00791000000000289000450000100120000000200870001200500180009900500150011700700530 01320080010001850090006001950100005002010110020002060820009002260160003002350130 00700238014000700245026001100252026001100263026000700274181000600281019000500287 020000800292020001700300020001000317021017400327#Trn Vn T#on chuyn gia th ng nht - on 9902 ti tnh Kompongchhnang Campuchia (1979 - 1989)#Trn Thnh N ghip#Phm Phc Nh#B.s.: Trn Vn T, Trn Thnh Nghip, Phm Phc Nh#^aCn Th#^aS.n#2016#^a64tr. : nh^b24cm#959.6042#XH#366575#^b500b#VV16.10656#VV16.106 57#366575#406C#Vi?t#Lch s#Qun tnh nguyn#1979-1989#Ghi li s hy sinh cao c trong snh ca hng vn cn b, chin s qun tnh nguyn Vit Nam, cng nhng tm gng chin u v gip bn hi sinh trong 10 nm t 1979 - 1989## 00539000000000265000450000100110000000200080001100500100001900700280002900800050 00570090056000620100005001180110015001230820008001380160003001460130007001490140 01700156026000700173026001100180026001100191181000600202019000500208019001600213 020001700229020002700246#Lu T Hn#Tam th#Lc Hng#Lu T Hn ; Lc Hng dc h#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a364tr.^b24 cm#895.136#VH#366576#^a115000^b2000b#366576#VV16.10658#VV16.10659#T104T#Vi?t#D ch Trung Quc#Vn hc hin i#Truyn khoa hc vin tng## 00562000000000265000450000100120000000200350001200500150004700700340006200800050 00960090056001010100005001570110015001620820008001770160003001850130007001880140 01600195026000700211026001100218026001100229181000600240019000500246019001600251 020001700267020001200284#To Qut T#iu em cn ch l mt vng tay m#Trnh Th anh H#To Qut T ; Trnh Thanh H dch#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a246tr.^b21cm#895.136#VH#366577#^a75000^b2000b#3665 77#VV16.10660#VV16.10661#309E#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt ## 00454000000000253000450000100120000000200150001200300160002700700120004300800050 00550090014000600100005000740110015000790820010000940160003001040130007001070140 01600114026001100130026000700141026001100148181000700159019000500166020001700171 020001200188# Xun Thu#Ngi gc cng#Tp truyn ngn# Xun Thu#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a200tr.^b21cm#895.92234#VH#366578#^a50000^b1000b#VV16.10662#366578 #VV16.10663#NG558G#Vi?t#Vn hc hin i#Truyn ngn## 00462000000000253000450000100150000000200180001500300160003300700150004900800050 00640090014000690100005000830110015000880820010001030160003001130130007001160140 01600123026000700139026001100146026001100157181000600168019000500174020001700179 020001200196#Nguyn Vn Hc#ng gia heo may#Tp truyn ngn#Nguyn Vn Hc#^aH .#^aNxb. H Ni#2016#^a211tr.^b21cm#895.92234#VH#366579#^a51000^b1000b#366579#V V16.10664#VV16.10665#556G#Vi?t#Vn hc hin i#Truyn ngn## 00663000000000313000450000200230000000300480002300500110007100500130008200500120 00950050014001070070053001210040030001740080005002040090014002090100005002230110 03000228022000400258082000600262016000300268013000700271014001700278026000700295 026001100302181000600313019000500319020000500324020000600329020001400335#Cng em hc ton lp 1#H tr bui hc th hai, lp hc hai bui/ ngy#Mai B Bc#L V n Thng#Trn Vn H#Phm Th Phc#Mai B Bc, L Vn Thng, Trn Vn H, Phm Th Phc#Ti bn c chnh sa, b sung#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a70tr. : hnh v, bng^b24cm#T.1#372.7#GK#366580#^a19000^b30000b#366580#VV16.10666#C513E#Vi?t#To n#Lp 1#Sch c thm## 00663000000000313000450000200230000000300480002300500110007100500130008200500120 00950050014001070070053001210040030001740080005002040090014002090100005002230110 03000228022000400258082000600262016000300268013000700271014001700278026000700295 026001100302181000600313019000500319020000500324020000600329020001400335#Cng em hc ton lp 1#H tr bui hc th hai, lp hc hai bui/ ngy#Mai B Bc#L V n Thng#Trn Vn H#Phm Th Phc#Mai B Bc, L Vn Thng, Trn Vn H, Phm Th Phc#Ti bn c chnh sa, b sung#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a71tr. : hnh v, bng^b24cm#T.2#372.7#GK#366581#^a19000^b30000b#366581#VV16.10667#C513E#Vi?t#To n#Lp 1#Sch c thm## 00663000000000313000450000200230000000300480002300500110007100500130008200500120 00950050014001070070053001210040030001740080005002040090014002090100005002230110 03000228022000400258082000600262016000300268013000700271014001700278026000700295 026001100302181000600313019000500319020000500324020000600329020001400335#Cng em hc ton lp 2#H tr bui hc th hai, lp hc hai bui/ ngy#Mai B Bc#L V n Thng#Trn Vn H#Phm Th Phc#Mai B Bc, L Vn Thng, Trn Vn H, Phm Th Phc#Ti bn c chnh sa, b sung#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a83tr. : hnh v, bng^b24cm#T.2#372.7#GK#366582#^a19000^b30000b#366582#VV16.10668#C513E#Vi?t#To n#Lp 2#Sch c thm## 00663000000000313000450000200230000000300480002300500110007100500130008200500120 00950050014001070070053001210040030001740080005002040090014002090100005002230110 03000228022000400258082000600262016000300268013000700271014001700278026000700295 026001100302181000600313019000500319020000500324020000600329020001400335#Cng em hc ton lp 2#H tr bui hc th hai, lp hc hai bui/ ngy#Mai B Bc#L V n Thng#Trn Vn H#Phm Th Phc#Mai B Bc, L Vn Thng, Trn Vn H, Phm Th Phc#Ti bn c chnh sa, b sung#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a95tr. : hnh v, bng^b24cm#T.1#372.7#GK#366583#^a19000^b30000b#366583#VV16.10669#C513E#Vi?t#To n#Lp 2#Sch c thm## 00663000000000313000450000200230000000300480002300500110007100500130008200500120 00950050014001070070053001210040030001740080005002040090014002090100005002230110 03000228022000400258082000600262016000300268013000700271014001700278026000700295 026001100302181000600313019000500319020000500324020000600329020001400335#Cng em hc ton lp 3#H tr bui hc th hai, lp hc hai bui/ ngy#Mai B Bc#L V n Thng#Trn Vn H#Phm Th Phc#Mai B Bc, L Vn Thng, Trn Vn H, Phm Th Phc#Ti bn c chnh sa, b sung#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a95tr. : hnh v, bng^b24cm#T.1#372.7#GK#366584#^a19000^b30000b#366584#VV16.10670#C513E#Vi?t#To n#Lp 3#Sch c thm## 00663000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020023000520030048000750070053001230220004001760050011001800050 01300191005001200204005001400216004003000230008000500260009001400265010000500279 011003000284020000500314020000600319020001400325016000300339013000700342#366585# VV16.10671#^a19000^b30000b#Vi?t#372.7#C513E#Cng em hc ton lp 3#H tr bui hc th hai, lp hc hai bui/ ngy#Mai B Bc, L Vn Thng, Trn Vn H, Phm Th Phc#T.2#Mai B Bc#L Vn Thng#Trn Vn H#Phm Th Phc#Ti bn c chnh sa, b sung#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a95tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 3#S ch c thm#GK#366585## 00663000000000313000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020023000520030048000750070053001230220004001760050011001800050 01300191005001200204005001400216004003000230008000500260009001400265010000500279 011003000284020000500314020000600319020001400325013000700339016000300346#VV16.10 672#366586#^a19000^b30000b#Vi?t#372.7#C513E#Cng em hc ton lp 4#H tr bui hc th hai, lp hc hai bui/ ngy#Mai B Bc, L Vn Thng, Trn Vn H, Phm Th Phc#T.1#Mai B Bc#L Vn Thng#Trn Vn H#Phm Th Phc#Ti bn c chnh sa, b sung#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a94tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 4#S ch c thm#366586#GK## 00663000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020023000520030048000750070053001230220004001760050011001800050 01300191005001200204005001400216004003000230008000500260009001400265010000500279 011003000284020000500314020000600319020001400325016000300339013000700342#366587# VV16.10673#^a19000^b30000b#Vi?t#372.7#C513E#Cng em hc ton lp 4#H tr bui hc th hai, lp hc hai bui/ ngy#Mai B Bc, L Vn Thng, Trn Vn H, Phm Th Phc#T.2#Mai B Bc#L Vn Thng#Trn Vn H#Phm Th Phc#Ti bn c chnh sa, b sung#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a95tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 4#S ch c thm#GK#366587## 00663000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020023000520030048000750070053001230220004001760050011001800050 01300191005001200204005001400216004003000230008000500260009001400265010000500279 011003000284020000500314020000600319020001400325013000700339016000300346#366588# VV16.10674#^a19000^b30000b#Vi?t#372.7#C513E#Cng em hc ton lp 5#H tr bui hc th hai, lp hc hai bui/ ngy#Mai B Bc, L Vn Thng, Trn Vn H, Phm Th Phc#T.1#Mai B Bc#L Vn Thng#Trn Vn H#Phm Th Phc#Ti bn c chnh sa, b sung#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a99tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 5#S ch c thm#366588#GK## 00664000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020023000520030048000750070053001230220004001760050011001800050 01300191005001200204005001400216004003000230008000500260009001400265010000500279 011003100284020000500315020000600320020001400326016000300340013000700343#366589# VV16.10675#^a19000^b30000b#Vi?t#372.7#C513E#Cng em hc ton lp 5#H tr bui hc th hai, lp hc hai bui/ ngy#Mai B Bc, L Vn Thng, Trn Vn H, Phm Th Phc#T.2#Mai B Bc#L Vn Thng#Trn Vn H#Phm Th Phc#Ti bn c chnh sa, b sung#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a103tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 5#S ch c thm#GK#366589## 00811000000000349000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810008000470020059000550030024001140070063001380050014002010050021002150050 01700236005001500253005001600268008000500284009001400289010000500303011002500308 01200190033301500400035202000170039202000130040902000090042202000060043102000140 0437016000300451013000700454#366590#VV16.10676#^a12500^b46370b#Vi?t#372.83#GI-1 08D#Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho hc sinh lp 1#B.s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#Nguyn Hu #Nguyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#Nguyn Hu Hiu#^aH.#^a Nxb. H Ni#2016#^a35tr. : tranh v^b24cm#Ti liu chuyn #TTS ghi: S Gio d c v o to H Ni#Np sng vn ho#Ngi H Ni#Gio dc#Lp 1#Sch c thm# GK#366590## 00811000000000349000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810008000470020059000550030024001140070063001380050014002010050021002150050 01700236005001500253005001600268008000500284009001400289010000500303011002500308 01200190033301500400035202000170039202000130040902000090042202000060043102000140 0437013000700451016000300458#VV16.10677#366591#^a12000^b36070b#Vi?t#372.83#GI-1 08D#Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho hc sinh lp 4#B.s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#Nguyn Hu #Nguyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#Nguyn Hu Hiu#^aH.#^a Nxb. H Ni#2016#^a31tr. : tranh v^b24cm#Ti liu chuyn #TTS ghi: S Gio d c v o to H Ni#Np sng vn ho#Ngi H Ni#Gio dc#Lp 4#Sch c thm# 366591#GK## 00811000000000349000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810008000470020059000550030024001140070063001380050014002010050021002150050 01700236005001500253005001600268008000500284009001400289010000500303011002500308 01200190033301500400035202000170039202000130040902000090042202000060043102000140 0437016000300451013000700454#366592#VV16.10678#^a12000^b30920b#Vi?t#372.83#GI-1 08D#Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho hc sinh lp 5#B.s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#Nguyn Hu #Nguyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#Nguyn Hu Hiu#^aH.#^a Nxb. H Ni#2016#^a35tr. : tranh v^b30cm#Ti liu chuyn #TTS ghi: S Gio d c v o to H Ni#Np sng vn ho#Ngi H Ni#Gio dc#Lp 5#Sch c thm# GK#366592## 00813000000000349000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200140 00401810008000540020059000620030024001210070063001450050014002080050021002220050 01700243005001500260005001600275008000500291009001400296010000500310011002000315 01200190033501500400035402000170039402000130041102000090042402000060043302000140 0439016000300453013000700456#VV16.10679#366593#^a12000^b25020b#Vi?t#306.4309597 31#GI-108D#Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho h c sinh lp 6#B.s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#Ngu yn Hu #Nguyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#Nguyn Hu Hiu# ^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a31tr. : nh^b30cm#Ti liu chuyn #TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni#Np sng vn ho#Ngi H Ni#Gio dc#Lp 6#Sch c th m#GK#366593## 00813000000000349000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200140 00401810008000540020059000620030024001210070063001450050014002080050021002220050 01700243005001500260005001600275008000500291009001400296010000500310011002000315 01200190033501500400035402000170039402000130041102000090042402000060043302000140 0439016000300453013000700456#366594#VV16.10680#^a11500^b25020b#Vi?t#306.4309597 31#GI-108D#Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho h c sinh lp 7#B.s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#Ngu yn Hu #Nguyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#Nguyn Hu Hiu# ^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a27tr. : nh^b30cm#Ti liu chuyn #TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni#Np sng vn ho#Ngi H Ni#Gio dc#Lp 7#Sch c th m#GK#366594## 00834000000000361000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200140 00401810008000540020059000620030027001210070063001480050014002110050021002250050 01700246005001500263005001600278008000500294009001400299010000500313011002000318 01200190033801500400035702000170039702000130041402000090042702000060043602000140 0442016000300456020000600459013000700465#366595#VV16.10681#^a17000^b25020b#Vi?t #306.430959731#GI-108D#Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H N i#Dng cho hc sinh lp 8, 9#B.s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn K hc Onh...#Nguyn Hu #Nguyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#N guyn Hu Hiu#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a43tr. : nh^b30cm#Ti liu chuyn #T TS ghi: S Gio dc v o to H Ni#Np sng vn ho#Ngi H Ni#Gio dc#Lp 8#Sch c thm#GK#Lp 9#366595## 00607000000000301000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200120 00381810006000500020020000560030004000760070043000800050011001230050011001340050 01600145005001600161005001100177008000600188009001700194010000500211011002100216 015003700237020001700274020000400291013000700295016000300302#366596#VV16.10682#^ a70000^b250b#Vi?t#895.9221008#H561#Hng ng x Triu#Th#nh Trung, Xun Kh nh, Nguyn Vn oi...#nh Trung#Xun Khnh#Nguyn Vn oi#Hong Xun Tho#Hu yn Trn#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2015#^a212tr. : nh^b21cm#TTS ghi: Cu lc b T h Triu Phong#Vn hc hin i#Th#366596#VH## 00501000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200120 00401810006000520010014000580020027000720030027000990070014001260080006001400090 01700146010000500163011001500168020001700183020000700200020000900207020000900216 013000700225016000300232#366597#VV16.10683#^a100000^b1000b#Vi?t#895.9228403#V25 0G#o Tm Thanh#V gia t tri Trng Sa#Bt k, phng s, ghi chp#o Tm T hanh#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2016#^a244tr.^b21cm#Vn hc hin i#Bt k#Phng s #Ghi chp#366597#XH## 00487000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810007000600010009000670020010000760030012000860070009000980080 00600107009001700113010000500130011001500135015003200150020001700182020001200199 013000700211016000300218#VV16.10684#VV16.10685#366598#^a150000^b500b#Vi?t#895.9 2214#CH311M#Ng Minh#99 vn c#Th lc bt#Ng Minh#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2016# ^a144tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Ng Minh Khi#Vn hc hin i#Th lc bt#3665 98#VH## 01045000000000337000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200080 00301810006000380020033000440070076000770220004001530050017001570080006001740090 01700180010000500197011003700202015005400239021031500293020000800608020000900616 02000100062501600030063500500170063800500140065500500110066901300070068000500100 0687005001000697#366599#VV16.10686#^b400b#Vi?t#959.745#T527H#Tuyn Ho - Qu h ng, con ngi#Nguyn Th Tng, Dng Vit Chin, Mai Nam Thng... ; Duy Thin s .t., b.s.#T.3#Nguyn Th Tng#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2016#^a283tr., 6tr. nh : nh, bng^b21cm#TTS ghi: Hi Di sn Vn ho Vit Nam huyn Tuyn Ho#Gii thiu v cc di tch lch s - vn ho, danh lam thng cnh ca qu hng Tuyn Ho ( tnh Qung Bnh); cc danh nhn vn ho lch s, cc anh hng lc lng v trang nhn dn, anh hng lao ng, nhng con ngi tiu biu ca qu hng Tuyn Ho c cng lao ng gp cho s nghip xy dng v bo v T quc#Lch s#Vng t#Con ngi#XH#Dng Vit Chin#Mai Nam Thng#Trng Lnh#366599#Duy Thin#Duy Th in## 01001000000000313000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200190 00301810006000490020043000550070063000980050013001610050019001740050012001930050 01200205005001500217008000600232009001700238010000500255011003300260015004500293 021031000338020000800648020001100656020001000667013000700677016000300684#366600# VV16.10687#^b300b#Vi?t#324.25970750959749#L302S#Lch s ng b x Thu Bng (19 30 - 2015)#B.s.: L Thanh Tr (ch.b.), Phm Th Ngc Lnh, Nguyn Thi...#L Tha nh Tr#Phm Th Ngc Lnh#Nguyn Thi#L Vn Thn#Nguyn ng C#^aHu#^aNxb. Th un Ho#2016#^a251tr., 15tr. nh : bng^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Thu Bng#Khi qut v vng t, con ngi v nhng hot ng ca ng b, nhn dn x Thu Bng (thuc th x Hng Thu - thnh ph Hu) qua cc giai on l ch s: Khi ngha ginh chnh quyn trong cch mng thng Tm, trong khng chin chng Php, chng M, trong thi k xy dng v bo v t quc x hi ch ngha #Lch s#ng b x#1930-2015#366600#XH## 00930000000000265000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810008000450010016000530020031000690070016001000040035001160080018001510090 03500169010000500204011002600209015006900235021031900304020002000623020001100643 013000700654016000300661#366601#VV16.10688#^a36000^b500b#Vi?t#621.32#GI-108T#D ng Lan Hng#Gio trnh k thut chiu sng#Dng Lan Hng#Ti bn ln th 1, c sa, b sung#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a290t r. : minh ho^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc B ch khoa#Gii thiu cc i lng k thut chiu sng c bn; bn cht mu sc nh sng; c tnh, ng dng cc loi bng n v thit b khi ng; c tnh n h sng ca cc thit b chiu sng; tiu chun chiu sng; tnh ton chiu sng i vi cc h thng chiu sng trong nh v ngoi tri; tnh ton mng in chi u sng#K thut chiu sng#Gio trnh#366601#GT## 00969000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810007000580010017000650020029000820070017001110040039001280080 01800167009003500185010000500220011002600225015006900251021033200320020001000652 020001900662013000700681016000300688#366602#VV16.10689#VV16.10690#^a50000^b500b #Vi?t#363.1926#QU105L#ng Th Anh o#Qun l cht lng thc phm#ng Th Anh o#Ti bn ln th 1 c sa cha, b sung#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a401tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Trnh by nhng kin thc v qun l cht l ng thc phm: Cht lng sn phm thc phm; phng thc qun l; m bo cht lng thc phm; phng thc sn xut nng nghip bn vng - GAP; h thng qun tr cht lng HACCP v ISO 22000; h thng qun l cht lng ISO 9000; tiu c hun trch nhim x hi SA 8000 v nguyn tc 5S#Thc phm#Qun l cht lng#36 6602#XH## 00851000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610010012000670020020000790070057000990050021001560050 01400177004003000191008001800221009003500239010000500274011002500279015006900304 021014800373020001000521020000800531013000700539016000300546#VV16.10691#366603#V V16.10692#^a16000^b500b#Vi?t#621.3192076#B103T#Phm Th C#Bi tp mch in I# Phm Th C (ch.b.), Trng Trng Tun M, L Minh Cng#Trng Trng Tun M#L Minh Cng#Ti bn ln th 7 c sa cha#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia T p. H Ch Minh#2016#^a142tr. : hnh v^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H C h Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu cc bi tp v mch in, mch x c lp iu ho, bi tp v cc phng php phn tch mch, mch ba pha, mch ha i ca km theo p n#Mch in#Bi tp#366603#KT## 01008000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580010014000640020056000780070014001340040039001480080 01800187009003500205010000500240011003100245015006900276021031700345020001700662 020001600679020001300695013000700708016000300715#366604#VV16.10693#VV16.10694#^a 29000^b500b#Vi?t#532.0076#H561D#Nguyn Quc #Hng dn gii cc bi tp c bn trong c hc thu kh#Nguyn Quc #Ti bn ln th 3 c sa cha, b sung#^aTp . H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a231tr. : hnh v, bng^b 24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Trnh by l thuyt v phng php gii cc bi tp lin quan n c hc thu kh, n h lut Newton v ma st nht, cc phng trnh p sut v p lc tnh, m t vn tc dng v phng trnh lin tc, phng trnh nng lng v bi ton ng n g, phng trnh ng lng, dng u trong knh h, lc nng - lc cn#C hc ch t lng#C hc cht kh#Gii bi tp#366604#TN## 00794000000000241000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810007000440010013000510020018000640070013000820080018000950090034001130100 00500147011002600152021034600178020000800524013000700532020001000539016000300549 #366605#VV16.10695#^a39000^b200b#Vi?t#658.7#QU105L# Ngc Hin#Qun l logisti cs# Ngc Hin#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a279tr . : minh ho^b24cm#Trnh by tng quan v qun l chui cung ng, cc kha cnh logistics, qun l nhu cu dch v khch hng, thu mua v chui cung ng, qun l lu lng tn kho, h thng vn ti, tc ng ca kinh t ton cu n logisti cs, chin lc s dng trong lnh vc logistics, t duy logistics, cc bn tham gia logistics, xu hng pht trin logistics#Qun l#366605#Logistics#XH## 00886000000000253000450002600070000001400150000701900050002208200090002718100060 00360010015000420020021000570070015000780040039000930080018001320090035001500100 00500185011003100190015006900221021031100290020001300601020000800614013000700622 016000300629#366606#^a69000^b500b#Vi?t#621.8076#B103T#Nguyn Hu Lc#Bi tp ch i tit my#Nguyn Hu Lc#Ti bn ln th 6 c sa cha, b sung#^aTp. H Ch Mi nh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a555tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS g hi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Nhng vn chun g v chi tit my km theo bi tp lin quan n: B truyn bnh ma st v b bi n tc c kh, b truyn ai, b truyn xch, b truyn bnh rng, b truyn tr c vt, b truyn vt me - ai c, trc, ln, trt, khp ni, l xo, mi gh p then, mi ghp hn, mi ghp ren v mi ghp di#Chi tit my#Bi tp#36660 6#KT## 00898000000000277000450002600070000001400150000701900050002208200040002718100060 00310010013000370020020000500070013000700040018000830080018001010090035001190100 00500154011002600159015006900185021031500254020001600569020000700585020000800592 020001000600013000700610016000300617#366607#^a33000^b500b#Vi?t#627#C455T#Trn T hu Tm#Cng trnh ven bin#Trn Thu Tm#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^a i hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a221tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu v l thuyt sng, d bo sng do gi v tnh ton truyn sng, tc ng ca sng ln b, ng th i trnh by cu to, cch b tr v nguyn l tnh ton cng trnh bo v b, b o v cng v mt s dng cng trnh ven b c bit khc nh cc gy bi, to bi, cc hng dng, bi bin nhn to...#Cng trnh bin#Bo v#B bin#Cn g bin#366607#KT## 00909000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200140002818100060 00420010017000480020047000650070017001120080018001290090035001470100005001820110 03100187015006900218020002100287020002100308013000700329016000300336021029800339 004001800637#366608#^a25000^b1000b#Vi?t#658.562015195#K304S#Nguyn Nh Phong#Ki m sot cht lng bng phng php thng k#Nguyn Nh Phong#^aTp. H Ch Minh# ^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a165tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Kim sot cht lng #Phng php thng k#366608#TN#Trnh by nhng khi nim c bn v cht lng. Kim sot cht lng s dng cc phng php thng k. Ly mu kim nh thuc t nh. Ly mu kim nh bin s. Kim sot qu trnh bng thng k. Phn tch nn g lc qu trnh. Kim bin s. Kim thuc tnh. Mt s k thut kim sot qu trnh#Ti bn ln th 2## 01002000000000301000450002600070000001400150000701900050002208200060002718100080 00330010016000410020071000570070016001280220004001440220039001480080018001870090 03500205010000500240011002600245015006900271021028200340020001900622020000400641 020001100645013000700656016000300663005001600666004001800682#366609#^a49000^b50 0b#Vi?t#637.1#GI-108T#L Vn Vit Mn#Gio trnh cng ngh sn xut cc sn phm t sa v thc ung pha ch#L Vn Vit Mn#T.1#Cng ngh sn xut cc sn phm t sa#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a338tr. : min h ho^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa #Gii thiu chung v nguyn liu ngnh cng nghip ch bin sa. Qu trnh vt l , ho l, sinh l trong cng nghip ch bin sa v trnh by cng ngh sn xu t mt s sn phm tiu biu t sa nh sa thanh trng, sa tit trng, sa c c, sa bt, sa ln men, ph mai, b, kem#Cng ngh ch bin#Sa#Gio trnh#366 609#GT#L Vn Vit Mn#Ti bn ln th 3## 01285000000000325000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100080 00360020039000440070060000830050016001430050016001590050015001750050017001900050 01500207004001800222008001800240009003500258010000500293011003100298015006900329 02105120039802000080091002000090091802000110092702000110093801300070094901600030 0956#366610#^a48000^b1000b#Vi?t#621.312#GI-108T#Gio trnh bin i nng lng in c#H Phm Huy nh (ch.b.), Nguyn Hu Phc, Phm nh Trc...#H Phm Huy nh#Nguyn Hu Phc#Phm nh Trc#Nguyn Quang Nam#Nguyn Ngc T#Ti bn ln t h 2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a333tr. : hnh v , bng^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch kh oa#Trnh by cc vn v hin tng chnh ca k thut bin i nng lng i n c nh kho st tm tt mch in mt pha - ba pha; cc phng php tnh ton mch t; kho st khi nim nng lng - ng nng lng trong bin i nng l ng in c; kho st n nh ca h thng bin i nng lng in c; nguyn l hot ng v c im vn hnh ca cc thit b bin i in c tiu biu bao gm my bin th, my in ng b, my in cm ng v my in DC; tnh ton t ruyn nhit trong thit b in c#in c#Bin i#Nng lng#Gio trnh#366610 #GT## 00788000000000265000450002600070000001400150000701900050002208200040002718100060 00310010017000370020017000540070017000710040018000880080018001060090035001240100 00500159011003100164015006900195021020800264020001200472020001700484020001100501 013000700512016000300519#366611#^a27000^b500b#Vi?t#003#V121T#Nguyn Nh Phong#V n tr xc nh#Nguyn Nh Phong#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Q uc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a178tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: i hc Qu c gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu cc m hnh vn tr xc nh, quy hoch tuyn tnh, gii thut n hnh, phn tch nhy, m hnh vn ti, m hnh mng, quy hoch mc tiu, quy hoch nguyn, quy hoch ng, quy hoch phi tuyn#Vn tr hc#Vn tr xc nh#Gio trnh#366611#TN## 00881000000000277000450002600070000001400150000701900050002208200090002718100060 00360010017000420020046000590070017001050040041001220080018001630090035001810100 00500216011002600221015006900247021023100316020000900547020000700556020001000563 020002000573013000700593016000300600#366612#^a18000^b250b#Vi?t#664.0076#B103T# ng Th Anh o#Bi tp trc nghim k thut bao b thc phm#ng Th Anh o#T i bn ln th 3 c sa cha v b sung#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a109tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch Khoa#Gm cc bi tp trc nghim v k thut bao b thc phm nh trc nghim v chc nng, phn loi bao b; nhn hiu thc phm, m s m vch, bao b vn chuyn hng ho, bao b thu tinh, kim loi, plastic, b ao b ghp nhiu lp...#K thut#Bao b#Thc phm#Bi tp trc nghim#366612#KT# # 00938000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100080 00360020028000440070063000720050013001350050022001480050015001700050014001850050 01400199004001800213008001800231009003500249010000500284011003100289015006900320 021020900389020001700598020001100615013000700626016000300633#366613#^a57000^b20 00b#Vi?t#620.112#GI-108T#Gio trnh sc bn vt liu# Kin Quc (ch.b.), Nguy n Th Hin Lng, Bi Cng Thnh...# Kin Quc#Nguyn Th Hin Lng#Bi Cng Thnh#L Hong Tun#Trn Tn Quc#Ti bn ln th 8#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a403tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: i hc Q uc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Trnh by nhng kin thc c b n v mn hc sc bn vt liu, l thuyt ni lc, ko nn ng tm, l thuyt b n, mt ct ngang, un phng thanh phng, dm chu un, xon thun tu, thanh ch u lc phc tp...#Sc bn vt liu#Gio trnh#366613#GT## 00829000000000277000450002600070000001400150000701900050002208200060002718100070 00330010015000400020033000550070015000880040018001030080018001210090035001390100 00500174011003100179015006900210021022400279020000800503020001100511020001000522 020000900532013000700541016000300548#366614#^a40000^b500b#Vi?t#005.1#PH121T#D ng Tun Anh#Phn tch v thit k gii thut#Dng Tun Anh#Ti bn ln th 1#^a Tp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a279tr. : hnh v, bng ^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Trn h by cc khi nim cn bn v phn tch v thit k gii thut; chin lc chia --tr; chin lc gim--tr; chin lc bin th--tr; quy hoch ng v g ii thut thanh lam; gii thut quay lui; gii thut xp x#Tin hc#Thut ton#P hn tch#Thit k#366614#TN## 00760000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350010015000410020023000560070015000790080018000940090035001120100005001470110 02500152015007000177021020100247020001700448020001300465013000700478016000300485 004001800488#366615#^a48000^b1000b#Vi?t#621.46#C460S#Nguyn Vn Nh#C s truy n ng in#Nguyn Vn Nh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh# 2016#^a326tr. : hnh v^b24cm#TTS ghi : i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trn g i hc Bch Khoa#Trnh by nhng kin thc c bn v truyn ng in, truyn ng ng c DC, truyn ng ng c khng ng b, ng c ng b, nh mc ng c in, m phng truyn ng in s dng phn mm Psim#Truyn ng in# ng c in#366615#KT#Ti bn ln th 1## 00692000000000253000450002600070000001400150000701900050002208200080002718100060 00350010013000410020019000540070013000730040018000860080018001040090035001220100 00500157011003100162015006900193021014700262020001200409020000700421013000700428 016000300435#366616#^a19000^b500b#Vi?t#621.381#K600T#L Ch Thng#K thut s c kh#L Ch Thng#Ti bn ln th 6#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a121tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Trnh by khi nim v k thut s, cc h th ng s m, i s Boole v cc cng logic, h t hp, h tun t v giao tip g ia cc h vi mch s#K thut s#C kh#366616#KT## 01156000000000337000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100060 00370020084000430070070001270050010001970050015002070050024002220050014002460060 00800260008000600268009001700274010000500291011002600296015004600322021038300368 02000080075102000170075902000050077602000040078102000130078501300070079801600030 0805020001000808#366617#^a147000^b500b#Vi?t#959.7029#T450C#T chc v hot ng bo v bin o Vit Nam di triu Nguyn thi k 1802 - 1885#Lu Trang, Phan Thanh Hi, Nguyn Quang Trung Tin... ; Bang ch.b.#Lu Trang#Phan Thanh Hi#N guyn Quang Trung Tin#L Th Hi H# Bang#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2016#^a414tr . : minh ho^b24cm#TTS ghi: Hi Khoa hc lch s Tha Thin Hu#Tng quan v bi n o Vit Nam v bin o Vit Nam di thi Nguyn. Xy dng cc cng trnh p hng th vng duyn hi, cng bin. T chc thu qun v vic thc thi ch quyn qun o Hong Sa - Trng Sa di thi Nguyn. Bo v an ninh, quc phng v nhim v kinh t, x hi. Phng hng tin hnh v bi hc kinh nghim bo v ch quyn Hong Sa - Trng Sa ca triu Nguyn#Lch s#Bo v ch quyn#Bin# o#Triu Nguyn#366617#XH#1802-1885## 00882000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490020044000560070047001000050012001470050009001590050006001680040 01800174008001800192009001100210010000500221011003100226021026500257020001100522 020002300533020000900556013000700565016000300572019000500575#366618#VV16.10696#^ a70000^b1500b#Vi?t#302.30285#NG558C#Ngi chi facebook khn ngoan bit rng... #Xun Nguyn tuyn chn ; Dch: Kim Diu, Nh#Xun Nguyn#Kim Diu# Nh#Ti b n ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a274tr. : nh, tranh v^b20cm#Cu ng cp cho ngi c nhng hiu bit v nhng li khuyn tr thnh ngi chi facebook khn ngoan, bit tc ng ca mng x hi gy ra cho ngi dng, bit nhng quy tc ng x trn mng x hi, li ch ca Facebook, nhng vic khng n n lm trn facebook...#X hi hc#Mng x hi trc tuyn#Facebook#366618#XH#Dch ## 00473000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490010016000560020019000720030011000910070016001020040014001180080 01800132009001100150010000500161011001500166020001700181020001100198013000700209 016000300216#366619#VV16.10697#^a59000^b3000b#Vi?t#895.92234#PH431T#Nguyn Nht nh#Phng tr ba ngi#Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 32#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2016#^a236tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#366619#VH## 00583000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440010015000500020013000650070028000780220004001060220032001100050 00700142004001900149008001800168009001100186010000500197011001500202020001800217 020001200235013000700247016000300254019000900257005001500266#366620#VV16.10698#^ a108000^b3000b#Vi?t#823#H109P#Rowling, J. K.#Harry Potter#J. K. Rowling ; L La n dch#T.1#Harry Potter v hn ph thu#L Lan#Ti bn ln th 25#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a341tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#366620#VH#D ch Anh#Rowling, J. K.## 00585000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440010015000500020013000650070028000780220034001060220004001400050 00700144004001900151008001800170009001100188010000500199011001500204020001800219 020001200237016000300249019000900252013000700261005001500268#366621#VV16.10699#^ a108000^b2000b#Vi?t#823#H109P#Rowling, J. K.#Harry Potter#J. K. Rowling ; L La n dch#Harry Potter v phng cha b mt#T.2#L Lan#Ti bn ln th 22#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a404tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#VH#Dch An h#366621#Rowling, J. K.## 00580000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440010015000500020013000650070028000780220004001060220029001100050 00700139004001900146008001800165009001100183010000500194011001500199020001800214 020001200232016000300244019000900247013000700256005001500263#366622#VV16.10700#^ a165000^b2000b#Vi?t#823#H109P#Rowling, J. K.#Harry Potter#J. K. Rowling ; L La n dch#T.6#Harry Potter v hong t lai#L Lan#Ti bn ln th 21#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2016#^a679tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#VH#Dch Anh#366 622#Rowling, J. K.## 00571000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480010016000540020042000700030012001120070035001240050013001590040 01800172008001800190009001100208010000500219011001500224020001700239020001200256 013000700268016000300275019001500278#366623#VV16.10701#^a149000^b3000b#Vi?t#839 .738#455T#Jonasson, Jonas#ng trm tui tro qua ca s v bin mt#Tiu thuyt #Jonas Jonasson ; Phm Hi Anh dch#Phm Hi Anh#Ti bn ln th 9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a515tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#366623#VH#Dch Thu in## 00821000000000325000450000100170000000200240001700300270004100500170006800500180 00850070063001030040018001660080018001840090011002020100005002130110015002180150 03600233082000700269016000300276013000700279014001600286026000700302026001100309 02600110032018100060033101900050033701900080034202000180035002000110036802101160 0379#Trump, Donald J.#Ti lm giu nh th#Kinh nghim ca mt t ph#Mclver, Meredith#Nguyn Hunh ip#Donald J. Trump, Meredith Mclver ; Nguyn Hunh ip bin dch#Ti bn ln th 7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a277tr.^b20cm#T n sch ting Anh: How to get rich#650.12#KT#366624#^a62000^b1500b#366624#VV16.1 0702#VV16.10703#T452#Vi?t#Dch M#B quyt lm giu#Kinh doanh#Nhng li khuyn , b quyt, kinh nghim lm giu cht lc t 30 nm lm vic ca nh t ph ng i M Donald J.Trump## 00493000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010003000680020030000710030008001010070003001090080 01800112009001100130010000500141011001500146015003100161020001700192020000800209 013000700217016000300224#366625#VV16.10704#VV16.10705#^a68000^b2000b#Vi?t#895.9 228408#C103S#L#Ci sn vung v ni th pht#Tn vn#L#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr#2016#^a254tr.^b20cm#Tn tht tc gi: L Th Cng#Vn hc hin i#Tn v n#366625#VH## 00583000000000289000450000100120000000200210001200300120003300700380004500400180 00830080018001010090011001190100005001300110015001350150032001500820006001820160 00300188013000700191014001700198026000700215026001100222026001100233181000700244 019000500251019000800256020001700264020001200281#Green, John#Nhng thnh ph gi y#Tiu thuyt#John Green ; Nguyn Th Cm Linh dch#Ti bn ln th 2#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2016#^a397tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: Paper towns#813.6#VH# 366626#^a115000^b1500b#366626#VV16.10706#VV16.10707#NH556T#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00965000000000325000450000100100000000200190001000300500002900500180007900700340 00970040018001310080018001490090011001670100005001780110026001830150041002090820 00800250016000300258013000700261014001700268026000700285026001100292026001100303 18100060031401900050032001900050032502000080033002000180033802000090035602102740 0365#Roam, Dan#Hnh v thng minh#Gii quyt vn phc tp bng hnh nh n g in#Lm ng Cam Tho#Dan Roam ; Lm ng Cam Tho dch#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a414tr. : minh ho^b21cm#Tn sch ting Anh: Unfold ing the napkin#658.403#KT#366627#^a135000^b1500b#366627#VV16.10708#VV16.10709#H 312V#Vi?t#Dch#Qun l#Gii quyt vn #Hnh nh#Trnh by cch thc v qui tr nh gii quyt nhng vn phc tp trong cuc sng bng hnh v n gin, cch gii quyt cc vn phc tp bng phng php t duy hnh nh; cc bc ca qu trnh xem xt vn , hnh dung gii php mi v phi hp mi ngi cng tham gia## 00862000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540010008000610020029000690070042000980050015001400050 01200155004001800167008001800185009001100203010000500214011001500219021024200234 020002000476020002000496020001400516013000700530016000300537019000800540#VV16.10 710#366628#VV16.10711#^a72000^b1500b#Vi?t#158#NG527T#50 Cent#Nguyn tc 50 - Kh ng s hi#50 Cent, Robert Greene ; L nh Chi dch#Greene, Robert#L nh Chi# Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a334tr.^b21cm#Trnh by nh ng chin lc hnh ng khc nhau, nhng bi hc thc t nh con ng vn ln ca cc ca s ni ting gip mi ngi vt qua ni s hi - chng ngi ln nht trn con ng dn ti thnh cng, ti mt cuc sng c ngha#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#Trit l sng#366628#XH#Dch M## 01060000000000385000450000100170000000200180001700300760003500500200011100500100 01310050010001410050011001510070057001620040018002190080018002370090011002550100 00500266011002500271015003200296082000700328016000300335013000700338014001600345 02600070036102600110036802600110037918100070039001900050039701900080040202000130 0410020001100423020000800434020000900442020002000451021020300471#Trump, Donald J .#Chm tay ho vng#Ti sao mt s doanh nhn tr nn giu c - cn nhng ngi khc th khng?#Kiyosaki, Robert T.#Trung Tn#Thin Kim#Ngc Huyn#Donald J. Tru mp, Robert T. Kiyosaki ; Dch: Trung Tn...#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2016#^a338tr. : hnh v^b20cm#Tn sch ting Anh: Midas touch#658.11# KT#366629#^a90000^b1500b#366629#VV16.10712#VV16.10713#CH104T#Vi?t#Dch M#Doanh nghip#Doanh nhn#Qun l#Sng to#B quyt thnh cng#a ra nhng li khuyn v cch to lp v xy dng cng ty, tr thnh doanh nhn thnh t vi 5 im c hnh: sc mnh tnh cch; tp trung; thng hiu; cc mi quan h; nhng iu nh nhng quan trng## 00779000000000325000450000100140000000200210001400500170003500500090005200700490 00610040018001100080018001280090011001460100005001570110015001620150042001770820 00600219016000300225013000700228014001600235026000700251026001100258026001100269 18100080028001900050028801900080029302000200030102000110032102000140033202101070 0346#Trump, Donald#Ngh nh nh v ch#Mciver, Meredith#Kim Linh#Donald J. Trum p, Meredith Mciver ; Kim Linh dch#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2016#^a199tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: Think like a champion#650.1#KT#366630# ^a57000^b1500b#366630#VV16.10714#VV16.10715#NGH300N#Vi?t#Dch M#B quyt thnh cng#Kinh doanh#Trump, Donald#Gm nhng chia s ca Donald J. Trump v nhng th nh cng ca ng trong cng vic cng nh trong cuc sng## 00683000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010019000650020034000840070019001180080018001370090 01100155010000500166011002100171021012600192020000800318020002100326020001000347 020000800357013000700365016000300372004001800375#366631#VV16.10716#VV16.10717#^a 65000^b1000b#Vi?t#959.7043#M458C#Nguyn Khc Nguyt#1 chi 10: Trn u tng bi trng#Nguyn Khc Nguyt#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a193tr. : nh^b20cm #K li din bin trn u tng bi trng 1 chi 10 ca xe tng 377 thuc l on xe tng 273 trong trn nh k T - Tn Cnh#Lch s#Khng chin chng M#Trn nh#Xe tng#366631#XH#Ti bn ln th 1## 00629000000000301000450000100140000000200220001400500140003600700340005000400180 00840080018001020090011001200100005001310110015001360150048001510820006001990160 00300205013000700208014001600215026000700231026001100238026001100249181000600260 019000500266019000500271020002000276020002000296020001100316#Sharma, Robin#i n gn ng ng di#Phm Anh Tun#Robin Sharma ; Phm Anh Tun dch#Ti bn ln th 6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a223tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The grea tness guide, book 2#158.1#XH#366632#^a60000^b3000b#366632#VV16.10718#VV16.10719 #462N#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#Kinh doanh## 00528000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810006000490010016000550020012000710030007000830070043000900050015001330040 01900148008001800167009001100185010000500196011002600201020001800227020000700245 013000700252016000300259#VV16.10720#366633#^a45000^b3000b#Vi?t#895.92234#108M# Nguyn Nht nh#o mng m#Truyn#Nguyn Nht nh ; Minh ho: Hong Tng# Hong Tng#Ti bn ln th 16#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a254tr. : tra nh v^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn#366633#VH## 00939000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020028000530070060000810050012001410050011001530050016001640040 01800180008001800198009001100216010000500227011002500232021034100257020001800598 020001800616013000700634016000300641019000500644#366634#VV16.10721#^a68000^b150 0b#Vi?t#332.024#556#ng tin lm ri i ta#Tuyn chn: Xun Nguyn ; Dch : Mc T Anh, Nguyn Kim Diu#Xun Nguyn#Mc T Anh#Nguyn Kim Diu#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a245tr. : hnh v^b21cm#Nhng li khuy n gip bn hnh thnh thi tt i vi vic kim tin  tiu tin  dnh tin v gio dc con ci sm c trch nhim vi tin bc; cch thc ng u vi cuc sng kh khn trong nhng giai on khng hong kinh t v hc hi cc h ng x vi tin bc c th tn hng mt cuc sng cn bng, n nh v hn h phc#Ti chnh c nhn#Qun l ti chnh#366634#XH#Dch## 00451000000000241000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200120 00401810007000520010015000590020016000740070015000900040019001050080018001240090 01100142010000500153011001500158020001700173020000900190013000700199016000300206 #366635#VV16.10722#^a75000^b20000b#Vi?t#895.9228408#TR254#Tony Bui Sng#Trn ng bng#Tony Bui Sng#Ti bn ln th 10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^ a303tr.^b21cm#Vn hc hin i#Bi vit#366635#VH## 00837000000000313000450000100130000000200280001300700300004100800180007100900110 00890100005001000110026001050120018001310150049001490820006001980160003002040130 00700207014001600214026000700230026001100237026001100248181000600259019000500265 019000900270020000900279020001000288020001500298020001900313021019100332#Cox, Mi chael#Da Vinci v b c siu vit#Michael Cox ; V Minh T dch#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2016#^a178tr. : tranh v^b20cm#Ni danh vang di#Tn sch ting Anh : Da Vinci and his super-brain#759.5#XH#366636#^a54000^b1500b#366636#VV16.10723 #VV16.10724#D100V#Vi?t#Dch Anh#Cuc i#S nghip#Sch thiu nhi#Leonardo, da V inci#Gii thiu v cuc i, s nghip ca Leonardo da Vinci - khng ch l ho s m ng cn l thin ti khoa hc v ton hc, k thut, t duy, mt nh kin trc s, nh quy hoch thnh ph...## 00882000000000337000450000100130000000200360001300500110004900700300006000400180 00900080018001080090011001260100005001370110025001420120018001670150062001850820 01000247016000300257013000700260014001600267026000700283026001100290026001100301 18100060031201900050031801900090032302000090033202000100034102000150035102000140 0366021016400380#Robins, Phil#Alexander i v l do ni ting#V Minh T#Phi l Robins ; V Minh T dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^ a178tr. : hnh v^b20cm#Ni danh vang di#Tn sch ting Anh: Alexander the grea t and his claim to fame#938.07092#XH#366637#^a54000^b1500b#366637#VV16.10725#VV 16.10726#A103#Vi?t#Dch Anh#Cuc i#S nghip#Sch thiu nhi#Alexander III#Gi i thiu v tiu s, cuc i, s nghip chinh chin vi nhng k tch chi li v nhng cuc du hnh phi thng ca Alexander i m c s sch ghi nhn ## 01067000000000313000450000100130000000200260001300300670003900500240010600700430 01300040019001730080018001920090011002100100005002210110025002260150036002510820 00600287016000300293013000700296014001600303026000700319026001100326181000700337 019000500344019000800349020002000357020001000377020002000387021034600407#Cruz, C amilo#Ngy xa c mt con b...#Cu chuyn ng ngn s to bc t ph cho cuc sng ca chng ta#Nguyn Hong Yn Phng#Camilo Cruz ; Nguyn Hong Yn Phng dch#Ti bn ln th 14#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a147tr. : hnh v^b2 0cm#Tn sch ting Anh: Once upon a cow#158.1#XH#366638#^a46000^b3000b#366638#V V16.10727#NG112X#Vi?t#Dch M#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng# Thng qua cu chuyn ng ngn v mt con b, tc gi a ra mt nhn quan mi nhn li nhng li bin bch, nhng l l bo cha, nhng ni s hi v nhng n im tin hn hp vn hnh thnh trong u mt cch v thc ca mi ngi, ng th i khuyn khch nim tin vo kh nng bn thn c th vt ln hon cnh v t hnh cng trong cuc sng## 00799000000000325000450000100170000000200090001700300400002600500140006600500200 00800070057001000040018001570080018001750090011001930100005002040110015002090150 02800224082001200252016000300264013000700267014001600274026000700290026001100297 18100060030801900050031401900050031902000070032402000090033102000200034002101130 0360#Sandberg, Sheryl#Dn thn#Ph n, cng vic v quyt tm lnh o#Scovell, Nell#Trn Th Ngn Tuyn#Sheryl Sandberg, Nell Scovell ; Trn Th Ngn Tuyn dc h#Ti bn ln th 7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a351tr.^b20cm#Tn sch ti ng Anh: Lean in#658.4092082#KT#366639#^a92000^b2000b#366639#VV16.10728#D121T#V i?t#Dch#Ph n#Lnh o#B quyt thnh cng#Mt s thng ip i vi ph n v kh nng to lp cuc i, lnh o cng vic v bnh ng trong gia nh...## 00504000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010015000660020020000810030016001010070015001170040 01800132008001800150009001100168010000500179011001500184020001700199020001200216 013000700228016000300235#366640#VV16.10729#VV16.10730#^a72000^b2000b#Vi?t#895.9 2234#B515C#Nguyn Vit H#Bui chiu ngi ht#Tp truyn ngn#Nguyn Vit H#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a256tr.^b20cm#Vn hc hin i #Truyn ngn#366640#VH## 00710000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020015000540070019000690040019000880080018001070090011001250100 00500136011001500141012002200156021022800178020001500406013000700421016000300428 019000500431005000800436#366641#VV16.10731#^a33000^b2000b#Vi?t#306.8743#C430C#C on c bit...#Nh Nam tuyn chn#Ti bn ln th 11#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2016#^a131tr.^b20cm#Thng ip yu thng#Nhng li yu thng, nhn nh ca m dnh cho con, gip con trng thnh, khn ln tm kim nhng c hi lm cuc sng p hn, sn sng gii quyt nhng g xy n... v m lun chu trch nhi m vi nhng hnh ng ca con#Quan h m con#366641#XH#Dch#Nh Nam## 00768000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020028000510070019000790040019000980080018001170090011001350100 00500146011001500151012002200166021025100188020001300439020000900452020001100461 013000700472016000300479005000800482#VV16.10732#366642#^a38000^b3000b#Vi?t#646. 7#L517M#Lun mm ci vi cuc sng#Nh Nam tuyn chn#Ti bn ln th 15#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a139tr.^b20cm#Thng ip yu thng#Tuyn chn nhn g cu danh ngn, trit l, cu chuyn v tm l con ngi cn v nim tin vo cu c sng, vt qua th thch v tnh cm, quan h gia nh, quan h x hi, cng vic, t iu chnh bn thn bit nng niu hnh phc, cuc sng cho mnh#K n ng sng#Li sng#Thnh cng#366642#KT#Nh Nam## 00585000000000277000450000100170000000200220001700300180003900700310005700400180 00880080018001060090011001240100005001350110015001400150045001550820008002000160 00300208013000700211014001600218026001100234026000700245181000600252019000500258 019000900263020001700272020001800289#Christie, Agatha#Mi ngi da en nh#Truy n trinh thm#Agatha Christie ; Vit H dch#Ti bn ln th 7#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2016#^a269tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: And then there were none#823 .912#VH#366643#^a78000^b1500b#VV16.10733#366643#M558N#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hi n i#Truyn trinh thm## 00876000000000325000450000100260000000200120002600300700003800500160010800500110 01240070059001350080018001940090011002120100005002230110015002280120020002430150 09100263082000700354016000300361013000700364014001700371026000700388026001100395 02600110040618100060041701900050042302000200042802000080044802000100045602100840 0466#Mayer Schonberger, Viktor#D liu ln#Cuc cch mng s lm thay i cch c hng ta sng, lm vic v t duy#Cukier, Kenneth#V Duy Mn#Viktor Mayer Schonbe rger, Kenneth Cukier ; V Duy Mn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a343tr .^b21cm#Khoa hc & khm ph#Tn sch ting Anh: Big data: a revolution that will transform how we live, work and think#306.46#TN#366644#^a120000^b1000b#366644# VV16.10734#VV16.10735#D550L#Vi?t#Cng ngh thng tin#D liu#Cuc sng#Ni v nh ng nh hng tch cc ca cng ngh thng tin ti mi mt i sng x hi## 00921000000000361000450000100150000000200300001500500180004500700390006300400180 01020080018001200090011001380100005001490110015001540150045001690820007002140160 00300221013000700224014001700231026000700248026001100255026001100266181000600277 01900050028301900080028802000110029602000100030702000200031702000120033702000110 0349020000700360020001000367021018200377#Greene, Robert#33 chin lc ca chin tranh#Nguyn Thnh Nhn#Robert Greene ; Nguyn Thnh Nhn dch#Ti bn ln th 2 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a586tr.^b24cm#Tn sch ting Anh: The 33 str ategies of war#303.66#XH#366645#^a185000^b1000b#366645#VV16.10736#VV16.10737#B1 00M#Vi?t#Dch M#X hi hc#Cuc sng#B quyt thnh cng#Chin tranh#Chin lc #ng x#Binh php#Phn tch v trnh by nhng nguyn nhn thng thua ca chin lc chin tranh hng ni, chin tranh c t chc, chin tranh phng ng, chin tranh cng kch, thc hin chin tranh## 00760000000000265000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200080 00381810008000460010012000540020034000660070012001000080014001120090022001260100 00500148011002600153015008200179021018900261020001400450020000900464020001100473 013000700484016000300491#366646#VV16.10738#^a33000^b200b#Vi?t#005.743#GI-108T#V c Thi#Gio trnh thit k c s d liu#V c Thi#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2016#^a155tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trn g i hc Cng ngh Thng tin v Truyn thng#Trnh by v h thng tin, m hnh lin kt thc th, thit k m hnh lin kt thc th, mt s k thut x l n ng cao trong m hnh lin kt thc th, chuyn i s lin kt thc th#C s d liu#Thit k#Gio trnh#366646#GT## 00768000000000313000450000100140000000200310001400500170004500700320006200400180 00940080018001120090011001300100005001410110032001460820008001780160003001860130 00700189014001600196026000700212026001100219026001100230181000600241019000500247 019001400252020001100266020001800277020001500295020001300310021013100323#Sasaki Hitoko#Luyn thi nng lc Nht ng N3#Matsumoto Noriko#Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a109tr. : bng, tran h v^b26cm#495.683#XH#366647#^a65000^b1500b#366647#VV16.10739#CDVN.03057#L527T# Vi?t#Dch Nht Bn#Ting Nht#K nng nghe hiu#Sch luyn thi#Sch tam ng#Bao gm cc bi luyn thi cng c k nng nghe hiu ting Nht trnh N3 km theo mu cu d nh v ph hp vi chng trnh hc## 00700000000000301000450000100140000000200310001400500170004500700320006200400180 00940080018001120090011001300100005001410110032001460820008001780160003001860130 00700189014001600196026001100212026000700223181000600230019000500236019001400241 020001100255020001700266020001500283020001300298021008700311#Sasaki Hitoko#Luyn thi nng lc Nht ng N3#Matsumoto Noriko#Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko#Ti b n ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a106tr. : bng, tranh v^b26cm#4 95.684#XH#366648#^a48000^b1500b#VV16.10740#366648#L527T#Vi?t#Dch Nht Bn#Tin g Nht#K nng c hiu#Sch luyn thi#Sch tam ng#Bao gm cc bi luyn thi c ng c k nng c hiu trnh N3 km theo v d minh ho## 00727000000000301000450000100140000000200310001400500170004500700320006200400180 00940080018001120090011001300100005001410110032001460820008001780160003001860130 00700189014001600196026001100212026000700223181000600230019000500236019001400241 020001100255020000900266020001500275020001300290021012200303#Sasaki Hitoko#Luyn thi nng lc Nht ng N3#Matsumoto Noriko#Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko#Ti b n ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a111tr. : bng, tranh v^b26cm#4 95.682#XH#366649#^a48000^b1500b#VV16.10741#366649#L527T#Vi?t#Dch Nht Bn#Tin g Nht#Ng php#Sch luyn thi#Sch tam ng#Bao gm cc bi luyn thi cng c ng php ting Nht trnh N3 km theo mu cu d nh v ph hp vi chng trn h hc## 00641000000000253000450000200250000000300300002500400180005500800180007300900110 00910100005001020110031001070820011001380160003001490130007001520140016001590260 00700175026001100182181000600193019000500199020001100204020000800215020001100223 021015300234#Ting Nht cho mi ngi#Tng hp cc bi tp ch im#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a87tr. : tranh v, bng^b24cm#495.68007 6#GT#366650#^a40000^b2000b#366650#VV16.10742#T306N#Vi?t#Ting Nht#Bi tp#Gio trnh#Gm 25 bi hc v kin thc c bn ting Nht (trnh s cp 1). Trong mi bi u c mu cu, v d, hi thoi, luyn tp theo mt ch im nht nh# # 00641000000000253000450000200250000000300300002500400180005500800180007300900110 00910100005001020110031001070820011001380160003001490130007001520140016001590260 00700175026001100182181000600193019000500199020001100204020000800215020001100223 021015300234#Ting Nht cho mi ngi#Tng hp cc bi tp ch im#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a87tr. : tranh v, bng^b24cm#495.68007 6#GT#366651#^a40000^b2000b#366651#VV16.10743#T306N#Vi?t#Ting Nht#Bi tp#Gio trnh#Gm 25 bi hc v kin thc c bn ting Nht (trnh s cp 2). Trong mi bi u c mu cu, v d, hi thoi, luyn tp theo mt ch im nht nh# # 00644000000000253000450000200250000000300320002500400190005700800180007600900110 00940100005001050110032001100820008001420160003001500130007001530140016001600260 01100176026000700187181000600194019000500200020001100205020000900216020001100225 021015400236#Ting Nht cho mi ngi#Bn dch v gii thch ng php#Ti bn l n th 14#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a190tr. : tranh v, bng^b24cm#495.6 82#GT#366652#^a50000^b1500b#VV16.10744#366652#T306N#Vi?t#Ting Nht#Ng php#Gi o trnh#Gm 25 bi hc cc kin thc c bn ting Nht trnh s cp. Trong m i bi u c cu trc t vng, ng php, hi thoi, phn dch v mu cu minh h o## 00850000000000313000450000100150000000200290001500500160004400700370006000400140 00970080005001110090041001160100005001570110026001620150051001880820009002390160 00300248013000700251014001700258026001100275026001100286026000700297181000700304 019000500311019000500316020000900321020000800330020000500338021019300343#Thondup , Tulku#Cht an bnh ti sinh h lc#Nguyn Vn Ngh#Tulku Thondup ; Nguyn Vn Ngh dch#Ti bn ln 1#^aH.#^aVn ho dn tc ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a530 tr. : tranh v^b24cm#Tn sch ting Anh: Peaceful, death joyful rebirth#294.3423 #XH#366653#^a115000^b1000b#VV16.10745#VV16.10746#366653#CH258A#Vi?t#Dch#o Ph t#Gio l#Cht#Trit l ca o Pht ch cho ta thy cuc i l v thng l k h au v kt qu ca nghip nh th no ng thi rn dy chng ta phi sng th no c th cht anh bnh v ti sinh h lc## 00644000000000253000450000200250000000300320002500400190005700800180007600900110 00940100005001050110032001100820008001420160003001500130007001530140016001600260 00700176026001100183181000600194019000500200020001100205020000900216020001100225 021015400236#Ting Nht cho mi ngi#Bn dch v gii thch ng php#Ti bn l n th 13#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a190tr. : tranh v, bng^b24cm#495.6 82#GT#366654#^a58000^b1500b#366654#VV16.10747#T306N#Vi?t#Ting Nht#Ng php#Gi o trnh#Gm 25 bi hc cc kin thc c bn ting Nht trnh s cp. Trong m i bi u c cu trc t vng, ng php, hi thoi, phn dch v mu cu minh h o## 01197000000000361000450000201110000000500140011100500120012500500140013700500130 01510050012001640070045001760080005002210090033002260100005002590110026002640150 03900290082000700329016000300336013000700339014001600346026000700362026001100369 02600110038018100060039101900050039702000090040202000160041102000030042702000200 0430020001800450020000900468021035800477#Tuyn tp cc cng trnh khoa hc k ni m 50 nm thnh lp b mn "Xy dng cng trnh ngm v m" 1966 - 2016#V Trng Hng# Ngc Anh#Phan Tun Anh#o Vn Canh#Phm Vn V#V Trng Hng, Ngc Anh, Phan Tun Anh...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2016#^a406tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: Trng i hc M - a cht#624.19#KT#366655#^a200000^b50 0b#366655#VV16.10748#VV16.10749#T527T#Vi?t#Xy dng#Cng trnh ngm#M#Cng trn h khoa hc#Hi ngh khoa hc#Bi vit#Gii thiu cc cng trnh nghin cu khoa hc v cc vn : Kt cu chng lp ghp trong cng trnh ngm chu ti trng ng t; phng php tnh ton kt cu chng lp ghp trong cng trnh ngm; quy trnh mi d bo ln mt t pha trn hai ng hm nm nng trong t mm; c c phng php khng ph hu kim tra bn ca kt cu chng ging ng...## 00726000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810007000580010010000650020012000750070010000870080005000970090 03300102010000500135011002600140021029600166020001200462013000700474016000300481 #VV16.10750#VV16.10751#366656#^a250000^b500b#Vi?t#622.028#TR113#V Ch M#Trc a m#V Ch M#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2016#^a500tr. : minh ho ^b24cm#Trnh by khi qut v li khng ch mt bng v cao trn vng m, l i khng ch trc a m hm l, nh gi chnh xc li khng ch hm l, o cao trong hm l, o v chi tit v cp nht hin trng hm l, nh hng cao, trc a m hm l, m l thin v trc a xy dng m#Trc a m#36665 6#KT## 00668000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810008000560010017000640020034000810070017001150080005001320090 03300137010000500170011003100175021017300206020001400379020001100393013000700404 016000300411#366657#VV16.10752#VV16.10753#^a150000^b200b#Vi?t#004.6#GI-108T#Ph m Thanh Giang#Gio trnh mng my tnh nng cao#Phm Thanh Giang#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2016#^a156tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by mt s vn chung v kin trc phn tng mng, iu khin truy nhp, thut ton v giao t hc nh tuyn, iu khin trnh tc nghn, truyn thng a phng tin#Mng my tnh#Gio trnh#366657#GT## 00780000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810008000540010016000620020029000780030040001070070016001470080 00500163009003300168010000500201011003100206021024800237020000800485020001100493 013000700504016000300511#366658#VV16.10754#VV16.10755#^a115000^b500b#Vi?t#540#G I-108T#V Th Kim Loan#Gio trnh ho hc i cng#Dng cho h o to Y - Dc lin thng#V Th Kim Loan#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2016#^a345tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by khi qut v cu to nguyn t, cu to phn t v lin kt ho hc, nhit ng ho hc, ng ho hc, in ho hc, dung dch, dung dch in ly, dung lch keo, nguyn t kim loi in hnh nhm S, P v D, n guyn t phi kim in hnh...#Ho hc#Gio trnh#366658#GT## 00944000000000301000450000100130000000200540001300300150006700700190008200800050 01010090019001060100005001250110023001300150071001530820008002240160003002320130 00700235014000700242026000700249026001100256026001100267181000600278019000500284 020000900289020001000298020001100308020001500319021030800334#L Vn Thim#c i m tm l ca hot ng th thao thnh tch cao#Sch tham kho#L Vn Thim ch.b .#^aH.#^aTh dc Th thao#2016#^a215tr. : s ^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng ihc TDTT Bc Ninh#796.019#XH#366659#^b780b#366659#VV1 6.10756#VV16.10757#113#Vi?t#Th thao#Hot ng#Tm l hc#Sch tham kho#Trnh by mt s vn c bn trong khoa hc tm l hin i lm c s phng php l un nghin cu c im tm l ca hot ng th thao thnh tch cao (TTTTC). c im tm l ca hot ng TTTTC. C s tm l hc ca cng tc ging dy hun luyn o to cc nng lc chuyn mn phc v thi u TTTTC...## 00883000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810007000500020025000570030045000820070066001270050017001930050 01600210005001400226005002300240008000500263009001900268010000500287011003100292 021020000323020001700523020000800540020001100548013000700559016000300566#366660# VV16.10758#VV16.10759#^b1200b#Vi?t#796.069#QU105L#Qun l th dc th thao#Gio trnh o to Tin s Khoa hc gio dc#B.s.: Dng Nghip Ch, Lm Quang Thnh (ch.b.), o Mnh Hng...#Dng Nghip Ch#Lm Quang Thnh#o Mnh Hng#Nguyn Danh Hong Vit#^aH.#^aTh dc Th thao#2016#^a396tr. : hnh v, bng^b21cm#Trn h by cc khi nim v l thuyt v qun l. Nhng vn c bn ca qun l th dc th thao. Qun l hnh chnh i vi ngnh th dc th thao. Qun tr s ng hip v kinh doanh th dc th thao#Th dc th thao#Qun l#Gio trnh#366660#G T## 00554000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010010000650020021000750030012000960070010001080080 00500118009003900123010000500162011001500167012001600182020001700198020001200215 013000700227016000300234015003900237#VV16.10761#366661#VV16.10760#^a1500^b1500b #Vi?t#895.92234#T311V#Tiu Chu#Tin vo iu em mun#Tiu thuyt#Tiu Chu#^aH.# ^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a247tr.^b21cm#T sch Vn hc#Vn h c hin i#Tiu thuyt#366661#VH#Tn tht tc gi: Vn Nguyn Bch Chu## 01030000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820008000411810008000490020020000570030066000770070064001430050015002070050 01400222005001600236005001700252005001700269008000500286009001900291010000500310 01100260031501500840034102102490042502000090067402000110068301300070069401600030 0701#VV16.10762#VV16.10763#366662#^b750b#Vi?t#796.345#GI-108T#Gio trnh cu ln g#Gio trnh dng cho sinh vin cc trng i hc Th dc Th thao#B.s.: Nguyn Vn c (ch.b.), Trn Vn Vinh, Trng Vn Minh...#Nguyn Vn c#Trn Vn Vinh #Trng Vn Minh#Nguyn Vn Thch#Nguyn Th Huyn#^aH.#^aTh dc Th thao#2016# ^a467tr. : minh ho^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc Th thao Bc Ninh#Trnh by nguyn l k thut c bn cu lng, chi n thut thi u, phng php ging dy v hun luyn cu lng, hun luyn cc t cht th lc v tm l cho vn ng vin cu lng, phng php bin son ti li u ging dy v hun luyn cu lng...#Cu lng#Gio trnh#366662#GT## 00455000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010015000670020011000820030016000930070015001090080 00500124009001300129010000500142011001500147020001700162020001200179013000700191 016000300198#366663#VV16.10764#VV16.10765#^a50000^b1000b#Vi?t#895.92234#NG517S# Trn Vn Thc#Ngun sng#Tp truyn ngn#Trn Vn Thc#^aH.#^aThanh nin#2016# ^a199tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#366663#VH## 00622000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820013000491810006000620020015000680030016000830070062000990050010001610050 01600171005001000187005001300197005001300210005000800223008000500231009001300236 010000500249011001500254020001700269020001200286013000700298016000300305#366664# VV16.10766#VV16.10767#^a49000^b500b#Vi?t#895.92230108#N500C#N ci ca m#Tp truyn ngn#Thu Trang, Nghim Huyn V, Hng Phan... ; Bo Lm tuyn chn#Thu Tr ang#Nghim Huyn V#Hng Phan#Huyn Nguyn#Nguyn Trng#Bo Lm#^aH.#^aThanh ni n#2016#^a195tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#366664#VH## 00541000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020037000620030015000990070027001140050010001410080 00500151009003900156010000500195011001500200020001700215020001800232020001500250 013000700265016000300272#VV16.10769#366665#VV16.10768#^a89000^b2000b#Vi?t#398.2 #M458T#108 truyn c tch th gii hay nht#Truyn c tch#Thu Linh s.t., tuyn chn#Thu Linh#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a511tr.^b21cm# Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#366665#VH## 01135000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810006000510020093000570070047001500050009001970050016002060050011002220050 01600233005001500249004003500264008000500299009001300304010000500317011002600322 02103070034802000210065502000080067602000130068402000210069701300070071801600030 0725015006900728#366666#VV16.10770#^a120000^b500b#Vi?t#324.2597014#L302S#Lch s i thiu nin tin phong H Ch Minh v phong tro thiu nhi Vit Nam (1925 - 2016)#B.s.: Vn Tng, Phng Tr Nhun, Hng Thanh...#Vn Tng#Phng Tr Nhun#H ng Thanh#Nguyn Th Tin#Nguyn Vn Sn#In ln th 6, c sa cha, b sung#^aH. #^aThanh nin#2016#^a354tr., 58tr. nh^b23cm#Gii thiu lch s ra i, t chc, xy dng v pht trin trng thnh, nhng phong tro hot ng si ni, nhng tm gng i vin thiu nin tiu biu, nhng cng trnh ghi du tui th... tr ong sut chng ng lch s v vang ca i Thiu nin Tin phong H Ch Minh v phong tro thiu nhi Vit Nam#i TNTP H Ch Minh#Lch s#Cng tc i#Phong tro thiu nhi#366666#XH#TTS ghi: i Thiu nin tin phong H Ch Minh. Hi ng Trung ng## 00652000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820007000411810006000480020058000540070056001120050012001680050014001800050 01700194005001400211005001700225008000500242009001300247010000500260011001500265 015005900280020001300339013000700352016000300359#366667#VV16.10771#VV16.10772#^b 500b#Vi?t#781.62#V121#Vn nghin cu v o to m nhc dn tc hc Vit Nam #L Vn Ton (ch.b.), T Ngc Thanh, Nguyn Trng nh...#L Vn Ton#T Ngc Tha nh#Nguyn Trng nh#Bi Huyn Nga#Nguyn Bnh nh#^aH.#^aThanh nin#2016#^a208t r.^b24cm#TTS ghi: Hc vin m nhc Quc gia Vit Nam. Vin m nhc#Nhc dn tc #366667#XH## 00554000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020049000520070015001010220004001160050010001200080005001300090 03900135010000500174011003000179012002000209020000500229020000900234020000900243 020001400252013000700266016000300273#366668#VV16.10773#^a30000^b2000b#Vi?t#372. 7#NH556B#Nhng bi ton th v dnh cho hc sinh tiu hc#Ngc Linh b.s.#T.1#Ng c Linh#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a47tr. : hnh v, bng^ b26cm#Nh ton hc ti ba#Ton#Bi ton#Tiu hc#Sch c thm#366668#GK## 00554000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810007000450020049000520070015001010220004001160050010001200080005001300090 03900135010000500174011003000179012002000209020000500229020000900234020000900243 020001400252016000300266013000700269#VV16.10774#366669#^a30000^b2000b#Vi?t#372. 7#NH556B#Nhng bi ton th v dnh cho hc sinh tiu hc#Ngc Linh b.s.#T.2#Ng c Linh#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a47tr. : hnh v, bng^ b26cm#Nh ton hc ti ba#Ton#Bi ton#Tiu hc#Sch c thm#GK#366669## 00603000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020023000510030052000740070015001260220004001410050010001450080 00500155009003900160010000500199011003000204012005300234020000500287020000900292 020001400301013000700315016000300322#VV16.10775#366670#^a25000^b2000b#Vi?t#372. 7#H419T#Hc ton tht n gin#Tp t duy. Rn tnh ton. Hc m chi, chi m h c#Ngc Linh b.s.#T.1#Ngc Linh#^aH.#^aThanh Nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016 #^a48tr. : hnh v, bng^b25cm#Dnh cho hc sinh tiu hc: Hc m chi, chi m hc#Ton#Tiu hc#Sch c thm#366670#GK## 00603000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020023000510030052000740070015001260220004001410050010001450080 00500155009003900160010000500199011003000204012005300234020000500287020000900292 020001400301016000300315013000700318#366671#VV16.10776#^a30000^b2000b#Vi?t#372. 7#H419T#Hc ton tht n gin#Tp t duy. Rn tnh ton. Hc m chi, chi m h c#Ngc Linh b.s.#T.3#Ngc Linh#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016 #^a72tr. : hnh v, bng^b25cm#Dnh cho hc sinh tiu hc: Hc m chi, chi m hc#Ton#Tiu hc#Sch c thm#GK#366671## 00755000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460010008000520020022000600030032000820070027001140220004001410050 01200145008000500157009003900162010000500201011002500206021017300231020000900404 020001000413020001500423013000700438016000300445019000500448#366672#VV16.10777#^ a180000^b2000b#Vi?t#745.5#M458N#Usborne#1000 tng sng to#Bin ci khng th thnh c th#Usborne ; Thanh Hng dch#T.1#Thanh Hng#^aH.#^aThanh nin ; C ng ty Vn ho inh T#2016#^a181tr. : hnh v^b24cm#a ra cc gi v tranh, l m vt dng, chi t d n kh bng nhng vt liu n gin, d tm v cch thc trang tr sinh ng nhm kch thch t duy sng to ca tr#Th cng#Trang tr#Sch thiu nhi#366672#XH#Dch## 00756000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460010008000520020022000600030032000820070027001140220004001410050 01200145008000500157009003900162010000500201011002500206021017400231020000900405 020001000414020001500424016000300439019000500442013000700447#366673#VV16.10778#^ a180000^b2000b#Vi?t#745.5#M458N#Usborne#1000 tng sng to#Bin ci khng th thnh c th#Usborne ; Thanh Hng dch#T.2#Thanh Hng#^aH.#^aThanh nin ; C ng ty Vn ho inh T#2016#^a187tr. : hnh v^b24cm#a ra cc gi v tranh, l m vt dng, chi t d n kh bng nhng vt liu n gin, d tm v cch thc trang tr sinh ng, nhm kch thch t duy sng to ca tr#Th cng#Trang tr#Sch thiu nhi#XH#Dch#366673## 00566000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200120 00381810006000500020020000560030004000760070047000800050008001270050016001350050 01800151005001200169005001300181008001000194009001500204010000500219011002100224 020001700245020000400262013000700266016000300273#366674#VV16.10779#^a60000^b400 b#Vi?t#895.9221008#452B#i b min V Gim#Th#Vn Anh, Nguyn ng Ch, Trn Thanh Chng...#Vn Anh#Nguyn ng Ch#Trn Thanh Chng#Trn Thu H#Trn Thu H#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a159tr. : nh^b20cm#Vn hc hin i#Th#36667 4#VH## 00834000000000253000450000100180000000200200001800700180003800800100005600900150 00660100005000810110037000860150094001230820019002170130007002360140007002430260 00700250026001100257181000600268019000500274019000300279020000800282020001100290 021027900301#Nguyn Quang Lc#Lch s x Nghi Hoa#Nguyn Quang Lc#^aNgh An#^ aNxb. Ngh An#2016#^a270tr., 14tr. nh mu : bng^b21cm#TTS ghi: ng u - Hi ng nhn dn - U ban nhn dn - U ban Mt trn T quc x Nghi Hoa#324.259707 50959742#366675#^b200b#366675#VV16.10780#L302S#Vi?t#XH#Lch s#ng b x#Khi q ut v vng t v truyn thng vn ho, lch s ca ng b x Nghi Hoa (huyn Nghi Lc, tnh Ngh An) qua nhng giai on lch s: trc v trong cch mng th ng Tm, trong khng chin chng Php, chng M, trong thi k xy dng kinh t, bo v t quc x hi ch ngha## 00538000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200100 00381810007000480010014000550020062000690070014001310080010001450090015001550100 00500170011002500175020000900200020000900209020001000218020004600228013000700274 016000300281#366676#VV16.10781#^a60000^b600b#Vi?t#371.10092#NG527T#Hong Anh T i#Nguyn Thc T - Nh yu nc, nh gio danh gi t Lam Hng#Hong Anh Ti#^a Ngh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a205tr., 5tr. nh^b21cm#Nh gio#Cuc i#S nghip #Nguyn Thc T, 1841-1923, Nh gio, Vit Nam#366676#XH## 00947000000000301000450002600070000002600110000701400060001801900050002408200060 00291810008000350010015000430020062000580030067001200070055001870050017002420050 01300259008001000272009001500282010000500297011002600302015005300328020001600381 013000700397021021700404020001000621020001100631016000300642#366677#VV16.10782#^ b40b#Vi?t#621.8#GI-108T#Nguyn Vn Qu#Gio trnh mch my c bn sa cha mch in my cng nghip#Sch dng cho cc trng trung cp, cao ng ngh in cng nghip#Nguyn Vn Qu (ch.b.), Nguyn Hu Giang, H Quc Tun#Nguyn Hu Giang# H Quc Tun#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a102tr. : minh ho^b21cm#TTS ghi: T rng trung cp K thut - Nghip v Vinh#My cng nghip#366677#Trnh by nhng vn l lun ca vic nng cao cht lng dy v hc cc trng dy ngh; t hc trng dy v hc mn mch my c bn v sa cha mch in my cng nghip cc trng dy ngh khu vc Bc Trung B#Mch in#Gio trnh#KT## 00908000000000289000450002600070000002600110000701400060001801900050002408200060 00291810008000350010013000430020051000560070049001070050014001560050012001700080 01000182009001500192010000500207011003000212015005300242021027100295020001300566 020001800579020001100597013000700608016000300615#366678#VV16.10783#^b40b#Vi?t#66 6.7#GI-108T#V Phi Quyn#Gio trnh k thut sn xut vt liu t st nung#V P hi Quyn (ch.b.), Trn c Kin, L Vn Qun#Trn c Kin#L Vn Qun#^aNgh An #^aNxb. Ngh An#2015#^a76tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: Trng trung cp K thut - Nghip v Vinh#Trnh by quy trnh cng ngh sn xut vt liu t st nung: Khai thc t st, gia cng ch bin nguyn liu, to hnh sn phm, sn x ut gch mc bng phng php th cng, phi v sy gch ngi mc, nung gch ng i, kim tra cht lng v phn loi, bo qun sn phm#t st nung#Vt liu xy dng#Gio trnh#366678#GT## 01189000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820015000421810006000570020083000630070065001460050012002110050016002230050 01800239005001500257005002000272008001200292009001700304010000500321011001500326 01500410034102103780038202000100076002000070077002000180077702000270079502000070 0822013000700829016000300836#366679#VV16.10784#VV16.10785#^b1400b#Vi?t#342.59707 02638#S450T#S tay php lut v bu c i biu Quc hi v i biu Hi ng nh n dn cc cp#B.s.: V Vn Kin (ch.b.), Trn Quang Minh, Lu Th Thu Huyn...# V Vn Kin#Trn Quang Minh#Lu Th Thu Huyn#Ninh Vn Chinh#Dng Th Lan Hng #^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a244tr.^b21cm#TTS ghi: S T php thnh ph Hi Phng#Tp hp ti liu cc ni dung c bn v t chc, nhim v, quyn hn ca Quc hi, Hi ng nhn dn cc cp theo Hin php nm 2013, Lut t chc Qu c hi 2014, Lut t chc chnh quyn a phng 2015, Lut bu c i biu Quc hi v i biu Hi ng nhn dn 2015 v cc quy nh lin quan n vic bu c t giai on chun b, trin khai, t chc v tng kt cuc bu c#Php lut#B u c#i biu quc hi#i biu hi ng nhn dn#S tay#366679#XH## 00642000000000313000450000100140000000200420001400500100005600500140006600700310 00800080005001110090039001160100005001550110027001600120015001870220004002020820 00400206016000300210013000700213014001600220026000700236026001100243181000600254 019000500260019000500265020000900270020001500279020001300294020002100307#Tn Ngu yn V#10 vn cu hi v sao - Khoa hc quanh ta#Ngc Linh#Tn Nguyn V#Tn Ngu yn V ; Ngc Linh dch#^aH.#^aThanh Nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a137tr . : tranh mu^b21cm#Sch thiu nhi#T.1#500#TN#366680#^a39000^b2000b#366680#VV16 .10786#M558V#Vi?t#Dch#Khoa hc#Sch thiu nhi#Sch hi p#Khoa hc thng thc ## 00629000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020052000520070031001040220004001350010014001390050010001530080 00500163009003900168010000500207011002600212012001500238020001000253020002100263 020001500284020001300299013000700312016000300319019000500322#366681#VV16.10787#^ a39000^b2000b#Vi?t#551.46#M558V#10 vn cu hi v sao - Khm ph th gii i d ng#Tn Nguyn V ; Ngc Linh dch#T.1#Tn Nguyn V#Ngc Linh#^aH.#^aThanh ni n ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a137tr. : tranh v^b21cm#Sch thiu nhi#i d ng#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Sch hi p#366681#TN#Dch## 00710000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020051000490070031001000010014001310050010001450080005001550090 03900160010000500199011002700204020000900231020002100240020001500261012001500276 013000700291016000300298019000500301021008900306020001300395#VV16.10788#366682#^ a39000^b2000b#Vi?t#580#M558V#10 vn cu hi v sao - Khm ph th gii thc vt #Tn Nguyn V ; Ngc Linh dch#Tn Nguyn V#Ngc Linh#^aH.#^aThanh Nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a137tr. : tranh mu^b21cm#Thc vt#Khoa hc thng th c#Sch thiu nhi#Sch thiu nhi#366682#TN#Dch#Gii p mt cch khoa hc nhng thc mc ca tr v nhiu vn lin quan n thc vt#Sch hi p## 00694000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020036000490070031000850010014001160050010001300080005001400090 03900145010000500184011002700189020000800216020002100224020001500245012001500260 016000300275019000500278013000700283021008900290020001300379#366683#VV16.10789#^ a39000^b2000b#Vi?t#540#M558V#10 vn cu hi v sao - Ho hc vui#Tn Nguyn V ; Ngc Linh dch#Tn Nguyn V#Ngc Linh#^aH.#^aThanh Nin ; Cng ty Vn ho in h T#2016#^a133tr. : tranh mu^b21cm#Ho hc#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi #Sch thiu nhi#TN#Dch#366683# Gii p mt cch khoa hc nhng thc mc ca tr v nhiu vn lin quan n ho hc#Sch hi p## 00643000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430010014000490020070000630070031001330220004001640050010001680080 00500178009003900183010000500222011002700227020000900254020002100263020001500284 020001300299013000700312016000300319019000500322005001400327#366684#VV16.10790#^ a39000^b2000b#Vi?t#590#M558V#Tn Nguyn V#10 vn cu hi v sao - Khm ph th gii ng vt. Bay trn bu tri#Tn Nguyn V ; Ngc Linh dch#T.1#Ngc Linh#^ aH.#^aThanh Nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a137tr. : tranh mu^b21cm#ng vt#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Sch hi p#366684#TN#Dch#Tn Nguyn V ## 00643000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430010014000490020070000630070031001330220004001640050010001680080 00500178009003900183010000500222011002700227020000900254020002100263020001500284 020001300299016000300312019000500315013000700320005001400327#366685#VV16.10791#^ a39000^b2000b#Vi?t#590#M558V#Tn Nguyn V#10 vn cu hi v sao - Khm ph th gii ng vt. Bay trn bu tri#Tn Nguyn V ; Ngc Linh dch#T.2#Ngc Linh#^ aH.#^aThanh Nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a137tr. : tranh mu^b21cm#ng vt#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Sch hi p#TN#Dch#366685#Tn Nguyn V ## 00655000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820013000501810006000630020017000690030016000860070076001020050016001780050 01800194005001300212005001400225005001400239005001100253008000500264009001300269 010000500282011001500287020001700302020001200319013000700331016000300338#366686# VV16.10792#VV16.10793#^a51000^b1000b#Vi?t#895.92230108#B455H#Bng hng ci o#T p truyn ngn#Trn Ngc Dng, Bnh Nguyn Trang, Chu La Vit... ; Thanh Loan tuyn chn#Trn Ngc Dng#Bnh Nguyn Trang#Chu La Vit#Hong Hi Lm#Nguyn T am M#Thanh Loan#^aH.#^aThanh nin#2016#^a208tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn n gn#366686#VH## 00548000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610010017000670020020000840030008001040070039001120050 01000151008000500161009001300166010000500179011002600184012002500210020001700235 020000800252013000700260016000300267#366687#VV16.10794#VV16.10795#^a45000^b300b #Vi?t#895.9228408#N428C#Bi Th Nhn Lc#Ni chuyn bnh dn#Tn vn#Bi Th Nh n Lc ; Minh ho: Mai Hng#Mai Hng#^aH.#^aThanh nin#2016#^a187tr. : tranh v ^b20cm#T sch Ngi Vit xa x#Vn hc hin i#Tn vn#366687#VH## 00565000000000277000450000100130000000200320001300500120004500700320005700800050 00890090039000940100005001330110026001380220004001640820004001680160003001720130 00700175014001600182026001100198026001100209026000700220181000600227019000500233 020002100238020001300259020001500272#V Bi Tuyn#365 cu hi p khoa hc l th #Vn Th c#B.s.: V Bi Tuyn, Vn Th c#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a195tr. : tranh v^b21cm#T.2#500#TN#366688#^a45000^b1500b#VV16. 10796#VV16.10797#366688#B100T#Vi?t#Khoa hc thng thc#Sch hi p#Sch thiu nhi## 00565000000000277000450000100130000000200320001300500120004500700320005700800050 00890090039000940100005001330110026001380220004001640820004001680160003001720130 00700175014001600182026001100198026001100209026000700220181000600227019000500233 020002100238020001500259020001300274#V Bi Tuyn#365 cu hi p khoa hc l th #Vn Th c#B.s.: V Bi Tuyn, Vn Th c#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a191tr. : tranh v^b21cm#T.1#500#TN#366689#^a45000^b1500b#VV16. 10798#VV16.10799#366689#B100T#Vi?t#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Sch hi p## 00755000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440010009000500020033000590070009000920080005001010090013001060100 00500119011001500124021032100139020001300460020000900473020000900482013000700491 016000300498#366690#VV16.10800#^a50000^b800b#Vi?t#646.7#H419A#Phm c#Hc n, hc ni, hc gi, hc m#Phm c#^aH.#^aThanh nin#2016#^a199tr.^b21cm#Chia s nhng ngha, nhng nhn nh, bi hc mang tnh gio dc su sc, gn gi, d hiu... hng ngi c ti ci hay, ci p, mang li s hiu bit v nhng gi tr nhn loi, nhng tinh hoa vn ho qua nhng cu chuyn c, thnh ng, tc n g, ca dao, dn ca v c nhng k nim, nhng suy ngh ca chnh tc gi#K nng sng#Gio dc#Li sng#366690#XH## 00558000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810008000550010016000630020032000790070016001110080007001270090 01500134010000500149011003100154015006200185020001800247020000600265020001100271 013000700282016000300289#366691#VV16.10801#VV16.10802#^a68000^b300b#Vi?t#615.3# GI-108T#Trn nh Thng#Gio trnh hp cht thin nhin#Trn nh Thng#^aVinh#^ ai hc Vinh#2016#^a249tr. : hnh v, bng^b24cm#Tn sch ngoi ba: Hp cht t hin nhin - Gio trnh i hc#Hp cht t nhin#Thuc#Gio trnh#366691#KT## 00893000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810008000540020029000620070074000910050015001650050018001800050 01300198005001700211004001400228008000700242009001500249010000500264011001500269 021026800284020001800552020001100570013000700581016000300588#366692#VV16.10803#V V16.10804#^a88000^b1000b#Vi?t#341#GI-108T#Gio trnh cng php quc t#L Th H oi n, Nguyn Ton Thng (ch.b.), Bch Quc An, Nguyn Tin Vinh#L Th Hoi n #Nguyn Ton Thng#Bch Quc An#Nguyn Tin Vinh#Ti bn ln 2#^aVinh#^ai hc Vinh#2016#^a387tr.^b24cm#Khi nim, lch s hnh thnh, pht trin ca lut quc t v mi quan h gia lut quc t v lut quc gia; cc nguyn tc, quy phm, ngun ca lut quc t; iu c quc t; cc ch th ca lut quc t; quc gi a, t chc quc t; dn c v khng gian lnh th...#Cng php quc t#Gio trn h#366692#GT## 00672000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820004000421810006000460010015000520020047000670070015001140080005001290090 01000134010000500144011001500149021020300164020002000367013000700387016000300394 020002100397#366693#VV16.10805#VV16.10806#^b1000b#Vi?t#170#H450C#Bi nh Phong# H Ch Minh o c l gc ca ngi cch mng#Bi nh Phong#^aH.#^aDn tr#201 6#^a303tr.^b21cm#Tp hp cc bi vit v t tng, tm gng o c H Ch Minh v v cuc vn ng hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh theo ch th 06 ngy 7-11-2006 v ba ngy 14-5-2011 ca B Chnh tr#o c H Ch Minh# 366693#XH#T tng H Ch Minh## 00743000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530010015000590020090000740070020001640080005001840090 01000189010000500199011001500204020000800219020001700227013000700244016000300251 020000900254020000400263021019800267#366694#VV16.10807#VV16.10808#^b1500b#Vi?t#3 03.409597#M506T#ng Qunh Vn#Mc tiu v bin php nng cao dn tr cho ng b o dn tc thiu s, min ni v hi o#ng Qunh Vn b.s.#^aH.#^aDn tr#2016 #^a188tr.^b21cm#Dn tr#Dn tc thiu s#366694#XH#Min ni#o#Trnh by s ngh ip xy dng, pht trin nng cao c s h tng v i sng; mc tiu v phng php cn thit p dng trong vic nng cao dn tr cho ng bo dn tc thiu s , min ni v hi o## 00731000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520010012000580020028000700070017000980080005001150090 01000120010000500130011001500135021026500150020001000415020001700425013000700442 016000300449020001300452#366695#VV16.10809#VV16.10810#^b1500b#Vi?t#342.08772#C10 1Q#ng Trng#Cc quyn c bn ca tr em#ng Trng b.s.#^aH.#^aDn tr#2016# ^a182tr.^b21cm#S lc lch s vn quyn tr em. Gii thiu khi nim tr em v quyn tr em. Trnh by cc nguyn tc ca cng c v quyn tr em. Cng c quc t v quyn tr em v thc hin quyn tr em Vit Nam. Cch thc gip tr hiu bit v tham gia thc hin quyn#Php lut#Cng c quc t#366695#XH#Quy n tr em## 00456000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010014000650020011000790030016000900070014001060080 00500120009001800125010000500143011001500148020001700163020001200180013000700192 016000300199#366696#VV16.10811#VV16.10812#^a75000^b300b#Vi?t#895.92234#C430C#Ch u Ngc Phan#Con co m#Tp truyn ngn#Chu Ngc Phan#^aH.#^aVn ho dn tc#2016 #^a251tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#366696#VH## 00431000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010013000650020008000780030004000860070013000900080 00500103009001800108010000500126011001500131020001700146020000400163013000700167 016000300174#366697#VV16.10813#VV16.10814#^a68000^b500b#Vi?t#895.92214#L600B# ng Vn Th#Ly bit#Th#ng Vn Th#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a167tr.^b20cm#V n hc hin i#Th#366697#VH## 00475000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820013000491810006000620010014000680020021000820030010001030070014001130080 00500127009001800132010000500150011002900155020001700184020001000201013000700211 016000300218#366698#VV16.10815#VV16.10816#^a68000^b500b#Vi?t#895.92283403#S203N #Phm c Dut#Sen n di Pht i#Truyn k#Phm c Dut#^aH.#^aVn ho dn t c#2016#^a143tr., 3tr. nh mu^b21cm#Vn hc hin i#Truyn k#366698#VH## 00433000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810007000600010013000670020008000800030004000880070013000920080 00500105009001800110010000500128011001500133020001700148020000400165013000700169 016000300176#366699#VV16.10817#VV16.10818#^a60000^b300b#Vi?t#895.922134#NH460Q# Nguyn Lng#Nh qu#Th#Nguyn Lng#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a215tr.^b21cm #Vn hc hin i#Th#366699#VH## 00616000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820014000491810007000630010018000700020033000880070018001210080005001390090 01800144010000500162011003100167021015300198020001300351013000700364016000300371 #366700#VV16.10819#VV16.10820#^a25000^b300b#Vi?t#781.620095976#TR254#Linh Nga Ni Kdam#Trn i cnh m nhc Ty Nguyn#Linh Nga Ni Kdam#^aH.#^aVn ho dn t c#2016#^a165tr. : hnh v, bng^b21cm#Gii thiu ngh thut din xng dn ca M nng, vai tr ca dn ching trong i sng ngi Pu Nong Preh, phc ho v b g oong ching ca ngi S ng...#Nhc dn tc#366700#XH## 00604000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820011000411810007000520020016000590070057000750220004001320220040001360050 01100176005001400187008000500201009001800206010000500224011001500229020001700244 020001300261020000400274020001400278013000700292016000300299#VV16.10822#VV16.108 21#366701#^b350b#Vi?t#398.809597#TR527T#Truyn th Thi#Phin m, bin dch, ch gii: Th Tc, H Mnh Phong#T.1#Nng Hin Hom, nng T, ni nng X# Th Tc#H Mnh Phong#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a623tr.^b21cm#Vn hc dn gia n#Dn tc Thi#Th#Sch song ng#366701#VH## 01061000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530020084000590070070001430050016002130050013002290050 01600242005001600258008000500274009001400279010000500293011002200298015005400320 021033500374020001900709020002100728013000700749016000300756#366702#VV16.10823#V V16.10824#^b1300b#Vi?t#382.959705#C104K#Cam kt thng mi ca Vit Nam vi cc nc trong khu vc Chu - Thi Bnh Dng#B.s.: Nguyn Phc Nam, Quc Hng, Nguyn Duy Kin, Vn Th Mai Chi#Nguyn Phc Nam# Quc Hng#Nguyn Duy Kin#V n Th Mai Chi#^aH.#^aCng thng#2015#^a288tr. : bng^b24cm#TTS ghi: B Cng T hng. V Chu - Thi Bnh Dng#Gii thiu v h thng ho cc hip nh, tho thun thng mi song phng i vi quan h thng mi gia Vit Nam vi cc nc trong khu vc chu - Thi Bnh Dng; khi qut qu trnh hi nhp kinh t ca Vit Nam ng thi a ra nh gi chung, d bo v mt s kin ngh n c ng tc hi nhp ca Vit Nam trong thi gian ti#Thng mi quc t#Hip nh t hng mi#366702#XH## 01024000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820016000491810006000650020059000710070057001300050016001870050017002030050 01100220005001400231005001500245008000500260009002300265010000500288011002600293 013000700319020001600326020001000342021038200352#366703#VV16.10825#VV16.10826#^a 89000^b300b#Vi?t#333.91040959795#T103N#Ti nguyn nc di t vng ven bin t y tnh Kin Giang#Thi Thnh Lm (ch.b.), Nguyn Trc Vit, Vn Sn...#Thi Thnh Lm#Nguyn Trc Vit# Vn Sn#Trn Vn Vinh#Phan Ngc Tun#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a185tr. : minh ho^b21cm#366703#Ti nguyn nc#Nc ngm #Trnh by c im a l t nhin; tim nng, tr lng v cht lng ngun n c ngm cng nh hin trng khai thc ngun nc ny ti vng ven bin Ty Nam tnh Kin Giang; quy hoch phn vng cm, hn ch v vng cho php xy dng m i cc cng trnh khai thc nc di t c k hoch bo v, khai thc hp l , bn vng ngun ti nguyn nc ngm ti khu vc ven bin ny## 00738000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580010016000640020075000800070016001550080005001710090 02300176010000500199011002600204021019300230020002000423020001100443020000800454 013000700462016000300469#366704#VV16.10827#VV16.10828#^a79000^b300b#Vi?t#333.95 16#T103N#Thi Thnh Lm#Ti nguyn sinh hc trn cc h sinh thi ni vi v ng Ty Nam Vit Nam#Thi Thnh Lm#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a170tr. : minh ho^b21cm#Trnh by kt qu nghin cu h thc vt v ng vt trn ni vi v cc gii php bo tn, qun l v s dng bn vng ti nguyn sinh hc v ng ni vi huyn Kin Lng, tnh Kin Giang#Ti nguyn sinh hc#Ni vi#B o tn#366704#XH## 00726000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570010015000630020031000780070015001090080005001240090 02300129010000500152011003100157021023100188020001200419020001000431020000900441 013000700450016000300457#366705#VV16.10829#VV16.10830#^a79000^b500b#Vi?t#670.42 7#T550#Nguyn Duy Anh#T ng ho qu trnh sn xut#Nguyn Duy Anh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a126tr. : hnh v, bng^b24cm#Khi qut v t ng ho qu trnh sn xut. Cc thit b c bn trong h thng t ng. Phn loi v kim tra t ng. ng dng h thng sn xut t ng ho trong s dng dy chuyn bc xp, lu kho, s dng robot cng nghip...#T ng ho#Qu trnh#Sn xut#36670 5#KT## 00751000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810007000580010015000650020045000800070015001250080005001400090 02300145010000500168011002600173021023800199020000900437020001700446020001200463 013000700475016000300482#366706#VV16.10831#VV16.10832#^a89000^b300b#Vi?t#623.85 04#PH121T#V Cng Phng#Phn t t ng v k thut o in tu thu#V Cng Ph ng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a150tr. : minh ho^b24cm#Cung cp nhng k in thc c bn v k thut cm bin, i tng o, mi trng o v iu kin o cng nh di tn o, lng trnh o v cu to mch o dng trong iu khin t ng v o lng cc i lng in trong lnh vc tu thu#Tu thu#K thut in t#T ng ho#366706#KT## 00671000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580010015000640020030000790070015001090080005001240090 02300129010000500152011002600157021019500183020001900378020001000397013000700407 016000300414#366707#VV16.10833#VV16.10834#^a89000^b500b#Vi?t#629.8312#L600T#Ngu yn Duy Anh#L thuyt iu khin hin i#Nguyn Duy Anh#^aH.#^aKhoa hc v K t hut#2016#^a187tr. : minh ho^b24cm#Trnh by ni dung c bn v h iu khin p hi tuyn, iu khin ti u, iu khin bn vng, iu khin m, mng nron nhn to cng vi mt s ng dng cng ngh tnh ton mm trong iu khin#iu khi n t ng#L thuyt#366707#KT## 00929000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820004000491810007000530010017000600020024000770030086001010070047001870050 02100234008000500255009002300260010000500283011003000288015003300318021021900351 020000900570020000600579020000900585020001100594013000700605016000300612#366708# VV16.10835#VV16.10836#^a69000^b500b#Vi?t#729#TH308K#Nguyn Lan Hng#Thit k n i tht nh #Gio trnh dnh cho sinh vin ngnh Thit k ni tht, Kin trc v M thut ng dng#Nguyn Lan Hng (ch.b.), Nguyn Th Bch Liu#Nguyn Th B ch Liu#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a150tr. : hnh v, nh^b25cm#TTS ghi: Vin i hc M H Ni#Trnh by nhng kin thc c bn trong vic thit k ni tht nh ; nhng nguyn tc ca vic s dng nh sng v mu sc, thit k mt bng, mt trn, cc mt ct v dng phi cnh, ni tht trong khng gian nh #Ni tht#Nh #Thit k#Gio trnh#366708#GT## 00815000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820006000491810007000550010014000620020028000760070046001040050023001500080 00500173009002300178010000500201011002600206021028900232020000900521020000900530 013000700539016000300546#VV16.10838#366709#VV16.10837#^a58000^b500b#Vi?t#526.3# TH552T#V Xun Cng#Thc tp trc a i cng#V Xun Cng (ch.b.), Hunh Ng uyn nh Quc#Hunh Nguyn nh Quc#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a146tr. : minh ho^b24cm#Trnh by nhng kin thc chung v trc a; my kinh v, cng dng ca my kinh v trong trc a v nhng k nng thc hnh nh: o gc, o c nh, o cao, qui trnh thnh lp v tnh ton, x l li to , li cao bng phn mm pronet, kim tra, hiu chnh cc thit b trc a#Trc a#Thc tp#366709#TN## 00884000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810007000570010014000640020076000780030015001540070014001690080 01200183009001600195010000500211011003100216021025100247020001700498020001700515 020000900532020001600541020001500557013000700572016000300579#366710#VV16.10839#V V16.10840#^a51000^b200b#Vi?t#338.642#PH110T#Phm Vn Hng#Pht trin doanh nghi p nh v va trong qu trnh hi nhp kinh t quc t#Sch tham kho#Phm Vn H ng#^aHi Phng#^aNxb. Hng hi#2016#^a153tr. : hnh v, bng^b24cm#Nhng vn l lun c bn v pht trin cc doanh nghip nh v va; thc trng hot ng cng nh nhng thch thc t ra v phng hng, gii php y mnh pht trin loi hnh doanh nghip ny Vit Nam trong qu trnh hi nhp kinh t quc t#D oanh nghip nh#Doanh nghip va#Hi nhp#Kinh t quc t#Sch tham kho#366710# XH## 01112000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820015000411810006000560020139000620070056002010050014002570050015002710050 01400286005001200300005002000312008001200332009001600344010000500360011003100365 02103060039602000170070202000210071902000150074002000050075502000040076001300070 0764016000300771#366711#VV16.10841#VV16.10842#^b200b#Vi?t#551.6959709142#107G# nh gi tc ng ca bin i kh hu, nc bin dng ti mi trng t nhin v kinh t x hi mt s vng bin o in hnh Vit Nam#Nguyn i An (ch.b.), Phm Vn Thanh, o Mnh Tin...#Nguyn i An#Phm Vn Thanh#o Mnh Tin#n g Vn Uy#Nguyn Th Kim Dung#^aHi Phng#^aNxb. Hng hi#2016#^a234tr. : hnh v , bng^b24cm#Khi qut cc iu kin t nhin v kinh t x hi mt s vng bin o in hnh Vit Nam; vn bin i kh hu, nc bin dng v s tc n g ca n ti mi trng t nhin, kinh t x hi cc vng bin o cng cc gi i php ng ph v thch ng, nhm gim thiu cc hu qu ca bin i kh hu#B in i kh hu#Mi trng sinh thi#Kinh t x hi#Bin#o#366711#TN## 00931000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820013000491810006000620010016000680020065000840070016001490080012001650090 01600177010000500193011003100198021042300229020000700652013000700659016000300666 020000800669#366712#VV16.10843#VV16.10844#^a55000^b200b#Vi?t#332.60959735#125T #Nguyn Thi Sn#u t vo khu kinh t nh V - Ct Hi thc trng v gii ph p#Nguyn Thi Sn#^aHi Phng#^aNxb. Hng hi#2016#^a151tr. : hnh v, bng^b24c m#Nghin cu cc vn tng quan v khu kinh t v thu ht u t vo cc khu k inh t; cc iu kin t nhin v kinh t x hi Khu kinh t nh V - Ct Hi ( Hi Phng); phn tch mi trng u t v nh gi thc trng kt qu thu ht u t nc ngoi v trong nc cng nhng gii php y mnh thu ht vn u t pht trin vo khu kinh t ny trong giai on Vit Nam hi nhp su vo nn kin h t th gii v khu vc#u t#366712#XH#Kinh t## 00819000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820013000411810006000540010015000600020031000750070051001060050016001570050 01200173008001200185009001600197010000500213011002600218021026100244020001700505 020000900522013000700531016000300538#366713#VV16.10845#VV16.10846#^b300b#Vi?t#36 3.11962382#A105T#Trng Vn o#An ton lao ng trn tu thu#Trng Vn o, ng Thanh Tng ; V nh Phi h..#ng Thanh Tng#V nh Phi#^aHi Phng#^aNxb. Hng hi#2016#^a129tr. : minh ho^b24cm#Tng quan nhng vn v an ton trong lao ng trn tu thu: Cng c quc t v an ton sinh mng con ngi trn bi n; iu kin lm vic v cc yu t nh hng, an ton khi lm vic trong bung my, khu vc kn, khu vc trn cao, an ton in tu thu...#An ton lao ng#T u thu#366713#XH## 00748000000000265000450000100180000000200260001800500150004400700400005900800120 00990090016001110100005001270110026001320820007001580160003001650130007001680140 01500175026000700190026001100197026001100208181000600219019000500225020000900230 020001800239021022500257#Nguyn Ngc Hong#Vn hnh my ph tu thu#Lng Cng Nh#Nguyn Ngc Hong ; Lng Cng Nh h..#^aHi Phng#^aNxb. Hng hi#2015#^a1 12tr. : minh ho^b24cm#623.82#KT#366714#^a26000^b300b#366714#VV16.10847#VV16.10 848#V121H#Vi?t#Tu thu#Thit b hng hi#Trnh by nhng kin thc c bn v h ng dn vn hnh khai thc cc my mc v thit b ph quan trng trn tu thu nh: Bm, my nn kh piston, thit b x l du, thit b chng nhim, cc th it b thu lc trn boong## 00815000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010014000650020026000790070059001050050014001640050 01700178008001200195009001600207010000500223011002500228021024800253020001400501 020001200515013000700527016000300534#366715#VV16.10849#VV16.10850#^a36000^b300b #Vi?t#621.31042#M450H#Trn Anh Dng#M hnh ho thit b in#Ch.b.: Trn Anh D ng, o Minh Qun ; Nguyn Thanh Vn h.#o Minh Qun#Nguyn Thanh Vn#^aHi Ph ng#^aNxb. Hng hi#2015#^a135tr. : hnh v^b24cm#Trnh by cc kin thc v m hnh ton hc dng cho cc thit b in nh my pht in ng b, khng ng b , b t ng iu chnh in p cng nh m phng cc b bin i cng sut, bi n i in p c s dng trong thit b in ni chung#Thit b in#M hnh ho#366715#KT## 00918000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820014000411810006000550010014000610020041000750070057001160050014001730050 01500187008001200202009001600214010000500230011002600235021030400261020002100565 020001800586013000700604016000300611020001400614#366716#VV16.10851#VV16.10852#^b 300b#Vi?t#623.820028546#M106T#inh Anh Tun#Mng truyn thng cng nghip - tu thu#B.s.: inh Anh Tun, o Minh Qun ; Hong c Tun h..#o Minh Qun#Hon g c Tun#^aHi Phng#^aNxb. Hng hi#2015#^a202tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu v mng truyn thng dng cho cng nghip tu thu s dng m hnh quy chiu OS I, kin trc mng lp vt l cng nh cc vn v truy nhp mi trng, bo to n d liu v cc dch v mng. Cc thnh phn giao din, lin kt mng, mt s mng in hnh thng dng trong cng nghip tu thu#Cng nghip tu thu#Mng truyn thng#366716#KT#Mng my tnh## 00864000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610010014000670020123000810030015002040070014002190080 01200233009001600245010000500261011003100266021019900297020001700496020001700513 020001900530020001500549013000700564016000300571#366717#VV16.10853#VV16.10854#^a 50000^b200b#Vi?t#338.0959735#H450T#Phm Vn Hng#H tr pht trin cc doanh ng hip nh v va ti Hi Phng tham gia lnh vc cng nghip h tr - Thc trng v gii php#Sch tham kho#Phm Vn Hng#^aHi Phng#^aNxb. Hng hi#2016#^a145 tr. : hnh v, bng^b24cm#Tng quan v cng nghip h tr, li th v thc trng tham gia lnh vc cng nghip h tr cng mt s gii php thc y cc doanh n ghip nh v va ti Hi Phng tham gia lnh vc cng nghip ny#Doanh nghip nh #Doanh nghip va#Cng nghip h tr#Sch tham kho#366717#XH## 00447000000000241000450000200260000000500100002600700150003600800050005100900390 00560100005000950110024001000220004001240820007001280160003001350130007001380140 01600145026000700161181000600168019000500174019000500179020000700184020001400191 #Beauty - T mu cng cha#Ngc Linh#Ngc Linh dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a16tr. : hnh v^b27cm#T.1#372.21#XH#366718#^a12500^b2000 b#366718#B200T#Vi?t#Dch#T mu#Sch mu gio## 00447000000000241000450000200260000000500100002600700150003600800050005100900390 00560100005000950110024001000220004001240820007001280160003001350130007001380140 01600145026000700161181000600168019000500174019000500179020000700184020001400191 #Beauty - T mu cng cha#Ngc Linh#Ngc Linh dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a16tr. : hnh v^b27cm#T.2#372.21#XH#366719#^a12500^b2000 b#366719#B200T#Vi?t#Dch#T mu#Sch mu gio## 00447000000000241000450000200260000000500100002600700150003600800050005100900390 00560100005000950110024001000220004001240820007001280160003001350130007001380140 01600145026000700161181000600168019000500174019000500179020000700184020001400191 #Beauty - T mu cng cha#Ngc Linh#Ngc Linh dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a16tr. : hnh v^b27cm#T.3#372.21#XH#366720#^a12500^b2000 b#366720#B200T#Vi?t#Dch#T mu#Sch mu gio## 00447000000000241000450000200260000000500100002600700150003600800050005100900390 00560100005000950110024001000220004001240820007001280160003001350130007001380140 01600145026000700161181000600168019000500174019000500179020000700184020001400191 #Beauty - T mu cng cha#Ngc Linh#Ngc Linh dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a16tr. : hnh v^b27cm#T.4#372.21#XH#366721#^a12500^b2000 b#366721#B200T#Vi?t#Dch#T mu#Sch mu gio## 00447000000000241000450000200260000000500100002600700150003600800050005100900390 00560100005000950110024001000220004001240820007001280160003001350130007001380140 01600145026000700161181000600168019000500174019000500179020000700184020001400191 #Beauty - T mu cng cha#Ngc Linh#Ngc Linh dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a16tr. : hnh v^b27cm#T.5#372.21#XH#366722#^a12500^b2000 b#366722#B200T#Vi?t#Dch#T mu#Sch mu gio## 00447000000000241000450000200260000000500100002600700150003600800050005100900390 00560100005000950110024001000220004001240820007001280160003001350130007001380140 01600145026000700161181000600168019000500174019000500179020000700184020001400191 #Beauty - T mu cng cha#Ngc Linh#Ngc Linh dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a16tr. : hnh v^b27cm#T.6#372.21#XH#366723#^a12500^b2000 b#366723#B200T#Vi?t#Dch#T mu#Sch mu gio## 00475000000000253000450000200260000000500100002600700150003600800050005100900390 00560100005000950110024001000120015001240220004001390820007001430160003001500130 00700153014001600160026000700176181000600183019000500189019000500194020000700199 020001500206#Beauty - T mu cng cha#Ngc Linh#Ngc Linh dch#^aH.#^aThanh ni n ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a16tr. : hnh v^b27cm#Sch thiu nhi#T.7#372. 21#XH#366724#^a12500^b2000b#366724#B200T#Vi?t#Dch#T mu#Sch thiu nhi## 00475000000000253000450000200260000000500100002600700150003600800050005100900390 00560100005000950110024001000120015001240220004001390820007001430160003001500130 00700153014001600160026000700176181000600183019000500189019000500194020000700199 020001500206#Beauty - T mu cng cha#Ngc Linh#Ngc Linh dch#^aH.#^aThanh ni n ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a16tr. : hnh v^b27cm#Sch thiu nhi#T.8#372. 21#XH#366725#^a12500^b2000b#366725#B200T#Vi?t#Dch#T mu#Sch thiu nhi## 00535000000000265000450000200170000000300340001700500130005100500100006400700300 00740080005001040090039001090100005001480110024001530220004001770820007001810160 00300188013000700191014001600198026000700214181000600221019000500227019001600232 020000700248020001400255#T mu cng cha#Tng km theo ming dn trang sc#Ph ng Hong#Ngc Linh#Phng Hong ; Ngc Linh dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a16tr. : hnh v^b27cm#T.5#372.21#XH#366726#^a15000^b2000b#3 66726#T450M#Vi?t#Dch Trung Quc#T mu#Sch mu gio## 00536000000000265000450000200170000000300340001700500130005100500100006400700300 00740080005001040090039001090100005001480110024001530220005001770820007001820160 00300189013000700192014001600199026000700215181000600222019000500228019001600233 020000700249020001400256#T mu cng cha#Tng km theo ming dn trang sc#Ph ng Hong#Ngc Linh#Phng Hong ; Ngc Linh dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a16tr. : hnh v^b27cm#T.10#372.21#XH#366727#^a15000^b2000b# 366727#T450M#Vi?t#Dch Trung Quc#T mu#Sch mu gio## 00536000000000265000450000200170000000300340001700500130005100500100006400700300 00740080005001040090039001090100005001480110024001530220005001770820007001820160 00300189013000700192014001600199026000700215181000600222019000500228019001600233 020000700249020001400256#T mu cng cha#Tng km theo ming dn trang sc#Ph ng Hong#Ngc Linh#Phng Hong ; Ngc Linh dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a16tr. : hnh v^b27cm#T.11#372.21#XH#366728#^a15000^b2000b# 366728#T450M#Vi?t#Dch Trung Quc#T mu#Sch mu gio## 00536000000000265000450000200170000000300340001700500130005100500100006400700300 00740080005001040090039001090100005001480110024001530220005001770820007001820160 00300189013000700192014001600199026000700215181000600222019000500228019001600233 020000700249020001400256#T mu cng cha#Tng km theo ming dn trang sc#Ph ng Hong#Ngc Linh#Phng Hong ; Ngc Linh dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a16tr. : hnh v^b27cm#T.12#372.21#XH#366729#^a15000^b2000b# 366729#T450M#Vi?t#Dch Trung Quc#T mu#Sch mu gio## 00550000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020037000410030043000780070015001210080005001360090039001410100005001800110 02400185012005300209020000700262020001400269016000300283013000700286005001500293 #366730#^a16500^b3000b#Vi?t#372.21#B450M#B m yn tm con chi mt mnh c#T h hai chm ngoan - Rau c qu ng nghnh#My Bch Nguyn#^aH.#^aThanh nin ; Cn g ty Vn ho inh T#2016#^a23tr. : hnh v^b27cm#Sch thiu nhi)(Ni s thng m inh v t mu kho lo#T mu#Sch mu gio#XH#366730#My Bch Nguyn## 00552000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020037000410030045000780070015001230080005001380090039001430100005001820110 02400187012005300211020000700264020001400271016000300285013000700288005001500295 #366731#^a16500^b3000b#Vi?t#372.21#B450M#B m yn tm con chi mt mnh c#T h ba vui ti - Cc loi ng vt ng yu#My Bch Nguyn#^aH.#^aThanh nin ; C ng ty Vn ho inh T#2016#^a23tr. : hnh v^b27cm#Sch thiu nhi)(Ni s thng minh v t mu kho lo#T mu#Sch mu gio#XH#366731#My Bch Nguyn## 00546000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020037000410030039000780070015001170080005001320090039001370100005001760110 02400181012005300205020000700258020001400265016000300279013000700282005001500289 #366732#^a16500^b3000b#Vi?t#372.21#B450M#B m yn tm con chi mt mnh c#T h t rng r - Cc loi hoa xinh p#My Bch Nguyn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a23tr. : hnh v^b27cm#Sch thiu nhi)(Ni s thng minh v t mu kho lo#T mu#Sch mu gio#XH#366732#My Bch Nguyn## 00563000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020037000410030056000780070015001340080005001490090039001540100005001930110 02400198012005300222020000700275020001400282016000300296013000700299005001500306 #366733#^a16500^b3000b#Vi?t#372.21#B450M#B m yn tm con chi mt mnh c#T h nm thch th - Khm ph cc phng tin giao thng#My Bch Nguyn#^aH.#^aTha nh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a23tr. : hnh v^b27cm#Sch thiu nhi)(N i s thng minh v t mu kho lo#T mu#Sch mu gio#XH#366733#My Bch Nguy n## 00552000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020037000410030045000780070015001230080005001380090039001430100005001820110 02400187012005300211020000700264020001400271016000300285013000700288005001500295 #366734#^a16500^b3000b#Vi?t#372.21#B450M#B m yn tm con chi mt mnh c#T h su d thng - Th gii chi, vt#My Bch Nguyn#^aH.#^aThanh nin ; C ng ty Vn ho inh T#2016#^a23tr. : hnh v^b27cm#Sch thiu nhi)(Ni s thng minh v t mu kho lo#T mu#Sch mu gio#XH#366734#My Bch Nguyn## 00559000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020037000410030052000780070015001300080005001450090039001500100005001890110 02400194012005300218020000700271020001400278016000300292013000700295005001500302 #366735#^a16500^b3000b#Vi?t#372.21#B450M#B m yn tm con chi mt mnh c#T h by ngt ngo - Cc nhn vt c tch quen thuc#My Bch Nguyn#^aH.#^aThanh n in ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a23tr. : hnh v^b27cm#Sch thiu nhi)(Ni s thng minh v t mu kho lo#T mu#Sch mu gio#XH#366735#My Bch Nguyn## 00544000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020037000410030037000780070015001150080005001300090039001350100005001740110 02400179012005300203020000700256020001400263016000300277013000700280005001500287 #366736#^a16500^b3000b#Vi?t#372.21#B450M#B m yn tm con chi mt mnh c#C h nht sum vy - Tr chi vui nhn#My Bch Nguyn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty V n ho inh T#2016#^a23tr. : hnh v^b27cm#Sch thiu nhi)(Ni s thng minh v t mu kho lo#T mu#Sch mu gio#XH#366736#My Bch Nguyn## 00547000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020037000410030040000780070015001180080005001330090039001380100005001770110 02400182012005300206020000700259020001400266013000700280016000300287005001500290 #366737#^a16500^b3000b#Vi?t#372.21#B450M#B m yn tm con chi mt mnh c#C tun vui v - Ho s t hon ti nng#My Bch Nguyn#^aH.#^aThanh nin ; Cng t y Vn ho inh T#2016#^a23tr. : hnh v^b27cm#Sch thiu nhi)(Ni s thng minh v t mu kho lo#T mu#Sch mu gio#366737#XH#My Bch Nguyn## 00686000000000289000450000200580000000500120005800500140007000500160008400500120 01000070071001120080005001830090039001880100005002270110026002320120015002580150 04300273082000700316016000300323013000700326014001600333026000700349181000600356 019000500362019000500367020000900372020001500381#Dn hnh sng to trang phc b p b: Nhng nng cng cha#Watt, Fiona#Leyhane, Vici#Baggott, Stella#Thanh Hng #Fiona Watt ; Minh ho: Vici Leyhane, Stella Baggott ; Thanh Hng dch#^aH.#^aT hanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a24tr. : tranh mu^b26cm#Sch thiu nh i#Tn sch ting Anh: Sticker dolly dressing#745.74#XH#366738#^a55000^b2000b#36 6738#D105H#Vi?t#Dch#Dn hnh#Sch thiu nhi## 00693000000000289000450000200610000000500120006100500160007300500160008900500120 01050070073001170080005001900090039001950100005002340110026002390120015002650150 04300280082000700323016000300330013000700333014001600340026000700356181000600363 019000500369019000500374020000900379020001500388#Dn hnh sng to trang phc b p b: Nh thit k thi trang#Watt, Fiona#Miller, Antonia#Baggott, Stella#Thanh Hng#Fiona Watt ; Minh ho: Stella Baggott, Antonia Miller ; Thanh Hng dch#^ aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a23tr. : tranh mu^b26cm#Sch t hiu nhi#Tn sch ting Anh: Sticker dolly dressing#745.74#XH#366739#^a55000^b2 000b#366739#D105H#Vi?t#Dch#Dn hnh#Sch thiu nhi## 00435000000000217000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020032000410030020000730080005000930090039000980100005001370110026001420200 00900168020001500177013000700192016000300199012001500202#366740#^a55000^b2000b# Vi?t#745.74#D105H#Dn hnh trang phc cng cha 4#Cng cha snh iu#^aH.#^aTha nh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a32tr. : tranh mu^b29cm#Dn hnh#Sch t hiu nhi#366740#XH#Sch thiu nhi## 00433000000000217000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020032000410030018000730080005000910090039000960100005001350110026001400200 00900166020001500175016000300190013000700193012001500200#366741#^a55000^b2000b# Vi?t#745.74#D105H#Dn hnh trang phc cng cha 6#Cng cha kiu sa#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a32tr. : tranh mu^b29cm#Dn hnh#Sch thi u nhi#XH#366741#Sch thiu nhi## 00908000000000325000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360010012000420020082000540030031001360070060001670050016002270050014002430050 01200257008000500269009003900274010000500313011002500318021017400343020000900517 02000100052602000150053601300070055101600030055801900050056102000080056602000080 0574#366742#^a140000^b2000b#Vi?t#745.54#C517S#Watt, Fiona#Cun sch ln dnh ch o b gi - tng sng to: Th gii cc nng tin xinh p#Tng km 450 hnh d n cc xinh#Fiona Watt, Rebecca Gilpin, Leonie Pratt ; Thanh Hng dch#Gilpin, Rebecca#Pratt, Leonie#Thanh Hng#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#20 15#^a95tr. : tranh v^b29cm#Hng dn cc bn nh c th to nn nhng mn xi nh xn ca cc nng tin nh i cnh tuyt p, chic a php mu nhim, vng ming lung linh, i hi nh lp lnh...#Th cng#Trang tr#Sch thiu nhi#3667 42#XH#Dch# giy#Ct dn## 00851000000000313000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360010016000420020060000580030037001180070050001550050016002050050012002210080 00500233009003900238010000500277011002500282021016500307020000900472020001000481 020001500491013000700506016000300513019000500516020000800521020000800529#366743# ^a120000^b2000b#Vi?t#745.54#C517S#Milbourne, Anna#Cun sch ln v tng sng to - Nng tri siu vui nhn#Tng km 400 hnh dn siu d thng#Anna Milbour ne, Rebecca Gilpin ; Thanh Hng dch#Gilpin, Rebecca#Thanh Hng#^aH.#^aThanh n in ; Cng ty Vn ho inh T#2015#^a64tr. : tranh v^b29cm#Hng dn cc bn nh to ra mt th gii nng tri vui nhn v diu k vi nhng ch b nhn lc l , ch heo con ng nghnh, ch th ng yu, ch bm xinh p...#Th cng#Trang tr#Sch thiu nhi#366743#XH#Dch# giy#Ct dn## 00615000000000253000450000200430000000500120004300700170005500800050007200900390 00770100005001160110026001210820004001470160003001510130007001540140016001610260 00700177181000600184019000500190019000500195020001800200020001100218020001500229 021011700244#365 tr chi khoa hc kh m d, d m kh#Thanh Hng#Thanh Hng dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a128tr. : minh ho^b27cm# 500#TN#366744#^a150000^b2000b#366744#B100T#Vi?t#Dch#Tr chi khoa hc#Th nghi m#Sch thiu nhi#Gm nhiu tr chi v th nghim khoa hc th v, hp dn dnh cho cc em nh da trn nhng dng n gin sn c## 00612000000000265000450000200820000000500120008200700170009400800050011100900390 01160100005001550110026001600820006001860160003001920130007001950140017002020260 00700219026001100226181000600237019000500243019000500248020000900253020001000262 020001500272021005900287#365 tng sng to: Bin giy bo, ba carton b i t hnh cc mn c gi tr#Thanh Hng#Thanh Hng dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a125tr. : tranh v^b27cm#745.5#XH#366745#^a150000^b15 00b#366745#VL16.01635#B100T#Vi?t#Dch#Th cng#Trang tr#Sch thiu nhi#Gm v v n nhng tng lm chi bng giy v ba cng## 00869000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100070 00320020021000390030035000600080018000950090035001130100005001480110024001530150 09700177021033400274020001000608020001100618013000700629016000300636#366746#^a11 000^b1000b#Vi?t#546#TH300N#Th nghim ho v c#Th nghim ho i cng - v c 1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a34tr. : hnh v^ b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa. B m n Cng ngh Ho v c#Ni quy v cc quy nh an ton trong phng th nghim. G ii thiu 13 th nghim v ho v c, bao gm: kim loi kim, kim loi kim th, nguyn t nhm IIIA, cacbon v silic, nit v cc hp cht nhm VA, hydro - oxy - lu hunh, halogen, kim loi nhm IB, IIB, VIB, VIIB, kim loi chuyn tip nh m VIIIB v iu ch phn nhm amoni#Ho v c#Th nghim#366746#TN## 00816000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100070 00320010017000390020018000560070017000740040018000910080018001090090035001270100 00500162011002500167015006900192021027300261020000700534020001100541013000700552 016000300559#366747#^a19000^b1000b#Vi?t#541#TH300N#Nguyn Ngc Hnh#Th nghim ho l#Nguyn Ngc Hnh#Ti bn ln th 6#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia T p. H Ch Minh#2016#^a76tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H C h Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu nhng kin thc c bn v thc hnh cc th nghim ho l nh: nhit phn ng, cn bng lng - lng, lng - hi, l ng - rn, xc nh bc phn ng, ng hc phn ng nghch o ng, thu ngn e ster bng kim, dn dung dch, s vn ti ion, sc in ng...#Ho l#Th ng him#366747#TN## 00947000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820006000421810007000480020052000550290051001070070061001580050017002190050 01500236005001600251005001700267005001800284008000500302009001800307010000500325 01100210033001500360035102101480038702000110053502000080054602000190055402000140 0573013000700587016000300594#366748#VL16.01636#VL16.01637#^b1180b#Vi?t#959.7#TR4 55#Trng ng Vit Nam - Gi tr lch s v ngh thut#VietNamese bronze drums art and hitstorical values#Nguyn Vn Cng (ch.b.), Phm Quc Qun, Nguyn Vn on...#Nguyn Vn Cng#Phm Quc Qun#Nguyn Vn on#Nguyn Quc Bnh#Nguyn Mnh Thng#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a159tr. : nh^b29cm#TTS ghi: Bo tng L ch s Quc gia#Tp hp tt c cc loi trng nh trng H.I, H.II, H.III, H.IV v loi c bit vi nhng phn gii thiu s lc v lch s, vn ho v ngh th ut#Trng ng#Lch s#Gi tr ngh thut#Sch song ng#366748#XH## 00677000000000301000450000200240000000300210002400500150004500500110006000700320 00710080005001030090061001080100005001690110024001740150062001980820007002600160 00300267013000700270014001600277026000700293026001100300026001100311181000600322 019000500328019001000333020000700343020001100350020001400361#Hc v bng hnh c bn#Km khun t sc nt#Curto, Rosa M.#Huyn Trm#Rosa M. Curto ; Huyn Trm d ch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a95t r. : hnh v^b27cm#Tn sch ting Php: Art amb vuit simple figures geomtriques #372.21#XH#366749#^a79000^b2000b#366749#VL16.01638#VL16.01639#H419V#Vi?t#Dch P hp#Hc v#Tp t mu#Sch mu gio## 00762000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820012000411810006000530010012000590020040000710070012001110080005001230090 01900128010000500147011002900152021021100181020001300392020000900405020000900414 013000700423016000300430015005100433#VL16.01640#VL16.01641#366750#^b800b#Vi?t#33 8.7060597#C120N#V Tin Lc#Cm nang cng tc hip hi doanh nghip#V Tin Lc# ^aH.#^aNxb. Cng thng#2016#^a130tr. : bng, s ^b27cm#Gii thiu vic xc ti n thnh lp hip hi doanh nghip, hip hi doanh nghip c th cung cp cho h i vin nhng dch v g, qun l hip hi doanh nghip nh th no, pht trin m rng hip hi doanh nghip#Doanh nghip#Hip hi#Cm nang#366750#XH#TTS ghi: Phng Thng mi v Cng nghip Vit Nam## 00918000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820007000411810008000480020017000560030061000730070072001340050017002060050 01600223005002300239008000500262009001900267010000500286011002600291021025600317 020000600573020001100579013000700590016000300597001001600600#VL16.01642#366751#V L16.01643#^b750b#Vi?t#796.41#GI-108T#Gio trnh c t#Sch dng cho sinh vin i hc v cao ng Th dc th thao#B.s.: Nguyn Vn Phc (ch.b.), Nguyn i D ng, Nguyn Th Xun Phng#Nguyn i Dng#Nguyn Vn Phc#Nguyn Th Xun Ph ng#^aH.#^aTh dc Th thao#2016#^a260tr. : minh ho^b27cm#Gii thiu c im ch ung v c t, k thut c t, phng php ging dy c t, phng php pht tri n cc t cht vn ng trong c t, tuyn chn vn ng vin c t, phng php nghin cu khoa hc trong c t, phng php t chc thi u v trng ti#C t# Gio trnh#366751#XH#Nguyn Vn Phc## 00893000000000289000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200120 00381810006000500010014000560020049000700070014001190080018001330090035001510100 00500186011002600191015006800217021025800285020001400543020000900557020001100566 020000600577020001000583013000700593016000300600#VL16.01644#366752#^a31000^b200 b#Vi?t#621.3810285#V300#V Tng Qun#Vi iu khin ng dng trong c in t v robot#V Tng Qun#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016# ^a166tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu 11 bi thc hnh v kit tiva C TM4C123G, phn mm code composer studio (CCS) v kit thc hnh; lp trnh GPIO cho kit tiva C TM4C123G; lp trnh GPIO cho kit tiva C TM4C123G (tip theo); x l ngt - interrupts; b nh thi timer v systtick...#Vi iu khin#ng dng#C in t#Robot#Thc hn h#366752#KT## 01090000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810006000560020047000620070078001090050020001870050017002070050 01600224005002200240004003900262008001800301009003500319010000500354011002600359 01500690038502102400045402000140069402000090070802000060071702000190072301300070 0742016000300749#366753#VL16.01645#VL16.01646#^a24000^b500b#Vi?t#621.31#H561D#H ng dn n mn hc thit k cung cp in#Phan Th Thanh Bnh, Phan Th Thu Vn, Dng Lan Hng, Nguyn Th Hong Lin#Phan Th Thanh Bnh#Phan Th Thu Vn #Dng Lan Hng#Nguyn Th Hong Lin#Ti bn ln th 5 c sa cha, b sung#^a Tp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a148tr. : minh ho^b27c m#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Hng dn chi tit cch xc nh ph ti tnh ton, la chn trm ngun v t in chnh ca mng in, chn dy, tnh ngn mch v chn CB, b cng xut phn khng tron g x nghip cng nghip, tnh ton thit k an ton in v chiu sng#Cung cp in#Thit k# n#Ti liu tham kho#366753#KT## 01247000000000361000450000201620000002901500016200500170031200500160032900500160 03450050015003610050017003760070053003930080012004460090017004580100005004750110 03600480015008500516082001400601016000300615013000700618014000700625026000700632 02600110063918100060065001900050065602000080066102000110066902000070068002000140 0687020002000701020001700721021014700738#Hi tho quc t qun l chin lc mc tiu pht trin bn vng, cch tip cn t duy khoa hc h thng v iu khin hc - Bi hc kinh nghim i vi Vit Nam#International conference on strategic management for sustainable development, systems thinking science and cybernetic s approach - Lessons for VietNam#Nguyn Vn Thnh#Triu Vn Cng#Malik, Fredmun d#Nguyn Chu Hi#Nguyn Th Chinh#Nguyn Vn Thnh, Triu Vn Cng, Fredmund Ma lik...