00428000000000253000450000100140000000200080001400300040002200700140002600800050 00400090011000450100005000560110015000610820011000760160003000870130007000900140 01600097026000700113026001100120026001100131181000600142019000500148020001700153 020000400170#Nguyn Vn S#Du Quan#Th#Nguyn Vn S#^aH.#^aLao ng#2016#^a155t r.^b21cm#895.922134#VH#364513#^a55000^b1000b#364513#VV16.08601#VV16.08602#D500Q #Vi?t#Vn hc hin i#Th## 00803000000000301000450000100170000000200280001700500190004500500110006400500130 00750070046000880080005001340090032001390100005001710110029001760150048002050820 01000253016000300263013000700266014001600273026000700289026001100296181000600307 019000500313019000500318020001600323020002000339021014200359#Landsberger, Joe#H c tp cng cn chin lc#Nguyn Thanh Hng#o T Anh# Ngc Bch#Joe Landsbe rger ; Dch: Nguyn Thanh Hng...#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a2 79tr. : bng, s ^b21cm#Tn sch ting Anh: Study guides and strategies#371.30 281#XH#364514#^a75000^b3000b#364514#VV16.08603#H419T#Vi?t#Dch#K nng hc tp# Phng php hc tp#Gii thiu k nng, nguyn l tng th n cc mo nh trong hc tp t kt qu tt: bc chun b, chin lc, cc dng v cch lm bi t p## 00862000000000313000450000100190000000200140001900500170003300700430005000400180 00930080005001110090034001160100005001500110015001550120027001700150029001970820 00600226016000300232013000700235014001600242026000700258026001100265181000600276 019000500282019000500287020000900292020000800301020001000309021022900319#Thch T hnh Nghim#An lc t tm#Thch Quang nh#Thch Thnh Nghim ; Thch Quang nh dch#Ti bn ln th 5#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a247tr.^b20 cm#B sch Pht php ng dng#Tn sch ting Anh: True joy#294.3#XH#364515#^a490 00^b1500b#364515#VV16.08604#A105L#Vi?t#Dch#o Pht#Gio l#Hnh phc#Nghin c u, phn tch cc kha cnh khch quan khin con ngi khng c hnh phc nh ci kh ca sinh, lo, bnh, t... tng bc dn dt con ngi vt ln au k h, c thi sng ng n, tm c "hnh phc ch thc"## 01132000000000337000450000200130000000301180001300500170013100500150014800500360 01630070087001990080005002860090032002910100005003230110026003280150096003540820 00800450016000300458013000700461014001700468026000700485026001100492026001100503 18100060051401900050052001900090052502000080053402000150054202000080055702000220 0565021020700587#Kaizen Teian#Thit lp v trin khai thc hin h thng hng d n ci tin lin tc thng qua thc hin xut ca ngi lao ng#Trn Qunh H ng#Trn Mnh Cung#Hip hi Quan h Con ngi Nht Bn#Hip hi Quan h Con ng i Nht Bn b.s. ; Trn Qunh Hng dch ; Trn Mnh Cung h..#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a495tr. : minh ho^b21cm#Tn sch ting Anh: Developin g systems for continuous Improvement. Through employee suggestions#658.314#KT#36 4516#^a119000^b3000b#364516#VV16.08605#VV16.08606#K103T#Vi?t#Dch Anh#Qun l#N gi lao ng# xut#H thng Kaizen teian#Gii thiu h thng ci tin lin t c thng qua xut ca ngi lao ng Kaizen teian. Gii thch cc khi nim, n guyn l v c ch hot ng, cch thit lp v trin khai thc hin h thng Ka izen teian## 00879000000000313000450000100170000000200190001700300660003600500150010200700390 01170080005001560090031001610100005001920110015001970820010002120160003002220130 00700225014001700232026000700249026001100256026001100267181000800278019000500286 019001400291020000900305020001000314020001700324020001000341021021400351#Fukuzaw a Yukichi#Phc ng t truyn#Nhng t tung trc vit ca nh cch tn v i Fu kuzawa Yukichi#Phm Thu Giang#Fukuzawa Yukichi ; Phm Thu Giang dch#^aH.#^aLao ng; Cng ty Sch Alpha#2016#^a527tr.^b21cm#952.03092#VH#364518#^a139000^b3000 b#364518#VV16.08609#VV16.08610#PH506-O#Vi?t#Dch Nht Bn#Cuc i#T truyn#Fuk uzawa Yukichi#S nghip#T thut li ton b cuc i Fukuzawa Yukichi vi nhng n lc khng mt mi gp phn mang li s thnh cng cho cng cuc Minh Tr Duy Tn (1868) Nht Bn trong thi k chuyn bin d di vo na sau th k 19## 00810000000000289000450000100160000000200160001600500160003200700460004800800050 00940090034000990100005001330110015001380150032001530820009001850160003001940130 00700197014001600204026001100220026000700231181000600238019000500244019000500249 020000900254020000800263020000900271021024000280#Thch Nht Hnh#Mun an c an #Chn Hi Nghim#Thch Nht Hnh ; Chuyn ng: Chn Hi Nghim#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a161tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Being peace#294.34 44#XH#364519#^a42000^b1500b#VV16.08611#364519#M517A#Vi?t#Dch#o Pht#Gio l# i sng#Gii thiu nhng gio l ca o Pht p dng trong i sng hng ngy nh: tm kim s bnh an t bn thn; thin tp gip bnh tnh nhn nhn s vic mt cch r rng, sng sut v ch tc c an lc... v hng dn cch tu tp mi ngy## 01026000000000349000450000100170000000200400001700300470005700500110010400500110 01150070052001260040018001780080005001960090034002010100005002350110022002400120 01900262015005900281082000900340016000300349013000700352014001600359026000700375 02600110038218100070039301900050040001900080040502000200041302000070043302000100 0440020002000450021020600470#Frankel, Lois P.#Ph n thng minh khng gc vn phng#101 sai lm ph n thng mc phi ni cng s#Khnh Thu#Thanh Minh#Lois P. Frankel ; Khnh Thu dch ; Thanh Minh h..#Ti bn ln th 9#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a259tr. : bng^b21cm#T sch kinh doanh#Tn sch t ing Anh: Nice girls don't get the corner office#158.1082#XH#364520#^a50000^b15 00b#364520#VV16.08612#PH500N#Vi?t#Dch M#Tm l hc ng dng#Ph n#Vn phng#B quyt thnh cng# cp n nhiu sai lm m n gii thng gp, nhiu hnh vi sai lm do chnh h gy ra v cn tr kh nng pht huy ti a tim nng ca h ng thi a ra nhiu gi gip h quan tm hn n s nghip## 00792000000000277000450000100160000000200210001600500160003700500180005300700650 00710040018001360080005001540090034001590100005001930110025001980820009002230160 00300232013000700235014001600242026000700258026001100265181000800276019000500284 020000900289020000800298021020800306#Thch Nht Hnh#Gieo trng hnh phc#Chn H i Nghim#Chn Duyt Nghim#Thch Nht Hnh ; Chuyn ng: Chn Hi Nghim, Chn Duyt Nghim#Ti bn ln th 3#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a323 tr. : hnh v^b21cm#294.3444#XH#364521#^a49000^b1000b#364521#VV16.08613#GI-205T #Vi?t#o Pht#Gio l#Gii thiu nhng bi thc tp chnh nim, cc bi thin c a thin s Thch Nht Hnh gip con ngi thng tu, gii phng chng ta khi n hng tnh trng s hi, lo u, tuyt vng, em li hnh phc ch thc## 00866000000000301000450000100180000000200090001800300360002700500080006300700320 00710080005001030090011001080100005001190110026001240150080001500820007002300160 00300237013000700240014001600247026000700263026001100270026001100281181000600292 019000500298019000900303020001100312020001100323021023000334#Davies, Stephanie#C i hc#Ci thin cuc sng bng ting ci#L Hoi#Stephanie Davies ; L Hoi d ch#^aH.#^aLao ng#2016#^a182tr. : minh ho^b21cm#Tn sch ting Anh: Laugholog y : Improve your life with the science of laughter#152.43#XH#364522#^a60000^b20 00b#364522#VV16.08614#VV16.08615#C558H#Vi?t#Dch Anh#Ting ci#Tm l hc#Gii thiu nhng cu chuyn, bi cnh, c s khoa hc, ng dng thc tin, nhng la chn cho php chng ta nhn nhn cuc sng theo nhiu cch khc nhau, ng thi nu ra cng c v phng php h tr chng ta thc hin iu ## 00706000000000241000450000200260000000800050002600900110003101000050004201100210 00470150074000680820007001420160003001490130007001520140007001590260007001660260 01100173026001100184181000600195019000500201020001000206020000700216021024100223 #S tay thanh tra lao ng#^aH.#^aLao ng#2015#^a90tr. : bng^b21cm#TTS ghi: T hanh tra B Lao ng -Thng binh v X hi. - Lu hnh ni b#352.35#XH#364523# ^b200b#364523#VV16.08616#VV16.08617#S450T#Vi?t#Thanh tra#S tay#S tay hng dn cn b thanh tra thc hin cc ni dung thanh tra, kim tra theo quy nh ca p hp lut, cc hnh vi vi phm thng gp, k nng pht hin v cc hnh thc x l tng ng trong lnh vc lao ng, an ton - v sinh lao ng## 00986000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510010016000570020043000730070065001160050018001810050 01500199008000500214009001100219010000500230011002700235015009300262021027900355 020001600634020001400650020001000664013000700674016000300681#364524#VV16.08618#V V16.08619#^b1000b#Vi?t#338.4791#B103G#Thm Quc Chnh#Bi ging dch v vn chuy n khch du lch#B.s.: Thm Quc Chnh (ch.b.), L Th Hin Thanh, Trn Th Huy n#L Th Hin Thanh#Trn Th Huyn#^aH.#^aLao ng#2015#^a327tr. : nh, bng^b21 cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng cao ng Du lch H Ni. - Lu hnh ni b#Trnh by l thuyt tng quan v dch v vn chuyn khch du lc h; h thng giao thng phc v du lch Vit Nam; phng php xy dng, thc hi n hp ng du lch v nhng nhn t tc ng ti cht lng dch v vn chuyn khch du lch cng cc tiu ch nh gi hot ng ny#Dch v vn ti#Khch du lch#Bi ging#364524#XH## 00846000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820016000421810007000580020017000650290019000820070048001010080017001490090 04800166010000500214011002400219015005300243021014100296020001700437020001400454 013000700468016000300475019000500478020000800483001002300491005001800514#364525# VV16.08620#VV16.08621#^b2000b#Vi?t#294.34350959725#CH501V#Cha Vnh Nghim#Vinh Nghiem pagoda#B.s.: Nguyn Th Thanh Huyn, Nguyn Hu Phng#^aH. ; Bc Giang#^ aLao ng ; Ban Qun l di tch tnh Bc Giang#2016#^a31tr. : nh mu^b21cm#u ba sch ghi: Ban Qun l di tch tnh Bc Giang#Gii thiu v cha Vnh Nghim - Bc Giang: lch s hnh thnh, cc cng trnh kin trc c o cng kho ti l iu mc bn c bit ca cha#Cha Vnh Nghim#Sch song ng#364525#XH#Dch#Lch s#Nguyn Th Thanh Huyn#Nguyn Hu Phng## 00829000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500020017000560030013000730070040000860080017001260090 04800143010000500191011002400196015005300220021019800273020001600471013000700487 016000300494001001600497005001700513020000900530#364526#VV16.08622#VV16.08623#^b 2000b#Vi?t#959.725#D300T#Di tch cha Kem#Sng Nham T#B.s.: ng Ngc Dng, Ng uyn Vn Luyn#^aH. ; Bc Giang#^aLao ng ; Ban Qun l di tch tnh Bc Giang# 2016#^a25tr. : nh mu^b21cm#u ba sch ghi: Ban Qun l di tch tnh Bc Gian g#Gii thiu v lch s hnh thnh, cc cng trnh kin trc ca cha nh Tam B o, nh Mu, thp Thanh Phong... cng mt s s kin lch s trong cuc khng chi n chng Php gn lin vi a danh ny#Di tch lch s#364526#XH#ng Ngc Dn g#Nguyn Vn Luyn#Cha Kem## 00738000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400090002901900050 00380820011000431810007000540020009000610290034000700080023001040090040001270100 00500167011002400172015003900196021014300235020002000378020001400398013000700412 016000300419019000500422020000800427020001300435#VV16.08624#364527#VV16.08625#^b 10000b#Vi?t#915.979504#PH500Q#Ph Quc#Nature and paradise come together#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aLao ng ; Cng ty M thut Nhit i#2015#^a70tr. : nh mu^b 21cm#Chnh vn bng 2 th ting: Vit - Anh#Cung cp nhng thng tin v du lch ti o Ph Quc: cc bi bin, c s lu tr, cc im tham quan, gii tr, vui chi c sc trn o...#Danh lam thng cnh#Sch song ng#364527#XH#Dch#Du l ch#o Ph Quc## 00592000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580010011000650020017000760070011000930080005001040090 03200109010000500141011001500146021011900161020001700280020001000297013000700307 016000300314020000900317#VV16.08627#364528#VV16.08626#^a35000^b3000b#Vi?t#181.1 12#TR300T#T Ngc i#Tr tu Khng T#T Ngc i#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Panda#2016#^a171tr.^b21cm#Gii thiu nhng cu chuyn ca Khng T v thin mnh nhn sinh, vn ho lch s, lun l chnh tr, gio dc hc tp#Trit hc c i#o Khng#364528#XH#Khng T## 00655000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010010000620020017000720070037000890080005001260090 03200131010000500163011003100168021017600199020000700375020000900382013000700391 016000300398#364529#VV16.08628#VV16.08629#^a45000^b3000b#Vi?t#153.9#M460K#Hng Chi#M kho sng to#B.s.: Hng Chi (ch.b.), Alpha Books#^aH.#^aLao ng ; Cn g ty Sch Alpha#2016#^a155tr. : hnh v, bng^b20cm#Phng php to ra tn g sng to qua nhng cu chuyn thc t cng cc bi tp rn luyn tr no, gip ngi c thc hnh v pht trin s sng to ct li ca bn thn#T duy#Sng to#364529#XH## 01001000000000313000450000100130000000200430001300500110005600500110006700700480 00780080005001260090032001310100005001630110022001680150061001900820007002510160 00300258013000700261014001600268026000700284026001100291026001100302181000600313 019000500319019000500324020001100329020000900340020002000349021031800369#Langdon , Ken#100 tng bn hng hay nht mi thi i#Hng Duyn#Nhm BKD47#Ken Langd on ; Nhm BKD47 dch ; Hng Duyn h..#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016 #^a227tr. : bng^b21cm#Tn sch ting Anh: The 100 greatest sales ideas of all t ime#658.85#XH#364530#^a59000^b3000b#364530#VV16.08630#VV16.08631#M458T#Vi?t#Dc h#Kinh doanh#Bn hng#B quyt thnh cng#Nghin cu b quyt thnh cng trong b n hng thng qua vic gii thiu tng kinh doanh: s tin li, to s quan t m i vi khch hng, thit lp nhu cu khch hng, ng thun v quyt nh tr ong tp th, gii php kinh doanh, i x khch hng, gii quyt sn phm, mo k inh doanh, xy dng k hoch kinh doanh## 00787000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010014000670020021000810030062001020070014001640040 01800178008000500196009001100201010000500212011001500217021019800232020001000430 020001900440020000800459020000800467013000700475016000300482#364531#VV16.08632#V V16.08633#^a75000^b2000b#Vi?t#346.597082#H309N#Trn Minh Hi#Hiu ngh gi nghi p#26 bi hc php l nghip v dnh cho ngh Tn dng Ngn hng#Trn Minh Hi#T i bn ln th 1#^aH.#^aLao ng#2016#^a247tr.^b21cm#Cung cp nhng kin thc v ngh tn dng ngn hng; nhng k nng php l nghip v phng chng ri ro cho ngh tn dng ngn hng; nhng bi hc php l nghip v dnh cho ngh tn dng ngn hng#Php lut#Tn dng ngn hng#Bi hc#Php l#364531#XH## 00908000000000289000450000100150000000200550001500500210007000700430009100800050 01340090040001390100005001790110015001840150066001990820006002650160003002710130 00700274014001600281026000700297026001100304026001100315181000700326019000500333 019001400338020002000352020001400372021023200386#Kim Woo Choong#Th gii qu l rng ln v c rt nhiu vic phi lm#Trn Th Bch Phng#Kim Woo Choong ; Tr n Th Bch Phng dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty C phn sch Alpha#2016#^a291tr .^b21cm#Tn sch ting Anh: It's a big world and there're lots to be done#650.1# XH#364532#^a99000^b5000b#364532#VV16.08634#VV16.08635#TH250G#Vi?t#Dch Hn Quc #B quyt thnh cng#Trit l sng#Nhng quan im trit l v nhng kinh nghim sng ca Kim Woo Choong t thu nin thiu, c bit nhng t tng ch o kin h doanh thnh cng trong tp on Daewoo m chnh nng l cu ch tch tp on cng nghip ln Hn Quc## 00814000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570010021000640020035000850070057001200050013001770050 01700190008000500207009003600212010000500248011002700253013000700280016000300287 019000500290021017000295020002000465020001600485020001100501#VV16.08637#364533#V V16.08636#^a99000^b3000b#Vi?t#658.83#CH305L#Moskowitz, Howard R.#Chin lc n h v ngi tiu dng#Howard R. Moskowitz, Alex Gofman ; Nguyn Xun Hng dch#Go fman, Alex#Nguyn Xun Hng#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a407t r. : nh, bng^b21cm#364533#XH#Dch#Trnh by nhng phng php th nghim pht trin quy tc (RDE) trong vic thit k, tip th sn phm mi v ci tin chng da trn kin thc v t duy ngi tiu dng#Tip th kinh doanh#Ngi tiu dn g#Th trng## 00853000000000325000450000100160000000200190001600300430003500500180007800500160 00960070062001120040014001740080005001880090034001930100005002270110021002320150 07500253082000800328016000300336013000700339014001600346026001100362026001100373 02600070038418100070039101900050039801900050040302000080040802000090041602101020 0425#Henderson, Bill#Thot khi ung th#Hng dn cha bnh khng c v nh nh ng#Garcia, Carlos M.#Nguyn Anh Tun#Bill Henderson, Carlos M. Garcia ; Nguyn A nh Tun chuyn ng#Ti bn ln 3#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a3 82tr. : nh^b24cm#Tn sch ting Anh: Cancer - free: Your guide to gentle, non-t oxic healing#616.994#KT#364534#^a76000^b1500b#VV16.08638#VV16.08639#364534#TH41 1K#Vi?t#Dch#Ung th#iu tr#Tm hiu v bnh ung th v cc phng php iu t r, t iu tr bnh ung th khng c v nh nhng## 01050000000000325000450000100140000000200160001400300290003000500100005900700300 00690040014000990080005001130090034001180100005001520110025001570150069001820820 00700251016000300258013000700261014001600268026000700284026001100291026001100302 18100060031301900050031901900050032402000110032902000080034002000080034802103680 0356#Kaufman, Josh#20 gi u tin#Cch hc nhanh bt c th g#Thu Huyn#Josh K aufman ; Thu Huyn dch#Ti bn ln 1#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#201 6#^a255tr. : hnh v^b24cm#Tn sch ting Anh: The first 20 hours: How to learn anything...fast#153.15#XH#364535#^a69000^b1000b#364535#VV16.08640#VV16.08641#H1 03M#Vi?t#Dch#Tm l hc#Hc tp#K nng#Trnh by nhng nguyn tc hc k nng nhanh nht c th. Gii thch cch s dng nhng nguyn tc ny trong thc t c a tc gi hc 6 k nng mi cha ti 20 ting mi k nng: Pht trin bi tp yo ga c nhn, vit chng trnh my tnh da trn web, hc li cch g 10 ngn, kh m ph boardgame c nht v phc tp nht trong lch s, chi c mt nhc c, lt vn## 00501000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010018000670020018000850030012001030070018001150080 00500133009005000138010000500188011001500193020001700208020001200225013000700237 016000300244#364536#VV16.08642#VV16.08643#^a85000^b5000b#Vi?t#895.92234#KH419G# Nguyn Ngc Thch#Khc gia Si Gn#Tiu thuyt#Nguyn Ngc Thch#^aH.#^aLao n g ; Cng ty Tr chi Gio dc trc tuyn#2016#^a314tr.^b21cm#Vn hc hin i#Ti u thuyt#364536#VH## 00744000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010016000630020035000790070032001140050010001460040 01400156008000500170009003400175010000500209011001500214021019900229020002300428 013000700451016000300458019000500461#364537#VV16.08644#VV16.08645#^a39000^b1000 b#Vi?t#808.51#B100M#Sedniev, Andrii#30 giy ma thut trong din thuyt#Andrii Se dniev ; Hong Duy dch#Hong Duy#Ti bn ln 2#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Th i H#2016#^a159tr.^b21cm#Gii thiu mt h thng cc k thut hiu qu trong ng h thut ng khu, din xut, hi c thoi, tm l hc ng dng v t duy sng to nhm hon thin k nng din thuyt trc cng chng ca bn#Ngh thut din thuyt#364537#VH#Dch## 00494000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010018000680020018000860030008001040070018001120080 00500130009005000135010000500185011001500190020001700205020000800222013000700230 016000300237#364538#VV16.08646#VV16.08647#^a65000^b5000b#Vi?t#895.9228408#L556C #Nguyn Ngc Thch#Lng chng c n#Tn vn#Nguyn Ngc Thch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Tr chi Gio dc trc tuyn#2016#^a156tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tn v n#364538#VH## 00782000000000289000450000100110000000200330001100500140004400700310005800800050 00890090032000940100005001260110027001310150046001580820007002040160003002110130 00700214014001600221026000700237026001100244026001100255181000600266019000500272 019000500277020000800282020001000290021019200300#Katz, Eran#B mt ca mt tr n h siu phm#Bi Nh Qunh#Eran Katz ; Bi Nh Qunh dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a321tr. : nh, bng^b21cm#Tn sch ting Anh: Secrets of a super memory#153.14#XH#364539#^a89000^b5000b#364539#VV16.08648#VV16.08649#B300M #Vi?t#Dch#Tr nh#Rn luyn#Hng dn nhng phng php ghi nh v bi tp tng cng tr nh c bit, gip bn c c s hiu bit, kinh nghim v nim tin vo tr nh ca mnh, t ghi nh tt c nhng g bn mun## 00951000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820006000421810006000480020038000540070071000920050013001630050021001760080 00500197009001100202010000500213011002700218015009300245021027400338020000800612 020001000620013000700630016000300637001002100640#364540#VV16.08650#VV16.08651#^b 1000b#Vi?t#959.7#B103G#Bi ging tin trnh lch s Vit Nam#B.s.: Hong Th Tha nh Loan (ch.b.), L Vinh Phc, Nguyn Th Minh Ngc#L Vinh Phc#Nguyn Th Minh Ngc#^aH.#^aLao ng#2015#^a379tr. : nh, bng^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng cao ng Du lch H Ni. - Lu hnh ni b#Gii thiu n i dung tin trnh lch s Vit Nam thng qua nhng s kin quan trng: lch s c on ngi nguyn thu, thi k hnh thnh quc gia u tin, thi k chng Bc th uc qua cc cuc khi ngha, thi k nh nc phong kin v lch s Vit Nam th i k t 1858 n nay#Lch s#Bi ging#364540#XH#Hong Th Thanh Loan## 00706000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820004000421810008000460010017000540020024000710070023000950080005001180090 01100123010000500134011003100139015009300170021014300263020001300406020001100419 013000700430016000300437#VV16.08652#364541#VV16.08653#^b1000b#Vi?t#658#GI-108T#N guyn Tun Ngc#Gio trnh qun tr hc#Nguyn Tun Ngc ch.b.#^aH.#^aLao ng#2 016#^a275tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Tr ng cao ng Du lch H Ni. - Lu hnh ni b#Trnh by nhng vn c bn v qun tr hc, nguyn tc qun tr, quyt nh qun tr, chc nng hoch nh, t chc, iu khin v kim tra#Qun tr hc#Gio trnh#364541#GT## 00916000000000313000450000100180000000200210001800300970003900500190013600500230 01550070066001780080005002440090032002490100005002810110015002860150091003010820 00400392016000300396013000700399014001700406026000700423026001100430026001100441 181000600452019000500458019000500463020001200468020000700480021011500487#Levitt, Steven D.#Kinh t hc hi hc#Khm ph nhng kha cnh bt ng cn n khut c a mi hin tng x hi t quan im kinh t hc#Dubner, Stephen J.#Nguyn Th H uyn Trang#Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner ; Nguyn Th Huyn Trang dch#^aH .#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a386tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Freako nomics: A rogue economist explores the hidden side of everything#330#XH#364542#^ a109000^b3000b#364542#VV16.08654#VV16.08655#K312T#Vi?t#Dch#Kinh t hc#T duy# Nhng phn tch, nh gi s vn ng thc cht ca th gii thng qua cch t d uy hin i, mi m v kinh t hc## 00879000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810008000570010010000650020041000750070010001160080014001260090 02200140010000500162011002600167015005400193021030700247020000700554020001900561 020001100580013000700591016000300598#364543#VV16.08656#VV16.08657#^a88600^b500b #Vi?t#910.285#GI-108T# V Sn#Gio trnh dy hc trc tuyn mn a l# V S n#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2016#^a111tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc S phm#Gii thiu kin thc c bn v o t o trc tuyn. Xy dng bi ging in t mn a l bng phn mm E-learning Ex tensible Hypertext Editor. Xy dng kho hc trc tuyn mn a l bng h thng Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle). S dng h thng o to trc tuyn mn a l#a l#o to trc tuyn#Gio trnh#364543#GT## 01017000000000301000450002600070000001400150000701900050002208200040002718100080 00310020019000390030031000580070056000890050013001450050022001580050016001800050 01800196005001900214004001800233008000600251009001400257010000500271011003700276 021037300313020000800686020001100694013000700705016000300712#364544#^a75000^b50 0b#Vi?t#540#GI-108T#Gio trnh ho hc#Dnh cho sinh vin cc ngnh y#Trn Th H o, Nguyn Ph Huyn Chu, L Th Kim Dung...#Trn Th Ho#Nguyn Ph Huyn Chu #L Th Kim Dung#ng Th Ngc Hoa#Nguyn Th Nh Mai#Ti bn ln th 1#^aHu#^a i hc Hu#2016#^aviii, 301tr. : hnh v, bng^b27cm#Trnh by cc kin thc c bn v ho i cng: nhng khi nim v nh lut c bn, cu to nguyn t v h thng tun hon, cu to phn t v lin kt ho hc, nhit ng ho hc, ng ho hc, cn bng ho hc, dung dch, h keo... v ho v c: hydro, nhm IA, nhm IIA, nhm IIIA, nhm IV... ho hu c: l thuyt, dn xut halgen, alcol - phenol, aldehy - ceton...#Ho hc#Gio trnh#364544#GT## 00757000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200040 00381810008000420010012000500020030000620070058000920050015001500050021001650080 00600186009001400192010000500206011003200211015004700243021015900290020000900449 020001100458013000700469016000300476#364545#VV16.08658#^a65000^b250b#Vi?t#572#G I-108T#Trn Th L#Gio trnh ho sinh i cng#Trn Th L, H Trung Thng (ch .b.), inh Th Hng Duyn#H Trung Thng#inh Th Hng Duyn#^aHu#^ai hc H u#2016#^aviii, 177tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trng i hc N ng Lm#Trnh by khi nim, cu to phn t, tnh cht l ho hc, vai tr sinh hc v cc kin thc c bn v protein, nucleic acid, carbohydrate, enzyme v vi tamin#Ho sinh#Gio trnh#364545#GT## 01099000000000289000450002600070000001400140000701900050002108200100002618100080 00360020068000440070069001120050015001810050017001960050013002130050013002260040 01800239008000600257009001400263010000500277011002300282021045900305020000800764 020000800772020001900780013000700799016000300806#364546#^a95000^b20b#Vi?t#636.5 0855#GI-100T#Gi tr dinh dng ca cc nguyn liu thc n ph bin cho gia cm #H Trung Thng (ch.b.), H L Qunh Chu, V Ch Cng, m Vn Tin#H Trung T hng#H L Qunh Chu#V Ch Cng#m Vn Tin#Ti bn ln th 1#^aHu#^ai h c Hu#2016#^a127tr. : bng^b27 cm#Trnh by nhng vn lin quan n vic nh gi gi tr dinh dng trong thc n cho gia cm. Nghin cu gi tr nng lng trao i c hiu chnh nit v t l tiu ho cc cht dinh dng tng s trong cc loi thc n cho g; t l tiu ho hi trng tiu chun ca cc amino acid trong cc loi thc n cho g. Kim tra kt qu xc nh gi tr nng lng tra o i i vi mt s nguyn liu thc n bng th nghim sinh trng trn g L ng Phng...#Thc n#Gia cm#Gi tr dinh dng#364546#KT## 00908000000000277000450002600070000001400140000701900050002108200090002618100080 00350010015000430020030000580070015000880040041001030080006001440090014001500100 00500164011003100169021036400200020001900564020001100583020000800594020000700602 020001100609013000700620016000300627#364547#^a95000^b10b#Vi?t#338.9597#GI-108T# Nguyn Hu Ng#Gio trnh quy hoch tng th#Nguyn Hu Ng#Ti bn ln th 1, c chnh sa, b sung#^aHu#^ai hc Hu#2016#^axiv, 281tr. : minh ho^b24cm#Mt s vn v quy hoch tng th pht trin kinh t - x hi trong iu kin hi nhp quc t Vit Nam. C s l lun, ni dung v trnh t lp quy hoch tng th pht trin kinh t x hi. Lng ghp gim nh ri ro thin tai vo k hoch pht trin kinh t x hi cp tnh v cc ngnh. Nhng vn c bn v quy ho ch pht trin nng thn v nng thn mi#Qui hoch tng th#Pht trin#Kinh t#X hi#Gio trnh#364547#GT## 00705000000000265000450002600070000001400140000701900050002108200100002618100070 00360010016000430020027000590030051000860070016001370040018001530080006001710090 01400177010000500191011002200196021018000218020001100398020000900409020001100418 013000700429016000300436#364548#^a55000^b10b#Vi?t#495.92282#NG550P#Trng Th N hn#Ng php c bn ting Vit#Gio trnh o to ting Vit cho ngi nc ngo i#Trng Th Nhn#Ti bn ln th 1#^aHu#^ai hc Hu#2016#^a152tr. : bng^b24 cm#Gii thiu cc bi hc v ng php c bn ting Vit dnh cho ngi nc ngo i gm: danh t, ng t, tnh t, s t, cu n, cu phc, cu ghp, cu tng thut, cu nghi vn...#Ting Vit#Ng php#Gio trnh#364548#GT## 00868000000000301000450000100150000000200250001500300550004000500090009500700350 01040080018001390090059001570100005002160110021002210150032002420820006002740160 00300280013000700283014001600290026000700306181000600313019000500319019000500324 020002000329020001000349020001200359020002000371021017500391#Blanchard, Ken#Sc mnh ca s khch l#B quyt thnh cng trong cng vic v cc mi quan h#Lin Nh#Ken Blanchard ; Lin Nh bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a183tr. : nh^b21cm#Tn sch ting An h: Whale done!#158.2#XH#364549#^a48000^b2000b#364549#S552M#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#Mi quan h#B quyt thnh cng#Gii thiu nhng cu chuyn gip bn tm thy ngha v gi tr ca cuc sng, nhng bi hc su sc v l b quyt thnh cng trong cng vic v cc mi quan h gia nh## 00799000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100060 00390010016000450020022000610070037000830050020001200040040001400080006001800090 01400186010000500200011003200205021025300237020001300490020001100503020000900514 013000700523016000300530#364550#^a108000^b100b#Vi?t#617.559059#309T#Nguyn Vn Liu#iu tr thot v bn#Nguyn Vn Liu, Nguyn on Vn Ph#Nguyn on Vn Ph#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#^aHu#^ai hc Hu#2016#^aix, 130 tr. : minh ho^b24 cm#Gii thiu s lc lch s iu tr thot v bn. Trnh b y gii phu vng bng bn; nguyn nhn, tn thng gii phu bnh, lm sng v b in chng trong bnh l thot v bn; cc phng php iu tr thot v bn; cc tai bin v bin chng phu thut#Thot v bn#Phu thut#iu tr#364550#KT## 00428000000000241000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100070 00370020018000440220004000620080005000660090014000710100005000850110014000900120 02900104020001100133020000900144020000900153020001400162016000300176013000700179 #364551#^a10000^b10000b#Vi?t#372.634#V460-O#V ly c mu ch#Q.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a48tr.^b24cm#Luyn nt ch, rn nt ngi#Ting Vit#Tp vit#Tiu h c#Sch c thm#GK#364551## 00766000000000265000450000100160000000200190001600500110003500700380004600800180 00840090059001020100005001610110015001660150053001810820007002340160003002410130 00700244014001600251026000700267181000600274019000500280019000500285020002000290 020001200310021017800322#Smith, T. Jason#T tin khi nghip#Hong Hun#T. Jason Smith ; Hong Hun bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a199tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Leaving campus and going to work#650.14#KT#364552#^a50000^b1000b#364552#T550T#Vi?t#Dch#B qu yt thnh cng#Khi nghip#Gii thiu nhng kinh nghim qu bu trn bc ng khi nghip, gip bn vt qua nhng kh khn ban u i n thnh cng, ng thi c c s cn bng trong cuc sng## 00913000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820010000411810007000510020118000580080005001760090011001810100005001920110 02200197015004300219021032900262020001000591020001000601020001700611020000900628 013000700637016000300644#VV16.08891#VV16.08892#364553#^b500b#Vi?t#344.59701#NH31 1N#Nhn nhn ca cng on Vit Nam v vic tn trng, thc y v thc thi cc tiu chun lao ng quc t ti Vit Nam#^aH.#^aLao ng#2016#^a140tr. : bng^b2 1cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam#Gii thiu v T chc Lao ng Qu c t, quan h ca Vit Nam vi T chc Lao ng Quc t, cc cng c ca T ch c Lao ng Quc t m Vit Nam ph chun. Quan im chung ca Vit Nam v nh ng ng gp ca Tng Lin on Lao ng Vit Nam vo vic thc y v thc thi cc tiu chun lao ng quc t ca ILO ti Vit Nam...#Php lut#Thc hin#Cng c quc t#Lao ng#364553#XH## 00999000000000337000450000100140000000200190001400300430003300500140007600500080 00900050011000980070062001090040014001710080005001850090034001900100005002240110 01500229015011600244082000900360016000300369013000700372014001600379026000700395 02600110040202600110041318100070042401900050043101900050043602000100044102000140 0451021019600465#Gruwell, Erin#Ngi gieo hy vng#Dnh tng ngi hc tr trong mi chng ta#Hong Mai Hoa#V Nhn#Thu Hng#Erin Gruwell ; Hong Mai Hoa dch ; H..: V Nhn, Thu Hng#Ti bn ln 2#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H #2016#^a371tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Teaching hope. - Tn sch ngoi ba ghi : Ngi gieo hy vng: Mt tc phm gio dc v con ngi#371.1023#XH#364554#^a89 000^b1000b#364554#VV16.08893#VV16.08894#NG558G#Vi?t#Dch#Gio vin#Tnh thy tr #Tp hp 95 bi vit l s chia s ca cc nh gio v nhng kh khn trong cn g vic thng ngy cng nh nhng kinh nghim qu bu trong ngh dy hc v th hin s tn vinh i vi cc nh gio## 00981000000000277000450000100170000000200260001700500100004300700380005300800180 00910090047001090100005001560110015001610150104001760820006002800160003002860130 00700289014001600296026000700312181000700319019000500326019000500331020002000336 020001000356020002000366021031700386#Ritt, Michael J.#Cha kho t duy tch cc# Minh Uyn#Michael J. Ritt ; Minh Uyn bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; C ng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a215tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Napoleo n Hill's keys to positive thinking : 10 steps to health, wealth, and success#158 .1#XH#364555#^a62000^b2000b#364555#CH301K#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc s ng#B quyt thnh cng#Trnh by 10 bc bn sng tch cc ln mi ngy. a ra nhng nguyn tc sng nh lm ch tm tr bng nim tin vng chc, sng khoan dung v lng, t ra mc tiu trong cuc sng ca mnh... gip bn tr thn h ngi tch cc v dn t c c m ca mnh cng nh tm thy cha kho m cnh ca thnh cng## 00751000000000265000450000100130000000200240001300300290003700500160006600700600 00820080018001420090059001600100005002190110032002240150037002560820010002930160 00300303013000700306014001600313026000700329181000600336019000500342019000500347 020002000352021011300372#Teo Aik Cher#Hc gii, cch no y?#Phng php hc t p hiu qu#Phm Hoa Phng#Tc gi, minh ho: Teo Aik Cher ; Phm Hoa Phng bi n dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr V it#2016#^a159tr. : bng, tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: Why study smart?#37 1.30281#XH#364556#^a40000^b1500b#364556#H419G#Vi?t#Dch#Phng php hc tp#Tr nh by nhng phng php hc tp hiu qu, d thc hnh lm cho mi vic tr nn n gin em li kt qu cao## 00984000000000289000450000100150000000200470001500500200006200500110008200700520 00930080018001450090059001630100005002220110021002270120018002480150046002660820 00400312016000300316013000700319014001600326026000700342181000600349019000500355 019000500360020002000365020001000385021029900395#Canfield, Jack#Ht ging tm h n - cho nhng tri tim rng m#Hansen, Mark Victor#Hoa Phng#Jack Canfield, Mar k Victor Hansen ; Hoa Phng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cn g ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a159tr. : nh^b21cm#Ht ging tm hn#Tn s ch ting Anh: Chicken soup for the soul#158#XH#364557#^a38000^b2000b#364557#H1 10G#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#Thng qua cc cu chuyn gip bn c thm nim tin v tnh yu cuc sng, thy mi tr ngi, th thch trong i ch nh mt hn cn c bn rn bc chn, bn c th mm ci v trn t rng nhng g bn v ang c, bn c th cm nhn hnh phc cuc sng t n hng iu tht bnh d## 00736000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340010015000400020028000550030065000830290029001480070034001770050018002110040 03100229008001800260009002300278010000500301011002200306021010100328020001000429 020000900439013000700448016000300455#364558#^a30000^b2000b#Vi?t#428.2#C102D#Ho ng Trng#Cch dng cc th ting Anh#Ging gii chi tit cch chia v dng c c th trong ting Anh...#The use of tenses in English#Hong Trng, Phm Th M Trang#Phm Th M Trang#Ti bn ln th 1, c sa cha#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh#2016#^a175tr. : bng^b21cm#Gii thiu cc vn vn phm tin g Anh v hng dn cch s dng cc th, bng ng t bt quy tc#Ting Anh#Ng php#364558#XH## 00412000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100060 00380010004000440020023000480070004000710040013000750080005000880090030000930100 00500123011001500128020001700143020001200160013000700172016000300179#364559#^a89 000^b1000b#Vi?t#895.92234#A107S#Go#Anh s yu em mi ch?#Go#In ln th 5#^aH .#^aVn hc ; Nh sch Limbooks#2016#^a306tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn #364559#VH## 00439000000000229000450002600070000001400080000701900050001508200100002018100060 00300010018000360020012000540030013000660070018000790080005000970090049001020100 00500151011001500156020001700171020001100188013000700199016000300206#364560#^b50 00b#Vi?t#895.92234#462C#Nguyn Ngc Thch#i Callboy#Bn c bit#Nguyn Ngc Thch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Tr chi Gio dc trc tuyn#2016#^a260tr.^b21cm# Vn hc hin i#Truyn di#364560#VH## 00461000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100070 00320010019000390020022000580070041000800050016001210080005001370090010001420100 00500152011001500157020001800172020000700190013000700197016000300204019001200207 #364561#^a67000^b1000b#Vi?t#853#NH556T#Amicis, Edmondo de#Nhng tm lng cao c #Edmondo De Amicis ; Hong Thiu Sn dch#Hong Thiu Sn#^aH.#^aVn hc#2016#^a 335tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn#364561#VH#Dch Italia## 00470000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100060 00380010011000440020032000550070011000870040018000980080005001160090030001210100 00500151011002500156020001700181020000800198020001200206013000700218016000300225 #364562#^a79000^b1000b#Vi?t#895.92284#T312Y#Phan Yn#Tnh yu l khng ai mu n b i#Phan Yn#Ti bn ln th 6#^aH.#^aVn hc ; Nh sch Limbooks#2016#^a2 57tr. : hnh v^b20cm#Vn hc hin i#Tn vn#Truyn ngn#364562#VH## 00745000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200130002818100060 00410010011000470020010000580030092000680070074001600050013002340050019002470080 00500266009001000271010000500281011001500286021014200301020001700443020000900460 013000700469016000300476#364563#^a33000^b1000b#Vi?t#895.92283203#V303L#Ng Tt T#Vic lng#Khi phc nguyn bn, ch gii, chnh sa sai lch ca cc ln ti bn v phin bn in t#Ng Tt T ; S.t., ch gii, gii thiu: Cao c im, Ng Th Thanh Lch#Cao c im#Ng Th Thanh Lch#^aH.#^aVn hc#2016#^a139tr.^ b18cm#Gii thiu chi tit v b mt nng thn vi hng lot "phong tc, h tc" din ra lin min dai dng trong i sng v x hi lng qu Bc B#Vn hc hin i#Phng s#364563#VH## 00445000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200130002818100070 00410010012000480020018000600030007000780070012000850080005000970090010001020100 00500112011001500117015003700132020001700169020000700186013000700193016000300200 #364564#^a28000^b1000b#Vi?t#895.92283403#NH556N#Nguyn Hng#Nhng ngy th u#H i k#Nguyn Hng#^aH.#^aVn hc#2016#^a115tr.^b18cm#Tn tht tc gi: Nguyn Ng uyn Hng#Vn hc hin i#Hi k#364564#VH## 00434000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100070 00390010008000460020009000540030016000630070008000790080005000870090010000920100 00500102011001500107015003100122020001700153020001200170016000300182013000700185 #364565#^a40000^b1000b#Vi?t#895.922332#CH300P#Nam Cao#Ch Pho#Tp truyn ngn# Nam Cao#^aH.#^aVn hc#2016#^a195tr.^b18cm#Tn tht tc gi: Trn Hu Tri#Vn h c hin i#Truyn ngn#VH#364565## 00433000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100060 00390010008000450020009000530030016000620070008000780080005000860090010000910100 00500101011001500106015003100121020001700152020001200169013000700181016000300188 #364566#^a31000^b1000b#Vi?t#895.922332#462T#Nam Cao#i tha#Tp truyn ngn#N am Cao#^aH.#^aVn hc#2016#^a135tr.^b18cm#Tn tht tc gi: Trn Hu Tri#Vn hc hin i#Truyn ngn#364566#VH## 00570000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340010012000410020042000530070028000950050010001230080005001330090010001380100 00500148011001500153015010200168020001600270020001200286013000700298016000300305 019000800308#364567#^a83000^b2000b#Vi?t#813.4#NH556C#Twain, Mark#Nhng cuc phi u lu ca Huckleberry Finn#Mark Twain ; Xun Oanh dch#Xun Oanh#^aH.#^aVn hc #2016#^a411tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Samuel Clemens. - Dch t nguyn bn tin g Anh: The adven tures of Huckleberry Finn#Vn hc cn i#Tiu thuyt#364567#VH #Dch M## 00443000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320010013000380020026000510070029000770050010001060080005001160090010001210100 00500131011001500136020001800151020001200169013000700181016000300188019001000191 #364568#^a83000^b2000b#Vi?t#843#H103V#Verne, Jules#Hai vn dm di y bin#Ju les Verne ; Ca Sn dch# Ca Sn#^aH.#^aVn hc#2016#^a411tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#364568#VH#Dch Php## 00512000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320010024000380020014000620070043000760050013001190080005001320090010001370100 00500147011001500152015004200167020001800209020001200227016000300239019000900242 013000700251#364569#^a60000^b2000b#Vi?t#823#108G#Stevenson, Robert Louis#o g iu vng#Robert Louis Stevenson ; V Ngc Phan dch#V Ngc Phan#^aH.#^aVn hc# 2016#^a275tr.^b21cm#Dch theo bn ting Php: L'ile au trsor#Vn hc thiu nhi# Tiu thuyt#VH#Dch Anh#364569## 00834000000000277000450000100130000000200290001300500150004200700350005700800050 00920090010000970100005001070110015001120120021001270820008001480160003001560130 00700159014001600166026000700182181000700189019000500196019001400201020001900215 020000700234020001000241021030500251#Ibuka Masaru#Ch n mu gio th mun#N guyn Th Thu#Ibuka Masaru ; Nguyn Th Thu dch#^aH.#^aVn hc#2016#^a239tr.^b2 1cm#T sch Ngi m tt#649.122#KT#364570#^a69000^b5000b#364570#CH460#Vi?t#D ch Nht Bn#Gio dc gia nh#Tr em#Thai gio#Cung cp nhng kin thc b ch nui dy v chm sc tr t 0 n 3 tui; gip cc bc cha m to ra mi trng tt nht tr c th pht huy ht kh nng, tr tu, nng lc v nhng k nng cn thit; khi dy tim nng ca tr t nhng iu nh nht trong cuc sng b ng tnh yu ca ngi lm cha m## 00480000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200120002818100060 00400010011000460020020000570030008000770070011000850080005000960090036001010100 00500137011001500142012001600157020001700173004001800190016000300208020000800211 013000700219#364571#^a69000^b2000b#Vi?t#895.9228408#C100P#Phan Yn#C ph vi ngi l#Tn vn#Phan Yn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a219 tr.^b21cm#T sch Vn hc#Vn hc hin i#Ti bn ln th 2#VH#Tn vn#364571## 00559000000000277000450000100160000000200180001600300120003400500140004600700370 00600040008000970080005001050090036001100100005001460110015001510120016001660820 00800182016000300190013000700193014001700200026000700217181000700224019000500231 019001600236020001700252020001200269#Mc Bo Phi Bo#Trn i bn nhau#Tiu thuy t#Phm Ngc Lan#Mc Bo Phi Bo ; Phm Ngc Lan dch#Ti bn#^aH.#^aVn hc ; C ng ty Vn ho inh T#2016#^a559tr.^b21cm#T sch Vn hc#895.136#VH#364572#^a1 26000^b2000b#364572#TR430#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00605000000000277000450000100070000000200280000700500130003500500100004800500190 00580070065000770040008001420080005001500090043001550100005001980110026002030820 00800229016000300237013000700240014001700247026000700264181000600271019000500277 019001600282020001700298020001200315#C Mn#Yu em t ci nhn u tin#Nguyn T rang#Thu Thu#Nguyn Thnh Phc#C Mn ; Dch: Nguyn Trang, Thu Thu ; Nguy n Thnh Phc h..#Ti bn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Truyn thng Qung Vn#2016# ^a508tr. : tranh v^b21cm#895.136#VH#364573#^a109000^b3000b#364573#Y606E#Vi?t#D ch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00770000000000277000450000100130000000200240001300500210003700700450005800800180 01030090059001210100005001800110021001850120018002060150040002240820007002640160 00300271013000700274014001600281026000700297181000600304019000500310019000500315 020000800320020001400328021015000342#Simon, David#10 iu to nn s phn#Cao Xu n Vit Khng#David Simon ; Cao Xun Vit Khng bin dch#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a202tr. : nh^b21 cm#Ht ging tm hn#Tn sch ting Anh: The ten commitments#170.44#XH#364574#^a 54000^b1000b#364574#M558#Vi?t#Dch#o c#Trit l sng#Chia s nhng b quy t gip con ngi sng t do, sng tht vi lng mnh, bit chp nhn, th gin, tha th... t c hnh phc trong cuc sng## 00553000000000253000450000100190000000200330001900500130005200700390006500400290 01040080005001330090043001380100005001810110015001860820008002010160003002090130 00700212014001700219026000700236181000600243019000500249019001600254020001700270 020001200287#ng Tht Cng T#Tam sinh tam th thp l o hoa#Giang Phng# ng Tht Cng T ; Giang Phng dch#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Truyn thng Qung Vn#2016#^a605tr.^b21cm#895.136#VH#364575#^a109000 ^b3000b#364575#T104S#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00396000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100060 00390010011000450020013000560030012000690070011000810080005000920090010000970100 00500107011001500112020001700127016000300144020001200147013000700159#364576#^a70 000^b1000b#Vi?t#895.922334#V563C#Phng Qun#Vt Cn o#Tiu thuyt#Phng Qun #^aH.#^aVn hc#2016#^a227tr.^b21cm#Vn hc hin i#VH#Tiu thuyt#364576## 00601000000000277000450000100140000000200390001400500060005300500170005900700510 00760040014001270080005001410090033001460100005001790110026001840120018002100820 00800228016000300236013000700239014001600246026000700262181000600269019000500275 019001400280020001700294020001200311#Nomura Mizuki#C gi vn chng v thin th n sa ng#Runan#Nguyn Hng Lan#Nomura Mizuki ; Runan dch ; Nguyn Hng Lan h ..#Ti bn ln 2#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a376tr. : tranh v ^b21cm#C gi vn chng#895.636#VH#364577#^a69000^b1000b#364577#C450G#Vi?t#Dc h Nht Bn#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00633000000000277000450000100140000000200550001400500140006900500170008300700590 01000040014001590080005001730090033001780100005002110110026002160120018002420820 00800260016000300268013000700271014001600278026000700294181000600301019000500307 019001400312020001700326020001200343#Nomura Mizuki#C gi vn chng v tinh lin h nc mang hoa mt trng#V Phng Anh#Nguyn Hng Lan#Nomura Mizuki ; V Ph ng Anh dch ; Nguyn Hng Lan h..#Ti bn ln 2#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a383tr. : tranh v^b21cm#C gi vn chng#895.636#VH#364578#^a690 00^b1000b#364578#C450G#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00551000000000265000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100070 00370010020000440020035000640030011000990070034001100050008001440040008001520080 00500160009003600165010000500201011002600206020001600232020001800248016000300266 019000900269013000700278#364580#^a118000^b1000b#Vi?t#823.912#NH556V#Doyle, Arth ur Conan#Nhng v k n ca Sherlock Holmes#Tp truyn#Arthur Conan Doyle ; Thi H dch#Thi H#Ti bn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a526tr. : tranh v^b21cm#Vn hc cn i#Truyn trinh thm#VH#Dch Anh#364580## 00604000000000265000450002600070000001400170000701900050002408200060002918100060 00350010018000410020010000590070037000690050013001060080005001190090054001240100 00500178011001500183012005300198015004000251020001600291020001200307013000700319 016000300326019000900329#364581#^a180000^b1000b#Vi?t#823.8#J105E#Bronte, Charlo tte#Jane Eyre#Charlotte Bronte ; Trn Anh Kim dch#Trn Anh Kim#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vit#2016#^a750tr.^b21cm#Vn hc kinh in . Nhng tc phm ni ting th gii#Dch t nguyn bn ting Anh: Jane Eyre#Vn hc cn i#Tiu thuyt#364581#VH#Dch Anh## 00561000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100070 00360010020000430020025000630070039000880220004001270050009001310050012001400050 01100152008000500163009001000168010000500178011001500183020001600198020001800214 016000300232019000900235013000700244005002000251#364582#^a99000^b2000b#Vi?t#823 .912#SH206H#Doyle, Arthur Conan#Sherlock Holmes ton tp#Arthur Conan Doyle ; D ch: L Khnh...#T.3#L Khnh# T Ngha#Vng Tho#^aH.#^aVn hc#2016#^a554tr. ^b21cm#Vn hc cn i#Truyn trinh thm#VH#Dch Anh#364582#Doyle, Arthur Conan# # 00632000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100060 00370010014000430020020000570070086000770220004001630050014001670050013001810050 00700194008000500201009003500206010000500241011002600246020001800272020001200290 013000700302016000300309019001600312005001400328#364583#^a58000^b2000b#Vi?t#895 .1346#T104Q#La Qun Trung#Tam quc din ngha#La Qun Trung ; Mao Tn Cng tu nh, vit li bn ; Phan K Bnh dch ; Bi K h..#T.1#Mao Tn Cng#Phan K B nh#Bi K#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a343tr. : tranh v^b21cm #Vn hc trung i#Tiu thuyt#364583#VH#Dch Trung Quc#La Qun Trung## 00632000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100060 00370010014000430020020000570070086000770220004001630050014001670050013001810050 00700194008000500201009003500206010000500241011002600246020001800272020001200290 016000300302019001600305013000700321005001400328#364584#^a58000^b2000b#Vi?t#895 .1346#T104Q#La Qun Trung#Tam quc din ngha#La Qun Trung ; Mao Tn Cng tu nh, vit li bn ; Phan K Bnh dch ; Bi K h..#T.2#Mao Tn Cng#Phan K B nh#Bi K#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a331tr. : tranh v^b21cm #Vn hc trung i#Tiu thuyt#VH#Dch Trung Quc#364584#La Qun Trung## 00632000000000277000450001900050000008200090000518100060001400100140002000200200 00340070086000540220004001400050014001440050013001580050007001710080005001780090 03500183010000500218011002600223012003300249020001800282020001200300016000300312 019001600315014001600331013000700347#Vi?t#895.1346#T104Q#La Qun Trung#Tam quc din ngha#La Qun Trung ; Mao Tn Cng tu nh, vit li bn ; Phan K Bnh d ch ; Bi K h..#T.3#Mao Tn Cng#Phan K Bnh#Bi k#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a323tr. : tranh v^b21cm#Cun sch nht trong thin h#V n hc trung i#Tiu thuyt#VH#Dch Trung Quc#^a58000^b2000b#364585## 00632000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100060 00370010014000430020020000570070086000770220004001630050014001670050013001810050 00700194008000500201009003500206010000500241011002600246020001800272020001200290 016000300302019001600305013000700321005001400328#364585#^a58000^b2000b#Vi?t#895 .1346#T104Q#La Qun Trung#Tam quc din ngha#La Qun Trung ; Mao Tn Cng tu nh, vit li bn ; Phan K Bnh dch ; Bi K h..#T.3#Mao Tn Cng#Phan K B nh#Bi K#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a323tr. : tranh v^b21cm #Vn hc trung i#Tiu thuyt#VH#Dch Trung Quc#364585#La Qun Trung## 00632000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100060 00370010014000430020020000570070086000770220004001630050014001670050013001810050 00700194008000500201009003500206010000500241011002600246020001800272020001200290 016000300302019001600305013000700321005001400328#364586#^a58000^b2000b#Vi?t#895 .1346#T104Q#La Qun Trung#Tam quc din ngha#La Qun Trung ; Mao Tn Cng tu nh, vit li bn ; Phan K Bnh dch ; Bi K h..#T.4#Mao Tn Cng#Phan K B nh#Bi K#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a331tr. : tranh v^b21cm #Vn hc trung i#Tiu thuyt#VH#Dch Trung Quc#364586#La Qun Trung## 00632000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100060 00370010014000430020020000570070086000770220004001630050014001670050013001810050 00700194008000500201009003500206010000500241011002600246020001800272020001200290 016000300302019001600305013000700321005001400328#364587#^a58000^b2000b#Vi?t#895 .1346#T104Q#La Qun Trung#Tam quc din ngha#La Qun Trung ; Mao Tn Cng tu nh, vit li bn ; Phan K Bnh dch ; Bi K h..#T.5#Mao Tn Cng#Phan K B nh#Bi K#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a331tr. : tranh v^b21cm #Vn hc trung i#Tiu thuyt#VH#Dch Trung Quc#364587#La Qun Trung## 00632000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100060 00370010014000430020020000570070086000770220004001630050014001670050013001810050 00700194008000500201009003500206010000500241011002600246020001800272020001200290 016000300302019001600305013000700321005001400328#364588#^a58000^b2000b#Vi?t#895 .1346#T104Q#La Qun Trung#Tam quc din ngha#La Qun Trung ; Mao Tn Cng tu nh, vit li bn ; Phan K Bnh dch ; Bi K h..#T.6#Mao Tn Cng#Phan K B nh#Bi K#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a331tr. : tranh v^b21cm #Vn hc trung i#Tiu thuyt#VH#Dch Trung Quc#364588#La Qun Trung## 00490000000000253000450000100250000000200190002500500150004400500130005900700350 00720080005001070090010001120100005001220110015001270820011001420160003001530130 00700156014001700163026000700180181000700187019000500194019000500199020001700204 020001500221#Andersen, Hans Christian#Truyn c Andersen#Nguyn Vn Hi#V Minh Ton#Dch: Nguyn Vn Hi, V Minh Ton#^aH.#^aVn hc#2016#^a715tr.^b21cm#398.2 09489#VH#364589#^a155000^b1000b#364589#TR527C#Vi?t#Dch#Vn hc dn gian#Truyn c tch## 00453000000000241000450000100170000000200170001700500120003400700350004600800050 00810090010000860100005000960110016001010820010001170160003001270130007001300140 01700137026000700154181000800161019000500169019000500174020001700179020001500196 #Galland, Antoine#Nghn l mt m#Giang H V#Antoine Galland ; Giang H V dc h#^aH.#^aVn hc#2016#^a1261tr.^b24cm#398.20953#VH#364590#^a220000^b1500b#36459 0#NGH311L#Vi?t#Dch#Vn hc dn gian#Truyn c tch## 00536000000000241000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100070 00360010015000430020044000580070037001020050016001390080005001550090054001600100 00500214011002700219020001800246020001100264013000700275016000300282019000900285 #364591#^a160000^b2000b#Vi?t#891.73#NH556C#Nosov, Nikolai#Nhng cuc phiu lu ca Mt c v cc bn#Nikolai Nosov ; Nguyn Hong V dch#Nguyn Hong V#^aH. #^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vit#2016#^a156tr. : tranh mu ^b27cm#Vn hc thiu nhi#Truyn di#364591#VH#Dch Nga## 00863000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810008000510010019000590020046000780070045001240050018001690080 00500187009001100192010000500203011001500208015009200223021017700315020001000492 020000700502020001100509020000800520020001100528013000700539016000300546#364592# VV16.08659#VV16.08660#^b1000b#Vi?t#338.4791#GI-108T#Nguyn Trng Khnh#Gio trn h giao tip trong kinh doanh du lch#Ch.b.: Nguyn Trng Khnh, Phan Th Hin Th u#Phan Th Hin Thu#^aH.#^aLao ng#2015#^a435tr.^b21cm#TTS ghi: B Vn ho,Th thao v Du Lch. Trng cao ng Du lch H Ni. - Lu hnh ni b#Trnh by l lun chung v giao tip trong kinh doanh. Vn quan trng ca giao tip ng x , giao tip phc v. Gii thiu c trng tm l v tp qun giao tip tiu bi u...#Giao tip#ng x#Kinh doanh#Du lch#Gio trnh#364592#XH## 00796000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820006000421810008000480010015000560020030000710070021001010080005001220090 01100127010000500138011002600143015009300169021021600262020000800478020001100486 020001100497013000700508016000300515#364593#VV16.08661#VV16.08662#^b1000b#Vi?t#6 13.2#GI-108T#Hong Vn Hon#Gio trnh sinh l dinh dng#Hong Vn Hon ch.b.#^ aH.#^aLao ng#2015#^a317tr. : minh ho^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng cao ng Du lch H Ni. - Lu hnh ni b#Gii thiu cc thnh phn ho hc ca thc phm. Cc thnh phn dinh dng thit yu cho c th ngi nh: Yu t sinh nng lng, cu to nn cc t bo, cc m ca c th nh prot ein, glucid, lipid, cht khong...#Sinh l#Dinh dng#Gio trnh#364593#GT## 00890000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820006000421810008000480010015000560020037000710070021001080080005001290090 01100134010000500145011002900150015008200179021029200261020000700553020000900560 020001000569020001100579013000700590016000300597#364594#VV16.08663#VV16.08664#^b 1000b#Vi?t#641.7#GI-108T#Trnh Cao Khi#Gio trnh l thuyt ch bin mn n#Tr nh Cao Khi ch.b.#^aH.#^aLao ng#2015#^a329tr. : s , bng^b21cm#B Vn ha,T h thao v Du lch. Trng cao ng Du lch H Ni. - Lu hnh ni b#Trnh by c s l lun ca k thut ch bin mn n. S dng phng php phn tch, tng hp nghin cu cc vn c bn ch bin mn n theo mt h thng, quy trnh t s ch thc phm, n ct ta, tm p, phi hp nguyn liu, ch bin nhit to ra mt sn phm mn n hon chnh#Mn n#Ch bin#L thuyt#Gio trnh#3 64594#GT## 01001000000000349000450000200420000000500160004200500110005800500190006900500130 00880050023001010070065001240080005001890090011001940100005002050110026002100150 09300236082000600329016000300335013000700338014000800345026001100353026001100364 02600070037518100060038201900050038802000100039302000100040302000090041302000120 0422020001000434021020700444#Bi ging thc hnh nghip v phc v bn#Nguyn Th Hng#V Th Ho#Nguyn Th Kim Yn#Trn Th Ho#Nguyn Th Thanh Hng#B.s.: N guyn Th Hng (ch.b.), V Th Ho, Nguyn Th Kim Yn...#^aH.#^aLao ng#2015#^ a227tr. : minh ho^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng cao ng Du lch H Ni. - Lu hnh ni b#642.6#KT#364595#^b1000b#VV16.08665#VV16.08 666#364595#B103G#Vi?t#Nghip v#Thc hnh#Nh hng#Phc v bn#Bi ging#Gii th iu dng c phc v n ung, v sinh trong nh hng, k thut tri gp khn n, khn bn. t bn n sng, tra, ti theo thc n. Phc v mn n, ung. Ti p nhn yu cu ca khch n chn mn...## 00916000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820009000421810006000510020035000570070078000920050021001700050023001910050 01500214005001500229005001800244008000500262009001100267010000500278011002200283 01500930030502101350039802000080053302000080054102000090054902000100055801300070 0568016000300575#VV16.08667#VV16.08668#364596#^b1000b#Vi?t#338.4791#B103G#Bi gi ng dch v gii tr du lch#B.s.: Nguyn Th Minh Ngc, Nguyn Th Phng Loan (ch.b.), on Lan Hng...#Nguyn Th Minh Ngc#Nguyn Th Phng Loan#on Lan Hng#Trn Th Huyn#L Th Hin Thanh#^aH.#^aLao ng#2016#^a383tr. : bng^b21c m#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng cao ng Du lch H Ni. - L u hnh ni b#Tng v dch v gii tr du lch. Mt s loi hnh gii tr du l ch ph bin. Khai thc dch v v nh gi cht lt gii tr du lch#Du lch#D ch v#Gii tr#Bi ging#364596#XH## 00824000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820014000421810006000560010016000620020054000780030017001320070032001490050 01500181008000500196009001100201010000500212011002200217015004300239020001000282 02000130029202000080030502000100031302000170032301300070034001600030034702101480 0350#VV16.08669#VV16.08670#364597#^b1000b#Vi?t#331.883409597#452T#Nguyn Anh Tu n#i thoi trong doanh nghip v vai tr ca cng on#Sch chuyn kho#Nguyn Anh Tun, Nguyn c Hu#Nguyn c Hu#^aH.#^aLao ng#2015#^a212tr. : bng^b2 1cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam#i thoi#Doanh nghip#Vai tr#C ng on#Sch chuyn kho#364597#XH#Trnh by mt s vn chung v i thoi tr ong doanh nghip. Thc trng v mt s gii php i thoi trong doanh nghip v vai tr ca cng on## 00639000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570010014000630020012000770030028000890070025001170040 01800142008000500160009001100165010000500176011002900181021009000210020001600300 020001100316020001200327013000700339016000300346#364598#VV16.08671#VV16.08672#^a 60000^b300b#Vi?t#959.742#254Q#Hong Hu Yn#n Qu Sn#S tch - n miu - L hi#Hong Hu Yn s.t., b.s.#Ti bn ln th 3#^aH.#^aLao ng#2016#^a122tr., 6tr. nh mu^b21cm#Gii thiu di tch vn ho, t t v l hi n Qu Sn (Ngh An) qua cc thi k lch s#Di tch vn ho#Tn ngng#n Qu Sn#364598#XH## 01099000000000337000450000100130000000200260001300300770003900500170011600500120 01330050016001450070071001610080005002320090011002370100005002480110031002530150 04000284082000600324016000300330013000700333014001700340026000700357026001100364 02600110037518100070038601900050039301900050039802000130040302000220041602000200 0438021030300458#Chan Kim, W.#Chin lc i dng xanh#Lm th no to khon g trng th trng v v hiu ho i th cnh tranh#Mauborgne, Rene#Phng Thu #Ng Phng Hnh#W. Chan Kim, Rene Mauborgne ; Phng Thu dch ; Ng Phng H nh h..#^aH.#^aLao ng#2016#^a392tr. : hnh v, bng^b21cm#Tn sch ting Anh: Blue ocean strategy#658.4#KT#364599#^a139000^b3000b#364599#VV16.08673#VV16.086 74#CH305L#Vi?t#Dch#Doanh nghip#Chin lc kinh doanh#B quyt thnh cng#a r a nhng b quyt v chin lc kinh doanh c c thnh cng trong qun tr d oanh nghip: Vch li ranh gii th trng, tp trung vo bc tranh ln, tm ki m khch hng tim nng, thit lp trt t u tin v chin lc, vt qua nhng tr ngi trong ni b t chc, iu hnh thnh chin lc## 00781000000000301000450000100140000000200370001400500110005100700370006200800050 00990090011001040100005001150110015001200820012001350160003001470130007001500140 01600157026001100173026001100184026000700195181000700202019000500209019000500214 020001100219020000700230020001400237020002000251021020800271#Lu Qung Vn#Tr t u thnh cng ca ngi Do Thi#L Hi Vn#Lu Qung Vn ; L Hi Vn bin dch# ^aH.#^aLao ng#2016#^a311tr.^b21cm#650.1089924#KT#364600#^a99000^b3000b#VV16.0 8675#VV16.08676#364600#TR300T#Vi?t#Dch#Kinh doanh#ng x#Ngi Do Thi#B quyt thnh cng#Gii thiu nhng iu hay trong cch i nhn x th, nhy bn trong vic u t qun l, cho li chnh tr, tinh thn bt khut ca dn tc cng n h kh nng kinh doanh trn thng trng ca ngi Do Thi## 00703000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810008000540010012000620020019000740030028000930070030001210050 01100151008000500162009003400167010000500201011001500206021014900221020001900370 020000900389013000700398016000300405019000500408#364601#VV16.08677#VV16.08678#^a 79000^b2000b#Vi?t#648#NGH250T#Marie Kondo#Ngh thut bi tr#Php mu thay i cuc sng#Marie Kondo ; Thanh Minh dch#Thanh Minh#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sc h Thi H#2016#^a262tr.^b21cm#Gii thiu phng php KonMari bi tr nh ca ca Nht. Trnh by cch dn dp khng gian thay i cuc sng, gi cho ngi nh ca mnh ngn np#Ngh thut bi tr#Gia nh#364601#KT#Dch## 00639000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620010018000690020012000870070018000990040008001170080 00500125009001100130010000500141011001500146021017500161020001700336020001000353 013000700363016000300370#364602#VV16.08679#VV16.08680#^a89000^b2000b#Vi?t#895.9 228403#CH527G#Nguyn Ngc Thch#Chuyn gii#Nguyn Ngc Thch#Ti bn#^aH.#^aLao ng#2016#^a310tr.^b21cm#T truyn k v cuc i ca Trn Minh Ngc, mt ngi ngi ng tnh, chuyn gii khao kht c sng tht, mun c tr thnh chn h mnh, mun l mt ngi n b thc s#Vn hc hin i#T truyn#364602#VH## 00734000000000289000450000100180000000200210001800500090003900700340004800400080 00820080005000900090011000950100005001060110015001110820008001260160003001340130 00700137014001600144026000700160026001100167026001100178181000700189019000500196 020001000201020001100211020001700222021020500239#Nguyn Ngc Thch#M i, con ng tnh#Mc Thu#B.s.: Nguyn Ngc Thch, Mc Thu#Ti bn#^aH.#^aLao ng#2016# ^a327tr.^b21cm#306.766#XH#364603#^a89000^b2000b#364603#VV16.08681#VV16.08682#M2 00-O#Vi?t#ng tnh#Lng tnh#Chuyn gii tnh#Trnh by nhng khi nim c bn , thut ng, ting lng v biu tng ng tnh. ng tnh t gc nhn x hi. G ii thiu mt s nhn vt ng tnh trn th gii. Cc t chc hot ng ca ng i ng tnh## 00778000000000289000450000100110000000200160001100500120002700700290003900800050 00680090032000730100005001050110015001100150044001250820004001690160003001730130 00700176014001700183026000700200026001100207026001100218181000700229019000500236 019000500241020000800246020001400254021022000268#Katz, Eran#Tr tu Do Thi#Ph ng Oanh#Eran Katz ; Phng Oanh dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^ a408tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Jerome becomes a genius#153#TN#364604#^a109000 ^b3000b#364604#VV16.08683#VV16.08684#TR300T#Vi?t#Dch#Tr tu#Ngi Do Thi#Tm hiu s thng thi, tr tu, tr thng minh ca ngi Do Thi; nhng nguyn tc , nguyn l, b quyt ci thin tr nh t c thnh cng trong cuc sng t hng qua cu chuyn ca chng trai Do Thi tn l Jerome## 00919000000000301000450000100140000000200420001400300620005600500130011800700340 01310080005001650090032001700100005002020110015002070150048002220820010002700160 00300280013000700283014001600290026000700306026001100313026001100324181000600335 019000500341019001600346020001600362020002000378021021900398#L Nhc Thn#T gh nh trng n ging ng i hc#Nhng b quyt hc nh nhng, thi hiu q u, sng hnh phc#V Quang Huy#L Nhc Thn ; V Quang Huy dch#^aH.#^aLao n g ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a291tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Be serious and yo u will win#371.30281#XH#364605#^a79000^b3000b#364605#VV16.08685#VV16.08686#T550 G#Vi?t#Dch Trung Quc#K nng hc tp#B quyt thnh cng#Tri nghim chn thc ca tc gi trong nhng thng ngy n sch n thi i hc vi nhng b quyt "hc ht sc, chi ht mnh" cng gc nhn ng n v tnh cm tui hc tr v cch x l nhng mi quan h x hi## 00961000000000325000450000100120000000200110001200300680002300500080009100500110 00990070039001100080005001490090032001540100005001860110015001910150043002060820 00700249016000300256013000700259014001600266026001100282026001100293026000700304 18100070031101900050031801900080032302000110033102000140034202000200035602102590 0376#Ariely, Dan#Phi l tr#Khm ph nhng ng lc v hnh n sau cc quyt n h ca con ngi#Hng L#Phng Lan#Dan Ariely ; Dch: Hng L, Phng Lan#^aH.#^ aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a339tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Predictab ly irrational#153.83#XH#364606#^a89000^b3000b#VV16.08687#VV16.08688#364606#PH30 0L#Vi?t#Dch M#Tm l hc#Ra quyt nh#B quyt thnh cng#Nhng kho st ca tc gi v cc yu t c kh nng tc ng khin con ngi khng hnh ng theo l tr ca mnh, gip chng ta suy ngh k hn v nhng hnh vi, nhng sai lm c a mnh cng nh a ra nhng bi hc qu gi hnh ng v ng x hp l hn# # 00853000000000301000450000100120000000200500001200500100006200700280007200400180 01000080005001180090034001230100005001570110015001620150062001770820006002390160 00300245013000700248014001600255026000700271026001100278181000600289019000500295 019000500300020000900305020001000314020002000324021020700344#Mason, John#Sinh ra l mt bn th, ng cht nh mt bn sao#Thu Hng#John Mason ; Thu Hng dch #Ti bn ln th 5#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a225tr.^b21cm#T n sch ting Anh: You're born an original, don't die a copy#248.4#XH#364607#^a59 000^b1500b#364607#VV16.08689#S312R#Vi?t#Dch#o Kit#Cuc sng#B quyt thnh cng#Gip bn chng li s tm thng t vic chy theo s ng v lm nhng vi c m Cha khng mun bn lm; khch l bn s dng nhng ti nng m Cha ban tng t c nhng thnh cng m bn xng ng## 00681000000000277000450000100180000000200400001800500160005800700350007400800090 01090090019001180100005001370110015001420820009001570160003001660130007001690140 01600176026000700192026001100199026001100210181000600221019000500227020000900232 020000800241020001000249021014400259#Thch Huyn Quang#o Pht p dng vo i sng hng ngy#Thch Nht Hnh#Thch Huyn Quang, Thch Nht Hnh#^aC Mau#^aNxb . Phng ng#2015#^a188tr.^b20cm#294.3444#XH#364608#^a68000^b1000b#364608#VV16 .08690#VV16.08691#108P#Vi?t#o Pht#Gio l#Cuc sng#Gii thch theo quan i m ca Pht gio v xy dng v rn luyn con ngi i vi bn thn, gia nh, x m lng, gio hi, quc gia v th gii## 01122000000000349000450000100180000000200210001800300760003900500150011500500080 01300050012001380070068001500040018002180080005002360090034002410100005002750110 02600280015003700306082000700343016000300350013000700353014001600360026001100376 02600070038702600110039418100070040501900050041201900050041702000120042202000130 0434020002000447021030500467#Guillebeau, Chris#Khi nghip vi 100$#Pht minh l i cch bn kim sng, lm iu bn yu thch sng to tng lai#L Th Minh H#H ng T#Thanh Huyn#Chris Guillebeau ; L Th Minh H dch ; H..: Hng T, Thanh Huyn#Ti bn ln th 4#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a383tr. : minh ho^b21cm#Tn sch ting Anh: The $100 startup#658.11#KT#364609#^a89000^b1 000b#VV16.08692#364609#VV16.08693#KH462N#Vi?t#Dch#Khi nghip#Doanh nghip#B q uyt thnh cng#Cung cp nhng b quyt gip bn thnh cng trong s nghip kinh doanh. a ra nhng li khuyn thc t v vic khi nghip t nim am m ca b n thn. Tc gi ch dn cho bn tng bc mt thng qua nhng cu chuyn thc t ca ng v rt nhiu ngi khc, nhng ngi bin am m thnh li nhun... ## 00801000000000301000450000100100000000200240001000500160003400700320005000800050 00820090036000870100005001230110015001280150039001430820007001820160003001890130 00700192014001600199026000700215026001100222026001100233181000700244019000500251 019000800256020001100264020002000275020002000295021018400315#Sant, Tom#Thut bn hng nh cao#Nguyn Th Linh#Tom Sant ; Nguyn Th Linh dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a397tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The giants of sa le#658.85#KT#364610#^a89000^b3000b#364610#VV16.08694#VV16.08695#TH504B#Vi?t#Dc h M#Kinh doanh#Ngh thut bn hng#B quyt thnh cng#Chia s nhng b quyt, kinh nghim bn hng ca mt s nh bn hng ti nng nh Dale Carnegie, John Pa tterson, Elmer Wheeler v Joe Girard gip bn thnh cng hn trong lnh vc ny# # 00440000000000229000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020025000530040018000780080018000960090011001140100005001250110 02600130012001500156020001700171020001200188013000700200016000300207#364611#VV16 .08696#^a32000^b2000b#Vi?t#808.83#TR103T#Tri tim c iu k diu#Ti bn ln t h 8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a121tr. : tranh v^b20cm#Ca s tm hn# Vn hc hin i#Truyn ngn#364611#VH## 00594000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820008000511810007000590010014000660020019000800030012000990070034001110220 00400145005001300149008000500162009003600167010000500203011001500208020001700223 020001200240013000700252016000300259019001600262005001400278#VV16.08698#364612#V V16.08697#^a125000^b3000b#Vi?t#895.136#TH513C#Tu Tiu Tht#Thng cm st vch# Tiu thuyt#Tu Tiu Tht ; Celia Nguyn dch#T.1#Celia Nguyn#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a523tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#364612# VH#Dch Trung Quc#Tu Tiu Tht## 00594000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820008000511810007000590010014000660020019000800030012000990070034001110220 00400145005001300149008000500162009003600167010000500203011001500208020001700223 020001200240016000300252019001600255013000700271005001400278#VV16.08699#364613#V V16.08700#^a129000^b3000b#Vi?t#895.136#TH513C#Tu Tiu Tht#Thng cm st vch# Tiu thuyt#Tu Tiu Tht ; Celia Nguyn dch#T.2#Celia Nguyn#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a530tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Dch Trung Quc#364613#Tu Tiu Tht## 00635000000000301000450000100170000000200180001700500060003500700290004100400170 00700080005000870090052000920100005001440110015001490120016001640150042001800820 00600222016000300228013000700231014001700238026001100255026000700266026001100273 181000700284019000500291019000800296020001700304020001200321#Clare, Cassandra#Th in thn sa ng#Vy An#Cassandra Clare ; Vy An dch#In ti bn ln 2#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho v Truyn thng L Chi#2016#^a439tr.^b21cm#V kh bng m #Tn sch ting Anh: City of fallen angels#813.6#VH#364614#^a117000^b2000b#VV16 .08702#364614#VV16.08701#TH305T#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00636000000000289000450000200270000000300130002700500150004000500130005500500110 00680070060000790080005001390090034001440100005001780110025001830120032002080820 00700240016000300247013000700250014001600257026001100273026000700284181000600291 019000500297019001400302020001700316020001300333#Cy hoa bm bp ca Takkun#Truy n tranh#Nishimura Yuri#Okada Chiaki#Tng Hng#Li: Nishimura Yuri ; Tranh: Oka da Chiaki ; Tng Hng dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a81tr. : tranh v^b21cm#Ehon - Thc phm tm hn cho b#895.63#VH#364615#^a48000^b3000 b#VV16.08703#364615#C126H#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00574000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610020030000670030004000970070041001010080005001420090 01100147010000500158011001500163020001700178020000400195016000300199005001100202 005001400213005001100227005001400238005001300252013000700265#364616#VV16.08704#V V16.08705#^a50000^b200b#Vi?t#895.9221008#T312Q#Tnh qu Ngha Tr (Nm 2016)#Th #Thnh ng, Trn Th nh, L Th Ch...#^aH.#^aLao ng#2016#^a135tr.^b21cm#V n hc hin i#Th#VH#Thnh ng#Trn Th nh#L Th Ch#Qun Th Hnh#An Dn g Lm#364616## 00435000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010017000650020011000820030004000930070017000970080 00500114009001100119010000500130011001500135020001700150020000400167016000300171 013000700174#364617#VV16.08706#VV16.08707#^a45000^b500b#Vi?t#895.92214#M305K#Ng uyn Quang Tn#Min k c#Th#Nguyn Quang Tn#^aH.#^aLao ng#2016#^a103tr.^b21 cm#Vn hc hin i#Th#VH#364617## 00432000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010008000660020013000740030004000870070008000910080 00500099009001100104010000500115011002700120020001700147020000400164013000700168 016000300175#364618#VV16.08708#VV16.08709#^a30000^b1000b#Vi?t#895.92214#B254S#V Xin#Bn sng qu#Th#V Xin#^aH.#^aLao ng#2016#^a122tr. : nh, bng^b20cm# Vn hc hin i#Th#364618#VH## 00633000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610020014000670070044000810220004001250050013001290050 01200142005001400154005001500168005001200183008000500195009001100200010000500211 011001500216015005700231020001700288020000400305013000700309016000300316#364619# VV16.08710#VV16.08711#^a55000^b500b#Vi?t#895.9221008#455N#ng Ngn th#Trn c nh, Ng Th Cu, Trng Hu D...#T.2#Trn c nh#Ng Th Cu#Trng Hu D #ng Xun Hnh#L Tun Ho#^aH.#^aLao ng#2016#^a151tr.^b21cm#TTS ghi: Cu l c b Th ngi cao tui phng ng Ngn#Vn hc hin i#Th#364619#VH## 00912000000000289000450000100190000000200170001900300400003600500160007600500220 00920070079001140080018001930090059002110100005002700110026002750150040003010820 01200341016000300353013000700356014001600363026000700379181000600386019000500392 019000900397020001300406020000800419021019500427#Johnson, Alexandra#Bn gi kho tay#Nhm k nng cn thit dnh cho bn gi#Donnelly, Karen#Nguyn L Hoi Nguy n#Alexandra Johnson ; Minh ho: Karen Donnelly ; Nguyn L Hoi Nguyn bin dc h#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2 016#^a205tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: The girl's handbook#646.700834 2#KT#364620#^a64000^b3000b#364620#B105G#Vi?t#Dch Anh#K nng sng#Bn gi#Gii thiu mt s k nng cn thit trong cuc sng hng ngy dnh cho cc bn gi g m: K nng s cp cu, k nng dng trong cuc sng thng nht, k nng nu n ng, k nng x l vic nh...## 00406000000000241000450000100040000000200130000400700040001700400130002100800050 00340090011000390100005000500110015000550820010000700160003000800130007000830140 01600090026000700106026001100113181000600124019000500130020001700135020001200152 #Go#Hoa linh lan#Go#In ln th 4#^aH.#^aLao ng#2016#^a158tr.^b20cm#895.92234 #VH#364621#^a69000^b1000b#364621#VV16.08712#H401L#Vi?t#Vn hc hin i#Truyn ngn## 00449000000000229000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620010015000690020040000840080005001240090011001290100 00500140011003700145020001700182020001000199013000700209016000300216#364622#VV16 .08713#VV16.08714#^a89000^b5000b#Vi?t#895.9228403#QU609A#Qunh Anh Shyn#Qunh A nh Shyn - Nhng mnh ghp rc r#^aH.#^aLao ng#2016#^a193tr., 12tr. nh : tran h v^b20cm#Vn hc hin i#T truyn#364622#VH## 00596000000000289000450000100170000000200160001700300120003300500110004500700340 00560080005000900090036000950100005001310110015001360150044001510820007001950160 00300202013000700205014001700212026000700229026001100236026001100247181000600258 019000500264019000800269020001700277020001200294#Lindsey, Johanna#Ni em thuc v #Tiu thuyt#Hng Nhung#Johanna Lindsey ; Hng Nhung dch#^aH.#^aLao ng ; Cn g ty Sch Bch Vit#2016#^a519tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The devil who tamed her#813.54#VH#364623#^a125000^b3000b#364623#VV16.08715#VV16.08716#N462E#Vi?t#D ch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00612000000000313000450000100140000000200140001400300120002800500170004000500140 00570070038000710040008001090080005001170090032001220100005001540110015001590220 00400174082000800178016000300186013000700189014001700196026001100213026001100224 026000700235181000600242019000500248019001600253020001700269020001200286#Fresh Q u Qu#Hoa thin ct#Tiu thuyt#Hong Phng Anh#Fresh Qu Qu#Fresh Qu Qu ; Hong Phng Anh dch#Ti bn#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Hong Tin#2016#^a600tr. ^b21cm#T.1#895.136#VH#364624#^a129000^b1000b#VV16.08717#VV16.08718#364624#H401T #Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00612000000000313000450000100140000000200140001400300120002800500170004000500140 00570070038000710040008001090080005001170090032001220100005001540110015001590220 00400174082000800178016000300186013000700189014001700196026001100213026001100224 026000700235181000600242019001600248019000500264020001700269020001200286#Fresh Q u Qu#Hoa thin ct#Tiu thuyt#Hong Phng Anh#Fresh Qu Qu#Fresh Qu Qu ; Hong Phng Anh dch#Ti bn#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Hong Tin#2016#^a606tr. ^b21cm#T.2#895.136#VH#364625#^a129000^b1000b#VV16.08720#VV16.08719#364625#H401T #Dch Trung Quc#Vi?t#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00605000000000313000450000100140000000200140001400300120002800500170004000500140 00570070038000710040008001090080005001170090032001220100005001540110015001590220 00400174082000800178016000300186013000700189014001000196026000700206026001100213 026001100224181000600235019001600241019000500257020001700262020001200279#Fresh Q u Qu#Hoa thin ct#Tiu thuyt#Hong Phng Anh#Fresh Qu Qu#Fresh Qu Qu ; Hong Phng Anh dch#Ti bn#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Hong Tin#2016#^a528tr. ^b21cm#T.3#895.136#VH#364626#^a119000#364626#VV16.08721#VV16.08722#H401T#Dch T rung Quc#Vi?t#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00594000000000289000450000100150000000200070001500300120002200500090003400700300 00430080005000730090036000780100005001140110015001190150051001340820008001850160 00300193013000700196014001600203026001100219026000700230026001100237181000600248 019000500254019001600259020001700275020001200292#Saramago, Jos#M lo#Tiu thuy t#Phm Vn#Jos Saramago ; Phm Vn dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vi t#2016#^a359tr.^b21cm#Tn sch ting B o Nha: Ensaio sobre a cegueira#869.34 2#VH#364627#^a88000^b1000b#VV16.08724#364627#VV16.08723#M500L#Vi?t#Dch B o Nha#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00553000000000277000450000100170000000200100001700300120002700500140003900700370 00530040013000900080005001030090038001080100005001460110021001510820008001720160 00300180013000700183014001600190026001100206026000700217181000800224019000500232 019000900237020001700246020001200263#Prisvin, Mikhail#Git rng#Truyn ngn#on T Huyn#Mikhail Prisvin ; on T Huyn dch#In ln th 2#^aH.#^aLao ng ; C ng ty Vn ho ng Ty#2016#^a273tr. : nh^b21cm#891.734#VH#364628#^a75000^b100 0b#VV16.08725#364628#GI-435R#Vi?t#Dch Nga#Vn hc hin i#Truyn ngn## 00558000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450010020000510020013000710030012000840070040000960050014001360080 00500150009003800155010000500193011001500198020001700213020001200230016000300242 019001500245004001300260013000700273#364629#VV16.08726#^a57000^b1000b#Vi?t#863. 6#122C#Silva, Miguel Otero#ng Cu th#Tiu thuyt#Miguel Otero Silva ; on T Huyn dch#on T Huyn#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho ng Ty#2016#^a214 tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Dch Vnxula#In ln th 2#364629## 00733000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820007000511810006000580050012000640020018000760030015000940070028001090220 00400137022002100141008000500162009003400167010000500201011002500206021015400231 020001600385013000700401016000300408019000500411020001500416#VV16.08728#364630#V V16.08727#^a300000^b1000b#Vi?t#615.88#H407#Chn Nguyn#Hong ni kinh#Sch tham kho#Chn Nguyn dch, bnh gii#Q.1#T thin 1 - Thin 9#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a699tr. : hnh v^b24cm#Gii thiu ni dung cng nh ng li bnh, gii t thin 1 n thin 9 b sch "Hong ni kinh" - Tc phm kinh in ca nn y hc c truyn ng phng#Y hc c truyn#364630#KT#Dch#Ph ng tr bnh## 00639000000000289000450000100260000000200180002600300120004400500180005600700500 00740040018001240080005001420090036001470100005001830110015001880150041002030820 00700244016000300251013000700254014001700261026000700278026001100285181000600296 019000500302019001300307020001700320020001200337#Adichie, Chimamanda Ngozi#Na m t tri vng#Tiu thuyt#Nguyn Th Hi H#Chimamanda Ngozi Adichie ; Nguyn Th Hi H dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a6 30tr.^b24cm#Tn sch ting Anh: Half of a yellow sun#823.92#VH#364631#^a149000^ b3000b#364631#VV16.08729#N551M#Vi?t#Dch Nigria#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00748000000000253000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200110 00401810006000510010014000570020035000710070014001060040018001200080005001380090 03400143010000500177011002100182021025000203020001800453020001300471013000700484 016000300491#364632#VV16.08730#^a199000^b2000b#Vi?t#649.109597#M200V#H Th Hi u#M Vit dy con bc cng ton cu#H Th Hi u#Ti bn ln th 3#^aH.#^aLa o ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a720tr. : nh^b24cm#Chia s nhng kinh nghi m chn thc trong gio dc con ci ca tc gi nhm gi n cng ng mt cch n hn tch cc, ch ng v gi tr ca gio dc gia nh trong vic to nn phc lc v thnh tu trn hnh trnh trng thnh ca tr em Vit Nam#Gio dc gia nh#Nui dy con#364632#KT## 00554000000000277000450000100160000000200180001600300120003400500170004600700390 00630080005001020090036001070100005001430110015001480820007001630160003001700130 00700173014001700180026000700197026001100204026001100215181000800226019000500234 019000800239020001700247020001200264#Deaver, Jeffery#Giai iu t thn#Tiu thuy t#Nguyn Quang Huy#Jeffery Deaver ; Nguyn Quang Huy dch#^aH.#^aLao ng ; Cn g ty Sch Bch Vit#2016#^a546tr.^b24cm#813.54#VH#364633#^a148000^b3000b#364633 #VV16.08731#VV16.08732#GI-103#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00580000000000289000450000100110000000200090001100300120002000500170003200700340 00490040018000830080005001010090036001060100005001420110015001470150028001620820 00700190016000300197013000700200014001700207026000700224026001100231181000600242 019000500248019000800253020001700261020001200278#Brown, Dan#Ho ngc#Tiu thuyt #Nguyn Xun Hng#Dan Brown ; Nguyn Xun Hng dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a687tr.^b24cm#Tn sch ting Anh: Inferno#8 13.54#VH#364634#^a199000^b3000b#364634#VV16.08733#H401N#Vi?t#Dch M#Vn hc hi n i#Tiu thuyt## 00615000000000301000450000100110000000200230001100300120003400500120004600700290 00580040018000870080005001050090036001100100005001460110015001510150036001660820 00700202016000300209013000700212014001700219026000700236026001100243026001100254 181000600265019000500271019000800276020001700284020001200301#Brown, Dan#Biu t ng tht truyn#Tiu thuyt#L nh Chi#Dan Brown ; L nh Chi dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a754tr.^b24cm#Tn sch tin g Anh: The lost symbol#813.54#VH#364635#^a185000^b3000b#364635#VV16.08734#VV16. 08735#B309T#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00644000000000301000450000100090000000200280000900300120003700500170004900500210 00660070056000870040018001430080005001610090036001660100005002020110015002070820 00800222016000300230013000700233014001700240026000700257026001100264026001100275 181000600286019000500292019001600297020001700313020001200330#Tn Di #Anh c th ch nc M khng?#Tiu thuyt#Trn Qunh Hng#Nguyn Th Thu Ngc#Tn Di ; D ch: Trn Qunh Hng, Nguyn Th Thu Ngc#Ti bn ln th 7#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a521tr.^b24cm#895.136#VH#364636#^a138000^b3000b#36 4636#VV16.08736#VV16.08737#A107C#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuy t## 00536000000000277000450000100170000000200080001700300120002500500080003700700320 00450080005000770090036000820100005001180110015001230820008001380160003001460130 00700149014001700156026000700173026001100180026001100191181000600202019000500208 019001600213020001700229020001200246#Cu L Phi Hng#Ti mnh#Tiu thuyt#Mc La m#Cu L Phi Hng ; Mc Lam dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2016# ^a650tr.^b21cm#895.136#VH#364637#^a135000^b3000b#364637#VV16.08738#VV16.08739#T 300M#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00588000000000289000450000100140000000200190001400300120003300500170004500700370 00620080005000990090031001040100005001350110015001400150032001550820006001870160 00300193013000700196014001700203026000700220026001100227026001100238181000700249 019000500256019000800261020001700269020001200286#Roberts, Nora#Nhn chng n mn h#Tiu thuyt#Nguyn Xun Hng#Nora Roberts ; Nguyn Xun Hng dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Thi Uyn#2016#^a639tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The witness#813. 6#VH#364638#^a159000^b1500b#364638#VV16.08740#VV16.08741#NH121C#Vi?t#Dch M#V n hc hin i#Tiu thuyt## 00584000000000289000450000100220000000200060002200300120002800500170004000700450 00570080005001020090032001070100005001390110015001440150026001590820007001850160 00300192013000700195014001600202026000700218026001100225026001100236181000500247 019000500252019000800257020001700265020001200282#Curwood, James Oliver#Kazan#Ti u thuyt#ng Vit Vn H#James Oliver Curwood ; ng Vit Vn H dch#^aH.#^aLa o ng ; Cng ty Kp ht d#2016#^a310tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Kazan#813.52 #VH#364639#^a98000^b2500b#364639#VV16.08742#VV16.08743#K112#Vi?t#Dch M#Vn h c hin i#Tiu thuyt## 00611000000000289000450000100220000000200260002200300120004800500130006000700410 00730080005001140090032001190100005001510110015001560150040001710820007002110160 00300218013000700221014001600228026001100244026001100255026000700266181000600273 019000500279019000800284020001700292020001200309#Curwood, James Oliver#Baree - a con ca Kazan#Tiu thuyt#V Danh Tun#James Oliver Curwood ; V Danh Tun d ch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Kp ht d#2016#^a299tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Baree, son of Kazan#813.52#VH#364640#^a98000^b2500b#VV16.08744#VV16.08745#36464 0#B109#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00549000000000277000450000100140000000200090001400300120002300500100003500700300 00450080005000750090031000800100005001110110015001160150041001310820007001720160 00300179013000700182014001600189026001100205026000700216181000600223019000500229 019000800234020001700242020001200259#Howard, Linda#Ni tnh#Tiu thuyt#Rubi Thu #Linda Howard ; Rubi Thu dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Thi Uyn#2016#^a367tr .^b21cm#Tn sch ting Anh: Mackenzie's mountain#813.54#VH#364641#^a89000^b1000 b#VV16.08746#364641#N510T#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00586000000000277000450000100210000000200240002100300200004500700350006500800050 01000090032001050100005001370110015001420150039001570820007001960160003002030130 00700206014001700213026000700230026001100237026001100248181000700259019000500266 019000800271020001700279020001200296#Martin, George R. R.#Tr chi vng quyn 5 C#V iu rng thing#George R. R. Martin ; Cm Chi dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a671tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Game of thrones 5C#813.54# VH#364642#^a159000^b5000b#364642#VV16.08747#VV16.08748#TR400C#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00533000000000277000450000100080000000200180000800500110002600500100003700700430 00470080005000900090019000950100005001140110015001190820008001340160003001420130 00700145014001700152026000700169026001100176026001100187181000700198019000500205 019001600210020001700226020001200243#Nh Nh#Qu en qu trng#on Thanh#Thin Vn#Nh Nh ; on Thanh dch ; Thin Vn h..#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a53 6tr.^b24cm#895.136#VH#364643#^a150000^b3000b#364643#VV16.08749#VV16.08750#QU100 #Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00575000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530010017000590020051000760030019001270070017001460080 00500163009001900168010000500187011002100192012004300213020001700256020000400273 016000300277020001000280013000700290#364644#VV16.08751#VV16.08752#^b2000b#Vi?t#8 95.922134#455D#Nguyn Trng To#ng dao cho ngi ln. Con ng ca nhng v sao#Tp th. Trng ca#Nguyn Trng To#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a459tr. : nh^b21cm#Tc phm vn hc c gii thng Nh nc#Vn hc hin i#Th#VH#Tr ng ca#364644## 00594000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810007000530010009000600020043000690030015001120070009001270080 00500136009001900141010000500160011002100165012004300186020001700229020000400246 016000300250015003400253020001000287013000700297#364645#VV16.08753#VV16.08754#^b 2000b#Vi?t#895.922134#NG105D#Anh Ngc#Ngn dm v mt bc. Sng M Kng bn mt #Th. Trng ca#Anh Ngc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a339tr. : nh^b21cm#Tc p hm vn hc c gii thng Nh nc#Vn hc hin i#Th#VH#Tn tht tc gi: Nguyn c Ngc#Trng ca#364645## 00552000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530010011000590020031000700030004001010070011001050080 00500116009001900121010000500140011002100145012004300166020001700209020000400226 016000300230015003400233013000700267#364646#VV16.08755#VV16.08756#^b2000b#Vi?t#8 95.922134#107T#Nguyn Duy#nh trng. Ct trng. M v em#Th#Nguyn Duy#^aH.#^a Nxb. Hi Nh vn#2015#^a355tr. : nh^b21cm#Tc phm vn hc c gii thng Nh nc#Vn hc hin i#Th#VH#Tn tht tc gi: Nguyn Duy Nhu#364646## 00545000000000265000450000100140000000200630001400300040007700700140008100800050 00950090019001000100005001190110021001240120043001450820011001880160003001990130 00700202014000800209026001100217026000700228026001100235181000700246019000500253 020001700258020000400275#Lm Th M D#Tri tim sinh n. Bi th khng nm thng . tng mt gic m#Th#Lm Th M D#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a422tr. : nh^b21cm#Tc phm vn hc c gii thng Nh nc#895.922134#VH#364647#^b2000 b#VV16.08757#364647#VV16.08758#TR103T#Vi?t#Vn hc hin i#Th## 00502000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010016000660020008000820030046000900070016001360080 00500152009001900157010000500176011001500181020001700196020000400213016000300217 020000900220013000700229#364648#VV16.08759#VV16.08760#^a99000^b800b#Vi?t#895.92 2134#100C#Trn Nhun Minh# chy#Tuyn tp th vn v cng nhn m 1962 - 2010 #Trn Nhun Minh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a372tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th #VH#Vn xui#364648## 00672000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530010016000590020044000750030047001190080005001660090 01900171010000500190011002100195012004300216020001700259020000600276016000300282 015003200285020000400317020001000321020001100331020000900342013000700351#364649# VV16.08761#VV16.08762#^b2000b#Vi?t#895.922134#S455V#Lu Trng Dng#Sng v l t ng. Tuyn th Lu Trng Dng#K s. Th - Trng ca - Truyn th - Kch th#^ aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a815tr. : nh^b21cm#Tc phm vn hc c gii th ng Nh nc#Vn hc hin i#K s#VH#Tn tht tc gi: Lu Quang Lu#Th#Trng ca#Truyn th#Kch th#364649## 00434000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490010013000560020009000690030012000780070013000900080005001030090 01900108010000500127011002100132020001700153020001200170016000300182013000700185 #364650#VV16.08763#^a250000^b300b#Vi?t#895.92234#TH126#on Ngc H#Thy n#T iu thuyt#on Ngc H#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a891tr. : nh^b21cm#Vn h c hin i#Tiu thuyt#VH#364650## 00591000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530010011000590020073000700030015001430070011001580080 00500169009001900174010000500193011003100198012004300229020001700272020000400289 016000300293020001000296013000700306#364651#VV16.08764#VV16.08765#^b2000b#Vi?t#8 95.922134#D125C#Thanh Tho#Du chn qua trng c. Nhng ngi i ti bin. Nhng ngn sng mt tri#Th. Trng ca#Thanh Tho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a399 tr. : nh chn dung^b21cm#Tc phm vn hc c gii thng Nh nc#Vn hc hi n i#Th#VH#Trng ca#364651## 00495000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530010007000590020018000660030004000840070007000880080 00500095009001900100010000500119011003100124012004300155020001700198020000400215 016000300219013000700222#364652#VV16.08766#VV16.08767#^b2000b#Vi?t#895.922134#2 05T#V Cao#o Trc. Ni i#Th#V Cao#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a219tr. : nh chn dung^b21cm#Tc phm vn hc c gii thng Nh nc#Vn hc hin i# Th#VH#364652## 00555000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530010017000590020058000760030004001340070017001380080 00500155009001900160010000500179011003100184012004300215020001700258020000400275 016000300279013000700282#VV16.08768#364653#VV16.08769#^b2000b#Vi?t#895.922134#1 24N#Nguyn Khoa im#t ngoi . Mt ng kht vng. Ngi nh c ngn la m#T h#Nguyn Khoa im#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a247tr. : nh chn dung^b21cm# Tc phm vn hc c gii thng Nh nc#Vn hc hin i#Th#VH#364653## 00479000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530010010000590020028000690030004000970080005001010090 01900106010000500125011002100130012004300151020001700194020000400211016000300215 013000700218#364654#VV16.08770#VV16.08771#^b2000b#Vi?t#895.922134#S113C#Nguyn M #Sc cu vng. Th Nguyn M#Th#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a120tr. : nh^b2 1cm#Tc phm vn hc c gii thng Nh nc#Vn hc hin i#Th#VH#364654## 00575000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820011000421810006000530010009000590020058000680030004001260070009001300080 00500139009001900144010000500163011002100168012004300189020001700232020000400249 016000300253015003400256013000700290#VV16.08773#VV16.08772#364655#^b2000b#Vi?t#8 95.922134#253N#Minh Hu#m nay Bc khng ng. Ting ht qu hng. t chin h o#Th#Minh Hu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a287tr. : nh^b21cm#Tc phm vn h c c gii thng Nh nc#Vn hc hin i#Th#VH#Tn tht tc gi: Nguyn c Thi#364655## 00608000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820011000421810007000530010009000600020044000690030016001130070009001290080 00500138009001900143010000500162011003100167012004300198020001700241020000400258 016000300262020001200265015003400277013000700311#VV16.08774#VV16.08775#364656#^b 2000b#Vi?t#895.922334#TR121M#Duy Khn#Trn mi. Tm s ngi i. Tui th im ln g#Th. Tp truyn#Duy Khn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a287tr. : nh chn dung ^b21cm#Tc phm vn hc c gii thng Nh nc#Vn hc hin i#Th#VH#Truyn ngn#Tn tht tc gi: Nguyn Duy Khn#364656## 00616000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820011000421810006000530010011000590020051000700030015001210070011001360080 00500147009001900152010000500171011003100176012004300207020001700250020000400267 016000300271020001000274013000700284015003500291#VV16.08776#VV16.08777#364657#^b 2000b#Vi?t#895.922134#M305T#Xun Hong#Min Trung. Hng t bin. T ting vng lng sen#Th. Trng ca#Xun Hong#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a277tr. : nh chn dung^b21cm#Tc phm vn hc c gii thng Nh nc#Vn hc hin i#Th# VH#Trng ca#364657#Tn tht tc gi: Nguyn c Hong## 00475000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820011000421810006000530010012000590020022000710030004000930080005000970090 01900102010000500121011002100126012004300147020001700190020000400207013000700211 016000300218#VV16.08778#VV16.08779#364658#^b2000b#Vi?t#895.922134#T527T#on Vn C#Tuyn tp on Vn C#Th#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a271tr. : nh^b21cm# Tc phm vn hc c gii thng Nh nc#Vn hc hin i#Th#364658#VH## 00497000000000265000450000100060000000200200000600500140002600700270004000800050 00670090019000720100005000910110015000960820008001110160003001190130007001220140 01600129026000700145026001100152026001100163181000700174019000500181019001600186 020001700202020001200219#T T#Ngi thp sao tri#Lng Th Mt#T T ; Lng T h Mt dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a204tr.^b21cm#895.136#VH#364659#^a8000 0^b3000b#364659#VV16.08780#VV16.08781#NG558T#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00549000000000265000450000100100000000200360001000500090004600700260005500800050 00810090061000860100005001470110015001520820010001670160003001770130007001800140 01600187026000700203026001100210026001100221181000700232019000500239019001400244 020001700258020000800275#Rando Kim#Trng thnh sau ngn ln tranh u#Kim Ngn# Rando Kim ; Kim Ngn dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn th ng Nh Nam#2016#^a298tr.^b21cm#895.78508#VH#364660#^a85000^b2000b#364660#VV16. 08782#VV16.08783#TR561T#Vi?t#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Tn vn## 00449000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010013000680020022000810030004001030070013001070080 00500120009001900125010000500144011001500149020001700164020000400181016000300185 013000700188#364661#VV16.08784#VV16.08785#^a60000^b1000b#Vi?t#895.922134#NH556Q #Ng Xun Hi#Nhng qu me chn dn#Th#Ng Xun Hi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#201 6#^a108tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#364661## 00440000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010017000650020009000820030004000910070017000950080 00500112009001900117010000500136011001400141020001700155020000400172016000300176 013000700179#364662#VV16.08786#VV16.08787#^a49999^b400b#Vi?t#895.92214#B254X#Ng uyn Th Phng#Bn xun#Th#Nguyn Th Phng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a87tr .^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#364662## 00576000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810005000570010014000620020003000760070033000790050013001120080 00500125009006100130010000500191011001500196015004000211020001700251020001200268 013000700280016000300287019000800290#364663#VV16.08788#VV16.08789#^a62000^b2000 b#Vi?t#813.54#H450#Sachar, Louis#H#Louis Sachar ; Nguyn Hng dch#Nguyn Hn g#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a235tr .^b21cm#Dch t nguyn bn ting Anh: The holes#Vn hc hin i#Tiu thuyt#364 663#VH#Dch M## 00452000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010012000660020018000780030004000960070012001000080 00500112009001900117010000500136011002600141020001700167020000400184016000300188 013000700191#VV16.08790#364664#VV16.08791#^a100000^b500b#Vi?t#895.92214#T550T#V in Nguyn#T thu yu ngi#Th#Vin Nguyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a169t r. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Th#VH#364664## 00481000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610010018000670020025000850030008001100070018001180080 00500136009001900141010000500160011003100165020001700196020000400213016000300217 013000700220#VV16.08792#VV16.08793#364665#^a68000^b1000b#Vi?t#895.922134#N116L# Nguyn Trng Hon#Nng lng ca s c mt#Tp th#Nguyn Trng Hon#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a108tr. : nh, tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#364665# # 00448000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010016000650020018000810030004000990070016001030080 00500119009001900124010000500143011001500148020001700163020000400180013000700184 016000300191#VV16.08795#364666#VV16.08794#^a66000^b500b#Vi?t#895.92214#M458T#Ph an Xun Trng#Mt thi ng nh#Th#Phan Xun Trng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016 #^a127tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th#364666#VH## 00461000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810006000590010007000650020015000720030004000870070007000910220 00400098008000500102009001900107010000500126011001400131020001700145020000400162 013000700166016000300173005000700176#VV16.08797#VV16.08796#364667#^a33000^b500b #Vi?t#895.92214#B557T#Vn Du#Bc thi gian#Th#Vn Du#T.3#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2016#^a67tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th#364667#VH#Vn Du## 00440000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010016000650020011000810030004000920070016000960080 00500112009001900117010000500136011001400141020001700155020000400172013000700176 016000300183#364668#VV16.08798#VV16.08799#^a55000^b500b#Vi?t#895.92214#S455H#Ph an Cng ng#Sng Hng#Th#Phan Cng ng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a79tr .^b20cm#Vn hc hin i#Th#364668#VH## 00515000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580010014000650020014000790070040000930080005001330090 01900138010000500157011001500162020001700177020001200194016000300206019001400209 005001900223013000700242#364669#VV16.08800#VV16.08801#^a80000^b3000b#Vi?t#895.6 36#TH205T#Chihaya Akane#Bn khc gii#Chihaya Akane ; Trnh L Thu Trang dch#^a H.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a288tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Dch N ht Bn#Trnh L Thu Trang#364669## 00482000000000265000450000100090000000200050000900500110001400700270002500800050 00520090019000570100005000760110015000810820008000960160003001040130007001070140 01600114026000700130026001100137026001100148181000700159019000500166019001600171 020001700187020001200204#Thu Gi# Ba#Ngc Khim#Thu Gi ; Ngc Khim dch#^aH .#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a240tr.^b21cm#895.136#VH#364670#^a90000^b3000b#36467 0#VV16.08802#VV16.08803#TH205T#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt ## 00716000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540010016000610020051000770070057001280080005001850090 06100190010000500251011002600256015007300282020001800355020001100373016000300384 019000800387005000800395005001600403013000700419#VV16.08805#364671#VV16.08804#^a 70000^b2000b#Vi?t#813#TH205T#Dicamillo, Kate#Nhng cuc phiu lu sng chi ca Flora & Ulysses#Kate Dicamillo ; Lu Chi dch ; Minh ho: K. G. Campbell#^aH.#^ aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a237tr. : tran h v^b21cm#Dch t nguyn bn ting Anh: Flora & Ulysses the illuminated adventu res#Vn hc thiu nhi#Truyn di#VH#Dch M#Lu Chi#Campbell, K. G.#364671## 00482000000000253000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200100 00401810007000500010008000570020035000650030004001000070008001040080005001120090 01900117010000500136011002700141015002900168020001700197020000400214013000700218 016000300225#364672#VV16.08806#^a100000^b1000b#Vi?t#895.92214#TH205T#S Lim#Th eo ta ch ngha ln tri lng du#Th#S Lim#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a257t r. : tranh mu^b22cm#Tn tht tc gi: H S Lim#Vn hc hin i#Th#364672#VH ## 00814000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810006000500020020000560070033000760050008001090050009001170050011001260050 01200137005001000149008001700159009006400176010000500240011001500245015006000260 021015800320020001700478020000700495013000700502016000300509#364673#VV16.08807#^ a100000^b500b#Vi?t#895.922803#B454M#40 nm k ng Thp#L Ngc, Lm Ngc, Nguy n Sn...#L Ngc#Lm Ngc#Nguyn Sn#Hng Phng#Qunh Anh#^aH. ; ng Thp#^aN xb. Hi Nh vn ; Hi Lin hip Vn hc ngh thut ng Thp#2016#^a262tr.^b24cm #K nim 40 nm thnh lp tnh ng Thp (02/1976 - 02/2016)#Tp hp nhiu bi b t k ca nhiu tc gi vit v vng t, con ngi v nhng thay i ca ng T hp sau 40 nm thnh lp v pht trin (02/1976 - 02/2016)#Vn hc hin i#Bt k#364673#XH## 01057000000000301000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200090 00301810007000390010014000460020075000600030021001350070014001560080005001700090 01900175010000500194011002100199015006400220021040500284020002000689020000800709 020001100717020000900728013000700737016000300744020000800747#364674#VV16.08808#^ b500b#Vi?t#791.4309#NH556C#Trn Duy Hinh#Nhng cng hin lm nn lch s ngh th ut in nh th gii thi phim cm#Nghin cu - L lun#Trn Duy Hinh#^aH.#^aNx b. Hi Nh vn#2015#^a564tr. : nh^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Sn khu - i n nh truyn hnh H Ni#Gii thiu chn dung ca cc v nhn c cng lao xy dng nn mng cho nn in nh th gii ngy nay. Nhng thnh cng v mt ngh thut ca nhng tn tui v i nh Georger Mlies - thin ti phim k xo, Davi d Wark Griffith, anh em Lumire - nhng ngi khai sinh ra in nh bng my Cin matographe... v nhng khuynh hng, trng phi sng tc ngh thut v k thu t khong 33 nm thi phim cm#Ngh thut in nh#Lch s#Nghin cu#Phim cm#36 4674#XH#L lun## 00553000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820006000511810007000570010011000640020020000750070038000950050021001330080 00500154009006100159010000500220011001500225020001700240020001200257013000700269 016000300276019000800279#364675#VV16.08809#VV16.08810#^a118000^b2000b#Vi?t#813. 6#NG558V#Weir, Andy#Ngi v t sao ho#Andy Weir ; Nguyn Th Lan Hng dch#Ng uyn Th Lan Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a412tr.^b24cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#364675#VH#Dch M## 00652000000000289000450000100180000000200200001800500120003800500120005000700540 00620080005001160090061001210100005001820110020001870150038002070820008002450160 00300253013000700256014001600263026000700279026001100286026001100297181000600308 019000500314019001200319020001800331020001300349#Schaapman, Karina#Bit th chu t nht#Bouwer, Ton#Thanh Giang#Karina Schaapman ; nh: Ton Bouwer ; Thanh Giang dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a60 tr. : nh^b24cm#Tn sch ting Anh: The mouse mansion#839.313#VH#364676#^a65000 ^b2000b#364676#VV16.08811#VV16.08812#B308T#Vi?t#Dch H Lan#Vn hc thiu nhi#Tr uyn tranh## 00625000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010017000620020024000790070017001030080005001200090 03400125010000500159011002700164021011800191020001800309020001300327016000300340 020000900343013000700352#364677#VV16.08813#VV16.08814#^a65000^b3000b#Vi?t#649.1 #D558S#Phan Th H ip#Di sao m k con nghe#Phan Th H ip#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a107tr. : tranh mu^b24cm#Tp hp 14 cu chuyn m k cho con nghe v nhng bi th, nhng cu chuyn nh gi cho cc m v cch nui dy con#Gio dc gia nh#Nui dy con#KT#Bi vit#364677## 00627000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010017000680020020000850070017001050080005001220090 01100127010000500138011001500143021018300158020001000341013000700351016000300358 020001200361#364678#VV16.08815#VV16.08816#^a55000^b1000b#Vi?t#959.704092#TH205D #Nguyn Ngc Phc#Theo du chn ngi#Nguyn Ngc Phc#^aH.#^aLao ng#2016#^a22 8tr.^b24cm#Tp hp nhng cu chuyn k v nhng tng lnh, nhng chin s anh h ng tng lm vic, hot ng cng Bc hay tng c gp Bc. Mi ngi u nhn Bc nhng bi hc su sc#Truyn k#364678#XH#H Ch Minh## 01021000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820007000421810006000490020068000550030049001230070082001720050018002540050 01600272005001600288005001500304008000500319009001100324010000500335011001500340 01500550035501300070041001600030041702102450042002000040066502000170066902000090 0686#VV16.08818#VV16.08817#364679#^b1000b#Vi?t#344.01#T527B#Tuyn b nm 1998 v 8 cng c c bn ca t chc lao ng quc t#V cc nguyn tc v quyn c b n trong lao ng#B.s.: Nguyn Mnh Cng (ch.b.), Nguyn Duy Phc, Nguyn Vn B nh, Phm Th Chung#Nguyn Mnh Cng#Nguyn Duy Phc#Nguyn Vn Bnh#Phm Th Ch ung#^aH.#^aLao ng#2016#^a147tr.^b21cm#TTS ghi: Trung tm H tr pht trin qu an h lao ng#364679#XH#Gii thiu 8 cng c ca t chc lao ng quc t v q uyn t do lin kt v bo v quyn t chc, nguyn tc ca quyn t chc v th ng lng tp th, v lao ng cng bc, v xo b lao ng cng bc, tr cng bnh ng lao ng nam n...#ILO#Cng c quc t#Lao ng## 00923000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810008000560020028000640070064000920050016001560050011001720050 02400183005001700207005001800224008000500242009001100247010000500258011002200263 01500430028502102310032802000080055902000090056702000110057601300070058701600030 0594#364680#VV16.08819#VV16.08820#^a99000^b1500b#Vi?t#070.4#GI-108T#Gio trnh bo ch iu tra# Th Thu Hng (ch.b.), L Th Nh, Nguyn Th Trng Giang... # Th Thu Hng#L Th Nh#Nguyn Th Trng Giang#Nguyn Ngc Oanh#Lng Phn g Dip#^aH.#^aLao ng#2016#^a268tr. : bng^b24cm#TTS ghi: Hc vin Bo ch v Tuyn truyn#Trnh by l lun chung v bo ch iu tra; vn php l, o c v trch nhim x hi ca nh bo iu tra; qui trnh t chc, thc hin bo c h iu tra; k nng nghip v bo ch iu tra; sng to tc phm bo ch iu tra#Bo ch#iu tra#Gio trnh#364680#GT## 00950000000000313000450000100110000000200810001100500140009200700400010600800050 01460090011001510100005001620110028001670150034001950820011002290160003002400130 00700243014000700250026001100257026000700268026001100275181000600286019000500292 020001900297020000800316020000800324020001000332020003500342021025900377#H Sn i#S on B binh d b ng vin 16 - 10 nm xy dng, trng thnh (2006 - 2 016)#Trn Huy nh#B.s.: H Sn i (ch.b.), Trn Huy nh#^aH.#^aLao ng#2016# ^a163tr. : nh, s ^b24cm#TTS ghi: B T lnh binh on 16#356.109597#XH#3646 81#^b300b#VV16.08821#364681#VV16.08822#S550#Vi?t#Lc lng v trang#B binh#Lc h s#2006-2016#S on b binh d b ng vin 16#Tm hiu qu trnh xy dng, c hin u, trng thnh ca S on B binh d b ng vin 16. Cc n v trc t huc s on gm phng tham mu, phng chnh tr, phng hu cn... Nhng k c k h qun ca nhng ng ch tng cng tc v chin u ti s on## 00811000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610020049000680070080001170080005001970090011002020100 00500213011001500218021014700233020001000380016000300390020001200393005001100405 00500150041600500070043100500060043800500130044400500110045700500100046801300070 0478#364682#VV16.08823#VV16.08824#^a30000^b1000b#Vi?t#959.704092#NH556C#Nhng c huyn k v tinh thn on kt ca Bc H#V Duy Kp, Nng Quc Chn, V Anh... ; S.t., tuyn chn: Phan Tuyt, Bch Dip#^aH.#^aLao ng#2016#^a120tr.^b24cm#T p hp nhng cu chuyn k v tinh thn on kt ca Ch tch H Ch Minh v trc h cc bi vit, bi ni, th... ca Bc H v tinh thn on kt#Truyn k#XH#H Ch Minh#V Duy Kp#Nng Quc Chn#V Anh#H V#Trng Giang#Phan Tuyt#Bch Di p#364682## 00798000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570020016000640070035000800050011001150050011001260050 00800137005001000145005001100155008000500166009003200171010000500203011002100208 013000700229016000300236021023600239020001200475020000900487#364683#VV16.08825#V V16.08826#^a86000^b1000b#Vi?t#331.71#CH527C#Chuyn ca ngh#Giang Phm, Thu Qu nh, Hng Vy...#Giang Phm#Thu Qunh#Hng Vy#Nh Qunh#Ngc Huyn#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sancagroup#2016#^a107tr. : nh^b24cm#364683#VH#Ghi chp li nhng c hia s ca mi ngi v cng vic ca hc; cng nhng quan st, cm nhn ca cc tc gi v nhng ngi m h gp v nhng cng vic ca h ang lm nh: Ngh khc ch, c bn x mp, ch hng tht, anh li taxi#Ngh nghip#Bi vit## 00822000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610020046000680070077001140080005001910090011001960100 00500207011001500212021016700227020001000394016000300404020001200407005000600419 00500140042500500100043900500080044900500110045701300070046800500110047500500100 0486#VV16.08828#364684#VV16.08827#^a50000^b1000b#Vi?t#959.704092#NH556C#Nhng c huyn k v tm lng bc i ca Bc H#V K, Dng i Lm, Vit Dng... ; S.t. , tuyn chn: Phan Tuyt, Bch Dip#^aH.#^aLao ng#2016#^a204tr.^b24cm#Tp hp nhng cu chuyn k v tm lng bc i i vi ton th nhn dn ca Ch tch H Ch Minh v trch cc bi ni, bi vit, th... ca Bc H v tm lng bc i#T ruyn k#XH#H Ch Minh#V K#Dng i Lm#Vit Dng#Hc Phi#Thanh Xun#364684# Phan Tuyt#Bch Dip## 00806000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610020049000680070073001170080005001900090011001950100 00500206011001500211021014700226020001000373016000300383020001200386005000600398 00500080040400500130041200500130042500500140043800500110045200500100046301300070 0473#364685#VV16.08829#VV16.08830#^a45000^b1000b#Vi?t#959.704092#NH556C#Nhng c huyn k v tinh thn yu nc ca Bc H#V K, Hng H, Gcma Ntt... ; S.t., tuyn chn: Phan Tuyt, Bch Dip#^aH.#^aLao ng#2016#^a172tr.^b24cm#Tp hp n hng cu chuyn k v tinh thn yu nc ca Ch tch H Ch Minh v trch cc b i ni, bi vit, th... ca Bc H v tinh thn yu nc#Truyn k#XH#H Ch Mi nh#V K#Hng H#Ntt, Gcma#Nguyn Hong#Trn Vn Thc#Phan Tuyt#Bch Dip#36 4685## 00890000000000313000450000100230000000200970002300300170012000700230013700800050 01600090011001650100005001760110025001810820008002060160003002140130007002170140 01600224026000700240026001100247026001100258181000700269019000500276020000800281 020002000289020002100309020001000330020002000340020001700360021019900377#Nguyn Th Thanh Hng#Phong tro yu nc v cch mng Bnh nh t cui th k XIX n Cch mng thng Tm nm 1945#Sch chuyn kho#Nguyn Th Thanh Hng#^aH.#^a Lao ng#2015#^a207tr., 9tr. nh^b24cm#959.754#XH#364686#^a120000^b100b#364686# VV16.08831#VV16.08832#PH431T#Vi?t#Lch s#Phong tro yu nc#Phong tro cch m ng#Th k 19#Cch mng thng Tm#Sch chuyn kho#Khi qut v phong tro yu n c chng Php Bnh nh t cui th k XIX n Cch mng thng Tm nm 1945. P hong tro yu nc v cch mng Bnh nh t nm 1930 n Cch mng thng Tm nm 1945## 00841000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810007000540020061000610070086001220080005002080090011002130100 00500224011001400229021012800243020001000371016000300381020001200384005001700396 00500060041302000080041901300070042700500160043400500140045000500180046400500110 0482005001000493#VV16.08833#VV16.08834#364687#^a40000^b1000b#Vi?t#170#NH556C#Nh ng chuyn k v c tnh cng bng, thanh lim ca Bc H#Nguyn Huy Tng, V K, Nguyn Th Chn... ; S.t., tuyn chn: Phan Tuyt, Bch Dip#^aH.#^aLao ng #2016#^a72tr.^b24cm#Tp hp nhng cu chuyn k v c tnh cng bng, thanh ni m ca Ch tch H Ch Minh - v lnh t v i ca dn tc Vit Nam#Truyn k#XH #H Ch Minh#Nguyn Huy Tng#V K#o c#364687#Nguyn Th Chn#Trn Vit Hoa #Nguyn Trng Loan#Phan Tuyt#Bch Dip## 00552000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010017000640020018000810070017000990080005001160090 01100121010000500132011001400137021011500151020001000266013000700276016000300283 020001200286#364688#VV16.08835#VV16.08836#^a20000^b1000b#Vi?t#959.704#B101H#Ngu yn Vn Khoan#Bc H vi H Ni#Nguyn Vn Khoan#^aH.#^aLao ng#2016#^a72tr.^b2 4cm#Gii thiu mt s cu chuyn k v tm t v tnh cm ca Bc i vi H Ni . Mt s bi vit ca Bc H v H Ni#Truyn k#364688#XH#H Ch Minh## 00650000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010017000620020024000790070017001030080005001200090 03400125010000500159011002700164021011800191020001800309020001300327016000300340 004001300343020000900356013000700365#364689#VV16.08837#VV16.08838#^a65000^b3000 b#Vi?t#649.1#D558S#Phan Th H ip#Di sao m k con nghe#Phan Th H ip#^aH .#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a107tr. : tranh mu^b24cm#Tp hp 14 c u chuyn m k cho con nghe v nhng bi th, nhng cu chuyn nh gi cho c c m v cch nui dy con#Gio dc gia nh#Nui dy con#KT#In ln th 2#Bi vi t#364689## 00799000000000301000450000100170000000200370001700500100005400700330006400800050 00970090034001020100005001360110015001410150068001560820006002240160003002300130 00700233014001600240026000700256026001100263026001100274181000700285019000500292 019000500297020001100302020001000313020002000323021015400343#Pfeffer, Jeffrey#Qu yn lc: V sao ngi c k khng?#Thu Huyn#Jeffrey Pfeffer ; Thu Huyn dch#^a H.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a281tr.^b24cm#Tn sch ting Anh: Pow er: Why some people have it and others don't#650.1#KT#364690#^a79000^b2000b#364 690#VV16.08839#VV16.08840#QU603L#Vi?t#Dch#Kinh doanh#Cng vic#B quyt thnh c ng#a ra nhng chin thut lm ch tr chi quyn lc v thnh cng hn tro ng t chc cng nh t ra tiu chun mi trong lnh vc qun tr v lnh o## 00941000000000301000450000100170000000200200001700300590003700500140009600700370 01100080005001470090034001520100005001860110015001910150031002060820007002370160 00300244013000700247014001600254026000700270026001100277026001100288181000600299 019000500305019000500310020001100315020001100326021030200337#Wiseman, Richard#T m l hc hi hc#Khoa hc v nhng iu k quc trong cuc sng thng ngy#V Thanh Nhn#Richard Wiseman ; V Thanh Nhn dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch T hi H#2016#^a294tr.^b24cm#Tn sch ting Anh: Quirkology#150.72#XH#364691#^a790 00^b2000b#364691#VV16.08841#VV16.08842#T120L#Vi?t#Dch#Tm l hc#Nghin cu#Tr nh by chi tit v nhng cuc mo him v th nghim ca tc gi nhm khm ph nhng yu t b mt ca s quyn r, khm ph tnh cch con ngi c hnh thn h nh th no khi chng ta sinh ra v kim tra ti sao mi ngi thng b qua n hng du hiu r rng nht ca s phn bi i tc ca mnh## 01107000000000349000450000100170000000200120001700300620002900500140009100500150 01050070052001200040018001720080005001900090032001950100005002270110025002320150 03600257082000600293016000300299013000700302014001700309026001100326026000700337 02600110034418100060035501900050036101900050036602000200037102000100039102000100 0401020002000411021032600431#O'Connor, Joseph#NLP cn bn#Nhng k thut tm l hiu v gy nh hng n ngi khc#Seymour, John#Trn Minh Nht#Joseph O'Co nnor, John Seymour ; Trn Minh Nht dch#Ti bn ln th 3#^aH.#^aLao ng ; Cn g ty Sch Alpha#2016#^a410tr. : hnh v^b21cm#Tn sch ting Anh: Introducing NL P#158.2#XH#364692#^a109000^b3000b#VV16.08844#364692#VV16.08843#N000L#Vi?t#Dch# Tm l hc ng dng#Giao tip#Cuc sng#B quyt thnh cng#Trnh by nhng nguy n tc c bn v nhng cng c ca NLP nh: Cch thc to dng quan h vi ngi khc; k nng gy nh hng; hiu v s dng ngn ng c th; cch thc ngh v t c kt qu bn mun; ngh thut t ra nhng cu hi quan trng; hp h nh, m phn v bn hng hiu qu; nhng chin lc tp tng tc## 00637000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820006000421810006000480020043000540080005000970090011001020100005001130110 02500118021018300143020000900326020001800335020000800353020001200361013000700373 016000300380#364693#VV16.08845#VV16.08846#^b3000b#Vi?t#618.2#C120N#Cm nang m & b - Cho n thin thn nh#^aH.#^aTh gii#2016#^a24tr. : minh ho^b21cm#Cung cp mt cch y cc kin thc cn thit trong qu trnh mang thai v sau kh i sinh con nh: Danh sch cc vt dng thit yu, hng dn s dng v cc mo v t khi chm sc b#Thai sn#Chm sc sc kho#Sinh #Tr s sinh#364693#KT## 00508000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020030000520070014000820080005000960090050001010100005001510110 02500156020001800181020001700199020001400216016000300230019000500233005000900238 013000700247#364694#VV16.08847#^a35000^b4000b#Vi?t#372.21#E202H#Em hc gii - M cung tr tu#Lantabra b.s.#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Tr chi Gio dc trc tu yn#2016#^a47tr. : minh ho^b20cm#Gio dc mu gio#Tr chi tr tu#Sch mu gi o#XH#Dch#Lantabra#364694## 00502000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020036000520070014000880080005001020090050001070100005001570110 02500162020001800187020000500205020001400210013000700224016000300231019000500234 005000900239#364695#VV16.08848#^a35000^b4000b#Vi?t#372.21#E202H#Em hc gii - L uyn t duy ton hc#Lantabra b.s.#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Tr chi Gio dc t rc tuyn#2016#^a48tr. : minh ho^b20cm#Gio dc mu gio#Ton#Sch mu gio#364 695#XH#Dch#Lantabra## 00592000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020016000530030013000690070042000820050013001240080005001370090 03400142010000500176011002900181012003200210020001800242020001300260016000300273 019001400276005001700290013000700307#364696#VV16.08849#^a32000^b3000b#Vi?t#895. 63#M551-O#Ma i tnh i!#Truyn tranh#Li: Katayama Ken ; Nguyn Ngc Trm dch #Katayama Ken#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a26tr. : tranh mu^b2 0x22cm#Ehon - Thc phm tm hn cho b#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nh t Bn#Nguyn Ngc Trm#364696## 00594000000000277000450000200190000000300130001900500130003200500170004500700420 00620080005001040090034001090100005001430110029001480120032001770820007002090160 00300216013000700219014001600226026001100242026000700253181000600260019000500266 019001400271020001800285020001300303#Ca hng ca Kokko#Truyn tranh#Katayama Ke n#Nguyn Ngc Trm#Li: Katayama Ken ; Nguyn Ngc Trm dch#^aH.#^aLao ng ; C ng ty Sch Thi H#2016#^a26tr. : tranh mu^b20x22cm#Ehon - Thc phm tm hn c ho b#895.63#VH#364697#^a32000^b3000b#VV16.08850#364697#C551H#Vi?t#Dch Nht B n#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00600000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020024000530030013000770070042000900050013001320080005001450090 03400150010000500184011002900189012003200218020001800250020001300268016000300281 019001400284005001700298013000700315#364698#VV16.08851#^a32000^b3000b#Vi?t#895. 63#NG558B#Ngi bn mi ca Kokko#Truyn tranh#Li: Katayama Ken ; Nguyn Ngc T rm dch#Katayama Ken#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a26tr. : tran h mu^b20x22cm#Ehon - Thc phm tm hn cho b#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH #Dch Nht Bn#Nguyn Ngc Trm#364698## 00602000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020026000530030013000790070042000920050013001340080005001470090 03400152010000500186011002900191012003200220020001800252020001300270016000300283 019001400286005001700300013000700317#364699#VV16.08852#^a32000^b3000b#Vi?t#895. 