii bi tp#369462## 00631000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810008000470020022000550030071000770070037001480050018001850080012002030090 01700215010000500232011003100237020000700268020000600275020001400281016000300295 004003500298020001300333013000700346#VV16.13252#369463#^a34000^b1000b#Vi?t#530. 076#GI-103B#Gii bi tp vt l 9#Tm tt kin thc cn nh. Hng dn gii bi tp trong sch gio khoa#Nguyn Trung Dng, L Th Qunh Din#Nguyn Trung Dng# ^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a147tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l#Lp 9#S ch c thm#GK#Ti bn ln 2 c sa cha, b sung#Gii bi tp#369463## 00544000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810008000470020023000550030019000780070017000970050017001140080012001310090 01700143010000500160011003100165020000700196020000700203020001400210016000300224 004001900227020001300246013000700259#VV16.13253#369464#^a35000^b1000b#Vi?t#530. 076#GI-103B#Gii bi tp vt l 10#Chng trnh chun#Nguyn Vn Phng#Nguyn V n Phng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a152tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l# Lp 10#Sch c thm#GK#Ti bn c b sung#Gii bi tp#369464## 00550000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810008000470020023000550030050000780070009001280050009001370080012001460090 01700158010000500175011002200180020000800202020000600210020001400216016000300230 004001900233020001300252013000700265#VV16.13254#369465#^a30000^b1000b#Vi?t#546. 076#GI-103B#Gii bi tp ho hc 8#Bin son theo chng trnh v sch gio khoa mi#Hunh B#Hunh B#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a130tr. : bng^b24cm#H o hc#Lp 8#Sch c thm#GK#Ti bn c b sung#Gii bi tp#369465## 00488000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810008000470020023000550070009000780050009000870080012000960090017001080100 00500125011002200130020000800152020000600160020001400166016000300180004001900183 020001300202013000700215#VV16.13255#369466#^a36000^b1000b#Vi?t#546.076#GI-103B# Gii bi tp ho hc 9#Hunh B#Hunh B#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a163 tr. : bng^b24cm#Ho hc#Lp 9#Sch c thm#GK#Ti bn c b sung#Gii bi tp# 369466## 00591000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810008000470020024000550030014000790070036000930050020001290080012001490090 01700161010000500178011002200183020000800205020000700213020001400220016000300234 004002900237020001300266005001500279013000700294#VV16.13256#369467#^a30000^b100 0b#Vi?t#546.076#GI-103B#Gii bi tp ho hc 10#Ban c bn...#Nguyn Th Ngc n h, Hong Kim Ngn#Nguyn Th Ngc nh#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a131tr. : bng^b24cm#Ho hc#Lp 10#Sch c thm#GK#Ti bn ln th 4 c b sung#Gii bi tp#Hong Kim Ngn#369467## 00581000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810008000470020024000550030014000790070036000930050020001290080012001490090 01700161010000500178011002200183020000800205020000700213020001400220016000300234 004001900237020001300256013000700269005001500276#VV16.13257#369468#^a41000^b100 0b#Vi?t#546.076#GI-103B#Gii bi tp ho hc 11#Ban c bn...#Nguyn Th Ngc n h, Hong Kim Ngn#Nguyn Th Ngc nh#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a186tr. : bng^b24cm#Ho hc#Lp 11#Sch c thm#GK#Ti bn c b sung#Gii bi tp#36 9468#Hong Kim Ngn## 00544000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810008000450020020000530070023000730220004000960050012001000050010001120040 01900122008001200141009001700153010000500170011003100175020000500206020000600211 020001300217020001400230013000700244016000300251#VV16.13258#369469#^a28000^b100 0b#Vi?t#372.7#GI-103B#Gii bi tp ton 3#L Mu Tho, L Duy T#T.2#L Mu Tho #L Duy T#Ti bn c b sung#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a123tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 3#Gii bi tp#Sch c thm#369469#GK## 00544000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810008000450020020000530070023000730220004000960050012001000050010001120040 01900122008001200141009001700153010000500170011003100175020000500206020000600211 020001300217020001400230013000700244016000300251#369470#VV16.13259#^a33000^b100 0b#Vi?t#372.7#GI-103B#Gii bi tp ton 4#L Mu Tho, L Duy T#T.1#L Mu Tho #L Duy T#Ti bn c b sung#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a146tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 4#Gii bi tp#Sch c thm#369470#GK## 00544000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810008000450020020000530070023000730220004000960050012001000050010001120040 01900122008001200141009001700153010000500170011003100175020000500206020000600211 020001300217020001400230016000300244013000700247#VV16.13260#369471#^a36000^b100 0b#Vi?t#372.7#GI-103B#Gii bi tp ton 4#L Mu Tho, L Duy T#T.2#L Mu Tho #L Duy T#Ti bn c b sung#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a162tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 4#Gii bi tp#Sch c thm#GK#369471## 00590000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810008000450020020000530030034000730070023001070220004001300050012001340050 01000146004001900156008001200175009001700187010000500204011003100209020000500240 020000600245020001300251020001400264013000700278016000300285#VV16.13261#369472#^ a33000^b1000b#Vi?t#372.7#GI-103B#Gii bi tp ton 5#Tm tt l thuyt. Bi tp c bn#L Mu Tho, L Duy T#T.1#L Mu Tho#L Duy T#Ti bn c b sung#^aTh anh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a145tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 5#Gii bi tp#Sch c thm#369472#GK## 00544000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810008000450020020000530070023000730220004000960050012001000050010001120040 01900122008001200141009001700153010000500170011003100175020000500206020000600211 020001300217020001400230016000300244013000700247#VV16.13262#369473#^a32000^b100 0b#Vi?t#372.7#GI-103B#Gii bi tp ton 5#L Mu Tho, L Duy T#T.2#L Mu Tho #L Duy T#Ti bn c b sung#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a141tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 5#Gii bi tp#Sch c thm#GK#369473## 00517000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810008000460020020000540070017000740220004000910050012000950040019001070080 01200126009001700138010000500155011003100160020000500191020000600196020001300202 020001400215013000700229016000300236#369474#VV16.13263#^a29000^b1000b#Vi?t#510. 76#GI-103B#Gii bi tp ton 9#L Mu Tho b.s.#T.1#L Mu Tho#Ti bn c b su ng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a122tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 9#G ii bi tp#Sch c thm#369474#GK## 00517000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810008000460020020000540070017000740220004000910050012000950040019001070080 01200126009001700138010000500155011003100160020000500191020000600196020001300202 020001400215016000300229013000700232#VV16.13264#369475#^a34000^b1000b#Vi?t#510. 76#GI-103B#Gii bi tp ton 9#L Mu Tho b.s.#T.2#L Mu Tho#Ti bn c b su ng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a152tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 9#G ii bi tp#Sch c thm#GK#369475## 00512000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810008000460020020000540070012000740220004000860050012000900040019001020080 01200121009001700133010000500150011003100155020000500186020000600191020001300197 020001400210013000700224016000300231#VV16.13265#369476#^a27000^b1000b#Vi?t#510. 76#GI-103B#Gii bi tp ton 6#L Mu Tho#T.1#L Mu Tho#Ti bn c b sung#^a Thanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a118tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 6#Gii b i tp#Sch c thm#369476#GK## 00512000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810008000460020020000540070012000740220004000860050012000900040019001020080 01200121009001700133010000500150011003100155020000500186020000600191020001300197 020001400210016000300224013000700227#VV16.13266#369477#^a27000^b1000b#Vi?t#510. 76#GI-103B#Gii bi tp ton 6#L Mu Tho#T.2#L Mu Tho#Ti bn c b sung#^a Thanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a115tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 6#Gii b i tp#Sch c thm#GK#369477## 00517000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810008000460020020000540070017000740220004000910050012000950040019001070080 01200126009001700138010000500155011003100160020000500191020000600196020001300202 020001400215013000700229016000300236#VV16.13267#369478#^a29000^b1000b#Vi?t#510. 76#GI-103B#Gii bi tp ton 7#L Mu Tho b.s.#T.1#L Mu Tho#Ti bn c b su ng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a125tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 7#G ii bi tp#Sch c thm#369478#GK## 00592000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810008000480020025000560030035000810070025001160050012001410050012001530080 01200165009001700177010000500194011003100199020000900230020000700239020001400246 016000300260004001900263020001300282013000700295#VV16.13268#369479#^a30000^b100 0b#Vi?t#516.0076#GI-103B#Gii bi tp hnh hc 10#Chng trnh chun - Ban c b n...#L Mu Tho, L Vn Hot#L Mu Tho#L Vn Hot#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh H o#2016#^a127tr. : hnh v, bng^b24cm#Hnh hc#Lp 10#Sch c thm#GK#Ti bn c b sung#Gii bi tp#369479## 00664000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810008000480020023000560030048000790070043001270050012001700050012001820080 01200194009001700206010000500223011003100228020000700259020000700266020001400273 016000300287005001700290004003500307020001300342013000700355#369480#VV16.13269#^ a31000^b1000b#Vi?t#512.0076#GI-103B#Gii bi tp i s 10#Son theo chng tr nh chun ca B GD v T...#L Mu Tho, L Vn Hot, L Nguyn Chng#L Mu Th o#L Vn Hot#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a121tr. : hnh v, bng^b24cm# i s#Lp 10#Sch c thm#GK#L Nguyn Chng#Ti bn ln 3 c sa cha, b su ng#Gii bi tp#369480## 00692000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810008000480020035000560030062000910070041001530050012001940050015002060080 01200221009001700233010000500250011003100255020000700286020001000293020000700303 020001400310016000300324005001200327004001900339020001300358013000700371#VV16.13 270#369481#^a29000^b1000b#Vi?t#512.0076#GI-103B#Gii bi tp i s & gii tch 11#Son theo chng trnh phn ban ca B Gio dc v o to...#L Mu Tho, L Mu Uy Dng, L Vn Hot#L Mu Tho#L Mu Uy Dng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh H o#2016#^a121tr. : hnh v, bng^b24cm#i s#Gii tch#Lp 11#Sch c thm#GK# L Vn Hot#Ti bn c b sung#Gii bi tp#369481## 00623000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810008000470020026000550030059000810070028001400050012001680050015001800080 01200195009001700207010000500224011003100229020001000260020000700270020001300277 020001400290013000700304016000300311004001900314#VV16.13271#369482#^a35000^b100 0b#Vi?t#515.076#GI-103B#Gii bi tp gii tch 12#Son theo chng trnh chun c a B Gio dc v o to...#L Mu Tho, L Mu An Bnh#L Mu Tho#L Mu An B nh#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a160tr. : hnh v, bng^b24cm#Gii tch#L p 12#Gii bi tp#Sch c thm#369482#GK#Ti bn c b sung## 00657000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560020049000630070057001120050019001690050012001880050 01300200005001500213005001700228008001000245009001800255010000500273011002600278 020001100304020002000315020001000335016000300345013000700348#VV16.13272#369483#V V16.13273#^a57000^b1000b#Vi?t#632.9#QU105L#Qun l dch hi cy trng thn thi n mi trng#Nguyn Th Thu Cc, L Vn Vng (ch.b.), Trn Vn Hai...#Nguyn Th Thu Cc#L Vn Vng#Trn Vn Hai#Trnh Th Xun#Nguyn Vn Hunh#^aCn Th#^a i hc Cn Th#2016#^a301tr. : minh ho^b24cm#Trng trt#Kim sot dch bnh#Cy trng#KT#369483## 00903000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820013000501810006000630020082000690070052001510050012002030050016002150050 01200231005002100243005001800264008001000282009001800292010000500310011002600315 021021000341020001600551020002400567013000700591016000300598#369484#VV16.13275#V V16.13274#^a134000^b150b#Vi?t#333.91095978#T103N#Ti nguyn nc ng bng Sng Cu Long: Hin trng v gii php s dng bn vng#Ch.b.: Trn Vn T, Trn Min h Thun, L Anh Tun...#Trn Vn T#Trn Minh Thun#L Anh Tun#Hunh Vng Thu Minh#Nguyn Thanh Bnh#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a213tr. : minh ho^b24c m#Tng quan v ti nguyn nc. Qun tr ti nguyn nc ng bng Sng Cu Long . Qun tr ti nguyn nc di t. Quy hoch v s dng nc ng bng Sng C u Long. Cng trnh thu li ng bng Sng Cu Long#Ti nguyn nc#ng bng S ng Cu Long#369484#XH## 00969000000000373000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820013000421810006000550020060000610070093001210050015002140050011002290050 01400240008000500254009001800259010000500277011001500282013000700297016000300304 00500100030700500160031700500180033300500120035100500090036300500130037202000190 0385020001600404020001800420021015300438020000400591#369485#VV16.13276#VV16.1327 7#^b1000b#Vi?t#895.92210901#T527T#Tuyn tp thi lun Vit Nam thi trung i (th k X - XIX)#Trn Minh Tng, Nguyn Hc, Phan Phu Tin... ; Nguyn Thanh Tng b .s. ; Dch: o Duy Anh...#Trn Minh Tng#Nguyn Hc#Phan Phu Tin#^aH.#^ai h c S phm#2015#^a600tr.^b24cm#369485#VH#L T Tn#Hong c Lng#Nguyn Thanh T ng#o Duy Anh#Hoi Anh#Phm Vn nh#Nghin cu vn hc#L lun vn hc#Vn hc trung i#Tp hp, chuyn ng, gii thiu mt cch tng i y , ton din nhng t liu lin quan n l lun th ca Vit Nam thi t th k X n th k XIX#Th## 01088000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820010000421810006000520020083000580080005001410090028001460100005001740110 03100179015003900210021045700249020002900706020002000735020000800755020000800763 020001000771020000700781013000700788016000300795#VV16.13278#VV16.13279#369486#^b 1000b#Vi?t#384.09597#K600Y#K yu i hi Thi ua yu nc B Thng tin v Truy n thng giai on 2011 - 2015#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a259tr. : nh mu, bng^b24cm#TTS ghi: B Thng tin v Truyn thng#Gii thiu cc bi ph t biu, bo co tng kt phong tro thi ua yu nc v cng tc thi ua, khen t hng ca B Thng tin v Truyn thng giai on 2011 - 2015. Tm tt thnh tch cc tp th v c nhn c phong tng danh hiu anh hng lc lng v trang nh n dn; tm tt thnh tch cc tp th c phong tng anh hng lao ng thi k i mi, hun chng c lp; tm tt thnh tch cc c nhn c phong tng da nh hiu chin s thi ua ton quc#B Thng tin v Truyn thng#in hnh tin t in#Tp th#C nhn#2011-2015#K yu#369486#XH## 00696000000000265000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810008000450010020000530020027000730070044001000050015001440080005001590090 01800164010000500182011002200187021018400209020000800393020000800401020001100409 013000700420016000300427#369487#VV16.13280#^a52000^b500b#Vi?t#330.09#GI-108T#Tr n Th Mai Phng#Gio trnh lch s kinh t#Trn Th Mai Phng (ch.b.), Nguyn Th Mai#Nguyn Th Mai#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a175tr. : bng^b24cm#Trnh by i tng v phng php nghin cu lch s kinh t. Lch s kinh t cc n c trn th gii nh M, Nht Bn, Lin X, Trung Quc... Lch s kinh t Vit Na m qua cc thi k#Kinh t#Lch s#Gio trnh#369487#GT## 00904000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820009000491810006000580020047000640030023001110070063001340050007001970080 00500204009001800209010000500227011003100232021008700263020001700350020001000367 01600030037700500210038000500160040100500120041700500160042901500970044501300070 0542020001700549#VV16.13281#VV16.13282#369488#^a62000^b500b#Vi?t#616.9803#B103G #Bi ging v sinh lao ng v bnh ngh nghip#Gio trnh sau i hc#B.s.: Hm (ch.b.), Nguyn Th Qunh Hoa, Nguyn Xun Ho...# Hm#^aH.#^ai hc S p hm#2016#^a182tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by nhng kin thc c bn v y h c lao ng v chm sc sc kho ngi lao ng#V sinh lao ng#Bi ging#KT#Ngu yn Th Qunh Hoa#Nguyn Xun Ho#H Xun Sn#V Th Thu Hng#TTS ghi: Trng i hc Y - Dc Thi Nguyn. B mn Sc kho mi trng - Sc kho ngh nghip#3 69488#Bnh ngh nghip## 01138000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820009000411810006000500020047000560070059001030050013001620050016001750050 01900191005002000210005001500230008001400245009002200259010000500281011003100286 01500610031702103910037801300070076901600030077602000170077902000090079602000070 0805#369489#VV16.13283#VV16.13284#^b700b#Vi?t#355.0071#S450T#S tay nhng kin t hc c bn hc lm chin s#B.s.: m Vn Dng, Trn Hong Tinh, Trn Th Bch T ho...#m Vn Dng#Trn Hong Tinh#Trn Th Bch Tho#Dng Th Thanh Mai#Nguy n Th Ti#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2016#^a131tr. : hnh v, bng^b26c m#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trung tm Gio dc Quc phng#Trnh by nhng n i dung m cc em nh khi tham gia chng trnh "Hc lm chin s" s c tri nghim nh: Ch hc tp v sinh hot ca mt ngi chin s; nhng hiu bit v truyn thng qun i, hnh nh anh b i c H; cc k nng sng thit thc trong i sng thng ngy; mt s tr chi dn gian, tr chi qun s v mt s bi ht truyn thng ca qun i nhn dn Vit Nam#369489#XH#Gio dc qun s #Hc sinh#S tay## 00747000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200080 00381810006000460020072000520070020001240080010001440090015001540100005001690110 03200174021021000206020000800416020002000424016000300444001002000447013000700467 020001900474#369490#VV16.13285#^a95000^b200b#Vi?t#959.703#N455D#Nng dn Thanh - Ngh - Tnh trong phong tro chng Php trc nm 1930#Dng Th Thanh Hi#^aN gh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a154tr., 2tr. nh : bng^b21cm#Khi qut vng t Th anh - Ngh - Tnh trc nm 1930; phong tro u tranh ca nng dn Thanh - Ngh - Tnh trc nm 1930; ng gp ca nng dn Thanh - Ngh - Tnh trong phong tr o chng Php trc nm 1930#Lch s#Phong tro nng dn#XH#Dng Th Thanh Hi# 369490#Thi k thuc Php## 00858000000000277000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200190 00301810006000490020052000550070037001070050015001440080010001590090015001690100 00500184011003300189015006900222021023500291020000800526020001100534020001000545 016000300555001001500558013000700573#VV16.13286#369491#^b150b#Vi?t#324.259707509 59742#L302S#Lch s ng b v nhn dn x K Tn (1988 - 2015)#B.s.: Hong Vn Kim, Bi Thanh Tun#Bi Thanh Tun#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a145tr., 18tr . nh : bng^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x K Tn huyn Tn K, tnh Ngh An#Khi qut v vng t v con ngi x K Tn, huyn Tn K, tnh Ngh An . Nhng du n lch s ca x K Tn t khi ngun n trc nm 1988. ng b K Tn ra i, lnh o nhn dn thc hin cng cuc i mi ca ng (1988 - 201 5)#Lch s#ng b x#1988-2015#XH#Hong Vn Kim#369491## 00694000000000313000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200100 00301810006000400020075000460070042001210050013001630050015001760050009001910050 00700200005001300207008001000220009001500230010000500245011001500250015006500265 020001700330016000300347020000400350020001200354020000700366013000700373#VV16.13 287#369492#^b280b#Vi?t#895.92208#V115H#Vn hc cc dn tc thiu s Ngh An - 15 nm u th k XXI (2000 - 2015)#Sm Vn Bnh, Phm Mai Chin, L Hong...#Sm Vn Bnh#Phm Mai Chin#L Hong#Vi Hi#La Qun Min#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#20 16#^a297tr.^b21cm#TTS ghi: Chi hi VHNT cc dn tc thiu s Vit Nam ti Ngh An#Vn hc hin i#VH#Th#Truyn ngn#Bt k#369492## 00983000000000313000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200130 00301810006000430020053000490070045001020050014001470050011001610050009001720050 01100181005001700192008001000209009001500219010000500234011002600239015005300265 021031500318020000800633020000800641020001000649013000700659016000300666#369493# VV16.13288#^b300b#Vi?t#363.20959742#L302S#Lch s bin nin cng an huyn K Sn (1945 - 2015)#B.s.: Nguyn Vn , T Vn Hu, V B M...#Nguyn Vn #T Vn Hu#V B M#Ma B Ca#Trnh Xun Thng#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a178tr. , 32tr. nh^b21cm#TTS ghi: Cng an tnh Ngh An. Cng an huyn K Sn#Trnh by nhng s kin tiu biu, thnh tch v chin cng ca cn b, chin s cng an huyn K Sn qua cc thi k: Khng chin chng thc dn Php v quc M xm lc, chng m mu gy ph v gin ip bit kch, chng chin tranh ph hoi c a quc M, gp phn gii phng min Nam thng nht t nc...#Cng an#Lch s #1945-2015#369493#XH## 00476000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010015000660020036000810030004001170070015001210080 00500136009001900141010000500160011002600165020001700191020000400208016000300212 013000700215#369494#VV16.13289#VV16.13290#^a56000^b2000b#Vi?t#895.92214#M103K#N g Nguyt Hu#Mai kia mt n mnh ri b ngi ta#Th#Ng Nguyt Hu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a119tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#369494## 00636000000000289000450000100160000000200180001600500110003400500110004500700550 00560080005001110090061001160100005001770110026001820150030002080820004002380160 00300242013000700245014001600252026000700268026001100275026001100286181000600297 019000500303019000900308020001800317020001100335#Walliams, David#Bnh m kp chu t#Ross, Tony#Trung Hiu#David Walliams ; Minh ho: Tony Ross ; Trung Hiu dch# ^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a245tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: Ratburger#823#VH#369495#^a69000^b2500b#369 495#VV16.13291#VV16.13292#B107M#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn di## 00488000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010013000650020012000780030004000900070013000940080 00500107009001900112010000500131011002600136020001700162020000400179016000300183 004002900186013000700215#369496#VV16.13293#VV16.13294#^a70000^b300b#Vi?t#895.92 214#V250S#V Vn Thoan#V sng Sen#Th#V Vn Thoan#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016 #^a194tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#Ti bn c sa cha, b sung# 369496## 00462000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010015000650020047000800070015001270080005001420090 01900147010000500166011001400171020001800185020000700203013000700210016000300217 #369497#VV16.13295#VV16.13296#^a40000^b1000b#Vi?t#895.9223#T527T#Trn ng Minh #Tuyn truyn cc v vua, hong t v cng cha#Trn ng Minh#^aH.#^aNxb. Hi N h vn#2016#^a94tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Truyn#369497#VH## 00632000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600020015000670030015000820070048000970080005001450090 01900150010000500169011002600174020001700200020000400217016000300221005001400224 005002000238005001500258020000900273013000700282005001200289005001700301#369498# VV16.13297#VV16.13298#^a89000^b1000b#Vi?t#895.92208#NG558B#Ngi Bnh Anh#Th & vn xui#o Thanh Anh, Ban Vn ho, Nguyn Hong Ho...#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2016#^a246tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#o Thanh Anh#Nguyn Ho ng Ho...#o Hong Minh#Vn xui#369498#Ban Vn ho#Phng Kinh doanh## 00466000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010017000650020013000820030014000950070017001090080 00500126009001900131010000500150011002500155020001800180020000400198016000300202 013000700205#369499#VV16.13299#VV16.13300#^a50000^b1000b#Vi?t#895.9221#B100L#Ph ng Quang Ngc#Ba l i hc#Th thiu nhi#Phng Quang Ngc#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2016#^a95tr. : tranh v^b20cm#Vn hc thiu nhi#Th#VH#369499## 00477000000000265000450000100090000000200150000900300040002400700090002800800050 00370090019000420100005000610110015000660150032000810820010001130160003001230130 00700126014001600133026000700149026001100156026001100167181000700178019000500185 020001700190020000400207#Huy Liu#Khc qun hnh#Th#Huy Liu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a166tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Phm Huy Liu#895.92214#VH#369500#^a 65000^b1000b#369500#VV16.13301#VV16.13302#KH506Q#Vi?t#Vn hc hin i#Th## 00443000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010018000660020009000840030004000930070018000970080 00500115009001900120010000500139011001400144020001700158020000400175013000700179 016000300186#369501#VV16.13303#VV16.13304#^a50000^b1000b#Vi?t#895.92214#L551T#V ng Hng Trng#La thc#Th#Vng Hng Trng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a8 3tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th#369501#VH## 00448000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010015000670020018000820030004001000070015001040080 00500119009001900124010000500143011001500148020001700163020000400180013000700184 016000300191#369502#VV16.13305#VV16.13306#^a98000^b1000b#Vi?t#895.92214#CH460# Li Hng Khnh#Ch y thi gian#Th#Li Hng Khnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016 #^a240tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#369502#VH## 00728000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810007000500020016000570070042000730080005001150090019001200100005001390110 02100144020001800165020000400183016000300187005000800190005001600198005001300214 005001700227005001600244021014200260020001700402013000700419#369503#VV16.13307#^ a105000^b500b#Vi?t#895.922109#TH460V#Th v li bnh#Hoi An, Nguyn Th Bnh, ng Cang...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a314tr. : nh^b21cm#Bnh lun vn hc#Th#VH#Hoi An#Nguyn Th Bnh# ng Cang#Nguyn Xun Dng#Hong Xun ng #Gii thiu mt s bi th tiu biu v li bnh ca cc nh th: Hoi An, Nguy n Th Bnh, ng Cang, Nguyn Xun Dng, Hong Xun ng...#Vn hc hin i# 369503## 00731000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200100 00381810006000480010007000540020032000610030020000930070007001130080005001200090 01900125010000500144011001500149021021400164020001900378020001800397020001600415 020001200431013000700443016000300450#369504#VV16.13308#^a86000^b500b#Vi?t#895.9 2212#T550K#V Nho#T Kim Vn Kiu n Truyn Kiu#So snh & Bnh lun#V Nho#^aH .#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a391tr.^b21cm#Khi lc v sng to ca Nguyn Du tro ng "Truyn Kiu" so vi "Kim Vn Kiu" ca Thanh Tm Ti T. i chiu, so snh cc on, cc nhn vt v mt s vn tin bc, s phn ph n v trit l tro ng Truyn Kiu#Nghin cu vn hc#Bnh lun vn hc#Vn hc cn i#Truyn Kiu# 369504#VH## 00480000000000253000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200100 00401810006000500010009000560020009000650030022000740070009000960080005001050090 01900110010000500129011001500134020001700149020001200166016000300178015003800181 013000700219#369505#VV16.13309#^a109000^b1000b#Vi?t#895.92234#D527N#Hu Ninh#Du yn n#Tuyn tp truyn ngn#Hu Ninh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a403tr.^b21c m#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#Tn tht tc gi: Nguyn Th Hu Ninh#369505## 00464000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010007000660020031000730070007001040080005001110090 04700116010000500163011001500168020001700183020001200200013000700212016000300219 #VV16.13310#VV16.13311#369506#^a58000^b2000b#Vi?t#895.92234#N112T#Nguyt#Ny th di, bc chm li i!#Nguyt#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho Huy Ho ng#2016#^a242tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#369506#VH## 00487000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010016000670020025000830030020001080070016001280080 00500144009001900149010000500168011001500173020001700188020001800205016000300223 013000700226#VV16.13313#369507#VV16.13312#^a55000^b1000b#Vi?t#895.92234#NH556# Nguyn nh Ti#Nhng ng cong mm mi#Tp truyn hi ngn#Nguyn nh Ti#^aH .#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a110tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn tro phng#VH#3 69507## 00920000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820010000411810006000510020097000570070033001540080005001870090028001920100 00500220011003400225021016100259020002000420016000300440020000700443015005500450 02000080050502000080051301300070052100500120052800500150054002000100055502000290 0565#369508#VV16.13314#VV16.13315#^b350b#Vi?t#384.09597#K600Y#K yu hi ngh t ng kt phong tro thi ua "Gii vic nc, m vic nh" giai on 2010 - 2015#B an N cng, Ban Tuyn gio b.s.#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2015#^a107tr. : bng, nh mu^b21x24cm#Tng hp cc bo co, tham lun, nhng hnh nh p, m m ca mt th h n cng nhn vin chc lao ng ngnh Thng tin v Truyn th ng giai on 2010 - 2015#in hnh tin tin#XH#K yu#TTS ghi: Cng on Thng tin v Truyn thng Vit Nam#Tp th#C nhn#369508#Ban N cng#Ban Tuyn gio# 2010-2015#B Thng tin v Truyn thng## 01115000000000313000450000201140000000500170011400500150013100500110014600500130 01570070065001700080005002350090028002400100005002680110024002730150050002970820 01000347016000300357013000700360014000700367026000700374026001100381026001100392 181000600403019000500409020001800414020001000432020000700442021035200449#K yu hot ng ca i biu Quc hi v on i biu Quc hi thnh ph H Ni kho XIII, nhim k 2011 - 2016#Nguyn Xun Din#Nguyn Vn Ho#L Minh T#Ng Thnh H#B.s.: Nguyn Xun Din, Nguyn Vn Ho, L Minh T, Ng Thnh H#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2015#^a95tr. : nh mu^b25cm#TTS ghi: on i biu Quc h i thnh ph H Ni#328.59731#XH#369509#^b150b#369509#VV16.13316#VV16.13317#K600 Y#Vi?t#i biu quc hi#Hot ng#K yu#Gii thiu v Quc hi Vit Nam v Qu c hi kho XIII; danh sch cc v i biu Quc hi thuc on i biu Quc hi thnh ph H Ni kho XIII; hot ng tch cc, cht lng, hiu qu ca i bi u Quc hi v on i biu Quc hi thnh ph H Ni; cc hnh nh hot ng c a i biu Quc hi v on i biu Quc hi thnh ph H Ni kho XIII## 00887000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500020029000560030027000850070060001120010014001720050 01700186005001500203008000500218009002800223010000500251011002400256021027900280 020000800559020002000567013000700587016000300594#VV16.13318#369510#VV16.13319#^b 1000b#Vi?t#959.704#C102M#Cch mng thng Tm nm 1945#S kin, hnh nh v k c #S.t., b.s.: Hong Linh, Nguyn Vn Dng, V Th Kim Yn# Hong Linh#Nguy n Vn Dng#V Th Kim Yn#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2015#^a178tr. : nh^ b21x24cm#Tp hp nhng t liu qu, nhng hnh nh sng ng v chn thc min h ho cho nhng ni dung s kin lch s trc v trong thi gian din ra cuc v n ng cch mng thng Tm nm 1945 v khai sinh nc Vit Nam Dn ch cng ho ngy 2/9/1945, ti Qung trng Ba nh H Ni#Lch s#Cch mng thng Tm#3695 10#XH## 01058000000000337000450000200670000000500160006700500180008300500180010100500190 01190050014001380070063001520080005002150090028002200100005002480110025002530150 04700278082000800325016000300333013000700336014000800343026000700351026001100358 02600110036918100060038001900050038602000370039102000080042802000110043602000100 0447021026300457#60 nm pht hnh bo ch - Mt chng ng (01/9/1955 - 01/9/20 15)#Trng Th Hin#on Th Ngc Anh#Nguyn Vit Thng#Nguyn Th Hng H#L Ng c Khnh#B.s.: Trng Th Hin, on Th Ngc Anh, Nguyn Vit Thng...#^aH.#^aT hng tin v Truyn thng#2015#^a177tr. : nh mu^b25cm#TTS ghi: Cng ty Pht h nh Bo ch Trung ng#079.597#XH#369511#^b1000b#369511#VV16.13320#VV16.13321#S11 1M#Vi?t#Cng ty Pht hnh Bo ch Trung ng#Lch s#Pht trin#1955-2015#Gii t hiu v cng tc pht hnh bo ch gn vi qu trnh hnh thnh bo ch Cch mn g Vit Nam; s hnh thnh v pht trin ca Cng ty Pht hnh bo ch Trung ng ; mt s hnh nh trong 60 nm hot ng v m hnh t chc ca cng ty trong th i im hin ti## 00974000000000289000450000100120000000200910001200500170010300500150012000700520 01350080005001870090028001920100005002200110025002250820014002500160003002640130 00700267014000700274026000700281026001100288181000700299019000500306020003900311 020000800350020001100358020001000369021030500379# Ngc Anh#Trng i hc Vn ho Thnh ph H Ch Minh - 40 nm xy dng v pht trin (1976 - 2016)#Nguyn X un Hng#Phan nh Dng#B.s.: Ngc Anh, Nguyn Xun Hng, Phan nh Dng#^aH. #^aThng tin v Truyn thng#2016#^a175tr. : nh mu^b25cm#306.071159779#XH#3695 12#^b800b#369512#VV16.13322#TR561#Vi?t#Trng i hc Vn ho Tp. H Ch Minh#L ch s#Pht trin#1976-2016#Gii thiu thnh tu 40 nm xy dng v pht trin c a Trng i hc Vn ho Thnh ph H Ch Minh (1976 - 2016). Gii thiu v nh ng thnh t; cc th h lnh o; c s vt cht; t chc ng, cng on, hi v n v trc thuc; cc khoa chuyn mn... ca Trng i hc Vn ho Thnh ph H Ch Minh## 00413000000000229000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200110 00301810006000410010015000470020020000620080005000820090028000870100005001150110 01500120020001700135013000700152016000300159020001200162020000900174#VV16.13323# 369513#^b250b#Vi?t#895.922334#H407L#Phm Hong Lm#Hong Lm tuyn tp#^aH.#^aTh ng tin v Truyn thng#2015#^a257tr.^b23cm#Vn hc hin i#369513#VH#Truyn ng n#Bi vit## 00921000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810008000550010014000630020029000770070064001060050015001700050 01900185008000500204009002800209010000500237011002600242015005500268020001000323 020000800333020001100341013000700352016000300359021025700362#369514#VV16.13324#V V16.13325#^a82000^b300b#Vi?t#636.5#GI-108T#Phm Thanh V#Gio trnh chn nui g ia cm#B.s.: Phm Thanh V (ch.b.), Nguyn Vn t, o Th Minh Trang#Nguyn V n t#o Th Minh Trang#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2015#^a216tr. : minh h o^b24cm#TTS ghi: Trng cao ng Kinh t - K thut Vnh Phc#Chn nui#Gia c m#Gio trnh#369514#GT#Trnh by c im gii phu, sinh l gia cm; ging v c ng tc ging gia cm; sc sn xut ca gia cm; dinh dng gia cm; chung tri , thit b v dng c chn nui; k thut chn nui g; chn nui thu cm; p t rng gia cm c km theo phn thc hnh## 01075000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810007000620010016000690020102000850070016001870040030002030080 00500233009002800238010000500266011002600271021044300297020001000740020001800750 020001900768013000700787016000300794#VV16.13326#VV16.13327#369515#^a120000^b700 b#Vi?t#320.1509597#CH500Q#Trng Minh Dc#Ch quyn Quc gia Vit Nam ti hai Qu n o Hong Sa v Trng Sa qua t liu Vit Nam v nc ngoi#Trng Minh Dc# Ti bn c chnh sa, b sung#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2015#^a347tr. : m inh ho^b24cm#Gii thiu vi nt v a l hai qun o Hong Sa, Trng Sa v s tip cn ca cc tc ngi Vit Nam trc th k XV. cp n ch quyn Vit Nam ti hai qun o Hong Sa v Trng Sa qua t liu Vit Nam cng t liu n c ngoi trc tip v gin tip khng nh ch quyn Vit Nam ti Hong Sa v Tr ng Sa. Nhng u tranh khng nh v bo v ch quyn ca Vit Nam ti Hon g Sa v Trng Sa t sau khi thng nht t nc n nay#Ch quyn#Qun o Hon g Sa#Qun o Trng Sa#369515#XH## 00648000000000265000450000100140000000200180001400300420003200700140007400800050 00880090028000930100005001210110015001260820006001410160003001470130007001500140 01600157026000700173026001100180026001100191181000700202019000500209020001700214 020000900231021014200240#m c Vng#Khoa hc v l s#D on khoa hc v con ngi v cuc i#m c Vng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2015#^a437tr.^ b24cm#133.3#TN#369516#^a135000^b500b#369516#VV16.13328#VV16.13329#KH401H#Vi?t#K hoa hc thn b#Bi ton#a ra nhng chng minh bng khoa hc v s phn con ng i gn vi cuc i, qua gp phn vo vic xem tng - s - vn cho ngi, c ho i## 00639000000000253000450000200360000000400140003600800050005000900280005501000050 00830110025000880150070001130820009001830160003001920130007001950140016002020260 00700218026001100225026001100236181000600247019000500253020001800258020000800276 021010100284#Bi tp thc hnh tin hc vn phng#Ti bn ln 2#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a74tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghi p H Ni. Khoa Cng ngh thng tin#005.5076#TN#369517#^a17500^b6000b#369517#VV 16.13330#VV16.13331#B103T#Vi?t#Tin hc vn phng#Bi tp#Gm cc bi tp thc h nh tin hc vn phng nh: Bi tp thc hnh MS Word, MS Excel, MS Power Point## 00980000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010015000630020051000780030088001290070015002170080 00500232009002800237010000500265011002200270021033300292020000800625020000900633 020002100642013000700663016000300670020001700673#VV16.13333#369518#VV16.13332#^a 75000^b1000b#Vi?t#372.83#108#Nguyn Th Lan#o c v phng php gio dc o c tiu hc#Ti liu hc tp dng cho sinh vin h i hc, cao ng chuy n ngnh Gio dc Tiu hc#Nguyn Th Lan#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^ a240tr. : bng^b24cm#Trnh by mt s vn c bn v o c hc, gio dc o c cho hc sinh tiu hc, dy hc mn o c tiu hc. Phng php v phn g tin dy hc mn o c tiu hc. Cc hnh thc t chc dy hc mn o c tiu hc. Cc hnh thc v phng php kim tra, nh gi kt qu hc tp mn o c ca hc sinh tiu hc...#o c#Tiu hc#Phng php gio dc#369518#X H#Ti liu hc tp## 00726000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820011000411810006000520010017000580020059000750070017001340080005001510090 02800156010000500184011002100189021022100210020001900431013000700450016000300457 020001200460#369519#VV16.13334#VV16.13335#^b500b#Vi?t#327.597054#H450C#Nguyn V n Khoan#H Ch Minh: Biu tng ca tnh hu ngh Vit Nam - n #Nguyn Vn Kh oan#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a291tr. : nh^b24cm#Tuyn chn cc t liu bo ch trong v ngoi nc vit v chuyn thm n ca Ch tch H Ch Minh. Din vn, p t, in, th chc mng cc nh lnh o n ca Ch tch H Ch Minh. Tnh hu ngh Vit Nam - n #Quan h ngoi giao#369519#XH#H Ch Minh## 00746000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810006000500010016000560020026000720070016000980080005001140090028001190100 00500147011002200152015006400174021020300238020001000441020000800451013000700459 016000300466020001100469#VV16.13336#369520#^a18000^b2500b#Vi?t#005.133076#B103T #Trn Thanh Hun#Bi tp lp trnh cn bn#Trn Thanh Hun#^aH.