#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a324tr., 8tr. nh : minh ho^b30cm#TT S ghi: Vin nghin cu Malik; Hc vin Hnh chnh Quc gia; Vin Kinh t Vit Na m#658.401209597#XH#366754#^b150b#366754#VL16.01647#H452T#Vi?t#Qun l#Chin lc #T duy#Khoa hc lun#Pht trin bn vng#Hi tho Quc t#Gm nhiu bi tham lu n v nhng vn nh t duy h thng, qun l nh nc i vi pht trin bn vng, tng trng xanh v pht trin bn vng## 00775000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820007000511810006000580010012000640020049000760030017001250070012001420080 01200154009001700166010000500183011003100188021018700219020000900406020001200415 020001000427020001700437013000700454016000300461020000900464#366755#VL16.01648#V L16.01649#^a120000^b1000b#Vi?t#623.85#K600T#ng Vn Uy#K thut khai thc hiu qu h ng lc tu thu#Sch chuyn kho#ng Vn Uy#^aHi Phng#^aNxb. Hi Ph ng#2016#^a332tr. : hnh v, bng^b30cm#Gii thiu i cng v h ng lc tu thu, cc thit b ch yu ca h ng lc tu thu, sc cn v tu v yu cu v lc y, nguyn l lm vic v c tnh ca chn vt tu thu...#Tu thu#H ng lc#Khai thc#Sch chuyn kho#366755#KT#K thut## 00414000000000217000450002600070000001400080000701900050001508200090002018100070 00290020028000360030011000640080018000750090034000930100005001270110021001320200 01000153020000900163020001400172013000700186016000300193#366756#^b1000b#Vi?t#372 .6521#I-309S#I-Learn smart start grade 1#Flashcards#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a122p. : ill.^b29cm#Ting Anh#Tiu hc#Sch c th m#366756#GK## 00414000000000217000450002600070000001400080000701900050001508200090002018100070 00290020028000360030011000640080018000750090034000930100005001270110021001320200 01000153020000900163020001400172016000300186013000700189#366757#^b1000b#Vi?t#372 .6521#I-309S#I-learn smart start grade 5#Flashcards#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a213p. : ill.^b29cm#Ting Anh#Tiu hc#Sch c th m#GK#366757## 00849000000000325000450000100130000000200370001300300450005000500170009500700360 01120040018001480080018001660090011001840100005001950110015002000150048002150820 00600263016000300269013000700272014001600279026000700295026001100302026001100313 18100060032401900050033001900090033502000100034402000080035402000110036202101500 0373#Maslen, Andy#100 tng vit qung co tuyt hay#T nhng cng ty hng u trn khp th gii#Trn Th Kim Cc#Andy Maslen ; Trn Th Kim Cc dch#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a318tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: 100 Great copywriting Ideas#659.1#KT#366758#^a81000^b1500b#366758#VV16.10855#VV 16.10856#M458T#Vi?t#Dch Anh#Qung co# tng#Kinh doanh#Gii thiu 100 tng vit qung co khc nhau gip cho cc doanh nghip c th tm hiu v p dng v it qung co cho hot ng kinh doanh ca mnh## 00957000000000337000450000100120000000200400001200500110005200700290006300400180 00920080018001100090011001280100005001390110026001440120018001700150055001880820 01000243016000300253013000700256014001600263026000700279026001100286026001100297 18100060030801900050031401900050031902000090032402000100033302000150034302000150 0358021024600373#Brown, Toby#Julius Ceasar v nhng ngi bn xu xa#V Minh T# Toby Brown ; V Minh T dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016 #^a192tr. : tranh v^b20cm#Ni danh vang di#Tn sch ting Anh: Julius Ceasar a nd his foul friends#937.05092#XH#366759#^a54000^b2000b#366759#VV16.10857#VV16.1 0858#J510C#Vi?t#Dch#Cuc i#S nghip#Sch thiu nhi#Ceasar, Julius#Gii thiu v tiu s, cuc i, s nghip chinh chin ca Julius Ceasar; con ng a n g tr thnh ngi c quyn lc cao nht thi La M c i; chuyn tnh ca ng v i n hong Ai Cp Cleopatra; ci cht ca ng khi u cho ch La M...## 00844000000000337000450000100130000000200170001300500170003000500150004700700620 00620040018001240080018001420090011001600100005001710110026001760120017002020150 03300219082000600252016000300258013000700261014001600268026000700284026001100291 02600110030218100070031301900050032001900050032502000180033002000210034802000150 0369021012200384#Arnold, Nick#Th gii nhim#Saulles, Tony De#Trnh Huy Ninh#N ick Arnold ; Minh ho: Tony De Saulles ; Trnh Huy Ninh dch#Ti bn ln th 1#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a138tr. : tranh v^b20cm#Horrible Science#Tn sch ting Anh: Wasted world#363.7#XH#366760#^a49000^b2000b#366760#VV16.10859#V V16.10860#TH250G#Vi?t#Dch#Bo v mi trng#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi # cp n vic lm dng v phung ph ti nguyn ca con ngi gy ra nhiu nh hng nghim trng n hnh tinh chng ta## 01039000000000349000450000100160000000200420001600500140005800700360007200400180 01080080018001260090011001440100005001550110026001600120018001860150047002040820 00600251016000300257013000700260014001600267026001100283026001100294026000700305 18100070031201900050031901900050032402000140032902000130034302000080035602000100 0364020001500374021030000389#Goldsmith, Mike#Nhng nh pht minh v cc tng l i#Nguyn V Duy#Mike Goldsmith ; Nguyn V Duy dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a201tr. : tranh v^b20cm#Ni danh vang di#Tn sc h ting Anh: Inventors and their bright#609.2#KT#366761#^a54000^b2000b#VV16.108 61#VV16.10862#366761#NH556N#Vi?t#Dch#Nh pht minh#Nh khoa hc#Tiu s#S nghi p#Sch thiu nhi#Gii thiu nhng cu chuyn th v v cc nh pht minh vi nh ng tng l i nh: Thomas Edison, John Logie Baird, Jame Watt... vi nhng tng bt cht le sng tng chng khng n nhp g n nhng pht minh ca h nhng h nhanh chng tm ly v bin thnh ti sn gi tr cho nhn loi## 00904000000000313000450000100140000000200400001400500100005400700300006400400180 00940080018001120090011001300100005001410110015001460150068001610820009002290160 00300238013000700241014001600248026000700264026001100271181000600282019000500288 019000500293020001400298020000900312020002000321020001900341021023000360#Singer, Blair#Xy dng mt nhm kinh doanh thnh cng#Thin Kim#Blair Singer ; Thin Ki m dch#Ti bn ln th 8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a201tr.^b20cm#Tn s ch ting Anh: The ABC's of building a business team that wins#658.4022#KT#366762 #^a45000^b1500b#366762#VV16.10863#X126D#Vi?t#Dch#Lm vic nhm#Lnh o#o c ngh nghip#o c kinh doanh#Gii thiu cc k nng gip bn thnh cng tron g kinh doanh qua cc k nng lm vic nhm vi nhng tm hiu v "lut tn vinh" v cch to s ng h ca nhng ngi trong nhm cng nh cc quy lut c tnh ca chnh bn thn bn## 00742000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020019000520070024000710050009000950050011001040050008001150040 01900123008001800142009001100160010000500171011002600176012001700202021015900219 020000900378020001300387020001100400020000700411013000700418016000300425#366763# VV16.10864#^a75000^b2000b#Vi?t#646.7#QU100T#Qu tng cuc sng#Tuyn chn: Kim Hnh...#Kim Hnh#Thanh Bnh#Yn Nhi#Ti bn ln th 15#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a247tr. : tranh v^b20cm#T sch Sng p#Gm nhng mu chuyn nh nh m gio dc bn tr tnh cm yu thng ng loi, to dng mt k nng sng c th bin cuc sng thnh qu tng cho chnh mnh#Li sng#K nng sng#Thnh c ng#Truyn#366763#KT## 00867000000000313000450000100170000000200150001700300510003200500240008300700470 01070040018001540080018001720090011001900100005002010110021002060150081002270820 00700308016000300315013000700318014001600325026001100341026000700352181000600359 019000500365019000500370020000800375020000800383020001000391021015200401#Cunning ham, Dean#Sng sng sut#Nhng iu n gin lm bin i cuc sng ca bn#Nguy n Hong Yn Phng#Dean Cunningham ; Nguyn Hong Yn Phng dch#Ti bn ln t h 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a224tr. : nh^b20cm#Tn sch ting Anh: Pure wisdom : The simple things that transform everyday life#170.44#XH#366764#^a 65000^b2000b#VV16.10865#366764#S455S#Vi?t#Dch#o c#Hnh vi#Cuc sng#Phn t ch thi , tnh cch v hnh vi cn thit gip c c thi hnh x ng n, nng cao hiu bit c mt cuc sng c ngha v sng sut## 01133000000000325000450000100130000000200230001300300720003600500170010800500180 01250070054001430040018001970080018002150090034002330100005002670110031002720150 07700303082000400380016000300384013000700387014001700394026000700411026001100418 18100060042901900050043501900080044002000220044802000110047002000200048102103060 0501#Collins, Jim#Xy dng trng tn#Cc thi quen thnh cng ca nhng tp on v i v hng u th gii#Porras, Jerry I.#Nguyn Dng Hiu#Jim Collins, Jerry I. Porras ; Nguyn Dng Hiu dch#Ti bn ln th 9#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr ; T hp Gio dc Pace#2016#^a547tr. : hnh v, bng^b21cm#Tn sch ti ng Anh: Built to last : Successful habits of visionary companies#658#KT#366765#^ a130000^b2000b#366765#VV16.10866#X126D#Vi?t#Dch M#Qun tr doanh nghip#Kinh doanh#B quyt thnh cng#Phn tch, nghin cu nhng hot ng kinh doanh c t m nhn xa, hoi bo ln v k hoch chi tit ca 18 cng ty, tp on v i c tui gn 100 nm v li nhun c phn vt hn th trng 15 ln k t nm 19 26. Nghin cu, so snh tng cng ty vi mt trong nhng i th cnh tranh hng u ca h## 00874000000000301000450000200230000000500150002300500160003800500150005400500080 00690070063000770040014001400080018001540090011001720100005001830110026001880820 00600214016000300220013000700223014001700230026000700247026001100254026001100265 181000700276019000500283020001800288020001100306021025500317#Quc vn gio khoa th#Trn Trng Kim#Nguyn Vn Ngc#ng nh Phc# Thn#B.s.: Trn Trng Kim, Nguyn Vn Ngc, ng nh Phc, Thn#Ti bn ln 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a342tr. : tranh v^b20cm#372.6#XH#366766#^a120000^b1500b#366766#VV16. 10867#VV16.10868#QU451V#Vi?t#Gio dc tiu hc#Ting Vit#Tuyn tp nhng bi gi ng cc trng tiu hc Vit Nam trong sut nhng thp nin thuc na u th k XX t lp ng u, lp D b n lp S ng bc Tiu hc v nhng bi c ting Vit nhm gio dc lun l, o c cho cc em thiu nin nhi ng## 00833000000000301000450000200220000000500150002200500160003700500150005300500080 00680070063000760040014001390080018001530090011001710100005001820110026001870820 00700213016000300220013000700223014001600230026000700246026001100253026001100264 181000600275019000500281020001800286020000800304021021900312#Lun l gio khoa t h#Trn Trng Kim#Nguyn Vn Ngc#ng nh Phc# Thn#B.s.: Trn Trng Kim, N guyn Vn Ngc, ng nh Phc, Thn#Ti bn ln 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2016#^a169tr. : tranh v^b20cm#372.83#XH#366767#^a90000^b1500b#366767#VV16.1 0869#VV16.10870#L502L#Vi?t#Gio dc tiu hc#o c#Tuyn tp nhng bi ging cc trng tiu hc Vit Nam trong sut nhng thp nin thuc na u th k XX t lp ng u, lp D b n lp S ng bc tiu hc v nhng vn lun l , o c v gio dc cng dn## 01007000000000325000450000100160000000200200001600301170003600500200015300700420 01730040019002150080018002340090011002520100005002630110015002680150040002830820 00700323016000300330013000700333014001700340026000700357026001100364181000600375 01900050038101900050038602000200039102000080041102000100041902000150042902102370 0444#Ferrazzi, Keith#Ai che lng cho bn#Chng trnh t ph nhm xy dng mi quan h su sc, tin cy gip kin to thnh cng v s khng bn tht bi#Tr n Th Ngn Tuyn#Keith Ferrazzi ; Trn Th Ngn Tuyn dch#Ti bn ln th 14#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a421tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Who's got yo ur back#650.13#KT#366768#^a100000^b2000b#366768#VV16.10871#A103C#Vi?t#Dch#B q uyt thnh cng#C nhn#Cng vic#Quan h x hi#Tp hp nhng phng thc thay i hnh vi to nn s thnh cng trn th gii, lm nn tng cho s trng thn h v thay i c nhn, to ng lc ln hnh ng, gip bn xy dng mi quan h trong cng vic v t c nhng thnh cng## 00920000000000325000450000100170000000200310001700300450004800500140009300700370 01070040018001440080018001620090011001800100005001910110015001960150042002110820 00700253016000300260013000700263014001600270026000700286026001100293026001100304 18100060031501900050032101900090032602000080033502000090034302000080035202102340 0360#Forsyth, Patrick#100 tng bn hng tuyt hay#T nhng cng ty hng u t rn khp th gii#Mai Mai Hng#Patrick Forsyth ; Mai Mai Hng dch#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a304tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: 100 great sales ideas#658.81#KT#366769#^a77000^b1000b#366769#VV16.10872#VV16.10873# M458T#Vi?t#Dch Anh#Qun l#Bn hng# tng#Gii thiu 100 tng bn hng tuy t hay t nhng cng ty hng u th gii nh: Raffles Hotel, Sony, Amazon... a ra nhng phn tch, nh gi cc tng bn hng t c s hi lng ca khch hng v to ra th mnh bn hng## 00896000000000313000450000100150000000200330001500300450004800500140009300700350 01070040018001420080018001600090011001780100005001890110015001940150045002090820 00600254016000300260013000700263014001600270026001100286026000700297026001100304 181000600315019000500321019000900326020001100335020000800346021022800354#Kourdi, Jeremy#100 tng kinh doanh tuyt hay#T nhng cng ty hng u trn khp th gii#Mai Mai Hng#Jeremy Kourdi ; Mai Mai Hng dch#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a338tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: 100 great business ideas#650.1#KT#366770#^a83000^b1500b#VV16.10874#366770#VV16.10875#M458T#Vi?t#D ch Anh#Kinh doanh# tng#Nghin cu, phn tch v a ra mt s tng c th s dng trong kinh doanh t hiu qu cao: xy dng lng tin v lng trung t hnh vi khch hng. Lnh o i mi t trn xung di. Trao quyn cho khch h ng ca bn...## 00706000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460010016000520020017000680070016000850040018001010080018001190090 01100137010000500148011002100153021022600174020000700400020000900407020001400416 013000700430016000300437#366771#VV16.10876#^a140000^b1500b#Vi?t#303.4#T550D#Tn N Th Ninh#T duy & chia s#Tn N Th Ninh#Ti bn ln th 6#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2016#^a414tr. : nh^b20cm#Gii thiu mt s bi pht biu, bi vit , bi tr li phng vn, ni dung ni chuyn, giao lu ca tc gi trong v ng oi nc vi cc ch : Tn mn; Vit Nam; Vit Nam v th gii cng nhng vn vn ho - x hi khc#X hi#Bi vit#Bi phng vn#366771#XH## 00794000000000313000450000100160000000200190001600500140003500700360004900400180 00850080018001030090011001210100005001320110015001370120017001520150060001690820 00600229016000300235013000700238014001700245026000700262026001100269181000700280 019000500287019000800292020000800300020001000308020000800318021015400326#Sandel, Michael#Phi tri ng sai#H c Phng#Michael Sandel ; H c Phng dch#T i bn ln th 9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a401tr.^b20cm#Cnh ca m rn g#Tn sch ting Anh: Justice : What's the right thing to do?#172.2#XH#366772#^a 125000^b1500b#366772#VV16.10877#PH103T#Vi?t#Dch M#o c#Chnh tr#Cng l#T rnh by nhng trit l o c chnh tr thng qua vic nh gi nhng vn c ng l gy nhiu tranh ci v con ngi, chin tranh, phc li x hi...## 00844000000000337000450000100170000000200350001700500100005200500090006200500170 00710070044000880040019001320080018001510090011001690100005001800110026001850150 03300211022000400244082000400248016000300252013000700255014001600262026000700278 02600110028518100060029601900050030201900050030702000200031202000100033202000200 0342021014400362#Matthews, Andrew#i thay i khi chng ta thay i#Dng Tin#T hu Nga#Matthews, Andrew#Andrew Matthews ; Dch: Dng Tin, Thu Nga#Ti bn ln th 27#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a187tr. : tranh v^b20cm#Tn sch ti ng Anh: Being happy!#T.1#158#XH#366773#^a47000^b3000b#366773#VV16.10878#462T#V i?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Gm nhng chn l v t duy mi m, cch nhn nhn cuc sng, chp nhn cuc sng, thay i cuc sng tr thnh ngi hnh phc v thnh t## 00884000000000337000450000100170000000200350001700500100005200500090006200500170 00710070044000880040019001320080018001510090011001690100005001800110026001850150 04300211022000400254082000400258016000300262013000700265014001600272026000700288 02600110029518100060030601900050031201900050031702000200032202000100034202000200 0352021017400372#Matthews, Andrew#i thay i khi chng ta thay i#Dng Tin#T hu Nga#Matthews, Andrew#Andrew Matthews ; Dch: Dng Tin, Thu Nga#Ti bn ln th 10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a157tr. : tranh v^b20cm#Tn sch ti ng Anh: Being a happy teenager#T.4#158#XH#366774#^a42000^b3000b#366774#VV16.108 79#462T#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Phn tch n hng suy ngh v bn thn ca con ngi, cc mi quan h trong gia nh, x hi: b m, bn b, ngi thn, nh trng,... v nhng quy lut chung trong cuc s ng## 00962000000000337000450000100240000000200310002400500160005500500140007100500200 00850070080001050040018001850080018002030090011002210100005002320110015002370150 05200252082000600304016000300310013000700313014001600320026000700336026001100343 02600110035418100070036501900050037201900050037702000200038202000100040202000200 0412021019200432#Christensen, Clayton M.#Thc o no cho cuc i bn?#Allworth , James#Dillon, Karen#Trn Th Ngn Tuyn#Clayton M. Christensen, James Allworth , Karen Dillon ; Trn Th Ngn Tuyn dch#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2016#^a252tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: How will you measure your life? #158.1#XH#366775#^a60000^b1500b#366775#VV16.10880#VV16.10881#TH557#Vi?t#Dch#T m l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Phn tch yu t tm l cng ch ia s kinh nghim ca tc gi v nhng vn trong cuc sng, cng vic, cc m i quan h gip cho bn c nhn nhn v t rt ra cho mnh nhng bi hc qu gi ## 00818000000000325000450000100200000000200270002000500140004700500140006100500080 00750070062000830040018001450080018001630090011001810100005001920110030001970150 05300227082000600280016000300286013000700289014001600296026000700312026001100319 18100060033001900050033601900050034102000130034602000110035902000200037002101020 0390#Kiyosaki, Robert T.#Doanh nghip ca th k 21#Fleming, John#Kiyosaki, Kim# Trn L#Robert T. Kiyosaki, John Fleming, Kim Kiyosaki ; Trn L dch#Ti bn l n th 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a259tr. : hnh v, nh^b21cm#Tn sch ting Anh: The business of the 21st century#338.7#XH#366776#^a75000^b2000b#366 776#VV16.10882#D408N#Vi?t#Dch#Doanh nghip#Kinh doanh#B quyt thnh cng#Tm h iu cch thc cn thit to dng doanh nghip, nn tng s giu c cho tng lai bn thn bn## 00450000000000241000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200120 00401810007000520010015000590020016000740070015000900040018001050080018001230090 01100141010000500152011001500157020001700172020000900189013000700198016000300205 #366777#VV16.10883#^a75000^b30000b#Vi?t#895.9228408#TR254#Tony Bui Sng#Trn ng bng#Tony Bui Sng#Ti bn ln th 9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a 303tr.^b21cm#Vn hc hin i#Bi vit#366777#VH## 00544000000000265000450000100160000000200310001600300110004700500120005800700400 00700040014001100080018001240090011001420100005001530110026001580820010001840160 00300194013000700197014001700204026000700221026001100228181000600239019000500245 020001700250020001100267#Nguyn Nht nh#Ti thy hoa vng trn c xanh#Truyn d i#Hong Tng#Nguyn Nht nh ; Minh ho: Hong Tng#In ln th 31#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a378tr. : tranh v^b20cm#895.92234#VH#366778#^a82000^b3 0000b#366778#VV16.10884#T452T#Vi?t#Vn hc hin i#Truyn di## 00526000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010016000550020020000710030011000910070043001020050015001450040 01300160008001800173009001100191010000500202011001500207020001700222020001100239 013000700250016000300257#366779#VV16.10885#^a99000^b3000b#Vi?t#895.92234#B112B# Nguyn Nht nh#By bc ti ma h#Truyn di#Nguyn Nht nh ; Minh ho: Ho ng Tng# Hong Tng#In ln th 7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a287tr. ^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#366779#VH## 00463000000000253000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200100 00401810006000500010016000560020009000720030011000810070016000920040014001080080 01800122009001100140010000500151011001500156020001700171020001100188013000700199 016000300206#366780#VV16.10886#^a58000^b15000b#Vi?t#895.92234#M118B#Nguyn Nht nh#Mt bic#Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 34#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a234tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#366780#VH## 00522000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480010016000540020012000700030007000820070043000890050015001320040 01400147008001800161009001100179010000500190011002600195020001800221020000700239 013000700246016000300253#366781#VV16.10887#^a60000^b5000b#Vi?t#895.9223#T452L#N guyn Nht nh#Ti l Bt#Truyn#Nguyn Nht nh ; Minh ho: Hong Tng# Hong Tng#In ln th 35#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a229tr. : tranh v^ b20cm#Vn hc thiu nhi#Truyn#366781#VH## 00979000000000325000450000100160000000200240001600500170004000700390005700400180 00960080018001140090011001320100005001430110015001480120017001630150042001800820 00400222016000300226013000700229014001700236026000700253026001100260026001100271 18100060028201900050028801900050029302000080029802000150030602000080032102103240 0329#Sandel, Michael#Tin khng mua c g?#Nguyn Diu Hng#Michael Sandel ; N guyn Diu Hng dch#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a339tr .^b20cm#Cnh ca m rng#Tn sch ting Anh: What money can't buy?#174#XH#366782 #^a106000^b1500b#366782#VV16.10888#VV16.10889#T305K#Vi?t#Dch#o c#Gi tr x hi#Tin t#Ni v cc gi tr o c trong x hi b chi phi bi ng tin, tc gi cng cho thy tuy nhin c nhng ci khng th mua c bng tin v ti n khng mua c tt c. Mi ngi trong chng ta phi t xc nh ranh gii ch o chnh mnh, khng nn ng tin chi phi m phi bit s dng cho ng vi gi tr ca chng## 00586000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010013000640020044000770070036001210050017001570040 01800174008001800192009001100210010000500221011002600226020001800252020001900270 013000700289016000300296019000900299#366783#VV16.10890#VV16.10891#^a65000^b1000 b#Vi?t#823.914#M558H#Deary, Terry#10 huyn thoi Hy Lp hay nht mi thi i#Te rry Deary ; Nguyn Tun Vit dch#Nguyn Tun Vit#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a200tr. : tranh v^b20cm#Vn hc thiu nhi#Truyn huyn thoi#366783#VH#Dch Anh## 00566000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020029000630030065000920070024001570080018001810090 01100199010000500210011001500215020001700230016000300247005001300250004001800263 020001200281013000700293#VV16.10892#366784#VV16.10893#^a57000^b1500b#Vi?t#808.8 7#N259A#Nu Adam khng c xng sn#Tuyn tp truyn vui ci v ph n di co n mt ca n ng xu#L Vn Ngha s.t., bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016# ^a225tr.^b20cm#Vn hc hin i#VH#L Vn Ngha#Ti bn ln th 1#Truyn ci#36 6784## 00792000000000289000450000100100000000200190001000300080002900700100003700400180 00470080018000650090011000830100005000940110021000990150034001200820012001540160 00300166013000700169014001600176026000700192026001100199026001100210181000700221 019000500228020001700233020000800250021024400258#Bch Ngn#Ngy mi nh nhng#T p bt#Bch Ngn#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a267tr. : nh^b20cm#Tn tht tc gi: Trnh Bch Ngn#895.9228408#VH#366785#^a78000^b1000b #366785#VV16.10894#VV16.10895#NG112M#Vi?t#Vn hc hin i#Tp bt#Gm 55 bi t p bt vi nhng trn tr bun vui v cuc sng, v con ngi vi hai mt thin c trong chn nhn gian, v vng xoy sinh tn tc ng mnh m n nhn thc ca m ng v trc tip hay gin tip nh hng n hnh ng ca h## 00735000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540010016000610020020000770030012000970070016001090080 01800125009004600143010000500189011002700194012004700221021008800268020000900356 020000900365020001000374020003900384016000300423013000700426#366786#VV16.10896#V V16.10897#^a50000^b3000b#Vi?t#192#CH110V#Bi Vn Nam Sn#Cht vi John Locke#16 32 - 1704#Bi Vn Nam Sn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh ; Nxb. Tr#2016#^a197tr. : nh, bng^b21cm#Trit hc cho bn tr)(T sch Bi Vn Nam Sn#Gii thiu v cuc i, cc giai on t tng v nhng tc phm ni b t ca John Locke#Cuc i#T tng#Trit gia#Locke, John, 1632-1704, Trit gia, Anh#XH#366786## 00737000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810007000540010016000610020023000770030012001000070016001120080 01800128009004600146010000500192011002100197012004700218021009100265020000900356 020000900365020001000374020004100384013000700425016000300432#VV16.10898#VV16.108 99#366787#^a48000^b3000b#Vi?t#191#CH110V#Bi Vn Nam Sn#Cht vi Hannah Arendt #1906 - 1975#Bi Vn Nam Sn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Min h ; Nxb. Tr#2016#^a167tr. : nh^b21cm#Trit hc cho bn tr)(T sch Bi Vn Na m Sn#Gii thiu v cuc i, cc giai on t tng v nhng tc phm ni bt c a Hannah Arendt#Cuc i#T tng#Trit gia#Arendt, Hannah, 1906-0975, Trit gi a, M#366787#XH## 00681000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480010015000540020030000690070015000990040019001140080018001330090 01100151010000500162011002600167021020600193020001000399020000800409013000700417 016000300424#366788#VV16.10900#^a99000^b3000b#Vi?t#659.1315#Y600T#Hunh Vnh S n# tng ny l ca chng mnh#Hunh Vnh Sn#Ti bn ln th 10#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2016#^a323tr. : tranh v^b20cm#Gm nhng chia s t tri nghim v kinh nghim ca tc gi v ngnh cng nghip qung co, ng thi a ra li k huyn gip bn chng chi vi p lc ca ngh v lun gi la sng to trong ngh qung co#Qung co# tng#366788#KT## 00742000000000301000450000100140000000200420001400300190005600500190007500700400 00940040018001340080018001520090011001700100005001810110015001860820006002010160 00300207013000700210014001600217026000700233026001100240026001100251181000600262 019000500268019001400273020001100287020002000298021012200318#Inamori Kazuo#Con ng i n thnh cng bng s t t#Vng o cuc i#Nguyn An Nhin#Inamo ri Kazuo ; Nguyn An Nhin dch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2016#^a203tr.^b21cm#650.1#KT#366789#^a60000^b5000b#366789#VV16.10901#VV16.109 02#C430#Vi?t#Dch Nht Bn#Kinh doanh#B quyt thnh cng#Tm hiu nhng kinh n ghim sng v kinh doanh vi nhng l gii y tm t ca chnh tc gi qua kinh nghim ca bn thn## 00874000000000325000450000100170000000200230001700300600004000500160010000500150 01160070054001310040018001850080018002030090011002210100005002320110025002370150 04500262082000700307016000300314013000700317014001700324026000700341026001100348 02600110035918100060037001900050037601900090038102000070039002000080039702101430 0405#Einstein, Albert#S tin ho ca vt l#T nhng khi nim ban u n Thuy t Tng i v lng t#Infeld, Leopold#Dng Minh Tr#Albert Einstein, Leopold Infeld ; Dng Minh Tr dch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 6#^a347tr. : hnh v^b21cm#Tn sch ting Anh: The evolution of physics#530.09#T N#366790#^a110000^b1000b#366790#VV16.10903#VV16.10904#S550T#Vi?t#Dch Anh#Vt l #Lch s#Gii thiu tm quan trng, cc s kin v l thuyt vt l ca t duy c hc; s suy tn ca t duy c hc; trng, thuyt tng i; lng t## 00703000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010015000630020037000780070015001150040018001300080 01800148009001100166010000500177011001500182012001700197021018600214020000600400 020000900406013000700415016000300422#366791#VV16.10905#VV16.10906#^a80000^b1000 b#Vi?t#615.1#CH527K#Nguyn Hu c#Chuyn khng nh v thuc & sc kho#Nguyn H u c#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a319tr.^b20cm#Y hc - Sc kho#Tp hp cc bi vit ca tc gi v thuc, sc kho, thc phm chc n ng, cc cht c hi trong cuc sng hng ngy, cng nh tc hi ca cc cht g y nghin i vi sc kho con ngi#Thuc#Sc kho#366791#KT## 00664000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010018000600020016000780070079000940050021001730050 01500194005001700209008000500226009001000231010000500241011002700246020001800273 013000700291016000300298019000900301012001600310020000900326020001500335#366792# VV16.10907#VV16.10908#^a76000^b3000b#Vi?t#510#T310S#Levshin, Vladimir#Tm s th t lc#Vladimir Levshin, Emilia Aleksandrova ; Dch: Hong Ng Hun, Nguyn Tin Dng#Aleksandrova, Emilia#Hong Ng Hun#Nguyn Tin Dng#^aH.#^aVn hc#2016#^ a175tr. : tranh mu^b21cm#Truyn trinh thm#366792#TN#Dch Nga#T sch Sputnik#T on hc#Sch thiu nhi## 00602000000000289000450000100170000000200260001700500140004300700370005700400180 00940080018001120090011001300100005001410110015001460150031001610820008001920160 00300200013000700203014001700210026000700227026001100234026001100245181000700256 019000500263019000900268020001700277020001800294#Christie, Agatha#Nhng chic ng h k l#Trn Hu Kham#Agatha Christie ; Trn Hu Kham dch#Ti bn ln th 2 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a367tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: The clocks #823.912#VH#366793#^a107000^b2000b#366793#VV16.10909#VV16.10910#NH556C#Vi?t#Dc h Anh#Vn hc hin i#Truyn trinh thm## 00622000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010011000640020027000750030006001020070011001080040 01800119008001800137009001100155010000500166011002100171020000800192020000600200 016000300206021010800209020000800317013000700325#VV16.10912#VV16.10911#366794#^a 92000^b5000b#Vi?t#917.304#T452N#Dng Thu#Ti ngh ti thch nc M#Du k#D ng Thu#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a318tr. : nh^b20cm #Du lch#Du k#XH#Gm nhng cu chuyn m tc gi chng kin trn t M, cm nh n v mt nc M d to ln nhng rt gn gi#Du hnh#366794## 00501000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010018000550020027000730030011001000070018001110040019001290080 01800148009001100166010000500177011002600182020001800208020001100226013000700237 016000300244#366795#VV16.10913#^a48000^b2000b#Vi?t#895.92234#V551N#Nguyn Ngc Thun#Va nhm mt va m ca s#Truyn di#Nguyn Ngc Thun#Ti bn ln th 17 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a191tr. : tranh v^b20cm#Vn hc thiu nhi#T ruyn di#366795#VH## 00581000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440010015000500020013000650070028000780220004001060220030001100050 00700140004001900147008001800166009001100184010000500195011001500200020001800215 020001200233016000300245019000900248013000700257005001500264#366796#VV16.10914#^ a205000^b2000b#Vi?t#823#H109R#Rowling, J. K.#Harry Potter#J. K. Rowling ; L La n dch#T.4#Harry Potter v chic cc la#L Lan#Ti bn ln th 20#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a849tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#VH#Dch Anh#36 6796#Rowling, J. K.## 00595000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200040 00401810006000440010015000500020013000650070028000780220033001060220004001390050 00700143004001900150008001800169009001100187010000500198011001600203020001800219 020001200237016000300249019000900252013000700261005002500268#VV16.10915#366797#^ a265000^b2000b#Vi?t#823#H109P#Rowling, J. K.#Harry Potter#J. K. Rowling ; L La n dch#Harry Potter v hi phng hong#T.5#L Lan#Ti bn ln th 17#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2016#^a1137tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#VH#Dch An h#366797#Rowling, Joanne Kathleen## 00616000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440010015000500020013000650070040000780220004001180220032001220050 00700154005001000161004001900171008001800190009001100208010000500219011001500224 020001800239020001200257013000700269016000300276019000800279005001500287#366798# VV16.10916#^a200000^b2000b#Vi?t#823#H109P#Rowling, J. K.#Harry Potter#J. K. Row ling ; Dch: L Lan, Hng Lan#T.7#Harry Potter v bo bi t thn#L Lan#Hng Lan#Ti bn ln th 11#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a787tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#366798#VH#Dch M#Rowling, J. K.## 00640000000000313000450000100100000000200110001000500110002100500160003200500140 00480050010000620070048000720040019001200080018001390090011001570100005001680110 01600173015003700189082000700226016000300233013000700236014001700243026000700260 026001100267181000600278019000500284019000800289020001700297020001200314#Rand, A yn#Sui ngun#V Lan Anh#ng Quang Hiu#V Hong Linh#Phan Vit#Ayn Rand ; Dch : V Lan Anh... ; Phan Vit h..#Ti bn ln th 16#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2016#^a1199tr.^b23cm#Tn sch ting Anh: The fountainhead#813.52#VH#366799#^a25 8000^b2000b#366799#VV16.10917#S515N#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00542000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810006000630010014000690020012000830070014000950080018001090090 01100127010000500138011001500143021009600158020001700254020000700271013000700278 016000300285#366800#VV16.10918#VV16.10919#^a172000^b2000b#Vi?t#895.9228403#H452 U#V Cng Chin#Hi c lnh#V Cng Chin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a71 4tr.^b24cm#Ghi li nhng k nim kh qun v cuc sng chin trng thi chng M ca mt ngi lnh tr#Vn hc hin i#Hi k#366800#VH## 01102000000000361000450000100230000000200180002300300200004100500150006100500180 00760050023000940050023001170070066001400040018002060080018002240090011002420100 00500253011003100258015004700289082000600336016000300342013000700345014001700352 02600110036902600070038002600110038718100060039801900050040401900050040902000080 0414020000900422020001100431021029800442#Trias de Bes, Fernando#Cch tn thn g#M hnh A - n - F#Kotler, Philip#Nguyn Dng Hiu#Trnh Hong Kim Phng# ng Nguyn Hiu Trung#Fernando Trias de Bes, Philip Kotler ; Dch: Nguyn Dng H iu...#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a529tr. : hnh v, b ng^b21cm#Tn sch bng ting Anh: Winning at innovation#658.4#KT#366801#^a14500 0^b1000b#VV16.10920#366801#VV16.10921#C102T#Vi?t#Dch#Qun l#Cch tn#Kinh doa nh#Gii thiu cch thit lp cc yu t ch yu qun tr cch tn hiu qu v sng to thng qua m hnh A - n - F; ng thi sp xp mt cch logic hu h t cc tng ct li v ci cch v nhng pht hin mi nht v cch tn, ci c ch cho mi cng ty mun thnh cng trn u trng ton cu## 00581000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820011000511810006000620010015000680020007000830030007000900070015000970080 01800112009001100130010000500141011001500146021011900161020001700280020000800297 013000700305016000300312#VV16.10923#366802#VV16.10922#^a165000^b1000b#Vi?t#895. 922834#D460M#Vng Hng Sn#D mm#Di Co#Vng Hng Sn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr#2016#^a369tr.^b20cm#Nhng ghi nhn v phn nh v con ngi, gi tr cuc sng trong tin trnh lch s, vn ho m tc gi tri nghim#Vn hc hin i#Tp vn#366802#VH## 00584000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200120 00401810006000520010010000580020009000680070010000770080018000870090011001050100 00500116011002100121012002400142021009700166020001700263016000300280004001800283 020001000301013000700311#366803#VV16.10924#^a148000^b1000b#Vi?t#895.9228403#X52 7M#Phan Vit#Xuyn M#Phan Vit#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a373tr. : nh ^b21cm#Bt hnh l mt ti sn#Ghi li nhng tri nghim ca tc gi trong qu t rnh sinh sng, hc tp v lm vic trn t M#Vn hc hin i#VH#Ti bn ln th 5#T truyn#366803## 00588000000000277000450000100200000000200320002000500110005200700370006300400180 01000080018001180090011001360100005001470110015001520150036001670820006002030160 00300209013000700212014001700219026000700236026001100243181000700254019000500261 019001500266020001700281020001200298#McCullough, Colleen#Nhng con chim n mnh ch cht#Trung Dng#Colleen McCullough ; Trung Dng dch#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a565tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: The thorn birds# 823.3#VH#366804#^a145000^b1500b#366804#VV16.10925#NH556C#Vi?t#Dch xtrylia#V n hc hin i#Tiu thuyt## 01049000000000337000450000200410000000500180004100500100005900500200006900500200 00890050015001090070052001240040018001760080023001940090032002170100005002490110 02400254082000800278016000300286013000700289014001700296026001100313026001100324 02600070033518100060034201900050034802000080035302000090036102000090037002000100 0379021032200389#n tng Si Gn - Thnh ph H Ch Minh#Tn N Qunh Trn#L C hng#Pairaudeau, Natasha#Tainturier, Franois#Nguyn Th Hu#Tn N Qunh Trn, L Chng, Natasha Pairaudeau...#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh ; H.#^aNxb. Tr ; Tp ch Xa v Nay#2016#^a436tr. : bn ^b20cm#959.779#XH#366805#^a10800 0^b1000b#VV16.10926#VV16.10927#366805#121T#Vi?t#Lch s#Bi vit#t nc#Con ngi#Tp hp cc bi vit v Si Gn c ng trn tp ch Xa & Nay gii t hiu nhng t liu lin quan n lch s hnh thnh v pht trin, quy hoch v kin trc th, cc di tch kho c hc... cng nhng l hi dn gian tn gio phn nh nt vn ho c th ca Si Gn - Thnh ph H Ch Minh trong hn 300 nm qua## 00665000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620010017000690020025000860030007001110070017001180040 01800135008001800153009001100171010000500182011002100187021014500208020001700353 020000700370013000700377016000300384#366806#VV16.10928#VV16.10929#^a150000^b500 b#Vi?t#895.9228403#KH300T#Nguyn Long Tro#Khi t quc gi tn mnh#Hi k#Nguy n Long Tro#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a410tr. : nh^b 23cm#Vit v tui th, qu hng v nhng k nim ca chnh tc gi v cuc i hot ng cch mng: tp kt ra Bc, hc tp, tham gia khng chin...#Vn hc hi n i#Hi k#366806#VH## 00911000000000325000450000100160000000200290001600300500004500500180009500500180 01130070060001310040018001910080018002090090011002270100005002380110031002430150 03400274082000600308016000300314013000700317014001700324026001100341026000700352 02600110035918100060037001900050037601900050038102000080038602000220039402101690 0416#Rickards, James#Cc cuc chin tranh tin t#Nguyn nhn to ra khng hong ton cu tip theo#Nguyn Dng Hiu#Nguyn Phc Hong#James Rickards ; Dch: N guyn Dng Hiu, Nguyn Phc Hong#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2016#^a339tr. : bng, biu ^b23cm#Tn sch ting Anh: Currency wars#332.4#X H#366807#^a110000^b1500b#VV16.10930#366807#VV16.10931#C101C#Vi?t#Dch#Tin t#K hng hong ti chnh#a ra phn tch nhn nh v cc cuc chin tranh tin t xy ra trn th gii; d on v mt cuc khng hong ton cu tip theo v h qu ca cuc khng hong ## 00873000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010017000650020027000820030033001090070017001420040 01800159008001800177009001100195010000500206011002600211021027600237020001300513 020000700526020000800533020002000541013000700561016000300568#366808#VV16.10932#V V16.10933#^a232000^b1500b#Vi?t#340.092#T550D#Nguyn Ngc Bch#T duy php l c a lut s#Nhn tht rng v nh tp trung#Nguyn Ngc Bch#Ti bn ln th 3#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a442tr. : minh ho^b23cm#Gii thiu nhng kinh nghim cn bn v t duy php l dnh cho cc lut s, c bit khi bt u bc vo ngh vi nhng s kin, tnh hung v vic xy ra trong cuc sng. Mt s cch tip cn ca lut s, cc iu kin v phng php i hi suy ngh ki u lut s...#Ngh lut s#T duy#Php l#B quyt thnh cng#366808#XH## 01026000000000361000450000100150000000200210001500500180003600500160005400500230 00700070027000930040018001200080018001380090011001560100005001670110027001720150 05300199082001100252016000300263013000700266014001700273026001100290026000700301 18100060030801900050031401900090031902000080032802000160033602000080035202000100 0360020004500370020000700415021024200422#Ferguson, Alex#Hi k Alex Ferguson#Ngu yn Dng Hiu#Nguyn Nht Duy#ng Nguyn Hiu Trung#Dch: Nguyn Dng Hiu... #Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a343tr., 33 tr. nh^b23cm# Tn sch ting Anh: Alex Ferguson : My autobiography#796.334092#XH#366809#^a1550 00^b2000b#VV16.10934#366809#H452K#Vi?t#Dch Anh#Bng #Hun luyn vin#Tiu s #S nghip#Ferguson, Alex, 1941 -, Hun luyn vin, Anh#Hi k#Nhng suy ngm v ghi chp v k nim bun vui cng nh thng trm trong sut cuc i lm bng ca hun luyn vin xut sc trong lch s bng Anh - Sir Alex Ferguson, c bit l nhng nm thng thnh cng ca ng Manchester United## 00601000000000241000450000200250000000300150002500400190004000800180005900900110 00770100005000880110031000930820007001240160003001310130007001340140016001410260 00700157026001100164181000600175019000500181020001100186020001100197021015100208 #Ting Nht cho mi ngi#Bn ting Nht#Ti bn ln th 15#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2016#^a306tr. : hnh v, bng^b24cm#495.68#XH#366810#^a74000^b1500b#36 6810#VV16.10935#T306N#Vi?t#Ting Nht#Gio trnh#Gm 25 bi hc cc kin thc c bn v ting Nht. Trong mi bi u c cc phn mu cu, v d, hi thoi, luy n tp v cc cu hi t ra tr li## 00601000000000241000450000200250000000300150002500400190004000800180005900900110 00770100005000880110031000930820007001240160003001310130007001340140016001410260 00700157026001100164181000600175019000500181020001100186020001100197021015100208 #Ting Nht cho mi ngi#Bn ting Nht#Ti bn ln th 13#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2016#^a310tr. : hnh v, bng^b24cm#495.68#XH#366811#^a95000^b1500b#36 6811#VV16.10936#T306N#Vi?t#Ting Nht#Gio trnh#Gm 25 bi hc cc kin thc c bn v ting Nht. Trong mi bi u c cc phn mu cu, v d, hi thoi, luy n tp v cc cu hi t ra tr li## 00706000000000289000450000100140000000200310001400500170004500700320006200400180 00940080018001120090011001300100005001410110032001460820008001780160003001860130 00700189014001600196026000700212026001100219181000600230019000500236020001100241 020001500252020000800267020001300275021012800288#Sasaki Hitoko#Luyn thi nng l c Nht ng N3#Matsumoto Noriko#Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko#Ti bn ln th 5 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a119tr. : bng, tranh v^b26cm#495.682#XH#36 6812#^a48000^b1500b#366812#VV16.10937#L527T#Vi?t#Ting Nht#Sch luyn thi#T v ng#Sch tam ng#Cng c nhng t ng cp N3 ca k thi nng lc Nht ng the o tng nhm v tng ch c th, c km theo hnh nh minh ho## 00495000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480010009000540020020000630030004000830070024000870050009001110080 01800120009001100138010000500149011002500154020001800179020000400197016000300201 004001800204013000700222#366813#VV16.10938#^a40000^b2000b#Vi?t#895.9221#V510C#T hu Anh#Vui cng ting Vit#Th#Thu Anh ; V: Kim Dun#Kim Dun#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2016#^a32tr. : tranh v^b26cm#Vn hc thiu nhi#Th#VH#Ti bn ln th 1#366813## 00490000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480010009000540020015000630030004000780070024000820050009001060080 01800115009001100133010000500144011002500149020001800174020000400192016000300196 004001800199013000700217#VV16.10939#366814#^a40000^b2000b#Vi?t#895.9221#M200H#T hu Anh#M H du dng#Th#Thu Anh ; V: Kim Dun#Kim Dun#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2016#^a32tr. : tranh v^b26cm#Vn hc thiu nhi#Th#VH#Ti bn ln th 1#366814## 00496000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480010009000550020020000640030004000840070024000880050009001120080 01800121009001100139010000500150011002500155020001800180020000400198016000300202 013000700205004001800212#VV16.10940#366815#^a40000^b2000b#Vi?t#895.9221#NH310N# Thu Anh#Nhim nhm nhm nhim#Th#Thu Anh ; V: Kim Dun#Kim Dun#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2016#^a32tr. : tranh v^b26cm#Vn hc thiu nhi#Th#VH#366815#Ti bn ln th 1## 00508000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480010009000550020032000640030004000960070024001000050009001240080 01800133009001100151010000500162011002500167020001800192020000400210013000700214 016000300221004001800224#VV16.10941#366816#^a40000^b2000b#Vi?t#895.9221#NG112X# Thu Anh#Ngy xa, ngy nay, ngy sau...#Th#Thu Anh ; V: Kim Dun#Kim Dun#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a32tr. : tranh v^b26cm#Vn hc thiu nhi#Th#3 66816#VH#Ti bn ln th 1## 00538000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020041000550030010000960070008001060080005001140090026001190100 00500145011001500150020001000165020000600175016000300181020001400184005000800198 004001800206020000900224020000800233013000700241#366817#VV16.10942#^a32000^b100 0b#Vi?t#428.0076#NG550P#Ng php v bi tp nng cao ting Anh 8#C p n#Vnh B#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a127tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 8#GK#Sch c thm#Vnh B#Ti bn ln th 3#Ng php#Bi tp#366817## 00544000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430050017000490020029000660030028000950290026001230070017001490080 00500166009002600171010000500197011002600202020001000228020001600238013000700254 016000300261020001400264#366818#VV16.10959#^a50000^b5000b#Vi?t#428#H561D#Nguyn Quc Hng#Hng dn cch hc ting Anh#Dnh cho hc sinh trung hc#Learning to learn English#Nguyn Quc Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a133tr. : mi nh ho^b21cm#Ting Anh#Trung hc c s#366818#GK#Sch c thm## 00673000000000301000450000100180000000200170001800300510003500500090008600700330 00950040018001280080018001460090011001640100005001750110025001800120031002050150 05100236082000700287016000300294013000700297014001600304026000700320181000600327 019000500333019000500338020000700343020001000350020001100360#Harper, Valentina#C m hng sc mu#Nhng hot ng ngh thut th gin v gii tr#Ngn Mai#Vale ntina Harper ; Ngn Mai dch#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016 #^a73tr. : tranh v^b28cm#Sch t mu dnh cho ngi ln#Tn sch ting Anh: Cre ative coloring inspirations#745.73#XH#366819#^a58000^b1000b#366819#C104H#Vi?t#D ch#T mu#Ngi ln#Sch tranh## 00762000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820008000421810006000500020019000560070049000750080009001240090019001330100 00500152011002700157021011200184020000900296020001000305016000300315019000500318 020001900323013000700342005003900349015008400388#VV16.10943#VV16.10944#366820#^b 1000b#Vi?t#294.382#K312V#Kinh Ng bch danh#Trung tm Dch thut Hn Nm Hu Qua ng bin dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2016#^a108tr. : tranh mu^b24cm#Trnh b y nghi thc cu nguyn theo kinh Ng bch danh gm mt nim, nguyn hng, tn thn Pht, qun tng...#o Pht#Kinh Pht#XH#Dch#Kinh Ng bch danh#366820#Tr ung tm Dch thut Hn Nm Hu Quang#TTS ghi: Vin Nghin cu Pht hc Vit Nam . Trung tm Dch thut Hn Nm Hu Quang## 00546000000000265000450000100120000000200200001200700120003200800090004400900190 00530100005000720110021000770820009000980160003001070130007001100140008001170260 01100125026001100136026000700147181000600154019000500160020000900165020001000174 020000800184021008800192#Tng H Ho#Thc hnh Pht php#Tng H Ho#^aC Mau#^a Nxb. Phng ng#2016#^a402tr. : nh^b21cm#294.3444#XH#366821#^b1000b#VV16.10945 #VV16.10946#366821#K312V#Vi?t#o Pht#Pht php#Gio l#Gm nhng chia s v tr i nghim gio l ca o Pht trong thc t cuc sng hng ngy## 00608000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820009000421810006000510020043000570070015001000050010001150080009001250090 01900134010000500153011002200158021014500180020000900325020001000334016000300344 013000700347#VV16.10948#VV16.10947#366822#^b1000b#Vi?t#294.3438#K312V#Nghi thc Ng bch danh Qun Th m B Tt#Quang c s.t.#Quang c#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2016#^a138tr. : bng^b21cm#Trnh by nghi thc Ng bch danh Qun Th m B Tt gm nim hng, tnh php gii chn ngn, tnh tam nghip chn ngn, cng hng tn Pht...#o Pht#Nghi thc#XH#366822## 00545000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820008000421810006000500020033000560070015000890050010001040080009001140090 01900123010000500142011002100147021006600168020000900234020001200243013000700255 016000300262020001400265#VV16.10949#VV16.10950#366823#^b1000b#Vi?t#294.382#K312V #Kinh Vu lan - Kinh bo n cha m#Quang c s.t.#Quang c#^aC Mau#^aNxb. Phn g ng#2016#^a37tr. : bng^b21cm#Gii thiu kinh Vu lan, kinh bo n cha m v n ghi thc tng nim#o Pht#Kinh Vu lan#366823#XH#Kinh Bo hiu## 00633000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510020032000570070015000890050010001040080009001140090 01900123010000500142011002100147021013900168020000900307020001000316016000300326 020000900329020001000338013000700348#366824#VV16.10951#VV16.10952#^b1000b#Vi?t#2 94.3438#K312V#Nghi thc cu siu v cng vong#Quang c s.t.#Quang c#^aC Mau# ^aNxb. Phng ng#2016#^a74tr. : bng^b21cm#Gii thiu nghi thc cu siu v c ng vong gm: Tn cnh dng, ch i bi, cu siu hng linh, ch l, nim pht, sm hi pht nguyn...#o Pht#Nghi thc#XH#Cu siu#Cng vong#366824## 00604000000000265000450002600070000002101280000702000150013502000120015001400160 01620190005001780820004001831810007001870010014001940020020002080070019002280220 00400247022001500251008000900266009001900275010000500294011001500299016000300314 013000700317005001400324#366825#Phn tch tm quan trng ca gio l c Thnh l inh. Thn v, thn tnh, danh hiu, biu tng, cng vic... ca c Thnh Linh# o Thin cha#Cha Gi su#^a50000^b1000b#Vi?t#232#TH121H#inh Thin T#Thn h c tinh tuyn#inh Thin T b.s.#T.6#c Thnh Linh#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2 015#^a300tr.^b21cm#XH#366825#inh Thin T## 00605000000000253000450000200180000000500230001800700280004100800090006900900190 00780100005000970110020001020820006001220160003001280130007001310140009001380260 00700147026001100154181000600165019000500171020000900176020000800185020001800193 021014000211#Hnh trnh lm m#Nguyn Th Ngc Phng#Nguyn Th Ngc Phng h. .#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2016#^a22tr. : nh^b21cm#618.6#TN#366826#^b90000b# 366826#VV16.10955#H107T#Vi?t#Thai sn#Sinh #Chm sc sc kho#Cung cp nhng k in thc c bn v giai on chun b trc khi mang thai, qu trnh mang thai, qu trnh chuyn d v chm sc b sau sinh## 00457000000000217000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200080 00311810006000390020050000450080009000950090019001040100005001230110020001280130 00700148016000300155021006900158020000400227020000800231#366827#VV16.10956#^b320 0b#Vi?t#616.362#B256L#Bnh l gan v vai tr ca phospholipid thit yu#^aC Mau #^aNxb. Phng ng#2016#^a15tr. : nh^b21cm#366827#TN#Tm hiu v cc bnh l gan, nguyn nhn gy bnh v cch iu tr#Gan#Bnh l## 00953000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810008000580010015000660020018000810030052000990070058001510050 01700209005001100226008000900237009001900246010000500265011002100270012002600291 013000700317016000300324021027800327020000900605020001500614020001000629#VV16.10 958#VV16.10957#366828#^a54000^b1000b#Vi?t#294.382#NGH250T#Thch Thanh T#Ngh t hut ng x#ng dng kinh Hin nhn trong giao tip v qun tr#Thch Thanh T ; Hiu chnh: Thch Phc Ton, V Tn Lc#Thch Phc Ton#V Tn Lc#^aC Mau#^ aNxb. Phng ng#2016#^a288tr. : nh^b20cm#T sch o Pht ngy ny#366828#XH# ngha ng dng trit hc x hi ca kinh Hin nhn vo i sng thc tin s g ip ngi tu hnh gim thiu mt cch ti a cc ni au kh c th c do tng tc vi x hi, cng ng, nh ngi tu hnh vn gi c bn cht an vui, h nh phc vi tu cch l ngi con Pht#o Pht#Kinh Hin nhn#Cuc sng## 00602000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820014000501810006000640010008000700020028000780070008001060080012001140090 01700126010000500143011001500148013000700163016000300170021017100173020001600344 #366829#VN16.02995#VN16.02996#^a60000^b2000b#Vi?t#394.120959735#120T#Anh Th# m thc vng bin Hi Phng#Anh Th#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a195tr.^b1 5cm#366829#XH#Gii thiu v thnh ph Hi Phng t gc nhn vn ho m thc vi cc mn n ni ting nh bnh a cua, ch nem cua b, c thu mt nng, ch ri, nm sa, bnh m cay...#Vn ho m thc## 00697000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450010017000510020029000680070045000970050015001420080005001570090 04900162010000500211011002600216020001000242016000300252021015500255020000600410 020000800416013000700424#VN16.02997#366830#^a80000^b5000b#Vi?t#428.2#B100N#Nguy n Thu Huyn#3500 t vng TOEIC siu ng#Nguyn Thu Huyn ch.b. ; Triu Thu Hn g h..#Triu Thu Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni ; Cng ty Sch Mcbooks#2016 #^a511tr. : minh ho^b15cm#Ting Anh#XH#Gm 3500 t vng TOEIC thng dng c s dng nhiu trong cc bi thi TOEIC, ng thi trau ri thm cc k thut gh i nh t vng mt cch ti u nht#TOEIC#T vng#366830## 00761000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010016000550020025000710030018000960070058001140050015001720050 01700187008000500204009002600209010000500235011001500240021015500255020001100410 020000700421020000700428013000700435016000300442020001400445#366831#VN16.02998#^ a28000^b2000b#Vi?t#495.92281#S450T#Nguyn Khnh H#S tay t ly ting Vit#Dn h cho hc sinh#Nguyn Khnh H (ch.b.), Dng Th Dung, H Th Qu Hng#Dng T h Dung#H Th Qu Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a215tr.^b18cm#Tp hp nhng t ly ting Vit tiu biu v thng dng, xut hin trong sch ting Vit v ng vn cc cp c sp xp theo th t bng ch ci t A - X#Ting Vi t#T ly#S tay#366831#GK#Sch c thm## 00881000000000301000450000100140000000200280001400300180004200500230006000500170 00830070056001000080005001560090026001610100005001870110022001920820011002140160 00300225013000700228014001600235026001100251026000700262181000600269019000500275 020001100280020001000291020000700301020001400308021025700322#H Quang Nng#S ta y thnh ng ting Vit#Dnh cho hc sinh#Nguyn Th Trung Thnh#H Th Qu Hng #H Quang Nng, Nguyn Th Trung Thnh, H Th Qu Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a303tr. : bng^b18cm#495.922313#GK#366832#^a39000^b2000b#VN16.029 99#366832#S450T#Vi?t#Ting Vit#Thnh ng#S tay#Sch c thm#Gii thiu mt s vn c bn v thnh ng ting Vit: Xc nh khi nim thnh ng, phn bit thnh ng vi cc n v t vng khc, phn loi thnh ng theo cc bnh din, v n hc thnh ng trong trng ph thng c bi tp thc hnh km theo p n# # 00841000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010016000550020044000710030018001150070058001330050015001910050 01700206008000500223009002600228010000500254011002200259021017500281020001100456 020001500467020001400482020000700496020001400503013000700517016000300524#366833# VN16.03000#^a35000^b2000b#Vi?t#495.92281#S450T#Nguyn Khnh H#S tay t tng thanh tng hnh ting Vit#Dnh cho hc sinh#Nguyn Khnh H (ch.b.), Dng Th Dung, H Th Qu Hng#Dng Th Dung#H Th Qu Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a267tr. : bng^b18cm#Tp hp nhng t tng thanh tng hnh ting Vit tiu biu v thng dng, xut hin trong sch ting Vit v ng vn cc c p c sp xp theo th t bng ch ci t A - X#Ting Vit#T tng thanh#T t ng hnh#S tay#Sch c thm#366833#XH## 00737000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820017000501810006000670020013000730030035000860080005001210090010001260100 00500136011001400141021027700155020001000432020001300442020001800455013000700473 016000300480#VN16.03001#366834#VN16.03002#^a18000^b1000b#Vi?t#343.597099802632# L504B#Lut bo ch#C hiu lc thi hnh t 01/01/2017#^aH.#^aT php#2016#^a91tr .^b19cm#Gii thiu ni dung lut bo ch vi nhng quy nh chung v quy nh c th v quyn t do bo ch, quyn t do ngn lun trn bo ch ca cng dn, t chc bo ch, hot ng bo ch, khen thng, thanh tra v x l vi phm trong hot ng bo ch v cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut bo ch#Vn bn php lut#366834#XH## 00742000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820018000501810006000680020012000740030034000860080005001200090010001250100 00500135011001400140021026500154020001000419020000700429020001200436020001800448 013000700466016000300473#366835#VN16.03003#VN16.03004#^a20000^b1000b#Vi?t#342.5 970877202632#L504T#Lut tr em#C hiu lc thi hnh t 01/6/2017#^aH.#^aT php# 2016#^a91tr.^b19cm#Gii thiu ni dung lut tr em vi nhng quy nh chung v q uy nh c th v quyn, chm sc , gio dc v bo v tr em; trch nhim ca c quan, t chc, c s gio dc, gia nh, c nhn trong vic thc hin quyn v bn phn tr em v cc iu khon thi hnh#Php lut#Tr em#Lut tr em#Vn bn php lut#366835#XH## 00772000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570020022000630030034000850080005001190090010001240100 00500134011001400139021030500153020001000458020002200468020001800490013000700508 016000300515#VN16.03005#VN16.03006#366836#^a15000^b1000b#Vi?t#341.37#L504#Lut iu c quc t#C hiu lc thi hnh t 01/7/2016#^aH.#^aT php#2016#^a74tr.^ b19cm#Gii thiu v lut iu c quc t vi nhng quy nh chung v quy nh c th v k kt, bo lu, hiu lc, sa i, b sung, gia hn, lu chiu, lu tr , sao lc, ng ti, th tc i ngoi, trnh t, th tc rt gn, t chc thc hin, qun l nh nc v iu c quc t v cc iu khon thi hnh#Php lut #Lut iu c quc t#Vn bn php lut#366836#XH## 00795000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820016000501810006000660020036000720030034001080080005001420090010001470100 00500157011002100162021023000183020001000413020001500423020001500438020003600453 020001800489013000700507016000300514#VN16.03007#366837#VN16.03008#^a15000^b1000 b#Vi?t#343.59705602632#L504T#Lut thu xut khu, thu nhp khu#C hiu lc thi hnh t 01/9/2016#^aH.#^aT php#2016#^a77tr. : bng^b19cm#Gii thiu ni dung thu xut khu, nhp khu vi nhng quy nh chung v quy nh c th v tnh th u, biu thu, thu chng bn ph gi, thu chng tr cp, thu t v, min thu , gim thu, hon thu v cc iu khon thi hnh#Php lut#Thu nhp khu#Thu xut khu#Lut thu xut khu, thu nhp khu#Vn bn php lut#366837#XH## 00771000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820017000491810006000660020024000720030034000960080005001300090010001350100 00500145011001400150021029100164020001000455020002400465020001800489013000700507 016000300514#366838#VN16.03010#VN16.03009#^a9000^b1000b#Vi?t#342.597066202632#L 504T#Lut tip cn thng tin#C hiu lc thi hnh t 01/7/2018#^aH.#^aT php#20 16#^a43tr.^b19cm#Gii thiu ni dung lut tip cn thng tin vi nhng quy nh chung v quy nh c th v cng khai thng tin; cung cp thng tin theo yu cu ; trnh t, th tc cung cp thng tin theo yu cu; trch nhim bo m thc hi n quyn tip cn thng tin ca cng dn v cc iu khon thi hnh#Php lut#Lu t tip cn thng tin#Vn bn php lut#366838#XH## 00693000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820018000501810006000680020010000740030035000840080005001190090010001240100 00500134011001500139021023700154020001000391020001000401020001800411013000700429 016000300436#366839#VN16.03011#VN16.03012#^a22000^b1000b#Vi?t#344.5970423302632 #L504D#Lut dc#C hiu lc thi hnh t 01/01/2017#^aH.#^aT php#2016#^a155tr. ^b19cm#Gii thiu v lut dc vi nhng qui nh chung v quy nh c th ca n h nc v kinh doanh, sn xut, hnh ngh, ng k v lu hnh thuc, thuc n g y v thuc t dc liu, n thuc v s dng thuc... v cc iu khon thi h nh#Php lut#Dc phm#Vn bn php lut#366839#XH## 00453000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810007000520010016000590020014000750030010000890070016000990080 01200115009001600127010000500143011001400148020001700162020001000179013000700189 016000300196#366840#VN16.03013#VN16.03014#^b3000b#Vi?t#895.92214#TH552V#Nguyn nh Tm#Thc vi bin#Trng ca#Nguyn nh Tm#^aHi Phng#^aNxb. Hng hi#2015 #^a94tr.^b19cm#Vn hc hin i#Trng ca#366840#VH## 00584000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810007000550010014000620020018000760070031000940080005001250090 01800130010000500148011002700153021008900180020001400269020001000283020001500293 013000700308016000300315#366841#VN16.03015#VN16.03016#^a35000^b500b#Vi?t#616.1# QU100T#an Mnh Hng#Qu tng sc kho#an Mnh Hng s.t., gii thiu#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a99tr. : nh, s ^b19cm#Gii thiu mt s bi thuc dn gia n trong cch phng v iu tr bnh tim mch, ung th#Bnh tim mch#Bi thuc#Ph ng tr bnh#366841#KT## 00643000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810007000560010014000630020049000770070031001260080005001570090 01800162010000500180011002600185021011500211020001600326020001000342020001500352 013000700367016000300374#366842#VN16.03017#VN16.03018#^a35000^b500b#Vi?t#615.88 #NH556B#an Mnh Hng#Nhng bi thuc qu phng, trnh bnh thng gp#an Mnh Hng s.t., gii thiu#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a103tr. : minh ho^b19cm#Gii thiu mt s bi thuc trong dn gian cha cc bnh v tai bin, t qu, m m u, bnh gout v bnh him mun#Y hc c truyn#Bi thuc#Phng tr bnh#366842#K T## 00716000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820014000411810006000550010011000610020054000720070027001260080005001530090 01800158010000500176011001500181021020000196020001700396020001800413020000900431 013000700440016000300447#366843#VN16.03019#VN16.03020#^b300b#Vi?t#398.809597173# 455D# Th Tc#ng dao v tr chi dn gian dn tc Thi Lai Chu# Th T c s.t., bin dch#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a203tr.^b19cm#Gm 59 bi ng dao ca ngi Thi Lai Chu, mi bi c trnh by thnh cc phn chnh: phn ch ci; phn phin m; phn dch ngha v km theo l cch chi, l mi trng di n xng ca tr nh#Vn hc dn gian#Tr chi dn gian#ng dao#366843#VH## 00770000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510010014000570020045000710070054001160050015001700050 01700185008000500202009001000207010000500217011001500222021018700237020002100424 020000900445020001600454013000700470016000300477#366844#VN16.03021#VN16.03022#^b 1500b#Vi?t#374.0124#B101H#V Quang Vinh#Bc H vi s nghip dit gic i, gic dt#B.s.: V Quang Vinh, Thi Ch Thanh, Nguyn u Quang#Thi Ch Thanh#Nguyn u Quang#^aH.#^aDn tr#2016#^a253tr.^b19cm#Trnh by mt s ni dung c bn t rong t tng ca Ch tch H Ch Minh v s nghip gio dc v pht trin kinh t thng qua nhng li dy ca Ngi v vn dit gic dt v gic i#T tn g H Ch Minh#Gio dc#Bnh dn hc v#366844#XH## 00669000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450010007000510020007000580070036000650050012001010040018001130080 01800131009001100149010000500160011002500165012001900190021009600209020000900305 020000700314020000700321020001000328020000700338013000700345016000300352#366845# VN16.03023#^a28000^b3000b#Vi?t#179.9#T550T#H Yn#T tin#H Yn b.s. ; Minh ho : Hoi Phng#Hoi Phng#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a 82tr. : tranh v^b19cm#Gieo mm tnh cch#Tp hp nhng cu chuyn nh mang tnh gio dc nhm gip cc cho cc em hnh thnh tnh t tin#Gio dc#Tr em#T tin #Tnh cch#Truyn#366845#XH## 00727000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450010012000510020013000630070046000760220004001220050016001260050 01600142004001800158008001800176009001100194010000500205011002500210012004300235 021009500278020000900373020000900382013000700391016000300398005001200401#366846# VN16.03024#^a22000^b2000b#Vi?t#793.8#108T#Nguyn Hnh#o thut vui#Nguyn Hnh , Nguyn Duy Linh, Nguyn Hi Linh#T.1#Nguyn Duy Linh#Nguyn Hi Linh#Ti bn l n th 9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a111tr. : hnh v^b19cm#T sch K n ng hot ng thanh thiu nin#Gii thiu nhiu tr o thut th v nh: xuyn t hu, bong bng, tri bng, t giy, l bi...#Tr chi#o thut#366846#XH#Nguyn Hnh## 00731000000000277000450000100180000000200600001800500120007800700360009000400180 01260080018001440090011001620100005001730110031001780120017002090820007002260160 00300233013000700236014001600243026001100259026000700270181000600277019000500283 020001300288020000700301021014500308#Phillips, Charles#50 cu luyn tp no b gip bn hnh thnh t duy logic#Hin Nguyn#Charles Phillips ; Hin Nguyn d ch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a103tr. : hnh v, bng^ b19cm#T duy ng cch#153.42#XH#366847#^a35000^b2000b#VN16.03025#366847#N114M# Vi?t#T duy logic#Cu #Tuyn tp 50 cu t d n kh gip bn hnh thnh t duy logic, phn nh nhng tnh hung khng r rng, th hin s t tin di m i p lc## 00782000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020038000520070064000900050014001540050022001680050010001900050 01300200005001700213005000900230004001900239008001800258009001100276010000500287 01100250029202100700031702000170038702000100040402000150041401300070042901600030 0436019000500439#366848#VN16.03026#^a12000^b2000b#Vi?t#179.9#NH556C#Nhng cu c huyn v lng thng ngi#Joan Bramsch, Rabbi Harold Kushner, Meg Hill... ; Bc h Nga b.s.#Bramsch, Joan#Kushner, Rabbi Harold#Hill, Meg#Harpt, Jerry#Perkins, A deline#Bch Nga#Ti bn ln th 17#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a66tr. : t ranh v^b19cm#Tp hp nhng cu chuyn k nhm gio dc cc em v lng thng ng i#Gio dc o c#Truyn k#Sch thiu nhi#366848#XH#Dch## 00659000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430010012000490020012000610070035000730050022001080040018001300080 01800148009001100166010000500177011002500182012002300207021008000230020001700310 020001000327020002200337013000700359016000300366#366849#VN16.03027#^a20000^b200 0b#Vi?t#173#T312C#Nguyn Hnh#Tnh ch em#Nguyn Hnh, Trn Th Thanh Nguyn#Tr n Th Thanh Nguyn#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a99tr. : tranh v^b19cm#500 cu chuyn o c#Tp hp nhng cu chuyn k cm ng v t nh cm ch em trong gia nh, dng h#o c gia nh#Truyn k#Sch thanh thi u nin#366849#XH## 00726000000000301000450000100160000000200180001600300240003400500140005800700360 00720040018001080080018001260090011001440100005001550110031001600150036001910820 00700227016000300234013000700237014000900244026001100253026000700264181000600271 019000500277019000500282020000800287020001000295021011900305#Tipper, Michael#Rn luyn tr nh#101 mo gi nh tc th#Phm Anh Tun#Michael Tipper ; Phm Anh T un dch#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a128tr. : hnh v, bng^b19cm#Tn sch ting Anh: Memory power up#153.14#XH#366850#^a38000#VN16.0 3028#366850#R203L#Vi?t#Dch#Tr nh#Rn luyn#Gii thiu mt s k nng v chin lc n gin gip bn pht trin tr nh, nng cao s tp trung v kh nng t duy## 00866000000000277000450000100120000000200630001200700120007500400180008700800050 01050090010001100100005001200110022001250820018001470160003001650130007001680140 01500175026000700190026001100197026001100208181000600219019000500225020001000230 020002800240020001800268021030200286#Quch Dng#Lut phng, chng tham nhng v cc vn bn hng dn thi hnh#Quch Dng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aT php#201 6#^a350tr. : bng^b19cm#345.5970232302632#XH#366851#^a68000^b500b#366851#VN16.0 3029#VN16.03030#L504P#Vi?t#Php lut#Lut phng chng tham nhng#Vn bn php lu t#Gii thiu cc quy nh chung v c th ca lut phng, chng tham nhng v m inh bch ti sn, thu nhp, cc qui nh v phng, chng tham nhng trong qun l kinh doanh, vai tr ca bo ch, doanh nghip v cc ngnh ngh, gim st cn b v cc qui nh v x l trch nhim khi xy ra tham nhng...## 00467000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010017000660020024000830030012001070070017001190080 00500136009001300141010000500154011001500159020001700174020001200191013000700203 016000300210#366852#VN16.03031#VN16.03032#^a72000^b1060b#Vi?t#895.92234#C400N# ng Huy Hi Lm#C nhng chuyn nh th#Tiu thuyt#ng Huy Hi Lm#^aH.#^aThan h nin#2016#^a283tr.^b19cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#366852#VH## 00787000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820007000491810006000560010012000620020064000740070012001380220005001500080 00500155009001900160010000500179011002600184021021200210020001000422020000800432 013000700440016000300447005001200450020001100462020001200473#VN16.03033#366853#V N16.03034#^a38000^b550b#Vi?t#796.83#H502L#L Anh Tun#Hun luyn k thut, chi n thut c bn cho hc vin tp Boxing#L Anh Tun#Ph.1#^aH.#^aTh dc Th thao# 2016#^a61tr. : nh, bng^b19cm#Gii thiu lch s, thc trng pht trin mn Box ing (Quyn Anh) Vit Nam hin ti, li ch qua tp luyn boxing em li; c i m, phng php t chc, hun luyn k thut v chin thut cho hc vin boxing t r#Quyn anh#K tht#366853#XH#L Anh Tun#Hun luyn#Chin thut## 00482000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010009000660020013000750030011000880070009000990080 00500108009001300113010000500126011001500131015003300146020001700179020001000196 013000700206016000300213#366854#VN16.03035#VN16.03036#^a40000^b800b#Vi?t#895.92 2334#T452A#Phan Mai#Ti c li#Truyn di#Phan Mai#^aH.#^aThanh nin#2016#^a15 8tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Phm Qu Thch#Vn hc hin i#Truyn k#366854#VH ## 00785000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810007000580010012000650020045000770030093001220070012002150080 00500227009001300232010000500245011001500250021014300265020000900408020001000417 020004800427020001000475013000700485016000300492#366855#VN16.03037#VN16.03038#^a 57000^b950b#Vi?t#355.0092#NH556B#L Hoi Nam#Nhng bc chn khng mi ca ng i anh hng#Truyn v k vit v Thng tng - Vin s khoa hc Qun s Anh hng LLVTND Nguyn Huy Hiu#L Hoi Nam#^aH.#^aThanh nin#2016#^a212tr.^b19cm#Gm nh ng cu chuyn k v cuc i v s nghip hot ng cch mng ca Thng tng Nguyn Huy Hiu trong cuc khng chin chng M cu nc#Cuc i#S nghip#Nguy n Huy Hiu, 1947 -, Thng tng, Vit Nam#Truyn k#366855#XH## 00462000000000253000450000100130000000200200001300300120003300700130004500800050 00580090019000630100005000820110015000870820011001020160003001130130007001160140 01500123026001100138026001100149026000700160181000700167019000500174020001700179 020001200196# Kim Cung#Trang tri Hoa Hng#Tiu thuyt# Kim Cung#^aH.#^aNx b. Hi Nh vn#2016#^a397tr.^b19cm#895.922334#VH#366856#^a85000^b500b#VN16.0303 9#VN16.03040#366856#TR106T#Vi?t#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00586000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450010011000520020037000630070011001000040019001110080018001300090 01100148010000500159011002500164021006000189020001700249020000700266020001000273 020001500283013000700298016000300305#366857#VN16.03041#^a12000^b2000b#Vi?t#179. 9#NH556C#Lng Hng#Nhng cu chuyn v tnh lng thin#Lng Hng#Ti bn ln th 10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a81tr. : tranh v^b19cm#Gm nhng cu chuyn k gio dc tr em v tnh lng thin#Gio dc o c#Tr em#Truyn k# Sch thiu nhi#366857#XH## 00672000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430010012000490020013000610070035000740050022001090040018001310080 01800149009001100167010000500178011002500183012002300208021007400231020001700305 020001300322020001000335020001500345013000700360016000300367#366858#VN16.03042#^ a13500^b2000b#Vi?t#177#T312T#Nguyn Hnh#Tnh thn i#Nguyn Hnh, Trn Th Tha nh Nguyn#Trn Th Thanh Nguyn#Ti bn ln th 9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 016#^a94tr. : tranh v^b19cm#500 cu chuyn o c#Tp hp 14 cu chuyn k cm ng k v tnh thn i gia ngi vi ngi#Gio dc o c#Tnh thn i#Truy n k#Sch thiu nhi#366858#XH## 00758000000000289000450000100150000000200170001500700250003200400180005700800180 00750090011000930100005001040110014001090820004001230160003001270130007001300140 01600137026001100153026000700164026001100171181000600182019000500188020000800193 020001000201020000800211020000900219021024000228#Nguyn Duy Cn# thnh nh vn #Thu Giang Nguyn Duy Cn#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a 96tr.^b19cm#801#VH#366859#^a30000^b1500b#VN16.03043#366859#VN16.03044#250T#Vi? t#Nh vn#Quan im#K nng#Vit vn#Trao i chn thc v nhng kinh nghim v b quyt tr thnh nh vn, nh ph bnh vn hc ng n xng ng vi tn gi ca n, c bit khng ch gii v k thut vit m cn rn luyn v nhn cch, tinh thn ca mt nh vn chn chnh## 00835000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480010015000540020011000690030098000800070025001780040018002030080 01800221009001100239010000500250011001500255012001800270021023600288020000700524 020001600531013000700547016000300554#366860#VN16.03045#^a50000^b2000b#Vi?t#371. 3943#T452T#Nguyn Duy Cn#Ti t hc#Phng php t hc, t o luyn cho mnh m t nn tng vn ho vng chc c v b su ln b rng#Thu Giang Nguyn Duy Cn# Ti bn ln th 9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a262tr.^b19cm#T sch Thu G iang#Gii thiu v cc phng php t hc tp, rn luyn nn tng tinh thn cho con ngi, b sung nhng phng php t duy, phng php hc tp cha c truy n t t gia nh, t nh trng qua nhng ghi chp cm nhn su sc ca tc gi #T hc#K nng hc tp#366860#XH## 00831000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460010015000520020013000670030109000800070025001890040018002140080 01800232009001100250010000500261011001500266012001800281021018000299020001100479 020000900490020001200499020000800511013000700519016000300526#VN16.03046#366861#^ a36000^b2000b#Vi?t#153.42#419S#Nguyn Duy Cn#c sng sut#Phng php t rn luyn cho mnh mt khi c sng sut c th t lp v nh ot ly cuc sng ca mnh#Thu Giang Nguyn Duy Cn#Ti bn ln th 8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2016#^a179tr.^b19cm#T sch Thu Giang#Trnh by phng php rn luyn cc k n ng nh quan st, tp trung tinh thn, tng tng, t chc t tng v nh lu gip con ngi c mt khi c sng sut, tinh thn minh mn#Tm l hc#Quan st# Tng tng#Tr nh#366861#XH## 00475000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010007000660020016000730030004000890070007000930080 01200100009001700112010000500129011001500134015002900149020001700178020000400195 013000700199016000300206#366862#VN16.03047#VN16.03048#^a100000^b500b#Vi?t#895.9 2214#L506B#L Hi#Lc bt ba yu#Th#L Hi#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^ a107tr.^b19cm#Tn tht tc gi: L Vn Hi#Vn hc hin i#Th#366862#VH## 00417000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010013000660020009000790070013000880080006001010090 01700107010000500124011001500129020001700144020000400161013000700165016000300172 #366863#VN16.03049#VN16.03050#^a81000^b300b#Vi?t#895.92214#NG125C#Thng Nhin# Ngu cm#Thng Nhin#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2016#^a133tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#366863#VH## 00599000000000289000450002600070000001400070000701900050001408200120001918100060 00310020019000370030004000560070051000600050014001110050016001250050016001410050 01500157005001300172008000600185009001700191010000500208011003100213015003400244 020001700278020000400295013000700299016000300306#366864#^b400b#Vi?t#895.9221008# 305H#in Ho qu hng#Th#Nguyn S Hc, Nguyn Hu ng, Nguyn Vn Tiu...# Nguyn S Hc#Nguyn Hu ng#Nguyn Vn Tiu#Nguyn ng C#ng Vn Ny#^aHu# ^aNxb. Thun Ho#2016#^a135tr. : nh chn dung^b19cm#TTS ghi: Cu lc b th i n Ho#Vn hc hin i#Th#366864#VH## 00621000000000301000450002600070000001400150000701900050002208200120002718100060 00390020013000450030004000580070047000620220004001090050015001130050015001280050 01200143005001500155005001300170008000600183009001700189010000500206011003100211 015004600242020001700288020000400305013000700309016000300316#366865#^a65000^b50 0b#Vi?t#895.9221008#452B#i b Lu#Th#ng Xun Diu, Trng ng S, Thanh Phong...#T.1#ng Xun Diu#Trng ng S#Thanh Phong#Lm Quang Phc#L Vn Th anh#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2016#^a160tr. : nh chn dung^b19cm#TTS ghi: Cu lc b th Hi Lng - Qung Tr#Vn hc hin i#Th#366865#VH## 00426000000000241000450002600070000001400070000701900050001408200110001918100060 00300010007000360020021000430290022000640070007000860040018000930080006001110090 01700117010000500134011001400139020001700153020000400170013000700174016000300181 #366866#^b300b#Vi?t#895.922134#L462B#V Qu#Li bit n ngn la#Gratitude to th e fire#V Qu#Ti bn ln th 1#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2016#^a28tr.^b20cm#Vn h c hin i#Th#366866#VH## 00407000000000241000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200110 00381810006000490010012000550020009000670030004000760070012000800080006000920090 01700098010000500115011001400120020001700134020000400151013000700155016000300162 #366867#VN16.03051#^a60000^b150b#Vi?t#895.922134#N116Q#L Vn Vin#Nng qu#Th #L Vn Vin#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2016#^a87tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#3668 67#VH## 00442000000000253000450000100160000000200130001600300040002900700160003300800060 00490090017000550100005000720110014000770820011000910160003001020130007001050140 01500112026000700127026001100134026001100145181000600156019000500162020001700167 020000400184#Hong Hi Vng#Hoa d trng#Th#Hong Hi Vng#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2016#^a93tr.^b19cm#895.922134#VH#366868#^a50000^b500b#366868#VN16.03052#VN 16.03053#H401D#Vi?t#Vn hc hin i#Th## 00601000000000301000450000200180000000300140001800500140003200500140004600500150 00600050013000750050012000880070048001000080006001480090017001540100005001710110 03100176022000400207082001200211016000300223013000700226014001600233026000700249 026001100256181000600267019000500273020001700278020000400295#Hng sc Cao Lao#T uyn tp th#L Quang Chu#L Chiu Chc#L Chiu Cng#Lu Qu Dch#Lu Thi D #L Quang Chu, L Chiu Chc, L Chiu Cng...#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2016#^a1 79tr. : nh chn dung^b19cm#T.2#895.9221408#VH#366869#^a100000^b250b#366869#VN1 6.03054#H561S#Vi?t#Vn hc hin i#Th## 00422000000000241000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200100 00381810006000480020004000540030016000580070016000740080006000900090017000960100 00500113011001500118020000400133016000300137020001700140001001600157013000700173 #366870#VN16.03055#^a50000^b500b#Vi?t#895.92214#NH460#Nh#Th & xng ho#Nguy n c Vinh#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2015#^a142tr.^b19cm#Th#VH#Vn hc hin i#Ng uyn c Vinh#366870## 00448000000000241000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200100 00381810007000480020019000550070012000740080006000860090017000920100005001090110 01500114020000400129016000300133020001700136001001200153015003400165013000700199 #VN16.03056#366871#^a50000^b300b#Vi?t#895.92214#TH460S#Th sau cuc chin#Nguy n Loan#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2016#^a109tr.^b19cm#Th#VH#Vn hc hin i#Nguyn Loan#Tn tht tc gi: Nguyn Vn Loan#366871## 00433000000000241000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200100 00381810006000480020020000540030012000740070014000860080005001000090013001050100 00500118011001500123020001200138016000300150020001700153001001400170013000700184 #366872#VN16.03057#^a63000^b800b#Vi?t#895.92234#T312Y#Tnh yu v l sng#Tiu thuyt#Trn nh Tm#^aH.#^aThanh nin#2016#^a216tr.^b19cm#Tiu thuyt#VH#Vn h c hin i#Trn nh Tm#366872## 00456000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810007000610020023000680030010000910070013001010080005001140090 01300119010000500132011001500137020001000152016000300162020001700165001001300182 013000700195#366873#VN16.03058#VN16.03059#^a60000^b800b#Vi?t#895.9228403#CH527T #Chuyn tnh ngi lnh#Truyn k#Phan Hu i#^aH.#^aThanh nin#2016#^a238tr.^b 19cm#Truyn k#VH#Vn hc hin i#Phan Hu i#366873## 00691000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570020024000630070010000870080005000970090013001020100 00500115011002100120021015600141020000700297016000300304020000800307001001000315 015003200325013000700357020002300364020001400387#366874#VN16.03060#VN16.03061#^a 65000^b900b#Vi?t#959.703#K250C#K chuyn nh t Ho L#L Vn Ba#^aH.#^aThanh n in#2016#^a259tr. : nh^b19cm#Gm cc bi vit v tm gng anh dng kin cng v c lp t do ca dn tc ca cc chin s cch mng trong nhng nm thng b giam gi nh t Ho L#Hi k#XH#Lch s#L Vn Ba#Tn tht tc gi: Trn Kh c Cn#366874#Khng chin chng Php#Nh t Ho L## 00625000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820013000491810006000620020023000680030016000910070059001070050016001660050 00800182005000800190005001700198005001000215005000900225008000500234009001300239 010000500252011001500257020001200272016000300284020001700287013000700304#366875# VN16.03062#VN16.03063#^a65000^b800b#Vi?t#895.92230108#K250C#K chuyn chin tr ng#Tp truyn ngn#Trn Quc Cng, Anh c, Y ing... ; Trung tuyn chn#T rn Quc Cng#Anh c#Y ing#Nguyn Quc Hng#Thin Lc#Trung #^aH.#^aThanh nin#2015#^a256tr.^b19cm#Truyn ngn#VH#Vn hc hin i#366875## 00456000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020012000540030013000660040019000790080018000980090011001160100 00500127011002600132012001500158020001800173020001300191013000700204016000300211 #366876#VN16.03064#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505#Bubu i lc#Truyn tranh# Ti bn ln th 17#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#366876#VH## 00459000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020015000540030013000690040019000820080018001010090011001190100 00500130011002600135012001500161020001800176020001300194016000300207013000700210 #366877#VN16.03065#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505T#Bubu thng em#Truyn tra nh#Ti bn ln th 19#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a15tr. : tranh mu^b19c m#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#366877## 00466000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020022000540030013000760040019000890080018001080090011001260100 00500137011002600142012001500168020001800183020001300201016000300214013000700217 #366878#VN16.03066#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505T#Bubu thch khng long#Tru yn tranh#Ti bn ln th 16#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a15tr. : tranh m u^b19cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#366878## 00456000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020012000540030013000660040019000790080018000980090011001160100 00500127011002600132012001500158020001800173020001300191016000300204013000700207 #366879#VN16.03067#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505N#Bubu nm m#Truyn tranh# Ti bn ln th 11#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a14tr. : tranh mu^b19cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#366879## 00599000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020018000550030013000730070051000860040018001370080018001550090 01100173010000500184011002600189012001700215020001800232020001300250016000300263 005001000266005000900276013000700285005001700292#366880#VN16.03068#^a17000^b200 0b#Vi?t#895.9223#CH500T#Ch th tinh khn#Truyn tranh#Li: Long Dip Comics ; T ranh: Bernus D., Shu Lily#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a 16tr. : tranh mu^b19cm#Gu X k chuyn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Bernu s D.#Shu Lily#366880#Long Dip Comics## 00595000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020015000540030013000690070051000820040018001330080018001510090 01100169010000500180011002600185012001700211020001800228020001300246016000300259 005001000262005000900272005001700281013000700298#VN16.03069#366881#^a17000^b200 0b#Vi?t#895.9223#B100C#Ba ch heo con#Truyn tranh#Li: Long Dip Comics ; Tranh : Bernus D., Shu Lily#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr . : tranh mu^b19cm#Gu X k chuyn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Bernus D. #Shu Lily#Long Dip Comics#366881## 00596000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020016000540030013000700070051000830040018001340080018001520090 01100170010000500181011002600186012001700212020001800229020001300247016000300260 005001000263005000900273005001700282013000700299#366882#VN16.03070#^a17000^b200 0b#Vi?t#895.9223#C125B#Cu b chn cu#Truyn tranh#Li: Long Dip Comics ; Tran h: Bernus D., Shu Lily#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16t r. : tranh mu^b19cm#Gu X k chuyn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Bernus D .#Shu Lily#Long Dip Comics#366882## 00611000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020031000540030013000850070051000980040018001490080018001670090 01100185010000500196011002600201012001700227020001800244020001300262016000300275 005001000278005000900288005001700297013000700314#366883#VN16.03071#^a17000^b200 0b#Vi?t#895.9223#455L#ng lo nh c v con c vng#Truyn tranh#Li: Long Di p Comics ; Tranh: Bernus D., Shu Lily#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Gu X k chuyn#Vn hc thiu nhi#Truyn tr anh#VH#Bernus D.#Shu Lily#Long Dip Comics#366883## 00601000000000289000450000200210000000300130002100500100003400500090004400500170 00530070051000700040018001210080018001390090011001570100005001680110026001730120 01700199082000900216016000300225013000700228014001600235026000700251026001100258 181000600269019000500275020001800280020001300298#Alibaba thnh Bt-a#Truyn tra nh#Bernus D.#Shu Lily#Long Dip Comics#Li: Long Dip Comics ; Tranh: Bernus D., Shu Lily#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh m u^b19cm#Gu X k chuyn#895.9223#VH#366884#^a17000^b2000b#366884#VN16.03072#A1 03T#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00559000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020016000520070038000680040018001060080018001240090011001420100 00500153011002600158012002100184020001800205020001400223016000300237005001000240 005001100250020001300261013000700274#366885#VN16.03073#^a11000^b2000b#Vi?t#372. 21#300C#i chi vi lp#Li: Nghi Nghi ; Minh ho: Thanh Xun#Ti bn ln th 1 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Tr rn k nng sn g#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#Nghi Nghi#Thanh Xun#K nng sng#366885## 00557000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520070036000700040018001060080018001240090011001420100 00500153011002600158012002100184020001800205020001400223016000300237005001000240 005000900250020001300259013000700272#366886#VN16.03074#^a11000^b2000b#Vi?t#372. 21#C121T#Cn thn vi nc#Li: Qunh Anh ; Minh ho: Minh c#Ti bn ln th 1 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Tr rn k nng sn g#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#Qunh Anh#Minh c#K nng sng#366886## 00568000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520070041000710040018001120080018001300090011001480100 00500159011002600164012002100190020001800211020001400229016000300243005001300246 005001100259020001300270013000700283#366887#VN16.03075#^a11000^b2000b#Vi?t#372. 21#B455D#Bng dng cp in#Li: Nguyn Qunh ; Minh ho: Thanh Xun#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Tr rn k n ng sng#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#Nguyn Qunh#Thanh Xun#K nng sng# 366887## 00565000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020015000530070041000680050013001090050011001220080018001330090 01100151010000500162011002600167020001400193016000300207020001800210004001800228 012002100246020001300267013000700280#366888#VN16.03076#^a11000^b2000b#Vi?t#372. 21#KH300#Khi i d tic#Li: Nguyn Qunh ; Minh ho: Thanh Xun#Nguyn Qunh#T hanh Xun#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Sch mu g io#GK#Gio dc mu gio#Ti bn ln th 2#Tr rn k nng sng#K nng sng#366 888## 00560000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020020000520070035000720040018001070080018001250090011001430100 00500154011002600159012002100185020001800206020001400224016000300238005001000241 005001100251020001300262013000700275#366889#VN16.03077#^a11000^b2000b#Vi?t#372. 21#556T#ng th thch rng#Li: Nghi Nghi ; Tranh: Thanh Xun#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Tr rn k nng s ng#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#Nghi Nghi#Thanh Xun#K nng sng#366889## 00571000000000277000450000200220000000500130002200500110003500700410004600400180 00870080018001050090011001230100005001340110026001390120021001650820007001860160 00300193013000700196014001600203026000700219026001100226181000600237019000500243 020001800248020001400266020001300280#Xp hng ch ti lt#Nguyn Qunh#Thanh Xu n#Li: Nguyn Qunh ; Minh ho: Thanh Xun#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Tr rn k nng sng#372.21#GK#366890# ^a11000^b2000b#366890#VN16.03078#X257H#Vi?t#Gio dc mu gio#Sch mu gio#K nng sng## 00564000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530070039000710040018001100080018001280090011001460100 00500157011002600162012002100188020001800209020001400227016000300241005001300244 005000900257020001300266013000700279#366891#VN16.03079#^a11000^b2000b#Vi?t#372. 21#NG115N#Ngn np gn gng#Li: Nguyn Qunh ; Minh ho: Minh c#Ti bn ln t h 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Tr rn k nng sng#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#Nguyn Qunh#Minh c#K nng sng#3668 91## 00561000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520070038000700040018001080080018001260090011001440100 00500155011002600160012002100186020001800207020001400225016000300239005001000242 005001100252020001300263013000700276#366892#VN16.03080#^a11000^b2000b#Vi?t#372. 21#N259L#Nu l nghch di#Li: Nghi Nghi ; Minh ho: Thanh Xun#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Tr rn k nng s ng#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#Nghi Nghi#Thanh Xun#K nng sng#366892# # 00593000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020017000540030013000710070048000840040018001320080018001500090 01100168010000500179011002600184012003300210020001800243020001300261016000300274 005002200277005000900299013000700308#366893#VN16.03081#^a22000^b2000b#Vi?t#895. 9223#C103H#Ci h to b mt#Truyn tranh#Li: Nguyn Tn Thanh Trc ; Minh ho: Minh c#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a23tr. : tranh mu ^b19cm#Gio dc tr tng tng cho tr#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Nguyn Tn Thanh Trc#Minh c#366893## 00698000000000325000450000100130000000200190001300500140003200500170004600700630 00630040018001260080018001440090011001620100005001730110026001780120017002040150 04000221082000700261016000300268013000700271014001600278026000700294026001100301 18100060031201900050031801900050032302000180032802000150034602000070036102000040 0368#Soffer, Mawn#Bong bng x phng#V Ha Vn M#Wachara Thanuwat#Mawn Soffer ; V Ha Vn M dch ; Minh ho: Watchara Thanuwat#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a11tr. : tranh mu^b19cm#B kho b ngoan#Tn sch ting Anh: Bubbles in the bath#649.63#XH#366894#^a10000^b2000b#366894#VN16.03082#B43 1B#Vi?t#Dch#Gio dc gia nh#Sch thiu nhi#Tr em#Tm## 00720000000000313000450000100130000000200130001300500140002600500170004000700620 00570040018001190080018001370090011001550100005001660110026001710120017001970150 08400214082000600298016000300304013000700307014001600314026001100330026000700341 181000600348019000500354019000500359020001800364020001100382020001300393#Soffer, Mawn#Dn dp no!#V Ha Vn M#Wachara Thanuwat#Mawn Soffer ; V Ha Vn M d ch ; Minh ho: Wachara Thanuwat#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 016#^a11tr. : tranh mu^b19cm#B kho b ngoan#Tn sch ting Anh: Mommy songkha 's playing with child as following: Let's clean up#649.1#XH#366895#^a10000^b200 0b#VN16.03084#366895#D430D#Vi?t#Dch#Gio dc gia nh#Sch tranh#Nui dy tr## 00592000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020015000550030013000700070048000830040018001310080018001490090 01100167010000500178011002600183012003300209020001800242020001300260016000300273 005002200276005000900298013000700307#366896#VN16.03083#^a22000^b2000b#Vi?t#895. 9223#NG558B#Ngi bn bin#Truyn tranh#Li: Nguyn Tn Thanh Trc ; Minh ho: M inh c#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a24tr. : tranh mu^ b19cm#Gio dc tr tng tng cho tr#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Nguyn Tn Thanh Trc#Minh c#366896## 00603000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020025000540030013000790070049000920040018001410080018001590090 01100177010000500188011002600193012003300219020001800252020001300270016000300283 005002200286005001000308013000700318#366897#VN16.03085#^a22000^b2000b#Vi?t#895. 9223#V560C#Vn ch trong cng vin#Truyn tranh#Li: Nguyn Tn Thanh Trc ; Mi nh ho: Thin Nh#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#Gio dc tr tng tng cho tr#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh# VH#Nguyn Tn Thanh Trc#Thin Nh#366897## 00605000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020016000540030013000700070060000830040018001430080018001610090 01100179010000500190011002600195012003300221020001800254020001300272016000300285 005002200288005001000310013000700320#366898#VN16.03086#^a22000^b2000b#Vi?t#895. 9223#C430T#Con thuyn giy#Truyn tranh#Li: Nguyn Tn Thanh Trc, Thin Nh ; Minh ho: Thin Nh#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#Gio dc tr tng tng cho tr#Vn hc thiu nhi#Truyn tran h#VH#Nguyn Tn Thanh Trc#Thin Nh#366898## 00591000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020014000550030013000690070048000820040018001300080018001480090 01100166010000500177011002600182012003300208020001800241020001300259016000300272 005002200275005000900297013000700306#VN16.03087#366899#^a22000^b2000b#Vi?t#895. 9223#CH462T#Chi trn tm#Truyn tranh#Li: Nguyn Tn Thanh Trc ; Minh ho: Mi nh c#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a23tr. : tranh mu^b 19cm#Gio dc tr tng tng cho tr#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Nguyn T n Thanh Trc#Minh c#366899## 00595000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020017000540030013000710070049000840040018001330080018001510090 01100169010000500180011002600185012003300211020001800244020001300262016000300275 005002200278005001000300013000700310#366900#VN16.03088#^a22000^b2000b#Vi?t#895. 9223#C430M#Con mun c sao!#Truyn tranh#Li: Nguyn Tn Thanh Trc ; Minh ho: Thin Nh#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a24tr. : tranh m u^b19cm#Gio dc tr tng tng cho tr#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Nguy n Tn Thanh Trc#Thin Nh#366900## 00525000000000277000450000200130000000300130001300500120002600500090003800700280 00470080012000750090017000870100005001040110026001090220005001350820007001400160 00300147013000700150014001600157026000700173026001100180181000600191019000500197 019001400202020001800216020001300234#Hc qun gia#Truyn tranh#Toboso Yana#Komor ebi#Toboso Yana ; Komorebi dch#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a174tr. : tra nh v^b18cm#T.22#895.63#VH#366901#^a25000^b3000b#366901#VN16.03089#H113Q#Vi?t#D ch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00608000000000301000450000200250000000300130002500500170003800500120005500700360 00670080012001030090017001150100005001320110026001370120022001630220005001850220 00900190082000700199016000300206013000700209014001600216026001100232026000700243 181000700250019000500257019001400262020001700276020001300293#Tsubasa - Gic m s n c#Truyn tranh#Yoichi Takahashi#Phc Nguyn#Yoichi Takahashi ; Phc Nguyn d ch#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a195tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho tui m i ln#T.24#V1 vs V3#895.63#VH#366902#^a20000^b2000b#VN16.03090#366902#TS505A#Vi ?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00546000000000289000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100060 00300140016000360020013000520030013000650070022000780220005001000050011001050050 00400116008001200120009001700132010000500149011002600154012002200180020001700202 020001300219016000300232019001400235013000700249#366903#VN16.03091#Vi?t#895.63#C 430N#^a20000^b2000b#Con nh giu#Truyn tranh#Yoko Kamio ; Hik dch#T.24#Yoko K amio#Hik#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a185tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho tu i mi ln#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#366903## 00595000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020011000520030013000630070032000760220005001080050013001130050 01200126004001400138008001200152009001700164010000500181011002600186012002700212 020001700239020001300256016000300269019001400272013000700286#366904#VN16.03092#^ a20000^b2000b#Vi?t#895.63#F103T#Fairy tail#Truyn tranh#Hiro Mashima ; Phc Ngu yn dch#T.31#Hiro Mashima#Phc Nguyn#Ti bn ln 1#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phn g#2016#^a193tr. : tranh v^b17cm#Dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru yn tranh#VH#Dch Nht Bn#366904## 00592000000000301000450002600070000002600110000701200270001801400160004501900050 00610820007000661810007000730020027000800030013001070070020001200220005001400220 01800145008001200163009001700175010000500192011002600197020001700223020001300240 005001000253005000300263016000300266019001400269013000700283#366905#VN16.03093#D nh cho tui trng thnh#^a20000^b3000b#Vi?t#895.63#BL200C#Bleach - S mng th n cht#Truyn tranh#Tite Kubo ; V dch#T.55#The blood warfare#^aHi Phng#^aNx b. Hi Phng#2016#^a197tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#Tite K ubo#V#VH#Dch Nht Bn#366905## 00597000000000301000450002600070000002600110000701200270001801400160004501900050 00610820007000661810007000730020027000800030013001070070020001200220005001400220 02300145008001200168009001700180010000500197011002600202020001700228020001300245 005001000258005000300268016000300271019001400274013000700288#366906#VN16.03094#D nh cho tui trng thnh#^a20000^b3000b#Vi?t#895.63#BL200C#Bleach - S mng th n cht#Truyn tranh#Tite Kubo ; V dch#T.56#March of the starcross#^aHi Phng #^aNxb. Hi Phng#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#T ite Kubo#V#VH#Dch Nht Bn#366906## 00619000000000301000450002600070000002600110000701200270001801400160004501900050 00610820007000661810007000730020027000800030013001070070020001200220005001400220 04500145008001200190009001700202010000500219011002600224020001700250020001300267 005001000280005000300290016000300293019001400296013000700310#366907#VN16.03095#D nh cho tui trng thnh#^a20000^b3000b#Vi?t#895.63#BL200C#Bleach - S mng th n cht#Truyn tranh#Tite Kubo ; V dch#T.58#Linh hn rc chy du cho thin ng sp #^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a205tr. : tranh v^b18cm#Vn hc h in i#Truyn tranh#Tite Kubo#V#VH#Dch Nht Bn#366907## 00594000000000301000450000200070000000300130000700500090002000500110002900700470 00400080012000870090017000990100005001160110026001210120022001470220005001690220 01200174082000700186016000300193013000700196014001600203026001100219026000700230 181000600237019000500243019001400248020001700262020001300279#Naruto#Truyn tranh #Anh Vit#Khnh Hng#Masashi Kishimoto ; Dch: Anh Vit, Khnh Hng#^aHi Phng# ^aNxb. Hi Phng#2016#^a186tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 13+#T.22#Chuy n sinh#895.63#VH#366908#^a18000^b3000b#VN16.03096#366908#N109U#Vi?t#Dch Nht B n#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00621000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810005000460020007000510030013000580070047000710220005001180220010001230050 01800133005000900151005001100160008001200171009001700183010000500200011002600205 012002200231020001700253020001300270013000700283016000300290019001400293#366909# VN16.03097#^a18000^b3000b#Vi?t#895.63#N109#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimot o ; Dch: Anh Vit, Khnh Hng#T.23#Him nguy#Masashi Kishimoto#Anh Vit#Khnh H ng#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a181tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tu i 13+#Vn hc hin i#Truyn tranh#366909#VH#Dch Nht Bn## 00628000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810005000460020007000510030013000580070047000710220005001180220017001230050 01800140005000900158005001100167008001200178009001700190010000500207011002600212 012002200238020001700260020001300277016000300290019001400293013000700307#366910# VN16.03098#^a18000^b3000b#Vi?t#895.63#N109#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimot o ; Dch: Anh Vit, Khnh Hng#T.24#Nguy nguy nguy!!#Masashi Kishimoto#Anh Vit# Khnh Hng#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a182tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 13+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#366910## 00628000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810005000460020007000510030013000580070047000710220005001180220017001230050 01800140005000900158005001100167008001200178009001700190010000500207011002600212 012002200238020001700260020001300277016000300290019001400293013000700307#366911# VN16.03099#^a18000^b3000b#Vi?t#895.63#N109#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimot o ; Dch: Anh Vit, Khnh Hng#T.25#Itachi v Sasuke#Masashi Kishimoto#Anh Vit# Khnh Hng#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a182tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 13+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#366911## 00630000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810005000460020007000510030013000580070047000710220005001180220019001230050 01800142005000900160005001100169008001200180009001700192010000500209011002600214 012002200240020001700262020001300279016000300292019001400295013000700309#VN16.03 100#366912#^a18000^b3000b#Vi?t#895.63#N109#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimot o ; Dch: Anh Vit, Khnh Hng#T.26#Ngy chia tay...!!#Masashi Kishimoto#Anh Vi t#Khnh Hng#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a182tr. : tranh v^b18cm#Dnh ch o la tui 13+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#366912## 00631000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810005000460020007000510030013000580070049000710220005001200220016001250050 01800141005001000159005001200169008001200181009001700193010000500210011002600215 012002200241020001700263020001300280016000300293019001400296013000700310#366913# VN16.03101#^a18000^b3000b#Vi?t#895.63#N109#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimot o ; Dch: Kim Trang, Minh Nguyt#T.46#Naruto tr v!!#Masashi Kishimoto#Kim Tran g#Minh Nguyt#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a181tr. : tranh v^b18cm#Dnh c ho la tui 13+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#366913## 00633000000000313000450002600110000002600070001101900050001808200070002318100050 00300140016000350020007000510030013000580070049000710220005001200220018001250050 01800143005001000161005001200171008001200183009001700195010000500212011002600217 012002200243020001700265020001300282016000300295019001400298013000700312#VN16.03 102#366914#Vi?t#895.63#N109#^a18000^b3000b#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimot o ; Dch: Kim Trang, Minh Nguyt#T.47#Phong n ph v!!#Masashi Kishimoto#Kim Tr ang#Minh Nguyt#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 13+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#366914## 00635000000000313000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100050 00300140016000350020007000510030013000580070049000710220005001200220020001250050 01800145005001000163005001200173008001200185009001700197010000500214011002600219 012002200245020001700267020001300284016000300297019001400300013000700314#366915# VN16.03103#Vi?t#895.63#N109#^a18000^b3000b#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimot o ; Dch: Kim Trang, Minh Nguyt#T.48#Ngi lng hnh phc#Masashi Kishimoto#Kim Trang#Minh Nguyt#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a188tr. : tranh v^b18cm#D nh cho la tui 13+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#366915## 00688000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020051000550030079001060070054001850050022002390050012002610050 01800273008000500291009002600296010000500322011002200327020001000349020000700359 020000800366020001400374016000300388013000700391#366916#VV16.10960#^a108000^b20 00b#Vi?t#428.0076#B300Q#B quyt t im 10 kim tra nh k ting Anh 10#Ng p hp trng tm v b kim tra, gii chi tit. Bi tp b sung c p n#Nguyn Th Thanh Trc, V Minh Tr, T ng Vnh Phc#Nguyn Th Thanh Trc#V Minh Tr #T ng Vnh Phc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a334tr. : bng^b24cm#Ti ng Anh#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#GK#366916## 00606000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020031000540030063000850070037001480050019001850080005002040090 02600209010000500235011002200240020001000262020000700272020001400279005001700293 016000300310020000800313013000700321#366917#VV16.10961#^a79000^b2000b#Vi?t#428. 0076#B103T#Bi tp ting Anh 10 c p n#Dnh cho hc sinh v gio vin lp 10. Bi dng hc sinh gii#Nguyn Thanh Hong, Hong Thanh Ngn#Nguyn Thanh Hong #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a246tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Lp 10#Sch c thm#Hong Thanh Ngn#GK#Bi tp#366917## 00509000000000253000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200090 00411810006000500010018000560020046000740070018001200080005001380090026001430100 00500169011002200174013000700196016000300203020001000206020001600216020000800232 020001500240#366918#VV16.10962#^a165000^b30000b#Vi?t#428.0076#R203K#V Th Mai Phng#Rn k nng lm bi trc nghim mn ting Anh#V Th Mai Phng#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2016#^a486tr. : bng^b24cm#366918#XH#Ting Anh#Thi trc ng him#K nng#Sch luyn thi## 00604000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440010008000500020032000580070047000900050012001370050012001490040 01800161008000500179009002600184010000500210011002600215012003100241020001000272 020000800282013000700290016000300297020001400300#366919#VV16.10963#^a126000^b50 00b#Vi?t#428#M458T#i Li#150 bi lun ting Anh hay nht#Ch.b.: i Li, Hng Giang ; Trang Trang h..#Hng Giang#Trang Trang#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2016#^a477tr. : tranh v^b24cm#T sch Gip hc tt ting Anh #Ting Anh#Bi vn#366919#XH#Sch c thm## 00628000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810007000490020054000560030099001100070013002090050013002220080005002350090 02600240010000500266011002200271020001000293020002000303020001500323020001400338 013000700352016000300359#366920#VV16.10964#^a159000^b2000b#Vi?t#428.0076#PH110T #Pht trin t duy gii thi THPT quc gia Ting Anh#Bin son theo cu trc m i nht ca B Gio dc v o to. Phn tch, gii chi tit v bnh lun#Bi V n Vinh#Bi Vn Vinh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a501tr. : bng^b24cm#Ti ng Anh#Trung hc ph thng#Sch luyn thi#Sch c thm#366920#GK## 00573000000000253000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810007000490020043000560030094000990070013001930050013002060080005002190090 02600224010000500250011001500255020001400270013000700284016000300291020001000294 020001500304#366921#VV16.10965#^a117000^b2000b#Vi?t#428.0076#CH305T#Chin thng k thi THPT quc gia ting Anh#Hng dn cch lm bi. Bin son theo cu trc thi mi nht ca B gio dc v o to...#Phan Vn Li#Phan Vn Li#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2016#^a365tr.^b24cm#Sch c thm#366921#GK#Ting Anh#Sc h luyn thi## 00697000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020051000550030079001060070054001850050022002390050012002610050 01800273008000500291009002600296010000500322011003100327020001000358020000700368 020000800375020001400383013000700397016000300404#366922#VV16.10966#^a123000^b20 00b#Vi?t#428.0076#B300Q#B quyt t im 10 kim tra nh k ting Anh 11#Ng p hp trng tm v b kim tra, gii chi tit. Bi tp b sung c p n#Nguyn Th Thanh Trc, V Minh Tr, T ng Vnh Phc#Nguyn Th Thanh Trc#V Minh Tr #T ng Vnh Phc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a326tr. : hnh v, bng ^b24cm#Ting Anh#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#366922#GK## 00607000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020031000550030063000860070037001490050019001860080005002050090 02600210010000500236011002200241020001000263020000700273020001400280016000300294 005001700297020000800314013000700322#366923#VV16.10967#^a134000^b2000b#Vi?t#428 .0076#B103T#Bi tp ting Anh 12 c p n#Dnh cho hc sinh v gio vin lp 12 . Bi dng hc sinh gii#Nguyn Thanh Hong, Hong Thanh Ngn#Nguyn Thanh Hon g#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a446tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Lp 12#Sc h c thm#GK#Hong Thanh Ngn#Bi tp#366923## 00636000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020069000550030067001240070018001910220004002090050018002130080 00500231009002600236010000500262011002200267020001000289020002000299020001500319 020001400334013000700348016000300355#366924#VV16.10968#^a117000^b2000b#Vi?t#428 .0076#R203L#Rn luyn k nng gii thi trung hc ph thng quc gia ting Anh #Hng dn cch lm bi. B mi, bm st thi THPT quc gia...#Trn Th Bc h Lan#Q.2#Trn Th Bch Lan#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a382tr. : bng^ b24cm#Ting Anh#Trung hc ph thng#Sch luyn thi#Sch c thm#366924#GK## 00501000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020053000540070009001070050009001160080005001250090026001300100 00500156011002100161020001000182020001600192020001400208020001500222016000300237 013000700240#VV16.10969#366925#^a28000^b3000b#Vi?t#428.0076#B452D#Bi dng v luyn thi vo lp 10 THPT mn ting Anh#Tng Th#Tng Th#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2016#^a88tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Trung hc c s#Sch c thm#Sch luyn thi#GK#366925## 00538000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020058000540070015001120050015001270080005001420090026001470100 00500173011002200178020001000200020001600210020000700226020001400233020001500247 016000300262013000700265#366926#VV16.10970#^a33000^b3000b#Vi?t#428.0076#H561D#H ng dn n luyn kin thc thi vo lp 10 mn ting Anh#Vng Th Ngn#Vng Th Ngn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a185tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Trung hc c s#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#GK#366926## 00688000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430010017000490020035000660030033001010290029001340070034001630080 00500197009002600202010000500228011002200233021013900255020001000394020000800404 013000700412016000300419#366927#VV16.10971#^a80000^b2000b#Vi?t#428#T527T#Hong Thi Dng#Tuyn tp nhng bi lun ting Anh#a dng v ti v th loi...#C ollection of English essays#Hong Thi Dng tuyn chn, b.s.#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2016#^a330tr. : bng^b24cm#Gm 150 bi lun ting Anh thng dng (c km bn ting Vit) v cc ti nh gia nh, hc ng, ni lm vic v tro ng i sng x hi#Ting Anh#Bi vn#366927#XH## 00686000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020043000540030048000970070045001450220004001900050008001940050 01200202005001000214008000500224009002600229010000500255011002600260012003100286 020001000317020000600327020001500333020001400348013000700362016000300369#366928# VV16.10972#^a82000^b5000b#Vi?t#428.0076#T527T#Tuyn tp thi Violympic ting Anh lp 7#Theo chng trnh ting Anh mi ca B GD v T#Ch.b.: i Li, Hng Giang ; Minh Phc h..#T.1#i Li#Hng Giang#Minh Phc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a185tr. : minh ho^b24cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Ting Anh# Lp 7#Sch luyn thi#Sch c thm#366928#GK## 00688000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020043000540030048000970070046001450220004001910050008001950050 01200203005001100215008000500226009002600231010000500257011002600262012003100288 020001000319020000600329020001500335020001400350016000300364013000700367#366929# VV16.10973#^a80000^b5000b#Vi?t#428.0076#T527T#Tuyn tp thi Violympic ting Anh lp 7#Theo chng trnh ting Anh mi ca B GD v T#Ch.b.: i Li, Hng Giang ; Thin Hng h..#T.2#i Li#Hng Giang#Thin Hng#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2016#^a211tr. : minh ho^b24cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Ting An h#Lp 7#Sch luyn thi#Sch c thm#GK#366929## 00675000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020074000490070052001230050016001750050017001910050014002080050 01400222005001600236008000500252009002600257010000500283011002200288020000800310 020001600318020001400334020001500348013000700363016000300370#366930#VV16.10974#^ a79000^b2000b#Vi?t#909#B452D#Bi dng hc sinh gii mn lch s THCS v thi v o lp 10 chuyn s THPT#Trnh nh Tng, Nguyn Th Hng, Trn Huy on...#Trn h nh Tng#Nguyn Th Hng#Trn Huy on#Trn Thu Chi#Nguyn Th Thm#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2016#^a268tr. : bng^b24cm#Lch s#Trung hc c s#Sch c thm#Sch luyn thi#366930#GK## 00522000000000253000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810007000440020054000510030041001050070013001460050013001590080005001720090 02600177010000500203011002200208020001400230013000700244016000300251020000800254 020000600262#366931#VV16.10975#^a108000^b2000b#Vi?t#807#NH556#Nhng iu cn b it bi dng hc sinh gii ng vn 6#Theo cu trc mi nht ca B GD & T...#L Xun Soan#L Xun Soan#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a309tr. : bng^b24 cm#Sch c thm#366931#GK#Ng vn#Lp 6## 00644000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020041000520030069000930070013001620220004001750220018001790050 01300197008000500210009002600215010000500241011001500246020000800261020001400269 020002000283020001400303020001500317013000700332016000300339#VV16.10976#366932#^ a108000^b2000b#Vi?t#807.6#C120N#Cm nang luyn thi THPT quc gia ng vn#Bin s on theo cu trc thi mi nht ca B gio dc & o to...#L Xun Soan#T.1# Ngh lun vn hc#L Xun Soan#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a258tr.^b24c m#Ng vn#Vn ngh lun#Trung hc ph thng#Sch c thm#Sch luyn thi#366932# GK## 00555000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020057000510070032001080050014001400050017001540080005001710090 02600176010000500202011001500207020000800222020002000230020001400250020001500264 013000700279016000300286#366933#VV16.10977#^a40000^b2000b#Vi?t#807.6#B450#B luyn thi trung hc ph thng quc gia mn ng vn#L Quang Hng, Nguyn Vit Hng#L Quang Hng#Nguyn Vit Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a199tr. ^b24cm#Ng vn#Trung hc ph thng#Sch c thm#Sch luyn thi#366933#GK## 00482000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020051000510070006001020050006001080080005001140090026001190100 00500145011001500150020000800165020001600173020001400189020001500203013000700218 016000300225#366934#VV16.10978#^a30000^b3000b#Vi?t#807.6#B452D#Bi dng v luy n thi vo lp 10 THPT mn ng vn#H L#H L#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#20 16#^a152tr.^b24cm#Ng vn#Trung hc c s#Sch c thm#Sch luyn thi#366934#GK ## 00555000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020034000510070031000850050015001160040018001310080005001490090 02600154010000500180011002200185020000800207020001600215020000700231020001400238 020001500252013000700267016000300274#366935#VV16.10979#^a27500^b6300b#Vi?t#807. 6#454T#n tp thi vo lp 10 mn ng vn#Nguyn Th Hu, Nguyn Th Hoa#Nguyn Th Hoa#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a139tr. : bng^b2 4cm#Ng vn#Trung hc c s#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#366935#GK## 00613000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020062000510030060001130070020001730220004001930050020001970080 00500217009002600222010000500248011001500253020000800268020001500276020001400291 016000300305020002000308013000700328#366936#VV16.10980#^a99000^b2000b#Vi?t#807. 6#C455P#Cng ph 99 thi THPT quc gia - B thi mi nht ng vn#Dnh cho h c sinh lp 10, 11, 12 luyn thi THPT quc gia...#Nguyn Th Thu Anh#T.2#Nguyn Th Thu Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a301tr.^b24cm#Ng vn#Sch lu yn thi#Sch c thm#GK#Trung hc ph thng#366936## 00579000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020056000510070029001070050013001360050015001490080005001640090 02600169010000500195011003100200020000800231020001600239020000700255020001400262 020001500276013000700291016000300298#366937#VV16.10981#^a33000^b3000b#Vi?t#807. 6#H561D#Hng dn n luyn kin thc thi vo lp 10 mn ng vn#o Tin Thi, i nh Vn Thin#o Tin Thi#inh Vn Thin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a2 07tr. : hnh v, bng^b24cm#Ng vn#Trung hc c s#n tp#Sch c thm#Sch lu yn thi#366937#GK## 00688000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020047000510030100000980070034001980050021002320050012002530080 00500265009002600270010000500296011002200301020000800323020002000331020000800351 020001400359013000700373016000300380020001500383#366938#VV16.10982#^a60000^b200 0b#Vi?t#807.6#B300Q#B quyt lm cc dng bi tp c hiu mn vn#Bin son the o cu trc mi nht ca B Gio dc v o to. Dnh cho hc sinh n thi THPT qu c gia#Trnh Th Minh Hng, L Th Thu#Trnh Th Minh Hng#L Th Thu#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2016#^a223tr. : bng^b24cm#Vn hc#Trung hc ph thng# Bi tp#Sch c thm#366938#GK#Sch luyn thi## 00487000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020036000520070014000880050014001020040018001160080005001340090 02600139010000500165011002200170020001100192020000600203020001400209013000700223 016000300230#366939#VV16.10983#^a38000^b1000b#Vi?t#372.6#PH110T#Pht trin v n ng cao ting Vit 1#Phm Vn Cng#Phm Vn Cng#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2016#^a175tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#3669 39#GK## 00476000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020031000530070015000840050015000990080005001140090026001190100 00500145011002200150020001200172020000800184020000600192020001400198016000300212 013000700215#366940#VV16.10984#^a38000^b2000b#Vi?t#372.623#H103T#203 bi tp l m vn chn lc 2#L Phng Lin#L Phng Lin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#20 16#^a139tr. : bng^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 2#Sch c thm#GK#366940## 00476000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020031000530070015000840050015000990080005001140090026001190100 00500145011002200150020001200172020000800184020000600192020001400198016000300212 013000700215#366941#VV16.10985#^a42000^b2000b#Vi?t#372.623#H103T#203 bi tp l m vn chn lc 3#L Phng Lin#L Phng Lin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#20 16#^a179tr. : bng^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 3#Sch c thm#GK#366941## 00476000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020031000530070015000840050015000990080005001140090026001190100 00500145011002200150020001200172020000800184020000600192020001400198013000700212 016000300219#366942#VV16.10986#^a42000^b2000b#Vi?t#372.623#H103T#203 bi tp l m vn chn lc 4#L Phng Lin#L Phng Lin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#20 16#^a164tr. : bng^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 4#Sch c thm#366942#GK## 00476000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470020031000530070015000840050015000990080005001140090026001190100 00500145011002200150020001200172020000800184020000600192020001400198016000300212 013000700215#VV16.10987#366943#^a48000^b2000b#Vi?t#372.623#H103T#203 bi tp l m vn chn lc 5#L Phng Lin#L Phng Lin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#20 16#^a187tr. : bng^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 5#Sch c thm#GK#366943## 00499000000000253000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020039000520070018000910050018001090080005001270090026001320100 00500158011001500163020000800178020002000186020001400206020001500220013000700235 016000300242#366944#VV16.10988#^a105000^b1000b#Vi?t#807.6#B300Q#B quyt thi u THPT quc gia mn vn#Nguyn nh Chin#Nguyn nh Chin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a428tr.^b24cm#Ng vn#Trung hc ph thng#Sch c thm#Sch lu yn thi#366944#GK## 00687000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020032000490030060000810070039001410050020001800080005002000090 02600205010000500231011001500236020001200251020001400263016000300277005001800280 020002000298020001500318004001800333020000800351020000700359013000700366#366945# VV16.10989#^a98000^b1000b#Vi?t#807#T527T#Tuyn tp 234 v bi lm vn#Dng c ho hc sinh 10, 11, 12. Ti liu n thi THPT quc gia#Hunh Tn Kim Khnh, Nguy n Bch Thun#Hunh Tn Kim Khnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a438tr.^b2 4cm#Tp lm vn#Sch c thm#GK#Nguyn Bch Thun#Trung hc ph thng#Sch luy n thi#Ti bn ln th 8#Bi vn# thi#366945## 00579000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020060000510070037001110050013001480080005001610090026001660100 00500192011002900197020000800226020000600234020001400240016000300254005001500257 020000700272020001500279013000700294#VV16.10990#366946#^a70000^b1000b#Vi?t#807. 6#T527C#Tuyn chn thi bi dng hc sinh gii mn ng vn lp 7#L Minh Lun (ch.b.), L Phng Tho#L Minh Lun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a316t r. : bng, s ^b24cm#Ng vn#Lp 7#Sch c thm#GK#L Phng Tho# thi#Sch luyn thi#366946## 00518000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020071000530070015001240050015001390080005001540090026001590100 00500185011002200190020001200212020000900224020001400233016000300247013000700250 020000700257#366947#VV16.10991#^a48000^b2000b#Vi?t#372.623#250T# thi hc sin h gii vn ton quc v nhng bi c gii bc tiu hc#L Phng Lin#L Phn g Lin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a188tr. : bng^b24cm#Tp lm vn#Ti u hc#Sch c thm#GK#366947# thi## 00578000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020042000510070037000930050016001300080005001460090026001510100 00500177011001500182020000800197020002000205020001400225020001500239016000300254 005002000257013000700277020001600284#366948#VV16.10992#^a65000^b1000b#Vi?t#807. 6#B450#B luyn thi th THPT quc gia mn vn#Nguyn c Hng, Nguyn Song M ai Thy#Nguyn c Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a238tr.