00801000000000301000450000100100000000200230001000300280003300700150006100400130 00760080005000890090009000940100005001030110026001080820008001340160003001420130 00700145014001600152026001100168026001100179026000700190181000600197019000500203 020002000208020001200228020001300240020000800253021023800261#Phng H#Em ang t hnh thiu n#101 thc mc ca cc b gi#Phng H b.s.#In ln th 3#^aH.#^aPh n#2016#^a193tr. : tranh v^b21cm#155.533#XH#375340#^a62000^b1500b#VV16.18424# VV16.18425#375340#E202#Vi?t#Tm l hc la tui#Tm sinh l#Tui dy th#Con g i#Gm 101 thc mc ca cc b gi khi bc sang tui dy th: Thc mc v c th , v tnh bn, tnh yu... ng thi a ra nhng ch dn sng sut, nhng li k huyn b ch, nhng kinh nghim hay gip cc b gi hiu bit hn, sng tt hn# # 00737000000000301000450000100120000000200260001200300230003800700170006100400130 00780080005000910090009000960100005001050110026001100820008001360160003001440130 00700147014001600154026000700170026001100177026001100188181000800199019000500207 020002000212020001200232020001300244020000900257021016900266#Thu Phng#Gii m th gii con trai#101 b mt c bt m#Thu Phng b.s.#In ln th 2#^aH.#^aP h n#2016#^a204tr. : tranh v^b21cm#155.532#XH#375341#^a62000^b1500b#375341#VV 16.18426#VV16.18427#GI-103M#Vi?t#Tm l hc la tui#Tm sinh l#Tui dy th#Co n trai#Trang b mt s kin thc c bn cho cc em nam la tui t 9 n 15 v nhng thay i tm sinh l trong giai on dy th, cch gi gn v sinh v ch m sc c th...## 00630000000000265000450000100180000000200250001800500080004300700380005100800050 00890090009000940100005001030110027001080820006001350160003001410130007001440140 01600151026001100167026000700178026001100185181000600196019000500202020001800207 020001300225021012600238#Phm Th Hoi Anh#Mi ngy 15 pht yu con#u a#Phm Th Hoi Anh ; Minh ho: u a#^aH.#^aPh n#2016#^a114tr. : tranh mu^b20cm# 649.1#KT#375342#^a95000^b3000b#VV16.18428#375342#VV16.18429#M452N#Vi?t#Gio dc gia nh#Nui dy con#Nhng kinh nghim v bi hc hay v cch nui dy con, l m bn vi con gip h tr thnh nhng ngi bn ng tin cy ca con## 00827000000000301000450000100130000000200330001300300380004600500110008400700310 00950080005001260090030001310100005001610110026001660820007001920160003001990130 00700202014001600209026000700225026001100232026001100243181000600254019000500260 019000500265020001800270020000900288020000700297021022100304#Shimura Yuko#ng b yu chu, chu yu ng b#76 tr chi gn kt tnh cm gia nh#Kusumi Hu#Shim ura Yuko ; Kusumi Hu dch#^aH.#^aPh n ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a127tr. : mi nh ho^b22cm#649.55#XH#375343#^a69000^b3000b#375343#VV16.18430#VV16.18431#455B #Vi?t#Dch#Gio dc gia nh#Tr chi#Tr em#Gii thiu nhiu mn chi c th t lm bng nhng nguyn liu n gin trong nh v nhiu tr chi gip ng b c th vui chi, tr chuyn v gn gi vi cc chu nhm khch l tinh thn v n ui dng tm hn ca tr## 00733000000000289000450000200240000002900330002400400130005700800050007000900090 00750100005000840110026000890820009001150160003001240130007001270140016001340260 01100150026001100161026000700172181000600179019000500185020001900190020001500209 020000800224020001000232020001400242021018700256#Tui th tm gng Vit#The you ng age of Vietnam talents#In ln th 3#^aH.#^aPh n#2016#^a65tr. : tranh mu^b2 1cm#920.0597#XH#375344#^a40000^b2000b#VV16.18432#VV16.18433#375344#T515T#Vi?t#N hn vt in hnh#Sch thiu nhi#Tiu s#S nghip#Sch song ng#K v nhng tm gng ngi Vit, nhng tm gng vt kh khng ngng t c cng nh: B c s, ho s Dng Cm Chng, nh gio m L c, nh m nhc dn tc hc Trn Vn Kh...## 00643000000000301000450000200210000000300130002100500150003400500090004900500140 00580070062000720080005001340090037001390100005001760110026001810120034002070820 00700241016000300248013000700251014001600258026001100274026000700285181000600292 019000500298019000500303020001300308020000700321020001300328#Bo mu th siu c p#Truyn tranh#Chu Hu Phng#Thanh An#Bombax Studio#Truyn: Chu Hu Phng ; Tr anh: Bombax Studio ; Thanh An dch#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#201 6#^a35tr. : tranh mu^b21cm#Chng ta bo v con. K nng sng#646.76#KT#375345#^ a25000^b5000b#VV16.18434#375345#B108M#Vi?t#Dch#K nng sng#Tr em#Truyn tran h## 00640000000000301000450000200180000000300130001800500150003100500090004600500140 00550070062000690080005001310090037001360100005001730110026001780120034002040820 00700238016000300245013000700248014001600255026001100271026000700282181000600289 019000500295019000500300020001300305020000700318020001300325#Cng i thm him#T ruyn tranh#Chu Hu Phng#Thanh An#Bombax Studio#Truyn: Chu Hu Phng ; Tranh : Bombax Studio ; Thanh An dch#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^ a35tr. : tranh mu^b21cm#Chng ta bo v con. K nng sng#646.76#KT#375346#^a25 