#^aThng tin v T ruyn thng#2016#^a114tr. : bng^b24cm#TTS ghi: Khoa Cng ngh thng tin - i hc Cng nghip H Ni#Gm cc bi tp v thut ton v lu thut ton; cc t hnh phn c bn ca ngn ng lp trnh C; cc cu trc iu khin; lp trnh n th; kiu d liu mng - chui k t; cu trc ng ca d liu#Lp trnh#Bi tp#369520#TN#Ngn ng C## 00919000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810008000560020047000640070035001110050013001460080005001590090 02800164010000500192011002500197015005500222021025300277020001900530020001100549 016000300560001001400563020001700577020001600594013000700610#369521#VV16.13337#V V16.13338#^a60000^b500b#Vi?t#629.89#GI-108T#Gio trnh gii tch mch v m ph ng my tnh#Ch.b.: T Quang Tho, T Quang Duy#T Quang Duy#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2015#^a139tr. : hnh v^b24cm#TTS ghi: Trng cao ng Kinh t - K thut Vnh Phc#Trnh by cc khi nim c bn v iu khin hc; l thuyt i u khin t ng, hm truyn t, phng trnh vi phn, phng trnh trng thi v phn mm Matlab; hm truyn h thng; ho vi Matlab; m phng h thng ng hc; tnh ton trong Matlab#iu khin t ng#Gio trnh#GT#T Quang Tho#Ti n hc ng dng#Phn mm Matlab#369521## 00888000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810008000550020042000630070039001050050017001440080005001610090 02800166010000500194011002900199015005500228021021600283020001300499020001100512 016000300523001001400526020001800540020002100558013000700579#369522#VV16.13339#V V16.13340#^a65000^b300b#Vi?t#338.7#GI-108T#Gio trnh phn tch hot ng kinh doanh#Ch.b.: Bi Vn Dng, on Quang Thng#on Quang Thng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2015#^a154tr. : bng, s ^b24cm#TTS ghi: Trng cao ng Kinh t - K thut Vnh Phc#Trnh by l lun chung v phn tch kt qu hot ng s n xut kinh doanh; tnh hnh s dng cc tim nng trong sn xut; bin ng ch i ph sn xut kinh doanh; cc phng n kinh doanh ngn hn; bo co ti chnh# Doanh nghip#Gio trnh#GT#Bi Vn Dng#Phn tch kinh t#Hot ng kinh doanh# 369522## 00841000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810008000560020039000640070043001030050021001460080005001670090 02800172010000500200011002500205015005500230021019400285020000900479020001100488 016000300499001001400502020000800516020000800524013000700532#369523#VV16.13341#V V16.13342#^a58000^b300b#Vi?t#004.16#GI-108T#Gio trnh lp rp v ci t my t nh#Ch.b.: T Quang Tho, Dng Th Thanh Loan#Dng Th Thanh Loan#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2015#^a128tr. : hnh v^b24cm#TTS ghi: Trng cao ng Kin h t - K thut Vnh Phc#Gii thiu cc thnh phn c bn ca my tnh; quy tr nh lp rp my tnh; thit lp CMOS; ci t h iu hnh v cc trnh iu khi n; ci t cc phn mm ng dng; sao lu phc hi h thng#My tnh#Gio trnh# GT#T Quang Tho#Lp rp#Ci t#369523## 00800000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810008000560020023000640070073000870050014001600050017001740050 01800191005001500209008000500224009002800229010000500257011002500262015005500287 021011900342020001600461020001100477013000700488016000300495#369524#VV16.13343#V V16.13344#^a94000^b1000b#Vi?t#620.1#GI-108T#Gio trnh c k thut#B.s.: T Qua ng Tho, Phm Thnh Trung, Trng Cng Giang, Trn Vn Thin#T Quang Tho#Phm Thnh Trung#Trng Cng Giang#Trn Vn Thin#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#20 15#^a229tr. : hnh v^b24cm#TTS ghi: Trng cao ng Kinh t - K thut Vnh Ph c#Gii thiu tng quan v tnh hc, ng hc, ng lc hc; cc tc ng lc k o, nn, un, xon ca vt liu v kt cu#C hc k thut#Gio trnh#369524#GT## 00818000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010015000600020026000750030035001010070031001360050 01500167008000500182009002800187010000500215011002500220021026800245020000800513 020000900521013000700530016000300537#369525#VV16.13345#VV16.13346#^a60000^b1700 b#Vi?t#909#L302S#Trn Xun Hip#Lch s vn minh th gii#178 cu hi t lun v trc nghim#Trn Xun Hip, Trn nh Hng#Trn nh Hng#^aH.#^aThng tin v T ruyn thng#2015#^a215tr. : hnh v^b24cm#Gm 178 cu hi t lun v trc nghim v qu trnh ra i v pht trin ca cc nn vn minh tiu biu trong lch s loi ngi nh: Vn minh trong thi k cng x nguyn thu, vn minh Ai Cp, vn minh Lng H, vn minh n , vn minh Trung Quc c - trung i...#Lch s#V n minh#369525#XH## 00798000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820008000491810007000570010013000640020034000770070056001110050018001670050 01500185008000500200009002800205010000500233011003100238021022200269020001400491 020002000505013000700525#VV16.13347#369526#VV16.13348#^a79000^b500b#Vi?t#658.40 4#QU105L#L Vn Phng#Qun l d n cng ngh thng tin#L Vn Phng (ch.b.), Tr n Nguyn Hng, L Hng Giang#Trn Nguyn Hng#L Hng Giang#^aH.#^aThng ti n v Truyn thng#2016#^a251tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by kin thc v d n v qun l d n; lp k hoch d n cng ngh thng tin; cc phng tin ph c v qun l d n; t chc trin khai, gim st v iu chnh k hoch d n; q un l cc hot ng kt thc d n#Qun l d n#Cng ngh thng tin#369526## 00991000000000325000450000100170000000200510001700500160006800500130008400500130 00970070074001100080005001840090028001890100005002170110022002220120030002440150 04500274082000800319016000300327013000700330014001700337026000700354026001100361 02600110037218100060038301900050038901900050039402000100039902000140040902102420 0423#Schildt, Herbert#Java: Hng dn cho ngi mi hc - Lp trnh Java#Nguyn Duy Lun#L i Hong#Chu nh Ph#Herbert Schildt ; Dch: Nguyn Duy Lun, L i Hong ; Chu nh Ph h..#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a330tr. : b ng^b24cm#T sch bn quyn i hc FPT#Tn sch ting Anh: Java: A beginner's Gu ide#005.133#TN#369527#^a125000^b2000b#369527#VV16.13349#VV16.13350#J111H#Vi?t#D ch#Lp trnh#Ngn ng Java#Nhng kin thc c bn v lp trnh Java gm: Gi v giao din; kim sot ngoi l; s dng nhp xut; lp trnh a lung; lit k, ng hp t ng, import tnh v annotation; generic; applet, s kin v cc ch khc; gii thiu v swing## 00941000000000325000450000100170000000200620001700500160007900500130009500500130 01080070074001210080005001950090028002000100005002280110022002330120030002550150 04500285082000800330016000300338013000700341014001700348026001100365026001100376 02600070038718100060039401900050040001900050040502000100041002000140042002101810 0434#Schildt, Herbert#Java: Hng dn cho ngi mi hc - Lp trnh hng i t ng#Nguyn Duy Lun#L i Hong#Chu nh Ph#Herbert Schildt ; Dch: Nguyn Duy Lun, L i Hong ; Chu nh Ph h..#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a 312tr. : bng^b24cm#T sch bn quyn i hc FPT#Tn sch ting Anh: Java: A be ginner's guide#005.133#TN#369528#^a115000^b2000b#VV16.13351#VV16.13352#369528#J 111H#Vi?t#Dch#Lp trnh#Ngn ng Java#Trnh by nhng kin thc c bn v Java. Gii thiu v cc kiu d liu v ton t, cc cu lnh iu khin chng trnh . Gii thiu v lp, i tng v phng thc. Tnh k tha## 00659000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460010018000520020050000700070018001200080005001380090028001430100 00500171011002500176021015500201013000700356016000300363020001000366020001900376 020001000395#369529#VV16.13353#^a99000^b1500b#Vi?t#920.02#N114T#Nguyn Hong i p#Nm thn - S kin, nhn vt v th gii loi kh#Nguyn Hong ip#^aH.#^aTh ng tin v Truyn thng#2016#^a213tr. : nh mu^b24cm#Gii thiu v cc nm Thn trong lch s nhn loi v s kin nin biu din ra vo nm Thn. Cc danh nh n, nhn vt ni ting sinh vo nhng nm Thn...#369529#XH#Danh nhn#Nhn vt i n hnh#Tui thn## 00747000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010011000670020061000780070011001390080005001500090 02800155010000500183011002100188021018000209020002000389020001000409016000300419 020001200422013000700434020000800441020000800449#369530#VV16.13354#VV16.13355#^a 52000^b1000b#Vi?t#302.09597#CH500T#V Kim Yn#Ch tch H Ch Minh vi nhng t m gng in hnh tin tin#V Kim Yn#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a1 93tr. : nh^b21cm#Tp hp cc cu chuyn k v nhng tm gng in hnh tin ti n c c hi c gp g v lm vic vi Bc H. T gip h hiu hn v t tng v o c cch mng ca Ngi#in hnh tin tin#Truyn k#XH#H Ch Mi nh#369530#C nhn#Tp th## 00931000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010010000680020041000780070010001190080005001290090 02800134010000500162011001500167021039700182020002300579020001400602020001400616 013000700630016000300637020001300640#VV16.13357#369531#VV16.13356#^a51000^b1500 b#Vi?t#324.2597075#C120N#H Nguyn#Cm nang b th chi b gii - Hi v p#H N guyn#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a170tr.^b21cm#Gm 101 cu hi - p ngn gn, c th, r rng nhng quan im, tri thc lin quan n cng tc xy dng ng, sinh hot ng v kim tra ng m ngi B th Chi b cn bit; nhn g thng tin, tri thc c bn, thit thc v cc vn lch s v vn ho Vit N am, h thng chnh tr hin hnh ca nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam the o quan im chnh thng m ngi B th Chi b nn bit#ng Cng sn Vit Nam#B th chi b#Cng tc ng#369531#XH#Sch hi p## 00642000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610010011000670020023000780070011001010080005001120090 02800117010000500145011002100150021012100171020000900292013000700301016000300308 020001200311020002100323020002000344#VV16.13358#VV16.13359#369532#^a50000^b1000 b#Vi?t#959.704092#G561S#V Kim Yn#Gng sng H Ch Minh#V Kim Yn#^aH.#^aThn g tin v Truyn thng#2016#^a198tr. : nh^b21cm#Gm nhng bi vit v phong cch nu gng H Ch Minh v nhng chuyn k v phong cch v tm gng o c H Ch Minh#Bi vit#369532#XH#H Ch Minh#T tng H Ch Minh#o c H Ch Minh ## 00652000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810006000550010017000610020030000780290025001080070017001330080 00500150009001600155010000500171011002600176021012700202020001600329020001000345 020000900355013000700364016000300371#369533#VV16.13360#VV16.13361#^a90000^b700b #Vi?t#133.8#120D#Nguyn Tin ch#m dng cuc sng i thng#Yin and yang ba sic lives#Nguyn Tin ch#^aH.#^aTi bn ln 2#2016#^a314tr. : minh ho^b21cm# cp mt s vn v con ngi v v tr, cuc sng i thng, lm vic ln t rong i ngi, cuc sng tn ngng, an tng#Thuyt m dng#Cuc sng#Khoa hc #369533#XH## 00655000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820006000491810006000550010011000610020017000720070011000890080005001000090 02800105010000500133011002100138021022400159020002000383013000700403016000300410 #VV16.13362#369534#VV16.13363#^a50000^b300b#Vi?t#959.7#N557N#V Vn Dn#Nc no n gm vc#V Vn Dn#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a247tr. : nh^b21cm# Gii thiu v thng cnh thin nhin Vit Nam; vng bin, vng t lin, danh th ng t Vit, gi tr vn ho ton cu, tn tui cc anh hng dn tc, vn ho t m linh... v cch ng x i vi danh thng nc ta hin nay#Danh lam thng c nh#369534#XH## 00622000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820013000491810007000620010011000690020049000800070011001290080005001400090 02800145010000500173011002100178021016600199020000500365013000700370016000300377 #369535#VV16.13364#VV16.13365#^a40000^b300b#Vi?t#551.48309597#NH556D#V Vn Dn #Nhng dng sng v tnh cch, tm hn ngi Vit#V Vn Dn#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a140tr. : nh^b21cm#Gii thiu v h thng sng trn lnh th Vit Nam; thc trng hin nay ca nhng dng sng trn t Vit v v tnh cc h, tm hn ngi Vit Nam qua nhng dng sng#Sng#369535#XH## 00663000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500010010000560020039000660070010001050080005001150090 02800120010000500148011002600153012002800179021016400207020000800371020000800379 013000700387016000300394#369536#VV16.13366#VV16.13367#^b2000b#Vi?t#959.741#T309V #H Nguyn#Tiu vng vn ho x Thanh (Thanh Ho)#H Nguyn#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a159tr. : minh ho^b21cm#Khng gian vn ho Vit Nam#Gii thi u v bn sc vng vn ho x Thanh; lch s, con ngi, i sng vt cht-kinh t, tn gio, tn ngng, sinh hot vn hc ngh thut v di sn vn ho...#Lch s#Vn ho#369536#XH## 00832000000000337000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500020032000560070059000880220005001470050013001520050 01200165005001500177005001500192005001300207008000500220009002800225010000500253 01100210025802101640027902000080044302000130045102000070046401300070047101600030 0478005001300481#VV16.13368#369537#VV16.13369#^b1500b#Vi?t#959.731#H100N#H Ni - Truyn thng v di sn#B.s.: Lu Minh Tr (ch.b.), V Vn Qun, Nguyn Th Dn ...#T.11#Lu Minh Tr#V Vn Qun#Nguyn Th Dn#Triu Vn Hin#Bi Ngc Qu#^aH .#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a184tr. : nh^b21cm#Gii thiu v truyn th ng v di sn vn ho hai qun Bc T Lim v Nam T Lim - H Ni: Nhng s kin lch s, nhn vt lch s, vng t v truyn thng di sn#Lch s#Truyn thng #Di sn#369537#XH#Lu Minh Tr## 00633000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820008000411810006000490010016000550020044000710070016001150080005001310090 02800136010000500164011003100169021013400200020000900334020000800343020000600351 013000700357016000300364#369538#VV16.13370#VV16.13371#^b500b#Vi?t#370.959#S400S# Nguyn Tin t#So snh gio dc Vit Nam v cc nc Asean#Nguyn Tin t#^aH. #^aThng tin v Truyn thng#2016#^a355tr. : bng, biu ^b21cm#Gm nhng biu so snh ch s, t l gio dc, s liu gio dc ca Vit Nam v cc nc Ase an, km theo ph lc so snh tng qut#Gio dc#So snh#Asean#369538#XH## 00769000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610010010000670020079000770070010001560080005001660090 02800171010000500199011001500204021021000219020002300429020000800452020000800460 020001300468013000700481016000300488#369539#VV16.13372#VV16.13373#^a85000^b800b #Vi?t#324.2597075#106C#H Nguyn#ng Cng sn Vit Nam t i hi I (1930) n i hi XII (2016) - Hi v p#H Nguyn#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016 #^a307tr.^b21cm#Gm 88 cu hi p tm hiu, hc tp, nghin cu v lch s v ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam, tuyn truyn, gio dc cho mng thnh cng ca i hi i biu ton quc ln th XII ca ng...#ng Cng sn Vit Nam#Lch s#i hi#Sch hi p#369539#XH## 00863000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500020061000560080005001170090028001220100005001500110 02500155021038200180020001200562020000800574020000700582013000700589016000300596 020001000599#369540#VV16.13374#VV16.13375#^b1000b#Vi?t#079.597#K600Y#K yu i hi X Hi Nh bo Vit Nam (Nhim k 2015 - 2020)#^aH.#^aThng tin v Truyn th ng#2016#^a144tr. : nh mu^b21cm#Gm cc bo co chnh tr ti i hi X v ni dung tip tc nng cao v tr, vai tr, cht lng v hiu qu hot ng ca Hi Nh bo Vit Nam. Tnh hnh bo ch v nhng hot ng ca Hi trong nhim k 2 010 - 2015. Phng hng hot ng ca bo ch v nhim v cng tc ca Hi Nh bo Vit Nam nhim k X (2015 - 2020). Mt s iu l sa i, b sung Hi Nh b o Vit Nam...#Hi Nh bo#i hi#K yu#369540#XH#2015-2020## 00844000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820016000501810006000660010017000720020135000890070017002240080005002410090 02800246010000500274011001500279021019900294020002000493020002100513020001400534 013000700548016000300555020000800558#369541#VV16.13376#VV16.13377#^a67000^b2500 b#Vi?t#174.93242597075#T550T#Trn Minh Trng#T tng, tm gng o c H Ch Minh v trung thc, trch nhim; gn b vi nhn dn, on kt, xy dng ng t rong sch, vng mnh#Trn Minh Trng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2015#^a22 3tr.^b21cm#Gii thiu v li dy ca Ch tch H Ch Minh, t tng H Ch Minh v chi b ng v vn dng t tng, tm gng o c H Ch Minh gn vi vic xy dng t chc c s ng trong sch, vng mnh#o c H Ch Minh#T tng H Ch Minh#Xy dng ng#369541#XH#Hc tp## 00591000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010018000630020020000810070041001010050017001420040 01800159008000500177009002800182010000500210011002600215012001600241020001800257 020000700275013000700282016000300289019000900292#369542#VV16.13378#VV16.13379#^a 62000^b3000b#Vi?t#891.73#B100N#Levshin, Vladimir#Ba ngy nc t hon#Vladimir L evshin ; Nguyn Tin Dng dch#Nguyn Tin Dng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aThng t in v Truyn thng#2016#^a190tr. : tranh v^b21cm#T sch Sputnik#Vn hc thiu nhi#Truyn#369542#VH#Dch Nga## 00566000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820014000501810006000640020028000700070032000980050006001300050010001360050 01100146005000700157005000900164008000500173009002800178010000500206011002600211 020001700237020001200254013000700266016000300273#VV16.13380#369543#VV16.13381#^a 79000^b1200b#Vi?t#895.922301084#H107P#Hnh phc vn ch cho ta#Di An, Phng t, Amme Lng...#Di An#Phng t#Amme Lng#Vy Sam#Song Ng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a170tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#36954 3#VH## 00484000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820011000411810006000520010008000580020021000660030004000870070008000910080 00500099009002800104010000500132011001500137015003500152020001700187020000400204 013000700208016000300215#369544#VV16.13382#VV16.13383#^b100b#Vi?t#895.922134#B43 1N#Song An#Bng ng ng chiu#Th#Song An#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#201 6#^a227tr.^b20cm#Tn tht tc gi: Nguyn Vn Thun#Vn hc hin i#Th#369544# VH## 00733000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010017000640020069000810070017001500080005001670090 02800172010000500200011002600205021020000231020000800431020000800439020001000447 013000700457016000300464#369545#VV16.13384#VV16.13385#^a70000^b1300b#Vi?t#079.5 97#T450C#Nguyn Quang Ho#T chc hot ng c quan bo ch - Thc tin v xu h ng pht trin#Nguyn Quang Ho#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a207tr. : minh ho^b21cm#Trnh by mt s khi nim v quy nh v t chc hot ng c q uan bo ch: M hnh t chc hot ng, c im lao ng, thi i Internet... v hot ng kinh t trong cc c quan bo ch hin nay#Bo ch#T chc#Hot n g#369545#XH## 00806000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010015000650020038000800070015001180040038001330080 00500171009002800176010000500204011002500209021026100234020000700495020000800502 020000800510013000700518016000300525#369546#VV16.13386#VV16.13387#^a35000^b1500 b#Vi?t#616.0252#S460C#Nguyn c n# S cp cu tai nn trc khi c y t#Nguy n c n#Ti bn ln th 7 c b sung, sa i#^aH.#^aThng tin v Truyn thng #2016#^a46tr. : minh ho^b21cm#Cung cp nhng kin thc c bn v t chc cp c u ti ch, k nng s cp cu ti ch i vi mt s tai nn thng gp trong i sng nh: bng vt thng, c nh gy xng, chn thng ct sng, bong gn, sai khp, in git, ngt th, ng c, say nng...#S cu#Cp cu#Tai nn#36954 6#KT## 00648000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810007000580010013000650020046000780070013001240080005001370090 02800142010000500170011002600175021014200201020001100343020000900354020000900363 013000700372016000300379#369547#VV16.13388#VV16.13389#^a79000^b800b#Vi?t#133.33 37#TH552V#Ng Quang #Thc vt & ng dng thc vt trong phong thu#Ng Quang #^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a154tr. : minh ho^b21cm#Gii thiu v tri thc phong thu c s; thc vt vi i sng con ngi; hnh ca mt s loi thc vt v ng dng thc vt trong phong thu#Phong thu#ng dng#Thc vt#369 547#XH## 00918000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820014000511810006000650010016000710020040000870070088001270050018002150050 02100233008000500254009002800259010000500287011002600292021023600318020001700554 020001300571013000700584016000300591019000500594005001700599#369548#VV16.13390#V V16.13391#^a175000^b1000b#Vi?t#338.762180952#H314C#Taro Koitabashi#Hitachi chi n dch ti c cu 2000 ngy#Taro Koitabashi ; Nguyn Th Thu H dch ; H..: Ngu yn Th Thu Linh, Trn Vit H Th#Nguyn Th Thu H#Nguyn Th Thu Linh#^aH.# ^aThng tin v Truyn thng#2016#^a298tr. : minh ho^b21cm#Ti hin li qu trn h m Tng gim c Kawamura cho li tp on Hitachi vt qua nhng bin c, ri ro, cng thng tr thnh mt tp on kinh t ln ca Nht Bn vi quy m ton cu v tim lc ti chnh ln mnh nh hin nay#Tp on Hitachi#Ti cu trc#369548#XH#Dch#Trn Vit H Th## 00937000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010015000650020074000800030017001540070015001710080 00500186009002800191010000500219011003100224015009700255021020800352020000700560 020001000567020001100577020001700588013000700605016000300612020000800615#369549# VV16.13392#VV16.13393#^a75000^b300b#Vi?t#338.95976#M458S#Bi Quang Bnh#Mt s nh hng ca bin ng dn s ti kinh t min Trung - Ty Nguyn#Sch chuyn k ho#Bi Quang Bnh#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a224tr. : hnh v, bn g^b21cm#TTS ghi: Qu Pht trin Khoa hc v Cng ngh Quc gia; i hc Nng . Trng i hc Kinh t#Trnh by mt s vn l lun v tc ng ca bin ng dn s ti pht trin kinh t - x hi. c trng v mt s nh hng t bin ng dn s ti pht trin kinh t - x hi ca min Trung - Ty Nguyn#Dn s# nh hng#Pht trin#Sch chuyn kho#369549#XH#Kinh t## 00823000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810007000510010014000580020028000720070066001000220004001660050 01400170005001600184008000500200009002800205010000500233011002100238021020900259 020001800468020001100486016000300497013000700500005001400507#369550#VV16.13394#V V16.13395#^b4000b#Vi?t#959.7024#TR527#inh Xun Lm#Truyn c lch s Vit Nam #S.t., b.s.: inh Xun Lm (ch.b.), Hong M Hnh, Bi Tuyt Hng#T.4#Hong M Hnh#Bi Tuyt Hng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2015#^a119tr. : nh^b21cm# Gii thiu khi qut lch s hai triu Trn, H v nhng cu truyn v hai triu i ny: Truyn v Trn Thi Tng; Trn Th ; v Trng nguyn nh tui; thi p, in trang thi Trn; gio dc v khoa c...#Lch s trung i#Truyn c#XH #369550#inh Xun Lm## 00886000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810007000510010014000580020028000720070066001000220004001660050 01600170005001600186008000500202009002800207010000500235011002100240021027000261 020001800531020001100549016000300560013000700563005001400570#369551#VV16.13396#V V16.13397#^b4000b#Vi?t#959.7026#TR527#inh Xun Lm#Truyn c lch s Vit Nam #S.t., b.s.: inh Xun Lm (ch.b.), Hong M Hnh, Bi Tuyt Hng#T.5#Ng V H i Hng#Bi Tuyt Hng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2015#^a117tr. : nh^b21c m#Gii thiu khi qut lch s Vit Nam th k XV- XVI v nhng cu truyn v tr iu i ny: Ngi khi dng triu i, hi th Lng Nhai, L Lai liu mnh cu cha, trn B ng sm vang chp git, Trn Co ung thuc c cht, Hi th n g Quan, s tch h Hon Kim...#Lch s trung i#Truyn c#XH#369551#inh Xun Lm## 00923000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810007000520010014000590020028000730070066001010220004001670050 01600171005001600187008000500203009002800208010000500236011002100241021030600262 020001800568020001100586016000300597013000700600005001400607#369552#VV16.13398#V V16.13399#^b4000b#Vi?t#959.70272#TR527#inh Xun Lm#Truyn c lch s Vit Na m#S.t., b.s.: inh Xun Lm (ch.b.), Hong M Hnh, Bi Tuyt Hng#T.6#Ng V H i Hng#Bi Tuyt Hng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2015#^a118tr. : nh^b21 cm#Gii thiu khi qut v lch s Vit Nam t cui th k XVI n th k XVIII v nhng cu truyn k v triu i L Trung hng: N tin s u tin ca nc ta, Nguyn ng Co gii cu s Thanh, s thn Giang Vn Minh ti Triu Minh, hai ng trng h V, ng t ngh thu, Trnh - Nguyn phn tranh...#Lch s tru ng i#Truyn c#XH#369552#inh Xun Lm## 00821000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010015000680020032000830070015001150080005001300090 02800135010000500163011003700168015003900205021024600244020000900490020000500499 020000400504013000700508016000300515020001300518#369553#VV16.13400#VV16.13401#^a 69000^b1000b#Vi?t#320.1209597#H428#Trn Cng Trc#Hi - p v bin, o Vit Nam#Trn Cng Trc#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a157tr., 24tr. nh : m inh ho^b21cm#TTS ghi: B Thng tin v Truyn thng#Gii thiu v tr, vai tr ca bin ng. c im vng bin v hai qun o Hong Sa, Trng Sa. Khng n h ch quyn ca Vit Nam i vi Hong Sa, Trng Sa. Chin lc bin Vit Nam n nm 2020 v nhim v gio dc, tuyn truyn v bin o#Lnh th#Bin#o#369 553#XH#Sch hi p## 00805000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820007000421810006000490020035000550070055000900050016001450050015001610050 01100176005001900187005001900206008000500225009002800230010000500258011002600263 02101390028902000060042802000040043402000180043802000130045601300070046901600030 0476#369554#VV16.13402#VV16.13403#^b1500b#Vi?t#337.59#H428#Hi p v cng ng kinh t ASEAN#Nguyn Hng Sn, Nguyn Anh Thu (ch.b.), H Vn Hi...#Nguyn Hn g Sn#Nguyn Anh Thu#H Vn Hi#Nguyn Th Kim Anh#Nguyn Th Kim Chi#^aH.#^aTh ng tin v Truyn thng#2016#^a190tr. : minh ho^b21cm#Trnh by thc tin hi nh p kinh t khu vc trn th gii; hi nhp AEC v kinh nghim ca mt s nc As ean; AEC v bi cnh quc t mi#ASEAN#AEC#Cng ng kinh t#Sch hi p#369554 #XH## 00609000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820011000411810006000520020053000580080005001110090028001160100005001440110 02000149015003200169021013800201020000900339020000900348013000700357016000300364 #369555#VV16.13404#VV16.13405#^b400b#Vi?t#070.509597#C101T#Cc tc phm ot gi i thng sch Vit Nam nm 2015#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a51tr. : nh^b21cm#TTS ghi: Hi Xut bn Vit Nam#Gii thiu mt cch c ng v ni dun g v hnh thc ca cc tc phm ot gii, ng thi c nh km ba sch in mu sinh ng, hp dn#Xut bn#Tc phm#369555#XH## 00839000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010016000680020086000840070016001700080005001860090 02800191010000500219011002100224021025600245020001700501020000900518020000800527 020001600535013000700551016000300558#369556#VV16.13406#VV16.13407#^a75000^b1000 b#Vi?t#398.995922#KH108C#Nguyn Cng Ho#Kho cu v tc ng v mt s chuyn lu n vn ho lin quan n lng x tnh Bc Ninh#Nguyn Cng Ho#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a209tr. : nh^b21cm#Gii thiu mt s vn chung v tc ng; kho cu nhng cu tc ng v a danh lng x Bc Ninh, ni in hnh c nc v lch s lu i v truyn thng vn hin, kho tng tri thc vn ho dn gian v cng phong ph v tiu biu ca dn tc Vit Nam#Vn hc dn gian#Kho cu#Tc ng#Vn ho lng x#369556#XH## 00681000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010015000630020033000780070020001110080005001310090 02800136010000500164011002100169021015900190020000800349020001000357020001300367 020001300380013000700393016000300400#369557#VV16.13408#VV16.13409#^a60000^b1000 b#Vi?t#641.22#H428#Nguyn Xun Ra#Hi p ru Vang & Cootail Vit#Nguyn Xun Ra b.s.#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a137tr. : nh^b21cm#Gm 87 cu h i p v vn ho ru Vang; cy nho v ru Vang, k thut khui cc loi ru Va ng, thng tin v vang nhp khu v cuc thi sng to cootail Vit# ung#Ru V ang# Ru cctay#Sch hi p#369557#KT## 00828000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570010019000630020068000820070019001500080005001690090 02800174010000500202011002600207021020700233020002100440020001300461020001000474 020000800484020001700492013000700509016000300516020000700519#369558#VV16.13410#V V16.13411#^a95000^b700b#Vi?t#363.377#C101B#Nguyn Minh Khng#Cc bin php ph ng chy, cha chy v cu nn, cu h nh cao tng#Nguyn Minh Khng#^aH.#^aTh ng tin v Truyn thng#2016#^a165tr. : minh ho^b21cm#Khi qut v nh cao tng, c im nguy him chy n v nhng vn t ra. Cc h thng, phng tin ch a chy, cu nn, cu h m chy nh v phng php, bin php phng chy, cha chy nh cao tng#Phng chy cha chy#Nh cao tng#Bin php#Cu nn#Sch ch uyn kho#369558#XH#Cu h## 00967000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610020088000670040037001550080005001920090028001970100 00500225011002200230015004900252021028900301020001700590020001700607020001000624 020001300634020002000647013000700667016000300674#369559#VV16.13412#VV16.13413#^a 90000^b500b#Vi?t#621.3820285#T103L#Ti liu hun luyn an ton - v sinh lao ng trong lnh vc thng tin v truyn thng#Ti bn ln 3, c chnh sa, b sung #^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a259tr. : bng^b21cm#TTS ghi: Tp on Bu chnh vin thng Vit Nam#Gii thiu h thng php lut v an ton lao ng, v sinh lao ng. Cc quy nh v ch bo v c nhn v yu cu v v sinh l ao ng, chm sc sc kho i vi cn b cng nhn vin. Bin php m bo an t on v sinh lao ng cho mt s ngh, cng vic v s cp cu ti ni lm vic#A n ton lao ng#V sinh lao ng#Thng tin#Truyn thng#Ti liu hun luyn#3695 59#XH## 00877000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010017000600020039000770030030001160290044001460070 01700190004001400207008000500221009002800226010000500254011002600259021022700285 020000800512020001100520020001100531020001100542013000700553016000300560#369560# VV16.13414#VV16.13415#^a85000^b1000b#Vi?t#728#K600T#Nguyn Tin ch#K thut iu chnh trng kh vo nh#Thut ho gii phong thu nh#Technical adjustment of khi field to houses#Nguyn Tin ch#Ti bn ln 2#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a260tr. : minh ho^b21cm#Gii thiu cc bin php c th iu ch nh v ho gii trng kh trong nh bng gii php t kh v dn kh, b cc h ca, iu chnh bn th v l bp, phng php ch kh v tch kh bng h gn g, ph hiu, linh vt...#Nh ca#iu chnh#Phong thu#Trng kh#369560#XH## 00985000000000313000450000100140000000200510001400300170006500500160008200700310 00980080005001290090028001340100005001620110015001670820007001820160003001890130 00700192014001600199026000700215026001100222026001100233181000600244019000500250 020001900255020001200274020001800286020000800304020001700312021034200329#Trn H ng Lu#V nhn di gc nhn tri thc khoa hc v vn ho#Sch chuyn kho#L Th Tuyt Ba#Trn Hng Lu, L Th Tuyt Ba#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016# ^a209tr.^b21cm#920.02#XH#369561#^a90000^b1000b#369561#VV16.13417#VV16.13416#V30 0N#Vi?t#Danh nhn th gii#Nh bc hc#Tri thc khoa hc#Vn ho#Sch chuyn kh o#Gm nhng nh hng ln ca cc nh bc hc ni ting th gii trn nhiu lnh vc khc nhau: Vai tr ca tri thc trong hc thuyt o c ca Xcrt, Lo T trit gia v i ca nhn loi, t tngt C. Mc v s thng nht, V.I. Lnin v ni dung nn vn ho mi... v t tng ca H Ch Minh v nhn thc, gio dc , khoa hc cho nhn dn## 00676000000000241000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810007000460010018000530020013000710030051000840070018001350080005001530090 02800158010000500186011002600191021019100217020001600408013000700424016000300431 #369562#VV16.13418#^a100000^b2000b#Vi?t#658.3#BL427N#Nguyn Hng Cng#Blog nh n s#Mi chuyn sang v tr nhn s nn bt u t u?#Nguyn Hng Cng#^aH.#^ aThng tin v Truyn thng#2016#^a201tr. : minh ho^b21cm#Gm nhng bi hc, kin h nghim ca chnh tc gi vit v blog trong lnh vc qun l nhn s trong doa nh nghip: tng ca d n v ngh v ngi, l thuyt s nhp, tri nghim, k in gii#Qun l nhn s#369562#XH## 00720000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810007000460010018000530020013000710030053000840070018001370080005001550090 02800160010000500188011002600193021017600219020001600395020001200411013000700423 016000300430015002100433#369563#VV16.13419#^a100000^b1000b#Vi?t#658.3#BL427N#Ng uyn Hng Cng#Blog nhn s#Ngh nhn s, liu c kim tin xy nh H Ni ?#Nguyn Hng Cng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a203tr. : minh ho^b2 1cm#Gm nhng bi hc, kinh nghim ca chnh tc gi vit v blog trong lnh vc qun l nhn s: Cc tng ca d n v ngh v ngi, l thuyt s nhp, tr i nghim, kin gii#Qun l nhn s#Ngh nghip#369563#XH#Ph lc: tr. 198-203## 00909000000000313000450000100160000000200130001600300530002900500220008200500170 01040070063001210080005001840090028001890100005002170110015002220150029002370820 00600266016000300272013000700275014001600282026000700298026001100305181000600316 019000500322019000500327020001000332020001300342020002000355021022000375#Wagner, Charles#Lng can m#Ngh thut sng thnh cng v t c mi c m#Phan Nguyn Khnh an#Lm Ngc Vn Anh#Charles Wagner ; Dch: Phan Nguyn Khnh an, Lm Ngc Vn Anh#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a231tr.^b21cm#Tn sch t ing Php: Courage#179.9#XH#369564#^a89000^b2000b#369564#VV16.13420#L431C#Vi?t# Dch#Cuc sng#Lng can m#B quyt thnh cng#Gm nhng kinh nghim, chia s, quy tc gip bn t c thnh cng v hnh phc trong cuc sng, truyn cm hng, khi gi lng dng cm cng nh bn lnh ch thc hnh ng thc hin mi kht khao ca bn thn## 00707000000000325000450000100130000000200410001300500110005400500150006500500170 00800070034000970040018001310080005001490090028001540100005001820110035001870120 01600222015004000238082000700278016000300285013000700288014001600295026000700311 02600110031802600110032918100070034001900050034701900050035202000170035702000070 0374#Tahan, Malba#Nhng cuc phiu lu ca ngi thch m#L Hi Yn#Phm Vit Hng#Nguyn Tin Dng#Malba Tahan ; Dch: L Hi Yn...#Ti bn ln th 1#^aH.#^ aThng tin v Truyn thng#2016#^a236tr. : hnh v, tranh v^b21cm#T sch Sputn ik#Tn sch ting Anh: The man who counted#869.34#VH#369565#^a88000^b3000b#3695 65#VV16.13421#VV16.13422#NH556C#Vi?t#Dch#Vn hc hin i#Truyn## 00651000000000265000450000100150000000200240001500700150003900800050005400900280 00590100005000870110026000920150050001180820007001680160003001750130007001780140 01500185026000700200026001100207026001100218181000800229019000500237020001300242 020001100255021011900266#T Minh Phng#Gio trnh h iu hnh#T Minh Phng#^ aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a272tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: Hc vi n Cng ngh Bu chnh vin thng#005.43#GT#369566#^a85000^b700b#369566#VV16.134 23#VV16.13424#GI-108T#Vi?t#H iu hnh#Gio trnh#Tng quan v h iu hnh, qu n l tin trnh, lin lc gia cc tin trnh, h thng qun l tp tin, h th ng file..## 00845000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820012000491810007000610010014000680020062000820070014001440040030001580080 00500188009002800193010000500221011001500226021024100241020002300482020000800505 020002000513013000700533016000300540020001200543#VV16.13425#369567#VV16.13426#^a 99000^b700b#Vi?t#324.2597075#NH556D#m c Vng#Nhng du n lch s v H Ch Minh v ng do Ngi sng lp#m c Vng#Ti bn c b sung, chnh sa#^aH .#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a340tr.^b24cm#Trnh by c h thng v qu t rnh hot ng ca Ch tch H Ch Minh, ngi sng lp v rn luyn ng ta; c c t chc tin thn ca ng; hi ngh thnh lp ng v ton b qu trnh hot ng ca ng qua 11 k i hi i biu ton quc#ng Cng sn Vit Nam#Lch s #S nghip cch mng#369567#XH#H Ch Minh## 00818000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810008000540010018000620020025000800070055001050050013001600050 01400173004001400187008000500201009002800206010000500234011003100239021022900270 020000800499020001100507013000700518016000300525#369568#VV16.13427#VV16.13428#^a 90000^b1500b#Vi?t#004#GI-108T#Nguyn Ngc Cng#Gio trnh tin hc c s#Nguyn Ngc Cng (ch.b.), V Ch Quang, Trn Hng Yn#V Ch Quang#Trn Hng Yn#Ti bn ln 7#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a339tr. : hnh v, bng^b24cm#T rnh by kin thc v thng tin v x l thng tin. Gii thiu cc k nng v h iu hnh Windows, h son tho vn bn Microsoft Word, bng tnh Excel v h q un tr c s d liu Access. Hng dn v phc hi d liu in t#Tin hc#Gio trnh#369568#GT## 00647000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010020000650020022000850070048001070050015001550080 00500170009002800175010000500203011001500208021014800223013000700371016000300378 020001200381#369569#VV16.13429#VV16.13430#^a155000^b1000b#Vi?t#959.704#B101H#Ng uyn Th Kim Dung#Bc H vi min Trung#S.t., b.s.: Nguyn Th Kim Dung, Trn Th Nhun#Trn Th Nhun#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a327tr.^b24cm#Tp hp nhng t liu qu v nhng bc th, in, bi vit, bi ni v bin nin s kin cc hot ng ca Ch tch H Ch Minh hng v min Trung#369569#XH#H Ch Mnh## 00874000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810008000580020023000660070073000890220004001620050017001660050 01700183005001400200005001400214008000500228009002800233010000500261011002500266 015005000291021018600341020001200527020001100539016000300550013000700553#VV16.13 432#VV16.13431#369570#^a46000^b2000b#Vi?t#796.325#GI-108T#Gio trnh bng chuy n#Nguyn Ngc Long (ch.b.), Nguyn Xun Hng, L Hong Dng, Trn Xun Tm#T.1#N guyn Ngc Long#Nguyn Xun Hng#L Hong Dng#Trn Xun Tm#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2015#^a225r. : minh ho^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Th dc th thao Nng#Trnh by kin thc c bn v hun luyn bng chuyn; phng php t chc thi u v trng ti bng chuyn; phng php tuyn chn vn ng vin v nghin cu khoa hc trong bng chuyn#Bng chuyn#Gio trnh#GT#369570## 00875000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810008000580020023000660070073000890220004001620050017001660050 01700183005001400200005001400214008000500228009002800233010000500261011002600266 015005000292021018600342020001200528020001100540013000700551016000300558#VV16.13 433#VV16.13434#369571#^a51000^b2000b#Vi?t#796.325#GI-108T#Gio trnh bng chuy n#Nguyn Ngc Long (ch.b.), Nguyn Xun Hng, L Hong Dng, Trn Xun Tm#T.2#N guyn Ngc Long#Nguyn Xun Hng#L Hong Dng#Trn Xun Tm#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2015#^a240tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Th dc th thao Nng#Trnh by kin thc c bn v hun luyn bng chuyn; phng php t chc thi u v trng ti bng chuyn; phng php tuyn chn vn ng vin v nghin cu khoa hc trong bng chuyn#Bng chuyn#Gio trnh#369571#GT## 00861000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810006000560020028000620030017000900070069001070050018001760050 01600194005001600210005001500226005001300241008000500254009002800259010000500287 011001500292021020600307020001100513020001300524013000700537016000300544#369572# VV16.13435#VV16.13436#^a75000^b300b#Vi?t#384.54#C101T#Cc th loi bo pht tha nh#Sch chuyn kho#B.s.: inh Th Thu Hng (ch.b.), Nguyn c Dng, Trng Th Kin...#inh Th Thu Hng#Nguyn c Dng#Trng Th Kin#Nguyn Th Thu#V Thu Bnh#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a271tr.^b24cm#Trnh by kin thc chung v cc th loi bo pht thanh: tin pht thanh, phng s pht thanh, phng vn pht thanh, bnh lun pht thanh, tng thut pht thanh, ghi nhanh pht th anh v to m pht thanh#Pht thanh#Truyn thng#369572#XH## 00629000000000325000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200080 00301810006000380020025000440070029000690220005000980050007001030050008001100050 00900118005001100127005001100138008001000149009001500159010000500174011002000179 01500560019902000170025502000040027202000090027601600030028502000080028801300070 0296#369573#VV16.13437#^b300b#Vi?t#895.922#V115H#Vn ho vn ngh Qu Hp#Vi Hoa , Phan H, Thi Tm...#T.32#Vi Hoa#Phan H#Thi Tm#Nht Thnh#L T Uyn#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a99tr. : nh^b24cm#TTS ghi: Cu lc b Vn hc - Ngh thut huyn Qu Hp#Vn hc hin i#Th#Vn xui#VH#Vn ho#369573## 00652000000000337000450002600110000002600110001102600070002202000040002902000090 00330140016000420190005000580820010000631810007000730020020000800030021001000070 03900121022000400160005001100164005000800175005001500183005001500198005001200213 00800050022500900190023001000050024901100210025402000170027502000120029201600030 0304013000700307#VV16.13438#VV16.13439#369574#Th#Bi vit#^a60000^b1000b#Vi?t# 895.92208#TH116L#Thng Long vn Vit#Chuyn vn chng#L Minh H, T Hoi, H ong o Thu...#T.3#L Minh H#T Hoi#Hong o Thu#Phng Vn Khai#Vn Cng A n#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a159tr. : nh^b24cm#Vn hc hin i#Truyn ngn #VH#369574## 00681000000000337000450002600110000002600110001102600070002202000040002902000090 00330140016000420190005000580820010000631810007000730020020000800030021001000070 04900121022000400170005002100174005001100195005001200206005001300218005001300231 00800050024400900190024901000050026801100310027302000170030402000120032101600030 0333013000700336#VV16.13440#VV16.13441#369575#Th#Bi vit#^a50000^b1000b#Vi?t# 895.92208#TH116L#Thng Long vn Vit#Chuyn vn chng#Nguyn Hong Anh Th, L Minh H, Phm Lu V...#T.4#Nguyn Hong Anh Th#L Minh H#Phm Lu H#V Mi nh Xun#ng Lu San#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a151tr. : nh, tranh v^b24cm #Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#369575## 00744000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820011000511810006000620010020000680020020000880070036001080050015001440080 00500159009002800164010000500192011001500197021020300212013000700415016000300422 020001200425020000800437020002100445#VV16.13442#369576#VV16.13443#^a110000^b100 0b#Vi?t#959.704092#B101H#Nguyn Th Kim Dung#Bc H vi min Nam#Nguyn Th Kim Dung, Trn Th Nhun#Trn Th Nhun#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2015#^a238t r.^b24cm#Tuyn chn cc bi ni, bi vit ca Ch tch H Ch Minh ng vin to n dn pht huy tinh thn u tranh chng li gic ngoi xm trong cuc khng chi n chng M gii phng min Nam thng nht t nc#369576#XH#H Ch Mnh#Lch s #Khng chin chng M## 01000000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610020043000670070050001100050014001600050015001740050 01600189005001900205005001400224008000500238009002800243010000500271011001500276 01500930029102102490038402000080063302000110064101300070065201600030065902000120 0662#VV16.13445#369577#VV16.13444#^a155000^b500b#Vi?t#959.704092#H419T#Hc tp v lm theo phong cch H Ch Minh#ng Vn Thi, Bi nh Phong, Nguyn Thu c...#ng Vn Thi#Bi nh Phong#Nguyn Thu c#Phm Th Thanh Mai# Hong Li nh#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2015#^a311tr.