63#CH506N#Chc ng ngon nh, Kokko!#Truyn tranh#Li: Katayama Ken ; Nguyn Ngc Trm dch#Katayama Ken#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a26tr. : tr anh mu^b20x22cm#Ehon - Thc phm tm hn cho b#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh# VH#Dch Nht Bn#Nguyn Ngc Trm#364699## 00641000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020019000530030013000720070065000850050015001500080005001650090 03400170010000500204011002600209012003200235020001800267020001300285016000300298 019001400301005001400315005001500329013000700344#364700#VV16.08853#^a37000^b300 0b#Vi?t#895.63#CH303G#Chic gh tt bng#Truyn tranh#Li: Yoshiko Kyama ; Tran h: Kakimoto Kozo ; Nguyn Th Thu dch#Yoshiko Kyama#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a34tr. : tranh mu^b24cm#Ehon - Thc phm tm hn cho b#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Kakimoto Kozo#Nguyn Th Thu#364700# # 00650000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020030000520030013000820070061000950050016001560050015001720050 01600187008000500203009003400208010000500242011002600247012003200273020001800305 020001300323016000300336019001400339013000700353#364701#VV16.08854#^a35000^b300 0b#Vi?t#895.63#C450B#C b trn d v em h Rasuta#Truyn tranh#Nobuko Tsuchida ; Bi Mnh Khang dch ; Nhm SakuraKids h..#Nobuko Tsuchida#Bi Mnh Khang#Nhm SakuraKids#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a34tr. : tranh mu^b25c m#Ehon - Thc phm tm hn cho b#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht B n#364701## 00634000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020014000520030013000660070061000790050016001400050015001560050 01600171008000500187009003400192010000500226011002600231012003200257020001800289 020001300307016000300320019001400323013000700337#364702#VV16.08855#^a35000^b300 0b#Vi?t#895.63#C450B#C b trn d#Truyn tranh#Nobuko Tsuchida ; Bi Mnh Khang dch ; Nhm SakuraKids h..#Nobuko Tsuchida#Bi Mnh Khang#Nhm SakuraKids#^aH. #^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a34tr. : tranh mu^b25cm#Ehon - Thc ph m tm hn cho b#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#364702## 00651000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020019000530030013000720070070000850050015001550050016001700050 01800186008000500204009003400209010000500243011002600248012003200274020001800306 020001300324013000700337016000300344019001400347#364703#VV16.08856#^a35000^b300 0b#Vi?t#895.63#TH400C#Th con tp lm m#Truyn tranh#Li: Uchida Rintaro ; Tran h: Nakamura Etsuko ; Dng Thu Phng dch#Uchida Rintaro#Nakamura Etsuko#Dng Thu Phng#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a34tr. : tranh mu^b25 cm#Ehon - Thc phm tm hn cho b#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#364703#VH#Dch Nht Bn## 01043000000000337000450000100180000000200150001800300260003300500210005900500120 00800050017000920070081001090040018001900080005002080090034002130100005002470110 03100252015008200283082000700365016000300372013000700375014001600382026001100398 02600070040918100060041601900050042201900050042702000120043202000100044402000090 0454021024200463#Shelov, Steven P.#Bc s ca con#Ch dn sc kho t A - Z#Flai s, Shelly Vaziri#Thanh Huyn#Trng Hu Khanh#Steven P. Shelov, Shelly Vaziri Fl ais ; Thanh Huyn dch ; Trng Hu Khanh h..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a331tr. : hnh v, bng^b23cm#Tn sch ting Anh: The big book of symptoms : A - Z guide to your child's health#618.92#KT#364704#^ a82000^b1000b#VV16.08857#364704#B101S#Vi?t#Dch#Bnh tr em#Chn on#iu tr# Gii thiu hn 100 triu chng thng gp tr s sinh, tr nh v thanh thiu nin, gip cc bc cha m phn bit nhng vn nh thng gp vi nhng cn b nh nghim trng, cng nh a ra nhng thao tc s cp cu v cc ch dn an to n## 00783000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820004000491810008000530010017000610020025000780070040001030220005001430050 01400148008000500162009002300167010000500190011003500195015003300230021015200263 020000800415020000800423020001100431013000700442016000300449005001700452#VV16.08 859#VV16.08858#364705#^a68000^b500b#Vi?t#750#GI-108T#Nguyn Lan Hng#Gio trn h c s thm m#Nguyn Lan Hng (ch.b.), Trn Hu Tin#Ph.2#Trn Hu Tin#^aH.# ^aKhoa hc v K thut#2016#^a138tr. : hnh v, tranh v^b25cm#TTS ghi: Vin i hc M H Ni#Trnh by c s l thuyt v hnh c hng i lp, hnh a hn g, hnh chuyn ng, hp hnh v cc bi tp thc hnh thm m trong ngh thut hi ho#Hi ho#Thm m#Gio trnh#364705#GT#Nguyn Lan Hng## 01009000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580020093000640070066001570050017002230080010002400090 01800250010000500268011002600273021029600299020002400595020000900619016000300628 005002000631005001600651005001600667005001700683013000700700#364706#VV16.08860#V V16.08861#^a150000^b500b#Vi?t#664.028#K600T#K thut sau thu hoch (bo qun v ch bin) mt s loi nng sn ng bng sng Cu Long#Nguyn Minh Thu, Nguy n Th M Tuyn (ch.b.), Nguyn i Thch...#Nguyn Minh Thu#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a686tr. : minh ho^b24cm#Tng quan cc k thut sau thu hoch v ch bin thc phm i vi cc loi nng sn. Cc k thut x l v bo qun nn g sn sau thu hoch nh tri chm chm, tri khm, xoi, thanh long, chui, c c hua, ma... Trnh by k thut ch bin mt s loi nng sn ph bin ng bn g sng Cu Long#Cng ngh sau thu hoch#Nng sn#KT#Nguyn Th M Tuyn#Nguyn i Thch#Dng Kim Thanh#Nguyn Ph Cng#364706## 00800000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810008000610010016000690020040000850070045001250050014001700080 01000184009001800194010000500212011002600217021021700243020001000460020001100470 020000800481020001100489013000700500016000300507#364707#VV16.08862#VV16.08863#^a 50000^b300b#Vi?t#628.7466068#GI-108T#Nguyn Th Thu#Gio trnh qun l mi tr ng chn nui#B.s.: Nguyn Th Thu (ch.b.), H Thanh Thm#H Thanh Thm#^aCn T h#^ai hc Cn Th#2016#^a166tr. : minh ho^b24cm#Tng quan v chn nui v v n nhim mi trng; qun l v x l cht thi rn, nc thi v kh thi t rong chn nui; cng ngh sn xut sch trong chn nui; cc cng c v m hnh qun l mi trng chn nui#Chn nui#Mi trng#Qun l#Gio trnh#364707#GT## 00655000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480010012000540020036000660070017001020080005001190090014001240100 00500138011002000143021018600163020000700349020000900356020000700365020000700372 016000300379013000700382#364708#VV16.08864#^a52000^b2000b#Vi?t#641.5622#M430A#N ht Nguyn#Mn n gip tr thng minh hi gii#Nht Nguyn b.s.#^aH.#^aNxb. H N i#2016#^a75tr. : nh^b22cm#Gii thiu cch chn nguyn liu v ch bin cc mn n gip tr thng minh hc gii nh: Salad tm, salad c mi, salad b , gi c rt bao t c, gi bp ci kh b, tm xo thm...#Nu n#Ch bin#Mn n#Tr em#KT#364708## 00647000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480010012000540020031000660070017000970080005001140090014001190100 00500133011002000138021018300158020000700341020000900348020000700357020000700364 013000700371016000300378#364709#VV16.08865#^a65000^b2000b#Vi?t#641.5622#M430A#N ht Nguyn#Mn n gip tr tng chiu cao#Nht Nguyn b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#20 16#^a95tr. : nh^b22cm#Gii thiu cch chn nguyn liu v ch bin cc mn n g ip tr tng chiu cao nh: Ci tha st du ho, bng ci xanh xo tm, gi ph tai, hn xc bnh a, ci b xi xo du ho#Nu n#Ch bin#Mn n#Tr em#3647 09#KT## 00620000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820006000511810006000570010013000630020015000760070042000910050014001330050 00700147008000500154009006100159010000500220011001500225015004300240020001700283 020001200300013000700312016000300319019000800322#364710#VV16.08866#VV16.08867#^a 110000^b2000b#Vi?t#813.6#L105S#Yancey, Rick#Ln sng th 5#Rick Yancey ; Dch: Ashley Nguyn, ACE L#Ashley Nguyn#ACE L#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a418tr.^b24cm#Dch t nguyn bn ting Anh: T he 5th wave#Vn hc hin i#Tiu thuyt#364710#VH#Dch M## 01083000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820016000421810006000580020075000640070078001390050018002170050013002350050 01800248005002000266008000500286009001400291010000500305011002200310015005700332 02103060038902000100069501300070070501600030071202000150071502000170073002000100 0747#364711#VV16.08868#VV16.08869#^b6800b#Vi?t#343.59701102638#M458S#Mt s vn bn cn thit v cng tc cu chin binh Vit Nam (2011 - 2015)#B.s.: Nguyn Vn Trng, L Minh Tin, Nguyn Cng Quyt, Vng Th Hng Loan#Nguyn Vn Trng# L Minh Tin#Nguyn Cng Quyt#Vng Th Hng Loan#^aH.#^aNxb. H Ni#2015#^a557 tr. : bng^b21cm#TTS ghi: Hi Cu chin binh Vit Nam. - Lu hnh ni b#Gii t hiu vn bn v t chc v hot ng ca hi Cu chin binh Vit Nam. Cc vn b n phi hp cng tc gia hi Cu chin binh vi cc c quan t chc. Vn bn c ng tc kim tra, cng tc thi ua khen thng, cng tc kinh t ti chnh, vn b n v cng tc tr gip php l cho cu chin binh Vit Nam#Php lut#364711#XH# Cu chin binh#Vn bn php qui#2010-2015## 00667000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010010000660020032000760070010001080040018001180080 00500136009001900141010000500160011002600165021018400191020000700375020000900382 013000700391016000300398#364712#VV16.08870#VV16.08871#^a75000^b1500b#Vi?t#629.2 8775#K600T#Tr Cng#K thut sa cha xe my c bn#Tr Cng#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a275tr. : minh ho^b21cm#Trnh by nhng kin th c c bn v sa cha xe my; sa cha ng c xe my; sa cha h thng truyn ng; sa cha h thng di chuyn v h thng iu khin; sa cha thit b in# Xe my#Sa cha#364712#KT## 00961000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820009000491810006000580020031000640070092000950050024001870050016002110050 01500227005002000242008000500262009001400267010000500281011002100286021017500307 020000500482020001000487013000700497016000300504015012500507020001500632#VV16.08 872#VV16.08873#364713#^a60000^b500b#Vi?t#613.7046#H561D#Hng dn luyn tp hat ha yoga#B.s.: Nguyn Quang ng Thnh (ch.b.), Trng Kim Ton, Dng Bo Ngc, Nguyn Th Hng Vn#Nguyn Quang ng Thnh#Trng Kim Ton#Dng Bo Ngc#Nguy n Th Hng Vn#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a145tr. : nh^b21cm#Gii thiu nhng hi u bit c bn v mn Yoga v s pht trin Yoga Vit Nam v H Ni. Cc chng trnh tp luyn ca yoga gm chng trnh c bn v chng trnh nng cao#Yoga# Luyn tp#364713#KT#TTS ghi: Lin hip cc hi UNESCO Vit Nam. Trung tm UNESC O pht trin nhn vn. Cu lc b Yoga H Ni. - Lu hnh ni b#Sch hng dn# # 00894000000000253000450002600070000002600110000701900050001808200120002318100060 00350020086000410080005001270090006001320100005001380110021001430120028001640150 10800192021027100300020001900571020001100590020001000601020001900611013000700630 016000300637#364714#VV16.08874#Vi?t#339.4609597#107G#nh gi tnh hnh thc hi n cc chnh sch gim ngho bn vng giai on 2011 - 2015#^aH.#^aS.n#2015#^a80 tr. : bng^b23cm#Ti liu tham kho c bit#TTS ghi: B K hoch v u t. Tr ung tm Thng tin v D bo Kinh t - X hi Quc gia. - Lu hnh ni b#Gii th iu tng quan cc chnh sch, chng trnh gim ngho bn vng; nh gi tnh h nh thc hin mt s chnh sch gim ngho bn vng giai on 2011 - 2015 v x ut mt s gii php nhm nng cao cht lng thc thi cc chnh sch gim ngho bn vng giai on ti#Xo i gim ngho#Chnh sch#2011-2015#Ti liu tham kh o#364714#XH## 00876000000000265000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810008000470010014000550020028000690070040000970050017001370080005001540090 02200159010000500181011003100186015004000217021031500257020001700572020001100589 013000700600016000300607#364715#VV16.08875#^a63000^b200b#Vi?t#658.1511#GI-108T# Quang Gim#Gio trnh k ton qun tr# Quang Gim (ch.b.), Trn Quang Trun g#Trn Quang Trung#^aH.#^ai hc Nng nghip#2016#^a182tr. : hnh v, bng^b24c m#TTS ghi: Hc vin Nng nghip Vit Nam#Trnh by tng quan v k ton qun tr , phn loi chi ph trong doanh nghip; cc phng php lp d ton sn xut ki nh doanh; phn tch mi quan h chi ph - khi lng - li nhun; nhn din v ng dng thng tin xc ng trong quyt nh kinh doanh; cc phng php nh gi sn phm v dch v da vo chi ph#K ton qun tr#Gio trnh#364715#GT## 00602000000000253000450000100090000000200220000900700090003100800090004000900190 00490100005000680110021000730820008000940160003001020130007001050140008001120260 00700120026001100127026001100138181000600149019000500155020001700160020000800177 021016300185#Linh Bu#T hc 214 b ch Hn#Linh Bu#^aC Mau#^aNxb. Phng ng #2016#^a86tr. : bng^b20cm#495.181#XH#364716#^b1000b#364716#VV16.08876#VV16.0887 7#T550H#Vi?t#Ting Trung Quc#Ch Hn#Trnh by khi nim, mc ch hc ch Hn; s thnh lp ch Hn, cch vit v nhng nt cn bn trong ch Hn. Gii thiu 214 b ch Hn t b 1 nt n b 17 nt## 01077000000000337000450000100170000000200180001700300440003500500090007900500100 00880050009000980070036001070080027001430090045001700100005002150110026002200150 07300246082000900319016000300328013000700331014001700338026001100355026001100366 02600070037718100070038401900050039101900050039602000090040102000190041002000050 0429021030500434#Nydahl, Lama Ole#Cht khng s hi#Ngh thut cht theo quan i m ca o Pht#Bo Ngc#Hong Lan#Ngc Sn#Lama Ole Nydahl ; Dch: Bo Ngc...# ^aC Mau ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Phng ng ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a2 94tr. : minh ho^b21cm#Tn sch ting Anh: Fearless death : Buddhist wisdom on t he art of duing#294.3423#XH#364717#^a140000^b3000b#VV16.08878#VV16.08879#364717 #CH258K#Vi?t#Dch#o Pht#i sng tinh thn#Cht#Nghin cu nhng tri nghim tinh t trong tin trnh hp hi v gii thch v nhng trng thi gia ci cht v s ti sinh; ch ra cch mi ngi c th tri qua tin trnh ny mt cc h tt p hn v t ti mt cp tnh thc cao hn sau khi cht v trong i sng tng lai thng qua thin nh## 00864000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020029000520070063000810050020001440050014001640050016001780050 02000194005001700214008000500231009001400236010000500250011002500255021023100280 020001600511020001400527013000700541016000300548020001100551#364718#VV16.08880#^ a135000^b200b#Vi?t#583.64#C126C#Cy chm ngy (Moringa spp.)#Trng Th Hng H i, Trn ng Ho (ch.b.), Trn Vit Thng...#Trng Th Hng Hi#Trn ng Ho#T rn Vit Thng#Nguyn Th Thu Thu#Nguyn Duy Phong#^aH.#^aNng nghip#2016#^a84 tr. : minh ho^b21cm#Gii thiu ngun gc v phn b loi chm ngy; c im th c vt, yu cu sinh thi ca cy chm ngy; thnh phn cc cht dinh dng v g i tr s dng ca cy chm ngy. Trnh by k thut canh tc v su bnh hi c y chm ngy#Gi tr s dng#Cy chm ngy#364718#TN#Trng trt## 01038000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810008000480010018000560020040000740070059001140050012001730050019001850080 00500204009001400209010000500223011003100228015005900259021035800318020002000676 020000900696020001000705020001100715013000700726016000300733#VV16.08881#364719#^ a100000^b300b#Vi?t#664.9497#GI-108T#Mai Th Tuyt Nga#Gio trnh truy xut ngu n gc thu sn#Mai Th Tuyt Nga (ch.b.), V Ngc Bi, Trn Th Bch Thu#V Ng c Bi#Trn Th Bch Thu#^aH.#^aNng nghip#2016#^a258tr. : hnh v, bng^b24cm# TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nha Trang#Trnh by tng quan v cc quy nh v truy xut ngun gc; nguyn tc, phng php xy dng v p d ng h thng truy xut ngun gc; cc tiu chun v truy xut ngun gc; truy xu t ngun gc thu sn nui v nh bt; truy xut ngun gc v vic ngn chn cc hot ng nh bt thu sn bt hp php; cc m hnh truy xut ngun gc thc phm thu sn...#Cng ngh thc phm#Thu sn#Ngun gc#Gio trnh#364719#GT## 00794000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010021000630020011000840070039000950050012001340080 00500146009005300151010000500204011001500209015003400224021017800258020001000436 020000900446020001800455013000700473016000300480019000900483#364720#VV16.08882#V V16.08883#^a60000^b2000b#Vi?t#320.1#QU121V#Machiavelli, Niccol#Qun vng#Nicc ol Machiavelli ; Thiu Khanh dch#Thiu Khanh#^aH.#^aTri thc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a215tr.^b21cm#Dch t bn ting Anh: The Prince#C huyn lun bn v nh nc, phm cht v cc th thut chnh tr ca nhng ngi ng u nh nc, thut tr nc v thut hng quc nh cm quyn cng c a v, quyn lc#Chnh tr#Nh nc#o c chnh tr#364720#XH#Dch Anh## 00616000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020045000510070070000960050012001660050015001780050017001930050 01500210008000500225009001800230010000500248011002100253020001100274020000600285 020001100291020001400302013000700316016000300323#VV16.08884#364721#^a20000^b500 0b#Vi?t#372.6#V460B#V bi tp mn ting Vit cui nm hc lp 4#Phm Huy T (ch .b.), Trn Hong Tu, Nguyn B Truyn, Nguyn B Hng#Phm Huy T#Trn Hong Tu #Nguyn B Truyn#Nguyn B Hng#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a64tr. : bng^b21 cm#Ting Vit#Lp 4#V bi tp#Sch c thm#364721#GK## 01047000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020070000620290067001320080012001990090046002110100 00500257011002600262021039100288020002600679020000800705020001000713020002200723 020001400745013000700759016000300766#364722#VV16.08885#VV16.08886#^a300000^b700 b#Vi?t#300.6#L302S#Lch s mt th k nghin cu Vin Vin ng Bc c Php ti Vit Nam#Un sicle d'Histoire l'cole Franaise d'Extrme-Orient au Vietnam#^aH. ; Paris#^aTri thc ; cole Franaise d'Extrme-Orient#2014#^a315tr. : minh ho^b 24cm#Nghin cu tng qut v lch s sng lp v chc nng ca Vin Vin ng B c c Php ti Vit Nam. Gii thiu nhng cng trnh nghin cu ca Vin v Vit Nam nh: Kho c hc, tn gio v nhng x hi c truyn min Trung Vit Nam, t liu vit v truyn thng hc thc min Bc, kin trc v x hi lng x; n ghin cu vn bo tn di sn Vit Nam, vn hp tc v bo tng hc...#Hc vin Vin ng Bc c#Lch s#Hot ng#Cng trnh nghin cu#Sch song ng#3647 22#XH## 01109000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820010000421810007000520010021000590020046000800030039001260070065001650050 01700230005001900247008000500266009004400271010000500315011003100320012002100351 02103090037202000120068102000140069302000120070702000100071902000100072901300070 0739016000300746019001000749#VV16.08887#VV16.08888#364723#^b1000b#Vi?t#363.45095 #TH514P#Failler, Philippe Le#Thuc phin v chnh quyn thuc a chu #T c quyn n cm on, 1897 - 1940#Philippe Le Failler ; Dch: Trn Th Lan Anh, Trnh Th Thu Hng#Trn Th Lan Anh#Trnh Th Thu Hng#^aH.#^aVn ho Thng tin ; Vin Vin ng Bc c#2000#^a314tr. : hnh v, bng^b24cm#T sch Vit Nam VII #Nghin cu vn thuc phin Vin ng, s c quyn thuc phin ng Dn g; nhng chnh sch cm thuc phin u tin ng Dng nm 1906-1909. Trnh b y vn thit lp mt chnh sch chng ma tu, vn khng hong kinh t, thu c phin v nhng nm thng cui cng ca ch c quyn ng Dng#Thuc phi n#T nn x hi#Chnh quyn#Thuc a#1897-1940#364723#XH#Dch Php## 00929000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820009000411810007000500020045000570030020001020290040001220070018001620080 00500180009000600185010000500191011002700196021029400223016000300517020000900520 001001800529013000700547020001200554012002100566015004000587#364724#VV16.08889#V V16.08890#^b500b#Vi?t#495.9227#KH108S#Kho st gim nh nin i thc bn vn b ia#Question de Mthode#La datation des inscription du Vit-Nam#Nguyn Vn Nguyn #^aH.#^aS.n#2007#^a378tr. : nh, bng^b24cm#Nu thc trng vn thc bn ngu to nin i. Nhng th thut ngu to nin i trong thc bn vn bia. Hai ngu n sn sinh v cc mu ch nin hiu ngu to trong thc bn vn bia. Gim nh n in i i vi thc bn ngu to nin i. Thao tc x l v kt qu gim nh nin i thc bn#XH#Vn khc#Nguyn Vn Nguyn#364724#Ch Hn Nm#T sch Vit Nam - X#u ba sch ghi: Vin Vin ng Bc c## 01036000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520020088000580080005001460090019001510100005001700110 02200175021037400197016000300571020001000574020001000584020001000594029002900604 015006500633020000800698020001200706020000900718013000700727#364725#VV16.08895#V V16.08896#^b2500b#Vi?t#344.59707#T103L#Ti liu hng dn xt cng nhn t tiu chun chc danh gio s, ph gio s nm 2016#^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a28 7tr. : bng^b21cm#Gm cc vn bn php quy ca nh nc quy nh tiu chun, th tc b nhim, min nhim chc danh gio s, ph gio s. Quy nh chi tit vic xt cng nhn, hu b cng nhn t tiu chun, b nhim, min nhim chc danh gio s, ph gio s. Quy ch t chc v hot ng ca Hi ng Chc danh gio s cc cp. Danh sch thnh vin ca Hi ng Chc danh gio s nh nc#XH#Php lut#Cng nhn#Chc danh#Ti bn c sa cha, b sung#TTS ghi: Hi ng Chc da nh gio s nh nc. - Lu hnh ni b#Gio s#Ph gio s#Nm 2016#364725## 00887000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820013000411810006000540020077000600080005001370090019001420100005001610110 03100166021020900197020001800406016000300424020002000427020001400447020000600461 004003800467015007100505020001400576013000700590#VV16.08897#VV16.08898#364726#^b 500b#Vi?t#621.31910218#T103L#Ti liu tp hun QCVN 12:2014/BXD: H thng in c a nh v nh cng cng#^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a223tr. : hnh v, bng^ b24cm#Trnh by c s v phng php xy dng Quy chun. Gii thiu ton vn Quy chun K thut Quc gia QCVN 12:2014/BXD v h thng in ca nh v nh cng cng. Gii thch mt s ni dung ca QCVN 12:2014/BXD#Ti liu tp hun#KT#Qui chun nh nc#H thng in#Nh #In ln th 2, c chnh sa v b sung#TTS g hi: B Xy dng; International copper association Southeast Asia#Nh cng cng#3 64726## 01015000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600020051000660070029001170050015001460080005001610090 01900166010000500185011002600190021042500216016000300641020000500644001001300649 013000700662020000800669020001400677020000900691020001300700#364727#VV16.08900#V V16.08899#^a100000^b950b#Vi?t#621.30285#C102T#CAD trong in & in t vi iu khin v ng dng#L Ngc Bch, Phm Quang Huy#Phm Quang Huy#^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a333tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu s qua v phn mm MIKROC v h ng dn cch ci t chng trnh; ngn ng v cc hm c sn trong MIKROC; iu khin LED n; 10 bi tp thc hnh vi PICBASIC PRO v PROTEUS; iu khin ng c mt chiu; iu khin ng c bc; iu khin LED 7 on v LED ma trn; LC D chuyn i AD v bn phm; I2C: PIC-EEPROM-PIC-PIC; truyn thng ni tip (USA RT) vi iu khin - vi iu khin v vi iu khin - my tnh#TN#in#L Ngc B ch#364727#in t#Vi iu khin#ng dng#Phn mm CAD## 00870000000000337000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600020030000670030022000970070033001190050016001520080 00500168009001900173010000500192011002600197021018500223020001200408016000300420 02000090042300100160043202000070044802000190045502000100047401300070048401200310 0491020001000522#VV16.08902#364728#VV16.08901#^a105000^b950b#Vi?t#621.80285#TH3 08K#Thit k c kh vi MasterCAM#Phin bn mi X7 & X8#Phm Quang Hin, Phan Th anh Ngc#Phan Thanh Ngc#^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a399tr. : minh ho^b24cm# Gii thiu tng quan v Mastercam cng nh mt s bi tp v v v gia cng khu n vi Mastercam. Cc lnh v 2D trong Mastercam; cc lnh hiu chnh 2D v phn g php phay gia cng 2 D#Sch t hc#TN#Thit k#Phm Quang Hin#C kh#Phn mm Mastercam#L thuyt#364728#T hc MasterCAM bng hnh nh#Thc hnh## 00798000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020015000530070009000680080005000770090019000820100005001010110 02600106021032000132016000300452020000700455001000900462020001100471020001300482 013000700495012003000502#364729#VV16.08903#^a160000^b200b#Vi?t#629.132#C460H#C hc vt bay#L Quang#^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a367tr. : minh ho^b24cm#Tr nh by l thuyt, phng php tip cn vi cc thit b bay, tnh ton tnh nng , cc ch bay t n gin n phc tp, bn knh bay, min bay, cng sut, c c loi ng c dng cho my bay, phng trnh chuyn ng ca my bay, n nh t nh, n nh ng, phn tch cht lng bay, l thuyt iu khin my bay...#KT# C hc#L Quang#Hng khng#Thit b bay#364729#T sch Ngnh C kh ng lc## 00774000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810007000500010009000570020037000660070023001030050013001260080005001390090 01900144010000500163011002500168020001400193016000300207012003000210021022200240 020001600462013000700478020001100485#VV16.08904#364730#^a115000^b200b#Vi?t#621. 381045#QU106#Phng H#Quang in t v thng tin quang si#Phng H, V Ngc H ng#V Ngc Hng#^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a231tr. : hnh v^b24cm#Quang in t#KT#T sch Ngnh Vt l k thut#Trnh by qu trnh truyn dn sng quang t rong mi trng; linh kin dn sng quang bn phng; truyn sng trong si quang ; c s vt l bn dn; it pht quang; laze bn dn; linh kin thu quang; h t hng tin quang si#Thng tin quang#364730#Gio trnh## 00587000000000253000450000100110000000200180001100700110002900800050004000900190 00450100005000640110026000690820008000950160003001030130007001060140015001130260 00700128026001100135026001100146181000600157019000500163020000800168020001000176 021014700186# c Tr#in t thc hnh# c Tr#^aH.#^aBch khoa H Ni#201 6#^a176tr. : minh ho^b24cm#621.381#KT#364731#^a42000^b800b#364731#VV16.08905#V V16.08906#305T#Vi?t#in t#Thc hnh#Trnh by mt s kin thc c bn v dng c v thit b o, linh kin in t th ng v tch cc, ngun cp in mt c hiu cho thit b in t## 00846000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810008000540020024000620070062000860050014001480050014001620050 01500176005001300191005001000204008000500214009001900219010000500238011002200243 015005000265020001300315020001100328013000700339016000300346021018300349#VV16.08 907#VV16.08908#364732#^a41000^b2000b#Vi?t#351#GI-108T#Gio trnh qun l cng#B .s.: Trn Anh Tun (ch.b.), inh Vn Tin, Nguyn Hu Hi...#Trn Anh Tun#inh Vn Tin#Nguyn Hu Hi#L Nh Thanh#Hong Mai#^aH.#^aBch khoa H Ni#2015#^a22 6tr. : bng^b21cm#TTS ghi: B Ni v. Hc vin Hnh chnh Quc gia#Qun l cng #Gio trnh#364732#GT#Gii thiu tng quan v qun l cng; khu vc cng; ch th v phng php qun l trong khu vc cng; ni dung qun l khu vc cng; nng cao hiu lc, hiu qu qun l khu vc cng## 00749000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500020039000560030066000950040014001610080005001750090 01900180010000500199011002900204015006100233020001500294016000300309021017600312 013000700488#364733#VV16.08909#VV16.08910#^b3000b#Vi?t#621.483#305H#in ht nh n - Nhng hiu bit c bn#Dnh cho cn b qun l v nhng ngi quan tm n in ht nhn#Ti bn ln 1#^aH.#^aBch khoa H Ni#2015#^a61tr. : nh, hnh v^ b24cm#TTS ghi: B Khoa hc v Cng ngh. Cc Nng lng nguyn t#in nguyn t #KT#Cung cp nhng thng tin c bn v in ht nhn, nh my in ht nhn, l i th so snh ca in ht nhn, chu trnh nhin liu ht nhn, cht thi phng x v an ton bc x#364733## 00952000000000325000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200110 00381810008000490020081000570030037001380070056001750050017002310050017002480050 01700265005001200282005001700294008000500311009001900316010000500335011003100340 02101880037102000150055902000220057402000090059602000110060501300070061601600030 0623#364734#VV16.08911#^a86000^b200b#Vi?t#346.597048#GI-108T#Gio trnh s hu tr tu, chuyn giao cng ngh v khai thc thng tin sng ch#Dng cho cc tr ng i hc k thut#Phan Quc Nguyn, Nguyn Tun Hng, Nguyn c Thun...#Phan Quc Nguyn#Nguyn Tun Hng#Nguyn c Thun#Vn nh #Nguyn Trng c#^aH. #^aBch khoa H Ni#2016#^a227tr. : hnh v, bng^b24cm#Gii thiu cc kin thc c bn v quyn s hu tr tu; hp ng v dch v chuyn giao cng ngh; thn g tin sng ch, cc ti nguyn thng tin sng ch; vai tr ca qun tr sng ch ...#S hu tr tu#Chuyn giao cng ngh#Sng ch#Gio trnh#364734#GT## 00800000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820013000501810006000630010016000690020029000850070032001140050015001460080 00500161009001900166010000500185011002500190021021200215020001600427020000900443 020000800452020002000460013000700480016000300487020000800490#364735#VV16.08912#V V16.08913#^a100000^b950b#Vi?t#620.00420285#H561D#Trng Minh Tr#Hng dn s d ng Solidworks#Trng Minh Tr, Phm Quang Huy#Phm Quang Huy#^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a378tr. : hnh v^b24cm#Gii thiu cch v, lp rp v to chuyn ng cc chi tit trong Solidworks qua 15 bi tp nh: V khp ni cong, v ng d n, v cm in, v khun bng, tch khun bng, lp rp bnh rng, lp rp hn hp...# ho my tnh#Thit k#Bi tp#Phn mm SolidWorks#364735#KT#M hnh## 00775000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480010014000540020028000680070014000960080005001100090019001150100 00500134011003100139012003200170021024200202020002100444020001600465020001800481 013000700499016000300506#364736#VV16.08914#^a125000^b200b#Vi?t#621.4831#V124L#T rn Kim Tun#Vt l l phn ng ht nhn#Trn Kim Tun#^aH.#^aBch khoa H Ni#2 016#^a271tr. : hnh v, bng^b24cm#T sch Ngnh k thut ht nhn#Gii thiu c c tnh cht vt l ca notron; ngun notron; khuych tn notron; lm chm notron - ph notron nhit; phn ng phn hch dy chuyn gy bi notron; l thuyt l phn ng ht nhn; phng php tnh ton s trong vn chuyn notron#L phn ng ht nhn#Vt l ht nhn#K thut ht nhn#364736#KT## 00802000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580010021000640020054000850070021001390040032001600080 00500192009001900197010000500216011002600221021019800247020001800445020001200463 020001600475020001100491013000700502016000300509#364737#VV16.08915#VV16.08916#^a 75000^b500b#Vi?t#660.0285#M450P#Nguyn Th Minh Hin#M phng cc qu trnh c bn trong cng ngh ho hc#Nguyn Th Minh Hin#Xut bn ln th 2, c sa cha #^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a231tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu v phn mm m phng cng ngh ho hc UNISIM, gm: phng trnh trng thi, thit b ph tr , phn ng, cng c tnh ton, m hnh phn cch. M phng mt s qu trnh cng ngh ho hc#Cng ngh ho hc#M phng s#Phn mm Unisim#Gio trnh#364737#KT ## 00743000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010008000650020032000730070008001050040018001130080 00500131009004700136010000500183011002600188021021800214020000500432020000900437 020000900446013000700455016000300462#364738#VV16.08917#VV16.08918#^a145000^b150 0b#Vi?t#629.287#K600T#c Huy#K thut sa cha t nng cao#c Huy#Ti bn l n th 1#^aH.#^aBch khoa H Ni ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a439tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu kin thc c bn v sa cha bo dng t. Trnh by cu to c bn v nguyn l hot ng ca ng c, h thng in t, hp s, h th ng phanh, h thng thit b in, h thng di chuyn v chuyn hng# t#K thu t#Sa cha#364738#KT## 00646000000000289000450000100170000000200250001700500150004200500150005700700550 00720080005001270090056001320100005001880110015001930150040002080820007002480160 00300255013000700258014001700265026000700282026001100289026001100300181000600311 019000500317019000500322020001700327020001200344#Patterson, James#Ni kinh hong trn ti#Trn Qu Dng#Dng Kim Thoa#James Patterson ; Dch: Trn Qu Dng, Dng Kim Thoa#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#201 6#^a540tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Along came a spider#813.54#VH#364739#^a1100 00^b2000b#364739#VV16.08919#VV16.08920#N452K#Vi?t#Dch#Vn hc hin i#Tiu th uyt## 00815000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510020015000570070062000720050011001340050015001450050 01700160005001900177005001800196008000500214009001400219010000500233011002600238 015003800264013000700302016000300309021016400312020000900476020001600485#VV16.08 921#364740#VV16.08922#^b2000b#Vi?t#915.9731#D300T#Di tch Ty H#B.s.: Hong Gi p, V Hoi Phng (ch.b.), Chu Th Minh Tn...#Hong Gip#V Hoi Phng#Chu Th Minh Tn#Phan Th Thu Hnh#Nguyn Th Phng#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a383tr., 16tr. nh^b21cm#TTS ghi: U ban Nhn dn qun Ty H#364740#XH#Gii thiu qun th cc di tch nh, n, cha, nh th h thuc a phn qun Ty H - H Ni , trong c nhiu di tch c xp hng cp Quc gia, thnh ph#a danh#Di tch vn ho## 00723000000000277000450000200330000000800050003300900140003801000050005201100270 00570150074000840220004001580220008001620820011001700160003001810130007001840140 00700191026001100198026000700209181000600216019000500222020000800227020000800235 020002300243020001000266021016900276#Nam B khng chin (1945 - 1954)#^aH.#^aNxb . H Ni#2016#^a942tr. : nh, bng^b24cm#TTS ghi: Cc Vn th v Lu tr Nh n c. Trung tm Lu tr Quc gia III#T.3#Qun s#355.475977#XH#364741#^b400b#VV16. 08923#364741#N104B#Vi?t#Qun s#Lch s#Khng chin chng Php#1945-1954#Gii th iu ti liu ch o ca ng v Chnh ph v qun s i vi Nam B v cc vn bn v tnh hnh qun s cc nm trong ton Nam B v mt s a phng Nam B.. .## 00770000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010009000600020017000690030017000860070009001030080 00500112009001100117010000500128011003100133013000700164016000300171021028700174 020001500461020000800476020000800484#364742#VV16.08924#VV16.08925#^a50000^b1000 b#Vi?t#282#C514#Xun Thu#Cuc i Gi-Sp#Chuyn i k th#Xun Thu#^aH.#^aTn gio#2016#^a183tr. : hnh v, bng^b21cm#364742#XH#Gii thiu nhng cu chuyn t h v, nhng bi hc khm ph sng vi 5K: K1 v lng kin tr, K2- kh nng, K3-s khn ngoan, K4-khoan dung v K5- khim nhng trong hnh trnh i theo Th in cha v tu hnh bn thn ca thiu nin Gi - Sp, tm gng sng cho gii t r C c hc tp#o Thin cha#Gio l#Bi hc## 00672000000000277000450000100090000000200320000900700090004100800050005000900110 00550100005000660110030000710120031001010820004001320160003001360130007001390140 01600146026000700162026001100169026001100180181000600191019000500197020001500202 020001000217020001100227021015600238#Trn o#7 cha kho Phn Hng Hi Thnh#Tr n o#^aH.#^aTn gio#2016#^a86tr. : hnh v, bng^b20cm#Tn hu v Hi Thnh P hn Hng#282#XH#364743#^a25000^b1000b#364743#VV16.08926#VV16.08927#B112C#Vi?t# o Thin cha#Hi Thnh#Pht trin# cp ti s hnh thnh, pht trin v th t hch cng nh nghi thc trong qu trnh thc hin nhim v ca hi thnh u ti n ca gio hi Thin cha gio## 00849000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820008000491810006000570010016000630020028000790030013001070070062001200080 00500182009001100187010000500198011002200203021017100225020000900396020001100405 016000300416019000500419015005300424013000700477005004000484020001100524#VV16.08 928#VV16.08929#364744#^a40000^b500b#Vi?t#220.071#462S#Mock, Dennis J.#i sng thuc linh c nhn#Mn hc s 6#Dennis J. Mock ; Ban Tu chnh Hi thnh Bp-tt Vit Nam h..#^aH.#^aTn gio#2015#^a160tr. : bng^b20cm#Gii thiu phng php gio dc ca trung tm hun luyn Kinh thnh dnh cho qun nhim Hi thnh. cng v thi kho biu cc mn hc. Gii thiu ni dung cc mn hc#o Kit#Ki nh thnh#XH#Dch#TTS ghi: Trung tm Hun luyn Kinh thnh cho mc s#364744#Ban Tu chnh Hi thnh Bp-tt Vit Nam#Ging kinh## 00673000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820009000421810006000510010016000570020018000730070031000910050008001220040 01800130008000500148009001100153010000500164011002100169021013700190020000900327 020000800336020000800344020000900352013000700361016000300368#VV16.08930#VV16.089 31#364745#^b1000b#Vi?t#294.3444#S455C#Sogyal Ty Tng#Sng cht bnh an#Sogyal T y Tng ; Tr Hi dch#Tr Hi#Ti bn ln th 4#^aH.#^aTn gio#2015#^a124tr. : nh^b21cm#Nhng gio l ca o Pht v s sng v ci cht gip con ngi bit trn trng, hng th cuc sng v cm thy nh nhng vi ci cht#o Pht#Gi o l#S sng#Ci cht#364745#XH## 00770000000000289000450000100280000000200250002800500110005300700460006400800050 01100090011001150100005001260110022001310150056001530820006002090160003002150130 00700218014000800225026000700233026001100240026001100251181000600262019000500268 019000500273020000900278020000800287021018500295#Bhaddanta Dr. Rewata Dhamma#L trnh tm v sc php#Php Triu#Bhaddanta Dr. Rewata Dhamma ; Php Triu dch#^ aH.#^aTn gio#2016#^a282tr. : bng^b21cm#Tn sch ting Anh: Process of conscio usness and matter#294.3#XH#364746#^b1500b#364746#VV16.08932#VV16.08933#L450T#Vi? t#Dch#o Pht#Gio l#Trnh by nhng vn nghin cu l trnh tm v sc ph p, gip pht t hiu c nim v hu vi v v vi, tm v vt, bin ho v kh ng bin ho, bin ng v sanh dit mun i...## 00701000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820004000491810006000530010016000590020018000750030013000930070015001060080 00500121009001100126010000500137011002600142021013000168020000900298020001300307 016000300320019000500323015005300328013000700381020001100388#VV16.08934#VV16.089 35#364747#^a40000^b500b#Vi?t#225#T121U#Mock, Dennis J.#Tn c lc kho#Mn h c s 3#Dennis J. Mock#^aH.#^aTn gio#2015#^a404tr. : minh ho^b20cm#Trang b ch o ngi hc nhng tri thc v k nng cn bn, cn thit cho vic thc thi hiu qu trch nhim ging dy Kinh Tn c#o Kit#Kinh Tn c#XH#Dch#TTS ghi: T rung tm Hun luyn Kinh thnh cho mc s#364747#Ging kinh## 00541000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820009000431810006000520010008000580020030000660070008000960080005001040090 01100109010000500120011001500125021009800140020000900238020000800247020001000255 013000700265016000300272#VV16.08936#VV16.08937#364748#^b10000b#Vi?t#294.3444#K31 2V#Diu m#Kinh vn & nhng li khai th#Diu m#^aH.#^aTn gio#2016#^a209tr.^b 20cm#Gm nhng bi thuyt ging gio l ca o Pht, hnh trnh v hng dn ph t t tu hc Pht php#o Pht#Tu hnh#Pht php#364748#XH## 00618000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820006000411810006000470010016000530020028000690070015000970080005001120090 01100117010000500128011002100133021014600154020000900300020000700309020000900316 013000700325016000300332019000500335#364749#VV16.08938#VV16.08939#^b500b#Vi?t#24 8.4#M454#Gillett, Dennis#Mn thin ti trong Cha#Dennis Gillett#^aH.#^aTn gio#2016#^aVIII, 221tr.^b20cm#Gii thiu c tin gip cc mn suy nim, t n, cu nguyn v i sng thing ling v v nhng linh o cn bn trong con ng i theo Cha#o Kit#Mn #i sng#364749#XH#Dch## 00840000000000277000450000200480000000300090004800800050005700900110006201000050 00730110027000780150083001050820008001880160003001960130007001990140016002060260 01100222026001100233026000700244181000800251019000500259020001100264020001300275 020002200288020001100310021024100321#Gio trnh bi dng gio vin trng Cha nht#Hc vin#^aH.#^aTn gio#2015#^a280tr. : nh, bng^b20cm#TTS ghi: Hi thn h Tin lnh Vit Nam (MN). U ban C c gio dc - Tng Lin hi#220.071#GT#3647 50#^a25000^b1000b#VV16.08940#VV16.08941#364750#GI-108T#Vi?t#Kinh thnh#o Tin lnh#Phng php ging dy#Gio trnh#Hng dn gio vin k nng dy, nng cao trnh hiu bit v cng tc dy Kinh thnh, trau di kh nng hc hi li Ch a nng cao trnh dy bi hc trng Cha nht, nm vng si dy lin kt t on b Kinh thnh l li c Cha tri## 00850000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580020033000650070074000980050016001720050016001880050 02300204005001200227005001200239008000500251009001100256010000500267011003500272 01200110030702101710031802000090048902000090049802000070050701300070051401600030 0521#364751#VV16.08942#VV16.08943#^a40000^b2000b#Vi?t#268.432#CH501G#Cha Gisu mun con n vi Cha#B.s.: Nguyn Vn Hin (ch.b.), Nguyn Th Bch, Nguyn Th Phng Dung...#Nguyn Vn Hin#Nguyn Th Bch#Nguyn Th Phng Dung#Nguyn H nh#L Anh Hin#^aH.#^aTn gio#2015#^a196tr. : hnh v, tranh v^b24cm#Hip th ng#Hng dn cc em nh nhn bit v yu mn Cha Gisu, bit cu nguyn v tham d thnh l, tun gi cc iu rn ca Ngi v tr nn ngi con tho ca Cha Cha trn tri#o Kit#Gio dc#Tr em#364751#XH## 00848000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580020032000640070074000960050016001700050016001860050 02300202005001200225005001200237008000500249009001100254010000500265011003500270 01200110030502101710031602000090048702000090049602000070050501600030051201300070 0515#364752#VV16.08944#VV16.08945#^a40000^b2000b#Vi?t#268.432#C430#Con n v li vi Cha Gisu#B.s.: Nguyn Vn Hin (ch.b.), Nguyn Th Bch, Nguyn Th Phng Dung...#Nguyn Vn Hin#Nguyn Th Bch#Nguyn Th Phng Dung#Nguyn Hn h#L Anh Hin#^aH.#^aTn gio#2015#^a199tr. : hnh v, tranh v^b24cm#Hip thng #Hng dn cc em nh nhn bit v yu mn Cha Gisu, bit cu nguyn v tham d thnh l, tun gi cc iu rn ca Ngi v tr nn ngi con tho ca Cha Ch a trn tri#o Kit#Gio dc#Tr em#XH#364752## 00952000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820013000421810006000550020037000610070064000980050015001620050014001770050 01600191005001300207005001600220008000500236009001900241010000500260011002600265 01500160029102102120030702000150051902000100053402000080054402000110055202000100 0563020000700573013000700580016000300587#364753#VV16.08946#VV16.08947#^b2000b#Vi ?t#262.30959793#K600Y#K yu gio phn Cn Th 1955 - 2015#B.s.: Nguyn B Long (ch.b.), Phm c Tun, Nguyn Hon Ph...#Nguyn B Long#Phm c Tun#Nguyn H on Ph#L Ngc Bch#Trng Minh Hi#^aH.#^aNxb. Phng ng#2015#^a399tr. : min h ho^b24cm#Lu hnh ni b#Gii thiu khi qut 60 nm (1955-2015) lch s hnh thnh v pht trin gio phn Cn Th; nhng c s chnh yu, cc hi dng, hi on v cc gio ht xung quanh nh: ht Cn Th, ht i Hi, ht Tr Lng...# o Thin Cha#Gio phn#Lch s#Pht trin#1955-2015#K yu#364753#XH## 00809000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510020009000570030021000660070062000870220005001490080 00900154009001900163010000500182011002600187012001700213020000900230005001000239 01600030024902101290025202000080038100500090038900500150039800500130041300500110 0426005001500437013000700452#364754#VV16.08948#VV16.08949#^b2000b#Vi?t#294.3444# T550Q#T Quang#Pht gio & i sng#Chnh Tr, ng Bn, Trn Qu Hng... ; Th ch ng Bn ch.b.#T.15#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2016#^a199tr. : minh ho^b24c m#T sch Pht hc#o Pht#Chnh Tr#XH#Phn tch nhng li ging dy ca c P ht, nhng gio l c bn ca o Pht v nhng bi th, bi vit qua cch nhn Pht gio#Gio l#ng Bn#Trn Qu Hng# Hng Ngc#Ho Phng#Thch ng Bn #364754## 00556000000000277000450000100150000000200180001500700150003300800090004800900190 00570100005000760110015000810820009000960160003001050130007001080140008001150260 01100123026001100134026000700145181000600152019000500158020000900163020000800172 020000800180020000800188021008200196#Thch Minh Tr#Hng hoa tnh #Thch Minh Tr#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2016#^a256tr.^b21cm#294.3444#XH#364755#^b1000b# VV16.08950#VV16.08951#364755#H561H#Vi?t#o Pht#Gio l#Tu hnh#Tnh #Trnh b y nhng gio l o Pht cho nhng hnh gi hu duyn tu php mn Tnh ## 00655000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010016000650020025000810070016001060080009001220090 01900131010000500150011001500155021020200170020000900372013000700381016000300388 020001000391#364756#VV16.08952#VV16.08953#^a65000^b1000b#Vi?t#294.3444#108P#Th ch Nht Hnh#o Pht i vo cuc i#Thch Nht Hnh#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2015#^a182tr.^b21cm#Trnh by nhng quan im, nhng tng, s vic chn g minh rng nhn thc, hnh ng ca o Pht i vo s hiu bit v i sng b nh thng ca con ngi, c bit i vi nhng tn Pht gio#o Pht#364756 #XH#Cuc sng## 00606000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010020000630020025000830070025001080080005001330090 05400138010000500192011002600197012005900223020001700282020001600299020001500315 016000300330013000700333#VV16.08954#364757#VV16.08955#^a76000^b1000b#Vi?t#398.2 4#M124B#Nguyn Th Vi Khanh#Mt b mi lo lm chung#Nguyn Th Vi Khanh b.s.#^a H.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vit#2016#^a89tr. : tranh m u^b27cm#Nhng cu chuyn ng ngn kinh in theo con sut cuc i#Vn hc dn g ian#Truyn ng ngn#Sch thiu nhi#VH#364757## 00598000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010020000630020017000830070025001000080005001250090 05400130010000500184011002600189012005900215020001700274020001600291020001500307 016000300322013000700325#364758#VV16.08956#VV16.08957#^a76000^b1000b#Vi?t#398.2 4#T200N#Nguyn Th Vi Khanh#T nc theo ma#Nguyn Th Vi Khanh b.s.#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vit#2016#^a84tr. : tranh mu^b27cm# Nhng cu chuyn ng ngn kinh in theo con sut cuc i#Vn hc dn gian#Truy n ng ngn#Sch thiu nhi#VH#364758## 00600000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010020000630020019000830070025001020080005001270090 05400132010000500186011002600191012005900217020001700276020001600293020001500309 013000700324016000300331#364759#VV16.08958#VV16.08959#^a76000^b1000b#Vi?t#398.2 4#252N#Nguyn Th Vi Khanh#ch ngi y ging#Nguyn Th Vi Khanh b.s.#^aH.#^aV n hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vit#2016#^a84tr. : tranh mu^b27c m#Nhng cu chuyn ng ngn kinh in theo con sut cuc i#Vn hc dn gian#Tr uyn ng ngn#Sch thiu nhi#364759#VH## 00544000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010015000650020031000800070034001110050012001450080 00500157009004100162010000500203011001500208020001700223020001200240013000700252 016000300259019001600262#364760#VV16.08960#VV16.08961#^a140000^b3000b#Vi?t#895. 136#T312N#Hoa Thanh Thn#Tnh ny nh hn vi gi ng#Hoa Thanh Thn ; Phan L u Ly dch#Phan Lu Ly#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Thng mi Sch Vit#2016#^a463tr .^b24cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#364760#VH#Dch Trung Quc## 00600000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010022000650020034000870070041001210220004001620050 01200166008000500178009003000183010000500213011001500218020001700233020001200250 013000700262016000300269019001600272005002200288#364761#VV16.08962#VV16.08963#^a 145000^b2000b#Vi?t#895.136#T312M#Tch Nguyt Gio Gio#Tnh mun cung cu tr ng thin#Tch Nguyt Gio Gio ; Phan Lu Ly dch#T.1#Phan Lu Ly#^aH.#^aVn h c ; Cng ty Sch Vit#2016#^a550tr.^b24cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#364761#VH #Dch Trung Quc#Tch Nguyt Gio Gio## 00600000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010022000650020034000870070041001210220004001620050 01200166008000500178009003000183010000500213011001500218020001700233020001200250 016000300262019001600265013000700281005002200288#364762#VV16.08964#VV16.08965#^a 145000^b2000b#Vi?t#895.136#T312M#Tch Nguyt Gio Gio#Tnh mun cung cu tr ng thin#Tch Nguyt Gio Gio ; Phan Lu Ly dch#T.2#Phan Lu Ly#^aH.#^aVn h c ; Cng ty Sch Vit#2016#^a556tr.^b24cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Dch T rung Quc#364762#Tch Nguyt Gio Gio## 00540000000000265000450000100130000000200140001300300200002700500120004700700370 00590080005000960090035001010100005001360110026001410820012001670160003001790130 00700182014001600189026001100205026000700216026001100223181000700234019000500241 020000800246020002000254#Lu Sn Minh#Trn Khnh D#Tiu thuyt lch s#Thnh Ph ong#Lu Sn Minh ; Minh ho: Thnh Phong#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho ng A #2016#^a275tr. : tranh v^b24cm#959.7024092#VH#364763#^a86000^b2000b#VV16.08967 #364763#VV16.08966#TR121K#Vi?t#Lch s#Tiu thuyt lch s## 00560000000000277000450000100130000000200080001300500110002100700300003200800050 00620090052000670100005001190110015001240150031001390820008001700160003001780130 00700181014001600188026000700204026001100211026001100222181000600233019000500239 019000900244020001700253020001200270#Kafka, Franz#Lu i#L Chu Cu#Franz Kafka ; L Chu Cu dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016 #^a324tr.^b24cm#Tn sch ting c: Das schlo#833.912#VH#364764#^a95000^b2000b #364764#VV16.08968#VV16.08969#L125#Vi?t#Dch c#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00471000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020034000530070015000870220004001020050010001060080005001160090 03600121010000500157011002600162020001800188020001300206016000300219013000700222 #364765#VV16.08970#^a50000^b2000b#Vi?t#372.21#CH527K#Chuyn k cho b trc gi i ng#Ngc Linh dch#T.3#Ngc Linh#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#20 15#^a84tr. : tranh mu^b21cm#Gio dc mu gio#Truyn tranh#VH#364765## 00547000000000289000450000100090000000200180000900500090002700500090003600700250 00450080005000700090036000750100005001110110015001160220004001310820009001350160 00300144013000700147014001700154026000700171026001100178026001100189181000700200 019000500207019001600212020001700228020001200245#Kim Dung#Thin long bt b#ng Hi#Kim Dung#Kim Dung ; ng Hi dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Phng Nam# 2016#^a691tr.^b24cm#T.1#895.1352#VH#364766#^a980000^b1500b#364766#VV16.08971#VV 16.08972#TH305L#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00547000000000289000450000100090000000200180000900500090002700500090003600700250 00450080005000700090036000750100005001110110015001160220004001310820009001350160 00300144013000700147014001700154026000700171026001100178026001100189181000700200 019000500207019001600212020001700228020001200245#Kim Dung#Thin long bt b#ng Hi#Kim Dung#Kim Dung ; ng Hi dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Phng Nam# 2016#^a701tr.^b24cm#T.2#895.1352#VH#364767#^a980000^b1500b#364767#VV16.08973#VV 16.08974#TH305L#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00547000000000289000450000100090000000200180000900500090002700500090003600700250 00450080005000700090036000750100005001110110015001160220004001310820009001350160 00300144013000700147014001700154026000700171026001100178026001100189181000700200 019000500207019001600212020001700228020001200245#Kim Dung#Thin long bt b#ng Hi#Kim Dung#Kim Dung ; ng Hi dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Phng Nam# 2016#^a715tr.^b24cm#T.3#895.1352#VH#364768#^a980000^b1500b#364768#VV16.08975#VV 16.08976#TH305L#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00719000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810006000620010014000680020029000820070014001110080005001250090 01000130010000500140011001500145021018800160020001900348020001600367020000800383 013000700391016000300398015004000401#VV16.08977#VV16.08978#364769#^a70000^b1000 b#Vi?t#895.9221109#C101N#Mai Quc Lin#Cc nh th c in Vit Nam#Mai Quc Li n#^aH.#^aVn hc#2016#^a558tr.^b21cm#Cc bi nghin cu bnh lun vn hc vit v cc tc phm ni ting ca cc nh th c in Vit Nam: Trn Nhn Tng, Nguy n Tri, Nguyn Tng Khu, L Qu n, Ng Th Nhm, Nguyn Du...#Nghin cu vn hc#Vn hc c in#Nh th#364769#VH#TTS ghi: Trung tm Nghin cu Quc hc## 00561000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820010000511810007000610010013000680020016000810070049000970050015001460050 01500161008000500176009001000181010000500191011001500196020001700211020001800228 020001000246013000700256016000300263019000500266#364770#VV16.08979#VV16.08980#^a 145000^b1000b#Vi?t#398.20943#TR527C#Grimm, Jacob#Truyn c Grimm#Jacob Grimm, W ilhelm Grimm ; Lng Vn Hng dch#Grimm, Wilhelm#Lng Vn Hng#^aH.#^aVn hc# 2016#^a659tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c#364770#VH#Dch# # 00449000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010008000680020020000760030037000960080005001330090 01000138010000500148011001500153020001700168020001200185013000700197016000300204 #364771#VV16.08981#VV16.08982#^a80000^b1000b#Vi?t#895.922332#TR527N#Nam Cao#Tru yn ngn Nam Cao#Tuyn tp nhng truyn ngn hay nht#^aH.#^aVn hc#2016#^a499t r.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#364771#VH## 00737000000000289000450000100140000000200180001400700200003200800050005200900100 00570100005000670110016000720150040000880820010001280160003001380130007001410140 01700148026000700165026001100172026001100183181000600194019000500200020001900205 020001700224020001600241020000400257021018600261#Mai Quc Lin#Kiu hc tinh hoa #Mai Quc Lin ch.b.#^aH.#^aVn hc#2016#^a1013tr.^b24cm#TTS ghi: Trung tm Ngh in cu Quc hc#895.92212#VH#364772#^a220000^b1000b#364772#VV16.08983#VV16.089 84#K309H#Vi?t#Nghin cu vn hc#Ph bnh vn hc#Vn hc cn i#Th#Gii thiu cc bi ta, li bnh ca nhiu tc gi v Truyn Kiu, th vnh Kiu, cc bi nghin cu, bn lun v Truyn Kiu v mt s tc gi vit bng ting nc ngoi v Truyn Kiu## 00534000000000289000450000100160000000200150001600500080003100500160003900700310 00550080005000860090010000910100005001010110015001060220004001210820008001250160 00300133013000700136014001600143026000700159026001100166026001100177181000600188 019000500194019001600199020001700215020001200232#Mc Bo Phi Bo#1 cm nh dng# Minh L#Mc Bo Phi Bo#Mc Bo Phi Bo ; Minh L dch#^aH.#^aVn hc#2016#^a406 tr.^b21cm#T.1#895.136#VH#364773#^a99000^b3000b#364773#VV16.08986#VV16.08985#M45 8C#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00534000000000289000450000100160000000200150001600500080003100500160003900700310 00550080005000860090010000910100005001010110015001060220004001210820008001250160 00300133013000700136014001600143026000700159026001100166026001100177181000600188 019000500194019001600199020001700215020001200232#Mc Bo Phi Bo#1 cm nh dng# Minh L#Mc Bo Phi Bo#Mc Bo Phi Bo ; Minh L dch#^aH.#^aVn hc#2016#^a401 tr.^b21cm#T.2#895.136#VH#364774#^a99000^b3000b#364774#VV16.08987#VV16.08988#M45 8C#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00577000000000289000450000100120000000200290001200300120004100500090005300700280 00620080005000900090036000950100005001310110015001360120016001510820008001670160 00300175013000700178014001700185026001100202026001100213026000700224181000600231 019000500237019001600242020001700258020001200275#C Ty Tc#Yu ng lc, gp ng ngi#Tiu thuyt#T Phong#C Ty Tc ; T Phong dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a438tr.^b21cm#T sch Vn hc#895.136#VH#364775#^a1080 00^b2000b#VV16.08989#VV16.08990#364775#Y606#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00472000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010017000680020012000850030008000970070017001050080 00500122009003600127010000500163011001500168020001700183020000800200013000700208 016000300215#364776#VV16.08991#VV16.08992#^a95000^b2000b#Vi?t#895.9228408#K600U #Nguyn Quang Lp#K c vn 1#Tp bt#Nguyn Quang Lp#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a257tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tp bt#364776#VH## 00567000000000277000450000100140000000200100001400500120002400700320003600800050 00680090052000730100005001250110015001300150032001450820007001770160003001840130 00700187014001700194026001100211026001100222026000700233181000600240019000500246 019000900251020001700260020001200277#Gier, Kerstin#Bch Ngc#H Kiu Lan#Kerstin Gier ; H Kiu Lan dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Na m#2016#^a430tr.^b21cm#Tn sch ting c: Smaragdgrun#833.92#VH#364777#^a100000 ^b2000b#VV16.08993#VV16.08994#364777#B302N#Vi?t#Dch c#Vn hc hin i#Tiu t huyt## 00431000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810007000590010012000660020017000780030004000950070012000990080 00500111009001000116010000500126011001500131020001700146020000400163013000700167 016000300174#VV16.08995#VV16.08996#364778#^a55000^b500b#Vi?t#895.92214#TH108T# Minh Tm#Thao thc ba m#Th# Minh Tm#^aH.#^aVn hc#2016#^a167tr.^b21cm#V n hc hin i#Th#364778#VH## 00580000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010014000640020030000780070036001080050012001440050 00900156005000700165008000500172009001000177010000500187011001500192012002700207 020001700234020001200251013000700263016000300270019000500273#364779#VV16.08997#V V16.08998#^a77000^b1000b#Vi?t#833.912#H103M#Zweig, Stefan#24 gi trong i ng i n b#Stefan Zweig ; Dch: Dng Tng...#Dng Tng#Phng #L Thi#^aH.#^a Vn hc#2016#^a306tr.^b21cm#Vn hc kinh in th gii#Vn hc hin i#Truyn n gn#364779#VH#Dch## 00560000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580020030000650070032000950050016001270050009001430080 00500152009003100157010000500188011002700193020001700220020001300237020000800250 013000700258016000300265019001400268#364780#VV16.08999#VV16.09000#^a85000^b3000 b#Vi?t#895.735#CH527P#Chuyn Pape v Popo - K nim#Shim Seung Hyun ; Kim Ngn d ch#Shim Seung Hyun#Kim Ngn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a214tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#Tu bt#364780#VH#Dch Hn Quc## 00685000000000301000450000100130000000200300001300500100004300500150005300500090 00680070033000770080005001100090052001150100005001670110015001720150081001870820 00700268016000300275013000700278014001600285026000700301026001100308026001100319 181000700330019000500337019001200342020001700354020001200371#Munro, Alice#Ght, thn, thng, yu, ci#Trn Hnh#ng Xun Tho#Hnh Mai#Alice Munro ; Dch: Tr n Hnh...#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a379tr .^b21cm#Tn sch ting Anh: Hateship, friendship, courtship, loveship, marriage: Stories#813.54#VH#364781#^a96000^b2000b#364781#VV16.09001#VV16.09002#GH207T#Vi ?t#Dch Canaa#Vn hc hin i#Truyn ngn## 00434000000000241000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810006000490010018000550020015000730070018000880080005001060090010001110100 00500121011001500126020001700141016000300158004001300161020001100174013000700185 #VV16.09003#364782#^a78000^b1000b#Vi?t#895.92234#L431D#Nguyn Ngc Thch#Lng d n b#Nguyn Ngc Thch#^aH.#^aVn hc#2016#^a336tr.^b20cm#Vn hc hin i#V H#In ln th 2#Truyn di#364782## 00568000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580010020000650020041000850070032001260050009001580080 00500167009001000172010000500182011001500187020001600202016000300218019000900221 005001200230005001100242020001800253013000700271#364783#VV16.09004#VV16.09005#^a 66000^b2000b#Vi?t#823.912#NH556C#Doyle, Arthur Conan#Nhng cuc phiu lu ca S herlock Holmes#Conan Doyle ; Dch: L Khnh...#L Khnh#^aH.#^aVn hc#2016#^a30 6tr.^b21cm#Vn hc cn i#VH#Dch Anh# T Ngha#Vng Tho#Truyn trinh thm# 364783## 00500000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010019000660020008000850030012000930070019001050080 00500124009001000129010000500139011001500144020001700159016000300176020001200179 012003600191013000700227#364784#VV16.09006#VV16.09007#^a64000^b2000b#Vi?t#895.9 2234#V108C#Nguyn Bnh Phng#Vo ci#Tiu thuyt#Nguyn Bnh Phng#^aH.#^aVn hc#2016#^a202tr.^b21cm#Vn hc hin i#VH#Tiu thuyt#Tao n. Vn hc Vit Na m ng i#364784## 00491000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610050008000670020027000750070019001020080005001210090 03800126010000500164011001500169020001700184020001200201016000300213004001400216 013000700230#364785#VV16.09008#VV16.09009#^a35000^b2000b#Vi?t#398.709597#T309L# c Anh#Tiu lm Vit Nam hay nht#c Anh tuyn chn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty V n ho Huy Hong#2015#^a171tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Truyn ci#VH#Ti bn ln 1#364785## 00435000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010015000660020023000810070015001040080005001190090 01000124010000500134011001500139020001700154016000300171020001200174013000700186 #364786#VV16.09010#VV16.09011#^a85000^b1000b#Vi?t#895.92234#V308C#Lu Quang Min h#Vit cho ngi ti yu#Lu Quang Minh#^aH.#^aVn hc#2016#^a247tr.^b20cm#Vn h c hin i#VH#Truyn ngn#364786## 00546000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010014000640020036000780070032001140050012001460080 00500158009001000163010000500173011001500178012002700193020001700220020001200237 013000700249016000300256019000900259#VV16.09012#364787#VV16.09013#^a75000^b1000 b#Vi?t#833.912#B552T#Zweig, Stefan#Bc th ca ngi n b khng quen#Stefan Zw eig ; Dng Tng dch#Dng Tng#^aH.#^aVn hc#2016#^a300tr.^b21cm#Vn hc ki nh in th gii#Vn hc hin i#Truyn ngn#364787#VH#Dch c## 00660000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820013000491810007000620020023000690030026000920070069001180050013001870050 01200200005001700212005001700229005001700246005000900263008000500272009001000277 010000500287011001500292020001700307020001200324016000300336013000700339#364788# VV16.09014#VV16.09015#^a78000^b800b#Vi?t#895.92230108#CH527N#Chuyn ngi lnh bin#Truyn ngn v ngi lnh#V Thanh Ho, Ng Th Hc, L Th Bch Hng... ; Huy Linh tuyn chn#V Thanh Ho#Ng Th Hc#L Th Bch Hng#Nguyn Trng Vn#L Th Minh Chu#Huy Linh#^aH.#^aVn hc#2016#^a310tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tru yn ngn#VH#364788## 00562000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010015000650020019000800070054000990050015001530080 00500168009001000173010000500183011001500188020001700203020001200220016000300232 019000500235005001200240005001300252013000700265#364789#VV16.09016#VV16.09017#^a 109000^b3000b#Vi?t#895.136#K307N#Vng Vn Kit#Kip nn ngi si#Vng Vn Ki t ; Phan Lu Ly dch ; To Nh Kiu h..#Vng Vn Kit#^aH.#^aVn hc#2016#^a4 37tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Dch#Phan Lu Ly#To Nh Kiu#364789 ## 00590000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010014000650020021000790030012001000070032001120220 00400144005001100148008000500159009003400164010000500198011001500203020001700218 020001200235013000700247016000300254019001600257005001500273#364790#VV16.09018#V V16.09019#^a298000^b2000b#Vi?t#895.136#A109T#Cu Nguyt Hi#Archimesdes thn yu #Tiu thuyt#Cu Nguyt Hi ; Hn V Phi dch#T.1#Hn V Phi#^aH.#^aVn hc ; Cn g ty Sch Vn Vit#2016#^a605tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#364790#VH#D ch Trung Quc#Cu Nguyt Nhi## 00590000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010014000650020021000790030012001000070032001120220 00400144005001100148008000500159009003400164010000500198011001500203020001700218 020001200235016000300247019001600250013000700266005001500273#364791#VV16.09020#V V16.09021#^a298000^b2000b#Vi?t#895.136#A109T#Cu Nguyt Hi#Archimesdes thn yu #Tiu thuyt#Cu Nguyt Hi ; Hn V Phi dch#T.2#Hn V Phi#^aH.#^aVn hc ; Cn g ty Sch Vn Vit#2016#^a662tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Dch Trun g Quc#364791#Cu Nguyt Nhi## 00597000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810005000540020008000590030022000670070032000890220004001210220 02100125005001200146008000500158009001000163010000500173011001500178020001800193 020002200211016000300233019001200236001001400248013000700262005001400269#VV16.09 022#VV16.09023#364792#^a99000^b1200b#Vi?t#813#P201#Pegasus#Tiu thuyt gi tn g#Kate O'Hearn ; Khi Nguyn dch#T.4#Ngun gc x Olympus#Khi Nguyn#^aH.#^aV n hc#2016#^a450tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt gi tng#VH#Dch Canada #O'Hearn, Kate#364792#O'Hearn, Kate## 00610000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810005000540020008000590030022000670070036000890220004001250220 02600129005001600155008000500171009001000176010000500186011001500191020001800206 020002200224016000300246019001200249001001400261013000700275005001400282#364793# VV16.09024#VV16.09025#^a99000^b1200b#Vi?t#813#P201#Pegasus#Tiu thuyt gi tn g#Kate O'Hearn ; Nguyn Linh Chi dch#T.5#S tri dy ca cc titan#Nguyn Linh Chi#^aH.#^aVn hc#2016#^a438tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt gi tng#V H#Dch Canada#O'Hearn, Kate#364793#O'Hearn, Kate## 00882000000000361000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820011000411810006000520020016000580030022000740070042000960220004001380050 01500142005001000157005001200167005001600179005001500195008000500210009001000215 01000050022501100270023001500700025702101510032702000090047801300070048701600030 0494020001000497020000900507020000400516#VV16.09026#VV16.09027#364794#^b500b#Vi? t#355.009597#K600U#K c qun hun#25.3.1946 - 25.3.2016#Nguyn Hu Ti, Hunh ch, H Nh Tng...#T.2#Nguyn Hu Ti#Hunh ch#H Nh Tng#Nguyn Hi Bng# T rung Dng#^aH.#^aVn hc#2016#^a301tr. : nh, bng^b21cm#TTS ghi: Cu chin bi nh qun hun. K nim 70 nm ngy thnh lp Cc#Gm nhng bi vit, vn xui, th , truyn vui... ca nhng cu chin binh qun hun ghi li hi c, k nim su sc trong qu trnh hot ng qun ng#Qun i#364794#XH#Hot ng#Bi vit#Th ## 00510000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010010000550020028000650030022000930070010001150080005001250090 03000130010000500160011001500165020001700180016000300197020001200200015003700212 013000700249#364795#VV16.09028#^a95000^b2000b#Vi?t#895.92234#M558B#Sn Paris#M i ba - ng khc na nh#Tuyn tp truyn ngn#Sn Paris#^aH.#^aVn hc ; Nh s ch Tn Vit#2016#^a384tr.^b21cm#Vn hc hin i#VH#Truyn ngn#Nghim cm c sch nu bn di 16+#364795## 00437000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620010008000690020020000770030008000970070008001050080 00500113009001000118010000500128011001500133020001700148016000300165020000800168 013000700176#364796#VV16.09029#VV16.09030#^a76000^b1000b#Vi?t#895.9228408#CH300 C#Mai Lm#Ch cn tuyt trng#Tn vn#Mai Lm#^aH.#^aVn hc#2016#^a198tr.^b21cm #Vn hc hin i#VH#Tn vn#364796## 00631000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820013000491810006000620020021000680030026000890070060001150050008001750050 01400183005001100197005001400208005001200222005000900234008000500243009001000248 010000500258011001500263020001700278020001200295013000700307016000300314#364797# VV16.09031#VV16.09032#^a86000^b800b#Vi?t#895.92230108#A107C#Anh ca ngy hm qu a#Truyn ngn v ngi lnh#c Ban, Hunh Mn Chi, Nguyn Bo... ; Huy Linh tuy n chn#c Ban#Hunh Mn Chi#Nguyn Bo# Ngc Thch#L Tn Hin#Huy Linh#^aH. #^aVn hc#2016#^a337tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#364797#VH## 00483000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820014000501810007000640010009000710020040000800070019001200050009001390080 00500148009001000153010000500163011002600168020001700194020000800211013000700219 016000300226#364798#VV16.09033#VV16.09034#^a72000^b3000b#Vi?t#895.922840808#NH5 56G#Minh Mn#Nhng g qua ng ngh li qu nhiu#Minh Mn, Du Phong#Du Phong #^aH.#^aVn hc#2016#^a234tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Tn vn#364798#X H## 00504000000000265000450000100170000000200360001700300210005300700170007400800050 00910090010000960100005001060110015001110820010001260160003001360130007001390140 01500146026001100161026000700172026001100179181000700190019000500197020001700202 020000800219020001100227#Nguyn Phc Huy#Nhng thng ngy ch mun rong chi#T n vn - Truyn va#Nguyn Phc Huy#^aH.#^aVn hc#2016#^a227tr.^b21cm#895.92234 #VH#364799#^a6900^b2500b#VV16.09035#364799#VV16.09036#NH556T#Vi?t#Vn hc hin i#Tn vn#Truyn va## 00653000000000301000450000100160000000200140001600300270003000500130005700700350 00700080005001050090010001100100005001200110015001250120027001400150056001670820 00800223016000300231013000700234014001600241026000700257026001100264026001100275 181000600286019000500292019001000297020001700307020002700324#Boulle, Spierre#Hn h tinh kh#Truyn khoa hc vin tng#Mai Th Sang#Spierre Boulle ; Mai Th Sang dch#^aH.#^aVn hc#2016#^a219tr.^b21cm#Vn hc kinh in th gii#Dch theo ng uyn bn ting Php: La plantes des singes#843.914#VH#364800#^a55000^b1000b#36 4800#VV16.09037#VV16.09038#H107T#Vi?t#Dch Php#Vn hc hin i#Truyn khoa hc vin tng## 00609000000000289000450000100140000000200220001400300230003600500160005900700360 00750080005001110090030001160100005001460110015001510150037001660820006002030160 00300209013000700212014001700219026000700236026001100243026001100254181000600265 019000500271019000800276020001700284020001800301#Eskens, Allen#Cuc sng t chn vi#Tiu thuyt trinh thm#Trnh Thu Ngn#Allen Eskens ; Trnh Thu Ngn dch# ^aH.#^aVn hc ; Cng ty Phc Minh#2016#^a509tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The l ife we bury#813.6#VH#364801#^a125000^b1200b#364801#VV16.09039#VV16.09040#C514S# Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Truyn trinh thm## 00619000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810007000560010013000630020019000760070033000950050014001280080 00500142009001000147010000500157011001500162015006200177020001700239016000300256 019001100259020001200270012004000282013000700322#VV16.09041#VV16.09042#364802#^a 91000^b2000b#Vi?t#823.6#NH556N#Landy, Derek#Nhng ngy en ti#Derek Landy ; Tr n Thanh H dch#Trn Thanh H#^aH.#^aVn hc#2016#^a351tr.^b21cm#Dch t bn ti ng Anh: Skulduggery pleasant book 4: Dark days#Vn hc hin i#VH#Dch Ailen#T iu thuyt#T sch Vn hc Anh)(Skulduggery vui v#364802## 00642000000000301000450000100180000000200160001800500190003400500190005300500180 00720070075000900080005001650090026001700100005001960110015002010220004002160820 00800220016000300228013000700231014001600238026000700254026001100261026001100272 181000700283019000500290019001600295020001700311020001200328#Thin Y Hu Phong#P hng t hong#Thng Thng ng#Miu Qun Tiu Tr#Thin Y Hu Phong#Thin Y H u Phong ; Thng Thng ng dch ; Minh ho: Miu Qun Tiu Tr#^aH.#^aVn hc ; Cng ty X.Y.Z#2016#^a389tr.^b21cm#T.2#895.136#VH#364803#^a98000^b2000b#36480 3#VV16.09043#VV16.09044#PH561T#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt ## 00605000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580010012000650020010000770070031000870050013001180080 00500131009005200136010000500188011001500193020001700208020000700225016000300232 019001000235015007500245013000700320#364804#VV16.09045#VV16.09046#^a54000^b2000 b#Vi?t#843.914#QU121Q#Ajar, mile#Qun qut#mile Ajar ; H Thanh Vn dch#H Th anh Vn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a193tr.^b 21cm#Vn hc hin i#Truyn#VH#Dch Php#Tn tht tc gi: Romain Gary. - Dch t nguyn bn ting Php: Gros-clin#364804## 00608000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010015000620020021000770070028000980050007001260080 00500133009001000138010000500148011001500153015004300168020001700211016000300228 019001500231020001200246012005300258013000700311#364805#VV16.09047#VV16.09048#^a 73000^b3000b#Vi?t#823.6#T105T#Flanagan, John#Tn tch vng Gorlan#John Flanagan ; Mokona dch#Mokona#^aH.#^aVn hc#2016#^a283tr.^b21cm#Dch t bn ting Anh: The ruins of Gorlan#Vn hc hin i#VH#Dch xtrylia#Tiu thuyt#T sch Vn h c M)(Ngi hc vic ca i bit kch#364805## 00438000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010012000650020009000770030012000860070012000980080 00500110009001000115010000500125011001500130020001700145016000300162020001200165 013000700177#364806#VV16.09049#VV16.09050#^a75000^b800b#Vi?t#895.92234#B559#B i Anh Tn#Bm m#Truyn ngn#Bi Anh Tn#^aH.#^aVn hc#2016#^a286tr.^b21cm#V n hc hin i#VH#Truyn ngn#364806## 00764000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010007000620020028000690030035000970070035001320050 01600167008002300183009003100206010000500237011002600242021017700268020001800445 013000700463016000300470020001300473#364807#VV16.09051#VV16.09052#^a79000^b5000 b#Vi?t#649.1#C430N#Thu H#Con ngh i, m khng bit!#Gii php con t lp & m t do#Thu H ; Minh ho: Sa Con Lon Ton#Sa Con Lon Ton#^aH. : Tp. H Ch Mi nh#^aVn hc ; Nh sch Minh Chu#2016#^a240tr. : tranh v^b21cm#Tm s ca mt ngi m tm c phng php mnh v con ci c c cuc sng vui v, h nh phc; gii thot tm l ngi cha ngi m khi p lc cho con n, dy con h c#Gio dc gia nh#364807#XH#Nui dy con## 00793000000000361000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020062000630070092001250050016002170050017002330050 01200250005001300262005001400275005000700289005001500296005001700311005000900328 00500100033700500080034700800050035500900100036001000050037001100150037502000190 0390020001200409013000700421016000300428#VV16.09053#364808#VV16.09054#^a108000^ b600b#Vi?t#808.83#T515T#Tui th trong truyn ngn ca cc nh vn ni ting th gii#K. G. Pautpxki, Astrid Lindgren, Roald Dahl... ; Dch: Kim n... ; Tuyn chn: Sng Lam...#Pautpxki, K.G.#Lindgren, Astrid#Dahl, Roald#Lep Ton-xtoi#Paul o, Coelho#Kim n#Bi Th Giang#Phm Vim Phng#Sng Lam#Bnh Minh#P. Kim#^aH. #^aVn hc#2015#^a431tr.^b21cm#Vn hc nc ngoi#Truyn ngn#364808#VH## 00721000000000265000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200130 00381810006000510010014000570020036000710070014001070080005001210090019001260100 00500145011002500150021021800175020001900393020001700412013000700429016000300436 020000800439020000800447#364809#VV16.09055#^a79000^b500b#Vi?t#895.92213409#B454 T#Thi Kim nh#Bn thi s trong phong tro Th mi#Thi Kim nh#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2016#^a215tr.; 4tr. nh^b21cm#Gii thiu thn th, s nghip v mt s bi vit ca cc nh ph bnh, nghin cu v bn tc gi trong phong tro Th m i gm Thi Can, Xun Diu, Huy Cn v Qunh Dao cng tuyn tp nhng bi th ha y ca cc nh th#Nghin cu vn hc#Vn hc hin i#364809#XH#Nh th#Th mi# # 00935000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810006000510020047000570030011001040070048001150050012001630050016001750050 01500191005001500206005001400221008000500235009001900240010000500259011002900264 02102030029302000180049602000080051402000090052202000100053102000460054101300070 0587016000300594#364810#VV16.09056#^a136000^b500b#Vi?t#959.7027092#H407G#Hong gip inh Nho Hon thn th v s nghip#Nghin cu#Hng Dng, Nguyn c Nhu , Nguyn Hu Tm...#Hng Dng#Nguyn c Nhu#Nguyn Hu Tm#inh Ngc Vin#Ng uyn T Nh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a423tr.; 8tr. nh mu^b24cm#Tp hp nh ng bi nghin cu v thn th, cuc i v s nghip ca Hong gip inh Nho Ho n ; nhng phn tch, nh gi v nhng ng gp ca ng trong s nghip vun tr ng, trao truyn vn ho Vit Nam#Danh nhn vn ho#Tiu s#Cuc i#S nghip#i nh Nho Hon, 1671-1716, danh nhn, Vit Nam#364810#XH## 00474000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820010000511810007000610010015000680020018000830030016001010070015001170080 01800132009001100150010000500161011001500166020001700181020001200198013000700210 016000300217#VV16.09058#364811#VV16.09057#^a80000^b30000b#Vi?t#895.92234#KH455A #Nguyn Ngc T#Khng ai qua sng#Tp truyn ngn#Nguyn Ngc T#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2016#^a169tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#364811#VH## 00488000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010009000660020024000750030011000990070009001100080 01800119009001100137010000500148011001500153012001600168020001700184020001100201 013000700212016000300219#364812#VV16.09059#VV16.09060#^a66000^b2000b#Vi?t#895.9 2234#C450A#Tnh Bo#C y khiu v mt mnh#Truyn di#Tnh Bo#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2016#^a334tr.^b20cm#Vn hc tui 20#Vn hc hin i#Truyn di#364 812#VH## 00506000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010019000670020021000860030011001070070019001180080 01800137009001100155010000500166011001500171012001600186020001700202020001100219 013000700230016000300237#364813#VV16.09061#VV16.09062#^a63000^b1500b#Vi?t#895.9 2234#TH400R#Nguyn Dng Qunh#Th ri t mt trng#Truyn di#Nguyn Dng Qun h#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a257tr.^b20cm#Vn hc tui 20#Vn hc hin i#Truyn di#364813#VH## 00474000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010013000660020024000790030016001030070013001190080 01800132009001100150010000500161011001500166020001700181020001200198013000700210 016000300217#364814#VV16.09063#VV16.09064#^a45000^b1500b#Vi?t#895.92234#G100C#L Minh Nht#G chn d c lao Gi#Tp truyn ngn#L Minh Nht#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2016#^a137tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#364814#VH## 00464000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010012000660020020000780030012000980070012001100080 01800122009001100140010000500151011001500156020001700171020001200188013000700200 016000300207#364815#VV16.09065#VV16.09066#^a83000^b1500b#Vi?t#895.92234#B308C#C ao Duy Sn#Bit cnh chim tri#Tiu thuyt#Cao Duy Sn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a298tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#364815#VH## 00469000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010014000660020017000800030016000970070014001130080 01800127009001100145010000500156011001500161020001700176020001200193013000700205 016000300212#364816#VV16.09067#VV16.09068#^a45000^b2000b#Vi?t#895.92234#C430N#V Diu Thanh#Con nc say mm#Tp truyn ngn#V Diu Thanh#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2016#^a156tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#364816#VH## 00470000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010011000670020023000780030016001010070011001170080 01800128009001100146010000500157011001500162020001700177020001200194013000700206 016000300213#VV16.09069#364817#VV16.09070#^a50000^b1500b#Vi?t#895.92234#NH556G# L Hu Nam#Nhng gam mu hi sinh#Tp truyn ngn#L Hu Nam#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2016#^a178tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#364817#VH## 00668000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620010010000690020020000790030006000990070010001050080 01800115009001100133010000500144011002100149021020700170020000900377020000600386 013000700392016000300399#VV16.09072#364818#VV16.09071#^a85000^b2000b#Vi?t#915.9 716304#TH561N#Thu Trn#Thng nh ng Vn#Du k#Thu Trn#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2016#^a221tr. : nh^b20cm#Ghi li nhng cu chuyn, cm xc v tnh yu ca tc gi i vi mnh t ng Vn - H Giang: nhng b ro , phin ch v ng cao, nhng ngi nh trnh tng... v nhng nt vn ho c sc khc ni n y#a danh#Du k#364818#XH## 00814000000000325000450000100160000000200190001600500140003500700360004900400180 00850080018001030090011001210100005001320110015001370120017001520150060001690820 00600229016000300235013000700238014001700245026001100262026000700273026001100280 18100070029101900050029801900050030302000080030802000100031602000080032602101540 0334#Sandel, Michael#Phi tri ng sai#H c Phng#Michael Sandel ; H c Ph ng dch#Ti bn ln th 8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a401tr.^b20cm#Cn h ca m rng#Tn sch ting Anh: Justice : What's the right thing to do?#172.2# XH#364819#^a125000^b1500b#VV16.09073#364819#VV16.09074#PH103T#Vi?t#Dch#o c #Chnh tr#Cng l#Trnh by nhng trit l o c chnh tr thng qua vic n h gi nhng vn cng l gy nhiu tranh ci v con ngi, chin tranh, phc l i x hi...## 00858000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010015000650020011000800030098000910070025001890040 01800214008001800232009001100250010000500261011001500266012001800281021023600299 020000700535020001600542013000700558016000300565#364820#VV16.09075#VV16.09076#^a 50000^b2000b#Vi?t#371.3943#T452T#Nguyn Duy Cn#Ti t hc#Phng php t hc, t o luyn cho mnh mt nn tng vn ho vng chc c v b su ln b rng#Th u Giang Nguyn Duy Cn#Ti bn ln th 8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a262 tr.^b19cm#T sch Thu Giang#Gii thiu v cc phng php t hc tp, rn luyn nn tng tinh thn cho con ngi, b sung nhng phng php t duy, phng php hc tp cha c truyn t t gia nh, t nh trng qua nhng ghi chp cm n hn su sc ca tc gi#T hc#K nng hc tp#364820#XH## 01029000000000337000450000100170000000200100001700300410002700500120006800700350 00800040018001150080018001330090011001510100005001620110026001670150068001930820 00600261016000300267013000700270014001600277026000700293026001100300026001100311 18100080032201900050033001900050033502000200034002000070036002000090036702000140 0376021030100390#Heppell, Michael#Ngh khc#Lm th no tn dng tt nht mi th#L nh Chi#Michael Heppell ; L nh Chi dch#Ti bn ln th 6#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2016#^a249tr. : minh ho^b20cm#Tn sch ting Anh: Flip it : How to get the best out of everything#650.1#KT#364821#^a66000^b1500b#364821#VV1 6.09077#VV16.09078#NGH300K#Vi?t#Dch#B quyt thnh cng#T tin#Lc quan#Lng t trng#Gii thiu nhng cng c n gin gip con ngi c ci nhn ti sng h n v cuc sng. D hon cnh kh khn nhng vi li t duy c tc gi a ra s gip con ngi c c sc mnh gnh vc v ci thin hon cnh ca mnh tr ong nhiu lnh vc ca cuc sng nh gia nh, x hi, cng vic...## 00640000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020024000620070019000860040018001050080018001230090 01100141010000500152011001500157012001800172021008900190020002000279020001300299 020002000312013000700332016000300339005000800342#VV16.09079#364822#VV16.09080#^a 43000^b2000b#Vi?t#158.1#B105C#Bn ch sng c mt ln#Nh Nam tuyn chn#Ti b n ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a121tr.^b21cm#B sch Keep calm#S u tm v tuyn chn nhng cu chuyn nh y ngha v cuc sng gip ta sng tt hn#Tm l hc ng dng#K nng sng#B quyt thnh cng#364822#XH#Nh Nam## 00863000000000337000450000100120000000200250001200300450003700500110008200500120 00930070043001050040018001480080018001660090011001840100005001950110015002000150 03900215082000600254016000300260013000700263014001600270026000700286026001100293 02600110030418100060031501900050032101900050032602000190033102000080035002000130 0358021015400371#Blythe, Jim#100 tng PR tuyt hay#T nhng cng ty hng u trn khp th gii#Mc T Anh#Hong Dng#Jim Blythe ; Dch: Mc T Anh, Hong D ng#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a230tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: 100 great PR ideas#659.2#KT#364823#^a80000^b1500b#364823#VV16.09081 #VV16.09082#M458T#Vi?t#Dch#Quan h cng chng# tng#Doanh nghip#Phn tch t m quan trng ca 100 tng PR (quan h cng chng) i vi hot ng ca doanh nghip v hng dn c th ni dung thc hin cc tng ## 00801000000000313000450000100170000000200330001700500130005000700360006300400180 00990080018001170090011001350100005001460110026001510150035001770820004002120160 00300216013000700219014001600226026000700242026001100249026001100260181000600271 019000500277019000500282020002000287020001300307020002000320021014700340#Matthew s, Andrew#Cm nhn th no i trao th #Hong D Th#Andrew Matthews ; Hong D Th dch#Ti bn ln th 2#^aTP. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a167tr. : tranh v^b20cm#Tn sch ting Anh: How life works#158#XH#364824#^a68000^b2000b#36482 4#VV16.09083#VV16.09084#C104N#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#K nng sng#B quy t thnh cng#Gm nhng v d v chng minh khoa hc v k nng sng gip chng t a c suy ngh lc quan, yu i v c ci nhn tch cc hn trong mi hon cnh# # 00612000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010015000620020024000770070015001010080018001160090 01100134010000500145011001500150012001500165020000600180020000800186013000700194 016000300201021014200204#364825#VV16.09085#VV16.09086#^a70000^b1000b#Vi?t#615.1 #H309V#Nguyn Hu c#Hiu v dng thuc ng#Nguyn Hu c#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2016#^a303tr.^b20cm#Y hc sc kho#Thuc#S dng#364825#XH#Trnh by c ch s dng thuc ng, khng lm dng thuc b thuc lm p, trnh ln thuc, trnh ng c thuc v mc bnh v thiu hiu bit## 01019000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610020016000670070056000830220004001390220020001430050 01800163005001700181005001600198005002200214005002100236004001800257008001800275 00900110029301000050030401100260030901500640033502102300039902000130062902000170 0642016000300659013000700662#VV16.09087#VV16.09088#364826#^a70000^b1500b#Vi?t#6 46.700835#S455C#Sng c gi tr#Nguyn Thnh Nhn, Nguyn Hong Sn, Lng Dng Nhn...#T.3#Thp ngn uc xanh#Nguyn Thnh Nhn#Nguyn Hong Sn#Lng Dng Nh n#Nguyn Hong Minh Tn#Nguyn Th Diu Hnh#Ti bn ln th 6#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2016#^a220tr. : minh ho^b20cm#TTS ghi: Trung tm o to Ti nng tr Chu Thi Bnh Dng#Gm nhng cu chuyn gip cc bn thanh thiu nin l m cho mnh tt hn trong cuc sng, mnh dn sng ht mnh, vt qua tht bi d m ng ln, dm mnh m v ngay thng, dm thc hin nhng g mnh d nh c c thnh cng#K nng sng#Thanh thiu nin#KT#364826## 00611000000000289000450000100200000000200320002000500110005200700370006300400180 01000080018001180090011001360100005001470110015001520150036001670820006002030160 00300209013000700212014001700219026000700236026001100243026001100254181000700265 019000500272019001500277020001700292020001200309#McCullough, Colleen#Nhng con c him n mnh ch cht#Trung Dng#Colleen McCullough ; Trung Dng dch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a565tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: The thorn birds#823.3#VH#364827#^a145000^b1000b#364827#VV16.09089#VV16.09090#NH556C #Vi?t#Dch xtrylia#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00574000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010016000650020032000810030012001130070035001250050 01300160004001800173008001800191009001100209010000500220011001500225020001700240 020001200257013000700269016000300276019000500279#VV16.09091#364828#VV16.09092#^a 145000^b1000b#Vi?t#839.738#C450G#Jonasson, Jonas#C gi m ch ph bom nguyn t #Tiu thuyt#Jonas Jonasson ; Phm Hi Anh dch#Phm Hi Anh#Ti bn ln th 3# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a521tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#36 4828#VH#Dch## 00646000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810008000620010013000700020023000830030007001060070013001130080 01800126009001100144010000500155011002500160021016100185020001700346020000700363 013000700370016000300377#364829#VV16.09093#VV16.09094#^a87000^b1000b#Vi?t#895.9 228403#NGH311N#H Thanh Lan#Nghn ngy vi Hawai'i#Bt k#H Thanh Lan#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a258tr., 6tr. nh^b20cm#Nhng k nim ca tc gi v v ng t Hawai'i xinh p, con ngi Hawai'i hiu khch thn thin, cng nh qu trnh hc tp v lm vic ni t khch qu ngi.#Vn hc hin i#Bt k#36482 9#XH## 00502000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010011000680020016000790030008000950070011001030080 01800114009001100132010000500143011001500148015003800163020001700201020000800218 013000700226016000300233#364830#VV16.09095#VV16.09096#^a55000^b1500b#Vi?t#895.9 228408#N551#Tiu Quyn#Na m nm nh#Tp vn#Tiu Quyn#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tr#2016#^a185tr.^b20cm#Tn tht tc gi: Bi Th Thanh Quyn#Vn hc hin i#Tp vn#364830#VH## 00477000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010017000670020016000840030018001000070017001180080 01800135009001100153010000500164011001500169020001700184020001200201013000700213 016000300220#364831#VV16.09097#VV16.09098#^a45000^b2000b#Vi?t#895.92234#CH112# Nguyn Huy Thip#Chy i sng i#Tuyn truyn ngn#Nguyn Huy Thip#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a164tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#364831#VH## 00485000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010011000550020021000660030016000870070011001030040018001140080 01800132009001100150010000500161011002600166020001700192020001200209013000700221 016000300228#364832#VV16.09099#^a75000^b1500b#Vi?t#895.92234#B450C#Dng Thu#B cu chung mi vm#Tp truyn ngn#Dng Thu#Ti bn ln th 7#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2016#^a299tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#364832 #VH## 00461000000000241000450000100160000000200300001600300070004600700160005300800180 00690090011000870100005000980110026001030820010001290160003001390130007001420140 01700149026000700166026001100173181000600184019000500190020001700195020000700212 #Nguyn Nht nh#Con ch nh mang gi hoa hng#Truyn#Nguyn Nht nh#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2016#^a251tr. : tranh v^b20cm#895.92234#VH#364833#^a190000^ b5000b#364833#VV16.09100#C430C#Vi?t#Vn hc hin i#Truyn## 00474000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490010016000560020020000720030011000920070016001030040014001190080 01800133009001100151010000500162011001500167020001700182020001100199013000700210 016000300217#364834#VV16.09101#^a59000^b3000b#Vi?t#895.92234#NG452T#Nguyn Nht nh#Ngi trng mi khi#Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 27#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2016#^a236tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#364834#VH## 00472000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010016000550020019000710030011000900070016001010040014001170080 01800131009001100149010000500160011001500165020001700180020001100197013000700208 016000300215#364835#VV16.09102#^a53000^b3000b#Vi?t#895.92234#C430C#Nguyn Nht nh#Cn cht g nh#Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 34#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2016#^a209tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#364835#VH## 00470000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490010016000560020016000720030011000880070016000990040014001150080 01800129009001100147010000500158011001500163020001700178020001100195013000700206 016000300213#364836#VV16.09103#^a51000^b3000b#Vi?t#895.92234#NH556C#Nguyn Nht nh#Nhng c em gi#Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 27#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2016#^a197tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#364836#VH## 00475000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010016000550020022000710030011000930070016001040040014001200080 01800134009001100152010000500163011001500168020001700183020001100200013000700211 016000300218#364837#VV16.09104#^a45000^b3000b#Vi?t#895.92234#C450G#Nguyn Nht nh#C gi n t hm qua#Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 35#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a169tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#364837#VH## 00481000000000253000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200120 00401810007000520010016000590020020000750030008000950070016001030040013001190080 01800132009001100150010000500161011002600166020001700192020000800209013000700217 016000300224#364838#VV16.09105#^a65000^b65000#Vi?t#895.9228408#TH561N#Nguyn N ht nh#Thng nh Tr Long#Tp vn#Nguyn Nht nh#In ln th 8#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2016#^a211tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Tp vn#364838#VH# # 00567000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580010013000650020036000780030013001140070039001270050 02000166008001800186009001100204010000500215011001500220020001700235020001800252 013000700270016000300277019000900280#364839#VV16.09106#VV16.09107#^a94000^b2000 b#Vi?t#823.912#TH462N#Lane, Andrew#Thi nin thiu ca Sherlock Holmes#m my c ht#Andrew Lane ; Phm Th Xun Hng dch#Phm Th Xun Hng#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2016#^a297tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn trinh thm#364839#VH#Dc h Anh## 00574000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010011000640020027000750070011001020080018001130090 01100131010000500142011002100147021010800168020000800276020000600284013000700290 016000300297020000800300#364840#VV16.09108#VV16.09109#^a92000^b2000b#Vi?t#917.3 04#T452N#Dng Thu#Ti ngh ti thch nc M#Dng Thu#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2016#^a318tr. : nh^b20cm#Gm nhng cu chuyn m tc gi chng kin trn t M, cm nhn v mt nc M d to ln nhng rt gn gi#Du lch#Du k#36484 0#VH#Du hnh## 00976000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620010011000690020105000800070011001850080005001960090 02100201010000500222011001500227021042300242020000900665020001100674020001500685 013000700700016000300707#VV16.09111#364841#VV16.09110#^a52000^b1000b#Vi?t#355.2 209597#PH110T# Vn o#Pht trin ngun nhn lc qun s cht lng cao p n g yu cu hin i ho qun i nhn dn Vit Nam# Vn o#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2016#^a199tr.^b21cm#Trnh by quan nim v ngun nhn lc (NNL) qun s c ht lng cao (CLC); pht trin NNL qun s CLC; vai tr ca n i vi yu cu hin i ho qun i v kinh nghim thc tin v pht trin NNL qun s CLC. Ph n tch thc trng, nguyn nhn v nhng vn t ra trong pht trin NNL qun s CLC. D bo xu hng vn ng; xy dng quan im, gii php pht trin NNL qun s CLC p ng yu cu hin i ha Qun i#Qun i#Pht trin#Ngun nhn lc#364841#XH## 01036000000000337000450000100170000000200230001700500170004000500120005700500160 00690050008000850070087000930040019001800080018001990090011002170100005002280110 04100233015004700274082000700321016000300328013000700331014001600338026000700354 02600110036102600110037218100060038301900050038901900080039402000190040202000070 0421021027000428#Hawking, Stephen#V tr trong v ht d#Nguyn Tin Dng#V Hn g Nam#ng Vnh Thin#Chu Ho#Stephen Hawking ; Dch: Nguyn Tin Dng, V Hng Nam ; H..: ng Vnh Thin, Chu Ho#Ti bn ln th 12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a251tr., 16tr. nh mu : minh ho^b20cm#Tn sch ting Anh: The unive rse in a nutshell#530.12#TN#364842#^a75000^b2000b#364842#VV16.09112#VV16.09113# V500T#Vi?t#Dch M#L thuyt lng t#V tr#Trnh by v b n ca v tr da t rn kin thc vt l thng qua thuyt tng i, l thuyt hnh dng ca thi gi an; t nn tng phn tch su hn v cc l thuyt: V tr trong v ht d, t in on tng lai, bo v qu kh, tng lai s ra sao, th gii kiu mi## 00809000000000325000450000100130000000200190001300500150003200500160004700700610 00630080018001240090011001420100005001530110026001580120017001840150041002010820 00400242016000300246013000700249014001600256026001100272026001100283026000700294 18100070030101900050030801900080031302000210032102000100034202000150035202101160 0367#Arnold, Nick#Pht minh qui qu#Trnh Huy Ninh#Tony De Saulles#Nick Arnold ; Trnh Huy Ninh dch ; Tony De Saulles minh ho#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 16#^a141tr. : tranh v^b20cm#Horrible science#Tn sch ting Anh: Shocking Elect ricity#600#KT#364843#^a49000^b2000b#VV16.09114#VV16.09115#364843#PH110M#Vi?t#D ch M#Khoa hc thng thc#Pht minh#Sch thiu nhi#Tm hiu, khm ph v nhng pht minh khoa hc nh xe p, my mc, u my hi nc, tu ngm, xe hi, my tnh...## 00781000000000325000450000100130000000200150001300500150002800500170004300700610 00600080018001210090011001390100005001500110026001550120017001810150038001980820 00400236016000300240013000700243014001600250026001100266026000700277026001100284 18100060029501900050030101900080030602000210031402000090033502000150034402100960 0359#Arnold, Nick#nh sng d s#Trnh Huy Ninh#Saulles, Tony De#Nick Arnold ; T rnh Huy Ninh dch ; Tony De Saulles minh ho#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016# ^a168tr. : tranh v^b20cm#Horrible science#Tn sch ting Anh: Frightening light #535#TN#364844#^a58000^b2000b#VV16.09117#364844#VV16.09116#107S#Vi?t#Dch M#K hoa hc thng thc#nh sng#Sch thiu nhi#Tm hiu, khm ph v khoa hc nh s ng nh sng nh sng, nh sng k diu, tc nh sng...## 00967000000000349000450000100160000000200170001600300540003300500170008700500130 01040070052001170040018001690080018001870090011002050100005002160110015002210150 04400236082001200280016000300292013000700295014001700302026000700319026001100326 02600110033718100060034801900050035401900050035902000080036402000110037202000130 0383020000700396021021400403#Schultz, Howard#Dc ht tri tim#Cch Starbucks xy dng cng ty bng tng tch c ph#Yang, Dori Jones#V Cng Hng#Howard Schultz , Dori Jones Yang ; V Cng Hng dch#Ti bn ln th 9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a484tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Pour your heart into it#647.9573092 #KT#364845#^a130000^b2000b#364845#VV16.09118#VV16.09119#D451H#Vi?t#Dch#Qun l #Kinh doanh#Doanh nghip#C ph#Ch ra cc nguyn tc nh hnh nn hin tng c ph Starbucks cng nhng kinh nghim bin c ph ngon thnh mt phn tt y u ca tri nghim M v nhng thnh cng m ng t c trong qun l, kinh doanh## 00637000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820009000511810006000600010016000660020022000820070037001040050009001410040 01800150008001800168009001100186010000500197011002600202021010100228020001100329 020000900340013000700349016000300356#364846#VV16.09120#VV16.09121#^a108000^b100 0b#Vi?t#658.4052#M458#Phan Vn Trng#Mt i thng thuyt#Phan Vn Trng ; M inh ho: Kim Dun#Kim Dun#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^ a376tr. : tranh v^b20cm#Gm nhng kinh nghim v nhng bi hc khi thng thuy t m phn trong kinh doanh ca chnh tc gi#Kinh doanh#m phn#364846#KT## 01097000000000325000450000100180000000200450001800500130006300700370007600800180 01130090011001310100005001420110015001470150064001620820012002260160003002380130 00700241014001700248026000700265026001100272026001100283181000600294019000500300 01900050030502000080031002000100031802000140032802000100034202000380035202103810 0390#Kornelius, Stefan#Angela Merkel - Th gii ca v n th tng# Tr Vng #Stefan Kornelius ; Tr Vng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a291tr. ^b23cm#Tn sch ting Anh: Angela Merkel: The chancellor and her world#943.08830 92#XH#364847#^a120000^b4000b#364847#VV16.09122#VV16.09123#A106M#Vi?t#Dch#Tiu s#S nghip#Chnh tr gia#Th tng#Merkel, Angela, 1954-, th tng, c#Gii thiu v tiu s, cuc i v s nghip chnh tr ca b Angela Merkel - Th t ng c. Ghi li hnh trnh y chng gai ca b tr thnh Th tng c u tin sau khi ng c v Ty c ti thng nht. B a nc c tr thnh nn ki nh t mnh nht chu u, a EU vt qua cc cn khng hong, phong cch lm ch nh tr im tnh da trn s kin v lp lun duy l...## 00621000000000241000450000200250000000300350002500400190006000800180007900900110 00970100005001080110031001130820007001440160003001510130007001540140016001610260 00700177026001100184181000600195019000500201020001100206020001100217021015100228 #Ting Nht cho mi ngi#Trnh s cp 1 - Bn ting Nht#Ti bn ln th 14# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a306tr. : hnh v, bng^b24cm#495.68#XH#36484 8#^a74000^b1500b#364848#VV16.09124#T306N#Vi?t#Ting Nht#Gio trnh#Gm 25 bi hc cc kin thc c bn v ting Nht. Trong mi bi u c cc phn mu cu, v d, hi thoi, luyn tp v cc cu hi t ra tr li## 00621000000000241000450000200250000000300350002500400190006000800180007900900110 00970100005001080110031001130820007001440160003001510130007001540140016001610260 01100177026000700188181000600195019000500201020001100206020001100217021015100228 #Ting Nht cho mi ngi#Trnh s cp 2 - Bn ting Nht#Ti bn ln th 12# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a310tr. : hnh v, bng^b24cm#495.68#XH#36484 9#^a95000^b1500b#VV16.09125#364849#T306N#Vi?t#Ting Nht#Gio trnh#Gm 25 bi hc cc kin thc c bn v ting Nht. Trong mi bi u c cc phn mu cu, v d, hi thoi, luyn tp v cc cu hi t ra tr li## 00647000000000253000450000200250000000300320002500400190005700800180007600900110 00940100005001050110031001100820008001410160003001490130007001520140016001590260 00700175026001100182181000600193019000500199020001100204020001100215020000900226 021015800235#Ting Nht cho mi ngi#Bn dch v gii thch ng php#Ti bn l n th 12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a167tr. : hnh v, bng^b24cm#495.68 2#XH#364850#^a58000^b1500b#364850#VV16.09126#T306N#Vi?t#Ting Nht#Gio trnh#N g php#Gm 25 bi hc cc kin thc c bn ting Nht (trnh s cp 2). Tron g mi bi u c cu trc t vng, ng php, hi thoi, phn dch v mu cu min h ho## 00805000000000301000450000100190000000200310001900500120005000700370006200800180 00990090011001170100005001280110015001330150050001480820004001980160003002020130 00700205014001700212026001100229026001100240026000700251181000600258019000500264 019000800269020002000277020001300297020001600310021017700326#Madelbaum, Michael# ng ti thnh vng ton cu#Nguyn Hng#Michael Madelbaum ; Nguyn Hng dch# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a259tr.^b23cm#Tn sch ting Anh: The road to global prosperity#337#XH#364851#^a103000^b2000b#VV16.09127#VV16.09128#364851# 561T#Vi?t#Dch M#Kinh t hc quc t#Ton cu ho#Quan h kinh t#Nhng phn t ch ton din v tng lai ton cu ho nn kinh t th gii. Nhng l gii v c c vn chnh tr c nh hng n tng lai v vin cnh ca nn kinh t th g ii## 00925000000000337000450000100180000000200310001800500110004900700350006000400180 00950080018001130090011001310100005001420110022001470120018001690150097001870820 00700284016000300291013000700294014001600301026000700317026001100324026001100335 18100060034601900050035201900050035702000110036202000080037302000100038102000080 0391021018800399#Reinecke, Mark A.#Bnh thn v tip tc vui sng#V Hng Sa#Mar k A. Reinecke ; V Hng Sa dch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 016#^a170tr. : bng^b21cm#B sch Keep calm#Tn sch ting Anh: Keep calm and ca rry on: Twenty lessons for managing worry, anxiety, and fear#152.46#XH#364852#^a 62000^b2000b#364852#VV16.09129#VV16.09130#B312T#Vi?t#Dch#Tm l hc#Cm xc#Ki m sot#Lo lng#Cung cp nhng iu cn thit hiu r s phin mun, lo lng, s hi. Cch ng ph ph hp, xua tan nhng cm xc tiu cc, lm cho cuc sng ca mnh thanh thn, vui v, hnh phc hn## 00480000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010018000680020017000860030008001030070018001110080 01800129009001100147010000500158011002800163020001700191020000800208013000700216 016000300223#364853#VV16.09131#VV16.09132#^a55000^b2000b#Vi?t#895.9228408#A105N #L Qunh Hng#An nhin m sng#Tn vn#L Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2016#^a205tr. : nh, tranh^b20cm#Vn hc hin i#Tn vn#364853#VH## 00475000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810008000490010015000570020028000720070015001000040019001150080018001340090 01100152010000500163011002600168020001700194020001200211013000700223016000300230 #364854#VV16.09133#^a45000^b2000b#Vi?t#895.92234#GI-400L#Nguyn Ngc T#Gi l v 9 cu chuyn khc#Nguyn Ngc T#Ti bn ln th 12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a164tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#364854#VH## 00455000000000229000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810006000510010015000570020023000720040019000950080018001140090038001320100 00500170011001500175020001700190020000800207013000700215016000300222#364855#VV16 .09134#^a60000^b2000b#Vi?t#895.9228408#T109V#Nguyn Ngc T#Tp vn Nguyn Ngc T#Ti bn ln th 16#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Thi bo Kinh t Si Gn#2 016#^a193tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tp vn#364855#VH## 00491000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010015000550020018000700030016000880070015001040040019001190080 01800138009001100156010000500167011002600172020001700198020001200215013000700227 016000300234#364856#VV16.09135#^a55000^b2000b#Vi?t#895.92234#C107#Nguyn Ngc T#Cnh ng bt tn#Tp truyn ngn#Nguyn Ngc T#Ti bn ln th 37#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a218tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn# 364856#VH## 00484000000000253000450002600070000002600110000701400240001801900050004208200120 00471810006000590010015000650020014000800030008000940070015001020040018001170080 01800135009001100153010000500164011002600169020001700195020000800212013000700220 016000300227#364857#VV16.09136#^a9786041064850^b80000#Vi?t#895.9228408#431T#Ng uyn Ngc T#ong tm lng#Tn vn#Nguyn Ngc T#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a146tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Tn vn#364857# VH## 00594000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010016000650020042000810030012001230070035001350050 01300170004001800183008001800201009001100219010000500230011001500235020001700250 020001200267013000700279016000300286019001500289#364858#VV16.09137#VV16.09138#^a 149000^b3000b#Vi?t#839.738#455T#Jonasson, Jonas#ng trm tui tro qua ca s v bin mt#Tiu thuyt#Jonas Jonasson ; Phm Hi Anh dch#Phm Hi Anh#Ti bn ln th 8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a515tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#364858#VH#Dch Thu in## 00459000000000253000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200100 00401810007000500010008000570020018000650030007000830070008000900040013000980080 01800111009001100129010000500140011002600145020001700171020000700188013000700195 016000300202#364859#VV16.09139#^a110000^b2000b#Vi?t#895.92234#QU121K#Bnh Ca#Qu n khu Nam ng#Truyn#Bnh Ca#In ln th 9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a 435tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Truyn#364859#VH## 00528000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810007000500010016000570020033000730070016001060220004001220040018001260080 01800144009001100162010000500173011002600178020001700204020001500221016000300236 013000700239005001600246#VV16.09140#364860#^a55000^b2000b#Vi?t#398.209597#KH400 T#Nguyn ng Chi#Kho tng truyn c tch Vit Nam#Nguyn ng Chi#T.1#Ti bn l n th 8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a191tr. : tranh v^b20cm#Vn hc dn gian#Truyn c tch#VH#364860#Nguyn ng Chi## 00897000000000337000450000100200000000200170002000500210003700500200005800700470 00780040019001250080018001440090011001620100005001730110015001780150038001930220 04700231022000400278082001000282016000300292013000700295014001600302026001100318 02600110032902600070034018100060034701900050035301900050035802000180036302000180 0381021016000399#Kiyosaki, Robert T.#Dy con lm giu#T Nguyn Tn Trng#Kiyos aki, Robert T.#Robert T. Kiyosaki ; T Nguyn Tn Trng dch#Ti bn ln th 31 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a413tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Cashflow q uadrant#S dng ng vn c thoi mi v tin bc#T.2#332.02401#XH#364861#^ a95000^b3000b#VV16.09141#VV16.09142#364861#D112C#Vi?t#Dch#Ti chnh c nhn#B quyt lm giu#Phn tch s khc nhau c bn gia cc nhm ngi trong kinh doa nh ng thi chia s nhng b quyt qun l ti chnh c nhn t c thnh cng v giu c## 00922000000000337000450000100200000000200170002000500080003700500200004500700340 00650040019000990080018001180090011001360100005001470110031001520150084001830220 00400267022006300271082000800334016000300342013000700345014001600352026000700368 02600110037502600110038618100060039701900050040301900050040802000180041302000180 0431021013500449#Kiyosaki, Robert T.#Dy con lm giu#Thu Nhi#Kiyosaki, Robert T .#Robert T. Kiyosaki ; Thu Nhi dch#Ti bn ln th 18#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a279tr. : hnh v, bng^b21cm#Tn sch bng ting Anh: Rich kid smart kid: Give your child a financial head start#T.4#Con giu con thng minh. c k hi u thun li v ti chnh#332.024#XH#364862#^a75000^b2000b#364862#VV16.091 43#VV16.09144#D112C#Vi?t#Dch#Ti chnh c nhn#B quyt lm giu#Nhng kin th c v b quyt c khi u thun li v ti chnh trong cuc sng lm giu, pht hin v pht huy ti nng ca mnh## 00980000000000337000450000100200000000200170002000500100003700500200004700700410 00670040019001080080018001270090011001450100005001560110025001610150107001860220 00400293022005600297082001300353016000300366013000700369014001600376026000700392 02600110039902600110041018100060042101900050042701900050043202000180043702000180 0455021016900473#Kiyosaki, Robert T.#Dy con lm giu#Tuyt Anh#Kiyosaki, Robert T.#Robert T. Kiyosaki ; Tuyt Anh bin dch#Ti bn ln th 17#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2016#^a134tr. : hnh v^b21cm#Tn sch ting Anh: Rich dad poor dad for teens: The secrets about money - that you don't learn in school!#T.9#Nhng b mt v tin bc m bn khng hc nh trng!#332.02400835#XH#364863#^a40000 ^b2000b#364863#VV16.09145#VV16.09146#D112C#Vi?t#Dch#Ti chnh c nhn#B quyt lm giu#Nhng kin thc v b quyt c khi u thun li v ti chnh tron g cuc sng lm giu, pht hin v pht huy ti nng ca mnh, tr thnh ng i hc tp sut i## 00879000000000337000450000100200000000200170002000500190003700500100005600700600 00660040019001260080018001450090023001630100005001860110015001910150045002060220 00400251022005600255082001000311016000300321013000700324014001600331026000700347 02600110035402600110036518100060037601900050038201900080038702000180039502000180 0413021011000431#Kiyosaki, Robert T.#Dy con lm giu#Lechter, Sharon L.#Thin K im#Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter ; Thin Kim bin dch#Ti bn ln th 1 6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a486tr.^b20cm#Tn sch ting An h: Retire young retire rich#T.5# c sc mnh v ti chnh. Ngh hu sm ngh h u giu#332.02401#XH#364864#^a90000^b2000b#364864#VV16.09147#VV16.09148#D112C#V i?t#Dch M#Ti chnh c nhn#B quyt lm giu#Hng dn cc bn tr cch thc t lp v cc nguyn tc v sc bt to nn sc mnh ti chnh ca ngi giu## 00886000000000349000450000100200000000200170002000500190003700500100005600500200 00660070055000860040019001410080018001600090011001780100005001890110015001940150 03900209022000400248022002400252082000600276016000300282013000700285014001600292 02600110030802600110031902600070033018100060033701900050034301900080034802000180 0356020001800374021014400392#Kiyosaki, Robert T.#Dy con lm giu#Lechter, Sharo n L.#Thin Kim#Kiyosaki, Robert T.#Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter ; Thin Kim dch#Ti bn ln th 14#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a336tr.^b20cm#T n sch ting Anh: Who took my money?#T.7#Ai ly tin ca ti?#332.6#XH#364865 #^a80000^b2000b#VV16.09149#VV16.09150#364865#D112C#Vi?t#Dch M#Ti chnh c nh n#B quyt lm giu#Gii thiu b quyt t c s thnh cng v ti chnh, nhng c hi u t to ra mt tng lai t do ti chnh cho bn v gia nh bn## 01017000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010020000630020017000830070059001000220005001590220 09100164005001900255005000900274004001900283008001800302009001100320010000500331 01100150033602102180035102000180056902000130058701600030060001900080060302000080 0611020000900619013000700628005002000635#364866#VV16.09151#VV16.09152#^a80000^b 1000b#Vi?t#658.11#D112C#Kiyosaki, Robert T.#Dy con lm giu#Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter ; L Tuyn bin dch#T.10#Trc khi bn thi vic: 10 bi hc thc t bn khng nn b qua nu mun m cng ty ring#Lechter, Sharon L.#L Tu yn#Ti bn ln th 12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a411tr.^b20cm#Gio dc con ci kh nng t phn u, nhng cch lm tng kin thc v ti chnh, gi hng i, trnh t thc hin cc bc c th lm giu, to dng c mt doa nh nghip thnh cng v khng ngng pht trin...#Qun l ti chnh#Doanh nghip #XH#Dch M#T chc#Lm giu#364866#Kiyosaki, Robert T.## 00986000000000361000450000100200000000200170002000500200003700500200005700500200 00770070070000970040019001670080018001860090011002040100005002150110031002200150 07600251022000500327022006300332082000600395016000300401013000700404014001600411 02600110042702600110043802600070044918100060045601900050046201900080046702000110 0475020000900486020001800495021011100513#Kiyosaki, Robert T.#Dy con lm giu#Le chter , Sharon L.#Nguyn Th Kim Linh#Kiyosaki, Robert T.#Robert T. Kiyosaki, Sh aron L. Lechter ; Nguyn Th Kim Linh bin dch#Ti bn ln th 21#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a228tr. : hnh v, bng^b20cm#Tn sch bng ting Anh: Bus iness school for people who like helping people#T.11#Trng dy kinh doanh cho n hng ngi thch gip ngi khc#381.1#XH#364867#^a47000^b5000b#VV16.09153#V V16.09154#364867#D112C#Vi?t#Dch M#Kinh doanh#Tip th#B quyt lm giu#Gii t hiu v kinh doanh tip th mng li - mt trong nhng phng thc lm giu, ph t huy kh nng bn hng## 00583000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200040 00401810006000440010015000500020013000650070028000780220032001060220004001380050 00700142004001900149008001800168009001100186010000500197011001500202020001800217 020001200235013000700247016000300254019000900257005001500266#VV16.09155#364868#^ a108000^b2000b#Vi?t#823#H109P#Rowling, J. K.#Harry Potter#J. K. Rowling ; L La n dch#Harry potter v hn ph thu#T.1#L Lan#Ti bn ln th 24#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a341tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#364868#VH#D ch Anh#Rowling, J. K.## 00585000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440010015000500020013000650070028000780220004001060220034001100050 00700144004001900151008001800170009001100188010000500199011001500204020001800219 020001200237016000300249019000900252013000700261005001500268#364869#VV16.09156#^ a120000^b1500b#Vi?t#823#H109P#Rowling, J. K.#Harry Potter#J. K. Rowling ; L La n dch#T.2#Harry Potter v phng cha b mt#L Lan#Ti bn ln th 21#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a404tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#VH#Dch An h#364869#Rowling, J. K.## 00602000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440010015000500020013000650070028000780220004001060220041001100050 00700151004001900158008001800177009001100195010000500206011001500211020001800226 020001200244016000300256019000900259013000700268005002500275#364870#VV16.09157#^ a140000^b1500b#Vi?t#823#H109R#Rowling, J. K.#Harry Potter#J. K. Rowling ; L La n dch#T.3#Harry Potter v tn t nhn ngc Azkaban#L Lan#Ti bn ln th 19#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a513tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#VH# Dch Anh#364870#Rowling, Joanne Kathleen## 00591000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440010015000500020013000650070028000780220030001060220004001360050 00700140004001900147008001800166009001100184010000500195011001500200020001800215 020001200233016000300245019000900248013000700257005002500264#364871#VV16.09158#^ a205000^b1500b#Vi?t#823#H109R#Rowling, J. K.#Harry Potter#J. K. Rowling ; L La n dch#Harry Potter v chic cc la#T.4#L Lan#Ti bn ln th 19#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a849tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#VH#Dch Anh#36 4871#Rowling, Joanne Kathleen## 00585000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440010015000500020013000650070028000780220004001060220033001100050 00700143004001900150008001800169009001100187010000500198011001600203020001800219 020001200237016000300249019000900252013000700261005001500268#364872#VV16.09159#^ a265000^b1500b#Vi?t#823#H109P#Rowling, J. K.#Harry Potter#J. K. Rowling ; L La n dch#T.5#Harry Potter v hi phng hong#L Lan#Ti bn ln th 16#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2016#^a1137tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#VH#Dch An h#364872#Rowling, J. K.## 00617000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440010015000500020013000650070040000780220004001180220032001220050 00700154005001000161004001900171008001800190009001100208010000500219011001500224 020001800239020001200257013000700269016000300276019000900279005001500288#364873# VV16.09160#^a200000^b1500b#Vi?t#823#H109P#Rowling, J. K.#Harry Potter#J. K. Row ling ; Dch: L Lan, Hng Lan#T.7#Harry Potter v bo bi t thn#L Lan#Hng Lan#Ti bn ln th 10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a787tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#364873#VH#Dch Anh#Rowling, J. K.## 00500000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020022000540030013000760070039000890050012001280080005001400090 01100145010000500156011002600161020001800187020001300205013000700218016000300225 005001800228#364874#VV16.09161#^a26800^b1500b#Vi?t#895.9223#V207X#Vt xanh v c hu chu#Truyn tranh#Nhm Sc sng mi ; Tranh: T Hoi t#T Hoi t#^aH.#^a Lao ng#2016#^a16tr. : tranh mu^b26cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#364874#VH #Nhm Sc sng mi## 00590000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820004000511810006000550010015000610020032000760070048001080050009001560050 00700165004001800172008001800190009001100208010000500219011002700224020001800251 020001200269013000700281016000300288019000900291#364875#VV16.09162#VV16.09163#^a 550000^b3000b#Vi?t#823#H109P#Rowling, J. K.#Harry potter v hn ph thu#J. K. Rowling ; Minh ho: Jim Kay ; L Lan dch#Kay, Jim#L Lan#Ti bn ln th 1#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a246tr. : tranh mu^b26cm#Vn hc thiu nhi#Ti u thuyt#364875#VH#Dch Anh## 01085000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580010015000640020038000790030077001170070041001940050 01000235005001400245008000500259009002100264010000500285011001500290021044200305 020002100747020001700768013000700785016000300792#364876#VV16.09164#VV16.09165#^a 54000^b800b#Vi?t#335.4346#B103T#Li Quc Khnh#Bi tp hc phn t tng H Ch Minh#Dnh cho sinh vin khi khng chuyn ngnh Mc - Lnin, t tng H Ch Mi nh#Li Quc Khnh, L Th S, L Quang ng#L Th S#L Quang ng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a230tr.^b21cm#Gii thiu i tng, phng php nghin cu, hc tp mn tng H Ch Minh; qu trnh hnh thnh v pht trin t tng H Ch Minh; t tng H Ch Minh v cc vn : Dn tc v cch mng gii phng dn tc; ch ngha x hi v con ng qu ln ch ngha x hi Vit Nam; ng Cng sn Vit Nam; i on kt dn tc v on kt quc t; xy dng nh nc c a dn, do dn v v dn; vn vn ho, o c v xy dng con ngi mi#T t ng H Ch Minh#Ti liu hc tp#364876#XH## 00617000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820007000421810006000490010019000550020012000740070019000860080005001050090 01100110010000500121011001500126021018600141020001500327013000700342016000300349 020001100352#364877#VL16.01338#VL16.01339#^b1000b#Vi?t#220.12#S106T#Nguyn Thanh Tuyn#Sng th k#Nguyn Thanh Tuyn#^aH.#^aTn gio#2016#^a386tr.^b29cm#Gii t hiu, ging gii v cun sch u tin ca Kinh Thnh, thut li cng vic sng to ca Cha. Qua , hng dn con chin cch sng p lng Cha v by t s b it n i vi Ngi#o Thin cha#364877#TN#Kinh thnh## 01264000000000373000450000201200000000500170012000500160013700500140015300500170 01670050030001840070068002140080005002820090011002870100005002980110022003030150 02900325082001100354016000300365013000700368014000700375026000700382026001100389 02600110040018100060041101900050041702000100042202000090043202000190044102000110 0460020001600471020001200487020001000499021038100509#K yu hi tho khoa hc: V ai tr ca ngn hng v ng dng khoa hc cng ngh trong pht trin nng nghip - nng thn#Nguyn Hu Ngha#Nguyn Vn Hiu#Bi Quc Dng#Nguyn Tin ng#Ng n hng Hp tc x Vit Nam#Nguyn Hu Ngha, Ngn hng Hp tc x Vit Nam, Nguy n Vn Hiu...#^aH.#^aLao ng#2015#^a263tr. : bng^b27cm#TTS ghi: Hc vin Ng n hng#332.109597#XH#364878#^b500b#364878#VL16.01340#VL16.01341#K600Y#Vi?t#Ngn hng#ng dng#Khoa hc cng ngh#Pht trin#K yu hi tho#Nng nghip#Nng th n#Trnh by v vai tr ca ngnh ngn hng, Agribank v ngn hng Hp tc x Vi t Nam cng h thng Qu tn dng Nhn dn... trong vic tng cng ng dng khoa hc cng ngh phc v pht trin nng nghip, nng thn cng nh cc vn v m ca ngnh: iu hnh chnh sch tin t hng n n nh kinh t v m, h t r th trng v pht trin nng nghip, nng thn bn vng...## 00928000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820016000411810006000570020034000630290046000970080005001430090014001480100 00500162011002500167015004300192021037600235020001200611020001800623020001100641 013000700652016000300659#364879#VL16.01342#VL16.01343#^b750b#Vi?t#332.6732095973 1#H100N#H Ni tim nng v c hi u t#H Ni investment potential and opport unities#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a39tr. : minh ho^b29cm#TTS ghi: U ban nhn d n thnh ph H Ni#Tng quan v H Ni. Trnh by s h thng chnh tr thn h ph H Ni v kt qu pht trin kinh t th nm 2015. Gii thiu mi trn g u t v qu trnh thu ht vn u t nc ngoi ca khu vc ny. Th tc u t v chi ph u t y. Gii thiu mt s a ch hu ch cho nh u t - cc t chc quc t v a ch, in thoi cc c quan ca thnh ph H Ni#Thu ht vn#u t nc ngoi#Chnh sch#364879#XH## 00480000000000241000450000100170000000200140001700700170003100800050004800900110 00530100005000640110025000690820013000940160003001070130007001100140007001170260 00700124026001100131026001100142181000600153019000500159020000900164021006500173 #Nguyn Hu Tuyn#Hn mc duyn#Nguyn Hu Tuyn#^aH.#^aLao ng#2015#^a195tr. : hnh v^b30cm#745.61995922#XH#364880#^b200b#364880#VL16.01344#VL16.01345#H105M# Vi?t#Th php#Gii thiu mt s tc phm th php ca tc gi Nguyn Hu Tuyn## 01172000000000337000450000201550000000500160015500500140017100500140018500500130 01990050018002120070049002300080005002790090011002840100005002950110025003000150 02900325082001400354016000300368013000700371014000700378026001100385026001100396 02600070040718100060041401900050042002000180042502000130044302000080045602000070 0464021036300471#K yu to m khoa hc: Thc trng hot ng v c ch qun l i vi hot ng c tnh cht ngn hng ca cc doanh nghip bo him nhn th Vit Nam#Phm Quc Khnh#Phm Th nh#Trnh Th Mai#L Hong Ln#Hong Th K iu Ly#Phm Quc Khnh, Phm Th nh, Trnh Th Mai...#^aH.#^aLao ng#2016#^a8 4tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: Hc vin Ngn hng#368.320065597#XH#364881#^b300 b#VL16.01346#VL16.01347#364881#K600Y#Vi?t#Bo him nhn th#Doanh nghip#Qun l #K yu#Trnh by vn qun l, gim st ca Ngn hng Nh nc Vit Nam i v i hot ng c tnh cht ngn hng ca cc doanh nghip bo him nhn th ti V it Nam; hot ng ca doanh nghip bo him nhn th trn th trng ti chnh v s cn thit phi qun l i vi hot ng c tnh cht ngn hng ca cc do anh nghip bo him nhn th nc ta hin nay...## 01063000000000337000450000201180000000500150011800500140013300500180014700500180 01650050020001830070052002030080005002550090011002600100005002710110025002760150 02900301082001200330016000300342013000700345014000700352026000700359026001100366 02600110037718100060038801900050039402000210039902000090042002000070042902000260 0436021026300462#K yu to m khoa hc: Pht trin hot ng marketing dch v ngn hng in t cc ngn hng thng mi Vit Nam#Kiu Hu Thin#Phm Tin t#L Th Hng Nhung#Phm Th Hng Vn#Giang Th Thu Huyn#Kiu Hu Thin, Phm Tin t, L Th Hng Nhung...#^aH.