000^b5000b#VV16.18435#375346#C513#Vi?t#Dch#K nng sng#Tr em#Truyn tranh## 00635000000000301000450000200130000000300130001300500150002600500090004100500140 00500070062000640080005001260090037001310100005001680110026001730120034001990820 00700233016000300240013000700243014001600250026000700266026001100273181000600284 019000500290019000500295020001300300020000700313020001300320#H m to mm#Truyn tranh#Chu Hu Phng#Thanh An#Bombax Studio#Truyn: Chu Hu Phng ; Tranh: Bom bax Studio ; Thanh An dch#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a35tr . : tranh mu^b21cm#Chng ta bo v con. K nng sng#646.76#KT#375347#^a25000^ b5000b#375347#VV16.18436#H100M#Vi?t#Dch#K nng sng#Tr em#Truyn tranh## 00654000000000301000450000200310000000300130003100500150004400500090005900500140 00680070062000820080005001440090037001490100005001860110026001910120034002170820 00700251016000300258013000700261014001600268026000700284026001100291181000700302 019000500309019000500314020001300319020000700332020001300339#Khng phi ci m n o cng p#Truyn tranh#Chu Hu Phng#Thanh An#Bombax Studio#Truyn: Chu Hu P hng ; Tranh: Bombax Studio ; Thanh An dch#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a35tr. : tranh mu^b21cm#Chng ta bo v con. K nng sng#646.76#K T#375348#^a25000^b5000b#375348#VV16.18437#KH455P#Vi?t#Dch#K nng sng#Tr em# Truyn tranh## 00644000000000301000450000200210000000300130002100500150003400500090004900500140 00580070062000720080005001340090037001390100005001760110026001810120034002070820 00700241016000300248013000700251014001600258026000700274026001100281181000700292 019000500299019000500304020001300309020000700322020001300329#Nguyn nhn ng t#Truyn tranh#Chu Hu Phng#Thanh An#Bombax Studio#Truyn: Chu Hu Phng ; Tr anh: Bombax Studio ; Thanh An dch#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#201 6#^a35tr. : tranh mu^b21cm#Chng ta bo v con. K nng sng#646.76#KT#375349#^ a25000^b5000b#375349#VV16.18438#NG527N#Vi?t#Dch#K nng sng#Tr em#Truyn tra nh## 00594000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570010007000640020029000710070027001000220004001270040 01300131008000500144009003700149010000500186011002700191020001800218020001000236 016000300246019001600249005001300265013000700278005000700285#375350#VV16.18439#V V16.18440#^a60000^b3000b#Vi?t#895.13#TR527H#H Nhi#Truyn hay cho b 0 - 6 tui #H Nhi ; An Lc Group dch#T.1#In ln th 2#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a138tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn k#VH#Dch Trung Quc#An Lc Group#375350#H Nhi## 00594000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570010007000640020029000710070027001000220004001270040 01300131008000500144009003700149010000500186011002700191020001800218020001000236 016000300246019001600249005001300265013000700278005000700285#375351#VV16.18441#V V16.18442#^a60000^b3000b#Vi?t#895.13#TR527H#H Nhi#Truyn hay cho b 0 - 6 tui #H Nhi ; An Lc Group dch#T.2#In ln th 2#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a139tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn k#VH#Dch Trung Quc#An Lc Group#375351#H Nhi## 00594000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570010007000640020029000710070027001000220004001270040 01300131008000500144009003700149010000500186011002700191020001800218020001000236 016000300246019001600249005001300265013000700278005000700285#375352#VV16.18443#V V16.18444#^a60000^b3000b#Vi?t#895.13#TR527H#H Nhi#Truyn hay cho b 0 - 6 tui #H Nhi ; An Lc Group dch#T.3#In ln th 2#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a139tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn k#VH#Dch Trung Quc#An Lc Group#375352#H Nhi## 00594000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570010007000640020029000710070027001000220004001270040 01300131008000500144009003700149010000500186011002700191020001800218020001000236 013000700246016000300253019001600256005001300272005000700285#375353#VV16.18445#V V16.18446#^a60000^b3000b#Vi?t#895.13#TR527H#H Nhi#Truyn hay cho b 0 - 6 tui #H Nhi ; An Lc Group dch#T.4#In ln th 2#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a139tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn k#375353#VH#Dc h Trung Quc#An Lc Group#H Nhi## 00599000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460050016000520020013000680030013000810070047000940040008001410080 00500149009000900154010000500163011002600168012003600194020001800230020001300248 013000700261016000300268019001400271005002400285#375354#VV16.18447#^a29000^b300 0b#Vi?t#895.63#B510V#Yumiko Fukuzawa#Bull v Kana#Truyn tranh#Yumiko Fukuzawa ; More Production Vietnam dch#Ti bn#^aH.