^b24cm#TTS ghi: Vin H Ch Mi nh v cc lnh t ca ng; Khu di tch H Ch Minh ti ph Ch tch#Tp hp cc bo co tham lun v tnh hnh c th hin nay trong thc hin vic hc tp v lm theo phong cch H Ch Minh; a ra nhng xut, kin ngh c th nhm nn g cao cht lng trin khai cuc vn ng, nng cao cht lng sinh hot ng#H c tp#Phong cch#369577#XH#H Ch Minh## 00709000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820013000501810007000630010013000700020067000830070013001500080005001630090 02800168010000500196011003100201021018100232020001700413020001500430013000700445 016000300452#369578#VV16.13446#VV16.13447#^a110000^b300b#Vi?t#378.17509597#PH12 1T#ng Vn Dn#Phn tch cc nhn t nh hng ti cu o to t xa ti Vit N am#ng Vn Dn#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2015#^a167tr. : hnh v, bng^b 24cm#Trnh by c s l lun v tng quan nghin cu, thc trng, kt qu thc n ghim c lng hm cu, ng dng kt qu nghin cu trong hoch nh chnh sch o to t xa Vit Nam#Gio dc i hc#Gio dc t xa#369578#XH## 00766000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810006000560010013000620020027000750070018001020040014001200080 00500134009002800139010000500167011003100172021027200203020002700475013000700502 016000300509#369579#VV16.13448#VV16.13449#^a68000^b500b#Vi?t#658.05#H250T#L V n Phng#H thng thng tin qun l#L Vn Phng b.s.#Ti bn ln 1#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a234tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by cc khi nim c bn v h thng thng tin qun l; cc nhn t quan trng ca h thng thng tin qun l; c s d liu; phng php lun v pht trin; h thng thng tin q un l hoch nh ngun lc doanh nghip; h thng thng tin qun l quan h kh ch hng#H thng thng tin qun l#369579#KT## 00815000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810006000560010018000620020028000800070047001080050013001550050 01400168008000500182009002800187010000500215011003100220021023600251020001000487 020000800497020001000505013000700515016000300522#369580#VV16.13450#VV16.13451#^a 89000^b500b#Vi?t#332.01#L600T#ng Th Vit c#L thuyt ti chnh tin t#n g Th Vit c, V Quang Kt, Phan Anh Tun#V Quang Kt#Phan Anh Tun#^aH.#^aTh ng tin v Truyn thng#2016#^a305tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by i cng v ti chnh v tin t; th trng ti chnh; cc t chc ti chnh trung gian; tn dng v li sut tn dng; ngn hng trung ng v chnh sch tin t; ti chnh doanh nghip; ti chnh cng v ti chnh quc t#Ti chnh#Tin t#L thu yt#369580#XH## 00711000000000241000450000200480000000800050004800900280005301000050008101100200 00860150112001060820008002180160003002260130007002290140007002360260007002430260 01100250181000600261019000500267020001800272020001000290020000700300021016200307 #K yu Lp trung cp chnh tr - Hnh chnh K35#^aH.#^aThng tin v Truyn thn g#2016#^a69tr. : nh^b21cm#u ba sch ghi: Trng Chnh tr tnh Bnh nh. L p Trung cp chnh tr - Hnh chnh K35 nin kho 2014-2015#320.025#XH#369581#^b1 00b#369581#VV16.13452#K600Y#Vi?t#L lun chnh tr#2014-2015#K yu#Gii thiu g io vin ch nhim v danh sch ban cn s, danh sch trch ngang Lp trung cp Chnh tr - Hnh chnh chnh quy tnh Bnh nh nin kho 2014 - 2015## 01076000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820009000411810007000500020096000570070095001530060016002480080005002640090 02800269010000500297011002100302021024300323020002200566020002100588013000700609 01600030061600500220061900500160064100500160065700500120067300500170068500500140 0702005002200716#369582#VV16.13453#VV16.13454#^b350b#Vi?t#959.7043#TH107N#Thanh nin xung phong trn tuyn ng Trng Sn trong s nghip khng chin chng M cu nc#Nguyn Duy Hnh (ch.b.), Nguyn Th Thanh Nhn, Hong Ngc Chu... ; B .s.: inh Th Thu Nga...#Nguyn Duy Hnh#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^ a335tr. : nh^b24cm#Tp hp nhng bi ni, bi vit lm r v tr, vai tr chin lc ca ng Trng Sn trong cuc khng chin chng M cu nc ng thi ph n nh cuc sng ca nhng chin s thanh nin xung phong Trng Sn khi t n c khng cn ting sng#Thanh nin xung phong#Khng chin chng M#369582#XH#Nguy n Th Thanh Nhn#Hong Ngc Chu#Nguyn Th Hng#L Th ip#inh Th Thu Nga#T rn Hoi Thu#Nguyn Th Thanh Nhn## 00745000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820012000421810006000540020017000600030045000770070070001220220004001920050 01600196005001100212005001000223005001500233005000800248008000500256009002800261 01000050028901100210029402000170031502000080033201600030034001300070034300500170 0350005001200367005001600379#369583#VV16.13455#VV16.13456#^b1500b#Vi?t#895.92284 08#K600U#K c ngi lnh# tri n v hnh ng nhn ngha nhiu hn!#Nguyn Hu y Hiu, V Thu Vn, inh Qun... ; B.s.: Nguyn Huy Thng...#T.3#Nguyn Huy Hiu #V Thu Vn#inh Qun#Hunh Thc Tu#Lan Anh#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#20 16#^a466tr. : nh^b24cm#Vn hc hin i#Tn vn#VH#369583#Nguyn Huy Thng#Nguy n Kim#Nguyn Chi Phan## 00872000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820012000421810006000540010015000600020088000750030017001630070015001800080 00500195009002800200010000500228011002100233015005100254021019500305020001900500 020001000519020001400529020001700543013000700560016000300567#VV16.13458#369584#V V16.13457#^b1000b#Vi?t#320.1509597#Y606S#Nguyn B Din#Yu sch "ng li b" phi l ca Trung Quc v ch quyn ca Vit Nam trn bin ng#Sch chuyn kho #Nguyn B Din#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2015#^a622tr. : nh^b24cm#TTS ghi: Vin Nghin cu khoa hc bin v hi o#Trnh by yu sch "ng li b" v tham vng bnh trng ch quyn ca Trung Quc bin ng; ch quyn ca Vi t Nam trn bin ng v s phi l trong yu sch "ng li b" ca Trung Quc #Ch quyn quc gia#Bin ng#ng li b#Sch chuyn kho#369584#XH## 01043000000000337000450000100130000000200270001300500160004000500200005600500200 00760050012000960070058001080080005001660090049001710100005002200110030002250120 03000255015004700285082000700332016000300339013000700342014001700349026000700366 02600110037302600110038418100060039501900050040101900050040602000140041102000110 0425021026900436#Dean, Tamara#Hng dn v mng my tnh#Nguyn Tin t#Nguyn Th Thu Mai#Nguyn Thanh Phng#Ng Hi Anh#Tamara Dean ; Dch: Nguyn Tin t ... ; Ng Hi Anh h..#^aH.#^aThng tin v Truyn thng ; Trng i hc FPT#201 5#^aXX, 540tr. : minh ho^b24cm#T sch Bn quyn i hc FPT#Tn sch ting Anh : Network+ guide to networks#004.65#KT#369585#^a165000^b1000b#369585#VV16.13459 #VV16.13460#H561D#Vi?t#Dch#Mng my tnh#Vin thng#Gii thiu v mng my tnh ; cc chun mng v m hnh OSI; kin thc c bn v truyn tn hiu v phng t in truyn dn mng; tng quan v giao thc TCP/IP; cc Tp v chun Ethernet; phn cng mng, chuyn mch v nh tuyn; mng WAN; mng khng dy; an ninh mn g## 00719000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820006000421810006000480010015000540020051000690030032001200070015001520080 00500167009002800172010000500200011002600205021019600231020000800427020000800435 013000700443016000300450#369586#VV16.13461#VV16.13462#^b1000b#Vi?t#959.7#M458G#N guyn Tha H#Mt gc nhn lch s, vn ho & con ngi Vit Nam#Tuyn tp cng trnh nghin cu#Nguyn Tha H#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a486tr., 12tr. nh^b24cm#Ghi li nhng nghin cu v suy ngm v lch s, vn ho v con ngi Vit Nam ni chung, Thng Long - H Ni ni ring cng qu trnh giao lu, tip bin, hn dung ca vn ha Vit trong lch s#Lch s#Vn ho#369586#XH## 00731000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010014000620020034000760070014001100080005001240090 02800129010000500157011003500162020000500197020000900202020001900211013000700230 016000300237021019500240020001800435#369587#VV16.13463#VV16.13464#^a110000^b700 b#Vi?t#519.6#C101P#Phm Ngc Anh#Cc phng php ti u & ng dng#Phm Ngc Anh #^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^aXI, 427tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton# ng dng#Phng php ti u#369587#KT#Trnh by kin thc c bn v phng php t i u gii cc bi ton ng dng trong chuyn ngnh ton hc ng dng: cc nh l tch, hm li, bi ton bt ng thc bin phn, bi ton minimax...#Thut to n ti u## 01036000000000337000450000200820000000500160008200500200009800500150011800500190 01330050016001520060015001680070056001830080010002390090006002490100005002550110 02100260015005100281082001000332016000300342013000700345014000700352026000700359 02600110036618100060037701900050038302000180038802000100040602000230041602000070 0439021025200446#K yu hot ng ca i biu, on i biu Quc hi thnh ph Cn Th kho XIII#Nguyn Minh Kha#Nguyn Thanh Phng#Trn Hng Thm#Nguyn Min h Phng#Nguyn Vn Dng#Hunh Vn Tip#Hunh Vn Tip, Nguyn Minh Kha, Nguyn Thanh Phng...#^aCn Th#^aS.n#2016#^a470tr. : nh^b29cm#TTS ghi: on i bi u Quc hi thnh ph Cn Th#328.59793#XH#369588#^b150b#369588#VL16.01973#K600Y# Vi?t#i biu quc hi#Hot ng#on i biu quc hi#K yu#Gii thiu s l c v tr a l, lch s hnh thnh thnh ph Cn Th; danh sch cc v i biu Quc hi thuc on i biu Quc hi thnh ph Cn Th kho XIII; tm tt kt qu hot ng v tng hp kin tho lun ca cc i biu ti hi trng## 01043000000000313000450000200880000000300700008800500160015800500130017400500130 01870050017002000050021002170070047002380080005002850090028002900100005003180110 02600323015007500349082000800424016000300432013000700435014000700442026000700449 181000600456019000500462020001700467020001800484020001100502021021600513#K yu hi tho khoa hc ton quc bi dng nng lc cho ging vin cc trng s phm #Cho mng 40 nm xy dng v pht trin trng i hc s phm - HN#Nguyn Tu n Anh#Trn Vn t#V Vn Thng#Ng Th Kim Hon#Nguyn Th Minh Hng#Nguyn Tu n Anh, Trn Vn t, V Vn Thng...#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2015#^a93 0tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm - i hc Nng#378.124#XH#369589#^b250b#369589#K600Y#Vi?t#Gio dc i hc#Hi tho khoa hc#Ging vin#Tp hp cc bi vit nghin cu khoa hc v nng cao n ng lc cho ging vin dy cc mn chuyn ngnh bng ting Anh, bi dng ging vin v nh gi nng lc ngi hc v nng lc ging dy v khoa hc nh gi.. .## 00850000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820012000511810006000630020057000690070065001260050008001910080005001990090 02800204010000500232011002200237021014400259020002300403020000900426020000800435 01300070044301600030045000500130045300500160046600500130048200500140049500500150 0509#VL16.01974#VL16.01975#369590#^a350000^b1000b#Vi?t#324.2597075#106C#ng C ng sn Vit Nam vi s nghip gio dc v o to#L Dun, Trng Chinh, Nguyn Vn Linh... ; Phan Ngc Lin ch.b.#L Dun#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#201 6#^a591tr. : bng^b27cm#Gii thiu mt s vn kin ng v cng tc gio dc v o to. Tp hp cc bi vit v cng tc gio dc v o to di s lnh o c a ng#ng Cng sn Vit Nam#Gio dc#o to#369590#XH#Trng Chinh#Nguyn V n Linh#L Kh Phiu#Phm Vn ng#Phan Ngc Lin## 00789000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810008000570020018000650070049000830080005001320090028001370100 00500165011001500170015003400185021021700219020001400436020001400450013000700464 016000300471005001200474005002500486#VL16.01976#VL16.01977#369591#^a250000^b500 b#Vi?t#004.65#CCN100L#CCNA LabPro voice#i ng Ging vin VnPro b.s. ; Bi Quc K h..#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a550tr.^b27cm#TTS ghi: Trung t m tin hc VNPRO#Gii thiu cc bi tp thc hnh v trin khai v cu hnh tng i VoIP CME v tng i VoIP CUCM, nhm gip nm vng cc k thut v phng ph p nh tuyn ang c s dng rng ri trn cc h thng mng hin nay#Mng m y tnh#X l d liu#369591#KT#Bi Quc K#i ng ging vin VnPro## 01003000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820006000431810006000490020016000550070062000710050017001330050013001500050 01300163005001300176005001700189008000500206009002800211010000500239011002100244 015013500265021024500400020000800645013000700653016000300660020002600663#369592# VL16.01978#VL16.01979#^b10000b#Vi?t#959.7#T550H#T ho Vit Nam#B.s.: Mai Trng Giang, Vit Anh c (ch.b.), Cao Vn Lim...#Mai Trng Giang#Vit Anh c#Cao Vn Lim#Phm Xun M#Nguyn Cng Hoan#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2015#^a7 63tr. : nh^b28cm#u ba sch ghi: Ban Thi ua - Khen thng Trung ng. Tp ch Thi ua Khen thng. Cng ty CP Thng tin & Pht hnh Bo ch Quc gia#Khi qu t nhng chng ng lch s ca dn tc Vit Nam t nm 1300TCN n nm 2015; t ho v bin o Vit Nam; gii thiu tn vinh nhng tp th, c nhn in hnh c thnh tch xut sc trong phong tro thi ua yu nc giai on 2010-2015#L ch s#369592#XH#Gng in hnh tin tin## 00416000000000217000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100070 00370020022000440030011000660080018000770090034000950100005001290110021001340200 01000155020000900165020001400174013000700188016000300195#369593#^a225000^b500b# Vi?t#372.6521#I-300L#I-learn smart start 5#Flashcards#^aTp. H Ch Minh#^ai h c S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a285p. : ill.^b29cm#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#369593#GK## 00415000000000217000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100070 00370020022000440030011000660080018000770090034000950100005001290110020001340200 01000154020000900164020001400173013000700187016000300194#369594#^a225000^b500b# Vi?t#372.6521#I-309S#I-learn smart start 4#Flashcards#^aTp. H Ch Minh#^ai h c S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a268p. : ill^b29cm#Ting Anh#Tiu hc#Sch c t hm#369594#GK## 00792000000000241000450002600070000001400100000701900050001708200110002218100060 00330020065000390290052001040040010001560080005001660090028001710100005001990110 02700204015005800231021022200289020001900511020001000530013000700540016000300547 #369595#^b950000b#Vi?t#915.970025#N305G#Nin gim in thoi - nhng trang vng & nhng trang trng 2016#Yellow pages & white pages telephone directory 2016#n bn 23#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a622tr. : nh, bng^b28cm#u ba sch ghi: Cng ty CP nhng trang vng Vit Nam...#Gii thiu nhng thng tin doa nh nghip lit k theo ngnh ngh kinh doanh. Thng tin bu in. Danh b in t hoi khi nh nc, cc t chc kinh t, x hi ca Vit Nam. Dch v vin thng , dch v bu chnh chuyn pht#Danh b in thoi#Nin gim#369595#XH## 00830000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350010013000410020019000540030035000730070019001080080012001270090017001390100 00500156011003600161015006800197021027300265020001700538020001100555013000700566 016000300573#369596#^a65000^b1000b#Vi?t#615.88#D557H#L Kim Phng#Dc hc c t ruyn#Ti liu ging dy dc s i hc#L Kim Phng ch.b.#^aThanh Ho#^aNxb. T hanh Ho#2016#^a207tr., 4tr. nh mu : bng^b29cm#u ba sch ghi: Trng i h c Nguyn Tt Thnh. B mn Dc liu#S lc s hnh thnh nn y hc c truyn Vit Nam. Gii thiu mt s hc thuyt m dng, ng hnh, tng tng, kinh lc. .. nguyn nhn gy bnh v phng php chn on theo y hc c truyn cng nh m t s bi thuc tr gii biu, kh hn, ho m, bnh can tc phong...#Y dc c truyn#Gio trnh#369596#GT## 00411000000000205000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360020035000420080018000770090034000950100005001290110025001340120011001590200 01100170020001400181013000700195016000300202#369597#^a17000^b30000b#Vi?t#372.21 #C101N#Cc nhn vt trong truyn Doraemon#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp . H Ch Minh#2016#^a24tr. : tranh v^b28cm#Tp t mu#Tp t mu#Sch mu gio# 369597#GK## 00392000000000205000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360020016000420080018000580090034000760100005001100110025001150120011001400200 01100151020001400162016000300176013000700179#369598#^a10000^b30000b#Vi?t#372.21 #B125T#Bu tri ca em#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016# ^a12tr. : tranh v^b28cm#Tp t mu#Tp t mu#Sch mu gio#GK#369598## 00392000000000205000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360020016000420080018000580090034000760100005001100110025001150120011001400200 01100151020001400162013000700176016000300183#369599#^a10000^b30000b#Vi?t#372.21 #M458N#Mt ngy ca Bi#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016# ^a12tr. : tranh v^b28cm#Tp t mu#Tp t mu#Sch mu gio#369599#GK## 00394000000000205000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360020018000420080018000600090034000780100005001120110025001170120011001420200 01100153020001400164016000300178013000700181#369600#^a17000^b30000b#Vi?t#372.21 #K205N#Ko ngt Doraemon#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#201 6#^a24tr. : tranh v^b28cm#Tp t mu#Tp t mu#Sch mu gio#GK#369600## 00612000000000265000450002600070000001400170000701900050002408200090002918100060 00380020028000440070046000720050021001180050017001390040013001560080018001690090 02300187010000500210011002700215015006400242020001000306020000600316020001400322 013000700336016000300343#369601#^a35000^b35000b#Vi?t#372.6521#N435E#Notebook of English grade 1#Nguyen Minh Truc Tam ; Nguyn Hng Sng ch.b.#Nguyen Minh Truc Tam#Nguyn Hng Sng#In ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016# ^a44 p. : pic., tab.^b21cm#Ahead of cover: Binh Duong Department of Education an d Training#Ting Anh#Lp 1#Sch c thm#369601#GK## 00708000000000265000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200090 00301810006000390020029000450030098000740080018001720090023001900100005002130110 01400218021015100232020001100383013000700394016000300401020000500404020000900409 020001600418020000800434#VL16.01980#369602#^b250b#Vi?t#001.0216#T455T#Tng tp T rn Trng ng n#Nghin cu - l lun - ph bnh vn hc ngh thut, vn ho t tng, khoa hc x hi v nhn vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#20 16#^a64tr.^b27cm#Bao gm danh mc cc bi vit, cng trnh nghin cu, chuyn lu n tiu biu ca tc gi Trn Trng ng n v kch, phim, th vn v ca nhc V it Nam#Ngh thut#369602#XH#Kch#in nh#Khoa hc x hi#Mc lc## 00790000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560020011000620070047000730050014001200080018001340090 05400152010000500206011002900211012002400240021013600264020001100400020002100411 020001500432013000700447016000300454019000500457005002600462#VL16.01981#VL16.019 82#369603#^a24000^b1000b#Vi?t#387.2#T111T#Tu thuyn#Xact Studio International ; L Thu Phng dch#L Thu Phng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Nh sch Th Ngh#2016#^a24tr. : hnh v, nh^b27cm#Bch khoa tr em k th#Gii thiu mt s con tu ni ting th gii nh tu nghin cu James Cook, tu chuyn dng Calypso, tu chuyn dng Maria S. Merian...#Tu thuyn#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#369603#KT#Dch#Xact Studio International## 00887000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020046000650070048001110050015001590080018001740090 05400192010000500246011002900251012002400280021014600304020001200450020000800462 02000150047001600030048501900050048800500260049301300070051902000180052602000170 0544#369604#VL16.01984#VL16.01983#^a24000^b1000b#Vi?t#330.0922#C101N#Cc nh ki nh t hc & nh vn ot gii Nobel#Xact Studio International ; V Phng Tho d ch#V Phng Tho#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Nh sc h Th Ngh#2016#^a24tr. : hnh v, nh^b27cm#Bch khoa tr em k th#Gii thiu tm tt tiu s, ngh nghip cc nh kinh t hc v nh vn t gii Nobel ni t ing nh Amartya Sen, Bertil Ohlin, Trygve Haavelmo...#Nh kinh t#Nh vn#Sch thiu nhi#XH#Dch#Xact Studio International#369604#Gii thng Nobel#Sch thng thc## 00895000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020046000650070048001110050015001590080018001740090 05400192010000500246011002900251012002400280021015400304020001200458020000800470 02000150047801600030049301900050049600500260050101300070052702000180053402000170 0552#VL16.01986#369605#VL16.01985#^a24000^b1000b#Vi?t#330.0922#C101N#Cc nh ki nh t hc & nh vn ot gii Nobel#Xact Studio International ; V Phng Tho d ch#V Phng Tho#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Nh sc h Th Ngh#2016#^a24tr. : hnh v, nh^b27cm#Bch khoa tr em k th#Gii thiu tm tt tiu s, s nghip cc nh kinh t hc v nh vn t gii Nobel ni ti ng nh Gary S. Becker, Geogre A. Akerlof, George J. Stigler...#Nh kinh t#Nh v n#Sch thiu nhi#XH#Dch#Xact Studio International#369605#Gii thng Nobel#Sc h thng thc## 00903000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020046000650070048001110050015001590080018001740090 05400192010000500246011002900251012002400280021016200304020000800466020001200474 02000150048601600030050101900050050400500260050901300070053502000180054202000170 0560#369606#VL16.01987#VL16.01988#^a24000^b1000b#Vi?t#330.0922#C101N#Cc nh ki nh t hc & nh vn ot gii Nobel#Xact Studio International ; V Phng Tho d ch#V Phng Tho#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Nh sc h Th Ngh#2016#^a24tr. : hnh v, nh^b27cm#Bch khoa tr em k th#Gii thiu thng tin ngn gn nht v cc nh vn v nh kinh t t gii Nobel ni ting n h Jaroslav Seifert, Jean-Marie Gustave Le Clzio, Jean-Paul Sartre...#Nh vn#N h kinh t#Sch thiu nhi#XH#Dch#Xact Studio International#369606#Gii thng N obel#Sch thng thc## 00890000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020046000650070048001110050015001590080018001740090 05400192010000500246011002900251012002400280021014900304020001200453020000800465 02000150047301600030048801900050049100500260049601300070052202000180052902000170 0547#369607#VL16.01989#VL16.01990#^a24000^b1000b#Vi?t#330.0922#C101N#Cc nh ki nh t hc & nh vn ot gii Nobel#Xact Studio International ; V Phng Tho d ch#V Phng Tho#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Nh sc h Th Ngh#2016#^a24tr. : hnh v, nh^b27cm#Bch khoa tr em k th#Gii thiu tm tt tiu s, s nghip cc nh kinh t hc v nh vn t gii Nobel ni ti ng nh Oliver E. Williamson, Orhan Pamuk, Pablo Neruda...#Nh kinh t#Nh vn#S ch thiu nhi#XH#Dch#Xact Studio International#369607#Gii thng Nobel#Sch th ng thc## 00856000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020005000600070048000650050015001130080018001280090 03400146010000500180011002000185012002400205021024300229020000500472020002100477 020001500498016000300513019000500516005002600521013000700547#369608#VL16.01991#V L16.01992#^a24000^b1000b#Vi?t#598#CH310#Chim#Xact Studio International ; Trnh Vit c dch#Trnh Vit c#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh #2016#^a24tr. : nh^b27cm#Bch khoa tr em k th#Cung cp cho cc em nh nhng thng tin th v v mt s loi chim nh: Chim bc m mo, iu chu c, i bng vng, tr xanh, su mo... vi thng tin v kch c, b lng, hnh dng bn ngoi cng nh hnh vi, tp qun, thc n ca chng#Chim#Khoa hc thng thc#S ch thiu nhi#TN#Dch#Xact Studio International#369608## 00874000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020005000600070048000650050015001130080018001280090 03400146010000500180011002000185012002400205021026100229020000500490020002100495 020001500516016000300531019000500534005002600539013000700565#369609#VL16.01993#V L16.01994#^a24000^b1000b#Vi?t#598#CH310#Chim#Xact Studio International ; Trnh Vit c dch#Trnh Vit c#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh #2016#^a24tr. : nh^b27cm#Bch khoa tr em k th#Cung cp cho cc em nh nhng thng tin th v v mt s loi chim nh: Cho mo Nht Bn, chim Kagu, Toucan m lc, choi choi, bi c, Kiwi, kn kn Nubian... vi thng tin v kch c, b l ng, hnh dng bn ngoi cng nh hnh vi, tp qun, thc n ca chng#Chim#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#TN#Dch#Xact Studio International#369609## 00984000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820016000411810007000570020072000640070048001360050011001840050010001950050 01600205005001500221005001400236008000500250009002800255010000500283011002100288 02102550030902000290056402000080059302000110060102000100061202000140062201300070 0636016000300643#369610#VL16.01995#VL16.01996#^b300b#Vi?t#553.28071159777#TR561C #Trng cao ng ngh Du kh 40 nm xy dng & pht trin (1975 - 2015)#B.s.: V Duy Ho, Trn Thm, Quang Thu Hng...#V Duy Ho#Trn Thm#Quang Thu Hng#D ng Vn Vin#Ng Xun Hng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2015#^a135tr. : nh^ b29cm#Khi qut qu trnh thnh lp v pht trin ca Trng cao ng Du kh t khi thnh lp n nay cng nhng kt qu t c ca trng. Ghi li qu trnh hot ng ca cc n v, ng b, cng on c s, hi cu chin binh... cng nhiu hot ng khc#Trng cao ng ngh Du kh#Lch s#Pht trin#1975-2015#S ch song ng#369610#TN## 00873000000000277000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200130 00301810008000430010014000510020042000650070014001070080005001210090019001260100 00500145011003100150015003400181021032300215020001200538020001000550020001400560 020001100574013000700585016000300592#369611#VL16.01997#^b230b#Vi?t#333.91709597# GI-108T#L Xun Roanh#Gio trnh lp quy hoch v ra quyt nh#L Xun Roanh#^a H.#^aBch khoa H Ni#2015#^a257tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: Trng i h c Thu Li#Tng quan v h thng vng ven bin, vn qun l vng b v xu h ng hin nay trong qun l khai thc cc d n vng b. Gii thiu quy trnh, ph ng php v k thut lp quy hoch cng nh la chn v tr d n, qun l v iu chnh quy hoch, ng thi cng hng dn quy trnh, k thut v phng php ra quyt nh#Vng ven b#Qui hoch#Ra quyt nh#Gio trnh#369611#GT## 00842000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810008000490010015000570020026000720070015000980080005001130090019001180100 00500137011002600142015003400168021032100202020000900523020000300532020000800535 020001100543013000700554016000300561#369612#VL16.01998#^a230000^b180b#Vi?t#526. 30285#GI-108T#ng c Duyn#Gio trnh o di in t#ng c Duyn#^aH.#^aBc h khoa H Ni#2015#^a263tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Thu li#K hi qut s hnh thnh v pht trin ca k thut o chiu di. Trnh by c s l thuyt ca phng php o khong cch bng cc my o xa in t, nhng b ph n c bn ca my o xa in t. Gii thiu my ton bc in t v hng dn s dng mt s my i din cho cc hng my ton c in t Vit Nam hin nay# Trc a#o#in t#Gio trnh#369612#GT## 01010000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810008000570010017000650020032000820070022001140220004001360080 00500140009001900145010000500164011002600169015009500195021035400290020001800644 020000800662020001100670013000700681016000300688005001700691#369613#VL16.01999#V L16.02000#^a115000^b300b#Vi?t#627.58#GI-108T#Thiu Quang Tun#Gio trnh cng t rnh bo v b#Thiu Quang Tun b.s.#T.1#^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a199tr. : minh ho^b27cm#u ba sch ghi: Trng i hc Thu li. B mn K thut cng trnh bin. Khoa K thut bin#Tng quan v b bin v cc gii php bo v b. Trnh by cc vn ti trng tnh ton thit k cng trnh bo v b di tc ng ca sng v dng chy. Tm hiu v sng leo v sng trn qua cng trnh cn g nh vn dng chy trong mi trng rng v thit k tng lc ca cng trnh bo v b s dng cc ht vt liu cp phi v vi a k thut#Cng trnh bo v#B bin#Gio trnh#369613#GT#Thiu Quang Tun## 00941000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810008000450010023000530020033000760070039001090050015001480080005001630090 01900168010000500187011002600192015003400218021034100252020001800593020000900611 020001000620020001100630013000700641016000300648#369614#VL16.02001#^a202500^b23 0b#Vi?t#532.5#GI-108T#Nguyn Th Phng Tho#Gio trnh mc nc v dng chy#Ng uyn Th Phng Tho, Nguyn Vn Lai#Nguyn Vn Lai#^aH.#^aBch khoa H Ni#2015 #^a247tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Thu li#Trnh by nhng kh i nim c bn v h phng trnh thu ng lc hc ca sng di, thu triu, sn g thn, c ch dng nc trong bo, hin tng nc bin dng. Gii thch quy lu t ca cc dng chy trn bin v i dng cng nh mc nc v dng chy vng ca sng ven bin cng cc phng php tnh ton nh lng mc nc v dng ch y#Thu ng lc hc#Mc nc#Dng chy#Gio trnh#369614#GT## 01104000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200110 00381810006000490010015000550020056000700070015001260080005001410090019001460100 00500165011003100170015015200201021038000353020001900733020002200752020000800774 020001100782013000700793016000300800020001100803#369615#VL16.02002#^a45000^b230 b#Vi?t#330.015195#556D#Nguyn Th Ho#ng dng l thuyt tr chi trong kinh t v kinh doanh#Nguyn Th Ho#^aH.#^aBch Khoa H Ni#2016#^a171tr. : hnh v, b ng^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Thu li. B mn Qun tr kinh doanh. - Tn s ch ngoi ba: Gio trnh ng dng l thuyt tr chi trong kinh t v kinh doan h#Tng quan v l thuyt tr chi trong kinh doanh. Trnh by cc c im c b n ca tr chi tnh vi thng tin y , xc nh cn bng cng nhng ng dng tr chi tnh vi thng tin y xc nh chin lc kinh doanh. Tm hiu v cc chin lc hn hp v s tn ti cn bng, tr chi tnh vi thng tin kh ng y v m rng tr chi tnh vi thng tin khng y #L thuyt tr chi #Chin lc kinh doanh#Kinh t#Gio trnh#369615#GT#Kinh doanh## 00889000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020033000620070076000950050018001710050014001890050 01400203005001900217008000500236009001900241010000500260011002600265015003400291 02101860032502000090051102000110052002000120053102000100054301300070055301600030 0560#369616#VL16.02003#VL16.02004#^a45000^b1130b#Vi?t#624.1#B103G#Bi ging th c nghim cng trnh#Nguyn Ngc Thng (ch.b.), Bi Vn Thun, L Quang Khi, Ngu yn Vit Chuyn#Nguyn Ngc Thng#Bi Vn Thun#L Quang Khi#Nguyn Vit Chuyn #^aH.#^aBch khoa H Ni#2015#^a123tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Thu Li#Trnh by cc kin thc c bn v phng php o v cc thit b o, p hng php gia ti, kho st v nh gi cht lng vt liu cng cc bi th ng him c th trong k thut dn dng#Xy dng#Cng trnh#Thc nghim#Bi ging#36 9616#KT## 00869000000000289000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200140 00301810008000440020020000520030181000720080012002530090017002650100005002820110 02000287015007100307021013900378020001000517020001100527020000800538020001000546 020000900556020000400565013000700569016000300576#369617#VL16.02005#^b600b#Vi?t#3 58.120959735#NGH301T#Ngha tnh ng i#Cho mng k nim 70 nm ngy truyn th ng Binh chng Pho binh Vit Nam (1946-2016), 10 nm ngy thnh lp Ban Lin l c truyn thng Binh chng Pho binh Tp. Hi Phng (2006-2016)#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a40tr. : nh^b27cm#TTS ghi: Ban Lin lc truyn thng Binh ch ng Pho binh Tp. Hi Phng#Gm nhng bi vit ghi li lch s hnh thnh v qu trnh hot ng ca Ban Lin lc Binh chng Pho binh thnh ph Hi Phng (2006- 2016)#Pho binh#Binh chng#Lch s#2006-2016#Bi vit#Th#369617#XH## 00903000000000289000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200130 00301810006000430020042000490070072000910050018001630050018001810050014001990050 01300213008000500226009002800231010000500259011002500264015003800289021025900327 020000900586020000800595013000700603016000300610#369618#VL16.02006#^b300b#Vi?t#0 04.67809597#B108C#Bo co ti nguyn Internet Vit Nam 2015#B.s.: Lu Th Thu Tr ang, Nguyn Vnh Hong, ng c Hnh, Mai Thu Thu#Lu Th Thu Trang#Nguyn Vn h Hong#ng c Hnh#Mai Thu Thu#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2015#^a82tr. : minh ho^b26cm#TTS ghi: Trung tm Internet Vit Nam#Cung cp nhng thng tin , d liu v phn tch chuyn su v cc kt qu tng trng, pht trin ti ngu yn Internet trong nm 2015 cng nh giai on trc , qua phn nh s pht trin ca Internet Vit Nam trong xu hng hi nhp vi Internet ton cu#Inter net#Bo co#369618#TN## 00850000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810008000570020020000650070058000850050012001430050017001550050 01600172005001500188005001600203008000500219009002800224010000500252011002600257 015005000283021017300333020000900506020001100515013000700526016000300533#369619# VL16.02007#VL16.02008#^a85000^b700b#Vi?t#796.342#GI-108T#Gio trnh qun vt#L Hng Sn, Phm Quang Khnh (ch.b.), Trn Thanh Tin...#L Hng Sn#Phm Quang K hnh#Trn Thanh Tin#Nguyn Hu t#Nguyn Tun Huy#^aH.#^aThng tin v Truyn t hng#2016#^a292tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Th dc Th thao Nng#Trnh by nhng kin thc c bn v qun vt. Nhng k thut, chin thut thi u, cng tc ging dy v hun luyn cng nh hnh thc t chc thi u v trng ti qun vt#Qun vt#Gio trnh#369619#GT## 01096000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820011000411810006000520020096000580070054001540050016002080050012002240050 01500236005001700251005001300268008000500281009002800286010000500314011002700319 01500550034602103080040102000080070902000080071702000070072502000160073201300070 0748016000300755#369620#VL16.02009#VL16.02010#^b500b#Vi?t#929.209597#K600Y#K y u hi tho h m trong lch s dn tc v thn th s nghip quan Tit ngha m Thn Huy#B.s.: Trn nh Luyn, L Vit Nga, Nguyn Hu Mo...#Trn nh Luyn #L Vit Nga#Nguyn Hu Mo#Nguyn Phm Bng#m Thn Sn#^aH.#^aThng tin v Tr uyn thng#2015#^a347tr. : nh, bng^b27cm#TTS ghi: Bo tng Bc Ninh - BQL Di tch x Hng Mc#Gii thiu lch s hnh thnh v pht trin dng h m (x H ng Mc, huyn T Sn, tnh Bc Ninh). Cc hot ng khoa hc v nhng cng trn h nghin cu v h m x Hng Mc cng nh thn th, s nghip ca nhng ngi con h m ni chung v quan tit ngha m Thn Huy ni ring trong lch s d n tc#Lch s#Dng h#H m#K yu hi tho#369620#XH## 01000000000000313000450000200730000000500200007300500150009300500180010800500150 01260050014001410070058001550080005002130090019002180100005002370110026002420150 04500268082001300313016000300326013000700329014000600336026001100342026000700353 181000600360019000500366020002300371020002200394020001600416021025400432#K yu hi tho khoa hc pht trin qu hon i danh mc ETF Vit Nam#Nguyn Thanh P hng#Nguyn V Lun#Trn Th Xun Anh#Nguyn Th o#Phm Tin t#Nguyn Thanh Phng, Nguyn V Lun, Trn Th Xun Anh...#^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a300 tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: Hc vin Ngn hng. Khoa Ti chnh#332.64209597#X H#369621#^b25b#VL16.02011#369621#K600Y#Vi?t#Th trng chng khon#Qu hon i danh mc#K yu hi tho#Khi qut v qu hon i danh mc (ETF) Vit Nam. Nh ng tin , iu kin pht trin qu ETF cng nh vai tr, tc ng v hnh lang php l cho s tn ti, pht trin ca cc loi hnh qu ETF trong s pht trin chung ca th trng chng khon## 01124000000000349000450000200700000000300260007000500160009600500150011200500130 01270050013001400050019001530070049001720080005002210090019002260100005002450110 02200250015006600272082000600338016000300344013000700347014000600354026000700360 02600110036718100060037801900050038402000320038902000200042102000100044102000100 0451020001600461021029700477#Hi nghi sinh vin nghin cu khoa hc ln th 33 n m hc 2015 - 2016#Tuyn tp bo co tm tt#inh Vit Thng#on Ngc Khi#Cao Th Ngn#Ng c Nht#Nguyn Thanh Hong#inh Vit Thng, on Ngc Khi, Cao Th Ngn...#^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a460tr. : bng^b30cm#TTS ghi: B Gio d c v o to. Trng i hc Bch khoa H Ni#001.4#TN#369622#^b90b#369622#VL16 .02012#H452N#Vi?t#Trng i hc Bch khoa H Ni#Nghin cu khoa hc#Sinh vin# 2015-2016#K yu hi ngh#Tuyn tp nhng bo co tm tt cc ti nghin cu khoa hc ca sinh vin Trng i hc Bch khoa H Ni nm hc 2015-2016 cc l nh vc: Cng ngh thng tin, in t, vin thng, ton ng dng, vt l k thu t, c kh, cng ngh sinh hc, kinh t v qun l, ngoi ng, l lun chnh tr. ..## 01108000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820015000411810006000560020046000620070078001080080005001860090028001910100 00500219011002000224015008400244021024700328020003300575020000700608016000300615 02000080061800500170062602000110064302000100065401300070066400500160067100600110 0687005001400698006001600712005001800728#369623#VL16.02013#VL16.02014#^b600b#Vi? t#629.8071159751#B454M#40 nm tip ni mt chng ng (1975 - 2015)#Nguyn Ngc Dip, Dng Vit Dng, L Vn Tu... ; B.s.: Phm Th Kim Loan...#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2015#^a51tr. : nh^b29cm#u ba sch ghi: i hc Nng. Trng i hc Bch khoa. Khoa C kh giao thng#Nhng thnh tu qua 40 nm xy dng v pht trin ca ngnh ng lc - Khoa C kh giao thng (Trng i hc B ch khoa - i hc Nng). Gii thiu v cc th h lnh o; i ng cn b, vin chc; chuyn ngnh o to; nghin cu khoa hc...#Trng i hc Bch khoa Nng#K yu#KT#Lch s#Nguyn Ngc Dip#Pht trin#1975-2015#369623#Dng Vi t Dng#L Vn Tu#Trn Vn Lun#Phan Thnh Long#Phm Th Kim Loan## 00733000000000253000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200120 00301810006000420020025000480290019000730080005000920090028000970100005001250110 03100130015003800161021022900199020000800428013000700436016000300443020001900446 020001400465#VL16.02015#369624#^b500b#Vi?t#332.1109597#B108C#Bo co thng nin 2014#Annual report 2014#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2015#^aXII, 126tr. : m inh ho^b29cm#TTS ghi: Ngn hng Nh nc Vit Nam#Gii thiu v b my t chc , v th v chc nng ca Ngn hng Nh nc Vit Nam. Khi qut tnh hnh kinh t th gii v Vit Nam nm 2014; iu hnh, qun tr ni b cng nh vn hp tc quc t ca Ngn hng trong nm qua#Bo co#369624#XH#Ngn hng nh nc#S ch song ng## 00494000000000253000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810006000470020023000530070027000760050006001030080005001090090037001140100 00500151011002700156020001800183020001000201016000300211019000500214005001400219 013000700233#VL16.02016#369625#^a155000^b2000b#Vi?t#808.83#B100T#365 chuyn k hng m#Hemma ; inh Th Liu dch#Hemma#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a196tr. : tranh mu^b27cm#Vn hc thiu nhi#Truyn k#VH#Dch#inh Th Liu#369625## 00539000000000253000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020026000520030051000780070015001290050010001440080005001540090 03700159010000500196011002700201020001700228020001500245020001500260013000700275 016000300282#369626#VL16.02017#^a129000^b2000b#Vi?t#398.2#B100T#365 truyn m k con nghe#Chuyn v cc chng hong t v cc nng cng cha#Ngc Linh b.s.#Ng c Linh#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a194tr. : tranh mu^b27cm #Vn hc dn gian#Truyn c tch#Sch thiu nhi#369626#VH## 00866000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820010000411810006000510020060000570070042001170050011001590050009001700050 01700179005001200196005001500208008001000223009001800233010000500251011002100256 02102040027702000080048102000110048902000230050002000070052301300070053001600030 0537#369627#VL16.02018#VL16.02019#^b700b#Vi?t#320.95979#B105C#Ban Ch o Ty Na m B - Du son mt chng ng pht trin#Minh Thnh, L Thanh, Trn Minh Trng ...#Minh Thnh#L Thanh#Trn Minh Trng#Minh Nguyn#Nguyn Vn Kha#^aCn Th#^a i hc Cn Th#2016#^a171tr. : nh^b28cm#Ghi li qu trnh hnh thnh v pht t rin cng nhng ng gp ca Ban Ch o Ty Nam B trong vic ch o thc h in c hiu qu pht trin kinh t-x hi, m bo an ninh-quc phng vng Ty N am B#Lch s#Pht trin#Ban Ch o Ty Nam B#K yu#369627#XH## 00635000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020044000520030048000960070018001440050018001620080018001800090 02300198010000500221011001500226020000800241020000700249020001000256020001500266 020001400281016000300295020000800298020002000306013000700326#369628#VL16.02020#^ a134000^b2000b#Vi?t#807.6#L527S#Luyn siu t duy ng vn chuyn so snh#H thng ho ton b tc phm bng s t duy#Nguyn Thnh Hun#Nguyn Thnh Hun #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a221tr.