#^aLao ng#2016#^a96tr. : minh ho^b27cm#T TS ghi: Hc vin Ngn hng#332.1209597#XH#364882#^b300b#364882#VL16.01349#VL16.0 1348#K600Y#Vi?t#Ngn hng thng mi#Tip th#K yu#Dch v ngn hng in t#T rnh by vn nng cao v th cnh tranh trong pht trin sn phm ngn hng in t ti Vit Nam, tng cng pht trin dch v ngn hng hin i nc ta hin nay v ng dng khai ph d liu trong phn on khch hng s dng dch v ngn hng in t...## 01027000000000349000450000200920000000500180009200500190011000500180012900500190 01470050017001660070060001830080005002430090011002480100005002590110031002640150 04500295082001100340016000300351013000700354014000600361026000700367026001100374 02600110038518100060039601900050040202000100040702000170041702000080043402000100 0442020001600452021020900468#K yu hi tho khoa hc: Vn hi nhp ngnh ng n hng v n nh ti chnh ti Vit Nam#L Th Tun Ngha#Nguyn Minh Phng#Ng uyn Thy Dng#Phan Th Hong Yn#Nguyn Tng Vn#L Th Tun Ngha, Nguyn Mi nh Phng, Nguyn Thy Dng...#^aH.#^aLao ng#2016#^a312tr. : hnh v, bng^b3 0cm#TTS ghi: Hc vin Ngn hng. Khoa Ngn hng#332.109597#XH#364883#^b70b#3648 83#VL16.01350#VL16.01351#K600Y#Vi?t#Ngn hng#Hi nhp quc t#n nh#Ti chnh #K yu hi tho#Trnh by cc vn v n by ti chnh, qun l ti sn n, cng tc qun l vn kh dng, chun ho hot ng ngn hng theo thng l quc t, chnh sch tin t, e-banking... ca ngnh ngn hng Vit Nam## 01003000000000313000450000201000000000500140010000500130011400500170012700500190 01440050016001630070049001790080005002280090011002330100005002440110031002490150 05500280082001000335016000300345013000700348014000700355026000700362026001100369 026001100380181000600391019000500397020000800402020001600410021026300426#K yu hi tho khoa hc: i mi trong h thng k ton Vit Nam - Nhng tc ng n doanh nghip#o Nam Giang#Nh Th Hng#Phan Th Anh o#Bi Th Thanh Tnh#Nguy n Th Bnh#o Nam Giang, Nh Th Hng, Phan Th Anh o...#^aH.#^aLao ng#201 6#^a262tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: Hc vin Ngn hng. Khoa K ton - Ki m ton#657.09597#XH#364884#^b200b#364884#VL16.01352#VL16.01353#K600Y#Vi?t#K to n#K yu hi tho#nh gi nhng i mi trong h thng k ton quc gia cng n h thc trng p dng ch k ton mi ny vo cng tc k ton ca cc doanh nghip v a ra cc kin ngh nhm hon thin h thng k ton Vit Nam ng th i nng cao hiu qu k ton doanh nghip## 01031000000000301000450000201200000002900110012000300200013100800050015100900110 01560100005001670110022001720820010001940160003002040130007002070140017002140260 00700231026001100238026001100249181000600260019000500266020001700271020001000288 020001700298020001100315020001600326020001400342021037300356#B lut lao ng - Nhng hng dn thi hnh mi nht v chnh sch lao ng, tin lng, bo him x hi, bo him y t#Labor code#Song ng Vit - Anh#^aH.#^aLao ng#2016#^a459tr . : bng^b28cm#344.59701#XH#364885#^a395000^b1000b#364885#VL16.01354#VL16.01355 #B450L#Vi?t#Vn bn php qui#Php lut#B lut lao ng#Tin lng#Bo him x h i#Bo him y t#Trnh by cc quy nh php lut trong B lut Lao ng; chnh sch h tr to vic lm v ch bo him tht nghip; lut an ton v sinh la o ng v cng tc hun luyn an ton lao ng, v sinh lao ng; chnh sch ti n lng, tin thng v hng dn xy dng thang, bng lng, ph cp; lut bo him x hi, lut sa i, b sung mt s iu ca lut bo him y t## 00848000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500010016000560020109000720070021001810080005002020090 01100207010000500218011002200223021027300245020001000518020000900528020001300537 020001000550013000700560016000300567#364886#VL16.01356#VL16.01357#^b1000b#Vi?t#3 49.597#N122C#Nguyn c Tun#Nng cao cng tc tuyn truyn, ph bin, gio dc php lut cho cng nhn lao ng trong giai on hin nay#Nguyn c Tun b.s.#^ aH.#^aLao ng#2015#^a700tr. : bng^b27cm#Nng cao hiu qu cng tc tuyn truy n, ph bin, gio dc php lut cho cng nhn lao ng. Gii thiu mt s ni du ng tuyn truyn, ph bin, gio dc php lut cho cng nhn lao ng km theo c c thng t, ngh nh v vn bn ca Tng Lin on v hot ng cng on#Php lut#Gio dc#Tuyn truyn#Cng nhn#364886#XH## 00920000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810008000530010016000610020040000770070040001170050016001570080 00500173009001100178010000500189011001500194015007400209021027600283020001200559 020001600571020001000587020001100597013000700608016000300615#364887#VL16.01358#V L16.01359#^b1000b#Vi?t#305.895922#GI-108T#Nguyn c Khoa#Gio trnh vn ho tc ngi Vit Nam#Ch.b.: Nguyn c Khoa, Nguyn T Lng#Nguyn T Lng#^aH.#^ aLao ng#2015#^a315tr.^b27cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng cao ng Du lch H Ni#Cung cp nhng thng tin v vn ho ca cc tc ngi Vit Nam nh: tc ngi ng h Nam , tc ngi ng h Mng - Dao, tc ngi ng h Thi - Ka ai, tc ngi ng h Nam o, tc ngi ng h Hn - Tng v vn ho tc ngi Vit Nam trong xu hng pht trin hin nay#Dn tc hc#Vn ho dn tc#Tc ngi#Gio trnh#364887#GT## 00847000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580020033000650070074000980050016001720050016001880050 02300204005001200227005001200239008000500251009001100256010000500267011002600272 01200110029802101710030902000090048002000150048902000070050401300070051101600030 0518#364888#VL16.01360#VL16.01361#^a60000^b2000b#Vi?t#268.432#CH501G#Cha Gisu mun con n vi Cha#B.s.: Nguyn Vn Hin (ch.b.), Nguyn Th Bch, Nguyn Th Phng Dung...#Nguyn Vn Hin#Nguyn Th Bch#Nguyn Th Phng Dung#Nguyn H nh#L Anh Hin#^aH.#^aTn gio#2015#^a186tr. : minh ho^b27cm#Hip thng#Hng dn cc em nh nhn bit v yu mn Cha Gisu, bit cu nguyn v tham d thnh l, tun gi cc iu rn ca Ngi v tr nn ngi con tho ca Cha Cha trn tri#Gio dc#o Thin cha#Tr em#364888#XH## 00893000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820008000491810008000570010011000650020070000760070025001460050013001710040 04100184008000500225009001900230010000500249011002600254021024600280020002200526 020001100548020001100559020001100570013000700581016000300588#VL16.01363#364889#V L16.01362#^a50000^b500b#Vi?t#622.292#GI-108T#H S Giao#Gio trnh nng cao ch t lng khong sn trong khai thc m l thin#H S Giao, Bi Xun Nam#Bi Xun Nam#Xut bn ln th 2, c sa cha, b sung#^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a155 tr. : minh ho^b27cm#Gm nhng vn v khong sn c ch v cht lng ca kho ng sn c ch, tn tht lm ngho khong sn trong qu trnh khai thc, iu kh in cht lng khong sn trong qu trnh khai thc, cng ngh khai thc chn l c khi khai thc khong sn#Khai thc m l thin#Cht lng#Khong sn#Gio trn h#364889#GT## 01170000000000361000450000201880000000500120018800500150020000500170021500500140 02320070061002460080005003070090011003120100005003230110026003280150053003540820 01200407016000300419013000700422014000700429026000700436026001100443026001100454 18100060046501900050047102000190047602000200049502000140051502000140052902000190 0543020001800562020002100580021020700601# ti nghin cu khoa hc cp B: "Ngh in cu v xy dng chng trnh gio trnh o to v lp t ng cng ngh the o tiu chun quc t (ASME B31.1) cho cng trnh nh my nhit in"#L Vn Hin #L Quang Trung#Nguyn Hng Tin#Kiu Tn Thi#L Vn Hin, L Quang Trung, Nguy n Hng Tin, Kiu Tn Thi#^aH.#^aLao ng#2016#^a200tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Xy dng. Trng cao ng Ngh Lilama 2#621.3121072#KT#364890#^b450b#364 890#VL16.01364#VL16.01365#250T#Vi?t#Nh my nhit in#Nghin cu khoa hc#ng cng ngh# ti cp b#Tiu chun quc t#Lp t ng ng#Chng trnh o t o#Tm hiu thc trng v hng pht trin trong o to th ch to v lp t ng cng ngh i vi vt liu hp kim P91, P92 cho c s o to ngun nhn lc cht lng cao phc v cc cng trnh nhit in## 01179000000000361000450000201930000000500120019300500150020500500190022000500170 02390070066002560080005003220090011003270100005003380110026003430150053003690820 01000422016000300432013000700435014000700442026000700449026001100456026001100467 18100060047801900050048402000110048902000130050002000200051302000190053302000140 0552020000800566020002100574021022200595# ti nghin cu khoa hc cp B: "Ngh in cu ng dng cng ngh hn h quang dy li thuc (FCAW) o to th hn theo tiu chun quc t (AWS D1.1) cho cc cng trnh chn gin khoan"#L Vn Hin#L Quang Trung#Nguyn Khnh Cng#Dng Cng Cng#L Vn Hin, L Quang T rung, Nguyn Khnh Cng, Dng Cng Cng#^aH.#^aLao ng#2016#^a119tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Xy dng. Trng cao ng Ngh Lilama 2#627.98072#KT#3648 91#^b450b#364891#VL16.01366#VL16.01367#250T#Vi?t#Gin khoan#Hn h quang#Nghin cu khoa hc#Tiu chun quc t# ti cp b#Th hn#Chng trnh o to#Tm hiu thc trng v hng pht trin trong o to th hn FCAW theo tiu chun q uc t cho cc trng cao ng ngh o to v o to li i ng k thut b c cao phc v thi cng cc cng trnh chn gin khoan## 01173000000000361000450000100120000000202100001200500140022200500190023600700470 02550080005003020090011003070100005003180110026003230150052003490820011004010160 00300412013000700415014000700422026001100429026001100440026000700451181000600458 01900050046402000190046902000080048802000190049602000200051502000140053502000210 0549020001200570020000800582021022100590#L Vn Hin# ti nghin cu khoa hc cp B: "Nghin cu v xy dng chng trnh o to th hn v qun l cht l ng cng tc hn ng 6g theo tiu chun quc t trong cc cng trnh nh my nhi t in v lc ho du"#T Thanh Tun#Nguyn Khnh Cng#L Vn Hin, T Thanh Tu n, Nguyn Khnh Cng#^aH.#^aLao ng#2016#^a103tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Xy dng. Trng cao ng Ngh Lilama2#665.533072#KT#364892#^b450b#VL16.01368 #VL16.01369#364892#250T#Vi?t#Nh my nhit in#Th hn#Tiu chun quc t#Nghi n cu khoa hc# ti cp b#Chng trnh o to#Lc ho du#Hn ng#Tm hiu thc trng v hng pht trin trong o to th hn ng 6g i vi vt liu hp kim P91, P92 v o to qun l cht lng cng tc hn theo tiu chun quc t phc v cho cc cng trnh nhit in, lc ho du## 00772000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820014000511810006000650020032000710070060001030050014001630050016001770050 01900193005001100212005001300223008000500236009001100241010000500252011001500257 015004800272021010200320020001300422020001300435013000700448016000300455#364893# VL16.01370#VL16.01371#^a120000^b1000b#Vi?t#345.597002638#H428#Hi - p lut h nh s Vit Nam#B.s.: L Trung Kin, Nguyn Vn Nin, Nguyn Th Hi Yn...#L T rung Kin#Nguyn Vn Nin#Nguyn Th Hi Yn#Chu Th T#inh Th Su#^aH.#^aLao ng#2016#^a260tr.^b27cm#TTS ghi: Hc vin Cnh st Nhn dn. Khoa Lut#Gm 252 cu hi c sp xp theo trnh t cc ni dung ca B lut hnh s c km theo gi tr li#Lut hnh s#Sch hi p#364893#XH## 00864000000000265000450000201170000000800050011700900110012201000050013301100220 01380820016001600160003001760130007001790140017001860260011002030260007002140260 01100221181000600232019000500238020001000243020002200253020001800275020002200293 020001700315021026600332#Hng dn quyt ton thu thu nhp c nhn, thu nhp do anh nghip, gi tr gia tng & cc vn bn thu mi hin hnh#^aH.#^aLao ng#20 16#^a462tr. : bng^b28cm#343.59706202638#XH#364894#^a425000^b1000b#VL16.01372#3 64894#VL16.01373#H561D#Vi?t#Php lut#Thu thu nhp c nhn#Thu doanh nghip#Th u gi tr gia tng#Vn bn php qui#Gii thiu c s php l hng dn quyt to n thu thu nhp c nhn, c s php l hng dn quyt ton thu thu nhp doanh nghip, hng dn mi v thu gi tr gia tng, quy nh min thu, gim thu, quy trnh kim tra ho n, x pht vi phm hnh chnh v thu## 00892000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820016000511810006000670020075000730070031001480050014001790080005001930090 01100198010000500209011001500214021034900229020002000578020001000598020000800608 013000700616016000300623#VL16.01374#364895#VL16.01375#^a365000^b1000b#Vi?t#174. 93242597075#H561D#Hng dn hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh - n phm 2016#V nh Quyn s.t., tuyn chn#V nh Quyn#^aH.#^aLao ng#2016#^ a400tr.^b27cm#Gii thiu mt s hnh nh t liu v tc phm vit v Ch tch H Ch Minh; hng dn hc tp cc chuyn " Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh"; gn vic hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh vi cng tc xy dng ng, tng cng k cng, k lut ca ng v vic tu dng, rn luyn o c ca cn b, ng vin...#o c H Ch Minh#ng vin#Hc tp #364895#XH## 00879000000000313000450000100120000000200350001200300490004700500140009600500170 01100070063001270080005001900090011001950100005002060110031002110150053002420820 00700295016000300302013000700305014000700312026001100319026000700330026001100337 181000700348019000500355020000400360020001000364020001100374021018000385#L Vn Hin#Chng trnh o to cng ngh hn#M Chng trnh quc t: City & Guilds 9 209 - 11#T Thanh Tun#Dng Cng Cng#L Vn Hin ch.b. ; Thc hin: T Thanh Tun, Dng Cng Cng#^aH.#^aLao ng#2016#^a376tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: B Xy dng. Trng cao ng Ngh Lilama 2#671.52#GT#364896#^b450b#VL16.013 76#364896#VL16.01377#CH561T#Vi?t#Hn#Cng ngh#Gio trnh#Gii thiu chng trn h o to cao ng ngh nng cao quc t ngh Cng ngh hn, tiu chun m bo cht lng, tiu chun cn b qun l, cn b m bo cht lng v gio vin## 00735000000000277000450000100150000000200380001500500150005300700380006800800050 01060090011001110100005001220110022001270150093001490820004002420160003002460130 00700249014000800256026000700264026001100271181000800282019000500290020001000295 020001200305020001100317021012900328#Nguyn Vn Li#Gio trnh thng phm hng thc phm#Trnh Cao Khi#Ch.b.: Nguyn Vn Li, Trnh Cao Khi#^aH.#^aLao ng#2 015#^a434tr. : bng^b27cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng cao ng Du lch H Ni. - Lu hnh ni b#664#GT#364897#^b1000b#364897#VL16.01378#G I-108T#Vi?t#Thc phm#Thng phm#Gio trnh#Khi qut v thc phm v cht ln g thc phm n cc sn phm thc phm c th, ph gia thc phm v v sinh an t on thc phm## 00804000000000277000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200070 00311810008000380010012000460020048000580070018001060080005001240090011001290100 00500140011002600145015007400171021023300245020001000478020000700488020001000495 020001100505013000700516016000300523#364898#VL16.01379#^b1000b#Vi?t#647.94#GI-10 8T# Th Minh#Gio trnh l thuyt nghip v l tn khch sn# Th Minh ch.b. #^aH.#^aLao ng#2015#^a474tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng cao ng Du lch H Ni#Gii thiu chung v ngnh kinh doanh k hch sn, b phn l tn khch sn, nghip v t bung, ng k khch sn, phc v khch lu tr, khch thanh ton tr bung, ng dng h thng truyn thng, t ip th, qun l b phn l tn...#Khch sn#L tn#L thuyt#Gio trnh#364898# GT## 01178000000000325000450000200740000000500170007400500150009100500150010600500140 01210050009001350050014001440070084001580080005002420090011002470100005002580110 02500263082000900288016000300297013000700300014001700307026001100324026000700335 02600110034218100060035301900050035902000170036402000160038102000210039702104340 0418#i thng ma Xun 1975 - mc son chi li trong lch s dn tc Vit Nam#N guyn Ph Trng#V Nguyn Gip#Trn i Quang#Ng Xun Lch# B T#V nh Quy n#Nguyn Ph Trng, V Nguyn Gip, Trn i Quang... ; V nh Quyn s.t, tuy n chn#^aH.#^aLao ng#2016#^a404tr. : nh mu^b27cm#959.7043#XH#364899#^a375000 ^b1000b#VL16.01380#364899#VL16.01381#103T#Vi?t#Lch s hin i#S kin lch s #Khng chin chng M#Tp hp mt s cng trnh, bi vit v i thng ma Xun 1975. Phn nh mt cch sinh ng v ch, tinh thn on kt, sc mnh v c h ca dn tc Vit Nam anh hng qua mt s hnh nh trong l k nim 40 nm ngy gii phng min Nam, thng nht t nc (30/4/1975 - 30/4/2015); Cng tc chu n b cho cuc Tng tin cng v ni dy ma Xun nm 1975; i thng ma Xun 1 975 - Mc son chi li trong lch s dn tc Vit Nam...## 01024000000000337000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820012000511810006000630020099000690070077001680050011002450050014002560050 01600270005001400286005001000300005001400310008000500324009001100329010000500340 01100250034502102370037002000230060702000090063002000240063902000130066301300070 0676016000300683#VL16.01383#364900#VL16.01382#^a365000^b1000b#Vi?t#324.2597075# 106V#ng vi tr thc, tr thc vi ng trong thi k y mnh cng nghip ho , hin i ho t nc#L Vn Yn, Phm Tt Dong, Nguyn Ln Dng... V nh Q uyn s.t., tuyn chn#L Vn Yn#Phm Tt Dong#Nguyn Ln Dng#Phm Th Hng#c Vng#V nh Quyn#^aH.#^aLao ng#2016#^a400tr. : nh mu^b27cm#Mt s hnh nh v i ng tr thc Vit v gii thiu ch trng ca ng v xy dng i ng tr thc, t tng H Ch Minh v tr thc, vn pht huy vai tr ca i ng tr thc trong thi k y mnh cng nghip ho, hin i ho#ng Cng sn Vi t Nam#Tr thc#Thi k cng nghip ho#Hin i ho#364900#XH## 00904000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820004000491810006000530020044000590030003001030070079001060050021001850040 00800206008000500214009001100219010000500230011002700235021019400262020001000456 02000100046602000110047601600030048700500150049000500160050500500170052100100210 0538013000700559#364901#VL16.01384#VL16.01385#^a25000^b500b#Vi?t#428#M109L#Mark et leader theo nh hng bi thi TOEIC#A1#Nguyn Th Hong Mai, Nguyn Th Vn, ng Qunh Lin ; Nguyn Trng n ch.b.#Nguyn Th Hong Mai#3rd ed.#^aH.#^aLa o ng#2015#^a106tr. : nh, bng^b27cm#Gm cc bi hc t vng, ng php, c hi u, nghe hiu, ni, vit ting Anh theo nh dng bi thi TOEIC trnh trung c p vi cc ch : Gii thiu, cng vic, thi gian ri, vn , du lch#Ting A nh#Thc hnh#Gio trnh#GT#Nguyn Th Vn#ng Qunh Lin#Nguyn Trng n#Nguy n Th Hong Mai#364901## 00927000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820004000491810006000530020044000590030003001030070081001060050021001870040 00800208008000500216009001100221010000500232011002700237021019100264020001000455 02000100046502000110047501600030048600500190048900500110050800500180051900500160 0537005001700553013000700570#364902#VL16.01386#VL16.01387#^a25000^b500b#Vi?t#42 8#M109L#Market leader theo nh hng bi thi TOEIC#A2#Nguyn Th Hong Mai, Ngu yn Th Hng H, Bi Th H... ; Nguyn Trng n ch.b.#Nguyn Th Hong Mai#3rd ed.#^aH.#^aLao ng#2015#^a107tr. : nh, bng^b27cm#Gm cc bi hc t vng, ng php, c hiu, nghe hiu, ni, vit ting Anh theo nh dng bi thi TOEIC tr nh trung cp vi cc ch : Thc phm, gii tr, mua bn, con ngi, qung co#Ting Anh#Thc hnh#Gio trnh#GT#Nguyn Th Hng H#Bi Th H#Nguyn Th P hng#ng Qunh Lin#Nguyn Trng n#364902## 00896000000000337000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820004000491810006000530020044000590030003001030070091001060050011001970040 00800208008000500216009001100221010000500232011002700237021018700264020001000451 02000100046102000110047101600030048200500190048500500150050400500150051900500170 0534013000700551#VL16.01389#364903#VL16.01388#^a29000^b500b#Vi?t#428#M109L#Mark et leader theo nh hng bi thi TOEIC#A3#Bi Th H, Nguyn Th Hng H, Nguy n Th Vn, Phm Minh Loan... ; Nguyn Trng n ch.b.#Bi Th H#3rd ed.#^aH.#^a Lao ng#2015#^a147tr. : nh, bng^b27cm#Gm cc bi hc t vng, ng php, c hiu, nghe hiu, ni, vit ting Anh theo nh dng bi thi TOEIC trnh trung cp vi cc ch : Cng ty, giao tip, cc nn vn ho, cng vic#Ting Anh#Th c hnh#Gio trnh#GT#Nguyn Th Hng H#Nguyn Th Vn#Phm Minh Loan#Nguyn Tr ng n#364903## 00959000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820004000491810006000530020044000590030003001030070099001060050022002050040 00800227008000500235009001100240010000500251011002600256021019000282020001000472 02000100048202000110049201600030050301300070050600500240051300500230053700500170 0560005001500577005001700592#VL16.01390#VL16.01391#364904#^a29000^b500b#Vi?t#42 8#M109L#Market leader theo nh hng bi thi TOEIC#A4#Nguyn Th Thanh Bnh, Ng uyn Th Phng Nhung, Nguyn Hong Hng Minh... ; Nguyn Trng n ch.b.#Nguyn Th Thanh Bnh#3rd ed.#^aH.#^aLao ng#2015#^a147tr. : minh ho^b27cm#Gm cc b i hc t vng, ng php, c hiu, nghe hiu, ni, vit ting Anh theo nh dn g bi thi TOEIC trnh trung cp vi cc ch : Ngh nghip, cng ty, bn hn g, nhng tng ln#Ting Anh#Thc hnh#Gio trnh#GT#364904#Nguyn Th Phng Nhung#Nguyn Hong Hng Minh#Trng Th Hng#L Huyn Trang#Nguyn Trng n## 00913000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820004000491810006000530020044000590030003001030070084001060050020001900040 00800210008000500218009001100223010000500234011002700239021017400266020001000440 02000100045002000110046001300070047101600030047800500190048100500150050000500150 0515005001600530005001700546#364905#VL16.01392#VL16.01393#^a27000^b500b#Vi?t#42 8#M109L#Market leader theo nh hng bi thi TOEIC#A7#inh Th Phng Anh, Nguy n Phng Lin, Nguyn Th Li... ; Nguyn Trng n ch.b.#inh Th Phng Anh#3 rd ed.#^aH.#^aLao ng#2015#^a114tr. : nh, bng^b27cm#Gm cc bi hc t vng, ng php, c hiu, nghe hiu, ni, vit ting Anh theo nh dng bi thi TOEIC trnh trung cp vi cc ch : thng hiu, du lch, s thay i#Ting Anh#T hc hnh#Gio trnh#364905#GT#Nguyn Phng Lin#Nguyn Th Li#Phm Minh Loan#V Thanh Phng#Nguyn Trng n## 00893000000000349000450002600070000002600110000702600110001808200040002918100060 00330020044000390030003000830070073000860050014001590040008001730080005001810090 01100186010000500197011002200202021016900224020001000393020001000403020001100413 01600030042400500130042700500160044000500230045600500200047901400150049901900050 0514005001700519013000700536#364906#VL16.01394#VL16.01395#428#M109L#Market leade r theo nh hng bi thi TOEIC#A8#Phm c Din, Hong Th Vy, Nguyn Thu Tho. .. ; Nguyn Trng n ch.b.#Phm c Din#3rd ed.#^aH.#^aLao ng#2015#^a115tr. : bng^b27cm#Gm cc bi hc t vng, ng php, c hiu, nghe hiu, ni, vit t ing Anh theo nh dng bi thi TOEIC trnh trung cp vi cc ch : T chc , qung co, tin bc#Ting Anh#Thc hnh#Gio trnh#GT#Hong Th Vy#Nguyn Thu Tho#Nguyn Th Phng Lin#inh Th Phng Anh#^a26000^b500b#Vi?t#Nguyn Trng n#364906## 00893000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820004000491810006000530020044000590030003001030070071001060050013001770040 00800190008000500198009001100203010000500214011002200219021018400241020001000425 02000100043502000110044501600030045601300070045900500150046600500130048100500160 0494005001600510005001700526#VL16.01396#VL16.01397#364907#^a26000^b500b#Vi?t#42 8#M109L#Market leader theo nh hng bi thi TOEIC#A9#Hong Th Vy, Nguyn Th Li, Mai Th Hin... ; Nguyn Trng n ch.b.#Hong Th Vy#3rd ed.#^aH.#^aLao ng#2015#^a113tr. : bng^b27cm#Gm cc bi hc t vng, ng php, c hiu, nghe hiu, ni, vit ting Anh theo nh dng bi thi TOEIC trnh trung cp vi c c ch : vn ho, ngun nhn lc, th trng quc t#Ting Anh#Thc hnh#Gio t rnh#GT#364907#Nguyn Th Li#Mai Th Hin#Nguyn Th Tnh#Bi Th L Minh#Nguy n Trng n## 00928000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820007000511810006000580020018000640030051000820070056001330050018001890050 01100207005001400218005001500232005001800247008000500265009001900270010000500289 011002600294012004400320020001800364013000700382016000300389021022200392#VL16.01 399#VL16.01398#364908#^a195000^b1000b#Vi?t#620.11#V124L#Vt liu k thut#Ch t o, cu trc, tnh cht, la chn v ng dng#Nguyn Khc Xng (ch.b.), Bi Ch ng, Phm Kim nh...#Nguyn Khc Xng#Bi Chng#Phm Kim nh#Nguyn Vn c# Phng Th T Hng#^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a715tr. : minh ho^b27cm#T sch Ngnh Khoa hc v K thut vt liu#Vt liu k thut#364908#KT# cp n cc phng php ch to nhng vt liu c bn gm: vt liu kim loi, vt liu hu c , vt liu v c - ceramic v gii thiu cu trc, tnh cht, ng dng ca vt liu polyme, ceramic, compozit, vt liu t...## 01080000000000337000450000100150000000200710001500300250008600500180011100500200 01290070059001490080005002080090019002130100005002320110030002370120014002670150 08900281082000800370016000300378013000700381014001700388026000700405026001100412 02600110042318100070043401900050044101900050044602000210045102000210047202000220 0493021022700515#Kenett, Ron S.#Thng k cng nghip hin i vi ng dng vit trn R, MINITAB v JMP#Thng k trong thc tin#Zacks, Shelemyahu#Nguyn Vn Min h Mn#Ron S. Kenett, Shelemyahu Zacks ; Nguyn Vn Minh Mn dch#^aH.#^aBch kho a H Ni#2016#^a635tr. : hnh v, nh^b27cm#T sch VIASM#Tn sch ting Anh: Mo dern industrial statistics with applications in R, MINITAB and JMP#658.562#KT#36 4909#^a280000^b1000b#364909#VL16.01400#VL16.01401#TH455K#Vi?t#Dch#Kim sot ch t lng#Phng php thng k#Chng trnh my tnh#Gii thiu vai tr ca thng k trong cc t chc cng nghip v dch v hin i. K hoch ly mu ph hp. Thit k v phn tch th nghim thng k. Phn tch tin cy v c tnh, d bo tin cy theo phng php Bayes## 00576000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810007000500010013000570020032000700070036001020050016001380080 00500154009003200159010000500191011004100196020001700237020000400254020001400258 013000700272016000300279019001600282#364910#VN16.02451#VN16.02452#^b1000b#Vi?t#8 95.116#PH500B#Bch Lc Mai#Ph bn th thng ng gia th#Bch Lc Mai ; Nguyn Vinh Chi dch#Nguyn Vinh Chi#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Hong Tin#2016#^a111tr ., 3tr. tranh v : tranh v^b15cm#Vn hc hin i#Th#Sch song ng#364910#VH#D ch Trung Quc## 00765000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010013000660020039000790070013001180040019001310080 00500150009002100155010000500176011002900181021024000210020001600450020002300466 013000700489016000300496#364911#VN16.02453#VN16.02454#^a40000^b1000b#Vi?t#959.7 041#KH500D#Ng Qun Lp#Khu Di tch quc gia c bit Tn Tro#Ng Qun Lp#Xut bn ln th 4#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a327tr. : nh, bn ^b15cm#Khi qut Khu di tch lch s Tn Tro gn lin vi s kin trng i ca t nc tr ong khng chin chng Php, gii thiu mt s a danh ni ting nh nh Thanh La, nh Hng Thi, cm di tch N Na, thn Tn Lp v cy a Tn Tro...#Di t ch lch s#Khng chin chng Php#364911#XH## 00762000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610020069000670080005001360090021001410100005001620110 03100167015003200198021023100230020002500461020000700486020000500493013000700498 016000300505#364912#VN16.02455#VN16.02456#^a33000^b5015b#Vi?t#343.597093#B454T# 450 cu hi dng cho st hch, cp giy php li xe c gii ng b#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2016#^a160tr. : hnh v, bng^b19cm#TTS ghi: B Giao thng Vn t i#Gm 450 cu hi v quy tc giao thng ng b, nghip v vn ti, o c ng h nghip, ngi li xe kinh doanh vn ti, k thut li xe t, cu to v sa cha xe t, bin bo hiu ng b, gii cc th sa hnh km theo p n#Lut g iao thng ng b#Li xe# t#364912#XH## 00440000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010014000650020022000790030004001010080005001050090 01900110010000500129011002500134020001700159020001200176016000300188013000700191 #364913#VN16.02457#VN16.02458#^a50000^b500b#Vi?t#895.92214#L506B#L Hong Dng# Lc bt L Hong Dng#Th#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a70tr. : tranh v^b15cm# Vn hc hin i#Th lc bt#VH#364913## 00467000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810006000630010003000690020015000720070003000870080005000900090 03200095010000500127011001500132020001700147020000300164016000300167015003600170 013000700206#364914#VN16.02459#VN16.02460#^a79000^b20000b#Vi?t#895.9228403#C430 N#T#Con ng i con#T#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Hong Tin#2016#^a167tr.^b19cm# Vn hc hin i#K#VH#Tn tht tc gi: Nguyn Ngc Thch#364914## 00433000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010010000670020014000770030004000910070010000950080 00500105009001900110010000500129011001400134020001700148020000400165016000300169 013000700172#VN16.02462#364915#VN16.02461#^a29000^b1000b#Vi?t#895.92214#NG557D# Trn Hng#Ngc dng 29#Th#Trn Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a59tr.^b19cm #Vn hc hin i#Th#VH#364915## 00783000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610020022000670070044000890050015001330050013001480050 01100161005000900172005000800181008000500189009001100194010000500205011001500210 021019600225020002000421020000900441013000700450016000300457020000900460#364916# VN16.02463#VN16.02464#^a40000^b1000b#Vi?t#355.009597#T550L#T li dy ca Bc H #Phng Vn Khai, Thi Nam Anh, Trung Hiu...#Phng Vn Khai#Thi Nam Anh#Trung Hiu#Tun Anh#Kim Cao#^aH.#^aLao ng#2016#^a154tr.^b19cm#Gii thiu nhng tp t h, c nhn trong cc n v qun i thc hin li dy ca Bc H v tnh cm y u nc thng dn, v kt hp sc mnh dn tc trong khng chin, xy dng v b o v T quc#in hnh tin tin#Qun i#364916#XH#Bi vit## 00912000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820011000421810006000530020026000590030032000850080005001170090014001220100 00500136011002700141015007300168021038500241020001200626020001000638013000700648 016000300655#VN16.02465#VN16.02466#364917#^b6000b#Vi?t#630.959731#N455L#Nng lc h H Ni nm 2016#Lch thi v. Nh nng cn bit#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a128t r. : nh, bng^b19cm#TTS ghi: S Nng nghip v PTNT H Ni; S Khoa hc v Cn g ngh H Ni#Cung cp nhng thng tin v thi tit kh hu, thu vn v hng d n k hoch sn xut nng nghip ca thnh ph H Ni theo tng thng trong nm 2016. Gii thiu mt s thng tin nh nng cn bit nh: Chin lc hi nhp kin h t quc t ngnh nng nghip; Pht trin thng hiu go Vit Nam n nm 2020 , tm nhn 2030; Quy hoch tng th vng nng nghip ng dng cng ngh cao...#N ng nghip#Nng lch#364917#KT## 00509000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010013000660020015000790030029000940070013001230080 00500136009001900141010000500160011001500165020001700180020000400197016000300201 013000700204015003200211#VN16.02467#VN16.02468#364918#^a45000^b1000b#Vi?t#895.9 2214#C126B#Trn Kiu Am#Cy bng l #Th tuyn chn (2012 - 2015)#Trn Kiu Am #^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a155tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#364918#Tn khc ca tc gi: Trn Hng## 00440000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010012000660020017000780030004000950070012000990080 00500111009001900116010000500135011001500140020001700155020000400172013000700176 016000300183#VN16.02470#364919#VN16.02469#^a75000^b250b#Vi?t#895.92214#NG557M#X un Phng#Ngc min k c#Th#Xun Phng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a123tr .^b19cm#Vn hc hin i#Th#364919#VH## 00497000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810007000600010018000670020014000850070018000990040019001170080 00500136009003200141010000500173011002600178020001700204020001200221013000700233 016000300240#VN16.02471#VN16.02472#364920#^a79000^b3000b#Vi?t#895.92234#CH256V# Nguyn Ngc Thch#Chnh vnh 25#Nguyn Ngc Thch#Ti bn v b sung#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Hong Tin#2016#^a238tr. : tranh v^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#364920#VH## 00532000000000277000450000100130000000200390001300500090005200700290006100400080 00900080005000980090011001030100005001140110015001190820008001340160003001420130 00700145014001700152026000700169026001100176026001100187181000600198019000500204 019001600209020001700225020001200242#Bch Lc Mai#Nm thng tnh lng, kip ny bnh yn#Lc Bch#Bch Lc Mai ; Lc Bch dch#Ti bn#^aH.#^aLao ng#2016#^a43 1tr.^b19cm#895.136#VH#364921#^a108000^b1000b#364921#VN16.02473#VN16.02474#N114T #Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00750000000000289000450000100130000000200320001300500160004500700360006100400080 00970080005001050090011001100100005001210110015001260820006001410160003001470130 00700150014001700157026001100174026000700185181000600192019000500198019001400203 020000900217020001900226020000800245021020700253#Bch Lc Mai#Gp li chn hng trn su nht#Nguyn Vinh Chi#Bch Lc Mai ; Nguyn Vinh Chi dch#Ti bn#^aH.#^ aLao ng#2016#^a406tr.^b19cm#294.3#XH#364922#^a108000^b1000b#VN16.02475#364922 #G117L#Vi?t#Dch Ty Tng#o Pht#Nghin cu vn hc#Nh th#Vit v cuc i v th ca ca Tsangyang Gratso, mt trong nhng nh th ni ting nht Ty Tng, l th lnh chnh tr tn gio Ty Tng, l Pht sng, nhng vn quyn luyn hn g trn, vn vng tnh i...## 00477000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810007000600010017000670020014000840030004000980070017001020080 00500119009001000124010000500134011001500139015002600154020001700180020000400197 016000300201013000700204#VN16.02476#VN16.02477#364923#^a55000^b1000b#Vi?t#895.9 2214#NG452S#Nguyn Thanh Nga#Ngi sao thc#Th#Nguyn Thanh Nga#^aH.#^aVn hc#2 016#^a118tr.^b19cm#Bt danh tc gi: Thy Nga#Vn hc hin i#Th#VH#364923## 00514000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610010008000670020008000750030022000830070008001050080 00500113009003800118010000500156011001500161015003300176020001700209020001200226 016000300238013000700241#VN16.02479#VN16.02478#364924#^a45000^b1000b#Vi?t#895.9 22334#V460N#Kim Ln#V nht#Tuyn tp truyn ngn#Kim Ln#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Minh Long#2016#^a231tr.^b18cm#Tn tht tc gi: Nguyn Vn Ti#Vn h c hin i#Truyn ngn#VH#364924## 00526000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810008000610010010000690020017000790030016000960070010001120080 00500122009003800127010000500165011001500170015003600185020001700221020001200238 016000300250013000700253#VN16.02480#VN16.02481#364925#^a43000^b1000b#Vi?t#895.9 22332#GI-400L#Thch Lam#Gi lnh u ma#Tp truyn ngn#Thch Lam#^aH.#^aVn h c ; Cng ty Vn ho Minh Long#2016#^a218tr.^b18cm#Tn tht tc gi: Nguyn Tng Vinh#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#364925## 00945000000000253000450000200870000000800050008700900110009201000050010301100150 01080150043001230820012001660160003001780130007001810140008001880260011001960260 01100207026000700218181000600225019000500231020001500236020000900251020003300260 021039800293#Vn kin Hi ngh ln th by Ban chp hnh Tng Lin on Lao ng Vit Nam (kho XI)#^aH.#^aLao ng#2016#^a339tr.^b18cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam#331.8709597#XH#364926#^b2133b#VN16.02483#VN16.02482#364926#V1 15K#Vi?t#Hi ngh ln 7#Vn kin#Tng Lin on Lao ng Vit Nam#Gii thiu bo co kt qu hot ng cng on nm 2015 v nhim v nm 2015; bo co hot n g ca U ban kim tra cng on cc cp nm 2015, chng trnh cng tc nm 2016 ; bo co s kt 5 nm thc hin Ngh quyt s 06a/NQ-TL, Ngh quyt s 6b/NQ-T L ca Ban chp hnh Tng Lin on Lao ng Vit Nam ; Ngh quyt Hi ngh ln th 7 Ban chp hnh Tng Lin on Lao ng Vit Nam kho XI...## 00487000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820011000491810006000600010011000660020010000770030004000870070011000910080 00500102009001100107010000500118011003100123015003600154020001700190020000400207 016000300211013000700214#VN16.02485#VN16.02484#364927#^a40000^b500b#Vi?t#895.92 2134#H561Q#Giang Chu#Hng qu#Th#Giang Chu#^aH.#^aLao ng#2016#^a102tr. : nh chn dung^b19cm#Tn tht tc gi: Nghim Thin Snh#Vn hc hin i#Th#VH#3 64927## 00631000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810007000610020020000680030004000880070045000920220004001370050 01600141005001400157005001000171005000900181005001000190008000500200009001100205 01000050021601100150022101500380023602000170027402000040029101300070029501600030 0302#364928#VN16.02486#VN16.02487#^a48000^b200b#Vi?t#895.9221008#TH300#Thi n sng Thng#Th#Nguyn Khc Bo, Phm Xun Bi, ng Bch...#T.7#Nguyn Khc B o#Phm Xun Bi#ng Bch#Huy Bch#Thu Bnh#^aH.#^aLao ng#2016#^a160tr.^b19cm #TTS ghi: Hi Th thnh ph Bc Giang#Vn hc hin i#Th#364928#VH## 00851000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820012000421810006000540010014000600020045000740070014001190080005001330090 01100138010000500149011002300154020001600177016000300193021036300196020000900559 020001000568013000700578#VN16.02489#364929#VN16.02488#^b1000b#Vi?t#331.8709597#H 561D#Dng Vn Sao#Hng dn nghip v cng tc cng on c s#Dng Vn Sao#^a H.#^aLao ng#2015#^a251tr. : s ^b19cm#Cng on c s#XH#Trnh by mt s v n c bn v l lun cng on; t chc, nhim v, quyn hn ca cng on c s; ni dung phng php cng tc ca cn b cng on; t chc i hi, hi ngh ca cng on, nghip on c s; cng tc pht trin on vin, xy dng cng on c s vng mnh; cng tc tuyn truyn, gio dc on vin, ngi lao ng ca cng on c s...#Cng tc#Nghip v#364929## 00614000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820015000501810007000650020024000720030016000960070050001120050013001620080 00500175009001100180010000500191011001500196020001700211020001200228016000300240 005001600243005001600259005001500275005001500290013000700305#VN16.02490#VN16.024 91#364930#^a54000^b1200b#Vi?t#895.9223010804#CH527T#Chuyn tnh lnh thi @#Tp truyn ngn#o c Hanh, Nguyn Thnh , Trn Ngc Dng...#o c Hanh#^aH. #^aLao ng#2016#^a217tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#Nguyn Thnh # Trn Ngc Dng#Nguyn Vn Lai#L Mnh Thng#364930## 00643000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200140 00391810006000530010015000590020016000740070015000900080005001050090011001100100 00500121011001500126020001900141016000300160021016000163013000700323020000800330 020000800338020000900346020001000355#364931#VN16.02492#^a40000^b1200b#Vi?t#895. 922090034#T550M#Phng Vn Khai#T mi nh s 4#Phng Vn Khai#^aH.#^aLao ng#20 16#^a158tr.^b19cm#Nghin cu vn hc#VH#Gii thiu cuc i, ct cch vn chng v thn th s nghip ca mt s nh vn, nh th Vit Nam nh V Cao, L Lu, Thu Bn, Nguyn Thi v Nguyn Minh Chu#364931#Nh vn#Nh th#Cuc i#S nghi p## 00736000000000289000450000100150000000200220001500500150003700500120005200700440 00640080005001080090011001130100005001240110015001290820010001440160003001540130 00700157014001600164026001100180026001100191026000700202181000600209019000500215 020000900220020001000229020002300239021018400262#Phng Vn Khai#Bn hng bia Vn Miu#Nguyn Chu M#Phong Sng#Phng Vn Khai, Nguyn Chu M, Phong Sng#^aH .#^aLao ng#2016#^a158tr.^b19cm#355.00922#VH#364932#^a40000^b1200b#VN16.02493# VN16.02494#364932#B254H#Vi?t#Chin s#Truyn k#Khng chin chng Php#Gm nhng cu chuyn k v cuc sng, chin u anh dng cc anh hng in Bin nm xa v trong thi bnh h vn ang tip tc cng hin cho s nghip xy dng v pht trin t nc## 00634000000000253000450000100150000000200420001500700150005700800050007200900110 00770100005000880110015000930820012001080160003001200130007001230140016001300260 01100146026001100157026000700168181000700175019000500182020001700187020001400204 021016200218#Phng Vn Khai#Trn Quc Tun - V thnh tng hin minh#Phng Vn Khai#^aH.#^aLao ng#2016#^a142tr.^b19cm#959.7024092#XH#364933#^a38000^b1200b#V N16.02495#VN16.02496#364933#TR121Q#Vi?t#Nhn vt lch s#Trn Hng o#Gii thi u con ngi v nhng ng gp to ln ca nh qun s, anh hng dn tc Hng o Vng Trn Quc Tun trong cng cuc chng gic ngoi xm bo v T quc## 00872000000000301000450000100120000000200300001200500110004200700290005300800050 00820090032000870100005001190110021001240150059001450820006002040160003002100130 00700213014001600220026001100236026000700247026001100254181000800265019000500273 019000500278020001000283020000800293020002000301021024900321#Arden, Paul#Ngh ng c li v lm khc i#Tho Qunh#Paul Arden ; Tho Qunh dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a131tr. : nh^b18cm#Tn sch ting Anh: Whatever you t hink, think the opposite#650.1#KT#364934#^a79000^b3000b#VN16.02497#364934#VN16. 02498#NGH300N#Vi?t#Dch#Cuc sng#C nhn#B quyt thnh cng#Gii thiu mt s cu chuyn ngha v cch sng v cch ngh ca con ngi trong x hi hin i ni chung; gip mi ngi c ci nhn ti sng hn v cuc sng, sc mnh g nh vc v ci thin hon cnh ca mnh trong nhiu lnh vc khc nhau## 00427000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010017000660020010000830070017000930080005001100090 01100115010000500126011001500131013000700146016000300153020001700156020001200173 #VN16.02499#364935#VN16.02500#^a79000^b3000b#Vi?t#895.92234#V450T#Nguyn Bo Tr ung#V thng#Nguyn Bo Trung#^aH.#^aLao ng#2016#^a215tr.^b19cm#364935#XH#Vn hc hin i#Truyn ngn## 00976000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450010013000520020028000650070042000930040018001350080005001530090 03400158010000500192011002600197015007800223021030800301020001800609020001300627 013000700640016000300647019001400650005002200664#364936#VN16.02501#^a61000^b150 0b#Vi?t#649.1#KH455C#Ayako Harada#Khng c b m no hon ho#Ayako Harada ; Tru ng tm Go to Japan dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H #2016#^a250tr. : tranh v^b19cm#Ting sch ting Nht: Kodomo no "jishin" to "y aruki" wo gungun hikidasu hon#Gm nhng kinh nghim v nui dy con ca chnh t c gi cng nhng li khuyn ca cc chuyn gia tm l gip cc bc cha m cch t hc tng s t tin, nim hng th ni con tr cng nh cch ng vin tinh thn cho chnh bn thn cc bc cha m c tinh thn phong ph v t tin trong vic nui dy con tr#Gio dc gia nh#Nui dy con#364936#KT#Dch Nht Bn#Trung t m Go to Japan## 00854000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430010012000490020033000610030058000940070012001520040018001640080 00500182009003400187010000500221011003200226021025500258020001000513020000800523 020000800531020001500539013000700554016000300561#364937#VN16.02502#^a55000^b200 0b#Vi?t#428#T460# Nht Nam#T hc ting Anh nh th no?#Nht k hc ting Anh ca dch gi nh tui nht Vit Nam# Nht Nam#Ti bn ln th 8#^aH.#^aLa o ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a197tr. : bng, tranh v^b19cm#Gii thiu nh ng ghi chp ca Nht Nam t khi chia tay mu gio vo lp 1 v bt u hc tin g Anh cng mt s cu chuyn d dm, cc phng php hc ting Anh c bit v 1 4 bi lun v nhiu ch khc nhau c Nht Nam vit trong qu trnh luyn th i#Ting Anh#K nng#Nht k#Sch thiu nhi#364937#XH## 00683000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820006000431810006000490020024000550080005000790090011000840100005000950110 02200100015005600122021021700178020000800395020000900403020000700412013000700419 016000300426#364938#VN16.02503#VN16.02504#^b74666b#Vi?t#305.4#S450T#S tay cng tc n cng#^aH.#^aLao ng#2016#^a143tr. : bng^b19cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam. Ban N cng#Cung cp nhng kin thc cn thit v gii v bn h ng gii, gio dc truyn thng, mt s vn v gia nh, gio dc tr em, chm sc sc kho cng nh nhng ch , chnh sch php lut lin quan n lao ng n#N cng#Cng tc#S tay#364938#XH## 01031000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820016000501810006000660020064000720030035001360070027001710050010001980080 00500208009001100213010000500224011001400229021041700243020001000660020001100670 020001000681020001000691020001800701013000700719016000300726#364939#VN16.02505#V N16.02506#^a15000^b2000b#Vi?t#343.59701302632#L504Q#Lut qun nhn chuyn nghi p, cng nhn v vin chc quc phng#C hiu lc thi hnh t 01/07/2016#Minh Ng c s.t., gii thiu#Minh Ngc#^aH.#^aLao ng#2016#^a47tr.^b19cm#Gii thiu Lut qun nhn chuyn nghip, cng nhn v vin chc quc phng bao gm nhng qui n h chung v nhng qui nh c th v ch phc v ca qun nhn chuyn nghip; ch phc v ca cng nhn v vin chc quc phng; ch , chnh sch i vi qun nhn chuyn nghip, cng nhn v vin chc quc phng; trch nhim, quyn hn ca c quan t chc; khen thng v x l vi phm v cc iu khon thi hnh #Php lut#Quc phng#Qun nhn#Vin chc#Vn bn php lut#364939#XH## 00790000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820014000501810006000640020021000700030035000910070027001260050010001530080 00500163009001100168010000500179011001400184021025500198020001000453020002100463 020001800484013000700502016000300509#364940#VN16.02507#VN16.02508#^a18000^b2000 b#Vi?t#342.597002632#L504T#Lut trng cu dn#C hiu lc thi hnh t 01/07/20 16#Minh Ngc s.t., gii thiu#Minh Ngc#^aH.#^aLao ng#2016#^a43tr.^b19cm#Gii thiu ton vn lut trng cu dn vi nhng quy nh chung v quy nh c th v vic trng cu dn , nhim v, quyn hn ca c quan, t chc trong t chc trng cu dn , danh sch c tri, khu vc b phiu, trnh t b phiu trng cu dn ...#Php lut#Lut trng cu dn#Vn bn php lut#364940#XH## 00905000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820017000501810006000670020028000730030035001010070027001360050010001630080 00500173009001100178010000500189011001400194021030300208020001000511020000800521 020001800529020002800547020001800575013000700593016000300600#364941#VN16.02509#V N16.02510#^a18000^b2000b#Vi?t#343.597099902632#L504A#Lut an ton thng tin mn g#C hiu lc thi hnh t 01/07/2016#Minh Ngc s.t., gii thiu#Minh Ngc#^aH.#^ aLao ng#2016#^a62tr.^b19cm#Gii thiu ton vn Lut an ton thng tin mng vi nhng quy nh chung v quy nh c th v bo m an ton thng tin mng; mt m dn s; tiu chun, quy chun k thut an ton thng tin mng; kinh doanh tro ng lnh vc an ton thng tin mng; pht trin ngun nhn lc... v cc iu kho n thi hnh#Php lut#T chc#An ton thng tin#Lut an ton thng tin mng#Vn bn php lut#364941#XH## 00833000000000301000450000200320000000300350003200500100006700700270007700800050 01040090011001090100005001200110014001250820017001390160003001560130007001590140 01600166026000700182026001100189026001100200181000600211019000500217020001000222 020000900232020000800241020000900249020001800258021025500276#Lut thi hnh tm g i, tm giam#C hiu lc thi hnh t 01/07/2016#Minh Ngc#Minh Ngc s.t., gii t hiu#^aH.#^aLao ng#2016#^a77tr.^b19cm#345.597052702632#XH#364942#^a18000^b200 0b#364942#VN16.02511#VN16.02512#L504T#Vi?t#Php lut#Thi hnh#Tm gi#Tm giam#V n bn php lut#Gii thiu ton vn lut thi hnh tm gi, tm giam vi nhng q uy nh chung v quy nh c th v h thng t chc, nhim v, quyn hn ca c quan qun l, thi hnh tm gi, tm giam, ch qun l giam gi, ch ca n gi b tm gi, b tm giam...## 00859000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820016000501810006000660020038000720030035001100070027001450050010001720080 00500182009001100187010000500198011001400203021026000217020001000477020000800487 020001700495020001700512020001800529013000700547016000300554#364943#VN16.02513#V N16.02514#^a18000^b2000b#Vi?t#345.59705202632#L504T#Lut t chc c quan iu t ra hnh s#C hiu lc thi hnh t 01/07/2016#Minh Ngc s.t., gii thiu#Minh Ng c#^aH.#^aLao ng#2016#^a71tr.^b19cm#Gii thiu ton Lut t chc c quan iu tra hnh s vi nhng quy nh chung v quy nh c th v t chc b my, nhim v, quyn hn ca c quan iu tra ca cng an nhn dn, qun i nhn dn, vi n kim st nhn dn ti cao... v cc iu khon thi hnh#Php lut#T chc#C q uan iu tra#iu tra hnh s#Vn bn php lut#364943#XH## 00861000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820015000501810006000650020019000710030035000900070027001250050010001520080 00500162009001100167010000500178011002100183021031800204020001000522020000400532 020000700536020001800543013000700561016000300568#364944#VN16.02515#VN16.02516#^a 18000^b2000b#Vi?t#343.5970402632#L504P#Lut ph v l ph#C hiu lc thi hnh t 01/01/2017#Minh Ngc s.t., gii thiu#Minh Ngc#^aH.#^aLao ng#2016#^a53tr. : bng^b19cm#Gii thiu Lut Ph v l ph bao gm nhng qui nh chung v quy nh c th v nguyn tc xc nh mc thu, min, gim l ph; k khai, thu, np, qun l v s dng ph; quyn, trch nhim ca t chc thu v ngi np ph; th m quyn v trch nhim ca cc c quan nh nc v qun l ph v cc iu kho n thi hnh#Php lut#Ph#L ph#Vn bn php lut#364944#XH## 00751000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820016000501810006000660020013000720030035000850070027001200050010001470080 00500157009001100162010000500173011001400178021023000192020001000422020001300432 020001800445013000700463016000300470#364945#VN16.02517#VN16.02518#^a18000^b2000 b#Vi?t#343.59703402632#L504K#Lut K ton#C hiu lc thi hnh t 01/01/2017#Min h Ngc s.t., gii thiu#Minh Ngc#^aH.#^aLao ng#2016#^a75tr.^b19cm#Gii thiu ton vn Lut K ton vi nhng quy nh chung v quy nh c th ni dung cng tc k ton, t chc b my v ngi lm k ton, hot ng kinh doanh dch v k ton, qun l nh nc v k ton v iu khon thi hnh#Php lut#Lut k to n#Vn bn php lut#364945#XH## 00937000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820015000501810006000650020058000710070023001290050012001520080005001640090 01100169010000500180011001400185021036100199020001000560020002000570020001200590 020001800602016000300620020001700623013000700640#364946#VN16.02519#VN16.02520#^a 18000^b1000b#Vi?t#342.5970802632#L504B#Lut bnh ng gii v Lut phng, chng bo lc gia nh#Huyn Trang tuyn chn#Huyn Trang#^aH.#^aLao ng#2016#^a59tr .^b19cm#Gii thiu ton vn ni dung lut bnh ng gii vi nhng quy nh chun g v quy nh c th v bnh ng gii trong cc lnh vc ca i sng x hi v gia nh; cc bin php bo m bnh ng gii... Ni dung lut phng chng bo lc gia nh vi nhng quy nh chung v quy nh v phng nga bo lc gia n h; bo v v h tr nn nhn bo lc gia nh...#Php lut#Lut bnh ng gii#P hng chng#Vn bn php lut#XH#Bo lc gia nh#364946## 01081000000000265000450000201520000000500120015200700230016400800050018700900110 01920100005002030110014002080820017002220160003002390130007002420140016002490260 01100265026000700276026001100283181000600294019000500300020001000305020002400315 020001800339021045800357#Lut bin gii quc gia v Ngh nh s 140/2004/N-CP ngy 25 thng 6 nm 2004 ca Chnh ph quy nh chi tit mt s iu ca lut bi n gii quc gia#Huyn Trang#Huyn Trang tuyn chn#^aH.#^aLao ng#2016#^a47tr. ^b19cm#342.597041302632#XH#364947#^a15000^b1000b#VN16.02521#364947#VN16.02522#L 504B#Vi?t#Php lut#Lut bin gii quc gia#Vn bn php lut#Gii thiu ni dun g Lut bin gii quc gia vi nhng quy nh chung v quy nh ch php l v bin gii quc gia, khu vc bin gii; xy dng, qun l bo v bin gii quc gia, khu vc bin gii; qun l nh nc v bin gii quc gia v cc iu khon thi hnh. Gii thiu ni dung Ngh nh s 140/2004/N-CP ca Chnh ph quy n h chi tit v xy dng, qun l, bo v bin gii quc gia v khu vc bin gii; qun l nh nc v bin gii quc gia## 00816000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820015000501810006000650050012000710020031000830070023001140080005001370090 01100142010000500153011001400158021030000172020001000472020001700482020001100499 020001800510013000700528016000300535#VN16.02523#VN16.02524#364948#^a21000^b1000 b#Vi?t#346.5970402632#L504B#Huyn Trang#Lut bo v v pht trin rng#Huyn Tra ng tuyn chn#^aH.#^aLao ng#2016#^a87tr.^b19cm#Trnh by nhng quy nh trong Lut bo v v pht trin rng v quyn ca Nh nc v bo v v pht trin rn g; bo v rng, pht trin v s dng rng; quyn v ngha v ca ch rng; kim lm; gii quyt tranh chp, x l vi phm php lut v bo v v pht trin rn g v cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut bo v rng#Pht trin#Vn bn php lut#364948#XH## 00804000000000301000450000100150000000200250001500500130004000500170005300700440 00700080005001140090011001190100005001300110021001350120020001560820004001760160 00300180013000700183014001600190026001100206026001100217026000700228181000700235 019000500242019000500247020001500252020001100267021022400278#Fisher, Dennis#Tron g s hin din thnh#Banks, James#Robinson, Haddon#Dennis Fisher, James Banks, H addon Robinson#^aH.#^aTn gio#2016#^a116tr. : nh^b18cm#Khm ph cc ch #282 #XH#364949#^a20000^b1000b#VN16.02526#VN16.02525#364949#TR431S#Vi?t#Dch#o Thi n cha#Cu nguyn#Trnh by nhng thch thc khi cc con chin mun dnh thi g ian cho Cha tri, sc mnh ca li cu nguyn, vic cu nguyn th no theo n g Cha v a ra phng hng cho nhng con chin ly li nim tin ni Cha tr i## 00843000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820019000421810006000610020081000670080009001480090019001570100005001760110 03600181015003000217021022700247020002300474020001700497020001400514020001000528 020001700538013000700555016000300562#364950#VN16.02527#VN16.02528#^b1000b#Vi?t#3 24.25970750959796#V115K#Vn kin i hi i biu ln th XIV ng b huyn m Di nhim k 2015 - 2020#^aC Mau#^aHuyn u m Di#2015#^a128tr., 3tr. nh mu : bng^b19cm#TTS ghi: ng u tnh C Mau#Gii thiu cc vn kin i hi i biu ng b huyn m Di, tnh C Mau ln th XIV nhim k 2015 - 2020 gm: Di n vn khai mc, bo co chnh tr, bo co kim im, bo co tng kt... ngh quyt i hi, din vn b mc#ng Cng sn Vit Nam#i hi i biu#ng b h uyn#2015-2020#Vn kin i hi#364950#XH## 00722000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200130 00381810006000510020054000570070036001110050013001470050007001600050011001670050 00700178005000900185008001700194009005700211010000500268011001500273021010900288 020001200397013000700409016000300416020001300419#364951#VN16.02529#^a40000^b500 b#Vi?t#338.10959789#T123B#Tp bt k v ti ti c cu nng nghip ng Thp# L Minh Hoan, V Li, Thu Truyn...#L Minh Hoan#V Li#Thu Truyn#Cm T#Hu Nh n#^aH. ; ng Thp#^aNxb. Hi Nh vn ; Hi LH Vn hc ngh thut ng Thp#201 6#^a198tr.^b19cm#Gm nhng bi vit phn nh s thay i ca nn nng nghip n g Thp trong qu trnh ti c cu nng nghip#Nng nghip#364951#XH#Ti cu trc ## 00906000000000313000450000100230000000200270002300500140005000500200006400700630 00840080005001470090032001520100005001840110029001890150046002180820009002640160 00300273013000700276014001700283026001100300026000700311026001100318181000600329 019000500335019000500340020001100345020001300356020002000369021020300389#Osterwa lder, Alexander#To lp m hnh kinh doanh#Pigneur, Yves#Lu Th Thanh Huyn#Ale xander Osterwalder, Yves Pigneur ; Lu Th Thanh Huyn dch#^aH.#^aLao ng ; C ng ty Sch Alpha#2016#^a288tr. : minh ho^b19x24cm#Tn sch ting Anh: Business model generation#658.4012#XH#364952#^a199000^b5000b#VN16.02530#364952#VN16.0253 1#T108L#Vi?t#Dch#Kinh doanh#Lp k hoch#B quyt thnh cng#Vch ra cc hng dn c th to lp mt m hnh kinh doanh thng li nh: Khung m hnh, hnh mu, thit k, chin lc, quy trnh dnh cho nhng doanh nhn c khao kht thay i, khao kht vn ln## 00501000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010012000650020022000770070035000990050011001340080 00500145009003400150010000500184011002600189020001800215020000400233016000300237 013000700240#364953#VN16.02532#VN16.02533#^a78000^b2000b#Vi?t#895.9221#H110C# Nht Nam#Ht cng nhng v sao# Nht Nam ; Minh ho: Wazza Pink#Wazza Pink#^a H.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a109tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thi u nhi#Th#VH#364953## 00567000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810006000490010012000550020022000670030049000890070033001380050009001710080 00500180009003400185010000500219011002600224020001700250016000300267004001400270 020001000284013000700294#VN16.02534#364954#^a59000^b2000b#Vi?t#895.92234#B450M# Nht Nam#B m "ca " t!#Tm s ca Nht Nam v b, m v tui dy t h# Nht Nam ; Minh ho: Minh Hi#Minh Hi#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a205tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#VH#Ti bn ln 4#T truyn#3 64954## 00515000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480010012000540020017000660030004000830070035000870050011001220040 01400133008000500147009003400152010000500186011002600191020001800217020000400235 016000300239013000700242#364955#VN16.02535#^a73000^b1000b#Vi?t#895.9221#561X# Nht Nam#ng xa con ht#Th# Nht Nam ; Minh ho: Wazza Pink#Wazza Pink#T i bn ln 3#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a150tr. : tranh v^b18c m#Vn hc thiu nhi#Th#VH#364955## 00658000000000301000450000200130000000300130001300500120002600500090003800700270 00470080005000740090034000790100005001130110026001180150099001440820004002430160 00300247013000700250014001600257026000700273026001100280026001100291181000600302 019000500308019000500313020001700318020000800335020001300343#Siu nhn m#Truyn tranh#Scott, Lucy#Xun Chi#Lucy Scott ; Xun Chi dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a130tr. : tranh v^b18cm#Tn sch ting Anh: Doodle diary of new mom: An illustrated journey through one mommy's first year#823#VH#364956#^a 55000^b2000b#364956#VN16.02536#VN16.02537#S309N#Vi?t#Dch#Vn hc hin i#Nht k#Truyn tranh## 00463000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010013000680020022000810070013001030080005001160090 03400121010000500155011002600160020001700186020000800203013000700211016000300218 #VN16.02538#364957#VN16.02539#^a72000^b3000b#Vi?t#895.9228408#107S# Xun Th o#nh sao trong lng b# Xun Tho#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016 #^a257tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Tn vn#364957#VH## 00557000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010016000650020028000810030038001090070016001470080 00500163009003400168010000500202011002500207020000900232020000700241020000700248 013000700255016000300262020001400265#364958#VN16.02540#VN16.02541#^a89000^b2000 b#Vi?t#641.5622#C430T#Phan Sc Cm Ly#Con thch nht Bento m lm#Ngh thut chu n b ba n cho b yu#Phan Sc Cm Ly#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2 016#^a126tr. : nh mu^b18cm#Ch bin#Mn n#Tr em#364958#XH#Cm hp Bento## 00667000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810007000490010012000560020023000680030049000910070012001400040018001520080 00500170009003400175010000500209011002100214021010300235020001600338020001000354 020001500364016000300379013000700382#VN16.02542#364959#^a75000^b1000b#Vi?t#372. 13028#NH556C# Nht Nam#Nhng con ch bit ht#"Cng thc" hc tp ca cu b y u thch con ch# Nht Nam#Ti bn ln th 6#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Th i H#2016#^a319tr. : nh^b18cm#Chia s phng php c c nim vui trong h c tp, c bit trong vic hc ch v lm ch ngn ng#K nng hc tp#T truyn #Sch thiu nhi#VH#364959## 00683000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450010017000510020017000680070017000850040018001020080005001200090 03400125010000500159011002600164021017700190020001800367020001300385020000900398 013000700407016000300414#364960#VN16.02543#^a65000^b1000b#Vi?t#649.1#Y606T#Phan Th H ip#Yu thng m k#Phan Th H ip#Ti bn ln th 2#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a277tr. : tranh v^b18cm#Gii thiu nhng bi vit ca tc gi v con trai, th hin tnh yu thng su sc ca ngi m; ng th i cng l nhng bi hc v cch dy con nghim khc nhng y bao dung#Gio dc gia nh#Nui dy con#Bi vit#364960#KT## 00472000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010007000650020019000720030004000910070007000950080 00500102009001900107010000500126011002100131012002300152020001700175020000400192 013000700196016000300203#364961#VN16.02544#VN16.02545#^a80000^b500b#Vi?t#895.92 214#V110N#L Sen#Vt nng cui tri#Th#L Sen#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a15 9tr. : nh^b18cm#T sch Th tnh 4 ma#Vn hc hin i#Th#364961#VH## 00439000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010011000650020020000760030004000960070011001000080 00500111009001900116010000500135011001400140020001700154020000400171013000700175 016000300182#364962#VN16.02546#VN16.02547#^a68000^b700b#Vi?t#895.92214#B106L#Ph an Chnh#Bng lng gi ging#Th#Phan Chnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a87tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Th#364962#VH## 00572000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010016000660020045000820030004001270070036001310080 00500167009006100172010000500233011002900238020001700267020000400284013000700288 016000300295005000800298#VN16.02548#VN16.02549#364963#^a68000^b2000b#Vi?t#895.9 2214#105B#Thi Thun Minh#n b o hnh phc trong quanh qun n ng#Th#Thi Thun Minh ; Minh ho: Weewill#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Tru yn thng Nh Nam#2016#^a131tr. : tranh v^b18x20cm#Vn hc hin i#Th#364963# VH#Weewill## 00600000000000241000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520220004000750040019000790080018000980090011001160100 00500127011002100132021016100153020001700314020001700331013000700348016000300355 #VN16.02550#364964#^a28000^b3000b#Vi?t#001.94#B300A#B n mi mi l b n#T.1# Ti bn ln th 31#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a158tr. : nh^b19cm#Nhng hin tng b n, k l xy ra trong cuc sng m khoa hc cha gii thch c nh: v n Tunguska, thi gian khng gian a tng, kim t thp Ai Cp...#Hin tng b n#Sch thng thc#364964#XH## 00679000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520220004000750040019000790080018000980090011001160100 00500127011002100132021022300153020001700376020001700393016000300410019000500413 013000700418#364965#VN16.02551#^a33000^b3000b#Vi?t#001.94#B300A#B n mi mi l b n#T.2#Ti bn ln th 26#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a176tr. : nh^ b19cm#Gii thiu nhng hin tng b n, k l xy ra trong cuc sng m khoa h c cha gii thch c nh: hin tng p xc t nhin Colombia, b n v nh ng ngn n vnh cu, b n ca nhng tng trn o Phc Sinh...#Hin tng b n#Sch thng thc#TN#Dch#364965## 00642000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520220004000750040019000790080018000980090011001160100 00500127011002100132021018600153020001700339020001700356016000300373019000500376 013000700381#VN16.02552#364966#^a34000^b3000b#Vi?t#001.94#B300A#B n mi mi l b n#T.3#Ti bn ln th 25#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a175tr. : nh^ b19cm#Gii thiu nhng hin tng b n, k l xy ra trong cuc sng m khoa h c cha gii thch c nh: con b c hai khun mt, ma mu b n ti n , nh ng chic quan ti bit chy...#Hin tng b n#Sch thng thc#TN#Dch#364966 ## 00608000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520220004000750040019000790080018000980090011001160100 00500127011002100132021016900153020001700322020001700339016000300356013000700359 #364967#VN16.02553#^a34000^b3000b#Vi?t#001.94#B300A#B n mi mi l b n#T.4# Ti bn ln th 20#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a163tr. : nh^b19cm#Nhng hin tng b n, k l xy ra trong cuc sng m khoa hc cha gii thch c nh: th gii ph thu c i, b n ca linh cm, c hay khng "kip lun hi". ..#Hin tng b n#Sch thng thc#TN#364967## 00675000000000241000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020023000530220004000760040019000800080018000990090011001170100 00500128011002100133021023500154020001700389020001700406016000300423013000700426 #364968#VN16.02554#^a340000^b3000b#Vi?t#001.94#B300A#B n mi mi l b n#T.5 #Ti bn ln th 18#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a168tr. : nh^b19cm#Gii thiu nhng iu b n v ang tn ti xung quanh cuc sng ca chng ta, nh ng iu m khoa hc cn cha c li gii thch: nhng xc p m c Giang T, b hi ct b him trn bin Newfoundland, phu thut khng dao m...#Hin tng b n#Sch thng thc#TN#364968## 00612000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520220004000750040019000790080018000980090011001160100 00500127011002100132021017300153020001700326020001700343016000300360013000700363 #364969#VN16.02555#^a32000^b3000b#Vi?t#001.94#B300A#B n mi mi l b n#T.6# Ti bn ln th 17#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a170tr. : nh^b19cm#Nhng hin tng b n, k l xy ra trong cuc sng m khoa hc cha gii thch c nh: b n v nhng chic "que bay", nhng cn ma k l, ngun gc rng rm Sah ara...#Hin tng b n#Sch thng thc#TN#364969## 00975000000000385000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020029000530070071000820050016001530050012001690050016001810050 01100197005001800208005001300226005001400239005000900253004001900262008001800281 00900110029901000050031001100250031502101790034002000170051902000070053602000090 0543020000700552020001500559013000700574016000300581019000500584#364970#VN16.025 56#^a12000^b2000b#Vi?t#177.62#NH556C#Nhng cu chuyn v tnh bn#Jane A G. Kis e, Heartprints, Sara A. Dubose... ; Dch: Li T Qunh...#Kise, Jane A G.#Heartp rints#Dubose, Sara A.#Laphongten#Bull, Molly Noble#Li T Qunh#Phm Bch Vn#Qu nh Vi#Ti bn ln th 14#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a71tr. : tranh v^b 19cm#Nhng cu chuyn cao nhng gi tr tt p nhm gio dc cc em nh c tnh bit tn trng v gi gn tnh bn, thng yu gip bn b trong mi tn h hung trong cuc sng#Gio dc o c#Tr em#Tnh bn#Truyn#Sch thiu nhi#3 64970#XH#Dch## 00956000000000361000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020033000520070078000850050016001630050017001790050022001960050 01200218005002000230005000900250004001900259008001800278009001100296010000500307 01100250031202101830033702000170052002000070053702000130054402000070055702000150 0564013000700579016000300586019000500589#364971#VN16.02557#^a13000^b2000b#Vi?t# 179.9#NH556C#Nhng cu chuyn v lng can m#Alan D. Shultz, Heather Thomsen, D andi Dailey Mackall... ; Bch Nga bin dch#Shultz, Alan D.#Thomsen, Heather#Mac kall, Dandi Dailey#Carson, Ben#Luckett, Karen Beth#Bch Nga#Ti bn ln th 11#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a88tr. : tranh v^b19cm#Nhng cu chuyn ca o cc gi tr tt p rt d c nhm gio dc cc em nh c lng can m, bit n nhn nhng vn kh khn trong cuc sng, vt qua th thch ca cuc sng #Gio dc o c#Tr em#Lng can m#Truyn#Sch thiu nhi#364971#XH#Dch## 00681000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020036000520070021000880050016001090040019001250080018001440090 01100162010000500173011002500178021009900203020001700302020000700319020001600326 020000700342020001500349013000700364016000300371019000500374#364972#VN16.02558#^ a12000^b2000b#Vi?t#177.7#NH556C#Nhng cu chuyn v lng yu thng#Phm Uyn G iang dch#Phm Uyn Giang#Ti bn ln th 15#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^ a68tr. : tranh v^b19cm#Nhng cu chuyn cao cc gi tr tt p rt d c n hm gio dc cc em nh v lng yu thng#Gio dc o c#Tr em#Lng yu th ng#Truyn#Sch thiu nhi#364972#XH#Dch## 00665000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450010011000520020042000630070016001050040019001210080018001400090 01100158010000500169011002500174021010800199020001700307020000700324020001200331 020000700343020001500350013000700365016000300372#364973#VN16.02559#^a12000^b200 0b#Vi?t#177.7#NH556C#Lng Hng#Nhng cu chuyn v tinh thn trch nhim#Lng Hng b.s.#Ti bn ln th 14#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a77tr. : tranh v ^b19cm#Tp hp nhng cu chuyn cao cc gi tr tt p nhm gio dc cc em nh c tnh tinh thn trch nhim#Gio dc o c#Tr em#Trch nhim#Truyn#S ch thiu nhi#364973#XH## 00828000000000349000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020036000520070072000880050014001600050012001740050017001860050 01200203005001000215004001900225008001800244009001100262010000500273011002500278 02100950030302000170039802000070041502000160042202000100043802000150044801300070 0463016000300470019000500473#364974#VN16.02560#^a12000^b2000b#Vi?t#177.3#NH556C #Nhng cu chuyn v lng trung thc#J. Phontaine, L. Tnxti, Borit mlianp, Hu Hn Th ; Mai Hng dch#Phontaine, J.#Tnxti, L.#mlianp, Borit#Hu Hn Th#Mai Hng#Ti bn ln th 16#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a65tr. : tra nh v^b19cm#Tp hp nhng cu chuyn k gii thiu nhng tm gng sng gio dc cc em v lng trung thc#Gio dc o c#Tr em#Lng trung thc#Truyn k#Sc h thiu nhi#364974#XH#Dch## 00957000000000373000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810007000430020040000500070093000900050013001830050014001960050018002100050 01600228005000400244005001300248005001400261005001600275004001900291008001800310 00900110032801000050033901100250034402101460036902000170051502000070053202000150 0539013000700554016000300561019000500564005001400569#VN16.02561#364975#^a12000^ b2000b#Vi?t#170#NH556C#Nhng cu chuyn v kht vng v c m#Li T Qunh, Pat ty Hansen, Diana L. Chapman... ; Nhm u Xanh b.s. ; Dch: Hn Tuyt L...#Li T Qunh#Hansen, Patty#Chapman, Diana L.#Stafford, Linda#M.K#Hn Tuyt L#Phm B ch Vn#Phm Uyn Giang#Ti bn ln th 14#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a6 7tr. : tranh v^b19cm#Nhng cu chuyn cao cc gi tr tt p rt d c nh m gio dc cc em nh v l tng sng, c kht vng v c m p sng tht ngha#Gio dc o c#Truyn#Sch thiu nhi#364975#XH#Dch#Nhm u Xanh## 00684000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450010007000510020010000580070036000680050012001040040018001160080 01800134009001100152010000500163011002500168012001900193021010000212020000900312 020001000321020000700331020000700338020001500345013000700360016000300367#364976# VN16.02562#^a28000^b3000b#Vi?t#179.9#C455B#H Yn#Cng bng#H Yn b.s. ; Minh ho: Hoi Phng#Hoi Phng#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016 #^a79tr. : tranh v^b19cm#Gieo mm tnh cch#Tp hp nhng cu chuyn nh mang t nh gio dc nhm gip cho cc em hiu c th no l cng bng#Gio dc#Tnh c ch#Tr em#Truyn#Sch thiu nhi#364976#XH## 00714000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470010015000530020020000680070040000880040018001280080018001460090 01100164010000500175011001500180012003000195021014700225020002200372020000800394 013000700402016000300409019000500412020000700417#364977#VN16.02563#^a90000^b150 0b#Vi?t#181.114#L108T#Nguyn Duy Cn#Lo T o c kinh#Thu Giang Nguyn Duy C n dch, bnh ch#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a397tr.^b1 9cm#T sch Trit hc phng ng#Mt vi nt v Lo T, v tc phm "o c ki nh". Lun gii v "o", v li sng cao thng v thut lnh o ch huy cho t ng lp lnh o xa#Trit hc phng ng#o c#364977#XH#Dch#Lo T## 00710000000000289000450000100150000000200180001500700250003300400180005800800180 00760090011000940100005001050110026001100120030001360820008001660160003001740130 00700177014001600184026000700200026001100207026001100218181000700229019000500236 020000900241020000900250020000800259021015300267#Nguyn Duy Cn#Pht hc tinh ho a#Thu Giang Nguyn Duy Cn#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^ a252tr. : minh ho^b19cm#T sch Trit hc phng ng#294.375#XH#364978#^a65000 ^b2000b#364978#VN16.02564#VN16.02565#PH124H#Vi?t#o Pht#Pht hc#Gio l#Nhn g ch dn, gio l dnh cho ngi bt u theo hc v tm hiu Pht hc. Duyn s inh quan v nhng phng thc tu hnh. Pht gio vi vn thin c## 00659000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450010007000520020009000590070035000680050011001030080018001140090 01100132010000500143011002500148012003000173021009600203020000900299020001000308 020000700318020000700325020001500332016000300347013000700350#364979#VN16.02566#^ a25000^b2500b#Vi?t#179.9#CH114C#H Yn#Chm ch#H Yn b.s. ; Minh ho: Trc Du yn#Trc Duyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a38tr. : tranh v^b19cm#Gieo m m tnh cch cho b yu#Tp hp nhng cu chuyn nh mang tnh gio dc nhm gi p cho cc em hiu c th no chm ch#Gio dc#Tnh cch#Tr em#Truyn#Sch th iu nhi#XH#364979## 00692000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450010007000520020008000590070047000670050012001140080018001260090 01100144010000500155011002500160012003000185021009500215020000900310020001000319 020000700329020000700336020001500343016000300358005001000361013000700371#364980# VN16.02567#^a25000^b2500b#Vi?t#179.9#CH301S#H Yn#Chia s#H Yn b.s. ; Minh h o: Hoi Phng, Xun Vit#Hoi Phng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a38tr. : tranh v^b19cm#Gieo mm tnh cch cho b yu#Tp hp nhng cu chuyn nh man g tnh gio dc nhm gip cho cc em hiu c th no chia s#Gio dc#Tnh cc h#Tr em#Truyn#Sch thiu nhi#XH#Xun Vit#364980## 00668000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450010007000520020012000590070035000710050011001060080018001170090 01100135010000500146011002500151012003000176021010200206020000900308020001000317 020000700327020000700334020001500341016000300356013000700359#364981#VN16.02568#^ a25000^b2500b#Vi?t#179.9#NG406N#H Yn#Ngoan ngon#H Yn b.s. ; Minh ho: Trc Duyn#Trc Duyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a38tr. : tranh v^b19cm#Gie o mm tnh cch cho b yu#Tp hp nhng cu chuyn nh mang tnh gio dc nhm gip cho cc em hiu c th no l ngoan ngon#Gio dc#Tnh cch#Tr em#Truy n#Sch thiu nhi#XH#364981## 00725000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020032000520070032000840050023001160050013001390050012001520040 01900164008001800183009001100201010000500212011002500217021008400242020001700326 02000070034302000120035002000070036202000150036901300070038401600030039101900050 0394#364982#VN16.02569#^a12000^b2000b#Vi?t#179.9#NH556C#Nhng cu chuyn v ln g v tha#Dch: Nguyn Th Qunh Giang...#Nguyn Th Qunh Giang#Li T Qunh#L Thu Hin#Ti bn ln th 14#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a73tr. : tranh v ^b19cm#Nhng cu chuyn cao cc gi tr tt p nhm gio dc cc em nh c l ng v tha#Gio dc o c#Tr em#Lng v tha#Truyn#Sch thiu nhi#364982#XH#D ch## 00731000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430010012000490020023000610070035000840220004001190220012001230050 02200135004001800157008001800175009001100193010000500204011003000209021009000239 02000170032902000100034602000150035601600030037101300070037402000120038100500120 0393#VN16.02570#364983#^a13500^b2000b#Vi?t#173#N114T#Nguyn Hnh#500 cu chuyn o c#Nguyn Hnh, Trn Th Thanh Nguyn#T.1#Tnh mu t#Trn Th Thanh Nguy n#Ti bn ln th 9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a95tr. : nh, tranh v^b1 9cm#Tp hp nhng cu chuyn k v tnh cm m con nhm gio dc o c cho tha nh thiu nin#Gio dc o c#Truyn k#Sch thiu nhi#XH#364983#Tnh mu t#Ng uyn Hnh## 00885000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020017000600290016000770070059000930050016001520050 01300168008001800181009002900199010000500228011002100233021030000254020001000554 020001400564013000700578016000300585020000700588#364984#VN16.02571#VN16.02572#^a 69000^b5000b#Vi?t#080#300C#i cng nh sng#Accompany light#Ng Phng Tho s u tp, thit k ; Minh ho: Tuyn Nguyn#Ng Phng Tho#Tuyn Nguyn#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty Anbooks#2016#^a193tr. : nh^b15cm#Tp hp nhng cu ni thng minh, su sc mang tnh tng kt, trit l sng ca cc chnh tr gia li lc nh Theodore Roosevelt, Winston Churchil, ngi sng lp iu hnh th ng hiu c ph ni ting th gii Starbucks Howard Schultz, doanh nhn ng sng lp hng my tnh Microsoft Bill Gates...#Danh ngn#Sch song ng#364984#XH#S tay## 00823000000000349000450002600070000002600110000702600110001802000070002901400160 00360190005000520820006000571810006000630010007000690020006000760070057000820050 01900139004001800158008001800176009001100194010000500205011002500210021014100235 02000170037602000070039302000100040002000150041001600030042501200190042802000060 0447005001300453013000700466#364985#VN16.02573#VN16.02574#Truyn#^a28000^b3000b #Vi?t#179.9#T550T#H Yn#T t#H Yn b.s. ; Minh ho: V Th Hoi Phng, Xu n Vit#V Th Hoi Phng#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^ a81tr. : tranh v^b19cm#Tp hp nhng cu chuyn nh mang tnh gio dc nhm gi p cc cho cc em hnh thnh thi quen tt bit i x tt vi nhng ngi xung q uanh#Gio dc o c#Tr em#Tnh cch#Sch thiu nhi#XH#Gieo mm tnh cch#T t # Xun Vit#364985## 00803000000000301000450000100180000000200630001800500120008100700360009300400180 01290080018001470090011001650100005001760110025001810120017002060820007002230160 00300230013000700233014001600240026000700256026001100263026001100274181000600285 019000500291019000500296020000700301020000700308021018600315#Phillips, Charles#5 0 cu luyn tp no b gip bn hnh thnh t duy th gic#Hin Nguyn#Charle s Phillips ; Hin Nguyn dch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 6#^a101tr. : hnh v^b19cm#T duy ng cch#153.42#XH#364986#^a35000^b2000b#364 986#VN16.02575#VN16.02576#N114M#Vi?t#Dch#T duy#Cu #Tuyn tp 50 cu t d n kh vi nhng hnh nh gip bn ci thin t duy, chuyn ti c nhng tng bng hnh nh, nng cao kh nng giao tip v a ra quyt nh nhanh chn g## 00810000000000301000450000100180000000200630001800500130008100700370009400400180 01310080018001490090011001670100005001780110024001830120017002070820007002240160 00300231013000700234014001600241026001100257026000700268026001100275181000600286 019000500292019000500297020000700302020000700309021019200316#Phillips, Charles#5 0 cu luyn tp no b gip bn hnh thnh t duy ph cch#Phm Thu Ho#Charl es Phillips ; Phm Thu Ho dch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 016#^a97tr. : hnh v^b19cm#T duy ng cch#153.42#XH#364987#^a35000^b2000b#VN 16.02578#364987#VN16.02577#N114M#Vi?t#Dch#T duy#Cu #Tuyn tp 50 cu t d n kh gip bn rn luyn t duy mt cch linh hot, nhanh nhy, bnh tnh h n di mi p lc, nhanh chng nhn ra nhng im mu cht v x l tt mi kh ng hong## 00816000000000301000450000100180000000200640001800500120008200700360009400400180 01300080018001480090011001660100005001770110031001820120017002130820007002300160 00300237013000700240014001600247026000700263026001100270026001100281181000600292 019000500298019000500303020000700308020000700315021019200322#Phillips, Charles#5 0 cu luyn tp no b gip bn hnh thnh t duy linh hot#Hin Nguyn#Charl es Phillips ; Hin Nguyn dch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 16#^a102tr. : hnh v, bng^b19cm#T duy ng cch#153.42#XH#364988#^a35000^b20 00b#364988#VN16.02579#VN16.02580#N114M#Vi?t#Dch#T duy#Cu #Tuyn tp 50 cu t d n kh gip bn rn luyn t duy mt cch linh hot, nhanh nhy, bnh tnh hn di mi p lc, nhanh chng nhn ra nhng im mu cht v x l tt m i khng hong## 00849000000000313000450000100180000000200610001800500130007900700370009200400180 01290080018001470090011001650100005001760110024001810120017002050820010002220160 00300232013000700235014001600242026001100258026000700269026001100276181000600287 019000500293019000500298020000700303020000700310020000700317021021100324#Phillip s, Charles#50 cu luyn tp no b gip bn hnh thnh t duy s hc#Phm Thu Ho#Charles Phillips ; Phm Thu Ho dch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2016#^a98tr. : hnh v^b19cm#T duy ng cch#153.94513#XH#364989#^a350 00^b2000b#VN16.02581#364989#VN16.02582#N114M#Vi?t#Dch#T duy#S hc#Cu #Tuy n tp 50 cu t d n kh lin quan n ton hc vi nhng con s gip bn ci thin t duy, rn luyn tr thng minh, gip bn t tin trc nhng con s, thnh tho v nhanh nhy vi cc php tnh nhm## 00823000000000313000450000100180000000200660001800500130008400700370009700400180 01340080018001520090011001700100005001810110030001860120017002160820007002330160 00300240013000700243014001600250026000700266026001100273026001100284181000600295 019000500301019000500306020000700311020001200318020000700330021017200337#Phillip s, Charles#50 cu luyn tp no b gip bn hnh thnh t duy chin thut#Ph m Thu Ha#Charles Phillips ; Phm Thu Ho dch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2016#^a99tr. : hnh v, bng^b19cm#T duy ng cch#153.42#XH#3649 90#^a35000^b2000b#364990#VN16.02583#VN16.02584#N114M#Vi?t#Dch#T duy#Chin thu t#Cu #Tuyn tp 50 cu t d n kh gip bn rn luyn t duy mt cch c chin thut v chin lc, bit suy ngh cn trng trc khi pht ngn v gi th ca ngi dn u## 00839000000000361000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810007000570020023000640070089000870050010001760050016001860050 01200202005002000214005001200234005001200246005001300258005001000271005001100281 00800180029200900590031001000050036901100260037401200370040002000180043702000070 0455013000700462016000300469019000500472#VN16.02585#VN16.02586#364991#^a32000^b 3000b#Vi?t#808.83#TH250G#Th gii trong ngn t#Khang Gia, Trn Tng Chinh, Phm T Vn... ; Dch: V Hng nh... ; Minh ho: Tin Thng#Khang Gia#Trn Tng Chi nh#Phm T Vn#La Nguyn Quc Vinh#V Mnh Ho#V Hng nh#Thanh Phng#Lin Bc h#Tin Thng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a55tr. : tranh mu^b19cm#Ht ging tm hn dnh cho thiu nhi#V n hc thiu nhi#Truyn#364991#VH#Dch## 00826000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020020000630070088000830050012001710050017001830050 00800200005001100208005001600219005001200235005001200247005001000259005001100269 00800180028000900590029801000050035701100250036201200370038702000180042402000070 0442013000700449016000300456019000500459#364992#VN16.02587#VN16.02588#^a32000^b 3000b#Vi?t#808.83#S450P#S phn hai ht mm#V Mnh Ho, Trn Huyn Trang, L Li n... ; Dch: Tho Nguyn... ; Minh ho: Tin Thng#V Mnh Ho#Trn Huyn Trang #L Lin#Thi Hong#Trn Tng Chinh#Tho Nguyn#Vit Khng#Khang Gia#Tin Thng #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#20 16#^a54tr. : tranh v^b19cm#Ht ging tm hn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu n hi#Truyn#364992#VH#Dch## 00846000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020024000630070095000870050013001820050012001950050 02000207005000800227005001900235005001100254005001100265005001300276005001100289 00800180030000900590031801000050037701100250038201200370040702000180044402000070 0462013000700469016000300476019000500479#364993#VN16.02589#VN16.02590#^a32000^b 3000b#Vi?t#808.83#309U#iu c gi cc v sao#V Thu Hng, Phm T Vn, La Ng uyn Quc Vinh... ; Dch: Tuyt Hnh... ; Minh ho: Tin Thng#V Thu Hng#Phm T Vn#La Nguyn Quc Vinh#L Lin#Nguyn Th Kim Ho#Tuyt Hnh#Thin Bnh#Tha nh Phng#Tin Thng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a55tr. : tranh v^b19cm#Ht ging tm hn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn#364993#VH#Dch## 00814000000000361000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570020025000630070077000880050008001650050008001730050 01500181005002200196005001100218005000700229005000900236005001200245005001100257 00800180026800900590028601000050034501100250035001200370037502000180041202000070 0430016000300437019000500440013000700445#VN16.02591#VN16.02592#364994#^a32000^b 3000b#Vi?t#808.83#C455C#Cng cha cng bit bun#Kim Ho, L Lin, Phm Nam Than h... ; Dch: Lm L... ; Minh ho: Tin Thng#Kim Ho#L Lin#Phm Nam Thanh#Tr ng Hunh Nh Trn#Thch Tho#Lm L#Ngc Nh#V Hng nh#Tin Thng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a53tr. : tranh v^b19cm#Ht ging tm hn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn#VH #Dch#364994## 00818000000000361000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570020024000630070079000870050010001660050008001760050 01200184005002200196005001200218005001000230005001000240005001000250005001100260 00800180027100900590028901000050034801100260035301200370037902000180041602000070 0434013000700441016000300448019000500451#VN16.02593#VN16.02594#364995#^a32000^b 3000b#Vi?t#808.83#B551A#Ba n sng bng h dn#Thanh Tm, L Lin, Thin Phc. .. ; Dch: Khang Gia... ; Minh ho: Tin Thng#Thanh Tm#L Lin#Thin Phc#Ngu yn Th Thanh Bnh#Nguyn Tho#Khang Gia#Qunh Yn#Ngc Chu#Tin Thng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a53tr . : tranh mu^b19cm#Ht ging tm hn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truy n#364995#VH#Dch## 00523000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010012000650020022000770070035000990050012001340040 00900146008000500155009003400160010000500194011002600199020001800225020000400243 013000700247016000300254#364996#VN16.02595#VN16.02596#^a78000^b2000b#Vi?t#895.9 221#H110C# Nht Nam#Ht cng nhng v sao# Nht Nam ; Minh ho: Wazza Pink#P ink, Wazza#In ln 2#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a111tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Th#364996#VH## 00447000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810005000590010012000640020004000760030004000800070012000840080 01400096009002200110010000500132011002500137020001700162020000400179013000700183 016000300190#364997#VN16.02597#VN16.02598#^a60000^b500b#Vi?t#895.92214#M419#Ph m Vn V#Mc#Th#Phm Vn V#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2015#^a99tr. : tranh v^b17cm#Vn hc hin i#Th#364997#VH## 00933000000000265000450000201490000000800050014900900100015401000050016401100150 01690820017001840160003002010130007002040140016002110260007002270260011002340260 01100245181000800256019000500264020001000269020001600279020001600295020001900311 020001700330021032000347#Ngh nh s 132/2015/N-CP ngy 25 thng 12 nm 2015 c a Chnh ph quy nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng thu ni a#^aH.#^aT php#2016#^a107tr.^b19cm#343.597096402638#XH#364998#^a18 000^b2000b#364998#VN16.02599#VN16.02600#NGH300#Vi?t#Php lut#Pht hnh chnh# Lut giao thng#ng thu ni a#Vn bn php qui#Gii thiu ni dung ngh n h s 132/2015/N-CP ngy 25 thng 12 nm 2015 qui nh x pht vi phm hnh chn h trong lnh vc giao thng ng thu ni a gm: nhng qui nh chung, hnh v i vi phm hnh chnh, hnh thc x pht, thm quyn x pht v p dng cc bin php khc phc hu qu cng cc iu khon thi hnh## 01072000000000349000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620020109000680070053001770050016002300050015002460050 01100261005001700272005001300289008000500302009002100307010000500328011001500333 01500350034802102640038302000230064702000120067002000110068202000090069301300070 0702016000300709020001000712#VN16.02601#364999#VN16.02602#^a42000^b1000b#Vi?t#3 24.2597075#T455K#Tng kt mt s vn l lun - thc tin 30 nm i mi v ph ng, chng tham nhng, lng ph (1986 - 2016)#B.s.: Nguyn B Thanh, Phan nh T rc, V Th Mai...#Nguyn B Thanh#Phan nh Trc#V Th Mai#Nguyn Vn Thanh#T Vn Giang#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a217tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Ni chnh Trung ng#Gii thiu, nh gi nhim v ca ban Ni chnh Trung ng v mt s vn l lun, thc tin sau 30 nm i mi; c th v hon thin h thng t php v phng - chng tham nhng, lng ph cng nhng thnh tu, hn ch, nguyn nhn v bi hc kinh nghim rt ra#ng Cng sn Vit Nam#Phng chng#Tham nhn g#Lng ph#364999#XH#1986-2016## 00725000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530010010000590020034000690070015001030080005001180090 02100123010000500144011002100149015004000170021016600210020002000376020000800396 020001000404013000700414016000300421020001100424#365000#VN16.02603#VN16.02604#^b 1000b#Vi?t#959.703092#H100H#c Vng#H Huy Tp - Tng b th ca ng#c Vn g b.s.#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a127tr. : nh^b19cm#TTS ghi: Ban Thng v Tnh u H Tnh#Gii thiu khi qut cuc i hot ng cch mng ca Tng b th H Huy Tp, nhng ng gp v l lun v thc tin ca ng ch vi s nghi p cch mng ca dn tc#Hot ng cch mng#Tiu s#S nghip#365000#XH#H Huy Tp## 00982000000000301000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200150 00311810006000460020120000520030015001720080010001870090026001970100005002230110 01400228015004100242021029500283020001000578020000700588020001800595020002700613 020001000640020001300650020000700663013000700670016000300677#365001#VN16.02605#^ b1000b#Vi?t#342.5970702638#S450T#S tay hi - p v bu c i biu Quc hi kh o XIV v bu c i biu Hi ng nhn dn cc cp nhim k 2016 - 2021#Bn ti ng Vit#^aGia Lai#^aS T php tnh Gia Lai#2016#^a91tr.^b15cm#U ban Nhn dn t nh Gia Lai. S T php#Gm nhng cu hi p v bu c i biu Quc hi kho X IV v i biu Hi ng nhn dn cc cp nhim k 2016-2021: v tr, vai tr ca Quc hi, Hi ng nhn dn trong b my nh nc; i biu Quc hi, i biu Hi ng nhn dn; quyn, ngha v bu c ca cng dn v mt s ni dung khc#P hp lut#Bu c#i biu quc hi#i biu hi ng nhn dn#2016-2021#Sch hi p#S tay#365001#XH## 00418000000000241000450000100130000000200080001300700130002100800050003400900190 00390100005000580110015000630820010000780160003000880130007000910140016000980260 01100114026000700125026001100132181000700143019000500150020001700155020000400172 #Lng Vn T#Th hoa#Lng Vn T#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a147tr.^b19cm#8 95.92214#VH#365002#^a60000^b1000b#VN16.02607#365002#VN16.02606#TH460H#Vi?t#Vn hc hin i#Th## 00469000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010008000650020008000730030004000810070008000850080 00500093009001900098010000500117011001500122015003500137020001700172020000400189 013000700193016000300200#VN16.02608#365003#VN16.02609#^a78000^b500b#Vi?t#895.92 214#L452X#Ngn L#Li xa#Th#Ngn L#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a143tr.^b19c m#Tn tht tc gi: L Th Bch Ngn#Vn hc hin i#Th#365003#VH## 00452000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010016000670020020000830030004001030070016001070080 00500123009001900128010000500147011001500152020001700167020000400184013000700188 016000300195#365004#VN16.02610#VN16.02611#^a60000^b1000b#Vi?t#895.922134#C107# Bi Quang Thanh#Cnh ng thi gian#Th#Bi Quang Thanh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn# 2015#^a179tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th#365004#VH## 00426000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490010011000560020022000670030010000890070011000990080005001100090 01900115010000500134011001400139020001700153020000400170013000700174016000300181 #365005#VN16.02612#^a50000^b1000b#Vi?t#895.92214#KH203L#L Vn Lc#Khn l gi ma trng#Trng ca#L Vn Lc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a91tr.^b19cm#Vn h c hin i#Th#365005#VH## 00463000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010014000670020021000810030004001020070014001060080 00500120009001900125010000500144011002900149020001700178020000400195013000700199 016000300206#VN16.02613#365006#VN16.02614#^a100000^b500b#Vi?t#895.922134#H561# Nguyn Hu D#Hng t tnh ngi#Th#Nguyn Hu D#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#201 5#^a283tr., 1tr. nh mu^b19cm#Vn hc hin i#Th#365006#VH## 00471000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820010000411810006000510010017000570020019000740070017000930220004001100080 00500114009001800119010000500137011001500142020001700157020000400174016000300178 013000700181005001700188#365007#VN16.02616#VN16.02615#^b500b#Vi?t#895.92214#D431 C#Hong Xun Huyn#Dng chy cuc i#Hong Xun Huyn#T.3#^aH.#^aVn ho dn t c#2016#^a120tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#365007#Hong Xun Huyn## 00858000000000241000450000200630000000800050006300900210006801000050008901100370 00940150050001310820019001810160003002000130007002030140009002100260007002190260 01100226181000600237019000500243020001700248020000800265020001700273021032600290 #Vn kin i hi i biu ln th XVI ng b thnh ph H Ni#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a196tr., 10tr. nh mu : bng^b19cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Thnh y H Ni#324.25970750959731#XH#365008#^b30000b#365008#VN16.02617#V1 15K#Vi?t#i hi i biu#ng b#Vn kin i hi#Gii thiu cc vn kin i h i i biu ng b ln th XVI ng b thnh ph H Ni gm: din vn khai mc, bi pht biu, bo co chnh tr v bo co kim im ca Ban chp hnh ng b thnh ph kho XIV, ngh quyt i hi, din vn b mc v danh sch Ban chp h nh, Ban thng v, thng trc Thnh u H Ni kho XVI## 01079000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820015000431810006000580020069000640070040001330080005001730090014001780100 00500192011001500197015007400212021033700286020001000623020001200633020001800645 020002700663020001300690020001700703013000700720016000300727005003500730#365009# VN16.02618#VN16.02619#^b50000b#Vi?t#342.5970702638#T310H#Tm hiu Lut bu c i biu Quc hi v i biu Hi ng nhn dn#Phng Ph bin, gio dc php lut b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a127tr.^b19cm#TTS ghi: Hi ng phi hp ph bi n, gio dc php lut Thnh ph H Ni#Trnh by 112 cu hi - p cho cc tnh hung theo quy nh ca Lut Bu c i biu quc hi v i biu hi ng nhn dn, gm cc quy nh chung, c cu, thnh phn, phn b i biu quc hi, i biu hi ng nhn dn, hi ng bu c quc gia, cc t chc ph trch bu c a phng, danh sch c tri, ng c v hip thng...#Php lut#Lut bu c# i biu quc hi#i biu hi ng nhn dn#Sch hi p#Vn bn php qui#365009# XH#Phng Ph bin, gio dc php lut## 00841000000000241000450000200800000000800050008000900210008501000050010601100290 01110150076001400820019002160160003002350130007002380140008002450260007002530260 01100260181000600271019000500277020001700282020000800299020001700307021027500324 #Vn kin i hi i biu ln th XII ng b cc khi c quan thnh ph H Ni #^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a108tr., 2tr. nh mu^b19cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. ng y khi cc c quan thnh ph H Ni#324.25970750959731#XH#3 65010#^b1650b#365010#VN16.02620#V115K#Vi?t#i hi i biu#ng b#Vn kin i hi#Gii thiu cc vn kin i hi i biu ng b ln th XII ng b khi c c c quan thnh ph H Ni gm: din vn khai mc, bi pht biu, bo co chnh tr, ngh quyt i hi, din vn b mc v danh sch Ban chp hnh ng b kh i cc c quan thnh ph H Ni kho XII## 00825000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820012000421810006000540020078000600030033001380080005001710090021001760100 00500197011001500202015003600217021022500253020001700478020001700495020000800512 020001700520013000700537016000300544#365011#VN16.02621#VN16.02622#^b2032b#Vi?t#3 24.2597075#T103L#Ti liu hc tp cc vn kin i hi i biu ton quc ln th XII ca ng#Dng cho cn b, ng vin c s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^ a192tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#Gii thiu nhng ni dung c b n ca bo co chnh tr ti i hi XII ca ng, bo co nh gi kt qu thc hin nhim v pht trin kinh t-x hi 2011-2015 v phng hng nhim v pht trin kinh t-x hi 2016-2020...#Vn kin i hi#i hi i biu#ng b#Ti liu hc tp#365011#XH## 00919000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820017000421810006000590020080000650030092001450080005002370090021002420100 00500263011001500268015003600283021023200319020002300551020001700574020002700591 020001300618013000700631016000300638#VN16.02624#365012#VN16.02623#^b2032b#Vi?t#3 24.259707509597#T103L#Ti liu hi - p cc vn kin i hi i biu ton quc ln th XII ca ng#Dng cho on vin, hi vin cc on th chnh tr - x h i v tuyn truyn trong nhn dn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a204tr.^b19cm# TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#Gii thiu nhng ni dung c bn ca bo co chnh tr ti i hi XII ca ng; nh gi kt qu thc hin nhim v 5 nm 2 011-2015 v phng hng, nhim v 5 nm 2016-2020; tng kt vic thc hin Ngh quyt Trung ng 4 kho XI#ng Cng sn Vit Nam#Vn kin i hi#i hi i biu ton quc#Sch hi p#365012#XH## 00838000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820017000421810006000590020081000650030041001460080005001870090021001920100 00500213011001500218015003600233021022600269020002300495020001700518020002700535 016000300562013000700565#365013#VN16.02625#VN16.02626#^b2032b#Vi?t#324.259707509 597#T103L#Ti liu nghin cu cc vn kin i hi i biu ton quc ln th XI I ca ng#Dng cho cn b ch cht v bo co vin#^aH.#^aChnh tr Quc gia#20 16#^a304tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#Nghin cu ni dung c bn ca bo co chnh tr ti i hi XII ca ng; nh gi kt qu thc hin nhi m v 5 nm 2011-2015 v phng hng, nhim v 5 nm 2016-2020; tng kt vic th c hin Ngh quyt Trung ng 4 kho XI#ng Cng sn Vit Nam#Vn kin i hi# i hi i biu ton quc#XH#365013## 00800000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820017000421810006000590020099000650080005001640090021001690100005001900110 02200195015003600217021018500253020002300438020001700461020002700478020001900505 016000300524013000700527#365014#VN16.02627#VN16.02628#^b2032b#Vi?t#324.259707509 597#T103L#Ti liu tham kho phc v nghin cu cc vn kin i hi i biu to n quc ln th XII ca ng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a344tr. : bng^b19c m#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#Trnh by mt s kt qu 5 nm thc hin n gh quyt i hi XI (2011 - 2015), vn pht trin nhanh v bn vng cc m h nh cng nghip ho trn th gii v tiu ch nc cng nghip#ng Cng sn Vi t Nam#Vn kin i hi#i hi i biu ton quc#Ti liu tham kho#XH#365014## 00801000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820017000491810006000660010014000720020065000860070014001510080005001650090 02100170010000500191011001500196021021800211020001000429020000600439020000800445 020001300453016000300466020000700469020001600476013000700492#365015#VN16.02629#V N16.02630#^a36000^b600b#Vi?t#346.597043202638#T310H#Trn Th Minh#Tm hiu cc quy nh php lut v mua v s hu cn h chung c#Trn Th Minh#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2016#^a155tr.^b19cm#Gm 106 cu hi v tr li quy nh ca php lu t v ng k quyn s hu, qun l, s dng, giao dch cn h chung c; quyn s hu nh ti Vit Nam ca t chc, c nhn nc ngoi; nh hnh thnh trong tng lai#Php lut#Nh #Mua bn#Sch hi p#XH#S hu#Cn h chung c#365015# # 00866000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820016000491810006000650020037000710070035001080050015001430080005001580090 02100163010000500184011001500189021030800204020001000512020002400522020001300546 013000700559016000300566001001900569#VN16.02631#VN16.02632#365016#^a30000^b500b #Vi?t#343.59703402638#H428#Hi - p v Lut kim ton nh nc#Trng Hunh Th ng, H Nguyn Bnh#H Nguyn Bnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a111tr.^b19cm #Gm nhng cu hi v p v Lut kim ton nh nc vi cc qui nh chung v q ui nh c th v chc nng, nhim v, quyn hn, t chc, hot ng ca kim to n nh nc; kim ton vin nh nc, cng tc vin kim ton nh nc; hot n g kim ton nh nc; quyn v ngha v ca n v c kim ton...#Php lut#L ut kim ton nh nc#Sch hi p#365016#XH#Trng Hunh Thng## 00760000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820016000491810006000650010010000710020069000810070010001500080005001600090 02100165010000500186011001500191012002900206021015200235020001000387020000400397 020001200401020002200413020001300435013000700448016000300455#365017#VN16.02633#V N16.02634#^a37000^b500b#Vi?t#346.59706702638#H428#Bch Hnh#Hi - p v bn, giao v chuyn giao doanh nghip 100% vn nh nc#Bch Hnh#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2016#^a150tr.^b19cm#T sch Php lut doanh nhn#Gm 106 cu hi v tr l i quy nh ca php lut v bn, giao, chuyn giao doanh nghip; quy nh v ch s hu, c quan qun l nh nc c lin quan#Php lut#Bn#Chuyn giao#Doanh nghip nh nc#Sch hi p#365017#XH## 00843000000000241000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200170 00311810007000480020078000550080005001330090021001380100005001590110015001640150 03600179021030900215020002300524020001700547020002700564016000300591013000700594 #365018#VN16.02635#^b2032b#Vi?t#324.259707509597#NH556#Nhng im mi trong vn kin i hi i biu ton quc ln th XII ca ng#^aH.#^aChnh tr Quc gia# 2016#^a140tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#Nghin cu ni dung c b n ca bo co nh gi kt qu thc hin ngh quyt i hi XI. Trnh by nhng im mi trong vn kin i hi XII ca ng v i mi m hnh tng trng v hon thin th ch, pht trin kinh t th trng nh hng XHCN; v vn ho - x hi; v quc phng, an ninh; i ngoi...#ng Cng sn Vit Nam#Vn kin i hi#i hi i biu ton quc#XH#365018## 00815000000000241000450000200720000000800050007200900210007701000050009801100150 01030820015001180160003001330130007001360140016001430260007001590260011001660260 01100177181000600188019000500194020001000199020001300209020001800222021033300240 #Lut h tch nm 2014 v Ngh nh s 123/2015/N-CP hng dn thi hnh#^aH.#^a Chnh tr Quc gia#2016#^a112tr.^b19cm#342.5970802632#XH#365019#^a18000^b1000b# 365019#VN16.02636#VN16.02637#L504H#Vi?t#Php lut#Lut h tch#Vn bn php lut #Gii thiu ton vn lut h tch gm cc quy nh chung v quy nh c th v ng k h tch ti u ban nhn dn cp x; ti u ban nhn dn cp huyn; ti c quan i din; c s d liu h tch, cp trch lc h tch... Gii thiu ni d ung Ngh nh ca chnh ph hng dn chi tit mt s iu v bin php thi hnh lut h tch## 00757000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820016000501810007000660020056000730080005001290090021001340100005001550110 01500160021026000175020001000435020001800445020001700463016000300480020001300483 013000700496#365020#VN16.02638#VN16.02639#^a22000^b1000b#Vi?t#346.59701702638#Q U600#Quy nh php lut v th tinh nhn to v mang thai h#^aH.#^aChnh tr Q uc gia#2016#^a139tr.^b19cm#Trch ni dung Lut hn nhn v gia nh nm 2014; n i dung thng t, ngh nh lin quan n k thut th tinh trong ng nghim v mang thai h v mc ch nhn to. Quy nh v ch bo him x hi ca lao ng n mang thai h v ngi m nh mang thai h#Php lut#Th tinh nhn to#Vn bn php qui#XH#Mang thai h#365020## 00572000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100070 00320010022000390020034000610070051000950080018001460090059001640100005002230110 02700228020001800255016000300273019000900276005000800285005000800293020001000301 013000700311#365021#^a58000^b1000b#Vi?t#823#NH556C#Nagaraja, Dharmachari#Nhng cu chuyn thn tin ca b#Dharmachari Nagaraja ; Bin dch: Kim Vn, An Bnh#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2015 #^a118tr. : tranh mu^b20cm#Vn hc thiu nhi#VH#Dch Anh#Kim Vn#An Bnh#Truyn k#365021## 00748000000000289000450000100180000000200300001800500110004800700350005900800180 00940090059001120100005001710110021001760150055001970820007002520160003002590130 00700262014001600269026000700285181000700292019000500299019000500304020001100309 020000900320020000800329020002000337021010100357#Harrell, Keith D.#Thay thi - i cuc i 2#Khnh Thu#Keith D. Harrell ; Khnh Thu dch#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a207tr. : nh^ b21cm#Tn sch ting Anh: Attitude is everything for success#153.85#XH#365022#^a 56000^b2000b#365022#TH112T#Vi?t#Dch#Tm l hc#Thay i#Thi #B quyt thnh cng#Chia s 30 vn c bn gip con ngi ly li nim tin trong cuc sng, sng c c m v mc ch## 01040000000000301000450000100180000000200200001800500210003800500200005900500130 00790070078000920080018001700090059001880100005002470110022002520150079002740820 00600353016000300359013000700362014001700369026000700386181000600393019000500399 019000500404020001100409020001900420020002000439021027900459#Covey, Stephen R.#T c ca nim tin#Covey, Stephen M. R.#Merrill, Rebecca R.#V Tin Phc#Stephen R. Covey, Stephen M. R. Covey, Rebecca R. Merrill ; V Tin Phc dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a463tr . : bng^b21cm#Tn sch ting Anh: The speed of trust : The one thing that chang es everything#174.4#XH#365023#^a126000^b1000b#365023#T451#Vi?t#Dch#Kinh doanh #o c kinh doanh#B quyt thnh cng#a ra nhng l gii v sao nim tin tr thnh tiu chun nng lc lnh o ch yu trong nn kinh t ton cu, 13 hnh vi ph bin ca cc nh lnh o uy tn trn th gii v chia s b quyt gip c on ngi to dng nim tin trong cc mi quan h thnh cng trong cuc sng## 00795000000000277000450000100120000000200290001200500110004100700340005200800180 00860090059001040100005001630110026001680150039001940820006002330160003002390130 00700242014001600249026000700265181000600272019000500278019000500283020002000288 020001000308020002000318021017900338#Ziglar, Zig#Hn bn trn nh thnh cng#V ng Long#Zig Ziglar ; Vng Long bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a299tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: See you at the top#158.1#XH#365024#^a88000^b1500b#365024#H203B#Vi?t# Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Trnh by nhng tng v b quyt c c rt ra t kinh nghim sng v thc t kinh doanh ca nhng c on ngi t thng dn cho n cc nh lnh o cng ty hng u th gii## 00754000000000253000450002600070000001400080000701900050001508200060002018100060 00260010017000320020029000490070017000780080018000950090022001130100005001350110 03000140021028600170020000800456020000800464016000300472020000500475004001300480 013000700493#365025#^b3000b#Vi?t#959.7#M458G#Nguyn Thanh Li#Mt gc nhn v v n ho bin#Nguyn Thanh Li#^aTp. H Ch Minh#^aNxb.Tp. H Ch Minh#2016#^a375tr . : hnh v, nh^b24cm#Gm 19 bi vit v cc ch lch s, a l, vn ho li n quan n bin. Gii thiu cc o v huyn o ca Vit Nam nh Ph Qu, Cn o, Ph Quc... cng nhiu tn ngng vng bin nh tc th c ng, tc v mt thuyn, tc th c hn bin, tn ngng dn gian min bin Khnh Ho#Lch s#Vn ho#XH#Bin#In ln th 2#365025## 00837000000000277000450000100150000000200170001500500150003200500120004700700640 00590080018001230090059001410100005002000110026002050150042002310820011002730160 00300284013000700287014001600294026000700310181000600317019000500323019000500328 020000800333020000900341021020900350#Babc, Violeta#Cm nang con gi#Grigorjev, Ana#Thanh Giang#Violeta Babc ; Minh ha: Ana Grigorjev ; Thanh Giang bin dch# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#201 6#^a151tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: A book for every girl#646.700835 #XH#365026#^a48000^b5000b#365026#C120N#Vi?t#Dch#Con gi#Cm nang#Trang b mt s kin thc c bn cho cc em gi la tui t 9 n 18 v nhng thay i tm sinh l trong giai on dy th, cch gi gn v sinh v chm sc c th cng nh phng php trang im ph hp...## 00833000000000277000450000100120000000200180001200300560003000700110008600800180 00970090059001150100005001740110015001790150074001940820006002680160003002740130 00700277014001700284026000700301181000700308019000500315019000500320020002000325 020001500345020000700360021018800367#Grant, Adam#Cho kh nhn vng#B quyt mang li thnh cng vt tri trong kinh doanh#Adam Grant#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T p. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2015#^a303tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Give and take : Why helping others drives our success#158.2#XH#365027 #^a108000^b1500b#365027#CH400K#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Quan h x hi#ng x#Ch ra nhng nguyn tc mang li thnh cng cho nhng ngi v mi ngi. Ph n tch "c" v "mt" khi bn la chn cch hnh x v ngi khc v cch thc gi cho cn cn ny thng bng## 00875000000000301000450000100130000000200530001300500140006600500140008000500110 00940050013001050070062001180080018001800090059001980100005002570110015002620150 07600277082000600353016000300359013000700362014001600369026000700385181000600392 019000500398019000500403020001100408020002000419021013400439#Tracy, Brian#100 qu y lut bt bin thnh cng trong kinh doanh#Trn Bch Nga#Phm Ngc Su#Lan N guyn# Thanh Nm#Brian Tracy ; Bin dch: Trn Bch Nga... ; Thanh Nm h.. #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#20 16#^a287tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The 100 absolutely unbreakable laws of bus iness success#650.1#XH#365028#^a82000^b3000b#365028#M458T#Vi?t#Dch#Kinh doanh# B quyt thnh cng#Tp hp nhng kin thc, thng tin kt hp vi nhng gii th ch chi tit gip bn nm vng nhng b quyt thnh cng trong kinh doanh## 00696000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020060000400080018001000090023001180100005001410110021001460210234001670200 02000401020001000421016000300431012001800434020000700452013000700459#365029#^a42 000^b3000b#Vi?t#158.1#H110G#Ht ging tm hn - Cho lng dng cm v tnh yu c uc sng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a167tr. : nh^b21cm#Gm nhiu cu chuyn nh qua bn s tm thy ngha v gi tr ln lao ca th t hch, cm nhn c s k diu, v p thc s ca c m, ca bn lnh v lng dng cm t mang n nim lc quan, nim tin v tnh yu cuc sng#Tm l hc ng dng#Cuc sng#XH#Ht ging tm hn#Truyn#365029## 00800000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360010013000420020040000550030065000950070041001600050017002010080018002180090 02300236010000500259011001500264021014800279020001100427020000800438020000800446 016000300454019000500457012002000462020000900482013000700491#365030#^a48000^b10 00b#Vi?t#658.311#B300Q#Tracy, Brian#B quyt tuyn dng & i ng ngi ti#21 b quyt thc t t c thnh cng v pht trin nhn s#Brian Tracy ; Trn g Hng Dng bin dch#Trng Hng Dng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh# 2016#^a135tr.^b21cm#Gii thiu 21 tng v cng tc tuyn dng v gi nhn vi n gip bn c c nhng ngi ti gii gp phn to nn thnh cng cho cng ty ca bn#Tuyn dng#i ng#Nhn s#XH#Dch#B quyt thnh cng#B quyt#365030## 00772000000000289000450000100150000000200230001500500200003800500120005800700580 00700080018001280090023001460100005001690110015001740120018001890150055002070820 00900262016000300271013000700274014001600281026000700297181000700304019000500311 019000500316020000900321020001600330021013600346#Canfield, Jack#Cha - im ta i con#Hansen, Mark Victor#Triu Giang#Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; Triu Giang bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a170tr.^b21cm#H t ging tm hn#Tn sch ting Anh: Chicken soup for the father's soul#306.8742# XH#365031#^a46000^b1000b#365031#CH100#Vi?t#Dch#Gia nh#Quan h cha con#Gm n hng cu chuyn cm ng v tnh cha, nhng cu chuyn gy xc ng bi s chn tht v nhng yu thng v b ca tnh cha con...## 00745000000000277000450000100200000000200100002000500110003000700420004100800180 00830090023001010100005001240110032001290150037001610820006001980160003002040130 00700207014001600214026000700230181000600237019000500243019000500248020002000253 020000600273020000900279021017900288#Kakode, Prashant V.#Tnh thc#L Vn Mu#Pr ashant V. Kakode ; L Vn Mu bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh #2016#^a199tr. : hnh v, s ^b21cm#Tn sch ting Anh: Creator's wisdom#158.1 #XH#365032#^a50000^b1000b#365032#T312T#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Thin#Tnh tm#Gii thiu nhng nt c bn v k thut Raja Yoga (thin m mt), gip bn tm ra nhng nguyn nhn gy ra cng thng trong cuc sng v t c trng th i bnh an trong tm hn## 00812000000000277000450002600070000001400080000701900050001508200110002018100070 00310010017000380020010000550030106000650070017001710080018001880090022002060100 00500228011002100233021019200254020001700446020002300463020000700486016000300493 020002100496020001000517013000700527#365033#^b3000b#Vi?t#959.704092#KH110V#Nguy n Th Thanh#Kht vng#Vit v phong tro ph n Si Gn v min Nam trong cuc k hng chin chng Php v chng M (1945 - 1975)#Nguyn Th Thanh#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb.Tp. H Ch Minh#2016#^a388tr. : nh^b22cm#Ghi li chn thc cuc i ho t ng cch mng ca ng ch Nguyn Th Thanh, ngi cn b lnh o ch cht ca ph n Nam B tham gia hai cuc khng chin chng Php v chng M cu n c#Nhn vt lch s#Khng chin chng Php#Hi k#XH#Khng chin chng M#1945-1 975#365033## 01040000000000325000450000100230000000200140002300500170003700500180005400500230 00720050014000950050011001090070089001200080018002090090023002270100005002500110 01500255015004600270082000600316016000300322013000700325014001600332026000700348 18100060035501900050036101900080036602000200037402000100039402000200040402102900 0424#Schwartz, David Joseph#Dm ngh ln!#Nguyn Th Thanh#Trn L Thu Trang#Ngu yn Th Thanh Huyn#Nguyn Chng#Vng Long#David Joseph Schwartz ; Bin dch: Nguyn Th Thanh... ; H..: Nguyn Chng, Vng Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T p. H Ch Minh#2016#^a359tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The magic of thinking big #158.1#XH#365034#^a98000^b3000b#365034#D104N#Vi?t#Dch M#Tm l hc ng dng#C uc sng#B quyt thnh cng#Gii thiu cc tng, phng php t duy c o v hiu qu gip bn c c thnh cng trong cng vic v cuc sng bng sc m nh nim tin ca chnh mnh, vt ln khi s m nh tht bi v ni s hi, suy ngh, thc hin c m mt cch sng to nht, xc nh r mc tiu chin lc## 00587000000000241000450002600070000001400080000701900050001508200080002018100070 00280010015000350020035000500070039000850080018001240090022001420100005001640110 02100169021012000190020000800310020000800318020000900326013000700335016000300342 #365035#^b3000b#Vi?t#959.704#QU605T#V Nguyn Gip#Quyt tm tin ln! Bit tin ln!#V Nguyn Gip ; Nguyn Vn Khoan s.t.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb.Tp. H Ch Minh#2016#^a183tr. : nh^b22cm#Gii thiu mt s bi vit ca c i tng V Ng uyn Gip th hin t tng chnh tr, qun s ca v tng ti ba ny#Lch s#Q un s#Bi vit#365035#XH## 00977000000000265000450002600070000001400080000701900050001508200110002018100060 00310010017000370020077000540070065001310050017001960050017002130080018002300090 02300248010000500271011003100276021036000307020000900667020001000676013000700686 016000300693020001500696#365036#^b3000b#Vi?t#959.704092#103T#Nguyn Vn Trung# i tng Tng t lnh V Nguyn Gip - i tng ca nhn dn, ca ho bnh#S.t. , b.s.: Nguyn Vn Trung, Nguyn Vn Khoan, Nguyn Vn Huyn#Nguyn Vn Khoan#Ng uyn Vn Huyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a245tr., 3tr. nh : nh^b21cm#Gii thiu nhng bi vit, bi nghin cu, phng vn ca nhiu tc g i vit v cuc i, s nghip, tui th, tui thiu nin v thi thanh nin ca i tng V Nguyn Gip. V tng vn v song ton, i tng ca nhn dn, c a ho bnh, ngi chin s cch mng tn trung vi nc, vi dn mi mi l tm gng sng th h tr Vit Nam hc tp, noi theo#Cuc i#S nghip#365036#XH #V Nguyn Gip## 00896000000000289000450000200310000000500180003100500170004900700470006600800180 01130090059001310100005001900110031001950120028002260150029002540820008002830160 00300291013000700294014001600301026000700317181000700324019000500331019000800336 020001300344020000800357020001100365021023000376#Chin lc kinh doanh hiu qu# Trn Th Bch Nga#Nguyn Quc Vit#Trn Th Bch Nga dch ; Nguyn Quc Vit h. .#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2 016#^a174tr. : hnh v, bng^b24cm#Cm nang kinh doanh Harvard#Tn sch ting An h: Strategy#658.401#KT#365037#^a68000^b1000b#365037#CH305L#Vi?t#Dch M#Lp k hoch#Qun l#Kinh doanh#Cung cp nhng kin thc v thng tin v chin lc kin h doanh: Phn tch SWOT, chin lc c bn, cc bc chuyn chin lc, lp k h och hnh ng, yu t con ngi trong vic thc hin chin lc, tnh hiu qu ca chin lc## 00495000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620010018000690020033000870030008001200070018001280080 01800146009001100164010000500175011002600180020001700206020000800223013000700231 016000300238#365038#VV16.09166#VV16.09167#^a70000^b2000b#Vi?t#895.9228408#GH300 C#Phan Th Vng Anh#Ghi chp nh ca ngi ci nga#Tn vn#Phan Th Vng Anh#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a160tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Tn vn#365038#VH## 00543000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200100 00401810007000500010016000570020031000730030007001040070043001110050015001540040 01400169008001800183009001100201010000500212011002600217020001700243020000700260 013000700267016000300274#365039#VV16.09168#^a63000^b20000b#Vi?t#895.92234#CH400 T#Nguyn Nht nh#Cho ti xin mt v i tui th#Truyn#Nguyn Nht nh ; Minh h o: Hong Tng# Hong Tng#In ln th 57#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 6#^a215tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Truyn#365039#VH## 00492000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010013000650020023000780070033001010050009001340080 01800143009001100161010000500172011002600177020001800203020000700221013000700228 016000300235#VV16.09169#365040#VV16.09170#^a55000^b2000b#Vi?t#895.9223#N104N#V n Thnh L#Nam nhi i trng phu#Vn Thnh L; Minh ho: Ngc Duy#Ngc Duy#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a147tr. : tranh v^b20cm#Vn hc thiu nhi#Truyn #365040#VH## 01083000000000313000450000100130000000200200001300300890003300500100012200700340 01320080018001660090059001840100005002430110015002480150040002630820010003030160 00300313013000700316014001600323026000700339026001100346026001100357181000700368 019000500375019000800380020001700388020000700405020001000412021034700422#Pelzer, Dave#Khng ni nng ta#Kht vng sng v ch tuyt vi ca mt em b trong tn cng ca s ht hi v vi dp#Thanh Hoa#Dave Pelzer ; Thanh Hoa bin dch#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016 #^a228tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: A child called "it"#362.76092#XH#365041#^a58 000^b1000b#365041#VV16.09171#VV16.09172#KH455N#Vi?t#Dch M#Bo lc gia nh#Tr em#T truyn#Cu chuyn tht ca chnh tc gi, k v thi th u b vi dp au thng ca mnh - mt trong nhng trng hp ht hi v bo hnh tr em nghi m trng nht lch s bang California, Hoa K. Tc gi l mt minh chng sng cho vic tt c chng ta u c kh nng lm cho cuc i ca chnh mnh tt p h n d c gp phi nhng kh khn, trc tr## 00727000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580010007000650020017000720070031000890050017001200080 01800137009005900155010000500214011002600219021012500245020002200370020001000392 013000700402016000300409019001600412020000900428#365042#VV16.09173#VV16.09174#^a 84000^b2000b#Vi?t#181.112#KH455T#Yu Dan#Khng t tm c#Yu Dan ; Nguyn nh P hc dch#Nguyn nh Phc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a260tr. : tranh v^b21cm#Gm nhng chn l sng gi n d ca Khng T v mt s o l nh: Hiu knh, tr tu, hc tp, thnh tn, tr th, trung th#Trit hc phng ng#o Khng#365042#XH#Dch Trung Quc#Kh ng T## 01047000000000337000450000100160000000200440001600500190006000500190007900500210 00980070081001190080018002000090023002180100005002410110026002460150060002720820 01100332016000300343013000700346014001600353026000700369026001100376026001100387 18100070039801900050040501900050041002000110041502000120042602000100043802000200 0448021024100468#Christen, Carol#Chic d ca bn mu g? B quyt chn ngh#Bol les, Richard N.#Blomquist, Jean M.#Cao Xun Vit Khng#Carol Christen, Richard N. Bolles, Jean M. Blomquist ; Cao Xun Vit Khng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh#2016#^a213tr. : minh ho^b21cm#Tn sch ting Anh: What color is your parachute? For teens#650.140835#KT#365043#^a68000^b2000b#365043#VV16.09 175#VV16.09176#CH303D#Vi?t#Dch#Thanh nin#Ngh nghip#Cng vic#B quyt thnh cng#Cung cp nhng thng tin mng, tnh nh hng nhm gip cc bn thanh thi u nin nh hng ngh nghip cho tng lai v a ra nhng li khuyn trc khi quyt nh lm ngh g, cn phi suy ngh v cuc sng l tng m bn mun to dng## 00617000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510010015000570020037000720070043001090050010001520080 01800162009002300180010000500203011001500208021008100223020000900304020000800313 013000700321016000300328020000800331#365044#VV16.09177#VV16.09178#^b1000b#Vi?t#2 94.3444#B454M#Thch Minh c#48 i nguyn A Di thm mt ngha#Li ging: Th ch Minh c ; Nh Thnh b.s.#Nh Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh# 2016#^a270tr.^b21cm#Gm 48 i nguyn c Thch ca dy cho tt c chng sanh bi t cch ng nhp Pht#o Pht#Gio l#365044#XH#Tu hnh## 00882000000000301000450000100150000000200400001500500080005500700130006300800180 00760090059000940100005001530110015001580150049001730820006002220160003002280130 00700231014001600238026000700254026001100261026001100272181000700283019000500290 019000800295020001100303020001100314020002000325021023500345#Hill, Napoleon#Nhn g nguyn tc vng ca Napoleon Hill#Kim Vn#Kim Vn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a223tr.^b21cm#Tn s ch ting Anh: Napoleon Hill's golden rules#650.1#XH#365045#^a64000^b1500b#36504 5#VV16.09179#VV16.09180#NH556N#Vi?t#Dch M#Kinh doanh#Tm l hc#B quyt thnh cng#Gm nhng bi hc, nhng kinh nghim ca tc gi l cha kha gip bn ng u vi cc th thch trong cuc sng, a ra nhng phng n ti u mang tn h thc tin cao, t c kt qu lm hi lng chnh bn v mi ngi xung quanh ## 00946000000000301000450000100130000000200240001300300400003700500170007700700360 00940080018001300090059001480100005002070110015002120150118002270820004003450160 00300349013000700352014001600359026000700375026001100382026001100393181000600404 019000500410019000800415020002000423020002000443021018100463#Niven, David#B quy t ca thnh cng#100 b quyt ca nhng ngi thnh cng#Nguyn Vn Phc#David Niven ; Nguyn Vn Phc dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng t y Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a302tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The 100 simp le secrets of successful people : What scientists have learned and how you can u se it#158#XH#365046#^a68000^b2000b#365046#VV16.09181#VV16.09182#B300Q#Vi?t#Dch M#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#Gm nhng tri nghim qu bu, chn l su sc v li khuyn hu ch thc t mang li cho chng ta mt ci nhn mi m, th v v nhng b quyt tht n gin to nn s thnh cng## 00654000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020045000550070065001000050017001650050021001820050017002030080 01800220009002300238010000500261011002200266020001000288020000700298020002000305 020001400325020001500339013000700354016000300361#365047#VV16.09183#^a35000^b100 00b#Vi?t#428.0076#T103L#Ti liu n tp thi tuyn sinh mn ting Anh#Nguyn Hng Sng (ch.b.), Nguyn Minh Trc Tm, L Th Minh Nht#Nguyn Hng Sng#Nguyn Mi nh Trc Tm#L Th Minh Nht#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a159 tr. : bng^b24cm#Ting Anh#n tp#Trung hc ph thng#Sch c thm#Sch luyn t hi#365047#GT## 00538000000000265000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810006000470020047000530070012001000050012001120080018001240090023001420100 00500165011003100170020000500201020000700206020002000213020001400233020001500247 013000700262016000300269#VV16.09184#365048#^a35000^b10000b#Vi?t#510.76#T103L#T i liu n tp thi tuyn sinh lp 10 mn ton#L Nht Nam#L Nht Nam#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a117tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#n tp#Tr ung hc ph thng#Sch c thm#Sch luyn thi#365048#GT## 00550000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020050000520070017001020050017001190080017001360090023001530100 00500176011002900181020000800210020000700218020002000225020001500245020001400260 013000700274016000300281#365049#VV16.09185#^a35000^b10000b#Vi?t#807.6#T103L#Ti liu n tp thi tuyn sinh lp 10 mn ng vn#Nguyn Hng Sng#Nguyn Hng Sng #^aTp.H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a167tr. : bng, s ^b24cm#Ng v n#n tp#Trung hc ph thng#Sch luyn thi#Sch c thm#365049#GT## 01235000000000313000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200190 00301810006000490020090000550070053001450080018001980090023002160100005002390110 03700244021041800281020000800699020001100707013000700718016000300725015010600728 020001000834005001400844005001600858005001800874005001500892005001400907#365050# VV16.09186#^b480b#Vi?t#324.25970750959779#L302S#Lch s truyn thng u tranh c ch mng ca ng b v nhn dn x Bnh M (1930 - 2010)#Trn Vn Giu, on C ng Thnh, Trn Th Kim Thoa...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a2 96tr., 30tr. nh : minh ho^b21cm#Gii thiu v vng t, con ngi v truyn th ng yu nc ca nhn dn x Bnh M. ng b lnh o nhn dn trong hai cuc k hng chin chng thc dn php v quc M xm lc (1930-1975); thng li cu c cch mng thng Tm 1945; khi phc v pht trin kinh t - x hi sau chin t ranh (1975-1986) v xy dng, i mi, pht trin qu hng giu p theo hng cng nghip ho - hin i ho t nc (1986-2000)#Lch s#ng b x#365050#XH #TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban Chp hnh ng b x Bnh M - Huyn C C hi - Thnh ph H Ch Minh#1930-2010#Trn Vn Giu#on Cng Thnh#Trn Th Kim Thoa#Trn Vn Thnh#Phm Vn Tng## 01041000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610020016000670070056000830220004001390220018001430050 01800161005001700179005001600196005002200212005002100234004001800255008001800273 00900110029101000050030201100260030701500640033302102540039702000130065102000170 0664016000300681013000700684#VV16.09187#VV16.09188#365051#^a57000^b1500b#Vi?t#6 46.700835#S455C#Sng c gi tr#Nguyn Thnh Nhn, Nguyn Hong Sn, Lng Dng Nhn...