#^aPh n#2016#^a23tr. : tranh mu^b20 cm#T sch Ngi m tt. Ehon Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#375354#KT# Dch Nht Bn#More Production Vietnam## 00628000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020020000520030013000720070069000850050016001540050017001700050 01500187008000500202009000900207010000500216011002600221012003600247020001800283 020001300301016000300314019001400317013000700331#375355#VV16.18448#^a39000^b500 0b#Vi?t#895.63#M558C#10 ch ch tr ng#Truyn tranh#Li: Hisako Madokoro ; Tra nh: Michiko Nakagawa ; Phm Qunh Nga dch#Hisako Madokoro#Michiko Nakagawa#Phm Qunh Nga#^aH.#^aPh n#2016#^a33tr. : tranh mu^b20cm#T sch Ngi m tt. Eh on Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#375355## 00619000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020011000520030013000630070069000760050016001450050017001610050 01500178008000500193009000900198010000500207011002600212012003600238020001800274 020001300292016000300305019001400308013000700322#375356#VV16.18449#^a39000^b500 0b#Vi?t#895.63#M558C#10 ch ch#Truyn tranh#Li: Hisako Madokoro ; Tranh: Michi ko Nakagawa ; Phm Qunh Nga dch#Hisako Madokoro#Michiko Nakagawa#Phm Qunh Ng a#^aH.#^aPh n#2016#^a33tr. : tranh mu^b20cm#T sch Ngi m tt. Ehon Nht B n#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#375356## 00637000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020029000520030013000810070069000940050016001630050017001790050 01500196008000500211009000900216010000500225011002600230012003600256020001800292 020001300310016000300323019001400326013000700340#375357#VV16.18450#^a39000^b500 0b#Vi?t#895.63#M558M#10 - 1 ch ch i ti ni M#Truyn tranh#Li: Hisako Madok oro ; Tranh: Michiko Nakagawa ; Phm Qunh Nga dch#Hisako Madokoro#Michiko Naka gawa#Phm Qunh Nga#^aH.#^aPh n#2016#^a33tr. : tranh mu^b20cm#T sch Ngi m tt. Ehon Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#375357## 00626000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520030013000700070069000830050016001520050017001680050 01500185008000500200009000900205010000500214011002600219012003600245020001800281 020001300299016000300312019001400315013000700329#375358#VV16.18451#^a39000^b500 0b#Vi?t#895.63#M558C#10 ch ch + 1...#Truyn tranh#Li: Hisako Madokoro ; Tranh : Michiko Nakagawa ; Phm Qunh Nga dch#Hisako Madokoro#Michiko Nakagawa#Phm Q unh Nga#^aH.#^aPh n#2016#^a33tr. : tranh mu^b20cm#T sch Ngi m tt. Ehon Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#375358## 00633000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020024000530030013000770070069000900050016001590050017001750050 01500192008000500207009000900212010000500221011002600226012003600252020001800288 020001300306016000300319019001400322013000700336#375359#VV16.18452#^a39000^b500 0b#Vi?t#895.63#NG112T#Ngy tt ca 10 ch ch#Truyn tranh#Li: Hisako Madokoro ; Tranh: Michiko Nakagawa ; Phm Qunh Nga dch#Hisako Madokoro#Michiko Nakagawa #Phm Qunh Nga#^aH.#^aPh n#2016#^a33tr. : tranh mu^b20cm#T sch Ngi m t t. Ehon Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#375359## 00637000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020029000520030013000810070069000940050016001630050017001790050 01500196008000500211009000900216010000500225011002600230012003600256020001800292 020001300310016000300323019001400326013000700340#375360#VV16.18453#^a39000^b500 0b#Vi?t#895.63#L250H#L hi ma h ca 10 ch ch#Truyn tranh#Li: Hisako Madok oro ; Tranh: Michiko Nakagawa ; Phm Qunh Nga dch#Hisako Madokoro#Michiko Naka gawa#Phm Qunh Nga#^aH.#^aPh n#2016#^a33tr. : tranh mu^b20cm#T sch Ngi m tt. Ehon Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#375360## 00627000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030013000710070069000840050016001530050017001690050 01500186008000500201009000900206010000500215011002600220012003600246020001800282 020001300300016000300313019001400316013000700330#375361#VV16.18454#^a39000^b500 0b#Vi?t#895.63#M558C#10 ch ch ht hay#Truyn tranh#Li: Hisako Madokoro ; Tran h: Michiko Nakagawa ; Phm Qunh Nga dch#Hisako Madokoro#Michiko Nakagawa#Phm Qunh Nga#^aH.#^aPh n#2016#^a33tr. : tranh mu^b20cm#T sch Ngi m tt. Eho n Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#375361## 00638000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020030000520030013000820070069000950050016001640050017001800050 01500197008000500212009000900217010000500226011002600231012003600257020001800293 020001300311016000300324019001400327013000700341#375362#VV16.18455#^a39000^b500 0b#Vi?t#895.63#L250H#L hi ma thu ca 10 ch ch#Truyn tranh#Li: Hisako Mado koro ; Tranh: Michiko Nakagawa ; Phm Qunh Nga dch#Hisako Madokoro#Michiko Nak agawa#Phm Qunh Nga#^aH.