^b24cm#Vn h c#Trung hc ph thng#Sch c thm#Sch luyn thi#GK#Nguyn Song Mai Thy#366948 # thi quc gia## 00589000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810007000460020054000530030079001070070013001860050013001990080005002120090 02600217010000500243011002200248020000800270020000600278020001400284020001500298 016000300313013000700316#366949#VV16.10993#^a190000^b2000b#Vi?t#807.6#NH556#Nh ng iu cn bit bi dng hc sinh gii ng vn 9#Bi dng hc sinh gii lp 9 thi vo lp 10. Ti liu tham kho cho gio vin#L Xun Soan#L Xun Soan#^aH .#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a597tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 9#Sch c th m#Sch luyn thi#GK#366949## 00598000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810007000460020055000530030079001080070013001870050013002000080005002130090 02600218010000500244011002900249020000800278020000700286020001400293020001500307 013000700322016000300329#366950#VV16.10994#^a190000^b2000b#Vi?t#807.6#NH556#Nh ng iu cn bit bi dng hc sinh gii ng vn 10#Bi dng hc sinh gii lp 9 thi vo lp 10. Ti liu tham kho cho gio vin#L Xun Soan#L Xun Soan#^a H.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a493tr. : bng, s ^b24cm#Ng vn#Lp 10#S ch c thm#Sch luyn thi#366950#GK## 00590000000000289000450000200420000000300310004200500160007300700160008900800050 01050090026001100100005001360110031001410220004001720820008001760160003001840130 00700187014001700194026000700211026001100218181000700229019000500236020000700241 020001600248020000700264020001400271020001500285#Chin thng k thi 9 vo 10 chu yn vt l#n thi vo lp 10 chuyn l...#Trnh Minh Hip#Trnh Minh Hip#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2016#^a550tr. : hnh v, bng^b24cm#T.2#530.076#GK#3669 51#^a169000^b2000b#366951#VV16.10995#CH305T#Vi?t#Vt l#Trung hc c s#n tp# Sch c thm#Sch luyn thi## 00579000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810007000480020047000550070015001020050015001170080005001320090026001370100 00500163011003100168020000700199020000700206020000800213020001400221016000300235 004003900238020001700277013000700294#366952#VV16.10996#^a120000^b1000b#Vi?t#537 .076#PH561P#Phng php gii bi tp vt l theo ch 11#Phm c Cng#Phm c Cng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a486tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#GK#Ti bn ln th 2 c sa cha, b sung#Phng php gii#366952## 00562000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020039000540030021000930070015001140050015001290080005001440090 02600149010000500175011003100180020000700211020002000218020000700238020001400245 020001500259013000700274016000300281#366953#VV16.10997#^a140000^b1000b#Vi?t#530 .076#T103L#Ti liu tng n tp c bn mn vt l#n thi THPT quc gia#V Thanh Khit#V Thanh Khit#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a524tr. : hnh v, bn g^b24cm#Vt l#Trung hc ph thng#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#366953#GK ## 00596000000000289000450000200480000000300210004800500150006900700150008400800050 00990090026001040100005001300110031001350220009001660820008001750160003001830130 00700186014001700193026001100210026000700221181000700228019000500235020000700240 020002000247020001000267020001400277020001500291#Chinh phc cu hi l thuyt v t l theo ch #n thi THPT quc gia#Trn Vn lng#Trn Vn Lng#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2016#^a470tr. : hnh v, bng^b24cm#Quyn h#530.076#GK#36695 4#^a120000^b2000b#VV16.10998#366954#CH312P#Vi?t#Vt l#Trung hc ph thng#L t huyt#Sch c thm#Sch luyn thi## 00655000000000301000450000200470000000300550004700500150010200500150011700700310 01320080005001630090026001680100005001940110015001990220004002140820007002180160 00300225013000700228014001700235026001100252026000700263181000700270019000500277 020000700282020001300289020001700302020002000319020001400339#Chinh phc phng t rnh bt phng trnh v t#Tuyn chn bi tp ct li st thi THPT quc gia. ..#Trn Minh Dng#Trnh Anh Dng#Trn Minh Dng, Trnh Anh Dng#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2016#^a414tr.^b24cm#Q.1#512.94#GK#366955#^a126000^b2000b#VV16.10 999#366955#CH312P#Vi?t#i s#Phng trnh#Bt phng trnh#Trung hc ph thng# Sch c thm## 00627000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020050000520030118001020070013002200050013002330080005002460090 02600251010000500277011003100282020000500313020000700318020001200325020001400337 016000300351013000700354#366956#VV16.11000#^a99000^b2000b#Vi?t#510.76#B300Q#B quyt t im 10 kim tra nh k mn ton 10#Gii chi tit, phn tch, bnh lu n, hng dn lm bi dnh cho hc sinh lp 10. Tham kho cho ph huynh v gio vin#Bi Qu Mi#Bi Qu Mi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a310tr. : h nh v, bng^b24cm#Ton#Lp 10# kim tra#Sch c thm#GK#366956## 00618000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810008000460020041000540030076000950070014001710050014001850080005001990090 02600204010000500230011002500235020000500260020002000265020001600285020001400301 020001500315013000700330016000300337#VV16.11001#366957#^a76000^b1500b#Vi?t#510. 76#GI-462T#Gii thiu thi THPT quc gia mn ton# thi chnh thc 2015. d b 2015. thi minh ho ca B GD&T 2015...#H Vn Chng#H Vn Chng#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a302tr. : hnh v^b24cm#Ton#Trung hc ph thn g# thi quc gia#Sch c thm#Sch luyn thi#366957#GK## 00539000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020048000520070014001000050014001140040018001280080005001460090 02600151010000500177011003100182020000500213020001600218020001400234016000300248 020001500251013000700266#VV16.11002#366958#^a30000^b1000b#Vi?t#510.76#B452D#Bi dng v luyn thi vo lp 10 THPT mn ton#Mai Xun Vinh#Mai Xun Vinh#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a152tr. : hnh v, bng^b24cm#To n#Trung hc c s#Sch c thm#GK#Sch luyn thi#366958## 00581000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020054000520070030001060050013001360050016001490080005001650090 02600170010000500196011003100201020000500232020000700237020002000244020001500264 020001400279013000700293016000300300#366959#VV16.11003#^a40000^b2000b#Vi?t#510. 76#B450#B luyn thi trung hc ph thng quc gia mn ton#L Honh Ph, Ngu yn Ch Lim#L Honh Ph#Nguyn Ch Lim#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a 191tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton# thi#Trung hc ph thng#Sch luyn thi#Sch c thm#366959#GK## 00667000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020073000520030080001250070032002050050017002370050014002540080 00500268009002600273010000500299011002500304020000500329020001600334020001500350 020001400365013000700379016000300386#366960#VV16.11004#^a65000^b1000b#Vi?t#510. 76#M558L#15 ch thng gp trong cc k thi THCS v tuyn sinh lp 10 mn to n#Dnh cho hc sinh n luyn thi hc sinh gii THCS v tuyn sinh vo lp 10 THP T#Nguyn c Hong, Nguyn Sn H#Nguyn c Hong#Nguyn Sn H#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a311tr. : hnh v^b24cm#Ton#Trung hc c s#Sch luyn th i#Sch c thm#366960#GK## 00619000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020048000550030045001030070041001480050014001890050018002030080 00500221009002600226010000500252011003100257020000900288020001400297020000600311 020001400317013000700331016000300338#366961#VV16.11005#^a99000^b2000b#Vi?t#516. 0076#PH110T#Pht trin t duy sng to gii ton hnh hc 9#Bin son theo cu t rc SGK mi hin hnh...#Bi Vn Tuyn (ch.b.), Nguyn c Trng#Bi Vn Tuyn# Nguyn c Trng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a301tr. : hnh v, bng^b 24cm#Hnh hc#Gii bi ton#Lp 9#Sch c thm#366961#GK## 00585000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020030000540030065000840070021001490080005001700090026001750100 00500201011003100206020000700237020002000244020001500264013000700279016000300286 005001600289020001400305#VV16.11006#366962#^a60000^b1500b#Vi?t#512.0076#T527T#T uyn tp cc bi ton i s#Bi dng hc sinh gii 10 - 11 - 12. Luyn thi THP T quc gia...#Trn Minh Quang b.s.#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a227tr. : hnh v, bng^b24cm#i s#Trung hc ph thng#Sch luyn thi#366962#GK#Trn M inh Quang#Sch c thm## 00486000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020026000490070016000750050016000910040018001070080005001250090 02600130010000500156011003100161020000900192020000700201020001400208016000300222 013000700225#VV16.11007#366963#^a45000^b1000b#Vi?t#516#T406N#Ton nng cao hnh hc 10#Nguyn Vnh Cn#Nguyn Vnh Cn#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2016#^a190tr. : hnh v, bng^b24cm#Hnh hc#Lp 10#Sch c thm#GK#36 6963## 00560000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020023000490030051000720070016001230050016001390040018001550080 00500173009002600178010000500204011003100209020000500240020000700245020000600252 020001400258016000300272013000700275#366964#VV16.11008#^a45000^b1000b#Vi?t#513# T406S#Ton s hc nng cao 6#Tp hp s t nhin. Tp hp s nguyn. Phn s...# Nguyn Vnh Cn#Nguyn Vnh Cn#Ti bn ln th 5#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2016#^a175tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#S hc#Lp 6#Sch c thm#GK#366964## 00585000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020053000530070034001060050014001400050019001540080005001730090 02600178010000500204011003100209020000500240020001600245020000700261020001400268 020001500282016000300297013000700300#366965#VV16.11009#^a33000^b65000b#Vi?t#510 .76#H561D#Hng dn n luyn kin thc thi vo lp 10 mn ton#Phm Bo Khu, Ph m Th Bch Ngc#Phm Bo Khu#Phm Th Bch Ngc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2016#^a174tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Trung hc c s#n tp#Sch c thm#S ch luyn thi#GK#366965## 00580000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020031000520030029000830070032001120050016001440050015001600080 00500175009002600180010000500206011003100211020000500242020001600247020001400263 020001500277016000300292013000700295#366966#VV16.11010#^a27500^b6400b#Vi?t#510. 76#454T#n tp thi vo lp 10 mn ton#Dnh cho ph thng v chuyn#Hong Xun Vinh, ng Thanh Hi#Hong Xun Vinh#ng Thanh Hi#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2016#^a131tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Trung hc c s#Sch c thm#Sch l uyn thi#GK#366966## 00643000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020052000540030053001060070028001590220004001870050015001910050 01200206008000500218009002600223010000500249011003100254020000900285020002000294 020001500314020001400329013000700343016000300350#366967#VV16.11011#^a239000^b20 00b#Vi?t#576.076#R203L#Rn luyn t duy gii nhanh theo chuyn sinh hc#Son theo cu trc mi ca B Gio dc v o to...#Phan Tn Thin, H Vn Dng#Q.2# Phan Tn Thin#H Vn Dng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a782tr. : hnh v , bng^b24cm#Sinh hc#Trung hc ph thng#Sch luyn thi#Sch c thm#366967#G K## 00635000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200080 00401810007000480020056000550030055001110070015001660220004001810080005001850090 02600190010000500216011002600221020000900247020002000256020001500276013000700291 016000300298005001500301005001500316020001400331#VV16.11012#366968#^a139000^b20 00b#Vi?t#576.076#CH312P#Chinh phc thi trung hc ph thng quc gia sinh hc# Bin son theo cu trc mi ca B Gio dc v o to#Phm Th Hng#Q.1#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2016#^a454tr. : minh ho^b24cm#Sinh hc#Trung hc ph t hng#Sch luyn thi#366968#GK#Phm Th Hng#Phm Th Hng#Sch c thm## 00643000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200080 00401810007000480020056000550030058001110070015001690220004001840080005001880090 02600193010000500219011003100224020000900255020002000264020001500284016000300299 013000700302005001500309005001500324020001400339#VV16.11013#366969#^a124000^b20 00b#Vi?t#576.076#CH312P#Chinh phc thi trung hc ph thng quc gia sinh hc# Bin son theo cu trc mi ca B Gio dc v o to...#Phm Th Hng#Q.2#^aH .#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a422tr. : hnh v, bng^b24cm#Sinh hc#Trung h c ph thng#Sch luyn thi#GK#366969#Phm Th Hng#Phm Th Hng#Sch c th m## 00660000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200100 00401810006000500020049000560030032001050070047001370050014001840050015001980050 01600213008000500229009002600234010000500260011003100265020001500296020002000311 020001500331020001400346013000700360016000300367#VV16.11014#366970#^a123000^b20 00b#Vi?t#516.22076#R203L#Rn luyn k nng tm hng gii ton to xyz#Dnh c ho hc sinh lp 11, 12...#o Quc Dng, Phm Kim Chung, Nguyn Th Tho#o Qu c Dng#Phm Kim Chung#Nguyn Th Tho#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a365t r. : hnh v, bng^b24cm#Hnh hc phng#Trung hc ph thng#Sch luyn thi#Sch c thm#366970#GK## 00576000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020045000540030039000990070016001380220004001540050016001580080 00500174009002600179010000500205011003100210020001100241020000700252020001500259 013000700274016000300281020001400284#366971#VV16.11015#^a138000^b2000b#Vi?t#547 .076#B450T#B tr kin thc v t duy ho hc hu c 11#i cng ho hu c v hirocacbon...#Nguyn Hu Mnh#T.1#Nguyn Hu Mnh#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2016#^a454tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hu c#Lp 11#Sch luyn thi#366971#GK #Sch c thm## 00601000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020045000540030064000990070016001630220004001790050016001830080 00500199009002600204010000500230011003100235020001100266020000700277020001500284 016000300299013000700302020001400309#366972#VV16.11016#^a134000^b2000b#Vi?t#547 .076#B450T#B tr kin thc v t duy ho hc hu c 11#Dn xut halogen, ancol, phenol, anehit, v axit cacboxylic...#Nguyn Hu Mnh#T.2#Nguyn Hu Mnh#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a438tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hu c#Lp 11 #Sch luyn thi#GK#366972#Sch c thm## 00572000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020051000540030043001050070012001480050012001600080005001720090 02600177010000500203011003100208020000800239020002000247020001500267013000700282 016000300289020001400292#366973#VV16.11017#^a153000^b2000b#Vi?t#546.076#R203L#R n luyn t duy gii nhanh siu tc b ho hc#Bin son theo cu trc thi mi nht...#Lu Vn Du#Lu Vn Du#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a462tr . : hnh v, bng^b24cm#Ho hc#Trung hc ph thng#Sch luyn thi#366973#GK#Sc h c thm## 00593000000000265000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200080 00401810007000480020055000550030059001100070012001690080005001810090026001860100 00500212011003100217020000800248020002000256020001500276020001400291013000700305 016000300312005001200315#VV16.11018#366974#^a144000^b2000b#Vi?t#546.076#CH312P# Chinh phc thi trung hc ph thng quc gia ho hc#Phn tch tm ra hng gi i, gii chi tit v bnh lun...#Lu Vn Du#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#201 6#^a478tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hc#Trung hc ph thng#Sch luyn thi#Sch c thm#366974#GK#Lu Vn Du## 00560000000000277000450002600110000002600070001102000080001801400160002601900050 00420820004000471810007000510020044000580030027001020070013001290050013001420080 00500155009002600160010000500186011003100191020001100222020000700233016000300240 020001400243004001800257013000700275#VV16.11019#366975#Ho hc#^a70000^b1000b#V i?t#547#TR431T#Trng tm kin thc ho hc 12 - Ho hu c#Phng php trc nghi m...# Xun Hng# Xun Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a311tr. : h nh v, bng^b24cm#Ho hu c#Lp 12#GK#Sch c thm#Ti bn ln th 1#366975## 00635000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470020070000530070055001230050017001780050015001950050013002100080 00500223009002600228010000500254011003100259020000800290020002000298020001500318 020001400333013000700347016000300354#VV16.11020#366976#^a70000^b2000b#Vi?t#546. 076#T527T#Tuyn tp cu hi ct li chinh phc k thi THPT quc gia mn ho hc# Trn Trng Tuyn (ch.b.), Ng Quang Binh, Bi Vn Cnh#Trn Trng Tuyn#Ng Quan g Binh#Bi Vn Cnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a309tr. : hnh v, bng ^b24cm#Ho hc#Trung hc ph thng#Sch luyn thi#Sch c thm#366976#GK## 00571000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020054000530030021001070070012001280050012001400080005001520090 02600157010000500183011003100188020000800219020002000227020000700247020001500254 013000700269016000300276020001400279#366977#VV16.11021#^a94000^b2000b#Vi?t#546. 076#R203K#Rn k nng gii nhanh bi tp trc nghim ho hc 12#n thi THPT quc gia#Cao C Gic#Cao C Gic#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a334tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hc#Bi tp trc nghim#Lp 12#Sch luyn thi#366977#GK#Sch c thm## 00651000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430010016000490020017000650030040000820070022001220080005001440090 02600149010000500175011003100180012002800211021011400239020001000353020001200363 013000700375016000300382#366978#VV16.11022#^a90000^b2000b#Vi?t#428#T550H#Trn M nh Tng#T hc ting Anh#Cm nang luyn thi chng ch A, B, C...#Trn Mnh T ng ch.b.#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a406tr. : hnh v, bng^b21cm#T s ch ting Anh giao tip#Gii thiu cc bi hc ting Anh nh: ch ci ting Anh; ng t to be, have; cch chia ng t th hin ti...#Ting Anh#Sch t hc# 366978#XH## 00870000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450010012000510020036000630030027000990070079001260050015002050050 01700220005001900237004004000256008000500296009002600301010000500327011002600332 02101180035802000100047602000090048602000100049502000120050501300070051701600030 0524019000500527#366979#VV16.11023#^a96000^b5000b#Vi?t#428.3#T550H#Woo Bo Hyun# T hc m thoi ting Anh ph cch#200 Basic English patterns#Woo Bo Hyun ; H. .: Triu Thu Hng, Nguyn Thu Huyn ; Hong Th Anh Trm dch#Triu Thu Hng#Ngu yn Thu Huyn#Hong Th Anh Trm#Ti bn ln th 1 c chnh sa, b sung#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2016#^a309tr. : minh ho^b21cm#Hng dn t hc ng php ting Anh qua cc mu hi thoi c bn theo cc ch thng dng trong giao ti p hng ngy#Ting Anh#Ng php#Hi thoi#Sch t hc#366979#XH#Dch## 00648000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020054000500070035001040010010001390050012001490080005001610090 02600166010000500192011002600197021011300223020001000336020001300346016000300359 013000700362020001300369#366980#VV16.11024#^a75000^b5000b#Vi?t#428#NH556L#Nhng li thng gp khi hc ting Anh ca ngi Vit#Qunh Nh ch.b. ; Nguyn Xoan h ..#Qunh Nh#Nguyn Xoan#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a239tr. : minh ho ^b21cm#Ch ra cc li v dng t, li v vn phm, li v chm cu, li mc ph i khi ni, vit ting Anh ca ngi Vit#Ting Anh#Li chnh t#XH#366980#Li ng php## 00746000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020078000510070050001290010017001790050020001960080005002160090 02600221010000500247011003100252021014800283020001000431020000900441016000300450 020002000453013000700473#366981#VV16.11025#^a92000^b5000b#Vi?t#428.2#B100T#360 ng t bt quy tc & cu b ng - trc tip - gin tip trong ting Anh#Nguyn Thu Huyn ch.b. ; on Th Khnh Hin h..#Nguyn Thu Huyn#on Th Khnh Hin #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a261tr. : hnh v, bng^b21cm#Trnh by nh ng kin thc c bn v v d minh ho cho 360 ng t bt quy tc, cch dng c u b ng, cu trc tip, cu gin tip trong ting Anh#Ting Anh#Ng php#XH# ng t bt qui tc#366981## 01048000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820008000411810008000490020030000570030086000870070079001730050013002520050 01900265005002000284005001600304008000500320009002600325010000500351011001500356 021032300371020001100694013000700705016000300712020000800715020001100723#366982# VV16.11026#VV16.11027#^b500b#Vi?t#959.756#GI-108T#Gio trnh lch s a phng# Dng cho o to, bi dng gio vin chuyn ngnh lch s trng THCS tnh Khn h Ho#Chu nh Lc (ch.b.), Nguyn Th Kim Hoa, Nguyn Th Kim Hng, Nguyn Th Thn#Chu nh Lc#Nguyn Th Kim Hoa#Nguyn Th Kim Hng#Nguyn Th Thn#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2015#^a177tr.^b24cm#Gii thiu nhng ni dung c bn v lch s a phng; phng php nghin cu v bin son lch s a phng ni c hung v lch s a phng tnh Khnh Ho ni ring; ni dung, phng php v h nh thc dy hc lch s a phng tnh Khnh Ho; gio dc ch quyn bin, o trong dy hc lch s trng trung hc c s#Gio trnh#366982#XH#Lch s#a phng## 00800000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810007000600010016000670020063000830030017001460070016001630080 00500179009002600184010000500210011002200215021021300237020001700450013000700467 016000300474020000500477020000900482020001900491#366983#VV16.11028#VV16.11029#^a 55000^b200b#Vi?t#362.109597#PH506L#inh Quc Thng#Phc li y t trong nn kinh t th trng Vit Nam hin nay#Sch chuyn kho#inh Quc Thng#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2016#^a239tr. : bng^b24cm#Trnh by c s l lun v phc l i y t trong nn kinh t th trng. Thc trng phc li y t trong nn kinh t th trng Vit Nam. Cc gii php ch yu pht trin phc li y t Vit Nam t rong thi gian ti#Sch chuyn kho#366983#XH#Y t#Phc li#Kinh t th trng## 00769000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810008000550010016000630020038000790070016001170080005001330090 02600138010000500164011003100169015006000200021020400260020001100464013000700475 016000300482020001800485#366984#VV16.11030#VV16.11031#^a78000^b300b#Vi?t#005.8# GI-108T#Trnh Nht Tin#Gio trnh nhp mn an ton thng tin#Trnh Nht Tin#^a H.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a287tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: i h c Quc gia H Ni. Trng i hc Cng ngh#Tng quan v bo v thng tin s; c s ton hc trong an ton thng tin; cc h m ho d liu; ch k s; phng php n giu tin; qun l kho mt m; an ninh mng my tnh; ng dng an ton t hng tin#Gio trnh#366984#GT#An ton thng tin## 00861000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810007000610010013000680020041000810290042001220070013001640080 00500177009002600182010000500208011003100213015007800244021022500322013000700547 016000300554020000900557020001700566#366985#VV16.11032#VV16.11033#^a70000^b300b #Vi?t#306.4409597#NG454N#Trn Tr Di#Ngn ng cc dn tc thiu s Vit Nam#L anguages of ethnic minorities in Vietnam#Trn Tr Di#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a294tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Tr ng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Gii thiu bc tranh chung v ngn ng c c dn tc thiu s Vit Nam. Trnh by a l x hi ngn ng, ngn ng xt theo quan h h hng v loi hnh, nhng vn ngn ng hc x hi ca vng cc d n tc thiu s Vit Nam#366985#XH#Ngn ng#Dn tc thiu s## 00896000000000349000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820007000491810006000560020058000620030017001200070059001370050016001960050 01500212005001500227008000500242009002600247010000500273011003100278012001700309 02000060032601300070033201600030033902101390034202000040048102000180048502000170 0503005001500520005001100535#VV16.11035#366986#VV16.11034#^a50000^b500b#Vi?t#33 7.59#C455#Cng ng kinh t ASEAN - Bi cnh v kinh nghim quc t#Sch chuyn kho#Nguyn Hng Sn, Nguyn Anh Thu (ch.b.), V Mai Linh...#Nguyn Hng Sn #Nguyn Anh Thu# V Mai Linh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a256tr. : h nh v, bng^b24cm#T sch Khoa hc#ASEAN#366986#XH#Trnh by thc tin hi nhp kinh t khu vc trn th gii; hi nhp AEC v kinh nghim ca mt s nc ASEAN ; AEC v bi cnh quc t mi#AEC#Cng ng kinh t#Sch chuyn kho#V Thanh H ng#H Vn Hi## 00582000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003518100080 00400010012000480020054000600030034001140070028001480050015001760080005001910090 02600196010000500222011003100227020001400258013000700272016000300279020000500282 020001500287020001400302#366987#VV16.11036#^a275000^b2000b#Vi?t#GI-462T#Trn Ph ng#Gii thiu cc thi Olympic APMOPS, IMC, IMSO, WMTC#Dnh cho la tui t 10 - 15 tui#Trn Phng, Hong Minh Tu#Hong Minh Tu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a442tr. : hnh v, bng^b24cm#Sch song ng#366987#TN#Ton# thi q uc t#Sch c thm## 00907000000000313000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810006000470020050000530030056001030070076001590050012002350050021002470050 01700268005001500285008000500300009002600305010000500331011003100336020001400367 013000700381016000300388021016800391020000500559020001500564020001400579#VV16.11 037#366988#^a250000^b2000b#Vi?t#510.76#R203L#Rn luyn t duy qua cc bi thi O lympic ton hc#Sch song ng Anh - Vit dnh cho hc sinh THCS v THPT#Trn Ph ng (ch.b.), L Nguyn Vng Linh, Phng c V Anh, Hong Minh Tu#Trn Phng# L Nguyn Vng Linh#Phng c V Anh#Hong Minh Tu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a364tr. : hnh v, bng^b24cm#Sch song ng#366988#GK#Bao gm cc bi ton c km hng dn gii trong cc b thi ton quc t gip hc sinh rn lu yn t duy ton hc v thc hnh cc dng ton trong cc k thi quc t#Ton# thi quc t#Sch c thm## 00883000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810007000580010014000650020083000790070014001620080005001760090 02600181010000500207011002600212021034400238013000700582016000300589020001600592 020002100608#366989#VV16.11038#VV16.11039#^a78000^b500b#Vi?t#621.4834#TH552N#V ng Hu Tn#Thc nghim vt l ht nhn s dng cc knh ngang ca l phn ng h t nhn Lt#Vng Hu Tn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a189tr. : minh ho^b24cm#Trnh by cc knh ngang ca l phn ng ht nhn Lt v phng ph p to chm ntron n nng. Gii thiu k thut phin lc ntron, nghin cu ti t din ntron ton phn; phn tch kch hot ntron gamma tc thi; nghin cu tit din phn ng bt bc x ntron; xc nh cc tham s hiu chnh trong thp o tit din bt bc x ntron...#366989#KT#Vt l ht nhn#L phn ng ht nh n## 00917000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010012000630020017000750030061000920070036001530050 01700189008000500206009002600211010000500237011002700242012004100269021020600310 01300070051601600030052301900050052602000130053102000090054402000100055302000090 0563020000700572#366990#VV16.11040#VV16.11041#^a55000^b2000b#Vi?t#649.57#K600N# Trn i Vi#K nng vn ng#Bi dng cho tr 49 phng php vn ng rn luyn sc kho#Trn i Vi ; Phm Thanh Hng dch#Phm Thanh Hng#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2016#^a111tr. : tranh mu^b26cm#Rn luyn k nng sng dnh cho h c sinh#Gii thiu v ch vn ng hng ti nhng tr c khuynh hng li v n ng, dng nhng phng thc khuyn khch tr tham gia cc hot ng vn ng b ch gip tr tr nn yu vn ng, gii thch ng#366990#XH#Dch#K nng sng #Vn ng#Rn luyn#Sc kho#Tr em## 00773000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020037000510290027000880070050001150010017001650050020001820080 00500202009002600207010000500233011003100238021016700269020001000436020000800446 016000300454012003100457013000700488#366991#VV16.11042#^a80000^b5000b#Vi?t#428. 2#T550L#T loi trong ting Anh v cch dng#The part of speech & usage#Nguyn T hu Huyn ch.b. ; on Th Khnh Hin h..#Nguyn Thu Huyn#on Th Khnh Hin#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a275tr. : hnh v, bng^b21cm#Gii thiu kh i nim, ngha, chc nng, v tr cch dng t loi trong ting Anh: Danh t, i t, tnh t, ng t, trng t, mo t, gii t, lin t, cm thn t#Ting A nh#T loi#XH#T sch Gip hc tt ting Anh#366991## 00711000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020026000540070033000800050009001130080005001220090026001270100 00500153011001500158021018200173020001000355020000800365020000800373016000300381 001001100384012003100395013000700426#366992#VV16.11043#^a55000^b5000b#Vi?t#428. 0076#B103T#Bi tp gii t ting Anh#Vit Hong ch.b. ; Nhung h..#Nhung #^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a214tr.^b21cm#nh ngha v gii t v cc l oi gii t trong ting Anh; v tr gii t v cch t t ng c gii t; mt s gii t thng thng; cc dng bi bi tp luyn cch s dng gii t#Ting An h#Gii t#Bi tp#XH#Vit Hong#T sch Gip hc tt ting Anh#366992## 00769000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020048000490290041000970070050001380050020001880040018002080080 00500226009002600231010000500257011002200262021013700284020001000421020000800431 020001300439013000700452016000300459001001700462#VV16.11044#366993#^a92000^b500 0b#Vi?t#428#M458T#143 bi lun v bi vit mu ting Anh hay nht#143 best model English essays & writings#Nguyn Thu Huyn ch.b. ; on Th Khnh Hin h..#o n Th Khnh Hin#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a399tr. : bng^b21cm#Gii thiu 143 bi lun mu ting Anh cp n nhiu lnh vc tro ng cuc sng nh thng mi, chnh tr, x hi, khoa hc, ngn ng...#Ting Anh# Bi vn#K nng vit#366993#XH#Nguyn Thu Huyn## 00595000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810008000430020036000510030038000870070012001250050012001370040040001490080 00500189009002600194010000500220011003100225020000800256020002000264020000900284 020001400293013000700307016000300314#366994#VV16.11045#^a32000^b2000b#Vi?t#541# GI-521T#Gip tr nh chui phn ng ho hc#Dng cho hc sinh lp 10 - 11 - 12.. .#Ng Ngc An#Ng Ngc An#Ti bn ln th 8, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a213tr. : hnh v, bng^b21cm#Ho hc#Trung hc ph thng #Phn ng#Sch c thm#366994#GK## 00825000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820013000491810007000620010017000690020026000860030017001120070017001290080 00500146009002600151010000500177011001500182021030000197020001700497013000700514 016000300521020001500524020000800539#366995#VV16.11046#VV16.11047#^a68000^b500b #Vi?t#303.30895922#QU105L#Trnh Quang Cnh#Qun l x hi v dn tc#Sch chuyn kho#Trnh Quang Cnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a244tr.^b21cm#Trnh by hot ng v chu trnh qun l x hi v dn tc. Khi qut mt s c im c bn ca cng ng dn tc Vit Nam v quan im ca ch ngha Mc - Lnin, t tng H Ch Minh v ng cng sn Vit Nam v vn dn tc. H thng t chc v ni dung qun l v dn tc nc ta hin nay...#Sch chuyn kho#366995#XH #Qun l x hi#Dn tc## 01030000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020029000630070068000920050015001600050017001750050 01300192005001400205004004000219008000500259009002600264010000500290011002600295 01500450032102102890036602000100065502000160066502000130068101300070069401600030 0701#VV16.11049#366996#VV16.11048#^a96000^b1000b#Vi?t#342.08#H428#Hi - p v quyn con ngi#B.s.: Phm Hng Thi, Nguyn ng Dung, V Cng Giao, L Khnh Tng#Phm Hng Thi#Nguyn ng Dung#V Cng Giao#L Khnh Tng#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a327tr. : minh ho^ b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Khoa Lut#Gm 93 cu hi khi lc v q uyn con ngi; lut nhn quyn quc t v c ch ca Lin Hp Quc v bo v, t hc y nhn quyn; ni dung khi qut ca mt s quyn con ngi c bn theo ph p lut quc t v Vit Nam; khi qut v lch s, quan im v chnh sch v nh n quyn Vit Nam#Php lut#Quyn con ngi#Sch hi p#366996#XH## 00902000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810006000550020035000610030017000960070060001130050017001730050 01300190005001700203008000500220009002600225010000500251011001500256020001700271 01300070028801600030029502102250029802000100052302000080053300500170054100500180 0558#366997#VV16.11050#VV16.11051#^a68000^b500b#Vi?t#340.1#T550D#T duy php l - L lun thc tin#Sch chuyn kho#Nguyn Hong Anh, V Cng Giao, Nguyn Min h Tun (ch.b.)...#Nguyn Hong Anh#V Cng Giao#Nguyn Minh Tun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a253tr.^b21cm#Sch chuyn kho#366997#XH#Tp hp nhng ngh in cu chuyn su v t duy php l, cch thc t duy v ng dng t duy php l trong thc hnh ngh lut nh t duy v quyn ca cc bn, p dng php lut, phn bin trong tranh lun v ging dy lut...#Php lut#Php l#Nguyn ng Du ng#Hong Th Kim Qu## 00725000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820004000491810006000530010012000590020027000710030053000980070012001510080 00500163009002600168010000500194011003100199021019200230013000700422016000300429 020000800432020001900440#366998#VV16.11052#VV16.11053#^a60000^b500b#Vi?t#657#H2 50T#L Kim Ngc#H thng thng tin k ton#Tm tt l thuyt, cu hi v tnh hu ng trc nghim#L Kim Ngc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a227tr. : hnh v, bng^b21cm#Tng quan v h thng thng tin k ton; cc cng c m t h th ng thng tin k ton; h thng thng tin k ton chu trnh chi ph, chu trnh nh n s, chu trnh sn xut, chu trnh doanh thu#366998#KT#K ton#H thng thng tin## 00970000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820012000411810006000530020032000590070065000910050013001560050016001690050 01700185005001400202005001500216008000500231009002600236010000500262011003700267 02102120030401300070051601600030052301500430052602000250056902000200059402000080 0614020001000622#VV16.11054#VV16.11055#366999#^b700b#Vi?t#303.6609597#S111M#65 n m U ban ho bnh Vit Nam#B.s.: Ung Chu Lu (ch.b.), Phm Vn Chng, Nguyn Vn Hunh...#Ung Chu Lu#Phm Vn Chng#Nguyn Vn Hunh#V Minh Giang#ng Hu y Cng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a207tr., 20tr, nh mu : bng^b21cm #Trnh by t tng v ho bnh ca Vit Nam; qu trnh hnh thnh, hot ng v pht trin ca U ban ho bnh Vit Nam. Gii thiu cc v lnh o phong tro ho bnh v U ban ho bnh Vit Nam qua cc thi k#366999#XH#u ba sch ghi: U ban Ho bnh Vit Nam#U ban Ho bnh Vit Nam#Phong tro ho bnh#Lch s#1 950-2015## 01008000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010017000660020140000830070017002230080005002400090 02600245010000500271011003100276021038800307013000700695016000300702020000900705 020001100714020001700725#367000#VV16.11056#VV16.11057#^a45000^b500b#Vi?t#331.60 9597#V121#Trnh Quang Cnh#Vn vic lm ca thanh nin ngi dn tc thiu s trong thi k cng nghip ho - hin i ho v hi nhp WTO: Thc trng v gi i php#Trnh Quang Cnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a142tr. : hnh v, bng^b21cm#Trnh by c s l lun v vn vic lm ca thanh nin dn tc th iu s trong thi k hi nhp WTO. Thc trng vic lm ca thanh nin dn tc th iu s trong thi k cng nghip ho - hin i ho v hi nhp kinh t th gii WTO. Gii php ch yu nhm gii quyt vn vic lm cho thanh nin dn tc t hiu s p ng thi k hi nhp WTO v cng nghip ho - hin i ho t nc# 367000#XH#Vic lm#Thanh nin#Dn tc thiu s## 00820000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810007000590020047000660080005001130090019001180100005001370110 02600142015005000168021030500218020000900523020001300532020001100545013000700556 016000300563#367001#VV16.11058#VV16.11059#^a286000^b1500b#Vi?t#328.597#QU451H#Q uc hi vi doanh nghip, doanh nhn Vit Nam#^aH.#^aCng an nhn dn#2016#^a339 tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: Cu lc b Cc nh Cng thng Vit Nam#Gii thi u nhng doanh nhn Quc hi kho u tin ca Vit Nam. Trnh by nhng vn l lun v thc tin v mi quan h gia Quc hi v cng ng doanh nghip n g thi xut nhng gii php, ghi nhn nhng kin ngh nng cao hiu qu i din ca Quc hi cho cng ng doanh nghip Vit Nam#Quc hi#Doanh nghip#Do anh nhn#367001#XH## 00930000000000313000450000100140000000201760001400300170019000700140020700800050 02210090019002260100005002450110015002500820015002650160003002800130007002830140 01700290026001100307026001100318026000700329181000600336019000500342020001700347 020000700364020000700371020002200378020001100400020001100411021019400422#H Xun Thng#Tuyn chn nhng bn n v gii quyt tranh chp trong hot ng kinh doa nh, thng mi thuc thm quyn ca to n nhn dn cp qun, huyn trn a bn Thnh ph H Ch Minh#Sch chuyn kho#H Xun Thng#^aH.#^aCng an nhn dn#20 16#^a391tr.^b24cm#347.5970902643#XH#367002#^a150000^b1015b#VV16.11060#VV16.1106 1#367002#T527C#Vi?t#Sch chuyn kho#To n#Bn n#Gii quyt tranh chp#Kinh do anh#Thng mi#Tuyn chn nhng bn n thuc thm quyn ca To n nhn dn cp qun, huyn trn a bn Thnh ph H Ch Minh v ngha v thc hin hp ng mu a bn hng ho, dch v thng mi v kinh doanh## 00754000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020025000520030040000770070044001170220004001610080018001650090 01100183010000500194011002600199013000700225021016700232020001300399020001800412 020001400430001001900444005001300463#367003#VV16.11062#^a80000^b2000b#Vi?t#372. 37#T460N#T ngh g khi cn b...#Dnh cho b tp vit nhng g mnh ngh#M ca Pn v Oliu ; Minh ho: Bin Thu#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a97 tr. : tranh mu^b26cm#367003#Gm nhng cu hi gi b t tr li nhm gip b pht huy tnh sng to, th hin cm xc v rn luyn thm k nng sng, th c trnh nhng him nguy xung quanh#K nng sng#Hc sinh tiu hc#Sch c thm #M ca Pn v Oliu# Bin Thu## 00784000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020025000520030040000770070044001170220004001610050013001650040 01800178008001800196009001100214010000500225011002600230013000700256021016700263 020001300430020001800443020001400461001001900475#367004#VV16.11063#^a80000^b100 0b#Vi?t#372.37#T460N#T ngh g khi cn b...#Dnh cho b tp vit nhng g mnh ngh#M ca Pn v Oliu ; Minh ho: Bin Thu#T.2# Bin Thu#Ti bn ln t h 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a97tr. : tranh mu^b26cm#367004#Gm nhn g cu hi gi b t tr li nhm gip b pht huy tnh sng to, th hin c m xc v rn luyn thm k nng sng, thc trnh nhng him nguy xung quanh#K nng sng#Hc sinh tiu hc#Sch c thm#M ca Pn v Oliu## 00690000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820008000421810007000500010015000570020049000720070015001210220004001360080 01800140009002300158010000500181011002200186013000700208016000300215005001500218 021013300233020000800366020001600374020001000390#VV16.11064#VV16.11065#367005#^b 2000b#Vi?t#959.703#CH250#Nguyn nh T#Ch thc dn Php trn t Nam K 18 59 - 1954#Nguyn nh T#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a555 tr. : bng^b24cm#367005#XH#Nguyn nh T#Thc dn Php nh chim Nam K v cu c khng chin chng Php ca nhn dn Nam K. B my cai tr ca thc dn Php t rn t Nam K#Lch s#Ch thc dn#1859-1954## 00855000000000277000450000200600000002900640006000800180012400900230014201000050 01650110026001700150048001960820011002440160003002550130007002580140008002650260 01100273026001100284026000700295181000700302019000500309020000800314020000800322 020000700330020001000337021023000347#Thnh ph H Ch Minh xy dng, pht trin v hi nhp 2015#Ho Chi Minh city construction, development and integration 2015 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a446tr. : minh ho^b25cm#TTS gh i: U ban nhn dn Thnh ph H Ch Minh#330.959779#XH#367006#^b4000b#VV16.11066 #VV16.11067#367006#TH107P#Vi?t#Kinh t#Vn ho#X hi#i ngoi#Gii thiu tng quan v nhng thnh tu ni bt ca Thnh ph H Ch Minh nm 2015 trong cc ln h vc nh kinh t, vn ho, x hi, i ngoi... Phng hng nhim v pht tri n kinh t - x hi Thnh ph H Ch Minh n nm 2020## 00850000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810008000570020038000650070057001030050014001600080010001740090 01800184010000500202011002600207021025200233020001100485016000300496020001400499 020001300513001001100526005001600537013000700553#367007#VV16.11068#VV16.11069#^a 80000^b300b#Vi?t#333.918#GI-108T#Gio trnh h sinh thi t ngp nc#B.s.: L Tn Li (ch.b.), Phm Thanh V, L Trung Nguyn#Phm Thanh V#^aCn Th#^ai h c Cn Th#2016#^a193tr. : minh ho^b24cm#Trnh by khi nim, cc nh ngha c ng nh cch phn loi v s phn b t ngp nc trn th gii v Vit Nam. G ii thiu nhng h sinh thi t ngp nc in hnh cng vi cc c tnh c t rng, a dng v vai tr quan trng ca t ngp nc#Gio trnh#GT#t ngp n c#H sinh thi#L Tn Li#L Trung Nguyn#367007## 00827000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820013000491810006000620020040000680030023001080070017001310080005001480090 01800153010000500171011001500176021019800191020001100389016000300400020001900403 020001700422001001700439015007400456013000700530#VV16.11070#367008#VV16.11071#^a 78000^b500b#Vi?t#895.92209003#M458S#Mt s vn vn hc Vit Nam hin i#Gi o trnh sau i hc#Nguyn ng ip#^aH.#^aKhoa hc x hi#2016#^a195tr.^b24cm# Trnh by tng quan v vn hc Vit Nam hin i. Qu trnh hnh thnh din mo v tro lu ca tiu thuyt v th Vit Nam hin i qua nhiu giai on. L lu n, ph bnh vn hc Vit Nam hin i#Gio trnh#GT#Nghin cu vn hc#Vn hc h in i#Nguyn ng ip#TTS ghi: Vin Hn lm Khoa hc x hi Vit Nam. Hc vi n Khoa hc x hi#367008## 00831000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820012000491810006000610020041000670030017001080070016001250080005001410090 01800146010000500164011003100169021020800200020001700408016000300425020000900428 001001600437015007400453013000700527020000700534#VV16.11072#VV16.11073#367009#^a 96000^b500b#Vi?t#306.8109597#H454N#Hn nhn trong x hi Vit Nam ng i#Sc h chuyn kho#Nguyn Hu Minh#^aH.#^aKhoa hc x hi#2016#^a275tr. : bng, biu ^b24cm#Mt s vn l lun v phng php l lun v hn nhn trong x hi ng i. Truyn thng v bin i v la chn bn i v kt hn. Khun mu ng x gia v v chng trong i sng hn nhn sau kt hn#Sch chuyn kho#XH#Hn nhn#Nguyn Hu Minh#TTS ghi: Vin Hn lm Khoa hc x hi Vit Nam. Hc vin Khoa hc x hi#367009#X hi## 00931000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820008000491810008000570020053000650030087001180070015002050080007002200090 01500227010000500242011002600247021025200273020001100525016000300536020000700539 020002200546001001500568020000900583020000900592020000900601013000700610#VV16.11 074#VV16.11075#367010#^a68000^b300b#Vi?t#530.071#GI-108T#Gio trnh o lng v nh gi trong dy hc vt l#Dng cho o to sau i hc Chuyn ngnh L lun v Phng php dy hc b mn Vt l#Nguyn Th Nh#^aVinh#^ai hc Vinh#2016# ^a195tr. : minh ho^b24cm#Trnh by khi qut v o lng kim tra, nh gi ch t lng gio dc v cht lng dy hc. Cng c trong kim tra - nh gi hc si nh trong dy hc vt l. ng dng cng ngh thng tin trong kim tra nh gi k t qu hc tp mn vt l ca hc sinh#Gio trnh#GT#Vt l#Phng php ging dy #Nguyn Th Nh#Kim tra#nh gi#Hc sinh#367010## 00877000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820004000491810008000530020024000610030037000850070049001220050017001710050 01500188008000700203009001500210010000500225011001500230021029300245020001100538 016000300549020001300552001001500565013000700580#VV16.11076#VV16.11077#367011#^a 68000^b300b#Vi?t#370#GI-108T#Gio trnh gio dc hc#Dng cho sinh vin cc ng nh s phm#Phm Minh Hng, Nguyn Th Hng, Thi Vn Thnh#Nguyn Th Hng#Th i Vn Thnh#^aVinh#^ai hc Vinh#2016#^a286tr.^b24cm#Trnh by nhng vn chu ng ca gio dc hc. Gio dc vi s pht trin x hi v nhn cch. Mc ch v nguyn l gio dc. H thng gio dc quc dn, l lun dy hc, ni dung, ph ng php, phng tin v hnh thc t chc dy hc. Cc phng php kim tra v nh gi kt qu hc tp...#Gio trnh#GT#Gio dc hc#Phm Minh Hng#367011## 00845000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820007000491810008000560020064000640070031001280050013001590080007001720090 01500179010000500194011002600199021021000225020001100435016000300446020000900449 020002200458001001700480020000900497020000900506020000900515013000700524#VV16.11 078#VV16.11079#367012#^a68000^b300b#Vi?t#570.71#GI-108T#Gio trnh phng php kim tra nh gi trong dy hc sinh hc#Nguyn nh Nhm, V nh Lun#V nh Lun#^aVinh#^ai hc Vinh#2016#^a219tr. : minh ho^b24cm#Trnh by nhng vn chung v kim tra nh gi trong dy hc ni chung v dy hc sinh hc ni rin g. Phng php xy dng cng c kim tra nh gi, phng php kim tra nh gi trong dy hc mn sinh hc#Gio trnh#GT#Sinh hc#Phng php ging dy#Nguyn nh Nhm#Kim tra#nh gi#Hc sinh#367012## 00904000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810008000590020034000670070035001010050011001360080007001470090 01500154010000500169011001500174021039900189020001100588016000300599020001400602 001001500616013000700631#367013#VV16.11080#VV16.11081#^a60000^b300b#Vi?t#344.59 701#GI-108T#Gio trnh lut lao ng Vit Nam#Nguyn Hu Ch (ch.b.), L Vn c #L Vn c#^aVinh#^ai hc Vinh#2016#^a318tr.^b24cm#Trnh by khi nim chung v Lut lao ng Vit Nam. Khi nim v ni dung lin quan n vic lm v hc n gh, o to, bi dng nng cao k nng ngh, hp ng lao ng, cng on, ti n lng, thi gi lm vic, thi gi ngh ngi, an ton lao ng, v sinh lao ng, k lut lao ng v trch nhim vt cht, qun l nh nc v thanh tra nh nc v lao ng, x pht vi phm php lut lao ng#Gio trnh#GT#Lut lao ng #Nguyn Hu Ch#367013## 00892000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820004000491810008000530020038000610030068000990070032001670050015001990080 00700214009001500221010000500236011002600241021026200267020001100529016000300540 020002300543001001600566013000700582020001300589#367014#VV16.11082#VV16.11083#^a 60000^b300b#Vi?t#596#GI-108T#Gio trnh ng vt hc c xng sng#Dng cho sin h vin i hc ngnh sinh hc v cc ngnh c lin quan#Hong Ngc Tho, Cao Ti n Trung#Cao Tin Trung#^aVinh#^ai hc Vinh#2016#^a253tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu ngun gc, hng tin ho, c im, cu to, chc nng, phn loi ca ng vt c xng sng thuc ngnh na dy sng, ngnh dy sng, phn ngnh c x ng sng, lp c ming trn, lp c sn, lp c xng, lp lng c, lp b st, lp chim, lp th#Gio trnh#GT#ng vt c xng sng#Hong Ngc Tho#367014# ng vt hc## 01045000000000361000450000200490000000500140004900500230006300500160008600500180 01020050018001200050015001380070081001530080005002340090010002390100005002490110 01500254015002100269082001500290016000300305013000700308014001600315026001100331 02600070034202600110034918100060036001900050036602000130037102000100038402000190 0394020001400413020000900427021024700436#Tm hiu php lut v x pht vi phm h nh chnh#L Thanh Bnh#Nguyn Th Minh Phng#Nguyn Thanh H#Nguyn Hong Vit #Phm Th Hng Vn#ng Thanh Sn#L Thanh Bnh, Nguyn Th Minh Phng, Nguyn Thanh H... ; ng Thanh Sn ch.b.#^aH.#^aT php#2016#^a253tr.^b24cm#TTS ghi: B T php#342.5970602638#XH#367015#^a66000^b1000b#VV16.11085#367015#VV16.11084 #T310H#Vi?t#Sch hi p#Php lut#Vi phm hnh chnh#X l vi phm#Vit Nam#Gm 230 cu hi v tr li cc quy nh php lut v x pht vi phm hnh chnh, c c bin php x l hnh chnh, cc bin php x l v ngn chn v bo m x l vi phm hnh chnh, nhng quy nh i vi ngi cha thnh nin vi phm hnh ch nh## 00825000000000289000450000100140000000200510001400300170006500500200008200700350 01020080005001370090010001420100005001520110029001570820006001860160003001920130 00700195014001500202026000700217026001100224026001100235181000600246019000500252 020001700257020001900274020002000293021022200313#Ng Thnh Can#T chc hnh chn h nh nc - L lun v thc tin#Sch chuyn kho#Nguyn Th Ngc Lan#Ng Thnh Can, Nguyn Th Ngc Lan#^aH.#^aT php#2016#^a487tr. : bng, s ^b21cm#352.2 #XH#367016#^a68000^b500b#367016#VV16.11086#VV16.11087#T450C#Vi?t#Sch chuyn kh o#T chc hnh chnh#Hnh chnh nh nc#Cung cp nhng kin thc c bn v t chc hnh chnh nh nc nh l thuyt t chc, thay i t chc, t chc hnh c hnh nh nc, t chc thc thi quyn hnh php trung ng, t chc thc thi quy n hnh php a phng## 01147000000000325000450000200520000000500140005200500160006600500140008200500200 00960050019001160070057001350080005001920090018001970100005002150110015002200150 12900235082001100364016000300375013000700378014001500385026000700400026001100407 02600110041818100070042901900050043602000100044102000160045102000190046702103350 0486#Pht trin khoa hc v cng ngh v quyn con ngi#V Khnh Vinh#inh Ngc Thng#Nguyn Mai Ly#Tng Th Thanh Sang#Phm Th Thu Lin#V Khnh Vinh, inh Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Mai Ly...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2016#^a275tr.^b21cm# TTS ghi: Vin Hn lm Khoa hc x hi Vit Nam. D n Nghin cu v gio dc v quyn con ngi; Trng i hc Vinh. Khoa Lut#342.597085#XH#367017#^a75000^b 500b#367017#VV16.11088#VV16.11089#PH110T#Vi?t#Php lut#Quyn con ngi#Khoa hc cng ngh#Gm cc bi vit v vai tr ca khoa hc v cng ngh trong mi quan h vi s pht trin ca con ngi v quyn con ngi. Phn tch mt s kha cn h php l lin quan n quyn con ngi do tc ng ca khoa hc v cng ngh. C c gii php c bn nhm pht huy v bo v quyn con ngi trong s pht trin ca khoa hc v cng ngh## 01068000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820013000411810006000540020065000600070051001250050014001760080005001900090 01900195010000500214011002100219021033000240016000300570020000800573015005500581 00500130063600500130064900500180066200500120068002000330069201300070072502000100 0732#367018#VV16.11090#VV16.11091#^b315b#Vi?t#363.20711597#L302S#Lch s Trng i hc Cnh st nhn dn (24/4/1976 - 24/4/2016)#B.s.: inh Huy Lim, L Vn Th iu, Trn ng K...#inh Huy Lim#^aH.#^aCng an nhn dn#2016#^a247tr. : nh^b 21cm#Ghi li nhng s kin ni bt, nh gi nhng thnh tu pht trin ca nh trng qua cc thi k. Ghi nhn cng lao ng gp ca cc th h lnh o, cn b, ging vin v sinh vin trong qu trnh xy dng v pht trin nhm gp phn gio dc truyn thng cho cn b, ging vin, cng nhn vin v sinh vin nh t rng hin nay#XH#Lch s#TTS ghi: B Cng an. Trng i hc Cnh st nhn dn #L Vn Thiu#Trn ng K#Nguyn Thnh Phc#V Th Tho#Trng i hc Cnh st nhn dn#367018#1976-2016## 00491000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610020017000670030011000840070012000950080005001070090 01900112010000500131011002100136020001100157016000300168020001700171001001200188 004001800200013000700218#VV16.11092#367019#VV16.11093#^a70000^b1015b#Vi?t#895.9 22334#C455T#Cng t Bc Liu#Truyn di#Nguyn Hng#^aH.#^aCng an nhn dn#2016 #^a327tr. : nh^b21cm#Truyn di#VH#Vn hc hin i#Nguyn Hng#Ti bn ln th 3#367019## 00726000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820008000411810007000490020094000560030017001500070015001670080005001820090 01900187010000500206011002600211021013300237020001700370016000300387001001500390 020002100405013000700426020001500433#367020#VV16.11094#VV16.11095#^b500b#Vi?t#67 7.689#PH561P#Phng php ch to vi chu nhit c cha neoprene dng trong cng tc phng chy, cha chy#Sch chuyn kho#Nguyn Th Ma#^aH.#^aCng an nhn d n#2016#^a151tr. : minh ho^b21cm#Gii thiu tng quan v vt liu chu nhit ch a neoprene. Phng php nghin cu, kt qu nghin cu v ch to vt liu chu nhit#Sch chuyn kho#KT#Nguyn Th Ma#Phng chy cha chy#367020#Vi chu n hit## 00825000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820008000411810007000490020103000560030017001590070015001760080005001910090 01900196010000500215011002600220021023900246020001700485016000300502020000900505 001001500514020001100529013000700540#VV16.11097#367021#VV16.11096#^b500b#Vi?t#62 0.143#PH561P#Phng php ch to mng ph chm chy thn thin mi trng dng t rong cng tc phng chy, cha chy#Sch chuyn kho#Nguyn Th Ma#^aH.#^aCng an nhn dn#2016#^a127tr. : minh ho^b21cm#Trnh by tng quan v mng ph chm chy. C s khoa hc v c ch chm chy ca cc tc nhn chm chy v mng ph chm chy. Nguyn vt liu, phng php nghin cu, kt qu nghin cu v quy tr nh cng ngh sn xut mng ph chm chy#Sch chuyn kho#KT#Vt liu#Nguyn Th Ma#Phng chy#367021## 00637000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600020012000660070058000780220005001360080018001410090 02300159010000500182011002400187015006000211020000900271020000900280016000300289 005001700292005001300309001001800322013000700340#367022#VV16.11098#VV16.11099#^a 21000^b500b#Vi?t#294.309597#H561T#Hng t bi#Thch Gic Nhng (ch.b.), Thch Qung Hin, Nhin Phng#T.26#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a54 tr. : nh mu^b25cm#u ba sch ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam tnh k Nng# o Pht#Bi vit#XH#Thch Qung Hin#Nhin Phng#Thch Gic Nhng#367022## 01106000000000277000450000100160000000201020001600300170011800700160013500800140 01510090022001650100005001870110022001920820014002140160003002280130007002310140 01500238026000700253026001100260026001100271181000600282019000500288020001700293 020001800310020001100328021048900339#Trn Vit Khanh#C s khoa hc pht trin d u lch sinh thi trn cng vin a cht ton cu - Cao nguyn ng Vn#Sch chuyn kho#Trn Vit Khanh#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2016#^a231tr. : bng^b24cm#338.409597163#XH#367023#^a80000^b500b#367023#VV16.11100#VV16.11101#C 460S#Vi?t#Sch chuyn kho#Du lch sinh thi#Cao nguyn#Trnh by c s l lun v du lch sinh thi v c s khoa hc v c sinh, a tng v tui a cht. Kh i nim, nguyn tc phn loi a hnh v cc dng a hnh thng gp. Cu trc a cht, a hnh, h sinh thi v ti nguyn sinh vt trn Cng vin a cht ton cu - Cao nguyn ng Vn. c im kinh t, vn ho, x hi nh hng n pht trin du lch sinh thi; nh hng v gii php pht trin du lch sin h thi trn Cng vin a cht ton cu - Cao nguyn ng Vn## 01003000000000265000450000100140000000200510001400500120006500500150007700700550 00920080005001470090053001520100005002050110026002100150062002360820006002980160 00300304013000700307014001700314026000700331181000600338019000500344019001000349 020000800359021037000367#L Thnh Khi#Lch s Vit Nam - T ngun gc n gia th k XX#Nguyn Ngh#Nguyn Tha H#L Thnh Khi ; Nguyn Ngh dch ; Nguyn T ha H h..#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a621 tr. : minh ho^b24cm#Tn sch ting Php: Histoire du Viet Nam, des origins 18 58#959.7#XH#367024#^a180000^b3000b#367024#L302S#Vi?t#Dch Php#Lch s#Gii thi u t nc v con ngi, bnh minh ca lch s Vit Nam. S hnh thnh tnh cc h dn tc Vit Nam. S hnh thnh nh nc, nn dn ch c tha k, nn qun c h quan liu, thi k t nc phn chia, ti thng nht, ch chuyn ch v c h ngha bt ng Vit Nam. Thi k Php chim Vit Nam, thc dn Php khai th c thuc a v thi k nc Vit Nam mi## 00867000000000277000450000100170000000200240001700300540004100500080009500700310 01030080005001340090032001390100005001710110015001760150045001910820007002360160 00300243013000700246014001700253026000700270181000600277019000500283019000900288 020000800297020000900305021027500314#Friedman, Thomas#T Beirut n Jerusalem#H nh trnh "i hiu" Trung ng ca mt nh bo M#ng Ly#Thomas Friedman ; ng Ly dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a855tr.^b24cm#Tn sch ti ng Anh: From Beirut to Jerusalem#956.04#XH#367025#^a229000^b3000b#367025#T550B# Vi?t#Dch Anh#Lch s#Xung t#Gii thiu v nn vn ha ca ngi Do Thi v ng un gc ca ngi Israel thng qua din bin ca cuc xung t gia ngi Palest ine v ngi Israel. Ti hin li cuc ni chin ca ngi dn Liban, t nguyn nhn, nhng xung t ni b gay gt v nhng bin ng lch s...## 00906000000000277000450000100140000000200300001400300250004400500150006900700350 00840080005001190090053001240100005001770110015001820150055001970820007002520160 00300259013000700262014001700269026000700286181000700293019000500300019000900305 020000800314020000600322021030000328#Theroux, Paul#Phng ng lt ngoi ca s #Tc phm du k kinh in#Trn Xun Thu#Paul Theroux ; Trn Xun Thu dch#^aH. #^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a543tr.^b21cm#Dch t nguyn bn ting Anh: The great railway Bazzar#915.04#XH#367026#^a110000^b150 0b#367026#PH561#Vi?t#Dch Anh#Du lch#Du k#Ghi li cuc hnh trnh 40 nghn c y s xuyn sut chu ca Paul Theroux, ng v nn tng mnh ghp trn bc t ranh phng ng rng ln: Nn vn ho Th Nh K c sc, n long lanh n i nhng ngho i, Singapore ngn np n tng li, Vit Nam vi nhng cnh tn g thin nhin m mng...## 00698000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350010023000420020015000650070043000800050014001230080005001370090032001420100 00500174011001500179021018500194020001400379020000900393020001500402013000700417 016000300424019000500427#367027#^a79000^b3000b#Vi?t#320.11#KH250U#Rousseau, Jea n-Jacques#Kh c x hi#Jean-Jacques Rousseau ; Dng Vn Ho dch#Dng Vn Ho #^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a239tr.^b21cm#Gii thiu ni dung t c phm "Kh c x hi" ca Jean-Jacques Rousseau ch ra nguyn l chnh ng thit lp nh nc v chnh quyn dn s, xy dng mt th ch dn ch - cng ho#Chnh tr hc#Nh nc#Kh c x hi#367027#XH#Dch## 00872000000000289000450000100160000000200200001600500170003600500150005300500120 00680050013000800070063000930080005001560090032001610100005001930110015001980150 04400213082000700257016000300264013000700267014001600274026000700290181000600297 019000500303019001000308020002000318021024400338#Le Bon, Gustave#Tm l hc m ng#Nguyn Cnh Bnh#Nguyn Mai Chi#on Vn H#Phng T Tm#Gustave Le Bon ; D ch: Nguyn Cnh Bnh... ; Phng T Tm h..#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alph a#2016#^a251tr.^b21cm#Tn sch ting Php: Psychologie des foules#302.33#XH#3670 28#^a79000^b3000b#367028#T120L#Vi?t#Dch Php#Tm l hc m ng#Gm nhng ngh in cu tm l hc m ng v nhng vn c th nh: Qui lut tm l v s th ng nht tinh thn, tnh cm, o c, t tng, suy lun... cng mt s kin, nim tin ca m ng v phn loi, m t cc loi m ng khc nhau## 00903000000000289000450000100130000000200230001300500100003600700290004600800230 00750090047000980100005001450110026001500150046001760820007002220160003002290130 00700232014001600239026000700255181000600262019000500268019000900273020000900282 020000900291020001100300020002000311021028200331#Pease, Allan#Cu hi l cu tr li#Phng V#Allan Pease ; Phng V dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aTh gii ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a119tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: Questions are the answers#658.84#KT#367029#^a44000^b5000b#367029#C125H#Vi? t#Dch Anh#Tip th#m phn#Kinh doanh#B quyt thnh cng#Nhng kinh nghim v bi hc qu bu ca tc gi nhm gip bn c vn dng, thc hnh t c t hnh cng trong kinh doanh qua tng bc mt nh: Lm th no t c s n g thun, 6 k nng chin lc c phn trnh by n tng, ngn ng c ch, c ch c mt ng c th## 00947000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020040000410070035000810220004001160050010001200080005001300090037001350100 00500172011002600177021036000203020001800563020001300581020001400594013000700608 016000300615012004000618001001100658#367030#^a25000^b5000b#Vi?t#372.37#N114M#50 iu cn thit cho hc sinh tiu hc#Nguyn Anh b.s. ; Tranh: Bch Tho#T.3#Bc h Tho#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a67tr. : tranh mu^b21cm# Gm nhiu k nng cn thit, b ch gip cc em hc sinh bc tiu hc pht tri n, nui dng nhng gi tr sng nn tng v hnh thnh li sng tch cc, xy dng v p tm hn, khm ph th gii ni tm, rn luyn phm cht mt cch c nh hng... gip cc em hon thin cc k nng sng ca bn thn v t tin hn trong cuc sng cng nh trong hc tp#Gio dc tiu hc#K nng sng#Sch c thm#367030#GK#K nng sng dnh cho hc sinh tiu hc#Nguyn Anh## 00970000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020040000410070035000810220004001160050010001200080005001300090037001350100 00500172011002600177021036000203020001800563020001300581016000300594001001100597 012004000608020001400648013000700662005001100669#367031#^a25000^b5000b#Vi?t#372 .37#N114M#50 iu cn thit cho hc sinh tiu hc#Nguyn Anh b.s. ; Tranh: Bch Tho#T.4#Bch Tho#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a59tr. : tran h mu^b21cm#Gm nhiu k nng cn thit, b ch gip cc em hc sinh bc tiu hc pht trin, nui dng nhng gi tr sng nn tng v hnh thnh li sng t ch cc, xy dng v p tm hn, khm ph th gii ni tm, rn luyn phm cht mt cch c nh hng... gip cc em hon thin cc k nng sng ca bn thn v t tin hn trong cuc sng cng nh trong hc tp#Gio dc tiu hc#K nng s ng#GK#Nguyn Anh#K nng sng dnh cho hc sinh tiu hc#Sch c thm#367031#Ng uyn Anh## 00547000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100070 00380010010000450020017000550030022000720070046000940050007001400050015001470080 00500162009005300167010000500220011003100225020001600256020001100272013000700283 016000300290#367032#^a50000^b3000b#Vi?t#895.92212#TR527T#Nguyn Du#Truyn Thu Kiu#on trng Tn Thanh#Nguyn Du ; Hiu kho: Bi K, Trn Trng Kim#Bi K# Trn Trng Kim#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a 235tr., 11tr. tranh v^b21cm#Vn hc cn i#Truyn Nm#367032#VH## 00557000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020031000400030047000710070015001180050010001330080005001430090037001480100 00500185011002600190020001700216020001000233016000300243019000500246013000700251 020001800258020001500276#367033#^a50000^b2000b#Vi?t#398.2#B100T#365 chuyn k t rc gi i ng#Nhng cu chuyn pht trin ch s tnh cm EQ#Ngc Linh b.s.#Ng c Linh#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a231tr. : tranh v^b21cm #Vn hc dn gian#Truyn k#VH#Dch#367033#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch## 00540000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020031000400030047000710070015001180050010001330080005001430090037001480100 00500185011002600190020001700216020001000233013000700243016000300250020001800253 020001500271#367034#^a50000^b2000b#Vi?t#398.2#B100T#365 chuyn k trc gi i ng#Nhng cu chuyn pht trin ch s tnh cm EQ#Ngc Linh b.s.#Ngc Linh#^aH. #^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a247tr. : tranh v^b21cm#Vn hc dn gian#Truyn k#367034#VH#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch## 00908000000000289000450000100170000000200450001700300410006200500140010300500150 01170070052001320080005001840090053001890100005002420110026002470150070002730820 00400343016000300347013000700350014001600357026000700373181000700380019000500387 019000900392020001000401020001200411021019500423#Cathcart, Thomas#Plato v con t h m vt bc vo qun bar...#Lnh hi trit hc thng qua truyn ci#Klein, D aniel#Tit Hng Thi#Thomas Cathcart, Daniel Klein ; Tit Hng Thi dch#^aH.#^a Th gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a270tr. : tranh v^b21c m#Dch t nguyn bn ting Anh: Plato and a platypus walk into a bar...#102#XH#3 67035#^a80000^b2000b#367035#PL110V#Vi?t#Dch Anh#Trit hc#Truyn ci#Trnh b y nhng vn c bn ca trit hc nh siu hnh hc, logic, nhn thc lun, o c hc, trit hc tn gio, ch ngha hin sinh, trit hc v ngn ng... th ng qua cc cu chuyn ci## 00623000000000265000450000100190000000200120001900500130003100500120004400700610 00560080005001170090053001220100005001750110026001800150060002060820008002660160 00300274013000700277014001600284026000700300181000600307019000500313019001000318 020001700328020001200345#Morgenstern, Susie#Yu l ci#Tonnac, Anne#Ong Ong Ong #Susie Morgenstern ; Minh ho: Anne Tonnac ; Ong Ong Ong dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a128tr. : tranh v^b21cm#Dch t n guyn bn ting Php: Premier amour, dernier amour#843.914#VH#367036#^a45000^b1 000b#367036#Y606L#Vi?t#Dch Php#Vn hc hin i#Truyn ngn## 00415000000000217000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020039000410070008000800080005000880090035000930100005001280110025001330200 00700158020001400165016000300179013000700182005000800189#367037#^a16000^b2000b# Vi?t#372.21#T450M#T mu cng cha: Ngi p v con th#Susaeta#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a18tr. : tranh v^b27cm#T mu#Sch mu gio#GK#3 67037#Susaeta## 00656000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340010010000410020017000510070019000680050008000870080005000950090053001000100 00500153011002100158012003800179021014000217020000700357020000700364020000900371 013000700380016000300387#367038#^a92000^b1500b#Vi?t#641.8#CH527H#Hong Anh#Chuy n 2 cn bp#Hong Anh, Chi Anh#Chi Anh#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Tru yn thng Nh Nam#2015#^a175tr. : nh^b21cm#Kitchen art - Gic m khng bin gi i#Gii thiu cng thc ch bin mt s mn n nh bnh m nhi trng p la, trn g bc, ng cc n sng, bnh m hnh p cho, bnh waffles...#Nu n#Mn n#Ch bin#367038#KT## 00777000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360010011000420020018000530070028000710050016000990080005001150090053001200100 00500173011003100178021027900209020000900488020000800497020000800505013000700513 016000300520#367039#^a82000^b3000b#Vi?t#646.726#D561D# Anh Th#Dng da trn gi# Anh Th, Phm Hng Thu#Phm Hng Thu#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a356tr. : hnh v, bng^b21cm#Khi qut v da v cch chm sc da i vi ch em ph n: Chc nng, cu to v cc cch chm sc da tng biu b - tng h b, mi, so, rn da... cng nhng tm hiu v m ph m nh: Thnh phn, cng dng, hn s dng, bo qun, cch t ch bin, cc loi sn phm chm sc da#Dng da#M phm#Lm p#367039#KT## 00995000000000289000450000100190000000200260001900500130004500700380005800800050 00960090047001010100005001480110015001530150040001680820004002080160003002120130 00700215014001600222026000700238181000600245019000500251019000500256020001600261 020000900277020000900286020001000295021040000305#Spalding, Baird T.#Hnh trnh v phng ng#Nguyn Phong#Baird T. Spalding ; Nguyn Phong dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a254tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Jou rney to the East#133#XH#367040#^a78000^b3000b#367040#H107T#Vi?t#Dch#Thuyt duy linh#Huyn b#Kh nng#Con ngi#Ghi chp v nhng tri nghim ca cc chuyn g ia trong Hi Khoa hc Hong Gia Anh c c sang n nghin cu v huyn hc v nhng kh nng siu nhin ca con ngi. Nhng tri nghim ca h v khoa hc c xa v b truyn ca vn ho n nh yoga, thin nh, thut chim tinh, c c php dng sinh v cha bnh, nhng kin thc v nhn duyn, nghip bo, lut nhn qu, ci sng v ci cht...## 00589000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200150002818100060 00430010013000490020040000620070059001020050018001610050015001790040013001940080 00500207009005300212010000500265011002600270020001700296020001200313013000700325 016000300332#367041#^a56000^b2000b#Vi?t#895.9223010804#A103V#Ng Bo Chu#Ai v Ky x s nhng con s tng hnh#Ng Bo Chu, Nguyn Phng Vn ; Minh ho: T hi M Phng#Nguyn Phng Vn#Thi M Phng#In ln th 7#^aH.#^aTh gii ; C ng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a172tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hi n i#Truyn ngn#367041#VH## 00479000000000253000450002600070000001400170000701900050002408200100002918100060 00390010011000450020032000560070011000880220004000990080005001030090021001080100 00500129011001500134015002600149020001700175020001200192013000700204016000300211 005001100214#367042#^a195000^b1000b#Vi?t#895.92234#H527T#Thor Aesir#Huyn thoi php s 12 chm sao#Thor Aesir#T.1#^aH.#^aTh gii ; Asbooks#2016#^a364tr.^b21c m#Tn tht tc gi: Lm i#Vn hc hin i#Tiu thuyt#367042#VH#Thor Aesir## 00479000000000253000450002600070000001400170000701900050002408200100002918100060 00390010011000450020032000560070011000880220004000990080005001030090021001080100 00500129011001500134015002600149020001700175020001200192016000300204013000700207 005001100214#367043#^a195000^b1000b#Vi?t#895.92234#H527T#Thor Aesir#Huyn thoi php s 12 chm sao#Thor Aesir#T.2#^aH.#^aTh gii ; Asbooks#2016#^a380tr.^b21c m#Tn tht tc gi: Lm i#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#367043#Thor Aesir## 00837000000000277000450000100150000000200290001500500170004400500150006100700600 00760080005001360090032001410100005001730110015001780150051001930820004002440160 00300248013000700251014001600258026000700274181000600281019000500287019000500292 020000700297020001000304021024500314#Rovelli, Carlo#7 bi hc hay nht v vt l #Nguyn Nguyn Hy#Nguyn Hu Nh#Carlo Rovelli ; Nguyn Nguyn Hy dch ; Nguyn Hu Nh h..#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a147tr.^b20cm#Tn sch t ing Anh: Seven brief lessons on physics#530#TN#367044#^a59000^b3000b#367044#B1 12B#Vi?t#Dch#Vt l#Th k 20#Gii thch v nhng khm ph khoa hc lm thay i th gii ca nn vt l hin i t thuyt tng i, c hc lng t, h en, cu trc v tr, lc hp dn cho n bn cht ca nhn thc v ngha ca nhn g tri thc vi chng ta ngy nay## 00771000000000277000450000100160000000200530001600500160006900500130008500700580 00980080005001560090011001610100005001720110015001770150068001920820004002600160 00300264013000700267014001600274026000700290181000700297019000500304019001000309 020001800319020001600337021014000353#Bon, Gustave Le#Nhng quy lut tm l v s tin ho ca cc dn tc#Nguyn Tin Vn#Phng T Tm#Gustave Le Bon ; Nguyn T in Vn dch ; Phng T Tm h..#^aH.#^aTh gii#2016#^a235tr.^b21cm#Tn sch ti ng Php: Lois psychologiques de l'evolution des peuples#301#XH#367045#^a79000^ b3000b#367045#NH556Q#Vi?t#Dch Php#Tm l hc x hi#Xung t x hi#M t nhn g c tnh tm l ca mt chng tc - dn tc, t ct ngha s hnh thnh, ph t trin, suy tn ca lch s v cc nn vn minh## 00421000000000217000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100060 00380010020000440020033000640070020000970080005001170090011001220100005001330110 02600138020001700164020001200181013000700193016000300200#367046#^a75000^b1000b# Vi?t#895.92234#M558H#V Ngc Phng Uyn#12 chm sao v ngi trng cp 3#V Ng c Phng Uyn#^aH.#^aTh gii#2016#^a290tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Ti u thuyt#367046#VH## 00534000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020020000410220004000610220017000650080005000820090011000870100005000980110 03200103021012100135020001100256020000900267020000600276013000700282016000300289 #367047#^a89000^b1000b#Vi?t#133.52#M124N#Mt ng 12 chm sao#T.2#Mt ng tnh y u#^aH.#^aTh gii#2016#^a352tr. : bng, tranh v^b21cm#Tng hp v tm lc cc bi phn tch v tnh yu, tnh cch, vn mnh v s thch ca con ngi theo 1 2 cung hong o#Chim tinh#Chm sao#T vi#367047#XH## 00437000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100070 00380010014000450020027000590030012000860070014000980040008001120080005001200090 01100125010000500136011001500141020001700156020001200173013000700185016000300192 #367048#^a86000^b1000b#Vi?t#895.92234#C104-O#H Thanh Phc#Cm n ngi ri xa ti#Truyn ngn#H Thanh Phc#Ti bn#^aH.#^aTh gii#2016#^a240tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#367048#VH## 00519000000000277000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360020025000420070033000670220004001000050013001040050011001170040018001280080 00500146009001400151010000500165011002100170020001100191020000900202020000600211 020001400217013000700231016000300238#367049#^a19000^b10000b#Vi?t#372.61#V460L#V luyn t v cu lp 2#L Ngc ip (ch.b.), Mai Nh H#T.1#L Ngc ip#Mai Nh H#Ti bn ln th 4#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a56tr. : bng^b24cm#Ting Vit#N g php#Lp 2#Sch c thm#367049#GK## 00849000000000277000450000100130000000200230001300500090003600700280004500800050 00730090032000780100005001100110015001150150037001300820007001670160003001740130 00700177014001600184026000700200181000700207019000500214019000500219020000800224 020000900232020002000241021031000261#Tracy, Brian#Thut qun l bn hng#Kim Dun g#Brian Tracy ; Kim Dung dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a163tr. ^b21cm#Tn sch ting Anh: Sales management#658.81#KT#367050#^a59000^b3000b#367 050#TH504Q#Vi?t#Dch#Qun l#Bn hng#B quyt thnh cng#Tm hiu cc phng ph p lm nn thnh cng ca ngi bn hng, hc cch qun l v duy tr i ng b n hng n nh. Hng dn cch lp k hoch bn hng, xy dng tiu ch, duy tr tin , kim sot chi ph nhn lc, thng pht tng xng v chu trch nhim trc cng ty v hiu qu ca i ng bn hng## 00759000000000289000450000100130000000200360001300500100004900700290005900800050 00880090032000930100005001250110015001300150049001450820008001940160003002020130 00700205014001600212026000700228181000700235019000500242019000500247020000800252 020000700260020000900267020001800276021017500294#Tracy, Brian#Thut sng to v gii quyt vn #Bnh Minh#Brian Tracy ; Bnh Minh dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a135tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Creativity & problem solvi ng#658.403#KT#367051#^a54000^b3000b#367051#TH504S#Vi?t#Dch#Qun l#T duy#Sng to#Gii quyt vn #Tm hiu ngun gc ca s sng to gip bn a ra nhng tng v kh nng t duy, k nng gii quyt vn nhanh gn, hiu qu nht t rong cng vic v cuc sng hng ngy## 00395000000000229000450000200160000000500060001600700060002200800050002800900110 00330100005000440110027000490220004000760820010000800160003000900130007000930140 01600100026000700116181000700123019000500130020001700135020001300152#Nht k u gu#Teddy#Teddy#^aH.#^aTh gii#2016#^a213tr. : tranh mu^b19cm#T.1#895.92234#V H#367052#^a79000^b2000b#367052#NH124K#Vi?t#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00430000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200120002818100060 00400010009000460020032000550030008000870070009000950040013001040080005001170090 01100122010000500133011001500138020001700153020000800170013000700178016000300185 #367053#^a82000^b1000b#Vi?t#895.9228408#T452C#Gia on#Ti c ngh yu l h nh phc#Tn vn#Gia on#In ln th 2#^aH.#^aTh gii#2016#^a200tr.^b19cm#Vn h c hin i#Tn vn#367053#VH## 00398000000000205000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100060 00380020012000440080005000560090032000610100005000930110027000980120027001250200 01700152020001300169013000700182016000300189#367054#^a79000^b3000b#Vi?t#895.922 34#462V#i vai ph#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a244tr. : tranh mu^b15cm#Sch dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Truyn tranh#367054#VH## 00479000000000241000450002600070000001400170000701900050002408200100002918100060 00390010022000450020018000670030004000850070031000890050003001200080023001230090 02900146010000500175011002600180020001700206020000400223013000700227016000300234 #367055#^a165000^b5000b#Vi?t#895.92214#R100V#Nguyn Th Hong Linh#Ra vn nht nng#Th#Nguyn Th Hong Linh ; V: L#L#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aTh gii ; Cng ty Toa tu#2016#^a55tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc hin i#Th#367055#VH## 01028000000000313000450000100170000000201040001700300170012100700170013800800050 01550090011001600100005001710110026001760820011002020160003002130130007002160140 01500223026001100238026000700249026001100256181000600267019000500273020001100278 020001500289020000900304020001000313020001700323020001700340021035700357#o Tha nh Trng#Di ng x hi ca nhn lc khoa hc v cng ngh trong bi cnh hi n hp quc t: L lun v thc tin#Sch chuyn kho#o Thanh Trng#^aH.#^aTh g ii#2016#^a279tr. : minh ho^b24cm#304.809597#XH#367056#^a98000^b200b#VV16.1110 3#367056#VV16.11102#D300#Vi?t#X hi hc#Ngun nhn lc#Khoa hc#Cng ngh#Sch chuyn kho#Hi nhp quc t#Trnh by c s l lun v di ng x hi ca nhn lc khoa hc v cng ngh trong bi cnh hi nhp quc t. Phn tch hin tng di ng x hi ca nhn lc khoa hc v cng ngh ti mt s quc gia trn th gii v Vit Nam. T a ra mt s gii php qun l di ng x hi ca nhn lc khoa hc v cng ngh Vit Nam trong bi cnh hi nhp quc t## 01068000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590020062000660070062001280050017001900050017002070050 01500224005001800239005001300257008000500270009001100275010000500286011002600291 015007800317021032000395020002000715020000900735013000700744016000300751#367057# VV16.11104#VV16.11105#^a98000^b200b#Vi?t#338.95971#PH110T#Pht trin bn vng v ng Ty Bc: T chnh sch n thc tin#Nguyn Vn Khnh (ch.b.), o Thanh Tr ng, Huyn Trang...#Nguyn Vn Khnh#o Thanh Trng# Huyn Trang#Trn Th Minh Ho#Trn Vn Hi#^aH.#^aTh gii#2016#^a415tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn. i hc Quc gia H Ni#Gm nhng b i vit ca cc tc gi trnh by nhng vn chung v chnh sch qui hoch vng v pht trin vng. Gii thiu tnh hnh pht trin kinh t - x hi mt s a phng vng Ty Bc t 2005-2015. nh gi hiu qu v tc ng v kinh t - x hi i vi pht trin bn vng vng Ty Bc trong thi gian ti#Pht trin b n vng#Bi vit#367057#XH## 00955000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820012000411810007000530020028000600030045000880070047001330050018001800050 01000198005001400208005001700222005001400239008000500253009001100258010000500269 011003100274021032200305020001600627013000700643016000300650#VV16.11107#367058#V V16.11106#^b200b#Vi?t#305.8009597#TH309S#Thiu s cn tin kp a s#nh kin t rong quan h tc ngi Vit Nam#Phm Qunh Phng, Hong Cm, L Quang Bnh... #Phm Qunh Phng#Hong Cm#L Quang Bnh#Nguyn Cng Tho#Mai Thanh Sn#^aH.#^ aTh gii#2016#^a144tr. : hnh v, bng^b23cm#Tm hiu v khm ph mi quan h t c ngi gia dn tc a s (dn tc Kinh) vi nhm dn tc thiu s. Cc sc th i nh kin v hu qu ca nh kin tc ng n i sng kinh t-x hi ca n hm dn tc thiu s. T a ra cc gii php nhm gim thiu v dn xo b nh kin trong mi quan h tc ngi Vit Nam#Quan h sc tc#367058#XH## 00774000000000313000450000100100000000200170001000300220002700300560004900700100 01050080005001150090011001200100005001310110026001360150034001620820008001960160 00300204013000700207014000800214026001100222026000700233026001100240181000600251 019000500257020000900262020000900271020002400280020002000304021013600324#Minh Ad am#St th bn hng#B mt tr thnh 1# nhng ngi bn hng gii nht trong lnh vc ca mnh#Minh Adam#^aH.#^aTh gii#2016#^a219tr. : tranh v^b21cm#Tn t ht tc gi: Trn Quang Minh#658.872#KT#367059#^b3000b#VV16.11109#367059#VV16.11 108#S110T#Vi?t#Tip th#Bn hng#Bn hng qua in thoi#B quyt thnh cng#Chi a s nhng b quyt, kinh nghim bn hng trong lnh vc vin thng Internet ca tc gi, gip bn thnh cng hn trong lnh vc ny## 00751000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020024000600030019000840070016001030050011001190080 00500130009003700135010000500172011002600177021016200203020002000365020002100385 020001500406020001300421016000300434019000500437013000700442#367060#VV16.11110#V V16.11111#^a35000^b2000b#Vi?t#500#M558V#Mi vn cu hi v sao#Cu hi v tr li#Ngc Khnh dch#Ngc Khnh#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a 79tr. : tranh mu^b25cm#Gii p nhng kin thc ph thng cho cc em v mt tr ng, mt tri, cc v sao hay hoa c, cy ci v cc hin tng t nhin nh gi, ma, sm, chp, tuyt...#Hin tng t nhin#Khoa hc thng thc#Sch thiu nh i#Sch hi p#KT#Dch#367060## 00686000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020024000600030019000840070016001030050011001190080 00500130009003700135010000500172011002600177021010400203020001300307020002100320 020001500341020001300356013000700369016000300376019000500379#VV16.11113#367061#V V16.11112#^a35000^b2000b#Vi?t#612#M558V#Mi vn cu hi v sao#Cu hi v tr li#Ngc Khnh dch#Ngc Khnh#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a 80tr. : tranh mu^b25cm#Gii p nhng kin thc ph thng cho cc em v cc b phn, cc hin tng lin quan n c th ngi#C th ngi#Khoa hc thng th c#Sch thiu nhi#Sch hi p#367061#KT#Dch## 00707000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020024000600030019000840070016001030050011001190080 00500130009003700135010000500172011002600177021011900203020001900322020001500341 020001300356016000300369019000500372020002100377013000700398#367062#VV16.11114#V V16.11115#^a35000^b2000b#Vi?t#600#M558V#Mi vn cu hi v sao#Cu hi v tr li#Ngc Khnh dch#Ngc Khnh#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a 80tr. : tranh mu^b25cm#Gii p nhng kin thc ph thng cho cc em v nhng l oi my mc, trang thit b khoa hc k thut phc v i sng#Khoa hc cng ngh #Sch thiu nhi#Sch hi p#KT#Dch#Khoa hc thng thc#367062## 00780000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020024000600030019000840070016001030050011001190080 00500130009003700135010000500172011002600177021020200203020000900405020001500414 020001300429016000300442019000500445013000700450020002100457#367063#VV16.11116#V V16.11117#^a35000^b2000b#Vi?t#600#M558V#Mi vn cu hi v sao#Cu hi v tr li#Ngc Khnh dch#Ngc Khnh#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a 80tr. : tranh mu^b25cm#Gii p nhng kin thc ph thng cho cc em v nhng iu din ra xung quanh nh: Ti sao phi n sng, ti sao sau khi n khng c vn ng mnh, ti sao khng c dng in thoi trm xng?...#Khoa hc#Sch thiu nhi#Sch hi p#KT#Dch#367063#Khoa hc thng thc## 01053000000000313000450000100150000000200560001500500090007100500130008000500120 00930070070001050080005001750090053001800100005002330110031002380820004002690160 00300273013000700276014001700283026001100300026001100311026000700322181000600329 019000500335019001400340020002200354020000800376020002200384021033300406#Kang Su ng Ryul#Lch s trit hc phng ng vit cho thanh thiu nin#Ban Seok#Lng M Vn#Kim Sang Ho#Kang Sung Ryul ; Minh ho: Ban Seok ; Dch: Lng M Vn, Kim Sang Ho#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2015#^a423tr. : nh, tranh v^b24cm#181#XH#367064#^a120000^b2000b#VV16.11118#VV16.11119#36706 4#L302S#Vi?t#Dch Hn Quc#Trit hc phng ng#Lch s#Sch thanh thiu nin#T rnh by khi qut lch s hnh thnh, cc giai on pht trin trit hc phng ng; phn tch su sc v h thng t tng ca cc nh trit hc v cc tro lu trit hc trn cc mt bn th lun, nhn thc lun v o c nhn sinh cn g nh nhng vn chnh tr - x hi trong lch s trit hc Trung Quc, n v Hn Quc## 00712000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820009000511810006000600010010000660020066000760070010001420080005001520090 03200157010000500189011002100194021021600215020000800431020000900439013000700448 016000300455#367065#VV16.11120#VV16.11121#^a199000^b5000b#Vi?t#330.9597#G419N#A lan Phan#Gc nhn Alan - Dnh tng doanh nhn Vit trong th trn ton cu#Alan Phan#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Happy Live#2016#^a337tr. : nh^b24cm#Tp hp nhn g bi vit ca tin s Alan Phan v nhng vn l lun v thc tin ca nn ki nh t Vit Nam; nhng hn ch, nguyn nhn, bi hc kinh nghim, phng hng, g ii php pht trin kinh t x hi Vit Nam#Kinh t#Bi vit#367065#XH## 00895000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820013000411810006000540020021000600290021000810070037001020050010001390050 01000149005001200159005001000171005001100181008000500192009001100197010000500208 01100240021302102800023702000070051702000210052402000140054501300070055901600030 0566#VV16.11122#367066#VV16.11123#^b300b#Vi?t#301.09597163#E202Y#Em yu cao nguy n #I love stone plateau#V Th Ly, V Th M, V Th Sng...#V Th Ly#V Th M#V Th Sng#V Th V#V Th My#^aH.#^aTh gii#2016#^a144tr. : nh^b21x22c m#Nhng cm nhn v suy ngh ca cc em, c bit l tr em gi ti x Cn Chu P hn (huyn Mo Vc, tnh H Giang) v cuc sng xung quanh c th hin qua ph ng php k chuyn bng hnh nh, bng chnh nhng bc hnh do cc em chp li c nh vt, con ngi, cuc sng thng ngy#X hi#Pht trin cng ng#Sch song ng#367066#XH## 00813000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820012000411810008000530010018000610020031000790030063001100070018001730080 00500191009001100196010000500207011002500212021024900237020001500486020000700501 020001700508016000300525013000700528#VV16.11124#VV16.11125#367067#^b500b#Vi?t#30 5.4209597#GI-462T#Phm Qunh Phng#Gii, tng quyn v pht trin#Quan h gii t gc nhn ca ngi dn tc thiu s Vit Nam#Phm Qunh Phng#^aH.#^aTh g ii#2015#^a84tr. : minh ho^b24cm#Nghin cu bc u v quan nim v quan h gi i ti mt s nhm dn tc thiu s Vit Nam nh bnh ng gii trong lao ng , trong qun l ti chnh, quyn tham gia v ra quyt nh trong gia nh cng n h v th ca ngi ph n trong x hi...#Bnh ng gii#Ph n#Dn tc thiu s #XH#367067## 00865000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820011000411810006000520010010000580020065000680030019001330070029001520050 01800181008000500199009001100204010000500215011001400220021026700234020001700501 020000800518020000800526016000300534013000700537020001900544#367068#VV16.11126#V V16.11127#^b500b#Vi?t#305.895922#D305N#Hong Cm#Din ngn, chnh sch v s bi n i vn ho - sinh k tc ngi#Ti liu tham kho#Hong Cm, Phm Qunh Phn g#Phm Qunh Phng#^aH.#^aTh gii#2012#^a97tr.^b24cm#L thuyt v a dng vn ho v tc ngi. Khi qut v i sng kinh t x hi v cc chnh sch i vi cc dn tc thiu s Vit Nam. Din ngn v dn tc thiu s - tin ho lun v nh kin, tc ng ca chnh sch i vi vn ho v sinh k dn tc thiu s #Dn tc thiu s#Vn ho#Sinh k#XH#367068#Ti liu tham kho## 00873000000000313000450000200210000000500130002100500140003400500210004800500120 00690050014000810070080000950080005001750090053001800100005002330110021002380150 05700259082001300316016000300329013000700332014001600339026000700355026001100362 181000600373019000500379019001000384020001600394020000700410021014200417#Sng nh ngi Paris#Berest, Anne#Diwan, Audrey#Maigret, Caroline de#Mas, Sophie#Ng Di u Chu#Anne Berest, Audrey Diwan, Caroline de Maigret, Sophie Mas ; Ng Diu Ch u dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a271tr. : nh^b21cm#Tn sch ting Php: How to be Parisian wherever you are#305.4094436 1#XH#367069#^a90000^b3000b#367069#VV16.11128#S455N#Vi?t#Dch Php#i sng x h i#Ph n#Nhng tri nghim ca cc tc gi v cuc sng, cng vic, phong cch, con ngi, x hi... Pari, c bit l cuc sng ca cc c nng Paris## 00716000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820013000501810007000630010014000700020063000840070014001470220017001610220 00400178008000500182009001100187010000500198011002700203016000300230021014200233 020002100375020000900396013000700405005001400412#VV16.11130#VV16.11129#367070#^a 65000^b2000b#Vi?t#398.46909597#NH556B#inh Hng Hi#Nhng biu tng c trng trong vn ho truyn thng Vit Nam#inh Hng Hi#Cc con vt linh#T.3#^aH.#^aTh gii#2016#^a229tr. : nh, bng^b21cm#XH#Nghin cu mt s con vt linh tiu bi u c nh hng nhiu n vn ho Vit Nam nh: B, hc, chim lc, ngh, linh v t h rng, rng, t hu#Vn ho truyn thng#Linh vt#367070#inh Hng Hi## 00985000000000289000450000100170000000200260001700300500004300500130009300700360 01060080005001420090053001470100005002000110015002050150070002200820008002900160 00300298013000700301014001600308026000700324026001100331026001100342181000600353 019000500359019000800364020001000372021031300382#Trump, Donald J.#Nc M nhn t bn trong#Lm th no nc M qu qut hng mnh tr li# Tr Vng#Donal d J. Trump ; Tr Vng dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a229tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Crippled America: How to make A merica great again#320.973#XH#367071#^a75000^b2000b#367071#VV16.11131#VV16.1113 2#N557M#Vi?t#Dch M#Chnh tr#Nhng suy ngh, tm t ca tc gi v thc trng nc M vi nhng suy yu trong c s h tng, s lng lo trong qun l nhp c , s xung cp ca h thng gio dc v nhiu im yu khc trong cc chnh sch kinh t, x hi, chnh tr. ng thi cng a ra cc gii php nhm vc dy n c M hng mnh tr li## 00698000000000277000450000100150000000200150001500500160003000700370004600800050 00830090038000880100005001260110025001310120024001560820007001800160003001870130 00700190014001700197026000700214026001100221026001100232181000600243019000500249 019000900254020001500263021014200278#Kiselev, A. P.#Hnh hc phng#Nguyn Vn H ng#A. P. Kiselev ; Nguyn Vn Hng dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Gio dc Sputn ik#2016#^a371tr. : hnh v^b21cm#T sch Sputnik, s 009#516.22#TN#367072#^a1000 00^b3000b#367072#VV16.11133#VV16.11134#H312H#Vi?t#Dch Nga#Hnh hc phng#Trnh by nhng kin thc c bn v hnh hc phng gm: Gc v a gic; ng trn; s ng dng; a gic u v chu vi ng trn; din tch## 00735000000000301000450000100130000000200330001300300880004600500220013400700410 01560080005001970090032002020100005002340110015002390150052002540820009003060160 00300315013000700318014001700325026001100342026000700353026001100360181000600371 019000500377019000800382020000900390020002000399020001400419#Leanne, Shel#Lnh o phong cch Barack Obama#Nhng bi hc xy dng i ng v to dng vn ho ch in thng trong giai on kh khn#Nguyn Minh Thin Kim#Shel Leanne ; Nguyn Mi nh Thin Kim dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a430tr.^b21cm#Tn s ch ting Anh: Leadership the Barack Obama way#658.4092#KT#367073#^a129000^b500 0b#VV16.11136#367073#VV16.11135#L107#Vi?t#Dch M#Lnh o#B quyt thnh cng# Obama, Barack## 00948000000000349000450000100180000000200590001802900530007700500130013000500150 01430050012001580070041001700080005002110090011002160100005002270110021002320820 00400253016000300257013000700260014001700267026000700284026001100291026001100302 18100060031301900050031901900050032402000090032902000090033802000100034702000090 0357020001400366021021800380#Darriulat, Pierre#Mt gc nhn v khoa hc & gio d c trn qu hng th hai#Looking at science & education in my second homeland#P hm Trn L#Phm Ngc ip#Thanh Hng#Pierre Darriulat ; Dch: Phm Trn L...# ^aH.#^aTh gii#2016#^a653tr. : nh^b21cm#600#KT#367074#^a169000^b3000b#367074# VV16.11137#VV16.11138#M458G#Vi?t#Dch#Khoa hc#Gio dc#Cng ngh#Bi vit#Sch song ng#Tuyn tp nhng bi vit ca tc gi v hot ng khoa hc v gio dc Vit Nam vi cc ch : Khoa hc v x hi; gio dc i hc; khoa hc v cn g ngh; cc s kin khoa hc; mi trng ton cu v in ht nhn## 00439000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010013000650020013000780030004000910070013000950080 00500108009001100113010000500124011002500129020001700154020000400171013000700175 016000300182#367075#VV16.11139#VV16.11140#^a59000^b500b#Vi?t#895.92214#K600U#C Thu Loan#K c ca #Th#C Thu Loan#^aH.#^aTh gii#2016#^a79tr. : tranh v ^b21cm#Vn hc hin i#Th#367075#VH## 00527000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520290024000690070012000930050007001050080005001120090 03500117010000500152011002600157012002600183020001800209020001400227013000700241 016000300248020001000251#VV16.11141#367076#^a55000^b2000b#Vi?t#372.21#G125B#Gu Bogie hc t#Bogie bear learns words#Cm T dch#Cm T#^aH.#^aDn tr ; Cng t y Vn ho ng A#2016#^a56tr. : tranh mu^b26cm#B lm quen vi ting Anh#Gio d c mu gio#Sch mu gio#367076#GK#Ting Anh## 00791000000000301000450000100170000000200240001700500080004100700310004900800050 00800090011000850100005000960110031001010150042001320820008001740160003001820130 00700185014001600192026000700208026001100215026001100226181000700237019000500244 019000800249020001500257020002000272020001100292021018600303#Chamine, Shirzad#Tr thng minh tch cc#H Minh#Shirzad Chamine ; H Minh dch#^aH.#^aTh gii#201 6#^a275tr. : hnh v, bng^b21cm#Tn sch ting Anh: Positive intelligence#150.1 98#XH#367077#^a79000^b3000b#367077#VV16.11142#VV16.11143#TR300T#Vi?t#Dch M#Tr thng minh#Tm l hc tch cc#Thnh cng#Trnh by cc kin thc c bn v tr thng minh tch cc PQ l g? cc chin lc lm suy yu nhng k ph hoi, t ng cng sc mnh cho tr tu, vng t duy PQ v thc o s thay i## 00946000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810008000560020027000640070056000910050013001470080005001600090 01100165010000500176011001500181015005700196021028100253020001600534020001100550 016000300561005001500564005001500579005001800594005001300612013000700625#367078# VV16.11144#VV16.11145#^a55000^b2000b#Vi?t#340.9#GI-108T#Gio trnh t php quc t#Hoa Hu Long, Trn Minh Ngc (ch.b.), Nguyn B Bnh...#Hoa Hu Long#^aH.#^a Th gii#2016#^a278tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Khi qut chung v t php quc t. Phn tch cc vn trong t php qu c t nh: Xung t php lut, ch th, quyn s hu ti sn, tha k, hp ng, ngha v ngoi hp ng, quyn tc gi, quyn s hu cng nghip, hn nhn v gi a nh, t tng dn s v trng ti thng mi#T php quc t#Gio trnh#GT#Tr n Minh Ngc#Nguyn B Bnh#Nguyn Hng Cng#H Vit Hng#367078## 00861000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820010000411810006000510010010000570020046000670070031001130050020001440080 00500164009001100169010000500180011002600185015007200211021024500283020000800528 020001700536020000800553013000700561016000300568#VV16.11147#367079#VV16.11146#^b 200b#Vi?t#306.09597#100D#Hong Cm#a dng vn ho - Bi hc t nhng cu chuy n#Hong Cm, Nguyn Trng Giang#Nguyn Trng Giang#^aH.#^aTh gii#2016#^a60tr . : nh, bng^b23cm#TTS ghi: Vin Nghin cu x hi, kinh t v mi trng; U ban Dn tc#Cung cp mt cch nhn mi v s a dng ca cc thc hnh vn ho - x hi v sinh k ca cc tc ngi thiu s Vit Nam ang thc hnh hin nay , gip gim thiu nh kin v c cc chnh sch ph hp cho vng cc tc ngi dn tc thiu s#Vn ho#Dn tc thiu s#a dng#367079#XH## 00970000000000313000450000100150000000200270001500300350004200500080007700700300 00850080005001150090053001200100005001730110015001780150060001930820009002530160 00300262013000700265014001600272026001100288026001100299026000700310181000600317 019000500323019000900328020000900337020000900346020000900355021029200364#t Lai Lt Ma#V tr trong mt nguyn t#S hi t ca khoa hc v tm linh#Mai Sn# t Lai Lt Ma ; Mai Sn dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a302tr.^b21cm#Dch t nguyn bn ting Anh: The universe in a single atom#294.3365#XH#367080#^a65000^b1500b#VV16.11148#VV16.11149#367080#V500T#Vi?t #Dch Anh#o Pht#Khoa hc#Tm linh#Nhng phn tch ca tc gi v khoa hc v tm linh vi cc ch nh: Tnh khng, thuyt tng i v vt l lng t; v n ln (Big bang) v v tr v thu theo Pht gio; tin ho, nghip v th gi i hu hnh; vn thc; o c v di truyn hc mi; khoa hc, tm linh v n hn loi## 00857000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810008000540010017000620020024000790070039001030050013001420040 01800155008000500173009001100178010000500189011001500194015005700209021026700266 020001300533020001100546013000700557016000300564#VV16.11150#367081#VV16.11151#^a 65000^b2000b#Vi?t#341#GI-108T#Nguyn Th Thun#Gio trnh lut quc t#Nguyn T h Thun (ch.b.), Mnh Hng# Mnh Hng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aTh gii#20 16#^a383tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Gm n hng kin thc c bn v l lun php lut quc t hin i. Cc vn php lu t c th v iu c quc t, cc t chc quc t, lnh th quc gia v bin gi i quc gia, ngoi giao v lnh s, cc vng bin cng thc tin p dng v thi h nh php lut quc t#Lut quc t#Gio trnh#367081#GT## 00848000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820009000411810006000500010018000560020037000740070038001110050015001490080 00500164009001100169010000500180011002500185021030200210020000800512020000900520 020001400529013000700543016000300550019000500553#VV16.11153#VV16.11152#367082#^b 500b#Vi?t#940.5318#H428N#Milgram, Avaraham#Holocaust - Nhng cu hi thng gp# B.s.: Avaraham Milgram, Robert Rozett#Rozett, Robert#^aH.#^aTh gii#2016#^a44tr ., 12tr. nh^b24cm#Tm hiu nhng thng tin c bn v Holocaust - Cuc thm st ca pht xt c nhm git hi ton b ngi Do Thi trong Chin tranh th gii th 2: Nn nhn ca ch ngha pht xt; cc khu bit c v iu kin sng trong ; lc lng, phng tin tham gia thm st; tri tp trung; tri hnh quyt... #Lch s#Thm st#Ngi Do Thi#367082#XH#Dch## 00729000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820006000511810007000570010011000640020016000750030056000910070011001470080 00500158009001100163010000500174011002700179021021000206020000900416020000700425 013000700432016000300439020000900442#367083#VV16.11154#VV16.11155#^a245000^b150 0b#Vi?t#641.8#KH500V#Hng Tho#Khu vn du #Nhng mn bnh tuyt vi cho sc kho t rau - c - qu#Hng Tho#^aH.#^aTh gii#2016#^a239tr. : nh, bng^b24 cm#Hng dn phng php chn nguyn liu v cch ch bin mt s loi bnh lm t rau, c, qu nh: Bnh m, bnh trng, pizza, bnh cam, bnh cun tr xanh, m ousse chanh dy, tiramisu xoi, bnh quy b b ...#Lm bnh#Nu n#367083#KT#C h bin## 00639000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010010000640020073000740070015001470080005001620090 03700167010000500204011002600209012004800235020000900283020001300292020001000305 016000300315020000900318013000700327020001500334#367084#VV16.11156#VV16.11157#^a 48000^b2000b#Vi?t#370.115#M458T#Ngc Linh#101 cu chuyn hc sinh cn c gip cc em hiu l l, trnh xa ci xu#Ngc Linh b.s.#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a166tr. : tranh v^b21cm#K nng sng dnh cho hc sinh)( Sc h thiu nhi#Gio dc#K nng sng#Truyn k#XH#Hc sinh#367084#Sch thiu nhi## 00620000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010010000640020079000740070015001530080005001680090 03700173010000500210011002600215012004800241020000900289020001000298016000300308 020000900311013000700320020001500327#367085#VV16.11158#VV16.11159#^a48000^b2000 b#Vi?t#370.115#M458T#Ngc Linh#101 cu chuyn hc sinh cn c gip cc em t ti n v lc quan trong cuc sng#Ngc Linh b.s.#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a137tr. : tranh v^b21cm#K nng sng dnh cho hc sinh)( Sch thi u nhi#Gio dc#Truyn k#XH#Hc sinh#367085#Sch thiu nhi## 00661000000000301000450000100100000000200770001000700150008700800050010200900370 01070100005001440110026001490120048001750820008002230160003002310130007002340140 01600241026000700257026001100264026001100275181000600286019000500292020000900297 020001000306020000900316020001000325020000900335020001500344#Ngc Linh#101 cu c huyn hc sinh cn c gip cc em tr thnh nh khoa hc tng lai#Ngc Linh b. s.#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a169tr. : tranh v^b21cm#K n ng sng dnh cho hc sinh)( Sch thiu nhi#370.118#XH#367086#^a48000^b2000b#36 7086#VV16.11160#VV16.11161#M458T#Vi?t#Gio dc#Pht minh#Sng to#Truyn k#Hc sinh#Sch thiu nhi## 00628000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010010000640020062000740070015001360080005001510090 03700156010000500193011002600198012004800224020000900272020001300281020001000294 016000300304020000900307013000700316020001500323#367087#VV16.11162#VV16.11163#^a 48000^b2000b#Vi?t#370.115#M458T#Ngc Linh#101 cu chuyn hc sinh cn c gip cc em vt qua ni bun#Ngc Linh b.s.#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T #2016#^a169tr. : tranh v^b21cm#K nng sng dnh cho hc sinh)( Sch thiu nhi #Gio dc#K nng sng#Truyn k#XH#Hc sinh#367087#Sch thiu nhi## 00668000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010010000640020081000740070015001550080005001700090 03700175010000500212011002600217012004800243020000900291020001300300020000900313 020001000322016000300332020000900335013000700344020001500351#VV16.11164#367088#V V16.11165#^a48000^b2000b#Vi?t#370.118#M458T#Ngc Linh#101 cu chuyn hc sinh c n c gip cc em bit khm ph v chinh phc nh cao#Ngc Linh b.s.#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a172tr. : tranh v^b21cm#K nng sng dn h cho hc sinh)( Sch thiu nhi#Gio dc#K nng sng#Sng to#Truyn k#XH#Hc sinh#367088#Sch thiu nhi## 00654000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010010000640020073000740070015001470080005001620090 03700167010000500204011002600209012004800235020000900283020000700292020000900299 020001000308016000300318020000900321013000700330020001500337#367089#VV16.11166#V V16.11167#^a48000^b2000b#Vi?t#370.118#M458T#Ngc Linh#101 cu chuyn hc sinh c n c gip cc em bit c m v dm thc hin#Ngc Linh b.s.#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a133tr. : tranh v^b21cm#K nng sng dnh cho h c sinh)( Sch thiu nhi#Gio dc#c m#Sng to#Truyn k#XH#Hc sinh#367089#S ch thiu nhi## 00635000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010010000640020072000740070015001460080005001610090 03700166010000500203011002600208012004800234020000900282020001000291020000900301 020001000310016000300320013000700323020001500330#VV16.11168#VV16.11169#367090#^a 48000^b2000b#Vi?t#370.114#M458T#Ngc Linh#101 cu chuyn hc sinh cn c gip cc em kin tr v n lc vn ln#Ngc Linh b.s.#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a179tr. : tranh v^b21cm#K nng sng dnh cho hc sinh)( Sch thiu nhi#Gio dc#Tnh cch#Hc sinh#Truyn k#XH#367090#Sch thiu nhi## 00648000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010010000640020085000740070015001590080005001740090 03700179010000500216011002600221012004800247020000900295020001000304020000900314 020001000323016000300333013000700336020001500343#367091#VV16.11170#VV16.11171#^a 48000^b2000b#Vi?t#370.114#M458T#Ngc Linh#101 cu chuyn hc sinh cn c gip cc em c c tnh lng thin v phm cht tt#Ngc Linh b.s.#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a153tr. : tranh v^b21cm#K nng sng dnh cho h c sinh)( Sch thiu nhi#Gio dc#Nhn cch#Hc sinh#Truyn k#XH#367091#Sch thi u nhi## 00626000000000289000450000100100000000200600001000700150007000800050008500900370 00900100005001270110026001320120048001580820008002060160003002140130007002170140 01600224026000700240026001100247026001100258181000600269019000500275020000900280 020001300289020000900302020001000311020001500321#Ngc Linh#101 cu chuyn hc si nh cn c gip cc em trng thnh#Ngc Linh b.s.#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a175tr. : tranh v^b21cm#K nng sng dnh cho hc sinh)( Sch thiu nhi#370.115#XH#367092#^a48000^b2000b#367092#VV16.11172#VV16.11173#M4 58T#Vi?t#Gio dc#K nng sng#Hc sinh#Truyn k#Sch thiu nhi## 00645000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010010000640020079000740070015001530080005001680090 03700173010000500210011002600215012004800241020000900289020001300298020000900311 020001000320013000700330016000300337020001500340#367093#VV16.11174#VV16.11175#^a 48000^b2000b#Vi?t#370.115#M458T#Ngc Linh#101 cu chuyn hc sinh cn c gip cc em sng chan ho, yu thng loi vt#Ngc Linh b.s.#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a141tr. : tranh v^b21cm#K nng sng dnh cho hc sinh )( Sch thiu nhi#Gio dc#K nng sng#Hc sinh#Truyn k#367093#XH#Sch thiu nhi## 00680000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590020021000660030014000870070050001010050009001510050 01400160005001000174005001400184004001800198008000500216009001100221010000500232 011001500237015007600252020001800328020001000346013000700356016000300363#367094# VV16.11176#VV16.11177#^a60000^b1000b#Vi?t#895.9223#NH556N#Nhng ngi sng mi# Tp truyn k#Thp Mi, L Quang Vnh, on Gii, Trn nh Vn#Thp Mi#L Quan g Vnh#on Gii#Trn nh Vn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a347tr.^b 21cm#K nim 85 nm ngy thnh lp on TNCS H Ch Minh (26/3/1931 - 26/3/2016) #Vn hc thiu nhi#Truyn k#367094#VH## 00857000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010008000650020027000730030043001000070022001430220 00400165005000700169008000500176009001100181010000500192011002600197021024800223 02000090047102000090048002000080048901300070049701600030050401900160050700500080 0523#VV16.11179#367095#VV16.11178#^a34000^b2000b#Vi?t#370.1523#H419C#Tiu V#H c cho ai? Hc lm g?#Cun sch gi u ging dnh cho hc sinh#Tiu V ; L Tm dch#T.1#L Tm#^aH.#^aKim ng#2016#^a175tr. : tranh v^b21cm#Gip cc em hc sinh xc nh c mc tiu, phng php hc tp v hiu c ngha ca vi c hc, t khi dy tim nng hc tp ca bn thn, tr thnh nhng hc tr t hch hc v hc gii, t nn tng vng chc cho con ng i ti tng lai#Gio dc#Hc sinh#Hc tp#367095#XH#Dch Trung Quc#Tiu V## 00856000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010008000650020027000730030043001000070022001430220 00400165005000700169008000500176009001100181010000500192011002600197021024700223 02000090047002000090047902000080048801600030049601900160049901300070051500500080 0522#367096#VV16.11180#VV16.11181#^a34000^b2000b#Vi?t#370.1523#H419C#Tiu V#H c cho ai? Hc lm g?#Cun sch gi u ging dnh cho hc sinh#Tiu V ; L Tm dch#T.2#L Tm#^aH.#^aKim ng#2016#^a163tr. : tranh v^b21cm#Gip cc em hc sinh xc nh c mc tiu, phng php hc tp, qua hiu c ngha c a vic hc, khi dy tim nng hc tp ca bn thn, tr thnh nhng hc tr th ch hc v hc gii, t nn tng vng chc cho con ng i ti tng lai#Gio dc#Hc sinh#Hc tp#XH#Dch Trung Quc#367096#Tiu V## 00799000000000325000450000100090000000200160000900500110002500700270003600800050 00630090011000680100005000790110015000840120036000990150040001350820008001750160 00300183013000700186014001600193026001100209026001100220026000700231181000600238 01900050024401900160024902000090026502000150027402000100028902000190029902101550 0318#Liu Yong#Hc k nng ni#Thanh Uyn#Liu Yong ; Thanh Uyn dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a159tr.^b21cm#K nng vng cho hc sinh trung hc#Tn sch ting Anh: The charm of speech#370.115#XH#367097#^a32000^b2000b#VV16.11182#VV16.11183#3670 97#H419K#Vi?t#Dch Trung Quc#Gio dc#K nng x hi#Giao tip#Hc sinh ph th ng#Tp hp nhng cu chuyn nhiu mu sc, y tnh tr tu, hm sc v giu tri t l nhm gio dc k nng sng cho hc sinh, gip cc em hc cch giao tip## 00787000000000301000450000100090000000200290000900500110003800700270004900800050 00760090011000810100005000920110015000970120036001120150054001480820008002020160 00300210013000700213014001600220026000700236026001100243026001100254181000600265 019000500271019001600276020001800292020001900310021015600329#Liu Yong#Hc cch h on thin bn thn#Thanh Uyn#Liu Yong ; Thanh Uyn dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a 167tr.^b21cm#K nng vng cho hc sinh trung hc#Tn sch ting Anh: Make progre ss a bit more everyday#370.119#XH#367098#^a32000^b2000b#367098#VV16.11184#VV16. 11185#H419C#Vi?t#Dch Trung Quc#Gio dc li sng#Hc sinh ph thng#Tp hp nh ng cu chuyn nhiu mu sc, y tnh tr tu, hm sc v giu trit l nhm gi o dc k nng sng cho hc sinh, gip cc em hon thin bn thn## 00758000000000313000450000100090000000200260000900500110003500700270004600800050 00730090011000780100005000890110015000940120036001090150043001450820008001880160 00300196013000700199014001600206026000700222026001100229026001100240181000600251 019000500257019001600262020000900278020001500287020001900302021012300321#Liu Yon g#Hc k nng thnh cng#Thanh Uyn#Liu Yong ; Thanh Uyn dch#^aH.#^aKim n g#2016#^a159tr.^b21cm#K nng vng cho hc sinh trung hc#Tn sch ting Anh: To succeed on your own#370.115#XH#367099#^a32000^b2000b#367099#VV16.11186#VV16.11 187#H419K#Vi?t#Dch Trung Quc#Gio dc#K nng x hi#Hc sinh ph thng#Tp h p nhng cu chuyn nhiu mu sc, y tnh tr tu, hm sc v giu trit l nh m gio dc k nng sng cho hc sinh## 00485000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010010000650020007000750070010000820040018000920080 00500110009001100115010000500126011002500131012002300156020001800179020001200197 013000700209016000300216#367100#VV16.11188#VV16.11189#^a26000^b1500b#Vi?t#895.9 223#T512T#Hng Th#Tn t#Hng Th#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a10 4tr. : hnh v^b21cm#T sch Tui thn tin#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#367100 #VH## 00701000000000301000450000100140000000200370001400500120005100700320006300800050 00950090011001000100005001110110035001160120027001510820007001780160003001850130 00700188014001600195026000700211026001100218026001100229181000600240019000500246 019000500251020000800256020001500264020001700279021010300296#Novelli, Luca#Galil eo v hnh trnh n cc v sao#Phng Thu#Luca Novelli ; Phng Thu dch#^aH. #^aKim ng#2016#^a125tr. : hnh v, tranh v^b20cm#Pht hi tng ca v nhn#5 20.92#TN#367101#^a23000^b2000b#367101#VV16.11190#VV16.11191#G103V#Vi?t#Dch#Ti u s#Sch thiu nhi#Galilei, Galileo#Gii thiu nhng nghin cu, pht minh, v cuc sng thng ngy ca nh thin vn hc Galileo Galilei## 00734000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010014000630020042000770070026001190050006001450080 00500151009001100156010000500167011003500172012002700207021014900234020000800383 020001500391016000300406019000500409020001100414013000700425#367102#VV16.11192#V V16.11193#^a23000^b2000b#Vi?t#610.92#H313C#Novelli, Luca#Hippocrates - Cha c a y hc phng Ty#Luca Novelli ; Phiu dch#Phiu#^aH.#^aKim ng#2016#^a107tr . : hnh v, tranh v^b20cm#Pht hi tng ca v nhn#K v thi th u, nhng chuyn du hnh cng cc cu chuyn truyn k th v xoay quanh cuc i ca Hipp ocrates - Cha ca ngnh y hc phng Ty#Tiu s#Sch thiu nhi#KT#Dch#Hippo crate#367102## 00807000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010014000650020057000790070027001360050007001630080 00500170009001100175010000500186011003500191012002700226021019400253020000800447 020001500455016000300470019000500473020002000478013000700498#367103#VV16.11194#V V16.11195#^a23000^b2000b#Vi?t#921.3092#E201L#Novelli, Luca#Edison - Lm sao pht minh ra mi th v hn th na?#Luca Novelli ; Tr My dch#Tr My#^aH.#^aKi m ng#2016#^a107tr. : hnh v, tranh v^b20cm#Pht hi tng ca v nhn#K li hnh trnh ti nhng pht minh xn ln, nhng k nim thi nin thiu y nhc nhn, thi thanh nin y si sc v chia s cch sinh hot v vic lm ca nh sng ch Thomas Alva Edison#Tiu s#Sch thiu nhi#TN#Dch#Edison, Thomas Alva#3 67103## 00820000000000325000450000100140000000200470001400500060006100700260006700800050 00930090011000980100005001090110035001140120027001490820007001760160003001830130 00700186014001600193026000700209026001100216026001100227181000600238019000500244 01900050024902000080025402000100026202000150027202000200028702000080030702101790 0315#Novelli, Luca#Magellan v chuyn du hnh vng quanh th gii#Phiu#Luca Nov elli ; Phiu dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a109tr. : hnh v, tranh v^b20cm#Pht h i tng ca v nhn#910.92#XH#367104#^a23000^b2000b#367104#VV16.11196#VV16.111 97#M102V#Vi?t#Dch#Tiu s#S nghip#Sch thiu nhi#Magellan, Ferdinand#Du hnh# K li cu chuyn v cuc i bn ba ca Magellan, t mt ngi gip vic trong cung ca quc vng B o Nha, ti khi tr thnh c hi qun ca hm i nh nhng phi thng## 00679000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010014000630020033000770070026001100050006001360080 00500142009001100147010000500158011003500163012002700198021010300225020000800328 020001500336016000300351019000500354020001100359013000700370#367105#VV16.11198#V V16.11199#^a23000^b2000b#Vi?t#510.92#A109V#Novelli, Luca#Archimedes v c my c hin tranh#Luca Novelli ; Phiu dch#Phiu#^aH.#^aKim ng#2016#^a107tr. : hnh v, tranh v^b20cm#Pht hi tng ca v nhn#Gii thiu nhng nghin cu, pht minh, tnh yu vi cuc sng thng ngy ca nh ton hc Archimedes#Tiu s#Sc h thiu nhi#XH#Dch#Archimedes#367105## 00703000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620020060000680070013001280080005001410090011001460100 00500157011003000162015002400192020002100216020000800237013000700245016000300252 001000800255021014700263020001500410#367106#VV16.11200#VV16.11201#^a60000^b1000 b#Vi?t#324.2597014#452T#i thiu nin Tin phong H Ch Minh ln ln cng t nc#Anh Chi b.s.#^aH.#^aKim ng#2016#^a110tr. : hnh v, nh^b24cm#Hi ng i Trung ng#i TNTP H Ch Minh#Lch s#367106#XH#Anh Chi#Gm nhng bi vit v t v lch s hnh thnh v pht trin i Thiu nin tin phong H Ch Minh t nhng ngy u thnh lp 1925 cho n ngy nay#Sch thiu nhi## 00588000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020015000520030031000670070050000980050015001480080005001630090 01100168010000500179011002500184012003300209020000700242020000800249020001400257 013000700271016000300278019000500281005001200286#367107#VV16.11202#^a20000^b200 0b#Vi?t#372.21#T450M#T mu theo s#Ph hp vi tr 5 tui tr ln#Tranh, li: E va Muszynski ; Khi Nguyn bin dch#Muszynski, Eva#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh v^b26cm#Bn tay kho lo t lm th cng#T mu#Ct dn#Sch mu gio# 367107#XH#Dch#Khi Nguyn## 00590000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030031000690070050001000050015001500080005001650090 01100170010000500181011002500186012003300211020000800244020000700252020001400259 013000700273016000300280019000500283005001200288#367108#VV16.11203#^a20000^b200 0b#Vi?t#372.21#C118D#Ct dn tht vui#Ph hp vi tr 5 tui tr ln#Tranh, li: Jule Johansen ; Khi Nguyn bin dch#Johansen, Jule#^aH.#^aKim ng#2016#^a24t r. : tranh v^b26cm#Bn tay kho lo t lm th cng#Ct dn#T mu#Sch mu gi o#367108#XH#Dch#Khi Nguyn## 00587000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020016000520030031000680070050000990050014001490080005001630090 01100168010000500179011002500184012003300209020000700242020000700249020001400256 013000700270016000300277019000500280005001200285#367109#VV16.11204#^a20000^b200 0b#Vi?t#372.21#D125T#Du tay k diu#Ph hp vi tr 3 tui tr ln#Tranh, li: Jule Johansen ; Khi Nguyn bin dch#Johasen, Jule#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh v^b26cm#Bn tay kho lo t lm th cng#Tp v#T mu#Sch mu gio#3 67109#XH#Dch#Khi Nguyn## 00757000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020021000530030031000740070068001050050018001730050012001910080 00500203009001100208010000500219011002500224012003300249020002000282020001500302 013000700317016000300324019000500327021010800332005001500440#367110#VV16.11205#^ a20000^b2000b#Vi?t#736.98#NH556N#Nhng ngi bn giy#Ph hp vi tr 7 tui tr ln#Tranh, li: Sebastian Coenen, Jule Johansen ; Khi Nguyn bin dch#Coenen , Sebastian#Khi Nguyn#^aH.#^aKim ng#2016#^a28tr. : tranh v^b26cm#Bn tay kh o lo t lm th cng#Ngh thut gp giy#Sch thiu nhi#367110#XH#Dch#Hng d n tr nh gp cc hnh con vt, chi nh m giy, con thuyn, ch ch... the o tng bc n gin#Johansen, Jule## 00836000000000325000450000100210000000200410002100500160006200700430007800400180 01210080005001390090011001440100005001550110021001600120026001810150046002070820 00400253016000300257013000700260014001700267026001100284026000700295026001100302 18100060031301900050031901900050032402000090032902000210033802000150035902101360 0374#Hughes, Catherine D.#Cun sch ln u tin ca t - ng vt#Nguyn Quc T n#Catherine D. Hughes ; Nguyn Quc Tn dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng# 2016#^a127tr. : nh^b21cm#National geographic. Kids#Tn sch ting Anh: First bi g book of animals#590#TN#367111#^a120000^b2000b#VV16.11207#367111#VV16.11206#C5 17S#Vi?t#Dch#ng vt#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Cung cp nhng kin t hc c bn v ng vt, gip cc em nh lm quen vi hn 30 con vt v cuc sng k l ca chng trong thin nhin## 00877000000000337000450000100210000000200420002100500140006300500160007700700640 00930040018001570080005001750090011001800100005001910110021001960120026002170150 04800243082000700291016000300298013000700301014001700308026000700325026001100332 02600110034318100060035401900050036001900050036502000100037002000210038002000150 0401021012300416#Hughes, Catherine D.#Cun sch ln u tin ca t - i dng# L Thanh Thu#Nguyn Quc Tn#Catherine D. Hughes ; L Thanh Thu dch ; Nguyn Quc Tn h..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a127tr. : nh^b21cm#Nation al geographic. Kids#Tn sch ting Anh: First big book of the ocean#551.46#TN#36 7112#^a120000^b2000b#367112#VV16.11208#VV16.11209#C517S#Vi?t#Dch#i dng#Kho a hc thng thc#Sch thiu nhi#Cung cp nhng kin thc c bn v i dng tr n tri t thng qua vic khm ph cuc sng ca mt s loi sinh vt bin## 00850000000000337000450000100130000000200540001300500120006700500170007900700550 00960040031001510080005001820090011001870100005001980110021002030120026002240150 04200250082000400292016000300296013000700299014001700306026000700323026001100330 02600110034118100060035201900050035801900050036302000090036802000210037702000150 0398021009900413#Shields, Amy#Cun sch ln u tin ca t - Nhng cu hi ti sao#Trn Nguyn#Nguyn Huy Thng#Amy Shields ; Trn Nguyn dch ; Nguyn Huy Th ng h..#Ti bn ln th 1, c chnh l#^aH.#^aKim ng#2016#^a127tr. : nh^b21cm #National geographic. Kids#Tn sch ting Anh: First big book of why#001#TN#3671 13#^a120000^b2000b#367113#VV16.11211#VV16.11210#C517S#Vi?t#Dch#Tri thc#Khoa h c thng thc#Sch thiu nhi#Cung cp nhng thng tin sng ng, nhng hot n g trong t nhin, ng vt v thin nhin k th## 01003000000000349000450000100210000000200390002100500180006000500140007800500210 00920070093001130040018002060080005002240090011002290100005002400110021002450120 02600266015004400292082000600336016000300342013000700345014001700352026000700369 02600110037602600110038718100060039801900050040401900050040902000070041402000210 0421020001500442021019600457#Hughes, Catherine D.#Cun sch ln u tin ca t - V tr#Aguilar, David A.#ng Tun Duy#Nguyn Th Thu Trang#Catherine D. Hughe s ; Minh ho: David A. Aguilar ; Dch: ng Tun Duy, Nguyn Th Thu Trang#Ti b n ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a127tr. : nh^b21cm#National geographic. Kids #Tn sch ting Anh: First big book of space#523.1#TN#367114#^a120000^b2000b#36 7114#VV16.11212#VV16.11213#C517S#Vi?t#Dch#V tr#Khoa hc thng thc#Sch thi u nhi#Cung cp nhng kin thc c bn v v tr, hnh tinh v hnh tinh ln, mt tri v mt trng, cc thin h xa xi, cc l en... vi nhng hnh nh p, t in tc mi nht v vic chinh phc v tr## 00899000000000337000450000100210000000200430002100500170006400500200008100700750 01010040018001760080005001940090011001990100005002100110021002150120026002360150 04800262082000600310016000300316013000700319014001700326026000700343026001100350 02600110036118100060037201900050037801900050038302000110038802000210039902000150 0420021012600435#Hughes, Catherine D.#Cun sch ln u tin ca t - Khng long #Tempesta, Franco#Nguyn Th Ngc Anh#Catherine D. Hughes ; Minh ho: Franco Tem pesta ; Nguyn Th Ngc Anh dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a127tr. : nh^b21cm#National geographic. Kids#Tn sch ting Anh: First big book of din osaurs#567.9#TN#367115#^a120000^b2000b#367115#VV16.11214#VV16.11215#C517S#Vi?t# Dch#Khng long#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Cung cp nhng kin thc v 52 loi khng long vi nhng thng tin: nin i, chiu cao, c trng c bn, m i trng sng...## 01083000000000385000450000100160000000200170001600500190003300500110005200500170 00630050011000800050012000910050011001030050011001140070109001250040018002340080 00500252009001100257010000500268011003500273015004100308082000400349016000300353 01300070035601400170036302600070038002600110038718100060039801900050040401900100 0409020001000419020001700429020002100446020001500467021021500482#Simon, Philippe #K quan th gii#Bouet. Marie Laure#V c Tm#Beaumont, milie#Cappon, M.#Favi lli, M.#Sbragi, G.#Scutti, C.#Li: Philippe Simon, Marie Laure Bouet ; V c T m dch ; tng: milie Beaumont ; Minh ho: M. Cappon...#Ti bn ln th 4#^aH .#^aKim ng#2016#^a124tr. : tranh mu, bn ^b24cm#Tn sch ting Php: Mervei lles du monde#720#XH#367116#^a120000^b1500b#367116#VV16.11216#K300Q#Vi?t#Dch P hp#Kin trc#K quan th gii#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Gii thiu c c k quan kin trc trn th gii t thi c i nh kim t thp Kheops, vn tr eo Babylon, n Artemis... n cc k quan t th k XIX ti nay nh: tng n t hn t do, thp Eiffel, nh ht Sydney...## 00955000000000337000450000100190000000200200001900500260003900500160006500500170 00810050014000980070123001120040018002350080005002530090011002580100005002690110 02700274015002800301082000400329016000300333013000700336014001700343026000700360 02600110036718100060037801900050038401900050038902000120039402000210040602000150 0427021017500442#Lazier, Chiristine#K quan thin nhin#Lemayeur, Marie Christin e#Alunni, Bernard#Beaumont, milie#Phan Qu Dung#Li: Christine Lazier ; Hnh n h: Marie Christine Lemayeur, Bernard Alunni ; tng: milie Beaumont ; Phan Qu Dung dch#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a125tr. : tranh mu^b24cm#T n sch ting Php: Nature#500#TN#367117#^a120000^b1500b#367117#VV16.11217#K300Q #Vi?t#Dch#Thin nhin#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Gii thch cc hin t ng thin nhin k diu xung quanh cuc sng chng ta nh: s hnh thnh v tr v cc hnh tinh, gi lc, sm chp, l lt, nhng loi thc vt sng...## 00812000000000337000450000100110000000200110001100500130002200500150003500500120 00500070068000620040018001300080005001480090011001530100005001640110033001690120 01900202015004900221082000400270016000300274013000700277014001600284026000700300 02600110030718100060031801900050032401900050032902000050033402000070033902000150 0346021011300361#Way, Steve#t, t hn#Law, Felicia#Bi Th Phng#Beech, Mark#S teve Way, Felicia Law ; Bi Th Phng dch ; Minh ho: Mark Beech#Ti bn ln t h 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : hnh v, nh mu^b24cm# em yu mn ton#T n sch ting Anh: Simply maths - Less and less#510#TN#367118#^a27000^b1500b#367 118#VV16.11218#314#Vi?t#Dch#Ton#Tr em#Sch thiu nhi#Gii thiu vi tr em v khi nim php tr, s tr, t hn... trong ton hc mt cch d hiu km hn h minh ho## 00841000000000337000450000100110000000200170001100500130002800500200004100500120 00610070073000730040018001460080005001640090011001690100005001800110030001850120 01900215015005200234082000400286016000300290013000700293014001600300026000700316 02600110032318100060033401900050034001900050034502000050035002000070035502000150 0362021012600377#Way, Steve#o m thi gian#Law, Felicia#Trng Ngc Bo Hn#Be ech, Mark#Steve Way, Felicia Law ; Trng Ngc Bo Hn dch ; Minh ho: Mark Bee ch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : nh, tranh v^b24cm# em y u mn ton#Tn sch ting Anh: Simply maths - Telling the time#510#TN#367119#^a2 7000^b1500b#367119#VV16.11219#400#Vi?t#Dch#Ton#Tr em#Sch thiu nhi#Gii t hiu nhng khi nim c bn trong ton hc v thi gian v cc cch o m thi gian mt cch d hiu km hnh minh ho## 00806000000000337000450000100110000000200080001100500130001900500150003200500120 00470070068000590040018001270080005001450090011001500100005001610110033001660120 01900199015005000218082000400268016000300272013000700275014001600282026000700298 02600110030518100070031601900050032301900050032802000050033302000070033802000150 0345021010800360#Way, Steve#Chia s#Law, Felicia#L Trng Khnh#Beech, Mark#Stev e Way, Felicia Law ; L Trng Khnh dch ; Minh ho: Mark Beech#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : hnh v, nh mu^b24cm# em yu mn ton#Tn s ch ting Anh: Simply maths - Sharing it out#510#TN#367120#^a27000^b1500b#36712 0#VV16.11220#CH301S#Vi?t#Dch#Ton#Tr em#Sch thiu nhi#Gii thiu vi tr em v khi nim php chia, chia u... trong ton hc mt cch d hiu km hnh minh ho## 00756000000000325000450000100110000000200070001100500200001800500120003800700600 00500040018001100080005001280090011001330100005001440110033001490120019001820150 05600201082000400257016000300261013000700264014001600271026000700287026001100294 18100060030501900050031101900050031602000050032102000070032602000150033302100820 0348#Way, Steve#S m#Trng Ngc Bo Hn#Beech, Mark#Steve Way ; Trng Ngc B o Hn dch ; Minh ho: Mark Beech#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr . : hnh v, nh mu^b24cm# em yu mn ton#Tn sch ting Anh: Simply maths - Numbers and counting#510#TN#367121#^a27000^b1500b#367121#VV16.11221#S450#Vi?t #Dch#Ton#Tr em#Sch thiu nhi#Gii thiu vi tr em v s m trong ton hc mt cch d hiu km hnh minh ho## 00806000000000337000450000100110000000200200001100500130003100500200004400500120 00640070073000760040018001490080005001670090011001720100005001830110033001880120 01900221015004900240082000400289016000300293013000700296014001600303026000700319 02600110032618100070033701900050034401900050034902000050035402000070035902000150 0366021008700381#Way, Steve#Nhng hnh n gin#Law, Felicia#Trng Ngc Bo Hn #Beech, Mark#Steve Way, Felicia Law ; Trng Ngc Bo Hn dch ; Minh ho: Mark Beech#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : hnh v, nh mu^b24cm# em yu mn ton#Tn sch ting Anh: Simply maths - Simple shapes#510#TN#367122# ^a27000^b1500b#367122#VV16.11222#NH556H#Vi?t#Dch#Ton#Tr em#Sch thiu nhi#Gi i thiu nhng khi nim hnh hc c bn trong ton hc km cc hnh minh ho c th## 00814000000000337000450000100110000000200170001100500130002800500150004100500120 00560070068000680040018001360080005001540090011001590100005001700110033001750120 01900208015004900227082000400276016000300280013000700283014001600290026000700306 02600110031318100070032401900050033101900050033602000050034102000070034602000150 0353021010800368#Way, Steve#Nhiu, nhiu hn#Law, Felicia#L Trng Khnh#Beech, Mark#Steve Way, Felicia Law ; L Trng Khnh dch ; Minh ho: Mark Beech#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : hnh v, nh mu^b24cm# em yu mn t on#Tn sch ting Anh: Simply maths - More and more#510#TN#367123#^a27000^b150 0b#367123#VV16.11223#NH309N#Vi?t#Dch#Ton#Tr em#Sch thiu nhi#Gii thiu nhn g khi nim c bn trong ton hc v php nhn, php cng mt cch d hiu km h nh minh ho## 00805000000000337000450000100110000000200080001100500130001900500170003200500120 00490070070000610040018001310080005001490090011001540100005001650110033001700120 01900203015004400222082000400266016000300270013000700273014001600280026000700296 02600110030318100060031401900050032001900050032502000050033002000070033502000150 0342021011000357#Way, Steve#Bao xa?