#T.2#Ni bn dng chn#Nguyn Thnh Nhn#Nguyn Hong Sn#Lng Dng Nhn #Nguyn Hong Minh Tn#Nguyn Th Diu Hnh#Ti bn ln th 6#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2016#^a176tr. : minh ho^b20cm#TTS ghi: Trung tm o to Ti nng t r Chu Thi Bnh Dng#a ra nhng cu chuyn gip cc bn thanh thiu nin rn luyn k nng thc hnh, tri nghim x hi trng thnh hn trong cuc s ng, bit khc phc nhng tn ti, khm ph nhng gi tr thc s ca bn thn, xy dng nhng gi tr mi cho cuc i#K nng sng#Thanh thiu nin#KT#365051# # 01131000000000349000450000100110000000200260001100300230003700500140006000700310 00740040014001050080018001190090011001370100005001480110021001530120028001740150 05100202082001000253016000300263013000700266014001600273026000700289026001100296 02600110030718100060031801900050032401900080032902000030033702000100034002000100 0350020005700360021036400417#Plate, Tom#i thoi vi Ban Ki-Moon#T trn cao nh n xung#L Quang Minh#Tom Plate ; L Quang Minh dch#Ti bn ln 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a291tr. : nh^b21cm#Nhng ngi khng l Chu #Tn sch ting Anh: Conversations with Ban Ki-Moon#341.23092#XH#365052#^a95000^b1000b#36 5052#VV16.09189#VV16.09190#452T#Vi?t#Dch M#UN#Hot ng#Phng vn#Ban Ki-Moon , Tng th k Lin Hp Quc, 1944- , Hn Quc#Vit v Ban Ki Moon - Nh ngoi gi ao ni ting v l cu ngoi trng Hn Quc, hin ang nm gi chc v Tng th k Lin Hp Quc trong nhim k th hai ca mnh. ng chia s nhng thng tin v cc vn ca Lin Hp Quc v nhng thch thc m chnh s cng quyt ca ng s quyt nh vn mnh th gii thng qua cuc ni chuyn vi nh bo Hoa K Tom Plate## 00867000000000301000450000100110000000200320001100500190004300700360006200800180 00980090011001160100005001270110016001320150074001480820009002220160003002310130 00700234014001600241026000700257026001100264026001100275181000600286019000500292 019000800297020001300305020001100318020002000329021021600349#Bercu, Lan#36 k tr ong kinh doanh hin i#Nguyn Minh Phng#Lan Bercu ; Nguyn Minh Phng dch#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a321tr.^b21cm.#Tn sch ting Anh: The 36 anci ent chinese strategies for modere business#658.4012#KT#365053#^a95000^b2000b#36 5053#VV16.09191#VV16.09192#B100M#Vi?t#Dch M#Lp k hoch#Kinh doanh#B quyt t hnh cng#Gm nhng chin lc, chin thut c o: Thng chin k, ch chin k, cng chin k, hn, tnh, bi chin k gip gii phng t duy, sng to vt tri dnh c li th cnh tranh v thnh cng trong kinh doanh## 00570000000000277000450000100150000000200220001500500160003700700370005300800180 00900090011001080100005001190110015001240150038001390820007001770160003001840130 00700187014001700194026000700211026001100218026001100229181000700240019000500247 019000500252020001700257020001800274#Beukes, Lauren#Nhng c gi to sng#Trn H uyn Trn#Lauren Beukes ; Trn Huyn Trn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016 #^a475tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: The Shining girls#823.92#VH#365054#^a130000 ^b2000b#365054#VV16.09193#VV16.09194#NH556C#Vi?t#Dch#Vn hc hin i#Truyn tr inh thm## 00674000000000301000450000200200000000300130002000500170003300500210005000500100 00710070073000810040018001540080018001720090011001900100005002010110026002060150 04100232082000400273016000300277013000700280014001600287026000700303026001100310 181000600321019000500327019000900332020001800341020001300359#Cn gi v mt tri #Truyn tranh#Mackinnon, Mairi#Chiara, Francesca di#Xun Uyn#K li: Mairi Mack innon ; Minh ho: Francesca di Chiara ; Xun Uyn dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a33tr. : tranh mu^b23cm#Tn sch ting Anh: The sun and the wind#823#VH#365055#^a25000^b2000b#365055#VV16.09195#C464G#Vi?t#Dch An h#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00646000000000301000450000200190000000300130001900500140003200500120004600500100 00580070061000680040018001290080018001470090011001650100005001760110026001810150 03800207082000400245016000300249013000700252014001600259026000700275026001100282 181000600293019000500299019000900304020001800313020001300331#Cu chuyn ca th# Truyn tranh#Benton, Lynne#Blunt, Fred#Xun Uyn#K li: Lynne Benton ; Minh ho : Fred Blunt ; Xun Uyn dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 6#^a33tr. : tranh mu^b23cm#Tn sch ting Anh: The rabbit's tale#823#VH#365056# ^a25000^b2000b#365056#VV16.09196#C125C#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn t ranh## 00655000000000301000450000200100000000300130001000500170002300500160004000500100 00560070068000660040018001340080018001520090011001700100005001810110026001860150 04200212082000400254016000300258013000700261014001600268026000700284026001100291 181000600302019000500308019000900313020001800322020001300340#Co v c#Truyn tr anh#Mackinnon, Mairi#Martinez, Rocio#Xun Uyn#K li: Mairi Mackinnon ; Minh ho : Rocio Martinez ; Xun Uyn dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2016#^a33tr. : tranh mu^b23cm#Tn sch ting Anh: The fox and the stork#823#V H#365057#^a25000^b2000b#365057#VV16.09197#C108V#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi #Truyn tranh## 00666000000000301000450000200200000000300130002000500170003300500160005000500100 00660070068000760040018001440080018001620090011001800100005001910110026001960150 04300222082000400265016000300269013000700272014001600279026000700295026001100302 181000600313019000500319019000900324020001800333020001300351#S t v chut nht #Truyn tranh#Mackinnon, Mairi#Endersby, Frank#Xun Uyn#K li: Mairi Mackinnon ; Minh ho: Frank Endersby ; Xun Uyn dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2016#^a33tr. : tranh mu^b23cm#Tn sch ting Anh: The lion and the mouse#823#VH#365058#^a25000^b2000b#365058#VV16.09198#S550T#Vi?t#Dch Anh#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh## 00665000000000301000450000200180000000300130001800500140003100500170004500500100 00620070066000720040018001380080018001560090011001740100005001850110026001900150 04800216082000400264016000300268013000700271014001600278026000700294026001100301 181000600312019000500318019000900323020001800332020001300350#Kin v chu chu#T ruyn tranh#Daynes, Katie#Eyckerman, Merel#Xun Uyn#K li: Katie Daynes ; Minh ho: Merel Eyckerman ; Xun Uyn dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr#2016#^a33tr. : tranh mu^b23cm#Tn sch ting Anh: The ant and the grassho pper#823#VH#365059#^a25000^b2000b#365059#VV16.09199#K305V#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00644000000000289000450000200260000000500120002600500190003800500100005700700660 00670040018001330080018001510090011001690100005001800110026001850150044002110820 00400255016000300259013000700262014001600269026000700285026001100292181000600303 019000500309019000900314020001800323020001300341#Vua Midas v bn tay vng#Frith , Alex#Sanfilippo, Simona#Xun Uyn#K li: Alex Frith ; Minh ho: Simona Sanfil ippo ; Xun Uyn dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a33tr . : tranh mu^b23cm#Tn sch ting Anh: King Midas and the gold#823#VH#365060#^a 25000^b2000b#365060#VV16.09200#V501M#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tra nh## 00656000000000301000450000200170000000300130001700500120003000500210004200500100 00630070068000730040018001410080018001590090011001770100005001880110026001930150 03500219082000400254016000300258013000700261014001600268026001100284026000700295 181000700302019000500309019000900314020001800323020001300341#Ch ch tham lam#Tr uyn tranh#Frith, Alex#Chiara, Francesca di#Xun Uyn#K li: Alex Frith ; Minh ho: Francesca di Chiara ; Xun Uyn dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2016#^a33tr. : tranh mu^b23cm#Tn sch ting Anh: The greedy dog#823#V H#365061#^a25000^b2000b#VV16.09201#365061#CH500C#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nh i#Truyn tranh## 00679000000000301000450000200360000000300130003600500130004900500150006200500100 00770070063000870040018001500080018001680090011001860100005001970110026002020150 04900228082000400277016000300281013000700284014001600291026000700307026001100314 181000700325019000500332019000900337020001800346020001300364#Nhn Anansi v chi c ti thng thi#Truyn tranh#Sims, Lesley#Massari, Alida#Xun Uyn#K li: Lesl ey Sims ; Minh ho: Alida Massari ; Xun Uyn dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a33tr. : tranh mu^b23cm#Tn sch ting Anh: Anansi and the bag of wisdom#823#VH#365062#^a25000^b2000b#365062#VV16.09202#NH254A#Vi?t#D ch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00634000000000301000450000200110000000300130001100500130002400500130003700500100 00500070061000600040018001210080018001390090011001570100005001680110026001730150 03400199082000400233016000300237013000700240014001600247026000700263026001100270 181000600281019000500287019000900292020001800301020001300319#Con c c#Truyn t ranh#Sims, Lesley#Gordon, Mike#Xun Uyn#K li: Lesley Sims ; Minh ho: Mike Go rdon ; Xun Uyn dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a33tr . : tranh mu^b23cm#Tn sch ting Anh: The wish fish#823#VH#365063#^a25000^b20 00b#365063#VV16.09203#C430C#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00646000000000301000450000200120000000300130001200500130002500500170003800500100 00550070065000650040018001300080018001480090011001660100005001770110026001820150 03700208082000400245016000300249013000700252014001600259026000700275026001100282 181000600293019000500299019000900304020001800313020001300331#Ba iu c#Truyn tranh#Sims, Lesley#Squillace, Elisa#Xun Uyn#K li: Lesley Sims ; Minh ho: El isa Squillace ; Xun Uyn dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 16#^a33tr. : tranh mu^b23cm#Tn sch ting Anh: The three wishes#823#VH#365064# ^a25000^b2000b#365064#VV16.09204#B100#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn t ranh## 00464000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010017000660020010000830030012000930070017001050080 01800122009001100140010000500151011001500156020001700171020001200188013000700200 016000300207#365065#VV16.09205#VV16.09206#^a78000^b1500b#Vi?t#895.92234#M431M#N guyn Ngc Tin#Mong manh#Tiu thuyt#Nguyn Ngc Tin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a275tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#365065#VH## 00623000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440010015000500020013000650070040000780220004001180220029001220050 00700151004001900158008001800177009001100195010000500206011002400211020001800235 020001200253016000300265019000900268005001000277013000700287005001500294#365066# VV16.09207#^a165000^b1500b#Vi?t#823#H109R#Rowling, J. K.#Harry Potter#J. K. Row ling ; Dch: L Lan, Hng Lan#T.6#Harry Potter v hong t lai#L Lan#Ti bn l n th 20#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a404tr. : 679tr.^b20cm#Vn hc thi u nhi#Tiu thuyt#VH#Dch Anh#Hng Lan#365066#Rowling, J. K.## 01023000000000325000450000100160000000200280001600300670004400500100011100500200 01210070052001410040019001930080018002120090011002300100005002410110015002460150 03600261082000800297016000300305013000700308014001700315026001100332026000700343 18100060035001900050035601900050036102000190036602000080038502000200039302102840 0413#Ferrazzi, Keith#ng bao gi i n mt mnh#V nhng b mt dn n thnh c ng, thng qua xy dng mi quan h#Raz, Tahl#Trn Th Ngn Tuyn#Keith Ferrazzi , Tahl Raz ; Trn Th Ngn Tuyn dch#Ti bn ln th 22#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr#2016#^a387tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Never eat alone#658.409#KT#365067# ^a95000^b15000b#VV16.09208#365067#556B#Vi?t#Dch#Qun l kinh doanh#C nhn#B quyt thnh cng#Trnh by phng php kt ni da trn nn tng s rng lng, gip bn mnh kt ni vi nhng ngi bn khc, thit lp mi quan h trn t h gii, cch x tr khi b t chi, cch vt qua ngi gi ca... to nn t hnh cng trong t vn, tip th bn hng v trong kinh doanh## 00820000000000301000450000100130000000200290001300500100004200700290005200400190 00810080018001000090011001180100005001290110015001340150053001490820008002020160 00300210013000700213014001600220026000700236026001100243181000600254019000500260 019000500265020002200270020001800292020001100310021019700321#Seelig, Tina#Nu t i bit c khi cn 20#Hng Nht#Tina Seelig ; Hng Nht dch#Ti bn ln th 14 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a251tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: What I wis h I knew when I was 20#370.113#XH#365068#^a64000^b3000b#365068#VV16.09209#N259T #Vi?t#Dch#Gio dc hng nghip#Kh nng sng to#Kinh doanh#Bao gm nhng bi hc, nhng cu chuyn nu ln tng tm cch gii quyt vn , trau di k nng kinh doanh, bin tht bi thnh cha kho ca thnh cng, nm bt c hi tr nn xut sc## 00842000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430010017000490020030000660030037000960070039001330220004001720080 01800176009001100194010000500205011002600210013000700236016000300243005001500246 004001900261012001700280021017600297020001800473020002000491005001700511#VV16.09 210#365069#^a24000^b2000b#Vi?t#613#B101S#Hng Chiu Quang#Bc s tt nht l ch nh mnh#Nhng li khuyn b ch cho sc kho#Hng Chiu Quang ; Hunh Phng i dch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a107tr. : tranh v^b20cm#365069#KT#H unh Phng i#Ti bn ln th 27#Y hc - Sc kho#Gm nhng li khuyn c mt c th kho mnh bng cch n ung hp l, dinh dng, cn bng tm l, sinh hot iu vui v qua ba phn: Quan nim, tu thn v dng tm#Chm sc sc k ho#B quyt thnh cng#Hng Chiu Quang## 00746000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020030000490030037000790220004001160040018001200080018001380090 01100156010000500167011002600172021020300198020001800401020001100419020001100430 016000300441012001700444013000700461#365070#VV16.09211#^a36000^b1500b#Vi?t#613# B101S#Bc s tt nht l chnh mnh#Nhng li khuyn b ch cho sc kho#T.4#Ti bn ln th 9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a139tr. : tranh v^b20cm#Hng dn mt s phng php n ung lnh mnh, phng php sng khoa hc, km theo n hng hot ng hu ch gip mi ngi bo v chnh mnh v phng trnh c nhn g cn bnh thng gp trong cuc sng#Chm sc sc kho#Dinh dng#Phng bnh#KT #Y hc - Sc kho#365070## 00647000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020030000530220015000830220004000980040018001020080018001200090 01100138010000500149011002100154021014800175020001600323020001500339016000300354 012001700357013000700374#365071#VV16.09212#^a33000^b1000b#Vi?t#616.831#B101S#B c s tt nht l chnh mnh#Bnh Alzheimer#T.5#Ti bn ln th 7#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2016#^a122tr. : nh^b20cm#Nhng hiu bit mi v bnh Alzheimer, n guyn nhn gy bnh, phng php chn on, cch phng nga, iu tr bng cc l iu php luyn tp, n ung#Bnh Alzeheimer#Phng tr bnh#KT#Y hc - Sc kho#3 65071## 00624000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020030000530220033000830220004001160040018001200080018001380090 01100156010000500167011002100172021011000193020001300303020001500316016000300331 012001700334013000700351#365072#VV16.09213#^a35000^b1500b#Vi?t#616.132#B101S#B c s tt nht l chnh mnh#Cao huyt p - st th thm lng#T.9#Ti bn ln th 7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a139tr. : nh^b20cm#Tm hiu v huyt p v bnh cao huyt p, cch phng nga, iu tr bng cc liu php n ung, luyn tp...#Cao huyt p#Phng tr bnh#KT#Y hc - Sc kho#365072## 00837000000000301000450000100140000000200230001400500140003700700340005100400180 00850080018001030090011001210100005001320110015001370150040001520820006001920160 00300198013000700201014001600208026000700224026001100231026001100242181000600253 019000500259019000500264020002000269020002000289021022600309#Sharma, Robin#iu v i i thng#Phm Anh Tun#Robin Sharma ; Phm Anh Tun dch#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a272tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: The gre atness guide#158.1#XH#365073#^a73000^b2000b#365073#VV16.09214#VV16.09215#309V# Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#Nhng c kt ca tc gi v n gh thut lnh o v pht trin bn thn gip bn bit nm ly nhng c hi, bi t dng thi gian v tr tu mt cch hiu qu nht t c thnh cng trong cuc sng, cng vic v kinh doanh## 00484000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620010014000690020011000830030008000940070014001020080 01800116009001100134010000500145011001500150020001700165020000800182013000700190 016000300197004001800200#365074#VV16.09216#VV16.09217#^a90000^b1000b#Vi?t#895.9 228408#CH527T#Cao Huy Thun#Chuyn tr#Tn vn#Cao Huy Thun#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2016#^a331tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tn vn#365074#VH#Ti bn ln th 1## 00669000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810008000610020036000690030032001050070073001370050016002100050 02000226005001600246005001800262008001800280009001100298010000500309011001500314 020001700329020000700346013000700353016000300360020000400363#VV16.09219#VV16.092 18#365075#^a40000^b1000b#Vi?t#895.922803#GI-119N#Gic ng mnh, c ng i u. .. !#K c v mt thi o xanh c a#Dng Th Quang, Nguyn Th Cm Hng, Phn g Ngc Qi, Nguyn Vit Cng#Dng Th Quang#Nguyn Th Cm Hng#Phng Ngc Q i#Nguyn Vit Cng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a267tr.^b20cm#Vn hc hi n i#Hi k#365075#VH#Th## 00752000000000301000450002600070000002600110000702600110001802000170002902000100 00460160003000560140008000590190005000670820011000721810006000830020042000890030 11600131007005900247005002300306005001800329005001300347005001600360005001800376 008001800394009001100412010000500423011001500428013000700443#365076#VV16.09220#V V16.09221#Vn hc hin i#Truyn k#VH#^b1500b#Vi?t#895.922803#T527T#Tuyn tp truyn k thanh nin xung phong#K nim 40 nm xy dng v pht trin lc lng Thanh nin xung phong Thnh ph H Ch Minh (28.3.1976 - 28.3.2016)#Bi Nguyn T rng Kin, Nguyn Quang Minh, L Vn Ngha...#Bi Nguyn Trng Kin#Nguyn Qua ng Minh#L Vn Ngha#Nguyn Nht nh#Nguyn Thanh Xun#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a446tr.^b21cm#365076## 00706000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820012000421810006000540020036000600030116000960070046002120050014002580050 01000272005001700282005000900299005001600308008001800324009001100342010000500353 011001500358020001700373020000400390013000700394016000300401#VV16.09222#365077#V V16.09223#^b1500b#Vi?t#895.9221008#T527T#Tuyn tp th thanh nin xung phong#K nim 40 nm xy dng v pht trin lc lng Thanh nin xung phong Thnh ph H Ch Minh (28.3.1976 - 28.3.2016)#o Cng in, Quy Thnh, Dip Hng Phng...# o Cng in#Quy Thnh#Dip Hng Phng#Thai Sc#Cao V Huy Min#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2016#^a285tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#365077#VH## 00479000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010017000660020025000830030012001080070017001200080 01800137009001100155010000500166011001500171020001700186020001200203013000700215 016000300222#365078#VV16.09224#VV16.09225#^a76000^b1500b#Vi?t#895.92234#C400T#N guyn Xun Thu#C ting ngi trong gi#Tiu thuyt#Nguyn Xun Thu#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2016#^a277tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#365078#VH## 00524000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010015000620020007000770030023000840070032001070050 01100139008001800150009001100168010000500179011001500184020001700199020001200216 013000700228016000300235019000800238#VV16.09226#365079#VV16.09227#^a85000^b2500 b#Vi?t#813.6#S450B#Roth, Veronica#S bn#Divergent ngoi truyn#Veronica Roth ; Hng Quyn dch#Hng Quyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a315tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#365079#VH#Dch M## 00905000000000325000450000100110000000200180001100500110002900500080004000700360 00480040018000840080018001020090011001200100005001310110032001360150049001680820 01200217016000300229013000700232014001600239026000700255026001100262026001100273 18100060028401900050029001900050029502000180030002000070031802000080032502102460 0333#Khoo, Adam#Dy con dng tin#Chee, Keon#Minh T#Adam Khoo, Keon Chee ; Minh T dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a184tr. : bng, tr anh v^b20cm#Tn sch ting Anh: Bringing up money smart kids#332.0240083#XH#365 080#^a69000^b2000b#365080#VV16.09228#VV16.09229#D112C#Vi?t#Dch#Ti chnh c nh n#Tr em#Dy con#Chia s nhng cu chuyn v kinh nghim sng ca tc gi ti c c bc ph huynh gip h hng dn cho con em mnh v gi tr ca ng tin, nh ng quan nim v cch chi tiu v lm ra tin, ng thi bo m v pht huy c nhng gi tr gia nh## 00862000000000325000450000100170000000200180001700300470003500500080008200500150 00900070048001050040019001530080018001720090011001900100005002010110025002060150 04400231082000600275016000300281013000700284014001600291026000700307026001100314 02600110032518100060033601900050034201900080034702000110035502000080036602101620 0374#Hawking, Stephen#Lc s thi gian#Cp nht v b sung nhn k nim ln in th 10#Cao Chi#Phm Vn Thiu#Stephen Hawking ; Dch: Cao Chi, Phm Vn Thiu#T i bn ln th 12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a284tr. : hnh v^b20cm#Tn sch ting Anh: A brief history of time#523.1#TN#365081#^a75000^b3000b#365081#V V16.09230#VV16.09231#L557S#Vi?t#Dch M#V tr hc#Lch s#Gii thch cc giai on lch s ca ton b v tr, t lc thot thai trong mt v n ln dn n c c l en v cc trng thi quan st c hin nay ca v tr## 00742000000000301000450000100140000000200420001400300190005600500190007500700400 00940040018001340080018001520090011001700100005001810110015001860820006002010160 00300207013000700210014001600217026000700233026001100240026001100251181000600262 019000500268019001400273020001100287020002000298021012200318#Inamori Kazuo#Con ng i n thnh cng bng s t t#Vng o cuc i#Nguyn An Nhin#Inamo ri Kazuo ; Nguyn An Nhin dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2016#^a230tr.^b21cm#650.1#XH#365082#^a60000^b3000b#365082#VV16.09232#VV16.092 33#C430#Vi?t#Dch Nht Bn#Kinh doanh#B quyt thnh cng#Tm hiu nhng kinh n ghim sng v kinh doanh vi nhng l gii y tm t ca chnh tc gi qua kinh nghim ca bn thn## 00835000000000337000450000200350000000500200003500500200005500500160007500500220 00910050013001130070061001260080018001870090011002050100005002160110015002210220 02100236022000400257082001200261016000300273013000700276014000800283026001100291 02600110030202600070031318100060032001900050032602000170033102000230034802000210 0371021010500392#Tui tr Si Gn trong khng chin#Dng Hunh Bo Huy#Trn Th Tuyt Ngn#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Nh Phng#Trng Giang#Dng Hunh Bo H uy, Trn Th Tuyt Ngn, Nguyn Th Hnh...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a 204tr.^b20cm#Hy sinh v i ngha#T.1#959.7040922#XH#365083#^b1200b#VV16.09235#V V16.09234#365083#T515T#Vi?t#Nhn vt lch s#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Ghi li nhng tm gng tui tr tiu biu c nhiu ng gp trong nhn g thng nm khng chin kin quc## 00980000000000313000450000100130000000200520001300500150006500500170008000700620 00970080018001590090011001770100005001880110026001930120017002190150065002360820 00400301016000300305013000700308014001600315026000700331026001100338026001100349 181000600360019000500366019000500371020000600376020001500382021026900397#Arnold, Nick#Bnh tt - T thuc thang gh tm n m x gh rn#Trnh Huy Ninh#Saulles , Tony de#Nick Arnold ; Trnh Huy Ninh dch ; Minh ho: Tony de Saulles#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a153tr. : tranh v^b21cm#Horrible science#Tn sch ti ng Anh: Sick! from measly medicine to savage surgery#610#KT#365084#^a52000^b20 00b#365084#VV16.09237#VV16.09236#B256T#Vi?t#Dch#Y hc#Sch thiu nhi#Khm ph c c chng bnh oi m vi nhng liu thuc v cch cha tr khng chu ni ca ng i xa, cho n khi khoa hc c hng i ca n - ngha l rt ra c nhng ph ng thc cha bnh tt nht, hiu qu nht t nhng khi nim v sai lm ca nh ng ngi i trc## 00830000000000313000450000100130000000200200001300500150003300500170004800700620 00650080018001270090011001450100005001560110026001610120017001870150035002040820 00700239016000300246013000700249014001600256026001100272026001100283026000700294 181000700301019000500308019000500313020001300318020001500331021017000346#Arnold, Nick#Cht c nhc xng#Trnh Huy Ninh#Saulles, Tony de#Nick Arnold ; Trnh Hu y Ninh dch ; Minh ho: Tony de Saulles#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a157t r. : tranh v^b21cm#Horrible science#Tn sch ting Anh: Painful poison#571.95#K T#365085#^a52000^b2000b#VV16.09239#VV16.09238#365085#CH124#Vi?t#Dch#c cht hc#Sch thiu nhi#Tm hiu v nhng cht c hin din trong cuc sng quanh ta , trong nhng th n gin nht nu khng ch , khng tm hiu s b n nh h ng nhc nhi n khng ng## 00977000000000325000450000100130000000200320001300500150004500500170006000700620 00770080018001390090011001570100005001680110026001730120017001990150050002160820 00400266016000300270013000700273014001600280026001100296026001100307026000700318 18100060032501900050033101900050033602000100034102000110035102000150036202102740 0377#Arnold, Nick#S tht kinh hong v thi gian#Trnh Huy Ninh#Saulles, Tony d e#Nick Arnold ; Trnh Huy Ninh dch ; Minh ho: Tony de Saulles#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2016#^a153tr. : tranh v^b21cm#Horrible science#Tn sch ting Anh: The terrible truth about time#529#KT#365086#^a52000^b2000b#VV16.09241#VV16.092 40#365086#S550T#Vi?t#Dch#Thi gian#Khng gian#Sch thiu nhi#Khm ph thi gian , khng gian, khm ph nhng s tht khng khip t ngi bit n v tc l t i ca thi gian, v nhng chuyn s xy ra nu ta tin ti qu gn mt l en v ngi xa tng tng ra nhng g gii thch v thng ngy v cc hin t ng t nhin...## 00948000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810007000560010015000630020032000780030085001100070015001950080 01800210009001100228010000500239011002600244013000700270016000300277021033000280 020001700610020001100627020000900638020001100647#VV16.09243#VV16.09242#365087#^a 99000^b5000b#Vi?t#338.9#QU112G#Nguyn Phi Vn#Quy gnh bng ng ra th gii#N hng bi hc t 20 nm tri nghim sng v lm vic quc t ca mt doanh nhn V it#Nguyn Phi Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a238tr. : minh ho^b20cm#3 65087#XH#Ton cnh v nn kinh t th gii, thng qua gc nhn ca tc gi Nguy n Phi Vn (chuyn gia ngnh nhng quyn v bn l khu vc chu v th gii). Nhng nhn nh mang tnh xu hng v th trng th gii v khu vc trong tng lai, gip doanh nghip lm nn tng xy dng chin lc v k hoch hi nhp, i mi, pht trin#Kinh t th gii#Th trng#Hi nhp#Pht trin## 00524000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020016000540070048000700050009001180050011001270050010001380080 01800148009001100166010000500177011002500182012001600207020001800223020000700241 016000300248013000700251#VV16.09244#365088#^a20000^b2500b#Vi?t#895.9223#C107H#C nh hng b n#Li: Xun Lan ; Minh ho: Thanh Xun, Phan Hin#Xun Lan#Thanh Xu n#Phan Hin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a31tr. : tranh v^b20cm#Tr ti thm t#Vn hc thiu nhi#Truyn#VH#365088## 00527000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020018000550070048000730050009001210050010001300050011001400080 01800151009001100169010000500180011002500185012001600210020001800226020000700244 016000300251013000700254#365089#VV16.09245#^a20000^b2500b#Vi?t#895.9223#TR523T# Truy tm nga bay#Li: Xun Lan ; Minh ho: Phan Hin, Thanh Xun#Xun Lan#Phan Hin#Thanh Xun#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a32tr. : tranh v^b20cm#Tr t i thm t#Vn hc thiu nhi#Truyn#VH#365089## 00520000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020011000550070048000660050009001140050011001230050010001340080 01800144009001100162010000500173011002500178012001600203020001800219020000700237 013000700244016000300251#VV16.09246#365090#^a20000^b2500b#Vi?t#895.9223#NG558B# Ngi bm#Li: Xun Lan ; Minh ho: Thanh Xun, Phan Hin#Xun Lan#Thanh Xun#P han Hin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a31tr. : tranh v^b20cm#Tr ti thm t#Vn hc thiu nhi#Truyn#365090#VH## 00898000000000313000450000100130000000200270001300300530004000500170009300700360 01100080018001460090011001640100005001750110015001800150039001950820007002340160 00300241013000700244014001600251026001100267026001100278026000700289181000600296 019000500302019000500307020001800312020001400330020002200344021021800366#Arthur, Lisa#Marketing theo d liu ln#Tng tc hiu qu hn vi khch hng v to gi tr# Th Diu Ngc#Lisa Arthur ; Th Diu Ngc dch#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tr#2016#^a299tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Big data marketing#658.83#XH#365 091#^a88000^b2000b#VV16.09248#VV16.09247#365091#M109T#Vi?t#dch#Qun tr tip t h#X l d liu#Nghin cu th trng#Cung cp l trnh chin lc cho nhng nh iu hnh cc bin php gii quyt bng marketing, da theo d liu vi k ho ch nm bc x l lun c d liu ln nhm to ra li th cnh tranh v mc tng trng hng u## 01032000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810006000500020016000560070056000720220017001280220004001450050018001490050 01700167005001600184005002200200005002100222004001800243008001800261009001100279 01000050029001100430029501500720033802102440041002000130065402000170066701300070 0684016000300691#365092#VV16.09249#^a53000^b1500b#Vi?t#646.700835#S455C#Sng c gi tr#Nguyn Thnh Nhn, Nguyn Hong Sn, Lng Dng Nhn...#Hy sng mnh m #T.1#Nguyn Thnh Nhn#Nguyn Hong Sn#Lng Dng Nhn#Nguyn Hong Minh Tn#N guyn Th Diu Hnh#Ti bn ln th 7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a165tr. , 10tr. tranh mu : minh ho^b20cm#u ba sch ghi: Trung tm o to Ti nng tr Chu Thi Bnh Dng#a ra nhng cu chuyn gip cc bn thanh thiu nin rn luyn k nng, tri nghim x hi trng thnh hn trong cuc sng, bit khc phc nhng tn ti, khm ph nhng gi tr thc s ca bn thn, xy dng nhng gi tr mi cho cuc i#K nng sng#Thanh thiu nin#365092#KT## 00463000000000253000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200100 00401810006000500010016000560020009000720030011000810070016000920040014001080080 01800122009001100140010000500151011001500156020001700171020001100188016000300199 013000700202#365093#VV16.09250#^a58000^b10000b#Vi?t#895.92234#M118B#Nguyn Nht nh#Mt bic#Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 33#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a234tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH#365093## 00474000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810006000490010016000550020021000710030011000920070016001030040014001190080 01800133009001100151010000500162011001500167020001700182020001100199016000300210 013000700213#VV16.09251#365094#^a47000^b3000b#Vi?t#895.92234#B450C#Nguyn Nht nh#B cu khng a th#Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 31#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2016#^a176tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH#365094## 00522000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480010016000540020012000700030007000820070043000890050015001320040 01400147008001800161009001100179010000500190011002600195020001800221020000700239 013000700246016000300253#365095#VV16.09252#^a60000^b5000b#Vi?t#895.9223#T452L#N guyn Nht nh#Ti l Bt#Truyn#Nguyn Nht nh ; Minh ho: Hong Tng# Hong Tng#In ln th 34#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a229tr. : tranh v^ b20cm#Vn hc thiu nhi#Truyn#365095#VH## 00511000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810006000490010016000550020016000710070043000870050015001300040014001450080 01800159009001100177010000500188011002600193020001700219020001100236016000300247 013000700250#VV16.09253#365096#^a70000^b3000b#Vi?t#895.92234#L100N#Nguyn Nht nh#L nm trong l#Nguyn Nht nh ; Minh ho: Hong Tng# Hong Tng#In ln th 19#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a249tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH#365096## 00526000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010016000550020020000710030011000910070043001020050015001450040 01300160008001800173009001100191010000500202011001500207020001700222020001100239 013000700250016000300257#365097#VV16.09254#^a99000^b5000b#Vi?t#895.92234#B112B# Nguyn Nht nh#By bc ti ma h#Truyn di#Nguyn Nht nh ; Minh ho: Ho ng Tng# Hong Tng#In ln th 6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a287tr. ^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#365097#VH## 00706000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820011000511810007000620010015000690020023000840070015001070040018001220080 01800140009001100158010000500169011002100174021020900195020001700404020000900421 013000700430016000300437#VV16.09255#365098#VV16.09256#^a150000^b1000b#Vi?t#895. 922634#TH550T#Trnh Cng Sn#Th tnh gi mt ngi#Trnh Cng Sn#Ti bn ln t h 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a356tr. : nh^b24cm#Gii thiu nhng bc th ca c nhc s Trnh Cng Sn gi cho bn gi ca ng l c gi Hu c tn Nguyn Dao nh. Nhng bc th tnh ny l mt ng vn chng n tng trong i hot ng ngh thut ca ng#Vn hc hin i#Th tnh#365098#VH## 00993000000000361000450000200580000000500200005800500160007800500200009400500210 01140050013001350050015001480050015001630050022001780070093002000040037002930080 01800330009001100348010000500359011002100364082001200385016000300397013000700400 01400070040702600110041402600110042502600070043618100060044301900050044902000080 0454020002200462020002200484021012500506#on Thanh nin Cng sn H Ch Minh - Nhn vt & s kin#inh Th Thanh Thu#Ng Th i Long#Lu Th Tuyt Trinh#Nguy n Thu Dim Chi#Nguyn Phc#H Trung Thnh#Trn Xun Bnh#Phan Th Thanh Phng #B.s.: inh Th Thanh Thu, Ng Th i Long, Lu Th Tuyt Trinh... ; H..: H T rung Thnh...#Ti bn ln 1, c b sung, chnh sa#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2016#^a289tr. : nh^b24cm#324.2597014#XH#365099#^b700b#VV16.09257#VV16.09258#365 099#406T#Vi?t#Lch s#Phong tro thanh nin#on TNCS H Ch Minh#Nhng thng t in khi qut v lch s on TNCS H Ch Minh v phong tro thanh nin Vit Nam qua tng chng ng pht trin## 00814000000000325000450000100200000000200170002000500100003700500200004700700360 00670040019001030080018001220090011001400100005001510110015001560150038001710220 00400209022003300213082000800246016000300254013000700257014001600264026000700280 02600110028718100060029801900050030401900050030902000180031402000180033202101380 0350#Kiyosaki, Robert T.#Dy con lm giu#Thin Kim#Kiyosaki, Robert T.#Robert T . Kiyosaki ; Thin Kim dch#Ti bn ln th 42#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016 #^a193tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Rich dad poor dad#T.1# khng c tin vn t o ra tin#332.024#XH#365100#^a52000^b5000b#365100#VV16.09259#D112C#Vi?t#Dch#T i chnh c nhn#B quyt lm giu#Nu ln su bi hc c bn dy cho con ci v cch qun l tin bc v quan im gio dc k nng ti chnh cho hc sinh tron g trng hc## 00626000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010011000680020017000790070011000960080018001070090 01100125010000500136011002600141021013900167020000800306020001300314013000700327 016000300334012002300337#365101#VV16.09260#VV16.09261#^a36000^b2000b#Vi?t#646.7 008352#L563W#Qunh Trm#Lt web an ton#Qunh Trm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2016#^a107tr. : tranh v^b20cm#Nhng hng dn hu ch, cng cc trc nghim v tnh hung thc t s gip bn gi tri nghim iu g nn v khng nn lm tr n Internet#Bn gi#K nng sng#365101#KT#Thng minh nh con gi## 00735000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010009000680020015000770070040000920080018001320090 01100150010000500161011002600166021015000192020000800342020001900350016000300369 005000900372005000900381013000700390020001300397012002300410#365102#VV16.09262#V V16.09263#^a36000^b2000b#Vi?t#646.7008352#R113R#Thu Hin#Rc ri bn b#Thu Hi n, Nh Ngc ; Minh ho: Ngc Duy#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a122tr. : tr anh v^b20cm#Chia s nhng kinh nghim thc t v nhng li khuyn hu ch gip bn gi i mt vi rc ri trong mi quan h bn b v vt qua nhng tr ngi y#Bn gi#Tui v thnh nin#KT#Nh Ngc#Ngc Duy#365102#K nng sng#Thng min h nh con gi## 00782000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010016000630020022000790070016001010080018001170090 01100135010000500146011002100151012001800172021028700190020000900477020002000486 013000700506016000300513#365103#VV16.09264#VV16.09265#^a60000^b2000b#Vi?t#650.1 4#X311V#Nguyn Xun Huy#Xin vic hay tm vic#Nguyn Xun Huy#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2016#^a198tr. : nh^b20cm#Ngh th lm tht#Gm nhiu cu chuyn thc t v nhng tri nghim gip cc bn sinh vin c ci nhn a chiu v th tr ng lao ng hin nay, t bit cch to cho mnh mt th ng mt hng i trong gung quay cuc sng c nhiu bin ng v khc bit so vi nhng g ti p thu t ging ng#Xin vic#B quyt thnh cng#365103#KT## 00843000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600020019000660070075000850050019001600080018001790090 01100197010000500208011002500213020000800238020000800246016000300254019001000257 00100160026700500150028300500080029801200230030601300070032902101410033602000130 0477020001500490#VV16.09267#VV16.09266#365104#^a44000^b2000b#Vi?t#363.10083#B30 8N#Bit nguy trnh#Alexia Delrieu, Sophie de Menthon ; Minh ho: Henri Fellne r ; Tun V dch#Menthon, Sophie de#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a63tr. : tranh v^b23cm#An ton#C nhn#XH#Dch Php#Delrieu, Alexia#Fellner, Henri#Tun V#Cuc sng bao iu hay#365104#Gm nhng cu hi v thc mc v nhng nguy hi m thng xy ra trong cuc sng, cng vi nhng li gii thch d hiu, sinh n g v hi hc#K nng sng#Sch thiu nhi## 00752000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810007000570020016000640070075000800050019001550080018001740090 01100192010000500203011002500208020000700233013000700240016000300247019001000250 001001600260005001500276005000800291012002300299021010100322020001500423#VV16.09 268#VV16.09269#365105#^a44000^b2000b#Vi?t#111.85#206-O#p i cho mi!#Alexia Delrieu, Sophie de Menthon ; Minh ho: Henri Fellner ; Tun V dch#Menthon, Sop hie de#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a63tr. : tranh v^b23cm#M hc#365105# XH#Dch Php#Delrieu, Alexia#Fellner, Henri#Tun V#Cuc sng bao iu hay#Gm n hng cu hi, thc mc, cng vi nhng li gii thch d hiu, sinh ng v hi hc v ci p#Sch thiu nhi## 00809000000000313000450002600070000002600110000702600110001802101390002901400160 01680190005001840820009001891810006001980020029002040070077002330050019003100080 01800329009001100347010000500358011002500363020000800388016000300396019001000399 001001600409005001700425005000800442012002300450013000700473020001500480#365106# VV16.09270#VV16.09271#Gm nhng cu hi v thc mc v tin bc, cng vi nhng li gii thch d hiu, sinh ng v hi hc s gip bn tiu tin hiu qu hn #^a44000^b2000b#Vi?t#332.4083#H309T#Hiu tin r, tiu tin ng#Alexia Delrieu , Sophie de Menthon ; Minh ho: Clotilde Perrin ; Tun V dch#Menthon, Sophie d e#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a63tr. : tranh v^b23cm#Tin t#XH#Dch Ph p#Delrieu, Alexia#Perrin, Clotilde#Tun V#Cuc sng bao iu hay#365106#Sch th iu nhi## 00767000000000313000450002600070000002600110000702600110001802101020002901400160 01310190005001470820009001521810007001610020021001680070077001890050019002660080 01800285009001100303010000500314011002500319020001000344016000300354019001000357 001001600367005001700383005000800400012002300408013000700431020001500438#365107# VV16.09272#VV16.09273#Gm nhng cu hi, thc mc cng vi nhng li gii thch d hiu, sinh ng v hi hc v qung co#^a44000^b2000b#Vi?t#659.1083#QU106C #Qung co lm g?#Alexia Delrieu, Sophie de Menthon ; Minh ho: Clotilde Per rin ; Tun V dch#Menthon, Sophie de#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a63tr. : tranh v^b23cm#Qung co#XH#Dch Php#Delrieu, Alexia#Perrin, Clotilde#Tun V #Cuc sng bao iu hay#365107#Sch thiu nhi## 00749000000000313000450002600110000002600110001102600070002202101010002901400160 01300190005001460820008001511810006001590020008001650070077001730050019002500080 01800269009001100287010000500298011002500303020000800328016000300336019001000339 001001600349005001700365005000800382012002300390013000700413020001500420#VV16.09 275#VV16.09274#365108#Gm nhng cu hi, thc mc cng vi nhng li gii thch d hiu, sinh ng v hi hc v cng l#^a44000^b2000b#Vi?t#340.114#C455L#C ng l#Alexia Delrieu, Sophie de Menthon ; Minh ho: Clotilde Perrin ; Tun V d ch#Menthon, Sophie de#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a63tr. : tranh v^b23cm #Cng l#XH#Dch Php#Delrieu, Alexia#Perrin, Clotilde#Tun V#Cuc sng bao i u hay#365108#Sch thiu nhi## 00647000000000253000450000200250000000300320002500400190005700800180007600900110 00940100005001050110031001100820008001410160003001490130007001520140016001590260 01100175026000700186181000600193019000500199020001100204020000900215020001100224 021015800235#Ting Nht cho mi ngi#Bn dch v gii thch ng php#Ti bn l n th 13#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a190tr. : hnh v, bng^b24cm#495.68 2#XH#365109#^a50000^b1500b#VV16.09276#365109#T306N#Vi?t#Ting Nht#Ng php#Gi o trnh#Gm 25 bi hc cc kin thc c bn ting Nht (trnh s cp 1). Tron g mi bi u c cu trc t vng, ng php, hi thoi, phn dch v mu cu min h ho## 00469000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010016000660020018000820030011001000070016001110080 01800127009001100145010000500156011001500161020001700176020001200193013000700205 016000300212#VV16.09278#VV16.09277#365110#^a95000^b1000b#Vi?t#895.92234#M600N#T rn Thanh Cnh#M nhn lng Ngc#Tp truyn#Trn Thanh Cnh#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2016#^a292tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#365110#VH## 00444000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010008000660020008000740030012000820070008000940080 01800102009001100120010000500131011001500136020001700151020001200168016000300180 013000700183#VV16.09279#365111#VV16.09280#^a87000^b2000b#Vi?t#895.92234#V258G# Phn#Vt gi#Tiu thuyt# Phn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a363tr.^b2 0cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#365111## 00597000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010011000640020027000750030006001020070011001080080 01800119009001100137010000500148011002600153020000800179020000600187016000300193 021010800196020000800304013000700312#365112#VV16.09281#VV16.09282#^a92000^b3000 b#Vi?t#917.304#T452N#Dng Thu#Ti ngh ti thch nc M#Du k#Dng Thu#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a318tr. : minh ho^b20cm#Du lch#Du k#XH#Gm nh ng cu chuyn m tc gi chng kin trn t M, cm nhn v mt nc M d to l n nhng rt gn gi#Du hnh#365112## 00620000000000289000450000100120000000200330001200500130004500700310005800400180 00890080018001070090011001250100005001360110026001410150053001670820004002200160 00300224013000700227014001600234026000700250026001100257026001100268181000700279 019000500286019000900291020001800300020001200318#Pichon, Liz#Th gii tuyt vi ca Tom Gates#m Huy Pht#Liz Pichon ; m Huy Pht dch#Ti bn ln th 1#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a243tr. : tranh v^b20cm#Tn sch ting Anh: The brilliant world of Tom Gates#823#VH#365113#^a60000^b1000b#365113#VV16.09283#VV1 6.09284#TH250G#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt## 00668000000000289000450000100120000000200620001200500130007400700310008700400180 01180080018001360090011001540100005001650110026001700150073001960820004002690160 00300273013000700276014001600283026001100299026000700310026001100317181000600328 019000500334019000900339020001800348020001200366#Pichon, Liz#Tom Gate - Nhng l do thuyt phc (v nhng chuyn hay khc)#m Huy Pht#Liz Pichon ; m Huy Ph t dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a347tr. : tranh v^b 20cm#Tn sch ting Anh: Tom Gates - Excellent excuses (and other good stuff)#82 3#VH#365114#^a80000^b1000b#VV16.09285#365114#VV16.09286#T429G#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt## 00644000000000289000450000100110000000200500001100500130006100700300007400400180 01040080018001220090011001400100005001510110026001560150062001820820004002440160 00300248013000700251014001700258026000700275026001100282026001100293181000600304 019000500310019000900315020001800324020001200342#Pichon, L.#Tom Gates - Nhng ch uyn kinh ngc (i loi th)#m Huy Pht#L. Pichon ; m Huy Pht dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a413tr. : tranh v^b20cm#Tn sch nguyn bn: Tom Gates - Everything amazing (sort of)#823#VH#365115#^a100000^b10 00b#365115#VV16.09287#VV16.09288#T429G#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Tiu thuy t## 00748000000000313000450000100140000000200310001400500170004500700320006200400180 00940080018001120090011001300100005001410110032001460820008001780160003001860130 00700189014001600196026000700212026001100219026001100230181000600241019000500247 019001400252020001100266020000900277020001500286020001300301021012000314#Sasaki Hitoko#Luyn thi nng lc Nht ng N3#Matsumoto Noriko#Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a115tr. : bng, tran h v^b26cm#495.682#XH#365116#^a48000^b1500b#365116#VV16.09289#VV16.09290#L527T# Vi?t#Dch Nht Bn#Ting Nht#Ng php#Sch luyn thi#Sch tam ng#Bao gm cc b i luyn thi cng c ng php ting Nht trnh N3 km theo mu cu d nh, ph hp vi chng trnh hc## 00755000000000313000450000100140000000200310001400500170004500700320006200400180 00940080018001120090011001300100005001410110032001460820008001780160003001860130 00700189014001600196026000700212026001100219026001100230181000600241019000500247 019001400252020001100266020000800277020001500285020001300300021012800313#Sasaki Hitoko#Luyn thi nng lc Nht ng N3#Matsumoto Noriko#Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a119tr. : bng, tran h v^b26cm#495.682#XH#365117#^a48000^b1500b#365117#VV16.09291#VV16.09292#L527T# Vi?t#Dch Nht Bn#Ting Nht#T vng#Sch luyn thi#Sch tam ng#Cng c nhng t ng cp N3 ca k thi nng lc Nht ng theo tng nhm v tng ch c t h, c km theo hnh nh minh ho## 00766000000000313000450000100140000000200310001400500170004500700320006200400180 00940080018001120090011001300100005001410110032001460820008001780160003001860130 00700189014001600196026001100212026000700223026001100230181000600241019000500247 019001400252020001100266020001800277020001500295020001300310021012900323#Sasaki Hitoko#Luyn thi nng lc Nht ng N3#Matsumoto Noriko#Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a113tr. : bng, tran h v^b26cm#495.683#XH#365118#^a65000^b1500b#VV16.09293#365118#VV16.09294#L527T# Vi?t#Dch Nht Bn#Ting Nht#K nng nghe hiu#Sch luyn thi#Sch tam ng#Bao gm cc bi luyn thi cng c k nng nghe hiu ting Nht trnh N3 km theo mu cu d nh, ph hp vi chng trnh hc## 00734000000000313000450000100140000000200310001400500170004500700320006200400180 00940080018001120090011001300100005001410110032001460820008001780160003001860130 00700189014001600196026000700212026001100219026001100230181000600241019000500247 019001400252020001100266020001700277020001500294020001300309021009800322#Sasaki Hitoko#Luyn thi nng lc Nht ng N3#Matsumoto Noriko#Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a113tr. : bng, tran h v^b26cm#495.684#XH#365119#^a48000^b1500b#365119#VV16.09295#VV16.09296#L527T# Vi?t#Dch Nht Bn#Ting Nht#K nng c hiu#Sch luyn thi#Sch tam ng#Bao g m cc bi luyn thi cng c k nng c hiu ting Nht trnh N3 km theo v d minh ho## 00818000000000325000450000200460000000300390004600500170008500500150010200500180 01170050013001350050016001480070055001640080018002190090011002370100005002480110 02100253082001500274016000300289013000700292014000800299026000700307026001100314 02600110032518100070033601900050034302000170034802000080036502000110037302101080 0384#Nh xut bn Tr - 35 nm hnh trnh sch tr#Nui dng tm hn khi ngun tri thc#Nguyn Long Tro#Trn Thi Bnh#Nguyn Thnh Long#L Minh Quc#on Th ch Bin#Nguyn Long Tro, Trn Thi Bnh, Nguyn Thnh Long...#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2016#^a299tr. : nh^b26cm#070.5940959779#XH#365120#^b1000b#365120#V V16.09297#VV16.09298#NH100X#Vi?t#Nh xut bn Tr#Lch s#Pht trin#Ghi li qu trnh 35 nm xy dng v pht trin cng nhng thnh tch, s kin ni bt ca Nh xut bn Tr## 00674000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010019000630020021000820030008001030070019001110080 00500130009001900135010000500154011002100159021010000180020000900280020001000289 020006700299013000700366016000300373020000800376#365121#VV16.09299#VV16.09300#^a 98000^b1500b#Vi?t#780.92#M458T#Nguyn Th M Dung#Mt tm hn Vit Nam#Tp vn# Nguyn Th M Dung#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a346tr. : nh^b21cm#Gii thiu nhng bi vit v hot ng v ng gp cho nn m nhc Vit Nam ca GS.TS. Trn Vn Kh#Cuc i#S nghip#Trn Vn Kh, 1921-2015, Nh nghin cu vn ha, m nhc, Vit Nam#365121#XH#Tp vn## 00452000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490010018000560020025000740030011000990070018001100080005001280090 01900133010000500152011001500157020001700172020001100189016000300200013000700203 #365122#VV16.09301#^a79000^b2000b#Vi?t#895.92234#TH305L#Trng Thanh Thu#Thin linh ci. Linh th#Truyn di#Trng Thanh Thu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a 240tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH#365122## 00481000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010018000550020043000730030012001160070018001280080005001460090 01900151010000500170011002500175020001700200020001200217016000300229013000700232 #365123#VV16.09302#^a82000^b2000b#Vi?t#895.92234#H103N#Trng Thanh Thu#2030 - Tuyt dit, suy vong hay hng thnh#Tiu thuyt#Trng Thanh Thu#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2016#^a303tr. : hnh v^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#365123# # 00505000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010010000660020042000760070010001180080005001280090 06100133010000500194011002500199020001700224020001200241016000300253013000700256 #VV16.09303#VV16.09304#365124#^a80000^b2000b#Vi?t#895.92234#N557M#Phan Vit#N c M, nc M v nhng truyn ngn mi#Phan Vit#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a284tr. : hnh v^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#365124## 00451000000000253000450000100160000000200200001600300040003600700160004000800050 00560090019000610100005000800110015000850820010001000160003001100130007001130140 01600120026001100136026001100147026000700158181000600165019000500171020001700176 020000400193#inh ng Lng#X hoa png trng#Th#inh ng Lng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a115tr.^b21cm#895.92214#VH#365125#^a69000^b1000b#VV16.09305# VV16.09306#365125#X550H#Vi?t#Vn hc hin i#Th## 00426000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010010000660020007000760030004000830070010000870080 00500097009001900102010000500121011001500126020001700141020000400158016000300162 013000700165#365126#VV16.09307#VV16.09308#^a55000^b1000b#Vi?t#895.92214#M501#H i ng#Ma i#Th#Hi ng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a119tr.^b21cm#Vn h c hin i#Th#VH#365126## 00443000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010012000650020010000770070012000870080005000990090 01900104010000500123011002200128020001700150020000400167016000300171020000800174 013000700182#365127#VV16.09309#VV16.09310#^a96000^b500b#Vi?t#895.92214#T527T#L Thnh #Tuyn tp#L Thnh #^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a307tr. : bng^b20 cm#Vn hc hin i#Th#VH#Tp vn#365127## 00676000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010015000640020013000790070081000920220004001730050 01300177005001000190005001700200008000500217009004200222010000500264011002600269 020001700295020001100312013000700323016000300330019001400333005001500347#VV16.09 311#365128#VV16.09312#^a79000^b6000b#Vi?t#895.636#S428&#Hasekura Isuna#Si & gi a v#Hasekura Isuna ; Minh ho: Ayakura Jyuu ; Thi Phc dch ; Nguyn Hng Lan h..#T.1#Ayakura Jyuu#Thi Phc#Nguyn Hng Lan#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a377tr. : tranh v^b19cm#Vn hc hin i#Truyn di#3651 28#VH#Dch Nht Bn#Hasekura Isuna## 00659000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820009000511810006000600010007000660020015000730030010000880070007000980080 02300105009005500128010000500183011002100188020000900209020001000218020001000228 016000300238021009000241013000700331020003100338#365129#VV16.09313#VV16.09314#^a 168000^b3000b#Vi?t#782.0092#250G#i Vn# gi cun i#T truyn#i Vn#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a3 35tr. : nh^b24cm#Cuc i#S nghip#T truyn#VH#Ghi li nhng nm thng tui t h, nhng khc ngot cuc i v s nghip ca ca s i Vn#365129#i Vn, 1954- , Ca s, Vit Nam## 00808000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200100 00401810007000500020024000570030022000810070042001030050013001450050012001580050 01200170005001800182005001300200008000500213009001900218010000500237011001500242 01500400025702101390029702000190043602000080045502000090046301300070047201600030 0479#365130#VV16.09315#^a180000^b2000b#Vi?t#895.92209#TH250H#Th h nh vn sau 1975#Din mo v thnh tu#Trn nh S, Lai Thu, Hi Ninh...#Trn nh S# Lai Thu# Hi Ninh#Nguyn Vit Chin#Mai Vn Phn#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2016#^a524tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Vn ho H Ni#Gm hn 80 bi tha m lun bn v nhiu vn , hin tng, tc gi tc phm, phong cch ngh thut ca th h nh vn, nh th sau nm 1975#Nghin cu vn hc#Tc gi#Tc phm#365 130#VH## 00495000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820010000511810006000610010013000670020022000800030022001020070013001240080 00500137009001900142010000500161011002600166020001700192020002200209016000300231 013000700234#365131#VV16.09316#VV16.09317#^a140000^b1000b#Vi?t#895.92234#N254V# V Xun Tng#Nn vn minh cht tt#Tiu thuyt gi tng#V Xun Tng#^aH.#^aNxb . Hi Nh vn#2016#^a591tr. : minh ho^b24cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt gi t ng#VH#365131## 00422000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010015000650020010000800070015000900080005001050090 01900110010000500129011001500134020001700149020000400166016000300170013000700173 #VV16.09318#365132#VV16.09319#^a85000^b300b#Vi?t#895.92214#M501D#H Thu Nguyn #Ma d c#H Thu Nguyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a139tr.^b21cm#Vn hc hi n i#Th#VH#365132## 00431000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820010000411810007000510010014000580020013000720030004000850070014000890080 00500103009001900108010000500127011001400132020001700146020000400163013000700167 016000300174#VV16.09321#VV16.09320#365133#^b200b#Vi?t#895.92214#NG528N#o Quc Minh#Nguyt nng#Th#o Quc Minh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a87tr.^b21cm#V n hc hin i#Th#365133#VH## 00838000000000313000450000100150000000200290001500300470004400500180009100500150 01090070067001240080005001910090061001960100005002570110026002620120017002880820 01100305016000300316013000700319014001600326026001100342026000700353026001100360 181000700371019000500378020001100383020001000394020000800404021011200412#Trn Qu ang c#Thnh ng & tc ng Vit Nam#Dy em nhng iu hay, khuyn em trnh iu d#Nguyn Giang Linh#ng Hng Qun#Son: Trn Quang c, Nguyn Giang Linh ; M inh ho: ng Hng Qun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thn g Nh Nam#2016#^a86tr. : tranh mu^b20cm#Em yu qu hng#398.995922#XH#365134#^ a50000^b2500b#VV16.09322#365134#VV16.09323#TH107N#Vi?t#Ting Vit#Thnh ng#Tc ng#Tp hp gn 100 thnh ng v tc ng thng dng, minh ho d hiu, km theo phn gii ngha v ch dn tng mc## 00864000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820013000491810006000620010017000680020032000850070062001170050015001790050 02000194008001400214009002200228010000500250011001500255021026200270020000800532 020000800540013000700548016000300555020001600558#365135#VV16.09324#VV16.09325#^a 98000^b300b#Vi?t#306.40959779#V115H#Nguyn Khc Hng#Vn ho cng s thi k i mi#Nguyn Khc Hng (ch.b.), Nguyn Th Mai, Khut Hu Anh Tuyn#Nguyn Th M ai#Khut Hu Anh Tuyn#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2015#^a135tr.^b21cm#T rnh by mt s vn chung v vn ho cng s. Thc trng thc hin quy ch v n ho cng s trong hot ng cng v Thnh ph H Ch Minh. nh hng v gi i php nng cao hiu qu thc hin vn ho cng s trong hot ng cng v ti T hnh ph H Ch Minh#Vn ho#Cng s#365135#XH#Thi k i mi## 00958000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010017000670020083000840070066001670080014002330090 02200247010000500269011002600274021027000300020001000570016000300580005001900583 005002000602020001100622020002800633013000700661#VV16.09326#365136#VV16.09327#^a 100000^b300b#Vi?t#374.959777#B100R#Nguyn Khc Hng#B Ra - Vng Tu vi cc b in php pht trin trung tm vn ho hc tp cng ng#Nguyn Khc Hng (ch.b.) , Nguyn Khnh Trung, Khut Hu Anh Tuyn#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#20 15#^a142tr. : minh ho^b21cm#Trnh by c s l lun v cng tc pht trin trun g tm vn ho - hc tp cng ng. Thc trng cng tc pht trin trung tm vn ho - hc tp cng ng tnh B Ra - Vng Tu. Bin php pht trin cc trung tm vn ho - hc tp cng ng tnh B Ra - Vng Tu#Gii php#XH#Nguyn K hnh Trung#Khut Hu Anh Tuyn#Pht trin#Trung tm hc tp cng ng#365136## 00771000000000289000450000100170000000200830001700300170010000700170011700800140 01340090022001480100005001700110022001750820009001970160003002060130007002090140 01600216026000700232026001100239181000600250019000500256020000900261020002000270 020001200290020001900302020001700321021014300338#Nguyn Vn Tng#Hnh vi bo l c hc ng ca hc sinh trung hc v m hnh phng nga - can thip#Sch chuyn kho#Nguyn Vn Tng#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2016#^a339tr. : bng^ b21cm#373.1782#XH#365137#^a128000^b200b#365137#VV16.09328#H107V#Vi?t#Hc sinh#T rung hc ph thng#Phng chng#Bo lc trng hc#Sch chuyn kho#L lun v h nh vi bo lc hc ng. Gii thiu v xut mt s m hnh phng nga - can t hip i vi hnh vi bo lc hc ng hc sinh## 00460000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580020013000640030033000770070011001100080005001210090 01100126010000500137011001500142020001800157020001000175016000300185001001100188 013000700199#365138#VV16.09329#VV16.09330#^a39000^b300b#Vi?t#895.9222#551C#a chu ni#Tp kch ngn sn khu thiu nhi#Duyn Knh#^aH.#^aSn khu#2016#^a172 tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Kch ngn#VH#Duyn Knh#365138## 00633000000000301000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200120 00301810006000420020027000480030004000750070048000790050014001270050014001410050 01500155005001200170005001100182008001200193009001700205010000500222011001500227 015005800242020001700300020000400317013000700321016000300328#365139#VV16.09331#^ b415b#Vi?t#895.9221008#T550H#T ho qu hng Nng Cng#Th#Bi nh Ngt, V Ti n Thng, Nguyn Th Hoa...#Bi nh Ngt#V Tin Thng#Nguyn Th Hoa#L Vn Th ao#Quc Thnh#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a172tr.^b21cm#TTS ghi: Huyn u - HND - UBND - UBMTTQ huyn Nng Cng#Vn hc hin i#Th#365139#VH## 00994000000000313000450000100130000000200820001300300200009500500130011500500140 01280070048001420080005001900090014001950100005002090110022002140150040002360820 01500276016000300291013000700294014001700301026001100318026000700329181000700336 019000500343020001100348020000700359020002000366020001000386021028400396#Phm V n i#Nhng iu cn bit v tuyn sinh vo lp 10 trung hc ph thng thnh ph H Ni#Nm hc 2016 - 2017#Ng Vn Cht#Nguyn Thu H#B.s.: Phm Vn i, Ng V n Cht, Nguyn Thu H#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a159tr. : bng^b21cm#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni#373.1260959731#XH#365140#^a20000^b10000b#VV16.0933 2#365140#NH556#Vi?t#Tuyn sinh#Lp 10#Trung hc ph thng#2016-2017#Cung cp m t s thng tin v i tng d tuyn, iu kin, h s, khu vc tuyn sinh, ph ng thc tuyn sinh, ch tiu tuyn sinh, th tc nhp hc... vo lp 10 ca cc trng trung hc ph thng khng chuyn, trng chuyn, trng nng khiu ph th ng H Ni nm hc 2016 - 2017## 00502000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200040 00381810006000420010016000480020037000640070016001010080014001170090022001310100 00500153011002500158020000900183020001500192020001700207020001400224013000700238 016000300245#365141#VV16.09333#^a55000^b200b#Vi?t#516#H312H#Nguyn Danh Nam#Hn h hc ca nhm cc php bin hnh#Nguyn Danh Nam#^aThi Nguyn#^ai hc Thi N guyn#2015#^a199tr. : hnh v^b24cm#Hnh hc#Php bin hnh#Trng ph thng#Sc h c thm#365141#GK## 00663000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810007000630020024000700070050000940220005001440050016001490050 01200165005001700177005001200194005001800206008000500224009001800229010000500247 011002200252015003800274020001700312020001000329013000700339016000300346#365142# VV16.09334#VV16.09335#^a250000^b1000b#Vi?t#895.9221008#TH460#Th ng lut Vi t Nam#Nguyn nh Cm, Phm Vn C, Nguyn Bnh Dip...#T.11#Nguyn nh Cm#Ph m Vn C#Nguyn Bnh Dip#L nh Dc#Nguyn Vit Dng#^aH.#^aVn ho dn tc# 2015#^a1031tr. : nh^b21cm#TTS ghi: Hi Th ng lut Vit Nam#Vn hc hin i#Th ng#365142#VH## 00707000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820011000411810006000520020048000580290054001060080009001600090006001690100 00500175011002800180015004800208021016500256020000800421020001400429013000700443 016000300450#365143#VV16.09336#VV16.09337#^b600b#Vi?t#915.976904#T304N#Tim nng v th mnh du lch Lt - Lm ng#Potentials and strengths of Lt - Lm ng tourism#^a Lt#^aS.n#2016#^a23tr. : nh, bn ^b20cm#u ba sch ghi: U ban nhn dn tnh Lm ng#Cung cp cc thng tin v tim nng du lch, phng tin i li, ni lu tr, m thc, cc danh lam thng cnh v cc di tch lch s, vn ho ca Lt - Lm ng#Du lch#Sch song ng#365143#XH## 00966000000000313000450000100120000000200180001200300450003000500090007500700270 00840080018001110090059001290100005001880110021001930150039002140820006002530160 00300259013000700262014001600269026000700285026001100292026001100303181000600314 019000500320019000500325020000900330020001100339020002000350021028200370#Cone, S teve#nh cp tng!#Nhng b quyt marketing gip bn thnh cng#V Hng#Ste ve Cone ; V Hng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn h o Sng to Tr Vit#2016#^a247tr. : nh^b21cm#Tn sch ting Anh: Steal these i deas!#658.8#KT#365144#^a74000^b2000b#365144#VV16.09338#VV16.09339#107C#Vi?t#D ch#Tip th#Kinh doanh#B quyt thnh cng#Trnh by nhng tng c o nhm nng cao hiu qu trong chin lc tip th, xy dng thng hiu v kinh doanh hiu qu nh b mt quyt nh s thnh cng ca mt chin dch marketing, iu to nn s thnh cng cho thng hiu v cch to nn mt u th sn phm c o...## 00831000000000265000450002600070000002600110000702600110001801900050002908200150 00341810006000490020119000550080005001740090006001790100005001850110014001900150 04200204021022000246020001000466020001200476020001800488020002700506020002200533 013000700555016000300562#365145#VV16.09340#VV16.09341#Vi?t#342.5970702638#T103L# Ti liu tuyn truyn - Nhng ni dung c bn ca Lut bu c i biu Quc hi v i biu Hi ng nhn dn nm 2015#^aH.#^aS.n#2016#^a48tr.^b19cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch#Trnh by nhng im mi ca Lut bu c i biu Quc hi v i biu Hi ng nhn dn nm 2015 so vi quy nh trc y. Nhn g ni dung c bn ca Lut bu c i biu Quc hi v i biu Hi ng nhn d n nm 2015#Php lut#Lut bu c#i biu quc hi#i biu hi ng nhn dn#T i liu tuyn truyn#365145#XH## 00781000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820004000511810006000550010013000610020028000740070036001020050017001380080 01800155009004700173010000500220011002600225021021500251020001000466020001200476 013000700488016000300495019000500498#365146#VV16.09342#VV16.09343#^a298000^b100 0b#Vi?t#428#H419T#Amor, Stuart#Hc ting Anh trong 30 ngy#Stuart Amor ; Nguyn Thnh Yn dch#Nguyn Thnh Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2016#^a286tr. : minh ho^b22cm#Gip bn hc ting Anh nhanh ch ng v hiu qu thng qua cc bi hc c trnh by mt cch ngn gn, nhng cu chuyn di tp tip ni nhau to hng th cho vic hc, cc ch gn gi vi cuc sng hng ngy...#Ting Anh#Sch t hc#365146#XH#Dch## 00950000000000325000450000100120000000200220001200300720003400500140010600500170 01200070054001370080018001910090059002090100005002680110015002730150085002880820 00600373016000300379013000700382014001600389026000700405026001100412026001100423 18100070043401900050044101900080044602000200045402000080047402000120048202101300 0494#Trout, Jack#Khc bit hay l cht# thng hiu lun pht trin trong mt k nguyn cnh tranh khc lit#Rivkin, Steve#Phm Tho Nguyn#Jack Trout, Steve Rivkin ; Phm Tho Nguyn bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; C ng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a343tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Differe ntiate or die : Survival in our era of killer competition#658.8#KT#365147#^a9600 0^b3000b#365147#VV16.09344#VV16.09345#KH101B#Vi?t#Dch M#Tip th kinh doanh#Q un l#Thng hiu#Phn tch nhng yu t c bn trong vic lm nn s khc bit ca thng hiu, to nn sc mnh trong qung co tip th sn phm## 00884000000000313000450000100110000000200350001100500080004600700300005400800180 00840090059001020100005001610110015001660150127001810820009003080160003003170130 00700320014001600327026000700343026001100350026001100361181000700372019000500379 019000800384020001000392020000900402020001300411020001100424021013500435#Clark, Ron#55 k nng gip con bn thnh cng#Hi Yn#Ron Clark ; Hi Yn bin dch#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^ a247tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The essential 55 : An award-winning educator's rules for discovering the successful student in every child#371.1023#XH#365148# ^a68000^b1000b#365148#VV16.09346#VV16.09347#KH101B#Vi?t#Dch M#Ging dy#Hc s inh#K nng sng#Thnh cng#Gm 55 bi hc, tri nghim thc t t cuc sng nh m pht trin nhn cch, tnh cch, nng lc v cc k nng cho hc sinh, sinh vi n## 00872000000000313000450000100180000000200160001800300230003400500130005700700420 00700080018001120090059001300100005001890110015001940150068002090820004002770160 00300281013000700284014001600291026000700307026001100314026001100325181000700336 019000500343019000800348020002000356020001000376020002000386021015200406#Covey, Stephen R.#Thi quen th 8#T hiu qu n v i#V Tin Phc#Stephen R. Covey ; V Tin Phc bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a359tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The 8th habit : Fr om effectiveness to greatness#158#XH#365149#^a98000^b2000b#365149#VV16.09348#VV 16.09349#KH101B#Vi?t#Dch M#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#G ii thiu v thi quen th 8 ca ngi thnh cng - thi quen tm ra ting ni c a bn thn v truyn cm hng gip ngi khc tm ra ting ni ca h## 00747000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010012000660020019000780070012000970040018001090080 00500127009001800132010000500150011002100155021022000176020001000396020000900406 020002400415016000300439020000800442013000700450#365150#VV16.09350#VV16.09351#^a 60000^b500b#Vi?t#338.109597#B557V#V Vn Tin#Pha sau cng lng#V Vn Tin#T i bn ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a167tr. : nh^b21cm#Tp hp 75 bi vit tiu biu ca nh bo V Vn Tin tng in trn cc bo xoay quanh vn nng thn, phn nh cc xung t, mu thun trong x hi nng thn hin nay - t hi k thc hin cng nghip ho nng nghip#Nng thn#Xung t#Thi k cng ngh ip ho#XH#Bi bo#365150## 00716000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820006000491810006000550010012000610020024000730070012000970040018001090080 00500127009001800132010000500150011002100155021022700176020000900403020000800412 020000800420016000300428013000700431#VV16.09352#VV16.09353#365151#^a60000^b500b #Vi?t#070.4#B557V#V Vn Tin#Vit bo thi sinh vin#V Vn Tin#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a141tr. : nh^b21cm#Chia s nhng kinh nghim v ngh bo nh: Cch pht hin ti, cch thu thp v x l t liu vit bi.. . nhiu mc t n gin n phc tp, t cc mu tin, tiu phm bo ch cho n th loi kh nh phng s iu tra#Ngh bo#Nh bo#K nng#XH#365151## 00740000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010012000630020018000750070012000930040018001050080 00500123009001800128010000500146011002100151021025500172020000900427020000800436 020000800444013000700452016000300459#365152#VV16.09354#VV16.09355#^a120000^b500 b#Vi?t#070.44#B557V#V Vn Tin#Bc vo ngh bo#V Vn Tin#Ti bn ln th 3# ^aH.#^ai hc S phm#2015#^a444tr. : nh^b21cm#Gii thiu nhng kin thc c b n v kinh nghim ca ngh vit bo, lm bo, t lc bc u mi bc vo ngh t giai on tp s, hnh ngh mt to son bo vi nhng k nng, phng php cn c v ly tin, phng vn, ghi chp, bin tp, cch vit...#Ngh bo#Nh bo #K nng#365152#XH## 00569000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020027000520030054000790070016001330220004001490050016001530080 01800169009002300187010000500210011003000215020000500245020000600250020001100256 020001400267013000700281016000300288#365153#VV16.09356#^a25000^b3000b#Vi?t#372. 7#V460-O#V li bi tp ton lp 4#Theo Chng trnh gim ti ca B Gio dc v o to#Hong Minh Din#Q.1#Hong Minh Din#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a76tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 4#V bi tp#Sch c thm#36 5153#GK## 00569000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020027000520030054000790070016001330220004001490050016001530080 01800169009002300187010000500210011003000215020000500245020000600250020001100256 020001400267016000300281013000700284#365154#VV16.09357#^a25000^b3000b#Vi?t#372. 7#V460-O#V li bi tp ton lp 4#Theo Chng trnh gim ti ca B Gio dc v o to#Hong Minh Din#Q.2#Hong Minh Din#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a80tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 4#V bi tp#Sch c thm#GK #365154## 00569000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810007000450020027000520030054000790070016001330220004001490050016001530080 01800169009002300187010000500210011003000215020000500245020000600250020001100256 020001400267013000700281016000300288#VV16.09358#365155#^a25000^b3000b#Vi?t#372. 7#V460-O#V li bi tp ton lp 5#Theo Chng trnh gim ti ca B Gio dc v o to#Hong Minh Din#Q.1#Hong Minh Din#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a80tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 5#V bi tp#Sch c thm#36 5155#GK## 00569000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020027000520030054000790070016001330220004001490050016001530080 01800169009002300187010000500210011003000215020000500245020000600250020001100256 020001400267016000300281013000700284#365156#VV16.09359#^a25000^b3000b#Vi?t#372. 7#V460-O#V li bi tp ton lp 5#Theo Chng trnh gim ti ca B Gio dc v o to#Hong Minh Din#Q.2#Hong Minh Din#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a80tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 5#V bi tp#Sch c thm#GK #365156## 00715000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020029000520030048000810070055001290220004001840050016001880050 01700204005001700221005001300238005001800251004003000269008000500299009001400304 01000050031801100250032302000110034802000060035902000140036501300070037901600030 0386#365157#VV16.09360#^a19000^b30000b#Vi?t#372.6#C513E#Cng em hc ting Vit lp 1#H tr bui hc th hai, lp hc hai bui/ ngy#Nguyn Tr Dng, Phan Ph ng Dung, Hong Minh Hng...#T.1#Nguyn Tr Dng#Phan Phng Dung#Hong Minh H ng#Trn Th Mai#Nguyn Thanh Thu#Ti bn c chnh sa, b sung#^aH.#^aNxb. H N i#2016#^a63tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#365157#GK## 00716000000000325000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020029000520030048000810070055001290220004001840050016001880050 01700204005001700221005001300238005001800251004003000269008000500299009001400304 01000050031801100260032302000110034902000060036002000140036601600030038001300070 0383#VV16.09361#365158#^a19000^b30000b#Vi?t#372.6#C513E#Cng em hc ting Vit lp 1#H tr bui hc th hai, lp hc hai bui/ ngy#Nguyn Tr Dng, Phan Ph ng Dung, Hong Minh Hng...#T.2#Nguyn Tr Dng#Phan Phng Dung#Hong Minh H ng#Trn Th Mai#Nguyn Thanh Thu#Ti bn c chnh sa, b sung#^aH.#^aNxb. H N i#2016#^a71tr. : nh, bng^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#GK#365158## 00711000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020029000520030048000810070055001290220004001840050016001880050 01700204005001700221005001300238005001800251004003000269008000500299009001400304 01000050031801100210032302000110034402000060035502000140036101300070037501600030 0382#365159#VV16.09362#^a19000^b30000b#Vi?t#372.6#C513E#Cng em hc ting Vit lp 2#H tr bui hc th hai, lp hc hai bui/ ngy#Nguyn Tr Dng, Phan Ph ng Dung, Hong Minh Hng...#T.1#Nguyn Tr Dng#Phan Phng Dung#Hong Minh H ng#Trn Th Mai#Nguyn Thanh Thu#Ti bn c chnh sa, b sung#^aH.#^aNxb. H N i#2016#^a71tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#365159#GK## 00711000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020029000520030048000810070055001290220004001840050016001880050 01700204005001700221005001300238005001800251004003000269008000500299009001400304 01000050031801100210032302000110034402000060035502000140036101600030037501300070 0378#365160#VV16.09363#^a19000^b30000b#Vi?t#372.6#C513E#Cng em hc ting Vit lp 2#H tr bui hc th hai, lp hc hai bui/ ngy#Nguyn Tr Dng, Phan Ph ng Dung, Hong Minh Hng...#T.2#Nguyn Tr Dng#Phan Phng Dung#Hong Minh H ng#Trn Th Mai#Nguyn Thanh Thu#Ti bn c chnh sa, b sung#^aH.#^aNxb. H N i#2016#^a67tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#GK#365160## 00711000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020029000520030048000810070055001290220004001840050016001880050 01700204005001700221005001300238005001800251004003000269008000500299009001400304 01000050031801100210032302000110034402000060035502000140036101300070037501600030 0382#365161#VV16.09364#^a19000^b30000b#Vi?t#372.6#C513E#Cng em hc ting Vit lp 3#H tr bui hc th hai, lp hc hai bui/ ngy#Nguyn Tr Dng, Phan Ph ng Dung, Hong Minh Hng...#T.1#Nguyn Tr Dng#Phan Phng Dung#Hong Minh H ng#Trn Th Mai#Nguyn Thanh Thu#Ti bn c chnh sa, b sung#^aH.#^aNxb. H N i#2016#^a75tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#365161#GK## 00711000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020029000520030048000810070055001290220004001840050016001880050 01700204005001700221005001300238005001800251004003000269008000500299009001400304 01000050031801100210032302000110034402000060035502000140036101600030037501300070 0378#365162#VV16.09365#^a19000^b30000b#Vi?t#372.6#C513E#Cng em hc ting Vit lp 3#H tr bui hc th hai, lp hc hai bui/ ngy#Nguyn Tr Dng, Phan Ph ng Dung, Hong Minh Hng...#T.2#Nguyn Tr Dng#Phan Phng Dung#Hong Minh H ng#Trn Th Mai#Nguyn Thanh Thu#Ti bn c chnh sa, b sung#^aH.#^aNxb. H N i#2016#^a79tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#GK#365162## 00711000000000325000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020029000520030048000810070055001290220004001840050016001880050 01700204005001700221005001300238005001800251004003000269008000500299009001400304 01000050031801100210032302000110034402000060035502000140036101600030037501300070 0378#VV16.09366#365163#^a19000^b30000b#Vi?t#372.6#C513E#Cng em hc ting Vit lp 4#H tr bui hc th hai, lp hc hai bui/ ngy#Nguyn Tr Dng, Phan Ph ng Dung, Hong Minh Hng...#T.1#Nguyn Tr Dng#Phan Phng Dung#Hong Minh H ng#Trn Th Mai#Nguyn Thanh Thu#Ti bn c chnh sa, b sung#^aH.#^aNxb. H N i#2016#^a79tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#GK#365163## 00833000000000265000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810008000450010017000530020053000700070017001230040026001400080005001660090 01800171010000500189011001500194021031200209020001800521020000800539020001000547 013000700557016000300564#365164#VV16.09367#^a98000^b500b#Vi?t#372.21#GI-108D#Ng uyn nh Tuyt#Gio dc mm non - Nhng vn l lun v thc tin#Nguyn nh T uyt#In ln th 3, c chnh l#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a512tr.^b21cm#Trnh by nhng quan im c bn ca gio dc mm non. Vai tr ca gia nh v cc ho t ng vui chi i vi s pht trin ca tr th. Cc hnh thc gio dc mm no n nh gio dc thm m, gio dc o c, gio dc tr tu. Gio dc mi trng trong trng mm non. Gio dc mm non nng thn. S phm mm non#Gio dc mu g io#L lun#Thc tin#365164#XH## 00404000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820011000411810006000520010009000580020018000670070009000850080005000940090 01100099010000500110011001500115020001700130020000500147016000300152013000700155 #365165#VV16.09368#VV16.09369#^b400b#Vi?t#895.922234#T101P#Ngc Th#Tc phm ch n lc#Ngc Th#^aH.#^aSn khu#2015#^a483tr.^b21cm#Vn hc hin i#Kch#VH#3651 65## 00443000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820011000411810006000520010009000580020015000670070009000820080005000910090 01100096010000500107011001500112015003000127020001700157020000500174013000700179 016000300186#365166#VV16.09370#VV16.09371#^b400b#Vi?t#895.922234#N557M#Xun Ci# Nc mt t he#Xun Ci#^aH.#^aSn khu#2016#^a463tr.^b21cm#Tn tht tc gi: V Xun Ci#Vn hc hin i#Kch#365166#VH## 00889000000000373000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570020018000630070097000810050015001780050018001930060 01200211005001200223005001300235005001200248005001300260008000500273009001800278 01000050029601100150030101500540031602100950037002000080046502000090047302000100 0482013000700492016000300499020000900502020000400511#365167#VV16.09372#VV16.0937 3#^a49000^b800b#Vi?t#959.742#V115T#Vn Trng qu ti#Nguyn Thi T, Nguyn n g Qunh, L c Hng... ; Tuyn chn, chnh l: L c Hng (ch.b.)...#Nguyn Th i T#Nguyn ng Qunh#L c Hng#L nh Dn#Bi Hu Vinh#L Vn Knh#L Vn Thanh#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a319tr.^b21cm#TTS ghi: Hi ng hng Vn S n & Yn Sn ti H Ni#Gm hn 160 bi vn, th vit v vng t v con ngi V n Trng, huyn Lng, tnh Ngh An#Lch s#Vng t#Con ngi#365167#XH#Bi v it#Th## 00683000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010010000600020034000700070010001040080005001140090 04100119010000500160011002500165020001100190020001100201013000700212016000300219 004001800222021017700240#365168#VV16.09374#VV16.09375#^a50000^b1500b#Vi?t#338#B 454M#Alan Phan#42 nm lm n ti M & Trung Quc#Alan Phan#^aH.#^aVn ho dn t c ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a199tr., 4tr. nh^b21cm#Kinh doanh#Th trng#365 168#XH#Ti bn ln th 5#a ra nhng li khuyn hu ch cho cc doanh nhn c q uan h kinh doanh vi i tc M, Trung Quc hay mun thm nhp vo hai th tr ng y ri ro nhng cng nhiu c hi ny## 00936000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820012000411810006000530020047000590070063001060050015001690050015001840160 00300199008000500202009001800207010000500225011002000230015007400250021021400324 005001500538013000700553020001500560020002000575005001400595005001300609#365169# VV16.09376#VV16.09377#^b500b#Vi?t#390.0959731#T306L#Ting Lng v nhng ngi th ng ci a Cht#B.s.: L Th Minh L, Nguyn Vn Huy (ch.b.), Phm Kim Ngn.. .#L Th Minh L#Nguyn Vn Huy#XH#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a96tr. : nh^b21 cm#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph H Ni. S Vn ho v Th thao H Ni#Gi i thiu nhng nghin cu bc u v hai di sn vn ho phi vt th: Ngh th c ng truyn thng ng ci xay la v ng vn truyn khu ting lng lng a Ch t, thuc x i Xuyn, huyn Ph Xuyn, Tp. H Ni#Phm Quc Vinh#365169#Di sn vn ho#Vn ho phi vt th#Phm Kim Ngn# Vn Cng## 00888000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820008000411810007000490020059000560070069001150050015001840050015001990050 01400214005001600228008000500244009001800249010000500267011002700272015007400299 021018100373013000700554016000300561020001000564020001200574#VV16.09378#VV16.093 79#365170#^b500b#Vi?t#615.321#TR300T#Tri thc lm thuc nam ca ngi Dao Ba V - huyn Ba V#B.s.: L Th Minh L, Nguyn Vn Huy, Phm Kim Ngn, Nguyn Th Thm#L Th Minh L#Nguyn Vn Huy#Phm Kim Ngn#Nguyn Th Thm#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a136tr. : nh, bng^b21cm#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph H N i. S Vn ho v Th thao H Ni#Gii thiu v lch s ca ngi Dao, tri thc lm thuc nam, v thuc, bi thuc ca ngi Dao Ba V. Tim nng, thch thc ca tri thc lm thuc nam ca ngi Dao huyn Ba V#365170#XH#Thuc nam#Dn t c Dao## 00566000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610020020000670030004000870070038000910050014001290050 00800143005001100151005001300162005001500175008000500190009001800195010000500213 011001500218020001700233020000400250013000700254016000300261#365171#VV16.09380#V V16.09381#^a58000^b500b#Vi?t#895.9221008#T312T#Tnh th ngi lnh#Th#Phm Th Hon, Minh B, Trng Vinh...#Phm Th Hon#Minh B#Trng Vinh#Trn Vn Tr#Phm Vn Dng#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a167tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th#36517 1#VH## 00857000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820018000411810006000590020030000650070055000950050015001500050015001650050 01400180005002000194005001500214008000500229009001800234010000500252011001400257 01500740027102101360034502000080048102000170048902000150050601300070052101600030 0528#365172#VV16.09382#VV16.09383#^b500b#Vi?t#782.4216200959731#C101B#Cc bi h t i Lao xa v nay#B.s.: L Th Minh L, Nguyn Vn Huy, Phm Kim Ngn...#L TH Minh L#Nguyn Vn Huy#Phm Kim Ngn#Nguyn Th Ngc nh#Cao Tho Hng#^aH.#^ aVn ho dn tc#2015#^a96tr.^b21cm#TTS ghi: U ban Nhn dn thnh ph H Ni. S Vn ho v Th thao H Ni#Nghin cu, su tm, t liu ho v nhng iu ma v iu ht i Lao c qu bu. Gii thiu mt s bi ht i Lao ca ngi dn H Ni#Bi ht#m nhc dn gian#Ht ma i Lao#365172#XH## 01016000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820015000501810008000650020108000730070063001810050015002440050017002590050 01800276005001600294005001800310008001000328009001800338010000500356011002600361 021024300387020002300630020001900653020002000672013000700692016000300699#VV16.09 384#365173#VV16.09385#^a206000^b150b#Vi?t#660.6071159793#NGH305C#Nghin cu ng dng cng ngh sinh hc ti Trng i hc Cn Th: 20 nm nhn li v nh h ng pht trin#Trn Nhn Dng, Nguyn Vn Thnh (ch.b.), Trng Trng Ngn...#Tr n Nhn Dng#Nguyn Vn Thnh#Trng Trng Ngn#Nguyn Bo Ton#Trn Th Xun Mai #^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a369tr. : minh ho^b24cm#Cung cp nhng kin thc c bn v nghin cu ng dng cng ngh sinh hc ti Trng i hc Cn Th nh: Cng ngh sinh hc cy trng, cng ngh t bo thc vt, cng ngh chuyn gen thc vt, cng ngh sinh hc trong chn nui v th y...#Trng i hc C n Th#Cng ngh sinh hc#Nghin cu ng dng#365173#KT## 00498000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010005000660020015000710070005000860040013000910080 00500104009001800109010000500127011002100132015004000153020001700193020001200210 013000700222016000300229#365174#VV16.09386#VV16.09387#^a62000^b1000b#Vi?t#895.9 2234#V460V#Gari#V vn tui 20#Gari#In ln th 2#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a1 70tr. : nh^b20cm#Tn tht tc gi: Nguyn Th Yn Phng#Vn hc hin i#Truy n ngn#365174#VH## 00866000000000313000450000100150000000200190001500500280003400500150006200700650 00770040014001420080005001560090041001610100005002020110025002070150037002320820 00900269016000300278013000700281014001600288026000700304026001100311026001100322 181000600333019000500339019000500344020000900349020000800358021018600366#t Lai Lt Ma#Lnh o tnh thc#Muyzenberg, Laurens van den#Trnh c Vinh#t Lai L t Ma, Laurens van den Muyzenberg ; Trnh c Vinh dch#Ti bn ln 2#^aH.#^aVn ho dn tc ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a258tr. : hnh v^b21cm#Tn sch ting Anh: The leader's way#658.4092#KT#365175#^a69000^b1000b#365175#VV16.09388#VV16. 09389#L107#Vi?t#Dch#Lnh o#Qun l#Tp trung phn tch v tm quan trng ca vic kt hp hi ho gia h thng kinh t vi nhng gi tr o c c cu t hnh nn c s ca s lnh o c trch nhim trong doanh nghip## 00452000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810008000580010014000660020015000800030004000950070014000990080 00500113009001800118010000500136011002500141020001800166020000400184013000700188 016000300195#365176#VV16.09390#VV16.09391#^a25000^b500b#Vi?t#895.9223#GI-119M#H ong Kim Yn#Gic m ca b#Th#Hong Kim Yn#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a47tr . : tranh v^b21cm#Vn hc thiu nhi#Th#365176#VH## 00429000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820011000411810006000520010007000580020017000650080005000820090019000870100 00500106011001500111015003000126020001700156020000400173016000300177013000700180 #365177#VV16.09392#VV16.09393#^b500b#Vi?t#895.922334#T527T#Vn L#Tuyn th Vn L#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a259tr.^b21cm#Tn tht tc gi: L Ch Thu#Vn hc hin i#Th#VH#365177## 00438000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820011000411810007000520010012000590020016000710080005000870090019000920100 00500111011001500116015003400131020001700165020000400182013000700186016000300193 #365178#VV16.09394#VV16.09395#^b500b#Vi?t#895.922334#TH460V#V Thanh An#Th V T hanh An#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a287tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Trn Quang Vinh#Vn hc hin i#Th#365178#VH## 01127000000000409000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820004000411810007000450020041000520070098000930220004001910220043001950050 01500238005001800253005001500271005001800286005001400304008000500318009002000323 01000050034301100150034801200250036301500500038802101800043802000170061802000110 06350130007006460160003006530050012006560050011006680050020006790200008006990200 01000707#VV16.09396#VV16.09397#365179#^b500b#Vi?t#335#NH556T#Nhng tranh lun m i v ch ngha x hi#T. I. Oizeman, Aleksandr Dzjura, Sergei Bobrov... ; B.s., bin dch, h..: L Vn Toan (ch.b.)...#T.1#Ch ngha x hi: T l lun n th c tin#Oizeman, T. I.#Dzjura, Aleksandr#Bobrov, Sergei#Xlpp, pghnhi#Gnchar c, X.#^aH.#^aL lun chnh tr#2016#^a439tr.^b24cm#T sch Phc v lnh o#TT S ghi: Hc vin Chnh tr Quc gia H Ch Minh#Trnh by cc tranh lun ca cc hc gi v nhng vn c bn ca ch ngha x hi. Gii thiu v ch ngha x hi th k XX: nhng tranh lun v ni dung v cch thc tin hnh#Ch ngha x hi#Tranh lun#365179#XH#L Vn Toan#Phng Sn#Nguyn Th Thanh H#L lun#Thc tin## 01060000000000397000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820010000411810007000510020041000580070091000990220028001900220004002180050 01600222005001200238005001300250005001500263005001400278008000500292009002000297 01000050031701100220032201200250034401500500036902101520041902000170057102000100 0588016000300598005001200601005001100613005002000624013000700644020001100651#VV1 6.09399#VV16.09398#365180#^b500b#Vi?t#335.00905#NH556T#Nhng tranh lun mi v c h ngha x hi#Mel Rothenberg, Nie Yunlin, A. Shendrik... ; B.s., bin dch, h. .: L Vn Toan (ch.b.)...#Ch ngha x hi th k XXI#T.2#Rothenberg, Mel#Yunli n, Nie#Shendrik, A.#Feeley, Dianne#Finkel, David#^aH.#^aL lun chnh tr#2016#^ a542tr. : bng^b24cm#T sch Phc v lnh o#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Quc gia H Ch Minh#Trnh by cc tranh lun v ch ngha x hi th k XXI: Tro l u t tng mi v ch ngha x hi v ch ngha x hi mi: s thng nht trong a dng#Ch ngha x hi#Th k 21#XH#L Vn Toan#Phng Sn#Nguyn Th Thanh H #365180#Tranh lun## 01171000000000349000450002600070000001400160000701900050002308200120002818100080 00400020037000480030047000850070062001320220004001940220031001980050019002290050 01700248005001500265005001700280005001800297004001800315008000500333009002000338 01000050035801100150036301500500037802103420042802000080077002000110077801600030 0789020002200792013000700814#365181#^a35000^b1000b#Vi?t#324.2597075#GI-108T#Gi o trnh cao cp l lun chnh tr#ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam #B.s.: Trn Th Thu Hng, Triu Quang Tin, Nguyn Mnh H...#T.5#Lch s ng Cng sn Vit Nam#Trn Th Thu Hng#Triu Quang Tin#Nguyn Mnh H#Nguyn Th Thanh#Nguyn Trng Phc#Ti bn ln th 2#^aH.#^aL lun chnh tr#2016#^a166tr. ^b24cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Quc gia H Ch Minh#Trnh by s ra i ca ng Cng sn Vit Nam v cng lnh chnh tr u tin ca ng. Qu trnh ln h o ca ng qua cc thi k: Cch mng gii phng dn tc, khng chin chng Php, chng M, xy dng ch ngha x hi, lnh o s nghip i mi cng nhng bi hc ch yu trong qu trnh lnh o cch mng ca ng Cng sn Vit Nam#L ch s#Gio trnh#XH#ng Cng sn Vt Nam#365181## 01098000000000349000450002600070000001400150000701900050002208200120002718100080 00390020037000470030047000840070055001310220004001860220014001900050013002040050 01700217005001400234005001500248005001400263004001800277008000500295009002000300 01000050032001100150032501500500034002103010039002000140069102000110070501600030 0716020002200719013000700741#365182#^a50000^b500b#Vi?t#324.2597075#GI-108T#Gio trnh cao cp l lun chnh tr#ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam# B.s.: Ng Huy Tip, Nguyn Vn Giang, Lm Quc Tun...#T.6#Xy dng ng#Ng Huy Tip#Nguyn Vn Giang#Lm Quc Tun#Trn Khc Vit#ng nh Ph#Ti bn ln th 2#^aH.#^aL lun chnh tr#2016#^a250tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Qu c gia H Ch Minh#Tm hiu hc thuyt Mc - Lnin v ng Cng sn v gii thi u cc nguyn tc t chc, hot ng, cng tc t tng, t chc, kim tra, gim st, dn vn ca ng Cng sn Vit Nam. Nng cao cht lng t chc c s ng, i ng ng vin v i mi phng thc lnh o ca ng trong iu kin mi# Xy dng ng#Gio trnh#XH#ng Cng sn Vt Nam#365182## 01064000000000361000450002600070000001400150000701900050002208200090002718100080 00360020037000440030047000810070050001280220030001780220004002080050008002120050 01500220005001600235005001500251005001500266004001800281008000500299009002000304 01000050032401100150032901500500034402102510039402000170064502000110066202000110 0673013000700684016000300691020000800694#365183#^a55000^b500b#Vi?t#335.0071#GI- 108T#Gio trnh cao cp l lun chnh tr#ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam#B.s.: V Dng, Phm Vn Thng, Nguyn Anh Tun...#Gio dc quc phng - an ninh#T.7#V Dng#Phm Vn Thng#Nguyn Anh Tun#Nguyn Hu Ct#Nguyn Vn B o#Ti bn ln th 2#^aH.#^aL lun chnh tr#2016#^a263tr.^b24cm#TTS ghi: Hc v in Chnh tr Quc gia H Ch Minh#S hnh thnh v pht trin ca ngh thut qu n s Vit Nam; nhng vn c bn v chin lc bo v t quc Vit Nam; ng lnh o, nh nc qun l s nghip quc phng an ninh v cng tc quc phng a n ninh cc b, ngnh a phng hin nay...#Gio dc qun s#Quc phng#Gio t rnh#365183#XH#An ninh## 00798000000000265000450000200960000000800050009600900200010101000050012101100140 01260150050001400820009001900160003001990130007002020140008002090260007002170260 01100224026001100235181000700246019000500253020004000258020001100298020001900309 020001000328021019400338#Chin lc hot ng khoa hc ca Hc vin Chnh tr Qu c gia H Ch Minh giai on 2016 - 2030#^aH.#^aL lun chnh tr#2016#^a22tr.^b 24cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Quc gia H Ch Minh#320.0711#XH#365184#^b2000 b#365184#VV16.09400#VV16.09401#CH305L#Vi?t#Hc vin Chnh tr Quc gia H Ch Mi nh#Chin lc#Hot ng khoa hc#2016-2030#Trnh by ni dung, mc tiu, nh h ng nhim v, nhim v, gii php, t chc phn cng... trong chin lc hot ng khoa hc ca Hc vin Chnh tr Quc gia H Ch Minh giai on 2016-2030## 00918000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810007000510020059000580030017001170070063001340050017001970050014002140050 01900228005001700247005001700264008000500281009002000286010000500306011001500311 021022300326020001800549020001000567020001700577013000700594016000300601#365185# VV16.09402#^a110000^b250b#Vi?t#361.2509597#CH312S#Chnh sch x hi min Bc Vit Nam t nm 1954 n 1975#Sch chuyn kho#Nguyn Th Thanh (ch.b.), Phm c Kin, Trn Th Thu Hng...#Nguyn Th Thanh#Phm c Kin#Trn Th Thu Hng# Nguyn Danh Tin#Nguyn Thng Li#^aH.#^aL lun chnh tr#2016#^a347tr.^b24cm#N ghin cu vic thc hin chnh sch x hi trong lch s Vit Nam; chnh sch x hi min Bc Vit Nam t nm 1954 n nm 1975; nhn xt v mt s kinh nghi m thc hin chnh sch x hi min Bc Vit Nam (1954-1975)#Chnh sch x hi# 1954-1975#Sch chuyn kho#365185#XH## 00952000000000325000450000200560000000500170005600500140007300500220008700500180 01090050013001270070064001400080005002040090020002090100005002290110026002340150 07500260082001000335016000300345013000700348014000700355026001100362026001100373 02600070038418100060039101900050039702000240040202000080042602000100043402101820 0444#Vin Thng tin khoa hc - 55 nm xy dng v pht trin#Nguyn Thng Li#V Trng Hng#Trnh Trn Phng Anh#Phng Th Vit H#Lu Quang #B.s.: Nguyn Th ng Li, V Trng Hng, Trnh Trn Phng Anh...#^aH.#^aL lun chnh tr#2016#^ a267tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Quc gia H Ch Minh. Vin Thng tin khoa hc#300.60597#XH#365186#^b500b#VV16.09403#VV16.09404#365186#V305 T#Vi?t#Vin Thng tin khoa hc#Lch s#1962-2016#Gii thiu lch s xy dng v pht trin ca Vin Thng tin khoa hc t nm 1962 n nay cng nhng bi vit, bi k ca nhiu th h cn b Vin Thng tin khoa hc qua cc thi k## 01016000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820012000491810008000610010013000690020050000820070055001320050017001870050 01500204008000500219009002100224010000500245011003100250015008400281021029200365 020001800657020001800675020001100693013000700704016000300711#VV16.09405#365187#V V16.09406#^a63000^b500b#Vi?t#324.2597075#GI-108T#Mai c Ngc#Gio trnh son t ho vn bn v cng tc t tng#Mai c Ngc (ch.b.), Hong Minh Lng, Trn Do n Tin#Hong Minh Lng#Trn Don Tin#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a202tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Quc gia H Ch Minh. Hc vi n Bo ch v Tuyn truyn#L lun chung v vn bn ca ng. Th loi, thm quy n ban hnh v th thc vn bn ca ng. Nhng yu cu v qui trnh son tho v n bn ca ng v cng tc t tng. Phng php s dng vn phong v k thut t rong son tho. ng dng cng ngh thng tin trong son tho v x l vn bn#C ng tc t tng#Son tho vn bn#Gio trnh#365187#XH## 01082000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600020071000660030017001370070054001540050013002080050 01500221005001300236005001700249005001300266008000500279009002100284010000500305 01100310031002103330034102000080067402000180068202000170070002000170071701300070 0734016000300741#365188#VV16.09407#VV16.09408#^a100000^b600b#Vi?t#332.49597#A10 5N#An ninh ti chnh tin t ca Vit Nam trong bi cnh hi nhp quc t#Sch c huyn kho#Trn Th t, T Trung Thnh (ch.b.), L Thanh Tm...#Trn Th t#T Trung Thnh#L Thanh Tm#Nguyn Vit Hng#H Qunh Hoa#^aH.#^aChnh tr Quc gi a#2016#^a431tr. : hnh v, bng^b21cm#Trnh by c s l lun v thc tin v an ninh ti chnh tin t, tng quan h thng ti chnh tin t Vit Nam, an ninh ti chnh tin t Vit Nam gc v m, vi m, hi nhp quc t v nhng thch thc i vi an ninh ti chnh tin t, khuyn ngh v gii php bo m an ninh ti chnh tin t trong bi cnh hi nhp quc t#Tin t#An ninh ti chnh#Hi nhp quc t#Sch chuyn kho#365188#XH## 00789000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820013000491810007000620010013000690020076000820030017001580070013001750080 00500188009002100193010000500214011002200219021016600241020001500407020001600422 020001300438020000900451020001700460013000700477016000300484#VV16.09409#365189#V V16.09410#^a40000^b500b#Vi?t#331.11095971#NG517N#Vi Thi Lang#Ngun nhn lc ch o cng nghip ho hin i ho min ni pha Bc nc ta#Sch chuyn kho#Vi T hi Lang#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a251tr. : bng^b21cm#Trnh by ngun nh n lc con ngi cho cng nghip ho, hin i ho v thc trng cng mt s gi i php pht trin ngun nhn lc min ni pha Bc nc ta hin nay#Ngun nhn l c#Cng nghip ho#Hin i ho#Min ni#Sch chuyn kho#365189#XH## 00923000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810007000610020053000680070062001210050018001830050017002010050 01400218005001100232005001600243008000500259009002100264010000500285011002200290 021026600312020001100578020002200589013000700611016000300618#365190#VV16.09411#V V16.09412#^a80000^b300b#Vi?t#307.7609597#CH305L#Chin lc th ho theo hn g pht trin bn vng#Nguyn nh Hng (ch.b.), Nguyn Kim Hong, Hong Vn Hoa ...#Nguyn nh Hng#Nguyn Kim Hong#Hong Vn Hoa#L Thu Hoa#Nguyn Vn Phc# ^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a275tr. : bng^b21cm#Gii thiu nhng vn chu ng v chin lc th ho theo hng pht trin bn vng; thc trng th ho theo quan im bn vng Vit Nam giai on 2010 - 2015; chin lc th ho theo hng pht trin bn vng Vit Nam n nm 2025 tm nhn n nm 2050# th ho#Chin lc pht trin#365190#XH## 00877000000000313000450000200980000000500160009800500140011400500140012800500130 01420050012001550070057001670080005002240090021002290100005002500110031002550820 01400286016000300300013000700303014001500310026000700325026001100332026001100343 181000600354019000500360020001800365020001300383020000800396021015900404#C ch qun l hot ng c tnh cht ngn hng ca cc doanh nghip bo him nhn th Vit Nam#Phm Quc Khnh#Trnh Chi Mai#Hong Vit H#Tn Lm Tng#L Ngc Hn# Phm Quc Khnh (ch.b.), Trnh Chi Mai, Hong Vit H...#^aH.#^aChnh tr Quc g ia#2016#^a195tr. : hnh v, bng^b21cm#368.320065597#XH#365191#^a58000^b500b#36 5191#VV16.09413#VV16.09414#C460C#Vi?t#Bo him nhn th#Doanh nghip#Qun l#Gi i thiu c s l lun, thc trng v gii php hon thin c ch qun l hot ng c tnh cht ngn hng ca cc doanh nghip bo him nhn th Vit Nam## 01057000000000337000450000100180000000200360001800300150005400500110006900500090 00800050009000890070050000980040018001480080005001660090021001710100005001920110 01500197015009200212082001000304016000300314013000700317014001600324026001100340 02600110035102600070036218100070036901900050037601900080038102000190038902000170 0408021029400425#Bader, Jeffrey A.#Obama v s tri dy ca Trung Quc#Sch tham kho#Trng Minh#Kim Thoa#Minh Thu#Jeffrey A. Bader ; Bin dch, h..: Trng Min h...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a331tr.^b21cm#Tn sch ti ng Anh: Obama and China's rise: An insider's account of America's Asia strategy #327.73051#XH#365192#^a70000^b1500b#VV16.09415#VV16.09416#365192#O-418V#Vi?t#D ch M#Quan h ngoi giao#Sch chuyn kho#Trnh by nhng n lc trong chnh sc h i ngoi ca chnh quyn Obama nhm pht trin quan h vi Trung Quc; ng t hi duy tr quan h tt p vi cc i tc ng minh ch cht truyn thng khc Chu nh Nht Bn v Hn Quc; c bit tp trung nhiu hn vo khu vc n g Nam - Asean## 00705000000000253000450000100160000000200340001600700160005000800050006600900210 00710100005000920110022000970820010001190160003001290130007001320140015001390260 00700154026001100161026001100172181000600183019000500189020001600194020001000210 021023100220#Nguyn Th Oanh#Hng dn hc mn lut hnh chnh#Nguyn Th Oanh#^ aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a199tr. : bng^b21cm#342.59706#XH#365193#^a60000 ^b500b#365193#VV16.09417#VV16.09418#H561D#Vi?t#Lut hnh chnh#Bi ging#Cung c p nhng kin thc c bn v lut hnh chnh v qun l nh nc; quy phm v qua n h php lut hnh chnh; hnh thc, nguyn tc, phng php qun l hnh chnh nh nc; ch th ca lut hnh chnh; cng ch hnh chnh...## 00979000000000325000450000201000000000500160010000500140011600500160013000500100 01460050015001560070059001710080005002300090018002350100005002530110031002580150 07600289082001100365016000300376013000700379014001500386026000700401026001100408 02600110041918100060043001900050043602000270044102000040046802000090047202101720 0481#S hnh thnh Hip nh i tc xuyn Thi Bnh Dng (TPP) v tc ng i vi cc nc ng Bc #Dng Minh Tun#Phm Qu Long#Nguyn Anh Tun#L Vn M #H Trung Thanh#Dng Minh Tun (ch.b.), Phm Qu Long, Nguyn Anh Tun...#^aH.# ^aKhoa hc x hi#2016#^a290tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: Vin Hn lm Kho a hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu ng Bc #382.911823#XH#365194#^a73000^ b300b#365194#VV16.09419#VV16.09420#S550H#Vi?t#Hip nh t do thng mi#TTP#Tc ng#Tm hiu c s l lun, thc tin, ni dung, tc ng ca s hnh thnh Hi p nh i tc xuyn Thi Bnh Dng i vi cc nc ng Bc v mt vi li n h vi Vit Nam## 00954000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810006000560020057000620070060001190050018001790050015001970050 01400212005001700226005001500243008000500258009001800263010000500281011002200286 01500840030802102000039202000080059202000100060002000080061001300070061801600030 0625#365195#VV16.09421#VV16.09422#^a55000^b300b#Vi?t#320.91#K312T#Kinh t v ch nh tr th gii - Bo co thng nin 2015#Nguyn Bnh Giang (ch.b.), ng Vn Chung, ng Hong H...#Nguyn Bnh Giang#ng Vn Chung#ng Hong H#Nghim Tu n Hng#V Th Minh L#^aH.#^aKhoa hc x hi#2016#^a203tr. : bng^b21cm#TTS gh i: Vin Hn lm Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Kinh t v Chnh tr Th gii#Tn g quan v tnh hnh kinh t v chnh tr th gii nm 2015. Gii thiu mt s v n ni bt trong nm v trin vng kinh t, chnh tr th gii nm 2016 cng n h mt s vn t ra cho Vit Nam#Kinh t#Chnh tr#Bo co#365195#XH## 01004000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570020072000630070067001350050016002020050018002180050 01400236005001800250005001500268008000500283009001800288010000500306011003100311 021030900342020000800651020000900659020001200668013000700680016000300687#365196# VV16.09423#VV16.09424#^a60000^b500b#Vi?t#378.101#K312N#Kinh nghim qun tr i hc cng lp ti mt s quc gia trn th gii#B.s.: Nguyn Thu Thu, o Th T hu Giang, Minh Hong (ch.b.)...#Nguyn Thu Thu#o Th Thu Giang# Minh Ho ng#Nguyn Minh Hong#Phm Thu Hng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2016#^a232tr. : hnh v, bng^b21cm#Gii thiu mt s xu hng trong qun tr i hc trn th gii. Nghin cu kinh nghim qun tr i hc, c bit l trong h thng i hc cng lp ca nhiu quc gia trn th gii nh Hoa K, Php, Anh, Hn Quc, Nht Bn, Singapore... t a ra cc bi hc kinh nghim cho Vit Nam v qun tr i hc#i hc#Qun tr#Kinh nghim#365196#XH## 01005000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600020033000660030017000990070062001160050020001780050 01300198005001600211005001900227005001900246008000500265009001800270010000500288 01100220029301500730031502102530038802000110064102000170065201300070066901600030 0676#365197#VV16.09425#VV16.09426#^a68000^b300b#Vi?t#332.041094#V454X#Vn x h i - Ci nhn t chu u#Sch chuyn kho#Trn Th Phng Hoa (ch.b.), Nguyn An H, Nguyn Tun Anh...#Trn Th Phng Hoa#Nguyn An H#Nguyn Tun Anh#Khc Th Khnh Vn#Trn Th Thu Huyn#^aH.#^aKhoa hc x hi#2016#^a266tr. : bng^b21cm# TTS ghi: Vin Hn lm Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Chu u#Nhng n ghin cu v vn x hi chu u. Tm hiu ngun gc, cu trc cng nh o ln g vn x hi chu u, t ra cc bin php pht huy vai tr, tc ng v khai thc hiu qu vn x hi cho pht trin chu u v nhng gi cho Vi t Nam#Vn x hi#Sch chuyn kho#365197#XH## 00710000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020029000520030047000810070055001280220004001830050016001870050 01700203005001700220005001300237005001800250004003000268008000500298009001400303 01000050031701100210032202000110034302000060035402000140036001300070037401600030 0381#365198#VV16.09427#^a19000^b30000b#Vi?t#372.6#C513E#Cng em hc ting Vit lp 4#H tr bui hc th hai, lp hc hai bui/ngy#Nguyn Tr Dng, Phan Phn g Dung, Hong Minh Hng...#T.2#Nguyn Tr Dng#Phan Phng Dung#Hong Minh Hn g#Trn Th Mai#Nguyn Thanh Thu#Ti bn c chnh sa, b sung#^aH.#^aNxb. H N i#2016#^a75tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#365198#GK## 00710000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020029000520030047000810070055001280220004001830050016001870050 01700203005001700220005001300237005001800250004003000268008000500298009001400303 01000050031701100210032202000110034302000060035402000140036001300070037401600030 0381#365199#VV16.09428#^a19000^b30000b#Vi?t#372.6#C513E#Cng em hc ting Vit lp 5#H tr bui hc th hai, lp hc hai bui/ngy#Nguyn Tr Dng, Phan Phn g Dung, Hong Minh Hng...#T.1#Nguyn Tr Dng#Phan Phng Dung#Hong Minh Hn g#Trn Th Mai#Nguyn Thanh Thu#Ti bn c chnh sa, b sung#^aH.#^aNxb. H N i#2016#^a75tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#365199#GK## 00710000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020029000520030047000810070055001280220004001830050016001870050 01700203005001700220005001300237005001800250004003000268008000500298009001400303 01000050031701100210032202000110034302000060035402000140036001600030037401300070 0377#365200#VV16.09429#^a19000^b30000b#Vi?t#372.6#C513E#Cng em hc ting Vit lp 5#H tr bui hc th hai, lp hc hai bui/ngy#Nguyn Tr Dng, Phan Phn g Dung, Hong Minh Hng...#T.2#Nguyn Tr Dng#Phan Phng Dung#Hong Minh Hn g#Trn Th Mai#Nguyn Thanh Thu#Ti bn c chnh sa, b sung#^aH.#^aNxb. H N i#2016#^a67tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#GK#365200## 00702000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020015000530030039000680070072001070050013001790050016001920040 01800208008000500226009001400231010000500245011002500250020000800275020000900283 020001400292016000300306005001100309005002100320015004000341013000700381#365201# VV16.09430#^a26000^b15000b#Vi?t#372.89#L302S#Lch s H Ni#Sch dnh cho hc s inh tiu hc H Ni#o Th Hng (ch.b.), Nguyn Tr Dng, Mai B Bc, Hong Th Minh Hng#o Th Hng#Nguyn Tr Dng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aNxb. H Ni#20 16#^a82tr. : minh ho^b24cm#Lch s#Tiu hc#Sch c thm#GK#Mai B Bc#Hong T h Minh Hng#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni#365201## 00577000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020014000540030032000680070040001000050016001400050015001560040 03900171008000500210009001400215010000500229011002500234020000700259020000900266 020001400275013000700289016000300296#365202#VV16.09431#^a26000^b10000b#Vi?t#372 .891#301L#a l H Ni#Sch dnh cho hc sinh tiu hc#Nguyn nh Tm (ch.b.) , Nga Hong Vit#Nguyn nh Tm#Nga Hong Vit#Ti bn ln th 1 c chnh l, b sung#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a74tr. : minh ho^b24cm#a l#Tiu hc#Sch c thm#365202#GK## 00490000000000277000450000200310000000500120003100700120004300800050005500900140 00600100005000740110025000790220004001040820007001080160003001150130007001180140 01600125026000700141026001100148181000600159019000500165020001100170020000600181 020000700187020000400194020001400198#V thc hnh luyn t v cu 2#L Hu Tnh# L Hu Tnh#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a48tr. : minh ho^b24cm#T.1#372.61#GK#36520 3#^a17000^b5000b#365203#VV16.09432#V460T#Vi?t#Ting Vit#Lp 2#T ng#Cu#Sch c thm## 00490000000000277000450000200310000000500120003100700120004300800050005500900140 00600100005000740110025000790220004001040820007001080160003001150130007001180140 01600125026000700141026001100148181000600159019000500165020001100170020000600181 020000700187020000400194020001400198#V thc hnh luyn t v cu 2#L Hu Tnh# L Hu Tnh#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a48tr. : minh ho^b24cm#T.2#372.61#GK#36520 4#^a17000^b5000b#365204#VV16.09433#V460T#Vi?t#Ting Vit#Lp 2#T ng#Cu#Sch c thm## 00543000000000289000450000200310000000500120003100500200004300700330006300800050 00960090014001010100005001150110025001200220004001450820007001490160003001560130 00700159014001600166026000700182026001100189181000600200019000500206020001100211 020000600222020000700228020000400235020001400239#V thc hnh luyn t v cu 3# L Hu Tnh#Trn Th Hin Lng#L Hu Tnh, Trn Th Hin Lng#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a52tr. : minh ho^b24cm#T.1#372.61#GK#365205#^a17000^b5000b#365205#VV 16.09434#V460T#Vi?t#Ting Vit#Lp 3#T ng#Cu#Sch c thm## 00506000000000277000450000200310000000500200003100700200005100800050007100900140 00760100005000900110025000950220004001200820007001240160003001310130007001340140 01600141026000700157026001100164181000600175019000500181020001100186020000600197 020000700203020000400210020001400214#V thc hnh luyn t v cu 3#Trn Th Hi n Lng#Trn Th Hin Lng#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a48tr. : minh ho^b24cm#T.2 #372.61#GK#365206#^a17000^b5000b#365206#VV16.09435#V460T#Vi?t#Ting Vit#Lp 3# T ng#Cu#Sch c thm## 00543000000000289000450000200310000000500120003100500200004300700330006300800050 00960090014001010100005001150110025001200220004001450820007001490160003001560130 00700159014001600166026000700182026001100189181000600200019000500206020001100211 020000600222020000700228020000400235020001400239#V thc hnh luyn t v cu 4# L Hu Tnh#Trn Th Hin Lng#L Hu Tnh, Trn Th Hin Lng#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a68tr. : minh ho^b24cm#T.1#372.61#GK#365207#^a18900^b5000b#365207#VV 16.09436#V460T#Vi?t#Ting Vit#Lp 4#T ng#Cu#Sch c thm## 00524000000000289000450000200310000000500200003100700200005100800050007100900140 00760100005000900110025000950220004001200820007001240160003001310130007001340140 01600141026001100157026000700168181000600175019000500181020001100186020000600197 020000300203020001400206020000400220020001000224#V thc hnh luyn t v cu 4# Trn Th Hin Lng#Trn Th Hin Lng#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a60tr. : minh h o^b24cm#T.2#372.61#GK#365208#^a18900^b5000b#VV16.09437#365208#V460T#Vi?t#Ting Vit#Lp 4#T#Sch c thm#Cu#Thc hnh## 00508000000000289000450000200310000000500120003100700120004300800050005500900140 00600100005000740110025000790220004001040820007001080160003001150130007001180140 01600125026000700141026001100148181000600159019000500165020001100170020000600181 020000300187020000400190020001400194020001000208#V thc hnh luyn t v cu 5# L Hu Tnh#L Hu Tnh#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a68tr. : minh ho^b24cm#T.1#372 .61#GK#365209#^a18900^b5000b#365209#VV16.09438#V460T#Vi?t#Ting Vit#Lp 5#T#C u#Sch c thm#Thc hnh## 00508000000000289000450000200310000000500120003100700120004300800050005500900140 00600100005000740110025000790220004001040820007001080160003001150130007001180140 01600125026000700141026001100148181000600159019000500165020001100170020000600181 020000300187020000400190020001400194020001000208#V thc hnh luyn t v cu 5# L Hu Tnh#L Hu Tnh#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a68tr. : minh ho^b24cm#T.2#372 .61#GK#365210#^a18900^b5000b#365210#VV16.09439#V460T#Vi?t#Ting Vit#Lp 5#T#C u#Sch c thm#Thc hnh## 01114000000000373000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570020050000630030035001130070051001480050014001990120 06100213015008000274021016900354004001300523008000500536009002900541010000500570 01100260057502000200060102000160062102000180063702000190065501600030067400100170 0677020001200694005001800706020000900724013000700733#365211#VV16.09440#VV16.0944 1#^a32000^b500b#Vi?t#373.119#N122C#Nng cao nng lc hiu bit v i tng gi o dc#Dnh cho gio vin trung hc c s# Th Hnh Phc, Nguyn K Ho, Nguyn Thanh Bnh#Nguyn K Ho#Ti liu bi dng pht trin nng lc ngh nghip gi o vin#TTS ghi: B Gio dc v o to. Cc Nh gio v Cn b qun l c s gi o dc#Trnh by 3 Module THCS v: c im tm sinh l ca hc sinh trung hc c s; c im hc tp ca hc sinh trung hc c s v module gio dc hc sinh trung hc c s#In ln th 4#^aH.#^aGio dc ; i hc S phm#2016#^a148tr. : m inh ho^b24cm#Gio vin trung hc#Trung hc c s#Nng lc gio dc#Ti liu bi dng#XH# Th Hnh Phc#Tm sinh l#Nguyn Thanh Bnh#Hc sinh#365211## 01124000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810007000560020063000630030035001260070027001610050014001880120 06100202015008000263021024300343004001300586008000500599009002900604010000500633 01100310063802000200066902000160068902000180070502000190072301600030074200100120 0745020001000757013000700767#365212#VV16.09442#VV16.09443#^a24000^b500b#Vi?t#37 3.11#PH110T#Pht trin nng lc hot ng chnh tr - x hi ca gio vin#Dnh cho gio vin trung hc c s#L Thanh S, H Nht Thng#H Nht Thng#Ti liu bi dng pht trin nng lc ngh nghip gio vin#TTS ghi: B Gio dc v o to. Cc Nh gio v Cn b qun l c s gio dc#Gii thiu tng quan, mc ti u, ni dung ca cng tc phi hp gia nh trng vi gia nh v cng ng, ph i hp cc t chc x hi trong cng tc gio dc hc sinh trung hc c s; t c hc cc hot ng tp th cho hc sinh trung hc c s#In ln th 3#^aH.#^aGio dc ; i hc S phm#2016#^a112tr. : hnh v, bng^b24cm#Gio vin trung hc#Tr ung hc c s#Nng lc gio dc#Ti liu bi dng#XH#L Thanh S#Hot ng#3652 12## 01190000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820008000491810006000570020082000630030035001450070028001800050016002080040 01300224008000500237009002900242010000500271011002100276020001600297020002000313 02000180033302000190035101600030037000100110037301200610038401500800044502102880 0525020002000813013000700833#VV16.09444#VV16.09445#365213#^a21000^b500b#Vi?t#37 3.236#N122C#Nng cao nng lc hiu bit v mi trng gio dc v xy dng mi t rng hc tp#Dnh cho gio vin trung hc c s#T c Vn, Trn Quc Thnh#Tr n Quc Thnh#In ln th 4#^aH.#^aGio dc ; i hc S phm#2016#^a96tr. : bng^ b24cm#Trung hc c s#Gio vin trung hc#Nng lc gio dc#Ti liu bi dng#X H#T c Vn#Ti liu bi dng pht trin nng lc ngh nghip gio vin#TTS g hi: B Gio dc v o to. Cc Nh gio v Cn b qun l c s gio dc#Trnh by ni dung cc module THCS 4, THCS 5, THCS 6 trong chng trnh bi dng th ng xuyn gio vin ph thng v: Phng php v k thut thu thp, x l thng t in v mi trng gio dc trung hc c s, mi trng hc tp v xy dng mi tr ng hc tp cho hc sinh trung hc c s#Mi trng gio dc#365213## 00626000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020035000530070045000880050012001330050012001450050016001570050 01400173005001500187004001300202008000500215009001800220010000500238011001500243 020001200258020001200270020000600282020001400288013000700302016000300309#365214# VV16.09446#^a26000^b2000b#Vi?t#372.623#T527C#Tuyn chn nhng bi vn miu t 2 #T c Hin, Ng Thu Yn, Nguyn Minh Ho...#T c Hin#Ng Thu Yn#Nguyn Min h Ho#Nguyn Kim Sa#Thi Thanh Vn#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a12 3tr.^b24cm#Tp lm vn#Vn miu t#Lp 2#Sch c thm#365214#GK## 01207000000000361000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580020061000640030048001250070097001730050014002700080 00600284009001400290010000500304011003600309021032000345020001500665020000800680 02000150068801600030070300500160070600500190072200500150074100500110075600500200 0767005001500787015003600802013000700838#VV16.09447#VV16.09448#365215#^a225000^ b500b#Vi?t#616.024#V103T#Vai tr ca y hc gia nh trong ci thin cc h thng y t#Sch hng dn ca Hi Bc s gia nh th gii#Ch.b.: Michael Kidd, Nguy n Minh Tm, Nguyn V Quc Huy, Cao Ngc Thnh ; Bin dch: Phm L An#Kidd, Mic hael#^aHu#^ai hc Hu#2016#^aXLI, 363tr. : hnh v, bng^b24cm#Phn tch c h thng nhng ng gp ca y hc gia nh vo chm sc sc kho ban u cht l ng cao m cc h thng y t hin nay ang phi i mt v mang li cc la chn pht trin; gp phn nh hng thc t cho cc chin lc tim nng, nhm tr in khai v nhn rng hn na m hnh y hc gia nh ti Vit Nam#Y hc gia nh #Vai tr#Sch hng dn#KT#Nguyn Minh Tm#Nguyn V Quc Huy#Cao Ngc Thnh#Ph m L An#L H Th Qunh Anh#Nguyn Hu Ct#TTS ghi: Trng i hc Y dc Hu#3 65215## 00739000000000265000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200070 00381810006000450010008000510020020000590070033000790050016001120080006001280090 01400134010000500148011003000153021024900183020000700432020001100439013000700450 016000300457020001300460#VV16.09449#365216#^a70000^b150b#Vi?t#530.14#V124L#L nh#Vt l h nhiu ht#L nh (ch.b.), Hunh Vnh Phc#Hunh Vnh Phc#^aHu#^ ai hc Hu#2016#^aVII, 184tr. : hnh v^b24cm#Trnh by cc c s ca s lng t ho ln th hai v biu din s lp y, mt s phng php gn ng trong c lng t, ba bc tranh trong c hc lng t, l thuyt hm Green cho phng t rnh vi phn, hm Green n ht trong c hc lng t...#Vt l#Gio trnh#36521 6#GT#H nhiu ht## 00612000000000241000450002600110000002600070001101400140001801900050003208200040 00371810008000410010014000490020029000630070014000920080006001060090014001120100 00500126011003100131021016900162020001800331020001100349013000700360016000300367 #VV16.09450#365217#^a65000^b50b#Vi?t#302#GI-108T#u Minh Long#Gio trnh tm l hc x hi#u Minh Long#^aHu#^ai hc Hu#2016#^aVIII, 143tr. : hnh v^b24 cm#Trnh by nhng vn chung ca tm l hc x hi, cc hin tng tm l x hi, quy lut hnh thnh tm l x hi, nhn cch v quan h lin nhn cch, nh m x hi...#Tm l hc x hi#Gio trnh#365217#GT## 00866000000000313000450000200390000000500150003900500160005400500170007000500140 00870050023001010070061001240080006001850090014001910100005002050110029002100150 04700239082000400286016000300290013000700293014001400300026000700314026001100321 181000800332019000500340020002200345020001100367020001000378021016400388#Gio tr nh thc hnh ho sinh ng vt#H Trung Thng#V Th Minh Tm#H L Qunh Chu# Thi Th Thu#Nguyn Th Khnh Qunh#H Trung Thng (ch.b.), V Th Minh Tm, H L Qunh Chu...#^aHu#^ai hc Hu#2016#^aX, 179tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi : i hc Hu. Trng i hc Nng Lm#591#GT#365218#^a85000^b50b#365218#VV16.0 9451#GI-108T#Vi?t#Ho sinh hc ng vt#Gio trnh#Thc hnh#Trnh by nhng ki n thc c bn v ho sinh ng vt nh: ho cht, nng dung dch, phng php ly v chun b mu, cht kh, khong tng s v cht hu c...## 01066000000000325000450000200630000002900520006300300170011500500150013200500160 01470050015001630050017001780050018001950070065002130040018002780080006002960090 01400302010000500316011003100321082000800352016000300360013000700363014001400370 02600110038402600070039518100070040201900050040902000140041402000170042802102950 0445#Theo di huyt p lu ng 24 gi - t nguyn l n thc hnh#24 hour ambu latory blood pressure monitoring (ABPM)#Sch chuyn kho#Hunh Vn Minh#Cao Tr ng Sinh#Nguyn T ng#Dng nh Chnh#Nguyn Khnh Ton#B.s.: Hunh Vn Minh, Cao Trng Sinh (ch.b.), Nguyn T ng...#Ti bn ln th 1#^aHu#^ai hc Hu #2016#^aXII, 259tr. : minh ho^b21cm#616.132#KT#365219#^a80000^b50b#VV16.09452# 365219#TH205D#Vi?t#Tng huyt p#Sch chuyn kho#Gii thiu v bnh huyt p, c c phng php o huyt p, tng huyt p, chn on tng huyt p. Ch nh v k thut o huyt p lu ng 24 gi, qui trnh k thut s dng ABPM, cc thng s quan trng khi nh gi kt qu ABPM, cc nghin cu v huyt p lu ng 24 gi trong v ngoi nc## 00811000000000301000450002600110000002600110001102600070002202000100002901400160 00390190005000550820007000601810006000670020014000730030017000870070007001040080 00600111009001400117010000500131011002600136021028500162020001700447016000300464 020000900467001000700476020001000483020000900493013000700502#VV16.09453#VV16.094 54#365220#Bnh thn#^a110000^b500b#Vi?t#616.61#B256T#Bnh thn mn#Sch chuyn kho#V Tam#^aHu#^ai hc Hu#2016#^a285tr. : minh ho^b24cm#Trnh by nhng k in thc l thuyt t c bn n chuyn su trong lnh vc bnh thn mn nh: Si nh l thn, sinh l bnh, dch t hc, lm sng - cn lm sng, chn on, nguy n nhn v iu tr bnh. Hiu qu ca cc phng php iu tr thay th thn v hng tng lai v iu tr#Sch chuyn kho#KT#Bnh hc#V Tam#Chn on#iu t r#365220## 00791000000000265000450000100150000000200240001500500120003900700330005100800180 00840090047001020100005001490110015001540150038001690820006002070160003002130130 00700216014001700223026000700240181000600247019000500253019000800258020001100266 020002000277021022800297#Hill, Napoleon#Cch ngh thnh cng#Vit Khng#Napo leon Hill ; Vit Khng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a411tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Think & grow rich#650.1#KT #365221#^a110000^b3000b#365221#C102N#Vi?t#Dch M#Kinh doanh#B quyt thnh cn g#Gm nhng bi hc, nhng kinh nghim ca tc gi v nhng ngi ni ting khc c ng c kt l cha kha gip bn thay i nhng iu mnh ngh v cch ng h ca chnh mnh t c thnh cng trong cng vic v cuc sng## 00991000000000301000450000100170000000200870001700300170010400500120012100700370 01330080005001700090020001750100005001950110031002000820010002310160003002410130 00700244014001500251026000700266026001100273026001100284181000600295019000500301 020001000306020000400316020001700320020002400337021032800361#Nguyn Quc Dng#Xu t khu go ng bng sng Cu Long trong iu kin Vit Nam l thnh vin ca WTO#Sch chuyn kho#L Xun To#Ch.b.: Nguyn Quc Dng, L Xun To#^aH.