#^aPh n#2016#^a33tr. : tranh mu^b20cm#T sch Ngi m tt. Ehon Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#375362## 00629000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020021000520030013000730070069000860050016001550050017001710050 01500188008000500203009000900208010000500217011002600222012003600248020001800284 020001300302016000300315019001400318013000700332#375363#VV16.18456#^a39000^b500 0b#Vi?t#895.63#M558C#10 ch ch i picnic#Truyn tranh#Li: Hisako Madokoro ; Tr anh: Michiko Nakagawa ; Phm Qunh Nga dch#Hisako Madokoro#Michiko Nakagawa#Ph m Qunh Nga#^aH.#^aPh n#2016#^a33tr. : tranh mu^b20cm#T sch Ngi m tt. E hon Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#375363## 00633000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020025000520030013000770070069000900050016001590050017001750050 01500192008000500207009000900212010000500221011002600226012003600252020001800288 020001300306016000300319019001400322013000700336#375364#VV16.18457#^a39000^b500 0b#Vi?t#895.63#M558C#10 ch ch m ca b bi#Truyn tranh#Li: Hisako Madokoro ; Tranh: Michiko Nakagawa ; Phm Qunh Nga dch#Hisako Madokoro#Michiko Nakagawa #Phm Qunh Nga#^aH.#^aPh n#2016#^a33tr. : tranh mu^b20cm#T sch Ngi m t t. Ehon Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#375364## 00639000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020031000520030013000830070069000960050016001650050017001810050 01500198008000500213009000900218010000500227011002600232012003600258020001800294 020001300312016000300325019001400328013000700342#375365#VV16.18458#^a39000^b500 0b#Vi?t#895.63#M558C#10 ch ch - Xun v! Xun v!#Truyn tranh#Li: Hisako Mad okoro ; Tranh: Michiko Nakagawa ; Phm Qunh Nga dch#Hisako Madokoro#Michiko Na kagawa#Phm Qunh Nga#^aH.#^aPh n#2016#^a33tr. : tranh mu^b20cm#T sch Ngi m tt. Ehon Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#375365## 00634000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020026000520030013000780070069000910050016001600050017001760050 01500193008000500208009000900213010000500222011002600227012003600253020001800289 020001300307016000300320019001400323013000700337#375366#VV16.18459#^a39000^b500 0b#Vi?t#895.63#L250H#L hi sao ca 10 ch ch#Truyn tranh#Li: Hisako Madokoro ; Tranh: Michiko Nakagawa ; Phm Qunh Nga dch#Hisako Madokoro#Michiko Nakagaw a#Phm Qunh Nga#^aH.#^aPh n#2016#^a33tr. : tranh mu^b20cm#T sch Ngi m t t. Ehon Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#375366## 00627000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030013000710070069000840050016001530050017001690050 01500186008000500201009000900206010000500215011002600220012003600246020001800282 020001300300016000300313019001400316013000700330#375367#VV16.18460#^a39000^b500 0b#Vi?t#895.63#M558C#10 ch ch i bin#Truyn tranh#Li: Hisako Madokoro ; Tran h: Michiko Nakagawa ; Phm Qunh Nga dch#Hisako Madokoro#Michiko Nakagawa#Phm Qunh Nga#^aH.#^aPh n#2016#^a33tr. : tranh mu^b20cm#T sch Ngi m tt. Eho n Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#375367## 00630000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020022000520030013000740070069000870050016001560050017001720050 01500189008000500204009000900209010000500218011002600223012003600249020001800285 020001300303013000700316016000300323019001400326#375368#VV16.18461#^a39000^b500 0b#Vi?t#895.63#M558C#10 ch ch ngm trng#Truyn tranh#Li: Hisako Madokoro ; T ranh: Michiko Nakagawa ; Phm Qunh Nga dch#Hisako Madokoro#Michiko Nakagawa#Ph m Qunh Nga#^aH.#^aPh n#2016#^a33tr. : tranh mu^b20cm#T sch Ngi m tt. Ehon Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#375368#VH#Dch Nht Bn## 00681000000000301000450000200240000000300130002400500160003700500170005300500150 00700070069000850080005001540090009001590100005001680110026001730120021001990150 05100220082000700271016000300278013000700281014001600288026000700304026001100311 181000700322019000500329019001400334020001800348020001300366#Qu tng ca 10 ch ch#Truyn tranh#Hisako Madokoro#Michiko Nakagawa#Phm Qunh Nga#Li: Hisako Ma dokoro ; Tranh: Michiko Nakagawa ; Phm Qunh Nga dch#^aH.#^aPh n#2016#^a33tr . : tranh mu^b20cm#T sch Ngi m tt#Tn sch ting Nht: 10 piki no kaeru n o okurimono#895.63#VH#375369#^a39000^b5000b#375369#VV16.18462#QU100T#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00688000000000301000450000200330000000300130003300500160004600500170006200500150 00790070069000940080005001630090009001680100005001770110026001820120021002080150 04900229082000700278016000300285013000700288014001600295026001100311026000700322 181000700329019000500336019001400341020001800355020001300373#Ngy hi th thao c a 10 ch ch#Truyn tranh#Hisako Madokoro#Michiko Nakagawa#Phm Qunh Nga#Li: Hisako Madokoro ; Tranh: Michiko Nakagawa ; Phm Qunh Nga dch#^aH.