#Law, Felicia#Tng Huyn Trm#Beech, Mark#St eve Way, Felicia Law ; Tng Huyn Trm dch ; Minh ho: Mark Beech#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : hnh v, nh mu^b24cm# em yu mn ton#T n sch ting Anh: Simply maths - How far?#510#TN#367124#^a27000^b1500b#367124# VV16.11224#B108X#Vi?t#Dch#Ton#Tr em#Sch thiu nhi#Gii thiu vi tr em khi nim v nhn bit v khong cch trong ton hc mt cch d hiu km hnh minh ho## 00820000000000337000450000100110000000200190001100500130003000500200004300500120 00630070073000750040018001480080005001660090011001710100005001820110035001870120 01900222015005100241082000400292016000300296013000700299014001600306026000700322 02600110032918100060034001900050034601900050035102000050035602000070036102000150 0368021009900383#Way, Steve#B no v my tnh#Law, Felicia#Trng Ngc Bo Hn# Beech, Mark#Steve Way, Felicia Law ; Trng Ngc Bo Hn dch ; Minh ho: Mark B eech#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : hnh v, tranh mu^b24cm# em yu mn ton#Tn sch ting Anh: Simply maths - What a problem!#510#TN#3671 25#^a27000^b1500b#367125#VV16.11225#B450N#Vi?t#Dch#Ton#Tr em#Sch thiu nhi# Gii thiu vi tr em v b no, t duy, my tnh, ngi my... mt cch d hiu km hnh minh ho## 00828000000000337000450000100110000000200130001100500130002400500200003700500120 00570070073000690040018001420080005001600090011001650100005001760110033001810120 01900214015005100233082000400284016000300288013000700291014001600298026000700314 02600110032118100060033201900050033801900050034302000050034802000070035302000150 0360021011500375#Way, Steve#Mu v ming#Law, Felicia#Trng Ngc Bo Hn#Beech, Mark#Steve Way, Felicia Law ; Trng Ngc Bo Hn dch ; Minh ho: Mark Beech#T i bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : hnh v, nh mu^b24cm# em yu mn ton#Tn sch ting Anh: Simply maths - Bits and pieces#510#TN#367126#^a270 00^b1500b#367126#VV16.11226#M125V#Vi?t#Dch#Ton#Tr em#Sch thiu nhi#Gii thi u vi tr em khi nim v nhn bit v to, nh, kch c trong ton hc mt cch d hiu km hnh minh ho## 00829000000000337000450000100110000000200100001100500130002100500200003400500120 00540070073000660040018001390080005001570090011001620100005001730110033001780120 01900211015005000230082000400280016000300284013000700287014001600294026000700310 02600110031718100060032801900050033401900050033902000050034402000070034902000150 0356021012000371#Way, Steve#To v nh#Law, Felicia#Trng Ngc Bo Hn#Beech, Ma rk#Steve Way, Felicia Law ; Trng Ngc Bo Hn dch ; Minh ho: Mark Beech#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : hnh v, nh mu^b24cm# em yu m n ton#Tn sch ting Anh: Simply maths - Big and little#510#TN#367127#^a27000^ b1500b#367127#VV16.11227#T400V#Vi?t#Dch#Ton#Tr em#Sch thiu nhi#Gii thiu n hng khi nim c bn trong ton hc v to hn, nh hn, n v o lng mt cc h d hiu km hnh minh ho## 00634000000000313000450000100110000000200080001100500130001900500200003200700500 00520040018001020080005001200090011001250100005001360110025001410120019001660150 04400185082000400229016000300233013000700236014001600243026000700259026001100266 181000600277019000500283019000500288020000500293020000700298020001500305#Way, St eve#nh v#Law, Felicia#Trng Ngc Bo Hn#Steve Way, Felicia Law ; Trng Ng c Bo Hn dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : minh ho^b24cm# em yu mn ton#Tn sch ting Anh: Simply maths - In place#510#TN#367128#^a27 000^b1500b#367128#VV16.11228#312V#Vi?t#Dch#Ton#Tr em#Sch thiu nhi## 00784000000000337000450000100110000000200110001100500130002200500200003500500120 00550070073000670040018001400080005001580090011001630100005001740110033001790120 01900212015004500231082000400276016000300280013000700283014001600290026001100306 02600070031718100060032401900050033001900050033502000050034002000070034502000150 0352021007900367#Way, Steve#Bao nhiu?#Law, Felicia#Trng Ngc Bo Hn#Beech, M ark#Steve Way, Felicia Law ; Trng Ngc Bo Hn dch ; Minh ho: Mark Beech#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : hnh v, nh mu^b24cm# em yu m n ton#Tn sch ting Anh: Simply maths - How much?#510#TN#367129#^a27000^b150 0b#VV16.11229#367129#B108N#Vi?t#Dch#Ton#Tr em#Sch thiu nhi#Cung cp cc ki n thc c bn v ong o trng lng, cc cht, o nhit ...## 00515000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610020012000670070033000790050009001120050007001210040 01800128008000500146009001100151010000500162011002600167020000900193020001300202 013000700215016000300222020001200225#367130#VV16.11230#VV16.11231#^a26000^b3000 b#Vi?t#959.704092#T550L#T lng Sen#Truyn: Sn Tng ; Tranh: L Lam#Sn Tng#L Lam#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : tranh mu^b26cm#Cuc i#T ruyn tranh#367130#XH#H Ch Minh## 00730000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020015000510030020000660290011000860070070000970050017001670050 01600184005001500200004001800215008000500233009001100238010000500249011002600254 01200250028002000170030502000180032202000130034002000150035302000140036801300070 0382016000300389#367131#VV16.11232#^a22000^b1500b#Vi?t#398.2#C450B#C b tc v ng#Song ng Vit - Anh#Goldilocks#Li: Arianna Candell ; Minh ho: Daniel Howart h ; Trn Ngc Dip dch#Candell, Arianna#Howarth, Daniel#Trn Ngc Dip#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a33tr. : tranh mu^b21cm#Truyn c tch ni tin g#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Sch song ng#3 67131#VH## 00747000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020020000510030020000710290023000910070070001140050017001840050 01600201005001500217004001800232008000500250009001100255010000500266011002600271 01200250029702000170032202000180033902000130035702000150037002000140038501600030 0399013000700402#367132#VV16.11233#^a22000^b2000b#Vi?t#398.2#C450B#C b qung khn #Song ng Vit - Anh#Little red riding hood#Li: Arianna Candell ; Minh h o: Daniel Howarth ; Trn Ngc Dip dch#Candell, Arianna#Howarth, Daniel#Trn N gc Dip#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a33tr. : tranh mu^b21cm#Truyn c tch ni ting#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tc h#Sch song ng#VH#367132## 00741000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020015000510030020000660290022000860070070001080050017001780050 01600195005001500211004001800226008000500244009001100249010000500260011002600265 01200250029102000170031602000180033302000130035102000150036402000140037901600030 0393013000700396#367133#VV16.11234#^a22000^b2000b#Vi?t#398.2#B100C#Ba ch heo c on#Song ng Vit - Anh#The three little pigs#Li: Arianna Candell ; Minh ho: Da niel Howarth ; Trn Ngc Dip dch#Candell, Arianna#Howarth, Daniel#Trn Ngc Di p#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a33tr. : tranh mu^b21cm#Truyn c t ch ni ting#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Sch song ng#VH#367133## 00741000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020026000520030020000780290010000980070070001080050017001780050 01600195005001500211004001800226008000500244009001100249010000500260011002600265 01200250029102000170031602000180033302000130035102000150036402000140037901600030 0393013000700396#367134#VV16.11235#^a22000^b2000b#Vi?t#398.2#CH500B#Ch b ng i g Pinocchio#Song ng Vit - Anh#Pinocchio#Li: Arianna Candell ; Minh ho: Da niel Howarth ; Trn Ngc Dip dch#Candell, Arianna#Howarth, Daniel#Trn Ngc Di p#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a33tr. : tranh mu^b21cm#Truyn c t ch ni ting#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Sch song ng#VH#367134## 00702000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020010000510030020000610070070000810050017001510050016001680050 01500184004001800199008000500217009001100222010000500233011002600238012002500264 02000170028902000180030602000130032402000150033702000140035201600030036601300070 0369#367135#VV16.11236#^a22000^b1500b#Vi?t#398.2#P207P#Peter Pan#Song ng Vit - Anh#Li: Arianna Candell ; Minh ho: Daniel Howarth ; Trn Ngc Dip dch#Cand ell, Arianna#Howarth, Daniel#Trn Ngc Dip#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#20 16#^a33tr. : tranh mu^b21cm#Truyn c tch ni ting#Vn hc dn gian#Vn hc t hiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Sch song ng#VH#367135## 00737000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020015000510030020000660290018000860070070001040050017001740050 01600191005001500207004001800222008000500240009001100245010000500256011002600261 01200250028702000170031202000180032902000130034702000150036002000140037501600030 0389013000700392#367136#VV16.11237#^a22000^b1500b#Vi?t#398.2#V314C#Vt con xu x#Song ng Vit - Anh#The ugly duckling#Li: Arianna Candell ; Minh ho: Daniel Howarth ; Trn Ngc Dip dch#Candell, Arianna#Howarth, Daniel#Trn Ngc Dip#T i bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a33tr. : tranh mu^b21cm#Truyn c tch n i ting#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Sch son g ng#VH#367136## 00641000000000301000450000200170000000300130001700500160003000500070004600700290 00530040018000820080005001000090011001050100005001160110026001210120053001470150 04000200082000400240016000300244013000700247014001600254026000700270026001100277 181000600288019000500294019000900299020001800308020001300326#V sao t yu m#Tr uyn tranh#Howarth, Daniel#T Nga#Daniel Howarth ; T Nga dch#Ti bn ln th 5 #^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Nhng li yu thng ca con tr dnh tng cc b m#Tn sch ting Anh: Why I love my mummy#823#VH#367137#^a200 00^b3000b#367137#VV16.11238#V300S#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh# # 00638000000000301000450000200170000000300130001700500160003000500070004600700290 00530040018000820080005001000090011001050100005001160110026001210120050001470150 04000197082000400237016000300241013000700244014001600251026000700267026001100274 181000600285019000500291019000900296020001800305020001300323#V sao t yu b#Tr uyn tranh#Howarth, Daniel#T Nga#Daniel Howarth ; T Nga dch#Ti bn ln th 5 #^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Nhng li yu thng ca con tr dnh tng cc b#Tn sch ting Anh: Why I love my daddy#823#VH#367138#^a20000 ^b3000b#367138#VV16.11239#V300S#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00655000000000301000450000200350000000500130003500500150004800500130006300700580 00760080005001340090011001390100005001500110025001550120018001800150048001980820 00700246016000300253013000700256014001600263026001100279026001100290026000700301 181000700308019000500315019000900320020001700329020000700346#Ngi p ng v co n thoi ma thut#Gaiman, Neil#Riddell, Chris#Nguyn Hng#Neil Gaiman ; Minh ho: Chris Riddell ; Nguyn Hng dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a66tr. : tranh v^b26cm #Dnh cho tui 14+#Tn sch ting Anh: The sleeper and the spindle#823.92#VH#367 139#^a99000^b2000b#VV16.11240#VV16.11241#367139#NG558#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hi n i#Truyn## 00519000000000277000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360020025000420070033000670220004001000050013001040050011001170040018001280080 00500146009001400151010000500165011002100170020001100191020000900202020000600211 020001400217016000300231013000700234#367140#^a19000^b10000b#Vi?t#372.61#V460L#V luyn t v cu lp 2#L Ngc ip (ch.b.), Mai Nh H#T.2#L Ngc ip#Mai Nh H#Ti bn ln th 4#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a56tr. : bng^b24cm#Ting Vit#N g php#Lp 2#Sch c thm#GK#367140## 00572000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020025000530030013000780070054000910050016001450050027001610080 00500188009001100193010000500204011002500209012001400234020001800248020001300266 013000700279016000300286019000500289#VV16.11242#367141#^a24000^b2000b#Vi?t#839. 73#NH556V#Nhng vic cng cha lm#Truyn tranh#Per Gustavsson ; Mimmi Diu Hn g Bergstrm bin dch#Gustavsson, Per#Mimmi Diu Hng Bergstrm#^aH.#^aKim ng #2016#^a27tr. : tranh v^b26cm#Cng cha nh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#3671 41#VH#Dch## 00583000000000277000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100070 00300020036000370030013000730070054000860140016001400050016001560050027001720080 00500199009001100204010000500215011002500220012001400245020001800259020001300277 016000300290019000500293013000700298#367142#VV16.11243#Vi?t#839.73#KH300C#Khi c ng cha tnh gic lc na m#Truyn tranh#Per Gustavsson ; Mimmi Diu Hng Ber gstrm bin dch#^a24000^b2000b#Gustavsson, Per#Mimmi Diu Hng Bergstrm#^aH. #^aKim ng#2016#^a27tr. : tranh v^b26cm#Cng cha nh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch#367142## 00574000000000277000450002600110000002600070001101900050001808200070002318100060 00300020028000360030013000640070054000770140016001310050016001470050027001630080 00500190009001100195010000500206011002500211012001400236020001800250020001300268 016000300281019000500284013000700289#VV16.11244#367143#Vi?t#839.73#B105N#Ban nh c rock ca cng cha#Truyn tranh#Per Gustavsson ; Mimmi Diu Hng Bergstrm bi n dch#^a24000^b2000b#Gustavsson, Per#Mimmi Diu Hng Bergstrm#^aH.#^aKim ng#2016#^a27tr. : tranh v^b26cm#Cng cha nh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH #Dch#367143## 00575000000000277000450000200290000000300130002900500160004200500270005800700540 00850080005001390090011001440100005001550110025001600120014001850820007001990160 00300206013000700209014001600216026000700232026001100239181000600250019000500256 019000500261020001800266020001300284#Tic sinh nht ca cng cha#Truyn tranh#G ustavsson, Per#Mimmi Diu Hng Bergstrm#Per Gustavsson ; Mimmi Diu Hng Berg strm bin dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a27tr. : tranh v^b26cm#Cng cha nh#839. 73#VH#367144#^a24000^b2000b#367144#VV16.11245#T303S#Vi?t#Dch#Vn hc thiu nhi #Truyn tranh## 00568000000000277000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100060 00300020022000360030013000580070054000710140016001250050016001410050027001570080 00500184009001100189010000500200011002500205012001400230020001800244020001300262 016000300275019000500278013000700283#367145#VV16.11246#Vi?t#839.73#K300N#K ngh ca cng cha#Truyn tranh#Per Gustavsson ; Mimmi Diu Hng Bergstrm bin dc h#^a24000^b2000b#Gustavsson, Per#Mimmi Diu Hng Bergstrm#^aH.#^aKim ng#201 6#^a27tr. : tranh v^b26cm#Cng cha nh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch# 367145## 00566000000000277000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100060 00300020020000360030013000560070054000690140016001230050016001390050027001550080 00500182009001100187010000500198011002500203012001400228020001800242020001300260 016000300273019000500276013000700281#367146#VV16.11247#Vi?t#839.73#C455C#Cng ch a i s th#Truyn tranh#Per Gustavsson ; Mimmi Diu Hng Bergstrm bin dch# ^a24000^b2000b#Gustavsson, Per#Mimmi Diu Hng Bergstrm#^aH.#^aKim ng#2016# ^a29tr. : tranh v^b26cm#Cng cha nh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch#36 7146## 00707000000000337000450000200370000000300200003700500090005700700140006600400180 00800080005000980090011001030100005001140110024001190820007001430160003001500130 00700153014001600160026000700176026001100183181000600194019000500200020000900205 02000080021402000040022202000030022602000110022902000100024002000170025002000140 0267021008800281#T in bng hnh - Hoa, qu, rau c#Song ng Vit - Anh#Tnh L m#Tnh Lm b.s.#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : nh mu^b23cm# 372.21#GK#367147#^a80000^b2000b#367147#VV16.11248#T550#Vi?t#Thc vt#Hoa qu#R au#C#Ting Vit#Ting Anh#T in hnh nh#Sch mu gio#Gii thiu cc t Vit - Anh v hoa, qu, rau c c tranh minh ho dnh cho tr mm non## 00649000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020038000520030020000900070014001100050009001240040018001330080 00500151009001100156010000500167011002400172021008000196020000900276020001100285 020001000296020001700306020001400323016000300337013000700340#367148#VV16.11249#^ a80000^b2000b#Vi?t#372.21#T550#T in bng hnh - Loi vt quanh em#Song ng Vit - Anh#Tnh Lm b.s.#Tnh Lm#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : nh mu^b23cm#Gii thiu cc t Vit - Anh v ng vt c tranh minh ho dnh cho tr mm non#ng vt#Ting Vit#Ting Anh#T in hnh nh#Sch mu gio#GK #367148## 00646000000000301000450000200360000000300130003600500180004900500100006700500120 00770070069000890080005001580090011001630100005001740110026001790120027002050220 00400232082000700236016000300243013000700246014001600253026001100269026000700280 181000600287019000500293019001600298020001700314020001300331#Ma thi n 1 - Th nh c tinh tuyt#Truyn tranh#Thin H B Xng#Lm Doanh#Phng Thu#Nguyn tc : Thin H B Xng ; Ho s: Lm Doanh ; Phng Thu dch#^aH.#^aKim ng#2016# ^a182tr. : tranh v^b21cm#Sch dnh cho la tui 17+#T.1#895.13#VH#367149#^a2500 0^b5000b#VV16.11250#367149#M100T#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Truyn t ranh## 00612000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070049000840220004001330220022001370050 01300159005001700172004001800189008000500207009001100212010000500223011002700228 020001800255020001300273013000700286016000300293019001400296#367150#VV16.11251#^ a50000^b1500b#Vi?t#895.73#TH121T#Thn thoi Ai Cp#Truyn tranh#Tranh, li: Nam Moon Won ; Nguyn Kiu Oanh dch#T.1#Ngun gc cc v thn#Nam Moon Won#Nguyn Kiu Oanh#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#2016#^a219tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#367150#VH#Dch Hn Quc## 00619000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070049000840220029001330220004001620050 01300166005001700179004001800196008000500214009001100219010000500230011002700235 020001800262020001300280016000300293019001400296013000700310#367151#VV16.11252#^ a50000^b1500b#Vi?t#895.73#TH121T#Thn thoi Ai Cp#Truyn tranh#Tranh, li: Nam Moon Won ; Nguyn Kiu Oanh dch#Chin tranh gia cc v thn#T.2#Nam Moon Won# Nguyn Kiu Oanh#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#2016#^a219tr. : tranh mu^b21 cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#367151## 00617000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070049000840220004001330220027001370050 01300164005001700177004001800194008000500212009001100217010000500228011002700233 020001800260020001300278016000300291019001400294013000700308#367152#VV16.11253#^ a50000^b1500b#Vi?t#895.73#TH121T#Thn thoi Ai Cp#Truyn tranh#Tranh, li: Nam Moon Won ; Nguyn Kiu Oanh dch#T.3#Vng quc ca cc v thn#Nam Moon Won#Ng uyn Kiu Oanh#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#2016#^a219tr. : tranh mu^b21cm #Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#367152## 00633000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020030000530030013000830070050000960220004001460220028001500050 01400178005001700192004001900209008000500228009001100233010000500244011002700249 020001800276020001300294013000700307016000300314019001400317#367153#VV16.11254#^ a45000^b3000b#Vi?t#895.73#TH462T#Thi th u ca cc thin ti#Truyn tranh#Tra nh, li: Sin Ueng Seop ; Nguyn Kiu Oanh dch#T.1#Nhng thin ti tng i s#S in Ueng Seop#Nguyn Kiu Oanh#Ti bn ln th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a161tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#367153#VH#Dch Hn Quc## 00632000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020030000530030013000830070045000960220004001410220037001450050 01400182005001200196004001900208008000500227009001100232010000500243011002700248 020001800275020001300293016000300306019001400309013000700323#367154#VV16.11255#^ a45000^b3000b#Vi?t#895.73#TH462T#Thi th u ca cc thin ti#Truyn tranh#Tra nh, li: Sin Ueng Seop ; Nguyt Minh dch#T.2#Nhng thin ti chin thng kh kh n#Sin Ueng Seop#Nguyt Minh#Ti bn ln th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a162tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#367154## 00925000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020020000620070075000820050015001570080005001720090 01100177010000500188011002600193021024400219016000300463019001000466020002000476 02000130049600100180050900500070052700500170053400400180055101200230056901300070 0592#367155#VV16.11256#VV16.11257#^a45000^b1500b#Vi?t#155.5#T120L#Tm l tui m i ln#Philippe Jeammet, Odile Amblard ; Minh ho: Solead ; Li Th Thu Hin dc h#Amblard, Odile#^aH.#^aKim ng#2016#^a146tr. : tranh v^b22cm#Gii p cc th c mc lin quan n tm sinh l tui teen: Nhng bin i ca c th, cc mi qu an h bn b, gia nh, tnh yu, cc vn x hi gip cc bn tr hiu r hn , t nhn thc v bnh tnh hn trc nhng vn ca tui mi ln#XH#Dch Php #Tm l hc la tui#Tui mi ln#Jeammet, Philippe#Solead#Li Th Thu Hin#Ti bn ln th 1#Trit l sng cho teen#367155## 00504000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010016000680020019000840070016001030220014001190220 00400133008000500137009001100142010000500153011001500158020001700173020001000190 013000700200016000300207005001600210#367156#VV16.11258#VV16.11259#^a48000^b1500 b#Vi?t#398.209597#TR527C#Nguyn Vn Ngc#Truyn c nc Nam#Nguyn Vn Ngc#Phn ngi ta#Q.1#^aH.#^aKim ng#2016#^a214tr.^b23cm#Vn hc dn gian#Truyn c#367 156#VH#Nguyn Vn Ngc## 00506000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010016000680020019000840070016001030220004001190220 01600123008000500139009001100144010000500155011001500160020001700175020001000192 016000300202013000700205005001600212#367157#VV16.11260#VV16.11261#^a48000^b1500 b#Vi?t#398.209597#TR527C#Nguyn Vn Ngc#Truyn c nc Nam#Nguyn Vn Ngc#Q.2# Phn chim mung#^aH.#^aKim ng#2016#^a229tr.^b23cm#Vn hc dn gian#Truyn c#V H#367157#Nguyn Vn Ngc## 00689000000000265000450000200450000000500180004500500110006300700370007400900260 01110100005001370110026001420820008001680160003001760130007001790140017001860260 01100203026000700214026001100221181000600232019000500238020001100243020001800254 020000700272021014400279#Tng hp thi n luyn nng lc ting Nht#o Th H Phng#The Sakura#The Sakura ; o Th H Phng ch.b.#^ai hc Quc gia H N i#2015#^a291tr. : minh ho^b27cm#495.683#XH#367158#^a168000^b5000b#CDVN.03058#3 67158#VL16.01650#T455H#Vi?t#Ting Nht#K nng nghe hiu# thi#Gm 17 luyn k nng nghe ting Nht trnh s cp gip ngi hc trau di v ng dng th c t trong cc k kim tra nng lc ting Nht## 00656000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490010012000550020033000670290018001000070033001180220004001510050 00800155008000500163009002600168010000500194011002200199021010400221020001000325 020000600335020001500341013000700356016000300363#367159#VL16.01651#^a168000^b20 00b#Vi?t#428.0076#L527T#H Ch Bnh#Luyn thi IELTS tht l n gin#IELTS cours e book#H Ch Bnh ch.b. ; Thu Tr h..#T.1#Thu Tr#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2015#^a367tr. : bng^b27cm#Gii thiu cc thi IELTS luyn cc k nng nghe , ni, c, vit th sinh t kt qu thi cao nht#Ting Anh#IELTS#Sch luyn thi#367159#XH## 00680000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400180002901900050 00470820009000521810006000610010012000670020033000790290018001120070033001300220 00400163005000800167008000500175009002600180010000500206011002200211021010400233 020001000337020000600347020001500353016000300368013000700371#VL16.01652#CDVN.030 59#367160#^a1696000^b2000b#Vi?t#428.0076#L527T#H Ch Bnh#Luyn thi IELTS tht l n gin#IELTS course book#H Ch Bnh ch.b. ; Thu Tr h..#T.2#Thu Tr#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a413tr. : bng^b27cm#Gii thiu cc thi IELT S luyn cc k nng nghe, ni, c, vit hc sinh t kt qu thi cao nht#Ti ng Anh#IELTS#Sch luyn thi#XH#367160## 00651000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020023000520030019000750070039000940050016001330080005001490090 02600154010000500180011002600185021008600211020001500297016000300312020001000315 020000600325001001400331020000900345013000700354#367161#VL16.01653#^a169000^b50 00b#Vi?t#428.2#B300K#B kp luyn thi TOEIC#Chuyn ng php#Kim Mnh Tun (ch .b.), Th Thanh H# Th Thanh H#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a290t r. : minh ho^b27cm#Gii thiu 60 b kp v ng php ting Anh gip bn lm bi thi TOEIC t kt qu cao#Sch luyn thi#XH#Ting Anh#TOEIC#Kim Mnh Tun#Ng ph p#367161## 00710000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820006000511810006000570020023000630030021000860070039001070050016001460080 00500162009002600167010000500193011002600198021011100224020001500335016000300350 020001000353020000600363001001400369020001800383013000700401#VL16.01654#CDVN.030 60#367162#^a188000^b5000b#Vi?t#428.3#B300K#B kp luyn thi TOEIC#Chuyn luy n nghe#Kim Mnh Tun (ch.b.), Th Thanh H# Th Thanh H#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2016#^a315tr. : minh ho^b27cm#Gii thiu 28 b kp luyn k nng nghe v cc bi kim tra thc t gip bn lm bi thi TOEIC t kt qu cao#Sch luyn thi#XH#Ting Anh#TOEIC#Kim Mnh Tun#K nng nghe hiu#367162## 00584000000000277000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810006000470020065000530030020001180070015001380050015001530080005001680090 02600173010000500199011003100204020001500235016000300250020000500253020002000258 020000700278013000700285020001400292#VL16.01655#367163#^a136000^b1000b#Vi?t#510 .76#B450#B n luyn, chinh phc k thi THPT quc gia, H, C mn ton#p d ng t nm 2016#ng Thnh Nam#ng Thnh Nam#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015 #^a447tr. : hnh v, bng^b27cm#Sch luyn thi#GK#Ton#Trung hc ph thng# th i#367163#Sch c thm## 00538000000000253000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200100 00401810006000500020071000560070017001270050017001440080005001610090026001660100 00500192011002200197020001300219016000300232020000800235020002000243020001400263 013000700277#367164#VL16.01656#^a100000^b1000b#Vi?t#959.70076#L527T#Luyn thi T HPT quc gia, H, C v bi dng hc sinh gii mn lch s#Trng Ngc Thi#Tr ng Ngc Thi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a371tr. : bng^b27cm#Sch hi p#GK#Lch s#Trung hc ph thng#Sch c thm#367164## 00614000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020085000490030036001340070017001700050017001870080005002040090 02600209010000500235011002200240016000300262020000800265020002000273020001500293 020000700308013000700315020001400322#367165#VL16.01657#^a80000^b1000b#Vi?t#909# H561D#Hng dn n - luyn thi trung hc ph thng quc gia, i hc, cao ng m n lch s#Theo cu trc thi ca B GD & T#Trng Ngc Thi#Trng Ngc Thi #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a303tr. : bng^b27cm#GK#Lch s#Trung hc ph thng#Sch luyn thi# thi#367165#Sch c thm## 00572000000000265000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200100 00401810006000500020078000560070027001340050010001610080005001710090026001760100 00500202011002900207016000300236020000800239020001600247020001500263020000700278 013000700285020001400292#VL16.01658#367166#^a108000^b1000b#Vi?t#959.70076#T527C #Tuyn chn thi hc sinh gii 9 v tuyn sinh vo lp 10 chuyn mn lch s#L Th H tuyn chn, b.s.#L Th H#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a420tr. : bng, s ^b27cm#GK#Lch s#Trung hc c s#Sch luyn thi# thi#367166#Sc h c thm## 00970000000000241000450002600070000001400080000701900050001508200110002018100060 00310020050000370290052000870080005001390090023001440100005001670110025001720210 42100197016000300618020001500621020001400636015006300650013000700713020000800720 #367167#^b1000b#Vi?t#346.597048#B108C#Bo co thng nin hot ng s hu tr t u 2015#Intellectual property activities annual report 2015#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a98tr. : minh ho^b30cm#Trnh by kt qu hot ng s hu tr tu nm 2015 v cc mt: Chnh sch, php lut; hp tc quc t; ng k quyn s h u cng nghip; nghin cu, o to v tuyn truyn v s hu tr tu; bo m t hng tin s hu cng nghip; h tr pht trin ti sn tr tu; thc thi v gii quyt khiu ni v s hu cng nghip; qun l hot ng s hu cng nghip a phng v hot ng dch v i din s hu cng nghip#XH#S hu tr tu#Sc h song ng#u ba sch ghi: B Khoa hc v Cng ngh. Cc S hu tr tu#367167 #Bo co## 00626000000000277000450002600070000001400090000701900050001608200080002118100070 00290020042000360070071000780050015001490050023001640050018001870050012002050080 01800217009002300235010000500258011002700263016000300290020001500293020001100308 020000700319020001500326013000700341#367168#^b10000b#Vi?t#220.083#TR527T#Truyn tch kinh thnh dnh cho thiu nhi#Nguyn Hu y, Nguyn Th Phng Dung, L Th Kim Nguyt, T Quc Huy#Nguyn Hu y#Nguyn Th Phng Dung#L Th Kim Nguy t#T Quc Huy#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a566tr. : tranh mu ^b27cm#XH#o Thin cha#Kinh thnh#Truyn#Sch thiu nhi#367168## 01262000000000361000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600020032000660070057000980220004001550220033001590050 01600192005001600208005001200224005001400236005001500250008000500265009002600270 01000050029601100310030101500350033202104860036702000070085302000080086002000100 0868013000700878016000300885020001200888#VL16.01660#VL16.01659#367169#^a130000^ b300b#Vi?t#539.20289#C101B#Cc bi ging v an ton bc x#Nguyn Nh in (ch.b .), Nguyn Xun Hi, L Vn Ngc...#T.2#An ton bc x trong cng nghip#Nguyn Nh in#Nguyn Xun Hi#L Vn Ngc#Phm Xun Hi#Mai Xun Phong#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a304tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: Vin Nghin cu H t nhn#Trnh by khi nim c bn v bc x ion ho; tng tc ca bc x vi v t cht; ghi o bc x; hiu ng sinh hc ca bc x; bo v chng chiu x ngo i, chiu x trong v hng dn ty x; h thng cc quy nh php lut v m b o an ton bc x; kim sot chiu x ngh nghip v chiu x cng chng; chng trnh o to an ton bc x cho nhn vin bc x trong chiu x cng nghip, ch p nh bc x cng nghip, thm d khai thc, ch bin qung phng x, a vt l phng x...#Bc x#An ton#Bi ging#367169#TN#Cng nghip## 00570000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810007000470020042000540030020000960070018001160050018001340080005001520090 02600157010000500183011002500188016000300213020000500216020001600221020001400237 020002000251020001400271013000700285#367170#VL16.01661#^a100000^b1000b#Vi?t#510 .76#PH561P#Phng php gii cc bi thi v ch ton#Song ng Anh - Vit#Nguyn Ngc Giang#Nguyn Ngc Giang#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a371tr. : hnh v^b27cm#GK#Ton#Trung hc c s#Sch c thm#Trung hc ph thng#Sch song ng #367170## 00859000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810008000580020041000660030041001070070021001480080007001690090 01500176010000500191011003100196021025300227016000300480020000800483020002200491 001002100513020001100534013000700545020001700552#367171#VL16.01662#VL16.01663#^a 108000^b300b#Vi?t#546.071#GI-108T#Gio trnh phng php dy hc ho hc 1#Dng cho sinh vin i hc ngnh ho hc#Nguyn Th Bch Hin#^aVinh#^ai hc Vinh# 2016#^a158tr. : hnh v, bng^b27cm#Trnh by khi qut v i tng, nhim v, vai tr, v tr ca l lun dy ho hc trng ph thng. Mt s phng php d y ho hc c bn hoc theo nh hng pht trin nng lc. Phng php kim tra , nh gi kt qu hc tp. Lp k hoch dy hc#GT#Ho hc#Phng php ging d y#Nguyn Th Bch Hin#Gio trnh#367171#Trng ph thng## 00794000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810006000630020116000690080005001850090011001900100005002010110 01500206021022800221016000300449020002700452020001700479020002300496013000700519 020001400526#367172#VL16.01664#VL16.01665#^a350000^b1000b#Vi?t#324.2597075#V115 K#Vn kin i hi i biu ton quc ln th XII ca ng - Cng tc t chc v hot ng ca cc t chc ng c s#^aH.#^aTh gii#2016#^a423tr.^b28cm#Gii t hiu iu l ng Cng sn Vit Nam v vn bn hng dn chi tit thi hnh. Mt s ni dung c bn v cng tc t chc v hot ng ca cc t chc ng c s t rong Vn kin i hi i biu ton quc ln th XII ca ng#XH#i hi i bi u ton quc#Vn kin i hi#ng Cng sn Vit Nam#367172#ng b c s## 00699000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820008000511810006000590020065000650070021001300050010001510080005001610090 01100166010000500177011002700182021020900209016000300418020000900421020000800430 013000700438#VL16.01666#VL16.01667#367173#^a350000^b1000b#Vi?t#328.597#T310H#T m hiu 70 nm quc hi nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam#Cao Thim tuyn c hn#Cao Thim#^aH.#^aTh gii#2016#^a395tr. : nh, bng^b28cm#Tm hiu s hnh t hnh Quc hi Vit Nam. Mc son lch s v nhng hi c v Quc hi Vit Nam. Ch tch H Ch Minh vi bu c Quc hi. Tm tt qu trnh pht trin cng nh c c k hp ca Quc hi Vit Nam#XH#Quc hi#Lch s#367173## 00465000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810007000500020014000570070029000710050008001000080005001080090011001130100 00500124011002600129020000400155016000300159020001700162001000700179004001800186 013000700204#VL16.01668#367174#^a40000^b3000b#Vi?t#895.922134#TH205C#Theo chn Bc#Th: T Hu ; Tranh: Vn Th#Vn Th#^aH.#^aKim ng#2016#^a36tr. : tranh m u^b28cm#Th#VH#Vn hc hin i#T Hu#Ti bn ln th 4#367174## 00697000000000289000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200040 00411810006000450020068000510030046001190070071001650050016002360080005002520090 02600257010000500283011002600288020001400314016000300328020001300331005001800344 005002300362020000800385020000700393013000700400#367175#VL16.01669#^a168000^b10 000b#Vi?t#807#458P#t ph mind map - T duy c hiu mn ng vn bng hnh nh lp 10#c hiu, ngh lun x hi, ngh lun vn hc#Trnh Vn Qunh ; Minh ho : Nguyn Hong Long, Nguyn Phc Thu Trang#Trnh Vn Qunh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a245tr. : tranh v^b30cm#Sch c thm#GK#S t duy#Nguyn Hong Long#Nguyn Phc Thu Trang#Ng vn#Lp 10#367175## 00697000000000289000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200040 00411810006000450020068000510030046001190070071001650050016002360080005002520090 02600257010000500283011002600288020001400314016000300328020001300331005001800344 005002300362020000800385020000700393013000700400#367176#VL16.01670#^a177000^b10 000b#Vi?t#807#458P#t ph mind map - T duy c hiu mn ng vn bng hnh nh lp 11#c hiu, ngh lun x hi, ngh lun vn hc#Trnh Vn Qunh ; Minh ho : Nguyn Hong Long, Nguyn Phc Thu Trang#Trnh Vn Qunh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a255tr. : tranh v^b30cm#Sch c thm#GK#S t duy#Nguyn Hong Long#Nguyn Phc Thu Trang#Ng vn#Lp 11#367176## 00696000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020068000500030046001180070071001640050016002350080005002510090 02600256010000500282011002600287020001400313016000300327020001300330005001800343 005002300361020000800384020000700392013000700399#367177#VL16.01671#^a198000^b50 00b#Vi?t#807#458P#t ph mind map - T duy c hiu mn ng vn bng hnh nh lp 12#c hiu, ngh lun x hi, ngh lun vn hc#Trnh Vn Qunh ; Minh ho : Nguyn Hong Long, Nguyn Phc Thu Trang#Trnh Vn Qunh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a307tr. : tranh v^b30cm#Sch c thm#GK#S t duy#Nguyn H ong Long#Nguyn Phc Thu Trang#Ng vn#Lp 12#367177## 00565000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020049000540070049001030050016001520050014001680080005001820090 02600187010000500213011002200218016000300240020000800243020002000251020001400271 020000700285013000700292#367178#VL16.01672#^a100000^b1000b#Vi?t#546.076#T527C#T uyn chn thi hc sinh gii THPT mn ho hc#Tuyn chn, b.s.: Mai Chu Phn g, L Phm Thnh#Mai Chu Phng#L Phm Thnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#20 16#^a400tr. : bng^b27cm#GK#Ho hc#Trung hc ph thng#Sch c thm# thi#367 178## 01026000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820015000511810006000660020146000720070030002180080005002480090026002530100 00500279011003100284021038600315020001700701016000300718005001300721020001000734 020000900744013000700753#VL16.01673#VL16.01674#367179#^a295000^b1000b#Vi?t#344. 5970702638#H250T#H thng cc quy nh php lut v son tho vn bn, cng tc vn th, qun l nhn s v chi tiu mua sm dnh cho k ton trong ngnh gio d c#Phm Vn Ty s.t., gii thiu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a587tr. : hnh v, bng^b29cm#Gii thiu nhng quy nh php lut v son tho vn bn v cng tc vn th ngnh gio dc o to. Hng dn son tho vn bn v thc hi n cng tc vn th. Cc mu vn bn dng trong cng tc qun l gio dc - o t o. Qui nh mi v qun l, s dng ti sn nh nc, tnh hao mn ti sn c nh. Qui nh v u thu, mua sm, qun l ti sn nh nc trong cc c quan n v#Vn bn php qui#XH#Phm Vn Ty#Php lut#Gio dc#367179## 00780000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820015000511810006000660020095000720030015001670080005001820090011001870100 00500198011002200203021017900225020001700404016000300421020001000424020001700434 020001100451020000900462020001200471013000700483#367180#VL16.01675#VL16.01676#^a 450000^b1000b#Vi?t#344.5970102638#B450L#B lut lao ng gii p tnh hung th c t chnh sch tin lng v chnh sch bo him 2016#Multi language#^aH.#^aTh gii#2016#^a577tr. : bng^b28cm#Gii thiu mt s qui nh php lut v B lu t lao ng, chnh sch tin lng, chnh sch bo him, ch bo him v gii p tnh hung thc t lin quan n cc vn trn#Vn bn php qui#XH#Php lu t#B lut lao ng#Tin lng#Bo him#Sch a ng#367180## 01060000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820016000511810006000670020160000730030020002330080005002530090011002580100 00500269011002200274021042300296020001800719016000300737020001000740020002300750 020001400773013000700787#VL16.01677#367181#VL16.01678#^a365000^b1000b#Vi?t#344. 59704602632#L504B#Lut bo v mi trng v vn bn hng dn x l vi phm v m i trng - gii quyt bi thng thit hi i vi mi trng - quy chun quc gia v mi trng#Song ng Vit - Anh#^aH.#^aTh gii#2016#^a402tr. : bng^b28cm #Gii thiu ni dung lut bo v mi trng v vn bn hng dn thi hnh. Quy nh v quy hoch bo v mi trng, nh gi mi trng chin lc, nh gi tc ng mi trng v k hoch bo v mi trng. Trch nhim yu cu bi thng t hit hi v xc nh thit hi i vi mi trng. Cnh st mi trng v quy nh v phng nga, pht hin, ngn chn, u tranh chng ti phm v vi phm hnh chnh v mi trng...#Vn bn php lut#XH#Php lut#Lut bo v mi trng#S ch song ng#367181## 00978000000000265000450000201290000000300590012900800050018800900110019301000050 02040110022002090820018002310160003002490130007002520140017002590260007002760260 01100283026001100294181000600305019000500311020001800316020001000334020001000344 020001000354021034800364#Lut dc nm 2016 - Quy nh mi v qun l, s dng, u thu, phn phi thuc, nguyn tc, tiu chun thc hnh tt nh thuc#Lut d c s 105/2016/QH13 ngy 06 - 4 - 2016 ca Quc hi#^aH.#^aTh gii#2016#^a379t r. : bng^b28cm#344.5970423302632#XH#367182#^a350000^b1000b#367182#VL16.01679#V L16.01680#L504D#Vi?t#Vn bn php lut#Lut dc#Php lut#Dc phm#Gii thiu ni dung ca lut dc nm 2016. Cc quy nh mi v ghi nhn thuc, bao b dc phm; qun l v s dng thuc khng sinh, thuc tn dc; qun l thuc ng y , thuc t dc liu, thuc y hc c truyn; giy chng nhn lng y, tiu chun chc danh ngh dc; qun l, nng cao cht lng khm bnh, cha bnh; u th u cung cp thuc## 00857000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820015000411810007000560020065000630080005001280090011001330100005001440110 02500149021039100174016000300565020000700568020001200575020002100587013000700608 #367183#VL16.01681#VL16.01682#^b250b#Vi?t#305.4363309597#PH500N#Ph n hot ng nng nghip v tng trng ton din Vit Nam#^aH.#^aTh gii#2016#^a75tr. : minh ho^b30cm#Trnh by mc tiu, phng php v a bn nghin cu v ph n t rong hot ng nng nghip v pht trin ton din Vit Nam. Nhng vn gii trong nng nghip Vit Nam qua cc nghin cu. Ph n hot ng sn xut la v trng cy n qu. Nhng yu t nh hng n s tham gia ca ph n vo hot ng sn xut la v trng cy n qu. Mt s vn t ra v nhng hm chnh sch#XH#Ph n#Nng nghip#Pht trin ton din#367183## 00982000000000349000450000100130000000200670001300300120008000500150009200500140 01070050017001210070050001380080005001880090011001930100005002040110026002090820 01000235016000300245013000700248014000800255026001100263026001100274026000700285 18100060029201900050029801900050030302000170030802000090032502000090033402000110 0343020001800354021026000372#Gavitt, John#iu tra ti phm v mi trng - Phn ng vt hoang d, qu him#Chuyn kho#Goessman, Doug#Coulter, Brad#Majumdar, Onkuri#John Gavitt ; Chnh l, b sung: Doug Goessman...#^aH.#^aTh gii#2016#^a 131tr. : minh ho^b29cm#364.13367#XH#367184#^b1050b#VL16.01683#VL16.01684#367184 #309T#Vi?t#Dch#Sch chuyn kho#iu tra#Ti phm#Mi trng#ng vt hoang d #Cung cp cc k nng c bn trong cng tc iu tra ti phm v mi trng, ti phm v ng vt hoang d, qu him t giai on iu tra, giao tip, thng tin tnh bo, k thut iu tra, trinh st ngoi tuyn, lp k hoch ph n, khm n ghim hin trng...## 00687000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810007000540020009000610070013000700050008000830080005000910090 01100096010000500107011002600112021014200138016000300280019000500283020000900288 020002100297020002200318012005000340013000700390#VL16.01685#VL16.01686#367185#^a 45000^b2000b#Vi?t#550#TR103#Tri t#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aTh gii#2016 #^a79tr. : tranh mu^b27cm#Tp hp mt lot cc cu hi v li gii p v tri t nh: Kh hu, kh tng, a hnh, a mo, kho bu, kit tc, tai ho trn tri t#TN#Dch#Tri t#Khoa hc thng thc#Sch thanh thiu nin#Bch khoa t ri thc)(Th gii nhng iu cha bit#367185## 00663000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020007000620070013000690050008000820080005000900090 01100095010000500106011002600111021012100137016000300258019000500261020000700266 020002100273020002200294012005000316013000700366#VL16.01688#367186#VL16.01687#^a 45000^b2000b#Vi?t#523.1#V500T#V tr#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aTh gii#2016# ^a79tr. : tranh mu^b27cm#Tp hp mt lot cc cu hi v li gii p v v tr , h mt tri, tri t v mt trng, phng tin thm him v tr#TN#Dch#V tr #Khoa hc thng thc#Sch thanh thiu nin#Bch khoa tri thc)(Th gii nhng iu cha bit#367186## 00736000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020009000600070013000690050008000820080005000900090 01100095010000500106011002600111021019200137016000300329019000500332020000900337 020002100346020002200367012005000389013000700439#VL16.01689#367187#VL16.01690#^a 45000^b2000b#Vi?t#590#455V#ng vt#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aTh gii#2016# ^a79tr. : tranh mu^b27cm#Tp hp mt lot cc cu hi v li gii p lin quan n cuc sng, vng i v qu trnh sinh trng ca mt s loi ng vt nh k in, bm bm, ve su, om m, b cnh cng, b hung...#TN#Dch#ng vt#Khoa hc thng thc#Sch thanh thiu nin#Bch khoa tri thc)(Th gii nhng iu ch a bit#367187## 00677000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540020009000610070013000700050008000830080005000910090 01100096010000500107011002600112021013200138016000300270019000500273020000900278 020002200287012005000309020002100359013000700380#367188#VL16.01691#VL16.01692#^a 45000^b2000b#Vi?t#580#TH552V#Thc vt#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aTh gii#2016 #^a79tr. : tranh mu^b27cm#Tp hp mt lot cc cu hi v li gii p lin qua n n th gii thc vt, ht ging v s ny mm, r, thn cy, l, hoa v qu#T N#Dch#Thc vt#Sch thanh thiu nin#Bch khoa tri thc)(Th gii nhng iu ch a bit#Khoa hc thng thc#367188## 00745000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020013000600070013000730050008000860080005000940090 01100099010000500110011002600115021019300141016000300334019000500337020001300342 020002200355012005000377020002100427013000700448#367189#VL16.01693#VL16.01694#^a 45000^b2000b#Vi?t#612#C460T#C th ngi#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aTh gii#2 016#^a79tr. : tranh mu^b27cm#Tp hp mt lot cc cu hi v li gii p lin quan n c th ngi nh cu trc c th v h thng biu b, cc gic quan v h c xng, h tiu ho v h h hp, cc h khc v bo thai#KT#Dch#C th ng i#Sch thanh thiu nin#Bch khoa tri thc)(Th gii nhng iu cha bit#Khoa hc thng thc#367189## 00750000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020025000600070013000850050008000980080005001060090 01100111010000500122011002600127021017800153016000300331019000500334020002100339 020002200360012005000382020002100432013000700453#367190#VL16.01695#VL16.01696#^a 45000^b2000b#Vi?t#720#C101C#Cc cng trnh kin trc#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.# ^aTh gii#2016#^a79tr. : tranh mu^b27cm#Tp hp mt lot cc cu hi v li gi i p lin quan n cc cng trnh kin trc nh Kim t thp Ai Cp, u trng La M, Kim t thp Maya, thnh c Himeji, n Taj Mahal...#KT#Dch#Cng trnh k in trc#Sch thanh thiu nin#Bch khoa tri thc)(Th gii nhng iu cha bit #Khoa hc thng thc#367190## 00673000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020010000630070013000730050008000860080005000940090 01100099010000500110011002600115021012400141016000300265019000500268020001000273 020002200283012005000305020002100355013000700376#367191#VL16.01697#VL16.01698#^a 45000^b2000b#Vi?t#551.46#103D#i dng#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aTh gii#2 016#^a79tr. : tranh mu^b27cm#Tp hp mt lot cc cu hi v li gii p lin quan n b n i dng, i dng thi tin s, sinh vt di i dng#TN#Dc h#i dng#Sch thanh thiu nin#Bch khoa tri thc)(Th gii nhng iu cha b it#Khoa hc thng thc#367191## 00716000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020019000600070013000790050008000920080005001000090 01100105010000500116011002600121021014300147016000300290019000500293020000800298 012005000306020000800356020002100364013000700385020002200392#367192#VL16.01699#V L16.01700#^a45000^b2000b#Vi?t#001#C514S#Cuc sng quanh ta#Tu Vn dch#Tu Vn #^aH.#^aTh gii#2016#^a79tr. : tranh mu^b27cm#Tp hp cc kin thc lin quan n dng v dng c trong nh, dng c v sinh tin dng, nhng vt dng c bit, nhng vt dng cn thit#TN#Dch# dng#Bch khoa tri thc)(Th gii nhn g iu cha bit#Dng c#Khoa hc thng thc#367192#Sch thanh thiu nin## 00702000000000229000450002600070000001400070000701900050001408200080001918100070 00270020056000340080005000900090011000950100005001060110027001110210213001380160 00300351020001600354015003200370020005400402020000900456013000700465#367193#^b40 0b#Vi?t#615.892#NG107C#Ngnh chm cu trong s nghip y hc c truyn Vit Nam#^ aH.#^aTh gii#2015#^a407tr. : nh, bng^b27cm#Gii thiu lch s pht trin ng nh chm cu Vit Nam qua cc thi k, qua nhng trang t liu. Nghin cu khoa h c, o to v bin son gio trnh chm cu. Chn dung thy thuc nhn dn, GS. TSKH Nguyn Ti Thu#KT#Y hc c truyn#TTS ghi: Hi Chm cu Vit Nam#Nguyn T i Thu, 1931- , Thy thuc nhn dn, Vit Nam#Chm cu#367193## 00794000000000289000450000100180000000200110001800300340002900500120006300700360 00750080005001110090053001160100005001690110025001740120016001990150091002150820 00700306016000300313013000700316014001600323026000700339181000600346019000500352 019000500357020001100362020000700373021012400380#Cowell, Alexandra#Mu th#Nh ng thnh ph p nht th gii#Huyn Trang#Alexandra Cowell ; Huyn Trang dch# ^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2015#^a28tr. : tranh v ^b29cm#T mu sng to#Tn sch ting Anh: Creative haven cityscapes: A colorin g book with a hidden picture twist#745.73#XH#367194#^a49000^b3000b#367194#M111 #Vi?t#Dch#Sch tranh#T mu#Gii thiu nhng mu tranh t mu v mt s thnh p h p nht th gii: Amsterdam, Cape town, Delhi, Firenze, Las Vegas...## 00651000000000229000450002600070000001400170000701900050002408200110002918100070 00400020015000470030050000620070015001120080005001270090053001320100005001850110 02600190021015600216016000300372020002400375001001500399013000700414#367195#^a25 0000^b1000b#Vi?t#391.009597#NG105N#Ngn nm o m#Lch s trang phc Vit Nam g iai on 1009 - 1945#Trn Quang c#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a397tr. : minh ho^b25cm#Gii thiu tng quan trang phc cun g nh v trang phc dn gian Vit Nam. Trnh by v trang phc thi L, thi Tr n, thi L, thi Ty Sn v thi Nguyn#XH#Trang phc truyn thng#Trn Quang c#367195## 00658000000000277000450000100120000000200150001200300310002700500080005800700270 00660080005000930090053000980100005001510110025001560150034001810820007002150160 00300222013000700225014001700232026000700249181000600256019000500262019000500267 020001100272020000700283021009000290#Ji Soo Yeon#Ca hng k o#Sch t mu dnh cho ngi ln#Thu Yn#Ji Soo-Yeon ; Thu Yn dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2015#^a68tr. : tranh v^b25cm#Tn sch ting Hn: Fa ntasy store#745.73#XH#367196#^a62000^b10000b#367196#C551H#Vi?t#Dch#Sch tranh# T mu#Gii thiu nhng mu tranh t mu v mt s cwar hng k o: Fatasy Stor e, Flower Garden## 00765000000000277000450000100110000000200220001100300260003300500110005900700280 00700080005000980090053001030100005001560110025001610150049001860820007002350160 00300242013000700245014001600252026000700268181000700275019000500282019001000287 020001100297020000700308021017200315#Ochoa, Isy#Theo em i khp Paris#Sch t m u cho ngi ln#Hong Nhu#Isy Ochoa ; Hong Nhu dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a95tr. : tranh v^b34cm#Tn sch ting Ph p: Cahier de Coloriages: Paris#745.73#XH#367197#^a90000^b1500b#367197#TH205E#V i?t#Dch Php#Sch tranh#T mu#Gii thiu nhng mu tranh t mu v mt s a im thnh ph Paris (Php): Ch hoa N hong Elizabeth II, bo tng Ke Branly , qun c ph Hai ci xay, qun bia Lipp...## 00879000000000325000450000200560000000300290005600500170008500500170010200500110 01190050019001300070065001490080005002140090011002190100005002300110026002350820 01200261016000300273013000700276014000700283026001100290026000700301181000600308 01900050031402000180031902000090033702000220034602000200036802000150038802101500 0403#iu hnh nhm h tr ng ng: L thuyt v thc hnh#Ti liu dnh cho g ing vin#Vetter, James B.#Mulvey, Kevin P.#L Th Ban#Trn Th Lan Hng#James B. Vetter, Kevin P. Mulvey, L Th Ban, Trn Th Lan Hng#^aH.#^aTh gii#2016# ^a582tr. : minh ho^b30cm#362.2930711#XH#367198#^b200b#VL16.01701#367198#309H#V i?t#Ti liu tp hun#Gio dc#Phng php ging dy#Ngi nghin ma tu#Sch gi o vin#Cung cp cho gio vin nhng k nng v s t tin cn thit iu hnh cc nhm h tr ng ng gip hc vin nhm trnh s dng ma tu thnh cng## 00810000000000301000450000200560000000300270005600500170008300500170010000500110 01170050019001280070065001470080005002120090011002170100005002280110026002330820 01100259016000300270013000700273014000700280026000700287026001100294181000600305 019000500311020001800316020000900334020002000343021014500363#iu hnh nhm h t r ng ng: L thuyt v thc hnh#Ti liu dnh cho hc vin#Vetter, James B. #Mulvey, Kevin P.#L Th Ban#Trn Th Lan Hng#James B. Vetter, Kevin P. Mulvey , L Th Ban, Trn Th Lan Hng#^aH.#^aTh gii#2016#^a162tr. : minh ho^b30cm# 362.293071#XH#367199#^b200b#367199#VL16.01702#309H#Vi?t#Ti liu tp hun#Gio dc#Ngi nghin ma tu#Cung cp cho hc vin nhng k nng v hiu bit v m h nh iu hnh nhm h tr ng ng gip h rt ra bi hc cho nhng ngi nghi n ma tu## 00710000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400180002901900050 00470820015000521810006000670020033000730030020001060080005001260090011001310100 00500142011001500147020001000162020001800172013000700190016000300197021018900200 020001300389020001600402020001400418#VL16.01703#VL16.01704#367200#^a380000^b100 00b#Vi?t#343.5970702632#L504K#Lut kinh t thng mi Vit Nam#Song ng Anh - Vi t#^aH.#^aTh gii#2016#^a440tr.^b27cm#Php lut#Vn bn php lut#367200#XH#Gi i thiu cc vn bn php lut v kinh t iu chnh trc tip cc hot ng kinh doanh. Mt s cc o lut c quan h iu chnh gin tip hot ng kinh doanh . Vn bn lut thng mi#Lut kinh t#Lut thng mi#Sch song ng## 00906000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820018000511810006000690020123000750080005001980090011002030100005002140110 02200219021034000241020001000581020001500591020001800606013000700624016000300631 020001800634#367201#VL16.01705#VL16.01706#^a350000^b1000b#Vi?t#344.597018710263 8#T310H#Tm hiu lut cng on - iu l cng on - Cng tc xy dng v nh gi cht lng hot ng cng on c s vng mnh#^aH.#^aTh gii#2016#^a394tr. : bng^b27cm#Gii thiu v lut cng on - iu l cng on Vit Nam v cc v n bn hng dn thi hnh. Nghip v trng im ca cn b cng on c s. Cng tc xy dng cng on c s vng mnh v nh gi cht lng hot ng cng o n c s. Nhng chnh sch php lut mi v lao ng v cc vn quan h lao ng, quy ch khen thng, qun l#Php lut#Lut cng on#Vn bn php lut#367 201#XH#iu l Cng on## 00608000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020018000600070040000780050015001180050012001330080 00500145009006100150010000500211011002500216012002000241020001800261020001300279 013000700292016000300299019000900302005000700311#367202#VV16.11262#VV16.11263#^a 49000^b2000b#Vi?t#823#B434#Boris i cm tri#Carrie Weston, Tim Warnes ; M Ch i dch#Weston, Carrie#Warnes, Tim#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v T ruyn thng Nh Nam#2016#^a30tr. : tranh v^b24cm#Ngy u n trng#Vn hc th iu nhi#Truyn tranh#367202#VH#Dch Anh#M Chi## 00603000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020013000600070040000730050015001130050012001280080 00500140009006100145010000500206011002500211012002000236020001800256020001300274 016000300287019000900290005000700299013000700306#367203#VV16.11264#VV16.11265#^a 49000^b2000b#Vi?t#823#B434#Boris i hc#Carrie Weston, Tim Warnes ; M Chi dc h#Weston, Carrie#Warnes, Tim#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a30tr. : tranh v^b24cm#Ngy u n trng#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#VH#Dch Anh#M Chi#367203## 00600000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010012000640020007000760070063000830050019001460080 00500165009006100170010000500231011002500236020001700261020000700278013000700285 016000300292019001400295005001300309#VV16.11267#367204#VV16.11266#^a55000^b2000 b#Vi?t#895.735#C100H#Ahn Do Huyn#C hi#Anh Do Hyun ; Nguyn Th Thu Yn dch ; Minh ho: Uhm Taek Soo#Nguyn Th Thu Yn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a40tr. : tranh v^b24cm#Vn hc hin i#Truy n#367204#XH#Dch Hn Quc#Han Byung Ho## 00567000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810006000490010016000550020025000710030024000960070016001200080005001360090 06300141010000500204011004500209020001700254020000400271020000800275020000800283 013000700291016000300298#VV16.11268#367205#^a160000^b300b#Vi?t#895.92214#B557V# Nguyn Anh Tun#Bc vo i nh vy y#Nht k - Th - Tn vn#Nguyn Anh Tun #^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vit#2016#^a239t r., 12tr. nh mu : nh, hnh v^b24cm#Vn hc hin i#Th#Nht k#Tn vn#3672 05#VH## 00799000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820013000501810006000630010008000690020013000770070030000900050009001200080 00500129009004200134010000500176011001500181021024900196020000800445020000800453 020001000461020001100471013000700482016000300489019000500492#367206#VV16.11269#V V16.11270#^a86000^b2000b#Vi?t#929.20959749#M455K#Phan Du#Mng kinh s#Phan Du ; Gin Chi dch, vit#Gin Chi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Tao n#201 6#^a223tr.^b21cm#Ti hin nhng bc hng vong thng trm ca dng h Nguyn ng Trong qua cc i cha, mi cha c nhng c im v cng trng ring; qu trnh hnh thnh v pht trin ca ngi cha Thin M gn lin vi chn cha mi ba vua nh Nguyn...#Lch s#Dng h#H Nguyn#ng Trong#367206#XH#Dch## 00797000000000277000450000100140000000200320001400700140004600800180006000900340 00780100005001120110015001170150049001320820007001810160003001880130007001910140 01500198026001100213026000700224026001100231181000700242019000500249020002000254 020001100274020001200285021022200297#on Vn iu#Phng php nghin cu khoa h c#on Vn iu#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a167t r.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm Tp. H Ch Minh#001.42#XH#367207#^a600 00^b500b#VV16.11271#367207#VV16.11272#PH561P#Vi?t#Nghin cu khoa hc#Gio trn h#Phng php#Trnh by mt s cch thc v phng php nghin cu khoa hc nh: Chn la lnh vc nghin cu, cc bc thc hin vic xc nh ti, cch thu thp thng tin, thu thp cu trc ti liu, phn tch d liu nh tnh...## 00489000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020035000530030024000880070015001120220004001270050015001310080 00500146009001400151010000500165011001400170020000900184020000600193020001400199 013000700213016000300220#367208#VV16.11273#^a12900^b5000b#Vi?t#372.634#E202L#Em luyn vit ng, vit p lp 1#Gip em hc n trong h#Nguyn Vit An#T.1#Nguy n Vit An#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a32tr.^b24cm#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#36 7208#GK## 00512000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020035000530030024000880070015001120220004001270050015001310080 00500146009001400151010000500165011001400170020001100184020000900195020000600204 020001400210016000300224013000700227#367209#VV16.11274#^a12900^b5000b#Vi?t#372. 634#E202L#Em luyn vit ng, vit p lp 1#Gip em hc n trong h#Nguyn Vit An#T.2#Nguyn Vit An#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a32tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit #Lp 1#Sch c thm#GK#367209## 00597000000000289000450000200380000000500130003800500140005100500130006500700500 00780040018001280080005001460090014001510100005001650110025001700820007001950160 00300202013000700205014001700212026000700229026001100236181000600247019000500253 020001900258020001000277020000600287020001400293#Em thc hnh an ton giao thng lp 1#Lu Thu Thu#Ng Quang Qu#Trn Th Thu#Lu Thu Thu (ch.b.), Ng Quang Q u, Trn Th Thu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a32tr. : minh ho^b2 4cm#372.37#GK#367210#^a16000^b10000b#367210#VV16.11275#E202T#Vi?t#An ton giao thng#Thc hnh#Lp 1#Sch c thm## 00609000000000289000450000200380000000500130003800500190005100500140007000700560 00840040018001400080005001580090014001630100005001770110025001820820007002070160 00300214013000700217014001700224026000700241026001100248181000600259019000500265 020001900270020001000289020000600299020001400305#Em thc hnh an ton giao thng lp 2#Lu Thu Thu#Nguyn Th Vit H#Ng Quang Qu#Lu Thu Thu (ch.b.), Nguy n Th Vit H, Ng Quang Qu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a32tr. : minh ho^b24cm#372.37#GK#367211#^a16000^b10000b#367211#VV16.11276#E202T#Vi?t#A n ton giao thng#Thc hnh#Lp 2#Sch c thm## 00603000000000289000450000200380000000500130003800500170005100500130006800700530 00810040018001340080005001520090014001570100005001710110025001760820007002010160 00300208013000700211014001700218026000700235026001100242181000600253019000500259 020001900264020001000283020000600293020001400299#Em thc hnh an ton giao thng lp 3#Lu Thu Thu#Trn Th T Oanh#Trn Th Thu#Lu Thu Thu (ch.b.), Trn Th T Oanh, Trn Th Thu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a32tr. : minh ho^b24cm#372.37#GK#367212#^a16000^b10000b#367212#VV16.11277#E202T#Vi?t#An ton giao thng#Thc hnh#Lp 3#Sch c thm## 00654000000000301000450000200380000000500130003800500190005100500170007000500130 00870070073001000040018001730080005001910090014001960100005002100110025002150820 00700240016000300247013000700250014001700257026000700274026001100281181000600292 019000500298020001900303020001000322020000600332020001400338#Em thc hnh an to n giao thng lp 4#Lu Thu Thu#Nguyn Th Vit H#Trn Th T Oanh#Trn Th Thu #Lu Thu Thu (ch.b.), Nguyn Th Vit H, Trn Th T Oanh, Trn Th Thu#Ti b n ln th 1#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a40tr. : minh ho^b24cm#372.37#GK#367213#^a 16000^b10000b#367213#VV16.11278#E202T#Vi?t#An ton giao thng#Thc hnh#Lp 4#S ch c thm## 00654000000000301000450000200380000000500130003800500190005100500170007000500130 00870070073001000040018001730080005001910090014001960100005002100110025002150820 00700240016000300247013000700250014001700257026000700274026001100281181000600292 019000500298020001900303020001000322020000600332020001400338#Em thc hnh an to n giao thng lp 5#Lu Thu Thu#Nguyn Th Vit H#Trn Th T Oanh#Trn Th Thu #Lu Thu Thu (ch.b.), Nguyn Th Vit H, Trn Th T Oanh, Trn Th Thu#Ti b n ln th 1#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a40tr. : minh ho^b24cm#372.37#GK#367214#^a 16000^b10000b#367214#VV16.11279#E202T#Vi?t#An ton giao thng#Thc hnh#Lp 5#S ch c thm## 00594000000000289000450002600110000002600070001101600030001801400170002101900050 00380820006000431810006000490020033000550030024000880070031001120040018001430080 00500161009001400166010000500180011002500185012002600210020001100236020000600247 020001400253005001900267013000700286005001100293#VV16.11280#367215#GK#^a14800^b 10000b#Vi?t#372.7#454K#n kin thc, rn k nng ton 1#Gip em hc n trong h #Trn Th Kim Cng, V Duy Hi#Ti bn ln th 1#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a48tr . : minh ho^b24cm#Hc m chi - Chi m hc#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#Trn Th Kim Cng#367215#V Duy Hi## 00594000000000289000450002600070000002600110000701600030001801400170002101900050 00380820006000431810006000490020033000550030024000880070031001120040018001430080 00500161009001400166010000500180011002500185012002600210020001100236020000600247 020001400253013000700267005001900274005001100293#367216#VV16.11281#GK#^a14800^b 10000b#Vi?t#372.7#454K#n kin thc, rn k nng ton 2#Gip em hc n trong h #Trn Th Kim Cng, V Duy Hi#Ti bn ln th 1#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a56tr . : minh ho^b24cm#Hc m chi - Chi m hc#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#3672 16#Trn Th Kim Cng#V Duy Hi## 00594000000000289000450002600070000002600110000701600030001801400170002101900050 00380820006000431810006000490020033000550030024000880070031001120040018001430080 00500161009001400166010000500180011002500185012002600210020001100236020000600247 020001400253005001900267013000700286005001100293#367217#VV16.11282#GK#^a14800^b 10000b#Vi?t#372.7#454K#n kin thc, rn k nng ton 3#Gip em hc n trong h #Trn Th Kim Cng, V Duy Hi#Ti bn ln th 1#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a56tr . : minh ho^b24cm#Hc m chi - Chi m hc#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Trn Th Kim Cng#367217#V Duy Hi## 00594000000000289000450002600110000002600070001101600030001801400170002101900050 00380820006000431810006000490020033000550030024000880070031001120040018001430080 00500161009001400166010000500180011002500185012002600210020001100236020000600247 020001400253005001900267013000700286005001100293#VV16.11283#367218#GK#^a15800^b 10000b#Vi?t#372.7#454K#n kin thc, rn k nng ton 4#Gip em hc n trong h #Trn Th Kim Cng, V Duy Hi#Ti bn ln th 1#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a64tr . : minh ho^b24cm#Hc m chi - Chi m hc#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#Trn Th Kim Cng#367218#V Duy Hi## 00567000000000277000450002600110000002600070001101600030001801400170002101900050 00380820006000431810006000490020039000550030024000940070020001180040018001380080 00500156009001400161010000500175011002500180012002600205020001100231020000600242 020001400248013000700262005002000269#VV16.11284#367219#GK#^a14800^b10000b#Vi?t# 372.6#454K#n kin thc, rn k nng ting Vit 1#Gip em hc n trong h#Trn Th Hin Lng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a48tr. : minh ho^b24c m#Hc m chi - Chi m hc#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#367219#Trn Th Hin Lng## 00567000000000277000450002600110000002600070001101600030001801400170002101900050 00380820006000431810006000490020039000550030024000940070020001180040018001380080 00500156009001400161010000500175011002500180012002600205020001100231020000600242 020001400248013000700262005002000269#VV16.11285#367220#GK#^a14800^b10000b#Vi?t# 372.6#454K#n kin thc, rn k nng ting Vit 2#Gip em hc n trong h#Trn Th Hin Lng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a48tr. : minh ho^b24c m#Hc m chi - Chi m hc#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#367220#Trn Th Hin Lng## 00567000000000277000450002600110000002600070001101600030001801400170002101900050 00380820006000431810006000490020039000550030024000940070020001180040018001380080 00500156009001400161010000500175011002500180012002600205020001100231020000600242 020001400248013000700262005002000269#VV16.11286#367221#GK#^a14800^b10000b#Vi?t# 372.6#454K#n kin thc, rn k nng ting Vit 3#Gip em hc n trong h#Trn Th Hin Lng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a56tr. : minh ho^b24c m#Hc m chi - Chi m hc#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#367221#Trn Th Hin Lng## 00567000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020039000520030024000910070020001150040018001350080005001530090 01400158010000500172011002500177012002600202020001100228020000600239020001400245 013000700259016000300266005002000269#367222#VV16.11287#^a14800^b10000b#Vi?t#372 .6#454K#n kin thc, rn k nng ting Vit 4#Gip em hc n trong h#Trn Th Hin Lng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a56tr. : minh ho^b24cm#H c m chi - Chi m hc#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#367222#GK#Trn Th Hin Lng## 00477000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020022000420030041000640070017001050220004001220050017001260080005001430090 01400148010000500162011001400167020000900181020000900190020001400199013000700213 016000300220#367223#^a18000^b1000b#Vi?t#372.634#V460L#V luyn vit ch p#Ti liu dnh cho hc sinh vit ch ng#Hong Th Phng#Q.4#Hong Th Phng#^aH. #^aNxb. H Ni#2016#^a36tr.^b24cm#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#367223#GK## 00444000000000253000450000200220000000500170002200700170003900800050005600900140 00610100005000750110014000800220004000940820008000980160003001060130007001090140 01600116026000700132181000600139019000500145020000900150020000800159020000900167 020001400176#V luyn vit ch hoa#Hong Th Phng#Hong Th Phng#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a48tr.^b24cm#Q.6#372.634#GK#367224#^a25000^b1000b#367224#V460L#Vi ?t#Tp vit#Ch hoa#Tiu hc#Sch c thm## 00845000000000289000450000200730000000500130007300500150008600500190010100500180 01200050016001380070058001540080005002120090014002170100005002310110026002360820 01400262016000300276013000700279014000700286026001100293026000700304181000600311 019000500317020001800322020001000340021020500350#K yu Hi ng nhn dn thnh ph H Ni kho XIV, nhim k 2011 - 2016#Bi c Hiu#V Quang Chinh#Nguyn Qua ng Thng#Lm Th Qunh Dao#Nguyn Duy Linh#B.s.: Bi c Hiu, V Quang Chinh, N guyn Quang Thng...#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a97tr. : nh, bng^b24cm#352.16095 9731#XH#367225#^b220b#VV16.11288#367225#K600Y#Vi?t#Hi ng nhn dn#2011-2016#G ii thiu t chc b my ca Hi ng nhn dn, U ban nhn dn, cc Ban ca Hi ng nhn dn, i biu hi ng nhn dn v hot ng ca Hi ng nhn dn th nh ph H Ni kho XIV, nhim k 2011-2016## 00583000000000265000450000200250000000500160002500700370004100800050007800900610 00830100005001440110026001490150032001750220004002070820007002110160003002180130 00700221014001600228026000700244026001100251181000600262019000500268019001400273 020001700287020001300304#Yu nhau nh ch vi mo#Nguyn Thu Thu#Park Hee Jung ; Nguyn Thu Thu dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a186tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: Cat and dog#T.1#895. 73#VH#367226#^a52000^b2000b#367226#VV16.11289#Y606N#Vi?t#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00583000000000265000450000200250000000500160002500700370004100800050007800900610 00830100005001440110026001490150032001750220004002070820007002110160003002180130 00700221014001600228026000700244026001100251181000600262019000500268019001400273 020001700287020001300304#Yu nhau nh ch vi mo#Nguyn Thu Thu#Park Hee Jung ; Nguyn Thu Thu dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a186tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: Cat and dog#T.2#895. 73#VH#367227#^a60000^b2000b#367227#VV16.11290#Y606N#Vi?t#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00583000000000265000450000200250000000500160002500700370004100800050007800900610 00830100005001440110026001490150032001750220004002070820007002110160003002180130 00700221014001600228026000700244026001100251181000600262019000500268019001400273 020001700287020001300304#Yu nhau nh ch vi mo#Nguyn Thu Thu#Park Hee Jung ; Nguyn Thu Thu dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a186tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: Cat and dog#T.3#895. 73#VH#367228#^a62000^b2000b#367228#VV16.11291#Y606N#Vi?t#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00583000000000265000450000200250000000500160002500700370004100800050007800900610 00830100005001440110026001490150032001750220004002070820007002110160003002180130 00700221014001600228026000700244026001100251181000600262019000500268019001400273 020001700287020001300304#Yu nhau nh ch vi mo#Nguyn Thu Thu#Park Hee Jung ; Nguyn Thu Thu dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a186tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: Cat and dog#T.4#895. 73#VH#367229#^a60000^b2000b#367229#VV16.11292#Y606N#Vi?t#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00583000000000265000450000200250000000500160002500700370004100800050007800900610 00830100005001440110026001490150032001750220004002070820007002110160003002180130 00700221014001600228026000700244026001100251181000600262019000500268019001400273 020001700287020001300304#Yu nhau nh ch vi mo#Nguyn Thu Thu#Park Hee Jung ; Nguyn Thu Thu dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a186tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: Cat and dog#T.5#895. 73#VH#367230#^a65000^b2000b#367230#VV16.11293#Y606N#Vi?t#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00444000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010012000660020005000780030012000830070012000950080 00500107009001900112010000500131011001500136020001700151020001200168013000700180 016000300187#367231#VV16.11294#VV16.11295#^a108000^b500b#Vi?t#895.92234#KH110#B i Th Sn#Kht#Tiu thuyt#Bi Th Sn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a375tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#367231#VH## 00619000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810007000470010016000540020012000700030025000820070016001070080005001230090 01900128010000500147011001500152021015300167020000800320020000800328020000700336 013000700343016000300350#VV16.11296#367232#^a100000^b500b#Vi?t#959.749#NH311T#D ng Phc Thu#Nhn t Hu#Bt k vn ho - lch s#Dng Phc Thu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a199tr.^b21cm#Tp hp nhng bi vit vi nhng hoi vng v kh ng gian, thi gian qu kh ca t nc v con ngi t gc nhn Hu qua nhng di sn vn ho - lch s#Lch s#Vn ho#Bt k#367232#XH## 00472000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010008000650020013000730030004000860070008000900080 00500098009001900103010000500122011001500127020001700142020000400159013000700163 016000300170015003300173#367233#VV16.11297#VV16.11298#^a50000^b200b#Vi?t#895.92 214#N116V#Vn Mao#Nng vn reo#Th#Vn Mao#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a177tr. ^b21cm#Vn hc hin i#Th#367233#VH#Tn tht tc gi: Nguyn Vn Mao## 00441000000000241000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200120 00381810006000500010018000560020020000740030008000940070018001020080005001200090 01900125010000500144011001500149020001700164020000800181013000700189016000300196 #367234#VV16.11299#^a60000^b300b#Vi?t#895.9228408#M458T#Nguyn Thanh Ti#Mt t hi khng qun#Tn vn#Nguyn Thanh Ti#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a148tr.^b 21cm#Vn hc hin i#Tn vn#367234#VH## 00454000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810007000500010018000570020020000750030016000950070018001110080005001290090 01900134010000500153011001500158020001700173020001200190013000700202016000300209 #367235#VV16.11300#^a100000^b500b#Vi?t#895.922334#TH116N#Trng in Thng#Thn g n con nh ai#Tp truyn ngn#Trng in Thng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^ a169tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#367235#VH## 00443000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010015000550020017000700030016000870070015001030080005001180090 01900123010000500142011001500147020001700162020001200179013000700191016000300198 #367236#VV16.11301#^a65000^b1000b#Vi?t#895.92234#B455T#Bi Hng Khanh#Bng tri ma#Tp truyn ngn#Bi Hng Khanh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a125tr.^b21 cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#367236#VH## 00478000000000241000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810007000500010012000570020056000690030016001250070012001410080005001530090 01900158010000500177011001500182020001700197020001200214013000700226016000300233 #VV16.11302#367237#^a100000^b200b#Vi?t#895.922334#CH527K#Vnh Nguyn#Chuyn k ca ngi nh cp tng Pht Thch Ca Mu Ni#Tp truyn ngn#Vnh Nguyn#^aH.#^ aNxb. Hi Nh vn#2016#^a189tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#367237#VH## 00631000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820013000501810007000630020015000700030015000850070051001000050014001510050 01700165005001500182005001800197005001800215008000500233009001900238010000500257 011001500262020001700277020000900294020000400303013000700307016000300314#VV16.11 303#VV16.11304#367238#^a89000^b1000b#Vi?t#895.92280808#NG558B#Ngi Bnh Anh#Th & vn xui#o Thanh Anh, Nguyn Hong Ho, o Hong Minh...#o Thanh Anh#Ng uyn Hong Ho#o Hong Minh#Nguyn ng Dng#Nguyn Th Phng#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2016#^a246tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vn xui#Th#367238#VH## 00459000000000253000450000100130000000200150001300300160002800700130004400800050 00570090019000620100005000810110015000860820010001010160003001110130007001140140 01500121026000700136026001100143026001100154181000600165019000500171020001700176 020001200193#Trn c Lc#T hoa n mt#Tp th lc bt#Trn c Lc#^aH.#^aNxb . Hi Nh vn#2016#^a151tr.^b21cm#895.92214#VH#367239#^a99000^b300b#367239#VV16 .11305#VV16.11306#T550H#Vi?t#Vn hc hin i#Th lc bt## 00444000000000253000450000100170000000200120001700300040002900700170003300800050 00500090019000550100005000740110015000790820010000940160003001040130007001070140 01500114026000700129026001100136026001100147181000600158019000500164020001700169 020000400186#Nguyn Huy Quyn#Sc mu hoa#Th#Nguyn Huy Quyn#^aH.#^aNxb. Hi N h vn#2016#^a127tr.^b21cm#895.92214#VH#367240#^a68000^b300b#367240#VV16.11307# VV16.11308#S113M#Vi?t#Vn hc hin i#Th## 00438000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010013000660020013000790030004000920070013000960080 00500109009001900114010000500133011001500138020001700153020000400170013000700174 016000300181#367241#VV16.11309#VV16.11310#^a99000^b300b#Vi?t#895.92214#KH506N#T rn c Lc#Khc nim ca#Th#Trn c Lc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a150tr.^ b21cm#Vn hc hin i#Th#367241#VH## 00464000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810007000610010017000680020017000850030010001020070017001120080 00500129009001900134010000500153011001500158020001700173020001000190013000700200 016000300207#367242#VV16.11311#VV16.11312#^a68000^b300b#Vi?t#895.9228403#NG558M #Nguyn Hu Chin#Ngi m lm cha#Truyn k#Nguyn Hu Chin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a158tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn k#367242#VH## 00465000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010016000670020039000830070016001220080005001380090 01900143010000500162011002500167020001700192020000400209013000700213016000300220 #367243#VV16.11313#VV16.11314#^a40000^b1000b#Vi?t#895.922134#B515C#on Thch B in#Bui chiu gi ngt & nhng bi th c#on Thch Bin#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2016#^a79tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Th#367243#VH## 00440000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010013000670020015000800030004000950070013000990080 00500112009001900117010000500136011001400141020001700155020000400172013000700176 016000300183#367244#VV16.11315#VV16.11316#^a48000^b1000b#Vi?t#895.92214#CH527C# Trn Kim Anh#Chuyn ca ru#Th#Trn Kim Anh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a96tr .^b21cm#Vn hc hin i#Th#367244#VH## 00509000000000277000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200100 00381810006000480010009000540020020000630030012000830070009000950220004001040080 00500108009001900113010000500132011001500137015003100152020001700183020001200200 013000700212016000300219005000900222#VV16.11317#367245#^a50000^b200b#Vi?t#895.9 2234#561T#Kim Long#ng ti hnh phc#Tiu thuyt#Kim Long#Q.1#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a173tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Phm Vn Bi#Vn hc hin i#Ti u thuyt#367245#VH#Kim Long## 00935000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610020050000680030016001180070036001340080005001700090 01900175010000500194011002100199021020600220020000800426020005100434020000400485 02000090048901300070049801600030050500600080050800500070051600500110052300500170 0534020002000551005001400571#367246#VV16.11318#VV16.11319#^a68000^b1000b#Vi?t#9 59.704092#NG527V#Nguyn Vn Ng - Bnh minh ca mnh t qu hng#Th v vn xu i#Ngc T (ch.b.), Thi An, Xun ng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a133tr. : nh^b21cm#Gii thiu v cuc i v s nghip nh cch mng Nguyn Vn Ng, ngi cng sn u tin ca qu hng Vnh Bo, mt nhn vt lch s Vit Nam cng hin trn i mnh cho s nghip v vang ca t nc#Tiu s#Nguyn Vn Ng, 1 906-1954, Nh cch mng, Vit Nam#Th#Bi vit#367246#XH#Ngc T#Thi An#Xun ng#Nguyn Ngc Pht#S nghip cch mng#T Ngc Thch## 00446000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010013000650020023000780030004001010070013001050080 00500118009001900123010000500142011001400147020001700161020000400178013000700182 016000300189#367247#VV16.11320#VV16.11321#^a49000^b500b#Vi?t#895.92214#107S#Ph i Tuyt Ba#nh sng soi ng hp#Th#Phi Tuyt Ba#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016# ^a95tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#367247#VH## 00760000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010010000550020036000650030010001010070010001110080005001210090 01900126010000500145011001500150015003200165021022500197020000800422020000800430 020001000438013000700448016000300455020001200458#367248#VV16.11322#^a750000^b40 0b#Vi?t#306.09597#V115H#ng Hin#Vn hc di gc nhn a - Vn ho#Tiu lun# ng Hin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a215tr.^b21cm#Tn tht tc gi: ng c Hin#Trnh by khi nim v vn ho; a vn ho - mt phng din, mt gc nh n vn ho; vn ho v vn hc, a vn ho v vn hc. Gii thiu mt s tc gi , tc phm tiu biu cho du n ca a vn ho trong vn hc Vit Nam#Vn ho#V n hc#Tiu lun#367248#XH#a vn ho## 00421000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820010000411810006000510010011000570020009000680030004000770070011000810080 00500092009001900097010000500116011001500121020001700136020000400153013000700157 016000300164#367249#VV16.11323#VV16.11324#^b200b#Vi?t#895.92214#S431#T Th Mn #Sng i#Th#T Th Mn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a133tr.^b21cm#Vn hc hi n i#Th#367249#VH## 00943000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570010015000630020022000780030010001000290025001100070 11600135005001600251005001300267005002100280005001500301005001200316008001800328 00900590034601000050040501100260041001200260043602100940046202000100055602000170 0566013000700583016000300590#VV16.11325#VV16.11326#367250#^a56000^b1000b#Vi?t#4 28.43#B431M#Leroux, Gaston#Bng ma trong nh ht#800 words#The phantom of the op era#Gaston Leroux ; K: Louise Benette, David Hwang ; Minh ho: Cristian Bernard ini ; Ghi m: Brendan Smith, Mary Jones#Benette, Louise#Hwang, David#Bernardini, Cristian#Smith, Brendan#Jones, Mary#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a113tr. : tranh v^b21cm#Let's enjoy mas terpieces!#Hng dn hc t vng v nng cao k nng c hiu ting Anh qua chuy n bng ma trong nh ht#Ting Anh#K nng c hiu#367250#XH## 00507000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020037000410070015000780050015000930040013001080080005001210090018001260100 00500144011002500149020000500174020001600179020000700195020001400202020001500216 013000700231016000300238#367251#^a24000^b1000b#Vi?t#510.76#H561D#Hng dn n t hi vo lp 10 mn ton#Nguyn c Tn#Nguyn c Tn#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a167tr. : hnh v^b24cm#Ton#Trung hc c s#n tp#Sch c thm #Sch luyn thi#367251#GK## 00680000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020030000520030060000820070055001420050014001970050018002110050 01300229004001300242008000500255009001800260010000500278011003000283012001100313 020000500324020000600329020000700335020001400342013000700356016000300363#367252# VV16.11327#^a15000^b5000b#Vi?t#372.7#V460-O#V n tp h mn ton - Lp 2#n lu yn kin thc ton lp 2. Chun b kin thc vo lp 3#Trn Ngc Lan (ch.b.), Ng uyn Hng Quang, Bi Th Vin#Trn Ngc Lan#Nguyn Hng Quang#Bi Th Vin#In l n th 6#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a52tr. : hnh v, bng^b24cm#Vui hc h#To n#Lp 2#n tp#Sch c thm#367252#GK## 00652000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340020030000410030060000710070055001310050014001860050018002000050013002180040 01300231008000500244009001800249010000500267011002500272012001100297020000500308 020000600313020000700319020001400326016000300340013000700343#367253#^a15000^b50 00b#Vi?t#372.7#V460-O#V n tp h mn ton - Lp 3#n luyn kin thc ton lp 3. Chun b kin thc vo lp 4#Trn Ngc Lan (ch.b.), Nguyn Hng Quang, Bi Th Vin#Trn Ngc Lan#Nguyn Hng Quang#Bi Th Vin#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a56tr. : minh ho^b24cm#Vui hc h#Ton#Lp 3#n tp#Sch c thm #GK#367253## 00652000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340020030000410030060000710070055001310050014001860050018002000050013002180040 01300231008000500244009001800249010000500267011002500272012001100297020000500308 020000600313020000700319020001400326016000300340013000700343#367254#^a15000^b50 00b#Vi?t#372.7#V460-O#V n tp h mn ton - Lp 4#n luyn kin thc ton lp 4. Chun b kin thc vo lp 5#Trn Ngc Lan (ch.b.), Nguyn Hng Quang, Bi Th Vin#Trn Ngc Lan#Nguyn Hng Quang#Bi Th Vin#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a60tr. : minh ho^b24cm#Vui hc h#Ton#Lp 4#n tp#Sch c thm #GK#367254## 00593000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200060002918100060 00350020034000410030055000750070028001300220004001580050014001620050013001760040 01300189008000500202009001800207010000500225011003000230020000500260020000600265 020000800271020001400279013000700293016000300300#367255#^a16900^b10000b#Vi?t#37 2.7#B103T#Bi tp b tr v nng cao ton 1#Theo chun kin thc v k nng dy - hc 2 bui/ ngy# Trung Hiu, V Vn Dng#T.1# Trung Hiu#V Vn Dng#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a51tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 1# Bi tp#Sch c thm#367255#GK## 00593000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200060002918100060 00350020034000410030055000750070028001300220004001580050014001620050013001760040 01300189008000500202009001800207010000500225011003000230020000500260020000600265 020000800271020001400279016000300293013000700296#367256#^a16900^b10000b#Vi?t#37 2.7#B103T#Bi tp b tr v nng cao ton 1#Theo chun kin thc v k nng dy - hc 2 bui/ ngy# Trung Hiu, V Vn Dng#T.2# Trung Hiu#V Vn Dng#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a47tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 1# Bi tp#Sch c thm#GK#367256## 00593000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200060002918100060 00350020034000410030055000750070028001300220004001580050014001620050013001760040 01300189008000500202009001800207010000500225011003000230020000500260020000600265 020000800271020001400279013000700293016000300300#367257#^a16900^b10000b#Vi?t#37 2.7#B103T#Bi tp b tr v nng cao ton 2#Theo chun kin thc v k nng dy - hc 2 bui/ ngy# Trung Hiu, V Vn Dng#T.1# Trung Hiu#V Vn Dng#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a51tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 2# Bi tp#Sch c thm#367257#GK## 00593000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200060002918100060 00350020034000410030055000750070028001300220004001580050014001620050013001760040 01300189008000500202009001800207010000500225011003000230020000500260020000600265 020000800271020001400279016000300293013000700296#367258#^a16900^b10000b#Vi?t#37 2.7#B103T#Bi tp b tr v nng cao ton 2#Theo chun kin thc v k nng dy - hc 2 bui/ ngy# Trung Hiu, V Vn Dng#T.2# Trung Hiu#V Vn Dng#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a52tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 2# Bi tp#Sch c thm#GK#367258## 00593000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200060002918100060 00350020034000410030055000750070028001300220004001580050014001620050013001760040 01300189008000500202009001800207010000500225011003000230020000500260020000600265 020000800271020001400279013000700293016000300300#367259#^a16900^b10000b#Vi?t#37 2.7#B103T#Bi tp b tr v nng cao ton 3#Theo chun kin thc v k nng dy - hc 2 bui/ ngy# Trung Hiu, V Vn Dng#T.1# Trung Hiu#V Vn Dng#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a52tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 3# Bi tp#Sch c thm#367259#GK## 00593000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200060002918100060 00350020034000410030055000750070028001300220004001580050014001620050013001760040 01300189008000500202009001800207010000500225011003000230020000500260020000600265 020000800271020001400279016000300293013000700296#367260#^a16900^b10000b#Vi?t#37 2.7#B103T#Bi tp b tr v nng cao ton 3#Theo chun kin thc v k nng dy - hc 2 bui/ ngy# Trung Hiu, V Vn Dng#T.2# Trung Hiu#V Vn Dng#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a48tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 3# Bi tp#Sch c thm#GK#367260## 00629000000000301000450002600070000001400170000701900050002408200060002918100060 00350020034000410030055000750070043001300220004001730050014001770050013001910050 01400204004001300218008000500231009001800236010000500254011002500259020000500284 020000600289020000800295020001400303013000700317016000300324#367261#^a17500^b10 000b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp b tr v nng cao ton 4#Theo chun kin thc v k nng dy - hc 2 bui/ ngy# Trung Hiu, V Vn Dng, Trung Kin#T.1# Trung Hiu#V Vn Dng# Trung Kin#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2016# ^a59tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#367261#GK## 00629000000000301000450002600070000001400170000701900050002408200060002918100060 00350020034000410030055000750070043001300220004001730050014001770050013001910050 01400204004001300218008000500231009001800236010000500254011002500259020000500284 020000600289020000800295020001400303016000300317013000700320#367262#^a17500^b10 000b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp b tr v nng cao ton 4#Theo chun kin thc v k nng dy - hc 2 bui/ ngy# Trung Hiu, V Vn Dng, Trung Kin#T.2# Trung Hiu#V Vn Dng# Trung Kin#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2016# ^a68tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#GK#367262## 00634000000000301000450002600070000001400170000701900050002408200060002918100060 00350020034000410030055000750070043001300220004001730050014001770050013001910050 01400204004001300218008000500231009001800236010000500254011003000259020000500289 020000600294020000800300020001400308013000700322016000300329#367263#^a17500^b10 000b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp b tr v nng cao ton 5#Theo chun kin thc v k nng dy - hc 2 bui/ ngy# Trung Hiu, V Vn Dng, Trung Kin#T.1# Trung Hiu#V Vn Dng# Trung Kin#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2016# ^a63tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#367263#GK## 00634000000000301000450002600070000001400170000701900050002408200060002918100060 00350020034000410030055000750070043001300220004001730050014001770050013001910050 01400204004001300218008000500231009001800236010000500254011003000259020000500289 020000600294020000800300020001400308016000300322013000700325#367264#^a17500^b10 000b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp b tr v nng cao ton 5#Theo chun kin thc v k nng dy - hc 2 bui/ ngy# Trung Hiu, V Vn Dng, Trung Kin#T.2# Trung Hiu#V Vn Dng# Trung Kin#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2016# ^a64tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#GK#367264## 00572000000000289000450000200480000000500140004800500180006200700330008000800050 01130090018001180100005001360110025001410220004001660220009001700820006001790160 00300185013000700188014001600195026000700211026001100218181000700229019000500236 020001100241020000600252020001000258020001400268#Thc hnh ting Vit - Cng ngh gio dc lp 1#L Phng Nga#Thch Th Lan Anh#L Phng Nga, Thch Th Lan An h#^aH.#^ai hc S phn#2016#^a48tr. : minh ho^b24cm#T.1#m - ch#372.6#GK#367 265#^a14000^b4000b#367265#VV16.11328#TH552H#Vi?t#Ting Vit#Lp 1#Thc hnh#Sc h c thm## 00583000000000289000450000200480000000500140004800500180006200700330008000800050 01130090018001180100005001360110025001410220004001660220019001700820007001890160 00300196013000700199014001600206026000700222026001100229181000700240019000500247 020001100252020000600263020001000269020001400279#Thc hnh ting Vit - Cng ngh gio dc lp 1#L Phng Nga#Thch Th Lan Anh#L Phng Nga, Thch Th Lan An h#^aH.#^ai hc S phn#2016#^a44tr. : minh ho^b24cm#T.3#Luyn tp tng hp#37 2.63#GK#367266#^a14000^b4000b#367266#VV16.11330#TH552H#Vi?t#Ting Vit#Lp 1#Th c hnh#Sch c thm## 00591000000000301000450000200480000000500140004800500180006200700330008000800050 01130090018001180100005001360110025001410220004001660220004001700820007001740160 00300181013000700184014001600191026001100207026000700218181000700225019000500232 020001100237020001200248020000900260020000600269020001400275#Thc hnh ting Vi t - Cng ngh gio dc lp 1#L Phng Nga#Thch Th Lan Anh#L Phng Nga, Thc h Th Lan Anh#^aH.#^ai hc S phn#2016#^a96tr. : minh ho^b24cm#T.2#Vn#372.6 3#GK#367267#^a24000^b4000b#VV16.11329#367267#TH552H#Vi?t#Ting Vit#Vn ch ci #Tp vit#Lp 1#Sch c thm## 00665000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810007000450020037000520030066000890070037001550050005001920050015001970050 01500212004001300227008000500240009001800245010000500263011002400268012001100292 020001100303020000600314020000700320020001400327016000300341013000700344#VV16.11 331#367268#^a15000^b5000b#Vi?t#372.6#V460-O#V n tp h mn ting Vit - Lp 1#n luyn kin thc ting Vit lp 1. Chun b kin thc vo lp 2#L A, Trn B ch Thu, Nguyn Th Du#L A#Trn Bch Thu#Nguyn Th Du#In ln th 6#^aH.#^a i hc S phm#2016#^a60tr. : hnh v^b24cm#Vui hc h#Ting Vit#Lp 1#n tp# Sch c thm#GK#367268## 00618000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020036000520030066000880070021001540050005001750050015001800040 01300195008000500208009001800213010000500231011002100236012001100257020001100268 020000600279020000700285020001400292016000300306013000700309#367269#VV16.11332#^ a15000^b5000b#Vi?t#372.6#V460-O#V n tp h mn ting Vit - Lp 2#n luyn ki n thc ting Vit lp 2. Chun b kin thc vo lp 3#L A, Trn Bch Thu#L A #Trn Bch Thu#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a64tr. : bng^b24cm#Vu i hc h#Ting Vit#Lp 2#n tp#Sch c thm#GK#367269## 00669000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020036000520030066000880070041001540050005001950050019002000040 01300219008000500232009001800237010000500255011002100260012001100281020001100292 020000600303020000700309020001400316016000300330005001500333013000700348#367270# VV16.11333#^a15000^b5000b#Vi?t#372.6#V460-O#V n tp h mn ting Vit - Lp 3 #n luyn kin thc ting Vit lp 3. Chun b kin thc vo lp 4#L A, Nguyn Th Bch H, Trn Bch Thu#L A#Nguyn Th Bch H#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a64tr. : bng^b24cm#Vui hc h#Ting Vit#Lp 3#n tp#Sch c th m#GK#Trn Bch Thu#367270## 00616000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020036000520030066000880070020001540050005001740050014001790040 01300193008000500206009001800211010000500229011002100234012001100255020001100266 020000600277020000700283020001400290016000300304013000700307#367271#VV16.11334#^ a15000^b5000b#Vi?t#372.6#V460-O#V n tp h mn ting Vit - Lp 4#n luyn ki n thc ting Vit lp 4. Chun b kin thc vo lp 5#L A, Phm Th Phc#L A# Phm Th Phc#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a64tr. : bng^b24cm#Vui hc h#Ting Vit#Lp 4#n tp#Sch c thm#GK#367271## 00680000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020030000520030060000820070055001420050014001970050018002110050 01300229004001300242008000500255009001800260010000500278011003000283012001100313 020000500324020000600329020000700335020001400342016000300356013000700359#367272# VV16.11335#^a15000^b5000b#Vi?t#372.7#V460-O#V n tp h mn ton - Lp 1#n lu yn kin thc ton lp 1. Chun b kin thc vo lp 2#Trn Ngc Lan (ch.b.), Ng uyn Hng Quang, Bi Th Vin#Trn Ngc Lan#Nguyn Hng Quang#Bi Th Vin#In l n th 6#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a46tr. : hnh v, bng^b24cm#Vui hc h#To n#Lp 1#n tp#Sch c thm#GK#367272## 00653000000000301000450000200300000000500140003000500140004400500140005800500160 00720070066000880040027001540080005001810090018001860100005002040110029002090820 00900238016000300247013000700250014001700257026000700274026001100281181000600292 019000500298020000700303020000700310020002000317020001400337#Hng dn thc hnh a l 12#Lm Quang Dc#Kiu Vn Hoan#Phm Khc Li#Nguyn Xun Ho#B.s: Lm Qu ang Dc, Kiu Vn Hoan, Phm Khc Li, Nguyn Xun Ho#In ln th 15, c chnh l #^aH.#^ai hc S phm#2016#^a48tr. : bng, bn ^b27cm#330.9597#GK#367273#^a 13500^b11000b#367273#VV16.11336#H561D#Vi?t#a l#Lp 12#Hng dn thc hnh#S ch c thm## 00608000000000289000450000200300000000500140003000500140004400500140005800500160 00720070066000880040014001540080005001680090018001730100005001910110025001960820 00400221016000300225013000700228014001700235026000700252181000600259019000500265 020000700270020000700277020002000284020001400304#Hng dn thc hnh a l 10#L m Quang Dc#Kiu Vn Hoan#Phm Khc Li#Nguyn Xun Ho#B.s: Lm Quang Dc, Ki u Vn Hoan, Phm Khc Li, Nguyn Xun Ho#In ln th 15#^aH.#^ai hc S phm# 2016#^a43tr. : minh ho^b27cm#910#GK#367274#^a13000^b11000b#367274#H561D#Vi?t# a l#Lp 10#Hng dn thc hnh#Sch c thm## 00676000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020020000410030094000610070051001550220004002060050015002100050016002250050 01800241004001400259008000500273009001800278010000500296011002500301020000700326 020001100333020000600344020001400350013000700364016000300371#367275#^a18000^b75 00b#Vi?t#910.76#V460B#V bi tp a l 6#Bin son theo Hng dn thc hin i u chnh ni dung dy hc mn a l cp Trung hc c s#V Trng Thng, Nguyn M inh Tn, Nguyn Quang Vinh#T.1#V Trng Thng#Nguyn Minh Tn#Nguyn Quang Vinh# In ln th 14#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a60tr. : minh ho^b24cm#a l#V bi tp#Lp 6#Sch c thm#367275#GK## 00882000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810008000560020048000640070068001120050024001800050015002040050 01600219005001300235005001800248004002600266008000500292009001800297010000500315 01100310032002101230035102000180047402000090049202000220050102000110052301300070 0534016000300541#367276#VV16.11337#VV16.11338#^a64000^b500b#Vi?t#372.13#GI-108T #Gio trnh rn luyn nghip v s phm tiu hc#Dng Ging Thin Hng (ch.b.) , V Th Lan Anh, Ng V Thu Hng...#Dng Ging Thin Hng#V Th Lan Anh#Ng V Thu Hng#Qun H Hng#Nguyn Th Phng#In ln th 3, c chnh l#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a255tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by nhng vn chung v nghip v s phm v cc k nng s phm c bn. Thc hnh cc k nng dy hc v gio dc#Nghip v s phm#Tiu hc#Phng php ging dy#Gio trnh#367276#GT ## 00812000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810007000560010012000630020068000750030084001430070027002270050 01400254004002600268008000500294009001800299010000500317011002600322021009300348 020001900441020002200460013000700482016000300489020001800492#367277#VV16.11339#V V16.11340#^a81000^b500b#Vi?t#371.33#PH561P#Ph c Ho#Phng php v cng ngh dy hc trong mi trng s phm tng tc#M hnh s phm tng tc v dy hc tch cc trong mi trng s phm tng tc...#Ph c Ho, Ng Quang Sn#Ng Q uang Sn#In ln th 2, c chnh l#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a324tr. : minh h o^b24cm#Gii thiu m hnh s phm tng tc v cng ngh dy hc trong mi tr ng s phm tng tc#Cng ngh gio dc#Phng php ging dy#367277#XH#S phm tng tc## 00719000000000289000450000100160000000200310001600700160004700400350006300800050 00980090018001030100005001210110022001260820010001480160003001580130007001610140 01500168026000700183026001100190026001100201181000600212019000500218020001300223 020000800236020001000244020001300254021016200267#Trng Th Nhn#Bi tp thc h nh ng dng hc#Trng Th Nhn#In ln th 2, c sa cha, b sung#^aH.#^ai h c S phm#2016#^a131tr. : bng^b24cm#401.45076#XH#367278#^a50000^b500b#367278#V V16.11341#VV16.11342#B103T#Vi?t#Ngn ng hc#Bi tp#Thc hnh#Ng dng hc#H t hng bi tp v ng dng hc. Chiu vt v ch xut, hnh ng ngn ng, lp lu n, hi thoi, ngha tng minh v ngha hm n. Gi gii v s dng bi tp## 00817000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820013000501810006000630010013000690020043000820030017001250070013001420080 00500155009001800160010000500178011001500183021023200198020001900430020001700449 020001200466020001000478020001700488013000700505016000300512#367279#VV16.11343#V V16.11344#^a59000^b1000b#Vi?t#895.92233209#T309T#o c Don#Tiu thuyt tm l Vit Nam na u th XX#Sch chuyn kho#o c Don#^aH.#^ai hc S phm#2 016#^a184tr.^b24cm#Gii thiu nhng tin ch yu v qu trnh pht trin ca tiu thuyt tm l trong vn hc Vit Nam na u th k XX, nhng dng c bn c a tiu thuyt tm l trong vn hc Vit Nam t u th k XX n 1939 v t 193 9 n 1945#Nghin cu vn hc#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Th k 20#Sch chuyn kho#367279#VH## 00810000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010016000600020067000760030024001430070016001670080 00500183009001800188010000500206011001500211021023200226020001000458020001700468 020001000485013000700495016000300502020001500505#367280#VV16.11345#VV16.11346#^a 125000^b500b#Vi?t#128#V121#Nguyn B Cng#Vn con ngi trong lch s t t ng Vit Nam th k XV - XVIII#Qua mt s nh t tng#Nguyn B Cng#^aH.#^a i hc S phm#2016#^a295tr.^b24cm#Khi qut cch tip cn v vn con ngi v c im ca con ngi Vit Nam truyn thng; bi cnh thi i v s hin di n ca mt s nh t tng Vit Nam th k XV - XVIII; t tng v s sinh thnh con ngi v tnh ngi...#Trit hc#Lch s t tng#Con ngi#367280#GT#Thi t rung i## 00893000000000313000450000200500000000500120005000500150006200500130007700500160 00900050018001060070046001240080005001700090018001750100005001930110021001980820 01000219016000300229013000700232014000700239026000700246026001100253181000700264 019000500271020000900276020000900285020005800294020001000352021021700362#Phng Lu - S nghip khoa hc, tm lng gio s#La Khc Ho#Trn Mnh Tin#L Nhm Th n#Trn ng Suyn#Nguyn Ngc Thin#La Khc Ho, Trn Mnh Tin, L Nhm Thn. ..#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a448tr. : nh^b24cm#895.92209#VH#367281#^b300b#3 67281#VV16.11347#PH561L#Vi?t#Bi vit#Cuc i#Bi Vn Ba, 1936-, Nh l lun ph bnh vn hc, Vit Nam#S nghip#Gm nhiu bi vit v cuc i, s nghip v nhng ng gp ca nh l lun ph bnh vn hc Phng Lu trn cc lnh vc ngh in cu khoa hc, hot ng gio dc cc h i hc, sau i hc trong gn na th k qua## 01047000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020016000600070068000760220004001440220029001480050 01300177005001200190004003500202008000500237009001800242010000500260011001500265 02102990028002000160057902000190059502000090061402000110062301600030063400500160 0637005001600653020000900669013000700678#367282#VV16.11348#VV16.11349#^a69000^b 1000b#Vi?t#801#L300L#L lun vn hc#Trn nh S (ch.b.), La Khc Ha, Phng Ng c Kim, Nguyn Xun Nam#T.2#Tc phm v th loi vn hc#Trn nh S#La Khc H o#In ln th 6, c b sung, sa cha#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a439tr.^b21cm #Nghin cu chung v vn hc. Phng thc tn ti ca vn hc, vn bn, tc phm v mt s c trng ca vn hc nh: Ngn t, ngh thut, s kin, ct truyn, trn thut, nhn vt, kt cu, ni dung, ngha cng nhng th loi tc phm v n hc gm th, truyn, tiu thuyt, kch, k, chnh lun...#L lun vn hc#Nghi n cu vn hc#Tc phm#Gio trnh#GT#Phng Ngc Kim#Nguyn Xun Nam#Th loi#3 67282## 00948000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820013000491810007000620010018000690020062000870290061001490070018002100080 00500228009001800233010000500251011002200256021033300278020001900611020001800630 020001200648013000700660016000300667#367283#VV16.11350#VV16.11351#^a88000^b500b #Vi?t#895.92209001#TH460L#Nguyn Thanh Tng#Th lc ngn ch Hn Vit Nam thi t rung i (th k X - XIX)#Six - Han - character - poetry in medieval Vietnam = W"Wm#Nguyn Thanh Tng#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a288tr. : bng^b21cm#Khi qut a v ca th lc ngn ch Hn nhn t lch s su tp, nghin cu, tip n hn t Trung Quc n Vit Nam; vi nt v th lc ngn ch Hn Trung Quc; th lc ngn ch Hn Vit Nam thi trung i: Qu trnh pht trin v c im; m t s kin v quan h gia th lc ngn ch Hn vi dng lc ngn trong th ti ng Vit#Nghin cu vn hc#Vn hc trung i#Th ch Hn#367283#VH## 00536000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010017000680020053000850070017001380040018001550080 00500173009001100178010000500189011002400194020001700218020001000235013000700245 016000300252020001500255#367284#VN16.03104#VN16.03105#^a40000^b1000b#Vi?t#959.7 04092#TR561C#Hong Bnh Trng#Trng ca v tng Gip - Ngi anh c ca ton qu n#Hong Bnh Trng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a160tr. : nh^b19x21 cm#Nhn vt lch s#Trng ca#367284#XH#V Nguyn Gip## 00482000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010015000650020016000800070035000960050008001310080 00500139009001900144010000500163011002800168020001800196020000400214013000700218 016000300225#367285#VN16.03106#VN16.03107#^a32000^b1000b#Vi?t#895.9221#B305L#Hu nh Mai Lin#Bin l tr con#Hunh Mai Lin ; Minh ho: L Bnh#L Bnh#^aH.#^aN xb. Hi Nh vn#2016#^a62tr. : tranh v^b18x20cm#Vn hc thiu nhi#Th#367285#VH ## 00446000000000241000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810007000470010014000540020022000680030016000900070014001060080005001200090 01900125010000500144011001500149020001800164020001200182013000700194016000300201 #367286#VN16.03108#^a67000^b500b#Vi?t#895.9223#NH100T#Hong Kim Bo#Nh thng t hi t hon#Truyn cc ngn#Hong Kim Bo#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a214tr.^b 17cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#367286#VH## 00567000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580020024000640030013000880070031001010050008001320050 00900140004001800149008000500167009001100172010000500183011003300188020000800221 020002500229020001300254013000700267016000300274#367287#VN16.03109#VN16.03110#^a 15000^b1500b#Vi?t#959.704#K250C#K chuyn in Bin Ph#Truyn tranh#Li: Hu M ai ; Tranh: Huy Ton#Hu Mai#Huy Ton#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a5 2tr. : tranh v, bn ^b16cm#Lch s#Chin dch in Bin Ph#Truyn tranh#3672 87#VH## 00576000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020026000520030013000780070053000910050016001440040018001600080 00500178009001100183010000500194011002600199020001800225020001300243016000300256 019001400259013000700273005001800280#367288#VN16.03111#^a20000^b3000b#Vi?t#895. 63#D434T#Doraemon - T in b mt#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Ng uyn Thanh Ngn dch#Fujiko F. Fujio#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a41 tr. : tranh mu^b15cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#367288#Ngu yn Thanh Ngn## 00573000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520030013000750070053000880050016001410040018001570080 00500175009001100180010000500191011002600196020001800222020001300240013000700253 016000300260019001400263005001800277#367289#VN16.03112#^a20000^b3000b#Vi?t#895. 63#D434M#Doraemon - 100 bo bi#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Nguy n Thanh Ngn dch#Fujiko F. Fujio#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a41tr. : tranh mu^b15cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#367289#VH#Dch Nht Bn#Nguyn Thanh Ngn## 00427000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010009000650020011000740030004000850070009000890080 00500098009001900103010000500122011001500127020001700142020000400159013000700163 016000300170#367290#VN16.03113#VN16.03114#^a30000^b500b#Vi?t#895.92214#K600U#Ph ng H#K c vng#Th#Phng H#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a120tr.^b19cm#Vn h c hin i#Th#367290#VH## 00447000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810008000590010015000670020017000820030004000990070015001030080 00500118009001900123010000500142011001500147020001700162020000400179013000700183 016000300190#367291#VN16.03115#VN16.03116#^a55000^b600b#Vi?t#895.92214#GI-460N# Phan Trng To#Gi ny ang thu#Th#Phan Trng To#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016# ^a103tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#367291#VH## 00455000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010014000650020019000790030004000980070014001020080 00500116009001900121010000500140011002500145020001700170020000400187013000700191 016000300198#367292#VN16.03117#VN16.03118#^a54000^b300b#Vi?t#895.92214#H203E# ng B Khanh#Hn em v sng Lc#Th#ng B Khanh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a 98tr. : tranh v^b19cm#Vn hc hin i#Th#367292#VH## 00463000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010012000660020024000780030012001020070012001140080 00500126009001900131010000500150011001500155020001700170020001200187013000700199 016000300206#367293#VN16.03119#VN16.03120#^a65000^b1000b#Vi?t#895.92234#T312Y# Minh Thu#Tnh yu trong khi la#Tiu thuyt# Minh Thu#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2016#^a246tr.^b19cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#367293#VH## 00474000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010019000670020020000860030012001060070019001180080 00500137009001900142010000500161011001500166020001700181020001200198013000700210 016000300217#VN16.03122#367294#VN16.03121#^a59000^b1000b#Vi?t#895.92234#TR103T# Nguyn Th Anh Th#Tri tim ngi lnh#Tiu thuyt#Nguyn Th Anh Th#^aH.#^aNxb . Hi Nh vn#2016#^a219tr.^b19cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#367294#VH## 00481000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010011000650020012000760030008000880070011000960080 00500107009001900112010000500131011001400136015003400150020001700184020000400201 013000700205016000300212#367295#VN16.03123#VN16.03124#^a68000^b400b#Vi?t#895.92 214#B254N#Trnh Toi#Bn nghing#Tp th#Trnh Toi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016 #^a85tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Trnh Vit Toi#Vn hc hin i#Th#367295#VH# # 00474000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010011000670020032000780030016001100070011001260080 00500137009001900142010000500161011001500166020001700181020001200198013000700210 016000300217#367296#VN16.03125#VN16.03126#^a54000^b1000b#Vi?t#895.92234#TR557M# Hng Huyn#Trc mt l c mt khong tri#Tp truyn ngn#Hng Huyn#^aH.#^aNxb . Hi Nh vn#2016#^a207tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#367296#VH## 00499000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010008000660020019000740030012000930070008001050080 00500113009001900118010000500137011001500142015003700157020001700194020001200211 013000700223016000300230#367297#VN16.03127#VN16.03128#^a70000^b1000b#Vi?t#895.9 2234#B112C#Chu H#Bay cng cnh sng#Tiu thuyt#Chu H#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2016#^a251tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Dng Phan Chu H#Vn hc hin i#Tiu thuyt#367297#VH## 00478000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010013000680020035000810030014001160070013001300080 00500143009001900148010000500167011001500172020001700187020001000204013000700214 016000300221#367298#VN16.03129#VN16.03130#^a50000^b1000b#Vi?t#895.9228403#L106Q #Nguyn Thnh#Lng qu sau ting ci cng nghip#Tp truyn k#Nguyn Thnh#^aH. #^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a203tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn k#367298#VH## 00451000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010016000660020010000820030004000920070016000960080 00500112009001900117010000500136011002500141020001700166020000400183013000700187 016000300194#VN16.03131#367299#VN16.03132#^a86000^b300b#Vi?t#895.92214#TH108T#B i Th Kim Th#Thao thc#Th#Bi Th Kim Th#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a271t r., 1tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Th#367299#VH## 00678000000000301000450000100210000000200300002100500140005100500180006500700690 00830040018001520080005001700090011001750100005001860110026001910150054002170820 00400271016000300275013000700278014001600285026000700301026001100308026001100319 181000700330019000500337019000900342020001800351020000700369#Steinhoefel, Andrea s#Rico, Oskar v cn au v tim#T Quang Hip#Schoessow, Peter#Andreas Steinhoe fel ; T Quang Hip dch ; Minh ho: Peter Schoessow#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKi m ng#2016#^a275tr. : tranh v^b19cm#Tn sch ting c: Rico, Oskar und das He rrzgebreche#833#VH#367300#^a45000^b1500b#367300#VN16.03133#VN16.03134#R302-O#Vi ?t#Dch c#Vn hc thiu nhi#Truyn## 01047000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620020059000680070079001270050015002060050022002210050 01600243005001700259008000500276009001100281010000500292011002200297015003400319 02103060035302000210065902000080068002000100068802000130069801300070071101600030 0718#367301#VN16.03135#VN16.03136#^a45000^b3000b#Vi?t#324.2597014#B112M#75 m h nh hot ng i Thiu nin Tin phong H Ch Minh#B.s.: Nguyn Thi An, Nguyn Th Thanh Thu, Nguyn Th Vit, Nguyn Th Chung#Nguyn Thi An#Nguyn Th Tha nh Thu#Nguyn Th Vit#Nguyn Th Chung#^aH.#^aKim ng#2016#^a235tr. : bng^b1 9cm#TTS ghi: Hi ng i trung ng#Gii thiu 75 m hnh hot ng i Thiu nin tin phong H Ch Minh c chia theo nhng ch : M hnh hot ng trong gio dc thiu nhi, m hnh hot ng thiu nhi trong hc tp, trong vn ho - th thao, vui chi gii tr, trong xy dng i, trong cng tc chm sc, gio d c thiu nin, nhi ng#i TNTP H Ch Minh#M hnh#Hot ng#Cng tc i#3673 01#XH## 00460000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010014000650020014000790070014000930040018001070080 00500125009001100130010000500141011002500146020001800171020000700189013000700196 016000300203#367302#VN16.03137#VN16.03138#^a20000^b2000b#Vi?t#895.9223#S309N#V Diu Thanh#Siu nhn Cua#V Diu Thanh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^ a95tr. : tranh v^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn#367302#VH## 00587000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010017000640020009000810070038000900050015001280040 01800143008000500161009001100166010000500177011001500182012003600197020001700233 020002700250013000700277016000300284019001000287#VN16.03140#367303#VN16.03139#^a 55000^b1500b#Vi?t#843.912#411L#Anh, J. H. Rosny#ot la#J. H. Rosny Anh ; Ho ng Thi Anh dch#Hong Thi Anh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a341tr.^ b19cm#Vn hc th gii. Tc phm chn lc#Vn hc hin i#Truyn khoa hc vin tng#367303#VH#Dch Php## 00944000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470010014000530020016000670030052000830070054001350050013001890050 01200202004001800214008000500232009001100237010000500248011002600253012002800279 02102280030702000090053502000070054402000090055101600030056001900160056301300070 0579020002000586#367304#VN16.03141#^a23000^b2000b#Vi?t#158.207#H419C#Chu Nam Ch iu#Hc cch ng x#K nng khng th thiu dnh cho hc sinh th k 21#Ch.b.: C hu Nam Chiu, Tn Vn Hiu ; Phng Linh dch#Tn Vn Hiu#Phng Linh#Ti bn l n th 7#^aH.#^aKim ng#2016#^a107tr. : tranh v^b19cm#Ti tin ti c th lm c#Gii thiu nhng cu chuyn v a ra li khuyn cho cc em hc sinh v k n ng ng x trong cuc sng nh bit tn trng v cm thng vi ngi khc, bit mnh bit ngi, bit quan tm, yu thng v hp tc vi mi ngi...#Gio dc #ng x#Hc sinh#XH#Dch Trung Quc#367304#B quyt thnh cng## 01095000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460010014000520020018000660030052000840070052001360050013001880050 01000201004001800211008000500229009001100234010000500245011002600250012002800276 02103690030402000090067302000090068202000200069102000200071101300070073101600030 0738019001600741#367305#VN16.03142#^a30000^b2000b#Vi?t#158.07#H419C#Chu Nam Chi u#Hc cch lm vic#K nng khng th thiu dnh cho hc sinh th k 21#Ch.b.: Chu Nam Chiu, Tn Vn Hiu ; Qunh Hoa dch#Tn Vn Hiu#Qunh Hoa#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#2016#^a151tr. : tranh v^b19cm#Ti tin ti c th lm c #Gii thiu nhng cu chuyn v a ra li khuyn v k nng t trang b nng l c, tri thc, s t tin, thu hiu bn thn, c sng to nng ng, kh nng thu thp v x l thng tin, c tnh trung thc trong hp tc vi ngi khc, nng lc gii quyt vn v ho gii mu thun... gip cc bn tr c kh nng lm vic thnh cng khi bc vo con ng lp nghip#Gio dc#Lm vic#Trung hc ph thng#B quyt thnh cng#367305#XH#Dch Trung Quc## 00727000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010011000680020025000790070011001040040018001150080 00500133009001100138010000500149011002100154015009400175021009600269020000800365 020001000373020002000383013000700403016000300410020001200413#367306#VN16.03143#V N16.03144#^a22000^b1000b#Vi?t#959.703092#CH527K#L Quc S#Chuyn k v L T T rng#L Quc S#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a130tr. : nh^b19cm#u ba sch ghi: K nim 85 nm ngy thnh lp on TNCS H Ch Minh (26/3/1931 - 2 6/3/2016)#Gii thiu v tiu s, s nghip v nhng hot ng tiu biu ca lit s cch mng L T Trng#Tiu s#S nghip#Hot ng cch mng#367306#XH#L T Trng## 00609000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540010019000610020017000800070043000970050018001400080 00500158009001100163010000500174011001500179012005900194020001800253020001200271 016000300283019000800286004001800294013000700312#VN16.03146#367307#VN16.03145#^a 48000^b1500b#Vi?t#813#NH556C#Alcott, Louisa May#Nhng c gi nh#Louisa May Alc ott ; Nguyn Ngc Sng dch#Nguyn Ngc Sng#^aH.#^aKim ng#2016#^a293tr.^b19 cm#Chuyn gia nh March)(Vn hc th gii. Tc phm chn lc#Vn hc thiu nhi# Tiu thuyt#VH#Dch M#Ti bn ln th 1#367307## 00666000000000301000450000100190000000200210001900500180004000500170005800700670 00750040018001420080005001600090011001650100005001760110015001810120059001960820 00400255016000300259013000700262014001600269026000700285026001100292026001100303 181000700314019000500321019000800326020001800334020001200352#Alcott, Louisa May# Nhng chng trai nh#Nguyn Ngc Sng#Nguyn Xun Hng#Louisa May Alcott ; Nguy n Ngc Sng dch ; Nguyn Xun Hng h..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#201 6#^a470tr.^b19cm#Chuyn gia nh March)(Vn hc th gii. Tc phm chn lc#813# VH#367308#^a65000^b1500b#367308#VN16.03147#VN16.03148#NH556C#Vi?t#Dch M#Vn h c thiu nhi#Tiu thuyt## 00662000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810006000540010019000600020018000790070067000970050018001640050 01700182008000500199009001100204010000500215011001500220012005900235020001800294 020001200312013000700324016000300331019000800334004001800342#VN16.03149#VN16.031 50#367309#^a62000^b1500b#Vi?t#813#C101C#Alcott, Louisa May#Cc cu b ca Jo#Lo uisa May Alcott ; Nguyn Ngc Sng dch ; Nguyn Xun Hng h..#Nguyn Ngc S ng#Nguyn Xun Hng#^aH.#^aKim ng#2016#^a421tr.^b19cm#Chuyn gia nh March)(V n hc th gii. Tc phm chn lc#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#367309#VH#Dch M#Ti bn ln th 1## 00664000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540010019000610020019000800070067000990050018001660050 01700184008000500201009001100206010000500217011001500222012005900237020001800296 020001200314016000300326019000800329004001800337013000700355#367310#VN16.03151#V N16.03152#^a68000^b1500b#Vi?t#813#NH556N#Alcott, Louisa May#Nhng ngi v tt# Louisa May Alcott ; Nguyn Ngc Sng dch ; Nguyn Xun Hng h..#Nguyn Ngc S ng#Nguyn Xun Hng#^aH.#^aKim ng#2016#^a509tr.^b19cm#Chuyn gia nh March) (Vn hc th gii. Tc phm chn lc#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#VH#Dch M#T i bn ln th 1#367310## 00494000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010014000670020022000810030020001030070014001230080 01400137009002200151010000500173011001500178020001700193020002000210013000700230 016000300237#367311#VN16.03153#VN16.03154#^a70000^b1700b#Vi?t#895.922334#T250T# H Thu Giang#T tng Lu Nhn Ch#Tiu thuyt lch s#H Thu Giang#^aThi Ngu yn#^ai hc Thi Nguyn#2016#^a202tr.^b19cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt lch s#367311#VH## 00510000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010009000660020028000750030009001030070009001120080 00500121009002100126010000500147011001500152012003900167020001700206020001100223 013000700234016000300241#367312#VN16.03155#VN16.03156#^a83000^b2000b#Vi?t#895.9 2234#A109H#Th Qun#Armenia huyn b - Kim Ngu#Kim Ngu#Th Qun#^aH.#^aTh gi i ; Asbooks#2016#^a383tr.^b18cm#Nhng cu chuyn ca 12 cung hong o#Vn hc h in i#Truyn di#367312#VH## 00852000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820012000411810006000530020086000590080005001450090011001500100005001610110 02100166015005000187021022200237020002300459020001700482020000800499020001800507 020001000525020001700535013000700552016000300559#VN16.03157#VN16.03158#367313#^b 500b#Vi?t#324.2597075#V115K#Vn kin i hi i biu ng b B i bin phng ln th XIV, nhim k 2015 - 2020#^aH.#^aTh gii#2016#^a130tr. : nh^b19cm#TTS : ng b Qun i. ng u B i Bin Phng#Gii thiu din vn khai mc, bo co chnh tr, bo co kim im, pht biu ch o, ngh quyt, danh sch Ban C hp hnh... v din vn b mc i hi i biu ng b B i Bin phng ln th XIV, nhim k 2015 - 2020#ng Cng sn Vit Nam#i hi i biu#ng b#B i bin phng#2015-2020#Vn kin i hi#367313#XH## 00626000000000205000450002600070000001400080000701900050001508200110002018100060 00310020047000370290031000840080011001150090060001260100005001860110027001910210 18400218020000800402013000700410016000300417#367314#^b1000b#Vi?t#915.976904#H561 D#Hng dn tour - Tuyn du lch Lt Lm ng#Dalat - Lamdong tourist routes# ^aLm ng#^aTrung tm Xc tin u t, Thng mi v Du lch Lm ng#2016#^a14 6tr. : nh, bng^b20cm#Thng tin chi tit v cc chng trnh tour du lch c t rng ca nhng doanh nghip l hnh, v mt s m hnh du lch nng nghip in hnh cho du khch i du lch Lt - Lm ng#Du lch#367314#XH## 01067000000000313000450000100090000000200370000900300940004600500120014000500160 01520050012001680070062001800080018002420090059002600100005003190110025003240150 05500349082000600404016000300410013000700413014001600420026000700436181000600443 019000500449019000500454020000900459020001100468020001100479021026300490#Ries, A l#22 quy lut bt bin trong marketing#Nhng quy lut trong marketing quyt nh s thnh cng hay tht bi trong kinh doanh ca bn#Trout, Jack#Phm oan Trang #L Khnh Vy#Al Ries, Jack Trout ; Bin dch: Phm oan Trang, L Khnh Vy#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a1 83tr. : hnh v^b21cm#Tn sch ting Anh: The 22 immutable laws of marketing#658 .8#KT#367315#^a52000^b4000b#367315#H103M#Vi?t#Dch#Tip th#Kinh doanh#Thnh c ng#Trnh by ni dung 22 quy lut marketing c bn c kh nng chi phi, quyt nh quan trng n s thnh bi trong kinh doanh nh: Quy lut tin phong, chng loi, ghi nh, nhn thc, tp trung, c quyn, nc thang, song i, i nghch , phn chia, vin cnh...## 00937000000000313000450000100140000000200200001400500090003400500140004300700340 00570080018000910090047001090100005001560110021001610150060001820220054002420220 00400296082000600300016000300306013000700309014001600316026000700332181000600339 019000500345019000500350020000800355020001800363020000800381021023400389#Kelder, Peter#Sui ngun ti tr#L Thnh#Kelder, Peter#Peter Kelder ; L Thnh bin d ch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a131t r. : nh^b21cm#Tn sch ting Anh: Ancient secret of the fountain of youth#Cc p hng php y li bnh tt trong y hc Ty Tng#T.2#613.7#KT#367316#^a42000^b5 000b#367316#S515N#Vi?t#Dch#Th dc#Chm sc sc kho#Tr ho#Gii thiu mt s phng php tr liu ca nn y hc Ty Tng: liu php lun xa, yoga, cc bi t p th, thin nh, cu nguyn, mantra v cc phng php qun trng nhm y l i bnh tt, em li sc kho v s tr trung cho c th## 00863000000000301000450000100200000000200280002000300160004800500170006400700480 00810080018001290090059001470100005002060110021002110150061002320820007002930160 00300300013000700303014001600310026000700326181000600333019000500339019000500344 020001100349020001000360020001000370020001900380021016200399#Pinkerton, Margaret #Nng cao sc mnh tinh thn#Sch km a CD#Nguyn nh Vnh#Margaret Pinkerton ; Nguyn nh Vnh bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a123tr. : nh^b21cm#Tn sch ting Anh: Moving on... Pathways to personal growth#155.24#XH#367317#^a35000^b1000b#367317#N122C# Vi?t#Dch#Tm l hc#Tinh thn#Cuc sng#Tm l hc c nhn#Gm nhiu bi vit k hm ph v cuc sng gip con ngi suy ngh tch cc, nng cao sc mnh tinh th n, gp phn tng cng sc kho v hnh phc trong cuc sng## 00976000000000313000450000100120000000200280001200301040004000500070014400500100 01510050008001610070034001690080018002030090047002210100005002680110015002730150 12800288082000600416016000300422013000700425014001600432026000700448181000600455 019000500461019000500466020000800471020001000479020000700489021016600496#Ryan, M . J.