^b30cm#Ng vn#T duy#Chu yn #Sch luyn thi#Sch c thm#GK#So snh#Trung hc ph thng#369628## 00703000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810006000470020057000530030049001100070053001590050014002120050017002260080 01800243009002300261010000500284011002500289020001500314020000700329020001400336 020001500350020001400365016000300379005001200382013000700394#VL16.02021#369629#^ a134000^b2000b#Vi?t#516.22#L527S#Luyn siu t duy gii nhanh bi ton hnh hc phng Oxy#Nhn bit - Thng hiu - Vn dng - Vn dng cao#Ha Lm Phong (ch.b. ), Nguyn Tn Sing, L Vn on#Ha Lm Phong#Nguyn Tn Sing#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a205tr. : hnh v^b30cm#Hnh hc phng#T duy#Gi i bi ton#Sch luyn thi#Sch c thm#GK#L Vn on#369629## 00647000000000313000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200090 00401810006000490020022000550030049000770070033001260050008001590050012001670080 01800179009002300197010000500220011001500225020001000240020000700250020002000257 020000700277020001500284020001400299013000700313016000300320020001000323#VL16.02 022#369630#^a234000^b2000b#Vi?t#428.0076#S309T#Siu t duy ting Anh#Nhn bit - Thng hiu - Vn dng - Vn dng cao#Tuyn chn: i Li, Hng Nguyn#i Li# Hng Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a349tr.^b30cm#Ting A nh#T duy#Trung hc ph thng# thi#Sch luyn thi#Sch c thm#369630#GK#2016 -2017## 00815000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820015000491810006000640020015000700030029000850080005001140090011001190100 00500130011003000135012002000165021028800185020002000473020002000493020000700513 020000700520016000300527013000700530#369631#VL16.02023#VL16.02024#^a42000^b300b #Vi?t#721.8220218597#C551#Ca i, ca s#Ca g. Phn 2: Ca kim loi#^aH.#^aX y dng#2016#^a43tr. : hnh v, bng^b31cm#Tiu chun Quc gia#Gii thiu Tiu ch un quc gia (TCVN 9366:2012) v ca i v ca s c lm bng g v kim loi v i cc ni dung gm: Phm vi p dng, ti liu vin dn, k hiu v ch vit tt , phn loi, yu cu k thut, yu cu gia cng - lin kt - lp t, phng ph p th, bo qun v vn chuyn#Tiu chun nh nc#Tiu chun k thut#Ca i#Ca s#XH#369631## 00814000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820015000491810007000640020031000710030030001020040011001320080005001430090 01100148010000500159011001400164012002000178021022100198020002000419020002000439 020002100459020000800480016000300488013000700491020001400498#VL16.02025#VL16.020 26#369632#^a50000^b300b#Vi?t#363.3770218597#PH431C#Phng chy cha chy - T v ng#Pht hin chy v bo chy...#X.b. ln 1#^aH.#^aXy dng#2016#^a55tr.^b31cm#T iu chun Quc gia#Gii thiu Tiu chun quc gia (TCVN 9310:2012) v t vng tr ong phng chy cha chy gm cc phn: Pht hin chy v bo chy; thit b cha chy; thut ng chuyn dng cho cha chy, cu nn v x l vt liu nguy him# Tiu chun nh nc#Tiu chun k thut#Phng chy cha chy#T vng#XH#369632#S ch song ng## 00841000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820013000491810006000620020058000680290054001260040011001800080005001910090 01100196010000500207011002100212012002000233021021700253020002000470020002000490 020000900510020002200519013000700541016000300548#369633#VL16.02027#VL16.02028#^a 38000^b300b#Vi?t#725.40218597#X300N#X nghip cng nghip - Tng mt bng tiu chun thit k#Industrial workshops - General plan - Design standard#X.b. ln 2# ^aH.#^aXy dng#2016#^a38tr. : bng^b31cm#Tiu chun Quc gia#Gii thiu Tiu ch un quc gia (TCVN 4514:2012) v tng mt bng tiu chun thit k x nghip cn g nghip gm: Phm vi p dng, ti liu vin dn, quy hoch v b tr tng mt b ng cng nh b tr mng li k thut#Tiu chun nh nc#Tiu chun k thut#T hit k#X nghip cng nghip#369633#XH## 00881000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590020060000660290055001260080005001810090011001860100 00500197011002200202020002800224013000700252016000300259021035700262020002000619 #369634#VL16.02029#VL16.02030#^a75000^b300b#Vi?t#602.18597#QU600C#Quy chun k thut quc gia cc cng trnh h tng k thut#National technical regulation tec hnical infrastructure#^aH.#^aXy dng#2016#^a104tr. : bng^b31cm#Cng trnh h t ng k thut#369634#KT#Gii thiu mt s quy chun k thut nh nc v cng tr nh h tng k thut nh: Cng trnh cp, thot nc; cng trnh ho v tuy nen k thut; cng trnh giao thng; cng trnh cp in; cng trnh cung cp xng d u, kh t; cng trnh chiu sng; cng trnh vin thng; cng trnh qun l ch t thi rn v nh v sinh cng cng; cng trnh ngha trang#Tiu chun nh nc# # 00795000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570010015000630020074000780070015001520080005001670090 01100172010000500183011002600188021024300214020000700457020001300464020001600477 020001400493013000700507016000300514#369635#VL16.02031#VL16.02032#^a86000^b300b #Vi?t#628.164#B250L#Trn Thanh Sn#B lc vt liu lc ni trong dy chuyn cng ngh x l nc thin nhin#Trn Thanh Sn#^aH.#^aXy dng#2016#^a161tr. : minh ho^b27cm#Nghin cu, nh gi cht lng nc thin nhin v la chn s c ng ngh x l. Tm hiu v b lc vt liu lc ni cng nh c s l thuyt lc qua lp vt liu dng ht v cc loi vt liu lc ni nhm tnh ton thit k b lc ph hp#B lc#Vt liu ni#Cng ngh x l#Nc t nhin#369635#KT## 00794000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810006000620010016000680020060000840070022001440080005001660090 01100171010000500182011002600187021021700213020000900430016000300439020000900442 020001400451013000700465020001300472020001900485#VL16.02033#VL16.02034#369636#^a 150000^b300b#Vi?t#624.1028553#556D#Nguyn Hi Hng#ng dng phn mm SAP 2000 gii bi ton kt cu cng trnh#Nguyn Hi Hng ch.b.#^aH.#^aXy dng#2016#^a30 8tr. : minh ho^b27cm#Trnh by cc kin thc c bn v phn tch kt cu SAP200 0 version 15. Tm hiu v cng c h tr v cc bc gii bi ton kt cu cng trnh v ng dng ca phn mm ny trong vic gii bi ton kt cu cng trnh#X y dng#KT#Thit k#Gii bi ton#369636#Phn mm SAP#Kt cu cng trnh## 00637000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610010008000670020045000750070008001200080005001280090 01100133010000500144011003000149021019900179020000700378016000300385013000700388 #369637#VL16.02035#VL16.02036#^a90000^b300b#Vi?t#307.7609597#450T#V Hip# t h Vit Nam - Gc nhn t nhng ni chn#V Hip#^aH.#^aXy dng#2016#^a172tr. : hnh v, nh^b27cm#Tng quan v l thuyt ni chn trong bi cnh th Vit N am. Tm hiu nhng ni chn, cnh quan thin nhin trong cc th Vit Nam cn g nh c s so snh i chiu vi cc th trn th gii# th#XH#369637## 00714000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820013000501810006000630010013000690020065000820070013001470080005001600090 01100165010000500176011002500181021015200206020001000358020000900368020001100377 016000300388020000900391020001700400013000700417#VL16.02038#369638#VL16.02037#^a 142000^b300b#Vi?t#729.02856693#S550D#Phm Th Ho#S dng phn mm 3DS MAX tron g thit k kin trc ni ngoi tht#Phm Th Ho#^aH.#^aXy dng#2016#^a288tr. : hnh v^b27cm#Trnh by tng quan v phn mm 3D Max. Hng dn cc bc thc h nh mt s lnh c bn dng trong thit k kin trc ni, ngoi tht bng phn m m ny#Kin trc#Ni tht#Ngoi tht#XH#Thit k#Phn mm 3ds Max#369638## 00661000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010015000670020032000820070015001140080005001290090 01100134010000500145011002500150021018300175020000900358020001000367020000800377 013000700385016000300392#369639#VL16.02039#VL16.02040#^a209000^b300b#Vi?t#621.3 13076#M112#Trn Vn Chnh#My in - L thuyt v bi tp#Trn Vn Chnh#^aH.#^ aXy dng#2016#^a431tr. : hnh v^b27cm#Trnh by nhng kin thc c bn v my in, nguyn l lm vic ca my bin p, my in khng ng b, my in ng b, my in mt chiu v my in mt pha c km theo bi tp#My in#L thuy t#Bi tp#369639#KT## 00659000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810008000590010017000670020039000840070017001230080005001400090 01100145010000500156011002600161021018400187020001300371020001100384013000700395 016000300402#369640#VL16.02041#VL16.02042#^a168000^b300b#Vi?t#621.3815#GI-108T# Nguyn Hong Mai#Gio trnh mch in t tng t v s#Nguyn Hong Mai#^aH.#^a Xy dng#2016#^a336tr. : minh ho^b27cm#Trnh by mt s kin thc c bn v dn g c bn dn, khuych i xoay chiu, khuych i tn hiu bin thin chm, khuy ch i thut ton, iu ch tn hiu o lng v iu khin...#Mch in t#Gi o trnh#369640#GT## 01038000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580020062000640070072001260050012001980050015002100050 01600225005001800241008000500259009001100264010000500275011002600280021036700306 020000900673020001000682020001300692020000900705013000700714016000300721#369641# VL16.02043#VL16.02044#^a117000^b500b#Vi?t#625.733#K600T#K thut t chc v kha i thc i my thi cng nn ng t#Nguyn Bnh (ch.b.), Nguyn Hu Ch, Nguy n Vn ng, Nguyn Quang Phc#Nguyn Bnh#Nguyn Hu Ch#Nguyn Vn ng#Nguyn Quang Phc#^aH.#^aXy dng#2016#^a236tr. : minh ho^b27cm#Nhng vn chung v nn ng t v cc ch tiu k thut lin quan n thi cng nn ng t c ng nh cng tc t chc v qun l i my thi cng nn ng. K thut khai th c my o mt gu, my i, my san, my m ln t. Cng ngh mi v thit b hin i ng dng trn cc my thi cng nn ng. Cng tc kim tra bo dng c c my thi cng nn ng#ng b#Nn ng#My thi cng#K thut#369641#KT## 00623000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810006000560010013000620020017000750070013000920080005001050090 01100110010000500121011002500126021019100151020000800342020000900350013000700359 016000300366#369642#VL16.02045#VL16.02046#^a54000^b300b#Vi?t#693.71#T120L#Hong Kim V#Tm lp kim loi#Hong Kim V#^aH.#^aXy dng#2016#^a94tr. : minh ho^b2 7cm#Trnh by cc vn thng gp vi tm lp kim loi cng cc ni dung c b n v cu to v cc tiu chun i vi thp, thp nn, lp m, cc lp sn cng nh phng php tnh ton thit k#Tm lp#Kim loi#369642#KT## 00665000000000277000450000100130000000200420001300500160005500700300007100800050 01010090011001060100005001170110025001220820004001470160003001510130007001540140 01500161026000700176026001100183026001100194181000800205019000500213020001200218 020000900230020001100239021013700250#Phm Th Lan#Gio trnh thc hnh v k thu t xy dng#Trn Thanh Tun#Phm Th Lan, Trn Thanh Tun#^aH.#^aXy dng#2016#^ a89tr. : minh ho^b27cm#624#GT#369643#^a53000^b300b#369643#VL16.02047#VL16.0204 8#GI-108T#Vi?t#V k thut#Xy dng#Gio trnh#Tng quan v phn mm AutoCAD. C c bn v mt bng cu thang n gin; dm, sn, khung, mng btng ct thp; kt cu thp v bn v nh## 00773000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820011000411810006000520010012000580020044000700070012001140080005001260090 01400131010000500145011002100150015005100171021019400222020002100416020001300437 020001100450013000700461016000300468020001200471#369644#VL16.02049#VL16.02050#^b 800b#Vi?t#338.709597#B101H#V Tin Lc#Bc H vi doanh nghip doanh nhn Vit N am#V Tin Lc#^aH.#^aCng thng#2016#^a197tr. : nh^b27cm#TTS ghi: Phng Th ng mi v Cng nghip Vit Nam#Tp hp cc bi ni, bi vit ca Bc H t nhng ngy u thnh lp nc Vit Nam dn ch cng ho n nm 1969 lin quan n s pht trin ca cng nghip, doanh nghip v doanh nhn Vit Nam#T tng H Ch Minh#Doanh nghip#Doanh nhn#369644#XH#H Ch Minh## 00923000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010013000640020046000770070054001230050014001770050 01700191008000500208009001100213010000500224011002600229021029900255020001300554 020002000567020000700587013000700594016000300601020001700604#369645#VL16.02051#V L16.02052#^a162000^b300b#Vi?t#624.151#301K#Nguyn B K#a k thut vi pht trin cng trnh th#Nguyn B K (ch.b.), L Quang Hanh, Nguyn Vit Tun#L Quang Hanh#Nguyn Vit Tun#^aH.#^aXy dng#2016#^a332tr. : minh ho^b27cm# c p nhng vn thuc v nn, mng cng mi trng a cht cng trnh v a ch t thu vn chu nhng tc ng khi ci to, sa cha nhng cng trnh hin hu v khi xy dng nhng cng trnh mi, c bit l khi hin i ho h thng giao thng ngm trong iu kin t thun li ca thnh ph#a k thut#Cng trnh x y dng# th#369645#KT#Sch chuyn kho## 00728000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010016000660020074000820070016001560080005001720090 01100177010000500188011002500193021017300218020001500391020001600406020001000422 013000700432016000300439020000800442#369646#VL16.02053#VL16.02054#^a132000^b300 b#Vi?t#624.1076#O-428C#inh Hng Trung#Olympic c hc ton quc (1991 - 2015) v bi tp chn lc c hc kt cu#inh Hng Trung#^aH.#^aXy dng#2016#^a268tr. : hnh v^b27cm#Gii thiu cc thi v p n cc k thi Olympic c hc ton qu c t nm 1991 n nm 2015 v mt s bi tp c hc kt cu chn lc km theo p n chi tit cho tng bi#C hc kt cu# thi quc gia#1991-2015#369646#KT#B i tp## 00737000000000265000450000100170000000200480001700700170006500800050008200900110 00870100005000980110026001030820006001290160003001350130007001380140016001450260 00700161026001100168026001100179181000700190019000500197020002500202020000800227 020000900235021022700244#Hong Hiu Ngha#Thc hnh thit k kt cu nh b tng ct thp#Hong Hiu Ngha#^aH.#^aXy dng#2016#^a302tr. : minh ho^b27cm#693.5# KT#369647#^a146000^b300b#369647#VL16.02055#VL16.02056#TH552H#Vi?t#Kt cu b t ng ct thp#Nh ca#Thit k#Trnh by nguyn l chung thit k kt cu khung b tng ct thp ton khi (BTCTTK). Yu cu cu to khung BTCTTK. Thc hnh phn tch kt cu khung BTCTTK theo s khung khng gian, khung phng v tnh ton ct thp BTCTTK## 00822000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810008000550010018000630020050000810070034001310050015001650080 00500180009001100185010000500196011002600201021025100227020001200478020000900490 020001200499020001100511013000700522016000300529#369648#VL16.02057#VL16.02058#^a 97000^b300b#Vi?t#621.8#GI-108T#Nguyn Trng Hng#Gio trnh thit k thc nghi m trong ch to my#Nguyn Trng Hng, Phng Xun Sn#Phng Xun Sn#^aH.#^aXy dng#2016#^a189tr. : minh ho^b27cm#Tng quan v thit k thc nghim. Cc phn g php phn tch hi quy tng quan. Thit k thc nghim theo phng php hi q uy v Taguchi. Phn tch phng sai. Thut ton ti u ho trong ch to my. Ng n ng lp trnh tnh ton s liu thc nghim#Ch to my#Thit k#Thc nghim# Gio trnh#369648#GT## 00773000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010010000620020043000720070010001150080005001250090 01100130010000500141011002600146021026300172020001000435020001300445020000900458 013000700467016000300474020001800477#369649#VL16.02059#VL16.02060#^a114000^b300 b#Vi?t#625.1#455L#L Vn C#ng lc hc ng st cao tc v ng dng#L Vn C #^aH.#^aXy dng#2016#^a226tr. : minh ho^b27cm#L lun ng lc hc ng st cao tc. Thit k gim chn kt cu ng ray ng st cao tc. Tnh an ton v n hnh toa xe cao tc trn ng st khng phng thun v tiu chun qun l duy tu ng st cao tc, c gii ho bo dng sa cha ng st cao tc#ng s t#ng lc hc#ng dng#369649#KT#ng st cao tc## 00766000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820004000491810007000530010015000600020035000750070015001100080005001250090 01100130010000500141011002600146021023900172020001900411020000600430020000900436 020001000445013000700455016000300462020001100465#369650#VL16.02061#VL16.02062#^a 70000^b300b#Vi?t#728#NG527L#Trn nh Hiu#Nguyn l thit k kin trc nh #T rn nh Hiu#^aH.#^aXy dng#2016#^a129tr. : minh ho^b27cm#S lc qu trnh p ht trin v nhng yu t nh hng n kin trc nh . T chc khng gian kin trc nh . Cc loi nh . Nhng vn c bn trong thit k kin trc nh . Cc xu hng v kinh nghim trong thit k kin trc nh #Kin trc ni tht#N h #Thit k#Nguyn l#369650#XH#Gio trnh## 00854000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570010011000630020058000740030017001320070011001490080 00500160009001100165010000500176011002600181021028800207020001300495020002000508 020000900528020001700537013000700554016000300561#369651#VL16.02063#VL16.02064#^a 88000^b300b#Vi?t#624.151#301K#Mai Di Tm#a k thut ng dng trong thc tin xy dng cng trnh#Sch chuyn kho#Mai Di Tm#^aH.#^aXy dng#2016#^a121tr. : minh ho^b27cm#Trnh by cc vn v kho st a k thut cng trnh, thit k cng trnh, cng ngh - thit b thi cng v vic a cng trnh vo khai th c s dng cng nh hng dn qun l sau d n khi xy dng cc cng trnh trong mi trng t yu di tc ng ca bin i kh hu ton cu#a k thut#Cn g trnh xy dng#ng dng#Sch chuyn kho#369651#KT## 00767000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810007000540010011000610020019000720070011000910080005001020090 01100107010000500118011002600123015004200149021027600191020001300467013000700480 016000300487020001100490#VL16.02065#VL16.02066#369652#^a194000^b500b#Vi?t#532#T H523L#L Mnh H#Thu lc i cng#L Mnh H#^aH.#^aXy dng#2016#^a407tr. : m inh ho^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Kin trc H Ni#Tng quan v thu lc v thu tnh. Phng trnh c bn ca dng chy. Phn tch vi phn chuyn ng ca cht lng. Phn tch th nguyn v tng t. Sc cn thu lc. Dng chy n n h, c p trong ng. Dng chy qua l, vi v dng tia. Nc va. Dng chy u tr ong knh h#Thu lc hc#369652#TN#Gio trnh## 00748000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580010013000640020063000770070013001400080005001530090 01100158010000500169011003000174015005900204021016500263020001700428020000900445 020000600454013000700460016000300467#369653#VL16.02067#VL16.02068#^a39000^b300b #Vi?t#338.4569#H561D#ng Vn Da#Hng dn n mn hc kinh t xy dng v ng hip v u thu#ng Vn Da#^aH.#^aXy dng#2016#^a59tr. : hnh v, bng^b27cm #TTS ghi: Trng i hc Xy dng. B mn Kinh t Xy dng#Trnh by mt s c s l lun v lp gi d thu gi thu xy lp. Xc nh gi d thu gi thu x y lp cc hng mc nh ABCD thuc d n khu bit th cho thu...#Kinh t xy dn g#u thu# n#369653#XH## 00793000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810006000550020017000610070076000780050013001540050018001670050 02000185005001400205008000500219009001100224010000500235011002600240021022900266 020001000495013000700505016000300512#369654#VL16.02069#VL16.02070#^a98000^b300b #Vi?t#005.1#L123T#Lp trnh c bn#L Xun Vit (ch.b.), Dng Hong Huyn, inh Th Hng Huyn, on c Tng#L Xun Vit#Dng Hong Huyn#inh Th Hng Huy n#on c Tng#^aH.#^aXy dng#2016#^a192tr. : minh ho^b27cm#Tng quan v lp trnh. Cc ni dung v biu thc, cu lnh, mng v chui, con tr, hm, kiu c u trc, hp, lit k v kiu ngi dng nh ngha, vo/ra d liu trn console, c/ghi d liu trn file, tin x l v ch thch#Lp trnh#369654#TN## 00744000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100060 00380010012000440020026000560070012000820080005000940090053000990100005001520110 04100157015002700198021025100225020000800476020000800484013000700492016000300499 #369655#^a75000^b2000b#Vi?t#306.09597#V308N#o Duy Anh#Vit Nam vn ho s c ng#o Duy Anh#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2015#^a 311tr., 16tr. nh : hnh v, nh^b24cm#Bt danh tc gi: V Thch#Gii thiu l c s vn ho Vit Nam bao gm cc mng sinh hot kinh t, chnh tr x hi, sinh hot tri thc. Ch ra nhng bin i ca vn ha Vit Nam thi k u ho, vi s rn v, bin i ca nhng gi tr c v s ln ngi ca nhng gi tr mi#Vn ho#Lch s#369655#XH## 00633000000000301000450002600070000001400170000701900050002408200060002918100060 00350020028000410290035000690070029001040220004001330220011001370050011001480050 01100159004001800170008000500188009005000193010000500243011003100248020000500279 020000900284020001400293020001400307013000700321016000300328#369656#^a235000^b4 000b#Vi?t#372.7#107T#nh thc ti nng ton hc#Unleash the maths olympian in you!#Terry Chew ; Bi Thu H dch#T.1#7 - 8 tui#Terry Chew#Bi Thu H#Ti bn l n th 1#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Tr chi Gio dc trc tuyn#2016#^a359tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Tiu hc#Sch c thm#Sch song ng#369656#GK## 00519000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100080 00350020022000430030019000650070014000840050014000980080018001120090034001300100 00500164011002100169020000700190020000600197020001300203020001400216016000300230 004001300233013000700246#369657#^a25000^b2000b#Vi?t#910.76#GI-103B#Gii bi tp a l 6#Phin bn mi nht#Phm Vn ng#Phm Vn ng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a85tr. : bng^b24cm#a l#Lp 6#Gii bi tp #Sch c thm#GK#In ln th 3#369657## 00926000000000337000450002600070000001400080000701900050001508200110002018100070 00310020037000380070085000750050016001600050015001760050017001910050020002080050 00900228005001500237005001500252008001800267009002300285010000500308011002100313 02101860033402000080052002000100052802000090053801300070054701600030055402000140 0557020001700571#369658#^b3000b#Vi?t#959.704092#TH500T#Th tng Phm Vn ng c a chng ta#Nguyn nh Thi, on Minh Tun, Nguyn Tin Nng... ; S.t., b.s.: T rn Qun Ngc...#Nguyn nh Thi#on Minh Tun#Nguyn Tin Nng#Nguyn Th Ngc Hi#Trn Qu#Trn Qun Ngc#Trn nh Vit#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a568tr. : nh^b24cm#Gm nhng bi vit ca cc nh vn, nh bo, gio s, o din in nh... v chn dung nh chnh tr, nh vn ho Phm Vn ng v gii thiu mt s bi vit, bi ni tiu biu ca ng#Tiu s#S nghip#Bi v it#369658#XH#Phm Vn ng#Nhn vt lch s## 01045000000000325000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020031000400030055000710070064001260050014001900050017002040050014002210050 01700235005002100252008000500273009001900278010000500297011003100302015003700333 02102940037002000130066402000080067702000090068501300070069401600030070102000150 0704#369659#^a98000^b100b#Vi?t#658.16#M501B#Mua bn, sp nhp doanh nghip#Sch hng dn dng cho sinh vin i hc khi kinh t#B.s.: Phm Tin t (ch.b.), Nguyn Hng Hip, Lng Minh H...#Phm Tin t#Nguyn Hng Hip#Lng Minh H# Nguyn Qunh Chi#Nguyn Th Thu Huyn#^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a331tr. : h nh v, bng^b24cm#u ba sch ghi: Hc vin Ngn hng#Tng quan v mua bn, sp nhp doanh nghip. Trnh by v quy trnh, phng thc v khung php l ca ho t ng mua bn, sp nhp doanh nghip; r sot c bit; nh gi doanh nghip; cc vn v ti chnh - k ton; gi tr cng hng v quyn chn thc; mua b n v sp nhp xuyn quc gia#Doanh nghip#Mua bn#St nhp#369659#KT#Sch hng dn## 00924000000000325000450002600070000001400150000701900050002208200080002718100070 00350020027000420030055000690070063001240050014001870050015002010050015002160050 01700231005001700248008000500265009001900270010000500289011002200294015003700316 02101900035302000130054302000070055602000100056301600030057302000150057601300070 0591#369660#^a92000^b100b#Vi?t#333.332#TH120#Thm nh gi bt ng sn#Sch h ng dn dng cho sinh vin i hc khi kinh t#B.s.: Phm Tin t (ch.b.), Ng uyn Vn Tm, V Th Yn Anh...#Phm Tin t#Nguyn Vn Tm#V Th Yn Anh#T T h Bch Thu#Nguyn Hng Hip#^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a256tr. : bng^b24cm #u ba sch ghi: Hc vin Ngn hng#Tng quan v bt ng sn v thm nh gi bt ng sn. Trnh by thng tin trong thm nh gi bt ng sn; phng php so snh, thu nhp, chi ph v thng d trong nh gi bt ng sn#Bt ng sn #Gi c#Thm nh#XH#Sch hng dn#369660## 00590000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020024000380070067000620050023001290050017001520050017001690040029001860080 01800215009002300233010000500256011002200261020001000283020000700293020001400300 013000700314016000300321#369661#^a36000^b2000b#Vi?t#428#250H# hc tt ting Anh 11#Nguyn Th Tng Phc (ch.b.), Nguyn Thanh Tr, Nguyn Phng Vy#Nguyn Th Tng Phc#Nguyn Thanh Tr#Nguyn Phng Vy#Ti bn c sa cha, b sung# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a142tr. : bng^b24cm#Ting Anh#L p 11#Sch c thm#369661#GK## 00614000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020018000380030019000560070062000750220004001370050012001410050015001530050 01300168005001100181004000800192008001800200009002300218010000500241011003100246 020000500277020000600282020001400288013000700302016000300309#369662#^a35000^b20 00b#Vi?t#510#250H# hc tt ton 7#Phin bn mi nht#L Hng c (ch.b.), o Thin Khi, L Bch Ngc, L Hu Tr#T.2#L Hng c#o Thin Khi#L Bch Ng c#L Hu Tr#Ti bn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a142tr. : h nh v, bng^b24cm#Ton#Lp 7#Sch c thm#369662#GK## 00440000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200080002718100060 00350020013000410070012000540220004000660050012000700080018000820090023001000100 00500123011002900128020001100157020000600168020001400174013000700188016000300195 #369663#^a9000^b5000b#Vi?t#372.634#T123T#Tp t ch 1#Hng Giang#T.2#Hng Gia ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a23tr. : nh, hnh v^b24cm#T p t ch#Lp 1#Sch c thm#369663#GK## 00458000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020011000400030018000510070012000690050012000810080018000930090023001110100 00500134011002400139020001800163020001100181020001400192013000700206016000300213 #369664#^a8000^b5000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t ch#Mu gio 3-4 tui#Hng Gian g#Hng Giang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a23tr. : hnh v^b2 4cm#Gio dc mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#369664#GK## 00652000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020046000400030034000860070060001200050015001800050018001950050017002130040 02900230008001800259009002300277010000500300011001500305020000500320020000600325 020000700331020001400338013000700352016000300359#369665#^a69000^b2000b#Vi?t#372 .7#B452D#Bi dng hc sinh gii ton 5 theo chuyn #S o thi gian. Ton chu yn ng#Nguyn c Tn (ch.b.), L Th Kim Phng, Nguyn Th Trinh#Nguyn c Tn#L Th Kim Phng#Nguyn Th Trinh#Ti bn c sa cha, b sung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a230tr.^b24cm#Ton#Lp 5#S hc#Sch c thm #369665#GK## 00541000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020019000380030019000570070032000760050014001080050017001220040029001390080 01800168009002300186010000500209011002200214020000900236020000600245020001400251 016000300265013000700268#369666#^a29000^b2000b#Vi?t#580#H419T#Hc tt sinh hc 6#Phin bn mi nht#V Phng Anh, Nguyn Hng Tr#V Phng Anh#Nguyn Hng Tr#Ti bn c sa cha, b sung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^ a109tr. : bng^b24cm#Sinh hc#Lp 6#Sch c thm#GK#369666## 00526000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020018000380070039000560220004000950050018000990050020001170040029001370080 01200166009001700178010000500195011002200200020000800222020000600230020001400236 013000700250016000300257#369667#^a36000^b1000b#Vi?t#807#H419T#Hc tt ng vn 9 #Nguyn Bch Thun, Hunh Tn Kim Khnh#T.1#Nguyn Bch Thun#Hunh Tn Kim Khn h#Ti bn c sa cha, b sung#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a163tr. : bng ^b24cm#Ng vn#Lp 9#Sch c thm#369667#GK## 00559000000000265000450000200270000000500120002700500160003900700350005500800180 00900090050001080100005001580110026001630120017001890220004002060820007002100160 00300217013000700220014001600227026000700243181000600250019000500256020001100261 020000700272020001400279#Ting Nht dnh cho tr em#Takeda Mari#H Thin Thuyn# Takeda Mari ; H Thin Thuyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; C ng ty Vn ho Nhn vn#2016#^a48tr. : tranh mu^b26cm#T sch Bit ni#T.1#372.2 1#GK#369668#^a45000^b1000b#369668#T306N#Vi?t#Ting Nht#Tr em#Sch mu gio## 00559000000000265000450000200270000000500120002700500160003900700350005500800180 00900090050001080100005001580110026001630120017001890220004002060820007002100160 00300217013000700220014001600227026000700243181000600250019000500256020001100261 020000700272020001400279#Ting Nht dnh cho tr em#Takeda Mari#H Thin Thuyn# Takeda Mari ; H Thin Thuyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; C ng ty Vn ho Nhn vn#2016#^a51tr. : tranh mu^b26cm#T sch Bit ni#T.2#372.2 1#GK#369669#^a48000^b1000b#369669#T306N#Vi?t#Ting Nht#Tr em#Sch mu gio## 00445000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200100002718100060 00370010012000430020020000550030004000750070012000790080005000910090019000960100 00500115011001500120020001700135020000400152016000300156013000700159015003700166 #369670#^a50000^b300b#Vi?t#895.92214#B106L#Quang Hng#Bng lng hong hn#Th# Quang Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a111tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH# 369670#Tn tht tc gi: Nguyn Quang Hng## 00542000000000253000450002600070000001400180000701900050002508200100003018100060 00400010014000460020012000600030012000720070036000840050010001200040018001300080 01800148009005200166010000500218011002600223020001700249020001200266013000700278 016000300285#369671#^a120000^b10000b#Vi?t#895.92234#M558H#Hamlet Trng#12 cch yu#Truyn ngn#Hamlet Trng ; Minh ho: Quc Ton#Quc Ton#Ti bn ln th 1 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Khnh Thu#2016#^a28 6tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#369671#VH## 00959000000000301000450000100120000000200340001200500150004600500180006100700580 00790080018001370090059001550100005002140110025002190150059002440820009003030160 00300312013000700315014001600322026000700338181000600345019000500351019000500356 020002000361020001000381020002000391020001700411021022900428#Covey, Sean#7 thi quen ca bn tr thnh t#V Th Thu Nhi#Nguyn Thnh Nhn#Sean Covey ; Bin d ch: V Th Thu Nhi, Nguyn Thnh Nhn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a311tr. : hnh v^b21cm#Tn sch ting Anh: The 7 habits of highly effective teens#158.0835#XH#369672#^a78000^b3000b#3 69672#B112T#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Thanh th iu nin#Phn tch nhng c tnh, thi quen ca cc bn tr thnh t, gip cc bn tr kim sot c cuc i ca mnh, ci thin mi quan h vi bn b, c nhng quyt nh sng sut, xc nh gi tr ca bn thn, vt qua cm d...## 01114000000000313000450000100170000000200360001700300610005300500160011400500150 01300070056001450080018002010090059002190100005002780110025002830150117003080820 00600425016000300431013000700434014001600441026000700457181000700464019000500471 019000500476020000700481020001200488020002000500020004000520021024000560#Janjigi an, Vahan#Ngay c Buffett cng khng hon ho#Nhng bi hc gi tr t nh u t thng minh nht th gii#Nguyn Trung An#Vng Bo Long#Vahan Janjigian ; Dch : Nguyn Trung An, Vng Bo Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cn g ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a267tr. : biu ^b21cm#Tn sch ting Anh: Even Buffett isn't perfect : What you can - and can't - Learn from the world's greatest investor#332.6#XH#369673#^a78000^b1000b#369673#NG112C#Vi?t#Dch#u t #Chng khon#B quyt thnh cng#Buffett, Warren, 1930- , nh u t, M#Tm hi u s nghip u t ca Warren Buffett v gii thch k thut u t ca ng, a ra cc kinh nghim v bi hc bit s khc bit gia mt c phiu gi tr v mt c phiu b nh gi thp v phi lm g khi u t "tt" xu i...## 00898000000000277000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370010018000430020037000610070043000980050012001410050011001530080018001640090 02300182010000500205011001500210021031800225020000800543020001500551013000700566 016000300573020002300576020002100599#369674#^a120000^b1000b#Vi?t#959.777#L302S# Nguyn nh Thng#Lch s nh t Cn o (1862 - 1975)#Nguyn nh Thng, Nguyn Linh, H S Hnh#Nguyn Linh#H S Hnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Min h#2016#^a694tr.^b21cm#Khi qut v v tr a l v lch s qun o Cn Ln cn g nh s ra i v tn ti ca nh t Cn o. Gii thiu nh t Cn o qua cc thi k lch s: T nm 1862 n nm 1930, t 1930 n chin tranh th gii th hai nm 1939, t 1939 n cch mng thng Tm v trong khng chin chng thc d n Php, quc M#Lch s#Nh t Cn o#369674#XH#Khng chin chng Php#Khn g chin chng M## 01003000000000325000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350010025000410020058000660030010001240290044001340070125001780050016003030050 01300319005001600332005001500348008001800363009005900381010000500440011002500445 02101290047002000100059902000170060901600030062601200260062901300070065500500150 0662#369675#^a50000^b1000b#Vi?t#428.43#C450B#Andersen, Hans Christian#C b bn dim v nhng cu chuyn ni ting ca Andersen#350 words#The little match girl and the other stories#Hans Christian Andersen ; K: Louise Benette, David Hwang ; Minh ho: Kim Hyeon-Jeong ; Ghi m: Rebecca Kelly, Michael Blunk#Benette, Lou ise#Hwang, David#Kim Hyeon-Jeong#Kelly, Rebecca#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a93tr. : tranh v^b21cm#Hng dn hc t vng v nng cao k nng c hiu ting Anh qua tc phm "C b bn dim" v nhng cu chuyn khc ca Andersen#Ting Anh#K nng c hiu#XH#Let's enjoy masterpieces!#369675#Blunk, Michael## 00725000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020023000410070020000640080018000840090059001020100005001610110026001660120 01800192021020600210020001700416020001200433013000700445016000300452019000500455 005001100460#369676#^a48000^b1000b#Vi?t#808.83#253G#m ging sinh k diu#Fir st News tng hp#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a149tr. : tranh v^b21cm#Ht ging tm hn#Cc mu chuyn v nhng iu k diu trong ngy Ging sinh, nhng iu c, nhng mn qu mong c c gi ti bn mt cch b n, qua gip bn thy c nim tin vo nhng iu k diu trong cuc sng#Vn hc hin i#Truyn ngn#369676#VH#Dch#First N ews## 00789000000000277000450000100140000000200480001400500100006200500090007200700470 00810080018001280090059001460100005002050110026002100150072002360820007003080160 00300315013000700318014001600325026000700341181000700348019000500355019000500360 020001100365020001800376021011700394#Ken Watanable#Ngi thng minh gii quyt v n nh th no?#Hng Dng#Vit Anh#Ken Watanable ; Bin dch: Hng Dng, Vit Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vi t#2016#^a150tr. : minh ho^b21cm#Tn sch ting Anh: Problem solving 101: A simp le book for smart people#153.43#XH#369677#^a44000^b4000b#369677#NG558T#Vi?t#Dc h#Tm l hc#Gii quyt vn #Hng dn k nng rn luyn b no, gip chng ta t duy nhng cch gii quyt vn nhanh chng hn, chnh xc hn## 00882000000000289000450000100150000000200130001500300720002800500170010000700430 01170080018001600090059001780100005002370110015002420150058002570820006003150160 00300321013000700324014001600331026000700347181000600354019000500360019000500365 020002000370020002000390020001000410021017200420#Carnegie, Dale#c nhn tm#Quy n sch u tin v hay nht ca mi thi i a bn n thnh cng#Nguyn Vn Phc#Dale Carnegie ; Nguyn Vn Phc bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a327tr.^b15cm#Tn sch ting Anh: How to win friends & influence people#158.1#XH#369678#^a58000^b3000b#3696 78#113N#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#Cuc sng#a ra nhn g li khuyn, k nng c bn trong ng x, cc phng cch giao tip thng minh, cch to thin cm v thay i ngi khc m khng xc phm hay lm h on gin ## 00792000000000265000450000100170000000200410001700500110005800700390006900800180 01080090059001260100005001850110015001900150044002050820006002490160003002550130 00700258014001700265026000700282181000600289019000500295019000500300020002000305 020002000325021018100345#Robbins, Anthony#nh thc con ngi phi thng trong b n#TriBookers#Anthony Robbins ; TriBookers bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a407tr.^b21cm#Tn sch t ing Anh: Awaken the giant within#158.1#XH#369679#^a112000^b3000b#369679#107T# Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#a ra nhng li khuyn tha y i suy ngh, gii phng sc mnh tim n trong mi ngi, lm ch bn thn, nh hng cho tng lai, to dng mt cuc sng thnh t v hnh phc## 00768000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360010015000420020026000570030044000830070015001270080018001420090059001600100 00500219011002100224021021000245020000700455020000700462020000900469020001400478 013000700492016000300499#369680#^a48000^b2000b#Vi?t#793.735#B454T#Nguyn Ngc K #420 cu vui thng minh#Tuyn chn cu c sc dnh cho hc sinh#Nguyn N gc K#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho sng to Tr V it#2016#^a175tr. : nh^b17cm#Gii thiu 420 cu rn tr thng minh cho hc s inh c km theo li gii v cc lnh vc: hin tng t nhin, s vic trong cu c sng, cc loi cy, hoa, c, qu v nhng a danh, nhn vt trong lch s...# Cu # vui#Hc sinh#Sch c thm#369680#XH## 00726000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100080 00350010013000430020021000560070013000770080018000900090023001080100005001310110 02600136021023500162020001500397020000900412020001200421016000300433004002900436 013000700465#369681#^a45000^b2000b#Vi?t#612.67#GI-400H# Hng Ngc#Gi heo may v...# Hng Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a125tr. : tranh v^b17cm#Gii thiu v sc kho v nhng thay i tm sinh l ca tui ch m gi. Cc vn gp phi la tui ny nh: stress, nhng mi nguy rnh rp v sc kho, quan h gia nh, x hi... cn c hiu bit t iu chnh v t hch nghi#Ngi cao tui#Sc kho#Tm sinh l#KT#Ti bn c sa cha, b sung#36 9681## 00599000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360010013000420020018000550030025000730070013000980080018001110090023001290100 00500152011001500157021009100172020000900263020001400272020000800286016000300294 004002900297013000700326#369682#^a45000^b2000b#Vi?t#294.382#G559B# Hng Ngc# Gm bu trao tay#Vit v Kim Cang Bt Nh# Hng Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a114tr.^b17cm#Phn tch ni dung kinh Kim Cang v ging g ii li dy ca Pht mt cch n gin, d hiu#o Pht#Kinh Kim cang#Gio l#X H#Ti bn c sa cha, b sung#369682## 00823000000000265000450002600070000001400080000701900050001508200100002018100060 00300010015000360020021000510030079000720070030001510050014001810080018001950090 02300213010000500236011003500241021023000276020001900506020001300525020000900538 013000700547016000300554#369683#^b3500b#Vi?t#327.12597#B557R#Nguyn Vn Tu#Bc ra t thm lng#Vit v i t Tnh bo Anh hng Lc lng V trang Nhn dn Ng uyn Vn Tu...#Nguyn Vn Tu, M Thin ng#M Thin ng#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a295tr., 2tr. nh mu : nh^b21cm#Gm nhng bi vit k v qu trnh hot ng tnh bo, nhng kh khn, nguy him cng nh tnh ng ch, ng i, tnh yu qu hng t nc ca i t Nguyn Vn Tu v cc i p vin, tnh bo trong Cm Tnh bo Chin lc H63#Hot ng tnh bo#Nh tnh b o#Bi vit#369683#XH## 00818000000000265000450002600070000001400080000701900050001508200160002018100060 00360020111000420080005001530090028001580100005001860110015001910150039002060210 20700245020002900452020001000481020001000491020000900501020001500510020001700525 013000700542016000300549#369684#^b1000b#Vi?t#343.59709902638#H250T#H thng ho vn bn quy nh v chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc B Thng ti n v Truyn thng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2015#^a398tr.^b21cm#TTS ghi: B Thng tin v Truyn thng#Gii thiu ni dung cc ngh nh, quyt nh ca chnh ph v th tng chnh ph, B Thng tin v Truyn thng quy nh v chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B Thng tin v Truyn thng#B Thng tin v Truyn thng#Php lut#Chc nng#Nhim v#C cu t chc#Vn bn ph p qui#369684#XH## 00946000000000301000450000100140000000200200001400300480003400500100008200700300 00920080005001220090032001270100005001590110015001640150037001790820008002160160 00300224013000700227014001700234026000700251181000700258019000500265019000500270 020000700275020000800282020001100290020000800301021033500309#Studwell, Joe#Nhng b gi Chu #Tin bc v quyn lc Hng Kng v ng Nam #Trn Cung#Joe Stu dwell ; Trn Cung dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a582tr.^b21cm# Tn sch ting Anh: Asian godfathers#330.959#XH#369685#^a149000^b3000b#369685#N H556B#Vi?t#Dch#T ph#Kinh t#Doanh nhn#Tiu s#Gii thiu chn dung ba th h b gi Chu thi thuc a, thi hu chin tranh th gii th hai v cc b g i thi nay. c bit nhn mnh con ng h tr thnh b gi, cch nm gi nhn g dng tin mt ln, khuynh o th trng vn, ngn hng, th trng chng kho n, cu trc doanh nghip... v s nhng tay vo chnh tr ca h## 00901000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100060 00390010017000450020033000620070033000950050009001280080005001370090032001420100 00500174011003200179021037800211020001400589020000800603020000900611016000300620 019000500623013000700628#369686#^a89000^b3000b#Vi?t#339.420952#254S#Yoshimoto Yoshio#n Starbucks mua c ph cc ln#Yoshimoto Yoshio ; Thu Tho dch#Thu Th o#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a323tr. : hnh v, s ^b21cm#Da trn quan im "chi ph", c bit l chi ph v thi gian v cng sc, tc gi phn tch nhiu hin tng trong cuc sng nh: khi mua c ph Starbucks ta nn chn c no, nn mua tr xanh ng chai ca hng tin li hay siu th... gip cho chng ta hc cch tnh ton gi c sn phm mnh la chn khng nhng ph h p vi bn thn m cn qun l c chi tiu ca mnh#Gi sinh hot#Chi ph#Mc sng#XH#Dch#369686## 01129000000000349000450000100140000000200140001400300150002800500160004300500210 00590050010000800050017000900070065001070040014001720080005001860090034001910100 00500225011001500230015010600245082000700351016000300358013000700361014001600368 02600070038418100060039101900050039701900050040202000140040702000110042102000100 0432020001500442021032200457#L Quang Diu#L Quang Diu#Sch tham kho#Allison, Graham#Blackwill, Robert D.