#^aPh n#20 16#^a33tr. : tranh mu^b20cm#T sch Ngi m tt#Tn sch ting Nht: 10 piki n o kaeru no undokai#895.63#VH#375370#^a39000^b5000b#VV16.18463#375370#NG112H#Vi? t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00684000000000301000450000200270000000300130002700500160004000500170005600500150 00730070069000880080005001570090009001620100005001710110026001760120021002020150 05200223082000700275016000300282013000700285014001600292026000700308026001100315 181000600326019000500332019001400337020001800351020001300369#10 ch ch ti ni Ro Ro#Truyn tranh#Hisako Madokoro#Michiko Nakagawa#Phm Qunh Nga#Li: Hisako Madokoro ; Tranh: Michiko Nakagawa ; Phm Qunh Nga dch#^aH.#^aPh n#2016#^a3 3tr. : tranh mu^b20cm#T sch Ngi m tt#Tn sch ting Nht: 10 piki no kaer u zanzanyama he#895.63#VH#375371#^a39000^b5000b#375371#VV16.18464#M558C#Vi?t#D ch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00695000000000301000450000200350000000300130003500500160004800500170006400500150 00810070069000960080005001650090009001700100005001790110026001840120021002100150 05500231082000700286016000300293013000700296014001600303026000700319026001100326 181000600337019000500343019001400348020001800362020001300380#Ln u i cm tri ca 10 ch ch#Truyn tranh#Hisako Madokoro#Michiko Nakagawa#Phm Qunh Nga#Li : Hisako Madokoro ; Tranh: Michiko Nakagawa ; Phm Qunh Nga dch#^aH.#^aPh n# 2016#^a33tr. : tranh mu^b20cm#T sch Ngi m tt#Tn sch ting Nht: 10 piki no kaeru hajimete no camp#895.63#VH#375372#^a39000^b5000b#375372#VV16.18465#L1 21#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00891000000000337000450000200300000000300200003000500060005000500160005600500110 00720050017000830070076001000040013001760080005001890090009001940100005002030110 02900208012009600237015010800333082000700441016000300448013000700451014001600458 02600070047402600110048118100060049201900050049801900050050302000180050802000140 0526020001300540#B c rt c m lm cnh st#Song ng Vit - Anh#Y Ph#Honh T r Honh#Hong Thu#Nguyn Quc Hng#Y Ph ; Minh ha: Honh Tr Honh ; Hong T hu dch ; Nguyn Quc Hng h..#In ln th 2#^aH.#^aPh n#2016#^a36tr. : tranh mu^b21x25cm#T sch Thiu nhi. Rn k nng sng 3 - 10 tui. Chuyn cc b rau c qu khu rng php thut#Tn sch ting Anh: Baby carrot dreams of being a policeman; Dch t nguyn tc ting Trung: : \E#895.13#VH#375373#^a355 00^b2000b#375373#VV16.18466#B200C#Vi?t#Dch#Vn hc thiu nhi#Sch song ng#Tru yn tranh## 00886000000000349000450000200200000000300200002000500060004000500100004600500110 00560050017000670050011000840070082000950040013001770080005001900090009001950100 00500204011002900209012009600238015009000334082000700424016000300431013000700434 01400160044102600070045702600110046418100060047501900050048101900050048602000180 0491020001400509020001300523#B c chua tt bng#Song ng Vit - Anh#Y Ph#Cao T hanh#Vng Siu#Nguyn Quc Hng#Hong Thy#Y Ph ; Minh ha: Cao Thanh, Vng S iu ; Hong Thu dch ; Nguyn Quc Hng h..#In ln th 2#^aH.#^aPh n#2016#^a 36tr. : tranh mu^b21x25cm#T sch Thiu nhi. Rn k nng sng 3 - 10 tui. Chuy n cc b rau c qu khu rng php thut#Tn sch ting Anh: Baby tomato is ki nd-hearted; Dch t nguyn tc ting Trung: E#895.13#VH#375374#^a35500^b 2000b#375374#VV16.18467#B200C#Vi?t#Dch#Vn hc thiu nhi#Sch song ng#Truyn t ranh## 00887000000000349000450000200200000000300200002000500060004000500100004600500110 00560050017000670050011000840070082000950040013001770080005001900090009001950100 00500204011002900209012009600238015009100334082000700425016000300432013000700435 01400160044202600070045802600110046518100060047601900050048201900050048702000180 0492020001400510020001300524#B da non hin ho#Song ng Vit - Anh#Y Ph#Cao T hanh#Vng Siu#Nguyn Quc Hng#Hong Thy#Y Ph ; Minh ha: Cao Thanh, Vng S iu ; Hong Thu dch ; Nguyn Quc Hng h..#In ln th 2#^aH.#^aPh n#2016#^a 36tr. : tranh mu^b21x25cm#T sch Thiu nhi. Rn k nng sng 3 - 10 tui. Chuy n cc b rau c qu khu rng php thut#Tn sch ting Anh: Baby cucumber is gentle; Dch t nguyn tc ting Trung: : E#895.13#VH#375375#^a35500^ b2000b#375375#VV16.18468#B200D#Vi?t#Dch#Vn hc thiu nhi#Sch song ng#Truyn tranh## 00858000000000337000450000200180000000300200001800500060003800500160004400500110 00600050017000710070075000880040013001630080005001760090009001810100005001900110 02900195012009600224015008800320082000700408016000300415013000700418014001600425 02600070044102600110044818100060045901900050046501900050047002000180047502000140 0493020001300507#t sng t lp#Song ng Vit - Anh#Y Ph#Hong Tr Honh#Ho ng Thy#Nguyn Quc Hng#Y Ph, Minh ha: Hong Tr Honh ; Hong Thy dch ; Ng uyn Quc Hng h..#In ln th 2#^aH.