#Sc mnh ca lng kin nhn#Cch lm du li s hi h, cm nhn nim h nh phc, s thnh t v bnh yn trong tm hn mi ngy#Thu H#Hong Yn#An Bn h#M. J. Ryan ; Bin dch: Thu H...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty Vn h o Sng to Tr Vit#2016#^a236tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The power of patien ce : how to slow the rush and enjoy more happiness, success, and peace of mind e very day#179.9#XH#367318#^a60000^b1500b#367318#S552M#Vi?t#Dch#o c#Tnh cc h#Truyn#Gm nhng cu chuyn thc t nh nhng; cao nhng gi tr tt p, h ng dn, khch l v to cm hng cho mi ngi hng ti sc mnh k diu ca lng kin nhn## 00936000000000289000450000100120000000200200001200500210003200700390005300800180 00920090059001100100005001690110015001740150061001890820004002500160003002540130 00700257014001600264026000700280181000600287019000500293019000500298020002000303 020001000323020002000333020001000353021028300363#Devos, Rich#10 cu ni vn nng #Phan Th Phng Tho#Rich Devos ; Phan Th Phng Tho dch#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a196tr.^b21cm#T n sch ting Anh: Ten powerful phrases for positive people#158#XH#367319#^a52000 ^b2000b#367319#M558C#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Giao tip#B quyt thnh cn g#Cuc sng#Gii thiu nhng li khuyn n gin, tch cc v mang tnh xy dng , nhc nh chng ta v sc mnh lm thay i cuc sng theo hng tt p ca 10 cu ni cn thit th hin lch s, nh nhn v thi tri n trong cuc sng: "Ti sai", "Ti xin li", "Bn c th lm c"...## 00582000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200130002818100060 00410010015000470020011000620030087000730070015001600040030001750080018002050090 02300223010000500246011002100251012001800272020001800290020001000308013000700318 016000300325#367320#^a48000^b4000b#Vi?t#895.92283403#T452#Nguyn Ngc K#Ti i hc#Cun sch ng vin v truyn la cho nhiu th h bn c Vit Nam su t 45 nm qua#Nguyn Ngc K#Ti bn c chnh sa, b sung#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tp. H Ch Minh#2016#^a171tr. : nh^b21cm#Ht ging tm hn#Vn hc thiu nhi #T truyn#367320#VH## 00780000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360010017000420020027000590070017000860040019001030080018001220090023001400100 00500163011002600168021029000194020000800484020001500492020000900507013000700516 016000300523#367321#^a45000^b3000b#Vi?t#616.994#C120N#Nguyn Chn Hng#Cm nang phng tr ung th#Nguyn Chn Hng#Ti bn c b sung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a147tr. : minh ho^b21cm#Cung cp mt s kin thc v bnh ung th cng nh cch cha tr v phng php n ung, sinh hot phng chng bnh ung th. Tm hiu v ung th ph n, ung th vng u v c, ung th tiu ho, ung th niu - dc, ung th h to huyt, ung th phi, ung th tr em, ung th da v xng#Ung th#Phng tr bnh#Cm nang#367321#KT## 00466000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100070 00320010014000390020044000530070030000970050010001270080005001370090013001420100 00500155011001500160020001800175020001200193013000700205016000300212019000900215 #367322#^a85000^b2000b#Vi?t#823#NH556C#Daniel, Defoe#Nhng cuc phiu lu k th Robinson Crusoe#Defoe Daniel ; Hong Duy dch#Hong Duy#^aH.#^aThanh nin#2016 #^a479tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#367322#VH#Dch Anh## 00627000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370020050000430070047000930220004001400050017001440050015001610050013001760040 02900189008000500218009002600223010000500249011002500254020000700279020000700286 020002000293020001400313016000300327013000700330#367323#^a109000^b2000b#Vi?t#53 0.076#K300T#K thut gii nhanh bi tp trc nghim vt l 12#Nguyn Quang Lc, Nguyn Th Nh, Chu Vn Lanh#T.2#Nguyn Quang Lc#Nguyn Th Nh#Chu Vn Lanh#T i bn c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a318tr. : hnh v ^b24cm#Vt l#Lp 12#Bi tp trc nghim#Sch c thm#GK#367323## 00520000000000265000450000200250000000500190002500700190004400400380006300800050 01010090026001060100005001320110014001370820008001510160003001590130007001620140 01600169026000700185181000600192019000500198020000900203020001100212020000800223 020000900231020001400240#Rn k nng vit ch hoa#Nguyn Th Thu H#Nguyn Th Thu H#Ti bn ln th 2 c chnh l b sung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#201 6#^a60tr.^b24cm#372.634#GK#367324#^a17500^b3000b#367324#R203K#Vi?t#Tp vit#Tp t ch#Ch hoa#Tiu hc#Sch c thm## 01098000000000361000450000100120000000200140001200300550002600500160008100500170 00970050012001140050011001260050012001370070070001490080018002190090059002370100 00500296011002600301015003200327022000400359022001800363082000600381016000300387 01300070039001400160039702600070041318100060042001900050042601900050043102000130 0436020000700449020000800456021027200464#Buzan, Tony#B no t hon#Cch bc cha m thng minh nui dy a tr thng minh#Phm Hoa Phng#Wood, Jo Godfrey#Thin Thng#Minh Trang#Buzan, Tony#Tony Buzan ; Phm Hoa Phng bin dch ; Minh ho: Jo Godfrey Wood...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho S ng to Tr Vit#2016#^a143tr. : tranh v^b26cm#Tn sch ting Anh: Brain child# T.2#Thay i th gii#649.1#KT#367325#^a86000^b3000b#367325#B450N#Vi?t#Dch#Nu i dy con#T duy#Tr nh#Hng dn cc bc cha m cch nui dy tr pht trin t duy, tm hiu v chc nng tuyt vi ca b no, cc loi hnh tr thng minh, nhng k nng tr tu quan trng nh ghi nh, sng to, bn t duy... v nh ng yu t quan trng nh hng n s pht trin tr tu## 00535000000000265000450000200340000000500150003400700150004900800180006400900230 00820100005001050110026001100120017001360150027001530220004001800820007001840160 00300191013000700194014001600201026000700217181000700224019000500231020001000236 020000900246020001400255#Ch ci ting Anh u tin ca em#Nhn Vn Group#Nhn V n Group#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a28tr. : tranh mu^b26cm #T sch Bit ni#Tn sch ting Anh: My ABC#T.1#372.21#GK#367326#^a32000^b2000 b#367326#CH550C#Vi?t#Ting Anh#Mu gio#Sch mu gio## 00555000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020016000600030013000760070043000890050015001320050 01300147008000500160009001100165010000500176011002600181020001800207020001300225 013000700238016000300245019000800248005000900256#367327#VN16.03159#VN16.03160#^a 86000^b4000b#Vi?t#813#T312B#Tnh bn l....#Tranh truyn#Lisa Swerling, Ralph L azar ; Nhm HSC dch#Swerling, Lisa#Lazar, Ralph#^aH.#^aTh gii#2016#^a270tr. : tranh v^b15cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#367327#VH#Dch M#Nhm HSC## 00469000000000229000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020025000490080005000740090047000790100005001260110026001310120 02900157020001800186020001300204013000700217016000300224019001200227#367328#VN16 .03161#^a10000^b1000b#Vi?t#883#C430G#Con gu v hai ngi bn#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Tuyn tp truy n tranh Aesop#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#367328#VH#Dch Hy Lp## 00742000000000313000450000200520000000500170005200500170006900500150008600700740 01010040018001750080005001930090011001980100005002090110025002140120014002390150 06100253082000700314016000300321013000700324014001600331026000700347026001100354 181000700365019000500372019001000377020001800387020000900405020001400414#ng i, ti sao chu khng c lm iu mnh mun?#Brenifier, Oscar#Durand, Delphine#B i Th Thu H#Li k: Oscar Brenifier ; Minh ho: Delphine Durand ; Bi Th Thu H dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a29tr. : tranh v^b19cm#Trit gi a nh#Tn sch ting Php: Pourquoi je ne fais pas ce que je veux?#372.21#XH#367 329#^a15000^b1000b#367329#VN16.03164#455-O#Vi?t#Dch Php#Gio dc mu gio#Tr it l#Sch mu gio## 00716000000000313000450000200350000000500170003500500170005200500150006900700740 00840040018001580080005001760090011001810100005001920110025001970120014002220150 05200236082000700288016000300295013000700298014001600305026000700321026001100328 181000700339019000500346019001000351020001800361020000900379020001400388#M i, ti sao con c mt trn i#Brenifier, Oscar#Durand, Delphine#Bi Th Thu H#Li k: Oscar Brenifier ; Minh ho: Delphine Durand ; Bi Th Thu H dch#Ti bn l n th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a29tr. : tranh v^b19cm#Trit gia nh#Tn sch ti ng Php: Dis, maman, pourquoi j'existe?#372.21#XH#367330#^a15000^b1000b#367330 #VN16.03165#M200-O#Vi?t#Dch Php#Gio dc mu gio#Trit l#Sch mu gio## 00710000000000313000450000200270000000500170002700500170004400500150006100700740 00760040018001500080005001680090011001730100005001840110025001890120014002140150 05400228082000700282016000300289013000700292014001600299026001100315026000700326 181000700333019000500340019001000345020001800355020000900373020001400382#B i, ti sao b yu con?#Brenifier, Oscar#Durand, Delphine#Bi Th Thu H#Li k: Osc ar Brenifier ; Minh ho: Delphine Durand ; Bi Th Thu H dch#Ti bn ln th 2 #^aH.#^aKim ng#2016#^a28tr. : tranh v^b19cm#Trit gia nh#Tn sch ting Php : Dis, papa, pourquoi tu m' aimes?#372.21#XH#367331#^a15000^b1000b#VN16.03166#3 67331#B450-O#Vi?t#Dch Php#Gio dc mu gio#Trit l#Sch mu gio## 00592000000000277000450000200150000000300130001500500110002800500090003900700340 00480080005000820090011000870100005000980110026001030120021001290150068001500820 00900218016000300227013000700230014001600237026000700253026001100260181000700271 019000500278020001800283020001300301#Ngy sinh nht#Truyn tranh#Phng Hoa#Hoi Thu#Tranh: Phng Hoa ; Li: Hoi Thu#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^ b19cm#C bn tht l thch#Phng theo truyn "Voi C Chua v chim s Su Su" ca V Phng Nghi#895.9223#VH#367332#^a13000^b2000b#367332#VN16.03167#NG112S#Vi?t# Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00591000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020015000540030013000690070034000820050011001160050009001270080 00500136009001100141010000500152011002600157012002100183015006800204020001800272 020001300290016000300303013000700306#367333#VN16.03168#^a13000^b2000b#Vi?t#895. 9223#H110C#Ht c k diu#Truyn tranh#Tranh: Phng Hoa ; Li: Hoi Thu#Phng Hoa#Hoi Thu#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#C bn tht l thch #Phng theo truyn "Voi C Chua v chim s Su Su" ca V Phng Nghi#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#VH#367333## 00586000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020009000550030013000640070034000770050011001110050009001220080 00500131009001100136010000500147011002600152012002100178015006800199020001800267 020001300285016000300298013000700301#367334#VN16.03169#^a13000^b2000b#Vi?t#895. 9223#NG112M#Ngy ma#Truyn tranh#Tranh: Phng Hoa ; Li: Hoi Thu#Phng Hoa#H oi Thu#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#C bn tht l thch#Phn g theo truyn "Voi C Chua v chim s Su Su" ca V Phng Nghi#Vn hc thiu nh i#Truyn tranh#VH#367334## 00596000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020020000540030013000740070034000870050011001210050009001320080 00500141009001100146010000500157011002600162012002100188015006800209020001800277 020001300295016000300308013000700311#367335#VN16.03170#^a13000^b2000b#Vi?t#895. 9223#V428C#Voi C Chua tp bay#Truyn tranh#Tranh: Phng Hoa ; Li: Hoi Thu#Ph ng Hoa#Hoi Thu#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#C bn tht l thch#Phng theo truyn "Voi C Chua v chim s Su Su" ca V Phng Nghi#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#VH#367335## 00598000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020022000540030013000760070034000890050011001230050009001340080 00500143009001100148010000500159011002600164012002100190015006800211020001800279 020001300297016000300310013000700313#367336#VN16.03171#^a13000^b2000b#Vi?t#895. 9223#V428C#Voi C Chua tng hnh#Truyn tranh#Tranh: Phng Hoa ; Li: Hoi Thu# Phng Hoa#Hoi Thu#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#C bn tht l thch#Phng theo truyn "Voi C Chua v chim s Su Su" ca V Phng Nghi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#367336## 00595000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020018000550030013000730070034000860050011001200050009001310080 00500140009001100145010000500156011002600161012002100187015006800208020001800276 020001300294016000300307013000700310#367337#VN16.03172#^a13000^b2000b#Vi?t#895. 9223#KH400B#Kho bu ca Su Su#Truyn tranh#Tranh: Phng Hoa ; Li: Hoi Thu#Ph ng Hoa#Hoi Thu#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#C bn tht l t hch#Phng theo truyn "Voi C Chua v chim s Su Su" ca V Phng Nghi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#367337## 00599000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810008000480020021000560030013000770070034000900050011001240050009001350080 00500144009001100149010000500160011002600165012002100191015006800212020001800280 020001300298016000300311013000700314#367338#VN16.03173#^a13000^b2000b#Vi?t#895. 9223#GI-104B#Gim bo v tng cn#Truyn tranh#Tranh: Phng Hoa ; Li: Hoi Thu #Phng Hoa#Hoi Thu#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#C bn tht l thch#Phng theo truyn "Voi C Chua v chim s Su Su" ca V Phng Nghi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#367338## 00585000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020009000540030013000630070034000760050011001100050009001210080 00500130009001100135010000500146011002600151012002100177015006800198020001800266 020001300284013000700297016000300304#367339#VN16.03174#^a13000^b2000b#Vi?t#895. 9223#M124#Mt in#Truyn tranh#Tranh: Phng Hoa ; Li: Hoi Thu#Phng Hoa#Ho i Thu#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#C bn tht l thch#Phng theo truyn "Voi C Chua v chim s Su Su" ca V Phng Nghi#Vn hc thiu nhi #Truyn tranh#367339#VH## 00548000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020031000540030013000850070042000980050020001400080005001600090 01100165010000500176011002600181012002600207020001800233020001300251016000300264 005000800267013000700275#VN16.03175#367340#^a15000^b1200b#Vi?t#895.9223#C450C#C cng nhn v sinh ng ph#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C 4 L#Nguyn Th Bch Nga#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#Nhng ng i sng quanh em#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#C 4 L#367340## 00534000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020017000540030013000710070042000840050020001260080005001460090 01100151010000500162011002600167012002600193020001800219020001300237016000300250 005000800253013000700261#VN16.03176#367341#^a15000^b1200b#Vi?t#895.9223#B101C#B c ch tim kem#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C 4 L#Nguyn Th Bch Nga#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#Nhng ngi sng quanh em#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#C 4 L#367341## 00535000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020017000550030013000720070042000850050020001270080005001470090 01100152010000500163011002600168012002600194020001800220020001300238016000300251 005000800254013000700262#367342#VN16.03177#^a15000^b1200b#Vi?t#895.9223#CH500B# Ch bc s th y#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C 4 L#Nguyn T h Bch Nga#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#Nhng ngi sng quan h em#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#C 4 L#367342## 00540000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020022000550030013000770070042000900050020001320080005001520090 01100157010000500168011002600173012002600199020001800225020001300243016000300256 005000800259013000700267#367343#VN16.03178#^a15000^b1200b#Vi?t#895.9223#CH500C# Ch cng an ng ph#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C 4 L#Ngu yn Th Bch Nga#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#Nhng ngi sng quanh em#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#C 4 L#367343## 00518000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020010000550030013000650070037000780050015001150080005001300090 01100135010000500146011002600151012002600177020001800203020001300221016000300234 005000800237013000700245#367344#VN16.03179#^a15000^b1200b#Vi?t#895.9223#NG558T# Anh ca s#Truyn tranh#Li: Trnh H Giang ; Tranh: C 4 L#Trnh H Giang#^aH.# ^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#Nhng ngi sng quanh em#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#VH#C 4 L#367344## 00483000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020019000550030013000740070020000870080005001070090011001120100 00500123011002600128012002600154020001800180020001300198016000300211005000800214 013000700222#367345#VN16.03180#^a15000^b1200b#Vi?t#895.9223#NG558T#Ch k s x y dng#Truyn tranh#Tranh, li: C 4 L#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu ^b19cm#Nhng ngi sng quanh em#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#C 4 L#36734 5## 00521000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020013000550030013000680070037000810050015001180080005001330090 01100138010000500149011002600154012002600180020001800206020001300224016000300237 005000800240013000700248#367346#VN16.03181#^a15000^b1200b#Vi?t#895.9223#NG558T# Ch phi cng#Truyn tranh#Li: Trnh H Giang ; Tranh: C 4 L#Trnh H Giang#^a H.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#Nhng ngi sng quanh em#Vn hc t hiu nhi#Truyn tranh#VH#C 4 L#367346## 00528000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020011000540030013000650070042000780050020001200080005001400090 01100145010000500156011002600161012002600187020001800213020001300231016000300244 005000800247013000700255#367347#VN16.03182#^a15000^b1200b#Vi?t#895.9223#C450T#C th may#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C 4 L#Nguyn Th Bch Nga#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#Nhng ngi sng quanh em#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#C 4 L#367347## 00531000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020014000540030013000680070042000810050020001230080005001430090 01100148010000500159011002600164012002600190020001800216020001300234016000300247 005000800250013000700258#VN16.03183#367348#^a15000^b1200b#Vi?t#895.9223#B101T#B c trng rau#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C 4 L#Nguyn Th B ch Nga#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#Nhng ngi sng quanh em #Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#C 4 L#367348## 00536000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020018000550030013000730070042000860050020001280080005001480090 01100153010000500164011002600169012002600195020001800221020001300239013000700252 016000300259005000800262#VN16.03184#367349#^a15000^b1200b#Vi?t#895.9223#NG558T# Ngi ti x taxi#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C 4 L#Nguyn Th Bch Nga#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#Nhng ngi sng qua nh em#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#367349#VH#C 4 L## 00540000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020021000550030013000760070043000890050020001320080005001520090 01100157010000500168011002600173012002600199020001800225020001300243013000700256 016000300263005000800266#367350#VN16.03185#^a15000^b1200b#Vi?t#895.9223#NG558T# Ngi th sa xe p#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C 4 L#Ngu yn Th Bch Nga#^aH.#^aKim ng#2016#^a19tr. : tranh mu^b19cm#Nhng ngi sng quanh em#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#367350#VH#C 4 L## 00541000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020023000540030013000770070043000900050020001330080005001530090 01100158010000500169011002600174012002600200020001800226020001300244016000300257 005000800260013000700268#367351#VN16.03186#^a15000^b1200b#Vi?t#895.9223#A107S#A nh sinh vin giao bo#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C 4 L#Ng uyn Th Bch Nga#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#Nhng ngi sn g quanh em#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#C 4 L#367351## 00526000000000265000450000200190000000300130001900500150003200500080004700700370 00550080005000920090011000970100005001080110026001130120026001390820009001650160 00300174013000700177014001600184026000700200026001100207181000600218019000500224 020001800229020001300247#C bc s nhi khoa#Truyn tranh#Trnh H Giang#C 4 L# Li: Trnh H Giang ; Tranh: C 4 L#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b1 9cm#Nhng ngi sng quanh em#895.9223#VH#367352#^a15000^b1200b#367352#VN16.031 87#C450B#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00486000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020023000540030013000770070020000900080005001100090011001150100 00500126011002600131012002600157020001800183020001300201016000300214005000800217 013000700225#367353#VN16.03188#^a15000^b1200b#Vi?t#895.9223#C450T#C thit k t hi trang#Truyn tranh#Li, tranh: C 4 l#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#Nhng ngi sng quanh em#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#C 4 l#36 7353## 00539000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020021000540030013000750070043000880050020001310080005001510090 01100156010000500167011002600172012002600198020001800224020001300242016000300255 005000800258013000700266#VN16.03189#367354#^a15000^b1200b#Vi?t#895.9223#B101B#B c bo v trng em#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C 4 L#Nguy n Th Bch Nga#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#Nhng ngi sng quanh em#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#C 4 L#367354## 00533000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020014000550030013000690070043000820050020001250080005001450090 01100150010000500161011002600166012002600192020001800218020001300236016000300249 005000800252013000700260#VN16.03190#367355#^a15000^b1200b#Vi?t#895.9223#NG558B# Ngi bn ph#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C 4 L#Nguyn Th Bch Nga#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#Nhng ngi sng quanh em#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#C 4 L#367355## 00542000000000265000450000200240000000300130002400500200003700500080005700700430 00650080005001080090011001130100005001240110026001290120026001550820009001810160 00300190013000700193014001600200026000700216026001100223181000600234019000500240 020001800245020001300263#C tip vin hng khng#Truyn tranh#Nguyn Th Bch Ng a#C 4 L#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C 4 L#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr . : tranh mu^b19cm#Nhng ngi sng quanh em#895.9223#VH#367356#^a15000^b1200b #367356#VN16.03191#C450T#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00476000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020015000540030013000690070018000820080005001000090011001050100 00500116011002600121012002600147020001800173020001300191016000300204005000800207 013000700215#367357#VN16.03192#^a15000^b1200b#Vi?t#895.9223#C450G#C gio lp e m#Truyn tranh#Vit, v: C 4 L#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm# Nhng ngi sng quanh em#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#C 4 L#367357## 00482000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020018000550030013000730070020000860080005001060090011001110100 00500122011002600127012002600153020001800179020001300197016000300210005000800213 013000700221#367358#VN16.03193#^a15000^b1200b#Vi?t#895.9223#CH500T#Ch thuyn t rng#Truyn tranh#Li, tranh: C 4 L#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^ b19cm#Nhng ngi sng quanh em#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#C 4 L#367358 ## 00537000000000265000450000200190000000300130001900500200003200500080005200700430 00600080005001030090011001080100005001190110026001240120026001500820009001760160 00300185013000700188014001600195026000700211026001100218181000600229019000500235 020001800240020001300258#C bc s nha khoa#Truyn tranh#Nguyn Th Bch Nga#C 4 L#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C 4 L#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : t ranh mu^b19cm#Nhng ngi sng quanh em#895.9223#VH#367359#^a15000^b1200b#3673 59#VN16.03194#C450T#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00484000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020017000540030013000710070022000840080005001060090011001110100 00500122011002600127020001300153016000300166020001800169012002600187013000700213 005001000220#367360#VN16.03195#^a15000^b1200b#Vi?t#895.9223#A107K#Anh kin trc s#Truyn tranh#Li, tranh: C Bn L#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^ b19cm#Truyn tranh#GK#Vn hc thiu nhi#Nhng ngi sng quanh em#367360#C Bn L## 00539000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020018000540030013000720070044000850050020001290080005001490090 01100154010000500165011002600170020001300196016000300209020001800212012002600230 013000700256005001000263#VN16.03196#367361#^a15000^b1200b#Vi?t#895.9223#A107T#A nh th photocopy#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C Bn L#Nguyn Th Bch Nga#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#Truyn tranh#GK#Vn hc thiu nhi#Nhng ngi sng quanh em#367361#C Bn L## 00538000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020017000540030013000710070044000840050020001280080005001480090 01100153010000500164011002600169020001300195016000300208020001800211012002600229 005001000255013000700265#VN16.03197#367362#^a15000^b1200b#Vi?t#895.9223#B101T#B c th lm bnh#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C Bn L#Nguyn Th Bch Nga#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#Truyn tranh#GK#Vn hc thiu nhi#Nhng ngi sng quanh em#C Bn L#367362## 00540000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020019000540030013000730070044000860050020001300080005001500090 01100155010000500166011002600171020001300197016000300210020001800213012002600231 005001000257013000700267#VN16.03198#367363#^a15000^b1200b#Vi?t#895.9223#C450H#C ho s minh ho#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C Bn L#Nguy n Th Bch Nga#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#Truyn tranh#GK#V n hc thiu nhi#Nhng ngi sng quanh em#C Bn L#367363## 00538000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020017000540030013000710070044000840050020001280080005001480090 01100153010000500164011002600169020001300195016000300208020001800211012002600229 005001000255013000700265#367364#VN16.03199#^a15000^b1200b#Vi?t#895.9223#A107T#A nh th sn nc#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C Bn L#Nguyn Th Bch Nga#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#Truyn tranh#GK#Vn hc thiu nhi#Nhng ngi sng quanh em#C Bn L#367364## 00535000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020013000550030013000680070044000810050020001250080005001450090 01100150010000500161011002600166020001300192016000300205020001800208012002600226 005001000252013000700262#367365#VN16.03200#^a15000^b1200b#Vi?t#895.9223#CH500T# Ch th in#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C Bn L#Nguyn Th Bch Nga#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#Truyn tranh#GK#Vn hc thiu nhi#Nhng ngi sng quanh em#C Bn L#367365## 00541000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020019000550030013000740070044000870050020001310080005001510090 01100156010000500167011002600172020001300198016000300211020001800214012002600232 005001000258013000700268#367366#VN16.03201#^a15000^b1200b#Vi?t#895.9223#TH310G# Thm gip vic nh#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C Bn L#Nguy n Th Bch Nga#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#Truyn tranh#GK#V n hc thiu nhi#Nhng ngi sng quanh em#C Bn L#367366## 00513000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020017000540070044000710050020001150080005001350090011001400100 00500151011002600156020001300182016000300195020001800198012002600216005001000242 013000700252#367367#VN16.03202#^a15000^b1200b#Vi?t#895.9223#T455#C tng i v in#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C Bn L#Nguyn Th Bch Nga#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#Truyn tranh#GK#Vn hc thiu nhi#Nhng ngi sng quanh em#C Bn L#367367## 00512000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020016000540070044000700050020001140080005001340090011001390100 00500150011002600155020001300181016000300194020001800197012002600215005001000241 013000700251#367368#VN16.03203#^a15000^b1200b#Vi?t#895.9223#455T#ng th ct t c#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C Bn L#Nguyn Th Bch Nga#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#Truyn tranh#GK#Vn hc thiu nhi#Nhng ngi sng quanh em#C Bn L#367368## 00539000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020018000540030013000720070044000850050020001290080005001490090 01100154010000500165011002600170020001300196016000300209020001800212012002600230 005001000256013000700266#367369#VN16.03204#^a15000^b1200b#Vi?t#895.9223#A107#A nh rc xm em#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C Bn L#Nguyn Th Bch Nga#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b19cm#Truyn tranh#GK#Vn hc thiu nhi#Nhng ngi sng quanh em#C Bn L#367369## 00499000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540020038000610070026000990050008001250080005001330090 01100138010000500149011002600154020001800180020000800198013000700206016000300213 019000500216001001200221#367370#VN16.03205#VN16.03206#^a38000^b3000b#Vi?t#828#N H556C#Nhng cuc phiu lu siu ngu ca n#Emer Stamp ; Huy Anh dch#Huy Anh#^a H.#^aKim ng#2016#^a223tr. : tranh v^b17cm#Vn hc thiu nhi#Nht k#367370#VH #Dch#Stamp, Emer## 00727000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010010000620020025000720030025000970070010001220080 00500132009003200137010000500169011001500174015006300189021013400252020002000386 020001100406013000700417016000300424020001000427#367371#VN16.03207#VN16.03208#^a 69000^b5000b#Vi?t#650.1#B300M#Alan Phan#B mt ca Phan Thin n#Ngi giu nh t th gii#Alan Phan#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Happy Live#2016#^a211tr.^b15cm#Ph ng tc (1985) theo cun: The greatest salesman in the world#Chia s nhng kinh nghim v b quyt c c thnh cng, hnh phc, bnh an, nhiu tin bc ca nhng ngi giu c nht th gii#B quyt thnh cng#Kinh doanh#367371#KT#Cuc sng## 00624000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020031000520030013000830070047000960220004001430220033001470050 01100180005001100191004001800202008000500220009001100225010000500236011002600241 020001800267020001300285013000700298016000300305019001400308#367372#VN16.03209#^ a25000^b4500b#Vi?t#895.63#D434T#Doraemon tuyn tp theo ch #Truyn tranh#Fuj iko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang#T.1#Nhng tnh hung d khc d ci #Giang Hng#Hng Trang#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a283tr. : tranh v ^b15cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#367372#VH#Dch Nht Bn## 00608000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020031000520030013000830070047000960220004001430220017001470050 01100164005001100175004001800186008000500204009001100209010000500220011002600225 020001800251020001300269016000300282019001400285013000700299#367373#VN16.03210#^ a25000^b4000b#Vi?t#895.63#D434T#Doraemon tuyn tp theo ch #Truyn tranh#Fuj iko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang#T.2#Nobita - Shizuka#Giang Hng#Hng Trang#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a283tr. : tranh v^b15cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#367373## 00610000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020031000520030013000830070047000960220004001430220019001470050 01100166005001100177004001800188008000500206009001100211010000500222011002600227 020001800253020001300271016000300284019001400287013000700301#367374#VN16.03211#^ a25000^b3500b#Vi?t#895.63#D434T#Doraemon tuyn tp theo ch #Truyn tranh#Fuj iko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang#T.3#Tnh hung bt ng#Giang Hng#H ng Trang#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a279tr. : tranh v^b15cm#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#367374## 00610000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020031000520030013000830070047000960220004001430220019001470050 01100166005001100177004001800188008000500206009001100211010000500222011002600227 020001800253020001300271016000300284019001400287013000700301#367375#VN16.03212#^ a25000^b3000b#Vi?t#895.63#D434T#Doraemon tuyn tp theo ch #Truyn tranh#Fuj iko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang#T.4#Thin nhin k th#Giang Hng#H ng Trang#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a283tr. : tranh v^b15cm#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#367375## 00617000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020031000520030013000830070047000960220004001430220026001470050 01100173005001100184004001800195008000500213009001100218010000500229011002600234 020001800260020001300278016000300291019001400294013000700308#367376#VN16.03213#^ a25000^b3000b#Vi?t#895.63#D434T#Doraemon tuyn tp theo ch #Truyn tranh#Fuj iko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang#T.5#Nhng cu chuyn cm ng#Giang Hng#Hng Trang#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a283tr. : tranh v^b15cm #Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#367376## 00616000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020031000520030013000830070047000960220004001430220025001470050 01100172005001100183004001800194008000500212009001100217010000500228011002600233 020001800259020001300277016000300290019001400293013000700307#367377#VN16.03214#^ a25000^b3000b#Vi?t#895.63#D434T#Doraemon tuyn tp theo ch #Truyn tranh#Fuj iko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang#T.6#Nhng cu chuyn ng s#Giang H ng#Hng Trang#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a283tr. : tranh v^b15cm# Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#367377## 00610000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020031000520030013000830070047000960220004001430220019001470050 01100166005001100177004001800188008000500206009001100211010000500222011002600227 020001800253020001300271016000300284019001400287013000700301#367378#VN16.03215#^ a25000^b3000b#Vi?t#895.63#D434T#Doraemon tuyn tp theo ch #Truyn tranh#Fuj iko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang#T.7#im 0 & b nh i#Giang Hng#H ng Trang#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a279tr. : tranh v^b15cm#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#367378## 00608000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020031000520030013000830070047000960220017001430220004001600050 01100164005001100175004001800186008000500204009001100209010000500220011002600225 020001800251020001300269016000300282019001400285013000700299#367379#VN16.03216#^ a25000^b3000b#Vi?t#895.63#D434T#Doraemon tuyn tp theo ch #Truyn tranh#Fuj iko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang#Tnh ngi m p#T.8#Giang Hng#Hng Trang#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a283tr. : tranh v^b15cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#367379## 00599000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020014000530030013000670070034000800220004001140050016001180050 01100134004001800145008000500163009001100168010000500179011002600184012003200210 020001800242020001300260013000700273016000300280019001400283#367380#VN16.03217#^ a16000^b15000b#Vi?t#895.63#D434P#Doraemon plus#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; H ng Trang dch#T.1#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Ti bn ln th 7#^aH.#^aKim ng# 2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi #Truyn tranh#367380#VH#Dch Nht Bn## 00599000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020014000530030013000670070034000800220004001140050016001180050 01100134004001800145008000500163009001100168010000500179011002600184012003200210 020001800242020001300260016000300273019001400276013000700290#367381#VN16.03218#^ a16000^b15000b#Vi?t#895.63#D434P#Doraemon plus#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; H ng Trang dch#T.2#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Ti bn ln th 7#^aH.#^aKim ng# 2016#^a187tr. : tranh v^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi #Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#367381## 00599000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020014000530030013000670070034000800220004001140050016001180050 01100134004001800145008000500163009001100168010000500179011002600184012003200210 020001800242020001300260016000300273019001400276013000700290#367382#VN16.03219#^ a16000^b15000b#Vi?t#895.63#D434P#Doraemon plus#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; H ng Trang dch#T.3#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Ti bn ln th 7#^aH.#^aKim ng# 2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi #Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#367382## 00599000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020014000530030013000670070034000800220004001140050016001180050 01100134004001800145008000500163009001100168010000500179011002600184012003200210 020001800242020001300260016000300273019001400276013000700290#367383#VN16.03220#^ a16000^b15000b#Vi?t#895.63#D434P#Doraemon plus#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; H ng Trang dch#T.4#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Ti bn ln th 7#^aH.#^aKim ng# 2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi #Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#367383## 00599000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020014000530030013000670070034000800220004001140050016001180050 01100134004001800145008000500163009001100168010000500179011002600184012003200210 020001800242020001300260016000300273019001400276013000700290#367384#VN16.03221#^ a16000^b20000b#Vi?t#895.63#D434P#Doraemon plus#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; H ng Trang dch#T.5#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Ti bn ln th 7#^aH.#^aKim ng# 2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi #Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#367384## 00599000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020014000530030013000670070034000800220004001140050016001180050 01100134004001800145008000500163009001100168010000500179011002600184012003200210 020001800242020001300260013000700273016000300280019001400283#367385#VN16.03222#^ a16000^b20000b#Vi?t#895.63#D434P#Doraemon plus#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; T hanh Ngn dch#T.6#Fujiko F. Fujio#Thanh Ngn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng# 2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi #Truyn tranh#367385#VH#Dch Nht Bn## 00588000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070034000740220004001080220026001120050 01600138005001100154004001900165008000500184009001100189010000500200011002600205 020001800231020001300249016000300262019001400265013000700279#367386#VN16.03223#^ a16000^b10000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Giang H ng dch#T.1#Ch khng long ca Nobita#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tra nh#VH#Dch Nht Bn#367386## 00596000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070034000740220034001080220004001420050 01600146005001100162004001900173008000500192009001100197010000500208011002600213 020001800239020001300257016000300270019001400273013000700287#VN16.03224#367387#^ a16000^b10000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Giang H ng dch#Nobita v lch s khai ph v tr#T.2#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Ti b n ln th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a190tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Tr uyn tranh#VH#Dch Nht Bn#367387## 00592000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070034000740220004001080220030001120050 01600142005001100158004001900169008000500188009001100193010000500204011002600209 020001800235020001300253016000300266019001400269013000700283#367388#VN16.03225#^ a16000^b10000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Giang H ng dch#T.3#Nobita thm him vng t mi#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Ti bn l n th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#367388## 00594000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070034000740220032001080220004001400050 01600144005001100160004001900171008000500190009001100195010000500206011002600211 020001800237020001300255013000700268016000300275019001400278#367389#VN16.03226#^ a16000^b10000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Giang H ng dch#Nobita v lu i di y bin#T.4#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a209tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truy n tranh#367389#VH#Dch Nht Bn## 00599000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070034000740220004001080220037001120050 01600149005001100165004001900176008000500195009001100200010000500211011002600216 020001800242020001300260016000300273019001400276013000700290#367390#VN16.03227#^ a16000^b10000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Giang H ng dch#T.5#Nobita v chuyn phiu lu v x qu#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi #Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#367390## 00590000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070034000740220004001080220028001120050 01600140005001100156004001900167008000500186009001100191010000500202011002600207 020001800233020001300251016000300264019001400267013000700281#367391#VN16.03228#^ a16000^b10000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Giang H ng dch#T.6#Nobita v cuc chin v tr#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn t ranh#VH#Dch Nht Bn#367391## 00592000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070034000740220004001080220030001120050 01600142005001100158004001900169008000500188009001100193010000500204011002600209 020001800235020001300253016000300266019001400269013000700283#367392#VN16.03229#^ a16000^b10000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Giang H ng dch#T.7#Nobita v binh on ngi st#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Ti bn l n th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a206tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#367392## 00585000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070034000740220023001080220004001310050 01600135005001100151004001900162008000500181009001100186010000500197011002600202 020001800228020001300246016000300259019001400262013000700276#367393#VN16.03230#^ a16000^b10000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Giang H ng dch#Nobita v hip s rng#T.8#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Ti bn ln th 1 0#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh# VH#Dch Nht Bn#367393## 00599000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070034000740220004001080220037001120050 01600149005001100165004001900176008000500195009001100200010000500211011002600216 020001800242020001300260016000300273019001400276013000700290#367394#VN16.03231#^ a16000^b10000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Giang H ng dch#T.9#Nobita v nc Nht thi nguyn thu#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi #Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#367394## 00593000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070034000740220005001080220030001130050 01600143005001100159004001900170008000500189009001100194010000500205011002600210 020001800236020001300254016000300267019001400270013000700284#367395#VN16.03232#^ a16000^b10000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Giang H ng dch#T.10#Nobita v hnh tinh mung th#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Ti bn l n th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truy n tranh#VH#Dch Nht Bn#367395## 00595000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070034000740220005001080220032001130050 01600145005001100161004001900172008000500191009001100196010000500207011002600212 020001800238020001300256016000300269019001400272013000700286#367396#VN16.03233#^ a16000^b10000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hng Tr ang dch#T.11#Nobita x s nghn l mt m#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Ti bn ln th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a190tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Tru yn tranh#VH#Dch Nht Bn#367396## 00593000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070034000740220005001080220030001130050 01600143005001100159004001900170008000500189009001100194010000500205011002600210 020001800236020001300254016000300267019001400270013000700284#367397#VN16.03234#^ a16000^b10000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hng Tr ang dch#T.12#Nobita v vng quc trn my#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Ti bn l n th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truy n tranh#VH#Dch Nht Bn#367397## 00587000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070034000740220005001080220024001130050 01600137005001100153004001900164008000500183009001100188010000500199011002600204 020001800230020001300248016000300261019001400264013000700278#367398#VN16.03235#^ a16000^b10000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hng Tr ang dch#T.13#Nobita v m cung thic#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Ti bn ln th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a187tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tran h#VH#Dch Nht Bn#367398## 00598000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070034000740220005001080220035001130050 01600148005001100164004001900175008000500194009001100199010000500210011002600215 020001800241020001300259016000300272019001400275013000700289#367399#VN16.03236#^ a16000^b10000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hng Tr ang dch#T.14#Nobita v ba chng hip s mng m#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Ti bn ln th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi# Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#367399## 00585000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070034000740220005001080220022001130050 01600135005001100151004001900162008000500181009001100186010000500197011002600202 020001800228020001300246016000300259019001400262013000700276#367400#VN16.03237#^ a16000^b10000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hng Tr ang dch#T.15#ng ton nng Nobita#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Ti bn ln th 1 0#^aH.#^aKim ng#2016#^a190tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh# VH#Dch Nht Bn#367400## 00601000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070034000740220005001080220038001130050 01600151005001100167004001900178008000500197009001100202010000500213011002600218 020001800244020001300262016000300275019001400278013000700292#367401#VN16.03238#^ a16000^b10000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hng Tr ang dch#T.16#Nobita v chuyn tu tc hnh ngn h#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#T i bn ln th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a182tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#367401## 00608000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070034000740220005001080220045001130050 01600158005001100174004001900185008000500204009001100209010000500220011002600225 020001800251020001300269016000300282019001400285013000700299#367402#VN16.03239#^ a16000^b10000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hng Tr ang dch#T.17#Nobita v cuc phiu lu thnh ph dy ct#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Ti bn ln th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a176tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#367402## 00594000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070034000740220005001080220031001130050 01600144005001100160004001900171008000500190009001100195010000500206011002600211 020001800237020001300255016000300268019001400271013000700285#367403#VN16.03240#^ a16000^b10000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hng Tr ang dch#T.18#Nobita du hnh bin phng Nam#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Ti bn ln th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a192tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truy n tranh#VH#Dch Nht Bn#367403## 00592000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070034000740220005001080220029001130050 01600142005001100158004001900169008000500188009001100193010000500204011002600209 020001800235020001300253016000300266019001400269013000700283#367404#VN16.03241#^ a16000^b10000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hng Tr ang dch#T.19#Nobita - V tr phiu lu k#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Ti bn l n th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a185tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#367404## 00600000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070034000740220005001080220037001130050 01600150005001100166004001900177008000500196009001100201010000500212011002600217 020001800243020001300261016000300274019001400277013000700291#367405#VN16.03242#^ a16000^b10000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hng Tr ang dch#T.20#Nobita v truyn thuyt vua mt tri#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#T i bn ln th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a187tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nh i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#367405## 00595000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070034000740220032001080220005001400050 01600145005001100161004001900172008000500191009001100196010000500207011002600212 020001800238020001300256016000300269019001400272013000700286#367406#VN16.03243#^ a16000^b10000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hng Tr ang dch#Nobita v nhng dng s c cnh#T.21#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Ti bn ln th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a186tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Tru yn tranh#VH#Dch Nht Bn#367406## 00590000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070034000740220005001080220027001130050 01600140005001100156004001900167008000500186009001100191010000500202011002600207 020001800233020001300251016000300264019001400267013000700281#367407#VN16.03244#^ a16000^b10000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hng Tr ang dch#T.22#Nobita v vng quc robot#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Ti bn ln th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a188tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn t ranh#VH#Dch Nht Bn#367407## 00597000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070034000740220005001080220034001130050 01600147005001100163004001900174008000500193009001100198010000500209011002600214 020001800240020001300258016000300271019001400274013000700288#367408#VN16.03245#^ a16000^b10000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hng Tr ang dch#T.23#Nobita v nhng php s gi b n#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Ti b n ln th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a187tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#T ruyn tranh#VH#Dch Nht Bn#367408## 00591000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070034000740220005001080220028001130050 01600141005001100157004001900168008000500187009001100192010000500203011002600208 020001800234020001300252016000300265019001400268013000700282#367409#VN16.03246#^ a16000^b10000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hng Tr ang dch#T.24#Nobita vng quc ch mo#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Ti bn ln th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a188tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#367409## 00585000000000289000450000200310000000300130003100500180004400500140006200700390 00760080005001150090011001200100005001310110026001360220004001620220022001660820 00700188016000300195013000700198014001600205026000700221026001100228181000600239 019000500245019001400250020001800264020001300282#Haikyu - Chng khng l t hon# Truyn tranh#Haruichi Furudate#Ruyuha Kyouka#Haruichi Furudate ; Ruyuha Kyouka d ch#^aH.#^aKim ng#2016#^a201tr. : tranh v^b18cm#T.3#Khi u ca Karasumo#895 .63#VH#367410#^a18000^b5000b#367410#VN16.03247#H103C#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00523000000000277000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100060 00300140016000360020026000520030013000780070027000910220005001180080005001230090 01100128010000500139011002600144020001800170020001300188005001600201005000400217 016000300221019001400224013000700238#367411#VN16.03248#Vi?t#895.63#A109C#^a16000 ^b5000b#Asari - C b tinh nghch#Truyn tranh#Muroyama Mayumi ; Rin dch#T.94# ^aH.#^aKim ng#2016#^a185tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Mu royama Mayumi#Rin#VH#Dch Nht Bn#367411## 00594000000000289000450002600070000002600110000701400180001801900050003600200240 00410030013000650070039000780220005001170080005001220090011001270100005001380110 02600143016000300169019001400172020001800186020001300204005001300217005001900230 012003400249082000700283181000700290013000700297#367412#VN16.03249#^a16000^b100 000b#Vi?t#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Aoyama ; Nguyn Hng Giang dch#T.87#^aH.#^aKim ng#2016#^a178tr. : tranh v^b18cm#VH#Dch Nht Bn#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#Gosho Aoyama#Nguyn Hng Giang#Sch dnh cho la tui thiu nin#895.63#TH104T#367412## 00585000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810005000460020008000510030013000590070039000720050013001110050019001240080 00500143009001100148010000500159011002600164012006300190020001700253020001300270 013000700283016000300290019001400293#VN16.03250#367413#^a19500^b3000b#Vi?t#895. 63#W107#Wanted!#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Ng Ngc Minh Chu dch#Eiichiro Oda #Ng Ngc Minh Chu#^aH.#^aKim ng#2016#^a201tr. : tranh v^b18cm#Tuyn tp tru yn ngn Eiichiro Oda)(Sch dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh# 367413#VH#Dch Nht Bn## 00581000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020026000520030013000780070033000910220005001240080005001290090 01100134010000500145011002600150012003500176020001700211020001300228005001500241 005001100256016000300267019001400270013000700284#367414#VN16.03251#^a16000^b260 0b#Vi?t#895.63#M102M#Magi - M cung thn thoi#Truyn tranh#Ohtaka Shinobu ; m Nguyt dch#T.27#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Tranh truyn d nh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#Ohtaka Shinobu#m Nguyt#VH#D ch Nht Bn#367414## 00594000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020015000530030013000680290015000810070038000960220004001340050 01500138005001600153008000500169009001100174010000500185011002600190012002200216 020001700238020001300255013000700268016000300275019001400278#367415#VN16.03252#^ a18000^b3000b#Vi?t#895.63#NG430L#Ngn la Recca#Truyn tranh#Flame of Recca#Anz ai Nobuyuki ; Thnh a Manga dch#T.1#Anzai Nobuyuki#Thnh a Manga#^aH.#^aKim ng#2016#^a178tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Truy n tranh#367415#VH#Dch Nht Bn## 00594000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020015000530030013000680290015000810070038000960220004001340050 01500138005001600153008000500169009001100174010000500185011002600190012002200216 020001700238020001300255016000300268019001400271013000700285#367416#VN16.03253#^ a18000^b3000b#Vi?t#895.63#NG430L#Ngn la Recca#Truyn tranh#Flame of Recca#Anz ai Nobuyuki ; Thnh a Manga dch#T.2#Anzai Nobuyuki#Thnh a Manga#^aH.#^aKim ng#2016#^a180tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Truy n tranh#VH#Dch Nht Bn#367416## 00606000000000301000450000200230000000300130002300500180003600500110005400700360 00650080005001010090011001060100005001170110026001220120022001480220004001700220 02400174082000700198016000300205013000700208014001600215026000700231026001100238 181000600249019000500255019001400260020001700274020001300291#Hnh trnh u linh g ii#Truyn tranh#Yoshihiro Togashi#Ili Tenjou#Yoshihiro Togashi ; Ili Tenjou dc h#^aH.#^aKim ng#2016#^a185tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 17+#T.8#Nht dng ch siu cp#895.63#VH#367417#^a18000^b5000b#367417#VN16.03254#H107T#Vi?t #Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00522000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020020000520030013000720070030000850220004001150080005001190090 01100124010000500135011002600140020001800166020001300184005001200197005001100209 016000300220019001400223013000700237#367418#VN16.03255#^a16000^b5000b#Vi?t#895. 63#T434P#Toraji phiu lu k#Truyn tranh#Yumi Tamura ; Thanh Ngn dch#T.9#^aH. #^aKim ng#2016#^a186tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Yumi T amura#Thanh Ngn#VH#Dch Nht Bn#367418## 00573000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810007000470020010000540030013000640070027000770220005001040220019001090050 01300128005000700141008000500148009001100153010000500164011002600169012002200195 020001700217020001300234016000300247019001400250013000700264#367419#VN16.03256#^ a19500^b10000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Takara h..#T.53#Kh cht vng gi#Eiichiro Oda#Takara#^aH.#^aKim ng#2016#^a213tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#367419## 00601000000000289000450002600070000002600110000700500160001808200070003418100060 00410020017000470030013000640070071000770220005001480190005001530050017001580050 01700175008000500192009001100197010000500208011002600213020001800239020001300257 016000300270019001400273014001700287013000700304#367420#VN16.03257#Hidenori Kusa ka#895.63#P428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh: Sato shi Yamamoto ; Nguyn Ngc Dip dch#T.19#Vi?t#Satoshi Yamamoto#Nguyn Ngc Dip #^aH.#^aKim ng#2016#^a190tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#V H#Dch Nht Bn#^a22000^b10800b#367420## 00601000000000289000450002600070000002600110000700500160001808200070003418100060 00410020017000470030013000640070071000770220005001480190005001530050017001580050 01700175008000500192009001100197010000500208011002600213020001800239020001300257 016000300270019001400273014001700287013000700304#367421#VN16.03258#Hidenori Kusa ka#895.63#P428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh: Sato shi Yamamoto ; Nguyn Ngc Dip dch#T.20#Vi?t#Satoshi Yamamoto#Nguyn Ngc Dip #^aH.#^aKim ng#2016#^a188tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#V H#Dch Nht Bn#^a22000^b10800b#367421## 00567000000000289000450002600070000002600110000702000130001801600030003101900140 00340140016000480190005000640820007000691810006000760020009000820030013000910070 04100104022000500145005001500150005001900165008000500184009001100189010000500200 011002600205012002200231020001700253013000700270#367422#VN16.03259#Truyn tranh# VH#Dch Nht Bn#^a18000^b3200b#Vi?t#895.63#Q432E#Q. E. D.#Truyn tranh#Motohir o Katou ; Nguyn Hng Giang dch#T.32#Motohiro Katou#Nguyn Hng Giang#^aH.#^a Kim ng#2016#^a187tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#3 67422## 00563000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020017000530030013000700070035000830220004001180050014001220050 01400136008000500150009001100155010000500166011002600171012002200197020001700219 020001300236016000300249019001400252013000700266#367423#VN16.03260#^a18000^b400 0b#Vi?t#895.63#O-434C#Orange chocolate#Truyn tranh#Yamada Nanpei ; Vng Hi Y n dch#T.3#Yamada Nanpei#Vng Hi Yn#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^ b18cm#Dnh cho la tui 14+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#36742 3## 00557000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020020000530030013000730070030000860220005001160050016001210050 00700137008000500144009001100149010000500160011002600165012002200191020001700213 020001300230016000300243019001400246013000700260#367424#VN16.03261#^a18000^b300 0b#Vi?t#895.63#QU603T#Quyn thut v song#Truyn tranh#Takeshi Maekawa ; Hi H dch#T.24#Takeshi Maekawa#Hi H#^aH.#^aKim ng#2016#^a219tr. : tranh v^b18cm# Dnh cho la tui 13+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#367424## 00608000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020030000530030013000830070020000960220005001160220049001210050 00600170005000700176008000500183009001100188010000500199011002600204012002200230 020001700252020001300269016000300282019001400285013000700299#367425#VN16.03262#^ a20000^b5000b#Vi?t#895.63#TS505R#Tsubasa - Reservoir Chronicle#Truyn tranh#Cla mp ; V Anh dch#T.18#Ch cn mt ln na thi! Hy tip tc ng ln!#Clamp#V Anh#^aH.#^aKim ng#2016#^a176tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#367425## 00565000000000289000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100070 00300140016000370020022000530030013000750070033000880220005001210050014001260050 01200140008000500152009001100157010000500168011002600173012002200199020001700221 020001300238016000300251019001400254013000700268#367426#VN16.03263#Vi?t#895.63#C H302C#^a28000^b3000b#Chie - C b ht tiu#Truyn tranh#Etsumi Haruki ; Trang T empo dch#T.57#Etsumi Haruki#Trang Tempo#^aH.#^aKim ng#2016#^a202tr. : tranh v ^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#367 426## 00552000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030013000710070029000840220004001130050011001170050 01100128008000500139009001100144010000500155011002600160012002200186020001700208 020001300225016000300238019001400241013000700255#367427#VN16.03264#^a18000^b400 0b#Vi?t#895.63#V300T#V thn lang thang#Truyn tranh#Adachitoka ; Ili Tenjou dc h#T.6#Adachitoka#Ili Tenjou#^aH.#^aKim ng#2016#^a193tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#367427## 00564000000000301000450002600070000002600110000702000130001801600030003101900140 00340190005000480820007000531810005000600140016000650020007000810030013000880070 02800101022000500129005001200134005000900146004001800155008000500173009001100178 010000500189011002600194012001800220020001700238013000700255#367428#VN16.03265#T ruyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Vi?t#895.63#B109#^a18000^b3000b#Basara#Truyn tran h#Tamura Yumi ; Hng Vn h..#T.22#Tamura Yumi#Hng Vn#Ti bn ln th 1#^aH.#^ aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho tui 16+#Vn hc hin i#3674 28## 00590000000000289000450000200150000000300130001500500130002800500170004100700370 00580080005000950090011001000100005001110110026001160150045001420220005001870820 00700192016000300199013000700202014001600209026000700225026001100232181000700243 019000500250019001400255020001800269020001300287#Chng qun gia#Truyn tranh#Hat a Kenjiro#Nguyn Thanh Vn#Hata Kenjiro ; Nguyn Thanh Vn dch#^aH.#^aKim ng# 2016#^a185tr. : tranh v^b18cm#Tn sch ting Anh: Hayate the combat butler#T.46 #895.63#VH#367429#^a16000^b1600b#367429#VN16.03266#CH106Q#Vi?t#Dch Nht Bn#V n hc thiu nhi#Truyn tranh## 00768000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820007000421810006000490020017000550070059000720050016001310050016001470050 01400163005000700177005001500184008000500199009001100204010000500215011003100220 015002800251021014800279020000900427020000800436013000700444016000300451#VV16.11 352#VV16.11353#367430#^b1000b#Vi?t#310.03#T550#T in thng k#Nguyn Bch Lm (ch.b.), Nguyn Vn on, Trn Kim ng...#Nguyn Bch Lm#Nguyn Vn on#Trn Kim ng#L Th#Tng Vn Khin#^aH.#^aThng k#2016#^a566tr. : hnh v, bng^b2 4cm#TTS ghi: Tng cc Thng k#Gm 2300 thut ng, chia thnh 3 phn: L thuyt thng k, ton v tin hc trong cng tc thng k; thng k kinh t; thng k x hi v mi trng#Thng k#T in#367430#XH## 00910000000000277000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200090 00301810006000390020037000450290033000820070026001150080005001410090011001460100 00500157011003200162015003100194021033400225020000900559020001900568016000300587 020001400590005002100604013000700625#367431#VV16.11354#^b325b#Vi?t#315.9743#N305 G#Nin gim thng k tnh H Tnh 2015#Hatinh statistical yearbook 2015#Cc Thn g k H Tnh b.s.#^aH.#^aThng k#2016#^a466tr., 4tr. nh : bng^b24cm#TTS ghi: Cc Thng k H Tnh#Tp hp s liu thng k nm 2015 v n v hnh chnh, d n s - lao ng, ti khon quc gia v ngn sch nh nc, u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, thng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t v vn ho, mc s ng, an ton x hi ca tnh H Tnh#Thng k#Nin gim thng k#XH#Sch song ng #Cc Thng k H Tnh#367431## 00924000000000277000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200100 00301810006000400020038000460290026000840070032001100080005001420090011001470100 00500158011003200163015003700195021033500232020000900567020001900576016000300595 020001400598005002700612013000700639#367432#VV16.11355#^b105b#Vi?t#315.97173#N30 5G#Nin gim thng k tnh Lai Chu 2015#Statistical yearbook 2015#Cc Thng k tnh Lai Chu b.s.#^aH.#^aThng k#2016#^a390tr., 6tr. nh : bng^b24cm#TTS ghi : Cc Thng k tnh Lai Chu#Tp hp s liu thng k nm 2015 v n v hnh ch nh, dn s - lao ng, ti khon quc gia v ngn sch nh nc, u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, thng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t v vn ho, mc sng, an ton x hi ca tnh Lai Chu#Thng k#Nin gim thng k#XH#Sch song ng#Cc Thng k tnh Lai Chu#367432## 00994000000000289000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200100 00301810006000400020037000460290033000830070056001160080005001720090011001770100 00500188011003200193015003600225021035000261020000900611020001900620016000300639 001001500642020001400657013000700671005002600678#367433#VV16.11356#^b208b#Vi?t#3 15.97167#N305G#Nin gim thng k tnh Lo Cai 2015#Laocai statistical yearbook 2015#B.s.: V Vit Trng (ch.b.), Cc Thng k tnh Lo Cai#^aH.#^aThng k#201 6#^a491tr., 1tr. nh : bng^b24cm#TTS ghi: Cc Thng k tnh Lo Cai#Tp hp s liu thng k nm 2015 v n v hnh chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gia v ngn sch nh nc, u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng l m nghip, thu sn, cng nghip, thng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chn h vin thng, gio dc, y t v vn ho, mc sng, an ton x hi, bn hu tr em ca tnh Lo Cai#Thng k#Nin gim thng k#XH#V Vit Trng#Sch song ng# 367433#Cc Thng k tnh Lo Cai## 00978000000000289000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200090 00301810006000390020037000450290034000820070056001160080005001720090011001770100 00500188011003200193015003600225021033400261020000900595020001900604016000300623 001001500626020001400641005002600655013000700681#367434#VV16.11357#^b135b#Vi?t#3 15.9713#N305G#Nin gim thng k tnh Bc Kn 2015#Bac Kan statistical yearbook 2015#B.s.: Triu Tin Ban (ch.b.), Cc Thng k tnh Bc Kn#^aH.#^aThng k#201 6#^a439tr., 6tr. nh : bng^b24cm#TTS ghi: Cc Thng k tnh Bc Kn#Tp hp s liu thng k nm 2015 v n v hnh chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gia v ngn sch nh nc, u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng l m nghip, thu sn, cng nghip, thng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chn h vin thng, gio dc, y t v vn ho, mc sng, an ton x hi ca tnh Bc Kn#Thng k#Nin gim thng k#XH#Triu Tin Ban#Sch song ng#Cc Thng k tn h Bc Kn#367434## 00973000000000277000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200090 00301810006000390020038000450290076000830070032001590080005001910090011001960100 00500207011003200212015003700244021033500281020000900616020001900625016000300644 020001400647005002700661013000700688#367435#VV16.11358#^b205b#Vi?t#315.9733#N305 G#Nin gim thng k tnh Hng Yn 2015#Hungyen statistical yearbook. n phm ch o mng cho mng k nim 70 nm...#Cc Thng k tnh Hng Yn b.s.#^aH.#^aThng k#2016#^a340tr., 7tr. nh : bng^b24cm#TTS ghi: Cc Thng k tnh Hng Yn#T p hp s liu thng k nm 2015 v n v hnh chnh, dn s - lao ng, ti kho n quc gia v ngn sch nh nc, u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th , nng lm nghip, thu sn, cng nghip, thng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t v vn ho, mc sng, an ton x hi ca t nh Hng Yn#Thng k#Nin gim thng k#XH#Sch song ng#Cc Thng k tnh Hng Yn#367435## 00755000000000277000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200090 00301810007000390020071000460070035001170080005001520090011001570100005001680110 02700173015005600200021015700256020000900413020000800422020000900430016000300439 001001300442005001500455013000700470#367436#VV16.11359#^b250b#Vi?t#315.9738#NG10 7T#Ngnh thng k tnh Nam nh 60 nm xy dng v pht trin 1956 - 2016#B.s.: V Th Hng, Phm Quang Tn#^aH.#^aThng k#2016#^a198tr. : nh, bng^b25cm#TT S ghi: Tng cc Thng k. Cc Thng k tnh Nam nh#Gii thiu s hnh thnh v cc giai on pht trin ca ngnh thng k tnh Nam nh cng nhng thnh tch t c ca tp th, c nhn qua cc thi k#Thng k#Lch s#156-2016#XH#V Th Hng#Phm Quang Tn#367436## 00718000000000241000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200090 00301810006000390020069000450080005001140090011001190100005001300110027001350150 05700162021022000219020000900439020000800448020001000456013000700466016000300473 #367437#VV16.11360#^b305b#Vi?t#315.9741#B112M#70 nm xy dng v pht trin ngn h thng k Thanh Ho (1946 - 2016)#^aH.#^aThng k#2016#^a230tr. : nh, bng^b25 cm#TTS ghi: Tng cc Thng k. Cc Thng k tnh Thanh Ho#Gii thiu s hnh t hnh v cc giai on pht trin ca ngnh thng k tnh Thanh Ho giai on 194 6-2016. Nhng phn thng cao qu ca ng, nh nc tng thng cho tp th, c nhn ca ngnh thng k tnh Thanh Ho#Thng k#Lch s#1946-2016#367437#XH## 00775000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820008000511810008000590010020000670020035000870070045001220050016001670080 00500183009001100188010000500199011003100204015003600235021018100271020002400452 020001100476013000700487016000300494#VV16.11362#VV16.11361#367438#^a106500^b100 0b#Vi?t#343.087#GI-108T#Trn Th Thu Phng#Gio trnh lut thng mi quc t#T rn Th Thu Phng (ch.b.), Phng Bch Ngc#Phng Bch Ngc#^aH.#^aThng k#2016 #^a523tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Thng mi#Tng quan v lut thng mi quc t; php lut iu chnh quan h thng mi gia cc quc gia, vng lnh th; php lut iu chnh quan h thng mi quc t gia cc th ng nhn#Lut thng mi quc t#Gio trnh#367438#XH## 00743000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510020068000570080005001250090011001300100005001410110 03100146015002800177021024200205020000800447020000700455020001700462013000700479 016000300486#367439#VV16.11363#VV16.11364#^b1220b#Vi?t#330.9597#455T#ng thi v thc trng kinh t - x hi Vit Nam 5 nm 2011 - 2015#^aH.#^aThng k#2016#^ a404tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Tng cc Thng k#Tng quan tnh hnh ki nh t x hi 2011-2015. Mt s ch tiu kinh t v m v pht trin doanh nghip . Cc ngnh kinh t then cht. Mt s lnh vc x hi, mi trng ch yu. Cc s liu thng k kinh t - x hi Vit Nam 5 nm 2011 - 2015#Kinh t#X hi#S li u thng k#367439#XH## 00748000000000265000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200090 00301810006000390010020000450020037000650070037001020050016001390080005001550090 01100160010000500171011003000176015005700206021019200263020000900455020000800464 013000700472016000300479#367440#VV16.11365#^b105b#Vi?t#315.9736#L302S#Hong Th Thu Trang#Lch s hot ng thng k Thi Bnh#Hong Th Thu Trang, Trn Th Thu H#Trn Th Thu H#^aH.#^aThng k#2016#^a212tr. : nh, bng^b22x24cm#TTS ghi: Tng cc Thng k. Cc Thng k tnh Thi Bnh#Gii thiu qu trnh hnh thnh v pht trin ca ngnh thng k tnh Thi Bnh t nm qua cc giai on cng nh ng bi hc kinh nghim v t chc, hot ng ca ngnh thng k tnh Thi Bnh# Thng k#Lch s#367440#XH## 00821000000000289000450000100120000000200620001200500220007400500140009600700500 01100080005001600090011001650100005001760110030001810150057002110820009002680160 00300277013000700280014000600287026000700293026001100300181000700311019000500318 020000900323020000800332020001000340021018100350#H Vn Xun#Ngnh thng k tnh Bc Giang 60 nm xy dng v trng thnh#Nguyn Th Xun Ngha#ng Vn Sng#H Vn Xun, Nguyn Th Xun Ngha, ng Vn Sng#^aH.#^aThng k#2016#^a184tr. : nh, bng^b24x27cm#TTS ghi: Tng cc Thng k. Cc Thng k tnh Bc Giang#315 .9725#XH#367441#^b55b#367441#VV16.11366#NG107T#Vi?t#Thng k#Lch s#1956-2016#G ii thiu 60 nm hnh thnh v pht trin ca ngnh thng k tnh Bc Giang (195 6-2015). Mt s hnh nh hot ng v cc cn b ca ngnh thng k tnh Bc Gi ang qua cc thi k## 00913000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820004000421810006000460020030000520070082000820050016001640050016001800050 01500196005001800211004003900229008000500268009001100273010000500284011002600289 015005100315021019500366020000900561013000700570016000300577020001900580#VV16.11 368#367442#VV16.11367#^b1040b#Vi?t#310#K305T#Kin thc thng k thng dng#B.s.: Nguyn Bch Lm (ch.b.), Nguyn Vn on, Hong Thu Hin, V Th Lan Phng#Ngu yn Bch Lm#Nguyn Vn on#Hong Thu Hin#V Th Lan Phng#Ti bn ln th 1, c sa i, b sung#^aH.#^aThng k#2016#^a215tr. : minh ho^b20cm#TTS ghi: B K hoch v u t. Tng cc Thng k#Gii thiu s lc lch s pht trin ca thng k; khi nim v i tng ca thng k hc; mt s thut ng thng k th ng dng v mt s ch tiu thng k ch yu da theo cc nhm ngnh ngh#Thng k#367442#XH#Ph bin kin thc## 00655000000000241000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200070 00381810006000450010018000510020047000690070018001160080005001340090011001390100 00500150011003100155021018500186020000900371020002300380013000700403016000300410 #VV16.11369#367443#^a40000^b205b#Vi?t#658.15#C455T#Nguyn Vit Hong#Cng tc q un tr ti chnh trong doanh nghip#Nguyn Vit Hong#^aH.#^aThng k#2016#^a15 1tr. : hnh v, bng^b21cm#Trnh by cc kin thc c bn v cng tc qun tr t i chnh trong doanh nghip v ti Cng ty c phn Z. Mt s gii php hon thi n cng tc qun tr ti chnh ti Cng ty c phn Z#Qun tr#Ti chnh doanh ngh ip#367443#TN## 00686000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820013000421810006000550020057000610080005001180090011001230100005001340110 03000139015002800169021018500197020001900382013000700401016000300408020001100411 020001000422#367444#VV16.11370#VV16.11371#^b1340b#Vi?t#331.11809597#N116S#Nng s ut lao ng ca Vit Nam: Thc trng v gii php#^aH.#^aThng k#2016#^a80tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: Tng cc Thng k#Phn tch nh gi v thc tr ng v cc yu t nh hng n nng sut lao ng ca Vit Nam, ng thi ra cc gii php nng cao nng sut lao ng ca Vit Nam trong thi gian ti#Nng sut lao ng#367444#XH#Thc trng#Gii php## 00669000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820007000411810008000480020059000560290057001150080005001720090011001770100 00500188011002000193015002800213021012000241020000900361020000900370020001400379 013000700393016000300400#367445#VV16.11372#VV16.11373#^b580b#Vi?t#315.97#GI-462T #Gii thiu mt s sn phm thng tin thng k ch yu 2016#Introduction of main statistics products of Vietnam 2016#^aH.#^aThng k#2016#^a34tr. : nh^b23cm#T TS ghi: Tng cc Thng k#Gii thiu danh mc cc sn phm thng k thng xuyn v khng thng xuyn v tnh hnh kinh t - x hi ca t nc#Thng k#Sn p hm#Sch song ng#367445#XH## 00478000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200120002818100070 00400010008000470020020000550070029000750050009001040040014001130080005001270090 03800132010000500170011002600175020001700201020000800218013000700226016000300233 #367446#^a62000^b3000b#Vi?t#895.9228408#NG112T#H Nhn#Ngy trong sng m#H N hn ; Minh ho: Kim Dun#Kim Dun#Ti bn ln 1#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a249tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Tn vn#367446#VH## 00395000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100060 00390010008000450020018000530070008000710080005000790090010000840100005000940110 01500099020001700114020001200131020001200143016000300155013000700158#367447#^a99 000^b1000b#Vi?t#895.922332#N104C#Nam Cao#Nam Cao tuyn tp#Nam Cao#^aH.#^aVn h c#2016#^a495tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#Tiu thuyt#VH#367447## 00685000000000253000450002600070000001400150000701900050002208200110002718100070 00380010019000450020024000640030022000880070019001100080005001290090010001340100 00500144011001500149021022000164020001700384020001000401013000700411016000300418 020001000421#367448#^a76000^b500b#Vi?t#895.922434#TH462G#Trng Nguyn Vit#Th i gian khng m phai#Tiu lun - Chn dung#Trng Nguyn Vit#^aH.#^aVn hc#201 6#^a226tr.^b21cm#Gm nhng bi vit chn thc v sng ng ca nh vn ti hin nhng nm thng chin tranh, khc ha phc dng chn dung nhng chnh khch, vn ngh s, ngi thn ni ting mt thi nhng li v cng gn gi v bnh d#Vn hc hin i#Tiu lun#367448#VH#Chn dung## 00489000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200120002818100060 00400010008000460020018000540070029000720050009001010040014001100080005001240090 01000129010000500139011002600144015003000170020001700200020000800217013000700225 016000300232#367449#^a62000^b3000b#Vi?t#895.9228408#S455N#H Nhn#Sng nh cy rng#H Nhn ; Minh ho: Kim Dun#Kim Dun#Ti bn ln 1#^aH.#^aVn hc#2016#^a2 49tr. : tranh v^b20cm#Tn tht tc gi: L Thanh H#Vn hc hin i#Tn vn#36 7449#VH## 00748000000000265000450002600070000002000180000701400160002501900050004108200060 00461810006000520010007000580020028000650030035000930070035001280050016001630080 02300179009003100202010000500233011002600238021017700264020001300441016000300454 004001800457013000700475#367450#Gio dc gia nh#^a79000^b5000b#Vi?t#649.1#C43 0N#Thu H#Con ngh i, m khng bit!#Gii php con t lp & m t do#Thu H ; Minh ho: Sa Con Lon Ton#Sa Con Lon Ton#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aVn hc ; N h sch Minh Chu#2016#^a240tr. : tranh v^b21cm#Tm s ca mt ngi m tm c phng php mnh v con ci c c cuc sng vui v, hnh phc; gii th ot tm l ngi cha ngi m khi p lc cho con n, dy con hc#Nui dy con#X H#Ti bn ln th 1#367450## 00417000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100070 00390010010000460020020000560070010000760080005000860090010000910100005001010110 01500106020001700121020001200138020000300150020001200153013000700165016000300172 #367451#^a99000^b1000b#Vi?t#895.922332#TH102L#Thch Lam#Thch Lam tuyn tp#Th ch Lam#^aH.#^aVn hc#2016#^a502tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#K#Tiu t huyt#367451#VH## 00472000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100060 00390010015000450020007000600030012000670070015000790040008000940080005001020090 03600107010000500143011001500148012001600163020001700179020001200196013000700208 016000300215#367452#^a45000^b1000b#Vi?t#895.922332#L104#V Trng Phng#Lm # Tiu thuyt#V Trng Phng#Ti bn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016 #^a223tr.^b21cm#T sch Vn hc#Vn hc hin i#Tiu thuyt#367452#VH## 00549000000000253000450000100190000000200320001900500210005100700470007200400180 01190080005001370090035001420100005001770110015001820820008001970160003002050130 00700208014001700215026000700232181000600239019000500245019001600250020001700266 020001200283#ng Tht Cng T#Nm thng l o lng sinh hoa#Nguyn Th Thu Ngc#ng Tht Cng T ; Nguyn Th Thu Ngc dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a511tr.^b21cm#895.136#VH#367453#^a125000^b3 000b#367453#N114T#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00486000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100070 00380010010000450020012000550070051000670050012001180040014001300080005001440090 03800149010000500187011001500192020001600207020001100223013000700234016000300241 #367454#^a35000^b3000b#Vi?t#895.92212#TR527K#Nguyn Du#Truyn Kiu#Nguyn Du ; o Duy Anh kho chng, h.., ch gii#o Duy Anh#Ti bn ln 2#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a175tr.^b21cm#Vn hc cn i#Truyn Nm#36745 4#VH## 00410000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100060 00390010014000450020006000590070015000650080005000800090010000850100005000950110 01500100012002600115020001700141020001200158013000700170016000300177#367455#^a55 000^b1500b#Vi?t#895.922332#S450#V Tng Phng#S #V Trng Phng#^aH.#^aVn hc#2016#^a243tr.^b21cm#Danh tc vn hc Vit Nam#Vn hc hin i#Tiu thuyt#3 67455#VH## 00514000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200120002818100060 00400010009000460020017000550030019000720070024000910050014001150040018001290080 00500147009003100152010000500183011002100188020001700209020000800226020000400234 013000700238016000300245#367456#^a79000^b3000b#Vi?t#895.9228408#M310C#Iris Cao# Mm ci cho qua#Phin bn c bit#Iris Cao, Hamlet Trng#Hamlet Trng#Ti b n ln th 1#^aH.#^aVn hc ; Nh sch Minh Chu#2016#^a188tr. : nh^b21cm#Vn h c hin i#Tn vn#Th#367456#VH## 00483000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200120002818100060 00400010009000460020017000550070024000720050014000960040018001100080005001280090 03100133010000500164011002100169020001700190020000400207020000800211013000700219 016000300226#367457#^a69000^b5000b#Vi?t#895.9228408#M310C#Iris Cao#Mm ci cho qua#Iris Cao, Hamlet Trng#Hamlet Trng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aVn hc ; Nh sch Minh Chu#2016#^a188tr. : nh^b21cm#Vn hc hin i#Th#Tn vn#367457#V H## 00501000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200120002818100060 00400010009000460020017000550070024000720050014000960040018001100080023001280090 03100151010000500182011002100187020001700208020000400225020000800229013000700237 016000300244#367458#^a69000^b5000b#Vi?t#895.9228408#A103R#Iris Cao#Ai ri cng khc#Iris Cao, Hamlet Trng#Hamlet Trng#Ti bn ln th 8#^aH. ; Tp. H Ch M inh#^aVn hc ; Nh sch Minh Chu#2016#^a187tr. : nh^b21cm#Vn hc hin i#Th #Tn vn#367458#VH## 00500000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200140002818100060 00420010009000480020017000570030019000740070024000930050014001170040018001310080 00500149009003100154010000500185011002100190020001700211020000800228013000700236 016000300243#367459#^a79000^b3000b#Vi?t#895.922840808#A103R#Iris Cao#Ai ri cn g khc#Phin bn c bit#Iris Cao, Hamlet Trng#Hamlet Trng#Ti bn ln th 7#^aH.#^aVn hc ; Nh sch Minh Chu#2016#^a187tr. : nh^b21cm#Vn hc hin i #Tn vn#367459#VH## 00486000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200120002818100060 00400010008000460020025000540070029000790050009001080040018001170080005001350090 03800140010000500178011002600183020001700209020000800226013000700234016000300241 #367460#^a62000^b3000b#Vi?t#895.9228408#B112X#H Nhn#Bay xuyn nhng tng my# H Nhn ; Minh ho: Kim Dun#Kim Dun#Ti bn ln th 1#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a249tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Tn vn#36746 0#VH## 00507000000000253000450002600070000001400170000701900050002408200120002918100060 00410010009000470020021000560290020000770070009000970040018001060080005001240090 03100129010000500160011001500165015003800180020001700218020000800235016000300243 013000700246#367461#^a69000^b10000b#Vi?t#895.9228408#S200C#Tu Nghi#S c cch, ng lo!#There will be a way#Tu Nghi#Ti bn ln th 4#^aH.#^aVn hc ; Nh S ch Minh Chu#2016#^a189tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Phan Thanh Bo Ngc#Vn hc h in i#Tn vn#VH#367461## 00506000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200120002818100060 00400010009000460020021000550290020000760070009000960040018001050080005001230090 03100128010000500159011001500164015003800179020001700217020000800234013000700242 016000300249#367462#^a79000^b5000b#Vi?t#895.9228408#S200C#Tu Nghi#S c cch, ng lo!#There will be a way#Tu Nghi#Ti bn ln th 3#^aH.#^aVn hc ; Nh Sc h Minh Chu#2016#^a189tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Phan Thanh Bo Ngc#Vn hc hi n i#Tn vn#367462#VH## 00441000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200120002818100070 00400010009000470020030000560070009000860040019000950080005001140090031001190100 00500150011002100155020001700176020000800193016000300201013000700204#367463#^a55 000^b5000b#Vi?t#895.9228408#NG558Y#Iris Cao#Ngi yu c c ngi yu mi#Iris Cao#Ti bn ln th 10#^aH.#^aVn hc ; Nh Sch Minh Chu#2016#^a155tr. : nh^b 21cm#Vn hc hin i#Tn vn#VH#367463## 00482000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320010024000380020014000620030012000760070043000880050013001310080005001440090 01000149010000500159011001500164020001800179020001200197016000300209019000900212 013000700221#367464#^a58000^b1000b#Vi?t#823#108G#Stevenson, Robert Louis#o g iu vng#Tiu thuyt#Robert Louis Stevenson ; V Ngc Phan dch#V Ngc Phan#^aH .#^aVn hc#2016#^a285tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#VH#Dch Anh#367464 ## 00566000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100070 00360010014000430020012000570030010000690070042000790050012001210050009001330040 00800142008000500150009003600155010000500191011001600196012001800212020001700230 020001000247013000700257016000300264019000900267#367465#^a65000^b1500b#Vi?t#891 .733#TH462T#Gorky, Maksim#Thi th u#T truyn#Maxim Gorky ; Dch: Trn Khuyn, Cm Tiu#Trn Khuyn#Cm Tiu#Ti bn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T# 2016#^a1500tr.^b21cm#Vn hc kinh in#Vn hc hin i#T truyn#367465#VH#Dch Nga## 00518000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100070 00380010010000450020018000550030012000730070010000850040053000950080005001480090 03600153010000500189011001500194012001600209020001700225020001200242016000300254 013000700257#367466#^a79000^b3000b#Vi?t#895.92234#NH556N#Minh Nht#Nhng ngi xa l#Truyn ngn#Minh Nht#Ti bn ln th 4. Phin bn c b sung ca Caf yu #^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a273tr.^b21cm#T sch Vn hc#V n hc hin i#Truyn ngn#VH#367466## 00442000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100060 00390010008000450020018000530070017000710050012000880080005001000090010001050100 00500115011001500120012002600135020001700161020001200178016000300190013000700193 #367467#^a72000^b1000b#Vi?t#895.922332#N104C#Nam Cao#Nam Cao tuyn tp#Dng Ph ong son#Dng Phong#^aH.#^aVn hc#2016#^a368tr.^b21cm#Vn hc Vit Nam hin i#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#367467## 00461000000000241000450000100170000000200270001700500120004400700170005600800050 00730090010000780100005000880110015000930120026001080820011001340160003001450130 00700148014001600155026000700171181000700178019000500185020001700190020001200207 #Nguyn Cng Hoan#Nguyn Cng Hoan tuyn tp#Dng Phong#Dng Phong son#^aH.#^ aVn hc#2016#^a322tr.^b21cm#Vn hc Vit Nam hin i#895.922332#VH#367468#^a69 000^b1000b#367468#NG527C#Vi?t#Vn hc hin i#Truyn ngn## 00566000000000277000450000100180000000200150001800300120003300500170004500700420 00620040008001040080005001120090036001170100005001530110015001580120016001730820 00800189016000300197013000700200014001700207026000700224181000700231019000500238 019001600243020001700259020001200276#Mo Li Ng Ngy#Trc m l si#Tiu thuy t#Trn Qunh Hng#Mo Li Ng Ngy ; Trn Qunh Hng dch#Ti bn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a507tr.^b21cm#T sch Vn hc#895.136#VH#367 469#^a108000^b2000b#367469#TR506M#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu th uyt## 00527000000000265000450000100170000000200110001700300120002800500110004000700340 00510080005000850090010000900100005001000110015001050150052001200820006001720160 00300178013000700181014001600188026000700204181000700211019000500218019001000223 020001600233020001200249#Dumas, Alexandre#Tr hoa n#Tiu thuyt#Hi Nguyn#Alex andre Dumas ; Hi Nguyn dch#^aH.#^aVn hc#2016#^a271tr.^b21cm#Dch t nguyn bn ting Php: La Dame aux camlias#843.8#VH#367470#^a63000^b1000b#367470#TR10 0H#Vi?t#Dch Php#Vn hc cn i#Tiu thuyt## 00461000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100070 00390010008000460020009000540030012000630070008000750040008000830080005000910090 03600096010000500132011001500137012001600152020001700168020001200185013000700197 016000300204#367471#^a45000^b1000b#Vi?t#895.922332#CH300P#Nam Cao#Ch Pho#Tiu thuyt#Nam Cao#Ti bn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a239tr.^b 21cm#T sch Vn hc#Vn hc hin i#Truyn ngn#367471#VH## 00524000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360010016000420020022000580070045000800050012001250050009001370040008001460080 00500154009003100159010000500190011001500195020001700210020001200227013000700239 016000300246019000900249#367472#^a60000^b1000b#Vi?t#891.734#C430B#Troieponxki, G.#Con Bim trng tai en#G. Troieponxki ; Dch: Tun Nguyn, Trn Th#Tun Nguy n#Trn Th#Ti bn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Panda#2016#^a302tr.^b21cm#Vn h c hin i#Tiu thuyt#367472#VH#Dch Nga## 00526000000000253000450000100260000000200100002600500160003600700480005200800050 01000090010001050100005001150110015001200150041001350820010001760160003001860130 00700189014001600196026000700212181000700219019000500226019001200231020001700243 020001200260#Mostowicz, Tadeusz Dolega#Thy lang#Nguyn Hu Dng#Tadeusz Dolega Mostowicz ; Nguyn Hu Dng dch#^aH.#^aVn hc#2016#^a377tr.^b21cm#Dch t nguy n bn ting Ba Lan: Znachor#891.85372#VH#367473#^a98000^b1000b#367473#TH126L#V i?t#Dch Ba Lan#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00512000000000253000450000100240000000200140002400500130003800700430005100800050 00940090010000990100005001090110015001140150042001290820004001710160003001750130 00700178014001600185026000700201181000600208019000500214019000900219020001800228 020001200246#Stevenson, Robert Louis#o giu vng#V Ngc Phan#Robert Louis Ste venson ; V Ngc Phan dch#^aH.#^aVn hc#2016#^a299tr.^b21cm#Dch theo bn tin g Php: L'ile au trsor#823#VH#367474#^a62000^b1000b#367474#108G#Vi?t#Dch Anh #Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt## 00495000000000253000450000100160000000200180001600500090003400700310004300800050 00740090010000790100005000890110015000940150042001090820007001510160003001580130 00700161014001600168026000700184181000600191019000500197019000900202020001800211 020001200229#Grin, Alexander#Cnh bum thm#Linh Tm#Alexander Grin ; Linh T m dch#^aH.#^aVn hc#2016#^a139tr.^b21cm#Dch theo bn ting Php: L'ile au tr sor#891.73#VH#367475#^a35000^b1000b#367475#C107B#Vi?t#Dch Nga#Vn hc thiu nh i#Tiu thuyt## 00577000000000265000450000100120000000200320001200500160004400500170006000700530 00770080005001300090010001350100005001450110015001500150059001650820004002240160 00300228013000700231014001600238026000700254181000700261019000500268019000800273 020001800281020001200299#Twain, Mark#Chuyn phiu lu ca Tom Sawyer#Ngu Mng H uyn#Hong Vn Phng#Mark Twain ; Dch: Ngu Mng Huyn, Hong Vn Phng#^aH.# ^aVn hc#2016#^a407tr.^b21cm#Dch t nguyn bn ting Anh: The adventures of To m Sawyer#813#VH#367476#^a82000^b1000b#367476#CH527P#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt## 00557000000000277000450000100130000000200230001300500090003600500090004500500120 00540070032000660080005000980090010001030100005001130110015001180150058001330820 00700191016000300198013000700201014001600208026000700224181000600231019000500237 019000800242020001700250020001200267#London, Jack#Ting gi ca hoang d#Lm Ho i#V Quang#Mnh Chng#Jack London ; Dch: Lm Hoi...#^aH.#^aVn hc#2016#^a259 tr.^b21cm#Dch t nguyn bn ting Anh: The sodlev head Jack London#813.52#VH#36 7477#^a53000^b1000b#367477#T306G#Vi?t#dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00440000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200120002818100070 00400010009000470020030000560070009000860040018000950080005001130090031001180100 00500149011002100154020001700175020000800192013000700200016000300207#367478#^a79 000^b5000b#Vi?t#895.9228408#NG558Y#Iris Cao#Ngi yu c c ngi yu mi#Iris Cao#Ti bn ln th 9#^aH.#^aVn hc ; Nh Sch Minh Chu#2016#^a155tr. : nh^b2 1cm#Vn hc hin i#Tn vn#367478#VH## 00607000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360010014000420020041000560070051000970050006001480050017001540040018001710080 00500189009003300194010000500227011002600232012001800258020001700276020001200293 013000700305016000300312019001400315#367479#^a69000^b2000b#Vi?t#895.636#C450G#N omura Mizuki#C gi vn chng v g kh b tri buc#Nomura Mizuki ; Runan dch ; Nguyn Hng Lan h..#Runan#Nguyn Hng Lan#Ti bn ln th 3#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a393tr. : tranh v^b21cm#C gi vn chng#Vn hc hin i#Tiu thuyt#367479#VH#Dch Nht Bn## 00605000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360010014000420020039000560070051000950050006001460050017001520040018001690080 00500187009003300192010000500225011002600230012001800256020001700274020001200291 016000300303019001400306013000700320#367480#^a59000^b2000b#Vi?t#895.636#C450G#N omura Mizuki#C gi vn chng v tn h thch cht#Nomura Mizuki ; Runan dch ; Nguyn Hng Lan h..#Runan#Nguyn Hng Lan#Ti bn ln th 5#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a339tr. : tranh v^b21cm#C gi vn chng#Vn hc h in i#Tiu thuyt#VH#Dch Nht Bn#367480## 00569000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350020039000420030043000810070013001240220004001370050008001410040008001490080 00500157009003600162010000500198011002700203020001800230020001000248020000900258 020001400267013000700281016000300288#367481#^a55000^b2000b#Vi?t#372.21#TR527M#T ruyn m k con nghe trc gi i ng#Nhng cu chuyn pht trin tm hn tr... #Tu Vn dch#T.1#Tu Vn#Ti bn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016# ^a105tr. : tranh mu^b19cm#Gio dc mu gio#Truyn k#Tr chi#Sch mu gio#36 7481#GK## 00569000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350020039000420030043000810070013001240220004001370050008001410040008001490080 00500157009003600162010000500198011002700203020001800230020001000248020000900258 020001400267016000300281013000700284#367482#^a55000^b2000b#Vi?t#372.21#TR527M#T ruyn m k con nghe trc gi i ng#Nhng cu chuyn pht trin tm hn tr... #Tu Vn dch#T.2#Tu Vn#Ti bn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016# ^a105tr. : tranh mu^b19cm#Gio dc mu gio#Truyn k#Tr chi#Sch mu gio#GK #367482## 00569000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350020039000420030043000810070013001240220004001370050008001410040008001490080 00500157009003600162010000500198011002700203020001800230020001000248020000900258 020001400267016000300281013000700284#367483#^a55000^b2000b#Vi?t#372.21#TR527M#T ruyn m k con nghe trc gi i ng#Nhng cu chuyn pht trin tm hn tr... #Tu Vn dch#T.3#Tu Vn#Ti bn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016# ^a105tr. : tranh mu^b19cm#Gio dc mu gio#Truyn k#Tr chi#Sch mu gio#GK #367483## 00569000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350020039000420030043000810070013001240220004001370050008001410040008001490080 00500157009003600162010000500198011002700203020001800230020001000248020000900258 020001400267016000300281013000700284#367484#^a55000^b2000b#Vi?t#372.21#TR527M#T ruyn m k con nghe trc gi i ng#Nhng cu chuyn pht trin tm hn tr... #Tu Vn dch#T.4#Tu Vn#Ti bn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016# ^a105tr. : tranh mu^b19cm#Gio dc mu gio#Truyn k#Tr chi#Sch mu gio#GK #367484## 00618000000000277000450000200170000000300130001700500160003000500150004600700380 00610040014000990080005001130090033001180100005001510110026001560120062001820820 00700244016000300251013000700254014001600261026000700277181000600284019000500290 019001400295020001800309020001300327#C m, c m no#Truyn tranh#Toyota Kazuhi ko#Nguyn Th Thu#Toyota Kazuhiko ; Nguyn Th Thu dch#Ti bn ln 2#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a24tr. : tranh mu^b21cm#Ehon - Thc phm cho tm hn)(Chi cng Momo - Ch b qu o#895.63#VH#367485#^a27000^b2000b#367485 #C400M#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00633000000000277000450000200320000000300130003200500160004500500150006100700380 00760040014001140080005001280090033001330100005001660110026001710120062001970820 00700259016000300266013000700269014001600276026000700292181000600299019000500305 019001400310020001800324020001300342#Sut - Kh thi no cc bn i!#Truyn tran h#Toyota Kazuhiko#Nguyn Th Thu#Toyota Kazuhiko ; Nguyn Th Thu dch#Ti bn l n 2#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a24tr. : tranh mu^b21cm#Ehon - Thc phm cho tm hn)(Chi cng Momo - Ch b qu o#895.63#VH#367486#^a27000 ^b2000b#367486#S533K#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00621000000000277000450000200190000000300130001900500160003200500150004800700380 00630040014001010080005001150090033001200100005001530110026001580120062001840820 00700246016000300253013000700256014001600263026000700279181000700286019000500293 019001400298020001800312020001300330#Nho bn cng Momo#Truyn tranh#Toyota Kazu hiko#Nguyn Th Thu#Toyota Kazuhiko ; Nguyn Th Thu dch#Ti bn ln 2#^aH.#^aV n hc ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a24tr. : tranh mu^b21cm#Ehon - Thc phm ch o tm hn)(Chi cng Momo - Ch b qu o#895.63#VH#367487#^a27000^b2000b#3674 87#NH108B#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00616000000000277000450000200090000000300130000900500160002200500150003800700380 00530040018000910080005001090090033001140100005001470110026001520120062001780820 00700240016000300247013000700250014001600257026000700273181000800280019000500288 019001400293020001800307020001300325#Oa oa oa#Truyn tranh#Toyota Kazuhiko#Nguy n Th Thu#Toyota Kazuhiko ; Nguyn Th Thu dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a23tr. : tranh mu^b21cm#Ehon - Thc phm cho tm hn)(Chi cng Momo - Ch b qu o#895.63#VH#367488#^a27000^b2000b#367488#O-4 01-O#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00626000000000277000450000200210000000300130002100500160003400500150005000700380 00650040018001030080005001210090033001260100005001590110026001640120062001900820 00700252016000300259013000700262014001600269026000700285181000600292019000500298 019001400303020001800317020001300335#Momo i u vi th?#Truyn tranh#Toyota Ka zuhiko#Nguyn Th Thu#Toyota Kazuhiko ; Nguyn Th Thu dch#Ti bn ln th 2#^a H.#^aVn hc ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a23tr. : tranh mu^b21cm#Ehon - Thc p hm cho tm hn)(Chi cng Momo - Ch b qu o#895.63#VH#367489#^a27000^b2000 b#367489#M429#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00618000000000289000450000100190000000200200001900500110003900500190005000700360 00690040018001050080005001230090038001280100005001660110015001710150049001860220 00400235082000700239016000300246013000700249014001700256026000700273181000600280 019000500286019000800291020001700299020001200316#Mitchell, Margaret#Cun theo ch iu gi#V Kim Th#Mitchell, Margaret#Margaret Mitchell ; V Kim Th dch#Ti b n ln th 1#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a527tr.^b24cm#Dch t nguyn bn ting Anh: Gone with the wind#T.1#813.52#VH#367490#^a245000^b2000 b#367490#C517T#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00618000000000289000450000100190000000200200001900500110003900500190005000700360 00690040018001050080005001230090038001280100005001660110015001710150049001860220 00400235082000700239016000300246013000700249014001700256026000700273181000600280 019000500286019000800291020001700299020001200316#Mitchell, Margaret#Cun theo ch iu gi#V Kim Th#Mitchell, Margaret#Margaret Mitchell ; V Kim Th dch#Ti b n ln th 1#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a483tr.^b24cm#Dch t nguyn bn ting Anh: Gone with the wind#T.2#813.52#VH#367491#^a245000^b2000 b#367491#C517T#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00551000000000217000450002600070000001400170000701900050002408200100002918100060 00390010016000450020039000610070016001000080005001160090010001210100005001310110 01500136021016400151020000800315013000700323016000300330#367492#^a239000^b1000b #Vi?t#306.09597#V115H#Trn Quc Vng#Vn ho Vit Nam - Tm ti v suy ngm#Tr n Quc Vng#^aH.#^aVn hc#2016#^a974tr.^b21cm#Tng quan vn ho Vit Nam. Nhn g tm ti v suy ngm ca tc gi v din trnh vn ho, vn ho dn gian, ngh thut, ng x, danh nhn trong nn vn ho Vit Nam#Vn ho#367492#VH## 00571000000000277000450002600070000001400170000701900050002408200060002918100060 00350010017000410020022000580070042000800050010001220050007001320040018001390080 00500157009003800162010000500200011001500205012002500220020001600245020001200261 013000700273016000300280019001000283#367493#^a185000^b1000b#Vi?t#843.7#B100N#Du mas, Alexandre#Ba ngi lnh ng lm#Alexandre Dumas ; Dch: Trn Vit, Anh V#T rn Vit#Anh V#Ti bn ln th 1#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Huy Hong#201 5#^a679tr.^b24cm#T sch Tinh hoa vn hc#Vn hc cn i#Tiu thuyt#367493#VH# Dch Php## 00480000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820004000511810007000550010014000620020015000760070029000910050009001200080 00500129009001000134010000500144011001500149020001800164020001200182016000300194 019001000197013000700207#367494#VV16.11374#VV16.11375#^a115000^b2000b#Vi?t#843# KH455G#Malot, Hector#Khng gia nh#Hector Malot ; Hunh L dch#Hunh L#^aH.#^ aVn hc#2016#^a663tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#VH#Dch Php#367494## 00495000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820011000511810006000620010012000680020022000800080005001020090010001070100 00500117011001500122015003700137020001700174020001200191020001200203020000400215 013000700219016000300226#367495#VV16.11376#VV16.11377#^a132000^b1000b#Vi?t#895. 922332#T527T#Nguyn Hng#Tuyn tp Nguyn Hng#^aH.#^aVn hc#2016#^a675tr.^b21c m#Tn tht tc gi: Nguyn Nguyn Hng#Vn hc hin i#Truyn ngn#Tiu thuyt# Th#367495#VH## 00557000000000277000450000100230000000200160002300500120003900700410005100800050 00920090010000970100005001070110015001120150044001270820004001710160003001750130 00700178014001600185026000700201026001100208026001100219181000600230019000500236 019000800241020001800249020001200267#Stowe, Harriet Beecher#Tp lu bc Tom# c Hiu#Harriet Beecher Stowe ; c Hiu dch#^aH.#^aVn hc#2016#^a453tr.^b2 1cm#Tn sch ting Php: La case de l'oncle Tom#813#VH#367496#^a85000^b2000b#36 7496#VV16.11378#VV16.11379#T521L#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt## 00509000000000265000450000100220000000200100002200500080003200700360004000800050 00760090010000810100005000910110015000960150031001110820007001420160003001490130 00700152014001700159026000700176026001100183181000600194019000500200019000900205 020001700214020001200231#Voynich, Ethel Lilian#Rui tru#H Ngc#Ethel Lilian Vo ynich ; H Ngc dch#^aH.#^aVn hc#2016#^a490tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The gadfly#823.91#VH#367497#^a123000^b1000b#367497#VV16.11380#R515T#Vi?t#Dch Anh#V n hc hin i#Tiu thuyt## 00509000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810007000470010014000540020009000680070030000770050010001070080005001170090 01000122010000500132011001500137015004400152020001600196020001200212013000700224 016000300231019000900234#367498#VV16.11381#^a110000^b800b#Vi?t#891.733#NG558M#G orky, Maksim#Ngi m#Macxim Gorki ; Phan Thao dch#Phan Thao#^aH.#^aVn hc#201 6#^a439tr.^b21cm#Dch theo bn Php vn ca Ren Huntzbucler#Vn hc cn i#Ti u thuyt#367498#VH#Dch Nga## 00599000000000277000450000100230000000200130002300500130003600700420004900800050 00910090031000960100005001270110021001320150057001530820007002100160003002170130 00700220014001700227026001100244026000700255026001100262181000600273019000500279 019000800284020001700292020001200309#Terhune, Albert Payson#Si v Bruce#V Danh Tun#Albert Payson Terhune ; V Danh Tun dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Kp ht d#2016#^a373tr. : nh^b21cm#Dch t nguyn bn ting Anh: Wolf (1925) - Bruce (1920)#813.52#VH#367499#^a135000^b2500b#VV16.11382#367499#VV16.11383#S428V#Vi?t #Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00524000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540010019000610020022000800070053001020050016001550080 00500171009001000176010000500186011001500191020001800206020001200224013000700236 016000300243019001200246#367500#VV16.11384#VV16.11385#^a70000^b2000b#Vi?t#853#N H556T#Amicis, Edmondo de#Nhng tm lng cao c#Edmondo de Amicis ; Hong Thiu S n dch, gii thiu#Hong Thiu Sn#^aH.#^aVn hc#2016#^a335tr.^b21cm#Vn hc t hiu nhi#Tiu thuyt#367500#VH#Dch Italia## 00518000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810007000540010014000610020015000750070046000900050010001360050 00900146008000500155009001000160010000500170011001500175020001800190020001200208 013000700220016000300227019001000230#VV16.11386#VV16.11387#367501#^a75000^b2000 b#Vi?t#843#TR431G#Malot, Hector#Trong gia nh#Hector Malot ; Mai Hng dch ; H unh L h..#Mai Hng#Hunh L#^aH.#^aVn hc#2016#^a363tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#367501#VH#Dch Php## 00490000000000241000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200110 00401810006000510010013000570020010000700070013000800080023000930090036001160100 00500152011001500157015003700172020001700209020001200226016000300238013000700241 #VV16.11388#367502#^a155000^b2000b#Vi?t#895.922334#312M#B Tng Long#nh Mnh #B Tng Long#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aVn hc ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a 344tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Nguyn Phng Thu#Vn hc hin i#Tiu thuyt#V H#367502## 00536000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010018000670020031000850070018001160080027001340090 04500161010000500206011001400211020001700225020001200242013000700254016000300261 004001800264#367503#VV16.11389#VV16.11390#^a55000^b1500b#Vi?t#895.922334#253Q# Nguyn Tng Bch#m qua sn trc mt cnh mai#Nguyn Tng Bch#^aC Mau ; Tp . H Ch Minh#^aNxb. Phng ng ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a67tr.^b21cm#V n hc hin i#Truyn ngn#367503#VH#Ti bn ln th 1## 00589000000000277000450000100150000000200200001500500140003500700350004900800050 00840090052000890100005001410110015001460150036001610820007001970160003002040130 00700207014001600214026001100230026000700241026001100248181000700259019000500266 019001100271020001700282020001200299#Bhagat, Chetan#Ngy p hn s ti#Phm Hn g Anh#Chetan Bhagat ; Phm Hng Anh dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Tru yn thng Nh Nam#2016#^a405tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Revolution 2020#823.92 #VH#367504#^a95000^b2000b#VV16.11392#367504#VV16.11391#NG112#Vi?t#Dch n #V n hc hin i#Tiu thuyt## 00690000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820015000501810006000650020029000710070067001000050017001670050015001840050 00800199005000800207005001000215005000900225008000500234009003700239010000500276 01100150028101200210029602000170031702000120033401300070034601600030035302000080 0356#VV16.11394#367505#VV16.11393#^a64000^b1000b#Vi?t#895.9223010804#N304H#Nim hnh phc ca con l m#Trn Th Kim Lan, ng Vn Tuyn, V Qun... ; Ng Tho tuyn chn#Trn Th Kim Lan#ng Vn Tuyn#V Qun#H Linh#Vn Giang#Ng Tho#^ aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho ng Ty#2016#^a212tr.^b21cm#nh thc yu thn g#Vn hc hin i#Truyn ngn#367505#VH#Tn vn## 00522000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810005000580010018000630020003000810070036000840050011001200080 00500131009005200136010000500188011001500193020001700208020000700225013000700232 016000300239019001400242#367506#VV16.11395#VV16.11396#^a56000^b2000b#Vi?t#895.6 35#H450#Kawabata Yasunari#H#Kawabata Yasunari ; Uyn Thim dch#Uyn Thim#^aH. #^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a168tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn#367506#VH#Dch Nht Bn## 00579000000000277000450000100130000000200140001300500130002700700320004000800050 00720090031000770100005001080110026001130150049001390820008001880160003001960130 00700199014001700206026001100223026001100234026000700245181000600252019000500258 019000900263020001700272020001200289#Knight, Eric#Lassie tr v#V Danh Tun#Eri c Knight ; V Danh Tun dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Kp ht d#2016#^a269tr. : tranh v^b21cm#Dch t nguyn bn ting Anh: Lassie come - home#823.912#VH#3675 07#^a112000^b2500b#VV16.11397#VV16.11398#367507#L109T#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hi n i#Tiu thuyt## 00548000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600020023000660030016000890070010001050080023001150090 03700138010000500175011001500180020001700195020001200212016000300224001001000227 013000700237015003800244#367508#VV16.11399#VV16.11400#^a49000^b1000b#Vi?t#895.9 2234#B205K#Bo khng tri ra bin#Tp truyn ngn#H Nguyn#^aH. ; Tp. H Ch Mi nh#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2016#^a159tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tru yn ngn#VH#H Nguyn#367508#Tn tht tc gi: Phng Th H Nguyn## 00692000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820013000501810006000630020009000690030016000780070083000940050019001770050 01300196005001800209005001600227005001900243005001500262008000500277009003700282 010000500319011001500324020001700339020001200356016000300368013000700371#VV16.11 401#VV16.11402#367509#^a50000^b1000b#Vi?t#895.92230108#B431C#Bng cha#Tp truy n ngn#V Th Huyn Trang, Vn Thnh L, Nguyn Kim Thng... ; ng Thin Sn t uyn chn#V Th Huyn Trang#Vn Thnh L#Nguyn Kim Thng#Phm Thanh Thu#on Th Minh Hip#ng Thin Sn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho ng Ty#2016#^a1 65tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#367509## 00689000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820015000501810006000650020035000710070066001060050011001720050016001830050 01300199005001000212005002200222005000900244008000500253009003700258010000500295 011001500300012002100315020001700336020001200353016000300365013000700368#367510# VV16.11403#VV16.11404#^a48000^b1000b#Vi?t#895.9223010804#C514S#Cuc sng khng th thiu tnh bn#Thin Bnh, Trng Vn Long, Sheryl Nome... ; Thu Hin tuyn chn#Thin Bnh#Trng Vn Long#Nome, Sheryl#Trang Mun#Nguyn Hong Trm Anh#Thu Hin#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho ng Ty#2016#^a159tr.^b21cm#nh thc y u thng#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#367510## 00639000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820013000501810006000630020019000690070054000880050010001420050011001520050 00400163005001400167005001100181005001100192008000500203009003700208010000500245 011001500250012002100265020001700286020001200303016000300315013000700318#367511# VV16.11405#VV16.11406#^a64000^b1000b#Vi?t#895.92230108#B454M#Bn ma yu thng #Phan Nhn, Ngoi Long, TNT... ; Nguyt Nga tuyn chn#Phan Nhn#Ngoi Long#TNT# Quang Vinh#Hoi Trang#Nguyt Nga#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho ng Ty#20 16#^a215tr.^b21cm#nh thc yu thng#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#367511## 00689000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820013000501810007000630020018000700030016000880070079001040050019001830050 01400202005001300216005001100229005001900240005001500259008000500274009003700279 010000500316011001500321020001700336020001200353016000300365013000700368#VV16.11 407#367512#VV16.11408#^a50000^b1000b#Vi?t#895.92230108#NH556N#Nhng ngy bn m #Tp truyn ngn#V Th Huyn Trang, Trn Bng Kh, Vn Thnh L... ; ng Thin Sn tuyn chn#V Th Huyn Trang#Trn Bng Kh#Vn Thnh L#L Vi Thu#on Th Minh Hip#ng Thin Sn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho ng Ty#2016#^a161t r.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#367512## 00470000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600020017000660070013000830080023000960090037001190100 00500156011001500161020001700176020001200193016000300205001001300208013000700221 #367513#VV16.11409#VV16.11410#^a58000^b1000b#Vi?t#895.92234#M501H#Ma h i h ng#Dng Nguyn#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Vn Lang#201 6#^a191tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Dng Nguyn#367513## 00657000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820015000501810006000650020018000710070062000890050006001510050018001570050 00900175005001600184005001000200005001100210008000500221009003700226010000500263 011001500268012002100283020001700304020001200321013000700333016000300340#367514# VV16.11411#VV16.11412#^a50000^b1000b#Vi?t#895.9223010804#B103H#Bi hc cuc sn g#V An, Cao Th Hng Cnh, Khu Cm... ; Nguyn Nga tuyn chn#V An#Cao Th H ng Cnh#Khu Cm#Nguyn Ngc c#Thanh Hoa#Nguyn Nga#^aH.#^aVn hc ; Cng ty V n ho ng Ty#2016#^a169tr.^b21cm#nh thc yu thng#Vn hc hin i#Truyn ngn#367514#VH## 00601000000000277000450000100200000000200180002000500170003800700430005500800230 00980090037001210100005001580110015001630150035001780820007002130160003002200130 00700223014001600230026000700246026001100253026001100264181000600275019000500281 019000800286020001700294020001200311#Cunningham, Michael#N hong bng gi#ng Thanh Huyn#Michael Cunningham ; ng Thanh Huyn dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^a Vn hc ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2016#^a279tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The s now queen#813.54#VH#367515#^a87000^b1000b#367515#VV16.11413#VV16.11414#N550H#Vi ?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00557000000000277000450000100100000000200090001000500090001900700250002800800050 00530090052000580100005001100110015001150150039001300820006001690160003001750130 00700178014001600185026001100201026001100212026000700223181000700230019000500237 019000800242020001700250020001200267#Lu, Marie#Chin s#Vit c#Lu Marie ; Vit c dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a383tr. ^b21cm#Dch t nguyn bn ting Anh: Champion#813.6#VH#367516#^a98000^b2000b#VV 16.11415#VV16.11416#367516#CH305S#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00532000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010026000640020013000900070046001030050011001490050 01200160008000500172009001000177010000500187011001500192020001600207020001200223 013000700235016000300242019000900245#367517#VV16.11417#VV16.11418#^a75000^b1000 b#Vi?t#891.733#M452T#Turgenev, Ivan Sergeevich#Mi tnh u#Ivan Turgenev ; Dch : Mng Qunh, L Vn Vin#Mng Qunh#L Vn Vin#^aH.#^aVn hc#2016#^a299tr.^b2 1cm#Vn hc cn i#Tiu thuyt#367517#VH#Dch Nga## 00535000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820015000501810006000650010005000710020026000760030022001020070023001240050 00900147005000700156008000500163009001000168010000500178011001500183020001700198 020000800215020001200223013000700235016000300242#VV16.11419#367518#VV16.11420#^a 75000^b2000b#Vi?t#895.9223010804#N428Y#Cade#Ni yu i, ng ch i!#Tn vn - Truyn ngn#Cade, Hc Xanh, H Anh#Hc Xanh#H Anh#^aH.#^aVn hc#2016#^a231tr. ^b21cm#Vn hc hin i#Tn vn#Truyn ngn#367518#VH## 00558000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810007000610020019000680070038000870010014001250050007001390080 00500146009003500151010000500186011002600191020001700217020001600234016000300250 004000800253020001200261013000700273#VV16.11421#VV16.11422#367519#^a30000^b1000 b#Vi?t#398.709597#TR527T#Truyn Trng Qunh#L Huy Nguyn b.s. ; Minh ho: HuyCK 5#L Huy Nguyn#HuyCK5#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a141tr. : t ranh v^b21cm#Vn hc dn gian#Truyn dn gian#VH#Ti bn#Truyn ci#367519## 00433000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810008000600020018000680030004000860070012000900010012001020080 00500114009001000119010000500129011001400134020001700148020000400165016000300169 013000700172#367520#VV16.11423#VV16.11424#^a60000^b1000b#Vi?t#895.92214#GI-205H #Gieo ht ma xun#Th#L Xun m#L Xun m#^aH.#^aVn hc#2016#^a87tr.^b21cm #Vn hc hin i#Th#VH#367520## 00683000000000277000450000100230000000200610002300500130008400700420009700800050 01390090031001440100005001750110026001800150087002060820004002930160003002970130 00700300014001600307026000700323026001100330026001100341181000600352019000500358 019001200363020001800375020001200393#Seton, Ernest Thompson#Di hay cuc i v nhng chuyn phiu lu ca ln lng nhn#V Danh Tun#Ernest Thompson Seton ; V Danh Tun dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Kp ht d#2016#^a149tr. : tranh v^b21 cm#Dch t nguyn bn ting Anh: Foam, or the life and adventures of a razor - b acked hog#813#VH#367521#^a58000^b1500b#367521#VV16.11425#VV16.11426#D103H#Vi?t# Dch Canada#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt## 00428000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810007000590020024000660070010000900010010001000080005001100090 01000115010000500125011002500130020001700155020000400172016000300176013000700179 #VV16.11427#VV16.11428#367522#^a65000^b200b#Vi?t#895.92214#TR120H#Trm hng ch o ngy gi#Mc Nhin#Mc Nhin#^aH.#^aVn hc#2016#^a79tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#367522## 00429000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600020017000660070014000830080005000970090010001020100 00500112011002500117020001700142020000400159016000300163001001400166013000700180 #VV16.11429#367523#VV16.11430#^a55000^b1000b#Vi?t#895.92214#S111L#Sau lng l b in#Trn Ngc Mai#^aH.#^aVn hc#2016#^a95tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i# Th#VH#Trn Ngc Mai#367523## 00665000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820013000501810008000630020013000710030016000840070084001000050019001840050 02100203005001100224005000900235005001800244005001500262008000500277009001000282 010000500292011001500297020001700312020001200329016000300341013000700344#VV16.11 431#VV16.11432#367524#^a50000^b1000b#Vi?t#895.92230108#GI-100#Gia nh tr#Tp truyn ngn#V Th Huyn Trang, Trng Th Thu Hng, L Vi Thu... ; ng Thi n Sn tuyn chn#V Th Huyn Trang#Trng Th Thu Hng#L Vi Thu#Ng Dip#Ngu yn Thanh Xun#ng Thin Sn#^aH.#^aVn hc#2016#^a169tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#367524## 00663000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820013000501810008000630020020000710030016000910070081001070050019001880050 01600207005001300223005001600236005000800252005001500260008000500275009001000280 010000500290011001500295020001700310020001200327013000700339016000300346#VV16.11 433#VV16.11434#367525#^a50000^b1000b#Vi?t#895.92230108#GI-119N#Gic ng Trng Sn#Tp truyn ngn#V Th Huyn Trang, Phm Thanh Thu, Lu Th Mi... ; ng Thin Sn tuyn chn#V Th Huyn Trang#Phm Thanh Thu#Lu Th Mi#Trn Quc C ng#Cao Nm#ng Thin Sn#^aH.#^aVn hc#2016#^a166tr.^b21cm#Vn hc hin i# Truyn ngn#367525#VH## 00543000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580010014000650020015000790070037000940050016001310080 00500147009005200152010000500204011001500209020001700224020001200241013000700253 016000300260019001400263#VV16.11435#367526#VV16.11436#^a52000^b2000b#Vi?t#895.6 35#O-434M#Kazumi Yumoto#Organ ma xun#Kazumi Yumoto ; Nguyn H Trang dch#Nguy n H Trang#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a181t r.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#367526#VH#Dch Nht Bn## 00450000000000241000450000100130000000200380001300700130005100800050006400900100 00690100005000790110026000840820010001100160003001200130007001230140016001300260 00700146026001100153026001100164181000700175019000500182020001700187020000400204 #m Huy ng#Ngy anh khng tm em trong thnh ph#m Huy ng#^aH.#^aVn hc# 2016#^a142tr. : tranh v^b21cm#895.92214#VH#367527#^a60000^b2000b#367527#VV16.1 1437#VV16.11438#NG112A#Vi?t#Vn hc hin i#Th## 00521000000000277000450000100130000000200110001300500120002400700310003600800050 00670090010000720100005000820110015000870150031001020820007001330160003001400130 00700143014001600150026000700166026001100173026001100184181000600195019000500201 019000800206020001700214020001200231#London, Jack#Nanh trng#Hong H V#Jack Lo ndon ; Hong H V dch#^aH.#^aVn hc#2016#^a270tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: W hite Fang#813.52#VH#367528#^a60000^b2000b#367528#VV16.11439#VV16.11440#N107T#Vi ?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00543000000000277000450000100130000000200230001300500120003600700310004800800050 00790090010000840100005000940110015000990150041001140820007001550160003001620130 00700165014001600172026001100188026000700199026001100206181000600217019000500223 019000800228020001700236020001200253#London, Jack#Ting gi ni hoang d#Hong H V#Jack London ; Hong H V dch#^aH.