00476000000000241000450000200260000000300230002600800050004900900390005401000050 00930110026000980820014001240160003001380130007001410140016001480260011001640260 01100175026000700186181000600193019000500199020001700204020000900221020000400230 #ng tin, chm gi y!!!#Chuyn ca ngi FSOFT#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a249tr. : tranh v^b21cm#895.922840808#VH#359702#^a58000^b2 000b#VV16.03974#VV16.03975#359702#556T#Vi?t#Vn hc hin i#Bi vit#Th## 00487000000000241000450000100110000000200180001100700110002900800230004000900470 00630100005001100110026001150820010001410160003001510130007001540140016001610260 00700177026001100184026001100195181000600206019000500212020001700217020001100234 #L Hu Nam#Mt ng rng xanh#L Hu Nam#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aTh gii ; Cn g ty Vn ho Sng to Tr Vit#2015#^a327tr. : tranh v^b21cm#895.92234#VH#35970 3#^a88000^b3000b#359703#VV16.03976#VV16.03977#M124N#Vi?t#Vn hc hin i#Truy n di## 00889000000000277000450000200180000000800230001800900470004101000050008801100260 00930120018001190150036001370820006001730160003001790130007001820140008001890260 01100197026001100208026000700219181000800226019000500234019000500239020002000244 020001000264020002000274021031700294#Gi tr vnh hng#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^a Th gii ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2015#^a238tr. : minh ho^b21cm#Ht ging tm hn#Tn sch ting Anh: Timeless values#158.1#XH#359704#^b3000b#VV16.0 3978#VV16.03979#359704#GI-100T#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Gm nhng cu danh ngn chuyn ti nhng thng ip khc nhau, cho ch ng ta c hi chim nghim nhng cung bc v sc mu a dng v thi sng, l ng tt, s quan tm, tnh yu thng, thnh cng, nhng gi tr, s khch l, c m, lng can m, k c, tnh bn, lng nhit tnh, s tht bi, thi gian, h nh phc## 00461000000000253000450000100120000000200170001200500100002900700350003900800050 00740090011000790100005000900110021000950820011001160160003001270130007001300140 00800137026000700145026001100152026001100163181000700174019000500181020001700186 020000400203#H Ch Minh#Nht k trong t#Quch Tn#H Ch Minh ; Quch Tn phn g dch#^aH.#^aTh gii#2015#^a250tr. : nh^b21cm#895.922134#VH#359705#^b1000b#35 9705#VV16.03980#VV16.03981#NH124K#Vi?t#Vn hc hin i#Th## 00918000000000313000450000100160000000200200001600500170003600500150005300500120 00680050013000800070063000930080005001560090032001610100005001930110015001980150 04400213082000700257016000300264013000700267014001600274026001100290026001100301 026000700312181000600319019000500325019001000330020002000340021024400360#Le Bon, Gustave#Tm l hc m ng#Nguyn Cnh Bnh#Nguyn Mai Chi#on Vn H#Phng T Tm#Gustave Le Bon ; Dch: Nguyn Cnh Bnh... ; Phng T Tm h..#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a251tr.^b21cm#Tn sch ting Php: Psychologie d es foules#303.33#XH#359706#^a79000^b3000b#VV16.03982#VV16.03983#359706#T120L#Vi ?t#Dch Php#Tm l hc m ng#Gm nhng nghin cu tm l hc m ng v nh ng vn c th nh: qui lut tm l v s thng nht tinh thn, tnh cm, o c, t tng, suy lun... cng mt s kin, nim tin ca m ng v phn lo i, m t cc loi m ng khc nhau## 00755000000000313000450000200410000000500110004100500120005200500090006400500120 00730050013000850070037000980080005001350090011001400100005001510110029001560150 03200185082001900217016000300236013000700239014000700246026001100253026001100264 026000700275181000600282019000500288020001400293020000900307021012500316#Tc ph m bo ch cht lng cao nm 2015#Hng Dng#L V Thnh#c Tng#Thanh Giang#Ph ng Trang#Hng Dng, L V Thnh, c Tng...#^aH.#^aTh gii#2016#^a167tr., 8 tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Hi Nh bo Hi Phng#324.25970750959735#XH#359707#^ b500b#VV16.03984#VV16.03985#359707#T101P#Vi?t#Xy dng ng#Bi vit#Gii thiu cc tc phm bo ch xut sc t gii trong cuc thi v ch "Xy dng ng" c t chc Hi Phng nm 2015## 00499000000000277000450000100170000000200170001700300040003400500170003800700170 00550080005000720090011000770100005000880110036000930220004001290820010001330160 00300143013000700146014000700153026000700160026001100167026001100178181000600189 019000500195020001700200020000400217#Nguyn Kim Khot#Ni tip th cha#Th#Nguy n Kim Khot#Nguyn Kim Khot#^aH.#^aTh gii#2015#^a141tr., 1tr. nh mu : bng^ b20cm#T.2#895.92214#VH#359708#^b150b#359708#VV16.03986#VV16.03987#N452T#Vi?t#Vn hc hin i#Th## 00655000000000313000450000200070000000300040000700500130001100500160002400500160 00400050017000560050012000730070050000850080005001350090011001400100005001510110 02500156015007000181082001200251016000300263013000700266014000700273026001100280 026001100291026000700302181000600309019000500315020001700320020000400337#Vn An# Th#Trn Vn Bn#Nguyn Vn Bng#Nguyn Th Bch#Nguyn Cng Bnh# Duy Dch#Tr n Vn Bn, Nguyn Vn Bng, Nguyn Th Bch...#^aH.#^aTh gii#2015#^a166tr. : nh mu^b20cm#u ba sch ghi: Hi ng hng thn Hu Thng ti thnh ph H Ni#895.9221008#VH#359709#^b205b#VV16.03988#VV16.03989#359709#V105A#Vi?t#Vn hc hin i#Th## 00749000000000301000450000100130000000200310001302900340004400700130007800400390 00910080005001300090039001350100005001740110022001790820009002010160003002100130 00700213014001600220026001100236026001100247026001100258026001100269026000700280 181000600287019000500293020001100298020001000309021012800319#Mai Ngoc Chu#Hc ti ng Vit trong hai thng#Studying Vietnamese in two months#Mai Ngoc Chu#Ti bn ln th 11 c sa cha b sung#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015# ^a139tr. : bng^b21cm#495.9228#XH#359710#^a65000^b1500b#VV16.03990#VV16.03991#C DVN.02925#CDVN.02926#359710#H419T#Vi?t#Ting Vit#Hi thoi#Gii thiu cc bi c, hi thoi v nhng ch thng dng trong cuc sng nhm gip cc bn hc t ing Vit mt cch hiu qu## 01090000000000337000450000100160000000200570001600300350007300500110010800500320 01190070078001510080023002290090047002520100005002990110026003040120035003300150 07800365082000600443016000300449013000700452014001600459026001100475026001100486 02600070049718100060050401900050051001900140051502000180052902000130054702000210 0560021017100581#Makoto Shichida#Ba cha kha vng nui dy con theo phng php Shichida#Yu thng - Khen ngi - Nhn nhn#First News#Vin Gio dc Shichida V it Nam#Makoto Shichida ; First News bin dch ; Vin Gio dc Shichida Vit Nam h..#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aTh gii ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2015 #^a175tr. : minh ha^b21cm#T sch Gio dc Shichida Vit Nam#Tn sch ting Anh : Love, praise, accept - That's the way to raise your child#649.1#KT#359711#^a62 000^b4000b#VV16.03992#VV16.03993#359711#B100C#Vi?t#Dch Nht Bn#Gio dc gia nh#Nui dy con#Phng php Shichida#Hng dn cha m hiu c s quan trng c a yu thng, khen ngi v nhn nhn con mnh vi nhng v d c th v thc ng him khoa hc theo phng php gio dc Shichida## 01086000000000337000450000200810000000500170008100500180009800500110011600500070 01270050015001340070059001490080005002080090011002130100005002240110026002290150 08900255082000400344016000300348013000700351014001600358026001100374026001100385 02600070039618100060040301900050040902000190041402000080043302000170044102000090 0458021028100467#H thng khoa hc, cng ngh v i mi Vit Nam trong xu th hi nhp quc t#o Thanh Trng#ng Kim Khnh Ly#V Cao m#Mai H#Nguyn V n Hc#o Thanh Trng (ch.b.), ng Kim Khnh Ly, V Cao m...#^aH.#^aTh gii #2015#^a579tr. : minh ha^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn, H Ni. Vin Chnh sch v Qun l#600#KT#359712#^a168000^b200b#VV16.0399 4#VV16.03995#359712#H250T#Vi?t#Khoa hc cng ngh#i mi#Hi nhp quc t#Bi v it#Trnh by c s l lun nghin cu h thng khoa hc, cng ngh v i mi t rong xu th hi nhp quc t; h thng khoa hc, cng ngh v i mi ca mt s quc gia trn th gii; vn thc tin ca h thng khoa hc, cng ngh v i mi Vit Nam trong xu th hi nhp quc t## 00551000000000277000450000100100000000200120001000500120002200500190003400700540 00530080005001070090011001120100005001230110026001280820010001540160003001640130 00700167014001700174026000700191026001100198026001100209181000700220019000500227 020001600232020001100248020001400259#Nguyn Du#Truyn Kiu#V Th Khi#Kortrikov a, Sophia#Nguyn Du ; V Th Khi dch ; Sophia Kortrikova h..#^aH.#^aTh gii# 2015#^a429tr. : tranh v^b23cm#895.92212#VH#359713#^a150000^b1000b#359713#VV16. 03996#VV16.03997#TR527K#Vi?t#Vn hc cn i#Truyn Nm#Sch song ng## 01173000000000361000450000200540000000500170005400500150007100500190008600500120 01050050013001170050012001300050017001420050015001590070085001740080005002590090 01100264010000500275011003700280015007800317082001900395016000300414013000700417 01400070042402600070043102600110043802600110044918100060046001900050046602000080 0471020001100479020001000490021031100500#Lch s ng b v nhn dn x Qunh M (1930 - 2015)#Nguyn Thanh Hi#Phm Vn Thng#Nguyn Th Hi Yn#L Bch Nga#Ph m Xun M# Cng Kha#Nguyn Vit Thc#Nguyn Vn Hc#B.s.: Nguyn Thanh Hi, P hm Vn Thng, Nguyn Th Hi Yn... ; S.t.: Cng Kha...#^aH.#^aTh gii#2015 #^a349tr., 22tr. nh mu : bng^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Qunh M , huyn Qunh Ph - tnh Thi Bnh#324.25970750959736#XH#359714#^b100b#359714#V V16.03998#VV16.03999#L302S#Vi?t#Lch s#ng b x#1930-2015#Gii thiu vng t , con ngi v truyn thng lch s, vn ho x Qunh M, huyn Qunh Ph, tnh Thi Bnh; qu trnh ng b v nhn dn x Qunh M tham gia u tranh ginh ch nh quyn trong cch mng thng Tm 1945, khng chnh chng thc dn Php, khng chin chng quc M, xy dng v bo v T quc## 01169000000000349000450000200560000000500130005600500170006900500120008600500130 00980050018001110050016001290050016001450070093001610080005002540090011002590100 00500270011003700275015008000312082001900392016000300411013000700414014000700421 02600070042802600110043502600110044618100060045701900050046302000080046802000110 0476020001000487021032200497#Lch s ng b v nhn dn x Qunh Giao (1954 - 2 015)#Trn Th Lan#Nguyn Thanh Hi#L Bch Nga#Phm Xun M#Nguyn nh Thiu#Ng uyn Vit i#Nguyn Vit t#B.s.: Trn Th Lan, Nguyn Thanh Hi, L Bch Nga, Phm Xun M ; S.t.: Nguyn nh Thiu...#^aH.#^aTh gii#2015#^a334tr., 25tr. nh mu : bng^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Qunh Giao, huyn Qunh Ph - tnh Thi Bnh#324.25970750959736#XH#359715#^b350b#359715#VV16.04000#VV16. 04001#L302S#Vi?t#Lch s#ng b x#1954-2015#Gii thiu vng t, con ngi v truyn thng lch s, vn ho x Qunh Giao, huyn Qunh Ph, tnh Thi Bnh; qu trnh ng b v nhn dn x Qunh Giao thc hin nhim v bo v min Bc, ch i vin cho chin trng min Nam; xy dng v bo v T quc x hi ch ngha; t hc hin cng nghip ho, hin i ho t nc## 01198000000000349000450000200570000000500130005700500110007000500170008100500120 00980050012001100050014001220050006001360070085001420080005002270090011002320100 00500243011003700248015008100285082001900366016000300385013000700388014000700395 02600070040202600110040902600110042018100060043101900050043702000080044202000110 0450020001000461021037700471#Lch s ng b v nhn dn x Thy Trng (1927 - 2015)#Phm Xun M#Trn Hong#Nguyn Thanh Hi#L Bch Nga#V nh Sn#ng Ngc Th#H D#B.s.: Phm Xun M, Trn Hong, Nguyn Thanh Hi, L Bch Nga ; S.t.: V nh Sn...#^aH.#^aTh gii#2015#^a317tr., 30tr. nh mu : bng^b21cm#TTS g hi: Ban Chp hnh ng b x Thy Trng, huyn Thi Thy - tnh Thi Bnh#324.2 5970750959736#XH#359716#^b350b#359716#VV16.04002#VV16.04003#L302S#Vi?t#Lch s# ng b x#1927-2015#Gii thiu vng t, con ngi v truyn thng lch s, vn ho x Thy Trng, huyn Thi Thy, tnh Thi Bnh; qu trnh ng b v nhn d n x Thy Trng tham gia u tranh ginh chnh quyn trong cch mng thng Tm 1945, khng chin chng thc dn Php, quc M; xy dng v bo v T quc; thc hin ng li i mi; y mnh cng nghip ho hin, i ho t nc## 01173000000000361000450000100170000000200310001700500120004800500130006000500130 00730050014000860050017001000070075001170080005001920090011001970100005002080110 03700213015010500250022000400355022001200359082001900371016000300390013000700393 01400070040002600070040702600110041402600110042518100060043601900050044202000080 0447020001100455020001000466021033500476#Nguyn Vn Tuyn#Lch s ng b x Qu nh Trang#L Bch Nga#Phm Xun M#ng Vn Tn#Nguyn Th L#Nguyn Vn Tuyn#Ch .b.: Nguyn Vn Tuyn, L Bch Nga, Phm Xun M ; S.t.: ng Vn Tn...#^aH.#^a Th gii#2015#^a269tr., 21tr. nh mu : bng^b21cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban Chp hnh ng b x Qunh Trang, huyn Qunh Ph - tnh Thi Bnh#T.2# 1954 - 2015#324.25970750959736#XH#359717#^b350b#359717#VV16.04004#VV16.04005#L30 2S#Vi?t#Lch s#ng b x#1954-2015#Gii thiu qu trnh Chi b, ng b x Qu nh Trang, huyn Qunh Ph, tnh Thi Bnh lnh o nhn dn xy dng qu hng s au ngy gii phng; tch cc chi vin cho chin trng min Nam, gp phn thng nht t nc; xy dng, bo v T quc; thc hin ng li i mi; y mnh c ng nghip ho, hin i ho nng nghip, nng thn## 00594000000000277000450000100240000000200210002400500120004500500240005700700430 00810080017001240090042001410100005001830110015001880220004002030820008002070160 00300215013000700218014001700225026001100242026000700253181000600260019000500266 019001600271020001700287020001200304#Minh Nguyt Thnh Phong#Xin em ng n ch t#Tiu Phng#Minh Nguyt Thnh Phong#Minh Nguyt Thnh Phong ; Tiu Phng dch #^aThanh Ho ; H.#^aNxb. Thanh Ho ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a523tr.^b21cm# T.2#895.136#VH#359718#^a124000^b3000b#VV16.04006#359718#X311E#Vi?t#Dch Trung Q uc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00594000000000277000450000100240000000200210002400500120004500500240005700700430 00810080017001240090042001410100005001830110015001880220004002030820008002070160 00300215013000700218014001700225026000700242026001100249181000600260019000500266 019001600271020001700287020001200304#Minh Nguyt Thnh Phong#Xin em ng n ch t#Tiu Phng#Minh Nguyt Thnh Phong#Minh Nguyt Thnh Phong ; Tiu Phng dch #^aThanh Ho ; H.#^aNxb. Thanh Ho ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a551tr.^b21cm# T.1#895.136#VH#359719#^a125000^b3000b#359719#VV16.04007#X311E#Vi?t#Dch Trung Q uc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00750000000000289000450000200180000000500090001800500140002700500140004100600120 00550060011000670070045000780080005001230090011001280100005001390110025001440820 01100169016000300180013000700183014000700190026000700197026001100204181000600215 019000500221020001700226020000900243021020800252#Hi lng Vit Nam#Toan nh#Trn Lm Bin#Tn Tht Bnh#L Trung V#L Hng L#L Trung V, L Hng L (ch.b.), Toan nh...#^aH.#^aThi i#2015#^a999tr. : nh mu^b24cm#394.269597#XH#359720#^ b650b#359720#VV16.04008#H452L#Vi?t#L hi c truyn#Hi lng#S lc a l, ngu n gc, thc trng, chc nng, ngha cng nh nhng nt c trng ca mt s h i lng c truyn Vit Nam: hi lng tnh An Giang, tnh B Ra - Vng Tu, tnh Bc Giang, tnh Bc Ninh...## 00683000000000325000450000200100000000500160001000500160002600500190004200500130 00610050013000740070077000870040019001640080005001830090011001880100005001990110 02600204015003300230022000400263082000400267016000300271013000700274014001700281 02600070029802600110030518100070031601900050032302000080032802000060033602000150 0342#Ng vn 6#Nguyn Khc Phi#Nguyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#B i Mnh Nh#Nguyn Khc Phi (tng ch.b.), Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (c h.b.)...#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2016#^a175tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#T.1#807#GK#359721#^a8500^b150000b#359721#VV16.04009 #NG550V#Vi?t#Ng vn#Lp 6#Sch gio khoa## 00686000000000325000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200040 00401810007000440020010000510070077000610220004001380050016001420050016001580050 01900174005001300193005001600206004001900222008000500241009001100246010000500257 01100260026201500330028802000080032102000060032902000150033501600030035001300070 0353#VV16.04010#359722#^a8500^b260000b#Vi?t#807#NG550V#Ng vn 6#Nguyn Khc Ph i (tng ch.b.), Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.2#Nguyn Khc P hi#Nguyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#Nguyn Vn Long#Ti bn ln t h 14#^aH.#^aGio dc#2016#^a179tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Lp 6#Sch gio khoa#GK#359722## 00680000000000325000450002600100000002600070001001400170001701900050003408200040 00391810007000430020010000500070077000600220004001370050016001410050016001570050 01900173005001300192005001100205004001900216008000500235009001100240010000500251 01100260025601500330028202000080031502000060032302000150032901300070034401600030 0351#VV16.4011#359723#^a9800^b150000b#Vi?t#807#NG550V#Ng vn 7#Nguyn Khc Phi (tng ch.b.), Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.1#Nguyn Khc Ph i#Nguyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S# Kim Hi#Ti bn ln th 13# ^aH.#^aGio dc#2016#^a199tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# Ng vn#Lp 7#Sch gio khoa#359723#GK## 00680000000000325000450002600070000002600100000701400170001701900050003408200040 00391810007000430020010000500070077000600220004001370050016001410050016001570050 01900173005001300192005001100205004001900216008000500235009001100240010000500251 01100260025601500330028202000080031502000060032302000150032901600030034401300070 0347#359724#VV16.4012#^a7800^b170000b#Vi?t#807#NG550V#Ng vn 7#Nguyn Khc Phi (tng ch.b.), Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.2#Nguyn Khc Ph i#Nguyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S# Kim Hi#Ti bn ln th 13# ^aH.#^aGio dc#2016#^a159tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# Ng vn#Lp 7#Sch gio khoa#GK#359724## 00687000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810007000440020010000510070080000610220004001410050016001450050019001610050 01900180005001300199005000500212004001900217008000500236009001100241010000500252 01100320025701500330028902000080032202000060033002000150033601300070035101600030 0358#359725#VV16.04013#^a8500^b110000b#Vi?t#807#NG550V#Ng vn 8#Nguyn Khc Ph i (tng ch.b.), Nguyn Honh Khung, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.1#Nguyn Kh c Phi#Nguyn Honh Khung#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#L A#Ti bn ln th 12 #^aH.#^aGio dc#2016#^a175tr. : bng, tranh v^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Lp 8#Sch gio khoa#359725#GK## 00681000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810007000440020010000510070080000610220004001410050016001450050019001610050 01900180005001300199005000500212004001900217008000500236009001100241010000500252 01100260025701500330028302000080031602000060032402000150033001600030034501300070 0348#359726#VV16.04014#^a7800^b215000b#Vi?t#807#NG550V#Ng vn 8#Nguyn Khc Ph i (tng ch.b.), Nguyn Honh Khung, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.2#Nguyn Kh c Phi#Nguyn Honh Khung#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#L A#Ti bn ln th 12 #^aH.#^aGio dc#2016#^a159tr. : minh ha^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to #Ng vn#Lp 8#Sch gio khoa#GK#359726## 00685000000000325000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200040 00401810007000440020010000510070077000610220004001380050016001420050016001580050 01900174005001300193005001500206004001900221008000500240009001100245010000500256 01100260026101500330028702000080032002000060032802000150033401300070034901600030 0356#VV16.04015#359727#^a11100^b90000b#Vi?t#807#NG550V#Ng vn 9#Nguyn Khc Ph i (tng ch.b.), Nguyn Vn Long, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.1#Nguyn Khc P hi#Nguyn Vn Long#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#Dip Quang Ban#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016#^a240tr. : minh ha^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Lp 9#Sch gio khoa#359727#GK## 00676000000000325000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200040 00411810007000450020010000520070077000620220004001390050016001430050016001590050 01900175005001300194005000500207004001900212008000500231009001100236010000500247 01100260025201500330027802000080031102000060031902000150032501600030034001300070 0343#359728#VV16.04016#^a10000^b195000b#Vi?t#807#NG550V#Ng vn 9#Nguyn Khc P hi (tng ch.b.), Nguyn Vn Long, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.2#Nguyn Khc Phi#Nguyn Vn Long#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#L A#Ti bn ln th 11#^aH. #^aGio dc#2016#^a212tr. : minh ha^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Lp 9#Sch gio khoa#GK#359728## 00662000000000325000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200040 00401810007000440020011000510070069000620220004001310050016001350050013001510050 01400164005000500178005001400183004001900197008000500216009001100221010000500232 01100260023701500330026302000080029602000070030402000150031101300070032601600030 0333#VV16.04017#359729#^a8500^b145000b#Vi?t#807#NG550V#Ng vn 10#Phan Trng Lu n (tng ch.b.), L Nhm Thn, Bi Minh Ton (ch.b.)...#T.1#Phan Trng Lun#L N hm Thn#Bi Minh Ton#L A#L Nguyn Cn#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#201 6#^a175tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Lp 10#Sch gio khoa#359729#GK## 00663000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810007000430020011000500070069000610220004001300050016001340050013001500050 01400163005000500177005001600182004001900198008000500217009001100222010000500233 01100260023801500330026402000080029702000070030502000150031201600030032701300070 0330#VV16.04018#359730#^a7800^b70000b#Vi?t#807#NG550V#Ng vn 10#Phan Trng Lu n (tng ch.b.), L Nhm Thn, Bi Minh Ton (ch.b.)...#T.2#Phan Trng Lun#L Nh m Thn#Bi Minh Ton#L A#Nguyn Thi Ho#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#20 16#^a159tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Lp 10#Sc h gio khoa#GK#359730## 00660000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810007000440020011000510070071000620220004001330050016001370050013001530050 01600166005001400182005000500196004001800201008000500219009001100224010000500235 01100210024001500330026102000080029402000070030202000150030901300070032401600030 0331#359731#VV16.04019#^a10300^b65000b#Vi?t#807#NG550V#Ng vn 11#Phan Trng Lu n (tng ch.b.), L Nhm Thn, Trn ng Suyn (ch.b.)...#T.1#Phan Trng Lun#L Nhm Thn#Trn ng Suyn#Bi Minh Ton#L A#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc# 2016#^a216tr. : nh^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Lp 11#Sch g io khoa#359731#GK## 00667000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020011000500070072000610220004001330050016001370050016001530050 01400169005000500183005001400188004001800202008000500220009001100225010000500236 01100270024101500330026802000080030102000070030902000150031601600030033101300070 0334#359732#VV16.04020#^a6700^b70000b#Vi?t#807#NG550V#Ng vn 11#Phan Trng Lu n (tng ch.b.), Trn ng Suyn, Bi Minh Ton (ch.b.)...#T.2#Phan Trng Lun#Tr n ng Suyn#Bi Minh Ton#L A#L Nguyn Cn#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc #2016#^a135tr. : nh, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Lp 11 #Sch gio khoa#GK#359732## 00678000000000325000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200040 00401810007000440020011000510070072000620220004001340050016001380050016001540050 01400170005000500184005001400189004001800203008000500221009001100226010000500237 01100370024201500330027902000080031202000070032002000150032701300070034201600030 0349#VV16.04021#359733#^a10600^b70000b#Vi?t#807#NG550V#Ng vn 12#Phan Trng Lu n (tng ch.b.), Trn ng Suyn, Bi Minh Ton (ch.b.)...#T.1#Phan Trng Lun#T rn ng Suyn#Bi Minh Ton#L A#L Nguyn Cn#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio d c#2016#^a223tr. : nh chn dung, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Lp 12#Sch gio khoa#359733#GK## 00680000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810007000440020011000510070072000620220004001340050016001380050016001540050 01400170005000500184005001600189004001800205008000500223009001100228010000500239 01100370024401500330028102000080031402000070032202000150032901600030034401300070 0347#359734#VV16.04022#^a10200^b85000b#Vi?t#807#NG550V#Ng vn 12#Phan Trng Lu n (tng ch.b.), Trn ng Suyn, Bi Minh Ton (ch.b.)...#T.2#Phan Trng Lun#T rn ng Suyn#Bi Minh Ton#L A#Trn ng Suyn#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a216tr. : nh chn dung, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#N g vn#Lp 12#Sch gio khoa#GK#359734## 00600000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020024000490070063000730050013001360200012001490080005001610090 01100166010000500177011001500182020000600197020001400203016000300217005001700220 005001300237005001500250020000800265013000700273004001800280#VV16.04023#359735#^ a34000^b3000b#Vi?t#807#H561D#Hng dn tp lm vn 6#V Nho (ch.b.), Nguyn Thu Hng, Trn Th Nga, Trn Th Thnh#V Dng Qu#Tp lm vn#^aH.#^aGio dc#20 16#^a195tr.^b24cm#Lp 6#Sch c thm#GK#Nguyn Thu Hng#Trn Th Nga#Trn Th Thnh#Bi vn#359735#Ti bn ln th 8## 00469000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020017000490030038000660070013001040050013001170080005001300090 01100135010000500146011001500151020001900166020001400185016000300199020000600202 013000700208#VV16.04024#359736#^a21500^b3000b#Vi?t#807#B312G#Bnh ging vn 7#M t cch c - hiu vn bn trong SGK#V Dng Qu#V Dng Qu#^aH.#^aGio dc#2 016#^a123tr.^b24cm#Bnh ging vn hc#Sch c thm#GK#Lp 7#359736## 00595000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020017000520030018000690070012000870220004000990220009001030050 01200112004001800124008000500142009001100147010000500158011003000163015003300193 020001100226020000600237020001400243020001400257013000700271016000300278#359737# VV16.04025#^a16500^b60000b#Vi?t#372.6#T306V#Ting Vit lp 1#Ti liu th im# H Ngc i#T.1#m - ch#H Ngc i#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a75 tr. : tranh v, nh^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#Sch th im#359737#GK## 00586000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020017000520030018000690070012000870220004000990220004001030050 01200107004001800119008000500137009001100142010000500153011002600158015003300184 020001100217020000600228020001400234020001400248016000300262013000700265#359738# VV16.04026#^a16500^b60000b#Vi?t#372.6#T306V#Ting Vit lp 1#Ti liu th im# H Ngc i#T.2#Vn#H Ngc i#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a147tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm #Sch th im#GK#359738## 00588000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020017000520030018000690070012000870220004000990220007001030050 01200110004001800122008000500140009001100145010000500156011002500161015003300186 020001100219020000600230020001400236020001400250016000300264013000700267#359739# VV16.04027#^a10500^b60000b#Vi?t#372.6#T306V#Ting Vit lp 1#Ti liu th im# H Ngc i#T.3#T hc#H Ngc i#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a90tr . : minh ha^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 1#Sch c th m#Sch th im#GK#359739## 00656000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020024000520070081000760220004001570050019001610050016001800050 01400196005001500210004001900225008000500244009001100249010000500260011002500265 020001100290020000600301020001100307020001400318013000700332016000300339#359740# VV16.04028#^a6500^b380000b#Vi?t#372.6#V460B#V bi tp ting Vit 2#B.s.: Nguy n Minh Thuyt (ch.b.), Trn Mnh Hng, L Phng Nga, Trn Hong Tu#T.1#Nguyn Minh Thuyt#Trn Mnh Hng#L Phng Nga#Trn Hong Tu#Ti bn ln th 13#^aH .#^aGio dc#2016#^a87tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 2#V bi tp#Sch c thm#359740#GK## 00670000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020024000520070069000760220004001450050019001490050015001680050 01600183005001700199005001100216004001900227008000500246009001100251010000500262 01100250026702000110029202000060030302000110030902000140032001300070033401600030 0341#359741#VV16.04029#^a7300^b380000b#Vi?t#372.6#V460B#V bi tp ting Vit 3 #B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Hong Ho Bnh, Trn Mnh Hng...#T.1#Nguyn Minh Thuyt#Hong Ho Bnh#Trn Mnh Hng#L Th Tuyt Mai#Trnh Mnh#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2016#^a99tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 3#V bi tp#Sch c thm#359741#GK## 00669000000000325000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020024000520070065000760220004001410050019001450050011001640050 01600175005001300191005002100204004001900225008000500244009001100249010000500260 01100260026502000110029102000060030202000110030802000140031901300070033301600030 0340#VV16.04030#359742#^a8600^b180000b#Vi?t#372.6#V460B#V bi tp ting Vit 4 #B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), L Chn, Hong Cao Cng...#T.2#Nguyn Min h Thuyt# L Chn#Hong Cao Cng# Vit Hng#Trn Th Minh Phng#Ti bn l n th 11#^aH.#^aGio dc#2016#^a119tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 4#V bi tp#Sch c thm#359742#GK## 00677000000000325000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020024000520070072000760220004001480050019001520050016001710050 01800187005001400205005001400219004001900233008000500252009001100257010000500268 01100260027302000110029902000060031002000110031602000140032701300070034101600030 0348#VV16.04031#359743#^a8200^b170000b#Vi?t#372.6#V460B#V bi tp ting Vit 5 #B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Ly Kha...#T.2#Ngu yn Minh Thuyt#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Ly Kha#ng Th Lanh#L Phng Nga#T i bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a112tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 5 #V bi tp#Sch c thm#359743#GK## 00671000000000325000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200060 00411810006000470020013000530070061000660220008001270220004001350050014001390050 01600153005002100169004001900190008000500209009001100214010000500225011003200230 01500330026202000110029502000080030602000150031401300070032901600030033602000060 0339#359744#VV16.04032#^a12500^b140000b#Vi?t#372.6#T306V#Ting Vit 1#ng Th Lanh (ch.b.), Hong Cao Cng, Trn Th Minh Phng#Hc vn#T.1#ng Th Lanh#Ho ng Cao Cng#Trn Th Minh Phng#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2016#^a172 tr. : tranh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Hc vn#S ch gio khoa#359744#GK#Lp 1## 00672000000000325000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200060 00411810006000470020013000530070058000660220004001240050014001280050015001420050 01600157004001900173008000500192009001100197010000500208011002600213015003300239 02000110027202000060028302000150028901600030030400500210030700500110032801300070 0339#359745#VV16.04033#^a12500^b260000b#Vi?t#372.6#T306V#Ting Vit 1#ng Th Lanh (ch.b.), Hong Ho Bnh, Hong Cao Cng...#T.2#ng Th Lanh#Hong Ho Bn h#Hong Cao Cng#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2016#^a172tr. : minh ho^b2 4cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 1#Sch gio khoa#GK#Trn Th Minh Phng#Nguyn Tr#359745## 00664000000000313000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200060 00411810006000470020013000530070075000660220004001410050019001450050016001640050 01400180005001500194004001900209008000500228009001100233010000500244011002600249 015003300275020001100308020000600319020001500325013000700340016000300347#359746# VV16.04034#^a11800^b270000b#Vi?t#372.6#T306V#Ting Vit 2#Nguyn Minh Thuyt (c h.b.), Trn Mnh Hng, L Phng Nga, Trn Hong Tu#T.1#Nguyn Minh Thuyt#Tr n Mnh Hng#L Phng Nga#Trn Hong Tu#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#201 6#^a159tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 2#S ch gio khoa#359746#GK## 00660000000000313000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200060 00411810006000470020013000530070073000660220004001390050019001430050016001620050 01200178005001500190004001900205008000500224009001100229010000500240011002600245 015003300271020001100304020000600315020001500321016000300336013000700339#359747# VV16.04035#^a11200^b190000b#Vi?t#372.6#T306V#Ting Vit 2#Nguyn Minh Thuyt (c h.b.), Nguyn Th Hnh, Nguyn Tri, Trn Hong Tu#T.2#Nguyn Minh Thuyt#Nguy n Th Hnh#Nguyn Tri#Trn Hong Tu#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2016#^a 152tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 2#Sch g io khoa#GK#359747## 00679000000000325000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200060 00411810006000470020013000530070064000660220004001300050019001340050015001530050 01600168005001700184005001100201004001900212008000500231009001100236010000500247 01100260025201500330027802000110031102000060032202000150032801300070034301600030 0350#359748#VV16.04036#^a11500^b200000b#Vi?t#372.6#T306V#Ting Vit 3#Nguyn Mi nh Thuyt (ch.b.), Hong Ho Bnh, Trn Mnh Hng....#T.1#Nguyn Minh Thuyt#Ho ng Ho Bnh#Trn Mnh Hng#L Th Tuyt Mai#Trnh Mnh#Ti bn ln th 12#^aH. #^aGio dc#2016#^a156tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin g Vit#Lp 3#Sch gio khoa#359748#GK## 00673000000000325000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200060 00411810006000470020013000530070062000660220004001280050019001320050013001510050 01700164005001400181005001100195004001900206008000500225009001100230010000500241 01100260024601500330027202000110030502000060031602000150032201600030033701300070 0340#359749#VV16.04037#^a11000^b180000b#Vi?t#372.6#T306V#Ting Vit 3#Nguyn Mi nh Thuyt (ch.b.), L Ngc ip, L Th Tuyt Mai...#T.2#Nguyn Minh Thuyt#L N gc ip#L Th Tuyt Mai#Bi Minh Ton#Nguyn Tr#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGi o dc#2016#^a148tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit #Lp 3#Sch gio khoa#GK#359749## 00672000000000325000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200060 00411810006000470020013000530070061000660220004001270050019001310050016001500050 01300166005001400179005001200193004001900205008000500224009001100229010000500240 01100260024501500330027102000110030402000060031502000150032101300070033601600030 0343#359750#VV16.04038#^a13200^b170000b#Vi?t#372.6#T306V#Ting Vit 4#Nguyn Mi nh Thuyt (ch.b.), Nguyn Th Hnh, Vit Hng...#T.1#Nguyn Minh Thuyt#Nguy n Th Hnh# Vit Hng#Bi Minh Ton#Nguyn Tri#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016#^a180tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit# Lp 4#Sch gio khoa#359750#GK## 00679000000000325000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200060 00411810006000470020013000530070061000660220004001270050019001310050016001500050 01300166005002100179005001200200004001900212008000500231009001100236010000500247 01100260025201500330027802000110031102000060032202000150032801600030034301300070 0346#359751#VV16.04039#^a12600^b360000b#Vi?t#372.6#T306V#Ting Vit 4#Nguyn Mi nh Thuyt (ch.b.), Hong Cao Cng, Vit Hng...#T.2#Nguyn Minh Thuyt#Hong Cao Cng# Vit Hng#Trn Th Minh Phng#L Hu Tnh#Ti bn ln th 11#^aH. #^aGio dc#2016#^a172tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin g Vit#Lp 4#Sch gio khoa#GK#359751## 00681000000000325000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200060 00411810006000470020013000530070063000660220004001290050019001330050015001520050 01600167005002000183005001100203004001900214008000500233009001100238010000500249 01100260025401500330028002000110031302000060032402000150033001300070034501600030 0352#359752#VV16.04040#^a13000^b230000b#Vi?t#372.6#T306V#Ting Vit 5#Nguyn Mi nh Thuyt (ch.b.), Hong Ho Bnh, Trn Mnh Hng...#T.1#Nguyn Minh Thuyt#Ho ng Ho Bnh#Trn Mnh Hng#Trn Th Hin Lng#Nguyn Tr#Ti bn ln th 10#^a H.#^aGio dc#2016#^a180tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ti ng Vit#Lp 5#Sch gio khoa#359752#GK## 00684000000000325000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200060 00411810006000470020013000530070066000660220004001320050019001360050016001550050 01800171005001400189005001400203004001900217008000500236009001100241010000500252 01100260025701500330028302000110031602000060032702000150033301600030034801300070 0351#359753#VV16.04041#^a12700^b220000b#Vi?t#372.6#T306V#Ting Vit 5#Nguyn Mi nh Thuyt (ch.b.), Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Ly Kha...#T.2#Nguyn Minh Thuyt# Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Ly Kha#ng Th Lanh#L Phng Nga#Ti bn ln th 10 #^aH.#^aGio dc#2016#^a172tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to #Ting Vit#Lp 5#Sch gio khoa#GK#359753## 00650000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020018000510070064000690220004001330050016001370050016001530050 01900169005001300188005001500201004001900216008000500235009001100240010000500251 01100220025602000080027802000060028602000080029202000140030001300070031401600030 0321#VV16.04042#359754#^a9600^b44000b#Vi?t#807.6#B103T#Bi tp ng vn 9#Nguyn Khc Phi, Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.1#Nguyn Khc Phi#Ng uyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#Dip Quang Ban#Ti bn ln th 11# ^aH.#^aGio dc#2016#^a140tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#3 59754#GK## 00627000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020019000510070054000700220004001240050016001280050014001440050 01100158005001600169005001600185004001800201008000500219009001100224010000400235 01100150023902000080025402000070026202000080026902000140027701300070029101600030 0298#359755#VV16.04043#^a8400^b47000b#Vi?t#807.6#B103T#Bi tp ng vn 11#Phan Trng Lun (ch.b.), L Nguyn Cn, Kim Hi...#T.2#Phan Trng Lun#L Nguyn C n# Kim Hi#on c Phng#Trn ng Suyn#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc# 201#^a124tr.^b24cm#Ng vn#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#359755#GK## 00624000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020020000500070065000700220004001350050013001390050009001520050 01700161005001400178005001400192004001800206008000500224009001100229010000500240 011002600245015003300271020000800304013000700312016000300319#359756#VV16.04044#^ a9300^b10000b#Vi?t#807#NG550V#Ng vn 10 nng cao#Trn nh S (tng ch.b.), H ng Dn, Nguyn ng Mnh (ch.b.)...#T.1#Trn nh S#Hng Dn#Nguyn ng Mnh# Ngc Thng#Chu Xun Din#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a231tr. : min h ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#359756#GK## 00667000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020020000500070065000700220004001350050013001390050009001520050 01700161005001400178005001700192004001800209008000500227009001100232010000500243 01100210024801500330026902000080030201600030031002000070031302000140032001300070 0334#359757#VV16.04045#^a8800^b10000b#Vi?t#807#NG550V#Ng vn 10 nng cao#Trn nh S (tng ch.b.), Hng Dn, Nguyn ng Mnh (ch.b.)...#T.2#Trn nh S#Hn g Dn#Nguyn ng Mnh# Ngc Thng#Nguyn ng ip#Ti bn ln th 9#^aH.#^aG io dc#2016#^a215tr. : nh^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#GK#L p 10#Sch c thm#359757## 00656000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020020000500070065000700220004001350050013001390050009001520050 01700161005001400178005001100192004001800203008000500221009001100226010000500237 011003100242015003300273020000800306020000700314020001400321013000700335#359758# VV16.04046#^a10600^b7000b#Vi?t#807#NG550V#Ng vn 11 nng cao#Trn nh S (tn g ch.b.), Hng Dn, Nguyn ng Mnh (ch.b.)...#T.1#Trn nh S#Hng Dn#Nguyn ng Mnh# Ngc Thng#Hong Dng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a264 tr. : tranh v, nh^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Lp 11#Sch c thm#359758## 00670000000000325000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200040 00381810007000420020020000490070065000690220004001340050013001380050009001510050 01700160005001400177005001100191004001800202008000500220009001100225010000500236 01100310024101500330027202000080030502000070031302000140032001600030033401300070 0337#VV16.04047#359759#^a8600^b8000b#Vi?t#807#NG550V#Ng vn 11 nng cao#Trn nh S (tng ch.b.), Hng Dn, Nguyn ng Mnh (ch.b.)...#T.2#Trn nh S#Hng Dn#Nguyn ng Mnh# Ngc Thng#Hong Dng#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc #2015#^a208tr. : tranh v, nh^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#L p 11#Sch c thm#GK#359759## 00661000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020020000500070065000700220004001350050013001390050009001520050 01700161005001400178005001100192004001800203008000500221009001100226010000500237 01100210024201500330026302000080029602000070030402000140031101300070032501600030 0332#359760#VV16.04048#^a10300^b8000b#Vi?t#807#NG550V#Ng vn 12 nng cao#Trn nh S (tng ch.b.), Hng Dn, Nguyn ng Mnh (ch.b.)...#T.1#Trn nh S#Hn g Dn#Nguyn ng Mnh# Ngc Thng#L Huy Bc#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio d c#2016#^a256tr. : nh^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Lp 12#Sch c thm#359760#GK## 00660000000000325000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200040 00381810007000420020020000490070065000690220004001340050013001380050009001510050 01700160005001400177005001100191004001800202008000500220009001100225010000500236 01100210024101500330026202000080029502000070030302000140031001600030032401300070 0327#359761#VV16.04049#^a9100^b7000b#Vi?t#807#NG550V#Ng vn 12 nng cao#Trn nh S (tng ch.b.), Hng Dn, Nguyn ng Mnh (ch.b.)...#T.2#Trn nh S#Hng Dn#Nguyn ng Mnh# Ngc Thng#L Huy Bc#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc #2016#^a224tr. : nh^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Lp 12#Sch c thm#GK#359761## 00582000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020045000520070039000970050015001360080005001510090011001560100 00500167011002600172020000500198020000600203020001000209020001400219016000300233 005002300236015001800259013000700277020000800284#359762#VV16.04050#^a22000^b100 0b#Vi?t#510.76#T550L#T luyn Violympic ton bng ting Anh lp 8#ng Minh Tun , Nguyn Th Bch Phng#ng Minh Tun#^aH.#^aGio dc#2016#^a104tr. : minh ho ^b24cm#Ton#Lp 8#Ting Anh#Sch c thm#GK#Nguyn Th Bch Phng#T sch Viol ympic#359762#Bi tp## 00570000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020045000520070033000970050015001300080005001450090011001500100 00500161011002600166020000500192020000600197020001000203020001400213016000300227 020000800230005001700238015001800255013000700273#VV16.04051#359763#^a22000^b100 0b#Vi?t#510.76#T550L#T luyn Violympic ton bng ting Anh lp 9#ng Minh Tun , Nguyn Thanh Hi#ng Minh Tun#^aH.#^aGio dc#2016#^a100tr. : minh ho^b24cm #Ton#Lp 9#Ting Anh#Sch c thm#GK#Bi tp#Nguyn Thanh Hi#T sch Violympi c#359763## 00568000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020045000510070033000960050015001290080005001440090011001490100 00500160011002500165020000500190020000600195020001000201020001400211016000300225 020000800228005001700236015001800253013000700271#359764#VV16.04052#^a22000^b100 0b#Vi?t#372.7#T550L#T luyn Violympic ton bng ting Anh lp 4#ng Minh Tun, Nguyn Thanh Hi#ng Minh Tun#^aH.#^aGio dc#2015#^a84tr. : minh ho^b24cm#T on#Lp 4#Ting Anh#Sch c thm#GK#Bi tp#Nguyn Thanh Hi#T sch Violympic# 359764## 00581000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020045000510070039000960050015001350080005001500090011001550100 00500166011002600171020000500197020000600202020001000208020001400218016000300232 020000800235005002300243015001800266013000700284#VV16.04053#359765#^a22000^b100 0b#Vi?t#372.7#T550L#T luyn Violympic ton bng ting Anh lp 5#ng Minh Tun, Nguyn Th Bch Phng#ng Minh Tun#^aH.#^aGio dc#2015#^a104tr. : minh ho^ b24cm#Ton#Lp 5#Ting Anh#Sch c thm#GK#Bi tp#Nguyn Th Bch Phng#T s ch Violympic#359765## 00590000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020033000510030068000840070015001520050015001670040018001820080 00500200009001100205010000500216011002600221020000500247020000600252020000900258 020001400267016000300281020000900284013000700293#VV16.04054#359766#^a18000^b100 0b#Vi?t#372.7#B452D#Bi dng ton lp 5 theo ch #Cc bi ton v hnh thoi, hnh thang, hnh trn, hnh hp ch nht#Nguyn Vn Nho#Nguyn Vn Nho#Ti bn l n th 4#^aH.#^aGio dc#2015#^a103tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 5#Hnh hc#Sch c thm#GK#Bi ton#359766## 00537000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020033000510030012000840070015000960050015001110040018001260080 00500144009001100149010000500160011002600165020000500191020000600196020001200202 020001400214016000300228020000900231013000700240#VV16.04055#359767#^a18000^b100 0b#Vi?t#372.7#B452D#Bi dng ton lp 5 theo ch #S t nhin#Nguyn Vn Nho# Nguyn Vn Nho#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2015#^a103tr. : minh ho^b24cm# Ton#Lp 5#S t nhin#Sch c thm#GK#Bi ton#359767## 00579000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020055000530070033001080220004001410050014001450050018001590040 01800177008000500195009001100200010000500211011002500216020000500241020000600246 020001300252020001400265013000700279016000300286#359768#VV16.04056#^a37000^b300 0b#Vi?t#510.76#TR431T#Trng tm kin thc v phng php gii bi tp ton 8#Bi Vn Tuyn, Nguyn c Trng#T.1#Bi Vn Tuyn#Nguyn c Trng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a247tr. : hnh v^b24cm#Ton#Lp 8#Gii bi tp#Sch c thm#359768#GK## 00626000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020055000530070051001080220004001590050014001630050017001770050 01800194004001800212008000500230009001100235010000500246011002500251020000500276 020000600281020001300287020001400300013000700314016000300321#VV16.04057#359769#^ a38000^b3000b#Vi?t#510.76#TR431T#Trng tm kin thc v phng php gii bi t p ton 9#Bi Vn Tuyn, Trnh Hoi Dng, Nguyn c Trng#T.1#Bi Vn Tuyn#Tr nh Hoi Dng#Nguyn c Trng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a255tr. : hnh v^b24cm#Ton#Lp 9#Gii bi tp#Sch c thm#359769#GK## 00626000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020055000530070051001080220004001590050014001630050017001770050 01800194004001800212008000500230009001100235010000500246011002500251020000500276 020000600281020001300287020001400300016000300314013000700317#VV16.04058#359770#^ a37000^b3000b#Vi?t#510.76#TR431T#Trng tm kin thc v phng php gii bi t p ton 9#Bi Vn Tuyn, Trnh Hoi Dng, Nguyn c Trng#T.2#Bi Vn Tuyn#Tr nh Hoi Dng#Nguyn c Trng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a251tr. : hnh v^b24cm#Ton#Lp 9#Gii bi tp#Sch c thm#GK#359770## 00701000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020032000500070070000820080005001520090011001570100005001680110 02600173020000700199020001000206005001100216016000300227005001600230005001700246 00500170026300500160028000400180029601500330031402000140034702000070036101300070 0368#359771#VV16.04059#^a11000^b28000b#Vi?t#512#103S#i s v gii tch 11 n ng cao#on Qunh (tng ch.b.), Nguyn Huy oan (ch.b.), Nguyn Xun Lim...#^aH .#^aGio dc#2016#^a240tr. : minh ho^b24cm#i s#Gii tch#on Qunh#GK#Nguy n Huy oan#Nguyn Xun Lim#Nguyn Khc Minh#ng Hng Thng#Ti bn ln th 9# TTS ghi: B Gio dc v o to#Sch c thm#Lp 11#359771## 00663000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020023000490070060000720080005001320090011001370100005001480110 02600153020000700179020001000186005001300196016000300209005000800212005001300220 00500120023300500120024500400180025701500330027502000150030802000070032301300070 0330#359772#VV16.04060#^a9300^b65000b#Vi?t#512#103S#i s v gii tch 11#Tr n Vn Ho (tng ch.b.), V Tun (ch.b.), o Ngc Nam...#^aH.#^aGio dc#2016#^a 191tr. : minh ho^b24cm#i s#Gii tch#Trn Vn Ho#GK#V Tun#o Ngc Nam#L Vn Tin#V Vit Yn#Ti bn ln th 9#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sch gi o khoa#Lp 11#359772## 00653000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810008000430020013000510070066000640080005001300090011001350100005001460110 02600151020001000177005001300187016000300200005000800203005001900211005001600230 005001300246004001800259015003300277020001500310020000700325013000700332#359773# VV16.04061#^a7800^b55000b#Vi?t#515#GI-103T#Gii tch 12#Trn Vn Ho (tng ch.b .), V Tun (ch.b.), L Th Thin Hng...#^aH.#^aGio dc#2016#^a160tr. : minh ho^b24cm#Gii tch#Trn Vn Ho#GK#V Tun#L Th Thin Hng#Nguyn Tin Ti#C n Vn Tut#Ti bn ln th 8#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sch gio khoa#L p 12#359773## 00689000000000325000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200100 00301810006000400020020000460030025000660070069000910050011001600050013001710080 01000184009001500194010000500209011002000214020001700234020000400251020000400255 01600030025900500150026200500170027700500130029400500110030701500380031801300070 0356#359774#VV16.04062#^b200b#Vi?t#895.92208#V115N#Vn ngh Qung Ninh#S Xun B nh Thn - 2016# Vn Duy, L Minh Chu, Trng Th Cc... ; Tuyn chn: Vn Duy# Vn Duy#L Minh Chu#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a98tr. : nh^b23cm#V n hc hin i#Th#Vn#VH#Trng Th Cc#Trng Vnh Hnh#L B Chng# Vn D uy#TTS ghi: Chi hi Vn ngh Qung Ninh#359774## 00513000000000277000450002600110000002600070001100500120001801400080003001900050 00380820006000431810006000490020011000550030039000660070012001050220004001170080 00500121009001100126010000500137011002500142015003300167020000500200020000600205 020001400211016000300225013000700228#VV16.04063#359775#H Ngc i#^b1000b#Vi?t# 372.7#T406L#Ton lp 3#Ti liu th im - Cng ngh gio dc#H Ngc i#T.2#^a H.#^aGio dc#2015#^a88tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#To n#Lp 3#Sch th im#GK#359775## 00628000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020025000520070050000770220004001270050013001310050011001440050 01300155005001400168005001300182004001800195008000500213009001100218010000500229 01100250023402000050025902000060026402000080027002000140027801300070029201600030 0299#359776#VV16.04064#^a22000^b15000b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp thc hnh ton 1# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng...#T.2# nh Hoan#Nguyn ng# V Vn Dng# Trung Hiu#V Mai Hng#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^ a96tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#359776#GK## 00640000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020025000520070053000770220004001300050013001340050011001470050 01600158005001400174005001300188004001800201008000500219009001100224010000500235 01100310024002000050027102000060027602000080028202000140029001300070030401600030 0311#359777#VV16.04065#^a27000^b10000b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp thc hnh ton 5# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Nguyn Th Bnh...#T.2# nh Hoan#Nguyn ng#Nguyn Th Bnh#V Quc Chung#V Vn Dng#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc# 2016#^a140tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#359777#GK## 00603000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020015000510070049000660080005001150090011001200100005001310110 02600136020000500162020000600167005001300173016000300186005001100189005001200200 005001400212005001500226004001900241020001400260020000800274013000700282#359778# VV16.04066#^a8000^b42000b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp ton 4# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t...#^aH.#^aGio dc#2016#^a136tr. : minh ho^b24cm#Ton# Lp 4# nh Hoan#GK#Nguyn ng# Tin t# Trung Hiu#Phm Thanh Tm#Ti b n ln th 11#Sch c thm#Bi tp#359778## 00625000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020015000530070049000680220004001170050009001210050012001300050 01500142005001300157005001500170004001900185008000500204009001100209010000500220 01100310022502000050025602000060026102000080026702000140027501300070028901600030 0296#359779#VV16.04067#^a13100^b90000b#Vi?t#510.76#B103T#Bi tp ton 8#Tn Th n (ch.b.), V Hu Bnh, Trn nh Chu...#T.1#Tn Thn#V Hu Bnh#Trn nh Ch u#Phm Gia c#Phm c Quang#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2016#^a199tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#359779#GK## 00640000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020010000490070063000590080005001220090011001270100005001380110 02600143020000700169020000700176005001300183016000300196005000800199005001600207 005001300223005001600236004001900252015003300271020001500304013000700319#359780# VV16.04068#^a8400^b60000b#Vi?t#512#103S#i s 10#Trn Vn Ho (tng ch.b.), V Tun (ch.b.), Don Minh Cng...#^aH.#^aGio dc#2016#^a172tr. : minh ho^b24c m#i s#Lp 10#Trn Vn Ho#GK#V Tun#Don Minh Cng# Mnh Hng#Nguyn Tin Ti#Ti bn ln th 10#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sch gio khoa#359780## 00665000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020019000500070070000690080005001390090011001440100005001550110 02600160020000700186020000700193016000300200005001100203005001600214005001700230 005001600247005001500263004001900278015003300297020001400330013000700344#359781# VV16.04069#^a11000^b30000b#Vi?t#512#103S#i s 10 nng cao#on Qunh (tng c h.b.), Nguyn Huy oan (ch.b.), Nguyn Xun Lim...#^aH.#^aGio dc#2016#^a236tr . : minh ho^b24cm#i s#Lp 10#GK#on Qunh#Nguyn Huy oan#Nguyn Xun Lim# ng Hng Thng#Trn Vn Vung#Ti bn ln th 10#TTS ghi: B Gio dc v o t o#Sch c thm#359781## 00589000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020027000510070050000780220004001280050014001320050013001460050 01300159004001800172008000500190009001100195010000500206011003000211020000500241 020000600246020001100252020001400263013000700277016000300284#359782#VV16.04070#^ a17000^b5000b#Vi?t#372.7#V460B#V bi tp ton 1 nng cao#V Dng Thu (ch.b.) , V Vn Dng, V Mai Hng#T.1#V Dng Thu#V Vn Dng#V Mai Hng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a92tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 1#V bi tp#Sch c thm#359782#GK## 00590000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020027000520070050000790220004001290050014001330050013001470050 01300160004001800173008000500191009001100196010000500207011003000212020000500242 020000600247020001100253020001400264016000300278013000700281#359783#VV16.04071#^ a17000^b10000b#Vi?t#372.7#V460B#V bi tp ton 1 nng cao#V Dng Thu (ch.b. ), V Vn Dng, V Mai Hng#T.2#V Dng Thu#V Vn Dng#V Mai Hng#Ti b n ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a92tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 1#V bi tp#Sch c thm#GK#359783## 00591000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020027000520070050000790220004001290050014001330050013001470050 01300160004001800173008000500191009001100196010000500207011003100212020000500243 020000600248020001100254020001400265013000700279016000300286#359784#VV16.04072#^ a19500^b10000b#Vi?t#372.7#V460B#V bi tp ton 2 nng cao#V Dng Thu (ch.b. ), V Vn Dng, V Mai Hng#T.2#V Dng Thu#V Vn Dng#V Mai Hng#Ti b n ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a107tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 2#V b i tp#Sch c thm#359784#GK## 00585000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020027000510070050000780220004001280050014001320050013001460050 01300159004001800172008000500190009001100195010000500206011002600211020000500237 020000600242020001100248020001400259013000700273016000300280#359785#VV16.04073#^ a22000^b5000b#Vi?t#372.7#V460B#V bi tp ton 3 nng cao#V Dng Thu (ch.b.) , V Vn Dng, Hong Mai L#T.1#V Dng Thu#V Vn Dng#Hong Mai L#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a119tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 3#V bi tp# Sch c thm#359785#GK## 00591000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020027000510070050000780220004001280050014001320050013001460050 01300159004001900172008000500191009001100196010000500207011003100212020000500243 020000600248020001100254020001400265013000700279016000300286#359786#VV16.04074#^ a23000^b5000b#Vi?t#372.7#V460B#V bi tp ton 4 nng cao#V Dng Thu (ch.b.) , V Mai Hng, V Vn Dng#T.2#V Dng Thu#V Mai Hng#V Vn Dng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a127tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 4#V b i tp#Sch c thm#359786#GK## 00590000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020027000510070050000780220004001280050014001320050013001460050 01300159004001800172008000500190009001100195010000500206011003100211020000500242 020000600247020001100253020001400264013000700278016000300285#359787#VV16.04075#^ a24000^b7000b#Vi?t#372.7#V460B#V bi tp ton 5 nng cao#V Dng Thu (ch.b.) , V Mai Hng, V Vn Dng#T.2#V Dng Thu#V Mai Hng#V Vn Dng#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a135tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 5#V bi tp#Sch c thm#359787#GK## 00638000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020018000520070057000700220004001270050013001310050011001440050 01400155005001200169005001500181004001900196008000500215009001100220010000500231 01100300023602000050026602000060027102000110027702000140028801300070030201600030 0309#359788#VV16.04076#^a6000^b530000b#Vi?t#372.7#V460B#V bi tp ton 1#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Trung Hiu...#T.2# nh Hoan#Nguyn ng# Trung Hiu# Tin t#Phm Thanh Tm#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2016 #^a79tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 1#V bi tp#Sch c thm#359788#GK## 00635000000000325000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020018000520070055000700220004001250050013001290050011001420050 01200153005001400165005001300179004001900192008000500211009001100216010000500227 01100310023202000050026302000060026802000110027402000140028501300070029901600030 0306#VV16.04077#359789#^a7600^b410000b#Vi?t#372.7#V460B#V bi tp ton 2#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t...#T.2# nh Hoan#Nguyn ng# Tin t# Trung Hiu#o Thi Lai#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2016#^a1 04tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 2#V bi tp#Sch c thm#359789#GK## 00637000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020018000520070057000700220004001270050013001310050011001440050 01400155005001200169005001400181004001900195008000500214009001100219010000500230 01100300023502000050026502000060027002000110027602000140028701300070030101600030 0308#359790#VV16.04078#^a7000^b370000b#Vi?t#372.7#V460B#V bi tp ton 4#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Quc Chung...#T.1# nh Hoan#Nguyn ng# V Quc Chung# Tin t# Trung Hiu#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016# ^a96tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 4#V bi tp#Sch c thm#359790#GK## 00638000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020018000520070057000700220004001270050013001310050011001440050 01400155005001200169005001400181004001900195008000500214009001100219010000500230 01100310023502000050026602000060027102000110027702000140028801600030030201300070 0305#359791#VV16.04079#^a8600^b380000b#Vi?t#372.7#V460B#V bi tp ton 4#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Quc Chung...#T.2# nh Hoan#Nguyn ng# V Quc Chung# Tin t# Trung Hiu#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016# ^a120tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 4#V bi tp#Sch c thm#GK#359791## 00632000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020018000520070054000700220004001240050013001280050011001410050 01100152005001200163005001400175004001900189008000500208009001100213010000500224 01100310022902000050026002000060026502000110027102000140028201300070029601600030 0303#359792#VV16.04080#^a8200^b160000b#Vi?t#372.7#V460B#V bi tp ton 5#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, ng T n...#T.1# nh Hoan#Nguyn ng#n g T n# Tin t# Trung Hiu#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a112t r. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 5#V bi tp#Sch c thm#359792#GK## 00613000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520070060000700220004001300050009001340050017001430050 01000160005001300170004001800183008000500201009001100206010000500217011003100222 020000500253020000600258020001100264020001400275016000300289013000700292#359793# VV16.04081#^a15000^b4000b#Vi?t#510.76#V460B#V bi tp ton 7#Tn Thn (ch.b.), Trn Phng Dung, Trn Kiu, Phm c Ti#T.2#Tn Thn#Trn Phng Dung#Trn Ki u#Phm c Ti#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2015#^a119tr. : hnh v, bng^ b24cm#Ton#Lp 7#V bi tp#Sch c thm#GK#359793## 00637000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020021000490070075000700050011001450050014001560050013001700050 01300183004001900196008000500215009001100220010000500231011002600236015003300262 020000900295020000700304020001400311013000700325016000300332#359794#VV16.04082#^ a6600^b30000b#Vi?t#516#H312H#Hnh hc 10 nng cao#on Qunh (tng ch.b.), Vn Nh Cng (ch.b.), Phm V Khu, Bi Vn Ngh#on Qunh#Vn Nh Cng#Phm V K hu#Bi Vn Ngh#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a135tr. : minh ho^b24 cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hnh hc#Lp 10#Sch c thm#359794#GK## 00630000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020021000490070070000700050011001400050014001510050014001650050 00700179004001800186008000500204009001100209010000500220011003000225015003300255 020000900288020000700297020001400304016000300318013000700321#359795#VV16.04083#^ a6600^b27000b#Vi?t#516#H312H#Hnh hc 11 nng cao#on Qunh (tng ch.b.), Vn Nh Cng (ch.b.), Phm Khc Ban, T Mn#on Qunh#Vn Nh Cng#Phm Khc Ban# T Mn#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a132tr. : hnh v, nh^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hnh hc#Lp 11#Sch c thm#GK#359795## 00644000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020021000490070065000700050011001350050014001460050014001600050 01200174004001800186008000500204009001100209010000500220011002500225015003300250 020000900283020000700292020001400299016000300313005000700316013000700323#VV16.04 084#359796#^a6900^b18000b#Vi?t#516#H312H#Hnh hc 12 nng cao#on Qunh (tng ch.b.), Vn Nh Cng (ch.b.), Phm Khc Ban...#on Qunh#Vn Nh Cng#Phm Kh c Ban#L Huy Hng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a143tr. : hnh v^b24 cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hnh hc#Lp 12#Sch c thm#GK#T Mn#3597 96## 00613000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020020000550070067000750050015001420050013001570050015001700050 01300185004001800198008000500216009001100221010000500232011002500237020000900262 020000700271020000800278020001500286013000700301016000300308#359797#VV16.04085#^ a11600^b46000b#Vi?t#516.0076#B103T#Bi tp hnh hc 12#Nguyn Mng Hy (ch.b.), Khu Quc Anh, Trn c Huyn, Trn Vn Ho#Nguyn Mng Hy#Khu Quc Anh#Trn c Huyn#Trn Vn Ho#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a180tr. : hnh v^b24 cm#Hnh hc#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#359797#GK## 00652000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020012000500070084000620050013001460050015001590050017001740050 01500191004001900206008000500225009001100230010000500241011003000246015003300276 020000900309020000700318020001500325013000700340016000300347#359798#VV16.04086#^ a5500^b145000b#Vi?t#516#H312H#Hnh hc 10#Trn Vn Ho (tng ch.b.), Nguyn Mn g Hy (ch.b.), Nguyn Vn onh, Trn c Huyn#Trn Vn Ho#Nguyn Mng Hy#Nguy n Vn onh#Trn c Huyn#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a104tr. : h nh v, nh^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hnh hc#Lp 10#Sch gio khoa #359798#GK## 00657000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020012000500070067000620050013001290050015001420050013001570050 01600170004001800186008000500204009001100209010000500220011003000225015003300255 020000900288020000700297020001500304016000300319005001400322013000700336#359799# VV16.04087#^a6900^b105000b#Vi?t#516#H312H#Hnh hc 11#Trn Vn Ho (tng ch.b.) , Nguyn Mng Hy (ch.b.), Khu Quc Anh...#Trn Vn Ho#Nguyn Mng Hy#Khu Quc A nh#Nguyn H Thanh#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a136tr. : hnh v, n h^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hnh hc#Lp 11#Sch gio khoa#GK#Phan Vn Vin#359799## 00642000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020012000490070080000610050013001410050015001540050013001690050 01500182004001800197008000500215009001100220010000500231011003000236015003300266 020000900299020000700308020001500315016000300330013000700333#VV16.04088#359800#^ a5900^b80000b#Vi?t#516#H312H#Hnh hc 12#Trn Vn Ho (tng ch.b.), Nguyn Mng Hy (ch.b.), Khu Quc Anh, Trn c Huyn#Trn Vn Ho#Nguyn Mng Hy#Khu Quc A nh#Trn c Huyn#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a112tr. : hnh v, nh ^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hnh hc#Lp 12#Sch gio khoa#GK#359800 ## 00619000000000301000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200060 00411810006000470020007000530070064000600050013001240050011001370050014001480050 01500162004001900177008000500196009001100201010000500212011003100217015003300248 020000500281020000600286020001500292013000700307016000300314#359801#VV16.04089#^ a10800^b260000b#Vi?t#372.7#T406M#Ton 1# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tr ung Hiu, Phm Thanh Tm# nh Hoan#Nguyn ng# Trung Hiu#Phm Thanh Tm#T i bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2016#^a183tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 1#Sch gio khoa#359801#GK## 00621000000000313000450002600070000002600110000701900050001801400180002308200060 00411810006000470020007000530070049000600050013001090050011001220050012001330050 01300145004001900158008000500177009001100182010000500193011002600198015003300224 020000500257020000600262020001500268016000300283005001400286013000700300#359802# VV16.04090#Vi?t#^a10800^b250000b#372.7#T406B#Ton 3# nh Hoan (ch.b.), Nguy n ng, Tin t...# nh Hoan#Nguyn ng# Tin t#o Thi Lai#Ti bn l n th 12#^aH.#^aGio dc#2016#^a180tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 3#Sch gio khoa#GK# Trung Hiu#359802## 00629000000000313000450002600070000002600110000701900050001801400180002308200060 00411810006000470020007000530070051000600050013001110050011001240050014001350050 01200149004001900161008000500180009001100185010000500196011003100201015003300232 020000500265020000600270020001500276016000300291005001400294013000700308#359803# VV16.04091#Vi?t#^a10900^b180000b#372.7#T406B#Ton 4# nh Hoan (ch.b.), Nguy n ng, V Quc Chung...# nh Hoan#Nguyn ng#V Quc Chung# Tin t#Ti b n ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016#^a184tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to#Ton#Lp 4#Sch gio khoa#GK# Trung Hiu#359803## 00618000000000313000450002600070000002600110000701900050001801400180002308200060 00411810006000470020007000530070048000600050013001080050011001210050011001320050 01400143004001900157008000500176009001100181010000500192011002600197015003300223 020000500256020000600261020001500267016000300282005001200285013000700297#359804# VV16.04092#Vi?t#^a10700^b180000b#372.7#T406N#Ton 5# nh Hoan (ch.b.), Nguy n ng, ng T n...# nh Hoan#Nguyn ng#ng T n#V Quc Chung#Ti bn l n th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a183tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 5#Sch gio khoa#GK# Tin t#359804## 00648000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020007000500070062000570220004001190050015001230050009001380050 01200147005001300159005001000172004001900182008000500201009001100206010000500217 01100310022201500330025302000050028602000060029102000150029701300070031201600030 0319#359805#VV16.04093#^a6400^b280000b#Vi?t#510#T406S#Ton 6#Phan c Chnh (t ng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh...#T.1#Phan c Chnh#Tn Thn#V Hu B nh#Phm Gia c#Trn Lun#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2016#^a128tr. : h nh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 6#Sch gio khoa#359 805#GK## 00599000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020007000500070060000570220004001170050015001210050009001360050 01300145004001900158008000500177009001100182010000500193011003000198015003300228 020000500261020000600266020001500272016000300287013000700290#359806#VV16.04094#^ a5000^b270000b#Vi?t#510#T406S#Ton 6#Phan c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch. b.), Phm Gia c#T.2#Phan c Chnh#Tn Thn#Phm Gia c#Ti bn ln th 14#^a H.#^aGio dc#2016#^a96tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o t o#Ton#Lp 6#Sch gio khoa#GK#359806## 00488000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450050018000510020018000690070030000870050011001170080005001280090 01100133010000500144011003100149020000500180020000400185020001400189013000700203 016000300210020000900213#359807#VV16.04095#^a36000^b1000b#Vi?t#372.7#T406T#Nguy n Thanh Hng#Ton th tiu hc#Nguyn Thanh Hng, Trn Trung#Trn Trung#^aH.#^a Gio dc#2015#^a115tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Th#Sch c thm#359807#XH#Ti u hc## 00643000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020007000500070062000570220004001190050015001230050009001380050 01200147005001300159005001000172004001900182008000500201009001100206010000500217 01100260022201500330024802000050028102000060028602000150029201300070030701600030 0314#359808#VV16.04096#^a7200^b180000b#Vi?t#510#T406B#Ton 7#Phan c Chnh (t ng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh...#T.1#Phan c Chnh#Tn Thn#V Hu B nh#Phm Gia c#Trn Lun#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2016#^a144tr. : mi nh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 7#Sch gio khoa#359808#G K## 00657000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020007000500070065000570220004001220050015001260050009001410050 01500150005001700165005001000182004001900192008000500211009001100216010000500227 01100300023201500330026202000050029502000060030002000150030601600030032101300070 0324#359809#VV16.04097#^a5000^b300000b#Vi?t#510#T406B#Ton 7#Phan c Chnh (t ng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), Trn nh Chu...#T.2#Phan c Chnh#Tn Thn#Trn nh Chu#Trn Phng Dung#Trn Kiu#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2016#^a9 2tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 7#Sch gio khoa#GK#359809## 00653000000000325000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200040 00401810006000440020007000500070062000570220004001190050015001230050009001380050 01200147005001500159005001300174004001900187008000500206009001100211010000500222 01100310022701500330025802000050029102000060029602000150030201300070031701600030 0324#VV16.04098#359810#^a6800^b120000b#Vi?t#510#T406T#Ton 8#Phan c Chnh (t ng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh...#T.1#Phan c Chnh#Tn Thn#V Hu B nh#Trn nh Chu#Ng Hu Dng#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2016#^a136tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 8#Sch gio kho a#359810#GK## 00663000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020007000500070066000570220004001230050015001270050009001420050 01600151005001200167005001800179004001900197008000500216009001100221010000500232 01100310023701500330026802000050030102000060030602000150031201600030032701300070 0330#359811#VV16.04099#^a6800^b220000b#Vi?t#510#T406T#Ton 8#Phan c Chnh (t ng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), Nguyn Huy oan...#T.2#Phan c Chnh#Tn Thn#Nguy n Huy oan#L Vn Hng#Trng Cng Thnh#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#201 6#^a132tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 8#Sc h gio khoa#GK#359811## 00655000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020007000500070062000570220004001190050015001230050009001380050 01200147005001700159005001300176004001900189008000500208009001100213010000500224 01100310022901500330026002000050029302000060029802000150030401300070031901600030 0326#359812#VV16.04100#^a6500^b200000b#Vi?t#510#T406C#Ton 9#Phan c Chnh (t ng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh...#T.1#Phan c Chnh#Tn Thn#V Hu B nh#Trn Phng Dung#Ng Hu Dng#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016#^a128t r. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 9#Sch gio k hoa#359812#GK## 00664000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020007000500070066000570220004001230050015001270050009001420050 01600151005001300167005001800180004001900198008000500217009001100222010000500233 01100310023801500330026902000050030202000060030702000150031301600030032801300070 0331#359813#VV16.04101#^a6900^b110000b#Vi?t#510#T406C#Ton 9#Phan c Chnh (t ng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), Nguyn Huy oan...#T.2#Phan c Chnh#Tn Thn#Nguy n Huy oan#Phm Gia c#Trng Cng Thnh#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#20 16#^a136tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 9#S ch gio khoa#GK#359813## 00595000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020011000500070060000610050018001210050014001390050013001530040 01900166008000500185009001100190010000500201011002600206015003300232020000900265 020000600274020001500280016000300295013000700298#359814#VV16.04102#^a15500^b800 00b#Vi?t#612#S312H#Sinh hc 8#Nguyn Quang Vinh (tng ch.b.), Trn ng Ct, Mnh Hng#Nguyn Quang Vinh#Trn ng Ct# Mnh Hng#Ti bn ln th 12#^aH.#^ aGio dc#2016#^a212tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sinh h c#Lp 8#Sch gio khoa#GK#359814## 00644000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020011000520070082000630050018001450050011001630050017001740040 01900191008000500210009001100215010000500226011002600231015003300257020000900290 020000600299020001500305016000300320005001200323013000700335#359815#VV16.04103#^ a14200^b90000b#Vi?t#576.5#S312H#Sinh hc 9#Nguyn Quang Vinh (tng ch.b.), V c Lu (ch.b.), Nguyn Minh Cng, Mai S Tun#Nguyn Quang Vinh#V c Lu#Nguy n Minh Cng#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016#^a200tr. : minh ho^b24cm#T TS ghi: B Gio dc v o to#Sinh hc#Lp 9#Sch gio khoa#GK#Mai S Tun#3598 15## 00656000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020012000500070068000620050017001300050013001470050012001600040 01900172008000500191009001100196010000500207011002600212015003300238020000900271 020000700280020001500287016000300302005001800305005001200323013000700335#359816# VV16.04104#^a10000^b50000b#Vi?t#570#S312H#Sinh hc 10#Nguyn Thnh t (tng ch .b.), Phm Vn Lp (ch.b.), Trn D Chi...#Nguyn Thnh t#Phm Vn Lp#Trn D Chi#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a132tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sinh hc#Lp 10#Sch gio khoa#GK#Trnh Nguyn Giao#Phm Vn Ty#359816## 00608000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020012000500070070000620050017001320050013001490050017001620040 01800179008000500197009001100202010000500213011002600218015003300244020000900277 020000700286020001500293013000700308016000300315#359817#VV16.04105#^a13800^b600 00b#Vi?t#571#S312H#Sinh hc 11#Nguyn Thnh t (tng ch.b.), L nh Tun (ch.b .), Nguyn Nh Khanh#Nguyn Thnh t#L nh Tun#Nguyn Nh Khanh#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a188tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sinh hc#Lp 11#Sch gio khoa#359817#GK## 00655000000000313000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200040 00401810006000440020021000500070063000710050010001340050011001440050016001550050 01300171005001800184004001900202008000500221009001100226010000500237011002600242 015003300268020000900301020000700310020001400317016000300331013000700334#VV16.04 106#359818#^a12000^b10000b#Vi?t#570#S312H#Sinh hc 10 nng cao#V Vn V (tng ch.b.), V c Lu (ch.b.), Nguyn Nh Hin...#V Vn V#V c Lu#Nguyn Nh H in#Ng Vn Hng#Nguyn nh Quyn#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a164 tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sinh hc#Lp 10#Sch c t hm#GK#359818## 00653000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020021000500070063000710050010001340050011001440050016001550050 01400171005001600185004001800201008000500219009001100224010000500235011002600240 015003300266020000900299020000700308020001400315016000300329013000700332#359819# VV16.04107#^a13700^b10000b#Vi?t#571#S312H#Sinh hc 11 nng cao#V Vn V (tng ch.b.), V c Lu, Nguyn Nh Hin (ch.b.)...#V Vn V#V c Lu#Nguyn Nh H in#Trn Vn Kin#Nguyn Duy Minh#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a188tr . : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sinh hc#Lp 11#Sch c th m#GK#359819## 00649000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020021000490070063000700050010001330050016001430050011001590050 01500170005001200185004001800197008000500215009001100220010000500231011002600236 015003300262020000900295020000700304020001400311013000700325016000300332#359820# VV16.04108#^a19400^b8000b#Vi?t#576#S312H#Sinh hc 12 nng cao#V Vn V (tng c h.b.), Nguyn Nh Hin, V c Lu (ch.b.)...#V Vn V#Nguyn Nh Hin#V c L u#Trnh nh t#Chu Vn Mn#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a276tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sinh hc#Lp 12#Sch c thm#35 9820#GK## 00528000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020019000540070034000730050011001070050014001180040018001320080 00500150009001100155010000500166011003100171020000900202020000600211020000800217 020001500225016000300240013000700243#VV16.04109#359821#^a9600^b30000b#Vi?t#576. 5076#B103T#Bi tp sinh hc 9#V c Lu (ch.b.), Nguyn Vn T#V c Lu#Nguy n Vn T#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a144tr. : hnh v, bng^b24cm#S inh hc#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#GK#359821## 00520000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020020000530070028000730050013001010050014001140040018001280080 00500146009001100151010000500162011002600167020000900193020000700202020000800209 020001500217016000300232013000700235#359822#VV16.04110#^a6500^b40000b#Vi?t#571. 076#B103T#Bi tp sinh hc 11#Ng Vn Hng, Trn Vn Kin#Ng Vn Hng#Trn Vn Kin#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a163tr. : minh ho^b24cm#Sinh hc#L p 11#Bi tp#Sch gio khoa#GK#359822## 00570000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020020000540070051000740050014001250050015001390050012001540040 01800166008000500184009001100189010000500200011002600205020000900231020000700240 020000800247020001500255013000700270016000300277#359823#VV16.04111#^a10700^b280 00b#Vi?t#576.076#B103T#Bi tp sinh hc 12#ng Hu Lanh (ch.b.), Trn Ngc Danh , Mai S Tun#ng Hu Lanh#Trn Ngc Danh#Mai S Tun#Ti bn ln th 8#^aH.#^a Gio dc#2016#^a163tr. : minh ho^b24cm#Sinh hc#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#3 59823#GK## 00760000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020087000550070078001420050015002200050017002350050016002520050 01900268004004000287008000500327009001100332010000500343011002200348020001000370 020002000380020000700400020001400407020001500421013000700436016000300443#359824# VV16.04112#^a36000^b30000b#Vi?t#428.0076#H561D#Hng dn n tp k thi trung h c ph thng quc gia nm hc 2015 - 2016 mn ting Anh#Nguyn Th Chi (ch.b.), N guyn Hu Cng, ng Hip Giang, Hong Th Xun Hoa#Nguyn Th Chi#Nguyn Hu C ng#ng Hip Giang#Hong Th Xun Hoa#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung# ^aH.#^aGio dc#2016#^a220tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Trung hc ph thng#n tp# Sch c thm#Sch luyn thi#359824#GK## 00747000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020084000550070058001390050012001970050012002090050009002210050 01400230004004000244008000500284009001100289010000500300011003100305020000700336 02000200034302000070036302000140037002000150038401600030039902000120040201300070 0414#359825#VV16.04113#^a36000^b30000b#Vi?t#330.9597#H561D#Hng dn n tp k thi trung hc ph thng quc gia nm hc 2015 - 2016 mn a l# Anh Dng (ch. b.), L M Phong, L Thng, Nguyn c V# Anh Dng#L M Phong#L Thng#Nguy n c V#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a204tr. : hnh v, bng^b24cm#a l#Trung hc ph thng#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#GK#a kinh t#359825## 00776000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020085000500070080001350050019002150050016002340050018002500050 01600268004004000284008000500324009001100329010000500340011002200345020000800367 02000090037502000200038402000140040402000150041801600030043301300070043602000070 0443#359826#VV16.04114#^a36000^b10000b#Vi?t#909#H561D#Hng dn n tp k thi t rung hc ph thng quc gia nm hc 2015 - 2016 mn lch s#Nguyn Xun Trng ( ch.b.), Nguyn Vn Mnh, Ng Th Hin Thu, Trnh nh Tng#Nguyn Xun Trng#N guyn Vn Mnh#Ng Th Hin Thu#Trnh nh Tng#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a187tr. : bng^b24cm#Lch s#Th gii#Trung hc p h thng#Sch c thm#Sch luyn thi#GK#359826#n tp## 00660000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020085000540070037001390050012001760050016001880040040002040080 00500244009001100249010000500260011003100265020000800296020002000304020000700324 020001400331020001500345016000300360013000700363#359827#VV16.04115#^a36000^b300 00b#Vi?t#546.076#H561D#Hng dn n tp k thi trung hc ph thng quc gia nm hc 2015 - 2016 mn ho hc#V Anh Tun (ch.b.), Vng Minh Chu#V Anh Tun#V ng Minh Chu#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a212t r. : hnh v, bng^b24cm#Ho hc#Trung hc ph thng#n tp#Sch c thm#Sch l uyn thi#GK#359827## 00652000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020084000540070030001380050017001680050012001850040040001970080 00500237009001100242010000500253011003100258020000700289020002000296020000700316 020001400323020001500337016000300352013000700355#359828#VV16.04116#^a36000^b300 00b#Vi?t#530.076#H561D#Hng dn n tp k thi trung hc ph thng quc gia nm hc 2015 - 2016 mn vt l#Nguyn Trng Su, V nh Tu#Nguyn Trng Su#V n h Tu#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a216tr. : h nh v, bng^b24cm#Vt l#Trung hc ph thng#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi #GK#359828## 00737000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020082000530070068001350050011002030050016002140050017002300050 01300247004004000260008000500300009001100305010000500316011003100321020000500352 020002000357020000700377020001400384020001500398016000300413013000700416#359829# VV16.04117#^a36000^b30000b#Vi?t#510.76#H561D#Hng dn n tp k thi trung hc ph thng quc gia nm hc 2015 - 2016 mn ton#on Qunh (ch.b.), Don Minh C ng, Nguyn Khc Minh, Phm c Ti#on Qunh#Don Minh Cng#Nguyn Khc Minh# Phm c Ti#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a263t r. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Trung hc ph thng#n tp#Sch c thm#Sch luy n thi#GK#359829## 00683000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020085000520070052001370050015001890050014002040050013002180040 04000231008000500271009001100276010000500287011001500292020000800307020002000315 020000700335020001400342020001500356016000300371013000700374#359830#VV16.04118#^ a36000^b30000b#Vi?t#807.6#H561D#Hng dn n tp k thi trung hc ph thng qu c gia nm hc 2015 - 2016 mn ng vn#Nguyn Duy Kha (ch.b.), Trn Nho Thn, Ng Vn Tun#Nguyn Duy Kha#Trn Nho Thn#Ng Vn Tun#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a240tr.^b24cm#Ng vn#Trung hc ph thng#n t p#Sch c thm#Sch luyn thi#GK#359830## 00752000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020086000540070071001400050013002110050013002240050017002370050 01700254004004000271008000500311009001100316010000500327011003100332020000900363 020002000372020000700392020001400399020001500413013000700428016000300435#359831# VV16.04119#^a36000^b20000b#Vi?t#576.076#H561D#Hng dn n tp k thi trung hc ph thng quc gia nm hc 2015 - 2016 mn sinh hc#Mai Vn Hng (ch.b.), Ng V n Hng, Nguyn Th Duyn, Nguyn Tt Thng#Mai Vn Hng#Ng Vn Hng#Nguyn Th Duyn#Nguyn Tt Thng#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc# 2016#^a204tr. : hnh v, bng^b24cm#Sinh hc#Trung hc ph thng#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#359831#GK## 00645000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020010000520070084000620050015001460050017001610050014001780050 01400192004001900206008000500225009001100230010000500241011002500246015003300271 020000800304020000600312020001500318016000300333013000700336#359832#VV16.04120#^ a4400^b100000b#Vi?t#959.7#L302S#Lch s 6#Phan Ngc Lin (tng ch.b.), Trng H u Qunh (ch.b.), inh Ngc Bo, Nguyn S Qu#Phan Ngc Lin#Trng Hu Qunh# inh Ngc Bo#Nguyn S Qu#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2016#^a80tr. : min h ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#Lp 6#Sch gio khoa#GK#359 832## 00658000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020010000510070070000610050015001310050015001460050014001610050 01400175005001700189004001900206008000500225009001100230010000500241011002600246 015003300272020000800305020000600313020001500319016000300334013000700337#359833# VV16.04121#^a9600^b60000b#Vi?t#959.7#L302S#Lch s 9#Phan Ngc Lin (tng ch.b. ), Nghim nh V (ch.b.), inh Ngc Bo...#Phan Ngc Lin#Nghim nh V#inh N gc Bo#Phan i Don#Nguyn Cnh Minh#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2016#^ a156tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#Lp 7#Sch gi o khoa#GK#359833## 00652000000000313000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200040 00401810006000440020010000500070063000600050015001230050015001380050015001530050 01600168005001600184004001900200008000500219009001100224010000500235011002600240 015003300266020000800299020000600307020001500313016000300328013000700331#VV16.04 122#359834#^a9400^b100000b#Vi?t#909#L302S#Lch s 8#Phan Ngc Lin (tng ch.b.) , Nguyn Hu Ch, Nguyn Ngc C...#Phan Ngc Lin#Nguyn Hu Ch#Nguyn Ngc C #Nguyn Anh Dng#Trnh nh Tng#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2016#^a156tr . : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#Lp 8#Sch gio khoa #GK#359834## 00654000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020010000520070067000620050015001290050014001440050012001580050 01100170005001700181004001900198008000500217009001100222010000500233011003000238 015003300268020000800301020000600309020001500315016000300330013000700333#359835# VV16.04123#^a11000^b50000b#Vi?t#959.7#L302S#Lch s 9#Phan Ngc Lin (tng ch.b .), inh Xun Lm (ch.b.), V Ngc Anh...#Phan Ngc Lin#inh Xun Lm#V Ngc A nh#Trn B #Nguyn Quc Hng#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016#^a192tr. : hnh v, nh^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#Lp 9#Sch gio kh oa#GK#359835## 00661000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020011000500070069000610050015001300050011001450040019001560080 00500175009001100180010000500191011003000196015003300226020000800259020000700267 020001500274016000300289005001700292013000700309005001400316005001700330#359836# VV16.04124#^a12000^b50000b#Vi?t#909#L302S#Lch s 10#Phan Ngc Lin (tng ch.b. ), Lng Ninh, Trng Hu Qunh (ch.b.)...#Phan Ngc Lin#Lng Ninh#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a204tr. : hnh v, nh^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#Lp 10#Sch gio khoa#GK#Trng Hu Qunh#359836#inh Ngc B o#Nguyn Hng Lin## 00660000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020011000490070072000600050015001320050015001470050016001620050 01600178005001400194004001800208008000500226009001100231010000500242011002600247 015003300273020000800306020000700314020001500321016000300336013000700339#359837# VV16.04125#^a9400^b60000b#Vi?t#909#L302S#Lch s 11#Phan Ngc Lin (tng ch.b.) , Nguyn Ngc C (ch.b.), Nguyn Anh Dng...#Phan Ngc Lin#Nguyn Ngc C#Nguy n Anh Dng#Trnh nh Tng#Trn Th Vinh#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016# ^a156tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#Lp 11#Sch g io khoa#GK#359837## 00651000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020011000520070066000630050015001290050014001440050011001580050 01200169005001400181004001800195008000500213009001100218010000500229011003000234 015003300264020000800297020000700305020001500312013000700327016000300334#359838# VV16.04126#^a12800^b75000b#Vi?t#959.7#L302S#Lch s 12#Phan Ngc Lin (tng ch. b.), V Dng Ninh, Trn B (ch.b.)...#Phan Ngc Lin#V Dng Ninh#Trn B #V Ngc Anh# Thanh Bnh#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a223tr. : h nh v, nh^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#Lp 12#Sch gio khoa# 359838#GK## 00567000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020018000550070051000730050014001240050014001380050013001520040 01800165008000500183009001100188010000500199011002600204020000800230020000600238 020000800244020001500252013000700267016000300274#359839#VV16.04127#^a7500^b3900 0b#Vi?t#959.70076#B103T#Bi tp lch s 6#Nguyn S Qu (ch.b.), inh Ngc Bo, Nng Th Hu#Nguyn S Qu#inh Ngc Bo#Nng Th Hu#Ti bn ln th 7#^aH.#^aG io dc#2016#^a112tr. : minh ho^b24cm#Lch s#Lp 6#Bi tp#Sch gio khoa#3598 39#GK## 00525000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020021000530070030000740050015001040050014001190040019001330080 00500152009001100157010000500168011002500173020000800198020000600206020001100212 020001400223013000700237016000300244#359840#VV16.04128#^a4500^b114000b#Vi?t#372 .89#V460B#V bi tp lch s 5#Nguyn Hu Ch, Trn Vit Lu#Nguyn Hu Ch#Trn Vit Lu#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a67tr. : minh ho^b24cm#Lch s#Lp 5#V bi tp#Sch c thm#359840#GK## 00673000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020020000530070076000730050016001490050017001650050019001820050 01300201004001900214008000500233009001100238010000500249011002600254015003300280 020000800313020000700321020000600328020001500334013000700349016000300356#359841# VV16.04129#^a11600^b70000b#Vi?t#372.89#L302S#Lch s v a l 4#Nguyn Anh Dn g (ch.b.), Nguyn Tuyt Nga, Nguyn Minh Phng, Phm Th Sen#Nguyn Anh Dng#Ng uyn Tuyt Nga#Nguyn Minh Phng#Phm Th Sen#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio d c#2016#^a159tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#a l #Lp 4#Sch gio khoa#359841#GK## 00684000000000325000450000200200000000500160002000500150003600500140005100500170 00650050019000820070058001010040019001590080005001780090011001830100005001940110 02600199015003300225082000700258016000300265013000700268014001800275026000700293 02600110030018100060031101900050031702000080032202000070033002000060033702000150 0343#Lch s v a l 5#Nguyn Anh Dng#Nguyn Hu Ch#Trn Vit Lu#Nguyn Tuy t Nga#Nguyn Minh Phng#Nguyn Anh Dng (ch.b.), Nguyn Hu Ch, Trn Vit Lu ...#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a132tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#372.89#GK#359842#^a10000^b200000b#359842#VV16.04130#L302 S#Vi?t#Lch s#a l#Lp 5#Sch gio khoa## 00665000000000313000450000200200000000500150002000500150003500500150005000500130 00650050016000780070071000940040018001650080005001830090011001880100005001990110 02600204015003300230082000400263016000300267013000700270014001600277026000700293 026001100300181000600311019000500317020000800322020000700330020001400337#Lch s 11 nng cao#Phan Ngc Lin#Nguyn Ngc C#Nguyn Hu Ch#L Vinh Quc#Trnh n h Tng#Phan Ngc Lin (tng ch.b.), Nguyn Ngc C (ch.b.), Nguyn Hu Ch...#T i bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a292tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#909#GK#359843#^a14500^b3000b#359843#VV16.04131#L302S#Vi?t#Lch s#Lp 11#Sch c thm## 00524000000000277000450000200170000000500140001700500140003100700370004500400180 00820080005001000090011001050100005001160110026001210820008001470160003001550130 00700158014001600165026001100181026000700192181000600199019000500205020000700210 020000600217020000800223020001500231#Bi tp vt l 6#on Ngc Cn#Bi Gia Thn h#on Ngc Cn (ch.b.), Bi Gia Thnh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a 115tr. : minh ho^b24cm#530.076#GK#359844#^a15200^b5000b#VV16.04132#359844#B103 T#Vi?t#Vt l#Lp 6#Bi tp#Sch gio khoa## 00622000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020017000530070072000700050014001420050017001560050012001730050 01800185004001900203008000500222009001100227010000500238011003100243020000700274 020000600281020000800287020001500295013000700310016000300317#359845#VV16.04133#^ a6500^b90000b#Vi?t#530.076#B103T#Bi tp vt l 8#Bi Gia Thnh (ch.b.), Dng Tin Khang, V Trng R, Trnh Th Hi Yn#Bi Gia Thnh#Dng Tin Khang#V Tr ng R#Trnh Th Hi Yn#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2016#^a100tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#359845#GK## 00566000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020017000530070055000700050016001250050009001410050020001500040 01400170008000500184009001100189010000500200011002500205020000700230020000600237 020000800243020001500251013000700266016000300273#359846#VV16.04134#^a16700^b300 0b#Vi?t#530.076#B103T#Bi tp vt l 9#Nguyn c Thm (ch.b.), V Quang, Phm T h Ngc Thng#Nguyn c Thm#V Quang#Phm Th Ngc Thng#Ti bn th 4#^aH.#^a Gio dc#2016#^a127tr. : hnh v^b24cm#Vt l#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#35984 6#GK## 00639000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020027000530070055000800050015001350050014001500050013001640050 01600177005001500193004001900208008000500227009001100232010000500243011003100248 020000700279020000700286020000800293020001400301013000700315016000300322#359847# VV16.04135#^a9600^b12000b#Vi?t#530.076#B103T#Bi tp vt l 10 nng cao#L Trn g Tng (ch.b.), Lng Tt t, L Chn Hng...#L Trng Tng#Lng Tt t#L Chn Hng#Phm nh Thit#Bi Trng Tun#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016 #^a168tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#359847#GK## 00596000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200080 00401810006000480020009000540070065000630050009001280050014001370050019001510040 01900170008000500189009001100194010000500205011002500210015003300235020000700268 020000600275020001500281013000700296016000300303#VV16.04136#359848#^a6000^b1100 00b#Vi?t#530.076#V124L#Vt l 6#V Quang (tng ch.b.), Bi Gia Thnh (ch.b.), Ng uyn Phng Hng#V Quang#Bi Gia Thnh#Nguyn Phng Hng#Ti bn ln th 14#^a H.#^aGio dc#2016#^a92tr. : minh ha^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Vt l#Lp 6#Sch gio khoa#359848#GK## 00637000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020009000500070082000590050009001410050016001500050014001660050 01900180004001900199008000500218009001100223010000500234011002500239015003300264 020000700297020000600304020001500310013000700325016000300332#359849#VV16.04137#^ a5500^b290000b#Vi?t#530#V124L#Vt l 7#V Quang (tng ch.b.), Nguyn c Thm ( ch.b.), on Duy Hinh, Nguyn Phng Hng#V Quang#Nguyn c Thm#on Duy Hinh #Nguyn Phng Hng#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2016#^a88tr. : minh ha^b 24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Vt l#Lp 7#Sch gio khoa#359849#GK## 00645000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020009000490070066000580050009001240050014001330050017001470050 01200164005001800176004001900194008000500213009001100218010000500229011002600234 015003300260020000700293020000600300020001500306013000700321016000300328#VV16.04 138#359850#^a6400^b70000b#Vi?t#530#V124L#Vt l 8#V Quang (tng ch.b.), Bi Gi a Thnh (ch.b.), Dng Tin Khang...#V Quang#Bi Gia Thnh#Dng Tin Khang#V Trng R#Trnh Th Hi Yn#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2016#^a104tr. : mi nh ha^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Vt l#Lp 8#Sch gio khoa#359850 #GK## 00641000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020009000490070064000580050009001220050014001310050015001450050 01400160005001600174004001900190008000500209009001100214010000500225011002600230 015003300256020000700289020000600296020001500302013000700317016000300324#359851# VV16.04139#^a9900^b70000b#Vi?t#530#V124L#Vt l 9#V Quang (tng ch.b.), on D uy Hinh (ch.b.), Nguyn Vn Ho...#V Quang#on Duy Hinh#Nguyn Vn Ho#Ng Mai Thanh#Nguyn c Thm#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016#^a168tr. : minh h a^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Vt l#Lp 9#Sch gio khoa#359851#GK# # 00637000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020010000500070060000600050017001200050016001370050009001530050 01400162005000900176004001900185008000500204009001100209010000500220011002600225 015003300251020000700284020000700291020001500298013000700313016000300320#359852# VV16.04140#^a13400^b70000b#Vi?t#530#V124L#Vt l 10#Lng Duyn Bnh (tng ch.b .), Nguyn Xun Chi, T Giang...#Lng Duyn Bnh#Nguyn Xun Chi#T Giang#Trn Ch Minh#V Quang#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a228tr. : minh ha^b2 4cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Vt l#Lp 10#Sch gio khoa#359852#GK## 00650000000000313000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200040 00411810006000450020010000510070068000610050017001290050009001460050016001550050 01400171005001400185004001800199008000500217009001100222010000500233011002600238 015003300264020000700297020000700304020001500311013000700326016000300333#359853# VV16.04141#^a13500^b100000b#Vi?t#537#V124L#Vt l 11#Lng Duyn Bnh (tng ch. b.), V Quang (ch.b.), Nguyn Xun Chi...#Lng Duyn Bnh#V Quang#Nguyn Xun Chi#m Trung n#Bi Quang Hn#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a228tr. : minh ha^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Vt l#Lp 11#Sch gio khoa#3 59853#GK## 00652000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020010000500070072000600050017001320050009001490050020001580050 00900178005001400187004001800201008000500219009001100224010000500235011002600240 015003300266020000700299020000700306020001500313013000700328016000300335#359854# VV16.04142#^a13400^b45000b#Vi?t#530#V124L#Vt l 12#Lng Duyn Bnh (tng ch.b .), V Quang (ch.b.), Nguyn Thng Chung...#Lng Duyn Bnh#V Quang#Nguyn Th ng Chung#T Giang#Trn Ch Minh#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a232tr . : minh ha^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Vt l#Lp 12#Sch gio khoa #359854#GK## 00526000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020020000540070031000740050017001050050013001220040019001350080 00500154009001100159010000500170011002500175020000700200020000600207020001100213 020001400224013000700238016000300245#359855#VV16.04143#^a5000^b125000b#Vi?t#372 .891#V460B#V bi tp a l 4#Nguyn Tuyt Nga, Phm Th Sen#Nguyn Tuyt Nga#P hm Th Sen#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016#^a72tr. : minh ha^b24cm#a l#Lp 4#V bi tp#Sch c thm#359855#GK## 00526000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020020000540070031000740050017001050050013001220040019001350080 00500154009001100159010000500170011002500175020000700200020000600207020001100213 020001400224013000700238016000300245#359856#VV16.04144#^a4500^b112000b#Vi?t#372 .891#V460B#V bi tp a l 5#Nguyn Tuyt Nga, Phm Th Sen#Nguyn Tuyt Nga#P hm Th Sen#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a63tr. : minh ha^b24cm#a l#Lp 5#V bi tp#Sch c thm#359856#GK## 00529000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520070033000690050016001020050016001180040019001340080 00500153009001100158010000500169011003100174020000700205020000600212020000800218 020001500226013000700241016000300248#359857#VV16.04145#^a9300^b28000b#Vi?t#910. 76#B103T#Bi tp a l 8#Nguyn nh Tm, Trng Vn Hng#Nguyn nh Tm#Trn g Vn Hng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a140tr. : hnh v, bng^b24c m#a l#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#359857#GK## 00613000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020017000540070070000710050016001410050016001570050016001730050 01100189004001800200008000500218009001100223010000500234011002600239020000700265 020000600272020000800278020001500286013000700301016000300308#359858#VV16.04146#^ a8600^b25000b#Vi?t#330.9597#B103T#Bi tp a l 9#Nguyn nh Tm (ch.b.), Tr ng Vn Hng, Phm Ngc Qunh, V Nh Vn#Nguyn nh Tm#Trng Vn Hng#Phm N gc Qunh#V Nh Vn#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a128tr. : minh ha^ b24cm#a l#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#359858#GK## 00516000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520070029000700050014000990050014001130040018001270080 00500145009001100150010000500161011002500166020000700191020000700198020000800205 020001500213013000700228016000300235#359859#VV16.04147#^a6500^b37000b#Vi?t#330. 91#B103T#Bi tp a l 11#Nguyn c V, Ph Cng Vit#Nguyn c V#Ph Cng V it#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a91tr. : minh ha^b24cm#a l#Lp 1 1#Bi tp#Sch gio khoa#359859#GK## 00560000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020018000550070041000730050009001140050016001230050014001390040 01800153008000500171009001100176010000500187011003100192020000700223020000700230 020000800237020001500245013000700260016000300267#359860#VV16.04148#^a10000^b280 00b#Vi?t#330.9597#B103T#Bi tp a l 12#L Thng, Nguyn Qu Thao, Ph Cng Vi t#L Thng#Nguyn Qu Thao#Ph Cng Vit#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016 #^a152tr. : hnh v, bng^b24cm#a l#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#359860#GK## 00631000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520070073000710050009001440050023001530050015001760050 01700191005001800208004001800226008000500244009001100249010000500260011002600265 020000700291020000700298020001400305013000700319016000300326#359861#VV16.04149#^ a11400^b3000b#Vi?t#330.91#301L#a l 11 nng cao#L Thng (tng ch.b.), Nguy n Th Minh Phng (ch.b.), Phm Vit Hng...#L Thng#Nguyn Th Minh Phng#Ph m Vit Hng#Nguyn Vit Hng#ng Th an Thanh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc #2016#^a180tr. : minh ha^b24cm#a l#Lp 11#Sch c thm#359861#GK## 00627000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020009000500070073000590050012001320050020001440050012001640050 01300176004001900189008000500208009001100213010000500224011002500229015003300254 020000700287020000600294020001500300013000700315016000300322#359862#VV16.04150#^ a6700^b120000b#Vi?t#910#301L#a l 6#Nguyn Dc (tng ch.b.), Phm Th Thu P hng, Nguyn Qun, Phm Th Sen#Nguyn Dc#Phm Th Thu Phng#Nguyn Qun#Ph m Th Sen#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2016#^a84tr. : minh ha^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#a l#Lp 6#Sch gio khoa#359862#GK## 00631000000000301000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200040 00411810006000450020009000510070078000600050012001380050012001500050016001620050 01400178004001900192008000500211009001100216010000500227011002600232015003300258 020000700291020000600298020001500304013000700319016000300326#359863#VV16.04151#^ a14000^b180000b#Vi?t#910#301L#a l 7#Nguyn Dc (tng ch.b.), Phan Huy Xu ( ch.b.), Nguyn Hu Danh, Mai Ph Thanh#Nguyn Dc#Phan Huy Xu#Nguyn Hu Danh#M ai Ph Thanh#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2016#^a188tr. : minh ha^b24cm# TTS ghi: B Gio dc v o to#a l#Lp 7#Sch gio khoa#359863#GK## 00653000000000313000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200040 00411810006000450020009000510070067000600050012001270050016001390050013001550050 01500168005001900183004001900202008000500221009001100226010000500237011002600242 015003300268020000700301020000600308020001500314013000700329016000300336#359864# VV16.04152#^a11600^b110000b#Vi?t#910#301L#a l 8#Nguyn Dc (tng ch.b.), N guyn Phi Hnh (ch.b.), ng Vn c...