#^aL lun chnh tr#2016#^a240tr. : hnh v, bng^b21cm#382.41318#XH#365222#^a55000 ^b300b#365222#VV16.09455#VV16.09456#X504K#Vi?t#Xut khu#Go#Sch chuyn kho# ng bng Sng Cu Long#Trnh by l lun v kinh nghim thc tin v hot ng xu t khu go trong iu kin hi nhp kinh t quc t, c bit khi gia nhp WTO. Thc trng xut khu go ng bng sng Cu Long t khi Vit Nam gia nhp WTO n nay. Quan im, gii php nhm y mnh xut khu go ng bng sng Cu Long t nm 2013 n nm 2020## 00914000000000289000450002600070000002600110000702000210001802000180003901400150 00570190005000720820010000771810007000870020084000940070057001780050013002350080 00500248009002000253010000500273011001500278021025600293016000300549013000700552 005001400559005001700573005002000590005001400610#365223#VV16.09457#T tng H C h Minh#Nhn t con ngi#^a45000^b200b#Vi?t#301.09597#PH110H#Pht huy nhn t con ngi, t t tng H Ch Minh n thc tin Vit Nam hin nay#Trn Th Hi (ch.b.), Phm Ngc Anh, Phm Hng Chng...#Trn Th Hi#^aH.#^aL lun chnh tr #2015#^a195tr.^b21cm#Tm hiu nhn t con ngi v pht huy nhn t con ngi t rong t tng H Ch Minh. Thc trng pht huy nhn t con ngi Vit Nam theo t tng H Ch Minh. Mt s gii php nhm pht huy nhn t con ngi Vit N am hin nay theo t tng H Ch Minh#XH#365223#Phm Ngc Anh#Phm Hng Chng#N guyn Th Kim Dung#Ng Xun Dung## 00671000000000265000450002600070000002600110000702600110001802000130002902000080 00420140015000500190005000650820006000701810008000760020028000840070011001120080 00500123009002000128010000500148011001500153021020500168020001100373016000300384 001001100387013000700398#365224#VV16.09459#VV16.09458#Ngh lm bo#Nh bo#^a500 00^b500b#Vi?t#070.4#GI-108T#Gio trnh lao ng nh bo#L Th Nh#^aH.#^aL lu n chnh tr#2016#^a191tr.^b21cm#Trnh by khi nim, c im lao ng nh bo. T chc lao ng trong c quan bo ch. Lao ng nh bo trong quy trnh sng t o v sn xut tc phm bo ch. Yu cu v phm cht v nng lc ca nh bo#Gi o trnh#GT#L Th Nh#365224## 01095000000000349000450000200550000000300170005500500190007200500160009100500170 01070050015001240050014001390070065001530080005002180090020002230100005002430110 01500248082001900263016000300282013000700285014001500292026000700307026001100314 02600110032518100060033601900050034202000140034702000100036102000170037102000070 0388020000900395021034100404#Cng tc vn phng qun u thnh ph H Ni hin nay#Sch chuyn kho#Nguyn Th T Uyn#Nguyn Ngc nh#Nguyn Minh Tun#Trn Kh c Vit#Cao Khoa Bng#Nguyn Th T Uyn, Nguyn Ngc nh (ch.b.), Nguyn Minh T un...#^aH.#^aL lun chnh tr#2016#^a190tr.^b21cm#324.25970750959731#XH#365225 #^a45000^b300b#365225#VV16.09460#VV16.09461#C455T#Vi?t#Cng tc ng#Vn phng# Sch chuyn kho#Cp u#Cp qun#Trnh by nhng vn l lun v thc tin v cng tc vn phng qun u thnh ph H Ni trong giai on hin nay. Thc tr ng, nguyn nhn v kinh nhim v cng tc vn phng qun u thnh ph H Ni t nm 2006 n nay. Nhng yu cu, nhim v v gii php ch yu thc hin cng tc vn phng qun u thnh ph H Ni n nm 2010## 01016000000000313000450002600070000002600110000702600110001802000100002902000130 00390140015000520190005000670820012000721810008000840020070000920030017001620070 05000179005001300229008000500242009002000247010000500267011001500272021033700287 020001700624016000300641001001400644005001400658013000700672020002300679#365226# VV16.09463#VV16.09462#Khiu ni#K lut ng#^a48000^b500b#Vi?t#324.2597075#GI- 103P#Gii php nng cao cht lng gii quyt khiu ni k lut trong ng#Sch chuyn kho#Ch.b.: Cao Vn Thng, Xun Tut, Dng Trung # Xun Tut#^aH.# ^aL lun chnh tr#2016#^a182tr.^b21cm#Trnh by mt s vn l lun v gii quyt khiu ni k lut trong ng. Thc trng gii quyt khiu ni k lut tron g ng t nhim k i hi ng ton quc ln th IX n ht nhim k i h n g ton quc ln th XI. Mt s gii php ch yu nng cao cht lng cng tc gi i quyt khiu ni k lut ng trong tnh hnh hin nay#Sch chuyn kho#XH#Cao Vn Thng#Dng Trung #365226#ng Cng sn Vit Nam## 00854000000000289000450002600070000002600110000702600110001802000210002902000130 00500140015000630190005000780820004000831810006000870020068000930030017001610070 01500178008000500193009002000198010000500218011001500223021026900238020001700507 016000300524001001500527013000700542020001500549#365227#VV16.09464#VV16.09465#Tr it hc phng Ty#Bn th lun#^a60000^b300b#Vi?t#190#B105T#Bn th lun v nh n thc lun trong trit hc phng Ty trc Mc#Sch chuyn kho#Trn Vn Phn g#^aH.#^aL lun chnh tr#2016#^a203tr.^b21cm#Tm hiu quan nim v bn th lu n v nhn thc lun trong mt s tro lu trit hc Phng Ty nh: Trit hc Hy Lp c i, trit hc Ty u thi trung c v phc hng, trit hc Ty u thi cn i (th k XVII-XVIII), trit hc c cui th k XVIII u th k XIX#Sch chuyn kho#XH#Trn Vn Phng#365227#Nhn thc lun## 00856000000000265000450000100160000000201010001600700160011700800050013300900200 01380100005001580110015001630150050001780820023002280160003002510130007002540140 01500261026000700276026001100283026001100294181000600305019000500311020000900316 020000900325021025600334#Nguyn Dng Anh#Vic lm cho nng dn b thu hi t tr ong qu trnh cng nghip ho, th ho thnh ph Nng#Nguyn Dng Anh#^a H.#^aL lun chnh tr#2016#^a223tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Quc gia H Ch Minh#331.120424088630959751#XH#365228#^a60000^b500b#365228#VV16.09466#V V16.09467#V303L#Vi?t#Vic lm#Nng dn#Trnh by c s l lun v thc tin v v ic lm cho ngi nng dn b thu hi t trong qu trnh cng nghip ho, th ho. Thc trng v gii php v vic lm cho nng dn b thu hi t trong qu trnh cng nghip ho, th ho thnh ph Nng## 01070000000000325000450002600110000002600110001102600070002202000210002901500700 00500140015001200190005001350820012001401810008001520020058001600070063002180050 02000281008000500301009002000306010000500326011001500331021029900346020001100645 01600030065600500160065900500140067500500120068900500130070102000230071401300070 0737#VV16.09468#VV16.09469#365229#T tng H Ch Minh#TTS ghi: Hc vin Bo ch v Tuyn truyn. Khoa T tng H Ch Minh#^a50000^b500b#Vi?t#324.2597075#GI- 108T#Gio trnh t tng H Ch Minh v ng Cng sn Vit Nam#Trn Th Minh Tuy t (ch.b.), Nguyn Quc Bo, Don Th Chn...#Trn Th Minh Tuyt#^aH.#^aL lun chnh tr#2016#^a231tr.^b21cm#Trnh by c s, qu trnh hnh thnh v pht tri n t tng H Ch Minh v ng Cng sn Vit Nam. T tng H Ch Minh v ng Cng sn Vit Nam v xy dng ng trong sch, vng mnh. Vn dng t tng H C h Minh v ng Cng sn vo cng tc xy dng v chnh n ng trong giai on hin nay#Gio trnh#GT#Nguyn Quc Bo#Don Th Chn#L nh Nm#V Quang nh# ng Cng sn Vit Nam#365229## 00880000000000301000450002600110000002600110001102600070002201500710002901400160 01000190005001160820004001211810006001250020049001310070048001800050014002280080 00500242009005300247010000500300011002600305021018700331016000300518019000500521 001001700526005001100543013000700554020000800561020000900569#VV16.09471#VV16.094 70#365230#Dch t nguyn bn ting Anh: Heidegger and a Hippo walk through those #^a85000^b2000b#Vi?t#129#H201V#Heidegger v con h m bc qua cng thin ng #Thomas Cathcart, Daniel Klein ; H Gia Hn dch#Klein, Daniel#^aH.#^aTri thc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a251tr. : tranh v^b21cm#Bn lun hi hc v cao siu g v s sng, ci cht v th gii bn kia ca trit gia thn hc, cc nh tm l hc v nhng bc hin nhn thng thi trong nhng chuy n phiu lu ca h#XH#Dch#Cathcart, Thomas#H Gia Hn#365230#S sng#Ci cht## 00919000000000301000450000100150000000200150001500300220003000500120005200700330 00640080005000970090053001020100005001550110015001600150048001750820004002230160 00300227013000700230014001600237026001100253026001100264026000700275181000700282 019000500289019000500294020000900299020000900308021030000317#Eliade, Mircea#Thi ng v phm#Bn cht ca tn gio#Huyn Giang#Mircea Eliade ; Huyn Giang dch#^a H.#^aTri thc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a225tr.^b21cm#Tn sch ting c: Das heilige und das profane#201#XH#365231#^a70000^b2000b#VV16.0 9472#VV16.09473#365231#TH306V#Vi?t#Dch#Tn gio#Thn hc#Trnh by khi qut v lch s cc tn gio. Phn tch v l gii s i lp gia "thing" v "phm" c biu hin trong khng gian thing v s thing ho th gii; thi gian thin g v cc huyn thoi; tnh thing ca t nhin v tn gio v tr; s tn ti c a con ngi v s sng c thnh ho## 00842000000000265000450002600110000002600110001102600070002202000050002901501410 00340140017001750190005001920820016001971810006002130020025002190070007002440080 00500251009001100256010000500267011002200272021025400294016000300548001000700551 013000700558020001100565#VV16.09474#VV16.09475#365232#Lch#u ba sch ghi: Li n hip cc hi UNESCO Vit Nam. Trung tm UNESCO Nghin cu v Bo tn vn ho C hm. - Tn tht tc gi: Trng Vn Mn#^a120000^b1000b#Vi?t#529.08999220597#L3 02P#Lch php ca ngi Chm#Sakaya#^aH.#^aTri thc#2016#^a489tr. : bng^b24cm#T rnh by mt s vn c bn v lch th gii v lch php ca ngi Chm. c im lch php ca ngi Chm, lch Chm vi thin nhin - con ngi v vai tr ca n i vi i sng x hi. Thc trng v gii php v lch php ca ngi C hm hin nay#XH#Sakaya#365232#Ngi Chm## 00881000000000265000450000100150000000200220001500700150003700800050005200900180 00570100005000750110015000800150067000950820008001620160003001700130007001730140 01600180026001100196026001100207026000700218181000600225019000500231020001100236 020001100247021035700258#V Th Sao Chi#Ting Vit hnh chnh#V Th Sao Chi#^aH .#^aKhoa hc x hi#2016#^a531tr.^b21cm#TTS ghi: Vin hn lm Khoa hc x hi V it Nam. Vin Ngn ng hc#351.597#XH#365233#^a115000^b300b#VV16.09476#VV16.094 77#365233#T306V#Vi?t#Hnh chnh#Ting Vit#Gii thiu khi qut v hot ng gia o tip ngn ng trong lnh vc hnh chnh. Quy nh ca nh nc v nhng yu c u chung v s dng ngn ng hnh chnh. Th thc, chnh t, t ng, cu, b cc ni dung v mu ho trong vn bn hnh chnh. Vn chun ho ting Vit hnh c hnh trong giai on cng nghip ho, hin i ho t nc v hi nhp quc t# # 00938000000000301000450002600110000002600070001102000080001801200390002601500320 00650140016000970190005001130820011001181810007001290020030001360030060001660070 00900226008000500235009003900240010000500279011001500284021023300299016000300532 001000900535020001000544004002900554020004600583013000700629#VV16.09478#365234#T iu s#T sch Alpha di sn. Gc nhn s Vit#Tn tht tc gi: Nguyn B Th#^a 54000^b2500b#Vi?t#959.703092#NG527V#Nguyn Vn Vnh (1882 - 1936)#T cu b ch n b thu n ngi gi nhng k lc v t hc#Nht Tm#^aH.#^aKhoa hc x hi ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a151tr.^b21cm#K v tiu s v s nghip hc gi Nguy n Vn Vnh (1882-1936) l nh tn hc, nh bo, nh vn, nh phin dch, nh ch nh tr Vit Nam u th k 20. Mt s bi iu vn ca bn b trong v ngoi n c tin bit ng v ci vnh hng#XH#Nht Tm#S nghip#Ti bn theo bn in nm 1 957#Nguyn Vn Vnh, Hc gi, 1882-1936, Vit Nam#365234## 00888000000000289000450002600110000002600110001102600070002202000150002901500570 00440140017001010190005001180820008001231810006001310020030001370070045001670050 01800212008000500230009004100235010000500276011001500281021025800296016000300554 019000500557001002100562013000700583020000800590#VV16.09479#VV16.09480#365235# o Thin cha#Dch theo bn ting Php: Histoire du royaume de Tunquin#^a160000^ b1000b#Vi?t#282.597#L302S#Lch s vng quc ng ngoi#Alexandre de Rhodes ; Ng uyn Khc Xuyn dch#Nguyn Khc Xuyn#^aH.#^aKhoa hc x hi ; Cng ty Sch Dn tr#2016#^a345tr.^b23cm#Gii thiu nhng t liu qu v tnh hnh chnh tr, qu n s v x hi, kinh t, vn ho, tn gio... v con ngi Vit Nam th k 17. K li tt c hot ng ca Alexandre de Rhodes v nhng ngi k tip ng e m Tin Mng ca c Kit n cho ng Ngoi#XH#Dch#Rhodes, Alexandre de#365235#L ch s## 01189000000000385000450000200570000000300360005700500140009300500160010700500160 01230050016001390050017001550050023001720050017001950050014002120070106002260080 00500332009001800337010000500355011001500360015014900375082000400524016000300528 01300070053101400160053802600070055402600110056102600110057218100060058301900050 0589019000800594020001900602020001000621020001900631021015300650#L thuyt v n g dng l thuyt trong nghin cu vn hc#Tp bi ging v ti liu tham kho#Ow en, Stephen#Damrosch, David#Thornber, Karen#Barthes, Roland#Derrida, Jacques#Tr n Th Phng Phng#Nguyn Quc Vinh#Phm Quc Lc#Stephen Owen, David Damrosch, Karen Thornber... ; Dch: Trn Th Phng Phng... ; Nguyn Quc Vinh h..#^aH .#^aKhoa hc x hi#2016#^a619tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Hn lm Khoa hc x hi V it Nam. Vin Vn hc. - Tn sch ting Anh: Literary theories and their applica tion : Lectures and readings#809#VH#365236#^a155000^b300b#365236#VV16.09481#VV1 6.09482#L600T#Vi?t#Dch M#Nghin cu vn hc#Bi ging#Ti liu tham kho#Trnh by cc l thuyt v gi cch tip cn cc l thuyt cng nh cch ng x khi du nhp h thng l thuyt phng Ty vo thc t vn hc Vit Nam## 00404000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820011000411810006000520010009000580020018000670070009000850080005000940090 01100099010000500110011001500115020001700130020000500147013000700152016000300159 #VV16.09483#365237#VV16.09484#^b300b#Vi?t#895.922234#T101P#Xun c#Tc phm ch n lc#Xun c#^aH.#^aSn khu#2016#^a653tr.^b21cm#Vn hc hin i#Kch#365237# VH## 00816000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820004000411810006000450010010000510020018000610030110000790070010001890080 00500199009001100204010000500215011001600220020002000236016000300256015003500259 021020500294020001100499020000900510013000700519#365238#VV16.09485#VV16.09486#^b 128b#Vi?t#792#C104H#Tt Thng#Cm hng sng to#Tiu lun cng trnh - ti nh nh ca cc cng trnh - ti cp vin, cp thnh ph, cp b, cp Nh nc#T t Thng#^aH.#^aSn khu#2016#^a1031tr.^b21cm#Ngh thut sn khu#VH#Tn tht tc gi: Nguyn Tt Thng#Gii thiu ton b cc tiu lun cng trnh, ti nghi n cu ca tc gi v: Chc nng gio hun ca vn hc, sn khu; s sng to ngh thut; ngh thut tung, kch v s i mi t gc th loi...#Nghin cu#S ng to#365238## 00821000000000325000450002600110000002600110001102600070002202000070002901400170 00360190005000530820008000581810007000660020024000730030027000970070029001240080 00600153009001400159010000500173011002000178021016600198020000900364020001000373 02000460038301600030042900100180043201200190045002000100046902000090047901300070 0488#VV16.09488#VV16.09487#365239#Di co#^a595000^b2000b#Vi?t#181.197#TR308G#Tr it gia Trn c Tho#Di co, kho lun, k nim#Nguyn Trung Kin s.t., b.s.#^a Hu#^ai hc Hu#2016#^a1699tr. : nh^bio#Tp hp cc bi vit v cuc i v n hng cng hin cho s nghip nghin cu khoa hc ca nh tri thc, trit hc Tr n c Tho cng mt s di co, kho lun ca ng#Cuc i#S nghip#Trn c Th o, Trit gia, 1917-1993, Vit Nam#XH#Nguyn Trung Kin#T sch Trit Vit#Kho l un#Bi vit#365239## 00662000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010017000650020056000820070017001380080005001550090 00800160010000500168011002200173021012900195020000700324020000400331016000300335 020001900338013000700357020002000364#365240#VV16.09490#VV16.09489#^a150000^b100 0b#Vi?t#614.523#V113X#Nguyn ng Hin#Vc xin si sn xut ti Vit - Cng ngh v cht lng#Nguyn ng Hin#^aH.#^aY hc#2016#^a110tr. : bng^b24cm#Trnh b y cn nguyn gy bnh, bnh hc, dch t hc bnh si v cng ngh sn xut cng nh nh gi cht lng ca vc xin si#Vacxin#Si#KT#Cng ngh sn xut#365240 #Cht lng sn phm## 00647000000000253000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200110 00301810006000410020058000470220004001050080005001090090012001140100005001260110 02200131015002300153021016800176020001900344020001100363020000900374013000700383 016000300390#VL16.01402#365241#^b230b#Vi?t#352.409597#V308N#Vit Nam cng khai q uyt ton ngn sch Nh nc nm 2013#T.1#^aH.#^aTi chnh#2015#^a974tr. : bng^ b27cm#TTS ghi: B Ti chnh#Trnh by s liu quyt ton ngn sch Nh nc; qu yt ton thu, chi ngn sch ca cc B, c quan Trung ng v ca cc tnh, thn h ph trc thuc Trung ng nm 2013#Ngn sch nh nc#Quyt ton#Nm 2013#3652 41#XH## 00636000000000253000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200110 00301810006000410020055000470220004001020080005001060090012001110100005001230110 02300128015002300151021016200174020001900336020000800355020000900363013000700372 016000300379#VL16.01403#365242#^b230b#Vi?t#352.409597#V308N#Vit Nam cng khai d ton ngn sch Nh nc nm 2013#T.2#^aH.#^aTi chnh#2015#^a1200tr. : bng^b2 7cm#TTS ghi: B Ti chnh#Trnh by s liu d ton ngn sch Nh nc; d ton thu, chi ngn sch ca cc B, c quan Trung ng v ca cc tnh, thnh ph tr c thuc Trung ng nm 2015#Ngn sch nh nc#D ton#Nm 2015#365242#XH## 01333000000000385000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200090 00301810006000390020064000450030091001090070066002000050013002660050012002790050 01400291005001700305005001700322005001100339005001500350005001100365008000500376 00900200038101000050040101100150040601500500042102103860047102000080085702000290 0865020002100894013000700915016000500922019000400927020001600931#365243#VV16.094 93#^b200b#Vi?t#959.7043#103T#i thng ma xun 1975 - Sc mnh on kt thng nht non sng#K yu Hi tho khoa hc k nim 40 nm gii phng hon ton min Nam, thng nht t nc# Th Thch, V Th Tng, V Quang Hin... ; B.s.: L Quc L...# Th Thch#V Th Tng#V Quang Hin#Nguyn Danh Tin#Phm Hng Ch ng#L Quc L#Nguyn Mnh H#L Vn Li#^aH.#^aL lun chnh tr#2015#^a679tr.^ b24cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Quc gia H Ch Minh#Tp hp cc bi vit nh n mnh nhng ngha lch s v cc bi hc su sc v qu trnh ng lnh o c uc khng chin ginh thng li; ng thi lm sng t thm ngha thng li v i ca dn tc Vit Nam trong gii phng min Nam, thng nht t nc cng nh i vi cng cuc i mi xy dng v pht trin t nc, u tranh v ho b nh v tin b trn ton th gii hin nay#Lch s#Tng tin cng ma xun 1975#K hng chin chng M#365243#H.H#Mai#K yu hi tho## 00482000000000241000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200110 00401810006000510010014000570020032000710070014001030040030001170080005001470090 02100152010000500173011001500178020001700193020002000210013000700230016000300237 #365244#VV16.09494#^a155000^b1000b#Vi?t#895.922334#B305B#Trn Mai Hnh#Bin bn chin tranh 1-2-3-4.75#Trn Mai Hnh#Ti bn ln th 2, c b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a550tr.^b24cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt lch s#365244#XH ## 01006000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820007000511810006000580010033000640020024000970030022001210070101001430050 02800244005001700272005001100289004001800300008000500318009002100323010000500344 01100150034902102770036402000160064102000080065701600030066501900050066801300070 0673#VV16.09496#365245#VV16.09495#^a195000^b1000b#Vi?t#327.09#L302S#Demosfenovi ch, Bogaturov Aleksey#Lch s quan h quc t#Sch tham kho ni b#Bogaturov Al eksey Demofenovich, Averkov Viktor Viktorovich ; ng Quang Chung dch ; L c Mn h..#Viktorovich, Averkov Viktor#ng Quang Chung#L c Mn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a687tr.^b24cm#Trnh by cc vn v s hnh thnh v nhng mu thun ca h thng lng cc; cc giai on u tin v giai on th hai ca tnh trng n nh trong th i u; phn tch qu trnh v n guyn nhn dn n s sp ca h thng lng cc v s hnh thnh th gii n cc#Quan h quc t#Lch s#XH#Dch#365245## 00870000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010018000650020062000830070018001450040029001630080 00500192009002100197010000500218011001500223021031800238020001700556020002100573 013000700594016000300601#VV16.09497#VV16.09498#365246#^a165000^b800b#Vi?t#959.7 043#V250C#Nguyn Phng Nam#V cc tng thng M trong cuc chin tranh xm lc Vit Nam#Nguyn Phng Nam#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc g ia#2016#^a615tr.^b24cm#Phn nh nhng m mu, th on chnh tr, nhng chin l c v nhng b tc dn n s thm bi ca cc i tng thng M, ng thi nu bt nhng kh khn, gian kh, mt mt hy sinh cng nh nhng c trng ch ngha anh hng cch mng, nhng chin tch ca nhn dn Vit Nam trong cuc khng chi n chng M cu nc#Lch s hin i#Chin tranh Vit Nam#365246#XH## 00884000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530020066000590070041001250080005001660090021001710100 00500192011002700197021023800224020000800462020002000470016000300490020001100493 005000800504005001300512005001300525005001200538005001300550013000700563#365247# VV16.09499#VV16.09500#^b2100b#Vi?t#959.703092#H100H#H Huy Tp - Nh lnh o xu t sc ca ng v Cch mng Vit Nam# Mi, L Kh Phiu, Nguyn Duy Qu...#^ aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a832tr. : nh, bng^b24cm#Gii thiu khi qut cu c i hot ng cch mng ca Tng b th H Huy Tp; nhng ng gp v l lun v thc tin ca ng vi s nghip cch mng ca dn tc, c bit l i vi q u hng H Tnh cng mt s tc phm chn lc ca ng#Tiu s#Hot ng cch m ng#XH#H Huy Tp# Mi#L Kh Phiu#L Kh Phiu#T Bu Gim#V Hu Ngon#3652 47## 00958000000000289000450000200690000000500170006900500160008600500150010200500110 01170050015001280070059001430080005002020090021002070100005002280110022002330150 04500255082001100300016000300311013000700314014000800321026000700329026001100336 181000600347019000500353020001000358021030000368#Bnh lun khoa hc Hin php n c Cng ho X hi ch ngha Vit Nam#Nguyn ng Dung#Trnh Quc Ton#ng Minh Tun#o Tr c#Phm Hng Thi#Ch.b: Nguyn ng Dung, Trnh Quc Ton, ng Mi nh Tun...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a500tr. : bng^b24cm#TTS ghi: i h c Quc gia H Ni. Khoa Lut#342.597023#XH#365248#^b1000b#365248#VV16.09501#B312 L#Vi?t#Hin php#Trnh by khi nim, v tr, vai tr, l do sa i, nhng im mi c bn v bnh lun cc vn , iu khon ca Hin php nm 2013 nh: ch chnh tr, quyn con ngi, quyn v ngha v c bn ca cng dn, kinh t, x hi, vn ho, gio dc, khoa hc, cng ngh, mi trng, bo v T quc...## 01105000000000325000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200100 00311810006000410020037000470030017000840070056001010060015001570050016001720050 01200188005001700200005001300217008000500230009002100235010000500256011002200261 01500450028302103990032802000160072702000090074302000170075201300070076901600030 0776#365249#VV16.09502#^b1000b#Vi?t#323.09597#T550T#T tng Vit Nam v quyn c on ngi#Sch chuyn kho#Phm Hng Thi (ch.b.), Nguyn Vn Mnh, c Minh.. .#Phm Hng Thi#Nguyn Vn Mnh# c Minh#Nguyn ng Dung#V Cng Giao#^aH.# ^aChnh tr Quc gia#2016#^a610tr. : bng^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H N i. Khoa Lut#Trnh by phng php lun nghin cu quyn con ngi; ngun gc t tng quyn con ngi Vit Nam. Phn tch t tng quyn con ngi Vit Nam qua cc thi k: t thi k nh nc phong kin c lp (938 - 1885) n thi k Php thuc (th k 19 - 20). T tng H Ch Minh v quyn con ngi; t tng quyn con ngi ca ng Cng sn Vit Nam v trong php lut Vit Nam t nm 1 945 ti nay#Quyn con ngi#T tng#Sch chuyn kho#365249#XH## 00658000000000253000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200130 00311810006000440020047000500080005000970090021001020100005001230110021001280150 05900149021014300208020000800351020000800359020001000367020001700377013000700394 016000300401#365250#VV16.09503#^b1000b#Vi?t#328.36509597#U523B#U ban Php lut - 70 nm t chc v hot ng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a344tr. : nh^b24c m#TTS ghi: Quc hi nc Cng ho X hi ch ngha Vit Nam#Ghi li qu trnh h nh thnh, pht trin ca U ban Php lut qua cc nhim k ca Quc hi v t c hc, hot ng v cc thnh vin ca U ban#Lch s#T chc#Hot ng#U ban Ph p lut#365250#XH## 01073000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820019000421810006000610010017000670020061000840070028001450080005001730090 02100178010000500199011003700204015009400241021040300335020000800738020000800746 020000900754016000300763020001000766013000700776#365251#VV16.09504#VV16.09505#^b 1025b#Vi?t#324.25970750959774#L302S#Nguyn Vn Ngon#Lch s ng b v nhn dn th trn Du Ting (1945 - 2015)#Nguyn Vn Ngon s.t., b.s.#^aH.#^aChnh tr Q uc gia#2016#^a371tr., 20tr. nh : minh ho^b22cm#TTS ghi: ng b huyn Du Ti ng - Tnh Bnh Dng. Ban Chp hnh ng b th trn Du Ting#Gii thiu vng t, con ngi v lch s truyn thng cch mng ca nhn dn x nh Thnh (nay l th trn Du Ting, tnh Bnh Dng). Lch s qu trnh ng b th trn Du Ting lnh o nhn dn u tranh ginh chnh quyn v trong khng chin chng thc dn Php xm lc (1945 - 1954), khng chin chng M (1957 - 1975) v lnh o nhn dn xy dng v pht trin kinh t, x hi (1975 - 2015)#Lch s#ng b#Th trn#XH#1945-2015#365251## 01060000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820019000411810006000600010022000660020080000880070027001680080005001950090 02100200010000500221011003800226015004600264021043300310020000800743020001100751 020001000762013000700772016000300779#365252#VV16.09506#VV16.09507#^b500b#Vi?t#32 4.25970750959753#L302S#Nguyn on Tun Kit#Lch s u tranh cch mng ca n g b v nhn dn x Bnh Phc (1930 - 1975)#Nguyn on Tun Kit b.s.#^aH.#^aC hnh tr Quc gia#2016#^a283tr., 12tr. nh : nh, bng^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Bnh Phc#Gii thiu v tr a l, iu kin t nhin, kinh t - x hi v truyn thng yu nc ca nhn dn x Bnh Phc huyn Bnh Sn (Qu ng Ngi) trc khi c ng; s ra i ca t chc ng x Bnh Phc v vai tr ca ng b v nhn dn x qua cc giai on: u tranh cch mng ginh chnh q uyn (1930 - 1945), giai on khng chin chng thc dn Php (1945 - 1954) v t rong s nghip khng chin chng M, cu nc (1954 - 1975)#Lch s#ng b x#1 930-1975#365252#XH## 01137000000000301000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200090 00301810006000390020072000450070057001170050015001740050017001890050012002060050 01300218005001600231008000500247009002100252010000500273011003100278015004200309 021045700351020000800808020000900816013000700825016000300832#365253#VV16.09508#^ b300b#Vi?t#330.9597#107G#nh gi kinh t Vit Nam thng nin 2015 - Trn bc thm hi nhp mi#T Trung Thnh (ch.b.), Phm Hng Chng, H nh Bo...#T Tr ung Thnh#Phm Hng Chng#H nh Bo#Phm Th Anh#Nguyn Phc Hi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a230tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn#Trnh by tng quan tnh hnh kinh t Vit Nam nm 2015, nhng din bin kinh t v m v chnh sch kinh t nm 2015 ca Vit Nam trc tc ng c a hi nhp kinh t v trin vng nm 2016; ng thi gii thiu khi qut nhng vn mi trong hi nhp kinh t mi, nhng cam kt hi nhp quan trng ca Vi t Nam; phn tch nhng tc ng ca hi nhp kinh t mi n khu vc doanh nghi p, ngun thu ngn sch v mc bt bnh ng thu nhp ca Vit Nam#Kinh t#n h gi#365253#XH## 00898000000000277000450000100180000000200950001800700180011300400290013100800050 01600090021001650100005001860110027001910820013002180160003002310130007002340140 01600241026000700257026001100264026001100275181000600286019000500292020000800297 020002300305020001300328021027900341#Nguyn Phng Nam#V cc tng t lnh, t l nh chin trng Nht - Php trong cuc chin tranh xm lc Vit Nam#Nguyn Ph ng Nam#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a490tr. : nh, bng^b24cm#959.70410922#XH#365254#^a135000^b800b#365254#VV16.09509#VV16.095 10#V250C#Vi?t#Lch s#Khng chin chng Php#Tng t lnh#Khc ho li chn dung cc tng lnh ca bn kia chin tuyn mt thi dnh lu vo cuc chin tran h xm lc Vit Nam vi nhng m mu y ti c v s thm bi ca h trn chin trng Vit Nam nh: Hisaichi Terauchi, Philippe de Hautecloque Leclerc, Valluy Jean Etienne...## 00901000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010016000680020030000840030015001140070036001290050 00900165005000900174005001000183004001800193008000500211009002100216010000500237 01100150024202102260025702000090048302000100049202000080050202000150051001300070 0525016000300532019001600535#365255#VV16.09511#VV16.09512#^a47000^b1000b#Vi?t#6 58.300951#PH110H#Nhim Ngn Thn#Pht hin v s dng nhn ti#Sch tham kho#Nh im Ngn Thn ; Dch: Thu Lan...#Thy Lan#Thanh H#Xun Dc#Ti bn ln th 2# ^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a215tr.^b21cm#Hm cha nhng t tng, kin thc v kinh nghim qu bu trong cch dng ngi, la chn cn b, ngh thut lnh o, tho lun v tinh thn "i hc", nu ln cc gi tr ca vn ho v truyn thng i chng ca Trung Quc#Nhn ti#Pht hin#S dng#Sch tham kho#365255 #XH#Dch Trung Quc## 01002000000000313000450000100120000000200500001200300150006200500140007700700270 00910080005001180090021001230100005001440110022001490820012001710160003001830130 00700186014001500193026000700208026001100215026001100226181000700237019000500244 020002300249020001000272020000800282020001500290020000900305021037400314#V Nh Khi#Qu trnh hnh thnh ng li i mi Vit Nam#Sch tham kho#Trn Th T hi#V Nh Khi, Trn Th Thi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a183tr. : bng^b2 1cm#324.2597075#XH#365256#^a55000^b500b#365256#VV16.09513#VV16.09514#QU100T#Vi? t#ng Cng sn Vit Nam#ng li#i mi#Sch tham kho#Vit Nam#Gii thiu t nh hnh th gii v trong nc thp nin 1970, 1980, cuc khng hong kinh t - x hi v yu cu i mi t nc. Trnh by qu trnh tm ti, th nghim cc hnh thc, bin php i mi ca ng, ca ton dn Vit Nam; qu trnh i mi t duy, tin hnh tng kt, tng bc ra ng li i mi v pht ng cng cuc i mi ton din t nc ca ng## 00978000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610010013000670020093000800030015001730070013001880080 00500201009002100206010000500227011003100232021036400263020001000627020001600637 020001000653020001500663013000700678016000300685#365257#VV16.09515#VV16.09516#^a 86000^b500b#Vi?t#343.5970721#M458S#o Ngc Bu#Mt s vn v quy ch php l ut lm dng v tr thng lnh th trng Vit Nam hin nay#Sch tham kho#o Ngc Bu#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a327tr. : hnh v, bng^b21cm#Nghin c u l lun hnh vi lm dng v tr thng lnh th trng; so snh quc t quy ch php lut lm dng v tr thng lnh th trng; bin thin kt cu th trng v hin trng lm dng v tr thng lnh th trng trong qu trnh chuyn i kinh t Vit Nam; hin trng php lut v thc tin chp php lm dng v tr thng lnh th trng Vit Nam...#Php lut#Lut cnh tranh#c quyn#Sch tha m kho#365257#XH## 00877000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010012000680020034000800070012001140040031001260080 00500157009001200162010000500174011003100179021036800210020001500578020000800593 013000700601016000300608#365258#VV16.09517#VV16.09518#^a75000^b1000b#Vi?t#352.4 09597#QU105L#V Th Nhi#Qun l ti chnh cng Vit Nam#V Th Nhi#Ti bn l n th 2 c chnh sa#^aH.#^aTi chnh#2016#^a320tr. : hnh v, bng^b21cm#Tng quan v qun l ti chnh cng v b my qun l ti chnh cng Vit Nam. Trn h by nhng vn c bn v qun l ngn sch nh nc; qun l thu, chi ngn s ch nh nc; qun l ti sn cng trong c quan hnh chnh v n v s nghip cng lp; cc c ch qun l ti chnh, ch k ton i vi c quan hnh chn h nh nc v n v s nghip cng lp...#Ti chnh cng#Qun l#365258#XH## 00808000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010015000660020041000810070040001220050017001620080 00500179009001200184010000500196011002200201015002900223021021500252020002000467 020001300487020000800500013000700508016000300515#365259#VV16.09519#VV16.09520#^a 30000^b2000b#Vi?t#658.15076#B103T#Phm Th Quyn#Bi tp phn tch ti chnh do anh nghip#Ch.b.: Phm Th Quyn, Nguyn Th Thanh#Nguyn Th Thanh#^aH.#^aTi c hnh#2016#^a227tr. : bng^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Cung cp cc dng b i tp v hng dn cc bi tp theo ch k ton doanh nghip, gip ngi hc bit vn dng cc kin thc c trang b thc hnh phn tch ti chnh c a doanh nghip ph hp vi thc t#Phn tch ti chnh#Doanh nghip#Bi tp#365 259#KT## 00881000000000313000450000100180000000200470001800700240006500800050008900900120 00940100005001060110026001110150029001370820004001660160003001700130007001730140 01600180026000700196026001100203026001100214181000600225019000500231020000900236 020001000245020001000255020001000265020000800275020000800283021027600291#Nguyn Hong Tun#Cu hi v bi tp phn loi, xut x hng ho#Nguyn Hong Tun ch.b .#^aH.#^aTi chnh#2016#^a163tr. : minh ho^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#3 82#XH#365260#^a20000^b2000b#365260#VV16.09521#VV16.09522#C125H#Vi?t#Hng ho#Xu t khu#Nhp khu#Phn loi#Cu hi#Bi tp#Tng quan v h thng hi ho m t v m hng ho, xut x hng ho. Phn loi hng ho theo danh mc HS. Phn loi hng ho theo danh mc hng ho xut khu, nhp khu v biu thu xut khu, nh p khu ca Vit Nam. Quy tc xut x v kim tra xut x hng ho ti Vit Nam# # 00931000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820014000491810007000630010015000700020059000850030017001440070015001610080 00500176009001200181010000500193011003100198015002900229021031100258020002800569 020001700597020001700614013000700631016000300638#365261#VV16.09523#VV16.09524#^a 50000^b500b#Vi?t#332.673209597#KH513C#Nh Trng Bch#Khung chnh sch v FDI Vit Nam thc trng v gii php#Sch chuyn kho#Nh Trng Bch#^aH.#^aTi chn h#2016#^a287tr. : bng, biu ^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Nhng vn l lun v qun l nh nc, qun l ri ro, kinh nghim ca nc ngoi i vi u t trc tip nc ngoi (FDI) v bi hc cho Vit Nam; thc trng v qun l nh nc v cc gii php hn ch ri ro trong cc doanh nghip cng mt s ki n ngh nhm hon thin khung chnh sch v FDI Vit Nam#u t trc tip nc ngoi#Khung chnh sch#Sch chuyn kho#365261#XH## 00865000000000337000450000200480000000500120004800500130006000500130007300500130 00860050020000990070057001190080005001760090012001810100005001930110022001980150 02900220082000900249016000300258013000700261014001600268026001100284026000700295 02600110030218100060031301900050031902000080032402000210033202000080035302000080 0361021015800369#Cu hi v bi tp k ton ngn hng trung ng#H Minh Sn#Tr n Th Lan#Ng c Tin#Phm Thi H#Trn Th Vit Thch#B.s.: H Minh Sn, Trn Th Lan (ch.b.), Ng c Tin...#^aH.#^aTi chnh#2016#^a150tr. : bng^b21cm#TT S ghi: Hc vin Ti chnh#657.8333#KT#365262#^a20000^b2000b#VV16.09525#365262#V V16.09526#C125H#Vi?t#K ton#Ngn hng trung ng#Cu hi#Bi tp#Cung cp nhng kin thc chuyn su, cc tnh hung thc t v nghip v k ton ca Ngn hng trung ng thng qua h thng cc cu hi v bi tp thc hnh## 00829000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010017000640020055000810070041001360050016001770080 00500193009001200198010000500210011002100215015002900236021017800265020001800443 02000040046102000030046502000090046802000080047702000080048501300070049301600030 0500#365263#VV16.09527#VV16.09528#^a10000^b2000b#Vi?t#332.042#H250T#inh Trng Thnh#H thng cu hi v bi tp qun tr vay v n quc t#Ch.b.: inh Trng T hnh, Dng c Thng#Dng c Thng#^aH.#^aTi chnh#2016#^a31tr. : bng^b21cm #TTS ghi: Hc vin Ti chnh#H thng cc cu hi v bi tp i km thc hnh k in thc v qun tr vay v n quc t, vay v n quc t khu vc cng, khu vc t nhn, ri ro v khng hong trong n quc t#Ti chnh quc t#Vay#N#Qun tr #Cu hi#Bi tp#365263#XH## 00847000000000289000450000100200000000200740002000700200009400800050011400900120 01190100005001310110022001360150029001580820006001870160003001930130007001960140 01600203026000700219026001100226026001100237181000600248019000500254020000900259 020002000268020000800288020000800296021025300304#Nguyn Th Kim Oanh#Cu hi v bi tp tnh hung thc hnh nghip v kim tra sau thng quan#Nguyn Th Kim Oa nh#^aH.#^aTi chnh#2016#^a103tr. : bng^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#382. 7#XH#365264#^a30000^b2000b#365264#VV16.09529#VV16.09530#C125H#Vi?t#Hi quan#Ki m tra hnh chnh#Cu hi#Bi tp#H thng cu hi trc nghim, l thuyt v cc bi tp tnh hung thc hnh cng tc kim tra hi quan sau thng quan nh thi hn kim tra sau thng quan, cc bin php x l khi ngi khai hi quan khng c hp hnh quyt nh, lp bin bn kim tra...## 00987000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610020053000670070069001200050016001890050018002050050 01600223005001500239005001900254008000500273009001200278010000500290011002900295 01500290032402102540035302000170060702000170062402000100064101300070065101600030 0658#365265#VV16.09531#VV16.09532#^a20000^b1000b#Vi?t#332.672532#B103G#Bi gin g gc u t ti chnh doanh nghip bo him#B.s.: on Minh Phng, Nguyn Th T hu H (ch.b.), Nguyn L Cng...#on Minh Phng#Nguyn Th Thu H#Nguyn L C ng#Nghim Vn By#on Th Thu Hng#^aH.#^aTi chnh#2016#^a130tr. : bng, s ^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Tng quan v u t ti chnh, l thuyt d anh mc u t, chng khon thu nhp c nh; c phiu v nhng ri ro khi u t c phiu; u t qu v t chc hot ng qu u t trong doanh nghip bo hi m v nhng qui nh php lut i vi lnh vc ny#u t ti chnh#Cng ti Bo him#Bi ging#365265#XH## 00913000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570020032000630070072000950050016001670050019001830050 01800202005001400220005001800234008000500252009001200257010000500269011002200274 01500290029602102200032502000130054502000090055802000100056701300070057701600030 0584#VV16.09533#VV16.09534#365266#^a30000^b1000b#Vi?t#368.01#B103G#Bi ging g c nh ph bo him#B.s.: on Minh Phng (ch.b.), on Th Thu Hng, Nguyn Th Thu H...#on Minh Phng#on Th Thu Hng#Nguyn Th Thu H#Hong Mnh C#N guyn nh Nguyt#^aH.#^aTi chnh#2016#^a175tr. : bng^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Cung cp kin thc v ph bo him, nh ph bo him, cc c s k th ut, cc gi nh trong nh ph bo him ni chung, bo him nhn th ni ring ; phng php xc nh d phng cng nh kh nng thanh ton bo him#Ph bo hi m#nh gi#Bi ging#365266#XH## 00835000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020031000620070063000930050013001560050015001690050 01600184005001800200005001200218008000500230009001200235010000500247011003100252 015002900283021017400312020001500486020001000501013000700511016000300518#365267# VV16.09535#VV16.09536#^a30000^b1000b#Vi?t#332.6#B103G#Bi ging gc kinh t u t 1#B.s.: inh Vn Hi, Lng Thu Thu (ch.b.), Nguyn Phc i...#inh Vn H i#Lng Thu Thu#Nguyn Phc i#Nguyn Xun Thnh#V Duy Minh#^aH.#^aTi chnh# 2016#^a199tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Trnh by nhng kin thc c bn v kinh t trong hot ng u t; k hoch ho u t; la ch n mi trng u t, lnh vc u t; qun l, nh gi v hiu qu u t...#K inh t u t#Bi ging#365267#XH## 00801000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810008000550010018000630020028000810070047001090050014001560080 01000170009001800180010000500198011003100203021026300234020001700497020001100514 013000700525016000300532#365268#VV16.09537#VV16.09538#^a39000^b300b#Vi?t#006.3# GI-108T#Phm Nguyn Khang#Gio trnh tr tu nhn to#B.s.: Phm Nguyn Khang (c h.b.), Phm Gia Tin#Phm Gia Tin#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a157tr. : h nh v, bng^b24cm#Gii thiu tng quan v tr tu nhn to, cc lnh vc lin q uan n thng minh nhn to, phng php gii quyt vn ; k thut tm kim tr n khng gian trng thi, biu din v x l tri thc da trn logic v t, lut v quy tc, phng php suy lun t ng#Tr tu nhn to#Gio trnh#365268#GT# # 00945000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810008000580020037000660070068001030050015001710050012001860050 02200198005001900220005001500239008001000254009001800264010000500282011003100287 021026600318020001700584020000900601020001100610013000700621016000300628#365269# VV16.09539#VV16.09540#^a50000^b1000b#Vi?t#658.155#GI-108T#Gio trnh qun tr r i ro ti chnh#B.s.: Vng Quc Duy (ch.b.), L Long Hu, Hunh Th Tuyt Sng ...#Vng Quc Duy#L Long Hu#Hunh Th Tuyt Sng#Nguyn H Anh Khoa#Phm Xu n Minh#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a148tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by nhng kin thc cn bn v ri ro ti chnh, cc cng c qun l ri ro ti ch nh; c im v nguyn l vn hnh th trng k hn v giao sau, th trng quy n chn; cc vn lin quan n hp ng hon i; qun l ri ro ti chnh th c t Vit Nam#Ri ro ti chnh#Qun tr#Gio trnh#365269#GT## 00700000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810008000570010020000650020037000850070020001220080006001420090 01400148010000500162011002500167021021700192020001600409020001100425013000700436 016000300443#VV16.09541#VV16.09542#365270#^a75000^b1000b#Vi?t#530.41#GI-108T#Ng uyn Duy Anh Tun#Gio trnh vt l cht rn i cng#Nguyn Duy Anh Tun#^aHu #^ai hc Hu#2016#^a153tr. : hnh v^b24cm#Trnh by nhng kin thc chung v cu trc mng tinh th; dao ng trong mng tinh th; tnh cht nhit, tnh cht in, tnh cht t ca tinh th, cu trc vng nng lng ca vt rn, tnh ch t kim loi v bn dn#Vt l cht rn#Gio trnh#365270#GT## 00921000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810008000540010016000620020029000780030032001070070016001390080 00500155009001200160010000500172011002900177015004100206021034500247020000800592 020001000600020001100610013000700621016000300628#365271#VV16.09543#VV16.09544#^a 55000^b1000b#Vi?t#657#GI-108T#Dng Xun Thao#Gio trnh nguyn l k ton#Dng cho h i hc v cao ng#Dng Xun Thao#^aH.#^aTi chnh#2015#^a231tr. : bn g, s ^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Ngh An#Trnh by i tng, nhi m v v phng php k ton, chng t k ton v kim k, tnh gi i tng k ton, tng hp v cn i k ton, ti khon v ghi s kp, k ton cc qu tr nh kinh doanh ch yu, cc phng php kim tra s liu k ton, s k ton, k thut ghi s v hnh thc k ton, t chc b my k ton n v kinh t c s #K ton#Nguyn l#Gio trnh#365271#GT## 01068000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810008000570020024000650070061000890050015001500050011001650050 01600176005001800192005001900210004003900229008000500268009001200273010000500285 01100150029001500430030502103390034802000170068702000050070402000110070901300070 0720016000300727#365272#VV16.09545#VV16.09546#^a55000^b2000b#Vi?t#352.44#GI-108 T#Gio trnh qun l thu#B.s.: L Xun Trng (ch.b.), V Th Mai, Nguyn Th L in...#L Xun Trng#V Th Mai#Nguyn Th Lin#Nguyn nh Chin#Vng Th Thu Hin#Ti bn ln th 1 c sa cha, b sung#^aH.#^aTi chnh#2016#^a438tr.^b24c m#TTS ghi: B Ti chnh. Hc vin Ti chnh#Tng quan v qun l thu, th tc thu v t chc b my, quy trnh qun l thu Vit Nam. Cc lnh vc c th t rong qun l thu: D ton thu thu, k khai v k ton thu; thanh tra, kim tr a, php lut v dch v h tr ngi np thu; qun l v cng ch n thu, qu n l ho n v ng dng cng ngh thng tin trong qun l thu#Qun l nh nc #Thu#Gio trnh#365272#GT## 01037000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810008000580020035000660070062001010050012001630080005001750090 01200180010000500192011002200197015002900219021035200248020000800600020001600608 02000110062401300070063501600030064200500160064500500160066100500160067700500180 0693#365273#VV16.09547#VV16.09548#^a60000^b2000b#Vi?t#657.836#GI-108T#Gio trn h k ton bo him x hi#B.s.: Ng Th Chi, Nguyn oTng (ch.b.), Hong Kim T hanh...#Ng Th Chi#^aH.#^aTi chnh#2016#^a507tr. : bng^b24cm#TTS ghi: Hc vi n Ti chnh#Trnh by mt s kin thc c bn v l lun k ton bo him x h i, h thng cc i tng k ton trong hot ng ca mt n v k ton bo hi m x hi: Tin, vt t, ti sn c nh, k ton nguyn vt liu, dng c, cc k hon thu ph, l ph, chnh lch thu chi v quyt ton, qu bo him x hi, bo him y t, tht nghip, u t ti chnh...#K ton#Bo him x hi#Gio trnh# 365273#GT#Nguyn o Tng#Hong Kim Thanh#Ng Thanh Hong#V Th Phng Lan## 00598000000000301000450002600070000002600110000700500130001801400160003101900050 00470820007000521810007000590020022000660030013000880070028001010220004001290050 00800133004001800141008000500159009001100164010000500175011002600180012003500206 020001800241020001300259016000300272019001400275013000700289#365274#VV16.09549#Y oshito Usui#^a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tran h#Yoshito Usui ; Kim Anh dch#T.6#Kim Anh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016 #^a123tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi# Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#365274## 00598000000000301000450002600070000002600110000700500130001801400160003101900050 00470820007000521810007000590020022000660030013000880070028001010220004001290050 00800133004001800141008000500159009001100164010000500175011002600180012003500206 020001800241020001300259016000300272019001400275013000700289#365275#VV16.09550#Y oshito Usui#^a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tran h#Yoshito Usui ; Kim Anh dch#T.8#Kim Anh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016 #^a123tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi# Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#365275## 00598000000000301000450002600070000002600110000700500130001801400160003101900050 00470820007000521810007000590020022000660030013000880070028001010220004001290040 01800133008000500151009001100156010000500167011002600172012003500198020001800233 020001300251016000300264019001400267013000700281005000800288#365276#VV16.09551#Y oshito Usui#^a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tran h#Yoshito Usui ; Kim Anh dch#T.9#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a123tr . : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Truyn t ranh#VH#Dch Nht Bn#365276#Kim Anh## 00617000000000301000450002600070000002600110000700500130001801400160003101900050 00470820007000521810007000590020022000660030013000880070037001010220005001380040 01800143008000500161009001100166010000500177011002600182012003500208020001800243 020001300261016000300274019001400277013000700291005001700298#365277#VV16.09552#Y oshito Usui#^a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tran h#Yoshito Usui ; Nguyn Thanh Vn dch#T.10#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#20 16#^a123tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nh i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#365277#Nguyn Thanh Vn## 00599000000000301000450002600070000002600110000700500130001801400160003101900050 00470820007000521810007000590020022000660030013000880070028001010220005001290040 01800134008000500152009001100157010000500168011002600173012003500199020001800234 020001300252016000300265019001400268013000700282005000800289#365278#VV16.09553#Y oshito Usui#^a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tran h#Yoshito Usui ; H Thu dch#T.13#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a123t r. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#365278#H Thu## 00599000000000301000450002600110000002600070001100500130001801400160003101900050 00470820007000521810007000590020022000660030013000880070028001010220005001290040 01800134008000500152009001100157010000500168011002600173012003500199020001800234 020001300252016000300265019001400268005000800282013000700290#VV16.09554#365279#Y oshito Usui#^a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tran h#Yoshito Usui ; H Thu dch#T.14#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a123t r. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#H Thu#365279## 00599000000000301000450002600110000002600070001100500130001801400160003101900050 00470820007000521810007000590020022000660030013000880070028001010220005001290040 01800134008000500152009001100157010000500168011002600173012003500199020001800234 020001300252016000300265019001400268005000800282013000700290#VV16.09555#365280#Y oshito Usui#^a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tran h#Yoshito Usui ; H Thu dch#T.15#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a123t r. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#H Thu#365280## 00599000000000301000450002600110000002600070001100500130001801400160003101900050 00470820007000521810007000590020022000660030013000880070028001010220005001290040 01800134008000500152009001100157010000500168011002600173012003500199020001800234 020001300252016000300265019001400268005000800282013000700290#VV16.09556#365281#Y oshito Usui#^a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tran h#Yoshito Usui ; H Thu dch#T.18#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a123t r. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#H Thu#365281## 00599000000000301000450002600110000002600070001100500130001801400160003101900050 00470820007000521810007000590020022000660030013000880070028001010220005001290040 01800134008000500152009001100157010000500168011002600173012003500199020001800234 020001300252016000300265019001400268005000800282013000700290#VV16.09557#365282#Y oshito Usui#^a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tran h#Yoshito Usui ; H Thu dch#T.19#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a123t r. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#H Thu#365282## 00599000000000301000450002600070000002600110000700500130001801400160003101900050 00470820007000521810007000590020022000660030013000880070028001010220005001290040 01800134008000500152009001100157010000500168011002600173012003500199020001800234 020001300252016000300265019001400268005000800282013000700290#365283#VV16.09558#Y oshito Usui#^a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tran h#Yoshito Usui ; H Thu dch#T.20#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a123t r. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#H Thu#365283## 00609000000000301000450002600070000002600110000700500130001801400160003101900050 00470820007000521810007000590020022000660030013000880070033001010220005001340040 01800139008000500157009001100162010000500173011002600178012003500204020001800239 020001300257016000300270019001400273005001300287013000700300#365284#VV16.09559#Y oshito Usui#^a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tran h#Yoshito Usui ; V Minh Hin dch#T.22#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^ a123tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Tr uyn tranh#VH#Dch Nht Bn#V Minh Hin#365284## 00609000000000301000450002600070000002600110000700500130001801400160003101900050 00470820007000521810007000590020022000660030013000880070033001010220005001340040 01800139008000500157009001100162010000500173011002600178012003500204020001800239 020001300257016000300270019001400273005001300287013000700300#365285#VV16.09560#Y oshito Usui#^a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tran h#Yoshito Usui ; V Minh Hin dch#T.23#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^ a123tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Tr uyn tranh#VH#Dch Nht Bn#V Minh Hin#365285## 00609000000000301000450002600070000002600110000700500130001801400160003101900050 00470820007000521810007000590020022000660030013000880070033001010220005001340040 01800139008000500157009001100162010000500173011002600178012003500204020001800239 020001300257016000300270019001400273005001300287013000700300#365286#VV16.09561#Y oshito Usui#^a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tran h#Yoshito Usui ; V Minh Hin dch#T.24#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^ a123tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Tr uyn tranh#VH#Dch Nht Bn#V Minh Hin#365286## 00609000000000301000450002600070000002600110000700500130001801400160003101900050 00470820007000521810007000590020022000660030013000880070033001010220005001340040 01800139008000500157009001100162010000500173011002600178012003500204020001800239 020001300257016000300270019001400273005001300287013000700300#365287#VV16.09562#Y oshito Usui#^a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tran h#Yoshito Usui ; V Minh Hin dch#T.25#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^ a123tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Tr uyn tranh#VH#Dch Nht Bn#V Minh Hin#365287## 00619000000000301000450002600070000002600110000700500130001801400160003101900050 00470820007000521810007000590020022000660030013000880070038001010220005001390040 01800144008000500162009001100167010000500178011002600183012003500209020001800244 020001300262016000300275019001400278005001800292013000700310#365288#VV16.09563#Y oshito Usui#^a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tran h#Yoshito Usui ; Nguyn Thu Hng dch#T.26#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2 016#^a123tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Nguyn Thu Hng#365288## 00619000000000301000450002600070000002600110000700500130001801400160003101900050 00470820007000521810007000590020022000660030013000880070038001010220005001390040 01800144008000500162009001100167010000500178011002600183012003500209020001800244 020001300262016000300275019001400278005001800292013000700310#365289#VV16.09564#Y oshito Usui#^a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tran h#Yoshito Usui ; Nguyn Thu Hng dch#T.27#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2 016#^a123tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Nguyn Thu Hng#365289## 00619000000000301000450002600070000002600110000700500130001801400160003101900050 00470820007000521810007000590020022000660030013000880070038001010220005001390040 01800144008000500162009001100167010000500178011002600183012003500209020001800244 020001300262016000300275019001400278005001800292013000700310#365290#VV16.09565#Y oshito Usui#^a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tran h#Yoshito Usui ; Nguyn Thu Hng dch#T.28#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2 016#^a123tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Nguyn Thu Hng#365290## 00619000000000301000450002600070000002600110000700500130001801400160003101900050 00470820007000521810007000590020022000660030013000880070038001010220005001390040 01800144008000500162009001100167010000500178011002600183012003500209020001800244 020001300262016000300275019001400278005001800292013000700310#365291#VV16.09566#Y oshito Usui#^a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tran h#Yoshito Usui ; Nguyn Thu Hng dch#T.29#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2 016#^a123tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Nguyn Thu Hng#365291## 00619000000000301000450002600070000002600110000700500130001801400160003101900050 00470820007000521810007000590020022000660030013000880070038001010220005001390040 01800144008000500162009001100167010000500178011002600183012003500209020001800244 020001300262016000300275019001400278005001800292013000700310#365292#VV16.09567#Y oshito Usui#^a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tran h#Yoshito Usui ; Nguyn Thu Hng dch#T.30#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2 016#^a123tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Nguyn Thu Hng#365292## 00607000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020022000530030013000750070032000880220005001200050013001250040 01800138008000500156009001100161010000500172011002600177012003500203020001800238 020001300256016000300269019001400272005001200286013000700298#365293#VV16.09568#^ a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usu i ; Th Chm dch#T.31#Yoshito Usui#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#2016#^a 123tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Tru yn tranh#VH#Dch Nht Bn# Th Chm#365293## 00607000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020022000530030013000750070032000880220005001200050013001250040 01800138008000500156009001100161010000500172011002600177012003500203020001800238 020001300256016000300269019001400272005001200286013000700298#365294#VV16.09569#^ a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usu i ; Th Chm dch#T.32#Yoshito Usui#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#2016#^a 123tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Tru yn tranh#VH#Dch Nht Bn# Th Chm#365294## 00607000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020022000530030013000750070032000880220005001200050013001250040 01800138008000500156009001100161010000500172011002600177012003500203020001800238 020001300256016000300269019001400272005001200286013000700298#365295#VV16.09570#^ a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usu i ; Th Chm dch#T.33#Yoshito Usui#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#2016#^a 123tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Tru yn tranh#VH#Dch Nht Bn# Th Chm#365295## 00609000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020022000530030013000750070033000880220005001210050013001260040 01800139008000500157009001100162010000500173011002600178012003500204020001800239 020001300257016000300270019001400273005001300287013000700300#365296#VV16.09571#^ a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usu i ; Barbie Ayumi dch#T.34#Yoshito Usui#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#2016#^ a123tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Tr uyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Barbie Ayumi#365296## 00609000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020022000530030013000750070033000880220005001210050013001260040 01800139008000500157009001100162010000500173011002600178012003500204020001800239 020001300257016000300270019001400273005001300287013000700300#365297#VV16.09572#^ a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usu i ; Barbie Ayumi dch#T.35#Yoshito Usui#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#2016#^ a123tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Tr uyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Barbie Ayumi#365297## 00599000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020022000530030013000750070028000880220005001160050013001210050 00800134004001800142008000500160009001100165010000500176011002600181012003500207 020001800242020001300260016000300273019001400276013000700290#365298#VV16.09573#^ a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usu i ; H Thu dch#T.36#Yoshito Usui#H Thu#Ti bn ln th 7#^aH.#^aKim ng#201 6#^a123tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi #Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#365298## 00599000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020022000530030013000750070028000880220005001160050013001210050 00800134004001800142008000500160009001100165010000500176011002600181012003500207 020001800242020001300260016000300273019001400276013000700290#365299#VV16.09574#^ a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usu i ; H Thu dch#T.37#Yoshito Usui#H Thu#Ti bn ln th 7#^aH.#^aKim ng#201 6#^a123tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi #Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#365299## 00599000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020022000530030013000750070028000880220005001160050013001210050 00800134004001800142008000500160009001100165010000500176011002600181012003500207 020001800242020001300260016000300273019001400276013000700290#365300#VV16.09575#^ a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usu i ; H Thu dch#T.38#Yoshito Usui#H Thu#Ti bn ln th 7#^aH.#^aKim ng#201 6#^a123tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi #Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#365300## 00599000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020022000530030013000750070028000880220005001160050013001210050 00800134004001800142008000500160009001100165010000500176011002600181012003500207 020001800242020001300260016000300273019001400276013000700290#365301#VV16.09576#^ a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usu i ; H Thu dch#T.39#Yoshito Usui#H Thu#Ti bn ln th 7#^aH.#^aKim ng#201 6#^a123tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi #Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#365301## 00599000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020022000530030013000750070028000880220005001160050013001210050 00800134004001800142008000500160009001100165010000500176011002600181012003500207 020001800242020001300260016000300273019001400276013000700290#365302#VV16.09577#^ a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usu i ; H Thu dch#T.41#Yoshito Usui#H Thu#Ti bn ln th 7#^aH.#^aKim ng#201 6#^a123tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi #Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#365302## 00599000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020022000530030013000750070028000880220005001160050013001210050 00800134004001800142008000500160009001100165010000500176011002600181012003500207 020001800242020001300260016000300273019001400276013000700290#365303#VV16.09578#^ a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usu i ; H Thu dch#T.42#Yoshito Usui#H Thu#Ti bn ln th 7#^aH.#^aKim ng#201 6#^a123tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi #Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#365303## 00599000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020022000530030013000750070028000880220005001160050013001210050 00800134004001800142008000500160009001100165010000500176011002600181012003500207 020001800242020001300260016000300273019001400276013000700290#365304#VV16.09579#^ a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usu i ; H Thu dch#T.43#Yoshito Usui#H Thu#Ti bn ln th 7#^aH.#^aKim ng#201 6#^a123tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi #Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#365304## 00599000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020022000530030013000750070028000880220005001160050013001210050 00800134004001800142008000500160009001100165010000500176011002600181012003500207 020001800242020001300260016000300273019001400276013000700290#365305#VV16.09580#^ a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usu i ; H Thu dch#T.44#Yoshito Usui#H Thu#Ti bn ln th 7#^aH.#^aKim ng#201 6#^a123tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi #Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#365305## 00599000000000301000450002600070000002600110000700500130001801400160003101900050 00470820007000521810007000590020022000660030013000880070028001010220005001290040 01800134008000500152009001100157010000500168011002600173012003500199020001800234 020001300252016000300265019001400268005000800282013000700290#365306#VV16.09581#Y oshito Usui#^a16000^b5000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tran h#Yoshito Usui ; H Thu dch#T.48#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a111t r. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#H Thu#365306## 00599000000000301000450002600070000002600110000700500130001801400160003101900050 00470820007000521810007000590020022000660030013000880070028001010220005001290040 01800134008000500152009001100157010000500168011002600173012003500199020001800234 020001300252016000300265019001400268005000800282013000700290#365307#VV16.09582#Y oshito Usui#^a16000^b7000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tran h#Yoshito Usui ; H Thu dch#T.49#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a111t r. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#H Thu#365307## 00599000000000301000450002600070000002600110000700500130001801400160003101900050 00470820007000521810007000590020022000660030013000880070028001010220005001290040 01800134008000500152009001100157010000500168011002600173012003500199020001800234 020001300252016000300265019001400268005000800282013000700290#365308#VV16.09583#Y oshito Usui#^a16000^b7000b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Truyn tran h#Yoshito Usui ; H Thu dch#T.50#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a119t r. : tranh v^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#H Thu#365308## 00663000000000313000450000200180000000300130001800500150003100500130004600500110 00590070045000700040018001150080005001330090011001380100005001490110026001540120 03400180015003600214082000400250016000300254013000700257014001600264026000700280 026001100287181000600298019000500304019000900309020001800318020001300336#Con yu bn khn!#Truyn tranh#Stewart, Amber#Marlow, Layn#Ph Nguyn#Amber Stewart, La yn Marlow ; Ph Nguyn dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a27tr. : tra nh mu^b21cm#Nhng cu chuyn p nht tng b#Tn sch ting Anh: I love my clo th#823#VH#365309#^a23000^b1200b#365309#VV16.09491#C430Y#Vi?t#Dch Anh#Vn hc t hiu nhi#Truyn tranh## 00670000000000313000450000200230000000300130002300500150003600500130005100500110 00640070045000750040018001200080005001380090011001430100005001540110026001590120 03400185015003800219082000400257016000300261013000700264014001600271026000700287 026001100294181000600305019000500311019000900316020001800325020001300343#C chu t chi dng cm#Truyn tranh#Stewart, Amber#Marlow, Layn#Ph Nguyn#Amber Stewar t, Layn Marlow ; Ph Nguyn dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a27tr. : tranh mu^b21cm#Nhng cu chuyn p nht tng b#Tn sch ting Anh: Bramble the brave#823#VH#365310#^a23000^b1200b#365310#VV16.09492#C450C#Vi?t#Dch Anh#V n hc thiu nhi#Truyn tranh## 00669000000000313000450000200240000000300130002400500150003700500130005200500110 00650070045000760040018001210080005001390090011001440100005001550110026001600120 03400186015003600220082000400256016000300260013000700263014001600270026001100286 026000700297181000600304019000500310019000900315020001800324020001300342#Bao nhi u gic ng na?#Truyn tranh#Stewart, Amber#Marlow, Layn#Ph Nguyn#Amber Stewa rt, Layn Marlow ; Ph Nguyn dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a27tr. : tranh mu^b21cm#Nhng cu chuyn p nht tng b#Tn sch ting Anh: How man y sleeps#823#VH#365311#^a23000^b1200b#VV16.09584#365311#B108N#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00674000000000313000450000200270000000300130002700500150004000500130005500500110 00680070045000790040018001240080005001420090011001470100005001580110026001630120 03400189015003800223082000400261016000300265013000700268014001600275026000700291 026001100298181000600309019000500315019000900320020001800329020001300347#Bc ng ot ln ca vt con#Truyn tranh#Stewart, Amber#Marlow, Layn#Ph Nguyn#Amber St ewart, Layn Marlow ; Ph Nguyn dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a27 tr. : tranh mu^b21cm#Nhng cu chuyn p nht tng b#Tn sch ting Anh: Pudd le's big step#823#VH#365312#^a23000^b1200b#365312#VV16.09585#B557N#Vi?t#Dch An h#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00663000000000313000450000200160000000300130001600500150002900500130004400500110 00570070045000680040018001130080005001310090011001360100005001470110026001520120 03400178015003800212082000400250016000300254013000700257014001600264026000700280 026001100287181000600298019000500304019000900309020001800318020001300336#Ht nh m nay#Truyn tranh#Stewart, Amber#Marlow, Layn#Ph Nguyn#Amber Stewart, Layn Marlow ; Ph Nguyn dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a27tr. : tranh mu^b21cm#Nhng cu chuyn p nht tng b#Tn sch ting Anh: Just like tonig ht#823#VH#365313#^a23000^b1200b#365313#VV16.09586#H258N#Vi?t#Dch Anh#Vn hc t hiu nhi#Truyn tranh## 00671000000000313000450000200250000000300130002500500150003800500130005300500110 00660070045000770040018001220080005001400090011001450100005001560110026001610120 03400187015003700221082000400258016000300262013000700265014001600272026000700288 026001100295181000600306019000500312019000900317020001800326020001300344#Tng ch t, tng cht mt#Truyn tranh#Stewart, Amber#Marlow, Layn#Ph Nguyn#Amber Stew art, Layn Marlow ; Ph Nguyn dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a27tr . : tranh mu^b21cm#Nhng cu chuyn p nht tng b#Tn sch ting Anh: Little by little#823#VH#365314#^a23000^b1200b#365314#VV16.09587#T556C#Vi?t#Dch Anh#V n hc thiu nhi#Truyn tranh## 00616000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810007000570020018000640070053000820050016001350080005001510090 01100156010000500167011002600172012003300198020001800231020001800249016000300267 019001600270004001800286005001500304013000700319#VV16.09588#VV16.09589#365315#^a 50000^b1000b#Vi?t#895.13#KH125S#Khu sng ng s#Li, minh ho: Vng Hiu Min h ; Nguyn Thu H dch#Vng Hiu Minh#^aH.#^aKim ng#2016#^a90tr. : tranh mu ^b21cm#Nhng truyn ng thoi hay nht#Vn hc thiu nhi#Truyn ng thoi#VH#D ch Trung Quc#Ti bn ln th 1#Nguyn Thu H#365315## 00578000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810005000480020004000530030025000570070026000820050014001080080005001220090 01100127010000500138011002600143020001800169020001300187016000300200004001800203 015008400221013000700305#365316#VV16.09590#^a25000^b1200b#Vi?t#895.9223#108# o#Gii nht : Truyn tranh#Tranh, li: Thi Thanh# Thi Thanh#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Ti bn ln th 1#Tc phm c gii cuc vn ng sng tc "i thoi vi thin nhin" (200 9 - 2010)#365316## 00594000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020017000540030013000710070033000840050021001170080005001380090 01100143010000500154011002600159020001800185020001300203016000300216004001800219 015008400237013000700321#365317#VV16.09591#^a25000^b1200b#Vi?t#895.9223#M103T#M i tc ca rng#Truyn tranh#Tranh, li: Nguyn Th Ngc Bch#Nguyn Th Ngc B ch#^aH.#^aKim ng#2016#^a25tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh #VH#Ti bn ln th 1#Tc phm c gii cuc vn ng sng tc "i thoi vi t hin nhin" (2009 - 2010)#365317## 00653000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470010012000530020022000650070050000870050010001370050009001470080 00500156009001100161010000500172011002600177012003000203021006300233020000400296 020001500300016000300315019000500318020002100323013000700344#VV16.09592#365318#^ a21000^b2000b#Vi?t#595.386#L466H#Bao Dong Ni#Lp hc ca cua n s#Bao Dong Ni ; Minh ho: Lu Rui Na ; Mc Sinh dch#Lu Rui Na#Mc Sinh#^aH.#^aKim ng#2016#^a 33tr. : tranh mu^b21cm#Bi hc yu thng t bin c#Gii thiu vi cc em nhn g kin thc c bn v loi cua n s#Cua#Sch thiu nhi#TN#Dch#Khoa hc thng thc#365318## 00648000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460010012000520020020000640070050000840050010001340050009001440080 00500153009001100158010000500169011002600174012003000200021005900230020002100289 020000600310020001500316016000300331019000500334013000700339#VV16.09593#365319#^ a21000^b2000b#Vi?t#597.72#C100H#Bao Dong Ni#C h i, chy mau!#Bao Dong Ni ; M inh ho: Lu Rui Na ; Thin T dch#Lu Rui Na#Thin T#^aH.#^aKim ng#2016#^a33t r. : tranh mu^b21cm#Bi hc yu thng t bin c#Gii thiu vi cc em nhng k in thc c bn v loi c h#Khoa hc thng thc#C h#Sch thiu nhi#TN#Dch# 365319## 00632000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460010012000520020019000640070050000830050010001330050009001430080 00500152009001100157010000500168011002600173012003000199021006000229020000700289 020001500296016000300311013000700314020002100321#365320#VV16.09594#^a21000^b200 0b#Vi?t#599.53#C100H#Bao Dong Ni#C heo con yu my#Bao Dong Ni ; Minh ho: Lu R ui Na ; Mc Sinh dch#Lu Rui Na#Mc Sinh#^aH.#^aKim ng#2016#^a33tr. : tranh m u^b21cm#Bi hc yu thng t bin c#Gii thiu vi cc em nhng kin thc c b n v loi c heo#C heo#Sch thiu nhi#TN#365320#Khoa hc thng thc## 00664000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470010012000530020021000650070050000860050010001360050009001460080 00500155009001100160010000500171011002600176012003000202021006600232020002100298 020001300319020001500332016000300347019000500350013000700355#VV16.09595#365321#^ a21000^b2000b#Vi?t#599.542#B103C#Bao Dong Ni#C voi trng b bng#Bao Dong Ni ; Minh ho: Lu Rui Na ; Mc Sinh dch#Lu Rui Na#Mc Sinh#^aH.#^aKim ng#2016#^a3 3tr. : tranh mu^b21cm#Bi hc yu thng t bin c#Gii thiu vi cc em nhng kin thc c bn v loi c voi trng#Khoa hc thng thc#C voi trng#Sch th iu nhi#TN#Dch#365321## 00665000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480010012000540020023000660070050000890050010001390050009001490080 00500158009001100163010000500174011002600179012003000205021006500235020002100300 020001200321020001500333013000700348016000300355019000500358#VV16.09596#365322#^ a21000^b2000b#Vi?t#599.5248#B103C#Bao Dong Ni#Bi ca ca c voi xanh#Bao Dong N i ; Minh ho: Lu Rui Na ; Thin T dch#Lu Rui Na#Thin T#^aH.#^aKim ng#2016# ^a33tr. : tranh mu^b21cm#Bi hc yu thng t bin c#Gii thiu vi cc em nh ng kin thc c bn v loi c voi xanh#Khoa hc thng thc#C voi xanh#Sch t hiu nhi#365322#TN#Dch## 00696000000000313000450000200230000000500180002300500170004100500100005800700640 00680040018001320080005001500090011001550100005001660110026001710120033001970150 04300230082000700273016000300280013000700283014001600290026000700306026001100313 181000600324019000500330019000500335020001800340020001400358020001000372#Bi-n v ngi nh bng#Driel, Marcel van#Backker, Vera de#Thu Dung#Li: Marcel van Dri el ; Tranh: Vera de Backker ; Thu Dung dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2 016#^a23tr. : tranh mu^b21cm#Cnh ct trng Bi-n: 2 - 6 tui#Tn sch ting An h: Bino and the ice house#372.21#GK#365323#^a18000^b1500b#365323#VV16.09597#B31 2V#Vi?t#Dch#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Giao tip## 00698000000000313000450000200230000000500180002300500170004100500100005800700640 00680040018001320080005001500090011001550100005001660110026001710120033001970150 04500230082000700275016000300282013000700285014001600292026000700308026001100315 181000600326019000500332019000500337020001800342020001400360020001000374#Bi-n v lu i tuyt#Driel, Marcel van#Backker, Vera de#Thu Dung#Li: Marcel van Dri el ; Tranh: Vera de Backker ; Thu Dung dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2 016#^a23tr. : tranh mu^b21cm#Cnh ct trng Bi-n: 2 - 6 tui#Tn sch ting An h: Bino and the snow castle#372.21#GK#365324#^a18000^b1500b#365324#VV16.09598#B 312V#Vi?t#Dch#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Giao tip## 00687000000000313000450000200180000000500180001800500170003600500100005300700640 00630040018001270080005001450090011001500100005001610110026001660120033001920150 03900225082000700264016000300271013000700274014001600281026000700297026001100304 181000600315019000500321019000500326020001800331020001000349020001400359#Mn qu cho Bi-n#Driel, Marcel van#Backker, Vera de#Thu Dung#Li: Marcel van Driel ; Tranh: Vera de Backker ; Thu Dung dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^ a23tr. : tranh mu^b21cm#Cnh ct trng Bi-n: 2 - 6 tui#Tn sch ting Anh: A present for Bino#372.21#GK#365325#^a18000^b1500b#365325#VV16.09599#M430Q#Vi?t#D ch#Gio dc mu gio#Giao tip#Sch mu gio## 00690000000000313000450000200220000000500180002200500170004000500100005700700640 00670040018001310080005001490090011001540100005001650110026001700120033001960150 03800229082000700267016000300274013000700277014001600284026001100300026000700311 181000600318019000500324019000500329020001800334020001000352020001400362#Bi-n v ch gu bng#Driel, Marcel van#Backker, Vera de#Thu Dung#Li: Marcel van Drie l ; Tranh: Vera de Backker ; Thu Dung dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#20 16#^a23tr. : tranh mu^b21cm#Cnh ct trng Bi-n: 2 - 6 tui#Tn sch ting Anh : Bino and the bear#372.21#GK#365326#^a18000^b1500b#VV16.09600#365326#B312V#Vi? t#Dch#Gio dc mu gio#Giao tip#Sch mu gio## 00689000000000313000450000200200000000500180002000500170003800500100005500700640 00650040018001290080005001470090011001520100005001630110026001680120033001940150 03900227082000700266016000300273013000700276014001600283026000700299026001100306 181000600317019000500323019000500328020001800333020001000351020001400361#Bi-n v bc c voi#Driel, Marcel van#Backker, Vera de#Thu Dung#Li: Marcel van Driel ; Tranh: Vera de Backker ; Thu Dung dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016 #^a23tr. : tranh mu^b21cm#Cnh ct trng Bi-n: 2 - 6 tui#Tn sch ting Anh: Bino and the whale#372.21#GK#365327#^a18000^b1500b#365327#VV16.09601#B312V#Vi?t #Dch#Gio dc mu gio#Giao tip#Sch mu gio## 00692000000000313000450000200200000000500180002000500170003800500100005500700640 00650040018001290080005001470090011001520100005001630110026001680120033001940150 04200227082000700269016000300276013000700279014001600286026000700302026001100309 181000600320019000500326019000500331020001800336020001000354020001400364#Cng ch i vi Bi-n#Driel, Marcel van#Backker, Vera de#Thu Dung#Li: Marcel van Driel ; Tranh: Vera de Backker ; Thu Dung dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016 #^a23tr. : tranh mu^b21cm#Cnh ct trng Bi-n: 2 - 6 tui#Tn sch ting Anh: Bino wants everything#372.21#GK#365328#^a18000^b1500b#365328#VV16.09602#C513C#V i?t#Dch#Gio dc mu gio#Giao tip#Sch mu gio## 00683000000000313000450000200180000000500180001800500170003600500100005300700640 00630040018001270080005001450090011001500100005001610110026001660120033001920150 03500225082000700260016000300267013000700270014001600277026000700293026001100300 181000600311019000500317019000500322020001800327020001000345020001400355# chi cho Bi-n#Driel, Marcel van#Backker, Vera de#Thu Dung#Li: Marcel van Driel ; Tranh: Vera de Backker ; Thu Dung dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^ a23tr. : tranh mu^b21cm#Cnh ct trng Bi-n: 2 - 6 tui#Tn sch ting Anh: A toy for Bino#372.21#GK#365329#^a18000^b1500b#365329#VV16.09603#450C#Vi?t#Dch# Gio dc mu gio#Giao tip#Sch mu gio## 00689000000000313000450000200200000000500180002000500170003800500100005500700640 00650040018001290080005001470090011001520100005001630110026001680120033001940150 03900227082000700266016000300273013000700276014001600283026001100299026000700310 181000600317019000500323019000500328020001800333020001000351020001400361#Ci l n no, Bi-n#Driel, Marcel van#Backker, Vera de#Thu Dung#Li: Marcel van Driel ; Tranh: Vera de Backker ; Thu Dung dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016 #^a23tr. : tranh mu^b21cm#Cnh ct trng Bi-n: 2 - 6 tui#Tn sch ting Anh: Smile please, Bino#372.21#GK#365330#^a18000^b1500b#VV16.09604#365330#C558L#Vi?t #Dch#Gio dc mu gio#Giao tip#Sch mu gio## 00646000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020017000630070064000800050016001440050013001600040 01800173008000500191009001100196010000500207011002600212012003300238020001800271 020001800289016000300307019001600310005001100326013000700337#365331#VV16.09605#V V16.09606#^a50000^b1000b#Vi?t#895.13#455G#ng gu ng tr#Li, minh ho: Vn g Hiu Minh ; Dch: Bi Thu Nga, Trn H My#Vng Hiu Minh#Bi Thu Nga#Ti b n ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a91tr. : tranh mu^b21cm#Nhng chuyn ng tho i hay nht#Vn hc thiu nhi#Truyn ng thoi#VH#Dch Trung Quc#Trn H My#36 5331## 00635000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810007000570020027000640070058000910050016001490050020001650040 01800185008000500203009001100208010000500219011002600224012003300250020001800283 020001800301016000300319019001600322013000700338#VV16.09607#VV16.09608#365332#^a 50000^b1000b#Vi?t#895.13#CH500M#Ch mo mun lm thy gio#Li, minh ho: Vng Hiu Minh ; Phm Dng c Tng dch#Vng Hiu Minh#Phm Dng c Tng#Ti b n ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a92tr. : tranh mu^b21cm#Nhng chuyn ng tho i hay nht#Vn hc thiu nhi#Truyn ng thoi#VH#Dch Trung Quc#365332## 00616000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570020018000640070053000820050016001350050015001510040 01800166008000500184009001100189010000500200011002600205012003300231020001800264 020001800282013000700300016000300307019001600310#365333#VV16.09609#VV16.09610#^a 50000^b1000b#Vi?t#895.13#QU600N#Qu ngi ng ngy#Li, minh ho: Vng Hiu Min h ; Nguyn Thu H dch#Vng Hiu Minh#Nguyn Thu H#Ti bn ln th 1#^aH.#^a Kim ng#2016#^a92tr. : tranh mu^b21cm#Nhng chuyn ng thoi hay nht#Vn hc thiu nhi#Truyn ng thoi#365333#VH#Dch Trung Quc## 00544000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530070034000710050010001050050010001150040018001250080 00500143009001100148010000500159011002600164012001600190020001800206020001800224 020001400242016000300256013000700259#365334#VV16.09611#^a29000^b1000b#Vi?t#372. 21#TH250G#Th gii t nhin#Li: Diu Thu ; Tranh: Thu Dung#Diu Thu#Thu Dun g#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a32tr. : tranh mu^b26cm#Thc mc ca b#Gio dc mu gio#Th gii t nhin#Sch mu gio#GK#365334## 00535000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530070034000710050010001050050010001150040018001250080 00500143009001100148010000500159011002600164012001600190020001800206020000900224 020001400233016000300247013000700250#365335#VV16.09612#^a29000^b1000b#Vi?t#372. 21#TH250G#Th gii thc vt#Li: Diu Thu ; Tranh: Thu Dung#Diu Thu#Thu Dun g#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a32tr. : tranh mu^b26cm#Thc mc ca b#Gio dc mu gio#Thc vt#Sch mu gio#GK#365335## 00536000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520070034000710050010001050050010001150040018001250080 00500143009001100148010000500159011002600164012001600190020001800206020001000224 020001400234016000300248013000700251#365336#VV16.09613#^a29000^b1000b#Vi?t#372. 21#B300A#B n v con ngi#Li: Diu Thu ; Tranh: Thu Dung#Diu Thu#Thu Dun g#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a32tr. : tranh mu^b26cm#Thc mc ca b#Gio dc mu gio#Con ngi#Sch mu gio#GK#365336## 00535000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530070034000710050010001050050010001150040018001250080 00500143009001100148010000500159011002600164012001600190020001800206020000900224 020001400233016000300247013000700250#365337#VV16.09614#^a29000^b1000b#Vi?t#372. 21#TH250G#Th gii ng vt#Li: Diu Thu ; Tranh: Thu Dung#Diu Thu#Thu Dun g#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a32tr. : tranh mu^b26cm#Thc mc ca b#Gio dc mu gio#ng vt#Sch mu gio#GK#365337## 00567000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020032000530070034000850050010001190050010001290040018001390080 00500157009001100162010000500173011002600178012001600204020001800220020000700238 020001400245016000300259020000800262013000700270#365338#VV16.09615#^a29000^b100 0b#Vi?t#372.21#NH556H#Nhng hin tng vt l ho hc#Li: Diu Thu ; Tranh: Th u Dung#Diu Thu#Thu Dung#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a32tr. : tra nh mu^b26cm#Thc mc ca b#Gio dc mu gio#Vt l#Sch mu gio#GK#Ho hc#3 65338## 00541000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020024000520070034000760050010001100050010001200040018001300080 00500148009001100153010000500164011002600169012001600195020001800211020001000229 020001400239016000300253013000700256#365339#VV16.09616#^a29000^b1000b#Vi?t#372. 21#C430N#Con ngi phc tp tht#Li: Diu Thu ; Tranh: Thu Dung#Diu Thu#Thu Dung#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : tranh mu^b26cm#Thc mc ca b#Gio dc mu gio#Con ngi#Sch mu gio#GK#365339## 00539000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020022000530070034000750050010001090050010001190040018001290080 00500147009001100152010000500163011002600168012001600194020001800210020000900228 020001400237016000300251013000700254#365340#VV16.09617#^a29000^b1000b#Vi?t#372. 21#TH552V#Thc vt rt nhy cm#Li: Diu Thu ; Tranh: Thu Dung#Diu Thu#Thu Dung#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a32tr. : tranh mu^b26cm#Thc mc ca b#Gio dc mu gio#Thc vt#Sch mu gio#GK#365340## 00533000000000277000450000200160000000500100001600500100002600700340003600400180 00700080005000880090011000930100005001040110026001090120016001350820007001510160 00300158013000700161014001600168026000700184026001100191181000700202019000500209 020001800214020000900232020001400241#Khoa hc k th#Diu Thu#Thu Dung#Li: Di u Thu ; Tranh: Thu Dung#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a32tr. : tran h mu^b26cm#Thc mc ca b#372.21#GK#365341#^a29000^b1000b#365341#VV16.09618#K H401H#Vi?t#Gio dc mu gio#Khoa hc#Sch mu gio## 00541000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020025000520070034000770050010001110050010001210040018001310080 00500149009001100154010000500165011002600170012001600196020001800212020000900230 020001400239016000300253013000700256#365342#VV16.09619#^a29000^b1000b#Vi?t#372. 21#455V#ng vt c v kh ring#Li: Diu Thu ; Tranh: Thu Dung#Diu Thu#Th u Dung#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a32tr. : tranh mu^b26cm#Thc m c ca b#Gio dc mu gio#ng vt#Sch mu gio#GK#365342## 00542000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020026000520070034000780050010001120050010001220040018001320080 00500150009001100155010000500166011002600171012001600197020001800213020000900231 020001400240013000700254016000300261#365343#VV16.09620#^a29000^b1000b#Vi?t#372. 21#T550N#T nhin bin o mun mu#Li: Diu Thu ; Tranh: Thu Dung#Diu Thu#T hu Dung#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a32tr. : tranh mu^b26cm#Thc m c ca b#Gio dc mu gio#T nhin#Sch mu gio#365343#GK## 00625000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520030037000700070030001070050013001370050010001500040 01800160008000500178009001100183010000500194011002600199012003100225020001800256 020000900274020001400283016000300297019001600300013000700316#VV16.09621#365344#^ a19000^b1200b#Vi?t#372.21#M118T#Mt trng diu k#V sao mt trng thay i hn h dng?#Cheng Yu Hua ; Thu Hnh dch#Cheng Yu Hua#Thu Hnh#Ti bn ln th 2#^ aH.#^aKim ng#2016#^a26tr. : tranh mu^b26cm#Bch khoa thin nhin vui nhn#Gi o dc mu gio#T nhin#Sch mu gio#GK#Dch Trung Quc#365344## 00619000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030030000710070030001010050013001310050010001440040 01800154008000500172009001100177010000500188011002600193012003100219020001800250 020000900268020001400277016000300291019001600294013000700310#365345#VV16.09622#^ a19000^b1200b#Vi?t#372.21#B454M#Bn ma ca m cy#V sao l cy c th i mu ?#Cheng Yu Hua ; Thu Hnh dch#Cheng Yu Hua#Thu Hnh#Ti bn ln th 2#^aH.#^a Kim ng#2016#^a26tr. : tranh mu^b26cm#Bch khoa thin nhin vui nhn#Gio dc mu gio#T nhin#Sch mu gio#GK#Dch Trung Quc#365345## 00640000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030041000810070030001220050013001520050010001650040 01800175008000500193009001100198010000500209011002600214012003100240020001800271 020000900289020001400298016000300312019001600315013000700331#365346#VV16.09623#^ a19000^b1200b#Vi?t#372.21#NH100D#Nh d bo thi tit t hon#Sao s hoa li d bo chnh xc th nh?#Cheng Yu Hua ; Thu Hnh dch#Cheng Yu Hua#Thu Hnh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a26tr. : tranh mu^b26cm#Bch khoa thin nhi n vui nhn#Gio dc mu gio#T nhin#Sch mu gio#GK#Dch Trung Quc#365346## 00646000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020029000520030047000810070030001280050013001580050010001710040 01800181008000500199009001100204010000500215011002600220012003100246020001800277 020000900295020001400304016000300318019001600321013000700337#365347#VV16.09624#^ a19000^b1200b#Vi?t#372.21#A103A#Ai n vng mt mt tri ri?#C phi mt tri b ch khng l n mt khng?#Cheng Yu Hua ; Thu Hnh dch#Cheng Yu Hua#Thu Hn h#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a25tr. : tranh mu^b26cm#Bch khoa thi n nhin vui nhn#Gio dc mu gio#T nhin#Sch mu gio#GK#Dch Trung Quc#36 5347## 00620000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020016000520030034000680070030001020050013001320050010001450040 01800155008000500173009001100178010000500189011002600194012003100220020001800251 020000900269020001400278016000300292019001600295013000700311#365348#VV16.09625#^ a19000^b1200b#Vi?t#372.21#M105S#Mn sng k o#V sao trn mt t li c sn g?#Cheng Yu Hua ; Thu Hnh dch#Cheng Yu Hua#Thu Hnh#Ti bn ln th 2#^aH.#^ aKim ng#2016#^a26tr. : tranh mu^b26cm#Bch khoa thin nhin vui nhn#Gio dc mu gio#T nhin#Sch mu gio#GK#Dch Trung Quc#365348## 00631000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020020000520030041000720070030001130050013001430050010001560040 01800166008000500184009001100189010000500200011002600205012003100231020001800262 020000900280020001400289016000300303019001600306013000700322#365349#VV16.09626#^ a19000^b1200b#Vi?t#372.21#H110S#Ht sng long lanh#Ai ly mt pha l t hon c a cy c ri?#Cheng Yu Hua ; Thu Hnh dch#Cheng Yu Hua#Thu Hnh#Ti bn ln t h 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a26tr. : tranh mu^b26cm#Bch khoa thin nhin vui nh n#Gio dc mu gio#T nhin#Sch mu gio#GK#Dch Trung Quc#365349## 00634000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020016000520030048000680070030001160050013001460050010001590040 01800169008000500187009001100192010000500203011002600208012003100234020001800265 020000900283020001400292016000300306019001600309013000700325#365350#VV16.09627#^ a19000^b1200b#Vi?t#372.21#V500#V iu ca ma#Ma c phi l nc mt ca ng mt tri khng?#Cheng Yu Hua ; Thu Hnh dch#Cheng Yu Hua#Thu Hnh#Ti bn l n th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a26tr. : tranh mu^b26cm#Bch khoa thin nhin vui nhn#Gio dc mu gio#T nhin#Sch mu gio#GK#Dch Trung Quc#365350## 00615000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020022000520030023000740070030000970050013001270050010001400040 01800150008000500168009001100173010000500184011002600189012003100215020001800246 020000900264020001400273016000300287019001600290013000700306#365351#VV16.09628#^ a19000^b1200b#Vi?t#372.21#V300K#V khch ngy ma bo#V sao li c sm st?#Ch eng Yu Hua ; Thu Hnh dch#Cheng Yu Hua#Thu Hnh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a26tr. : tranh mu^b26cm#Bch khoa thin nhin vui nhn#Gio dc mu gio#T nhin#Sch mu gio#GK#Dch Trung Quc#365351## 00611000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030024000690070030000930050013001230050010001360040 01800146008000500164009001100169010000500180011002600185012003100211020001800242 020000900260020001400269016000300283019001600286013000700302#365352#VV16.09629#^ a19000^b1200b#Vi?t#372.21#C125V#Cu vng by sc#Ai to ra cu vng vy?#Cheng Yu Hua ; Thu Hnh dch#Cheng Yu Hua#Thu Hnh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng #2016#^a26tr. : tranh mu^b26cm#Bch khoa thin nhin vui nhn#Gio dc mu gio #T nhin#Sch mu gio#GK#Dch Trung Quc#365352## 00630000000000301000450000200270000000300330002700500130006000500100007300700300 00830040018001130080005001310090011001360100005001470110026001520120031001780820 00700209016000300216013000700219014001600226026000700242026001100249181000600260 019000500266019001600271020001800287020000900305020001400314#B Hoa Tuyt bin m t ri!#V sao b Hoa Tuyt li s nng?#Cheng Yu Hua#Thu Hnh#Cheng Yu Hua ; T hu Hnh dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a26tr. : tranh mu^b26cm#B ch khoa thin nhin vui nhn#372.21#GK#365353#^a19000^b1200b#365353#VV16.09630 #B200H#Vi?t#Dch Trung Quc#Gio dc mu gio#T nhin#Sch mu gio## 00635000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020017000550030013000720070049000850050014001340040018001480080 00500166009001100171010000500182011002600187015008200213020001800295020001300313 016000300326005002100329013000700350#365354#VV16.09631#^a35000^b1200b#Vi?t#895. 9223#KH500V#Khu vn ca Chi#Truyn tranh#Tranh: L Thanh Tng ; Li: ng Ngc Minh Trang#L Thanh Tng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a43tr. : tranh mu^b24cm#Tc phm c gii cuc vn ng sng tc "i thoi vi thin nhin" (2009-2010)#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#ng Ngc Minh Trang#365354## 00607000000000277000450000200160000000300130001600500080002900500090003700700400 00460040018000860080005001040090011001090100005001200110026001250150082001510820 00900233016000300242013000700245014001600252026000700268026001100275181000700286 019000500293020001800298020001300316#Ng hoa bm bm#Truyn tranh#Mai Hoa#Lan H nh#Tranh: Mai Hoa ; Li: Lan Hnh, Mai Hoa#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#201 6#^a20tr. : tranh mu^b24cm#Tc phm c gii cuc vn ng sng tc "i thoi vi thin nhin" (2009-2010)#895.9223#VH#365355#^a20000^b1200b#365355#VV16.096 32#NG400H#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00568000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020015000540030013000690070022000820050010001040040018001140080 00500132009001100137010000500148011002600153015008200179020001800261020001300279 013000700292016000300299#365356#VV16.09633#^a25000^b1200b#Vi?t#895.9223#B559M#B m mt trng#Truyn tranh#Tranh, li: Bch Khoa#Bch Khoa#Ti bn ln th 1#^aH .#^aKim ng#2016#^a28tr. : tranh mu^b24cm#Tc phm c gii cuc vn ng sn g tc "i thoi vi thin nhin" (2009-2010)#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#365 356#VH## 00612000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020041000550030013000960070031001090050019001400040018001590080 00500177009001100182010000500193011002500198015008200223020001800305020001300323 013000700336016000300343#365357#VV16.09634#^a25000^b1200b#Vi?t#895.9223#TR103# Tri t l mt vng trn c phi khng?#Truyn tranh#Tranh, li: Phan Trn Minh Thu#Phan Trn Minh Thu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a26tr. : tranh v ^b24cm#Tc phm c gii cuc vn ng sng tc "i thoi vi thin nhin" (2 009-2010)#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#365357#VH## 00707000000000301000450000200250000000300130002500500140003800500190005200500150 00710070068000860080005001540090011001590100005001700110027001750120068002020150 03600270082000400306016000300310013000700313014001600320026001100336026000700347 181000700354019000500361019000800366020001800374020001300392#Ngi p ng trong rng#Truyn tranh#Feldman, Thea#Nhm ho s Disney#H Hng Giang#Li: Thea Fel dman ; Tranh: Nhm ho s Disney ; H Hng Giang dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a11 5tr. : tranh mu^b24cm#Tranh truyn mu ng hnh vi hng phim hot hnh)(Disne y princess#Tn sch ting Anh: Sleeping beauty#813#VH#365358#^a59000^b5000b#VV1 6.09635#365358#NG558#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00709000000000301000450000200310000000300130003100500180004400500190006200500120 00810070069000930080005001620090011001670100005001780110027001830120068002100150 03100278082000400309016000300313013000700316014001600323026000700339026001100346 181000600357019000500363019000800368020001800376020001300394#Nng Bch Tuyt v by ch ln#Truyn tranh#Bazaldua, Barbara#Nhm ho s Disney#Phng Thu#Li: B arbara Bazaldua ; Tranh: Nhm ho s Disney ; Phng Thu dch#^aH.#^aKim ng#2 016#^a111tr. : tranh mu^b24cm#Tranh truyn mu ng hnh vi hng phim hot hn h)(Disney princess#Tn sch ting Anh: Snow white#813#VH#365359#^a59000^b5000b# 365359#VV16.09636#N106B#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00636000000000289000450000200070000000300130000700500120002000500190003200700500 00510080005001010090011001060100005001170110027001220120068001490150031002170820 00400248016000300252013000700255014001600262026000700278026001100285181000600296 019000500302019000800307020001800315020001300333#L Lem#Truyn tranh#Phng Thu #Nhm ho s Disney#Tranh, li: Nhm ho s Disney ; Phng Thu dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a112tr. : tranh mu^b24cm#Tranh truyn mu ng hnh vi hng phim h ot hnh)(Disney princess#Tn sch ting Anh: Cinderella#813#VH#365360#^a59000^ b5000b#365360#VV16.09637#L400L#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00656000000000289000450000200130000000300130001300500150002600500190004100700530 00600080005001130090011001180100005001290110027001340120068001610150039002290820 00400268016000300272013000700275014001600282026000700298026001100305181000600316 019000500322019000800327020001800335020001300353#Nng tin c#Truyn tranh#H H ng Giang#Nhm ho s Disney#Tranh, li: Nhm ho s Disney ; H Hng Giang dc h#^aH.#^aKim ng#2016#^a112tr. : tranh mu^b24cm#Tranh truyn mu ng hnh vi hng phim hot hnh)(Disney princess#Tn sch ting Anh: The little mermaid#813 #VH#365361#^a59000^b5000b#365361#VV16.09638#N106T#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nh i#Truyn tranh## 00660000000000289000450000200220000000300130002200500110003500500190004600700490 00650080005001140090011001190100005001300110027001350120068001620150041002300820 00400271016000300275013000700278014001600285026000700301026001100308181000700319 019000500326019000800331020001800339020001300357#Ngi p v qui th#Truyn tr anh#Khnh Tin#Nhm ho s Disney#Tranh, li: Nhm ho s Disney ; Khnh Tin d ch#^aH.#^aKim ng#2016#^a112tr. : tranh mu^b24cm#Tranh truyn mu ng hnh v i hng phim hot hnh)(Disney princess#Tn sch ting Anh: Beauty and the Beast# 813#VH#365362#^a59000^b5000b#365362#VV16.09639#NG558#Vi?t#Dch M#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh## 00787000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020026000550030081000810070083001620050021002450050019002660050 01000285005000900295005000800304005001400312008000500326009001100331010000500342 011002600347015006500373020001800438020000700456013000700463016000300470#VV16.09 640#365363#^a65000^b2000b#Vi?t#895.9223#TR103#Tri t l mt vng trn#Tc ph m ot gii cuc Vn ng sng tc i thoi vi thin nhin, 2009 - 2010#Li: ng Ngc Minh Trang, Phan Trn Minh Thu, Bch Khoa... ; Tranh: L Thanh Tng# ng Ngc Minh Trang#Phan Trn Minh Thu#Bch Khoa#Lan Hnh#Mai Hoa#L Thanh Tng#^ aH.#^aKim ng#2015#^a120tr. : tranh v^b24cm#D n h tr vn hc thiu nhi Vi t Nam - an Mch (2006 - 2015)#Vn hc thiu nhi#Truyn#365363#VH## 00523000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010011000650020021000760030044000970070011001410040 01800152008000500170009001100175010000500186011002600191020001800217020001200235 013000700247016000300254#VV16.09641#VV16.09642#365364#^a32000^b1200b#Vi?t#895.9 223#B105N#T Duy Anh#Bn nhc con iu#Tp truyn ngn chn lc dnh cho thi u nhi#T Duy Anh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a159tr. : tranh v^b21c m#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#365364#VH## 00981000000000325000450000100150000000200340001500300200004900500150006900500190 00840070066001030080005001690090011001740100005001850110026001900150086002160820 00900302016000300311013000700314014001600321026000700337026001100344026001100355 18100070036601900050037301900080037802000110038602000160039702000150041302102270 0428#Stabler, David#Thi th u ca cc tng thng M#Chuyn tht cha k#Horner , Doogie#Phm Nguyn Trng#David Stabler ; Minh ho: Doogie Horner ; Phm Nguy n Trng dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a211tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: Kid presidents: True tales of childhood from america's presidents#973.0099#XH#3 65365#^a40000^b2000b#365365#VV16.09643#VV16.09644#TH462T#Vi?t#Dch M#Tng thn g#Thi nin thiu#Sch thiu nhi#Gm nhng cu chuyn v thi th u ca cc tn g thng M nh: Ulysses S. Grant, cu b ci nga; Theodore Roosevelt v con h i cu Broadway; Richard Nixon v i ng s 9 cht tuyt... vi nhiu hnh nh minh ho sinh ng## 00943000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010017000620020026000790070075001050220004001800220 05400184005001500238005001600253005001300269008000500282009001100287010000500298 01100260030302101920032902000080052102000100052901300070053901600030054600500170 0549004003900566#365366#VV16.09645#VV16.09646#^a42000^b1500b#Vi?t#959.7#S550T#N guyn Huy Thng#S ta - Chuyn xa k li#Nguyn Huy Thng, Nguyn Nh Mai, Nguy n Quc Tn ; Minh ho: V Xun ng#T.1#T thi cc vua Hng n khi u nn c lp, t ch#Nguyn Nh Mai#Nguyn Quc Tn#V Xun ng#^aH.#^aKim ng#2016# ^a215tr. : tranh v^b21cm#Tp hp cc cu chuyn vit v lch s Vit Nam t th i dng nc: Con rng chu tin, vua Hng dng nc Vn Lang, s tch tru cau, Thnh Ging nh gic n, s tch bnh chng, bnh dy...#Lch s#Truyn k#3653 66#XH#Nguyn Huy Thng#Ti bn ln th 3 c chnh l, b sung## 01012000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010017000620020026000790070075001050220004001800220 04500184005001500229005001600244005001300260008000500273009001100278010000500289 01100260029402102700032002000080059002000100059801600030060800400390061101300070 0650005001700657#365367#VV16.09647#VV16.09648#^a55000^b1500b#Vi?t#959.7#S550T#N guyn Huy Thng#S ta - Chuyn xa k li#Nguyn Huy Thng, Nguyn Nh Mai, Nguy n Quc Tn ; Minh ho: V Xun ng#T.3#T Hu L Thnh Tng n nh Ty Sn su y tn#Nguyn Nh Mai#Nguyn Quc Tn#V Xun ng#^aH.#^aKim ng#2016#^a299tr. : tranh v^b21cm#Tp hp cc cu chuyn vit v lch s Vit Nam t thi Hu L n thi nh Nguyn nh: Hu L Thnh Tng v li tin tri ca Trng Lng, qu vng L Uy Mc, L Tng Dc, V Nh T v gic m Cu trng i, Trn Co v l i sm truyn "Phng ng c thin t kh"...#Lch s#Truyn k#XH#Ti bn ln th 3 c chnh l, b sung#365367#Nguyn Huy Thng## 00685000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010014000600020034000740070036001080050010001440040 01800154008000500172009001100177010000500188011002500193021013300218020000900351 020001500360020001000375016000300385013000700388#VV16.09649#365368#VV16.09650#^a 36000^b1000b#Vi?t#590#T550M#Phan Vit Lm#T Mi Ho Vng n Tho Cm Vin#Pha n Vit Lm ; Minh ho: Thu Dung#Thu Dung#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#201 6#^a78tr. : tranh v^b20cm#Bao gm nhng cu chuyn k v nhng con vt t Mi H o Vng n Tho Cm Vin nhm gip cc em tm hiu, khm ph th gii ng vt# ng vt#Sch thiu nhi#Truyn k#TN#365368## 00681000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810007000540010014000610020035000750070037001100050011001470040 01800158008000500176009001100181010000500192011003200197021011800229020000900347 020001500356020001000371013000700381016000300388#VV16.09652#VV16.09651#365369#^a 38000^b1000b#Vi?t#590#TH108C#Phan Vit Lm#Tho cm vin - Chuyn l cha dt#P han Vit Lm ; Minh ho: Tin Thng#Tin Thng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng #2016#^a101tr. : tranh mu, nh^b20cm#Bao gm nhng cu chuyn k v nhng con v t Tho Cm Vin, nhm gip cc em tm hiu v khm ph th gii ng vt#ng vt#Sch thiu nhi#Truyn k#365369#TN## 00517000000000265000450000100110000000200290001100500090004000700320004900400180 00810080005000990090011001040100005001150110025001200820009001450160003001540130 00700157014001600164026001100180026001100191026000700202181000700209019000500216 020001800221020001200239#Phong ip#Nht k S ng: Cho em b!#Kim Dun#Phong ip ; Minh ho: Kim Dun#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a99tr. : tranh v^b21cm#895.9223#VH#365370#^a20000^b1500b#VV16.09653#VV16.09654#365370#NH124K #Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn## 00535000000000277000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030027000610070034000880220004001220050011001260040 01800137008000500155009001100160010000500171011002600176020001800202020001300220 013000700233016000300240019001400243#VV16.09655#365371#^a30000^b10000b#Vi?t#895 .63#D434#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko F. Fujio ; Giang Hng dch#T .1#Giang Hng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a159tr. : tranh v^b21cm#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#365371#VH#Dch Nht Bn## 00535000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030027000610070034000880220004001220050011001260040 01800137008000500155009001100160010000500171011002600176020001800202020001300220 016000300233019001400236013000700250#365372#VV16.09656#^a30000^b10000b#Vi?t#895 .63#D434#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko F. Fujio ; Giang Hng dch#T .2#Giang Hng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a159tr. : tranh v^b21cm#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#365372## 00535000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030027000610070034000880220004001220050011001260040 01800137008000500155009001100160010000500171011002600176020001800202020001300220 016000300233019001400236013000700250#365373#VV16.09657#^a30000^b10000b#Vi?t#895 .63#D434#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko F. Fujio ; Giang Hng dch#T .3#Giang Hng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a159tr. : tranh v^b21cm#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#365373## 00535000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030027000610070034000880220004001220050011001260040 01800137008000500155009001100160010000500171011002600176020001800202020001300220 016000300233019001400236013000700250#365374#VV16.09658#^a30000^b10000b#Vi?t#895 .63#D434#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko F. Fujio ; Giang Hng dch#T .4#Giang Hng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a159tr. : tranh v^b21cm#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#365374## 00535000000000277000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030027000610070034000880220004001220050011001260040 01800137008000500155009001100160010000500171011002600176020001800202020001300220 016000300233019001400236013000700250#VV16.09659#365375#^a30000^b10000b#Vi?t#895 .63#D434#Doraemon#Nhng tc phm thi k u#Fujiko F. Fujio ; Giang Hng dch#T .5#Giang Hng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a159tr. : tranh v^b21cm#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#365375## 00535000000000277000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030027000610070034000880220004001220050011001260040 01800137008000500155009001100160010000500171011002600176020001800202020001300220 016000300233019001400236013000700250#VV16.09660#365376#^a30000^b10000b#Vi?t#895 .63#D434#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko F. Fujio ; Giang Hng dch#T .6#Giang Hng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a159tr. : tranh v^b21cm#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#365376## 00910000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820007000491810008000560010016000640020041000800070048001210080010001690090 01800179010000500197011002600202020001900228020001100247016000300258005001700261 021032800278020001900606013000700625#VV16.09661#VV16.09662#365377#^a49000^b400b #Vi?t#576.58#GI-108T#Nguyn Lc Hin#Gio trnh di truyn qun th - s lng#B. s.: Nguyn Lc Hin (ch.b.), Hunh Thanh Tng#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^ a191tr. : minh ha^b24cm#Di truyn qun th#Gio trnh#GT#Hunh Thanh Tng# c p n cc vn v qun th - di truyn hc qun th, nh lut cn bng Hardy - W einberg, nhng nh hng lm thay i s cn bng qun th, hin tng giao phi cn huyt v hin tng u th lai, tnh trng s lng - di truyn hc s ln g, tc ng gen v cc thnh phn phng sai, h s di truyn v hiu qu chn l c#Di truyn s lng#365377## 00511000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820012000431810006000550020025000610290024000860080005001100090006001150100 00500121011002900126021007400155020001600229020001400245013000700259016000300266 #365378#VV16.09663#VV16.09664#^b14000b#Vi?t#368.4009597#B108H#Bo him x hi Vi t Nam#Vietnam social security#^aH.#^aS.n#2016#^a32tr. : hnh v, nh^b21cm#Tm hiu chc nng, nhim v, c cu t chc ca bo him x hi Vit Nam#Bo him x hi#Sch song ng#365378#XH## 00475000000000253000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200100 00301810006000400010013000460020020000590030015000790070013000940080010001070090 01500117010000500132011001500137015003100152020001700183020001100200013000700211 016000300218#365379#VV16.09665#^b200b#Vi?t#895.92234#T306G#La Qun Min#Ting g i bn Mng#Tp truyn va#La Qun Min#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a194tr.^b 21cm#Tn tht tc gi: Qun Vi Min#Vn hc hin i#Truyn va#365379#VH## 00543000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020017000540070026000710220004000970050008001010080017001090090 04200126010000500168011001500173020001700188020001200205016000300217019001600220 001001100236013000700247005001100254#365380#VV16.09666#^a132000^b3000b#Vi?t#895 .136#N550T#N tc Giang Bc#Tin Chanh ; Mc Lam dch#T.2#Mc Lam#^aThanh Ho ; H.#^aNxb. Thanh Ho ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a594tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Dch Trung Quc#Tin Chanh#365380#Tin Chanh## 00723000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100070 00370010012000440020020000560030047000760070012001230080012001350090017001470100 00500164011002600169021023700195020001100432020000700443020000900450013000700459 016000300466#365381#^a40000^b2000b#Vi?t#133.3337#PH431T#Hng Phng#Phong thu ton th#Nhng cm k v cch ho gii trong phong thu#Hng Phng#^aThanh Ho# ^aNxb. Thanh Ho#2016#^a158tr. : minh ho^b21cm#Hng dn cch xem v thit k p hong thu ton din cho nh cng nh ni lm vic t cnh quan bn ngoi n k hng gian bn trong nh ca, cu thang, mu sc... nhm ho gii v trnh nhng iu cm k, tng cng vn kh cho ch nhn#Phong thu#Cm k#Ho gii#365381#X H## 00880000000000313000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200080 00301810006000380020029000440070071000730080010001440090015001540100005001690110 03600174021021200210020000800422020001000430016000300440005001700443005001300460 005001600473005001400489005001000503015003700513013000700550020000900557#VV16.09 667#365382#^b110b#Vi?t#959.742#V115S#Vn Sn - t nc con ngi#S.t., b.s.: Ng uyn Ngc Thn (ch.b.), Ng Xun Tem, Nguyn Phc Tr...#^aNgh An#^aNxb. Ngh A n#2016#^a203tr., 7tr. nh mu : bng^b21cm#Khi qut d a ch cng nh qu tr nh pht trin ca lch s, kinh t, vn ho x hi vng t Vn Sn (x Vin Th nh, huyn Yn Thnh, tnh Ngh An) cng mt s tc phm th ca ca nhng ngi c on t Vn Sn#a ch#Con ngi#XH#Nguyn Ngc Thn#Ng Xun Tem#Nguyn Phc Tr #Nguyn Tn Ba#Phm Dung#TTS ghi: Cu lc b Vn ho Vn Sn#365382#t nc## 00742000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010011000670020044000780030017001220070011001390080 00500150009002100155010000500176011003100181021019500212020002100407020000900428 020001700437013000700454016000300461#365383#VV16.09668#VV16.09669#^a68000^b1020 b#Vi?t#338.709597#V115H# Hu Hi#Vn ho doanh nghip - nh cao ca tr tu#S ch chuyn kho# Hu Hi#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2016#^a259tr. : hnh v, b ng^b21cm#Tng quan nghin cu nhng tiu ch nhn din, phng php v kt qu n ghin cu cc tiu ch trong nhn din vn ho doanh nghip; xut cc gii ph p pht trin vn ho doanh nghip Vit Nam#Vn ho doanh nghip#Tiu ch#Sch c huyn kho#365383#XH## 00743000000000229000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200140 00301810006000440020070000500080010001200090006001300100005001360110024001410210 29500165020002600460020001000486020000700496016000300503013000700506#365384#VV16 .09670#^b130b#Vi?t#352.140959781#K600Y#K yu Hi ng nhn dn tnh Long An kho VIII, nhim k 2011 - 2016#^aLong An#^aS.n#2016#^a68tr. : nh mu^b21cm#Khi q ut c im t nhin, kinh t, x hi, h thng chnh tr tnh Long An nm 2011 -2015; t chc hi ng nhn dn; tnh hnh hot ng cng nh vai tr ca vn p hng on i biu quc hi v hi ng nhn dn tnh trong vic gp phn nng c ao hiu qu hot ng ca hi ng nhn dn tnh#Hi ng nhn dn kho 12#2011- 2016#K yu#XH#365384## 00901000000000265000450000200260000000500390002600700440006500800050010900900210 01140100005001350110015001400820016001550160003001710130007001740140008001810260 00700189026001100196026001100207181000600218019000500224020001000229020001400239 020001800253021036400271#B lut hng hi Vit Nam#Phng Php ch - Cc Hng hi Vit Nam#Phng Php ch - Cc Hng hi Vit Nam b.s.#^aH.#^aGiao thng Vn ti# 2016#^a252tr.^b21cm#343.59709602632#XH#365385#^b3000b#365385#VV16.09671#VV16.096 72#B450L#Vi?t#Php lut#Lut hng hi#Vn bn php lut#Gii thiu ton vn b l ut hng hi Vit Nam v cc vn bn hng dn thi hnh vi cc mc qui nh v tu bin, thuyn b, cng bin, hp ng vn chuyn hng ho v hnh khch bng ng bin, hp ng thu tu, mi gii hng hi, vn trc vt ti sn chm m, gii hn trch nhim dn s i vi cc khiu ni hng hi... v gii quyt tranh chp hng hi## 00887000000000301000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200040 00381810007000420020030000490070071000790080006001500090014001560100005001700110 03200175015004600207021022100253020001600474020001400490020001100504016000300515 005001100518005001900529005001700548005001300565013000700578#365386#VV16.09673#^ a80000^b300b#Vi?t#327#QU105H#Quan h quc t thi hin i#L Vn Anh, Hong Th Minh Hoa (ch.b.), Bi Th Tho, Nguyn Tun Bnh#^aHu#^ai hc Hu#2016#^aXV II, 339tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trng i hc S phm#Khi q ut tnh hnh quan h quc t trc nm 1918; quan h quc t t sau chin tranh th gii ln th nht n kt thc chin tranh th gii ln th hai; thi k ch in tranh lnh v trong nhng thp nin u th k XXI#Quan h quc t#Thi hin i#Gio trnh#GT#L Vn Anh#Hong Th Minh Hoa#Nguyn Tun Bnh#Bi Th Tho#3 65386## 00730000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820014000491810008000630010016000710020036000870070016001230080006001390090 01400145010000500159011003600164015004700200021013700247020001400384020001100398 020001000409020001100419013000700430016000300437#365387#VV16.09674#VV16.09675#^a 60000^b500b#Vi?t#658.404091734#GI-108T#Hong Mnh Qun#Gio trnh qun l d n pht trin#Hong Mnh Qun#^aHu#^ai hc Hu#2016#^aXII, 243tr. : hnh v, b ng^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trng i hc Nng Lm#Trnh by nhng khi ni m c bn v qun l d n; xy dng, phn tch, thn nh, lp k hoch v thc hin, gim st v nh gi d n#Qun l d n#Pht trin#Nng thn#Gio trnh#3 65387#GT## 00796000000000301000450002600110000002600070001102600110001801900050002908200160 00341810007000500140016000570010014000730020028000870030032001150070014001470080 00500161009002100166010000500187011002600192021019700218020001000415020002500425 020000900450020001800459016000300477020000700480013000700487#VV16.09676#365388#V V16.09677#Vi?t#343.59709402632#NG558L#^a80000^b1515b#Phm Gia Nghi#Ngi li xe t phi bit#Dng cho dy v hc li xe t#Phm Gia Nghi#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2016#^a356tr. : minh ho^b24cm#Trnh by nhng iu phi bit v lut gi ao thng ng b; k thut li xe, cu to, bo dng v sa cha thng thng xe t, km theo 450 cu hi cho st hch cp giy li xe c gii ng b#Php lut#Lut giao thng ng b#K thut#Vn bn php lut#XH#Li xe#365388## 01036000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010012000680020067000800070012001470080005001590090 03300164010000500197011003100202012005700233015005400290021032200344020000800666 020001500674020001800689020001700707013000700724016000300731#365389#VV16.09678#V V16.09679#^a166000^b300b#Vi?t#616.994065#PH431V#i Duy Ban#Phng v tr bnh u ng th bng cc hp cht thin nhin trong nc#i Duy Ban#^aH.#^aKhoa hc T n hin v Cng ngh#2014#^a314tr. : hnh v, bng^b24cm#B sch Chuyn kho ng d ng v pht trin cng ngh cao#TTS ghi: Vin Hn lm Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Trnh by mt s kin thc mi v ung th; phng trnh ung th bng cch tr nh cc tc nhn gy bnh, s dng cc cht chng ung th v ch n ung hp l; mt s bnh ung th thng gp; hp cht thin nhin quan trng trong phng tr ung th v nhng cng trnh nghin cu phng tr ung th bng hp cht thin nhin#Ung th#Phng tr bnh#Hp cht t nhin#Sch chuyn kho#365389#KT## 00806000000000277000450002600070000001400150000701900050002208200060002718100080 00330010017000410020032000580070065000900050017001550050021001720040018001930080 00600211009001400217010000500231011003100236015004700267021018200314020001100496 020001100507013000700518016000300525#365390#^a100000^b60b#Vi?t#631.5#GI-108T#Ng uyn Minh Hiu#Gio trnh trng trt i cng#Nguyn Minh Hiu (ch.b.), Nguyn Th Thanh, Trn Th Xun Phng#Nguyn Th Thanh#Trn Th Xun Phng#Ti bn l n th 1#^aHu#^ai hc Hu#2016#^a290tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: i h c Hu. Trng i hc Nng Lm#Gii thiu nhng vn c bn ca trng trt: Si nh l cy trng, t trng trt, phn bn, ging cy trng, c cu cy trng v canh tc cng bin php phng tr dch hi cy trng#Trng trt#Gio trnh#36539 0#GT## 01066000000000289000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200110 00301810006000410010015000470020071000620070039001330050017001720080010001890090 01500199010000500214011002600219015003500245021044500280020001200725020000800737 020001100745020001000756013000700766016000300773#365391#VV16.09680#^b500b#Vi?t#3 20.959742#B105D#Phm Khc Lanh#Ban Dn tc tnh Ngh An - 70 nm xy dng v ph t trin (1946 - 2016)#B.s.: Phm Khc Lanh, Nguyn Quc Hng#Nguyn Quc Hng#^a Ngh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a335tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: Ban Dn tc tnh Ngh An#Khi qut c im vng min ni dn tc thiu s Ngh An. Gii thiu q u trnh hnh thnh v pht trin ca Ban Dn tc tnh Ngh An qua cc giai on : Chng thc dn Php xm lc (1946-1954); khng chin chng quc M cu n c (1954-1975); i ln ch ngha x hi v thc hin ng li i mi (1976-1991 ); cng nghip ho, hin i ho t nc (1991-2016) cng t chc v hot ng ca phng Dn tc cc huyn min ni ca tnh Ngh An#Ban Dn tc#Lch s#Pht t rin#1946-2016#365391#XH## 00538000000000265000450000200340000000300450003400500160007900700210009500800070 01160090015001230100005001380110021001430820004001640160003001680130007001710140 01500178026001100193026000700204026001100211181000700222019000500229020000800234 020001600242020001400258#Ng vn a phng thnh ph Vinh#Chng trnh mn ng vn bc trung hc c s#Dng Xun Hng#Dng Xun Hng b.s.#^aVinh#^ai hc Vi nh#2016#^a102tr. : nh^b24cm#807#GK#365392#^a35000^b500b#VV16.09682#365392#VV16 .09681#NG550V#Vi?t#Ng vn#Trung hc c s#Sch c thm## 00867000000000397000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020019000650070067000840220005001510050008001560050 00900164005000900173005000700182005000900189005001800198008001800216009002300234 01000050025701100300026201200170029202100760030902000090038502000090039401600030 0403020000800406005001700414005001800431020000900449020000400458013000700462#365 393#VV16.09683#VV16.09684#^a18000^b1000b#Vi?t#294.3444#T515T#Tui tr Pht Vit #Kim Hoa, Hong M, Kim Dung... ; B.s.: Thch Gic Nhng (ch.b)...#T.11#Kim Hoa #Hong M#Kim Dung#L n#Long Tr#Thch Gic Nhng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh#2016#^a79tr. : nh, tranh v^b24cm#T sch Vn tm#Tp hp nhng bi vit, cm ngh, bi th vit v o Pht v trit l sng#o Pht#i sng# XH#Tu hnh#Thch Gic Tuyn#Thch Qung Trng#Bi vit#Th#365393## 00632000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820007000411810006000480010017000540020014000710070017000850080005001020090 01100107010000500118011002100123021018500144020000800329020001000337020000900347 013000700356016000300363#365394#VV16.09685#VV16.09686#^b200b#Vi?t#909.82#V462T#N guyn Quc Hng#Vi th k XX#Nguyn Quc Hng#^aH.#^aTh gii#2016#^a485tr. : nh^b24cm#Cc bi nghin cu ca tc gi v lch s th gii v quan h quc t, lch s Vit Nam v ng cng nh nhng s kin tiu biu trong mi quan h gi a Vit Nam v cc nc ng ...#Lch s#Th k 20#Bi vit#365394#XH## 00752000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820007000511810006000580010011000640020025000750070034001000050022001340080 00500156009001100161010000500172011002500177021023600202020000800438020000900446 013000700455016000300462020000900465#365395#VV16.09687#VV16.09688#^a100000^b100 0b#Vi?t#746.46#M460C#Bi T Tm#M ca th gii quilting#Bi T Tm, Nguyn H Q unh Trang#Nguyn H Qunh Trang#^aH.#^aTh gii#2015#^a42tr. : minh ho^b24cm#T m hiu v ngh thut quilting (chn bng). Khi qut lch s pht trin v mt s k thut quilting c bn nh: Dng c thit yu, k thut ct vi, k thut k hu v k thut quilting c bn cng mt s cu hi thng gp v quilting#May m c#Quilting#365395#KT#Ghp vi## 00771000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820006000511810006000570010009000630020010000720070009000820040030000910080 00500121009001100126010000500137011002100142021028200163020001000445020000900455 020001900464013000700483016000300490#365396#VV16.09689#VV16.09690#^a150000^b200 0b#Vi?t#133.8#455Q#Ch Kin#ng quan#Ch Kin#Ti bn ln th 1 c chnh l#^a H.#^aTh gii#2016#^a374tr. : nh^b24cm#K li nhng hot ng tm linh ca nh ngoi cm Trn Ngc nh trong hnh trnh tm di hi c Tng B th H Huy Tp, t m phn m ca tng qun H Mi, nhng cu chuyn thng ngy in Vng quan . Khi lc v o Mu vi 36 gi ng, trong cc ng quan c vai tr ch o#Ngoi cm#Tm linh#Kh nng con ngi#365396#XH## 01226000000000313000450000100180000000200300001800300510004800500090009900700300 01080080005001380090032001430100005001750110015001800150046001950820010002410160 00300251013000700254014001700261026000700278026001100285026001100296181000700307 019000500314019000800319020001600327020001600343020001800359021053500377#Diamond , Jared M.#Th gii cho n ngy hm qua#Chng ta hc c g t nhng x hi tr uyn thng?#H Trung#Jared Diamond ; H Trung dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sc h Alpha#2016#^a599tr.