#^aPh n#2016#^a36tr. : tranh mu^b21x25cm #T sch Thiu nhi. Rn k nng sng 3 - 10 tui. Chuyn cc b rau c qu khu rng php thut#Tn sch ting Anh: Baby chili is independent; Dch t nguyn t c ting Trung: E#895.13#VH#375376#^a35500^b2000b#375376#VV16.18469#467 #Vi?t#Dch#Vn hc thiu nhi#Sch song ng#Truyn tranh## 00907000000000349000450000200320000000300200003200500060005200500100005800500110 00680050017000790050011000960070082001070040013001890080005002020090009002070100 00500216011002900221012009600250015009900346082000700445016000300452013000700455 01400160046202600070047802600110048518100060049601900050050201900050050702000180 0512020001400530020001300544#B khoai lang lc quan, yu i#Song ng Vit - Anh #Y Ph#Cao Thanh#Vng Siu#Nguyn Quc Hng#Hong Thy#Y Ph ; Minh ha: Cao Th anh, Vng Siu ; Hong Thu dch ; Nguyn Quc Hng h..#In ln th 2#^aH.#^aPh n#2016#^a36tr. : tranh mu^b21x25cm#T sch Thiu nhi. Rn k nng sng 3 - 1 0 tui. Chuyn cc b rau c qu khu rng php thut#Tn sch ting Anh: Baby sweet potato is optimistic; Dch t nguyn tc ting Trung: : E#895.13 #VH#375377#^a35500^b2000b#375377#VV16.18470#B200K#Vi?t#Dch#Vn hc thiu nhi#S ch song ng#Truyn tranh## 00878000000000349000450000200170000000300200001700500060003700500100004300500110 00530050017000640050011000810070082000920040013001740080005001870090009001920100 00500201011002900206012009600235015008500331082000700416016000300423013000700426 01400160043302600070044902600110045618100060046701900050047301900050047802000180 0483020001400501020001300515#Nm con dng cm#Song ng Vit - Anh#Y Ph#Cao Than h#Vng Siu#Nguyn Quc Hng#Hong Thy#Y Ph ; Minh ha: Cao Thanh, Vng Siu ; Hong Thy dch ; Nguyn Quc Hng h..#In ln th 2#^aH.#^aPh n#2016#^a36t r. : tranh mu^b21x25cm#T sch Thiu nhi. Rn k nng sng 3 - 10 tui. Chuyn cc b rau c qu khu rng php thut#Tn sch ting Anh: Baby mushroom is bra ve; Dch t nguyn tc ting Trung: E#895.13#VH#375378#^a35500^b2000b#37 5378#VV16.18471#N120C#Vi?t#Dch#Vn hc thiu nhi#Sch song ng#Truyn tranh## 00506000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010011000650020012000760070044000880050016001320040 01300148008000500161009000900166010000500175011002500180020001800205020000700223 013000700230016000300237#375379#VV16.18472#VV16.18473#^a85000^b2000b#Vi?t#895.9 223#M200V#Nguyn Thi#M vng nh#Truyn: Nguyn Thi ; Tranh: Chihiro Iwasaki#Chi hiro Iwasaki#In ln th 2#^aH.#^aPh n#2016#^a78tr. : tranh v^b20cm#Vn hc th iu nhi#Truyn#375379#VH## 00523000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820007000511810007000580010007000650020046000720070037001180050011001550080 00500166009000900171010000500180011002700185020001700212013000700229016000300236 019000500239020001300244#375380#VV16.18474#VV16.18475#^a229000^b2000b#Vi?t#895. 73#L435-I#Puuung#Love is... Bnh yn v ng yu v... nh th#Tranh, li: Puuun g ; Tho Trang dch#Tho Trang#^aH.#^aPh n#2016#^a220tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc hin i#375380#XH#Dch#Truyn tranh## 00727000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820006000511810007000570010020000640020016000840070020001000080005001200090 03500125010000500160011002500165021023800190020000700428020000700435020000900442 013000700451016000300458#375381#VV16.18476#VV16.18477#^a218000^b2000b#Vi?t#641. 8#NG125H#Phan Thng Thi Ho#Ngu hng nng#Phan Thng Thi Ho#^aH.#^aPh n ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a162tr. : nh mu^b23cm#Hng dn chun b nguyn liu, cch thc hin chi tit v cc mo nh mt s mn n nh: My summer salad , mt tri , bnh bp tm xo, b l lt cun bnh t, c gi l lt, kh qua ri c i, c hi tm xin, c tm nng m hnh...#Nu n#Mn n#Ch bin#3753 81#KT## 00963000000000337000450000100150000000200190001500300820003400500070011600500100 01230050008001330070038001410080005001790090045001840100005002290110031002340120 01700265082000800282016000300290013000700293014001600300026000700316026001100323 02600110033418100070034501900050035201900160035702000040037302000100037702000140 0387021022400401#Vng Hc in#Tri cy cha bnh#Cc loi tri cy thng dng c tc dng tr bnh v tng cng sc kho, sc p#Hi L#Hng Mai#Th Lm#V ng Hc in ; Bin dch: Hi L...#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a110tr. : nh mu, bng^b26cm#Mn n bi thuc#615.321#KT#375382#^a7 8000^b1000b#375382#VV16.18478#VV16.18479#TR103C#Vi?t#Dch Trung Quc#Qu#Bi th uc#iu tr bnh#Gii thiu tinh v, cng dng, tc dng tr bnh, lu khi d ng, thnh phn dinh dng, thng tin b sung v cc bi thuc cha bnh ca cc loi tri cy nh: chui, u , hng, cam, tc, bi, xoi, da hu, da, mn.. .## 00752000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010015000620020040000770070015001170040009001320080 00500141009000900146010000500155011002600160012001700186021021800203020000800421 020000800429020001500437013000700452016000300459#375383#VV16.18480#VV16.18481#^a 78000^b1500b#Vi?t#646.4#H561D#Triu Th Chi#Hng dn ct may trang phc thng dng#Triu Th Chi#In ln 4#^aH.