#Nguyn Dc#Nguyn Phi Hnh#ng Vn c #ng Vn Hng#Nguyn Minh Phng#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2016#^a159 tr. : minh ha^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#a l#Lp 8#Sch gio kho a#359864#GK## 00647000000000313000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200090 00411810006000500020009000560070065000650050012001300050016001420050011001580050 01300169005001400182004001900196008000500215009001100220010000500231011002600236 015003300262020000700295020000600302020001500308013000700323016000300330#359865# VV16.04153#^a11500^b100000b#Vi?t#330.9597#301L#a l 9#Nguyn Dc (tng ch.b .), Th Minh c (ch.b.), V Nh Vn...#Nguyn Dc# Th Minh c#V Nh V n#Phm Th Sen#Ph Cng Vit#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016#^a156tr. : minh ha^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#a l#Lp 9#Sch gio khoa#3598 65#GK## 00668000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020010000520070073000620050009001350050023001440050015001670050 01700182005001800199004001800217008000500235009001100240010000500251011002600256 015003300282020000700315020000700322020001500329013000700344016000300351#359866# VV16.04154#^a8900^b65000b#Vi?t#330.91#301L#a l 11#L Thng (tng ch.b.), Ng uyn Th Minh Phng (ch.b.), Phm Vit Hng...#L Thng#Nguyn Th Minh Phng# Phm Vit Hng#Nguyn Vit Hng#ng Th an Thanh#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a116tr. : minh ha^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#a l#Lp 1 1#Sch gio khoa#359866#GK## 00659000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020010000550070071000650050009001360050018001450050018001630050 01400181005001300195004001800208008000500226009001100231010000500242011002600247 015003300273020000700306020000700313020001500320013000700335016000300342#359867# VV16.04155#^a14800^b75000b#Vi?t#330.9597#301L#a l 12#L Thng (tng ch.b.), Nguyn Vit Thnh (ch.b.), Nguyn Kim Chng...#L Thng#Nguyn Vit Thnh#Nguy n Kim Chng#Phm Xun Hu#ng Duy Li#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016# ^a208tr. : minh ha^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#a l#Lp 12#Sch gi o khoa#359867#GK## 00573000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020029000540070039000830220004001220050017001260050021001430040 01800164008000500182009001100187010000500198011003000203020001000233020000600243 020001000249013000700259016000300266020001400269#VV16.04156#359868#^a18000^b500 0b#Vi?t#372.6521#T550L#T luyn Olympic ting Anh 3#Nguyn Song Hng, Trng Th Ngc Dip#T.2#Nguyn Song Hng#Trng Th Ngc Dip#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGi o dc#2016#^a67tr. : hnh v, bng^b24cm#Ting Anh#Lp 3#Luyn tp#359868#GK#S ch c thm## 00570000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020029000540070040000830220004001230050016001270050023001430040 01800166008000500184009001100189010000500200011002500205020001000230020000600240 020001000246020001400256016000300270013000700273#359869#VV16.04157#^a18000^b700 0b#Vi?t#428.0076#T550L#T luyn Olympic ting Anh 6#ng Hip Giang, Nguyn Th Huyn Trang#T.2#ng Hip Giang#Nguyn Th Huyn Trang#Ti bn ln th 5#^aH.#^a Gio dc#2016#^a72tr. : minh ho^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Luyn tp#Sch c thm#G K#359869## 00538000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020052000490030011001010070029001120050008001410050010001490080 00500159009001100164010000500175011003100180020001000211020000600221020001400227 013000700241016000300248005000900251#359870#VV16.04158#^a30000^b5000b#Vi?t#428# C513C#Cng c kin thc v pht trin k nng ting Anh 6#Km a CD#an Th, B ch Ngc, Minh Th#an Th#Bch Ngc#^aH.#^aGio dc#2015#^a120tr. : hnh v, bn g^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Sch c thm#359870#GK#Minh Th## 00538000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020052000490030011001010070029001120050008001410050010001490080 00500159009001100164010000500175011003100180020001000211020000600221020001400227 013000700241016000300248005000900251#VV16.04159#359871#^a30000^b5000b#Vi?t#428# C513C#Cng c kin thc v pht trin k nng ting Anh 7#Km a CD#an Th, B ch Ngc, Minh Th#an Th#Bch Ngc#^aH.#^aGio dc#2015#^a120tr. : hnh v, bn g^b24cm#Ting Anh#Lp 7#Sch c thm#359871#GK#Minh Th## 00538000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020052000490030011001010070029001120050008001410050010001490080 00500159009001100164010000500175011003100180020001000211020000600221020001400227 013000700241016000300248005000900251#VV16.04160#359872#^a30000^b5000b#Vi?t#428# C513C#Cng c kin thc v pht trin k nng ting Anh 8#Km a CD#an Th, B ch Ngc, Minh Th#an Th#Bch Ngc#^aH.#^aGio dc#2015#^a120tr. : hnh v, bn g^b24cm#Ting Anh#Lp 8#Sch c thm#359872#GK#Minh Th## 00529000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020052000490030011001010070029001120050008001410050010001490080 00500159009001100164010000500175011002200180020001000202020000600212020001400218 013000700232016000300239005000900242#359873#VV16.04161#^a35000^b5000b#Vi?t#428# C513C#Cng c kin thc v pht trin k nng ting Anh 9#Km a CD#an Th, B ch Ngc, Minh Th#an Th#Bch Ngc#^aH.#^aGio dc#2015#^a120tr. : bng^b24cm#T ing Anh#Lp 9#Sch c thm#359873#GK#Minh Th## 00589000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020010000500070062000600050014001220050013001360050012001490040 01900161008000500180009001100185010000500196011002600201015003300227020000800260 020000600268020001500274013000700289016000300296#359874#VV16.04162#^a9600^b1000 00b#Vi?t#546#H401H#Ho hc 8#L Xun Trng (tng ch.b.), Nguyn Cng (ch.b.), Tt Hin#L Xun Trng#Nguyn Cng# Tt Hin#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2016#^a160tr. : minh ha^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ho hc#Lp 8#Sch gio khoa#359874#GK## 00581000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020010000500070054000600050014001140050014001280050011001420040 01900153008000500172009001100177010000500188011002600193015003300219020000800252 020000600260020001500266013000700281016000300288#359875#VV16.04163#^a12600^b900 00b#Vi?t#546#H401H#Ho hc 9#L Xun Trng (tng ch.b.), Cao Th Thng, Ng Vn V#L Xun Trng#Cao Th Thng#Ng Vn V#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#201 6#^a172tr. : minh ha^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ho hc#Lp 9#Sch gio khoa#359875#GK## 00611000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020011000500070078000610050019001390050016001580050013001740050 01400187008000500201009001100206010000500217011002600222015003300248020000800281 020000700289020001500296013000700311016000300318#359876#VV16.04164#^a12800^b500 00b#Vi?t#546#H401H#Ho hc 10#Nguyn Xun Trng (tng ch.b.), Nguyn c Chuy, L Mu Quyn, L Xun Trng#Nguyn Xun Trng#Nguyn c Chuy#L Mu Quyn#L X un Trng#^aH.#^aGio dc#2016#^a172tr. : minh ha^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ho hc#Lp 10#Sch gio khoa#359876#GK## 00641000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020011000500070082000610050019001430040018001620080005001800090 01100185010000500196011002600201015003300227020000800260020000700268020001500275 016000300290005001300293005001400306005001200320013000700332#359877#VV16.04165#^ a16200^b70000b#Vi?t#546#H401H#Ho hc 11#Nguyn Xun Trng (tng ch.b.), L M u Quyn (ch.b.), Phm Vn Hoan, L Ch Kin#Nguyn Xun Trng#Ti bn ln th 9 #^aH.#^aGio dc#2016#^a220tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to #Ho hc#Lp 11#Sch gio khoa#GK#L Mu Quyn#Phm Vn Hoan#L Ch Kin#359877# # 00652000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020011000500070064000610050019001250050014001440050013001580050 01300171005001600184004001800200008000500218009001100223010000500234011002600239 015003300265020000800298020000700306020001500313016000300328013000700331#359878# VV16.04166#^a15200^b50000b#Vi?t#546#H401H#Ho hc 12#Nguyn Xun Trng (tng c h.b.), Phm Vn Hoan, T Vng Nghi...#Nguyn Xun Trng#Phm Vn Hoan#T Vng N ghi# nh Rng#Nguyn Ph Tun#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a208tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ho hc#Lp 12#Sch gio khoa #GK#359878## 00620000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020028000530070048000810050014001290050012001430050012001550040 01900167008000500186009001100191010000500202011003100207015003300238020000800271 020000700279020001400286016000300300020000800303013000700311#359879#VV16.04167#^ a9200^b10000b#Vi?t#546.076#B103T#Bi tp ho hc 10 nng cao#L Xun Trng (ch. b.), T Ngc nh, L Kim Long#L Xun Trng#T Ngc nh#L Kim Long#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a159tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ho hc#Lp 10#Sch c thm#GK#Bi tp#359879## 00660000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020020000500070069000700050014001390050016001530050013001690050 01300182005001400195004001800209008000500227009001100232010000500243011002600248 015003300274020000800307020000700315020001400322013000700336016000300343#359880# VV16.04168#^a19400^b14000b#Vi?t#546#H401H#Ho hc 12 nng cao#L Xun Trng (t ng ch.b.), Nguyn Hu nh (ch.b.), T Vng Nghi...#L Xun Trng#Nguyn Hu n h#T Vng Nghi# nh Rng#Cao Th Thng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016 #^a280tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ho hc#Lp 12#Sch c thm#359880#GK## 00660000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020019000500070068000690050016001370050012001530050014001650050 01300179005001700192004001900209008000500228009001100233010000500244011002600249 015003300275020000700308020000700315020001400322016000300336013000700339#359881# VV16.04169#^a18700^b16000b#Vi?t#530#V124L#Vt l 10 nng cao#Nguyn Th Khi (t ng ch.b.), Phm Qu T (ch.b.), Lng Tt t...#Nguyn Th Khi#Phm Qu T#L ng Tt t#L Chn Hng#Nguyn Ngc Hng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#201 6#^a332tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Vt l#Lp 10#Sch c thm#GK#359881## 00676000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020019000500070077000690050016001460050018001620050017001800050 01500197005001400212004001800226008000500244009001100249010000500260011002600265 015003300291020000700324020000700331020001400338016000300352013000700355#359882# VV16.04170#^a16600^b14000b#Vi?t#530#V124L#Vt l 11 nng cao#Nguyn Th Khi (t ng ch.b.), Nguyn Phc Thun (ch.b.), Nguyn Ngc Hng...#Nguyn Th Khi#Nguy n Phc Thun#Nguyn Ngc Hng#V Thanh Khit#Phm Xun Qu#Ti bn ln th 9#^aH .#^aGio dc#2016#^a292tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Vt l#Lp 11#Sch c thm#GK#359882## 00672000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020019000500070073000690050016001420050015001580050016001730050 01700189005001600206004001800222008000500240009001100245010000500256011002600261 015003300287020000700320020000700327020001400334013000700348016000300355#359883# VV16.04171#^a18500^b14000b#Vi?t#530#V124L#Vt l 12 nng cao#Nguyn Th Khi (t ng ch.b.), V Thanh Khit (ch.b.), Nguyn c Hip...#Nguyn Th Khi#V Thanh Khit#Nguyn c Hip#Nguyn Ngc Hng#Nguyn c Thm#Ti bn ln th 8#^aH.#^a Gio dc#2016#^a328tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Vt l# Lp 12#Sch c thm#359883#GK## 00701000000000325000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020019000510290005000700070074000750050015001490040019001640080 00500183009001100188010000500199011003200204015003300236020001700269020000600286 02000150029201600030030700500160031000500170032600500110034300500140035401300070 0368#359884#VV16.04172#^a5600^b2500b#Vi?t#495.18#T306T#Ting Trung Quc 6#I 6# Nguyn Hu Cu (tng ch.b.), Nguyn Nh Tip (ch.b.), Nguyn Hong Anh...#Nguyn Hu Cu#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2016#^a124tr. : bng, tranh v^b24cm #TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Trung Quc#Lp 6#Sch gio khoa#GK#Nguy n Nh Tip#Nguyn Hong Anh#L Vn Tm#Bi c Thip#359884## 00627000000000301000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020020000510290006000710070058000770050015001350050012001500050 01600162004001800178008000500196009001100201010000500212011002600217015003300243 020001700276020000700293020001500300016000300315013000700318#359885#VV16.04173#^ a9700^b3000b#Vi?t#495.18#T306T#Ting Trung Quc 10#I 10#Nguyn Hu Cu (tng c h.b.), Ph Th Mai, Chu Quang Thng#Nguyn Hu Cu#Ph Th Mai#Chu Quang Thng#T i bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a191tr. : tranh v^b24cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to#Ting Trung Quc#Lp 10#Sch gio khoa#GK#359885## 00637000000000301000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020020000510290006000710070063000770050015001400050017001550050 01600172004001800188008000500206009001100211010000500222011002600227015003300253 020001700286020000700303020001500310013000700325016000300332#359886#VV16.04174#^ a9200^b2000b#Vi?t#495.18#T306T#Ting Trung Quc 11#I 11#Nguyn Hu Cu (tng c h.b.), Nguyn Hong Anh, Chu Quang Thng#Nguyn Hu Cu#Nguyn Hong Anh#Chu Qua ng Thng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a183tr. : tranh v^b24cm#TTS g hi: B Gio dc v o to#Ting Trung Quc#Lp 11#Sch gio khoa#359886#GK## 00638000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020020000520290006000720070060000780050015001380050016001530050 01400169004001800183008000500201009001100206010000500217011003200222015003300254 020001700287020000700304020001500311016000300326013000700329#359887#VV16.04175#^ a10000^b2000b#Vi?t#495.18#T306T#Ting Trung Quc 12#I 12#Nguyn Hu Cu (tng ch.b.), Chu Quang Thng, Bi c Thip#Nguyn Hu Cu#Chu Quang Thng#Bi c Th ip#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a199tr. : bng, tranh v^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Trung Quc#Lp 12#Sch gio khoa#GK#359887## 00660000000000313000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200040 00381810006000420020013000480290014000610070073000750050015001480050014001630050 01200177005001600189004001900205008000500224009001100229010000500240011002600245 015003300271020001100304020000600315020001500321016000300336013000700339#359888# VV16.04176#^a6800^b3000b#Vi?t#448#T306P#Ting Php 6#Le Franais 6#Nguyn Hu T h (tng ch.b.), Trn Th Hng, o Th Ln, Nguyn Vn Mnh#Nguyn Hu Th#Trn Th Hng#o Th Ln#Nguyn Vn Mnh#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a 124tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Php#Lp 6#Sch g io khoa#GK#359888## 00675000000000313000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200040 00381810006000420020013000480290014000610070085000750050015001600050016001750050 01600191005001400207004001800221008000500239009001100244010000500255011002600260 015003300286020001100319020000600330020001500336016000300351013000700354#359889# VV16.04177#^a8700^b2000b#Vi?t#448#T306P#Ting Php 8#Le Franais 8#Nguyn Hu T h (tng ch.b.), Nguyn Vn Mnh (ch.b.), Nguyn Vn Bch, Trn Th Hng#Nguyn Hu Th#Nguyn Vn Mnh#Nguyn Vn Bch#Trn Th Hng#Ti bn ln th 9#^aH.#^aG io dc#2016#^a171tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Ph p#Lp 8#Sch gio khoa#GK#359889## 00667000000000313000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200040 00381810006000420020013000480290014000610070077000750050015001520050016001670050 01400183005001600197004001800213008000500231009001100236010000500247011002600252 015003300278020001100311020000600322020001500328016000300343013000700346#359890# VV16.04178#^a6700^b2000b#Vi?t#448#T306P#Ting Php 9#Le Franais 9#Nguyn Hu T h (tng ch.b.), Nguyn Vn Mnh, Trn Th Hng, Nguyn Vn Bch#Nguyn Hu Th# Nguyn Vn Mnh#Trn Th Hng#Nguyn Vn Bch#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc# 2016#^a136tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Php#Lp 9 #Sch gio khoa#GK#359890## 00692000000000325000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200040 00381810006000420020014000480290015000620070066000770050016001430050016001590050 01600175005001500191005001900206004001800225008000500243009001100248010000500259 01100260026401500330029002000110032302000070033402000150034101300070035601600030 0363#359891#VV16.04179#^a8500^b1000b#Vi?t#448#T306P#Ting Php 11#Le Franais 1 1#Nguyn Vn Mnh (tng ch.b.), Nguyn Vn Bch, Nguyn Th Cng...#Nguyn Vn M nh#Nguyn Vn Bch#Nguyn Th Cng#Nguyn Hu Hi#Nguyn Quang Thun#Ti bn l n th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a168tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Php#Lp 11#Sch gio khoa#359891#GK## 00589000000000289000450000200130000000500150001300500170002800500140004500700480 00590040018001070080005001250090011001300100005001410110026001460150033001720820 00700205016000300212013000700215014001600222026000700238026001100245181000600256 019000500262020001100267020000600278020001500284#Ting Nht 6#Phm Hng Long#Shi bahara Tomoyo#Ofune Chisato#Phm Hng Long, Shibahara Tomoyo, Ofune Chisato#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a176tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio d c v o to#495.68#GK#359892#^a12600^b6000b#359892#VV16.04180#T306N#Vi?t#Tin g Nht#Lp 6#Sch gio khoa## 00588000000000289000450000200130000000500150001300500170002800500140004500700480 00590040018001070080005001250090011001300100005001410110026001460150033001720820 00700205016000300212013000700215014001500222026000700237026001100244181000600255 019000500261020001100266020000600277020001500283#Ting Nht 7#Phm Hng Long#Shi bahara Tomoyo#Ofune Chisato#Phm Hng Long, Shibahara Tomoyo, Ofune Chisato#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a180tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio d c v o to#495.68#GK#359893#^a9800^b5500b#359893#VV16.04181#T306N#Vi?t#Ting Nht#Lp 7#Sch gio khoa## 00638000000000301000450000200130000000500140001300500150002700500170004200500140 00590070071000730040018001440080005001620090011001670100005001780110026001830150 03300209082000700242016000300249013000700252014001600259026000700275026001100282 181000600293019000500299020001100304020000600315020001500321#Ting Nht 8#Ng Mi nh Thu#Phm Hng Long#Shibahara Tomoyo#Ofune Chisato#Ng Minh Thu (ch.b.), Ph m Hng Long, Shibahara Tomoyo, Ofune Chisato#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2 016#^a208tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#495.68#GK#359894# ^a10500^b2000b#359894#VV16.04182#T306N#Vi?t#Ting Nht#Lp 8#Sch gio khoa## 00637000000000301000450000200130000000500140001300500150002700500170004200500140 00590070071000730040018001440080005001620090011001670100005001780110026001830150 03300209082000700242016000300249013000700252014001500259026000700274026001100281 181000600292019000500298020001100303020000600314020001500320#Ting Nht 9#Ng Mi nh Thu#Phm Hng Long#Shibahara Tomoyo#Ofune Chisato#Ng Minh Thu (ch.b.), Ph m Hng Long, Shibahara Tomoyo, Ofune Chisato#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2 016#^a172tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#495.68#GK#359895# ^a8100^b2000b#359895#VV16.04183#T306N#Vi?t#Ting Nht#Lp 9#Sch gio khoa## 00640000000000301000450000200140000000500140001400500150002800500170004300500140 00600070071000740040018001450080005001630090011001680100005001790110026001840150 03300210082000700243016000300250013000700253014001600260026000700276026001100283 181000600294019000500300020001100305020000700316020001500323#Ting Nht 10#Ng M inh Thu#Phm Hng Long#Shibahara Tomoyo#Ofune Chisato#Ng Minh Thu (ch.b.), Ph m Hng Long, Shibahara Tomoyo, Ofune Chisato#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc# 2016#^a272tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#495.68#GK#359896 #^a17000^b2000b#359896#VV16.04184#T306N#Vi?t#Ting Nht#Lp 10#Sch gio khoa## 00651000000000313000450000200140000000500140001400500150002800500150004300500160 00580050013000740070057000870040018001440080005001620090011001670100005001780110 02600183015003300209082000700242016000300249013000700252014001600259026000700275 026001100282181000600293019000500299020001100304020000700315020001500322#Ting N ht 11#Ng Minh Thu#Phm Hng Long#Phm Thu Hng#Phm Th Thu H#Inami Yukiko# Ng Minh Thu (ch.b.), Phm Hng Long, Phm Thu Hng...#Ti bn ln th 2#^aH.# ^aGio dc#2016#^a272tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#495.6 8#GK#359897#^a40000^b2000b#359897#VV16.04185#T306N#Vi?t#Ting Nht#Lp 11#Sch gio khoa## 00642000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020022000500070055000720050007001270040018001340080005001520090 01100157010000500168011002600173015003300199020001000232020000700242020001400249 016000300263005001400266005000800280005001500288005001800303013000700321#359898# VV16.04186#^a15700^b10000b#Vi?t#428#T306A#Ting Anh 10 nng cao#T Anh (tng ch .b.), Mai Vi Phng (ch.b.), Phan H...#T Anh#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc #2016#^a248tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 1 0#Sch c thm#GK#Mai Vi Phng#Phan H#Hunh ng Hi#Hunh Th Kim Hoa#359898 ## 00631000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020022000490070048000710050007001190050008001260050015001340040 01800149008000500167009001100172010000500183011002600188015003300214020001000247 020000700257020001400264016000300278005001800281005001100299013000700310#359899# VV16.04187#^a15700^b3000b#Vi?t#428#T306A#Ting Anh 11 nng cao#T Anh (tng ch. b.), Phan H, Hunh ng Hi...#T Anh#Phan H#Hunh ng Hi#Ti bn ln th 7# ^aH.#^aGio dc#2016#^a252tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# Ting Anh#Lp 11#Sch c thm#GK#Hunh Th Kim Hoa#V Th Lan#359899## 00641000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020022000490070055000710050007001260050014001330050008001470040 01800155008000500173009001100178010000500189011002600194015003300220020001000253 020000700263020001400270016000300284005001500287005001800302013000700320#359900# VV16.04188#^a14700^b3000b#Vi?t#428#T306A#Ting Anh 12 nng cao#T Anh (tng ch. b.), Mai Vi Phng (ch.b.), Phan H...#T Anh#Mai Vi Phng#Phan H#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a239tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 12#Sch c thm#GK#Hunh ng Hi#Hunh Th Kim Hoa#359900# # 00661000000000301000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200040 00411810006000450020012000510070086000630050015001490050017001640050021001810040 01900202008000500221009001100226010000500237011002600242015003300268020001000301 020000600311020001500317016000300332005001700335013000700352#359901#VV16.04189#^ a14500^b100000b#Vi?t#428#T306A#Ting Anh 6#Nguyn Vn Li (tng ch.b.), Nguyn Hnh Dung, Thn Trng Lin Nhn, Nguyn Quc Tun#Nguyn Vn Li#Nguyn Hnh Dun g#Thn Trng Lin Nhn#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2016#^a196tr. : minh h o^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 6#Sch gio khoa#GK#Nguy n Quc Tun#359901## 00663000000000301000450002600110000002600070001101400180001801900050003608200040 00411810006000450020012000510070091000630050015001540050017001690050014001860050 02100200004001900221008000500240009001100245010000500256011002600261015003300287 020001000320020000600330020001500336016000300351013000700354#VV16.04190#359902#^ a13900^b150000b#Vi?t#428#T306A#Ting Anh 7#Nguyn Vn Li (tng ch.b.), Nguyn Hnh Dung (ch.b.), ng Vn Hng, Thn Trng Lin Nhn#Nguyn Vn Li#Nguyn Hn h Dung#ng Vn Hng#Thn Trng Lin Nhn#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#201 6#^a192tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 7#Sc h gio khoa#GK#359902## 00669000000000313000450002600110000002600070001101400180001801900050003608200040 00411810006000450020012000510070072000630050015001350050017001500050014001670050 01300181005002100194004001900215008000500234009001100239010000500250011002600255 015003300281020001000314020000600324020001500330016000300345013000700348#VV16.04 191#359903#^a12000^b210000b#Vi?t#428#T306A#Ting Anh 8#Nguyn Vn Li (tng ch. b.), Nguyn Hnh Dung (ch.b.), ng Vn Hng...#Nguyn Vn Li#Nguyn Hnh Dung# ng Vn Hng#o Ngc Lc#Thn Trng Lin Nhn#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio d c#2016#^a164tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 8#Sch gio khoa#GK#359903## 00672000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020012000490070074000610050015001350050017001500050016001670050 01400183005002100197004001900218008000500237009001100242010000500253011002600258 015003300284020001000317020000600327020001500333013000700348016000300355#359904# VV16.04192#^a8300^b80000b#Vi?t#428#T306A#Ting Anh 9#Nguyn Vn Li (tng ch.b. ), Nguyn Hnh Dung (ch.b.), Trn Huy Phng...#Nguyn Vn Li#Nguyn Hnh Dung# Trn Huy Phng#ng Vn Hng#Thn Trng Lin Nhn#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGi o dc#2016#^a108tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh# Lp 9#Sch gio khoa#359904#GK## 00618000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020013000500070064000630050014001270050019001410050013001600050 01800173005001700191004001900208008000500227009001100232010000500243011002600248 020001000274020000700284020001500291013000700306016000300313#359905#VV16.04193#^ a13700^b75000b#Vi?t#428#T306A#Ting Anh 10#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Hong Th Xun Hoa, Tun Minh...#Hong Vn Vn#Hong Th Xun Hoa# Tun Minh#Nguyn Thu Phng#Nguyn Quc Tun#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a184tr. : minh ho^b24cm#Ting Anh#Lp 10#Sch gio khoa#359905#GK## 00564000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020038000550070041000930050015001340050017001490040019001660080 00500185009001100190010000500201011003200206020001000238020000600248020000800254 020001400262013000700276016000300283#359906#VV16.04194#^a33000^b15000b#Vi?t#428 .0076#B103T#Bi tp b tr - nng cao ting Anh 7#Nguyn Th Chi (ch.b.), Nguyn Hu Cng#Nguyn Th Chi#Nguyn Hu Cng#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#20 16#^a195tr. : bng, tranh v^b24cm#Ting Anh#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#359906# GK## 00643000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020020000550070078000750050015001530050017001680050014001850040 01900199008000500218009001100223010000500234011003200239020001000271020000600281 020000800287020001500295016000300310005002100313013000700334#359907#VV16.04195#^ a12400^b70000b#Vi?t#428.0076#B103T#Bi tp ting Anh 6#Nguyn Vn Li (ch.b.), Nguyn Hnh Dung, ng Vn Hng, Thn Trng Lin Nhn#Nguyn Vn Li#Nguyn Hnh Dung#ng Vn Hng#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2015#^a187tr. : tranh v, bng^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Bi tp#Sch gio khoa#GK#Thn Trng Lin Nhn#35990 7## 00600000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020020000550070062000750050017001370050014001540050021001680040 01900189008000500208009001100213010000500224011003200229020001000261020000600271 020000800277020001500285013000700300016000300307#359908#VV16.04196#^a10500^b850 00b#Vi?t#428.0076#B103T#Bi tp ting Anh 7#Nguyn Hnh Dung (ch.b.), ng Vn H ng, Thn Trng Lin Nhn#Nguyn Hnh Dung#ng Vn Hng#Thn Trng Lin Nhn#T i bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2015#^a156tr. : tranh v, bng^b24cm#Ting Anh# Lp 7#Bi tp#Sch gio khoa#359908#GK## 00606000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450010012000510020039000630070012001020080005001140090011001190100 00500130011002500135021014900160020000500309020000900314020001900323013000700342 016000300349#VV16.04197#359909#^a24000^b1000b#Vi?t#372.7#M454T#H Ngc i#Mn ton tiu hc - Cng ngh gio dc#H Ngc i#^aH.#^aGio dc#2015#^a128tr. : h nh v^b21cm#nh hng l thuyt nghin cu v ton tiu hc, v ni dung c b n cc lp Mt - Hai - Ba theo ch ton tp hp, php m, php cng, php nh n#Ton#Tiu hc#Cng ngh gio dc#359909#XH## 00409000000000229000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200100 00381810006000480010014000540020018000680070014000860080012001000090017001120100 00500129011001400134020001700148020000400165013000700169016000300176#359910#VV16 .04198#^a41000^b315b#Vi?t#895.92214#L104S#Lu nh Tun#Lam Sn dy ngha#Lu nh Tun#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a71tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#35 9910#VH## 00670000000000337000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200100 00381810006000480020010000540070045000640220005001090050016001140050016001300050 00800146005000900154005000900163008001000172009001500182010000500197011002500202 01500470022702000170027402000040029101300070029501600030030202000120030502000030 0317020001200320#VV16.04199#359911#^a25000^b250b#Vi?t#895.92208#T513L#Tng lnh #Nguyn Ngc Li, V Th Kim Lin, an Ho...#T.25#Nguyn Ngc Li#V Th Kim Li n#an Ho#Tng Lm#Hi Ninh#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a79tr. : tranh v^b2 4cm#TTS ghi: Chi Hi Vn hc Ngh thut Qunh Lu#Vn hc hin i#Th#359911#V H#Truyn ngn#K#Tiu thuyt## 00655000000000325000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200100 00301810006000400020014000460070045000600220005001050050017001100050015001270050 00800142005000700150005001300157008001000170009001500180010000500195011002600200 01500480022602000170027402000040029101300070029501600030030202000120030502000120 0317#VV16.04200#359912#^b600b#Vi?t#895.92208#V115N#Vn ngh Vinh#Nguyn Th Quan g, Trn Huy Quang, c Ban...#T.19#Nguyn Th Quang#Trn Huy Quang#c Ban#Tu A n#Qun Vi Min#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a101tr. : tranh v^b24cm#TTS ghi: Hi Vn hc Ngh thut thnh ph Vinh#Vn hc hin i#Th#359912#VH#Truyn ng n#Tiu thuyt## 00922000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810008000440010016000520020034000680070062001020050014001640050016001780080 01000194009001800204010000500222011003100227021034200258020000900600020001400609 013000700623016000300630020001100633#359913#VV16.04201#^a93000^b200b#Vi?t#005.3 #GI-108T#Hunh Xun Hip#Gio trnh qun l d n phn mm#B.s.: Hunh Xun Hip (ch.b.), V Hunh Trm, Phan Phng Lan#V Hunh Trm#Phan Phng Lan#^aCn Th #^ai hc Cn Th#2015#^a330tr. : hnh v, bng^b24cm#Khi qut v qun l d n phn mm cng nh tin trnh qun l d n v gii thiu cc cng c, k thut tr gip gn vi tng lnh vc kin thc trong qun l d n nh: Qun l tch hp d n, phm vi d n, thi gian d n, chi ph d n, cht lng d n, truy n thng d n, ri ro d n, mua sm d n, qun l cc bn lin quan d n#Ph n mm#Qun l d n#359913#GT#Gio trnh## 00884000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810008000440020042000520070080000940050016001740050014001900050016002040050 01700220008001000237009001800247010000500265011003100270020001100301013000700312 016000300319021025400322020000900576020000900585#359914#VV16.04202#^a70000^b200 b#Vi?t#005.3#GI-108T#Gio trnh kin trc v thit k phn mm#B.s.: Hunh Xun Hip (ch.b.), V Hunh Trm, Phan Phng Lan, Hunh Quang Nghi#Hunh Xun Hip#V Hunh Trm#Phan Phng Lan#Hunh Quang Nghi#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^ a206tr. : hnh v, bng^b24cm#Gio trnh#359914#GT#Tng quan v thit k phn m m v gii thiu mt s m hnh thit k quan trng nh: Thit k d liu, thit k kin trc, thit k giao din ngi s dng, thit k thnh phn, thit k h ng mu, thit k ng dng Web, thit k kin trc hng dch v#Thit k#Phn m m## 00538000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020099000520070014001510050014001650080005001790090018001840100 00500202011001400207020000500221020001400226020002000240020001400260013000700274 016000300281#359915#VV16.04203#^a30000^b1000b#Vi?t#512.97#M458S#Mt s phng p hp c bn chng minh bt ng thc trong chng trnh mn ton trung hc ph th ng#Trn nh Nam#Trn nh Nam#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a87tr.^b24cm#Ton#B t ng thc#Trung hc ph thng#Sch c thm#359915#GK## 00735000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020029000520070052000810050018001330050022001510080005001730090 01800178010000500196011002200201015003100223021012900254013000700383016000300390 019001400393020000700407020000900414020002200423#359916#VV16.04204#^a68000^b300 0b#Vi?t#372.37#H561D#Hng dn hc tp mn x hi#Nguyn Quc Vng dch ; Nguy n Lng Hi Khi h..#Nguyn Quc Vng#Nguyn Lng Hi Khi#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a240tr. : bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc Nht Bn#Trnh by c th v mc tiu, ni dung, phng php ch o v nh gi kt qu hc tp mn x h i t lp 1 n lp 6 Nht Bn#359916#XH#Dch Nht Bn#X hi#Tiu hc#Phng p hp ging dy## 00730000000000265000450000100110000000200260001100300300003700700170006700800050 00840090018000890100005001070110015001120820008001270160003001350130007001380140 01600145026001100161026000700172181000700179019000500186020001900191020001600210 020000400226021023400230#Phng Lu#Thi hc c in Trung Hoa#Hc phi - Phm tr - Mnh #Phng Lu ch.b.#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a375tr.^b24cm#895.111# VH#359917#^a150000^b300b#VV16.04205#359917#TH300H#Vi?t#Nghin cu vn hc#Vn h c c in#Th#Nghin cu cc hc phi chnh yu trong thi hc c in Trung Hoa , cc h thng khi nim c bn v h thng mt s mnh thit yu xt t t d uy kinh nghim v Hn ng, v ch th sng tc, t duy ngh thut, tc phm, th loi...## 00783000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500010017000560020054000730070050001270050011001770050 01200188008000500200009001100205010000500216011002400221021021400245020001600459 020002000475013000700495016000300502#359918#VV16.04207#VV16.04206#^b1000b#Vi?t#9 59.729#D107T#Bi Th Kim Thu#Danh thng Yn T vi nhng gi tr lch s - vn ho#Bi Th Kim Thu (ch.b.), Bi B By, Trn Th H#Bi B By#Trn Th H#^aH .#^aGio dc#2015#^a48tr. : nh mu^b21cm#Gii thiu cuc i v s nghip ca c vua Pht hong Trn Nhn Tng. Lch s hnh thnh, pht trin v t tng ca Thin phi Trc Lm Yn T cng nhng gi tr vn ho - lch s ca khu di tch danh thng ny#Di tch lch s#Danh lam thng cnh#359918#XH## 00730000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820006000491810006000550010021000610020029000820070021001110080005001320090 01100137010000500148011002500153020001100178020000800189020000900197013000700206 016000300213021024800216#VV16.04208#VV16.04209#359919#^a68000^b500b#Vi?t#158.7# T120L#Nguyn Th Thu Dung#Tm l hc qun l, lnh o#Nguyn Th Thu Dung#^aH .#^aGio dc#2015#^a200tr. : hnh v^b21cm#Tm l hc#Qun l#Lnh o#359919#XH #Khi qut v tm l hc qun l, lnh o; gii thiu tm l hc trong cng tc qun l, lnh o c nhn, tp th lao ng, tm l hc v hot ng v nhn c ch. Phn tch cc vn tm l ca giao tip, ng x tnh hung trong qun l, lnh o## 00734000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810007000580010010000650020051000750070010001260080005001360090 01100141010000500152011002000157021024500177020001700422020000900439020001000448 013000700458016000300465#359920#VV16.04210#VV16.04211#^a40000^b530b#Vi?t#959.70 41#NH556T#Thnh c#Nhng tr thc Vit Kiu theo bc Bc H nm 1946#Thnh c #^aH.#^aGio dc#2015#^a91tr. : nh^b21cm#Ghi li nhng cng hin to ln cho t nc ca cc tr thc Vit kiu Php theo Bc tr v T quc nm 1946, v tn h cm ca ng bo ti Php i vi Bc cng nh nhng hot ng ca Bc, on C hnh Ph Vit Nam ti Php ma thu nm 1946...#Lch s hin i#Tr thc#Vit ki u#359920#XH## 00870000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810006000550010021000610020047000820070021001290080005001500090 01100155010000500166011002200171021034200193020001700535020000800552020001100560 020001100571013000700582016000300589#359921#VV16.04212#VV16.04213#^a83300^b325b #Vi?t#371.2#K300N#Nguyn Th Thu Dung#K nng gii quyt tnh hung qun l gi o dc#Nguyn Th Thu Dung#^aH.#^aGio dc#2015#^a152tr. : bng^b21cm#Trnh by kt qu nghin cu v k nng gii quyt tnh hung qun l gio dc, v phn t ch cc bin php c th c s dng trong hun luyn k nng ny cho cn b qu n l gio dc. Kho st cc tnh hung qun l thng gp v kh gii quyt tr ng ph thng, ng thi luyn tp gii quyt mt s tnh hung qun l gio d c in hnh#Qun l gio dc#K nng#Gii quyt#Tnh hung#359921#XH## 00750000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810007000600010016000670020047000830070016001300080005001460090 01100151010000500162011001500167013000700182016000300189021022700192020001900419 020001700438020000800455020000900463#VV16.04214#VV16.04215#359922#^a55000^b2000 b#Vi?t#895.92209#NH100V#Trn ng Suyn#Nh vn hin thc i sng v c tnh s ng to#Trn ng Suyn#^aH.#^aGio dc#2016#^a280tr.^b21cm#359922#VH#Gm nhng b i tiu lun, ph bnh v tc gi, tc phm vn hc v mt s bi vit nghin c u chuyn su v mt tro lu, mt giai on vn hc, v c tnh sng to v phon g cch ngh thut ca mt s nh vn tiu biu Vit Nam#Nghin cu vn hc#Ph b nh vn hc#Tc gi#Tc phm## 00794000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450010014000510020025000650070031000900050016001210040019001370080 00500156009001100161010000500172011001500177021029900192020001600491020001100507 013000700518016000300525#359923#VV16.04216#^a95000^b1000b#Vi?t#909.8#L302S#V D ng Ninh#Lch s th gii cn i#V Dng Ninh, Nguyn Vn Hng#Nguyn Vn Hn g#Ti bn ln th 18#^aH.#^aGio dc#2015#^a563tr.^b24cm#Gii thiu lch s th gii cn i phng Ty t cuc cch mng t sn Anh gia th k XVII, kt thc bi cuc cch mng x hi ch ngha thng mi Nga v chin tranh th gii ln t h nht u th k XX. Lch s th gii cn i phng ng gm mt s nc nh Nht Bn, Trung Quc, Triu Tin...#Lch s cn i#Gio trnh#359923#XH## 00748000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820006000421810006000480020066000540080005001200090011001250100005001360110 02500141015008600166021017700252020000800429020000900437020001000446020001600456 013000700472016000300479#359924#VV16.04217#VV16.04218#^b8904b#Vi?t#372.1#T450C#T chc cu lc b hc sinh trong trng tiu hc dy hc c ngy#^aH.#^aGio dc #2015#^a67tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng trnh m bo cht lng gio dc trng hc#Mt s vn chung v t chc cu lc b h c sinh trng tiu hc dy hc c ngy v gii thiu mt vi k hoch, gio n hot ng cu lc b hc sinh trong trng tiu hc#T chc#K hoch#Hot ng #Trng tiu hc#359924#XH## 00766000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810006000520080005000580090011000630100005000740110025000790130 00700104002008300111015008600194016000300280021015600283020001800439020001500457 020000800472020002000480#359925#VV16.04219#VV16.04220#^b17054b#Vi?t#372.1242#H56 1D#^aH.#^aGio dc#2015#^a59tr. : minh ho^b24cm#359925#Hng dn s phm xy d ng ni dung chng trnh v thi kho biu dy hc c ngy#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng trnh m bo cht lng gio dc trng hc#XH#Tm hiu cc phng n dy hc c ngy. Gii thiu chng trnh hc cho mi phng n v cc bc xy dng thi kho biu dy hc c ngy dnh cho tiu hc#Gio dc tiu h c#Thi kho biu#Dy hc#Phng php s phm## 00881000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010016000630020052000790070055001310050015001860050 01400201004001800215008000500233009001100238010000500249011002200254021025800276 020001800534020000800552020000900560013000700569016000300576#359926#VV16.04221#V V16.04222#^a58000^b3000b#Vi?t#372.18#452M#Nguyn c Minh#i mi nh gi kt qu gio dc hc sinh tiu hc#Nguyn c Minh (ch.b.), Dng Vn Hng, Trn H i Ton#Dng Vn Hng#Trn Hi Ton#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a155 tr. : bng^b24cm#Trnh by ni dung nh gi kt qu gio dc trong chng trnh mi. Gii thiu phng php nh gi phm cht, nng lc hc sinh tiu hc v v n dng i mi nh gi hc sinh tiu hc vo vic thc hin Thng t 30/2014/T T-BGDT ca B Gio dc v o to#Gio dc tiu hc#i mi#nh gi#359926#XH# # 00593000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480010017000540020036000710070017001070080005001240090011001290100 00500140011002200145020000900167020001700176020002200193013000700215016000300222 021011400225#359927#VV16.04223#^a45000^b1000b#Vi?t#516.0071#D112H#L Th Hoi C hu#Dy hc hnh hc trng ph thng#L Th Hoi Chu#^aH.#^aGio dc#2015#^a 187tr. : bng^b24cm#Hnh hc#Trng ph thng#Phng php ging dy#359927#TN#T ng quan v hnh hc v dy hnh hc, dy hc ch vect v to , ch php bin hnh, hnh hc khng gian## 00754000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820006000431810006000490020061000550080005001160090011001210100005001320110 03100137015008600168021016200254020000900416020001000425020000800435020001600443 016000300459013000700462020000700469#359928#VV16.04224#VV16.04225#^b17054b#Vi?t# 372.1#S450T#S tay hng dn hot ng trng tiu hc dy hc c ngy#^aH.#^a Gio dc#2015#^a108tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. C hng trnh m bo cht lng gio dc trng hc#Trnh by khi nim v dy h c c ngy v hng dn quy trnh lp k hoch, km theo phng php thc hin m t s hot ng trong trng tiu hc dy hc c ngy#K hoch#Hot ng#Dy hc# Trng tiu hc#XH#359928#S tay## 00592000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370020011000430070059000540220004001130050014001170050016001310050021001470040 01900168008000500187009001100192010000500203011001400208015004100222020000900263 020000600272020001400278013000700292016000300299#359929#^a2900^b310000b#Vi?t#37 2.634#T123V#Tp vit 1#B.s.: ng Th Lanh, Hong Cao Cng, Trn Th Minh Phn g#T.1#ng Th Lanh#Hong Cao Cng#Trn Th Minh Phng#Ti bn ln th 14#^aH. #^aGio dc#2016#^a44tr.^b24cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to#Tp vit #Lp 1#Sch c thm#359929#GK## 00639000000000313000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370020011000430070056000540220004001100050014001140050015001280050016001430040 01900159008000500178009001100183010000500194011001400199015004100213020000900254 020000600263020001400269016000300283005002100286005001100307013000700318#359930# ^a2900^b310000b#Vi?t#372.634#T123V#Tp vit 1#B.s.: ng Th Lanh, Hong Ho B nh, Hong Cao Cng...#T.2#ng Th Lanh#Hong Ho Bnh#Hong Cao Cng#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2016#^a36tr.^b24cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#GK#Trn Th Minh Phng#Nguyn Tr#359930## 00495000000000265000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370020011000430070021000540220004000750050016000790040019000950080005001140090 01100119010000500130011001400135015004100149020000900190020000600199020001400205 016000300219013000700222#359931#^a2900^b220000b#Vi?t#372.634#T123V#Tp vit 2#T rn Mnh Hng b.s.#T.2#Trn Mnh Hng#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2016# ^a43tr.^b24cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to#Tp vit#Lp 2#Sch c t hm#GK#359931## 00495000000000265000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370020011000430070021000540220004000750050016000790040019000950080005001140090 01100119010000500130011001400135015004100149020000900190020000600199020001400205 013000700219016000300226#359932#^a2900^b250000b#Vi?t#372.634#T123V#Tp vit 2#T rn Mnh Hng b.s.#T.1#Trn Mnh Hng#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2016# ^a43tr.^b24cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to#Tp vit#Lp 2#Sch c t hm#359932#GK## 00495000000000265000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370020011000430070021000540220004000750050016000790040019000950080005001140090 01100119010000500130011001400135015004100149020000900190020000600199020001400205 013000700219016000300226#359933#^a2900^b260000b#Vi?t#372.634#T123V#Tp vit 3#T rn Mnh Hng b.s.#T.1#Trn Mnh Hng#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2016# ^a44tr.^b24cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to#Tp vit#Lp 3#Sch c t hm#359933#GK## 00495000000000265000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370020011000430070021000540220004000750050016000790040019000950080005001140090 01100119010000500130011001400135015004100149020000900190020000600199020001400205 016000300219013000700222#359934#^a2900^b510000b#Vi?t#372.634#T123V#Tp vit 3#T rn Mnh Hng b.s.#T.2#Trn Mnh Hng#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2016# ^a44tr.^b24cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to#Tp vit#Lp 3#Sch c t hm#GK#359934## 00598000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020039000420070049000810220004001300050015001340050014001490050012001630040 01800175008000500193009001100198010000500209011001400214015004100228020000900269 020000600278020001400284013000700298016000300305#359935#^a5000^b60000b#Vi?t#372 .634#E202T#Em tp vit - Cng ngh gio dc lp 1#B.s.: Ng Hin Tuyn, Trn Hi Ton, V Thanh H#T.1#Ng Hin Tuyn#Trn Hi Ton#V Thanh H#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a47tr.^b24cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to#T p vit#Lp 1#Sch c thm#359935#GK## 00598000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020039000420070049000810220004001300050015001340050014001490050012001630040 01800175008000500193009001100198010000500209011001400214015004100228020000900269 020000600278020001400284016000300298013000700301#359936#^a7500^b60000b#Vi?t#372 .634#E202T#Em tp vit - Cng ngh gio dc lp 1#B.s.: Ng Hin Tuyn, Trn Hi Ton, V Thanh H#T.2#Ng Hin Tuyn#Trn Hi Ton#V Thanh H#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a71tr.^b24cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to#T p vit#Lp 1#Sch c thm#GK#359936## 00628000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020039000420030018000810070049000990220004001480050015001520050014001670050 01200181004001800193008000500211009001100216010000500227011001400232015004100246 020000900287020000600296020001400302016000300316013000700319#359937#^a5000^b600 00b#Vi?t#372.634#E202T#Em tp vit - Cng ngh gio dc lp 1#Ti liu th im# B.s.: Ng Hin Tuyn, Trn Hi Ton, V Thanh H#T.3#Ng Hin Tuyn#Trn Hi To n#V Thanh H#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a48tr.^b24cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#GK#359937## 00489000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020022000420030030000640070017000940220004001110050017001150080005001320090 01400137010000500151011001400156020001100170020000900181020000900190020001400199 013000700213016000300220#359938#^a16000^b1000b#Vi?t#372.634#V460L#V luyn vit ch p#Luyn nt ch - Rn nt ngi#Hong Th Phng#Q.2#Hong Th Phng#^aH .#^aNxb. H Ni#2015#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#35 9938#GK## 00597000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020014000530070070000670050011001370040019001480080005001670090 01100172010000500183011002500188020000800213020000800221020001400229016000300243 005001000246005001400256005001200270020000600282013000700288#359939#VV16.04226#^ a3800^b140000b#Vi?t#372.87#T123B#Tp bi ht 3#Tuyn chn: Hong Long (ch.b.), Hong Ln, Hn Ngc Bch, L c Sang#Hong Long#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2016#^a44tr. : tranh v^b24cm#m nhc#Bi ht#Sch c thm#GK#Hong Ln#Hn Ngc Bch#L c Sang#Lp 3#359939## 00594000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810007000460020021000530070057000740050009001310040019001400080005001590090 01100164010000500175011002500180020000900205020000600214020001500220016000300235 005000700238005001700245005001300262020001000275013000700285#359940#VV16.04227#^ a4800^b170000b#Vi?t#372.5#TH552H#Thc hnh k thut 4#on Chi (ch.b.), V Hi, Nguyn Thu Hng, Trn Th Thu#on Chi#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016 #^a48tr. : minh ho^b24cm#K thut#Lp 4#Sch gio khoa#GK#V Hi#Nguyn Thu H ng#Trn Th Thu#Thc hnh#359940## 00608000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020011000520070058000630050009001210040019001300080005001490090 01100154010000500165011002500170015003300195020000900228020000600237020001500243 016000300258005000700261005001800268005001300286013000700299#359941#VV16.04228#^ a4900^b200000b#Vi?t#372.5#K300T#K thut 4#on Chi (ch.b.), V Hi, Nguyn Hu nh Liu, Trn Th Thu#on Chi#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016#^a64tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#K thut#Lp 4#Sch gio khoa#G K#V Hi#Nguyn Hunh Liu#Trn Th Thu#359941## 00581000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020011000520070050000630050009001130040019001220080005001410090 01100146010000500157011002500162015003300187020000900220020000600229020001500235 016000300250005001800253005001300271013000700284#359942#VV16.04229#^a4900^b2200 00b#Vi?t#372.5#K300T#K thut 5#on Chi (ch.b.), Nguyn Hunh Liu, Trn Th Th u#on Chi#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a64tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#K thut#Lp 5#Sch gio khoa#GK#Nguyn Hunh Liu# Trn Th Thu#359942## 00626000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020010000530070047000630050011001100040019001210080005001400090 01100145010000500156011002500161015003300186020000800219020000600227020001500233 016000300248005001300251005001000264005001200274005001900286013000700305#359943# VV16.04230#^a3700^b415000b#Vi?t#372.87#120N#m nhc 4#Hong Long (ch.b.), L M inh Chu, Hong Ln...#Hong Long#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016#^a56tr . : tranh v^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#m nhc#Lp 4#Sch gio khoa #GK#L Minh Chu#Hong Ln#L c Sang#Nguyn Honh Thng#359943## 00624000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020010000530070047000630050011001100040019001210080005001400090 01100145010000500156011003000161015003300191020000800224020000600232020001500238 016000300253005001300256005001000269005001200279005001200291013000700303#359944# VV16.04231#^a4000^b210000b#Vi?t#372.87#120N#m nhc 5#Hong Long (ch.b.), L M inh Chu, Hong Ln...#Hong Long#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a64tr . : nh, tranh v^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#m nhc#Lp 5#Sch gio khoa#GK#L Minh Chu#Hong Ln#L c Sang#L Anh Tun#359944## 00582000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520070055000700050011001250040018001360080005001540090 01100159010000500170011002600175020000800201020000600209020001400215016000300229 020000800232005001000240005001200250005001100262013000700273#359945#VV16.04232#^ a5600^b32000b#Vi?t#780.76#B103T#Bi tp m nhc 6#Hong Long (ch.b.), Hong Ln , L Anh Tun, Bi Anh T#Hong Long#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a80 tr. : nh, bng^b24cm#m nhc#Lp 6#Sch c thm#GK#Bi tp#Hong Ln#L Anh Tu n#Bi Anh T#359945## 00582000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520070055000700050011001250040018001360080005001540090 01100159010000500170011002600175020000800201020000600209020001400215016000300229 020000800232005001000240005001200250005001100262013000700273#359946#VV16.04233#^ a5600^b44000b#Vi?t#780.76#B103T#Bi tp m nhc 7#Hong Long (ch.b.), Hong Ln , L Anh Tun, Bi Anh T#Hong Long#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a80 tr. : nh, bng^b24cm#m nhc#Lp 7#Sch c thm#GK#Bi tp#Hong Ln#L Anh Tu n#Bi Anh T#359946## 00582000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520070055000700050011001250040018001360080005001540090 01100159010000500170011002600175020000800201020000600209020001400215016000300229 020000800232005001000240005001200250005001100262013000700273#359947#VV16.04234#^ a5600^b32000b#Vi?t#780.76#B103T#Bi tp m nhc 8#Hong Long (ch.b.), Hong Ln , L Anh Tun, Bi Anh T#Hong Long#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a80 tr. : nh, bng^b24cm#m nhc#Lp 8#Sch c thm#GK#Bi tp#Hong Ln#L Anh Tu n#Bi Anh T#359947## 00557000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020032000520070034000840050012001180040019001300080005001490090 01100154010000500165011002500170020000900195020000700204020001400211016000300225 020000600228005001500234020001100249013000700260#359948#VV16.04235#^a3500^b4900 00b#Vi?t#372.3#V460B#V bi tp t nhin v x hi 1#B.s.: on Th My, Bi Ph ng Nga#on Th My#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2016#^a40tr. : minh ho^b2 4cm#T nhin#X hi#Sch c thm#GK#Lp 1#Bi Phng Nga#V bi tp#359948## 00565000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020032000520070038000840050015001220040019001370080005001560090 01100161010000500172011002500177020000900202020000700211020001400218016000300232 020000600235005001600241020001100257013000700268#359949#VV16.04236#^a3500^b3800 00b#Vi?t#372.3#V460B#V bi tp t nhin v x hi 2#B.s.: Bi Phng Nga, Nguy n Qu Thao#Bi Phng Nga#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2016#^a40tr. : minh ho^b24cm#T nhin#X hi#Sch c thm#GK#Lp 2#Nguyn Qu Thao#V bi tp#359 949## 00621000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020032000520070064000840050015001480040019001630080005001820090 01100187010000500198011002600203020000900229020000700238020001400245016000300259 020000600262005001700268020001100285005001600296013000700312#359950#VV16.04237#^ a7500^b180000b#Vi?t#372.3#V460B#V bi tp t nhin v x hi 3#B.s.: Bi Phn g Nga (ch.b.), Nguyn Tuyt Nga, Nguyn Qu Thao#Bi Phng Nga#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2016#^a100tr. : minh ho^b24cm#T nhin#X hi#Sch c thm# GK#Lp 3#Nguyn Tuyt Nga#V bi tp#Nguyn Qu Thao#359950## 00678000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020021000520070056000730050015001290050016001440050012001600050 01700172005001300189004001900202008000500221009001100226010000500237011003000242 01500330027202000090030502000070031402000150032101600030033602000060033901300070 0345#359951#VV16.04238#^a5900^b170000b#Vi?t#372.3#T550N#T nhin v x hi 1#B i Phng Nga (ch.b.), L Th Thu Dinh, on Th My...#Bi Phng Nga#L Th Thu Dinh#on Th My#Nguyn Tuyt Nga#Phm Th Sen#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio d c#2016#^a72tr. : nh, tranh v^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#T nhin#X hi#Sch gio khoa#GK#Lp 1#359951## 00660000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020021000520070067000730050015001400050012001550050012001670050 01700179004001900196008000500215009001100220010000500231011003000236015003300266 020000900299020000700308020001500315016000300330020000600333013000700339#359952# VV16.04239#^a5700^b190000b#Vi?t#372.3#T550N#T nhin v x hi 2#Bi Phng Nga (ch.b.), L Thu Dinh, on Th My, Nguyn Tuyt Nga#Bi Phng Nga#L Thu Dinh# on Th My#Nguyn Tuyt Nga#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2016#^a68tr. : nh, tranh v^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#T nhin#X hi#Sch gio kh oa#GK#Lp 2#359952## 00650000000000313000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810006000470020021000530070068000740050013001420040019001550080005001740090 01100179010000500190011002500195020000800220020000600228020001400234016000300248 020001100251005001900262005001700281005001700298005001400315013000700329#VV16.04 240#359953#^a4500^b100000b#Vi?t#372.83#V460B#V bi tp o c 1#B.s.: Lu Thu Thu (ch.b.), Nguyn Th Vit H, L Th Tuyt Mai...#Lu Thu Thu#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2016#^a56tr. : minh ho^b24cm#o c#Lp 1#Sch c thm #GK#V bi tp#Nguyn Th Vit H#L Th Tuyt Mai#Trn Th T Oanh#Mc Vn Tran g#359953## 00643000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810006000470020021000530070082000740050013001560040019001690080005001880090 01100193010000500204011003100209020000800240020000600248020001400254016000300268 020001100271005001500282005002000297005001700317013000700334#VV16.04241#359954#^ a4500^b100000b#Vi?t#372.83#V460B#V bi tp o c 2#B.s.: Lu Thu Thu (ch.b. ), Nguyn Hu Hp, Trn Th Xun Hng, Trn Th T Oanh#Lu Thu Thu#Ti bn l n th 13#^aH.#^aGio dc#2016#^a56tr. : tranh v, bng^b24cm#o c#Lp 2#Sch c thm#GK#V bi tp#Nguyn Hu Hp#Trn Th Xun Hng#Trn Th T Oanh#35995 4## 00635000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020021000530070081000740050013001550040019001680080005001870090 01100192010000500203011002500208020000800233020000600241020001400247016000300261 020001100264013000700275005001900282005001500301005001700316#359955#VV16.04242#^ a4500^b480000b#Vi?t#372.83#V460B#V bi tp o c 3#B.s.: Lu Thu Thu (ch.b. ), Nguyn Th Vit H, Nguyn Hu Hp, Trn Th T Oanh#Lu Thu Thu#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2016#^a56tr. : minh ho^b24cm#o c#Lp 3#Sch c th m#GK#V bi tp#359955#Nguyn Th Vit H#Nguyn Hu Hp#Trn Th T Oanh## 00535000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020021000530070042000740050013001160040019001290080005001480090 01100153010000500164011002500169020000800194020000600202020001400208016000300222 020001100225013000700236005001400243#359956#VV16.04243#^a4000^b320000b#Vi?t#372 .83#V460B#V bi tp o c 5#B.s.: Lu Thu Thu (ch.b.), Ng Quang Qu#Lu Thu Thu#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a47tr. : minh ho^b24cm#o c#L p 5#Sch c thm#GK#V bi tp#359956#Ng Quang Qu## 00652000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020010000530070057000630050013001200050016001330050015001490050 01700164005001400181004001900195008000500214009001100219010000500230011003100235 015003300266020000800299020000600307020001500313016000300328013000700331#359957# VV16.04244#^a3800^b230000b#Vi?t#372.83#108#o c 4#Lu Thu Thu (ch.b.), Ng uyn Vit Bc, Nguyn Hu Hp...#Lu Thu Thu#Nguyn Vit Bc#Nguyn Hu Hp#Tr n Th T Oanh#Mc Vn Trang#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016#^a44tr. : b ng, tranh v^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#o c#Lp 4#Sch gio khoa #GK#359957## 00646000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020010000530070057000630050013001200050016001330050015001490050 01700164005001400181004001900195008000500214009001100219010000500230011002500235 015003300260020000800293020000600301020001500307016000300322013000700325#359958# VV16.04245#^a3800^b230000b#Vi?t#372.83#108#o c 5#Lu Thu Thu (ch.b.), Ng uyn Vit Bc, Nguyn Hu Hp...#Lu Thu Thu#Nguyn Vit Bc#Nguyn Hu Hp#Tr n Th T Oanh#Mc Vn Trang#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a44tr. : mi nh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#o c#Lp 5#Sch gio khoa#GK#35 9958## 00625000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020011000500070046000610050010001070050010001170050013001270050 01500140005001700155004001900172008000500191009001100196010000500207011002600212 015003300238020000800271020000700279020001500286016000300301013000700304#359959# VV16.04246#^a8500^b135000b#Vi?t#004#T311H#Tin hc 10#H S m (ch.b.), H Cm H, Trn Hng...#H S m#H Cm H#Trn Hng#Nguyn Xun My#Nguyn c N gha#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a175tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin hc#Lp 10#Sch gio khoa#GK#359959## 00626000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020011000490070046000600050010001060050010001160050013001260050 01700139005001800156004001800174008000500192009001100197010000500208011002600213 015003300239020000800272020000700280020001500287013000700302016000300309#359960# VV16.04247#^a6800^b65000b#Vi?t#005#T311H#Tin hc 12#H S m (ch.b.), H Cm H , Trn Hng...#H S m#H Cm H#Trn Hng#Nguyn c Ngha#Nguyn Than h Tng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a136tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#Tin hc#Lp 12#Sch gio khoa#359960#GK## 00669000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020033000500070066000830220004001490050014001530050012001670050 01500179005001400194004001800208008000500226009001100231010000500242011002600247 015003300273020000800306020001600314020001500330016000300345013000700348#359961# VV16.04248#^a18600^b30000b#Vi?t#004#T311H#Tin hc dnh cho trung hc c s#Phm Th Long (ch.b.), Bi Vit H, Quch Tt Kin, Bi Vn Thanh#Q.2#Phm Th Long# Bi Vit H#Quch Tt Kin#Bi Vn Thanh#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016# ^a116tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin hc#Trung hc c s#Sch gio khoa#GK#359961## 00674000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020033000500070066000830220004001490050014001530050012001670050 01500179005001400194004001800208008000500226009001100231010000500242011003100247 015003300278020000800311020001600319020001500335016000300350013000700353#359962# VV16.04249#^a20000^b50000b#Vi?t#004#T311H#Tin hc dnh cho trung hc c s#Phm Th Long (ch.b.), Bi Vit H, Quch Tt Kin, Bi Vn Thanh#Q.3#Phm Th Long# Bi Vit H#Quch Tt Kin#Bi Vn Thanh#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016# ^a111tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin hc#Trung h c c s#Sch gio khoa#GK#359962## 00707000000000337000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020017000530030027000700070055000970220004001520050016001560050 01200172005001400184005001700198005001400215008000500229009001100234010000500245 01100260025001500330027602000080030902000090031702000150032600400180034101300070 0359016000300366#359963#VV16.04250#^a23000^b30000b#Vi?t#372.34#C513H#Cng hc t in hc#Dnh cho hc sinh tiu hc#Nguyn Xun Huy (ch.b.), Bi Vit H, L Quang Phan...#Q.3#Nguyn Xun Huy#Bi Vit H#L Quang Phan#Hong Trng Thi#Bi Vn Thanh#^aH.#^aGio dc#2016#^a144tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin hc#Tiu hc#Sch gio khoa#Ti bn ln th 8#359963#GK## 00674000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020025000530030027000780070068001050220004001730050016001770050 01300193005001400206005001400220004001800234008000500252009001100257010000500268 01100260027302000080029902000090030702000080031602000140032401300070033801600030 0345#359964#VV16.04251#^a19500^b30000b#Vi?t#372.34#B103T#Bi tp cng hc tin h c#Dnh cho hc sinh tiu hc#Nguyn Xun Huy (ch.b.), Trn Hng, L Quang Ph an, Bi Vn Thanh#Q.1#Nguyn Xun Huy#Trn Hng#L Quang Phan#Bi Vn Thanh#T i bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a111tr. : minh ho^b24cm#Tin hc#Tiu hc #Bi tp#Sch c thm#359964#GK## 00674000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020025000530030027000780070068001050220004001730050016001770050 01300193005001400206005001400220004001800234008000500252009001100257010000500268 01100260027302000080029902000090030702000080031602000140032401600030033801300070 0341#359965#VV16.04252#^a19500^b30000b#Vi?t#372.34#B103T#Bi tp cng hc tin h c#Dnh cho hc sinh tiu hc#Nguyn Xun Huy (ch.b.), Trn Hng, L Quang Ph an, Bi Vn Thanh#Q.2#Nguyn Xun Huy#Trn Hng#L Quang Phan#Bi Vn Thanh#T i bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a124tr. : minh ho^b24cm#Tin hc#Tiu hc #Bi tp#Sch c thm#GK#359965## 00670000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020041000540070053000950220004001480050014001520050012001660050 01400178005001700192005001400209004001800223008000500241009001100246010000500257 01100260026202000080028802000160029602000080031202000140032001300070033401600030 0341#359966#VV16.04253#^a18200^b30000b#Vi?t#004.076#B103T#Bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Phm Th Long (ch.b.), Bi Vit H, Bi Vn Thanh...#Q.2#Ph m Th Long#Bi Vit H#Bi Vn Thanh#Nguyn Ch Trung#Ng nh Tuyt#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a152tr. : minh ho^b24cm#Tin hc#Trung hc c s#Bi tp#Sch c thm#359966#GK## 00496000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020020000540030013000740070021000870050010001080050010001180080 00500128009001100133010000500144011002600149020001800175020001300193013000700206 016000300213012001400216#VV16.04254#359967#^a22000^b3000b#Vi?t#895.9223#C125B#C hic ti khng y#Truyn tranh#Kim Khnh, Minh Hng#Kim Khnh#Minh Hng#^aH.#^a Gio dc#2015#^a36tr. : tranh mu^b24cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#359967#VH #Cu b k ti## 00497000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020020000550030013000750070021000880050010001090050010001190080 00500129009001100134010000500145011002600150020001800176020001300194016000300207 013000700210012001400217#359968#VV16.04255#^a22000^b3000b#Vi?t#895.9223#NG558C# Ngi con hiu tho#Truyn tranh#Kim Khnh, Minh Hng#Kim Khnh#Minh Hng#^aH.#^ aGio dc#2015#^a36tr. : tranh mu^b24cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#35996 8#Cu b k ti## 00488000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020012000540030013000660070021000790050010001000050010001100080 00500120009001100125010000500136011002600141020001800167020001300185016000300198 013000700201012001400208#VV16.04256#359969#^a22000^b3000b#Vi?t#895.9223#T312A#T nh anh em#Truyn tranh#Kim Khnh, Minh Hng#Kim Khnh#Minh Hng#^aH.#^aGio dc #2015#^a32tr. : tranh mu^b24cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#359969#Cu b k ti## 00484000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020008000540030013000620070021000750050010000960050010001060080 00500116009001100121010000500132011002600137020001800163020001300181016000300194 013000700197012001400204#359970#VV16.04257#^a22000^b3000b#Vi?t#895.9223#C125M#C u ma#Truyn tranh#Kim Khnh, Minh Hng#Kim Khnh#Minh Hng#^aH.#^aGio dc#201 5#^a32tr. : tranh mu^b24cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#359970#Cu b k t i## 00490000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020014000540030013000680070021000810050010001020050010001120080 00500122009001100127010000500138011002600143020001800169020001300187016000300200 013000700203012001400210#359971#VV16.04258#^a22000^b3000b#Vi?t#895.9223#455# ng a x n#Truyn tranh#Kim Khnh, Minh Hng#Kim Khnh#Minh Hng#^aH.#^aGio d c#2015#^a36tr. : tranh mu^b24cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#359971#Cu b k ti## 00571000000000277000450002600110000002600070001101900050001801400170002308200060 00401810006000460020055000520070040001070050013001470050018001600040018001780080 00500196009001100201010000500212011002500217020001300242020000600255020000800261 020001400269016000300283013000700286#VV16.04259#359972#Vi?t#^a28000^b20000b#646 .7#B103T#Bi tp rn luyn k nng sng dnh cho hc sinh lp 9#Lu Thu Thu (ch .b.), Nguyn Th Thu H#Lu Thu Thu#Nguyn Th Thu H#Ti bn ln th 1#^aH.#^a Gio dc#2016#^a84tr. : minh ho^b24cm#K nng sng#Lp 9#Bi tp#Sch c thm# GK#359972## 00624000000000289000450002600070000002600110000701900050001801400170002308200070 00401810006000470020055000530070058001080050013001660050017001790040018001960080 00500214009001100219010000500230011003000235020001300265020000600278020000800284 020001400292016000300306005001800309013000700327#359973#VV16.04260#Vi?t#^a20000 ^b60000b#372.37#B103T#Bi tp rn luyn k nng sng dnh cho hc sinh lp 1#Lu Thu Thu (ch.b.), Trn Th T Oanh, Nguyn Th Thu H#Lu Thu Thu#Trn Th T Oanh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a51tr. : nh, tranh v^b24cm#K nn g sng#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#GK#Nguyn Th Thu H#359973## 00624000000000289000450002600070000002600110000701900050001801400170002308200070 00401810006000470020055000530070058001080050013001660050017001790040018001960080 00500214009001100219010000500230011003000235020001300265020000600278020000800284 020001400292016000300306005001800309013000700327#359974#VV16.04261#Vi?t#^a20000 ^b60000b#372.37#B103T#Bi tp rn luyn k nng sng dnh cho hc sinh lp 2#Lu Thu Thu (ch.b.), Trn Th T Oanh, Nguyn Th Thu H#Lu Thu Thu#Trn Th T Oanh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a62tr. : nh, tranh v^b24cm#K nn g sng#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#GK#Nguyn Th Thu H#359974## 00619000000000289000450002600110000002600070001101900050001801400170002308200070 00401810006000470020055000530070058001080050013001660050017001790040018001960080 00500214009001100219010000500230011002500235020001300260020000600273020000800279 020001400287016000300301005001800304013000700322#VV16.04262#359975#Vi?t#^a20000 ^b60000b#372.37#B103T#Bi tp rn luyn k nng sng dnh cho hc sinh lp 3#Lu Thu Thu (ch.b.), Trn Th T Oanh, Nguyn Th Thu H#Lu Thu Thu#Trn Th T Oanh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a57tr. : minh ho^b24cm#K nng sn g#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#GK#Nguyn Th Thu H#359975## 00619000000000289000450002600110000002600070001101900050001801400170002308200070 00401810006000470020055000530070058001080050013001660050017001790040018001960080 00500214009001100219010000500230011002500235020001300260020000600273020000800279 020001400287016000300301005001800304013000700322#VV16.04263#359976#Vi?t#^a20000 ^b60000b#372.37#B103T#Bi tp rn luyn k nng sng dnh cho hc sinh lp 4#Lu Thu Thu (ch.b.), Trn Th T Oanh, Nguyn Th Thu H#Lu Thu Thu#Trn Th T Oanh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a55tr. : minh ho^b24cm#K nng sn g#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#GK#Nguyn Th Thu H#359976## 00619000000000289000450002600070000002600110000701900050001801400170002308200070 00401810006000470020055000530070058001080050013001660050017001790040018001960080 00500214009001100219010000500230011002500235020001300260020000600273020000800279 020001400287016000300301005001800304013000700322#359977#VV16.04264#Vi?t#^a20000 ^b60000b#372.37#B103T#Bi tp rn luyn k nng sng dnh cho hc sinh lp 5#Lu Thu Thu (ch.b.), Trn Th T Oanh, Nguyn Th Thu H#Lu Thu Thu#Trn Th T Oanh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a59tr. : minh ho^b24cm#K nng sn g#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#GK#Nguyn Th Thu H#359977## 00571000000000277000450002600110000002600070001101900050001801400170002308200060 00401810006000460020055000520070040001070050013001470050018001600040018001780080 00500196009001100201010000500212011002500217020001300242020000600255020000800261 020001400269016000300283013000700286#VV16.04265#359978#Vi?t#^a28000^b20000b#646 .7#B103T#Bi tp rn luyn k nng sng dnh cho hc sinh lp 6#Lu Thu Thu (ch .b.), Nguyn Th Thu H#Lu Thu Thu#Nguyn Th Thu H#Ti bn ln th 1#^aH.#^a Gio dc#2016#^a79tr. : minh ho^b24cm#K nng sng#Lp 6#Bi tp#Sch c thm# GK#359978## 00571000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020055000520070040001070050013001470050018001600040018001780080 00500196009001100201010000500212011002500217020001300242020000600255020000800261 020001400269016000300283013000700286#359979#VV16.04266#^a28000^b20000b#Vi?t#646 .7#B103T#Bi tp rn luyn k nng sng dnh cho hc sinh lp 7#Lu Thu Thu (ch .b.), Nguyn Th Thu H#Lu Thu Thu#Nguyn Th Thu H#Ti bn ln th 1#^aH.#^a Gio dc#2016#^a83tr. : minh ho^b24cm#K nng sng#Lp 7#Bi tp#Sch c thm# GK#359979## 00571000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020055000520070040001070050013001470050018001600040018001780080 00500196009001100201010000500212011002500217020001300242020000600255020000800261 020001400269013000700283016000300290#359980#VV16.04267#^a28000^b20000b#Vi?t#646 .7#B103T#Bi tp rn luyn k nng sng dnh cho hc sinh lp 8#Lu Thu Thu (ch .b.), Nguyn Th Thu H#Lu Thu Thu#Nguyn Th Thu H#Ti bn ln th 1#^aH.#^a Gio dc#2016#^a95tr. : minh ho^b24cm#K nng sng#Lp 8#Bi tp#Sch c thm# 359980#GK## 00765000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820006000491810006000550010015000610020033000760030017001090070051001260050 02000177005001400197008000500211009001100216010000500227011002900232021014700261 020000900408020001900417020001700436013000700453016000300460#VV16.04268#VV16.042 69#359981#^a55000^b700b#Vi?t#658.8#M109T#Phm Th Huyn#Marketing ti khch hn g t chc#Sch chuyn kho#Phm Th Huyn, Nguyn Th Thu Hin, Phm Vn Tun#Ng uyn Th Thu Hin#Phm Vn Tun#^aH.#^aGio dc#2015#^a267tr. : bng, s ^b24c m#Gii thiu tng quan v marketing, hnh vi mua, chin lc marketing, chnh s ch sn phm, gi, knh phn phi truyn thng ti khch hng t chc#Tip th#T chc kinh doanh#Sch chuyn kho#359981#KT## 00674000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010015000620020022000770070030000990050014001290080 00500143009001100148010000500159011002600164021018600190020001000376020001200386 013000700398016000300405#VV16.04271#359982#VV16.04270#^a68000^b1000b#Vi?t#332.1 #K312T#Phan nh Khi#Kinh t hc ngn hng#Phan nh Khi, V Thnh Danh#V Th nh Danh#^aH.#^aGio dc#2016#^a199tr. : minh ho^b24cm#Tm hiu xu th chung ca ngn hng, th trng vn, trung gian ti chnh, bn l, bn s, ngn hng quc t, l thuyt cng ti, m hnh hnh vi, gii hn tn dng v quy nh ngn hng #Ngn hng#Kinh t hc#359982#XH## 00649000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020077000530030018001300070057001480050016002050050014002210050 01700235008000500252009001100257010000500268011003200273020000800305020001300313 020000900326020001400335013000700349016000300356#359983#VV16.04272#^a17000^b300 00b#Vi?t#796.44#H561D#Hng dn thc hin bi th dc bui sng, gia gi v v c truyn Vit Nam#Dnh cho hc sinh#Phm Vnh Thng (ch.b.), Cao Hong Anh, Ph m Hong Dng#Phm Vnh Thng#Cao Hong Anh#Phm Hong Dng#^aH.#^aGio dc#201 5#^a59tr. : tranh v, s ^b24cm#Th dc#V c truyn#Hc sinh#Sch c thm#35 9983#GK## 00888000000000277000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200170 00301810006000470010018000530020073000710070023001440080010001670090015001770100 00500192011003700197015006500234021025000299020002000549020001300569020000800582 020001000590013000700600016000300607#359984#VV16.04273#^b300b#Vi?t#305.563306059 742#L302S#Nguyn Quang Hng#Lch s phong tro nng dn v Hi Nng dn thnh ph Vinh (1930 - 2015)#Nguyn Quang Hng b.s.#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a289t r., 16tr. nh mu : bng^b21cm#TTS ghi: Hi Nng dn tnh Ngh An. Hi Nng dn thnh ph Vinh#Gii thiu t chc nng dn v phong tro nng dn thnh ph Vin h trong s nghip u tranh gii phng dn tc (1930-1945), trong khng chin ch ng Php (1945-1954), chng M (1954-1975) v phong tro nng dn thnh ph Vinh t nm 1975 n nm 2015#Phong tro nng dn#Hi nng dn#Lch s#1930-2015#359 984#XH## 00878000000000301000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450010016000510020054000670030091001210070040002120050023002520040 01800275008000500293009001100298010000500309011002600314021017700340020002200517 020000800539020001000547020000900557013000700566016000300573#359985#VV16.04274#^ a49000^b922b#Vi?t#372.13#D112H#Nguyn Th Thn#Dy hc tiu hc theo phng p hp "Bn tay nn bt"#Dnh cho cc trng, khoa o to gio vin tiu hc, gio vin v cn b qun l gio dc#Nguyn Th Thn, Nguyn Th Thanh Hng#Nguyn Th Thanh Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a139tr. : minh ho^b24cm #Trnh by nhng kin thc l lun v bn cht, vai tr, tin trnh thc hin, c c k thut t chc lp hc v gii thiu nhiu bi hc c th theo phng php "Bn tay nn bt"#Phng php ging dy#o to#Gio vin#Tiu hc#359985#XH## 00655000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460010015000530020045000680070015001130040018001280080005001460090 01100151010000500162011003100167021012200198020001800320020000900338020000500347 020001500352013000700367016000300374#359986#VV16.04275#^a25000^b3000b#Vi?t#372. 21#TR400C#inh Th Nhung#Tr chi gip b lm quen vi s v php m#inh Th N hung#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2015#^a107tr. : hnh v, bng^b24cm#Gii thiu cho tr mm non lm quen vi s v php m qua cc tr chi nh: Thuyn v bin, th tm chung, ni tranh...#Gio dc mu gio#Tr chi#Ton#Sch gio v in#359986#GK## 00664000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020021000520070071000730050015001440050016001590050012001750050 01700187004001900204008000500223009001100228010000500239011002600244015003300270 020000900303020000700312020000600319020001500325013000700340016000300347#359987# VV16.04276#^a9900^b190000b#Vi?t#372.3#T550N#T nhin v x hi 3#Bi Phng Nga (ch.b.), L Th Thu Dinh, on Th My, Nguyn Tuyt Nga#Bi Phng Nga#L Th T hu Dinh#on Th My#Nguyn Tuyt Nga#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2016#^a1 32tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#T nhin#X hi#Lp 3#S ch gio khoa#359987#GK## 00554000000000277000450000200110000000500150001100500160002600700400004200400190 00820080005001010090011001060100005001170110026001220150033001480820007001810160 00300188013000700191014001800198026000700216026001100223181000700234019000500241 020000900246020000600255020001500261#Khoa hc 4#Bi Phng Nga#Lng Vit Thi#B i Phng Nga (ch.b.), Lng Vit Thi#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016#^ a140tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#372.35#GK#359988#^a105 00^b140000b#359988#VV16.04277#KH401H#Vi?t#Khoa hc#Lp 4#Sch gio khoa## 00554000000000277000450000200110000000500150001100500160002600700400004200400190 00820080005001010090011001060100005001170110026001220150033001480820007001810160 00300188013000700191014001800198026000700216026001100223181000700234019000500241 020000900246020000600255020001500261#Khoa hc 5#Bi Phng Nga#Lng Vit Thi#B i Phng Nga (ch.b.), Lng Vit Thi#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^ a148tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#372.35#GK#359989#^a110 00^b190000b#359989#VV16.04278#KH401H#Vi?t#Khoa hc#Lp 5#Sch gio khoa## 00540000000000277000450000200220000000500150002200500160003700700400005300400190 00930080005001120090011001170100005001280110026001330820007001590160003001660130 00700169014001700176026000700193026001100200181000600211019000500217020000900222 020000600231020001100237020001400248#V bi tp khoa hc 5#Bi Phng Nga#Lng Vit Thi#Bi Phng Nga (ch.b.), Lng Vit Thi#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a123tr. : minh ho^b24cm#372.35#GK#359990#^a8000^b115000b#359990#VV1 6.04279#V460B#Vi?t#Khoa hc#Lp 5#V bi tp#Sch c thm## 00654000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810008000440020020000520070078000720050014001500040019001640080005001830090 01100188010000500199011002500204015003300229020001800262020000600280020001500286 016000300301005001400304005001300318005001400331013000700345#359991#VV16.04280#^ a3300^b160000b#Vi?t#170#GI-108D#Gio dc cng dn 6#H Nht Thng (tng ch.b.), Phm Vn Hng (ch.b.) V Xun Vinh, ng Thu Anh#H Nht Thng#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2016#^a48tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o t o#Gio dc cng dn#Lp 6#Sch gio khoa#GK#Phm Vn Hng#V Xun Vinh#ng Thu Anh#359991## 00676000000000313000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200040 00401810008000440020020000520070067000720050014001390040019001530080005001720090 01100177010000500188011002500193015003300218020001800251020000600269020001500275 016000300290013000700293005001400300005001400314005001300328005002100341#VV16.04 281#359992#^a3400^b290000b#Vi?t#170#GI-108D#Gio dc cng dn 7#H Nht Thng ( tng ch.b.), Phm Vn Hng (ch.b.) ng Thu Anh...#H Nht Thng#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2016#^a64tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc cng dn#Lp 7#Sch gio khoa#GK#359992#Phm Vn Hng#ng Thu Anh #V Xun Vinh#Nguyn Th Thu Hng## 00665000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810008000440020020000520070060000720050014001320050014001460050014001600040 01900174008000500193009001100198010000500209011002100214015003300235020001800268 020000600286020001500292016000300307005002100310005001300331013000700344#359993# VV16.04282#^a3400^b220000b#Vi?t#170#GI-108D#Gio dc cng dn 8#H Nht Thng ( tng ch.b.), ng Thu Anh, Phm Kim Dung...#H Nht Thng#ng Thu Anh#Phm Ki m Dung#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2016#^a60tr. : bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc cng dn#Lp 8#Sch gio khoa#GK#Nguyn Th Thu H ng#Lu Thu Thu#359993## 00677000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810008000440020020000520070067000720050014001390050013001530040019001660080 00500185009001100190010000500201011002600206015003300232020001800265020000600283 020001500289016000300304005001400307005001400321005002100335013000700356#359994# VV16.04283#^a3700^b170000b#Vi?t#170#GI-108D#Gio dc cng dn 9#H Nht Thng ( tng ch.b.), Lu Thu Thu (ch.b.), ng Thu Anh...#H Nht Thng#Lu Thu Thu#T i bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016#^a68tr. : nh, bng^b24cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to#Gio dc cng dn#Lp 9#Sch gio khoa#GK#ng Thu Anh#Phm K im Dung#Nguyn Th Thu Hng#359994## 00660000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810008000440020021000520070075000730050013001480050012001610050021001730050 01300194004001900207008000500226009001100231010000500242011002800247015003300275 020001800308020000700326020001500333016000300348013000700351#359995#VV16.04284#^ a5900^b130000b#Vi?t#107#GI-108D#Gio dc cng dn 10#Mai Vn Bnh (tng ch.b.), L Thanh H, Nguyn Th Thanh Mai, Lu Thu Thu#Mai Vn Bnh#L Thanh H#Nguyn Th Thanh Mai#Lu Thu Thu#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a116tr. : nh, s ^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc cng dn#Lp 10#Sch g io khoa#GK#359995## 00666000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810008000430020021000510070060000720050013001320050014001450050015001590050 01300174005001300187004001800200008000500218009001100223010000500234011003000239 015003300269020001800302020000700320020001500327013000700342016000300349#359996# VV16.04285#^a5900^b80000b#Vi?t#320#GI-108D#Gio dc cng dn 11#Mai Vn Bnh (t ng ch.b.), Phm Vn Hng, Phan Thanh Ph...#Mai Vn Bnh#Phm Vn Hng#Phan Tha nh Ph#V Hng Tin#Ph Vn Thc#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a119tr. : hnh v, nh^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc cng dn#Lp 11# Sch gio khoa#359996#GK## 00685000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810008000430020021000510070068000720080005001400090011001450100005001560110 02700161020001800188020000700206020001500213016000300228005001300231005001500244 005001400259005002000273005002000293004001800313015003300331013000700364#VV16.04 286#359997#^a6000^b64000b#Vi?t#340#GI-108D#Gio dc cng dn 12#Mai Vn Bnh (t ng ch.b.), Trn Vn Thng (ch.b.), Phm Kim Dung...#^aH.#^aGio dc#2016#^a120t r. : nh, bng^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 12#Sch gio khoa#GK#Mai Vn Bnh#Tr n Vn Thng#Phm Kim Dung#Dng Th Thanh Mai#Nguyn Th Xun Mai#Ti bn ln th 8#TTS ghi: B Gio dc v o to#359997## 00643000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020011000530070056000640080005001200090011001250100005001360110 02500141020000900166020000600175020001500181016000300196005001700199005001600216 005001000232005001300242005001500255004001900270015003300289013000700322#359998# VV16.04287#^a6500^b180000b#Vi?t#372.52#M300T#M thut 4#Nguyn Quc Ton (ch.b. ), Nguyn Hu Hnh, m Luyn...#^aH.#^aGio dc#2016#^a84tr. : minh ho^b24cm#M thut#Lp 4#Sch gio khoa#GK#Nguyn Quc Ton#Nguyn Hu Hnh#m Luyn#Bi Thut#Bch Ngc Dip#Ti bn ln th 11#TTS ghi: B Gio dc v o to#35999 8## 00644000000000313000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810006000470020011000530070056000640080005001200090011001250100005001360110 02600141020000900167020000600176020001500182016000300197005001700200005001600217 005001000233005001300243005001500256004001900271015003300290013000700323#VV16.04 288#359999#^a8200^b210000b#Vi?t#372.52#M300T#M thut 5#Nguyn Quc Ton (ch.b. ), Nguyn Hu Hnh, m Luyn...#^aH.#^aGio dc#2016#^a108tr. : minh ho^b24cm# M thut#Lp 5#Sch gio khoa#GK#Nguyn Quc Ton#Nguyn Hu Hnh#m Luyn#Bi Thut#Bch Ngc Dip#Ti bn ln th 10#TTS ghi: B Gio dc v o to#3599 99## 00713000000000325000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200040 00411810006000450020012000510030017000630070087000800080005001670090011001720100 00500183011002600188020001000214020000600224020001500230016000300245005001800248 00400190026601500330028500500160031800500150033400500140034902000170036301300070 0380#360000#VV16.04289#^a10200^b150000b#Vi?t#640#C455N#Cng ngh 6#Kinh t gia nh#Nguyn Minh ng (tng ch.b.), Nguyn Th Hnh (ch.b.), Triu Th Chi, V Thu Dng#^aH.#^aGio dc#2016#^a136tr. : minh ho^b24cm#Cng ngh#Lp 6#Sch gio khoa#GK#Nguyn Minh ng#Ti bn ln th 14#TTS ghi: B Gio dc v o t o#Nguyn Th Hnh#Triu Th Chi#V Thu Dng#Kinh t gia nh#360000## 00694000000000337000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200040 00411810006000450020012000510030012000630070063000750080005001380090011001430100 00500154011002600159020001000185020000600195020001500201016000300216005001800219 00400190023701500330025600500070028900500120029600500140030802000120032200500150 0334013000700349#360001#VV16.04291#^a11800^b265000b#Vi?t#630#C455N#Cng ngh 7# Nng nghip#Nguyn Minh ng (tng ch.b.), V Hi (ch.b.), V Vn Hin...#^aH.# ^aGio dc#2016#^a156tr. : minh ho^b24cm#Cng ngh#Lp 7#Sch gio khoa#GK#Nguy n Minh ng#Ti bn ln th 13#TTS ghi: B Gio dc v o to#V Hi#V Vn Hin# Nguyn Ban#Nng nghip#Nguyn Vn Tn#360001## 00620000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020012000520030017000640070039000810080005001200090011001250100 00500136011002500141020001000166020000600176020001500182016000300197005001800200 004001900218015003300237005000700270020001100277020001100288013000700299#360002# VV16.04292#^a5400^b60000b#Vi?t#634.04#C455N#Cng ngh 9#Trng cy n qu#Nguyn Minh ng (tng ch.b.), V Hi#^aH.#^aGio dc#2016#^a71tr. : minh ho^b24cm#C ng ngh#Lp 9#Sch gio khoa#GK#Nguyn Minh ng#Ti bn ln th 11#TTS ghi: B Gio dc v o to#V Hi#Trng trt#Cy n qu#360002## 00598000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020012000510030007000630070047000700080005001170090011001220100 00500133011002500138020001000163020000600173020001500179016000300194005001800197 004001900215015003300234005001500267020000700282013000700289#360003#VV16.04293#^ a6000^b49000b#Vi?t#641.5#C455N#Cng ngh 9#Nu n#Nguyn Minh ng (tng ch.b. ), Triu Th Chi#^aH.#^aGio dc#2016#^a80tr. : minh ho^b24cm#Cng ngh#Lp 9# Sch gio khoa#GK#Nguyn Minh ng#Ti bn ln th 11#TTS ghi: B Gio dc v o to#Triu Th Chi#Nu n#360003## 00656000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020012000550030028000670070045000950080005001400090011001450100 00500156011002500161020001000186020000600196020001500202016000300217005001800220 004001900238015003300257005001300290020001800303020001400321013000700335#360004# VV16.04294#^a4400^b153000b#Vi?t#621.3192#C455N#Cng ngh 9#Lp t mng in tr ong nh#Nguyn Minh ng (tng ch.b.), Trn Mai Thu#^aH.#^aGio dc#2016#^a55tr . : minh ho^b24cm#Cng ngh#Lp 9#Sch gio khoa#GK#Nguyn Minh ng#Ti bn l n th 11#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trn Mai Thu#Lp t mng in#in d n dng#360004## 00798000000000373000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020013000500030044000630070059001070080005001660090011001710100 00500182011002600187020001000213020000700223020001500230016000300245005001600248 00400190026401500330028300500160031602000120033202000110034400500140035500500120 0369005001200381020001100393020001300404013000700417#360005#VV16.04295#^a13800^ b70000b#Vi?t#630#C455N#Cng ngh 10#Nng, lm, ng nghip, to lp doanh nghip# Nguyn Vn Khi (ch.b.), Trn Vn Chng, V Thu Dng...#^aH.#^aGio dc#2016# ^a188tr. : minh ho^b24cm#Cng ngh#Lp 10#Sch gio khoa#GK#Nguyn Vn Khi#Ti bn ln th 10#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trn Vn Chng#Nng nghip#Ng nghip#V Thu Dng#Vn L Hng#V Vn Hin#Lm nghip#Doanh nghip#360005## 00704000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020034000520030024000860070055001100080005001650090011001700100 00500181011002600186020000700212020000900219020001500228016000300243005001600246 00400180026201500330028000500170031302000070033002000220033700500120035901300070 0371#360006#VV16.04296#^a27000^b1000b#Vi?t#629.28#H411#Hot ng gio dc ngh ph thng#Ngh sa cha xe my 11#Phm nh Vng (ch.b.), Nguyn Vn Dng, Ng uyn Hng#^aH.#^aGio dc#2016#^a204tr. : minh ho^b24cm#Xe my#Sa cha#Sch gi o khoa#GK#Phm nh Vng#Ti bn ln th 6#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng uyn Vn Dng#Lp 11#Gio dc hng nghip#Nguyn Hng#360006## 00643000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020013000510070055000640080005001190090011001240100005001350110 02600140020001000166020000700176020001500183016000300198005001600201004001800217 015003300235005001300268005001300281005001300294005001500307013000700322#360007# VV16.04297#^a9200^b50000b#Vi?t#621.3#C455N#Cng ngh 12#Nguyn Vn Khi (ch.b.) , ng Vn o, on Nhn L...#^aH.#^aGio dc#2016#^a120tr. : minh ho^b24cm#C ng ngh#Lp 12#Sch gio khoa#GK#Nguyn Vn Khi#Ti bn ln th 8#TTS ghi: B Gio dc v o to#ng Vn o#on Nhn L#Trn Minh S#Trn Vn Thnh#36000 7## 00528000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020024000550030013000790070021000920220005001130220024001180050 00900142005001100151008000500162009001100167010000500178011002600183020001800209 020001300227016000300240013000700243#VV16.04298#360008#^a12000^b3000b#Vi?t#895. 9223#CH527T#Chuyn T T v cc bn#Truyn tranh#Hng Ln, Quang Ton#T.11#ng x khi gp m tang#Hng Ln#Quang Ton#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : tranh mu^ b20cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#360008## 00522000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020024000550030013000790070021000920220018001130220005001310050 00900136005001100145008000500156009001100161010000500172011002600177020001800203 020001300221016000300234013000700237#360009#VV16.04299#^a12000^b3000b#Vi?t#895. 9223#CH527T#Chuyn T T v cc bn#Truyn tranh#Hng Ln, Quang Ton#Sing tp th dc#T.12#Hng Ln#Quang Ton#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : tranh mu^b20cm# Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#360009## 00520000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020024000550030013000790070021000920220005001130220016001180050 00900134005001100143008000500154009001100159010000500170011002600175020001800201 020001300219016000300232013000700235#360010#VV16.04300#^a12000^b3000b#Vi?t#895. 9223#CH527T#Chuyn T T v cc bn#Truyn tranh#Hng Ln, Quang Ton#T.13#Ch ngy mai#Hng Ln#Quang Ton#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : tranh mu^b20cm#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#360010## 00521000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020024000550030013000790070021000920220005001130220017001180050 00900135005001100144008000500155009001100160010000500171011002600176020001800202 020001300220016000300233013000700236#360011#VV16.04301#^a12000^b3000b#Vi?t#895. 9223#CH527T#Chuyn T T v cc bn#Truyn tranh#Hng Ln, Quang Ton#T.14#Heo c on au bng#Hng Ln#Quang Ton#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : tranh mu^b20cm#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#360011## 00523000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020024000550030013000790070021000920220005001130220019001180050 00900137005001100146008000500157009001100162010000500173011002600178020001800204 020001300222016000300235013000700238#360012#VV16.04302#^a12000^b3000b#Vi?t#895. 9223#CH527T#Chuyn T T v cc bn#Truyn tranh#Hng Ln, Quang Ton#T.15#Khng xem trm th#Hng Ln#Quang Ton#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : tranh mu^b20cm #Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#360012## 00522000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020024000550030013000790070021000920220005001130220018001180050 00900136005001100145008000500156009001100161010000500172011002600177020001800203 020001300221016000300234013000700237#360013#VV16.04303#^a12000^b3000b#Vi?t#895. 9223#CH527T#Chuyn T T v cc bn#Truyn tranh#Hng Ln, Quang Ton#T.17#Nhng ci v chai#Hng Ln#Quang Ton#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : tranh mu^b20cm# Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#360013## 00519000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020024000550030013000790070021000920220005001130220015001180050 00900133005001100142008000500153009001100158010000500169011002600174020001800200 020001300218016000300231013000700234#360014#VV16.04304#^a12000^b3000b#Vi?t#895. 9223#CH527T#Chuyn T T v cc bn#Truyn tranh#Hng Ln, Quang Ton#T.16#Nh n thy c#Hng Ln#Quang Ton#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : tranh mu^b20cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#360014## 00521000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020024000550030013000790070021000920220017001130220005001300050 00900135005001100144008000500155009001100160010000500171011002600176020001800202 020001300220016000300233013000700236#360015#VV16.04305#^a12000^b3000b#Vi?t#895. 9223#CH527T#Chuyn T T v cc bn#Truyn tranh#Hng Ln, Quang Ton#Qu sinh n ht m#T.18#Hng Ln#Quang Ton#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : tranh mu^b20cm#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#360015## 00524000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020024000550030013000790070021000920220020001130220005001330050 00900138005001100147008000500158009001100163010000500174011002600179020001800205 020001300223016000300236013000700239#360016#VV16.04306#^a12000^b3000b#Vi?t#895. 9223#CH527T#Chuyn T T v cc bn#Truyn tranh#Hng Ln, Quang Ton#ng qun nh rng#T.19#Hng Ln#Quang Ton#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : tranh mu^b20c m#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#360016## 00524000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020024000550030013000790070021000920220005001130220020001180050 00900138005001100147008000500158009001100163010000500174011002600179020001800205 020001300223016000300236013000700239#360017#VV16.04307#^a12000^b3000b#Vi?t#895. 9223#CH527T#Chuyn T T v cc bn#Truyn tranh#Hng Ln, Quang Ton#T.20#Chuy n thm bt ng#Hng Ln#Quang Ton#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : tranh mu^b20c m#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#360017## 00524000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020024000550030013000790070021000920220005001130220020001180050 00900138005001100147008000500158009001100163010000500174011002600179020001800205 020001300223016000300236013000700239#360018#VV16.04308#^a12000^b3000b#Vi?t#895. 9223#CH527T#Chuyn T T v cc bn#Truyn tranh#Hng Ln, Quang Ton#T.21#Nhng t giy trng#Hng Ln#Quang Ton#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : tranh mu^b20c m#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#360018## 00513000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020024000550030013000790070021000920220005001130220009001180050 00900127005001100136008000500147009001100152010000500163011002600168020001800194 020001300212016000300225013000700228#360019#VV16.04309#^a12000^b3000b#Vi?t#895. 9223#CH527T#Chuyn T T v cc bn#Truyn tranh#Hng Ln, Quang Ton#T.22#Gip bn#Hng Ln#Quang Ton#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : tranh mu^b20cm#Vn hc t hiu nhi#Truyn tranh#VH#360019## 00523000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020024000550030013000790070021000920220005001130220019001180050 00900137005001100146008000500157009001100162010000500173011002600178020001800204 020001300222016000300235013000700238#360020#VV16.04310#^a12000^b3000b#Vi?t#895. 9223#CH527T#Chuyn T T v cc bn#Truyn tranh#Hng Ln, Quang Ton#T.23#Mn q u ging sinh#Hng Ln#Quang Ton#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : tranh mu^b20cm #Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#360020## 00517000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020024000550030013000790070021000920220005001130220013001180050 00900131005001100140008000500151009001100156010000500167011002600172020001800198 020001300216016000300229013000700232#360021#VV16.04311#^a12000^b3000b#Vi?t#895. 9223#CH527T#Chuyn T T v cc bn#Truyn tranh#Hng Ln, Quang Ton#T.24#n x un mi#Hng Ln#Quang Ton#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : tranh mu^b20cm#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#VH#360021## 00524000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020024000550030013000790070021000920220020001130220005001330050 00900138005001100147008000500158009001100163010000500174011002600179020001800205 020001300223016000300236013000700239#360022#VV16.04312#^a12000^b3000b#Vi?t#895. 9223#CH527T#Chuyn T T v cc bn#Truyn tranh#Hng Ln, Quang Ton#Xp hng siu th#T.25#Hng Ln#Quang Ton#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : tranh mu^b20c m#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#360022## 00520000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020024000550030013000790070021000920220005001130220016001180050 00900134005001100143008000500154009001100159010000500170011002600175020001800201 020001300219016000300232013000700235#360023#VV16.04313#^a12000^b3000b#Vi?t#895. 9223#CH527T#Chuyn T T v cc bn#Truyn tranh#Hng Ln, Quang Ton#T.26#Nhng mn c#Hng Ln#Quang Ton#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : tranh mu^b20cm#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#360023## 00519000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020024000550030013000790070021000920220005001130220015001180050 00900133005001100142008000500153009001100158010000500169011002600174020001800200 020001300218016000300231013000700234#360024#VV16.04314#^a12000^b3000b#Vi?t#895. 9223#CH527T#Chuyn T T v cc bn#Truyn tranh#Hng Ln, Quang Ton#T.27#Tit kim nc#Hng Ln#Quang Ton#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : tranh mu^b20cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#360024## 00516000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020024000550030013000790070021000920220005001130220012001180050 00900130005001100139008000500150009001100155010000500166011002600171020001800197 020001300215016000300228013000700231#VV16.04315#360025#^a12000^b3000b#Vi?t#895. 9223#CH527T#Chuyn T T v cc bn#Truyn tranh#Hng Ln, Quang Ton#T.28#Gi l i ha#Hng Ln#Quang Ton#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : tranh mu^b20cm#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#VH#360025## 00537000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020024000550030013000790070021000920220005001130220033001180050 00900151005001100160008000500171009001100176010000500187011002600192020001800218 020001300236016000300249013000700252#360026#VV16.04316#^a12000^b3000b#Vi?t#895. 9223#CH527T#Chuyn T T v cc bn#Truyn tranh#Hng Ln, Quang Ton#T.29#Khng tru chc ngi khuyt tt#Hng Ln#Quang Ton#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : t ranh mu^b20cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#360026## 00667000000000337000450002600110000002600070001101400090001801900050002708200060 00321810006000380020011000440030013000550290030000680070063000980220004001610050 01000165005001700175005001000192005000900202005001000211004001800221008000500239 00900110024401000050025501100260026002000110028602000090029702000130030601300070 0319016000300326#VV16.04317#360027#^b10023b#Vi?t#372.6#T306#Ting #Sch bi tp#Hdrum hr klei ng klei #Phan Hng (tng ch.b.), L Th Ngc Thm, Nay H'Ban (ch.b.)...#Q.1#Phan Hng#L Th Ngc Thm#Nay H'Ban#H'Mi il#H'Jin Ni#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a136tr. : minh ho^b24cm#Ting #Tiu h c#Sch bi tp#360027#GK## 00666000000000337000450002600110000002600070001101400090001801900050002708200060 00321810006000380020011000440030013000550290030000680070063000980220004001610050 01000165005001700175005001000192005001200202005001100214004001800225008000500243 00900110024801000050025901100210026402000110028502000090029602000130030501600030 0318013000700321#VV16.04318#360028#^b10023b#Vi?t#372.6#T306#Ting #Sch bi tp#Hdrum hr klei ng klei #Phan Hng (tng ch.b.), L Th Ngc Thm, Nay H'Ban (ch.b.)...#Q.2#Phan Hng#L Th Ngc Thm#Nay H'Ban#H'Loanh Ni#H Th Ng a#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a87tr. : bng^b24cm#Ting #Tiu h c#Sch bi tp#GK#360028## 00665000000000337000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200060 00311810006000370020011000430030013000540290030000670070063000970220004001600050 01000164005001700174005001000191005001200201005001100213004001800224008000500242 00900110024701000050025801100210026302000110028402000090029502000130030401600030 0317013000700320#360029#VV16.04319#^b5023b#Vi?t#372.6#T306#Ting #Sch bi tp#Hdrum hr klei ng klei #Phan Hng (tng ch.b.), L Th Ngc Thm, Nay H'Ban (ch.b.)...#Q.3#Phan Hng#L Th Ngc Thm#Nay H'Ban#Y Dlng Ni#H'Yer Knul #Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a79tr. : bng^b24cm#Ting #Tiu hc #Sch bi tp#GK#360029## 00670000000000325000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200040 00411810006000450020022000510070063000730080005001360090011001410100005001520110 02600157020000800183020000900191020001500200016000300215005001100218004001900229 01500330024800500100028100500170029100500130030800500100032102000060033101300070 0337#360030#VV16.04320#^a11000^b150000b#Vi?t#780#120N#m nhc v m thut 6#Ho ng Long, m Luyn (tng ch.b.), Nguyn Quc Ton(ch.b.)...#^aH.#^aGio dc#201 6#^a160tr. : minh ho^b24cm#m nhc#M thut#Sch gio khoa#GK#Hong Long#Ti b n ln th 14#TTS ghi: B Gio dc v o to#m Luyn#Nguyn Quc Ton#L Minh Chu#Hong Ln#Lp 6#360030## 00609000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020014000530070076000670080005001430090011001480100005001590110 02400164020000800188020000800196020001500204016000300219005001100222004001900233 005001300252005001000265005001900275020000600294013000700300#360031#VV16.04321#^ a3800^b470000b#Vi?t#372.87#T123B#Tp bi ht 2#Hong Long (ch.b.), L Minh Chu , Hong Ln ; Nguyn Honh Thng tuyn chn#^aH.#^aGio dc#2016#^a44tr. : hnh v^b24cm#m nhc#Bi ht#Sch gio khoa#GK#Hong Long#Ti bn ln th 13#L Minh Chu#Hong Ln#Nguyn Honh Thng#Lp 2#360031## 00620000000000289000450000200660000000500170006600500130008300700390009600400180 01350080005001530090011001580100005001690110026001740150033002000820007002330160 00300240013000700243014001600250026000700266026001100273181000600284019000500290 020000800295020000700303020001400310020000600324#Ti liu gio dc tip tc sau khi bit ch - Lch s v a l 4#Nguyn Th Tuyt#o Th Hng#Nguyn Th Tuy t (ch.b.), o Th Hng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a112tr. : minh h o^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#372.89#GK#360032#^a14400^b3000b#36003 2#VV16.04322#T103L#Vi?t#Lch s#a l#Sch c thm#Lp 4## 00617000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810006000470020014000530070080000670080005001470090011001520100005001630110 02400168020000800192020000800200020001500208016000300223005001100226004001900237 005001400256005001300270005001900283020000600302013000700308#VV16.04323#360033#^ a3800^b530000b#Vi?t#372.87#T123B#Tp bi ht 1#Hong Long (ch.b.), Hn Ngc Bc h, L Minh Chu ; Nguyn Honh Thng tuyn chn#^aH.