^b24cm#Tn sch ting Anh: The world until yesterday#305.89 912#XH#365397#^a169000^b3000b#365397#VV16.09691#VV16.09692#TH250G#Vi?t#Dch M# i sng x hi#Bin i x hi#Ngi New Guinean#Nhng nghin cu ca tc gi v vn mnh ca x hi loi ngi, trong tp trung vo nhng nhm ngi v b lc gm nhng ngi nng dn quy m nh v ngi sn bt - hi lm ti o New Guinea v cc o Thi Bnh Dng vi cc ni dung nh: L gii cch thc cc x hi truyn thng phn chia khng gian, gii quyt mu thun, tm hiu v hai gi ai on i nghch nhau trong vng i con ngi, cc mi nguy him v phn ng ca chng ta v nhng thay i nhanh chng trong thi hin i v tn gio, a d ng ngn ng v sc kho## 00798000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100060 00370010012000430020018000550030045000730070012001180080012001300090017001420100 00500159011002600164021031400190020001100504020000900515020001000524013000700534 016000300541#365398#^a30000^b2000b#Vi?t#133.3337#B300Q#Hng Phng#B quyt kha i vn#Cch gp ct trnh hung, thc y ti vn#Hng Phng#^aThanh Ho#^aNxb . Thanh Ho#2016#^a143tr. : minh ho^b21cm#Khi qut v phong thu v vn mnh c on ngi. Gii thiu cch khai vn theo dn gian nh: Cch chn ngy tt x u khai vn - gii hn; cng sao gii hn; m thc, trang phc, ph trang, n trang khai vn; phong thu v tnh yu, kinh doanh cng mt s bi vn khn v cng bi trong i sng hng ngy#Phong thu#i sng#S nghip#365398#XH## 00701000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610020010000670030004000770070053000810220004001340050 01800138005001500156005001500171005001600186005001500202008000500217009001100222 01000050023301100310023801500750026902000170034402000040036101300070036501600030 0372#365399#VV16.09693#VV16.09694#^a55000^b500b#Vi?t#895.9221008#H561Q#Hng qu #Th#Nguyn Quc Tuyn, Nguyn Th To, Nguyn Hu Sm...#T.3#Nguyn Quc Tuyn #Nguyn Th To#Nguyn Hu Sm#Nguyn Hu Phn#inh Vn Quyn#^aH.#^aTh gii#20 16#^a151tr. : nh, tranh v^b21cm#TTS ghi: Cu lc b Th Hng qu. Hi Ngi cao tui thn C in - 2016#Vn hc hin i#Th#365399#VH## 00460000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010005000670020027000720030016000990070005001150080 00500120009001100125010000500136011002600141020001700167020001200184013000700196 016000300203#365400#VV16.09695#VV16.09696#^a86000^b4000b#Vi?t#895.92234#CH400N# Fuyu#Cho nhng ngy chng c g#Tp truyn ngn#Fuyu#^aH.#^aTh gii#2016#^a219t r. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#365400#VH## 00749000000000313000450000100180000000200200001800300420003800500100008000700340 00900080005001240090011001290100005001400110025001450150052001700820004002220160 00300226013000700229014001600236026000700252026001100259026001100270181000700281 019000500288019000800293020000700301020001100308020001900319021009700338#Gladwel l, Malcolm#Nhng k xut chng#Cch nhn mi v ngun gc ca thnh cng#Diu Ng c#Malcolm Gladwell ; Diu Ngc dch#^aH.#^aTh gii#2016#^a359tr. : hnh v^b21 cm#Tn sch ting Anh: Outliers : The story of success#302#XH#365401#^a99000^b5 000b#365401#VV16.09697#VV16.09698#NH556K#Vi?t#Dch M#X hi#Thnh cng#Nhn vt in hnh#Trnh by v phn tch quan im ca tc gi v ngun gc v b quyt thnh cng trong cuc sng## 00747000000000313000450000100180000000200250001800500190004300500110006200700540 00730080005001270090032001320100005001640110015001690150039001840820007002230160 00300230013000700233014001600240026001100256026000700267026001100274181000600285 019000500291019000500296020001100301020000700312020000900319021010500328#Levitt, Steven D.#T duy nh mt k lp d#Dubner, Stephen J.#Bch Thun#Steven D. Levi tt, Stephen J. Dubner ; Bch Thun dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#201 6#^a267tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Think like a freak#153.43#XH#365402#^a99000 ^b3000b#VV16.09700#365402#VV16.09699#T550D#Vi?t#Dch#Tm l hc#T duy#Suy lun #Hng dn k nng rn luyn b no, gip chng ta t duy v gii quyt vn n hanh chng, chnh xc hn## 00852000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010011000620020021000730030038000940070011001320080 00500143009005300148010000500201011002600206021025600232020001800488020000700506 020000700513020000700520020001300527013000700540016000300547#365403#VV16.09701#V V16.09702#^a79000^b3000b#Vi?t#649.3#S450T#L Th Hi#S tay n dm ca m#Gii p mi cu hi ca m v n dm#L Th Hi#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a267tr. : minh ho^b21cm#Gii thiu chung v n dm v cc thnh phn dinh dng thit yu cho tr. Phng php la chn v s dng thc phm an ton. Nhng lu quan trng v n ung khi b b cc bnh thng th ng v mt s thc n gi . Sch c trnh by di dng hi p#Gio dc gi a nh#Tr em#n dm#S tay#Sch hi p#365403#KT## 00806000000000313000450000100190000000200190001900500190003800700400005700800050 00970090011001020100005001130110015001180150071001330220004002040220030002080820 01200238016000300250013000700253014001700260026000700277181000600284019000500290 019001000295020000800305020001000313020001900323020000700342021014300349#Gaulle, Charles de#Hi k chin tranh#Gaulle, Charles de#Charles de Gaulle ; Hunh Phan Anh dch#^aH.#^aTh gii#2015#^a475tr.^b21cm#Tn sch ting Php: Mmeires de g uerre - L'Appel : 1940-1942 (tome I)#T.1#T quc gi tn (1940 - 1942)#944.08160 92#XH#365404#^a129000^b3000b#365404#H452K#Vi?t#Dch Php#Lch s#1940-1942#Gaul le, Charles de#Hi k#Ghi li qu trnh hot ng trong trong qun i ca tng Charles de Gaulle v con ng ng tri qua vc dy nc Php nm 1940 - 1942## 00909000000000289000450000100110000000200210001100300450003200500130007700500100 00900070040001000080005001400090014001450100005001590110033001640150077001970820 01000274016000300284013000700287014001600294026000700310181000700317019000500324 019000800329020000800337020002200345021025200367#Senor, Dan#Quc gia khi nghip #Cu chuyn v nn kinh t thn k ca Israel#Singer, Saul#Tr Vng#Dan Senor, Saul Singer ; Tr Vng dch#^aH.#^aTh gii...#2016#^a403tr. : hnh v, bn ^ b21cm#Tn sch ting Anh: Start-up nation : The story of Israel's economic mirac le#330.95694#XH#365405#^a99000^b3000b#365405#QU451G#Vi?t#Dch M#Kinh t#Chnh sch pht trin#Gii thiu qu trnh gy dng nn kinh t cng nh cc chnh sc h pht trin kinh t ca nh nc Israel, t mt quc gia nh b vi nhiu bt n tr thnh trung tm nghin cu v pht trin trng yu ca nhng doanh nghip cng ngh hng u th gii## 00714000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340010009000400020015000490070026000640050016000900080005001060090053001110100 00500164011002500169021024300194020001800437020000700455013000700462016000300469 #365406#^a80000^b5000b#Vi?t#649.4#250C#Uyn Bi# con c m#Uyn Bi, Nguy n Tr on#Nguyn Tr on#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a291tr. : hnh v^b21cm#Ghi li nhng cu chuyn t tri nghim thc t v li khuyn ca tc gi v qu trnh mang thai, sinh em b v chm sc tr gip cc bc ph huynh trang b mt s kin thc c bn, khoa hc gp phn gip cc m t tin hn trong vic chm con#Chm sc sc kho#Tr em#365406#KT## 00859000000000289000450000100130000000200150001300500130002800500130004100700470 00540040018001010080005001190090032001240100005001560110015001610150031001760820 00900207016000300216013000700219014001600226026000700242181000700249019000500256 019000800261020000900269020002000278021027100298#Tracy, Brian#Thut lnh o#Ngu yn Huyn#Nguyn Chnh#Brian Tracy ; Dch: Nguyn Huyn, Nguyn Chnh#Ti bn l n th 1#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a143tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Leadership#658.4092#KT#365407#^a54000^b3000b#365407#TH504L#Vi?t#Dch M#L nh o#B quyt thnh cng#Cung cp 21 b quyt gip bn tr thnh mt nh lnh o ti ba thng qua vic khi gi nim tin, s t tin vo lng trung thnh; th m nhun cm gic v ngha v mc ch ca t chc; tc ng vo ng lc v s nhit tnh ca nhn vin khin h vui v thc hin...## 00862000000000289000450000100130000000200150001300500130002800700320004100400180 00730080005000910090032000960100005001280110015001330150031001480820004001790160 00300183013000700186014001600193026000700209181000700216019000500223019000800228 020000900236020001600245020002000261021029100281#Tracy, Brian#Thut qun tr#Ngu yn Huyn#Brian Tracy ; Nguyn Huyn dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aTh gii ; C ng ty Sch Alpha#2016#^a127tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Management#658#KT#36540 8#^a54000^b3000b#365408#TH504Q#Vi?t#Dch M#Qun tr#K nng qun l#B quyt t hnh cng#Cung cp 21 hng dn thit yu trong ngh thut qun tr gip bn nh ng k nng qun l cng vic hiu qu nh: U quyn, loi b phin nhiu, tp tr ung s ch v ngun lc vo cc hot ng mang li hiu qu cao; xc nh cc khu vc kt qu chnh yu, tuyn dng v sa thi hiu qu...## 00904000000000289000450000100130000000200150001300500130002800500130004100700470 00540040018001010080005001190090032001240100005001560110015001610150032001760820 00900208016000300217013000700220014001600227026000700243181000700250019000500257 019000800262020000900270020002000279021031500299#Tracy, Brian#Thut m phn#Ngu yn Huyn#Nguyn Chnh#Brian Tracy ; Dch: Nguyn Huyn, Nguyn Chnh#Ti bn l n th 1#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a131tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Negotiation#658.4052#KT#365409#^a54000^b3000b#365409#TH504#Vi?t#Dch M# m phn#B quyt thnh cng#Cung cp 21 b quyt gip bn tr thnh mt nh th ng thuyt bc thy nh s dng 6 phong cch m phn nh: Khai thc sc mnh ca cm xc trong qu trnh i n tho thun, s dng thi gian nh mt li th, c hun b nh mt nh m phn chuyn nghip v tin vo bt c cuc m phn no vi t th ch ng...## 00833000000000289000450000100130000000200250001300500090003800700280004700400180 00750080005000930090032000980100005001300110015001350150031001500820008001810160 00300189013000700192014001600199026000700215181000700222019000500229019000800234 020001000242020000800252020002000260021026300280#Tracy, Brian#Thut thc y nh n vin#Anh Tun#Brian Tracy ; Anh Tun dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a155tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Motivation#658.314#KT #365410#^a54000^b3000b#365410#TH504T#Vi?t#Dch M#Nhn vin#Qun l#B quyt th nh cng#Trnh by 21 b kp gia tng nng sut ca c nhn hoc nhm lm vic m bo nhn vin lun mun n ni lm vic v am m vi cng vic, th thc h nhn vin bng cc nhim v v h c ton quyn quyt nh cc vn li n quan n nhng nhim v ...## 00926000000000337000450000200170000000300300001700500110004700500150005800500190 00730050015000920050015001070050012001220050015001340070088001490040029002370080 00500266009001100271010000500282011001500287015010000302082000900402016000300411 01300070041401400170042102600070043818100060044501900050045101900050045602000080 0461021011900469#Vn ho Nht Bn#T vng, phong tc, quan nim#Kenny, Don#Walra ven, Jack#Richie, Mary Evans#Carter, Angela#Fowler, Edward#V Hu Ngh#Lu Ngc Trnh#Don Kenny, Jack Walraven, Mary Evans Richie... ; V Hu Ngh dch ; Lu Ng c Trnh h..#Ti bn trn bn in nm 1991#^aH.#^aTh gii#2016#^a555tr.^b21cm#T n sch ting Anh: Discover Japan : Words, customs and concepts. - TTS ghi: Vi n Vn ho Nht Bn#306.0952#XH#365411#^a149000^b3000b#365411#V115H#Vi?t#Dch#V n ho#Tp hp cc bi vit v cc kha cnh ca vn ho Nht Bn nh cc t, cc cch ni c bit, cc phong tc, quan nim## 00810000000000313000450000100170000000200190001700500080003600500100004400500070 00540070034000610080005000950090011001000100005001110110021001160150047001370820 01600184016000300200013000700203014001700210026000700227181000600234019000500240 019000800245020000800253020001000261020002100271020001200292021019200304#Isaacso n, Walter#Tiu s Steve Jobs#Lm Lan#Diu Ngc#Alezaa#Walter Isaacson ; Dch: Al ezaa...#^aH.#^aTh gii#2016#^a771tr. : nh^b24cm#Tn sch ting Anh: Steve Jobs : The biography#338.76100416092#XH#365412#^a219000^b3000b#365412#T309S#Vi?t#D ch M#Tiu s#S nghip#Cng nghip my tnh#Jobs, Steve#Gii thiu v tiu s v s nghip thnh cng ca Steve Jobs trong vai tr ca ngi iu hnh v sng lp hng my tnh Apple, ngi c nh hng to ln nht trong ngnh cng nghip my tnh## 00592000000000277000450000100100000000200320001000500150004200500100005700500130 00670070057000800040014001370080005001510090038001560100005001940110015001990820 00800214016000300222013000700225014001700232026000700249181000800256019000500264 019001600269020001700285020001200302#Thm Thm#Gia Ct Lng - K tr a trun#T rng c Long#Hong Hm#An Lc group#Thm Thm, Trng c Long, Hong Hm ; An L c group dch#Ti bn ln 1#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a51 8tr.^b21cm#895.136#VH#365413#^a115000^b2000b#365413#GI-100C#Vi?t#Dch Trung Qu c#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00476000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100080 00390080005000470090036000520100005000880110015000930130007001080010015001150020 00900130003001200139007001500151004000800166012001600174020001700190020001200207 016000300219#365414#^a69000^b1000b#Vi?t#895.922332#GI-455T#^aH.#^aVn hc ; Cn g ty Vn ho inh T#2016#^a367tr.^b21cm#365414#V Trng Phng#Ging t#Tiu thu yt#V Trng Phng#Ti bn#T sch Vn hc#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH## 00543000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320010013000380020026000510030012000770070029000890050010001180040008001280080 00500136009003600141010000500177011001500182012001800197020001800215020001200233 013000700245016000300252019001000255#365415#^a89000^b1000b#Vi?t#843#H103V#Verne , Jules#Hai vn dm di y bin#Tiu thuyt#Jules Verne ; Ca Sn dch# Ca Sn#Ti bn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a430tr.^b21cm#Vn h c kinh in#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#365415#VH#Dch Php## 00664000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350010010000420020033000520070039000850050016001240080005001400090010001450100 00500155011002100160021016400181020000900345020001000354020000900364013000700373 016000300380020001500383#365416#^a62000^b1000b#Vi?t#780.92#TR312C#Quang Hu#Tr nh Cng Sn - Cho i cht n#S.t., b.s.: Quang Hu, Nguyn Vn Hun#Nguyn Vn Hun#^aH.#^aVn hc#2016#^a247tr. : nh^b21cm#Gii thiu v cuc i s nghip v t tng ca c nhc s Trnh Cng Sn. Nhng tc phm tiu biu, bt tch tc phm m nhc, cc tc phm ngh thut ca ng...#Cuc i#S nghip#Tc phm#36 5416#XH#Trnh Cng Sn## 00501000000000265000450000100090000000200120000900500130002100500090003400700290 00430080005000720090036000770100005001130110014001180220004001320820009001360160 00300145013000700148014001700155026000700172181000600179019000500185019001600190 020001700206020001200223#Kim Dung#Lc nh k#Cao T Thanh#Kim Dung#Kim Dung ; C ao T Thanh dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a700r.^b24cm#T.1 #895.1352#VH#365417#^a980000^b1500b#365417#L451#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc h in i#Tiu thuyt## 00501000000000265000450000100090000000200120000900500130002100500090003400700290 00430080005000720090036000770100005001130110014001180220004001320820009001360160 00300145013000700148014001700155026000700172181000600179019000500185019001600190 020001700206020001200223#Kim Dung#Lc nh k#Cao T Thanh#Kim Dung#Kim Dung ; C ao T Thanh dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a820r.^b24cm#T.2 #895.1352#VH#365418#^a980000^b1500b#365418#L451#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc h in i#Tiu thuyt## 00501000000000265000450000100090000000200120000900500130002100500090003400700290 00430080005000720090036000770100005001130110014001180220004001320820009001360160 00300145013000700148014001700155026000700172181000600179019000500185019001600190 020001700206020001200223#Kim Dung#Lc nh k#Cao T Thanh#Kim Dung#Kim Dung ; C ao T Thanh dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a683r.^b24cm#T.3 #895.1352#VH#365419#^a980000^b1500b#365419#L451#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc h in i#Tiu thuyt## 00456000000000229000450002600070000001400170000701900050002408200110002918100070 00400010016000470020018000630070021000810040008001020080005001100090035001150100 00500150011002600155020001700181020001800198013000700216016000300223#365420#^a20 5000^b1000b#Vi?t#398.209495#TH121T#Nguyn Vn Kho#Thn thoi Hy Lp#Nguyn Vn Kho b.s.#Ti bn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a899tr. : tranh v^b24cm#Vn hc dn gian#Truyn thn thoi#365420#VH## 00493000000000253000450002600070000001400150000701900050002208200040002718100060 00310010023000370020016000600070041000760050012001170080005001290090010001340100 00500144011001500149012002700164020001800191020001200209013000700221016000300228 019000800231#365421#^a98000^b700b#Vi?t#813#T521L#Stowe, Harriet Beecher#Tp lu bc Tm#Harriet Beecher Stowe ; c Hiu dch# c Hiu#^aH.#^aVn hc#201 6#^a551tr.^b21cm#Vn hc kinh in th gii#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#365421 #VH#Dch M## 00541000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020031000400030013000710070013000840050008000970080005001050090010001100100 00500120011002600125020001700151020001800168020001300186020001500199013000700214 016000300221019000500224012003400229#365422#^a22000^b3000b#Vi?t#398.2#N106B#Nn g Bch Tuyt v by ch ln#Truyn tranh#Kim Cc dch#Kim Cc#^aH.#^aVn hc#201 6#^a47tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truy n c tch#365422#VH#Dch#B t c truyn)(Disney princess## 00464000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020018000380030013000560070013000690050008000820080005000900090010000950100 00500105011002600110020001800136020001300154016000300167019000800170012002500178 013000700203#365423#^a22000^b3000b#Vi?t#813#L464P#Ln Piglet b nh#Truyn tran h#Kim Cc dch#Kim Cc#^aH.#^aVn hc#2016#^a47tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#VH#Dch M#B t c truyn)(Disney#365423## 00482000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100070 00320020026000390030013000650070013000780050008000910080005000990090010001040100 00500114011002600119012003400145020001800179020001300197016000300210019000800213 013000700221#365424#^a22000^b3000b#Vi?t#813#NH556N#Nhng ngi bn ca Belle#Tr uyn tranh#Kim Cc dch#Kim Cc#^aH.#^aVn hc#2016#^a47tr. : tranh mu^b21cm#B t c truyn)(Disney princess#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch M#365424 ## 00492000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100070 00320020036000390030013000750070013000880050008001010080005001090090010001140100 00500124011002600129012003400155020001800189020001300207013000700220016000300227 019000800230#365425#^a22000^b3000b#Vi?t#813#NH556N#Nhng nng cng cha thch k hiu v#Truyn tranh#Kim Cc dch#Kim Cc#^aH.#^aVn hc#2016#^a47tr. : tranh m u^b21cm#B t c truyn)(Disney princess#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#365425# VH#Dch M## 00472000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100070 00320020016000390030013000550070013000680050008000810080005000890090010000940100 00500104011002600109012003400135020001800169020001300187016000300200019000800203 013000700211#365426#^a22000^b3000b#Vi?t#813#TH300T#Th trn xe hi#Truyn tranh #Kim Cc dch#Kim Cc#^aH.#^aVn hc#2016#^a47tr. : tranh mu^b21cm#B t c tr uyn)(Disney princess#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch M#365426## 00581000000000301000450000100100000000200190001000500080002900500100003700700250 00470080005000720090038000770100005001150110026001200220009001460220004001550820 00800159016000300167013000700170014001600177026000700193026001100200026001100211 181000700222019000500229019001600234020001700250020001200267#Cu Tranh#Phong th n chi th#Minh L#Cu Tranh#Cu Tranh ; Minh L dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty S ch Tr tu Vit#2016#^a293tr. : tranh v^b21cm#Thc ct#T.1#895.136#VH#365430#^a 85000^b2000b#365430#VV16.09706#VV16.09707#PH431T#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc h in i#Tiu thuyt## 00553000000000289000450000100160000000200100001600500110002600500160003700700340 00530080005000870090027000920100005001190110015001240220004001390820008001430160 00300151013000700154014001700161026001100178026000700189026001100196181000600207 019000500213019001600218020001700234020001200251#Quch Knh Minh#Tc tch#Hn V Phi#Quch Knh Minh#Quch Knh Minh ; Hn V Phi dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Pavico#2016#^a412tr.^b21cm#T.1#895.136#VH#365431#^a189000^b2000b#VV16.09708#36 5431#VV16.09709#T557T#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00553000000000289000450000100160000000200100001600500110002600500160003700700340 00530080005000870090027000920100005001190110015001240220004001390820008001430160 00300151013000700154014001700161026000700178026001100185026001100196181000600207 019000500213019001600218020001700234020001200251#Quch Knh Minh#Tc tch#Hn V Phi#Quch Knh Minh#Quch Knh Minh ; Hn V Phi dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Pavico#2016#^a412tr.^b21cm#T.2#895.136#VH#365432#^a189000^b2000b#365432#VV16.0 9710#VV16.09711#T557T#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00520000000000277000450000100130000000200150001300500080002800500130003600700280 00490080005000770090027000820100005001090110015001140220004001290820008001330160 00300141013000700144014001700151026000700168026001100175181000600186019000500192 019001600197020001700213020001200230#Lm ch Nhi#Hoa hng k c#M Linh#Lm c h Nhi#Lm ch Nhi ; M Linh dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Pavico#2016#^a407tr.^ b21cm#T.1#895.136#VH#365433#^a139000^b3000b#365433#VV16.09712#H401H#Vi?t#Dch T rung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00520000000000277000450000100130000000200150001300500080002800500130003600700280 00490080005000770090027000820100005001090110015001140220004001290820008001330160 00300141013000700144014001700151026000700168026001100175181000600186019000500192 019001600197020001700213020001200230#Lm ch Nhi#Hoa hng k c#M Linh#Lm c h Nhi#Lm ch Nhi ; M Linh dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Pavico#2016#^a396tr.^ b21cm#T.2#895.136#VH#365434#^a129000^b3000b#365434#VV16.09713#H401H#Vi?t#Dch T rung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00532000000000265000450000100130000000200230001300500070003600700270004300800050 00700090051000750100005001260110015001310820008001460160003001540130007001570140 01700164026001100181026000700192026001100199181000600210019000500216019001600221 020001700237020001200254#Tu Hu Chu#ng kiu ngo nh th#Hn V#Tu Hu Chu ; Hn V dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch v Truyn thng Qung Vn#2016#^a59 0tr.^b21cm#895.136#VH#365435#^a129000^b2000b#VV16.09715#365435#VV16.09714#556K #Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00586000000000289000450000100200000000200180002000500170003800500200005500700440 00750080005001190090027001240100005001510110015001560220004001710820008001750160 00300183013000700186014001700193026000700210026001100217026001100228181000700239 019000500246019001600251020001700267020001200284#Thin H Quy Nguyn#Ph Dao ho ng hu#Nguyn Lan Hng#Thin H Quy Nguyn#Thin H Quy Nguyn ; Nguyn Lan H ng dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Pavico#2016#^a489tr.^b21cm#T.2#895.136#VH#36543 6#^a148000^b3000b#365436#VV16.09716#VV16.09717#PH500D#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00642000000000301000450000100180000000200160001800500190003400500190005300500180 00720070075000900080005001650090026001700100005001960110015002010220004002160820 00800220016000300228013000700231014001600238026001100254026000700265026001100272 181000700283019000500290019001600295020001700311020001200328#Thin Y Hu Phong#P hng t hong#Thng Thng ng#Miu Qun Tiu Tr#Thin Y Hu Phong#Thin Y H u Phong ; Thng Thng ng dch ; Minh ho: Miu Qun Tiu Tr#^aH.#^aVn hc ; Cng ty X.Y.Z#2016#^a508tr.^b21cm#T.3#895.136#VH#365437#^a12000^b2000b#VV16. 09718#365437#VV16.09719#PH561T#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt ## 00770000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010023000650020026000880030033001140070023001470040 01300170008000500183009001000188010000500198011001500203012003100218021012200249 02000090037102000090038002000100038902000280039902000070042701300070043401600030 0441#365438#VV16.09720#VV16.09721#^a140000^b1000b#Vi?t#294.361#M458C#Minh c T riu Tm nh#Mt cuc i mt ngi sao#Cuc i ca tn gi X Li Pht#Minh c Triu Tm nh#In ln th 7#^aH.#^aVn hoc#2016#^a458tr.^b21cm#T sch Huyn kh ng sn thng#Gii thiu v tiu s cuc i v con ng n vi o Pht cng nh nhng cng hin ca ngi X Li Pht cho i v o#o Pht#Cuc i#S ngh ip#X Li Pht, Tn gi, n #Truyn#365438#XH## 00446000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010013000670020013000800030012000930070013001050080 00500118009001000123010000500133011001500138020001700153020001200170013000700182 016000300189#365439#VV16.09722#VV16.09723#^a86000^b1000b#Vi?t#895.922334#V513B# Ma Vn Khng#Vng bin i#Tiu thuyt#Ma Vn Khng#^aH.#^aVn hc#2016#^a390tr.^ b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#365439#VH## 00500000000000241000450000100170000000200290001700800050004600900540005101000050 01050110015001100120026001250820011001510160003001620130007001650140016001720260 01100188026001100199026000700210181000700217019000500224020001700229020001200246 #Nguyn Cng Hoan#Truyn ngn Nguyn Cng Hoan#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vit#2016#^a316tr.^b21cm#Tinh hoa Vn hc Vit Nam#895.9223 32#VH#365440#^a88000^b1000b#VV16.09724#VV16.09725#365440#TR527N#Vi?t#Vn hc hi n i#Truyn ngn## 00496000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010015000680020027000830080005001100090054001150100 00500169011001500174020001700189020001200206016000300218012002600221013000700247 #365441#VV16.09726#VV16.09727#^a80000^b1000b#Vi?t#895.922332#TR527N#V Trng Ph ng#Truyn ngn V Trng Phng#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vit#2016#^a292tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#Tinh hoa Vn hc V it Nam#365441## 00482000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010008000680020020000760080005000960090054001010100 00500155011001500160020001700175020001200192016000300204012002600207013000700233 #VV16.09729#365442#VV16.09728#^a75000^b1000b#Vi?t#895.922332#TR527N#Nam Cao#Tru yn ngn Nam Cao#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vit#2016 #^a281tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#Tinh hoa Vn hc Vit Nam#365442 ## 00546000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010010000670020021000770070010000980080005001080090 05400113010000500167011001500172020001700187020001200204016000300216012002600219 020000700245020000900252013000700261#365443#VV16.09730#VV16.09731#^a56000^b1000 b#Vi?t#895.922332#H100N#Thch Lam#H Ni 36 ph phng#Thch Lam#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vit#2016#^a198tr.^b21cm#Vn hc hin i #Truyn ngn#VH#Tinh hoa vn hc Vit Nam#Bt k#Phng s#365443## 00486000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010010000680020022000780080005001000090054001050100 00500159011001500164020001700179020001200196016000300208012002600211013000700237 #365444#VV16.09732#VV16.09733#^a75000^b1000b#Vi?t#895.922332#TR527N#Thch Lam#T ruyn ngn Thch Lam#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vit# 2016#^a285tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#Tinh hoa vn hc Vit Nam#36 5444## 00457000000000253000450000100130000000200230001300300120003600700130004800800050 00610090010000660100005000760110015000810820011000960160003001070130007001100140 01700117026000700134026001100141026001100152181000600163019000500169020001700174 020001200191#Ma Vn Khng#ng bc trng hoa xo#Tiu thuyt#Ma Vn Khng#^aH.#^ aVn hc#2016#^a545tr.^b21cm#895.922334#VH#365445#^a119000^b1000b#365445#VV16.0 9734#VV16.09735#455B#Vi?t#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00463000000000253000450000100130000000200310001300300120004400700130005600800050 00690090010000740100005000840110015000890820010001040160003001140130007001170140 01500124026000700139026001100146026001100157181000700168019000500175020001700180 020001200197#T c Chiu#Thng ngy ng ng chn tri#Tiu thuyt#T c Chi u#^aH.#^aVn hc#2016#^a374tr.^b21cm#895.92234#VH#365446#^a92000^b800b#365446#V V16.09736#VV16.09737#TH106N#Vi?t#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00632000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570010016000640020037000800070016001170040008001330080 00500141009001000146010000500156011002600161021012300187020000900310020001000319 013000700329016000300336020001500339#365447#VV16.09738#VV16.09739#^a86000^b1000 b#Vi?t#780.92#TR312C#Nguyn c Xun#Trnh Cng Sn - C mt thi nh th#Nguyn c Xun#Ti bn#^aH.#^aVn hc#2016#^a343tr. : minh ho^b21cm#Gii thiu mt s cuc phng vn v nhng ghi chp, bi ht, hnh nh v cuc i, s nghip ca c nhc s Trnh Cng Sn#Cuc i#S nghip#365447#XH#Trnh Cng Sn## 00507000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010016000660020017000820030020000990070016001190080 02300135009003600158010000500194011001500199020001700214020001200231016000300243 013000700246#365448#VV16.09740#VV16.09741#^a85000^b2000b#Vi?t#895.92234#H466#N guyn Danh Lam#Hp ng ca qu#Tuyn tp o truyn#Nguyn Danh Lam#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aVn hc ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a163tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#365448## 00433000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010013000660020017000790030004000960070013001000080 00500113009001000118010000500128011001500133020001700148020000400165013000700169 016000300176#365449#VV16.09742#VV16.09743#^a68000^b1000b#Vi?t#895.92214#L462R# Trng Kim#Li ru trong m#Th# Trng Kim#^aH.#^aVn hc#2016#^a194tr.^b21cm #Vn hc hin i#Th#365449#VH## 00456000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010015000660020020000810030012001010070015001130080 00500128009001000133010000500143011001500148020001700163020001200180016000300192 013000700195#365450#VV16.09744#VV16.09745#^a65000^b800b#Vi?t#895.92234#TR431N#V Th Xun H#Trong nc gi lnh#Tiu thuyt#V Th Xun H#^aH.#^aVn hc#2016 #^a237tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#365450## 00537000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020020000540030017000740070048000910080005001390090010001440100 00500154011001500159020001800174020001200192016000300204005001600207005000800223 005001000231005001100241013000700252#365451#VV16.09746#^a76000^b1000b#Vi?t#895. 9223#C103T#Ci Tt ca mo con#Truyn thiu nhi#Nguyn nh Thi, Phm H, V T Nam, Xun Qunh#^aH.#^aVn hc#2016#^a259tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn #VH#Nguyn nh Thi#Phm H#V T Nam#Xun Qunh#365451## 00881000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820014000501810006000640010014000700020047000840030021001310070014001520080 00500166009001000171010000500181011001500186021031700201020001900518020001700537 020001700554020001000571013000700581016000300588#365452#VV16.09747#VV16.09748#^a 99000^b1000b#Vi?t#895.922090034#V115H#Phng Gia Th#Vn hc Vit Nam sau 1986 - Ph bnh i thoi#Tiu lun - Ph bnh#Phng Gia Th#^aH.#^aVn hc#2016#^a362 tr.^b21cm#Tuyn chn bi vit ca cc tc gi ng trn cc bo, tp ch, din n vn hc trong nc thi gian qua v cc vn nh: iu kin hu hin i c a vn hc Vit Nam; tnh cht cc-na-van trong ngn ng vn xui Vit Nam ng i; tnh bt kh tn, hm h trong th gii ngh thut vn xui Vit Nam ng i...#Nghin cu vn hc#Ph bnh vn hc#Vn hc hin i#Tiu lun#365452#VH# # 00561000000000301000450000100120000000200300001200300120004200500100005400500120 00640070029000760080005001050090010001100100005001200110015001250120016001400220 00400156082000800160016000300168013000700171014001700178026000700195026001100202 181000700213019000500220019000500225020001700230020001200247#Vng Thinh#Nh hoa nh sng li nh gi#Tiu thuyt#V Nh L#Vng Thinh#Vng Thinh ; V Nh L dch#^aH.#^aVn hc#2016#^a523tr.^b21cm#T sch Vn hc#T.1#895.136#VH#365453#^ a118000^b2000b#365453#VV16.09749#NH550H#Vi?t#Dch#Vn hc hin i#Tiu thuyt# # 00561000000000301000450000100120000000200300001200300120004200500100005400500120 00640070029000760080005001050090010001100100005001200110015001250120016001400220 00400156082000800160016000300168013000700171014001700178026000700195026001100202 181000700213019000500220019000500225020001700230020001200247#Vng Thinh#Nh hoa nh sng li nh gi#Tiu thuyt#V Nh L#Vng Thinh#Vng Thinh ; V Nh L dch#^aH.#^aVn hc#2016#^a547tr.^b21cm#T sch Vn hc#T.2#895.136#VH#365454#^ a118000^b2000b#365454#VV16.09750#NH550H#Vi?t#Dch#Vn hc hin i#Tiu thuyt# # 00544000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820011000511810007000620010013000690020019000820030012001010070013001130080 02300126009003600149010000500185011001500190015003400205020001700239020001200256 013000700268016000300275#365455#VV16.09751#VV16.09752#^a120000^b2000b#Vi?t#895. 922334#CH501T#B Tng Long#Cha tin cha bc#Tiu thuyt#B Tng Long#^aH. ; Tp . H Ch Minh#^aVn hc ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a238tr.^b21cm#Tn tht t c gi: L Th Bch Vn#Vn hc hin i#Tiu thuyt#365455#VH## 00554000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560010016000620020015000780030012000930070036001050050 01400141008000500155009005300160010000500213011001500218020001600233020001200249 013000700261016000300268019000500271#VV16.09753#VV16.09754#365456#^a83000^b1000 b#Vi?t#823.5#G510D#Swift, Jonathan#Gulliver du k#Tiu thuyt#Jonathan Swift ; N guyn Vn S dch#Nguyn Vn S#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Tr Vit#2016#^a407tr.^b21cm#Vn hc cn i#Tiu thuyt#365456#VH#Dch## 00592000000000289000450000100150000000200140001500300120002900500170004100700380 00580080005000960090034001010100005001350110015001400150035001550820008001900160 00300198013000700201014001700208026001100225026000700236026001100243181000600254 019000500260019000900265020001600274020001200290#Abbott, Rachel#a con xa l#Ti u thuyt#Nguyn Xun Hng#Rachel Abbott ; Nguyn Xun Hng dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Vn Vit#2016#^a499tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Stranger child#8 23.914#VH#365457#^a120000^b2000b#VV16.09756#365457#VV16.09755#551C#Vi?t#Dch A nh#Vnhc hin i#Tiu thuyt## 00629000000000289000450000100110000000200270001100500080003800500130004600700400 00590080005000990090038001040100005001420110021001470150063001680820008002310160 00300239013000700242014001700249026000700266026001100273026001100284181000700295 019000500302019000500307020001700312020001000329#Thnh Long#Thnh Long cha ln gi#Chu Mc#An Lc Group#Thnh Long, Chu Mc ; An Lc Group dch#^aH.#^aVn h c ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a487tr. : nh^b24cm#Tn sch ting Anh: Jac kie Chan: Growing old before growing up#895.136#VH#365458#^a155000^b5000b#36545 8#VV16.09757#VV16.09758#TH107L#Vi?t#Dch#Vn hc hin i#T truyn## 00968000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010020000640020040000840070025001240080005001490090 05400154010000500208011002500213012007700238021032100315020001800636020001300654 020001300667013000700680016000300687#365459#VV16.09759#VV16.09760#^a42000^b1000 b#Vi?t#649.123#T452L#Nguyn Th Vi Khanh#Ti l c b ng yu, cn bn th sao? #Nguyn Th Vi Khanh b.s.#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vit#2016#^a78tr. : tranh v^b24cm#B sch k nng sng dnh cho tr 3 n 6 tu i gip b khn ln trng thnh#Gm nhng kin thc c bn dnh cho cc bc cha m v gio dc tr t 3 n 6 tui, gip tr hiu c ngha v nm bt c c c k nng trong cuc sng, to dng kh nng t iu tit tm l, bi dng nn g lc hc ca con... thng qua cc tnh hung c th, ng thi a ra nhng t vn cn thit cho cc bc cha m#Gio dc gia nh#Nui dy tr#K nng sng#365 459#XH## 00960000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010020000640020040000840070025001240080005001490090 05400154010000500208011002500213012007700238021031300315020001800628020001300646 020001300659016000300672013000700675#365460#VV16.09761#VV16.09762#^a42000^b1000 b#Vi?t#649.123#T452R#Nguyn Th Vi Khanh#Ti rt hiu l ngha, cn bn th sao? #Nguyn Th Vi Khanh b.s.#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vit#2016#^a79tr. : tranh v^b24cm#B sch k nng sng dnh cho tr 3 n 6 tu i gip b khn ln trng thnh#Gm nhng kin thc c bn dnh cho cc bc cha m v gio dc tr t 3 n 6 tui, gip tr hiu c ngha v nm bt c c c k nng trong cuc sng, to dng kh nng t iu tit tm l, bi dng nn g lc hc ca con... thng qua cc tnh hung c th v a ra nhng t vn cn thit cho cc bc cha m#Gio dc gia nh#Nui dy tr#K nng sng#XH#365460## 00959000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010020000640020039000840070025001230080005001480090 05400153010000500207011002500212012007700237021031300314020001800627020001300645 020001300658016000300671013000700674#365461#VV16.09763#VV16.09764#^a42000^b1000 b#Vi?t#649.123#T452C#Nguyn Th Vi Khanh#Ti c phm cht tt, cn bn th sao?# Nguyn Th Vi Khanh b.s.#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin V it#2016#^a79tr. : tranh v^b24cm#B sch k nng sng dnh cho tr 3 n 6 tui gip b khn ln trng thnh#Gm nhng kin thc c bn dnh cho cc bc cha m v gio dc tr t 3 n 6 tui, gip tr hiu c ngha v nm bt c c c k nng trong cuc sng, to dng kh nng t iu tit tm l, bi dng nng lc hc ca con... thng qua cc tnh hung c th v a ra nhng t vn cn t hit cho cc bc cha m#Gio dc gia nh#Nui dy tr#K nng sng#XH#365461## 00973000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580020043000640070025001070080005001320090054001370100 00500191011002600196012007800222020001800300020001300318020001300331016000300344 013000700347021032100354001002000675#VV16.09765#VV16.09766#365462#^a42000^b1000 b#Vi?t#649.123#T452L#Ti l cu b thng minh, cn bn th sao?#Nguyn Th Vi Kh anh b.s.#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vit#2016#^a74tr. : tranh mu^b24cm#B sch K nng sng dnh cho tr 3 n 6 tui. Gip b khn ln trng thnh#Gio dc gia nh#Nui dy tr#K nng sng#GK#365462#Gm nhng kin thc c bn dnh cho cc bc cha m v gio dc tr t 3 n 6 tui, gip tr hiu c ngha v nm bt c cc k nng trong cuc sng, to dng kh nng t iu tit tm l, bi dng nng lc hc ca con... thng qua cc tnh h ung c th, ng thi a ra nhng t vn cn thit cho cc bc cha m#Nguyn T h Vi Khanh## 00882000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580020042000640070025001060080005001310090054001360100 00500190011002600195012007800221020001800299020001300317013000700330016000300337 021023100340020001300571001002000584#VV16.09767#VV16.09768#365463#^a42000^b1000 b#Vi?t#649.123#T452C#Ti c cm xc tch cc, cn bn th sao?#Nguyn Th Vi Kha nh b.s.#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vit#2016#^a79tr. : tranh mu^b24cm#B sch K nng sng dnh cho tr 3 n 6 tui. Gip b khn l n trng thnh#Gio dc gia nh#Nui dy tr#365463#GK#Cung cp cho ph huynh cc phng php gio dc con tr, gip con nm c cc k nng trong cuc sng, gip con to dng kh nng t iu tit tm l... to ra s kt ni ci m v h i ho trong mi quan h gia cha m v con ci#K nng sng#Nguyn Th Vi Khanh ## 00571000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010013000630020029000760030012001050070053001170050 01700170005001000187008000500197009001000202010000500212011001500217020001700232 020001200249013000700261016000300268019001000271#365464#VV16.09769#VV16.09770#^a 75000^b1000b#Vi?t#843.8#NG112C#Hugo, Victor#Ngy cui cng ca mt t t#Tiu t huyt#Victor Hugo ; Nguyn Mnh Hng dch ; Trn Hinh h..#Nguyn Mnh Hng#Trn Hinh#^aH.#^aVn hc#2016#^a194tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#365464#VH# Dch Php## 00579000000000289000450000100200000000200060002000300120002600500090003800700360 00470080005000830090036000880100005001240110015001290150036001440820009001800160 00300189013000700192014001600199026000700215026001100222026001100233181000600244 019000500250019000500255020001700260020001200277#Rabindranath Tagore#V t#Tiu thuyt#Hiu Tn#Rabindranath Tagore ; Hiu Tn dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sc h Phng Nam#2016#^a129tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The broken nest#891.4435#VH #365465#^a55000^b2000b#365465#VV16.09771#VV16.09772#V460T#Vi?t#Dch#Vn hc hi n i#Tiu thuyt## 00629000000000289000450000100220000000200250002200300120004700500180005900700460 00770080005001230090033001280100005001610110015001660150046001810820008002270160 00300235013000700238014001600245026000700261026001100268026001100279181000600290 019000500296019000900301020001700310020001200327#Wells, Herbert George#Tin phon g ln mt trng#Tiu thuyt#Nguyn Thnh Long#Herbert George Wells ; Nguyn Thn h Long dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Bookism#2016#^a292tr.^b21cm#Tn sch t ing Anh: The first men in the moon#823.912#VH#365466#^a68000^b1000b#365466#VV1 6.09773#VV16.09774#T305P#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00530000000000277000450000100150000000200090001500300120002400500080003600700300 00440080005000740090036000790100005001150110014001200820009001340160003001430130 00700146014001600153026001100169026000700180026001100187181000700198019000500205 019001400210020001600224020001200240#Natsume Soseki#Ngy 210#Tiu thuyt#Lam Anh #Natsume Soseki ; Lam Anh dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a9 4tr.^b21cm#895.6342#VH#365467#^a60000^b2000b#VV16.09776#365467#VV16.09775#NG112 H#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc cn i#Tiu thuyt## 00595000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010019000660020020000850070043001050050015001480050 01700163005001300180008000500193009001000198010000500208011001500213012002200228 020001700250020000700267013000700274016000300281019000900284#365468#VV16.09777#V V16.09778#^a62000^b1000b#Vi?t#891.7344#NG558T#Aitmatov, Tsinghiz#Ngi thy u tin#Tsinghiz Aimatov ; Dch: Phm Mnh Hng...#Phm Mnh Hng#Nguyn Ngc Bng #Cao Xun Ho#^aH.#^aVn hc#2016#^a247tr.^b20cm#Vn hc kinh in Nga#Vn hc h in i#Truyn#365468#VH#Dch Nga## 00585000000000277000450000100200000000200310002000500160005100700420006700800050 01090090010001140100005001240110015001290150045001440820008001890160003001970130 00700200014001700207026000700224026001100231026001100242181000700253019000500260 019001200265020001800277020001200295#Sienkiewicz, Henryk#Trn sa mc v trong r ng thm#Nguyn Hu Dng#Henryk Sienkiewicz ; Nguyn Hu Dng dch#^aH.#^aVn hc #2016#^a514tr.^b21cm#Tn sch ting Ba Lan: W pustyni i w puszczy#891.853#VH#365 469#^a105000^b1000b#365469#VV16.09779#VV16.09780#TR254S#Vi?t#Dch Ba Lan#Vn h c thiu nhi#Tiu thuyt## 00675000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020039000520030022000910070041001130050014001540080023001680090 03200191010000500223011002600228012001500254016000300269019001600272020001800288 020001300306020001400319005002000333013000700353020001300360#VV16.09781#365470#^ a52000^b3000b#Vi?t#372.21#N122C#Nng cao kh nng t chm sc bn thn#T nht nh lm c#Tn Minh Vin ; Nguyn Th Hoa Thm dch#Tn Minh Vin#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aVn hc ; Nh sch Vn Chng#2016#^a80tr. : tranh mu^b25cm#B h c k nng#GK#Dch Trung Quc#Gio dc mu gio#K nng sng#Sch mu gio#Nguyn Th Hoa Thm#365470#Truyn tranh## 00663000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020028000520030021000800070041001010050014001420080023001560090 03200179010000500211011002600216012001500242016000300257019001600260020001800276 020001300294020001400307005002000321013000700341020001300348#VV16.09782#365471#^ a52000^b3000b#Vi?t#372.21#N122C#Nng cao kh nng giao tip#Chng mnh cng ch i#Tn Minh Vin ; Nguyn Th Hoa Thm dch#Tn Minh Vin#^aH. ; Tp. H Ch Minh# ^aVn hc ; Nh sch Vn Chng#2016#^a80tr. : tranh mu^b25cm#B hc k nng#GK #Dch Trung Quc#Gio dc mu gio#K nng sng#Sch mu gio#Nguyn Th Hoa Th m#365471#Truyn tranh## 00660000000000301000450000200250000000300210002500500140004600500200006000700410 00800080023001210090032001440100005001760110026001810120015002070820007002220160 00300229013000700232014001600239026001100255026000700266181000600273019000500279 019001600284020001800300020001300318020001400331020001300345#Hnh thnh thi que n tt#Thi quen tt ca b#Tn Minh Vin#Nguyn Th Hoa Thm#Tn Minh Vin ; Ngu yn Th Hoa Thm dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aVn hc ; Nh sch Vn Chng#201 6#^a80tr. : tranh mu^b25cm#B hc k nng#372.21#GK#365472#^a52000^b3000b#VV16 .09783#365472#H312T#Vi?t#Dch Trung Quc#Gio dc mu gio#K nng sng#Sch mu gio#Truyn tranh## 00660000000000301000450000200240000000300220002400500140004600500200006000700410 00800080023001210090032001440100005001760110026001810120015002070820007002220160 00300229013000700232014001600239026000700255026001100262181000600273019000500279 019001600284020001800300020001300318020001400331020001300345#Hnh thnh vic lm tt#T chn chn bit lm#Tn Minh Vin#Nguyn Th Hoa Thm#Tn Minh Vin ; Ngu yn Th Hoa Thm dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aVn hc ; Nh sch Vn Chng#201 6#^a80tr. : tranh mu^b25cm#B hc k nng#372.21#XH#365473#^a52000^b3000b#3654 73#VV16.09784#H312T#Vi?t#Dch Trung Quc#Gio dc mu gio#K nng sng#Sch mu gio#Truyn tranh## 00435000000000205000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020018000410220004000590080018000630090087000810100005001680110025001730200 00700198020001400205016000300219013000700222#365474#^a15000^b1000b#Vi?t#372.21# T450M#T mu khng long#T.3#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2016#^a12tr. : tranh v^b29 cm#T mu#Sch mu gio#GK#365474## 00435000000000205000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020018000410220004000590080018000630090087000810100005001680110025001730200 00700198020001400205016000300219013000700222#365475#^a15000^b1000b#Vi?t#372.21# T450M#T mu khng long#T.4#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2016#^a12tr. : tranh v^b29 cm#T mu#Sch mu gio#GK#365475## 00514000000000229000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020036000520030019000880080018001070090088001250100005002130110 02500218020000700243020001400250016000300264020001000267013000700277#365476#VV16 .09785#^a15000^b1000b#Vi?t#372.21#T309T#Tiu T Thin KaKa - Gy thn nh #T mu & k chuyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh ; Cng ty T ruyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2016#^a12tr. : tranh v^b25cm#T mu#S ch mu gio#GK#K chuyn#365476## 00517000000000229000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020039000520030019000910080018001100090088001280100005002160110 02500221020000700246020001400253016000300267020001000270013000700280#365477#VV16 .09786#^a15000^b1000b#Vi?t#372.21#T309T#Tiu T Thin KaKa - Dit tr ma vng# T mu & k chuyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh ; Cng t y Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2016#^a12tr. : tranh v^b25cm#T m u#Sch mu gio#GK#K chuyn#365477## 00514000000000229000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020035000530030019000880080018001070090088001250100005002130110 02500218020000700243020001400250016000300264020001000267013000700277#365478#VV16 .09787#^a15000^b1000b#Vi?t#372.21#KH300#Tiu t thin kaka - Kh c tn#T mu & k chuyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh ; Cng ty T ruyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2016#^a12tr. : tranh v^b25cm#T mu#S ch mu gio#GK#K chuyn#365478## 00528000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030019000710080018000900090088001080100005001960110 02500201012001900226020000700245020001400252013000700266016000300273020001000276 #365479#VV16.09788#^a15000^b1000b#Vi?t#372.21#B100M#36 php thn thng#T mu & k chuyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2016#^a12tr. : tranh v^b25cm#Tiu t thin kaka#T mu#Sch mu gio#365479#GK#K chuyn## 00623000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020063000510070052001140050013001660050017001790050020001960080 01800216009003400234010000500268011002400273020001100297020000600308020000700314 020001400321016000300335013000700338#365480#VV16.09789#^a25000^b3000b#Vi?t#372. 6#V460H#V hng dn n tp h mn ting Vit cng ngh gio dc lp 1#Phm Th Dn, Nguyn Th Hng, Trn Th Thanh Thu#Phm Th Dn#Nguyn Th Hng#Trn Th Thanh Thu#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a84tr. : hnh v^b24cm#Ting Vit#Lp 1#n tp#Sch c thm#GK#365480## 00604000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020044000510070052000950050013001470050017001600050020001770080 01800197009003400215010000500249011002400254020001100278020000600289020000700295 020001400302016000300316013000700319#VV16.09790#365481#^a25000^b3000b#Vi?t#372. 6#V460H#V hng dn n tp h mn ting Vit lp 1#Phm Th Dn, Nguyn Th H ng, Trn Th Thanh Thu#Phm Th Dn#Nguyn Th Hng#Trn Th Thanh Thu#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a88tr. : hnh v^b24cm#Ting Vit#Lp 1#n tp#Sch c thm#GK#365481## 00610000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020044000510070060000950050021001550050020001760050017001960080 01800213009003400231010000500265011001400270020001100284020000600295020000700301 020001400308016000300322013000700325#VV16.09791#365482#^a25000^b3000b#Vi?t#372. 6#V460H#V hng dn n tp h mn ting Vit lp 2#Trn Th Thanh Hng, Trn T h Thanh Thu, Nguyn Th Tuyn#Trn Th Thanh Hng#Trn Th Thanh Thu#Nguyn Th Tuyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a92tr.^b24cm #Ting Vit#Lp 2#n tp#Sch c thm#GK#365482## 00618000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020044000510070060000950050020001550050021001750050017001960080 01800213009003400231010000500265011002200270020001100292020000600303020000700309 020001400316016000300330013000700333#365483#VV16.09792#^a27000^b3000b#Vi?t#372. 6#V460H#V hng dn n tp h mn ting Vit lp 3#Trn Th Thanh Thu, Trn Th Thanh Hng, Nguyn Th Tuyn#Trn Th Thanh Thu#Trn Th Thanh Hng#Nguyn Th Tuyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a100tr. : b ng^b24cm#Ting Vit#Lp 3#n tp#Sch c thm#GK#365483## 00612000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020044000510070057000950050017001520050021001690050017001900080 01800207009003400225010000500259011002200264020001100286020000600297020000700303 020001400310016000300324013000700327#VV16.09793#365484#^a30000^b3000b#Vi?t#372. 6#V460H#V hng dn n tp h mn ting Vit lp 4#Nguyn Th Tuyn, Trn Th T hanh Hng, Nguyn Th Hng#Nguyn Th Tuyn#Trn Th Thanh Hng#Nguyn Th H ng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a112tr. : bng^b24 cm#Ting Vit#Lp 4#n tp#Sch c thm#GK#365484## 00598000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020038000510070052000890050013001410050017001540050020001710080 01800191009003400209010000500243011003000248020000500278020000600283020000700289 020001400296013000700310016000300317#VV16.09794#365485#^a25000^b3000b#Vi?t#372. 7#V460H#V hng dn n tp h mn ton lp 1#Phm Th Dn, Nguyn Th Hng, Tr n Th Thanh Thu#Phm Th Dn#Nguyn Th Hng#Trn Th Thanh Thu#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a92tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton# Lp 1#n tp#Sch c thm#365485#GK## 00553000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020038000510070060000890050021001490080018001700090034001880100 00500222011003000227020000500257020000600262020000700268020001400275016000300289 013000700292#VV16.09795#365486#^a25000^b3000b#Vi?t#372.7#V460H#V hng dn n tp h mn ton lp 2#Trn Th Thanh Hng, Trn Th Thanh Thu, Nguyn Th Tuy n#Trn Th Thanh Hng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016# ^a80tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 2#n tp#Sch c thm#GK#365486## 00553000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020038000510070060000890050020001490080018001690090034001870100 00500221011003100226020000500257020000600262020000700268020001400275016000300289 013000700292#VV16.09796#365487#^a27000^b3000b#Vi?t#372.7#V460H#V hng dn n tp h mn ton lp 3#Trn Th Thanh Thu, Trn Th Thanh Hng, Nguyn Th Tuy n#Trn Th Thanh Thu#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^ a100tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 3#n tp#Sch c thm#GK#365487## 00547000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020038000510070057000890050017001460080018001630090034001810100 00500215011003100220020000500251020000600256020000700262020001400269016000300283 013000700286#VV16.09797#365488#^a30000^b3000b#Vi?t#372.7#V460H#V hng dn n tp h mn ton lp 4#Nguyn Th Tuyn, Trn Th Thanh Hng, Nguyn Th Hng#N guyn Th Tuyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a100tr . : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 4#n tp#Sch c thm#GK#365488## 00649000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020033000520030096000850070039001810050012002200080018002320090 03400250010000500284011002500289020000500314020000600319020000700325020001400332 020001500346016000300361013000700364#VV16.09798#365489#^a32000^b2000b#Vi?t#510. 76#T103L#Ti liu kin thc c bn ton 9#Ti liu dy v hc, n tp kim tra h c k, bi dng hc sinh gii, thi tuyn sinh vo lp 10#Hunh Khanh, V Tam D n, ng Vn c#Hunh Khanh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh #2016#^a158tr. : hnh v^b24cm#Ton#Lp 9#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#GK #365489## 00629000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020038000540030096000920070011001880050011001990080018002100090 03400228010000500262011002200267020001000289020000600299020000700305020001400312 020001500326016000300341013000700344#VV16.09799#365490#^a32000^b2000b#Vi?t#428. 0076#T103L#Ti liu kin thc c bn ting Anh 9#Ti liu dy v hc, n tp ki m tra hc k, bi dng hc sinh gii, thi tuyn sinh vo lp 10#Hong Minh#Hon g Minh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a160tr. : bng^ b24cm#Ting Anh#Lp 9#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#GK#365490## 00780000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020036000510030096000870070070001830050017002530050021002700050 01700291005001200308008001800320009003400338010000500372011002900377020000800406 020000600414020000700420020001400427020001500441013000700456016000300463#365491# VV16.09800#^a32000^b2000b#Vi?t#807.6#T103L#Ti liu kin thc c bn ng vn 9# Ti liu dy v hc, n tp kim tra hc k, bi dng hc sinh gii, thi tuyn sinh vo lp 10#Trn Vit Phng, Nguyn Th Ngc Thu, Trn Th M Dung, V n h Ho#Trn Vit Phng#Nguyn Th Ngc Thu#Trn Th M Dung#V nh Ho#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a158tr. : bng, s ^b24cm#N g vn#Lp 9#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#365491#GK## 00656000000000325000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020017000520030052000690070040001210220004001610050012001650050 01300177005001300190008000500203009001800208010000500226011002400231020000500255 02000060026002000200026602000080028602000120029402000140030601300070032001600030 0327#VV16.09801#365492#^a17900^b10000b#Vi?t#372.7#L527T#Luyn tp ton 1#Theo c hun kin thc v k nng dy hc 2 bui/ngy# Tin t, V Vn Dng, Hong M ai L#T.1# Tin t#V Vn Dng#Hong Mai L#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a68 tr. : hnh v^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp trc nghim#T lun# kim tra#Sch c thm#365492#GK## 00662000000000325000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020017000520030052000690070040001210220004001610050012001650050 01300177005001300190008000500203009001800208010000500226011003000231020000500261 02000060026602000200027202000080029202000120030002000140031201600030032601300070 0329#VV16.09802#365493#^a17900^b10000b#Vi?t#372.7#L527T#Luyn tp ton 1#Theo c hun kin thc v k nng dy hc 2 bui/ngy# Tin t, V Vn Dng, Hong M ai L#T.2# Tin t#V Vn Dng#Hong Mai L#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a60 tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp trc nghim#T lun# kim tra#Sc h c thm#GK#365493## 00662000000000325000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020017000520030052000690070040001210220004001610050012001650050 01300177005001300190008000500203009001800208010000500226011003000231020000500261 02000060026602000200027202000080029202000120030002000140031201300070032601600030 0333#VV16.09803#365494#^a17900^b10000b#Vi?t#372.7#L527T#Luyn tp ton 2#Theo c hun kin thc v k nng dy hc 2 bui/ngy# Tin t, V Vn Dng, Hong M ai L#T.1# Tin t#V Vn Dng#Hong Mai L#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a60 tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp trc nghim#T lun# kim tra#Sc h c thm#365494#GK## 00662000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020017000520030052000690070040001210220004001610050012001650050 01300177005001300190008000500203009001800208010000500226011003000231020000500261 02000060026602000200027202000080029202000120030002000140031201600030032601300070 0329#365495#VV16.09804#^a17900^b10000b#Vi?t#372.7#L527T#Luyn tp ton 2#Theo c hun kin thc v k nng dy hc 2 bui/ngy# Tin t, V Vn Dng, Hong M ai L#T.2# Tin t#V Vn Dng#Hong Mai L#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a60 tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp trc nghim#T lun# kim tra#Sc h c thm#GK#365495## 00662000000000325000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020017000520030052000690070040001210220004001610050012001650050 01300177005001300190008000500203009001800208010000500226011003000231020000500261 02000060026602000200027202000080029202000120030002000140031201300070032601600030 0333#VV16.09805#365496#^a17900^b10000b#Vi?t#372.7#L527T#Luyn tp ton 3#Theo c hun kin thc v k nng dy hc 2 bui/ngy# Tin t, V Vn Dng, Hong M ai L#T.1# Tin t#V Vn Dng#Hong Mai L#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a68 tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp trc nghim#T lun# kim tra#Sc h c thm#365496#GK## 00662000000000325000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020017000520030052000690070040001210220004001610050012001650050 01300177005001300190008000500203009001800208010000500226011003000231020000500261 02000060026602000200027202000080029202000120030002000140031201600030032601300070 0329#VV16.09806#365497#^a17900^b10000b#Vi?t#372.7#L527T#Luyn tp ton 3#Theo c hun kin thc v k nng dy hc 2 bui/ngy# Tin t, V Vn Dng, Hong M ai L#T.2# Tin t#V Vn Dng#Hong Mai L#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a68 tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp trc nghim#T lun# kim tra#Sc h c thm#GK#365497## 00662000000000325000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020017000520030052000690070040001210220004001610050012001650050 01300177005001300190008000500203009001800208010000500226011003000231020000500261 02000060026602000200027202000080029202000120030002000140031201300070032601600030 0333#VV16.09807#365498#^a17900^b10000b#Vi?t#372.7#L527T#Luyn tp ton 4#Theo c hun kin thc v k nng dy hc 2 bui/ngy# Tin t, V Vn Dng, Hong M ai L#T.2# Tin t#V Vn Dng#Hong Mai L#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a64 tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp trc nghim#T lun# kim tra#Sc h c thm#365498#GK## 00662000000000325000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020017000520030052000690070040001210220004001610050012001650050 01300177005001300190008000500203009001800208010000500226011003000231020000500261 02000060026602000200027202000080029202000120030002000140031201300070032601600030 0333#VV16.09808#365499#^a17900^b10000b#Vi?t#372.7#L527T#Luyn tp ton 5#Theo c hun kin thc v k nng dy hc 2 bui/ngy# Tin t, V Vn Dng, Hong M ai L#T.1# Tin t#V Vn Dng#Hong Mai L#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a68 tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp trc nghim#T lun# kim tra#Sc h c thm#365499#GK## 00662000000000325000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020017000520030052000690070040001210220004001610050012001650050 01300177005001300190008000500203009001800208010000500226011003000231020000500261 02000060026602000200027202000080029202000120030002000140031201600030032601300070 0329#VV16.09809#365500#^a17900^b10000b#Vi?t#372.7#L527T#Luyn tp ton 5#Theo c hun kin thc v k nng dy hc 2 bui/ngy# Tin t, V Vn Dng, Hong M ai L#T.2# Tin t#V Vn Dng#Hong Mai L#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a72 tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp trc nghim#T lun# kim tra#Sc h c thm#GK#365500## 00607000000000313000450000200390000000300190003900500140005800500190007200700340 00910080005001250090018001300100005001480110014001530220009001670220004001760820 00800180016000300188013000700191014001600198026001100214026000700225181000600232 019000500238020001100243020000900254020000600263020001000269020001400279#V thc hnh tp vit ting Vit lp 1#Cng ngh gio dc#L Phng Nga#Hunh Kim Tng Vi#L Phng Nga, Hunh Kim Tng Vi#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a43tr.^b24cm# m - ch#T.1#372.634#GK#365501#^a14000^b4000b#VV16.09810#365501#V460T#Vi?t#Tin g Vit#Tp vit#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm## 00600000000000313000450000200390000000300190003900500140005800500180007200700330 00900080005001230090018001280100005001460110014001510220004001650220004001690820 00800173016000300181013000700184014001600191026000700207026001100214181000600225 019000500231020001100236020000900247020000600256020001000262020001400272#V thc hnh tp vit ting Vit lp 1#Cng ngh gio dc#L Phng Nga#Thch Th Lan A nh#L Phng Nga, Thch Th Lan Anh#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a72tr.^b24cm#T. 2#Vn#372.634#GK#365502#^a20000^b4000b#365502#VV16.09811#V460T#Vi?t#Ting Vit# Tp vit#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm## 00615000000000313000450000200390000000300190003900500140005800500180007200700330 00900080005001230090018001280100005001460110014001510220004001650220019001690820 00800188016000300196013000700199014001600206026000700222026001100229181000600240 019000500246020001100251020000900262020000600271020001000277020001400287#V thc hnh tp vit ting Vit lp 1#Cng ngh gio dc#L Phng Nga#Thch Th Lan A nh#L Phng Nga, Thch Th Lan Anh#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a48tr.^b24cm#T. 3#Luyn tp tng hp#372.634#GK#365503#^a14000^b4000b#365503#VV16.09812#V460T#V i?t#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm## 00761000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820009000511810006000600020073000660030037001390070044001760050015002200050 01200235005001200247005001300259005001300272008000500285009001800290010000500308 01100310031302000180034401300070036202000160036902000150038502000140040001600030 0414020000600417#VV16.09814#VV16.09813#365504#^a36500^b14700b#Vi?t#001.0712#H56 1D#Hng dn hc sinh lp 9 n luyn thi vo lp 10 THPT - Bi thi tng hp#Khoa hc t nhin v khoa hc x hi#Trn Tr Thng, on Vn An, Anh Tun...#Tr n Tr Thng#on Vn An# Anh Tun#L Trung Thu#L Tuyt Mai#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a120tr. : hnh v, bng^b24cm#Khoa hc t nhin#365504#Khoa hc x h i#Sch luyn thi#Sch c thm#GK#Lp 9## 00753000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010014000680020037000820070033001190050018001520080 00500170009001800175010000500193011002600198015004400224021011800268020001800386 020001300404020000800417020001600425013000700441016000300448#VV16.09815#365505#V V16.09816#^a22000^b2500b#Vi?t#746.920285#TH308K#Phm Th Thm#Thit k v gic s trn my tnh#Phm Th Thm, Nguyn Thanh Tng#Nguyn Thanh Tng#^aH.#^a i hc S phm#2015#^a87tr. : nh, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghi p H Ni#Gii thiu v phn mm Lectra v phng php thit k, tnh nng, cch s dng phn mm Lectra trong thit k may mc#Phn mm my tnh#Thit k mu#Ma y mc#Phn mm Lectra#365505#KT## 00767000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810008000570010014000650020032000790070054001110050015001650050 01500180008000500195009001800200010000500218011003100223015004400254021013700298 020002100435020001100456013000700467016000300474#VV16.09818#VV16.09817#365506#^a 32000^b5000b#Vi?t#519.72#GI-108T#o Th Thun#Gio trnh quy hoch tuyn tnh# o Th Thun (ch.b.), Gip Vn Huynh, Phm Ngc Tun#Gip Vn Huynh#Phm Ngc T un#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a160tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Trnh by mt s kin thc i s tuyn tnh; bi to n quy hoch tuyn tnh v phng php n tnh; bi ton i ngu; bi ton vn ti#Qui hoch tuyn tnh#Gio trnh#365506#GT## 00828000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810008000560010012000640020020000760030049000960070059001450050 01900204005001800223008000500241009001800246010000500264011003100269021012000300 02000070042002000130042702000130044002000110045301300070046401600030047102000080 0474020000800482#VV16.09820#VV16.09819#365507#^a30000^b1000b#Vi?t#541.3#GI-108T #V Minh Tn#Gio trnh ho l 2#in ho hc - ng ho hc - Hp ph v ho ke o#V Minh Tn (ch.b.), Phm Th Thu Giang, Nguyn Quang Tng#Phm Th Thu Giang# Nguyn Quang Tng#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a144tr. : hnh v, bng^b24cm#Tr nh by nhng kin thc c bn v in ho hc, ng ho hc v xc tc, cc hin tng b mt v s hp ph, ho keo#Ho l#in ho hc#ng ho hc#Gio trnh #365507#GT#Hp ph#Ho keo## 00831000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810008000540010017000620020026000790070058001050050014001630050 01700177008000500194009001800199010000500217011002500222015004400247021012200291 02000130041302000150042602000210044102000220046202000110048401300070049501600030 0502#VV16.09822#VV16.09821#365508#^a40000^b5000b#Vi?t#515#GI-108T#Chc Hong Qu yn#Gio trnh ton cao cp 2#Chc Hong Quyn (ch.b.), Trn Th Hng, Phng Th Anh V#Trn Th Hng#Phng Th Anh V#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a231tr. : h nh v^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Trnh by nhng kin th c c bn v hm nhiu bin, tch phn hm nhiu bin, phng trnh vi phn, ph ng trnh sai phn#Ton cao cp#Hm nhiu bin#Phng trnh vi phn#Phng trnh sai phn#Gio trnh#365508#GT## 00676000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810008000560010016000640020022000800070044001020050019001460080 00500165009001800170010000500188011002600193015004400219021008000263020000900343 020001100352013000700363016000300370020001300373#VV16.09824#VV16.09823#365509#^a 27000^b1000b#Vi?t#743.4#GI-108T#Phan Th Phng#Gio trnh hnh ho 2#Phan Th Phng (ch.b.), Nguyn Phng Vit#Nguyn Phng Vit#^aH.#^ai hc S phm#201 5#^a124tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Trnh b y nhng kin thc chung v v chn dung, bn thn v v ton thn ngi#Hnh ho #Gio trnh#365509#GT#C th ngi## 00722000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810008000540010015000620020032000770070037001090050013001460080 00500159009001800164010000500182011002600187015004400213021014500257020002100402 020001100423013000700434016000300441#VV16.09826#365510#VV16.09825#^a24000^b1500 b#Vi?t#150#GI-108T#Dng nh Bc#Gio trnh tm l hc i cng#Dng nh Bc (ch.b.), inh Th Du#inh Th Du#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a100tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Trnh by khi qut v tm l hc; c s t nhin v c s x hi ca tm l ngi; hot ng nhn thc; t nh cm, ch v hnh ng; nhn cch#Tm l hc i cng#Gio trnh#365510#GT ## 00821000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810008000560010015000640020033000790030082001120070031001940050 01500225008000500240009001800245010000500263011002500268015004400293021014100337 020001100478020000900489020001100498013000700509016000300516#VV16.09828#365511#V V16.09827#^a23000^b1500b#Vi?t#687.1#GI-108T#inh Mai Hng#Gio trnh thit k trang phc 3#Dnh cho h cao ng v i hc chuyn ngnh Cng ngh may v Thit k thi trang#inh Mai Hng, ng Thu Hng#ng Thu Hng#^aH.#^ai hc S p hm#2015#^a92tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Cu ng cp nhng kin thc c bn v phng php thit k trang phc truyn thng; p hng php may, khc phc sai hng trang phc truyn thng#Trang phc#Thit k#G io trnh#365511#GT## 00917000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810008000590020047000670070077001140050018001910050017002090050 01400226005001700240008000500257009001800262010000500280011001500285015004400300 021023200344020001800576020001100594013000700605016000300612#VV16.09830#VV16.098 29#365512#^a30000^b1000b#Vi?t#320.9597#GI-108T#Gio trnh th ch chnh tr Vi t Nam hin i#Trn Th Tng Lm, Bi Thanh Phng (ch.b.), Trn Th Bnh, Phng Danh Cng#Trn Th Tng Lm#Bi Thanh Phng#Trn Th Bnh#Phng Danh Cng#^a H.#^ai hc S phm#2015#^a148tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Trnh by khi nim c bn mn th ch chnh tr; qu trnh hnh thnh v c c giai on pht trin v c im th ch chnh tr Vit Nam hin i; quyn l c ca nhn dn lao ng trong th ch cng ho x hi ch ngha Vit Nam...#Th ch chnh tr#Gio trnh#365512#GT## 00827000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820009000501810008000590010019000670020031000860070043001170050015001600080 00500175009001800180010000500198011002600203015004400229020001100273013000700284 016000300291021022300294020001100517020000900528#VV16.09832#365513#VV16.09831#^a 45000^b2500b#Vi?t#700.4564#GI-108T#Nguyn Th Mai Hoa#Gio trnh m thut trang phc#Nguyn Th Mai Hoa (ch.b.), ng Thu Hng#ng Thu Hng#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a184tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H N i#Gio trnh#365513#GT#Trnh by kin thc c bn v cc dng ng, nt, hnh, khi, mu sc, b cc ni chung v trang tr trn trang phc, kt hp vi nguyn l thm m nhm p ng ngh thut to hnh v ng dng to hnh thit k thi trang#Trang phc#M thut## 00731000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820009000491810008000580010015000660020026000810070046001070050015001530050 01600168008001000184009001800194010000500212011003000217021015800247020000600405 020000900411020001100420013000700431016000300438#VV16.09833#365514#VV16.09834#^a 35000^b500b#Vi?t#629.8932#GI-108T#Ng Quang Hiu#Gio trnh k thut robot#B.s. : Ng Quang Hiu (ch.b.), Nguyn Ch Ngn#Ng Quang Hiu#Nguyn Ch Ngn#^aCn T h#^ai hc Cn Th#2016#^aVI, 126tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu tng quan v robot; chuyn ng ca vt rn v php bin i thun nht; ng hc robot; ng hc vn tc - phn tch Jacobian; ng lc hc robot#Robot#K thut#Gio trnh# 365514#GT## 00903000000000301000450000100160000000201270001600300170014300700160016000800050 01760090010001810100005001910110015001960820010002110160003002210130007002240140 01600231026000700247026001100254026001100265181000700276019000500283020001000288 020001000298020001600308020001200324020001700336021024800353#Nguyn c Phc#Th c hin php lut v quyn con ngi ca phm nhn trong thi hnh n pht t Vi t Nam - Mt s vn l lun v thc tin#Sch chuyn kho#Nguyn c Phc#^aH .#^aT php#2016#^a251tr.^b21cm#345.59703#XH#365515#^a120000^b500b#365515#VV16. 09835#VV16.09836#TH552H#Vi?t#Php lut#Phm nhn#Quyn con ngi#Thi hnh n#Sc h chuyn kho#Trnh by c s l lun thc hin php lut v quyn con ngi ca phm nhn trong thi hnh n pht t Vit Nam. Thc trng, quan im v gii p hp bo m thc hin php lut v quyn con ngi ca phm nhn trong thi hnh n pht t Vit Nam## 00523000000000277000450002600110000002600070001101900050001808200070002318100060 00300140016000360020026000520030013000780070027000910220005001180080005001230090 01100128010000500139011002600144020001800170020001300188005001600201005000400217 016000300221019001400224013000700238#VN16.02640#365516#Vi?t#895.63#A109C#^a16000 ^b5000b#Asari - C b tinh nghch#Truyn tranh#Muroyama Mayumi ; Rin dch#T.92# ^aH.#^aKim ng#2016#^a187tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Mu royama Mayumi#Rin#VH#Dch Nht Bn#365516## 00523000000000277000450002600110000002600070001101900050001808200070002318100060 00300140016000360020026000520030013000780070027000910220005001180080005001230090 01100128010000500139011002600144020001800170020001300188005001600201005000400217 016000300221019001400224013000700238#VN16.02641#365517#Vi?t#895.63#A109C#^a16000 ^b5000b#Asari - C b tinh nghch#Truyn tranh#Muroyama Mayumi ; Rin dch#T.93# ^aH.#^aKim ng#2016#^a187tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Mu royama Mayumi#Rin#VH#Dch Nht Bn#365517## 00565000000000289000450002600110000002600070001101900050001808200070002318100070 00300140016000370020022000530030013000750070033000880220005001210050014001260050 01200140008000500152009001100157010000500168011002600173012002200199020001700221 020001300238016000300251019001400254013000700268#VN16.02642#365518#Vi?t#895.63#C H302C#^a28000^b3000b#Chie - C b ht tiu#Truyn tranh#Etsumi Haruki ; Trang T empo dch#T.56#Etsumi Haruki#Trang Tempo#^aH.#^aKim ng#2016#^a203tr. : tranh v ^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#365 518## 00526000000000289000450002600070000002600110000700500060001800800050002400900110 00290100005000400110026000450120022000710200017000930200013001100160003001230190 01400126014001600140019000500156082000700161181000600168002001000174003001300184 007002000197022000500217005000700222013000700229#365519#VN16.02643#Clamp#^aH.#^a Kim ng#2016#^a180tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#T ruyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a25000^b5000b#Vi?t#895.63#X000X#XXX Holic#Truyn tranh#Clamp ; V Anh dch#T.15#V Anh#365519## 00526000000000289000450002600110000002600070001100500060001800800050002400900110 00290100005000400110026000450120022000710200017000930200013001100160003001230190 01400126014001600140019000500156082000700161181000600168002001000174003001300184 007002000197022000500217005000700222013000700229#VN16.02644#365520#Clamp#^aH.#^a Kim ng#2016#^a174tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#T ruyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a25000^b5000b#Vi?t#895.63#X000X#XXX Holic#Truyn tranh#Clamp ; V Anh dch#T.16#V Anh#365520## 00581000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020026000520030013000780070033000910220005001240080005001290090 01100134010000500145011002600150012003500176020001700211020001300228005001500241 005001100256016000300267019001400270013000700284#VN16.02645#365521#^a16000^b260 0b#Vi?t#895.63#M102M#Magi - M cung thn thoi#Truyn tranh#Ohtaka Shinobu ; m Nguyt dch#T.26#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Tranh truyn d nh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#Ohtaka Shinobu#m Nguyt#VH#D ch Nht Bn#365521## 00567000000000289000450002600110000002600070001102000130001801600030003101900140 00340140016000480190005000640820007000691810006000760020009000820030013000910070 04100104022000500145005001500150005001900165008000500184009001100189010000500200 011002600205012002200231020001700253013000700270#VN16.02646#365522#Truyn tranh# VH#Dch Nht Bn#^a18000^b3200b#Vi?t#895.63#Q432E#Q. E. D.#Truyn tranh#Motohir o Katou ; Nguyn Hng Giang dch#T.31#Motohiro Katou#Nguyn Hng Giang#^aH.#^a Kim ng#2016#^a192tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#3 65522## 00552000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030013000710070029000840220004001130050011001170050 01100128008000500139009001100144010000500155011002600160012002200186020001700208 020001300225016000300238019001400241013000700255#VN16.02647#365523#^a18000^b400 0b#Vi?t#895.63#V300T#V thn lang thang#Truyn tranh#Adachitoka ; Ili Tenjou dc h#T.5#Adachitoka#Ili Tenjou#^aH.#^aKim ng#2016#^a193tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#365523## 00564000000000301000450002600110000002600070001101900050001808200070002318100050 00300140016000350020007000510030013000580070028000710220005000990050012001040050 00900116004001800125008000500143009001100148010000500159011002600164012001800190 020001700208020001300225016000300238019001400241013000700255#VN16.02648#365524#V i?t#895.63#B109#^a18000^b3000b#Basara#Truyn tranh#Tamura Yumi ; Hng Vn h..# T.21#Tamura Yumi#Hng Vn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tran h v^b18cm#Dnh cho tui 16+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#3655 24## 00590000000000289000450000200150000000300130001500500130002800500170004100700370 00580080005000950090011001000100005001110110026001160150045001420220005001870820 00700192016000300199013000700202014001600209026001100225026000700236181000700243 019000500250019001400255020001800269020001300287#Chng qun gia#Truyn tranh#Hat a Kenjiro#Nguyn Thanh Vn#Hata Kenjiro ; Nguyn Thanh Vn dch#^aH.#^aKim ng# 2016#^a182tr. : tranh v^b18cm#Tn sch ting Anh: Hayate the combat butler#T.45 #895.63#VH#365525#^a16000^b1600b#VN16.02649#365525#CH106Q#Vi?t#Dch Nht Bn#V n hc thiu nhi#Truyn tranh## 00571000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810007000470020010000540030013000640070027000770220005001040220017001090050 01300126005000700139008000500146009001100151010000500162011002600167012002200193 020001700215020001300232016000300245019001400248013000700262#365526#VN16.02650#^ a19500^b10000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Takara h..#T.51#11 siu tn tinh#Eiichiro Oda#Takara#^aH.#^aKim ng#2016#^a229tr. : t ranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht B n#365526## 00563000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020017000530030013000700070035000830220004001180050014001220050 01400136008000500150009001100155010000500166011002600171012002200197020001700219 020001300236013000700249016000300256019001400259#365527#VN16.02651#^a18000^b400 0b#Vi?t#895.63#O-434C#Orange chocolate#Truyn tranh#Yamada Nanpei ; Vng Hi Y n dch#T.1#Yamada Nanpei#Vng Hi Yn#^aH.#^aKim ng#2016#^a198tr. : tranh v^ b18cm#Dnh cho la tui 14+#Vn hc hin i#Truyn tranh#365527#VH#Dch Nht B n## 00599000000000301000450000200230000000300130002300500180003600500110005400700360 00650080005001010090011001060100005001170110026001220120022001480220004001700220 01700174082000700191016000300198013000700201014001600208026000700224026001100231 181000600242019000500248019001400253020001700267020001300284#Hnh trnh u linh g ii#Truyn tranh#Yoshihiro Togashi#Ili Tenjou#Yoshihiro Togashi ; Ili Tenjou dc h#^aH.#^aKim ng#2016#^a197tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 17+#T.7#Ln r anh sinh t#895.63#VH#365528#^a18000^b5000b#365528#VN16.02652#H107T#Vi?t#Dch N ht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00601000000000289000450002600070000002600110000700500160001808200070003418100060 00410020017000470030013000640070071000770220005001480190005001530050017001580050 01700175008000500192009001100197010000500208011002600213020001800239020001300257 016000300270019001400273014001700287013000700304#365529#VN16.02653#Hidenori Kusa ka#895.63#P428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh: Sato shi Yamamoto ; Nguyn Ngc Dip dch#T.18#Vi?t#Satoshi Yamamoto#Nguyn Ngc Dip #^aH.#^aKim ng#2016#^a194tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#V H#Dch Nht Bn#^a22000^b10800b#365529## 00582000000000289000450000200310000000300130003100500180004400500140006200700390 00760080005001150090011001200100005001310110026001360220004001620220019001660820 00700185016000300192013000700195014001600202026000700218026001100225181000600236 019000500242019001400247020001800261020001300279#Haikyu - Chng khng l t hon# Truyn tranh#Haruichi Furudate#Ruyuha Kyouka#Haruichi Furudate ; Ruyuha Kyouka d ch#^aH.#^aKim ng#2016#^a193tr. : tranh v^b18cm#T.1#Hinata v Kageyama#895.63 #VH#365530#^a18000^b5000b#365530#VN16.02654#H103C#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Truyn tranh## 00584000000000289000450000200310000000300130003100500180004400500140006200700390 00760080005001150090011001200100005001310110026001360220004001620220021001660820 00700187016000300194013000700197014001600204026001100220026000700231181000600238 019000500244019001400249020001800263020001300281#Haikyu - Chng khng l t hon# Truyn tranh#Haruichi Furudate#Ruyuha Kyouka#Haruichi Furudate ; Ruyuha Kyouka d ch#^aH.#^aKim ng#2016#^a201tr. : tranh v^b18cm#T.2#Tm nhn t nh cao#895. 63#VH#365531#^a18000^b5000b#VN16.02655#365531#H103C#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00719000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810007000600010013000670020016000800070076000960220004001720050 01500176005001500191008000500206009001100211010000500222011002600227012003000253 02000170028302000100030001300070031001600030031701900090032000500160032900400180 0345020001800363#VN16.02657#VN16.02656#365532#^a55000^b1500b#Vi?t#398.20943#TR5 27C#Grimm, Jacob#Truyn c Grimm#Jacob Grimm, Wilhelm Grimm ; Lng Vn Hng dc h ; Minh ho: Otto Ubbelohde#T.2#Grimm, Wilhelm#Lng Vn Hng#^aH.#^aKim ng#2 016#^a345tr. : tranh v^b19cm#Vn hc th gii. Vn hc c#Vn hc dn gian#Tru yn c#365532#VH#Dch c#Ubbelohde, Otto#Ti bn ln th 4#Vn hc thiu nhi## 00550000000000265000450000100090000000200330000900700090004200400180005100800050 00690090011000740100005000850110015000900150075001050820009001800160003001890130 00700192014001600199026001100215026000700226026001100233181000600244019000500250 020001800255020001100273#Vn Tng#i thiu nin du lch thnh Hu#Vn Tng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a207tr.^b19cm#K nim 75 nm ngy thnh lp i TNTP H Ch Minh (15/5/1941 - 15/5/2016)#895.9223#VH#365533#^a35000^b1000b# VN16.02659#365533#VN16.02658#452T#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truyn di## 00499000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810007000590010016000660020044000820070016001260080005001420090 01100147010000500158011002600163012001700189020001800206020001100224013000700235 016000300242#VN16.02661#VN16.02660#365534#^a40000^b1500b#Vi?t#895.9223#PH309L#N guyn c Linh#Chuyn phiu lu k th trong rng i ngn#Nguyn c Linh#^aH.# ^aKim ng#2016#^a251tr. : tranh v^b19cm#Vn hc tui hoa#Vn hc thiu nhi#Tru yn di#365534#VH## 00584000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010008000650020010000730070032000830040018001150080 00500133009001100138010000500149011002500154015007500179020001800254020001200272 013000700284016000300291005001200294#VN16.02662#VN16.02663#365535#^a11000^b1000 b#Vi?t#895.9223#V550A#T Hoi#V A Dnh#T Hoi ; Minh ho: L Minh Hi#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a55tr. : tranh v^b19cm#K nim 75 nm ngy thn h lp i TNTP H Ch Minh (15/5/1941 - 15/5/2016)#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn #365535#VH#L Minh Hi## 00766000000000325000450000200080000000300130000800500150002100500160003600500110 00520070064000630040018001270080005001450090011001500100005001610110026001660120 03800192015010100230082000400331016000300335013000700338014001600345026001100361 02600110037202600070038318100060039001900050039601900090040102000170041002000130 0427#Cn bo#Truyn tranh#Dickins, Rosie#Unzner, Christa#Ph Nguyn#Li: Rosie D ickins ; Minh ho: Christa Unzner ; Ph Nguyn dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a63tr. : tranh mu^b19cm#Nhng tc phm i ca Shakespeare#Phng theo v kch ca William Shakespeare. - Tn sch ting Anh: Usborne young readi ng: The tempest#823#VH#365536#^a25000^b1500b#VN16.02664#VN16.02665#365536#C464B #Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00771000000000337000450000200560000000500150005600500160007100500110008700700640 00980040018001620080005001800090011001850100005001960110026002010150063002270820 00400290016000300294013000700297014001600304026001100320026001100331026000700342 18100070034901900050035601900090036102000170037002000080038702000100039502000070 0405020002100412#Shakespeare - T ch b lm da n nh vit kch v i#Dickins , Rosie#Unzner, Christa#Ph Nguyn#Li: Rosie Dickins ; Minh ho: Christa Unzner ; Ph Nguyn dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a63tr. : tranh mu^b1 9cm#Tn sch ting Anh: Usborne young reading: William Shakespeare#823#VH#365537 #^a25000^b1500b#VN16.02666#VN16.02667#365537#SH103T#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Tiu s#S nghip#Truyn#Shakespeare, William## 00741000000000325000450000200080000000300430000800500140005100500160006500500100 00810070062000910040018001530080005001710090011001760100005001870110026001920120 03800218015005100256082000400307016000300311013000700314014001600321026001100337 02600110034802600070035918100050036601900050037101900090037602000170038502000130 0402#Macbeth#Phng theo v kch ca William Shakespeare#Mason, Conrad#Unzner, Ch rista#Thu Hng#Li: Conrad Mason ; Minh ho: Christa Unzner ; Thu Hng dch#T i bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a62tr. : tranh mu^b19cm#Nhng tc phm i ca Shakespeare#Tn sch ting Anh: Usborne young reading: Macbeth#823#VH#3 65538#^a25000^b1500b#VN16.02669#VN16.02668#365538#M101#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hi n i#Truyn tranh## 00759000000000325000450000200160000000300430001600500170005900500120007600500110 00880070062000990040018001610080005001790090011001840100005001950110026002000120 03800226015006000264082000400324016000300328013000700331014001600338026000700354 02600110036102600110037218100060038301900050038901900090039402000170040302000130 0420#Romeo v Juliet#Phng theo v kch ca William Shakespeare#Claybourne, Anna #Costa, Jana#Ph Nguyn#Li: Anna Claybourne ; Minh ho: Jana Costa ; Ph Nguyn dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a62tr. : tranh mu^b19cm#Nhng tc phm i ca Shakespeare#Tn sch ting Anh: Usborne young reading: Romeo an d Juliet#823#VH#365539#^a25000^b1500b#365539#VN16.02671#VN16.02670#R429V#Vi?t#D ch Anh#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00775000000000325000450000200170000000300430001700500130006000500180007300500110 00910070064001020040018001660080005001840090011001890100005002000110026002050120 03800231015006900269082000400338016000300342013000700345014001600352026001100368 02600110037902600070039018100080039701900050040501900090041002000170041902000130 0436#Gic mng m h#Phng theo v kch ca William Shakespeare#Sims, Lesley#Ri glietti, Serena#Ph Nguyn#Li: Lesley Sims ; Minh ho: Serena Riglietti ; Ph N guyn dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a62tr. : tranh mu^b19cm#Nhn g tc phm i ca Shakespeare#Tn sch ting Anh: Usborne young reading: A m idsummer night's dream#823#VH#365540#^a25000^b1500b#VN16.02673#VN16.02672#36554 0#GI-119M#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00761000000000325000450000200170000000300430001700500150006000500160007500500110 00910070064001020040018001660080005001840090011001890100005002000110026002050120 03800231015005700269082000400326016000300330013000700333014001600340026001100356 02600110036702600070037818100060038501900050039101900090039602000170040502000130 0422#m th mi hai#Phng theo v kch ca William Shakespeare#Dickins, Rosie# Unzner, Christa#Trang Rose#Li: Rosie Dickins ; Minh ho: Christa Unzner ; Trang Rose dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a63tr. : tranh mu^b19cm#Nhn g tc phm i ca Shakespeare#Tn sch ting Anh: Usborne young reading: Twe lfth night#823#VH#365541#^a25000^b1500b#VN16.02675#VN16.02674#365541#253T#Vi?t #Dch Anh#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00743000000000325000450000200070000000300430000700500150005000500160006500500110 00810070064000920040018001560080005001740090011001790100005001900110026001950120 03800221015005000259082000400309016000300313013000700316014001600323026001100339 02600110035002600070036118100050036801900050037301900090037802000170038702000130 0404#Hamlet#Phng theo v kch ca William Shakespeare#Stowell, Louie#Unzner, Ch rista#Ph Nguyn#Li: Louie Stowell ; Minh ho: Christa Unzner ; Ph Nguyn dch #Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a63tr. : tranh mu^b19cm#Nhng tc phm i ca Shakespeare#Tn sch ting Anh: Usborne young reading: Hamlet#823#VH #365542#^a25000^b1500b#VN16.02677#VN16.02676#365542#H104#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00763000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020035000530030038000880070113001260050013002390050023002520040 01800275008000500293009001100298010000500309011002600314020001700340020001200357 016000300369019001400372012002400386001001500410013000700425005001700432#365543# VN16.02678#^a30000^b3000b#Vi?t#895.636#L100T#L th thch u gi Kudo Shinichi #Phn c bit : Phin bn tiu thuyt#Takahisa Taira ; Nguyn tc: Gosho Aoyama ; Kch bn truyn hnh: Mutsuki Watanabe ; Nguyn Phng Bo Chu dch#Gosho Ao yama#Nguyn Phng Bo chu#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a211tr. : tr anh v^b19cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Dch Nht Bn#Thm t lng danh Con an#Takahisa Taira#365543#Mutsuki Watanabe## 00749000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020022000530030038000750070115001130050013002280050023002410040 01800264008000500282009001100287010000500298011002600303020001700329020001200346 016000300358019001400361012002400375001001500399013000700414005001400421#365544# VN16.02679#^a30000^b3000b#Vi?t#895.636#K506S#Kudo Shinichi tr li#Phn c bi t : Phin bn tiu thuyt#Takahisa Taira ; Nguyn tc: Gosho Aoyama ; Kch bn p him truyn hnh: Takehiko Hata ; Nguyn Phng Bo Chu dch#Gosho Aoyama#Nguyn Phng Bo chu#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a187tr. : tranh v^b19c m#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Dch Nht Bn#Thm t lng danh Conan#Takahisa Taira#365544#Takehiko Hata## 00667000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470020031000530030022000840070069001060050013001750050023001880040 01800211008000500229009001100234010000500245011002600250020001700276020001200293 016000300305019001400308012002400322001001200346013000700358#VN16.02680#365545#^ a30000^b3000b#Vi?t#895.636#B105G#Bn giao hng ca k st nhn#Phin bn tiu thuyt#Yutaka Tani ; Nguyn tc: Gosho Aoyama ; Nguyn Phng Bo Chu dch#Gosh o Aoyama#Nguyn Phng Bo chu#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a199tr. : tranh v^b19cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Dch Nht Bn#Thm t lng danh Conan#Yutaka Tani#365545## 00667000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810007000470020030000540030022000840070069001060050013001750050023001880040 01800211008000500229009001100234010000500245011002600250020001700276020001200293 016000300305019001400308012002400322001001200346013000700358#365546#VN16.02681#^ a30000^b3000b#Vi?t#895.636#TR527T#Truyn thuyt kho bu Koshu#Phin bn tiu thuyt#Yutaka Tani ; Nguyn tc: Gosho Aoyama ; Nguyn Phng Bo Chu dch#Gosh o Aoyama#Nguyn Phng Bo chu#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a223tr. : tranh v^b19cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Dch Nht Bn#Thm t lng danh Conan#Yutaka Tani#365546## 00553000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010011000650020032000760070011001080040018001190080 00500137009001100142010000500153011001500158020001800173020001100191013000700202 016000300209015007500212#VN16.02683#VN16.02682#365547#^a30000^b1000b#Vi?t#895.9 223#452T#Phm Thng#i thiu nin tnh bo Bt St#Phm Thng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a163tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn va#365547#VH#K nim 75 nm ngy thnh lp i TNTP H Ch Minh (15/5/1941 - 15/5/2016)## 00553000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010010000650020033000750070010001080040019001180080 00500137009001100142010000500153011001500158020001800173020001100191016000300202 015007500205013000700280#VN16.02685#VN16.02684#365548#^a45000^b1000b#Vi?t#895.9 223#452T#Xun Sch#i thiu nin du kch nh Bng#Xun Sch#Ti bn ln th 1 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a299tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn di#VH#K nim 75 nm ngy thnh lp i TNTP H Ch Minh (15/5/1941 - 15/5/2016)#365548## 00626000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810007000590010010000660020013000760030019000890070035001080040 01800143008000500161009001100166010000500177011002600182020001800208020001200226 016000300238015007500241005001300316013000700329#VN16.02687#VN16.02686#365549#^a 27000^b1000b#Vi?t#895.9223#PH104N#Xun Sch#Phm Ngc a#Mt tri qu hng#Xu n Sch ; Minh ho: o Quc Huy#Ti bn ln th 7#^aH.#^aKim ng#2016#^a163tr. : tranh v^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#VH#K nim 75 nm ngy thnh lp i TNTP H Ch Minh (15/5/1941 - 15/5/2016)#o Quc Huy#365549## 00583000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010007000650020014000720070029000860040018001150080 00500133009001100138010000500149011002600154020001800180020001200198016000300210 015007500213005001000288013000700298#VN16.02689#VN16.02688#365550#^a23000^b1000 b#Vi?t#895.9223#D561V#L Vn#Dng Vn Ni#L Vn ; Minh ho: Phm Tun#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#2016#^a143tr. : tranh v^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truy n ngn#VH#K nim 75 nm ngy thnh lp i TNTP H Ch Minh (15/5/1941 - 15/5/2 016)#Phm Tun#365550## 00574000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010008000650020009000730070027000820040018001090080 00500127009001100132010000500143011002600148020001800174020001200192016000300204 015007500207005000700282013000700289#VN16.02691#365551#VN16.02690#^a19000^b1000 b#Vi?t#895.9223#K310#T Hoi#Kim ng#T Hoi ; Minh ho: c#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a119tr. : tranh v^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn #VH#K nim 75 nm ngy thnh lp i TNTP H Ch Minh (15/5/1941 - 15/5/2016)# c#365551## 00650000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010011000600020019000710070011000900080005001010090 01100106010000500117011002500122021021600147020000800363020001500371013000700386 016000300393#VN16.02692#365552#VN16.02693#^a31000^b2000b#Vi?t#780#120N#Phm Tu yn#m nhc quanh ta#Phm Tuyn#^aH.#^aKim ng#2016#^a182tr. : hnh v^b19cm# Trnh by v s hnh thnh cm hng sng tc ca ngi ngh s, lch s pht tri n, cc nguyn l c bn, cc xu hng ca m nhc hin i... gp phn hnh th nh cc em nh kh nng cm th v thng thc m nhc#m nhc#Sch thiu nhi#3 65552#XH## 00570000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020024000520030007000760070040000830050010001230050013001330040 01800146008000500164009001100169010000500180011002600185020000900211020000400220 020001700224016000300241020001400244020000300258013000700261#VN16.02694#365553#^ a26000^b2500b#Vi?t#372.21#T550#T in hnh nh cho b#Rau c#Hiu Minh b.s. ; M thut: L Bch Thu#Hiu Minh#L Bch Thu#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng #2016#^a12tr. : tranh mu^b13cm#Mu gio#Rau#T in hnh nh#GK#Sch mu gio#C #365553## 00560000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020024000520030008000760070040000840050010001240050013001340040 01800147008000500165009001100170010000500181011002600186020000900212020000800221 020001700229016000300246020001400249013000700263#VN16.02695#365554#^a26000^b150 0b#Vi?t#372.21#T550#T in hnh nh cho b# chi#Hiu Minh b.s. ; M thut: L Bch Thu#Hiu Minh#L Bch Thu#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a14t r. : tranh mu^b13cm#Mu gio# chi#T in hnh nh#GK#Sch mu gio#365554## 00557000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020024000520030009000760070040000850050010001250050013001350040 01800148008000500166009001100171010000500182011002600187020000900213020000400222 020001700226016000300243020001400246013000700260#VN16.02696#365555#^a26000^b300 0b#Vi?t#372.21#T550#T in hnh nh cho b#Tri cy#Hiu Minh b.s. ; M thut: L Bch Thu#Hiu Minh#L Bch Thu#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a14 tr. : tranh mu^b13cm#Mu gio#Qu#T in hnh nh#GK#Sch mu gio#365555## 00594000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020024000520030020000760070040000960050010001360050013001460040 01800159008000500177009001100182010000500193011002600198020000900224020000800233 020001700241016000300258020001400261020001000275013000700285#VN16.02697#365556#^ a26000^b2500b#Vi?t#372.21#T550#T in hnh nh cho b#Mu sc & hnh dng#Hi u Minh b.s. ; M thut: L Bch Thu#Hiu Minh#L Bch Thu#Ti bn ln th 5#^a H.#^aKim ng#2016#^a14tr. : tranh mu^b13cm#Mu gio#Mu sc#T in hnh nh#G K#Sch mu gio#Hnh dng#365556## 00558000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020024000520030007000760070040000830050010001230050013001330040 01800146008000500164009001100169010000500180011002600185020000900211020000700220 020001700227016000300244020001400247013000700261#VN16.02698#365557#^a26000^b300 0b#Vi?t#372.21#T550#T in hnh nh cho b#S m#Hiu Minh b.s. ; M thut: L Bch Thu#Hiu Minh#L Bch Thu#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a14tr . : tranh mu^b13cm#Mu gio#S m#T in hnh nh#GK#Sch mu gio#365557## 00560000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020024000520030008000760070040000840050010001240050013001340040 01800147008000500165009001100170010000500181011002600186020000900212020000800221 020001700229016000300246020001400249013000700263#VN16.02699#365558#^a26000^b200 0b#Vi?t#372.21#T550#T in hnh nh cho b# dng#Hiu Minh b.s. ; M thut: L Bch Thu#Hiu Minh#L Bch Thu#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a14t r. : tranh mu^b13cm#Mu gio# dng#T in hnh nh#GK#Sch mu gio#365558## 00579000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020024000520030012000760070040000880050010001280050013001380040 01800151008000500169009001100174010000500185011002600190020000900216020002300225 020001700248016000300265020001400268013000700282#VN16.02700#365559#^a26000^b250 0b#Vi?t#372.21#T550#T in hnh nh cho b#Phng tin#Hiu Minh b.s. ; M thu t: L Bch Thu#Hiu Minh#L Bch Thu#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^ a14tr. : tranh mu^b13cm#Mu gio#Phng tin giao thng#T in hnh nh#GK#Sc h mu gio#365559## 00552000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020024000520030004000760070040000800050010001200050013001300040 01800143008000500161009001100166010000500177011002600182020000900208020000400217 020001700221016000300238013000700241020001400248#365560#VN16.02701#^a26000^b150 0b#Vi?t#372.21#T550#T in hnh nh cho b#Hoa#Hiu Minh b.s. ; M thut: L B ch Thu#Hiu Minh#L Bch Thu#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a14tr. : tranh mu^b13cm#Mu gio#Hoa#T in hnh nh#GK#365560#Sch mu gio## 00603000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020024000520030008000760070056000840050010001400050013001500040 01800163008000500181009001100186010000500197011002600202020000900228020000800237 020001700245016000300262005001500265013000700280020001400287#365561#VN16.02702#^ a26000^b3000b#Vi?t#372.21#T550#T in hnh nh cho b#Ch ci#Hiu Minh b.s. ; M thut: L Bch Thu, Phm Huy Thng#Hiu Minh#L Bch Thu#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a14tr. : tranh mu^b13cm#Mu gio#Ch ci#T in hnh nh#GK#Phm Huy Thng#365561#Sch mu gio## 00562000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020024000520030009000760070040000850050010001250050013001350040 01800148008000500166009001100171010000500182011002600187020000900213020000900222 020001700231013000700248016000300255020001400258#365562#VN16.02703#^a26000^b300 0b#Vi?t#372.21#T550#T in hnh nh cho b#ng vt#Hiu Minh b.s. ; M thut: L Bch Thu#Hiu Minh#L Bch Thu#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a14 tr. : tranh mu^b13cm#Mu gio#ng vt#T in hnh nh#365562#GK#Sch mu gio ## 00673000000000313000450000200140000000300130001400500160002700500170004300500120 00600070064000720040018001360080005001540090011001590100005001700110026001750120 01100201015004700212082000400259016000300263013000700266014001600273026001100289 026000700300181000600307019000500313019001000318020001800328020001300346#M yu thng#Truyn tranh#Bellier, Sophie#Droure, velyne# Lan Hnh#Li: Sophie Bel lier ; Tranh: velyne Droure ; Lan Hnh dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a20tr. : tranh mu^b17cm#T m qu!#Tn sch ting Php: Une Maman ca s ert quoi?#843#VH#365563#^a10000^b1500b#VN16.02704#365563#M200Y#Vi?t#Dch Php #Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00669000000000313000450000200130000000300130001300500160002600500160004200500120 00580070063000700040018001330080005001510090011001560100005001670110026001720120 01100198015004600209082000400255016000300259013000700262014001600269026000700285 026001100292181000600303019000500309019001000314020001800324020001300342#Tm ra sch#Truyn tranh#Bellier, Sophie#Quentrec, Marie# Lan Hnh#Li: Sophie Belli er ; Tranh: Marie Quentrec ; Lan Hnh dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng# 2016#^a20tr. : tranh mu^b17cm#T m qu!#Tn sch ting Php: Se laver ca sert quoi?#843#VH#365564#^a10000^b1500b#365564#VN16.02705#T114R#Vi?t#Dch Php#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00664000000000313000450000200100000000300130001000500160002300500150003900500120 00540070062000660040018001280080005001460090011001510100005001620110026001670120 01100193015004600204082000400250016000300254013000700257014001600264026001100280 026000700291181000600298019000500304019001000309020001800319020001300337#N hn m#Truyn tranh#Bellier, Sophie#Berkane, Nadia# Lan Hnh#Li: Sophie Bellier ; Tranh: Nadia Berkane ; Lan Hnh dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016# ^a20tr. : tranh mu^b17cm#T m qu!#Tn sch ting Php: Un bisou ca sert quo i?#843#VH#365565#^a10000^b1500b#VN16.02706#365565#N500H#Vi?t#Dch Php#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00612000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020012000490030013000610070064000740050016001380050017001540050 01200171004001800183008000500201009001100206010000500217011002600222012001100248 020001800259020001300277016000300290019001000293013000700303#VN16.02707#365566#^ a10000^b1500b#Vi?t#843#M551R#Ma ro ro#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; Tra nh: velyne Droure ; Lan Hnh dch#Bellier, Sophie#Droure, velyne# Lan H nh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a20tr. : tranh mu^b17cm#T m qu!# Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Php#365566## 00613000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020011000490030013000600070065000730050016001380050018001540050 01200172004001800184008000500202009001100207010000500218011002600223012001100249 020001800260020001300278016000300291019001000294013000700304#VN16.02708#365567#^ a10000^b1500b#Vi?t#843#N108#No i hc#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; Tran h: Ginette Hoffmann ; Lan Hnh dch#Bellier, Sophie#Hoffmann, Ginette# Lan Hnh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a20tr. : tranh mu^b17cm#T m qu! #Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Php#365567## 00610000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020012000490030013000610070063000740050016001370050016001530050 01200169004001800181008000500199009001100204010000500215011002600220012001100246 020001800257020001300275016000300288019001000291013000700301#VN16.02709#365568#^ a10000^b1500b#Vi?t#843#T310B#Tm bn tt#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; Tra nh: Claire Delvaux ; Lan Hnh dch#Bellier, Sophie#Delvaux, Claire# Lan Hn h#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a20tr. : tranh mu^b17cm#T m qu!#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Php#365568## 00615000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020013000490030013000620070065000750050016001400050018001560050 01200174004001800186008000500204009001100209010000500220011002600225012001100251 020001800262020001300280016000300293019001000296013000700306#VN16.02710#365569#^ a10000^b1500b#Vi?t#843#L104B#Lm b ngoan#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; Tr anh: Ginette Hoffmann ; Lan Hnh dch#Bellier, Sophie#Hoffmann, Ginette# La n Hnh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a20tr. : tranh mu^b17cm#T m qu !#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Php#365569## 00611000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020013000490030013000620070063000750050016001380050016001540050 01200170004001800182008000500200009001100205010000500216011002600221012001100247 020001800258020001300276016000300289019001000292013000700302#VN16.02711#365570#^ a10000^b1500b#Vi?t#843#K301M#Ka mt tri#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; Tr anh: Claire Delvaux ; Lan Hnh dch#Bellier, Sophie#Delvaux, Claire# Lan H nh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a20tr. : tranh mu^b17cm#T m qu!#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Php#365570## 00611000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020013000490030013000620070063000750050016001380050016001540050 01200170004001800182008000500200009001100205010000500216011002600221012001100247 020001800258020001300276016000300289019001000292013000700302#365571#VN16.02712#^ a10000^b1500b#Vi?t#843#253Y#m yn bnh#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; Tr anh: Sophie Ledesma ; Lan Hnh dch#Bellier, Sophie#Ledesma, Sophie# Lan H nh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a20tr. : tranh mu^b17cm#T m qu!#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Php#365571## 00616000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020013000500030013000630070065000760050016001410050018001570050 01200175004001800187008000500205009001100210010000500221011002600226012001100252 020001800263020001300281016000300294019001000297013000700307#365572#VN16.02713#^ a10000^b1500b#Vi?t#843#CH111Y#Chu yu ng#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; T ranh: Ginette Hoffmann ; Lan Hnh dch#Bellier, Sophie#Hoffmann, Ginette# L an Hnh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a20tr. : tranh mu^b17cm#T m q u!#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Php#365572## 00615000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020012000500030013000620070065000750050016001400050018001560050 01200174004001800186008000500204009001100209010000500220011002600225012001100251 020001800262020001300280016000300293019001000296013000700306#365573#VN16.02714#^ a10000^b1500b#Vi?t#843#CH111Y#Chu yu b#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; Tr anh: Ginette Hoffmann ; Lan Hnh dch#Bellier, Sophie#Hoffmann, Ginette# La n Hnh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a20tr. : tranh mu^b17cm#T m qu !#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Php#365573## 00610000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020012000490030013000610070063000740050016001370050016001530050 01200169004001800181008000500199009001100204010000500215011002600220012001100246 020001800257020001300275016000300288019001000291013000700301#VN16.02715#365574#^ a10000^b1500b#Vi?t#843#C103B#Ci b xinh#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; Tra nh: Marie Quentrec ; Lan Hnh dch#Bellier, Sophie#Quentrec, Marie# Lan Hn h#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a20tr. : tranh mu^b17cm#T m qu!#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Php#365574## 00608000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020012000490030013000610070062000740050016001360050015001520050 01200167004001800179008000500197009001100202010000500213011002600218012001100244 020001800255020001300273016000300286019001000289013000700299#365575#VN16.02716#^ a10000^b1500b#Vi?t#843#B551A#Ba n ngon#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; Tra nh: Nadia Berkane ; Lan Hnh dch#Bellier, Sophie#Berkane, Nadia# Lan Hnh# Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a20tr. : tranh mu^b17cm#T m qu!#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Php#365575## 00612000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020012000490030013000610070064000740050016001380050017001540050 01200171004001800183008000500201009001100206010000500217011002600222012001100248 020001800259020001300277013000700290016000300297019001000300#VN16.02717#365576#^ a10000^b1500b#Vi?t#843#B450K#B knh yu#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; Tra nh: velyne Droure ; Lan Hnh dch#Bellier, Sophie#Droure, velyne# Lan H nh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a20tr. : tranh mu^b17cm#T m qu!# Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#365576#VH#Dch Php## 00561000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020016000540030013000700070036000830050011001190040018001300080 00500148009001100153010000500164011002600169012003600195020001800231020001300249 016000300262005001100265013000700276#VN16.02718#365577#^a14000^b1200b#Vi?t#895. 9223#E202B#Em Bin u ri?#Truyn tranh#Li: Nh Thuyn ; Tranh: Quang Ton#Nh Thuyn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a26tr. : tranh mu^b18cm#Nhng c u chuyn th trn Lc Bc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Quang Ton#365577# # 00559000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020012000540030013000660070037000790050011001160040018001270080 00500145009001100150010000500161011002600166012003600192020001800228020001300246 016000300259005001200262013000700274#VN16.02719#365578#^a14000^b1200b#Vi?t#895. 9223#Q501C#Qa c chua#Truyn tranh#Li: Nh Thuyn ; Tranh: T Lan Hnh#Nh Thu yn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a26tr. : tranh mu^b18cm#Nhng cu c huyn th trn Lc Bc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#T Lan Hnh#365578## 00546000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020009000540030013000630070032000760050009001080040018001170080 00500135009001100140010000500151011002600156012003600182020001800218020001300236 016000300249005000900252013000700261#VN16.02720#365579#^a14000^b1200b#Vi?t#895. 9223#253C#m chim#Truyn tranh#Li: L Qunh ; Tranh: Kim Dun#L Qunh#Ti b n ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a26tr. : tranh mu^b18cm#Nhng cu chuyn th trn Lc Bc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Kim Dun#365579## 00526000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020019000540030013000730070022000860050010001080040018001180080 00500136009001100141010000500152011002600157012003600183020001800219020001300237 016000300250013000700253#VN16.02721#365580#^a14000^b1200b#Vi?t#895.9223#L101#L c bng i tm#Truyn tranh#Li, tranh: Bch Khoa#Bch Khoa#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aKim ng#2016#^a26tr. : tranh mu^b18cm#Nhng cu chuyn th trn Lc Bc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#365580## 00551000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020010000540030013000640070034000770050010001110050010001210040 01800131008000500149009001100154010000500165011002600170012003600196020001800232 020001300250016000300263013000700266#VN16.02722#365581#^a14000^b1200b#Vi?t#895. 9223#C430B#Con b m#Truyn tranh#Li: Thanh Tm ; Tranh: Bch Khoa#Thanh Tm#B ch Khoa#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a26tr. : tranh mu^b18cm#Nhng c u chuyn th trn Lc Bc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#365581## 00570000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020013000540030013000670070042000800050011001220050017001330040 01800150008000500168009001100173010000500184011002600189012003600215020001800251 020001300269016000300282013000700285#VN16.02723#365582#^a14000^b1200b#Vi?t#895. 9223#561V#ng v nh#Truyn tranh#Li: Nh Thuyn ; Tranh: Trn Khnh Duyn#N h Thuyn#Trn Khnh Duyn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a26tr. : tran h mu^b18cm#Nhng cu chuyn th trn Lc Bc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#V H#365582## 00558000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020011000540030013000650070037000780050011001150050012001260040 01800138008000500156009001100161010000500172011002600177012003600203020001800239 020001300257013000700270016000300277#365583#VN16.02724#^a14000^b1200b#Vi?t#895. 9223#T314B#Tt b nh#Truyn tranh#Li: Nh Thuyn ; Tranh: T Lan Hnh#Nh Thuy n#T Lan Hnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a26tr. : tranh mu^b18cm# Nhng cu chuyn th trn Lc Bc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#365583#VH## 00566000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020021000540030013000750070036000880050011001240040018001350080 00500153009001100158010000500169011002600174012003600200020001800236020001300254 016000300267005001100270013000700281#VN16.02725#365584#^a14000^b1200b#Vi?t#895. 9223#C103#Ci n pin ca Xoi#Truyn tranh#Li: Nh Thuyn ; Tranh: Quang Ton #Nh Thuyn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a26tr. : tranh mu^b18cm#Nh ng cu chuyn th trn Lc Bc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Quang Ton#36 5584## 00614000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020019000550030013000740070016000870220019001030220004001220050 01100126008001800137009008700155010000500242011002600247012002200273020001800295 020001300313016000300326013000700329#365585#VN16.02726#^a35000^b3000b#Vi?t#895. 9223#TH121#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Nguyn Nh h..#Thu chin cng Eo#T .5#Nguyn Nh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truy n thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2016#^a126tr. : tranh v^b18cm#Truyn tra nh Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#365585## 00586000000000265000450002600070000002600110000702000130001801600030003100500100 00340140016000440190005000600820009000651810007000740020019000810030013001000070 02500113022000600138022001600144008001800160009008700178010000500265011002500270 020001800295013000700313#365586#VN16.02727#Truyn tranh#VH#Hunh Hi#^a15000^b1 000b#Vi?t#895.9223#TH121#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn, tranh: Hunh H i#T.148#Kh gi u nm#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; C ng ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2016#^a72tr. : tranh v^b19cm# Vn hc thiu nhi#365586## 00585000000000265000450002600110000002600070001102000130001801600030003100500100 00340140016000440190005000600820009000651810007000740020019000810030013001000070 02500113022001500138022000600153008001800159009008700177010000500264011002500269 020001800294013000700312#VN16.02728#365587#Truyn tranh#VH#Hunh Hi#^a15000^b1 000b#Vi?t#895.9223#TH121#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn, tranh: Hunh H i#Qu nho cho m#T.149#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; C ng ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2016#^a72tr. : tranh v^b19cm#V n hc thiu nhi#365587## 00652000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020019000550030013000740070044000870220005001310220023001360050 01000159005000700169008001800176009008700194010000500281011002600286020001800312 020001300330016000300343005000900346013000700355#VN16.02729#365588#^a15000^b100 0b#Vi?t#895.9223#TH121#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn: Huy Khanh, Lc A n ; Tranh: Tin t#T.66#u s ton hc - K 1#Huy Khanh#Lc An#^aTp. H Ch Mi nh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2016#^a51tr. : tranh mu^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Tin t#365588## 00618000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020019000550030013000740070035000870220017001220220006001390080 01800145009008700163010000500250011002600255020001800281020001300299016000300312 005000900315005000900324013000700333#VN16.02730#365589#^a15000^b3000b#Vi?t#895. 9223#TH121#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn: Hong L ; Tranh: Tin t#V s qui chiu#T.197#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2016#^a136tr. : tranh v^b18cm#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Hong L#Tin t#365589## 00649000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020019000550030013000740070045000870220017001320220006001490050 00900155008001800164009008700182010000500269011002600274020001800300020001300318 016000300331005000900334005000900343013000700352#VN16.02731#365590#^a15000^b300 0b#Vi?t#895.9223#TH121#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn: ng Nh, Hong L ; Tranh: Tin t#Cha ca Trng T#T.198#ng Nh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#20 16#^a136tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Hong L#Tin t #365590## 00832000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820016000491810006000650020019000710030031000900040018001210080005001390090 01000144010000500154011001400159021033600173020001000509020001900519020001800538 013000700556016000300563#VN16.02733#VN16.02732#365591#^a15000^b500b#Vi?t#344.59 702202632#L504B#Lut bo him y t#c sa i, b sung nm 2014#Ti bn ln th 2#^aH.#^aT php#2016#^a71tr.^b19cm#Gii thiu ton vn lut bo him y t gm nhng quy nh chung v quy nh c th v i tng, mc ng, trch nhim v phng thc ng bo him y t; th bo him y t; phm vi c hng bo him y t; t chc khm bnh, cha bnh cho ngi tham gia bo him; thanh ton chi ph khm, cha bnh bo him y t; qu bo him y t...#Php lut#Lut bo him y t#Vn bn php lut#365591#XH## 00693000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820017000511810006000680020039000740030048001130080005001610090021001660100 00500187011003000192015003200222021010800254020002500362020001700387020001300404 013000700417016000300424#VN16.02735#VN16.02734#365592#^a12000^b30000b#Vi?t#343. 597094602638#H428V#Hi v p v lut giao thng ng b#Dng cho st hch, cp giy php li xe hng A1#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2016#^a64tr. : hnh v, bng ^b19cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Gm 150 cu hi dng cho st hch cp gi y php li xe hng A1 v hng dn n tp lut giao thng ng b#Lut giao th ng ng b#Giy php li xe#Sch hi p#365592#XH## 00414000000000241000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200100 00381810006000480010015000540020009000690030004000780070015000820080010000970090 01500107010000500122011001400127020001700141020000400158013000700162016000300169 #VN16.02736#365593#^a30000^b100b#Vi?t#895.92214#T550T#Thi Vnh Linh#T tuyt#T h#Thi Vnh Linh#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a79tr.^b19cm#Vn hc hin i#T h#365593#VH## 00535000000000277000450000100120000000200390001200500100005100700290006100800050 00900090010000950100005001050110026001100220004001360820008001400160003001480130 00700151014001600158026000700174026001100181026001100192181000600203019000500209 019001400214020001700228020001200245#Kenji Inoue#L ngc, bi thi v linh th tr iu hi#Hong Vn#Kenji Inoue ; Hong Vn dch#^aH.#^aVn hc#2016#^a331tr. : tr anh v^b18cm#T.1#895.636#VH#365594#^a70000^b5000b#365594#VN16.02738#VN16.02737# L500N#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00632000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100070 00360010014000430020017000570070064000740220004001380220012001420080005001540090 04900159010000500208011002600213020001700239020001200256005001100268016000300279 019001400282013000700296005001400303005000800317005000500325#365595#^a95000^b50 00b#Vi?t#895.636#SW434A#Reki Kawahara#Sword art online#Reki Kawahara ; L M Qu n dch ; Bo Nam h.. ; Minh ho: Abec#T.3#Fairy dance#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Xut bn v Truyn thng IPM#2016#^a388tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Ti u thuyt#L M Qun#VH#Dch Nht Bn#365595#Reki Kawahara#Bo Nam#Abec## 00668000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022000400212022002000216082000700236016000300243013000700246014001600253 02600110026902600070028018100060028701900050029301900140029802000170031202000130 0329#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#T.1#Son Goku v cc bn #895.63#VH#365596#^a19500^b4000b#VN16.02741#365596#B112V#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00694000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022000400212022004600216082000700262016000300269013000700272014001600279 02600110029502600070030618100060031301900050031901900140032402000170033802000130 0355#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a186tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#T.2#Dragon ball - Him nguy ngn cn treo si tc#895.63#VH#365597#^a19500^b4000b#VN16.02742#365597#B1 12V#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00693000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022000400212022004500216082000700261016000300268013000700271014001600278 02600110029402600070030518100060031201900050031801900140032302000170033702000130 0354#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a187tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#T.3#i hi v thut th in h v ch khi tranh#895.63#VH#365598#^a19500^b4000b#VN16.02743#365598#B11 2V#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00663000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022000400212022001500216082000700231016000300238013000700241014001600248 02600110026402600070027518100060028201900050028801900140029302000170030702000130 0324#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#T.4#Trn chung kt#895. 