#Wyne, Ali#Nguyn Xun Hng#Phng vn, tuyn chn: G raham Allison... ; Nguyn Xun Hng dch#Ti bn ln 6#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a263tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Lee Kwan Yew : The grand m aster's insights on China, the United States, and the world#303.49#XH#369687#^a6 9000^b1500b#369687#L600Q#Vi?t#Dch#D bo x hi#Chnh sch#Tng lai#Sch tham kho#Phn tch mt s nhn nh v lp lun ca L Quang Diu v tnh hnh chn h tr ca Trung Quc, Hoa K v th gii hin nay: S "tri dy ho bnh" ca Tr ung Quc, nhng lo ngi v vai tr ca M, tng lai quan h Trung - M, ch ngh a Hi gio cc oan, s tng trng kinh t quc gia, a chnh tr v ton cu ho...## 00678000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020045000510070060000960220004001560050021001600050020001810050 01700201008001800218009003400236010000500270011003000275012002900305020000500334 020000600339020000700345020001400352013000700366016000300373#VV16.13465#369688#^ a20000^b3000b#Vi?t#372.7#V460H#V hng dn n tp theo tun mn ton lp 2#Tr n Th Thanh Hng, Trn Th Thanh Thu, Nguyn Th Tuyn#Q.1#Trn Th Thanh Hn g#Trn Th Thanh Thu#Nguyn Th Tuyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a80tr. : hnh v, bng^b24cm#Sch dnh cho hc sinh lp 2#Ton# Lp 2#n tp#Sch c thm#369688#GK## 00678000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020045000510070060000960220004001560050021001600050020001810050 01700201008001800218009003400236010000500270011003000275012002900305020000500334 020000600339020000700345020001400352016000300366013000700369#369689#VV16.13466#^ a20000^b3000b#Vi?t#372.7#V460H#V hng dn n tp theo tun mn ton lp 2#Tr n Th Thanh Hng, Trn Th Thanh Thu, Nguyn Th Tuyn#Q.2#Trn Th Thanh Hn g#Trn Th Thanh Thu#Nguyn Th Tuyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a68tr. : hnh v, bng^b24cm#Sch dnh cho hc sinh lp 2#Ton# Lp 2#n tp#Sch c thm#GK#369689## 00679000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020045000510070060000960220004001560050020001600050021001800050 01700201008001800218009003400236010000500270011003100275012002900306020000500335 020000600340020000700346020001400353013000700367016000300374#369690#VV16.13467#^ a26000^b3000b#Vi?t#372.7#V460H#V hng dn n tp theo tun mn ton lp 3#Tr n Th Thanh Thu, Trn Th Thanh Hng, Nguyn Th Tuyn#Q.1#Trn Th Thanh Thu #Trn Th Thanh Hng#Nguyn Th Tuyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a100tr. : hnh v, bng^b24cm#Sch dnh cho hc sinh lp 3#Ton #Lp 3#n tp#Sch c thm#369690#GK## 00678000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020045000510070060000960220004001560050020001600050021001800050 01700201008001800218009003400236010000500270011003000275012002900305020000500334 020000600339020000700345020001400352016000300366013000700369#369691#VV16.13468#^ a26000^b3000b#Vi?t#372.7#V460H#V hng dn n tp theo tun mn ton lp 3#Tr n Th Thanh Thu, Trn Th Thanh Hng, Nguyn Th Tuyn#Q.2#Trn Th Thanh Thu #Trn Th Thanh Hng#Nguyn Th Tuyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a92tr. : hnh v, bng^b24cm#Sch dnh cho hc sinh lp 3#Ton# Lp 3#n tp#Sch c thm#GK#369691## 00672000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020045000510070057000960220004001530050017001570050021001740050 01700195008001800212009003400230010000500264011003000269012002900299020000500328 020000600333020000700339020001400346013000700360016000300367#369692#VV16.13469#^ a25000^b3000b#Vi?t#372.7#V460H#V hng dn n tp theo tun mn ton lp 4#Ngu yn Th Tuyn, Trn Th Thanh Hng, Nguyn Th Hng#Q.1#Nguyn Th Tuyn#Trn Th Thanh Hng#Nguyn Th Hng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a84tr. : hnh v, bng^b24cm#Sch dnh cho hc sinh lp 4#Ton#Lp 4# n tp#Sch c thm#369692#GK## 00673000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020045000510070057000960220004001530050017001570050021001740050 01700195008001800212009003400230010000500264011003100269012002900300020000500329 020000600334020000700340020001400347016000300361013000700364#369693#VV16.13470#^ a26000^b3000b#Vi?t#372.7#V460H#V hng dn n tp theo tun mn ton lp 4#Ngu yn Th Hng, Trn Th Thanh Hng, Nguyn Th Tuyn#Q.2#Nguyn Th Tuyn#Trn Th Thanh Hng#Nguyn Th Hng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a100tr. : hnh v, bng^b24cm#Sch dnh cho hc sinh lp 4#Ton#Lp 4 #n tp#Sch c thm#GK#369693## 00672000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020045000510070057000960220004001530050017001570050017001740050 02100191008001800212009003400230010000500264011003000269012002900299020000500328 020000600333020000700339020001400346013000700360016000300367#369694#VV16.13471#^ a26000^b3000b#Vi?t#372.7#V460H#V hng dn n tp theo tun mn ton lp 5#Ngu yn Th Tuyn, Nguyn Th Hng, Trn Th Thanh Hng#Q.1#Nguyn Th Tuyn#Nguy n Th Hng#Trn Th Thanh Hng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a84tr. : hnh v, bng^b24cm#Sch dnh cho hc sinh lp 5#Ton#Lp 5# n tp#Sch c thm#369694#GK## 00672000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020045000510070057000960220004001530050017001570050017001740050 02100191008001800212009003400230010000500264011003000269012002900299020000500328 020000600333020000700339020001400346016000300360013000700363#369695#VV16.13472#^ a25000^b3000b#Vi?t#372.7#V460H#V hng dn n tp theo tun mn ton lp 5#Ngu yn Th Tuyn, Nguyn Th Hng, Trn Th Thanh Hng#Q.2#Nguyn Th Tuyn#Nguy n Th Hng#Trn Th Thanh Hng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a96tr. : hnh v, bng^b24cm#Sch dnh cho hc sinh lp 5#Ton#Lp 5# n tp#Sch c thm#GK#369695## 00686000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020051000510070060001020220004001620050021001660050020001870050 01700207008001800224009003400242010000500276011002600281012002900307020001100336 020000600347020000700353020001400360013000700374016000300381#369696#VV16.13473#^ a25000^b3000b#Vi?t#372.6#V460H#V hng dn n tp theo tun mn ting Vit lp 2#Trn Th Thanh Hng, Trn Th Thanh Thu, Nguyn Th Tuyn#Q.1#Trn Th Than h Hng#Trn Th Thanh Thu#Nguyn Th Tuyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a92tr. : nh, bng^b24cm#Sch dnh cho hc sinh lp 2#Ti ng Vit#Lp 2#n tp#Sch c thm#369696#GK## 00681000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020051000510070060001020220004001620050021001660050020001870050 01700207008001800224009003400242010000500276011002100281012002900302020001100331 020000600342020000700348020001400355016000300369013000700372#VV16.13474#369697#^ a24000^b3000b#Vi?t#372.6#V460H#V hng dn n tp theo tun mn ting Vit lp 2#Trn Th Thanh Hng, Trn Th Thanh Thu, Nguyn Th Tuyn#Q.2#Trn Th Than h Hng#Trn Th Thanh Thu#Nguyn Th Tuyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a88tr. : bng^b24cm#Sch dnh cho hc sinh lp 2#Ting Vi t#Lp 2#n tp#Sch c thm#GK#369697## 00686000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020051000510070060001020220004001620050020001660050021001860050 01700207008001800224009003400242010000500276011002600281012002900307020001100336 020000600347020000700353020001400360013000700374016000300381#VV16.13475#369698#^ a26000^b3000b#Vi?t#372.6#V460H#V hng dn n tp theo tun mn ting Vit lp 3#Trn Th Thanh Thu, Trn Th Thanh Hng, Nguyn Th Tuyn#Q.1#Trn Th Than h Thu#Trn Th Thanh Hng#Nguyn Th Tuyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a112tr. : minh ho^b24cm#Sch dnh cho hc sinh lp 3#Ti ng Vit#Lp 3#n tp#Sch c thm#369698#GK## 00682000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020051000510070060001020220004001620050020001660050021001860050 01700207008001800224009003400242010000500276011002200281012002900303020001100332 020000600343020000700349020001400356016000300370013000700373#VV16.13476#369699#^ a26000^b3000b#Vi?t#372.6#V460H#V hng dn n tp theo tun mn ting Vit lp 3#Trn Th Thanh Thu, Trn Th Thanh Hng, Nguyn Th Tuyn#Q.2#Trn Th Than h Thu#Trn Th Thanh Hng#Nguyn Th Tuyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a100tr. : bng^b24cm#Sch dnh cho hc sinh lp 3#Ting V it#Lp 3#n tp#Sch c thm#GK#369699## 00676000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020051000510070057001020220004001590050017001630050021001800050 01700201008001800218009003400236010000500270011002200275012002900297020001100326 020000600337020000700343020001400350013000700364016000300371#369700#VV16.13477#^ a29000^b3000b#Vi?t#372.6#V460H#V hng dn n tp theo tun mn ting Vit lp 4#Nguyn Th Tuyn, Trn Th Thanh Hng, Nguyn Th Hng#Q.1#Nguyn Th Tuyn #Trn Th Thanh Hng#Nguyn Th Hng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a128tr. : bng^b24cm#Sch dnh cho hc sinh lp 4#Ting Vit#L p 4#n tp#Sch c thm#369700#GK## 00676000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020051000510070057001020220004001590050017001630050021001800050 01700201008001800218009003400236010000500270011002200275012002900297020001100326 020000600337020000700343020001400350016000300364013000700367#369701#VV16.13478#^ a29000^b3000b#Vi?t#372.6#V460H#V hng dn n tp theo tun mn ting Vit lp 4#Nguyn Th Tuyn, Trn Th Thanh Hng, Nguyn Th Hng#Q.2#Nguyn Th Tuyn #Trn Th Thanh Hng#Nguyn Th Hng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a128tr. : bng^b24cm#Sch dnh cho hc sinh lp 4#Ting Vit#L p 4#n tp#Sch c thm#GK#369701## 00676000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020051000510070057001020220004001590050017001630050021001800050 01700201008001800218009003400236010000500270011002200275012002900297020001100326 020000600337020000700343020001400350013000700364016000300371#VV16.13479#369702#^ a26000^b3000b#Vi?t#372.6#V460H#V hng dn n tp theo tun mn ting Vit lp 5#Nguyn Th Hng, Trn Th Thanh Hng, Nguyn Th Tuyn#Q.1#Nguyn Th Hng #Trn Th Thanh Hng#Nguyn Th Tuyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a120tr. : bng^b24cm#Sch dnh cho hc sinh lp 5#Ting Vit#L p 5#n tp#Sch c thm#369702#GK## 00676000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020051000510070057001020220004001590050017001630050021001800050 01700201008001800218009003400236010000500270011002200275012002900297020001100326 020000600337020000700343020001400350016000300364013000700367#VV16.13480#369703#^ a26000^b3000b#Vi?t#372.6#V460H#V hng dn n tp theo tun mn ting Vit lp 5#Nguyn Th Hng, Trn Th Thanh Hng, Nguyn Th Tuyn#Q.2#Nguyn Th Hng #Trn Th Thanh Hng#Nguyn Th Tuyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a100tr. : bng^b24cm#Sch dnh cho hc sinh lp 5#Ting Vit#L p 5#n tp#Sch c thm#GK#369703## 00473000000000253000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200070 00381810006000450020024000510070019000750050010000940050008001040040014001120080 01200126009001700138010000500155011002400160020001100184020001400195013000700209 016000300216#VV16.13481#369704#^a9000^b4000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu cc l oi th#Nht Minh, Hu Tm#Nht Minh#Hu Tm#Ti bn ln 6#^aThanh Ho#^aNxb. Th anh Ho#2016#^a23tr. : hnh v^b24cm#Tp t mu#Sch mu gio#369704#GK## 00474000000000253000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200070 00381810006000450020025000510070019000760050010000950050008001050040014001130080 01200127009001700139010000500156011002400161020001100185020001400196016000300210 013000700213#VV16.13482#369705#^a9000^b4000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu cc l oi chim#Nht Minh, Hu Tm#Nht Minh#Hu Tm#Ti bn ln 6#^aThanh Ho#^aNxb. T hanh Ho#2016#^a23tr. : hnh v^b24cm#Tp t mu#Sch mu gio#GK#369705## 00483000000000253000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200070 00381810006000450020034000510070019000850050010001040050008001140040014001220080 01200136009001700148010000500165011002400170020001100194020001400205016000300219 013000700222#VV16.13483#369706#^a9000^b4000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu phn g tin giao thng#Nht Minh, Hu Tm#Nht Minh#Hu Tm#Ti bn ln 6#^aThanh Ho #^aNxb. Thanh Ho#2016#^a23tr. : hnh v^b24cm#Tp t mu#Sch mu gio#GK#36970 6## 00479000000000265000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020011000510030011000620070022000730050011000950050010001060040 01400116008001200130009001700142010000500159011001400164020001100178020001400189 016000300203013000700206#369707#VV16.13484#^a8000^b4000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t ch#4 - 5 tui#Trn Vng, Minh ng#Trn Vng#Minh ng#Ti bn ln 4#^aTha nh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a23tr.^b24cm#Tp t ch#Sch mu gio#GK#369707## 00479000000000265000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200070 00381810006000450020011000510030011000620070022000730050011000950050010001060040 01400116008001200130009001700142010000500159011001400164020001100178020001400189 016000300203013000700206#VV16.13485#369708#^a8000^b4000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t ch#5 - 6 tui#Trn Vng, Minh ng#Trn Vng#Minh ng#Ti bn ln 4#^aTha nh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a23tr.^b24cm#Tp t ch#Sch mu gio#GK#369708## 00552000000000289000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200070 00381810006000450020032000510030009000830070022000920220004001140050011001180050 01000129004001400139008001200153009001700165010000500182011001400187012002600201 020001100227020001400238013000700252016000300259#VV16.13486#369709#^a8000^b4000 b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t nt c bn v tp t ch#Mu gio#Trn Vng, Minh ng#T.1#Trn Vng#Minh ng#Ti bn ln 4#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a23 tr.^b24cm#Chun b cho b vo lp 1#Tp t ch#Sch mu gio#369709#GK## 00552000000000289000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200070 00381810006000450020032000510030009000830070022000920220004001140050011001180050 01000129004001400139008001200153009001700165010000500182011001400187012002600201 020001100227020001400238016000300252013000700255#VV16.13487#369710#^a8000^b4000 b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t nt c bn v tp t ch#Mu gio#Trn Vng, Minh ng#T.2#Trn Vng#Minh ng#Ti bn ln 4#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a23 tr.^b24cm#Chun b cho b vo lp 1#Tp t ch#Sch mu gio#GK#369710## 00559000000000289000450000100160000000200230001600300120003900500090005100700310 00600080005000910090011000960100005001070110015001120150029001270820006001560160 00300162013000700165014001600172026001100188026001100199026000700210181000600217 019000500223019001200228020001700240020001200257#Cameron, Claire#Cuc ng ch t chc#Tiu thuyt#L Thng#Claire Cameron ; L Thng dch#^aH.#^aTh gii#2016 #^a277tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The bear#813.6#VH#369711#^a83000^b2000b#VV1 6.13489#VV16.13488#369711#C514#Vi?t#Dch Canaa#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00771000000000265000450000200950000000800050009500900110010001000050011101100150 01160820016001310160003001470130007001500140016001570260007001730260011001800260 01100191181000600202019000500208020001000213020001200223020001800235020001000253 020001100263021023100274#Lut thi hnh n dn s - Lut thi hnh n hnh s ca nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam#^aH.#^aTh gii#2016#^a289tr.^b21cm#347. 59707702632#XH#369712#^a58000^b1000b#369712#VV16.13490#VV16.13491#L504T#Vi?t#Ph p lut#Thi hnh n#Vn bn php lut#n dn s#n hnh s#Gii thiu ni dung L ut thi hnh n dn s nm 2008 sa i, b sung nm 2014; Lut s 64/2014/QH13 ngy 25-11-2014 sa i, b sung mt s iu ca Lut thi hnh n dn s; Lut t hi hnh n hnh s s 53/2010/QH12 ngy 17-6-2010## 00818000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820014000501810006000640020068000700080005001380090011001430100005001540110 01500159021034000174020001000514020002400524020001800548016000300566013000700569 #VV16.13492#VV16.13493#369713#^a63000^b1000b#Vi?t#345.597002632#B450L#B lut t tng hnh s ca nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam#^aH.#^aTh gii#2016# ^a347tr.^b21cm#Trnh by ton vn B lut t tng hnh s vi nhng qui nh chu ng v qui nh c th v khi t, iu tra v n hnh s, quyt nh vic truy t , xt x s thm, xt x phc thm, thi hnh bn n v quyt nh ca to n, x t li bn n v quyt nh c hiu lc php lut, th tc c bit cng nh hp tc quc t v t tng hnh s#Php lut#B lut t tng hnh s#Vn bn ph p lut#XH#369713## 00741000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820014000501810006000640020067000700080005001370090011001420100005001530110 01500158021026500173020001000438020002300448020001800471016000300489013000700492 #VV16.13494#VV16.13495#369714#^a59000^b1000b#Vi?t#347.597002632#B450L#B lut t tng dn s ca nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam#^aH.#^aTh gii#2016#^ a338tr.^b21cm#Gii thiu nhng quy nh chung v nhim v v hiu lc ca B lu t t tng dn s, nhng nguyn tc c bn, thm quyn ca to n, c quan tin h nh t tng, ngi tin hnh t tng v vic thay i ngi tin hnh t tng, t hnh phn gii quyt v vic dn s...#Php lut#B lut t tng dn s#Vn bn php lut#XH#369714## 00756000000000241000450000200680000000800050006800900110007301000050008401100150 00890820015001040160003001190130007001220140016001290260007001450260011001520260 01100163181000600174019000500180020001000185020002400195020001800219021027700237 #Lut t tng hnh chnh ca nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam#^aH.#^aTh gii#2016#^a242tr.^b21cm#342.5970602632#XH#369715#^a39000^b1000b#369715#VV16.13 496#VV16.13497#L504T#Vi?t#Php lut#Lut t tng hnh chnh#Vn bn php lut#Gi i thiu Lut t tng hnh chnh vi nhng qui nh chung v nhng qui nh c t h v thm quyn ca to n; c quan tin hnh t tng, ngi tin hnh t tng v vic thay i ngi tin hnh t tng; ngi tham gia t tng, quyn v ngh a v ca ngi tham gia t tng...## 00744000000000289000450000100170000000200400001700500180005700700420007500800050 01170090011001220100005001330110025001380820010001630160003001730130007001760140 01600183026001100199026001100210026000700221181000600228019000500234019000500239 020000800244020000900252020000800261021018500269#Nishimura Hajime#Cch ngi Nh t truyn cm hng cho con#Nguyn Hong Ngn#Nishimura Hajime ; Nguyn Hong Ngn dch#^aH.#^aTh gii#2016#^a243tr. : hnh v^b20cm#649.10952#XH#369716#^a85000 ^b5000b#VV16.13499#VV16.13498#369716#C102N#Vi?t#Dch#Dy con#Hng th#Hc tp# a ra nhng b quyt gip cc bc cha m khi dy c hng th hc tp tr nh : Coi trng cm xc ca tr, cch chm sc gip tr tng ham mun hc hi, thi quen tt ca cha m...## 00931000000000313000450000100230000000200450002300300730006800700220014100800050 01630090056001680100005002240110026002290150034002550820013002890160003003020130 00700305014001600312026001100328026001100339026000700350181000700357019000500364 019000500369020002000374020000700394020000700401020002000408021018900428#Broekhu izen, Johnathan#Phng php hc tp gim p lc trong thi c#Cun sch lm thay i t duy hc tp ca hng triu hc sinh, sinh vin#Johnathan Broekhuizen#^aH. #^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng 1980 books#2016#^a278tr. : minh ho ^b20cm#Tn sch ting Anh: Super student#371.30281019#XH#369717#^a85000^b3000b #VV16.13500#VV16.13501#369717#PH561P#Vi?t#Dch#Phng php hc tp#Thi c#p lc #Tm l hc ng dng#Gm nhng th thut cc bn hc sinh, sinh vin ti u h o thi gian, hc hi kin thc nhanh hn; ghi chp tt hn v vit ra c nhn g phn c gi tr ca mt bi ging v bi thi...## 00668000000000277000450000100140000000200340001400500120004800700330006000800050 00930090011000980100005001090110015001140820008001290160003001370130007001400140 01600147026000700163026001100170026001100181181000600192019000500198019000500203 020001700208020001700225021014800242#Ota Toshimasa# chng bn tr thnh ng b m#Thanh Huyn#Ota Toshimasa ; Thanh Huyn dch#^aH.#^aTh gii#2016#^a174tr.^ b20cm#306.872#XH#369718#^a69000^b5000b#369718#VV16.13503#VV16.13502#250C#Vi?t# Dch#Quan h gia nh#Quan h v chng#Trnh by phng php cc m hng dn cc ng b tr thnh nhng ngi chng ngi cha tt, bit chm sc con ci, ch ia s cng vic nh vi v## 00779000000000301000450000100120000000200230001200500170003500500100005200700560 00620080005001180090032001230100005001550110026001600150039001860820006002250160 00300231013000700234014001600241026001100257026001100268026000700279181000700286 019000500293019000500298020001500303020001000318021014900328#Ariely, Dan#Phi l mt cch hp l#Haefeli, William#L Nguyn#Dan Ariely ; Minh ho: William Haefel i ; L Nguyn dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a271tr. : tranh v ^b21cm#Tn sch ting Anh: Irrationally yours#153.4#XH#369719#^a89000^b3000b#VV 16.13504#VV16.13505#369719#PH300L#Vi?t#Dch#Tm l c nhn#Cuc sng#Bn v s p hi l tr ca con ngi thng qua vic gii p nhng cu hi xoay quanh c ch tm l ca chng ta trong nhng hon cnh i thng nht## 01093000000000337000450000100120000000200270001200500090003900700270004800800050 00750090032000800100005001120110015001170150044001320820010001760160003001860130 00700189014001600196026001100212026001100223026000700234181000600241019000500247 01900050025202000090025702000110026602000220027702000210029902000170032002000150 0337021040300352#Braun, Adam#Li ha v mt cy bt ch#Hi ng#Adam Braun ; H i ng dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a363tr.^b21cm#Tn sch ti ng Anh: The promise of a pencil#370.91724#XH#369720#^a99000^b3000b#VV16.13507# VV16.13506#369720#L462H#Vi?t#Dch#Gio dc#Trng hc#T chc phi li nhun#Nc ang pht trin#Hot ng x hi#Dch v x hi#K v cu chuyn y cm hng c a Adam Braun v Pencil of Promise  mt t chc t thin m Adam thnh lp ch vi $25, v xy dng c hn 200 trng cc nc ang pht trin trn ton th gii. Cun sch c chia thnh nhng bi hc n gin: Lm th no tt c mi ngi c th tm thy nim am m ca h, pht huy tim nng ca bn thn, s ng mt cuc sng y ngha, nim vui v cm hng## 00691000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820008000511810006000590010015000650020039000800070015001190080018001340090 02300152010000500175011002100180021016800201020000800369020000800377016000300385 004003000388013000700418#VV16.13509#VV16.13508#369721#^a115000^b1000b#Vi?t#079. 597#B108C#Hunh Vn Tng#Bo ch Vit Nam t khi thu n 1945#Hunh Vn Tng#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a456tr. : nh^b24cm#Trnh by lch s pht trin ca ngnh bo ch Vit Nam qua cc giai on: Thi Php thuc, t 1865 n 1907, t 1907 n 1918, t 1918 n 1930 v thi k 1930 - 1945#Bo ch #Lch s#XH#Ti bn c chnh sa, b sung#369721## 00609000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020058000500030065001080070015001730050015001880080018002030090 02300221010000500244011002500249020000500274020000600279020000700285020001400292 016000300306013000700309020001500316#369722#VV16.13510#^a149000^b2000b#Vi?t#510 #S309T#Siu t duy luyn chun b k thi hc sinh gii ton 9#Ti liu tham k ho dnh cho hc sinh chuyn ton v gio vin...#Nguyn c Tn#Nguyn c Tn# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a475tr. : hnh v^b24cm#Ton#Lp 9# thi#Sch c thm#GK#369722#Sch luyn thi## 00726000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020044000540030035000980070071001330050015002040050009002190050 02200228008001800250009003400268010000500302011001500307020001000322020002000332 020000700352020001400359016000300373005001400376020001500390013000700405#VV16.13 511#369723#^a80000^b2000b#Vi?t#428.0076#H103M#20 luyn thi THPT quc gia mn ting Anh#Theo cu trc thi cp nht 2016#Bi Tr V Nam (ch.b.), H Huyn, inh Trn Hnh Nguyn, V Hunh Sang#Bi Tr V Nam#H Huyn#inh Trn Hnh Nguy n#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a262tr.^b24cm#Ting Anh#Trung hc ph thng# thi#Sch c thm#GK#V Hunh Sang#Sch luyn thi#36 9723## 00679000000000253000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200070 00381810008000450010019000530020062000720070019001340080018001530090034001710100 00500205011002600210021013700236020001700373020001500390020001000405013000700415 016000300422#VV16.13512#369724#^a60000^b250b#Vi?t#372.21#GI-108D#Nguyn Th Kim Anh#Gio dc k nng x hi cho tr mm non c ri lon ph t k#Nguyn Th Ki m Anh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a132tr. : minh h o^b24cm#Tm hiu v tr t k tui mm non. Trnh by cc bin php v hot ng gio dc k nng x hi cho tr mm non c ri lon ph t k#Gio dc mm n on#K nng x hi#Tr t k#369724#XH## 00558000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020055000510070020001060050020001260080018001460090034001640100 00500198011003100203020001100234020000500245020000600250020001200256020001400268 013000700282016000300289#369725#VV16.13513#^a45000^b3000b#Vi?t#372.6#K304T#Kim tra, nh gi kt qu hc tp ting Vit - Ton 1#Nguyn Th M Duyn#Nguyn Th M Duyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a216tr. : h nh v, bng^b24cm#Ting Vit#Ton#Lp 1# kim tra#Sch c thm#369725#GK## 00558000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020055000510070020001060050020001260080018001460090034001640100 00500198011003100203020001100234020000500245020000600250020001200256020001400268 016000300282013000700285#369726#VV16.13514#^a45000^b3000b#Vi?t#372.6#K304T#Kim tra, nh gi kt qu hc tp ting Vit - Ton 2#Nguyn Th M Duyn#Nguyn Th M Duyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a246tr. : h nh v, bng^b24cm#Ting Vit#Ton#Lp 2# kim tra#Sch c thm#GK#369726## 00706000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810006000560010020000620020017000820070020000990080018001190090 03400137010000500171011001500176021018200191020000700373020000800380016000300388 012001900391020001100410013000700421#369727#VV16.13515#VV16.13516#^a80000^b500b #Vi?t#111.85#M600H#Nguyn Chng Nhip#M hc i cng#Nguyn Chng Nhip#^aTp . H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a301tr.^b24cm#Gii thiu k hi qut v i tng, c im v qu trnh pht trin ca m hc. Trnh by v khch th thm m, ch th thm m, ngh thut, phn loi ngh thut v gio d c thm m#M hc#Thm m#XH#T sch HSP TPHCM#Ngh thut#369727## 01052000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810008000570010018000650020054000830290038001370070068001750050 01400243005002000257008001000277009001800287010000500305011002600310021036300336 020002000699020001000719020001100729013000700740016000300747#369728#VV16.13517#V V16.13518#^a33000^b500b#Vi?t#628.014#GI-108T#Nguyn Xun Hong#Gio trnh ting Anh chuyn ngnh k thut mi trng#English for environmental engineering#B.s. : Nguyn Xun Hong (ch.b.), L Hong Vit, Nguyn Th Bch Nhi#L Hong Vit#Ng uyn Th Bch Nhi#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a159tr. : minh ho^b24cm#Tn g quan v h sinh thi v qu trnh tng trng t nhin, nhim ngun nc v mi trng cng s ph dng. Trnh by v phng php x l nc, nc thi, ch t thi rn; qun l cht thi nguy hi; kim sot nhim khng kh ting n v t. Gii thiu cc ch nng v nng lng v cc ngun nng lng thay th, an ton v bo h sc kho lao ng...#K thut mi trng#Ting Anh#Gio trnh #369728#GT## 00969000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820004000421810006000460010012000520020042000640070017001060080010001230090 01800133010000500151011003100156015006100187021038800248020001000636020001800646 020001700664016000300681013000700684#VV16.13519#VV16.13520#369729#^b1500b#Vi?t#3 41#S102H#Kim Oanh Na#Sch hng dn hc tp: Cng php quc t#Kim Oanh Na b.s.# ^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a140tr. : hnh v, bng^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm Lin kt o to#S lc lch s pht trin v ngun gc ca lut quc t, ch th ca lut quc t hin i, cc nguyn tc c bn ca lut quc t hin i. Trnh by nhng vn c bn v lut iu c quc t , lnh th v bin gii quc gia, lut bin quc t, hi ngh quc t v t ch c lin hip quc, lut v quan h i ngoi, lut l quc t v chin tranh cng nh trch nhim php l quc t#Php lut#Cng php quc t#Ti liu hc tp#XH #369729## 00872000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820008000421810006000500010018000560020052000740070023001260040040001490080 01000189009001800199010000500217011002100222015006100243021021500304020001800519 020001800537020001700555013000700572016000300579#VV16.13521#VV16.13522#369730#^b 1500b#Vi?t#351.597#S102H#Dip Thnh Nguyn#Sch hng dn hc tp: Son tho vn bn php lut#Dip Thnh Nguyn b.s.#Ti bn ln th 1 c chnh sa, b sung#^a Cn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a72tr. : bng^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm Lin kt o to#Khi qut chung v vn bn v vn bn Nh nc. Tng quan v vn bn quy phm php lut. Trnh by th thc, k thut trnh by vn bn v bn sao vn bn; quy ch cng tc vn th, lu tr ca cc c quan, t chc#Son tho vn bn#Vn bn php lut#Ti liu hc tp#369730#XH## 00917000000000337000450000100160000000200470001600500160006300500160007900500140 00950070063001090040018001720080010001900090018002000100005002180110015002230150 06100238082001000299016000300309013000700312014000800319026000700327026001100334 02600110034518100060035601900050036202000100036702000160037702000070039302000170 0400021016200417#Phan Trung Hin#Sch hng dn hc tp: Lut hnh chnh th# Phan Trung Hin#Chu Hong Thn#Trn Vang Ph#B.s.: Phan Trung Hin (ch.b. ), Ch u Hong Thn, Trn Vang Ph#Ti bn ln th 2#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016# ^a201tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm Lin kt o to#342. 59706#XH#369731#^b2500b#369731#VV16.13523#VV16.13524#S102H#Vi?t#Php lut#Lut h nh chnh# th#Ti liu hc tp#Gii thiu php lut v quy hoch s dng t, quy hoch xy dng vng, th, khu dn c nng thn v php lut v thu hi t, bi thng, h tr, ti nh c## 00947000000000337000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820007000421810006000490020073000550070078001280220005002060050011002110050 01700222004001800239008001000257009001800267010000500285011001400290015006100304 02101540036502000200051902000100053902000170054901600030056600500150056900500180 0584013000700602#VV16.13526#369732#VV16.13525#^b2000b#Vi?t#335.43#S102H#Sch h ng dn hc tp: Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin#B.s.: L Duy S n (ch.b.), Trn Thanh Quang, Phan Vn Thng, Trn Th Tuyt H#Ph.2#L Duy Sn#T rn Thanh Quang#Ti bn ln th 2#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a96tr.^b22cm #TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm Lin kt o to#Gii thiu hc thu yt kinh t ca ch ngha Mc - Lnin v phng thc sn xut t bn ch ngha v l lun ca ch ngha Mc - Lnin v ch ngha x hi#Ch ngha Mc-Lnin#Nguy n l#Ti liu hc tp#XH#Phan Vn Thng#Trn Th Tuyt H#369732## 00823000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400060002901900050 00350820011000401810008000510020074000590080005001330090014001380100005001520110 02600157015003300183021030100216020001000517020002100527020001100548013000700559 016000300566#369733#VV16.13527#VV16.13528#^b700#Vi?t#346.597048#GI-108T#Gio tr nh thc thi quyn s hu tr tu cho lc lng qun l th trng#^aH.#^aCng th ng#2016#^a320tr. : minh ho^b21cm#TTS ghi: Cc Qun l Th trng#Tng quan v s hu tr tu v bo h quyn s hu tr tu. Xc nh yu t xm phm quyn s hu cng nghip v x l hng gi, hng ho xm phm quyn s hu tr tu bn g bin php hnh chnh. Gii thiu thm quyn v qui trnh x l xm phm quyn s hu cng nghip ca c quan qun l th trng#Php lut#Quyn s hu tr tu #Gio trnh#369733#GT## 00740000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810007000490010017000560020036000730070017001090080005001260090036001310100 00500167011001500172021024200187020001500429020000300444020000800447013000700455 016000300462020000900465#369734#VV16.13529#^a139000^b2000b#Vi?t#332.0414#TH300T #Nguyn Hng Nng#Th trng vn n: Lut v hp ng#Nguyn Hng Nng#^aH.#^aC ng thng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a383tr.^b24cm#Trnh by nhng vn ct y u v th trng vn n, ngn hng, th trng ngoi hi v cc cng c phi sin h ti chnh. Khi nim c bn v php l, tn dng, qun l ri ro, chng khon n... v mt s loi kin php l cho cc giao dch#Th trng vn#N#Php l# 369734#XH#Hp ng## 00780000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820008000421810006000500020076000560080005001320090014001370100005001510110 02200156021030500178020001800483020001800501020000900519013000700528016000300535 #VV16.13530#VV16.13531#369735#^b1500b#Vi?t#363.192#C120N#Cm nang an ton v sin h thc phm thuc phm vi qun l ca B Cng thng#^aH.#^aCng thng#2016#^a5 64tr. : bng^b24cm#Gm nhng vn chung v an ton v sinh thc phm. Thc tr ng, gii php nng cao cng tc qun l an ton v sinh thc phm v quy nh i u kin bo m an ton i vi mt s mt hng thc phm. Vn bn quy phm php lut trong lnh vc an ton thc phm thuc trch nhim qun l ca B Cng th ng#An ton thc phm#V sinh thc phm#Cm nang#369735#XH## 00668000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810006000510020027000570070071000840050010001550050011001650050018001760050 01500194005001200209008001200221009001700233010000500250011002100255020001700276 020000400293013000700297016000300304005001600307005001500323005001600338#369736# VV16.13532#^a110000^b515b#Vi?t#895.9221008#T452Y#Ti yu bin o qu hng#Xu n Diu, Xun Qunh, Nguyn Vit Chin... ; B.s.: Nguyn Hu Ngn...#Xun Diu#Xu n Qunh#Nguyn Vit Chin#Trn ng Khoa#Phm T Anh#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh H o#2016#^a187tr. : nh^b20cm#Vn hc hin i#Th#369736#VH#Nguyn Hu Ngn#Vn nh Thun#Trnh Mai Hng## 00729000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820008000411810007000490020067000560080005001230090028001280100005001560110 02100161015005400182021020100236020000900437020000900446020001000455016000300465 013000700468#VV16.13534#VV16.13533#369737#^b365b#Vi?t#621.383#QU600T#Quy trnh t hao tc nhanh v quy nh khai thc in bo (tm thi)#^aH.#^aThng tin v Truy n thng#2016#^a34tr. : bng^b26cm#B Thng tin v Truyn thng. Cc Bu in Tr ung ng#Gii thiu qui trnh lin lc im ni im trn mng in bo v tuyn sng ngn h mt v qui nh lin lc thoi, chuyn nhn in bo trn mng v tuyn sng ngn h mt s dng phn mn 3012.CP16#in bo#Qui nh#Khai thc#KT #369737## 00682000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820009000411810006000500020070000560080005001260090028001310100005001590110 02100164015005400185021012000239020001800359020001300377020000800390020000800398 016000300406013000700409#VV16.13536#VV16.13535#369738#^b365b#Vi?t#621.3841#T103L #Ti liu hng dn ci t tham s, lp t v s dng my CODAN 9360#^aH.#^aTh ng tin v Truyn thng#2016#^a39tr. : bng^b26cm#B Thng tin v Truyn thng. Cc Bu in Trung ng#Gii thiu my thu pht CODAN 9360 v hng dn k thut ci t, lp trnh, kim tra cc tham s, s dng my thu pht#K thut v tuy n#My thu pht#S dng#Lp t#KT#369738## 00714000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820009000411810006000500020063000560080005001190090028001240100005001520110 02500157015005400182021015500236020001800391020001300409020000800422020000800430 013000700438016000300445#VV16.13538#VV16.13537#369739#^b365b#Vi?t#621.3841#H561D #Hng dn s dng nhanh h thng v tuyn sng ngn CODAN 9360#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a26tr. : minh ho^b26cm#B Thng tin v Truyn thng. Cc Bu in Trung ng#Hng dn s dng nhanh v lp t my thu pht CODAN 9360. Khi nim thng tin v tuyn sng ngn n bin HF/SSB v s dng nhanh chng trnh 3012.CP16#K thut v tuyn#My thu pht#S dng#Lp t#369739#KT## 00956000000000301000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200130 00301810006000430020042000490290043000910070072001340050018002060050018002240050 01400242005001300256008000500269009002800274010000500302011002600307015003800333 021025600371020000900627020000800636013000700644016000300651#369740#VV16.13539#^ b800b#Vi?t#004.67809597#B108C#Bo co ti nguyn Internet Vit Nam 2015#Report o n Viet Nam internet resources 2015#B.s.: Lu Th Thu Trang, Nguyn Vnh Hong, ng c Hnh, Mai Thu Thu#Lu Th Thu Trang#Nguyn Vnh Hong#ng c Hnh#Mai Thu Thu#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2015#^a178tr. : minh ho^b26cm#TTS g hi: Trung tm Internet Vit Nam#Cung cp nhng thng tin, d liu v phn tch c huyn su v cc kt qu tng trng, pht trin ti nguyn Internet trong nm 2 015 cng nh giai on trc, qua phn nh s pht trin ca Internet Vit Na m trong xu hng hi nhp vi Internet ton cu#Internet#Bo co#369740#XH## 01055000000000265000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200110 00301810006000410010021000470020078000680070027001460080005001730090014001780100 00500192011001500197015007800212021043900290020002700729020001400756020000900770 013000700779016000300786#369741#VV16.13540#^b500b#Vi?t#382.911823#C120N#Nguyn T h Thu Trang#Cm nang doanh nghip: Tm lc Hip nh i tc xuyn Thi Bnh D ng (TPP)#Nguyn Th Thu Trang ch.b.#^aH.#^aCng thng#2016#^a166tr.^b26cm#TT S ghi: Phng Thng mi v Cng nghip Vit Nam. Trung tm WTO v Hi nhp#Trnh by ni dung ct li ca Hip nh i tc xuyn Thi Bnh Dng (TPP), c th gii thiu nhng cam kt c tc ng trc tip ti doanh nghip nh: Cam kt TPP v thu quan v m ca th trng i vi hng ho, dch v v u t, mua sm cng v doanh nghip nh nc, s hu tr tu, lao ng v mi trng, chnh sc h cnh tranh - thng mi in t - doanh nghip nh v va, minh bch, chng th am nhng v gii quyt tranh chp#Hip nh thng mi t do#Hip nh TPP#Cm n ang#369741#XH## 00789000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580020021000640030041000850080023001260090026001490100 00500175011002600180021023100206013000700437016000300444012004800447020000800495 020000900503020001100512#VV16.13541#369742#VV16.13542#^a45000^b3000b#Vi?t#004.6 78#C514S#Cuc sng trc tuyn#S dng Window 7 & Microsoft office 2010#^aTp. H Ch Minh ; H.#^aNxb. Tp. H Ch Minh...#2016#^a146tr. : minh ho^b26cm#Cung cp nhng k nng thit yu trong vic s dng cng ngh thng tin, Internet, World Wide Web, kt ni mng, truyn thng k thut s, tri nghim thc tin v cng dn k nguyn s v nh gi thng tin tm c trn Internet#369742#GT#Internet and Computing Core Certification Guide#Tin hc#Internet#Gio trnh## 01045000000000337000450000100160000000200280001600300670004400500100011100500200 01210070052001410040019001930080018002120090011002300100005002410110015002460150 03600261082000800297016000300305013000700308014001600315026001100331026000700342 02600110034918100060036001900050036601900050037102000190037602000080039502000200 0403021028400423#Ferrazzi, Keith#ng bao gi i n mt mnh#V nhng b mt dn n thnh cng, thng qua xy dng mi quan h#Raz, Tahl#Trn Th Ngn Tuyn#Ke ith Ferrazzi, Tahl Raz ; Trn Th Ngn Tuyn dch#Ti bn ln th 24#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a378tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Never eat alone#658.40 9#KT#369743#^a95000^b5000b#VV16.13548#369743#VV16.13547#556B#Vi?t#dch#Qun l kinh doanh#C nhn#B quyt thnh cng#Trnh by phng php kt ni da trn n n tng s rng lng, gip bn mnh kt ni vi nhng ngi bn khc, thit lp mi quan h trn th gii, cch x tr khi b t chi, cch vt qua ngi g i ca... to nn thnh cng trong t vn, tip th bn hng v trong kinh do anh## 00925000000000337000450000100170000000200250001700300410004200500150008300500220 00980070063001200040018001830080023002010090022002240100005002460110026002510120 04500277015003600322082000600358016000300364013000700367014001700374026000700391 02600110039802600110040918100070042001900050042701900050043202000070043702000180 0444021012500462#Trnh Xun Thun#Kht vng ti ci v hn#Nhng con s - cc v tr - v con ngi#Phm Vn Thiu#Phm Nguyn Vit Hng#Trnh Xun Thun ; Dch : Phm Vn Thiu, Phm Nguyn Vit Hng#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh ; H. #^aNxb. Tr ; Tri thc#2016#^a358tr., 18tr. nh^b21cm#Khoa hc khm ph / Ch.b.: Phm Vn Thiu...