#^aGio dc#2016#^a44tr. : h nh v^b24cm#m nhc#Bi ht#Sch gio khoa#GK#Hong Long#Ti bn ln th 14#Hn Ngc Bch#L Minh Chu#Nguyn Honh Thng#Lp 1#360033## 00659000000000325000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200040 00411810006000450020022000510070057000730080005001300090011001350100005001460110 02600151020000800177020000900185020001500194016000300209005001100212004001900223 01500330024200500100027500500100028500500130029500500120030802000060032001300070 0326#360034#VV16.04324#^a11600^b275000b#Vi?t#780#120N#m nhc v m thut 7#Ho ng Long, m Luyn (tng ch.b.), Hong Ln (ch.b.)...#^aH.#^aGio dc#2016#^a17 1tr. : minh ho^b24cm#m nhc#M thut#Sch gio khoa#GK#Hong Long#Ti bn ln th 13#TTS ghi: B Gio dc v o to#m Luyn#Hong Ln#L Minh Chu#Ng Th Nam#Lp 7#360034## 00675000000000325000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200040 00411810006000450020022000510070064000730080005001370090011001420100005001530110 02600158020000800184020000900192020001500201016000300216005001100219004001900230 01500330024900500100028200500170029200500130030900500140032202000060033601300070 0342#360035#VV16.04325#^a11600^b110000b#Vi?t#780#120N#m nhc v m thut 8#Ho ng Long, m Luyn (tng ch.b.), Nguyn Quc Ton (ch.b.)...#^aH.#^aGio dc#20 16#^a176tr. : minh ho^b24cm#m nhc#M thut#Sch gio khoa#GK#Hong Long#Ti b n ln th 12#TTS ghi: B Gio dc v o to#m Luyn#Nguyn Quc Ton#L Min h Chu#o Ngc Dung#Lp 8#360035## 00670000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020022000500070064000720080005001360090011001410100005001520110 02600157020000800183020000900191020001500200016000300215005001100218004001900229 01500330024800500100028100500170029100500130030800500100032102000060033101300070 0337#360036#VV16.04326#^a8800^b160000b#Vi?t#780#120N#m nhc v m thut 9#Ho ng Long, m Luyn (tng ch.b.), Nguyn Quc Ton (ch.b.)...#^aH.#^aGio dc#201 6#^a128tr. : minh ho^b24cm#m nhc#M thut#Sch gio khoa#GK#Hong Long#Ti b n ln th 11#TTS ghi: B Gio dc v o to#m Luyn#Nguyn Quc Ton#L Minh Chu#Hong Ln#Lp 9#360036## 00827000000000361000450000200440000000300610004400500140010500500120011900500140 01310050021001450070056001660040018002220080005002400090011002450100005002560110 02600261015004800287082000400335016000300339013000700342014001600349026000700365 02600110037218100060038301900050038902000080039402000140040202000180041602000080 0434020000900442020000800451020000600459#Ti liu gio dc a phng Tha Thin Hu#Ng vn, lch s, gio dc cng dn, m nhc, m thut lp 6#Phm Vn Hng# V nh By#Trn i Phc#Cao ng Ngc Phng#Phm Vn Hng (ch.b.), V nh B y, L Th Dim Hng...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2015#^a38tr. : nh, bn g^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Tha Thin Hu#001#GK#360037#^a10000^b 1066b#360037#VV16.04327#T103L#Vi?t#Ng vn#Sch c thm#Gio dc cng dn#m nh c#M thut#Lch s#Lp 6## 00846000000000373000450000200440000000300620004400500140010600500120012000500150 01320050014001470070056001610040018002170080005002350090011002400100005002510110 02600256015004800282082000700330016000300337013000700340014001500347026000700362 02600110036918100060038001900050038602000080039102000140039902000180041302000080 0431020000900439020001000448020000800458020000600466#Ti liu gio dc a phn g Tha Thin Hu#Ng vn, lch s, gio dc cng dn, cng ngh, m nhc lp 7#P hm Vn Hng#V nh By#L Vit Nguyn#Trn i Phc#Phm Vn Hng (ch.b.), V nh By, L Th Dim Hng...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2015#^a67tr. : nh, bng^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Tha Thin Hu#373.19#GK#360038# ^a13500^b823b#360038#VV16.04328#T103L#Vi?t#Ng vn#Sch c thm#Gio dc cng dn#m nhc#M thut#Cng ngh#Lch s#Lp 7## 00880000000000385000450000200440000000300800004400500140012400500160013800500120 01540050014001660070055001800040018002350080005002530090011002580100005002690110 02600274015004800300082000400348016000300352013000700355014001500362026001100377 02600070038818100060039501900050040102000080040602000080041402000140042202000070 0436020001800443020000800461020000900469020001000478020000600488#Ti liu gio d c a phng Tha Thin Hu#Ng vn, lch s, gio dc cng dn, a l, cng n gh, m nhc, m thut lp 8#Phm Vn Hng#T Th Thu Anh#L Xun Bn#Cao Gip Bnh#Phm Vn Hng (ch.b.), T Th Thu Anh, V nh By...#Ti bn ln th 4#^a H.#^aGio dc#2015#^a55tr. : nh, bng^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Th a Thin Hu#001#GK#360039#^a12000^b656b#VV16.04329#360039#T103L#Vi?t#Ng vn#L ch s#Sch c thm#a l#Gio dc cng dn#m nhc#M thut#Cng ngh#Lp 8## 00847000000000373000450000200440000000300690004400500140011300500120012700500180 01390050017001570070051001740040018002250080005002430090011002480100005002590110 02500264015004800289082000400337016000300341013000700344014001500351026000700366 02600110037318100060038401900050039002000080039502000080040302000140041102000070 0425020001800432020000800450020000900458020000600467#Ti liu gio dc a phn g Tha Thin Hu#Ng vn, lch s, a l, gio dc cng dn, m nhc, m thut lp 9#Phm Vn Hng#V nh By#L Th Hng Giang#L Th Dim Hng#Phm Vn Hng (ch.b.), V nh By, L Xun Bn...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2015#^a7 1tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Tha Thin Hu#001#GK#360 040#^a14500^b395b#360040#VV16.04330#T103L#Vi?t#Ng vn#Lch s#Sch c thm# a l#Gio dc cng dn#m nhc#M thut#Lp 9## 00769000000000361000450000200440000000300270004400500140007100500120008500500150 00970050013001120070053001250040018001780080005001960090011002010100005002120110 02000217015004800237082000700285016000300292013000700295014001600302026000700318 02600110032518100060033601900050034202000080034702000090035502000140036402000080 0378020000800386020000700394020000600401#Ti liu gio dc a phng Tha Thin Hu#Dnh cho hc sinh lp 4, 5#Phm Vn Hng#L Vn Bch#Nguyn Th Hi#Phan V n Hi#Phm Vn Hng (ch.b.), L Vn Bch, H Quang Danh...#Ti bn ln th 4#^aH .#^aGio dc#2015#^a55tr. : nh^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Tha Thi n Hu#372.19#GK#360041#^a16000^b1831b#360041#VV16.04331#T103L#Vi?t#m nhc#M t hut#Sch c thm#o c#Lch s#a l#Lp 4## 00787000000000361000450000200440000000300300004400500140007400500140008800500130 01020050013001150070058001280040018001860080005002040090011002090100005002200110 02000225015004800245082000700293016000300300013000700303014001600310026000700326 02600110033318100060034401900050035002000080035502000090036302000140037202000210 0386020000600407020000600413020000600419#Ti liu gio dc a phng Tha Thin Hu#Dnh cho hc sinh lp 1, 2, 3#Phm Vn Hng#Phan Gia Din#Phan Vn Hi#Cao Hu Khoa#Phm Vn Hng (ch.b.), Phan Gia Din, Nguyn Hu Duyn...#Ti bn ln t h 4#^aH.#^aGio dc#2015#^a55tr. : nh^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to T ha Thin Hu#372.19#GK#360042#^a14000^b2910b#360042#VV16.04332#T103L#Vi?t#m n hc#M thut#Sch c thm#Hot ng ngoi kho#Lp 1#Lp 2#Lp 3## 00722000000000313000450000200440000000300340004400500140007800500120009200500150 01040070072001190040018001910080005002090090011002140100005002250110025002300150 04800255082000400303016000300307013000700310014001500317026000700332026001100339 181000600350019000500356020000800361020001800369020001400387020000700401#Ti li u gio dc a phng Tha Thin Hu#Lch s, gio dc cng dn lp 10#Phm Vn Hng#V nh By#Phm Hng Vit#Phm Vn Hng (ch.b.), V nh By, Thi Th Tha nh Thu, Phm Hng Vit#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2015#^a35tr. : minh ho ^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Tha Thin Hu#001#GK#360043#^a8500^b7 817b#360043#VV16.04333#T103L#Vi?t#Lch s#Gio dc cng dn#Sch c thm#Lp 10 ## 00719000000000313000450000200440000000300340004400500140007800500120009200500150 01040070072001190040018001910080005002090090011002140100005002250110020002300150 04800250082000700298016000300305013000700308014001400315026000700329026001100336 181000600347019000500353020000800358020001800366020001400384020000700398#Ti li u gio dc a phng Tha Thin Hu#Lch s, gio dc cng dn lp 11#Phm Vn Hng#V nh By#Phm Hng Vit#Phm Vn Hng (ch.b.), V nh By, Thi Th Tha nh Thu, Phm Hng Vit#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2015#^a27tr. : nh^b24 cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Tha Thin Hu#373.19#GK#360044#^a7500^b663 b#360044#VV16.04334#T103L#Vi?t#Lch s#Gio dc cng dn#Sch c thm#Lp 11## 00770000000000337000450000200440000000300420004400500140008600500120010000500210 01120050022001330070053001550040018002080080005002260090011002310100005002420110 02500247015004800272082000400320016000300324013000700327014001500334026000700349 02600110035618100060036701900050037302000080037802000070038602000180039302000140 0411020000700425#Ti liu gio dc a phng Tha Thin Hu#Lch s, a l, gi o dc cng dn lp 12#Phm Vn Hng#L Xun Bn#Trng Cng Hunh K#Nguyn Th Hoa Phng#Phm Vn Hng (ch.b.), L Xun Bn, Nguyn Hu Hy...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2015#^a71tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o t o Tha Thin Hu#001#GK#360045#^a14500^b539b#360045#VV16.04335#T103L#Vi?t#Lch s#a l#Gio dc cng dn#Sch c thm#Lp 12## 00994000000000373000450000200540000000300510005400500170010500500210012200500140 01430050013001570050014001700070065001840040018002490080005002670090011002720100 00500283011002200288015004400310082000800354016000300362013000700365014001500372 02600070038702600110039418100060040501900050041102000080041602000080042402000070 0432020001500439020001600454020002200470021012800492#Ti liu gio dc a phn g ng vn, lch s, a l#Dnh cho gio vin trung hc c s tnh Qung Bnh#Tr ng nh Chu#Trng Th Thu Hng#H Giang Long#Thi Th Si#Phm Ngc San#Tr ng nh Chu (ch.b.), Trng Th Thu Hng, H Giang Long...#Ti bn ln th 2# ^aH.#^aGio dc#2015#^a116tr. : bng^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Qun g Bnh#001.071#XH#360046#^a30000^b291b#360046#VV16.04336#T103L#Vi?t#Ng vn#Lc h s#a l#Sch gio vin#Trung hc c s#Phng php ging dy#Gii thiu ni dung ging dy mn ng vn, lch s v a l ca a phng cho gio vin trung hc c s thuc tnh Qung Bnh## 00751000000000337000450000200520000000300340005200500170008600500120010300500140 01150050017001290050014001460070056001600040018002160080005002340090011002390100 00500250011002000255015004400275082000400319016000300323013000700326014001500333 02600070034802600110035518100060036601900050037202000080037702000080038502000060 0393020001400399#Ti liu gio dc a phng ng vn, lch s lp 6#Dnh cho h c sinh tnh Qung Bnh#Trng nh Chu#V Don Dia#H Giang Long#Trng Duy Quy n#Dng Xun S#Trng nh Chu (ch.b.), V Don Dia, H Giang Long...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2015#^a31tr. : nh^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Qung Bnh#807#GK#360047#^a9000^b6619b#360047#VV16.04337#T103L#Vi?t#Ng v n#Lch s#Lp 6#Sch c thm## 00752000000000337000450000200520000000300340005200500170008600500120010300500140 01150050017001290050014001460070056001600040018002160080005002340090011002390100 00500250011002000255015004400275082000400319016000300323013000700326014001600333 02600070034902600110035618100060036701900050037302000080037802000080038602000060 0394020001400400#Ti liu gio dc a phng ng vn, lch s lp 7#Dnh cho h c sinh tnh Qung Bnh#Trng nh Chu#V Don Dia#H Giang Long#Trng Duy Quy n#Dng Xun S#Trng nh Chu (ch.b.), V Don Dia, H Giang Long...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2015#^a44tr. : nh^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Qung Bnh#807#GK#360048#^a11000^b5110b#360048#VV16.04338#T103L#Vi?t#Ng v n#Lch s#Lp 7#Sch c thm## 00799000000000349000450000200600000000300340006000500170009400500120011100500210 01230050014001440050017001580070063001750040018002380080005002560090011002610100 00500272011002600277015004400303082000400347016000300351013000700354014001600361 02600070037702600110038418100060039501900050040102000080040602000080041402000070 0422020001400429020000600443#Ti liu gio dc a phng ng vn, lch s, a l lp 9#Dnh cho hc sinh tnh Qung Bnh#Trng nh Chu#V Don Dia#Trng T h Thu Hng#H Giang Long#Trng Duy Quyn#Trng nh Chu (ch.b.), V Don Di a, Trng Th Thu Hng...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2015#^a64tr. : nh, bng^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Qung Bnh#001#GK#360049#^a15000^b 3953b#360049#VV16.04339#T103L#Vi?t#Ng vn#Lch s#a l#Sch c thm#Lp 9## 00757000000000337000450000200520000000300340005200500170008600500120010300500140 01150050017001290050014001460070056001600040018002160080005002340090011002390100 00500250011002600255015004400281082000400325016000300329013000700332014001500339 02600070035402600110036118100060037201900050037802000080038302000080039102000060 0399020001400405#Ti liu gio dc a phng ng vn, lch s lp 8#Dnh cho h c sinh tnh Qung Bnh#Trng nh Chu#V Don Dia#H Giang Long#Trng Duy Quy n#Dng Xun S#Trng nh Chu (ch.b.), V Don Dia, H Giang Long...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2015#^a31tr. : nh, bng^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Qung Bnh#807#GK#360050#^a9000^b4716b#360050#VV16.04340#T103L#Vi?t# Ng vn#Lch s#Lp 8#Sch c thm## 00917000000000361000450000200450000000300440004500500150008900500150010400500190 01190050017001380050014001550070062001690040018002310080005002490090011002540100 00500265011002100270015004400291082001000335016000300345013000700348014001500355 02600070037002600110037718100060038801900050039402000080039902000070040702000090 0414020001500423020002200438021009500460#Ti liu gio dc a phng lch s, a l#Dnh cho gio vin Tiu hc tnh Qung Bnh#Trn Th Hng#H Th Hng H# Nguyn Th Vit H#Nguyn Khc Thi#L Th M Thu#Trn Th Hng (ch.b.), H Th Hng H, Nguyn Th Vit H...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a27tr. : bng^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Qung Bnh#372.89044#XH#360051#^a12 000^b130b#360051#VV16.04341#T103L#Vi?t#Lch s#a l#Tiu hc#Sch gio vin#P hng php ging dy#Gii thiu ni dung chng trnh ging dy a phng cp tiu hc mn hc lch s v a l## 00780000000000337000450000200450000000300440004500500150008900500150010400500190 01190050017001380050014001550070062001690040018002310080005002490090011002540100 00500265011002500270015004400295082001000339016000300349013000700352014001600359 02600070037502600110038218100060039301900050039902000080040402000070041202000090 0419020001400428#Ti liu gio dc a phng lch s, a l#Dnh cho gio vin Tiu hc tnh Qung Bnh#Trn Th Hng#H Th Hng H#Nguyn Th Vit H#Nguy n Khc Thi#L Th M Thu#Trn Th Hng (ch.b.), H Th Hng H, Nguyn Th Vi t H...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a51tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi : S Gio dc v o to Qung Bnh#372.89044#GK#360052#^a14000^b4030b#360052#V V16.04342#T103L#Vi?t#Lch s#a l#Tiu hc#Sch c thm## 00872000000000361000450000200940000000300430009400500150013700500180015200500150 01700050015001850050015002000070061002150040018002760080005002940090011002990100 00500310011003000315015004400345082000700389016000300396013000700399014001600406 02600070042202600110042918100060044001900050044602000080045102000090045902000080 0468020001400476020001100490020000900501#Ti liu gio dc a phng m nhc, m thut, o c, hot ng gio dc ngoi gi ln lp#Dnh cho hc sinh Tiu h c tnh Qung Bnh#Trn Th Hng#Nguyn Tin Doanh#H Th Hng H#Quch Mng Ln #Trn Dng Sn#Trn Th Hng (ch.b.), Nguyn Tin Doanh, H Th Hng H...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a75tr. : nh, tranh v^b24cm#TTS ghi: S G io dc v o to Qung Bnh#372.19#GK#360053#^a18000^b5530b#360053#VV16.04343 #T103L#Vi?t#m nhc#M thut#o c#Sch c thm#Ngoi kho#Tiu hc## 00778000000000337000450000200710000000300340007100500170010500500120012200500170 01340050014001510050013001650070059001780080005002370090011002420100005002530110 02500258015004400283082000400327016000300331013000700334014001600341026000700357 02600110036418100060037501900050038102000080038602000070039402000140040102000180 0415020000700433#Ti liu gio dc a phng lch s, a l, gio dc cng dn lp 12#Dnh cho hc sinh tnh Qung Bnh#Trng nh Chu#V nh By#Hong Tha nh Hin#Mai Trng Lm#Thi Th Li#Trng nh Chu (ch.b.), V nh By, Hong Thanh Hin...#^aH.#^aGio dc#2015#^a63tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: S Gio d c v o to Qung Bnh#001#GK#360054#^a25000^b5506b#360054#VV16.04344#T103L#Vi ?t#Lch s#a l#Sch c thm#Gio dc cng dn#Lp 12## 00756000000000325000450000200630000000300340006300500170009700500120011400500170 01260050013001430050017001560070059001730080005002320090011002370100005002480110 02000253015004400273082001100317016000300328013000700331014001600338026000700354 02600110036118100060037201900050037802000180038302000080040102000070040902000140 0416#Ti liu gio dc a phng lch s, gio dc cng dn lp 11#Dnh cho hc sinh tnh Qung Bnh#Trng nh Chu#V nh By#Hong Thanh Hin#Thi Th Si #Trng Duy Quyn#Trng nh Chu (ch.b.), V nh By, Hong Thanh Hin...#^aH .#^aGio dc#2015#^a27tr. : nh^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Qung Bn h#363.340712#GK#360055#^a14000^b5787b#360055#VV16.04345#T103L#Vi?t#Gio dc cn g dn#Lch s#Lp 11#Sch c thm## 00749000000000325000450000200630000000300340006300500170009700500120011400500170 01260050013001430050017001560070059001730080005002320090011002370100005002480110 02000253015004400273082000400317016000300321013000700324014001600331026000700347 02600110035418100060036501900050037102000180037602000080039402000070040202000140 0409#Ti liu gio dc a phng lch s, gio dc cng dn lp 10#Dnh cho hc sinh tnh Qung Bnh#Trng nh Chu#V nh By#Hong Thanh Hin#Thi Th Si #Trng Duy Quyn#Trng nh Chu (ch.b.), V nh By, Hong Thanh Hin...#^aH .#^aGio dc#2015#^a28tr. : nh^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Qung Bn h#107#GK#360056#^a14000^b5787b#360056#VV16.04346#T103L#Vi?t#Gio dc cng dn#L ch s#Lp 10#Sch c thm## 00636000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020027000540030067000810070038001480050015001860050014002010040 01800215008000500233009001100238010000500249011002500254020000700279020001600286 020002000302020001400322013000700336016000300343#360057#VV16.04347#^a15000^b304 0b#Vi?t#915.9786#301L#a l a phng Tr Vinh#Ti liu dy - hc ti cc tr ng THCS v THPT thuc tnh Tr Vinh#Triu Vn Phn (ch.b.), Phm Tr Bin#Triu Vn Phn#Phm Tr Bin#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a67tr. : minh ho ^b24cm#a l#Trung hc c s#Trung hc ph thng#Sch c thm#360057#GK## 00651000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020028000530030059000810070058001400050015001980050020002130050 01300233004001800246008000500264009001100269010000500280011002800285020000800313 020001600321020001400337013000700351016000300358#360058#VV16.04348#^a15000^b305 0b#Vi?t#959.786#L302S#Lch s a phng Tr Vinh#Ti liu dy - hc ti cc tr ng THCS thuc tnh Tr Vinh#Triu Vn Phn (ch.b.), Phm Th Kiu Hng, Sn Ki m Linh#Triu Vn Phn#Phm Th Kiu Hng#Sn Kim Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^a Gio dc#2015#^a36tr. : nh, bn ^b24cm#Lch s#Trung hc c s#Sch c thm# 360058#GK## 00772000000000265000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200100 00381810006000480010012000540020012000660070051000780080010001290090015001390100 00500154011001500159021026200174020001600436020000900452013000700461016000300468 005002500471020001000496#360059#VV16.04349#^a70000^b300b#Vi?t#390.09597#H454C# u K Lut#Hn ca la#u K Lut ; Tuyn chn: Nh vn ho Qun khu Bn#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a297tr.^b21cm#Tp hp nhng bi vit ca nh bo qun i u K Lut v vn ho dn tc: Hn la; ht i p trong ngh thut truyn thng ng Nam ; tt dn ch v bnh ng trong cc dn tc thiu s; l trng thnh; ma khn; hn lanh; m nhc dn gian dn tc Mng...#Vn ho dn tc#Bi vit#360059#XH#Nh vn ho Qun khu Bn#Phong tc## 00948000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820014000421810007000560010017000630020065000800030017001450070058001620050 01400220005001200234008000500246009002000251010000500271011001500276015003000291 02102160032102000120053702000110054901300070056001600030056702000090057002000140 0579020001700593#360060#VV16.04350#VV16.04351#^b2200b#Vi?t#364.132309597#TH552T# Nguyn Quc Hip#Thc thi cng c Lin hp quc v chng tham nhng ti Vit Na m#Sch chuyn kho#B.s: Nguyn Quc Hip (ch.b.), Trn Vn Long, T Thu Thu#Tr n Vn Long#T Thu Thu#^aH.#^aL lun Chnh tr#2015#^a360tr.^b24cm#TTS ghi: Th anh tra Chnh ph#Trnh by mt s l lun v thc tin thc thi Cng c Lin h p quc v chng tham nhng ti Vit Nam. nh hng v gii php nhm nng cao hiu qu thc thi Cng c Lin hp quc v chng tham nhng ti Vit Nam#Phng chng#Tham nhng#360060#XH#Cng c#Lin hp quc#Sch chuyn kho## 00898000000000337000450000200410000000500120004100500200005300500150007300500210 00880070060001090080005001690090011001740100005001850110026001900150086002160820 01000302016000300312013000700315014000800322026001100330026000700341181000600348 01900050035402000080035902000070036702000080037402000150038202000080039702000090 0405021014600414#Ti liu vn ho a phng tnh Bn Tre#L Vn Chn#Hunh Th Kim Tuyn#Phan Th Sung#Nguyn Th Thanh Vn#L Vn Chn (ch.b.), Hunh Th Kim Tuyn, V Th Thu Nga...#^aH.#^aGio dc#2015#^a280tr. : minh ho^b24cm#TTS gh i: B Gio dc v o to. Chng trnh m bo cht lng gio dc trng hc#3 72.19071#XH#360061#^b1297b#VV16.04290#360061#T103L#Vi?t#Lch s#a l#Vn ho#S ch gio vin#Ng vn#Tiu hc#Tm hiu v a l, lch s, ng vn v vn ho t nh Bn Tre nhm gip gio vin tiu hc c t liu tham kho, s dng trong qu trnh ging dy## 00891000000000337000450000200430000000500140004300500150005700500150007200500170 00870070056001040080005001600090011001650100005001760110026001810150086002070820 01000293016000300303013000700306014000800313026001100321026000700332181000600339 01900050034502000080035002000070035802000080036502000150037302000080038802000090 0396021014800405#Ti liu vn ho a phng tnh Hu Giang#L Hong Ti#Sm Ho ng Minh#Trn Ngc Vnh#Nguyn Vn Phng#L Hong Ti (ch.b.), Sm Hong Minh, Bi c Quang...#^aH.#^aGio dc#2015#^a228tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to. Chng trnh m bo cht lng gio dc trng hc#372.19071# XH#360062#^b1092b#VV16.04352#360062#T103L#Vi?t#Lch s#a l#Vn ho#Sch gio vin#Ng vn#Tiu hc#Tm hiu v a l, lch s, ng vn v vn ho tnh Hu G iang nhm gip gio vin tiu hc c t liu tham kho, s dng trong qu trnh ging dy## 00878000000000337000450000200400000000500140004000500130005400500140006700500170 00810070052000980080005001500090011001550100005001660110026001710150086001970820 01000283016000300293013000700296014000800303026001100311026000700322181000600329 01900050033502000080034002000070034802000080035502000150036302000080037802000090 0386021014500395#Ti liu vn ho a phng tnh C Mau#Thi Vn Long#on Th By#Lm Hong Nn# Nguyn Anh Tun#Thi Vn Long (ch.b.), on Th By, H Vn B in...#^aH.#^aGio dc#2015#^a228tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng trnh m bo cht lng gio dc trng hc#372.19071#XH#360063# ^b1352b#VV16.04353#360063#T103L#Vi?t#Lch s#a l#Vn ho#Sch gio vin#Ng v n#Tiu hc#Tm hiu v a l, lch s, ng vn v vn ho tnh C Mau nhm gi p gio vin tiu hc c t liu tham kho, s dng trong qu trnh ging dy## 00862000000000325000450000100120000000200430001200500150005500500180007000700550 00880080005001430090011001480100005001590110026001640150086001900820010002760160 00300286013000700289014000800296026000700304026001100311181000600322019000500328 02000080033302000070034102000080034802000150035602000080037102000090037902101480 0388#L i Hng#Ti liu vn ho a phng tnh Vnh Long#Trn Hong Tu#Nguy n Tuyt Hnh#L i Hng (ch.b.), Trn Hong Tu, Nguyn Tuyt Hnh#^aH.#^aGio dc#2015#^a220tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng trn h m bo cht lng gio dc trng hc#372.19071#XH#360064#^b1092b#360064#VV16 .04354#T103L#Vi?t#Lch s#a l#Vn ho#Sch gio vin#Ng vn#Tiu hc#Tm hi u v a l, lch s, ng vn v vn ho tnh Vnh Long nhm gip gio vin tiu hc c t liu tham kho, s dng trong qu trnh ging dy## 00920000000000349000450000200410000000500140004100500150005500500150007000500150 00850050016001000070063001160080005001790090011001840100005001950110026002000150 08600226082001000312016000300322013000700325014000800332026000700340026001100347 18100060035801900050036402000080036902000070037702000080038402000150039202000080 0407020000900415021014600424#Ti liu vn ho a phng tnh Long An#Hunh Th Hu#Nguyn Vn Tm#Lng Phc c#Hunh Vn Hip#Nguyn Tn Quc#B.s.: Hunh Th Hu (ch.b.), Nguyn Vn Tm, Lng Phc c...#^aH.#^aGio dc#2015#^a232tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng trnh m bo cht lng gio dc trng hc#372.19071#XH#360065#^b1302b#360065#VV16.04355#T103L#Vi?t#L ch s#a l#Vn ho#Sch gio vin#Ng vn#Tiu hc#Tm hiu v a l, lch s , ng vn v vn ho tnh Long An nhm gip gio vin tiu hc c t liu tham k ho, s dng trong qu trnh ging dy## 00932000000000349000450000200440000000500170004400500160006100500170007700500150 00940050016001090070063001250080005001880090011001930100005002040110026002090150 08600235082001000321016000300331013000700334014000800341026000700349026001100356 18100060036701900050037302000080037802000070038602000080039302000150040102000080 0416020000900424021014900433#Ti liu vn ho a phng tnh Bnh Phc#Hunh C ng Khanh#Trn Vn Thng#Trn Thanh Thng#Nguyn Th Nh#Bi Th Minh T#Hunh Cng Khanh (ch.b.), Trn Vn Thng, Trn Thanh Thng...#^aH.#^aGio dc#2015#^a 268tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng trnh m bo c ht lng gio dc trng hc#372.19071#XH#360066#^b1057b#360066#VV16.04356#T103 L#Vi?t#Lch s#a l#Vn ho#Sch gio vin#Ng vn#Tiu hc#Tm hiu v a l , lch s, ng vn v vn ho tnh Bnh Phc nhm gip gio vin tiu hc c t liu tham kho, s dng trong qu trnh ging dy## 00852000000000325000450000100130000000200410001300500150005400500140006900700520 00830080005001350090011001400100005001510110026001560150086001820820010002680160 00300278013000700281014000800288026001100296026000700307181000600314019000500320 02000080032502000070033302000080034002000150034802000080036302000090037102101460 0380#Chu Th Thu#Ti liu vn ho a phng tnh Bc Kn#Nguyn Th Lan#Dng Th Yn#Chu Th Thu (ch.b.), Nguyn Th Lan, Dng Th Yn#^aH.#^aGio dc#2015 #^a184tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng trnh m b o cht lng gio dc trng hc#372.19071#XH#360067#^b1065b#VV16.04357#360067#T 103L#Vi?t#Lch s#a l#Vn ho#Sch gio vin#Ng vn#Tiu hc#Tm hiu v a l, lch s, ng vn v vn ho tnh Bc Kn nhm gip gio vin tiu hc c t liu tham kho, s dng trong qu trnh ging dy## 00909000000000337000450000200410000000500140004100500160005500500180007100500200 00890070071001090080005001800090011001850100005001960110026002010150086002270820 01000313016000300323013000700326014000800333026001100341026000700352181000600359 01900050036502000080037002000070037802000080038502000150039302000080040802000090 0416021014600425#Ti liu vn ho a phng tnh Yn Bi#L Thanh Bnh#Nguyn V n Hng#Nguyn Hin Lng#ng Th Phng Nga#L Thanh Bnh, Nguyn Vn Hng, Ng uyn Hin Lng, ng Th Phng Nga#^aH.#^aGio dc#2015#^a160tr. : minh ho^b2 4cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng trnh m bo cht lng gio dc t rng hc#372.19071#XH#360068#^b1055b#VV16.04358#360068#T103L#Vi?t#Lch s#a l #Vn ho#Sch gio vin#Ng vn#Tiu hc#Tm hiu v a l, lch s, ng vn v vn ho tnh Yn Bi nhm gip gio vin tiu hc c t liu tham kho, s dn g trong qu trnh ging dy## 00908000000000337000450000200430000000500110004300500210005400500150007500500140 00900070064001040080005001680090011001730100005001840110026001890150086002150820 01000301016000300311013000700314014000800321026000700329026001100336181000600347 01900050035302000080035802000070036602000080037302000150038102000080039602000090 0404021015700413#Ti liu vn ho a phng tnh in Bin#L Vn Qu#Nguyn Th Thu Hng#Trn Th Tuyt#ng Th Oanh#L Vn Qu, Nguyn Th Thu Hng, Trn Th Tuyt, ng Th Oanh#^aH.#^aGio dc#2015#^a292tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi : B Gio dc v o to. Chng trnh m bo cht lng gio dc trng hc#37 2.19071#XH#360069#^b1060b#360069#VV16.04359#T103L#Vi?t#Lch s#a l#Vn ho#S ch gio vin#Ng vn#Tiu hc#Tm hiu v a l, lch s, vn hc, ng vn v v n ho tnh in Bin nhm gip gio vin tiu hc c t liu tham kho, s dng trong qu trnh ging dy## 00908000000000349000450000200420000000500140004200500160005600500150007200500150 00870050014001020070050001160080005001660090011001710100005001820110026001870150 08600213082001000299016000300309013000700312014000800319026000700327026001100334 18100060034501900050035102000080035602000070036402000080037102000150037902000080 0394020000900402021014700411#Ti liu vn ho a phng tnh Lng Sn#on Th Tnh#Dng Hng Minh#Nguyn Th Vn#Nguyn Cc Tm#L Trng Tun#on Th Tnh, Dng Hng Minh, Nguyn Th Vn...#^aH.#^aGio dc#2015#^a224tr. : minh ho^b24c m#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng trnh m bo cht lng gio dc tr ng hc#372.19071#XH#360070#^b1060b#360070#VV16.04360#T103L#Vi?t#Lch s#a l# Vn ho#Sch gio vin#Ng vn#Tiu hc#Tm hiu v a l, lch s, ng vn v vn ho tnh Lng Sn nhm gip gio vin tiu hc c t liu tham kho, s dng trong qu trnh ging dy## 00908000000000349000450000200420000000500160004200500170005800500110007500500160 00860050015001020070049001170080005001660090011001710100005001820110026001870150 08600213082001000299016000300309013000700312014000800319026000700327026001100334 18100060034501900050035102000080035602000070036402000080037102000150037902000080 0394020000900402021014700411#Ti liu vn ho a phng tnh H Giang#Nguyn H u Ninh#Vng nh Chnh#L Th nh#L Th Kim Dung#Nguyn Th Lp#Nguyn Hu Nin h, Vng nh Chnh, L Th nh...#^aH.#^aGio dc#2015#^a208tr. : minh ho^b24c m#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng trnh m bo cht lng gio dc tr ng hc#372.19071#XH#360071#^b1065b#360071#VV16.04361#T103L#Vi?t#Lch s#a l# Vn ho#Sch gio vin#Ng vn#Tiu hc#Tm hiu v a l, lch s, ng vn v vn ho tnh H Giang nhm gip gio vin tiu hc c t liu tham kho, s dng trong qu trnh ging dy## 00907000000000349000450000200410000000500140004100500130005500500160006800500150 00840050015000990070052001140080005001660090011001710100005001820110026001870150 08600213082001000299016000300309013000700312014000800319026000700327026001100334 18100060034501900050035102000080035602000070036402000080037102000150037902000080 0394020000900402021014600411#Ti liu vn ho a phng tnh Lo Cai#Trn Th M inh#inh Th Lan#Bi Th Kim Chi#Nguyn T Chu#Nguyn Th Nga#Trn Th Minh Thu , inh Th Lan, Bi Th Kim Chi...#^aH.#^aGio dc#2015#^a160tr. : minh ho^b24c m#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng trnh m bo cht lng gio dc tr ng hc#372.19071#XH#360072#^b1065b#360072#VV16.04362#T103L#Vi?t#Lch s#a l# Vn ho#Sch gio vin#Ng vn#Tiu hc#Tm hiu v a l, lch s, ng vn v vn ho tnh Lo Cai nhm gip gio vin tiu hc c t liu tham kho, s dng trong qu trnh ging dy## 00906000000000349000450000200420000000500110004200500150005300500150006800500160 00830050019000990070046001180080005001640090011001690100005001800110026001850150 08600211082001000297016000300307013000700310014000800317026000700325026001100332 18100060034301900050034902000080035402000070036202000080036902000150037702000080 0392020000900400021014700409#Ti liu vn ho a phng tnh Lai Chu#Tn M Kh #Phm Th Chnh#ng Hng Liu#Phm Xun Dng#Nghim Th Kim Hu#Tn M Kh, P hm Th Chnh, ng Hng Liu...#^aH.#^aGio dc#2015#^a188tr. : minh ho^b24cm# TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng trnh m bo cht lng gio dc trn g hc#372.19071#XH#360073#^b1040b#360073#VV16.04363#T103L#Vi?t#Lch s#a l#V n ho#Sch gio vin#Vn hc#Tiu hc#Tm hiu v a l, lch s, vn hc v v n ho tnh Lai Chu nhm gip gio vin tiu hc c t liu tham kho, s dng t rong qu trnh ging dy## 00933000000000361000450000200420000000500110004200500140005300500160006700500140 00830050017000970070046001140080005001600090011001650100005001760110026001810150 08600207082001000293016000300303013000700306014000800313026000700321026001100328 18100060033901900050034502000080035002000070035802000080036502000090037302000150 0382020000800397020000900405021015700414#Ti liu vn ho a phng tnh Cao B ng#V Kim Anh#H Cng Khanh#Hong m Thanh#Ma Vnh Tng#Nng Trng Trnh#V Ki m Anh, H Cng Khanh, Hong m Thanh...#^aH.#^aGio dc#2015#^a192tr. : minh ho ^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng trnh m bo cht lng gio d c trng hc#372.19071#XH#360074#^b1030b#360074#VV16.04364#T103L#Vi?t#Lch s# a l#Vn ho#Ngn ng#Sch gio vin#Vn hc#Tiu hc#Tm hiu v a l, lch s, vn hc, ngn ng v vn ho tnh Cao Bng nhm gip gio vin tiu hc c t liu tham kho, s dng trong qu trnh ging dy## 00875000000000337000450000200430000000500120004300500130005500500150006800700420 00830080005001250090011001300100005001410110026001460150086001720820010002580160 00300268013000700271014000800278026000700286026001100293181000600304019000500310 02000080031502000070032302000080033002000090033802000150034702000080036202000090 0370021015800379#Ti liu vn ho a phng tnh Bc Giang# H Giang#Ng Vn Gip#Phm Minh Tun# H Giang, Ng Vn Gip, Phm Minh Tun#^aH.#^aGio dc#20 15#^a212tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng trnh m bo cht lng gio dc trng hc#372.19071#XH#360075#^b1065b#360075#VV16.04365 #T103L#Vi?t#Lch s#a l#Vn ho#Ngn ng#Sch gio vin#Vn hc#Tiu hc#Tm hiu v a l, lch s, vn hc, ngn ng v vn ho tnh Bc Giang nhm gip g io vin tiu hc c t liu tham kho, s dng trong qu trnh ging dy## 00885000000000337000450000200420000000500140004200500130005600500210006900500180 00900050010001080070053001180080005001710090011001760100005001870110027001920150 08600219082001000305016000300315013000700318014000800325026000700333026001100340 18100060035101900050035702000080036202000070037002000080037702000090038502000150 0394021013800409#Ti liu vn ho a phng tnh Ho Bnh#Bi Trng c#Bi c Ngc#Nguyn Th Hng Dim#Phm Th Kim Oanh#V Vn t#Bi Trng c, Bi c Ng c, Nguyn Th Hng Dim...#^aH.#^aGio dc#2015#^a219tr. : nh, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng trnh m bo cht lng gio dc trng h c#372.19071#XH#360076#^b1045b#360076#VV16.04366#T103L#Vi?t#Lch s#a l#Vn ho #Tiu hc#Sch gio vin#Tm hiu v a l, lch s v vn ho tnh Ho Bnh n hm gip gio vin tiu hc c t liu tham kho, s dng trong qu trnh ging dy## 01017000000000337000450000200450000000500120004500500170005700500140007400700480 00880080005001360090011001410100005001520110026001570150086001830820010002690160 00300279013000700282014000800289026000700297026001100304181000600315019000500321 02000080032602000070033402000080034102000080034902000150035702000090037202000090 0381021028900390#Ti liu vn ho a phng tnh Tuyn Quang#Phan Vn m#Nguyn Ngc Hin#L Ngc Phch#Phan Vn m, Nguyn Ngc Hin, L Ngc Phch...#^aH.#^a Gio dc#2015#^a236tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng trnh m bo cht lng gio dc trng hc#372.19071#XH#360077#^b1060b#360077 #VV16.04367#T103L#Vi?t#Lch s#a l#Vn ho#Vn hc#Sch gio vin#Ngn ng#Ti u hc#Gii thiu cc kin thc v a l, lch s, vn hc, ngn ng, danh lam thng cnh, l hi, phong tc tp qun v cc tr chi dn gian ca tnh Tuyn Q uang nhm gip cn b qun l, gio vin tiu hc v sinh vin s phm tiu hc c t liu tham kho, s dng trong qu trnh ging dy## 01040000000000361000450000200430000000500160004300500150005900500150007400500180 00890050019001070070057001260080005001830090011001880100005001990110026002040150 08600230082001000316016000300326013000700329014000800336026001100344026000700355 18100060036201900050036802000080037302000070038102000080038802000080039602000150 0404020000900419020000900428021024100437#Ti liu vn ho a phng tnh ng T hp#Trn Thanh Lim#Nguyn Tn Lc#Nguyn Vn Bn#Nguyn Th Thu An#Trn Th Ho ng Anh#B.s.: Trn Thanh Lim, Nguyn Tn Lc, Nguyn Vn Bn...#^aH.#^aGio dc# 2015#^a188tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng trnh m bo cht lng gio dc trng hc#372.19071#XH#360078#^b1097b#VV16.04368#3600 78#T103L#Vi?t#Lch s#a l#Vn ho#Vn hc#Sch gio vin#Ngn ng#Tiu hc#Gi i thiu cc kin thc v a l, lch s, vn hc, ngn ng, danh lam thng cn h, l hi, phong tc tp qun v cc tr chi dn gian ca tnh ng Thp nhm g ip gio vin tiu hc c t liu tham kho, s dng trong qu trnh ging dy## 01011000000000337000450000200400000000500130004000500150005300500130006800700540 00810080005001350090011001400100005001510110026001560150086001820820010002680160 00300278013000700281014000700288026001100295026000700306181000600313019000500319 02000080032402000070033202000080033902000080034702000150035502000090037002000090 0379021028500388#Ti liu vn ho a phng tnh Sn La# Minh Lin#Hong Kim Ngc#H Tuyt Vn# Minh Lin (ch.b.), Hong Kim Ngc, H Tuyt Vn...#^aH.#^aG io dc#2015#^a316tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng trnh m bo cht lng gio dc trng hc#372.19071#XH#360079#^b810b#VV16.043 69#360079#T103L#Vi?t#Lch s#a l#Vn ho#Vn hc#Sch gio vin#Ngn ng#Tiu hc#Gii thiu cc kin thc v a l, lch s, vn hc, ngn ng, danh lam th ng cnh, l hi, phong tc tp qun v cc tr chi dn gian ca tnh Sn La nh m gip cn b qun l, gio vin, sinh vin v hc vin s phm tiu hc c t liu tham kho, s dng trong qu trnh ging dy## 01044000000000337000450000200420000000500200004200500190006200500160008100700680 00970080005001650090011001700100005001810110026001860150086002120820010002980160 00300308013000700311014000800318026001100326026000700337181000600344019000500350 02000080035502000070036302000080037002000080037802000150038602000090040102000090 0410021028700419#Ti liu vn ho a phng tnh Tr Vinh#Nguyn Thnh Nguyn#N guyn Thanh Phong#Lng Qun Dng#Nguyn Thnh Nguyn (ch.b.), Nguyn Thanh Phon g, Lng Qun Dng...#^aH.#^aGio dc#2015#^a268tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng trnh m bo cht lng gio dc trng hc#372.1 9071#XH#360080#^b1337b#VV16.04370#360080#T103L#Vi?t#Lch s#a l#Vn ho#Vn h c#Sch gio vin#Ngn ng#Tiu hc#Gii thiu cc kin thc v a l, lch s, vn hc, ngn ng, danh lam thng cnh, l hi, phong tc tp qun v cc tr c hi dn gian ca tnh Tr Vinh nhm gip cn b qun l, gio vin, sinh vin v hc vin s phm tiu hc c t liu tham kho, s dng trong qu trnh ging d y## 00977000000000361000450000200420000000500160004200500120005800500170007000500180 00870050011001050070056001160080005001720090011001770100005001880110026001930150 08600219082001000305016000300315013000700318014000800325026001100333026000700344 18100060035101900050035702000080036202000070037002000080037702000080038502000150 0393020000900408020000900417021018900426#Ti liu vn ho a phng tnh An Gia ng#ng Vn Trng#V Vn Qui#Nguyn nh Trng#Phm L Trng An#H ng Ba#B.s .: ng Vn Trng, V Vn Qui, Nguyn nh Trng...#^aH.#^aGio dc#2015#^a284t r. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng trnh m bo cht lng gio dc trng hc#372.19071#XH#360081#^b1612b#VV16.04371#360081#T103L#Vi ?t#Lch s#a l#Vn ho#Vn hc#Sch gio vin#Ngn ng#Tiu hc#Tm hiu v l ch s, a l, vn hc, phng ng v vn ho tnh An Giang nhm gip gio sinh cao ng s phm v gio vin tiu hc c t liu tham kho, s dng trong qu trnh ging dy## 00948000000000337000450000200440000000500220004400500160006600500160008200700670 00980080005001650090011001700100005001810110026001860150086002120820010002980160 00300308013000700311014000800318026000700326026001100333181000600344019000500350 02000080035502000070036302000080037002000080037802000150038602000090040102000090 0410021019100419#Ti liu vn ho a phng tnh Kin Giang#Nguyn Th Minh Gia ng#Ninh Thnh Vin#Hong Hu Thnh#Nguyn Th Minh Giang (ch.b.), Ninh Thnh Vi n, Hong Hu Thnh...#^aH.#^aGio dc#2015#^a256tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng trnh m bo cht lng gio dc trng hc#372.1 9071#XH#360082#^b1357b#360082#VV16.04372#T103L#Vi?t#Lch s#a l#Vn ho#Vn h c#Sch gio vin#Ngn ng#Tiu hc#Tm hiu v lch s, a l, vn hc, phng ng v vn ho tnh Kin Giang nhm gip gio sinh cao ng s phm v gio vi n tiu hc c t liu tham kho, s dng trong qu trnh ging dy## 00739000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820012000421810006000540020091000600080005001510090018001560100005001740110 01500179015004600194021013000240020001000370020001100380020001300391016000300404 020000900407020000900416020001700425013000700442#360083#VV16.04373#VV16.04374#^b 5000b#Vi?t#344.5970767#H428#Hi p chnh sch dy ngh chuyn bit v gii quy t vic lm cho con em dn tc thiu s#^aH.#^aLao ng X hi#2015#^a121tr.^b21 cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi#Trnh by i dng hi - p n hng quy nh chung v gio dc ngh nghip v chnh sch dy ngh i vi con e m dn tc thiu s#Php lut#Chnh sch#Sch hi p#XH#Dy ngh#Vic lm#Dn t c thiu s#360083## 00913000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820010000421810006000520020162000580080005002200090018002250100005002430110 02200248015004600270021019500316020001000511020001100521020001600532020001700548 020001400565020000900579013000700588016000300595020001300598#VV16.04375#VV16.043 76#360084#^b5000b#Vi?t#344.59704#C120N#Cm nang chnh sch php lut i vi ng i nhim HIV, nh hng bi HIV, ngi iu tr thay th nghin cht dng thuc phin, ngi cai nghin v ngi bn dm#^aH.#^aLao ng X hi#2015#^a211tr. : bng^b21cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi#Trnh by di dng nh ng hi - p nhng tnh hung php lut v ngi nhim HIV/AIDS, nh hng bi H IV/AIDS; ngi iu tr thay th nghin cht thuc phin v ngi cai nghin; ng i bn dm#Php lut#Chnh sch#Ngi nhim HIV#Ngi cai nghin#Ngi bn dm# Cm nang#360084#XH#Sch hi p## 00799000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810007000520020055000590080005001140090018001190100005001370110 01500142015013700157021015900294020001200453020001000465020002000475020000700495 020000900502013000700511016000300518#360085#VV16.04377#VV16.04378#^b5000b#Vi?t#3 63.10083#PH431C#Phng, chng thin tai v tai nn thng tch tr em#^aH.#^aLa o ng X hi#2015#^a195tr.^b21cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi. - Tn sch ngoi ba ghi: Cm nang phng, chng thin tai v tai nn thng tc h tr em#Tm hiu v thin tai, cc loi hnh thin tai v bin i kh hu n h hng ti tr em cng nh cc bin php phng, chng tai nn thng tch i v i tr em#Phng chng#Thin tai#Tai nn thng tch#Tr em#Cm nang#360085#XH## 01106000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820013000421810006000550010018000610020106000790070023001850080005002080090 01800213010000500231011002200236015005400258021043200312020001000744020000800754 020000700762020001800769020000700787016000300794013000700797#360086#VV16.04379#V V16.04380#^b5000b#Vi?t#342.59708772#S450T#ng Th Thu Thu#S tay hng dn cn g tc qun l ngi cha thnh nin trong thi gian gio dc ti x, phng, th trn#ng Th Thu Thu b.s.#^aH.#^aLao ng X hi#2015#^a195tr. : bng^b21cm# u ba sch ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi#Khi qut chung v bin ph p gio dc ti x, phng, th trn i vi ngi cha thnh nin; cng tc gio dc ngi cha thnh nin ti x, phng, th trn; trnh t, th tc lp h s , xem xt, quyt nh p dng bin php gio dc ti x, phng, th trn i v i ngi cha thnh nin. Gii thiu mt s biu mu s dng trong cng tc qun l p dng bin php gio dc ti x, phng, th trn i vi ngi cha thnh nin#Php lut#Qun l#Tr em#Vi phm php lut#S tay#XH#360086## 01020000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820015000421810006000570010018000630020118000810070023001990080005002220090 01800227010000500245011001500250015005400265021026300319020001000582020001600592 02000150060802000150062302000160063802000170065402000130067101300070068401600030 0691#360087#VV16.04381#VV16.04382#^b5000b#Vi?t#342.5970802638#H428#ng Th Thu Thu#Hi p x l vi phm hnh chnh v bo tr, cu tr x hi v bo v, ch m sc tr em, phng, chng bo lc gia nh#ng Th Thu Thu b.s.#^aH.#^aLao ng X hi#2015#^a159tr.^b21cm#u ba sch ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi#Trnh by nhng quy nh chung v lut x l vi phm hnh chnh; x pht vi phm hnh chnh v bo tr, cu tr x hi v bo v, chm sc tr em; x pht v i phm hnh chnh v phng chng bo lc gia nh v mt s lnh vc lin quan d i dng nhng cu hi-p#Php lut#Pht hnh chnh#Bo tr x hi#Cu tr x h i#Chm sc tr em#Bo lc gia nh#Sch hi p#360087#XH## 00779000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570010015000630020016000780070015000940040019001090080 01200128009001700140010000500157011003700162021029100199020000800490020000500498 013000700503016000300510#VV16.04384#360088#VV16.04383#^a60000^b300b#Vi?t#959.73 5#L106P#o Quang Khi#Lng Phc Xuyn#o Quang Khi#Ti bn c b sung#^aHi P hng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a158tr., 10tr. nh : minh ho^b21cm#Gii thiu lch s hnh thnh v pht trin lng Phc Xuyn (x Bch ng, huyn Tin Lng, thn h ph Hi Phng) trong s nghip u tranh gii phng dn tc v thng nht t nc; mt s c im tiu biu v con ngi, di tch vn ho, truyn thng vn ho v phong tc tp qun ca lng#Lch s#Lng#360088#XH## 00423000000000241000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200100 00381810007000480010017000550020009000720030004000810070017000850080012001020090 01700114010000500131011001400136020001700150020000400167013000700171016000300178 #360089#VV16.04385#^a40000^b200b#Vi?t#895.92214#PH450V#Nguyn Vn ng#Ph vn g#Th#Nguyn Vn ng#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a79tr.^b21cm#Vn hc h in i#Th#360089#VH## 00467000000000253000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200120 00301810006000420010017000480020026000650070017000910080012001080090017001200100 00500137011002600142020001700168020000900185020000500194020000400199013000700203 016000300210#360090#VV16.04386#^b300b#Vi?t#895.9228408#L104N#Nguyn Hu Thng#L m ngi l lm chin s#Nguyn Hu Thng#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a287 tr., 62tr. nh^b22cm#Vn hc hin i#Bi vit#Nhc#Th#360090#VH## 00726000000000289000450002600070000002600110000702600110001800500160002901400070 00450190005000520820012000571810007000690020025000760070033001010220004001340080 01200138009001700150010000500167011002600172021018200198020001700380020000900397 020000400406016000300410013000700413001001600420#360091#VV16.04387#VV16.04388#Tr nh Trng Gi#^b200b#Vi?t#895.9228408#NH556K#Nhng k nim khng qun#Trn Thanh Tho, Trnh Trng Gi#T.4#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a287tr. : minh ho ^b21cm#Nhng bi vit, bi th cng bi ht, hnh nh k nim ca ng ch Trn Thanh Tho v Cng ty c phn Thng mi Hi ni ring v Tp on Kinh t C ng nghip ng Hi ni chung#Vn hc hin i#Bi vit#Th#VH#360091#Trn Thanh Tho## 01211000000000349000450000100180000000201210001800700180013900800050015700900210 01620100005001830110022001880120031002100150070002410820008003110160003003190130 00700322014000900329026000700338026001100345026001100356181000700367019000500374 02000100037902000180038902000090040702000100041602000070042602000120043302000110 0445020000900456021039600465#Nguyn Tun Khanh#Trch nhim ca chnh quyn c s trong tip cng dn, gii quyt khiu ni, t co v phng, chng tham nhng, l ng ph#Nguyn Tun Khanh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a216tr. : bng^b21cm#T sch X - Phng - Th trn#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x , phng, th trn#349.597#XH#360092#^b14206b#360092#VV16.04389#VV16.04390#TR10 2N#Vi?t#Php lut#Chnh quyn c s#Tip dn#Khiu ni#T co#Phng chng#Tham n hng#Lng ph#Gii thiu nhng ni dung c bn ca php lut v tip cng dn, g ii quyt khiu ni, t co v thc hin cc bin php phng, chng tham nhng, lng ph theo quy nh ca php lut hin hnh; xc nh trch nhim c th ca cc c quan, t chc, n v ni chung v ca chnh quyn c s ni ring trong lnh vc tip cng dn, gii quyt khiu ni, t co v phng, chng tham nhng, lng ph## 00852000000000289000450000100100000000200660001000500170007600700340009300800050 01270090039001320100005001710110015001760120031001910150062002220820010002840160 00300294013000700297014000900304026001100313026001100324026000700335181000700342 019000500349020001700354020002300371021016800394#M A Lnh#Phong tc th cng t tin - Nt p vn ho cc dn tc Vit Nam#Triu Th Phng#B.s.: M A Lnh, T riu Th Phng#^aH.#^aChnh tr Quc gia ; Vn ho dn tc#2015#^a119tr.^b21cm# T sch X - Phng - Th trn#TTS ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, ph ng, th trn#390.09597#VH#360093#^b14206b#VV16.04391#VV16.04392#360093#PH431T#Vi ?t#Th cng t tin#Phong tc truyn thng#Gii thiu v phong tc, nghi l th cng t tin ca mt s dn tc nh: phong tc th cng ca ngi Ty, Nng, Khm er Nam B, Thi, H Nh en, Khng, B Y, La H...## 00957000000000313000450000100120000000200730001200700120008500800050009700900390 01020100005001410110015001460120031001610150062001920820008002540160003002620130 00700265014000900272026001100281026001100292026000700303181000600310019000500316 020001000321020001300331020000900344020000900353020001300362021026800375# Xun Ln#K nng tuyn truyn, ph bin, gio dc php lut dnh cho cn b c s# Xun Ln#^aH.#^aChnh tr Quc gia ; Vn ho dn tc#2015#^a155tr.^b21cm#T sc h X - Phng - Th trn#TTS ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#349.597#XH#360094#^b14206b#VV16.04393#VV16.04394#360094#K600N#Vi?t#Php l ut#Sch hi p#Ph bin#Gio dc#Cn b c s#Cung cp nhng kin thc c bn v v tr, vai tr v trch nhim ca cn b, cng chc cp x; ph bin, gio d c php lut cng nhng k nng c bn nht gip cn b, cng chc cp x c i u kin tham gia tch cc v ch ng hn trong nng cao kin thc php lut## 01015000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820011000431810007000540020030000610070059000910080005001500090040001550100 00500195011002100200020001400221016000300235021021800238012003100456005001600487 01500620050302000120056502000070057702000110058400500160059500500140061100500170 0625005001600642013000700658#360095#VV16.04395#VV16.04396#^b14206b#Vi?t#362.2930 71#PH431C#Phng, chng ma tu hc ng#Nguyn Minh c (ch.b.), Nguyn Vn Nht , Phm Vn Long...#^aH.#^aChnh tr Quc gia ; Cng an nhn dn#2015#^a187tr. : nh^b21cm#T nn x hi#XH#Trnh by nhng kin thc c bn v ma tu, t nn ma tu v tc hi ca ma tu. Cch nhn din tnh trng nghin ma tu v nhm cc hnh vi vi phm php lut v ma tu cng ni dung phng chng ma tu trong hc ng#T sch X - Phng - Th trn#Nguyn Minh c#TTS ghi: Hi ng ch o x ut bn sch x, phng, th trn#Phng chng#Ma tu#Trng hc#Nguyn Vn Nht# Phm Vn Long#Nguyn Minh Hin#Nguyn Xun Hu#360095## 00773000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820011000431810006000540020036000600080005000960090021001010100005001220110 02100127020001000148016000300158021018400161012003100345015012400376013000700500 020001200507#360096#VV16.04398#VV16.04397#^b14206b#Vi?t#959.704092#M452C#Mi cu chuyn nh, mt bi hc ln#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a255tr. : nh^b21cm #Truyn k#XH#Tp hp nhng cu chuyn chn tht, sinh ng, ngn gn v Bc H trong cc giai on v nhng chuyn k v Bc qua cc di tch, ti liu, hin v t hin ang trng by ti khu Di tch#T sch X - Phng - Th trn#TTS ghi: K hu Di tch H Ch Minh ti Ph Ch tch. - u ba sch ghi: Hi ng ch o xu t bn sch x, phng, th trn#360096#H Ch Minh## 01154000000000361000450002600110000002600070001102600110001801400090002901900050 00380820012000431810006000550020095000610070061001560080005002170090021002220100 00500243011003100248020002200279020000700301016000300308021021600311012003100527 00500130055801500930057100500150066400500140067900500150069300500150070800400290 0723020001700752020001600769013000700785#VV16.04400#360097#VV16.04399#^b14206b#V i?t#352.1509597#S450T#S tay v qun l nh nc v k nng lm vic dnh cho c n b, cng chc x, phng, th trn#B.s.: V ng Minh (ch.b.), Nguyn Vn Th, Bi c Khng...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a275tr. : hnh v, bng^b21cm# Hnh chnh a phng#S tay#XH#Gm cc cu hi p v chnh tr v h thng ch nh tr, nh nc v hnh chnh nh nc, u ban nhn dn cp x, qun l hnh ch nh nh nc v mt s k nng c bn ca cn b, cng chc cp x, cng tc qu n chng#T sch X - Phng - Th trn#V ng Minh#TTS ghi: B Ni v. - u b a sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#Nguyn Vn Th# Bi c Khng#Nguyn Hu Hi#Nguyn Hu c#Ti bn c sa cha, b sung#Qun l nh nc#K nng qun l#360097## 00836000000000265000450000100160000000200670001600700160008300800050009900900210 01040100005001250110026001300820018001560160003001740130007001770140015001840260 00700199026001100206026001100217181000700228019000500235020001800240020000800258 020000900266021029500275#Nguyn Th Ngc#Qun l mi trng th Nht Bn v k h nng ng dng Vit Nam#Nguyn Th Ngc#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a359 tr. : minh ho^b21cm#363.7009597091732#XH#360098#^a93000^b500b#360098#VV16.0440 1#VV16.04402#QU105L#Vi?t#Mi trng th#Qun l#ng dng#Trnh by khi qut chung v qun l mi trng. Phn tch qun l mi trng th Nht Bn - Vit Nam. Thc trng nhng tng ng v khc bit gia th Vit Nam - Nht Bn nh hng n vn qun l mi trng th Vit Nam cng mt s gii php xut t kinh nghim ca Nht Bn## 01159000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820010000411810007000510020088000580070065001460080005002110090021002160100 00500237011004600242020000900288016000300297021028500300005001200585020000900597 02000100060600500130061600500130062900500160064200500120065800500140067000400180 0684020004500702013000700747020004300754#360099#VV16.04403#VV16.04404#^b624b#Vi? t#371.10092#NH100G#Nh gio Xun Vng vi trng cp III Phan nh Phng v s nghip gio dc H Tnh#L S Ngha, ng Duy Bu, Bch Vn Qu... ; Nguyn B a Bn ch.b.#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a319tr., 11tr. nh mu : nh chn du ng^b21cm#Nh gio#XH#Gii thiu qu trnh lnh o xy dng trng ph thng cp III Phan nh Phng ca nh gio Xun Vng (1958-1987) cng mt s bi vit ca cc ng ch lnh o tnh H Tnh, s Gio dc v o to H Tnh, cn b, gio vin v hc sinh trng cp III Phan nh Phng vit v ng#L S Ngha#Cu c i#S nghip#ng Duy Bu#Bch Vn Qu#Nguyn Huy Liu#Ng c Huy#Nguyn Ba Bn#Ti bn ln th 1# Xun Vng, 1927-1997, Nh gio, Vit Nam#360099#Trn g Trung hc ph thng Phan nh Phng## 00788000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820006000411810006000470010015000530020046000680070020001140080005001340090 02100139010000500160011002600165020001200191020001700203016000300220021023100223 015006100454013000700515#360100#VV16.04405#VV16.04406#^b500b#Vi?t#330.1#S102H#Qu an Minh Nht#Sch hng dn hc tp: Kinh t hc i cng#Quan Minh Nht b.s.#^ aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a120tr. : minh ho^b21cm#Kinh t hc#Ti liu hc tp#XH#Trnh by cc kin thc c bn v kinh t hc vi m v v m: l thuyt cung cu hng ho, gi c th trng, hnh vi ngi tiu dng, hnh vi ngi sn xut, o lng sn lng quc gia, lm pht tht nghip, cn bng nn kinh t# TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm Lin kt o to#360100## 01091000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820019000411810006000600010015000660020041000810070059001220080005001810090 02100186010000500207011003300212015004300245021043400288020000800722020001100730 020001000741016000300751005001600754005001200770013000700782#VV16.04407#VV16.044 08#360101#^b200b#Vi?t#324.25970750959747#L302S#Hong Vn Hin#Lch s ng b x Hi Kh (1930 - 2010)#B.s.: Hong Vn Hin (ch.b.), Nguyn Ch Kim, Ng c L p#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a214tr., 13tr. nh : bng^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Hi Kh#Khi qut v vng t, con ngi v phong tro u tranh cch mng ca x Hi Kh (huyn Hi Lng, tnh Qung Tr) giai on 1930-1 945. Trnh by qu trnh ng b x lnh o nhn dn tin hnh cuc khng chin qua cc thi k: Chng thc dn Php xm lc (1945-1954); chng quc M (19 54-1975); khc phc hu qu chin tranh, tng bc khi phc v pht trin kinh t x hi (1975-1986); thc hin cng cuc i mi (1986-2010)#Lch s#ng b x #1930-2010#XH#Nguyn Ch Kim#Ng c Lp#360101## 01208000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610020068000680070048001360050019001840050014002030050 01000217005001700227005001300244008000500257009002100262010000500283011001500288 01501000030302104100040302000190081302000080083202000110084002000090085101300070 0860016000300867#360102#VV16.04409#VV16.04410#^a92000^b6500b#Vi?t#320.409597#PH 431C#Phng, chng "din bin ho bnh" trong lnh vc vn hc ngh thut#Nguyn Phng Din, Ng Vnh Bnh, Phm Khi...#Nguyn Phng Din#Ng Vnh Bnh#Phm K hi#V Th Hng Minh#Thanh Nguyn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a431tr.^b21cm# TTS ghi: Tng cc Chnh tr Qun i nhn dn Vit Nam. Cc Tuyn hun - Tp ch Vn ngh Qun i#Gm nhng bi vit v phng, chng chin lc "din bin ho bnh" trong lnh vc vn hc, ngh thut vi cc ch : u tranh chng quan im sai tri, th ch v nhng hin tng tiu cc trong vn hc, ngh thut hi n nay; xy dng v pht trin vn hc, ngh thut trong thi k mi theo ng li ca ng; xy dng, pht trin vn hc, ngh thut ca lc lng v trang v i ng vn ngh s qun i#Din bin ho bnh#Vn hc#Ngh thut#Bi vit#360 102#XH## 01033000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820019000411810006000600010015000660020045000810070020001260080005001460090 02100151010000500172011002700177015006300204021044600267020000800713020001400721 020001000735013000700745016000300752#VV16.04412#360103#VV16.04411#^b500b#Vi?t#32 4.25970750959787#L302S#Phan Hng Hnh#Lch s ng b huyn Tam Bnh (1930 - 201 0)#Phan Hng Hnh b.s.#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a335tr. : nh, bng^b21cm #TTS ghi: Ban Chp hnh ng b huyn Tam Bnh, tnh Vnh Long#Khi qut lch s v truyn thng u tranh ca nhn dn huyn Tam Bnh, tnh Vnh Long. S ra i v lnh o nhn dn ca ng b huyn qua cc thi k: u tranh chng thc dn Php xm lc v thc hin cuc tng khi ngha ginh chnh quyn (1930-1945 ); khng chin chng thc dn Php xm lc (1945-1954); chng quc M (1954- 1975) v lnh o nhn dn trong thi k qu ln ch ngha x hi, tin hnh cng cuc i mi (1975-2010)#Lch s#ng b huyn#1930-2010#360103#XH## 00902000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500010014000560020059000700030015001290070014001440080 00500158009002100163010000500184011002100189021038900210020000800599020001900607 013000700626016000300633#360104#VV16.04413#VV16.04414#^b1000b#Vi?t#327.597#C102M #V Dng Ninh#Cch mng Vit Nam trn bn c quc t - Lch s v vn #Sch t ham kho#V Dng Ninh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a343tr. : nh^b24cm#Nghi n cu mt s vn v quan h i ngoi ca Vit Nam, mi lin h ca Vit Nam vi th gii, gia cch mng Vit Nam vi cc lc lng bn ngoi qua cc giai on: Khng chin chng thc dn Php, bo v nn c lp (1945-1954); khng chi n chng quc M, gii phng min Nam, thng nht t nc (1954-1975); xy d ng t nc, bo v bin gii v hi nhp quc t (1975 - nay)#Lch s#Quan h ngoi giao#360104#XH## 00556000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020024000400030018000640070028000820220009001100050014001190050013001330040 01400146008000500160009001800165010000500183011003000188020000500218020000900223 020001000232020001400242016000300256013000700259#360105#^a15000^b5000b#Vi?t#372 .7#L527T#Luyn tp ton tiu hc#Sch hc bui hai# Trung Hiu, V Mai Hng#Q .4, T.2# Trung Hiu#V Mai Hng#In ln th 10#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a7 2tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Tiu hc#Luyn tp#Sch c thm#GK#360105## 00556000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020024000400030018000640070028000820220009001100050014001190050013001330040 01400146008000500160009001800165010000500183011003000188020000500218020000900223 020001000232020001400242016000300256013000700259#360106#^a15000^b5000b#Vi?t#372 .7#L527T#Luyn tp ton tiu hc#Sch hc bui hai# Trung Hiu, V Mai Hng#Q .3, T.2# Trung Hiu#V Mai Hng#In ln th 12#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a7 2tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Tiu hc#Luyn tp#Sch c thm#GK#360106## 00556000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020024000400030018000640070028000820220009001100050014001190050013001330040 01400146008000500160009001800165010000500183011003000188020000500218020000900223 020001000232020001400242016000300256013000700259#360107#^a15000^b5000b#Vi?t#372 .7#L527T#Luyn tp ton tiu hc#Sch hc bui hai# Trung Hiu, V Mai Hng#Q .2, T.2# Trung Hiu#V Mai Hng#In ln th 13#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a7 2tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Tiu hc#Luyn tp#Sch c thm#GK#360107## 00556000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020024000400030018000640070028000820220009001100050014001190050013001330040 01400146008000500160009001800165010000500183011003000188020000500218020000900223 020001000232020001400242016000300256013000700259#360108#^a15000^b5000b#Vi?t#372 .7#L527T#Luyn tp ton tiu hc#Sch hc bui hai# Trung Hiu, V Mai Hng#Q .1, T.2# Trung Hiu#V Mai Hng#In ln th 14#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a6 4tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Tiu hc#Luyn tp#Sch c thm#GK#360108## 00587000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020047000400030018000870070021001050220004001260050021001300040013001510080 00500164009001800169010000500187011002100192020001100213020000600224020001100230 020001200241020001400253013000700267016000300274020000800277#360109#^a15000^b50 00b#Vi?t#372.6#V460B#V bi tp trc nghim v t lun ting Vit 5#Sch hc bu i hai#Trn Th Minh Phng#T.2#Trn Th Minh Phng#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a68tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 5#V bi tp#Trc nghim#Sch c thm#360109#GK#T lun## 00587000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020047000400030018000870070021001050220004001260050021001300040013001510080 00500164009001800169010000500187011002100192020001100213020000600224020001100230 020001200241020001400253013000700267016000300274020000800277#360110#^a15000^b50 00b#Vi?t#372.6#V460B#V bi tp trc nghim v t lun ting Vit 4#Sch hc bu i hai#Trn Th Minh Phng#T.2#Trn Th Minh Phng#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a68tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 4#V bi tp#Trc nghim#Sch c thm#360110#GK#T lun## 00648000000000325000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020041000400030018000810070042000990220004001410050014001450050013001590050 01300172004001300185008000500198009001800203010000500221011003000226020000500256 02000060026102000110026702000120027802000140029001300070030401600030031102000080 0314#360111#^a15000^b5000b#Vi?t#372.7#V460B#V bi tp trc nghim v t lun t on 5#Sch hc bui hai# Trung Hiu, V Vn Dng, V Mai Hng#T.2# Trung H iu#V Vn Dng#V Mai Hng#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a72tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 5#V bi tp#Trc nghim#Sch c thm#360111#GK#T lun## 00648000000000325000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020041000400030018000810070042000990220004001410050014001450050013001590050 01300172004001300185008000500198009001800203010000500221011003000226020000500256 02000060026102000110026702000120027802000140029001600030030401300070030702000080 0314#360112#^a15000^b5000b#Vi?t#372.7#V460B#V bi tp trc nghim v t lun t on 4#Sch hc bui hai# Trung Hiu, V Vn Dng, V Mai Hng#T.2# Trung H iu#V Vn Dng#V Mai Hng#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a72tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 4#V bi tp#Trc nghim#Sch c thm#GK#360112#T lun## 00529000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020030000410030024000710070023000950050023001180040013001410080005001540090 01800159010000500177011002500182020001800207020000700225020001400232013000700246 016000300253020000700256#360113#^a12500^b5000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t v lm quen vi ch s#Dnh cho tr 5 - 6 tui#Nguyn Th Hng Giang#Nguyn Th Hng Giang#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a23tr. : tranh v^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t#Sch mu gio#360113#GK#Ch s## 00539000000000277000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020012000400030023000520070025000750050012001000040013001120080005001250090 01800130010000500148011002600153020001800179020000500197020001400202016000300216 005001200219012002300231013000700254#360114#^a8000^b5000b#Vi?t#372.21#B200H#B hc ton#Dnh cho b 4 - 5 tui#L Tu Minh, L Thu Ngc#L Tu Minh#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a23tr. : tranh mu^b24cm#Gio dc mu gio#Ton#S ch mu gio#GK#L Thu Ngc#T sch B vo lp mt#360114## 00500000000000265000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360020021000420070029000630050016000920040019001080080005001270090011001320100 00500143011002500148020000800173020000600181020001400187016000300201005001200204 020001100216013000700227#360115#^a4000^b125000b#Vi?t#372.89#V460B#V bi tp l ch s 4#Nguyn Anh Dng, L Ngc Thu#Nguyn Anh Dng#Ti bn ln th 11#^aH.#^aG io dc#2016#^a56tr. : minh ho^b24cm#Lch s#Lp 4#Sch c thm#GK#L Ngc Thu #V bi tp#360115## 00566000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020015000410030058000560070010001140220004001240050010001280080018001380090 03400156010000500190011002600195012002600221020001800247020001100265020001400276 016000300290013000700293#360116#^a12500^b1000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t ch ci #Tp vit theo mu ch mi nht ca B Gio dc v o to#Tiu Giu#Q.2#Tiu Gi u#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a27tr. : tranh mu^ b24cm#Chun b cho b vo lp 1#Gio dc mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#GK#36 0116## 00902000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820004000411810006000450010013000510020046000640070018001100080010001280090 01800138010000500156011002500161015006100186021035000247020001200597020001700609 013000700626016000300633#360117#VV16.04415#VV16.04416#^b500b#Vi?t#579#S102H#Trn V Phn#Sch hng dn hc tp: Vi sinh hc i cng#Trn V Phn b.s.#^aCn T h#^ai hc Cn Th#2015#^a204tr. : hnh v^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm Lin kt o to#Cung cp nhng kin thc c bn v cp nht nhn g thnh tu mi nht v vi sinh vt hc cng nh nhng ng dng ca vi sinh vt hc trong nghin cu v i sng. Tm hiu mt s nhm vi sinh vt nh: Nhm vi sinh vt nhn nguyn, nhm vi sinh vt nhn thc, virus, di truyn v bin d vi sinh vt, ng dng ca vi sinh vt trong i sng sn xut#Vi sinh hc#Ti li u hc tp#360117#TN## 00977000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810008000540020024000620070066000860220004001520050020001560050 01700176005001600193005001400209005001600223004002700239008000500266009001800271 01000050028901100150029402103080030902000130061702000110063001300070064101600030 0648#360118#VV16.04417#VV16.04418#^a45000^b1000b#Vi?t#370#GI-108T#Gio trnh gi o dc hc#Trn Th Tuyt Oanh (ch.b.), Phm Khc Chng, Phm Vit Vng...#T.1 #Trn Th Tuyt Oanh#Phm Khc Chng#Phm Vit Vng#Bi Minh Hin#Nguyn Ngc Bo#In ln th 15, c chnh l#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a279tr.^b21cm#Trnh by nhng vn chung ca gio dc hc. Gio dc vi s pht trin x hi v nh n cch. Mc ch v nguyn l gio dc. Tm hiu v h thng gio dc quc dn, l lun dy hc, ni dung, phng php, phng tin, hnh thc t chc dy hc cng nh cc phng php kim tra v nh gi kt qu hc tp#Gio dc hc#Gio trnh#360118#GT## 00753000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820004000491810006000530010017000590020027000760070017001030220004001200040 03400124008000500158009001800163010000500181011003100186021019600217020001200413 020001100425013000700436016000300443005001700446#VV16.04419#360119#VV16.04420#^a 75000^b500b#Vi?t#579#C460S#Nguyn Thnh t#C s sinh hc vi sinh vt#Nguyn T hnh t#T.1#In ln th 4 c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a296 tr. : hnh v, bng^b24cm#Tm hiu v i tng, lch s v cc phng php nghi n cu vi sinh vt, t bo hc vi sinh vt, i cng v virus hc, dinh dng v sinh trng pht trin cng nh trao i cht vi sinh vt#Vi sinh vt#Gio t rnh#360119#GT#Nguyn Thnh t## 01067000000000313000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200060 00381810006000440020076000500070068001260050015001940050015002090050013002240050 01400237008000500251009001800256010000500274011002200279021038900301020000900690 020001000699020000900709013000700718016000300725020000800728020001700736#VV16.04 421#360120#^a39000^b200b#Vi?t#378.1#N116L#Nng lc t chc, hng dn sinh vin thc tp s phm ti trng ph thng#Phm Th Thanh (ch.b.), Phan Trng Ng, o Th Hng, Phan Vn Nhn#Phm Th Thanh#Phan Trng Ng#o Th Hng#Phan Vn N hn#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a100tr. : bng^b24cm#Cung cp nhng thng tin c n thit v o to theo nng lc; xc nh nhng nng lc cn thit ca ngi g io vin trong hot ng gio dc, cch t chc v hng dn sinh vin thc tp hc tp, thc hnh nhng nng lc s phm; phn tch nhng yu cu cn thit ca nng lc t chc thc hnh, thc tp s phm, ch o, gim st, kim tra v nh gi kt qu thc hnh, thc tp s phm#Gio dc#Sinh vin#Thc tp#360120#XH #S phm#Trng ph thng## 00657000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810008000600010014000680020036000820070014001180080005001320090 01800137010000500155011002200160021015300182020001800335020001700353020001100370 013000700381016000300388#360121#VV16.04422#VV16.04423#^a48000^b500b#Vi?t#372.21 8068#GI-108T#Phm Th Loan#Gio trnh qun l gio dc mm non#Phm Th Loan#^aH .#^ai hc S phm#2016#^a131tr. : bng^b24cm#Trnh by nhng vn chung v q un l gio dc; nghip v qun l trng mm non; gio vin mm non v cng tc qun l nhm, lp trong trng mm non#Gio dc mu gio#Qun l gio dc#Gio trnh#360121#GT## 00867000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570010013000630020042000760030025001180070037001430050 01500180004002600195008000500221009001800226010000500244011003100249021018500280 02000070046502000070047202000100047902000200048902000220050901300070053101600030 0538#360122#VV16.04424#VV16.04425#^a79000^b500b#Vi?t#530.071#D112H# Hng Tr #Dy hc bi tp vt l trng ph thng#Phn c hc v nhit hc# Hng Tr (ch.b.), Phm Gia Phch#Phm Gia Phch#In ln th 3, c sa cha#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a279tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by nhng vn chung v bi tp vt l v phng php dy hc bi tp vt l cng nh phn tch phng php gii bi tp c hc v nhit hc trong chng trnh vt l ph thng#Vt l#C hc#Nhit hc#Trung hc ph thng#Phng php ging dy#360122#TN## 00792000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810008000570010014000650020050000790070050001290050012001790050 01400191008000500205009001800210010000500228011002200233021016800255020001800423 020001500441020001300456020001100469013000700480016000300487#VV16.04426#360123#V V16.04427#^a32000^b2000b#Vi?t#372.21#GI-108D#L Th Bc L#Gio dc ho nhp tr khuyt tt la tui mm non#L Th Bc L (ch.b.), Bi Th Lm, Hong Th Nho# Bi Th Lm#Hong Th Nho#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a126tr. : bng^b21cm#Trn h by nhng vn c bn v tr khuyt tt la tui mm non v vic gio dc ho nhp bc hc mm non cng nh h tr tr khuyt tt trong trng mm non ho n hp#Gio dc ho nhp#Tr khuyt tt#Tui mm non#Gio trnh#360123#GT## 00881000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820004000491810007000530020076000600070052001360050019001880050016002070050 01500223004003500238008000500273009001800278010000500296011003100301021017400332 020000800506020001200514020001700526020001400543013000700557016000300564#VV16.04 429#VV16.04428#360124#^a54000^b500b#Vi?t#546#TR113N#Trc nghim v s dng trc nghim trong dy hc ho hc trng ph thng#Nguyn Xun Trng, Nguyn Tr Ngn, Trng Vn Tn#Nguyn Xun Trng#Nguyn Tr Ngn#Trng Vn Tn#In ln th 2, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a180tr. : hnh v, bng^b 24cm#Gii thiu cc bi trc nghim trong dy hc ho hc trng ph thng. Ph ng php son tho cc bi trc nghim ho hc v nh gi cht lng ca phn g php trc nghim#Ho hc#Trc nghim#Trng ph thng#Sch c thm#360124#GK# # 00823000000000301000450000100130000000200250001300300540003800500150009200700290 01070040014001360080005001500090018001550100005001730110015001780820008001930160 00300201013000700204014001600211026000700227026001100234026001100245181000800256 019000500264020001300269020000900282020001100291021021900302#ng V Hot#Gio d c hc tiu hc II#Gio trnh dng cho o to c nhn gio dc tiu hc#Nguyn Hu Hp#ng V Hot, Nguyn Hu Hp#In ln th 12#^aH.#^ai hc S phm#2016#^ a192tr.^b24cm#372.011#GT#360125#^a48000^b1000b#360125#VV16.04430#VV16.04431#GI- 108D#Vi?t#Gio dc hc#Tiu hc#Gio trnh#Gii thiu qu trnh, nguyn tc, nhi m v, ni dung, phng php gio dc tiu hc, cc hnh thc t chc hot ng gio dc ngoi gi ln lp trng tiu hc v h thng bi tp, hng dn lm bi tp cui mi phn## 00695000000000325000450000200210000000300180002100500110003900500210005000500150 00710070049000860040027001350080005001620090018001670100005001850110025001900150 04300215022000900258082000600267016000300273013000700276014001600283026000700299 02600110030618100060031701900050032302000110032802000100033902000060034902000140 0355#Ting Vit thc hnh#Sch hc bui hai#Nguyn Tr#Trn Th Minh Phng#Hon g Ho Bnh#Nguyn Tr, Trn Th Minh Phng, Hong Ho Bnh#In ln th 14, c ch nh l#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a72tr. : minh ho^b24cm#Tn sch ngoi ba: Ting Vit thc hnh 1#Q.1, T.2#372.6#GK#360126#^a15000^b5000b#360126#VV16.0443 2#T306V#Vi?t#Ting Vit#Thc hnh#Lp 1#Sch c thm## 00702000000000325000450000200210000000300180002100500110003900500210005000500160 00710070050000870040027001370080005001640090018001690100005001870110030001920150 04300222022000900265082000600274016000300280013000700283014001600290026000700306 02600110031318100060032401900050033002000110033502000100034602000060035602000140 0362#Ting Vit thc hnh#Sch hc bui hai#Nguyn Tr#Trn Th Minh Phng#Nguy n Th Hnh#Nguyn Tr, Trn Th Minh Phng, Nguyn Th Hnh#In ln th 13, c chnh l#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a72tr. : hnh v, bng^b24cm#Tn sch ngo i ba: Ting Vit thc hnh 2#Q.2, T.2#372.6#GK#360127#^a15000^b5000b#360127#VV 16.04433#T306V#Vi?t#Ting Vit#Thc hnh#Lp 2#Sch c thm## 00656000000000313000450000200210000000300180002100500110003900500210005000700410 00710040027001120080005001390090018001440100005001620110021001670150043001880220 00900231082000600240016000300246013000700249014001600256026001100272026000700283 181000600290019000500296020001100301020001000312020000600322020001400328#Ting V it thc hnh#Sch hc bui hai#Nguyn Tr#Trn Th Minh Phng#Nguyn Tr (ch.b .), Trn Th Minh Phng#In ln th 11, c chnh l#^aH.#^ai hc S phm#2015# ^a60tr. : bng^b24cm#Tn sch ngoi ba: Ting Vit thc hnh 4#Q.4, T.2#372.6#G K#360128#^a15000^b5000b#VV16.04434#360128#T306V#Vi?t#Ting Vit#Thc hnh#Lp 4 #Sch c thm## 00656000000000313000450000200210000000300180002100500110003900500210005000700410 00710040027001120080005001390090018001440100005001620110021001670150043001880220 00900231082000600240016000300246013000700249014001600256026001100272026000700283 181000600290019000500296020001100301020001000312020000600322020001400328#Ting V it thc hnh#Sch hc bui hai#Nguyn Tr#Trn Th Minh Phng#Nguyn Tr (ch.b .), Trn Th Minh Phng#In ln th 10, c chnh l#^aH.#^ai hc S phm#2015# ^a68tr. : bng^b24cm#Tn sch ngoi ba: Ting Vit thc hnh 5#Q.5, T.2#372.6#G K#360129#^a15000^b5000b#VV16.04435#360129#T306V#Vi?t#Ting Vit#Thc hnh#Lp 5 #Sch c thm## 00783000000000277000450000100170000000200280001700500130004500500160005800700560 00740080005001300090018001350100005001530110025001580820007001830160003001900130 00700193014001500200026000700215026001100222026001100233181000800244019000500252 020001700257020001100274021022000285#Nguyn Don Tun#Gio trnh hnh hc vi ph n#S c Quang#Nguyn Th Tho#Nguyn Don Tun (ch.b.), S c Quang, Nguyn Th Tho#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a195tr. : hnh v^b24cm#516.36#GT#360130#^a5 9000^b500b#360130#VV16.04436#VV16.04437#GI-108T#Vi?t#Hnh hc vi phn#Gio trn h#Trnh by c bn v l thuyt v bi tp trong mn hnh hc vi phn theo cc n i dung: Mt s vn ca gii tch vect, cc khi nim cn thit; l thuyt a phng ca ng trong; mt trong; hnh hc ni b ca mt## 00916000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820007000411810006000480010013000540020037000670290054001040070043001580050 01500201005001300216008000500229009001100234010000500245011003100250015006400281 021023400345020001200579020001300591013000700604016000300611#VV16.04438#VV16.044 39#360131#^b300b#Vi?t#362.58#D302V#ng c m#Dch v cng v chun ngho a c hiu#Public services and Multidimentional poverty standard#ng c m, Nguyn i Lai, ng c Anh#Nguyn i Lai#ng c Anh#^aH.#^aTri thc#2015#^a180tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Business development institute; Hanns Seidel Sti ftung#Trnh by v dch v cng i vi ngi ngho trong x hi, i t ni dung tng hp v th ch th trng cho dch v cng Vit Nam, o lng ngho a c hiu n cc lnh vc dch v cng h tr ngi ngho: Gio dc, y t, tn dng# Ngi ngho#Dch v cng#360131#XH## 00900000000000325000450000100130000000200340001300300550004700500180010200500110 01200070049001310080005001800090011001850100005001960110015002010120038002160150 06900254082000600323016000300329013000700332014001700339026000700356026001100363 02600110037418100060038501900050039101900100039602000110040602000070041702101500 0424#Piaget, Jean#S hnh thnh biu tng tr em#Bt chc, tr chi v gic m, hnh nh v biu trng#Nguyn Xun Khnh#Hong Hng#Jean Piaget ; Nguyn Xu n Khnh, Hong Hng dch#^aH.#^aTri thc#2016#^a417tr.^b24cm#T sch Tm l hc gio dc cnh bum#Dch t nguyn bn ting Php: La formation du symbole chez l 'enfant#155.4#XH#360132#^a120000^b1000b#360132#VV16.04440#VV16.04441#S550H#Vi?t #Dch Php#Tm l hc#Tr em#Tho lun v nhng bc khi u ca s hnh thnh biu tng, t duy tr em qua cc ni dung: S to sinh bt chc, tr chi, b iu trng ngn ng## 00978000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620020047000690070070001160050016001860050019002020050 01600221005001400237005001600251008000500267009001000272010000500282011001500287 02102620030202000230056402000100058702000120059702000110060902000100062001300070 0630016000300637#360133#VV16.04442#VV16.04443#^a50000^b1000b#Vi?t#324.2597075#T H504N#Thut ng ni chnh v phng, chng tham nhng#B.s.: Trng Hng Hi, Nguy n Xun Trng (ch.b.), Nguyn H Thanh...#Trng Hng Hi#Nguyn Xun Trng#Ng uyn H Thanh#ng Vn Dng#Nguyn Hi Trm#^aH.#^aT php#2016#^a295tr.^b21cm#B ao gm cc thut ng v hot ng c bn, trng tm thuc hot ng ni chnh c a ng v phng, chng tham nhng, phn nh cc thnh tu, kt qu trong cng t c lp php, nghin cu khoa hc... l cng c tra cu thng nht v cc thut ng thuc lnh vc ny#ng Cng sn Vit Nam#Ni chnh#Phng chng#Tham nhng#Thu t ng#360133#XH## 00697000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820008000491810007000570010016000640020018000800070016000980220004001140220 02500118008000500143009001000148010000500158011002100163021018000184020000800364 020000900372016000300381013000700384005001600391#VV16.04444#360134#VV16.04445#^a 92000^b500b#Vi?t#347.597#KH513C#Phan Trung Hoi#Khung ca t php#Phan Trung Ho i#T.5#N ci bt u ngy mi#^aH.#^aT php#2015#^a279tr. : nh^b21cm#Gii th iu mt s cu chuyn trong lnh vc t php nc ta: Bin ng trong i sng t php, nhng mnh i, thn phn trn ng ng t tng, tm trng v tm s c a lut s...#T php#Bi vit#XH#360134#Phan Trung Hoi## 00899000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010015000670020023000820030017001050070015001220220 00400137022009600141008000500237009001000242010000500252011001500257021018300272 02000100045502000110046502000090047602000170048502000070050201600030050902000150 0512013000700527005001500534#360135#VV16.04446#VV16.04447#^a120000^b500b#Vi?t#3 47.597016#S450T#Tun o Thanh#S tay cng chng vin#Sch chuyn kho#Tun o Thanh#Q.4#Mt s vn cn lu khi cng chng cc hp ng dn ti vic chuy n dch ch s hu ti sn#^aH.#^aT php#2016#^a535tr.^b21cm#Tng quan v quyn s hu v dch chuyn s hu ch. Quy nh ca php lut cng chng v cc vn cn lu khi cng chng cc loi hp ng dn n vic chuyn dch v s hu ch#Php lut#Cng chng#Hp ng#Sch chuyn kho#S tay#XH#S hu ti sn#3601 35#Tun o Thanh## 00950000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820016000491810006000650010019000710020037000900070039001270050019001660080 00500185009001000190010000500200011002200205021039800227020001000625020001400635 020001300649013000700662016000300669#360136#VV16.04448#VV16.04449#^a64000^b500b #Vi?t#344.59702202638#H428#Nguyn Hin Phng#Hi - p php lut v bo him y t#Nguyn Hin Phng, Phng Th Cm Chu#Phng Th Cm Chu#^aH.#^aT php#201 6#^a216tr. : bng^b21cm#Gm cc cu hi p tp trung vo ch , chnh sch bo him y t, nh v i tng, mc ng, trch nhim v phng thc ng bo him y t; th bo him y t; phm vi c hng bo him y t; t chc khm bnh; cha bnh cho ngi tham gia bo him y t; thanh ton chi ph khm bnh; cha b nh bo him y t; qu bo him y t; quyn v trch nhim ca cc bn lin quan n bo him y t...#Php lut#Bo him y t#Sch hi p#360136#XH## 00748000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520020074000580080005001320090034001370100005001710110 02200176021021100198020000800409020000900417020000800426020000900434020001000443 020000700453013000700460016000300467#360137#VV16.04450#VV16.04451#^b1100b#Vi?t#3 06.09597#K600Y#K yu Hi ngh trin khai cng tc vn ho, th thao v du lch nm 2016#^aH.#^aB Vn ho, Th thao v Du lch#2016#^a223tr. : bng^b26cm#Trnh by bo co tng kt cng tc vn ho, th thao v du lch nm 2015; phng h ng nhim v nm 2016; quyt nh ca B trng B Vn ho, Th thao v Du lch v vic ban hnh k hoch cng tc nm 2016...#Vn ho#Th thao#Du lch#K hoch# Hot ng#K yu#360137#XH## 00738000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810008000540010010000620020046000720030019001180290054001370070 01000191008001800201009006100219010000500280011002600285021008900311020001000400 020001700410020001100427016000300438013000700441#360138#VV16.04452#VV16.04453#^a 63000^b1000b#Vi?t#428#GI-108T#Tuyt Anh#Gio trnh luyn k nng nghe - ni ti ng Anh#Trnh trung cp#The practice course of listening and speaking English# Tuyt Anh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2016#^a231tr. : minh ho^b24cm#Tng hp cc bi hc v bi luyn tp ti ng Anh c bn nhm ci thin k nng nghe - ni#Ting Anh#K nng nghe ni#Gio trnh#GT#360138## 00798000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540020036000610030066000970290038001630070015002010080 01800216009006100234010000500295011001500300021013700315020001000452020001000462 016000300472020001100475005001500486013000700501#360139#VV16.04454#VV16.04455#^a 69000^b1000b#Vi?t#428#CH311T#900 tnh hung ting Anh thng mi#Xut nhp khu v m phn thng mi. K kt hp ng thng mi#900 English situations of th e trading#Nhn vn Group#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; C ng ty Vn ho Nhn vn#2016#^a231tr.^b24cm#Gii thiu 900 tnh hung ting Anh giao tip thng dng trong lnh vc thng mi: xut nhp khu, m phn thng mi, k kt hp ng#Ting Anh#Giao tip#XH#Thng mi#Nhn vn Group#360139## 00748000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540020033000610030044000940290037001380070015001750080 01800190009006100208010000500269011001500274021011600289020001000405020001000415 016000300425020000800428005001500436013000700451#360140#VV16.04456#VV16.04457#^a 58000^b1000b#Vi?t#428#CH311T#900 tnh hung ting Anh cng s#Cng vic hnh ch nh. Xin vic v phng vn#900 English situations of the office#Nhn vn Group#^ aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#20 16#^a189tr.^b24cm#Gii thiu 900 tnh hung ting Anh giao tip thng c s d ng trong cng vic hnh chnh, xin vic v phng vn#Ting Anh#Giao tip#XH#Cn g s#Nhn vn Group#360140## 00779000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540020036000610030050000970290038001470070015001850080 01800200009006100218010000500279011001500284021013400299020001000433020001000443 016000300453020001100456005001500467013000700482#360141#VV16.04458#VV16.04459#^a 58000^b1000b#Vi?t#428#CH311T#900 tnh hung ting Anh thng mi#Tip n i t c. K hoch qung co sn phm mi#900 English situations of the trading#Nhn v n Group#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho N hn vn#2016#^a187tr.^b24cm#Gii thiu 900 tnh hung ting Anh giao tip thng dng trong lnh vc thng mi: Tip n i tc, k hoch qung co sn phm m i#Ting Anh#Giao tip#XH#Thng mi#Nhn vn Group#360141## 00760000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540020035000610030042000960290035001380070015001730080 01800188009006100206010000500267011001500272021012800287020001000415020001000425 016000300435020001000438005001500448013000700463#360142#VV16.04460#VV16.04461#^a 70000^b1000b#Vi?t#428#CH311T#900 tnh hung ting Anh cuc sng#Cuc sng th nh ph. Cuc sng gia nh#900 English situations of the life#Nhn vn Group#^aT p. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2016 #^a238tr.^b24cm#Gii thiu 900 tnh hung ting Anh giao tip thng dng trong c uc sng thng ngy: Cuc sng thnh ph, cuc sng gia nh#Ting Anh#Giao t ip#XH#Cuc sng#Nhn vn Group#360142## 00772000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540020035000610030048000960290035001440070015001790080 01800194009006100212010000500273011001500278021013400293020001000427020001000437 016000300447020001000450013000700460005001500467#360143#VV16.04462#VV16.04463#^a 64000^b1000b#Vi?t#428#CH311T#900 tnh hung ting Anh cuc sng#Dch v n ung v mua sm. Du lch v th thao#900 English situations of the life#Nhn vn Gro up#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn v n#2016#^a213tr.^b24cm#Gii thiu 900 tnh hung ting Anh giao tip thng dng t rong cuc sng thng ngy: Dch v n ung v mua sm, du lch v th thao#Tin g Anh#Giao tip#XH#Cuc sng#360143#Nhn vn Group## 00735000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810008000540010010000620020046000720030016001180290054001340070 01000188008001800198009006100216010000500277011002600282021008900308020001000397 020001700407020001100424013000700435016000300442#360144#VV16.04464#VV16.04465#^a 63000^b1000b#Vi?t#428#GI-108T#Tuyt Anh#Gio trnh luyn k nng nghe - ni ti ng Anh#Trnh s cp#The practice course of listening and speaking English#Tuy t Anh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nh n vn#2016#^a232tr. : minh ho^b24cm#Tng hp cc bi hc v bi luyn tp ting Anh c bn nhm ci thin k nng nghe - ni#Ting Anh#K nng nghe ni#Gio tr nh#360144#GT## 00720000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540020042000610030041001030290051001440070015001950080 01800210009006100228010000500289011001500294021008800309020001000397020001000407 016000300417005001500420013000700435#360145#VV16.04466#VV16.04467#^a66000^b1000 b#Vi?t#428#CH311T#900 tnh hung ting Anh giao tip x hi#Thi trang cuc sng . Sc kho cng ng#900 English situations of the social communication#Nhn vn Group#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nh n vn#2016#^a220tr.^b24cm#Gii thiu 900 tnh hung ting Anh giao tip x hi v lnh vc thi trang v sc kho#Ting Anh#Giao tip#XH#Nhn vn Group#360145## 00749000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540020033000610030049000940290037001430070015001800080 01800195009006100213010000500274011001500279021013200294020001000426020001000436 016000300446013000700449005001500456#360146#VV16.04468#VV16.04469#^a69000^b1000 b#Vi?t#428#CH311T#900 tnh hung ting Anh cng s#Giao tip vi ng nghip. C ng vic thng ngy#900 English situations of the office#Nhn vn Group#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2016#^a23 5tr.^b24cm#Gii thiu 900 tnh hung ting Anh giao tip thng dng trong lnh v c cng s: Giao tip vi ng nghip v cng vic thng ngy#Ting Anh#Giao ti p#XH#360146#Nhn vn Group## 00580000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020057000630070014001200220009001340220004001430080 01800147009003400165010000500199011002500204020000500229020000900234020001400243 016000300257005001400260013000700274020000900281#360147#VV16.04470#VV16.04471#^a 99000^b1000b#Vi?t#372.76#T406H#Ton hc pht trin tr thng minh cho hc sinh tiu hc#Phm Vn Cng#Hnh hc#Q.4#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H C h Minh#2016#^a318tr. : hnh v^b24cm#Ton#Hnh hc#Sch c thm#GK#Phm Vn C ng#360147#Tiu hc## 00910000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810008000570010016000650020041000810070067001220050016001890050 02500205008001800230009003400248010000500282011001500287015005000302021020700352 020002000559020000800579020001100587013000700598016000300605#360148#VV16.04472#V V16.04473#^a75000^b500b#Vi?t#335.411#GI-108T#Nguyn Ngc Kh#Gio trnh lch s trit hc Mc - Lnin#Nguyn Ngc Kh (ch.b.), inh Ngc Thch, Nguyn Hunh B ch Phng#inh Ngc Thch#Nguyn Hunh Bch Phng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a263tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba: Lch s trit hc Mc - Lnin#S lc nhng iu kin, tin ca s hnh thnh trit hc Mc. T rnh by thi k hnh thnh trit hc Mc, thi k pht trin v hon thin tri t hc Mc, thi k Lnin bo v v pht trin trit hc Mc#Trit hc Mc-Lnin# Lch s#Gio trnh#360148#GT## 00689000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010019000600020018000790290041000970070024001380080 01800162009006100180010000500241011002500246021009800271020001000369020001000379 020001200389013000700401016000300408#360149#VV16.04474#VV16.04475#^a52000^b1000 b#Vi?t#428#T306A#Nguyn Th Kim Lan#Ting Anh cp tc#50 tricks for self learnin g English fast#Nguyn Th Kim Lan b.s.#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2016#^a219tr. : hnh v^b21cm#Gii thiu 4 2 mu m thoi ting Anh c bn thng gp v 8 mu cu m thoi ting Anh hay nht#Ting Anh#Giao tip#Sch t hc#360149#XH## 01101000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020050000510070054001010050016001550050012001710050013001830050 01600196005001700212008000500229009002100234010000500255011002900260015004800289 021039900337020002100736020001000757020001000767013000700777016000300784#360150# VV16.04476#^a186000^b800b#Vi?t#657.9#K250T#K ton doanh nghip - T l thuyt ti thc hnh#Nguyn nh Hu (ch.b.), Trn Th N, Cao Anh Tun...#Nguyn nh Hu#Trn Th N#Cao Anh Tun#inh Ngc Dng#Nguyn Tng Nh#^aH.#^aChnh tr Q uc gia#2016#^a679tr. : bng, s ^b24cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Pht trin K inh doanh#Trnh by l thuyt v hch ton ni chung v k ton ti chnh doanh nghip ni ring; cp nht nhng quy phm php lut hin hnh lin quan n k t on doanh nghip. Gii thiu cc dng thc nghip v k ton c bn, nhng c im hch ton k ton cc loi hnh doanh nghip tiu biu nh: Doanh nghip n ng nghip, xy lp, thng mi - dch v, xut nhp khu, kinh doanh tin t - tn dng#K ton doanh nghip#L thuyt#Thc hnh#360150#KT## 00736000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450010015000510020047000660030017001130070015001300080005001450090 02100150010000500171011002500176021018000201020000700381020001000388020001700398 016000300415020001100418013000700429020001000436#360151#VV16.04477#^a111000^b40 0b#Vi?t#155.2#T120L#Lm Hong Long#Tm l ngi v qu trnh hnh thnh nhn cc h#Sch chuyn kho#Lm Hong Long#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a527tr. : hnh v^b24cm#Trnh by nhng ni dung c bn tip cn tm l ngi. Phn tch t m l ngi v qu trnh hnh thnh nhn cch. Vai tr ca gio dc trong qu tr nh hnh thnh nhn cch ngi#Tm l#Con ngi#Sch chuyn kho#XH#Hnh thnh#36 0151#Nhn cch## 01210000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820019000501810007000690020118000760070060001940080005002540090021002590100 00500280011002200285015006100307021034000368020002000708020002700728020002000755 01600030077500500150077800500140079300500180080700500130082500500150083802000120 0853013000700865#360152#VV16.04478#VV16.04479#^a192000^b300b#Vi?t#338.109597310 91733#CH527D#Chuyn dch c cu kinh t nng nghip ngoi thnh H Ni theo hn g gi tr cao, kinh t xanh v pht trin bn vng#Trnh Kim Lin (ch.b.), Phm Vn Khi, Trng Trung Dng...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a332tr. : bng^b2 4cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Pht trin Kinh t - X hi H Ni#Trnh by c s khoa hc v chuyn dch c cu nng nghip theo hng gi tr cao, kinh t xanh v pht trin bn vng. Phn tch thc trng chuyn dch c cu nng nghip ngo i thnh H Ni giai on 2008 - 2013. xut nh hng v gii php chuyn d ch c cu kinh t nng nghip ngoi thnh H Ni n nm 2020, tm nhn n nm 2030#Kinh t nng nghip#Chuyn dch c cu kinh t#Pht trin bn vng#XH#Trnh Kim Lin#Phm Vn Khi#Trng Trung Dng#o Ngc Lu#Phng Tun Anh#Ngoi thn h#360152## 00843000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820019000411810006000600020066000660080005001320090021001370100005001580110 03700163015004200200021030800242020000800550020001100558020001000569013000700579 016000300586#VV16.04481#360153#VV16.04480#^b550b#Vi?t#324.25970750959731#L302S#L ch s cch mng ca ng b v nhn dn x a Tn (1930 - 2015)#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a361tr., 11tr. nh mu : bng^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh n g b x a Tn#Khi qut vng t, con ngi v truyn thng lch s x a Tn ( Gia Lm, H Ni); Lch s cch mng qua cc thi k khi ngha ginh chnh quyn trong cch mng thng Tm; khng chin chng thc dn Php; khng chin chng M cu nc; nhng nm u i mi; y mnh cng nghip ho, hin i ho t n c#Lch s#ng b x#1930-2015#360153#XH## 00764000000000229000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200140 00391810006000530020024000590080005000830090021000880100005001090110015001140210 34300129020001000472020002400482020001800506013000700524016000300531#360154#VV16 .04482#^a67000^b5025b#Vi?t#345.597002632#B450L#B lut t tng hnh s#^aH.#^aC hnh tr Quc gia#2016#^a463tr.^b21cm#Trnh by ton vn B lut t tng hnh s vi nhng qui nh chung v qui nh c th v khi t, iu tra v n hnh s, truy t, xt x v n hnh s. Mt s quy nh v thi hnh bn n, quyt nh c a to n, xt li bn n v quyt nh c hiu lc php lut, phm vi hp t c quc t trong t tng hnh s cng cc iu khon thi hnh#Php lut#B lut t tng hnh s#Vn bn php lut#360154#XH## 00816000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530020022000590070057000810050014001380050012001520050 01200164005001500176005001400191008000500205009002100210010000500231011002500236 01501060026102100830036702000080045002000100045801300070046801600030047502000120 0478#360155#VV16.04483#VV16.04484#^b1500b#Vi?t#959.704092#H450T#H Tng Mu - Ti u s#B.s.: Phm Ngc Anh (ch.b.), Chu Lam Sn, H c Vit...#Phm Ngc Anh#Chu Lam Sn#H c Vit#Phan Hu Thnh#Phm Vn Bnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016 #^a231tr., 1tr. nh^b21cm#Chng trnh su tm ti liu, vit tiu s cc ng c h lnh o tin bi ca ng v cch mng Vit Nam#Gii thiu cuc i v s ng hip ca H Tng Mu ngi cng sn kin trung mu mc#Tiu s#S nghip#360155# XH#H Tng Mu## 00999000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590020076000650030015001410070063001560050022002190050 01500241005001300256005001400269005001900283008000500302009002100307010000500328 01100310033302102670036402000080063102000090063901300070064801600030065502000150 0658#360156#VV16.04486#VV16.04485#^a81000^b600b#Vi?t#306.40951#S552M#Sc mnh m m vn ho Trung Quc tc ng ti Vit Nam v mt s nc ng #Sch tham kho #Nguyn Th Thu Phng (ch.b.), Phm Hng Thi, Lng Vn K...#Nguyn Th Thu P hng#Phm Hng Thi#Lng Vn K#Phm Hng Yn#Trn L Minh Trang#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a323tr. : bng, biu ^b21cm#Gii thiu l lun sc mnh mm , sc mnh mm vn ho v mc tiu gia tng sc mnh mm vn ho ca Trung Quc; cc knh tc ng ca sc mnh mm vn ho Trung Quc ti mt s nc ng v Vit Nam; phn ng ca mt s nc ng v gi chnh sch cho Vit Nam#Vn ho#Tc ng#360156#XH#Sch tham kho## 00876000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820013000411810006000540010023000600020114000830070023001970080005002200090 02100225010000500246011002200251021027600273020001200549020000800561020000900569 020001000578013000700588016000300595#360157#VV16.04487#VV16.04488#^b200b#Vi?t#33 8.10959742#M458S#Nguyn Th Trang Thanh#Mt s vn l lun v thc tin v t chc lnh th nng nghip - Thc t tnh Ngh An (giai on 2000 - 2010)#Nguyn Th Trang Thanh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a290tr. : bng^b21cm#Trnh by c s l lun v thc tin ca t chc lnh th nng nghip; phn tch thc trn g t chc lnh th nng nghip Vit Nam qua thc tin ti tnh Ngh An; t xut phng hng v mt s gii php thc y nng nghip tnh Ngh An pht trin theo hng bn vng#Nng nghip#T chc#Lnh th#2000-2010#360157#XH## 00397000000000229000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200070 00311810006000380020016000440080005000600090014000650100005000790110025000840200 01800109020001400127013000700141016000300148020000900151020000700160#VV16.04489# 360158#^b1000b#Vi?t#372.21#S450T#S tay gii tr#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a19tr. : minh ho^b20cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#360158#GK#Gii tr#S tay## 00719000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010009000640020046000730070029001190050013001480080 00500161009001400166010000500180011002400185021016100209020000900370020000800379 020001200387020000400399016000300403020000400406013000700410#360159#VV16.04490#V V16.04491#^a45000^b1500b#Vi?t#641.863#S312T#Nht Anh#Sinh t - Nc p - Ch - Kem ngon & b dng#B.s.: Nht Anh, Thanh Nguyn#Thanh Nguyn#^aH.#^aNxb. H Ni #2015#^a63tr. : nh mu^b22cm#Hng dn phng php chn nguyn liu v cch ch bin mt s loi sinh t, nc p, ch, kem nh: sinh t du hn hp, sinh t c am chui, da hu hng to...#Ch bin#Sinh t#Nc qu p#Ch#KT#Kem#360159## 00740000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580010009000650020017000740030031000910070029001220050 01300151008000500164009001400169010000500183011002400188021017500212020000900387 020001500396020000800411020000900419013000700428016000300435#VV16.04492#360160#V V16.04493#^a45000^b1500b#Vi?t#641.863#TH552U#Nht Anh#Thc ung ma h#Gii kh t - Tr bnh - Lm p#B.s.: Nht Anh, Thanh Nguyn#Thanh Nguyn#^aH.#^aNxb. H Ni#2015#^a63tr. : nh mu^b22cm#Gii thiu vai tr ca dinh dng i vi sc k ho v k thut pha ch cc loi sinh t, nc p, tr, kem... thc ung ma h gi gn sc p, bo v sc kho v tr bnh#Ch bin#Nc gii kht#Lm p# Tr bnh#360160#KT## 00837000000000265000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200090 00311810006000400020113000460080005001590090014001640100005001780110026001830150 07300209021023000282020000800512020000700520020002000527020000700547020000700554 013000700561016000300568#360161#VV16.04494#^b1000b#Vi?t#338.9597#S450T#S tay h ng dn gim st, nh gi qu trnh thc hin k hoch pht trin kinh t x h i cp x c s tham gia#^aH.#^aNxb. H Ni#2015#^a103tr. : minh ho^b24cm#D n tng cng s tham gia pht trin kinh t x hi gim ngho (PPDP)#Gii thiu m t s khi nim c bn; quy trnh thc hin gim st, nh gi k hoch pht tri n kinh t x hi; cng c gim st, nh gi c s tham gia; hng dn cc bo c o gim st, nh gi k hoch pht trin kinh t x hi#Kinh t#X hi#K hoch pht trin#Cp x#S tay#360161#XH## 00842000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200040 00381810008000420010019000500020019000690030039000880070064001270050020001910050 01500211008000600226009001400232010000500246011003100251015004700282021019400329 020000800523020001100531013000700542016000300549#360162#VV16.04495#^a95000^b350 b#Vi?t#540#GI-108T#inh Th Thu Thanh#Gio trnh ho hc#Dng cho sinh vin cc trng Nng Lm#inh Th Thu Thanh, Phan Th Diu Huyn (ch.b.), Nguyn Vn Cn# Phan Th Diu Huyn#Nguyn Vn Cn#^aHu#^ai hc Hu#2016#^a240tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trng i hc Nng Lm#Trnh by nhng khi n im v nh lut c bn ca ho hc; cu to nguyn t v h thng tun hon cc nguyn t ho hc; cu to nguyn t v lin kt ho hc; nhit ng hc; ng ho hc ...#Ho hc#Gio trnh#360162#GT## 00880000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810008000470010017000550020031000720070065001030050016001680050022001840080 00600206009001400212010000500226011002600231015004600257021022200303020002200525 020002200547020001100569013000700580016000300587#360163#VV16.04496#^a95000^b100 b#Vi?t#658.4012#GI-108T#Nguyn Khc Hon#Gio trnh qun tr chin lc#Nguyn K hc Hon (ch.b.), L Th Ngc Anh, Nguyn Th Ngc Nhung#L Th Ngc Anh#Nguyn Th Ngc Nhung#^aHu#^ai hc Hu#2016#^a215tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trng i hc Kinh t#Gii thiu tng quan v chin lc v qun tr c hin lc; phn tch mi trng bn ngoi, mi trng ni b, s mng, tm nhn, mc tiu ca doanh nghip; xy dng chin lc cp cng ty, cp kinh doanh, cp chc nng...#Qun tr doanh nghip#Chin lc kinh doanh#Gio trnh#360163#GT## 00621000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010010000650020014000750070015000890080005001040090 01400109010000500123011002500128021016400153020000700317020000900324013000700333 016000300340020001200343#360164#VV16.04497#VV16.04498#^a35000^b1500b#Vi?t#641.5 636#M430C#Tu Thin#Mn chay ngon#Tu Thin b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a123tr ., 8tr. nh^b21cm#Hng dn cch chun b nguyn liu v phng php ch bin nh ng mn n chay ngon t rau u c qu: m cn xo s t, m cn rim trn khoai, u h chin gin...#Nu n#Ch bin#360164#KT#Mn n chay## 00568000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010012000640020041000760070034001170080005001510090 05600156010000500212011001500217020001700232020001200249016000300261019001600264 005001500280013000700295#VV16.04500#VV16.04499#360165#^a79000^b2000b#Vi?t#895.1 36#309E#To Qut T#iu em cn ch l anh hi hn thi sao?#To Qut T ; Trn h Thanh H dch#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#201 5#^a287tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Dch Trung Quc#Trnh Thanh H# 360165## 00581000000000277000450000100140000000200110001400500120002500700320003700800050 00690090056000740100005001300110015001350150037001500820008001870160003001950130 00700198014001600205026001100221026001100232026000700243181000700250019000500257 019001200262020001700274020001200291#Coelho, Paulo#Ngoi tnh#Triu Dng#Paulo Coelho ; Triu Dng dch#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truyn thng N h Nam#2015#^a339tr.^b21cm#Tn sch ting B o Nha: Adultrio#869.342#VH#36016 6#^a82000^b2000b#VV16.04502#VV16.04501#360166#NG404T#Vi?t#Dch Braxin#Vn hc h in i#Tiu thuyt## 00601000000000277000450000100150000000200240001500500140003900700350005300800050 00880090056000930100005001490110015001540150038001690820008002070160003002150130 00700218014001600225026001100241026001100252026000700263181000700270019000500277 019001200282020001700294020001200311#Calvino, Italo#Nhng thnh ph v hnh#V N gc Thng#Italo Calvino ; V Ngc Thng dch#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2015#^a199tr.^b21cm#Tn sch ting : Le citt invisib ili#853.914#VH#360167#^a56000^b2500b#VV16.04504#VV16.04503#360167#NH556T#Vi?t#D ch Italia#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00551000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010013000640020032000770070031001090050011001400080 00500151009005600156010000500212011001500217020001700232020001200249013000700261 016000300268019001400271#VV16.04506#360168#VV16.04505#^a62000^b2000b#Vi?t#895.7 35#T452#Lee Kyunghye#Ti cht vo mt ngy no #Lee Kyunghye ; Lin Hng dch#Lin Hng#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#201 5#^a179tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#360168#VH#Dch Hn Quc## 00635000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010010000650020022000750070015000970080005001120090 01400117010000500131011002500136021017000161020000900331020000700340013000700347 016000300354020001200357#360169#VV16.04507#VV16.04508#^a35000^b1500b#Vi?t#641.5 636#C101M#Tu Thin#Cc mn im tm chay#Tu Thin b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#2016 #^a119tr., 8tr. nh^b21cm#Gii thiu cch la chn nguyn liu v k thut ch b in nhng mn n chay b dng, m bo sc kho nh: Cho m en, cho nm chay , bn b Hu chay, cm cun chay...#Ch bin#Nu n#360169#XH#Mn n chay## 00741000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540010008000610020027000690070013000960080005001090090 01400114010000500128011002900133012001900162021024700181020000900428020000700437 020000900444016000300453013000700456#VV16.04509#360170#VV16.04510#^a35000^b1500 b#Vi?t#642#TH552#M Hnh#Thc n 3 mn d ch bin#M Hnh b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a123tr., 8tr. nh mu^b21cm#Mn ngon hng ngy#Gii thiu cch chun b nguyn liu v k thut ch bin cc mn n b dng d nu theo thc n 3 m n nh: Chng chin rau c - li b xo cay - canh tht b nu l lt, s lng kho mn ngt - canh sn non nu da chua - da chut xo ti...