63#VH#365599#^a19500^b4000b#VN16.02744#365599#B112V#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00675000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022000400212022002700216082000700243016000300250013000700253014001600260 02600070027602600110028318100060029401900050030001900140030502000170031902000130 0336#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#T.5#Ni kinh hong thp Muscle#895.63#VH#365600#^a19500^b4000b#365600#VN16.02745#B112V#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00666000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022001800212022000400230082000700234016000300241013000700244014001600251 02600070026702600110027418100060028501900050029101900140029602000170031002000130 0327#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a181tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#Sai lm ca Bulma#T.6#8 95.63#VH#365601#^a19500^b4000b#365601#VN16.02746#B112V#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn h c hin i#Truyn tranh## 00673000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022002500212022000400237082000700241016000300248013000700251014001600258 02600070027402600110028118100060029201900050029801900140030302000170031702000130 0334#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#Theo du tng qun Blu e#T.7#895.63#VH#365602#^a19500^b4000b#365602#VN16.02747#B112V#Vi?t#Dch Nht B n#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00666000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022001800212022000400230082000700234016000300241013000700244014001600251 02600110026702600070027818100060028501900050029101900140029602000170031002000130 0327#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a186tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#Son Goku t kch#T.8#8 95.63#VH#365603#^a19500^b4000b#VN16.02748#365603#B112V#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn h c hin i#Truyn tranh## 00660000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022000400212022001200216082000700228016000300235013000700238014001600245 02600110026102600070027218100060027901900050028501900140029002000170030402000130 0321#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#T.9#B thy bi#895.63# VH#365604#^a19500^b4000b#VN16.02749#365604#B112V#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hi n i#Truyn tranh## 00677000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022000500212022002800217082000700245016000300252013000700255014001600262 02600110027802600070028918100060029601900050030201900140030702000170032102000130 0338#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a188tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#T.10#i hi v thut l n th 22#895.63#VH#365605#^a19500^b4000b#VN16.02750#365605#B112V#Vi?t#Dch Nh t Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00667000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022001800212022000500230082000700235016000300242013000700245014001600252 02600110026802600070027918100060028601900050029201900140029702000170031102000130 0328#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a187tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#Trn u nh cao#T.11# 895.63#VH#365606#^a19500^b4000b#VN16.02751#365606#B112V#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00670000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022002100212022000500233082000700238016000300245013000700248014001600255 02600070027102600110027818100060028901900050029501900140030002000170031402000130 0331#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a187tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#i ma vng Piccolo#T. 12#895.63#VH#365607#^a19500^b4000b#365607#VN16.02752#B112V#Vi?t#Dch Nht Bn#V n hc hin i#Truyn tranh## 00666000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022001700212022000500229082000700234016000300241013000700244014001600251 02600110026702600070027818100060028501900050029101900140029602000170031002000130 0327#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a184tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#Son Goku tr th#T.13#8 95.63#VH#365608#^a19500^b4000b#VN16.02753#365608#B112V#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn h c hin i#Truyn tranh## 00667000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022000500212022001800217082000700235016000300242013000700245014001600252 02600070026802600110027518100060028601900050029201900140029702000170031102000130 0328#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a185tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#T.14#Bc i nhy vt# 895.63#VH#365609#^a19500^b4000b#365609#VN16.02754#B112V#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00666000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022000500212022001700217082000700234016000300241013000700244014001600251 02600070026702600110027418100060028501900050029101900140029602000170031002000130 0327#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a185tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#T.15#Anh hng ho hn#8 95.63#VH#365610#^a19500^b4000b#365610#VN16.02755#B112V#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn h c hin i#Truyn tranh## 00667000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022000500212022001800217082000700235016000300242013000700245014001600252 02600110026802600070027918100060028601900050029201900140029702000170031102000130 0328#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a185tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#T.16#K phng ch th# 895.63#VH#365611#^a19500^b4000b#VN16.02756#365611#B112V#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00660000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022000500212022001100217082000700228016000300235013000700238014001600245 02600110026102600070027218100060027901900050028501900140029002000170030402000130 0321#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a185tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#T.17#Mi e do#895.63# VH#365612#^a19500^b4000b#VN16.02757#365612#B112V#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hi n i#Truyn tranh## 00683000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022003400212022000500246082000700251016000300258013000700261014001600268 02600070028402600110029118100060030201900050030801900140031302000170032702000130 0344#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a185tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#Son Gohan v i ma v ng Piccolo#T.18#895.63#VH#365613#^a19500^b4000b#365613#VN16.02758#B112V#Vi?t#D ch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00670000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022000500212022002100217082000700238016000300245013000700248014001600255 02600110027102600070028218100060028901900050029501900140030002000170031402000130 0331#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a185tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#T.19#Nhanh ln, Son Gok u!#895.63#VH#365614#^a19500^b4000b#VN16.02759#365614#B112V#Vi?t#Dch Nht Bn#V n hc hin i#Truyn tranh## 00666000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022000500212022001700217082000700234016000300241013000700244014001600251 02600110026702600070027818100060028501900050029101900140029602000170031002000130 0327#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a184tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#T.20#Tri long t l#8 95.63#VH#365615#^a19500^b4000b#VN16.02760#365615#B112V#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn h c hin i#Truyn tranh## 00664000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022000500212022001500217082000700232016000300239013000700242014001600249 02600110026502600070027618100060028301900050028901900140029402000170030802000130 0325#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a186tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#T.21#Hng v Namek#895 .63#VH#365616#^a19500^b3000b#VN16.02761#365616#B112V#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00672000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022000500212022002300217082000700240016000300247013000700250014001600257 02600110027302600070028418100060029101900050029701900140030202000170031602000130 0333#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a185tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#T.22#Ngi Namek phn k hng#895.63#VH#365617#^a19500^b3000b#VN16.02762#365617#B112V#Vi?t#Dch Nht Bn #Vn hc hin i#Truyn tranh## 00669000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022002000212022000500232082000700237016000300244013000700247014001600254 02600070027002600110027718100060028801900050029401900140029902000170031302000130 0330#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a185tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#i c nhim Ginyu#T.2 3#895.63#VH#365618#^a19500^b4000b#365618#VN16.02763#B112V#Vi?t#Dch Nht Bn#V n hc hin i#Truyn tranh## 00666000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022000500212022001700217082000700234016000300241013000700244014001600251 02600110026702600070027818100060028501900050029101900140029602000170031002000130 0327#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a186tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#T.24#Goku hay Ginyu!?#8 95.63#VH#365619#^a19500^b4000b#VN16.02764#365619#B112V#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn h c hin i#Truyn tranh## 00671000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022000500212022002200217082000700239016000300246013000700249014001600256 02600110027202600070028318100060029001900050029601900140030102000170031502000130 0332#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a184tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#T.25#Frieza siu bin h nh#895.63#VH#365620#^a19500^b3000b#VN16.02765#365620#B112V#Vi?t#Dch Nht Bn# Vn hc hin i#Truyn tranh## 00667000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022000500212022001800217082000700235016000300242013000700245014001600252 02600110026802600070027918100060028601900050029201900140029702000170031102000130 0328#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#T.26#Son Goku hi phc# 895.63#VH#365621#^a19500^b3000b#VN16.02766#365621#B112V#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00684000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022000500212022003500217082000700252016000300259013000700262014001600269 02600110028502600070029618100060030301900050030901900140031402000170032802000130 0345#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a185tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#T.27#Siu Saiya, chin binh huyn thoi#895.63#VH#365622#^a19500^b4000b#VN16.02767#365622#B112V#Vi?t#D ch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00681000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022000500212022003200217082000700249016000300256013000700259014001600266 02600110028202600070029318100060030001900050030601900140031102000170032502000130 0342#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#T.28#Cu thiu nin n t tng lai#895.63#VH#365623#^a19500^b4000b#VN16.02768#365623#B112V#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00667000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022000500212022001800217082000700235016000300242013000700245014001600252 02600110026802600070027918100060028601900050029201900140029702000170031102000130 0328#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#T.29#Goku i tht bi# 895.63#VH#365624#^a19500^b3000b#VN16.02769#365624#B112V#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00557000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520030013000650070030000780220004001080050015001120050 00800127008001800135009001100153010000500164011002600169012001800195020001700213 020001300230013000700243016000300250019001400253#365625#VN16.02770#^a20000^b300 0b#Vi?t#895.63#D301L#Diamond life#Truyn tranh#Akira Fujiwara ; Hng M dch#T.2 #Akira Fujiwara#Hng M#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a188tr. : tranh v^b1 8cm#Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#365625#VH#Dch Nht Bn## 00557000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520030013000650070030000780220004001080050015001120050 00800127008001800135009001100153010000500164011002600169012001800195020001700213 020001300230016000300243019001400246013000700260#365626#VN16.02771#^a20000^b350 0b#Vi?t#895.63#D301L#Diamond life#Truyn tranh#Akira Fujiwara ; Hng M dch#T.3 #Akira Fujiwara#Hng M#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a188tr. : tranh v^b1 8cm#Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#365626## 00673000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022000500212022002400217082000700241016000300248013000700251014001600258 02600110027402600070028518100060029201900050029801900140030302000170031702000130 0334#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a185tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#T.32#Cell b hung hon thin#895.63#VH#365627#^a19500^b3000b#VN16.02772#365627#B112V#Vi?t#Dch Nht B n#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00672000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022000500212022002300217082000700240016000300247013000700250014001600257 02600110027302600070028418100060029101900050029701900140030202000170031602000130 0333#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#T.33#Ngoi truyn v Tr unks#895.63#VH#365628#^a19500^b3000b#VN16.02773#365628#B112V#Vi?t#Dch Nht Bn #Vn hc hin i#Truyn tranh## 00672000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022000500212022002300217082000700240016000300247013000700250014001600257 02600110027302600070028418100060029101900050029701900140030202000170031602000130 0333#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a187tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#T.34#Ngi k tha ca Goku#895.63#VH#365629#^a19500^b2000b#VN16.02774#365629#B112V#Vi?t#Dch Nht Bn #Vn hc hin i#Truyn tranh## 00671000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022000500212022002200217082000700239016000300246013000700249014001600256 02600110027202600070028318100060029001900050029601900140030102000170031502000130 0332#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a178tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#T.35#Tm bit ngi anh em#895.63#VH#365630#^a19500^b2000b#VN16.02775#365630#B112V#Vi?t#Dch Nht Bn# Vn hc hin i#Truyn tranh## 00671000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022000500212022002200217082000700239016000300246013000700249014001600256 02600110027202600070028318100060029001900050029601900140030102000170031502000130 0332#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a183tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#T.36#Thi th to anh h ng#895.63#VH#365631#^a19500^b2000b#VN16.02776#365631#B112V#Vi?t#Dch Nht Bn# Vn hc hin i#Truyn tranh## 00678000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022000500212022002900217082000700246016000300253013000700256014001600263 02600070027902600110028618100060029701900050030301900140030802000170032202000130 0339#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#T.37#Khi ng k hoch tc chin#895.63#VH#365632#^a19500^b4000b#365632#VN16.02777#B112V#Vi?t#Dch Nh t Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00692000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022000500212022004300217082000700260016000300267013000700270014001600277 02600070029302600110030018100060031101900050031701900140032202000170033602000130 0353#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a188tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#T.38#Son Goku VS Vegeta , cuc i u nh mnh#895.63#VH#365633#^a19500^b4000b#365633#VN16.02778#B112 V#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00680000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022000500212022003100217082000700248016000300255013000700258014001600265 02600070028102600110028818100060029901900050030501900140031002000170032402000130 0341#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a180tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#T.39#Vnh bit chin bi nh kiu hnh#895.63#VH#365634#^a19500^b4000b#365634#VN16.02779#B112V#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00679000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022000500212022003000217082000700247016000300254013000700257014001600264 02600110028002600070029118100060029801900050030401900140030902000170032302000130 0340#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a183tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#T.40#V kh cui cng c a tri t#895.63#VH#365635#^a19500^b4000b#VN16.02780#365635#B112V#Vi?t#Dch N ht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00670000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022000500212022002100217082000700238016000300245013000700248014001600255 02600110027102600070028218100060028901900050029501900140030002000170031402000130 0331#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a237tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#T.41#C ln siu Gotenk s!#895.63#VH#365636#^a19500^b4000b#VN16.02781#365636#B112V#Vi?t#Dch Nht Bn#V n hc hin i#Truyn tranh## 00668000000000325000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120022001580150 03200180022001900212022000500231082000700236016000300243013000700246014001600253 02600070026902600110027618100060028701900050029301900140029802000170031202000130 0329#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a242tr. : tranh v^b18 cm#Dnh cho la tui 13+#Tn sch ting Anh: Dragon ball#Tm bit ngc rng#T.42 #895.63#VH#365637#^a19500^b4000b#365637#VN16.02782#B112V#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00606000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010015000660020018000810070015000990080018001140090 02300132010000500155011002500160020000800185020001100193020000700204013000700211 016000300218021011900221#365638#VL16.01404#VL16.01405#^a72000^b1000b#Vi?t#687.1 083#TR106P#Triu Th Chi#Trang phc tr em#Triu Th Chi#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tp. H Ch Minh#2016#^a72tr. : minh ho^b27cm#May mc#Trang phc#Tr em#3656 38#KT#Trnh by nguyn tc cn thit v cch tnh vi, cch v, ct mu v quy t rnh may cc loi trang phc dnh cho tr em## 00627000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610010019000670020043000860070019001290080005001480090 02100153010000500174011003000179021011700209020002000326020001700346013000700363 016000300370#VL16.01407#365639#VL16.01406#^a50000^b310b#Vi?t#624.1510285#556D# Nguyn Quang Khnh#ng dng tin hc trong trc a cng trnh#Nguyn Quang Khnh #^aH.#^aGiao thng Vn ti#2016#^a72tr. : hnh v, bng^b27cm#Mt s bi ton c s ca tin hc trong trc a cng trnh. Bnh sai li trc a, m hnh s a hnh v ng dng#Trc a cng trnh#Tin hc ng dng#365639#KT## 01029000000000385000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020006000540070075000600220005001350220027001400050016001670050 01100183005001400194005000800208005001500216005001000231005001200241008001800253 00900230027101000050029401100240029901500590032302102050038202000090058701600030 0596005001500599020000900614020000400623013000700627020000900634#365640#VL16.014 08#^a20000^b3000b#Vi?t#294.3444#V450U#V u#Thch Thng Hu, Chn Hng, Phm t Nhn... ; B.s.: Gic Kin (ch.b.)...#T.59#Knh mng Pht n PL.2560#Thch Th ng Hu#Chn Hng#Phm t Nhn#Tr Bu#Cng nh Ch#Gic Kin#T Nam Trn#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a88tr. : nh mu^b27cm#u ba sch ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam tnh k Lk#Gm nhng bi vit v hot ng t rong vic bo v mi trng v ng ph vi bin i kh hu, gp phn xy dng t h gii ho bnh, tnh lc cho hnh tinh nhn ngy n sinh ca ng T ph Thc h Ca Mu Ni#o Pht#XH#Trn Xun Thi#Bi vit#Th#365640#i sng## 00610000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350020032000420070056000740050011001300050016001410050014001570050012001710040 01800183008001800201009002300219010000500242011002500247020000500272020000600277 020001300283020001400296013000700310016000300317#365641#^a68000^b2000b#Vi?t#510 .76#PH561P#Phng php gii bi tp ton 8#V Th Hu, Nguyn Vnh Cn, Dng c Kim, Duy ng#V Th Hu#Nguyn Vnh Cn#Dng c Kim# Duy ng#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a280tr. : hnh v^b24cm #Ton#Lp 8#Gii bi tp#Sch c thm#365641#GK## 00748000000000253000450000200860000000800100008600900360009601000050013201100270 01370820012001640160003001760130007001790140013001860260011001990260007002100260 01100217181000600228019000500234020000900239020000800248020002400256020000700280 021020700287#K yu anh hng - lit s v b m Vit Nam anh hng thnh ph Bo Lc, tnh Lm ng#^aBo Lc#^aU ban nhn dn thnh ph Bo Lc#2015#^a124tr. : nh, bng^b20cm#959.7040922#XH#365642#^a250^b250b#VL16.01410#365642#VL16.01409 #K600Y#Vi?t#Anh hng#Lit s#B M Vit Nam anh hng#K yu#Gm cc thng tin v cc anh hng lc lng v trang nhn dn chin u v hi sinh ti Bo Lc; danh sch cc lit s ti ngha trang thnh ph Bo Lc v thng tin b m Vit Nam anh hng thnh ph Bo Lc## 01088000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820010000411810006000510020038000570030051000950070091001460050015002370050 01600252005001600268005001300284005001600297005001300313005001600326008000500342 00900120034701000050035901100250036401500370038902102750042602000180070102000090 0719013000700728016000300735#VL16.01412#VL16.01411#365643#^b200b#Vi?t#332.09597# K312T#Kinh t - ti chnh Vit Nam nm 2015#Tin trnh hi nhp ti chnh Vit N am 2016 - 2020#Nguyn Hi Vn, Hong Diu Linh, Nguyn Vit Li... ; Ch.b.: V N h Thng, Phm Thu Phng#Nguyn Hi Vn#Hong Diu Linh#Nguyn Vit Li# Th Thanh#Trng Thanh H#V Nh Thng#Phm Thu Phng#^aH.#^aTi chnh#2016#^a98tr. : minh ho^b29cm#Ngoi ba u sch ghi: B Ti chnh#Bc tranh tng th v ti n trnh hi nhp kinh t - ti chnh Vit Nam trong thi gian qua, c bit t ham gia vo cc Hip nh thng mi t do, ct gim thu quan, ci cch th ch , th tc hnh chnh... v tim nng ca kinh t - ti chnh Vit Nam nhng nm tip theo#Kinh t ti chnh#Hi nhp#365643#XH## 00515000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020019000410070029000600050008000890050009000970080005001060090054001110100 00500165011002500170012003000195020000700225020001400232016000300246019000500249 013000700254#365644#^a35000^b3000b#Vi?t#372.21#C455C#Cng cha ng yu#Tongyue ; Vit Hoa bin dch#Tongyue#Vit Hoa#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truy n thng Lin Vit#2016#^a33tr. : tranh v^b29cm#Nhng nng cng cha xinh p#T mu#Sch mu gio#GK#Dch#365644## 00516000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020020000410070029000610050008000900050009000980080005001070090054001120100 00500166011002500171012003000196020000700226020001400233016000300247019000500250 013000700255#365645#^a35000^b3000b#Vi?t#372.21#C455C#Cng cha d thng#Tongyu e ; Vit Hoa bin dch#Tongyue#Vit Hoa#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truy n thng Lin Vit#2016#^a33tr. : tranh v^b29cm#Nhng nng cng cha xinh p#T mu#Sch mu gio#GK#Dch#365645## 00515000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020019000410070029000600050008000890050009000970080005001060090054001110100 00500165011002500170012003000195020000700225020001400232016000300246019000500249 013000700254#365646#^a35000^b3000b#Vi?t#372.21#C455C#Cng cha du dng#Tongyue ; Vit Hoa bin dch#Tongyue#Vit Hoa#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truy n thng Lin Vit#2016#^a33tr. : tranh v^b29cm#Nhng nng cng cha xinh p#T mu#Sch mu gio#GK#Dch#365646## 00517000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020021000410070029000620050008000910050009000990080005001080090054001130100 00500167011002500172012003000197020000700227020001400234013000700248016000300255 019000500258#365647#^a35000^b3000b#Vi?t#372.21#C455C#Cng cha thi trang#Tongy ue ; Vit Hoa bin dch#Tongyue#Vit Hoa#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Tru yn thng Lin Vit#2016#^a33tr. : tranh v^b29cm#Nhng nng cng cha xinh p# T mu#Sch mu gio#365647#GK#Dch## 00846000000000277000450000100190000000200360001900300140005500700190006900400130 00880080018001010090023001190100005001420110031001470150085001780820007002630160 00300270013000700273014001600280026000700296181000600303019000500309020000800314 020001500322020001100337021022000348#Nguyn Thnh Trung#Microsoft Excel 2010: Ph n nn tng#Sch hc vin#Nguyn Thnh Trung#In ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tp. H Ch Minh#2015#^a264tr. : hnh v, bng^b27cm#u ba sch ghi: IIG Vie tnam. - Tn sch ngoi ba ghi: Microsoft Office Excel 2010#005.54#GT#365648#^a5 4000^b2000b#365648#M302E#Vi?t#Tin hc#Phn mm Excel#Gio trnh#Trnh by nhng c im mi ca Microsoft Office Excel 2010. Lm quen vi trang tnh trong Mi crosoft Office Excel 2010. Hng dn thc hin tnh ton, chnh sa, nh dng, thit lp in v qun l trong s tnh Excel## 00820000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350010015000420020042000570030014000990070015001130040013001280080018001410090 02300159010000500182011002500187015003000212021025700242020000800499020001400507 020001100521016000300532013000700535#365649#^a65000^b2000b#Vi?t#005.52#M302-O#N guyn Ho Anh#Microsoft Office Word 2010: Phn nn tng#Sch hc vin#Nguyn Ho Anh#In ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a298tr. : hnh v^b27cm#u ba sch ghi: IIG Vietnam#Gii thiu tng quan v phn mm Microsof t Office Word 2010 vi cc bi hc: Lm quen vi giao din phn mm, bin tp t i liu, nh dng vn bn, chn k t c bit, bng biu, nh dng trang, kim duyt ti liu, in, qun l v bo mt cho ti liu...#Tin hc#Phn mm Word#Gi o trnh#GT#365649## 00873000000000277000450000100190000000200410001900300140006000700190007400400130 00930080018001060090023001240100005001470110026001520150090001780820007002680160 00300275013000700278014001600285026000700301181000600308019000500314020000800319 020002100327020001100348021023600359#Nguyn Thnh Trung#Microsoft PowerPoint 201 0: Phn nn tng#Sch hc vin#Nguyn Thnh Trung#In ln th 2#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a215tr. : minh ho^b27cm#u ba sch ghi: IIG Vie tnam. - Tn sch ngoi ba ghi: Microsoft Office PowerPoint 2010#005.58#GT#36565 0#^a45000^b2000b#365650#M302P#Vi?t#Tin hc#Phn mm Power Point#Gio trnh#Trn h by nhng c im mi ca PowerPoint 2010 v hng dn lm vic vi cc slide v vn bn trong slide. nh dng slide. Nng cao giao din trnh chiu bng c c thnh phn trc quan n gin. nh gi v hon thin bn trnh chiu## 00608000000000217000450002600070000001400070000701900050001408200110001918100060 00300020046000360220004000820080005000860090024000910100005001150110021001200210 21500141020001400356020001000370013000700380016000300387#365651#^b200b#Vi?t#346. 597048#N305G#Nin gim ng k quyn tc gi Vit Nam 2014#Q.1#^aH.#^aCc Bn qu yn tc gi#2015#^a463tr. : nh^b27cm#Gm cc thng tin v tc phm, tc gi, ch s hu quyn tc gi, ch s hu quyn lin quan ca cc tc gi ng k v c cc Bn quyn tc gi cp giy chng nhn trong thi gian t 01/01/2014 n 31/12/2014#Quyn tc gi#Nin gim#365651#XH## 00775000000000289000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200100 00301810006000400010018000460020034000640030052000980070017001500080006001670090 00600173010000500179011002500184013000700209016000300216021021000219020001300429 020001300442020001200455020001200467020000600479#VL16.01491#365652#^b100b#Vi?t#3 33.73095#A110T#Constable, Daniel#Atlat (tp bn ) cc lu vc 3S#Cc lu vc x uyn bin gii S Kng, S San, Srpk#Daniel Constable#^aS.l#^aS.n#2016#^a80tr. : minh ho^b30cm#365652#XH#Gii thiu v tr, c im a l t nhin, dn s, kinh t x hi, ti nguyn nc, kh hu, cc cng trnh thu in, ti nguyn thin nhin v mi trng cc lu vc xuyn bin gii S Kng, S San, Srpk#L u vc sng#Sng S Kng#Sng S San#Sng Srpk#Atlat## 00550000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100070 00320010010000390020039000490070010000880080012000980090017001100100005001270110 02200132021013700154020001100291020000800302013000700310016000300317#365653#^a75 000^b3000b#Vi?t#728#PH431T#Qung Tu#Phong thu ti vng ngi nh theo nm#Qu ng Tu#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a283tr. : bng^b27cm#Tm hiu phng v ngi nh theo phong thu Phi tinh, ti vng ngi nh hng nm theo tui 12 gi p v hng dn s dng lch phong thu#Phong thu#Nh ca#365653#XH## 00689000000000265000450002600070000001400070000701900050001408200110001918100060 00300010015000360020058000510070035001090050011001440080005001550090021001600100 00500181011002600186021015100212020001100363020001000374020000900384020002000393 013000700413016000300420#365654#^b210b#Vi?t#526.980285#M450H#Nguyn Vit H#M h nh s a hnh v ng dng trong trc a cng trnh#Nguyn Vit H (ch.b.), Tr n Khnh#Trn Khnh#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2016#^a132tr. : minh ho^b27cm#Kh i nim v bn s a hnh. Phng php v k thut thnh lp m hnh s a h nh v nhng ng dng m hnh s a hnh trong trc a cng trnh#M hnh s#B n s#ng dng#Trc a cng trnh#365654#TN## 00883000000000289000450000100120000000200620001200500120007400700350008600800180 01210090059001390100005001980110026002030150092002290820006003210160003003270130 00700330014001600337026000700353181000600360019000500366019000900371020000700380 020000700387020002200394020001400416021016300430#Buzan, Tony#Bn t duy cho t r thng minh - B quyt hc gii trng#Hoi Nguyn#Tony Buzan ; Hoi Nguyn bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a117tr. : tranh v^b26cm#Tn sch ting Anh: Mind maps for kids: An introduction - The shortcut to success at school#371.3#XH#365655#^a68000^b2500 b#365655#B105#Vi?t#Dch Anh#T duy#Tr em#Phng php ging dy#Bn t duy#H ng dn cch lp bn t duy, tc dng ca bn t duy, ng dng bn t duy vo cc mn hc cng nh trong cc bi kim tra, cc k thi v hot ng kh c## 00867000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820016000511810008000670020080000750070048001550050015002030050016002180080 00500234009001200239010000500251011002200256021023000278020001000508020001500518 020001300533013000700546016000300553020002100556#VL16.01414#365656#VL16.01413#^a 335000^b2000b#Vi?t#343.59703402638#GI-103#Gii p vng mc v ch k ton doanh nghip theo thng t 200/2014/TT-BTC#Tng hp, s.t.: Trn Mnh Dng, m Th L Dung#Trn Mnh Dng#m Th L Dung#^aH.#^aTi chnh#2016#^a479tr. : bng ^b27cm#Tp hp 150 cu hi - tr li v ch k ton doanh nghip theo Thng t s 200/2014/TT-BTC c cht lc trong sut qu trnh tp hun, nghin cu, th eo di p dng ti nhiu doanh nghip hot ng trong cc lnh vc khc nhau#Ph p lut#Ch k ton#Sch hi p#365656#KT#K ton doanh nghip## 01040000000000313000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200140 00401810006000540020104000600070064001640080005002280090021002330100005002540110 02200259015009600281021022400377016000300601020001000604020001600614005001600630 005002100646005001600667005001300683005001500696020000800711013000700719#VL16.01 415#365657#^a158000^b1000b#Vi?t#345.597002638#B450L#B lut hnh s nm 2015 d i gc nhn so snh vi B lut hnh s nm 1999 (sa i, b sung nm 2009)#B.s .: Nguyn Th Thu, Phm Hong Diu Linh, Hong Anh Tuyn...#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2016#^a365tr. : bng^b27cm#TTS ghi: Vin Kim st nhn dn ti cao. V P hp ch v Qun l khoa hc. Bo Bo v php lut#So snh B lut hnh s nm 20 15 vi B lut hnh s nm 1999 di hnh thc lp bng v nhng ni dung mi, s a i, b sung c th hin bng ch "nghing, m" thun li cho qu trnh tr a cu, p dng lut vo thc tin#XH#Php lut#B lut hnh s#Nguyn Th Thu#P hm Hong Diu Linh#Hong Anh Tuyn#Phm Th o#Lng Th Hin#So snh#365657## 00791000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820008000491810008000570010013000650020084000780070013001620080005001750090 03300180010000500213011002600218021018000244020000800424020000700432020000400439 020000300443020002200446020001100468013000700479016000300486#VL16.01417#VL16.014 16#365658#^a65000^b500b#Vi?t#621.865#GI-108T#Bi Xun Nam#Gio trnh cc phng php chun b t bng c gii trong khai thc m l thin#Bi Xun Nam#^aH. #^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2016#^a132tr. : minh ho^b27cm#Khi qut v c c phng php chun b t bng c gii. Chun b t bng my xi, bng u p thu lc, my lin hp phay ct v bng my xc c trang b rng gu tch cc#C gii#Ph d#t##Khai thc m l thin#Gio trnh#365658#GT## 00439000000000241000450000100140000000200140001400700140002800800050004200900100 00470100005000570110026000620820008000880160003000960130007000990140017001060260 01100123026000700134181000600141019000500147019001600152020001700168020001200185 #Fresh Qu Qu#Hoa Thin Ct#Fresh Qu Qu#^aH.#^aVn hc#2016#^a122tr. : tranh v^b29cm#895.136#VH#365659#^a229000^b2000b#VL16.01418#365659#H401T#Vi?t#Dch Tr ung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00914000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810008000480020025000560070079000810050010001600050015001700050017001850050 02000202008000600222009001400228010000500242011002600247015004800273020001400321 020001100335013000700346016000300353021026800356#VL16.01419#365660#^a135000^b30 0b#Vi?t#616.9041#GI-108T#Gio trnh vi sinh y hc#B.s.: L Vn An (ch.b.), Trn nh Bnh, Trn Th Nh Hoa, Ng Vit Qunh Trm#L Vn An#Trn nh Bnh#Trn T h Nh Hoa#Ng Vit Qunh Trm#^aHu#^ai hc Hu#2016#^a305tr. : minh ho^b27c m#TTS ghi: Trng i hc Y Dc. B mn Vi sinh#Vi sinh y hc#Gio trnh#36566 0#GT#Gii thiu tng qut v vi sinh vt hc, cc kin thc c bn v ngun gc, qu trnh sng, pht trin, cc c im gy bnh cho con ngi, cc phng ph p chn on phng th nghim v cc nguyn tc d phng v iu tr, cc vi khu n gy bnh v cc virus gy bnh## 01128000000000349000450000200730000000500120007300500160008500500140010100500160 01150050017001310050009001480050021001570050014001780070067001920080007002590090 01500266010000500281011002700286015006600313082001000379016000300389013000700392 01400080039902600070040702600110041418100070042501900050043202000390043702000080 0476020001000484021028400494#Trng THPT L T Trng - Na th k xy dng & ph t trin (1966 - 2016)#L nh Sn#Trn Trung Dng#Bi Xun Thp#Trn Thanh Bnh# Nguyn Th Nhung#ng Lu#Trn Th Tuyt Nhung#Nguyn Th V#L nh Sn, Trn T rung Dng, Bi Xun Thp... ; B.s.: ng Lu...#^aVinh#^ai hc Vinh#2016#^a290 tr. : nh, bng^b27cm#TTS ghi: S Gio dc v o to H Tnh. Trng THPT L T Trng#373.59743#XH#365661#^b2000b#365661#VL16.01420#TR561T#Vi?t#Trng trung h c ph thng L T Trng#Lch s#1966-2016#Ti hin nhng s kin ca trng THP T L T Trng xuyn sut hnh trnh 50 nm qua (1966-2016). Nhng bi vit th h in cm xc, suy t v qu kh, v tnh thy tr, v nhng hot ng tri n ca hc sinh cc kho v chn dung thy c gio cng nhng hc sinh tiu biu, xut sc...## 00657000000000265000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200100 00401810006000500020039000560070044000950050011001390050011001500080012001610090 01700173010000500190011003200195021013300227020000400360020001000364020000700374 013000700381016000300388#VL16.01421#365662#^a350000^b2000b#Vi?t#959.70099#C101V #Cc v vua v danh nhn h L Vit Nam#Vit Trinh s.t., tng hp ; L Xun K h ..#Vit Trinh#L Xun K#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a339tr., 16tr. nh : nh^b28cm#Nhng c im c bn v chnh tr, kinh t, x hi thi tin L, h u L - L s v gii thiu cc v vua, danh nhn h L tiu biu#Vua#Danh nhn#N h L#365662#XH## 00759000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820018000421810006000600020047000660080005001130090033001180100005001510110 02200156015006400178021018100242020001000423020001800433020001800451013000700469 016000300476020001400479#365663#VL16.01423#VL16.01422#^b2000b#Vi?t#344.597042320 2638#C101V#Cc vn bn qun l nh nc v ging vt nui#^aH.#^aKhoa hc T nhi n v Cng ngh#2016#^a226tr. : bng^b30cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht tri n nng thn. Cc Chn nui#Gii thiu Lut ca Quc hi Vit Nam, php lnh, ngh nh, thng t ca chnh ph, cc B, Ban, Ngnh lin quan n lnh vc chn n ui, thc n chn nui, danh mc ging vt nui#Php lut#An ton thc phm#Vn bn php lut#365663#XH#ng vt nui## 00552000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470010016000530020046000690070016001150220004001310050016001350080 00500151009002600156010000500182011003100187020000500218020002000223020000700243 020001400250013000700264016000300271#365664#VL16.01424#^a100000^b2000b#Vi?t#510 .76#T527C#Trnh Khc Tun#Tuyn chn thi hc sinh gii THPT mn ton#Trnh Kh c Tun#T.2#Trnh Khc Tun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a415tr. : hnh v, bng^b27cm#Ton#Trung hc ph thng# thi#Sch c thm#365664#GK## 01252000000000373000450000200870000002900870008700300180017400500160019200500130 02080050011002210050011002320050017002430070045002600080005003050090033003100100 00500343011002600348015008500374082001200459016000300471013000700474014000700481 02600110048802600070049902600110050618100060051701900050052302000210052802000130 0549020001700562020001100579020000900590021027900599#Bo co khoa hc Hi ngh t on quc ln th hai h thng bo tng thin nhin Vit Nam#Proceedings of the 2 nd national scientific conference of Vietnam natural museum system#Hanoi, March 2016#ng Ngc Thanh#Phm Vn Lc#Lu m C#Trn Vn #Nguyn nh Cng#ng Ng c Thanh, Phm Vn Lc, Lu m C...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2016 #^a747tr. : minh ho^b30cm#TTS ghi: Vin Hn lm Khoa hc v Cng ngh Vit Nam . Bo tng Thin nhin Vit Nam#333.7074597#XH#365665#^b300b#VL16.01425#365665#V L16.01426#B108C#Vi?t#Bo tng thin nhin#Bo tng hc#Bo co khoa hc#a l h c#Sinh hc#Gii thiu kt qu cc cng trnh nghin cu khoa hc tiu biu ca nhng nh gio, nh khoa hc, nh qun l trong nc v quc t lin quan n h thng bo tng thin nhin ca Vit Nam trong thi gian qua, c tp hp trong ba nhm lnh vc: Bo tng hc, a hc, sinh hc## 00927000000000313000450000200450000000500170004500500140006200500200007600500150 00960050018001110070056001290080018001850090011002030100005002140110027002190150 04300246082001200289016000300301013000700304014000800311026000700319026001100326 181000600337019000500343020001100348020001000359020000700369021023700376#K yu 40 nm c quan Thnh on 1975 - 2015#Nguyn Th Hng#o c Thin#Nguyn Th M Trang#ng Minh Ngc#Nguyn Thanh Tng#Nguyn Th Hng, o c Thin, Nguy n Th M Trang...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a292tr. : nh, bng^b29cm# TTS ghi: Thnh on Thnh ph H Ch Minh#324.2597014#XH#365666#^b1200b#365666#V L16.01427#K600Y#Vi?t#Thnh on#1975-2015#K yu#Gii thiu cc Ban, Vn phng T hnh on, cc n v s nghip, cc doanh nghip Thnh on, Hi Lin hip Than h nin Vit Nam Tp. H Ch Minh - Hi sinh vin Vit Nam Tp. H Ch Minh v ngh a tnh nhng ln v thm cn c Thnh on...## 00820000000000265000450000201300000000800050013000900120013501000050014701100220 01520820016001740160003001900130007001930140017002000260011002170260007002280260 01100235181000600246019000500252020001000257020000800267020000800275020001900283 020002100302021023100323#Hng dn mua sm ti sn t ngn sch nh nc theo ph ng thc tp trung p dng trong cc c quan, n v hnh chnh s nghip#^aH.# ^aTi chnh#2016#^a415tr. : bng^b28cm#343.59703402638#XH#365667#^a335000^b2000 b#VL16.01428#365667#VL16.01429#H561D#Vi?t#Php lut#Mua sm#Ti sn#Ngn sch nh nc#Hnh chnh s nghip#Gm cc ngh quyt, thng t v mua sm ti sn nh nc theo phng thc tp trung. Cc tiu chun, nh mc s dng ti sn nh n c v hng dn qun l, s dng ti sn, ngn sch trong cc c quan, n v h nh chnh s nghip## 01119000000000361000450000201450000000500150014500500190016000500120017900500120 01910050012002030070051002150080005002660090012002710100005002830110022002880150 02900310082001300339016000300352013000700355014000700362026001100369026000700380 18100060038701900050039302000090039802000100040702000220041702000110043902000100 0450020001800460020000700478021027200485#K yu hi tho khoa hc "Gim st ti chnh i vi doanh nghip nh nc v doanh nghip c vn nh nc Vit Nam - Thc trng v gii php"#Nguyn Vn Dn#Phm Th Thanh Ho#Bi Vn Vn#Trn Vn T#V Vn Ninh#Nguyn Vn Dn, Phm Th Thanh Ho, Bi Vn Vn...#^aH.#^aTi ch nh#2016#^a275tr. : bng^b29cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#658.15109597#XH#3656 68#^b150b#VL16.01430#365668#K600Y#Vi?t#Gim st#Ti chnh#Doanh nghip nh nc# Thc trng#Gii php#Hi tho khoa hc#K yu#nh gi mt cch ton din, c h thng v cng tc gim st ti chnh doanh nghip nh nc v doanh nghip c v n nh nc trong thi gian qua, t xut cc gii php, kin ngh nhm c th ho v tng cng hn na cng tc gim st ti chnh trong thi gian ti## 01044000000000313000450000200920000000500160009200500210010800500160012900500130 01450050015001580070064001730080005002370090021002420100005002630110022002680150 09600290082001500386016000300401013000700404014001600411026000700427026001100434 181000600445019000500451020001000456020002400466020000800490021023200498#Lut t tng hnh chnh nm 2015 di gc nhn so snh vi lut t tng hnh chnh nm 2010#Nguyn Th Thu#Phm Hong Diu Linh#Hong Anh Tuyn#Phm Th o#Lng Th Hin#B.s.: Nguyn Th Thu, Phm Hong Diu Linh, Hong Anh Tuyn...#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2016#^a219tr. : bng^b27cm#TTS ghi: Vin Kim st nhn dn ti cao. V Php ch v Qun l khoa hc. Bo Bo v php lut#342.5970602638#XH#365 669#^a98000^b1000b#365669#VL16.01431#L504T#Vi?t#Php lut#Lut t tng hnh ch nh#So snh#So snh Lut t tng hnh chnh nm 2015 vi Lut hnh chnh nm 2010 di hnh thc lp bng v nhng ni dung mi, sa i, b sung c th hin b ng ch "nghing, m" thun li cho qu trnh tra cu, p dng lut vo thc ti n## 01087000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200140 00401810006000540020118000600070064001780050016002420050021002580050016002790050 01300295005001500308008000500323009002100328010000500349011002200354021025000376 020001000626020002300636013000700659016000300666015009600669020000800765#365670# VL16.01432#^a146000^b1000b#Vi?t#347.597002638#B450L#B lut t tng dn s nm 2015 di gc nhn so snh vi B lut t tng dn s nm 2004 (sa i, b sung nm 2011)#B.s.: Nguyn Th Thu, Phm Hong Diu Linh, Hong Anh Tuyn...#Nguy n Th Thu#Phm Hong Diu Linh#Hong Anh Tuyn#Phm Th o#Lng Th Hin#^aH. #^aChnh tr Quc gia#2016#^a317tr. : bng^b27cm#So snh B lut dn s nm 2015 vi B lut dn s nm 2004 (sa i, b sung nm 2011) di hnh thc lp bng v nhng ni dung mi, sa i, b sung c th hin bng ch "nghing, m" t hun li cho qu trnh tra cu, p dng lut vo thc tin#Php lut#B lut t tng dn s#365670#XH#TTS ghi: Vin Kim st nhn dn ti cao. V Php ch v Q un l khoa hc. Bo Bo v php lut#So snh## 00825000000000277000450000100160000000200450001600300390006100700210010000800050 01210090011001260100005001370110031001420820008001730160003001810130007001840140 01500191026001100206026000700217181000800224019000500232020001600237020000900253 020000900262020001100271021026500282#Nguyn Duy ng#Gio trnh kho st thit k cng hng khng#Dng cho chuyn ngnh xy dng sn bay#Nguyn Duy ng b.s.#^a H.#^aTh gii#2016#^a145tr. : hnh v, bng^b27cm#690.539#GT#365671#^a98000^b50 0b#VL16.01433#365671#GI-108T#Vi?t#Cng hng khng#Kho st#Thit k#Gio trnh#k hi nim chung v sn bay v cng hng khng. T chc kho st thit k, lp d n u t xy dng, kho st trc a, a cht xy dng v kho st lp d n x y dng cng hng khng trong iu kin t nhin phc tp. Kho st nng cp v ci to cng hng khng## 00957000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810006000500020024000560030019000800070058000990050013001570080006001700090 01400176010000500190011003400195015005700229021025200286020000800538020000900546 02000110055501600030056600500150056900500110058400500170059500500120061201300070 0624#VL16.01434#365672#^a200000^b100b#Vi?t#616.307545#N452S#Ni soi tiu ho c bn#Gio trnh i hc#B.s.: Trn Vn Huy (ch.b.), Phan Trung Nam, Vnh Khnh.. .#Trn Vn Huy#^aHu#^ai hc Hu#2016#^aIX, 134tr. : hnh v, nh^b27cm#TTS g hi: i hc Hu. Trng i hc Y Dc. B mn Ni#Tp hp cc bi ging v ni soi tiu ho i cng vi cc thng tin c bn nh: V khun trong ni soi tiu ho; gy t v gy m; ni soi thc qun, d dy, t trng; k thut sinh thit ; k thut ct polyp i trc trng; m thng d dy qua da...#Ni soi#Tiu ho# Gio trnh#GT#Phan Trung Nam#Vnh Khnh#Trn Quang Trung#L Minh Tn#365672## 01074000000000325000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200080 00381810006000460020071000520030023001230070059001460050015002050050015002200050 01600235005002200251005001300273008000600286009001400292010000500306011002500311 01500470033602103060038302000180068902000200070702000110072701300070073801600030 0745#365673#VL16.01435#^a55000^b100b#Vi?t#624.151#107G#nh gi a cht cng trnh nn v mi trng cc cng trnh c bit#Gio trnh sau i hc# Quang Thin (ch.b.), Trn Hu Tuyn, Trn Thanh Nhn...# Quang Thin#Trn Hu Tuyn# Trn Thanh Nhn#Nguyn Th Thanh Nhn#Nguyn Thanh#^aHu#^ai hc Hu#2016#^a91 tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: i hc Hu. Trng i hc Khoa hc#Nghin cu, nh gi a cht cng trnh nn v mi trng cc cng trnh c bit nh: Kho st a cht cng trnh nn kin trc cao tng, nn nh my c kh ng lc, n n cu to t t ct bi bo ho nc khi c ng t mnh, nn cc t hp kin trc nh my in nguyn t v nn ng trn t yu#K thut xy dng#a cht cng trnh#Gio trnh#365673#GT## 00975000000000301000450000201630000000500100016300700250017300800050019800900120 02030100005002150110022002200820016002420160003002580130007002610140017002680260 01100285026000700296026001100303181000600314019000500320020001000325020001300335 020001800348020001400366020002900380020001700409021024700426#Hng dn phng ph p hch ton k ton theo lut k ton mi - Ch t ch, t chu trch nhim v qun l thu chi, ti chnh trong n v hnh chnh s nghip#Tin Dng#Tin D ng s.t., h thng#^aH.#^aTi chnh#2016#^a451tr. : bng^b28cm#343.59703402638#X H#365674#^a335000^b2000b#VL16.01436#365674#VL16.01437#H561D#Vi?t#Php lut#Lut k ton#Hch ton k ton#Ch t ch#C quan hnh chnh s nghip#Vn bn ph p qui#Gii thiu ni dung mt s thng t, ngh nh, quyt nh v k ton, b o him x hi, hng dn thc hin c ch t ch v qun l ti sn nh nc cn g nh hng dn lp d ton, qun l, s dng v thanh quyt ton kinh ph ngn sch nh nc## 01085000000000301000450000201150000000500130011500500140012800500140014200500150 01560050017001710070060001880080005002480090021002530100005002740110025002790150 07000304082001100374016000300385013000700388014000800395026001100403026000700414 181000600421019000500427020001000432020001000442021033100452#Hin php nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam nm 2013 v thnh tu lp php trong nhim k Qu c hi kho XIII#Ung Chu Lu#Phan Trung L#H Hng Cng#inh Xun Tho#Nguyn H nh Phc#B.s.: Ung Chu Lu, Phan Trung L, H Hng Cng (ch.b.)...#^aH.#^aChn h tr Quc gia#2016#^a572tr., 8tr. nh^b27cm#u ba sch ghi: U ban Thng v Quc hi. Vin Nghin cu lp php#342.597023#XH#365675#^b1500b#VL16.01438#36567 5#H305P#Vi?t#Php lut#Hin php#Khi qut bi cnh ra i, quan im ch o v nhng gi tr ct li ca Hin php nm 2013. Gii thiu ni dung Hin php gm : Ch chnh tr; quyn con ngi, quyn v ngha v c bn ca cng dn; kinh t, vn ho, gio dc, khoa hc, cng ngh v mi trng; bo v t quc; b m y nh nc v t chc thi hnh Hin php...## 01114000000000301000450000100210000000201280002100700360014900800050018500900120 01900100005002020110022002070820015002290160003002440130007002470140017002540260 00700271026001100278026001100289181000700300019000500307020001000312020000900322 020001000331020002100341020001600362020001700378021041700395#ng Th Huyn Tran g#Nhng iu cn bit v thanh tra, kim tra, kim nh cht lng gio dc v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc gio dc#ng Th Huyn Trang tng hp, b.s.#^aH.#^aTi chnh#2015#^a456tr. : bng^b27cm#344.5970702638#XH#365676#^a328 000^b1000b#365676#VL16.01440#VL16.01439#NH556#Vi?t#Php lut#Gio dc#Thanh tr a#Kim nh cht lng#Pht hnh chnh#Vn bn php qui#Gii thiu ni dung mt s thng t, ngh nh v nhng quy nh chung v cc quy nh mi v thanh tra, kim tra, kim nh cht lng gio dc v x pht hnh chnh trong lnh vc gi o dc nh: Ngh nh s 33/2015/N-CP ca Chnh ph quy nh vic thc hin kt lun thanh tra; Thng t 07/2014/TT-TTCP ca Thanh tra Chnh ph v vic quy nh quy trnh x l n khiu ni, n t co, n kin ngh, phn nh...## 00444000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340020031000410070014000720050014000860080005001000090018001050100005001230110 03100128020000500159020000600164020000800170020001400178016000300192013000700195 #365677#^a34000^b4000b#Vi?t#372.7#PH309B#Phiu bi tp cui tun ton 2#Trn Ng c Lan#Trn Ngc Lan#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a76tr. : bng, tranh v^b30cm# Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#GK#365677## 00444000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340020031000410070014000720050014000860080005001000090018001050100005001230110 03100128020000500159020000600164020000800170020001400178016000300192013000700195 #365678#^a34000^b4000b#Vi?t#372.7#PH309B#Phiu bi tp cui tun ton 3#Trn Ng c Lan#Trn Ngc Lan#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a76tr. : bng, tranh v^b30cm# Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#GK#365678## 00437000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340020031000410070014000720050014000860080005001000090018001050100005001230110 02400128020000500152020000600157020000800163020001400171016000300185013000700188 #365679#^a34000^b4000b#Vi?t#372.7#PH309B#Phiu bi tp cui tun ton 4#Trn Ng c Lan#Trn Ngc Lan#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a76tr. : hnh v^b30cm#Ton#L p 4#Bi tp#Sch c thm#GK#365679## 00437000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340020031000410070014000720050014000860080005001000090018001050100005001230110 02400128020000500152020000600157020000800163020001400171016000300185013000700188 #365680#^a34000^b4000b#Vi?t#372.7#PH309B#Phiu bi tp cui tun ton 5#Trn Ng c Lan#Trn Ngc Lan#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a76tr. : hnh v^b30cm#Ton#L p 5#Bi tp#Sch c thm#GK#365680## 00454000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340020037000410070016000780050016000940080005001100090018001150100005001330110 02500138020001100163020000600174020000800180020001400188016000300202013000700205 #365681#^a34000^b4000b#Vi?t#372.6#PH309B#Phiu bi tp cui tun ting Vit 1#N guyn Th Hnh#Nguyn Th Hnh#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a80tr. : tranh v^b3 0cm#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#GK#365681## 00472000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340020037000410070038000780050016001160080005001320090018001370100005001550110 02100160020001100181020000600192020000800198020001400206016000300220013000700223 #365682#^a34000^b4000b#Vi?t#372.6#PH309B#Phiu bi tp cui tun ting Vit 2#H ong Cao Cng, Trn Th Minh Phng#Hong Cao Cng#^aH.#^ai hc S phm#2016 #^a68tr. : bng^b30cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#GK#365682## 00472000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340020037000410070038000780050016001160080005001320090018001370100005001550110 02100160020001100181020000600192020000800198020001400206016000300220013000700223 #365683#^a34000^b4000b#Vi?t#372.6#PH309B#Phiu bi tp cui tun ting Vit 3#H ong Cao Cng, Trn Th Minh Phng#Hong Cao Cng#^aH.#^ai hc S phm#2016 #^a72tr. : bng^b30cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#GK#365683## 00472000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340020037000410070038000780050016001160080005001320090018001370100005001550110 02100160020001100181020000600192020000800198020001400206016000300220013000700223 #365684#^a34000^b4000b#Vi?t#372.6#PH309B#Phiu bi tp cui tun ting Vit 4#H ong Cao Cng, Trn Th Minh Phng#Hong Cao Cng#^aH.#^ai hc S phm#2016 #^a72tr. : bng^b30cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#GK#365684## 00472000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340020037000410070038000780050016001160080005001320090018001370100005001550110 02100160020001100181020000600192020000800198020001400206016000300220013000700223 #365685#^a34000^b4000b#Vi?t#372.6#PH309B#Phiu bi tp cui tun ting Vit 5#H ong Cao Cng, Trn Th Minh Phng#Hong Cao Cng#^aH.#^ai hc S phm#2016 #^a68tr. : bng^b30cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#GK#365685## 00596000000000277000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810007000470020069000540070016001230050016001390080018001550090034001730100 00500207011002500212020000500237020002000242020000700262020001000269020001500279 020001400294016000300308013000700311#VL16.01441#365686#^a159000^b1000b#Vi?t#510 .76#TH121T#Thn tc luyn chun b k thi THPT Quc gia 2016 - 2017 ton hc# Nguyn Hu Bin#Nguyn Hu Bin#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch M inh#2016#^a214tr. : hnh v^b30cm#Ton#Trung hc ph thng# thi#2016-2017#Sch luyn thi#Sch c thm#GK#365686## 00583000000000277000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810007000460020068000530070014001210050014001350080018001490090034001670100 00500201011001500206020000800221020002000229020000700249020001000256020001500266 020001400281016000300295013000700298#VL16.01442#365687#^a159000^b1000b#Vi?t#959 .7#TH121T#Thn tc luyn chun b k thi THPT Quc gia 2016 - 2017 lch s#Ph m Vn ng#Phm Vn ng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#20 16#^a212tr.^b30cm#Lch s#Trung hc ph thng# thi#2016-2017#Sch luyn thi#S ch c thm#GK#365687## 00595000000000277000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200080 00401810007000480020068000550070014001230050014001370080018001510090034001690100 00500203011002500208020000800233020002000241020000700261020001000268020001500278 020001400293016000300307013000700310#VL16.01443#365688#^a159000^b1000b#Vi?t#546 .076#TH121T#Thn tc luyn chun b k thi THPT Quc gia 2016 - 2017 ho hc# Tng Vn Sinh#Tng Vn Sinh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh# 2016#^a350tr. : hnh v^b30cm#Ho hc#Trung hc ph thng# thi#2016-2017#Sch luyn thi#Sch c thm#GK#365688## 00726000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810007000460020068000530070075001210050022001960050022002180050021002400080 01800261009003400279010000500313011002200318020000800340020002000348020000700368 020001000375020001500385020001400400013000700414016000300421#365689#VL16.01444#^ a159000^b1000b#Vi?t#807.6#TH121T#Thn tc luyn chun b k thi THPT Quc gi a 2016 - 2017 ng vn#Nguyn Phc Bo Khi (ch.b.), Nguyn Thnh Ngc Bo, Nguy n Th Ngc Thu#Nguyn Phc Bo Khi#Nguyn Thnh Ngc Bo#Nguyn Th Ngc Thu #^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a348tr. : bng^b30cm #Ng vn#Trung hc ph thng# thi#2016-2017#Sch luyn thi#Sch c thm#36568 9#GK## 00349000000000193000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020014000410080018000550090034000730100005001070110014001120200008001260200 01100134013000700145016000300152#365690#^a10000^b1000b#Vi?t#780.76#T123C#Tp ch p nhc#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a32tr.^b27cm# m nhc#V bi tp#365690#GK## 00836000000000313000450000200660000000500150006600500100008100500100009100500140 01010070058001150080023001730090032001960100005002280110025002330820006002580160 00300264013000700267014001600274026001100290026000700301026001100308181000600319 019000500325019000500330020000700335020002400342020002100366021013500387#Bch kh oa th k diu cho tr em la tui 7 - 14: Bn th gii#Singhal, Rahul#Trm P hm#Xact Team#Nhm Sc xanh#Rahul Singhal, Xact Team ; Dch: Trm Phm, Nhm Sc xanh#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aVn hc ; Nh sch Vn Chng#2016#^a32tr. : minh ho^b27cm#912.1#XH#365691#^a34000^b3000b#VL16.01446#365691#VL16.01445#B102K#Vi ?t#Dch#Bn #Bch khoa th thiu nhi#Khoa hc thng thc#Gii thiu cho cc e m nhng kin thc v bn th gii, khm ph cc vng t v chu lc nh: Ch u , chu u, chu Phi, chu M...## 00871000000000325000450000200790000000500150007900500090009400500100010300500140 01130070057001270080023001840090032002070100005002390110025002440820007002690160 00300276013000700279014001600286026000700302026001100309026001100320181000600331 01900050033701900050034202000100034702000050035702000240036202000210038602101380 0407#Bch khoa th k diu cho tr em la tui 7 - 14: i dng v nhng dng s ng#Singhal, Rahul#Thu Hin#Xact Team#Nhm Sc xanh#Rahul Singhal, Xact Team ; D ch: Thu Hin, Nhm Sc xanh#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aVn hc ; Nh sch Vn Ch ng#2016#^a32tr. : minh ho^b27cm#551.46#TN#365692#^a34000^b3000b#365692#VL16.0 1447#VL16.01448#B102K#Vi?t#Dch#i dng#Sng#Bch khoa th thiu nhi#Khoa hc thng thc#Gii thiu cho cc em nhng kin thc v i dng nh: i Ty Dn g, n Dng, Thi Bnh Dng... v cc dng sng ln trn th gii## 00819000000000337000450000200730000000500150007300500050008800500100009300500140 01030070053001170080023001700090032001930100005002250110025002300820004002550160 00300259013000700262014001600269026001100285026000700296026001100303181000600314 01900050032001900050032502000150033002000080034502000240035302000120037702000210 0389021007100410#Bch khoa th k diu cho tr em la tui 7 - 14: Xc p v ki m t thp#Singhal, Rahul#Suri#Xact Team#Nhm Sc xanh#Rahul Singhal, Xact Team ; Dch: Suri, Nhm Sc xanh#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aVn hc ; Nh sch Vn Chn g#2016#^a32tr. : minh ho^b27cm#932#XH#365693#^a34000^b3000b#VL16.01449#365693# VL16.01450#B102K#Dch#Vi?t#Lch s c i#Xc p#Bch khoa th thiu nhi#Kim t thp#Khoa hc thng thc#Gii thiu cho cc em nhng kin thc v xc p Ai C p v kim t thp## 00924000000000325000450000200730000000500150007300500120008800500100010000500140 01100070060001240080023001840090032002070100005002390110025002440820004002690160 00300273013000700276014001600283026000700299026001100306026001100317181000600328 01900050033401900050033902000100034402000240035402000090037802000210038702101900 0408#Bch khoa th k diu cho tr em la tui 7 - 14: Nhng pht minh v i#Si nghal, Rahul#Misa Nguyn#Xact Team#Nhm Sc xanh#Rahul Singhal, Xact Team ; Dch : Misa Nguyn, Nhm Sc xanh#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aVn hc ; Nh sch Vn Ch ng#2016#^a32tr. : minh ho^b27cm#608#KT#365694#^a36000^b3000b#365694#VL16.0145 1#VL16.01452#B102K#Dch#Vi?t#Pht minh#Bch khoa th thiu nhi#Sng ch#Khoa hc thng thc#Gii thiu cho cc em nhng pht minh, sng ch ca loi ngi v n ng lng, ng c, giao thng vn ti, nhng sng ch trong ch vit v in n, s ra i ca ti vi, radio, my vi tnh...## 00940000000000325000450000200720000000500150007200500090008700500100009600500140 01060070057001200080023001770090032002000100005002320110025002370820007002620160 00300269013000700272014001600279026000700295026001100302026001100313181000600324 01900050033001900050033502000220034002000240036202000170038602000210040302101900 0424#Bch khoa th k diu cho tr em la tui 7 - 14: Ngi ngoi hnh tinh#Sin ghal, Rahul#Vit c#Xact Team#Nhm Sc xanh#Rahul Singhal, Xact Team ; Dch: Vi t c, Nhm Sc xanh#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aVn hc ; Nh sch Vn Chng#201 6#^a32tr. : minh ho^b27cm#001.94#TN#365695#^a34000^b3000b#365695#VL16.01453#VL 16.01454#B102K#Dch#Vi?t#Ngi ngoi hnh tinh#Bch khoa th thiu nhi#Hin tn g b n#Khoa hc thng thc#em ti cho cc em nhng tri thc y th v v mi m v ngi ngoi hnh tinh vi a bay, ngn ng ca ngi ngoi hnh tinh, s sng trn sao Ho, cc chng tc ngi ngoi hnh tinh...## 00799000000000301000450000200730000000500150007300500120008800500100010000500140 01100070060001240080023001840090032002070100005002390110025002440820004002690160 00300273013000700276014001600283026000700299026001100306181000600317019000500323 019000500328020001600333020002400349020002100373021010300394#Bch khoa th k di u cho tr em la tui 7 - 14: Gii phu c th ngi#Singhal, Rahul#Misa Nguyn #Xact Team#Nhm Sc xanh#Rahul Singhal, Xact Team ; Dch: Misa Nguyn, Nhm Sc xanh#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aVn hc ; Nh sch Vn Chng#2016#^a32tr. : minh ho^b27cm#612#KT#365696#^a34000^b3000b#365696#VL16.01455#B102K#Dch#Vi?t#Gii p hu ngi#Bch khoa th thiu nhi#Khoa hc thng thc#Gii thiu cho cc em nh ng kin thc c bn v c th ngi, cc b phn cng nh chc nng ca chng## 00882000000000313000450000200550000000500150005500500120007000500100008200500140 00920070060001060080023001660090032001890100005002210110025002260820006002510160 00300257013000700260014001600267026001100283026001100294026000700305181000600312 019000500318019000500323020000500328020002400333020002100357021019000378#Bch kh oa th k diu cho tr em la tui 7 - 14: Rng#Singhal, Rahul#Misa Nguyn#Xact Team#Nhm Sc xanh#Rahul Singhal, Xact Team ; Dch: Misa Nguyn, Nhm Sc xanh#^ aH. ; Tp. H Ch Minh#^aVn hc ; Nh sch Vn Chng#2016#^a32tr. : minh ho^b2 7cm#577.3#TN#365697#^a34000^b3000b#VL16.01457#VL16.01456#365697#B102K#Dch#Vi?t #Rng#Bch khoa th thiu nhi#Khoa hc thng thc#Gii thiu cho cc em nhng k in thc c bn v rng vi cc loi rng cy l kim, rng cy n i, rng ma nhit i, rng nguyn sinh... cng nhng tc dng ca rng v vic bo tn rng ## 00889000000000325000450000200640000000500150006400500120007900500100009100500140 01010070059001150080023001740090032001970100005002290110025002340820004002590160 00300263013000700266014001600273026000700289026001100296026001100307181000600318 01900050032401900050032902000090033402000050034302000240034802000210037202101700 0393#Bch khoa th k diu cho tr em la tui 7 - 14: Cc loi chim#Singhal, Ra hul#Yang, Raine#Xact Team#Nhm Sc xanh#Rahul Singhal, Xact Team ; Dch: Raine Y ang, Nhm Sc xanh#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aVn hc ; Nh sch Vn Chng#2016#^ a32tr. : minh ho^b27cm#598#TN#365698#^a34000^b3000b#365698#VL16.01459#VL16.014 58#B102K#Dch#Vi?t#ng vt#Chim#Bch khoa th thiu nhi#Khoa hc thng thc#Gi i thiu cho cc em nhng kin thc c bn v cc loi chim: c im, ni , vi c kt i, trng, t chim, cc loi chim n ht, chim n cn trng, chim n tht...## 00892000000000325000450000200630000000500150006300500120007800500100009000500140 01000070059001140080023001730090032001960100005002280110025002330820004002580160 00300262013000700265014001600272026001100288026000700299026001100306181000600317 01900050032301900050032802000090033302000040034202000240034602000210037002101750 0391#Bch khoa th k diu cho tr em la tui 7 - 14: Cc loi hoa#Singhal, Rah ul#Yang, Raine#Xact Team#Nhm Sc xanh#Rahul Singhal, Xact Team ; Dch: Raine Ya ng, Nhm Sc xanh#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aVn hc ; Nh sch Vn Chng#2016#^a 32tr. : minh ho^b27cm#580#TN#365699#^a34000^b3000b#VL16.01462#365699#VL16.0146 3#B102K#Dch#Vi?t#Thc vt#Hoa#Bch khoa th thiu nhi#Khoa hc thng thc#Gip cc em tm hiu v s a dng ca cc loi hoa: Cy hoa hng nm, cy hoa mt i, cy thn tho c hoa, cy thn c c hoa... cng c im cu to, sinh sn v to qu## 00829000000000313000450000200680000000500150006800500080008300500100009100500140 01010070056001150080023001710090032001940100005002260110025002310820007002560160 00300263013000700266014001600273026001100289026001100300026000700311181000600318 019000500324019000500329020001400334020002400348020002100372021012200393#Bch kh oa th k diu cho tr em la tui 7 - 14: Cc nh thm him#Singhal, Rahul#Bo Th#Xact Team#Nhm Sc xanh#Rahul Singhal, Xact Team ; Dch: Bo Th, Nhm Sc x anh#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aVn hc ; Nh sch Vn Chng#2016#^a32tr. : minh h o^b27cm#910.92#XH#365700#^a34000^b3000b#VL16.01461#VL16.01460#365700#B102K#Dc h#Vi?t#Nh thm him#Bch khoa th thiu nhi#Khoa hc thng thc#Gip cc em t m hiu v thm him v cc nh thm him trn th gii, tm hiu v vn ho, m thc, du lch trn th gii## 00836000000000313000450000200650000000500150006500500120008000500100009200500140 01020070060001160080023001760090032001990100005002310110025002360820004002610160 00300265013000700268014001600275026001100291026001100302026000700313181000600320 019000500326019000500331020001500336020002400351020002100375021012600396#Bch kh oa th k diu cho tr em la tui 7 - 14: ng vt c v#Singhal, Rahul#Hnh Ng uyn#Xact Team#Nhm Sc xanh#Rahul Singhal, Xact Team ; Dch: Hnh Nguyn, Nhm Sc xanh#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aVn hc ; Nh sch Vn Chng#2016#^a32tr. : m inh ho^b27cm#599#TN#365701#^a34000^b3000b#VL16.01465#VL16.01464#365701#B102K#D ch#Vi?t#ng vt c v#Bch khoa th thiu nhi#Khoa hc thng thc#Gip cc em tm hiu v cc loi ng vt c v thuc cc h kh, h ch, h mo, th c t i, h di, h n c, h n tht...## 00897000000000325000450000200690000000500150006900500070008400500100009100500140 01010070055001150080023001700090032001930100005002250110025002300820006002550160 00300261013000700264014001600271026000700287026001100294026001100305181000600316 01900050032201900050032702000070033202000180033902000240035702000210038102101690 0402#Bch khoa th k diu cho tr em la tui 7 - 14: B st v lng c#Singha l, Rahul#Pochie#Xact Team#Nhm Sc xanh#Rahul Singhal, Xact Team ; Dch: Pochie, Nhm Sc xanh#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aVn hc ; Nh sch Vn Chng#2016#^a32t r. : minh ho^b27cm#597.9#TN#365702#^a34000^b3000b#365702#VL16.01467#VL16.01466 #B102K#Dch#Vi?t#B st#ng vt lng c#Bch khoa th thiu nhi#Khoa hc thn g thc#Gip cc em tm hiu v cc loi b st v lng c vi cc loi nh rn, c su chu Phi, ra cn, ra nc, lng c, ch, cc... v nhng loi c nguy c tuyt chng## 00858000000000325000450000200680000000500150006800500080008300500100009100500140 01010070056001150080023001710090032001940100005002260110025002310820006002560160 00300262013000700265014001600272026000700288026001100295026001100306181000600317 01900050032301900050032802000100033302000050034302000240034802000210037202101390 0393#Bch khoa th k diu cho tr em la tui 7 - 14: Cn trng v nhn#Singhal , Rahul#c Huy#Xact Team#Nhm Sc xanh#Rahul Singhal, Xact Team ; Dch: c Huy , Nhm Sc xanh#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aVn hc ; Nh sch Vn Chng#2016#^a32 tr. : minh ho^b27cm#595.7#TN#365703#^a34000^b3000b#365703#VL16.01468#VL16.0146 9#B102K#Dch#Vi?t#Cn trng#Nhn#Bch khoa th thiu nhi#Khoa hc thng thc#Gi p cc em tm hiu v cc loi cn trng v nhn: Gin, kin, mi, b nga, b c nh cng, bm, chun chun, rui, ong, chu chu, d...## 00915000000000313000450000200690000000500150006900500050008400500100008900500140 00990070053001130080023001660090032001890100005002210110025002260820007002510160 00300258013000700261014001600268026001100284026001100295026000700306181000600313 019000500319019000500324020001900329020002400348020002100372021020800393#Bch kh oa th k diu cho tr em la tui 7 - 14: ng vt di nc#Singhal, Rahul#Sur i#Xact Team#Nhm Sc xanh#Rahul Singhal, Xact Team ; Dch: Suri, Nhm Sc xanh#^ aH. ; Tp. H Ch Minh#^aVn hc ; Nh sch Vn Chng#2016#^a32tr. : minh ho^b2 7cm#591.77#TN#365704#^a34000^b3000b#VL16.01471#VL16.01470#365704#B102K#Dch#Vi? t#ng vt di nc#Bch khoa th thiu nhi#Khoa hc thng thc#Gip cc em t m hiu v cc loi ng vt di nc: Chuyn ng v thc n ca ng vt thu sinh, sinh vt ven bin, ng vt bin c v, c voi v c mp, sinh vt y... v cng tc bo tn sinh vt bin## 00766000000000301000450000200690000000500150006900500120008400500100009600500140 01060070060001200080023001800090032002030100005002350110025002400820004002650160 00300269013000700272014001600279026000700295026001100302026001100313181000600324 019000500330019000500335020002400340020002100364021007900385#Bch khoa th k di u cho tr em la tui 7 - 14: Bc cc v Nam cc#Singhal, Rahul#Misa Nguyn#Xac t Team#Nhm Sc xanh#Rahul Singhal, Xact Team ; Dch: Misa Nguyn, Nhm Sc xanh #^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aVn hc ; Nh sch Vn Chng#2016#^a32tr. : minh ho^ b27cm#998#XH#365705#^a34000^b3000b#365705#VL16.01473#VL16.01472#B102K#Dch#Vi?t #Bch khoa th thiu nhi#Khoa hc thng thc#Gip cc em khm ph kh hu, thi n nhin, ng vt... vng Bc cc v Nam cc## 00844000000000313000450000200570000000500150005700500090007200500100008100500140 00910070057001050080023001620090032001850100005002170110025002220820008002470160 00300255013000700258014001600265026000700281026001100288026001100299181000600310 019000500316019000500321020000700326020002400333020002100357021015200378#Bch kh oa th k diu cho tr em la tui 7 - 14: Sa mc#Singhal, Rahul#Qu Trn#Xact T eam#Nhm Sc xanh#Rahul Singhal, Xact Team ; Dch: Qu Trn, Nhm Sc xanh#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aVn hc ; Nh sch Vn Chng#2016#^a32tr. : minh ho^b27cm# 551.415#TN#365706#^a34000^b3000b#365706#VL16.01474#VL16.01475#B102K#Dch#Vi?t#S a mc#Bch khoa th thiu nhi#Khoa hc thng thc#Gip cc em khm ph, tm hi u v kh hu; ng, thc vt v ct mt s sa mc ln trn th gii nh: Sa m c Sahara, sa mc rp, sa mc Kalahari...## 00874000000000313000450000200680000000500150006800500140008300500100009700500140 01070070062001210080023001830090032002060100005002380110025002430820004002680160 00300272013000700275014001600282026001100298026000700309026001100316181000600327 019000500333019000500338020000900343020002400352020002100376021016300397#Bch kh oa th k diu cho tr em la tui 7 - 14: Th gii ng vt#Singhal, Rahul#V K hnh Linh#Xact Team#Nhm Sc xanh#Rahul Singhal, Xact Team ; Dch: V Khnh Linh , Nhm Sc xanh#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aVn hc ; Nh sch Vn Chng#2016#^a32 tr. : minh ho^b27cm#590#TN#365707#^a34000^b3000b#VL16.01476#365707#VL16.01477# B102K#Dch#Vi?t#ng vt#Bch khoa th thiu nhi#Khoa hc thng thc#Gip cc e m khm ph, tm hiu v th gii ng vt: ng vt trong rng, ng vt trn sa mc, ng vt di nc, b st v ng vt lng c, ng vt n c...## 00826000000000313000450000200590000000500150005900500080007400500100008200500140 00920070056001060080023001620090032001850100005002170110025002220820004002470160 00300251013000700254014001600261026001100277026001100288026000700299181000600306 019000500312019000500317020000900322020002400331020002100355021013600376#Bch kh oa th k diu cho tr em la tui 7 - 14: Tri t#Singhal, Rahul#Bo Th#Xact Team#Nhm Sc xanh#Rahul Singhal, Xact Team ; Dch: Bo Th, Nhm Sc xanh#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aVn hc ; Nh sch Vn Chng#2016#^a32tr. : minh ho^b27cm# 550#TN#365708#^a34000^b3000b#VL16.01479#VL16.01478#365708#B102K#Dch#Vi?t#Tri t#Bch khoa th thiu nhi#Khoa hc thng thc#Gip cc em khm ph, tm hiu v tri t: Kh hu, thi tit, khng kh v s sng trong khng trung, t, n c, sng, ni, sa mc...## 00899000000000313000450000200680000000500150006800500090008300500100009200500140 01020070057001160080023001730090032001960100005002280110025002330820004002580160 00300262013000700265014001600272026001100288026001100299026000700310181000600317 019000500323019000500328020000900333020002400342020002100366021019800387#Bch kh oa th k diu cho tr em la tui 7 - 14: Th gii thc vt#Singhal, Rahul#Vit c#Xact Team#Nhm Sc xanh#Rahul Singhal, Xact Team ; Dch: Vit c, Nhm Sc xanh#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aVn hc ; Nh sch Vn Chng#2016#^a32tr. : minh ho^b27cm#580#TN#365709#^a34000^b3000b#VL16.01481#VL16.01480#365709#B102K#Dch #Vi?t#Thc vt#Bch khoa th thiu nhi#Khoa hc thng thc#Gip cc em khm ph , tm hiu v th gii thc vt: Cu to, sinh sn v pht trin ca thc vt; t hc vt c hoa, cy n tht, cy bi, cy thn g, thc vt thu sinh, cy cnh, cy thc phm...## 01003000000000277000450000200920000000300360009200800100012800900260013801000050 01640110023001690150195001920220004003870220048003910820015004390160003004540130 00700457014000700464026000700471181000600478019000500484020001000489020001600499 020001900515020001700534021017400551#Tuyn tp h thng VBQPPL - Cc vn bn quy phm php lut ca U ban nhn dn tnh Gia Lai#Ban hnh t nm 1992 n 30/12/ 2013#^aGia Lai#^aS T php tnh Gia Lai#2015#^a1205tr. : bng^b30cm#u ba sc h ghi: U ban nhn dn tnh Gia Lai. - Tn sch ngoi ba: Tuyn tp h thng ho cc vn bn quy phm php lut ca U ban nhn dn tnh Gia Lai (Ban hnh t n m 1992 n 30/12/2013)#T.1#Lnh vc t chc b my v an ninh - quc phng#342. 5970902638#XH#365710#^b282b#365710#T527T#Vi?t#Php lut#B my nh nc#An ninh quc phng#Vn bn php qui#Gii thiu h thng cc vn bn quy phm php lut t huc lnh vc t chc b my v an ninh - quc phng ca U ban nhn dn tnh Gi a Lai ban hnh t nm 1992 n 30/12/2013## 00942000000000265000450000200920000000300360009200800100012800900260013801000050 01640110023001690150195001920220034003870220004004210820014004250160003004390130 00700442014000700449026000700456181000600463019000500469020001000474020000800484 020001700492021016700509#Tuyn tp h thng VBQPPL - Cc vn bn quy phm php l ut ca U ban nhn dn tnh Gia Lai#Ban hnh t nm 1992 n 30/12/2013#^aGia L ai#^aS T php tnh Gia Lai#2015#^a1359tr. : bng^b30cm#u ba sch ghi: U ba n nhn dn tnh Gia Lai. - Tn sch ngoi ba: Tuyn tp h thng ho cc vn b n quy phm php lut ca U ban nhn dn tnh Gia Lai (Ban hnh t nm 1992 n 30/12/2013)#Lnh vc kinh t v lnh vc khc#T.2#343.597002638#XH#365711#^b282b #365711#T527T#Vi?t#Php lut#Kinh t#Vn bn php qui#Gii thiu h thng cc v n bn quy phm php lut thuc lnh vc kinh t v mt s lnh vc khc ca U b an nhn dn tnh Gia Lai ban hnh t nm 1992 n 30/12/2013## 00999000000000253000450000200920000000300360009200800100012800900260013801000050 01640110023001690150195001920220078003870220004004650820013004690160003004820130 00700485014000700492026000700499181000600506019000500512020001000517020001700527 021020100544#Tuyn tp h thng VBQPPL - Cc vn bn quy phm php lut ca U b an nhn dn tnh Gia Lai#Ban hnh t nm 1992 n 30/12/2013#^aGia Lai#^aS T p hp tnh Gia Lai#2015#^a1156tr. : bng^b30cm#u ba sch ghi: U ban nhn dn t nh Gia Lai. - Tn sch ngoi ba: Tuyn tp h thng ho cc vn bn quy phm p hp lut ca U ban nhn dn tnh Gia Lai (Ban hnh t nm 1992 n 30/12/2013)# Lnh vc t ai - Khoa hc & cng ngh - T php - Vn ho, x hi, gio dc#T. 3#349.59702638#XH#365712#^b282b#365712#T527T#Vi?t#Php lut#Vn bn php qui#Gi i thiu h thng cc vn bn quy phm php lut thuc lnh vc t ai, khoa hc & cng ngh, t php, vn ho, x hi, gio dc ca U ban nhn dn tnh Gia La i ban hnh t nm 1992 n 30/12/2013## 00891000000000241000450000100190000000200710001900700190009000800060010900900140 01150100005001290110031001340820012001650160003001770130007001800140016001870260 01100203026000700214181000700221019000500228020001100233020001500244021039000259 #L Nghi Thnh Nhn#Phu thut can thip ti thiu ng dng trong thay khp hng ton phn#L Nghi Thnh Nhn#^aHu#^ai hc Hu#2016#^aXII, 299tr. : minh ho^ b27cm#617.5810592#KT#365713#^a115000^b300b#VL16.01482#365713#PH125T#Vi?t#Phu t hut#Thay khp hng#Tm hiu v lch s thay khp hng ton phn; gii phu ng dng trong thay khp hng; sinh c hc khp hng v khp hng nhn to; cc vn lin quan n phu thut thay khp hng. Cc bin php thay khp hng ton ph n bng k thut xm nhp ti thiu qua ng m li trc, ng m trc ngoi , ng m li sau ngoi... v mt s bin chng thng gp ca phu thut thay khp hng## 00886000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810008000450020027000530070053000800050013001330080005001460090014001510100 00500165011002600170015003600196021024700232020000900479020001100488016000300499 005001500502005001200517005001400529005001500543020000700558013000700565#VL16.01 483#365714#^a96000^b1000b#Vi?t#634.9#GI-108T#Gio trnh lm sinh x hi#Trn V n Ch (ch.b.), Phm Xun Hon, Bi Th i...#Trn Vn Ch#^aH.#^aNng nghip#20 16#^a284tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Lm nghip#Trnh by c s sinh thi nhn vn trong pht trin nng thn. Tm hiu v chnh sch pht tri n nng nghip, nng thn; vn lm sinh x hi vi pht trin nng thn; pht trin sinh k da vo ti nguyn rng v mt s m hnh lm sinh x hi#Lm sinh #Gio trnh#GT#Phm Xun Hon#Bi Th i#Trn Ngc Hi#Phm Minh Toi#X hi#36 5714## 00728000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810008000450010014000530020026000670070038000930050015001310080005001460090 01400151010000500165011002600170015003600196021019000232020001900422020001100441 016000300452013000700455#365715#VL16.01484#^a214000^b200b#Vi?t#577.3#GI-108T#Ph m Vn in#Gio trnh sinh thi rng#Phm Vn in (ch.b.), Phm Xun Hon#Phm Xun Hon#^aH.#^aNng nghip#2016#^a268tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Lm nghip#Tng quan v sinh thi rng. Tm hiu v h sinh thi rng; cc qun x thc vt rng v mi trng; cu trc qun x thc vt; ng thi qun x thc vt v phn loi qun x thc vt rng#Sinh thi hc rng#Gio trnh#GT# 365715## 00760000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810008000430010012000510020039000630290023001020070035001250050014001600080 00500174009001400179010000500193011002600198015003600224021013900260020001900399 020001000418020000900428020001100437013000700448016000300455#VL16.01485#365716#^ a260000^b200b#Vi?t#715#GI-108T#ng Vn H#Gio trnh thit k cnh quan cy xa nh#Plant landscape design#ng Vn H (ch.b.), Chu Mnh Hng#Chu Mnh Hng#^aH.# ^aNng nghip#2016#^a108tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Lm nghip #Gii thiu chung v thit k cnh quan cy xanh. Trnh by c s, hnh thc, ng uyn tc v trnh t thit k cng trnh cy xanh cnh quan#Thit k kin trc#C nh quan#Cy xanh#Gio trnh#365716#GT## 00997000000000349000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200140 00391810007000530020039000600070105000990050017002040050015002210050019002360050 02200255005001200277005001000289005001000299008000500309009001400314010000500328 01100260033301500510035902101910041002000070060102000100060802000100061802000090 0628013000700637016000300644#VL16.01486#365717#^a135000^b500b#Vi?t#307.12160959 7#QU600H#Quy hoch xy dng th v nng thn#B.s.: Nguyn Trng Ho (ch.b.), on Ngc Hip, V Ngc Hng Phc... ; Hiu chnh: Kim Cng, Dim Thm#Nguyn Trng Ho#on Ngc Hip#V Ngc Hng Phc#Hong Th Phng Tho#L T Quyn#Ki m Cng#Dim Thm#^aH.#^aCng thng#2016#^a330tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: Tr ng i hc Kin trc Tp. H Ch Minh#Tng quan v th v quy hoch xy dng . Nhng l lun v xu hng quy hoch pht trin th cng nhng tm hiu c t h v quy hoch chung xy dng th v quy hoch xy dng nng thn# th#Nn g thn#Qui hoch#Xy dng#365717#XH## 00874000000000277000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200160 00311810006000470020069000530080005001220090014001270100005001410110026001460210 32300172020002400495020001800519020000800537020000900545020001100554020000700565 020001400572013000700586016000300593#VL16.01487#365718#^b1000b#Vi?t#338.76240959 725#H466T#Hp tc x Hi An - Cng ty TNHH Hi u 20 nm xy dng & pht trin#^ aH.#^aCng thng#2016#^a216tr. : minh ho^b29cm#Gii thiu qu trnh hot ng v pht trin cng nhng thnh tu t c ca HTX Hi An - Cng ty Xy dng H i u (tnh Bc Giang) trn cc lnh vc: Kinh doanh bt ng sn, thi cng xy d ng c bn, c bit l trong lnh vc c th v u t, xy dng, s hu, kinh doanh cc d n ch theo m hnh x hi ho u t#Cng ti Xy dng Hi u#Hp tc x Hi An#Lch s#Xy dng#Pht trin#K yu#Sch song ng#365718#XH## 00876000000000313000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200170 00311810007000480020018000550070059000730050021001320050018001530050015001710050 01600186005000900202008000500211009001400216010000500230011002100235015003700256 021022700293020000500520020000700525020002000532013000700552016000300559#VL16.01 488#365719#^b4000b#Vi?t#333.793208209597#PH500N#Ph n ngnh in#Nguyn Th Tha nh Ho, Dng Quang Thnh, Nguyn Tn Lc...#Nguyn Th Thanh Ho#Dng Quang Th nh#Nguyn Tn Lc#Khut Quang Mu#Anh Thi#^aH.#^aCng thng#2016#^a177tr. : nh^b27cm#TTS ghi: Tp on in lc Vit Nam#Gii thiu chn dung cc n cn b ngnh in; nhng gng mt ph n tiu biu qua cc giai on pht trin ca n gnh: 1954-1975; 1975-1995; 1995-2005; 2005-nay cng nh nhng thnh tu t c ca ngnh trong thi gian trn#in#Ph n#in hnh tin tin#365719#XH## 00763000000000301000450000100150000000200140001500500150002900700360004400800050 00800090011000850100005000960110015001010150043001160820007001590160003001660130 00700169014000800176026001100184026001100195026000700206181000600213019000500219 019000500224020000900229020000800238020001000246021020500256#Rahula, Wapola#Bt dy g#L Trng Cng#Wapola Rahula ; L Trng Cng dch#^aH.#^aTn gio#201 6#^a105tr.^b29cm#Tn sch ting Anh: What the Buddha taught#294.34#XH#365720#^b1 000b#VL16.01490#VL16.01489#365720#B522#Vi?t#Dch#o Pht#Gio l#Cuc sng#Nh ng gii thch d hiu, ph hp vi mi ngi v nhng nguyn l cn bn ca hc thuyt Php Bt gip chng ta c ci nhn ng n v cuc i t iu chnh np ngh, li ni v cch ng x ca mnh## 00923000000000313000450002600110000002600110001102600070002201200310002901400090 00600190005000690820004000741810006000780010017000840020050001010070055001510080 00500206009002100211010000500232011002200237021021600259016000300475005001400478 015007000492005001400562020001100576020001100587020000400598013000700602#VV16.09 838#VV16.09837#365721#T sch X - Phng - Th trn#^b12306b#Vi?t#634#K600T#Ngu yn Duy Lng#K thut trng v chm sc mt s cy trng chnh#Nguyn Duy Lng (ch.b.), Mai Vn Tng, Phng Mai#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a164tr. : bng^b21cm#Gii thiu k thut trng, phng tr su bnh, chm sc v thu hoch mt s loi rau an ton nh: C chua, u a, da bao t, b xanh, c rt, su ho... v cy n qu gm: Cam, vi, thanh long, na, bi, su ring#KT#Mai Vn T ng#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn# Ph ng Mai#Trng trt#Cy n qu#Rau#365721## 00937000000000265000450002600110000002600110001102600070002201200310002901400090 00600190005000690820008000741810006000820020025000880030054001130080005001670090 03500172010000500207011001500212021033900227020001800566020000700584016000300591 015007000594013000700664#VV16.09840#VV16.09839#365722#T sch X - Phng - Th trn#^b14206b#Vi?t#363.192#S450T#S tay an ton thc phm#Dnh cho cc c s, h sn xut, kinh doanh thc phm#^aH.#^aChnh tr Quc gia ; Cng thng#2015#^a2 12tr.^b21cm#Gii thiu mt s vn v v sinh an ton thc phm; hng dn xy dng h s ngh cp giy chng nhn c s iu kin an ton thc phm tro ng kinh doanh; cc yu cu v an ton thc phm cn p ng trong qu trnh thm nh thc t v cc cu hi thng gp trong qu trnh cp giy chng nhn an t on thc phm trong kinh doanh#An ton thc phm#S tay#XH#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#365722## 00882000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820004000431810006000470010014000530020041000670070042001080220004001500050 01900154008000500173009003900178010000500217011002700222015007000249021016800319 020001000487020001600497013000700513016000300520005001400523012003100537#VV16.09 841#VV16.09842#365723#^b12306b#Vi?t#636#M450H#Nguyn H Anh#M hnh sinh k gip nng dn gim ngho#Nguyn H Anh (ch.b.), Nguyn Thanh Phong#T.2#Nguyn Thanh Phong#^aH.#^aChnh tr Quc gia ; Vn ho dn tc#2015#^a212tr. : nh, bng^b21c m#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#Gii thi u nhng m hnh chn nui gia sc, gia cm v nui thu sn mang li hiu qu k inh t cao v hng dn k thut thc hnh nui v phng, tr bnh cho vt nui# Chn nui#M hnh sinh k#365723#KT#Nguyn H Anh#T sch X - Phng - Th trn ## 00915000000000301000450002600110000002600070001102600110001801200310002901400090 00600190005000690820016000741810006000900010019000960020044001150070019001590080 00500178009002100183010000500204011001500209021025200224020001000476020001300486 020001300499016000300512015007000515020002100585013000700606#VV16.09844#365724#V V16.09843#T sch X - Phng - Th trn#^b14206b#Vi?t#346.59704302638#H428#Tr ng Hunh Thng#Hi - p php lut v thu tin s dng t#Trng Hunh Thng#^ aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a168tr.^b21cm#Gm cc cu hi p v thu tin s dng t theo lut t ai, quy nh chung v tin s dng t, th tc hnh ch nh v xc nh, k khai, np tin s dng t, mt s vn chuyn tip khi chu yn sang thu tin s dng t theo Lut t ai nm 2013#Php lut#Lut t ai# Sch hi p#XH#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#Thu tin s dng t#365724## 00732000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400090002901900050 00380820004000431810006000470020055000530220004001080080005001120090035001170100 00500152011002600157015004900183021011400232020001100346020001500357020001100372 020001800383013000700401016000300408012003100411#VV16.09846#365725#VV16.09845#^b 12306b#Vi?t#633#T103L#Ti liu tp hun k thut cho khuyn nng vin cp x#T.1 #^aH.#^aChnh tr Quc gia ; Nng nghip#2015#^a108tr. : tranh v^b21cm#TTS ghi : B Nng nghip v Pht trin nng thn#Gii thiu k thut trng, chm sc v thu hoch mt s cy nng nghip: La, ng, u tng, u , nhn, i voi#Trng trt#Cy lng thc#Cy n qu#Ti liu tp hun#365725#KT#T sch X - Phng - Th trn## 00949000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820006000431810006000490010018000550020039000730070035001120220004001470050 01600151008000500167009002100172010000500193011002700198012003100225015004500256 021029800301020002000599013000700619016000300626005001800629#365726#VV16.09847#V V16.09848#^b12306b#Vi?t#639.8#H561D#Nguyn Thanh Tng#Hng dn k thut nui tr ng thu sn#Nguyn Thanh Tng, Nguyn Th Thu#T.1#Nguyn Th Thu#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a135tr. : nh, bng^b21cm#T sch X - Phng - Th trn#TT S ghi: Vin Kinh t v Quy hoch Thu sn#Gii thiu mt s kin thc c bn v nui trng mt s thu sn nh: Tm s, tm th chn trng, ngao, c tra, c r phi vn n tnh v tm cng xanh vi vic chn ging, k thut nui, chm sc, qun l, thu hoch, mt s bnh thng gp v bin php phng bnh i vi nhng loi thu sn trn#Nui trng thu sn#365726#KT#Nguyn Thanh Tng## 00887000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820008000431810006000510010016000570020026000730070022000990080005001210090 03500126010000500161011002500166021026900191020000600460020001300466020000700479 016000300486015007000489013000700559012003100566#VV16.09849#VV16.09850#365727#^b 12306b#Vi?t#636.089#S450T#Trn Mnh Giang#S tay cn b th y c s#Trn Mnh Gi ang ch.b.#^aH.#^aChnh tr Quc gia ; Nng nghip#2015#^a152tr. : hnh v^b21cm# Cung cp kin thc cho cc cn b th y c s: Cc loi vacxin, cc loi khng s inh v nhng iu cn bit khi s dng; chn on v iu tr mt s bnh thng gp ca vt nui nh bnh do virus, bnh do vi khun, bnh do k sinh trng, b nh sn khoa v cc bnh khc#Th y#Cn b c s#S tay#KT#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#365727#T sch X - Phng - Th trn## 01113000000000325000450000100170000000200860001700300150010300500150011800700410 01330080005001740090021001790100005002000110022002050150044002270820012002710160 00300283013000700286014001500293026001100308026001100319026000700330181000600337 01900050034302000290034802000090037702000150038602000090040102000190041002103580 0429#Nguyn Vn Cng#V b ch s nh gi hiu qu thi hnh php lut ca cc c quan hnh chnh nh nc#Sch tham kho#inh Cng Tun#Nguyn Vn Cng (ch.b .), inh Cng Tun#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a217tr. : bng^b21cm#TTS ghi : B T php. Vin Khoa hc php l#352.8809597#XH#365728#^a70000^b550b#VV16.09 852#VV16.09851#365728#V250B#Vi?t#C quan hnh chnh s nghip#Hiu qu#Sch tham kho#nh gi#Thi hnh php lut#Trnh by nhng vn l lun v b ch s nh gi hiu qu thi hnh php lut ca c quan hnh chnh nh nc v nhng kinh nghim quc t trong vic nh gi hiu qu thi hnh php lut ca c quan hnh chnh nh nc. Thc trng p dng v nhng kin ngh v vic xy dng b ch s nh gi hiu qu thi hnh php lut ca c quan hnh chnh nc ta## 00867000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810007000590010021000660020085000870030017001720070021001890080 00500210009002100215010000500236011002500241021028900266020001900555020001700574 013000700591016000300598#VV16.09853#VV16.09854#365729#^a80000^b200b#Vi?t#332.49 597#KH100N#Nguyn Th Thu Vinh#Kh nng truyn dn chnh sch tin t Vit Na m: Nhn nh t phn tch thc chng#Sch chuyn kho#Nguyn Th Thu Vinh#^aH.# ^aChnh tr Quc gia#2016#^a142tr. : hnh v^b21cm#Trnh by c s l thuyt v thc tin v cc knh truyn dn chnh sch tin t cc nn kinh t ang pht trin. Thc trng iu hnh chnh sch tin t ca ngn hng nh nc Vit Nam c ng nhng m hnh v kt qu phn tch thc chng cc knh truyn dn chnh sch tin t Vit Nam#Chnh sch tin t#Sch chuyn kho#365729#XH## 00964000000000289000450000100120000000201060001200300170011800700120013500800050 01470090021001520100005001730110022001780820012002000160003002120130007002150140 00700222026001100229026001100240026000700251181000600258019000500264020000800269 020000800277020001000285020001700295021036200312#Phan Vn T#Vn dng dy hc h p tc trong ging dy v hc tp cc mn khoa hc x hi v nhn vn i hc q un s#Sch chuyn kho#Phan Vn T#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a192tr. : b ng^b21cm#378.1709597#XH#365730#^b500b#VV16.09855#VV16.09856#365730#V121D#Vi?t#D y hc#Hp tc#Ging dy#Sch chuyn kho#Gii thiu tng quan tnh hnh nghin c u v dy hc hp tc trong lch s gio dc Vit Nam. C s l lun v thc ti n vn dng l thuyt dy hc hp tc trong dy hc cc mn khoa hc x hi v nh n vn i hc qun s. Yu cu, iu kin vn dng v quy trnh t chc dy h c cc mn khoa hc x hi v nhn vn i hc qun s theo kiu dy hc hp t c## 00690000000000241000450000200520000000800050005200900210005701000050007801100150 00830820016000980160003001140130007001170140016001240260007001400260011001470260 01100158181000600169019000500175020001000180020001100190020001800201021022900219 #Lut nh nm 2014 v ngh nh hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 016#^a311tr.^b21cm#346.59704302632#XH#365731#^a50000^b1000b#365731#VV16.09858#V V16.09857#L504N#Vi?t#Php lut#Lut nh #Vn bn php lut#Gii thiu nhng ni dung lin quan n quy nh ca lut nh nm 2014, v s hu, pht trin, qu n l, s dng nh ; giao dch v nh ; qun l nh nc v nh ti Vit Nam v hng dn thi hnh mt s iu ca lut nh ## 01251000000000361000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820006000431810006000490020092000550070054001470050017002010050013002180050 01200231005001300243005001400256008000500270009002100275010000500296011001500301 01200310031601500700034702103830041702000200080002000120082002000090083202000120 0841013000700853016000300860020002600863#VV16.09860#VV16.09859#365732#^b12306b#V i?t#338.1#K312N#Kinh nghim vt kh, lm giu ca nng dn min ni, vng su, vng xa, bin gii, hi o#Ch.b.: Nguyn Duy Lng, Ng Vn Hng, L Vn Khi.. .#Nguyn Duy Lng#Ng Vn Hng#L Vn Khi#L Minh Hng#Vi Tin Trnh#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2016#^a204tr.^b21cm#T sch X - Phng - Th trn#u ba sch ghi: Hi ng Ch o Xut bn Sch x, phng, th trn#Gii thiu 54 bi vit v 54 gng nng dn vt kh thot ngho, vn ln lm giu chnh ng t cc m hnh chn nui a canh-a con, trng cy cng nghip, trang tri tng hp... ng thi hng dn cc nng dn khc a phng trong sn xut, trng trt, c hn nui thot ngho, th hin tinh thn on kt "tnh lng, ngha xm", h ng ng phong tro xy dng nng thn mi#Kinh t nng nghip#H nng dn#Lm gi u#Kinh nghim#365732#XH#Gng in hnh tin tin## 00733000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820006000491810007000550010015000620020038000770030017001150070015001320040 01900147008000500166009002100171010000500192011002900197021018600226020001600412 020001700428013000700445016000300452#VV16.09862#VV16.09861#365733#^a69000^b531b #Vi?t#320.6#CH312S#Nguyn Hu Hi#Chnh sch cng - Nhng vn c bn#Sch chu yn kho#Nguyn Hu Hi#Xut bn ln th 2#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a431t r. : bng, s ^b21cm#Trnh by v c im, vai tr, phn loi, cu trc ni d ung, chu trnh, vn hoch nh, t chc thc thi, phn tch, nh gi v t c hc cng tc phn tch, nh gi chnh sch cng#Chnh sch cng#Sch chuyn kh o#365733#XH## 01040000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820006000491810006000550020036000610070066000970050021001630050016001840050 01600200005001400216005002000230008000500250009002100255010000500276011003100281 02103310031202000220064302000110066502000080067602000200068401300070070401600030 0711#VV16.09864#VV16.09863#365734#^a55000^b700b#Vi?t#658.4#L600T#L thuyt tr chi trong kinh doanh#Nguyn Th Thu Hng, Hong nh Minh (ch.b.), Chu Nguyn Bnh...#Nguyn Th Thu Hng#Hong nh Minh#Chu Nguyn Bnh#L Quang Hiu#Nguy n Th Thu Hoi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a190tr. : hnh v, bng^b21cm#Tr nh by nhng vn c bn v l thuyt tr chi kinh doanh v cc yu t ca tr chi trong kinh doanh nh: ngi chi, quy tc chi, gi tr gia tng.... Gii thiu cc tr chi cnh tranh vi vic m t tr chi cnh tranh, cc gi thit v tr chi cnh tranh....; tr chi hp tc vi cc hnh thc thng lng v u gi#Chin lc kinh doanh#Cnh tranh#Hp tc#B quyt thnh cng#365734#KT## 00851000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010016000640020029000800070057001090050018001660050 01300184008000500197009002100202010000500223011002600228015004500254021020200299 020002000501020000900521020000900530013000700539016000300546#VV16.09866#VV16.098 65#365735#^a178000^b500b#Vi?t#792.024#108D#Nguyn nh Thi#o din m thanh - nh sng#Nguyn nh Thi (ch.b.), Nguyn Xun Khnh, L Vn Cng#Nguyn Xun K hnh#L Vn Cng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a184tr. : minh ho^b21cm#TTS ghi: i hc Sn khu - in nh H Ni#Cung cp nhng kin thc c bn v lch s hnh thnh v pht trin cc thit b m thanh, nh sng c bn cng nh qu trnh ca cng vic thit k v thc hin hiu qu m thanh, nh sng sn khu.. .#Ngh thut sn khu#m thanh#nh sng#365735#XH## 00881000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820011000491810008000600010017000680020073000850030017001580070023001750080 00500198009002100203010000500224011003100229021027300260020001200533020000900545 020001000554020001700564013000700581016000300588#VV16.09868#VV16.09867#365736#^a 50000^b500b#Vi?t#306.852071#GI-108D#Trn Th Thi H#Gio dc ca cc h gia nh nng thn hin nay: Thc trng v gii php#Sch chuyn kho#Trn Th Thi H ch.b.#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a181tr. : hnh v, bng^b21cm#Gii thiu kin thc c bn v gio dc ca cc h gia nh khu vc nng thn thuc ba kh u vc Bc, Trung, Nam; ng thi a ra cc gii php, khuyn ngh nhm tng c ng hiu qu gio dc ca cc h gia nh khu vc nng thn trong bi cnh chuy n i c cu kinh t#H gia nh#Gio dc#Nng thn#Sch chuyn kho#365736#XH# # 00817000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810008000550010011000630020037000740030017001110070011001280080 00500139009002100144010000500165011003100170021026500201020001600466020000900482 020000900491020001700500013000700517016000300524#365737#VV16.09869#VV16.09870#^a 60000^b800b#Vi?t#320.6#GI-104S#L Vn Ho#Gim st v nh gi chnh sch cng# Sch chuyn kho#L Vn Ho#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a295tr. : hnh v, b ng^b21cm#Gii thiu nhng vn c bn v gim st v nh gi chnh sch cng ; nh gi tc ng; o lng kt qu thc hin chnh sch cng; phng php n h gi tc ng thc hin ngu nhin; phng php nh gi phi thc nghim; t ch c nh gi tc ng chnh sch...#Chnh sch cng#Gim st#nh gi#Sch chuyn kho#365737#XH## 01294000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810008000630020058000710030095001290070068002240050013002920050 01800305005001800323005001300341005001500354004002900369008000500398009002100403 01000050042401100150042901500330044402104030047702000230088002000200090302000110 0923013000700934016000300941#365738#VV16.09871#VV16.09872#^a25000^b10031b#Vi?t# 324.2597075#GI-108T#Gio trnh ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam#D nh cho sinh vin i hc, cao ng khi khng chuyn ngnh Mc - Lnin, t tng H Ch Minh#B.s.: inh Xun L, Nguyn ng Quang (ch.b.), Nguyn Vit Thng... #inh Xun L#Nguyn ng Quang#Nguyn Vit Thng#Ng ng Tri#Nguyn Vn Ho#T i bn c b sung, sa cha#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a278tr.^b21cm#TTS gh i: B Gio dc v o to#Trnh by i tng, nhim v v phng php nghin c u mn ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam, s ra i ca ng Cng s n Vit Nam v Cng lnh chnh tr u tin ca ng, ng li u tranh ginh chnh quyn (1930 - 1945), ng li khng chin chng thc dn Php v quc M xm lc (1945 - 1975), ng li cng nghip ho, ng li xy dng nn kin h t th trng nh XHCN...#ng Cng sn Vit Nam#ng li cch mng#Gio tr nh#365738#GT## 01128000000000349000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820007000511810008000580020060000660030095001260070067002210050014002880050 01600302005001800318005000800336005001400344004002000358008000500378009002100383 01000050040401100150040901500330042402102700045702000200072702000100074702000110 0757013000700768016000300775#VV16.09874#365739#VV16.09873#^a36000^b10031b#Vi?t# 335.43#GI-108T#Gio trnh nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin#Dnh cho sinh vin i hc, cao ng khi khng chuyn ngnh Mc - Lnin, t tng H Ch Minh#B.s.: Phm Vn Sinh, Phm Quang Phan (ch.b.), Nguyn Vit Thng...#Ph m Vn Sinh#Phm Quang Phan#Nguyn Vit Thng#V Tnh#on c Hiu#Ti bn c s a cha#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a490tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh by nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin. Th gii quan, phng php lun trit hc ca ch ngha Mc - Lnin. Hc thuyt kinh t ca ch ngha Mc - Lnin v phng thc sn xut t bn ch ngha. L lun ca ch ng ha Mc - Lnin v ch ngha x hi#Ch ngha Mc-Lnin#Nguyn l#Gio trnh#365 739#GT## 01156000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820019000411810006000600020055000660070059001210050015001800050019001950050 01400214005001400228008000500242009002100247010000500268011003300273015007100306 021042600377020000800803020001100811020001000822013000700832016000300839#VV16.09 876#VV16.09875#365740#^b300b#Vi?t#324.25970750959734#L302S#Lch s ng b v nh n dn x Din Hng (1930 - 2015)#B.s.: Phm Ngc Hng, Nguyn Xun Trng, T Q uang Doan...#Phm Ngc Hng#Nguyn Xun Trng#T Quang Doan#T Quang Dinh#^aH.# ^aChnh tr Quc gia#2016#^a304tr., 28tr. nh : bng^b21cm#TTS ghi: ng b huy n Thanh Min. Ban chp hnh ng b x Din Hng#Ghi li truyn thng yu nc v cch mng v vang ca nhn dn, s pht trin, trng thnh ca ng b x Di n Hng, huyn Thanh Min, tnh Hi Dng qua cc thi k: Khi qut v mnh t con, con ngi Nhip X trc nm 1930, thnh lp x v chi b ng x Din Hn g (1930-1946), khng chin chng Php (1946-1954); xy dng CNXH min Bc v k hng chin chng M (1954-1975), thc hin cng cuc i mi (1976-2000)...#Lch s#ng b x#1930-2015#365740#XH## 00703000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810006000540010015000600020040000750070015001150080005001300090 01100135010000500146011002200151012001800173021021300191020001500404020000800419 013000700427016000300434#VV16.09878#VV16.09877#365741#^a80000^b1000b#Vi?t#270#M 106T#Phan Tn Thnh#Mang tin mng vo cc thc ti trn th#Phan Tn Thnh#^aH.# ^aTn gio#2015#^a466tr. : bng^b21cm#i sng tm linh#Ging dy v tnh yu Th in Cha dnh cho nhn loi; s mng ca Hi thnh v nguyn tc ca gio hun x hi, chn l v phm gi con ngi, vai tr ca gia nh, gi tr lao ng, b o v mi trng, ho bnh...#o Thin cha#Gio l#365741#XH## 00486000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010016000640020044000800070016001240080005001400090 01100145010000500156011002200161020001900183020001100202020000900213013000700222 016000300229#VV16.09880#VV16.09879#365742#^a60000^b1000b#Vi?t#371.782#B108L#Tr n Cng Thun#Bo lc hc ng qua nghin cu & kho st#Trn Cng Thun#^aH.#^a Tn gio#2016#^a518tr. : bng^b21cm#Bo lc trng hc#Nghin cu#Kho st#36574 2#XH## 00921000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010009000620020029000710030036001000070038001360050 01500174008000500189009001100194010000500205011001500210015005000225021029800275 020001500573020001600588013000700604016000300611019000500614#VV16.09881#365743#V V16.09882#^a25000^b1000b#Vi?t#212.7#T254T#Phanxic#Tn Thin cha l Thng Xt #Cuc i thoi vi Andrea Tornielli#Phanxico ; Chuyn ng: Nguyn Vn Yn#Nguy n Vn Yn#^aH.#^aTn gio#2016#^a124tr.^b21cm#Nguyn tc ting : Il Nome di Dio misericordia#Ging gii v lng thng xt ca Thin Cha - im ta cho tng ngi nam ngi n trn tri t, nhng ngi u su v au kh, nhng ngi ngh o, ngi b gt ra bn l, ngi mt phng hng... vt qua nhng vt thng th l cng nh tm hn bng chnh s rng m t lng thng xt ca mnh#o Th in cha#Lng thng xt#365743#XH#Dch## 00817000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810007000570010018000640020050000820070041001320050017001730080 00500190009001100195010000500206011001500211015004900226013000700275016000300282 019000500285021018900290020000900479020000900488020001800497#VV16.09884#VV16.098 83#365744#^a35000^b1500b#Vi?t#262.52#NH556#Ratzinger, Joseph#Nhng im nhn t hn hc ca cng ng Vatican II#Joseph Ratzinger ; Nguyn c Thng dch#Nguyn c Thng#^aH.#^aTn gio#2016#^a206tr.^b21cm#Nguyn tc: Theological highlight s of Vatican II#365744#XH#Dch#M t nhng kha cnh bn trong, mt s lc thi ng ling v Cng ng; nhn mnh vin cnh ca cc bin c v nhng vn cn b n ca lc v nhng s v, giai on cui ca Cng ng#Gio hi#Thn hc#C ng ng Vatican## 00970000000000325000450000100190000000200470001900500210006600700530008700800050 01400090011001450100005001560110015001610150059001760820010002350160003002450130 00700248014001600255026001100271026000700282026001100289181000700300019000500307 01900050031202000150031702000090033202000080034102000100034902000480035902102370 0407#Chatelard, Antoine#Charles de Foucauld hnh trnh n Tamanrasset#Tiu mui Cha Gisu#Antoine Chatelard ; Chuyn ng: Tiu mui Cha Gisu#^aH.#^aTn gio #2016#^a309tr.^b21cm#Nguyn tc: Charles de Foucauld le chemin vers Tamanrasset# 255.17092#XH#365745#^a50000^b1000b#VV16.09885#365745#VV16.09886#CH109D#Vi?t#Dc h#o Thin cha#Linh mc#Tiu s#S nghip#Foucauld, de Charles, 1858-1916, Lin h mc, Php#Trnh by nhng mc tiu s ca cha Charles de Foucauld t thi th u hnh phc tri qua thi nin thiu ni lon cho n hnh trnh thay i nh hng khi n nh c Tamanrasset v nhng bin i su sc ghi du trong cuc i Cha## 00953000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820006000491810007000550010014000620020021000760070060000970050016001570050 01700173008000500190009001100195010000500206011001500211012001800226020001000244 01300070025401600030026101900050026401500370026902000180030602000050032402000120 0329021027400341#VV16.09887#VV16.09888#365746#^a94000^b500b#Vi?t#181.4#PH561#B runton, Paul#Phng ng huyn b#Paul Brunton ; Nguyn Hu Kit dch ; Nguyn M inh Tin h..#Nguyn Hu Kit#Nguyn Minh Tin#^aH.#^aTn gio#2016#^a375tr.^b21 cm#T sch Huyn mn#Trit hc#365746#XH#Dch#Nguyn tc: A search in secret Ind ia#i sng tm linh#Yoga#Ngi Hindu#Cun sch k v hnh trnh khm ph nhng b n tm linh cn n giu ca vng t n qua vic tip xc, phng vn v gh i chp v nhng v o s chn tu, nhng n i c knh t nghn xa m tc gi gp trn chng ng vin du di hn x x linh thing, huyn b ny## 00609000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560010015000620020020000770070061000970150019001580050 01600177005001700193008000500210009001100215010000500226011001500231012001800246 020001600264020001200280016000300292019000500295013000700300#VV16.09890#VV16.098 89#365747#^a110000^b500b#Vi?t#823.8#T126P#Lytton, Bulwer#Ty Phng huyn b#Bu lwer Lytton ; Nguyn Hu Kit dch ; Nguyn Minh Tin h..#Nguyn tc: Zanoni#Ng uyn Hu Kit#Nguyn Minh Tin#^aH.#^aTn gio#2016#^a461tr.^b21cm#T sch Huyn mn#Vn hc cn i#Tiu thuyt#VH#Dch#365747## 00829000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820004000491810006000530010014000590020016000730070060000890150037001490050 01600186005001700202008000500219009001100224010000500235011001500240012001800255 02000080027301600030028101900050028402000080028902000090029701300070030602101900 0313#VV16.09891#VV16.09892#365748#^a60000^b500b#Vi?t#962#A103C#Brunton, Paul#Ai Cp huyn b#Paul Brunton ; Nguyn Hu Kit dch ; Nguyn Minh Tin h..#Nguyn tc: A search in secret Egypt#Nguyn Hu Kit#Nguyn Minh Tin#^aH.#^aTn gio# 2016#^a239tr.^b21cm#T sch Huyn mn#Lch s#XH#Dch#Tngio#t nc#365748#Gh i chp li nhng kha cnh b n ca x Ai Cp m ngy nay t ngi c bit n v m t li nhng cuc im o trong cc n th ca x s c nn vn minh g n nh c xa nht th gii## 01097000000000337000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820008000511810007000590020081000660070064001470050016002110050014002270050 02100241005001900262005001900281008001800300009003400318010000500352011003100357 02102840038802000220067202000270069402000090072102000100073002000090074001300070 0749016000300756#VV16.09893#365749#VV16.09894#^a100000^b1000b#Vi?t#373.246#PH11 0T#Pht trin nng lc hng nghip cho gio vin b mn trng trung hc ph th ng#Nguyn Kim Hng (ch.b.), Hunh Vn Sn, Nguyn Th Minh Hng...#Nguyn Kim H ng#Hunh Vn Sn#Nguyn Th Minh Hng#Nguyn Vnh Khng#Trn Ch Vnh Long#^aT p. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a274tr. : hnh v, bng^b 24cm#Trnh by l lun v cng tc hng nghip cho hc sinh THPT; nng lc hn g nghip ca i ng gio vin b mn (GVBM) trng THPT; pht trin nng lc hng nghip cho i ng GVBM trng THPT v thc trng cng tc pht trin nng lc hng nghip cho i ng GVBM trng THPT#Gio dc hng nghip#Trng tr ung hc ph thng#Nng lc#Gio vin#Hc sinh#365749#XH## 00651000000000265000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200060 00301810007000360010017000430020018000600070032000780080005001100090011001150100 00500126011001500131021019900146020000900345020000800354016000300362019000500365 005000800370013000700378#VV16.09895#365750#^b500b#Vi?t#294.3#QU600S#Quy Sn Linh Hu#Quy Sn cnh sch#Quy Sn Linh Hu ; Tu Hi dch#^aH.#^aTn gio#2016#^a20 7tr.^b21cm#Trnh by nhng li khuyn dy ca T s trong o Pht qua bi vn c a thin s Quy Sn Linh Hu. Gii thiu mt s bi lun gii v gio l o Ph t cng nh cuc i ca thin s Quy Sn Linh Hu#o Pht#Gio l#XH#Dch#Tu H i#365750## 00852000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810007000580020034000650070073000990050016001720050016001880050 02300204005001200227005001200239008000500251009001100256010000500267011003100272 01200110030302101710031402000150048502000090050002000070050901300070051601600030 0523#VV16.09897#VV16.09896#365751#^a60000^b2000b#Vi?t#268.432#CH501G#Cha Gisu mi con li vi Cha#B.s: Nguyn Vn Hin (ch.b.), Nguyn Th Bch, Nguyn Th Phng Dung...#Nguyn Vn Hin#Nguyn Th Bch#Nguyn Th Phng Dung#Nguyn H nh#L Anh Hin#^aH.#^aTn gio#2015#^a208tr. : hnh v, bng^b24cm#Hip thng#H ng dn cc em nh nhn bit v yu mn Cha Gisu, bit cu nguyn v tham d thnh l, tun gi cc iu rn ca Ngi v tr nn ngi con tho ca Cha Cha trn tri#o Thin cha#Gio dc#Tr em#365751#XH## 00589000000000253000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200080 00311810006000390020036000450030046000810080005001270090011001320100005001430110 02500148015003800173021008200211020000900293020001000302020001300312016000300325 013000700328#365752#VV16.09898#^b1000b#Vi?t#294.382#K312T#Kinh tm iu v kho l su phng#Nghi thc tng nim hng ngy ton ting Vit#^aH.#^aTn gio#2016 #^a46tr. : tranh v^b24cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#Gii thiu ni d ung v nghi thc tng kinh Tm iu; phn sm nguyn v hi hng#o Pht#Kinh Pht#Kinh Bt i#XH#365752## 00725000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470020013000530030011000660070073000770080005001500090011001550100 00500166011002500171015003800196021008100234020000900315020001000324020001300334 016000300347019000500350005001500355005001700370005001700387013000700404#VV16.09 899#365753#^a14000^b1000b#Vi?t#294.382#K312P#Kinh Ph mn#m - Ngha#Dch, ch gii: on Trung Cn, Nguyn Minh Tin ; Nguyn Minh Hin h..#^aH.#^aTn gio#2 015#^a51tr. : tranh v^b21cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#Gii thiu n i dung v nghi thc tng kinh Ph mn; phn sm nguyn v hi hng#o Pht#Kin h Pht#Kinh Ph mn#XH#Dch#on Trung Cn#Nguyn Minh Tin#Nguyn Minh Hin#365 753## 01047000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810007000550020073000620070083001350050012002180050015002300050 01200245005001700257005002200274005001600296005001300312008000500325009001100330 01000050034101100150034602103110036102000100067202000090068202000080069101300070 0699016000300706#365754#VV16.09901#VV16.09900#^a98000^b300b#Vi?t#210.1#TR308H#T rit hc tn gio vi nhng vn nhn sinh quan: L lun v thc tin#L Vn T ng, Nguyn Vn Qu, Minh Hp... ; Ch.b.: Nguyn Th Phc, Ng Vn Trn#L V n Tng#Nguyn Vn Qu# Minh Hp#Nguyn Tin Dng#Phng Th Phng Tho#Nguyn Th Phc#Ng Vn Trn#^aH.#^aTn gio#2016#^a319tr.^b24cm#Gii thiu hn 30 tham lun v trit hc tn gio v nhn sinh quan vi cc vn v ton cu ho v gii thot lun; vai tr ca tn gio trong x hi hin i qua s kin gii ca Erich Fromm; pht gio vi bo v mi trng Vit Nam; mt s vn l lun v tn gio v v tnh hnh tn gio hin nay...#Trit hc#Tn gio#L lun#3657 54#XH## 00687000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820006000411810006000470020033000530070052000860220004001380050016001420050 01500158005001200173005001300185008000500198009001100203010000500214011002100219 015009600240020000900336013000700345016000300352020000400355005001400359#365755# VV16.09903#VV16.09902#^b500b#Vi?t#294.3#C450L#C L - Thn Quang bch vnh thi#B .s.: Trn Ngc Anh, Thch Th Long, V Vn Bng...#T.1#Thch Tm Vng#Thch Th Long#V Vn Bng#Trn Hu Ch#^aH.#^aTn gio#2016#^a134tr. : nh^b20cm#TTS gh i: Pht gio huyn Trc Ninh ; Hi th ng lut Vit Nam. Chi nhnh Trc Ninh Nam nh#o pht#365755#VH#Th#Trn Ngc Anh## 00737000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820009000421810007000510010013000580020010000710070013000810040018000940080 00500112009001100117010000500128011001400133015001300147021027200160020000900432 020000800441013000700449016000300456#VV16.09905#VV16.09904#365756#^b1000b#Vi?t#2 94.3444#CH115T#Hi Triu m#Chn tru#Hi Triu m#Ti bn ln th 2#^aH.#^aTn gio#2015#^a83tr.^b21cm#Cha Dc s#Gm nhng bi gio l ni v vic tu tm c a o Pht qua hnh nh con tru, tri qua nhng bc thun ho tru d hay yn bnh an lnh nh tru hin, qua cng l cch bit luyn tm mnh c th gt b ht tham sn si tm an lc v hnh phc cho chnh bn thn mnh#o Pht#Gi o l#365756#XH## 00629000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820008000421810006000500020021000560070021000770080005000980090011001030100 00500114011002500119015003800144021011500182020000900297020001400306016000300320 019000500323005001600328013000700344#VV16.09906#VV16.09907#365757#^b1000b#Vi?t#2 94.382#K312N#Kinh Nhn qu ba i#Thch Thin Tm dch#^aH.#^aTn gio#2016#^a51 tr. : tranh v^b21cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#Gii thiu ni dung K inh Nhn qu ba i v mt s cu chuyn minh ho v s oan gia nghip bo theo Kinh Nhn qu#o Pht#Kinh Nhn qu#XH#Dch#Thch Thin Tm#365757## 00441000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810007000500010008000570020021000650070013000860080005000990090 01100104010000500115011002500120020000900145016000300154020000700157013000700164 020001600171#365758#VV16.09908#VV16.09909#^b1000b#Vi?t#294.363#TR527P#Tr Hi#Tr uyn Pht Thch Ca#Tr Hi b.s.#^aH.#^aTn gio#2016#^a77tr. : tranh v^b21cm# o Pht#XH#Truyn#365758#Thch Ca Mu Ni## 00689000000000301000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200080 00311810006000390020028000450030020000730070019000930040019001120080005001310090 01100136010000500147011002600152015003800178021010500216020000900321020001000330 020001800340016000300358019000500361005001400366013000700380#365759#VV16.09910#^ b1000b#Vi?t#294.382#K312Q#Kinh qun v lng th Pht#Ba mi bn hnh#Thch Hng T dch#Ti bn ln th 10#^aH.#^aTn gio#2015#^a144tr. : tranh v^b23cm# TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#H thng qun tng ca Php mn tu tnh qua s ch dy ca c Pht v pht huy tn, hnh, nguyn...#o Pht#Kinh Pht #Kinh V lng th#XH#Dch#Thch Hng T#365759## 00659000000000277000450000100170000000200150001700700220003200400190005400800050 00730090011000780100005000890110026000940150038001200820008001580160003001660130 00700169014001600176026000700192026001100199181000600210019000500216020000900221 020001000230020001500240021012600255#Thch ng Quang#Kinh Nht tng#Thch ng Quang b.s.#Ti bn ln th 10#^aH.#^aTn gio#2016#^a182tr. : tranh v^b23cm#TT S ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#294.382#XH#365760#^a16000^b1000b#365760#VV16 .09911#K312N#Vi?t#o Pht#Kinh Pht#Kinh Nht tng#Gii thiu ni dung kinh Nh t tng gm cc nghi thc cng phu khuya, cng phu chiu, cu an, sm hi, th th c, phng sinh...## 00559000000000265000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200080 00381810007000460020018000530070021000710050015000920080005001070090011001120100 00500123011001500128021009800143020000900241020001000250013000700260016000300267 019000500270020001800275#365761#VV16.09912#^a42000^b500b#Vi?t#294.382#PH109B#Ph p bo n kinh#Dch: on Trung Cn#on Trung Cn#^aH.#^aTn gio#2016#^a205tr .^b21cm#Gii thiu ni dung Kinh Php Bo n phn dch ting Vit v phn m ch Hn ca Lc T Hu Nng#o Pht#Kinh Pht#365761#XH#Dch#Kinh Php Bo n## 00621000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400090002901900050 00380820009000431810006000520010016000580020016000740070016000900220004001060080 00500110009001100115010000500126011002600131021012100157020000900278013000700287 019000300294005001600297020000800313020001000321#VV16.09913#365762#VV16.09914#^b 10000b#Vi?t#294.3444#L431Y#Thch Thng Lc#Lng yu thng#Thch Thng Lc#T.2#^ aH.#^aTn gio#2016#^a171tr. : tranh v^b21cm#Gm nhng cu chuyn nh cao l ng yu thng con ngi ca nhng c nhn sn sng hy sinh bn thn mnh v ng i khc#o Pht#365762#XH#Thch Thng Lc#Gio l#Cuc sng## 00705000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010012000650020040000770070056001170050010001730050 01400183008000500197009001100202010000500213011001500218015003800233021009600271 020000900367020000800376020000900384013000700393016000300400#VV16.09916#365763#V V16.09915#^a42000^b1000b#Vi?t#294.3444#L557G#Trung Phong#Lc ging tn tm min h tch ngha gii#Trung Phong, Qung Lc ; Thch Duy Lc dch, lc ging#Qung Lc#Thch Duy Lc#^aH.#^aTn gio#2015#^a715tr.^b21cm#TTS ghi: Gio hi Pht gi o Vit Nam#Gm 73 tp bi ging gii thch, hng dn cho cc tng ni, pht t tu hnh nhn ra tm mnh#o Pht#Tu hnh#Trit l#365763#XH## 00685000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590020023000650070047000880050015001350050014001500080 00500164009001100169010000500180011001500185015003800200021012200238020000900360 020000800369020000800377013000700385016000300392#VV16.09918#VV16.09917#365764#^a 10500^b1000b#Vi?t#294.3444#L557G#Lc ging B Tt gii#Thch Tr Tnh dch ; T hch Duy Lc lc ging#Thch Tr Tnh#Thch Duy Lc#^aH.#^aTn gio#2015#^a150t r.^b21cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#Gii thch v 10 gii trng v 48 gii khinh trong o Pht, gip Pht t tu hnh c o v hnh tr tng kinh n im Pht#o Pht#Gio l#Tu hnh#365764#XH## 00692000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470010015000530020018000680030011000860070015000970040018001120080 00500130009001100135010000500146011002600151021016700177020000900344020001000353 020001800363020001100381013000700392016000300399#365765#VV16.09919#^a32000^b100 0b#Vi?t#294.382#K312P#Thch Thanh T#Kinh Php Bo n#Ging gii#Thch Thanh T #Ti bn ln th 4#^aH.#^aTn gio#2016#^a487tr. : tranh v^b21cm#Bao gm nhng li dy ca Lc T i vi cc t th hin trong 10 phm ca Kinh Php Bo n: Hnh Do, Bt nh, Nghi vn, nh tu, To thin, Sm hi, C duyn...#o Ph t#Kinh Pht#Kinh Php Bo n#Ging kinh#365765#XH## 00696000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810007000490010009000560020014000650070036000790050015001150040018001300080 00500148009001100153010000500164011001500169015003800184021014900222020000900371 020000600380020001000386013000700396016000300403#VV16.09920#365766#^a19000^b100 0b#Vi?t#294.34435#TH305C#Tr Khi#Thin cn bn#Tr Khi ; Thch Thanh T son d ch#Thch Thanh T#Ti bn ln th 8#^aH.#^aTn gio#2016#^a249tr.^b21cm#TTS gh i: Gio hi Pht gio Vit Nam#Trnh by phng php to thin v qu trnh to thin theo th t t thp n cao: Tu tp to thin ch qun, to thin Tam Mui , lc diu php mn#o Pht#Thin#To thin#365766#XH## 00675000000000265000450000100150000000200200001500700200003500400180005500800050 00730100005000780110034000830150038001170820008001550160003001630130007001660140 01600173026000700189026001100196181000700207019000500214020000900219020000900228 020000800237021016400245#Thch Minh Tu#Pht v Thnh Chng#Thch Minh Tu b.s.# Ti bn ln th 5#^aH.#2016#^a334tr. : bn , tranh v^b21cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#294.363#XH#365767#^a23000^b1000b#365767#VV16.09921#PH124V#V i?t#o Pht#c Pht#Tiu s#Lc s v cuc i ca c Pht Thch Ca Mu ni v mi i t hng u ca Pht nh ngi X Li Pht, Mc Kin Lin, ngi Ph Lu Na, Tu B , i Ca Dip...## 00643000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010017000660020024000830070017001070040018001240080 00500142009001100147010000500158011001500163015003800178021012200216020000900338 020000800347013000700355016000300362#365768#VV16.09922#VV16.09923#^a22000^b1000 b#Vi?t#294.30954#L557S#Thch Thanh Kim#Lc s Pht gio n #Thch Thanh Kim #Ti bn ln th 5#^aH.#^aTn gio#2016#^a278tr.^b20cm#TTS ghi: Gio hi Pht g io Vit Nam#Gii thiu cc thi i nguyn thu Pht gio. Thi i b phi Ph t gio. Thi i i tha Pht gio. Thi i mt gio#o Pht#Lch s#365768#X H## 00765000000000313000450000200540000000300090005400500120006300500170007500700360 00920040019001280080005001470090011001520100005001630110026001680150098001940820 00800292016000300300013000700303014001600310026001100326026000700337181000600344 019000500350019000500355020000900360020001000369020001300379021005900392#Kinh D c s lu ly quang nh lai bn nguyn cng c#m ngha#Huyn Trang#Thch Huyn Dung#Dch: Huyn Trang, Thch Huyn Dung#Ti bn ln th 16#^aH.#^aTn gio#2016 #^a117tr. : tranh v^b23cm#Tn sch ngoi ba ghi: Kinh Dc s bn nguyn cng c. - TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#294.382#XH#365769#^a11000^b2000b#V V16.09924#365769#K312D#Vi?t#Dch#o Pht#Kinh Pht#Kinh Dc s#Hng dn cc n ghi thc tng nim v ni dung Kinh Dc s## 00604000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200080 00381810006000460020013000520070015000650050010000800080005000900090011000950100 00500106011002500111015003800136021010500174020000900279020001000288013000700298 016000300305019000500308020001300313#365770#VV16.09925#^a9000^b2000b#Vi?t#294.3 82#K312D#Kinh Dc s#Tu Nhun dch#Tu Nhun#^aH.#^aTn gio#2016#^a82tr. : tr anh v^b23cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#Gii thiu ni dung ca Kinh Dc s cng nh nhng bi vn, bi nguyn gip con ngi gic ng o Pht#o Pht#Kinh Pht#365770#XH#Dch#Kinh Dc s## 00656000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470010008000530020020000610070045000810050017001260040019001430080 00500162009001100167010000500178011002100183015003800204021006400242020000900306 020001000315013000700325016000300332019000500335020001400340#VV16.09926#365771#^ a15500^b2000b#Vi?t#294.382#T550B#Ng t#T bi Thu Sm php#Trc thut: Ng t ; Thch Huyn Dung dch#Thch Huyn Dung#Ti bn ln th 12#^aH.#^aTn gio#2 016#^a182tr. : nh^b23cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#Gii thiu phng thc v nghi l tng nim Php T bi Thu sm#o Pht#Kinh Pht#365771#XH#Dch #Kinh Thu Sm## 01058000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820013000421810006000550020131000610070059001920050018002510050014002690050 01400283005001800297005001700315008000500332009002100337010000500358011002200363 02102560038501300070064102000190064802000160066702000160068302000080069901600030 0707020001000710#VV16.09927#VV16.09928#365772#^b1000b#Vi?t#330.95970442#M458S#M t s vn l lun - thc tin v nh hng x hi ch ngha trong pht trin kinh t th trng Vit Nam qua 30 nm i mi#Nguyn Vit Thng, inh Quang T y, L Minh Ngha (ch.b.)...#Nguyn Vit Thng#inh Quang Ty#L Minh Ngha#Nguyn Xun Thng#Nguyn Mnh Hng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a372tr. : bng^b24c m#Trnh by nhng lun c khoa hc v nh hng x hi ch ngha trong pht tri n kinh t thi trng Vit Nam qua 30 nm i mi, thc trng, quan im, mc tiu, gii php nhm pht trin kinh t th trng Vit Nam n nm 2020, tm nhn n nm 2030#365772#Kinh t th trng#nh hng XHCN#Thi k i mi#L l un#XH#Thc tin## 01071000000000313000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200090 00311810006000400020061000460070042001070050012001490050014001610050011001750050 01500186005001600201008000500217009002100222010000500243011002100248021043400269 020001500703020000800718020001100726020001000737013000700747016000300754#VV16.09 929#365773#^b1000b#Vi?t#320.9597#U523B#U ban Dn tc - 70 nm xy dng v pht trin (1946 - 2016)#V Hu Hot, Chu Vn Khnh, V Vn By...