#Tn sch ting Php: Dsir D'infini#523.1#TN#369744#^a145000 ^b1000b#369744#VV16.13549#VV16.13550#KH110V#Vi?t#Dch#V tr#Khoa hc t nhin# a ra nhng phn tch mang tnh trit l khoa hc v nhng gi tr v hn trong th gii v tr, trong t nhin v ton hc## 00594000000000301000450000100120000000200180001200300120003000500090004200700270 00510040018000780080018000960090011001140100005001250110015001300150034001450820 00700179016000300186013000700189014001700196026000700213026001100220026001100231 181000700242019000500249019000900254020001700263020001200280#Moyes, Jojo#Trc n gy em n#Tiu thuyt#L Trung#Jojo Moyes ; L Trung dch#Ti bn ln th 1#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a599tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: Me before you# 823.92#VH#369745#^a150000^b1500b#369745#VV16.13551#VV16.13552#TR557N#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00897000000000325000450000100130000000200180001300300760003100500200010700700390 01270040019001660080018001850090034002030100005002370110031002420150034002730820 00600307016000300313013000700316014001600323026000700339026001100346026001100357 18100060036801900050037401900050037902000190038402000130040302000200041602101350 0436#Collins, Jim#T tt n v i#Ti sao mt s cng ty t bc nhy vt... cn cc cng ty khc th khng?#Trn Th Ngn Tuyn#Jim Collins ; Trn Th Ngn Tuyn dch#Ti bn ln th 18#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; T hp Gio dc Pac e#2016#^a441tr. : hnh v, bng^b21cm#Tn sch ting Anh: Good to great#658.4#KT #369746#^a97000^b5000b#369746#VV16.13543#VV16.13544#T550T#Vi?t#Dch#Qun l kin h doanh#Doanh nghip#B quyt thnh cng#a ra nhng thng ip cho con ngi t c s qun l v i, xy dng nn nhng t chc v i trong ngnh qun tr kinh doanh## 00953000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820006000511810007000570010017000640020010000810030036000910070048001270050 01500175005000700190004001800197008001800215009001100233010000500244011003000249 01200450027901500290032402102030035302000140055602000080057002000100057801300070 0588016000300595019000500598#VV16.13545#VV16.13546#369747#^a188000^b1500b#Vi?t# 523.1#NG517G#Trnh Xun Thun#Ngun gc#Ni hoi nim v nhng thu ban u#Trn h Xun Thun ; Dch: Phm Vn Thiu, Ng V#Phm Vn Thiu#Ng V#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a619tr., 40tr. nh mu^b21cm#Khoa hc kh m ph / Ch.b.: Phm Vn Thiu...#Tn sch nguyn bn: Orgines#M t ngun gc c a th gii, s hnh thnh thin h, cc v sao, cc hnh tinh, s sng v s ph t trin ca b no con ngi, s k diu ca t duy, s ph thuc ln nhau v tr ch nhim ton nhn loi#Thin vn hc#S sng#Ngun gc#369747#TN#Dch## 01159000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820009000511810006000600010014000660020018000800030080000980070047001780050 01300225005001400238004001800252008001800270009001100288010000500299011002900304 02104430033302000090077602000100078502000200079501300070081501600030082201900080 0825#369748#VV16.13553#VV16.13554#^a105000^b1500b#Vi?t#658.4092#T561Q#Forbes, S teve#Tng qun v CEO#Bi hc t s tng ng y bt ng gia cc tng qun c i v CEO thi nay#Steve Forbes, John Prevas ; V Thanh Tng dch#Prevas, Jo hn#V Thanh Tng#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a327tr. : nh, bn ^b23cm#Gii thiu cc nh lnh o xut chng ca Ba T, Hy Lp, Cart hage v La M c i vi ci nhn tng quan v a l, lch s v chnh tr ca ch cng bi cnh hot ng ca cc nh lnh o. Lun bn chi tit v cu c sng ca h v so snh vi nhng nh lnh o trong th gii kinh doanh hin i, a ra nhng bi hc thc t ca cuc sng c th nh hng t chc ca mnh hiu qu hn v hon thnh cc trch nhim ca bn thn#Lnh o#iu hnh# B quyt thnh cng#369748#KT#Dch M## 01247000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820010000511810007000610010020000680020015000880030036001030070054001390050 01800193005001500211005001300226004001900239008001800258009001100276010000500287 01100150029201200840030702104600039102000080085102000130085902000100087201300070 0882016000300889019000500892#VV16.13555#VV16.13556#369749#^a272000^b2000b#Vi?t# 330.90511#TH250G#Friedman, Thomas L.#Th gii phng#Tm lc lch s th gii th k 21#Thomas L. Friedman ; Dch, h..: Nguyn Hng Quang...#Nguyn Hng Quang# Nguyn Quang A#V Duy Thnh#Ti bn ln th 19#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016 #^a719tr.^b23cm#Tn sch ting Anh: The world is flat : A brief history of the t wenty first century#Trnh by cu trc ng i ca nn kinh t v chnh tr th gii trong k nguyn ton cu ho nhng nm u ca th k 21. Nguyn nhn v cch thc m ton cu ho ang bng n. Phn tch nhng vn phc tp v ch nh sch i ngoi, kinh t t ti mc phi thng cng nh tm quan trng ca n i vi cc quc gia, cng ty, cng ng, c nhn v nhng kha cnh mi nht c a ton cu ho km theo nhng thnh cng, c nhng ni bt bnh m n mang li# Kinh t#Ton cu ho#Th k 21#369749#XH#Dch## 00911000000000325000450000100160000000200290001600300500004500500180009500500180 01130070060001310040018001910080018002090090011002270100005002380110031002430150 03400274082000600308016000300314013000700317014001700324026000700341026001100348 02600110035918100060037001900050037601900050038102000080038602000220039402101690 0416#Rickards, James#Cc cuc chin tranh tin t#Nguyn nhn to ra khng hong ton cu tip theo#Nguyn Dng Hiu#Nguyn Phc Hong#James Rickards ; Dch: N guyn Dng Hiu, Nguyn Phc Hong#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2016#^a339tr. : bng, biu ^b23cm#Tn sch ting Anh: Currency wars#332.4#X H#369750#^a110000^b1500b#369750#VV16.13557#VV16.13558#C101C#Vi?t#Dch#Tin t#K hng hong ti chnh#a ra phn tch nhn nh v cc cuc chin tranh tin t xy ra trn th gii; d on v mt cuc khng hong ton cu tip theo v h qu ca cuc khng hong ## 00932000000000337000450000100200000000200480002000300460006800500130011400500090 01270070048001360040018001840080018002020090011002200100005002310110015002360150 05800251082000600309016000300315013000700318014001700325026000700342026001100349 02600110036018100070037101900050037801900080038302000110039102000100040202000200 0412021016200432#Goldsmith, Marshall#Thnh cng hm nay cha chc thnh t ngy mai#Cch loi b 20 thi quen cn bc thnh cng#Reiter, Mark#Kim Hnh#Marshal l Goldsmith, Mark Reiter ; Kim Hnh dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tr#2016#^a404tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: What got you here won't get you there#650.1#KT#369751#^a109000^b1500b#369751#VV16.13559#VV16.13560#TH107C#Vi?t# Dch M#Kinh doanh#Cng vic#B quyt thnh cng#Trn c s ch ra 20 thi quen cn bc tin n thnh cng, tc gi a ra nhng li khuyn loi b chng, vn ti thnh cng ngy cng xa hn nh mong mun## 01181000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820006000511810006000570010017000630020030000800030025001100070066001350050 01700201005001500218005000700233004001800240008001800258009001100276010000500287 01100150029201500680030702103910037502000090076602000090077502000100078402000100 0794013000700804016000300811019000500814#369752#VV16.13561#VV16.13562#^a130000^ b1000b#Vi?t#294.3#C103V#Ricard, Matthieu#Ci v hn trong lng bn tay#T big ba ng n gic ng#Matthieu Ricard, Trnh Xun Thun ; Dch: Phm Vn Thiu , Ng V #Trnh Xun Thun#Phm Vn Thiu#Ng V#Ti bn ln th 8#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tr#2016#^a483tr.^b21cm#Nguyn bn: L'infini dans la paume de la main du Big Bang l'veil#Ghi li cuc ni chuyn ca mt nh vt l thin vn vn l Pht t (Trnh Xun Thun) vi mt nh khoa hc Phng Ty tr thnh nh s (Matthie u Ricard) cng b khuyt cho nhau, xy dng mt ci nhn nhn vn v khoa hc t nhin, mn tinh thn o Pht hn ch ci c ca nn khoa hc k thut ang pht trin n tt bc, c nguy c hy dit c cuc sng v nn vn minh con ngi#o Pht#Khoa hc#Cuc sng#Quan im#369752#XH#Dch## 00723000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500010016000560020025000720220004000970220014001010080 01800115009002300133010000500156011001500161015007900176021013300255020000900388 020001000397016000300407013000700410005001600417#369753#VV16.13563#VV16.13564#^b 1000b#Vi?t#294.382#T406T#Thch Minh Chu#Ton tp Thch Minh Chu#T.4#Kinh Trung b#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a785tr.^b24cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. T nh Tng Vn - Thin vin Vn Hnh#Gii thiu ni d ung kinh Trung b bao gm: Kinh Devadaha, kinh Bt thnh, kinh Hu hc, kinh Pot aliya, kinh Jvaka, kinh u-ba-ly...#o Pht#Kinh Pht#XH#369753#Thch Minh Ch u## 00516000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010016000660020030000820030016001120070016001280040 01800144008001800162009001100180010000500191011001500196020001700211020001200228 013000700240016000300247#369754#VV16.13565#VV16.13566#^a78000^b1000b#Vi?t#895.9 2234#C431N#Hong Cng Danh#Cng nhau trong mt ci ngi#Tp truyn ngn#Hong C ng Danh#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a249tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#369754#VH## 00529000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010018000680020026000860030008001120070018001200040 03000138008001800168009001100186010000500197011002600202020001700228020000800245 013000700253016000300260#VV16.13567#369755#VV16.13568#^a62000^b1000b#Vi?t#895.9 228408#T550N#Nguyn Trng Qu#T nhin nh ngi H Ni#Tn vn#Nguyn Trng Q u#Ti bn ln th 6 c chnh l#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a187tr. : mi nh ho^b20cm#Vn hc hin i#Tn vn#369755#VH## 00456000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010018000680020026000860040018001120080018001300090 01100148010000500159011001500164020001700179020000800196013000700204016000300211 #369756#VV16.13569#VV16.13570#^a97000^b1000b#Vi?t#895.9228408#T109V#Phan Th V ng Anh#Tp vn Phan Th Vng Anh#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2016#^a315tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tp vn#369756#VH## 00616000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020030000650220004000950220010000990040018001090080 01800127009001100145010000500156011002600161020000900187020001500196016000300211 021010000214012001700314013000700331#369757#VV16.13571#VV16.13572#^a27000^b1500 b#Vi?t#616.3999#B101S#Bc s tt nht l chnh mnh#T.6#Bnh gout#Ti bn ln th 8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a139tr. : tranh v^b20cm#Bnh gt#Phng t r bnh#KT#Tm hiu v bnh gt v cc bnh l i km. Nguyn nhn gy bnh, ph ng php ngn nga v iu tr#Y hc - Sc kho#369757## 00950000000000349000450000100170000000200200001700500180003700500150005500500090 00700070066000790040018001450080018001630090011001810100005001920110026001970120 01800223015003700241082000800278016000300286013000700289014001600296026001100312 02600110032302600070033418100060034101900050034701900050035202000080035702000280 0365020001900393021018800412#Hawking, Stephen#Bn thit k v i#Mlodinow, Leon ard#Phm Vn Thiu#T B H#Stephen Hawking, Leonard Mlodinow ; Dch: Phm Vn T hiu,T B H#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a197tr. : min h ho^b21cm#Khoa hc khm ph#Tn sch ting Anh: The grand design#530.142#TN#36 9758#^a70000^b1000b#VV16.13573#VV16.13574#369758#B105T#Vi?t#Dch#Ton l#L thu yt trng thng nht#L thuyt siu dy#Gm nhng cu hi v s sng, v tr v vn vt; l gii kh cht ch qua cc truyn thuyt, cc cu chuyn c tch n nhng lun l n thun da trn nim tin v cc l thuyt khoa hc## 00811000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010012000670020027000790030010001060070012001160040 01800128008001800146009001100164010000500175011001500180021030100195020001700496 020001000513013000700523016000300530#369759#VV16.13575#VV16.13576#^a72000^b1000 b#Vi?t#895.922434#H561N#H Anh Thi#Hng no H Ni cng sng#Tiu lun#H Anh Thi#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a207tr.^b20cm#Gm nhn g cu chuyn chn thc v sng ng, bao trm nhng u t v i sng, tnh cm ca ngi Vit ni chung, v nhng tp tc, ci n, ci , ci mc, ci chi... ca ngi H Ni v ghi nhn li nhng g H Ni c v mi c, ang v mt, qua nhn vt trung tm l con ngi - ngi H Ni#Vn hc hin i#Tiu lun# 369759#VH## 00807000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820013000501810006000630010018000690020017000870030008001040070018001120080 01800130009001100148010000500159011001500164021022300179020000800402020001700410 020000900427020000900436020000800445013000700453016000300460004003000463#369760# VV16.13577#VV16.13578#^a78000^b1000b#Vi?t#306.40959731#H100N#Nguyn Trng Qu# H Ni l H Ni#Tn vn#Nguyn Trng Qu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a2 47tr.^b20cm#Tm hiu nhng gi tr vn ho ca H Ni vi nhng du n vn ho l u i, nhng bin i theo nm thng tng khng gian sng v nhng nh hng ca nhiu ng ng sinh sng t mi min v H Ni trong thi k hi nhp#Vn h o#i sng vn ho#Bin i#Hi nhp#Tn vn#369760#XH#Ti bn ln th 2 c ch nh l## 00653000000000301000450000100170000000200180001700300370003500500170007200700400 00890040018001290080018001470090011001650100005001760110015001810150036001960820 00800232016000300240013000700243014001600250026000700266026001100273026001100284 181000700295019000500302019000900307020001700316020001800333#Christie, Agatha#Ch ui n mng ABC#Nhng v n b n ca Hercule Poirot#V Th Hng Lan#Agatha Chr istie ; V Th Hng Lan dch#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 6#^a298tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: The ABC murders#823.912#VH#369761#^a95000^ b2000b#369761#VV16.13579#VV16.13580#CH515A#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Truyn trinh thm## 00470000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010013000670020023000800030012001030070013001150080 01800128009001100146010000500157011001500162020001700177020001200194013000700206 016000300213#369762#VV16.13581#VV16.13582#^a55000^b1500b#Vi?t#895.922334#551C# Li Vn Long#a con thi hu chin#Tiu thuyt#Li Vn Long#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2016#^a190tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#369762#VH## 00899000000000289000450000200240000000500110002400700220003500800180005700900470 00750100005001220110015001270120018001420150036001600820004001960160003002000130 00700203014001600210026000700226026001100233026001100244181000700255019000500262 019000500267020001000272020001000282021031700292#Nhng gi tr vnh hng#Vng L ong#Bin dch: Vng Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty Vn ho Sng t o Tr Vit#2016#^a153tr.^b21cm#Ht ging tm hn#Tn sch ting Anh: Timeless va lues#080#XH#369763#^a38000^b1000b#369763#VV16.13583#VV16.13584#NH556G#Vi?t#Dch #Danh ngn#Cuc sng#Gm nhng cu danh ngn chuyn ti nhng thng ip khc nh au, cho chng ta c hi chim nghim nhng cung bc v sc mu a dng v thi sng, lng tt, s quan tm, tnh yu thng, thnh cng, nhng gi tr, s kh ch l, c m, lng can m, k c, tnh bn, lng nhit tnh, s tht bi, th i gian, hnh phc## 00953000000000325000450000100120000000200210001200300590003300500160009200500080 01080070049001160080018001650090047001830100005002300110015002350150035002500820 00600285016000300291013000700294014001600301026001100317026001100328026000700339 18100070034601900050035301900050035802000110036302000100037402000200038402102230 0404#Gordon, Jon#Chuyn xe nng lng#10 quy tc tip thm nng lng cho cuc s ng v cng vic#Nguyn Vn Pht#An Bnh#Jon Gordon ; Bin dch: Nguyn Vn Pht , An Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016# ^a223tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The energy bus#650.1#KT#369764#^a56000^b1500 b#VV16.13585#VV16.13586#369764#CH527X#Vi?t#Dch#Kinh doanh#Cng vic#B quyt th nh cng# cp n nhng kh khn m chng ta thng phi i mt, ng thi ph n tch cn k tc ng ca chng i vi cng vic v cuc sng ca mi ngi. a ra 10 b quyt gip xy dng ngun nng lng tch cc cho bn thn## 00821000000000349000450002600070000002600110000702600110001802600110002902600110 00400140016000510190005000670820004000721810007000760020016000830030007000990290 01800106007009900124005002500223005002500248005001400273005001100287005001600298 00800180031400900470033201000050037901100260038401200260041002000100043602000150 0446013000700461016000300468#369765#CDVN.03074#VV16.13587#VV16.13588#CDVN.03075# ^a54000^b1000b#Vi?t#428#KH500V#Khu vn b mt#600 t#The secret garden#Frances Hodgson Burnett ; K: David Desmon O'Flaherty ; Minh ho: Petra Hanzak ; Ghi: A my Lewis...#Burnett, Frances Hodgson#O'Flaherty, David Desmon#Hanzak, Petra#Lewi s, Amy#Yancey, Michael#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty Vn ho Sng to T r Vit#2016#^a101tr. : tranh v^b21cm#Let's enjoy masterpieces!#Ting Anh#Sch thiu nhi#369765#XH## 00719000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010011000670020015000780070011000930080018001040090 02300122010000500145011001500150021024900165020001400414020000600428020000900434 013000700443016000300450#369766#VV16.13589#VV16.13590#^a120000^b500b#Vi?t#364.1 09597#V513B#Phng Nam#Vng bin cht#Phng Nam#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a404tr.^b21cm#Gm nhiu bi vit su sc, i u trc din vi cc v tiu cc, tham nhng, cc v n, cc v xt x, kin co, tranh chp, ly hn, bi thng... nhng y yu t nhn vn v nhng chi tit quan st tinh t ca chnh tc gi - Nh bo Phng Nam#T nn x hi#V n#Bi vit#369766#XH## 00769000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810008000590020047000670070060001140050018001740050012001920050 01700204005001600221005001300237008000500250009001800255010000500273011001500278 021011500293020001000408020000800418020001900426013000700445016000300452#369767# VV16.13591#VV16.13592#^a48000^b500b#Vi?t#372.11022#GI-108T#Giao tip s phm c a ngi gio vin tiu hc#Nguyn Th Nguyt (ch.b.), V Th Hng, L Th Thu H ng...#Nguyn Th Nguyt#V Th Hng#L Th Thu Hng#Nguyn Th Thu#Trn Th T n#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a111tr.^b24cm#Gm nhng vn chung v giao ti p. Giao tip s phm v thc hnh giao tip s phm ca ngi gio vin tiu hc #Giao tip#S phm#Gio vin tiu hc#369767#XH## 01058000000000337000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200080 00301810007000380020051000450030033000960070095001290050017002240050015002410050 02200256005001400278005001400292005001200306005001700318008000500335009001100340 01000050035101100260035601300070038201200240038902102850041302000080069802000110 0706016000300717#VV16.13593#369768#^b500b#Vi?t#338.959#NH556T#Nhng thch thc p ht trin chung trong khi ASEAN#Phng php phn tch v p dng#Hugues Tertrai s, Thomas Valle, Nguyn Th Nguyt Anh... ; Ch.b.: Hoi Nam, Stphane Lagre #Tertrais, Hugues#Valle, Thomas#Nguyn Th Nguyt Anh#Fau, Nathalie#Genevey, R mi# Hoi Nam#Lagre, Stphane#^aH.#^aTri thc#2016#^a352tr. : minh ho^b23cm#3 69768#T sch Etudes de I'AFD#Gm nhng bi chuyn lun cp ti bi cnh v n hng thch thc trong qu trnh xy dng khu vc ASEAN, cc vn hi nhp kinh t, ti chnh v logistics, cc hnh lang pht trin trong ASEAN, nguy c dch bnh, chnh sch y t trn qui m khu vc, th v thch thc kh hu...#Kinh t#Pht trin#XH## 00925000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820011000411810007000520010018000590020087000770070024001640080005001880090 01800193010000500211011002700216015007400243021024800317020001800565020001200583 020000700595020002300602013000700625016000300632#369769#VV16.13594#VV16.13595#^b 300b#Vi?t#305.895978#TR300T#Nguyn Ngc Thanh#Tri thc dn gian ca dn tc Dao trong s dng v bo v ngun ti nguyn thin nhin#Nguyn Ngc Thanh ch.b.#^aH .#^aKhoa hc x hi#2016#^a320tr. : nh, bng^b24cm#u ba sch ghi: Vin Hn l m Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Dn tc hc#Tng quan nghin cu, cch tip c n, l thuyt; bc tranh khi qut v dn tc Dao Tuyn Quang, Bc Cn, Cao Bn g, Qung Ninh; tri thc dn gian trong s dng v bo v ti nguyn t; tri th c dn gian trong s dng v bo v ti nguyn nc...#Tri thc dn gian#Dn tc Dao#Bo v#Ti nguyn thin nhin#369769#XH## 00923000000000289000450000100110000000200420001100300230005300700110007600800050 00870090018000920100005001100110026001150150074001410820009002150160003002240130 00700227014001600234026000700250026001100257026001100268181000600279019000500285 020001500290020001700305020001100322021030000333#Trnh Sinh#S hnh thnh nh n c s khai Vit Nam#Gio trnh sau i hc#Trnh Sinh#^aH.#^aKhoa hc x hi#2 016#^a418tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: Vin Hn lm Khoa hc x hi Vit Nam. H c vin Khoa hc x hi#959.7011#GT#369770#^a128000^b500b#369770#VV16.13596#VV1 6.13597#S550H#Vi?t#Lch s c i#Nh nc s khai#Gio trnh#Tm hiu nhng vn l lun v lch s nghin cu nh nc s khai; nhng tin dn ti s hn h thnh nh nc s khai min Bc Vit Nam; din mo nh nc Vn Lang - u L c; nh nc Vn Lang - u Lc trong bi cnh khu vc; vn nh nc s khai min Trung, Ty Nguyn v Nam B Vit Nam## 00839000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820010000411810006000510020047000570070059001040050018001630050014001810050 01400195005001800209005001400227008000500241009001800246010000500264011002700269 015007400296021013600370020002100506013000700527016000300534#369771#VV16.13598#V V16.13599#^b300b#Vi?t#305.89591#V115H#Vn ho truyn thng dn tc Ty Tuyn Q uang#Nguyn Ngc Thanh (ch.b.), Ng Th Chang, Phan Th Hng...#Nguyn Ngc Than h#Ng Th Chang#Phan Th Hng#Nguyn Linh Hng#Lc Mnh Hng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2016#^a424tr. : nh, bng^b24cm#u ba sch ghi: Vin Hn lm Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Dn tc hc#Tm hiu v hot ng sinh k, t chc x hi, v n ho v mt s gii php bo tn, pht huy vn ho ca dn tc Ty tnh Tuyn Quang#Vn ho truyn thng#369771#XH## 01012000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820015000411810006000560020052000620070059001140050018001730050015001910050 01400206005001700220005001300237008000500250009001800255010000500273011002800278 015013200306021021200438020002100650020001700671013000700688016000300695#369772# VV16.13600#VV16.13601#^b300b#Vi?t#305.8009597173#V115H#Vn ho cc dn tc vng lng h thu in Lai Chu#Ngun Ngc Thanh (ch.b.), o Phng Anh, Ng Th Cha ng...#Nguyn Ngc Thanh#o Phng Anh#Ng Th Chang#Trng Vn Cng#L Th D ng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2016#^a1100tr. : nh, bng^b24cm#TTS ghi: Vin Hn l m Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Dn tc hc; Tp on in lc Vit Nam. Ban Qu n l d n Thu in Lai Chu#Tm hiu v hot ng sinh k, t chc x hi, v n ho v gii php bo tn, pht huy cc gi tr vn ho ca 5 dn tc: Thi (nh m Thi Trng), Giy, H Nh, Cng, Si La c tr vng lng h Thu in Lai Ch u#Vn ha truyn thng#Dn tc thiu s#369772#XH## 00835000000000301000450000100170000000200640001700500180008100500140009900700570 01130080005001700090011001750100005001860110026001910150094002170820010003110160 00300321013000700324014001600331026000700347026001100354181000600365019000500371 019000900376020001000385020001500395020002000410021010300430#Kishnani, Nirmal#Xa nh ho Chu - Cc nguyn tc mi ni cho kin trc bn vng#Nguyn Quang Minh# V Linh Quang#Nirmal Kishnani ; Dch: Nguyn Quang Minh, V Linh Quang#^aH.#^aTr i thc#2016#^a335tr. : minh ho^b25cm#Dch t nguyn bn ting Anh: Greening Asi a - Emerging principles of sustainable architecture#720.47095#XH#369773#^a480000 ^b500b#369773#VV16.13602#X107H#Vi?t#Dch Anh#Kin trc#Kin trc xanh#Pht tri n bn vng#Phn tch hn 30 d n kin trc gn y ca chu v c kt 6 nguy n tc dnh cho thit k bn vng## 00885000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820007000511810006000580010015000640020035000790070051001140050014001650050 01400179004002900193008000500222009003900227010000500266011001500271021023000286 020002200516020001900538013000700557016000300564019001600567#369774#VV16.13603#V V16.13604#^a169000^b3000b#Vi?t#181.11#L502B#Triu Quc Hoa#Lun bn quyn mu h c phng ng#Triu Quc Hoa, Lu Quc Kin ; Nguyn B Mo dch#Lu Quc Kin# Nguyn B Mo#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aKhoa hc x hi ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a591tr.^b21cm#Phn tch nhng lun gii v quyn mu hc phng n g trong lnh vc vn ho thn b ca Trung Quc. Gii thiu 10 phm tr mu thu n ln ca quyn mu: To v nh, xa v gn, tht v gi, cng v mm, sng v ti , mnh v yu...#Trit hc phng ng#T tng trit hc#369774#XH#Dch Trung Q uc## 00857000000000301000450000100160000000200600001600300170007600700160009300800050 01090090018001140100005001320110015001370820012001520160003001640130007001670140 01500174026000700189026001100196026001100207181000700218019000500225020000900230 020000900239020002000248020001700268020002300285021024700308#Trn nh Thng#Qu trnh xy dng v pht trin b my hnh chnh nh nc#Sch chuyn kho#Trn nh Thng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2016#^a387tr.^b21cm#324.2597075#XH#369775#^a980 00^b300b#369775#VV16.13605#VV16.13606#QU100T#Vi?t#Lnh o#Xy dng#Hnh chnh nh nc#Sch chuyn kho#ng Cng sn Vit Nam#Qu trnh ng lnh o, ch o thit lp, xy dng, pht trin v hon thin c cu, bin ch, t chc b my nh nc qua cc giai on lch s t khi thnh lp n nay, c bit l trong thi k i mi, cng nghip ho, hin i ho t nc## 00841000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610010023000670020061000900030017001510070023001680080 00500191009001800196010000500214011002700219021022400246020000800470020002000478 020001000498020000400508020001700512013000700529016000300536#369776#VV16.13607#V V16.13608#^a60000^b500b#Vi?t#306.0959729#V115H#Nguyn Th Phng Tho#Vn ho v ng bin o Qung Ninh qua cc l hi truyn thng#Sch chuyn kho#Nguyn Th Phng Tho#^aH.#^aKhoa hc x hi#2016#^a291tr. : nh, bng^b21cm#Trnh by c s l lun v nghin cu v l hi truyn thng vng bin o Qung Ninh. Yu t ni ng, yu t bin trong vn ha vng bin o. c im vn ha vng bin o Qung Ninh th hin qua cc l hi truyn thng#Vn ho#L hi truyn thng#V ng bin#o#Sch chuyn kho#369776#XH## 01284000000000385000450000201330000000500140013300500150014700500170016200500130 01790050012001920050016002040060013002200070075002330080005003080090018003130100 00500331011003100336015010800367082001100475016000300486013000700489014001600496 02600070051202600110051902600110053018100060054101900050054702000200055202000170 0572020001100589020001000600020001300610020001000623021026500633#Hng n nn k inh t xanh trong bi cnh bin i kh hu ton cu: Nhn thc v hnh ng ca tui tr Khi cc c quan Trung ng#ng Hong H#V Th Minh L#Trn Qunh Tr ang#Li Vn Mnh#H Huy Ngc#Trng Thu Mai#Ng Minh c#ng Hong H, V Th Minh L, Trn Qunh Trang... ; B.s.: Ng Minh c...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015 #^a307tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: Chi on c s Vin a l nhn vn; C hi on Vin Chin lc Chnh sch Ti nguyn v Mi trng#338.959707#XH#369777 #^a100000^b200b#369777#VV16.13609#VV16.13610#H561#Vi?t#Tng trng kinh t#Bi n i kh hu#Thanh nin#Nhn thc#Kinh t xanh#Hnh ng#Gm nhiu bi tham lu n v bin i kh hu ton cu v tc ng ca bin i kh hu n h thng t nhin, nn kinh t - x hi t hng n nn kinh t xanh trong l trnh ti c cu kinh t, chuyn i m hnh tng trng v la chn chnh sch cho Vit N am## 01046000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810008000570020043000650070084001080050015001920050020002070050 01700227005001500244008000500259009001800264010000500282011002600287015008400313 021028200397020000900679020002300688020001100711013000700722016000300729#VV16.13 611#369778#VV16.13612#^a117000^b300b#Vi?t#658.15#GI-108T#Gio trnh qun tr t i chnh doanh nghip#B.s.: Trn Quang Huy (ch.b.), Ng Th Hng Giang, H Th T hanh Hoa, Dng Thanh H#Trn Quang Huy#Ng Th Hng Giang#H Th Thanh Hoa#D ng Thanh H#^aH.#^aKhoa hc x hi#2016#^a263tr. : minh ho^b21cm#TTS ghi: Tr ng i hc Thi Nguyn. Trng i hc Kinh t v Qun tr kinh doanh#Trnh by nhng vn chung v qun tr ti chnh, nh gi c phiu, tri phiu, phn t ch ti chnh, qun tr vn kinh doanh, chi ph, doanh thu v li nhun, u t d i hn, huy ng vn trn th trng ti chnh, c cu ngun vn, chi ph s dn g vn v lp k hoch ti chnh#Qun tr#Ti chnh doanh nghip#Gio trnh#36977 8#GT## 00799000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570020018000630070038000810050011001190050014001300050 00800144005001400152005001700166008000500183009001800188010000500206011003800211 021018900249020000900438020001000447020001800457013000700475016000300482#369779# VV16.13613#VV16.13614#^a50000^b300b#Vi?t#959.736#L106V#Lng V Ngi Thi#C Ngn, Phm Th Cht, Vn Hoa...#C Ngn#Phm Th Cht#Vn Hoa#Bi Cng Bnh#N guyn Trng Rc#^aH.#^aKhoa hc x hi#2016#^a218tr., 18tr. nh : nh, bng^b21c m#Gii thiu v di tch, lch s, vn ho, truyn thng v con ngi cng mt s bi th, hnh nh v lng V Ngi Thi, x Dng Ngha, huyn V Th, tnh Thi Bnh trong qu kh v hin ti#Vng t#Con ngi#Lng V Ngi Thi#369779#XH## 00747000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010014000650020033000790030037001120070014001490080 00500163009001800168010000500186011002600191021015300217020000800370020001100378 020001300389020001600402020001700418013000700435016000300442#369780#VV16.13615#V V16.13616#^a97000^b300b#Vi?t#382.06541#C455T#L Thanh Thu#Cng ty ng n Anh ng Nam #Th k XVII - XIX ; Sch chuyn kho#L Thanh Thu#^aH.#^aKhoa hc x hi#2016#^a298tr. : minh ho^b21cm#Tm hiu th gii - u trc ngng ca ca cuc cch mng thng mi chu th k XVII cng hot ng v du n ca c ng ty ng n Anh ng Nam #Lch s#Thng mi#Thi cn i#Cng ti ng n#S ch chuyn kho#369780#XH## 00919000000000277000450000100230000000200950002300500140011800700380013200800050 01700090018001750100005001930110027001980150073002250820012002980160003003100130 00700313014001500320026000700335026001100342026001100353181000600364019000500370 020000800375020000900383021024900392#Nguyn Th Phng Chm#Lng ven v s bi n i vn ho: Trng hp lng Xun nh, huyn T Lim, thnh ph H Ni# La n Phng#Nguyn Th Phng Chm, Lan Phng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2016#^a379 tr. : nh, bng^b21cm#TTS ghi: Vin Hn lm Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghi n cu Vn ho#306.0959731#XH#369781#^a88000^b300b#369781#VV16.13617#VV16.13618 #L106V#Vi?t#Vn ho#Bin i#Gii thiu tng quan tnh hnh nghin cu v c s l lun; bi cnh t nhin, lch s, kinh t, x hi lng Xun nh v nhng ch nh sch tc ng ti qu trnh th ho lng; thc trng bin i vn ho lng Xun nh v nhng vn t ra## 01006000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810006000560020068000620070060001300050013001900050018002030050 01600221005001400237005001400251008000500265009001800270010000500288011001500293 021032000308020002000628020001700648020001700665013000700682016000300689#369782# VV16.13619#VV16.13620#^a92000^b300b#Vi?t#335.43#H561D#Hng dn hc tp: Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin# Vit Hng (ch.b.), Th Thanh Lo an, Nguyn Huy Cnh...# Vit Hng# Th Thanh Loan#Nguyn Huy Cnh#o Mnh N inh#Phm Ngc Anh#^aH.#^aKhoa hc x hi#2016#^a287tr.^b21cm#Gii thiu mt s v n chung v hng dn hc tp mn nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-L nin: Nhp mn, th gii quan v phng php lun trit hc ca ch ngha Mc-Ln in, hc thuyt kinh t ca ch ngha Mc-Lnin v phng thc sn xut t bn ch ngha, l lun ca ch ngha Mc-Lnin v ch ngha x hi#Ch ngha Mc-Lnin #Nguyn l c bn#Ti liu hc tp#369782#XH## 00655000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810007000610010013000680020055000810070013001360080005001490090 01800154010000500172011002200177015002700199021013200226020001000358020001100368 013000700379016000300386#369783#VV16.13621#VV16.13622#^a76000^b300b#Vi?t#343.59 70721#PH109L#Bi Th Long#Php lut cnh tranh Vit Nam - L lun v thc tin #Bi Th Long#^aH.#^aKhoa hc x hi#2016#^a295tr. : bng^b21cm#TTS ghi: i h c Quy Nhn#Trnh by nhng vn l lun v php lut cnh tranh. Thc trng v gii php hon thin php lut cnh tranh Vit Nam hin nay#Php lut#Cnh tr anh#369783#XH## 00446000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010018000650020013000830030004000960070018001000080 00500118009001800123010000500141011001500146020001700161020000400178013000700182 016000300189#VV16.13623#369784#VV16.13624#^a70000^b500b#Vi?t#895.92214#M458V#Ng uyn Trung nh#Mt vng tay#Th#Nguyn Trung nh#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^ a115tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#369784#VH## 00713000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010011000660020029000770070010001060040014001160080 00500130009004100135010000500176011001500181021022600196020000800422020000700430 013000700437016000300444#369785#VV16.13625#VV16.13626#^a79000^b1000b#Vi?t#330.9 597#KH455C#Phan, Alan#Khng c ba n no min ph#Alan Phan#Ti bn ln 2#^aH.# ^aVn ho dn tc ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a306tr.^b21cm#Trnh by cc quan im ca tc gi v kinh t - x hi, th trng, li nhun, u t, lm giu t i Vit Nam trong thi k hin nay qua 4 phn: Cn bn o c, vn nn kinh t - x hi, t duy v gii php, gc nh bnh yn#Kinh t#X hi#369785#XH## 00636000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010018000630020020000810070018001010080005001190090 05300124010000500177011001500182021017900197020000800376013000700384016000300391 #369786#VV16.13627#VV16.13628#^a85000^b2000b#Vi?t#959.7#CH527P#T Ch i Trn g#Chuyn phim s hc#T Ch i Trng#^aH.#^aTri thc ; Cng ty Vn ho v Tru yn thng Nh Nam#2016#^a281tr.^b21cm#Gii thiu nhng bi vit cp ti nhiu ni dung v lnh vc khc nhau ca s hc nh: Sex v triu i, "tin bc", v n chng v lch s, thn tin v tin thn, ty tin...#Lch s#369786#XH## 00822000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810007000580010016000650020084000810030012001650070016001770080 00500193009001900198010000500217011001500222021015500237020001900392020001600411 02000110042702000110043802000120044901300070046101600030046802000130047102000120 0484#VV16.13629#VV16.13630#369787#^a129000^b500b#Vi?t#891.733#TH250G#L Th Thu Hin#Th gii ngh thut trong truyn va, truyn ngn L.N.Tolstoy giai on 18 80 - 1910#Chuyn lun#L Th Thu Hin#^aH.#^aCng an nhn dn#2016#^a383tr.^b21c m#Nghin cu v tin v s chuyn bin trong quan nim ngh thut ca Tolstoy sau nhng nm 1880, th gii nhn vt, th gii s vt v t chc truyn k#Ngh in cu vn hc#Vn hc cn i#Ngh thut#Truyn va#Truyn ngn#369787#VH#Tols toy, Leo#Chuyn lun## 00665000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810006000510010012000570020045000690070028001140050015001420080005001570090 01900162010000500181011002200186021018600208020001900394013000700413016000300420 #369788#VV16.13631#^a75000^b1000b#Vi?t#320.1509597#H407S#Lu Vn Li#Hong Sa - Trng Sa trong tm thc Vit Nam#Lu Vn Li, Kim Quang Minh#Kim Quang Minh#^a H.#^aCng an nhn dn#2016#^a298tr. : bng^b21cm#Tm hiu thc cht danh ngha l ch s v php l ca Trung Quc v "Ty Sa" v "Nam Sa"; danh ngha lch s v php l ca Vit Nam i vi Hong Sa v Trng Sa thi k sau nm 1884...#Ch q uyn quc gia#369788#XH## 00817000000000385000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520020040000580070072000980220004001700220039001740050 01500213005001200228005000900240005001300249005001000262005001400272005001700286 00500190030300800050032200900190032701000050034601100150035102000170036602000100 0383020000400393013000700397016000300404020001200407020001200419#VV16.13632#3697 89#VV16.13633#^b4000b#Vi?t#895.92208#T527T#Tuyn tp vn hc cng an (1945 - 201 5)#Nguyn ng An, Phm Vn Ba, Nh Bnh... ; Tuyn chn: Khng Minh D...#T.1#N h vn cng an - Tc gi v tc phm#Nguyn ng An#Phm Vn Ba#Nh Bnh#Lng S Cm#Trn Din#Khng Minh D#Nguyn Hng Thi#Nguyn Quang Thiu#^aH.#^aCng a n nhn dn#2016#^a750tr.^b24cm#Vn hc hin i#1945-2015#Th#369789#VH#Truyn n gn#Tiu thuyt## 00813000000000385000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520020040000580070072000980220004001700220036001740050 01200210005001500222005000900237005001400246005002000260005001400280005001700294 00500190031100800050033000900190033501000050035401100150035902000170037402000100 0391020000400401016000300405013000700408020000900415020000300424#369790#VV16.136 34#VV16.13635#^b4000b#Vi?t#895.92208#T527T#Tuyn tp vn hc cng an (1945 - 201 5)#V B Cng, Phm Quang u, Xun c... ; Tuyn chn: Khng Minh D...#T.2#V n hc cng an - Tc phm chn lc#V B Cng#Phm Quang u#Xun c#Mai Thanh Hi#Nguyn Th Ngc Hi#Khng Minh D#Nguyn Hng Thi#Nguyn Quang Thiu#^aH.# ^aCng an nhn dn#2016#^a767tr.^b24cm#Vn hc hin i#1945-2015#Th#VH#369790# Vn xui#K## 00855000000000265000450000200230000000800050002300900110002801000050003901100300 00440120019000740150105000930820014001980160003002120130007002150140015002220260 00700237026001100244026001100255181000600266019000500272019000500277020002000282 020001800302021026900320#C s thit k kt cu#^aH.#^aXy dng#2016#^a98tr. : h nh v, bng^b24cm#Tiu chun chu u#TTS ghi: Vin Khoa hc Cng ngh Xy dng . - Tn sch ting Anh: Eurocode 0: Basis of structural design#624.177102184#KT# 369791#^a55000^b300b#369791#VV16.13636#VV16.13637#C460S#Vi?t#Dch#Tiu chun k thut#Thit k cu trc#Gii thiu tng qut cc yu cu v nhng nguyn tc th it k theo cc trng thi gii hn, cc bin c bn, phn tch v thit k kt cu c s h tr ca th nghim, kim tra bng phng php h s an ton ring t heo tiu chun chu u EN 1990:2002 + A1:2005/AC:2010## 01098000000000301000450000200210000000300910002100800050011200900110011701000050 01280110030001330120019001630150182001820820013003640160003003770130007003800140 01500387026000700402026001100409026001100420181000600431019000500437019000500442 020002000447020002000467020000800487020001000495021029100505#Tc ng ln kt c u#Tc ng chung - Trng lng th tch, trng lng bn thn v hot ti i v i cng trnh#^aH.#^aXy dng#2016#^a51tr. : hnh v, bng^b24cm#Tiu chun chu u#TTS ghi: Vin Khoa hc Cng ngh Xy dng. - Tn sch ting Anh: Eurocode 1: Actions on structures : Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imp osed loads for buildings#624.17202184#KT#369792#^a34000^b300b#369792#VV16.13638 #VV16.13639#T101#Vi?t#Dch#Tiu chun k thut#Cng trnh xy dng#Kt cu#Ti trng#Gii thiu tng qut nhng tc ng chung ln kt cu, phn loi cc tc ng, tnh hung thit k, trng lng th tch ca vt liu xy dng v vt liu cha, trng lng bn thn ca cc b phn xy dng, hot ti i vi cng trn h nh theo tiu chun chu u EN 1991-1-1:2002 + AC:2009## 00915000000000301000450000200210000000300590002100800050008000900110008501000050 00960110030001010120019001310150168001500820012003180160003003300130007003330140 01500340026000700355026001100362026001100373181000600384019000500390019000500395 020002000400020002000420020000800440020000900448021015600457#Tc ng ln kt c u#Tc ng chung - Tc ng ln kt cu khi tip xc vi la#^aH.#^aXy dng#201 6#^a73tr. : hnh v, bng^b24cm#Tiu chun chu u#TTS ghi: Vin Khoa hc Cng ngh Xy dng. - Tn sch ting Anh: Eurocode 1: Actions on structures : Part 1- 2: General actions - Actions on structures exposed to fire#693.8202184#KT#369793 #^a46000^b300b#369793#VV16.13640#VV16.13641#T101#Vi?t#Dch#Tiu chun k thut #Cng trnh xy dng#Kt cu#Chu la#Trnh by cc tc ng nhit v c hc p dng cho thit k kt cu cng trnh nh chu tc ng ca la theo tiu chun c hu u EN 1991-1-2:2002 + AC:2009## 00947000000000301000450000200210000000300340002100800050005500900110006001000050 00710110031000760120019001070150143001260820013002690160003002820130007002850140 01500292026000700307026001100314026001100325181000600336019000500342019000500347 020002000352020001400372020000800386020002000394021023100414#Tc ng ln kt c u#Tc ng chung - Tc ng ca gi#^aH.