#Ch bin#Mn n #Thc n#XH#360170## 00712000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010008000630020026000710070013000970080005001100090 01400115010000500129011002900134012001900163013000700182021019600189020000900385 020000700394020000900401020000900410016000300419#360171#VV16.04512#VV16.04511#^a 35000^b1500b#Vi?t#642.1#TH552#M Hnh#Thc n ba cm gia nh#M Hnh b.s.#^ aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a119tr., 8tr. nh mu^b21cm#Mn ngon hng ngy#360171#Gi i thiu cch chun b nguyn liu v k thut ch bin cc mn n b dng d n u theo thc n ba cm gia nh nh: C nng mn, nm xo rau c, xp hi sn , sn kho su ho, ci xo ti...#Ch bin#Mn n#Thc n#Gia nh#XH## 00775000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820012000421810007000540010015000610020033000760070015001090080005001240090 01400129010000500143011002500148012002800173021026600201013000700467020001500474 016000300489020001700492#VV16.04514#VV16.04513#360172#^b1100b#Vi?t#741.0959731#T R107D#Phan Ngc Khu#Tranh dn gian Hng Trng H Ni#Phan Ngc Khu#^aH.#^aNxb. H Ni#2015#^a571tr. : nh mu^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Tm hiu s h nh thnh, pht trin tranh dn gian Hng Trng H Ni. Nghin cu c im k th ut, hnh thc ngh thut, ni dung tranh v gii thiu cc th loi tranh dn g ian Hng Trng nh: Tranh tn gio, tranh chc tng, tranh chi, tranh th s, t ranh truyn#360172#Tranh dn gian#XH#Tranh Hng Trng## 00843000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820013000421810007000550010016000620020040000780070016001180080005001340090 01400139010000500153011002500158021034800183020001100531020001600542020000900558 013000700567016000300574#VV16.04515#360173#VV16.04516#^b2000b#Vi?t#303.40959731# TH500#Phm Quang Ngh#Th H Ni - Tm vc mi, v th mi#Phm Quang Ngh#^ aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a791tr. : nh mu^b24cm#Gm nhng bi vit, bi pht bi u ca ng ch Phm Quang Ngh - U vin B Chnh tr, B th Thnh u H Ni kh o XIV, XV v cng tc xy dng h thng chnh tr th vn minh, hin i, hu y ng mi ngun lc p ng yu cu pht trin ca th , i mi cng tc ln h o, thc y kinh t - x hi, vn ho - gio dc pht trin bn vng...#X h i hc#Bin i x hi#Bi vit#360173#XH## 00542000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820008000511810007000590010013000660020019000790070028000980080005001260090 05600131010000500187011001500192020001700207020001800224013000700242016000300249 019001600252005000800268#VV16.04518#VV16.04517#360174#^a120000^b3000b#Vi?t#895. 136#TR120K#Chu Vn Vn#Trm - K yu mnh#Chu Vn Vn ; T Hinh dch#^aH.#^aNx b. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2015#^a570tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn trinh thm#360174#VH#Dch Trung Quc#T Hinh## 00706000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010013000630020023000760030062000990070027001610220 00400188008000500192009001100197010000500208011001600213020001500229020001100244 013000700255016000300262005001300265015011800278020000800396#VV16.04519#360175#V V16.04520#^a150000^b500b#Vi?t#246.75#S428#T Huy Hong#Si vn cn c nhau# Nhn k nim 50 nm b mc cng ng Vatican II 1965-2015...#T Huy Hong b.s., su tp#T.1#^aH.#^aTn gio#2015#^a1230tr.^b21cm#o Thin cha#Kinh thnh#3601 75#XH#T Huy Hong#Tuyn tp cc ca khc, nim khc trong kinh thnh nhm truyn ti nhng li Cha dy, nhng gio hun ca Gio hi...#Bi ht## 00696000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500010011000560020038000670070016001050220005001210080 00500126009001100131010000500142011001500147021016400162020001600326020000900342 016000300351012003400354013000700388005001100395#360176#VV16.04521#VV16.04522#^b 1000b#Vi?t#294.363#552P#Chnh Minh#c Pht v 45 nm hong php sinh#Chnh Minh b.s.#T.16#^aH.#^aTn gio#2016#^a452tr.^b21cm#Gii thiu qu trnh c Pht tu hnh vt qua kh i, vt qua tham vng, dc vng ca bn thn thnh bc Thnh A La Hn, gip chng sinh xa lnh vng kh cnh#Thch Ca Mu Ni#o Pht# XH#Pht gio nguyn thu = Theravada#360176#Chnh Minh## 00683000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820009000411810007000500010008000570020021000650070051000860080005001370090 01100142010000500153011003000158020000900188020001500197016000300212019000900215 021009400224005001100318005000900329005001400338013000700352020001000359#360177# VV16.04524#VV16.04523#^b500b#Vi?t#294.3083#PH124P#Jin Yin#Pht php cho tr em#J in Yin, Ken Hudson, W. Y. Ho ; Ng Tng Giao dch#^aH.#^aTn gio#2016#^a99tr. : nh, tranh v^b21cm#o Pht#Sch thiu nhi#XH#Dch Anh#Bao gm nhng mu chuy n Pht php nhm gio dc o Pht cho tr em v ci p, hnh phc...#Ken Hudso n#W. Y. Ho#Ng Tng Giao#360177#Pht php## 00683000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820016000501810007000660010018000730020042000910070018001330080005001510090 01100156010000500167011002100172020000900193016000300202021018800205020000900393 013000700402004000800409#360178#VV16.04526#VV16.04525#^a40000^b1000b#Vi?t#294.3 4350959727#CH501D#Nguyn Quang Khi#Cha Du - C Chu, Php Vn, Din ng T#Ng uyn Quang Khi#^aH.#^aTn gio#2015#^a128tr. : nh^b21cm#o Pht#XH#Gii thiu lch s cha Du cng ngh thut kin trc, honh phi cu i, c im th t, h thng vn bia, mt s v T tiu biu ca cha Du v l hi rc t php ch a Du - Bc Ninh#Cha Du#360178#Ti bn## 00660000000000277000450000200200000000300560002000500090007600700170008500800050 01020090011001070100005001180110015001230820008001380160003001460130007001490140 00800156026000700164026001100171026001100182181000600193019000500199020000900204 020001000213020001500223021014400238#Bu Thng Nht tng#Cha Bu Thng (Ratanar ama) th x Bun H, tnh Daklak#Chn Tu#Chn Tu tp hp#^aH.#^aTn gio#2016# ^a170tr.^b20cm#294.382#XH#360179#^b1000b#360179#VV16.04527#VV16.04528#B566T#Vi?t #o Pht#Kinh Pht#Kinh Nht tng#Gii thiu ni dung kinh Nht tng trong nghi thc l bi Tam Bo (Pht - Php - Tng), anekajtipli, qun tng t vt dng , paritta sutta...## 00882000000000301000450000200560000000300370005600500260009300700310011900800050 01500090011001550100005001660110026001710120024001970820006002210160003002270130 00700230014001600237026000700253026001100260026001100271181000600282019000500288 020001500293020001100308020001100319020001800330021023200348#Tin mng Cha nht s 02 (01.2016) - Nm mi dng lch#N vng ho bnh nm mi dng lch#Truyn thng Cng gio VN#Truyn thng Cng gio VN b.s.#^aH.#^aTn gio#2015#^a103tr. : minh ho^b21cm#Thng xt nh Cha cha#242.2#XH#360180#^a10000^b2000b#360180 #VV16.04530#VV16.04529#T311M#Vi?t#o Thin Cha#Cu nguyn#Kinh thnh#i sng tm linh#Gm cc ni dung v tin mng ca cc Cha nht, l Trng trong thng 1/ 2016 cho ma Vng - Ging sinh, nhng thng tin cng hun t v Nm thnh lng t hng xt, nm Tn Phc m ho i sng x hi, l Tro v n chay vo dp Tt... ## 00602000000000265000450000100090000000200260000900700090003500800050004400900110 00490100005000600110025000650820008000900160003000980130007001010140016001080260 00700124026001100131026001100142181000600153019000500159020001500164020001100179 020001100190021013500201#Xun Thu#Dy kinh thnh vi th c#Xun Thu#^aH.#^aTn gio#2015#^a132tr. : hnh v^b21cm#220.071#XH#360181#^a40000^b1000b#360181#VV16 .04532#VV16.04531#D112K#Vi?t#o Thin cha#Kinh thnh#Ging kinh#Gii thiu 37 bi dy Kinh Thnh c s dng gio c trc quan th gic nhm gip hc vin nhn thc nhanh v c th iu gio vin dy## 00835000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810008000560010017000640020049000810070071001300080005002010090 01100206010000500217011001500222020001500237020001000252016000300262021015700265 005001500422015008300437013000700520005001800527#VV16.04533#360182#VV16.04534#^a 20000^b1000b#Vi?t#262.2#GI-108H#Nguyn Vn Thanh#Gio hi s khai - Nhng cu c huyn cha tng k#Nguyn Vn Thanh ; Chuyn ng: Hc vin Ngi li ; Nguyn Hu Duy h..#^aH.#^aTn gio#2015#^a158tr.^b21cm#o Thin cha#Chuyn k#XH#Thut li nhng cu chuyn c tin v lch s thi Kit gio s khai bng li k chuy n sng to nhm truyn cm hng cho i sng hng ngy ca cc tn hu#Nguyn H u Duy#Nguyn tc: Stories of early Christianity creative retellings of faith and history#360182#Hc vin Ngi li## 00884000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820007000421810006000490010038000550020027000930070106001200080005002260090 01100231010000500242011003100247020000800278016000300286019001100289021011400300 00500150041402000390042900500280046800500130049602000130050902000080052202000090 0530013000700539#360183#VV16.04536#VV16.04535#^b1000b#Vi?t#297.63#T309S#Mubaarak fury, Sheikh Sofir Rohmaan Al#Tiu s thin s Muhammand#Sheikh Sofir Rohmaan Al Mubaarakfury ; Mohamad Hosen dch ; H..: Sheikh Abu Hisaan Ybnu Ysa, Haja Fati ha#^aH.#^aTn gio#2016#^aV, 445tr. : nh, s ^b22cm#o Hi#XH#Dch Rp#Kh i qut tiu s, cuc i v hnh trnh n vi s mng pht trin o Hi ca nh tin tri - thin s Muhammad#Hosen, Mohamad#Muhammad, 570-632, Nh tin tri, A rp#Ysa, Sheikh Abu Hisaan Ybnu#Fatiha, Haja#Nh tin tri#Tiu s#Cuc i#3601 83## 00713000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500010010000560020021000660030073000870070010001600080 00500170009001100175010000500186011002600191020001200217016000300229021010100232 015006700333013000700400020000800407020000800415#360184#VV16.04538#VV16.04537#^b 1000b#Vi?t#299.592#C108#Hu Lng#Cao i gio s gii#K nim 50 nm thnh lp C quan Ph thng gio l i o (1965 - 2015)#Hu Lng#^aH.#^aTn gio#2015# ^a175tr. : tranh v^b21cm#o Cao i#XH#Khi qut s lc o Cao i, ni dung Nht tng kinh ch gii, thi vn, khuyn tu v phn php vn#TTS ghi: i o Tam K ph . C quan Ph thng gio l i o#360184#Lch s#Gio l## 00998000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020023000620030056000850070054001410080005001950090 01100200010000500211011003000216020001500246016000300261021026200264005001200526 00500150053800500160055300500130056900500180058201200240060002000180062402000110 0642013000700653#360185#VV16.04539#VV16.04540#^a8000^b30000b#Vi?t#252.6#S455L#S ng li Cha mi ngy#S 2 - Ma Thng Nin 1 - t 10/01/2016 n 10/02/2016#B. s.: H Vn Xun, Kiu Cng Tng, Nguyn Vn Hin...#^aH.#^aTn gio#2015#^a79tr. : nh, tranh v^b21cm#o Thin Cha#XH#Gm nhng chia s, cu chuyn ngn theo ch trong ma Thng Nin theo lch phng v ca gio hi lm lc sng mi ngy tt cng hip thng tn vinh li Cha, nhm mang mt s mng xy dng c uc sng trn y nim vui nh lng nghe v sng theo li Cha#H Vn Xun#Kiu Cng Tng#Nguyn Vn Hin# Mnh Hng#Nguyn Khng Duy#Thng xt nh Cha cha #i sng tm linh#Cu nguyn#360185## 00733000000000265000450000100100000000200610001000300730007100700100014400800050 01540090011001590100005001700110026001750150032002010820008002330160003002410130 00700244014000800251026000700259026001100266026001100277181000600288019000500294 020001200299021015600311#Hu Lng#Tiu s ng gio thnh nhn tam trn v c K hng Thi Cng#K nim 50 nm thnh lp C quan Ph thng gio l i o (1965 - 2015)#Hu Lng#^aH.#^aTn gio#2015#^a141tr. : tranh v^b21cm#TTS ghi: i o Tam K ph #299.592#XH#360186#^b1000b#360186#VV16.04542#VV16.04541#T309S#V i?t#o Cao i#Khi qut tiu s cc v ng u ng gio thnh chn v tam tr n oai nghim d Khng Thi Cng: c Thch Ca mu ni, Lo T, c Vn Tuyn kh ng thnh...## 00855000000000361000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820008000421810006000500020017000560030053000730290005001260070056001310080 00500187009001100192010000500203011002600208020001200234020000400246016000300250 02101270025300500090038001500320038900500140042100500110043500500100044600500120 0456005000900468020000900477013000700486#VV16.04544#VV16.04543#360187#^b2000b#Vi ?t#299.592#103#i o vn uyn#Hip tuyn th vn o l : Tp trinh - Qu b n 2015#'S#Vn Uyn, Phm Vn Lim, Th Kt... ; Hu Khi ch.b.#^aH.#^aTn g io#2015#^a179tr. : minh ho^b21cm#o Cao i#Th#XH# cp n mt s kin th c c bn v thnh gio, cc bi vit kho cu gio l i o Cao i v mt s sng tc vn, th...#Vn Uyn#TTS ghi: i o Tam k ph #Phm Vn Lim# T h Kt#Bch Diu#Lng Nguyn#Hu Khi#Bi vit#360187## 00695000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820008000411810006000490020062000550030035001170080005001520090011001570100 00500168011002100173020001200194016000300206021013900209015003200348020000800380 020001200388013000700400020001000407#360188#VV16.04546#VV16.04545#^b500b#Vi?t#29 9.592#L302S#Lch s o Cao i khai o v truyn o (t 1920 n 1938)#K ni m 90 nm khai o Cao i...#^aH.#^aTn gio#2015#^a510tr. : nh^b21cm#o Cao i#XH#Trnh by lch s hnh thnh v pht triin ca o Cao i cng nh qu t rnh khai o v truyn o ca o Cao i t nm 1920 n 1938#TTS ghi: i o Tam K ph #Lch s#Truyn gio#360188#1920-1938## 00554000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010016000620020004000780070016000820080005000980090 01100103010000500114011001500119020001500134016000300149021013100152020001000283 013000700293#360189#VV16.04547#VV16.04548#^a33000^b1000b#Vi?t#248.4#NH460#Phm Quc Huyn#Nh#Phm Quc Huyn#^aH.#^aTn gio#2016#^a212tr.^b21cm#o Thin ch a#XH#Trnh by ngha, vai tr v tm quan trng ca s tng nh trong Kinh Th nh cng nh trong i sng tm linh ca ngi Kit hu#Cuc sng#360189## 00616000000000229000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200080 00311810006000390020026000450080005000710090011000760100005000870110021000920200 01200113016000300125021018900128015003200317004003000349013000700379#360190#VV16 .04549#^b1000b#Vi?t#299.592#T310H#Tm hiu tn gio Cao i#^aH.#^aTn gio#2015 #^a156tr. : nh^b21cm#o Cao i#XH#Trnh by khi lc s o Cao i, t chc hi thnh Cao i, h thng lut o, khi nim v thnh tht, thnh tng Thi n Nhn, nghi l cn bn, nn tng gio l, phng php tu hnh...#TTS ghi: i o Tam K ph #Ti bn ln th 3, c b sung#360190## 00652000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810007000500010010000570020020000670070031000870080005001180090 01100123010000500134011002200139020001000161016000300171019001400174021015600188 005001400344020000900358013000700367#360191#VV16.04551#VV16.04550#^b1000b#Vi?t#1 81.043#TR308H#Onoseishu#Trit hc Pht gio#Onoseishu ; Thch Tr Hi dch#^aH.# ^aTn gio#2016#^a213tr. : bng^b21cm#Trit hc#XH#Dch Nht Bn#Nghin cu ni dung gio l trit hc ca Pht gio, lch s pht trin gio l Pht gio, lun phn gio, Pht gio phim lun v cc lun trong Pht gio#Thch Tr Hi#o P ht#360191## 00810000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570010012000630020019000750070041000940080005001350090 01100140010000500151011001500156020001500171016000300186019000900189021025000198 005001600448015003700464013000700501020001200508#VV16.04553#VV16.04552#360192#^a 35000^b1000b#Vi?t#232.96#M125N#Hume, Basil#Mu nhim thp gi#Basil Hume ; Chuy n ng: Phm Quc Huyn#^aH.#^aTn gio#2015#^a237tr.^b21cm#o Thin cha#XH#D ch Anh#Trnh by mt lot suy t v cuc Thng Kh v ci cht ca Cha Kit g m: L do ca au kh, s p tr i vi au kh, nhng iu gip con ngi tron g i sng tm linh, nin lch phng v t Ging sinh n Phc sinh v cc bi g ing v ma Chay#Phm Quc Huyn#Nguyn tc: The mystery of the cross#360192#Ch a Gi su## 00727000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500020009000560030022000650070039000870080005001260090 01100131010000500142011002700147020001200174016000300186021009600189005001400285 00500120029900500080031100500180031900500090033701500400034602000080038601300070 0394#VV16.04554#360193#VV16.04555#^b3000b#Vi?t#299.592#S455#Sng o#Xun Bnh Thn - 2016#Cao Hoi Nhn, Nguyn nh, Kim Anh...#^aH.#^aTn gio#2016#^a168tr. : nh, bng^b24cm#o Cao i#XH#Gm nhng bi vit thm m hng o, biu l ch tu nhm hng con ngi sng tt i p o#Cao Hoi Nhn#Nguyn nh#Kim Anh#Nguyn Cng Khnh#Vn Trn#TTS ghi: Hi Thnh truyn gio Cao i#Gio l#3 60193## 00660000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810007000580010017000650020032000820070039001140080005001530090 01100158010000500169011002200174020000900196016000300205021014400208013000700352 005002200359020001300381#VV16.04556#VV16.04557#360194#^a70000^b1000b#Vi?t#492.4 82#NG550P#Owens, Daniel C.#Ng php cn bn ting H-b-r#Daniel C. Owens, Trn Nguyn Hu Thin#^aH.#^aTn gio#2015#^a213tr. : bng^b24cm#Ng php#XH#Gii th iu h thng ng php cn bn ca ngn ng Kinh thnh ting H-b-r: H thng c h ci - nguyn m, danh t, mo t, i t nhn xng...#360194#Trn Nguyn Hu Thin#Ting Hebrew## 00902000000000325000450000100200000000200640002000500130008400500160009700700560 01130080018001690090035001870100005002220110031002270820007002580160003002650130 00700268014001700275026000700292026001100299181000800310019000500318019000500323 02000160032802000200034402000100036402000120037402000100038602000110039602101690 0407#Bhattacherjee, Anol#Nghin cu khoa hc x hi: Nguyn l, phng php v t hc hnh# Minh Hng#Trn Quang Thi#Anol Bhattacherjee ; Minh Hng, Trn Qu ang Thi dch#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a251tr. : hnh v, bng^b24cm#300.72#XH#360195#^a105000^b1000b#360195#VV16.04558#NGH30 5C#Vi?t#Dch#Khoa hc x hi#Nghin cu khoa hc#Nguyn l#Phng php#Thc hnh #Gio trnh#Gii thiu v quy trnh nghin cu khoa hc trong cc mn khoa hc x hi: Nhp mn nghin cu, c s ca nghin cu thc nghim, thu thp d liu, phn tch d liu...## 00624000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590020055000650030051001200070017001710050017001880080 01800205009003500223010000500258011002200263020001000285020000700295020002000302 020001400322013000700336016000300343#VV16.04560#VV16.04559#360196#^a76500^b2000 b#Vi?t#428.0076#C101D#Cc dng in hnh v bi tp trc nghim ting Anh 11#Bi n son theo st chng trnh c bn v nng cao#L nh Bo Quc#L nh Bo Qu c#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a421tr. : bng^b24c m#Ting Anh#Lp 11#Bi tp trc nghm#Sch c thm#360196#GK## 01092000000000337000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200110 00301810006000410020056000470070061001030050020001640050020001840050016002040050 01600220005002200236008001800258009003500276010000500311011002200316015009300338 02102580043102000100068902000110069902000100071002000160072001300070073601600030 0743020000800746#VV16.04561#360197#^b150b#Vi?t#418.020711#K600Y#K yu hi tho ging dy bin - phin dch bc i hc#Nguyn Th Nh Ngc, Nguyn Th Kiu Thu , L Th Ngc nh...#Nguyn Th Nh Ngc#Nguyn Th Kiu Thu#L Th Ngc nh#Ngu yn c Chu#Nguyn Th Tuyt Hng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H C h Minh#2016#^a396tr. : bng^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Thnh ph H Ch M inh. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Tp hp cc bi tham lun bn v l thuyt dch thut; trnh by kh khn v thun li trong thc tin ging dy bin dch v phin dch t cc trng i hc; kinh nghim thc tin trong ng dng l thuyt dch thut, ng dng cng ngh, phn mm h tr...#Bin dch#Phi n dch#Ging dy#K yu hi tho#360197#XH#i hc## 00613000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020036000600030068000960070030001640050014001940050 01500208008001800223009003500241010000500276011001500281020000800296020000700304 020001400311013000700325016000300332#VV16.04562#360198#VV16.04563#^a78500^b2000 b#Vi?t#807#H561D#Hng dn hc v lm bi ng vn 12#Bin son theo chng trnh hin hnh ca B Gio dc v o to...#Hunh Ngc M, Nguyn Th o#Hunh Ng c M#Nguyn Th o#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a 438tr.^b24cm#Ng vn#Lp 12#Sch c thm#360198#GK## 01124000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810008000430010013000510020065000640030061001290070057001900050016002470050 01800263008001800281009003500299010000500334011002100339015009900360021028000459 020001700739020001000756020001100766013000700777016000300784020002300787#VV16.04 564#360199#^a48000^b1000b#Vi?t#796#GI-108T#Phm Vn Xn#Gio trnh ng li th dc th thao ca ng Cng sn Vit Nam#Dnh cho sinh vin Khoa Qun l TDTT v Khoa Y sinh hc TDTT#Phm Vn Xn, Nguyn Mnh Ph (ch.b.), Nguyn Thanh Bnh# Nguyn Mnh Ph#Nguyn Thanh Bnh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a122tr. : nh^b24cm#u ba sch ghi: B Vn ho, Th thao v Du l ch. Trng i hc Th dc th thao Tp. H Ch Minh#Trnh by v ng li th d c th thao ca ng Cng sn Vit Nam: C s l lun hnh thnh ng li, quan im H Ch Minh v ng v xy dng nn th dc th thao cch mng, ng li th dc th thao trong giai on xy dng ch ngha x hi trn phm vi c nc (1975-2013)#Th dc th thao#ng li#Gio trnh#360199#GT#ng Cng sn Vit N am## 00792000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810007000570010015000640020016000790070015000950080018001100090 03500128010000500163011003100168012002400199021024700223020000900470020000700479 013000700486016000300493020001800496#360200#VV16.04565#VV16.04566#^a99000^b500b #Vi?t#658.155#QU105T#ng c Thnh#Qun tr ri ro#ng c Thnh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a196tr. : hnh v, bng^b21cm#B s ch B kp lm giu#Trnh by v ri ro trong hot ng kinh doanh ca doanh ngh ip qua 7 chuyn : Nhn bit v qun tr, qun tr lin quan n chin lc ki nh doanh, tn dng v ri ro ti chnh, CEO v vn ct li trong qun tr ri ro, ng ph vi bt n...#Qun tr#Ri ro#360200#KT#B quyt lm giu## 00772000000000265000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200070 00381810008000450010017000530020033000700070032001030050014001350080006001490090 01400155010000500169011002600174015005000200021022300250020001200473020001100485 013000700496016000300503#VV16.04567#360201#^a72000^b500b#Vi?t#302.14#GI-108T#Ng uyn Vn Trung#Gio trnh k nng mm thit yu#Nguyn Vn Trung, Hong c Bo# Hong c Bo#^aHu#^ai hc Hu#2015#^a119tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: i h c Hu. Trung tm Gio dc Quc t#Gii thiu tng qut v mt s k nng mm c bn gm: Thuyt trnh, lm vic nhm, thit lp mc tiu, qun l thi gian, gi ao tip, t duy sng to hon thin bn thn, t c thnh cng trong cng vic v cuc sng#K nng mm#Gio trnh#360201#GT## 00650000000000325000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200080 00301810006000380020025000440070033000690220005001020050007001070050009001140050 01200123005001600135005001800151008001000169009001500179010000500194011002100199 01500560022002000170027602000040029302000090029701300070030601600030031302000080 0316#360202#VV16.04568#^b300b#Vi?t#895.922#V115H#Vn ho vn ngh Qu Hp#Vi Hoa , Liu Nhi, V Ngc Sn...#T.31#Vi Hoa#Liu Nhi#V Ngc Sn#Lng Hng Quang#Nguy n Trng Th#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2015#^a103tr. : nh^b24cm#TTS ghi: Cu l c b Vn hc - Ngh thut huyn Qu Hp#Vn hc hin i#Th#Vn xui#360202#VH #Vn ho## 00654000000000253000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200040 00381810008000420010011000500020022000610070011000830080006000940090014001000100 00500114011002200119015004600141021018300187020000900370020001100379013000700390 016000300397#VV16.04569#360203#^a99000^b100b#Vi?t#510#GI-108T#L Mnh H#Gio t rnh ton hc 2#L Mnh H#^aHu#^ai hc Hu#2016#^a218tr. : bng^b24cm#TTS g hi: i hc Hu. Trng i hc S phm#Trnh by l thuyt v s t nhin, s n guyn, s hu t, s thc, s phc, cu trc i s v h thng cc bi tp, h ng dn gii bi tp dnh cho sinh vin ngnh gio dc tiu hc#Ton hc#Gio tr nh#360203#TN## 01053000000000289000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200190 00301810006000490010015000550020054000700070050001240050012001740050013001860080 00600199009001400205010000500219011002700224015006700251021040600318020000800724 020001100732020001000743013000700753016000300760#360204#VV16.04570#^b100b#Vi?t#3 24.25970750959747#L302S#Nguyn Th Ho#Lch s ng b v nhn dn x Hc Ngh ( 1930 - 2015)#Nguyn Th Ho (ch.b.), H Vn Nhua, H Vn Phong#H Vn Nhua#H V n Phong#^aHu#^ai hc Hu#2015#^a201tr. : nh, bng^b21cm#TTS ghi: ng b hu yn akrng. Ban Chp hnh ng b x Hc Ngh#Gii thiu v iu kin t nhin, vng t, con ngi v truyn thng lch s, vn ho x Hc Ngh (huyn akrng , tnh Qung Tr) qua cc thi k: Phong tro u tranh ca ng bo Vn Kiu d i s lnh o ca ng (1930-1945), chng thc dn Php xm lc (1945-1954), c hng M cu nc (1954-1975), khc phc hu qu chin tranh v thc hin i mi (1975-1996), tip tc cng cuc i mi (1997-2015)#Lch s#ng b x#1930-201 5#360204#XH## 00607000000000289000450002600110000002600070001101400060001801900050002408200120 00291810006000410020014000470070052000610050018001130050016001310050013001470050 01500160005000800175008000600183009001400189010000500203011002100208015005100229 020001700280020001000297013000700307016000300314#VV16.04571#360205#^b55b#Vi?t#89 5.9221008#561T#ng thi Hu#Tn Tht Vin Bo, Trn Thanh Chu, H Ngc Dip.. .#Tn Tht Vin Bo#Trn Thanh Chu#H Ngc Dip#Hong Th Hnh#Ng Hoa#^aHu#^a i hc Hu#2016#^a166tr. : nh^b21cm#TTS ghi: Hi th ng lut Vit Nam. Chi hi Hu#Vn hc hin i#Th ng#360205#VH## 00964000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820011000421810007000530020072000600070040001320050015001720050012001870050 00800199005001500207005001500222008000500237009002100242010000500263011003000268 02102160029802000170051402000090053102000200054002000470056002000090060701300070 0616016000300623#VV16.04573#VV16.04572#360206#^b1500b#Vi?t#959.704092#TR121Q#Tr n Quc Hon - Nh lnh o tin bi tiu biu ca Cch mng Vit Nam#V Nguyn G ip, L Hng Anh, V Oanh...#V Nguyn Gip#L Hng Anh#V Oanh#Phm Th Duyt#T rn i Quang#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a716tr., 25tr. nh mu^b24cm#Tp h p cc bi vit v thn th, hot ng, qu trnh lnh o, cng hin v phm ch t o c ca ng ch Trn Quc Hon, khng nh cng lao v s nghip ca n g ch i vi ng v s nghip Cch mng Vit Nam#Nhn vt lch s#Lnh o#S nghip cch mng#Trn Quc Hon, B trng, 1916-1986, Vit Nam#Bi vit#360206# XH## 01058000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820012000421810006000540020067000600070049001270050014001760050009001900050 01300199005001500212005001400227008000500241009002100246010000500267011001500272 02103500028702000230063702000140066002000140067402000090068801300070069701600030 0704020001300707#360207#VV16.04574#VV16.04575#^b1000b#Vi?t#324.2597075#C455T#Cn g tc kim tra, gim st v k lut ca ng qua 30 nm i mi#Mai Th Dng (c h.b.), Mai Trc, T Quang Thu...#Mai Th Dng#Mai Trc#T Quang Thu#Trn Trng Dc#Cao Vn Thng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a423tr.^b24cm#Tng kt cng t c kim tra, gim st, k lut ng qua 30 nm i mi, rt ra bi hc kinh nghi m, nng tm v b sung l lun, ch ra bt cp, xut cch gii quyt, gp ph n i mi phng thc, nng cao nng lc cm quyn, lnh o, sc chin u ca ng trong thi k y mnh cng nghip ho, hin i ho t nc, ch ng hi nhp quc t#ng Cng sn Vit Nam#Cng tc ng#Kim tra ng#Gim st#360207 #XH#K lut ng## 00943000000000301000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200080 00311810006000390020042000450070068000870050015001550050018001700050016001880050 01500204005001600219004002900235008000500264009002100269010000500290011004900295 021026200344020001600606020000900622013000700631016000300638#VV16.04576#360208#^ b2000b#Vi?t#910.021#C101N#Cc nc v mt s lnh th trn th gii#B.s.: Hong Phong H (ch.b.), Bi Th Hng Thu, inh Th M Vn...#Hong Phong H#Bi Th H ng Thu#inh Th M Vn#L Thanh Huyn#Phm Ngc Khang#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^aXXIV, 1093tr., 15tr. mu : hnh v, bng^b 24cm#Gii thiu khi qut thng tin c bn v cc nc v mt s lnh th trn t h gii: iu kin a l - t nhin, lch s, t chc nh nc, kinh t, c s h tng thng tin - truyn thng, c s h tng nng lng - giao thng, quan h quc t, vn ho - x hi#a l t nhin#Lnh th#360208#XH## 00812000000000325000450000200160000000500100001600500100002600500080003600500110 00440050011000550070033000660080018000990090011001170100005001280110021001330120 02800154015004100182082000900223016000300232013000700235014001600242026001100258 02600110026902600070028018100070028701900050029402000160029902000090031502101620 0324#Cha no con ny#Bo Khnh#Minh Trn#Thu L#Hong Long#Trm Anh K#Bo Khnh , Minh Trn, Thu L...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a200tr. : nh^b20cm#T h thao Vn ho v n ng#Tn sch ting Anh: Like father like son#306.8742#XH# 360209#^a79000^b3000b#VV16.04578#VV16.04577#360209#CH100N#Vi?t#Quan h cha con# Bi vit#Tp hp 12 cu chuyn c tht v tnh cha - con trong gia nh ca nhn g ngi ni ting trong chuyn mc "Cha no con ny" tp ch Th thao Vn ho v n ng## 00798000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020029000620070042000910050012001330050011001450040 01800156008001800174009001100192010000500203011002600208021019700234020002000431 020002000451020001000471013000700481016000300488019000500491#360210#VV16.04579#V V16.04580#^a64000^b2000b#Vi?t#158.1#462#i n gin khi ta n gin#Tuyn ch n: Xun Nguyn ; Kim Nhng dch#Xun Nguyn#Kim Nhng#Ti bn ln th 6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a229tr. : tranh v^b21cm#Gm nhng li khuyn v t rit l sng n gin m su sc v cuc i, gip ngi c kim sot nhng ham mun, t c nhng pht giy tnh ti, ly li s thng bng v nim vui tron g cuc sng#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#Cuc sng#360210#XH#Dch## 01060000000000385000450000100170000000200180001700300760003500500200011100500100 01310050010001410050011001510070057001620040018002190080018002370090011002550100 00500266011002500271015003200296082000700328016000300335013000700338014001600345 02600070036102600110036802600110037918100070039001900050039701900080040202000130 0410020001100423020000800434020000900442020002000451021020300471#Trump, Donald J .#Chm tay ho vng#Ti sao mt s doanh nhn tr nn giu c - Cn nhng ngi khc th khng?#Kiyosaki, Robert T.#Trung Tn#Thin Kim#Ngc Huyn#Donald J. Tru mp, Robert T. Kiyosaki ; Dch: Trung Tn...#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2015#^a338tr. : hnh v^b20cm#Tn sch ting Anh: Midas touch#658.11# XH#360211#^a90000^b1500b#360211#VV16.04581#VV16.04582#CH104T#Vi?t#Dch M#Doanh nghip#Doanh nhn#Qun l#Sng to#B quyt thnh cng#a ra nhng li khuyn v cch to lp v xy dng cng ty, tr thnh doanh nhn thnh t vi 5 im c hnh: sc mnh tnh cch; tp trung; thng hiu; cc mi quan h; nhng iu nh nhng quan trng## 01040000000000337000450000100170000000200230001700500170004000500120005700500160 00690050008000850070087000930040019001800080018001990090011002170100005002280110 04500233015004700278082000700325016000300332013000700335014001600342026000700358 02600110036502600110037618100060038701900050039301900080039802000190040602000070 0425021027000432#Hawking, Stephen#V tr trong v ht d#Nguyn Tin Dng#V Hn g Nam#ng Vnh Thin#Chu Ho#Stephen Hawking ; Dch: Nguyn Tin Dng, V Hng Nam ; H..: ng Vnh Thin, Chu Ho#Ti bn ln th 11#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a251tr., 16tr. nh mu : hnh v, nh^b20cm#Tn sch ting Anh: The u niverse in a nutshell#530.12#TN#360212#^a75000^b1500b#360212#VV16.04583#VV16.04 584#V500T#Vi?t#Dch M#L thuyt lng t#V tr#Trnh by v b n ca v tr d a trn kin thc vt l thng qua thuyt tng i, l thuyt hnh dng ca th i gian; t nn tng phn tch su hn v cc l thuyt: V tr trong v ht d , tin on tng lai, bo v qu kh, tng lai s ra sao, th gii kiu mi## 01149000000000349000450000100170000000200200001700300610003700500180009800500110 01160070057001270040018001840080018002020090011002200100005002310110015002360150 11200251082000800363016000300371013000700374014001600381026000700397026001100404 02600110041518100080042601900050043401900080043902000200044702000130046702000100 0480020002000490021028900510#Trump, Donald J.#Ngh nh mt t ph#Mi th bn c n bit v thnh cng, bt ng sn & cuc sng#Mc Iver, Meredith#ng Thiu#Dona ld J. Trump, Meredith Mc Iver ; ng Thiu bin dch#Ti bn ln th 6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a253tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: Think like a billion aire : Everything you need to know about success, real estate, and life#658.409# KT#360213#^a60000^b1000b#360213#VV16.04585#VV16.04586#NGH300N#Vi?t#Dch M#Qun tr kinh doanh#Bt ng sn#Ti chnh#B quyt thnh cng#Gii thiu nhng suy ngh v phng php lm giu ca nh t ph ngi M Dolnald J. Trump, gip bn c nhng thay i tht s trong cuc sng qua vic to dng v s hu bt ng s n, c c s thng minh v ti chnh, hc hi nhng b quyt kinh doanh, lun c cch ngh nh mt t ph## 00763000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820009000511810006000600010015000660020023000810070015001040040018001190080 01800137009001100155010000500166011002200171012002000193021022600213020001100439 020000400450020000900454013000700463016000300470#360214#VV16.04587#VV16.04588#^a 110000^b1000b#Vi?t#495.9225#T550C#Nguyn c Dn#T cu sai n cu hay#Nguyn c Dn#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a434tr. : bng^b20c m#Ting Vit giu p#Tm hiu nguyn nhn vit sai trong s dng ting Vit. Ph n tch cu sai, cu hay. Trnh by cc yu t nh hng n vit cu ng - sai gm: chnh t, du cu, t v ngha, c php, l gch trong ting Vit, li t nhiu#Ting Vit#Cu#Chnh t#360214#XH## 00793000000000313000450000100130000000200170001300500080003000700270003800400140 00650080018000790090011000970100005001080110015001130150038001280820008001660160 00300174013000700177014001700184026000700201026001100208026001100219181000600230 019000500236019000500241020002000246020001900266020002000285021017400305#Kaufman , Ron#Nng tm dch v#Trn L#Ron Kaufman ; Trn L dch#Ti bn ln 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a431tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Uplifting service#6 58.812#VH#360215#^a125000^b1500b#360215#VV16.04589#VV16.04590#N122T#Vi?t#Dch#Q un tr kinh doanh#Dch v khch hng#B quyt thnh cng#Gii thiu sc mnh c a vic cung cp dch v nng tm v cc bc i m ngi lm dch v c th p d ng nhm xy dng vn ho dch v bn vng, pht huy hiu qu hng ngy## 00685000000000301000450000100160000000200320001600300170004800500160006500700380 00810040018001190080018001370090011001550100005001660110015001710120017001860150 07200203082000700275016000300282013000700285014001700292026000700309026001100316 181000600327019000500333019001500338020001800353020001200371#Lagerlof, Selma#Cu c phiu lu k diu ca Nils#Truyn thiu nhi#Hong Thiu Sn#Selma Lagerlof ; H ong Thiu Sn dch#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a548tr. ^b20cm#Cnh ca m rng#Tn sch ting Thu in: Nils Holgerssons underbara res a genom sverige#839.73#VH#360216#^a110000^b1000b#360216#VV16.04591#C514P#Vi?t#D ch Thu in#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt## 00481000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820010000511810006000610010010000670020014000770030012000910070010001030040 01400113008001800127009001100145010000500156011001500161020001700176020001200193 013000700205016000300212#360217#VV16.04592#VV16.04593#^a120000^b1000b#Vi?t#895. 92234#460#Vit Linh# y c nng#Truyn phim#Vit Linh#Ti bn ln 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a414tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn phim#360217#VH# # 00482000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820010000511810007000610010008000680020018000760030007000940070008001010040 01300109008001800122009001100140010000500151011002600156020001700182020000700199 013000700206016000300213#360218#VV16.04594#VV16.04595#^a110000^b3000b#Vi?t#895. 92234#QU121K#Bnh Ca#Qun khu Nam ng#Truyn#Bnh Ca#In ln th 8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a435tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Truyn#360218#VH ## 01147000000000361000450000100210000000200230002100300460004400500140009000500190 01040070060001230040018001830080018002010090011002190100005002300110015002350120 01700250015003500267082001300302016000300315013000700318014001700325026000700342 02600110034902600110036018100060037101900050037701900050038202000060038702000120 0393020001500405020002100420021034400441#Banerjee, Abhijit V.#Hiu ngho thot n gho#Cch mng t duy thot ngho trn th gii#Duflo, Esther#Nguyn L Bo N gc#Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo ; Nguyn L Bo Ngc dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a439tr.^b20cm#Cnh ca m rng#Tn sch ti ng Anh: Poor economics#339.46091724#XH#360219#^a145000^b1000b#360219#VV16.04596 #VV16.04597#H309N#Vi?t#Dch#Ngho#Phng chng#H tr kinh t#Nc ang pht tri n#Nghin cu i sng kinh t ca ngi ngho nhng khu vc km pht trin v nhng nc ang pht trin trn th gii. Tm hiu nhng kha cnh thit yu ca cuc sng gia nh, s tc ng ca th trng v cc th ch i vi nhng ng i ngho. Nhng kh khn, thch thc trong cng cuc u tranh chng i ngho v bin php thot ngho## 00967000000000349000450000100160000000200170001600300540003300500170008700500130 01040070052001170040018001690080018001870090011002050100005002160110015002210150 04400236082001200280016000300292013000700295014001700302026000700319026001100326 02600110033718100060034801900050035401900050035902000080036402000110037202000130 0383020000700396021021400403#Schultz, Howard#Dc ht tri tim#Cch Starbucks xy dng cng ty bng tng tch c ph#Yang, Dori Jones#V Cng Hng#Howard Schultz , Dori Jones Yang ; V Cng Hng dch#Ti bn ln th 8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a484tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Pour your heart into it#647.9573092 #KT#360220#^a130000^b2000b#360220#VV16.04598#VV16.04599#D451H#Vi?t#Dch#Qun l #Kinh doanh#Doanh nghip#C ph#Ch ra cc nguyn tc nh hnh nn hin tng c ph Starbucks cng nhng kinh nghim bin c ph ngon thnh mt phn tt y u ca tri nghim M v nhng thnh cng m ng t c trong qun l, kinh doanh## 00580000000000301000450000100150000000200130001500300120002800500080004000700290 00480040018000770080018000950090011001130100005001240110015001290150027001440820 00600171016000300177013000700180014001700187026000700204026001100211026001100222 181000600233019000500239019000500244020001700249020001200266#Palacio, R. J.#iu k diu#Tiu thuyt#Sao Mai#R. J. Palaci ; Sao Mai dch#Ti bn ln th 1#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a461tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: Wonder#813.6#VH #360221#^a105000^b1000b#360221#VV16.04600#VV16.04601#309K#Vi?t#Dch#Vn hc hi n i#Tiu thuyt## 00916000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010008000650020044000730070008001170040018001250080 01800143009001100161010000500172011001500177015003800192021035900230020000800589 020000900597020001000606013000700616016000300623#360222#VV16.04602#VV16.04603#^a 106000^b1000b#Vi?t#959.779#124G#Sn Nam#t Gia nh - Bn Ngh xa & ngi S i Gn#Sn Nam#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a513tr.^b20cm #Tn tht tc gi: Phm Minh Ty (Ti)#Gii thiu khi qut v thin nhin con n gi, lch s cc cuc khai hoang v pha Ty Nam, s hnh thnh nhng vng t mi, vic lp cc lng x, in ch di thi nh Nguyn n khi thc dn php x m lc. Tnh hnh kinh t, x hi di s b tc ca x hi min Nam trc cch mng. Gii thiu v phong tc, tp qun ca ngi dn Gia nh, Bn Ngh xa#L ch s#Vng t#Con ngi#360222#XH## 00602000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440010015000500020013000650070028000780220004001060220041001100050 00700151004001900158008001800177009001100195010000500206011001500211020001800226 020001200244016000300256019000900259013000700268005002500275#360223#VV16.04604#^ a140000^b2000b#Vi?t#823#H109P#Rowling, J. K.#Harry Potter#J. K. Rowling ; L La n dch#T.3#Harry Potter v tn t nhn ngc Azkaban#L Lan#Ti bn ln th 18#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a513tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#VH# Dch Anh#360223#Rowling, Joanne Kathleen## 00495000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010015000680020020000830030008001030070015001110040 01900126008001800145009001100163010000500174011001500179020001700194020000800211 013000700219016000300226#360224#VV16.04605#VV16.04606#^a45000^b2000b#Vi?t#895.9 228408#Y606N#Nguyn Ngc T#Yu ngi ngng ni#Tn vn#Nguyn Ngc T#Ti bn l n th 12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a169tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tn vn#360224#VH## 00813000000000301000450000100160000000200190001600500150003500700370005000400180 00870080018001050090011001230100005001340110031001390120014001700150037001840820 00600221016000300227013000700230014001600237026000700253026001100260026001100271 181000600282019000500288019000500293020001700298021019600315#Goldsmith, Mike#T ng lai b tng#Trnh Huy Ninh#Mike Goldsmith ; Trnh Huy Ninh dch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a142tr. : hnh v, bng^b20cm#The Knowl edge#Tn sch ting Anh: Fantastic future#003.2#XH#360225#^a30000^b1500b#360225 #VV16.04607#VV16.04608#T561L#Vi?t#Dch#D bo tng lai#D on v tng lai, s pht trin v tn ti ca loi ngi, tri t v v tr trong hng trm triu nm na, s pht trin ca khoa hc k thut v nh hng ca chng n cuc sn g con ngi## 00916000000000313000450000100130000000200500001300500110006300500070007400700390 00810040018001200080018001380090011001560100005001670110026001720150033001980820 00400231016000300235013000700238014001600245026000700261026001100268026001100279 181000700290019000500297019000500302020002000307020001100327021026400338#Joyner, Mark#Khoa hc v s n gin t c iu bn mun#Kim Nhng#L San#Mark J oyner ; Dch: Kim Nhng, L San#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2016#^a207tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: Simple.ology#158#XH#360226#^a 64000^b1500b#360226#VV16.04609#VV16.04610#KH401H#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng# Thnh cng#Gm nhng tng thit thc v phng thc p dng chng c thnh qu nhanh cng mt s vn khc nh tp trung hon ton vo nhng hnh ng n gin t c kt qu mong mun trong cuc sng v t c chng theo cc h nhanh nht, t tn cng sc nht## 00594000000000301000450000100150000000200130001500300120002800500090004000700300 00490040018000790080018000970090011001150100005001260110021001310150033001520820 00700185016000300192013000700195014001600202026000700218026001100225026001100236 181000600247019000500253019000500258020001700263020001200280#Groom, Winston#Forr est Gump#Tiu thuyt#Ngc Tr#Winston Groom ; Ngc Tr dch#Ti bn ln th 6#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a343tr. : nh^b20cm#Tn sch ting Anh: Forrest Gump#813.54#VH#360227#^a90000^b1000b#360227#VV16.04611#VV16.04612#F434G#Vi?t#D ch#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00578000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010013000600020044000730070036001170050017001530040 01800170008001800188009001100206010000500217011002600222020001800248020001500266 013000700281016000300288019000900291#360228#VV16.04613#VV16.04614#^a74000^b1000 b#Vi?t#823#M558C#Cox, Michael#10 cu chuyn kinh d hay nht mi thi i#Michae l Cox ; Nguyn Tun Vit dch#Nguyn Tun Vit#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2015#^a229tr. : tranh v^b20cm#Vn hc thiu nhi#Truyn kinh d#36 0228#VH#Dch Anh## 00806000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010014000630020021000770070062000980050015001600050 01600175004001800191008001800209009001100227010000500238011002600243012001900269 02101310028802000100041902000210042902000150045001300070046501600030047201900050 0475#360229#VV16.04615#VV16.04616#^a34000^b1500b#Vi?t#551.46#103D#Ganeri, Anit a#i dng kh thng#Anita Ganeri ; Minh ho: Mike Phillips ; Trnh Huy Triu dch#Phillips, Mike#Trnh Huy Triu#Ti bn ln th 6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2016#^a162tr. : tranh v^b20cm#Horrible Geography#Nhng cu chuyn khoa hc v thm him i dng: Sinh vt bin, nhit nc bin, dng chy, su, nh ng tai nn trn bin...#i dng#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#360229#TN# Dch## 00847000000000337000450000100120000000200370001200500170004900500120006600700580 00780040018001360080018001540090011001720100005001830110026001880120017002140150 03300231082000400264016000300268013000700271014001600278026000700294026001100301 02600110031218100060032301900050032901900050033402000090033902000210034802000150 0369021012500384#Gates, Phil#Sinh hc c nhng cu chuyn k diu#Saulles, Tony De#Khanh Khanh#Phil Gates ; Minh ho: Tony De Saulles ; Khanh Khanh dch#Ti bn ln th 6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a155tr. : tranh v^b20cm#Horrible Science#Tn sch ting Anh: Evole or die#570#TN#360230#^a33000^b1500b#360230#VV 16.04617#VV16.04618#S312H#Vi?t#Dch#Sinh hc#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi #Gii thiu nhng cu chuyn khoa hc hp dn v ngun gc s sng, nhng pht m inh gy gin d, cc ho thch, khng long...## 00851000000000313000450000100140000000200270001400500150004100500160005600700620 00720040018001340080018001520090011001700100005001810110026001860120019002120150 03900231082000700270016000300277013000700280014001600287026000700303026001100310 026001100321181000700332019000500339019000500344020001400349021017400363#Ganeri, Anita#Nhng nh thm him hm h#Phillips, Mike#Trnh Huy Triu#Anita Ganeri ; Minh ho: Mike Phillips ; Trnh Huy Triu dch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2016#^a206tr. : tranh v^b20cm#Horrible geography#Tn sch ting A nh: Intrepid explorers#910.92#XH#360231#^a43000^b1500b#360231#VV16.04619#VV16.0 4620#NH556N#Vi?t#Dch#Nh thm him#K li hnh trnh gian kh ca nhng nh th m him ni ting trn th gii chinh phc th gii c i b n, chinh phc i dng, sa mc, nhng nh ni cao, cc a cc...## 00821000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820007000511810006000580010013000640020020000770070024000970080018001210090 01100139010000500150011002700155021033600182020000800518020000900526020001000535 013000700545016000300552#VV16.04621#360232#VV16.04622#^a112000^b2000b#Vi?t#959. 77#124V#Ca Vn Thnh#t v ngi Nam B#Ngc xuyn Ca Vn Thnh#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2016#^a365tr. : nh, bng^b23cm#Tp hp 14 bi kho cu vit v m nh t v con ngi Nam B xa nh: n Thin i vi tin nhn ta; Minh bt di ng - mt quyn sch, hai thi x; L k nim c Nguyn nh Chiu  tc gi Lc Vn Tin; Khng hc t ng Nai; Nguyn Vn Thoi vi s o Thoi H v kinh Vnh T; Tiu s Nguyn Vn Thoi; t v ngi Nam B...#Lch s#Vng t# Con ngi#360232#XH## 00459000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010016000550020006000710030011000770070016000880040014001040080 01800118009001100136010000500147011001500152020001700167020001100184016000300195 013000700198#360233#VV16.04623#^a48000^b3000b#Vi?t#895.92234#H100#Nguyn Nht nh#H #Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 32#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2016#^a180tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH#360233## 00469000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480010016000550020015000710030011000860070016000970040014001130080 01800127009001100145010000500156011001500161020001800176020001100194016000300205 013000700208#360234#VV16.04624#^a48000^b3000b#Vi?t#895.9223#CH500B#Nguyn Nht nh#Ch b rc ri#Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 31#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2016#^a181tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Truyn di#VH#360234## 00480000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490010016000560020026000720030011000980070016001090040014001250080 01800139009001100157010000500168011001500173020001700188020001100205016000300216 013000700219#360235#VV16.04625#^a43000^b3000b#Vi?t#895.92234#NH556C#Nguyn Nht nh#Nhng chng trai xu tnh#Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 29#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a156tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH#360235## 00474000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010016000550020021000710030011000920070016001030040014001190080 01800133009001100151010000500162011001500167020001700182020001100199016000300210 013000700213#360236#VV16.04626#^a47000^b3000b#Vi?t#895.92234#B450C#Nguyn Nht nh#B cu khng a th#Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 30#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2016#^a176tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH#360236## 00474000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490010016000560020020000720030011000920070016001030040014001190080 01800133009001100151010000500162011001500167020001700182020001100199013000700210 016000300217#360237#VV16.04627#^a59000^b3000b#Vi?t#895.92234#NG452T#Nguyn Nht nh#Ngi trng mi khi#Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 26#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2016#^a236tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#360237#VH## 00533000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200120 00391810006000510010016000570020019000730030008000920070043001000040014001430080 01800157009001100175010000500186011002600191020001700217020000800234016000300242 005001500245013000700260#VV16.04628#360238#^a60000^b3000b#Vi?t#895.9228408#S561 K#Nguyn Nht nh#Sng khi qu nh#Tp vn#Nguyn Nht nh ; Minh ho: Hon g Tng#In ln th 14#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a214tr. : tranh v^b20c m#Vn hc hin i#Tp vn#VH# Hong Tng#360238## 00473000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810006000500010016000560020019000720030011000910070016001020040014001180080 01800132009001100150010000500161011001500166020001700181020001100198013000700209 016000300216#VV16.04629#360239#^a53000^b3000b#Vi?t#895.922334#C430C#Nguyn Nht nh#Cn cht g nh#Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 33#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2016#^a209tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#360239#VH## 00671000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020025000620070019000870050008001060040018001140080 01800132009001100150010000500161011001500166012002200181021009200203020002000295 020001000315020002000325020001400345013000700359016000300366#VV16.04630#360240#V V16.04631#^a42000^b2000b#Vi?t#158.1#H112L#Hy lc quan vui sng#Nh Nam tuy n chn#Nh Nam#Ti bn ln th 7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a137tr.^b20c m#Thng ip yu thng#Tp hp nhng cu chuyn gip con ngi sng tch cc v lc quan hn t c hnh phc#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Sch song ng#360240#XH## 00747000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570010012000630020035000750070012001100040018001220080 01800140009001100158010000500169011001500174012002000189021020300209020001900412 020000900431020000700440013000700447016000300454#VV16.04633#VV16.04632#360241#^a 75000^b1000b#Vi?t#801.93#V200#L Xun Mu#V p ngn ng, v p vn chng#L Xun Mu#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a223tr.^b20cm#Ti ng Vit giu p#Tm hiu ci hay, ci p ca ting Vit trong i thng cng nh trong vn chng; c th l v p ngn t nhng cu i chm bim kc h dn gian; ci p, ci th trong ngn t tc ng, ng dao#Nghin cu vn hc# Ngn ng#M hc#360241#VH## 00857000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810006000620010012000680020030000800030017001100070012001270080 01800139009001100157010000500168011002100173021034000194020001700534020000900551 020000900560013000700569016000300576#VV16.04635#VV16.04634#360242#^a90000^b1500 b#Vi?t#895.9228403#T550B#Trung Ngha#T Bn Mn im n Chernobyl#Phng s quc t#Trung Ngha#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a303tr. : nh^b20cm#Ghi chp li nhng chuyn hnh trnh y gian nan, th thch, dn thn vo nguy him t c nghip, sn tin, sn nh nh mt phng vin chin trng thc th nhng qu c gia hoc ang xy ra xung t v trang, khng b, thm ho ht nhn... cng nhng du n, k nim v cuc sng v con ngi trn vng t m tc gi gp v i qua#Vn hc hin i#Bi vit#Phng s#360242#VH## 01048000000000325000450000100140000000200280001400300650004200500150010700700350 01220040019001570080018001760090011001940100005002050110031002100150091002410820 00600332016000300338013000700341014001600348026001100364026001100375026000700386 18100060039301900050039901900090040402000200041302000100043302000200044302102590 0463#Koch, Richard#Sng theo phng thc 80/20#Bt cng vic, bt u phin, thm thnh cng, thm nim vui sng#Hunh Tin t#Richard Koch ; Hunh Tin t dc h#Ti bn ln th 13#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a228tr. : hnh v, bng^ b21cm#Tn sch ting Anh: Living the 80/20 way : Work less, worry less, succeed more, enjoy more#158.1#XH#360243#^a50000^b1000b#VV16.04637#VV16.04636#360243#S4 55T#Vi?t#Dch Anh#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Gii thiu c ch tp trung vo mt s iu quan trng trong cuc sng cng nh trong cng vi c theo phng thc 80/20 thnh cng v ti chnh, mi quan h, c cuc sng t t p v gin d, gip bn pht trin k hoch hnh ng c nhn thay i cu c i## 00743000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580010013000640020037000770070013001140080005001270090 01100132010000500143011003100148021030400179020000800483013000700491016000300498 #360244#VV16.04639#VV16.04638#^a70000^b500b#Vi?t#330.9597#C500S#Trn Vn Th#C sc thi gian v kinh t Vit Nam#Trn Vn Th#^aH.#^aTri thc#2016#^a243tr. : hnh v, bng^b24cm#nh gi nhng thnh tu pht trin kinh t nc ta trong 40 nm qua (1975-2015), phn tch nhng thch thc hin nay v xut i mi t duy chin lc cho giai on mi cng nhng vn vn ho, gio dc, lch s, n hng kha cnh c lin quan n vn pht trin bn vng ca nn kinh t Vit Nam#Kinh t#360244#XH## 00659000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010016000650020015000810070016000960080018001120090 01100130010000500141011002100146012002000167021016800187020000700355020002100362 013000700383016000300390#VV16.04641#VV16.04640#360245#^a77000^b2000b#Vi?t#641.5 952#H464C#Phan Sc Cm Ly#Hn c n ngon#Phan Sc Cm Ly#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr#2016#^a117tr. : nh^b23cm#Gia nh th h mi#Trnh by cch ch bin cc mn n hng ngy mang n trng, cng s, i d ngoi... v ngh thut trang tr thc n trong hp cm (bento) theo cch ca ngi Nht#Mn n#Ngh thut tr ang tr#360245#KT## 00639000000000289000450000200260000000300130002600500120003900500190005100500100 00700070066000800080018001460090011001640100005001750110026001800150044002060820 00400250016000300254013000700257014001600264026000700280026001100287181000600298 019000500304019000900309020001800318020001300336#Vua Midas v bn tay vng#Truy n tranh#Frith, Alex#Sanfilippo, Simona#Xun Uyn#K li: Alex Frith ; Minh ho: Simona Sanfilippo ; Xun Uyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a33tr. : t ranh mu^b23cm#Tn sch ting Anh: King Midas and the gold#823#VH#360246#^a25000 ^b2000b#360246#VV16.04642#V501M#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00635000000000289000450000200180000000300130001800500140003100500170004500500100 00620070066000720080018001380090011001560100005001670110026001720150048001980820 00400246016000300250013000700253014001600260026000700276026001100283181000600294 019000500300019000900305020001800314020001300332#Kin v chu chu#Truyn tranh# Daynes, Katie#Eyckerman, Merel#Xun Uyn#K li: Katie Daynes ; Minh ho: Merel Eyckerman ; Xun Uyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a33tr. : tranh mu ^b23cm#Tn sch ting Anh: The ant and the grasshopper#823#VH#360247#^a25000^b2 000b#360247#VV16.04643#K305V#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00636000000000289000450000200200000000300130002000500170003300500160005000500100 00660070068000760080018001440090011001620100005001730110026001780150043002040820 00400247016000300251013000700254014001600261026000700277026001100284181000600295 019000500301019000900306020001800315020001300333#S t v chut nht#Truyn tran h#Mackinnon, Mairi#Endersby, Frank#Xun Uyn#K li: Mairi Mackinnon ; Minh ho: Frank Endersby ; Xun Uyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a33tr. : tra nh mu^b23cm#Tn sch ting Anh: The lion and the mouse#823#VH#360248#^a25000^b 2000b#360248#VV16.04644#S550T#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00634000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810006000540010023000600020020000830070045001030050016001480080 00500164009001100169010000500180011002100185021011400206020001000320020001100330 013000700341016000300348019000500351#VV16.04646#VV16.04645#360249#^a75000^b1000 b#Vi?t#720#C514#Arroyo, Salvador Prez#Cuc i th nghim#Salvador Prez Arroy o ; Trnh Thu Hng dch#Trnh Thu Hng#^aH.#^aTri thc#2016#^a289tr. : nh^b21 cm#Gm nhng bi vit ca tc gi nghin cu v kin trc v quy hoch trn th gii ni chung v Vit Nam ni ring#Kin trc#Nghin cu#360249#XH#Dch## 00649000000000289000450000200360000000300130003600500130004900500150006200500100 00770070063000870080018001500090011001680100005001790110026001840150049002100820 00400259016000300263013000700266014001600273026000700289026001100296181000700307 019000500314019000900319020001800328020001300346#Nhn Anansi v chic ti thng thi#Truyn tranh#Sims, Lesley#Massari, Alida#Xun Uyn#K li: Lesley Sims ; Mi nh ho: Alida Massari ; Xun Uyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a33tr. : tranh mu^b23cm#Tn sch ting Anh: Anansi and the bag of wisdom#823#VH#36025 0#^a25000^b2000b#360250#VV16.04647#NH254A#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truy n tranh## 00644000000000289000450000200200000000300130002000500170003300500210005000500100 00710070073000810080018001540090011001720100005001830110026001880150041002140820 00400255016000300259013000700262014001600269026000700285026001100292181000600303 019000500309019000900314020001800323020001300341#Cn gi v mt tri#Truyn tran h#Mackinnon, Mairi#Chiara, Francesca di#Xun Uyn#K li: Mairi Mackinnon ; Minh ho: Francesca di Chiara ; Xun Uyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a3 3tr. : tranh mu^b23cm#Tn sch ting Anh: The sun and the wind#823#VH#360251#^a 25000^b2000b#360251#VV16.04648#C464G#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tra nh## 00616000000000289000450000200190000000300130001900500140003200500120004600500100 00580070061000680080018001290090011001470100005001580110026001630150038001890820 00400227016000300231013000700234014001600241026000700257026001100264181000600275 019000500281019000900286020001800295020001300313#Cu chuyn ca th#Truyn tranh #Benton, Lynne#Blunt, Fred#Xun Uyn#K li: Lynne Benton ; Minh ho: Fred Blunt ; Xun Uyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a33tr. : tranh mu^b23cm#T n sch ting Anh: The rabbit's tale#823#VH#360252#^a25000^b2000b#360252#VV16.04 649#C125C#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00626000000000289000450000200170000000300130001700500120003000500210004200500100 00630070068000730080018001410090011001590100005001700110026001750150035002010820 00400236016000300240013000700243014001600250026000700266026001100273181000700284 019000500291019000900296020001800305020001300323#Ch ch tham lam#Truyn tranh#F rith, Alex#Chiara, Francesca di#Xun Uyn#K li: Alex Frith ; Minh ho: Frances ca di Chiara ; Xun Uyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a33tr. : tranh mu^b23cm#Tn sch ting Anh: The greedy dog#823#VH#360253#^a25000^b2000b#36025 3#VV16.04650#CH500C#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00625000000000289000450000200100000000300130001000500170002300500160004000500100 00560070068000660080018001340090011001520100005001630110026001680150042001940820 00400236016000300240013000700243014001600250026000700266026001100273181000600284 019000500290019000900295020001800304020001300322#Co v c#Truyn tranh#Mackinno n, Mairi#Martinez, Rocio#Xun Uyn#K li: Mairi Mackinnon ; Minh ho: Rocio Mar tinez ; Xun Uyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a33tr. : tranh mu^b23 cm#Tn sch ting Anh: The fox and the stork#823#VH#360254#^a25000^b2000b#36025 4#VV16.04651#C108V#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00604000000000289000450000200110000000300130001100500130002400500130003700500100 00500070061000600080018001210090011001390100005001500110026001550150034001810820 00400215016000300219013000700222014001600229026000700245026001100252181000600263 019000500269019000900274020001800283020001300301#Con c c#Truyn tranh#Sims, L esley#Gordon, Mike#Xun Uyn#K li: Lesley Sims ; Minh ho: Mike Gordon ; Xun Uyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a33tr. : tranh mu^b23cm#Tn sch t ing Anh: The wish fish#823#VH#360255#^a25000^b2000b#360255#VV16.04652#C430C#Vi ?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00616000000000289000450000200120000000300130001200500130002500500170003800500100 00550070065000650080018001300090011001480100005001590110026001640150037001900820 00400227016000300231013000700234014001600241026000700257026001100264181000600275 019000500281019000900286020001800295020001300313#Ba iu c#Truyn tranh#Sims, Lesley#Squillace, Elisa#Xun Uyn#K li: Lesley Sims ; Minh ho: Elisa Squillac e ; Xun Uyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a33tr. : tranh mu^b23cm#T n sch ting Anh: The three wishes#823#VH#360256#^a25000^b2000b#360256#VV16.04 653#B100#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00784000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820006000511810006000570010013000630020024000760030061001000070034001610050 01400195004001800209008001800227009001100245010000500256011002100261021015000282 020000700432020000700439020000900446013000700455016000300462019000500465#360257# VV16.04654#VV16.04655#^a170000^b2000b#Vi?t#641.5#N125A#Christine H#Nu n bng c tri tim#Nhng mn n - M quen thuc t gc bp yu thng ca ti#Christ ine H ; Phm Hng Anh dch#Phm Hng Anh#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2016#^a188tr. : nh^b23cm#Gii thiu thc n ch bin cc mn n khai v, mn n thn thuc, cc mn n km, mn ngt... ca Christine H - Qun qun Masterchef USA ma th 3#Nu n#Mn n#Ch bin#360257#KT#Dch## 00488000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010017000670020027000840070017001110040018001280080 01800146009001100164010000500175011001500180020001700195020001200212013000700224 016000300231#360258#VV16.04656#VV16.04657#^a82000^b1000b#Vi?t#895.92234#KH455C# Nguyn ng Thc#Khng c g & khng mt ai#Nguyn ng Thc#Ti bn ln th 2#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a306tr.^b19cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#360 258#VH## 00836000000000337000450000100200000000200270002000500140004700500140006100500080 00750070062000830040018001450080018001630090011001810100005001920110025001970150 05300222082000600275016000300281013000700284014001600291026000700307026001100314 02600110032518100060033601900050034201900050034702000130035202000110036502000200 0376021010200396#Kiyosaki, Robert T.#Doanh nghip ca th k 21#Fleming, John#Ki yosaki, Kim#Trn L#Robert T. Kiyosaki, John Fleming, Kim Kiyosaki ; Trn L dc h#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a259tr. : hnh v^b21cm#T n sch ting Anh: The business of the 21st century#338.7#XH#360259#^a75000^b30 00b#360259#VV16.04658#VV16.04659#D408N#Vi?t#Dch#Doanh nghip#Kinh doanh#B quy t thnh cng#Tm hiu cch thc cn thit to dng doanh nghip, nn tng s giu c cho tng lai bn thn bn## 00891000000000337000450000100100000000200170001000300520002700500170007900500240 00960050022001200070081001420040018002230080018002410090011002590100005002700110 01500275015003500290082000600325016000300331013000700334014001600341026001100357 02600070036802600110037518100070038601900050039301900050039802000110040302000200 0414021011900434#Burg, Bob#Ngi dm cho i#Cu chuyn nh v mt tng kinh d oanh thnh cng#Mann, John David#Dng Hong Thanh Giang#Nguyn Th Trc Qunh#B ob Burg, John David Mann ; Dch: Dng Hong Thanh Giang, Nguyn Th Trc Qunh# Ti bn ln th 8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a148tr.^b21cm#Tn sch tin g Anh: The go - giver#650.1#KT#360260#^a45000^b1500b#VV16.04661#360260#VV16.046 60#NG558D#Vi?t#Dch#Kinh doanh#B quyt thnh cng#Cu chuyn k v tng kinh doanh thnh cng ca mt thanh nin lun t li ch ngi khc ln trn li c h c nhn## 00485000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810005000600020005000650030012000700070015000820040019000970080 01800116009001100134010000500145011001500150020001700165020001200182016000300194 001001500197013000700212#VV16.04663#360261#VV16.04662#^a70000^b3000b#Vi?t#895.9 2234#S455#Sng#Tiu thuyt#Nguyn Ngc T#Ti bn ln th 11#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2016#^a229tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Nguyn Ngc T#360 261## 00916000000000325000450000200170000000500130001700500140003000500100004400500190 00540070048000730040018001210080018001390090011001570100005001680110030001730150 04700203082000600250016000300256013000700259014001700266026001100283026001100294 02600070030518100070031201900050031901900050032402000090032902000080033802102440 0346#Nh bo hin i#Trn c Ti#L Thanh Nhn#T L Tm#The Missouri Group#Th e Missouri Group b.s. ; Dch: Trn c Ti...#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2016#^a462tr. : hnh v, nh^b24cm#Tn sch ting Anh: News reporti ng and writing#070.4#XH#360262#^a158000^b1000b#VV16.04665#VV16.04664#360262#NH1 00B#Vi?t#Dch#Ngh bo#Nh bo#Cung cp nhng kin thc c bn v nh bo hin i, bao gm: Ngh bo v nh bo, cng c tng thut, ngh thut k chuyn, cc loi tin bi c bn, theo di chuyn ngnh, cc k thut c bit v vit cho c c loi hnh truyn thng c bit## 00672000000000265000450000200250000000300320002500400190005700800180007600900110 00940100005001050110032001100820008001420160003001500130007001530140016001600260 00700176026001100183026001100194181000600205019000500211020001100216020000900227 020001100236021015900247#Ting Nht cho mi ngi#Bn dch v gii thch ng ph p#Ti bn ln th 12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a190tr. : tranh v, bng ^b24cm#495.682#GT#360263#^a50000^b1500b#360263#VV16.04667#VV16.04666#T306N#Vi?t #Ting Nht#Ng php#Gio trnh#Gm 25 bi hc cc kin thc c bn ting Nht ( trnh s cp 1). Trong mi bi u c cu trc t vng, ng php, hi thoi, phn dch v mu cu minh ho## 00625000000000253000450000200250000000300150002500400190004000800180005900900110 00770100005000880110032000930820007001250160003001320130007001350140016001420260 01100158026001100169026000700180181000600187019000500193020001100198020001100209 021015100220#Ting Nht cho mi ngi#Bn ting Nht#Ti bn ln th 13#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a306tr. : tranh v, bng^b24cm#495.68#GT#360264#^a740 00^b1500b#VV16.04669#VV16.04668#360264#T306N#Vi?t#Ting Nht#Gio trnh#Gm 25 bi hc cc kin thc c bn v ting Nht. Trong mi bi u c cc phn mu c u, v d, hi thoi, luyn tp v cc cu hi t ra tr li## 00720000000000277000450000200250000000300070002500500100003200700150004200400180 00570080018000750090011000930100005001040110032001090820007001410160003001480130 00700151014001600158026001100174026000700185026001100192181000600203019000500209 020001100214020001100225021020600236#Ting Nht cho mi ngi#Hn t#Qunh Nh#Q unh Nh dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a230tr. : tra nh v, bng^b26cm#495.68#GT#360265#^a97000^b1500b#VV16.04670#360265#VV16.04671# T306N#Vi?t#Ting Nht#Gio trnh#Gm 25 bi hc tng quan v cc kin thc c b n ting Nht (trnh s cp 2). Gii thiu cc Hn t bt buc v thc hnh nh n bit chng; thc hnh vit v c cc t vng Hn t, c km v d minh ho## 01007000000000289000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200190 00301810006000490020055000550070051001100050015001610050014001760080010001900090 01500200010000500215011003700220015004400257021036400301001001300665020000800678 020001100686020001000697016000300707013000700710#VV16.04672#360266#^b300b#Vi?t#3 24.25970750959743#L302S#Lch s ng b v nhn dn x Tin in (1930 - 2015)#C h.b.: V Quc Hng, V Thanh Huyn, V Thanh Hin#V Thanh Huyn#V Thanh Hin#^ aNgh An#^aNxb. Ngh An#2015#^a166tr., 11tr. nh mu : bng^b21cm#TTS ghi: HND - UBND - UBMTTQ x Tin in#Khi qut a l t nhin v x hi x Tin in, huyn Nghi Xun, tnh H Tnh; qu trnh Chi b ng thnh lp v lnh o nhn dn u tranh gii phng dn tc; khng chin chng Php; khi phc, pht trin kinh t x hi; chi vin cho chin trng min Nam trong khng chin chng M; x y dng ch ngha x hi, vng bc trn con ng hi nhp v pht trin#V Qu c Hng#Lch s#ng b x#1930-2015#XH#360266## 00895000000000289000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200190 00301810006000490010012000550020061000670070017001280220004001450080010001490090 01500159010000500174011002500179015004500204021030500249020000800554020001100562 020001000573013000700583016000300590005001200593#VV16.04673#360267#^b150b#Vi?t#3 24.25970750959742#L302S#Khnh Trung#Lch s ng b x ng Hiu - Th x Thi H a (1995 - 2015)#Khnh Trung b.s.#T.1#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2015#^a142tr., 5t r. nh^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x ng Hiu#Khi qut iu kin t nhin, x hi v truyn thng vn ha cch mng x ng Hiu, th x Thi Ha, tnh Ngh An; qu trnh ng b x lnh o nhn dn tham gia khng chin chng Php, khng chin chng M xm lc; khi phc, pht trin kinh t x hi, vng bc trn con ng hi nhp v pht trin#Lch s#ng b x#1995-2015#360267#X H#Khnh Trung## 00452000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200100 00381810006000480010018000540020017000720030004000890070018000930220004001110080 01000115009001500125010000500140011002200145020001700167020000400184013000700188 016000300195#360268#VV16.04674#^a40000^b200b#Vi?t#895.92214#D125A#Nghim Xun T hng#Du n thi gian#Th#Nghim Xun Thng#T.2#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a 248tr. : bng^b21cm#Vn hc hin i#Th#360268#VH## 00979000000000313000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200190 00301810006000490020042000550070061000970050016001580050012001740050013001860050 01300199008001000212009001500222010000500237011003600242015009400278021023900372 020000800611020001100619020001000630016000300640001001500643013000700658#VV16.04 675#360269#^b200b#Vi?t#324.25970750959742#L302S#Lch s ng b x Hng Ha (195 3 - 2013)#B.s.: ng Thin Ti, Nguyn Th Nui ; S.t.: Chu Vn Tr...#Nguyn Th Nui#Chu Vn Tr#Chu Hng Sn#V Mnh Long#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2015#^a345 tr., 9tr. nh mu : bng^b21cm#TTS ghi: ng y - Hi ng nhn dn - y ban nh n dn - y ban Mt trn T quc x Hng Ha#Khi qut v vng t v con ngi x Hng Ha (thnh ph Vinh, tnh Ngh An); qu trnh ng b x Hng Ha lnh o nhn dn t khi ng ra i cho n i thng ma xun nm 1975, xy dng v bo v T quc, thc hin cng cuc i mi#Lch s#ng b x#1953-2013#XH#ng Thin Ti#360269## 00657000000000253000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200150 00301810006000450020028000510070017000790080010000960090015001060100005001210110 03000126021019800156020000900354016000300363001001700366020000900383013000700392 020000400399#360270#VV16.04676#^b200b#Vi?t#333.9130959742#B112M#70 xun - Dm d i s nghip#Nguyn Quang Ha#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a119tr., 16tr. nh m u^b21cm#Gm mt s bi bo, phng s, th vn vit v k s thy li Nguyn Qua ng Ha; ghi nhn nhng ng gp to ln ca ng i vi ngnh nng nghip ni chu ng v cng tc thy li tnh Ngh An ni ring#Thy li#XH#Nguyn Quang Ha#Bi vit#360270#Th## 00871000000000265000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200090 00301810006000390020059000450070029001040080011001330090029001440100005001730110 03700178021032200215020000800537020000700545020000900552020001000561013000700571 016000300578005002400581#VV16.04677#360271#^b300b#Vi?t#315.9711#M458S#Mt s ch tiu kinh t - x hi 2011 - 2015 tnh Lng Sn#Phng Thng k tng hp b.s.#^a Lng Sn#^aCc Thng k tnh Lng Sn#2015#^a135tr., 27tr. biu : bng^b24cm# Gii thiu nhng thnh tu, mt s hn ch, khuyt im v ch trng cn quan t m pht trin kinh t, x hi ca tnh Lng Sn giai on 2011 - 2015. Cung cp mt s ch tiu phn nh tnh hnh kinh t - x hi ca tnh v cc lnh vc: D n s v lao ng, ti khon quc gia v ngn sch nh nc, u t v xy dng.. .#Kinh t#X hi#Ch tiu#2011-2015#360271#XH#Phng Thng k tng hp## 00904000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820018000421810006000600020069000660030195001350080010003300090031003400100 00500371011001400376021019200390020001000582020001200592020001300604016000300617 020001100620013000700631#VV16.04679#VV16.04678#360272#^b1000b#Vi?t#345.597023230 2638#T310H#Tm hiu nhng quy nh mi ca php lut v phng, chng tham nhng# Thc hin n "Tuyn truyn, ph bin php lut v phng, chng tham nhng, c ng c ca Lin Hp Quc v chng tham nhng trong cn b, cng chc, vin chc v nhn dn giai on 2014 - 2016"#^aCn Th#^aS T php thnh ph Cn Th#2015 #^a30tr.^b21cm#Gm nhng cu hi p php lut, tm hiu ni dung Ngh nh chn h ph quy nh chi tit mt s iu ca Lut phng, chng tham nhng v ngh n h ca chnh ph v minh bch ti sn, thu nhp#Php lut#Phng chng#Sch hi p#XH#Tham nhng#360272## 01006000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820015000421810006000570020085000630030140001480080010002880090031002980100 00500329011001400334021029400348020001000642020001200652020001300664016000300677 020001400680020000800694013000700702020000700709#VV16.04681#VV16.04680#360273#^b 1000b#Vi?t#345.5970202638#T310H#Tm hiu mt s quy nh ca php lut v phng chng t nn ma ty, mi dm, c bc#Thc hin n "Tng cng cng tc ph bi n, gio dc php lut ti mt s a bn trng im v vi phm php lut giai on 2014 - 2016"#^aCn Th#^aS T php thnh ph Cn Th#2015#^a72tr.^b21cm#Gm nhng cu hi p php lut, tm hiu nhng quy nh ca B lut hnh s v ti phm ma ty, mi dm, c bc; nhng quy nh v x pht vi phm hnh chnh tron g lnh vc phng, chng t nn x hi; mt s vn v t chc cai nghin ma t y ti gia nh, cai nghin ma ty ti cng ng...#Php lut#Phng chng#Sch h i p#XH#T nn ma ty#Mi dm#360273#C bc## 00943000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820017000421810006000590020061000650030199001260080010003250090031003350100 00500366011001400371021024100385020001000626016000300636020001300639013000700652 020000900659020000900668#VV16.04683#VV16.04682#360274#^b1000b#Vi?t#346.597016002 638#T310H#Tm hiu nhng quy nh c bn ca Lut hn nhn v gia nh#Lut hn nhn v gia nh c Quc hi nc Cng ha x hi ch ngha Vit Nam kha XIII , ti k hp th 7 thng qua ngy 19 thng 6 nm 2014; Lut c hiu lc thi hnh t ngy 01 thng 01 nm 2015#^aCn Th#^aS T php thnh ph Cn Th#2015#^a54 tr.^b21cm#Gm nhng cu hi p php lut, tm hiu nhng quy nh v Lut hn n hn v gia nh: Nhng nguyn tc c bn ca ch hn nhn gia nh, nhng hn h vi bo v ch hn nhn gia nh, p dng nhng tp qun v hn nhn v g ia nh...#Php lut#XH#Sch hi p#360274#Hn nhn#Gia nh## 00759000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820018000421810006000600020073000660030140001390080010002790090031002890100 00500320011001400325021009200339020001000431020001800441020001300459016000300472 020001100475013000700486#VV16.04685#VV16.04684#360275#^b1000b#Vi?t#344.597042320 2638#H428#Hi - p mt s quy nh ca php lut v mi trng, an ton thc p hm#Thc hin n "Tng cng cng tc ph bin, gio dc php lut ti mt s a bn trng im v vi phm php lut giai on 2014 - 2016"#^aCn Th#^aS T php thnh ph Cn Th#2015#^a34tr.^b21cm#Gm nhng cu hi p php lut, tm hiu nhng quy nh v mi trng v an ton thc phm#Php lut#An ton thc p hm#Sch hi p#XH#Mi trng#360275## 00797000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820016000421810006000580020031000640030140000950080010002350090031002450100 00500276011001400281021020700295020001000502020000800512020001300520016000300533 013000700536#VV16.04687#VV16.04686#360276#^b1000b#Vi?t#346.59704302638#H428#Hi - p php lut v t ai#Thc hin n "Tng cng cng tc ph bin, gio dc php lut ti mt s a bn trng im v vi phm php lut giai on 2014 - 2016"#^aCn Th#^aS T php thnh ph Cn Th#2015#^a44tr.^b21cm#Gm nhng c u hi p php lut, tm hiu nhng quy nh v t ai nh: Ti sn t ai khi nh nc thu hi, chi tr tin bi thng, h tr, ti nh c, ng k, cp gi y chng nhn quyn s dng t...#Php lut#t ai#Sch hi p#XH#360276## 00753000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820017000421810006000590020042000650030140001070080010002470090031002570100 00500288011001400293021014000307020001000447020001900457020001300476016000300489 013000700492#VV16.04689#360277#VV16.04688#^b1000b#Vi?t#343.597093802638#H428#H i - p php lut v an ton giao thng#Thc hin n "Tng cng cng tc ph bin, gio dc php lut ti mt s a bn trng im v vi phm php lut gia i on 2014 - 2016"#^aCn Th#^aS T php thnh ph Cn Th#2015#^a30tr.^b21cm# Gm nhng cu hi p php lut v an ton giao thng ng b v an ton giao t hng ng thy ni a c quy nh trong lut giao thng#Php lut#An ton gi ao thng#Sch hi p#XH#360277## 00705000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820008000421810006000500020113000560080010001690090031001790100005002100110 01400215021014300229020001000372020000900382020001300391016000300404020001600407 013000700423020000900430#VV16.04691#VV16.04690#360278#^b1000b#Vi?t#349.597#H428 #Hi - p quy nh ca php lut v vic lm, bo him x hi v cung cp, s d ng internet, thng tin trn mng#^aCn Th#^aS T php thnh ph Cn Th#2015# ^a42tr.^b21cm#Gm nhng cu hi p, gii thiu nhng quy nh ca php lut v vic lm, bo him x hi v cung cp, s dng internet, thng tin trn mng#Ph p lut#Vic lm#Sch hi p#XH#Bo him x hi#360278#Internet## 01030000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820017000421810006000590020096000650070041001610080005002020090021002070100 00500228011002200233015003200255021034400287020001000631020001600641020001800657 016000300675005003600678020001900714013000700733#VV16.04692#360279#VV16.04693#^b 1568b#Vi?t#343.597096402632#C101V#Cc vn bn quy phm php lut v vn ti hng ha, hnh khch, hnh l trn ng thy ni a#V Php ch - B Giao thng V n ti b.s.#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a213tr. : bng^b21cm#TTS ghi: B Gia o thng Vn ti#Gii thiu Lut Giao thng ng thu ni a, gm nhng quy n h chung v nhng quy nh c th v quy hoch, xy dng v bo v kt cu h tn g giao thng ng thu ni a, phng tin thu ni a, thuyn vin v ngi li phng tin...; nhng ngh nh, thng t quy nh v vn ti hng ha, hnh khch, hnh l trn ng thy ni a#Php lut#Lut giao thng#Vn bn php l ut#XH#V Php ch - B Giao thng Vn ti#ng thu ni a#360279## 00754000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820017000421810006000590020064000650070041001290080005001700090021001750100 00500196011002200201015003200223021012300255020001000378020002500388020001700413 013000700430016000300437005003600440#VV16.04694#VV16.04695#360280#^b1300b#Vi?t#3 43.597097802638#C101V#Cc vn bn quy nh chi tit Lut Hng khng dn dng Vi t Nam#V Php ch - B Giao thng Vn ti b.s.#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a 229tr. : bng^b21cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Gii thiu mt s ngh nh quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu lut ca Lut Hng khng dn dng Vit Nam#Php lut#Lut hng khng dn dng#Vn bn php qui#360280#XH#V Php ch - B Giao thng Vn ti## 00748000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820012000411810006000530010014000590020020000730030007000930070014001000080 00500114009002100119010000500140011001500145020001700160020000300177013000700180 016000300187021029200190#VV16.04697#360281#VV16.04696#^b315b#Vi?t#895.9228403#M1 18#V Phm Chnh#Mt ng chy bng#Tp k#V Phm Chnh#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2016#^a296tr.^b21cm#Vn hc hin i#K#360281#VH#Gm 26 bi k ghi li nh ng giai on kh khn, gian kh, nhng cng rt ho hng ca ngnh Giao thng v n ti trong nhng nm thng khng chin chng M cu nc; cng nh trong qu tr nh ngnh Giao thng vn ti cng qun dn c nc xy dng t nc sau khi th ng nht hai min Nam - Bc## 01051000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810008000610010017000690020125000860030017002110070041002280050 01500269008000500284009002100289010000500310011003100315013000700346016000300353 021031200356020002000668020000700688020001100695020001700706020001400723#VV16.04 699#VV16.04698#360282#^a125000^b215b#Vi?t#388.109597#NGH305C#Nguyn Hng Thi#N ghin cu ri ro v phn b ri ro trong u t pht trin c s h tng giao th ng ng b theo hnh thc hp tc cng t#Sch chuyn kho#Nguyn Hng Thi (c h.b.), Thn Thanh Sn#Thn Thanh Sn#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a296tr. : h nh v, bng^b21cm#360282#XH#H thng c s l lun v hnh thc hp tc cng t . Nghin cu, xc nh thc trng v phn b cc yu t ri ro trong hnh thc h p tc cng t pht trin c s h tng giao thng ng b, t a ra mt s xut kim sot yu t ri ro c bn nhm pht trin c s h tng giao thng ng b Vit Nam#Giao thng ng b#Ri ro#Pht trin#Sch chuyn kho#C s h tng## 00696000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010009000650020029000740070009001030080005001120090 02100117010000500138011001500143013000700158016000300165021021600168020002000384 020001700404020000900421#VV16.04701#VV16.04700#360283#^a118000^b515b#Vi?t#338.9 597#T550C#Trn Vn#T cuc sng ti ngh trng#Trn Vn#^aH.#^aGiao thng Vn t i#2015#^a279tr.^b21cm#360283#XH#Gm nhiu bi vit phn nh chn thc, a chiu , sinh ng v cc vn ca cuc sng, v m hnh tng trng mi v hi nhp kinh t quc t, khng nh cuc sng thng ngy v ngh trng l khng c kho ng cch#Tng trng kinh t#Hi nhp quc t#Bi vit## 00952000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820017000421810008000590020082000670070041001490080005001900090021001950100 00500216011001500221015003200236021025800268020001000526020001600536020001600552 020001900568013000700587016000300594005003600597020001700633#VV16.04702#VV16.047 03#360284#^b2345b#Vi?t#343.597096402638#NGH300#Ngh nh x pht vi phm hnh c hnh trong lnh vc giao thng ng thu ni a#V Php ch - B Giao thng v n ti b.s.#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a121tr.^b21cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Gii thiu ngh nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao th ng ng thu ni a gm: Nhng qui nh chung, hnh vi vi phm hnh chnh, hn h thc x pht, thm quyn x pht v p dng cc bin php khc phc hu qu c ng cc iu khon thi hnh#Php lut#Pht hnh chnh#Lut giao thng#ng thu ni a#360284#XH#V Php ch - B Giao thng vn ti#Vn bn php qui## 00952000000000313000450000200790000000300170007900500150009600500180011100500170 01290050015001460050017001610070063001780080005002410090023002460100005002690110 03100274082001200305016000300317013000700320014001600327026000700343026001100350 181000700361019000500368020001000373020002400383020001700407021021400424#Pht tr in sn phm ti chnh phi sinh cho th trng bt ng sn Vit Nam#Sch chu yn kho#Quch Mnh Ho#Trn Th Thanh T#Trn Th Thi H#L Trung Thnh#Nguyn Quc Vit#Quch Mnh Ho (ch.b.), Trn Th Thanh T, Trn Th Thi H...#^aH.#^ aKhoa hc v K thut#2016#^a207tr. : hnh v, bng^b24cm#332.7209597#XH#360285# ^a128000^b100b#360285#VV16.04704#PH110T#Vi?t#Ti chnh#Th trng bt ng sn# Sch chuyn kho#Cung cp cc kin thc nn tng v sn phm ti chnh bt ng sn, thc trng nhu cu sn phm ti chnh, kinh nghim th gii v gii php ph t trin cc sn phm ti chnh cho th trng bt ng sn Vit Nam## 00400000000000241000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200100 00301810006000400010011000460020011000570030004000680070011000720080015000830090 01000098010000500108011001400113020001700127020000400144013000700148016000300155 #360286#VV16.04705#^b100b#Vi?t#895.92214#T306L#L Vn Tu#Ting lng#Th#L Vn Tu#^aNxb. Ngh An#^aNgh An#2016#^a68tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#360286#VH## 00725000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820018000421810006000600010014000660020070000800070050001500050012002000050 01400212008000500226009001100231010000500242011002600247013000700273016000300280 021016700283020000900450#VV16.04707#VV16.04706#360287#^b3850b#Vi?t#627.124095970 9146#D305B#L nh Thnh#Din bin cc ca sng ven bin min Trung v nhng gi i php n nh#L nh Thnh (ch.b.), V Minh Ct, Nguyn B Qu#V Minh Ct#Ngu yn B Qu#^aH.#^aXy dng#2015#^a133tr. : minh ho^b24cm#360287#KT#Tng quan v din bin ca sng. Nhn t nh hng ti din bin cc ca sng v nghin cu xut nhng gii php n nh cc ca sng in hnh ven bin min Trung#Ca s ng## 00629000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820007000421810007000490010013000560020038000690070013001070080005001200090 01100125010000500136011001500141021016800156020001000324020001000334020000900344 013000700353016000300360#VV16.04709#VV16.04708#360288#^b3850b#Vi?t#627.52#QU600T #Trn Vn Su#Quy trnh vn hnh h thng knh ti#Trn Vn Su#^aH.#^aXy dng #2015#^a109tr.^b24cm#Gii thiu h thng knh, cc cp knh, cc hnh thc ly n c ca knh, quy trnh vn hnh ca h thng knh v iu kin mt h thng knh vn hnh ng quy trnh#Knh ti#Qui trnh#Vn hnh#360288#KT## 00565000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820004000511810007000550010014000620020029000760070014001050080005001190090 01100124010000500135011001500140013000700155016000300162021011100165020000600276 020000800282020000900290#360289#VV16.04710#VV16.04711#^a115000^b1000b#Vi?t#610# TH250N#Ng c Vng#Th no l vn ho sc kho?#Ng c Vng#^aH.#^aTri thc# 2016#^a478tr.^b21cm#360289#KT# cp n thc trng v din mo ca ngnh y hc hin nay v c s, ni dung xy dng nn vn ho sc kho#Y hc#Vn ho#Sc k ho## 00784000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820019000411810006000600020094000660080011001600090006001710100005001770110 02500182015009900207020000800306020001100314013000700325016000300332021018500335 020001000520#VV16.04713#VV16.04712#360290#^b100b#Vi?t#324.25970750959769#L302S#L ch s truyn thng cch mng ca ng b v nhn dn cc dn tc x Lc Thanh ( 1975 - 2015)#^aLm ng#^aS.n#2015#^a384tr. : nh mu^b21cm#TTS ghi: ng b th nh ph Bo Lc, ng u, HND, UBND, UBMTTQVN x Lc Thanh. - Lu hnh ni b#L ch s#ng b x#360290#XH#Gii thiu qu trnh hnh thnh, pht trin ca ng b v phong tro thi ua yu nc ca nhn dn x Lc Thanh (thuc thnh ph B o Lc, tnh Lm ng) trong 40 nm qua (1975 - 2015)#1975-2015## 00558000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520030013000650070032000780220005001100050013001150050 01200128008001800140009001100158010000500169011002600174012001400200020001700214 020001300231016000300244019001400247013000700261#360291#VN16.01331#^a18000^b160 0b#Vi?t#895.63#L435S#Love so life#Truyn tranh#Kaede Kouchi ; Qunh Hng dch#T .14#Kaede Kouchi#Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a183tr. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#360291## 00718000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070083000840220033001670220005002000050 01400205005001600219005001200235005000900247008001800256009001100274010000500285 01100260029002000170031602000130033301600030034601900140034901200220036301300070 0385#360292#VN16.01332#^a25000^b8000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t Kindaichi#Truy n tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanaki ; V tranh: Fumiya Sato ; Du y Ngc dch#n mng trn chuyn tu o thut#T.15#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanaki# Fumiya Sato#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a294tr. : tranh v^b18cm #Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#T3: Tui trng thnh#360292## 00603000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220004001190050010001230050 00800133004001300141008001800154009001100172010000500183011002600188012003200214 020001800246020001300264013000700277016000300284019001400287#360293#VN16.01333#^ a18000^b3000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.1#Ono Eriko#Hi Th#In ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a187tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#360293#VH#Dch Nht Bn## 00603000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220004001190050010001230050 00800133004001300141008001800154009001100172010000500183011002600188012003200214 020001800246020001300264016000300277019001400280013000700294#360294#VN16.01334#^ a18000^b3000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.2#Ono Eriko#Hi Th#In ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a187tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#360294## 00551000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810005000460020004000510030013000550070030000680220004000980050015001020050 00800117008001800125009001100143010000500154011002600159012002200185020001700207 020001300224016000300237019001400240013000700254#360295#VN16.01335#^a18000^b300 0b#Vi?t#895.63#M315#Mix#Truyn tranh#Mitsuru Adachi ; Cm Vn dch#T.2#Mitsuru A dachi#Cm Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a182tr. : tranh v^b18cm#T3: Tu i trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#360295## 00564000000000289000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100060 00300140016000360020013000520030013000650070031000780220005001090050011001140050 01300125008001200138009001700150010000500167011002600172012002200198020001700220 020001300237016000300250019001400253013000700267#360296#VN16.01336#Vi?t#895.63#C 430N#^a20000^b2000b#Con nh giu#Truyn tranh#Yoko Kamio ; Hoc Qu an dch#T. 23#Yoko Kamio#Hoc Qu an#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a185tr. : tranh v ^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#3602 96## 00648000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003400500170 00390820007000561810007000630020025000700030013000950070036001080220005001440220 04900149005001200198008001200210009001700222010000500239011002600244012002200270 020001700292020001300309016000300322019001400325013000700339#VN16.01337#360297#^ a20000^b2000b#Vi?t#Yoichi Takahashi#895.63#TS505A#Tsubasa - Gic m sn c#Truy n tranh#Yoichi Takahashi ; Phc Nguyn dch#T.23#Mnh h v i cnh - Cc chi n s cung nhit!!#Phc Nguyn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a185tr. : tran h v^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn# 360297## 00564000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810007000470020018000540030013000720070042000850220005001270080012001320090 01700144010000500161011002600166020001700192020001300209005001400222016000300236 019001400239005001000253005000400263013000700267#VN16.01338#360298#^a18000^b200 00b#Vi?t#895.63#TH126G#Thy gio ca ti#Truyn tranh#Izumi Tsubaki ; Kim Trang dch ; Nic h..#T.18#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a197tr. : tranh v^b18cm #Vn hc hin i#Truyn tranh#Izumi Tsubaki#VH#Dch Nht Bn#Kim Trang#Nic#3602 98## 00598000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020007000520030013000590070047000720220016001190220005001350050 00900140008001200149009001700161010000500178011002600183012002200209020001700231 020001300248016000300261019001400264005001100278013000700289#360299#VN16.01339#^ a18000^b3000b#Vi?t#895.63#N109U#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimoto ; Dch: A nh Vit, Khnh Hng#K k tha...!!#T.19#Anh Vit#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2 015#^a200tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 13+#Vn hc hin i#Truyn tran h#VH#Dch Nht Bn#Khnh Hng#360299## 00599000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020007000520030013000590070047000720220005001190220017001240050 00900141008001200150009001700162010000500179011002600184012002200210020001700232 020001300249016000300262019001400265005001100279013000700290#360300#VN16.01340#^ a18000^b3000b#Vi?t#895.63#N109U#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimoto ; Dch: A nh Vit, Khnh Hng#T.20#Naruto vs Sasuke#Anh Vit#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng# 2016#^a183tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 13+#Vn hc hin i#Truyn tra nh#VH#Dch Nht Bn#Khnh Hng#360300## 00602000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020007000520030013000590070047000720220005001190220020001240050 00900144008001200153009001700165010000500182011002600187012002200213020001700235 020001300252016000300265019001400268005001100282013000700293#VN16.01341#360301#^ a18000^b3000b#Vi?t#895.63#N109U#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimoto ; Dch: A nh Vit, Khnh Hng#T.21#Khng th tha th!!#Anh Vit#^aHi Phng#^aNxb. Hi Ph ng#2016#^a209tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 13+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Khnh Hng#360301## 00616000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020007000520030013000590070049000720220005001210220030001260050 01000156008001200166009001700178010000500195011002600200012002200226020001700248 020001300265016000300278019001400281005001200295013000700307#360302#VN16.01342#^ a18000^b3000b#Vi?t#895.63#N109U#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimoto ; Dch: K im Trang, Minh Nguyt#T.49#Hi ngh 5 Kage, khai mc...!#Kim Trang#^aHi Phng#^ aNxb. Hi Phng#2016#^a182tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 13+#Vn hc hi n i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Minh Nguyt#360302## 00599000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020007000520030013000590070043000720220005001150220025001200050 01000145008001200155009001700167010000500184011002600189012002200215020001700237 020001300254016000300267019001400270005000600284013000700290#360303#VN16.01343#^ a18000^b3000b#Vi?t#895.63#N109U#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimoto ; Dch: K im Trang, Zelda#T.50#Trn chin sinh t Suiro#Kim Trang#^aHi Phng#^aNxb. Hi P hng#2016#^a186tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 13+#Vn hc hin i#Truy n tranh#VH#Dch Nht Bn#Zelda#360303## 00586000000000301000450002600070000002600110000701200270001801400160004501900050 00610820007000661810007000730020027000800030013001070070020001200220005001400220 01200145008001200157009001700169010000500186011002600191020001700217020001300234 005001000247005000300257016000300260019001400263013000700277#360304#VN16.01344#D nh cho tui trng thnh#^a20000^b3000b#Vi?t#895.63#BL200C#Bleach - S mng th n cht#Truyn tranh#Tite Kubo ; V dch#T.52#End of bond#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a180tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#Tite Kubo#V #VH#Dch Nht Bn#360304## 00599000000000301000450002600070000002600110000701200270001801400160004501900050 00610820007000661810007000730020027000800030013001070070020001200220005001400220 02500145008001200170009001700182010000500199011002600204020001700230020001300247 005001000260005000300270016000300273019001400276013000700290#360305#VN16.01345#D nh cho tui trng thnh#^a20000^b3000b#Vi?t#895.63#BL200C#Bleach - S mng th n cht#Truyn tranh#Tite Kubo ; V dch#T.53#The deathberry returns 2#^aHi Ph ng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a208tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Truyn tranh #Tite Kubo#V#VH#Dch Nht Bn#360305## 00597000000000301000450002600110000002600070001101200270001801400160004501900050 00610820007000661810007000730020027000800030013001070070020001200220005001400220 02300145008001200168009001700180010000500197011002600202020001700228020001300245 005001000258005000300268016000300271019001400274013000700288#VN16.01346#360306#D nh cho tui trng thnh#^a20000^b3000b#Vi?t#895.63#BL200C#Bleach - S mng th n cht#Truyn tranh#Tite Kubo ; V dch#T.54#Goodbye to our xcution#^aHi Phng #^aNxb. Hi Phng#2016#^a204tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#T ite Kubo#V#VH#Dch Nht Bn#360306## 00604000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810006000470020020000530030013000730070053000860050018001390050012001570050 00900169008001200178009001700190010000500207011002600212012002200238020001700260 020001300277013000700290016000300297019001400300#VN16.01347#360307#^a21000^b100 00b#Vi?t#895.63#N109N#Naruto ngoi truyn#Truyn tranh#Masashi Kishimoto ; Phc Nguyn dch ; Khnh An h..#Masashi Kishimoto#Phc Nguyn#Khnh An#^aHi Phng#^ aNxb. Hi Phng#2015#^a212tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 13+#Vn hc hi n i#Truyn tranh#360307#VH#Dch Nht Bn## 00595000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020011000520030013000630070032000760220005001080050013001130050 01200126004001400138008001200152009001700164010000500181011002600186012002700212 020001700239020001300256013000700269016000300276019001400279#360308#VN16.01348#^ a20000^b2000b#Vi?t#895.63#F103T#Fairy tail#Truyn tranh#Hiro Mashima ; Phc Ngu yn dch#T.29#Hiro Mashima#Phc Nguyn#Ti bn ln 1#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phn g#2016#^a198tr. : tranh v^b17cm#Dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru yn tranh#360308#VH#Dch Nht Bn## 00595000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020011000520030013000630070032000760220005001080050013001130050 01200126004001400138008001200152009001700164010000500181011002600186012002700212 020001700239020001300256016000300269019001400272013000700286#VN16.01349#360309#^ a20000^b2000b#Vi?t#895.63#F103T#Fairy tail#Truyn tranh#Hiro Mashima ; Phc Ngu yn dch#T.30#Hiro Mashima#Phc Nguyn#Ti bn ln 1#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phn g#2016#^a198tr. : tranh v^b17cm#Dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru yn tranh#VH#Dch Nht Bn#360309## 00596000000000301000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100060 00300140016000360020011000520030013000630070043000760220005001190050013001240050 01200137008001200149009001700161010000500178011002600183012002700209020001700236 020001300253016000300266019001400269005000400283013000700287#360310#VN16.01350#V i?t#895.63#F103T#^a20000^b5000b#Fairy tail#Truyn tranh#Hiro Mashima ; Phc Ngu yn dch ; Nic h..#T.48#Hiro Mashima#Phc Nguyn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2 016#^a187tr. : tranh v^b17cm#Dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Nic#360310## 00596000000000301000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100060 00300140016000360020011000520030013000630070043000760220005001190050013001240050 01200137008001200149009001700161010000500178011002600183012002700209020001700236 020001300253016000300266019001400269005000400283013000700287#360311#VN16.01351#V i?t#895.63#F103T#^a20000^b5000b#Fairy tail#Truyn tranh#Hiro Mashima ; Phc Ngu yn dch ; Nic h..#T.49#Hiro Mashima#Phc Nguyn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2 015#^a187tr. : tranh v^b17cm#Dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Nic#360311## 00596000000000301000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100060 00300140016000360020011000520030013000630070043000760220005001190050013001240050 01200137008001200149009001700161010000500178011002600183012002700209020001700236 020001300253016000300266019001400269005000400283013000700287#360312#VN16.01352#V i?t#895.63#F103T#^a20000^b5000b#Fairy tail#Truyn tranh#Hiro Mashima ; Phc Ngu yn dch ; Nic h..#T.50#Hiro Mashima#Phc Nguyn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2 016#^a189tr. : tranh v^b17cm#Dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Nic#360312## 00853000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560020033000630070075000960050014001710050019001850050 01900204005001500223005001500238005000900253004001900262008001800281009001100299 01000050031001100250031502101150034002000080045502000100046302000150047301300070 0488016000300495019000500498#360313#VN16.01354#VN16.01353#^a12000^b2000b#Vi?t#1 79.9#NH556C#Nhng cu chuyn v lng trc n#Lucas Parker, Deborah Rasmussen, Kr istin Seuntjens... ; Bch Nga bin dch#Parker, Lucas#Rasmussen, Deborah#Seuntje ns, Kristin#Frank, Laksman#Allen, Valerie#Bch Nga#Ti bn ln th 12#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2016#^a84tr. : tranh v^b19cm#Tp hp nhng cu chuyn gio d c cc em v tnh trung thc, tnh nhn i, lng dng cm, tinh thn trch nhim ...#o c#Truyn k#Sch thiu nhi#360313#XH#Dch## 00938000000000397000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810007000560020033000630070068000960050015001640050011001790050 02100190005001700211005001900228005000900247005002300256005001900279004001900298 00800180031700900110033501000050034601100250035102100900037602000170046602000100 0483020000700493020001000500020001500510013000700525016000300532019000500535#VN1 6.01356#VN16.01355#360314#^a12000^b2000b#Vi?t#179.9#NH556C#Nhng cu chuyn v lng bit n#Suzanne Boyce, Max Coots, Lonni Collins Pratt...; Dch: Bch Nga... #Boyce, Suzanne#Coots, Max#Pratt, Lonni Collins#Hodges, Meredith#Mason, Carolyne M.#Bch Nga#Nguyn Th Qunh Giang#Lm Nguyn Yn Anh#Ti bn ln th 21#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a72tr. : tranh v^b19cm#Tp hp nhng cu chuyn ma ng tnh gio dc o c, tnh cch cho tr em v lng bit n#Gio dc o c# Nhn cch#Tr em#Truyn k#Sch thiu nhi#360314#XH#Dch## 00899000000000373000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810007000560020033000630070088000960050021001840050022002050050 02100227005001500248005001600263005000900279004001900288008001800307009001100325 01000050033601100250034102100850036602000170045102000100046802000070047802000100 0485020001500495016000300510019000500513013000700518#VN16.01358#VN16.01357#36031 5#^a12000^b2000b#Vi?t#179.9#NH556C#Nhng cu chuyn v lng nhn i#Judith S. J ohnessee, Jennifer Love Hewitt, Susan Daniels Adams... ; Bch Nga bin dch#Joh nessee, Judith S.#Hewitt, Jennifer Love#Adams, Susan Daniels#Davis, Clifton#Fulg hum, Robert#Bch Nga#Ti bn ln th 12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a69tr . : tranh v^b19cm#Tp hp nhng cu chuyn nhm gio dc o c, tnh cch cho tr em v lng nhn i#Gio dc o c#Nhn cch#Tr em#Truyn k#Sch thiu n hi#XH#Dch#360315## 00710000000000301000450000200530000000300130005300500160006600500130008200500190 00950070065001140080018001790090011001970100005002080110027002130150057002400820 00400297016000300301013000700304014001600311026000700327026001100334026001100345 181000700356019000500363019000900368020001800377020001300395#Nhng cu chuyn Gi ng sinh vui nhn dnh cho tr em#Truyn tranh#Punter, Russell#Webb, Philip#Bo Qu ng Giang#Russell Punter ; Minh ho: Philip Webb ; Bo Qu ng Giang dch# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a103tr. : tranh mu^b19cm#Tn sch ting Anh: Chrismas stories for little children#823#VH#360316#^a72000^b2000b#360316#VN16. 01360#VN16.01359#NH556C#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00747000000000313000450000200520000000300130005200500160006500500140008100500150 00950050024001100050016001340070066001500080018002160090011002340100005002450110 02700250015005500277082000400332016000300336013000700339014001700346026001100363 026000700374181000700381019000500388019000900393020001800402020001300420#Nhng c u chuyn cp bin vui nhn dnh cho tr em#Truyn tranh#Punter, Russell#Davies , Benji#Fox, Christyan#Guicciardini, Desideria#Trn Huyn Trn#Russell Punter ; Minh ho: Benji Davies... ; Trn Huyn Trn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 16#^a175tr. : tranh mu^b19cm#Tn sch ting Anh: Pirate stories for little chil dren#823#VH#360317#^a104000^b2000b#VN16.01361#360317#NH556C#Vi?t#Dch Anh#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh## 00437000000000253000450002600110000002600110001102600070002201900050002901400080 00340820010000421810006000520010013000580020013000710030004000840070013000880080 00500101009002100106010000500127011002000132020001700152020000400169016000300173 013000700176#VN16.01363#VN16.01362#360318#Vi?t#^b1015b#895.92214#V121C#inh Vn Nhu#Vn cn xun#Th#inh Vn Nhu#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2016#^a89tr. : nh^b 19cm#Vn hc hin i#Th#VH#360318## 00623000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810007000490010015000560020038000710030011001090070015001200080005001350090 01900140010000500159011003100164021008200195020001900277020001600296020001200312 013000700324016000300331020001100334#VN16.01364#360319#^a65000^b1000b#Vi?t#895. 