#^aVn hc#2016#^a254tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The call of the wild#813.52#VH#367529#^a60000^b2000b#VV16.11441#3675 29#VV16.11442#T306G#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00493000000000265000450000100130000000200230001300500090003600500090004500700390 00540080005000930090010000980100005001080110015001130820007001280160003001350130 00700138014001600145026000700161026001100168181000600179019000500185019000800190 020001700198020001200215#London, Jack#Ting gi ca hoang d#Lm Hoi#V Quang#J ack London ; Dch: Lm Hoi, V Quang#^aH.#^aVn hc#2016#^a159tr.^b21cm#813.52# VH#367530#^a42000^b2000b#367530#VV16.11443#T306G#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i# Tiu thuyt## 00508000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010013000630020011000760070041000870050009001280080 00500137009001000142010000500152011001500157020001700172020001200189016000300201 019000800204005001100212013000700223#367531#VV16.11444#VV16.11445#^a60000^b2000 b#Vi?t#813.52#N107T#London, Jack#Nanh trng#Jack London ; Dch: Bo Hng, Trung Dng#Bo Hng#^aH.#^aVn hc#2016#^a267tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH #Dch M#Trung Dng#367531## 00593000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010016000650020015000810070079000960050016001750050 01200191005001700203008000500220009001000225010000500235011001500240020001700255 020001200272013000700284016000300291019000900294#367532#VV16.11446#VV16.11447#^a 26000^b1000b#Vi?t#891.7342#C126C#Osipov, Nikolai#Cy c php l#Nikolai Osipov ; Dch: Galina Kmetyuk, Thanh Huyn ; Minh ho: Victor Kirillov#Kmetyuk, Galina# Thanh Huyn#Kirillov, Victor#^aH.#^aVn hc#2016#^a103tr.^b20cm#Vn hc hin i #Truyn ngn#367532#VH#Dch Nga## 00645000000000277000450000100170000000200290001700500160004600700390006200800050 01010090052001060100005001580110015001630150077001780820007002550160003002620130 00700265014001600272026001100288026000700299026001100306181000600317019000500323 019001000328020001700338020001200355#Modiano, Patrick# em khi lc trong khu p h#Phng Hng Minh#Patrick Modiano ; Phng Hng Minh dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a147tr.^b21cm#Dch t nguyn bn ting Php: Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier#843.92#VH#367533#^a49000^b2 000b#VV16.11449#367533#VV16.11448#250E#Vi?t#Dch Php#Vn hc hin i#Tiu thu yt## 00565000000000277000450000100180000000200190001800500110003700700310004800800050 00790090031000840100005001150110015001200150044001350820004001790160003001830130 00700186014001600193026000700209026001100216026001100227181000600238019000500244 019000800249020001800257020001200275#Hemingway, Ernest#ng gi v bin c#L Huy Bc#E. Hemingway ; L Huy Bc dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Panda#2016#^a1 13tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The old man and the sea#813#VH#367534#^a25000^b 1000b#367534#VV16.11450#VV16.11451#455G#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Tiu thu yt## 00503000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010014000630020018000770070029000950050009001240080 00500133009003100138010000500169011001500174020001700189020001200206013000700218 016000300225019000900228#367535#VV16.11452#VV16.11453#^a79000^b3000b#Vi?t#833.9 2#C430R#Kalisa, Karin#Con ri tha hng#Karin Kalisa ; L Quang dch#L Quang#^a H.#^aVn hc ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a235tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuy t#367535#VH#Dch c## 00505000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010015000660020022000810030011001030070015001140080 00500129009001000134010000500144011001500149015003700164020001700201020001100218 013000700229016000300236#VV16.11454#367536#VV16.11455#^a90000^b1000b#Vi?t#895.9 2234#B300M#Vin Nguyt i#B mt m ging sinh#Truyn di#Vin Nguyt i#^aH.#^ aVn hc#2016#^a287tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Nguyn Phng Thu#Vn hc hin i#Truyn di#367536#VH## 00443000000000253000450000100070000000200150000700300080002200700070003000800180 00370090011000550100005000660110015000710820012000860160003000980130007001010140 01600108026000700124026001100131026001100142181000600153019000500159020001700164 020000800181#Tu An#Cy to n hoa#Tn vn#Tu An#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 016#^a143tr.^b20cm#895.9228408#VH#367537#^a40000^b2000b#367537#VV16.11456#VV16. 11457#C126T#Vi?t#Vn hc hin i#Tn vn## 00571000000000277000450000100170000000200230001700500110004000700340005100400140 00850080018000990090011001170100005001280110015001330150038001480820008001860160 00300194013000700197014001600204026000700220026001100227181000600238019000500244 019000900249020001700258020001800275#Christie, Agatha#n mng trn sng Nile#Lan Phng#Agatha Christie ; Lan Phng dch#Ti bn ln 6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a334tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: Death on the Nile#823.912#VH#367538 #^a92000^b1500b#367538#VV16.11458#105M#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Truyn t rinh thm## 00530000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620010008000690020027000770030053001040070008001570080 01800165009001100183010000500194011002100199020001700220020000800237020000900245 013000700254016000300261#367539#VV16.11459#VV16.11460#^a65000^b1500b#Vi?t#895.9 228408#TR557N#Minh T#Trc nh c cy hong mai#Tu bt v phng s v Hu - X s phong ru kiu sa#Minh T#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a217tr. : nh^b 20cm#Vn hc hin i#Tu bt#Phng s#367539#VH## 00469000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820010000511810007000610010014000680020019000820030012001010070014001130080 01800127009001100145010000500156011001500161020001700176020001200193013000700205 016000300212#367540#VV16.11461#VV16.11462#^a107000^b1500b#Vi?t#895.92234#TH455T #Trn Vn Tun#Thng tin a chiu#Tiu thuyt#Trn Vn Tun#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2016#^a429tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#367540#VH## 00664000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820006000511810006000570010016000630020020000790070016000990080018001150090 01100133010000500144011002600149021021000175020000800385020000700393013000700400 016000300407#VV16.11463#367541#VV16.11464#^a112000^b2000b#Vi?t#959.7#T109G#Nguy n nh u#Tp ghi Vit s a#Nguyn nh u#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 6#^a349tr. : minh ho^b23cm#Tp hp mt s tp ghi c lin quan n a l, lch s dn tc, vn ho, x hi, ngh thut thi cn v hin i cng tiu s cc n hn vt lch s... qua cc t liu qu gi ca nh nghin cu Nguyn nh u#L ch s#a l#367541#XH## 00764000000000325000450000100170000000200190001700500090003600700320004500800180 00770090011000950100005001060110026001110120017001370150043001540820006001970160 00300203013000700206014001600213026001100229026000700240026001100247181000600258 01900050026401900050026902000080027402000080028202000210029002000150031102101120 0326#Cox, Phil Roxbee#Lu i lm g?#H Trang#Phil Roxbee Cox ; H Trang dc h#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a32tr. : tranh mu^b26cm#Khi u lch s#T n sch ting Anh: What were castles for?#728.8#XH#367542#^a34000^b2000b#VV16.1 1466#367542#VV16.11465#L125#Vi?t#Dch#Lu i#Lch s#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Cung cp cc thng tin v lu i, lch s, qu trnh xy dng, kin trc, sinh hot hng ngy trong lu i...## 00840000000000325000450000100170000000200320001700500130004900500090006200700460 00710080018001170090011001350100005001460110026001510120017001770150051001940820 00600245016000300251013000700254014001600261026001100277026000700288026001100295 18100060030601900050031201900050031702000140032202000210033602000150035702101420 0372#Cox, Phil Roxbee#Ai l nhng con ngi u tin?#Reid, Struan#H Trang#Phil Roxbee Cox, Struan Reid ; H Trang dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a32 tr. : tranh mu^b26cm#Khi u lch s#Tn sch ting Anh: Who were the the firs t people?#569.9#XH#367543#^a34000^b2000b#VV16.11468#367543#VV16.11467#A103L#Vi? t#Dch#Ngi tin s#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Cung cp nhng kin th c c bn v lch s v i sng sinh hot ca ngi tin s: Hnh dng, cu to sinh hc, sn bn, n ung, tang ma...## 00746000000000313000450000100170000000200190001700500090003600700320004500800180 00770090011000950100005001060110026001110120017001370150041001540820004001950160 00300199013000700202014001600209026000700225026001100232026001100243181000700254 019000500261019000500266020001500271020001700286020001500303021011400318#Cox, Ph il Roxbee#Ngi La M l ai?#H Trang#Phil Roxbee Cox ; H Trang dch#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2016#^a32tr. : tranh mu^b26cm#Khi u lch s#Tn sch tin g Anh: Who were the Romans?#937#XH#367544#^a34000^b2000b#367544#VV16.11469#VV16 .11470#NG558L#Vi?t#Dch#Lch s c i#Sch thng thc#Sch thiu nhi#Cung cp cc kin thc v nn vn minh La M: ch La M, con ngi, trang phc, cuc s ng sinh hot, x hi...## 00794000000000337000450000100150000000200200001500500130003500500090004800700430 00570080018001000090011001180100005001290110026001340120017001600150041001770820 00800218016000300226013000700229014001600236026000700252026001100259026001100270 18100070028101900050028801900050029302000180029802000130031602000210032902000150 0350021009100365#Chisholm, Jane#Ngi Viking l ai?#Reid, Struan#H Trang#Jane C hisholm, Struan Reid ; H Trang dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a32tr. : tranh mu^b26cm#Khi u lch s#Tn sch ting Anh: Who were the Viking?#948.0 22#XH#367545#^a34000^b2000b#367545#VV16.11471#VV16.11472#NG558V#Vi?t#Dch#Lch s trung i#Ngi Viking#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Cung cp cc kin thc v ngi Viking: Con ngi, trang phc, cuc sng, ch x hi...## 00809000000000325000450000100150000000200200001500500130003500500090004800700430 00570080018001000090011001180100005001290110026001340120017001600150044001770820 00700221016000300228013000700231014001600238026001100254026001100265026000700276 18100060028301900050028901900050029402000150029902000210031402000150033502101330 0350#Chisholm, Jane#Ai xy kim t thp?#Reid, Struan#H Trang#Jane Chisholm, Str uan Reid ; H Trang dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a32tr. : tranh mu^b 26cm#Khi u lch s#Tn sch ting Anh: Who built the pyramids?#932.01#XH#3675 46#^a34000^b2000b#VV16.11474#VV16.11473#367546#A103X#Vi?t#Dch#Lch s c i#K hoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Gii thiu v nn vn minh Ai Cp v cng cu c ngi Ai Cp xy dng kim t thp: Con ngi, trang phc, cuc sng, ch x hi...## 00884000000000313000450000100160000000200220001600300140003800500160005200700480 00680080018001160090011001340100005001450110022001500120045001720150048002170820 00600265016000300271013000700274014001700281026000700298026001100305026001100316 181000600327019000500333019000900338020001500347020002100362021018700383#Husserl , Edmund# nim hin tng hc#Nm bi ging#Bi Vn Nam Sn#Edmund Husserl ; B i Vn Nam Sn dch, ch gii#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a186tr. : bng^b 24cm#T sch Bi Vn Nam Sn. Trit hc kinh in#Tn sch ting c: Die idee d er phanomenologie#142.7#TN#367547#^a198000^b1000b#367547#VV16.11475#VV16.11476# Y600N#Vi?t#Dch c#Hin tng hc#Trit hc phng Ty#Gii thiu ni dung 5 b i ging v " nim hin tng hc" ca nh trit hc lng danh ngi c Edumun d Husserl gm: Cc nim, s quy gin hin tng hc, s cu to ln i tng. ..## 00912000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820019000421810006000610020019000670070037000860050012001230050010001350050 01100145005000800156005001200164008001800176009003100194010000500225011002100230 015010200251021020600353020002100559020000800580013000700588016000300595#367548# VV16.11477#VV16.11478#^b1050b#Vi?t#324.25970140959779#452V#i vin tip bc#N guyn Hng, Hoi Nhn,Thanh Tho...#Nguyn Hng#Hoi Nhn#Thanh Tho#Hi Nh#Thi n Thanh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Bo Khn qung #2016#^a298tr. : nh^b2 6cm#Cho mng k nim 75 nm ngy thnh lp i Thiu nin Tin phong H Ch Min h (15/5/1941 - 15/5/2016)#Gii thiu nhng trang s vng v vang ca lch s tru yn thng i Thiu nin Tin phong H Ch Minh. Nhng chng ng hnh thnh ph t trin ca t chc i v phong tro thiu nhi thnh ph mang tn Bc#i TNTP H Ch Minh#Lch s#367548#XH## 00859000000000349000450000100140000000200140001400500140002800500090004200700550 00510040018001060080018001240090011001420100005001530110026001580120017001840150 04100201082000700242016000300249013000700252014001600259026000700275026001100282 02600110029318100070030401900050031101900050031602000120032102000150033302000150 0348020001700363021012900380#Ganeri, Anita#Thi k #Philips, Mike#Kiu Hoa# Anita Ganeri ; Minh ho: Mike Phillips ; Kiu Hoa dch#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a133tr. : tranh v^b20cm#Horrible Science#Tn sch t ing Anh: The Savage stone age#930.12#XH#367549#^a29000^b1500b#367549#VV16.1147 9#VV16.11480#TH462K#Vi?t#Dch#Kho c hc#Thi i #Sch thiu nhi#Sch th ng thc#Cung cp nhng kin thc c bn v lch s v i sng sinh hot ca co n ngi trong thi k : Sn bn, n ung, tang ma...## 00888000000000337000450000100170000000200350001700500100005200500090006200500170 00710070044000880040019001320080018001510090011001690100005001800110026001850150 03500211022000400246082000400250016000300254013000700257014001600264026001100280 02600070029118100060029801900050030401900050030902000200031402000100033402000200 0344021018600364#Matthews, Andrew#i thay i khi chng ta thay i#Dng Tin#T hu Nga#Matthews, Andrew#Andrew Matthews ; Dch: Dng Tin, Thu Nga#Ti bn ln th 29#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a198tr. : tranh v^b20cm#Tn sch ti ng Anh: Making friends#T.2#158#XH#367550#^a47000^b3000b#VV16.11481#367550#462T #Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Gm nhng gii thc h, din bin tm l con ngi trong i sng hng ngy v phn tch suy ngh ca con ngi vt qua nhng kh khn trong cuc sng gip tm l con ngi thoi m i hn## 00945000000000337000450000100170000000200350001700500100005200500090006200500170 00710070044000880040019001320080018001510090011001690100005001800110026001850150 03800211022000400249082000400253016000300257013000700260014001600267026000700283 02600110029018100060030101900050030701900050031202000200031702000100033702000200 0347021024000367#Matthews, Andrew#i thay i khi chng ta thay i#Dng Tin#T hu Nga#Matthews, Andrew#Andrew Matthews ; Dch: Dng Tin, Thu Nga#Ti bn ln th 10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a171tr. : tranh v^b20cm#Tn sch ti ng Anh: Follow your heart#T.3#158#XH#367551#^a44000^b3000b#367551#VV16.11482#4 62T#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Da trn nhng h iu bit v qui lut x hi, tm l v x hi, tc gi a ra li khuyn b ch di dng tm s - hng dn bn hiu v bit cch khng nh bn thn, tm t hy mc ch trong cuc sng, trong cng vic v quan h x hi## 00819000000000325000450000100170000000200350001700500130005200500170006500700360 00820040019001180080018001370090011001550100005001660110026001710150034001970220 00400231082000400235016000300239013000700242014001600249026000700265026001100272 18100060028301900050028901900050029402000200029902000100031902000200032902101440 0349#Matthews, Andrew#i thay i khi chng ta thay i#Diu Anh Nhi#Matthews, Andrew#Andrew Matthews ; Diu Anh Nhi dch#Ti bn ln th 11#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2016#^a126tr. : tranh v^b20cm#Tn sch ting Anh: Happiness now#T.5# 158#XH#367552#^a35000^b3000b#367552#VV16.11483#462T#Vi?t#Dch#Tm l hc ng d ng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Gm nhng chn l v t duy mi m, cch nhn nhn cuc sng, chp nhn cuc sng, thay i cuc sng tr thnh ngi hnh phc v thnh t## 00739000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010013000640020017000770030022000940070013001160040 01800129008001800147009001100165010000500176011002600181021017200207020000900379 020001900388020001100407020000900418013000700427016000300434#367553#VV16.11484#V V16.11485#^a57000^b1000b#Vi?t#658.872#T307T#V Hong Tm#Tip th di ng#Chuy n by gi mi k#V Hong Tm#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 6#^a276tr. : minh ho^b21cm#Gii thiu nhng l thuyt, k thut v tip th di ng qua tin nhn SMS v ng dng di ng nhm gip c nhn, doanh nghip tn d ng c ti a knh tip th trc tuyn#Tip th#Thng mi in t#in thoi#I nternet#367553#KT## 00704000000000229000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200120 00311810006000430020021000490080018000700090031000880100005001190110024001240150 10200148021018600250020002100436020000700457013000700464016000300471#367554#VV16 .11486#^b3000b#Vi?t#324.2597014#S450T#S tay khn qung #^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tr ; Bo Khn qung #2016#^a75tr. : nh mu^b20cm#Cho mng k nim 75 n m ngy thnh lp i Thiu nin Tin phong H Ch Minh (15/5/1941 - 15/5/2016)#G ii thiu i TNTP H Ch Minh, nhng a danh lch s, vn ho thnh ph mang t n Bc, khm ph th gii k nng v ghi chp nhng k nim p trong thi gian mang chic khn qung #i TNTP H Ch Minh#S tay#367554#XH## 00905000000000313000450000100140000000200160001400300270003000500190005700500150 00760070056000910040019001470080018001660090011001840100005001950110025002000150 08100225082000600306016000300312013000700315014001600322026001100338026000700349 181000700356019000500363019000500368020001100373020002000384021018700404#Koch, R ichard#Nguyn l 80/20#B quyt lm t c nhiu#L Nguyn Minh Th#Trng Hn Huy#Richard Koch ; Dch: L Nguyn Minh Th, Trng Hn Huy#Ti bn ln th 16#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a434tr. : hnh v^b21cm#Tn sch ting Anh: Th e 80/20 principle : The secret of achieving more with less#650.1#KT#367555#^a700 00^b2000b#VV16.11487#367555#NG527L#Vi?t#Dch#Kinh doanh#B quyt thnh cng#Ph n tch v hng dn cch p dng nguyn l 80/20 nng cao hiu nng cng vic vi mt lng tht t cng sc v thi gian, ngun lc trong hot ng sn xut kinh doanh lm giu## 01041000000000337000450000100170000000200160001700300300003300500150006300700390 00780040018001170080018001350090011001530100005001640110026001690120018001950150 07600213082000600289016000300295013000700298014001700305026001100322026001100333 02600070034418100080035101900050035901900100036402000070037402000160038102000210 0397021028500418#Trnh Xun Thun#Giai iu b n#V con ngi to ra v tr# Phm Vn Thiu#Trnh Xun Thun ; Phm Vn Thiu dch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a514tr. : minh ho^b21cm#Khoa hc khm ph#Dch t ng uyn bn ting Php: La mlodie secrte et l'homme cra l'univers#523.1#TN#36755 6#^a195000^b1000b#VV16.11488#VV16.11489#367556#GI-103#Vi?t#Dch Php#V tr#Th uyt big bang#Khoa hc thng thc#Nghin cu nhng vn c bn v v tr: Lc h s hnh thnh v tin ho ca t tng v tr hc, t v tr thn linh ti v tr Big Bang th k 20; cc nhn t ca v tr Big Bang; tng lai ca v tr, s tn ti ca Cha tri; nhng l thuyt i nghch vi l thuyt Big Bang...# # 00863000000000313000450000100130000000200180001300300760003100500200010700700390 01270040019001660080018001850090034002030100005002370110031002420150034002730820 00600307016000300313013000700316014001600323026000700339026001100346181000600357 019000500363019000800368020001900376020001300395020002000408021012100428#Collins , Jim#T tt n v i#Ti sao mt s cng ty t bc nhy vt... cn cc cng ty khc th khng?#Trn Th Ngn Tuyn#Jim Collins ; Trn Th Ngn Tuyn dch#T i bn ln th 19#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; T hp Gio dc Pace#2016#^a441 tr. : hnh v, bng^b21cm#Tn sch ting Anh: Good to great#658.4#KT#367557#^a97 000^b3000b#367557#VV16.11490#T103S#Vi?t#Dch M#Qun l kinh doanh#Doanh nghip #B quyt thnh cng#a ra nhng thng ip t c s qun l v i, xy dng nn nhng t chc v i trong ngnh qun tr kinh doanh## 00679000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820012000411810006000530010018000590020038000770070018001150080005001330090 01100138010000500149011002500154021021700179020000900396020001000405013000700415 016000300422#367558#VV16.11491#VV16.11492#^b300b#Vi?t#792.5095973#C103L#Trn Th Minh Thu#Ci lng Bc trong tip bin vn ho#Trn Th Minh Thu#^aH.#^aSn kh u#2015#^a314tr. : hnh v^b21cm#Gii thiu qu trnh tip bin vn ho gia sn khu ci lng Nam B v sn khu ci lng Bc. Trnh by thc trng, kinh nghi m tip bin vn ho v cc gii php pht trin sn khu ci lng Bc trong th k XXI#Sn khu#Ci lng#367558#XH## 00616000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820011000411810008000520010017000600020035000770070017001120080005001290090 01100134010000500145011001500150021017300165020000900338020000500347013000700352 016000300359#367559#VV16.11493#VV16.11494#^b300b#Vi?t#792.509597#NGH250T#Trn Mi nh Phng#Ngh thut cho trong thi i mi#Trn Minh Phng#^aH.#^aSn khu#20 15#^a271tr.^b21cm#Gii thiu ngh thut cho trong thi i mi trn hai trc l ch i v ng i; dng chy ngh thut cho, bn b mi ca ngh thut cho, s ng to cho - ti hin i#Sn khu#Cho#367559#XH## 00409000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820010000411810006000510010012000570020018000690070012000870080005000990090 01100104010000500115011001500120020001700135020000500152013000700157016000300164 #367560#VV16.11495#VV16.11496#^b300b#Vi?t#895.92224#T101P#Nguyn Hiu#Tc phm c hn lc#Nguyn Hiu#^aH.#^aSn khu#2016#^a779tr.^b21cm#Vn hc hin i#Kch#36 7560#VH## 00403000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820010000411810006000510010009000570020018000660070009000840080005000930090 01100098010000500109011001500114020001700129020000500146013000700151016000300158 #367561#VV16.11497#VV16.11498#^b400b#Vi?t#895.92224#T101P#Chu Thm#Tc phm chn lc#Chu Thm#^aH.#^aSn khu#2015#^a531tr.^b21cm#Vn hc hin i#Kch#367561#V H## 00984000000000385000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620020030000680070075000980050013001730050015001860050 01300201005001300214005001000227008000500237009001100242010000500253011002500258 02101670028302000090045002000100045902000550046901300070052401600030053100500120 0534005001400546005001600560020000800576020000800584020000600592#367562#VV16.114 99#VV16.11500#^a50000^b1000b#Vi?t#959.7029092#L250#L i Cang v L th gia p h#V Ngc Lin, Vn Trng Hng, Cao Xun Dc... ; S.t., b.s.: L Thanh H...#V Ngc Lin#Vn Trng Hng#Cao Xun Dc#Bi Vn Lng#Quch Tn#^aH.#^aSn khu#20 16#^a165tr. : nh mu^b15cm#Gii thiu cuc i v s nghip ca L i Cang qua nhng trang t liu, s sch v cng b ton vn mt di co qu nguyn vn ch Hn ca ng - tp "L th gia ph"#Cuc i#S nghip#L i Cang, 1771-1847, Da nh thn nh Nguyn, Vit Nam#367562#XH#L Thanh H#L Thanh Minh#Nguyn Th Khoa #Lch s#Dng h#H L## 00459000000000253000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200110 00381810006000490010017000550020027000720030010000990070017001090080005001260090 02000131010000500151011001500156020001700171020000400188020000300192013000700195 016000300202#VV16.11501#367563#^a54000^b880b#Vi?t#895.922134#M458C#Nguyn Minh Hon#Mt chng ng chin binh#Th v k#Nguyn Minh Hon#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a143tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th#K#367563#VH## 00813000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820004000421810008000460020078000540030080001320080010002120090033002220100 00500255011002500260015006100285021017500346020002000521020000800541013000700549 016000300556#367564#VV16.11502#VV16.11503#^b5000b#Vi?t#170#GI-462T#Gii thiu m t s chuyn hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh#Ti liu phc v sinh hot chi b, on th ti cc a phng, c quan, n v#^aGia Lai#^aBan Tuyn gio Tnh u Gia Lai#2016#^a247tr. : nh mu^b21cm#TTS ghi: Tnh u Gia Lai. Ban Tuyn gio. - Lu hnh ni b#Gii thiu cc chuyn hc tp v lm t heo tm gng o c H Ch Minh, mt s tc phm ca Bc v hc tp lm theo t m gng o c H Ch Minh trong giai on hin nay#o c H Ch Minh#Hc t p#367564#XH## 00878000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820012000421810007000540020038000610070035000990220004001340050011001380050 01000149005000900159005000800168005001500176008001000191009003300201010000500234 01100250023902102420026402000200050602000080052602000080053401300070054201600030 0549#367565#VV16.11505#VV16.11504#^b1500b#Vi?t#302.0959762#NG558T#Ngi tt vic tt lm theo gng Bc#ng Thanh, Hng Uyn, Duy Linh...#T.6#ng Thanh#Hng U yn#Duy Linh#Anh Huy#H Cng Trng#^aGia Lai#^aBan Tuyn gio Tnh u Gia Lai#2 016#^a204tr. : nh mu^b21cm#Gii thiu cc tm gng tp th, c nhn in hnh trong cc lnh vc xy dng v pht trin kinh t, vn ho - x hi, xy dng ng, an ninh - quc phng, trong phong tro hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh ca tnh Gia Lai#in hnh tin tin#Tp th#C nhn#367565#XH## 00883000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820007000421810008000490020032000570070064000890050019001530050013001720050 01300185005001600198005001600214008000600230009001400236010000500250011002300255 015005500278021019400333020002100527020001100548013000700559016000300566#367566# VV16.11506#VV16.11507#^b1000b#Vi?t#343.07#GI-108T#Gio trnh lut kinh t quc t #B.s.: Nguyn Th Qu Thu (ch.b.), L Vn Thiu, Hng Cc...#Nguyn Th Qu Thu#L Vn Thiu# Hng Cc#Nguyn Thu Hin#Khut Bo Trung#^aHu#^ai hc H u#2016#^a178tr. : s ^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm Gio dc thng xuyn#Trnh by khi nim v qu trnh hnh thnh lut kinh t; chnh sch thn g mi quc t, u t quc t, lin kt v t chc kinh t quc t, gii quyt t ranh chp trong quan h kinh t quc t#Lut kinh t quc t#Gio trnh#367566#G T## 00975000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810008000520020033000600030018000930070059001110050014001700050 01400184005001300198005001400211005001300225008000600238009001400244010000500258 01100150026301500550027802102610033302000130059402000090060702000110061601300070 0627016000300634#367567#VV16.11508#VV16.11509#^b1050b#Vi?t#345.59703#GI-108T#Gi o trnh lut hnh s Vit Nam#Phn cc ti phm#B.s.: V Khnh Vinh (ch.b.),Trn nh Nh, H Trng Ng...#V Khnh Vinh#Trn nh Nh#H Trng Ng#Phm Hng H i#Phm Vn Li#^aHu#^ai hc Hu#2016#^a734tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Tr ung tm Gio dc thng xuyn#Gii thiu khi nim, i tng v h thng cc t i phm ca lut hnh s Vit Nam; ti xm phm an ninh quc gia, xm phm tnh m ng, sc kho, nhn phm, danh d ca con ngi; quyn t do dn ch ca cng d n; xm phm s hu, ch hn nhn v gia nh...#Lut hnh s#Ti phm#Gio tr nh#367567#GT## 00937000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820004000411810008000450020040000530070056000930050014001490050013001630050 01000176005001500186008000600201009001400207010000500221011001500226015005500241 02102000029602000100049602000070050602000250051302000110053801300070054901600030 0556005001400559020001400573#367568#VV16.11510#VV16.11511#^b380b#Vi?t#347#GI-108 T#Gio trnh cc c quan bo v php lut#B.s.: V Khnh Vinh (ch.b.), Cao Th O anh, H S Sn...#V Khnh Vinh#Cao Th Oanh#H S Sn#Nguyn c Mai#^aHu#^a i hc Hu#2016#^a647tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm Gio dc thng x uyn#Trnh by cc khi nim c bn, i tng v h thng mn hc cc c quan b o v php lut. Php lut v cc c quan bo v php lut. Quyn t php v h thng cc c quan thc hin quyn t php...#Php lut#To n#C quan bo v ph p lut#Gio trnh#367568#GT#Phm Vn im#Vin kim st## 00889000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810008000520020025000600070067000850050015001520050021001670050 01800188005001400206005001600220008000600236009001400242010000500256011001500261 015005500276021020900331020001400540020001100554013000700565016000300572#367569# VV16.11512#VV16.11513#^b1090b#Vi?t#344.59701#GI-108T#Gio trnh lut lao ng#Ng uyn Hu Ch (ch.b.), Nguyn Th Kim Phng, Trn Th Thu Lm...#Nguyn Hu Ch# Nguyn Th Kim Phng#Trn Th Thu Lm#o Mng ip#V Th Thu Hin#^aHu#^ai hc Hu#2016#^a541tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm Gio dc thng xu yn#Gii thiu cc kin thc php lut lao ng Vit Nam v vic lm, hc ngh, hp ng lao ng, tho c lao ng tp th, thi gian lm vic, tin lng, an ton lao ng, k lut lao ng, bo him x hi...#Lut lao ng#Gio trnh#36 7569#GT## 01108000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820007000411810008000480010016000560020037000720070055001090050012001640050 01700176008000600193009001400199010000500213011002900218015005500247021045700302 020001500759020001100774020001100785013000700796016000300803#367570#VV16.11514#V V16.11515#^b350b#Vi?t#342.02#GI-108T#Thi Vnh Thng#Gio trnh lut hin php n c ngoi#Thi Vnh Thng (ch.b.), V Hng Anh, Nguyn ng Dung#V Hng Anh#Ngu yn ng Dung#^aHu#^ai hc Hu#2016#^a327tr. : bng, s ^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm Gio dc thng xuyn#Nhng khi nim c bn v hin php n c ngoi. Trnh by v hin php ngun c bn ca ngnh lut hin php; ch bu c; cc m hnh chnh th v cu trc nh nc; ngh vin; nguyn th quc g ia; chnh ph; h thng c quan t php; t chc chnh quyn a phng; ng ph i chnh tr v vai tr ca n trong i sng chnh tr x hi; cc m hnh c q uan bo hin ca nh nc. Gii thiu nhng vn c bn ca lut hin php Hoa K, Php, Nga, Anh#Lut hin php#Nc ngoi#Gio trnh#367570#GT## 00946000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810008000500020040000580070064000980050016001620050014001780050 01500192005001400207005001600221008000600237009001400243010000500257011001500262 015005400277021026000331020002000591020001100611013000700622016000300629#367571# VV16.11516#VV16.11517#^b1050b#Vi?t#347.597#GI-108T#Gio trnh lut t tng dn s Vit Nam#B.s.: H Th Mai Hin, Trn Vn Bin (ch.b.), on c Lng...#H Th Mai Hin#Trn Vn Bin#on c Lng#Bi Th Huyn#Dng Qunh Hoa#^aHu#^a i hc Hu#2016#^a463tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu.Trung tm Gio dc thng xu yn#Trnh by nhng vn chung ca lut t tng dn s gm: Khi nim v nguy n tc; ch th trong t tng dn s; thm quyn ca to n; chng c v chng mi nh; bin php khn cp tm thi; n ph, l ph v chi ph t tng; khi kin v th l v n dn s...#Lut t tng dn s#Gio trnh#367571#GT## 00848000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820004000421810008000460010014000540020024000680070014000920080006001060090 01400112010000500126011001500131015005500146021034700201020001300548020001100561 013000700572016000300579#367572#VV16.11518#VV16.11519#^b1150b#Vi?t#364#GI-108T#V Khnh Vinh#Gio trnh ti phm hc#V Khnh Vinh#^aHu#^ai hc Hu#2016#^a30 3tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm Gio dc thng xuyn#Trnh by khi nim, i tng, nhim v v v tr ca ti phm hc trong h thng cc khoa h c; cc phng php nghin cu ca ti phm hc; tnh hnh ti phm; nguyn nhn v iu kin ca ti phm c th; thn nhn ngi phm ti; d bo v phng nga tnh hnh ti phm; k hoch ho hot ng u tranh phng nga v chng tnh h nh ti phm#Ti phm hc#Gio trnh#367572#GT## 01128000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820011000421810008000530020046000610070077001070080006001840090014001900100 00500204011001500209015005500224021044300279020002300722020001100745013000700756 016000300763005001600766005001400782005001400796005001600810#VV16.11520#367573#V V16.11521#^b1050b#Vi?t#346.597016#GI-108T#Gio trnh lut hn nhn v gia nh V it Nam#B.s.: H Th Mai Hin (ch.b.), Nguyn Vn C, Ng Th Hng, Nguyn Hng Hi#^aHu#^ai hc Hu#2016#^a311tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm Gi o dc thng xuyn#Trnh by khi nim, nhim v v nhng nguyn tc c bn ca lut hn nhn v gia nh Vit Nam. Quan h php lut hn nhn v gia nh. S pht trin ca lut hn nhn v gia nh Vit Nam t cch mng thng Tm nm 194 5 n nay. Kt hn v hu vic kt hn tri php lut theo lut hn nhn v gia nh Vit Nam. Cc mi quan h gia v v chng, cha m v con, ngha v cp d ng, chm dt hn nhn trong lut hn nhn v gia nh Vit Nam#Lut hn nhn gia nh#Gio trnh#367573#GT#H Th Mai Hin#Nguyn Vn C#Ng Th Hng#Nguyn H ng Hi## 01024000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820011000421810008000530010018000610020027000790070055001060050015001610050 01200176008000600188009001400194010000500208011002200213015005500235021040700290 020001600697020001100713013000700724016000300731#VV16.11523#367574#VV16.11522#^b 1170b#Vi?t#344.597046#GI-108T#Nguyn Vn Phng#Gio trnh lut mi trng#Nguy n Vn Phng (ch.b.), Trn Quang Huy, V nh Nam#Trn Quang Huy#V nh Nam#^aH u#^ai hc Hu#2016#^a367tr. : bng^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm Gi o dc thng xuyn#Gii thiu khi qut v mi trng, vn bo v mi trng v qun l nh nc v bo v mi trng. Trnh by cc kin thc php lut v m i trng; php lut v trch nhim trong bo v mi trng ca t chc v c nh n; php lut v nh gi mi trng chin lc, nh gi tc ng mi trng v cam kt bo v mi trng; php lut v qun l cht thi v qun l nh nc v cc ngun ti nguyn...#Lut mi trng#Gio trnh#367574#GT## 00711000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820006000411810008000470010014000550020028000690070014000970080006001110090 01400117010000500131011001500136015005500151021017900206020001000385020001700395 020001100412013000700423016000300430#367575#VV16.11524#VV16.11525#^b500b#Vi?t#34 0.2#GI-108T#V Khnh Vinh#Gio trnh lut hc so snh#V Khnh Vinh#^aHu#^ai hc Hu#2016#^a527tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm Gio dc thng xuy n#Trnh by khi nim lut hc so snh, phng php lun, lch s ca lut hc so snh. Mc ch v vic s dng cc kt qu ca lut hc so snh, khch th c a lut hc so snh...#Php lut#Lut hc so snh#Gio trnh#367575#GT## 00861000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810008000540010013000620020030000750070013001050040018001180080 00500136009001000141010000500151011003100156015005700187021028700244020000800531 020001100539020001100550013000700561016000300568#367576#VV16.11526#VV16.11527#^a 61000^b2000b#Vi?t#347#GI-108T#Chu Lin Anh#Gio trnh tm l hc t php#Chu Li n Anh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aT php#2015#^a292tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Trnh by mt s kin thc c bn ca b mn tm l hc nh hin tng tm l, cc qu trnh nhn thc, ch , xc cm, tnh cm, hnh ng ch, nhn cch. Trn c s , i su phn t ch i tng, nhim v v phng php nghin cu ca tm l hc t php, tm l hnh vi phm ti...#T php#Tm l hc#Gio trnh#367576#GT## 00880000000000289000450002600070000001400070000701900050001408200110001918100080 00300010015000380020036000530070056000890050014001450050011001590040018001700080 00600188009001400194010000500208011003100213015005500244021024500299020001000544 020001500554020001100569013000700580016000300587#367577#^b500b#Vi?t#346.597048#G I-108T#on c Lng#Gio trnh php lut s hu tr tu#B.s.: on c Lng ( ch.b.), Nguyn Th H, H Nhn i#Nguyn Th H#H Nhn i#Ti bn ln th 5#^aH u#^ai hc Hu#2016#^a222tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trun g tm Gio dc thng xuyn#Khi qut v s hu tr tu. Trnh by nhng quy n h php lut v bo h quyn tc gi v quyn lin quan; bo h quyn s hu cng nghip; bo h quyn i vi ging cy trng; qun l nh nc v s hu tr tu v bo v quyn s hu tr tu#Php lut#S hu tr tu#Gio trnh#367577#GT## 00835000000000265000450002600070000001400070000701900050001408200080001918100080 00270010018000350020029000530070018000820040018001000080006001180090014001240100 00500138011003100143015005500174021028300229020001800512020001800530020001100548 013000700559016000300566#367578#^b320b#Vi?t#342.597#GI-108T#Nguyn Duy Phng#Gi o trnh vn bn php lut#Nguyn Duy Phng#Ti bn ln th 4#^aHu#^ai hc H u#2016#^a195tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm Gio dc thng xuyn#Trnh by nhng vn chung v vn bn php lut; qui trnh xy d ng, hiu qu, nguyn tc p dng, kim tra x l, h thng ho, mc ch, yu c u v th thc ca vn bn php lut; hng dn son tho vn bn qui phm php lut v son tho mt s vn bn hnh chnh thng thng#Vn bn php lut#Son tho vn bn#Gio trnh#367578#GT## 01124000000000301000450000200300000000500150003000500170004500500150006200500210 00770070085000980040018001830080006002010090014002070100005002210110015002260150 05500241082001100296016000300307013000700310014000700317026000700324181000800331 019000500339020001200344020001000356020001100366021044500377#Gio trnh thi hnh n dn s#on c Lng#Hong Ngc Thanh#Nguyn Sn Hi#Nguyn Th Thu Hng#B .s.: on c Lng (ch.b.), Hong Ngc Thanh, Nguyn Sn Hi, Nguyn Th Thu H ng#Ti bn ln th 3#^aHu#^ai hc Hu#2016#^a173tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm Gio dc thng xuyn#347.597077#GT#367579#^b850b#367579#GI-108T# Vi?t#Thi hnh n#n dn s#Gio trnh#Trnh by nhng vn chung v thi hnh n dn s nh khi nim, vai tr, ngha v php lut thi hnh n dn s Vit Nam, cc c quan c nhim v qun l, c quan thi hnh...; th tc thi hnh n d n s, cp chuyn giao bn n, quyt nh thi hnh n, quyn yu cu thi hnh n, thi hiu yu cu thi hnh n...; cc bin php bo m v cng ch thi h nh n dn s; khiu ni, t co, khng ngh v x l vi phm v thi hnh n dn s## 00887000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820007000411810008000480010017000560020029000730070017001020080006001190090 01400125010000500139011001500144015005500159021036800214020001800582020001100600 013000700611016000300618#367580#VV16.11528#VV16.11529#^b950b#Vi?t#341.45#GI-108T #Nguyn Trung Tn#Gio trnh lut bin quc t#Nguyn Trung Tn#^aHu#^ai hc Hu#2016#^a215tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm Gio dc thng xuyn#T rnh by qu trnh hnh thnh v pht trin ca Lut bin quc t; ngun, nguyn tc v ch th ca Lut bin quc t; cc vng bin thuc lnh th quc gia, c quyn ca quc gia ven bin; lnh th chung ca cng ng v cc t chc quc t thc hin chc nng trong lnh vc khai thc v s dng bin; quy tc gii qu yt cc tranh chp bin theo lut php quc t#Lut bin quc t#Gio trnh#3675 80#GT## 01063000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820006000421810008000480020027000560070073000830050017001560050014001730050 01200187005001300199008000600212009001400218010000500232011001500237015005500252 021041700307020001600724020001100740013000700751016000300758#367581#VV16.11530#V V16.11531#^b1230b#Vi?t#340.9#GI-108T#Gio trnh t php quc t#B.s.: Nguyn Tru ng Tn (ch.b.), V Khnh Vinh, L Hng Sn, L Mai Thanh#Nguyn Trung Tn#V Kh nh Vinh#L Hng Sn#L Mai Thanh#^aHu#^ai hc Hu#2016#^a319tr.^b24cm#TTS gh i: i hc Hu. Trung tm Gio dc thng xuyn#Trnh by khi nim v t php q uc t v ngun ca t php quc t. L lun chung v xung t php lut. Ch th ca t php quc t. Quyn s hu, hp ng v thanh ton quc t. Tha k, qu yn tc gi trong t php quc t. Quyn s hu cng nghip v quyn i vi gi ng cy trng trong t php quc t. Hn nhn v gia nh trong t php quc t. Quan h lao ng, t tng dn s v trng ti thng mi quc t#T php quc t #Gio trnh#367581#GT## 01072000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810008000530010015000610020024000760070043001000050019001430080 00600162009001400168010000500182011001500187015005500202021050300257020001300760 020001100773013000700784016000300791#367582#VV16.11532#VV16.11533#^b1050b#Vi?t#3 46.597043#GI-108T#Trn Quang Huy#Gio trnh lut t ai#Trn Quang Huy (ch.b.), Nguyn Hin Phng#Nguyn Hin Phng#^aHu#^ai hc Hu#2016#^a383tr.^b24cm# TTS ghi: i hc Hu. Trung tm Gio dc thng xuyn#Cung cp cc kin thc c bn v lut t ai. Quan h php lut v t ai; ch s hu ton dn i v i t v qun l nh nc v t ai; a v php l ca ngi s dng t, ca t chc trong nc s dng t v h gia nh, c nhn, cng ng dn c, c s tn gio s dng t; th tc hnh chnh trong qun l, s dng t ai; ch php l nhm t nng nghip v phi nng nghip; thanh tra, kim tra, gii quyt tranh chp, khiu ni, t co v t ai v x l vi phm php lut t ai#Lu t t ai#Gio trnh#367582#GT## 00786000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820010000411810008000510010016000590020035000750070016001100080006001260090 01400132010000500146011001500151015005500166021022300221020001000444020001300454 020000800467020001100475013000700486016000300493#367583#VV16.11534#VV16.11535#^b 450b#Vi?t#346.59704#GI-108T#H Th Mai Hin#Gio trnh ti sn v quyn s hu#H Th Mai Hin#^aHu#^ai hc Hu#2016#^a183tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Tr ung tm Gio dc thng xuyn#Trnh by nhng vn l lun v s hu v quyn s hu. Cung cp nhng kin thc php lut v s hu, ch php l s hu tron g nn kinh t th trng; ch nh quyn s hu, cc hnh thc s hu v bo v quyn s hu#Php lut#Quyn s hu#Ti sn#Gio trnh#367583#GT## 00898000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810008000500020035000580070067000930050019001600050013001790050 01600192005001300208005001600221008000600237009001400243010000500257011001500262 015005500277021020700332020002400539020001100563013000700574016000300581#367584# VV16.11536#VV16.11537#^b1200b#Vi?t#343.087#GI-108T#Gio trnh lut thng mi qu c t#B.s.: Nguyn Th Qu Thu (ch.b.), L Vn Thiu, Nguyn Thu Hin...#Nguyn Th Qu Thu#L Vn Thiu#Nguyn Thu Hin# Hng Cc#Khut Bo Trung#^aHu#^a i hc Hu#2016#^a166tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm Gio dc thng x uyn#Tng quan v lut thng mi quc t; cc thit ch c bn iu chnh thn g mi quc t; thng mi hng ho; thanh ton, tn dng trong thng mi quc t v gii quyt tranh chp trong thng mi quc t#Lut thng mi quc t#Gio trnh#367584#GT## 00876000000000253000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200080 00301810008000380010014000460020042000600070014001020080006001160090014001220100 00500136011002500141015005500166021037000221020001000591020001100601013000700612 016000300619#367585#VV16.11538#^b900b#Vi?t#345.597#GI-108T#V Khnh Vinh#Gio tr nh l lun chung v nh ti danh#V Khnh Vinh#^aHu#^ai hc Hu#2016#^a255t r. : hnh v^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm Gio dc thng xuyn#Khi n im v ngha ca nh ti danh. Nhng c s phng php lun, c s php l c a nh ti danh; cc giai on ca qu trnh nh ti; nh ti danh theo cc y u t cu thnh ti phm, hnh vi ti phm cha hon thnh, trong trng hp ng phm v trong trng hp c nhiu ti phm; cnh tranh quy phm php lut hnh s v nh ti danh; thay i nh ti danh#Php lut#Gio trnh#367585#GT## 00921000000000301000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200040 00311810008000350020024000430070064000670050017001310050015001480050013001630050 01200176005001700188008000600205009001400211010000500225011001500230015005500245 021028500300020001300585020001100598013000700609016000300616#367586#VV16.11539#^ b1100b#Vi?t#341#GI-108T#Gio trnh lut quc t#B.s.: Nguyn Trung Tn, Trn Vn Thng (ch.b.), L Mai Thanh...#Nguyn Trung Tn#Trn Vn Thng#L Mai Thanh#L Hng Sn#Nguyn Hong Vn#^aHu#^ai hc Hu#2016#^a383tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm Gio dc thng xuyn#Trnh by mt s vn l lun v nguy n tc c bn ca lut quc t; l lun v ch th lut quc t; lut iu c q uc t; nhng ni dung ca lut quc t trong lnh cc lnh vc nh lnh th qu c gia, lut bin, hng khng, lut ngoi giao... cng nh trch nhim php l qu c t#Lut quc t#Gio trnh#367586#GT## 01010000000000349000450000100160000000200160001600300330003200500100006500500170 00750050014000920070072001060040018001780080005001960090011002010100005002120110 02500217012003800242015003500280082000600315016000300321013000700324014001600331 02600070034702600110035418100060036501900050037101900080037602000110038402000090 0395020001500404021024100419#Gardner, Haward#C cu tr khn#L thuyt v nhiu dng tr khn#Phm Ton#Nguyn Dng Kh#Phm Anh Tun#Haward Gardner ; Phm To n dch ; H..: Nguyn Dng Kh, Phm Anh Tun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aTri thc #2016#^a588tr. : hnh v^b24cm#T sch Tm l hc gio dc cnh bum#Tn sch ti ng Anh: Frames of mind#153.9#XH#367587#^a165000^b300b#367587#VV16.11540#C460C# Vi?t#Dch M#Tm l hc#Tr khn#Tr thng minh#nh ngha v gii thiu v cc dng tr khn. Miu t nhng phng thc hot ng ca cc dng tr khn: Tr kh n ngn ng, tr khn m nhc, tr khn logic-ton, tr khn khng gian... Gio dc cc tr khn v ng dng chng vo cuc sng## 00975000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020098000550070050001530050009002030050012002120050016002240050 01800240005001600258008000500274009001100279010000500290011003100295021031200326 020001700638020002000655013000700675016000300682#367588#VV16.11541#^a125000^b40 0b#Vi?t#338.9597#PH110H#Pht huy tim nng tr tu ton dn tc, y mnh pht t rin kinh t tri thc, tin cng thi i#ng Hu (ch.b.), Lu Bch H, Nguyn nh Ho...#ng Hu#Lu Bch H#Nguyn nh Ho#Nguyn Quang Thi#Trn nh Thi n#^aH.#^aTri thc#2016#^a375tr. : hnh v, bng^b24cm#Cung cp nhng kin thc c bn v kinh t tri thc; xu th pht trin mi ca nn kinh t tri thc th g ii u th k 21; thc trng nn kinh t Vit Nam t gc nhn ca kinh t tri t hc. Chin lc, quan im, ni dung cng nh mc tiu, gii php, l trnh pht trin kinh t tri thc nc ta n nm 2035#Kinh t tri thc#Tng trng kinh t#367588#XH## 00673000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010023000600020020000830070045001030050016001480040 01800164008000500182009001100187010000500198011003000203021011400233020001000347 020001100357013000700368016000300375019000500378#VV16.11543#367589#VV16.11542#^a 75000^b2000b#Vi?t#720#C514#Arroyo, Salvador Prez#Cuc i th nghim#Salvador Prez Arroyo ; Trnh Thu Hng dch#Trnh Thu Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aTr i thc#2016#^a289tr. : hnh v, nh^b21cm#Gm nhng bi vit ca tc gi nghin cu v kin trc v quy hoch trn th gii ni chung v Vit Nam ni ring#Kin trc#Nghin cu#367589#XH#Dch## 01228000000000349000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200130 00381810006000510020035000570070063000920220004001550220073001590050015002320050 01700247005001800264005001400282005001700296004001800313008000500331009001100336 01000050034701100310035201200270038302104230041002000190083302000090085202000070 0861013000700868016000300875#367590#VV16.11544#^a80000^b300b#Vi?t#305.56209597# 462S#i sng x hi Vit Nam ng i#Nguyn c Lc (ch.b.), Nguyn Quang Hu y, Phan Th Kim Lin...#T.1#Tnh cnh sng ca ngi cng nhn: Thn phn, ri r o v chin lc sng#Nguyn c Lc#Nguyn Quang Huy#Phan Th Kim Lin#C Quang Minh#L Th Ngc Phc#Ti bn ln th 1#^aH.#^aTri thc#2016#^a328tr. : hnh v, bng^b21cm#T sch Vit Nam ng i#Tp hp cc bi vit ca cc nh nghin c u v giai cp cng nhn Vit Nam; vai tr ca giai cp cng nhn; n cng nhn nhp c v vai tr kp trong cuc mu sinh; di dn, ri ro v mng li x hi c a ngi cng nhn nhp c; nh kin x hi v nhng chin lc ng x i vi cng nhn; chin lc chm sc sc khe ca ngi cng nhn nhp c; chin lc i sng ca cng nhn; li ch bo him x hi ca cng nhn#Giai cp cng nhn #i sng#X hi#367590#XH## 01114000000000349000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200100 00401810006000500020035000560070055000910220062001460220004002080050015002120050 01700227005001000244005002000254005001400274008000500288009001100293010000500304 01100270030901200270033602000150036302000090037801600030038702103530039002000070 0743020000700750013000700757#367591#VV16.11545#^a150000^b1000b#Vi?t#301.09597# 462S#i sng x hi Vit Nam ng i#Nguyn c Lc (ch.b.), Nguyn Quang Huy , L Anh V...#Nhng ngi thiu s th: La chn, tr thnh, khc bit#T.2 #Nguyn c Lc#Nguyn Quang Huy#L Anh V#Trn Thanh Hng Lan#Bi Quc Linh#^aH .#^aTri thc#2016#^a603tr. : nh, bng^b21cm#T sch Vit Nam ng i#Ngi th iu s#i sng#XH#Tp hp cc bi vit ca nhiu nh nghin cu v nhng tnh c nh sng ca mt b phn dn c th trong x hi Vit Nam ng i nh nhng ngi ng tnh, ngi cng nhn... vi thn phn, nhng ri ro v c nhng c m, nhng chin lc sng, mang n ci nhn a chiu v nhng nhm ngi hay c nhn thiu s trong x hi ng i ca chng ta#X hi# th#367591## 00917000000000325000450000100160000000200160001600500120003200700340004400400180 00780080005000960090011001010100005001120110015001170120035001320150050001670820 00800217016000300225013000700228014001500235026000700250026001100257181000600268 01900050027401900090027902000190028802000170030702000080032402000070033202102520 0339#Woolf, Virginia#Cn phng ring#Trnh Y Th#Virginia Woolf ; Trnh Y Th d ch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aTri thc#2016#^a188tr.^b20cm#T sch Tinh hoa tri th c th gii#Dch t nguyn bn ting Anh: A room of one's own#823.912#VH#367592# ^a55000^b300b#367592#VV16.11546#C115P#Vi?t#Dch Anh#Nghin cu vn hc#Vn hc hin i#Nh vn#Ph n#M t tnh th ca cc nh vn n thi k m ngi ph n phi chp nhn nhiu s bt bnh ng x hi. Ph bnh nh gi li v tr ca cc tiu thuyt gia n, nhng i din thng b xem l b phn th yu cu th nh nn din mo ca nn vn hc Anh## 00884000000000325000450000100180000000200190001800500170003700500160005400700710 00700040018001410080005001590090011001640100005001750110015001800120035001950150 05100230082000600281016000300287013000700290014001600297026000700313026001100320 18100070033101900050033801900090034302000100035202000100036202000080037202101780 0380#Mill, John Stuart#Chnh th i din#Nguyn Vn Trng#Bi Vn Nam Sn#John Stuart Mill ; Dch, gii thiu: Nguyn Vn Trng, Bi Vn Nam Sn#Ti bn ln th 5#^aH.#^aTri thc#2016#^a570tr.^b20cm#T sch Tinh hoa tri thc th gii#Tn s ch ting Anh: Representative government 1861#321.8#XH#367593#^a138000^b300b#36 7593#VV16.11547#CH312T#Vi?t#Dch Anh#Chnh tr#Chnh th#Dn ch#Nhng kho cu mang tnh nn tng i vi cc thit ch chnh tr - x hi nc Anh v Hoa K th k XIX. Cung cp nhng tri thc hiu c c s ca nn dn ch phng T y## 00871000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820015000491810006000640020072000700070075001420050013002170050018002300050 01200248005001400260008001000274009001800284010000500302011003500307021017200342 020001700514020001700531020001100548013000700559016000300566#VV16.11549#367594#V V16.11548#^a40000^b500b#Vi?t#338.6420959765#312H#nh hng pht trin doanh n ghip nh v va trn a bn tnh k Lk#B.s.: L Th Phit (ch.b.), Nguy n T hanh Trc, V Xun Hi, Hunh Th Nga#L Th Phit#Nguyn Thanh Trc#V Xun Hi #Hunh Th Nga#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^aVI, 138tr. : hnh v, bng^b24 cm#Khi qut nhng vn l lun v pht trin doanh nghip nh v va; thc tr ng v nhng gii php nh hng pht trin doanh nghip nh v va trn a b n tnh k Lk#Doanh nghip nh#Doanh nghip va#Pht trin#367594#XH## 00987000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820007000421810007000490020018000560070055000740220005001290220044001340050 00700178005001700185005002600202005000900228005001800237008000900255009001900264 01000050028301100370028801500800032502102130040501300070061801600030062502000090 0628020001200637#VV16.11550#VV16.11551#367595#^b1000b#Vi?t#204.32#NH313C#Nhp c u tm giao#L Lc, Thng Vn Thanh, Stphan Nguyn Xun Dinh...#T.15#Kinh nguy n trong truyn thng cc tn gio#L Lc#Thng Vn Thanh#Stphan Nguyn Xun Dinh#Hng Vn#Minh L Thnh Hi#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2016#^a140tr., 16tr. nh : minh ho^b21cm#u ba sch ghi: Tng Gio phn Tp. H Ch Minh. Ban Mc v i thoi Lin tn#Gii thiu quan nim v thc hnh cu nguyn theo nim tin Baha'i, Cao i, Cng gio v Minh L o, ng thi gii thiu v cuc i ca hai chng nhn cu nguyn l Hn Mc T v thnh n Trsa Hi ng Gisu#36759 5#XH#Tn gio#Kinh nguyn## 00996000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820007000511810006000580020023000640030061000870070054001480050012002020050 01500214005001600229005001300245005001800258008000500276009001100281010000500292 01100290029701200240032601300070035001600030035702102540036002000150061402000180 0629020001100647#VV16.11552#VV16.11553#367596#^a8000^b150000b#Vi?t#252.61#S455L #Sng li Cha mi ngy#S 1 - Ma Vng v Ging Sinh - t 29/11/2015 n 09/01/ 2016#B.s.: H Vn Xun, Kiu Cng Tng, Nguyn Vn Hin...#H Vn Xun#Kiu Cng Tng#Nguyn Vn Hin# Mnh Hng#Nguyn Khng Duy#^aH.#^aTn gio#2016#^a99tr . : hnh v, nh^b21cm#Thng xt nh Cha cha#367596#XH#Gm nhng chia s, cu truyn ngn theo ch trong Ma Vng v Ging Sinh ca gio hi lm lc sng mi ngy tt hn cng hip thng tn vinh li Cha, nhm mang mt s mng x y dng cuc sng trn y nim vui nh lng nghe v sng theo li Cha#o Thin Cha#i sng tm linh#Cu nguyn## 00862000000000301000450000200350000000300460003500500260008100700310010700800050 01380090011001430100005001540110031001590120024001900820006002140160003002200130 00700223014001600230026001100246026001100257026000700268181000600275019000500281 020001500286020001100301020001100312020001800323021021900341#Tin mng Cha nht s 01 (12.2015)#Nm thnh lng thng xt qu tng ging sinh#Truyn thng Cng gio VN#Truyn thng Cng gio VN b.s.#^aH.#^aTn gio#2016#^a102tr. : nh, tran h v^b21cm#Thng xt nh Cha cha#242.2#XH#367597#^a10000^b2000b#VV16.11554#VV 16.11555#367597#T311M#Vi?t#o Thin Cha#Cu nguyn#Kinh thnh#i sng tm lin h#Gm cc ni dung v tin mng ca cc Cha nht, l c m V Nhim Nguyn Ti, nhng thng tin cng hun t v Nm thnh lng thng xt, sn chi gio l cho gii tr, Thng Hi ng Gim mc k th 14 v gia nh...## 00998000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580020028000640070065000920050017001570050017001740050 01800191005001300209005001200222008000500234009002100239010000500260011001500265 021040100280020001700681013000700698016000300705#367598#VV16.11556#VV16.11557#^a 77000^b700b#Vi?t#323.1597#406K#on kt dn tc Vit Nam#Nguyn nh Minh (c h.b.), Nguyn Minh Khi, Nguyn Mnh Hng...#Nguyn nh Minh#Nguyn Minh Khi# Nguyn Mnh Hng#L i Ngha#Mn Vn Mai#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a323t r.^b21cm#Lun gii nhng gi tr truyn thng ca on kt dn tc; c s l lu n, thc tin ca ng li, chnh sch on kt dn tc v nhng thnh tu, bi hc kinh nghim v xy dng khi i on kt ton dn tc ca ng Cng sn Vi t Nam; quan im, phng hng, gii php xy dng khi i on kt ton dn t c hin nay v vch r m mu, th on ph hoi khi i on kt ton dn tc Vit Nam#on kt dn tc#367598#XH## 00582000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010016000620020012000780030015000900070016001050080 00500121009002100126010000500147011002200152021008800174020000900262020000800271 013000700279016000300286020001500289#367599#VV16.11558#VV16.11559#^a45000^b2000 b#Vi?t#294.3#V250#Hong Tm Xuyn#V o Pht#Sch tham kho#Hong Tm Xuyn#^a H.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a151tr. : bng^b21cm#Trnh by khi qut v ngun gc ra i, c trng c bn v s pht trin ca o Pht#o pht#Lch s#3675 99#XH#Sch tham kho## 00576000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020014000600030015000740070016000890080005001050090 02100110010000500131011001500136021008900151020000900240020000800249013000700257 016000300264005001600267020001500283#367600#VV16.11560#VV16.11561#^a45000^b2000 b#Vi?t#230#V250#V o C c#Sch tham kho#Hong Tm Xuyn#^aH.#^aChnh tr Q uc gia#2016#^a151tr.^b21cm#Trnh by khi qut v ngun gc ra i, c trng c bn, s pht trin ca C c gio#o Kit#Lch s#367600#XH#Hong Tm Xuyn# Sch tham kho## 00852000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820016000491810007000650010016000720020094000880070016001820080005001980090 02100203010000500224011002200229013000700251021024100258016000300499020001100502 020000900513020001500522020000600537020001900543#367601#VV16.11562#VV16.11563#^a 65000^b300b#Vi?t#331.12042409597#CH312S#Nguyn Hoi Nam#Chnh sch vic lm cho lao ng nng thn trong bi cnh di dn ti mt s tnh Bc Trung B#Nguyn Ho i Nam#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a218tr. : bng^b21cm#367601#Trnh by c s l lun v thc tin v chnh sch vic lm cho lao ng nng thn trong bi cnh di dn. Phn tch thc trng, quan im, gii php chnh sch vic lm cho lao ng nng thn trong bi cnh di dn mt s tnh Bc Trung B#XH#Chnh sc h#Vic lm#Ngi lao ng#Di c#Lao ng nng thn## 01097000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820009000411810007000500020088000570070066001450050020002110050015002310050 01400246005001200260005001500272008000500287009002100292010000500313011002600318 01500270034402102980037101300070066901600030067602000080067902000090068702000110 0696020001000707020003000717#367602#VV16.11564#VV16.11565#^b150b#Vi?t#320.0715#T R561C#Trng Chnh tr Trng Chinh tnh Nam nh 60 nm xy dng v pht trin (1956 - 2016)#B.s., s.t.: Phm Th Thanh Thu, Trn nh Cang, Trn Xun Nam...# Phm Th Thanh Thu#Trn nh Cang#Trn Xun Nam# Vit Ho#Trn Vn Chnh#^aH. #^aChnh tr Quc gia#2016#^a142tr., 26tr. nh^b21cm#TTS ghi: Tnh u Nam nh# Phn tch qu trnh hnh thnh, pht trin cng nh nhng hot ng ca Trng C hnh tr Trng Chinh tnh Nam nh trong chng ng 60 nm (1956-2016); nhng ng gp quan trng ca Trng trong cng tc o to, bi dng cn b, ng vi n cho cc cp, cc ngnh, cc n v, c quan trong tnh#367602#XH#Lch s#Xy dng#Pht trin#1956-2016#Trng Chnh tr Trng Chinh## 01053000000000325000450000200590000000300170005900500130007600500130008900500160 01020050015001180050015001330070055001480080005002030090021002080100005002290110 03100234082000800265016000300273013000700276014001500283026000700298026001100305 02600110031618100070032701900050033402000130033902000200035202000170037202103380 0389#Qun tr cng trong thi k ci cch hnh chnh Vit Nam#Sch chuyn kho #L Vn Chin#L Hu Ngha#Bi Phng nh#ng nh Tuyt# Thanh Huyn#L Vn Chin (ch.b.), L Hu Ngha, Bi Phng nh...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^ a223tr. : hnh v, bng^b21cm#351.597#XH#367603#^a70000^b500b#367603#VV16.11566 #VV16.11567#QU105T#Vi?t#Qun l cng#Ci cch hnh chnh#Sch chuyn kho#Trnh by mt s vn l lun v qun tr, hnh chnh cng v o lng cht lng qu n tr, hnh chnh cng. Gii thiu ch s hiu qu qun tr v hnh chnh cng cp tnh Vit Nam giai on 2011-2014. Mt s yu t nh hng n hiu qu qu n tr v hnh chnh cng cp tnh Vit Nam t kt qu nghin cu so snh mt s cp tnh## 00779000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820013000491810006000620010008000680020043000760030039001190070008001580080 00500166009002100171010000500192011002200197021023800219020001000457020000900467 020001500476013000700491016000300498#367604#VV16.11568#VV16.11569#^a85000^b500b #Vi?t#307.72095975#X126D#Phm i#Xy dng nng thn mi Vit Nam hin nay#Nghi n cu vng duyn hi Nam Trung B#Phm i#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a339t r. : bng^b21cm#Trnh by mt s vn l lun - thc tin v pht trin nng t hn v xy dng nng thn mi. Thc trng xy dng nng thn mi cc tnh duy n hi Nam Trung B. Quan im nh hng v nhng gii php ch yu v xy dng nng thn mi#Nng thn#Xy dng#Vng duyn hi#367604#XH## 01064000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810007000580020096000650030017001610070052001780050013002300050 01000243005001600253005001500269005001700284008000500301009001800306010000500324 01100220032901500640035102102240041502000090063902000050064802000110065302000110 0664020001700675013000700692016000300699#367605#VV16.11570#VV16.11571#^a60000^b 300b#Vi?t#370.9597#CH312S#Chnh sch x hi ho gio dc v y t Vit Nam hin nay - Mt s vn l lun v thc tin#Sch chuyn kho#Cao Thu Hng (ch.b.), H S Qu, Nguyn Vn Phc...#Cao Thu Hng#H S Qu#Nguyn Vn Phc#Nguyn Ng c H#Nguyn Ngc Ton#^aH.#^aKhoa hc x hi#2016#^a227tr. : bng^b21cm#TTS ghi : Vin Hn lm Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Trit hc#Gii thiu mt s vn l lun v chnh sch x hi ho gio dc v y t Vit Nam hin nay. Thc tr ng v mt s gii php nhm nng cao hiu qu vic thc hin chnh sch x hi h o gio dc v y t Vit Nam hin nay#Gio dc#Y t#Chnh sch#X hi ho#Sch chuyn kho#367605#XH## 01135000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580020053000640030017001170070060001340080005001940090 01800199010000500217011003100222013000700253005001400260005001800274005001500292 00500150030700500160032201500480033802103550038602000160074102000200075702000170 0777016000300794#367606#VV16.11572#VV16.11573#^a85000^b500b#Vi?t#338.9597#K312T #Kinh t t nhn - Mt ng lc c bn cho pht trin#Sch chuyn kho#V Hng C ng (ch.b.), Nguyn Quang Thi, Nguyn K Tun...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2016#^ a351tr. : hnh v, bng^b21cm#367606#V Hng Cng#Nguyn Quang Thi#Nguyn K T un#Ph Vnh Tng#Lng Minh Hun#TTS ghi: Vin Hn lm Khoa hc X hi Vit N am#Trnh by c s l lun v thc tin v vai tr ng lc ca khu vc kinh t t nhn i vi pht trin. Thc trng vai tr ng lc ca khu vc kinh t t n hn i vi tng trng v pht trin kinh t. Quan im, nh hng v gii ph p khu vc kinh t t nhn l mt ng lc c bn cho pht trin Vit Nam gi ai on n nm 2020 v tm nhn 2030#Kinh t t nhn#Tng trng kinh t#Sch c huyn kho#XH## 01038000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560010017000620020030000790030060001090070050001690050 01300219005001100232008000500243009001800248010000500266011002600271021040800297 013000700705016000300712019000500715020000700720020000900727#VV16.11574#VV16.115 75#367607#^a145000^b500b#Vi?t#658.4#T550D#Nguyn Vn Thnh#T duy h thng cho mi ngi#Hnh trnh t l thuyt ti tc ng thc tin ti Vit Nam#Nguyn Vn Thnh (ch.b.), Ockie Bosch, Nam Nguyn#Bosch, Ockie#Nam Nguyn#^aH.#^aKhoa hc x hi#2016#^a175tr. : minh ho^b21cm#Cung cp cc cng c, k nng t duy h th ng v nhng thnh tu ca khoa hc h thng, ca iu khin hc gip chng ta c th lm ch chng d dng, nh thy c cc mi lin h an xen chi phi c c vn ca cuc sng, hnh thnh nn phng thc hp tc, chia s, pht huy t r tu tp th, kt hp vi sc mnh ca tr tu k thut s tm phng n gi i quyt vn mt cch hiu qu v bn vng#367607#KT#Dch#T duy#H thng## 01065000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200130 00391810007000520020064000590030017001230070066001400080005002060090021002110100 00500232011002200237013000700259005001500266005002000281005001800301005001600319 005002100335021037200356020001500728016000300743020001700746#367608#VV16.11576#^ a180000^b300b#Vi?t#331.11095977#PH110T#Pht trin ngun nhn lc vng Nam B - Thc trng v gii php#Sch chuyn kho#Phm Minh Tun, Hong Th Ngc Loan (ch .b.), Nguyn Ton Thng...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a351tr. : bng^b21cm# 367608#Phm Minh Tun#Hong Th Ngc Loan#Nguyn Ton Thng#Hong Anh Hong#Nguy n Th Tuyt Mai#Phn tch nh gi thc trng hot ng o to v s dng ngu n nhn lc khu vc Nam B hin nay trn cc phng din c cu, s lng v ch t lng; ng thi xut cc quan im, nh hng v gii php nhm nng cao cht lng o to ngun nhn lc, cng nh vic s dng v pht huy hiu qu n gun nhn lc ny phc v cng cuc pht trin bn vng vng Nam B#Ngun nhn lc#XH#Sch chuyn kho## 01113000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200190 00391810006000580020119000640070063001830050018002460050013002640050013002770050 01600290005001500306008000500321009002100326010000500347011002200352021038100374 013000700755016000300762020000700765020000900772020000800781020001000789#367609# VV16.11577#^a83000^b1500b#Vi?t#324.25970750959741#N122C#Nng cao nng lc lnh o ca cp u qun l ca chnh quyn cp x trong xy dng nng thn mi Tha nh Ho hin nay#B.s.: Lng Trng Thnh, Bi Vn Dng, L Vn Phong (ch.b.)...#L ng Trng Thnh#Bi Vn Dng#L Vn Phong#Nguyn Vn Ninh#Thnh Vn Khoa#^aH.#^ aChnh tr Quc gia#2016#^a222tr. : bng^b21cm#Trnh by c s l lun v nng l c lnh o ca cp u, qun l ca chnh quyn cp x trong xy dng nng thn mi. Nhng yu t nh hng n nng lc lnh o ca cp u, qun l ca chnh quyn cp x trong xy dng nng thn mi hin nay v thc trng, gii php nn g cao nng lc lnh o ca cp u, qun l ca chnh quyn cp x trong xy dn g nng thn mi Thanh Ho#367609#XH#Cp u#Lnh o#Qun l#Nng thn## 00960000000000265000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450010015000510020031000660070045000970050015001420050013001570080 00500170009002100175010000500196011003100201021042500232020001900657020000800676 013000700684016000300691#367610#VV16.11578#^a98000^b600b#Vi?t#330.15#L302S#Mai Ngc Cng#Lch s cc hc thuyt kinh t#Mai Ngc Cng, Trn Vit Tin, Mai Ng c Anh#Trn Vit Tin#Mai Ngc Anh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a419tr. : hn h v, bng^b21cm#Trnh by qu trnh hnh thnh, pht trin ca hc thuyt kinh t t cc t tng kinh t thi k c i v trung i, cc hc thuyt kinh t c a trng phi kinh t chnh tr t sn c in, kinh t hc mcxt, cc hc thu yt kinh t ca trng phi tn c in, trng phi Keynes, cc t tng kinh t hin i n l thuyt v kinh t chuyn i v cc l thuyt hin i v pht trin kinh t cc nc ang pht trin#Hc thuyt kinh t#Lch s#367610#XH## 00860000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820015000491810006000640010015000700020055000850030017001400070015001570080 00500172009001800177010000500195011003100200021029500231013000700526016000300533 020001200536020001700548020001700565#367611#VV16.11579#VV16.11580#^a50000^b300b #Vi?t#070.4493628292#B108#Phm Hng Tr#Bo in t: Hiu qu truyn thng v bo lc gia nh#Sch chuyn kho#Phm Hng Tr#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a3 70tr. : hnh v, bng^b21cm#Gii thiu nhn thc chung v bo in t v bo lc gia nh. Vn gii v bo lc gii trong cc sn phm truyn thng. S phn nh v bo lc gia nh trn bo in t Vit Nam hin nay. Nhn thc, thi , hnh vi ca cng chng v bo lc gia nh thng qua cc bi vit trn bo in t#367611#XH#Bo in t#Bo lc gia nh#Sch chuyn kho## 01153000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820016000491810006000650010017000710020063000880030017001510070040001680050 01500208008000500223009001800228010000500246011003100251015004200282021043200324 01300070075601600030076302000130076602000130077902000070079202000110079902000170 0810#367612#VV16.11581#VV16.11582#^a75000^b500b#Vi?t#333.91640959741#H523# T h H Thng#Huy ng vn u t cho pht trin kinh t bin tnh Thanh Ho#Sch chuyn kho#Ch.b.: Th H Thng, Nguyn Th Bt#Nguyn Th Bt#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a168tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn#Trnh by c s l thuyt v kinh t bin v cc knh huy ng vn cho pht trin kinh t bin, kinh nghim thc tin ca mt s nc trn th gii v mt s a phng tiu biu trong nc v huy ng vn cho pht trin kinh t bi n. Thc trng huy ng vn cho pht trin kinh t bin tnh Thanh Ho. Mc tiu , phng hng v gii php huy ng vn cho pht trin kinh t bin tnh Thanh Ho n nm 2020, tm nhn n nm 2030#367612#XH#Kinh t bin#Huy ng vn#u t#Pht trin#Sch chuyn kho## 00726000000000241000450000200650000000800050006500900180007001000050008801100270 00930150079001200820007001990160003002060130007002090140009002160260007002250260 01100232026001100243181000700254019000500261020002000266020002000286021017800306 #Thng tin hng dn i lm vic ti Nht Bn, i Loan, Malaysia#^aH.#^aLao n g X hi#2015#^a199tr. : nh, bng^b21cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi. Cc Qun l lao ng ngoi nc#331.12#XH#367613#^b35676b#367613#VV16.11 583#VV16.11584#TH455T#Vi?t#Th trng lao ng#Lao ng nc ngoi#Gii thiu nh ng kin thc cn thit v cc th trng lao ng Nht Bn, i Loan, Malaysia v thng tin hng dn ngi lao ng c nguyn vng i lm vic ti cc nc ny## 00868000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200160 00381810008000540010018000620020095000800070018001750080005001930090018001980100 00500216011002700221021031600248013000700564016000300571020000900574020001600583 020001500599#367614#VV16.11585#^a32000^b300b#Vi?t#306.69430959791#GI-550G#Nguy n Ngh Thanh#Gi gn v pht huy gi tr vn ho truyn thng Pht gio ca ng i Khmer An Giang hin nay#Nguyn Ngh Thanh#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a175t r. : nh, bng^b21cm#Gii thiu khi qut v ngi Khmer An Giang v gi tr v n ho truyn thng Pht gio Nam tng Khmer An Giang. Pht gio trong i sn g tinh thn ca ngi Khmer An Giang hin nay. Nng cao i sng vt cht v t inh thn gp phn gi gn v pht huy gi tr vn ho truyn thng ca ngi Khmer An Giang#367614#XH#o Pht#Gi tr vn ho#Dn tc Kh Me## 00955000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820014000421810006000560020047000620030139001090080005002480090018002530100 00500271011003100276015004400307021023700351020003400588020000800622020000800630 020001000638020000700648016000300655013000700658#VV16.11586#VV16.11587#367615#^b 2450b#Vi?t#338.071159731#S450T#S tay sinh vin hc k I, nm hc 2016 - 2017#D ng cho sinh vin lin thng cao ng - i hc, cao ng ngh - i hc, trung c p - i hc Kho 10, h chnh quy theo h thng tn ch#^aH.#^aLao ng X hi# 2016#^a127tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni# Gii thiu mt s quy nh v quy ch o to i hc v cao ng h chnh quy t heo hc ch tn ch ti Trng i hc Cng nghip H Ni. Hng dn ng k kh i lng hc tp, k hoch hc tp, thi hc k v hng dn lin h cng vic#Tr ng i hc Cng nghip H Ni#o to#Hc tp#2016-2017#S tay#XH#367615## 00876000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820014000421810006000560020047000620030072001090080005001810090018001860100 00500204011003100209015004400240021022500284020003400509020000800543020000800551 020001000559020000700569016000300576013000700579#367616#VV16.11588#VV16.11589#^b 3100b#Vi?t#338.071159731#S450T#S tay sinh vin hc k I, nm hc 2016 - 2017#D ng cho sinh vin cao ng kho 16, h chnh quy theo h thng tn ch#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a111tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Cng n ghip H Ni#Gii thiu mt s quy ch o to i hc v cao ng h chnh quy theo hc ch tn ch ti Trng i hc Cng nghip H Ni. Hng dn ng k kh i lng hc tp, k hoch hc tp, thi hc k v hng dn lin h cng vic#Tr ng i hc Cng nghip H Ni#o to#Hc tp#2016-2017#S tay#XH#367616## 00875000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820014000421810006000560020047000620030072001090080005001810090018001860100 00500204011003000209015004400239021022500283020003400508020000800542020000800550 020001000558020000700568016000300575013000700578#367617#VV16.11590#VV16.11591#^b 6650b#Vi?t#338.071159731#S450T#S tay sinh vin hc k I, nm hc 2016 - 2017#D ng cho sinh vin cao ng kho 17, h chnh quy theo h thng tn ch#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a94tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Cng ng hip H Ni#Gii thiu mt s quy ch o to i hc v cao ng h chnh quy t heo hc ch tn ch ti Trng i hc Cng nghip H Ni. Hng dn ng k kh i lng hc tp, k hoch hc tp, thi hc k v hng dn lin h cng vic#Tr ng i hc Cng nghip H Ni#o to#Hc tp#2016-2017#S tay#XH#367617## 00911000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820014000421810006000560020047000620030109001090080005002180090018002230100 00500241011002900246015004400275021022500319020003400544020000800578020000800586 020001000594020000700604016000300611013000700614#367618#VV16.11592#VV16.11593#^b 6650b#Vi?t#338.071159731#S450T#S tay sinh vin hc k I, nm hc 2016 - 2017#D ng cho sinh vin i hc kho 9, lin thng trung cp - i hc kho 9, h chnh quy theo h thng tn ch#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a147tr. : s , bng^b2 1cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Gii thiu mt s quy ch o t o i hc v cao ng h chnh quy theo hc ch tn ch ti Trng i hc Cng nghip H Ni. Hng dn ng k khi lng hc tp, k hoch hc tp, thi hc k v hng dn lin h cng vic#Trng i hc Cng nghip H Ni#o to#Hc t p#2016-2017#S tay#XH#367618## 00872000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820014000421810006000560020047000620030070001090080005001790090018001840100 00500202011002900207015004400236021022500280020003400505020000800539020000800547 020001000555020000700565013000700572016000300579#367619#VV16.11594#VV16.11595#^b 5000b#Vi?t#338.071159731#S450T#S tay sinh vin hc k I, nm hc 2016 - 2017#D ng cho sinh vin i hc kho 8, h chnh quy theo h thng tn ch#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a127tr. : s , bng^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghi p H Ni#Gii thiu mt s quy ch o to i hc v cao ng h chnh quy theo hc ch tn ch ti Trng i hc Cng nghip H Ni. Hng dn ng k khi l ng hc tp, k hoch hc tp, thi hc k v hng dn lin h cng vic#Trng i hc Cng nghip H Ni#o to#Hc tp#2016-2017#S tay#367619#XH## 00986000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010013000660020115000790070039001940050017002330080 00500250009001800255010000500273011002200278021033400300013000700634016000300641 020001300644020001900657020000900676020001100685#367620#VV16.11596#VV16.11597#^a 46000^b300b#Vi?t#338.709597#S105X#inh Th Cc#Sn xut kinh doanh v vn tr ch nhim x hi ca doanh nghip trong nn kinh t th trng Vit Nam hin n ay#inh Th Cc (ch.b.), Nguyn Th Thanh#Nguyn Th Thanh#^aH.#^aLao ng X h i#2016#^a300tr. : bng^b21cm#Tnh hnh nghin cu vn trch nhim x hi ca doanh nghip Vit Nam v trn th gii. Nhng vn l lun chung v trch nh im x hi ca doanh nghip trong nn kinh t th trng Vit Nam. Tnh hnh t hc hin trch nhim x hi ca doanh nghip Vit Nam trong nn kinh t th tr ng nh hng x hi ch ngha hin nay...#367620#XH#Doanh nghip#Trch nhim x hi#Sn xut#Kinh doanh## 00809000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820014000411810006000550020015000610080005000760090018000810100005000990110 01400104021039600118020001000514020001500524020001800539013000700557016000300564 #367621#VV16.11598#VV16.11599#^b300b#Vi?t#347.597002632#L504K#Lut khiu ni#^aH .#^aLao ng X hi#2016#^a70tr.^b21cm#Gii thiu ton vn Lut khiu ni nm 20 11 vi nhng quy nh chung v quy nh c th v: Khiu ni quyt nh hnh ch nh, hnh vi hnh chnh; gii quyt khiu ni; khiu ni, gii quyt khiu ni, q uyt nh k lut cn b, cng chc; tip cng dn; trch nhim ca c quan, t chc, c nhn c thm quyn trong vic qun l cng tc gii quyt khiu ni; x l vi phm v iu khon thi hnh#Php lut#Lut khiu ni#Vn bn php lut#36 7621#XH## 00828000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820011000411810006000520020012000580080005000700090018000750100005000930110 01400098021042400112020001000536020001200546020001800558016000300576013000700579 #367622#VV16.11600#VV16.11601#^b300b#Vi?t#347.597053#L504T#Lut t co#^aH.#^aLa o ng X hi#2016#^a54tr.^b21cm#Quy nh ca php lut v quyn v ngha v ca ngi t co, ngi b t co v ngi gii quyt t co, vic gii quyt t c o i vi hnh vi vi phm php lut ca cn b, cng chc, vin chc trong vic thc hin nhim v, cng v v i vi hnh vi vi phm php lut v qun l nh nc trong cc lnh vc; vn bo v ngi t co v trch nhim ca c quan, t chc trong vic qun l cng tc gii quyt t co...#Php lut#Lut t co#V n bn php lut#XH#367622## 00862000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580010013000640020018000770030017000950070013001120080 00500125009001800130010000500148011003000153015005300183013000700236016000300243 021023700246020001800483020000800501020001000509020001700519020001200536#367623# VV16.11602#VV16.11603#^a28000^b500b#Vi?t#338.5076#K312T#Ng Tun Anh#Kinh t h c vi m#Sch chuyn kho#Ng Tun Anh#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a79tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: i hc Kinh t Quc dn. Khoa Kinh t hc#367623#XH#G m cc cu hi l thuyt v bi tp v kinh t hc vi m nh: Cung - cu, co gi n, l thuyt hnh vi ngi tiu dng, l thuyt hng, cu trc th trng, th t rng cc yu t sn xut, tht bi ca th trng v vai tr ca Chnh ph#Kinh t hc vi m#Bi tp#L thuyt#Sch chuyn kho#Trc nghim## 00831000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810007000540010021000610020027000820030017001090070046001260050 01700172008000500189009001800194010000500212011003100217015004200248021017600290 020001700466013000700483016000300490020000900493020000800502020000700510#VV16.11 604#VV16.11605#367624#^a86000^b1000b#Vi?t#368#QU105L#Nguyn Th Hi ng#Qun l ri ro v bo him#Sch chuyn kho#Ch.b.: Nguyn Th Hi ng, Nguyn Th C hnh#Nguyn Th Chnh#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a187tr. : hnh v, bng^b21cm #TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn#Gii thiu chung v qun l ri ro; n hn dng v nh gi ri ro; cc cng c qun l ri ro; cc loi hnh bo him; hp ng bo him; xy dng qun l chng trnh bo him#Sch chuyn kho#3676 24#XH#Bo him#Qun l#Ri ro## 00946000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820006000421810007000480020015000550030026000700290064000960070047001600050 01500207005001700222005001700239005001500256004003000271008000500301009001800306 01000050032401100260032902101690035502000190052402000190054302000100056202000140 0572013000700586016000300593#VV16.11606#VV16.11607#367625#^b1000b#Vi?t#382.6#I-3 11H#Incoterms 2010#C hiu lc t 01/01/2011#ICC rules for the use of domestic a nd international trade terms#Dch: Nguyn Vn Hng... ; Hong Vn Chu h..#Nguy n Vn Hn#Nguyn Hong nh#Nguyn Vn Thoan#Hong Vn Chu#Ti bn c b sung, chnh sa#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a231tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu v gi i thch nhng iu kin thng mi dng cho mt hoc nhiu phng thc vn ti, cng nh cc iu kin p dng cho vn ti bin v vn ti thu ni a#Thng mi quc t#Hp ng xut khu#Thut ng#Sch song ng#367625#XH## 00754000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820008000411810006000490010014000550020039000690070030001080050015001380080 00500153009002100158010000500179011003100184021021200215013000700427016000300434 020001000437020001600447020001300463#VV16.11608#VV16.11609#367626#^b500b#Vi?t#16 0.076#H561D#Vng Tt t#Hng dn gii bi tp lgc hnh thc#Vng Tt t, Hong Thc Ln#Hong Thc Ln#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a274tr. : hnh v, bng^b21cm#Gii thiu nhng kin thc c bn v i tng v ngha ca lgc hc; khi nim; phn on; cc quy lut c bn ca lgc hnh thc; suy lun v suy din (din dch); quy np v tng t; chng minh v bc b#367626#XH#Logic hc#Logic hnh thc#Gii bi tp## 00990000000000337000450000100180000000200140001800300150003200500150004700500160 00620070062000780040015001400080005001550090021001600100005001810110035001860150 04300221082000800264016000300272013000700275014001500282026001100297026001100308 02600070031918100060032601900050033201900090033702000170034602000040036302000150 0367021027000382#Soto, Hernando de#B n ca vn#Sch tham kho#Nguyn Quang A#T rn nh Thin#Hernando de Soto ; Nguyn Quang A dch ; Trn nh Thin h..#X.b . ln th 2#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^aXI, 278tr. : hnh v, bng^b24cm#T n sch ting Anh: The mystery of capital#330.122#XH#367627#^a98000^b800b#VV16.1 1610#VV16.11611#367627#B300A#Vi?t#Dch Anh#Ch ngha t bn#Vn#Sch tham kho#L gii ngun gc ca vn. Nhng thng tin v nhng ngun gc vn cht ti cc n c ngho cng nhng nhn thc v chnh tr lin quan n nhng ngun vn cht n y, t vch ra cch thc ci cch h thng php lut cho cc chnh ph mang li li ch cho ngi ngho## 00896000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820004000491810007000530010014000600020046000740030023001200070014001430080 00500157009001800162010000500180011002500185015007400210021029100284020002200575 020001100597013000700608016000300615#VV16.11612#VV16.11613#367628#^a89000^b500b #Vi?t#410#NG454N#L Ton Thng#Ngn ng hc tri nhn nhng ni dung quan yu#Gi o trnh sau i hc#L Ton Thng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a239tr. : hnh v ^b24cm#TTS ghi: Vin Hn lm Khoa hc x hi Vit Nam. Hc vin Khoa hc x hi #Tng quan v tri nhn lun. Tm hiu nhng ni dung ch yu ca ng ngha hc t ri nhn v ng php hc tri nhn nh: Cu trc ngha v cu trc nim; nim ho, n d v hon d nim; phm tr v phm tr ho, l thuyt "in mu" v "cp bc c s"; dn nhp vo ng php hc tri nhn#Ngn ng hc tri nhn#Gio t rnh#367628#GT## 00902000000000313000450000100150000000200920001500500120010700500140011900700490 01330080005001820090021001870100005002080110027002130820012002400160003002520130 00700255014000700262026000700269026001100276181000600287019000500293020002300298 020001800321020001900339020000800358020001100366020001000377021020100387#Phm M nh Hng#Hi ng khoa hc cc c quan ng Trung ng - 20 nm xy dng v pht trin (1996 - 2016)#V Vn Phc#Khut Th Yn#B.s.: Phm Mnh Hng, V Vn Phc, Khut Th Yn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a294tr. : nh, bng^b21cm#324.259 7075#XH#367629#^b500b#367629#VV16.11614#H452#Vi?t#ng Cng sn Vit Nam#Hi ng khoa hc#C quan trung ng#Lch s#Pht trin#1996-2016#Gii thiu qu trnh hnh thnh, pht trin, hot ng cng nhng nh hng, gii php nhm tip t c i mi, nng cao cht lng, hiu qu hot ng ca Hi ng khoa hc cc c quan ng Trung ng## 00854000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580020089000640080005001530090021001580100005001790110 01500184021031700199020001000516020001000526020000800536020001600544020001800560 013000700578016000300585#367630#VV16.11615#VV16.11616#^a70000^b1000b#Vi?t#342.5 97#H305P#Hin php nc Cng ha x hi ch ngha Vit Nam v cc lut v t ch c b my nh nc#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a451tr.^b21cm#Gii thiu ton vn ni dung Hin php nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam v mt s lut v t chc b my nh nc nh: Lut t chc Quc hi nm 2014, Lut t chc Chnh ph nm 2015, Lut t chc To n nhn dn 2014, Lut t chc Vin kim st nh n dn nm 2014, Lut t chc chnh quyn a phng nm 2015#Php lut#Hin php #T chc#B my nh nc#Vn bn php lut#367630#XH## 00968000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810008000560020029000640030053000930070068001460050014002140050 01700228005001800245005001200263005002200275008000500297009002100302010000500323 01100150032802102600034302000080060302000100061102000110062101300070063201600030 0639#367631#VV16.11617#VV16.11618#^a65000^b500b#Vi?t#306.01#GI-108T#Gio trnh trit hc vn ho#Dng cho o to nghin cu sinh v hc vin cao hc#B.s.: Vn c Thanh (ch.b.), Nguyn Vn Cng, Nguyn Ton Thng...#Vn c Thanh#Nguyn Vn Cng#Nguyn Ton Thng#T Th Loan#Nguyn Th Vit Hng#^aH.#^aChnh tr Q uc gia#2016#^a255tr.^b21cm#Khi qut, phn tch bn cht v tnh cht x hi, c u trc, c trng, cc hnh thc hp dung cng nh nhng nguyn l c bn v c c cp phm tr cng nhng nhn thc v x l vai tr ca vn ho i vi s pht trin kinh t - x hi v pht trin con ngi#Vn ho#Trit hc#Gio trnh#367 631#GT## 00931000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820012000421810006000540020084000600070055001440050014001990050013002130050 01500226005001400241005001500255008000500270009002100275010000500296011001500301 021023400316020002300550020001400573016000300587020002000590013000700610#367632# VV16.11619#VV16.11620#^b1000b#Vi?t#324.2597075#M458S#Mt s vn i mi ni d ung, phng thc cng tc tuyn gio trong tnh hnh mi#Phm Vn Linh (ch.b.), Ng nh Xy, Phm Ngc Linh...#Phm Vn Linh#Ng nh Xy#Phm Ngc Linh#Trn V it Lu#V nh Thng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a219tr.^b21cm#Trnh by m t s vn l lun v thc trng vic thc hin ni dung, phng thc cng tc tuyn gio. Tm hiu mc tiu, nh hng cng nh gii php ch yu i mi ni dung, phng thc cng tc tuyn gio trong tnh hnh mi#ng Cng sn Vi t Nam#Cng tc ng#XH#Cng tc tuyn gio#367632## 00965000000000349000450000200390000000300170003900500150005600500160007100500110 00870050017000980050016001150070047001310080018001780090023001960100005002190110 02100224015007400245082000900319016000300328013000700331014000800338026000700346 02600110035302600110036418100070037501900050038202000090038702000080039602000090 0404020000400413021019800417#Chuyn Pht thnh o & xun Di Lc#Bnh Thn - 2016#Thch Thanh T#Thch Quang o#Nht Quang#Thch Gic Quang#Trn Thanh Tng# Thch Thanh T, Thch Quang o, Nht Quang...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H C h Minh#2016#^a149tr. : nh^b24cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. Ban Tr s Pht gio tnh ng Nai#294.3444#XH#367633#^b2000b#367633#VV16.11621#VV16.11 622#CH527#Vi?t#o Pht#Tu hnh#Bi vit#Th#Tp hp cc bi vit v con ng tu hnh, qu trnh c o ca c Di Lc, Pht Thch Ca... v nhng cm nhn t m linh trn qu Pht, bit n Pht, tu theo Pht dy tr tu kin nh thnh o## 00931000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600020083000660070059001490050013002080050018002210050 01500239005001100254005001900265008000500284009001800289010000500307011003100312 021022800343020002000571013000700591016000300598020000800601020000800609#VV16.11 624#VV16.11623#367634#^a125000^b300b#Vi?t#338.95976#452M#i mi h thng th ch pht trin bn vng vng Ty Nguyn: L lun v thc tin#H Huy Thnh, Nguy n Hng Quang (ch.b.), Nguyn T Sim...#H Huy Thnh#Nguyn Hng Quang#Nguyn T Sim#H Hu Nga#Khc Th Thanh Vn#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a491tr. : hnh v, bng^b21cm#Phn tch cc vn v th ch kinh t, vn ho - x hi v ti nguyn mi trng Ty Nguyn. T a ra phng hng v gii php i vi vn pht trin bn vng vng Ty Nguyn giai on 2015-2020 v tm nhn n 2 030#Pht trin bn vng#367634#XH#i mi#Th ch## 00778000000000241000450000100150000000200540001500700150006900800050008400900180 00890100005001070110026001120820011001380160003001490130007001520140007001590260 01100166026000700177026001100184181000600195019000500201020001700206021031300223 #Nguyn Ch Bn#L hi c truyn ca ngi Vit: Cu trc v thnh t#Nguyn Ch Bn#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a894tr. : minh ho^b24cm#394.269597#XH#367635# ^b500b#VV16.11626#367635#VV16.11625#L250H#Vi?t#L hi c truyn#Khi qut v l hi c truyn ca ngi Vit. Nghin cu l hi c truyn ca ngi Vit trn c c kha cnh: Ch/khch th; cu trc; nhn vt phng th; cc thnh t hin hu v tng n; quan h gia cc thnh t trong cu trc cng nh vic bo tn, pht huy gi tr ca l hi c truyn trong x hi ng i## 01000000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820009000411810006000500010008000560020055000640070029001190050013001480080 00500161009002100166010000500187011003300192015013300225021032900358020001700687 020000800704013000700712016000300719#VV16.11627#VV16.11628#367636#^b500b#Vi?t#95 9.7041#N105#Vn To#Nn i nm 1945 Vit Nam - Nhng chng tch lch s#Ch.b .: Vn To, Furuta Motoo#Furuta Motoo#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a752tr., 3 2tr. nh : bng^b24cm#TTS ghi: Vin Hn lm Khoa hc x hi Vit Nam. Vin S h c. Tiu ban Hp tc Vit - Nht nghin cu v nn i nm 1945 Vit Nam#Cung cp mt ci nhn ton din, y v c h thng nhng chng tch lch s v m t mt, au thng ca Vit Nam trong nn i nm 1945 do pht xt Nht gy ra th ng qua vic kho st trc tip nhng a im xy ra nn i, phng vn nhng n hn chng lch s cng nh ch ra nguyn nhn trc tip dn ti nn i lch s ny#Lch s hin i#Nn i#367636#XH## 00670000000000277000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200090 00301810006000390010011000450020021000560030007000770070011000840040018000950080 01800113009001100131010000500142011002100147020000800168020000700176013000700183 016000300190012001700193021018200210#367637#VV16.11629#^b500b#Vi?t#959.7043#N114 T#L Cng C#Nm thng dng ngi#Hi k#L Cng C#Ti bn ln th 2#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2016#^a509tr. : nh^b20cm#Lch s#Hi k#367637#VH#p li s ng ni#Ghi li nhng k nim v nhng nm thng rc la ca phong tro u tranh yu nc ca tui tr, tr thc, ng bo cc th min Trung trong thi k c hng M cu nc (1954-1975)## 00731000000000301000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200120 00301810006000420010011000480020021000590030007000800070011000870220004000980220 01000102004000800112008001800120009001100138010000500149011002100154020001700175 020000700192013000700199016000300206005001100209021020900220#VV16.11630#367638#^ b500b#Vi?t#895.9228403#N114T#L Cng C#Nm thng tnh ngi#Hi k#L Cng C#T .2#1975-2012#Ti bn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a361tr. : nh^b20cm#Vn hc hin i#Hi k#367638#VH#L Cng C#Ghi li qu trnh hot ng ca tc gi t sau ngy thnh ph Hu c gii phng (thng 3 -1975), qu trnh i hc, c ng tc ti Qung Nam - Nng v sng lp trng i hc dn lp u tin ca m in Trung## 01082000000000337000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200190 00301810006000490020067000550070059001220050015001810050017001960050016002130050 01500229005001900244008000500263009002100268010000500289011002600294015006900320 02102700038902000230065902000080068202000140069001300070070401600030071102000200 0714020001000734#367639#VV16.11631#^b250b#Vi?t#324.25970750959761#L302S#Lch s cng tc tuyn gio ca ng b tnh Kon Tum (1930 - 2015)#B.s.: Hong Th Chc, Nguyn Mnh Hng, Nguyn Th Th...#Hong Th Chc#Nguyn Mnh Hng#Nguyn Th Th#Trnh nh Lm#Trn Th Bch Lin#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a591tr., 27tr. nh^b24cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b tnh Kon Tum. Ban Tuyn gio t nh u#Khi qut iu kin t nhin, kinh t - x hi tnh Kon Tum v phong tro chng Php trc nm 1930. Gii thiu lch s hnh thnh, pht trin cng tc tu yn gio ca ng b tnh Kon Tum qua cc giai on 1930 - 1945; 1945 - 1954; 19 54 - 1975; 1975 - 1991; 1991 - 2015#ng Cng sn Vit Nam#Lch s#Cng tc ng #367639#XH#Cng tc tuyn gio#1930-2015## 01098000000000325000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200120 00311810007000430020132000500070061001820050021002430050013002640050016002770050 01300293005001300306008000500319009002100324010000500345011002700350015004500377 02102940042202000200071602000080073601300070074401600030075102000080075402000100 0762#VV16.11632#367640#^b1000b#Vi?t#302.0959774#NH556G#Nhng gng sng gia i thng - Qua 5 nm tip tc y mnh vic hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh (2011 - 2016)#B.s.: Nguyn Th Thanh Vn, Bi Hu Ton, Nguyn Kim Loan...#Nguyn Th Thanh Vn#Bi Hu Ton#Nguyn Kim Loan#Trn L Hng#Kim Minh Yn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a255tr. : nh, bng^b24cm#TTS ghi: Tnh u Bnh Dng. Ban Tuyn gio#Gii thiu mt s vn bn ch o ca Trung ng v t nh u Bnh Dng v tip tc y mnh hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh. Mt s m hnh hay, sng to cng nhng tm gng c nhn, tp th ti u biu trong phong tro thi ua "lm theo Bc" ca tnh Bnh Dng (2011 - 2016) #in hnh tin tin#C nhn#367640#XH#Tp th#2011-2016## 00741000000000265000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200080 00311810006000390010018000450020061000630070018001240080005001420090021001470100 00500168011002100173021022200194020001000416020001500426020001500441013000700456 016000300463020000900466#VV16.11633#367641#^b1000b#Vi?t#345.597#G434P#Nguyn Mn h Thng#Gp phn gi vng k cng php lut trt t, an ton x hi#Nguyn Mnh Thng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a285tr. : nh^b24cm#Tp hp nhng bi vi t ca tc gi v cc vn lut php, tnh hnh an ninh, chnh tr, trt t an ton x hi nc ta hin nay v xut mt s gii php nhm gp phn gi vn g ho bnh, n nh, pht trin bn vng#Php lut#Trt t tr an#An ton x hi #367641#XH#Bi vit## 00711000000000325000450000100150000000200200001500500100003500500090004500500150 00540070047000690080018001160090011001340100005001450110015001500120043001650150 05800208022001100266022001000277082000600287016000300293013000700296014001600303 02600070031902600110032618100060033701900050034301900080034802000170035602000120 0373#Meyer, Marissa#Cng cha mt trng#Thanh Nga#Tun c#Meyer, Marissa#Mariss a Meyer ; Thanh Nga dch ; Tun c h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a366 tr.^b24cm#T sch Teen th k 21 ca bo Hoa hc tr#Dch t nguyn bn ting An h: The lunar chronicles winter#Bch Tuyt#T.4, Ph.2#813.6#VH#367642#^a75000^b10 00b#367642#VV16.11634#C455C#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 01091000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810006000510020030000570030107000870070055001940050013002490050014002620050 01700276005001500293005001400308008001800322009001100340010000500351011002100356 015007300377021029000450020000800740013000700748016000300755020001900758#367643# VV16.11635#^a160000^b200b#Vi?t#355.3109597#L302S#Lch s on Ct Bi Hi Phng# Tiu on 2, Trung on 268, Phn khu 1 (Si Gn - Gia nh) - n v Anh hng l c lng v trang nhn dn#B.s.: Phm Hng Ca, L Hoi Thanh, Nguyn Quc Gin.. .#Phm Hng Ca#L Hoi Thanh#Nguyn Quc Gin#Trn Hng Tin#Phan Vn Kin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a230tr. : nh^b20cm#TTS ghi: Hi Cu chin binh T p. H Ch Minh. Cu chin binh on Ct Bi#Tp hp v gii thiu bi vit ca c c cu qun nhn on Ct Bi Hi Phng, Tiu on 2, Trung on 268, Phn khu 1 ( Si Gn - Gia nh) ghi li qu trnh thnh lp, hun luyn v hnh qun vo Nam chin u cng nhng trn nh, nhng s kin v nhng tm gng chin u hy s inh dng cm#Lch s#367643#XH#Lc lng v trang## 00604000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570010015000630020015000780070015000930080018001080090 02300126010000500149011002900154021013300183020000800316020001600324013000700340 016000300347#VV16.11636#VV16.11637#367644#^a96000^b1000b#Vi?t#956.94#B103H#Nguy n Hin L#Bi hc Isral#Nguyn Hin L#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Min h#2016#^a329tr. : nh, bn ^b21cm#Nghin cu v tr a l, lch s pht trin ca quc gia Israel v dn tc Do Thi: Chnh tr, kinh t, x hi, vn ho v tn gio#Lch s#Dn tc Do Thi#367644#XH## 00842000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020072000600070018001320050009001500050012001590050 01800171008001800189009002300207010000500230011001500235021022700250020002000477 020001000497013000700507016000300514019000500517012001800522#VV16.11639#367645#V V16.11638#^a98000^b3000b#Vi?t#158#T527C#Tuyn chn nhng cu chuyn hay nht - Tui tr khng bao gi quay li#Dch: Thu Hng...#Thu Hng#Nguyn on#Nguyn T hanh Tng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a271tr.^b21cm#Thng qua nhng cu chuyn gip cc bn tr bit trn trng nhng iu tt p, khng ng ng quan st, lng nghe, hc hi, thay i v t hon thin chnh mnh, tri nghi m mi cung bc ca cuc sng v vt qua nhng th thch#Tm l hc ng dng#Cu c sng#367645#XH#Dch#Ht ging tm hn## 00855000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010016000680020029000840070016001130080018001290090 02300147010000500170011002100175021029700196020000800493020001900501020001000520 013000700530016000300537015003700540#367646#VV16.11640#VV16.11641#^a74000^b1000 b#Vi?t#959.7030099#C514K#Nguyn Q. Thng#Cuc khi ngha Duy Tn 1916#Nguyn Q. Thng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a250tr. : nh^b21cm#Khi qu t hon cnh lch s Vit Nam u th k 20. Tm hiu v cuc khi ngha Duy Tn 1916 Hu v mt vi a phng khc ca gii tr thc trong cuc vn ng ch ng thc dn Php v Nam triu ca nhn dn ta u th k 20. Gii thiu chn dun g mt s nh lnh o ca phong tro Duy Tn 1916#Lch s#Phong tro Duy Tn#Th k 20#367646#XH#Tn tht tc gi: Nguyn Quyt Thng## 00901000000000397000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590020019000650070077000840220005001610050008001660050 01100174005001700185005001000202005002000212005001800232008001800250009002300268 01000050029101100300029601200170032602100760034302000090041902000090042801600030 0437020000800440005001700448005001800465020000900483020000400492013000700496#VV1 6.11643#VV16.11642#367647#^a18000^b1000b#Vi?t#294.3444#T515T#Tui tr Pht Vit #Bi Th, Trung Cng, ng Trung Thnh... ; B.s.: Thch Gic Nhng (ch.b)...#T. 12#Bi Th#Trung Cng#ng Trung Thnh#Ngc ip#Mang Vin Hng nh#Thch Gic Nhng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a75tr. : nh, tranh v^b24 cm#T sch Vn tm#Tp hp nhng bi vit, bi th, cm ngh vit v o Pht v trit l sng#o Pht#i sng#XH#Tu hnh#Thch Gic Tuyn#Thch Qung Trng# Bi vit#Th#367647## 01194000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810008000580020052000660070056001180050013001740050013001870050 01700200005001400217005001700231008000500248009001800253010000500271011002200276 01500690029802104180036702000110078502000080079602000090080402000100081302000110 0823013000700834016000300841#367648#VV16.11644#VV16.11645#^a40000^b500b#Vi?t#65 8.4052#GI-108T#Gio trnh k nng giao tip v m phn kinh doanh#Trn Vn Ho, Bi Tn Hin, Nguyn Hng Minh (ch.b.)...#Trn Vn Ho#Bi Tn Hin#Nguyn Hng Minh#L Thu Hng#Nguyn Thu Dung#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a331tr. : bng ^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lao ng - X hi. Khoa Qun tr kinh doanh#Trn h by tng quan v giao tip v m phn trong kinh doanh. Tm hiu v mt s n i dung ch yu trong giao tip, m phn kinh doanh nh: Cu trc ca giao tip kinh doanh; c s tm l, x hi v vn ho ca giao tip kinh doanh; cc k nn g giao tip; giao tip trong mi trng t chc; k nng thuyt trnh; tin trn h m phn; k thut gii quyt th gng trong m phn; m phn vi khch hng trong bn l#Kinh doanh#K nng#m phn#Giao tip#Gio trnh#367648#GT## 00951000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820015000431810006000580020085000640080005001490090018001540100005001720110 02200177015004600199021039400245020001000639020001600649016000300665013000700668 020002200675#367649#VV16.11646#VV16.11647#^b14500b#Vi?t#344.5970202638#T103L#Ti liu ngun v tuyn truyn bo him x hi bt buc v bo him x hi t nguy n#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a155tr. : bng^b21cm#TTS ghi: B Lao ng - Th ng binh v X hi#Khi qut v bo him x hi, quan im xy dng Lut bo him x hi (sa i). Gii thiu mt s ni dung c bn ca Lut bo him x hi 20 14 nh: i tng tham gia, quyn v trch nhim ca cc bn; cc ch bo hi m x hi bt buc; mc ng, phng thc ng bo him x hi bt buc; quy nh chuyn tip; ch bo him x hi t nguyn; x l vi phm hnh chnh v bo him x hi#Php lut#Bo him x hi#XH#367649#Ti liu tuyn truyn## 00863000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820015000501810006000650020071000710080005001420090018001470100005001650110 02200170015004600192021027200238020001000510020001600520020001100536020001500547 020001300562013000700575016000300582#367650#VV16.11648#VV16.11649#^a50000^b1000 b#Vi?t#344.5970202638#H428#Hi - p ch , chnh sch mi v bo him x hi cho ngi lao ng#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a147tr. : bng^b21cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi#Gii thiu ni dung chnh sch, ch mi v bo him x hi bt buc v bo him x hi t nguyn gm: Nhng quy nh chung ; cc ch bo him; quy nh v mc ng v phng thc ng; trnh t, th t c gii quyt ch ... c trnh by di dng nhng cu hi p#Php lut#Bo him x hi#Chnh sch#Ngi lao ng#Sch hi p#367650#XH## 00899000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620020060000680080005001280090018001330100005001510110 01500156015004600171021034900217020001000566020001700576020001700593020001300610 013000700623016000300630#VV16.11651#367651#VV16.11650#^a76000^b1000b#Vi?t#344.5 970465#H428#Hi - p chnh sch php lut v an ton, v sinh lao ng#^aH.#^a Lao ng X hi#2016#^a199tr.^b21cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X h i#Gm nhng cu hi p v chnh sch php lut v an ton, v sinh lao ng: Nh ng quy nh chung; cc bin php phng, chng cc yu t nguy him, yu t c h i cho ngi lao ng; cc bin php x l s c gy mt an ton, v sinh lao ng v tai nn lao ng, bnh ngh nghip; bo m an ton, v sinh lao ng i vi mt s lao ng c th...#Php lut#An ton lao ng#V sinh lao ng#Sch hi p#367651#XH## 00814000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400090002901900050 00380820010000431810006000530020076000590080005001350090018001400100005001580110 01500163015004600178021028700224020001000511020001600521020001300537013000700550 016000300557#VV16.11653#367652#VV16.11652#^b14500b#Vi?t#344.59702#H428#Hi p v chnh sch bo him x hi bt buc v bo him x hi t nguyn#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a175tr.^b21cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi#Gm nhng cu hi p v chnh sch bo him x hi bt buc v t nguyn: i tn g tham gia, quyn v trch nhim; ch m au, thai sn, tai nn lao ng, bn h ngh nghip; ch hu tr avf t tut; qu bo him x hi; trnh t, th t c tham gia v gii quyt bo him x hi...#Php lut#Bo him x hi#Sch hi p#367652#XH## 00815000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620020065000680080005001330090018001380100005001560110 03100161015004600192021024400238020001000482020001700492020001700509020001300526 013000700539016000300546#367653#VV16.11654#VV16.11655#^a88000^b1000b#Vi?t#344.5 970465#H561D#Hng dn thc hin an ton, v sinh lao ng trong doanh nghip#^a H.#^aLao ng X hi#2016#^a230tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi#Gii thiu nhng qui nh chung v an ton, v sinh lao ng; an ton lao ng v bin php phng nga tai nn lao ng; v sinh lao ng v cc bin php phng nga tc hi ngh nghip, bnh ngh nghip; hi p lut an ton, v sinh lao ng#Php lut#An ton lao ng#V sinh lao ng#Doanh ngh ip#367653#XH## 00992000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820010000431810007000530020054000600030010001140080005001240090018001290100 00500147011002700152015007900179021041500258020001000673020002000683020001300703 013000700716016000300723#VV16.11656#VV16.11657#367654#^b23794b#Vi?t#344.59701#NH 556C#Nhng cu hi thng gp khi i lm vic nc ngoi#Hi - p#^aH.#^aLao ng X hi#2015#^a199tr. : nh, bng^b21cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi. Cc Qun l lao ng ngoi nc#Gii p nhng cu hi thng gp v lao ng i lm vic nc ngoi gm: iu kin, hnh thc v quy trnh, th t c; quyn v ngha v ca ngi lao ng; chi ph; cng vic, iu kin lm vic v x l cc vn pht sinh nc ngoi; thanh l hp ng v gii quyt pht sinh nu c sau khi v nc. Mt s cu hi v mt s th trng tip nhn nhi u lao ng Vit nam nh: Nht Bn, i Loan, Hn Quc....#Php lut#Lao ng n c ngoi#Sch hi p#367654#XH## 00471000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480010013000540020025000670030029000920070018001210080005001390090 01000144010000500154011001500159020000800174020001000182020001500192013000700207 016000300214#VV16.11658#367655#^a32000^b2000b#Vi?t#895.9223#L464L#Khnh Phng# Ln ln con s lm trng#K chuyn thn ng Vit Nam#Khnh Phng b.s.#^aH.#^aV n hc#2016#^a156tr.^b21cm#Vn hc#Truyn k#Sch thiu nhi#367655#VH## 00709000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580010015000640020052000790070045001310050021001760080 00500197009001800202010000500220011003100225021017400256020001500430013000700445 016000300452#367656#VV16.11659#VV16.11660#^a50000^b600b#Vi?t#362.9597#A105S#Ph m Hng Tr#An sinh x hi - Mt s vn l lun v thc tin#Phm Hng Tr ( ch.b.), Phm Trn Thng Long#Phm Trn Thng Long#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a 299tr. : hnh v, bng^b21cm#Nhng vn c bn v an sinh x hi. Gii thiu v h thng an sinh x hi trn th gii v Vit Nam. Trnh by cc lnh vc chn h trong h thng an sinh x hi Vit Nam#An sinh x hi#367656#XH## 00985000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820015000511810006000660020094000720080005001660090018001710100005001890110 02200194015004600216021039800262020001000660020000900670020001700679013000700696 016000300703020001300706#VV16.11661#367657#VV16.11662#^a160000^b1000b#Vi?t#344. 5970102638#H428#Hi - p nhng thc mc thng gp khi p dng B lut lao n g 2012 v cc vn bn mi nht#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a383tr. : bng^b24cm #TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi#Gii p nhng vng mc m cc d oanh nghip v ngi lao ng thng gp khi thc hin B lut Lao ng 2012 nh : Tm vic lm, giao kt hp ng lao ng, ch lm vic, ci thin cc iu kin lm vic.... Gii thiu cc vn bn quy phm php lut mi nht v lao ng gm: Vn bn chung; vic lm; hp ng lao ng; i thoi ni lm vic, thng lng tp th, tho c lao ng tp th...#Php lut#Lao ng#Vn bn php qui #367657#XH#Sch hi p## 00822000000000337000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200190 00301810006000490020032000550030022000870070061001090050013001700050021001830050 01600204005001900220005001400239008001800253009002300271010000500294011002000299 01500810031902000380040002000080043802000110044602000100045702000070046701300070 0474016000300481#VV16.11663#367658#^b400b#Vi?t#305.89592206059779#K600Y#K yu 3 5 nm - Mt chng ng#08/6/1981 - 08/6/2016#B.s.: Phm Vn Hi, Nguyn Th Ng c Hnh, Trn Ho Phng...#Phm Vn Hi#Nguyn Th Ngc Hnh#Trn Ho Phng#Ngu yn Trng Nhn#V Thnh Cht#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a95 tr. : nh^b25cm#TTS ghi: U ban nhn dn Tp. H Ch Minh. U ban v ngi Vit Nam nc ngoi#U ban v ngi Vit Nam nc ngoi#Lch s#Pht trin#1981-2 016#K yu#367658#XH## 00585000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020026000510030071000770070039001480050021001870080018002080090 02300226010000500249011001500254020000800269020000600277020001200283020001400295 013000700309016000300316#VV16.11664#367659#^a49000^b2000b#Vi?t#807.6#M458T#100 kim tra ng vn 7#Dnh cho hc sinh lp 7 THCS. Ti liu tham kho cho qu t hy, c gio#Hong Trng Tho, Trng Th Thu Liu#Trng Th Thu Liu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a159tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7# kim tra# Sch c thm#367659#GK## 00929000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820007000491810008000560010019000640020045000830070047001280050019001750080 01800194009003800212010000500250011003100255015006100286021022800347020001300575 020000700588020001100595020001100606013000700617016000300624#VV16.11666#VV16.116 65#367660#^a60000^b500b#Vi?t#333.33#GI-108T#Nguyn Th M Linh#Gio trnh u t v kinh doanh bt ng sn#Nguyn Th M Linh (ch.b.), Trnh Th Kim Oanh#Trn h Th Kim Oanh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Cng nghip Tp. H Ch Minh#2016#^a42 1tr. : hnh v, bng^b24cm#u ba sch ghi: Trng i hc Cng nghip Tp. H C h MInh#Tng quan v bt ng sn v th trng bt ng sn. Gii thiu v mi trng u t v kinh doanh bt ng sn; u t d n v kinh doanh bt ng s n; thm nh gi, nh gi hiu qu u t v kinh doanh d n bt ng sn#Bt ng sn#u t#Kinh doanh#Gio trnh#367660#GT## 01045000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820009000491810007000580010011000650020037000760030011001130070025001240050 01300149004004100162008001800203009003800221010000500259011003100264021037900295 020001400674020001000688020001200698020001100710013000700721016000300728#VV16.11 667#VV16.11668#367661#^a40000^b300b#Vi?t#543.0284#TH514T#L Vn Tn#Thuc th h u c trong ho phn tch#Gio trnh#L Vn Tn, Lm Ngc Th#Lm Ngc Th#Ti b n ln th 5 c sa cha v b sung#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Cng nghip Tp. H Ch Minh#2016#^a367tr. : hnh v, bng^b24cm#C s l thuyt v thuc th hu c. Gii thiu mt s thuc th hu c nh: Thuc th to phc chelate vi ion kim loi qua lin kt phi tr O, O; thuc th to lin kt phi tr O, O; thuc th O-N, N-N; thuc th vi cu trc S.... Trnh by tnh cht phn tch ca c c nguyn t. Cung cp nhng thng tin v c im phi tr, cc thuc th dng p hn tch ca cc nguyn t#Ho phn tch#Thuc th#Cht hu c#Gio trnh#367661 #GT## 00612000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100070 00360020024000430030056000670070014001230220004001370050014001410040029001550080 01800184009004500202010000500247011003200252020001200284020000800296020000600304 020001400310013000700324016000300331#367662#^a28000^b5000b#Vi?t#372.623#NH556B# Nhng bi lm vn mu 2#Ph huynh, gio vin tham kho. Bi dng hc sinh gii# Trn Th Thn#T.1#Trn Th Thn#Ti bn c sa cha, b sung#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh ; Nh sch Thanh Trc#2016#^a239tr. : bng, tranh v^b24cm #Tp lm vn#Bi vn#Lp 2#Sch c thm#367662#GK## 00612000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100070 00360020024000430030056000670070014001230220004001370050014001410040029001550080 01800184009004500202010000500247011003200252020001200284020000800296020000600304 020001400310016000300324013000700327#367663#^a28000^b5000b#Vi?t#372.623#NH556B# Nhng bi lm vn mu 2#Ph huynh, gio vin tham kho. Bi dng hc sinh gii# Trn Th Thn#T.2#Trn Th Thn#Ti bn c sa cha, b sung#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh ; Nh sch Thanh Trc#2016#^a227tr. : bng, tranh v^b24cm #Tp lm vn#Bi vn#Lp 2#Sch c thm#GK#367663## 00571000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100070 00360020024000430030056000670070014001230220004001370050014001410080018001550090 04500173010000500218011003200223020001200255020000800267020000600275020001400281 013000700295016000300302#367664#^a28000^b5000b#Vi?t#372.623#NH556B#Nhng bi l m vn mu 3#Ph huynh, gio vin tham kho. Bi dng hc sinh gii#Trn Th Th n#T.1#Trn Th Thn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Nh sch Thanh Tr c#2016#^a227tr. : bng, tranh v^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 3#Sch c thm# 367664#GK## 00571000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100070 00360020024000430030056000670070014001230220004001370050014001410080018001550090 04500173010000500218011003200223020001200255020000800267020000600275020001400281 016000300295013000700298#367665#^a26000^b5000b#Vi?t#372.623#NH556B#Nhng bi l m vn mu 3#Ph huynh, gio vin tham kho. Bi dng hc sinh gii#Trn Th Th n#T.2#Trn Th Thn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Nh sch Thanh Tr c#2016#^a203tr. : bng, tranh v^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 3#Sch c thm# GK#367665## 00612000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100070 00360020024000430030056000670070014001230220004001370050014001410040029001550080 01800184009004500202010000500247011003200252020001200284020000800296020000600304 020001400310013000700324016000300331#367666#^a34000^b5000b#Vi?t#372.623#NH556B# Nhng bi lm vn mu 4#Ph huynh, gio vin tham kho. Bi dng hc sinh gii# Trn Th Thn#T.1#Trn Th Thn#Ti bn c sa cha, b sung#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh ; Nh sch Thanh Trc#2016#^a315tr. : bng, tranh v^b24cm #Tp lm vn#Bi vn#Lp 4#Sch c thm#367666#GK## 00635000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810007000470020024000540030056000780070014001340220004001480050014001520040 02900166008001800195009004500213010000500258011003200263020001200295020000800307 020000600315020001400321016000300335013000700338#367667#VV16.11670#^a32000^b500 0b#Vi?t#372.623#NH556B#Nhng bi lm vn mu 4#Ph huynh, gio vin tham kho. B i dng hc sinh gii#Trn Th Thn#T.2#Trn Th Thn#Ti bn c sa cha, b s ung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Nh sch Thanh Trc#2016#^a259tr. : bng, tranh v^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 4#Sch c thm#GK#367667## 00635000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810007000470020024000540030056000780070014001340220004001480050014001520040 02900166008001800195009004500213010000500258011003200263020001200295020000800307 020000600315020001400321013000700335016000300342#367668#VV16.11671#^a32000^b500 0b#Vi?t#372.623#NH556B#Nhng bi lm vn mu 5#Ph huynh, gio vin tham kho. B i dng hc sinh gii#Trn Th Thn#T.1#Trn Th Thn#Ti bn c sa cha, b s ung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Nh sch Thanh Trc#2016#^a319tr. : bng, tranh v^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 5#Sch c thm#367668#GK## 00635000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810007000470020024000540030056000780070014001340220004001480050014001520040 02900166008001800195009004500213010000500258011003200263020001200295020000800307 020000600315020001400321016000300335013000700338#VV16.11672#367669#^a36000^b500 0b#Vi?t#372.623#NH556B#Nhng bi lm vn mu 5#Ph huynh, gio vin tham kho. B i dng hc sinh gii#Trn Th Thn#T.2#Trn Th Thn#Ti bn c sa cha, b s ung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Nh sch Thanh Trc#2016#^a327tr. : bng, tranh v^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 5#Sch c thm#GK#367669## 00571000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370020020000430030033000630070053000960220004001490050016001530050013001690050 01400182008000500196009001100201010000500212011001400217020001100231020000900242 020000600251020001400257016000300271013000700274#367670#^a12000^b10035b#Vi?t#37 2.634#V460L#V luyn vit lp 5#Dnh cho hc sinh tnh Qung Nam#Phan Quang Thn (ch.b.), Vn Qu Tun, Nguyn Tn T#T.2#Phan Quang Thn#Vn Qu Tun#Nguyn T n T#^aH.#^aGio dc#2016#^a32tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 5#Sch c thm# GK#367670## 00571000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370020020000430030033000630070053000960220004001490050016001530050013001690050 01400182008000500196009001100201010000500212011001400217020001100231020000900242 020000600251020001400257013000700271016000300278#367671#^a12000^b10035b#Vi?t#37 2.634#V460L#V luyn vit lp 4#Dnh cho hc sinh tnh Qung Nam#Phan Quang Thn (ch.b.), Vn Qu Tun, Nguyn Tn T#T.1#Phan Quang Thn#Vn Qu Tun#Nguyn T n T#^aH.#^aGio dc#2016#^a32tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm# 367671#GK## 00571000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370020020000430030033000630070053000960220004001490050016001530050013001690050 01400182008000500196009001100201010000500212011001400217020001100231020000900242 020000600251020001400257013000700271016000300278#367672#^a12000^b10035b#Vi?t#37 2.634#V460L#V luyn vit lp 5#Dnh cho hc sinh tnh Qung Nam#Phan Quang Thn (ch.b.), Vn Qu Tun, Nguyn Tn T#T.1#Phan Quang Thn#Vn Qu Tun#Nguyn T n T#^aH.#^aGio dc#2016#^a32tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 5#Sch c thm# 367672#GK## 00579000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370020020000430030033000630070057000960220004001530050016001570050012001730050 01900185008000500204009001100209010000500220011001400225020001100239020000900250 020000600259020001400265013000700279016000300286#367673#^a12000^b10035b#Vi?t#37 2.634#V460L#V luyn vit lp 3#Dnh cho hc sinh tnh Qung Nam#Phan Quang Thn (ch.b.), Phan Vn An, Trn Th Mai Hng#T.2#Phan Quang Thn#Phan Vn An#Trn T h Mai Hng#^aH.#^aGio dc#2016#^a32tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#367673#GK## 00571000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370020020000430030033000630070053000960220004001490050016001530050013001690050 01400182008000500196009001100201010000500212011001400217020001100231020000900242 020000600251020001400257016000300271013000700274#367674#^a12000^b10035b#Vi?t#37 2.634#V460L#V luyn vit lp 4#Dnh cho hc sinh tnh Qung Nam#Phan Quang Thn (ch.b.), Vn Qu Tun, Nguyn Tn T#T.2#Phan Quang Thn#Vn Qu Tun#Nguyn T n T#^aH.#^aGio dc#2016#^a32tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm# GK#367674## 00628000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020024000500070070000740220004001440050015001480050013001630050 01600176005002300192008001800215009002300233010000500256011001500261020001200276 020000800288020000600296020001400302016000300316013000700319#367675#VV16.11673#^ a35000^b2000b#Vi?t#807#NH556B#Nhng bi lm vn mu 9#Nguyn Th Du, o Th T hu, Trng Th Hng, Nguyn Th Tuyt Nhung#T.1#Nguyn Th Du#o Th Thu#Tr ng Th Hng#Nguyn Th Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#201 6#^a134tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 9#Sch c thm#GK#367675## 00514000000000253000450000100130000000200200001300500080003300700280004100800050 00690090056000740100005001300110015001350820008001500160003001580130007001610140 01700168026000700185026001100192181000700203019000500210019001600215020001700231 020001200248#Chu Vn Vn#Trm - Tnh lang h#T Hinh#Chu Vn Vn ; T Hinh dc h#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a502tr.^b21 cm#895.136#VH#367676#^a110000^b2000b#367676#VV16.11674#TR120K#Vi?t#Dch Trung Q uc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00447000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010008000660020017000740030016000910070008001070080 00500115009001400120010000500134011001500139020001700154020001200171013000700183 016000300190#367677#VV16.11677#VV16.11676#^a49000^b1000b#Vi?t#895.92234#M458T#Q u Th#Mt thu to sn#Tp truyn ngn#Qu Th#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a204tr. ^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#367677#VH## 00453000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620010013000690020018000820030010001000070013001100080 00500123009001400128010000500142011001500147020001700162020001000179013000700189 016000300196#367678#VV16.11679#VV16.11678#^a52000^b1000b#Vi?t#895.9228403#NH556 N#V Kim Ninh#Nhng ngy xa y#Truyn k#V Kim Ninh#^aH.#^aNxb. H Ni#2016# ^a212tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn k#367678#XH## 00438000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010007000660020010000730030016000830070007000990080 00500106009001400111010000500125011001500130020001700145020001200162016000300174 013000700177#367679#VV16.11680#VV16.11681#^a48000^b1000b#Vi?t#895.92234#100T#V n H# thing#Tp truyn ngn#Vn H#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a192tr.^b21cm#V n hc hin i#Truyn ngn#VH#367679## 00450000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010009000660020024000750030011000990070009001100080 00500119009001400124010000500138011001500143020001700158020001100175016000300186 013000700189#VV16.11682#VV16.11683#367680#^a50000^b1000b#Vi?t#895.92234#T306G#L an Khai#Ting gi ca rng thm#Truyn di#Lan Khai#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a19 1tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH#367680## 00552000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020039000530070039000920050013001310050017001440080005001610090 01400166010000500180011003000185020001300215020000900228020000700237020000600244 020001400250013000700264016000300271#367681#VV16.11684#^a18000^b5000b#Vi?t#372. 83#QU603V#Quyn v bn phn ca chng em - Lp 2#Lu Thu Thu (ch.b.), Trn Th T Oanh#Lu Thu Thu#Trn Th T Oanh#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a32tr. : tranh v , nh^b24cm#Quyn tr em#Ngha v#Tr em#Lp 2#Sch c thm#367681#GK## 00547000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020039000530070039000920050013001310050017001440080005001610090 01400166010000500180011002500185020001300210020000900223020000700232020000600239 020001400245016000300259013000700262#VV16.11685#367682#^a18000^b5000b#Vi?t#372. 83#QU603V#Quyn v bn phn ca chng em - Lp 3#Lu Thu Thu (ch.b.), Trn Th T Oanh#Lu Thu Thu#Trn Th T Oanh#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a32tr. : minh ho ^b24cm#Quyn tr em#Ngha v#Tr em#Lp 3#Sch c thm#GK#367682## 00547000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020039000530070039000920050013001310050017001440080005001610090 01400166010000500180011002500185020001300210020000900223020000700232020000600239 020001400245016000300259013000700262#367683#VV16.11686#^a18000^b5000b#Vi?t#372. 83#QU603V#Quyn v bn phn ca chng em - Lp 4#Lu Thu Thu (ch.b.), Trn Th T Oanh#Lu Thu Thu#Trn Th T Oanh#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a32tr. : minh ho ^b24cm#Quyn tr em#Ngha v#Tr em#Lp 4#Sch c thm#GK#367683## 00547000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020039000530070039000920050013001310050017001440080005001610090 01400166010000500180011002500185020001300210020000900223020000700232020000600239 020001400245016000300259013000700262#367684#VV16.11687#^a18000^b5000b#Vi?t#372. 83#QU603V#Quyn v bn phn ca chng em - Lp 5#Lu Thu Thu (ch.b.), Trn Th T Oanh#Lu Thu Thu#Trn Th T Oanh#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a32tr. : minh ho ^b24cm#Quyn tr em#Ngha v#Tr em#Lp 5#Sch c thm#GK#367684## 00572000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020038000540030024000920070049001160050017001650050013001820050 00900195008000500204009001400209010000500223011002600228020001000254020000600264 020001400270013000700284016000300291#367685#VV16.11688#^a16000^b5000b#Vi?t#372. 6521#454K#n kin thc, rn k nng ting Anh 1#Gip em hc n trong h#Nguyn Quc Tun (ch.b.), Thu Ngn, Phm Mai#Nguyn Quc Tun# Thu Ngn#Phm Mai #^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a48tr. : tranh mu^b24cm#Ting Anh#Lp 1#Sch c thm #367685#GK## 00572000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020038000540030024000920070049001160050017001650050013001820050 00900195008000500204009001400209010000500223011002600228020001000254020000600264 020001400270016000300284013000700287#367686#VV16.11689#^a16000^b5000b#Vi?t#372. 6521#454K#n kin thc, rn k nng ting Anh 2#Gip em hc n trong h#Nguyn Quc Tun (ch.b.), Thu Ngn, Phm Mai#Nguyn Quc Tun# Thu Ngn#Phm Mai #^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a44tr. : tranh mu^b24cm#Ting Anh#Lp 2#Sch c thm #GK#367686## 00573000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020038000550030024000930070049001170050017001660050013001830050 00900196008000500205009001400210010000500224011002600229020001000255020000600265 020001400271016000300285013000700288#367687#VV16.11690#^a16000^b10000b#Vi?t#372 .6521#454K#n kin thc, rn k nng ting Anh 3#Gip em hc n trong h#Nguyn Quc Tun (ch.b.), Thu Ngn, Phm Mai#Nguyn Quc Tun# Thu Ngn#Phm Ma i#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a44tr. : tranh mu^b24cm#Ting Anh#Lp 3#Sch c th m#GK#367687## 00573000000000277000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200090 00401810006000490020038000550030024000930070049001170050017001660050013001830050 00900196008000500205009001400210010000500224011002600229020001000255020000600265 020001400271016000300285013000700288#VV16.11691#367688#^a16000^b10000b#Vi?t#372 .6521#454K#n kin thc, rn k nng ting Anh 4#Gip em hc n trong h#Nguyn Quc Tun (ch.b.), Thu Ngn, Phm Mai#Nguyn Quc Tun# Thu Ngn#Phm Ma i#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a48tr. : tranh mu^b24cm#Ting Anh#Lp 4#Sch c th m#GK#367688## 00572000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020038000540030024000920070049001160050017001650050013001820050 00900195008000500204009001400209010000500223011002600228020001000254020000600264 020001400270016000300284013000700287#VV16.11692#367689#^a16000^b5000b#Vi?t#372. 6521#454K#n kin thc, rn k nng ting Anh 5#Gip em hc n trong h#Nguyn Quc Tun (ch.b.), Thu Ngn, Phm Mai#Nguyn Quc Tun# Thu Ngn#Phm Mai #^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a48tr. : tranh mu^b24cm#Ting Anh#Lp 5#Sch c thm #GK#367689## 00789000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020056000530030038001090070057001470050012002040050016002160050 01600232005001700248005001500265004002700280008000500307009001400312010000500326 01100200033101500400035102000080039102000080039902000200040702000140042701300070 0441016000300448#367690#VV16.11693#^a20000^b5020b#Vi?t#959.731#M458S#Mt s chu yn v lch s vn ho Thng Long - H Ni#Sch dng cho hc sinh lp 10, 11, 12#Phm Vn H (ch.b.), Hong Nng nh, Nguyn nh Huy...#Phm Vn H#Hong N ng nh#Nguyn nh Huy#Nguyn Ln Thng#on Kiu Oanh#Chnh l, b sung nm 2 012#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a79tr. : nh^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni#Lch s#Vn ho#Trung hc ph thng#Sch c thm#367690#VH## 00533000000000265000450000200270000000300240002700500200005100500170007100700380 00880080005001260090014001310100005001450110025001500820006001750160003001810130 00700184014001600191026000700207181000700214019000500221020001100226020001000237 020000600247020001400253#Thc hnh ting Vit lp 1#Gip em hc n trong h#Trn Th Minh Hng#Nguyn Thu Trang#Trn Th Minh Hng, Nguyn Thu Trang#^aH.#^aNx b. H Ni#2016#^a48tr. : minh ho^b24cm#372.6#GK#367691#^a14800^b5000b#367691#T H552H#Vi?t#Ting Vit#Thc hnh#Lp 1#Sch c thm## 00808000000000301000450002600070000001400070000701900050001408200110001918100060 00300020035000360290052000710070049001230050016001720050011001880050011001990050 01600210005001000226008000500236009002100241010000500262011002400267015002500291 021014200316020002400458020001400482013000700496016000300503#367692#^b600b#Vi?t# 391.009597#R552R#Rc r sc mu 54 dn tc Vit Nam#Briliant colours of 54 ethni c minorities in Vietnam#B.s.: Hong Xun nh, L Tun H, Bi Th H...#Hong X un nh#L Tun H#Bi Th H#Hong Th Thanh#L Thu H#^aH.#^aChnh tr Quc g ia#2015#^a140tr. : nh^b24x29cm#TTS ghi: U ban Dn tc#Gii thiu hnh nh v nhng chi tit hoa vn, mu sc, nt p vn ho trong nhng b trang phc truy n thng cng ng cc dn tc Vit Nam#Trang phc truyn thng#Sch song ng#367 692#XH## 00417000000000217000450002600070000001400170000701900050002408200090002918100070 00380020022000450030011000670080018000780090034000960100005001300110021001350200 01000156020000900166020001400175016000300189013000700192#367693#^a225000^b1000b #Vi?t#372.6521#I-309S#I-learn smart start 2#Flashcards#^aTp. H Ch Minh#^ai h c S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a267p. : ill.