#^aXy dng#2016#^a141tr. : hnh v, bn g^b24cm#Tiu chun chu u#TTS ghi: Vin Khoa hc Cng ngh Xy dng. - Tn sc h ting Anh: Eurocode 1: Actions on structures : Part 1-4: General actions - Win d actions#624.17502184#KT#369794#^a75000^b300b#369794#VV16.13642#VV16.13643#T10 1#Vi?t#Dch#Tiu chun k thut#Ti trng gi#Kt cu#Cng trnh xy dng#Gii thiu tng qut cc tnh hung thit k, m hnh ho cc tc ng ca gi, vn t c gi v p lc vn tc gi, tc ng ca gi, h s kt cu Cs Cd, h s lc v h s p lc theo tiu chun chu u EN 1991-1-4:2005 + AC:2010## 01039000000000301000450000200210000000300360002100800050005700900110006201000050 00730110030000780120019001080150146001270820013002730160003002860130007002890140 01500296026001100311026001100322026000700333181000600340019000500346019000500351 020002000356020000900376020000800385020001100393021033300404#Tc ng ln kt c u#Tc ng chung - Tc ng ca nhit#^aH.#^aXy dng#2016#^a44tr. : hnh v, b ng^b24cm#Tiu chun chu u#TTS ghi: Vin Khoa hc Cng ngh Xy dng. - Tn s ch ting Anh: Eurocode 1: Actions on structures : Part 1-5: General actions - Th ermal actions#693.83201284#KT#369795#^a32000^b300b#VV16.13645#VV16.13644#369795 #T101#Vi?t#Dch#Tiu chun k thut#Xy dng#Kt cu#Cch nhit#Gii thiu tng qut nhng tc ng chung ln kt cu, phn loi cc tc ng, tnh hung thit k, i din ca cc tc ng, thay i nhit trong cng trnh nh, s thay i nhit trong cu, thay i nhit trong ng khi cng nghip, ng ng, si l , b cha v thp lm lnh theo tiu chun chu u EN 1991-1-5:2003 + AC:2009## 00914000000000289000450000200210000000300510002100800050007200900110007701000050 00880110030000930120019001230150155001420820010002970160003003070130007003100140 01500317026001100332026001100343026000700354181000600361019000500367019000500372 020002000377020001800397020000800415021020100423#Tc ng ln kt cu#Tc ng c hung - Tc ng trong qu trnh thi cng#^aH.#^aXy dng#2016#^a37tr. : hnh v, bng^b24cm#Tiu chun chu u#TTS ghi: Vin Khoa hc Cng ngh Xy dng. - Tn sch ting Anh: Eurocode 1: Actions on structures : Part 1-6: General actions - Actions during execution#624.02184#KT#369796#^a29000^b300b#VV16.13647#VV16.136 46#369796#T101#Vi?t#Dch#Tiu chun k thut#Thi cng xy dng#Kt cu#Gii thi u tng qut nhng tc ng chung ln kt cu, phn loi cc tc ng, tnh hun g thit k v cc trng thi gii hn, biu din cc tc ng theo tiu chun ch u u EN 1991-1-6:2005 + AC:2013## 00824000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810008000580010014000660020081000800070014001610080005001750090 01100180010000500191011002600196021025300222020000900475020001400484020002200498 013000700520016000300527020001600530#369797#VV16.13648#VV16.13649#^a90000^b500b #Vi?t#624.1774#NGH305C#on Vn Dun#Nghin cu n nh n hi ca kt cu h t hanh c xt n bin dng trt ngang#on Vn Dun#^aH.#^aXy dng#2016#^a156tr . : minh ho^b24cm#Tng quan v l thuyt n nh cng trnh, n nh un dc c a thanh v h thanh c xt n bin dng trt ngang - bi ton tnh, n nh ng lc hc ca thanh chu un dc, phng php phn t hu hn nghin cu n n h un dc ca thanh v h thanh#Xy dng#Kt cu thanh#Bin dng trt ngang#369 797#KT#n nh n hi## 01008000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820004000491810006000530020057000590070070001160050018001860050019002040050 01600223005001400239008000500253009001100258010000500269011002600274015003400300 02102740033402000200060802000120062802000110064002000210065101300070067201600030 0679#369798#VV16.13650#VV16.13651#^a64000^b300b#Vi?t#624#H561D#Hng dn thc n ghim th nghim v kim nh cng trnh#Nguyn Trung Hiu, Nguyn Hong Giang, Nguyn Ngc Tn, L Phc Lnh#Nguyn Trung Hiu#Nguyn Hong Giang#Nguyn Ngc Tn#L Phc Lnh#^aH.#^aXy dng#2016#^a117tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: Trn g i hc Xy dng#Cung cp cc kin thc cn thit nh: Thit b v dng c o s dng trong kho st thc nghim, th nghim xc nh c trng c hc ca b tng v thp, nh gi s lm vic ca kt cu cng trnh bng th nghim cht t i trng v kim nh cht lng cng trnh xy dng#Cng trnh xy dng#Thc ng him#Th nghim#Kim nh cht lng#369798#KT## 00842000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820013000501810007000630010015000700020042000850070015001270080005001420090 01100147010000500158011002200163015004200185021029100227020000800518020000700526 013000700533016000300540020002100543#VV16.13652#369799#VV16.13653#^a105000^b500 b#Vi?t#711.58091724#QU105L#Nguyn T Lng#Qun l th cc nc ang pht tr in#Nguyn T Lng#^aH.#^aXy dng#2016#^a204tr. : bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kin trc H Ni#Tm hiu qu trnh th ho v quy hoch th cc nc ang pht trin; tng quan v qun l th cc nc ang pht trin; va i tr ca nh nc, t nhn v cc t chc quc t trong cng tc qun l th ; mt s bi hc kinh nghim v qun l th t cc nc ang pht trin#Qun l# th#369799#XH#Nc ang pht trin## 00701000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590050013000650020024000780070072001020050018001740050 01400192005001000206008000500216009001100221010000500232011002600237021010500263 020001300368020002000381013000700401016000300408#369800#VV16.13654#VV16.13655#^a 105000^b300b#Vi?t#620.1054#455L# Kin Quc#ng lc hc cng trnh#B.s.: Kin Quc (ch.b.), Nguyn Th T Lan, Phm Vn Mnh, V Anh V#Nguyn Th T Lan #Phm Vn Mnh#V Anh V#^aH.#^aXy dng#2016#^a204tr. : minh ho^b24cm#Gii thi u cc khi nim c bn, h mt bc t do, h nhiu bc t do v phn tch kt c u chu ng t#ng lc hc#Cng trnh xy dng#369800#KT## 00741000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580010015000640020024000790070062001030050016001650050 01500181008000500196009001100201010000500212011002600217021018500243020001200428 020001300440013000700453016000300460#369801#VV16.13656#VV16.13657#^a87000^b500b #Vi?t#363.7396#301K#Bi Vn Trng#a k thut mi trng#B.s.: Bi Vn Trng (ch.b.), Hong Vit Hng, Trnh Minh Th#Hong Vit Hng#Trnh Minh Th#^aH.#^a Xy dng#2016#^a172tr. : minh ho^b24cm#Cung cp nhng kin thc c bn v c t nh thm trong mi trng t v kh nng lan truyn nhim, cc vn a k thut mi trng v n thit k gim thiu nhim mi trng# nhim t#a k thut#369801#XH## 00762000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820008000491810007000570010016000640020080000800070016001600080005001760090 01100181010000500192011003100197021020200228020001400430020002200444020002000466 013000700486016000300493#VV16.13658#VV16.13659#369802#^a80000^b300b#Vi?t#624.17 5#M124-O#Nguyn V Thng#Mt n nh kh ng do kch ng xoy v galloping i vi cng trnh xy dng#Nguyn V Thng#^aH.#^aXy dng#2016#^a154tr. : hnh v , bng^b24cm#Trnh by v hin tng mt n nh kh ng, cc khi nim c bn; mt n nh ng vi lc kh ng dng bin i iu ho; mt n nh ng vi l c kh ng dng thc nghim khng cc thnh phn...#Ti trng gi#Kh ng h c k thut#Cng trnh xy dng#369802#KT## 00817000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570010012000640020019000760070044000950220004001390050 01000143005001200153008000500165009001100170010000500181011002600186021023900212 020001000451020000900461020001100470013000700481016000300488005001200491#369803# VV16.13660#VV16.13661#^a139000^b300b#Vi?t#625.11#TH308K#Phm Vn K#Thit k ng st#Phm Vn K (ch.b.), L Hi H, Vit Hi#T.2#L Hi H# Vit Hi#^a H.#^aXy dng#2016#^a285tr. : minh ho^b24cm#Phn tch kh nng vn chuyn thch ng v la chn cc thng s k thut khi thit k ng st, thit k ga, phn b on u my, on toa xe v phn khu hnh chnh, ci to k thut tuyn ng ang khai thc v thit k tuyn th hai#ng st#Thit k#Gio trnh#369803 #KT#Phm Vn K## 00625000000000277000450000100080000000200240000800500140003200700230004600800050 00690090011000740100005000850110028000900820011001180160003001290130007001320140 01500139026000700154026001100161026001100172181000700183019000500190020000800195 020001000203020001100213021012300224#Tn i#Thnh Vauban Vit Nam#Phm Tn Lo ng#Tn i, Phm Tn Long#^aH.#^aXy dng#2016#^a142tr. : nh, s ^b24cm#355.7 09597#XH#369804#^a75000^b500b#369804#VV16.13662#VV16.13663#TH107V#Vi?t#Qun s# Thnh lu#Nh Nguyn#Khi qut v lch s kin trc thnh lu pho i trn th gii v thnh c Vit Nam. Gii thiu thnh Vauban Vit Nam## 00808000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820007000491810007000560020040000630070071001030050012001740050018001860050 01400204005001600218008000500234009001100239010000500250011002600255021017000281 020000700451020001000458020000700468013000700475016000300482020000900485#VV16.13 665#369805#VV16.13664#^a87000^b300b#Vi?t#625.18#TH308K#Thit k cng trnh ga ng st th#Phm Vn K (ch.b.), Nguyn Hng Phong, Trn Quc t, Chu Quang Chin#Phm Vn K#Nguyn Hng Phong#Trn Quc t#Chu Quang Chin#^aH.#^aXy d ng#2016#^a168tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu v thit k cng trnh ga metro v ng st nh: Cp nc, thot nc, phng cha chy, thng gi, chiu sng v t iu chun sng, thit k cnh quan metro#Ga tu#ng st# th#369805#KT#Th it k## 00794000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820004000491810007000530010016000600020029000760070016001050080005001210090 01100126010000500137011002600142021033300168020001800501020001100519013000700530 016000300537#VV16.13666#369806#VV16.13667#^a64000^b300b#Vi?t#691#TH300N#Nguyn Duy Hiu#Th nghim vt liu xy dng#Nguyn Duy Hiu#^aH.#^aXy dng#2016#^a116 tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu i cng v vt liu xy dng, cc tnh cht c bn ca vt liu xy dng, phng php th nghim tnh cht c l ca xi mng, phng php th nghim xc nh tnh cht c l ca ct liu cho b tng v va xy dng, phng php th tnh cht ca hn hp b tng v b tng, phng php th tnh cht c l ca gch xy#Vt liu xy dng#Th nghim#369806#KT## 00923000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820013000501810008000630020034000710070081001050050017001860050019002030050 01800222005001600240008000500256009001100261010000500272011002600277020000900303 020001400312020001100326013000700337016000300344021027400347#VV16.13668#VV16.136 69#369807#^a129000^b500b#Vi?t#338.45690068#GI-108T#Gio trnh qun l d n xy dng#Lng Thanh Dng (ch.b.), Ng Th Phng Nam, Nguyn Thanh Hng, Trn Minh Phc#Lng Thanh Dng#Ng Th Phng Nam#Nguyn Thanh Hng#Trn Minh Phc#^aH .#^aXy dng#2016#^a289tr. : minh ho^b24cm#Xy dng#Qun l d n#Gio trnh#36 9807#GT#Trnh by tng quan v d n v qun l d n xy dng. Khi nim v ni dung v xc nh d n xy dng, hoch nh v trin khai d n, qun l tin , qun l u thu v hp ng, qun l chi ph v thanh quyt ton, qun l r i ro d n, kt thc d n v chuyn giao## 00518000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820006000491810006000550020051000610070016001120080005001280090011001330100 00500144011002600149020001800175020001200193020001100205016000300216001001600219 020001000235013000700245#VV16.13670#VV16.13671#369808#^a63000^b300b#Vi?t#691.3# C455N#Cng ngh b tng nh ct liu rng cht lng cao#Nguyn Duy Hiu#^aH.#^a Xy dng#2016#^a114tr. : minh ho^b24cm#Vt liu xy dng#B tng nh#Gio trnh #KT#Nguyn Duy Hiu#Cng ngh#369808## 00755000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820007000491810006000560020044000620070015001060080005001210090011001260100 00500137011002600142020000900168016000300177001001500180013000700195021024100202 020000900443020001700452020000800469#VV16.13672#VV16.13673#369809#^a74000^b300b #Vi?t#624.15#S550H#S h hng ca nn mng v kt cu kim loi#Phm Huy Chnh#^a H.#^aXy dng#2016#^a141tr. : minh ho^b24cm#Xy dng#KT#Phm Huy Chnh#369809#T rnh by khi qut v s h hng nn mng. Ch ra nguyn nhn pht sinh cc khuy t tt v h hng ca nhng b phn cng trnh nn mng v kt cu kim loi. a ra nhng phng php kim tra, bin php x l, khc phc hoc ngn nga chng# Nn mng#Kt cu kim loi#H hng## 00810000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590020036000660070040001020050016001420080005001580090 01100163010000500174011002600179020002000205016000300225001001500228013000700243 021025700250020001500507020001000522#VV16.13675#369810#VV16.13674#^a87000^b500b #Vi?t#624.15136#PH121T#Phn tch thm trong mi trng t#Bi Vn Trng (ch.b. ), Hong Vit Hng#Hong Vit Hng#^aH.#^aXy dng#2016#^a172tr. : minh ho^b24c m#Cng trnh xy dng#KT#Bi Vn Trng#369810#Cung cp nhng kin thc c bn v tnh thm nc ca t, quy lut vn ng ca dng thm v tc ng bt li c a n nn cng trnh v cng trnh t phc v cho tnh ton, d bo v la ch n cc gii php ng x vi nhng tc ng bt li ca dng thm#Mi trng t#T hm nc## 00690000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810006000620020023000680070014000910080005001050090011001100100 00500121011002800126020001200154016000300166001001400169020000700183013000700190 015006300197021016400260#VV16.13677#VV16.13676#369811#^a189000^b400b#Vi?t#621.8 650222#T123B#Tp bn v my lm t#Trn c Hiu#^aH.#^aXy dng#2016#^a289tr. : hnh v^b21x31cm#My lm t#KT#Trn c Hiu#Bn v#369811#TTS ghi: Trng i hc Xy dng. B mn C gii ho xy dng#Gii thiu tp bn v cc my lm t nh my i, my cp t, my san t, my o 1 gu, my o nhiu gu, my m t, my gia c nn mng v thit b thu lc## 00456000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020047000520070012000990050012001110080005001230090018001280100 00500146011002000151020001300171020001400184016000300198020000600201013000700207 #369812#VV16.13678#^a48000^b5000b#Vi?t#372.37#R203L#Rn luyn k nng sng dnh cho hc sinh lp 1#Thanh Huyn#Thanh Huyn#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a91tr. : nh^b24cm#K nng sng#Sch c thm#GK#Lp 1#369812## 00462000000000241000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020047000520070012000990050012001110080005001230090018001280100 00500146011002600151020001300177020001400190016000300204020000600207013000700213 #VV16.13679#369813#^a48000^b5000b#Vi?t#372.37#R203L#Rn luyn k nng sng dnh cho hc sinh lp 2#Thanh Huyn#Thanh Huyn#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a95tr. : nh, bng^b24cm#K nng sng#Sch c thm#GK#Lp 2#369813## 00456000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020047000520070012000990050012001110080005001230090018001280100 00500146011002000151020001300171020001400184016000300198020000600201013000700207 #369814#VV16.13680#^a48000^b5000b#Vi?t#372.37#R203L#Rn luyn k nng sng dnh cho hc sinh lp 3#Thanh Huyn#Thanh Huyn#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a71tr. : nh^b24cm#K nng sng#Sch c thm#GK#Lp 3#369814## 00456000000000241000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020047000520070012000990050012001110080005001230090018001280100 00500146011002000151020001300171020001400184016000300198020000600201013000700207 #VV16.13681#369815#^a48000^b5000b#Vi?t#372.37#R203L#Rn luyn k nng sng dnh cho hc sinh lp 4#Thanh Huyn#Thanh Huyn#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a85tr. : nh^b24cm#K nng sng#Sch c thm#GK#Lp 4#369815## 00450000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020047000520070012000990050012001110080005001230090018001280100 00500146011001400151020001300165020001400178016000300192020000600195013000700201 #369816#VV16.13682#^a48000^b5000b#Vi?t#372.37#R203L#Rn luyn k nng sng dnh cho hc sinh lp 5#Thanh Huyn#Thanh Huyn#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a85tr.^ b24cm#K nng sng#Sch c thm#GK#Lp 5#369816## 00509000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810008000460020065000540070012001190050012001310080005001430090018001480100 00500166011002600171020000900197020001400206016000300220020001900223020000600242 013000700248#VV16.13683#369817#^a35000^b5000b#Vi?t#372.37#GI-108D#Gio dc vn ho khi tham gia giao thng dnh cho hc sinh lp 1#Nguyn Vinh#Nguyn Vinh#^aH. #^aVn ho dn tc#2016#^a23tr. : tranh mu^b24cm#Gio dc#Sch c thm#GK#An t on giao thng#Lp 1#369817## 00509000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810008000460020065000540070012001190050012001310080005001430090018001480100 00500166011002600171020000900197020001400206016000300220020001900223020000600242 013000700248#369818#VV16.13684#^a35000^b5000b#Vi?t#372.37#GI-108D#Gio dc vn ho khi tham gia giao thng dnh cho hc sinh lp 2#Nguyn Vinh#Nguyn Vinh#^aH. #^aVn ho dn tc#2016#^a23tr. : tranh mu^b24cm#Gio dc#Sch c thm#GK#An t on giao thng#Lp 2#369818## 00509000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810008000460020065000540070012001190050012001310080005001430090018001480100 00500166011002600171020000900197020001400206016000300220020001900223020000600242 013000700248#369819#VV16.13685#^a35000^b5000b#Vi?t#372.37#GI-108D#Gio dc vn ho khi tham gia giao thng dnh cho hc sinh lp 3#Nguyn Vinh#Nguyn Vinh#^aH. #^aVn ho dn tc#2016#^a23tr. : tranh mu^b24cm#Gio dc#Sch c thm#GK#An t on giao thng#Lp 3#369819## 00509000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810008000460020065000540070012001190050012001310080005001430090018001480100 00500166011002600171020000900197020001400206016000300220020001900223020000600242 013000700248#369820#VV16.13686#^a35000^b5000b#Vi?t#372.37#GI-108D#Gio dc vn ho khi tham gia giao thng dnh cho hc sinh lp 4#Nguyn Vinh#Nguyn Vinh#^aH. #^aVn ho dn tc#2016#^a23tr. : tranh mu^b24cm#Gio dc#Sch c thm#GK#An t on giao thng#Lp 4#369820## 00509000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810008000460020065000540070012001190050012001310080005001430090018001480100 00500166011002600171020000900197020001400206016000300220020001900223020000600242 013000700248#369821#VV16.13687#^a35000^b5000b#Vi?t#372.37#GI-108D#Gio dc vn ho khi tham gia giao thng dnh cho hc sinh lp 5#Nguyn Vinh#Nguyn Vinh#^aH. #^aVn ho dn tc#2016#^a23tr. : tranh mu^b24cm#Gio dc#Sch c thm#GK#An t on giao thng#Lp 5#369821## 00511000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810008000480020065000560070012001210050012001330080005001450090018001500100 00500168011002600173020000900199020001400208016000300222020001900225020000600244 013000700250#VV16.13688#369822#^a35000^b5000b#Vi?t#363.1207#GI-108D#Gio dc v n ho khi tham gia giao thng dnh cho hc sinh lp 6#Nguyn Vinh#Nguyn Vinh#^a H.#^aVn ho dn tc#2016#^a23tr. : tranh mu^b24cm#Gio dc#Sch c thm#GK#An ton giao thng#Lp 6#369822## 00511000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810008000480020065000560070012001210050012001330080005001450090018001500100 00500168011002600173020000900199020001400208016000300222020001900225020000600244 013000700250#VV16.13689#369823#^a35000^b5000b#Vi?t#363.1207#GI-108D#Gio dc v n ho khi tham gia giao thng dnh cho hc sinh lp 7#Nguyn Vinh#Nguyn Vinh#^a H.#^aVn ho dn tc#2016#^a23tr. : tranh mu^b24cm#Gio dc#Sch c thm#GK#An ton giao thng#Lp 7#369823## 00511000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810008000480020065000560070012001210050012001330080005001450090018001500100 00500168011002600173020000900199020001400208016000300222020001900225020000600244 013000700250#369824#VV16.13690#^a35000^b5000b#Vi?t#363.1207#GI-108D#Gio dc v n ho khi tham gia giao thng dnh cho hc sinh lp 8#Nguyn Vinh#Nguyn Vinh#^a H.#^aVn ho dn tc#2016#^a23tr. : tranh mu^b24cm#Gio dc#Sch c thm#GK#An ton giao thng#Lp 8#369824## 00511000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810008000480020065000560070012001210050012001330080005001450090018001500100 00500168011002600173020000900199020001400208016000300222020001900225020000600244 013000700250#369825#VV16.13691#^a35000^b5000b#Vi?t#363.1207#GI-108D#Gio dc v n ho khi tham gia giao thng dnh cho hc sinh lp 9#Nguyn Vinh#Nguyn Vinh#^a H.#^aVn ho dn tc#2016#^a23tr. : tranh mu^b24cm#Gio dc#Sch c thm#GK#An ton giao thng#Lp 9#369825## 00806000000000313000450000100150000000200160001500300520003100500090008300500140 00920070046001060080005001520090048001570100005002050110015002100820011002250160 00300236013000700239014001700246026001100263026001100274026000700285181000600292 019000500298019000500303020000800308020001000316020003900326021012700365#Vng L i Phn#M Vn giy vi#V 27 ct mc khi nghip ca cha ch Alibaba#L T ng#H Th Thu L#Vng Li Phn, L Tng ; H Th Thu L dch#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a447tr.^b21cm#381.142092#XH#369826#^ a119000^b3000b#VV16.13692#VV16.13693#369826#M100V#Vi?t#Dch#Tiu s#S nghip#M Vn, Doanh nhn, 1964- , Trung Quc#Gii thiu 27 ct mc khi nghip ca cha ch tp on thng mi in t hng u Trung Quc Alibaba - M Vn (Jack Ma)## 00883000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020083000650070059001480050016002070080005002230090 02700228010000500255011001500260020001600275016000300291020002100294020001800315 005002200333005001600355005001600371005001500387013000700402021016000409#369827# VV16.13694#VV16.13695#^a100000^b200b#Vi?t#300.9597#M458S#Mt s vn kinh t, vn ho, x hi nc ta hin nay - Nghin cu v trao i#Nguyn Hu Cng, Ng uyn Th Thanh Hiu, Nguyn Hng Sn...#Nguyn Hu Cng#^aH.#^ai hc Kinh t Q uc dn#2016#^a383tr.^b21cm#i sng x hi#XH#T tng H Ch Minh#L lun chn h tr#Nguyn Th Thanh Hiu#Nguyn Hng Sn#Nguyn Th Hon#Nguyn Th Ho#36982 7#Gm 23 bi vit ca cc nh nghin cu vi nhiu vn v kinh t, chnh tr, vn ho, x hi, v T tng H Ch Minh v v chuyn mn ngh nghip Vit Na m## 00753000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810007000560020051000630070023001140080005001370090018001420100 00500160011002100165020001800186020001300204016000300217001001800220013000700238 021025400245#VV16.13697#VV16.13696#369828#^a56000^b5000b#Vi?t#649.1#NH556N#Nhn g nguyn tc vng gip b pht trin lnh mnh#Nguyn V c Duy b.s.#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a113tr. : nh^b21cm#Gio dc gia nh#Nui dy tr#KT#Nguyn V c Duy#369828#Chia s nhng nguyn tc vng gip cc bc lm cha m hiu th m v tm sinh l con tr c c nhng phng php nui dng, chm sc, gio dc ph hp i vi tr nh: ng k vng vo con qu mc; dnh thi gian i t hoi cng con; tin tng con...## 00718000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810007000560020035000630070023000980080005001210090018001260100 00500144011002100149020001800170020001300188016000300201001001800204013000700222 021019300229020000800422020001000430#VV16.13698#VV16.13699#369829#^a55000^b5000 b#Vi?t#649.7#QU600T#Quy tc n gin dy con nn ngi#Nguyn V c Duy b.s.#^a H.#^aVn ho dn tc#2016#^a174tr. : nh^b21cm#Gio dc gia nh#Nui dy tr#KT #Nguyn V c Duy#369829#Gii thiu phng php nui dy con khi ngun gi tr to lp mi trng sng nh hnh nhn cch tr t hc cch giao tip, hon thin nhn cch, xy dng lng tin, hc cch khoan dung...#o c#Nhn cch## 01150000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820016000501810006000660020025000720030062000970070062001590050015002210080 00500236009001800241010000500259011002000264020000900284016000300293001001300296 020000900309015008500318004002600403021038600429020001400815013000700829#VV16.13 700#VV16.13701#369830#^a20000^b5000b#Vi?t#294.34350959743#V308N#Vit Nam Trn t riu in#Lng Kiu Lnh - x Xun Ph - huyn Nghi Xun - tnh H Tnh#B.s.: Tr n Vn Su, Trn i Thanh ; Chnh l: Trn i Thanh#Trn i Thanh#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a78tr. : nh^b21cm#in th#XH#Trn Vn Su#o Pht#TTS ghi: Hi Khoa hc Lch s Vit Nam; Hi UNESCO Bo tn vn ho dn tc Vit Nam#In l n th 2 - c b sung#Gii thiu v khu vn ho tm linh "Vit Nam Trn triu i n" thuc lng Kiu Lnh, x Xun Ph, huyn Nghi Xun, tnh H Tnh. Gii thiu khi qut thn th v s nghip ca 21 v c cng ln nht thi hu triu L - tin triu Trn cng v tng lng danh trong lch s thi i H Ch Minh c th ti n th t h Trn Vit Nam (min Bc) v Vit Nam Trn triu in (min Trung)#Triu L Trn#369830## 00868000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820007000491810007000560020045000630070013001080080005001210090018001260100 00500144011002200149020001800171020001500189016000300204001001300207020000800220 020002200228015004500250004001800295021024600313013000700559#VV16.13702#VV16.137 03#369831#^a35000^b700b#Vi?t#372.21#PH561P#Phng php gio dc m nhc cho tr mm non#Mai Tun Sn#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a255tr. : bng^b21cm#Gio dc mu gio#Sch gio vin#XH#Mai Tun Sn#m nhc#Phng php ging dy#TTS ghi: Trng i hc Vinh. Khoa Gio dc#Ti bn ln th 6#Trnh by mt s vn v gio dc m nhc cho tr mm non. Phng php t chc cc hot ng m nhc t rng mm non. i mi hnh thc t chc hot ng gio dc trng mm non. C c hnh thc t chc hot ng m nhc v thit k bi ging#369831## 00723000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600020059000660070023001250080005001480090018001530100 00500171011002100176020001800197020001800215016000300233001001800236013000700254 021018900261020000700450#VV16.13704#VV16.13705#369832#^a56000^b5000b#Vi?t#613.2 0832#N515D#Nui dng chm sc v gio dc dinh dng sc kho cho b#Nguyn V c Duy b.s.#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a137tr. : nh^b21cm#Ch dinh dng# Chm sc sc kho#KT#Nguyn V c Duy#369832#Cung cp nhng kin thc v nui d ng chm sc v gio dc dinh dng sc kho cho b: chn thc n, quy tc n ung, to dng mi trng n ung lnh mnh, la chn thc phm an ton...#Tr e m## 00650000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810007000570020030000640070023000940080005001170090018001220100 00500140011002100145020001800166020000900184016000300193001001800196013000700214 021017500221#VV16.13706#VV16.13707#369833#^a55000^b5000b#Vi?t#372.21#TR400C#Tr chi gio dc dnh cho b#Nguyn V c Duy b.s.#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a 151tr. : nh^b21cm#Gio dc mu gio#Tr chi#KT#Nguyn V c Duy#369833#Trnh by vai tr v li ch ca chi, tr chi, vn ng i vi s pht trin ca tr. Gii thiu mt s tr chi t duy cho tr kch thch tr no pht trin th ng minh## 00679000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560020043000630070023001060080005001290090018001340100 00500152011002100157020001800178020000800196016000300204001001800207020001300225 013000700238021016800245#369834#VV16.13708#VV16.13709#^a56000^b5000b#Vi?t#649.6 #TR400C#Gio dc v phn loi k nng sng cho tr#Nguyn V c Duy b.s.#^aH.#^ aVn ho dn tc#2016#^a183tr. : nh^b21cm#Gio dc gia nh#Dy tr#KT#Nguyn V c Duy#K nng sng#369834#Cung cp cho cc bc ph huynh nhng kin thc nu i dy con gip tr c c cc k nng t lp, t chm sc bn thn, t bo v b n thn, k nng gii quyt vn ...## 01178000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610020069000680030017001370070067001540050022002210050 02100243008000600264009002700270010000500297011003200302020001300334020001700347 01600030036400100150036702000100038201500420039201300070043402104000044102000110 0841#369835#VV16.13710#VV16.13711#^a100000^b500b#Vi?t#338.709597#CH527G#Chuyn gi v kim sot chuyn gi trong cc doanh nghip Vit Nam#Sch chuyn kho#C h.b.: Nguyn Hu nh, Nguyn Th Phng Hoa, Nguyn Th Hng Thu#Nguyn Th Ph ng Hoa#Nguyn Th Hng Thu#^anjh#^ai hc Kinh t Quc dn#2016#^a274tr. : h nh v, s ^b21cm#Doanh nghip#Sch chuyn kho#XH#Nguyn Hu nh#Kim sot#TT S ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn#369835#Tng quan nghin cu v chuyn gi v kim sot hot ng chuyn gi trn th gii v Vit Nam. Nhng vn c b n v chuyn gi v kim sot nh nc i vi hot ng chuyn gi trong doanh n ghip. Kinh nghim quc t v kim sot nh nc i vi hot ng chuyn gi. T hc trng, phng hng v gii php hon thin kim sot nh nc i vi hot ng chuyn gi ca cc doanh nghip Vit Nam#Chuyn gi## 00729000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590020049000650030070001140070027001840080005002110090 02700216010000500243011002200248020001100270020000900281020001000290016000300300 001002100303013000700324021012000331#369836#VV16.13712#VV16.13713#^a68000^b500b #Vi?t#495.92282#B103G#Bi ging ting Vit trong kinh t v kinh doanh#Dnh cho sinh vin nc ngoi hc ti Trng i hc Kinh t Quc dn#Phm Th Tuyt Hn g ch.b.#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2016#^a186tr. : bng^b21cm#Ting Vit#Ng php#Bi ging#XH#Phm Th Tuyt Hng#369836#Gii thiu ng php ting Vit v cc kin thc c bn trong kinh t v kinh doanh thng qua cc k nng trong n gn ng## 01043000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580020050000640030017001140070015001310080005001460090 02700151010000500178011002600183020001000209020000900219020001700228016000300245 001001500248020001100263020001200274013000700286021042500293020001100718#369837# VV16.13714#VV16.13715#^a80000^b500b#Vi?t#915.9742#C107Q#Cnh quan min ni cho pht trin nng lm nghip#Sch chuyn kho#Trn Th Tuyn#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2016#^a284tr. : minh ho^b21cm#Cnh quan#Min ni#Sch chuyn kho#XH #Trn Th Tuyn#Pht trin#Nng nghip#369837#Trnh by mt s vn l lun v cnh quan min ni. L lun v nh gi cnh quan v xy dng m hnh h kinh t sinh thi cho lnh th min ni. c im phn ho cnh quan huyn min ni Qu Chu, Ngh An. Nghin cu nh gi thch nghi cnh quan huyn min ni Qu Ch u cho pht trin lm nghip. Xc lp m hnh kinh t sinh thi trn c s nghin cu cnh quan khu vc x Chu Hnh - th trn Tn Lc, huyn Qu Chu#Lm nghi p## 00781000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820011000511810006000620020015000680070028000830040014001110080005001250090 05500130010000500185011002100190016000300211019000500214001000800219020000800227 020001000235021017600245020003800421013000700459005001300466#369838#VV16.13716#V V16.13717#^a120000^b3000b#Vi?t#381.142092#T452L#Ti l Jack Ma#Trn V ; An Lc Group dch#Ti bn ln 4#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a475tr. : nh^b21cm#XH#Dch#Trn V#Tiu s#S nghip#Gii thiu v tiu s v s nghip, nhng mu chuyn i thng trong cuc sng ca nh sng l p Tp on Thng mi in t hng u ca Trung Quc Alibaba - M Vn (Jack Ma )#M Vn, Doanh nhn, 1964-, Trung Quc#369838#An Lc Group## 00964000000000301000450000100190000000200380001900500230005700700480008000800050 01280090027001330100005001600110031001650120030001960150062002260820006002880160 00300294013000700297014001700304026000700321026001100328026001100339181000600350 019000500356019000500361020002000366020001200386021026400398#Aamodt, Michael G.# Tm l hc ng dng trong ngh nghip#Nguyn Th Huyn Trang#Michael G. Aamodt ; Nguyn Th Huyn Trang dch#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2016#^aXVI, 347tr. : minh ho^b24cm#T sch Bn quyn i hc FPT#Tn sch ting Anh: Applying psyc hology to work (7th edition)#158.7#XH#369839#^a155000^b1000b#369839#VV16.13718# VV16.13719#T120L#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Ngh nghip#Chia s nhng kin th c b ch gip bn c c nhiu k nng nh phng php vit h s c nhn, lm sao "sng st" qua mt cuc phng vn xin vic, cch vit m t cng vic, c ch to cng c nh gi hiu qu lm vic v lm th no thc y nhn vin. ..## 00978000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810008000590020031000670070059000980050014001570050015001710050 01200186004001800198008000500216009002700221010000500248011003500253020002200288 02000220031002000110033201600030034300500210034600500180036701500720038502101760 0457013000700633#369840#VV16.13720#VV16.13721#^a109000^b520b#Vi?t#658.4012#GI-1 08T#Gio trnh qun tr chin lc#B.s: Ng Kim Thanh (ch.b.), Trng c Lc, V Tr Dng...#Ng Kim Thanh#Trng c Lc#V Tr Dng#Ti bn ln th 7#^aH.#^a i hc Kinh t Quc dn#2016#^aIV, 466tr. : hnh v, bng^b24cm#Qun tr doanh nghip#Chin lc kinh doanh#Gio trnh#GT#Nguyn Th Hoi Dung#Hong Thanh Hn g#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. B mn Qun tr Doanh nghip#Gii t hiu chung v qun tr chin lc; phng php xy dng chin lc; h thng chi n lc ca doanh nghip; t chc thc hin chin lc; nh gi v iu chnh c hin lc#369840## 00928000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590020031000650070076000960050015001720050008001870050 01500195008000500210009001800215010000500233011002200238020000800260020001300268 01600030028100600120028400500120029602000110030801500480031902101770036700500140 0544005001300558013000700571#369841#VV16.13722#VV16.13723#^a77000^b500b#Vi?t#30 5.89922#B454M#40 nm nghin cu vn ho Chm#Phan Xun Bin, Phan An, V Cng Ng uyn... ; B.s.: Phan Quc Anh (ch.b.)...#Phan Xun Bin#Phan An#V Cng Nguyn#^ aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a399tr. : bng^b24cm#Vn ho#Dn tc Chm#XH#Ph Vn Hn#Trng Tnh#Nghin cu#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi vng Trung b...#Gii thiu khi qut v vn ho - x hi Chm. Kho cu di tch v tn ngng tn gi o ca ngi Chm. Nghin cu vn ngn ng, vn hc ngh thut v pht trin vn ho Chm#Phan Quc Anh#Bi c Hng#369841## 00736000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020018000650070040000830080005001230090018001280100 00500146011002100151020001800172020000800190016000300198005001600201001001600217 021020900233013000700442020000900449#369842#VV16.13724#VV16.13725#^a150000^b700 b#Vi?t#959.7024#V115B#Vn bia thi Trn#Ch.b.: Thch c Thin, inh Khc Thun# ^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a399tr. : nh^b24cm#Lch s trung i#Vn bia#XH#i nh Khc Thun#Thch c Thin#Mt s nt v vn bia thi Trn. Gii thiu vn t t xut x, nin i, nguyn vn ch Hn, phin m, dch ngha, ch thch cng ph lc nh ca 53 vn bia, minh vn thi Trn, trong c 48 vn bia cha Pht#3 69842#Nh Trn## 01038000000000313000450000200510000000500170005100500170006800500120008500500200 00970050019001170070057001360080005001930090010001980100005002080110021002130150 05000234082001200284016000300296013000700299014000800306026000700314026001100321 026001100332181000700343019000500350020001900355020000800374021034200382#Thi hn h n dn s 70 nm xy dng v trng thnh#Phan Th Hng H#Nguyn Xun Tng#L Anh Tun#Trn Th Phng Hoa#Nguyn Th Quc T#B.s.: Phan Th Hng H, Nguyn Xun Tng, L Anh Tun...#^aH.#^aT php#2016#^a298tr. : nh^b24cm#TTS ghi: B T php. Tng cc Thi hnh n dn s#353.4409597#XH#369843#^b1350b#369843#VV16.1 3726#VV16.13727#TH300H#Vi?t#Thi hnh n dn s#Lch s#Khi qut 70 nm xy dng v trng thnh ca h thng thi hnh n dn s. Bi vit, bi pht biu ca m t s ng ch lnh o ng, nh nc; cc b, ngnh, a phng; B T php; l nh o, nguyn lnh o c quan thi hnh n dn s. Mt s t liu, hnh nh v qu trnh hnh thnh, xy dng v pht trin ca h thng thi hnh n dn s## 00825000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020052000630070022001150080005001370090033001420100 00500175011002600180020001100206016000300217001001600220021029100236020000900527 013000700536020001600543#369844#VV16.13728#VV16.13729#^a315000^b500b#Vi?t#610.2 8#V124L#Vt liu polyme thng minh v ng dng trong y sinh#Nguyn Cu Khoa ch.b .#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2016#^a635tr. : minh ho^b24cm#Y sinh h c#KT#Nguyn Cu Khoa#Trnh by cc khi nim v vt liu thng minh, vt liu po lyme thng minh, nanopolyme thng minh v t hp nanocompozit thng minh; mt s kt qu nghin cu ng dng chung trong cc lnh vc ca cuc sng. Kt qu ngh in cu ng dng cc vt liu thng minh trn lnh vc y-dc v y-sinh#ng dng #369844#Vt liu polime## 00695000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810007000630020014000700030004000840070055000880050016001430050 01800159005001600177008000500193009001800198010000500216011001600221020001700237 020000400254016000300258005001600261005000800277015008900285013000700374#369845# VL16.02071#VL16.02072#^a360000^b1000b#Vi?t#895.9221008#QU250H#Qu hng ti#Th #Hong Hu Thun, Nguyn Duy Phng, Trnh Quc Lun...#Hong Hu Thun#Nguyn D uy Phng#Trnh Quc Lun#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a1511tr.^b28cm#Vn hc hi n i#Th#VH#Nguyn Minh n# Tng#TTS ghi: Tp ch in t ngy nay online. Tc phm tham d cuc thi th "Qu hng ti"#369845## 01015000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530020072000590070059001310050013001900050012002030050 01500215008000500230009001400235010000500249011002100254020001600275016000300291 00500160029400500140031002103060032402000180063002000130064801300070066102000210 0668#369846#VL16.02073#VL16.02074#^b2000b#Vi?t#959.704092#H100N#H Ni - Di tch cch mng khng chin v lu nim Ch tch H Ch Minh#B.s.: Lu Minh Tr (ch.b .), V Quang Du, Nguyn Th Dn...#Lu Minh Tr#V Quang Du#Nguyn Th Dn#^aH.# ^aNxb. H Ni#2016#^a814tr. : nh^b27cm#Di tch lch s#XH#Bi Mnh Nguyn#V Ti n Tuynh#Trnh by khi qut v bo tn v pht huy gi tr di tch cch mng - khng chin v di tch lu nim Ch tch H Ch Minh H Ni. Gii thiu 253 di tch, a im di tch cch mng khng chin c kho st, thng k; 233 di t ch, a im di tch lu nim Ch tch H Ch Minh c kho st, thng k#Di t ch cch mng#Khu lu nim#369846#Ch tch H Ch Minh## 01202000000000325000450000201060000000301160010600500140022200500160023600500130 02520050015002650050020002800070048003000080005003480090027003530100005003800110 02600385015012500411082001300536016000300549013000700552014000700559026000700566 02600110057318100060058401900050059002000180059502000160061302000090062902102380 0638#K yu hi tho khoa hc quc gia "Hot ng ti chnh quc t ca Vit Nam trong giai on hi nhp mi"#Hng ti k nim 60 nm ngy thnh lp Trng i hc Kinh t Quc dn v Vin Ngn hng - Ti chnh (1956 - 2016)#ng Ngc c # Th Thu Thu#V Duy Thnh#Lng Thi Bo#Nguyn Th Linh Chi#ng Ngc c, Th Thu Thu, V Duy Thnh...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2016#^a645tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Vin Ngn hng - Ti chnh; Trng i hc Thng mi. Khoa Ti chnh - Ngn hng#332.04209597#XH#369 847#^b200b#369847#VL16.02075#K600Y#Vi?t#Ti chnh quc t#K yu hi tho#Hi nh p#Gm cc bi tham lun v cc vn : chnh sch t gi, cn cn thanh ton v th trng ti chnh quc t; hi nhp ti chnh quc t v ti cu trc h th ng ngn hng ti chnh Vit Nam; cc vn ti chnh, thu v ngn hng quc t ## 00821000000000277000450000200690000000800050006900900220007401000050009601100220 01010150108001230220004002310820012002350160003002470130007002500140007002570260 01100264026000700275181000600282019000500288020001000293020000900303020001100312 020001000323020001700333021019300350#B ti liu xy dng nng thn mi v cc v n bn hng dn thi hnh#^aH.#^ai hc Nng nghip#2016#^a476tr. : bng^b30cm# TTS ghi: U ban nhn dn tnh Hng Yn. S Nng nghip v Pht trin nng thn. - Ti liu lu hnh ni b#T.5#343.5970745#XH#369848#^b955b#VL16.02076#369848#B 450T#Vi?t#Php lut#Xy dng#Pht trin#Nng thn#Vn bn php qui#Gii thiu c c vn bn v ch trng, chnh sch ca ng v Nh nc mi c ban hnh, cc vn bn hng dn ca cc B, ngnh Trung ng cng nh ca tnh Hng Yn v xy dng nng thn mi## 01039000000000301000450000100190000000200240001900500110004300500190005400700550 00730080005001280090027001330100005001600110032001650120030001970150065002270820 00800292016000300300013000700303014001700310026000700327026001100334026001100345 181000700356019000500363019000500368020001400373021035000387#Clements, James P.# Qun tr d n hiu qu#Gido, Jack#Trng i hc FPT#James P. Clements, Jack Gi do ; Trng i hc FPT dch#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2016#^aXXII, 373tr. : minh ho^b27cm#T sch Bn quyn i hc FPT#Tn sch ting Anh: Effective pr oject management (fifth edition)#658.404#KT#369849#^a175000^b1200b#369849#VL16. 02077#VL16.02078#QU105T#Vi?t#Dch#Qun l d n#Trnh by cc khi nim v qun tr d n. Khi to d n, tho lun v vic xc nh, la chn d n v chun b h s d thu d n. Lp k hoch, thc hin v kim sot d n, bao gm cc k thut v cng c qun tr d n nh nh ngha phm vi, cht lng, trch nhi m v trnh t cng vic ca d n; lp tin d n; ti u ho ngun lc...## 00921000000000301000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200080 00381810008000460020032000540070066000860050016001520050017001680050011001850080 00500196009002200201010000500223011001500228020001100243020001100254016000300265 005001100268015004000279021028300319013000700602020001000609#369850#VL16.02079#^ a95000^b250b#Vi?t#333.717#GI-108T#Gio trnh quy hoch mi trng#Nguyn Th V ng (ch.b.), Nguyn Quang Hc, Th Tm, Vn Nh#Nguyn Th Vng#Nguyn Quan g Hc# Th Tm#^aH.