92212#NH556V#Nguyn Kha Lc#Nhng vin ngc qu trong Truyn Kiu#Bnh ging#Ngu yn Kha Lc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a136tr. : nh, tranh v^b19cm#Nghin c u, bnh ging nhng cu th Kiu hm sc v ngn t v ngh thut th ca#Nghin cu vn hc#Vn hc cn i#Truyn Kiu#360319#VH#Bnh ging## 00601000000000277000450000100150000000200300001500300110004500700150005600800050 00710090019000760100005000950110015001000820010001150160003001250130007001280140 01500135026000700150026001100157181000700168019000500175020001900180020001600199 020001200215020001100227021008500238#Nguyn Kha Lc#Trng & hoa trong Truyn Ki u#Bnh ging#Nguyn Kha Lc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a151tr.^b19cm#895.9221 2#VH#360320#^a58000^b500b#360320#VN16.01365#TR116&#Vi?t#Nghin cu vn hc#Vn hc cn i#Truyn Kiu#Bnh ging#Nghin cu 2 thc th xuyn sut tc phm Tru yn Kiu ca Nguyn Du l: Trng v hoa## 00988000000000325000450000200230000000500120002300500210003500500220005600500190 00780070073000970080005001700090011001750100005001860110025001910120020002160150 04700236082000400283016000300287013000700290014001600297026001100313026000700324 02600110033118100060034201900050034801900050035302000150035802000100037302102790 0383#Hi thnh chng ta cn#Sper, David#DeHaan II, Martin R.#DeHaan III, Martin R.#DeHaan, Richard W.#David Sper, Martin R. DeHaan II, Martin R. DeHaan III, Ric hard W. DeHaan#^aH.#^aTn gio#2015#^a120tr. : hnh v^b18cm#Khm ph cc ch #Tn sch ting Anh: Our daily bread ministries#282#XH#360321#^a20000^b1000b#VN 16.01366#360321#VN16.01367#H452T#Vi?t#Dch#o Thin cha#Hi Thnh#Cung cp ci nhn ton cnh v Kinh thnh, t lm r thm v c Cha Tri. Trnh by nh ng cng c cn cho s th phng. Gii thiu cch xy dng mt Hi thnh lnh mn h, pht trin. Nguyn tc thnh kinh xy dng mi quan h gia mc s v cc thuc vin trong hi thnh## 00432000000000241000450002600110000002600070001101900050001801400150002308200100 00381810008000480010013000560020018000690030004000870070013000910080010001040090 01500114010000500129011002500134020001700159020000400176016000300180013000700183 #VN16.01368#360322#Vi?t#^a36000^b500b#895.92214#NGH200C#T Quang Tm#Nghe chim gi bn#Th#T Quang Tm#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a94tr. : tranh v^b19cm# Vn hc hin i#Th#VH#360322## 00435000000000241000450002600110000002600070001101900050001801400070002308200100 00301810006000400010017000460020019000630030004000820070017000860080010001030090 01500113010000500128011002900133020001700162020000400179016000300183013000700186 #VN16.01369#360323#Vi?t#^b150b#895.92214#120T#Nguyn Vn Duyt#m tnh qu h ng#Th#Nguyn Vn Duyt#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a115tr., 7tr. nh mu^b19 cm#Vn hc hin i#Th#VH#360323## 00428000000000241000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200100 00381810006000480010018000540020017000720030004000890070018000930080010001110090 01500121010000500136011001400141020001700155020000400172013000700176016000300183 #VN16.01370#360324#^a35000^b200b#Vi?t#895.92214#N116T#Nguyn Quang Phc#Nng t nh cu v#Th#Nguyn Quang Phc#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2015#^a96tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#360324#VH## 00697000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820009000421810006000510020042000570080012000990090017001110100005001280110 02100133021018000154020001900334020000700353020000700360020000900367016000300376 015004500379013000700424#VN16.01372#VN16.01371#360325#^b5650b#Vi?t#363.1207#C120 N#Cm nang li xe m t, xe gn my an ton#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a 35tr. : bng^b15cm#Gii thiu nhng qui tc vng m bo an ton i vi ng i iu khin m t, xe gn my v mt s k nng, kinh nghim khi iu khin m t, xe gn my khi tham gia giao thng#An ton giao thng#Li xe#Xe my#Cm nang #XH#TTS ghi: U ban An ton giao thng Quc gia#360325## 00569000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820009000421810006000510010010000570020018000670070015000850080005001000090 01100105010000500116011001400121015002800135021011300163020000900276020000800285 013000700293016000300300#VN16.01374#VN16.01373#360326#^b1000b#Vi?t#294.3443#C455 P#Php Tnh#Cng phu hnh tr#Php Tnh b.s.#^aH.#^aTn gio#2016#^a88tr.^b15cm# TTS ghi: Php l ng hnh#Trnh by quan nim ca o Pht v: Thin nh, ni m Pht, tr ch, bo h tm thc, n lam, tnh tam nghip...#o Pht#Tu hnh#36 0326#XH## 00917000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820016000421810006000580020153000640080012002170090017002290100005002460110 01400251021032800265020001000593020001600603020001700619020001700636013000700653 016000300660#VN16.01375#VN16.01376#360327#^b5650b#Vi?t#343.59709402638#C101Q#Cc quy nh v x pht vi phm hnh chnh i vi mt s hnh vi vi phm quy nh v vn ti ng b v t chc qun l hot ng vn ti bng xe t#^aHi Phn g#^aNxb. Hi Phng#2016#^a43tr.^b15cm#Trnh by cc quy nh x pht vi phm hn h chnh i vi mt s hnh vi vi phm quy nh v vn ti ng b v vi phm k hc lin quan n giao thng ng b i vi t ch khch, t ti v cc lo i xe tng t xe t. Mt s quy nh v t chc, qun l hot ng vn ti b ng xe t v dch v h tr vn ti ng b#Php lut#Pht hnh chnh#Vn ti ng b#Vn bn php qui#360327#XH## 00637000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570020023000630220004000860040019000900080018001090090 01100127010000500138011002100143021017500164020001700339020001700356016000300373 013000700376#VN16.01377#VN16.01378#360328#^a33000^b3000b#Vi?t#001.94#B300A#B n mi mi l b n#T.3#Ti bn ln th 24#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a17 5tr. : nh^b19cm#Gii thiu nhng hin tng b n, k l xy ra trong cuc sng m khoa hc cha gii thch c nh: con b c hai khun mt, ma mu b n t i n , hin tng sao chi...#Hin tng b n#Sch thng thc#XH#360328## 00587000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200120 00391810006000510020011000570030004000680070065000720050011001370050016001480050 00800164005001300172005001200185008000500197009000900202010000500211011002100216 020001700237020000400254016000300258005001700261013000700278#VN16.01379#360329#^ a135000^b230b#Vi?t#895.9221008#H561X#Hng xun#Th#Bi Vn n, Nguyn Quang n , Phm B... ; Bi Trng Thng ch.b.#Bi Vn n#Nguyn Quang n#Phm B#Trn V n Bn#Lu Vn Bu#^aH.#^aH Ni#2016#^a535tr. : nh^b19cm#Vn hc hin i#Th#V H#Bi Trng Thng#360329## 00722000000000241000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200190 00301810006000490020082000550080009001370090006001460100005001520110027001570150 03300184021019900217020002300416020001700439020001400456013000700470016000300477 #VN16.01380#360330#^b320b#Vi?t#324.25970750959762#V115K#Vn kin i hi i bi u ng b huyn ak P ln th XVI (nhim k 2015 - 2020)#^aak P#^aS.n#2015#^a 154tr. : nh, bng^b19cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam#Gii thiu cc vn ki n i hi i biu ng b huyn ak P (tnh Gia Lai) nhim k 2015 - 2020 gm: Din vn khai mc, bo co chnh tr, bo co kim im, ngh quyt i hi, di n vn b mc...#ng Cng sn Vit Nam#i hi i biu#ng b huyn#360330#XH ## 00772000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820014000501810006000640020059000700080005001290090021001340100005001550110 01500160021029300175020001000468020002400478020001800502016000300520013000700523 #VN16.01382#VN16.01381#360331#^a23000^b1525b#Vi?t#347.597002632#L504T#Lut thi hnh n dn s nm 2008 sa i, b sung nm 2014#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016 #^a386tr.^b19cm#Gm Lut thi hnh n dn s nm 2008, Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut thi hnh dn s nm 2014 v Lut thi hnh n dn s nm 2008 s a i, b sung nm 2014 c nht th ho t Lut thi hnh n dn s nm 2008 v Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut thi hnh dn s nm 2014#Php lut#L ut thi hnh n dn s#Vn bn php lut#XH#360331## 00852000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820016000491810006000650020058000710080005001290090021001340100005001550110 01500160021031500175020001000490020000900500020001800509020001000527020000900537 020001800546016000300564013000700567#VN16.01384#VN16.01383#360332#^a22000^b725b #Vi?t#342.59705202632#L504H#Lut hot ng gim st ca Quc hi v Hi ng nh n dn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a142tr.^b19cm#Gii thiu Lut hot ng gi m st ca Quc hi v Hi ng nhn dn bao gm nhng quy nh chung v nhng q uy nh c th v ni dung hot ng gim st ti cao ca Quc hi, U ban Thn g v Quc hi, Hi ng dn tc, U ban ca quc hi, on i biu quc hi v i biu quc hi cng cc iu khon thi hnh#Php lut#Quc hi#Hi ng nhn dn#Hot ng#Gim st#Vn bn php lut#XH#360332## 00920000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820015000501810006000650020017000710080005000880090021000930100005001140110 01500119021048900134020001000623020001700633020001800650016000300668013000700671 #VN16.01386#VN16.01385#360333#^a23000^b1525b#Vi?t#344.5970102632#B450L#B lut lao ng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a171tr.^b19cm#Cung cp ton vn B lut lao ng vi nhng qui nh chung v qui nh c th v vic lm; hp ng lao ng; hc ngh, o to, bi dng nng cao trnh k nng ngh; i thoi ti ni lm vic, thng lng tp th, tho c lao ng tp th; tin lng; thi gi lm vic v ngh ngi; k lut lao ng, trch nhim vt cht; an ton v v sinh lao ng; nhng quy nh ring i vi lao ng n, lao ng cha thnh n in v mt s loi lao ng khc; bo him x hi; cng on...#Php lut#B lu t lao ng#Vn bn php lut#XH#360333## 00757000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820017000501810006000670020028000730080005001010090021001060100005001270110 01400132021030300146020001000449020002800459020001800487016000300505013000700508 #VN16.01388#VN16.01387#360334#^a14000^b1025b#Vi?t#343.597099902632#L504A#Lut a n ton thng tin mng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a70tr.^b19cm#Gii thiu to n vn Lut an ton thng tin mng vi nhng quy nh chung v quy nh c th v bo m an ton thng tin mng; mt m dn s; tiu chun, quy chun k thut an ton thng tin mng; kinh doanh trong lnh vc an ton thng tin mng; pht t rin ngun nhn lc... v cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut an ton thng t in mng#Vn bn php lut#XH#360334## 00954000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820016000491810006000650020064000710080005001350090021001400100005001610110 01400166021041700180020001000597020001100607020001000618020001000628020001000638 020001800648016000300666013000700669#VN16.01390#VN16.01389#360335#^a11000^b725b #Vi?t#343.59701302632#L504Q#Lut qun nhn chuyn nghip, cng nhn v vin chc quc phng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a51tr.^b19cm#Gii thiu Lut qun nh n chuyn nghip, cng nhn v vin chc quc phng bao gm nhng qui nh chung v nhng qui nh c th v ch phc v ca qun nhn chuyn nghip; ch phc v ca cng nhn v vin chc quc phng; ch , chnh sch i vi qun n hn chuyn nghip, cng nhn v vin chc quc phng; trch nhim, quyn hn ca c quan t chc; khen thng v x l vi phm v cc iu khon thi hnh#Php l ut#Quc phng#Qun nhn#Vin chc#Cng nhn#Vn bn php lut#XH#360335## 00756000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820015000501810006000650020019000710080005000900090021000950100005001160110 01400121021031800135020001000453020000400463020001800467016000300485013000700488 020000700495#VN16.01392#VN16.01391#360336#^a14000^b1025b#Vi?t#343.5970402632#L5 04P#Lut ph v l ph#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a70tr.^b19cm#Gii thiu L ut ph v l ph bao gm nhng quy nh chung v quy nh c th v nguyn tc xc nh mc thu, min, gim l ph; k khai, thu, np, qun l v s dng ph; quyn, trch nhim ca t chc thu v ngi np ph; thm quyn v trch nhim c a cc c quan nh nc v qun l ph v cc iu khon thi hnh#Php lut#Ph# Vn bn php lut#XH#360336#L ph## 00870000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400140002901900050 00430820011000481810006000590020012000650080005000770090021000820100005001030110 01400108021045600122020001000578020001200588020001800600016000300618013000700621 #VN16.01394#360337#VN16.01393#^a14000^b800#Vi?t#347.597053#L504T#Lut t co#^a H.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a63tr.^b18cm#Gii thiu ton vn Lut t co vi n hng qui nh chung v qui nh c th v quyn, ngha v ca ngi t co, ng i b t co v ngi gii quyt t co; gii quyt t co i vi hnh vi vi ph m php lut ca cn b, cng chc, vin chc trong vic thc hin nhim v, cng v; gii quyt t co i vi hnh vi vi phm php lut v qun l nh nc tro ng cc lnh vc; trch nhim ca c quan, t chc trong vic qun l cng tc gi i quyt t co...#Php lut#Lut t co#Vn bn php lut#XH#360337## 00895000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820015000501810006000650020060000710080005001310090021001360100005001570110 01500162021035700177020001000534020001800544016000300562020001200565020001800577 020002700595013000700622#VN16.01395#360338#VN16.01396#^a16000^b5025b#Vi?t#342.5 970702632#L504B#Lut bu c i biu Quc hi v i biu Hi ng nhn dn#^aH. #^aChnh tr Quc gia#2016#^a107tr.^b19cm#Gii thiu ni dung Lut bu c i bi u Quc hi v i biu Hi ng nhn dn gm nhng qui nh v d kin c cu, thnh phn v phn b i biu, n v bu c, khu vc b phiu, hi ng bu c quc gia, cc t chc ph trch bu c a phng, danh sch c tri, ng c, bu c, b phiu, x l vi phm php lut v bu c v cc iu khon thi hnh#P hp lut#Vn bn php lut#XH#Lut bu c#i biu quc hi#i biu hi ng nh n dn#360338## 00820000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820015000501810006000650020036000710080005001070090021001120100005001330110 01500138021035100153020001000504020001800514016000300532020003600535013000700571 #VN16.01398#VN16.01397#360339#^a21000^b5025b#Vi?t#342.5970902632#L504T#Lut t chc chnh quyn a phng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a155tr.^b19cm#Gii t hiu ni dung Lut t chc chnh quyn a phng vi 143 iu vi nhng quy n h chung v qui nh c th lin quan ti chnh quyn a phng nng thn, th, hi o, n v hnh chnh - kinh t c bit, hot ng ca chnh quyn a phng, thnh lp, gii th, nhp chia, iu chnh a gii n v hnh chnh cng iu khon thi hnh#Php lut#Vn bn php lut#XH#Lut t chc chnh quyn a phng#360339## 00824000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820017000501810006000670020032000730080005001050090021001100100005001310110 01400136021034400150020001000494020001800504016000300522020000900525020000800534 020000900542013000700551#VN16.01400#VN16.01399#360340#^a15000^b3025b#Vi?t#345.5 97052702632#L504T#Lut thi hnh tm gi, tm giam#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016 #^a83tr.^b19cm#Gii thiu ton vn Lut thi hnh tm gi, tm giam vi nhng quy nh chung v quy nh c th v h thng t chc, nhim v, quyn hn ca c q uan qun l, thi hnh tm gi, tm giam; ch qun l giam gi; ch ca ng i b tm gi, ngi b tm giam; ch i vi ngi b kt n t hnh ang b tm gi... v cc iu khon thi hnh#Php lut#Vn bn php lut#XH#Thi hnh#T m gi#Tm giam#360340## 00464000000000253000450002600110000002600110001102600070002201900050002901400160 00340820012000501810006000620010009000680020033000770070009001100080005001190090 00900124010000500133011002400138020001700162020000800179016000300187004001300190 013000700203#VN16.01402#VN16.01401#360341#Vi?t#^a66000^b5000b#895.9228408#T312N #Trang H#Tnh nhn khng bao gi i ci#Trang H#^aH.#^aPh n#2015#^a190tr. : nh^b18x19cm#Vn hc hin i#Tn vn#VH#In ln th 6#360341## 00669000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820014000501810006000640020014000700080005000840090021000890100005001100110 02100115021023900136020001000375020001400385020001800399016000300417013000700420 #VN16.01404#VN16.01403#360342#^a15000^b1025b#Vi?t#343.597002632#L504T#Lut thn g k#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a82tr. : bng^b19cm#Gii thiu Lut thng k bao gm nhng quy nh chung v nhng quy nh c th v h thng thng tin th ng k nh nc; thu thp thng tin thng k nh nc; phn tch v d bo thng k, cng b v ph bin thng tin thng k nh nc...#Php lut#Lut thng k# Vn bn php lut#XH#360342## 00768000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820017000491810006000660020024000720080005000960090021001010100005001220110 01400127021032300141020001000464020002400474020001800498016000300516013000700519 #VN16.01406#VN16.01405#360343#^a15000^b725b#Vi?t#344.597095502632#L504K#Lut kh tng thu vn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a77tr.^b19cm#Gii thiu ton v n Lut kh tng thu vn vi nhng quy nh chung v quy nh c th v qun l , khai thc mng li trm kh tng thu vn; d bo, cnh bo; thng tin, d l iu; gim st; hot ng phc v, dch v; tc ng vo thi tit; hp tc quc t v hot ng kh tng thu vn... v cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut kh tng thu vn#Vn bn php lut#XH#360343## 00898000000000337000450000200900000000300130009000500080010300700180011100800100 01290090014001390100005001530110014001580150044001720820016002160160003002320130 00700235014000700242026001100249026001100260026000700271181000600278019000500284 02000100028902000110029902000070031002000100031702000170032702000140034402000130 0358021018900371#Ti liu hi - p hng dn thi hnh chnh sch cn b, cng c hc ngi dn tc thiu s#Vit - Khmer#L Xinh#L Xinh bin dch#^aCn Th#^aBa n Dn tc#2015#^a28tr.^b15cm#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph Cn Th#342.597 06802638#XH#360344#^b550b#VN16.01408#VN16.01407#360344#T103L#Vi?t#Php lut#Chn h sch#Cn b#Cng chc#Dn tc thiu s#Sch song ng#Sch hi p#Gm nhng c u hi p hng dn thi hnh chnh sch cn b, cng chc ngi dn tc thiu s quy nh ti iu 11, Ngh nh s 05/2011/N-CP v Thng t lin tch s 02/20 14/TTLT-BNV-UBDT## 00475000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020037000510070013000880040018001010080005001190090011001240100 00500135011003100140020001100171020000900182020000700191013000700198016000300205 005001300208#360345#VN16.01409#^a16000^b1000b#Vi?t#372.6#S450T#S tay kin thc ting Vit tiu hc# Vit Hng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a119tr . : hnh v, bng^b18cm#Ting Vit#Tiu hc#S tay#360345#GK# Vit Hng## 00648000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020019000550030013000740070045000870220016001320220006001480050 00900154008001800163009008700181010000500268011002600273020001800299020001300317 016000300330005000900333005000900342013000700351#VN16.01410#360346#^a15000^b300 0b#Vi?t#895.9223#TH121#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn: ng Nh, Hong L ; Tranh: Tin t#Th sinh l i#T.195#ng Nh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#201 5#^a136tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Hong L#Tin t# 360346## 00648000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020019000550030013000740070045000870220016001320220006001480050 00900154008001800163009008700181010000500268011002600273020001800299020001300317 016000300330005000900333005000900342013000700351#360347#VN16.01411#^a15000^b300 0b#Vi?t#895.9223#TH121#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn: ng Nh, Hong L ; Tranh: Tin t#Hc tr kh dy#T.194#ng Nh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#201 5#^a135tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Hong L#Tin t# 360347## 00622000000000277000450002600070000002600110000702000130001801600030003100500090 00340140016000430190005000590820009000641810007000730020019000800030013000990070 03600112022000600148022002000154008001800174009008700192010000500279011002500284 020001800309005001000327013000700337#360348#VN16.01412#Truyn tranh#VH#Hong L# ^a15000^b1000b#Vi?t#895.9223#TH121#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn: Ho ng L ; Tranh: Minh ng#T.146#Ging sinh trn o#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2015 #^a72tr. : tranh v^b19cm#Vn hc thiu nhi#Minh ng#360348## 00707000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010009000660020040000750070009001150040014001240080 00500138009001800143010000500161011003100166021022600197020002000423013000700443 016000300450#VN16.01414#VN16.01413#360349#^a32000^b1000b#Vi?t#390.09597#M458T#T n Vit#100 iu nn bit v phong tc Vit Nam#Tn Vit#In ln th 29#^aH.#^aV n ho dn tc#2015#^a219tr. : hnh v, bng^b19cm#Gii thiu nhng phong tc, t p qun, l nghi trong cuc sng, vn ho ca ngi Vit Nam c trnh by di dng hi p theo cc ch : ci hi, sinh dng, giao thip, o hiu, l tan g, gi tt, t l v chn ngy, gi#Phong tc c truyn#360349#XH## 00445000000000253000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200100 00381810007000480010013000550020011000680030012000790070013000910080012001040090 01700116010000500133011001500138020001700153020000400170020000700174013000700181 016000300188#VN16.01415#360350#^a50000^b315b#Vi?t#895.92214#CH309X#Mai Trng C #Chiu xun#Tp vn th#Mai Trng C#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a159tr.^ b19cm#Vn hc hin i#Th#Hi k#360350#VH## 00448000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010011000660020017000770030009000940070011001030080 00500114009001900119010000500138011001500143020001700158020000900175013000700184 016000300191#360351#VN16.01416#VN16.01417#^a36000^b1000b#Vi?t#895.92214#L101V#H ng Quang#Lc vo ph quen#Th tnh#Hng Quang#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a11 8tr.^b18cm#Vn hc hin i#Th tnh#360351#VH## 00828000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810006000500010014000560020028000700030018000980070038001160080005001540090 02600159010000500185011002200190021025700212020001100469020001000480020000700490 016000300497020001400500005001700514013000700531#VN16.01418#360352#^a39000^b200 0b#Vi?t#495.922313#S450T#H Quang Nng#S tay thnh ng ting Vit#Dnh cho hc sinh#B.s.: H Quang Nng, H Th Qu Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^ a303tr. : bng^b18cm#Gii thiu mt s vn c bn v thnh ng ting Vit: X c nh khi nim thnh ng, phn bit thnh ng vi cc n v t vng khc, ph n loi thnh ng theo cc bnh din, vn hc thnh ng trong trng ph thng c bi tp thc hnh km theo p n#Ting Vit#Thnh ng#S tay#XH#Sch c th m#H Th Qu Hng#360352## 00957000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480010016000540020044000700030018001140070058001320050016001900080 00500206009002600211010000500237011001500242021027100257020001100528020001500539 02000070055401600030056102000140056400500150057800500170059302000140061001300070 0624#VN16.01419#360353#^a35000^b2000b#Vi?t#495.9221#S450T#Nguyn Khnh H#S ta y t tng thanh tng hnh ting Vit#Dnh cho hc sinh#Nguyn Khnh H (ch.b.) , Dng Th Dung, H Th Qu Hng#Nguyn Khnh H#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2016#^a267tr.^b18cm#Trnh by khi lc v t tng thanh v t tng hnh n g thi cung cp mt bng mc t tp hp cc t tng thanh, t tng hnh tiu b iu m cc em c tip xc thng qua cc bi hc trong cc sch ting Vit, ng vn cc cp c sp xp theo th t vn ch ci#Ting Vit#T tng thanh#S tay#XH#Sch c thm#Dng Th Dung#H Th Qu Hng#T tng hnh#360353## 00703000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810006000500010017000560020032000730030018001050070041001230050017001640080 00500181009002600186010000500212011001500217021012500232020001100357020001400368 020000700382016000300389013000700392020001400399#360354#VN16.01420#^a24000^b200 0b#Vi?t#495.922312#S450T#Nguyn Thanh Lm#S tay t tri ngha ting Vit#Dnh c ho hc sinh#B.s.: Nguyn Thanh Lm, Nguyn T Phng#Nguyn T Phng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a167tr.^b18cm#Gii thiu cc loi t tri ngha thn g gp trong ting Vit, c gii thch r rng, d hiu v v d trong ng cnh c th#Ting Vit#T tri ngha#S tay#XH#360354#Sch c thm## 00764000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810006000500010017000560020032000730030018001050070041001230050017001640080 00500181009002600186010000500212011001500217021018600232020001100418020001400429 020000700443013000700450016000300457020001400460#VN16.01421#360355#^a29000^b200 0b#Vi?t#495.922312#S450T#Nguyn Thanh Lm#S tay t ng ngha ting Vit#Dnh c ho hc sinh#B.s.: Nguyn Thanh Lm, Nguyn T Phng#Nguyn T Phng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a211tr.^b18cm#Tp hp cc t ng ngha thng dng tr ong ting Vit, c sp xp theo th t vn ch ci ca cc mc t cng vi cc t ng ngha tng ng, km theo phn gii ngha v v d c th#Ting Vit#T ng ngha#S tay#360355#XH#Sch c thm## 00792000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820014000501810006000640020021000700080005000910090021000960100005001170110 01400122021035500136020001000491020002100501020001800522016000300540013000700543 #VN16.01423#VN16.01422#360356#^a11000^b1525b#Vi?t#342.597002632#L504T#Lut trn g cu dn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a47tr.^b19cm#Gii thiu ton vn lu t trng cu dn vi nhng quy nh chung v quy nh c th v ngh trng c u dn v quyt nh vic trng cu dn; nhim v, quyn hn ca c quan, t chc trong t chc trng cu dn; danh sch c tri v khu vc b phiu; thng tin, tuyn truyn... x l vi phm php lut v trng cu dn v cc iu kho n thi hnh#Php lut#Lut trng cu dn#Vn bn php lut#XH#360356## 00818000000000277000450000200810000000300130008100800060009400900060010001000050 01060110014001110150057001250820016001820160003001980130007002010140007002080260 00700215026001100222026001100233181000600244019000500250020001000255020001300265 020001400278020001000292021023800302#Ti liu hi - p v Hin php nc Cng h o x hi ch ngha Vit Nam nm 2013#Vit - Khmer#^aS.l#^aS.n#2015#^a75tr.^b19c m#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph Cn Th. Ban Dn tc#342.59702302638#XH#36 0357#^b550b#360357#VN16.01425#VN16.01424#T103L#Vi?t#Php lut#Sch hi p#Sch song ng#Hin php#Gm nhiu cu hi v gii p v Hin php Vit Nam nm 1992 v 2013: V sao phi sa i Hin php 1992; nh nc, bn cht nh nc v quy n lc nh nc ta c Hin php nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam quy n h nh th no...## 00754000000000277000450000200360000000300210003600800060005700900060006301000050 00690110014000740150057000880820015001450160003001600130007001630140007001700260 01100177026000700188026001100195181000600206019000500212020001000217020001300227 020001400240020001400254021020800268#Ti liu hi - p v lut vic lm#Song ng : Vit - Hoa#^aS.l#^aS.n#2015#^a61tr.^b19cm#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph Cn Th. Ban Dn tc#344.5970102638#XH#360358#^b350b#VN16.01426#360358#VN16.014 27#T103L#Vi?t#Php lut#Sch hi p#Sch song ng#Lut vic lm#Gm nhiu cu h i - p v lut vic lm nh: qui nh phm vi iu chnh v i tng p dng; nguyn tc v vic lm v chnh sch ca nh nc i vi v vic lm; t chc v hot ng dch v vic lm...## 00753000000000277000450000200360000000300130003600800060004900900060005501000050 00610110014000660150057000800820015001370160003001520130007001550140007001620260 01100169026000700180026001100187181000600198019000500204020001000209020001300219 020001400232020001400246021021500260#Ti liu hi - p v lut vic lm#Vit - Khmer#^aS.l#^aS.n#2015#^a63tr.^b19cm#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph Cn Th . Ban Dn tc#344.5970102638#XH#360359#^b550b#VN16.01428#360359#VN16.01429#T103L #Vi?t#Php lut#Sch hi p#Sch song ng#Lut vic lm#Gm nhiu cu hi v gi i p v lut vic lm: Lut qui nh phm vi iu chnh v i tng p dng; nguyn tc v vic lm v chnh sch ca nh nc i vi v vic lm; t chc v hot ng dch v vic lm...## 00874000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820016000411810006000570020041000630030021001040290016001250080007001410090 00700148010000500155011001400160015012800174021020900302020001000511020001300521 020001400534016000300548020002600551013000700577#VN16.01431#VN16.01430#360360#^b 350b#Vi?t#346.59701602638#H428#Hi - p php lut v hn nhn gia nh#Song ng : Vit - Hoa#T - sZ"#^aS. l#^aS. n#2016#^a87tr.^b19cm#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph Cn Th. Ban Dn tc. - Tn sch ngoi ba ghi: Hi - p ph p lut v hn nhn v gia nh#Gm nhiu cu hi - p php lut v hn nhn gia nh: Nhng nguyn tc c bn ca ch hn nhn v gia nh nc ta; bo v ch hn nhn v gia nh, nh nc ta cm thc hin nhng hnh vi no...# Php lut#Sch hi p#Sch song ng#XH#Lut hn nhn v gia nh#360360## 00812000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820011000421810006000530020050000590030114001090080006002230090006002290100 00500235011002100240015011300261021012600374020001000500020001900510020000700529 013000700536016000300543#VN16.01435#VN16.01434#360362#^b8000b#Vi?t#342.597066#S4 50T#S tay hng dn thc hin cc th tc hnh chnh#Th tc cng nhn, min nh im bo co vin php lut. Th tc cng nhn, cho thi lm tuyn truyn vin ph p lut#^aS.l#^aS.n#2015#^a30tr. : bng^b19cm#TTS ghi: S T php thnh ph Cn Th. Chng trnh ci cch hnh chnh thnh ph Cn Th giai on 2011 - 2020#G ii thiu ni dung tuyn truyn, ph bin v cc th tc hnh chnh lin quan n bo co vin, tuyn truyn vin php lut#Php lut#Th tc hnh chnh#S tay #360362#XH## 00913000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820010000431810006000530020066000590080006001250090006001310100005001370110 02100142021031600163020001000479020000900489020001900498020000700517013000700524 016000300531015011300534#VN16.01437#VN16.01436#360363#^b13000b#Vi?t#347.59709#S4 50T#S tay hng dn thc hin th tc hnh chnh v ho gii c s#^aS.l#^aS. n#2015#^a35tr. : bng^b19cm#Gii thiu ni dung tuyn truyn, ph bin th tc h nh chnh v ho gii c s gm: Bu ho gii vin, bu t trng t ho gii, thi lm ho gii vin, thanh ton th lao cho ho gii vin, h tr khi ho gi i vin gp tai nn hoc ri ro nh hng n sc kho, tnh mng trong khi thc hin nhim v ho gii#Php lut#Ho gii#Th tc hnh chnh#S tay#360363#XH# TTS ghi: S T php thnh ph Cn Th. Chng trnh ci cch hnh chnh thnh ph Cn Th giai on 2011 - 2020## 00823000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820015000501810006000650020022000710080005000930090021000980100005001190110 01400124021038300138020001000521020002200531020001800553013000700571016000300578 #VN16.01439#VN16.01438#360364#^a16000^b5025b#Vi?t#342.5970502632#L504T#Lut t chc Quc hi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a86tr.^b19cm#Gii thiu ni dung L ut t chc Quc hi gm cc quy nh v v tr, chc nng, nhim v, quyn hn ca Quc hi; i biu Quc hi; u ban thng v v Ch tch Quc hi; hi ng dn tc v cc u ban ca Quc hi; k hp Quc hi; Tng Th k Quc hi, Vn phng Quc hi, cc c quan thuc U ban thng v Quc hi v kinh ph hot n g ca Quc hi v cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut t chc Quc hi#Vn b n php lut#360364#XH## 00734000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820015000501810006000650020018000710080005000890090021000940100005001150110 01500120021030100135020001000436020001800446016000300464020001800467013000700485 #VN16.01441#VN16.01440#360365#^a39000^b1025b#Vi?t#346.5970702632#L504D#Lut doa nh nghip#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a294tr.^b19cm#Gii thiu ton vn lut doanh nghip bao gm nhng quy nh chung v quy nh c th v thnh lp doanh nghip; cng ty trch nhim hu hn; doanh nghip nh nuc; cng ty c phn; c ng ty hp danh; doanh nghip t nhn; nhm cng ty; t chc li, gii th v ph sn doanh nghip; t chc thc hin#Php lut#Vn bn php lut#XH#Lut doanh n ghip#360365## 00760000000000265000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200080 00311810006000390020027000450030113000720070040001850080006002250090006002310100 00500237011002100242015004300263021012600306020001000432020000700442013000700449 016000300456005003500459#VN16.01442#360366#^b4000b#Vi?t#349.597#S450T#S tay bi dng php lut#Thc hin theo n "Tuyn truyn, ph bin php lut cho ng i dn nng thn v ng bo cc dn tc thiu s"#Phng Ph bin, gio dc php lut b.s.#^aS.l#^aS.n#2015#^a48tr. : bng^b14cm#TTS ghi: UBND tnh Bnh Thun. S T php#Gm nhng kin thc php lut nhm bi dng, tuyn truyn, ph bin cho ngi dn nng thn v ng bo cc dn tc thiu s#Php lut#S tay#360366 #XH#Phng Ph bin, gio dc php lut## 00696000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510010007000570020019000640070029000830050015001120080 00500127009001100132010000500143011001800148015003200166021012700198020000900325 020001400334020000900348013000700357016000300364019000500367020001000372#360367# VN16.01443#VN16.01444#^b1000b#Vi?t#294.3444#H107P#Narada#Hnh phc gia nh#Nara da ; Phm Kim Khnh dch#Phm Kim Khnh#^aH.#^aTn gio#2016#^a125tr.^b14x15cm# TTS ghi: Pht gio nguyn thu#Gm nhng lun l gio dc v o lm cha m, o lm con nhm gip cho i sng gia nh ca con ngi c hnh phc lu di# o Pht#Trit l sng#Gia nh#360367#XH#Dch#Hnh phc## 00854000000000325000450000100150000000200160001500300130003100500130004400500090 00570070043000660080005001090090011001140100005001250110026001300150036001560820 00900192016000300201013000700204014001600211026000700227026001100234181000600245 01900050025101900080025602000200026402000090028402000100029302000130030302102120 0316#Swerling, Lisa#Hnh phc l...#Tranh truyn#Lazar, Ralph#Mto Trn#Lisa Swer ling, Ralph Lazar ; Mto Trn dch#^aH.#^aTh gii#2015#^a268tr. : tranh v^b15cm #Tn sch ting Anh: Happiness is...#158.0222#XH#360368#^a99000^b2500b#360368#V N16.01445#H107P#Vi?t#Dch M#Tm l hc ng dng#B quyt#Hnh phc#Truyn tranh #Gm nhng mu chuyn gin d nhng c sc truyn cm hng mnh m t vic khm ph nhng iu nh xinh, iu ln lao, iu bnh thng, iu bt ng... tt c iu ny khin cuc sng ca bn ngp trn hnh phc## 00637000000000313000450000200190000000300220001900500150004100500090005600700300 00650080005000950090011001000100005001110110029001160150045001450820008001900160 00300198013000700201014001600208026000700224026001100231026001100242181000600253 019000500259019000500264020001500269020001100284020001300295020001500308#C b s ng hai ln#Kinh thnh cho tr em#Hughes, Edward#Tm Tng#Edward Hughes ; Tm T ng dch#^aH.#^aTn gio#2015#^a23tr. : tranh mu^b14x18cm#Ta sch ting Anh: Th e girl who lived twice#220.083#XH#360369#^a10000^b1000b#360369#VN16.01446#VN16. 01447#C450B#Vi?t#Dch#o Thin cha#Kinh thnh#Truyn tranh#Sch thiu nhi## 00676000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810007000580020024000650070030000890050015001190050009001340080 00500143009001100148010000500159011002900164012002200193015007800215020001500293 020001100308020001300319016000300332019000500335013000700340020001500347#VN16.01 449#VN16.01448#360370#^a10000^b1000b#Vi?t#220.083#PH206L#Php l ca Cha Gi-s u#Edward Hughes ; Tm Tng dch#Hughes, Edward#Tm Tng#^aH.#^aTn gio#2015#^a2 3tr. : tranh mu^b14x18cm#Kinh thnh cho tr em#Chng trnh chuyn gio dc. Ban Mc v gia nh - Tng Gio phn Tp. HCM#o Thin cha#Kinh thnh#Truyn t ranh#XH#Dch#360370#Sch thiu nhi## 00676000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810007000580020024000650070030000890050015001190050009001340080 00500143009001100148010000500159011002900164012002200193015007800215020001500293 020001100308020001300319013000700332016000300339019000500342020001500347#VN16.01 451#VN16.01450#360371#^a10000^b1000b#Vi?t#220.083#CH501G#Cha Gi-su v La-da-r #Edward Hughes ; Tm Tng dch#Hughes, Edward#Tm Tng#^aH.#^aTn gio#2015#^a2 3tr. : tranh mu^b14x18cm#Kinh thnh cho tr em#Chng trnh chuyn gio dc. Ban Mc v gia nh - Tng Gio phn Tp. HCM#o Thin cha#Kinh thnh#Truyn t ranh#360371#XH#Dch#Sch thiu nhi## 00794000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820008000491810006000570010013000630020028000760070018001040080005001220090 01800127010000500145011002300150015006300173013000700236021023400243020001600477 020001100493020000900504016000300513#VN16.01452#VN16.01453#360372#^a30000^b500b #Vi?t#959.731#254L#L Thi Dng#n Lng - Mt ci tm linh#L Thi Dng b.s.#^ aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a80tr. : bn ^b19cm#TTS ghi: Ban Qun l di tch n Lng - Xun To S - Xun La#360372#S lc v lng Xun To S (thuc phn g Xun La, qun Ty H, thnh ph H Ni) v di tch n Lng, nhn vt th ti n, cc di vt, ban th phng... cng mt s truyn k v Phng Tng qun, ch m th ca ngi c thnh n Lng#Di tch vn ho#Tn ngng#n Lng#XH## 00598000000000277000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200120 00381810007000500020023000570030013000800070007000930050007001000080018001070090 03400125010000500159011002600164012003000190020001700220020004500237020001500282 020001300297016000300310013000700313#VN16.01454#360373#^a7000^b1000b#Vi?t#959.7 024092#TR106N#Trng nguyn Bch Liu#Truyn tranh#Ph Sa#Ph Sa#^aTp. H Ch Min h#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a12tr. : tranh mu^b19cm#Truyn tranh lch s Vit Nam#Nhn vt lch s#Bch Liu, Trng Nguyn, 1236-1315, Vit Nam#T ruyn lch s#Truyn tranh#VH#360373## 00562000000000277000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200120 00381810007000500020020000570030013000770070007000900050007000970080018001040090 03400122010000500156011002600161012003000187020001700217020001500234020001300249 016000300262013000700265020001200272#VN16.01455#360374#^a7000^b1000b#Vi?t#959.7 024092#TH103S#Thi s Trn Th #Truyn tranh#Ph Sa#Ph Sa#^aTp. H Ch Minh#^ ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a12tr. : tranh mu^b19cm#Truyn tranh lc h s Vit Nam#Nhn vt lch s#Truyn lch s#Truyn tranh#VH#360374#Trn Th ## 00611000000000277000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200120 00381810007000500020031000570030013000880070007001010050007001080080018001150090 03400133010000500167011002600172012003000198020001700228020005000245020001500295 020001300310016000300323013000700326#VN16.01456#360375#^a7000^b1000b#Vi?t#959.7 026092#TR106N#Trng nguyn Nguyn Gin Thanh#Truyn tranh#Ph Sa#Ph Sa#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a12tr. : tranh mu^b19cm#Truy n tranh lch s Vit Nam#Nhn vt lch s#Nguyn Gin Thanh, Trng Nguyn, 1481- ?, Vit Nam#Truyn lch s#Truyn tranh#VH#360375## 00610000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200120 00381810007000500020029000570030013000860070007000990050007001060080018001130090 03400131010000500165011002600170012003000196020001700226020005100243020001500294 020001300309016000300322013000700325#360376#VN16.01457#^a7000^b1000b#Vi?t#959.7 026092#TR106N#Trng nguyn Hong Ngha Ph#Truyn tranh#Ph Sa#Ph Sa#^aTp. H C h Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a12tr. : tranh mu^b19cm#Truyn tranh lch s Vit Nam#Nhn vt lch s#Hong Ngha Ph, Trng Nguyn, 1485-1562 , Vit Nam#Truyn lch s#Truyn tranh#VH#360376## 00593000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200120 00381810006000500020021000560030013000770070007000900050007000970080018001040090 03400122010000500156011002600161012003000187020001700217020004300234020001500277 020001300292016000300305013000700308#360377#VN16.01458#^a7000^b1000b#Vi?t#959.7 029092#H407T#Hong Thi hu T D#Truyn tranh#Ph Sa#Ph Sa#^aTp. H Ch Minh#^ ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a12tr. : tranh mu^b19cm#Truyn tranh lc h s Vit Nam#Nhn vt lch s#T D, Hong Thi hu, 1810-1902, Vit Nam#Truyn lch s#Truyn tranh#VH#360377## 00615000000000277000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200120 00381810007000500020039000570030013000960070007001090050007001160080018001230090 03400141010000500175011002600180012003000206020001700236020004600253020001500299 020001300314016000300327013000700330#VN16.01459#360378#^a7000^b1000b#Vi?t#959.7 026092#TR106N#Trng nguyn Ha Tam Tnh (Trng Ngt)#Truyn tranh#Ph Sa#Ph Sa# ^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a12tr. : tranh mu^b19 cm#Truyn tranh lch s Vit Nam#Nhn vt lch s#Ha Tam Tnh, Trng Nguyn, 14 82- ?, Vit Nam#Truyn lch s#Truyn tranh#VH#360378## 00554000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200120 00381810007000500020012000570030013000690070007000820050007000890080018000960090 03400114010000500148011002600153012003000179020001700209020001500226020001300241 016000300254020001200257013000700269#360379#VN16.01460#^a7000^b1000b#Vi?t#959.7 026092#NG527T#Nguyn Tri#Truyn tranh#Ph Sa#Ph Sa#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a12tr. : tranh mu^b19cm#Truyn tranh lch s Vi t Nam#Nhn vt lch s#Truyn lch s#Truyn tranh#VH#Nguyn Tri#360379## 00600000000000277000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200120 00381810007000500020031000570030013000880070007001010050007001080080018001150090 03400133010000500167011002600172012003000198020001700228020003900245020001500284 020001300299013000700312016000300319#VN16.01461#360380#^a7000^b1000b#Vi?t#959.7 026092#TR106N#Trng nguyn L Ni (Trng n)#Truyn tranh#Ph Sa#Ph Sa#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a12tr. : tranh mu^b19cm#Truy n tranh lch s Vit Nam#Nhn vt lch s#L Ni, Trng Nguyn, 1479-?, Vit Nam #Truyn lch s#Truyn tranh#360380#VH## 00565000000000277000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200120 00381810006000500020021000560030013000770070009000900050009000990080018001080090 03400126010000500160011002600165012003000191020001700221020001500238020001300253 016000300266020001100269013000700280#VN16.01462#360381#^a7000^b1000b#Vi?t#959.7 028092#H407#Hong Quang Trung#Truyn tranh#Huy Tin#Huy Tin#^aTp. H Ch Mi nh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a12tr. : tranh mu^b19cm#Truyn tranh lch s Vit Nam#Nhn vt lch s#Truyn lch s#Truyn tranh#VH#Nguyn Hu#360 381## 00558000000000277000450000200150000000300130001500500070002800700070003500800180 00420090034000600100005000940110026000990120030001250820011001550160003001660130 00700169014001500176026001100191026000700202181000600209019000500215020001700220 020001500237020001300252020001500265#Hong Hoa Thm#Truyn tranh#Ph Sa#Ph Sa#^ aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a12tr. : tranh mu^b19c m#Truyn tranh lch s Vit Nam#959.703092#VH#360382#^a7000^b1000b#VN16.01463#3 60382#H407H#Vi?t#Nhn vt lch s#Truyn lch s#Truyn tranh#Hong Hoa Thm## 00602000000000265000450000200280000000300130002800500130004100700280005400800180 00820090087001000100005001870110026001920220005002180220018002230820009002410160 00300250013000700253014001600260026001100276026000700287181000600294019000500300 020001800305020001300323#Drbt - Nhn ti o thut#Truyn tranh#Nhm Drbt#T ruyn, tranh: Nhm Drbt#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2015#^a124tr. : tranh v^b18 cm#T.22#Ngi nh hnh nm#895.9223#VH#360383#^a15000^b1000b#VN16.01464#360383#D 257N#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00603000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810006000470020012000530070056000650050017001210050016001380050010001540050 00900164004001900173008000500192009001100197010000500208011003300213020001000246 020000600256020001500262016000300277005001400280013000700294#VN16.01465#360384#^ a5400^b280000b#Vi?t#372.52#V460T#V tp v 1#Nguyn Quc Ton (ch.b.), Nguyn H u Hnh, m Luyn...#Nguyn Quc Ton#Nguyn Hu Hnh#m Luyn# Thut#Ti b n ln th 14#^aH.#^aGio dc#2016#^a56tr. : nh, tranh v^b17x24cm#V tp v#Lp 1#Sch gio khoa#GK#Phm Ngc Ti#360384## 00616000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020012000530070061000650050017001260050016001430050015001590050 01000174004001900184008000500203009001100208010000500219011003300224020001000257 020000600267020001500273016000300288005001600291013000700307#360385#VN16.01466#^ a6700^b270000b#Vi?t#372.52#V460T#V tp v 4#Nguyn Quc Ton (ch.b.), Nguyn H u Hnh, Bch Ngc Dip...#Nguyn Quc Ton#Nguyn Hu Hnh#Bch Ngc Dip#m L uyn#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016#^a72tr. : nh, tranh v^b17x24cm#V tp v#Lp 4#Sch gio khoa#GK#Ng Thanh Hng#360385## 00630000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020019000530070066000720050014001380050014001520050016001660050 01100182004001800193008000500211009001100216010000500227011003300232020000900265 020000300274020000600277020000800283020001500291013000700306016000300313#360386# VN16.01467#^a4500^b25000b#Vi?t#741.076#B103T#Bi tp m thut 9#Phm Ngc Ti ( ch.b.), Triu Khc L, Nguyn c Ton, Nguyn Nam#Phm Ngc Ti#Triu Khc L#N guyn c Ton#Nguyn Nam#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a39tr. : nh, tranh v^b17x24cm#M thut#V#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#360386#GK## 00938000000000313000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200060 00311810006000370020036000430030046000790070069001250050016001940050016002100050 01300226005001500239008000500254009001800259010000500277011002800282015008700310 021018100397020001100578020001800589020000700607013000700614016000300621#VN16.01 468#360387#^b7000b#Vi?t#363.7#S450T#S tay tuyn truyn vin mi trng#Kin th c v mi trng. K nng truyn thng#B.s.: Nguyn Anh Tun, Trn Hng Tho, L Th Qunh, Nguyn Thi H#Nguyn Anh Tun#Trn Hng Tho#L Th Qunh#Nguyn T hi H#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a23tr. : minh ho^b15x24cm#TTS ghi: Trung ng on Thanh nin Cng sn H Ch Minh; B Ti nguyn v Mi trng#Trnh by vai tr v nhim v ca tuyn truyn vin mi trng. Nhng iu tuyn truyn vi n mi trng cn c, cc bc tuyn truyn v nhng tr ngi trong qu trnh tu yn truyn#Mi trng#Tuyn truyn vin#S tay#360387#XH## 00948000000000349000450002600070000002600110000702600110001801500930002902101100 01220200009002320200007002410160003002480140016002510190005002670820008002721810 00700280002002300287003006400310007005500374022000400429022002200433005001300455 00800180046800900230048601000050050901100210051400500110053500500180054600500130 0564005001400577013000700591#360388#VN16.01469#VN16.01470#TTS ghi: i hc Khoa hc X hi v Nhn vn Thnh ph H Ch Minh. B mn Lch s Vit Nam#Gm nhng cu chuyn xung quanh ngy bu c Quc hi u tin trong lch s Vit Nam, ng y 6 thng 1 nm 1946#Quc hi#Bu c#XH#^a45000^b1000b#Vi?t#328.597#QU451H#Quc hi kho I (1946)#K nim 70 nm Quc hi u tin nc Vit Nam Dn ch Cng h o#H Minh Hng, Trn Thun (ch.b.), Nguyn Trng Minh...#T.1#Chuyn v ngy bu c#H Minh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a164tr. : nh^b1 9cm#Trn Thun#Nguyn Trng Minh#Trn nh Ba#Lu Vn Quyt#360388## 00937000000000337000450002600070000002600110000702600110001801500930002902101070 01220200016002290160003002450140016002480190005002640820008002691810007002770020 02300284003006400307007005100371022000400422022002600426005001300452008001800465 00900230048301000050050601100210051100500140053200500110054600500180055700500170 0575013000700592#360389#VN16.01471#VN16.01472#TTS ghi: i hc Khoa hc X hi v Nhn vn Thnh ph H Ch Minh. B mn Lch s Vit Nam#Gm nhng cu chuyn, nhng ti liu v K hp th nht ca Quc hi kho I nc Vit Nam Dn ch Cn g ho#K hp quc hi#XH#^a40000^b1000b#Vi?t#328.597#QU451H#Quc hi kho I (19 46)#K nim 70 nm Quc hi u tin nc Vit Nam Dn ch Cng ho#H Minh Hng , Lu Vn Quyt (ch.b.), Trn Thun...#T.2#Chuyn v k hp th nht#H Minh Hn g#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a128tr. : nh^b19cm#Lu Vn Quy t#Trn Thun#Dng Thnh Thng#H Minh Minh c#360389## 00591000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580020019000640080005000830090014000880100005001020110 01400107015005400121021012400175020001000299020001000309020000800319013000700327 016000300334#VN16.01474#VN16.01473#360390#^a24000^b1000b#Vi?t#428.003#T103D#Tal king dictionary#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a45tr.^b18cm#TTS ghi: Cng ty c phn Gii php Thit b Gio dc#Gm nhng cu giao tip n gin v ch : Giao th ng, phng , ba n, mua sm, du lch... km theo gii ngha ting Vit#Ting An h#Giao tip#T in#360390#XH## 00554000000000289000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200120 00381810006000500020028000560070038000840050015001220050011001370050007001480050 01700155005001100172008000500183009001000188010000500198011002100203020001700224 020000400241020000900245013000700254016000300261#VN16.01475#360391#^a70000^b500 b#Vi?t#895.9221008#H466T#Hp tuyn vn th Bng Trm#Nguyn An Bnh, L Min Ca, Hu Du...#Nguyn An Bnh#L Min Ca#Hu Du#Thu Hng Dng#Pht Dng#^aH.#^aV n hc#2015#^a271tr. : nh^b19cm#Vn hc hin i#Th#Vn xui#360391#VH## 00456000000000253000450002600070000002600110000702600110001801900050002901400160 00340820010000501810007000600010013000670020023000800030012001030070013001150080 00500128009001000133010000500143011001500148020001700163020001200180016000300192 013000700195#360392#VN16.01477#VN16.01476#Vi?t#^a69000^b1000b#895.92234#NG558L# Kim Cung#Ngi lnh tr tc bc#Truyn ngn# Kim Cung#^aH.#^aVn hc#2016 #^a281tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#360392## 00436000000000253000450002600110000002600110001102600070002201900050002901400160 00340820011000501810006000610010015000670020015000820030004000970070015001010080 00500116009001000121010000500131011001500136020001700151020000400168016000300172 013000700175#VN16.01479#VN16.01478#360393#Vi?t#^a52000^b1000b#895.922134#T306T# Phm ng Hng#Ting tm tnh#Th#Phm ng Hng#^aH.#^aVn hc#2016#^a127tr.^b1 9cm#Vn hc hin i#Th#VH#360393## 00445000000000253000450002600110000002600110001102600070002201900050002901400150 00340820010000491810006000590010014000650020023000790030004001020070014001060080 00500120009001000125010000500135011002000140020001700160020000400177016000300181 013000700184#VN16.01481#VN16.01480#360394#Vi?t#^a50000^b700b#895.92214#D122#V n Cng Ton#Dng i my trng bay#Th#Vn Cng Ton#^aH.#^aVn hc#2015#^a91tr. : nh^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#360394## 00602000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820007000411810006000480020020000540080005000740090019000790100005000980110 02900103015003600132021016200168020000700330020001300337013000700350016000300357 #VN16.01483#VN16.01482#360395#^b580b#Vi?t#796.33#L504T#Lut thi u cu#^aH.# ^aTh dc Th thao#2015#^a91tr. : nh, hnh v^b19cm#TTS ghi: Tng cc Th dc Th thao#Gii thiu nhng quy nh c th trong lut thi cu v sn, li, c t li v ng ten, qu cu, trng ti v gh trng ti, u th, trang phc, tha y ngi...# cu#Lut thi u#360395#XH## 00669000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010017000650020028000820030032001100070017001420080 00500159009001100164010000500175011001500180021011700195020002000312020000700332 020001000339020002000349013000700369016000300376#VN16.01485#VN16.01484#360396#^a 89000^b4000b#Vi?t#158.1082#S455T#V Nguyn H Anh#Sng trong th gii n ng#B quyt phi c ca mi c gi#V Nguyn H Anh#^aH.#^aTh gii#2015#^a243tr.^b1 9cm#Nhng b quyt thc t gip ph n tr nn p hn, t tin hn, hp dn hn, hnh phc hn... trong th gii n ng#Tm l hc ng dng#Ph n#Cuc sng#B quyt thnh cng#360396#XH## 00462000000000241000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810006000490010014000550020024000690070014000930080005001070090010001120100 00500122011002600127015003600153020001700189020000400206013000700210016000300217 #VN16.01486#360397#^a69000^b1000b#Vi?t#895.92214#B450T#Nghinh Nguyn#n b v nhng gic m#Nghinh Nguyn#^aH.#^aVn hc#2015#^a111tr. : tranh v^b18cm#Tn th t tc gi: Nguyn Th Nghinh#Vn hc hin i#Th#360397#VH## 00571000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020021000540030013000750070051000880050017001390050011001560050 00800167008001800175009001100193010000500204011002600209012001700235020001800252 020001300270016000300283013000700286#VN16.01487#360398#^a17000^b2000b#Vi?t#895. 9223#A103T#Alibaba thnh Bt-a#Truyn tranh#Li: Long Dip Comics ; Tranh: Bern us D., Shu Lily#Long Dip Comics#D., Bernus#Su Lily#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2015#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Gu X k chuyn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh# VH#360398## 00581000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020031000540030013000850070051000980050017001490050011001660050 00800177008001800185009001100203010000500214011002600219012001700245020001800262 020001300280016000300293013000700296#VN16.01488#360399#^a17000^b2000b#Vi?t#895. 9223#455L#ng lo nh c v con c vng#Truyn tranh#Li: Long Dip Comics ; T ranh: Bernus D., Shu Lily#Long Dip Comics#D., Bernus#Su Lily#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2015#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Gu X k chuyn#Vn hc thiu nhi#Tru yn tranh#VH#360399## 00565000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020015000540030013000690070051000820050017001330050011001500050 00800161008001800169009001100187010000500198011002600203012001700229020001800246 020001300264016000300277013000700280#VN16.01489#360400#^a17000^b2000b#Vi?t#895. 9223#C125B#Cu b qu o#Truyn tranh#Li: Long Dip Comics ; Tranh: Bernus D., Shu Lily#Long Dip Comics#D., Bernus#Su Lily#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015# ^a16tr. : tranh mu^b19cm#Gu X k chuyn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#360 400## 00565000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020015000540030013000690070051000820050017001330050011001500050 00800161008001800169009001100187010000500198011002600203012001700229020001800246 020001300264016000300277013000700280#VN16.01490#360401#^a17000^b2000b#Vi?t#895. 9223#C125B#Ba ch heo con#Truyn tranh#Li: Long Dip Comics ; Tranh: Bernus D., Shu Lily#Long Dip Comics#D., Bernus#Su Lily#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015# ^a16tr. : tranh mu^b19cm#Gu X k chuyn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#360 401## 00566000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020016000540030013000700070051000830050017001340050011001510050 00800162008001800170009001100188010000500199011002600204012001700230020001800247 020001300265016000300278013000700281#VN16.01491#360402#^a17000^b2000b#Vi?t#895. 9223#C125B#Cu b chn cu#Truyn tranh#Li: Long Dip Comics ; Tranh: Bernus D. , Shu Lily#Long Dip Comics#D., Bernus#Su Lily#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015 #^a16tr. : tranh mu^b19cm#Gu X k chuyn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#36 0402## 00569000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020018000550030013000730070051000860050017001370050011001540050 00800165008001800173009001100191010000500202011002600207012001700233020001800250 020001300268013000700281016000300288#VN16.01492#360403#^a17000^b2000b#Vi?t#895. 9223#CH500T#Ch th tinh khn#Truyn tranh#Li: Long Dip Comics ; Tranh: Bernus D., Shu Lily#Long Dip Comics#D., Bernus#Su Lily#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 015#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Gu X k chuyn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#36 0403#VH## 00635000000000277000450000100200000000200170002000500140003700700400005100800050 00910090033000960100005001290110025001340150088001590820006002470160003002530130 00700256014001600263026001100279026001100290026000700301181000700308019000500315 019000900320020001600329020001200345#Jackson, Helen Hunt#Nhng l th mo#ng A nh Dng#Helen Hunt Jackson ; ng Anh Dng dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Ta o n#2015#^a99tr. : tranh v^b19cm#Dch t nguyn tc ting Anh: Letters from a cat. - Tn tht tc gi: Helen Maria Fiske#823.8#VH#360404#^a58000^b2000b#VN16 .01494#VN16.01493#360404#NH556L#Vi?t#Dch Anh#Vn hc cn i#Tiu thuyt## 00633000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820013000501810007000630020014000700030031000840070059001150050007001740050 01000181005000800191005001900199005001100218005001600229008000500245009001000250 010000500260011001500265020001700280020001200297013000700309016000300316#360405# VN16.01496#VN16.01495#^a77000^b1000b#Vi?t#895.92230108#CH527M#Chuyn ma h#Tuy n tp truyn ngn chn lc# Chu, Vn Chinh, on L... ; Nguyn Xun Ho tuy n chn# Chu#Vn Chinh#on L#Nguyn Th Ngc H#Nguyn Bn#Nguyn Xun Ho#^a H.#^aVn hc#2015#^a298tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#360405#VH## 00439000000000229000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810006000490010007000550020030000620070007000920080005000990090046001040100 00500150011001500155020001700170020001200187013000700199016000300206#VN16.01497# 360406#^a75000^b2000b#Vi?t#895.92234#R452C#Clover#Ri chng ta s li thy nhau #Clover#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Newstar Vit Nam#2015#^a277tr.^b15cm#V n hc hin i#Truyn ngn#360406#VH## 00485000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010013000680020024000810070024001050050010001290080 01800139009002300157010000500180011001500185013000700200020001700207020000400224 016000300228#360407#VN16.01498#VN16.01499#^a70000^b1500b#Vi?t#895.9221408#B312 #Mai Nht Thu#Bnh nh qu hng ti#Mai Nht Thu, Mc Giang#Mc Giang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a170tr.^b19cm#360407#Vn hc hin i#Th #VH## 00636000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810006000620020017000680030004000850070043000890050009001320050 01500141005001400156005001300170005001200183008000500195009001900200010000500219 011002500224015004200249020001700291020000400308013000700312016000300319#VN16.01 500#VN16.01501#360408#^a180000^b320b#Vi?t#895.9221008#H561C#Hng cao nguyn#Th #V Vn , Nguyn Vn Anh, Mai Xun Cnh...#V Vn #Nguyn Vn Anh#Mai Xun C nh#Phm Ph Cm#Trng Chu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a479tr. : nh mu^b19c m#TTS ghi: Chi Hi th ng lut Lm ng#Vn hc hin i#Th#360408#VH## 00692000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620020007000680030004000750070057000790220004001360050 02200140005001500162005001500177005001800192005001400210008000500224009001900229 01000050024801100210025301500610027402000170033502000040035201600030035601300070 0359#360409#VN16.01502#VN16.01503#^a50000^b1000b#Vi?t#895.9221008#T126H#Ty H# Th#Nguyn Th Thanh Bnh, Nguyn Ngc C, Trn Vn Cng...#T.8#Nguyn Th Than h Bnh#Nguyn Ngc C#Trn Vn Cng#Nguyn nh Doanh#Nguyn Hu D#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a147tr. : nh^b19cm#TTS: Hi th ng lut Vit Nam. Chi h i Ty H - Cu Giy#Vn hc hin i#Th#VH#360409## 01158000000000349000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580020023000650030064000880070051001520220032002030220 00400235005001300239005001400252005001100266005001800277005001800295008001800313 00900230033101000050035401100210035901500930038002102980047302000090077102000180 0780013000700798016000300805#VN16.01504#360410#VN16.01505#^a45000^b1000b#Vi?t#3 28.597#QU451H#Quc hi kho I (1946)#K nim 70 nm Quc hi u tin nc Vit Nam Dn ch Cng ho#H Minh Hng (ch.b.), Lu Vn Quyt, Trn Thun...#Chuyn v cc i biu nhn dn#T.3#H Minh Hng#Lu Vn Quyt#Trn Thun#Dng Thnh Th ng#Nguyn Trng Minh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a159tr. : nh^b19cm#TTS ghi: i hc Khoa hc X hi v Nhn vn Thnh ph H Ch Minh. B mn Lch s Vit Nam#Nhng cu chuyn v mt s i biu ca dn c bu vo Q uc hi u tin nc Vit Nam Dn ch Cng ho, nhng th h tri qua hai ma k hng chin v tip tc ng hnh trong ho bnh xy dng, kin thit t nc v bo v T quc nh: Ng T H, Trn Duy Hng, Nguyn Sn H, Cao Triu Pht...# Quc hi#i biu nhn dn#360410#XH## 00486000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010014000660020027000800030012001070070014001190220 00400133008000500137009001900142010000500161011001500166013000700181020001700188 020001200205016000300217#360411#VN16.01506#VN16.01507#^a78000^b1000b#Vi?t#895.9 2234#V563Q#Chu Vn Khoi#Vt qua hon cnh s phn#Tiu thuyt#Chu Vn Khoi#T. 1#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a319tr.^b19cm#360411#Vn hc hin i#Tiu thuy t#VH## 00450000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010011000660020019000770030004000960070011001000080 00500111009001900116010000500135011002500140020001700165020000400182013000700186 016000300193#360412#VN16.01508#VN16.01509#^a59000^b1000b#Vi?t#895.92214#R452L#H Huy Sn#Ri l loi nh gi#Th#H Huy Sn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a97tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Th#360412#VH## 00440000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010015000660020011000810030004000920070015000960080 00500111009001900116010000500135011001500140020001700155020000400172013000700176 016000300183#VN16.01511#VN16.01510#360413#^a68000^b1000b#Vi?t#895.92214#N116C#N guyn Vn Qu#Nng chiu#Th#Nguyn Vn Qu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a130tr .^b19cm#Vn hc hin i#Th#360413#VH## 00830000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820004000421810007000460020013000530030024000660070063000900220005001530080 01800158009002300176010000500199011002500204021013800229020000900367020001700376 01600030039300600120039600500060040800500090041400500150042300500070043800500110 0445005001700456013000700473#360414#VL16.00658#VL16.00659#^b1000b#Vi?t#001#TH506 H#Thuduc house#Cng bn xy dng t m#L Ch Hiu, N.V.T, Dung Lam... ; B.s.: L Ch Hiu (ch.b.)...#T.96#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a70tr. : minh ho^b33cm#Gii thiu cc thng tin tng hp v ti chnh chng khon, b t ng sn, th vn, tin ni b, kin thc nghip v, vn ho ngh thut...#Tri thc#Thng tin ni b#XH#L Ch Hiu#N.V.T#Dung Lam#Phm Hong Anh#Nguyn#Ph V n An#Dng Thnh Minh#360414## 01042000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820011000511810006000620020113000680070036001810050008002170050011002250080 00500236009001200241010000500253011002200258021038800280013000700668020001000675 020000500685020001700690016000300707020001500710020001500725#VL16.00661#VL16.006 60#360415#^a350000^b1000b#Vi?t#343.597056#H561D#Hng dn k ton nghip v thu v thu khc i vi hng ho xut khu, nhp khu - Quy nh php lut cn bi t#S.t., h thng: Qu Lm, Kim Phng#Qu Lm#Kim Phng#^aH.#^aTi chnh#2015#^ a439tr. : bng^b28cm#Gii thiu ni dung Lut Hi quan c Quc hi thng qua t i k hp th 7, kho XIII nm 2015. Cc quy nh v ch k ton nghip v th u v cc khon thu khc i vi hng ho xut khu, nhp khu. Quy trnh th t c hi quan, xc nh gi tr hng ho v phn tch hng ho. Quy trnh nghip v kim tra, gim st hi quan. Cng tc thanh tra v kim tra ni b trong ngnh hi quan#360415#Php lut#Thu#Vn bn php qui#XH#Hng nhp khu#Hng xut khu ## 01075000000000301000450000201540000000500100015400500110016400700380017500800050 02130090012002180100005002300110022002350820011002570160003002680130007002710140 01700278026001100295026000700306026001100313181000600324019000500330020001800335 020001500353020000300368020000700371020000900378021038600387#Cm nang qun l th u - chi ti chnh, s dng ti sn, d n u t & hng dn thc hin ch k ton ngn sch dnh cho x, phng, th trn nm 2016#Tng Bnh#Ngc Tuyn#S.t. , h thng: Tng Bnh, Ngc Tuyn#^aH.#^aTi chnh#2016#^a431tr. : bng^b28cm#35 2.409597#XH#360416#^a335000^b2000b#VL16.00663#360416#VL16.00662#C120N#Vi?t#Qun l ti chnh#Ch k ton#X#Phng#Th trn#Trnh by tng quan v ti chnh x. Qun l thu, chi ngn sch v thu ti chnh khc ca x. Qun l ti chnh d n do x lm ch u t. Qun l ti sn nh nc ti x. Ch t ch, t c hu trch nhim v s dng kinh ph qun l hnh chnh. Giao dch hot ng ti chnh x qua kho bc nh nc. Nghip v k ton ngn sch v cc hot ng ti chnh khc x, phng, th trn## 01153000000000289000450000202030000000500110020300700300021400800050024400900120 02490100005002610110022002660820016002880160003003040130007003070140017003140260 01100331026001100342026000700353181000600360019000500366020001000371020001500381 020001500396020001300411020002900424021041000453#Hi p cc tnh hung php lu t mi nht v lut ngn sch, lut kim ton nm 2015 - Quy nh mi v tiu chu n, nh mc, ch qun l, s dng ti sn trong cc c quan n v hnh chn h s nghip#Quang Minh#Quang Minh s.t., h thng ho#^aH.#^aTi chnh#2015#^a423 tr. : bng^b28cm#343.59703402638#XH#360417#^a335000^b2000b#VL16.00665#VL16.0066 4#360417#H428#Vi?t#Php lut#Lut ngn sch#Lut kim ton#Sch hi p#C quan hnh chnh s nghip#Gm cc cu hi p v Lut Ngn sch, Lut Kim ton mi c Quc hi thng qua ti k hp th 9 Quc hi kho XIII; v qun l ti chn h, lp d ton, qun l, s dng v quyt ton kinh ph ngn sch nh nc; v c h hao mn ti sn c nh, qun l s dng ti sn trong cc c quan, n v s dng ngn sch nh nc; v x pht hnh chnh trong lnh vc kho bc nh n c, qun l ti sn nh nc...## 01058000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820011000511810006000620020138000680080005002060090012002110100005002230110 02200228021044000250020001000690020001700700020001900717020002900736020001700765 013000700782016000300789#VL16.00667#VL16.00666#360418#^a350000^b2000b#Vi?t#343. 597034#H250T#H thng mc lc ngn sch nh nc - Quy nh v qun l, s dng, thu, np v quyt ton kinh ph trong cc n v hnh chnh s nghip#^aH.#^aT i chnh#2016#^a422tr. : bng^b28cm#Gm h thng mc lc ngn sch nh nc v ch qun l ti chnh, kinh t ngn sch nh nc v d ton ngn sch nh nc 2016. Hng dn thc hin dn ch, minh bch ti sn thu nhp trong c quan nh nc, n v s nghip cng lp. Ch t ch, t chu trch nhim v s dng bin ch, kinh ph i vi c quan nh nc. Ch tin lng, tinh gim bin c h i vi cn b, cng chc trong c quan, n v hnh chnh s nghip...#Php lut#H thng mc lc#Ngn sch nh nc#C quan hnh chnh s nghip#Vn bn ph p qui#360418#XH## 00934000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820016000501810006000660020091000720080005001630090012001680100005001800110 02200185021039800207020001000605020001300615020001800628013000700646016000300653 020000400656020000800660#VL16.00669#360419#VL16.00668#^a350000^b500b#Vi?t#346.5 9707302632#H561D#Hng dn bo lnh tn dng chin lc kinh doanh huy ng vn vay theo kinh t th trng#^aH.#^aTi chnh#2015#^a402tr. : bng^b28cm#Trnh b y ni dung lut Ngn hng v Lut cc t chc tn dng. Gii thiu cc thng t, quyt nh, ngh nh v chnh sch tn dng, vay v cho vay mi nht ca ngn hng; qui nh v bo lnh ngn hng v bo lnh tn dng; hot ng kinh doanh, mua bn n ca ngn hng, cc t chc tn dng; thanh tra, gim st, khen thn g, x pht ngn hng; t chc hot ng ca ngn hng v qu tn dng#Php lut# Huy ng vn#Vn bn php lut#360419#XH#Vay#Cho vay## 00921000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820015000511810007000660020049000730070037001220050018001590080005001770090 01200182010000500194011002200199021038600221020001000607020001000617020001800627 013000700645016000300652#VL16.00670#360420#VL16.00671#^a425000^b2000b#Vi?t#343. 5970402632#CH312S#Chnh sch thu hng dn thi hnh cc lut thu#Trn Th Bo Ngc s.t., h thng ho#Trn Th Bo Ngc#^aH.#^aTi chnh#2016#^a430tr. : bng^ b28cm#Trnh by ni dung lut sa i, b sung mt s iu ca cc lut v thu v sa i, b sung mt s iu ca cc ngh nh v thu; lut thu tiu th c bit, lut thu thu nhp doanh nghip, lut thu gi tr gia tng, lut thu t hu nhp c nhn sa i, b sung v vn bn hng dn thi hnh; quy trnh kim t ra thu, qun l khai thu, np thu v k ton thu, cng ch n thu#Php lu t#Lut thu#Vn bn php lut#360420#XH## 00525000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820007000421810006000490020023000550070022000780220004001000050022001040080 01800126009003400144010000500178011002400183020001800207020001000225020001400235 013000700249016000300256#360421#VL16.00672#VL16.00673#^b1000b#Vi?t#372.21#T306A# Ting Anh mm non - L#Nguyen Thi Hong Phuoc#T.2#Nguyen Thi Hong Phuoc#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a31tr. : hnh v^b30cm#Gio dc mu gio#Ting Anh#Sch c thm#360421#GK## 01114000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820006000511810006000570010013000630020020000760070051000960050013001470040 01400160008000500174009004800179010000500227011003300232012003400265015007200299 021038600371020001800757020001100775013000700786005001900793#VL16.00674#VL16.006 75#360422#^a159000^b1500b#Vi?t#658.8#M109#Kurtz, David#Marketing ng i#Dav id Kurtz, Louis Boone ; Trng i hc FPT dch#Boone, Louis#Ti bn ln 1#^aH.# ^ai hc Kinh t Quc dn ; Trng i hc FPT#2015#^aXXXII, 503tr. : minh ho^ b27cm#T sch bn quyn FPT Polytechnic#Tn sch nguyn bn: Principles of conte mporary marketing, 15th edition#a ra nhng gii php gip bn thnh cng trong qun tr tip th: Ngh thut v khoa hc lm hi lng khch hng, lp k hoch chin lc, kinh doanh in t, marketing cho khch hng t chc, marketing mi quan h v qun tr khch hng, chin lc sn phm v dch v, pht trin, qu n l thng hiu v danh mc sn phm, bn hng c nhn v xc tin bn hng, ch in lc nh gi#Qun tr tip th#Gio trnh#360422#Trng i hc FPT## 01289000000000337000450000201010000000500180010100500190011900500170013800500140 01550050017001690070059001860080005002450090027002500100005002770110030002820150 10600312082001000418016000300428013000700431014000700438026001100445026000700456 18100060046301900050046902000150047402000070048902000180049602000180051402000070 0532021041200539#K yu hi tho khoa hc quc gia - Chui cung ng thc phm an ton cho cc th ln ti Vit Nam#Trng nh Chin#Phm Th Kim Thanh#L Th Minh Hng#inh Vn Oanh#Nguyn Hoi Long#Trng nh Chin, Phm Th Kim Thanh , L Th Minh Hng...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2015#^aIV, 216tr. : minh h o^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn; Vin Chnh sch v Chin l c pht trin nng nghip nng thn#338.47664#XH#360423#^b150b#VL16.00676#360423# K600Y#Vi?t#Chui cung ng# th#Thc phm an ton#Hi tho khoa hc#K yu#Gm nhng bi tham lun nghin cu v chui cung ng thc phm an ton cho cc th ln ti Vit Nam: Thc trng v gii php pht trin t chc qun tr chui cu ng ng, ngun cung ng sn phm gia cm an ton cho th trng ni thnh H Ni; chui cung ng thc phm an ton ti Nng; nhng vn chui gi tr ngnh chn nui gia cm Vit Nam; nh gi chui cung ng thc phm rau an ton cho H Ni...## 01318000000000361000450000201000000000300840010000500150018400500140019900500160 02130050013002290050016002420070050002580080005003080090027003130100005003400110 02600345015005700371082000700428016000300435013000700438014000600445026001100451 02600070046218100060046901900050047502000090048002000080048902000080049702000090 0505020001800514020000700532021041700539#K yu hi tho khoa hc quc gia - i mi o to thng k theo nh hng nghin cu v ng dng#Hng ti k nim 6 0 nm thnh lp trng i hc Kinh t Quc dn v khoa Thng k#Hong Xun Nam# Ng Bch Ngc#Hunh c Thng# Ngc Khi#Nguyn Ngc Anh#Hong Xun Nam, Ng B ch Ngc, Hunh c Thng...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2015#^a391tr. : min h ho^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Thng k#315.97#XH#3 60424#^b70b#VL16.00677#360424#K600Y#Vi?t#Thng k#o to#i mi#ng dng#Hi t ho khoa hc#K yu#Gm nhng bi tham lun nghin cu v i mi o to thng k theo nh hng nghin cu v ng dng ti Vit Nam. Thc trng ng dng thn g k trong ngnh ti chnh v mt s khuyn ngh vi cng tc o to ngnh thn g k; thng k trong nghin cu v x l cng vic ca B Cng Thng, trong o to thng k Cc Thng k H Ni, trong hot ng nghin cu ca Trung tm Ng hin cu Chnh sch v Pht trin...## 01171000000000313000450000201350000000500110013500500150014600500140016100500160 01750050015001910070045002060080005002510090027002560100005002830110031002880150 06800319082001300387016000300400013000700403014000600410026000700416026001100423 181000600434019000500440020001900445020001800464020000700482021036800489#K yu hi tho khoa hc cp thnh ph - Cc gii php tng thu ngn sch nh nc bn vng trn a bn thnh ph H Ni n nm 2020#Phm Quang#Trn Mnh Dng#Phan H u Ngh#Trng Minh Anh#Nguyn Hu nh#Phm Quang, Trn Mnh Dng, Phan Hu Ngh ...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2016#^a124tr. : hnh v, bng^b29cm#TTS ghi : Trng i hc Kinh t Quc dn. Vin K ton - Kim ton#352.40959731#XH#3604 25#^b25b#360425#VL16.00678#K600Y#Vi?t#Ngn sch nh nc#Hi tho khoa hc#K y u#Gii thiu nhng bi tham lun nghin cu v gii php tng thu ngn sch nh nc trn a bn H Ni n nm 2020: C cu thu ngn sch, c cu tng thu ng n sch bn vng, thc trng v gii php chng tht thu ngn sch nh nc, gii php v nui dng ngun thu v chng tht thu ngn sch, thu ht u t v y mnh xut khu phc v thu ngn sch nh nc...## 01157000000000313000450000201170000000500130011700500150013000500140014500500170 01590050015001760070047001910080005002380090027002430100005002700110031002750150 06600306082000900372016000300381013000700384014000700391026000700398026001100405 181000600416019000500422020002000427020001800447020000700465021037100472#K yu hi tho khoa hc quc gia - Kinh t - X hi Vit Nam nm 2015, c hi v thch thc trc thm hi nhp mi#Trn Th t#T Trung Thnh#Ng Thng Li#Trn Th Vn Hoa#Trn Kim Chung#Trn Th t, T Trung Thnh, Ng Thng Li...#^aH.#^a i hc Kinh t Quc dn#2016#^aXIV, 749tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: Ban Kinh t Trung ng; Trng i hc Kinh t Quc dn#338.9597#XH#360426#^b150b#360426#VL 16.00679#K600Y#Vi?t#Tng trng kinh t#Hi tho khoa hc#K yu#Gii thiu nhn g bi tham lun nghin cu v kinh t - x hi Vit Nam nm 2015: Tng quan kinh t; cht lng tng trng, thnh tu v trin vng pht trin kinh t; hot ng h thng tn dng; tnh bn vng ca c cu ngun thu ngn sch nh nc; ch nh sch tn dng nng nghip nng thn; hot ng thng mi quc t; kinh t Vi t Nam trc ngng ca hi nhp...## 01202000000000337000450000201120000000500190011200500160013100500190014700500110 01660050012001770070059001890080005002480090027002530100005002800110026002850150 03600311082000400347016000300351013000700354014000700361026001100368026000700379 18100060038601900050039202000190039702000110041602000180042702000070044502000100 0452021040200462#K yu hi tho khoa hc quc gia - Tng cng tnh nh hng th trng trong hot ng khoa hc v cng ngh#Nguyn Thng Lng#Trn Thng L ong#Trn Th Hng Vit#L V Ton#V Tun Anh#Nguyn Thng Lng, Trn Thng Lon g, Trn Th Hng Vit...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2015#^a252tr. : minh ho ^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to...#600#KT#360427#^b100b#VL16.00680#3604 27#K600Y#Vi?t#Khoa hc cng ngh#Th trng#Hi tho khoa hc#K yu#Hot ng#G m nhng bi tham lun nghin cu v nh hng th trng trong hot ng khoa hc v cng ngh: Phn tnh ni dung tng cng nh hng th trng trong hot ng khoa hc v cng ngh Vit Nam; i mi sng to v nh hng th trn g qua cc nghin cu quc t; thng mi ho kt qu nghin cu khoa hc v vai tr ca nh nc; pht trin th trng cng ngh trong bi cnh ton cu ho... ## 01044000000000349000450000200610000000300840006100500160014500500170016100500160 01780050020001940050016002140070054002300080005002840090006002890100005002950110 02500300015006000325082000700385016000300392013000700395026001100402026000700413 02600110042018100060043101900050043702000090044202000090045102000080046002000180 0468020000700486021020100493#K yu hi tho khoa hc - Thng k nh nc vi d liu ln#Hng ti k nim 70 nm ngy thnh lp ngnh thng k Vit Nam (6/5/1 946-6/5/2016)#Nguyn Vn Liu#Nguyn Cng Hoan#Nguyn Vn on#Nguyn Th Minh nh#Trn Vit Trung#Nguyn Vn Liu, Nguyn Cng Hoan, Nguyn Vn on...#^aH.#^a S.n#2015#^a84tr. : minh ho^b30cm#u ba sch ghi: Tng cc Thng k. Vin Khoa hc Thng k#315.97#XH#360428#VL16.00681#360428#VL16.00682#K600Y#Vi?t#Thng k# Nh nc#D liu#Hi tho khoa hc#K yu#Tp hp cc bi vit, bi nghin cu v d liu ln, thng k nh nc vi d liu ln, ng dng ca Big data trong th ng k gi, nhng thch thc trong thng k hc, hin i ho h thng thng k. ..## 00869000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820012000411810006000530020033000590080005000920090011000970100005001080110 02200113021029700135020002200432020001000454020000800464020000800472020001700480 013000700497016000300504015004100507020001000548020000900558#VL16.00683#360429#V L16.00684#^b337b#Vi?t#343.5970998#H250T#H thng cc vn bn 2009 - 2014#^aH.#^a Gio dc#2015#^a606tr. : bng^b27cm#Gii thiu cc vn bn ca ng, Quc hi, C hnh ph, cc b, ngnh lin quan n gio dc v cc hot ng ca Nh xut bn Gio dc. Cc vn bn i mi t chc, hot ng ca Nh xut bn Gio dc Vit Nam. Cc vn bn v quy nh ni b ca Nh xut bn Gio dc v cc quyt nh khen thng#Nh xut bn Gio dc#Php lut#T chc#Qun l#Vn bn php qui#36 0429#XH#TTS ghi: Nh xut bn Gio dc Vit Nam#Hot ng#Xut bn## 01212000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530020106000590070048001650050014002130050013002270050 01600240005001500256005001900271008001800290009002300308010000500331011003000336 01501140036602103260048002000080080602000100081402000520082401300070087601600030 0883#360430#VL16.00686#VL16.00685#^b1000b#Vi?t#959.704092#455C#ng ch Nguyn Vn Linh vi cch mng min Nam, vi Si Gn - Ch Ln - Gia nh, thnh ph H Ch Minh#Phan Vn Khi, Nguyn Khnh, Nguyn Th Chn...#Phan Vn Khi#Nguyn K hnh#Nguyn Th Chn#ng Ngc Tng#Nguyn Thnh Phong#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a712tr., 12tr. nh mu^b30cm#TTS ghi: Thnh u - Hi ng nhn dn - U ban nhn dn - U ban Mt trn T quc Vit Nam Thnh ph H Ch Minh#Gm cc bi vit v thn th, s nghip, tm gng o c cch mng, sut i chin u v l tng c lp dn tc v ch ngha x hi, v hnh phc ca nhn dn, tinh thn i mi ca ng ch Nguyn Vn Linh; nh lnh o kin trun g, sng to; ngi lnh o gn b mt thit vi ng b v nhn dn thnh ph H Ch Minh#Tiu s#S nghip#Nguyn Vn Linh, Chnh tr gia, 1915-1998, Vit Nam #360430#XH## 00941000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020040000490070058000890220004001470050018001510050017001690050 01800186005001500204005001500219008000500234009002600239010000500265011002600270 021030500296020001100601013000700612016000300619012001700622#VL16.00687#360431#^ a180000^b300b#Vi?t#547#C101P#Cc phng php tng hp ho hc hu c#Nguyn n h Thiu, Nguyn Minh Tho, Nguyn nh Thnh...#T.1#Nguyn nh Thiu#Nguyn Min h Tho#Nguyn nh Thnh#Nguyn Th Hu#Nguyn Vn u#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a797tr. : minh ho^b27cm#Trnh by v k thut phng th nghim hu c, cc phng php ph, phn tch nh tnh cc hp cht hu c, tng hp cc d n xut halogen, cc hp cht nitroso v nitro, cc phn ng a nhm acyl vo p hn t hp cht hu c, phn ng mercapto, sulfo v amid ho, tnh cht dung mi v tc nhn phn ng#Ho hu c#360431#TN#T sch Khoa hc## 00617000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020020000520030045000720070053001170050012001700050019001820050 01200201008000500213009002600218010000500244011002500249020001300274020001000287 020000600297020001400303013000700317016000300324#360432#VL16.00688#^a13500^b500 0b#Vi?t#372.37#T550N#T nh n trng 1#Rn luyn k nng sng cho hc sinh ti u hc#Hong Dng (ch.b.), Nguyn Th M Dung, Minh c#Hong Dng#Nguyn Th M Dung# Minh c#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a32tr. : tranh v^b29 cm#K nng sng#Rn luyn#Lp 1#Sch c thm#360432#GK## 00554000000000265000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810007000460020049000530070044001020050014001460050021001600080005001810090 02600186010000500212011002500217020000500242020001100247020000600258020001400264 013000700278016000300285#VL16.00689#360433#^a30000^b20000b#Vi?t#372.6#PH309B#Ph iu bi tp cui tun ton v ting Vit lp 1#V Dng Thu (ch.b.), Trn Th M inh Phng#V Dng Thu#Trn Th Minh Phng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#201 5#^a80tr. : minh ho^b29cm#Ton#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#360433#GK## 00606000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810007000460020049000530070044001020220004001460040014001500080005001640090 02600169010000500195011003500200020000500235020001100240020001400251013000700265 016000300272020000600275005001400281005002100295#360434#VL60.00690#^a28000^b100 00b#Vi?t#372.6#PH309B#Phiu bi tp cui tun ton v ting Vit lp 4#V Dng Thu (ch.b.), Trn Th Minh Phng#T.2#Ti bn ln 3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^atr. 81-160 : hnh v, bng^b29cm#Ton#Ting Vit#Sch c thm#360434 #GK#Lp 4#V Dng Thu#Trn Th Minh Phng## 00580000000000277000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810007000460020049000530070044001020220004001460050014001500050021001640080 00500185009002600190010000500216011003500221020000500256020001100261020000600272 020001400278016000300292013000700295#VL16.00691#360435#^a28000^b10000b#Vi?t#372 .6#PH309B#Phiu bi tp cui tun ton v ting Vit lp 5#V Dng Thu (ch.b.) , Trn Th Minh Phng#T.1#V Dng Thu#Trn Th Minh Phng#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2015#^a80tr. : tranh mu, hnh v^b29cm#Ton#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#GK#360435## 00600000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020049000520070044001010220004001450050014001490050021001630040 01400184008000500198009002600203010000500229011003000234020000500264020001100269 020000600280020001400286013000700300016000300307#360436#VL16.00692#^a28000^b600 0b#Vi?t#372.6#PH309B#Phiu bi tp cui tun ton v ting Vit lp 5#V Dng T hu (ch.b.), Trn Th Minh Phng#T.2#V Dng Thu#Trn Th Minh Phng#Ti bn ln 3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^atr. 81-160 : minh ho^b29cm#Ton#Ti ng Vit#Lp 5#Sch c thm#360436#GK## 00534000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020012000510030037000630070031001000050020001310080005001510090 02600156010000500182011003200187020001100219020000600230020000800236020001400244 013000700258016000300265#VL16.00693#360437#^a15000^b5000b#Vi?t#372.4#L527#Luy n c 1#Theo Chng trnh Cng ngh Gio dc#Trn Th Minh Hng s.t., b.s.#Trn Th Minh Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a56tr. : bng, tranh mu^b2 7cm#Ting Vit#Lp 1#Tp c#Sch c thm#360437#GK## 00619000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020030000510030049000810070043001300050014001730050021001870040 01400208008000500222009002600227010000500253011002500258020000500283020001100288 020000600299020001400305016000300319013000700322#VL16.00694#360438#^a23000^b600 0b#Vi?t#372.6#454T#n tp h ton - ting Vit 2#n luyn v cng c kin thc chun b ln lp 3#Ch.b.: V Dng Thu, Trn Th Minh Phng#V Dng Thu#Trn Th Minh Phng#Ti bn ln 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a64tr. : min h ho^b29cm#Ton#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#GK#360438## 00619000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020030000510030049000810070043001300050014001730050021001870040 01400208008000500222009002600227010000500253011002500258020000500283020001100288 020000600299020001400305013000700319016000300326#VL16.00695#360439#^a23000^b600 0b#Vi?t#372.6#454T#n tp h ton - ting Vit 3#n luyn v cng c kin thc chun b ln lp 4#Ch.b.: V Dng Thu, Trn Th Minh Phng#V Dng Thu#Trn Th Minh Phng#Ti bn ln 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a64tr. : min h ho^b29cm#Ton#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#360439#GK## 00917000000000289000450000100170000000200500001700500140006700500220008100700660 01030080005001690090026001740100005002000110026002050150077002310820007003080160 00300315013000700318014001700325026001100342026000700353181000600360019000500366 020001100371020001000382020001200392021022300404#Michiko Miyazaki#T hc m tho i ting Nht cho ngi mi bt u#Sachiko Goshi#Trnh Th Phng Tho#Michiko Miyazaki, Sachiko Goshi ; Trnh Th Phng Tho bin dch#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2015#^a218tr. : tranh v^b27cm#Tn sch ting Anh: Now you're talking! Japanese conversation for beginners#495.68#XH#360440#^a128000^b2000b#VL16.0069 6#360440#T550H#Vi?t#Ting Nht#m thoi#Sch t hc#Gm 7 bi hc m thoi ti ng Nht v gii thiu bn thn, mua sm, t cu hi, gi mn, t hng, taxi, t i bnh vin, in thoi. Sau mi bi u c phn hng dn cch s dng t vng , cu trc cu v cu trc vn phm## 00616000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810007000460010012000530020049000650070027001140220004001410050014001450080 00500159009002600164010000500190011002600195020000700221020001300228020001700241 020002000258020001400278013000700292016000300299005001200302#VL16.00697#360441#^ a119000^b2000b#Vi?t#512.9#CH312P#H Vn Din#Chinh phc phng trnh, bt phn g trnh i s#H Vn Din, Mai Vn Chinh#T.1#Mai Vn Chinh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a335tr. : minh ho^b30cm#i s#Phng trnh#Bt phng trnh#T rung hc ph thng#Sch c thm#360441#GK#H Vn Din## 00583000000000253000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020023000530030123000760070009001990080005002080090026002130100 00500239011003100244020000700275020001400282020001400296013000700310016000300317 005000900320#360442#VL16.00698#^a179000^b1000b#Vi?t#512.97#C455P#Cng ph bt ng thc#Sch dnh cho hc sinh lp 10, 11, 12 ang chun b cho k thi tuyn si nh i hc, cao ng (K thi THPT quc gia 2016)...#Lovebook#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^aIV, 634tr. : nh, bng^b29cm#i s#Bt ng thc#Sch c th m#360442#TN#Lovebook## 01109000000000337000450000200610000002900760006100500150013700500180015200500190 01700050014001890050016002030070057002190080005002760090026002810100005003070110 03200312015005500344082000400399016000300403013000700406014000700413026001100420 02600110043102600070044218100060044901900050045502000200046002000130048002000160 0493021026200509#K yu hi tho khoa hc cng ngh thng tin v truyn thng#Pr oceedings of the 2015 information and communication technology conference#Hunh Tun Anh#Phm Th Thu Thy#Phan Th L Thuyn#V Trung Hng#inh ng Lng#Hun h Tun Anh, Phm Th Thu Thu, Phan Th L Thuyn...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^aVIII, 116tr. : minh ha^b29cm#u ba sch ghi: Trng i hc Thng tin Lin lc...#004#KT#360443#^b100b#VL16.00699#VL16.00700#360443#K600Y#Vi?t#Cn g ngh thng tin#Truyn thng#K yu hi tho#Gii thiu cc bi bo co v an n inh an ton thng tin, mng my tnh v truyn thng, ng dng cng ngh thng t in v truyn thng trong cc lnh vc, o to v kim nh chng trnh cng ng h thng tin v truyn thng p ng yu cu nhn lc cng ngh cao## 00689000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820008000411810008000490020023000570030055000800080005001350090019001400100 00500159011002600164015009100190021012100281020001200402020001100414013000700425 016000300432#VL16.00702#VL16.00701#360444#^b280b#Vi?t#796.325#GI-108T#Gio trnh bng chuyn#Dnh cho ngnh Gio dc th cht, h i hc chnh quy#^aH.#^aTh d c Th thao#2015#^a388tr. : minh ha^b27cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc Th thao Tp. H Ch Minh#Trnh by lch s v qu t rnh pht trin mn bng chuyn, cc k thut, chin thut thi u v lut thi u bng chuyn#Bng chuyn#Gio trnh#360444#GT## 00519000000000265000450000200450000000500180004500700260006300800050008900900260 00940100005001200110015001250820007001400160003001470130007001500140016001570260 01100173026001100184026000700195181000600202019000500208020001100213020000800224 020001400232020000700246#Tng hp thi n luyn nng lc ting Nht#o Th H Phng#o Th H Phng (ch.b.)#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a118tr.^b 27cm#495.68#XH#360445#^a68000^b2000b#VL16.00704#VL16.00703#360445#T455H#Vi?t#Ti ng Nht#T vng#Sch c thm# thi## 00685000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820007000491810006000560010014000620020044000760030057001200070014001770080 00500191009001100196010000500207011002600212021011800238020001700356020001400373 020001000387013000700397016000300404#VL16.00706#VL16.00705#360446#^a47000^b500b #Vi?t#629.89#B103G#Phm Cng Ng#Bi ging iu khin logic c lp trnh PLC#Dn g cho sinh vin trng cao ng ngh Bch khoa H Ni#Phm Cng Ng#^aH.#^aGio dc#2015#^a191tr. : minh ha^b27cm#Trnh by ch yu v cc loi PLC ca hng Si emens nh PLC S7-200, PLC S7-300, S7-400 v mi hn nh S7-1200, S7-1500#iu kh in logic#Lp trnh PLC#Bi ging#360446#GT## 00597000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480010021000550020031000760070059001070050019001660050017001850080 00500202009001100207010000500218011002500223020001000248020000600258020000900264 020001400273013000700287016000300294020001000297#360447#VL16.00707#^a30000^b300 0b#Vi?t#372.6521#TH552H#on Phng Thu Lin#Thc hnh ng php ting Anh 3#on Phng Thu Lin, Bi ng Bch Ngc, Th Kim Thanh#Bi ng Bch Ngc# Th Kim Thanh#^aH.#^aGio dc#2015#^a91tr. : minh ho^b27cm#Ting Anh#Lp 3#Ng ph p#Sch c thm#360447#GK#Thc hnh## 00594000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020022000490030022000710070060000930220004001530050008001570050 01300165005001200178005001600190008000500206009001100211010000500222011002500227 020001000252020000600262020001400268013000700282016000300289#360448#VL16.00708#^ a30000^b3000b#Vi?t#428#L527T#Luyn tp ting Anh 7#Theo chng trnh mi#L Dn g (ch.b.), V Ngc Bch, L i Khoa, Nguyn Hu Long#T.1#L Dng#V Ngc Bch#L i Khoa#Nguyn Hu Long#^aH.#^aGio dc#2015#^a95tr. : minh ha^b27cm#Ting A nh#Lp 7#Sch c thm#360448#GK## 00594000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020022000490030022000710070060000930220004001530050008001570050 01300165005001200178005001600190008000500206009001100211010000500222011002500227 020001000252020000600262020001400268013000700282016000300289#360449#VL16.00709#^ a30000^b3000b#Vi?t#428#L527T#Luyn tp ting Anh 8#Theo chng trnh mi#L Dn g (ch.b.), V Ngc Bch, L i Khoa, Nguyn Hu Long#T.1#L Dng#V Ngc Bch#L i Khoa#Nguyn Hu Long#^aH.#^aGio dc#2015#^a87tr. : minh ha^b27cm#Ting A nh#Lp 8#Sch c thm#360449#GK## 00608000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020023000490030022000720070063000940220004001570050008001610050 01300169005001600182005001500198008000500213009001100218010000500229011003100234 020001000265020000700275020001400282013000700296016000300303#360450#VL16.00710#^ a30000^b3000b#Vi?t#428#L527T#Luyn tp ting Anh 10#Theo chng trnh mi#L D ng (ch.b.), ng Kim Anh, Nguyn Hu Long, Phm Th Trinh#T.1#L Dng#ng Kim A nh#Nguyn Hu Long#Phm Th Trinh#^aH.#^aGio dc#2015#^a108tr. : hnh v, bng^ b27cm#Ting Anh#Lp 10#Sch c thm#360450#GK## 00583000000000301000450000200260000000500110002600500160003700500150005300500140 00680050017000820070047000990080005001460090011001510100005001620110026001670220 00400193082000400197016000300201013000700204014001600211026000700227026001100234 181000600245019000500251020000500256020000600261020001400267#Ti liu dy - hc ton 7#Nguyn Cam#Nguyn Vn Hin#Trn c Huyn#Dng Bu Lc#Hunh Ngc Thanh# Nguyn Cam, Nguyn Vn Hin, Trn c Huyn...#^aH.#^aGio dc#2016#^a132tr. : m inh ho^b27cm#T.2#510#GK#360451#^a50000^b5050b#360451#VL16.00711#T103L#Vi?t#To n#Lp 7#Sch c thm## 00629000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020012000540030013000660070077000790050017001560050013001730050 02300186005001300209004001800222008000500240009001100245010000500256011002600261 020001000287020000600297020001400303013000700317016000300324#360452#VL16.00712#^ a55000^b3041b#Vi?t#372.6521#T306A#Ting Anh 1#Sch km a#Nguyn Quc Hng (ch .b.), Ngc Th Hoa, Nguyn Th Phng Tho, V Tuyt Thu#Nguyn Quc Hng#Ngc T h Hoa#Nguyn Th Phng Tho#V Tuyt Thu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#201 5#^a124tr. : minh ha^b28cm#Ting Anh#Lp 1#Sch c thm#360452#GK## 00709000000000337000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200090 00411810006000500020012000560030016000680070065000840220004001490050014001530050 00800167005001700175005001300192005002100205004001800226008000500244009001100249 01000050026001100320026501500330029702000100033002000060034002000150034601300070 0361016000300368#360453#VL16.00713#^a37000^b230000b#Vi?t#372.6521#T306A#Ting A nh 3#Sch km a CD#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Phan H (ch.b.), Th Ngc Hi n...#T.2#Hong Vn Vn#Phan H# Th Ngc Hin#o Ngc Lc#Trng Th Ngc Mi nh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a80tr. : bng, tranh mu^b27cm#TTS g hi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 3#Sch gio khoa#360453#GK## 00733000000000337000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020012000550030013000670070067000800220004001470050014001510050 01500165005001200180005001500192005001500207004001800222008000500240009004800245 01000050029301100250029801500330032302000100035602000060036602000130037201300070 0385016000300392#360454#VL16.00714#^a25000^b90000b#Vi?t#428.0076#T306A#Ting An h 6#Sch bi tp#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Nguyn Th Chi (ch.b.), L Kim Dung ...#T.1#Hong Vn Vn#Nguyn Th Chi#L Kim Dung#Phan Ch Ngha#Lu Qu Khng#T i bn ln th 3#^aH.#^aGio dc ; Tp on Xut bn Gio dc Pearson#2016#^a63t r. : minh ha^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 6#Sch bi t p#360454#GK## 00757000000000349000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020012000550030013000670070067000800220004001470050014001510050 01500165005001200180005001500192005001300207004001800220008000500238009004800243 01000050029101100250029601500330032102000100035402000060036402000130037002000140 0383013000700397016000300404#360455#VL16.00715#^a28000^b50000b#Vi?t#428.0076#T3 06A#Ting Anh 7#Sch bi tp#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Nguyn Th Chi (ch.b.), L Kim Dung...#T.1#Hong Vn Vn#Nguyn Th Chi#L Kim Dung#Phan Ch Ngha#V M ai Trang#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc ; Tp on Xut bn Gio dc Pearson# 2016#^a70tr. : minh ha^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 7#S ch bi tp#Sch c thm#360455#GK## 00757000000000349000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020012000550030013000670070067000800220004001470050014001510050 01500165005001200180005001500192005001300207004001800220008000500238009004800243 01000050029101100250029601500330032102000100035402000060036402000130037002000140 0383016000300397013000700400#360456#VL16.00716#^a28000^b50000b#Vi?t#428.0076#T3 06A#Ting Anh 7#Sch bi tp#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Nguyn Th Chi (ch.b.), L Kim Dung...#T.2#Hong Vn Vn#Nguyn Th Chi#L Kim Dung#Phan Ch Ngha#V M ai Trang#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc ; Tp on Xut bn Gio dc Pearson# 2016#^a70tr. : minh ha^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 7#S ch bi tp#Sch c thm#GK#360456## 00726000000000337000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200040 00311810006000350020012000410030014000530070073000670220004001400050014001440050 01800158005001500176005001200191005001500203008000500218009004800223010000500271 01100250027601500330030102000100033402000060034402000140035001600030036402000140 0367013000700381#VL16.00717#360457#^b8310b#Vi?t#428#T306A#Ting Anh 9#Sch th im#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Lng Qunh Trang (ch.b.), Nguyn Th Chi...#T.2 #Hong Vn Vn#Lng Qunh Trang#Nguyn Th Chi#L Kim Dung#Phan Ch Ngha#^aH.# ^aGio dc ; Tp on Xut bn Gio dc Pearson#2015#^a87tr. : minh ho^b27cm#T TS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 9#Sch c thm#GK#Sch th im#36 0457## 00730000000000337000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200090 00311810006000400020012000460030014000580070073000720220004001450050014001490050 01800163005001500181005001200196005001500208008000500223009004800228010000500276 01100250028101500330030602000100033902000060034902000130035502000140036801600030 0382013000700385#360458#VL16.00718#^b8310b#Vi?t#428.0076#T306A#Ting Anh 9#Sch th im#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Lng Qunh Trang (ch.b.), Nguyn Th Chi.. .#T.2#Hong Vn Vn#Lng Qunh Trang#Nguyn Th Chi#L Kim Dung#Phan Ch Ngha# ^aH.#^aGio dc ; Tp on Xut bn Gio dc Pearson#2015#^a79tr. : minh ho^b27 cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 9#Sch bi tp#Sch th im#G K#360458## 00770000000000349000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200090 00301810006000390020012000450030014000570070073000710220004001440050014001480050 01800162005001500180005001200195005001500207008000500222009004800227010000500275 01100300028001500330031002000100034302000060035302000220035902000150038102000140 0396016000300410013000700413#VL16.00719#360459#^b590b#Vi?t#428.0071#T306A#Ting Anh 9#Sch th im#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Lng Qunh Trang (ch.b.), Nguy n Th Chi...#T.2#Hong Vn Vn#Lng Qunh Trang#Nguyn Th Chi#L Kim Dung#Phan Ch Ngha#^aH.#^aGio dc ; Tp on Xut bn Gio dc Pearson#2015#^aVII, 87tr . : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio vin#Sch th im#GK#360459## 00772000000000349000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200090 00301810006000390020013000450030014000580070067000720220004001390050014001430050 01900157005000800176005001900184005001900203008000500222009004800227010000500275 01100310028001500330031102000100034402000070035402000220036102000150038302000140 0398016000300412013000700415#360460#VL16.00720#^b385b#Vi?t#428.0071#T306A#Ting Anh 12#Sch th im#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Hong Th Xun Hoa (ch.b.), Pha n H...#T.2#Hong Vn Vn#Hong Th Xun Hoa#Phan H#Hong Th Hng Hi#Kiu Th Thu Hng#^aH.#^aGio dc ; Tp on Xut bn Gio dc Pearson#2015#^aXIII, 77t r. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 12#Phng ph p ging dy#Sch gio vin#Sch th im#GK#360460## 00727000000000337000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200040 00311810006000350020013000410030014000540070067000680220004001350050014001390050 01900153005000800172005001900180005001900199008000500218009004800223010000500271 01100250027601500330030102000100033402000070034402000140035101600030036502000140 0368013000700382#360461#VL16.00721#^b5670b#Vi?t#428#T306A#Ting Anh 12#Sch th im#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Hong Th Xun Hoa (ch.b.), Phan H...#T.2#Hon g Vn Vn#Hong Th Xun Hoa#Phan H#Hong Th Hng Hi#Kiu Th Thu Hng#^aH.# ^aGio dc ; Tp on Xut bn Gio dc Pearson#2015#^a79tr. : minh ho^b27cm#T TS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 12#Sch c thm#GK#Sch th im#3 60461## 00731000000000337000450002600070000002600110000702000140001801400080003201900050 00400820009000451810006000540020013000600030014000730070067000870220004001540050 01400158005001900172005000800191005001900199005001900218008000500237009004800242 01000050029001100250029501500330032002000100035302000070036302000130037001600030 0383013000700386#360462#VL16.00722#Sch th im#^b5670b#Vi?t#428.0076#T306A#Ti ng Anh 12#Sch th im#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Hong Th Xun Hoa (ch.b.), Phan H...#T.2#Hong Vn Vn#Hong Th Xun Hoa#Phan H#Hong Th Hng Hi#Kiu Th Thu Hng#^aH.#^aGio dc ; Tp on Xut bn Gio dc Pearson#2015#^a63tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 12#Sch bi tp# GK#360462## 00685000000000325000450002600070000002600110000701400090001801900050002708200060 00321810006000380020036000440030035000800070064001150050010001790050017001890050 01100206005001500217005001400232004001800246008000500264009001100269010000500280 01100250028502000110031002000060032102000080032702000140033501300070034901600030 0356#360463#VL16.00723#^b10011b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp b tr mn ting Vit l p 1#Dnh cho hc sinh dn tc thiu s#Phan Hng (tng ch.b.), L Th Ngc Thm (ch.b.), H'Yim Koh...#Phan Hng#L Th Ngc Thm#H'Yim Koh#Nguyn Th Hoa#Ph m Vn Nhm#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a72tr. : minh ha^b29cm#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#360463#GK## 00838000000000313000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200060 00311810006000370020036000430030015000790070065000940050010001590050017001690050 01500186004001800201008000500219009001100224010000500235011001400240021020600254 020001100460020000600471020002200477020001500499013000700514016000300521#360464# VL16.00724#^b1000b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp b tr mn ting Vit lp 1#Sch h ng dn#Phan Hng (tng ch.b.), L Th Ngc Thm (ch.b.), Nguyn Th Hoa#Phan Hn g#L Th Ngc Thm#Nguyn Th Hoa#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a47tr. ^b29cm#Hng dn gio vin cch xy dng v t chc bin son nhng kin thc c n b tr thit k thnh cc bi tp gip cc em l hc sinh dn tc thiu s khc phc kh khn, hc tt hn mn ting Vit lp 1#Ting Vit#Lp 2#Phng ph p ging dy#Sch gio vin#360464#XH## 00834000000000313000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200060 00311810006000370020036000430030015000790070070000940050010001640050017001740050 02000191004001800211008000500229009001100234010000500245011001400250021020600264 020001100470020000600481020000800487020001500495013000700510016000300517#360465# VL16.00725#^b1000b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp b tr mn ting Vit lp 2#Sch h ng dn#Phan Hng (tng ch.b.), L Th Ngc Thm (ch.b.), Nguyn Th L Tuyn#Pha n Hng#L Th Ngc Thm#Nguyn Th L Tuyn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#20 15#^a51tr.^b29cm#Hng dn gio vin cch xy dng v t chc bin son nhng ki n thc cn b tr thit k thnh cc bi tp gip cc em l hc sinh dn tc thiu s khc phc kh khn, hc tt hn mn ting Vit lp 2#Ting Vit#Lp 2# Bi tp#Sch gio vin#360465#XH## 00702000000000325000450002600110000002600070001101400090001801900050002708200060 00321810006000380020036000440030035000800070073001150050010001880050017001980050 02000215005001300235005001500248004001800263008000500281009001100286010000500297 01100250030202000110032702000060033802000080034402000140035201300070036601600030 0373#VL16.00726#360466#^b10011b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp b tr mn ting Vit l p 2#Dnh cho hc sinh dn tc thiu s#Phan Hng (tng ch.b.), L Th Ngc Thm (ch.b.), Nguyn Th L Tuyn...#Phan Hng#L Th Ngc Thm#Nguyn Th L Tuyn# V Vn Huynh#Nguyn Vn Th#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a72tr. : min h ha^b29cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#360466#GK## 00684000000000325000450002600110000002600070001101400090001801900050002708200060 00321810006000380020036000440030035000800070064001150050010001790050017001890050 01100206005001400217005001400231004001800245008000500263009001100268010000500279 01100250028402000110030902000060032002000080032602000140033401300070034801600030 0355#VL16.00727#360467#^b10011b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp b tr mn ting Vit l p 3#Dnh cho hc sinh dn tc thiu s#Phan Hng (tng ch.b.), L Th Ngc Thm (ch.b.), H Th Nga...#Phan Hng#L Th Ngc Thm#H Th Nga#Phm Vn Ninh# T hanh Tin#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a68tr. : minh ha^b29cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#360467#GK## 00823000000000313000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200060 00311810006000370020036000430030015000790070061000940050010001550050017001650050 01100182004001800193008000500211009001100216010000500227011002100232021020600253 020001100459020000600470020000800476020001500484013000700499016000300506#VL16.00 728#360468#^b1000b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp b tr mn ting Vit lp 3#Sch h ng dn#Phan Hng (tng ch.b.), L Th Ngc Thm (ch.b.), H Th Nga#Phan Hng#L Th Ngc Thm#H Th Nga#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a55tr. : bng^ b29cm#Hng dn gio vin cch xy dng v t chc bin son nhng kin thc cn b tr thit k thnh cc bi tp gip cc em l hc sinh dn tc thiu s k hc phc kh khn, hc tt hn mn ting Vit lp 3#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sc h gio vin#360468#XH## 00843000000000289000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200070 00381810006000450010017000510020041000680070017001090040018001260080005001440090 01100149010000500160011003100165021029800196020001400494020000500508020000700513 020001100520013000700531016000300538020001200541#VL16.00729#360469#^a80000^b500 b#Vi?t#621.31#B108V#Trn Quang Khnh#Bo v rle v t ng ho h thng in#Tr n Quang Khnh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2015#^a326tr. : hnh v, bng^b 27cm#Gii thiu nhng vn c bn v bo v rle v t ng iu khin, phng php tnh ton v phm vi ng dng ca cc dng bo v rle. Trnh by nhng n g dng c th cc nguyn l vo vic bo v cc phn t chnh ca h thng in, cc qu trnh v s t ng iu khin trong h thng in#H thng in#Rl e#Bo v#Gio trnh#360469#GT#T ng ho## 00700000000000265000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200080 00381810006000460010018000520020040000700030057001100070032001670050013001990080 00500212009001100217010000500228011001500233021013400248020003200382020001000414 013000700424016000300431#VL16.00730#360470#^a32000^b505b#Vi?t#335.412#B103G#Ngu yn Xun Chung#Bi ging kinh t chnh tr Mc - Lnin#Dng cho sinh vin trng cao ng ngh Bch khoa H Ni#Nguyn Xun Chung, Trn Th nh#Trn Th nh#^aH .#^aGio dc#2015#^a127tr.