#V Hu Hot#Chu V n Khnh#V Vn By#Phm Thc Thu#Nguyn Vn Thc#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016 #^a535tr. : nh^b27cm#Khi qut qu trnh xy dng v pht trin ca c quan cn g tc dn tc trong 70 nm qua cc giai on: Thnh lp v hot ng trong khnh chin chng thc dn Php (1946 -1954); phc v hai nhim v chin lc ca cc h mng Vit Nam ( 1954 -1975); nhng nm u xy dng t nc thng nht i l n ch ngha x hi ( 1975- 1990); trong s nghip i mi, y mnh cng nghip ho, hin i ho, hi nhp v pht trin ( 1990 -2016)#U ban dn tc#Lch s#P ht trin#1946-2016#365773#XH## 00965000000000337000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200100 00301810006000400020043000460070069000890080005001580090021001630100005001840110 01500189015005200204021022100256020000800477020000800485013000700493016000300500 00500070050300500160051000500140052600500150054000500230055500500160057800500140 0594005001900608#365774#VV16.09930#^b500b#Vi?t#306.09597#V115H#Vn ho vi ng lc ca s nghip i mi#L Anh, Nguyn Vn Bng, Hong Ch Bo... ; B.s.: inh Ngc Thch...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a806tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Q uc gia Thnh ph H Ch Minh...#Tp hp cc bi vit ca cc hc gi, cc nh k hoa hc, nh nghin cu, nh gio, nhng vn l lun chung v vn ho, vai tr ng lc ca vn ho trong cc lnh vc i sng x hi v trong qu trnh hi nhp quc t#Vn ho#i mi#365774#XH#L Anh#Nguyn Vn Bng#Hong Ch Bo#Ngu yn Vn o#Nguyn Th Thanh Nhin#inh Ngc Thch#on Thanh H#Thi Th Thu H ng## 01056000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820012000421810006000540020053000600070049001130050015001620050015001770050 01400192005001100206005001700217008000500234009002100239010000500260011002100265 01500610028602102940034702000090064102000120065002000160066202000080067802000100 0686013000700696019000300703#VV16.09932#VV16.09931#365775#^b1000b#Vi?t#359.31095 97#L302S#Lch s L on c cng Hi qun 126 ( 1966 - 2016)#Trn Vn Ngha, Ki u Vn Thnh, Quang Khi...#Trn Vn Ngha#Kiu Vn Thnh# Quang Khi#o C ao S#Nguyn Nh Tuyn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a432tr. : nh^b24cm#TTS ghi: Qun chng Hi qun. L on c cng Hi qun 126#Gii thiu lch s xy d ng v pht trin ca L on c cng Hi qun 126 trong cuc khng chin chng thc dn Php qua cc giai on: Tham gia chin u bo v ch quyn bin gii Ty Nam, lm nhim v quc t Campuchia, Qun o Trng Sa v p ng yu cu nhim v trong giai on mi#Hi qun#L on 126#B i c cng#Lch s#1966- 2016#365775#XH## 00871000000000313000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200070 00301810006000370020058000430070058001010050015001590050015001740050015001890050 01400204005001500218008000500233009001400238010000500252011002500257015003600282 021018800318020002300506020000800529020001000537013000700547016000300554#VV16.09 933#365776#^b250b#Vi?t#333.72#B103G#Bi ging kin thc c bn bo tn ti nguy n thin nhin#ng Thanh Hi (ch.b.), Nguyn Hi Ho, Phng Vn Khoa...#ng Tha nh Hi#Nguyn Hi Ho#Phng Vn Khoa#Hong Vn Sm#L Xun Phng#^aH.#^aNng ng hip#2016#^a80tr. : minh ho^b25cm#TTS ghi: Trng i hc Lm Nghip#Tng quan v thin nhin. Gi tr ti nguyn thin nhin, suy thoi ti nguyn thin nhi n, vai tr ca cng ng trong qun l ti nguyn thin nhin v cc gii php b o tn thin nhin#Ti nguyn thin nhin#Bo tn#Bi ging#365776#XH## 00718000000000241000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200120 00311810007000430020039000500080012000890090035001010100005001360110021001410210 25800162020002000420020000800440020000800448020001000456013000700466016000300473 #VV16.09934#365777#^b1200b#Vi?t#302.0959754#NG558T#Ngi tt, vic tt lm theo gng Bc#^aBnh nh#^aBan Tuyn gio Tnh u Bnh nh#2016#^a247tr. : nh^b24 cm#Gii thiu cc tm gng tp th, c nhn in hnh trong cc lnh vc xy d ng v pht trin kinh t, vn ho - x hi, xy dng ng, an ninh - quc phng, trong phong tro hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh nm 2011-201 5 ca tnh Bnh nh#in hnh tin tin#Tp th#C nhn#2011-2015#365777#XH## 00872000000000265000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200130 00381810006000510010014000570020097000710070014001680080005001820090019001870100 00500206011001500211021031000226020001700536020001500553020000800568020002000576 013000700596016000300603#365778#VV16.09935#^a80000^b215b#Vi?t#355.03305977#V103 T#Phng Vn Nam#Vai tr ca qun chng nhn dn trong s nghip bo v an ninh t quc vng ng Nam B hin nay#Phng Vn Nam#^aH.#^aCng an nhn dn#2016#^a28 7tr.^b21cm#Trnh by l lun Mc - LNin, t tng H Ch Minh, quan im ca ng Cng Sn Vit Nam v vai tr ca qun chng nhn dn trong lch s v s vn dng vo s nghip bo v an ninh t quc, thc trng, vai tr, phng hng v nhng gii php c bn pht huy vai tr ca qun chng vng ng Nam B hin nay #An ninh quc gia#Bo v T quc#Vai tr#Qun chng nhn dn#365778#XH## 00818000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820006000421810007000480010016000550020018000710030015000890070026001040220 00400130004001800134008000500152009001100157010000500168011001500173015003800188 02101940022602000090042002000090042902000080043802000080044601300070045401600030 0461005001600464#365779#VV16.09936#VV16.09937#^b1000b#Vi?t#294.3#PH124H#Thch Th in Tm#Pht hc tinh yu#Thin th nht#Son gi: Thch Thin Tm#T.1#Ti bn l n th 3#^aH.#^aTn gio#2016#^a266tr.^b21cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit N am#Tm hiu x hi n trc khi Pht gio ra i, hc thuyt n trc Pht gio, c Thch Tn trc v sau khi thnh o, kit tp i tha Pht gio, ki nh in v s phn phi ca o Pht#o Pht#Pht hc#Lch s#Gio l#365779#XH #Thch Thin Tm## 00834000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820006000421810007000480010016000550020018000710030014000890070026001030220 00400129022002100133004001800154008000500172009001100177010000500188011001500193 01500380020802102180024602000090046402000090047301600030048201300070048500500160 0492#VV16.09938#365780#VV16.09939#^b1000b#Vi?t#294.3#PH124H#Thch Thin Tm#Pht hc tinh yu#Thin th hai#Son gi: Thch Thin Tm#T.2#Hu tnh v th gii#T i bn ln th 3#^aH.#^aTn gio#2016#^a222tr.^b21cm#TTS ghi: Gio hi Pht gi o Vit Nam#Lun gii mt s gio l, trit l v hu tnh v th gii trong o Pht nh: Chng sanh trong ba ci, thn trung hu v s th sanh, th gii quan ca o Pht, ci i thin v thi kip, cc chng loi th gii...#o Pht#Ph t hc#XH#365780#Thch Thin Tm## 00836000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820006000421810007000480010016000550020018000710030013000890070026001020220 00400128022001600132004001800148008000500166009001100171010000500182011001500187 01500380020202102060024002000090044602000090045502000080046401600030047201300070 0475005001600482#VV16.09941#VV16.09940#365781#^b1000b#Vi?t#294.3#PH124H#Thch Th in Tm#Pht hc tinh yu#Thin th ba#Son gi: Thch Thin Tm#T.3#Nhn thin tha#Ti bn ln th 3#^aH.#^aTn gio#2016#^a238tr.^b21cm#TTS ghi: Gio hi Ph t gio Vit Nam#Gii thiu ngun gc xut pht im ca o Pht. Cc mi quan h gia Pht gio v x hi, gia nh. Lun gii mt s vn trong o Pht nh tam quy, ng gii, thp thin, n chay, lun hi v nhn qu#o Pht#Pht hc #Gio l#XH#365781#Thch Thin Tm## 00664000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820009000491810006000580010010000640020027000740070057001010050016001580050 01700174008000500191009001100196010000500207011002100212012001800233015003600251 020005000287020001000337013000700347016000300354019000500357#VV16.09943#VV16.099 42#365782#^a52000^b500b#Vi?t#294.5092#C101B#Yogananda#Cc bc chn s Yogi n #Yogananda ; Nguyn Hu Kit dch ; Nguyn Minh Tin h..#Nguyn Hu Kit#Nguy n Minh Tin#^aH.#^aTn gio#2016#^a207tr. : nh^b21cm#T sch Huyn mn#Nguyn t c: Autobiographe d'un yogi#Paramahansa Yoganada, 1893-1952, Thin gi, n #T truyn#365782#XH#Dch## 00724000000000301000450000100180000000200310001800500170004900700470006600800050 01130090011001180100005001290110015001340150048001490820007001970160003002040130 00700207014001600214026001100230026000700241026001100248181000700259019000500266 019000500271020001500276020000800291020001100299021011200310#Podimattam, Felix#K hit tnh i sng thnh hin#Nguyn Ngc Knh#Felix Podimattam ; Nguyn Ngc K nh chuyn ng#^aH.#^aTn gio#2016#^a259tr.^b21cm#Tn sch nguyn bn: Consecrat ed life revisited#253.25#TN#365783#^a45000^b1000b#VV16.09945#365783#VV16.09944# KH308T#Vi?t#Dch#o Thin cha#Tu hnh#Thnh hin#Gii thiu bn cht i sng thnh hin v hng dn cc tu s, linh mc, thnh vin tu hi sng i thnh hi n## 00655000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580020022000640070021000860050016001070040019001230080 00500142009001100147010000500158011001500163015003800178021007100216020000900287 020000900296020000800305013000700313016000300320019000500323020001300328#VV16.09 947#365784#VV16.09946#^a25000^b1000b#Vi?t#294.392#D523T#Duy thc hc nhp mn#T hch Thin Hoa dch#Thch Thin Hoa#Ti bn ln thc 4#^aH.#^aTn gio#2016#^a34 2tr.^b21cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#Nghin cu trit hc v php t ng trong gio l ca o Pht i tha#o Pht#i tha#Gio l#365784#XH#Dch #Duy thc hc## 00658000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820006000421810007000480010011000550020016000660070050000820050013001320050 00800145008000500153009001100158010000500169011002500174021015300199020000900352 020000900361013000700370016000300377#VV16.09948#VV16.09949#365785#^b1000b#Vi?t#2 94.3#PH124G#Tnh Khng#Pht gio l g#Tnh Khng ; Thch Tm An dch ; Tu Ph chnh l#Thch Tm An#Tu Ph#^aH.#^aTn gio#2016#^a83tr. : tranh v^b21cm#Trn h by gin lc v Pht gio, nh ngha Pht gio, ni dung v mc ch ca Ph t gio, truyn thng ca Pht gio, hc Pht, quy y, thuyt php...#o Pht#Ph t hc#365785#XH## 00612000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820009000421810007000510020019000580070014000770050009000910080005001000090 01100105010000500116011001400121021015400135020000900289020001400298013000700312 016000300319019000500322020000700327#VV16.09951#365786#VV16.09950#^b1000b#Vi?t#2 94.3444#PH206T#Php tc ngi con#Vng Ty dch#Vng Ty#^aH.#^aTn gio#2016#^a 46tr.^b21cm#Ghi li nhng li rn dy ca c Pht v l ngha, quy phm ca o lm con i vi cha m trong gia nh, nhng quy tc ng x trong i sng ni chung#o Pht#Trit l sng#365786#XH#Dch#o l## 00656000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810007000590010017000660020017000830290030001000070017001300080 00500147009001100152010000500163011001400168021014200182020000900324020000900333 020000900342013000700351016000300358019000500361#VV16.09953#VV16.09952#365787#^a 22000^b1000b#Vi?t#294.3422#PH506T#Thch Chn Quang#Phc ti tim n#The hidden blessings and sins#Thch Chn Quang#^aH.#^aTn gio#2015#^a63tr.^b21cm#Ging gi i nhng vn ct yu ca lut nhn qu bo ng gip chng ta nhn nh su sc hn v phc ti tim n trong cuc sng thng ngy#o Pht#Nhn qu#Trit l# 365787#XH#Dch## 00666000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820009000421810006000510020042000570030022000990070035001210010011001560050 01700167008000500184009001100189010000500200011001400205021011500219020000900334 020001300343020001000356013000700366016000300373#VV16.09955#VV16.09954#365788#^b 1000b#Vi?t#294.3926#L104T#Lm th no nim Pht t ti vng sanh#Trch Tnh vn p#Tnh Khng ; Thch Nhun Nghi dch#Tnh Khng#Thch Nhun Nghi#^aH.#^a Tn gio#2016#^a26tr.^b20cm#Gii thiu nhng quy tc, cch thc tu tp, nim Ph t cho ngi tu hnh c vng sanh, t ti ca Tnh tng#o Pht#Tnh tng#Nim Pht#365788#XH## 00557000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820008000421810006000500010014000560020045000700030010001150070014001250080 00500139009001100144010000500155011001400160021008800174020000900262020001000271 013000700281016000300288#VV16.09957#VV16.09956#365789#^b2000b#Vi?t#294.382#L462N #Thch Tu Hi#Li nguyn th mi tm ca c Pht A Di #Lc gii#Thch Tu Hi#^aH.#^aTn gio#2016#^a77tr.^b21cm#Gm nhng ging gii v li nguyn th m i tm trong b 48 li nguyn ca Pht A Di #o Pht#Kinh Pht#365789#XH## 00695000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820009000421810006000510010011000570020040000680070011001080080005001190090 01100124010000500135011001400140021024200154020000900396020000900405020000500414 013000700419016000300426#VV16.09959#VV16.09958#365790#^b1000b#Vi?t#294.3423#S550 K#Tnh Khng#S kin quan trng nht trong i ngi#Tnh Khng#^aH.#^aTn gio# 2016#^a68tr.^b20cm#Trnh by nhng kin thc c bn v ci cht, mi lin h gi a thn thc v th xc ca con ngi trc pht lm chung cng nh nhng iu c n thit trong qu trnh mai tng nhm gip cho linh hn ca ngi cht c vng sanh v ni cc lc#o Pht#Trit l#Cht#365790#XH## 00542000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510010011000570020041000680070011001090080005001200090 01100125010000500136011001400141021010600155020000900261020000800270013000700278 016000300285#VV16.09961#365791#VV16.09960#^b1000b#Vi?t#294.3444#V115P#Tnh Khng #Vn pht nguyn sm hi & quy tc tu hc#Tnh Khng#^aH.#^aTn gio#2016#^a77tr .^b20cm#Gii thch ngha vn pht nguyn sm hi v hng dn cc nghi thc tu hc, c tng, thc hnh sm hi#o Pht#Gio l#365791#XH## 00760000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820008000491810006000570010015000630020015000780030019000930070015001120040 01800127008000500145009001100150010000500161011001400166015003800180021021800218 020000900436020001500445013000700460016000300467#VV16.09963#VV16.09962#365792#^a 7000^b1000b#Vi?t#294.382#K312H#Thch Hnh Tr#Kinh Hin nhn#Phng php x th #Thch Hnh Tr#Ti bn ln th 5#^aH.#^aTn gio#2015#^a78tr.^b21cm#TTS ghi: G io hi Pht gio Vit Nam#Gii thiu ni dung kinh Hin nhn gm nhng li Pht dy phng php x th cho ngi tu hnh phi sing nng tinh tn tch lu cng c, hiu o l, dt tr c tham lam, gin d, lm cc iu lnh th ng gi i...#o Pht#Kinh Hin nhn#365792#XH## 00612000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820008000491810006000570020023000630070022000860050017001080040018001250080 00500143009001100148010000500159011002500164015003800189021005700227020000900284 020001400293013000700307016000300314019000500317#VV16.09965#VV16.09964#365793#^a 5000^b1000b#Vi?t#294.382#K312T#Kinh Thin c nhn qu#Thch Trung Qun dch#Th ch Trung Qun#Ti bn ln th 8#^aH.#^aTn gio#2015#^a62tr. : tranh v^b21cm#T TS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#Nghi thc tng nim hng ngy bi Kinh thin c nhn qu#o Pht#Kinh Nhn qu#365793#XH#Dch## 00634000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820006000421810007000480010008000550020019000630070008000820080005000900090 01100095010000500106011001400111021020700125020000900332020000900341020000800350 013000700358016000300365#VV16.09966#365794#VV16.09967#^b1000b#Vi?t#294.3#PH124H# Tr Hi#Pht hc ph thng#Tr Hi#^aH.#^aTn gio#2016#^a80tr.^b21cm#Ghi li m t s bi, cu chuyn trong cc kinh Tp Bo Tng, kinh Php C Th D, kinh Ngc Gia... v nhng li rn dy ca c Pht i vi ngi tu hnh trong vic hnh thin, tu thn, giao du, chn bn...#o Pht#Pht hc#Gio l#365794#XH## 00579000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820009000421810006000510020015000570030011000720080005000830090011000880100 00500099011001400104015003800118021011800156020000900274020001000283020001000293 013000700303016000300310#VV16.09969#VV16.09968#365795#^b3000b#Vi?t#294.3443#C455 P#Cng phu khuya#Thun Vit#^aH.#^aTn gio#2016#^a28tr.^b21cm#TTS ghi: Gio h i Pht gio Vit Nam#Ghi li nhng bi kinh l Pht B tt, kinh V ng tng... v hng dn cch to thin, sm nguyn h php hng ngy#o Pht#Kinh Pht#T ng nim#365795#XH## 00627000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810007000470010016000540020012000700070016000820220004000980220014001020080 00500116009001100121010000500132011001500137021014700152020001100299020001300310 016000300323013000700326005001600333#VV16.09970#365796#^a59000^b1000b#Vi?t#242. 804#PH506A#ng Ngc Phc#Phc m Mc#ng Ngc Phc#Q.2#Chng 6 - 11#^aH.#^a Tn gio#2016#^a273tr.^b20cm#Gii thiu 29 bi ging ca mc s ng Ngc Phc vi nhng phn tch, gii ngha c km theo v d v p dng vo cuc sng ca K inh Phc m Mc#Kinh thnh#o Tin lnh#XH#365796#ng Ngc Phc## 00668000000000301000450000100170000000200390001700500150005600500150007100700620 00860040018001480080005001660090011001710100005001820110027001870150054002140820 00400268016000300272013000700275014000800282026001100290026000700301181000700308 019000500315019000500320020001500325020001500340020001100355#Gross, Arthur W.#Kh u vn truyn tch Kinh thnh ca b#Barr, Marilynn#Nguyn Ngc M#Arthur W. Gro ss ; ho: Marilynn Barr ; Nguyn Ngc M dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aTn gi o#2016#^a147tr. : tranh mu^b21cm#Tn sch ting Anh: A child's garden of bible stories#220#XH#365797#^b3000b#VV16.09971#365797#KH500V#Vi?t#Dch#o Thin cha #Sch thiu nhi#Kinh thnh## 00576000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020028000530070012000810050007000930040018001000080005001180090 01100123010000500134011001500139015003800154020000900192020002000201013000700221 016000300228019000500231021006200236#365798#VV16.09972#^a72000^b1000b#Vi?t#294. 382#K312K#Kinh Kim quang minh hip b#Nh n dch#Nh n#Ti bn ln th 6#^aH.# ^aTn gio#2015#^a535tr.^b24cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#o Pht#Ki nh Kim quang minh#365798#XH#Dch#Gii thiu ni dung kinh Kim quang minh v nghi thc tr tng## 00572000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100070 00320010015000390020020000540070015000740080018000890090023001070100005001300110 02800135021013400163020000900297020000700306020000700313013000700320016000300327 #365799#^a34000^b1000b#Vi?t#642#TH552#Hunh Hng Anh#Thc n trong tun#Hunh Hng Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a59tr., 8tr. nh mu^b2 1cm#Gii thiu mt s thc n trong tun v k thut ch bin gm cc mn: Mn canh, mn xo, mn mn, mn trn; nhng mn n i ba...#Thc n#Nu n#Mn n #365799#KT## 00841000000000301000450000100180000000200300001800500150004800700440006300800180 01070090059001250100005001840110021001890120018002100150043002280820007002710160 00300278013000700281014001600288026000700304181000700311019000500318019000500323 020001100328020000900339020000800348020002000356021016300376#Harrell, Keith D.#T hay thi - i cuc i 3#Vng Bo Long#Keith D. Harrell ; Vng Bo Long bi n dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a237tr. : nh^b21cm#Ht ging tm hn#Tn sch ting Anh: Attitude is everything#153.85#XH#365800#^a56000^b2000b#365800#TH112T#Vi?t#Dch#Tm l hc# Thay i#Thi #B quyt thnh cng#Chia s nhng vn c bn gip con ngi ly li nim tin trong cuc sng, hiu r sc mnh ca thi tch cc; la ch n thi sng hnh phc, thnh cng## 00870000000000277000450000100160000000200410001600300570005700700160011400400360 01300080018001660090046001840100005002300110026002350120018002610820007002790160 00300286013000700289014001700296026000700313181000600320019000500326020000900331 020000900340020000800349021023500357#Trnh Minh Tho#ng c gng bn hy gip k hch hng mua#B quyt & k nng bn sn phm dch v ngn hng bn l#Trnh Min h Tho#Ti bn ln 4 c chnh sa, b sung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh ; Cng ty Sch Dn tr#2016#^a327tr. : minh ho^b21cm#T sch Doanh tr#658. 85#KT#365801#^a139000^b2000b#365801#556C#Vi?t#Bn hng#B quyt#K nng#Chia s nhng b quyt v k nng bn cc sn phm dch v mng ngn hng bn l c trnh by theo logic nh: xy dng k hoch bn hng, tip th, trnh by sn ph m, k nng x l t chi, cht bn hng v chm sc sau bn hng...## 00841000000000265000450000100180000000200470001800500150006500700390008000800180 01190090059001370100005001960110015002010150036002160820006002520160003002580130 00700261014001700268026000700285181000700292019000500299019000500304020000900309 020002000318021023700338#Drucker, Peter F.#Nhng nguyn l qun tr bt bin mi thi i#Vng Bo Long#Peter F. Drucker ; Vng Bo Long dch#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a343tr.^b21cm #Tn sch ting Anh: Classic Drucker#658.4#KT#365802#^a108000^b1000b#365802#NH5 56N#Vi?t#Dch#Qun tr#B quyt thnh cng#Cung cp nhng phng php qun tr vt qua nhng thch thc v kh khn: Xc nh lnh vc c th pht huy t i a kh nng ca mnh, n lc cng hin v lm vic hiu qu trong sut s nghi p, a ra nhng quyt nh hiu qu...## 00992000000000301000450000100190000000200640001900500140008300500210009700500090 01180070074001270080018002010090059002190100005002780110026002830120020003090150 07200329082000900401016000300410013000700413014001600420026000700436181000600443 019000500449019000500454020001400459020002000473021019700493#Blanchard, Kenneth# V gim c mt pht & b quyt xy dng nhm lm vic hiu qu#Carew, Donald#Ca rew, Eunice Parisi#Bch Nga#Kenneth Blanchard, Donald Carew, Eunice Parisi-Carew ; Bch Nga bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a143tr. : minh ho^b21cm#B quyt thnh cng#Tn sch t ing Anh: The one minute manager builds high performing teams#658.4022#KT#365803 #^a40000^b1500b#365803#V300G#Vi?t#Dch#Nhm lm vic#B quyt thnh cng#Gm nh ng cu chuyn ngn cung cp kin thc cn thit trong vic xy dng i, nhm l m vic hiu qu v cc gii php gip tn dng tr lc v tim nng ca mi nh n vin cc b phn khc nhau## 00761000000000289000450000100170000000200240001700500080004100700360004900800180 00850090059001030100005001620110021001670120020001880150056002080820007002640160 00300271013000700274014001600281026000700297181000700304019000500311019000500316 020002000321020000800341020000900349021011300358#Johnson, Spencer#Ngi bn hng mt pht#Vit H#Spencer Johnson ; Vit H bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T p. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a134tr. : nh^b21cm#B quyt thnh cng#Tn sch ting Anh: The one minute manager sales person#658.85# KT#365804#^a38000^b1500b#365804#NG558B#Vi?t#Dch#B quyt thnh cng#Qun l#B n hng#Gm nhng cu chuyn chia s nhng b quyt, kinh nghim gip bn thnh c ng trong cng vic qun l v bn hng## 00754000000000277000450000100120000000200270001200500110003900700340005000800180 00840090059001020100005001610110027001660150086001930820006002790160003002850130 00700288014001600295026000700311181000600318019000500324019000500329020002000334 020002000354020001000374021009200384#Lyles, Dick#B quyt thay i cuc i#Khn h Thu#Dick Lyles ; Khnh Thu bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Min h ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a143tr. : nh, bng^b21cm#Tn sch t ing Anh: Winning habits - 4 secrets that will change the rest of your life#158. 1#XH#365805#^a38000^b2500b#365805#B300Q#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#Cuc sng#a ra nhng b quyt thay i cuc i v c c mt c uc sng hnh phc v thnh cng## 00899000000000289000450000100180000000200330001800300480005100500140009900700380 01130080018001510090059001690100005002280110021002330150047002540820008003010160 00300309013000700312014001600319026000700335181000700342019000500349019000500354 020000900359020002000368020001800388021020300406#Clason, George S.#Ngi giu c nht thnh Babylon#Phng php lm giu hiu qu nht mi thi i#V Hng Than h#George S. Clason ; V Hng Thanh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a190tr. : nh^b21cm#Tn sch ting An h: The richest man in Babylon#332.024#XH#365806#^a58000^b4000b#365806#NG558G#Vi ?t#Dch#Lm giu#B quyt thnh cng#Ti chnh c nhn#Gii thiu v cch tit k im, bun bn, lm giu ca ngi dn c xa thnh Babylon qua nhng cu chuyn ng ngn n cha nhng bi hc, kinh nghim qu gi v qun l ti chnh nhm t c thnh cng## 00708000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200120002818100060 00400010016000460020041000620070016001030040018001190080018001370090023001550100 00500178011001500183021025300198020001700451013000700468016000300475#365807#^a70 000^b1000b#Vi?t#324.2597075#V250C#Nguyn Vn Linh#V cng tc vn ng qun ch ng hin nay#Nguyn Vn Linh#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a219tr.^b21cm#Gm nhng bi ni v tr li phng vn ca ng ch N guyn Vn Linh v cng tc dn vn, mt trn, cng on, Hi lin hip nng dn tp th, thanh nin, Lin hip cc hi khoa hc - k thut, ph n, tn gio v ngi Hoa... t nhng nm 1983 n 1986#Cng tc dn vn#365807#XH## 00884000000000265000450000100130000000200370001300500090005000700330005900800180 00920090059001100100005001690110021001740150063001950820006002580160003002640130 00700267014001600274026000700290181000700297019000500304019000500309020000900314 020000900323021028600332#Casey, Karen#Khi ta thay i th gii s i thay#Hng Anh#Karen Casey ; Hng Anh bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a223tr. : nh^b21cm#Tn sch ting Anh: Change your mind and your life will follow#204.4#XH#365808#^a56000^b2000b#36580 8#KH300T#Vi?t#Dch#Tn gio#i sng#Cung cp cho chng ta nhng hiu bit cn t hit t tm ra cch suy ngh, cch nhn nhn bn thn c v th cht, tr tu , tinh thn, tnh cm; cch ta nhn nhn ngi khc v hoch nh tri nghim cuc sng mi ngy cng nh cch ng x ho bnh v tch cc trc mi tnh hu ng## 00814000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020021000380070040000590050011000990080012001100090017001220100005001390110 02100144021031300165020001700478013000700495016000300502019000500505005001200510 020001600522020001000538#365809#^a75000^b1000b#Vi?t#930#M458T#100 k quan th g ii#Duy Nguyn bin dch ; Trng Tho h..#Duy Nguyn#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a343tr. : nh^b21cm#Gii thiu 100 cng trnh kin trc thuc di sn c a th gii c Unesco cng nhn nh Kim T Thp Giza Ai Cp, Vn L Trng T hnh Trung Quc, u Trng Colise Roma Italia, Thnh c Petra Jordan. K hu n th Angkor Campuchia, cc cha hang Ajanta, Ellora n , n thp Bo robudur Indonesia...#K quan th gii#365809#XH#Dch#Trng Tho#Di tch vn h o#Kin trc## 00791000000000277000450000100170000000200170001700500100003400700380004400800180 00820090059001000100005001590110021001640120018001850150042002030820009002450160 00300254013000700257014001600264026000700280181000700287019000500294019000500299 020001500304020000700319021018700326#Johnson, Spencer#Pht dnh cho m#Kim Nhung #Spencer Johnson ; Kim Nhung bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a143tr. : nh^b21cm#Ht ging tm hn# Tn sch ting Anh: One minute for mother#306.8743#XH#365810#^a40000^b1000b#365 810#PH522D#Vi?t#Dch#Quan h m con#Truyn#Nhng cu chuyn gn gi v hu ch t rong cuc sng gia nh, tnh yu thng ca ngi m dnh cho con ci ng cch s lm thay i cuc i con bn v mang li nim vui cho chnh mnh## 01062000000000289000450000100150000000200130001500300720002800500170010000700380 01170080018001550090059001730100005002320110021002370150058002580820006003160160 00300322013000700325014001600332026000700348181000600355019000500361019000500366 020002000371020002000391020001000411021035100421#Carnegie, Dale#c nhn tm#Quy n sch u tin v hay nht ca mi thi i a bn n thnh cng#Nguyn Vn Phc#Dale Carnegie ; Nguyn Vn Phc dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a319tr. : nh^b21cm#Tn sch tin g Anh: How to win friends & influence people#158.1#XH#365811#^a88000^b4000b#365 811#113N#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#Cuc sng#a ra nh ng li khuyn, k nng c bn trong ng x, cc phng cch giao tip thng minh bao gm: nhng thut c bn dn o ngi, su cch gy thin cm, mi hai cch ngi khc ngh nh mnh, chn cch sa tnh ngi m khng xc phm hay lm h pht , by li khuyn tng hnh phc gia nh, gip bn thnh cng v tm c hnh phc## 00421000000000229000450002600070000001400150000701900050002208200120002718100070 00390010012000460020014000580070023000720050010000950080012001050090017001170100 00500134011002100139020001700160020000400177013000700181016000300188#365812#^a80 000^b310b#Vi?t#895.9221408#KH506T# Vit Bc#Khc tm tnh# Vit Bc, Hng Sc#Hng Sc#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a208tr. : nh^b21cm#Vn hc hi n i#Th#365812#VH## 00324000000000193000450002600070000001400100000701900050001708200070002218100060 00290020023000350080005000580090008000630100005000710110021000760200011000970200 01200108013000700120016000300127#365813#^b125000b#Vi?t#614.47#S450T#S theo di tim chng#^aH.#^aY hc#2016#^a15tr. : bng^b21cm#Tim chng#S theo di#365813# KT## 00686000000000265000450002600070000001400150000701900050002208200100002718100060 00370010015000430020059000580030017001170070032001340050016001660080005001820090 02700187010000500214011001500219021013400234020000800368020001700376020001700393 013000700410016000300417#365814#^a99000^b300b#Vi?t#657.09597#K250T#V Th Kim A nh#K ton Vit Nam trong tin trnh hi nhp k ton quc t#Sch chuyn kho#V Th Kim Anh, H Th Thu Vn#H Th Thu Vn#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2 016#^a399tr.^b21cm#Trnh by tng quan v k ton quc t. Xu hng hi nhp to n quc t. K ton Vit Nam trong bi cnh ton cu ho kinh t hin nay#K ton #Hi nhp quc t#Sch chuyn kho#365814#KT## 00952000000000337000450002600070000001400080000701900050001508200090002018100060 00290020055000350070054000900050015001440080006001590090014001650100005001790110 01500184021021700199020000900416020000700425013000700432016000300439005001500442 00500110045700500180046800500160048600400180050201500470052002000150056702000150 0582020001700597#365815#^b1300b#Vi?t#340.0715#T103L#Ti liu hng dn n tp v thi tt nghip ngnh lut#on c Lng (ch.b.), Trn Vit Dng, L Th Nga... #on c Lng#^aHu#^ai hc Hu#2016#^a251tr.^b24cm#Trnh by khi kin thc i cng, khi kin thc c s ngnh v khi kin thc chuyn ngnh trong ch ng trnh o to ngnh lut h t xa cc mn hc: l lun nh nc v php lut, lut hnh chnh v lut hnh s#Lut hc#n tp#365815#XH#Trn Vit Dng#L Th Nga#Nguyn Duy Phng#Nguyn Th Xun#Ti bn ln th 3#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to T xa#Gio dc t xa#Thi tt nghip#Ti liu hc tp## 01097000000000337000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100080 00360020037000440030046000810070056001270220004001830220026001870050013002130050 01500226005001700241005001600258005001600274004001800290008000500308009002000313 01000050033301100150033801500500035302103090040302000260071202000110073801600030 0749013000700752#365816#^a57000^b1000b#Vi?t#335.423#GI-108T#Gio trnh cao cp l lun chnh tr#Ch ngha Mc - Lnin v t tng H Ch Minh#B.s.: Th Th ch, Nguyn An Ninh, Nguyn Quc Phm...#T.3#Ch ngha x hi khoa hc# Th Th ch#Nguyn An Ninh#Nguyn Quc Phm#Phan Thanh Khi#Nguyn Th Ngn#Ti bn ln t h 2#^aH.#^aL lun Chnh tr#2016#^a282tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Q uc gia H Ch Minh#Trnh by v ch ngha x hi t khng tng n khoa hc. S mnh lch s ton th gii ca giai cp cng nhn v ngha trong thi i ng y nay. X hi ch ngha v con ng i ln ch ngha x hi Vit Nam. Quan h giai cp trong thi k qu ln ch ngha x hi v thc tin Vit Nam hi n nay...#Ch ngha x hi khoa hc#Gio trnh#GT#365816## 00513000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020024000380030019000620070035000810050017001160050017001330080018001500090 02300168010000500191011002200196020001000218020000700228020001400235013000700249 016000300256#365817#^a34000^b2000b#Vi?t#428#250H# hc tt ting Anh 10#Phin bn mi nht#Nguyn Thanh Tr, Nguyn Phng Vy#Nguyn Thanh Tr#Nguyn Phng Vy#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a134tr. : bng^b24cm#Ting Anh #Lp 10#Sch c thm#365817#GK## 00984000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620020094000680070060001620050016002220050015002380050 01800253005001700271005001300288008000500301009002100306010000500327011001500332 01500350034702102380038202000100062002000080063002000100063801300070064801600030 0655#VN16.02783#365818#VN16.02784#^a26000^b1000b#Vi?t#324.2597075#T455K#Tng k t mt s vn l lun - thc tin 30 nm i mi v cng tc ni chnh (1986 - 2016)#B.s.: Nguyn B Thanh, Phan nh Trc, Nguyn Don Khnh...#Nguyn B Tha nh#Phan nh Trc#Nguyn Don Khnh#Nguyn Thanh Hi#Phan Vn Tm#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2016#^a110tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Ni chnh Trung ng#Trnh by v qu trnh pht trin nhn thc ca ng v cng tc ni chnh. Thc tin cng t c ni chnh ca ng qua 30 nm i mi. Thnh tu, hn ch, nguyn nhn v bi hc kinh nghim. Quan im, phng hng, gii php v kin ngh#Ni chnh#i m i#1986-2016#365818#XH## 00572000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560010017000620020047000790070017001260080005001430090 02100148010000500169011001500174021008600189020001600275020001700291013000700308 016000300315#VN16.02786#VN16.02785#365819#^a25000^b1000b#Vi?t#615.8#C460S#Nguy n Th Thnh#C s bin chng bnh sinh ca y hc c truyn#Nguyn Th Thnh#^aH. #^aChnh tr Quc gia#2016#^a102tr.^b19cm#Trnh by khi qut cc vn ca c ch bnh sinh c bn v s chuyn bin ca bnh#Y hc c truyn#C ch bnh sinh #365819#KT## 00916000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820017000501810006000670020031000730080005001040090021001090100005001300110 01500135021044000150020001000590020001700600020001700617020001800634013000700652 016000300659#VN16.02788#VN16.02787#365820#^a18000^b1000b#Vi?t#344.597046502632# L504A#Lut an ton, v sinh lao ng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a131tr.^b19 cm#Gii thiu ni dung lut an ton, v sinh lao ng vi nhng qui nh chung v qui nh c th v cc bin php phng chng cc yu t nguy him, c hi cho ngi lao ng, x l s c k thut gy mt an ton, v sinh lao ng, tai nn lao ng, bnh ngh nghip v bo m an ton, v sinh lao ng i vi mt s l ao ng c th, i vi c s sn xut kinh doanh, qun l nh nc v an ton, v sinh lao ng cng iu khon thi hnh#Php lut#An ton lao ng#V sinh la o ng#Vn bn php lut#365820#XH## 00707000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820018000501810006000680020012000740080005000860090021000910100005001120110 01400117021026500131020001000396020000700406020001200413020001800425013000700443 016000300450#VN16.02790#365821#VN16.02789#^a20000^b2000b#Vi?t#342.5970877202632 #L504T#Lut tr em#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a95tr.^b19cm#Gii thiu ni d ung lut tr em vi nhng quy nh chung v quy nh c th v quyn, chm sc , gio dc v bo v tr em; trch nhim ca c quan, t chc, c s gio dc, gi a nh, c nhn trong vic thc hin quyn v bn phn tr em v cc iu khon thi hnh#Php lut#Tr em#Lut tr em#Vn bn php lut#365821#XH## 00760000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820016000501810006000660020036000720080005001080090021001130100005001340110 02100139021023000160020001000390020001500400020001500415020001800430013000700448 016000300455020003600458#VN16.02792#VN16.02791#365822#^a15000^b1200b#Vi?t#343.5 9705602632#L504T#Lut thu xut khu, thu nhp khu#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 016#^a71tr. : bng^b19cm#Gii thiu ni dung thu xut khu, nhp khu vi nhng quy nh chung v quy nh c th v tnh thu, biu thu, thu chng bn ph g i, thu chng tr cp, thu t v, min thu, gim thu, hon thu v cc iu khon thi hnh#Php lut#Thu nhp khu#Thu xut khu#Vn bn php lut#365822# XH#Lut thu xut khu, thu nhp khu## 00701000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820017000501810006000670020013000730080005000860090021000910100005001120110 01400117020001000131020001300141020001800154013000700172016000300179021027700182 #365823#VN16.02794#VN16.02793#^a20000^b1500b#Vi?t#343.597099802632#L504B#Lut b o ch#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a91tr.^b19cm#Php lut#Lut bo ch#Vn b n php lut#365823#XH#Gii thiu ni dung lut bo ch vi nhng quy nh chung v quy nh c th v quyn t do bo ch, quyn t do ngn lun trn bo ch c a cng dn, t chc bo ch, hot ng bo ch, khen thng, thanh tra v x l vi phm trong hot ng bo ch v cc iu khon thi hnh## 00658000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820018000501810006000680020010000740080005000840090021000890100005001100110 01500115021023800130020001000368020001000378020001800388013000700406016000300413 #VN16.02796#VN16.02795#365824#^a25000^b2000b#Vi?t#344.5970423302632#L504D#Lut dc#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a158tr.^b19cm#Gii thiu v lut dc vi n hng qui nh chung v quy nh ca th ca nh nc v kinh doanh, sn xut, h nh ngh, ng k v lu hnh thuc, thuc ng y v thuc t dc liu, n thu c v s dng thuc... v cc iu khon thi hnh#Php lut#Dc phm#Vn bn ph p lut#365824#XH## 00736000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820007000491810006000560020022000620080005000840090021000890100005001100110 01400115021030500129020001000434020002200444020001800466013000700484016000300491 #VN16.02798#VN16.02797#365825#^a15000^b500b#Vi?t#341.37#L504#Lut iu c qu c t#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a75tr.^b19cm#Gii thiu v lut iu c qu c t vi nhng quy nh chung v quy nh c th v k kt, bo lu, hiu lc, sa i, b sung, gia hn, lu chiu, lu tr, sao lc, ng ti, th tc i ng oi, trnh t, th tc rt gn, t chc thc hin, qun l nh nc v iu c quc t v cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut iu c quc t#Vn bn php lut#365825#XH## 00737000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820017000501810006000670020024000730080005000970090021001020100005001230110 01400128021029100142020001000433020002400443020001800467013000700485016000300492 #VN16.02800#VN16.02799#365826#^a10000^b1000b#Vi?t#342.597066202632#L504T#Lut t ip cn thng tin#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a43tr.^b19cm#Gii thiu ni du ng lut tip cn thng tin vi nhng quy nh chung v quy nh c th v cng k hai thng tin; cung cp thng tin theo yu cu; trnh t, th tc cung cp thng tin theo yu cu; trch nhim bo m thc hin quyn tip cn thng tin ca c ng dn v cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut tip cn thng tin#Vn bn php lut#365826#XH## 00901000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820006000421810006000480020037000540030015000910070061001060050014001670050 01800181005001800199005001700217005001600234008000500250009001400255010000500269 01100250027402101350029902000170043402000160045102000150046701300070048201500610 0489020001300550#365827#VN16.02802#VN16.02801#^b1500b#Vi?t#337.1#C120N#Cm nang v hi nhp kinh t quc t#Sch tham kho#B.s.: Phm Vn Hng, Lm Th Qunh An h, Nguyn Thnh Long...#Phm Vn Hng#Lm Th Qunh Anh#Nguyn Thnh Long#Nguyn Thu Hng#Nguyn Xun Hi#^aH.#^aCng thng#2015#^a254tr. : hnh v^b19cm#Tng quan v hi nhp kinh t quc t. Ch trng, ng li ca ng v nh nc v hi nhp quc t c trnh by di dng hi p#Hi nhp kinh t#Kinh t quc t#Sch tham kho#365827#TTS ghi: Ban Ch o lin ngnh Hi nhp quc t v k inh t#Sch hi p## 01077000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820007000421810006000490020029000550030015000840070058000990050014001570050 01500171005001800186005001800204005001700222008000500239009001400244010000500258 01100150026301500690027802103060034702000060065302000180065902000150067701300070 0692016000300699020000400702020000900706#365828#VN16.02804#VN16.02803#^b1500b#Vi ?t#337.59#S450T#S tay tham gia ASEAN v AEC#Sch tham kho#B.s.: Phm Vn Hng, Trnh Minh Anh, Lm Th Qunh Anh...#Phm Vn Hng#Trnh Minh Anh#Lm Th Qunh Anh#Nguyn Thnh Long#Nguyn Thu Hng#^aH.#^aCng thng#2015#^a236tr.^b19cm# u ba sch ghi: Ban ch o Lin ngnh Hi nhp quc t v kinh t#Tng quan v Hip hi cc Quc gia ng Nam v cng ng kinh t ASEAN (AEC). ASEAN vi i tc. Khu vc thng mi t do ASEAN. Cng ng ASEAN. Cng ng chnh tr, an ninh, kinh t, vn ho - x hi ASEAN. Vit Nam vi ASEAN. Tnh hnh chun b g ia nhp AEC ca Vit Nam. C hi v thch thc t AEC#ASEAN#Cng ng kinh t#S ch tham kho#365828#XH#AEC#Hip hi## 00741000000000301000450000100150000000200260001500300360004100700350007700800050 01120090011001170100005001280110015001330150041001480820007001890160003001960130 00700199014001600206026001100222026001100233026000700244181000600251019000500257 019000500262020000900267020001000276020001000286021014300296#Libich, Chiara#Mi giy pht mt hng n#Suy nim v sng giy pht hin ti#Chiar Libich ; Phm V n Vng dch#^aH.#^aTn gio#2016#^a133tr.^b18cm#Tn sch ting : Ogni momento un dono#234.13#XH#365829#^a15000^b1000b#VN16.02806#VN16.02805#365829#M452G#Vi ?t#Dch#o Kit#Tinh thn#Cuc sng#Nhng suy nim v cuc sng tinh thn trong Kit gio. Chng ta nn trn trng tng giy pht trong cuc sng cuc sng tr nn ngha hn## 00923000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820004000421810008000460020043000540070073000970050015001700050014001850050 01800199005001700217008000500234009001100239010000500250011002100255015003300276 021028200309020000900591020001100600013000700611016000300618#365830#VN16.02808#V N16.02807#^b1500b#Vi?t#297#NGH305C#Nghin cu hi gio v hi gio Vit Nam#B. s.: Dng Ngc Tn, Dng Vn Kh, Trn Th Minh Thu, Nguyn Hng ip#Dng Ng c Tn#Dng Vn Kh#Trn Th Minh Thu#Nguyn Hng ip#^aH.#^aTn gio#2015#^a19 0tr. : nh^b19cm#TTS ghi: Ban Tn gio Chnh ph#Trnh by mt s vn c bn v hi gio. Tn gi, s ra i v pht trin. T chc, h phi v s phn b t n . Gio l, gio lut v l nghi. Vn ho hi gio. Trit hc v vn hc ngh thut. Hn nhn v gia nh. Trang phc v vn ho ng x. Hi gio v vn ho Vit Nam#Hi gio#Nghin cu#365830#XH## 00670000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820009000491810007000580010014000650020022000790070014001010080005001150090 01100120010000500131011002000136012002100156013000700177021020000184020000900384 020000800393016000300401#VN16.02809#VN16.02810#365831#^a5000^b1000b#Vi?t#294.34 44#CH527H#Thch Nht T#Chuyn ho nghip lc#Thch Nht T#^aH.#^aTn gio#2015 #^a51tr. : nh^b19cm#Cht lng cuc sng#365831#Trnh by v gio l nghip bo trong o Pht, phn tch v nguyn l vn hnh ca nghip, ba phng thc c huyn ho nghip lc, vn dng li dy ca c Pht vo cuc sng an vui v h nh phc#o Pht#Gio l#XH## 00518000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810007000430020034000500070012000840050012000960080005001080090011001130100 00500124011002700129012003200156020001500188020001100203020001300214020001500227 016000300242013000700245#VN16.02811#365832#^a42000^b1000b#Vi?t#232#CH501G#Cha Gisu rao ging v cha lnh#Nguyn Hnh#Nguyn Hnh#^aH.#^aTn gio#2015#^a231t r. : tranh mu^b18cm#Truyn tranh Kinh thnh Tn c#o Thin Cha#Cha Gisu#T ruyn tranh#Sch thiu nhi#XH#365832## 00513000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810007000430020029000500070012000790050012000910080005001030090011001080100 00500119011002700124012003200151020001500183020001100198020001300209020001500222 016000300237013000700240#VN16.02812#365833#^a40000^b1000b#Vi?t#220#NH556B#Nhng bi ging bng d ngn#Nguyn Hnh#Nguyn Hnh#^aH.#^aTn gio#2015#^a231tr. : tranh mu^b18cm#Truyn tranh Kinh thnh Tn c#o Thin Cha#Kinh thnh#Truyn tranh#Sch thiu nhi#XH#365833## 00543000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810007000430020036000500070012000860050012000980080005001100090011001150100 00500126011002700131012003200158020001500190020001200205020001000217020001300227 020001500240013000700255016000300262#VN16.02813#365834#^a48000^b1000b#Vi?t#232# CH501G#Cha Gisu chu t nn v phc sinh#Nguyn Hnh#Nguyn Hnh#^aH.#^aTn gi o#2015#^a303tr. : tranh mu^b18cm#Truyn tranh Kinh thnh Tn c#o Thin Ch a#Cha Gi Su#Phc sinh#Truyn tranh#Sch thiu nhi#365834#XH## 00672000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020022000490030040000710070016001110050011001270080005001380090 01100143010000500154011002100159021018400180020001800364020000900382013000700391 016000300398019000500401#VN16.02814#365835#^a35000^b5000b#Vi?t#613#S455K#Sng k ho & hnh phc#Nhng b quyt s thay i cuc i bn#Trung Hiu dch#Trung Hi u#^aH.#^aTn gio#2015#^a210tr. : nh^b18cm#Gii thiu nhng b quyt phng mt s bnh nh ung th, tiu ng, bnh tim, bo ph... Nhng ch dinh dn g tt gip cha bnh v tng cng tr c, sng kho mnh, hnh phc#Chm sc s c kho#B quyt#365835#KT#Dch## 00620000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450010016000510020028000670070016000950040014001110080030001250090 04400155010000500199011002600204021010400230020001900334020000300353013000700356 016000300363#365836#VN16.02815#^a22000^b3000b#Vi?t#636.5#K600T#Nguyn Th Hng# K thut nui g c - g ta#Nguyn Th Hng#Ti bn ln 1#^aThanh Ho ; Tp. H C h Minh#^aNxb. Thanh Ho ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2016#^a63tr. : nh, bng^b19 cm#Tm hiu k thut nui g c, g ta, g vn, mt s bin php an ton sinh h c trong chn nui gia cm#K thut chn nui#G#365836#KT## 00736000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820009000421810006000510010018000570020021000750030022000960070047001180050 01200165005000900177008000500186009001100191010000500202011002500207015003200232 02101040026402000090036802000080037702000100038501300070039501600030040201900050 0405#VN16.02817#VN16.02816#365837#^b6000b#Vi?t#294.3444#L462D#Rahula, Basnagoda# Li dy ca c Pht#V hnh phc vng bn#Basnagoda Rahula ; Dch: L Thu Linh, M Thanh#L Thu Linh#M Thanh#^aH.#^aTn gio#2016#^a60tr. : tranh v^b16cm#TT S ghi: Pht gio Nguyn thu#Gii thiu gio l ca c Pht v hnh phc, lun n lc trong cuc i tm c hnh phc bn vng#o Pht#Gio l#Hnh phc# 365837#XH#Dch## 00504000000000265000450000200160000000500130001600700240002900800050005300900110 00580100005000690110014000740820009000880160003000970130007001000140008001070260 00700115026001100122026001100133181000700144019000500151020000900156020002000165 020001100185021004200196#Khoa phng sanh#Hi Triu m#Son dch: Hi Triu m#^a H.#^aTn gio#2015#^a31tr.^b15cm#294.3438#XH#365838#^b1000b#365838#VN16.02818#VN 16.02819#KH401P#Vi?t#o Pht#Nghi thc tng nim#Phng sinh#Gii thiu nghi th c tng nim phng sanh## 00419000000000217000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020020000400070012000600050012000720080018000840090023001020100005001250110 03000130020001100160020000900171020001400180013000700194#365839#^a9000^b5000b#V i?t#372.21#T123T#Tp t ch mu gio#Hng Giang#Hng Giang#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a23tr. : nh, tranh v^b24cm#Tp t ch#Mu gio#Sc h mu gio#365839## 00901000000000301000450000100190000000200190001900300570003800500180009500700430 01130080018001560090011001740100005001850110031001900120018002210150042002390820 00400281016000300285013000700288014001700295026000700312181000600319019000500325 019000500330020000800335020001100343020000800354021023700362#Porter, Michael E.# Li th cnh tranh#To lp v duy tr thnh tch vt tri trong kinh doanh#Nguy n Phc Hong#Michael E. Porter ; Nguyn Phc Hong dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr#2016#^a671tr. : hnh v, bng^b24cm#T sch Doanh Tr#Tn sch ting Anh: Competitive advantage#658#KT#365840#^a240000^b1000b#365840#L462T#Vi?t#Dch#Qun l#Cnh tranh#Li th#Gii thiu nhng vn c bn v chin lc cnh tranh: Nguyn tc, phm vi, chin lc cnh tranh trong cc cng ty v doanh nghip. a ra cc chui gi tr, nh gi chi ph, khc bit ho, cng ngh, la chn i th cnh tranh....## 00717000000000241000450002600070000001400080000701900050001508200090002018100060 00290010015000350020032000500070015000820080018000970090023001150100005001380110 01500143021026900158020002100427020000900448020000800457013000700465016000300472 #365841#^b3000b#Vi?t#335.4346#H450C#Bi nh Phong#H Ch Minh - Sng to, i m i#Bi nh Phong#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a426tr.^b24cm#P hn tch s sng to, pht trin l lun ch ngha Mc - Lnin ca Ch tch H C h Minh, t cch mng gii phng dn tc n cch mng x hi ch ngha, sng t o nhng ni dung ln nh: xy dng ng Cng sn Vit Nam trong iu kin cm qu yn, sng to v vn ho...#T tng H Ch Minh#Sng to#i mi#365841#XH## 00431000000000229000450002600070000001400140000701900050002108200100002618100060 00360010010000420020038000520070022000900050018001120080005001300090011001350100 00500146011002400151020000900175020000700184013000700191016000300198#365842#^b20 00 copies#Vi?t#641.59597#V302N#Hellen Le#Vietnamese food with Hellen's recipes#E d.: Mia Martin Hobbs#Hobbs, Mia Martin#^aH.#^aTh gii#2016#^a168 p. : phot.^b25 cm#Ch bin#Mn n#365842#KT## 00683000000000313000450002600070000002600110000702600110001802600110002902600110 00400140022000510190005000730820006000781810006000840010015000900020021001050070 02700126005001100153008001800164009004700182010000500229011003000234012004600264 020001000310020000600320020001500326013000700341016000300348020001800351#365843# CDVN.03029#NV16.00477#NV16.00476#CDVN.03028#^a258000^b500 copies#Vi?t#428.3#Z43 1M#Ling Dong Chan#Zoom TOEIC - LC 1000#Ling Dong Chan, Yoo Mi Jin#Yoo Mi Jin#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2016#^a234 p. : ph ot., tab.^b26 cm#Multi-level new TOEIC test preparation series#Ting Anh#TOEIC#S ch luyn thi#365843#XH#K nng nghe hiu## 00598000000000253000450002600110000002600070001101400210001801900050003908200080 00441810006000520010017000580020049000750030083001240070017002070080005002240090 03200229010000500261011003500266020001300301020001000314020001000324013000700334 016000300341#NV16.00478#365844#^a80000^b200 copies#Vi?t#581.769#G203E#Nguyen Vi et Long#Genetic analysis of extreme salt tolerance crops#Case studies on barley (Hordeum vulgare L.) and quinoa (Chenopodium quinoa willd.)#Nguyen Viet Long#^aH .#^aAgricultural University Press#2016#^aviii, 230 p. : fig., tab.^b21 cm#Cy ch u mn#Phn tch#Di truyn#365844#KT## 00540000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400220002901900050 00510820010000561810007000660010011000730020018000840030008001020070035001100050 01400145008001900159009001100178010000500189011001600194020001700210020001100227 016000300238019001400241013000700255#NV16.00567#NV16.00566#365845#^a88000^b1500 copies#Vi?t#895.92234#I-311T#Duong Thuy#In the golden sun#A novel#Duong Thuy ; Transl.: Elbert Bloom#Bloom, Elbert#^aHo Chi Minh City#^aTre Pub.#2016#^a309 p.^ b20 cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH#Dch Vit Nam#365845## 00568000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400220002901900050 00510820010000561810006000660010011000720020026000830030008001090070035001170050 01400152004000800166008001900174009001100193010000500204011001600209020001700225 020001200242013000700254016000300261019001400264#NV16.00568#365846#NV16.00569#^a 99000^b1000 copies#Vi?t#895.92234#P100R#Duong Thuy#Paris through closed eyes#A novel#Duong Thuy ; Transl.: Elbert Bloom#Bloom, Elbert#6th ed.#^aHo Chi Minh Cit y#^aTre Pub.#2016#^a320 p.^b20 cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#365846#VH#Dch Vi t Nam## 00539000000000265000450002600110000002600110001102600070002202600110002901400230 00400190005000630820006000681810006000740010016000800020011000960030013001070070 01500120008001800135009004700153010000500200011003000205020001000235020001800245 013000700263016000300270#CDVN.03030#NV16.00571#365847#NV16.00570#^a208000^b1000 copies#Vi?t#428.3#L313T#Lemieux, Louise#Listen up!#Intermediate#Louise Lemieux# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2016#^a164 p. : phot., tab.^b27 cm#Ting Anh#K nng nghe hiu#365847#XH## 00664000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600070 00440140023000510190005000740820006000791810006000850010018000910020010001090030 02700119007001700146022000600163004000800169008001800177009004700195010000500242 01100230024702000100027002000180028002000120029801300070031001600030031700500180 0320#CDVN.03032#CDVN.03031#NV16.00573#NV16.00572#365848#^a208000^b1000 copies#V i?t#428.3#M400V#Sampson, Nicholas#Moving up#Listening and conversation#Nicholas Sampson#Vol.1#2nd ed.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2016#^a143 p. : ill.^b28 cm#Ting Anh#K nng nghe hiu#K nng ni#36584 8#XH#Sampson, Nicholas## 00664000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600070 00440140023000510190005000740820006000791810006000850010018000910020010001090030 02700119007001700146022000600163004000800169008001800177009004700195010000500242 01100230024702000100027002000180028002000120029801600030031001300070031300500180 0320#CDVN.03034#CDVN.03033#NV16.00575#NV16.00574#365849#^a208000^b1000 copies#V i?t#428.3#M400V#Sampson, Nicholas#Moving up#Listening and conversation#Nicholas Sampson#Vol.2#2nd ed.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2016#^a143 p. : ill.^b28 cm#Ting Anh#K nng nghe hiu#K nng ni#XH#36 5849#Sampson, Nicholas## 00466000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400220002901900050 00510820009000561810006000650020015000710080019000860090032001050100005001370110 02200142020001000164020000900174020001400183013000700197016000300204012001700207 #NV16.00577#NV16.00576#365850#^a60000^b1500 copies#Vi?t#372.6521#F512E#Fun Engl ish 3B#^aHo Chi Minh City#^aHo Chi Minh City General Pub.#2016#^a56 p. : pic.^b2 5 cm#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#365850#GK#POLY fun English## 00466000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400220002901900050 00510820009000561810006000650020015000710080019000860090032001050100005001370110 02200142020001000164020000900174020001400183016000300197013000700200012001700207 #NV16.00578#365851#NV16.00579#^a60000^b1500 copies#Vi?t#372.6521#F512E#Fun Engl ish 4B#^aHo Chi Minh City#^aHo Chi Minh City General Pub.#2016#^a56 p. : pic.^b2 5 cm#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#GK#365851#POLY fun English## 00466000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400220002901900050 00510820009000561810006000650020015000710080019000860090032001050100005001370110 02200142020001000164020000900174020001400183016000300197013000700200012001700207 #NV16.00580#365852#NV16.00581#^a60000^b1500 copies#Vi?t#372.6521#F512E#Fun Engl ish 5B#^aHo Chi Minh City#^aHo Chi Minh City General Pub.#2016#^a56 p. : pic.^b2 5 cm#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#GK#365852#POLY fun English## 00803000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400130002901900050 00420820010000471810006000570020043000630030064001060070087001700050017002570050 01400274008000500288009000900293010000500302011002300307015008400330020001000414 020001100424020001100435016000300446005001700449005001600466013000700482#NV16.00 583#NV16.00582#365853#^b450 copies#Vi?t#671.52014#S606L#Syllabus of welding mech anical engineering#Level 5 technican diploma in mechanical engineering IVQ 9209- 11#Compile: Le Van Hien (chief compile), To Thanh Tuan, Duong Cong Cuong, Vuong Thi Quang#Nguyen Hong Tien#To Thanh Tuan#^aH.#^aLabour#2016#^a368 p. : ill.^b27 cm#At head of title: Ministry of construction. LILAMAS2 technical & technology c ollege#Ting Anh#C kh hn#Gio trnh#GT#Duong Cong Cuong#Vuong Thi Quang#36585 3## 00817000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400130002901900050 00420820009000471810006000560010012000620020058000740030064001320070079001960050 01700275005002300292008000500315009000900320010000500329011002300334015008400357 020001000441020001600451020001100467016000300478020001500481013000700496#NV16.00 585#NV16.00584#365854#^b450 copies#Vi?t#621.8014#S606L#Le Van Hien#Syllabus in a pplied mechanical manuafacturing engineering#Level 5 technican diploma in mechan ical engineering IVQ 9209-11#Compile: Le Van Hien (chief compile), Nguyen Hong T ien, Nguyen Thi Thanh Tuyen#Nguyen Hong Tien#Nguyen Thi Thanh Tuyen#^aH.#^aLabou r#2016#^a392 p. : ill.^b27 cm#At head of title: Ministry of construction. LILAMA S2 technical & technology college#Ting Anh#K thut c kh#Gio trnh#GT#Ch t o c kh#365854## 00872000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400130002901900050 00420820009000471810006000560020062000620030078001240070094002020050017002960050 01500313008000500328009000900333010000500342011002300347015008400370020001000454 02000050046402000110046901600030048000500160048300500230049902000170052201300070 0539#NV16.00587#NV16.00586#365855#^b450 copies#Vi?t#621.3014#S606L#Syllabus of i nstallation electric and electronics engineering#Level 5 technican diploma in el ectric and electronics engineering IVQ 9209-12#Compile: Le Van Hien (chief compi le), Le Quang Trung, Hoang Van Duyen, Nguyen Thi Thanh Tuyen#Nguyen Hong Tien#Le Quang Trung#^aH.#^aLabour#2016#^a384 p. : ill.^b27 cm#At head of title: Ministr y of construction. LILAMAS2 technical & technology college#Ting Anh#in#Gio t rnh#GT#Hoang Van Duyen#Nguyen Thi Thanh Tuyen#K thut in t#365855## 00775000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400130002901900050 00420820009000471810006000560010012000620020043000740030064001170070079001810050 01700260005002300277008000500300009000900305010000500314011002300319015008400342 020001000426020001600436020001100452013000700463016000300470#365856#NV16.00589#N V16.00588#^b450 copies#Vi?t#621.8014#S606L#Le Van Hien#Syllabus in applied mecha nical engineering#Level 5 technican diploma in mechanical engineering IVQ 9209-1 1#Compile: Le Van Hien (chief compile), Nguyen Hong Tien, Nguyen Thi Thanh Tuyen #Nguyen Hong Tien#Nguyen Thi Thanh Tuyen#^aH.#^aLabour#2016#^a368 p. : ill.^b27 cm#At head of title: Ministry of construction. LILAMAS2 technical & technology c ollege#Ting Anh#K thut c kh#Gio trnh#365856#GT## 00648000000000313000450002600110000002600110001102600070002202600110002902600110 00400140023000510190005000740820006000791810006000850010014000910020013001050030 04000118007001300158022000600171008001800177009004700195010000500242011002300247 020001000270020001800280020001200298013000700310016000300317005001400320#CDVN.03 035#CDVN.03036#365857#NL16.00188#NL16.00189#^a248000^b1000 copies#Vi?t#428.3#E2 04L#Mckimm, Owain#English now!#Listening and speaking in everyday life#Owain Mck imm#Vol.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2016# ^a164 p. : ill.^b29 cm#Ting Anh#K nng nghe hiu#K nng ni#365857#XH#Mckimm, Owain## 00648000000000313000450002600110000002600070001102600110001802600110002902600110 00400140023000510190005000740820006000791810006000850010014000910020013001050030 04000118007001300158022000600171008001800177009004700195010000500242011002300247 020001000270020001800280020001200298016000300310013000700313005001400320#NL16.00 191#365858#CDVN.03038#CDVN.03037#NL16.00190#^a248000^b1000 copies#Vi?t#428.3#E2 04L#Mckimm, Owain#English now!#Listening and speaking in everyday life#Owain Mck imm#Vol.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2016# ^a164 p. : ill.^b29 cm#Ting Anh#K nng nghe hiu#K nng ni#XH#365858#Mckimm, Owain## 00648000000000313000450002600110000002600070001102600110001802600110002902600110 00400140023000510190005000740820006000791810006000850010014000910020013001050030 04000118007001300158022000600171008001800177009004700195010000500242011002300247 020001000270020001800280020001200298016000300310013000700313005001400320#NL16.00 193#365859#CDVN.03039#CDVN.03040#NL16.00192#^a248000^b1000 copies#Vi?t#428.3#E2 04L#Mckimm, Owain#English now!#Listening and speaking in everyday life#Owain Mck imm#Vol.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2016# ^a165 p. : ill.^b29 cm#Ting Anh#K nng nghe hiu#K nng ni#XH#365859#Mckimm, Owain## 00605000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600070003302600110 00400140023000510190005000740820006000791810006000850010018000910020014001090030 03200123007001700155008001800172009004700190010000500237011002300242020001000265 020001800275020001200293013000700305016000300312#CDVN.03041#NL16.00195#NL16.0019 4#365860#CDVN.03042#^a320000^b1000 copies#Vi?t#428.3#N207W#Sampson, Nicholas#Ne w way ahead#A listening and speaking course#Nicholas Sampson#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2016#^a236 p. : ill.^b28 cm#Ting Anh#K nng nghe hiu#K nng ni#365860#XH## 00583000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600070003301400230 00400190005000630820006000681810006000740010018000800020015000980030032001130070 01700145008001800162009004700180010000500227011002300232020001000255020001800265 020001200283016000300295013000700298#CDVN.03015#NL16.00197#NL16.00196#365861#^a2 68000^b1000 copies#Vi?t#428.3#N207M#Sampson, Nicholas#New move ahead#A listenin g and speaking course#Nicholas Sampson#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2016#^a192 p. : ill.^b28 cm#Ting Anh#K nng nghe hiu# K nng ni#XH#365861## 00589000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020046000520070049000980050015001470050015001620080005001770090 02600182010000500208011003100213020000500244020001600249020000700265020001500272 016000300287020001400290013000700304#365862#VV16.09973#^a80000^b1000b#Vi?t#510. 76#T527C#Tuyn chn thi hc sinh gii THCS mn ton#Tuyn chn, b.s.: Hong V n Minh, Trn nh Thi#Hong Vn Minh#Trn nh Thi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a391tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Trung hc c s# thi#Sch luyn thi#GK#Sch c thm#365862## 00641000000000265000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200040 00401810006000440020075000500030093001250070029002180050010002470050017002570080 00500274009002600279010000500305011002500310020000900335020000700344020001400351 016000300365013000700368#VV16.09974#365863#^a169000^b2000b#Vi?t#546#R203L#Rn l uyn t duy gii ton hnh hc 12 qua cc bi ton c bn v nng cao#Ti liu t ham kho cho gio vin. Ti liu tham kho cho hc sinh 10, 11, 12, n thi THPT QG#L H Qu, Phm L Thnh t#L H Qu#Phm L Thnh #^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2016#^a550tr. : hnh v^b24cm#Hnh hc#Lp 12#Sch c thm#GK#365863# # 00828000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020101000540030089001550070056002440050017003000050010003170050 01900327008000500346009002600351010000500377011003100382020000800413020000800421 02000070042902000200043602000070045602000150046302000140047801300070049201600030 0499#365864#VV16.09975#^a108000^b2000b#Vi?t#001.076#C125T#Cu trc b thi TH PT Quc gia Vn - S - a theo cu trc minh ho ca B Gio dc v o to# Phn tch, hng dn gii chi tit. Dnh cho hc sinh 10, 11, 12 luyn thi THPT Quc gia#Nguyn Hong Anh (ch.b.), L Th M, Nguyn N Tng Vy#Nguyn Hong An h#L Th M#Nguyn N Tng Vy#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a332tr. : h nh v, bng^b24cm#Vn hc#Lch s#a l#Trung hc ph thng# thi#Sch luyn t hi#Sch c thm#365864#GK## 00588000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810007000480020046000550030031001010070016001320220004001480050016001520080 00500168009002600173010000500199011002500204020000700229020001600236020000700252 020001400259013000700273016000300280020001500283#365865#VV16.09976#^a169000^b20 00b#Vi?t#530.076#CH305T#Chin thng k thi 9 vo 10 chuyn mn vt l#n thi vo lp 10 chuyn l...#Trnh Minh Hip#T.1#Trnh Minh Hip#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a534tr. : hnh v^b24cm#Vt l#Trung hc c s#n tp#Sch c th m#365865#GK#Sch luyn thi## 00720000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810007000480020094000550030044001490070031001930220004002240050014002280050 01600242008000500258009002600263010000500289011003100294020000800325020001600333 020001000349020000800359020001400367013000700381016000300388020001500391#365866# VV16.09977#^a224000^b2000b#Vi?t#546.076#KH104P#Khm ph bi tp hay, l, kh n cha trong 36 chuyn bi dng hc sinh gii ho hc THCS#nh hng pht tr in nng lc ton din...#Bi Quc Tun, Mai Chu Phng#T.1#Bi Quc Tun#Mai C hu Phng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a740tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hc#Trung hc c s#Chuyn #Bi tp#Sch c thm#365866#GK#Sch luyn thi## 00623000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810007000460020092000530030082001450070013002270050013002400080005002530090 02600258010000500284011001500289020000800304020000600312020001400318013000700332 016000300339020001500342#365867#VV16.09978#^a108000^b2000b#Vi?t#807.6#NH556#Nh ng iu cn bit bi dng hc sinh gii theo cu trc mi nht ca B GD & T ng vn 8#Bi dng hc sinh gii thi Quc gia, thi i tuyn. Dng cho gio vi n tham kho#L Xun Soan#L Xun Soan#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a293t r.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Sch c thm#365867#GK#Sch luyn thi## 00754000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810007000480020079000550030074001340070016002080220077002240220004003010050 01600305008000500321009002600326010000500352011002500357020000700382020000700389 020001700396020001400413013000700427016000300434020001500437#365868#VV16.09979#^ a159000^b2000b#Vi?t#537.076#PH561P#Phng php t duy sng to trong gii nhanh bi dng hc sinh gii vt l 11#Dng cho hc sinh lp 11 bi dng hc sinh g ii, n thi THPT Quc gia...#Trnh Minh Hip#in tch - in trng. Dng in khng i. Dng in trong cc mi trng#T.1#Trnh Minh Hip#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2015#^a518tr. : hnh v^b24cm#Vt l#Lp 11#Phng php gii#Sch c thm#365868#GK#Sch luyn thi## 00751000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810007000480020079000550030074001340070016002080220004002240220074002280050 01600302008000500318009002600323010000500349011002500354020000700379020000700386 020001700393020001400410016000300424013000700427020001500434#365869#VV16.09980#^ a159000^b2000b#Vi?t#537.076#PH561P#Phng php t duy sng to trong gii nhanh bi dng hc sinh gii vt l 11#Dng cho hc sinh lp 11 bi dng hc sinh g ii, n thi THPT Quc gia...#Trnh Minh Hip#T.2#T trng. Cm ng in t. Kh c x nh sng. Mt & cc dng c quang hc#Trnh Minh Hip#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2015#^a526tr. : hnh v^b24cm#Vt l#Lp 11#Phng php gii#Sch c thm#GK#365869#Sch luyn thi## 00732000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200100 00401810006000500020040000560030091000960070058001870050023002450050017002680050 01600285008000500301009002600306010000500332011001500337020000500352020001400357 020002000371020001400391013000700405016000300412020001500415#365870#VV16.09981#^ a169000^b2000b#Vi?t#512.97076#R203L#Rn luyn t duy cng ph bt ng thc#Ti liu bi dng hc sinh gii. n luyn thi THPT Quc gia. Sch tham kho cho gi o vin#Nguyn nh Thnh Cng, Nguyn Vn Hng, Nguyn Duy Hng#Nguyn nh Th nh Cng#Nguyn Vn Hng#Nguyn Duy Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a 550tr.^b24cm#Ton#Bt ng thc#Trung hc ph thng#Sch c thm#365870#GK#Sch luyn thi## 00650000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020050000540070047001040220004001510050017001550050015001720050 01300187004002900200008000500229009002600234010000500260011002500265020000700290 020000700297020002000304020001400324013000700338016000300345#365871#VV16.09982#^ a138000^b2000b#Vi?t#530.076#K300T#K thut gii nhanh bi tp trc nghim vt l 12#Nguyn Quang Lc, Nguyn Th Nh, Chu Vn Lanh#T.1#Nguyn Quang Lc#Nguyn Th Nh#Chu Vn Lanh#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2015#^a438tr. : hnh v^b24cm#Vt l#Lp 12#Bi tp trc nghim#Sch c thm#3 65871#GK## 00648000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020067000540030077001210070017001980050017002150080005002320090 02600237010000500263011002500268020000800293020002000301020001400321016000300335 020001700338013000700355020000800362#365872#VV16.09983#^a129000^b2000b#Vi?t#546 .076#R203L#Rn luyn v t duy pht trin ho hc gii bi ton im 8, 9, 10#C p nht cc phng php, k thut nhanh v hin i gii bi tp ho hc...#Nguy n Cng Kit#Nguyn Cng Kit#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a422tr. : hnh v^b24cm#Ho hc#Trung hc ph thng#Sch c thm#GK#Phng php gii#365872#B i tp## 00598000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810007000470020059000540030081001130070009001940050009002030080005002120090 02600217010000500243011003100248020000800279020000600287020001400293016000300307 013000700310020001500317#365873#VV16.09984#^a99000^b2000b#Vi?t#546.076#CH527#C huyn bi dng hc sinh gii qua cc k thi ho hc 9#n luyn thi hc sinh gii. Dnh cho hc sinh bi dng v nng cao kin thc...#Hong V#Hong V#^aH .#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a302tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hc#Lp 9#S ch c thm#GK#365873#Sch luyn thi## 00598000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810007000470020059000540030081001130070009001940050009002030080005002120090 02600217010000500243011003100248020000800279020000600287020001400293016000300307 013000700310020001500317#VV16.09985#365874#^a69000^b2000b#Vi?t#546.076#CH527#C huyn bi dng hc sinh gii qua cc k thi ho hc 8#n luyn thi hc sinh gii. Dnh cho hc sinh bi dng v nng cao kin thc...#Hong V#Hong V#^aH .#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a222tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hc#Lp 8#S ch c thm#GK#365874#Sch luyn thi## 00570000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810007000490020040000560030057000960070012001530050012001650080005001770090 02600182010000500208011002200213020001000235020002000245020001400265016000300279 013000700282020001500289#365875#VV16.09986#^a189000^b2000b#Vi?t#428.0076#CH527 #Chuyn chinh phc im cao ting Anh#Nhng bi hay l v kh. Dnh cho hc s inh 10, 11, 12...# Vn Bnh# Vn Bnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a 597tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Trung hc ph thng#Sch c thm#GK#365875#Sch l uyn thi## 00583000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810007000490020049000560030054001050070013001590050013001720080005001850090 02600190010000500216011002200221020001000243020000600253020001400259016000300273 013000700276020000700283020001500290#365876#VV16.09987#^a138000^b2000b#Vi?t#428 .0076#CH305T#Chin thng k thi 9 vo 10 chuyn mn ting Anh#Ti liu tham kho cho hc sinh lp 9 v gio vin...#Bi Vn Vinh#Bi Vn Vinh#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2016#^a454tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Lp 9#Sch c thm#GK#365876# thi#Sch luyn thi## 00614000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020064000550030059001190070012001780050012001900080005002020090 02600207010000500233011002200238020001000260020002000270020000700290020001400297 013000700311016000300318020001500321#365877#VV16.09988#^a149000^b2000b#Vi?t#428 .0076#T527C#Tuyn chn ct li chinh phc k thi THPT Quc gia ting Anh#Ti liu tham kho cho hc sinh 10, 11, 12 v gio vin...# Vn Bnh# Vn Bnh#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a486tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Trung hc ph thng# thi#Sch c thm#365877#GK#Sch luyn thi## 00669000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020062000550030053001170070030001700220004002000050013002040050 01600217008000500233009002600238010000500264011002200269020001000291020002000301 020000700321020001500328020001400343016000300357013000700360#365878#VV16.09989#^ a125000^b2000b#Vi?t#428.0076#C455P#Cng ph 99 thi THPT Quc gia b thi m i nht ting Anh#Theo cu trc minh ho ca B Gio dc v o to#Bi Vn V inh, Trn L Lan Chi#Q.2#Bi Vn Vinh#Trn L Lan Chi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a438tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Trung hc ph thng# thi#Sch luyn thi#Sch c thm#GK#365878## 00589000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810007000490020045000560030057001010070014001580050014001720080005001860090 02600191010000500217011003100222020001100253020002000264020001500284013000700299 016000300306020001400309#365879#VV16.09990#^a169000^b2000b#Vi?t#547.0076#CH527 #Chuyn chinh phc im cao ho hc hu c#Nhng bi hay l v kh. Dnh cho hc sinh 10, 11, 12...#Trn Tin Lc#Trn Tin Lc#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2015#^a558tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hu c#Trung hc ph thng#Sch luyn thi#365879#GK#Sch c thm## 00871000000000313000450000100130000000200290001300300240004200500120006600700310 00780080005001090090026001140100005001400110031001450150079001760820011002550160 00300266013000700269014001500276026001100291026001100302026000700313181000800320 019000500328019000500333020000900338020001600347020002200363021017200385#Levy, D aniel#Gio dc i hc t ng #Chnh sch v thc tin#Phm Th Ly#Daniel Le vy ; Phm Th Ly dch#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a167tr. : hnh v, b ng^b21cm#Tn sch ting Anh: Private higher education : Reality and policy in ea st Asia#379.324095#XH#365880#^a79000^b500b#VV16.09991#VV16.09992#365880#GI-108D #Vi?t#Dch#Gio dc#i hc dn lp#Chnh sch pht trin#Tm hiu tm quan trn g v bi cnh ca vn gio dc i hc t; s tng trng, quy m, nh dng h thng, ti chnh, khung php l cho cc trng i hc t ng ## 00870000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820006000421810006000480020042000540030022000960070015001180080005001330090 02600138010000500164011001500169020001700184020001900201016000300220001001500223 021027800238015004100516020001600557013000700573#VV16.09993#365881#VV16.09994#^b 1300b#Vi?t#398.2#M435T#Motif trong nghin cu truyn k dn gian#L thuyt v n g dng#La Mai Thi Gia#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a367tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Nghin cu vn hc#XH#La Mai Thi Gia#Tm hiu motif v l thuyt ca m t s trng phi nghin cu vn hc dn gian, mt s bnh din nghin cu motif truyn k dn gian trn th gii, vn nghin cu motif ti sinh trong truyn c tch Vit Nam theo phng php phn tch cu trc chc nng v ngun gc lc h s#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Truyn dn gian#365881## 00870000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810008000540010016000620020029000780030048001070070039001550050 01400194008000500208009002600213010000500239011002200244015003300266021024200299 020001800541020001100559013000700570016000300577#VV16.09995#365882#VV16.09996#^a 60000^b1500b#Vi?t#649#GI-108T#Nguyn Vn Tnh#Gio trnh gio dc gia nh#Dnh cho h cao ng v i hc s phm mm non#Nguyn Vn Tnh (ch.b.), Ng Cng Ho n#Ng Cng Hon#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a345tr. : bng^b21cm#TTS ghi: Trng i hc H Tnh#Trnh by nhng vn chung v gia nh; mc ch, nguyn tc, ni dung, phng php, cc yu t nh hng n gio dc tr; nhng vn t ra v cc gii php ch yu xy dng gia nh Vit Nam trong thi k cng nghip ha, hin i ha#Gio dc gia nh#Gio trnh#365882#GT## 00652000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810007000570020022000640070020000860080005001060090026001110100 00500137011002500142020001800167020000700185020001500192016000300207001000900210 021016000219013000700379#VV16.09998#VV16.09997#365883#^a35000^b5000b#Vi?t#153.9 3#NH311H#Nhn hnh on ch IQ#Kim Long s.t., b.s.#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2015#^a47tr. : minh ha^b21cm#Ch s thng minh#T duy#Sch thiu nhi#XH#Kim L ong#Gm nhiu hnh v, tnh hung khc nhau gip cc em a ra kt qu chnh xc ; nhm rn luyn kh nng quan st v kim tra tr tu, luyn tp pht trin t duy#365883## 00617000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590020032000660030027000980070031001250050016001560080 00500172009002600177010000500203011003100208020001000239020000900249020001400258 016000300272005001400275020001000289013000700299020000900306#VV16.09999#365884#V V16.10000#^a35000^b5000b#Vi?t#372.6521#NG550P#Ng php v giao tip ting Anh#D nh cho hc sinh tiu hc#Mai Th Chi Mai, inh Ngc Bo#Mai Th Chi Mai#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2016#^a128tr. : hnh v, bng^b21cm#Ting Anh#Ng php#S ch c thm#GK#inh Ngc Bo#Giao tip#365884#Tiu hc## 00884000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820004000491810008000530020032000610070054000930050014001470080005001610090 02600166010000500192011001500197020001000212020001100222020001100233016000300244 001001300247021026400260005001700524015003400541013000700575#VV16.10002#VV16.100 01#365885#^a68000^b500b#Vi?t#340#GI-108T#Gio trnh x hi hc php lut#Ng V n Nhn, Cao Minh Cng (ch.b.), Phng Thanh Tho#Cao Minh Cng#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2015#^a302tr.^b21cm#Php lut#X hi hc#Gio trnh#GT#Ng Vn Nhn #Khi lc v x hi hc php lut; cc phng php thu thp thng tin trong x hi hc php lut; mi quan h gia chun mc x hi v php lut; sai lch chu n mc php lut v ti phm; cc kha cnh x hi ca hot ng xy dng, thc h in v p dng php lut#Phng Thanh Tho#TTS ghi: Trng i hc Kim st#3658 85## 00789000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820013000411810006000540020103000600070025001630080005001880090026001930100 00500219011003100224020002800255020001900283016000300302001001900305021020400324 013000700528#VV16.10004#VV16.10003#365886#^b200b#Vi?t#332.67309597#125T#u t trc tip nc ngoi (FDI) cho pht trin kinh t cng cacbon thp: Chnh s ch v thc tin#Nguyn Th Kim Anh ch.b.#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a2 84tr. : hnh v, bng^b20cm#u t trc tip nc ngoi#Pht trin kinh t#XH#Ng uyn Th Kim Anh#Trnh by mt s vn l lun v thu ht FDI cho pht trin k inh t cng cacbon thp (LCF); kinh nghim thu ht LCF ca mt s nc; thc trng v gii php nhm tng cng thu ht LCF vo Vit Nam#365886## 00637000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020036000540070059000900050014001490080005001630090026001680100 00500194011002200199020001000221020001600231020000700247020001400254020001500268 016000300283005001200286005001400298005001600312013000700328#VV16.10005#365887#^ a27500^b5800b#Vi?t#428.0076#454T#n tp thi vo lp 10 mn ting Anh#Khoa Anh Vit, m H Thu, Ng Thu Dung, Th Xun Hoa#Khoa Anh Vit#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2016#^a143tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Trung hc c s#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#GK#m H Thu#Ng Thu Dung# Th Xun Hoa#365887## 00532000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470020060000530070013001130050013001260080005001390090026001440100 00500170011003100175020000800206020000600214020000700220020001400227020001500241 013000700256016000300263#VV16.10006#365888#^a60000^b2000b#Vi?t#546.076#T527C#Tu yn chn thi bi dng hc sinh gii mn ho hc lp 8#Phm Th Nam#Phm Th Nam#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a292tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hc#L p 8# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#365888#GK## 00708000000000253000450001400160000001900050001608200040002118100060002500100130 00310020026000440290013000700070039000830220004001220080005001260090066001310100 00500197011003100202021016800233020001100401020001400412013000700426016000300433 005001800436#^a69000^b1000b#Vi?t#150#T120L#Hng Nguyn#Tm l hc trong nhy m t#Ezpsychology#Hng Nguyn ch.b. ; Nhm Ezpsychology#T.1#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni ; Cng ty Sch v Truyn thng Vit Nam#2016#^a132tr. : hnh v, bng^ b24cm#Trnh by nhng kin thc c bn v tm l hc, phng php nghin cu tm l hc, cc nh tm l hc ni ting, h thn kinh, cm gic, tri gic, gic ng , tr nh...#Tm l hc#Sch song ng#365889#XH#Nhm Ezpsychology## 00703000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020026000600290013000860070018000990220004001170080 00500121009005000126010000500176011002600181021016500207020001100372020001400383 013000700397016000300404005001800407#365889#VV16.10007#VV16.10008#^a69000^b1000 b#Vi?t#150#T120L#Tm l hc trong nhy mt#Ezpsychology#Nhm Ezpsychology#T.1#^a H.#^ai hc Quc gia H Ni ; Nh sch Tri thc tr#2016#^a132tr. : minh ha^b2 4cm#Gii thiu nhng vn chung v tm l hc, phng php nghin cu tm l h c, cc nh tm l hc ni ting, h thn kinh, cm gic, tri gic, gic ng, tr nh...#Tm l hc#Sch song ng#365889#XH#Nhm Ezpsychology## 00879000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820011000411810007000520010016000590020018000750030016000930070103001090050 01800212005001500230005001800245008000500263009002600268010000500294011002100299 02101900032002000080051002000080051802000090052601300070053501600030054202000080 0545#VV16.10010#VV16.10009#365890#^b200b#Vi?t#929.209597#TR312G#Trnh Xun Vnh# Trnh gia th ph#inh Du - 1777#Nguyn tc Hn vn: Trnh Xun Vnh ; Dch: Ng uyn Tun Cng, Dng Vn Hon ; Nguyn Tun Cng h..#Nguyn Tun Cng#Dng Vn Hon#Nguyn Tun Cng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a333tr. : nh^b 24cm#Gii thiu lch s hnh thnh v pht trin ca dng h Trnh qua bn "Trn h gia th ph" ca Dung trai Trnh Xun Vnh v cc bi bia ghi gia ph tin s dng h Trnh mt vi tnh thnh#Lch s#Dng h#H Trnh#365890#XH#Gia ph## 00875000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820006000491810008000550010016000630020028000790030033001070070016001400080 00500156009002600161010000500187011003100192012001700223021026500240020001700505 020001500522020001500537020001100552013000700563016000300570#VV16.10012#VV16.100 11#365891#^a71000^b300b#Vi?t#536.7#GI-108T#Nguyn Huy Sinh#Gio trnh vt l i cng#Nhit ng hc v vt l phn t#Nguyn Huy Sinh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a342tr. : hnh v, bng^b24cm#T sch Khoa hc#Trnh by nhng ki n thc c bn v nhit ng hc v vt l phn t: Nhit v nguyn l th kh ng, kh l khng, cc nh lut phn b, c s ca nhit ng lc hc v nguyn l th I, cc hin tng truyn, nguyn l th hai ca nhit ng lc hc, entro py...#Vt l i cng#Nhit ng hc#Vt l phn t#Gio trnh#365891#GT## 00702000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820011000491810007000600010016000670020033000830070016001160080005001320090 02600137010000500163011001500168012001700183021018400200020000900384020001000393 016000300403013000700406020001100413#VV16.10014#VV16.10013#365892#^a50000^b300b #Vi?t#959.703092#PH104Q#Trn Vit Ngha#Phm Qunh: Chnh tr v vn ha#Trn Vi t Ngha#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a323tr.^b24cm#T sch Khoa hc#Gi i thiu cuc i v s nghip ca nh vn ho, nh bo, nh vn Phm Qunh (1892 -1945) v nhng ng gp ca ng vi lch s, chnh tr, vn ha dn tc Vit Na m thi u th k XX#Cuc i#S nghip#XH#365892#Phm Qunh## 00804000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820004000491810008000530010016000610020028000770030007001050070016001120080 00500128009002600133010000500159011003100164012001700195021025700212020001700469 020000700486016000300493020001100496013000700507#VV16.10016#365893#VV16.10015#^a 72000^b300b#Vi?t#531#GI-108T#Nguyn Huy Sinh#Gio trnh vt l i cng#C hc #Nguyn Huy Sinh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a339tr. : hnh v, bng^b2 4cm#T sch Khoa hc#Trnh by nhng kin thc c bn v vt l c hc: ng hc cht im, ng lc hc cht im, cc dng nng lng, h nhiu ht va chm, c huyn ng trong trng hp hp dn, dao ng c, chuyn ng ca vt rn, thuy t tng i Einstein, c hc cht lu#Vt l i cng#C hc#GT#Gio trnh#3658 93## 00766000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570010015000630020029000780070032001070050016001390080 00500155009002600160010000500186011001500191012001700206021022300223020001000446 020002200456016000300478013000700481#VV16.10017#365894#VV16.10018#^a77000^b300b #Vi?t#515.625#S103P#Nguyn Vn Mu#Sai phn, nh l v p dng#Nguyn Vn Mu, inh Cng Hng#inh Cng Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a370tr.^b24 cm#T sch Khoa hc#Trnh by nhng kin thc c bn v sai phn v cc tnh ch t lin quan, phng trnh sai phn tuyn tnh, h phng trnh sai phn tuyn t nh, h tnm v h phi tnm, mt s lp phng trnh sai phn hu l c chm. ..#Gii tch#Phng trnh sai phn#TN#365894## 00726000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820008000491810006000570010013000630020016000760070034000920050012001260080 00500138009002600143010000500169011003100174012001700205021020000222020000800422 020000800430013000700438016000300445#VV16.10020#VV16.10019#365895#^a75000^b300b #Vi?t#665.533#X506T#L Thanh Sn#Xc tc ho du#L Thanh Sn (ch.b.), Hoa Hu T hu#Hoa Hu Thu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a341tr. : hnh v, bng^b24c m#T sch Khoa hc#Cung cp nhng kin thc c bn v xc tc ha du, xc tc ng th vi phc kim loi chuyn tip, cc qu trnh xc tc ng th trong cng nghip, xc tc d th, xc tc axit trong lc ha du...#Ho du#Xc tc#36589 5#KT## 01126000000000373000450000200580000000500120005800500130007000500150008300500150 00980050012001130050017001250070070001420080005002120090026002170100005002430110 02100248015007800269022000400347082001100351016000300362013000700365014001700372 02600110038902600070040018100070040701900050041402000090041902000130042802000090 0441020001000450020001000460020004300470021023900513#Chn dung nh gio - nh kh oa hc tiu biu (1945 - 2015)#Phan Huy L#inh Vn c#Nguyn Hu t#Nguyn Th Cm#L Thanh H#Nguyn Vn Khnh#Phan Huy L, inh Vn c, Nguyn Hu t... ; Nguyn Vn Khnh ch.b.#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a622tr. : nh^b24c m#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn# T.1#300.922597#XH#365896#^a250000^b1000b#VV16.10021#365896#CH121D#Vi?t#Nh gio #Nh khoa hc#Cuc i#S nghip#1945-2015#Trng i hc Khoa hc X hi v Nh n vn#Tp hp thng tin v bi vit gii thiu cc gng mt nh gio, nh khoa hc tiu biu ca Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn - i hc Quc gia H Ni qua cc thi k: o Duy Anh, Nguyn Ti Cn, Hong Th Chu, Mai Ngc Ch ...## 00710000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820004000491810006000530020023000590070013000820010013000950080005001080090 02600113010000500139011002600144021022500170020000500395020001700400016000300417 012001700420013000700437#VV16.10023#VV16.10022#365897#^a99000^b300b#Vi?t#616#C4 60S#C s phn t ca bnh# Ngc Lin# Ngc Lin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a472tr. : minh ha^b24cm#Trnh by nhng khi nim c bn v phn t c a bnh: Sinh hc phn t v t bo; tnh a hnh ca ADN v s t bin gy bn h, cc hnh thc t bin ca ADN v biu hin bnh, di truyn phn t v t bo ca mt s bnh...#Bnh#Sinh hc phn t#TN#T sch Khoa hc#365897## 00843000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820004000491810006000530020044000590070013001030010013001160080005001290090 02600134010000500160011002600165021031000191020000900501020000900510016000300519 012001700522020001900539013000700558#365898#VV16.10025#VV16.10024#^a85000^b300b #Vi?t#572#H401S#Ho sinh cc hp cht c hot tnh sinh hc# Ngc Lin# Ngc Lin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a403tr. : minh ha^b24cm#Tm hiu cc hp cht hot tnh sinh hc pht sinh t t nhin, c ngun gc t thc vt, ng vt v vi sinh vt; gii thiu c trng, cu trc, tc dng sinh y hc ang c ng dng rng ri trong nhiu lnh vc ca cuc sng nh: Enzym, ribozym, c c protein c ch protease, hormon, lectin, cc peptid...#Ho sinh#Hp cht#TN#T sch Khoa hc#Hot tnh sinh hc#365898## 00760000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810006000560020018000620070017000800080005000970090026001020100 00500128011002600133021025000159020000700409020001100416016000300427001001700430 013000700447012001700454020001100471#365899#VV16.10027#VV16.10026#^a84000^b300b #Vi?t#539.72#V124L#Vt l ht c bn#Nguyn Mu Chung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a380tr. : minh ha^b24cm#Trnh by nhng kin thc chung v vt l h t c bn nh: Vt cht, tng tc, bin i i xng v nh lut bo ton, ph ng php thc nghim, tng tc yu, vi phm i xng CP v dao ng neutrino, v t l ht c bn trn cc v sao, trng chun#Vt l#Ht c bn#GT#Nguyn Mu Ch ung#365899#T sch Khoa hc#Gio trnh## 01103000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570020021000640030026000850070061001110050014001720050 01800186005001600204005001200220005001500232008000500247009002600252010000500278 01100260028301500780030902103290038702000120071602000100072801300070073801600030 0745012001700748#365900#VV16.10029#VV16.10028#^a120000^b700b#Vi?t#384.55#TR527H #Truyn hnh hin i#Nhng lt ct 2015 - 2016#Bi Ch Trung, inh Th Xun Ha (ch.b.), Nguyn nh Hu...#Bi Ch Trung#inh Th Xun Ha#Nguyn nh Hu#n g Hi H#Ng Quang Tng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a403tr. : minh ha^ b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Gm nhng vn bao qut, thi s m truyn hnh th gii cng nh Vit Nam ang phi ng u v gii quyt: Truyn hnh trn giao din a mn hnh, truy n hnh trc tuyn, truyn hnh trn h thng mobile, qun tr truyn hnh qua c h s o lng hiu sut, vn bn quyn v c quyn chng trnh truyn hnh tr tin...#Truyn hnh#2015-2016#365900#XH#T sch Khoa hc## 00550000000000265000450002600110000002600070001101900050001808200070002318100080 00300020045000380070039000830140016001220050018001380080005001560090026001610100 00500187011002500192020000900217020001900226020001400245016000300259005000900262 020000600271013000700277#VV16.10030#365901#Vi?t#372.37#GI-108D#Gio dc an ton v vn ha giao thng lp 5# Th Hng Qunh b.s. ; Trn Sn h..#^a12500^b100 0b# Th Hng Qunh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a24tr. : minh ha^b24c m#Gio dc#An ton giao thng#Sch c thm#GK#Trn Sn#Lp 5#365901## 01009000000000349000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010010000640020027000740030029001010070024001300220 08100154022000400235008000500239009002600244010000500270011002500275015003100300 02102390033102000090057002000100057902000190058902000120060801300070062001600030 0627005001000630020001900640#VV16.10032#365902#VV16.10031#^a45000^b1000b#Vi?t#3 71.782#T120L#Nguyn An#Tm l - Php l hc ng#Tnh hung v nhng gc nhn#N guyn An tp hp, b.s.#Cc ti phm v "Xm phm tnh mng, sc khe, danh d, n hn phm ca con ngi"#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a80tr. : tranh v^b24cm#Tn tht tc gi: Nguyn H An#Bao gm cc tnh hung trong cuc sng, cc ti phm v "Xm phm tnh mng, sc khe, danh d, nhn phm ca con ngi" ; t rt ra nhng kt lun v trch nhim hnh s mang tnh khoa hc, d hiu gio dc cc em hc sinh ph thng#Gio dc#Php lut#Hc sinh ph thng#Ph ng chng#365902#XH#Nguyn An#Bo lc trng hc## 01061000000000361000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010010000640020027000740030029001010070024001300220 00400154022009400158008000500252009002600257010000500283011002500288015003100313 02102520034402000090059602000100060502000190061502000120063401600030064601300070 0649005001000656020001400666020001900680#VV16.10033#365903#VV16.10034#^a45000^b 1000b#Vi?t#371.782#T120L#Nguyn An#Tm l - Php l hc ng#Tnh hung v nhn g gc nhn#Nguyn An tp hp, b.s.#T.2#Cc ti phm v "Giao thng; gy ri trt t cng cng; nh bc; cng ot v cp ti sn"#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a80tr. : tranh v^b24cm#Tn tht tc gi: Nguyn H An#Bao gm cc tn h hung trong cuc sng, cc ti phm v "Giao thng; gy ri trt t cng cng; nh bc; cng ot v cp ti sn"; t rt ra nhng kt lun v trch nhi m hnh s mang tnh khoa hc, d hiu gio dc cc em hc sinh ph thng#Gi o dc#Php lut#Hc sinh ph thng#Phng chng#XH#365903#Nguyn An#T nn x hi #Bo lc trng hc## 01082000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010010000640020027000740030029001010070024001300220 12500154022000400279008000500283009002600288010000500314011002500319015003100344 02102730037502000090064802000100065702000190066701600030068601300070068900500100 0696020001200706020001400718#365904#VV16.10035#VV16.10036#^a45000^b1000b#Vi?t#3 71.782#T120L#Nguyn An#Tm l - Php l hc ng#Tnh hung v nhng gc nhn#N guyn An tp hp, b.s.#Cc ti phm v "Hip dm, cng dm, mi gii mi dm; t rm cp; bun bn, s dng cht ma ty; la o chim ot ti sn"#T.3#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2016#^a80tr. : tranh v^b24cm#Tn tht tc gi: Nguyn H An#Gm cc tnh hung trong cuc sng, cc ti phm v "hip dm, cng dm, m i gii mi dm; trm cp; bun bn, s dng cht ma ty; la o chim ot ti sn"; t rt ra nhng kt lun v trch nhim hnh s mang tnh khoa hc, d hiu gio dc cho cc em hc sinh#Gio dc#Php lut#Hc sinh ph thng#XH#36 5904#Nguyn An#Phng chng#T nn x hi## 00530000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560020035000620030027000970070023001240050012001470080 00500159009002600164010000500190011003100195020000500226020000900231020001400240 016000300254013000700257#VV16.10038#VV16.10037#365905#^a38000^b5000b#Vi?t#372.7 #T527C#Tuyn chn nhng bi ton nng cao#Dnh cho hc sinh tiu hc#Phng Thanh s.t., b.s.#Phng Thanh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a144tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Tiu hc#Sch c thm#GK#365905## 00557000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470020031000530030027000840070022001110050011001330080005001440090 02600149010000500175011001500180020001100195020001200206020000800218020000800226 020001400234016000300248020000900251013000700260#VV16.10039#365906#^a38000^b500 0b#Vi?t#372.623#L123D#Lp dn v nhng bi vn mu#Dnh cho hc sinh tiu hc# Phng Nam s.t., b.s.#Phng Nam#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a144tr.^b2 4cm#Ting Vit#Tp lm vn#Dn bi#Bi vn#Sch c thm#GK#Tiu hc#365906## 00661000000000301000450000200770000000500140007700500150009100500130010600700440 01190080005001630090026001680100005001940110031001990820007002300160003002370130 00700240014001600247026001100263026000700274181000600281019000500287020000500292 020001600297020000700313020001000320020001400330020001500344#Tuyn tp cc th i ton vo lp 10 ca thnh ph H Ni t nm 1988 - 2015#Trn Vn Khi#Hong Th Xun#Tn Hin Anh#Trn Vn Khi, Hong Th Xun, Tn Hin Anh#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2015#^a115tr. : hnh v, bng^b24cm#510.76#GK#365907#^a35000^b10 00b#VV16.10040#365907#T527T#Vi?t#Ton#Trung hc c s# thi#1988-2015#Sch c thm#Sch luyn thi## 00864000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820009000511810006000600010008000660020031000740030017001050070008001220080 00500130009002600135010000500161011003100166021031000197020000900507020001700516 016000300533004001800536020001300554013000700567#365908#VV16.10042#VV16.10041#^a 200000^b1000b#Vi?t#658.4092#L107#L Qun#Lnh o doanh nghip Vit Nam#Sch c huyn kho#L Qun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a424tr. : hnh v, bng^ b24cm#Tng hp nhng kin thc c bn v ngh lnh o t vic gii thiu c cu t chc ca mt cng ty; chc nng nhim v ca cc cp nh hi ng qun tr, ban iu hnh cho n nhng thut ng, l thuyt qun tr hin i nh KPI, th im cn bng, khung nng lc, pht trin nng lc lnh o doanh nghip...#Lnh o#Sch chuyn kho#KT#Ti bn ln th 1#Doanh nghip#365908## 00812000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010015000640020023000790070036001020050012001380080 00500150009002600155010000500181011002600186021025200212020000700464016000300471 012001700474013000700491020001300498020001100511#365909#VV16.10043#VV16.10044#^a 112000^b340b#Vi?t#541.042#C125T#Lm Ngc Thim#Cu to cht i cng#Lm Ngc Thim (ch.b.), L Kim Long#L Kim Long#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a540 tr. : minh ha^b24cm#Trnh by khi nim v nguyn t, phn t, ht nhn nguyn t, thuyt lng t Planck, c hc lng t, nguyn t hydro v nhng ion ging hydro...; khi qut v phn t v lin kt ha hc, phng php lin kt ha tr , phng php orbital phn t...#Ho l#TN#T sch Khoa hc#365909#Cu to cht# Gio trnh## 00819000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820004000491810008000530010020000610020039000810070020001200080018001400090 03500158010000500193011002600198015008800224021016600312020001000478020001100488 016000300499020001200502020000800514013000700522#VV16.10046#VV16.10045#365910#^a 15000^b300b#Vi?t#620#GI-108T#Nguyn Phng Quang#Gio trnh qun l bo tr cn g nghip#Nguyn Phng Quang#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Min h#2016#^a243tr. : minh ha^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i h c S phm K thut thnh ph H Ch Minh#Trnh by nhng khi nim v ni dung c bn v bo tr; qun l theo tui bn thit b; kinh t thit b; qun l nng sut, cht lng; qun l ph tng tn kho...#Bo dng#Gio trnh#GT#Cng nghi p#Qun l#365910## 00873000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820004000491810008000530010016000610020032000770070062001090050016001710050 02000187008001800207009003500225010000500260011003100265015008800296021016500384 020001300549020001100562013000700573016000300580#VV16.10048#VV16.10047#365911#^a 10000^b300b#Vi?t#658#GI-108T#Trn ng Thnh#Gio trnh qun tr hc cn bn#Tr n ng Thnh (ch.b.), Nguyn Th Hng, Phan Th Thanh Hin#Nguyn Th Hng#Phan Th Thanh Hin#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a143t r. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S ph m K thut Thnh ph H Ch Minh#Trnh by nhng vn c bn v qun tr hc; mi trng v hot ng ca doanh nghip; quyt nh qun tr; chc nng hoch nh, t chc, iu khin v kim sot#Qun tr hc#Gio trnh#365911#GT## 01026000000000337000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820013000491810008000620020041000700030071001110070057001820050015002390050 01500254005001400269005001300283005001300296008001800309009002300327010000500350 01100210035502102620037602000110063802000080064902000110065702000100066801300070 0678016000300685#VV16.10049#365912#VV16.10050#^a40000^b500b#Vi?t#070.50959779#N H100-I#Nh in l v kh - Cng nhn l chin s#Nhng k c v Nh in Gii phng , Khu Si Gn - Gia nh (1947 - 1975)#Nguyn Vn Li (ch.b.), Nguyn Hi Ph, P hm B Nhiu...#Nguyn Vn Li#Nguyn Hi Ph#Phm B Nhiu#Trn Vn Dn#L Minh Gim#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a214tr. : nh^b20cm#Tp hp nhng bi vit, hnh nh v Nh in Gii phng, khu Si Gn - Gia nh (1947-197 5); nhng k nim chin u ca cng nhn nh my trong cuc khng chin cu n c ca qun v dn c nc; cuc sng i thng trong chin tranh v xy dng t nc sau ny#Nh my in#Lch s#Pht trin#1947-1975#365912#XH## 01126000000000361000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820010000411810007000510020028000580030007000860070073000930220004001660050 01600170005001600186005001400202005001300216005001600229005001400245008001800259 00900230027701000050030001100210030502103960032602000060072202000080072802000110 0736020000700747013000700754016000300761#VV16.10052#VV16.10051#365913#^b500b#Vi? t#610.95977#TR527T#Truyn thng dn y min Nam#K yu#Trn Hu Nghip, Nguyn Ki m Hng, Trn Vn Sng... ; V Vn Trng ch.b.#T.6#Trn Hu Nghip#Nguyn Kim H ng#Trn Vn Sng#V Th Quang#Nguyn Th Trc#V Vn Trng#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a336tr. : nh^b21cm#Gm nhng bi vit ghi li hnh nh th h cn b chnh ph Cch mng lm thi, lnh o Ban dn y min Nam qua c c thi k. Thng tin v i hi thnh lp Cu lc b Truyn thng Ban dn y mi n Nam v cc t chc thuc Cu lc b. Chn dung cc thy thuc Vit Nam tiu bi u v nhng bi vit v k nim su sc trong cuc i thy thuc, nhng nhn ch ng lch s tham gia Ban dn y min Nam...#Dn y#Lch s#Pht trin#K yu#36591 3#KT## 00661000000000265000450002600110000002600070001100500120001801400170003001900050 00470820008000521810006000600020068000660030127001340070012002610220004002730080 01800277009002400295010000500319011002500324020000700349020001400356020001500370 016000300385013000700388#VV16.10053#365914#L Vn Vinh#^a107000^b2000b#Vi?t#530 .076#T528#Tuyt nh bi dng hc sinh gii qua cc k thi Olympic vt l 10#G ii chi tit, phn tch, bnh lun, hng dn lm bi dnh cho hc sinh lp 10 v chuyn l. Ti liu tham kho cho gio vin#L Vn Vinh#T.2#^aTp. H Ch Minh# ^a Nxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a350tr. : hnh v^b24cm#Vt l#Sch c thm#Sch luyn thi#GK#365914## 00666000000000265000450002600110000002600070001100500120001801400160003001900050 00460820008000511810006000590020068000650030127001330070012002600220004002720080 01800276009002400294010000500318011003100323020000700354020001400361020001500375 016000300390013000700393#VV16.10054#365915#L Vn Vinh#^a89000^b2000b#Vi?t#530. 076#T528#Tuyt nh bi dng hc sinh gii qua cc k thi Olympic vt l 10#Gi i chi tit, phn tch, bnh lun, hng dn lm bi dnh cho hc sinh lp 10 v chuyn l. Ti liu tham kho cho gio vin#L Vn Vinh#T.3#^aTp. H Ch Minh#^ a Nxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a278tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l#Sch c thm# Sch luyn thi#GK#365915## 00727000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820008000511810006000590010017000650020039000820070017001210080018001380090 05500156010000500211011002600216021018800242020001300430016000300443020002000446 013000700466#VV16.10056#VV16.10055#365916#^a180000^b1000b#Vi?t#340.023#H561D#Ng uyn Hu Phc#Hng dn khi nghip vi ngh lut s#Nguyn Hu Phc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Lut Phc & Partners#2016#^a359tr. : minh ha^b23cm#a ra nhng li khuyn hu ch khi bt u khi nghip vi ngh lut s: Chn ngh, chn ni thc tp v lm vic, hnh ngh, thu nhp, k nng hnh ngh, cn bng cuc sng v cng vic#Ngh lut s#XH#B quyt thnh cng#3 65916## 00877000000000313000450000100120000000200510001200500170006300500160008000500110 00960070062001070080018001690090047001870100005002340110026002390150061002650820 00600326016000300332013000700335014001700342026001100359026000700370026001100377 181000600388019000500394019000500399020001100404020000700415021014100422#Buzan, Tony#Lp s t duy hin i t duy thng minh hn#Griffiths, Chris#Harriso n, James#L Huy Lm#Tony Buzan, Chris Griffiths, James Harrison ; L Huy Lm dc h#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2016#^a268tr. : minh ha^b23cm#Tn sch ting Anh: Modern mind mapping for smarter thinking#1 53.4#XH#365917#^a298000^b1000b#VV16.10057#365917#VV16.10058#L123S#Vi?t#Dch#Tm l hc#T duy#Gii thiu cc nguyn l, k thut v ng dng ca vic lp s t duy hin i mang li hiu qu, thnh cng trong cng vic v cuc sng## 00603000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020052000520030082001040070014001860050014002000080018002140090 02300232010000500255011003100260020000700291020000700298020001400305013000700319 016000300326020000800329#VV16.10059#365918#^a59000^b2000b#Vi?t#910.76#R203L#Rn luyn k nng v v phn tch biu a l 10#Dnh cho cc em hc sinh lp 10 THPT. Ti liu tham kho cho hc sinh v gio vin#Phm Vn ng#Phm Vn ng#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a118tr. : hnh v, bng^b24cm#a l#Lp 10#Sch c thm#365918#GK#Bi tp## 00584000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020052000520030083001040070014001870050014002010080018002150090 02300233010000500256011003100261020000700292020000700299020001400306013000700320 016000300327#VV16.10060#365919#^a59000^b2000b#Vi?t#330.91#R203L#Rn luyn k n ng v v phn tch biu a l 11#Dnh cho cc em hc sinh lp 11 THPT. Ti l iu tham kho cho hc sinh v gio vin#Phm Vn ng#Phm Vn ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a166tr. : biu , bng^b24cm#a l#Lp 11#S ch c thm#365919#GK## 00969000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820006000511810006000570010023000630020029000860030098001150070074002130050 01400287005001400301005001400315004002900329008001800358009005900376010000500435 01100260044002101280046602000220059402000080061602000090062401300070063301600030 0640#VV16.10061#365920#VV16.10062#^a130000^b3000b#Vi?t#371.3#C120N#Nguyn Th M inh Phng#Cm nang phng php s phm#Tp hp nhng phng php v k nng s phm hin i, hiu qu t cc chuyn gia c v Vit Nam#Nguyn Th Minh Phng , Phm Th Thu, L Vit Chung ; inh Vn Tin h..#Phm Th Thu#L Vit Chung# inh Vn Tin#Ti bn c sa cha, b sung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a283tr. : minh ho^b24cm#Gii thi u nhng vn chung v phng php ging dy tch cc, cc phng php ging d y tch cc v mt s k nng ging dy#Phng php ging dy#K nng#Cm nang#36 5920#XH## 00556000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540020052000610030013001130070016001260220004001420080 01800146009002300164010000500187011002600192020001700218020001300235013000700248 016000300255019000900258005001100267#VV16.10063#365921#VV16.10064#^a48000^b1500 b#Vi?t#823#NH556C#Nhng cuc ph n ly k ca thm t Sherlock Holmes#Truyn tra nh#First News dch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a199tr. : Tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#365921#VH#Dch Anh#First News## 00681000000000301000450000100200000000200400002000500120006000500200007200700380 00920080018001300090059001480100005002070110015002120150040002270220004002670820 00400271016000300275013000700278014001600285026000700301026001100308026001100319 181000600330019000500336019000800341020001800349020001200367#Bennett, William J. #Tuyn tp truyn hay dnh cho thiu nhi#Triu Giang#Bennett, William J.#William J. Bennett ; Triu Giang dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng t y Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a126tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The book of virtues#T.3#813#VH#365922#^a32000^b1500b#365922#VV16.10065#VV16.10066#T527T#Vi? t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn## 00730000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010015000620020020000770070047000970220008001440220 01000152005001000162005000900172008001800181009001100199010000500210011001500215 01200430023001500570027302000170033002000120034701600030035901900080036201300070 0370005001500377#365923#VV16.10067#VV16.10068#^a75000^b2500b#Vi?t#813.6#C455C#M eyer, Marissa#Cng cha mt trng#Marissa Meyer ; Thanh Nga dch ; Tun c h.. #Tc my#T.3, Ph.1#Thanh Nga#Tun c#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a271tr. ^b24cm#T sch Teen th k 21 ca bo Hoa hc tr#Dch t nguyn bn ting Anh: The lunar chronicles cress#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Dch M#365923#Meyer, Marissa## 00707000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450010015000510020020000660070047000860220010001330220008001430050 01000151005000900161008001800170009001100188010000500199011001500204012004300219 01500570026202000170031902000120033601600030034801900080035101300070035900500150 0366#365924#VV16.10069#^a75000^b2500b#Vi?t#813.6#C455C#Meyer, Marissa#Cng cha mt trng#Marissa Meyer ; Thanh Nga dch ; Tun c h..#T.3, Ph.2#Tc my#Than h Nga#Tun c#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a271tr.^b24cm#T sch Teen th k 21 ca bo Hoa hc tr#Dch t nguyn bn ting Anh: The lunar chronicles cr ess#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Dch M#365924#Meyer, Marissa## 00711000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450010015000510020020000660070047000860220010001330220011001430050 01000154005000900164008001800173009001100191010000500202011001500207012004300222 01500580026502000170032302000120034001600030035201900080035501300070036300500150 0370#VV16.10070#365925#^a75000^b3500b#Vi?t#813.6#C455C#Meyer, Marissa#Cng cha mt trng#Marissa Meyer ; Thanh Nga dch ; Tun c h..#T.4, Ph.1#Bch Tuyt#T hanh Nga#Tun c#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a358tr.^b24cm#T sch Teen th k 21 ca bo Hoa hc tr#Dch t nguyn bn ting Anh: The lunar chronicles winter#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Dch M#365925#Meyer, Marissa## 00806000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200150 00381810006000530010010000590020038000690030017001070070010001240080018001340090 03500152010000500187011002200192021021900214020000900433020002200442020001000464 020001500474020001700489013000700506016000300513#365926#VV16.10071#^a70000^b300 b#Vi?t#305.8992059769#H454N#V Tn T#Hn nhn v gia nh ca ngi Chu Ru#Sch chuyn kho#V Tn T#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016 #^a204tr. : bng^b24cm#Gii thiu nhng vn l thuyt v tng quan a bn ng hin cu; hn nhn v gia nh truyn thng ca ngi Chu Ru tnh Lm ng; nh ng bin i trong hn nhn v gia nh hin nay ca ngi Chu Ru tnh Lm n g#Hn nhn#Gia nh truyn thng#Phong tc#Dn tc Chu Ru#Sch chuyn kho#36592 6#XH## 00668000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470010014000530020013000670070067000800050021001470050014001680040 01400182008001800196009003400214010000500248011002600253015004500279020001700324 020001200341013000700353016000300360019001500363#365927#VV16.10072#^a180000^b20 00b#Vi?t#823.92#K200T#Zusak, Markus#K trm sch#Markus Zusak ; Cao Xun Vit Kh ng dch ; Minh ho: Phm Duy ng#Cao Xun Vit Khng#Phm Duy ng#Ti bn l n 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty Sch Dn tr#2016#^a571tr. : tranh v ^b23cm#Dch t nguyn bn ting Anh: The book Thief#Vn hc hin i#Tiu thuy t#365927#VH#Dch xtrylia## 01046000000000313000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200090 00401810007000490010013000560020041000690030050001100070072001600050012002320050 02100244005001800265008001800283009003400301010000500335011003100340015004100371 021027300412020000900685020002000694013000700714016000300721019000800724#VV16.10 073#365928#^a160000^b2000b#Vi?t#658.4092#CH312B#George, Bill#Chnh bc - Kim ch nam ca nh lnh o#Khm ph kh nng lnh o ch thc ca bn thn#Bill Ge orge, Peter Sims ; Dch: Nguyn Th Thu Hng, Nguyn Dng Hiu#Sims, Peter#Ngu yn Th Thu Hng#Nguyn Dng Hiu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty Sch Dn Tr#2016#^a398tr. : hnh v, bng^b21cm#Dch t nguyn bn ting Anh: True n orth#Cung cp mt m hnh lnh o mi t hnh trnh tr thnh lnh o ch th c n ti sao cc nh lnh o b lc li, chuyn i t "ti" thnh "chng ta", hiu r bn thn, thc hin cc gi tr v nguyn tc ca bn... t gip bn tr thnh mt nh lnh o ch thc#Lnh o#B quyt thnh cng#365928#KT#Dc h M## 00954000000000349000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200140 00311810006000450020026000510070118000770050019001950050015002140050021002290050 01600250005001900266005001400285005001000299005001300309008001800322009001100340 01000050035101100250035601500820038102100990046302000170056202000080057902000070 0587013000700594016000300601#VV16.10074#365929#^b1500b#Vi?t#895.922840808#K600Y# K yu nng m sn trng#Phm Th i Trang, L Vn La Vng, Nguyn Th Diu Hi n... ; Phan Vn Vinh ch.b. ; Minh ho: Phng t, An Quc Bnh#Phm Th i Tra ng#L Vn La Vng#Nguyn Th Diu Hin#Nguyn Th Nhn#Mai L Phng Uyn#Phan V n Vinh#Phng t#An Quc Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a92tr. : tranh v^b23cm#TTS ghi: S Gio dc - o to k Lk. Trng Trung hc ph thng Bu n Ma Thut#Tp hp nhng bi vit, nhng trang vn, th ca hc sinh trng tru ng hc ph thng Bun Ma Thut#Vn hc hin i#Tp vn#K yu#365929#VH## 01073000000000325000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200090 00401810007000490010018000560020018000740030032000920070072001240050017001960050 01200213005001700225008001800242009001100260010000500271011003100276012001800307 01500870032502102900041202000080070202000220071001300070073201600030073901900050 0742#VV16.10075#365930#^a140000^b1500b#Vi?t#658.4012#TH200#Kaplan, Robert S.#T h im cn bng#Bin chin lc thnh hnh ng#Robert S. Kaplan, David P. Nort on ; Dch: L nh Chi, Trnh Thanh Thu#Norton, David P.#L nh Chi#Trnh Than h Thu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a407tr. : hnh v, bng^b24cm#T sch Doanh Tr#Dch t nguyn bn ting Anh: The balanced scorecard: translating stra tegy into action#Cung cp cho cc nh qun l cch s dng cc thc o lng tr ong bn kha cnh: hiu qu hot ng ti chnh, hiu bit v khch hng, quy tr nh kinh doanh ni ti, hc tp v tng trng nhm gip cho h cho li t chc ca mnh ti nhng thnh cng y tnh cnh tranh trong tng lai#Qun l#Chin lc kinh doanh#365930#KT#Dch## 00770000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360010012000420020047000540070024001010050011001250040014001360080012001500090 04400162010000500206011003500211021021200246020001900458020000800477020000900485 013000700494016000300501#365931#^a35000^b2000b#Vi?t#636.513#N515G#Vit Chng#N ui g cng nghip ging siu trng siu tht#Vit Chng, Phc Quyn#Phc Quyn #Ti bn ln 3#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2016#^a11 0tr., 4tr. nh : hnh v^b19cm#Gii thiu v ging g siu trng v g siu tht . Hng dn cch xy dng chung nui, dng c trong chung, k thut nui, chn g ging, thc n, khu phn, v sinh thc n nc ung, phng v tr bnh cho g#K thut chn nui#G tht#G trng#365931#KT## 00965000000000313000450000100190000000200220001900300650004100500170010600700410 01230080018001640090034001820100005002160110025002210120018002460150041002640820 00400305016000300309013000700312014001700319026001100336026000700347181000700354 019000500361019000500366020000800371020001100379020002200390021023900412#Porter, Michael E.#Chin lc cnh tranh#Nhng k thut phn tch ngnh cng nghip v i th cnh tranh#Nguyn Ngc Ton#Michael E. Porter, Nguyn Ngc Ton dch#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty Sch Dn Tr#2016#^a471tr. : hnh v^b24cm#T sch Doanh tr#Tn sch ting Anh: Competitive strategy#658#KT#365932#^a200000 ^b1000b#VV16.10076#365932#CH305L#Vi?t#Dch#Qun l#Cnh tranh#Chin lc kinh d oanh#Gii thiu nhng vn c bn v chin lc cnh tranh: phn tch c cu n gnh, chin lc cnh tranh ph qut, khung phn tch i th cnh tranh, tn hi u th trng, bc i cnh tranh, chin lc i vi khch hng v nh cung cp ...## 00427000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520010017000580020020000750070017000950080005001120090 01800117010000500135011001400140020001700154020000400171013000700175016000300182 #365933#VV16.10077#VV16.10078#^b1000b#Vi?t#895.92214#B103C#Lng Cng Hunh#Bi ca hai mi nm#Lng Cng Hunh#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a31tr.^b21cm#Vn h c hin i#Th#365933#VH## 00778000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480010016000540020033000700070056001030050013001590050017001720080 00500189009002300194010000500217011002600222021021200248020000800460020001200468 020001000480013000700490016000300497#VV16.10079#365934#^a120000^b295b#Vi?t#363. 7282#T103S#Hunh Trung Hi#Ti s dng v ti ch cht thi#Hunh Trung Hi (ch. b.), H Vnh Hng, Nguyn c Qung#H Vnh Hng#Nguyn c Qung#^aH.#^aKhoa h c v K thut#2016#^a346tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu mt s khi nim c bn v cht thi, cng ngh ti s dng cht thi, c s cc qu trnh ng dng tron g ti ch cht thi, cng ngh ti ch cht thi, qun l trong ti s dng v t i ch cht thi#Ti ch#Ti s dng#Cht thi#365934#XH## 00788000000000277000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810006000470010017000530020026000700030017000960070017001130040018001300080 01800148009003500166010000500201011003100206021021400237020001400451020002000465 020001500485013000700500016000300507#VV16.10080#365935#^a110000^b1000b#Vi?t#540 .76#B103T#Nguyn c Chung#Bi tp ho hc i cng#Chng trnh mi#Nguyn c Chung#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#20 15#^a544tr. : hnh v, bng^b24cm#Gii thiu nhng kin thc c bn l thuyt v bi tp v cc khi nim v nh lut cn bn, cu to nguyn t - nh lut tu n hon, lin kt ho hc, trng thi tp hp vt cht, nguyn l nhit ng lc hc...#Ho i cng#Bi tp trc nghim#Sch tham kho#365935#TN## 00653000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810008000450010018000530020022000710070037000930050018001300080006001480090 01400154010000500168011003100173021015900204020001500363020001100378013000700389 016000300396#365936#VV16.10081#^a55000^b200b#Vi?t#004.64#GI-108T#V Vit Minh N ht#Gio trnh mng quang#V Vit Minh Nht, ng Thanh Chng#ng Thanh Chng #^aHu#^ai hc Hu#2016#^a154tr. : hnh v, bng^b24cm#Gii thiu tng quan v truyn thng quang, mng chuyn mch knh quang, mng chuyn mch chm quang, m ng chuyn mch gi quang, mng truy cp quang th ng#Mng cp quang#Gio trn h#365936#GT## 00889000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820004000491810008000530010010000610020022000710070010000930040018001030080 01400121009002200135010000500157011002600162015005400188021031800242020001100560 020000700571020001100578013000700589016000300596#VV16.10083#VV16.10082#365937#^a 78500^b600b#Vi?t#526#GI-108T# V Sn#Gio trnh bn hc# V Sn#Ti bn ln th 3#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2016#^a251tr. : minh ho^b24cm#TT S ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc S phm#Gii thiu nhng kin thc c bn v bn hc v bn a l, c s ton hc ca bn , ngn ng bn , khi qut ho bn , phn loi bn a l, bn a l vi H thng tin a l (GIS), Vin thm (RS) v H thng nh v ton cu (GPS), thnh lp bn a l, s dng bn a l, bn gio khoa#Bn hc#a l#Gio trnh#36 5937#GT## 00743000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820007000491810008000560010011000640020034000750070041001090050015001500080 01000165009001800175010000500193011003000198021018500228020001700413020001400430 020001100444013000700455016000300462#VV16.10085#VV16.10084#365938#^a50000^b500b #Vi?t#519.53#GI-108T#V Vn Ti#Gio trnh x l s liu thng k#B.s.: V Vn T i (ch.b.), Trn Phc Lc#Trn Phc Lc#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^aiv, 226tr. : minh ho^b24cm#Tm hiu v thng k v d liu, phn mm thng k SPSS vi thng k m t, Kim nh gi thuyt thng k, phn tch phng sai, tng quan v hi qui, mt s x l s lu nhiu chiu#S liu thng k#X l s liu #Gio trnh#365938#GT## 00731000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820008000511810006000590010012000650020039000770290032001160070012001480080 00500160009001000165010000500175011002800180021016600208020002000374020000800394 020001500402013000700417016000300424020001400427#VV16.10087#VV16.10086#365939#^a 280000^b1500b#Vi?t#959.745#S464#H Quc Anh#Sn ong - Thin ng trong lng t#Sn ong - The hidden paradise#H Quc Anh#^aH.#^aVn hc#2016#^a158tr. : nh mu^b24x32cm#Gii thiu v tr a l cng nh nhng khm ph v hang ng S n ong thuc x Sn Trch, huyn B Trch, tnh Qung Bnh di s nhn nhn c a nhng nh thm him#Danh lam thng cnh#a ch#Hang Sn ong#365939#XH#Sch song ng## 00670000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820008000491810008000570010011000650020031000760070011001070080005001180090 01900123010000500142011002600147012003500173021015500208020002000363020001100383 013000700394016000300401#VV16.10088#365940#VV16.10089#^a85000^b350b#Vi?t#621.38 2#GI-108T#V Vn Ym#Gio trnh h thng vin thng#V Vn Ym#^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a191tr. : minh ho^b24cm#T sch Ngnh in t - Vin thng#Gii th iu tng quan v h thng vin thng, h thng thng tin viba, h thng thng ti n v tinh, h thng thng tin si quang, h thng thng tin di ng#H thng vi n thng#Gio trnh#365940#GT## 00905000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820011000491810006000600020037000660030015001030070076001180050013001940050 01400207005001600221005001600237008000500253009001900258010000500277011003100282 01500380031302101570035102000180050802000080052602000080053402000150054201300070 0557016000300564#VV16.10091#VV16.10090#365941#^a68000^b300b#Vi?t#332.042076#C12 5H#Cu hi v bi tp ti chnh quc t#Sch tham kho#B.s.: Mai Thu Hin (ch.b. ), ng Th Nhn, Kim Hng Trang, V Th Kiu Hoa#Mai Thu Hin#ng Th Nhn#Ki m Hng Trang#V Th Kiu Hoa#^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a115tr. : hnh v, b ng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Ngoi thng#Gii thiu c s l lun v ti chnh quc t, t gi hi oi, cn cn thanh ton, th trng ti chnh, h th ng tin t v cc nh ch ti chnh quc t#Ti chnh quc t#Cu hi#Bi tp#S ch tham kho#365941#XH## 00712000000000265000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200080 00381810007000460010015000530020025000680070029000930050013001220080005001350090 01900140010000500159011002600164012004400190021018000234020001200414020001000426 013000700436016000300443#VV16.10092#365942#^a87000^b250b#Vi?t#669.142#TH206A#Ph m Mai Khnh#Thp Austenit mangan cao#Phm Mai Khnh, L Th Chiu#L Th Chiu# ^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a155tr. : minh ho^b21cm#T sch Ngnh Khoa hc v K thut vt liu#Gii thiu v thp mangan cao, nh hng ca cc nguyn t h p kim, nhit luyn thp mangan cao, s ho bn bin dng ca thp mangan cao v cc tnh cht khc ca thp mangan cao#Thp mangan#Luyn kim#365942#KT## 00817000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810007000490010015000560020058000710030017001290070021001460080005001670090 01900172010000500191011003100196021024700227020002100474020000800495020000900503 020001700512013000700529016000300536#VV16.10093#365943#^a102000^b250b#Vi?t#332. 09597#NH100N#Nguyn Th Lan#Nh nc v s pht trin th trng ti chnh Vi t Nam#Sch chuyn kho#Nguyn Th Lan ch.b.#^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a263tr . : bng, biu ^b24cm#Gii thiu tng quan v th trng ti chnh, vai tr nh nc trong s pht trin th trng ti chnh, kinh nghim v qun l nh nc i vi s pht trin th trng ti chnh mt s nc trn th gii, thc trn g trng ti chnh Vit Nam...#Th trng ti chnh#Vai tr#Nh nc#Sch chuyn kho#365943#XH## 00889000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810008000580010020000660020030000860070036001160050015001520080 00500167009001900172010000500191011003600196012003300232021030600265020001900571 020001100590013000700601016000300608#VV16.10095#VV16.10094#365944#^a115000^b500 b#Vi?t#381.142#GI-108T#Phm Th Thanh Hng#Gio trnh thng mi in t#Phm Th Thanh Hng, Phan Vn Thanh#Phan Vn Thanh#^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^axiv, 373tr. : hnh v, bng^b24cm#T sch Ngnh Kinh t v Qun l#Gii thiu tng qu an v thng mi in t, marketing in t, quy trnh giao dch v thc hin n hng trong thng mi in t, php lut v hp ng trong thng mi in t, thanh ton trong thng mi in t, qun tr ri ro trong thng mi in t, xy dng k hoch trin khai thng mi in t#Thng mi in t#Gio trnh#36 5944#GT## 00920000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460010017000520020027000690070047000960050011001430050017001540080 00500171009001900176010000500195011002600200012003500226021032000261020001100581 020001300592020001500605013000700620016000300627#365945#VV16.10096#^a138000^b20 0b#Vi?t#610.28#M102X#Nguyn c Thun#Mch x l tn hiu y sinh#Nguyn c Thu n, V Duy Hi, Nguyn Phan Kin#V Duy Hi#Nguyn Phan Kin#^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a303tr. : minh ho^b24cm#T sch Ngnh in t - Vin thng#Gii thiu v ngun gc v cc c trng ca tn hiu, mch khuch i thut ton, mch kh uch i in sinh hc, mch lc tng t, mt s mch ng dng trong y sinh, nh iu trong mch x l tn hiu y sinh, mch x l s tn hiu y sinh, gii thiu mt s cu kin in t ng dng trong k thut x l tn hiu y sinh#Y sinh hc #Mch in t#X l tn hiu