#^aPh n#2016#^a268tr. : minh ho^b26cm#May m c gia nh#Gii thiu cch may nhng kiu qun o thng dng trong gia nh. C ch o, cch tnh vi, v mu, ct vi, may qun o cho tr em, ph n, nam gii , km theo mt s kin thc cn thit gi gn qun o c bn lu#May mc#Qu n o#Sch hng dn#375383#KT## 00999000000000361000450000100150000000200170001500300800003200500070011200500100 01190050008001290070038001370080005001750090045001800100005002250110031002300120 01700261082000800278016000300286013000700289014001600296026000700312026001100319 02600110033018100060034101900050034701900160035202000040036802000030037202000100 0375020000900385020001800394021022500412#Vng Hc in#Rau c cha bnh#Cc lo i rau c thng dng c tc dng tr bnh v tng cng sc kho, sc p#Hi L# Hng Mai#Th Lm#Vng Hc in ; Bin dch: Hi L...#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a110tr. : nh mu, bng^b26cm#Mn n bi thuc#6 15.321#KT#375384#^a86000^b2000b#375384#VV16.18482#VV16.18483#R111C#Vi?t#Dch Tr ung Quc#Rau#C#Bi thuc#iu tr#Chm sc sc kho#Gii thiu tinh v, cng d ng, tc dng tr bnh, lu khi dng, thnh phn dinh dng, thng tin b sung v cc bi thuc cha bnh ca cc loi rau c nh: Ci b xi, rau tn , ci b p, rau dn, ci tha, cn ty, h...## 00679000000000301000450000200410000000300270004100500150006800500080008300700360 00910080005001270090009001320100005001410110026001460820004001720160003001760130 00700179014001600186026001100202026000700213026001100220181000600231019000500237 019001600242020001500258020001300273020002100286021007000307#10 vn cu hi v s ao dnh cho thiu nhi#i mt, m hi v gic m#Trnh Din Tu#Tu Vn#Trnh Di n Tu ch.b. ; Tu Vn dch#^aH.#^aPh n#2016#^a63tr. : tranh mu^b23cm#612#KT# 375385#^a32000^b2000b#VV16.18484#375385#VV16.18485#M558V#Vi?t#Dch Trung Quc#S ch thiu nhi#C th ngi#Khoa hc thng thc#Gii p mt cch khoa hc nhng thc mc ca tr v c th con ngi## 00795000000000325000450000200410000000300270004100500150006800500080008300700360 00910080005001270090009001320100005001410110026001460820004001720160003001760130 00700179014001600186026000700202026001100209026001100220181000600231019000500237 01900160024202000050025802000150026302000060027802000080028402000210029202101560 0313#10 vn cu hi v sao dnh cho thiu nhi# t, tn la v ngi my#Trnh D in Tu#Tu Vn#Trnh Din Tu ch.b. ; Tu Vn dch#^aH.#^aPh n#2016#^a63tr. : tranh mu^b23cm#600#KT#375386#^a32000^b2000b#375386#VV16.18486#VV16.18487#M558 V#Vi?t#Dch Trung Quc# t#Sch thiu nhi#Robot#Tn la#Khoa hc thng thc#Gi i p mt cch khoa hc nhng thc mc ca tr v phng tin giao thng, v kh s dng trong chin tranh v khoa hc k thut trong cuc sng hin i## 00750000000000325000450000200410000000300350004100500150007600500080009100700360 00990080005001350090009001400100005001490110026001540820004001800160003001840130 00700187014001600194026000700210026001100217026001100228181000600239019000500245 01900160025002000080026602000150027402000090028902000100029802000210030802100950 0329#10 vn cu hi v sao dnh cho thiu nhi#V sinh, sc kho v thi quen tt #Trnh Din Tu#Tu Vn#Trnh Din Tu ch.b. ; Tu Vn dch#^aH.#^aPh n#2016#^ a63tr. : tranh mu^b23cm#613#KT#375387#^a32000^b2000b#375387#VV16.18488#VV16.18 489#M558V#Vi?t#Dch Trung Quc#V sinh#Sch thiu nhi#Sc kho#Thi quen#Khoa h c thng thc#Gii p mt cch khoa hc nhng thc mc ca tr v vn v sin h, sc kho v thi quen tt## 00800000000000325000450000200410000000300320004100500150007300500080008800700360 00960080005001320090009001370100005001460110026001510820006001770160003001830130 00700186014001600193026000700209026001100216026001100227181000600238019000500244 01900160024902000210026502000100028602000150029602000050031102000040031602101540 0320#10 vn cu hi v sao dnh cho thiu nhi#i dng, sng ngi v ni cao#Tr nh Din Tu#Tu Vn#Trnh Din Tu ch.b. ; Tu Vn dch#^aH.#^aPh n#2016#^a63 tr. : tranh mu^b23cm#551.4#TN#375388#^a32000^b2000b#375388#VV16.18490#VV16.184 91#M558V#Vi?t#Dch Trung Quc#Khoa hc thng thc#i dng#Sch thiu nhi#Sng #Ni#Gii p mt cch khoa hc nhng thc mc ca tr v tri t, Nam Cc, Bc Cc, i dng, sng, h, ni, sa mc, khong cht, thin nhin v mi trng## 00740000000000301000450000200410000000300220004100500150006300500080007800700360 00860080005001220090009001270100005001360110026001410820004001670160003001710130 00700174014001600181026000700197026001100204026001100215181000600226019000500232 019001600237020000900253020001500262020002100277021014000298#10 vn cu hi v s ao dnh cho thiu nhi#Gu trc, voi v kin#Trnh Din Tu#Tu Vn#Trnh Din Tu ch.b. ; Tu Vn dch#^aH.