^b27cm#Gii thiu nhng vn kinh t chung; nhng v n c bn ca ch ngha t bn v Vit Nam trong thi k qu ln ch ngha x hi#Kinh t chnh tr hc Mc-Lnin#Bi ging#360470#GT## 00820000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460010016000530020028000690070016000970040018001130080005001310090 01100136010000500147011003100152021032200183020001800505020001000523020001100533 013000700544016000300551#360471#VL16.00731#^a120000^b500b#Vi?t#621.43#NG527L#Ng uyn Tt Tin#Nguyn l ng c t trong#Nguyn Tt Tin#Ti bn ln th 7#^aH. #^aGio dc#2015#^a491tr. : hnh v, bng^b27cm#Trnh by i cng v ng c t trong, chu trnh l tng ca ng c t trong, nhin liu v mi cht, cng tc ca ng c t trong, cc ch tiu v tnh nng, kinh t k thut ca ng c t trong, chu trnh lm vic ca ng c t trong, nhng thng s c trn g cho chu trnh lm vic ca ng c t trong...#ng c t trong#Nguyn l#Gi o trnh#360471#GT## 00934000000000337000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820013000411810007000540020090000610030035001510080005001860090011001910100 00500202011003500207021021100242020000800453020001100461020002200472013000700494 01600030050100500100050400500160051402000100053000500110054000600160055100500110 0567005001800578#VL16.00732#360472#VL16.00733#^b400b#Vi?t#070.50959793#NH100X#Nh xut bn Gio dc ti thnh ph Cn Th - 10 nm xy dng v pht trin (2005 - 2015)#Nguyn Minh Khang, Nguyn c Khoa#^aH.#^aGio dc#2015#^a80tr., 8tr. n h mu : bng^b27cm#Gii thiu v qu trnh xy dng, pht trin, nhng s kin ng ghi nh, cc hot ng tiu biu v ghi nhn nhng thnh tch ca Nh xut b n Gio dc ti thnh ph Cn Th trong sut 10 nm qua (2005 - 2015)#Lch s#Ph t trin#Nh xut bn Gio dc#360472#XH#V B Ho# Trung Thng#2005-2015#Ng S Dn#Nguyn c Khoa#V Th Lc#Nguyn Minh Khang## 00740000000000313000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200060 00381810008000440010013000520020055000650030057001200070013001770220004001900040 01800194008000500212009001100217010000500228011003100233021010300264020001600367 020000900383020000500392020001100397013000700408016000300415020000800418#VL16.00 734#360473#^a55000^b500b#Vi?t#621.8#GI-108T#V Quang Hi#Gio trnh trang b i n - in t cc my cng nghip#Dng cho cc trng o to h c nhn cao ng k thut#V Quang Hi#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a195tr. : hn h v, bng^b27cm#Trnh by trang b in - in t cc my nng - vn chuyn, l in, my hn in, cc my thu - kh#My cng nghip#Trang b#in#Gio trnh #360473#GT#in t## 01003000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820015000411810007000560020079000630070083001420050013002250050014002380050 01800252005001300270006001600283005001700299008000500316009001100321010000500332 01100210033702102460035802000220060402000080062602000110063402000100064501300070 0655016000300662#VL16.00736#VL16.00735#360474#^b600b#Vi?t#070.5940959731#NH100X# Nh xut bn Gio dc ti H Ni - 10 nm xy dng v pht trin (2005 - 2015)#P han K Thi, inh Khc Cao, Nguyn Minh Khang... ; S.t., b.s.: Phan Xun Thnh.. .#Phan K Thi#inh Khc Cao#Nguyn Minh Khang#Hunh B Vn#Phan Xun Thnh#Nguy n Quc Hng#^aH.#^aGio dc#2016#^a119tr. : nh^b29cm#Ghi li qu trnh xy dn g v pht trin cng nhng thnh tch, s kin ni bt ca Nh xut bn Gio dc ti H Ni trong 10 nm qua (2005 - 2015). Gii thiu lnh o ca Nh xut bn qua cc thi k, b my t chc, i ng cn b hin nay...#Nh xut bn Gio d c#Lch s#Pht trin#2005-2015#360474#XH## 01244000000000397000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820006000411810007000470020037000540030056000910070078001470050015002250050 01800240005000700258005001600265005001600281005001700297005001600314008000500330 00900110033501000050034601100260035101501230037702102480050002000210074802000080 0769020001900777016000300796019001300799020000700812020002000819013000700839#VL1 6.00737#360475#VL16.00738#^b537b#Vi?t#333.7#NH556B#Nhng bi hc v pht trin b n vng#Ti liu h tr gio vin Chng trnh em hc sng xanh#Olena Pometun, P ilipchatina L.M, Serova... ; B.s.: Nguyn Thu Anh (ch.b.)...#Pometun, Olena#L.M , Pilipchatina#Serova#Sushchenko, I.M#Nguyn Thu Anh#ng Hng Giang#Hong Tha nh Tm#^aH.#^aGio dc#2015#^a123tr. : minh ho^b30cm#TTS ghi: Trung tm Pht t rin Sng kin cng ng v mi trng (C&E); Trung tm Hnh ng v s pht tri n th (ACCD)#Gm cc kin thc c bn v l thuyt pht trin bn vng v qu n l mi trng cho s pht trin bn vng gip gio vin c hng ging dy v t chc kha hc cho hc sinh nh: Sinh thi, mi trng, nc, nng lng, qua n h x hi, sc kho...#Mi trng sinh thi#Kinh t#Ti liu ging dy#XH#Dch Ukraina#X hi#Pht trin bn vng#360475## 01109000000000385000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820006000421810006000480020017000540030018000710070078000890050015001670050 01800182005000700200005001600207005001600223005001700239005001600256004001800272 00800050029000900110029501000050030601100260031101501230033702101920046002000110 0652020002000663020001700683013000700700016000300707019001300710#VL16.00740#VL16 .00739#360476#^b2523b#Vi?t#333.7#E202H#Em hc sng xanh#Ti liu hc sinh#Olena Pometun, Pilipchatina L.M, Serova... ; B.s.: Nguyn Thu Anh (ch.b.)...#Pometun, Olena#L.M, Pilipchatina#Serova#Sushchenko, I.M#Nguyn Thu Anh#ng Hng Giang #Hong Thanh Tm#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a195tr. : minh ho^b30c m#TTS ghi: Trung tm Pht trin Sng kin cng ng v mi trng (C&E); Trung tm Hnh ng v s pht trin th (ACCD)#Gm kin thc c bn v l thuyt p ht trin bn vng v qun l mi trng cho s pht trin bn vng m hc sinh trung hc c s cn tip cn nh: sinh thi, mi trng, nc, nng lng...#Mi trng#Pht trin bn vng#Ti liu hc tp#360476#XH#Dch Ukraina## 01132000000000337000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200110 00301810006000410020064000470070054001110050016001650050018001810050015001990050 01300214005002000227008000500247009002300252010000500275011003100280015008800311 02103370039902000100073602000130074602000060075902000030076502000160076801300070 0784016000300791#VL16.00741#360477#^b100b#Vi?t#332.109597#K600Y#K yu hi tho nh gi ti cu trc ngn hng v x l n xu#Nguyn Hng Sn, Trn Th Thanh T, V Trung Thnh...#Nguyn Hng Sn#Trn Th Thanh T#V Trung Thnh#Trn Thu Lan#Nguyn Th Minh Hu#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2015#^a263tr. : hnh v, bn g^b27cm#TTS ghi: Ngn hng Nh nc Vit Nam; Trng i hc Kinh t - i hc Quc gia H Ni#Nhng kin thc c bn v qu trnh x l n xu ca h thng ng n hng Vit Nam nh: Kinh nghim quc t v ti cu trc h thng ngn hng v x l n xu; cc kha cnh php l; x l ti sn m bo c lin quan trong qu trnh gii quyt n xu; nhng kh khn, nguyn nhn v gii php x l n xu cho h thng ngn hng Vit Nam#Ngn hng#Ti cu trc#X l#N#K yu hi tho #360477#XH## 00730000000000289000450000200200000000500100002000700150003000800180004500900110 00630100005000740110026000790150038001050820007001430160003001500130007001530140 01700160026001100177026000700188026001100195181000700206019000500213019000500218 020000900223020002400232020001700256021016700273#Khng th tin c!#T B Vn#T B Vn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a195tr. : minh ho^b28cm#Tn s ch ting Anh: It can't be true!#032.02#TN#360478#^a185000^b2000b#VL16.00742#360 478#VL16.00743#KH455T#Vi?t#Dch#Tri thc#Bch khoa th thiu nhi#Sch thng th c#Cung cp cho cc em nh nhng kin thc v khoa hc ngoi tri t, tri t d iu k, loi ngi v nhng hnh thi s sng khc nhau cng nhng k tch ca c ng ngh## 00775000000000253000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200120 00301810006000420020088000480030104001360080010002400090036002500100005002860110 02100291015001600312021014900328020001800477020001000495016000300505020000600508 013000700514#360479#VL16.00744#^b150b#Vi?t#301.0959793#250A# n nng cao ch s pht trin con ngi (HDI) thnh ph Cn Th thi k n nm 2020#Ban hnh th eo Quyt nh s 2676/Q-UBND ngy 18 thng 9 nm 2015 ca U ban nhn dn thnh ph Cn Th#^aCn Th#^aU ban nhn dn thnh ph Cn Th#2015#^a74tr. : bng^b 29cm#Lu hnh ni b#Trnh by thc trng v ch s pht trin con ngi. nh h ng v gii php nng cao ch s pht trin con ngi ca thnh ph Cn Th n nm 2020#Ch s pht trin#Con ngi#XH# n#360479## 01034000000000265000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200110 00301810006000410020091000470030105001380080010002430090036002530100005002890110 03000294015001600324021035700340020002700697020002000724020000800744013000700752 016000300759020000600762#360480#VL16.00745#^b150b#Vi?t#338.959793#B108C#Bo co tng hp n gii php chuyn dch c cu kinh t thnh ph Cn Th n nm 20 20#Ban hnh theo Quyt nh s 3841/Q-UBND ngy 23 thng 12 nm 2015 ca U ban nhn dn thnh ph Cn Th#^aCn Th#^aU ban nhn dn thnh ph Cn Th#2015#^ a78tr. : hnh v, bng^b29cm#Lu hnh ni b#Gii thiu mc tiu, phng php th c hin, cu trc ca n gii php chuyn dch c cu kinh t thnh ph Cn T h n nm 2020. nh gi qu trnh chuyn dch c cu kinh t, c cu lao ng, phn tch cc yu t nh hng n tc v cht lng chuyn dch c cu kinh t, cc phng n, gii php chuyn dch c cu kinh t... ca thnh ph Cn Th #Chuyn dch c cu kinh t#Tng trng kinh t#Bo co#360480#XH# n## 00995000000000397000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020006000650070075000710220005001460220079001510050 01400230005001100244005001600255005001200271005001100283005001000294005001200304 00800180031600900230033401000050035701100240036201500590038602100970044502000090 0542016000300551005001500554020000800569020000900577020000400586013000700590#360 481#VL16.00746#VL16.00747#^a20000^b3000b#Vi?t#294.3444#V450U#V u#Thch Tm Nh , Chn Hng, Thch Thng Hu... ; B.s.: Gic Kin (ch.b.)...#T.58#Chc mng n m mi Bnh Thn 2016 : K nim c Pht Thch Ca thnh o PL.2559#Thch Tm Nh #Chn Hng#Thch Thng Hu#Phc Thng#Tu Khng#Gic Kin#T Nam Trn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a96tr. : nh mu^b27cm#u ba sch ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam tnh k Lk#Gii thiu nhng bi vit, nhng vn t h ca ngi ng Th tn, vi tt c lng thnh knh tri n#o Pht#XH#Trn Xun Thi#Tu hnh#Bi vit#Th#360481## 01054000000000301000450002600110000002600110001102600070002201900050002908200150 00341810006000490020106000550070030001610080005001910090021001960100005002170110 01500222021038700237020001000624020000700634020001800641020002700659020001300686 016000300699005002500702014000800727020001000735013000700745#VL16.00749#VL16.007 48#360482#Vi?t#342.5970702638#H428#Hi - p v bu c i biu Quc hi kho X IV v i biu Hi ng nhn dn cc cp nhim k 2016 - 2021#Hi ng bu c qu c gia b.s.#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a150tr.^b27cm#Gm nhng cu hi p v bu c i biu Quc hi kho XIV v i biu Hi ng nhn dn cc cp nhim k 2016-2021 gm: Nhng vn chung; cc t chc ph trch bu c; c tri v d anh sch c tri; vic ng c i biu Quc hi, i biu Hi ng nhn dn; t c hc hip thng, gii thiu ngi ng c; ngy bu c v vic b phiu, kim phi u; mt s tnh hung trong qu trnh bu c#Php lut#Bu c#i biu quc hi# i biu hi ng nhn dn#Sch hi p#XH#Hi ng bu c quc gia#^b1226b#2016 -2021#360482## 01040000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820015000421810006000570020083000630070030001460080005001760090021001810100 00500202011002200207021040700229020001000636020000700646020001800653020002700671 020001700698013000700715016000300722005002500725#VL16.00751#VL16.00750#360483#^b 1226b#Vi?t#342.5970702638#T123H#Tp hp cc vn bn hng dn bu c i biu Qu c hi, i biu Hi ng nhn dn#Hi ng bu c quc gia b.s.#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a224tr. : bng^b27cm#Tuyn tp v gii thiu mt s vn bn ph p qui hng dn bu c i biu Quc hi, i biu Hi ng nhn dn nh: Ch th s 51-CT/TW ngy 04-01-2016 ca B Chnh tr v lnh o cuc bu c Quc hi kho XIV v bu c i biu Hi ng nhn dn cc nhim k 2016-2021; Ngh quyt s 105/2015/QH13 ca Quc hi nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam v Ngy b u c, thnh lp hi ng bu c quc gia...#Php lut#Bu c#i biu quc hi# i biu hi ng nhn dn#Vn bn php qui#360483#XH#Hi ng bu c quc gia## 00918000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820011000421810008000530020029000610030073000900070053001630050017002160050 01400233005001700247005001600264005001100280008001100291009003400302010000500336 011002100341021021200362020000900574020001100583013000700594016000300601#VL16.00 752#360484#VL16.00753#^b1300b#Vi?t#370.959769#GI-108D#Gio dc khuyn hc Lm ng#Pht huy thnh tu gio dc Lm ng 40 nm, y mnh thi ua dy tt...#Nguy n Xun Ngc, Hunh Vn By, Hunh Quang Long...#Nguyn Xun Ngc#Hunh Vn By# Hunh Quang Long#Nguyn Th Minh#Tun Hng#^aLm ng#^aS Gio dc v o to Lm ng#2015#^a130tr. : nh^b27cm#Gm cc bi vit v cc vn , s kin ca n gnh gio dc tnh Lm ng. Trao i v cc vn chuyn mn nghip v; khuyn hc, khuyn ti; cc gng in hnh tin tin cng mt s trang th, vn nh g io...#Gio dc#Khuyn hc#360484#XH## 01031000000000361000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820011000411810006000520020037000580030020000950070048001150050011001630050 01600174005001600190005001600206005001700222008001000239009000600249010000500255 01100250026001500490028502102800033402000090061402000080062302000110063102000100 0642020000700652013000700659016000300666#VL16.00755#VL16.00754#360485#^b300b#Vi? t#370.959793#K600Y#K yu 40 nm pht trin 1975 - 2015#S 19 thng 11/2015#L V it S, Lng Hin Vinh, Ng Hong Khang...#L Vit S#Lng Hin Vinh#Ng Hong Khang#Nguyn Vn Tri#Nguyn Thanh Sn#^aCn Th#^aS.n#2015#^a80tr. : minh ho^ b29cm#u ba sch ghi: Gio dc v o to qun Mn#Gii thiu cc bi vit n hn k nim 40 nm hnh thnh v pht trin gio dc, o to qun Mn (Thnh ph Cn Th). Trao i v cc vn chuyn mn nghip v; danh sch cc trng, trung tm trc thuc Phng Gio dc qun... cng mt s hnh nh hot ng ca Phng Gio dc#Gio dc#Lch s#Pht trin#1975-2015#K yu#360485#XH## 01094000000000361000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820010000411810006000510020034000570030007000910070077000980050012001750060 01400187005001200201005001000213005001600223008001000239009001800249010000500267 01100210027201500740029302102720036702000420063902000080068102000070068901300070 0696016000300703005001400706005001200720#VL16.00757#VL16.00756#360486#^b700b#Vi? t#378.59787#464T#n thy - Thng bn - Nh trng#K yu#Chung Vn A , Tng Nh Lng, L i Hng... ; B.s.: o Hu Ngha (ch.b.)...#Chung Vn A#Tng Nh Ln g#L i Hng#Trn Bnh#Phm Thanh Bch#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a166tr . : nh^b29cm#TTS ghi: Ban Lin lc cu gio vin - hc sinh trng K thut V nh Long#Gm cc bi vit gii thiu tng qut v lch s hnh thnh v pht tri n Trng K thut Vnh Long (nay l Trng i hc S phm K thut Vnh Long), i ng ging vin, cn b vin chc, c s vt cht cng nh nhng k nim ca thy c, hc sinh, sinh vin vi trng#Trng i hc S phm K thut Vnh Lon g#Lch s#K yu#360486#XH#o Hu Ngha#L i Hng## 00860000000000313000450000200100000000500130001000500150002300500200003800500150 00580050015000730070067000880080006001550090014001610100005001750110029001800150 04500209022000400254082000600258016000300264013000700267014001500274026000700289 026001100296181000700307019000500314020001000319020001100329021020600340#Nhn kh oa#Phan Vn Nm#Nguyn Th Thu#Phm Nh Vnh Tuyn#Dng Anh Qun#L Ngc Hi An #B.s.: Phan Vn Nm (ch.b.), Nguyn Th Thu, Phm Nh Vnh Tuyn...#^aHu#^ai hc Hu#2016#^aIX, 98tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: i hc Hu. Trng i hc Y Dc#T.1#617.7#GT#360487#^a125000^b60b#360487#VL16.00758#NH105K#Vi?t#Nhn kho a#Gio trnh#Gii thu v phi thai hc ca mt, gii phu c quan th gic, si nh l mt cng nh cc phng php khm mt c bn, khm nghim chc nng, tt k hc x, s iu tit v chn on hnh nh trong nhn khoa## 00863000000000313000450000200100000000500130001000500150002300500200003800500150 00580050015000730070067000880080006001550090014001610100005001750110032001800150 04500212022000400257082000600261016000300267013000700270014001500277026000700292 026001100299181000700310019000500317020001000322020001100332021020600343#Nhn kh oa#Phan Vn Nm#Nguyn Th Thu#Phm Nh Vnh Tuyn#Dng Anh Qun#L Ngc Hi An #B.s.: Phan Vn Nm (ch.b.), Nguyn Th Thu, Phm Nh Vnh Tuyn...#^aHu#^ai hc Hu#2016#^aVIII, 317tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: i hc Hu. Trng i h c Y Dc#T.2#617.7#GT#360488#^a185000^b60b#360488#VL16.00759#NH105K#Vi?t#Nhn khoa#Gio trnh#Gii thu cc bnh v mt nh: Bnh hc mi mt, l b, hc mt, kt mc, bnh mt ht, gic mc, cng mc, chn thng mi mt, bng mt, glcm , bong vng mc... cng cc phng php chn on v iu tr## 00892000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010017000640020050000810070039001310050022001700080 00500192009001100197010000500208011002200213021033900235020000900574020000800583 020001300591013000700604016000300611#VL16.00760#360489#VL16.00761#^a80000^b1000 b#Vi?t#492.482#B103T#Owens, Daniel C.#Bi tp thc hnh ng php cn bn ting H -b-r#Daniel C. Owens, Trn Nguyn Hu Thin#Trn Nguyn Hu Thin#^aH.#^aTn gio#2015#^a317tr. : bng^b29cm#Gii thiu cc bi tp thc hnh ng php cn b n ting H-b-r c trch trong nhng cu Kinh thnh Cu c vi cc phn: Dc h t ting H-b-r sang ting Vit v phn tch t ng vi cc loi ng t, da nh t, tnh t; dch t ting Vit sang ting H-b-r cng vi vic nh cc t vng; hng dn c Kinh thnh bng ting H-b-r#Ng php#Bi tp#Ting Hebrew #360489#XH## 01069000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820012000411810006000530020072000590070046001310050013001770050017001900050 01100207005001500218005002200233008000500255009002300260010000500283011002600288 02103450031402000240065902000080068302000110069102000100070202000090071201300070 0721016000300728#VL16.00763#VL16.00762#360490#^b500b#Vi?t#627.5209597#N114M#55 n m Vin Quy hoch Thu li (1961 - 2016) - n v Anh hng Lao ng#Bi Nam Sch , Nguyn Cnh Dinh, Phm Thnh...#Bi Nam Sch#Nguyn Cnh Dinh#Phm Thnh#inh Gia Khnh#Nguyn Th Phng Lm#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a218tr. : minh ho^b30cm#Gii thiu khi qut v lnh o v b my t chc qua cc thi k c ng cc bi vit v thnh tu quy hoch pht trin thu li; t vn thit k; kh o st nh gi ngun nc v cht lng; v khoa hc cng ngh; hp tc quc t; cng tc qun l quy hoch v o to... ca Vin Quy hoch Thu li qua 55 nm xy dng v pht trin (1961-2016)#Vin Qui hoch Thu li#Lch s#Pht trin#1 961-2016#Bi vit#360490#XH## 00780000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820006000421810006000480010016000540020051000700070049001210050017001700050 01400187008000500201009001100206010000500217011003100222021020200253020001800455 020001900473013000700492016000300499#VL16.00765#VL16.00764#360491#^b3850b#Vi?t#6 27.4#C455T#Nguyn Vn Cung#Cng trnh tho l trong u mi h thng thu li#Ng uyn Vn Cung, Nguyn Xun ng, Ng Tr Ving#Nguyn Xun ng#Ng Tr Ving#^a H.#^aXy dng#2015#^a196tr. : hnh v, bng^b27cm#Nhng vn chung v cng tr nh tho l trong h thng thu li. K thut tnh ton v xy dng p trn, ng trn dc, ng trn ngang, xi phng tho l, ging tho l, cng trnh tho l kiu su#H thng thu li#Cng trnh tho l#360491#KT## 00803000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820008000421810007000500010018000570020027000750070036001020050009001380080 00500147009001100152010000500163011002600168021028500194020000900479020000900488 013000700497016000300504020001800507#VL16.00767#VL16.00766#360492#^b3850b#Vi?t#6 24.238#TH308K#Nguyn Vit Trung#Thit k cu treo dy vng#Nguyn Vit Trung (ch .b.), Hong H#Hong H#^aH.#^aXy dng#2015#^a224tr. : minh ho^b27cm#Gii thi u c s thit k cu treo dy vng. Trnh t thit k s b mt cy cu c th, hng dn s dng phn mm tnh ton trn c s phn tch kt cu cu treo dy v ng bng Sap 2000, vn ng lc hc cu treo cng nh vn kim tra v phn tch cc h hng cu treo dy vng#Cu treo#Thit k#360492#KT#Cu treo dy vn g## 00880000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820016000421810006000580020070000640080005001340090021001390100005001600110 02200165015003200187021028400219020001000503020001000513020001000523020000900533 020002100542013000700563016000300570020001700573#360493#VL16.00769#VL16.00768#^b 1000b#Vi?t#343.59709302638#H561D#Hng dn qun l, vn hnh, khai thc cu n g giao thng nng thn#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a176tr. : bng^b27cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Gii thiu ni dung mt s hng dn v qun l, vn hnh v khai thc cu ng giao thng nng thn gm: Bo tr cng trnh xy d ng; qun l v bo v kt cu h tng giao thng ng b; qun l cht lng c ng trnh xy dng; qun l, khai thc v bo tr cng trnh ng b...#Php lu t#Cu ng#Khai thc#Vn hnh#Giao thng nng thn#360493#XH#Vn bn php qui## 00855000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820007000411810008000480010015000560020041000710070015001120080005001270090 02100132010000500153011002600158015001600184021031000200020001800510020000700528 020001100535013000700546016000300553020000900556#VL16.00771#VL16.00770#360494#^b 510b#Vi?t#623.84#GI-108T#Phm Vn Trung#Gio trnh cng ngh ch to v tu thu #Phm Vn Trung#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a702tr. : minh ho^b27cm#Lu hn h ni b#Khi qut v cng ngh ng tu. Tm hiu v an ton lao ng trong nh my ng tu; lm sch v sn tu thu; tiu chun cht lng ng mi tu thu ; phng dng v khai trin; cng ngh hn tu thu; gia cng ch to chi tit, c m chi tit; lp rp phn on, tng on; lp rp, kim tra, th tu; h thu#C ng ngh ch to#V tu#Gio trnh#360494#GT#Tu thu## 00944000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820018000421810006000600020086000660080005001520090021001570100005001780110 02200183015003200205021035300237020001000590020001200600020001000612020001700622 020001700639013000700656016000300663#VL16.00773#VL16.00772#360495#^b2515b#Vi?t#3 44.5970534902638#C101V#Cc vn bn quy phm php lut v cng tc phng, chng t hin tai v tm kim cu nn#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a303tr. : bng^b27c m#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Gii thiu mt s vn bn quy phm php lut v cng tc phng, chng thin tai v tm kim cu nn nh: Lut phng, chng thi n tai nm 2013; Ngh nh ca Chnh ph quy nh chi tit hng dn mt s iu ca Lut phng, chng thin tai; Quyt nh ca Th tng Chnh ph quy nh d bo, cnh bo, cp ri ro ca thin tai v tm kim cu nn...#Php lut#Ph ng chng#Thin tai#Tm kim cu nn#Vn bn php qui#360495#XH## 00780000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820007000421810007000490020051000560080005001070090021001120100005001330110 02200138015003200160021024400192020000900436020000900445020000900454020001100463 020001800474013000700492016000300499#VL16.00775#VL16.00774#360496#^b1000b#Vi?t#6 24.23#TH308K#Thit k, thi cng v nghim thu cu treo dn sinh#^aH.#^aGiao thn g Vn ti#2015#^a280tr. : bng^b27cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Trnh by n hng quy nh chung v yu cu thit k kt cu, hng dn chung v thi cng, y u cu nghim thu cu treo dn sinh. Gii thiu ni dung mt s Tiu chun Quc g ia v ch to, lp rp, kim tra, gim st cht lng qu trnh thi cng#Cu tre o#Thit k#Thi cng#Nghim thu#Cu treo dn sinh#360496#XH## 00939000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820013000421810007000550020035000620070056000970050014001530050015001670050 01400182005001200196005001700208008000500225009002100230010000500251011002600256 021030700282020000800589020001000597020000800607013000700615016000300622#VL16.00 777#VL16.00776#360497#^b1000b#Vi?t#333.91709597#KH103T#Khai thc b bin cho du lch bin#Phm Vn Gip (ch.b.), Trn Hiu Nhu, Bi Vit ng...#Phm Vn Gip# Trn Hiu Nhu#Bi Vit ng#L Bch Nhu#Nguyn Ph Khnh#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a375tr. : minh ho^b27cm#Gii thiu v du lch bin, cc loi hnh du lch bin Vit Nam; trnh by khi nim chung, mt s nhn t trong ng lc hc ven bin; ng ven bin; cng khch - cng ph; bn du thuyn; thit k bi t m nhn to... v tc ng ca hot ng du lch bin i vi mi trng cng cc gii php gim thiu#B bin#Khai thc#Du lch#360497#XH## 00769000000000277000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200120 00301810006000420010011000480020029000590030051000880070030001390050018001690080 00600187009001400193010000500207011002000212015003900232021019000271020000900461 020001100470013000700481016000300488#360498#VL16.00778#^b300b#Vi?t#333.7509597#V 121#L Vn Ln#Vn ng chnh sch t rng#Mt s kinh nghim t Lin minh t rng - Forland#L Vn Ln, Phm Nguyn Thnh#Phm Nguyn Thnh#^aHu#^ai hc Hu#2015#^a35tr. : nh^b30cm#TTS ghi: Lin minh t rng - Forland#Trnh by b i cnh chnh sch t rng Vit Nam hin nay, gii thiu v Lin minh t rng - Forland, a ra kt qu vn ng chnh sch t rng Forland v rt ra cc b i hc kinh nghim#t rng#Chnh sch#360498#XH## 00664000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560010017000620020022000790070017001010220004001180080 01800122009002300140010000500163011002400168021013200192020000700324020000700331 020000900338013000700347016000300354005001700357#VV16.04714#VV16.04715#360499#^a 38000^b1000b#Vi?t#641.5#B100M#Nguyn Th Phng#30 mn n ngy thng#Nguyn Th Phng#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a63tr. : nh mu^b21cm #Gii thiu cch ch bin 30 mn n ngon thng ngy t nhiu nguyn liu nh th t heo, mc, c, tht g, tht b, nui, bn, min...#Nu n#Mn n#Ch bin#3604 99#KT#Nguyn Th Phng## 00958000000000325000450000100170000000200260001700500100004300500090005300500080 00620070042000700080018001120090047001300100005001770110015001820150104001970820 00600301016000300307013000700310014001600317026000700333026001100340026001100351 18100070036201900050036901900080037402000200038202000100040202000200041202102000 0432#Ritt, Michael J.#Cha kho t duy tch cc#Minh Uyn#Hiu Dn#Th Lm#Micha el J. Ritt ; Bin dch: Minh Uyn...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2015#^a215tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Napoleon Hill's ke ys to positive thinking : 10 steps to health, wealth, and success#158.1#XH#36050 0#^a48000^b1000b#360500#VV16.04716#VV16.04717#CH301K#Vi?t#Dch M#Tm l hc n g dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Trnh by 10 bc bn sng tch cc ln mi ngy. a ra nhng nguyn tc sng nh lm ch tm tr bng nim tin vng ch c, sng khoan dung v lng, t ra mc tiu trong cuc sng ca mnh...## 00651000000000301000450000200150000000300130001500500060002800500170003400700450 00510080018000960090023001140100005001370110026001420120032001680150042002000820 00400242016000300246013000700249014001600256026001100272026000700283026001100290 181000700301019000500308019000500313020001800318020001300336#Ngi sao b n#Truy n tranh#Herg#Nguyn Hu Thin#Li, minh ha: Herg ; Nguyn Hu Thin dch#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a62tr. : tranh mu^b26cm#Nhng cuc phiu lu ca Tintin#Tn sch ting Php: L'toile mystrieuse#843#VH#360504#^a3 9000^b4000b#VV16.04725#360504#VV16.04724#NG452S#Vi?t#Dch#Vn hc thiu nhi#Tru yn tranh## 00667000000000301000450000200260000000300130002600500060003900500170004500700450 00620080018001070090023001250100005001480110026001530120032001790150048002110820 00400259016000300263013000700266014001600273026000700289026001100296026001100307 181000600318019000500324019000500329020001800334020001300352#Vin ngc bch Cast afiore#Truyn tranh#Herg#Nguyn Hu Thin#Li, minh ha: Herg ; Nguyn Hu Thi n dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a62tr. : tranh mu^b26cm# Nhng cuc phiu lu ca Tintin#Tn sch ting Php: Le bijoux de la castafiore# 843#VH#360505#^a39000^b4000b#360505#VV16.04726#VV16.04727#V305N#Vi?t#Dch#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh## 00656000000000301000450000200220000000300130002200500060003500500170004100700450 00580080018001030090023001210100005001440110026001490120032001750150041002070820 00400248016000300252013000700255014001600262026001100278026001100289026000700300 181000600307019000500313019000500318020001800323020001300341#n th thn mt tr i#Truyn tranh#Herg#Nguyn Hu Thin#Li, minh ha: Herg ; Nguyn Hu Thin d ch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a62tr. : tranh mu^b26cm#Nhn g cuc phiu lu ca Tintin#Tn sch ting Php: Le temple du Soleil#843#VH#3605 06#^a39000^b4000b#VV16.04728#VV16.04729#360506#254T#Vi?t#Dch#Vn hc thiu nh i#Truyn tranh## 00575000000000301000450000200180000000300040001800500150002200500090003700500210 00460050014000670050008000810070050000890080005001390090019001440100005001630110 01500168082001200183016000300195013000700198014000700205026000700212026001100219 026001100230181000600241019000500247020001700252020000400269#Hoa gia i ngn#T h#Nguyn ng An#Phan Bo#Nguyn Th Thanh Ch#Phm Mai Dng#Linh a#Nguyn n g An, Phan Bo, Nguyn Th Thanh Ch...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a251tr.^b2 1cm#895.9221008#VH#360507#^b500b#360507#VV16.04730#VV16.04731#H401G#Vi?t#Vn hc hin i#Th## 00474000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820010000411810006000510010013000570020016000700030004000860070013000900080 00500103009001900108010000500127011001400132015003100146020001700177020000400194 013000700198016000300205#VV16.04732#360508#VV16.04733#^b500b#Vi?t#895.92214#V460 C#Ngc L Ninh#V cng hy vng#Th#Ngc L Ninh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a9 1tr.^b21cm#Tn tht tc gi: L Ngc Ninh#Vn hc hin i#Th#360508#VH## 00447000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820009000511810007000600010014000670020019000810030004001000070014001040080 00500118009001900123010000500142011001500147020001700162020000400179013000700183 016000300190#360509#VV16.04734#VV16.04735#^a125000^b1000b#Vi?t#895.9221#TR431N# L Thng Nht#Trong ngi nh nh#Th#L Thng Nht#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016# ^a363tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#360509#VH## 00563000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010007000550020009000620070027000710080005000980090061001030100 00500164011003100169012001800200020001700218020001200235016000300247005000800250 015003200258013000700290#360510#VV16.04736#^a52000^b2000b#Vi?t#895.92233#L250P# Th L#L Phong#Th L ; Minh ho: Dng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a182tr. : nh, tranh v^b21cm#Vit Nam danh t c#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH# Dng#Tn tht tc gi: Nguyn Th L#36051 0## 00480000000000241000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810007000490010012000560020009000680070012000770080005000890090061000940100 00500155011002100160012001800181020001700199020001200216013000700228016000300235 #VV16.04737#360511#^a40000^b2000b#Vi?t#895.92233#CH501#Nguyn Tun#Cha n#Ng uyn Tun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016 #^a118tr. : nh^b21cm#Vit Nam danh tc#Vn hc hin i#Truyn ngn#360511#VH## 00624000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820007000491810006000560010013000620020030000750030019001050070013001240080 00500137009001900142010000500161011001500166021013400181020000900315020000400324 020000800328013000700336016000300343#VV16.04738#360512#VV16.04739#^a56000^b200b #Vi?t#791.43#C460S#L nh Tin#C s l lun v in nh th#Nghin cu l lun #L nh Tin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a135tr.^b21cm#Nghin cu v cht th trong in nh: Khi nim, nhng vn l lun c bn, kho st thc tin cht th trong in nh mt s nc#in nh#Th#L lun#360512#XH## 00660000000000289000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200110 00311810006000420020019000480030055000670070039001220050013001610050010001740050 01100184005001700195005001000212008001500222009004600237010000500283011004600288 020001700334020000900351013000700360016000300367#VV16.04740#360513#^b1000b#Vi?t# 895.922808#M111X#Mu xanh k R'Lp#K nim 30 nm thnh lp huyn k R'Lp (19 86 - 2016)# Thanh Ct, Hng Diu, Bch Tuyt...# Thanh Ct#Hng Diu#Bch Tu yt#Nguyn Hong Thu#ng Quan#^aH. ; k Lk#^aNxb. Hi Nh vn ; Huyn u huy n k R'Lp#2015#^a174tr., 16tr. nh mu : tranh v, nh^b20cm#Vn hc hin i# Vn xui#360513#VH## 00431000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010010000650020014000750030004000890070010000930080 00500103009001900108010000500127011001400132020001700146020000400163013000700167 016000300174#360514#VV16.04741#VV16.04742#^a36000^b500b#Vi?t#895.92214#312D#H Vn a#nh dng ti#Th#H Vn a#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a97tr.^b19cm#V n hc hin i#Th#360514#VH## 00476000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820010000411810007000510010017000580020012000750070017000870040029001040080 00500133009001900138010000500157011002900162020001700191020000400208013000700212 016000300219#VV16.04744#360515#VV16.04743#^b300b#Vi?t#895.92214#TH460V#Trn Hon g Hoanh#Th vi i#Trn Hong Hoanh#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2015#^a115tr., 9tr. nh mu^b20cm#Vn hc hin i#Th#360515#VH## 00463000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010015000660020018000810030012000990070015001110080 00500126009001900131010000500150011001500155020001700170020001200187013000700199 016000300206#VV16.04745#VV16.04746#360516#^a80000^b2000b#Vi?t#895.92234#L462H#H ong Thu Dung#Li hn t xa xm#Tiu thuyt#Hong Thu Dung#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2015#^a299tr.^b19cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#360516#VH## 00432000000000241000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200100 00381810006000480010021000540020016000750030004000910070021000950080005001160090 01900121010000500140011001400145020001700159020000400176016000300180013000700183 #VV16.04747#360517#^a40000^b500b#Vi?t#895.92214#B312Y#Nguyn Mu Hng Kit#Bnh yn c di#Th#Nguyn Mu Hng Kit#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a99tr.^b19cm# Vn hc hin i#Th#VH#360517## 00453000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010013000660020008000790030016000870070013001030080 00500116009001900121010000500140011001500145020001700160020001200177016000300189 013000700192#360518#VV16.04748#VV16.04749#^a35000^b500b#Vi?t#895.92234#PH450N#M ai Thi Sn#Ph ni#Tp truyn ngn#Mai Thi Sn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a 151tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#360518## 00680000000000301000450000100160000000200160001600300120003200500110004400500130 00550070057000680080005001250090061001300100005001910110026001960150044002220820 00700266016000300273013000700276014001600283026001100299026001100310026000700321 181000700328019000500335019000900340020001700349020001200366#Walliams, David#Nha s yu qui#Tiu thuyt#Ross, Tony#Lm Quc Hoa#David Walliams ; Minh ho: Tony Ross ; Lm Quc Hoa dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn th ng Nh Nam#2016#^a407tr. : tranh v^b21cm#Dch t nguyn bn ting Anh: Demon d entist#823.92#VH#360519#^a92000^b2000b#VV16.04750#VV16.04751#360519#NH100S#Vi?t #Dch Anh#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00668000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820010000411810006000510010015000570020022000720030020000940070015001140080 00500129009001900134010000500153011001500158020001700173016000300190021015300193 020001900346013000700365020001800372#VV16.04752#VV16.04753#360520#^b500b#Vi?t#89 5.92209#C430C#Phm Ngc Lut#Con ch gia lng tay#Cm lun vn chng#Phm Ngc Lut#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a309tr.^b21cm#Vn hc hin i#XH#Tp hp nh ng bi vit cm nhn, thng thc vn chng ghi li k c, k nim cng nh qu an im, suy ngh, nim yu thch vn chng ca chnh tc gi#Nghin cu vn h c#360520#Bnh lun vn hc## 00616000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810006000630020016000690030004000850070048000890220004001370050 01600141005001100157005001600168005001300184005001400197008000500211009001900216 010000500235011003100240020001700271020000400288013000700292016000300299#360521# VV16.04754#VV16.04755#^a100000^b1000b#Vi?t#895.9221008#H561N#Hng nhn lng#Th #Quch Xun Vit, T Th ng, Trng Vn Tnh...#T.4#Quch Xun Vit#T Th ng #Trng Vn Tnh#Bi Minh Th#Phm Vn Thm#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a287tr . : nh chn dung^b21cm#Vn hc hin i#Th#360521#VH## 00634000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620020013000680030004000810070039000850220004001240050 01000128005001100138005001300149005001600162005000800178008000500186009001900191 01000050021001100150021501500470023002000170027702000040029401300070029801600030 0305#360522#VV16.04756#VV16.04757#^a86000^b1000b#Vi?t#895.9221008#B254T#Bn tao nhn#Th#Nguyn An, Chnh Bnh, ng Hnh...#T.3#Nguyn An#Chnh Bnh# n g Hnh#Trng Ngc Dn#Huy Hi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a311tr.^b21cm#TTS ghi: Cu lc b Th Vit Nam - Qung Ninh#Vn hc hin i#Th#360522#VH## 00692000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810007000620020014000690070070000830220005001530050017001580050 01300175005001300188005001600201005001200217005001100229005000800240005001200248 00800050026000900190026501000050028401100340028902000170032302000040034001300070 0344016000300351#VV16.04758#VV16.04759#360523#^a25000^b1000b#Vi?t#895.9221008#N G558Y#Ngi yu th#Hong Ngc Thnh, o ng Ca, V Duy Hng... ; B.s.: Bnh Thng...#T.28#Hong Ngc Thnh#o ng Ca#V Duy Hng#Nguyn Trng T#L c Bnh#Bnh Thng#L Hng#Hoi Nguyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a63tr., 8tr. nh mu : nh^b24cm#Vn hc hin i#Th#360523#VH## 00488000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010009000680020017000770030010000940070009001040080 00500113009001900118010000500137011002100142020001700163020000400180016000300184 020000900187013000700196020000700203#360524#VV16.04760#VV16.04761#^a65000^b1000 b#Vi?t#895.922134#CH522T#Hng Mo#Cht tnh li#Tuyn tp#Hng Mo#^aH.#^aNxb . Hi Nh vn#2015#^a262tr. : nh^b24cm#Vn hc hin i#Th#VH#Bi vit#360524# Bt k## 00496000000000265000450000100160000000200140001600300040003000700160003400800050 00500090019000550100005000740110021000790150034001000820010001340160003001440130 00700147014001500154026000700169026001100176026001100187181000600198019000500204 020001700209020000400226#Nguyn Danh t#Hoa hu trng#Th#Nguyn Danh t#^aH.# ^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a148tr. : nh^b21cm#Tn tht tc gi: Nguyn Hoi t#8 95.92214#VH#360525#^a52000^b500b#360525#VV16.04762#VV16.04763#H401H#Vi?t#Vn h c hin i#Th## 00672000000000289000450000100210000000200220002100500050004300500190004800700620 00670080005001290090061001340100005001950110026002000150052002260820004002780160 00300282013000700285014001600292026000700308026001100315026001100326181000700337 019000500344019000800349020000700357020001800364#Applegate, Katherine#Ivan c m t khng hai#Nhiu#Castelao, Patricia#Katherine Applegate ; Nhiu dch ; Minh ho: Patricia Castelao#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2015#^a306tr. : tranh v^b21cm#Dch t nguyn bn ting Anh: The one and onl y Ivan#813#VH#360526#^a76000^b2000b#360526#VV16.04764#VV16.04765#I-315C#Vi?t#D ch M#Truyn#Vn hc thiu nhi## 00457000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010011000660020019000770030010000960070011001060080 00500117009001900122010000500141011002000146020001700166020001000183016000300193 013000700196#360527#VV16.04766#VV16.04767#^a54000^b1500b#Vi?t#895.92214#B557G#P han Hong#Bc gi truyn k#Trng ca#Phan Hong#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^ a91tr. : nh^b20cm#Vn hc hin i#Trng ca#VH#360527## 00458000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010017000660020026000830030004001090070017001130080 00500130009001900135010000500154011001400159020001700173020000400190016000300194 013000700197#360528#VV16.04769#VV16.04768#^a45000^b500b#Vi?t#895.92214#NH556V#B i Th Xun Mai#Nhng v sao lng l xanh#Th#Bi Th Xun Mai#^aH.#^aNxb. Hi N h vn#2015#^a90tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th#VH#360528## 00451000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010009000660020034000750030004001090070009001130080 00500122009001900127010000500146011001500151020001700166020000400183016000300187 013000700190#360529#VV16.04770#VV16.04771#^a85000^b500b#Vi?t#895.92214#TH305#M ai Thn#Thin ng thm rm ca nh mnh#Th#Mai Thn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2 015#^a112tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#360529## 00663000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820013000421810007000550010019000620020033000810030022001140070019001360080 00500155009001900160010000500179011002600184020002100210020000600231016000300237 021013000240020000800370013000700378#360530#VV16.04772#VV16.04773#^b1000b#Vi?t#3 56.10959755#TR513#Nguyn Th Kim Hoa#Trung on Ng Quyn vi Ph Yn#Tiu lun , nghin cu#Nguyn Th Kim Hoa#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a373tr., 31tr. nh ^b21cm#Trung on Ng Quyn#K s#XH#Lch s hnh thnh, pht trin trong chin u v trong thi bnh ca trung on b binh Ng Quyn trn vng t anh hng P h Yn#Lch s#360530## 00451000000000253000450000100140000000200140001400300040002800700140003200800050 00460090019000510100005000700110026000750820010001010160003001110130007001140140 01500121026000700136026001100143026001100154181000600165019000500171020001700176 020000400193#V Thin Khi#Hng hoa mc#Th#V Thin Khi#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2015#^a140tr. : tranh v^b20cm#895.92214#VH#360531#^a50000^b500b#360531#VV16 .04774#VV16.04775#H561H#Vi?t#Vn hc hin i#Th## 00732000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620020017000690030041000860070078001270080005002050090 01900210010000500229011001500234020001700249020000400266016000300270005001500273 00500150028800500120030300500120031500500170032700500140034400500120035800500170 0370013000700387#360532#VV16.04776#VV16.04777#^a50000^b1000b#Vi?t#895.9221008#C H561D#Chng Dng XII#K nim 20 nm thnh lp CLB 1996 - 2016#Phm Quang Bi, Nguyn Ngn C, L Chnh 21... ; Tuyn chn: Phm Vn Nhn...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a179tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#Phm Quang Bi#Nguyn Ngn C# L Chnh 21#Bi Vn Hn#Nguyn Ngc Hot#Phm Vn Nhn#L Th Thi#Phm Th Hi Yn#360532## 00502000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010010000680020017000780030008000950070010001030080 00500113009001900118010000500137011002600142020001700168020000800185016000300193 015003300196013000700229#360533#VV16.04778#VV16.04779#^a59000^b1000b#Vi?t#895.9 228408#M551P#Hong Cc#Ma pha qu nh#Tn vn#Hong Cc#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2015#^a102tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Tn vn#VH#Tn tht tc gi: N guyn Th Cc#360533## 00618000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810007000620020012000690070070000810220004001510060015001550060 01000170006000800180008000500188009001900193010000500212011004500217020001700262 020000400279013000700283016000300290005001100293005001200304#VV16.04781#VV16.047 80#360534#^a70000^b1000b#Vi?t#895.9221008#TH460H#Th H ng#Phm Hu Chnh, L c M, Bnh... ; Tuyn chn: Phm Hu Chnh...#T.2#Phm Hu Chnh#L c M # Bnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a262tr., 8tr. nh mu : nh chn dung^b21 cm#Vn hc hin i#Th#360534#VH#Bnh Thng#V Dng T## 00756000000000373000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600020022000660030010000880070055000980080005001530090 01900158010000500177011003100182020001700213020000400230016000300234005000900237 00500100024600600100025600500160026600500100028200500120029200500100030401500380 0314020001200352013000700364020000300371020000800374#360535#VV16.04782#VV16.0478 3#^a75000^b1000b#Vi?t#895.92208#V115N#Vn ngh x oi 2015#Th - vn# Giang, Trn nh, H Phng... ; B.s.: H Phng...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a225 tr. : nh, tranh v^b24cm#Vn hc hin i#Th#VH# Giang#Trn nh#H Phng#T rn Quang Lin#nh Tho#Phan Vn #Hong Ln#TTS ghi: Cu lc b Vn ngh x oi#Truyn ngn#360535#K#Tu bt## 00459000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820010000511810008000610010017000690020008000860030004000940070017000980080 00500115009001900120010000500139011003000144020001700174020000400191016000300195 013000700198#360536#VV16.04784#VV16.04785#^a200000^b1000b#Vi?t#895.92214#GI-400 G#Nguyn Hng Oanh#Gi gi#Th#Nguyn Hng Oanh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a9 2tr. : nh, tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#360536## 00602000000000277000450000100140000000200130001400500210002700700410004800800050 00890090061000940100005001550110015001600150036001750820008002110160003002190130 00700222014001600229026001100245026001100256026000700267181000600274019000500280 019001000285020001700295020001200312#Bussi, Michel#Hoa sng en#Nguyn Th Hng Hnh#Michel Bussi ; Nguyn Th Hng Hnh dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn Thng Nh Nam#2016#^a390tr.^b24cm#Tn sch ting Php: Nympha s noirs#843.914#VH#360537#^a99000^b2000b#VV16.04787#VV16.04786#360537#H401S#Vi? t#Dch Php#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00662000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020045000510070052000960220004001480050013001520050017001650050 02000182008001800202009003400220010000500254011003000259012002900289020000500318 020000600323020000700329020001400336013000700350016000300357#360538#VV16.04788#^ a20000^b3000b#Vi?t#372.7#V460H#V hng dn n tp theo tun mn ton lp 1#Ph m Th Dn, Nguyn Th Hng, Trn Th Thanh Thu#Q.2#Phm Th Dn#Nguyn Th H ng#Trn Th Thanh Thu#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015# ^a68tr. : hnh v, bng^b24cm#Sch dnh cho hc sinh lp 1#Ton#Lp 1#n tp#Sc h c thm#360538#GK## 00584000000000289000450000100110000000200120001100500110002300500140003400700530 00480080005001010090009001060100005001150110026001200120018001460150033001640820 00400197016000300201013000700204014001600211026001100227026000700238181000600245 019000500251019000800256020001800264020001200282#Orr, Wendy#o ca Nim#Ng H T hu#Millard, Kery#Wendy Orr ; Ng H Thu dch ; Minh ho: Kery Millard#^aH.#^aPh n#2015#^a155tr. : tranh v^b21cm#T sch Thiu nhi#Tn sch ting Anh: Nim's I sland#813#VH#360539#^a39000^b1200b#VV16.04789#360539#108C#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt## 00678000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020045000510070060000960220004001560050020001600050021001800050 01700201008001800218009003400236010000500270011003000275012002900305020000500334 020000600339020000700345020001400352016000300366013000700369#360540#VV16.04790#^ a26000^b3000b#Vi?t#372.7#V460H#V hng dn n tp theo tun mn ton lp 3#Tr n Th Thanh Thu, Trn Th Thanh Hng, Nguyn Th Tuyn#Q.2#Trn Th Thanh Thu #Trn Th Thanh Hng#Nguyn Th Tuyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a92tr. : hnh v, bng^b24cm#Sch dnh cho hc sinh lp 3#Ton# Lp 3#n tp#Sch c thm#GK#360540## 00673000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020045000510070057000960220004001530050017001570050021001740050 01700195008001800212009003400230010000500264011003100269012002900300020000500329 020000600334020000700340020001400347016000300361013000700364#360541#VV16.04791#^ a26000^b3000b#Vi?t#372.7#V460H#V hng dn n tp theo tun mn ton lp 4#Ngu yn Th Hng, Trn Th Thanh Hng, Nguyn Th Tuyn#Q.2#Nguyn Th Hng#Trn Th Thanh Hng#Nguyn Th Tuyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a100tr. : hnh v, bng^b24cm#Sch dnh cho hc sinh lp 4#Ton#Lp 4 #n tp#Sch c thm#GK#360541## 00672000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020045000510070057000960220004001530050017001570050017001740050 02100191008001800212009003400230010000500264011003000269012002900299020000500328 020000600333020000700339020001400346016000300360013000700363#360542#VV16.04792#^ a25000^b3000b#Vi?t#372.7#V460H#V hng dn n tp theo tun mn ton lp 5#Ngu yn Th Tuyn, Nguyn Th Hng, Trn Th Thanh Hng#Q.2#Nguyn Th Tuyn#Nguy n Th Hng#Trn Th Thanh Hng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a86tr. : hnh v, bng^b24cm#Sch dnh cho hc sinh lp 5#Ton#Lp 5# n tp#Sch c thm#GK#360542## 00665000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020051000510070052001020220004001540050013001580050017001710050 02000188008001800208009003400226010000500260011002100265012002900286020001100315 020000600326020000700332020001400339016000300353013000700356#360543#VV16.04793#^ a20000^b3000b#Vi?t#372.6#V460H#V hng dn n tp theo tun mn ting Vit lp 1#Phm Th Dn, Nguyn Th Hng, Trn Th Thanh Thu#Q.2#Phm Th Dn#Nguyn T h Hng#Trn Th Thanh Thu#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh #2015#^a68tr. : bmg^b24cm#Sch dnh cho hc sinh lp 1#Ting Vit#Lp 1#n tp# Sch c thm#GK#360543## 00681000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020051000510070060001020220004001620050021001660050020001870050 01700207008001800224009003400242010000500276011002100281012002900302020001100331 020000600342020000700348020001400355016000300369013000700372#360544#VV16.04794#^ a24000^b3000b#Vi?t#372.6#V460H#V hng dn n tp theo tun mn ting Vit lp 2#Trn Th Thanh Hng, Trn Th Thanh Thu, Nguyn Th Tuyn#Q.2#Trn Th Than h Hng#Trn Th Thanh Thu#Nguyn Th Tuyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a88tr. : bng^b24cm#Sch dnh cho hc sinh lp 2#Ting Vi t#Lp 2#n tp#Sch c thm#GK#360544## 00898000000000313000450000100170000000200430001700300690006000500150012900700380 01440040018001820080005002000090011002050100005002160110015002210150042002360820 00800278016000300286013000700289014001600296026000700312026001100319181000600330 019000500336019000900341020000800350020002000358020001700378021018900395#Herrman n, Ulrike#Ty u trong tin trnh pht trin kinh t#Lch s tin trnh x hi, lch s tin t v nhng cuc khng hong#V Th Kim Nga#Ulrike Herrmann ; V Th Kim Nga dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aTri thc#2016#^a452tr.^b21cm#Tn sch ti ng c: Der sieg des kapitals#330.122#XH#360545#^a115000^b500b#360545#VV16.047 95#T126A#Vi?t#Dch c#Kinh t#Khng hong kinh t#Ch ngha t bn#Gii thiu l ch s tin trnh x hi v s ra i ca ch ngha t bn; ba iu ng nhn v t bn; th gii t bn trong tng quan vi tin; cc cuc khng hong trong n n kinh t t bn## 00676000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020051000510070057001020220004001590080018001630090034001810100 00500215011002200220012002900242020001100271020000600282020000700288020001400295 013000700309016000300316005001700319005002100336005001700357#VV16.04796#360546#^ a29000^b3000b#Vi?t#372.6#V460H#V hng dn n tp theo tun mn ting Vit lp 4#Nguyn Th Tuyn, Trn Th Thanh Hng, Nguyn Th Hng#Q.2#^aTp. H Ch Min h#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a128tr. : bng^b24cm#Sch dnh cho hc sinh lp 4#Ting Vit#Lp 4#n tp#Sch c thm#360546#GK#Nguyn Th Tuyn#Tr n Th Thanh Hng#Nguyn Th Hng## 00676000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020051000510070057001020220004001590050017001630050021001800050 01700201008001800218009003400236010000500270011002200275012002900297020001100326 020000600337020000700343020001400350016000300364013000700367#360547#VV16.04797#^ a26000^b3000b#Vi?t#372.6#V460H#V hng dn n tp theo tun mn ting Vit lp 5#Nguyn Th Hng, Trn Th Thanh Hng, Nguyn Th Tuyn#Q.2#Nguyn Th Hng #Trn Th Thanh Hng#Nguyn Th Tuyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a100tr. : bng^b24cm#Sch dnh cho hc sinh lp 5#Ting Vit#L p 5#n tp#Sch c thm#GK#360547## 00563000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820004000511810006000550020053000610030032001140070013001460050013001590080 01800172009002300190010000500213011002600218020000900244020002000253020001400273 013000700287016000300294#VV16.04799#VV16.04798#360548#^a159000^b1000b#Vi?t#576# K600T#K thut vt du loang chinh phc l thuyt sinh hc#Dnh cho hc sinh 10, 11, 12...#L nh Hng#L nh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#20 16#^a525tr. : minh ho^b24cm#Sinh hc#Trung hc ph thng#Sch c thm#360548#G K## 00841000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810007000560010019000630020025000820070043001070050018001500080 01800168009003400186010000500220011002100225012006600246020001300312013000700325 016000300332021020800335020002000543#VV16.04800#VV16.04801#360549#^a60000^b5000 b#Vi?t#158.1#CH301K#Xavier, G. Francis#Cha kho ca thnh cng#G. Francis Xavie r ; Nguyn Thnh Nhn dch#Nguyn Thnh Nhn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a198tr. : nh^b21cm#T sch Sng c gi tr )( B sch Ph p mu t nhng iu bnh d#K nng sng#360549#XH#Tp hp cc cu chuyn t kh p ni trn th gii, t mi tng lp x hi v k nng sng nhm tip thm sc mnh gip mi ngi ng ln i tip v pha trc d bit rng cn i mt vi trm nghn kh khn#B quyt thnh cng## 00555000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020051000500030030001010070017001310220004001480050017001520080 01800169009003400187010000500221011002600226020000700252020000600259020001400265 013000700279016000300286#360550#VV16.04802#^a69000^b1000b#Vi?t#530#PH110T#Pht trin t duy t ph trong gii ton vt l 9#Theo chun kin thc, k nng#Nguy n Minh Tho#T.1#Nguyn Minh Tho#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a230tr. : minh ho^b24cm#Vt l#Lp 9#Sch c thm#360550#GK## 00603000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810007000490020076000560070017001320220004001490050017001530080018001700090 03400188010000500222011003100227020001100258020000700269020000800276020001700284 020001400301013000700315016000300322#360551#VV16.04803#^a108000^b1000b#Vi?t#547 .0076#PH110T#Pht trin t duy sng to gii nhanh bi tp trc nghim ho hc h u c 12#Nguyn Minh Tun#T.1#Nguyn Minh Tun#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S ph m Tp. H Ch Minh#2015#^a357tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hu c#Lp 12#Bi tp #Phng php gii#Sch c thm#360551#GK## 00555000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020051000500030030001010070017001310220004001480050017001520080 01800169009003400187010000500221011002600226020000700252020000600259020001400265 016000300279013000700282#360552#VV16.04804#^a45000^b1000b#Vi?t#530#PH110T#Pht trin t duy t ph trong gii ton vt l 9#Theo chun kin thc, k nng#Nguy n Minh Tho#T.2#Nguyn Minh Tho#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2015#^a134tr. : minh ho^b24cm#Vt l#Lp 9#Sch c thm#GK#360552## 01048000000000313000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200080 00381810007000460020048000530070065001010050014001660050017001800050021001970050 01900218005001200237008001800249009003400267010000500301011003100306021033800337 013000700675016000300682020001000685020000900695020001000704020002000714#VV16.04 805#360553#^a99000^b250b#Vi?t#378.198#TH302U#Thch ng vi mi trng cng vic khi thc tp#Hunh Vn Sn (ch.b.), Trn Th Thu Mai, Nguyn Th Minh Hng...#H unh Vn Sn#Trn Th Thu Mai#Nguyn Th Minh Hng#Nguyn Vnh Khng#Mai M Hn h#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a229tr. : hnh v, b ng^b24cm#Trnh by l lun v k nng thch ng ca sinh vin; thch ng vi m i trng cng vic trong thc tp. Mt s hn ch ca sinh vin thch ng vi mi trng cng vic khi thc tp tt nghip. Thc trng v mt s bin php n ng cao k nng thch ng vi mi trng cng vic khi thc tp tt nghip ca si nh vin ti Tp. H Ch Minh#360553#XH#Sinh vin#Thc tp#Thch ng#Mi trng la o ng## 00838000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820004000491810006000530010020000590020010000790030018000890070020001070040 04100127008001800168009003400186010000500220011003100225012001800256015005700274 021015700331020001000488020000800498020000800506013000700514016000300521#VV16.04 806#360554#VV16.04807#^a50000^b500b#Vi?t#160#L427H#Nguyn Chng Nhip#Logic h c#Cu hi & bi tp#Nguyn Chng Nhip#Ti bn ln th 1 c sa cha v b sung #^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a154tr. : hnh v, b ng^b24cm#T sch HSPTPHCM#u ba sch ghi: Trng i hc S phm Tp. H Ch M inh#Tp hp cc cu hi, bi tp logic logic hc v cc khi nim, phn on, c c quy lut c bn ca logic hnh thc, suy lun, chng minh, bc b v ngu bin #Logic hc#Cu hi#Bi tp#360554#XH## 00811000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820006000491810008000550010017000630020020000800030035001000070038001350050 01400173008001000187009001800197010000500215011002600220021025700246020000900503 020001100512013000700523016000300530#VV16.04809#360555#VV16.04808#^a59000^b500b #Vi?t#579.3#GI-108T#Nguyn Vn Thnh#Gio trnh vi khun#C vi khun v vi khun gram dng#B.s.: Nguyn Vn Thnh, Cao Ngc ip#Cao Ngc ip#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a289tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu nhng kin thc c bn v c vi khun, cc ngnh ph trong c vi khun, vai tr ca c vi khun v mi qua n h vi cc sinh vt khc trong t nhin, nhm vi khun c t l G+C cao, h Ac tinomycetaceae, h Streptomycetaceae, chi Staphylococcus...#Vi khun#Gio trnh# 360555#TN## 00820000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810008000560010015000640020016000790070064000950050015001590050 01800174008001000192009001800202010000500220011002200225015003400247021022300281 020000500504020001100509013000700520016000300527#VV16.04810#360556#VV16.04811#^a 40000^b1000b#Vi?t#336.2#GI-108T#V Hong Khim#Gio trnh thu#B.s.: V Hong K him (ch.b.), L Th Anh Th, Nguyn Th Phng#L Th Anh Th#Nguyn Th Phng #^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a168tr. : bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Bc Liu#Trnh by nhng vn chung v thu, thu gi tr gia tng, thu tiu th c bit, thu xut khu, nhp khu, thu bo v mi trng, thu thu nhp doanh nghip, thu thu nhp c nhn, thu s dng t phi nng nghip...#Thu#Gi o trnh#360556#GT## 00741000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820012000411810006000530020046000590080018001050090023001230100005001460110 03200151015009200183021018200275020002400457020000800481013000700489016000300496 #VV16.04813#VV16.04812#360557#^b635b#Vi?t#959.7040922#T309S#Tiu s b m Vit N am anh hng huyn Cn Gi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a357tr. : nh mu, bng^b357cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban Chp hnh ng b huyn Cn Gi Thnh ph H Ch Minh#Gii thiu tiu s 94 b m Vit Nam anh hn g huyn Cn Gi (Thnh ph H Ch Minh) nhm ghi nhn s cng hin v hy sinh th m lng ca nhng ngi m trn mnh t Cn Gi anh hng#B M Vit Nam anh hn g#Tiu s#360557#XH## 00647000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200080 00401810006000480020040000540030084000940070022001780220004002000050016002040080 01800220009002300238010000500261011003100266020000700297020000700304020000700311 020001400318020001500332013000700347016000300354#VV16.04814#360558#^a135000^b20 00b#Vi?t#530.076#C455P#Cng ph thi hc sinh gii vt l 10#Dnh cho hc sinh lp 10, luyn thi hc sinh gii. Ti liu tham kho cho gio vin#Nguyn Ph ng ch.b.#T.1#Nguyn Ph ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a445 tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l#Lp 10# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#3605 58#GK## 00723000000000289000450000100170000000200300001700300110004700500170005800700170 00750080018000920090023001100100005001330110015001380220004001530820010001570160 00300167013000700170014000800177026000700185026001100192026001100203181000600214 019000500220020000900225020000900234021019000243#Thch Nht Quang#Hnh trng thi n s Trung Hoa#Ging gii#Thch Nht Quang#Thch Nht Quang#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a544tr.^b21cm#T.6#294.30951#XH#360559#^b3000b#360559 #VV16.04815#VV16.04816#H107T#Vi?t#o Pht#Thin s#Gii thiu cc v thin s T rung Quc i th V sau Lc T: Thin s Hng Ho Tn Tng, thin s Hu Nhin vin Tam Thnh, thin s Quang Dng Nam Thp, thin s Ton Khot Nham u.. .## 00503000000000253000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020039000530070012000920050012001040080018001160090023001340100 00500157011003100162020000500193020000700198020002000205020001400225013000700239 016000300246#360560#VV16.04817#^a108000^b2000b#Vi?t#510.76#C455P#Cng ph th i THPT quc gia mn ton#H Vn Din#H Vn Din#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a358tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton# thi#Trung hc ph thng#S ch c thm#360560#GK## 00692000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010015000650020048000800070015001280080018001430090 02300161010000500184011001500189021017100204020002100375020000800396013000700404 016000300411020001200414#VV16.04819#VV16.04818#360561#^a65000^b1000b#Vi?t#335.4 346#H450C#Bi nh Phong#H Ch Minh - Vn ho soi ng cho quc dn i#Bi n h Phong#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a270tr.^b21cm#Tuyn chn mt s bi vit, bi nghin cu ca tc gi v nhng cng hin to ln ca H Ch Minh v vn ho v nhng o c cao thng ca Ngi m chng ta cn noi theo# T tng H Ch Minh#Vn ho#360561#XH#H Ch Minh## 00639000000000301000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200120 00381810006000500020010000560070046000660220004001120050006001160080010001220090 01500132010000500147011003000152015005000182020001700232020000800249016000300257 005001900260005001600279005002200295005001300317013000700330#360562#VV16.04821#^ a35000^b300b#Vi?t#895.9228008#H408S#Honh Sn#H L, Nguyn Trung Tuyn, Lng Hong Hc...#T.5#H L#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a64tr. : tranh v, nh^b24 cm#TTS ghi: Chi hi Vn hc Ngh thut huyn K Anh#Vn hc hin i#Tp vn#VH #Nguyn Trung Tuyn#Lng Hong Hc#Nguyn Th Hng Lin#Dng K Anh#360562## 00638000000000301000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200120 00381810006000500020019000560030004000750070045000790050016001240050013001400050 01100153005001100164005001600175008001000191009001500201010000500216011002500221 015005900246020001700305020000400322013000700326016000300333#VV16.04822#360563#^ a60000^b250b#Vi?t#895.9221408#H561S#Hng sc Sng Lam#Th#Trn Hng Thun, Pha n L Dung, Xun Chnh...#Trn Hng Thun#Phan L Dung#Xun Chnh#Phm Chinh#Thi Thanh Nhn#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a181tr., 4tr. nh^b20cm#Ngoi ba sc h nghi: Cu lc b Th Vit Nam. Tnh Ngh An#Vn hc hin i#Th#360563#VH## 00777000000000337000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200120 00381810008000500020014000580030033000720070073001050050014001780050016001920050 01400208005001700222005001800239005001300257005001600270005001900286008001000305 00900150031501000050033001100250033501500480036002000170040802000040042501300070 0429016000300436#360564#VV16.04823#^a50000^b150b#Vi?t#895.9221408#GI-400L#Gi l am chiu#Tp th mng xun Bnh Thn 2016#Mai Hng Chu, Phm Vn Chng, V Cn g Chnh... ; B.s.: Trn Vn Nam...#Mai Hng Chu#Phm Vn Chng#V Cng Chnh#N guyn nh Dng#Nguyn Thin Dng#Trn Vn Nam#Ung Ngc Dng#Nguyn nh Phn g#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a175tr., 2tr. nh^b21cm#u ba sch ghi: Thi n Gi Lam Chiu Ngh An#Vn hc hin i#Th#360564#VH## 00460000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820010000511810006000610010012000670020026000790030011001050070012001160080 00500128009001900133010000500152011001500157020001700172020000700189013000700196 016000300203#VV16.04825#VV16.04824#360565#^a110000^b1000b#Vi?t#895.92234#H107T# L Hoi Nam#Hnh trnh ca ngi lnh#Tp truyn#L Hoi Nam#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a391tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn#360565#VH## 00609000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810007000510010015000580020034000730030011001070070015001180080005001330090 06100138010000500199011001500204020001700219013000700236016000300243021009800246 020001100344#360566#VV16.04826#^a60000^b2000b#Vi?t#895.9228408#NH556C#Vng Tr Nhn#Nhng chn thng tm l hin i#Phim lun#Vng Tr Nhn#^aH.#^aNxb. H i Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a224tr.^b21cm#Vn hc hin i#360566#VH#Gii thiu mt s bi vit c ng bo ca tc gi v nh iu ti khc nhau trong cuc sng#Phim lun## 00441000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820010000411810007000510010015000580020020000730030004000930070015000970080 00500112009001900117010000500136011001500141020001700156020000400173016000300177 013000700180#VV16.04828#VV16.04827#360567#^b500b#Vi?t#895.92214#TH552#Nguyn Th Nm#Thc i vng trng#Th#Nguyn Th Nm#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a127t r.^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#360567## 00433000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810007000590010009000660020017000750030004000920070009000960080 00500105009001900110010000500129011001400134020001700148020000400165016000300169 013000700172#VV16.04830#VV16.04829#360568#^a68000^b500b#Vi?t#895.92214#TH452T#T un Anh#Thi thnh trng#Th#Tun Anh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a70tr.^b20cm #Vn hc hin i#Th#VH#360568## 00445000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810007000620010009000690020019000780030007000970070009001040080 00500113009001900118010000500137011001500142020001700157020000700174016000300181 013000700184#VV16.04832#VV16.04831#360569#^a69000^b1000b#Vi?t#895.9228403#CH400 N#c Dng#Cho nhng ma vng#Bt k#c Dng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a189 tr.^b21cm#Vn hc hin i#Bt k#VH#360569## 00478000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010012000660020010000780030004000880070012000920080 00500104009001900109010000500128011001400133015003400147020001700181020000400198 013000700202016000300209#VV16.04834#VV16.04833#360570#^a69000^b1000b#Vi?t#895.9 2214#V300D#Nguyn Hng#V d anh#Th#Nguyn Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a 95tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Nguyn Th Hng#Vn hc hin i#Th#360570#VH## 00438000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810006000620010009000680020013000770030007000900070009000970080 00500106009001900111010000500130011001500135020001700150020000700167013000700174 016000300181#VV16.04836#VV16.04835#360571#^a69000^b1000b#Vi?t#895.9228403#309G #c Dng#iu gin d#Bt k#c Dng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a203tr.^b21 cm#Vn hc hin i#Bt k#360571#VH## 00454000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010013000660020013000790030012000920070013001040080 00500117009001900122010000500141011001500146020001700161020001200178013000700190 016000300197#VV16.04837#360572#VV16.04838#^a60000^b1000b#Vi?t#895.92234#103B#H unh Nguyn#i bng ni#Tiu thuyt#Hunh Nguyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^ a207tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#360572#VH## 00435000000000241000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200100 00381810007000480010017000550020025000720030004000970070017001010080005001180090 01900123010000500142011001500147020001700162020000400179016000300183013000700186 #360573#VV16.04839#^a40000^b500b#Vi?t#895.92214#TR116T#Nguyn Hng Minh#Trng t reo bn cnh vng#Th#Nguyn Hng Minh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a107tr.^b21 cm#Vn hc hin i#Th#VH#360573## 00454000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810007000600010016000670020022000830030004001050070016001090080 00500125009001900130010000500149011001500154020001700169020000400186016000300190 013000700193#VV16.04841#VV16.04840#360574#^a54000^b1000b#Vi?t#895.92214#KH506T# Nguyn B Thanh#Khc t tnh ca sng#Th#Nguyn B Thanh#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2016#^a103tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#360574## 00425000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810005000590010012000640020004000760030004000800070012000840080 00500096009001900101010000500120011001500125020001700140020000400157013000700161 016000300168#VV16.04843#VV16.04842#360575#^a99000^b500b#Vi?t#895.92214#S428#H Huy Hip#Si#Th#H Huy Hip#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a215tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th#360575#VH## 00714000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820015000411810006000560020073000620220005001350080005001400090014001450100 00500159011002300164015004200187021009000229020001000319020000800329020000900337 020000800346020000900354020001000363020001700373013000700390016000300397#VV16.04 845#VV16.04844#360576#^b800b#Vi?t#344.5970902638#V115B#Vn bn php quy v Vn h o, Th thao, Du lch v Gia nh (2013 - 2014)#T.11#^aH.#^aNxb. H Ni#2015#^a1 486tr. : bng^b24cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch#Gm 73 vn bn do Quc hi, Chnh ph v cc B trng ban hnh trong hai nm 2013 - 2014#Php lu t#Vn ho#Th thao#Du lch#Gia nh#2013-2014#Vn bn php qui#360576#XH## 00813000000000277000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200110 00401810006000510010016000570020022000730030010000950070016001050080005001210090 01900126010000500145011001500150021031600165020001500481020000900496020001000505 020001000515013000700525016000300532#VV16.04846#360577#^a189000^b1500b#Vi?t#303 .409597#T312T#Nguyn Trn Bt#Tnh th v gii php#i thoi#Nguyn Trn Bt#^a H.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a592tr.^b24cm#Gm nhng cuc i thoi trc tip vi cc i tng c th mang tnh thi s, xoay quanh ch "v tin b x hi" n h: ch quyn v bo v ch quyn, ci cch th ch, rn luyn nn dn ch trong bi cnh Vit Nam, quan h vi cc cng quc, xy dng i ng doanh nhn, nh nc php quyn, chng tham nhng...#Tin b x hi#Tnh th#Gii php#i tho i#360577#XH## 00743000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200100 00401810007000500010016000570020023000730030018000960070016001140080005001300090 06300135010000500198011001500203021016200218020001900380020001700399020001000416 020000800426020000900434013000700443016000300450#VV16.04847#360578#^a108000^b15 00b#Vi?t#895.92209#TH452T#Nguyn Thu Kha#Thi ta cn li bn b#Chn dung vn h c#Nguyn Thu Kha#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Li n Vit#2015#^a271tr.^b24cm#Gm 49 bi vit v i sng, c tnh sng to v nhn g ng gp vn chng ca cc nh vn, bo ch, th, ca, nhc nh: ng nh Hn g, Trn V Mai, Ngc Giao...#Nghin cu vn hc#Ph bnh vn hc#Chn dung#Tc g i#Tc phm#360578#VH## 00745000000000289000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200100 00301810007000400010014000470020037000610070030000980050010001280080005001380090 01900143010000500162011002600167021015300193020001900346020001700365020000800382 020000900390020004600399013000700445016000300452#360579#VV16.04848#^b500b#Vi?t#8 95.92209#TR121H#Trn L Qunh#Trn Hoi Dng - Con ngi tc phm#B.s.:Trn L Qunh, Huy Thng#Huy Thng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a831tr., 23tr. nh^b21c m#Tp hp nhiu bi vit ca nhiu tc gi vit v tiu s v s nghip ca Trn Hong Dng cng nhng phn tch, nh gi ngh thut vit truyn ca ng#Nghi n cu vn hc#Vn hc hin i#Tc gi#Tc phm#Trn Hoi Dng, 1943-2011, Nh vn, Vit Nam#360579#VH## 00777000000000265000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200130 00311810006000440020036000500030006000860080005000920090019000970100005001160110 02600121015003500147021026100182020002500443020000800468020000600476013000700482 016000300489004001900492#VV16.04849#360580#^b1500b#Vi?t#623.82009597#N551T#Na t h k ph en sng dy Hng H#K s#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a276tr., 20tr . nh^b21cm#TTS ghi: Cng ty ng tu Hng H#Gm nhng cu chuyn ca cc th h nh Php, nh M v th h hm nay tt c ang bng m hi, cng sc, kht vng, mu xng ca mnh v nn din mo mt ngi lnh th, din mo mt doa nh nghip quc phng lng l kin trung l Cng ty ng tu Hng H#Cng ti ng tu Hng H#Lch s#K s#360580#KT#Ti bn c b sung## 00506000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820007000511810006000580020030000640070029000940050017001230080005001400090 01900145010000500164011001500169020001700184020000800201013000700209016000300216 019001700219020000400236#VV16.04850#VV16.04851#360581#^a186000^b1000b#Vi?t#868. 62#J434L#Jorge Luis Borges - Tuyn tp#Nguyn Trung c tuyn, dch#Nguyn Trung c#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a619tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tp vn#360581 #VH#Dch Ty Ban Nha#Th## 00489000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810008000600010009000680020008000770030004000850070009000890080 00500098009001900103010000500122011002600127015003900153020001700192020000400209 013000700213016000300220#VV16.04853#VV16.04852#360582#^a41000^b1000b#Vi?t#895.9 2214#GI-550L#Bo Ngc#Gi la#Th#Bo Ngc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a120tr. : tranh v^b21cm#Tn tht tc gi: Nguyn Th Bch Ngc#Vn hc hin i#Th#36 0582#VH## 00390000000000217000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100060 00390020027000450070021000720080005000930090010000980100005001080110015001130200 01700128020000700145016000300152005001000155013000700165#360583#^a30000^b1000b# Vi?t#398.609597#C125#Cu Vit Nam tinh tuyn#Thanh Hi tuyn chn#^aH.#^aVn hc#2016#^a166tr.^b16cm#Vn hc dn gian#Cu #XH#Thanh Hi#360583## 00398000000000217000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100060 00390020029000450070023000740080005000970090010001020100005001120110015001170200 01700132020000900149016000300158005001200161013000700173#360584#^a32000^b1000b# Vi?t#398.809597#455D#ng dao Vit Nam tinh tuyn#Dng Phong tuyn chn#^aH.#^ aVn hc#2016#^a227tr.^b16cm#Vn hc dn gian#ng dao#XH#Dng Phong#360584## 00849000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020028000380290046000660070041001120080005001530090011001580100005001690110 01500174020001000189020000700199016000300206005000900209021021600218005000900434 005001900443005001200462005001400474004002900488020001100517013000700528#360585# ^a59000^b1000b#Vi?t#428#S450T#S tay ngi dch ting Anh#A handbook for the En glish languge translator#Hu Ngc, Hu Tin, Elizabeth Hodgkin...#^aH.#^aTh gi i#2015#^a383tr.^b16cm#Ting Anh#S tay#XH#Hu Ngc#Cung cp vn t v mt s mu ng php ting Anh s dng trong tng loi dch, dch vit, dch ni, dch xui , dch ngc v cc lnh vc ca cuc sng hin i nhm h tr cho cng tc phi n dch, bin dch Anh ng#Hu Tin#Hodgkin, Elizabeth#Cowan, Mary#Ng Vn Trng #Ti bn c sa cha, b sung#Dch thut#360585## 00438000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100070 00390010008000460020035000540070033000890080005001220090010001270100005001370110 01500142020001700157020001200174016000300186005001200189013000700201#360586#^a32 000^b1000b#Vi?t#895.922332#CH300P#Nam Cao#Ch Pho v nhng truyn ngn khc#Na m Cao ; Dng Phong tuyn chn#^aH.#^aVn hc#2015#^a215tr.^b16cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#Dng Phong#360586## 00480000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100070 00380010014000450020073000590070033001320080005001650090010001700100005001800110 01500185020001600200020001200216016000300228005001200231013000700243#360587#^a32 000^b1000b#Vi?t#895.92211#CH312P#ng Trn Cn#Chinh ph ngm khc v hai bn d ch Nm ca on Th im (Phan Huy ch)#ng Trn Cn ; Dng Phong b.s.#^aH.#^ aVn hc#2016#^a202tr.^b16cm#Vn hc cn i#Th ch Hn#VH#Dng Phong#360587## 00500000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100070 00390020030000460070023000760080005000990090010001040100005001140110015001190200 01700134020001000151016000300161005001200164021008700176013000700263#360588#^a32 000^b1000b#Vi?t#398.995922#TH107N#Thnh ng Vit Nam tinh tuyn#Dng Phong tuy n chn#^aH.#^aVn hc#2016#^a207tr.^b16cm#Vn hc dn gian#Thnh ng#XH#Dng P hong#Tuyn chn cc cu thnh ng Vit Nam hay c sp xp theo trt t ch ci ting Vit#360588## 00588000000000217000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100070 00390020038000460070023000840080005001070090010001120100005001220110031001270200 01800158016000300176021017200179005001200351013000700363#360589#^a32000^b1000b# Vi?t#394.309597#TR400C#Tr chi dn gian Vit Nam tinh tuyn#Dng Phong tuyn c hn#^aH.#^aVn hc#2015#^a207tr. : tranh v, nh^b16cm#Tr chi dn gian#XH#Gii thiu mt s tr chi dn gian Vit Nam dnh cho tr em, ngi ln trong cc d p l hi, i du lch, d ngoi, cm tri: Bt mt bt d, chi g, nh u, cp cu...#Dng Phong#360589## 00416000000000229000450002600070000001400150000701900050002208200100002718100070 00370010017000440020025000610030004000860070017000900080012001070090017001190100 00500136011001400141020001700155020000400172016000300176013000700179#360590#^a50 000^b210b#Vi?t#895.92214#NH556K#Nguyn Th Chiu#Nhng k quan chng gic#Th#N guyn Th Chiu#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a75tr.^b19cm#Vn hc hin i #Th#VH#360590## 00446000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350010010000410020014000510070010000650080018000750090011000930100005001040110 02500109020000700134020001100141016000300152012005400155013000700209#360591#^a44 000^b2000b#Vi?t#745.73#T112T#Thin Nh#Tay trong tay#Thin Nh#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2015#^a61tr. : tranh v^b17cm#T mu#Sch tranh#XH#Sng to cng m u sc. Sch t mu dnh cho tui teen#360591## 00452000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100080 00350010010000430020018000530070010000710080018000810090011000990100005001100110 02500115020000700140020001100147016000300158012005400161013000700215#360592#^a44 000^b2000b#Vi?t#745.73#GI-119M#Thin Nh#Gic m a em v#Thin Nh#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2015#^a61tr. : tranh v^b17cm#T mu#Sch tranh#XH#Sng to c ng mu sc. Sch t mu dnh cho tui teen#360592## 00482000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100080 00350010010000430020018000530070010000710080018000810090011000990100005001100110 02500115020000700140020001100147016000300158012005400161004001800215013000700233 #360593#^a44000^b1000b#Vi?t#745.73#GI-119M#Thin Nh#Gic m a em v#Thin Nh #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a61tr. : tranh v^b17cm#T mu#Sch tranh#X H#Sng to cng mu sc. Sch t mu dnh cho tui teen#Ti bn ln th 1#360593 ## 00476000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350010010000410020014000510070010000650080018000750090011000930100005001040110 02500109020000700134020001100141016000300152012005400155004001800209013000700227 #360594#^a44000^b1000b#Vi?t#745.73#T112T#Thin Nh#Tay trong tay#Thin Nh#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a61tr. : tranh v^b17cm#T mu#Sch tranh#XH#Sng to cng mu sc. Sch t mu dnh cho tui teen#Ti bn ln th 1#360594## 00424000000000229000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020020000400030027000600070014000870080005001010090014001060100005001200110 02500125020001100150020001400161016000300175005000900178013000700187#360595#^a95 00^b5000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu mu gio#Dnh cho tr t 3 - 4 tui#Tng Lm b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#2015#^a15tr. : tranh v^b24cm#Tp t mu#Sch mu g io#XH#Tng Lm#360595## 00424000000000229000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020020000400030027000600070014000870080005001010090014001060100005001200110 02500125020001100150020001400161016000300175005000900178013000700187#360596#^a95 00^b5000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu mu gio#Dnh cho tr t 3 - 4 tui#Tng Lm b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#2015#^a15tr. : tranh v^b24cm#Tp t mu#Sch mu g io#XH#Tng Lm#360596## 00424000000000229000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020020000400030027000600070014000870080005001010090014001060100005001200110 02500125020001100150020001400161016000300175005000900178013000700187#360597#^a95 00^b5000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu mu gio#Dnh cho tr t 3 - 4 tui#Tng Lm b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#2015#^a15tr. : tranh v^b24cm#Tp t mu#Sch mu g io#XH#Tng Lm#360597## 00424000000000229000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020020000400030027000600070014000870080005001010090014001060100005001200110 02500125020001100150020001400161013000700175016000300182005000900185#360598#^a95 00^b5000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu mu gio#Dnh cho tr t 3 - 4 tui#Tng Lm b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#2015#^a15tr. : tranh v^b24cm#Tp t mu#Sch mu g io#360598#XH#Tng Lm## 00424000000000229000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020020000400030027000600070014000870080005001010090014001060100005001200110 02500125020001100150020001400161016000300175013000700178005000900185#360599#^a95 00^b5000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu mu gio#Dnh cho tr t 3 - 4 tui#Tng Lm b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#2015#^a15tr. : tranh v^b24cm#Tp t mu#Sch mu g io#XH#360599#Tng Lm## 00424000000000229000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020020000400030027000600070014000870080005001010090014001060100005001200110 02500125020001100150020001400161016000300175005000900178013000700187#360600#^a95 00^b5000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu mu gio#Dnh cho tr t 3 - 4 tui#Tng Lm b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#2015#^a15tr. : tranh v^b24cm#Tp t mu#Sch mu g io#XH#Tng Lm#360600## 00424000000000229000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020020000400030027000600070014000870080005001010090014001060100005001200110 02500125020001100150020001400161016000300175005000900178013000700187#360601#^a95 00^b5000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu mu gio#Dnh cho tr t 3 - 4 tui#Tng Lm b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#2015#^a15tr. : tranh v^b24cm#Tp t mu#Sch mu g io#XH#Tng Lm#360601## 00424000000000229000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020020000400030027000600070014000870080005001010090014001060100005001200110 02500125020001100150020001400161016000300175005000900178013000700187#360602#^a95 00^b5000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu mu gio#Dnh cho tr t 3 - 4 tui#Tng Lm b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#2015#^a15tr. : tranh v^b24cm#Tp t mu#Sch mu g io#XH#Tng Lm#360602## 00524000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020011000410030026000520070040000780050015001180050015001330050008001480080 00500156009001400161010000500175011002600180020001800206020001000224020001400234 013000700248016000300255#360603#^a12500^b5000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu#Dn h cho b t 4 - 5 tui#Trn Th Tuyt, Nguyn Th Lm, Anh Th#Trn Th Tuyt#Ng uyn Th Lm#Anh Th#^aH.#^aNxb. H Ni#2015#^a23tr. : tranh mu^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t s#Sch mu gio#360603#XH## 00547000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020011000410030026000520070040000780050015001180050015001330050008001480080 00500156009001400161010000500175011002600180020001800206020001100224020001000235 020001400245016000300259013000700262#360604#^a12500^b5000b#Vi?t#372.21#T123T#T p t mu#Dnh cho b t 4 - 5 tui#Trn Th Tuyt, Nguyn Th Lm, Anh Th#Trn Th Tuyt#Nguyn Th Lm#Anh Th#^aH.#^aNxb. H Ni#2015#^a23tr. : tranh mu^b24 cm#Gio dc mu gio#Tp t mu#Tp t s#Sch mu gio#XH#360604## 00563000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020011000410030026000520070040000780220004001180050015001220050015001370050 00800152008000500160009001400165010000500179011002500184020001800209020001100227 020001100238020001400249013000700263016000300270#360605#^a12500^b5000b#Vi?t#372 .21#T123T#Tp t mu#Dnh cho b t 4 - 5 tui#Trn Th Tuyt, Nguyn Th Lm, A nh Th#T.1#Trn Th Tuyt#Nguyn Th Lm#Anh Th#^aH.#^aNxb. H Ni#2015#^a23tr. : tranh v^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t mu#Tp t ch#Sch mu gio#360605#G K## 00565000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020011000410030026000520070040000780050015001180050015001330050008001480080 00500156009001400161010000500175011002600180020001800206020001100224020000800235 020001400243016000300257020000800260013000700268#360606#^a12500^b5000b#Vi?t#372 .21#T123T#Tp t mu#Dnh cho b t 4 - 5 tui#Trn Th Tuyt, Nguyn Th Lm, A nh Th#Trn Th Tuyt#Nguyn Th Lm#Anh Th#^aH.#^aNxb. H Ni#2015#^a23tr. : t ranh mu^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t mu#Tp m#Sch mu gio#XH#So snh#360 606## 00548000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020011000410030026000520070040000780050015001180050015001330050008001480080 00500156009001400161010000500175011002600180020001800206020001100224020001100235 020001400246016000300260013000700263#360607#^a12500^b5000b#Vi?t#372.21#T123T#T p t mu#Dnh cho b t 4 - 5 tui#Trn Th Tuyt, Nguyn Th Lm, Anh Th#Trn Th Tuyt#Nguyn Th Lm#Anh Th#^aH.#^aNxb. H Ni#2015#^a23tr. : tranh mu^b24 cm#Gio dc mu gio#Tp t mu#Tp t ch#Sch mu gio#XH#360607## 00563000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020011000410030026000520070040000780220004001180050015001220050015001370050 00800152008000500160009001400165010000500179011002500184020001800209020001100227 020001100238020001400249013000700263016000300270#360608#^a12500^b5000b#Vi?t#372 .21#T123T#Tp t mu#Dnh cho b t 4 - 5 tui#Trn Th Tuyt, Nguyn Th Lm, A nh Th#T.2#Trn Th Tuyt#Nguyn Th Lm#Anh Th#^aH.#^aNxb. H Ni#2015#^a23tr. : tranh v^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t mu#Tp t ch#Sch mu gio#360608#G K## 00525000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020011000410030026000520070040000780050015001180050015001330050008001480080 00500156009001400161010000500175011002600180020001800206020001100224020001400235 016000300249013000700252#360609#^a12500^b5000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu#Dn h cho b t 5 - 6 tui#Trn Th Tuyt, Nguyn Th Lm, Anh Th#Trn Th Tuyt#Ng uyn Th Lm#Anh Th#^aH.#^aNxb. H Ni#2015#^a23tr. : tranh mu^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#GK#360609## 00545000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020037000410030026000780070040001040050015001440050015001590050008001740080 00500182009001400187010000500201011002600206020001800232020001400250016000300264 020000500267013000700272#360610#^a12500^b5000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu gi p b lm quen vi ton#Dnh cho b t 5 - 6 tui#Trn Th Tuyt, Nguyn Th Lm, Anh Th#Trn Th Tuyt#Nguyn Th Lm#Anh Th#^aH.#^aNxb. H Ni#2015#^a23tr. : tranh mu^b24cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#Ton#360610## 00602000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020049000410030026000900070040001160220004001560050015001600050015001750050 00800190008000500198009001400203010000500217011002600222020001800248020001100266 020001100277020001400288013000700302016000300309#360611#^a12500^b5000b#Vi?t#372 .21#T123T#Tp t mu gip b lm quen v nhn bit ch ci#Dnh cho b t 5 - 6 tui#Trn Th Tuyt, Nguyn Th Lm, Anh Th#T.1#Trn Th Tuyt#Nguyn Th Lm#A nh Th#^aH.#^aNxb. H Ni#2015#^a30tr. : tranh mu^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t mu#Tp t ch#Sch mu gio#360611#GK## 00546000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020011000410030026000520070040000780050015001180050015001330050008001480080 00500156009001400161010000500175011002500180020001800205020001100223020001000234 020001400244013000700258016000300265#360612#^a12500^b5000b#Vi?t#372.21#T123T#T p t mu#Dnh cho b t 5 - 6 tui#Trn Th Tuyt, Nguyn Th Lm, Anh Th#Trn Th Tuyt#Nguyn Th Lm#Anh Th#^aH.#^aNxb. H Ni#2015#^a23tr. : tranh v^b24c m#Gio dc mu gio#Tp t mu#Tp t s#Sch mu gio#360612#GK## 00517000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020034000410030026000750070040001010050015001410050015001560050008001710080 00500179009001400184010000500198011002500203020001100228020001400239013000700253 016000300260#360613#^a12500^b5000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu - B tp t nt c bn#Dnh cho b t 5 - 6 tui#Trn Th Tuyt, Nguyn Th Lm, Anh Th#Trn T h Tuyt#Nguyn Th Lm#Anh Th#^aH.#^aNxb. H Ni#2015#^a23tr. : minh ha^b24cm #Tp t ch#Sch mu gio#360613#GK## 00601000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020049000410030026000900070040001160220004001560050015001600050015001750050 00800190008000500198009001400203010000500217011002500222020001800247020001100265 020001100276020001400287016000300301013000700304#360614#^a12500^b5000b#Vi?t#372 .21#T123T#Tp t mu gip b lm quen v nhn bit ch ci#Dnh cho b t 5 - 6 tui#Trn Th Tuyt, Nguyn Th Lm, Anh Th#T.2#Trn Th Tuyt#Nguyn Th Lm#A nh Th#^aH.#^aNxb. H Ni#2015#^a31tr. : minh ha^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t mu#Tp t ch#Sch mu gio#GK#360614## 00519000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020011000410070026000520220005000780220010000830080018000930090054001110100 00500165011002400170020001100194020001000205020001400215016000300229013000700232 005002600239#360615#^a10000^b1000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu#Xact Studio Int ernational#T.72#Cn trng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Nh sch Th Ngh#2015#^a24tr. : hnh v^b24cm#Tp t mu#Cn trng#Sch mu gi o#GK#360615#Xact Studio International## 00517000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020011000410070026000520220005000780220009000830080018000920090054001100100 00500164011002400169020001100193020000900204020001400213016000300227013000700230 005002600237#360616#^a10000^b1000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu#Xact Studio Int ernational#T.73#Con trai#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; N h sch Th Ngh#2015#^a24tr. : hnh v^b24cm#Tp t mu#Con trai#Sch mu gio# GK#360616#Xact Studio International## 00523000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020011000410070026000520220005000780220012000830080018000950090054001130100 00500167011002400172020001100196020001200207020001400219016000300233013000700236 005002600243#360617#^a10000^b1000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu#Xact Studio Int ernational#T.80#Ngh nghip#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Nh sch Th Ngh#2015#^a24tr. : hnh v^b24cm#Tp t mu#Ngh nghip#Sch mu gio#GK#360617#Xact Studio International## 00521000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020011000410070026000520220005000780220011000830080018000940090054001120100 00500166011002400171020001100195020001100206020001400217016000300231013000700234 005002600241#360618#^a10000^b1000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu#Xact Studio Int ernational#T.79#Khng long#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Nh sch Th Ngh#2015#^a24tr. : hnh v^b24cm#Tp t mu#Khng long#Sch mu g io#GK#360618#Xact Studio International## 00517000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020011000410070026000520220005000780220009000830080018000920090054001100100 00500164011002400169020001100193020000900204020001400213016000300227013000700230 005002600237#360619#^a10000^b1000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu#Xact Studio Int ernational#T.74#Con trai#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; N h sch Th Ngh#2015#^a24tr. : hnh v^b24cm#Tp t mu#Con trai#Sch mu gio# GK#360619#Xact Studio International## 00566000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020030000410070042000710050009001130050010001220050012001320050008001440080 01800152009005400170010000500224011002500229020001100254020001400265013000700279 016000300286020001100289#360620#^a10000^b1000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu kh ng long tin s#K Duyn, Thanh Lm, Phng Uyn, Th Anh#K Duyn#Thanh Lm#Ph ng Uyn#Th Anh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Nh sch Th Ngh#2015#^a24tr. : tranh v^b24cm#Tp t mu#Sch mu gio#360620#GK#Khng long## 00561000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020027000410070042000680050009001100050010001190050012001290050008001410080 01800149009005400167010000500221011002500226020001100251020001400262013000700276 016000300283020000900286#360621#^a10000^b1000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu th cng ca b#K Duyn, Thanh Lm, Phng Uyn, Th Anh#K Duyn#Thanh Lm#Phng Uyn#Th Anh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Nh sch Th Ngh#2015#^a24tr. : tranh v^b24cm#Tp t mu#Sch mu gio#360621#GK#ng vt# # 00543000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020030000410070042000710050009001130050010001220050012001320050008001440080 01800152009005400170010000500224011002500229020001400254013000700268016000300275 020001100278#360622#^a10000^b1000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu bp b - cng c ha#K Duyn, Thanh Lm, Phng Uyn, Th Anh#K Duyn#Thanh Lm#Phng Uyn#Th Anh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Nh sch Th Ngh#201 5#^a24tr. : tranh v^b24cm#Sch mu gio#360622#GK#Tp t mu## 00513000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020011000410070026000520220005000780220007000830080018000900090054001080100 00500162011002400167020001100191020000700202020001400209016000300223013000700226 005002600233#360623#^a10000^b1000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu#Xact Studio Int ernational#T.75#Tr em#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Nh sch Th Ngh#2015#^a24tr. : hnh v^b24cm#Tp t mu#Tr em#Sch mu gio#GK#3 60623#Xact Studio International## 00513000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020011000410070026000520220005000780220007000830080018000900090054001080100 00500162011002400167020001100191020000700202020001400209016000300223013000700226 005002600233#360624#^a10000^b1000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu#Xact Studio Int ernational#T.76#Tr em#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Nh sch Th Ngh#2015#^a24tr. : hnh v^b24cm#Tp t mu#Tr em#Sch mu gio#GK#3 60624#Xact Studio International## 00519000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020011000410070026000520220005000780220010000830080018000930090054001110100 00500165011002400170020001100194020001000205020001400215013000700229016000300236 005002600239#360625#^a10000^b1000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu#Xact Studio Int ernational#T.71#Cn trng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Nh sch Th Ngh#2015#^a24tr. : hnh v^b24cm#Tp t mu#Cn trng#Sch mu gi o#360625#GK#Xact Studio International## 00524000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020011000410070026000520220005000780220016000830080018000990090054001170100 00500171011002400176020001100200020000900211020001400220016000300234013000700237 005002600244#360626#^a10000^b1000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu#Xact Studio Int ernational#T.77#Tr em con trai#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch M inh ; Nh sch Th Ngh#2015#^a24tr. : hnh v^b24cm#Tp t mu#Con trai#Sch m u gio#GK#360626#Xact Studio International## 00521000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020011000410070026000520220005000780220011000830080018000940090054001120100 00500166011002400171020001100195020001100206020001400217016000300231013000700234 005002600241#360627#^a10000^b1000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t mu#Xact Studio Int ernational#T.78#Khng long#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Nh sch Th Ngh#2015#^a24tr. : hnh v^b24cm#Tp t mu#Khng long#Sch mu g io#GK#360627#Xact Studio International## 00846000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200090002718100060 00360010015000420020015000570070015000720080018000870090035001050100005001400110 02500145015007500170021032500245020001300570013000700583016000300590020001100593 #360628#^a36000^b500b#Vi?t#621.3815#M102#L Tin Thng#Mch in t 1#L Tin Thng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a251tr. : hn h v^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu v mch in t trn my vi tnh v kim tra cc tnh ton v m ch qua Diode bn dn, transistor hai lp tip gip bijuntion transistor, n n h phn cc cho transistor BJT, thit k v phn tch tn hiu nh tn s thp, t ransistor hiu ng trng Fet, mch transistor ghp lin tng v mch khuych i hi tip#Mch in t#360628#GT#Gio trnh## 00856000000000277000450002600070000001400150000701900050002208200120002718100070 00390010012000460020050000580070028001080050015001360080018001510090035001690100 00500204011003100209015006800240021020800308020001700516020000800533020001100541 020001600552013000700568016000300575#360629#^a25000^b500b#Vi?t#338.4569076#NH55 6B#L Vn Kim#Nhng bi ton ti u qun l kinh doanh xy dng#L Vn Kim, Ph m Hng Lun#Phm Hng Lun#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh #2015#^a168tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gm nhng loi bi ton vn ti, phn cng, quy hoch s nguyn, pha ct vt liu, k hoch sn xut...v nhng bi ton ng dng trong qun l kinh doanh xy dng i n nhng gii php hp l v kinh t#Kinh t xy dng#Qun l#Kinh doanh#Bi ton ti u#360629#XH## 00872000000000277000450002600070000001400150000701900050002208200110002718100070 00380010016000450020050000610070036001110050019001470080018001660090035001840100 00500219011002600224015006800250021021200318020000900530020000900539020001700548 020001900565013000700584016000300591#360630#^a40000^b500b#Vi?t#746.440285#TH308 K#Trn i Nguyn#Thit k mu thu vi tnh trn h thng Wilcom Es#Trn i Ngu yn, Nguyn Th Nh Lan#Nguyn Th Nh Lan#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a280tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Trnh by nhng kin thc c bn v cch thi t k mu thu trn phn mm Wilcomes Es: cc cng c thiu c bn, cng c thit k nng cao, phng php hiu chnh bn thit k, thit k dy kim sa, thit k k t#Thit k#Mu thu#Tin hc ng dng#Phn mm Wilcom Es#360630#XH## 01005000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320010017000380020007000550070032000620220004000940220024000980050014001220080 01800136009003500154010000500189011003100194015006800225021035500293020000700648 020001300655020000800668013000700676016000300683005001700686#360631#^a29000^b10 00b#Vi?t#541#H401L#Trn Khc Chng#Ho l#Trn Khc Chng, Mai Hu Khim#T.2# ng ho hc v xc tc#Mai Hu Khim#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a194tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp H C h Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu cc khi nim c bn v quy lut th c nghim. p dng nh lut c bn ca ng hc cho cc phn ng n gin, phn ng phc tp. nh hng ca nhit n tc phn ng. ng hc phn t. Ph n ng dy chuyn. Cc phn ng quang ho, phn ng di tc dng ca bc x nng lng ln v phn ng trong khng gian phng in. Phn ng xc tc#Ho l#ng ho hc#Xc tc#360631#TN#Trn Khc Chng## 00895000000000289000450002600070000001400150000701900050002208200090002718100060 00360010017000420020023000590290038000820070017001200080018001370090035001550100 00500190011003100195015006800226021022600294020001300520020001800533013000700551 016000300558012001500561020001100576004001800587#360632#^a42000^b500b#Vi?t#621. 3815#M102#Hong nh Chin#Mch in t thng tin#Electronic circuits for commu nication#Hong nh Chin#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2 015#^a295tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp H Ch Minh. Tr ng i hc Bch Khoa#Gii thiu tng qut v h thng thng tin in t; mt s khi nim c bn v cao tn; khuch i cng sut cao tn v nhn tn s; nhi u v khuch i nhiu thp (LNA); i tn; khuch i trung tn (IF) v cc b l c IF...#Mch in t#Thng tin in t#360632#KT#Mch in t 3#Gio trnh#Ti bn ln th 5## 00890000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100070 00360010017000430020030000600070044000900050018001340080018001520090035001700100 00500205011002600210015006800236021026400304020001700568020001100585013000700596 016000300603004001800606#360633#^a25000^b1000b#Vi?t#530.078#TH300N#Nguyn Minh Chu#Th nghim vt l i cng A#Nguyn Minh Chu (ch.b.), Nguyn Dng Hng#N guyn Dng Hng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a171 tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp H Ch Minh. Trng i hc B ch khoa#Hng dn phng php tnh sai s ca php o cc i lng vt l. Gi i thiu 14 bi th nghim v o khi lng ring ca vt rn; xc nh gia tc t rng trng bng con lc thun nghch; xc nh mmen qun tnh ca trc trc v lc ma st trong trc quay...#Vt l i cng#Th nghim#360633#KT#Ti bn l n th 1## 01000000000000265000450002600070000001400150000701900050002208200090002718100070 00360010016000430020031000590070033000900050016001230080018001390090035001570100 00500192011002600197015006800223021038700291020002100678020000900699020001600708 013000700724016000300731#360634#^a22000^b500b#Vi?t#621.3825#TH552T#Nguyn Ngc Lu#Thc tp nh v v tinh (GPS)#Nguyn Ngc Lu, Dng Tun Vit#Dng Tun V it#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a142tr. : minh ho ^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Hn g dn thc tp k thut nh v tuyt i v k thut nh v tng i. Hng d n s dng cc my thu GPS cm tay trong nhng ng dng chnh xc thp nh th nh lp bn ng ph t l nh. Trnh by nhng c im chung cc thit b GPS (phn cng v phn mm) nh cc my thu GPS cm tay Garmin, my thu GPS hai tn s Topcon Legacy E v my thu GPS mt tn s Leica SR20...#Truyn thng v t inh#Thc tp#nh v v tinh#360634#KT## 00463000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020019000420030020000610070020000810050020001010080005001210090011001260100 00500137011001400142020001100156020000900167020000900176020001400185013000700199 016000300206#360635#^a15500^b3000b#Vi?t#372.634#L527V#Luyn vit ch p#Nt th anh - Nt m#Nguyn Th Bo Hoi#Nguyn Th Bo Hoi#^aH.#^aLao ng#2016#^a32t r.