^b29cm#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#GK#367693## 00417000000000217000450002600070000001400170000701900050002408200090002918100070 00380020022000450030011000670080018000780090034000960100005001300110021001350200 01000156020000900166020001400175016000300189013000700192#367694#^a225000^b1000b #Vi?t#372.6521#I-309S#I-learn smart start 3#Flashcards#^aTp. H Ch Minh#^ai h c S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a272p. : ill.^b29cm#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#GK#367694## 00761000000000301000450002600070000001400080000701900050001508200110002018100070 00310020019000380070045000570050012001020050012001140050016001260050021001420050 02200163008001000185009001500195010000500210011003000215015001600245021016000261 020000900421013000700430016000300437020001000440020000900450#367695#^b6000b#Vi?t #373.959779#TH117S#Thp sng c m 8#Tho Nguyn, Qunh Trang, H Quang Truyn. ..#Tho Nguyn#Qunh Trang#H Quang Truyn#Nguyn Danh Minh Tr#Nguyn Ngc Hun h Nh#^a Nng#^aNxb. Nng#2016#^a119tr. : hnh v, nh^b27cm#Lu hnh ni b #Nhng bi vit ca gio vin, hc sinh trng THCS v THPT Nguyn Khuyn (Tp. H Ch Minh) v: Nhng thnh tch ca hc sinh nh trng, phng php hc tp.. .#Gio dc#367695#XH#Trung hc#Bi vit## 00778000000000301000450000100270000000200200002700300350004700500110008200700440 00930040014001370080005001510090033001560100005001890110025001940120029002190820 00800248016000300256013000700259014001600266026000700282181000700289019000500296 019000500301020001800306020001300324020001000337021012900347#Ehrlin, Carl-Johan Forssn#Ch th mun i ng#Mt phng php mi gip b d ng#Minh Trang#Carl-J ohan Forssn Ehrlin ; Minh Trang dch#Ti bn ln 2#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sc h Thi H#2016#^a27tr. : tranh v^b30cm#Ehon - Thc phm cho tm hn#649.122#XH# 367696#^a39000^b2000b#367696#CH500T#Vi?t#Dch#Gio dc gia nh#Nui dy con#Tr uyn k#Cu chuyn ng nghnh, sinh ng, ni dung phong ph gip cc bc ph hu ynh hng dn cc b rn luyn thi quen i ng ng gi## 00931000000000325000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200070 00301810006000370020074000430070064001170050017001810050022001980050014002200050 02100234005001200255008000500267009001100272010000500283011002600288015005100314 02101960036502000090056102000080057002000070057801600030058502000100058801300070 0598#367697#VL16.01707#^b650b#Vi?t#315.97#K600Y#K yu 70 nm xy dng v pht t rin ngnh Thng k 06/5/1946 - 06/5/2016#B.s.: Nguyn Vn Tuyn, Nguyn Th Ph ng Lan, Mai Tng Long...#Nguyn Vn Tuyn#Nguyn Th Phng Lan#Mai Tng Long#N ghim Th Minh Hin#ng Huy Du#^aH.#^aThng k#2016#^a176tr. : minh ho^b29cm# TTS ghi: B K hoch v u t. Tng cc Thng k#S lc 70 nm hnh thnh v p ht trin ngnh Thng k Vit Nam (1946 - 2016). Gii thiu nhng hnh nh hot ng tiu biu ca ngnh t nm 2007 n nay. Cc n v trc thuc Tng cc Th ng k#Thng k#Lch s#K yu#XH#1946-2016#367697## 00885000000000325000450000200660000000500160006600500160008200500190009800500190 01170050019001360070056001550080005002110090018002160100005002340110026002390150 06400265082000400329016000300333013000700336014000700343026001100350026001100361 02600070037218100060037901900050038502000200039002000100041002000160042002101230 0436#K yu hi ngh sinh vin nghin cu khoa hc nm hc 2015 - 2016#Nguyn V n Minh#Nguyn Thu Hin#Nguyen Phuong Dong#Nguyn Thanh Huyn#Nguyn Th i Linh# Nguyn Vn Minh, Nguyn Thu Hin, Nguyen Phuong Dong...#^aH.#^ai hc S phm#2 016#^a511tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm H Ni#001#XH#367698#^b130b#VL16.01709#VL16.01708#367698#K600Y#Vi?t#Nghi n cu khoa hc#Sinh vin#K yu hi ngh#Tp hp 60 bo co khoa hc ca sinh vi n v cc ch khoa hc t nhin, khoa hc x hi, khoa hc gio dc v ngoi ng## 00706000000000289000450000200100000000500110001000500130002100500190003400700830 00530080005001360090010001410100005001510110015001560820007001710160003001780130 00700181014001700188026001100205026001100216026000700227181000600234019000500240 019001600245020001000261020000900271021013600280#Kinh dch#Ng Tt T#Cao c i m#Ng Th Thanh Lch#Ng Tt T dch, ch gii ; i chiu, chnh sa: Cao c im, Ng Th Thanh Lch#^aH.#^aVn hc#2016#^a840tr.^b27cm#133.33#XH#367699#^a2 50000^b1000b#VL16.01710#VL16.01711#367699#K312D#Vi?t#Dch Trung Quc#Kinh dch# Bi ton#Gii thiu mt s kin thc c bn v kinh dch v ni dung 64 qu: Qu kin, qu khn, qu trun, qu mng, qu nhu... trong kinh dch## 00799000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820008000411810006000490020023000550070052000780050014001300050013001440050 01300157005001300170005001300183008000500196009001800201010000500219011003800224 015008900262021012800351020000800479013000700487016000300494#VL16.01713#VL16.017 12#367700#^b730b#Vi?t#959.741#301C#a ch huyn Ngc Lc#Ch.b.: L Vn Trng, Mai Hng Hi, Ng Xun Sao...#L Vn Trng#Mai Hng Hi#Ng Xun Sao#Phm Vn u#Mai Vn Tng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2016#^a1007tr., 32tr. nh mu : bng^b27 cm#TTS ghi: Huyn u - Hi ng nhn dn - U ban nhn dn huyn Ngc Lc - Tn h Thanh Ho#Trnh by v a l t nhin, a l hnh chnh - dn c, lch s, k inh t, vn ho - x hi ca huyn Ngc Lc, tnh Thanh Ho#a ch#367700#XH## 00836000000000337000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820006000511810006000570020098000630030053001610070059002140050014002730050 01100287005001700298005001400315008001800329009003400347010000500381011001500386 02000070040101600030040802000130041102000170042402000140044101300070045502000160 0462020002000478#VL16.01714#367701#VL16.01715#^a159000^b1000b#Vi?t#512.9#L527S# Luyn siu t duy casio chuyn phng trnh, bt phng trnh, h phng trn h i s v v t#Dnh cho hc sinh lp 10, 11, 12 luyn thi THPTQG...#on Tr Dng, H Hu Hi, Nguyn Tn Sing, H Xun Trng#on Tr Dng#H Hu Hi#Nguy n Tn Sing#H Xun Trng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#20 16#^a302tr.^b30cm#i s#GK#Phng trnh#Bt phng trnh#Sch c thm#367701#H phng trnh#Trung hc ph thng## 00881000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820011000431810006000540020075000600030057001350080005001920090011001970100 00500208011002200213015008200235021019500317020001200512020001000524020000900534 020001000543020000900553020000700562013000700569016000300576#367702#VL16.01716#V L16.01717#^b45678b#Vi?t#338.109597#S450T#S tay nghip v tng iu tra nng th n, nng nghip v thu sn nm 2016#Ti liu dng cho Ban ch o cp x v iu tra vin...#^aH.#^aThng k#2016#^a235tr. : bng^b30cm#TTS ghi: Ban Ch o T ng iu tra Nng thn, Nng nghip v Thu sn Trung ng#Gii thch h thng ph iu v h thng biu tng hp nhanh iu tra nng thn, nng nghip v thu sn nm 2016. Trnh by quy trnh thu thp thng tin ca iu tra vin v kim tra c a t trng#Nng nghip#Nng thn#Thu sn#Nghip v#iu tra#S tay#367702#XH# # 00885000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400100002901900050 00390820011000441810006000550020075000610030061001360080005001970090011002020100 00500213011002100218015008200239021019500321020001000516020001200526020000900538 020001000547020000900557020000700566016000300573013000700576#VL16.01718#367703#V L16.01719#^b132338b#Vi?t#338.109597#S450T#S tay nghip v tng iu tra nng th n, nng nghip v thu sn nm 2016#Ti liu dng cho iu tra vin, t trng phiu 01/TTNN-HO#^aH.#^aThng k#2016#^a91tr. : bng^b30cm#TTS ghi: Ban Ch o Tng iu tra Nng thn, Nng nghip v Thu sn Trung ng#Gii thch phiu s 01 v biu tng hp nhanh phiu s 01 iu tra nng thn, nng nghip v thu sn nm 2016. Trnh by quy trnh thu thp thng tin ca iu tra vin v kim t ra ca t trng#Nng thn#Nng nghip#Thu sn#Nghip v#iu tra#S tay#XH#367 703## 00922000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530020075000590030091001340080005002250090011002300100 00500241011002200246015008200268021020300350020001000553020001200563020000900575 020001000584020000900594020000700603016000300610013000700613#367704#VL16.01720#V L16.01721#^b3556b#Vi?t#338.109597#S450T#S tay nghip v tng iu tra nng thn , nng nghip v thu sn nm 2016#Ti liu phc v Hi ngh tp hun nghip v ca Ban ch o Tng iu tra cp tnh, huyn#^aH.#^aThng k#2016#^a271tr. : b ng^b30cm#TTS ghi: Ban Ch o Tng iu tra Nng thn, Nng nghip v Thu sn Trung ng#Gii thiu cc quyt nh, phng n tng iu tra nng thn, nng ng hip v thu sn nm 2016. Gii thch phiu iu tra v biu tng hp nhanh dnh cho cuc iu tra nng thn, nng nghip v thu sn#Nng thn#Nng nghip#Thu sn#Nghip v#iu tra#S tay#XH#367704## 00820000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530020089000590080005001480090011001530100005001640110 02100169015008200190021025300272020001200525020001000537020000900547016000300556 013000700559#367705#VL16.01722#VL16.01723#^b8645b#Vi?t#338.109597#M458S#Mt s q uy trnh p dng trong tng iu tra nng thn, nng nghip v thu sn nm 2016 #^aH.#^aThng k#2016#^a87tr. : bng^b30cm#TTS ghi: Ban Ch o Tng iu tra N ng thn, Nng nghip v Thu sn Trung ng#Gii thiu quy trnh p dng trong tng iu tra nng thn, nng nghip v thu sn nm 2016 gm: Tp hun nghip v , chn mu trong iu tra mu, thu thp thng tin ca iu tra vin v kim tra ca t trng, nghim thu v bn giao ti liu, phc tra#Nng nghip#Nng thn# Thu sn#XH#367705## 00887000000000325000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200190 00301810006000490020059000550070068001140080018001820090011002000100005002110110 02600216015003700242021013100279020002200410020001100432020001600443020000700459 01300070046601600030047300500270047600500150050300500210051800500120053900500100 0551#VL16.01724#367706#^b500b#Vi?t#324.25970140959779#K600Y#K yu cng tc on v phong tro thanh thiu nhi qun 10#Ban Thng v qun on 10, Trn Xun i n, Trn Hong Khnh Vn...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a65tr. : nh, bng ^b29cm#TTS ghi: Ban Chp hnh on qun 10#Ghi li nhng hot ng ca thanh th iu nhi qun 10 di s lnh o ca ng b v on TNCS H Ch Minh qun 10, T p. H Ch Minh#on TNCS H Ch Minh#Phong tro#Thanh thiu nhi#K yu#367706#XH #Ban Thng v qun on 10#Trn Xun in#Trn Hong Khnh Vn#V Anh Khoa#V i Dn## 00692000000000229000450000201020000000800180010200900110012001000050013101100200 01360820015001560160003001710130007001740260007001810260011001881810007001990190 00500206020005200211020000800263020001100271020001000282021017000292#Trng trun g cp ngh K thut cng ngh Hng Vng: 30 nm hnh thnh - pht trin & t ti n hi nhp#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a50tr. : nh^b28cm#373.2460959779# XH#367707#367707#VL16.01725#TR561T#Vi?t#Trng trung cp ngh K thut cng ngh Hng Vng#Lch s#Pht trin#1985-2015#Ghi li qu trnh hnh thnh, xy dng, pht trin v nhng thnh tch t c ca trng Trung cp ngh K thut c ng ngh Hng Vng trong 30 nm qua (1985 - 2015)## 00838000000000277000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200130 00301810006000430020071000490290075001200080005001950090011002000100005002110110 01500216015002800231021022400259020001800483020001700501020000900518020001400527 016000300541013000700544020000900551#VL16.01726#367708#^b270b#Vi?t#338.63409597# K258Q#Kt qu iu tra c s sn xut kinh doanh c th phi nng nghip 2015#Res ults of a surveys on non - farm individual business establishments 2015#^aH.#^aT hng k#2016#^a134tr.^b27cm#TTS ghi: Tng cc Thng k#Tng quan v cc c s s n xut kinh doanh c th phi nng, lm nghip v thu sn qua kt qu iu tra nm 2015. Gii thiu cc bng s liu iu tra v cc c s sn xut kinh doanh c th phi nng, lm nghip v thu sn#Kinh doanh c th#Sn xut t nhn#iu tra#Sch song ng#XH#367708#Thng k## 01007000000000265000450000200880000002900950008800800050018300900110018801000050 01990110025002040150028002290820015002570160003002720130007002750140007002820260 00700289026001100296026001100307181000600318019000500324020001500329020001400344 020001000358021037300368#Xut, nhp khu hng ho ca Vit Nam giai on 2005 - 2015 vi cc nc thnh vin TPP#Viet Nam's international merchandise trade in 2 005 - 2015 with the TPP participating countries#^aH.#^aThng k#2016#^a187tr. : biu ^b27cm#TTS ghi: Tng cc Thng k#382.0959701823#XH#367709#^b700b#367709 #VL16.01727#VL16.01728#X504N#Vi?t#Xut nhp khu#Sch song ng#2005-2015#Khi qu t qu trnh hi nhp thng mi quc t v hng ho ca Vit Nam ni chung v r ing vi cc nc tham gia TPP. Trnh by nhng nh gi ni bt v kt qu hot ng xut, nhp khu v cc biu s liu v: Tr gi xut, nhp khu vi cc n c thnh vin TPP; mt hng ch yu xut, nhp khu vi cc nc thnh vin TPP; xut, nhp khu vi tng nc thnh vin TPP## 00848000000000301000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200090 00301810007000390020085000460070063001310050014001940050013002080050014002210050 01300235008000500248009001100253010000500264011002700269015005600296021015700352 020000900509020000800518016000300526020001000529013000700539#VL16.01729#367710#^ b135b#Vi?t#315.9727#NG107T#Ngnh thng k tnh Bc Ninh 60 nm xy dng v pht trin (20/02/1956 - 20/02/2016)#B.s.: V Minh Giang, Phm S Dun, on Mnh Th , Ng Vn Tho#V Minh Giang#Phm S Dun#on Mnh Th#Ng Vn Tho#^aH.#^aThn g k#2016#^a64tr. : nh, s ^b27cm#TTS ghi: Tng cc Thng k. Cc Thng k t nh Bc Ninh#Gii thiu s hnh thnh v cc giai on pht trin ca ngnh thn g k tnh Bc Ninh cng nhng thnh tch t c ca tp th, c nhn qua c c thi k#Thng k#Lch s#XH#1956-2016#367710## 00976000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820014000411810007000550020062000620030102001240080005002260090011002310100 00500242011002200247015005100269021031300320020000900633020000800642020000700650 020000900657016000300666013000700669020001000676#367711#VL16.01730#VL16.01731#^b 730b#Vi?t#338.430009597#PH561A#Phng n iu tra gi sn xut dch v (Thi k 2015 - 2020)#Ban hnh theo Quyt nh s 73/Q-TCTK ngy 02 thng 3 nm 2016 ca Tng cc trng Tng cc Thng k#^aH.#^aThng k#2016#^a119tr. : bng^b27cm#T TS ghi: B K hoch v u t. Tng cc Thng k#Trnh by phng n iu tra gi sn xut dch v thi k 2015 - 2020 gm: Mc ch v yu cu iu tra, i t ng, n v v phm vi iu tra, thi im, thi k v thi gian thu thp s li u, ni dung v phiu iu tra, cc bng danh mc s dng trong iu tra, loi i u tra v phng php thu thp s liu...#Sn xut#Dch v#Gi c#iu tra#XH#36 7711#2015-2020## 00979000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820013000411810007000540020061000610030103001220080005002250090011002300100 00500241011002100246015005100267021030300318020001900621020001300640020000700653 016000300660013000700663020001000670020000900680#367712#VL16.01732#VL16.01733#^b 930b#Vi?t#388.04409597#PH561A#Phng n iu tra gi vn ti kho bi (Thi k 20 15 - 2020)#Ban hnh theo Quyt nh s 46/Q-TCTK ngy 22 thng 02 nm 2016 ca Tng cc trng Tng cc Thng k#^aH.#^aThng k#2016#^a68tr. : bng^b27cm#TTS ghi: B K hoch v u t. Tng cc Thng k#Trnh by phng n iu tra gi vn ti kho bi thi k 2015 - 2020 gm: Mc ch v yu cu iu tra, i tng , n v v phm vi iu tra, thi im v thi gian thu thp s liu, ni dung v phiu iu tra, cc bng danh mc s dng trong iu tra, loi iu tra v ph ng php thu thp s liu...#Giao thng vn ti#Kho hng ho#Gi c#XH#367712#2 015-2020#iu tra## 00776000000000253000450000200920000002900840009200800050017600900110018101000050 01920110025001970150028002220820009002500160003002590130007002620140007002690260 00700276026001100283181000600294019000500300020000900305020001700314020001400331 021017700345#C s gio dc Vit Nam qua kt qu tng iu tra c s kinh t, h nh chnh, s nghip 2012#Vietnam's education establishments through the results of establishment census 2012#^aH.#^aThng k#2016#^a111tr. : biu ^b27cm#TTS ghi: Tng cc Thng k#370.9597#XH#367713#^b300b#367713#VL16.01734#C460S#Vi?t#Gi o dc#Kt qu iu tra#Sch song ng#nh gi v thc trng h thng gio dc, o to Vit Nam cng vi cc biu s liu v s lng, lao ng, nng lc o t o ca cc c s gio dc t trung ng n a phng## 01034000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820012000421810007000540020083000610030102001440080005002460090011002510100 00500262011002100267015005100288021032500339020001200664020001100676020000900687 016000300696020000700699020000900706013000700715020001000722#367714#VL16.01735#V L16.01736#^b2710b#Vi?t#338.1309597#PH561A#Phng n iu tra gi sn xut nng, lm nghip v thu sn (Thi k 2015 - 2020)#Ban hnh theo Quyt nh s 71/Q-T CTK ngy 02 thng 3 nm 2016 ca Tng cc trng Tng cc Thng k#^aH.#^aThng k#2016#^a96tr. : bng^b27cm#TTS ghi: B K hoch v u t. Tng cc Thng k# Trnh by phng n iu tra gi sn xut nng, lm nghip v thu sn thi k 2 015 - 2020 gm: Mc ch v yu cu iu tra, i tng, n v v phm vi iu tra, thi im v thi gian thu thp s liu, ni dung v phiu iu tra, cc b ng danh mc s dng trong iu tra, loi iu tra v phng php thu thp s li u...#Nng nghip#Lm nghip#Thu sn#XH#Gi c#iu tra#367714#2015-2020## 00966000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820010000411810007000510020066000580030102001240080005002260090011002310100 00500242011002200247015005100269021031700320020001500637020000700652020000900659 016000300668013000700671020001000678#VL16.01737#367715#VL16.01738#^b750b#Vi?t#38 2.09597#PH561A#Phng n iu tra gi xut khu, nhp khu (Thi k 2015 - 2020) #Ban hnh theo Quyt nh s 74/Q-TCTK ngy 02 thng 3 nm 2016 ca Tng cc tr ng Tng cc Thng k#^aH.#^aThng k#2016#^a228tr. : bng^b27cm#TTS ghi: B K hoch v u t. Tng cc Thng k#Trnh by phng n iu tra gi xut khu, nhp khu thi k 2015 - 2020 gm: Mc ch v yu cu iu tra, i tng, n v v phm vi iu tra, thi im, thi k v thi gian thu thp s liu, ni d ung v phiu iu tra, cc bng danh mc s dng trong iu tra, loi iu tra v phng php thu thp s liu...#Xut nhp khu#Gi c#iu tra#XH#367715#2015- 2020## 00940000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820010000421810007000520020066000590030102001250080005002270090011002320100 00500243011002200248015005100270021030600321020002100627016000300648020000700651 020000900658013000700667#VL16.01739#367716#VL16.01740#^b1420b#Vi?t#338.09597#PH5 61A#Phng n iu tra gi sn xut cng nghip (Thi k 2015 - 2020)#Ban hnh t heo Quyt nh s 72/Q-TCTK ngy 02 thng 3 nm 2016 ca Tng cc trng Tng c c Thng k#^aH.#^aThng k#2016#^a180tr. : bng^b27cm#TTS ghi: B K hoch v u t. Tng cc Thng k#Trnh by phng n iu tra gi sn xut cng nghip thi k 2015-2020 gm: Mc ch v yu cu iu tra, i tng, n v v phm v i iu tra, thi im v thi gian thu thp s liu, ni dung v phiu iu tra, cc bng danh mc s dng trong iu tra, loi iu tra v phng php thu thp s liu...#Sn xut cng nghip#XH#Gi c#iu tra#367716## 00648000000000229000450002600070000001400180000701900050002508200120003018100060 00420020038000480080018000860090023001040100005001270110021001320150082001530210 14600235020000600381020001300387020000800400013000700408016000300415#367717#^a10 0000^b10000b#Vi?t#338.7025597#V302A#Vietnam Asean business directory 2016#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a180tr. : nh^b29cm#u ba sch ghi: Vietnam chamber of commere and industry; Vietnam business forum#Gii thiu tn, a ch, in thoi, sn phm v dch v ca cc doanh nghip Vit Nam v doanh nghip ca cc nc trong Cng ng Kinh t Asean#ASEAN#Doanh nghip#Danh b#367 717#XH## 00738000000000253000450002600070000001400150000701900050002208200060002718100060 00330010015000390020061000540030017001150070021001320080005001530090018001580100 00500176011003100181021022400212020001100436020001000447020001700457013000700474 016000300481#367718#^a48000^b600b#Vi?t#305.2#X100H#Phm Hng Tr#X hi hc ng hin cu v cc nhm tui - Nhng vn c bn#Sch chuyn kho#Phm Hng Tr ch.b.#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a239tr. : hnh v, bng^b21cm#Trnh by nhn thc chung v cc nhm tui; h thng ho cc quan nim v nhm tui; cc vn x hi hc nh v th, vai tr, chnh sch x hi... i vi cc nhm tui: tr em, v thnh nin, thanh nin v ngi cao tui#X hi hc#Nhm tui#Sch chuy n kho#367718#XH## 00649000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100060 00370010008000430020027000510070026000780050011001040080005001150090039001200100 00500159011001500164021014000179020001100319020000700330020000900337013000700346 016000300353019000500356020001000361#367719#^a89000^b3000b#Vi?t#155.6453#556K# Trn Du#ng kt hn trc tui 30#Trn Du ; Diu Hng dch#Diu Hng#^aH.#^aL ao ng X hi ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a325tr.^b21cm#a ra nhng nh hng gip ph n thi hin i ng x vi cc nh kin, quy tc c, c la chn ng n trong hn nhn v cuc sng#Tm l hc#Ph n#Hn nhn#367719#XH#Dch#Cu c sng## 00877000000000277000450000100210000000200500002100500080007100700350007900800050 01140090039001190100005001580110025001630150082001880820009002700160003002790130 00700282014001600289026000700305181000600312019000500318019000500323020001100328 020001200339020001000351021023800361#Smith, Keith Cameron#10 iu khc bit nht gia k giu & ngi ngho#Cm Chi#Keith Cameron Smith ; Cm Chi dch#^aH.#^aLa o ng X hi ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a183tr. : hnh v^b20cm#Tn sch ting Anh: The top 10 distinctions between millionaires and middle class#305.5234#XH#3 67720#^a49000^b3000b#367720#M558#Vi?t#Dch#Ngi giu#Ngi ngho#Quan nim#Ph n tch nhng khc bit trong li t duy, hnh ng gia ngi giu v ngi ngh o v cuc sng, kinh doanh. Bn cnh a ra nhng b quyt gip bn thay i cch ngh ca bn thn t c thnh cng trong cng vic v cuc sng## 00781000000000289000450000100130000000200270001300500150004000500120005500700460 00670080005001130090039001180100005001570110015001620150044001770820006002210160 00300227013000700230014001600237026000700253181000600260019000500266019000500271 020002000276020001000296020000800306021017700314#Phipps, Mike#Mu hn k bn ni cng s#Gautrey, Colin#Alpha Books#Mike Phipps, Colin Gautrey ; Alpha Books dc h#^aH.#^aLao ng X hi ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a314tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: 21 dirty tricks at work#650.1#XH#367721#^a69000^b3000b#367721#M566H#Vi?t# Dch#B quyt thnh cng#Cng vic#Cng s#Gii thiu, phn tch cc th on a ng din ra ni cng s v a ra cc gii php gip ngi lao ng bit cch v t qua cc tr bn t c thnh cng trong cng vic## 00704000000000265000450000100100000000200480001000500080005800500120006600700460 00780080005001240090039001290100005001680110015001730820008001880160003001960130 00700199014001600206026000700222181000600229019000500235020002000240020002000260 020001100280021014700291#Qunh Lan#40+ b kp chinh phc khch hng qua in tho i#Thu V#Alpha Books#B.s.: Qunh Lan, Thu V (ch.b.), Alpha Books#^aH.#^aLao ng X hi ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a279tr.^b21cm#658.872#KT#367722#^a79000^ b3000b#367722#B454M#Vi?t#Tip th kinh doanh#B quyt thnh cng#in thoi#Gii thiu nhng quy tc c bn v tip th qua in thoi, a ra nhng phng php x l tnh hung khi b t chi nng cao doanh s bn hng## 00959000000000301000450000100190000000200340001900300750005300500100012800500120 01380070054001500040018002040080005002220090039002270100005002660110015002710150 03900286082000900325016000300334013000700337014001600344026000700360181000600367 019000500373019000500378020001400383020002000397021024000417#Gerber, Michael E.# tr thnh nh qun l hiu qu#Ti sao cc nh qun l lm vic km hiu qu v lm th no khc phc?#Khnh Chi#Phng Thu#Michael E. Gerber ; Khnh Chi dch ; Phng Thu h..#Ti bn ln th 2#^aH.#^aLao ng X hi ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a227tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The E-myth manager#658.4092#KT#36 7723#^a69000^b3000b#367723#250T#Vi?t#Dch#Ngi qun l#B quyt thnh cng#Cu ng cp cc b quyt, cch thc nng cao hiu qu lm vic v thnh cng trong qun l, lnh o nh: Xc nh mc ch chnh, mc tiu chin lc; xy dng c c chin lc ti chnh, t chc, qun l, nhn s v chin lc marketing...## 00777000000000277000450000100140000000200610001400300170007500700200009200800050 01120090018001170100005001350110026001400150068001660820010002340160003002440130 00700247014001600254026000700270181000600277019000500283020001900288020001000307 020001900317020001700336021014600353#Cao Th Nhi#iu hnh chnh sch tin t ca Ngn hng nh nc Vit Nam#Sch chuyn kho#Cao Th Nhi ch.b.#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a146tr. : minh ho^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Vin Ngn hng Ti chnh#332.49597#XH#367724#^a65000^b1000b#367724#309H# Vi?t#Chnh sch tin t#iu hnh#Ngn hng nh nc#Sch chuyn kho#Cung cp n hng vn c bn v l thuyt chnh sch tin t cng nh thc tin iu hnh chnh sch tin t Vit Nam trong giai on 2011-2015## 00608000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020029000410070041000700220004001110050014001150050015001290040018001440080 00500162009001100167010000500178011002400183012002700207020001800234020001100252 020000800263020001100271020001400282013000700296016000300303#367725#^a8600^b400 00b#Vi?t#372.21#B200H#B hc ch ci v tp t ch#V Duy Phng ; Minh ho: Bi Quang Tun#T.2#V Duy Phng#Bi Quang Tun#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2 016#^a31tr. : hnh v^b24cm#Gip b chun b vo lp 1#Gio dc mu gio#Ting V it#Ch ci#Tp t ch#Sch c thm#367725#GK## 00967000000000265000450000100230000000200250002300300380004800700220008600800050 01080090039001130100005001520110031001570150039001880820009002270160003002360130 00700239014001600246026000700262181000600269019000500275019000500280020002000285 020000700305021038900312#Tobias, Cynthia Ulrich#Mi a tr mt cch hc#i tm phong cch hc tp ca con bn#Cynthia Ulrich Tobias#^aH.#^aLao ng X hi ; C ng ty Sch Alpha#2016#^a226tr. : hnh v, bng^b21cm#Tn sch ting Anh: The way they learn#370.1523#XH#367726#^a59000^b3000b#367726#M452#Vi?t#Dch#Phng ph p hc tp#Tr em#Trnh by khi qut chung v phong cch hc tp, a ra 4 phong cch hc tp m mt b m c th ng dng dy con hc nh: Phong cch hc c th - trnh t; phong cch hc tru tng - trnh t; phong cch hc tru tng - ngu nhin v phong cch c th - ngu nhin. Vi mi mt phong cch hc, tc gi a ra nhng li khuyn cho tng dng ngi, tng phong cch hc t hi u qu## 00590000000000265000450000100120000000200170001200500120002900700360004100800180 00770090059000950100005001540110021001590120018001800150041001980820007002390160 00300246013000700249014001600256026000700272181000600279019000500285019000500290 020001700295020001200312#Kakar, V. N#Sng v suy ngm#Vit khng#V. N. Kakar ; Vit khng bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a175tr. : nh^b21cm#Ht ging tm hn#Tn sch ting An h: Over a cup of coffee#823.91#XH#367727#^a44000^b1500b#367727#S455V#Vi?t#Dch# Vn hc hin i#Truyn ngn## 00787000000000253000450000200210000000500120002100700220003300800180005500900590 00730100005001320110025001370150043001620820009002050160003002140130007002170140 01600224026000700240181000700247019000500254019000500259020001400264020000900278 021024600287#Nh qun l ti nng#Brain Works#Brain Works bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a143tr. : hnh v^b21cm#Tn sch ting Anh: Introducing to manager#658.4092#KT#367728#^a5 6000^b1000b#367728#NH100Q#Vi?t#Dch#Ngi qun l#Ti nng#Trnh by nhng kin thc c bn nh qun l cn c. Vai tr v nhng k nng cn thit ca nh qun l gm: Phong cch lnh o t nhin, tinh thn mnh m, cm quan thng tin cao , c nng lc nhn thc ri ro, c tinh thn ng mi chu so...## 00615000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320010015000380020023000530070032000760050016001080040013001240080018001370090 02300155010000500178011003100183021011400214020001100328020001200339013000700351 016000300358#367729#^a19000^b2000b#Vi?t#448#H419V#Nguyn B Tho#Hc v lng ti ng Php#Nguyn B Tho, Nguyn Minh Sn#Nguyn Minh Sn#In ln th 6#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a143tr. : hnh v, bng^b19cm#Trnh by nh ng kin thc c bn ca ting Php nh: Pht m, ng php, t vng, ng t v cch chia ng t...#Ting Php#Sch t hc#367729#XH## 00626000000000265000450002600070000001400150000701900050002208200060002718100060 00330010018000390020048000570030019001050070018001240040013001420080018001550090 02300173010000500196011002100201021008900222020001000311020000900321020002000330 013000700350016000300357#367730#^a5000^b2000b#Vi?t#428.2#455T#Phm Ng Nh Ng c#ng t bt quy tc & kin thc Anh vn cn bn#Phin bn mi nht#Phm Ng Nh Ngc#In ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a36tr. : bng ^b19cm#Gii thiu 343 ng t bt qui tc v cch dng ng t trong mt s tr ng hp c bit#Ting Anh#Ng php#ng t bt qui tc#367730#XH## 00747000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340010017000400020056000570030019001130070035001320040013001670080018001800090 02300198010000500221011002100226021015600247020001000403020000900413020002000422 016000300442005001700445013000700462#367731#^a13000^b2000b#Vi?t#428.2#B100T#Ngu yn Thanh Tr#360 ng t bt quy tc & cch dng th trong ting Anh#Phin bn mi nht#Nguyn Thanh Tr, Nguyn Phng Vi#In ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh#2016#^a95tr. : bng^b19cm#Trnh by nhng kin thc c bn v v d minh ho cho 360 ng t bt quy tc, cch s dng cc th ting Anh cng nh cch phi hp cc th trong mnh #Ting Anh#Ng php#ng t bt qui tc#X H#Nguyn Phng Vi#367731## 00590000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100080 00340020020000420030019000620070030000810220004001110050013001150050016001280040 03100144008001800175009002300193010000500216011003100221020000500252020000600257 020001300263020001400276013000700290016000300297#367732#^a35000^b3000b#Vi?t#372 .7#GI-103B#Gii bi tp ton 2#Phin bn mi nht#L Mu Thng, L Th Qunh Ly# T.1#L Mu Thng#L Th Qunh Ly#Ti bn c sa cha v b sung#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a157tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 2#Gii bi tp#Sch c thm#367732#GK## 00608000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100080 00350020020000430030019000630070033000820220004001150050012001190050010001310050 00900141004003100150008001800181009002300199010000500222011003100227020000500258 020000600263020001300269020001400282013000700296016000300303#367733#^a24000^b30 00b#Vi?t#510.76#GI-103B#Gii bi tp ton 6#Phin bn mi nht#L Mu Tho, c Trng, Vn Khoa#T.2#L Mu Tho#c Trng#Vn Khoa#Ti bn c sa cha v b sun g#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a109tr. : hnh v, bng^b24cm#T on#Lp 6#Gii bi tp#Sch c thm#367733#GK## 00730000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020028000420030061000700070074001310050012002050050014002170050013002310050 01600244005001600260004002900276008001800305009002300323010000500346011001500351 020001200366020000800378020000600386020001400392013000700406016000300413#367734# ^a45000^b2000b#Vi?t#372.623#T527T#Tuyn tp 100 bi vn hay 4#Bi dng hc sin h kh gii. Bin son theo chng trnh mi#B.s., tuyn chn, gii thiu: T c Hin, Phm c Minh, Phm Minh T...#T c Hin#Phm c Minh#Phm Minh T#Ngu yn Vit Nga#Nguyn Nht Hoa#Ti bn c sa cha, b sung#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tp. H Ch Minh#2016#^a107tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 4#Sch c thm#3 67734#GK## 00525000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020029000420030019000710070017000900050012001070040029001190080018001480090 02300166010000500189011001500194020001200209020000800221020000600229020001400235 016000300249013000700252#367735#^a55000^b2000b#Vi?t#372.623#T527C#Tuyn chn 15 3 bi vn hay 4#Phin bn mi nht#L Xun Anh b.s.#L Xun Anh#Ti bn c sa c ha, b sung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a147tr.^b24cm#Tp l m vn#Bi vn#Lp 4#Sch c thm#GK#367735## 00691000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100080 00370020025000450030092000700070051001620050014002130050019002270050016002460040 01800262008001800280009002300298010000500321011002200326020001000348020000600358 020001300364020001400377013000700391016000300398#367736#^a42000^b3000b#Vi?t#428 .0076#GI-103B#Gii bi tp ting Anh 9#Hng dn hc v lm bi ting Anh 9. H ng dn gii bi tp trong sch bi tp ting Anh 9#Nguyn Hu D, Nguyn Trng D ng, V Th Thu Anh#Nguyn Hu D#Nguyn Trng Dng#V Th Thu Anh#Ti bn l n th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a159tr. : bng^b24cm#Ti ng Anh#Lp 9#Gii bi tp#Sch c thm#367736#GK## 00542000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100080 00350020020000430030019000630070012000820220004000940040029000980080018001270090 02300145010000500168011003100173020000500204020000600209020001300215020001400228 013000700242016000300249005001200252#367737#^a34500^b3000b#Vi?t#510.76#GI-103B# Gii bi tp ton 8#Phin bn mi nht#L Mu Tho#T.1#Ti bn c sa cha, b s ung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a141tr. : hnh v, bng^b24cm #Ton#Lp 8#Gii bi tp#Sch c thm#367737#GK#L Mu Tho## 00757000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820017000491810006000660020015000720080005000870090021000920100005001130110 01400118021033000132020001000462020001500472020001800487013000700505016000300512 #367738#VN16.03267#VN16.03268#^a12000^b525b#Vi?t#344.597018702632#L504C#Lut c ng on#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a32tr.^b19cm#Gii thiu ton vn ni dun g Lut cng on gm: Nhng quy nh chung; quyn, trch nhim ca cng on v on vin cng on; trch nhim ca Nh nc, c quan, t chc, doanh nghip i vi cng on; nhng bo m hot ng ca cng on; gii quyt tranh chp, x l vi phm php lut v cng on v cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut c ng on#Vn bn php lut#367738#XH## 00915000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820014000501810006000640020081000700080005001510090021001560100005001770110 01400182021041400196020001000610020002500620020001800645013000700663016000300670 #367739#VN16.03269#VN16.03270#^a15000^b1025b#Vi?t#344.597002632#L504T#Lut thi ua, khen thng nm 2003 c sa i, b sung nm 2005, 2009, 2013#^aH.#^aC hnh tr Quc gia#2016#^a75tr.^b19cm#Trnh by ni dung lut thi ua, khen thn g nm 2003, c sa i, b sung nm 2005, 2009, 2013 vi cc phn qui nh chung v qui nh c th v t chc thi ua, danh hiu v tiu chun danh hiu t hi ua, hnh thc, i tng tiu chun khen thng, thm quyn quyt nh, trao tng, th tc, h s ngh khen thng, quyn v ngha v ca c nhn, tp th c khen thng... cng cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut thi ua khen t hng#Vn bn php lut#367739#XH## 00704000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820016000501810006000660020014000720080005000860090021000910100005001120110 01500117021027800132020001000410020001400420020001800434013000700452016000300459 #367740#VN16.03271#VN16.03272#^a20000^b1026b#Vi?t#346.59709602632#L504#Lut u thu#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a127tr.^b19cm#Trnh by ni dung lut u thu gm 96 iu vi cc phn qui nh chung; hnh thc, phng thc la chn n h thu, nh u t v t chc u thu chuyn nghip; k hoch v quy trnh la chn nh thu; phng php nh gi h s d thu, h s xut; xt duyt tr ng thu...#Php lut#Lut u thu#Vn bn php lut#367740#XH## 00835000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820018000501810006000680020065000740080005001390090021001440100005001650110 01400170021034600184020001000530020001800540013000700558016000300565020002500568 #367741#VN16.03273#VN16.03274#^a16000^b1025b#Vi?t#346.5970860002632#L504K#Lut kinh doanh bo him nm 2000 c sa i, b sung nm 2010#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2016#^a87tr.^b19cm#Gii thiu nhng qui nh v cc loi hp ng bo him , vic cp giy php thnh lp v hot ng ca doanh nghip bo him, i l b o him, doanh nghip mi gii bo him, qui nh mc vn ti chnh, hch ton k ton, qun l nh nc v kinh doanh bo him, khen thng, x l vi phm, cc iu khon thi hnh trong Lut Kinh doanh bo him#Php lut#Vn bn php lut#3 67741#XH#Lut kinh doanh bo him## 00737000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820017000501810006000670020024000730080005000970090021001020100005001230110 01400128021029100142020001000433020002400443020001800467013000700485016000300492 #VN16.03276#367742#VN16.03275#^a10000^b2000b#Vi?t#342.597066202632#L504T#Lut t ip cn thng tin#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a44tr.^b19cm#Gii thiu ni du ng lut tip cn thng tin vi nhng quy nh chung v quy nh c th v cng k hai thng tin; cung cp thng tin theo yu cu; trnh t, th tc cung cp thng tin theo yu cu; trch nhim bo m thc hin quyn tip cn thng tin ca c ng dn v cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut tip cn thng tin#Vn bn php lut#367742#XH## 00701000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820017000501810006000670020013000730080005000860090021000910100005001120110 01400117021027700131020001000408020001300418020001800431013000700449016000300456 #367743#VN16.03277#VN16.03278#^a20000^b1500b#Vi?t#343.597099802632#L504B#Lut b o ch#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a92tr.^b19cm#Gii thiu ni dung lut bo ch vi nhng quy nh chung v quy nh c th v quyn t do bo ch, quyn t do ngn lun trn bo ch ca cng dn, t chc bo ch, hot ng bo ch, kh en thng, thanh tra v x l vi phm trong hot ng bo ch v cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut bo ch#Vn bn php lut#367743#XH## 00707000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820018000501810006000680020012000740080005000860090021000910100005001120110 01400117021026500131020001000396020000700406020001200413020001800425013000700443 016000300450#367744#VN16.03279#VN16.03280#^a20000^b2000b#Vi?t#342.5970877202632 #L504T#Lut tr em#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a96tr.^b19cm#Gii thiu ni d ung lut tr em vi nhng quy nh chung v quy nh c th v quyn, chm sc , gio dc v bo v tr em; trch nhim ca c quan, t chc, c s gio dc, gi a nh, c nhn trong vic thc hin quyn v bn phn tr em v cc iu khon thi hnh#Php lut#Tr em#Lut tr em#Vn bn php lut#367744#XH## 00921000000000253000450000200250000000800050002500900210003001000050005101100150 00560820016000710160003000870130007000900140015000970260007001120260011001190260 01100130181000600141019000500147020001000152020001200162020001100174020001800185 021046400203#Lut thi hnh n hnh s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a195tr.^b1 9cm#345.59705202632#XH#367745#^a36000^b525b#367745#VN16.03281#VN16.03282#L504T# Vi?t#Php lut#Thi hnh n#n hnh s#Vn bn php lut#Trnh by ni dung Lut thi hnh n hnh s vi nhng quy nh chung v quy nh c th v h thng t c hc thi hnh n hnh s, nhim v, quyn hn ca c quan c thm quyn trong thi hnh n hnh s; thi hnh n pht t, t hnh, n treo, n pht cnh co, ci t o khng giam gi, cm c tr, qun ch...; cc quy nh v gii quyt khiu ni , t co trong thi hnh n hnh s; nhim v, quyn hn ca c quan nh nc tro ng qun l cng tc thi hnh n hnh s## 01003000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820012000411810006000530020060000590040019001190080005001380090021001430100 00500164011001500169015007300184021043700257020001000694020001600704020000700720 013000700727016000300734#367746#VN16.03283#VN16.03284#^b400b#Vi?t#346.5970668#S4 50T#S tay v Lut hp tc x nm 2012 v cc vn bn hng dn#Xut bn ln th 3#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a166tr.^b19cm#TTS ghi: Lin minh Hp tc x Vit Nam. Vin Pht trin Kinh t hp tc#Trnh by cc vn lin quan n lu t hp tc x Vit Nam nm 2012 v cc vn bn hng dn thi hnh di dng nhng cu hi - p gm: nhng vn chung; thnh vin ca hp tc x; lin hip hp tc x; thnh lp v ng k; t chc qun l v hot ng; ti sn, ti chnh; vn v chia, tch, hp nht, sp nhp, gii th, ph sn, t chc i din, qun l nh nc, chnh sch ca nh nc... v cc vn bn hng dn thi hnh#P hp lut#Lut hp tc x#S tay#367746#XH## 01116000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820017000431810006000600020031000660030120000970080005002170090018002220100 00500240011001500245015006800260021043800328020001000766020001700776020001700793 020001800810013000700828016000300835#367747#VN16.03285#VN16.03286#^b10000b#Vi?t# 344.597046502632#L504A#Lut an ton, v sinh lao ng#Ti liu c in n vi s h tr ca D n ILO/ Nht Bn SSN v ATVSL trong cc nghnh c nguy c cao (V IE/15/51/JPN)#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a138tr.^b19cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi. Cc An ton lao ng#Gii thiu ni dung Lut An ton, v sinh lao ng vi qui nh chung v qui nh c th v cc bin php phng ch ng cc yu t nguy him, c hi cho ngi lao ng, x l s c k thut gy mt an ton, v sinh lao ng, tai nn lao ng, bnh ngh nghip v bo m an to n, v sinh lao ng i vi mt s lao ng c th, i vi c s sn xut kinh doanh; qun l nh nc v an ton, v sinh lao ng cng cc iu khon thi h nh#Php lut#An ton lao ng#V sinh lao ng#Vn bn php lut#367747#XH## 00656000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010015000660020025000810070015001060080018001210090 02300139010000500162011002200167021012700189020000900316020000900325020002000334 020001400354013000700368016000300375#VN16.03287#367748#VN16.03288#^a62000^b1000 b#Vi?t#371.30281#K310C#Nguyn Hin L#Kim ch nam ca hc sinh#Nguyn Hin L#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a227tr. : bng^b19cm#Nhng iu ki n ct yu hc tp. Vic t chc hc tp trng v nh cng mt s phng php hc tp t hiu qu cao#Gio dc#Hc sinh#Phng php hc tp#Sch c thm#367748#XH## 00457000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010014000680020021000820030012001030070014001150080 00500129009001000134010000500144011001500149020001700164020001200181013000700193 016000300200#367749#VN16.03289#VN16.03290#^a59000^b1000b#Vi?t#895.922334#NH556N #H Thu Giang#Nhng ngi m ng#Tiu thuyt#H Thu Giang#^aH.#^aVn hc#201 6#^a207tr.^b19cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#367749#VH## 00437000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010011000670020008000780030012000860070011000980080 00500109009001000114010000500124011001500129020001700144020001200161013000700173 016000300180#367750#VN16.03292#VN16.03291#^a42000^b1000b#Vi?t#895.92234#124-O# Hong Lun#t ng#Tiu thuyt#Hong Lun#^aH.#^aVn hc#2016#^a158tr.^b19cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#367750#VH## 00562000000000253000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200110 00401810007000510010017000580020014000750030070000890070017001590040018001760080 01800194009003700212010000500249011001500254020001700269020001200286013000700298 016000300305#367751#VN16.03293#^a185000^b2000b#Vi?t#895.922334#NG419T#Nguyn ng Thc#Ngc trong #n bn c bit k nim 30 nm ngy xut bn ln u tin 1986 - 2016#Nguyn ng Thc#Ti bn ln th 9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; C ng ty Sch Phng Nam#2016#^a356tr.^b19cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#367751#VH ## 00518000000000253000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200110 00401810006000510010017000570020020000740030025000940070017001190040014001360080 01800150009003700168010000500205011001500210020001700225020001200242013000700254 016000300261#367752#VN16.03294#^a150000^b1000b#Vi?t#895.922334#V312B#Nguyn n g Thc#Vnh bit facebook!#14+6 truyn ngn t chn#Nguyn ng Thc#Ti bn ln 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a296tr.^b19cm#V n hc hin i#Truyn ngn#367752#VH## 00742000000000301000450000100170000000200570001700500140007400500110008800700500 00990080018001490090011001670100005001780110031001830820007002140160003002210130 00700224014001600231026000700247026001100254026001100265181000600276019000500282 019000500287020001100292020001500303020001300318021010900331#Matsumoto Noriko#50 0 cu hi luyn thi nng lc Nht ng trnh N4 - N5#Sasaki Hitoko#L L Thu# Matsumoto Noriko, Sasaki Hitoko ; L L Thu dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 016#^a292tr. : hnh v, bng^b19cm#495.68#XH#367753#^a78000^b3000b#367753#VN16. 03295#VN16.03296#N114T#Vi?t#Dch#Ting Nht#Sch luyn thi#Sch tam ng#Bao gm cc bi luyn tp ch vit, t vng v ng php dnh cho k thi nng lc ting N ht trnh N4 - N5## 00812000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620010017000690020021000860070017001070080005001240090 01400129010000500143011003500148015002500183021030100208020001700509020001000526 013000700536016000300543#367754#VN16.03297#VN16.03298#^a89000^b3000b#Vi?t#895.9 228403#CH104N#Trn Vit Phng#Chm ng thin ng#Trn Vit Phng#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a214tr. 30tr. nh : nh mu^b19cm#Bt danh tc gi: Travip#Gm nh ng cu chuyn ca chnh tc gi trong cuc hnh trnh y mu sc vn ho cng n hng cung bc cm xc tri di t vng t Thi Lan nhn nhp, Maldives mng m, Bhutan yn bnh n Nepal khc nghit; nhng nn vn ho c sc, nhng mn n truyn thng th v v nhng tp tc vn ho k l...#Vn hc hin i#T truyn #367754#VH## 00474000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820012000491810007000610010009000680020023000770070009001000080005001090090 01000114010000500124011002500129015003500154020001700189020000400206013000700210 016000300217#VN16.03300#367755#VN16.03299#^a69000^b500b#Vi?t#895.9228403#NG558 # Quyn#Ngi n b trong bo# Quyn#^aH.#^aVn hc#2016#^a87tr. : tranh v ^b18cm#Tn tht tc gi: Nguyn Th Quyn#Vn hc hin i#Th#367755#VH## 00484000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010010000650020015000750030004000900070010000940080 00500104009001000109010000500119011002500124015003800149020001700187020000400204 013000700208016000300215#367756#VN16.03301#VN16.03302#^a68000^b500b#Vi?t#895.92 214#A107V#Phng L#Anh v ni nh#Th#Phng L#^aH.#^aVn hc#2016#^a91tr. : t ranh v^b18cm#Tn tht tc gi: L Th Thanh Phng#Vn hc hin i#Th#367756# VH## 00488000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010007000650020030000720030004001020070007001060080 00500113009001000118010000500128011002500133015003300158020001700191020000400208 013000700212016000300219#367757#VN16.03303#VN16.03304#^a55000^b500b#Vi?t#895.92 214#N452N#Sn Ca#Ni nh mang hnh hi ca gi#Th#Sn Ca#^aH.#^aVn hc#2016#^a 87tr. : tranh v^b18cm#Tn tht tc gi: Nguyn Th Cc#Vn hc hin i#Th#367 757#VH## 00460000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020016000540030013000700040019000830080018001020090011001200100 00500131011002600136012001500162020001800177020001300195013000700208016000300215 #367758#VN16.03305#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505L#BuBu lm ho s#Truyn tr anh#Ti bn ln th 17#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19 cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#367758#VH## 00464000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020020000540030013000740040019000870080018001060090011001240100 00500135011002600140012001500166020001800181020001300199013000700212016000300219 #367759#VN16.03306#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505K#BuBu khng cn thn#Truy n tranh#Ti bn ln th 17#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu ^b19cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#367759#VH## 00505000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020011000540030013000650070018000780040019000960080018001150090 01100133010000500144011002600149012001500175020001800190020001300208013000700221 016000300228005000800231#VN16.03307#367760#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505C#B ubu c em#Truyn tranh#Minh ho: Tr c#Ti bn ln th 19#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2016#^a15tr. : tranh mu^b19cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#367760#VH#Tr c## 00521000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020013000540030013000670070026000800050014001060040019001200080 01800139009001100157010000500168011002600173012001500199020001800214020001300232 013000700245016000300252#367761#VN16.03308#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505#B uBu i chi#Truyn tranh#Ba, tranh: Tiu Vi Thanh#Tiu Vi Thanh#Ti bn ln th 15#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a15tr. : tranh mu^b19cm#B hc l gio#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#367761#VH## 00520000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020013000540030013000670070026000800050014001060040019001200080 01800139009001000157010000500167011002600172012001500198020001800213020001300231 013000700244016000300251#367762#VN16.03309#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505G#B uBu gip m#Truyn tranh#Ba, tranh: Tiu Vi Thanh#Tiu Vi Thanh#Ti bn ln th 19#^aTp. H Ch Minh#^aNxb.Tr#2016#^a15tr. : tranh mu^b19cm#B hc l gio#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#367762#VH## 00461000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020017000540030013000710040019000840080018001030090011001210100 00500132011002600137012001500163020001800178020001300196013000700209016000300216 #367763#VN16.03310#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505#BuBu i nh rng#Truyn t ranh#Ti bn ln th 17#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a15tr. : tranh mu^b1 9cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#367763#VH## 00458000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020014000540030013000680040019000810080018001000090011001180100 00500129011002600134012001500160020001800175020001300193013000700206016000300213 #367764#VN16.03311#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505H#BuBu ham chi#Truyn tran h#Ti bn ln th 11#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm #B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#367764#VH## 00460000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020017000540030013000710040018000840080018001020090011001200100 00500131011002600136012001500162020001800177020001300195013000700208016000300215 #367765#VN16.03312#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505L#BuBu lm thm t#Truyn t ranh#Ti bn ln th 9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19 cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#367765#VH## 00538000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020010000540030013000640070030000770050012001070050010001190080 01800129009001100147010000500158011002600163012004200189020001800231020001300249 013000700262016000300269#367766#VN16.03313#^a10000^b3000b#Vi?t#895.9223#B100C#B a c gi#Truyn tranh#Qunh Giang k ; Thin Nh v#Qunh Giang#Thin Nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#B tp k chuyn. Mi tun mt cu chuyn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#367766#VH## 00761000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820015000501810006000650020070000710080005001410090018001460100005001640110 01400169015004600183021017800229020001000407020000900417020001800426020002200444 020000700466013000700473016000300480#VN16.03315#367767#VN16.03314#^a12000^b3000 b#Vi?t#344.5970102638#S450T#S tay hng dn php lut lao ng v gii quyt tr anh chp lao ng#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a38tr.^b14cm#TTS ghi: B Lao n g - Thng binh v X hi#Hng dn chi tit cc quy nh ca php lut lao ng v gii quyt tranh chp lao ng c nhn, tp th trong gii quyt tranh chp lao ng; nh cng v gii quyt nh cng#Php lut#Lao ng#Hp ng lao ng #Gii quyt tranh chp#S tay#367767#XH## 00860000000000301000450000100140000000200360001400500120005000700320006200800050 00940090034000990100005001330110015001380150046001530820007001990160003002060130 00700209014001600216026000700232026001100239026001100250181000600261019000500267 019000900272020002000281020001000301020001500311021023200326#Coburn, Derek#Xy d ng mng li quan h hiu qu#Tho Phng#Derek Coburn ; Tho Phng dch#^aH.# ^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a174tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Networ king is not working#650.13#KT#367768#^a49000^b2000b#367768#VV16.11694#VV16.1169 5#X126D#Vi?t#Dch Anh#B quyt thnh cng#Cng vic#Quan h x hi#Gm nhng chi n lc c pht trin trn nn tng ca Derek thng qua nhng mi quan h ngh nghip v th gii; bao hm nhng li ch, nhng gi tr bt tn, nhng bi hc v gi v cch xy dng mng li quan h trong cuc sng## 00870000000000313000450000100140000000200150001400300550002900500230008400500100 01070070053001170080005001700090011001750100005001860110031001910150044002220820 00600266016000300272013000700275014001600282026000700298026001100305026001100316 181000600327019000500333019000900338020001000347020002000357021017900377#Kaye, B everly#ng nhy vic#26 cch t c nhng g bn mun ti ni lm vic#Jor dan - Evans, Sharon#Qu Hng#Beverly Kaye, Sharon Jordan - Evans ; Qu Hng d ch#^aH.#^aLao ng#2016#^a227tr. : hnh v, bng^b21cm#Tn sch ting Anh: Love it, don't leave it#650.1#KT#367769#^a58000^b1500b#367769#VV16.11696#VV16.11697# 556N#Vi?t#Dch Anh#Cng vic#B quyt thnh cng#Khi dy nim am m trong cn g vic mi khi bn cm thy khng hi lng vi cng vic hin ti v mun nhy v ic ng thi hng dn mt s k nng c nhn c bn trong lm vic## 00606000000000301000450000100180000000200080001800300120002600500150003800700390 00530040018000920080018001100090011001280100005001390110015001440150033001590820 00700192016000300199013000700202014001700209026000700226026001100233026001100244 181000600255019000500261019000900266020001700275020001200292#Galbraith, Robert#C on tm#Tiu thuyt#H Th Nh Mai#Robert Galbraith ; H Th Nh Mai dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a697tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: The silkworm#823.92#VH#367770#^a205000^b1000b#367770#VV16.11698#VV16.11699#C430 T#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00932000000000313000450000100230000000200310002300300220005400500170007600700460 00930040018001390080018001570090011001750100005001860110026001910150032002170820 00700249016000300256013000700259014001700266026000700283026001100290026001100301 181000700312019000500319019000500324020001100329020001000340021026800350#Taleb, Nassim Nicholas#Kh nng ci thin nghch cnh#Hng li t hn lon#Trn Th Ki m Chi#Nassim Nicholas Taleb ; Trn Th Kim Chi dch#Ti bn ln th 6#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2016#^a631tr. : minh ho^b23cm#Tn sch ting Anh: Antifragil e#155.24#XH#367771#^a200000^b1000b#367771#VV16.11700#VV16.11701#KH100N#Vi?t#Dc h#Tm l hc#Cuc sng#Cung cp ci nhn a chiu, phn bin v nhng s vic th ng xy ra trong cuc sng, gip chng ta c th vt qua nhng c sc, tr nn mnh m hn khi ri vo tnh trng bin ng, ngu nhin, ri lon v nhng yu t gy cng thng trong mt th gii y bt trc## 00975000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570010015000640020032000790030067001110070015001780040 01400193008001800207009002900225010000500254011002600259021033000285020001700615 020001100632020000900643020001100652013000700663016000300670#367772#VV16.11702#V V16.11703#^a99000^b3000b#Vi?t#338.91#QU112G#Nguyn Phi Vn#Quy gnh bng ng ra th gii#Bc chn 20 nm tr thnh " Cng dn ton cu" ca mt ngi Vit#N guyn Phi Vn#Ti bn ln 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty Anbooks#2016# ^a240tr. : minh ho^b20cm#Ton cnh v nn kinh t th gii, thng qua gc nhn ca tc gi Nguyn Phi Vn (chuyn gia ngnh nhng quyn v bn l khu vc chu v th gii). Nhng nhn nh mang tnh xu hng v th trng th gii v kh u vc trong tng lai, gip doanh nghip lm nn tng xy dng chin lc v k hoch hi nhp, i mi, pht trin#Kinh t th gii#Th trng#Hi nhp#Pht tr in#367772#XH## 00754000000000313000450000200220000000500150002200700400003700400180007700800180 00950090011001130100005001240110015001290220034001440220004001780820008001820160 00300190013000700193014001600200026000700216026001100223026001100234181000700245 019000500252019001600257020001700273020002200290020000900312021011900321#Trang T Nam Hoa Kinh#Nguyn Duy Cn#Thu Giang Nguyn Duy Cn dch, bnh ch#Ti bn l n th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a163tr.^b19cm#Ngoi Thin. Tp Thin. Trch Yu#T.2#181.114#XH#367773#^a52000^b1500b#367773#VV16.11704#VV16.11705#TR 106T#Vi?t#Dch Trung Quc#Trit hc c i#Trit hc phng ng#Trang T#Nghin cu v trit hc ca Trang T, trnh by hc thuyt v nu nhng im ch cht cu thnh nn trit hc Trang T## 00725000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010015000630020024000780030088001020070025001900040 01800215008001800233009001100251010000500262011001500267021012400282020001900406 020001200425013000700437016000300444#VV16.11707#367774#VV16.11706#^a67000^b2000 b#Vi?t#808.87#C103C#Nguyn Duy Cn#Ci ci ca thnh nhn#Sc mnh n cha tron g ting ci c th ph tan nhng gi tr sai lm ca mi thi i#Thu Giang Ngu yn Duy Cn#Ti bn ln th 7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a330tr.^b19cm#B in kho v vn chng u mc (hm hnh, d dm, hi hc) v gii thiu mt s c u chuyn, bi vn, kho cu v ti ny#Vn hc tro phng#Truyn ci#367774 #VH## 00495000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020016000550030013000710070013000840220004000970050013001010080 01800114009001100132010000500143011002600148012001400174020001800188020001300206 016000300219013000700222#367775#VV16.11708#^a30000^b2000b#Vi?t#895.9223#NH419T# Nhc Thch Sanh#Truyn tranh#Tng Tt Tu#T.3#Tng Tt Tu#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tr#2016#^a75tr. : tranh mu^b20cm#T1: Thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tr anh#VH#367775## 00819000000000301000450000100120000000200290001200500100004100700290005100400190 00800080018000990090011001170100005001280110015001330150053001480820008002010160 00300209013000700212014001600219026000700235026001100242181000600253019000500259 019000500264020002200269020001800291020001100309021019700320#Seelig,Tina#Nu ti bit c khi cn 20#Hng Nht#Tina Seelig ; Hng Nht dch#Ti bn ln th 15# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a251tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: What I wish I knew when I was 20#370.113#XH#367776#^a64000^b3000b#367776#VV16.11709#N259T# Vi?t#Dch#Gio dc hng nghip#Kh nng sng to#Kinh doanh#Bao gm nhng bi h c, nhng cu chuyn nu ln tng tm cch gii quyt vn , trau di k nng kinh doanh, bin tht bi thnh cha kho ca thnh cng, nm bt c hi tr nn xut sc## 00533000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480010016000550020023000710030007000940070043001010050015001440040 01300159008001800172009001100190010000500201011002600206020001800232020000700250 013000700257016000300264#367777#VV16.11710#^a99000^b3000b#Vi?t#895.9223#CH506M# Nguyn Nht nh#Chc mt ngy tt lnh#Truyn#Nguyn Nht nh ; Minh ho: Ho ng Tng# Hong Tng#In ln th 8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a282tr. : tranh v^b20cm#Vn hc thiu nhi#Truyn#367777#VH## 00869000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810008000540010013000620020034000750030055001090070013001640080 01400177009002200191010000500213011002600218021023000244020001400474020001100488 016000300499013000700502015008200509#VV16.11711#VV16.11712#367778#^a110000^b500 b#Vi?t#515#GI-108T#L Lng Ti#Gio trnh ton k thut nng cao#Sch dng cho sinh vin cc ngnh K thut Cng nghip#L Lng Ti#^aThi Nguyn#^ai hc Th i Nguyn#2016#^a402tr. : minh ho^b24cm#Trnh by mt s kin thc c bn cng bi tp v h phng trnh vi phn tuyn tnh, cc php bin i Laplace v Z, l thuyt n nh, php tnh bin phn v p dng ca n trong iu khin ti u, phng php s trong k thut#Ton k thut#Gio trnh#GT#367778#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc Cng ngh Thng tin v Truyn thng## 00874000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810008000470020029000550070072000840050015001560050019001710080014001900090 02200204010000500226011002200231021015100253020001800404020001100422016000300433 015007600436005001900512005001400531005002000545013000700565#367779#VV16.11713#^ a163000^b200b#Vi?t#657.835#GI-108T#Gio trnh k ton ngn sch#B.s.: Trn nh Tun (ch.b.), Nguyn Th Lan Anh, Thi Th Thu Trang...#Trn nh Tun#Nguyn T h Lan Anh#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2016#^a326tr. : bng^b24cm#Trnh by mt s kin thc c bn v k ton Nh nc p dng cho h thng thng tin q un l ngn sch v kho bc cng nh k ton ngn sch x phng#K ton ngn s ch#Gio trnh#GT#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc Kinh t & Qun tr Kinh doanh#Thi Th Thu Trang#o Thu Hng#Nguyn Th Thu Hin#367779## 00790000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810007000570010016000640020066000800070016001460080014001620090 02200176010000500198011002600203021021200229020002200441020000500463016000300468 020001700471020001700488013000700505#367780#VV16.11714#VV16.11715#^a95000^b300b #Vi?t#510.712#PH561P#Nguyn Danh Nam#Phng php m hnh ho trong dy hc mn t on trng ph thng#Nguyn Danh Nam#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2016# ^a202tr. : minh ho^b24cm#Trnh by mt s kin thc c bn v m hnh v m hn h ho ton hc. Khai thc bi ton m hnh ho trong chng trnh mn ton ph t hng v vn vn dng m hnh ho trong dy hc mn ton trng ph thng#Ph ng php ging dy#Ton#XH#Trng ph thng#Sch chuyn kho#367780## 00800000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010013000650020039000780070028001170080014001450090 02200159010000500181011002600186015006700212021018600279020001900465020001400484 013000700498016000300505005001400508#367781#VV16.11716#VV16.11717#^a110000^b500 b#Vi?t#621.3191#N116L#Ng c Minh#Nng lng ti to trong h thng in#Ng c Minh, L Tin Phong#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2016#^a216tr. : minh h o^b24cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc K thut Cng nghip#Trn h by mt s vn c bn v nng lng ti to trong h thng in, c bit l h thng in pin mt tri, h thng in gi, thu in nh v mt s dng n ng lng ti to khc#Nng lng ti to#H thng in#367781#XH#L Tin Phong## 00796000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820004000491810008000530010017000610020024000780070057001020050015001590050 01500174008001400189009002200203010000500225011002600230021023000256020001100486 020001100497016000300508013000700511#367782#VV16.11718#VV16.11719#^a86000^b600b #Vi?t#547#GI-108T#Dng Ngha Bang#Gio trnh ho hu c 2#Dng Ngha Bang (ch. b.), Phm Th Chnh, Phm Vn Thnh#Phm Th Chnh#Phm Vn Thnh#^aThi Nguyn# ^ai hc Thi Nguyn#2016#^a369tr. : minh ho^b24cm#Trnh by mt s kin thc c bn v cc hp cht ancol, phenol v ete, aehit v xeton, axit cacboxylic v dn xut, cc hp cht cha nit, cc hp cht d vng, hyratcacbon, amino axi t - protein, hp cht cao phn t (polime)#Ho hu c#Gio trnh#GT#367782## 00744000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820004000491810008000530010017000610020024000780070057001020050015001590050 01500174008001400189009002200203010000500225011002600230021017800256020001100434 020001100445013000700456016000300463#367783#VV16.11720#VV16.11721#^a56000^b600b #Vi?t#547#GI-108T#Dng Ngha Bang#Gio trnh ho hu c 1#Dng Ngha Bang (ch. b.), Phm Th Chnh, Phm Vn Thnh#Phm Th Chnh#Phm Vn Thnh#^aThi Nguyn# ^ai hc Thi Nguyn#2016#^a243tr. : minh ho^b24cm#Trnh by mt s kin thc c bn v ho hu c, hydrocacbon no, hydrocacbon khng no, hydrocacbon thm, ng un hydrocacbon thin nhin, dn xut halogen, hp cht c - nguyn t#Ho hu c #Gio trnh#367783#GT## 00771000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590020043000660070026001090080009001350090019001440100 00500163011001500168021016600183020000900349020000800358016000300366005001500369 015007000384013000700454001001000461020001000471#367784#VV16.11722#VV16.11723#^a 38000^b2000b#Vi?t#294.3444#NH556B#Nhng bi php tiu biu ca HT. Tuyn Ho#Th ch Hng t tuyn chn#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2015#^a208tr.^b21cm#Nhng l i ging ca ho thng Tuyn Ho v ngha tim n trong cc bi php v tu hn h, tr gii v nhn nhc, tham thin v nim Pht, hnh ca ngi xut gia...# o Pht#Gio l#XH#Thch Hng t#Tn sch ngoi ba: Nhng bi php tiu biu c a ho thng Tuyn Ho#367784#Tuyn Ho#Bi ging## 00660000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580020022000640070034000860080009001200090019001290100 00500148011001500153021012200168020000900290016000300299005001700302001001000319 020001600329020000800345013000700353020001000360#367785#VV16.11724#VV16.11725#^a 24000^b2000b#Vi?t#294.382#103B#i bi ch ging gii#Tuyn Ho ; Thch Nhun C hu dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2016#^a208tr.^b21cm#Tm hiu tiu s, hnh trng ca ho thng Thch Tuyn Ho v ni dung ging gii ca ho thng v k inh vn Ch i Bi#o Pht#XH#Thch Nhun Chu#Tuyn Ho#Kinh i bi ch#Gio l #367785#Bi ging## 00661000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010010000650020013000750070010000880080009000980090 01900107010000500126011003100131021010400162020001100266020000900277016000300286 020001800289004001400307012004300321013000700364#VV16.11726#VV16.11727#367786#^a 38000^b2000b#Vi?t#613.7148#T126T#Mnh Linh#Ty tu kinh#Mnh Linh#^aC Mau#^aNx b. Phng ng#2015#^a175tr. : tranh v, nh^b21cm#Gii thiu v k php v cng php trong dng sinh c in ca "Ty tu kinh" nhm tng cng sc kho#Dng sinh#V thut#XH#Chm sc sc kho#Ti bn ln 1#T sch Dng sinh - Hi xun - Trng th#367786## 00550000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010017000630020017000800070017000970080009001140090 01900123010000500142011001500147021010600162020000900268016000300277020000900280 013000700289#367787#VV16.11728#VV16.11729#^a24000^b1000b#Vi?t#234.13#464N#Jora the Nng Tm#n Ngi nhim l#Jorathe Nng Tm#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2016# ^a134tr.^b21cm#Trnh by v php l trong Tin mng, trong lch s gio hi v gi o hi cng nh trong cuc i mi ngi#o Kit#XH#Php mu#367787## 00772000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820009000511810006000600020064000660070021001300080009001510090019001600100 00500179011001500184021024900199020000900448016000300457001002100460020000800481 020001000489013000700499#367788#VV16.11730#VV16.11731#^a150000^b1000b#Vi?t#200. 9597#100D#a dng tn gio Vit Nam - Nhng vn l lun v thc tin#Nguy n Th Minh Ngc#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2016#^a336tr.^b21cm#Trnh by l lu n chung v a dng tn gio. c im ca a dng tn gio Vit Nam hin nay. Tc ng v nhng thch thc ca xu th a dng tn gio i vi i sng tn gi o v chnh tr - x hi nc ta, t a ra cc khuyn ngh gii php#Tn gi o#XH#Nguyn Th Minh Ngc#L lun#Thc tin#367788## 00974000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820019000411810007000600020086000670070018001530080011001710090039001820100 00500221011002900226021038300255020000800638020000800646016000300654001001300657 020000900670020001000679013000700689#367789#VV16.11732#VV16.11733#^b250b#Vi?t#32 4.25970750959769#TR527T#Truyn thng u tranh cch mng ca ng b v nhn dn th trn D'ran (1930 - 2010)#Nguyn Thut b.s.#^aLm ng#^aBan Chp hnh ng b th trn D'ran#2016#^a195tr. : bn , nh^b21cm#Gii thiu khi qut v vng t, con ngi, truyn thng vn ho th trn D'ran, huyn n Dng, tnh Lm ng. Qu trnh xy dng, trng thnh ca ng b v nhn dn th trn qua cc giai on: thnh lp v pht trin di s lnh o ca ng trong khng chin c hng Php, khng chin chng M cu nc v tin trnh thc hin cng cuc xy d ng, pht trin qu hng t nc#Lch s#ng b#XH#Nguyn Thut#Th trn#1930 -2010#367789## 00658000000000289000450000100140000000200370001400300280005100700140007900800090 00930090019001020100005001210110015001260120026001410820009001670160003001760130 00700179014001600186026001100202026000700213026001100220181000700231019000500238 020000900243020000800252020000800260021010000268#Thch Nht T#Chnh nim trong cuc sng hng ngy#T - ni nht dng thit yu#Thch Nht T#^aC Mau#^aNxb. Ph ng ng#2016#^a336tr.^b21cm#T sch o Pht ngy nay#294.3444#XH#367790#^a570 00^b1000b#VV16.11735#367790#VV16.11734#CH312N#Vi?t#o Pht#Tu hnh#Gio l#Tr nh by gio l ca o Pht di dng cc gii lut thit thc hng ngy i vi tng ni pht t## 00731000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820009000421810007000510010019000580020014000770030052000910070019001430080 00900162009001900171010000500190011003100195015003000226021014800256020000900404 020000800413020001000421013000700431016000300438#VV16.11736#VV16.11737#367791#^b 1000b#Vi?t#294.3444#TR460V#Thch Thng Phng#Tr v tm t#Cc bi ging l gi t ti thin vin Thng Chiu#Thch Thng Phng#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2 016#^a106tr. : nh, tranh v^b21cm#TTS ghi: Thin vin Trc Lm#Ging gii gio l o Pht thng qua mt s bi ging l gi t ti thin vin Thng Chiu nh m gio dc con ngi v tu hnh v lng hng thin#o Pht#Gio l#Bi ging# 367791#XH## 00634000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590020021000660070039000870080009001260090019001350100 00500154011001400159021009800173020000900271020000900280016000300289005001600292 001001600308013000700324020000800331020000500339#367792#VV16.11738#VV16.11739#^a 12000^b2000b#Vi?t#294.3423#TH411V#Thot vng sng cht#Lu ch Nguyn ; Thch Quang Ph dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2015#^a91tr.^b21cm#Gii thiu v trn g thi v nng lc cng s chuyn kip qua ci cht theo quan nim ca o Pht# o Pht#Trit l#XH#Thch Quang Ph#Lu ch Nguyn#367792#S sng#Cht## 00588000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540020040000610080009001010090019001100100005001290110 01500134021015000149020002000299020001000319020000700329013000700336016000300343 #367793#VV16.11740#VV16.11741#^a39000^b1000b#Vi?t#158#NH556C#Nhng cu chuyn l m thay i cuc sng#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2016#^a160tr.^b21cm#Nhng cu chyn mang tnh gio dc gip bn c nhn nhn li chnh mnh cng nh t hon thin bn thn t c nhng thnh cng trong cuc sng#Tm l hc ng dng# Cuc sng#Truyn#367793#XH## 00680000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020018000650070039000830080009001220090019001310100 00500150011001500155021019000170020000900360020000800369016000300377005001600380 001001100396013000700407#367794#VV16.11742#VV16.11743#^a29000^b2000b#Vi?t#294.3 444#C552L#Cc lc du lm k#Khoan Tnh ; Thch Thin Tm son dch#^aC Mau#^aNx b. Phng ng#2015#^a157tr.^b21cm#Tp k s ghi li qu trnh ca Khoan Tnh Ph p s, mt bc cao tng hin i kinh lch, sang ci cc lc, tham quan chnh phm hoa sen Ty Phng vo ngy 25 thng 10 m lch nm 1967#o Pht#Tu hn h#XH#Thch Thin Tm#Khoan Tnh#367794## 01072000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820011000411810006000520020065000580030096001230070048002190050014002670050 01100281005001200292005001400304005001300318008000500331009002000336010000500356 01100150036101500530037602102370042902000080066602000100067402000160068401300070 0700020001200707016000300719#VV16.11744#VV16.11745#367795#^b350b#Vi?t#959.704092 #455C#ng ch H Tng Mu vi cch mng Vit Nam v qu hng Ngh An#K yu h i tho khoa hc k nim 120 nm ngy sinh ng ch H Tng Mu (15-6-1896 - 15- 6-2016)#B.s.: Phm Ngc Anh, L Vn Li, H Phc Hp...#Phm Ngc Anh#L Vn Li #H Phc Hp#L Vit Quang#inh Th Mai#^aH.#^aL lun Chnh tr#2016#^a256tr.^b 24cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Quc gia H Ch Minh...#Gii thiu v cuc i v s nghip ca ngi cng sn kin trung mu mc H Tng Mu trong qu trnh phn u, rn luyn bn b v hy sinh khng ngng cho l tng cch mng, cho n n c lp, t do ca dn tc v hnh phc ca nhn dn#Tiu s#S nghip#K yu hi tho#367795#H Tng Mu#XH## 00926000000000265000450002600070000001400150000701900050002208200090002718100060 00360020095000420030017001370070014001540080005001680090020001730100005001930110 02600198021036700224020000600591020000900597020001700606016000300623001001400626 013000700640020001300647#367796#^a68000^b500b#Vi?t#333.3382#312G#nh gi nh thng mi xy dng mi cc doanh nghip u t, xy dng v kinh doanh nh #Sch chuyn kho#Lc Mnh Hin#^aH.#^aL lun Chnh tr#2016#^a258tr. : minh h o^b21cm#Trnh by c s l lun v tng hp cc yu t nh hng n gi nh thng mi xy dng mi (TMXDM). Xc nh cc yu t nh hng v mc nh h ng ca cc yu t n gi nh chung c TMXDM. xut nhm cc gii php h on thin v gii quyt cc vn cn tn ti ca cng tc nh gi nh TMXDM t i cc doanh nghip u t xy dng v kinh doanh nh #Nh #nh gi#Sch chuy n kho#XH#Lc Mnh Hin#367796#Doanh nghip## 01148000000000349000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100080 00370020037000450030044000820070057001260220005001830220051001880050016002390050 01400255005001600269005001300285005001500298004001800313008000500331009002000336 01000050035601100150036101500500037602103340042602000100076002000070077002000110 0777013000700788016000300795#367797#^a65000^b1000b#Vi?t#320.9597#GI-108T#Gio t rnh cao cp l lun chnh tr#Khi kin thc th t. Cc chuyn b tr#B.s.: Nguyn Hng Hu, Phan Hu Tch, Phan Thanh Khi...#T.14#Cc chuyn b tr (D nh cho Hc vin trung tm)#Nguyn Hng Hu#Phan Hu Tch#Phan Thanh Khi# Xu n Tut#Nguyn Vn Bo#Ti bn ln th 2#^aH.#^aL lun Chnh tr#2016#^a427tr.^b 24cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Quc gia H Ch Minh#Cung cp nhng kin thc c bn v ch ngha Mc-Lnin; cng tc bo v chnh tr ni b ng; phng, ch ng tham nhng nc ta; chin lc bin, o v bo v ch quyn bin, o ca Vit Nam; pht trin nhanh v bn vng Vit Nam; phng chng ti phm x hi nc ta hin nay; bnh ng gii v pht trin x hi Vit Nam...#Chnh tr#X hi#Gio trnh#367797#GT## 01194000000000337000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100080 00390020037000470030044000840070055001280220007001830220061001900050016002510050 01300267005001500280005001600295005001300311004001800324008000500342009002000347 01000050036701100290037201500500040102103700045102000140082102000110083501600030 0846013000700849#367798#^a65000^b1000b#Vi?t#303.095973#GI-108T#Gio trnh cao c p l lun chnh tr#Khi kin thc th t. Cc chuyn b tr#B.s.: Giang Th Huyn, nh Hng, on Minh Hun...#T.14-I#Cc chuyn b tr (Dnh cho H c vin Chnh tr khu vc I)#Giang Th Huyn# nh Hng#on Minh Hun#Phm Th nh Dung#V Thanh Sn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aL lun Chnh tr#2016#^a383tr. : bng, s ^b24cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Quc gia H Ch Minh#Cung cp nh ng kin thc c bn v xy dng i sng vn ho c s; bn sc dn tc trong qu trnh giao lu, tip bin vn ho v nhng vn t ra cc tnh pha Bc; pht trin gio dc v o to cc tnh pha Bc Vit Nam trong giai on hin nay; hi nhp quc t ca cc tnh pha Bc; pht trin cng nghip ph tr c c tnh pha Bc Vit Nam hin nay...#Vn x hi#Gio trnh#GT#367798## 01302000000000373000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100080 00340020037000420030044000790070059001230220062001820220008002440050017002520050 01700269005001400286005001800300005001600318004001800334008000500352009002000357 01000050037701100290038201500500041102104150046102000080087602000080088402000080 0892020000700900020001100907016000300918013000700921#367799#^a60000^b700b#Vi?t# 959.77#GI-108T#Gio trnh cao cp l lun chnh tr#Khi kin thc th t. Cc c huyn b tr#B.s.: Nguyn Minh Hon, Nguyn Quc Dng, L Vit Quang...#Cc c huyn b tr (Dnh cho Hc vin Chnh tr khu vc IV)#T.14-IV#Nguyn Minh Ho n#Nguyn Quc Dng#L Vit Quang#Nguyn Thnh Hng#Nguyn Vn Dng#Ti bn ln t h 2#^aH.#^aL lun Chnh tr#2016#^a383tr. : bng, s ^b24cm#TTS ghi: Hc vi n Chnh tr Quc gia H Ch Minh#Cung cp nhng kin thc c bn v lch s vn g t Nam B; lch s u tranh cch mng khu vc Ty Nam B t nm 1930 n 1 975; vn cng nghip ho, th ho, bin i kh hu, phng chng m mu, t h on li dng vn dn tc tn gio thc hin din bin ho bnh khu v c Ty Nam B; vn pht trin ngun nhn lc, pht trin kinh t bin, kt h p m bo an ninh, quc phng vng Ty Nam B...#Lch s#Kinh t#Vn ho#X hi# Gio trnh#GT#367799## 00963000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820012000491810008000610020121000690070065001900050014002550050014002690050 01300283005001400296008000500310009002000315010000500335011001500340021020600355 02000120056102000080057301600030058102000230058402000130060702000100062001300070 0630#VV16.11747#367800#VV16.11746#^a45000^b500b#Vi?t#324.2597075#GI-103P#Gii p hp nng cao cht lng pht hin, xc nh, quyt nh kim tra t chc ng v ng vin khi c du hiu vi phm#Ch.b.: Cao Vn Thng, Phm c Tin, Xun Tun, Dng Trung #Cao Vn Thng#Phm c Tin# Xun Tun#Dng Trung #^aH.# ^aL lun Chnh tr#2016#^a174tr.^b21cm#Trnh by mt s vn l lun, thc tr ng v d bo, mc tiu, yu cu, gii php nng cao cht lng trong vic pht hin, xc nh, quyt nh kim tra t chc ng v ng vin khi c du hiu vi phm#Phng chng#Vi phm#XH#ng Cng sn Vit Nam#T chc ng#ng vin#36780 0## 00914000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570020085000630030017001480070019001650080005001840090 02000189010000500209011001500214021027900229020001000508020000800518020000900526 020001700535016000300552020000800555001001900563020001100582013000700593#367801# VV16.11748#VV16.11749#^a45000^b500b#Vi?t#342.597#C460C#C ch iu chnh php l ut mi quan h gia nh nc v c nhn Vit Nam hin nay#Sch chuyn kho#Tr n Th Thanh Mai#^aH.#^aL lun Chnh tr#2016#^a204tr.^b21cm#Trnh by c s l lun v c ch iu chnh php lut mi quan h gia nh nc v c nhn. Qu t rnh pht trin v thc trng ca c ch iu chnh php lut mi quan h gia n h nc v c nhn Vit Nam hin nay, t a ra quan im v gii php c b n hon thin c ch#Php lut#Quan h#Nh nc#Sch chuyn kho#XH#C nhn#Trn Th Thanh Mai#iu chnh#367801## 00935000000000313000450000100170000000201090001700300170012600700170014300800050 01600090020001650100005001850110015001900820019002050160003002240130007002270140 01500234026001100249026000700260026001100267181000600278019000500284020001800289 020000900307020000800316020000900324020001000333020001700343021026100360#Lng Q uang Hin#ng b thnh ph H Ni lnh o xy dng v pht huy vai tr ca i ng tr thc t nm 1997 n nm 2007#Sch chuyn kho#Lng Quang Hin#^aH.#^a L lun Chnh tr#2016#^a290tr.^b21cm#324.25970750959731#XH#367802#^a60000^b300 b#VV16.11750#367802#VV16.11751#106B#Vi?t#ng b thnh ph#Lnh o#i ng#Tri thc#1997-2007#Sch chuyn kho#Trnh by khi qut tnh hnh kinh t-x hi th v c im ca tr thc H Ni. ng b thnh ph H Ni lnh o xy dng v pht huy vai tr ca i ng tr thc t nm 1997-2007. Kt qu v mt s ki nh nghim trong xy dng, pht trin i ng tr thc## 00862000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820008000491810006000570010019000630020070000820030017001520070048001690050 02100217008000500238009002700243010000500270011002900275021020200304020001700506 020002200523013000700545016000300552020001700555#VV16.11752#VV16.11753#367803#^a 68000^b500b#Vi?t#657.867#X126D#Trn Th Thu Hng#Xy dng m hnh k ton qun tr chi ph trong doanh nghip sn xut#Sch chuyn kho#Ch.b.: Trn Th Thu H ng, Nguyn Th Hng ip#Nguyn Th Hng ip#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2 016#^a178tr. : s , bng^b24cm#Trnh by quan im v bn cht m hnh k ton qun tr chi ph, phn loi chi ph, xy dng nh mc v d ton chi ph, xc nh chi ph sn xut, phn tch thng tin phc v qu trnh ra quyt nh#K to n qun tr#Doanh nghip sn xut#367803#KT#Sch chuyn kho## 00454000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020032000530070013000850050013000980080005001110090010001160100 00500126011002500131020000500156020000600161020000900167020001400176013000700190 016000300197#367804#VV16.11754#^a39500^b2000b#Vi?t#510.76#NH556B#Nhng bi ton hay v kh lp 8#Phm Vn Ph#Phm Vn Ph#^aH.#^aDn tr#2016#^a221tr. : hnh v^b24cm#Ton#Lp 8#Bi ton#Sch c thm#367804#GK## 00672000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020047000510070052000980220004001500050009001540050009001630050 01200172005001100184004003100195008000500226009001000231010000500241011001500246 02000080026102000060026902000100027502000080028502000170029302000140031001300070 0324016000300331#367805#VV16.11755#^a22000^b2000b#Vi?t#807.6#H561D#Hng dn ph n tch, cm th vn bn ng vn 6#Trn Nga (ch.b.), Bch Ho, Nguyn Hon, Thu Phng#T.2#Trn Nga#Bch Ho#Nguyn Hon#Thu Phng#Ti bn ln th 1, c sa ch a#^aH.#^aDn tr#2016#^a115tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Phn tch#Cm th#Tc phm v n hc#Sch c thm#367805#GK## 00525000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810007000470020046000540070015001000050015001150040031001300080005001610090 01000166010000500176011002600181020001000207020000900217020000900226020001400235 013000700249016000300256#367806#VV16.11756#^a26500^b2000b#Vi?t#372.652#NG550P#N g php ting Anh dnh cho hc sinh tiu hc#Lu Thu Dng#Lu Thu Dng#Ti b n ln th 1, c sa cha#^aH.#^aDn tr#2016#^a139tr. : minh ho^b24cm#Ting An h#Tiu hc#Ng php#Sch c thm#367806#GK## 00641000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020047000510070042000980220004001400050009001440050011001530050 01200164004003100176008000500207009001000212010000500222011001500227020000800242 02000060025002000100025602000080026602000170027402000140029101300070030501600030 0312#367807#VV16.11757#^a37000^b2000b#Vi?t#807.6#H561D#Hng dn phn tch, cm th vn bn ng vn 9#Trn Nga (ch.b.), Thu Phng, Nguyn Hon#T.1#Trn Nga#Th u Phng#Nguyn Hon#Ti bn ln th 1, c sa cha#^aH.#^aDn tr#2016#^a211tr. ^b24cm#Ng vn#Lp 9#Phn tch#Cm th#Tc phm vn hc#Sch c thm#367807#GK# # 00599000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810008000430020026000510070039000770220004001160050009001200050007001290050 01000136005001100146005000900157004003200166008000500198009001000203010000500213 011002900218020000800247020000600255020001400261013000700275016000300282#367808# VV16.11758#^a37500^b2000b#Vi?t#807#GI-521E#Gip em hc tt ng vn 8#Trn Nga ( ch.b.), Hp H, Thu Hng...#T.2#Trn Nga#Hp H#Thu Hng#Hnh Qunh#Kim Dung#T i bn ln th 2, c chnh sa#^aH.#^aDn tr#2016#^a214tr. : s , bng^b24cm# Ng vn#Lp 8#Sch c thm#367808#GK## 00589000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810006000560010014000620020029000760070014001050080005001190090 01000124010000500134011003100139021013600170020001000306020000900316013000700325 016000300332#367809#VV16.11759#VV16.11760#^a85000^b200b#Vi?t#133.33#K312D#Nguy n Thng#Kinh dch ch gii c v mi#Nguyn Thng#^aH.#^aDn tr#2016#^a167tr. : hnh v, bng^b24cm#Gii thiu mt s kin thc c bn v kinh dch v ni du ng 64 qu: Qu kin, qu khn, qu trun, qu mng, qu nhu... trong kinh dch#K inh dch#Bi ton#367809#XH## 00764000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810006000470010016000530020070000690070016001390080005001550090022001600100 00500182011002200187021026400209020001100473020000700484020000900491013000700500 016000300507#367810#VV16.11761#^a70000^b200b#Vi?t#633.7389#K600T#Nguyn Vn Min h#K thut bn phn v c cho cy c ph vi trong giai on kinh doanh#Nguyn V n Minh#^aH.#^ai hc Nng nghip#2016#^a141tr. : bng^b21cm#Trnh by khi qu t v tnh hnh sn xut v vai tr ca phn v c i vi cy c ph. Liu lng v cch bn phn m v kali cho cy c ph vi giai on kinh doanh trn t B azan. Vai tr ca Zn v B i vi cy c ph trong gia on kinh doanh trn t Bazan#Trng trt#C ph#Bn phn#367810#KT## 00943000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200120 00381810006000500020036000560070083000920050016001750050019001910050016002100050 01500226008000500241009002200246010000500268011002600273021032900299020001400628 020001300642013000700655016000300662#367811#VV16.11762#^a80000^b200b#Vi?t#333.7 509597#T310H#Tm hiu h sinh thi rng ngp mn#B.s.: Nguyn Vn Minh (ch.b.), Nguyn Th T Uyn, Nguyn Th Loan, Phm Th Huyn#Nguyn Vn Minh#Nguyn Th T Uyn#Nguyn Th Loan#Phm Th Huyn#^aH.#^ai hc Nng nghip#2016#^a165tr. : minh ho^b21cm#Trnh by v thnh phn sinh vt trong h sinh thi rng ngp m n. Phn b, mi trng v qu trnh din th ca rng ngp mn. Mt s c im ng vi mi trng sng khc nghit. Vai tr ca rng ngp mn trong nn kinh t v t nhin. Nhng nguyn nhn lm suy thoi rng ngp mn v hu qu. Bo tn v qun l rng ngp mn#Rng nc mn#H sinh thi#367811#XH## 00828000000000265000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200080 00381810006000460010015000520020070000670070015001370080005001520090022001570100 00500179011003100184015004000215021026900255020000800524020001100532020000900543 013000700552016000300559#367812#VV16.11763#^a50000^b100b#Vi?t#633.187#566T#Ph m Vn Cng#u th lai v c im sinh l v nng hc cy la (Oryza ativa L. )#Phm Vn Cng#^aH.#^ai hc Nng nghip#2016#^a120tr. : hnh v, bng^b21cm# TTS ghi: Hc vin Nng nghip Vit Nam#Gii thiu chung v la lai F1 v u th lai la. u th lai v sinh trng, v quang hp l, v tch lu cht kh, v hiu sut s dng m, v kh nng chu hn, v cc yu t cu thnh nng sut v nng sut. Mt s kt qu nghin cu v k thut canh tc la lai#La lai#u th lai#c im#367812#KT## 00582000000000289000450002600070000002600110000702600110001802600110002902600110 00400140016000510190005000670820011000721810007000830010008000900020038000980070 01900136004001400155008000500169009003800174010000500212011001500217020001700232 020001800249020001500267013000700282016000300289#367813#VV16.11764#VV16.11765#CD VN.03061#CDVN.03062#^a45000^b3000b#Vi?t#398.209597#NH556C#Vn Anh#Nhng cu chu yn c trc khi i ng#Vn Anh s.t., b.s.#Ti bn ln 1#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a167tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truy n c tch#367813#VH## 00556000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610020043000670070026001100050017001360040014001530080 00500167009003800172010000500210011001500215020001700230020001800247020001500265 013000700280016000300287#367814#VV16.11766#VV16.11767#^a42000^b3000b#Vi?t#398.2 09597#455B#ng Bt b Tin - Nhng chuyn k hay nht#Trnh Minh Thanh s.t., k #Trnh Minh Thanh#Ti bn ln 1#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016# ^a147tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#367814#VH## 00582000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020018000630070028000810220004001090220036001130050 01000149008000500159009003100164010000500195011002600200020001800226020001100244 013000700255016000300262019001600265001001100281#367815#VV16.11768#VV16.11769#^a 69000^b3000b#Vi?t#895.13#L400L#L luyn thn th#Leon Image ; nh Dng dch#T. 1#i hi chiu sinh cn c thp t#nh Dng#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Al pha#2016#^a262tr. : tranh v^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn di#367815#VH#Dch T rung Quc#Leon Image## 00579000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020018000630070029000810220004001100220031001140050 01100145008000500156009003100161010000500192011002600197020001800223020001100241 016000300252019001600255013000700271001001100278#367816#VV16.11770#VV16.11771#^a 69000^b3000b#Vi?t#895.13#L400L#L luyn thn th#Leon Image ; V Thu An dch#T .2#Ngi khng l Titan cui cng#V Thu An#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha #2016#^a238tr. : tranh v^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn di#VH#Dch Trung Quc# 367816#Leon Image## 00577000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020018000630070028000810220004001090220031001130050 01000144008000500154009003100159010000500190011002600195020001800221020001100239 016000300250019001600253013000700269001001100276#367817#VV16.11772#VV16.11773#^a 69000^b3000b#Vi?t#895.13#L400L#L luyn thn th#Leon Image ; nh Dng dch#T. 3#B n trn hoang mc than khc#nh Dng#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2 016#^a240tr. : tranh v^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn di#VH#Dch Trung Quc#36 7817#Leon Image## 00568000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020018000630070029000810220004001100220020001140050 01100134008000500145009003100150010000500181011002600186020001800212020001100230 016000300241019001600244013000700260001001100267#367818#VV16.11774#VV16.11775#^a 69000^b3000b#Vi?t#895.13#L400L#L luyn thn th#Leon Image ; V Thu An dch#T .4#H v rng huyt #V Thu An#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a230 tr. : tranh v^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn di#VH#Dch Trung Quc#367818#Leon Image## 00665000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010008000660020031000740030027001050070019001320040 01400151008000500165009003800170010000500208011002200213021008800235020000700323 020000900330020000700339020000700346013000700353016000300360#367819#VV16.11776#V V16.11777#^a42000^b3000b#Vi?t#641.56222#C120N#Vn Anh#Cm nang cho b thi k n dm#101 thc n n dm cho b#Vn Anh s.t., b.s.#Ti bn ln 1#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a191tr. : bng^b21cm#Nhng iu cn bit khi bt u cho b n dm; Thc n n dm cho b theo tng tui#Nu n#Ch bin# Mn n#Tr em#367819#KT## 00779000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810007000600010008000670020040000750030026001150070019001410040 01400160008000500174009003800179010000500217011001500222021020000237020000700437 020000900444020000700453020000700460013000700467016000300474#VV16.11778#VV16.117 79#367820#^a28000^b2000b#Vi?t#641.56222#PH561P#Vn Anh#Phng php ch bin 100 mn n cho tr#Tr t 6 thng n 3 tui#Vn Anh s.t., b.s.#Ti bn ln 1#^aH.# ^aDn tr ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a143tr.^b21cm#Trnh by cc kin th c c bn v: Ch dinh dng, k hoch n ung, li khuyn v cch la chn ch bin thc phm cho b. Gii thiu phng php ch bin 100 mn n cho b t 6 thng n 3 tui.#Nu n#Ch bin#Mn n#Tr em#367820#KT## 00502000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570010016000640020024000800070045001040050014001490080 00500163009001000168010000500178011002700183020001800210020001000228013000700238 016000300245#367821#VV16.11780#VV16.11781#^a59000^b3000b#Vi?t#372.21#CH527K#Ngu yn Minh Anh#Chuyn k trc gi ng#B.s.: Nguyn Minh Anh (ch.b.), L Hong Vi n#L Hong Vin#^aH.#^aDn tr#2016#^a125tr. : tranh mu^b21cm#Gio dc mu gio #Truyn k#367821#VH## 00540000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810007000450020033000520070019000850220004001040040018001080080005001260090 03800131010000500169011001500174020001700189020001800206020001500224013000700239 016000300246019000500249001000800254#VV16.11782#367822#^a32000^b4000b#Vi?t#398. 2#TR527C#Truyn c tch th gii hay nht#Vn Anh s.t., b.s.#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a163tr.^b21cm#Vn hc dn gi an#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#367822#VH#Dch#Vn Anh## 00540000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020033000520070019000850220004001040040018001080080005001260090 03800131010000500169011001500174020001700189020001800206020001500224016000300239 019000500242013000700247001000800254#367823#VV16.11783#^a32000^b4000b#Vi?t#398. 2#TR527C#Truyn c tch th gii hay nht#Vn Anh s.t., b.s.#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a171tr.^b21cm#Vn hc dn gi an#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#VH#Dch#367823#Vn Anh## 00541000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610010008000670020044000750070019001190040014001380080 00500152009003800157010000500195011001500200020001700215020001500232013000700247 016000300254020001800257#VV16.11784#VV16.11785#367824#^a45000^b2000b#Vi?t#398.2 09597#N114M#Ngc H#55 s tch hay nht dnh cho tui thn tin#Ngc H s.t., b. s.#Ti bn ln 1#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a239tr.^b21cm# Vn hc dn gian#Truyn c tch#367824#VH#Vn hc thiu nhi## 00674000000000313000450000200210000000300130002100500140003400500100004800700310 00580080005000890090030000940100005001240110026001290120026001550150040001810220 02500221022000400246082000700250016000300257013000700260014001600267026001100283 026000700294181000700301019000500308019001600313020001800329020001300347#Trng hc cn trng#Truyn tranh#Ng Tng Mn#Vn Qunh#Ng Tng Mn ; Vn Qunh dc h#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Phc Minh#2016#^a77tr. : tranh mu^b22cm#Truyn tranh khoa hc vui#Tn sch ting Anh: School of cool bugs#Ong mt chm hc hay lm#T .2#895.13#VH#367825#^a35000^b1500b#VV16.11786#367825#TR561H#Vi?t#Dch Trung Qu c#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00661000000000313000450000200210000000300130002100500140003400500080004800700290 00560080005000850090030000900100005001200110026001250120026001510150040001770220 00400217022001600221082000700237016000300244013000700247014001600254026001100270 026000700281181000700288019000500295019001600300020001800316020001300334#Trng hc cn trng#Truyn tranh#Ng Tng Mn#Vn Anh#Ng Tng Mn ; Vn Anh dch#^a H.#^aDn tr ; Cng ty Phc Minh#2016#^a80tr. : tranh mu^b22cm#Truyn tranh kho a hc vui#Tn sch ting Anh: School of cool bugs#T.3#i th kp km#895.13#VH# 367826#^a35000^b1500b#VV16.11787#367826#TR561H#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh## 00670000000000313000450000200210000000300130002100500140003400500080004800700290 00560080005000850090030000900100005001200110026001250120026001510150040001770220 00400217022002500221082000700246016000300253013000700256014001600263026001100279 026000700290181000700297019000500304019001600309020001800325020001300343#Trng hc cn trng#Truyn tranh#Ng Tng Mn#Vn Anh#Ng Tng Mn ; Vn Anh dch#^a H.#^aDn tr ; Cng ty Phc Minh#2016#^a85tr. : tranh mu^b22cm#Truyn tranh kho a hc vui#Tn sch ting Anh: School of cool bugs#T.4#B kp km a su a cm#8 95.13#VH#367827#^a35000^b1500b#VV16.11788#367827#TR561H#Vi?t#Dch Trung Quc#V n hc thiu nhi#Truyn tranh## 00672000000000313000450000200210000000300130002100500140003400500100004800700310 00580080005000890090030000940100005001240110026001290120026001550150040001810220 00400221022002300225082000700248016000300255013000700258014001600265026000700281 026001100288181000700299019000500306019001600311020001800327020001300345#Trng hc cn trng#Truyn tranh#Ng Tng Mn#Vn Qunh#Ng Tng Mn ; Vn Qunh dc h#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Phc Minh#2016#^a88tr. : tranh mu^b22cm#Truyn tranh khoa hc vui#Tn sch ting Anh: School of cool bugs#T.5#Chic knh bi a nng #895.13#VH#367828#^a35000^b1500b#367828#VV16.11789#TR561H#Vi?t#Dch Trung Quc# Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00678000000000313000450000200210000000300130002100500140003400500100004800700310 00580080005000890090030000940100005001240110026001290120026001550150040001810220 00400221022002900225082000700254016000300261013000700264014001600271026001100287 026000700298181000700305019000500312019001600317020001800333020001300351#Trng hc cn trng#Truyn tranh#Ng Tng Mn#Vn Qunh#Ng Tng Mn ; Vn Qunh dc h#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Phc Minh#2016#^a80tr. : tranh mu^b22cm#Truyn tranh khoa hc vui#Tn sch ting Anh: School of cool bugs#T.6#B hung ln phn quyt thng#895.13#VH#367829#^a35000^b1500b#VV16.11790#367829#TR561H#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00681000000000313000450000200210000000300130002100500140003400500110004800700320 00590080005000910090030000960100005001260110026001310120026001570150040001830220 00400223022003000227082000700257016000300264013000700267014001600274026001100290 026000700301181000700308019000500315019001600320020001800336020001300354#Trng hc cn trng#Truyn tranh#Ng Tng Mn#Bch Hng#Ng Tng Mn ; Bch Hng d ch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Phc Minh#2016#^a78tr. : tranh mu^b22cm#Truyn tra nh khoa hc vui#Tn sch ting Anh: School of cool bugs#T.7#Cuc thi i lc s cn trng#895.13#VH#367830#^a35000^b1500b#VV16.11791#367830#TR561H#Vi?t#Dch Tr ung Quc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00667000000000313000450000200210000000300130002100500140003400500110004800700320 00590080005000910090030000960100005001260110026001310120026001570150040001830220 00400223022001600227082000700243016000300250013000700253014001600260026001100276 026000700287181000700294019000500301019001600306020001800322020001300340#Trng hc cn trng#Truyn tranh#Ng Tng Mn#Bch Hng#Ng Tng Mn ; Bch Hng d ch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Phc Minh#2016#^a87tr. : tranh mu^b22cm#Truyn tra nh khoa hc vui#Tn sch ting Anh: School of cool bugs#T.8#So ti gi cht#895. 13#VH#367831#^a35000^b1500b#VV16.11792#367831#TR561H#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh## 00678000000000313000450000200210000000300130002100500140003400500080004800700290 00560080005000850090030000900100005001200110026001250120026001510150040001770220 03300217022000400250082000700254016000300261013000700264014001600271026001100287 026000700298181000700305019000500312019001600317020001800333020001300351#Trng hc cn trng#Truyn tranh#Ng Tng Mn#Vn Anh#Ng Tng Mn ; Vn Anh dch#^a H.#^aDn tr ; Cng ty Phc Minh#2016#^a88tr. : tranh mu^b22cm#Truyn tranh kho a hc vui#Tn sch ting Anh: School of cool bugs#Truyn thuyt by ch b vi v oi#T.9#895.13#VH#367832#^a35000^b1500b#VV16.11793#367832#TR561H#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00663000000000313000450000200210000000300130002100500140003400500080004800700290 00560080005000850090030000900100005001200110026001250120026001510150040001770220 00500217022001700222082000700239016000300246013000700249014001600256026000700272 026001100279181000700290019000500297019001600302020001800318020001300336#Trng hc cn trng#Truyn tranh#Ng Tng Mn#Vn Anh#Ng Tng Mn ; Vn Anh dch#^a H.#^aDn tr ; Cng ty Phc Minh#2016#^a79tr. : tranh mu^b22cm#Truyn tranh kho a hc vui#Tn sch ting Anh: School of cool bugs#T.10#c sn dng mnh#895.13#V H#367833#^a35000^b1500b#367833#VV16.11794#TR561H#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc t hiu nhi#Truyn tranh## 00669000000000313000450000200210000000300130002100500140003400500110004800700320 00590080005000910090030000960100005001260110026001310120026001570150040001830220 00500223022001700228082000700245016000300252013000700255014001600262026001100278 026000700289181000700296019000500303019001600308020001800324020001300342#Trng hc cn trng#Truyn tranh#Ng Tng Mn#Bch Hng#Ng Tng Mn ; Bch Hng d ch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Phc Minh#2016#^a92tr. : tranh mu^b22cm#Truyn tra nh khoa hc vui#Tn sch ting Anh: School of cool bugs#T.11#om m hi hc#89 5.13#VH#367834#^a35000^b1500b#VV16.11795#367834#TR561H#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00681000000000313000450000200210000000300130002100500140003400500110004800700320 00590080005000910090030000960100005001260110026001310120026001570150040001830220 00500223022002900228082000700257016000300264013000700267014001600274026001100290 026000700301181000700308019000500315019001600320020001800336020001300354#Trng hc cn trng#Truyn tranh#Ng Tng Mn#Bch Hng#Ng Tng Mn ; Bch Hng d ch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Phc Minh#2016#^a73tr. : tranh mu^b22cm#Truyn tra nh khoa hc vui#Tn sch ting Anh: School of cool bugs#T.12#Cuc chin bo v l p trng#895.13#VH#367835#^a35000^b1500b#VV16.11796#367835#TR561H#Vi?t#Dch Tr ung Quc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00652000000000313000450002600070000002600110000702600110001802600110002902600110 00400140016000510190005000670820006000721810007000780010017000850020023001020070 03000125022000400155022002800159008000500187009003800192010000500230011002600235 020001700261020001800278020001500296013000700311016000300318005001700321#367836# VV16.11797#VV16.11798#CDVN.03065#CDVN.03066#^a70000^b3000b#Vi?t#398.2#CH300H#Tr nh Minh Thanh#Ch Hng Nga k chuyn#Trnh Minh Thanh s.t., k li#T.1#Chuyn v nhn cch cao p#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a170tr. : t ranh v^b21cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#367836#VH#Trnh Minh Thanh## 00649000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600070 00440140016000510190005000670820006000721810007000780010017000850020023001020070 03000125022000400155022002500159008000500184009003800189010000500227011002600232 020001700258020001800275020001500293016000300308013000700311005001700318#VV16.11 799#CDVN.03068#CDVN.03067#VV16.11800#367837#^a70000^b3000b#Vi?t#398.2#CH300H#Tr nh Minh Thanh#Ch Hng Nga k chuyn#Trnh Minh Thanh s.t., k li#T.2#Chuyn v tr thng minh#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a169tr. : tran h v^b21cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#VH#367837#Trnh Min h Thanh## 00656000000000313000450002600070000002600110000702600110001802600110002902600110 00400140016000510190005000670820006000721810007000780010017000850020023001020070 03000125022000400155022003200159008000500191009003800196010000500234011002600239 020001700265020001800282020001500300016000300315013000700318005001700325#367838# VV16.11801#VV16.11802#CNVN.03069#CNVN.03070#^a70000^b3000b#Vi?t#398.2#CH300H#Tr nh Minh Thanh#Ch Hng Nga k chuyn#Trnh Minh Thanh s.t., k li#T.3#Chuyn v nhng thi h tt xu#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a169tr. : tranh v^b21cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#VH#367838#Tr nh Minh Thanh## 01035000000000325000450000100120000000200330001200300940004500500150013900500140 01540070047001680080005002150090055002200100005002750110022002800150125003020820 00900427016000300436013000700439014001600446026001100462026001100473026000700484 18100070049101900050049801900050050302000130050802000210052102000130054202101540 0555#Dawson, Peg#Cha m thng thi con thng minh#Cuc cch mng trong cch tip cn "K nng thc hnh" gip tr t ti tim nng ca mnh#Guare, Richard#V Diu Hng#Peg Dawson, Richard Guare ; V Diu Hng dch#^aH.#^aDn tr ; Cn g ty Vn ho v Truyn thng 1980 Books#2016#^a559tr. : bng^b21cm#Tn sch tin g Anh: Smart but scattered : The revolutionary "excutive skills" approach to hel ping kids reach their potential#649.1526#XH#367839#^a13900^b3000b#VV16.11803#VV 16.11804#367839#CH100M#Vi?t#Dch#Nui dy con#Phng php gio dc#K nng sng# Gii thiu nhng phng php gio dc con n gin cho cc bc cha m trong vic nui dy con ci nn ngi, con ci v cha m u vui v v hnh phc## 00933000000000289000450000100150000000200390001500300570005400500120011100700330 01230080005001560090031001610100005001920110015001970150051002120820006002630160 00300269013000700272014001600279026000700295026001100302026001100313181000700324 019000500331019000500336020001700341021028500358#Ripley, Amanda#Nhng a tr th ng minh nht th gii#Cc siu cng gio dc v bi ton "l luyn thn ng"# Tho Nguyn#Amanda Ripley ; Tho Nguyn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha #2016#^a379tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The smartest kids in the world#370.9#XH #367840#^a99000^b3000b#367840#VV16.11805#VV16.11806#NH556#Vi?t#Dch#Gio dc s o snh# cp n vn gio dc ca Phn Lan, Hn Quc v Ba Lan. Nu ln nhn g im mnh im yu ca tng quc gia. Nhng cm nhn v nn gio dc ca cc q uc gia ny. a ra mt vi li khuyn cho cc bc ph huynh tm kim phng ph p nui dy con, lm th no cho con mnh hc tt## 00672000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820008000431810006000510020038000570070019000950080005001140090011001190100 00500130011002000135012001600155021016400171020000900335020001800344020000700362 013000700369016000300376005001500379#367841#VV16.11807#VV16.11808#^b36250b#Vi?t# 617.601#S450T#S tay hng dn chm sc rng but#L Trung Chnh h.#^aH.#^aLa o ng#2016#^a25tr. : nh^b21cm#S tay sc kho#Nhng kin thc c bn v chm s c rng ming. Li ch hm rng kho mnh. Sai lm trong tn thng rng. Cc v n v rng ming. Nguyn nhn kin rng but...#Nha khoa#Chm sc sc kho#S tay#367841#KT#L Trung Chnh## 00829000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540020055000610070064001160050014001800050017001940050 02000211005001500231005001500246008000500261009001000266010000500276011001500281 021019100296020002000487020001000507013000700517016000300524#367842#VV16.11809#V V16.11810#^a99000^b1000b#Vi?t#170#NH121C#Nhn cch o c H Ch Minh - Gi tr v sc lan to#Phm Ngc Anh (ch.b.), Phm Hng Chng, Nguyn Th Kim Dung... #Phm Ngc Anh#Phm Hng Chng#Nguyn Th Kim Dung#Bi nh Phong#Nguyn Vn Th #^aH.#^aDn tr#2016#^a331tr.^b21cm#Khai thc nhng gi tr ct li, nhng kin thc phong ph nht v nhn cch H Ch Minh v sc lan to ca nhng gi tr n y trong cc i tng dn c, trong sc sng hin ti v tng lai#o c H C h Minh#Nhn cch#367842#XH## 00804000000000277000450000100080000000200530000800700190006100400140008000800050 00940090038000990100005001370110015001420820006001570160003001630130007001660140 01600173026000700189026001100196026001100207181000600218019000500224020000900229 020001000238020001400248021026400262#Vn Anh#Bch khoa tri thc gia nh trong c uc sng hin i#Vn Anh s.t., b.s.#Ti bn ln 1#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a422tr.^b21cm#646.7#KT#367843#^a78000^b2000b#367843#VV16.11 811#VV16.11812#B102K#Vi?t#Gia nh#Cuc sng#Bch khoa th#Nhng kin thc c b n cn thit trong i sng thng ngy, b quyt xy dng mt gia nh hnh p hc, tm s chuyn v chng, sinh v nui dy con ci, chm sc sc kho, mua sm, s dng dng gia nh, tri thc n mc v phong thu cho ngi nh ca b n## 01024000000000325000450000100180000000200180001800300290003600500190006500500170 00840050013001010070075001140040018001890080005002070090035002120100005002470110 03100252015004300283082000900326016000300335013000700338014001700345026000700362 02600110036918100060038001900050038601900050039102000130039602000200040902102690 0429#Dixit, Avinash K.#T duy chin lc#L thuyt tr chi thc hnh#Nalebuff, Barry J.#Nguyn Tin Dng#L Ngc Lin#Avinash K. Dixit, Barry J. Nalebuff ; Dc h: Nguyn Tin Dng, L Ngc Lin#Ti bn ln th 2#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sc h Bch Vit#2016#^a537tr. : hnh v, bng^b21cm#Tn sch ting Anh: Thinking str ategically#658.4012#KT#367844#^a125000^b3000b#367844#VV16.11813#T550D#Vi?t#Dch #Lp k hoch#K hoch chin lc#Gii thiu mi v d c minh ho trn nhiu lnh vc trong cuc sng v vic p dng t duy chin lc ginh chin thng trong cnh tranh v hng dn nhng c s thit lp chin lc km theo ph ng php p dng chng nhm t c thnh cng trong cuc sng## 01055000000000301000450000100110000000200370001100300850004800500190013300700360 01520080005001880090031001930100005002240110015002290150045002440820006002890160 00300295013000700298014001700305026000700322026001100329026001100340181000600351 019000500357019000500362020001800367020001300385021035500398#Imas, Sara#V cng tn nhn, v cng yu thng#Phng php dy con ca ngi Do Thi & bi hc v tnh yu thng c t ng ch#Phm Th Thanh Vn#Sara Imas ; Phm Th Thanh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a515tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: A mother's rigorous love#649.1#KT#367845#^a139000^b5000b#367845#VV16.11814 #VV16.11815#V450C#Vi?t#Dch#Gio dc gia nh#Nui dy con#Gii thiu nhng nguy n tc, phng php c th v thc t v nui dy con. i chiu mt cch bit l p gia phng thc nui dy con ca ngi Trung Quc vi ngi Israel. a ra n hng bt cp trong cch nui dy con ca ngi Trung Quc, ng thi nu bt qua n im v tnh mu t, nhng gi tr thit thc trong nn gio dc gia nh ca ngi Do Thi## 00670000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010008000680020020000760070019000960040014001150080 00500129009003800134010000500172011001500177021017800192020001700370020000700387 013000700394016000300401#367846#VV16.11816#VV16.11817#^a42000^b3000b#Vi?t#398.6 09597#CH311T#Vn Anh#999 cu Vit Nam#Vn Anh s.t., b.s.#Ti bn ln 1#^aH.#^ aDn tr ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a195tr.^b21cm#Gii thiu 999 cu V it Nam v cc ch nh: Loi vt, loi cy, hoa, c, qu, hc tp, vt, ch , a danh, hin tng t nhin, nhn vt lch s v cu v n ung...#Vn h c dn gian#Cu #367846#XH## 00851000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820007000511810006000580010015000640020014000790070032000930220004001250220 02200129005001600151008000500167009001000172010000500182011001500187021026700202 020001100469020002000480020001200500013000700512016000300519005001500522#367847# VV16.11818#VV16.11819#^a119000^b1000b#Vi?t#658.11#L100D#Trn Thnh Nam#L doanh nhn#Trn Thnh Nam, Nguyn Ch Linh#T.1#Con ng khi nghip#Nguyn Ch Linh# ^aH.#^aDn tr#2016#^a246tr.^b21cm#Chia s nhng b quyt cn c tr thnh m t doanh nhn thnh t nh: Kin thc chung v khi nghip, c k hoch pht tri n tng thnh c hi kinh doanh, hiu c tm quan trng ca thi gian, to thi quen v lm ch thi gian v thi quen hc tp hng ngy#Kinh doanh#B quy t thnh cng#Khi nghip#367847#XH#Trn Thnh Nam## 00701000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820006000511810006000570010015000630020014000780070032000920220004001240220 04000128005001600168008000500184009001000189010000500199011003100204021010100235 020000900336020000800345016000300353020000900356013000700365005001500372#367848# VV16.11820#VV16.11821#^a139000^b1000b#Vi?t#370.1#L100D#Trn Thnh Nam#L doanh nhn#Trn Thnh Nam, Nguyn Ch Linh#T.3#Cuc chin t duy o to - nh o to #Nguyn Ch Linh#^aH.#^aDn tr#2016#^a150tr. : hnh v, bng^b21cm#Chia s nhn g kinh nghim ca cc doanh nhn trong t duy o to, yu t ca o to v nh o to#Gio dc#o to#XH#Trit l#367848#Trn Thnh Nam## 00510000000000265000450000100080000000200190000800500090002700700240003600800050 00600090038000650100005001030110015001080820008001230160003001310130007001340140 01700141026001100158026001100169026000700180181000700187019000500194019001600199 020001700215020001200232#D ch#Thiu nin ca ti#Mc Thu#D ch ; Mc Thu dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Tr tu Vit#2016#^a230tr.^b21cm#895.136#VH#3 67850#^a369000^b2000b#VV16.11824#VV16.11825#367850#TH309N#Vi?t#Dch Trung Quc# Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00460000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010014000660020025000800070014001050080005001190090 03500124010000500159011001500164020001700179020001200196013000700208016000300215 #VV16.11827#367851#VV16.11826#^a75000^b1800b#Vi?t#895.92234#100B#Hiu Constant # bientt... Hn gp li#Hiu Constant#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Bch Vit# 2016#^a285tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#367851#VH## 00525000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820015000501810006000650010010000710020016000810070032000970050011001290050 00900140008000500149009003500154010000500189011002600194020001700220020001200237 013000700249016000300256#367852#VV16.11828#VV16.11829#^a69000^b1000b#Vi?t#895.9 223010804#T401#GreenStar#To tnh yu#GreenStar, Lam Nguyn, in Yn#Lam Ng uyn#in Yn#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a221tr. : tranh v^b 21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#367852#VH## 00494000000000265000450000100080000000200150000800500100002300700250003300800050 00580090026000630100005000890110015000940820008001090160003001170130007001200140 01600127026000700143026001100150026001100161181000600172019000500178019001600183 020001700199020001200216#Lam Lm#Hng khng bn#Kiu Hng#Lam Lm ; Kiu Hng d ch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty X.Y.Z#2016#^a260tr.^b21cm#895.136#VH#367853#^a68000 ^b2000b#367853#VV16.11830#VV16.11831#H106K#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i #Tiu thuyt## 00571000000000301000450000100110000000200160001100300120002700500090003900500110 00480070027000590080005000860090034000910100005001250110015001300220004001450820 00800149016000300157013000700160014001700167026001100184026000700195026001100202 181000600213019000500219019001600224020001700240020001200257#Cu D Hi#Tng ni n thiu#Tiu thuyt#Mai Dung#Cu D Hi#Cu D Hi ; Mai Dung dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Vn Vit#2016#^a397tr.^b21cm#T.1#895.136#VH#367854#^a198000^b2 000b#VV16.11832#367854#VV16.11833#T556N#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Ti u thuyt## 00571000000000301000450000100110000000200160001100300120002700500090003900500110 00480070027000590080005000860090034000910100005001250110015001300220004001450820 00800149016000300157013000700160014001700167026000700184026001100191026001100202 181000600213019000500219019001600224020001700240020001200257#Cu D Hi#Tng ni n thiu#Tiu thuyt#Mai Dung#Cu D Hi#Cu D Hi ; Mai Dung dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Vn Vit#2016#^a358tr.^b21cm#T.2#895.136#VH#367855#^a198000^b2 000b#367855#VV16.11834#VV16.11835#T556N#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Ti u thuyt## 00546000000000289000450000100080000000200200000800500090002800500080003700700240 00450080005000690090038000740100005001120110015001170220004001320820008001360160 00300144013000700147014001700154026001100171026001100182026000700193181000600200 019000500206019001600211020001700227020001200244#D ch#Ci gi hi sinh#Mc Thu#D ch#D ch ; Mc Thu dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Tr tu Vit #2016#^a573tr.^b21cm#T.1#895.136#VH#367856#^a185000^b2000b#VV16.11836#VV16.1183 7#367856#C103G#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00546000000000289000450000100080000000200200000800500090002800500080003700700240 00450080005000690090038000740100005001120110015001170220004001320820008001360160 00300144013000700147014001700154026000700171026001100178026001100189181000600200 019000500206019001600211020001700227020001200244#D ch#Ci gi hi sinh#Mc Thu#D ch#D ch ; Mc Thu dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Tr tu Vit #2016#^a573tr.^b21cm#T.2#895.136#VH#367857#^a185000^b2000b#367857#VV16.11838#VV 16.11839#C103G#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00541000000000289000450000100090000000200150000900300120002400500090003600500090 00450070025000540080005000790090034000840100005001180110015001230220004001380820 00800142016000300150013000700153014001700160026000700177026001100184181000600195 019000500201019001600206020001700222020001200239#inh Mc#Mc ph hn h#Tiu th uyt#Ngc nh#inh Mc#inh Mc ; Ngc nh dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch V n Vit#2016#^a474tr.^b21cm#T.1#895.136#VH#367858#^a230000^b2000b#367858#VV16.11 840#M101P#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00541000000000289000450000100090000000200150000900300120002400500090003600500090 00450070025000540080005000790090034000840100005001180110015001230220004001380820 00800142016000300150013000700153014001700160026000700177026001100184181000600195 019000500201019001600206020001700222020001200239#inh Mc#Mc ph hn h#Tiu th uyt#Ngc nh#inh Mc#inh Mc ; Ngc nh dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch V n Vit#2016#^a414tr.^b21cm#T.2#895.136#VH#367859#^a230000^b2000b#367859#VV16.11 841#M101P#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00491000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820010000511810006000610010008000670020048000750030033001230070008001560080 00500164009001000169010000500179011001500184020001700199020001100216013000700227 016000300234#367860#VV16.11842#VV16.11843#^a130000^b5000b#Vi?t#895.92234#K600S# Song H#K s i n v nhng chuyn XiZ thi sinh vin#Truyn di ca Blogger B oy gi's#Song H#^aH.#^aDn tr#2016#^a393tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di# 367860#VH## 00457000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010015000670020020000820030012001020070015001140080 00500129009001000134010000500144011001500149020001700164020001200181016000300193 013000700196#VV16.11844#367861#VV16.11845#^a65000^b1000b#Vi?t#895.92234#CH303L# Thi Ch Thanh#Chic l bay bay...#Truyn ngn#Thi Ch Thanh#^aH.#^aDn tr#201 6#^a200tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#367861## 00443000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010010000660020016000760070010000920080005001020090 03500107010000500142011001500147020001700162020001200179013000700191016000300198 #367862#VV16.11846#VV16.11847#^a65000^b1500b#Vi?t#895.92234#H434V#Dung Keil#Hor oscope v em#Dung Keil#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a191tr.^b20 cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#367862#VH## 00782000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010013000660020020000790030006000990070021001050050 00700126008000500133009001000138010000500148011002800153021026000181020002300441 020001200464013000700476016000300483020000600486#367863#VV16.11848#VV16.11849#^a 52000^b1000b#Vi?t#959.7041#CH305T#Phm c Ho#Chin thng sng L#K s#Phm c Ho, Ch# Ch#^aH.#^aDn tr#2016#^a159tr. : nh, s ^b21cm#V tr chi n lc quan trng ca sng L i vi cn c a Vit Bc. Qun v dn Vit Bc chun b ph k hoch Thu ng nm 1947 ca gic Php v din bin cc trn n h: Khoan B, oan Hng, trn phc kch Khe Lau v ngha lch s ca chin thn g sng L#Khng chin chng Php#Chin thng#367863#XH#K s## 00595000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010015000630020020000780070053000980050015001510050 00900166004002000175008000500195009003100200010000500231011001500236020001800251 020001200269013000700281016000300288019001400291#367864#VV16.11850#VV16.11851#^a 69000^b5000b#Vi?t#895.63#T452B#Mitsuyo Kakuta#Ti "b" b bt cc#Mitsuyo Kakut a ; Yamamoto Ryoko h.. ; An Nhin dch#Yamamoto Ryoko#An Nhin#Ti bn c sa c ha#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a179tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Ti u thuyt#367864#VH#Dch Nht Bn## 00544000000000265000450000100180000000200250001800700350004300800050007800900100 00830100005000930110015000980150054001130820006001670160003001730130007001760140 01700183026000700200026001100207026001100218181000700229019000500236019000800241 020001700249020001200266#Albertalli, Becky#Nht k b mt ca Simon#Becky Albert alli ; Ng Cm Ly dch#^aH.#^aDn tr#2016#^a417tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Si mon vs. the homo sapiens agenda#813.6#VH#367865#^a110000^b2000b#367865#VV16.118 52#VV16.11853#NH124K#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00461000000000253000450000100080000000200120000800300400002000700080006000800050 00680090010000730100005000830110015000880820012001030160003001150130007001180140 01600125026000700141026001100148026001100159181000700170019000500177020001700182 020000800199#Song H#Nht k XiZ#Tuyn tp tn vn ca Blogger Boy gi's#Song H #^aH.#^aDn tr#2016#^a211tr.^b20cm#895.9228408#VH#367866#^a79000^b1000b#367866 #VV16.11854#VV16.11855#NH124K#Vi?t#Vn hc hin i#Tn vn## 00551000000000277000450000100100000000200230001000300080003300500160004100700330 00570080005000900090034000950100005001290110021001340820010001550160003001650130 00700168014001700175026000700192026001100199026001100210181000600221019000500227 019001600232020001700248020000800265#Trn Khn#t nhin n Ty Tng#Tu bt#Ng uyn Vinh Chi#Trn Khn ; Nguyn Vinh Chi dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Vn Vit#2016#^a337tr. : nh^b21cm#895.18608#VH#367867#^a110000^b2000b#367867#VV16 .11856#VV16.11857#458N#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tu bt## 00541000000000277000450000100070000000200240000700300080003100500160003900700300 00550080005000850090034000900100005001240110015001290820010001440160003001540130 00700157014001700164026001100181026000700192026001100199181000700210019000500217 019001600222020001700238020000800255#Ng Ca#Ng ngon, ngi ti yu#Tn vn#Nguy n Vinh Chi#Ng Ca ; Nguyn Vinh Chi dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Vn Vit #2016#^a424tr.^b21cm#895.18608#VH#367868#^a110000^b2000b#VV16.11858#367868#VV16 .11859#NG500N#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tn vn## 00580000000000289000450000100170000000200230001700500100004000500170005000700340 00670080005001010090038001060100005001440110015001490220004001640820008001680160 00300176013000700179014001700186026000700203026001100210026001100221181000800232 019000500240019001600245020001700261020001200278#Ng Tiu Lan San#Giang h lm k d hi#Tho Linh#Ng Tiu Lan San#Ng Tiu Lan San ; Tho Linh dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Tr tu Vit#2016#^a381tr.^b21cm#T.1#895.136#VH#367869#^a100 000^b3000b#367869#VV16.11860#VV16.11861#GI-106H#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hi n i#Tiu thuyt## 00561000000000289000450000100040000000200480000400500090005200500040006100700200 00650080005000850090038000900100005001280110015001330220004001480820008001520160 00300160013000700163014001600170026000700186026001100193026001100204181000600215 019000500221019001600226020001700242020001200259#i#c gi v nhn vt chnh ch th l chn tnh#Hong Ly#i#i ; Hong Ly dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty S ch Tr tu Vit#2016#^a319tr.^b21cm#T.1#895.136#VH#367870#^a99000^b3000b#36787 0#VV16.11862#VV16.11863#451G#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt# # 00453000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020010000540030013000640070023000770220004001000050008001040080 00500112009001000117010000500127011002600132020001800158020001300176016000300189 013000700192#VV16.11864#367871#^a59000^b4000b#Vi?t#895.9223#T126D#Ty du h#Tru yn tranh#Truyn, tranh: Mo Mc#T.2#Mo Mc#^aH.#^aDn tr#2015#^a113tr. : tran h v^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#367871## 00455000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010013000670020021000800070013001010080005001140090 03500119010000500154011001500159020001700174020001200191013000700203016000300210 #367872#VV16.11865#VV16.11866#^a69000^b1300b#Vi?t#895.92234#NG558D#L Thu Huyn #Ngi dng chung li#L Thu Huyn#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Bch Vit#2016# ^a237tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#367872#VH## 00450000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010008000670020026000750070008001010080005001090090 03500114010000500149011001500154020001700169020001200186013000700198016000300205 #VV16.11867#367873#VV16.11868#^a85000^b1000b#Vi?t#895.92234#KH455K#Linh L#Khn g khc Kuala Lumpur#Linh L#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a378 tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#367873#VH## 00556000000000277000450000100190000000200130001900500110003200700360004300800050 00790090035000840100005001190110015001240150029001390820007001680160003001750130 00700178014001600185026000700201026001100208026001100219181000600230019000500236 019000800241020001700249020001200266#Campbell, Drusilla#K tnh nghi#Trng Nhn# Drusilla Campbell ; Trng Nhn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Bch Vit#2016 #^a407tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: In doubt#813.54#VH#367874#^a98000^b3000b#36 7874#VV16.11869#VV16.11870#K200T#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00621000000000313000450000100080000000200110000800500110001900500080003000700260 00380080005000640090026000690100005000950110026001000150045001260220004001710220 01500175082000800190016000300198013000700201014001600208026001100224026000700235 026001100242181000600253019000500259019001400264020001700278020001200295#Ng Ng #Mnh k s#Tng Phong#Ng Ng#Ng Ng ; Tng Phong dch#^aH.#^aDn tr ; Cng t y X.Y.Z#2016#^a295tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: The legend of Sun Kni ght#T.1#Nhp mn k s#895.136#VH#367875#^a83000^b2000b#VV16.11871#367875#VV16. 