#^ai hc Nng nghip#2016#^a276tr.^b27cm#Mi trng#Gio trnh#GT# Vn Nh#TTS ghi: Hc vin Nng nghip Vit Nam#Trnh by c s l l un v ni dung v quy hoch mi trng v hoch nh mi trng t nhin. Phn g php nh gi trong quy hoch mi trng. Quy hoch phng nga v x l nhi m mi trng. Quy hoch mi trng cc lnh vc ngnh kinh t-x hi v thc ti n quy hoch mi trng#369850#Qui hoch## 00895000000000325000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200040 00381810008000420020030000500030031000800070053001110050015001640050013001790050 01200192008000500204009002200209010000500231011001500236020001200251020001100263 01600030027400500170027701500400029402101890033400500200052301300070054302000190 0550#369851#VL16.02080#^a65000^b200b#Vi?t#630#GI-108T#Gio trnh nng nghip h u c#Dnh cho sinh vin nng nghip#Phm Tin Dng (ch.b.), o Chu Thu, L Vn Hng...#Phm Tin Dng#o Chu Thu#L Vn Hng#^aH.#^ai hc Nng nghip#2016 #^a176tr.^b27cm#Nng nghip#Gio trnh#GT#Nguyn Hng Hnh#TTS ghi: Hc vin N ng nghip Vit Nam#Gii thiu nhng kin thc c bn v sn xut nng nghip hu c: cc khi nim, nguyn tc, quy nh, thc trng sn xut v tiu th, ch b in sn phm hu c trn th gii v Vit Nam#Nguyn Th i Ngha#369851#Nng nghip hu c## 00766000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810008000440020024000520070060000760050020001360050013001560080005001690090 02200174010000500196011002600201020001300227020001100240016000300251001001700254 015004000271021017000311013000700481#369852#VL16.02081#^a49000^b250b#Vi?t#526.9 #GI-108T#Gio trnh trc a nh#Nguyn Khc Thi (ch.b.), Nguyn Th Thu Hin, Phm H Thi#Nguyn Th Thu Hin#Phm H Thi#^aH.#^ai hc Nng nghip#2016#^a 103tr. : minh ho^b27cm#Trc a nh#Gio trnh#GT#Nguyn Khc Thi#TTS ghi: H c vin Nng nghip Vit Nam#Gii thiu khi qut v phng php o nh; c s to n hc ca phng php o nh; phng php o nh n; nguyn l nhn v o lp th; phng php on c iu v nh#369852## 00983000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810008000440020020000520070077000720050017001490050020001660050015001860080 00500201009002200206010000500228011003100233020000900264020001100273016000300284 005001400287015004000301021034500341013000700686#369853#VL16.02082#^a85000^b250 b#Vi?t#526.9#GI-108T#Gio trnh trc a#Nguyn Khc Thi (ch.b.), Nguyn Th Th u Hin, Nguyn c Lc, Phan Vn Khu#Nguyn Khc Thi#Nguyn Th Thu Hin#Nguy n c Lc#^aH.#^ai hc Nng nghip#2016#^a191tr. : hnh v, bng^b27cm#Trc a#Gio trnh#GT#Phan Vn Khu#TTS ghi: Hc vin Nng nghip Vit Nam#Trnh by nhng kin thc c bn v trc a. Nhng ni dung lin quan n hnh dng tri t v h thng to , cao; bn v danh php bn ; nh hng ng th ng; khi nim sai s v cc dng o c bn; my kinh v v o gc; o khong cc h; o chnh cao; thnh lp bn ; xy dng li khng ch o v; o v bn ; tnh din tch#369853## 01293000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820012000411810006000530020047000590030166001060070052002720050014003240050 01800338005001500356008000500371009003300376010000500409011002600414020002000440 02000080046001600030046800500170047100500150048801500540050302103640055701300070 0921020000800928020000700936#369854#VL16.02083#VL16.02084#^b600b#Vi?t#338.959760 7#B108C#Bo co tm tt kt qu thc hin chng trnh#Chng trnh KH&CN trng im cp nh nc giai on 2011 - 2015. Khoa hc v cng ngh phc v pht tri n kinh t - x hi vng Ty Nguyn. Chng trnh Ty Nguyn3#Chu Vn Minh, Nguy n Xun Thng, Trn Trng Ho...#Chu Vn Minh#Nguyn Xun Thng#Trn Trng Ho# ^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2016#^a430tr. : minh ho^b30cm#Pht trin bn vng#Bo co#XH#Nghim Xun Minh#Nguyn nh K#TTS ghi: Vin hn lm Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Gm cc bo co tm tt kt qu nghin cu nhiu t i v Ty Nguyn nh: nh gi tng kt thc trng pht trin kinh t x hi; cc vn vn ho, x hi, dn tc, tn gio, an ninh - quc phng; cc gii php pht trin bn vng nng nghip - nng dn - nng thn; nh gi hin trng cc h sinh thi c bn; nguyn nhn v cnh bo mt s dng thin tai...#369854#Kin h t#X hi## 01233000000000349000450000200940000000301670009400500140026100500150027500500120 02900050016003020050015003180070046003330080005003790090033003840100005004170110 02600422015005400448082001200502016000300514013000700517014000700524026000700531 02600110053802600110054918100060056001900050056602000200057102000080059102000080 0599020000700607021026900614#Tuyn tp cc bi bo ng trn Tp ch khoa hc v cng ngh Vit Nam t nm 2013 n nay#Chng trnh KH&CN trng im cp nh nc giai on 2011 - 2015. Khoa hc v cng ngh phc v pht trin kinh t - x hi vng Ty Nguyn. Chng trnh Ty Nguyn 3#Chu Vn Minh#Nguyn nh K#L u Th Anh#Nguyn Th Thu#Nguyn Lp Dn#Chu Vn Minh, Nguyn nh K, Lu Th Anh...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2016#^a294tr. : minh ho^b30cm#TT S ghi: Vin hn lm Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#338.9597607#XH#369855#^b100b# 369855#VL16.02085#VL16.02086#T527T#Vi?t#Pht trin bn vng#Bi bo#Kinh t#X h i#Cc bi vit tp trung nghin cu mc tiu pht trin bn vng Ty Nguyn t rn nhiu phng din nh: tng trng kinh t, qun l ti nguyn hn ch suy t hoi mi trng, cnh bo thin tai nguy him thng xy ra, qun l x hi, duy tr bn sc vn ho dn tc...## 00626000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020010000530030013000630070027000760220004001030220044001070050 01300151005000700164004001800171008000500189009001100194010000500205011002600210 012002200236020001700258020001300275013000700288016000300295019001400298#369856# VN16.03577#^a19500^b4000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Od a ; Takara h..#T.1#Romance dawn - Bnh minh ca cuc phiu lu#Eiichiro Oda#Tak ara#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a205tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho l a tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#369856#VH#Dch Nht Bn## 00615000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020010000530030013000630070027000760220004001030220033001070050 01300140005000700153004001800160008000500178009001100183010000500194011002600199 012002200225020001700247020001300264016000300277019001400280013000700294#369857# VN16.03578#^a19500^b4000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Od a ; Takara h..#T.2#Versus!! Binh on hi tc Buggy#Eiichiro Oda#Takara#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a197tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+# Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#369857## 00604000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020010000530030013000630070027000760220004001030220022001070050 01300129005000700142004001800149008000500167009001100172010000500183011002600188 012002200214020001700236020001300253016000300266019001400269013000700283#369858# VN16.03579#^a19500^b4000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Od a ; Takara h..#T.3#Th khng th ni di#Eiichiro Oda#Takara#Ti bn ln th 2# ^aH.#^aKim ng#2016#^a193tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hi n i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#369858## 00598000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020010000530030013000630070027000760220016001030220004001190050 01300123005000700136004001800143008000500161009001100166010000500177011002600182 012002200208020001700230020001300247016000300260019001400263013000700277#369859# VN16.03580#^a19500^b3000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Od a ; Takara h..#Trng li lim#T.4#Eiichiro Oda#Takara#Ti bn ln th 2#^aH.#^ aKim ng#2016#^a187tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i# Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#369859## 00603000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020010000530030013000630070027000760220004001030220021001070050 01300128005000700141004001800148008000500166009001100171010000500182011002600187 012002200213020001700235020001300252016000300265019001400268013000700282#369860# VN16.03581#^a19500^b3000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Od a ; Takara h..#T.5#Chung nguyn v ai?#Eiichiro Oda#Takara#Ti bn ln th 2#^ aH.#^aKim ng#2016#^a187tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#369860## 00590000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020010000530030013000630070027000760220004001030220008001070050 01300115005000700128004001800135008000500153009001100158010000500169011002600174 012002200200020001700222020001300239016000300252019001400255013000700269#369861# VN16.03582#^a19500^b3000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Od a ; Takara h..#T.6#Li th#Eiichiro Oda#Takara#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim n g#2016#^a183tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn t ranh#VH#Dch Nht Bn#369861## 00599000000000313000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100070 00300140016000370020010000530030013000630070027000760220004001030220017001070050 01300124005000700137004001800144008000500162009001100167010000500178011002600183 012002200209020001700231020001300248016000300261019001400264013000700278#369862# VN16.03583#Vi?t#895.63#O-430P#^a19500^b3000b#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Od a ; Takara h..#T.7#Lo gi mc dch#Eiichiro Oda#Takara#Ti bn ln th 2#^aH.# ^aKim ng#2016#^a187tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i #Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#369862## 00592000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020010000530030013000630070027000760220004001030220010001070050 01300117005000700130004001800137008000500155009001100160010000500171011002600176 012002200202020001700224020001300241016000300254019001400257013000700271#369863# VN16.03584#^a19500^b3000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Od a ; Takara h..#T.8#ng cht#Eiichiro Oda#Takara#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a185tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#369863## 00591000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020010000530030013000630070027000760220004001030220009001070050 01300116005000700129004001800136008000500154009001100159010000500170011002600175 012002200201020001700223020001300240016000300253019001400256013000700270#369864# VN16.03585#^a19500^b3000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Od a ; Takara h..#T.9#Nc mt#Eiichiro Oda#Takara#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a203tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#369864## 00603000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020010000530030013000630070027000760220005001030220020001080050 01300128005000700141004001800148008000500166009001100171010000500182011002600187 012002200213020001700235020001300252016000300265019001400268013000700282#369865# VN16.03586#^a19500^b3000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Od a ; Takara h..#T.10#Ok. Let's stand up!#Eiichiro Oda#Takara#Ti bn ln th 2#^ aH.#^aKim ng#2016#^a185tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#369865## 00604000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020010000530030013000630070027000760220005001030220021001080050 01300129005000700142004001800149008000500167009001100172010000500183011002600188 012002200214020001700236020001300253016000300266019001400269013000700283#369866# VN16.03587#^a19500^b3000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Od a ; Takara h..#T.11#i c tc pha ng#Eiichiro Oda#Takara#Ti bn ln th 2# ^aH.#^aKim ng#2016#^a181tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hi n i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#369866## 00605000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020010000530030013000630070027000760220022001030220005001250050 01300130005000700143004001800150008000500168009001100173010000500184011002600189 012002200215020001700237020001300254016000300267019001400270013000700284#369867# VN16.03588#^a19500^b3000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Od a ; Takara h..#Truyn thuyt bt u#T.12#Eiichiro Oda#Takara#Ti bn ln th 2 #^aH.#^aKim ng#2016#^a187tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hi n i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#369867## 00596000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020010000530030013000630070027000760220005001030220013001080050 01300121005000700134004001800141008000500159009001100164010000500175011002600180 012002200206020001700228020001300245016000300258019001400261013000700275#369868# VN16.03589#^a19500^b2000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Od a ; Takara h..#T.13#Khng sao!!!#Eiichiro Oda#Takara#Ti bn ln th 2#^aH.#^aK im ng#2016#^a179tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Tr uyn tranh#VH#Dch Nht Bn#369868## 00592000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020010000530030013000630070027000760220005001030220009001080050 01300117005000700130004001800137008000500155009001100160010000500171011002600176 012002200202020001700224020001300241016000300254019001400257013000700271#369869# VN16.03590#^a19500^b3000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Od a ; Takara h..#T.14#Bn nng#Eiichiro Oda#Takara#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a183tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#369869## 00597000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020010000530030013000630070027000760220014001030220005001170050 01300122005000700135004001800142008000500160009001100165010000500176011002600181 012002200207020001700229020001300246016000300259019001400262013000700276#369870# VN16.03591#^a19500^b3000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Od a ; Takara h..#Thng tin!!!#T.15#Eiichiro Oda#Takara#Ti bn ln th 2#^aH.#^a Kim ng#2016#^a209tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#T ruyn tranh#VH#Dch Nht Bn#369870## 00602000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020010000530030013000630070027000760220005001030220019001080050 01300127005000700140004001800147008000500165009001100170010000500181011002600186 012002200212020001700234020001300251016000300264019001400267013000700281#369871# VN16.03592#^a19500^b2000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Od a ; Takara h..#T.16# ch c k tha#Eiichiro Oda#Takara#Ti bn ln th 2#^a H.#^aKim ng#2016#^a184tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#369871## 00607000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020010000530030013000630070027000760220005001030220024001080050 01300132005000700145004001800152008000500170009001100175010000500186011002600191 012002200217020001700239020001300256016000300269019001400272013000700286#369872# VN16.03593#^a19500^b3000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Od a ; Takara h..#T.17#Hoa anh o ca Hiluluk#Eiichiro Oda#Takara#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a203tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#369872## 00597000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020010000530030013000630070027000760220005001030220014001080050 01300122005000700135004001800142008000500160009001100165010000500176011002600181 012002200207020001700229020001300246016000300259019001400262013000700276#369873# VN16.03594#^a19500^b3000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Od a ; Takara h..#T.18#Ace xut hin#Eiichiro Oda#Takara#Ti bn ln th 2#^aH.#^a Kim ng#2016#^a221tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#T ruyn tranh#VH#Dch Nht Bn#369873## 00593000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020010000530030013000630070027000760220005001030220010001080050 01300118005000700131004001800138008000500156009001100161010000500172011002600177 012002200203020001700225020001300242016000300255019001400258013000700272#369874# VN16.03595#^a19500^b2000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Od a ; Takara h..#T.19#Phn lon#Eiichiro Oda#Takara#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a203tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truy n tranh#VH#Dch Nht Bn#369874## 00606000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020010000530030013000630070027000760220005001030220023001080050 01300131005000700144004001800151008000500169009001100174010000500185011002600190 012002200216020001700238020001300255016000300268019001400271013000700285#VN16.03 596#369875#^a19500^b3000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Od a ; Takara h..#T.20#Quyt chin Alubarna#Eiichiro Oda#Takara#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a203tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc h in i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#369875## 00602000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020010000530030013000630070027000760220005001030220019001080050 01300127005000700140004001800147008000500165009001100170010000500181011002600186 012002200212020001700234020001300251016000300264019001400267013000700281#369876# VN16.03597#^a19500^b3000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Od a ; Takara h..#T.21#Qu hng l tng#Eiichiro Oda#Takara#Ti bn ln th 2#^a H.#^aKim ng#2016#^a183tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#369876## 00589000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020010000530030013000630070027000760220006001030220005001090050 01300114005000700127004001800134008000500152009001100157010000500168011002600173 012002200199020001700221020001300238016000300251019001400254013000700268#369877# VN16.03598#^a19500^b3000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Od a ; Takara h..#Hope!#T.22#Eiichiro Oda#Takara#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng #2016#^a203tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tr anh#VH#Dch Nht Bn#369877## 00607000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020010000530030013000630070027000760220005001030220024001080050 01300132005000700145004001800152008000500170009001100175010000500186011002600191 012002200217020001700239020001300256016000300269019001400272013000700286#VN16.03 599#369878#^a19500^b4000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Od a ; Takara h..#T.23#Cuc phiu lu ca Vivi#Eiichiro Oda#Takara#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a225tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#369878## 00605000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020010000530030013000630070027000760220005001030220022001080050 01300130005000700143004001800150008000500168009001100173010000500184011002600189 012002200215020001700237020001300254016000300267019001400270013000700284#369879# VN16.03600#^a19500^b4000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Od a ; Takara h..#T.24#Gic m ca con ngi#Eiichiro Oda#Takara#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aKim ng#2016#^a203tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hi n i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#369879## 00615000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020010000530030013000630070027000760220005001030220032001080050 01300140005000700153004001800160008000500178009001100183010000500194011002600199 012002200225020001700247020001300264016000300277019001400280013000700294#VN16.03 601#369880#^a19500^b4000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Od a ; Takara h..#T.25#Ngi n ng tr gi 100 triu#Eiichiro Oda#Takara#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^a203tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+# Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#369880## 00611000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020010000530030013000630070027000760220005001030220028001080050 01300136005000700149004001800156008000500174009001100179010000500190011002600195 012002200221020001700243020001300260016000300273019001400276013000700290#369881# VN16.03602#^a19500^b4000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Od a ; Takara h..#T.26#Phiu lu trn o ca thn#Eiichiro Oda#Takara#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#369881## 00592000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020010000530030013000630070027000760220005001030220009001080050 01300117005000700130004001800137008000500155009001100160010000500171011002600176 012002200202020001700224020001300241016000300254019001400257013000700271#369882# VN16.03603#^a19500^b3000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Od a ; Takara h..#T.27#Do khc#Eiichiro Oda#Takara#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^a183tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#369882## 00599000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020010000530030013000630070027000760220005001030220016001080050 01300124005000700137004001800144008000500162009001100167010000500178011002600183 012002200209020001700231020001300248016000300261019001400264013000700278#VN16.03 604#369883#^a19500^b3000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Od a ; Takara h..#T.28#Chin qu Wiper#Eiichiro Oda#Takara#Ti bn ln th 1#^aH.# ^aKim ng#2016#^a192tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i #Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#369883## 00592000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020010000530030013000630070027000760220005001030220009001080050 01300117005000700130004001800137008000500155009001100160010000500171011002600176 012002200202020001700224020001300241016000300254019001400257013000700271#VN16.03 605#369884#^a19500^b3000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Od a ; Takara h..#T.29#Oratorio#Eiichiro Oda#Takara#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a229tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#369884## 00593000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020010000530030013000630070027000760220005001030220010001080050 01300118005000700131004001800138008000500156009001100161010000500172011002600177 012002200203020001700225020001300242016000300255019001400258013000700272#369885# VN16.03606#^a19500^b3000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Od a ; Takara h..#T.30#Capriccio#Eiichiro Oda#Takara#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a213tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truy n tranh#VH#Dch Nht Bn#369885## 00572000000000301000450002600110000002600070001101900050001808200070002318100070 00300140017000370020010000540030013000640070027000770220005001040220018001090050 01300127005000700140008000500147009001100152010000500163011002600168020001700194 020001300211016000300224019001400227012002200241013000700263#VN16.03607#369886#V i?t#895.63#O-430P#^a19500^b10000b#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Takara h..#T.52#Roger v Rayleigh#Eiichiro Oda#Takara#^aH.#^aKim ng#2016#^a213tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Dnh cho la tui 15+#369886## 00573000000000301000450002600110000002600070001101900050001808200070002318100070 00300140017000370020010000540030013000640070027000770220005001040220019001090050 01300128005000700141008000500148009001100153010000500164011002600169020001700195 020001300212016000300225019001400228012002200242013000700264#VN16.03608#369887#V i?t#895.63#O-430P#^a19500^b10000b#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Takara h..#T.54#Khng th ngn cn#Eiichiro Oda#Takara#^aH.#^aKim ng#2016#^a213tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Dnh cho la tui 15+#369887## 00573000000000301000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100070 00300140017000370020010000540030013000640070027000770220019001040220005001230050 01300128005000700141008000500148009001100153010000500164011002600169020001700195 020001300212016000300225019001400228012002200242013000700264#369888#VN16.03609#V i?t#895.63#O-430P#^a19500^b10000b#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Takara h..#Okama ni a ngc#T.55#Eiichiro Oda#Takara#^aH.#^aKim ng#2016#^a197tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Dnh cho la tui 15+#369888## 00614000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020031000520030013000830070047000960220004001430220023001470050 01100170005001100181004001800192008000500210009001100215010000500226011002600231 020001800257020001300275016000300288019001400291013000700305#VN16.03610#369889#^ a25000^b3000b#Vi?t#895.63#D434T#Doraemon tuyn tp theo ch #Truyn tranh#Fuj iko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang#T.9#Nhng chuyn phiu lu#Giang Hn g#Hng Trang#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a283tr. : tranh v^b15cm#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#369889## 00607000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020031000520030013000830070047000960220005001430220015001480050 01100163005001100174004001800185008000500203009001100208010000500219011002600224 020001800250020001300268016000300281019001400284013000700298#VN16.03611#369890#^ a25000^b3000b#Vi?t#895.63#D434T#Doraemon tuyn tp theo ch #Truyn tranh#Fuj iko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang#T.10#Jaian v Suneo#Giang Hng#Hng Trang#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a281tr. : tranh v^b15cm#Vn hc t hiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#369890## 00526000000000289000450002600110000002600070001100500060001800800050002400900110 00290100005000400110026000450120022000710200017000930200013001100160003001230190 01400126014001600140019000500156082000700161181000600168002001000174003001300184 007002000197022000500217005000700222013000700229#VN16.03612#369891#Clamp#^aH.#^a Kim ng#2016#^a180tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#T ruyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a25000^b5000b#Vi?t#895.63#X000X#XXX Holic#Truyn tranh#Clamp ; V Anh dch#T.17#V Anh#369891## 00552000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030013000710070029000840220004001130050011001170050 01100128008000500139009001100144010000500155011002600160012002200186020001700208 020001300225016000300238019001400241013000700255#VN16.03613#369892#^a18000^b400 0b#Vi?t#895.63#V300T#V thn lang thang#Truyn tranh#Adachitoka ; Ili Tenjou dc h#T.8#Adachitoka#Ili Tenjou#^aH.#^aKim ng#2016#^a188tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#369892## 00628000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520030013000750070071000880220019001590220004001780050 01100182005001400193008000500207009001100212010000500223011002600228020001800254 020001300272013000700285016000300292019001400295005001700309#369893#VN16.03614#^ a20000^b3000b#Vi?t#895.63#H309K#Hikaru - K th c vy#Truyn tranh#Nguyn tc: Yumi Hotta ; Ho s: Takeshi Obata ; Nhm Kou Project dch#K thnh ging lm#T .1#Hotta Yumi#Obata Takeshi#^aH.#^aKim ng#2016#^a185tr. : tranh v^b18cm#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#369893#VH#Dch Nht Bn#Nhm Kou Project## 00627000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520030013000750070071000880220004001590220018001630050 01100181005001400192008000500206009001100211010000500222011002600227020001800253 020001300271016000300284019001400287005001700301013000700318#VN16.03615#369894#^ a20000^b3000b#Vi?t#895.63#H309K#Hikaru - K th c vy#Truyn tranh#Nguyn tc: Yumi Hotta ; Ho s: Takeshi Obata ; Nhm Kou Project dch#T.2#Trn u u ti n#Hotta Yumi#Obata Takeshi#^aH.#^aKim ng#2016#^a192tr. : tranh v^b18cm#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Nhm Kou Project#369894## 00597000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020027000520030013000790070032000920220004001240220018001280050 01300146005001200159004001900171008000500190009001100195010000500206011002700211 020001800238020001300256013000700269016000300276019001600279#369895#VN16.03616#^ a21500^b3000b#Vi?t#895.13#450L# Long Vin - B kinh in#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.1#Thy gii tr ti#Au Yao Hsing#Phng Linh#Ti bn ln th 11#^aH.#^aKim ng#2016#^a119tr. : tranh mu^b17cm#Vn hc thiu nhi#Tru yn tranh#369895#VH#Dch Trung Quc## 00595000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020027000520030013000790070032000920220016001240220004001400050 01300144005001200157004001900169008000500188009001100193010000500204011002700209 020001800236020001300254016000300267019001600270013000700286#VN16.03617#369896#^ a21500^b3000b#Vi?t#895.13#450L# Long Vin - B kinh in#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#Anh em nh ngc#T.2#Au Yao Hsing#Phng Linh#Ti bn l n th 11#^aH.#^aKim ng#2016#^a119tr. : tranh mu^b17cm#Vn hc thiu nhi#Truy n tranh#VH#Dch Trung Quc#369896## 00595000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020027000520030013000790070032000920220004001240220016001280050 01300144005001200157004001900169008000500188009001100193010000500204011002700209 020001800236020001300254016000300267019001600270013000700286#VN16.03618#369897#^ a21500^b3000b#Vi?t#895.13#450L# Long Vin - B kinh in#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.3#Hoa tc vng#Au Yao Hsing#Phng Linh#Ti bn l n th 11#^aH.#^aKim ng#2016#^a119tr. : tranh mu^b17cm#Vn hc thiu nhi#Truy n tranh#VH#Dch Trung Quc#369897## 00597000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020027000520030013000790070032000920220018001240220004001420050 01300146005001200159004001900171008000500190009001100195010000500206011002700211 020001800238020001300256016000300269019001600272013000700288#369898#VN16.03619#^ a21500^b3000b#Vi?t#895.13#450L# Long Vin - B kinh in#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#Lm ng lc li#T.4#Au Yao Hsing#Phng Linh#Ti bn ln th 11#^aH.#^aKim ng#2016#^a119tr. : tranh mu^b17cm#Vn hc thiu nhi#Tru yn tranh#VH#Dch Trung Quc#369898## 00600000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020027000520030013000790070032000920220004001240220021001280050 01300149005001200162004001900174008000500193009001100198010000500209011002700214 020001800241020001300259016000300272019001600275013000700291#VN16.03620#369899#^ a21500^b3000b#Vi?t#895.13#450L# Long Vin - B kinh in#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.5#N tng Hoa Mc Lan#Au Yao Hsing#Phng Linh#Ti b n ln th 11#^aH.#^aKim ng#2016#^a119tr. : tranh mu^b17cm#Vn hc thiu nhi# Truyn tranh#VH#Dch Trung Quc#369899## 00590000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020027000520030013000790070032000920220004001240220011001280050 01300139005001200152004001900164008000500183009001100188010000500199011002700204 020001800231020001300249016000300262019001600265013000700281#VN16.03621#369900#^ a21500^b3000b#Vi?t#895.13#450L# Long Vin - B kinh in#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.6#Lucky baby#Au Yao Hsing#Phng Linh#Ti bn ln th 11#^aH.#^aKim ng#2016#^a119tr. : tranh mu^b17cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tra nh#VH#Dch Trung Quc#369900## 00587000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020027000520030013000790070032000920220004001240220008001280050 01300136005001200149004001900161008000500180009001100185010000500196011002700201 020001800228020001300246016000300259019001600262013000700278#VN16.03622#369901#^ a21500^b3000b#Vi?t#895.13#450L# Long Vin - B kinh in#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.7#Olimpig#Au Yao Hsing#Phng Linh#Ti bn ln th 11 #^aH.#^aKim ng#2016#^a119tr. : tranh mu^b17cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh# VH#Dch Trung Quc#369901## 00599000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020027000520030013000790070032000920220004001240220020001280050 01300148005001200161004001900173008000500192009001100197010000500208011002700213 020001800240020001300258016000300271019001600274013000700290#VN16.03623#369902#^ a21500^b3000b#Vi?t#895.13#450L# Long Vin - B kinh in#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.8#Uyn ng bong bng#Au Yao Hsing#Phng Linh#Ti b n ln th 11#^aH.#^aKim ng#2016#^a119tr. : tranh mu^b17cm#Vn hc thiu nhi#T ruyn tranh#VH#Dch Trung Quc#369902## 00596000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020027000520030013000790070032000920220017001240220004001410050 01300145005001200158004001900170008000500189009001100194010000500205011002700210 020001800237020001300255016000300268019001600271013000700287#VN16.03624#369903#^ a21500^b3000b#Vi?t#895.13#450L# Long Vin - B kinh in#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#Trang nguyn nh#T.9#Au Yao Hsing#Phng Linh#Ti bn l n th 11#^aH.#^aKim ng#2016#^a118tr. : tranh mu^b17cm#Vn hc thiu nhi#Truy n tranh#VH#Dch Trung Quc#369903## 00597000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020027000520030013000790070032000920220005001240220017001290050 01300146005001200159004001900171008000500190009001100195010000500206011002700211 020001800238020001300256016000300269019001600272013000700288#VN16.03625#369904#^ a21500^b3000b#Vi?t#895.13#450L# Long Vin - B kinh in#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.10#u vi hng lu#Au Yao Hsing#Phng Linh#Ti bn ln th 11#^aH.#^aKim ng#2016#^a119tr. : tranh mu^b17cm#Vn hc thiu nhi#Tru yn tranh#VH#Dch Trung Quc#369904## 00599000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020027000520030013000790070032000920220019001240220005001430050 01300148005001200161004001900173008000500192009001100197010000500208011002700213 020001800240020001300258016000300271019001600274013000700290#369905#VN16.03626#^ a21500^b3000b#Vi?t#895.13#450L# Long Vin - B kinh in#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#Mc v quyn vng#T.11#Au Yao Hsing#Phng Linh#Ti b n ln th 11#^aH.#^aKim ng#2016#^a117tr. : tranh mu^b17cm#Vn hc thiu nhi#T ruyn tranh#VH#Dch Trung Quc#369905## 00597000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020027000520030013000790070032000920220005001240220017001290050 01300146005001200159004001900171008000500190009001100195010000500206011002700211 020001800238020001300256016000300269019001600272013000700288#VN16.03627#369906#^ a21500^b3000b#Vi?t#895.13#450L# Long Vin - B kinh in#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.12#Hoa o mi tm#Au Yao Hsing#Phng Linh#Ti bn ln th 11#^aH.#^aKim ng#2016#^a118tr. : tranh mu^b17cm#Vn hc thiu nhi#Tru yn tranh#VH#Dch Trung Quc#369906## 00676000000000325000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200070 00381810006000450020024000510070043000750220004001180220023001220050014001450040 01800159008000500177009001100182010000500193011002500198012002800223020001800251 02000090026902000100027802000140028801300070030201600030030901900160031200500220 0328#VN16.03628#369907#^a6600^b2000b#Vi?t#372.21#E206R#EQ - "Rn np sng hay"# Xi'an Liangzi Cartoon ; Trn Hi Chu dch#T.1#Chut ti con t i b#Trn Hi C hu#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a8tr. : tranh mu^b14cm#Va hc va chi 1 - 4 tui#Gio dc mu gio#Np sng#Rn luyn#Sch mu gio#369907#GK#Dc h Trung Quc#Xi'an Liangzi Cartoon## 00668000000000325000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020024000510070043000750220015001180220004001330050014001370040 01800151008000500169009001100174010000500185011002500190012002800215020001800243 02000090026102000100027002000140028001600030029401900160029700500220031301300070 0335#369908#VN16.03629#^a6600^b2000b#Vi?t#372.21#E206R#EQ - "Rn np sng hay"# Xi'an Liangzi Cartoon ; Trn Hi Chu dch#Kh con ln#T.2#Trn Hi Chu#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a8tr. : tranh mu^b14cm#Va hc va chi 1 - 4 tui#Gio dc mu gio#Np sng#Rn luyn#Sch mu gio#GK#Dch Trung Quc#Xi 'an Liangzi Cartoon#369908## 00677000000000325000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020024000510070043000750220004001180220024001220050014001460040 01800160008000500178009001100183010000500194011002500199012002800224020001800252 02000090027002000100027902000140028901600030030301900160030600500220032201300070 0344#369909#VN16.03630#^a6600^b2000b#Vi?t#372.21#E206R#EQ - "Rn np sng hay"# Xi'an Liangzi Cartoon ; Trn Hi Chu dch#T.3#Nhng ht ng nghnh#Trn Hi Chu#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a8tr. : tranh mu^b14cm#Va hc va chi 1 - 4 tui#Gio dc mu gio#Np sng#Rn luyn#Sch mu gio#GK#Dch Trun g Quc#Xi'an Liangzi Cartoon#369909## 00675000000000325000450002600110000002600070001101900050001808200070002318100060 00300140015000360020024000510070043000750220004001180220022001220050014001440040 01800158008000500176009001100181010000500192011002500197012002800222020001800250 02000090026802000100027702000140028701600030030101900160030400500220032001300070 0342#VN16.03631#369910#Vi?t#372.21#E206R#^a6600^b2000b#EQ - "Rn np sng hay"# Xi'an Liangzi Cartoon ; Trn Hi Chu dch#T.4#Chic ca th trng#Trn Hi Ch u#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a8tr. : tranh mu^b14cm#Va hc va c hi 1 - 4 tui#Gio dc mu gio#Np sng#Rn luyn#Sch mu gio#GK#Dch Trung Quc#Xi'an Liangzi Cartoon#369910## 00678000000000325000450002600070000002600110000708200070001818100060002501400150 00310190005000460020024000510070043000750220025001180220004001430050014001470040 01800161008000500179009001100184010000500195011002500200012002800225020001800253 02000090027102000100028002000140029001600030030401900160030700500220032301300070 0345#369911#VN16.03632#372.21#E206R#^a6600^b2000b#Vi?t#EQ - "Rn np sng hay"# Xi'an Liangzi Cartoon ; Trn Hi Chu dch#Ngi nh mi ca gu nu#T.5#Trn Hi Chu#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a8tr. : tranh mu^b14cm#Va hc v a chi 1 - 4 tui#Gio dc mu gio#Np sng#Rn luyn#Sch mu gio#GK#Dch Tru ng Quc#Xi'an Liangzi Cartoon#369911## 00676000000000325000450002600110000002600070001108200070001818100060002501400150 00310190005000460020024000510070043000750220023001180220004001410050014001450040 01800159008000500177009001100182010000500193011002500198012002800223020001800251 02000090026902000100027802000140028801600030030201900160030500500220032101300070 0343#VN16.03633#369912#372.21#E206R#^a6600^b2000b#Vi?t#EQ - "Rn np sng hay"# Xi'an Liangzi Cartoon ; Trn Hi Chu dch#Bnh sinh nht tng m#T.6#Trn Hi C hu#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a8tr. : tranh mu^b14cm#Va hc va chi 1 - 4 tui#Gio dc mu gio#Np sng#Rn luyn#Sch mu gio#GK#Dch Trung Quc#Xi'an Liangzi Cartoon#369912## 00677000000000325000450002600070000002600110000708200070001818100060002501400150 00310190005000460020024000510070043000750220004001180220024001220050014001460040 01800160008000500178009001100183010000500194011002500199012002800224020001800252 02000090027002000100027902000140028901600030030301900160030600500220032201300070 0344#369913#VN16.03634#372.21#E206R#^a6600^b2000b#Vi?t#EQ - "Rn np sng hay"# Xi'an Liangzi Cartoon ; Trn Hi Chu dch#T.7#Chic gng ca gu con#Trn Hi Chu#Ti bn ln