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#360635#GK## 00788000000000265000450002600070000001400150000701900050002208200060002718100060 00330010016000390020025000550070016000800080018000960090035001140100005001490110 03100154015006800185021021900253020000800472020000700480020000700487013000700494 016000300501004001800504#360636#^a27000^b500b#Vi?t#547.7#H401H#Phan Thanh Bnh# Ho hc v ho l polyme#Phan Thanh Bnh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp . H Ch Minh#2016#^a184tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu tng quan v vt liu polyme, c c phng php tng hp v bin tnh polyme. L thuyt c s, trng thi v bn cht cc tnh cht vt l, c l cng nh mt vi phng php chnh phn tch vt liu polyme#Ho hc#Ho l#Polime#360636#TN#Ti bn ln th 3## 00709000000000253000450002600070000001400150000701900050002208200080002718100060 00350010015000410020014000560070015000700080018000850090035001030100005001380110 03100143015006900174021016100243020001200404020001100416013000700427016000300434 004001800437#360637#^a24000^b500b#Vi?t#621.381#K600T#Nguyn Nh Anh#K thut s 1#Nguyn Nh Anh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a15 7tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Trnh by mt s kin thc c bn v cc h thng s m, i s Boole, h t hp, h dy (h tun t), cc mch logic lp trnh, vi mch s v vn giao tip#K thut s#Gio trnh#360637#GT#Ti bn ln th 6## 00734000000000253000450002600070000001400150000701900050002208200100002718100060 00370010012000430020019000550070012000740040018000860080018001040090035001220100 00500157011003100162015007500193021018300268020000900451016000300460020001000463 013000700473#360638#^a40000^b500b#Vi?t#621.38223#L600T#Phm Th C#L thuyt t n hiu#Phm Th C#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a280tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Thnh p h H Ch Minh. Trng i hc Bch Khoa#Gii thiu nhng kin thc c bn v c c m hnh ton hc v cc phng php phn tch tn hiu, tn hiu xc nh, tn hiu ngu nhin, tn hiu iu ch, km theo bi tp v p s#Tn hiu#KT#L t huyt#360638## 00918000000000265000450002600070000001400150000701900050002208200080002718100070 00350010008000420020029000500070024000790040018001030080018001210090035001390100 00500174011002500179015007500204021031900279020000900598020002000607016000300627 005001500630013000700645#360639#^a15000^b500b#Vi?t#624.151#TH552T#V Phn#Thc tp a cht cng trnh#V Phn, Bi Trng Sn#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch M inh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a56tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Bch Khoa#Hng dn thc t p cch nhn bit khong vt, nhn bit t qua mu v cch s dng bn a cht cng trnh. Cc phng php kho st a cht cng trnh hin trng, c ch b tr im thm d, thm d bng phng php khoan, xuyn v x l ti liu , thit lp cc hnh tr h khoan, mt ct a cht cng trnh#Thc tp#a cht cng trnh#KT#Bi Trng Sn#360639## 00982000000000277000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340010012000400020038000520070012000900040030001020080018001320090035001500100 00500185011002600190015007500216021037000291020000900661020000800670020000700678 020000900685013000700694016000300701#360640#^a45000^b500b#Vi?t#624.15#H550H#L Vn Kim#H hng, sa cha, gia cng nn mng#L Vn Kim#Ti bn ln th 6 c sa cha#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a224tr. : mi nh ho^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Thnh ph H Ch Minh. Trng i hc B ch Khoa#Gii thiu nhng dng bin dng nn mng v bin php khc phc: kim tr a, tm nguyn nhn, gim ti, d ti cho nn mng, gia cng nn mng, thit k gia cng mng nng, h hng v sa cha mng cc, sa thng cng trnh ln nghi ng. Trnh by kinh nghim xy dng nn mng trn nhng nn c bit, ci thin t nn bng: rung xi, thm kh, m nn, in, ho cht#Nn mng#H hng#Gia c #Xy dng#360640#KT## 00943000000000301000450002600070000001400150000701900050002208200090002718100070 00360010011000430020038000540030010000920070011001020080018001130090035001310100 00500166011003100171015007500202021027600277020001300553020001300566020001400579 013000700593016000300600004001800603020000900621020001100630#360641#^a65000^b50 0b#Vi?t#621.3121#TH308K#Hunh Nhn#Thit k nh my in v trm bin p#Phn i n#Hunh Nhn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a336tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Bch Khoa#Tng quan v thit k nh my in v trm bin p, ph ti i n, s cu trc nh my in v trm bin p, chn my bin p in lc, s ni in, tnh ton dng in ngn mch, tnh ton tn tht in nng, tnh to n kinh t, k thut quyt nh phng n thit k...#Nh my in#Trm bin p# H thng in#360641#GT#Ti bn ln th 5#Thit k#Gio trnh## 00793000000000301000450002600070000001400150000701900050002208200040002718100060 00310010012000370020042000490070012000910080018001030090035001210100005001560110 02600161015007500187021014600262020002000408020000800428020000900436020000800445 020000500453020000500458013000700463016000300470004001800473#360642#^a82000^b50 0b#Vi?t#693#H550H#L Vn Kim#H hng - Sa cha - Gia cng cng trnh#L Vn K im#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a429tr. : minh ho ^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Bch kh oa#Gii thiu nhng h hng v sa cha b tng. Gia cng kt cu b tng ct t hp. Nhng h hng, sa cha, gia cng kt cu thp v kt cu gch#Cng trnh xy dng#H hng#Sa cha#B tng#Thp#Gch#360642#KT#Ti bn ln th 5## 00738000000000253000450002600070000001400150000701900050002208200060002718100060 00330010012000390020010000510070012000610080018000730090035000910100005001260110 03100131015006900162021020600231020001200437020000700449013000700456016000300463 004001800466#360643#^a86000^b500b#Vi?t#621.8#V200C#V Tin t#V c kh#V Ti n t#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a453tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch k hoa#Trnh by khi nim v nhng kin thc c bn v v cc mi ghp v cch v theo qui c, cch v qui c cc chi tit in hnh, cch ghi cc yu cu k th ut v gii thiu bn v chi tit my, bn v lp#V k thut#C kh#360643#KT#T i bn ln th 5## 00865000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100060 00370010012000430020038000550030024000930070012001170040018001290080018001470090 03500165010000500200011003100205015007500236021022600311020001400537020001600551 020001000567013000700577016000300584#360644#^a113000^b500b#Vi?t#621.3191#H250T# H Vn Hin#H thng in truyn ti v phn phi#Gii tch h thng in#H Vn Hin#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#201 5#^a601tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Thnh ph H Ch Min h. Trng i hc Bch Khoa#Gii thiu nhng kin thc c bn v h thng in n h: cu trc c bn; thng s ng dy v cp; m hnh ng dy ti in v kh o st vn hnh; biu din cc phn t c mng in; phn b cng sut trong h thng in...#H thng in#Truyn ti in#Phn phi#360644#KT## 01228000000000337000450000200910000002900590009100300560015000500150020600500120 02210050017002330050017002500050027002670070048002940080018003420090035003600100 00500395011002600400015003500426082000700461016000300468013000700471014000700478 02600070048518100060049201900050049802000100050302000110051302000090052402000180 0533021033900551#K yu Hi ngh Khoa hc v Cng ngh ln th 14 : Phn ban k thut giao thng 30/10/2015#Proceedings of the 14th Conference on Science & Tech nology#Session of transportation engineering. October 30, 2015#Akihiko Azetsu#Vo Tan Chau#Ewphun, Pop Paul#Krarin, Preechar#Charoenphonphanich, Chinda#Akihiko A zetsu, Vo Tan Chau, Pop Paul Ewphun...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a342tr. : minh ho^b29cm#TTS ghi: Trng i hc Bch Khoa#62 9.04#KT#360645#^b200b#360645#K600Y#Vi?t#Cng ngh#Giao thng#K thut#Hi ngh k hoa hc#Gii thiu 50 bi bo v hin trng v xu hng nghin cu ng c t t rong s dng biogas; nghin cu tnh ton trn ng c t ngoi hot ng theo chu trnh Stirling; ci tin bin dng hng np ng c diesel1 xy-lanh nng cao hiu sut np; nh hng ca hi lu kh thi n cng sut v kh thi ng c diesel Vikyno RV 125-2...## 00680000000000277000450002600070000001400150000701900050002208200080002718100060 00350010013000410020029000540070013000830080018000960090035001140100005001490110 02600154015007500180021008300255020000800338020000800346020000900354013000700363 016000300370004001800373020001100391#360646#^a26000^b500b#Vi?t#621.381#H561D#Ng Tn Nhn#Hng dn thc tp in t A#Ng Tn Nhn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a116tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Hng dn l thuyt v thc tp v hn lp mch in t, sa cha thit b in t#in t#Lp t#Sa cha# 360646#KT#Ti bn ln th 5#Gio trnh## 00727000000000265000450002600070000001400170000701900050002408200060002918100060 00350010015000410020028000560070015000840080018000990090023001170100005001400110 02600145012001500171021022500186020001100411020001300422020000800435020000800443 013000700451016000300458#360647#^a165000^b1000b#Vi?t#646.4#K600T#Triu Th Chi #K thut ct may thng dng#Triu Th Chi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a304tr. : minh ho^b27cm#S tay ni tr#Trnh by k thut ct may c c mu qun o tr em, ngi ln, nhng b qun o thi trang, o kt hp vy b v vy thn rng...Hng dn chn vi, mu sc ph hp vi ngi mc v cch bo qun, sa cha my may khi d dng#Thi trang#Thit k mu#Ct may#Qun o#3606 47#KT## 00796000000000241000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100070 00360010016000430020024000590070016000830080018000990090023001170100005001400110 02600145021032700171020002100498020001400519020001100533013000700544016000300551 #360648#^a250000^b1000b#Vi?t#005.55#PH121T#Nguyn Vn Tun#Phn tch d liu v i R#Nguyn Vn Tun#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a518tr. : min h ho^b25cm#Gii thiu hng dn ci t v s dng phn mm phn tch thng k v th R. Cc phng php phn tch v m hnh thng k ph bin bao gm hi qui tuyn tnh, hi qui logistic, phn tch tng hp, m hnh phn tch sng cn , phng php phn tch chui d liu theo thi gian, phng php Bayes, phng php bootstrap...#Phng php thng k#X l d liu#Phn mm R#360648#TN## 00639000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020023000410030019000640070060000830050015001430050017001580050015001750050 01500190005001400205008001800219009002300237010000500260011002500265020000500290 020000600295020001200301020001400313013000700327016000300334#360649#^a36000^b20 00b#Vi?t#510.76#M458T#100 kim tra ton 6#Phin bn mi nht#Nguyn c Tn ( ch.b.), Nguyn Anh Hong, Nguyn on V...#Nguyn c Tn#Nguyn Anh Hong#Nguy n on V# Quang Thanh#Lu Hong Ho#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh #2015#^a150tr. : hnh v^b24cm#Ton#Lp 6# kim tra#Sch c thm#360649#GK## 00790000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100080 00320010017000400020032000570070017000890040041001060080006001470090014001530100 00500167011003000172015007400202021021800276020002100494020001100515013000700526 016000300533#360650#^a65000^b1000b#Vi?t#617#GI-108T#Nguyn Trng An#Gio trnh phu thut thc hnh#Nguyn Trng An#Ti bn ln th 1, c chnh sa, b sung# ^aHu#^ai hc Hu#2016#^a136tr. : hnh v, nh^b27cm#TTS ghi: i hc Hu. Tr ng i hc Y Dc. B mn Phu thut thc hnh#Bao gm cc bi ging tng qut v phu thut, lch s phu thut, nhng tin b quan trng ca phu thut tron g thi k hin i nh phu thut ni soi, phu thut xm nhp ti thiu cng nh mt s phu thut c bn#Phu thut thc hnh#Gio trnh#360650#GT## 01044000000000313000450000200680000000500150006800500140008300500150009700500170 01120050017001290070055001460080005002010090014002060100005002200110032002250120 03500257082001100292016000300303013000700306014000700313026000700320181000600327 019000500333020001100338020001300349020000800362020001900370021034100389#Ti li u hng dn hp cu lc b cha m c con gi t 10 - 15 tui#Vng Th Hanh#Phm Th Xun#Trn Th Nhung#L Th Bch Hnh#T Th Tuyt Vn#B.s.: Vng Th Hanh, Phm Th Xun, Trn Th Nhung...#^aH.#^aNxb. H Ni#2015#^a114tr. : bng, tranh v^b27cm#D n "Cng tr em gi n trng"#649.125206#KT#360651#^b200b#360651# T103L#Vi?t#Cu lc b#Nui dy tr#Con gi#Ti liu hng dn#Gii thiu mc c h, cch s dng b ti liu hng dn hp cu lc b cha m c con gi t 10-15 tui. Mt s phng php v k nng hng dn hp cu lc b cha m. Hng dn h p cu lc b theo tng ch c th: tc ng ca cha m ti s pht trin ca con t 10-15 tui, nhng kh khn trong vic dy tr theo phng php tch cc. ..## 00508000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020039000410220004000800220018000840080018001020090087001200100005002070110 02500212020000700237020001000244020001400254016000300268013000700271#360652#^a15 000^b1000b#Vi?t#372.21#T450M#T mu & k chuyn - C tch cng cha#T.4#Ngi p tc my#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2015#^a12tr. : tranh v^b29cm#T mu#K chuy n#Sch mu gio#XH#360652## 00510000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020039000410220020000800220004001000080018001040090087001220100005002090110 02500214020000700239020001000246020001400256016000300270013000700273#360653#^a15 000^b1000b#Vi?t#372.21#T450M#T mu & k chuyn - C tch cng cha#Cng cha & ht u#T.3#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truy n thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2015#^a12tr. : tranh v^b29cm#T mu#K ch uyn#Sch mu gio#XH#360653## 00507000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020038000410220004000790220018000830080018001010090087001190100005002060110 02500211020000700236020001000243020001400253016000300267013000700270#360654#^a15 000^b1000b#Vi?t#372.21#T450M#T mu & k chuyn - C tch hong t#T.4#Ba chng hong t#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truyn t hng Gio dc v Gii tr Phan Th#2015#^a12tr. : tranh v^b29cm#T mu#K chuy n#Sch mu gio#XH#360654## 00502000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020038000410220004000790220013000830080018000960090087001140100005002010110 02500206020000700231020001000238020001400248016000300262013000700265#360655#^a15 000^b1000b#Vi?t#372.21#T450M#T mu & k chuyn - C tch hong t#T.2#Hong t La#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2015#^a12tr. : tranh v^b29cm#T mu#K chuyn#Sc h mu gio#XH#360655## 00458000000000217000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020018000410220004000590080018000630090087000810100005001680110025001730200 00700198020001100205020001400216016000300230013000700233#360656#^a15000^b1000b# Vi?t#372.21#T450M#T mu khng long#T.2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2016#^a12tr. : tranh v^b29cm#T mu#Khng long#Sch mu gio#GK#360656## 00458000000000217000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020018000410220004000590080018000630090087000810100005001680110025001730200 00700198020001100205020001400216013000700230016000300237#360657#^a15000^b1000b# Vi?t#372.21#T450M#T mu khng long#T.1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2016#^a12tr. : tranh v^b29cm#T mu#Khng long#Sch mu gio#360657#GK## 00749000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200120002718100060 00390020014000450080005000590090021000640100005000850110015000900150033001050210 30800138020002300446020001400469020000700483020000700490013000700497016000300504 #360658#^a85000^b731b#Vi?t#324.2597075#S450H#S hp chi b#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2016#^a167tr.^b27cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam#Gm nhng li Ch tc h H Ch Minh ni v chi b, ch th ca Ban B th Trung ng ng v nng cao cht lng sinh hot chi b, hng dn ca Ban T chc Trung ng ng v ni du ng sinh hot chi b, nhim v ca chi u v cng tc ca b th chi b cng mt s vn bn, biu mu ca chi b thng s dng#ng Cng sn Vit Nam#Cng tc ng#Chi b#S tay#360658#XH## 00567000000000205000450002600070000001400160000701900050002308200120002818100060 00400020031000460080005000770090021000820100005001030110015001080210203001230200 01800326020000700344013000700351016000300358#360659#^a65000^b5000b#Vi?t#352.140 9597#S450T#S tay ngi i biu nhn dn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a200tr .^b24cm#Trnh by mt s quy nh php lut c bn v nhim v v quyn hn ca i biu hi ng nhn dn, k hp hi ng nhn dn, mt s k nng ca ngi i biu nhn dn v ca thnh vin u ban nhn dn#i biu nhn dn#S tay#3606 59#XH## 00698000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200120002818100060 00400020017000460080005000630090021000680100005000890110015000940210295001090200 02300404020001400427020001000441020000700451013000700458016000300465#360660#^a65 000^b8000b#Vi?t#324.2597075#S450T#S tay ng vin#^aH.#^aChnh tr Quc gia#20 15#^a200tr.^b24cm#Li dy ca Ch tch H Ch Minh i vi ng vin v t chc ng; Qui nh s 47 ca ban Chp hnh trung ng v nhng iu ng vin khng c lm; Hi ngh thnh lp ng Cng sn Vit Nam; i hi i biu ton quc ln th nht ca ng; i hi i biu ton quc ln th II ca ng...#ng C ng sn Vit Nam#Cng tc ng#ng vin#S tay#360660#XH## 00635000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200120002818100060 00400020021000460080005000670090021000720100005000930110021000980210218001190200 02300337020001400360020001400374020000700388013000700395016000300402#360661#^a65 000^b3000b#Vi?t#324.2597075#S450T#S tay b th chi b#^aH.#^aChnh tr Quc gi a#2015#^a192tr. : nh^b24cm#Nhng li ch tch H Ch Minh ni v chi b; Nhim v ca chi u v cng tc ca b th chi b. Gii thiu tiu s ca Ch tch H Ch Minh, Tng b th Trn Ph, Tng b th L Hng Phong, Tng b th H Huy T p...#ng Cng sn Vit Nam#B th chi b#Cng tc ng#S tay#360661#XH## 00990000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100080 00350020019000430070080000620050017001420050017001590050016001760050019001920080 01800211009003500229010000500264011003100269015009600300021021100396020000900607 020000800616020001100624013000700635016000300642004004300645#360662#^a40000^b10 00b#Vi?t#797.21#GI-108T#Gio trnh bi li#Hunh Trng Khi (ch.b.), Nguyn Thn h Sn, Nguyn Mnh Kha, Thi Th Dim Thu#Hunh Trng Khi#Nguyn Thnh Sn#Ngu yn Mnh Kha#Thi Th Dim Thu#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a160tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trn g i hc S phm Th dc Th thao Thnh ph H Ch Minh#Gii thiu kin thc c bn v mn bi li th thao. Nguyn l k thut bi, xut pht v quay vng, gi ng dy k thut bi, bi thc dng, cu ui. Nguyn tc, t chc thi u v ph ng php trng ti bi li#Th thao#Bi li#Gio trnh#360662#GT#Ti bn ln th 1, c chnh sa v b sung## 00978000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100080 00370020026000450070081000710080018001520090035001700100005002050110026002100210 24700236020000800483016000300491020001100494005001500505005001600520005002200536 005001700558015009900575020000700674013000700681#360663#^a100000^b1000b#Vi?t#79 6.334#GI-108T#Gio trnh bng Futsal#L Vnh Trng, Nguyn Hng Sn (ch.b.), Nguyn Hu Hong Phc, Trnh nh Dng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp . H Ch Minh#2015#^a303tr. : minh ho^b24cm#Tm hiu lch s, k thut, chin t hut mn bng Futsal; cng tc hun luyn th lc cu th v phng php gin g dy bng ; phng php hun luyn, cng tc ch o, phng php t chc thi u, th thc thi u, lut thi u bng Futsal#Bng #GT#Gio trnh#L Vn h Trng#Nguyn Hng Sn#Nguyn Hu Hong Phc#Trnh nh Dng#u ba sch ghi : B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc Th thao TP. H Ch Mi nh#Futsal#360663## 00488000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350010010000420020021000520070027000730080005001000090010001050100005001150110 01500120020001700135016000300152019000800155020001200163005001200175013000700187 015004000194#360664#^a95000^b1500b#Vi?t#813.52#TR527N#Henry, O.#Truyn ngn ch n lc#O'Henry ; Mnh Chng dch#^aH.#^aVn hc#2015#^a483tr.^b21cm#Vn hc hin i#VH#Dch M#Truyn ngn#Mnh Chng#360664#Tn tht tc gi: William Sydney Porter## 00551000000000241000450002600070000001400080000701900050001508200090002018100070 00290010015000360020023000510070015000740080018000890090023001070100005001300110 01500135021012200150020000900272020001000281020000800291013000700299016000300306 #360665#^b1000b#Vi?t#294.3444#PH124P#Thch Thanh T#Pht php ti th gian#Thch Thanh T#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a251tr.^b21cm#Tm hiu nhng gio l Pht php v s chn tht, gic ng, gii thot, o trng Chn Nh , thin t B , nghip bo...#o Pht#Pht php#Gio l#360665#XH## 00863000000000277000450000100050000000200350000500500180004000700350005800800180 00930090071001110100005001820110015001870150101002020820007003030160003003100130 00700313014001600320026000700336181000700343019000500350019001100355020000900366 020002000375020001000395021018000405#Osho#Thn mt - Ci ngun ca hnh phc#Lm ng Cam Tho#Osho ; Lm ng Cam Tho bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho V n ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a247tr.^b21cm#T n sch ting Anh: Intimacy: Trusting oneself and the other. - Tn tht tc gi: Chandra Mohan Jain#299.93#XH#360666#^a78000^b3000b#360666#TH121M#Vi?t#Dch n #Tn gio#Tm l hc ng dng#Hnh phc#Gm nhng thuyt ging ca nh huyn m n n ni ting Osho, nhng quan im v hnh phc, bn cht ca i sng v kh nng hnh phc ca con ngi thng qua giao tip thn mt## 01179000000000337000450000200570000002900640005700300240012100500170014500500090 01620050010001710060014001810060023001950070072002180080018002900090035003080100 00500343011002800348015011300376082001000489016000300499013000700502014001600509 02600070052518100060053201900050053802000190054302000070056202000170056902000170 0586021023800603#Vn hc Vit Nam v Nht Bn trong bi cnh ton cu ho#Vietna mese and Japanene literature in the globalization context#K yu hi tho quc t #Bi Thanh Truyn#Cao Hng#o L Na#on L Giang#Trn Th Phng Phng#on L Giang, Trn Th Phng Phng (tuyn chn), Bi Thanh Truyn...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^aXIII, 801tr. : bng^b24cm#TTS gh i: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn. Khoa Vn hc v Ngn ng#895.92209#VH#360667#^a300000^b400b#360667#V115H#Vi?t# Nghin cu vn hc#K yu#Ph bnh vn hc#Hi tho quc t#Tp hp nhng bi vi t, bi nghin cu, tham lun v nhng vn ca vn hc Vit Nam v Nht Bn t rong bi cnh khu vc ng tin hin i; trong bi cnh ton cu ho thi hi n i cng nh nhng l thuyt nghin cu v vn hc dch## 01204000000000337000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100060 00380020049000440030060000930070064001530080018002170090035002350100005002700110 03200275021028400307020001900591016000300610020001600613006001400629006001700643 00500150066000500200067500500130069501501130070802000160082102000120083701300070 0849020001000856#360668#^a350000^b500b#Vi?t#895.92212#103T#i thi ho dn tc , danh nhn vn ho Nguyn Du#K yu Hi tho khoa hc k nim 250 nm nm sinh Nguyn Du#on L Giang, Hunh Nh Phng (tuyn chn), Bi Thanh Tho...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^aXIV, 997tr. : nh, bng^b2 4cm#Tp hp nhng bi vit, bi nghin cu, tham lun v cuc i, di sn ca Ng uyn Du; nhng tm s ca ng qua th ch Hn v gi tr ca b phn thi ca ny; nhng vn v vn bn, t tng, gi tr vn chng, tip nhn Truyn Kiu; g i tr ca Truyn Kiu i vi vn hc th gii#Nghin cu vn hc#VH#K yu hi tho#on L Giang#Hunh Nh Phng#Bi Thanh Tho#Bi Th Thy Phng#Cao Th Hng#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn. Khoa Vn hc v Ngn ng#Vn hc cn i#Truyn Kiu#360668#Nguyn Du## 00398000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200120002818100060 00400010011000460020010000570030007000670070011000740080012000850090017000970100 00500114011001500119020001700134016000300151020000700154013000700161#360669#^a80 000^b1000b#Vi?t#895.9228403#561#V Duy Ho#ng i#Bt k#V Duy Ho#^aThan h Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a158tr.^b21cm#Vn hc hin i#VH#Bt k#360669## 00718000000000265000450002600070000001400150000701900050002208200110002718100060 00380010014000440020042000580070025001000080018001250090034001430100005001770110 01400182021015900196020001800355016000300373020000700376020002500383013000700408 020002000415020001700435#360670#^a65000^b400b#Vi?t#344.597078#S450T#ng Ngc H u#S tay dnh cho gio vin trung hc c s#ng Ngc Hu s.t., b.s.#^aTp. H C h Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a70tr.^b24cm#Gm nhng ghi ch v thng tin c nhn, k hoch cng tc v mt s quy nh ca nh nc, ch o ca B Gio dc v o to i vi gio dc trung hc c s#Qui nh nh nc#XH #S tay#Gio dc trung hc c s#360670#Gio vin trung hc#Vn bn php qui## 00696000000000265000450002600070000001400150000701900050002208200110002718100060 00380010014000440020035000580070025000930080018001180090034001360100005001700110 01400175021015200189020001800341016000300359020000700362020001800369013000700387 020001700394020001900411#360671#^a65000^b700b#Vi?t#344.597078#S450T#ng Ngc H u#S tay dnh cho gio vin tiu hc#ng Ngc Hu s.t., b.s.#^aTp. H Ch Minh #^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a81tr.^b24cm#Gm nhng ghi ch v thng tin c nhn, k hoch cng tc v mt s quy nh ca nh nc, ch o ca B Gio dc v o to i vi gio dc tiu hc#Qui nh nh nc#XH#S tay#Gio d c tiu hc#360671#Vn bn php qui#Gio vin tiu hc## 00695000000000265000450002600070000001400150000701900050002208200110002718100060 00380010014000440020035000580070025000930080018001180090034001360100005001700110 01400175021015100189020001800340013000700358016000300365020000700368020001800375 020001700393020001900410#360672#^a65000^b200b#Vi?t#344.597078#S450T#ng Ngc H u#S tay dnh cho gio vin mu gio#ng Ngc Hu s.t., b.s.#^aTp. H Ch Minh #^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a69tr.^b24cm#Gm nhng ghi ch v thng tin c nhn, k hoch cng tc v mt s quy nh ca nh nc, ch o ca B Gio dc v o to i vi gio dc mm non#Qui nh nh nc#360672#XH#S tay# Gio dc mu gio#Vn bn php qui#Gio vin mu gio## 00703000000000241000450002600070000001400070000701900050001408200140001918100060 00330020058000390080013000970090006001100100005001160110022001210150063001430210 20800206020001800414020000700432016000300439013000700442020000500449020000700454 #360673#^b100b#Vi?t#352.130959759#K600Y#K yu cc k hp Hi ng nhn dn tnh kho IX nm 2014#^aBnh Thun#^aS.n#2015#^a913tr. : bng^b21cm#TTS ghi: Hi ng nhn dn tnh Bnh Thun. - Lu hnh ni b#Gii thiu cc Ngh quyt, vn b n ca Hi ng nhn dn tnh Bnh Thun kha IX nm 2014 v cc vn lin quan n kinh t, an ninh quc phng, gio dc, y t, vn ho, chnh tr v cc vn x hi khc#Hi ng nhn dn#K yu#XH#360673#Tnh#K hp## 00703000000000241000450002600070000001400070000701900050001408200140001918100060 00330020058000390080013000970090006001100100005001160110022001210150063001430210 20800206020001800414020000700432013000700439016000300446020000500449020000700454 #360674#^b100b#Vi?t#352.130959759#K600Y#K yu cc k hp Hi ng nhn dn tnh kho IX nm 2013#^aBnh Thun#^aS.n#2015#^a463tr. : bng^b21cm#TTS ghi: Hi ng nhn dn tnh Bnh Thun. - Lu hnh ni b#Gii thiu cc Ngh quyt, vn b n ca Hi ng nhn dn tnh Bnh Thun kha IX nm 2013 v cc vn lin quan n kinh t, an ninh quc phng, gio dc, y t, vn ha, chnh tr v cc vn x hi khc#Hi ng nhn dn#K yu#360674#XH#Tnh#K hp## 00565000000000217000450002600070000001400070000701900050001408200080001918100060 00270010015000330020024000480070026000720080012000980090017001100100005001270110 02700132021017000159020000800329013000700337016000300344#360675#^b110b#Vi?t#959. 741#H416L#Nguyn c Ln#Hong Lc trong tay bn#Nguyn c Ln s.t., b.s.#^aTha nh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a383tr. : nh, bng^b21cm#Khi lc vng t, con ngi, ngh nghip, i sng kinh t, lng xm, phong tc tp qun, tn ngng, lch s, vn ho... x Hong Lc, huyn Hong Lc, tnh Thanh Ho#Lch s#360675 #XH## 00644000000000265000450002600070000001400080000701900050001508200090002018100070 00290010015000360020023000510070015000740220004000890080018000930090023001110100 00500134011001500139021017200154020000900326020001000335013000700345016000300352 005001500355020000800370#360676#^b1000b#Vi?t#294.3444#PH124P#Thch Thanh T#Pht php ti th gian#Thch Thanh T#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2 016#^a244tr.^b21cm#Tm hiu nhng gio l Pht php v thin, phc tu song tu, phn quan t k, so snh s sai bit gia Pht hc v khoa hc, tnh khng duy n khi, chn khng diu hu...#o Pht#Pht php#360676#XH#Thch Thanh T#Gio l## 00547000000000265000450002600070000001400080000701900050001508200090002018100070 00290010015000360020023000510070015000740220004000890080018000930090023001110100 00500134011001500139021007500154020000900229020001000238016000300248020000800251 013000700259005001500266#360677#^b1000b#Vi?t#294.3444#PH124P#Thch Thanh T#Pht php ti th gian#Thch Thanh T#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2 016#^a277tr.^b21cm#Tm hiu nhng gio l Pht php v nhn qu, l Pht, tu tp , hnh o...#o Pht#Pht php#XH#Gio l#360677#Thch Thanh T## 00695000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360010015000420020023000570070044000800050015001240080018001390090023001570100 00500180011001500185021020300200020000900403020001000412020000900422013000700431 016000300438#360678#^a30000^b2000b#Vi?t#294.382#L502#B Tt M Minh#Lun i t ha khi tn#B Tt M Minh ; Ging gii: Thch Thanh T#Thch Thanh T#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a274tr.^b21cm#Gii thiu s lc tiu s B Tt M Minh; gii thch v nm lp huyn ngha trong Lun i tha khi tn, bao gm: phn nhn duyn, phn lp ngha, phn gii thch, tu hnh tn tm v kh uyn tu li ch#o Pht#Kinh Pht#i tha#360678#XH## 00510000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360010014000420020024000560070032000800050011001120040018001230080005001410090 03500146010000500181011001500186020001700201020001200218016000300230019001600233 013000700249#360679#^a59000^b3000b#Vi?t#895.136#304K#ip Chi Linh#im khi u hnh phc#ip Chi Linh ; Dng Kim dch#Dng Kim#Ti bn ln th 2#^aH.#^ aVn hc ; Cng ty Sch Bch Vit#2015#^a206tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuy t#VH#Dch Trung Quc#360679## 00441000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100060 00380010006000440020021000500070006000710040014000770080005000910090010000960100 00500106011002600111020001700137020001200154016000300166013000700169012002300176 #360680#^a65000^b3000b#Vi?t#895.92234#V300A#Shino#V anh nghin em ri#Shino#T i bn ln 1#^aH.#^aVn hc#2015#^a197tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#360680#T sch Ngi tr Vit## 00454000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200120002818100060 00400010013000460020037000590030008000960070013001040080005001170090036001220100 00500158011002600163020001700189020000800206016000300214013000700217#360681#^a86 000^b2000b#Vi?t#895.9228408#E202M#Hong Anh T#Em mun c mt cuc tnh gi vi anh#Tn vn#Hong Anh T#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a271tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Tp vn#VH#360681## 00515000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200150002818100070 00430010007000500020033000570070023000900050005001130050009001180040014001270080 00500141009001000146010000500156011002600161020001700187020001200204013000700216 016000300223012002300226#360682#^a86000^b1000b#Vi?t#895.9223010804#CH513T#Lc H i#Chng ta i qua nhau nh th!#Lc Hi, Cade, Hc Xanh#Cade#Hc Xanh#Ti bn ln 1#^aH.#^aVn hc#2015#^a274tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn #360682#VH#T sch Ngi tr Vit## 00507000000000253000450000100070000000200180000700500100002500700240003500400280 00590080005000870090043000920100005001350110015001400820008001550160003001630130 00700166014001700173026000700190181000600197019000500203019001600208020001700224 020001200241#C Mn#Ba tra tnh yu#Mai Quyn#C Mn ; Mai Quyn dch#Ti bn, chnh sa, b sung#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Truyn thng Qung Vn#2015#^a453tr .^b21cm#895.136#VH#360683#^a109000^b1000b#360683#B551T#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00968000000000349000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100080 00360020049000440030034000930070046001270080018001730090035001910100005002260110 02200231021019200253020001100445016000300456005001500459005001300474005001300487 00500160050000500120051601500310052802000130055902000100057202000110058202000080 0593020001000601013000700611#360684#^a200000^b300b#Vi?t#495.922#GI-106D#Ging d y, nghin cu Vit Nam hc v ting Vit#Nhng vn l lun v thc tin#V T h Ngc n, Bae Yang Soo, o Mc ch...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia T p. H Ch Minh#2016#^a626tr. : bng^b24cm#Tp hp nhng tham lun lin quan n vic ging dy, nghin cu Vit Nam hc v ting Vit: T ng phng ng Bc - N am ting Vit, bo ch Vit Nam, ngn ng tui teen trong truyn tranh...#Ting Vit#XH#V Th Ngc n#Bae Yang Soo#o Mc ch#Phng Ngc Kim# Vn Hiu#TT S ghi: Khoa Vit Nam hc...#Vit Nam hc#Ging dy#Nghin cu#L lun#Thc tin# 360684## 01064000000000325000450000200840000000300120008400500170009600500160011300500170 01290050016001460050023001620070069001850040018002540080018002720090035002900100 00500325011002200330015012500352082000700477016000300484013000700487014001600494 02600070051018100060051701900050052302000200052802000100054802000070055802101730 0565#Ti liu hng dn n tp mn hc nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - L nin#Hc phn II#Nguyn Minh Tun#Nguyn Vn Sng#Nguyn Khnh Vn#Lu Th K im Hoa#Nguyn Th Diu Phng#B.s.: Nguyn Minh Tun (ch.b.), Nguyn Vn Sng, N guyn Khnh Vn...#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a262tr. : bng^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Tp. H Ch Minh. Khoa L lun Chnh tr. B mn Nguyn l c bn ca Ch ngha Mc - L ni n#335.43#XH#360685#^a30000^b2500b#360685#T103L#Vi?t#Ch ngha Mc-Lnin#Nguyn l#n tp#Gm nhng cu hi v tr li v hc thuyt kinh t ch ngha Mc - Ln in theo phng thc sn xut t bn ch ngha v l lun ca ch ngha Mc - Ln in v ch ngha x hi## 01146000000000301000450000200510000000500120005100500160006300500110007900500150 00900050023001050070050001280040018001780080018001960090035002140100005002490110 01500254015010800269082000900377016000300386013000700389014001600396026000700412 181000600419019000500425020002100430020001700451021037600468#Ti liu hng dn n tp mn t tng H Ch Minh#H Tn Bnh#Nguyn Hi Ngc# Minh T#L Th i Nhn#Nguyn Th Tho Nguyn#B.s.: H Tn Bnh, Nguyn Hi Ngc, Minh T...#T i bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a158 tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t thnh ph H Ch Minh. Khoa L lun C hnh tr. B mn T tng H Ch Minh#335.4346#XH#360686#^a26000^b2500b#360686# T103L#Vi?t#T tng H Ch Minh#Ti liu hc tp#Trnh by tm tt ni dung v m n hc t tng H Ch Minh. Gii thiu nhng cu hi p v: i tng, phng php nghin cu, c s hnh thnh v pht trin t tng H Ch Minh; t tng H Ch Minh v cc vn : dn tc v cch mng gii phng dn tc, ch ngha x hi v con ng qu ln ch ngha x hi Vit Nam, ng Cng sn Vit Nam, i on kt dn tc...## 00633000000000289000450002600070000001400150000701900050002208200120002718100060 00390020010000450070058000550220004001130050018001170050016001350050019001510050 02200170005000600192008001000198009001500208010000500223011003000228015005000258 020001700308020000800325016000300333013000700336#360687#^a35000^b300b#Vi?t#895. 9228008#H408S#Honh Sn#Nguyn Anh Khoch, Nguyn Xun Ct, Nguyn Trung Tuyn.. .#T.4#Nguyn Anh Khoch#Nguyn Xun Ct#Nguyn Trung Tuyn#Nguyn Th Hng Lin #H L#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2015#^a64tr. : tranh v, nh^b24cm#TTS ghi: Chi hi Vn hc Ngh thut huyn K Anh#Vn hc hin i#Tp vn#VH#360687## 00838000000000301000450002600070000001400080000701900050001508200070002018100060 00270020058000330070065000910080005001560090021001610100005001820110031001870210 19300218020001000411016000300421005001500424005001600439005001500455005001600470 005000900486015001600495020000800511020001000519013000700529#360688#^b1000b#Vi?t #328.39#T450C#T chc v hot ng ca ngh vin cc nc trn th gii#B.s.: Ng uyn S Dng, Hong Minh Hiu (ch.b.), Nguyn c Lam...#^aH.#^aVn phng Quc h i#2016#^a415tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by tng quan v ngh vin cc nc trn th gii; chc nng, thm quyn, c cu t chc, quy trnh, th tc hot ng ca ngh vin; t chc v hot ng ca c quan gip vic ngh vin#Ngh vi n#XH#Nguyn S Dng#Hong Minh Hiu#Nguyn c Lam#Nguyn Ch Dng#L H V#Lu hnh ni b#T chc#Hot ng#360688## 00769000000000301000450000100250000000200100002500500190003500700500005400800050 01040090011001090100005001200110015001250120035001400150033001750820004002080160 00300212013000700215014001600222026001100238026001100249026000700260181000600267 019000500273019001000278020001000288020001700298021015200315#Bastiat, Claude Fr dric#Lut php#Phm Nguyn Trng#Claude Frdric Bastiat ; Phm Nguyn Trng dch#^aH.#^aTri thc#2016#^a175tr.^b20cm#T sch Tinh hoa tri thc th gii#Dch theo bn ting Anh: The law#340#XH#360689#^a55000^b1000b#VV16.04855#VV16.04854 #360689#L504P#Vi?t#Dch Php#Lut php#Ch ngha x hi#Trnh by quan im ca tc gi v lut php: t tng, ch v h thng php lut; quyn v cng l; lut php v t thin; lut php v gio dc...## 01357000000000349000450000100170000000200280001700301500004500500190019500500160 02140050012002300070070002420040018003120080005003300090011003350100005003460110 02200351015004700373082000700420016000300427013000700430014001500437026000700452 02600110045902600110047018100060048101900050048701900050049202000250049702000080 0522020001100530021046600541#Siebert, Fred S.#Bn hc thuyt truyn thng#Thuyt c on, thuyt T do, thuyt Trch nhim x hi, thuyt Ton tr X Vit. Nh ng quan im v bo ch nn tr thnh nh th no v nn lm g#Peterson, Theodo re#Schramm, Wilbur#L Ngc Sn#Fred S. Siebert, Theodore Peterson, Wilbur Schram m ; L Ngc Sn dch#Ti bn ln th 3#^aH.#^aTri thc#2016#^a263tr. : bng^b21c m#Tn sch ting Anh: Four theories of the press#070.01#XH#360690#^a65000^b500b #360690#VV16.04857#VV16.04856#B454H#Vi?t#Dch#Phng tin truyn thng#Bo ch#H c thuyt#Bao gm bn hc thuyt c bn v bo ch ca phng Ty: Thuyt c o n hnh thnh t cc th k m ch c ti v chnh tr cm quyn t thi Pla to n Machiavelli; thuyt T do hnh thnh t thi Milton, Locke, Mill v thi k Phc hng; thuyt Trch nhim x hi hnh thnh t thi k ci cch truyn th ng v trong nhng nghi ng trit l thi k Phc hng; v thuyt Ton tr X vi t hnh thnh trong thi k Marx, Lenin, Stalin v ng Cng sn Lin X...## 00836000000000313000450000100180000000200170001800500130003500500180004800700820 00660080005001480090011001530100005001640110015001690150052001840820008002360160 00300244013000700247014001700254026001100271026001100282026000700293181000700300 019000500307019001200312020000900324020000700333020002300340021015900363#Montess ori, Maria#Khm ph tr th#Trn Thy Lm#Nghim Phng Mai#Maria Montessori ; D ch: Trn Thy Lm, Nghim Phng Mai ; Nghim Phng Mai h..#^aH.#^aTri thc#201 6#^a524tr.^b21cm#Dch theo bn ting Anh: The discovery of the child#371.392#XH# 360691#^a130000^b1000b#VV16.04859#VV16.04858#360691#KH104P#Vi?t#Dch Italia#Gi o dc#Tr em#Phng php Montessori#Gii thiu cho gio vin v ph huynh phng php gio dc Montessori nhm gip tr pht trin v th cht, vn ng, kh n ng quan st, ngn ng, ton hc...## 01050000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810008000580010013000660020035000790070045001140220004001590050 01600163005001400179008001400193009002200207010000500229011002500234020001400259 020001000273020001100283013000700294016000300301005001300304021041900317#360692# VV16.04861#VV16.04860#^a80000^b300b#Vi?t#621.3815#GI-108T#Li Khc Li#Gio tr nh l thuyt mch tn hiu#Li Khc Li, ng Danh Hong, L Th Thu H#T.1#ng Danh Hong#L Th Thu H#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2016#^a215tr. : h nh v^b24cm#K thut in#Mch in#Gio trnh#360692#GT#Li Khc Li#Trnh by nhng khi nim c bn v mch in. Mch in tuyn tnh vi tn hiu hnh sin ch xc lp. Phng php s phc tnh mch tuyn tnh ch xc lp iu ho. ng dng MATLAB phn tch mch in. Phn tch mch in tuyn tnh bng phng php bin i tng ng. Mch in tuyn tnh vi tn hiu chu k khng sin. Qu trnh qu trong mch tuyn tnh. Phn tch mch in trong mi n tn s## 01031000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010018000660020101000840030015001850070024002000080 01400224009002200238010000500260011002200265021037100287020001100658020001500669 016000300684020000800687020001800695013000700713020000900720#360693#VV16.04863#V V16.04862#^a46000^b300b#Vi?t#338.95971#QU105H#Nguyn Th Khng#Quan h gia ph t trin kinh t vi bo v mi trng t nhin cc tnh min ni ng Bc Vi t Nam#Sch tham kho#Nguyn Th Khng ch.b.#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn #2016#^a131tr. : bng^b21cm#Trnh by l lun v kt hp gia pht trin kinh t vi bo v mi trng t nhin. Thc trang v nhng vn t ra trong vic k t hp gia pht trin kinh t v bo v mi trng t nhin cc tnh min ni ng Bc hin nay. Mt s gii php nhm kt hp ng n gia pht trin kinh t v bo v mi trng t nhin cc tnh min ni ng Bc Vit Nam hin nay#P ht trin#Sch tham kho#XH#Kinh t#Bo v mi trng#360693#Min ni## 00744000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820012000491810007000610010017000680020021000850030019001060070017001250080 01400142009002200156010000500178011002100183021024000204020001700444020000700461 016000300468013000700471#VV16.04865#VV16.04864#360694#^a50000^b300b#Vi?t#895.92 28403#NH556N#Trn Quang Thnh#Nhng ngn tay vung#Hi k chin tranh#Trn Quang Thnh#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2016#^a166tr. : nh^b21cm#Ghi li nh ng tri nghim ca ngi lnh li xe xuyn Trng Sn trong nhng nm khng chi n chng M. Nhng trang hi k tuy vit v mt cuc i nhng cng chnh l vit v mt th h chin u anh dng di ma bom bo n ca k th#Vn hc hi n i#Hi k#XH#360694## 00872000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540010018000610020072000790030039001510070018001900080 01800208009003500226010000500261011002200266021024500288020001800533016000300551 020002200554020001100576013000700587#360695#VV16.04867#VV16.04866#^a25000^b1000 b#Vi?t#660#QU600H#Trng Bch Chin#Quy hoch thc nghim v ti u ho thc ngh im trong cng ngh ho hc#Ti liu dng cho h i hc, cao ng#Trng Bch C hin#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a142tr. : bng^b 24cm#Trnh by khi nim v cc phng php quy hoch thc nghim trong cng ngh ho hc. L thuyt v thc nghim yu t ton phn, thc nghim yu t tng ph n. Quy hoch thc nghim cp 1 v thc nghim cp 2. Phng php nghin cu mt mc tiu#Cng ngh ho hc#KT#Qui hoch thc nghim#Ti u ho#360695## 01158000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810008000590020028000670070078000950080018001730090035001910100 00500226011003100231021041400262020001700676020001100693016000300704005001600707 015007500723005001700798005001800815005001600833013000700849#VV16.04869#VV16.048 68#360696#^a50000^b1000b#Vi?t#658.1511#GI-108T#Gio trnh k ton qun tr#Trn nh Phng (ch.b.), Nguyn Khc Hng, Hunh V Bo Trm, Giang Quc Tun#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a370tr. : hnh v, bng^b24 cm#Gii thiu chung v k ton qun tr. Trnh by mt s ni dung lin quan n chi ph - khi nim v phn loi chi ph, c lng chi ph, phn tch mi quan h C-V-P v d ton ngn sch. Kim sot chi ph bng d ton linh hot v nh mc chi ph. nh gi vic thc hin cc trung tm trch nhim v nh gi ch uyn giao. nh gi bn sn phm v thng tin thch hp cho cc quyt nh ngn hn hoc di hn#K ton qun tr#Gio trnh#GT#Trn nh Phng#TTS ghi: Trng i hc Si Gn. Khoa Ti chnh - K ton. B mn K ton#Nguyn Khc Hng#Hun h V Bo Trm#Giang Quc Tun#360696## 00863000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820004000491810008000530020029000610030058000900070034001480080018001820090 03500200010000500235011003100240021016400271020001800435020001100453016000300464 005001800467015009300485013000700578#360697#VV16.04871#VV16.04870#^a40000^b500b #Vi?t#005#GI-108T#Gio trnh tin hc i cng#Dnh cho sinh vin khi ngnh kho a hc x hi v nhn vn#Nguyn ng T, H Th Phng Nga#^aTp. H Ch Minh#^a i hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a262tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by nh ng kin thc c bn v hng dn s dng cc chng trnh ca tin hc i cng nh: Internet, Microsoft Word, Microsoft Excel v Microsoft PowerPoint#Tin hc i cng#Gio trnh#GT#H Th Phng Nga#TTS ghi: i hc Quc gia Thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#360697## 01132000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820012000491810007000610010020000680020047000880070020001350080018001550090 03500173010000500208011001500213021054400228020001000772016000300782020001600785 013000700801020001500808020000900823020001000832#VV16.04873#360698#VV16.04872#^a 50000^b500b#Vi?t#342.5970853#QU603T#Thi Th Tuyt Dung#Quyn tip cn thng ti n ca cng dn Vit Nam#Thi Th Tuyt Dung#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a252tr.^b24cm#Nhng vn tng quan v c s l lun, c im ca quyn tip cn thng tin; ni hm ca quyn tip cn thng tin v mi quan h gia cc quyn cu thnh ni hm; cc bin php php l m bo quyn t ip cn thng tin; vai tr ca quyn tip cn thng tin trong vic bo v cc qu yn khc, trong nh nc php quyn v nn dn ch ca cc quc gia; nh gi th c tin thc hin quyn tip cn thng tin; cc yu t tc ng n s cn thit , nh hng hon thin php lut v vic thc hin quyn tip cn thng tin ca cng dn Vit Nam#Php lut#XH#Quyn con ngi#360698#Quyn cng dn#Tip cn #Thng tin## 01087000000000337000450000200860000000500130008600500210009900500130012000500160 01330050017001490070058001660080005002240090010002290100005002390110022002440150 02400266082001400290016000300304013000700307014000800314026000700322026001100329 02600110034018100060035101900050035702000100036202000090037202000180038102000070 0399021034300406#Cm nang hng dn thc thi php lut v bo v ng vt hoang d nguy cp, qu, him#Phm Vn Li#Hong Th Thanh Nhn#Chu Xun c#Nguyn Vn Hin#Nguyn Vn Cng#B.s.: Phm Vn Li, Hong Th Thanh Nhn, Chu Xun c... #^aH.#^aT php#2015#^a471tr. : bng^b21cm#TTS ghi: B T php...#345.597023367 #XH#360699#^b1000b#360699#VV16.04875#VV16.04874#C120N#Vi?t#Php lut#Cm nang# ng vt hoang d#Bo v#Khi qut cc vn bn php lut v bo v ng vt hoang d nguy cp, qu, him. Mt s cu hi - p php lut v bo v ng vt hoang d nguy cp, qu, him. Mt s tnh hung trong cng tc bo v ng vt hoang d nguy cp, qu, him. Mt s vn bn quy phm php lut lin quan n hot ng bo v ng vt hoang d nguy cp, qu, him## 00883000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820008000491810008000570010014000650020036000790070041001150220004001560050 02000160004001800180008001000198009001800208010000500226011002600231021025200257 020001600509020001100525013000700536016000300543005001400546020000900560#VV16.04 876#VV16.04877#360700#^a50000^b500b#Vi?t#628.162#GI-108T#L Hong Vit#Gio tr nh k thut x l nc thi#B.s.: L Hong Vit, Nguyn V Chu Ngn#T.1#Nguyn V Chu Ngn#Ti bn ln th 1#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a268tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu tng quan v nc thi v x l nc thi. Cch thu thp s liu v qui trnh thit k h thng x l nc thi. X l nc thi bng phn g php l hc. M hnh ho mt s qui trnh tng trng ca vi sinh vt trong m t s loi b phn ng#X l nc thi#Gio trnh#360700#GT#L Hong Vit#K thu t## 01158000000000301000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200190 00301810006000490010017000550020045000720070048001170080012001650090017001770100 00500194011002600199021046700225020000800692016000300700005001300703004003000716 005001600746015006600762020001100828013000700839020001000846#VV16.04878#360701#^ b315b#Vi?t#324.25970750959741#L302S#Nguyn Xun Long#Lch s ng b x Qung Tr ch (1954 - 2015)#Nguyn Xun Long, Phm Th ng, Cao Xun Thng#^aThanh Ho#^a Nxb. Thanh Ho#2015#^a300tr., 16tr. nh^b21cm#Khi qut v vng t, con ngi, truyn thng lch s x Qung Trch, huyn Qung Xng, tnh Thanh Ho. Qu trn h ng b x lnh o nhn dn chin u, bo v chnh quyn trong 2 cuc khng chin chng thc dn Php v quc M; xy dng ch ngha x hi min Bc v u tranh thng nht nc nh; xy dng qu hng trong thi k cng c nc i ln ch ngha x hi v thc hin cng cuc i mi; thc hin s nghip cng n ghip ho, hin i ho t nc#Lch s#XH#Phm Th ng#Ti bn, c chnh l, b sung#Cao Xun Thng#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Qung Trch, huyn Qu ng Xng#ng b x#360701#1954-2015## 01117000000000277000450002600070000001400070000701900050001408200130001918100060 00320010015000380020054000530070061001070080012001680090017001800100005001970110 02600202021047700228020001700705016000300722005001200725015005700737020000800794 005002000802013000700822020001000829#360702#^b215b#Vi?t#363.20959741#L302S#Nguy n Xun L#Lch s cng an nhn dn huyn Vnh Lc (1945 - 2015)#S.t., b.s.: Nguy n Xun L, L Khc Tu, Nguyn Quang Phng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^ a578tr., 19tr. nh^b21cm#Gii thiu vi nt v iu kin t nhin, iu kin x hi, con ngi v truyn thng yu nc ca nhn dn huyn Vnh Lc, tnh Thanh Ho; qu trnh u tranh bo v chnh quyn cch mng, gi vng an ninh trt t qua 2 cuc khng chin chng Php v chng M; i mi ton din, u tranh gi vng an ninh chnh tr, trt t an ton x hi trn a bn huyn, phc v cng cuc i mi v s nghip cng nghip ho, hin i ho t nc ca lc lng c ng an huyn Vnh Lc#Cng an nhn dn#XH#L Khc Tu#TTS ghi: Cng an tnh Tha nh Ho. Cng an huyn Vnh Lc#Lch s#Nguyn Quang Phng#360702#1945-2015## 01086000000000301000450002600070000001400070000701900050001408200190001918100060 00380010011000440020083000550070062001380080012002000090017002120100005002290110 02600234021035000260020000800610016000300618005001600621015007500637020001100712 005001700723005001600740005001100756020001000767013000700777#360703#^b365b#Vi?t# 324.25970750959741#L302S#V Qu Thu#Lch s ng b v phong tro cch mng ca nhn dn x Thiu Nguyn (1930 - 2015)#B.s.: V Qu Thu, Nguyn Hu Chc ; S.t.: Nguyn Dng Dc...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a312tr., 20tr. nh^b21cm #Khi qut v lng x v truyn thng yu nc - cch mng ca x Thiu Nguyn, huyn Thiu Ho, tnh Thanh Ho. Tm hiu v qu trnh ng b x lnh o nhn dn chin u, bo v qu hng v chi vin cho tin tuyn; xy dng v pht tri n kinh t thc hin cng cuc i mi; y mnh s nghip cng nghip ho, hin i ho nng nghip nng thn#Lch s#XH#Nguyn Hu Chc#TTS ghi: ng u - H ND - UBND - UBMTTQ x Thiu Nguyn - huyn Thiu Ho#ng b x#Nguyn Dng Dc #Nguyn Vit Ph#Nguyn Hai#1930-2015#360703## 01025000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810008000550010015000630020030000780070015001080080018001230090 03500141010000500176011002600181021040600207020000700613020001100620016000300631 015006900634020001300703013000700716020001200723#360704#VV16.04879#VV16.04880#^a 95000^b500b#Vi?t#621.8#GI-108T#Nguyn Hu Lc#Gio trnh c s thit k my#Ngu yn Hu Lc#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a776tr. : minh ho^b24cm#Trnh by qu trnh v ni dung thit k my, cc ch tiu thit k, truyn ng c kh trong my, b truyn ai, b truyn xch, b truyn bnh rng, b truyn trc vt, b truyn vt me-ai c, b truyn bnh ma st v b bin tc, trc ln, trt, bi trn v h thng bi trn lm mt, khp ni, l xo, ghp bng then v then hoa, ghp bng ren, ghp bng b di, ghp bng i nh tn, ghp bng hn#C kh#Gio trnh#GT#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch Khoa#Thit k my#360704#Ch to my## 00902000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810008000540020038000620070081001000080005001810090018001860100 00500204011002600209021024700235020001700482020001100499016000300510005001500513 005001900528005002100547005001500568020001000583013000700593#VV16.04882#VV16.048 81#360705#^a60000^b1000b#Vi?t#419#GI-108T#Gio trnh ngn ng k hiu thc hnh #Trn Th Thip (ch.b.), Bi Th Anh Phng, Nguyn Th Cm Hng, Vng Hng T m#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a236tr. : tranh v^b24cm#Gii thiu mt s vn chung v ngn ng k hiu nh lch s pht trin, khi nim v cc c im ca ngn ng k hiu. a ra cc k hiu theo 10 ch gip ngi c bit lm cc k hiu c th giao tip nhng cu n gin vi ngi ic#Ngn ng k hiu# Gio trnh#GT#Trn Th Thip#Bi Th Anh Phng#Nguyn Th Cm Hng#Vng Hng Tm#Thc hnh#360705## 00507000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020011000520030022000630070013000850080005000980090018001030100 00500121011002600126020001800152020001400170016000300184005001300187004002600200 020000800226013000700234#360706#VV16.04883#^a17000^b5000b#Vi?t#372.21#B200H#B hc vn#Dnh cho tr mu gio#ng Th Tr#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a36tr. : tranh mu^b24cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#ng Th Tr#In ln th 4, c sa cha#Hc vn#360706## 00708000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820006000491810008000550010017000630020037000800070017001170080005001340090 01800139010000500157011002600162021020700188020001600395020001100411016000300422 020001000425013000700435#VV16.04885#VV16.04884#360707#^a39000^b500b#Vi?t#571.6# GI-108T#Nguyn Xun Vit#Gio trnh thc hnh sinh hc t bo#Nguyn Xun Vit#^ aH.#^ai hc S phm#2016#^a120tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu 12 bi th nghi m thc hnh sinh hc t bo. Mt s bi tp tnh hung th nghim v th nghim nng cao. Phng php pha ch mt s dung dch ho cht thng dng trong thc h nh sinh hc t bo#Sinh hc t bo#Gio trnh#TN#Thc hnh#360707## 00536000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020030000400030021000700070016000910050016001070040013001230080005001360090 01800141010000500159011002500164020000900189020001300198020001300211020001000224 020001400234013000700248016000300255#360708#^a23000^b3000b#Vi?t#371.8#R203K#Rn k nng sng cho hc sinh#K nng t nhn thc#Nguyn Khnh H#Nguyn Khnh H# In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a82tr. : minh ho^b24cm#Hc sinh#K n ng sng#T nhn thc#Rn luyn#Sch c thm#360708#GK## 00532000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020030000400030021000700070016000910050016001070040013001230080005001360090 01800141010000500159011002500164020000900189020001300198020001000211020001400221 016000300235013000700238020000900245#360709#^a23000^b3000b#Vi?t#371.8#R203K#Rn k nng sng cho hc sinh#K nng t mc tiu#Nguyn Khnh H#Nguyn Khnh H# In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a43tr. : minh ho^b24cm#Hc sinh#K n ng sng#Rn luyn#Sch c thm#GK#360709#Mc tiu## 00961000000000301000450000100150000000201160001500300280013100700150015900400180 01740080005001920090029001970100005002260110030002310150080002610820007003410160 00300348013000700351014001500358026001100373026000700384181000600391019000500397 020001800402020001900420020002000439020001900459021018100478#Nguyn Ngc n#Ti liu bi dng pht trin nng lc ngh nghip gio vin: Tng cng nng lc ng hin cu khoa hc ca gio vin#Dnh cho gio vin tiu hc#Nguyn Ngc n#Ti b n ln th 2#^aH.#^aGio dc ; i hc S phm#2016#^a95tr. : hnh v, bng^b24c m#TTS ghi: B Gio dc v o to. Cc Nh gio v Cn b qun l c s gio d c#372.11#XH#360710#^a20000^b500b#VV16.04886#360710#T103L#Vi?t#Gio dc tiu hc #Gio vin tiu hc#Nghin cu khoa hc#Ti liu bi dng#Trnh by 2 Module TH 29 v 30 v phng php nghin cu khoa hc s gio phm ng dng v hng dn p dng nghin cu khoa hc s phm tiu hc trong iu kin thc t Vit Nam# # 00977000000000313000450002600110000002600110001102600070002202000110002901400070 00400190005000470820007000521810007000590010017000660020020000830030016001030070 03700119005001300156008000500169009001800174010000500192011003100197015013500228 021026200363020000800625016000300633020001100636013000700647020000900654#VV16.04 888#VV16.04887#360711#Ging vin#^b250b#Vi?t#378.12#PH110T#Nguyn Th Thanh#Pht trin bn thn#Ti liu c bn#B.s.: Nguyn Th Thanh, Phm Th La#Phm Th L a#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a160tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio d c v o to. D n Pht trin gio dc i hc theo nh hng ngh nghip ng dng (POHE) Vit Nam giai on 2#Cung cp cho hc vin D n pht trin gio dc i hc theo nh hng ngh nghip ng dng (POHE) nhng kin thc v k n ng cn thit khm ph ni tm, qun l s thay i ca bn thn, gip trau d i o c nh gio v tng cng hiu qu trong cng vic#i hc#XH#Pht trin# 360711#Bn thn## 01137000000000301000450000100170000000200290001700300160004600700230006200800050 00850090018000900100005001080110031001130150135001440820010002790160003002890130 00700292014000700299026001100306026001100317026000700328181000800335019000500343 020001700348020001100365020002000376020001800396021042100414# Th Ngc Oanh#Ng hin cu khoa hc ng dng#Ti liu c bn#B.s.: Th Ngc Oanh#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a140tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. D n Pht trin gio dc i hc theo nh hng ngh nghip ng dng (POHE) V it Nam giai on 2#378.12072#XH#360712#^b250b#VV16.04890#VV16.04889#360712#NGH3 05C#Vi?t#Gio dc i hc#Ging vin#Nghin cu khoa hc#Khoa hc ng dng#Khi qut v nghin cu khoa hc ng dng v s khc bit gia nghin cu khoa hc n g dng v nghin cu c bn. Gii thiu phng php, xc nh ti, k nng th it k cng, k nng vit bo co, k nng hng dn sinh vin thc hin cc nghin cu khoa hc... trong d n pht trin gio dc i hc theo nh hng ngh nghip ng dng (POHE) nhm o to ging vin p ng tiu chun nng lc ging vin POHE## 01180000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820012000411810007000530010011000600020062000710030016001330070034001490050 01600183008000500199009001800204010000500222011003100227015013500258021038700393 020001700780020001400797016000300811020002300814013000700837020002200844#VV16.04 891#VV16.04892#360713#^b250b#Vi?t#378.0130711#PH561P#Trn Trung#Phng php gin g dy i hc nh hng ngh nghip ng dng#Ti liu c bn#B.s.: Trn Trung, Nguyn nh Hn#Nguyn nh Hn#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a188tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. D n Pht trin gio dc i hc t heo nh hng ngh nghip ng dng (POHE) Vit Nam giai on 2#Gii thiu nh ng nguyn l mang tnh khi qut v cc phng php, k thut dy hc v nh gi trong chng trnh D n Pht trin gio dc i hc theo nh hng ngh nghi p ng dng Vit Nam (POHE) dnh cho gio vin gm: Cch tip cn dy hc, pho ng cch hc tp ca sinh vin POHE, thit k cc hot ng dy v hc hng ti mc tiu gio dc, phng php dy hc theo d n...#Gio dc i hc#Gio dc n gh#XH#nh hng ngh nghip#360713#Phng php ging dy## 01205000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820008000411810007000490010015000560020072000710030016001430070035001590050 01300194008000500207009001800212010000500230011003100235015013500266021043800401 020001700839020001400856016000300870020002300873013000700896#VV16.04894#VV16.048 93#360714#^b250b#Vi?t#378.013#PH110T#Phm Th Hng#Pht trin chng trnh o to i hc nh hng ngh nghip ng dng#Ti liu c bn#B.s.: Phm Th Hng , L Thi Hng#L Thi Hng#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a156tr. : hnh v, bng ^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. D n Pht trin gio dc i hc theo nh hng ngh nghip ng dng (POHE) Vit Nam giai on 2#Cung cp cho hc v in v ging vin D n Pht trin gio dc i hc theo nh hng ngh nghip ng dng Vit Nam (POHE) nhng kin thc v xy dng, t chc thc hin v n h gi chng trnh o to theo tip cn POHE gm: Khi nim v chng trnh o to v m hnh phn tch s phm; mc tiu o to, c trng c bn, chu trnh pht trin, phn tch nhu cu ca th gii ngh nghip, xy dng mc tiu ca c hng trnh o to#Gio dc i hc#Gio dc ngh#XH#nh hng ngh nghip#360 714## 01133000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820008000411810007000490010018000560020033000740030016001070070060001230050 02000183005001400203008000500217009001800222010000500240011003100245015013500276 021035600411020001700767020001400784020001100798013000700809016000300816#VV16.04 895#360715#VV16.04896#^b250b#Vi?t#378.013#QU105H#Phm Trng Hong#Quan h vi t h gii ngh nghip#Ti liu c bn#B.s.: Phm Trng Hong, Hong Th Lan Hng , o Minh Ngc#Hong Th Lan Hng#o Minh Ngc#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a 180tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. D n Pht trin gio dc i hc theo nh hng ngh nghip ng dng (POHE) Vit Nam giai o n 2#Gm nhng bi hc c bn v nng lc quan h vi th gii ngh nghip ca ng i ging vin ging dy D n Pht trin gio dc i hc theo nh hng ngh nghip ng dng Vit Nam (POHE) gm: Nng lc xy dng, duy tr, khai thc, ki m tra nh gi hiu qu ca cc mi quan h hp tc gia th gii ngh nghip v i th gii hc tp ca ging vin POHE#Gio dc i hc#Gio dc ngh#Ging vi n#360715#XH## 01102000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820013000501810006000630010018000690020091000870070058001780050016002360050 01400252008000500266009001800271010000500289011002600294021034500320020001700665 02000130068202000090069502000090070402000080071302000160072102000170073701300070 0754016000300761#VV16.04898#VV16.04897#360716#^a85000^b1000b#Vi?t#621.38150285# K300T#Nguyn Trng Dng#K thut thit k, m phng v ch to mch in t ng dng bng phn mm Altium, Proteus#Nguyn Trng Dng (ch.b.), Nguyn Vit Huy, P hm Hu Kin#Nguyn Vit Huy#Phm Hu Kin#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a215tr. : minh ho^b24cm#Hng dn ci t, s dng, khai thc cc linh kin in t, th it k, xut mch nguyn l... nhm to ra mch nguyn l, mch in hon chnh b ng phn mm Altium v Proteus. Khai thc cc linh kin m phng cc mch nguyn l thnh mch 3D, m phng cc mch in t ng dng nh: M phng led n, led ma trn, mch logic bng phn mm Proteus#K thut in t#Mch in t#Thit k #M phng#Ch to#Phn mm Altium#Phn mm Proteus#360716#KT## 00471000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610010016000670020015000830030031000980070016001290080 00500145009001000150010000500160011002100165020001700186020000400203013000700207 016000300214#VV16.04900#VV16.04899#360717#^a65000^b1000b#Vi?t#895.922134#X257B# Trn Anh Phng#Xp bt nghin#Th thi hoa la (1972 - 1975)#Trn Anh Phng#^a H.#^aVn hc#2015#^a126tr. : nh^b21cm#Vn hc hin i#Th#360717#VH## 00461000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820010000511810007000610010016000680020021000840030012001050070016001170080 00500133009001000138010000500148011001500153020001700168020001200185013000700197 016000300204#VV16.04902#VV16.04901#360718#^a125000^b1000b#Vi?t#895.92234#CH527L #Nguyn Th Bnh#Chuyn lng ven sng#Tiu thuyt#Nguyn Th Bnh#^aH.#^aVn hc #2015#^a287tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#360718#VH## 00814000000000229000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200140 00391810006000530020023000590080005000820090021000870100005001080110015001130210 39500128020001000523020002300533020001800556013000700574016000300581#VV16.03480# 360719#^a65000^b5025b#Vi?t#347.597002632#B450L#B lut t tng dn s#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2016#^a452tr.^b21cm#Gii thiu nhng quy nh php lut v th tc gii quyt ti to n cp s thm, phc thm; gii quyt v n dn s theo t h tc rt gn, th tc xt li bn n, quyt nh c hiu lc php lut, th tc gii quyt vic dn s, th tc cng nhn v cho thi hnh n ti Vit Nam c yu t nc ngoi; x l cc hnh vi cn tr hot ng t tng dn s; khiu n i, t co trong t tng dn s#Php lut#B lut t tng dn s#Vn bn php lu t#360719#XH## 00435000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010015000650020016000800070015000960080005001110090 01800116010000500134011001500139020001700154020001200171013000700183016000300190 #360720#VV16.04904#VV16.04903#^a40000^b300b#Vi?t#895.92234#B112Q#Phm Th Chng #Bay qua cn lc#Phm Th Chng#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a199tr.^b21cm#Vn h c hin i#Truyn ngn#360720#VH## 00444000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810006000590010015000650020017000800030004000970070015001010080 00500116009001800121010000500139011001500144020001700159020000400176013000700180 016000300187#VV16.04906#VV16.04905#360721#^a52000^b300b#Vi?t#895.92214#H454Q#Gi p Trng Ca#Hn qu t cha#Th#Gip Trng Ca#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a1 27tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#360721#VH## 00799000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610010016000670020027000830070022001100040008001320080 00500140009002100145010000500166011003100171015003800202021021600240020001900456 020001800475020000600493013000700499016000300506#360722#VV16.04907#VV16.04908#^a 47000^b731b#Vi?t#320.1209597#K600S#Etcetera Nguyn#K s Trng Sa - Hong Sa#E tcetera Nguyn ch.b.#Ti bn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a136tr. : nh, tran h v^b21cm#Tn tht tc gi: Nguyn Quang Trng#Gm nhng cm tng, cm ngh c a tc gi v qu hng t nc, tinh thn qu cm, ch kin cng ca nhng ngi lnh cnh st bin bm tr ni hi o xa xi, bo v vng chc ch quyn thing ling ca T quc#Qun o Trng Sa#Qun o Hong Sa#K s#360722#XH## 00756000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820006000431810006000490010017000550020036000720070017001080080005001250090 02100130010000500151011002200156012003100178015007000209021017000279020000600449 020001300455016000300468013000700471#360723#VV16.04910#VV16.04909#^b14206b#Vi?t# 615.1#C121T#Hong Tch Huyn#Cn thn vi tc dng ph ca thuc#Hong Tch Huy n#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a175tr. : bng^b21cm#T sch X - Phng - Th trn#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#Tm hiu v phn ng c hi ca thuc vi nhng la tui c bit v nhng iu cn bit khi s dng thuc khng sinh cng nh phn ng c hi ca mt s thuc thi t yu#Thuc#Tc dng ph#KT#360723## 00779000000000301000450000100140000000200420001400700140005600800050007000900210 00750100005000960110015001010120031001160150070001470820004002170160003002210130 00700224014000900231026000700240026001100247026001100258181000600269019000500275 020001000280020002100290020001300311020002000324021013300344#L Thanh Tng#Hi - p v kin thc khoa hc ph thng#L Thanh Tng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#201 5#^a227tr.^b21cm#T sch X - Phng - Th trn#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#001#TN#360724#^b14206b#360724#VV16.04912#V V16.04911#H428#Vi?t#Kin thc#Khoa hc thng thc#Sch hi p#Trung hc ph t hng#Nhng cu hi v gii p v cc kin thc ph thng thuc nhiu lnh vc n h ton hc, vt l, ho hc, vn hc, a l, lch s...## 00891000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400090002901900050 00380820012000431810006000550020063000610070058001240080005001820090021001870100 00500208011001500213012003100228015007000259021013500329020000800464020000900472 01600030048100500160048400500160050000500130051600500150052900500140054401300070 0558#VV16.04913#360725#VV16.04914#^b14206b#Vi?t#306.8509597#V115H#Vn ho gia nh Vit Nam trong bi cnh ton cu ho hin nay#Phm Ngc Trung (ch.b.), Nguyn Th Hng, Bi Nh Ngc...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a139tr.^b21cm#T sch X - Phng - Th trn#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, ph ng, th trn#Trnh by mt s vn l lun v thc tin v vn ho gia nh. Thc trng v gii php xy dng vn ho gia nh nc ta hin nay#Vn ho#Gia nh#XH#Phm Ngc Trung#Nguyn Th Hng#Bi Nh Ngc#Nguyn M Linh#Phm Qu H ng#360725## 01044000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820011000431810006000540020061000600030010001210070067001310080005001980090 02100203010000500224011001500229012003100244015005100275021023700326020001900563 02000100058201600030059200500180059500500180061300500120063100500160064300500150 0659020001300674013000700687#VV16.04916#VV16.04915#360726#^b14206b#Vi?t#320.4095 97#D305B#"Din bin ho bnh" v u tranh chng "din bin ho bnh"#Hi - p# B.s.: Nguyn Vnh Thng (ch.b.), Nguyn Mnh Hng, V Nh Khi...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a179tr.^b21cm#T sch X - Phng - Th trn#TTS ghi: Vin K hoa hc x hi v nhn vn qun s#Tm hiu v chin lc "din bin ho bnh" c a ch ngha quc chng ch ngha x hi ni chung v chng Vit Nam ni rin g cng nh quan im, phng chm ch o, ni dung v bin php u tranh chng "din bin ho bnh" nc ta#Din bin ho bnh#u tranh#XH#Nguyn Vnh Thn g#Nguyn Mnh Hng#V Nh Khi#Dng Vn Lng#Phm Vn Nhun#Sch hi p#3607 26## 00735000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820006000431810006000490010016000550020039000710070016001100080005001260090 02100131010000500152011003100157012003100188015007000219021013900289020000800428 020001100436013000700447016000300454#VV16.04918#VV16.04917#360727#^b14206b#Vi?t# 306.4#V115H#Phm Ngc Trung#Vn ho giao thng Vit Nam hin nay#Phm Ngc Tru ng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a214tr. : hnh v, bng^b21cm#T sch X - Ph ng - Th trn#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#Trnh by mt s vn l lun v thc tin v vn ho giao thng. Thc t rng v gii php xy dng vn ho giao thng nc ta hin nay#Vn ho#Giao th ng#360727#XH## 00699000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820006000491810006000550010016000610020018000770070016000950080005001110090 01100116010000500127011002300132021023900155020001100394020000800405020001000413 013000700423016000300430#VV16.04920#VV16.04919#360728#^a35000^b500b#Vi?t#153.9# L300T#ng Xun Thnh#L thuyt tr tu#ng Xun Thnh#^aH.#^aTri thc#2016#^a1 34tr. : s ^b21cm#Gii thiu lch s hnh thnh v pht trin tr tu trn tr i t, quan im khoa hc mi v s hnh thnh v cu trc con ngi v cch n h gi cc hin tng xut hin trong t nhin, x hi cng nh phng php nghi n cu khoa hc mi#Tm l hc#Tr tu#L thuyt#360728#XH## 00992000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530020041000590070057001000050015001570050013001720050 01600185005001700201005001400218008000500232009002100237010000500258011002100263 015001600284021033600300020001700636020001500653013000700668016000300675#360729# VV16.04921#VV16.04922#^b5000b#Vi?t#363.209597#V115H#Vn ho ng x cng an nhn dn Vit Nam#Trn i Quang (ch.b.), Bi Qung B, Trn Quang Tip...#Trn i Q uang#Bi Qung B#Trn Quang Tip#Nguyn Xun Thu#Trn Minh Tn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a230tr. : nh^b24cm#Lu hnh ni b#Khi qut v vn ho ng x ca ngi Vit Nam ni chung v ca lc lng cng an nhn dn ni ring. Qu t rnh i mi, kt qu cng nh hn ch trong vn ho ng x cng an nhn dn v vic xy dng vn ho ng x thnh v kh t tng, o c sc bn, hnh trang ca cng an nhn dn Vit Nam trong s nghip bo v an ninh t quc#Cng an nh n dn#Vn ho ng x#360729#XH## 00660000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810008000580010016000660020023000820070016001050080005001210090 01800126010000500144011002100149021023000170020000800400013000700408016000300415 #VV16.04924#VV16.04923#360730#^a150000^b500b#Vi?t#959.731#TH107-O#ng Ngc Tha nh#Thanh Oai mt min qu#ng Ngc Thanh#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a319tr. : nh^b21cm#Khi qut v a ch lng Khc Thu ni ring v huyn Thanh Oai (th nh ph H Ni) ni chung. Gii thiu cc lng ngh, lng khoa bng, khng gian v n ho tm linh nh, miu, vn ch, cha... cng nhng ngi ni ting ca lng #a ch#360730#XH## 00800000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820006000491810007000550010015000620020021000770070015000980080005001130090 03300118010000500151011003100156015006900187021024700256020001100503020001000514 013000700524016000300531#VV16.04926#VV16.04925#360731#^a70000^b200b#Vi?t#363.7# QU105T#Nguyn Th Hu#Quan trc mi trng#Nguyn Th Hu#^aH.#^aKhoa hc T nhi n v Cng ngh#2016#^a138tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Dn lp Phng ng#Gii thiu nhng ni dung c bn v qua n trc mi trng. Cc khi nim c bn, quy trnh lp k hoch chun b quan tr c mi trng, thc hin quan trc v phn tch cc thnh phn mi trng nh: M i trng nc, khng kh, t v cht thi rn#Mi trng#Quan trc#360731#XH## 00805000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820019000411810006000600020085000660080013001510090025001640100005001890110 02100194021023900215020002300454020001700477020000800494020001000502020001700512 013000700529016000300536#VV16.04928#VV16.04927#360732#^b350b#Vi?t#324.2597075095 9795#V115K#Vn kin i hi i biu ng b thnh ph Rch Gi ln th XI nhim k 2015 - 2020#^aKin Giang#^ang b thnh ph Rch#2015#^a102tr. : nh^b20cm# Gii thiu vn kin i hi i biu ng b thnh ph Rch Gi, tnh Kin Giang nhim k 2015 - 2020 gm: Din vn khai mc, bo co chnh tr, bo co kim i m, bo co tng kt, ngh quyt i hi, din vn b mc v cc bi tham lun# ng Cng sn Vit Nam#i hi i biu#ng b#2015-2020#Vn kin i hi#360732 #XH## 01005000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810006000590010019000650020037000840030042001210070041001630050 01300204008000500217009002100222010000500243011002200248015003400270021035200304 020000800656020002100664020000800685013000700693016000300700#VV16.04930#VV16.049 29#360733#^a57000^b500b#Vi?t#657.61076#B103T#Trn Th Cm Thanh#Bi tp k ton hnh chnh s nghip#Ti liu dng cho sinh vin ngnh k ton#Trn Th Cm Tha nh (ch.b.), Trn Th Yn#Trn Th Yn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a146tr. : bng^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Quy Nhn#Tng quan v k ton trong n v h nh chnh s nghip. Gii thiu h thng cc cu hi trc nghim v bi tp t l un ca k ton hnh chnh s nghip gm: K ton tin v vt t; k ton ti s n c nh; k ton cc khon thanh ton; k ton ngun kinh ph; k ton cc kho n thu v cc khon chi; bo co ti chnh trong n v hnh chnh s nghip#K ton#Hnh chnh s nghip#Bi tp#360733#KT## 00933000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820012000491810006000610010015000670020038000820070030001200050014001500080 00500164009002100169010000500190011001500195021039700210020001600607020001500623 020000700638013000700645016000300652#VV16.04932#VV16.04931#360734#^a35000^b831b #Vi?t#394.1209597#V115H#Nguyn Th By#Vn ho m thc qua cu ngi Vit#Ngu yn Th By, Phm Lan Oanh#Phm Lan Oanh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a191tr. ^b21cm#Trnh by tng quan v cu v vn ho m thc ca ngi Vit. Gii thi u ni dung m thc qua cu v ngh thut cu v m thc da trn nhng kh a cnh nh: vt lin quan n nu nng, ch bin thc n; cc ngun lng t hc, thc phm; cc mn n, ung, thc ht cng nh cc hot ng lao ng s n xut, ngh nghip v sinh hot thng ngy lin quan n vn ho m thc dn g ian#Vn ho m thc#Ngi Vit Nam#Cu #360734#XH## 00876000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820012000491810008000610010013000690020077000820070013001590080005001720090 02100177010000500198011002200203021033800225020000600563020001500569020001600584 013000700600016000300607#VV16.04934#VV16.04933#360735#^a70000^b500b#Vi?t#363.50 95974#NH100-O#Bi Vn Dng#Nh cho lao ng cc khu cng nghip trn a bn m t s tnh Bc Trung B#Bi Vn Dng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a263tr. : b ng^b21cm#Trnh by nhng vn l lun v kinh nghim gii quyt vn nh cho ngi lao ng ti cc khu cng nghip ca mt s nc v mt s a phng trong nc; thc trng gii quyt vn nh cho ngi lao ng ti cc khu c ng nghip mt s tnh Bc Trung B, t a ra phng hng v gii php gi i quyt trong nhng nm ti#Nh #Ngi lao ng#Khu cng nghip#360735#XH## 00802000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820016000501810006000660020026000720080005000980090021001030100005001240110 01500129021036400144020001000508020001400518020001800532013000700550016000300557 #VV16.04936#VV16.04935#360736#^a34000^b2025b#Vi?t#343.59709602632#B450L#B lut hng hi Vit Nam#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a250tr.^b21cm#Gii thiu ton vn b lut hng hi Vit Nam v cc vn bn hng dn thi hnh vi cc mc qui nh v tu bin, thuyn b, cng bin, hp ng vn chuyn hng ho v hnh kh ch bng ng bin, hp ng thu tu, mi gii hng hi, vn trc vt ti s n chm m, gii hn trch nhim dn s i vi cc khiu ni hng hi... v gi i quyt tranh chp hng hi#Php lut#Lut hng hi#Vn bn php lut#360736#XH ## 01044000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820012000421810006000540020173000600070062002330050013002950080005003080090 02100313010000500334011002200339021025000361013000700611020001400618020001900632 020001300651005001900664005001700683005001600700005001100716016000300727#VV16.04 938#VV16.04937#360737#^b1000b#Vi?t#324.2597075#N122C#Nng cao cht lng hot ng ca cc loi hnh t chc c s ng v cht lng ng vin trong ng b kh i cc c quan trung ng v ng b khi doanh nghip trung ng#Trn Hng H, Nguyn Quang Dng (ch.b.), Nguyn Khc Tin...#Trn Hng H#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2016#^a249tr. : bng^b21cm#Phn tch thc trng cht lng hot ng ca t chc c s ng v cht lng ng vin trong ng b Khi cc c quan Trung ng v ng b Khi Doanh nghip Trung ng t a ra mc tiu cng gii ph p c th nhm nng cao cht lng hot ng#360737#ng b c s#C quan trung ng#Doanh nghip#Nguyn Quang Dng#Nguyn Khc Tin#Nguyn Vn Hon# Vit H# XH## 00911000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820013000501810006000630010017000690020065000860070017001510080005001680090 03300173010000500206011002600211015005400237020000400291020000900295013000700304 016000300311020000900314020000900323021028900332#VV16.04940#VV16.04939#360738#^a 240000^b200b#Vi?t#551.57725974#M551L#Nguyn Khanh Vn#Ma ln v ma ln vi a hnh di ven bin Trung b Vit Nam#Nguyn Khanh Vn#^aH.#^aKhoa hc T nhi n v Cng ngh#2016#^a477tr. : minh ha^b24cm#u ba sch ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Ma#Ven bin#360738#TN#Vit Nam#Trung B#Gm nhng kt qu n ghin cu thng k, phn loi cc hnh th thi tit gy "ma ln tri ma"; vai tr ca a hnh trong qu trnh hnh thnh cc t ma ln v xut nhng c nh bo ngp lt v cc gii php phng trnh gim nh thit hi do thin tai d i ven bin Trung B Vit Nam## 00997000000000349000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200120 00301810006000420020053000480070063001010080005001640090021001690100005001900110 02700195015005000222021023300272020000800505020000800513020001100521020000900532 01300070054102000120054801600030056002000100056300500130057300500160058600500150 0602005001500617005001500632#VV16.04941#360739#^b500b#Vi?t#324.2597075#L302S#Lc h s ng b Cc Hu cn qun khu 9 (1946 - 2016)#B.s.: ng Vn Ta (ch.b.), Ng uyn Hng Quy, L Quang Quyn...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a497tr. : nh, bng^b21cm#TTS ghi: ng b Qun khu 9. ng b Cc Hu cn#Gii thiu khi qu t v lch s ho hng ca ng b Cc Hu cn qun khu 9 t khi thnh lp qua c c thi k khng chin chng Php (1946-1954), khng chin chng M (1954-1975) n thi k mi xy dng v bo v t quc (1990-2016)#ng b#Lch s#Qun khu 9 #Vit Nam#360739#Cc hu cn#XH#1946-2016#ng Vn Ta#Nguyn Hng Quy#L Quang Quyn#V Quang Khnh#Phm Hng Sinh## 00842000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820011000411810007000520020104000590080005001630090021001680100005001890110 01500194015005200209021020200261020001800463020001700481013000700498019000300505 020001000508020000900518020001000527020001500537#VV16.04942#360740#VV16.04943#^b 500b#Vi?t#352.209597#QU600#Quy nh v chc nng, nhim v quyn hn v c cu t chc ca cc c quan thuc, trc thuc Chnh ph#^aH.#^aChnh tr Quc gia#20 16#^a599tr.^b24cm#TTS ghi: B Ni v. Vin Khoa hc t chc Nh nc#Gii thiu nhng vn bn php lut quy nh c th v chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc i vi cc b, c quan ngang b; cc c quan thuc Chnh ph; cc c quan tng cc v tng ng#C quan chnh ph#C quan nh nc#360740#XH#Ch c nng#Nhim v#Quyn hn#C cu t chc## 01024000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820014000421810006000560020091000620070060001530080005002130090021002180100 00500239011002600244020001900270013000700289016000300296015002500299021029700324 020001700621005001400638005001300652005001400665005001400679005001700693#VV16.04 944#360741#VV16.04945#^b1000b#Vi?t#353.533909597#M458S#Mt s vn l lun v thc tin qun l nh nc v cng tc dn tc qua 30 nm i mi#B.s.: Ging Se o Ph (ch.b.), Vn Chin, Phan Vn Hng...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a2 63tr. : minh ha^b24cm#Chnh sch dn tc#360741#XH#TTS ghi: y ban Dn tc#Tr nh by l lun v vn dn tc, cng tc dn tc; tng kt nhng thnh tu v hn ch trong qun l nh nc v cng tc dn tc (1986 - 2016), t nu ra n hng quan im ch o, nhim v v cc gii php gp phn nng cao hiu qu qu n l nh nc v cng tc dn tc trong thi gian ti#Qun l nh nc#Ging Seo Ph# Vn Chin#Phan Vn Hng#Ng Quang Sn#Trnh Quang Cnh## 00850000000000313000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200120 00311810006000430020041000490070057000900050015001470050016001620050015001780050 01300193005001400206008000500220009002100225010000500246011002600251015003000277 021019100307020000800498020001000506013000700516016000300523020001000526#VV16.04 946#360742#^b1500b#Vi?t#352.8309597#L302S#Lch s thanh tra Vit Nam (1945 - 201 5)#B.s.: Trn c Cng, Nguyn Vn Nht, inh Quang Hi...#Trn c Cng#Nguy n Vn Nht#inh Quang Hi#V Kim Cng#Trn Hu nh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 015#^a848tr., 10tr. nh^b24cm#TTS ghi: Thanh tra Chnh ph#Gii thiu qu trnh ra i, pht trin v t chc v nhng hot ng, ng gp ch yu ca ngnh Th anh tra qua cc giai on 1945-1954, 1955-1975, 1975-1990, 1990-2005, 2006-2010, 2011-2015#Lch s#Thanh tra#360742#XH#1945-2015## 00896000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820007000421810007000490020040000560070063000960080005001590090021001640100 00500185011003000190015001800220021017500238020000800413020001000421020000600431 02000070043701300070044402000160045101600030046700500200047000500160049000500100 0506005001200516005001800528#VV16.04948#VV16.04947#360743#^b1000b#Vi?t#610.92#PH 104N#Phm Ngc Thch - Cuc i v s nghip#S.t., b.s.: Nguyn Th Kim Tin, Ng uyn nh Anh, Trn Giu...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a582tr., 20tr. nh m u^b24cm#TTS ghi: B Y t#Tiu s cuc i, s nghip v nhng ng gp to ln cho nn y hc Vit Nam, phng php dng kch sinh cht Filatov iu tr bnh la o v bnh phi ca bc s Phm Ngc Thch#Tiu s#S nghip#Y hc#Bc s#360743# Phm Ngc Thch#XH#Nguyn Th Kim Tin#Nguyn nh Anh#Trn Giu#V Vn Mnh#Ngu yn Vit Thanh## 01008000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820010000421810007000520020106000590070058001650080005002230090021002280100 00500249011001500254020000800269020001100277013000700288016000300295020001900298 021030500317005001400622005001500636005001600651005001400667005001300681#VV16.04 950#VV16.04949#360744#^b1000b#Vi?t#306.09597#PH110T#Pht trin vn ha - sc mn h ni sinh ca dn tc trong iu kin kinh t th trng v hi nhp quc t#Ph ng Hu Ph (ch.b.), inh Xun Dng, Phm Quang Long...#^aH.#^aChnh tr Quc gi a#2016#^a398tr.^b24cm#Vn ha#Pht trin#360744#XH#Kinh t th trng#Trnh by nhn thc l lun, nh gi qu trnh trin khai xy dng vn ha trong thi gia n qua, trn c s xut hon thin quan im ch o v gii php cho vic xy dng v pht trin ton din nn vn ha Vit Nam trong thi gian ti ph h p vi iu kin kinh t th trng v hi nhp quc t#Phng Hu Ph#inh Xun D ng#Phm Quang Long#Ng Vnh Bnh#Bi Vn Hng## 00785000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820013000421810007000550010017000620020051000790070017001300080005001470090 02100152010000500173011002600178013000700204021030000211020000900511016000300520 020000800523#VV16.04951#VV16.04952#360745#^b1100b#Vi?t#305.55209597#TR300T#Nguy n Vn Khnh#Tr thc Vit Nam trong tin trnh lch s dn tc#Nguyn Vn Khnh# ^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a559tr., 34tr. nh^b24cm#360745#Trnh by cc qu an im khc nhau v tr thc, s hnh thnh v pht trin i ng tr thc Vit Nam trong thi k trung i v cn, hin i; gii thiu tm tt thn th v s nghip cc gng mt tr thc tiu biu c nhng ng gp ni bt trn cc lnh vc chnh tr, kinh t, vn ha, x hi...#Tr thc#XH#Lch s## 00738000000000265000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200160 00301810006000460020063000520220004001150080005001190090021001240100005001450110 02200150015005200172021018800224020001000412020001500422020000700437020001800444 013000700462016000300469#360746#VV16.04953#^b500b#Vi?t#342.59706802632#L504C#Lu t cn b, cng chc v h thng vn bn hng dn thc hin#T.1#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a883tr. : bng^b27cm#TTS ghi: B Ni v. Vin Khoa hc t chc Nh nc#Gii thiu ton vn Lut cn b, cng chc nm 2008, cc vn bn quy nh chi tit ca Chnh ph, cc vn bn hng dn ca Th tng Chnh ph, vn b n hng dn ca B, c quan ngang B#Php lut#Lut cng chc#Cn b#Vn bn ph p lut#360746#XH## 00704000000000265000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200160 00301810006000460020063000520220004001150080005001190090021001240100005001450110 02200150015005200172021015500224020001000379020001500389020000700404020001700411 016000300428013000700431#360747#VV16.04954#^b500b#Vi?t#342.59706802632#L504C#Lu t cn b, cng chc v h thng vn bn hng dn thc hin#T.2#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a851tr. : bng^b27cm#TTS ghi: B Ni v. Vin Khoa hc t chc Nh nc#Gii thiu cc vn bn hng dn ca B, c quan ngang b v cc quyt nh ca B trng, th trng c quan ngang b v thc hin Lut cn b, cng c hc#Php lut#Lut cng chc#Cn b#Vn bn php qui#XH#360747## 00829000000000325000450000200180000000300200001800500060003800500160004400500110 00600050017000710070075000880080005001630090009001680100005001770110029001820120 09500211015008500306082000700391016000300398013000700401014001600408026000700424 02600110043118100060044201900050044801900050045302000180045802000130047602000140 0489#t sng t lp#Song ng Vit - Anh#Y Ph#Hong Tr Honh#Hong Thy#Nguy n Quc Hng#Y Ph, Minh ha: Hong Tr Honh ; Hong Thy dch ; Nguyn Quc H ng h..#^aH.#^aPh n#2015#^a36tr. : tranh mu^b21x25cm#T sch thiu nhi. Rn k nng sng 3-10 tui. Chuyn cc b rau c qu khu rng php thut.#Tn sch ting Anh: Baby mushroom is brave; Dch t nguyn tc ting Trung: E#895. 13#VH#360748#^a35500^b2000b#360748#VV16.04955#467#Vi?t#Dch#Vn hc thiu nhi #Truyn tranh#Sch song ng## 00852000000000337000450000200170000000300200001700500060003700500100004300500110 00530050017000640050011000810070082000920080005001740090009001790100005001880110 02900193012009500222015008500317082000700402016000300409013000700412014001600419 02600110043502600070044618100060045301900050045901900050046402000180046902000140 0487020001300501#Nm con dng cm#Song ng Vit - Anh#Y Ph#Cao Thanh#Vng Siu #Nguyn Quc Hng#Hong Thy#Y Ph ; Minh ha: Cao Thanh, Vng Siu ; Hong Th y dch ; Nguyn Quc Hng h..#^aH.#^aPh n#2015#^a36tr. : tranh mu^b21x25cm#T sch thiu nhi. Rn k nng sng 3-10 tui. Chuyn cc b rau c qu khu rn g php thut.#Tn sch ting Anh: Baby mushroom is brave; Dch t nguyn tc ti ng Trung: E#895.13#VH#360749#^a35500^b2000b#VV16.04956#360749#N120C#Vi?t #Dch#Vn hc thiu nhi#Sch song ng#Truyn tranh## 00860000000000337000450000200200000000300200002000500060004000500100004600500110 00560050017000670050011000840070082000950080005001770090009001820100005001910110 02900196012009500225015009000320082000700410016000300417013000700420014001600427 02600070044302600110045018100060046101900050046701900050047202000180047702000130 0495020001400508#B c chua tt bng#Song ng Vit - Anh#Y Ph#Cao Thanh#Vng S iu#Nguyn Quc Hng#Hong Thy#Y Ph ; Minh ha: Cao Thanh, Vng Siu ; Hong Thy dch ; Nguyn Quc Hng h..#^aH.#^aPh n#2015#^a36tr. : tranh mu^b21x25c m#T sch thiu nhi. Rn k nng sng 3-10 tui. Chuyn cc b rau c qu khu rng php thut.#Tn sch ting Anh: Baby tomato is kind-hearted; Dch t nguyn tc ting Trung: E#895.13#VH#360750#^a35500^b2000b#360750#VV16.04957#B2 00C#Vi?t#Dch#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Sch song ng## 00855000000000337000450000200200000000300200002000500060004000500100004600500110 00560050017000670050011000840070082000950080005001770090009001820100005001910110 02900196012009500225015008500320082000700405016000300412013000700415014001600422 02600070043802600110044518100060045601900050046201900050046702000180047202000130 0490020001400503#B da non hin ha#Song ng Anh - Vit#Y Ph#Cao Thanh#Vng S iu#Nguyn Quc Hng#Hong Thy#Y Ph ; Minh ha: Cao Thanh, Vng Siu ; Hong Thy dch ; Nguyn Quc Hng h..#^aH.#^aPh n#2015#^a36tr. : tranh mu^b21x25c m#T sch thiu nhi. Rn k nng sng 3-10 tui. Chuyn cc b rau c qu khu rng php thut.#Tn sch ting Anh: Baby cucumber is gentle; Dch t nguyn tc ting Trung: ğE#895.13#VH#360751#^a35500^b2000b#360751#VV16.04958#B200D#V i?t#Dch#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Sch song ng## 00898000000000337000450000200300000000300200003000500060005000500100005600500110 00660050011000770050017000880070082001050080005001870090009001920100005002010110 02900206012009400235015010800329082000700437016000300444013000700447014001600454 02600070047002600110047718100060048801900050049401900160049902000180051502000130 0533020001400546#B c rt c m lm cnh st#Song ng Vit - Anh#Y Ph#Cao Tha nh#Vng Siu#Hong Thu#Nguyn Quc Hng#Y Ph ; Minh ha: Cao Thanh, Vng Si u ; Hong Thu dch ; Nguyn Quc Hng h..#^aH.#^aPh n#2015#^a36tr. : tranh m u^b21x25cm#T sch thiu nhi. Rn k nng sng 3-10 tui. Chuyn cc b rau c qu khu rng php thut#Tn sch ting Anh: Baby carrot dreams of being a poli ceman; Dch t nguyn tc ting Trung: : \E#895.13#VH#360752#^a35500^ b2000b#360752#VV16.04959#B200C#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Truyn tra nh#Sch song ng## 00891000000000337000450000200320000000300200003200500060005200500100005800500110 00680050011000790050017000900070082001070080005001890090009001940100005002030110 02900208012009400237015009900331082000700430016000300437013000700440014001600447 02600070046302600110047018100060048101900050048701900160049202000180050802000130 0526020001400539#B khoai lang lc quan, yu i#Song ng Vit - Anh#Y Ph#Cao T hanh#Vng Siu#Hong Thu#Nguyn Quc Hng#Y Ph ; Minh ha: Cao Thanh, Vng S iu ; Hong Thu dch ; Nguyn Quc Hng h..#^aH.#^aPh n#2015#^a36tr. : tranh mu^b21x25cm#T sch thiu nhi. Rn k nng sng 3-10 tui. Chuyn cc b rau c qu khu rng php thut#Tn sch ting Anh: Baby sweet potato is optimistic; Dch t nguyn tc ting Trung: : E#895.13#VH#360753#^a35500^b2000b# 360753#VV16.04960#B200C#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Sch song ng## 00564000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020022000540030013000760070043000890050009001320050012001410080 00500153009003700158010000500195011002600200012003100226020001800257020001300275 013000700288016000300295#VV16.04961#360754#^a16000^b5000b#Vi?t#895.9223#C125C#C u chuyn ca d con#Truyn tranh#Son li: Minh Anh ; Minh ho: Ngc Phng#Min h Anh#Ngc Phng#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a24tr. : tranh mu^b24cm#K chuyn cho b. Tui mm non#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#360754# VH## 00437000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010013000660020016000790070013000950080005001080090 01100113010000500124011002600129020001800155020001200173013000700185016000300192 #360755#VV16.04962#VV16.04963#^a36000^b1000b#Vi?t#895.9223#CH527L#Nguyn Qunh# Chuyn lng ti#Nguyn Qunh#^aH.#^aKim ng#2016#^a183tr. : tranh v^b21cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#360755#VH## 00532000000000289000450000100130000000200170001300300120003000500100004200500130 00520070030000650080005000950090009001000100005001090110015001140220004001290820 00800133016000300141013000700144014001700151026001100168026000700179181000600186 019000500192019001600197020001700213020001200230#Lm ch Nhi#Xun sc nh th#T iu thuyt#Tiu Hoc#Lm ch Nhi#Lm ch Nhi ; Tiu Hoc dch#^aH.#^aPh n#20 15#^a551tr.^b24cm#T.1#895.136#VH#360756#^a325000^b1000b#VV16.04964#360756#X502S #Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00532000000000289000450000100130000000200170001300300120003000500100004200500130 00520070030000650080005000950090009001000100005001090110015001140220004001290820 00800133016000300141013000700144014001700151026000700168026001100175181000600186 019000500192019001600197020001700213020001200230#Lm ch Nhi#Xun sc nh th#T iu thuyt#Tiu Hoc#Lm ch Nhi#Lm ch Nhi ; Tiu Hoc dch#^aH.#^aPh n#20 15#^a551tr.^b24cm#T.2#895.136#VH#360757#^a325000^b1000b#360757#VV16.04965#X502S #Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00632000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810006000630010011000690020035000800070017001150080005001320090 00900137010000500146011002100151015003900172020001700211013000700228016000300235 021011800238020001000356#360758#VV16.04967#VV16.04966#^a185000^b1200b#Vi?t#390. 0959731#T506H# Th Ho#Tc hay, l l Thng Long - H Ni# Th Ho ch.b.#^aH .#^aPh n#2016#^a643tr. : nh^b24cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian H Ni#Vn ho dn gian#360758#XH#Gii thiu nhng tc l thnh vn v nhng tc l bt th nh vn cn lu truyn trong dn gian ca Thng Long - H Ni#Phong tc## 00522000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820011000511810007000620010016000690020018000850030008001030070016001110040 03900127008000500166009000900171010000500180011002600185020001700211020001800228 013000700246016000300253#VV16.04969#VV16.04968#360759#^a220000^b1000b#Vi?t#398. 209495#TH121T#Nguyn Vn Kho#Thn thoi Hy Lp#Trn b#Nguyn Vn Kho#Ti bn ln th 9 c sa cha, b sung#^aH.#^aPh n#2014#^a899tr.. 26tr. nh^b24cm#Vn hc dn gian#Truyn thn thoi#360759#VH## 01041000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820009000511810007000600010013000670020020000800030040001000070053001400050 01500193005001100208008000500219009000900224010000500233011001500238013000700253 016000300260019001600263021039300279020002200672020001300694020002000707#VV16.04 971#VV16.04970#360760#^a139000^b2000b#Vi?t#658.4012#KH455#Cao Kin Hoa#Khng nh m thng#Chin lc cnh tranh ly nh thng ln#Cao Kin Hoa ; Gip Vn Ho ng dch ; Trnh Tng h..#Gip Vn Hong#Trnh Tng#^aH.#^aPh n#2016#^a471tr.^ b24cm#360760#KT#Dch Trung Quc#Chia s nhng chin lc kinh doanh dnh cho cc doanh nghip gm: Tm hiu v kinh t th trng, phn khc th trng, tiu ch un la chn th trng mc tiu, khai thc nhu cu ca ngi tiu dng, phng php cc doanh nghp va v nh to ra u th cnh tranh, cc bc thit k m hnh kinh doanh, hoch nh chin lc marketing v i t thnh cng ngu nhi n ti thnh cng tt yu#Chin lc kinh doanh#Doanh nghip#B quyt thnh cng# # 00639000000000301000450000100160000000200130001600300230002900500100005200700320 00620040013000940080005001070090009001120100005001210110015001260150074001410820 00700215016000300222013000700225014001700232026000700249026001100256026001100267 181000700278019000500285019001200290020001700302020001800319#Carrisi, Donato#Ng i ru ng#Tiu thuyt trinh thm#Hong Anh#Donato Carrisi ; Hong Anh dch#In l n th 2#^aH.#^aPh n#2015#^a457tr.^b24cm#Nguyn bn ting : L'Ipotesi del mal; Dch t bn ting Php: L'corche#853.92#VH#360761#^a125000^b1200b#360761#VV1 6.04973#VV16.04972#NG558R#Vi?t#Dch Italia#Vn hc hin i#Truyn trinh thm## 00608000000000301000450000100150000000200240001500300120003900500100005100700310 00610040013000920080005001050090009001100100005001190110015001240150048001390820 00800187016000300195013000700198014001700205026001100222026001100233026000700244 181000600251019000500257019001500262020001700277020001200294#Larsson, Stieg#C g i c hnh xm rng#Tiu thuyt#Trn nh#Stieg Larsson ; Trn nh dch#In ln th 4#^aH.#^aPh n#2015#^a549tr.^b24cm#Tn sch ting Thu in: Mon som hatar kvinnor#839.738#VH#360762#^a125000^b1500b#VV16.04975#VV16.04974#360762#C450G#Vi ?t#Dch Thu in#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00557000000000277000450000100170000000200190001700300210003600500100005700700330 00670080005001000090009001050100005001140110015001190150045001340820007001790160 00300186013000700189014001700196026001100213026000700224181000600231019000500237 019000800242020001700250020001200267#Rivers, Francine#Tnh yu cu chuc#Tiu th uyt lng mn#Hi Phong#Francine Rivers ; Hi Phong dch#^aH.#^aPh n#2015#^a54 7tr.^b24cm#Dch t nguyn bn ting Anh: Redeeming love#813.54#VH#360763#^a15000 0^b1500b#VV16.04976#360763#T312Y#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00525000000000253000450000100110000000200380001100500100004900700280005900800050 00870090051000920100005001430110015001480820008001630160003001710130007001740140 01600181026001100197026000700208181000600215019000500221019001600226020001700242 020001200259#Cu B ao#C gi nm y chng ta cng theo ui#Lc Hng#Cu B ao ; Lc Hng dch#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2015 #^a305tr.^b21cm#895.136#VH#360764#^a76000^b1500b#VV16.04977#360764#C450G#Vi?t#D ch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00816000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010018000650020023000830070018001060040014001240080 00500138009003400143010000500177011002600182021029300208020000900501020000800510 020001000518013000700528016000300535#360765#VV16.04978#VV16.04979#^a58000^b1000 b#Vi?t#294.3444#T550T#Thch Hnh Nguyn#T truyn mt ngi tu#Thch Hnh Nguyn #Ti bn ln 1#^aH.#^aHng c ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a394tr. : tranh v^b 21cm#Tc gi hi tng li cuc i mnh t nhng ngy th u, tui trng thnh chm m trong x hi vt cht phng Ty, n khi c gic ng trit l nh P ht v xut gia. Trnh by nhng suy nim ca tc gi v: Cm d, tin ti, sc p, danh vng, ci n, ng, tnh yu, dc vng v am m#o Pht#Tu hnh#T tr uyn#360765#XH## 00850000000000301000450000100090000000200500000900300510005900500090011000700250 01190080005001440090009001490100005001580110015001630820006001780160003001840130 00700187014001600194026001100210026001100221026000700232181000600239019000500245 019000500250020002000255020001000275020002000285021024300305#n Mn#21 ngy n ng cao sc ht pht biu trc m ng#B quyt bn ch nng cao sc ht khi pht biu#Thu Trn#n Mn ; Thu Trn dch#^aH.#^aPh n#2016#^a267tr.^b23cm#1 58.2#XH#360766#^a89000^b2000b#VV16.04980#VV16.04981#360766#H103M#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Giao tip#B quyt thnh cng#Hng dn cc phng php luyn t p tm l nhm nng cao sc ht khi pht biu trc m ng: Tam nh luyn m, ni thm luyn thanh, song v luyn tnh, nht gin, nh hot, tam khu quyt. Tm k nng thc t khi pht biu trc m ng## 00712000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010016000620020035000780070016001130040013001290080 00500142009000900147010000500156011002100161021017300182020002000355020000700375 020002000382020001000402013000700412016000300419#VV16.04982#360767#VV16.04983#^a 90000^b1500b#Vi?t#158.1#T550D#Trn nh Honh#T duy tch cc thay i cuc sn g#Trn nh Honh#In ln th 7#^aH.#^aPh n#2015#^a361tr. : nh^b23cm#Gm nhng bi vit nhm gip cho cc bn tr c nhng suy ngh v t duy tch cc trong c ng vic, cng nh trong cuc sng gip h c th thnh cng hn na trong cuc i#Tm l hc ng dng#T duy#B quyt thnh cng#Cuc sng#360767#XH## 00913000000000265000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200190 00301810006000490020108000550080010001630090038001730100005002110110027002160150 07300243021022800316020002300544020001700567020000800584020001700592013000700609 016000300616020002800619#360768#VV16.04984#^b600b#Vi?t#324.25970750959793#V115K# Vn kin i hi i biu ng b khi c quan dn chnh ng Tp. Cn Th ln th VII, nhim k 2015 - 2020#^aCn Th#^ang u Khi c quan dn chnh ng#2015 #^a160tr. : nh, bng^b21cm#TTS ghi: ng b thnh ph Cn Th. ng u Khi c quan dn chnh ng#Gii thiu cc bi din vn khai mc, bo co chnh tr v bo co kim im ca Ban chp hnh ng b khi, ngh quyt i hi, din vn b mc... khi c quan dn chnh ng thnh ph Cn Th ln th VII, nhim k 201 5 - 2020#ng Cng sn Vit Nam#i hi i biu#ng b#Vn kin i hi#360768 #XH#Khi c quan dn chnh ng## 01003000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810007000600020038000670030029001050070071001340080005002050090 00900210010000500219011001500224021025800239020001800497020000800515020002100523 01600030054400500090054700500090055600500170056500500160058200500120059800500100 0610012002600620013000700646#VV16.04986#VV16.04985#360769#^a62000^b2000b#Vi?t#6 49.60973#PH561P#Phng php gio dc con ca ngi M#Gip tr t lp trng th nh#B.s.: Trn Hn (ch.b.), Qu Hng, Trng Thc Hon... ; Thanh Nh dch#^aH.#^ aPh n#2015#^a231tr.^b23cm#Chia s nhng b quyt k nng gio dc con ci ca cc bc cha m ngi M mt cch ton din nh dy con tnh c lp, dng cm, r n luyn tr tnh cch, phm cht, tr tu, pht huy nhng nng lc vt tri c a mnh, gio dc con cch s dng tin bc...#Gio dc gia nh#Dy con#Phng p hp gio dc#KT#Trn Hn#Qu Hng#Trng Thc Hon#Phin Kin Vnh#Trng Mnh#T hanh Nh#T sch Cha m thng thi#360769## 01029000000000337000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570010015000640020026000790030034001050070037001390050 00900176004001400185008000500199009000900204010000500213011003100218021036300249 02000090061202000080062101600030062901900160063202000090064802000090065702000180 0666013000700684#VV16.04987#360770#VV16.04988#^a98000^b2000b#Vi?t#618.24#TH103G #Trch Qu Vinh#Thai gio theo chuyn gia#280 ngy - mi ngy c mt trang#Trc h Qu Vinh ch.b. ; H Giang dch#H Giang#Ti bn ln 1#^aH.#^aPh n#2015#^a255 tr. : nh mu, bng^b23cm#Cung cp kin thc thai gio khoa hc cho ton b qu trnh t giai on chun b trc khi mang thai n khi th thai, mang thai, sin h con v cn c vo nhng thi im c th p dng cc phng php thai gio nh: nghe nhc, massage, chiu sng, tm nng, ni chuyn... nhm thc y s ph t trin ton din ca tr gip b cho i khe, p, thng minh#Thai sn#S n ph#KT#Dch Trung Quc#Gio dc#Thai nhi#Chm sc sc kho#360770## 00784000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570010015000630020021000780030034000990070038001330050 01000171004000900181008000500190009000900195010000500204011003100209021018900240 020000900429020001800438013000700456016000300463019001600466#VV16.04990#VV16.049 89#360771#^a98000^b2000b#Vi?t#618.24#M106T#Trch Qu Vinh#Mang thai thnh cng# 280 ngy - mi ngy c mt trang#Trch Qu Vinh ch.b. ; Ngc Dip dch#Ngc Di p#In ln 2#^aH.#^aPh n#2015#^a259tr. : nh mu, bng^b23cm#Thng tin hu ch v s tng trng v pht trin ca thai nhi cng nh hng dn tm l v ch dinh dng hp l, sinh hot, king k, chm sc sc kho cho cc thai ph trong 280 ngy#Thai sn#Chm sc sc kho#360771#KT#Dch Trung Quc## 00678000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820006000511810006000570020022000630080005000850090009000900100005000990110 02100104015005300125021017500178020000700353020000700360020000900367013000700376 016000300383012002600386#VV16.04992#VV16.04991#360772#^a118000^b1500b#Vi?t#641. 5#B100T#365 mn ngon gia nh#^aH.#^aPh n#2015#^a387tr. : nh^b24cm#TTS ghi: Trung tm hng dn nu n Ezcooking class#Gii thiu nguyn liu v hng dn c ch ch bin 365 mn n ngon nhm gip nhng ngi ni tr c s la chn a dn g, phong ph trong vic ln thc n cho ba cm gia nh#Nu n#Mn n#Ch bin #360772#KT#T sch N cng gia chnh## 00860000000000301000450000100080000000200220000800301550003000500110018500700260 01960080005002220090009002270100005002360110026002410820008002670160003002750130 00700278014001600285026001100301026001100312026000700323181000600330019000500336 019001600341020001200357020000800369020001300377021016800390#T Ninh#80 li m g i con gi#80 thc mc con gi gi cho m. 80 bc th chan cha tnh yu thng m gi cho con gi. Nhng li tm tnh m p nht dnh tng cc thiu n tui d y th#Thanh Loan#T Ninh ; Thanh Loan dch#^aH.#^aPh n#2015#^a193tr. : tranh v ^b23cm#155.533#KT#360773#^a65000^b2000b#VV16.04994#VV16.04993#360773#T104M#Vi? t#Dch Trung Quc#Tm sinh l#Con gi#Tui dy th#Trang b mt s kin thc c bn cho cc bn gi nhng kin thc hu ch v tm sinh l tui dy th, cng nh cch yu bn thn v i x tt vi mi ngi xung quanh## 00675000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820015000491810007000640020045000710070080001160050011001960050018002070050 00600225005001500231005001400246005001500260008000500275009000900280010000500289 011001500294020001700309020001200326016000300338004001300341013000700354#360774# VV16.04995#VV16.04996#^a98000^b500b#Vi?t#895.9223010804#TR527N#Truyn ngn c sc Vit Nam t 1986 n nay#T Duy Anh, Phan Th Vng Anh, Y Ban... ; on nh Dng tuyn chn, gii thiu#T Duy Anh#Phan Th Vng Anh#Y Ban#Nguyn Vit H#T rn Thanh H#on nh Dng#^aH.#^aPh n#2015#^a383tr.^b23cm#Vn hc hin i#T ruyn ngn#VH#In ln th 2#360774## 00668000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820015000501810007000650020046000720070094001180050013002120050018002250050 01700243005001100260005000700271005001500278008000500293009000900298010000500307 011001500312020001700327020001200344013000700356016000300363#VV16.04998#VV16.049 97#360775#^a96000^b1500b#Vi?t#895.9223010804#TR527N#Truyn ngn c sc v H N i t 1986 n nay#Phm Hi Anh, Phan Th Vng Anh, Trn Trung Chnh... ; on nh Dng gii thiu, tuyn chn#Phm Hi Anh#Phan Th Vng Anh#Trn Trung Chnh #Trn Chin# Chu#on nh Dng#^aH.#^aPh n#2015#^a355tr.^b23cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#360775#VH## 00753000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010022000640020024000860030015001100070022001250040 01300147008000500160009000900165010000500174011002600179021023400205020001300439 020001300452013000700465016000300472#VV16.05000#VV16.04999#360776#^a69000^b3000 b#Vi?t#649.125#C514C#Nguyn Th Phng Hoa#Cuc chin tui dy th#Dy con thi @#Nguyn Th Phng Hoa#In ln th 3#^aH.#^aPh n#2016#^a231tr. : tranh v^b21c m#Nhng ghi chp cng nhng tm s v chia s ca tc gi trong qu trnh nui d y con trai tri qua thi dy th, qua gip cc bc cha m c thm nhng kinh nghim v b quyt trong vic nui dy con, cng con tri qua tui dy th#Nui dy con#Tui dy th#360776#KT## 00771000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560010008000620020038000700030019001080070013001270040 01300140008000500153009000900158010000500167011002600172021021300198020002000411 020000800431020000700439020001300446013000700459016000300466#VV16.05002#VV16.050 01#360777#^a58000^b1500b#Vi?t#158.1#K300N#V Hng#K nng ng x p mi lc, mi ni#Dnh cho tui teen#V Hng b.s.#In ln th 3#^aH.#^aPh n#2015#^a227tr . : tranh v^b21cm#Gii thiu nhng l ngha cn bn, qui tc ng x chun mc t rong cuc sng, trong trng hc, ngoi x hi, ni cng cng dnh cho tui teen v tm hiu gi tr bn thn c xy dng t nhng phm cht ng qu#Tm l h c ng dng#K nng#ng x#Tui mi ln#360777#XH## 00549000000000289000450000100160000000200080001600300160002400500100004000700320 00500080005000820090009000870100005000960110015001010150031001160820008001470160 00300155013000700158014001600165026001100181026001100192026000700203181000600210 019000500216019000900221020001700230020001200247#Trevor, William#Sau ma#Tp tru yn ngn#Quang Hi#William Trevor ; Quang Hi dch#^aH.#^aPh n#2015#^a334tr.