11872#M256K#Vi?t#Dch i Loan#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00643000000000313000450000100080000000200110000800500110001900500080003000700260 00380080005000640090026000690100005000950110026001000150045001260220004001710220 03700175082000800212016000300220013000700223014001600230026000700246026001100253 026001100264181000600275019000500281019001400286020001700300020001200317#Ng Ng #Mnh k s#Tng Phong#Ng Ng#Ng Ng ; Tng Phong dch#^aH.#^aDn tr ; Cng t y X.Y.Z#2016#^a310tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: The legend of Sun Kni ght#T.2#Hot ng thng ngy ca Sun Knight#895.136#VH#367876#^a83000^b2000b#3 67876#VV16.11873#VV16.11874#M256K#Vi?t#Dch i Loan#Vn hc hin i#Tiu thuy t## 00579000000000277000450000100080000000200230000800500150003100500060004600700480 00520080023001000090038001230100005001610110015001660820008001810160003001890130 00700192014001600199026000700215026001100222026001100233181000700244019000500251 019001600256020001700272020001200289#Nh Nh#S.C.I st nhn nh s#T Phong T V#Leila#Nh Nh ; T Phong T V dch ; Minh ho: Leila#^aH. ; Tp. H Ch Minh# ^aDn tr ; Cng ty Sch Tr tu Vit#2016#^a248tr.^b21cm#895.136#VH#367877#^a80 000^b3000b#367877#VV16.11875#VV16.11876#SC300S#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hi n i#Tiu thuyt## 00580000000000277000450000100080000000200240000800500150003200500060004700700480 00530080023001010090038001240100005001620110015001670820008001820160003001900130 00700193014001600200026000700216026001100223026001100234181000700245019000500252 019001600257020001700273020001200290#Nh Nh#S.C.I st nhn ma thut#T Phong T V#Leila#Nh Nh ; T Phong T V dch ; Minh ho: Leila#^aH. ; Tp. H Ch Minh #^aDn tr ; Cng ty Sch Tr tu Vit#2016#^a285tr.^b21cm#895.136#VH#367878#^a8 8000^b3000b#367878#VV16.11877#VV16.11878#SC300S#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hi n i#Tiu thuyt## 00570000000000289000450000100160000000200240001600500080004000500160004800700310 00640080005000950090035001000100005001350110015001400220004001550820008001590160 00300167013000700170014001700177026001100194026001100205026000700216181000700223 019000500230019001600235020001700251020001200268#Tiu Chu D Mc#Thc thin mng hoa lc#Tch V#Tiu Chu D Mc#Tiu Chu D Mc ; Tch V dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a552tr.^b21cm#T.1#895.136#VH#367879#^a130000^b300 0b#VV16.11880#VV16.11879#367879#TH506T#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Ti u thuyt## 00570000000000289000450000100160000000200240001600500080004000500160004800700310 00640080005000950090035001000100005001350110015001400220004001550820008001590160 00300167013000700170014001700177026001100194026001100205026000700216181000700223 019000500230019001600235020001700251020001200268#Tiu Chu D Mc#Thc thin mng hoa lc#Tch V#Tiu Chu D Mc#Tiu Chu D Mc ; Tch V dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a434tr.^b21cm#T.2#895.136#VH#367880#^a119000^b300 0b#VV16.11882#VV16.11881#367880#TH506T#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Ti u thuyt## 00573000000000289000450000100110000000200260001100500160003700500110005300700340 00640080005000980090035001030100005001380110015001430220004001580820008001620160 00300170013000700173014001700180026000700197026001100204026001100215181000700226 019000500233019001600238020001700254020001200271#Tin Chanh#Thi T Phi thng ch c k#Nguyn Th Thi#Tin Chanh#Tin Chanh ; Nguyn Th Thi dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a441tr.^b21cm#T.1#895.136#VH#367881#^a109000^b 3000b#367881#VV16.11883#VV16.11884#TH103T#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i# Tiu thuyt## 00573000000000289000450000100110000000200260001100500160003700500110005300700340 00640080005000980090035001030100005001380110015001430220004001580820008001620160 00300170013000700173014001700180026000700197026001100204026001100215181000700226 019000500233019001600238020001700254020001200271#Tin Chanh#Thi t phi thng ch c k#Nguyn Th Thi#Tin Chanh#Tin Chanh ; Nguyn Th Thi dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a491tr.^b21cm#T.2#895.136#VH#367882#^a119000^b 3000b#367882#VV16.11885#VV16.11886#TH103T#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i# Tiu thuyt## 00936000000000325000450000100110000000200500001100300910006100500120015200700300 01640040014001940080005002080090038002130100005002510110026002560120041002820820 00600323016000300329013000700332014001600339026000700355026001100362026001100373 18100060038401900050039001900140039502000110040902000180042002000100043802101620 0448#Ito Midori#B quyt dng sinh trng th ca ngi Nht Bn#Gii thiu nh ng bi thuc, phng php thc dng, liu php phng tr bnh hu hiu nht#H ng Nhung#Ito Midori ; Hng Nhung dch#Ti bn ln 1#^aH.#^aDn tr ; Cng ty V n ho Huy Hong#2016#^a215tr. : minh ho^b24cm#T sch Dng sinh Hi xun - Tr ng th#613.2#KT#367884#^a72000^b2000b#367884#VV16.11889#VV16.11890#B300Q#Vi?t# Dch Nht Bn#Dng sinh#Liu php n ung#Bi thuc#Trnh by phng php "dn g dinh bng thc phm" ca ngi Nht Bn trong ba n hng ngy bi b c th kho mnh v phng nga, ci thin bnh tt hiu qu## 00650000000000289000450000200200000000500100002000500180003000700490004800800050 00970090031001020100005001330110025001380150079001630820004002420160003002460130 00700249014001600256026001100272026001100283026000700294181000600301019000500307 019000800312020001800320020001100338020001100349#Ao nh Mc--li-gt#Dr. Seuss#H ong Phng Thu#Tranh v li: Dr. Seuss ; Hong Phng Thu dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a59tr. : tranh v^b23cm#Tn sch ting Anh: Mcelligo t's pool. - Tn tht tc gi: Theodor Seuss Geisel#811#VH#367885#^a55000^b5000b #VV16.11891#VV16.11892#367885#A108N#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn th#S ch tranh## 00637000000000289000450000200180000000500100001800500180002800700350004600800050 00810090031000860100005001170110025001220150081001470820004002280160003002320130 00700235014001600242026000700258026001100265026001100276181000700287019000500294 019000800299020001800307020001100325020001100336#Chng mo mang m#Dr. Seuss#Ho ng Phng Thu#Dr. Seuss ; Hong Phng Thu dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a67tr. : tranh v^b23cm#Tn sch ting Anh: The cat in the hat. - T n tht tc gi: Theodor Seuss Geisel#811#VH#367886#^a55000^b5000b#367886#VV16.1 1893#VV16.11894#CH106M#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn th#Sch tranh## 00713000000000289000450000200610000000500100006100500150007100700460008600800050 01320090031001370100005001680110025001730150107001980820004003050160003003090130 00700312014001600319026001100335026000700346026001100353181000600364019000500370 019000800375020001800383020001100401020001100412#T c th h gc 30 cu h hm nay! V nhng cu chuyn khc#Dr. Seuss#H Hng Giang#Tranh v li: Dr. Seuss ; H Hng Giang dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a63tr. : tranh v ^b23cm#Tn sch ting Anh: I can lick 30 tigers today and other stories. - Tn t ht tc gi: Theodor Seuss Geisel#811#VH#367887#^a55000^b5000b#VV16.11896#36788 7#VV16.11895#T460C#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn th#Sch tranh## 00804000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010017000630020007000800030030000870070033001170220 00400150022001600154005000900170004001300179008000500192009004700197010000500244 01100250024901200150027402000070028902000120029601300070030801600030031502101600 0318#VV16.11898#367888#VV16.11897#^a65000^b2000b#Vi?t#794.12#C460V#Lng Trng Minh#C vua#Gii thng sch hay Vit Nam#Lng Trng Minh ; Bi Vinh h..#T.2#V n c hon ho#Bi Vinh#In ln th 8#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Gio dc L ong Minh#2016#^a191tr. : hnh v^b24cm#T sch C vua#C vua#Chin thut#367888# XH#Trnh by 3 giai on khai cuc, trung cuc v tn cuc ca mi vn c va tu n th nhng nguyn l c bn va cha ng nhng bin ho sng to ca ngi ch i## 00778000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460010017000520020007000690030030000760070033001060220004001390220 03200143005000900175004001300184008000500197009004700202010000500249011002500254 01200150027902101120029402000070040602000120041301300070042501600030043200500170 0435#VV16.11899#367889#^a75000^b1500b#Vi?t#794.12#C460V#Lng Trng Minh#C vua #Gii thng sch hay Vit Nam#Lng Trng Minh ; Bi Vinh h..#T.3#Chin thut: K thut tc chin#Bi Vinh#In ln th 5#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Gio dc Long Minh#2016#^a295tr. : hnh v^b24cm#T sch C vua#Tp hp v gii thiu 32 s bi hc nhm cung cp nhng kin thc c bn v chin lc, chin thut c hi c vua#C vua#Chin thut#367889#XH#Lng Trng Minh## 00588000000000277000450000100180000000200240001800500110004200700450005300800050 00980090031001030100005001340110026001390150044001650820004002090160003002130130 00700216014001700223026000700240026001100247026001100258181000600269019000500275 019000800280020001800288020000400306#Silverstein, Shel#Tn cng ni li i ny#N h Thuyn#Th, ho: Shel Silverstein ; Nh Thuyn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a183tr. : tranh v^b22cm#Tn sch ting Anh: Where the sidewalk ends#813#VH#367890#^a119000^b5000b#367890#VV16.11900#VV16.11901#T121C#Vi?t#Dc h M#Vn hc thiu nhi#Th## 00741000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580020022000640030015000860070014001010050009001150040 00800124008000500132009003500137010000500172011002700177021015600204020001800360 020000800378020000800386013000700394016000300401019000500404020001800409#367891# VV16.11902#VV16.11903#^a75000^b2000b#Vi?t#332.024#V300S#V sao bn cha giu?#S ch tranh mu#Cng Huy dch#Cng Huy#Ti bn#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a127tr. : tranh mu^b24cm#Cung cp nhng nguyn tc lm thay i t d uy v vic lm giu, qun l v s dng tin bc hp l, c c quan im ng n v tin bc v vic lm giu#Ti chnh c nhn#Tin t#Qun l#367891#XH#Dc h#B quyt lm giu## 00890000000000325000450000200550000000300800005500500090013500700140014400400080 01580080005001660090035001710100005002060110025002110150040002360820007002760160 00300283013000700286014001700293026000700310026001100317026001100328181000600339 01900050034501900050035002000070035502000050036202000160036702000140038302101670 0397#300 cu t duy ca sinh vin trng i hc Harvard#Nhn bit hnh dng. T duy khng gian. T duy l gch. T duy s hc. Suy lun#Hoi Nha#Hoi Nha d ch#Ti bn#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a232tr. : hnh v^b24cm #Tn sch ting Anh: Keep your brain fit#793.74#TN#367892#^a108000^b2000b#36789 2#VV16.11904#VV16.11905#B100T#Vi?t#Dch#Cu #Ton#T duy ton hc#Sch c th m#Gii thiu 300 cu t duy vi ni dung phong ph, hnh thc linh hot, nhi u mc kh d khc nhau c trng Harvard chn lc rn luyn t duy cho s inh vin## 00893000000000325000450000200570000000300800005700500090013700700140014600400080 01600080005001680090035001730100005002080110025002130150039002380820007002770160 00300284013000700287014001700294026000700311026001100318026001100329181000600340 01900050034601900050035102000070035602000050036302000160036802000140038402101690 0398#300 tr chi t duy ca sinh vin trng i hc Harvard#Nhn bit hnh dn g. T duy khng gian. T duy l gch. T duy s hc. Suy lun#Hoi Nha#Hoi Nha dch#Ti bn#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a252tr. : hnh v^b24 cm#Tn sch ting Anh: Keep your mind fit#793.74#TN#367893#^a115000^b2000b#3678 93#VV16.11906#VV16.11907#B100T#Vi?t#Dch#Cu #Ton#Tr chi t duy#Sch c th m#Gii thiu 300 tr chi t duy vi ni dung phong ph, hnh thc linh hot, n hiu mc kh d khc nhau c trng Harvard chn lc rn luyn t duy ch o sinh vin## 00676000000000289000450000200240000000500120002400500210003600700390005700800050 00960090047001010100005001480110025001530120039001780150060002170820007002770160 00300284013000700287014001600294026000700310026001100317026001100328181000600339 019000500345019000500350020001600355020001500371#Bng cu chng m rng#Harris, Joe#Phm Th Hoi Phng#Joe Harris ; Phm Th Hoi Phng dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Gio dc Long Minh#2016#^a64tr. : minh ho^b26cm#Carol Vorderm an)(T sch Hc gii ton#Tn sch ting Anh: Carol Vorderman's times table made easy#513.21#XH#367894#^a66000^b2000b#367894#VV16.11908#VV16.11909#B106C#Vi?t#D ch#Bng cu chng#Sch thiu nhi## 00709000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020041000520030013000930070083001060050017001890050010002060050 01500216008000500231009003100236010000500267011002600272012004100298020001800339 020001300357016000300370019001400373005001300387013000700400#367895#VV16.11910#^ a35000^b5000b#Vi?t#895.73#P206V#Perseus v nhng cuc phiu lu mo him#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Lee Boong k ; Oh Seung Cheol v ; Trn Mai Chi dch#Bulfinch, Thomas#Lee Boong#Oh Seung Cheol#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sc h Alpha#2016#^a39tr. : tranh mu^b26cm#Thn thoi Hy Lp. Nhng anh hng Hy Lp# Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#Trn Mai Chi#367895## 00686000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020029000520030013000810070082000940050017001760050012001930050 01200205008000500217009003100222010000500253011002600258012004100284020001800325 020001300343016000300356019000500359005001300364013000700377#367896#VV16.11911#^ a35000^b5000b#Vi?t#895.73#H206V#Heracles v mi hai k cng#Truyn tranh#Nguy n tc: Thomas Bulfinch ; Jo Hyun Hee k ; Im Woon Gyu v ; Trn Mai Chi dch#Bul finch, Thomas#Jo Hyun Hee#Im Woon Gyu#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^ a39tr. : tranh mu^b26cm#Thn thoi Hy Lp. Nhng anh hng Hy Lp#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch#Trn Mai Chi#367896## 00706000000000301000450000200400000000300130004000500170005300500140007000500140 00840050013000980070086001110080005001970090031002020100005002330110026002380120 04100264082000700305016000300312013000700315014001600322026000700338026001100345 181000700356019000500363019000500368020001800373020001300391#Odysseus v hnh tr nh tr v qu hng#Truyn tranh#Bulfinch, Thomas#Park Hye Sook#Hwang Yo Seop#T rn Mai Chi#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Park Hye Sook k ; Hwang Yo Seop v ; Trn Mai Chi dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a39tr. : tranh mu^b 26cm#Thn thoi Hy Lp. Nhng anh hng Hy Lp#895.73#VH#367897#^a35000^b5000b#3 67897#VV16.11912#O-419V#Vi?t#Dch#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00698000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020045000530030013000980070080001110050017001910050012002080050 00900220008000500229009003100234010000500265011002600270012004100296020001800337 020001300355016000300368019000500371005001300376013000700389#367898#VV16.11913#^ a35000^b5000b#Vi?t#895.73#CH305C#Chin cng hin hch ca cc anh hng Hy Lp#T ruyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Woo Hyun Ok k. ; Park Jun v ; Trn M ai Chi dch#Bulfinch, Thomas#Woo Hyun Ok#Park Jun#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a39tr. : tranh mu^b26cm#Thn thoi Hy Lp. Nhng anh hng Hy Lp#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch#Trn Mai Chi#367898## 00699000000000301000450000200340000000300130003400500170004700500140006400500140 00780050013000920070086001050080005001910090031001960100005002270110026002320120 04100258082000700299016000300306013000700309014001600316026000700332026001100339 181000600350019000500356019000500361020001800366020001300384#Achilles v cuc ch in thnh Troy#Truyn tranh#Bulfinch, Thomas#Park Sook Hee#Kwon Oh Hyeon#Trn Ma i Chi#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Park Sook Hee k ; Kwon Oh Hyeon v ; Trn M ai Chi dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a39tr. : tranh mu^b26cm#T hn thoi Hy Lp. Nhng anh hng Hy Lp#895.73#VH#367899#^a35000^b5000b#367899# VV16.11914#A102V#Vi?t#Dch#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00687000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020021000520030013000730070085000860050017001710050014001880050 01300202008000500215009003100220010000500251011002600256012004400282020001800326 020001300344016000300357019000500360005001300365013000700378#367900#VV16.11915#^ a35000^b5000b#Vi?t#895.73#B103H#Bi hc ca tnh yu#Truyn tranh#Nguyn tc: T homas Bulfinch ; Yang Tae Seok k ; Han Tae Hong v ; Trn Mai Chi dch#Bulfinch , Thomas#Yang Tae Seok#Han Tae Hong#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a3 9tr. : tranh mu^b26cm#Thn thoi Hy Lp. Tnh yu ca cc v thn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch#Trn Mai Chi#367900## 00680000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020022000520030013000740070081000870050017001680050016001850050 00700201008000500208009003100213010000500244011002600249012004400275020001800319 020001300337016000300350019000500353005001300358013000700371#VV16.11916#367901#^ a35000^b5000b#Vi?t#895.73#N304V#Nim vui ca tnh yu#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Moon Yeon Jeong k ; Im Hee v ; Trn Mai Chi dch#Bulfinch, T homas#Moon Yeon Jeong#Im Hee#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a43tr. : tranh mu^b26cm#Thn thoi Hy Lp. Tnh yu ca cc v thn#Vn hc thiu nhi#Tr uyn tranh#VH#Dch#Trn Mai Chi#367901## 00704000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020038000520030013000900070087001030050017001900050013002070050 01600220008000500236009003100241010000500272011002600277012004000303020001800343 020001300361016000300374019000500377005001300382013000700395#367902#VV16.11917#^ a35000^b5000b#Vi?t#895.73#Z207V#Zeus v cc v thn trn nh Olympus#Truyn tr anh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Han Sang Nam k ; Shim Sang Jeong v ; Trn Ma i Chi dch#Bulfinch, Thomas#Han Sang Nam#Shim Sang Jeong#^aH.#^aDn tr ; Cng t y Sch Alpha#2016#^a43tr. : tranh mu^b26cm#Thn thoi Hy Lp. Th gii cc v t hn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch#Trn Mai Chi#367902## 00691000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020033000520030013000850070083000980050017001810050013001980050 01200211008000500223009003100228010000500259011002600264012004000290020001800330 020001300348016000300361019000500364005001300369013000700382#VV16.11918#367903#^ a35000^b5000b#Vi?t#895.73#S450P#S phn ca hai v thn sinh i#Truyn tranh#N guyn tc: Thomas Bulfinch ; Choi Eun Gyu k ; Hong Woo Ri v ; Trn Mai Chi dc h#Bulfinch, Thomas#Choi Eun Gyu#Hong Woo Ri#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha# 2016#^a43tr. : tranh mu^b26cm#Thn thoi Hy Lp. Th gii cc v thn#Vn hc t hiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch#Trn Mai Chi#367903## 00690000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020025000530030013000780070086000910050017001770050013001940050 01500207008000500222009003100227010000500258011002600263012004000289020001800329 020001300347013000700360016000300367019000500370005001300375#VV16.11919#367904#^ a35000^b5000b#Vi?t#895.73#NG517G#Ngun gc ca loi ngi#Truyn tranh#Nguyn t c: Thomas Bulfinch ; Woo Bong Gyu k ; Jeong So Young v ; Trn Mai Chi dch#Bu lfinch, Thomas#Woo Bong Gyu#Jeong So Young#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2 016#^a43tr. : tranh mu^b26cm#Thn thoi Hy Lp. Th gii cc v thn#Vn hc th iu nhi#Truyn tranh#367904#VH#Dch#Trn Mai Chi## 00569000000000277000450000200200000000300240002000500110004400700160005500800050 00710090031000760100005001070110026001120120015001380150040001530820004001930160 00300197013000700200014001600207026000700223026001100230181000600241019000500247 019000800252020001800260020001300278#B mt ca i cnh#Truyn tranh t mn nh #L Vn Anh#L Vn Anh dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a51tr. : t ranh mu^b25cm#Disney fairies#Tn sch ting Anh: Secret of the wings#813#VH#367 905#^a49000^b5000b#367905#VV16.11920#B300M#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truy n tranh## 00546000000000277000450000200180000000300240001800500100004200700150005200800050 00670090031000720100005001030110026001080120007001340150028001410820004001690160 00300173013000700176014001600183026000700199026001100206181000700217019000500224 019000800229020001800237020001300255#N hong bng gi#Truyn tranh t mn nh#B nh Minh#Bnh Minh dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a55tr. : tranh mu^b25cm#Disney#Tn sch ting Anh : Frozen#813#VH#367906#^a45000^b5000b#3679 06#VV16.11921#FR435N#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00572000000000277000450000200100000000300240001000500170003400700220005100800050 00730090031000780100005001090110026001140120007001400150049001470820004001960160 00300200013000700203014001600210026000700226026001100233181000600244019000500250 019000800255020001800263020001300281#Peter Pan#Truyn tranh t mn nh#on Hn g Giang#on Hng Giang dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a47tr. : tranh mu^b25cm#Disney#Tn sch ting Anh: The Peter Pan: Graphic novel#813#VH# 367907#^a45000^b5000b#367907#VV16.11922#P207P#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Tr uyn tranh## 00576000000000277000450000200180000000300240001800500110004200700160005300800050 00690090031000740100005001050110026001100120014001360150050001500820004002000160 00300204013000700207014001600214026000700230026001100237181000600248019000500254 019000800259020001800267020001300285#Tp on qui vt#Truyn tranh t mn nh#L Vn Anh#L Vn Anh dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a48tr. : tra nh mu^b25cm#Disney. Pixar#Tn sch ting Anh: Monsters, inc.: Graphic novel#813 #VH#367908#^a45000^b5000b#367908#VV16.11923#T123#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nh i#Truyn tranh## 00574000000000277000450000200160000000300240001600500170004000700220005700800050 00790090031000840100005001150110026001200120007001460150045001530820004001980160 00300202013000700205014001600212026000700228026001100235181000600246019000500252 019000800257020001800265020001300283#Ch b ngi g#Truyn tranh t mn nh#o n Hng Giang#on Hng Giang dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a4 8tr. : tranh mu^b25cm#Disney#Tn sch ting Anh: Pinocchio: Graphic novel#813#V H#367909#^a45000^b5000b#367909#VV16.11924#P312C#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi# Truyn tranh## 00569000000000277000450000200190000000300240001900500100004300700150005300800050 00680090031000730100005001040110025001090120014001340150045001480820004001930160 00300197013000700200014001600207026000700223026001100230181000600241019000500247 019000800252020001800260020001300278#Cu chuyn chi#Truyn tranh t mn nh# Chu Giang#Chu Giang dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a48tr. : tran h v^b25cm#Disney. Pixar#Tn sch ting Anh: Toy story: Graphic novel#813#VH#367 910#^a45000^b5000b#367910#VV16.11925#C125C#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truy n tranh## 00564000000000277000450000200180000000300240001800500100004200700150005200800050 00670090031000720100005001030110026001080120014001340150040001480820004001880160 00300192013000700195014001600202026000700218026001100225181000600236019000500242 019000800247020001800255020001300273#Vng quc xe hi#Truyn tranh t mn nh#C hu Giang#Chu Giang dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a51tr. : tranh mu^b25cm#Disney. Pixar#Tn sch ting Anh: Cars: Graphic novel#813#VH#367911#^ a45000^b5000b#367911#VV16.11926#V561Q#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn tra nh## 00564000000000277000450000200140000000300240001400500100003800700150004800800050 00630090031000680100005000990110026001040120009001300150049001390820004001880160 00300192013000700195014001600202026000700218026001100225181000600236019000500242 019000800247020001800255020001300273#Lilo & Stitch#Truyn tranh t mn nh#Hin Nhip#Hin Nhip dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a46tr. : tranh mu ^b25cm#Disney's#Tn sch ting Anh: Lilo & Stitch: Graphic novel#813#VH#367912#^ a45000^b5000b#367912#VV16.11927#L309&#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn tra nh## 00567000000000277000450000200140000000300240001400500120003800700170005000800050 00670090031000720100005001030110026001080120007001340150050001410820004001910160 00300195013000700198014001600205026000700221026001100228181000600239019000500245 019000800250020001800258020001300276#Ralph p ph#Truyn tranh t mn nh#Nguy t Minh#Nguyt Minh dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a56tr. : tranh mu^b25cm#Disney#Tn sch ting Anh: Wreck-it Ralph: Graphic novel#813#VH#36791 3#^a45000^b5000b#367913#VV16.11928#R103#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00569000000000277000450000200120000000300240001200500120003600700170004800800050 00650090031000700100005001010110026001060120015001320150046001470820004001930160 00300197013000700200014001600207026000700223026001100230181000600241019000500247 019000800252020001800260020001300278#Tinker Bell#Truyn tranh t mn nh#Crimson Mai#Crimson Mai dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a59tr. : tranh m u^b25cm#Disney fairies#Tn sch ting Anh: Tinker Bell graphic novel#813#VH#367 914#^a49000^b5000b#367914#VV16.11929#T312B#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truy n tranh## 00803000000000337000450000100130000000200250001300500120003800500070005000700530 00570080005001100090031001150100005001460110026001510120040001770150036002170820 00700253016000300260013000700263014001600270026000700286026001100293026001100304 18100060031501900050032101900140032602000130034002000070035302000150036002000070 0375021008300382#Oh Mi Kyeong#Ln ln con mun lm g?#Lee Hyo Sil#Hi H#Li: O h Mi Kyeong ; Tranh: Lee Hyo Sil ; Hi H dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alp ha#2016#^a79tr. : tranh mu^b22cm#Nhng thi quen vng. Nui dng c m#Tn s ch ting Anh: I have no dream#372.37#XH#367915#^a49000^b5000b#367915#VV16.11930 #VV16.11931#L464L#Vi?t#Dch Hn Quc#K nng sng#Tr em#Sch thiu nhi#Truyn#C u chuyn ng nghnh v hnh trnh cu b Chan tm ra s thch v c m ca mn h## 00876000000000337000450000100130000000200270001300500140004000500070005400700550 00610080005001160090031001210100005001520110026001570120043001830150045002260820 00700271016000300278013000700281014001600288026000700304026001100311026001100322 18100060033301900050033901900140034402000130035802000070037102000150037802000070 0393021013800400#Park Hae Sun#Sao khng ai chi vi con?#Lee Young Rim#Hi H#L i: Park Hae Sun ; Tranh: Lee Young Rim ; Hi H dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty S ch Alpha#2016#^a79tr. : tranh mu^b22cm#Nhng thi quen vng. Ho ng vi tp t h#Tn sch ting Anh: Would you be my partner?#372.37#XH#367916#^a49000^b5000b #367916#VV16.11932#VV16.11933#S108K#Vi?t#Dch Hn Quc#K nng sng#Tr em#Sch thiu nhi#Truyn#Cu chuyn ng nghnh v qu trnh cu b Jun t mt cu b ki u cng, khng bit quan tm ti ngi khc hc cch ho ng vi bn b## 00813000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570010013000630020024000760070056001000050013001560050 00900169008000500178009003100183010000500214011002600219012004400245015002300289 02100970031202000130040902000070042202000150042902000070044401600030045101900140 0454013000700468#VV16.11934#VV16.11935#367917#^a49000^b5000b#Vi?t#372.37#S108C# Park Hae Sun#Sao con c phi nhng?#Li: Park Hae Sun ; Tranh: Kwon Song Yi ; H Hng dch#Kwon Song Yi#H Hng#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a71 tr. : tranh mu^b22cm#Nhng thi quen vng. Bit th hin cm xc#Tn sch nguy n bn: #Cu chuyn ng nghnh v c b Su Bin bit cch th hin cm xc ph h p khi c iu khng va #K nng sng#Tr em#Sch thiu nhi#Truyn#XH#Dch Hn Quc#367917## 00884000000000337000450000100140000000200200001400500120003400500090004600700560 00550080005001110090031001160100005001470110026001520120043001780150040002210820 00700261016000300268013000700271014001600278026000700294026001100301026001100312 18100070032301900050033001900140033502000130034902000070036202000150036902000070 0384021015500391#Choi Hyung Mi#Khng phi ti con!#Kim Ji Hyun#H Hng#Li: Cho i Hyung Mi ; Tranh: Kim Ji Hyun ; H Hng dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Al pha#2016#^a75tr. : tranh mu^b22cm#Nhng thi quen vng. Bit ni li xin li#T n sch ting Anh: That's not my fault#372.37#XH#367918#^a49000^b5000b#367918#VV 16.11936#VV16.11937#KH455P#Vi?t#Dch Hn Quc#K nng sng#Tr em#Sch thiu nhi #Truyn#Cu chuyn ng nghnh v qu trnh cu b Rio t mt cu b c nung c hiu khng bao gi nhn li tr thnh cu b dng cm v y tinh thn trch nhi m## 00866000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450010014000520020025000660070056000910050014001470050007001610080 00500168009003100173010000500204011002600209012004700235015002600282021013100308 02000170043902000070045602000150046302000070047801600030048501900140048801300070 0502020001900509#367919#VV16.11938#^a49000^b5000b#Vi?t#179.7#CH513M#Park Hye So ok#Chng mnh ai cng gii!#Li: Park Hye Sook ; Tranh: Yoon Hee Dong ; Hi H d ch#Yoon Hee Dong#Hi H#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a73tr. : tran h mu^b22cm#Nhng thi quen vng. Bit trn trng bn thn#Tn sch nguyn bn: #Cu chuyn ng nghnh v qu trnh c b Na tm ra gi tr ca bn thn mn h, bit ch n ngoi hnh hn v bt t ti, ni nng#Gio dc o c#Tr em# Sch thiu nhi#Truyn#XH#Dch Hn Quc#367919#Tn trng bn thn## 00612000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020017000540030013000710070062000840220004001460220018001500050 01600168005001400184005001400198008000500212009003400217010000500251011002500256 020001800281020001300299013000700312016000300319#367920#VV16.11939#^a19600^b100 0b#Vi?t#895.9223#B300K#B kp thn ng#Truyn tranh#Truyn: Trnh Huy Khanh ; T ranh: Phm Minh c, nh Cng#T.1#Thn ng ho hc#Trnh Huy Khanh#Phm Mi nh c# nh Cng#^aH.#^aDn tr ; Nh sch Tri thc tr#2016#^a70tr. : tranh v^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#367920#VH## 00620000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020017000540030013000710070062000840220004001460220026001500050 01600176005001400192005001400206008000500220009003400225010000500259011002500264 020001800289020001300307016000300320013000700323#367921#VV16.11940#^a19600^b100 0b#Vi?t#895.9223#B300K#B kp thn ng#Truyn tranh#Truyn: Trnh Huy Khanh ; T ranh: Phm Minh c, nh Cng#T.2#Tht th khng thua thit#Trnh Huy Khanh #Phm Minh c# nh Cng#^aH.#^aDn tr ; Nh sch Tri thc tr#2016#^a64tr. : tranh v^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#367921## 00829000000000289000450002600100000002600070001002600110001701400170002801900050 00450820004000501810006000540010016000600020037000760030035001130070033001480050 01100181008001800192009004700210010000500257011002600262021021600288020001000504 020001000514013000700524016000300531019000500534#CDVN.3071#367922#VV16.11941#^a1 60000^b1000b#Vi?t#428#M558L#Wightwick, Jane#15 pht ting Anh thc dng mi ng y#Giao tip t tin ch trong 12 tun#Jane Wightwick ; L Huy Lm dch#L Huy Lm #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2016#^a153tr. : minh ho^b22cm#Gii thiu cc bi hi thoi ting Anh km theo phn ch gii c ch s dng t v cu trc cu v nhng ch thng dng trong cuc sng hng n gy km theo danh mc t vng lin quan n mn n v t in Anh - Vit#Ting A nh#Giao tip#367922#XH#Dch## 01216000000000349000450000100100000000200260001000300610003600500190009700500100 01160050009001260050008001350070054001430080018001970090059002150100005002740110 02600279015009600305082000600401016000300407013000700410014001600417026001100433 02600070044402600110045118100060046201900050046801900050047302000200047802000100 0498020002000508021033800528#Rath, Tom#B mt "chic x' cm xc#Khm ph b mt cm xc trong cng vic v cuc sng ca bn#Clifton, Donald O.#Bch Thu#Hiu Dn#An Bnh#Tom Rath, Donald O. Clifton ; Bin dch: Bch Thu...#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a135tr. : m inh ho^b21cm#Tn sch ting Anh: How full is your bucket?. - u ba sch ghi: Internationational bestseller#158.1#XH#367923#^a36000^b1000b#VV16.11942#367923# VV16.11943#B300M#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Tr nh by v nh hng tng tc ca thi sng n nhng mi quan h x hi, nn g sut lao ng, sc kho cng nh tui tc con ngi. Trn c s , tc gi h ng dn cc phng php tng cng nhng khonh khc tch cc trong cuc sng, n ng cao nng sut lao ng cng nh hn ch tc ng ca cc yu t tiu cc i vi mi ngi## 00579000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810007000580010014000650020012000790030020000910290013001110070 01400124008001800138009002300156010000500179011002600184015003000210020001800240 020000700258013000700265016000300272020001400275#367924#VV16.11944#VV16.11945#^a 87000^b500b#Vi?t#895.9223#CH500V#Mark L Twain#Ch vt mc#Vit - Anh = A Must# A Musty duck#Mark L Twain#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a117tr . : tranh v^b20cm#Tn tht tc gi: L Vn Tun#Vn hc thiu nhi#Truyn#367924 #VH#Sch song ng## 00698000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820004000421810006000460010015000520020045000670070015001120040018001270080 01000145009001800155010000500173011001400178015006100192021012900253020001100382 020001700393013000700410016000300417#VV16.11947#367925#VV16.11946#^b1500b#Vi?t#3 01#S102H#Phan Vn Thng#Sch hng dn hc tp: X hi hc i cng#Phan Vn Th ng#Ti bn ln th 2#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a79tr.^b22cm#TTS ghi: T rng i hc Cn Th. Trung tm Lin kt o to#Trnh by s ra i, i tng , chc nng, nhim v v phng php ca x hi hc; mt s nghin cu chuyn ng nh ca x hi hc#X hi hc#Ti liu hc tp#367925#XH## 00779000000000289000450000100160000000200610001600700210007700400180009800800100 01160090018001260100005001440110021001490150061001700820008002310160003002390130 00700242014000800249026001100257026001100268026000700279181000600286019000500292 020000900297020002300306020001700329021014300346#Phan Trung Hin#Sch hng dn hc tp: Phng php nghin cu khoa hc lut#Phan Trung Hin b.s.#Ti bn ln t h 2#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a23tr. : bng^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm Lin kt o to#340.072#XH#367926#^b2000b#VV16.11948#VV1 6.11949#367926#S102H#Vi?t#Lut hc#Phng php nghin cu#Ti liu hc tp#Khi qut chung v phng php nghin cu khoa hc lut v phng php thc hin mt cng trnh khoa hc lut, phng php phn tch lut vit## 01139000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820012000421810006000540010014000600020071000740070057001450050011002020050 01600213004001800229008001000247009001800257010000500275011001500280015006100295 021039900356020002300755020002000778020001700798013000700815016000300822#367927# VV16.11950#VV16.11951#^b2000b#Vi?t#324.2597075#S102H#Trn Vn Hiu#Sch hng d n hc tp: ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam#B.s.: Trn Vn Hiu (c h.b.), L Duy Sn, L Th t Thanh#L Duy Sn#L Th t Thanh#Ti bn ln th 2# ^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a119tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th . Trung tm Lin kt o to#Trnh by i tng, nhim v v phng php nghin cu mn ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam, s ra i ca ng Cng sn Vit Nam v Cng lnh chnh tr u tin ca ng, ng li u tranh gi nh chnh quyn (1930-1945), ng li khng chin chng thc dn Php v quc M xm lc (1945-1975), ng li cng nghip ho, ng li xy dng nn kinh t th trng nh XHCN...#ng Cng sn Vit Nam#ng li cch mng#Ti liu hc tp#367927#XH## 00863000000000301000450000100110000000200620001100700160007300400180008900800100 01070090018001170100005001350110014001400150061001540820006002150160003002210130 00700224014000800231026000700239026001100246026001100257181000600268019000500274 020001900279020000800298020000800306020001700314021023000331#V Duy Nam#Sch h ng dn hc tp: T chc cng s v nhn s hnh chnh#V Duy Nam b.s.#Ti bn l n th 2#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a83tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm Lin kt o to#352.2#XH#367928#^b1500b#367928#VV16.11952#VV 16.11953#S102H#Vi?t#T chc hnh chnh#Cng s#Nhn s#Ti liu hc tp#Gii thi u nhng vn c bn v cng s v hot ng ch yu ca cng s, k thut i u hnh cng s, k nng lnh o v qun l trong cc cng s hnh chnh, nhng vn c bn v qun l ngun nhn lc v nhn s hnh chnh## 00928000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820007000421810006000490010016000550020074000710070061001450220005002060050 01400211005001500225004001800240008001000258009001800268010000500286011001400291 01500610030502101440036602000200051002000170053002000170054701300070056401600030 0571005001600574#367929#VV16.11954#VV16.11955#^b2000b#Vi?t#335.43#S102H#inh Ng c Quyn#Sch hng dn hc tp: Nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - L ni n#B.s.: inh Ngc Quyn (ch.b.), L Ngc Trit, Phan Vn Thng#Ph.1#L Ngc Tri t#Phan Vn Thng#Ti bn ln th 2#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a83tr.^b22c m#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm Lin kt o to#Gii thiu nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin, ch ngha duy vt bin chng, php b in chng duy vt v ch ngha duy vt lch s#Ch ngha Mc-Lnin#Nguyn l c bn#Ti liu hc tp#367929#XH#inh Ngc Quyn## 00895000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500010017000560020048000730070022001210040018001430080 01000161009001800171010000500189011001400194015006100208021029700269020002400566 020001700590013000700607016000300614#367930#VV16.11956#VV16.11957#^b1500b#Vi?t#3 43.087#S102H#Bi Th M Hng#Sch hng dn hc tp: Lut thng mi quc t#B i Th M Hng b.s.#Ti bn ln th 1#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a47tr.^b 22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm Lin kt o to#Gii thiu kh i nim v ngun gc ca lut thng mi quc t; ni dung c bn ca Incoterms 2 000; nhng quy nh c bn v hp ng mua bn hng ho quc t theo cng c c a Lin hp quc (CISG); php lut v thanh ton quc t, vn ti quc t v gii quyt tranh chp trong thng mi quc t#Lut thng mi quc t#Ti liu hc tp#367930#XH## 00968000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820010000421810006000520010018000580020039000760070018001150220004001330040 01800137008001000155009001800165010000500183011001400188015006100202021031400263 020001500577020001700592013000700609016000300616005001800619020001700637#VV16.11 958#VV16.11959#367931#^b1000b#Vi?t#342.59702#S102H#inh Thanh Phng#Sch hng dn hc tp: Lut hin php#inh Thanh Phng#T.1#Ti bn ln th 2#^aCn Th#^a i hc Cn Th#2016#^a77tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm L in kt o to#Gii thiu ni dung lut hin php. Khoa hc hin php v mn h c lut hin php. Nhng vn l lun v hin php. Lch s lp hin Vit Nam. Ch chnh tr. Ch kinh t. Ch chnh sch vn ho, gio dc, khoa hc v cng ngh. Chnh sch i ngoi, quc phng v an ninh quc gia. Quc tch Vi t Nam...#Lut hin php#Ti liu hc tp#367931#XH#inh Thanh Phng#Vn bn ph p qui## 00924000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520010018000580020039000760070023001150220004001380040 01800142008001000160009001800170010000500188011001400193015006100207021026500268 020001500533020001700548016000300565013000700568005001800575020001700593#367932# VV16.11960#VV16.11961#^b1000b#Vi?t#342.59702#S102H#inh Thanh Phng#Sch hng dn hc tp: Lut hin php#inh Thanh Phng b.s.#T.2#Ti bn ln th 2#^aCn T h#^ai hc Cn Th#2016#^a75tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm Lin kt o to#Gii thiu nhng vn c bn v b my nh nc, ch b u c, quc hi, ch tch nc, chnh ph, hi ng nhn dn, u ban nhn dn, t o n, vin kim st nhn dn ca nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam v vn bn quy phm php lut cn thit cho mn hc#Lut Hin php#Ti liu hc tp#XH #367932#inh Thanh Phng#Vn bn php qui## 00814000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530010017000590020052000760070022001280040040001500080 01000190009001800200010000500218011001500223015006100238021019000299020002000489 020001700509013000700526016000300533#367933#VV16.11962#VV16.11963#^b2000b#Vi?t#3 46.597048#S102H#Nguyn Phan Khi#Sch hng dn hc tp: Php lut v s hu tr tu#Nguyn Phan Khi b.s.#Ti bn ln th 1 c chnh sa, b sung#^aCn Th#^a i hc Cn Th#2016#^a171tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm L in kt o to#Trnh by nhng vn chung v vn c th v s hu tr tu, quyn tc gi - quyn lin quan, quyn s hu cng nghip, quyn i vi ging cy trng v chuyn giao quyn s hu tr tu#Lut s hu tr tu#Ti liu hc t p#367933#XH## 01023000000000313000450000100160000000200420001600500200005800500180007800700710 00960040018001670080010001850090018001950100005002130110014002180150061002320820 00800293016000300301013000700304014000800311026000700319026001100326026001100337 181000600348019000500354020001600359020001700375020001700392021030000409#Phan Tr ung Hin#Sch hng dn hc tp: Lut hnh chnh 3#V Nguyn Nam Trung#Lm B Kh nh Ton#B.s.: Phan Trung Hin (ch.b.), V Nguyn Nam Trung, Lm B Khnh Ton# Ti bn ln th 2#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a47tr.^b22cm#TTS ghi: Trn g i hc Cn Th. Trung tm Lin kt o to#342.597#XH#367934#^b2000b#367934#V V16.11964#VV16.11965#S102H#Vi?t#Lut hnh chnh#Qun l nh nc#Ti liu hc t p#Cung cp mt s kin thc l lun v qun l nh nc trong mt s lnh vc nh tn gio, cng tc dn tc, i ngoi; nng cao hiu qu hot ng qun l nh nc v quy ch php l ca vin chc, quy ch lm vic ca UBND cp tnh; v t rch nhim bi thng ca Nh nc trong hot ng hnh chnh## 00618000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020020000410030029000610070018000900050013001080080005001210090035001260100 00500161011002400166012005200190015005300242020000700295020000900302020001400311 016000300325019000500328013000700333#367935#^a35000^b2000b#Vi?t#372.21#T450M#T mu & dn hnh 1#Thch hp cho tr 2 - 6 tui#Ng Minh Vn dch#Ng Minh Vn#^a H.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a24tr. : hnh v^b30cm#Cuc sng mu n mu. Tp sch t mu u tin ca b#Dch t nguyn bn: Funny children's pain ting book 1#T mu#Dn hnh#Sch mu gio#GK#Dch#367935## 00618000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020020000410030029000610070018000900050013001080080005001210090035001260100 00500161011002400166012005200190015005300242020000700295020000900302020001400311 016000300325019000500328013000700333#367936#^a35000^b2000b#Vi?t#372.21#T450M#T mu & dn hnh 2#Thch hp cho tr 2 - 6 tui#Ng Minh Vn dch#Ng Minh Vn#^a H.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a24tr. : hnh v^b30cm#Cuc sng mu n mu. Tp sch t mu u tin ca b#Dch t nguyn bn: Funny children's pain ting book 1#T mu#Dn hnh#Sch mu gio#GK#Dch#367936## 00618000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020020000410030029000610070018000900050013001080080005001210090035001260100 00500161011002400166012005200190015005300242020000700295020000900302020001400311 016000300325019000500328013000700333#367937#^a35000^b2000b#Vi?t#372.21#T450M#T mu & dn hnh 3#Thch hp cho tr 2 - 6 tui#Ng Minh Vn dch#Ng Minh Vn#^a H.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a24tr. : hnh v^b30cm#Cuc sng mu n mu. Tp sch t mu u tin ca b#Dch t nguyn bn: Funny children's pain ting book 1#T mu#Dn hnh#Sch mu gio#GK#Dch#367937## 00618000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020020000410030029000610070018000900050013001080080005001210090035001260100 00500161011002400166012005200190015005300242020000700295020000900302020001400311 016000300325019000500328013000700333#367938#^a35000^b2000b#Vi?t#372.21#T450M#T mu & dn hnh 4#Thch hp cho tr 2 - 6 tui#Ng Minh Vn dch#Ng Minh Vn#^a H.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a24tr. : hnh v^b30cm#Cuc sng mu n mu. Tp sch t mu u tin ca b#Dch t nguyn bn: Funny children's pain ting book 1#T mu#Dn hnh#Sch mu gio#GK#Dch#367938## 00618000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020020000410030029000610070018000900050013001080080005001210090035001260100 00500161011002400166012005200190015005300242020000700295020000900302020001400311 016000300325019000500328013000700333#367939#^a35000^b2000b#Vi?t#372.21#T450M#T mu & dn hnh 5#Thch hp cho tr 2 - 6 tui#Ng Minh Vn dch#Ng Minh Vn#^a H.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a24tr. : hnh v^b30cm#Cuc sng mu n mu. Tp sch t mu u tin ca b#Dch t nguyn bn: Funny children's pain ting book 1#T mu#Dn hnh#Sch mu gio#GK#Dch#367939## 00618000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020020000410030029000610070018000900050013001080080005001210090035001260100 00500161011002400166012005200190015005300242020000700295020000900302020001400311 013000700325016000300332019000500335#367940#^a35000^b2000b#Vi?t#372.21#T450M#T mu & dn hnh 6#Thch hp cho tr 2 - 6 tui#Ng Minh Vn dch#Ng Minh Vn#^a H.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a24tr. : hnh v^b30cm#Cuc sng mu n mu. Tp sch t mu u tin ca b#Dch t nguyn bn: Funny children's pain ting book 1#T mu#Dn hnh#Sch mu gio#367940#GK#Dch## 00419000000000217000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020043000410070008000840050008000920080005001000090035001050100005001400110 02500145020000700170020001400177013000700191016000300198#367941#^a16000^b2000b# Vi?t#372.21#T450M#T mu cng cha: Cng cha ng trong rng#Susaeta#Susaeta#^aH .#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a18tr. : tranh v^b27cm#T mu#Sch m u gio#367941#GK## 00407000000000217000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020031000410070008000720050008000800080005000880090035000930100005001280110 02500133020000700158020001400165016000300179013000700182#367942#^a16000^b2000b# Vi?t#372.21#T450M#T mu cng cha: C b L Lem#Susaeta#Susaeta#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a18tr. : tranh v^b27cm#T mu#Sch mu gio#GK#3 67942## 00407000000000217000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020031000410070008000720050008000800080005000880090035000930100005001280110 02500133020000700158020001400165016000300179013000700182#367943#^a16000^b2000b# Vi?t#372.21#T450M#T mu cng cha: Nng tin c#Susaeta#Susaeta#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a18tr. : tranh v^b27cm#T mu#Sch mu gio#GK#3 67943## 00420000000000217000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020044000410070008000850050008000930080005001010090035001060100005001410110 02500146020000700171020001400178016000300192013000700195#367944#^a16000^b2000b# Vi?t#372.21#T450M#T mu cng cha: Nng cng cha v ht u#Susaeta#Susaeta#^a H.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a18tr. : tranh v^b27cm#T mu#Sch mu gio#GK#367944## 00410000000000217000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020034000410070008000750050008000830080005000910090035000960100005001310110 02500136020000700161020001400168016000300182013000700185#367945#^a16000^b2000b# Vi?t#372.21#T450M#T mu cng cha: Nng Bch Tuyt#Susaeta#Susaeta#^aH.#^aDn t r ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a18tr. : tranh v^b27cm#T mu#Sch mu gio#G K#367945## 00429000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020021000410070015000620220004000770050016000810080005000970090035001020100 00500137011002400142020000900166020001400175016000300189013000700192#367946#^a18 000^b2000b#Vi?t#372.21#D105H#Dn hnh sng to 3+#Jordi Busquets#Q.1#Busquets, Jordi#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a12tr. : hnh v^b30cm#Dn h nh#Sch mu gio#GK#367946## 00429000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020021000410070015000620220004000770050016000810080005000970090035001020100 00500137011002400142020000900166020001400175016000300189013000700192#367947#^a18 000^b2000b#Vi?t#372.21#D105H#Dn hnh sng to 3+#Jordi Busquets#Q.2#Busquets, Jordi#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a12tr. : hnh v^b30cm#Dn h nh#Sch mu gio#GK#367947## 00429000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020021000410070015000620220004000770050016000810080005000970090035001020100 00500137011002400142020000900166020001400175016000300189013000700192#367948#^a18 000^b2000b#Vi?t#372.21#D105H#Dn hnh sng to 3+#Jordi Busquets#Q.3#Busquets, Jordi#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a12tr. : hnh v^b30cm#Dn h nh#Sch mu gio#GK#367948## 00429000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020021000410070015000620220004000770050016000810080005000970090035001020100 00500137011002400142020000900166020001400175013000700189016000300196#367949#^a18 000^b2000b#Vi?t#372.21#D105H#Dn hnh sng to 3+#Jordi Busquets#Q.4#Busquets, Jordi#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a12tr. : hnh v^b30cm#Dn h nh#Sch mu gio#367949#GK## 00678000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020025000400030013000650070069000780050012001470050012001590050013001710080 00500184009003500189010000500224011002500229012002500254020001700279020001800296 020001300314020001500327016000300342019000500345013000700350020000700357#367950# ^a16000^b2000b#Vi?t#398.2#C455C#Cng cha ng trong rng#Truyn tranh#Li, minh ho: Trit Giang ; V nt: Thin Quang ; Ng Minh Vn dch#Trit Giang#Thin Qu ang#Ng Minh Vn#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a16tr. : tranh v ^b27cm#C tch t mu cng cha#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh# Truyn c tch#VH#Dch#367950#T mu## 00666000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020013000400030013000530070069000660050012001350050012001470050013001590080 00500172009003500177010000500212011002500217012002500242020001700267020001800284 020001300302020001500315013000700330016000300337019000500340020000700345#367951# ^a16000^b2000b#Vi?t#398.2#C450B#C b L Lem#Truyn tranh#Li, minh ho: Trit Giang ; V nt: Thin Quang ; Ng Minh Vn dch#Trit Giang#Thin Quang#Ng Minh Vn#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a16tr. : tranh v^b27cm#C t ch t mu cng cha#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c t ch#367951#VH#Dch#T mu## 00668000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020015000400030013000550070069000680050012001370050012001490050013001610080 00500174009003500179010000500214011002500219012002500244020001700269020001800286 020001300304020001500317016000300332019000500335013000700340020000700347#367952# ^a16000^b2000b#Vi?t#398.2#C450B#C b bn dim#Truyn tranh#Li, minh ho: Tri t Giang ; V nt: Thin Quang ; Ng Minh Vn dch#Trit Giang#Thin Quang#Ng Mi nh Vn#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a16tr. : tranh v^b27cm#C tch t mu cng cha#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#VH#Dch#367952#T mu## 00673000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020020000400030013000600070069000730050012001420050012001540050013001660080 00500179009003500184010000500219011002500224012002500249020001700274020001800291 020001300309020001500322016000300337019000500340013000700345020000700352#367953# ^a16000^b2000b#Vi?t#398.2#C450B#C b qung khn #Truyn tranh#Li, minh ho: Trit Giang ; V nt: Thin Quang ; Ng Minh Vn dch#Trit Giang#Thin Quang#N g Minh Vn#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a16tr. : tranh v^b27c m#C tch t mu cng cha#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truy n c tch#VH#Dch#367953#T mu## 00669000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020016000400030013000560070069000690050012001380050012001500050013001620080 00500175009003500180010000500215011002500220012002500245020001700270020001800287 020001300305020001500318016000300333019000500336013000700341020000700348#367954# ^a16000^b2000b#Vi?t#398.2#N106B#Nng Bch Tuyt#Truyn tranh#Li, minh ho: Tri t Giang ; V nt: Thin Quang ; Ng Minh Vn dch#Trit Giang#Thin Quang#Ng M inh Vn#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a16tr. : tranh v^b27cm#C tch t mu cng cha#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#VH#Dch#367954#T mu## 00666000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020013000400030013000530070069000660050012001350050012001470050013001590080 00500172009003500177010000500212011002500217012002500242020001700267020001800284 020001300302020001500315016000300330019000500333013000700338020000700345#367955# ^a16000^b2000b#Vi?t#398.2#N106T#Nng tin c#Truyn tranh#Li, minh ho: Trit Giang ; V nt: Thin Quang ; Ng Minh Vn dch#Trit Giang#Thin Quang#Ng Minh Vn#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a16tr. : tranh v^b27cm#C t ch t mu cng cha#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c t ch#VH#Dch#367955#T mu## 00509000000000217000450002600070000001900050000708200120001218100070002400200460 00310080011000770090006000880100005000940110014000990150066001130210066001790200 00800245020002000253020000800273013000700281016000300288#367956#Vi?t#016.9159769 #TH550M#Th mc danh lam thng cnh v c sn Lt#^aLm ng#^aS.n#2016#^a26 tr.^b30cm#TTS ghi: S Vn ho, Th thao v Du lch. Th vin tnh Lm ng#Tng hp th mc v danh lam thng cnh v nhng c sn Lt#Th mc#Danh lam t hng cnh#c sn#367956#XH## 00878000000000277000450000100120000000200390001200500220005100700450007300800180 01180090059001360100005001950110025002000150051002250820004002760160003002800130 00700283014001600290026000700306181000600313019000500319019000500324020001100329 020000700340020001300347021024000360#Buzan, Tony#Nn tng v ng dng ca bn t duy#Nguyn L Hoi Nguyn#Tony Buzan ; Nguyn L Hoi Nguyn bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a1 41tr. : hnh v^b26cm#Tn sch ting Anh: The ultimate book of mind maps#153#XH# 367957#^a82000^b4000b#367957#N254T#Vi?t#Dch#Tm l hc#T duy#S t duy#Gi i thiu v bn t duy v nhng quy lut cn bn v bn t duy, hng dn t ng bc bn bit cch lp nn bn t duy u tin cho mnh nhm khi dy nng lc tr tu thin ph gip to sng trong mi lnh vc bn tri nghim## 00740000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540010014000610020022000750030041000970070085001380050 01800223005001000241005001600251005001100267008000500278009003700283010000500320 01100270032502000180035202000130037002000160038301300070039901600030040601900050 0409#367958#VL16.01741#VL16.01742#^a95000^b1500b#Vi?t#841#TR527T#Tolstory, Leo# Truyn - Th ng ngn#Kin v b cu. Th ng ngn La Fontaine#Liep Tnxti, La Fontaine ; Dch: Xun Oanh, Nguyn Vn Vnh ; Nguyt Nga tuyn chn#Fontaine, Je an de#Xun Oanh#Nguyn Vn Vnh#Nguyt Nga#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng Ty#2016#^a132tr. : tranh mu^b27cm#Vn hc thiu nhi#Th ng ngn#Truyn ng n gn#367958#VH#Dch## 00585000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020021000540030039000750070031001140050015001450080005001600090 01000165010000500175011002600180020000800206020002000214020000700234020001400241 020001500255016000300270005001500273013000700288#367959#VL16.01743#^a250000^b10 00b#Vi?t#546.076#B450#B 9 im ho hc#Dng cho hc sinh n thi THPT quc g ia#L ng Khng, Nguyn Vn Hi#L ng Khng#^aH.#^aDn tr#2016#^a305tr. : minh ho^b27cm#Ho hc#Trung hc ph thng# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#G K#Nguyn Vn Hi#367959## 00871000000000325000450000100160000000200300001600500150004600700370006100400080 00980080005001060090035001110100005001460110026001510150062001770820004002390160 00300243013000700246014001700253026000700270026001100277181000600288019000500294 01900050029902000180030402000070032202000210032902000150035002000130036502101670 0378#Goldsmith, Mike#Bch khoa khoa hc cho tr em#Nguyn Th Nga#Mike Goldsmith ; Nguyn Th Nga dch#Ti bn#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a16 0tr. : minh ho^b27cm#Tn sch ting Anh: Everything you need to know about scie nce#500#TN#367960#^a135000^b1000b#367960#VL16.01744#B102K#Vi?t#Dch#Tri thc kh oa hc#Tr em#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Sch hi p#Gii thiu nhng kin thc khoa hc cho tr em vi cc ch : Con s v hnh dng, th gii quan h ta hot ng nh th no, th gii vt cht, sinh vt v khng gian## 00560000000000277000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200080 00401810007000480020038000550030039000930070015001320050015001470080005001620090 01000167010000500177011002600182020000800208020002000216020000700236020001400243 020001500257013000700272016000300279#VL16.01745#367961#^a250000^b1000b#Vi?t#546 .076#PH561P#Phng php gii ton ho hc 30 giy#Dng cho hc sinh n thi THPT quc gia#L ng Khng#L ng Khng#^aH.#^aDn tr#2016#^a277tr. : minh ho^b 27cm#Ho hc#Trung hc ph thng#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#367961#GK## 00489000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820011000511810007000620020033000690070020001020050009001220080005001310090 03700136010000500173011002700178020001700205020001500222013000700237016000300244 #367962#VL16.01746#VL16.01747#^a135000^b1000b#Vi?t#398.209597#TR527C#Truyn c tch Vit Nam chn lc#Ngc Mai tuyn chn#Ngc Mai#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng Ty#2016#^a243tr. : tranh mu^b27cm#Vn hc dn gian#Truyn c tch#36 7962#VH## 00860000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820014000411810006000550020083000610070028001440080013001720090006001850100 00500191011002500196015007300221021022100294020001800515020001000533020000700543 013000700550016000300557005002200560#VL16.01748#VL16.01749#367963#^b400b#Vi?t#35 2.130959774#K600Y#K yu hot ng Hi ng nhn dn tnh Bnh Dng kho VIII, nhim k 2011 - 2016#Thng trc HND tnh ch.b.#^aBnh Dng#^aS.n#2016#^a88tr. : minh ho^b28cm#TTS ghi: Hi ng nhn dn tnh Bnh Dng kho VIII. - Lu h nh ni b#Gii thiu bn hnh chnh tnh Bnh Dng; tm tt v tr a l, dn s, x hi, con ngi Bnh Dng; gii thiu Trung tm Hnh chnh tnh Bnh Dng; gii thiu v t chc HND tnh kho VIII, nhim k 2011-2016...#Hi ng nhn dn#2011-2016#K yu#367963#XH#Thng trc HND tnh## 00945000000000301000450000200370000000500200003700500140005700500160007100500140 00870070081001010080005001820090022001870100005002090110022002140150040002360820 01000276016000300286013000700289014001600296026000700312026001100319181000600330 019000500336020000800341020002100349020000800370021026500378#Bi tp k ton hn h chnh s nghip#Trn Nguyn Th Yn#Trn Minh Hu#Nguyn Th Thu#V Ngc Huy n#B.s.: Trn Nguyn Th Yn (ch.b.), Trn Minh Hu, Nguyn Th Thu, V Ngc Huy n#^aH.#^ai hc Nng nghip#2016#^a179tr. : bng^b27cm#TTS ghi: Hc vin Nng nghip Vit Nam#657.61076#KT#367964#^a110000^b100b#367964#VL16.01750#B103T#Vi? t#K ton#Hnh chnh s nghip#Bi tp#Gii thiu h thng cc cu hi v bi t p t lun ca k ton hnh chnh s nghip gm: k ton tin, k ton vt t, s n phm hng ho, k ton ti sn c nh v u t ti chnh, k ton cc khon n phi thu, k ton cc khon phi tr v thanh ton ni b...## 01069000000000325000450000200810000000500130008100500180009400500160011200500170 01280050014001450070052001590080005002110090027002160100005002430110031002480150 04200279082001300321016000300334013000700337014000600344026000700350026001100357 18100060036801900050037402000160037902000080039502000070040302000160041002103170 0426#K yu hi tho khoa hc quc gia qun l o to i hc trong iu kin t ch#Trn Th t#Nguyn Quang Dong#Phan Cng Ngha#Trn Th Vn Hoa#Bi c Tr iu#Trn Th t, Nguyn Quang Dong, Phan Cng Ngha...#^aH.#^ai hc Kinh t Q uc dn#2016#^a500tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Qu c dn#378.10109597#XH#367965#^b50b#367965#VL16.01751#K600Y#Vi?t#o to i hc# Qun l#T ch#K yu hi tho#Gm nhiu bi vit tho lun nhng ch nh: Th c trng v gii php nng cao cht lng qun l o to trong iu kin t ch ti trng i hc Kinh t Quc dn; nhng vn chung v qun l o to i hc trong iu kin t ch; mt s vn khc lin quan n qun l o to i hc trong iu kin t ch## 00679000000000289000450000200170000000300870001700500170010400700220012100800050 01430090031001480100005001790110027001840120015002110150054002260820004002800160 00300284013000700287014001700294026000700311026001100318026001100329181000800340 019000500348019000500353020001800358020001300376#Chuyn x tin#Tt tn tt v m b cu, cy bt tin, cung cy... v nhng b mt khc ca loi tin#on H ng Giang#on Hng Giang dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a144tr . : tranh mu^b27cm#Disney Fairies#Tn sch ting Anh: In the realm of the never fairies#813#VH#367966#^a129000^b5000b#367966#VL16.01752#VL16.01753#CH527-O#Vi? t#Dch#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00607000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820011000511810007000620020019000690070042000880050011001300050015001410080 00500156009003500161010000500196011002600201020001700227020001800244020001500262 013000700277016000300284019000500287001002500292#367967#VL16.01754#VL16.01755#^a 199000^b2000b#Vi?t#398.209489#TR527C#Truyn c Andersen#Thanh Loan dch ; Minh ho: Claire Degans#Thanh Loan#Degans, Claire#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a191tr. : tranh v^b29cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#367967#VH#Dch#Andersen, Hans Christian## 00406000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810006000500010011000560020016000670030004000830070011000870080005000980090 01000103010000500113011001500118020001700133020000400150013000700154016000300161 #367968#VV16.11675#^a100000^b200b#Vi?t#895.922134#B103C#L Th My#Bi ca c h ng#Th#L Th My#^aH.#^aVn hc#2016#^a426tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#36796 8#VH## 01100000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820006000421810008000480010037000560020028000930030017001210290022001380070 08100160005001900241005001100260008001800271009002300289010000500312011002100317 01500870033802102820042502000090070702000110071602000110072701300070073801600030 0745019001400748#367969#VL16.01756#VL16.01757#^b1000b#Vi?t#294.3#GI-108T#Bhikkhu Saddhammajotika Dhammacariya#Gio trnh siu l tiu hc#Diu php l hp#Abhid hammatthasangaha#Bhikkhu Saddhammajotika Dhammacariya b.s. ; Dch: Bhikkhu Abhis iddhi, Siu Thnh#Bhikkhu Abhisiddhi#Siu Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^aVIII, 592tr.^b29cm#TTS ghi: Buddhassana Theravda. - Ni dung sch gm trn b Tiu hc (quyn 1, 2, 3)#S lc v cuc i ngi Saddhammajoti ka Dhammcariya, ni dung trong vic ging dy v nghin cu Abhidhamma, li tuy n b ca gio th s Anuruddha. Gii thiu ni dung gio trnh siu l tiu hc gm: Tm nhip, s hu tm nhip, sc siu l, linh tinh nhip, tng tp nhip ...#o Pht#Gii thch#Gio trnh#367969#XH#Dch Thi Lan## 00689000000000289000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200090 00301810006000390020040000450030016000850070017001010050011001180080018001290090 02300147010000500170011002700175015004400202021007000246020000900316020004700325 013000700372016000300379020000900382020000800391#367970#VL16.01758#^b500b#Vi?t#2 94.3092#T406T#Ton tp trng lo ho thng Bu Chn#Nga Mah Thera#Thin Minh ch.b.#Thin Minh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a832tr. : nh, bng^b29cm#TTS ghi: Pht gio nguyn thu = Theravda#Gii thiu v tiu s v s nghip ca trng lo ho thng Bu Chn#o Pht#Phm Vn Tng, 1914-1979, Ho thng, Vit Nam#367970#XH#Cuc i#Tu hnh## 00758000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020058000530030052001110070046001630050014002090050011002230050 01600234005001700250005001700267008001800284009002300302010000500325011003100330 02000050036102000070036602000200037302000140039302000150040701300070042201600030 0429#367971#VL16.01760#^a145000^b2000b#Vi?t#510.76#S309T#Siu t duy ton hc - Luyn THPT Quc gia 2016 - 2017#Nhn bit - Thng hiu - Vn dng - Vn dng cao...#on Tr Dng, H Hu Hi, Nguyn Chin...#on Tr Dng#H Hu Hi#N guyn Chin#Nguyn i Dng#Nguyn Tn Sing#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a254tr. : hnh v, bng^b30cm#Ton# thi#Trung hc ph thng#S ch c thm#Sch luyn thi#367971#GK## 00738000000000265000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200110 00311810006000420020038000480030010000860080005000960090022001010100005001230110 02200128015004000150021020300190020003000393020002100423013000700444016000300451 020000800454020001000462#367972#VL16.01761#^b1300b#Vi?t#630.711597#D107M#Danh m c chng trnh o to thc s#2016-2018#^aH.#^ai hc Nng nghip#2016#^a234tr . : bng^b29cm#TTS ghi: Hc vin Nng nghip Vit Nam#Vi nt khi qut v Hc vin Nng nghip Vit Nam. Gii thiu cc chng trnh o to thc s ca Hc v in kho 25 nm 2016-2018: M, tn, tng s tn ch, ni dung hc phn v cc h c phn tin quyt#Hc vin Nng nghip Vit Nam#Chng trnh o to#367972#KT#T hc s#2016-2018## 01297000000000373000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820011000411810006000520020021000580030144000790290163002230070045003860080 00500431009002700436010000500463011003000468013000700498005001400505005001200519 00500150053100500150054600500150056102102410057602000100081702000080082702000090 0835020000900844020001800853016000300871015004900874#VL16.01762#VL16.01763#36797 3#^b500b#Vi?t#332.109597#B107V#Banking VietNam 2016#Innovation & transformation - key factors for banks improving operational efficency and competitive advantag e in the new context of integration#Conference & expo: Innovation & transformati on - key factors for banks improving operational efficency and competitive advan tage in the new context of integration#Phm Xun Ho, Cn Vn Lc, Tadasu Ichino ...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2016#^aXI, 397tr. : minh ho^b28cm#367973#Ph m Xun Ho#Cn Vn Lc#Ichino, Tadasu#Hong Xun Ho#Nguyn Nam Anh#Gm nhiu b i vit lm r thc trng s dng khoa hc v cng ngh, i mi v sng to tro ng pht trin h thng ngn hng Vit Nam, t xut quan im, nh hng v gii php pht trin h thng ngn hng trong bi cnh hi nhp mi#Ngn hng# i mi#Sng to#Hi nhp#Hi tho khoa hc#XH#u ba sch ghi: Ngn hng Nh n c Vit Nam...## 00929000000000349000450000200530000000500140005300500210006700500180008800500150 01060050020001210070058001410080014001990090022002130100005002350110026002400150 06500266082000400331016000300335013000700338014000700345026000700352026001100359 18100060037001900050037602000180038102000090039902000070040802000070041502000100 0422020000900432021013800441#K yu hi ngh khoa hc tr ln th nht - nm 201 6#Phan Th Bnh#Nguyn nh Hi Ngn#Nguyn Trung Kin#Nguyn Xun Ca#Dng Th Thanh Tr#Phan Th Bnh, Nguyn nh Hi Ngn, Nguyn Trung Kin...#^aThi Nguy n#^ai hc Thi Nguyn#2016#^a351tr. : minh ho^b30cm#TTS ghi: on i hc Th i Nguyn. on Trng i hc Khoa hc#001#XH#367974#^b100b#367974#VL16.01764#K 600Y#Vi?t#Hi ngh khoa hc#T nhin#K yu#X hi#Cng ngh#Nhn vn#Tp hp c c bo co khoa hc ca Hi ngh khoa hc tr 2016 vi cc ch v khoa hc t nhin v cng ngh, khoa hc x hi v nhn vn## 01111000000000325000450000200860000000500150008600500130010100500170011400500170 01310050017001480070050001650080014002150090022002290100005002510110026002560150 08100282082001400363016000300377013000700380014000700387026000700394026001100401 18100060041201900050041802000100042302000090043302000160044202000180045802103090 0476#K yu hi tho khoa hc "Lin kt trong xy dng nng thn mi ti tnh Th i Nguyn"#Trn Ch Thin#Bi c Linh#Bi N Hong Anh#Nguyn Th Nhung#Nguyn Quang Hp#Trn Ch Thin, Bi c Linh, Bi N Hong Anh...#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2016#^a206tr. : minh ho^b30cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t v Qun tr kinh doanh. Vin Nghin cu Kinh t#307.720959714#XH#367975#^b100b#3 67975#VL16.01765#K600Y#Vi?t#Nng thn#Xy dng#K yu hi tho#Hi tho khoa hc #Gm nhiu bi vit cp ti 18 ni dung xoay quanh ch "Lin kt trong xy dng nng thn mi" nh: Vai tr 4 "nh" trong xy dng nng thn mi, vn o to v pht trin ngun nhn lc, vai tr ca nh nng, lin kt nhm tng c ng huy ng vn cho u t pht trin c s h tng nng thn mi...## 00933000000000337000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200130 00311810006000440020025000500070078000750050016001530050015001690050016001840050 01200200005001500212005001500227005001300242005001400255008000900269009001900278 01000050029701100270030202102000032902000080052902000070053701300070054401600030 0551020004100554#367976#VL16.01766#^b3500b#Vi?t#370.11309597#K600Y#K yu trng xa bn c#Nguyn Tn Phc, Trn Th Tuyt, Nguyn Tng Lc... ; B.s.: Kiu Vn Xng...#Nguyn Tn Phc#Trn Th Tuyt#Nguyn Tng Lc#Lm Vn Anh#Trn Ch Th nh#Kiu Vn Xng#V ng Khoa#Mai Tn Tng#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2016#^ a232tr. : nh, bng^b30cm#Ghi li nhng s kin, hnh nh qu kh, hin ti, dan h sch gio vin cng mt s bi vit ca thy v tr ca trng trung hc Nng Lm Sc - nh Tng c nay l trng cao ng Nng nghip Nam B#Lch s#K yu #367976#XH#Trng trung hc Nng Lm Sc nh Tng## 00881000000000361000450000100150000000200170001500300330003200500170006500700380 00820040008001200080005001280090035001330100005001680110028001730120011002010150 03700212082000400249016000300253013000700256014001700263026000700280026001100287 02600110029818100060030901900050031501900050032002000070032502000080033202000080 0340020000600348020001500354021015000369#Weber, Belinda#Atlas cho tr em#Tng m t bn th gii kh ln#Nguyn Ch Tuyn#Belinda Weber ; Nguyn Ch Tuyn dch #Ti bn#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a80tr. : nh, bn ^b31c m#Kingfisher#Tn sch ting Anh: Children's atlas#912#XH#367977#^a155000^b1000b #367977#VL16.01767#VL16.01768#A110C#Vi?t#Dch#a l#Kh hu#Vn ho#Atlat#Sch thiu nhi#Tm hiu v tri t, cch s dng bn v gii thiu v tr a l, kh hu, vn ho, tc ngi km theo bn minh ho mt s nc trn th gii# # 00903000000000337000450000200630000000500130006300500170007600500210009300500150 01140070088001290080005002170090035002220100005002570110020002620150048002820820 00700330016000300337013000700340014001700347026000700364026001100371026001100382 18100060039301900050039901900050040402000110040902000100042002000170043002000140 0447021010400461#T in bng hnh cho tr mm non - Trn tm nhng t u tin# Sirett, Dawn#Parfitt, Rachael#palastanga, Victoria#Trn nh Tuyt#Li: Dawn Sire tt ; Minh ho: Rachael Parfitt, Victoria palastanga ; Trn nh Tuyt dch#^aH.#^ aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a48tr. : nh^b30cm#Tn sch ting Anh: H ide and seek - First words#372.21#GK#367978#^a100000^b2000b#367978#VL16.01769#V L16.01770#T550#Vi?t#Dch#Ting Vit#Ting Anh#T in hnh nh#Sch mu gio#Gi i thiu cc t Vit - Anh v k chi, qun o, ng vt... c tranh minh ho dnh cho tr mm non## 00905000000000361000450000200540000000500130005400500130006700500130008000500150 00930050015001080070091001230080005002140090035002190100005002540110020002590150 04400279082000700323016000300330013000700333014001700340026000700357026001100364 02600110037518100060038601900050039201900050039702000090040202000110041102000100 0422020001700432020001400449021008000463#T in bng hnh cho tr mm non - Tr n tm ng vt#Davis, Sarah#Sirett, Dawn#Muss, Angela#Nicholls, Paul#Trn nh Tu yt#Li: Sarah Davis, Dawn Sirett ; Minh ho: Angela Muss, Paul Nicholls ; Trn nh Tuyt dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a48tr. : nh^b30cm# Tn sch ting Anh: Hide and seek - Animals#372.21#GK#367979#^a100000^b2000b#36 7979#VL16.01771#VL16.01772#T550#Vi?t#Dch#ng vt#Ting Vit#Ting Anh#T in hnh nh#Sch mu gio#Gii thiu cc t Vit - Anh v ng vt c tranh minh h o dnh cho tr mm non## 00665000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820004000421810006000460020027000520290020000790070016000990050011001150080 00500126009003500131010000500166011002000171021015400191020001000345020000700355 020001500362016000300377013000700380#367980#VL16.01773#VL16.01774#^b2000b#Vi?t#4 28#M458N#1000 t ting Anh u tin#My first 1000 words#Vit Phc b.s.#Vit Ph c#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a55tr. : nh^b34cm#Gm 1000 t ting Anh thng qua nhng hnh nh v mu sc, hnh dng v c th gip b nhanh nm vng kin thc trong vic hc v pht m chun ngoi ng#Ting Anh#Tr em#S ch thiu nhi#XH#367980## 01036000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820007000411810006000480020055000540070052001090050016001610050015001770050 01600192005001700208005001900225008000500244009003300249010000500282011002700287 015015100314021022600465020000500691020001600696013000700712016000300719#367981# VL16.01775#VL16.01776#^b100b#Vi?t#551.46#T527T#Tuyn tp kt qu ni bt cc ti KH&CN KC.09/11-15#Phng Vn Phch, Trn Tun Dng, Hong Vn Vng...#Phng Vn Phch#Trn Tun Dng#Hong Vn Vng#Nguyn Trng Tn#Nguyn Trung Thnh#^aH .#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2016#^a1534tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Khoa hc v Cng ngh. Chng trnh Nghin cu Khoa hc v Cng ngh phc v qu n l bin, hi o v pht trin kinh t bin KC.09/11-15#Gm 27 ti nghin c u v a cht v khong sn bin, a vt l bin, a cht cng trnh o xa b , kh tng - thu vn bin, ti nguyn mi trng v ngun li sinh vt, quy h och khng gian bin, c s php l v bin#Bin# ti khoa hc#367981#TN## 00638000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820007000511810006000580010009000640020013000730070078000860220004001640220 00900168005001000177005001600187005001300203008000500216009001000221010000500231 01100220023602000150025802000150027301300070028801600030029501900050029800500090 0303#VV16.11966#VV16.11967#367982#^a680000^b1000b#Vi?t#931.04#T104Q#Trn Th#Ta m Quc ch#Trn Th ; Bi Thng bin dch ; Phm Thnh Long h.. ; Bi Tng Chi ch gii#T.1#Ngu th#Bi Thng#Phm Thnh Long#Bi Tng Chi#^aH.#^aVn hc#2016 #^a741tr. : bng^b24cm#Lch s c i#Truyn lch s#367982#XH#Dch#Trn Th## 00631000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820007000511810006000580010009000640020013000730070078000860220004001640220 00900168005001000177005001600187005001300203008000500216009001000221010000500231 01100150023602000150025102000150026601600030028101900050028401300070028900500090 0296#367983#VV16.11968#VV16.11969#^a680000^b1000b#Vi?t#931.04#T104Q#Trn Th#Ta m Quc ch#Trn Th ; Bi Thng bin dch ; Phm Thnh Long h.. ; Bi Tng Chi ch gii#T.2#Ngu th#Bi Thng#Phm Thnh Long#Bi Tng Chi#^aH.#^aVn hc#2016 #^a723tr.^b24cm#Lch s c i#Truyn lch s#XH#Dch#367983#Trn Th## 00641000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820007000511810006000580010009000640020013000730070078000860220004001640220 01900168005001000187005001600197005001300213008000500226009001000231010000500241 01100150024602000150026102000150027601600030029101900050029401300070029900500090 0306#367984#VV16.11970#VV16.11971#^a680000^b1000b#Vi?t#931.04#T104Q#Trn Th#Ta m Quc ch#Trn Th ; Bi Thng bin dch ; Phm Thnh Long h.. ; Bi Tng Chi ch gii#T.3#Thc th & ng th#Bi Thng#Phm Thnh Long#Bi Tng Chi#^aH.#^aV n hc#2016#^a914tr.^b24cm#Lch s c i#Truyn lch s#XH#Dch#367984#Trn Th# # 00501000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820011000511810006000620010013000680020031000810070013001120080005001250090 03600130010000500166011001500171020001700186020000800203020000700211020000700218 013000700225016000300232#367985#VV16.11972#VV16.11973#^a350000^b1500b#Vi?t#398. 809597#T506N#V Ngc Phan#Tc ng ca dao dn ca Vit Nam#V Ngc Phan#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a880tr.^b24cm#Vn hc dn gian#Tc ng#Ca d ao#Dn ca#367985#VH## 00665000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010011000600020030000710030010001010070016001110080 00500127009003900132010000500171011002600176013000700202016000300209020002000212 020000700232020001000239021011600249020001000365#367986#VV16.11974#VV16.11975#^a 45000^b2000b#Vi?t#158#M458T#Ngc Khnh#108 cu chuyn nh o l ln#Truyn k# Ngc Khnh b.s.#^aH.#^aThanh Nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a211tr. : tran h v^b21cm#367986#XH#Tm l hc ng dng#o l#Truyn k#Gm nhng cu chuyn n gn v o l gip bn rn luyn cc phm cht tt p cuc sng c gi tr v ngha hn#Cuc sng## 00462000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820011000511810007000620010008000690020023000770070008001000080005001080090 01000113010000500123011001500128012002600143020001700169020001200186013000700198 016000300205#367987#VV16.11976#VV16.11977#^a110000^b2000b#Vi?t#895.922332#TR527 N#Nam Cao#Truyn ngn tuyn chn#Nam Cao#^aH.#^aVn hc#2016#^a596tr.^b21cm#Danh tc vn hc Vit Nam#Vn hc hin i#Truyn ngn#367987#VH## 00526000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010020000660020031000860070042001170050016001590080 00500175009001000180010000500190011001500195020001600210020001200226013000700238 016000300245019001200248#367988#VV16.11978#VV16.11979#^a90000^b2000b#Vi?t#891.8 536#TR254S#Sienkiewicz, Henryk#Trn sa mc v trong rng thm#Henryk Sienkiewicz ; Nguyn Hu Dng dch#Nguyn Hu Dng#^aH.#^aVn hc#2016#^a499tr.^b21cm#Vn h c cn i#Tiu thuyt#367988#VH#Dch Ba Lan## 00891000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620020036000680070054001040050015001580050013001730050 01300186005001500199005001500214008000500229009003300234010000500267011002600272 01500620029802100820036002000090044202000090045101300070046001600030046701200660 0470020001700536#367989#VV16.11980#VV16.11981#^a110000^b300b#Vi?t#551.7909597#C 101P#Cc phn v a tng t Vit Nam#Nguyn ch D (ch.b.), ng Vn Bo, V Quang Ln...#Nguyn ch D#ng Vn Bo#V Quang Ln#inh Vn Thun#Ng Quang Ton#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2016#^a187tr. : minh ho^b24cm#u b a sch ghi: Vin Hn lm Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Trnh by nhng khi ni m chung v t v cc phn v a tng t Vit Nam#a tng#K t#367 989#TN#B sch chuyn kho ti nguyn thin nhin v mi trng Vit Nam#Sch ch uyn kho## 00694000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010016000650020026000810070016001070040018001230080 00500141009001000146010000500156011001500161021022300176020001000399020000900409 013000700418016000300425#VV16.11982#367990#VV16.11983#^a66000^b500b#Vi?t#347.59 709#C455T#Quch Vn Dng#Cng tc ho gii c s#Quch Vn Dng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aT php#2016#^a326tr.^b21cm#Tng hp mt s khi nim, m hnh ho gii ca cc nc trn th gii, qu trnh hnh thnh v pht trin ca ch nh ho gii Vit Nam cc thi k. Gii thiu lut ho gii c s nm 2013 v k nng ho gii c s#Php lut#Ho gii#367990#XH## 00418000000000241000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200100 00381810008000480010013000560020013000690030004000820070013000860080005000990090 01000104010000500114011002600119020001700145020000400162013000700166016000300173 #VV16.11984#367991#^a50000^b500b#Vi?t#895.92214#GI-400T#Tng Tn Ti#Gi trn v ai#Th#Tng Tn Ti#^aH.#^aVn hc#2016#^a124tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Th#367991#VH## 00591000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820015000491810007000640020021000710070052000920080005001440090010001490100 00500159011001500164020001700179020001200196016000300208005001500211005001400226 005001800240005001900258005001700277013000700294#VV16.11986#367992#VV16.11985#^a 79000^b700b#Vi?t#895.9223010804#TR527N#Truyn ngn hay 2016#Nguyn Ngc T, V Thach Lch, Cao Nguyt Nguyn...#^aH.#^aVn hc#2016#^a303tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#Nguyn Ngc T#V Thach Lch#Cao Nguyt Nguyn#Nguyn Th Vi t H#L Th Cm Nhung#367992## 00788000000000349000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810006000500020025000560070071000810050012001520050014001640050008001780050 01400186005001700200008000500217009001000222010000500232011002100237021005400258 02000190031202000170033102000040034801600030035200500190035501500360037401300070 0410020001200417020000900429#367993#VV16.11987#^a62000^b1000b#Vi?t#895.922134#H 450C#H Ch Minh - Th v i#H nh Minh, Ngc Thch, Hu t... ; Nhm Tr thc Vit tuyn chn#H nh Minh# Ngc Thch#Hu t#L Quang Hng#Phm Quang Trung#^aH.#^aVn hc#2016#^a314tr. : nh^b21cm#Tp hp v phn tch cc tc phm th ca H Ch Minh#Nghin cu vn hc#Vn hc hin i#Th#VH#Nhm Tr thc Vi t#TTS ghi: Vn hc Vit Nam hin i#367993#H Ch Minh#Cuc i## 00438000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820010000491810008000590010017000670020019000840070017001030080005001200090 01000125010000500135011002500140020001700165020000400182016000300186013000700189 #VV16.11989#367994#VV16.11988#^a65000^b500b#Vi?t#895.92214#GI-119M#V Th Mai T hanh#Gic m thch tho#V Th Mai Thanh#^aH.#^aVn hc#2016#^a79tr. : tranh v^ b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#367994## 00417000000000241000450000100120000000200170001200700120002900800050004100900100 00460100005000560110015000610820011000760160003000870130007000900140016000970260 00700113026001100120026001100131181000700142019000500149020001700154020000400171 #H Ch Minh#Nht k trong t#H Ch Minh#^aH.#^aVn hc#2016#^a218tr.^b21cm#895 .922134#VH#367995#^a33000^b1000b#367995#VV16.11990#VV16.11991#NH124K#Vi?t#Vn h c hin i#Th## 00584000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620020023000680030004000910070045000950080005001400090 01000145010000500155011002100160020001700181020000400198016000300202005001300205 005001100218005001600229005001400245005001600259013000700275#367996#VV16.11992#V V16.11993#^a60000^b1000b#Vi?t#895.9221408#K300N#K nim vi ngnh ngn#Th#Phm Huy Vn, L Ngc Am, Nguyn Xun Bn...#^aH.#^aVn hc#2016#^a171tr. : nh^b21c m#Vn hc hin i#Th#VH#Phm Huy Vn#L Ngc Am#Nguyn Xun Bn#Phm Vn Cung# Trng Ngc Dn#367996## 00595000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100070 00390020032000460070068000780050013001460050013001590050012001720050011001840050 01200195005001200207008000500219009003100224010000500255011001500260020001700275 020001500292013000700307016000300314#367997#^a35000^b3000b#Vi?t#398.209597#TR52 7C#Truyn c tch Vit Nam c sc#Lm Vn Thao, V Ngc Phan, L Trung V... ; Phng Hnh tuyn chn#Lm Vn Thao#V Ngc Phan#L Trung V#Don Thanh#Trn Ngu yn#Phng Hnh#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Panda#2016#^a126tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Truyn c tch#367997#VH## 00800000000000349000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810006000490020027000550070080000820050017001620050014001790050012001930050 01500205005001000220008000500230009001000235010000500245011001500250021005600265 02000190032102000170034002000040035701300070036101600030036800500190037101500370 0390020001400427020000900441#VV16.11996#367998#^a60000^b1000b#Vi?t#895.92212#H4 50X#H Xun Hng - Th v i#Phm Trng Chnh, Hong Hu Yn, H Vn Thu... ; Nhm Tr thc Vit tuyn chn#Phm Trng Chnh#Hong Hu Yn#H Vn Thu#Nguyn Qu i#Xun Diu#^aH.#^aVn hc#2016#^a298tr.^b21cm#Tp hp v phn tch cc t c phm th ca H Xun Hng#Nghin cu vn hc#Vn hc hin i#Th#367998#VH# Nhm Tr thc Vit#TTS ghi: Vn hc Vit Nam trung i#H Xun Hng#Cuc i## 00578000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010015000600020026000750030012001010070031001130050 01000144008000500154009005800159010000500217011002600222020001800248020001200266 013000700278016000300285019001200288#VV16.11998#367999#VV16.11997#^a56000^b3000 b#Vi?t#853#P312C#Collodi, Carlo#Pinocchio cu b ngi g#Tiu thuyt#Carlo Coll odi ; Phan Hnh dch#Phan Hnh#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Thng mi v Dch v V n ho inh T#2016#^a235tr. : tranh v^b21cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#36799 9#VH#Dch Italia## 00648000000000277000450000100130000000200340001300500080004700700370005500800050 00920090032000970100005001290110015001340150096001490820006002450160003002510130 00700254014001600261026001100277026000700288026001100295181000600306019000500312 019001000317020001600327020002700343#Verne, Jules#Vng quanh th gii trong 80 n gy#Duy Lp#J. Vec N ; Duy Lp dch, gii thiu#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch P h H#2016#^a331tr.^b21cm#Dch t nguyn bn ting Php: J. Verne-letour du mond een quatre-vingts joura collection hetzel#843.8#VH#368000#^a75000^b1000b#VV16.1 1999#368000#VV16.12000#V431Q#Vi?t#Dch Php#Vn hc cn i#Truyn khoa hc vin tng## 00620000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820015000501810006000650020022000710030016000930070060001090050011001690050 00900180005000900189005001100198005001000209008000500219009001000224010000500234 011001500239020001700254020001200271013000700283016000300290005001300293#VV16.12 001#368001#VV16.12002#^a78000^b2000b#Vi?t#895.9223010804#451T#c thn khng c n#Tp truyn ngn#Ivy-Nguyen, M Nhin, Libra289... ; Blogradio.vn tuyn ch n#Ivy-Nguyen#M Nhin#Libra289#Hoa D Qu#Kai Hong#^aH.#^aVn hc#2016#^a264tr. ^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#368001#VH#Blogradio.vn## 00719000000000277000450000100190000000200290001900700240004800800050007200900540 00770100005001310110015001360120028001510820006001790160003001850130007001880140 01600195026001100211026000700222026001100229181000600240019000500246020002000251 020001100271020001000282021014900292#Bi Th Thin Thai# tr thnh c gi hon ho#Bi Th Thin Thai b.s.#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Li n Vit#2016#^a151tr.^b24cm#Tri thc vng cho cuc sng#158.1#XH#368002#^a56000 ^b1000b#VV16.12004#368002#VV16.12003#250T#Vi?t#Tm l hc ng dng#Hon thin#N hn cch#a ra nhng o l cuc sng gip bn nn chc c nhng im then ch t tr thnh c gi hon ho: t tin, can m, lc quan, phm cht o c## 00722000000000265000450000100190000000200330001900700240005200800050007600900540 00810100005001350110025001400120028001650820006001930160003001990130007002020140 01600209026000700225026001100232181000600243019000500249020002000254020001100274 020001000285021016100295#Bi Th Thin Thai# tr thnh chng trai hon ho#Bi Th Thin Thai b.s.#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vit# 2016#^a147tr. : hnh v^b24cm#Tri thc vng cho cuc sng#158.1#XH#368003#^a5600 0^b1000b#368003#VV16.12005#250T#Vi?t#Tm l hc ng dng#Hon thin#Nhn cch# a ra nhng o l cuc sng gip bn nm chc c nhng im then cht tr thnh chng trai hon ho: tinh thn trch nhin, t tin, lng, lc quan... ## 00589000000000277000450000100110000000200210001100500070003200700240003900800050 00630090052000680100005001200110015001250150057001400820008001970160003002050130 00700208014001700215026001100232026001100243026000700254181000700261019000500268 019000900273020001700282020001200299#Rice, Anne#Phng vn ma c rng#Hi u#Anne Rice ; Hi u dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#201 6#^a382tr.^b24cm#Dch t nguyn bn ting Anh: Interview with the vampire#823.91 4#VH#368004#^a109000^b2000b#VV16.12006#VV16.12007#368004#PH431V#Vi?t#Dch Anh#V n hc hin i#Tiu thuyt## 00594000000000301000450000100200000000200090002000300120002900500220004100500120 00630050016000750070052000910080005001430090010001480100005001580110015001630820 00800178016000300186013000700189014001700196026000700213026001100220026001100231 181000700242019000500249019000900254020001700263020001200280#Enghibarian, Robert #O, Mari!#Tiu thuyt#Nguyn Th Nh Nguyn#Lng Ngha#Hong Thu Ton#Robert E nghibarian ; Dch: Nguyn Th Nh Nguyn...#^aH.#^aVn hc#2016#^a454tr.^b24cm#8 91.735#VH#368005#^a118000^b1000b#368005#VV16.12008#VV16.12009#O-400M#Vi?t#Dch Nga#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00489000000000265000450000100100000000200220001000500090003200700260004100800050 00670090010000720100005000820110015000870820008001020160003001100130007001130140 01700120026000700137026001100144026001100155181000700166019000500173019001600178 020001700194020001200211#Lm T T#Trm xe but lng mn#Chi Dic#Lm T T ; Ch i Dic dch#^aH.#^aVn hc#2016#^a451tr.^b21cm#895.136#VH#368006#^a108000^b2000 b#368006#VV16.12010#VV16.12011#TR104X#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00591000000000301000450000100100000000200160001000500110002600500100003700700280 00470080005000750090030000800100005001100110015001150220004001300220035001340820 00800169016000300177013000700180014001600187026000700203026001100210026001100221 181000700232019000500239019001600244020001700260020001200277#Gio Gio#Thnh th i gian#Gia Phng#Gio Gio#Gio Gio ; Gia Phng dch#^aH.#^aVn hc ; Nh sc h Limbooks#2016#^a482tr.^b21cm#T.1#Mi ln vp ng l mt ln khn ra#895.136#VH #368008#^a99000^b2000b#368008#VV16.12014#VV16.12015#TH107T#Vi?t#Dch Trung Quc #Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00593000000000301000450000100100000000200160001000500110002600500100003700700280 00470080005000750090030000800100005001100110015001150220004001300220037001340820 00800171016000300179013000700182014001600189026000700205026001100212026001100223 181000700234019000500241019001600246020001700262020001200279#Gio Gio#Thnh th i gian#Gia Phng#Gio Gio#Gio Gio ; Gia Phng dch#^aH.#^aVn hc ; Nh sc h Limbooks#2016#^a426tr.^b21cm#T.2#Cha tng ha hn cha tng tht ha#895.136# VH#368009#^a99000^b2000b#368009#VV16.12016#VV16.12017#TH107T#Vi?t#Dch Trung Qu c#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00767000000000349000450000200240000000500110002400500170003500500110005200500100 00630050008000730050019000810070076001000080005001760090010001810100005001910110 01500196082001100211016000300222013000700225014001600232026000700248026001100255 18100060026601900050027202000190027702000170029602000040031302000090031702000090 0326020001100335021007100346#Hn Mc T - Th v i#Phanxipng#Nguyn Thanh Tm #Hoi Thanh#Hoi Chn#Yn Lan#Nhm Tr thc Vit#Phanxipng, Nguyn Thanh Tm, H oi Thanh... ; Nhm Tr thc Vit tuyn chn#^aH.#^aVn hc#2016#^a306tr.^b21cm# 895.922132#VH#368010#^a60000^b1000b#368010#VV16.12018#H105M#Vi?t#Nghin cu vn hc#Vn hc hin i#Th#Cuc i#Vit Nam#Hn Mc T#Gii thiu mt s bi th v phn tch cc tc phm th ca Hn Mc T## 00669000000000277000450000100140000000200190001400500120003300700320004500800050 00770090052000820100005001340110021001390120035001600150096001950820006002910160 00300297013000700300014001700307026000700324026001100331181000700342019000500349 019000800354020001700362020001200379#Riggs, Ransom#Thnh ph hn rng#L nh Ch i#Ransom Riggs ; L nh Chi dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn th ng Nh Nam#2016#^a512tr. : nh^b21cm#Tri tr c bit ca c Peregrine#Tn sch ting Anh: Hollow city: The second book of miss Peregrine's Home for Peculiar C hildren#813.6#VH#368011#^a118000^b2000b#368011#VV16.12019#TH107P#Vi?t#Dch M#V n hc hin i#Tiu thuyt## 00602000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010015000620020054000770030031001310070015001620080 00500177009001000182010000500192011002100197015004800218020001900266020001700285 020001200302013000700314016000300321#368012#VV16.12020#VV16.12021#^a99000^b1000 b#Vi?t#809.3#T309T#Trn Huyn Sm#Tiu thuyt phng Ty hin i v cc hng t ip cn#Ph bnh v nghin cu vn hc#Trn Huyn Sm#^aH.#^aVn hc#2016#^a296t r. : nh^b21cm#u ba sch ghi: Trung tm Nghin cu Quc hc#Nghin cu vn h c#Ph bnh vn hc#Tiu thuyt#368012#VH## 00645000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360010008000420020019000500070013000690080005000820090037000870100005001240110 01500129020001900144020000900163020001000172013000700182016000300189021021100192 #368013#^a65000^b1000b#Vi?t#920.009#D107N#Bi Sao#Danh nhn th gii#Bi Sao b. s.#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho ng Ty#2016#^a210tr.^b21cm#Danh nhn th g ii#Cuc i#S nghip#368013#XH#Gii thiu v cuc i v s nghip ca cc dan h nhn ni ting trn th gii nh: Abraham Lincoln (12/2/1809 - 15/4/1865), Alb ert Einstein (14/3/1879 - 18/4/1955), Alexandros i (07/356 - 11/06/323 TCN) ...## 00639000000000301000450000100160000000200310001600500160004700500090006300700320 00720080005001040090031001090100005001400110027001450150038001720820008002100160 00300218013000700221014001600228026000700244026001100251026001100262181000700273 019000500280019001400285020001300299020001700312020000800329#Shim Seung Hyun#Chu yn Pape v Popo - Snh i#Shim Seung Hyun#Kim Ngn#Shim Seung Hyun ; Kim Ngn dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a214tr. : tranh mu^b21cm#Tn sc h ting Anh: Papepopo together#895.735#VH#368014#^a85000^b3000b#368014#VV16.120 24#VV16.12025#CH527P#Vi?t#Dch Hn Quc#Truyn tranh#Vn hc hin i#Tu bt## 00526000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010003000660020032000690030021001010070003001220080 00500125009001000130010000500140011002600145020001700171020000800188020001100196 013000700207016000300214015003100217#368015#VV16.12026#VV16.12027#^a75000^b2000 b#Vi?t#895.92234#T452M#G#Ti mun yu mt ngi tht lu#Tn vn - Truyn va#G #^aH.#^aVn hc#2016#^a234tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Tn vn#Truyn va#368015#VH#Bt danh khc ca tc gi: Kei## 00594000000000277000450000100120000000200260001200500170003800700350005500800050 00900090052000950100005001470110015001520150038001670820007002050160003002120130 00700215014001700222026001100239026000700250026001100257181000600268019000500274 019000800279020001700287020001200304#Lee, Happer#Hy i t ngi canh gc#Phm Vim Phng#Happer Lee ; Phm Vim Phng dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a304tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Go set a watchma n#813.54#VH#368016#^a110000^b2000b#VV16.12029#368016#VV16.12028#H112#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00775000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010013000650020017000780030026000950070018001210080 00500139009001000144010000500154011001500159021025000174020001700424020001000441 013000700451016000300458020001700461020000700478#368017#VV16.12030#VV16.12031#^a 28000^b2000b#Vi?t#173.0922#M200H#Khnh Phng#M hin con tho#K chuyn gng hiu tho#Khnh Phng b.s.#^aH.#^aVn hc#2016#^a139tr.^b21cm#Gm mt s cu ch uyn v nhng tm gng hiu tho thi xa Vit Nam v Trung Quc, t cc bc hiu t, nhng ngi t lm quan cho n nhng ngi dn bnh thng nh: Ma i Thc Loan, L Phng Hiu, Trng , Nguyn Tri, Nguyn nh Chiu...#o c gia nh#Hiu tho#368017#XH#Nhn vt lch s#Truyn## 00577000000000289000450000100130000000200230001300500090003600500090004500700390 00540080005000930090032000980100005001300110015001350120027001500820007001770160 00300184013000700187014001600194026000700210026001100217026001100228181000600239 019000500245019000800250020001700258020001200275#London, Jack#Ting gi ca hoan g d#Lm Hoi#V Quang#Jack London ; Dch: Lm Hoi, V Quang#^aH.#^aVn hc ; C ng ty Sch Ph H#2016#^a198tr.^b20cm#Vn hc kinh in th gii#813.52#VH#3680 18#^a45000^b1000b#368018#VV16.12032#VV16.12033#T306G#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00589000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010012000650020022000770030013000990070028001120220 00400140022001400144005000900158008000500167009001000172010000500182011001500187 020001700202020001800219016000300237019001600240013000700256005001200263#368019# VV16.12034#VV16.12035#^a115000^b2000b#Vi?t#895.136#B105T#Chu Ho Huy#Bn thng bo t vong#Ngoi truyn#Chu Ho Huy ; Hng Ly dch#T.6#S trng pht#Hng Ly# ^aH.#^aVn hc#2016#^a463tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn trinh thm#VH#Dch Tr ung Quc#368019#Chu Ho Huy## 00593000000000277000450000200170000000300130001700500100003000500090004000700330 00490080005000820090036000870100005001230110026001280120043001540820011001970160 00300208013000700211014001600218026000700234181000600241019000500247020001700252 020001500269020001800284020001300302#Anh chng h o#Truyn tranh#Thanh Nga#Ph Hng#Li: Thanh Nga ; Tranh: Ph Hng#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T# 2016#^a16tr. : tranh mu^b24cm#Truyn c tch Vit Nam)(Sch tranh truyn#398.20 9597#VH#368020#^a12000^b3000b#368020#A107C#Vi?t#Vn hc dn gian#Truyn c tch #Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00584000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100060 00390020008000450030013000530070033000660050011000990050008001100080005001180090 03600123010000500159011002600164012004300190020001700233020001500250016000300265 020001800268020001300286013000700299#368021#^a12000^b3000b#Vi?t#398.209597#C126 K#Cy kh#Truyn tranh#Li: Hng Nhung ; Tranh: Huy Anh#Hng Nhung#Huy Anh#^aH.# ^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a16tr. : tranh mu^b24cm#Truyn c tc h Vit Nam)(Sch tranh truyn#Vn hc dn gian#Truyn c tch#VH#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#368021## 00590000000000277000450000200110000000300130001100500100002400500100003400700340 00440080005000780090036000830100005001190110026001240120043001500820011001930160 00300204013000700207014001600214026000700230181000700237019000500244020001700249 020001500266020001800281020001300299#Chng ngc#Truyn tranh#Thanh Vn#Minh Kin #Li: Thanh Vn ; Tranh: Minh Kin#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016 #^a16tr. : tranh mu^b24cm#Truyn c tch Vit Nam)(Sch tranh truyn#398.209597 #VH#368022#^a12000^b3000b#368022#CH106N#Vi?t#Vn hc dn gian#Truyn c tch#V n hc thiu nhi#Truyn tranh## 00592000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100060 00390020022000450030013000670070030000800050007001100050009001170080005001260090 03600131010000500167011002600172012004300198020001700241020001500258016000300273 020001800276020001300294013000700307#368023#^a12000^b3000b#Vi?t#398.209597#S464 T#Sn Tinh v Thu Tinh#Truyn tranh#Li: T Anh ; Tranh: Tnh Lm#T Anh#Tnh L m#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a16tr. : tranh mu^b24cm#Truy n c tch Vit Nam)(Sch tranh truyn#Vn hc dn gian#Truyn c tch#VH#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#368023## 00578000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100060 00390020008000450030013000530070030000660050007000960050009001030080005001120090 03600117010000500153011002600158012004300184020001700227020001500244016000300259 020001800262020001300280013000700293#368024#^a12000^b3000b#Vi?t#398.209597#T120 C#Tm Cm#Truyn tranh#Li: T Anh ; Tranh: Phan Anh#T Anh#Phan Anh#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a16tr. : tranh mu^b24cm#Truyn c tch Vit Nam)(Sch tranh truyn#Vn hc dn gian#Truyn c tch#VH#Vn hc thiu nhi#Tru yn tranh#368024## 00598000000000277000450000200130000000300130001300500130002600500100003900700370 00490080005000860090036000910100005001270110026001320120043001580820011002010160 00300212013000700215014001600222026000700238181000700245019000500252020001700257 020001500274020001800289020001300307#Chng m ci#Truyn tranh#Thanh Phng#Minh Kin#Li: Thanh Phng ; Tranh: Minh Kin#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a16tr. : tranh mu^b24cm#Truyn c tch Vit Nam)(Sch tranh truyn#39 8.209597#VH#368025#^a12000^b3000b#368025#CH106M#Vi?t#Vn hc dn gian#Truyn c tch#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00598000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100060 00390020014000450030013000590070037000720050013001090050010001220080005001320090 03600137010000500173011002600178012004300204020001700247020001500264016000300279 020001800282020001300300013000700313#368026#^a12000^b3000b#Vi?t#398.209597#A107 E#Anh em m ci#Truyn tranh#Li: Thanh Phng ; Tranh: Minh Kin#Thanh Phng#M inh Kin#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a16tr. : tranh mu^b24cm #Truyn c tch Vit Nam)(Sch tranh truyn#Vn hc dn gian#Truyn c tch#VH#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#368026## 00593000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100060 00390020015000450030013000600070034000730050010001070050010001170080005001270090 03600132010000500168011002600173012004300199020001700242020001500259016000300274 020001800277020001300295013000700308#368027#^a12000^b3000b#Vi?t#398.209597#K205 C#Ko cy gi n#Truyn tranh#Li: Thanh Vn ; Tranh: Minh Kin#Thanh Vn#Minh K in#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a16tr. : tranh mu^b24cm#Truy n c tch Vit Nam)(Sch tranh truyn#Vn hc dn gian#Truyn c tch#VH#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#368027## 00594000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100060 00390020018000450030013000630070033000760050010001090050009001190080005001280090 03600133010000500169011002600174012004300200020001700243020001500260016000300275 020001800278020001300296013000700309#368028#^a12000^b3000b#Vi?t#398.209597#C103 C#Ci cn thu ngn#Truyn tranh#Li: Thanh Nga ; Tranh: Phan Lm#Thanh Nga#Phan Lm#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a16tr. : tranh mu^b24cm#Tru yn c tch Vit Nam)(Sch tranh truyn#Vn hc dn gian#Truyn c tch#VH#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#368028## 00585000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100070 00390020012000460030013000580070031000710050007001020050010001090080005001190090 03600124010000500160011002600165012004300191020001700234020001500251016000300266 020001800269020001300287013000700300#368029#^a12000^b3000b#Vi?t#398.209597#TH10 7G#Thnh Ging#Truyn tranh#Li: An Thy ; Tranh: Tun Long#An Thy#Tun Long#^aH. #^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a16tr. : tranh mu^b24cm#Truyn c t ch Vit Nam)(Sch tranh truyn#Vn hc dn gian#Truyn c tch#VH#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#368029## 00598000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100060 00390020028000450030013000730070030000860050007001160050009001230080005001320090 03600137010000500173011002600178012004300204020001700247020001500264016000300279 020001800282020001300300013000700313#368030#^a12000^b3000b#Vi?t#398.209597#S550 T#S tch ch Cui cung trng#Truyn tranh#Li: An Thy ; Tranh: Ph Hng#An Thy# Ph Hng#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a16tr. : tranh mu^b24cm #Truyn c tch Vit Nam)(Sch tranh truyn#Vn hc dn gian#Truyn c tch#VH#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#368030## 00596000000000277000450000200170000000300130001700500100003000500100004000700340 00500080005000840090036000890100005001250110026001300120043001560820011001990160 00300210013000700213014001600220026000700236181000700243019000500250020001700255 020001500272020001800287020001300305#Chng r hay ch#Truyn tranh#Thanh Nga#Min h Kin#Li: Thanh Nga ; Tranh: Minh Kin#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T #2016#^a16tr. : tranh mu^b24cm#Truyn c tch Vit Nam)(Sch tranh truyn#398. 209597#VH#368031#^a12000^b3000b#368031#CH106R#Vi?t#Vn hc dn gian#Truyn c t ch#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00597000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810007000430020017000500290018000670070043000850050013001280050010001410050 01400151008000500165009001000170010000500180011002600185020001800211020001300229 013000700242016000300249019000800252012002100260020001400281#VV16.12036#368032#^ a49000^b3000b#Vi?t#813#NG452N#Ngi nh say ng#The napping house#Audrey Wood, D on Wood ; o Thanh Hi dch#Wood, Audrey#Wood, Don#o Thanh Hi#^aH.#^aVn hc #2016#^a32tr. : tranh mu^b23cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#368032#VH#Dch M #T sch Ngi m tt#Sch song ng## 00594000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200040 00401810007000440020015000510030013000660290028000790070029001070050012001360050 01100148008000500159009001000164010000500174011002900179020001800208020001300226 016000300239019000800242012002100250020001400271013000700285#VV16.12037#368033#^ a49000^b10000b#Vi?t#813#CH500S#Ch su hu n#Truyn tranh#The very hungry cate rpillar#Eric Carle ; Nguyn Tr dch#Carle, Eric#Nguyn Tr#^aH.#^aVn hc#2016# ^a24tr. : tranh mu^b21x29cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch M#T sch N gi m tt#Sch song ng#368033## 00512000000000253000450000100070000000200360000700300120004300500160005500700300 00710080005001010090034001060100005001400110015001450820008001600160003001680130 00700171014001700178026000700195181000600202019000500208019001600213020001200229 020001700241#Lc Xu#ng ni vi anh y ti vn cn yu#Tiu thuyt#Vng Thanh Tm#Lc Xu ; Vng Thanh Tm dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Vn Vit#2016#^a 543tr.^b21cm#895.136#VH#368034#^a120000^b1000b#368034#556N#Vi?t#Dch Trung Qu c#Tiu thuyt#Vn hc hin i## 00555000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200150002818100070 00430020018000500070009000680080005000770090051000820100005001330110025001380200 01200163016000300175020001700178001000900195004003000204015007200234013000700306 #368035#^a69000^b1000b#Vi?t#895.9223010804#NG558#Ngi i bn nng#Minh Mn#^a H.#^aVn hc ; Cng ty Sch v Truyn thng Qung Vn#2016#^a227tr. : nh mu^b2 1cm#Truyn ngn#VH#Vn hc hin i#Minh Mn#Ti bn, chnh sa v b sung#Tn t ht tc gi Minh Mn bao gm: Nguyn Hng Ngc, Nguyn Huyn Trang#368035## 00531000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100070 00320010014000390020015000530070050000680050009001180050009001270040008001360080 00500144009003500149010000500184011002600189020001800215020001200233013000700245 016000300252019001000255#368036#^a95000^b1000b#Vi?t#843#KH455G#Malot, Hector#Kh ng gia nh#Hector Malot ; Hunh L dch ; Minh ho: Thy Ngc#Hunh L#Thy Ngc #Ti bn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a655tr. : tranh v^b21cm# Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#368036#VH#Dch Php## 00670000000000265000450000100240000000200210002400500170004500700470006200400140 01090080005001230090038001280100005001660110015001710150123001860820007003090160 00300316013000700319014001700326026000700343181000600350019000500356019001400361 020001200375020001700387#Garcua Marquez, Gabriel#Tnh yu thi th t#Nguyn Tru ng c#Gabriel Garca Mrquez ; Nguyn Trung c dch#Ti bn ln 1#^aH.#^aVn h c ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a575tr.^b21cm#Dch t nguyn bn ting Ty Ban Nha: El amor en los timemplos del colera; Tn sch ting Anh: Love in the ti me of cholera#863.64#VH#368037#^a125000^b1000b#368037#T312Y#Vi?t#Dch Clmbia# Tiu thuyt#Vn hc hin i## 00507000000000241000450000100220000000200320002200500170005400700450007100800050 01160090034001210100005001550110015001600820008001750160003001830130007001860140 01600193026000700209181000600216019000500222019000900227020001200236020001700248 #Jerome, Jerome Klapka#Suy ngh vn v ca k nhn ri#Nguyn Xun Hng#Jerome K lapka Jerome ; Nguyn Xun Hng dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Vn Vit#2015 #^a245tr.^b21cm#823.912#VH#368038#^a60000^b1000b#368038#S523N#Vi?t#Dch Anh#Tru yn ngn#Vn hc hin i## 00533000000000253000450000100130000000200280001300500080004100700390004900800050 00880090010000930100005001030110015001080150068001230820006001910160003001970130 00700200014001600207026000700223181000600230019000500236019001000241020001200251 020001600263#Verne, Jules#80 ngy vng quanh th gii#Duy Lp#Jules Verne ; Duy Lp dch, gii thiu#^aH.#^aVn hc#2016#^a319tr.^b21cm#Dch t nguyn bn ting Php: Le tour monde en quatre-vingts jours#843.8#VH#368039#^a68000^b2000b#3680 39#T104M#Vi?t#Dch Php#Tiu thuyt#Vn hc cn i## 00457000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020015000380070048000530050014001010080005001150090010001200100005001300110 01500135020001200150016000300162019000900165020001800174001001600192013000700208 #368040#^a80000^b2000b#Vi?t#823#G510D#Gulliver du k#Jonathan Swift ; Nguyn V n S dch, gii thiu#Nguyn Vn S#^aH.#^aVn hc#2016#^a399tr.^b21cm#Tiu thuy t#VH#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Swift, Jonathan#368040## 00570000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020011000410030012000520070041000640050009001050080005001140090036001190100 00500155011001500160020001200175016000300187019000800190020001700198001001300215 004000800228012002600236005001100262013000700273#368041#^a59000^b1000b#Vi?t#813 .52#N107T#Nanh trng#Tiu thuyt#Jack London ; Dch: Bo Hng, Trung Dng#Bo H ng#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a271tr.^b21cm#Tiu thuyt#VH#D ch M#Vn hc hin i#London, Jack#Ti bn#T sch Vn hc kinh in#Trung Dn g#368041## 00683000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200130002818100070 00410020018000480030018000660070022000840050010001060080005001160090036001210100 00500157011001500162021013100177016000300308020001900311001001100330004000800341 012001600349013000700365020001700372020000400389#368042#^a78000^b1500b#Vi?t#895 .92213209#TH300N#Thi nhn Vit Nam#Bnh lun vn hc#Hoi Thanh, Hoi Chn#Hoi Chn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a403tr.^b21cm#Gii thiu s lc tiu s v sng tc ca cc nh th trong phong tro th mi Vit Nam: Tn , Th L, V nh Lin, Lan Sn...#VH#Nghin cu vn hc#Hoi Thanh#Ti bn#T sch Vn hc#368042#Vn hc hin i#Th## 00564000000000265000450000200310000000500160003100500090004700700320005600800050 00880090031000930100005001240110027001290150037001560820008001930160003002010130 00700204014001600211026000700227181000700234019000500241019001400246020001300260 020001700273020000800290#Chuyn Pape v Popo - Cu vng#Shim Seung Hyun#Kim Ngn #Shim Seung Hyun ; Kim Ngn dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a213t r. : tranh mu^b21cm#Tn sch ting Anh: Papepopo rainbow#895.735#VH#368043#^a85 000^b3000b#368043#CH527P#Vi?t#Dch Hn Quc#Truyn tranh#Vn hc hin i#Tu b t## 00451000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100060 00370010015000430020023000580030004000810070015000850040014001000080005001140090 03800119010000500157011001500162020001800177020000400195016000300199013000700202 #368046#^a40000^b3000b#Vi?t#895.9221#G419S#Trn ng Khoa#Gc sn v khong tr i#Th#Trn ng Khoa#Ti bn ln 1#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Huy Hong#20 16#^a227tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Th#VH#368046## 00737000000000313000450000200220000000300130002200500150003500500140005000500170 00640050016000810070090000970040008001870080005001950090010002000100005002100110 02900215012003600244015004700280082000700327016000300334013000700337014001600344 026000700360181000600367019000500373019001400378020001300392020001800405#Asae v em gi b nh#Truyn tranh#Yoriko Tsutsui#Akiko Hayashi#Nguyn P. T. t#Nhm S akuraKids#Li: Yoriko Tsutsui ; Tranh: Akiko Hayashi ; Nguyn P. T. t dch ; N hm SakuraKids h..#Ti bn#^aH.#^aVn hc#2016#^a32tr. : tranh mu^b17x24cm#T sch Ngi m tt. Ehon Nht Bn#Tn sch ting Anh: Asae and her little sister# 895.63#VH#368048#^a29000^b3000b#368048#A109V#Vi?t#Dch Nht Bn#Truyn tranh#V n hc thiu nhi## 00639000000000289000450000200190000000300130001900500160003200500240004800700470 00720040008001190080005001270090010001320100005001420110026001470120036001730150 04400209082000700253016000300260013000700263014001600270026000700286181000600293 019000500299019001400304020001300318020001800331#Bull chi trn tm#Truyn tranh #Yumiko Fukuzawa#More Production Vietnam#Yumiko Fukuzawa ; More Production Vietn am dch#Ti bn#^aH.#^aVn hc#2016#^a24tr. : tranh mu^b20cm#T sch Ngi m t t. Ehon Nht Bn#Tn sch ting Anh: Bull play hide-and-seek#895.63#VH#368049#^ a29000^b3000b#368049#B510C#Vi?t#Dch Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi## 00666000000000301000450000200240000000300130002400500130003700500110005000500170 00610070055000780040008001330080005001410090010001460100005001560110026001610120 03600187015004400223082000700267016000300274013000700277014001600284026000700300 181000700307019000500314019001400319020001300333020001800346#Chuyn nhng chic rng#Truyn tranh#Satoshi Kako#Tng Hng#Nhm Sakura Kids#Satoshi Kako ; Tng H ng dch ; Nhm Sakura Kids h..#Ti bn#^aH.#^aVn hc#2016#^a23tr. : tranh m u^b23cm#T sch Ngi m tt. Ehon Nht Bn#Tn sch ting Anh: The Story of you r teeth#895.63#VH#368050#^a29000^b3000b#368050#CH527N#Vi?t#Dch Nht Bn#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi## 00680000000000301000450000200130000000300130001300500150002600500140004100500140 00550070064000690040008001330080005001410090010001460100005001560110026001610120 03600187015005900223082000700282016000300289013000700292014001600299026000700315 181000600322019000500328019001400333020001300347020001800360#Em gi b m#Truyn tranh#Yoriko Tsutsui#Akiko Hayashi#Trn Bo Ngc#Li: Yoriko Tsutsui ; Tranh: A kiko Hayashi ; Trn Bo Ngc dch#Ti bn#^aH.#^aVn hc#2016#^a31tr. : tranh m u^b27cm#T sch Ngi m tt. Ehon Nht Bn#Tn sch ting Anh: Asae and her lit tle sister at hospital#895.63#VH#368051#^a29000^b3000b#368051#E202G#Vi?t#Dch N ht Bn#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi## 00598000000000277000450000100170000000200150001700500130003200700360004500400140 00810080005000950090038001000100005001380110015001430120027001580150047001850820 00600232016000300238013000700241014001600248026000700264181000600271019000500277 019001000282020001200292020001600304#Dumas, Alexandre#Hoa tuylip en#Mai Th San g#Alexandre Dumas ; Mai Th Sang dch#Ti bn ln 1#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a287tr.^b21cm#Vn hc c in nc ngoi#Dch t nguyn bn ting Php: La tulipe noire#843.7#VH#368052#^a55000^b1000b#368052#H401T#Vi?t#D ch Php#Tiu thuyt#Vn hc cn i## 00525000000000265000450000100140000000200150001400300120002900500090004100700410 00500080005000910090010000960100005001060110015001110150044001260820004001700160 00300174013000700177014001600184026000700200181000700207019000500214019001000219 020001200229020001800241#Malot, Hector#Khng gia nh#Tiu thuyt#Hunh L#Hecto r Malot ; Hunh L dch, gii thiu#^aH.#^aVn hc#2016#^a671tr.^b21cm#Dch t n guyn bn ting Php: Sans famille#843#VH#368053#^a99000^b1000b#368053#KH455G#V i?t#Dch Php#Tiu thuyt#Vn hc thiu nhi## 00447000000000241000450002600070000001400170000701900050002408200110002918100060 00400010015000460020025000610220004000860080005000900090010000950100005001050110 01500110012002600125020001700151020001200168013000700180016000300187005001500190 #368054#^a120000^b1500b#Vi?t#895.922332#T527T#V Trng Phng#Tuyn tp V Trng Phng#T.1#^aH.#^aVn hc#2016#^a570tr.^b21cm#Danh tc vn hc Vit Nam#Vn hc hin i#Truyn ngn#368054#VH#V Trng Phng## 00447000000000241000450002600070000001400170000701900050002408200110002918100060 00400010015000460020025000610220004000860080005000900090010000950100005001050110 01500110012002600125020001700151020001200168016000300180013000700183005001500190 #368055#^a120000^b1500b#Vi?t#895.922332#T527T#V Trng Phng#Tuyn tp V Trng Phng#T.2#^aH.#^aVn hc#2016#^a631tr.^b21cm#Danh tc vn hc Vit Nam#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#368055#V Trng Phng## 00411000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100060 00390010015000450020006000600070015000660080005000810090010000860100005000960110 01500101020001700116020001200133016000300145013000700148012002600155#368056#^a52 000^b1000b#Vi?t#895.922332#S450#V Trng Phng#S #V Trng Phng#^aH.#^aVn hc#2016#^a246tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#368056#Danh tc vn hc Vit Nam## 00557000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100060 00390010011000450020008000560030012000640070083000760050013001590050019001720080 00500191009001000196010000500206011001500211020001700226020001200243016000300255 012002600258013000700284#368057#^a44000^b1000b#Vi?t#895.922332#T118#Ng Tt T #Tt n#Tiu thuyt#Ng Tt T ; S.t., kho d, ch gii, gii thiu: Cao c im, Ng Th Thanh Lch#Cao c im#Ng Th Thanh Lch#^aH.#^aVn hc#2016#^a21 1tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Danh tc vn hc Vit Nam#368057## 00495000000000253000450000100160000000200180001600500090003400700310004300800050 00740090010000790100005000890110015000940150042001090820007001510160003001580130 00700161014001600168026000700184181000600191019000500197019000900202020001200211 020001800223#Grin, Aleksandr#Cnh bum thm#Linh Tm#Alexander Grin ; Linh T m dch#^aH.#^aVn hc#2016#^a139tr.^b21cm#Dch theo bn ting Php: L'ile au tr sor#891.73#VH#368058#^a24000^b1000b#368058#C107B#Vi?t#Dch Nga#Tiu thuyt#Vn hc thiu nhi## 00460000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100070 00390010017000460020022000630030016000850070017001010080005001180090010001230100 00500133011001500138020001700153020001200170016000300182012002600185013000700211 #368059#^a64000^b1000b#Vi?t#895.922332#NG558N#Nguyn Cng Hoan#Ngi nga nga ngi#Tp truyn ngn#Nguyn Cng Hoan#^aH.#^aVn hc#2016#^a306tr.^b21cm#Vn h c hin i#Truyn ngn#VH#Danh tc vn hc Vit Nam#368059## 00401000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100070 00390010008000460020009000540070008000630080005000710090010000760100005000860110 01500091020001700106020001200123016000300135012002600138013000700164#368060#^a69 000^b1000b#Vi?t#895.922332#CH300P#Nam Cao#Ch pho#Nam Cao#^aH.#^aVn hc#2016# ^a331tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#Danh tc vn hc Vit Nam#368060# # 00929000000000313000450000100170000000200250001700300770004200500080011900500080 01270050011001350070040001460080018001860090059002040100005002630110031002680150 07700299082000600376016000300382013000700385014001600392026000700408181000600415 019000500421019000500426020002000431020002000451020001000471021013400481#Carlson , Richard#Tt c u l chuyn nh#Nhng b quyt n gin gip bn khng b v ng bn v nhng chuyn vt vnh#Hin L#Th Lm#Vng Long#Richard Carlson ; Bi n dch: Hin L...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho S ng to Tr Vit#2016#^a191tr. : nh, tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: Don't s weat the small stuff... and it's all small stuff#158.1#XH#368061#^a48000^b3000b #368061#T124C#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#Cuc sng#Chia s nhng kinh nghim gii quyt cng vic thng xy ra trong cuc sng hng ngy , gip con ngi sng tch cc v linh hot hn## 00525000000000277000450000100090000000200150000900300120002400500120003600500090 00480070028000570080005000850090034000900100005001240110015001290220004001440820 00800148016000300156013000700159014001700166026000700183181000700190019000500197 019001600202020001700218020001200235#inh Mc#Truy tm k c#Tiu thuyt#Greenro setq#inh Mc#inh Mc ; Greenrosetq dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Vn Vit #2016#^a556tr.^b24cm#T.1#895.136#VH#368063#^a315000^b1000b#368063#TR523T#Vi?t#D ch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00525000000000277000450000100090000000200150000900300120002400500120003600500090 00480070028000570080005000850090034000900100005001240110015001290220004001440820 00800148016000300156013000700159014001700166026000700183181000700190019000500197 019001600202020001700218020001200235#inh Mc#Truy tm k c#Tiu thuyt#Greenro setq#inh Mc#inh Mc ; Greenrosetq dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Vn Vit #2016#^a612tr.^b24cm#T.2#895.136#VH#368064#^a315000^b1000b#368064#TR523T#Vi?t#D ch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00560000000000277000450000100080000000200190000800300120002700500220003900700370 00610040008000980080005001060090036001110100005001470110015001520120016001670820 00800183016000300191013000700194014001700201026000700218181000700225019000500232 019001600237020001700253020001200270#Th Kim#Thu trn gi xun#Tiu thuyt#Trn Nguyn Hng Phc#Th Kim ; Trn Nguyn Hng Phc dch#Ti bn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a623tr.^b23cm#T sch Vn hc#895.136#VH#368065#^a 138000^b2000b#368065#TH125T#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00510000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100070 00320010019000390020022000580030012000800070041000920050016001330040008001490080 00500157009001000162010000500172011001500177020001800192020001200210016000300222 019001200225013000700237#368066#^a75000^b1000b#Vi?t#853#NH556T#Amicis, Edmondo de#Nhng tm lng cao c#Tiu thuyt#Edmondo de Amicis ; Hong Thiu Sn dch#Ho ng Thiu Sn#Ti bn#^aH.#^aVn hc#2016#^a259tr.^b24cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#VH#Dch Italia#368066## 00935000000000301000450000100140000000200290001400300070004300500180005000700390 00680080005001070090010001120100005001220110021001270150049001480820009001970160 00300206013000700209014001700216026000700233181000600240019000500246019000500251 020000900256020000700265020001000272020001100282021034000293#Trn Kim Qua#Hong H nh, Hng H thng#Hi k#Nguyn ng Thoi#Trn Kim Qua ; Nguyn ng Tho i dch#^aH.#^aVn hc#2016#^a455tr. : nh^b24cm#Dch t nguyn bn ting Trung ca Trn Kim Qua#355.0092#XH#368067#^a110000^b1000b#368067#H407H#Vi?t#Dch#Cu c i#Hi k#S nghip#Nguyn Sn#Ghi li chn dung cuc i tng Nguyn Sn v cuc chin u k vai st cnh gia hai qun i, hai ng, hai nc Trung Quc v Vit Nam; phn nh thc t nht v tnh hu ngh truyn thng ca nhn dn h ai nc Trung-Vit; v mi tnh xuyn quc gia ca tng Nguyn Sn vi mt ph n Trung Hoa - b Trn Kim Qua tc gi ca cun sch## 00583000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100080 00350020020000430030019000630070026000820220004001080050013001120050012001250040 03100137008001800168009002300186010000500209011003100214020000500245020000600250 020001300256020001400269013000700283016000300290#368068#^a39000^b3000b#Vi?t#510 .76#GI-103B#Gii bi tp ton 9#Phin bn mi nht#L Mu Thng, L Mu Tho#T.2 #L Mu Thng#L Mu Tho#Ti bn c sa cha v b sung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh#2016#^a181tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 9#Gii bi tp#S ch c thm#368068#GK## 00929000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100070 00370010013000440020068000570070013001250040031001380080018001690090023001870100 00500210011002600215020000800241016000300249021037400252020000700626020001200633 013000700645020001100652#368069#^a80000^b1000b#Vi?t#959.7026#NH100L#Trn nh B a#Nh L S (1428 - 1527) vi cng cuc chng nn "su dn, mt nc"#Trn nh Ba#Ti bn c sa cha v b sung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016# ^a260tr. : minh ho^b24cm#Lch s#XH#Gii thiu khi qut v nn tham nhng v b in php x l tham nhng trc thi L s. Nn tham nhng thi L s. Nguyn nh n, i tng, lnh vc, hnh thc v h qu tham nhng. Quan im ca nh L s i vi nn tham nhng. Nhn thc ca nh L s i vi nhim v x l tham nh ng. Cc bin php tham nhng. Hiu lc ca nhng bin php x l nn tham nhng thi L s#Nh L#Phng chng#368069#Tham nhng## 00652000000000253000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360010013000420020037000550070013000920040031001050080018001360090023001540100 00500177011002600182020000900208016000300217021014100220020001800361020001200379 013000700391#368070#^a108000^b2000b#Vi?t#618.92#V308C# Hng Ngc#Vit cho cc b m sinh con u lng# Hng Ngc#Ti bn c sa cha v b sung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a392tr. : tranh v^b21cm#Nhi khoa#KT#Cung c p nhng kin thc v chm sc, nui dng tr s sinh, s pht