^b 21cm#Tn sch ting Anh: After rain#823.914#VH#360778#^a79000^b1500b#VV16.05004 #VV16.05003#360778#S111M#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Truyn ngn## 00452000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820010000511810006000610010018000670020034000850070018001190080005001370090 00900142010000500151011001500156020001700171020001200188013000700200016000300207 #VV16.05006#VV16.05005#360779#^a118000^b1500b#Vi?t#895.92234#C400M#L Dng Th Hnh#C mt mt tri khng bao gi tt#L Dng Th Hnh#^aH.#^aPh n#2015#^a4 51tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#360779#VH## 00513000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810007000600010013000670020016000800030012000960070013001080080 00500121009003500126010000500161011002600166012001600192020001700208020001200225 013000700237016000300244#VV16.05008#VV16.05007#360780#^a78000^b1500b#Vi?t#895.9 2234#CH460E#Celia Nguyn#Ch em mi tm#Tiu thuyt#Celia Nguyn#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho inh T#2015#^a239tr. : tranh v^b21cm#T sch Vn hc#Vn hc hin i#Tiu thuyt#360780#VH## 00812000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400090002901900050 00380820012000431810006000550010017000610020053000780070037001310050019001680080 00500187009002100192010000500213011002200218015007000240021015500310020001000465 020000900475020001100484020000500495013000700500016000300507#VV16.05010#360781#V V16.05009#^b12306b#Vi?t#307.7209597#C120N#Nguyn Hong Quy#Cm nang v k nng l p k hoch pht trin thn bn#Nguyn Hong Quy, Phm Th Thanh Vn#Phm Th Th anh Vn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a171tr. : bng^b21cm#u ba sch ghi: H i ng ch o Xut bn sch x, phng, th trn#Trnh by nhng vn chung v lp k hoch thn bn. Cc cng c s dng trong qu trnh lp k hoch thn bn. Quy trnh cc bc lp k hoch thn bn#Nng thn#K hoch#Pht trin#Thn #360781#XH## 00566000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540020021000610070064000820010016001460050014001620050 01700176008000500193009000900198010000500207011002600212020001800238020000700256 013000700263016000300270019001500273#VV16.05011#360782#VV16.05012#^a95000^b1500 b#Vi?t#823#NH100T#Nh trn cy 26 tng#Andy Griffiths ; Minh ho: Terry Denton ; Nguyn Vit Linh dch#Griffiths, Andy#Denton, Terry#Nguyn Vit Linh#^aH.#^aPh n#2015#^a343tr. : tranh v^b20cm#Vn hc thiu nhi#Truyn#360782#VH#Dch xtr ylia## 00832000000000301000450000100150000000200470001500500100006200700320007200800050 01040090009001090100005001180110026001230820006001490160003001550130007001580140 01700165026000700182026001100189026001100200181000600211019000500217019000500222 020000900227020000800236020001800244020001200262021025600274#Trch Qu Vinh#Bch khoa: Thai nghn - Sinh n - Chm sc tr#Cng Bnh#Trch Qu Vinh ; Cng Bnh dch#^aH.#^aPh n#2016#^a414tr. : minh ho^b24cm#618.2#KT#360783#^a140000^b200 0b#360783#VV16.05014#VV16.05013#B102K#Vi?t#Dch#Thai sn#Sinh #Chm sc sc kh o#Tr s sinh#Gm nhng kin thc c bn chm sc sc kho trc khi c thai , trong cc thi k mang thai cng ch dinh dng, nhng kh chu thng thn g, cc trng hp cp cu sn khoa, vn tnh dc khi mang thai v chun b si nh n, chm sc b mi sinh...## 00713000000000313000450000200220000000300130002200500150003500500140005000500240 00640070074000880080005001620090009001670100005001760110026001810120036002070150 03700243082000700280016000300287013000700290014001600297026001100313026000700324 026001100331181000700342019000500349019001400354020001800368020001300386#Trc k hi i d ngoi#Truyn tranh#Yoriko Tsutsui#Akiko Hayashi#More Production Vietnam #Li: Yoriko Tsutsui ; Tranh: Akiko Hayashi ; More Production VietNam dch#^aH.# ^aPh n#2015#^a23tr. : tranh mu^b20cm#T sch Ngi m tt. Ehon Nht Bn#Tn sch ting Anh: Befor the picnic#895.63#GK#360784#^a29000^b5000b#VV16.05016#360 784#VV16.05015#TR557K#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00647000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560010010000620020032000720070010001040080005001140090 00900119010000500128011002400133012002600157021015100183020000700334020000900341 020000900350013000700359016000300366#VV16.05018#VV16.05017#360785#^a55000^b2000 b#Vi?t#641.8#C107N#Song Giao#Canh ngon ngy thng v l tt#Song Giao#^aH.#^aPh n#2015#^a87tr. : nh mu^b20cm#T sch N cng gia chnh#Hng dn cch nu c c mn canh cho ngy l tt v cc mn canh hng ngy nh: mng kh nu chn gi , canh bng, chim hm ht sen, mc nu chn ty...#Nu n#Mn canh#Ch bin#3607 85#KT## 00692000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010014000620020031000760070032001070040013001390080 00500152009000900157010000500166011002400171020000700195020000700202013000700209 016000300216020000900219021018600228#VV16.05020#360786#VV16.05019#^a40000^b2000 b#Vi?t#641.5#M430N#Lm Phng V#Mn ngon ngy thng v l tt#Lm Phng V, N guyn Trn Hng#In ln th 4#^aH.#^aPh n#2015#^a63tr. : nh mu^b20cm#Nu n#M n n#360786#KT#Ch bin#Hng dn phng php chn nguyn liu v cch ch bin mt s mn ngon ngy thng v l tt nh gi heo hon, gi th, gi c h da t m tht, gi g bp ci, gi hoa thin l g x...## 00530000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560010014000620020033000760070032001090050017001410040 01300158008000500171009000900176010000500185011002400190020000700214020001200221 020000900233013000700242016000300249#VV16.05022#VV16.05021#360787#^a40000^b2000 b#Vi?t#641.8#B100M#Lm Phng V#30 mn n sng ngon ming d lm#Lm Phng V, Nguyn Trn Hng#Nguyn Trn Hng#In ln th 3#^aH.#^aPh n#2015#^a63tr. : nh mu^b21cm#Nu n#Mn n sng#Ch bin#360787#KT## 00777000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020019000530030042000720070015001140040013001290080005001420090 00900147010000500156011002400161015005300185021014400238020001900382020000400401 020000300405020000400408016000300412001001500415012002600430013000700456#360788# VV16.05023#^a42000^b2000b#Vi?t#745.924#C118T#Ct ta rau c qu#44 mu mi nht trang tr mn n gia nh#Trn Duy Khnh#In ln th 2#^aH.#^aPh n#2015#^a63tr . : nh mu^b23cm#TTS ghi: Trung tm Hng dn nu n Ezcooking class#Gii thi u v hng dn ct ta mt s loi rau, c qu dng trang tr cho cc mn n khng ch ngon ming m cn p v hnh thc trnh by#Ngh thut ct ta#Rau#C #Qu#XH#Trn Duy Khnh#T sch N cng gia chnh#360788## 00657000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810007000450020038000520040013000900080005001030090009001080100005001170110 03100122015005300153021014300206020000700349020000700356020000900363020000900372 013000700381016000300388#VV16.05024#360789#^a50000^b2000b#Vi?t#642.1#TH552#Th c n 4 tun cho gia nh hin i#In ln th 5#^aH.#^aPh n#2015#^a104tr. : n h mu, bng^b23cm#TTS ghi: Trung tm Hng dn nu n Ezcooking class#Gii thi u phng php v nguyn tc xy dng thc n 4 tun cho ba n gia nh v hn g dn chn nguyn liu, cng cch lm c th tng mn#Nu n#Mn n#Ch bin#Th c n#360789#KT## 00656000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010012000620020043000740070012001170080005001290090 00900134010000500143011002400148021017900172020000900351020000800360020001200368 013000700380016000300387#VV16.05025#360790#VV16.05026#^a55000^b1500b#Vi?t#745.5 #B100M#Tuyt Hng#30 mu handmade cc xinh m v b cng lm#Tuyt Hng#^aH.#^ aPh n#2015#^a79tr. : nh mu^b22cm#Hng dn m v b cch t mnh lm cc dng, vt dng mi l v c o thng qua nhng hnh nh vui nhn, qua rn c ho b tnh kin tr, cn thn, tit kim v s sng to#Th cng# dng# hand made#360790#XH## 00676000000000277000450000100140000000200310001400500130004500700340005800800050 00920090037000970100005001340110026001390820009001650160003001740130007001770140 01600184026001100200026001100211026000700222181000700229019000500236019001600241 020001600257020001200273021011300285#Nhm i Tinh#Ngi cha tt v ngi cha t i#Phng Nhung#Nhm i Tinh ; Phng Nhung dch#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a179tr. : tranh v^b21cm#306.8742#XH#360791#^a42000^b2000b#VV1 6.05028#VV16.05027#360791#NG558C#Vi?t#Dch Trung Quc#Quan h cha con#Truyn ng n#Gm nhng cu chuyn gn gi v hu ch trong cuc sng, th hin s quan tm v tnh yu thng gia cha v con## 00447000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810007000600010009000670020012000760030023000880070009001110080 00500120009000900125010000500134011001500139020001700154020001200171013000700183 016000300190#VV16.05030#VV16.05029#360792#^a54000^b2000b#Vi?t#895.92234#CH455X# Trang H#Chng x l#Tiu thuyt phi h cu#Trang H#^aH.#^aPh n#2016#^a199tr. ^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#360792#VH## 00504000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020015000650030017000800070019000970080005001160090 00900121010000500130011002600135012001800161020001800179020001200197013000700209 016000300216001001900219#360793#VV16.05032#VV16.05031#^a30000^b1500b#Vi?t#895.9 223#L204K#Leng keng Noel#Truyn thiu nhi#Nguyn Th Kim Ho#^aH.#^aPh n#2016# ^a115tr. : tranh v^b20cm#T sch Thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#360793 #VH#Nguyn Th Kim Ho## 00982000000000337000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010012000640020052000760030036001280070050001640050 01400214005000800228005000800236008000500244009000900249010000500258011001500263 01500620027802102570034002000100059702000100060701300070061701600030062401900090 0627020000800636#VV16.05033#360794#VV16.05034#^a66000^b1500b#Vi?t#302.346#K600N #King, Larry#K nng ni chuyn vi mi ngi mi ni, mi lc#B quyt thnh cng trong giao tip#Larry King, Bill Gilbert ; Dch: Thu H, Hu Chi#Gilbert, Bill#Thu H#Hu Chi#^aH.#^aPh n#2015#^a278tr.^b20cm#Tn sch nguyn bn: How to talk to anyone, anytime, anywhere#Cung cp nhng k nng giao tip x hi v giao tip trong cng vic nhiu hon cnh nh: Lm quen, bt chuyn vi ngi l, duy tr cuc tr chuyn, to ti, lng nghe, trnh nhng hnh vi sai lm trong tr chuyn, lch s ri khi cuc tr chuyn...#Giao tip#Hi thoi#360794 #XH#Dch Anh#K nng## 00515000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810008000600010018000680020022000860030016001080070018001240080 00500142009000900147010000500156011001500161015003400176020001700210020001200227 013000700239016000300246#VV16.05035#360795#VV16.05036#^a79000^b1500b#Vi?t#895.9 2234#NG558-O#Sng Nguyt Minh#Ngi bn sng Chu#Tp truyn ngn#Sng Nguy t Minh#^aH.#^aPh n#2016#^a310tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Nguyn Ngc Sn#Vn h c hin i#Truyn ngn#360795#VH## 00710000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010009000640020034000730070026001070080005001330090 00900138010000500147011001500152020001800167016000300185019000500188021018900193 005001000382013000700392020000800399020001300407#360796#VV16.05037#VV16.05038#^a 43000^b2000b#Vi?t#332.024#C514#Ngn Thu#Cuc i tr 99% ph thuc vo b#Ngn Thu ; Thu Linh dch#^aH.#^aPh n#2016#^a191tr.^b21cm#Ti chnh c nhn#XH#Dc h#Trnh by vai tr quan trng ca ngi cha trong vn gio dc tin bc cho con ci ngay t khi cn nh nhm gip tr c k nng sng tt, giu kinh nghim v bit cch qun l ti chnh#Thu Linh#360796#Dy tr#K nng sng## 00738000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010010000640020060000740070032001340080005001660090 00900171010000500180011002900185020001800214016000300232019000500235021012600240 005001500366020001800381020001700399020001300416013000700429#VV16.05040#VV16.050 39#360797#^a99000^b2000b#Vi?t#332.024#B300M#Dennis Ng#B mt v tin: Nhng i u trng hc khng bao gi dy bn#Dennis Ng ; Triu Thu Hng dch#^aH.#^aPh n #2015#^a294tr. : bng, s ^b21cm#Ti chnh c nhn#XH#Dch#Cung cp nhng kinh nghim b ch v cc chin lc thit thc v qun l ti chnh c nhn, u t kinh doanh v lm giu...#Triu Thu Hng#Qun l ti chnh#u t ti chnh#K nng sng#360797## 00724000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010012000660020024000780030029001020070034001310080 00500165009000900170010000500179011002100184020001800205016000300223019001100226 021015500237005001500392020002000407013000700427#360798#VV16.05042#VV16.05041#^a 75000^b2000b#Vi?t#332.02401#B300M#Arfeen Khan#B mt t duy triu ph#Giu c n h quy lut hp dn#Arfeen Khan ; Triu Thu Hng dch#^aH.#^aPh n#2015#^a237tr . : nh^b21cm#Ti chnh c nhn#XH#Dch n #Cung cp nhng b quyt c o gi p bn hiu v lp trnh li k hoch ti chnh trong sut cuc i t c mc ch tr thnh nh triu ph giu c#Triu Thu Hng#B quyt thnh cng#3607 98## 00711000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540010021000610020053000820030062001350070021001970080 00500218009000900223010000500232011002900237020001000266016000300276021013900279 020002000418013000700438#VV16.05046#360800#VV16.05045#^a60000^b3000b#Vi?t#428#C H311C#Victoria Qunh Giang#9 chin lc hc ting Anh thnh cng cho ngi Vit# V s thnh cng ca ngi Vit trong mi trng ton cu ho#Victoria Qunh Gia ng#^aH.#^aPh n#2016#^a203tr. : bng, s ^b23cm#Ting Anh#XH#Gii thiu 9 chi n lc hc ting Anh u vit cho ngi Vit nhm t ti nhng t cht tt t hc s thnh cng trong vic hc ngoi ng#B quyt thnh cng#360800## 00908000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820012000491810007000610010012000680020121000800070012002010080005002130090 00900218010000500227011003000232020002000262016000300282021031200285020002100597 020001700618013000700635#VV16.05047#360801#VV16.05048#^a90000^b500b#Vi?t#306.09 59767#PH110T#Bi Th Ho#Pht trin bn vng vi vic gi gn gi tr truyn th ng cc dn tc thiu s bn a k Nng trong giai on hin nay#Bi Th Ho#^a H.#^aPh n#2015#^a303tr., 29tr. nh mu^b21cm#Pht trin bn vng#XH#Nghin cu mt cch h thng, ton din nhng vn v mi quan h gia pht trin bn v ng vi vic gi gn gi tr truyn thng cc dn tc thiu s. Thc trng, phn g hng v gii php pht trin bn vng vi vic gi gn gi tr truyn thng c c dn tc thiu s bn a k Nng trong giai on hin nay#Vn ho truyn th ng#Dn tc thiu s#360801## 00889000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010012000640020021000760070012000970080005001090090 03200114010000500146011001500151020000800166016000300174021039000177020003200567 012001700599013000700616#360802#VV16.05050#VV16.05049#^a99000^b3000b#Vi?t#959.7 03#455K#Chng Thu#ng Kinh ngha thc#Chng Thu#^aH.#^aHng c ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a358tr.^b21cm#Lch s#XH#Trnh by s ra i v qu trnh hot ng ca phong tro ng Kinh ngha thc, tnh hnh phong tro ng Kinh ngha t hc cc a phng, v tr ca ng Kinh ngha thc trong phong tro u tranh gii phng dn tc u th k XX, ngha lch s ca ng Kinh ngha thc. S lc vi nhn vt tiu biu ca ng Kinh ngha thc v tuyn chn mt s tc ph m vn th ng Kinh ngha thc#Phong tro ng Kinh Ngha Thc#Gc nhn s Vit #360802## 01044000000000325000450000100120000000200230001200300810003500500160011600500180 01320070054001500080005002040090032002090100005002410110015002460150048002610820 00600309016000300315013000700318014001700325026001100342026001100353026000700364 18100060037101900050037701900080038202000110039002000070040102000080040802103020 0416#Ariely, Dan#L phi ca phi l tr#Li ch bt ng ca vic ph b nhng qu y tc logic trong cng vic v cuc sng#Trn Quang Hng#o Th Hng Lan#Dan A riely ; Dch: Trn Quang Hng, o Th Hng Lan#^aH.#^aHng c ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a410tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The upside of irrationality#153.4# XH#360803#^a109000^b3000b#VV16.05052#VV16.05051#360803#L200P#Vi?t#Dch M#Tm l hc#T duy#Hnh vi#Tp trung mt s trng hp th v, ph b nhng quy tc lo gic nhn thc nhm khm ph su sc nhng hnh vi kinh t ca con ngi chu nh hng bi nhng tc ng phi l v nhng chun mc x hi thc s thc y hnh vi con ngi trong mi trng lm vic v cch hnh s trong mi quan h ring t## 00544000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010013000640020020000770070013000970080005001100090 01100115010000500126011002600131020001900157016000300176021009600179020000800275 013000700283#VV16.05053#VV16.05054#360804#^a29000^b2000b#Vi?t#636.518#K600T#Ngu yn Hong#K thut nui g #Nguyn Hong#^aH.#^aHng c#2015#^a127tr. : minh ho^b21cm#K thut chn nui#KT#Tm hiu chung v th chi g chi, cc ging g chi, k thut nui v cch hun luyn g chi#G chi#360804## 00760000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810008000560010020000640020039000840070049001230080010001720090 01800182010000500200011003200205020000400237016000300241021015200244020000800396 020002200404020001700426013000700443005002000450#VV16.05056#VV16.05055#360805#^a 50000^b1000b#Vi?t#418.4#GI-108T#Nguyn Th Hng Nam#Gio trnh phng php dy c vn bn#Nguyn Th Hng Nam (ch.b.), Dng Th Hng Hiu#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^aV, 194tr. : bng, s ^b24cm#c#XH#Khi qut cc loi vn bn v hot ng c vn bn; cch ging dy c vn bn trong trng ph thng; mt s bin php hng dn hc sinh c vn bn#Vn bn#Phng php ging dy#Trn g ph thng#360805#Dng Th Hng Hiu## 00834000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810008000570010014000650020036000790070041001150220004001560050 02000160004001800180008001000198009001800208010000500226011002600231021020300257 020001600460020000900476020001100485013000700496016000300503005001400506#360806# VV16.05057#VV16.05058#^a60000^b500b#Vi?t#628.162#GI-108T#L Hong Vit#Gio tr nh k thut x l nc thi#B.s.: L Hong Vit, Nguyn V Chu Ngn#T.2#Nguyn V Chu Ngn#Ti bn ln th 1#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a662tr. : minh ho^b24cm#Trnh by cu to, c ch hot ng, cch thit k v vn hnh cc qui trnh x l sinh hc, cc cng on x l ho hc v cc loi hnh x l bng c c qu trnh t nhin trong k thut x l nc thi#X l nc thi#K thut#Gi o trnh#360806#GT#L Hong Vit## 00751000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560010014000620020025000760070019001010080005001200090 01900125010000500144011001500149020002000164020002000184016000300204021022600207 012002300433020001000456013000700466#VV16.05060#VV16.05059#360807#^a85000^b5000 b#Vi?t#158.1#H309#L Quang Vim#Hiu i sng tt hn#L Quang Vim b.s.#^aH .#^aCng an nhn dn#2016#^a355tr.^b19cm#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng #XH#Tng hp nhng kinh nghim, bi hc hay, li khuyn b ch mi ngi suy ngm v cuc i, cuc sng, ci tt, ci xu trong x hi xa v nay Vit Nam v th gii nhm t rt ra bi hc b ch cho cuc sng ca bn thn#Cng c c ng suy ngh#Cuc sng#360807## 00920000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820011000421810007000530020032000600070033000920080005001250090019001300100 00500149011001500154020001400169020001800183016000300201021036000204005001000564 005000900574005000900583005001000592005000900602013000700611#VV16.05062#VV16.050 61#360808#^b1400b#Vi?t#364.109597#TH205D#Theo du chn cnh st iu tra#c C ng, Vn Vnh, Anh Qun...#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a351tr.^b21cm#T nn x hi#Phng s iu tra#XH#Tp hp mt s bi vit phng s iu tra v cc v n c cnh st iu tra ph n thnh cng nhm ca ngi tinh thn lm vic khn g mt mi ca cc chin s cng an nhm em li cuc sng bnh yn cho ngi dn ng thi trang b thm tri thc v phng thc, th on hot ng ca cc lo i ti phm, t bit cch phng trnh cho bn thn v gia nh#c Cng#Vn V nh#Anh Qun#inh Hin#nh Xun#360808## 00855000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820009000421810006000510010015000570020019000720070037000910080005001280090 01900133010000500152011002100157020001700178020000700195016000300202019001000205 021023700215005001600452004001800468020002500486020002300511013000700534#VV16.05 064#VV16.05063#360809#^b1400b#Vi?t#959.7041#455D#Navarre, Henri#ng Dng hp hi#Henri Navarre ; Phan Thanh Ton dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a479tr. : nh^b21cm#Lch s hin i#Hi k#XH#Dch Php#Hi k ca mt danh tng bi tr n - tng t lnh Qun i Php ti ng Dng Henri Navarre vit v s tht th , thua trn ca qun i Php trc qun i nhn dn Vit Nam trong chin dch in Bin Ph v cuc chin tranh ng Dng#Phan Thanh Ton#Ti bn ln th 1#C hin dch in Bin Ph#Chin tranh ng Dng#360809## 00819000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820009000421810006000510010016000570020018000730070016000910080005001070090 01900112010000500131011002600136020000800162016000300170021030400173020002100477 004001800498020001800516013000700534#VV16.05066#VV16.05065#360810#^b1400b#Vi?t#9 59.7043#B308#Nguyn c Hng#Bit ng Si Gn#Nguyn c Hng#^aH.#^aCng an n hn dn#2015#^a287tr. : minh ho^b21cm#Lch s#XH#Ghi li nhng hi c ca tc g i v mt giai on ho hng ca lc lng Bit ng Si Gn - Gia nh; ng th i khc ho hnh nh oai hng, chin cng chi li v c s hy sinh cao c ca c c chin s bit ng qun mnh v s nghip ginh c lp t do T quc trong c uc tin cng Tt Mu Thn (1968)#Khng chin chng M#Ti bn ln th 2#Bit ng Si Gn#360810## 00459000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820011000421810007000530010007000600020016000670030012000830070007000950080 00500102009001900107010000500126011001500131020001700146020001200163016000300175 004000800178013000700186#VV16.05067#360811#VV16.05068#^b1400b#Vi?t#895.922334#S4 31-O#L Lu#Sng y sng#Tiu thuyt#L Lu#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a31 9tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Ti bn#360811## 00920000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820011000421810007000530020019000600070041000790080005001200090019001250100 00500144011001500149020001400164020001800178016000300196021035700199005001500556 005001100571005001000582005001000592005000900602013000700611#VV16.05070#VV16.050 69#360812#^b1400b#Vi?t#364.109597#KH110V#Kht vng bnh yn#o Trung Hiu, Ngc Thin, Ngc Trm...#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a399tr.^b21cm#T nn x hi#P hng s iu tra#XH#Tp hp mt s bi vit phng s iu tra v cc v n ti p hm c cnh st ph n thnh cng nhm ca ngi tinh thn lm vic khng mt m i ca cc chin s cng an nhm em li cuc sng bnh yn cho ngi dn ng th i trang b thm tri thc v phng thc, th on hot ng ca cc loi ti ph m, t bit cch phng trnh cho bn thn v gia nh#o Trung Hiu#Ngc Thi n#Ngc Trm#c Cng#Anh Hiu#360812## 00479000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820011000411810006000520010015000580020026000730030020000990070015001190080 00500134009001900139010000500158011001500163020001700178020002000195016000300215 013000700218#VV16.05071#VV16.05072#360813#^b500b#Vi?t#895.922334#K600N#Trn Th Thng#K nguyn ca Nguyn Tri#Tiu thuyt lch s#Trn Th Thng#^aH.#^aCng a n nhn dn#2015#^a487tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt lch s#VH#360813## 01048000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820009000411810006000500020075000560070056001310080005001870090019001920100 00500211011001500216020002100231016000300252021037900255005001400634005001700648 005001200665005002000677005001400697020000900711020000700720013000700727#VV16.05 073#360814#VV16.05074#^b300b#Vi?t#335.4346#T550T#T tng H Ch Minh v xy dn g x hi mi - Gi tr l lun v thc tin#Phm Ngc Anh (ch.b.), inh Quang Th nh, Phng Thanh...#^aH.#^aCng an nhn dn#2016#^a471tr.^b21cm#T tng H Ch Minh#XH#Tp hp 30 tham lun trnh by v t tng H Ch Minh v xy dng x h i mi gm: Quan im tnh tt yu, mc tiu xy dng x hi mi; cc quy lut n i ti ca x hi mi; cc lnh vc cn xy dng nh xy dng ch chnh tr, pht trin kinh t, nng cao i sng nhn dn; xy dng vn ho, o c, con n gi mi; cc ng lc v iu kin m bo xy dng x hi mi...#Phm Ngc Anh #inh Quang Thnh#Phng Thanh#Dng Th Thu Dung#Trn Hoi Nam#Xy dng#X hi# 360814## 00624000000000265000450000100160000000200210001600300130003700700160005000800050 00660090019000710100005000900110021000950820012001160160003001280130007001310140 00800138026001100146026001100157026000700168181000600175019000500181020001700186 020000300203021015200206#ng Vng Hng#Vn ngh s ti danh#K chn dung#ng Vng Hng#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a383tr. : nh^b21cm#895.9228403#VH#3608 15#^b1400b#VV16.05076#VV16.05075#360815#V115N#Vi?t#Vn hc hin i#K#Tuyn ch n cc bi vit chn dung v mt s nh vn, ngh s ni ting ca Vit Nam: Nh vn Trn Vn Phc, nh vn Nguyn nh Thi, nh th Huy Cn...## 00491000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820010000421810006000520010014000580020011000720070033000830050013001160080 00500129009001900134010000500153011001500158020001600173020001200189013000700201 016000300208019001400211#VV16.05077#VV16.05078#360816#^b1400b#Vi?t#894.54132#B11 2A#Kivi, Aleksis#By anh em#Aleksis Kivi ; Bi Vit Hoa dch#Bi Vit Hoa#^aH.#^ aCng an nhn dn#2015#^a510tr.^b21cm#Vn hc cn i#Tiu thuyt#360816#VH#Dch Phn Lan## 00478000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820011000421810007000530010012000600020017000720070012000890080005001010090 01900106010000500125011001500130015003200145020001700177020002000194013000700214 016000300221#VV16.05080#VV16.05079#360817#^b1400b#Vi?t#895.922334#NG558B#Nguyn Hng#Ngi Bnh Xuyn#Nguyn Hng#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a607tr.^b21cm#T n tht tc gi: Mc ng Thn#Vn hc hin i#Tiu thuyt lch s#360817#VH## 00906000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820013000421810007000550010012000620020116000740030015001900070028002050050 01500233008000500248009001900253010000500272011002200277021023300299020000900532 020002100541020001500562013000700577016000300584020001700587#VV16.05081#360818#V V16.05082#^b1400b#Vi?t#363.37709597#QU105L#o Hu Dn#Qun l nh nc v phng chy v cha chy ca lc lng cnh st phng chy v cha chy trong giai o n hin nay#Sch tham kho#o Hu Dn, Hong Ngc Hi#Hong Ngc Hi#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a199tr. : bng^b21cm#Trnh by v hiu lc qun l nh nc t rong lnh vc phng chy v cha chy nc ta giai on hin nay: Nhn thc c bn; c im, tnh hnh, thc trng vic bo m hiu lc qun l; d bo tnh hnh v a ra mt s gii php#Cnh st#Phng chy cha chy#Sch tham kho#36 0818#XH#Qun l nh nc## 00444000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820010000421810006000520010018000580020027000760070018001030080005001210090 01900126010000500145011001500150020001700165020001000182013000700192016000300199 #VV16.05084#VV16.05083#360819#^b1400b#Vi?t#895.92234#C107S#Trnh Thanh Nhang#Cn h st khu vc k chuyn#Trnh Thanh Nhang#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a255tr.^ b21cm#Vn hc hin i#Truyn k#360819#VH## 00538000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820008000421810007000500010015000570020021000720030012000930070039001050050 01700144008000500161009001900166010000500185011001500190020001700205020001200222 013000700234016000300241019001600244#VV16.05085#360820#VV16.05086#^b1400b#Vi?t#8 95.136#TR103C#Dng Hin Hu#Tri c nhi nh Ty#Tiu thuyt#Dng Hin Hu ; N guyn Hi Honh dch#Nguyn Hi Honh#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a486tr.^b21c m#Vn hc hin i#Tiu thuyt#360820#VH#Dch Trung Quc## 00448000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520010010000580020017000680030016000850070010001010080 00500111009001900116010000500135011001500140020001700155020001200172013000700184 016000300191#VV16.05088#360821#VV16.05087#^b1400b#Vi?t#895.92234#C514T#L Tri K #Cuc tnh th k#Tp truyn ngn#L Tri K#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a271tr .^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#360821#VH## 01177000000000361000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820011000421810006000530020054000590070082001130050015001950050014002100050 01800224005001700242005001500259005001900274005002300293005002000316008000500336 00900190034101000050036001100150036502103710038002000170075102000210076802000080 0789020000800797013000700805016000300812#VV16.05090#VV16.05089#360822#^b1400b#Vi ?t#363.209597#C455A#Cng an nhn dn hc tp, thc hin 6 iu Bc H dy#Trn i Quang, Bi Quang Bn, Nguyn Trng Phc... ; B.s.: Trnh Th Kiu Anh...#Trn i Quang#Bi Quang Bn#Nguyn Trng Phc#Trn Minh Trng#Bi nh Phong#Trnh Th Kiu Anh#Nguyn Th Thanh Huyn#Phm Th Thanh Loan#^aH.#^aCng an nhn dn #2015#^a511tr.^b21cm#Tp hp bi vit ca cc ng ch lnh o, cng an cc n v, a phng, cc nh khoa hc... th hin lng trn trng i vi li hun t h ca Bc H cho lc lng Cng an nhn dn, s cn thit xy dng lc lng tr ong sch vng mnh, tm ra hn ch, thiu st khc phc ng thi pht huy th nh tch t c trong thi ua hc tp, thc hin 6 iu Bc H dy#Cng an nhn dn#T tng H Ch Minh#Li dy#Hc tp#360822#XH## 00744000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530010013000590020033000720070031001050080005001360090 01900141010000500160011001500165021020900180020001000389020001200399013000700411 016000300418019000800421020001300429005001200442#VV16.05091#360823#VV16.05092#^b 1400b#Vi?t#973.931092#B557S#Unger, Craig#Bc sp ca chnh quyn Bush#Craig Unger ; Daivietbook dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2016#^a655tr.^b21cm#Nhng thng tin da trn phng vn, ti liu ca chnh ph, iu tra, bi bo... v chnh q uyn thi tng thng Bush trong cuc chin tranh Irag cng nh cc kha cnh kh c trong chnh sch iu hnh t nc#Chnh tr#Chnh quyn#360823#XH#Dch M#Bu sh, George#Daivietbook## 00450000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810007000610010016000680020026000840080005001100090019001150100 00500134011002100139020001700160020001200177020000900189013000700198016000300205 #VV16.05094#VV16.05093#360824#^a230000^b500b#Vi?t#895.922332#NG527#Nguyn nh Lp#Nguyn nh Lp tuyn tp#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a688tr. : nh^b24cm #Vn hc hin i#Tiu thuyt#Bi vit#360824#VH## 00847000000000313000450000100130000000200440001300500170005700700360007400800050 01100090019001150100005001340110021001390150061001600820012002210160003002330130 00700236014000800243026001100251026001100262026000700273181000600280019000500286 019000800291020000400299020001900303020000800322020001000330021019300340#Weiner, Time#Lch s ca CIA - Di sn trong ng tro tn#Nguyn Vn Quang#Time Weiner ; Nguyn Vn Quang dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2015#^a798tr. : nh^b24cm#Tn sc h ting Anh: Legacy of ashes : The history of the CIA#327.1273009#XH#360825#^b14 00b#VV16.05096#VV16.05095#360825#L302S#Vi?t#Dch M#CIA#Hot ng tnh bo#Lch s#1945-2007#Cung cp thng tin tng hp, chi tit v CIA, m t vic thu thp, phn tch t chc v hot ng, c cu qun l, chu trch nhim, ch huy, gim st... qua cc giai on t nm 1945 n 2007## 01140000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520020116000580070077001740050017002510050019002680050 02200287005002100309005001700330008000500347009001400352010000500366011002200371 01500250039302103370041802000270075502000150078202000070079701300070080401600030 0811#360826#VV16.05098#VV16.05097#^b1300b#Vi?t#382.91597#T121D#Tn dng u i t rong hip nh thng mi t do Asean - c - Niu Diln y mnh xut khu hn g ho ca Vit Nam#B.s.: Phm Nguyn Minh, Phng Th Vn Kiu (ch.b.), Nguyn Th Hong Thu...#Phm Nguyn Minh#Phng Th Vn Kiu#Nguyn Th Hong Thu#Nguyn Th Qunh Vn#Nguyn Qunh Anh#^aH.#^aCng thng#2015#^a239tr. : bng^b24cm#T TS ghi: B Cng thng#Trnh by tng quan v Hip nh Thng mi T do Asean - c - Niu Di Ln (AANZFTA), kinh nghim ca mt s quc gia Asean trong tn dng u i AANZFTA, thc trng xut khu hng ho ca Vit Nam v tn dng u i A ANZFTA; nh hng, gii php, mt s thng tin lu khi kinh doanh, xut khu hng ho Vit Nam sang c v Niu Di Ln#Hip nh thng mi t do#Xut nhp kh u#u i#360826#XH## 01024000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820008000421810007000500020104000570070051001610050014002120050010002260050 01600236005001900252005001500271008000500286009001400291010000500305011002200310 01500540033202102660038602000110065202000150066302000100067801300070068801600030 0695#VV16.05100#VV16.05099#360827#^b1300b#Vi?t#382.095#PH110T#Pht trin cc th trng khu vc chu - Thi Bnh Dng thi k 2015 - 2020, nh hng n nm 2030#B.s.: L Hong Oanh, L An Hi, Nguyn Duy Kin...#L Hong Oanh#L An Hi #Nguyn Duy Kin#Hong Thanh Phng#Phm Ch Cng#^aH.#^aCng thng#2015#^a220 tr. : bng^b24cm#TTS ghi: B Cng thng. V chu - Thi Bnh Dng#Trnh by thc trng pht trin th trng khu vc chu - Thi Bnh Dng; nh hng, gii php pht trin th trng thi k 2015-2020, tm nhn n nm 2030; mt s th trng trng im trong pht trin xut khu ca Vit Nam: Nht Bn, Hn Qu c, Campuchia...#Th trng#Xut nhp khu#2015-2020#360827#XH## 00689000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510020061000570080005001180090014001230100005001370110 02500142015005700167021018400224020002200408020000700430013000700437016000300444 #360828#VV16.05102#VV16.05101#^b1000b#Vi?t#382.3094#S450T#S tay tng quan chnh sch thng mi ca Lin minh chu u#^aH.#^aCng thng#2015#^a53tr. : minh ho ^b23cm#D n h tr chnh sch thng mi v u t ca chu u#Gii thiu chn h sch thng mi chung ca Lin minh chu u, cung cp mt s im ni bt tron g chnh sch i vi mt s ngnh nh dt may, ho cht, cng ngh thng tin, d ch v...#Chnh sch thng mi#S tay#360828#XH## 00728000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820004000511810007000550010015000620020039000770070020001160080005001360090 01800141010000500159011002200164021026100186020000900447020000800456013000700464 016000300471#VV16.05104#VV16.05103#360829#^a125000^b1000b#Vi?t#370#QU105# Th i Phng#Quan im gio dc v hc tp hin i# Thi Phng b.s.#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a406tr. : bng^b21cm#Trnh by t tng v nhng kinh nghim c i cch gio dc thc tin gip ngi c nh hng phng php gio dc ph h p, tm ra phng php hc tp thch hp thng qua ni dung 4 chng: Hc hiu bit, hc cch lm vic, hc cch hp tc v hc lm ngi#Gio dc#Hc tp#360 829#XH## 00683000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810007000590010011000660020029000770070010001060080005001160090 04100121010000500162011001500167021022200182020000800404020000700412013000700419 016000300426#VV16.05106#VV16.05105#360830#^a79000^b1500b#Vi?t#330.9597#KH455C#P han, Alan#Khng c ba n no min ph#Alan Phan#^aH.#^aVn ho dn tc ; Cng t y Sch Thi H#2016#^a306tr.^b21cm#Trnh by quan im ca tc gi v kinh t - x hi, th trng, li nhun, u t, lm giu ti Vit Nam trong thi k hin nay qua 4 phn: Cn bn o c, vn nn kinh t - x hi, t duy v gii php, gc nh bnh yn#Kinh t#X hi#360830#XH## 00892000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820011000421810008000530020059000610070054001200050015001740050012001890050 01600201005001400217005001600231008000500247009001400252010000500266011002600271 015006300297021018200360020001100542020001500553013000700568016000300575#VV16.05 107#360831#VV16.05108#^b1300b#Vi?t#382.095357#GI-462T#Gii thiu th trng cc Tiu vng quc -rp thng nht#B.s.: Trn Quang Huy, L Thi Ho, Nguyn Phc Nam...#Trn Quang Huy#L Thi Ho#Nguyn Phc Nam#L Hng Quang#Phm Xun Trang# ^aH.#^aCng thng#2015#^a191tr. : minh ho^b21cm#TTS ghi: B Cng thng. V T h trng chu Phi, Ty , Nam #Trnh by v th trng cc Tiu vng quc -r p thng nht: Tng quan chung, chnh sch thng mi, hot ng ngoi thng, q uan h i vi Vit Nam, mt s lu trong kinh doanh#Th trng#Xut nhp khu #360831#XH## 01002000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820012000411810006000530010013000590020023000720220004000950220010000990040 01500109008000500124009002100129010000500150011003100155021038800186020002300574 02000140059702000140061102000180062502000100064301300070065301600030066000500130 0663#360832#VV16.05109#VV16.05110#^b500b#Vi?t#324.2597075#L250K#L Kh Phiu#L Kh Phiu tuyn tp#T.1#1976-1998#X.b. ln th 2#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015# ^a808tr. : nh chn dung^b22cm#Gii thiu cc bi ni, bi vit trong giai on t nm 1976 n nm 1998 ca Thng tng, Tng B th ng L Kh Phiu v vai tr lnh o ca ng trong thng li ca cuc khng chin chng M ca dn tc ta, v nguyn tc ng lnh o qun i, cng tc ng, vic chnh n t chc ng, k lut ng... v mt s vn v kinh t, chnh tr, x hi ca Vit Na m trong thi k #ng Cng sn Vit Nam#Cng tc ng#Xy dng ng#Cng tc t tng#Tuyn tp#360832#XH#L Kh Phiu## 01110000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820012000411810006000530010013000590020023000720220010000950220004001050040 01500109008000500124009002100129010000500150011003100155021047600186020002300662 02000140068502000140069902000180071302000100073101600030074102000080074401300070 0752005001300759#VV16.05111#VV16.05112#360833#^b500b#Vi?t#324.2597075#L250K#L K h Phiu#L Kh Phiu tuyn tp#1999-2010#T.2#X.b. ln th 2#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2015#^a903tr. : nh chn dung^b22cm#Gii thiu cc bi ni, bi vit tron g giai on t nm 1999 n nm 2010 ca Thng tng, Tng B th ng L Kh P hiu v vai tr lnh o ca ng trong ng li chnh tr, kinh t, t tng, vn ho, ngoi giao, ph bnh chnh n ng, gio dc l tng cch mng... v nhng trang vit su sc ngi ca cc ng ch lnh o ng, Nh nc, cc tng lnh tiu biu ca qun i ta qua cc thi k nh: Tng B th Trn Ph, H Hu y Tp, Nguyn Vn C, L Hng Phong...#ng Cng sn Vit Nam#Cng tc ng#Xy dng ng#Cng tc t tng#Tuyn tp#XH#Lch s#360833#L Kh Phiu## 00923000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820008000421810006000500020023000560070045000790050015001240050014001390050 01100153005001600164005000800180008000500188009002100193010000500214011002600219 015007300245021026000318020000900578013000700587016000300594020001200597#VV16.05 114#VV16.05113#360834#^b1000b#Vi?t#959.704#B101H#Bc H vi Thi Nguyn#V Nguy n Gip, Vn Tin Dng, Hong Tng...#V Nguyn Gip#Vn Tin Dng#Hong Tng#Ho ng Minh Tho#Vn To#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a703tr., 37tr. nh^b24cm#T TS ghi: Tnh u - Hi ng nhn dn - U ban nhn dn tnh Thi Nguyn#Gii thi u nhng bi vit ca cc ng ch lnh o ng v Nh nc, cc nh khoa hc v nhng nm thng ch tch H Ch Minh sng, lm vic Thi Nguyn cng nh tnh cm su nng ca Ngi vi Thi Nguyn, ca ng bo cc dn tc a phng i vi Ngi#Bi vit#360834#XH#H Ch Minh## 00869000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820009000421810006000510010015000570020063000720070034001350050018001690080 00500187009002100192010000500213011002200218021034700240020001800587013000700605 016000300612#VV16.05116#VV16.05115#360835#^b1000b#Vi?t#370.9597#C103C#Nghim n h V#Ci cch gio dc: Mt s vn chung v thc tin Vit Nam#Nghim nh V, Phm Nht Tin#Phm Nht Tin#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a352tr. : bng^b24cm#Nghin cu v vn ci cch gio dc: Cc nh hng ton cu tr ong th k XXI, tin trnh ci cch ca mt s nc trn th gii, rt ra kinh n ghim, bi hc cho Vit Nam. Tm hiu v qu trnh ci cch gio dc Vit Nam, ng li pht trin gio dc ca ng, mt s vn l lun v t chc thc h in i mi gio dc cn bn, ton din#Ci cch gio dc#360835#XH## 00741000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010018000650020038000830070018001210080005001390090 01900144010000500163011003100168021018800199020000900387020001400396020002100410 013000700431016000300438020002200441#360836#VV16.05118#VV16.05117#^a118000^b500 b#Vi?t#515.7246#C460S#Nguyn Don Phc#C s l thuyt iu khin tuyn tnh#Ng uyn Don Phc#^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a453tr. : hnh v, bng^b24cm#Tm hiu l thuyt iu khin tuyn tnh. Trnh by cc bc thc hin bi ton iu khin lin tc trong min phc, iu khin lin tc trong min thi gian, iu khin h thng lin tc#Ton hc#H tuyn tnh#L thuyt iu khin#360836#TN#Ph ng php phn tch## 01056000000000337000450000201040000000500160010400500160012000500120013600500160 01480050015001640070049001790080005002280090021002330100005002540110015002590150 07200274082001100346016000300357013000700360014000800367026000700375026001100382 02600110039318100060040401900050041002000090041502000180042402000090044202000200 0451021024700471#u tranh ph phn cc quan im sai tri, th ch, gi vng t rn a t tng ca ng trong qun i#Trn Hoi Trung#inh Quang Tun#V Nh Khi#Bi Quang Cng#Ng nh Phim#Trn Hoi Trung, inh Quang Tun, V Nh Kh i...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a631tr.^b21cm#TTS ghi: Tng cc Chnh tr qun i nhn dn Vit Nam. Cc Tuyn hun#355.109597#XH#360837#^b3500b#360837#V V16.05119#VV16.05120#125T#Vi?t#Qun i#Cng tc t tng#Bi vit#Quan im ch nh tr#Tp hp nhng bi vit v u tranh ph phn cc quan im sai tri, th ch, bo v ch ngha Mc - Lnin, t tng H Ch Minh, ng li quan im c a ng v u tranh chng quan im i "phi chnh tr ho" qun i, bo v ch nh tr ni b## 00972000000000325000450000200710000000500140007100500160008500500150010100500200 01160050016001360070058001520080005002100090021002150100005002360110015002410820 00700256016000300263013000700266014001600273026001100289026000700300181000600307 01900050031302000160031802000180033402000160035202000200036802000090038802102490 0397#Mt s nghin cu v khoa hc x hi v nhn vn trong thi k i mi#Trn c Chm#Nguyn Th Hin#Nguyn Cao Sn#Nguyn Th Minh Hu#Nguyn Khc Sm#Tr n c Chm (ch.b.), Nguyn Th Hin, Nguyn Cao Sn...#^aH.#^aChnh tr Quc gia #2015#^a494tr.^b21cm#300.72#XH#360838#^a110000^b300b#VV16.05121#360838#M458S#Vi ?t#Khoa hc x hi#Khoa hc nhn vn#Thi k i mi#Nghin cu khoa hc#Bi vi t#Tp hp mt s bi vit ca cc ging vin, nh khoa hc Hc vin An ninh nh n dn nghin cu v khoa hc x hi v nhn vn trong nhng nm gn y c ng trn cc tp ch khoa hc trong nc v l lun v thc tin trong qu tr nh i mi## 00821000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820010000421810006000520010016000580020056000740070016001300080005001460090 02100151010000500172011002200177021029300199020001200492020001100504020000800515 020001000523013000700533016000300540#VV16.05123#VV16.05122#360839#^b1000b#Vi?t#3 38.76163#C455T#Phm Quc Doanh#Cng ty nng, lm nghip - 25 nm i mi (1988 - 2013)#Phm Quc Doanh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a283tr. : bng^b21cm#Gii thiu c s l lun v thc tin v nng, lm trng quc doanh Vit nam; nn g, lm trng quc doanh 15 nm i mi (1988 - 2003); nng, lm trng quc doa nh sau 10 nm sp xp, i mi v pht trin (2003 - 2013); tip tc sp xp, i mi v pht trin cc cng ty nng, lm nghip#Nng nghip#Lm nghip#Cng ti# 1988-2013#360839#XH## 00857000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820012000491810006000610010018000670020050000850070018001350080005001530090 02100158010000500179011001500184021036300199020001500562020001600577013000700593 016000300600#VV16.05125#VV16.05124#360840#^a70000^b731b#Vi?t#355.0330597#M458S# Nguyn Vnh Thng#Mt s vn v bo v t quc trong thi k mi#Nguyn Vnh Thng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a302tr.^b21cm#Trnh by mt s vn v b o v t quc v mi quan h gia xy dng v bo v t quc Vit Nam x hi ch ngha. Xy dng nn quc phng ton dn vng mnh trong thi k mi. Xy dng q un i nhn dn Vit Nam cc mng trong thi k mi. u tranh phng, chng m mu, th on "din bin ho bnh" ca cc th lc th ch v "t din bin", " t chuyn ho"#Bo v t quc#Thi k i mi#360840#XH## 00817000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820012000491810006000610010015000670020039000820070030001210050014001510080 00500165009002100170010000500191011002200196021027600218020001600494020000800510 020001100518013000700529016000300536#VV16.05127#VV16.05126#360841#^a30000^b531b #Vi?t#394.1209597#V115H#Nguyn Th By#Vn ho m thc qua tc ng ngi Vit#Ng uyn Th By, Phm Lan Oanh#Phm Lan Oanh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a159tr . : bng^b21cm#Trnh by nhng tinh tu v m thc c dn gian th hin qua t c ng. Nhng c sn c sc ca tng vng t, theo tng ma, mang nhng nt c trng ring bit. ng thi, phn tch vn ho n ung trong i sng thng n gy v nhng king k trong n ung ca ngi Vit#Vn ho m thc#Tc ng#Ngi Vit#360841#XH## 00858000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820016000501810006000660020013000720080005000850090021000900100005001110110 01500116021043400131020001000565020001300575020001800588013000700606016000300613 #VV16.05129#VV16.05128#360842#^a36000^b2025b#Vi?t#346.59704302632#L504#Lut t ai#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a248tr.^b21cm#Trnh by ton vn Lut t ai vi cc iu quy nh chung; quy nh v quyn v trch nhim ca nh nc i vi t ai; a gii hnh chnh v iu tra c bn v t ai; quy hoch, k hoch s dng t; giao t, cho thu t, chuyn mc ch s dng t; thu hi t, trng dng t, bi thng, h tr, ti nh c; ng k t ai, cp giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nh v ti sn khc gn lin vi t...#Php lut#Lut t ai#Vn bn php lut#360842#XH## 01002000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820012000491810006000610010016000670020070000830030017001530070016001700040 04100186008000500227009002100232010000500253011001500258021029700273020002300570 02000100059302000150060302000210061802000100063902000170064901300070066601600030 0673#VV16.05130#VV16.05131#360843#^a69000^b731b#Vi?t#324.2597075#561L#Hong c Thnh#ng li tranh th s gip quc t ca ng giai on 1965 - 1975#S ch chuyn kho#Hong c Thnh#Xut bn ln th 2, c sa cha, b sung#^aH.#^aC hnh tr Quc gia#2016#^a267tr.^b21cm#Trnh by nhng yu cu khch quan v ch trng ca ng v tranh th s gip quc t trong khng chin chng M, cu nc. Hot ng tranh th, thnh cng, hn ch v kinh nghim rt ra trong qu t rnh ng lnh o hot ng tranh th s gip quc t trong khng chin chn g M, cu nc#ng Cng sn Vit Nam#ng li#H tr quc t#Khng chin chng M#1965-1975#Sch chuyn kho#360843#XH## 01131000000000349000450000200670000000300150006700500150008200500130009700500130 01100050017001230050021001400050015001610050017001760070088001930080005002810090 02100286010000500307011002200312082001100334016000300345013000700348014001500355 02600110037002600110038102600070039218100060039901900050040502000170041002000140 0427020001500441021032500456#Vn dng mt s ni dung khoa hc chnh tr trong c ng tc cng an#Sch tham kho#Mai Quang Hin#Mai Diu Anh#H Tin Linh#Nguyn V it Hng#Nguyn Th Thu Trang#Nguyn Cao Sn#Nguyn Vit Hng#Mai Quang Hin, Ma i Diu Anh, H Tin Linh... ; Ch.b.: Nguyn Cao Sn, Nguyn Vit Hng#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2016#^a195tr. : bng^b21cm#363.209597#XH#360844#^a70000^b500b#V V16.05133#VV16.05132#360844#V121D#Vi?t#Cng an nhn dn#Chnh tr hc#Sch tham kho#Gm nhiu bi nghin cu, phn tch mt s ni dung trit hc Mc - Lnin, t tng H Ch Minh - c s l lun ca cng tc cng an v vn dng t tng H Ch Minh trong xy dng bn cht cng an nhn dn v cng tc dn vn ng th i xut mt s gii php nhm nng cao hiu qu cng tc ca lc lng cng an nhn dn## 00955000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820015000501810006000650020060000710030034001310080005001650090010001700100 00500180011001400185021035300199020001000552020001200562020001800574020002700592 020001800619013000700637016000300644004001800647#VN16.01513#VN16.01512#360845#^a 16000^b2000b#Vi?t#342.5970702632#L504B#Lut bu c i biu quc hi v i bi u hi ng nhn dn#C hiu lc thi hnh t 01/9/2015#^aH.#^aT php#2016#^a99tr .^b19cm#Gii thiu ton vn lut bu c i biu quc hi v i biu hi ng n hn dn gm nhng qui nh v d kin c cu, thnh phn v phn b i biu, n v bu c, khu vc b phiu, hi ng bu c quc gia, cc t chc ph trch b u c a phng, danh sch c tri, ng c, bu c, b phiu, x l vi phm ph p lut v bu c v iu khon thi hnh#Php lut#Lut bu c#i biu quc hi #i biu hi ng nhn dn#Vn bn php lut#360845#XH#Ti bn ln th 1## 00886000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820015000501810006000650020036000710030035001070040018001420080005001600090 01000165010000500175011001500180021035100195020001000546020003600556020001800592 013000700610016000300617#VN16.01515#360846#VN16.01514#^a21000^b1000b#Vi?t#342.5 970902632#L504T#Lut t chc chnh quyn a phng#C hiu lc thi hnh t 01/0 1/2016#Ti bn ln th 1#^aH.#^aT php#2016#^a150tr.^b19cm#Gii thiu ton vn lut t chc chnh quyn a phng vi 143 iu vi nhng quy nh chung v qui nh c th lin quan ti chnh quyn a phng nng thn, th, hi o, n v hnh chnh - kinh t c bit, hot ng ca chnh quyn a phng, thn h lp, gii th, nhp chia, iu chnh a gii n v hnh chnh cng iu kho n thi hnh#Php lut#Lut t chc chnh quyn a phng#Vn bn php lut#36084 6#XH## 00892000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820016000501810006000660020022000720030035000940040018001290080005001470090 01000152010000500162011001400167021038500181020001000566020002200576020001800598 013000700616016000300623#VN16.01517#VN16.01516#360847#^a15000^b1000b#Vi?t#342.5 9705702632#L504T#Lut t chc Quc hi#C hiu lc thi hnh t 01/01/2016#Ti b n ln th 1#^aH.#^aT php#2016#^a87tr.^b19cm#Gii thiu ton vn lut t chc Q uc hi gm cc quy nh v v tr, chc nng, nhim v, quyn hn ca Quc hi; i biu Quc hi; u ban thng v v Ch tch Quc hi; hi ng dn tc v c c u ban ca Quc hi; k hp Quc hi; Tng Th k Quc hi, Vn phng Quc h i, cc c quan thuc U ban thng v Quc hi v kinh ph hot ng ca Quc h i cng cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut t chc Quc hi#Vn bn php lut #360847#XH## 00786000000000289000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200080 00381810006000460010011000520020026000630070031000890050009001200050009001290040 02900138008000500167009002100172010000500193011002100198021023200219020001700451 020000800468020001000476013000700486016000300493#VN16.01520#360849#^a35000^b700 b#Vi?t#959.704#K250C#Hng Khanh#K chuyn xy lng Bc H#Hng Khanh, Th Long, Dn Hng#Th Long#Dn Hng#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gi a#2016#^a152tr. : nh^b19cm#Gii thiu hai bi vit v qu trnh xy dng Lng B c - mt cng trnh kin trc dn tc, hin i, gin d v trang nghim th hi n tnh cm su sc ca cn b, chin s qun i, cng nhn v nhn dn ta vi C h tch H Ch Minh#Lng H Ch Minh#Lch s#Truyn k#360849#XH## 00749000000000241000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200120 00381810008000500020074000580080005001320090021001370100005001580110014001630210 28500177020000900462020000800471020000700479020001100486013000700497016000300504 #VN16.01521#360850#^a14000^b625b#Vi?t#328.3509597#NGH300Q#Ngh quyt s 102/201 5/QH13 ca Quc hi ban hnh ni quy k hp Quc hi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 016#^a75tr.^b19cm#Gii thiu ngh quyt s 102/2015/QH13 ngy 24-11-2015 Quc h i nc CHXHCN Vit Nam kho XI k hp th 2 v vic ban hnh Ni quy k hp Quc hi v cc quy nh trong Ni quy v vic chun b k hp; phin hp, cuc hp ti k hp Quc hi; quyt nh vn quan trng ca t nc#Quc hi#Ni qui# K hp#Ngh quyt#360850#XH## 00992000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820015000501810006000650010012000710020077000830070028001600050015001880080 00500203009002100208010000500229011001500234021035100249020001000600020001200610 020001800622020002700640020001300667013000700680016000300687#VN16.01523#VN16.015 22#360851#^a26000^b1000b#Vi?t#342.5970702638#H428#V Cng Dao#Hi - p v bu c i biu Quc hi v i biu Hi ng nhn dn nm 2015#V Cng Dao, ng M inh Tun#ng Minh Tun#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a139tr.^b19cm#Gm nhng cu hi p v bu c i biu Quc hi v i biu Hi ng nhn dn nm 2015: cc vn chung v bu c; hi ng bu c quc gia v cc t chc ph trch b u c a phng; c tri; ng c; hip thng, gii thiu ngi ng c; tuyn t ruyn, vn ng bu c; bu c, b phiu; quy nh mt s tnh hung ny sinh tr ong qu trnh bu c#Php lut#Lut bu c#i biu quc hi#i biu hi ng n hn dn#Sch hi p#360851#XH## 01232000000000361000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820015000431810006000580020106000640070053001700050016002230050015002390050 01500254005002200269005002000291008000500311009002100316010000500337011001500342 01500350035702103830039202000100077502000070078502000180079202000270081002000100 0837020001300847013000700860016000300867#VN16.01525#VN16.01524#360852#^b54433b#V i?t#342.5970702638#H428#Hi - p v bu c i biu Quc hi kho XIV v i b iu Hi ng nhn dn cc cp nhim k 2016 - 2021#B.s.: H Minh Sn, Nguyn Qu c An, Nguyn Nhn T...#Nguyn Minh Sn#Nguyn Quc An#Nguyn Nhn T#Nghim Th oan Trang#Phm Th Thu Giang#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a220tr.^b19cm#T TS ghi: Hi ng bu c quc gia#Gm nhng cu hi p v bu c i biu Quc h i kho XIV v i biu Hi ng nhn dn cc cp nhim k 2016-2021: nhng vn chung; cc t chc ph trch bu c; c tri v danh sch c tri; vic ng c i biu Quc hi, i biu Hi ng nhn dn; t chc hip thng, gii thiu n gi ng c; ngy bu c v vic b phiu, kim phiu; mt s tnh hung trong q u trnh bu c#Php lut#Bu c#i biu quc hi#i biu hi ng nhn dn#20 16-2021#Sch hi p#360852#XH## 00655000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600020009000660030020000750070027000950080005001220090 01800127010000500145011001500150021013100165020001700296020000700313020001400320 013000700334016000300341001001100344020001000355#VN16.01526#360853#VN16.01527#^a 62000^b200b#Vi?t#398.809597#L560R#Ln ri#Song ng Ty - Vit#Dng Sch s.t., bin dch#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a171tr.^b19cm#Tm hiu vn hc truyn mi ng ca ngi Ty Cao Bng qua cc bi ln ri nh: ln xnh, ln pao thua, ln ip, ln rn...#Vn hc dn gian#Dn ca#Sch song ng#360853#XH#Dng S ch#Ngi Ty## 00599000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820012000491810006000610010014000670020019000810030007001000070014001070080 00500121009001800126010000500144011001500149021013900164020001700303020000300320 013000700323016000300330#VN16.01529#VN16.01528#360854#^a56000^b300b#Vi?t#895.92 28403#S113M#B Phng Mai#Sc mu bin cng#Tp k#B Phng Mai#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a139tr.^b19cm#Tp hp nhiu bi vit v mnh t, con ngi v nh ng nt vn ho c trung ca Cao Bng v mt s a danh m tc gi c dp g h thm#Vn hc hin i#K#360854#VH## 00447000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010013000660020011000790030004000900070013000940080 01400107009002200121010000500143011001400148020001700162020000400179013000700183 016000300190#VN16.01531#VN16.01530#360855#^a30000^b3000b#Vi?t#895.92214#R556H#L Khc Phn#Rng hng#Th#L Khc Phn#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2015 #^a59tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#360855#VH## 00595000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810006000500010019000560020045000750070024001200080012001440090017001560100 00500173011002600178021008400204020001000288020001900298013000700317016000300324 020001400327#VN16.01532#360856#^a25000^b1000b#Vi?t#355.420951#M566H#Nguyn Nguy n Qun#Mu hay k l ca Khng Minh - Gia Ct Lng#Nguyn Nguyn Qun b.s.#^aT hanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a158tr. : tranh v^b19cm#Gii thiu nhng mu s ch ca Gia Ct Lng dng trong ngh thut qun s binh php#Binh php#Ngh thu t qun s#360856#XH#Gia Ct Lng## 00743000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020044000490030105000930070013001980050013002110080018002240090 03400242010000500276011002500281021007900306020000700385020001000392020002000402 020000700422020001400429013000700443016000300450#VN16.01533#360857#^a30000^b200 0b#Vi?t#530#S450T#S tay cng thc vt l trung hc ph thng#Cp nht mi theo chng trnh hin hnh. D dng tra cu khi lm bi v n luyn thi i hc - ca o ng#Bi Ngc Lm#Bi Ngc Lm#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a144tr. : hnh v^b16cm#Tng hp kin thc vt l trung hc ph thng di dng cc cng thc, qui tc#Vt l#Cng thc#Trung hc ph thng#S tay#S ch c thm#360857#GK## 00640000000000289000450000100190000000200370001900500110005600500110006700700580 00780080005001360090009001410100005001500110026001550150065001810820004002460160 00300250013000700253014001600260026001100276026000700287026001100294181000600305 019000500311019000900316020001800325020000700343#Whitchorn, Harriet#Violet v vi n ngc trai Phng ng#Moor, Beck#Ng Thu H#Harriet Whitchorn ; Minh ho: Bec k Moor ; Ng Thu H dch#^aH.#^aPh n#2015#^a186tr. : tranh v^b18cm#Dch t ng uyn bn ting Anh: Violet and the pearl of the orient#823#VH#360858#^a79000^b2 000b#VN16.01534#360858#VN16.01535#V312V#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#truyn## 00586000000000265000450002600070000002600110000702000130001801600030003100500100 00340140016000440190005000600820009000651810007000740020019000810030013001000070 02500113022000600138022001600144008001800160009008700178010000500265011002500270 020001800295013000700313#360859#VN16.01536#Truyn tranh#VH#Hunh Hi#^a15000^b1 000b#Vi?t#895.9223#TH121#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn, tranh: Hunh H i#T.147#Khu vn c Sn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; C ng ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th#2016#^a72tr. : tranh v^b19cm# Vn hc thiu nhi#360859## 00653000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020019000550030013000740070045000870220006001320220021001380050 00900159008001800168009008700186010000500273011002600278020001800304020001300322 016000300335005000900338005000900347013000700356#360860#VN16.01537#^a15000^b300 0b#Vi?t#895.9223#TH121#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn: ng Nh, Hong L ; Tranh: Tin t#T.196#Cuc chin thi gian#ng Nh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh ; Cng ty Truyn thng Gio dc v Gii tr Phan Th #2016#^a135tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Hong L#Tin t#360860## 00453000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610010016000670020011000830070016000940080005001100090 01900115010000500134011002100139020001700160020000800177020000400185013000700189 016000300196#VN16.01539#VN16.01538#360861#^a29000^b2000b#Vi?t#895.922808#H527N# Nguyn Bo Sinh#Huyn ngn#Nguyn Bo Sinh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a166tr. : nh^b15cm#Vn hc hin i#Tn vn#Th#360861#VH## 00486000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480010016000540020018000700030022000880070016001100080018001260090 03500144010000500179011001400184020001800198020001800216013000700234016000300241 #360862#VN16.01540#^a28000^b3000b#Vi?t#895.9223#L466H#Nguyn Thi Hi#Lp hc l ng rng#Tp truyn ng thoi#Nguyn Thi Hi#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn n gh Tp. H Ch Minh#2015#^a79tr.^b16cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ng thoi#36086 2#VH## 00609000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020061000490030049001100080018001590090034001770100005002110110 03400216020000500250020000700255020000800262020002000270020001000290020000700300 020001400307013000700321016000300328#VN16.01541#360863#^a50000^b1000b#Vi?t#500# S450T#S tay cng thc ton - vt l - ho hc trung hc ph thng#Dng cho hc sinh 10, 11, 12 v luyn thi khi A#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H C h Minh#2016#^a296tr. : hnh v, bng^b18x19cm#Ton#Vt l#Ho hc#Trung hc ph thng#Cng thc#S tay#Sch c thm#360863#GK## 00468000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010014000670020028000810030016001090070014001250080 00500139009001100144010000500155011001500160020001700175020001200192013000700204 016000300211#VN16.01542#360864#VN16.01543#^a65000^b1000b#Vi?t#895.92234#NG558# Phm Xun o#Ngi n b nui chim tri#Tp truyn ngn#Phm Xun o#^aH.#^aL ao ng#2016#^a242tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#360864#VH## 00611000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010012000640020031000760070012001070080005001190090 01100124010000500135011002000140012001700160021014300177020001100320020000400331 016000300335013000700338#VN16.01544#VN16.01545#360865#^a19000^b2000b#Vi?t#634.7 74#K600T#Thanh Huyn#K thut trng v chm sc da#Thanh Huyn#^aH.#^aHng c# 2016#^a87tr. : nh^b19cm#Bn ca nh nng#Gii thiu chung c im hnh thi c y da. Hng dn k thut trng v chm sc, phng tr su bnh, thu hoch, bo qun v ch bin qu da#Trng trt#Da#KT#360865## 00629000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010012000620020051000740070012001250080005001370090 01100142010000500153011002700158021016100185020001000346020000900356016000300365 013000700368#VN16.01546#360866#VN16.01547#^a24000^b2000b#Vi?t#636.5#K600T#Thanh Huyn#K thut nui, chm sc v phng bnh cho chim ct#Thanh Huyn#^aH.#^aHn g c#2016#^a103tr. : nh, bng^b19cm#Tm hiu v chim ct. Hng dn k thut n ui v chm sc, phng php phng v iu tr bnh cho chim ct. Gii thiu m hnh nui chim ct mt s a phng#Chn nui#Chim ct#KT#360866## 00615000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570010012000630020043000750070012001180080005001300090 01100135010000500146011002700151021013500178020001100313020000700324016000300331 020000800334013000700342#VN16.01548#VN16.01549#360867#^a24000^b2000b#Vi?t#635.3 4#K600T#Thanh Huyn#K thut trng v chm sc su ho, ci bp#Thanh Huyn#^aH.# ^aHng c#2016#^a103tr. : nh, bng^b19cm#Gii thiu v h ci. Hng dn k th ut trng v chm sc ci bp, su ho. Mt s lu chung trong k thut chm s c su ho, ci bp#Trng trt#Su ho#KT#Bp ci#360867## 00612000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560010012000620020038000740070012001120080005001240090 01100129010000500140011002700145021015400172020001100326020001100337016000300348 013000700351#VN16.01550#VN16.01551#360868#^a32000^b2000b#Vi?t#634.3#K600T#Thanh Huyn#K thut trng v chm sc cy c mi#Thanh Huyn#^aH.#^aHng c#2016#^a 163tr. : nh, bng^b19cm#Gii thiu v cy c mi. Hng dn k thut trng, ch m sc phng tr su bnh gy hi v gii php tng nng sut trn vn cy: Cam, qut, bi, chanh#Trng trt#Cy c mi#KT#360868## 00647000000000253000450000100120000000200360001200700120004800800050006000900110 00650100005000760110027000810820011001080160003001190130007001220140016001290260 01100145026001100156026000700167181000600174019000500180020001100185020000900196 021018800205#Thanh Huyn#K thut trng v chm sc hoa hng#Thanh Huyn#^aH.#^a Hng c#2016#^a159tr. : nh, bng^b19cm#635.933734#KT#360869#^a31000^b2000b#VN 16.01553#VN16.01552#360869#K600T#Vi?t#Trng trt#Hoa hng#Gii thiu v hoa hng . Hng dn k thut nhn ging, trng, chm sc v cc gii php k thut tng nng sut, thu hoch, bo qun hoa hng. Trnh by cc loi su bnh hi cy hoa hng## 00634000000000265000450000100120000000200430001200700120005500800050006700900110 00720100005000830110027000880820004001150160003001190130007001220140016001290260 00700145026001100152026001100163181000600174019000500180020001100185020001100196 020001200207021014900219#Thanh Huyn#K thut trng v chm sc cy ly hoa, c# Thanh Huyn#^aH.#^aHng c#2016#^a151tr. : nh, bng^b19cm#635#KT#360870#^a3100 0^b2000b#360870#VN16.01554#VN16.01555#K600T#Vi?t#Trng trt#Cy ly c#Cy ly hoa#Hng dn k thut trng v chm sc cy thin l, b ng ly hoa, cy mp ly hoa, c rt, khoai ty, su ho, c ci trng, khoai lang v hnh ty## 00654000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570010012000630020019000750070012000940080005001060090 01100111010000500122011002700127021022100154020001100375020000400386016000300390 013000700393#VN16.01557#VN16.01556#360871#^a24000^b2000b#Vi?t#634.11#K600T#Than h Huyn#K thut trng to#Thanh Huyn#^aH.#^aHng c#2016#^a111tr. : nh, bng ^b19cm#Trnh by kin thc c bn ct ta iu chnh loi hnh cy to. K thut thay i loi hnh v c tnh ca vn to nhiu l, t qu. Nguyn tc c bn u ho kt cu vn to. Phng php u ho cho c cu vn to...#Trng trt#T o#KT#360871## 00682000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010012000640020050000760070012001260080005001380090 01100143010000500154011002600159021021600185020001000401016000300411013000700414 020000700421#VN16.01559#VN16.01558#360872#^a21000^b2000b#Vi?t#636.596#K600T#Tha nh Huyn#K thut nui v chm sc chim b cu thng phm#Thanh Huyn#^aH.#^aH ng c#2016#^a91tr. : nh, bng^b19cm#Tm hiu v tp tnh sinh hc ca loi b cu. Hng dn phng php chn ging, k thut nui dng v xy dng chung nu i chim b cu thng phm. Mt s bnh thng gp v cc mn n c ch bin t chim b cu#Chn nui#KT#360872#B cu## 00605000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560010012000620020037000740070012001110080005001230090 01100128010000500139011002500144021015500169020001100324020000600335016000300341 013000700344#VN16.01561#VN16.01560#360873#^a21000^b2000b#Vi?t#635.6#K600T#Thanh Huyn#K thut trng v chm sc cy su su#Thanh Huyn#^aH.#^aHng c#2016#^a9 1tr. : minh ho^b19cm#Gii thiu chung v cy su su. Hng dn k thut trng v chm sc su su ly qu, su su ly ngn. Gii thiu mt s a phng trng cy su su thnh cng#Trng trt#Su su#KT#360873## 00647000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570010012000630020036000750070012001110080005001230090 01100128010000500139011002700144021019200171020001100363020000900374016000300383 013000700386#VN16.01563#VN16.01562#360874#^a31000^b2000b#Vi?t#634.31#K600T#Than h Huyn#K thut trng v chm sc cam snh#Thanh Huyn#^aH.#^aHng c#2016#^a1 47tr. : nh, bng^b19cm#c im v tc dng ca cy cam snh. Phng php trng , chm sc, phng tr su bnh trn cy cam snh. Gii php k thut nng cao n ng sut v sn lng cam snh mt s vng chuyn canh#Trng trt#Cam snh#KT#3 60874## 00613000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810008000580010012000660020032000780070012001100080005001220090 01100127010000500138011002600143021014200169020001000311016000300321020000800324 020000800332013000700340#VN16.01565#VN16.01564#360875#^a39000^b2000b#Vi?t#636.5 18#NGH250T#Thanh Huyn#Ngh thut chi v nui g chi#Thanh Huyn#^aH.#^aHng c#2016#^a183tr. : minh ho^b19cm#Lch s pht trin ngh thut chi chi g. H ng dn phng php nui g chi, cch chn g chi. Ngh thut chi chi g v t chc thi u#Chn nui#KT#G chi#Chi g#360875## 00625000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020062000620070024001240080005001480090011001530100 00500164011002600169021008300195020001100278020001600289016000300305005001200308 013000700320020001100327020000900338#VN16.01567#360876#VN16.01566#^a35000^b1000 b#Vi?t#633.7#K600T#K thut chn ging, trng, chm sc cc loi cy cng nghip #Tuyn chn: Dng Phong#^aH.#^aHng c#2016#^a142tr. : minh ho^b19cm#Hng d n k thut trng v chm sc cy c ph, cy ch, cy ca cao v cy cao su#Trng trt#Cy cng nghip#KT#Dng Phong#360876#Chn ging#Chm sc## 00645000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010008000630020043000710070018001140050009001320080 00500141009001100146010000500157011002700162012001700189021013600206020001100342 020000400353013000700357016000300364#VN16.01568#360877#VN16.01569#^a24000^b2000 b#Vi?t#635.04#K600T#Thi H#K thut trng v chm sc mt s loi rau#Thi H, ng Mai#ng Mai#^aH.#^aHng c#2016#^a103tr. : nh, bng^b19cm#Bn ca nh n ng#Gii thiu chung c im sinh hc v k thut trng cy mt s loi rau ma h, rau v ng, cy rau h bu b, rau thm v rau gia v#Trng trt#Rau#360877 #KT## 00686000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010008000640020033000720070018001050050009001230080 00500132009001100137010000500148011002000153012001700173021019100190020001100381 020000600392016000300398013000700401#VN16.01571#360878#VN16.01570#^a19000^b2000 b#Vi?t#634.772#K600T#Thi H#K thut trng v chm sc chui#Thi H, ng Mai# ng Mai#^aH.#^aHng c#2016#^a87tr. : nh^b19cm#Bn ca nh nng#Trnh by c im hnh thi cy chui; ging chui v k thut nhn ging chui; k thut tr ng v chm sc chui; phng tr su bnh hi cy chui; phng php thu hoch, bo qun chui...#Trng trt#Chui#KT#360878## 00701000000000277000450000100080000000200370000800500090004500700180005400800050 00720090011000770100005000880110020000930120017001130820007001300160003001370130 00700140014001600147026001100163026001100174026000700185181000600192019000500198 020001100203020001000214021019900224#Thi H#K thut trng v chm sc khoai t y#ng Mai#Thi H, ng Mai#^aH.#^aHng c#2016#^a87tr. : nh^b19cm#Bn ca nh nng#635.21#KT#360879#^a19000^b2000b#VN16.01573#VN16.01572#360879#K600T#Vi?t# Trng trt#Khoai ty#Gii thiu c im hnh thi cy khoai ty. Hng dn k t hut nhn ging, quy trnh trng, gii php nng cao nng sut v cht lng kho ai ty. Phng tr su bnh, thu hoch v bo qun khoai ty## 00723000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010008000650020031000730070018001040050009001220080 00500131009001100136010000500147011002700152012001700179021019800196020001100394 020000900405016000300414020000900417013000700426#VN16.01574#360880#VN16.01575#^a 34000^b2000b#Vi?t#635.0489#K600T#Thi H#K thut bn phn cho rau xanh#Thi H , ng Mai#ng Mai#^aH.#^aHng c#2016#^a159tr. : nh, bng^b19cm#Bn ca nh nng#Gii thiu k thut trng rau an ton, cho nng sut cao v phng php bn phn cho rau sch. Hng dn k thut trng v phng php bn phn cho mt s loi rau xanh nh: Nhm rau ci, rau mung#Trng trt#Rau xanh#KT#Bn phn#36088 0## 00734000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010008000650020033000730070018001060050009001240080 00500133009001100138010000500149011002400154012001700178021021500195020001100410 020000400421016000300425020000900428013000700437#360881#VN16.01576#VN16.01577#^a 23000^b2000b#Vi?t#634.8836#K600T#Thi H#K thut trng nho trn gc ghp#Thi H, ng Mai#ng Mai#^aH.#^aHng c#2016#^a95tr. : hnh v^b19cm#Bn ca nh n ng#Khi qut s pht trin ca k thut trng nho trn gc ghp. Gii thiu mt s ging nho c la chn lm gc ghp. Hng dn k thut thit lp vn nho lm gc ghp hoc cnh ghp, gim gc ghp v m mm ghp#Trng trt#Nho#KT#Cy ghp#360881## 00732000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020062000620070024001240080005001480090011001530100 00500164011002700169012001800196021011100214020001100325020000300336016000300339 00500120034202000040035401300070035802000100036502000110037502000090038602000110 0395#VN16.01578#360882#VN16.01579#^a34000^b1000b#Vi?t#634.6#K600T#K thut chn ging, trng, chm sc cc loi cy cng nghip#Tuyn chn: Dng Phong#^aH.#^a Hng c#2016#^a111tr. : nh, bng^b19cm#Cm nang nh nng#Hng dn k thut tr ng, chm sc v phng tr bnh cho cy na, cy mng cu xim; k thut thm can h cy mt#Trng trt#Na#KT#Dng Phong#Mt#360882#Hng xim#Chn ging#Chm sc# Phng bnh## 00757000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580020058000640070024001220080005001460090011001510100 00500162011002100167012001800188021017900206020001100385020000600396016000300402 005001200405013000700417020001100424020000900435020001100444#VN16.01581#VN16.015 80#360883#^a32000^b1000b#Vi?t#634.651#K600T#K thut chn ging, chm sc v ph ng bnh cho cy u #Tuyn chn: Dng Phong#^aH.#^aHng c#2016#^a103tr. : nh^b19cm#Cm nang nh nng#Hng dn k thut trng, chm sc v phng tr bnh cho cy u ni chung v mt s ging u nng sut cao ni ring. Trnh by li ch ca u i vi sc kho con ngi#Trng trt#u #KT#Dng Phong#36 0883#Chn ging#Chm sc#Phng bnh## 00760000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580020055000640070024001190080005001430090011001480100 00500159011002100164012001800185021018800203020001100391020000300402016000300405 005001200408013000700420020001100427020000900438020001100447#360884#VN16.01583#V N16.01582#^a35000^b1000b#Vi?t#634.421#K600T#K thut chn ging, chm sc v ph ng bnh cho cy i#Tuyn chn: Dng Phong#^aH.#^aHng c#2016#^a123tr. : nh^ b19cm#Cm nang nh nng#Hng dn k thut trng, chm sc v phng tr bnh c bn cho cy i ni chung v mt s ging i c th, ging i c sn ni ring. Trnh by li ch ca i i vi sc kho con ngi#Trng trt#i#KT#Dng Phong #360884#Chn ging#Chm sc#Phng bnh## 00750000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580020058000640070024001220080005001460090011001510100 00500162011002100167012001800188021017200206020001100378020000600389016000300395 005001200398013000700410020001100417020000900428020001100437#VN16.01587#VN16.015 86#360885#^a35000^b1000b#Vi?t#634.772#K600T#K thut chn ging, chm sc v ph ng bnh cho cy chui#Tuyn chn: Dng Phong#^aH.#^aHng c#2016#^a123tr. : nh^b19cm#Cm nang nh nng#Hng dn k thut trng, chm sc v phng tr bnh cho cy chui ni chung v mt s ging chui c th ni ring. Trnh by li c h ca chui i vi sc kho con ngi#Trng trt#Chui#KT#Dng Phong#360885#Ch n ging#Chm sc#Phng bnh## 00764000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020066000620070024001280080005001520090011001570100 00500168011002700173012001800200021018200218020001000400020001800410016000300428 005001200431013000700443020000900450020001500459#360886#VN16.01584#VN16.01585#^a 35000^b1000b#Vi?t#639.4#K600T#K thut chn ging, chm sc v phng bnh cho c c loi thn mm#Tuyn chn: Dng Phong#^aH.#^aHng c#2016#^a126tr. : nh, b ng^b19cm#Cm nang nh nng#Hng dn k thut chn ging, chm sc v phng nga bnh cho nhuyn th lp chn bng v nhuyn th hai mnh v nh: c, bo ng, t u hi, vm v xanh, ngao, nghu, s huyt v hu#Chn nui#ng vt thn mm#KT# Dng Phong#360886#Chm sc#Phng tr bnh## 00642000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010012000640020050000760070012001260080005001380090 01100143010000500154011002100159021014700180020001100327020001900338016000300357 020000900360013000700369#VN16.01589#VN16.01588#360887#^a35000^b2000b#Vi?t#635.3 49#K600T#Thanh Huyn#K thut phng tr su bnh gy hi trn ci tho#Thanh Huy n#^aH.#^aHng c#2016#^a159tr. : nh^b19cm#Phn bit su bnh hi ci tho. Hng dn k thut phng tr su bnh hi ci tho, phng tr tng hp khng n him su bnh hi trn ci tho#Trng trt#Phng tr su bnh#KT#Ci tho#360887 ## 00679000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010012000640020026000760070012001020080005001140090 01100119010000500130011002700135021023900162020001000401016000300411020000400414 013000700418#VN16.01591#VN16.01590#360888#^a29000^b2000b#Vi?t#639.396#K600T#Tha nh Huyn#K thut nui rn thc t#Thanh Huyn#^aH.#^aHng c#2016#^a143tr. : b ng, nh^b19cm#Gii thiu v tp tnh sinh sng ca rn. Cc loi rn thng gp v ni sinh sng ca chng. Rn c v nc rn. phng rn c v s dng cc loi rn. Phng php bin rn hoang d thnh rn nui v nui nhn to cc lo i rn kinh t#Chn nui#KT#Rn#360888## 00642000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560010012000620020041000740070012001150080005001270090 01100132010000500143011002700148021016700175020001100342016000300353020000300356 020001000359013000700369#VN16.01593#VN16.01592#360889#^a33000^b2000b#Vi?t#634.4 #K600T#Thanh Huyn#K thut trng v chm sc i, hng xim#Thanh Huyn#^aH.#^aH ng c#2016#^a167tr. : bng, nh^b19cm#Gii thiu v c im v tc dng ca c y i, cy hng xim. Phng php chm sc i, hng xim v phng php phng tr su, bnh gy hi trn cy i, cy hng xim#Trng trt#KT#i#Hng xim#360889 ## 00623000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570010012000630020038000750070012001130080005001250090 01100130010000500141011002700146021016400173020001100337016000300348020001100351 013000700362#VN16.01595#VN16.01594#360890#^a35000^b2000b#Vi?t#633.83#K600T#Than h Huyn#K thut trng v chm sc rau gia v#Thanh Huyn#^aH.#^aHng c#2016#^ a163tr. : bng, nh^b19cm#Gii thiu v c im v tc dng ca rau gia v. K thut trng rau gia v an ton, trng v chm sc mt s loi rau gia v nh: g ng, t, ti, hnh, h, mi...#Trng trt#KT#Rau gia v#360890## 00636000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570010012000630020035000750070012001100080005001220090 01100127010000500138011002700143021018700170020001100357016000300368020000400371 013000700375#VN16.01597#VN16.01596#360891#^a33000^b2000b#Vi?t#633.72#K600T#Than h Huyn#K thut trng v chm sc cy ch#Thanh Huyn#^aH.#^aHng c#2016#^a15 1tr. : bng, nh^b19cm#Gii thiu v c im hnh thi cy ch. K thut nhn g ing ch, trng ch, phng tr su bnh trn cy ch v mt s gii php k thu t nng cao nng sut ch, thu hoch, bo qun ch#Trng trt#KT#Ch#360891## 00661000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810007000560010012000630020030000750070012001050080005001170090 01100122010000500133011003100138021021000169020001000379016000300389020000800392 013000700400#VN16.01599#VN16.01598#360892#^a30000^b2000b#Vi?t#638.1#N515-O#Than h Huyn#Nui ong mt bn ma hiu qu#Thanh Huyn#^aH.#^aHng c#2016#^a143tr. : hnh v, bng^b19cm#Gii thiu v c im ca loi ong mt v ngh nui ong. Trnh by c tnh sinh vt hc ca mt ong v cc k thut nui ong bn ma t hiu qu cao, cch nui ong Trung Quc, k thut sn xut sn phm ong#Chn nu i#KT#Ong mt#360892## 00681000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010012000640020024000760070012001000080005001120090 01100117010000500128011002700133021019600160020001100356016000300367012001700370 020000400387020000500391013000700396#VN16.01601#VN16.01600#360893#^a33000^b2000 b#Vi?t#634.304#K600T#Thanh Huyn#K thut trng cam qut#Thanh Huyn#^aH.#^aHng c#2016#^a159tr. : nh, bng^b19cm#Gii thiu v c trng sinh hc v tnh h nh sn xut cy cam, qut. K thut trng v nhn ging, bn phn, ti nc cn g phng php phng tr bnh v kinh nghim chm sc, ng dng cng ngh#Trng t rt#KT#Bn ca nh nng#Cam#Qut#360893## 00592000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010012000630020043000750070012001180080005001300090 01100135010000500146011002100151021014100172020001100313016000300324020000400327 013000700331#VN16.01602#360894#VN16.01603#^a25000^b2000b#Vi?t#635.61#K600T#Than h Huyn#K thut trng v chm sc mt s loi da#Thanh Huyn#^aH.#^aHng c#2 016#^a119tr. : nh^b19cm#Gii thiu v k thut trng v chm sc da chut, da l v da b. K thut sn xut, gi tr dinh dng, phng tr su bnh v thu hoch#Trng trt#KT#Da#360894## 00693000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010008000630020042000710070018001130050009001310080 00500140009001100145010000500156011002700161021018600188020001000374016000300384 012001700387020000400404013000700408#VN16.01605#360895#VN16.01604#^a28000^b2000 b#Vi?t#639.66#K600T#Thi H#K thut nui v chm sc mt s loi cua#Thi H, ng Mai#ng Mai#^aH.#^aHng c#2016#^a127tr. : nh, bng^b19cm#Gii thiu v k thut nui cua ng, cua mai xanh, cua bin mai hnh thoi. c im hnh thi, k thut m ging, i ao, nui dng, nui th v cc bin php phng, tr b nh cho cua#Chn nui#KT#Bn ca nh nng#Cua#360895## 00650000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560010012000620020037000740070012001110080005001230090 01100128010000500139011002700144021015600171020001000327016000300337012001700340 020000500357020000300362013000700365#VN16.01607#VN16.01606#360896#^a34000^b2000 b#Vi?t#636.2#K600T#Thanh Huyn#K thut nui v phi ging tru, b#Thanh Huyn# ^aH.#^aHng c#2016#^a163tr. : nh, bng^b19cm#Gii thiu v phng php chn g ing v kinh nghim nui tru, b; cc k thut phi ging cho tru, b v phn g php phng tr bnh thng gp tru, b#Chn nui#KT#Bn ca nh nng#Tru#B #360896## 00685000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010008000640020035000720070018001070050009001250080 00500134009001100139010000500150011002700155021017900182020001100361016000300372 012001700375020000800392013000700400#VN16.01609#VN16.01608#360897#^a23000^b2000 b#Vi?t#635.615#K600T#Thi H#K thut trng v chm sc da hu#Thi H, ng Ma i#ng Mai#^aH.#^aHng c#2016#^a103tr. : nh, bng^b19cm#Gii thiu v c i m ca cy da hu, cc ging da hu, k thut trng da hu, phng tr su bnh trn cy da hu, gii php k thut nng cao nng sut v sn lng da hu#Tr ng trt#KT#Bn ca nh nng#Da hu#360897## 00611000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010008000640020032000720070018001040050009001220080 00500131009001100136010000500147011002700152021011100179020001000290016000300300 012001700303020000600320013000700326#VN16.01611#VN16.01610#360898#^a30000^b2000 b#Vi?t#639.392#K600T#Thi H#K thut nui v chm sc ba ba#Thi H, ng Mai# ng Mai#^aH.#^aHng c#2016#^a143tr. : nh, bng^b19cm#Gii thiu c tnh sinh hc ca ba ba; thc n, nhu cu dinh dng ca ba ba v quy trnh k thut nui ba ba#Chn nui#KT#Bn ca nh nng#Ba ba#360898## 00626000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010008000620020034000700070018001040050009001220080 00500131009001100136010000500147011002700152021012400179020001100303016000300314 012001700317020000700334013000700341#VN16.01612#360899#VN16.01613#^a23000^b2000 b#Vi?t#633.3#K600T#Thi H#K thut trng v chm sc gi #Thi H, ng Mai# ng Mai#^aH.#^aHng c#2016#^a103tr. : nh, bng^b19cm#Gii thiu v c im c a gi , gi tr ca gi , quy trnh k thut lm gi . Mt s k thut l m gi thng dng#Trng trt#KT#Bn ca nh nng#Gi #360899## 00611000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010008000640020030000720070018001020050009001200080 00500129009001100134010000500145011002700150021011500177020001000292016000300302 012001700305020000400322013000700326#VN16.01615#VN16.01614#360900#^a25000^b2000 b#Vi?t#639.392#K600T#Thi H#K thut nui v chm sc ra#Thi H, ng Mai#n g Mai#^aH.#^aHng c#2016#^a103tr. : nh, bng^b19cm#Gii thiu v c im lo i ra, k thut nhn ging ra, gii php nui ra, phng trnh v iu tr bnh cho ra#Chn nui#KT#Bn ca nh nng#Ra#360900## 00637000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810006000540010008000600020033000680070018001010050009001190080 00500128009001100133010000500144011002700149021011300176020001100289016000300300 012001700303020001100320020000900331013000700340#VN16.01617#VN16.01616#360901#^a 33000^b2000b#Vi?t#634#K600T#Thi H#K thut bn phn cho cy n qu#Thi H, ng Mai#ng Mai#^aH.#^aHng c#2016#^a159tr. : nh, bng^b19cm#Gii thiu v k thut trng cy n qu v cch s dng phn bn. Nguyn tc v k thut bn ph n cho cy n qu#Trng trt#KT#Bn ca nh nng#Cy n qu#Bn phn#360901## 00683000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010008000630020035000710070018001060050009001240080 00500133009001100138010000500149011001400154021017600168020001000344016000300354 012001700357020000300374013000700377020000900384#VN16.01619#360902#VN16.01618#^a 22000^b2000b#Vi?t#636.39#K600T#Thi H#K thut nui dng v chm sc d#Thi H, ng Mai#ng Mai#^aH.#^aHng c#2016#^a87tr.^b19cm#Gii thiu v c tnh sinh l loi d, k thut nhn ging n d, tiu chun ho thc n cho n d, gii php k thut chn nui d, phng trnh v iu tr bnh cho n d#Chn nu i#KT#Bn ca nh nng#D#360902#Chm sc## 00802000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010008000630020016000710070018000870050009001050080 00500114009001100119010000500130011002100135021030100156020001000457016000300467 012001700470020000300487013000700490020001500497#360903#VN16.01620#VN16.01621#^a 26000^b2000b#Vi?t#636.2#PH431B#Thi H#Phng bnh b#Thi H, ng Mai#ng M ai#^aH.#^aHng c#2016#^a119tr. : nh^b19cm#Trnh by v k thut chn nui b ci sinh sn, chm sc b s sinh, b ging lai, phng thc chn nui v qun l n b ging. Cch phng tr bnh n b nui nh bnh tiu ho, bnh do k sinh trng, bnh sinh sn n b nui, bnh truyn nhim do virus, cm nng, n gc c sn, cc chn...#Chn nui#KT#Bn ca nh nng#B#360903#Phng tr bnh ## 00745000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570010008000630020032000710070018001030050009001210080 00500130009001100135010000500146011002600151021022600177020001100403016000300414 012001700417020000500434013000700439020000900446#VN16.01622#VN16.01623#360904#^a 21000^b2000b#Vi?t#634.32#K600T#Thi H#K thut trng v chm sc bi#Thi H, ng Mai#ng Mai#^aH.#^aHng c#2016#^a95tr. : nh, bng^b19cm#Gii thiu v k thut trng bi, ging bi, k thut nhn ging bi, k thut nng cao nn g sut v cht lng trng bi, cng dng ca bi. Quy trnh k thut trng b i da xanh, bi nm roi, bi din, bi oan hng#Trng trt#KT#Bn ca nh n ng#Bi#360904#Chm sc## 00691000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010008000650020053000730070018001260050009001440080 00500153009001100158010000500169011002600174021016700200020001000367020000900377 013000700386016000300393012001700396#360905#VN16.01625#VN16.01624#^a29000^b2000 b#Vi?t#639.3789#K600T#Thi H#K thut nui v chm sc ch tru (ch cng nghi p)#Thi H, ng Mai#ng Mai#^aH.#^aHng c#2016#^a135tr. : minh ho^b19cm#Gi i thiu v ngh nui ch tru. c tnh sinh vt, iu kin sinh thi, c im sinh sn, quy trnh k thut nui, cc bnh gy hi, thu hoch v ch bin ch t ru#Chn nui#ch tru#360905#KT#Bn ca nh nng## 00625000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610010012000670020042000790070012001210080005001330090 01100138010000500149011001500154021015000169020000800319020001500327013000700342 016000300349020000700352#VN16.01626#VN16.01627#360906#^a29000^b2000b#Vi?t#616.9 94068#455Y#Thanh Huyn#ng y phng cha bnh ung th thng gp#Thanh Huyn#^a H.#^aHng c#2015#^a143tr.^b19cm#Tm hiu chung v bnh ung th. Phng cha bn h ung th thng gp bng ng y nh phng php thc liu, phng php vn ng v cc v thuc ng y#Ung th#Phng tr bnh#360906#KT#ng y## 00622000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010012000640020043000760070012001190080005001310090 01100136010000500147011002100152021015900173020001100332020001500343013000700358 016000300365#VN16.01629#VN16.01628#360907#^a33000^b2000b#Vi?t#616.462#B256#Tha nh Huyn#Bnh i tho ng cch phng v iu tr#Thanh Huyn#^aH.#^aHng c# 2015#^a159tr. : nh^b19cm#Tm hiu chung v bnh i tho ng. Cch phng v iu tr bnh i tho ng bng ch n ung, bng cc v thuc quanh nh, b ng sinh hot v vn ng#Tiu ng#Phng tr bnh#360907#KT## 00647000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570010012000630020049000750070012001240080005001360090 01100141010000500152011002100157021014300178020001100321020000800332020001000340 013000700350016000300357020000900360#VN16.01630#VN16.01631#360908#^a31000^b2000 b#Vi?t#635.62#K600T#Thanh Huyn#K thut trng v chm sc cy b ao, mp ng #Thanh Huyn#^aH.#^aHng c#2015#^a151tr. : nh^b19cm#Gii thiu v k thut tr ng, chm sc, phng tr su bnh, thu hoch, bo qun, k thut trng tri v t ng nng sut cy b ao v mp ng#Trng trt#B xanh#Mp ng#360908#KT#Ch m sc## 00670000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00390010013000450020020000580070030000780050011001080080005001190090011001240100 00500135011002100140021021400161020000800375020001800383013000700401016000300408 019000500411#VN16.01632#360909#^a25000^b2000b#Vi?t#613.7#Kelder, Pete#Sui ngu n ti tr#Pete Kelder ; Minh Phong dch#Minh Phong#^aH.#^aHng c#2015#^a107tr . : nh^b19cm#Gii thiu mt chng trnh tp luyn y c sc kho v s tr trung. Tm hiu lch s v ngun gc 5 nghi l, li khuyn v ch dinh d ng hp l, cch kt hp cc mn n v nhng bi luyn tp n gin#Th dc#Chm sc sc kho#360909#KT#Dch## 00659000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810007000570010012000640020030000760070012001060080005001180090 01100123010000500134011003000139021018100169020001000350020000800360013000700368 016000300375020001500378#VN16.01633#VN16.01634#360910#^a27000^b2000b#Vi?t#638.1 2#PH431V#Thanh Huyn#Phng v tr bnh cho ong mt#Thanh Huyn#^aH.#^aHng c#2 015#^a119tr. : hnh v, nh^b19cm#Gii thiu v nguyn tc v cn c la chn gi ng ong mt; phng php phi ging ca n ong giao tp; thit b v dng c nu i ong v phng php phng tr su bnh hi ong mt#Chn nui#Ong mt#360910# KT#Phng tr bnh## 00804000000000277000450000200730000000500120007300700230008500800050010800900110 01130100005001240110021001290820009001500160003001590130007001620140016001690260 01100185026000700196026001100203181000600214019000500220020001100225020001400236 020000900250020001900259021024800278#K thut trng, chm sc v phng tr bnh cho hoa phong lan cng nghip#Dng Phong#Dng Phong tuyn chn#^aH.#^aHng c #2015#^a162tr. : nh^b19cm#635.9344#KT#360911#^a36000^b1000b#VN16.01635#360911# VN16.01636#K600T#Vi?t#Trng trt#Hoa phong lan#Chm sc#Phng tr su bnh#Gii thiu tng quan v hoa phong lan v k thut chm sc cc loi lan. Trnh by k thut trng, chm sc v phng tr su bnh cho mt s loi hoa lan: hoa lan H ip, hoa lan Mokara, hoa lan Cattleya, hoa lan Vanda... theo quy m cng nghi p## 00747000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020086000630070023001490050012001720080005001840090 01100189010000500200011002100205021014900226020001100375016000300386020000500389 020000500394013000700399020001100406020000900417020001900426#VN16.01637#360912#V N16.01638#^a35000^b1000b#Vi?t#634.44#K600T#K thut chn ging, chm sc v ph ng bnh cho cy xoi v cy iu (H o ln ht)#Dng Phong tuyn chn#Dng P hong#^aH.#^aHng c#2016#^a119tr. : nh^b19cm#Gii thiu k thut chn ging, c hm sc v phng tr su bnh cho cy xoi, cy iu. K thut trng, k thut g hp ci to, k thut nhn ging...#Trng trt#KT#Xoi#iu#360912#Chn ging#Ch m sc#Phng tr su bnh## 00631000000000277000450000200590000000500120005900700230007100800050009400900110 00990100005001100110021001150820009001360160003001450130007001480140016001550260 01100171026000700182026001100189181000600200019000500206020001100211020000800222 020000900230020001900239021009500258#K thut trng, chm sc v phng tr bnh cho hoa a lan#Dng Phong#Dng Phong tuyn chn#^aH.#^aHng c#2016#^a143tr. : nh^b19cm#635.9344#KT#360913#^a36000^b1000b#VN16.01639#360913#VN16.01640#K60 0T#Vi?t#Trng trt#a lan#Chm sc#Phng tr su bnh#Gii thiu v cc loi ho a a lan. K thut trng, chm sc v phng tr bnh cho hoa a lan## 00677000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580020060000640070023001240050012001470080005001590090 01100164010000500175011002700180021015700207020001100364020000800375016000300383 012001800386013000700404#VN16.01642#VN16.01641#360914#^a34000^b1000b#Vi?t#635.6 42#K600T#K thut chn ging, chm sc v phng bnh cho cy c chua#Dng Phong tuyn chn#Dng Phong#^aH.#^aHng c#2016#^a115tr. : nh, bng^b19cm#Gii thi u k thut trng, chm sc, sn xut cy ging, bn phn, qui trnh bo v thc vt trn cy c chua v nu cng dng ca qu c chua vi con ngi#Trng trt# C chua#KT#Cm nang nh nng#360914## 00630000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020061000630070023001240050012001470080005001590090 01100164010000500175011002600180021011500206020001100321020000400332016000300336 012001800339013000700357#VN16.01643#360915#VN16.01644#^a35000^b1000b#Vi?t#635.6 1#K600T#K thut chn ging, chm sc v phng bnh cho cc loi da#Dng Phong tuyn chn#Dng Phong#^aH.#^aHng c#2016#^a123tr. : minh ho^b19cm#Gii thi u k thut chn ging, trng, chm sc v phng bnh cho cy da hu, da b, d a l, da li, da chut#Trng trt#Da#KT#Cm nang nh nng#360915## 00639000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020063000520070023001150050012001380080005001500090011001550100 00500166011002200171021015600193020001100349020000400360020001100364016000300375 013000700378#VN16.01645#360916#^a35000^b1000b#Vi?t#634.97#K600T#K thut nhn g ing, trng v chm sc cc loi cy lm nghip#Dng Phong tuyn chn#Dng Pho ng#^aH.#^aHng c#2016#^a131tr. : bng^b19cm#Gii thiu k thut nhn ging, tr ng v chm sc cc loi cy trm, du ri, sao en, my, bch n, keo, sa , lim xanh, d trm, phi lao, mung en...#Trng trt#Cy#Lm nghip#KT#360916## 00714000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020062000650070023001270050012001500080005001620090 01100167010000500178011002200183021019300205020001100398020001500409020001400424 013000700438016000300445#VN16.01646#360917#VN16.01647#^a36000^b1000b#Vi?t#635.9 344#K600T#K thut trng, chm sc v phng tr bnh cho phong lan rng#Dng Ph ong tuyn chn#Dng Phong#^aH.#^aHng c#2016#^a159tr. : bng^b19cm#Tm hiu v hoa phong lan Vit Nam. K thut trng, chm sc lan rng v mt s ging phon g lan khc. Phng php nhn bit mt s bnh ph bin v nhng loi thuc phng tr bnh cho vn lan#Trng trt#Phng tr bnh#Hoa phong lan#360917#KT## 00659000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560010011000620020026000730070011000990080005001100090 01100115010000500126011001500131016000300146021023100149020001000380020000800390 013000700398#VN16.01649#VN16.01648#360918#^a35000^b2000b#Vi?t#638.1#K600T#Minh Huyn#K thut nui ong ly mt#Minh Huyn#^aH.#^aHng c#2015#^a159tr.^b19cm#K T#Tm hiu v i sng ca loi ong v cc sn phm t ong. Gii thiu k thut nui ong bao gm cch to thng, nhn ging, phn chia n, cch chm sc, phng tr bnh thng gp gip nui ong t nng sut v hiu qu kinh t cao#Chn nu i#Ong mt#360918## 00556000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010012000630020035000750070012001100080005001220090 01100127010000500138011002100143016000300164021011400167020001100281020000300292 013000700295#360919#VN16.01651#VN16.01650#^a23000^b2000b#Vi?t#633.84#K600T#Than h Huyn#K thut trng t t hiu qu cao#Thanh Huyn#^aH.#^aHng c#2016#^a10 3tr. : nh^b19cm#KT#Khi qut chung v cy t. K thut c bn trong vic trng, chm sc, v phng tr cc loi bnh hi, su hi t#Trng trt#t#360919## 00680000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010012000630020023000750070012000980080005001100090 01100115010000500126011002100131016000300152021024500155020001100400020000800411 013000700419#360920#VN16.01652#VN16.01653#^a22000^b2000b#Vi?t#634.75#K600T#Than h Huyn#K thut trng du ty#Thanh Huyn#^aH.#^aHng c#2016#^a103tr. : nh^b 19cm#KT#Nhng kin thc c bn trong vic trng, chm sc, bn phn, phng tr s u bnh trn cy du ty trong sut thi k sinh trng cng nhng bin php bo qun hu hiu tri cy sau thu hoch v cp ti thc trng gieo trng du t y Vit Nam#Trng trt#Du ty#360920## 00698000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010012000650020028000770070012001050080005001170090 01100122010000500133011002600138016000300164021023200167020001100399020001100410 020000400421013000700425#VN16.01655#VN16.01654#360921#^a32000^b2000b#Vi?t#634.1 134#K600T#Thanh Huyn#K thut chit ghp cy to#Thanh Huyn#^aH.#^aHng c#20 16#^a151tr. : minh ho^b19cm#KT#Gii thiu c th v k thut chit ghp cy to gm: nh gi cc phng php ct ta thng gp, nhn nh im sai st trong qu trnh ct ta, phng php ct ta n gin, tnh ton thi gian ct ta v ci to vn cy ti u#Trng trt#Chit ghp#To#360921## 00623000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010012000640020038000760070012001140080005001260090 01100131010000500142011002700147016000300174021016300177020001100340020001100351 013000700362#VN16.01657#VN16.01656#360922#^a26000^b2000b#Vi?t#633.304#K600T#Tha nh Huyn#K thut trng v chm sc cy h u#Thanh Huyn#^aH.#^aHng c#2016# ^a147tr. : nh, bng^b19cm#KT#Nhng kinh nghim c bn trong vic trng, chm s c v phng tr su bnh ch yu trn cy u tng, u xanh, u cove, u a, u H Lan, u rng v cy lc#Trng trt#Cy h u#360922## 00606000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010012000630020023000750070012000980080005001100090 01100115010000500126011002100131016000300152021010500155020001000260020001500270 020000400285012001700289020000300306013000700309#VN16.01659#360923#VN16.01658#^a 29000^b2000b#Vi?t#639.3#PH431B#Thanh Huyn#Phng bnh cho tm, c#Thanh Huyn#^ aH.#^aHng c#2016#^a113tr. : nh^b19cm#KT#Gii thiu k thut nui v bin ph p phng bnh cho c, tm theo tng chu k, tng giai on pht trin#Chn nui#P hng tr bnh#Tm#Bn ca nh nng#C#360923## 00717000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010012000630020034000750070012001090080005001210090 01100126010000500137011002700142016000300169021024700172020001100419020001100430 020000300441013000700444#VN16.01661#360924#VN16.01660#^a26000^b2000b#Vi?t#634.4 1#K600T#Thanh Huyn#K thut trng v chm sc cy na#Thanh Huyn#^aH.#^aHng c#2016#^a119tr. : nh, bng^b19cm#KT#Nhng kinh nghim c bn trong vic trng, nhn ging, chm sc v phng tr su bnh ch yu cho cy na. Mt s gii php k thut nng cao nng sut v thu hoch, bo qun na. Gii thiu cc a phng thnh cng vi m hnh trng na quy m ln#Trng trt#Cy n qu#Na#360924## 00667000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810007000570010012000640020032000760070012001080080005001200090 01100125010000500136011002000141016000300161021020300164020001100367020001100378 020000500389013000700394#VN16.01663#VN16.01662#360925#^a23000^b2000b#Vi?t#634.4 4#PH431V#Thanh Huyn#Phng v tr mt s bnh xoi#Thanh Huyn#^aH.#^aHng c #2016#^a95tr. : nh^b19cm#KT#Nhng kinh nghim c bn trong vic trng, nhn gi ng, qun l thu hoch, thc cy ra hoa, chm sc qu v phng php phng tr c c loi su bnh ch yu cho cy xoi. Gii thiu cc loi xoi ph bin#Trng tr t#Cy n qu#Xoi#360925## 00628000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570010012000630020038000750070012001130080005001250090 01100130010000500141011002700146013000700173016000300180021017000183020001100353 020001000364#VN16.01665#VN16.01664#360926#^a39000^b2000b#Vi?t#635.04#K600T#Than h Huyn#K thut trng v chm sc rau ly l#Thanh Huyn#^aH.#^aHng c#2016#^ a191tr. : nh, bng^b19cm#360926#KT#Gii thiu chung v rau ly l v k thut c hn ging, lm t, gieo trng, bn phn, ti nc, phng tr su bnh ca chun g nhm rau ly l v mt s loi rau ph bin#Trng trt#Rau n l## 00603000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010012000650020037000770070012001140080005001260090 01100131010000500142011001500147021013000162020000700292020001800299020001000317 016000300327013000700330#VN16.01667#360927#VN16.01666#^a31000^b2000b#Vi?t#641.5 631#M430A#Thanh Huyn#Mn n bi thuc cho ngi bnh phi#Thanh Huyn#^aH.#^aH ng c#2016#^a151tr.^b19cm#Tm hiu v bnh phi v gii thiu cch la chn th c phm, tho dc tt trong ch bin mn n, ung cho ngi mc bnh phi#Mn n#Liu php n ung#Bnh phi#KT#360927## 00633000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010012000650020040000770070012001170080005001290090 01100134010000500145011001500150021010900165020001800274020001000292016000300302 020000900305020001500314020000700329013000700336#VN16.01669#VN16.01668#360928#^a 33000^b2000b#Vi?t#641.5631#B256M#Thanh Huyn#Bnh m mu cao, cch phng v i u tr#Thanh Huyn#^aH.#^aHng c#2016#^a159tr.^b19cm#Tm hiu v bnh m mu ca o v gii thiu cch phng, iu tr bnh bng ch n ung, sinh hot, vn ng#Liu php n ung#Sinh hot#KT#Vn ng#Phng tr bnh#M mu#360928## 00610000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010012000660020043000780070012001210080005001330090 01100138010000500149011001500154021012900169020000700298020001800305020001100323 016000300334013000700337#VN16.01671#VN16.01670#360929#^a32000^b2000b#Vi?t#641.5 6314#M430A#Thanh Huyn#Mn n bi thuc cho ngi bnh tiu ng#Thanh Huyn#^a H.#^aHng c#2016#^a151tr.^b19cm#Tm hiu v bnh tiu ng v gii thiu cc loi thc phm, tho dc trong ch bin mn n, ung cho ngi bnh tiu ng#Mn n#Liu php n ung#Tiu ng#KT#360929## 00619000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010012000650020045000770070012001220080005001340090 01100139010000500150011002200155021012800177020000700305020001800312020001300330 013000700343016000300350#VN16.01672#360930#VN16.01673#^a32000^b2000b#Vi?t#641.5 631#M430A#Thanh Huyn#Mn n bi thuc cho ngi bnh cao huyt p#Thanh Huyn#^ aH.#^aHng c#2016#^a151tr. : bng^b19cm#Tm hiu v bnh cao huyt p v gii thiu cc loi thc phm, tho dc trong ch bin mn n, ung cho ngi cao huyt p#Mn n#Liu php n ung#Cao huyt p#360930#KT## 00699000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570010016000630020036000790070016001150040013001310080 00500144009000900149010000500158011002000163021019400183020001400377020001100391 020000900402013000700411016000300418#VN16.01675#VN16.01674#360931#^a22000^b2000 b#Vi?t#616.13#H528A#Quch Tun Vinh#Huyt p thp - Nhng iu cn bit#Quch Tu n Vinh#In ln th 5#^aH.#^aPh n#2015#^a90tr. : nh^b19cm#Nghin cu bnh huy t p thp di gc ca y hc hin i v ng y. Gii thiu mt s bi thuc nam v tho dc cha bnh huyt p thp. Phng php iu tr bnh bng bm huy t v cy ch#Huyt p thp#Phng bnh#iu tr#360931#KT## 00757000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820016000501810006000660020011000720080005000830090011000880100005000990110 01500104021034700119020001000466020001100476020001800487016000300505013000700508 #360932#VN16.01676#VN16.01677#^a36000^b1000b#Vi?t#346.59704302632#L504N#Lut nh #^aH.#^aHng c#2016#^a155tr.^b19cm#Gii thiu ton vn lut nh bao gm n hng quy nh chung v quy nh c th v s hu nh ; pht trin nh ; chnh sch v nh x hi; ti chnh cho pht trin nh ; qun l, s dng nh ; qu n l, s dng nh chung c; giao dch v nh ; quyn s hu nh ti Vit Nam ca cc t chc, c nhn nc ngoi... v cc iu khon thi hnh#Php lut#Lu t nh #Vn bn php lut#XH#360932## 00855000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820018000501810006000680020073000740070023001470050012001700080005001820090 01100187010000500198011001500203021028000218020001000498020001200508020000800520 020001800528016000300546020000900549013000700558#VN16.01679#360933#VN16.01678#^a 35000^b1000b#Vi?t#344.5970446602632#L504P#Lut Phng, chng tc hi ca thuc l v cc vn bn hng dn thi hnh#Dng Phong tuyn chn#Dng Phong#^aH.#^aH ng c#2016#^a126tr.^b19cm#Gii thiu ton vn Lut Phng, chng tc hi ca thu c l vi nhng qui nh chung v qui nh c th v cc bin php gim nhu cu s dng thuc l, kim sot ngun cung cp thuc l cng nh cc iu kin bo m phng, chng tc hi ca thuc l v cc iu khon thi hnh#Php lut#Ph ng chng#Tc hi#Vn bn php lut#XH#Thuc l#360933## 01046000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820017000501810006000670020070000730070023001430050012001660080005001780090 01100183010000500194011001500199021048100214020001000695020001600705020001900721 020001800740013000700758016000300765#VN16.01681#VN16.01680#360934#^a35000^b1000 b#Vi?t#343.597096402632#L504G#Lut giao thng ng thu ni a v nhng sa i, b sung mi nht#Dng Phong tuyn chn#Dng Phong#^aH.#^aHng c#2016#^a11 9tr.^b19cm#Gii thiu ni dung Lut Giao thng ng thu ni a v nhng sa i, b sung mi nht vi nhng quy nh v quy hoch, xy dng v bo v kt cu h tng giao thng ng thu ni a, phng tin thu ni a, thuyn vin v ngi li phng tin, quy tc giao thng v tn hiu ca phng tin, hot n g ca cng, bn thu ni a, cng v, hoa tiu, vn ti ng thu ni a; cc quy nh v qun l nh nc v giao thng ng thu ni a cng cc iu kho n thi hnh#Php lut#Lut giao thng#ng thu ni a#Vn bn php lut#36093 4#XH## 00904000000000277000450000200800000000400200008000800050010000900210010501000050 01260110015001310150036001460820012001820160003001940130007001970140016002040260 01100220026000700231026001100238181000600249019000500255020002300260020001800283 020001300301020001700314021029500331#Ti liu hc tp l lun chnh tr dnh cho hc vin lp i tng kt np ng#Ti bn c sa cha#^aH.#^aChnh tr Quc g ia#2016#^a220tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#324.2597075#XH#360935 #^a27000^b2000b#VN16.01682#360935#VN16.01683#T103L#Vi?t#ng Cng sn Vit Nam# L lun chnh tr#Kt np ng#Ti liu hc tp#Khi qut lch s hnh thnh n g Cng sn Vit Nam. Trnh by cng lnh xy dng t nc trong thi k qu ln ch ngha x hi v ni dung c bn ca iu l ng Cng sn Vit Nam, hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh, phn u tr thnh ng vin ng Cng sn Vit Nam## 00738000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820015000501810006000650020013000710080005000840090021000890100005001100110 01400115021031600129020001000445020001300455020001800468016000300486013000700489 #VN16.01684#VN16.01685#360936#^a14000^b2025b#Vi?t#342.5970802632#L504H#Lut h tch#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a70tr.^b19cm#Gii thiu ton vn Lut h t ch gm cc quy nh chung v quy nh c th v ng k h tch ti u ban nhn dn cp x; ti u ban nhn dn cp huyn; ti c quan i din; c s d liu h tch, cp trch lc h tch; trch nhim qun l nh nc v h tch, cng ch c lm cng tc h tch v iu khon thi hnh#Php lut#Lut h tch#Vn bn ph p lut#XH#360936## 00840000000000265000450000200300000000800050003000900210003501000050005601100150 00610820014000760160003000900130007000930140016001000260011001160260007001270260 01100134181000600145019000500151020001000156020001400166020001800180020001600198 020003000214021033000244#Lut x l vi phm hnh chnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia #2016#^a187tr.^b19cm#342.597002632#XH#360937#^a25000^b1525b#VN16.01686#360937#V N16.01687#L504X#Vi?t#Php lut#X l vi phm#Vn bn php lut#Pht hnh chnh#L ut x l vi phm hnh chnh#Trnh by ton vn Lut x l vi phm hnh chnh n m 2012 vi cc iu quy nh chung v qui nh c th v x pht vi phm hnh ch nh; p dng cc bin php x l hnh chnh; cc bin php ngn chn v bo m x l vi phm hnh chnh; nhng quy nh i vi ngi cha thnh nin vi phm h nh chnh cng cc iu khon thi hnh## 00769000000000241000450000200600000000800050006000900210006501000050008601100150 00910820016001060160003001220130007001250140016001320260007001480260011001550260 01100166181000600177019000500183020001000188020001800198020002000216021029100236 #Lut s hu tr tu nm 2005 c sa i, b sung nm 2009#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2016#^a225tr.^b19cm#346.59704802632#XH#360938#^a36000^b1525b#360938#VN16 .01688#VN16.01689#L504S#Vi?t#Php lut#Vn bn php lut#Lut s hu tr tu#Gi i thiu ni dung Lut s hu tr tu nm 2005 c sa i, b sung nm 2009 vi nhng qui nh chung v qui nh c th v quyn tc gi v quyn lin quan, quyn s hu cng nghip, quyn i vi ging cy trng, bo v quyn s hu tr tu, x l vi phm v cc iu khon thi hnh## 00821000000000241000450000200150000000800050001500900210002001000050004101100140 00460820014000600160003000740130007000770140016000840260007001000260011001070260 01100118181000600129019000500135020001000140020001500150020001800165021039600183 #Lut khiu ni#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a70tr.^b19cm#347.597002632#XH#36 0939#^a12000^b1525b#360939#VN16.01691#VN16.01690#L504K#Vi?t#Php lut#Lut khi u ni#Vn bn php lut#Gii thiu ton vn Lut khiu ni nm 2011 vi nhng qu y nh chung v quy nh c th v: Khiu ni quyt nh hnh chnh, hnh vi hn h chnh; gii quyt khiu ni; khiu ni, gii quyt khiu ni, quyt nh k lu t cn b, cng chc; tip cng dn; trch nhim ca c quan, t chc, c nhn c thm quyn trong vic qun l cng tc gii quyt khiu ni; x l vi phm v iu khon thi hnh##