#^aPh n#2016#^a63tr. : tranh mu^b23cm#590#TN#37538 9#^a32000^b2000b#375389#VV16.18492#VV16.18493#M558V#Vi?t#Dch Trung Quc#ng v t#Sch thiu nhi#Khoa hc thng thc#Gii p mt cch khoa hc nhng thc mc ca tr v th gii ng vt nh: c sn, ch, gu trc, voi, mo, h, kin, s t, khng long...## 00731000000000301000450000200410000000300330004100500150007400500080008900700360 00970080005001330090009001380100005001470110026001520820004001780160003001820130 00700185014001600192026000700208026001100215026001100226181000600237019000500243 019001600248020000900264020001500273020002100288021012000309#10 vn cu hi v s ao dnh cho thiu nhi#Chim yn, chun chun v om m#Trnh Din Tu#Tu Vn#Tr nh Din Tu ch.b. ; Tu Vn dch#^aH.#^aPh n#2016#^a63tr. : tranh mu^b23cm#5 90#TN#375390#^a32000^b2000b#375390#VV16.18494#VV16.18495#M558V#Vi?t#Dch Trung Quc#ng vt#Sch thiu nhi#Khoa hc thng thc#Gii p mt cch khoa hc nh ng thc mc ca tr v loi chim bit bay, ng vt nh bit bay, ng vt c v bit bay## 00747000000000313000450000200410000000300310004100500150007200500080008700700360 00950080005001310090009001360100005001450110026001500820004001760160003001800130 00700183014001600190026000700206026001100213026001100224181000600235019000500241 019001600246020001400262020001500276020001000291020002100301021011100322#10 vn cu hi v sao dnh cho thiu nhi#Mt tri, mt trng v gi ma#Trnh Din Tu# Tu Vn#Trnh Din Tu ch.b. ; Tu Vn dch#^aH.#^aPh n#2016#^a63tr. : tranh m u^b23cm#523#TN#375391#^a32000^b2000b#375391#VV16.18496#VV16.18497#M558V#Vi?t#D ch Trung Quc#Thin vn hc#Sch thiu nhi#Thi tit#Khoa hc thng thc#Gii p mt cch khoa hc nhng thc mc ca tr v mt tri, mt trng, tri t v cc hin tng thi tit## 00704000000000301000450000200410000000300330004100500150007400500080008900700360 00970080005001330090009001380100005001470110026001520820004001780160003001820130 00700185014001600192026000700208026001100215026001100226181000600237019000500243 019001600248020000300264020001500267020002100282021009900303#10 vn cu hi v s ao dnh cho thiu nhi#C nga, chim cnh ct v c su#Trnh Din Tu#Tu Vn#Tr nh Din Tu ch.b. ; Tu Vn dch#^aH.#^aPh n#2016#^a63tr. : tranh mu^b23cm#5 97#TN#375392#^a32000^b2000b#375392#VV16.18498#VV16.18499#M558V#Vi?t#Dch Trung Quc#C#Sch thiu nhi#Khoa hc thng thc#Gii p mt cch khoa hc nhng th c mc ca tr v loi c nh, loi ng vt ln, b mt ca c## 00775000000000325000450000200410000000300340004100500150007500500080009000700360 00980080005001340090009001390100005001480110026001530820004001790160003001830130 00700186014001600193026001100209026001100220026000700231181000600238019000500244 01900160024902000150026502000070028002000160028702000070030302000210031002101180 0331#10 vn cu hi v sao dnh cho thiu nhi#Bn b, trng mm non v ngy l# Trnh Din Tu#Tu Vn#Trnh Din Tu ch.b. ; Tu Vn dch#^aH.#^aPh n#2016#^a 63tr. : tranh mu^b23cm#001#KT#375393#^a32000^b2000b#VV16.18500#VV16.18501#3753 93#M558V#Vi?t#Dch Trung Quc#Sch thiu nhi#Bn b#Trng mu gio#L hi#Khoa hc thng thc#Gii p mt cch khoa hc nhng thc mc ca tr v vn th ng gp trong trng mu gio, nh v trn ng ph## 00667000000000301000450000200410000000300180004100500150005900500080007400700360 00820080005001180090009001230100005001320110026001370820004001630160003001670130 00700170014001600177026001100193026000700204026001100211181000600222019000500228 019001600233020000900249020002100258020001500279021007100294#10 vn cu hi v s ao dnh cho thiu nhi#Cy c, l v hoa#Trnh Din Tu#Tu Vn#Trnh Din Tu ch .b. ; Tu Vn dch#^aH.#^aPh n#2016#^a63tr. : tranh mu^b23cm#580#TN#375394#^a 32000^b2000b#VV16.18502#375394#VV16.18503#M558V#Vi?t#Dch Trung Quc#Thc vt#K hoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Gii p mt cch khoa hc nhng thc mc ca tr v th gii thc vt## 00555000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820012000421810006000540020020000600070043000800050014001230050015001370050 00900152005001300161005001600174008000500190009001800195010000500213011001600218 020001700234020000400251016000300255013000700258#VV16.18504#375395#VV16.18505#^b 1000b#Vi?t#895.9221008#N430N#Non nc thanh bnh#Nguyn Th T, Vng nh Su, inh Ch...#Nguyn Th T#Vng nh Su#inh Ch#V c Quang#Nguyn Cnh Nm#^ aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a1215tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#375395## 00604000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620020021000680030004000890070053000930050016001460050 01800162005001400180005001400194005001300208008000500221009001800226010000500244 011002200249020001700271020000400288013000700292016000300299#375396#VV16.18506#V V16.18507#^a300000^b500b#Vi?t#895.9221008#G561S#Gng sng - Ch bn#Th#u Ng uyn Khi, Nguyn Lng Phc, Trn Kim Bng...#u Nguyn Khi#Nguyn Lng Phc #Trn Kim Bng#on Kim Long#L Trung Hp#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a855tr. : bng^b21cm#Vn hc hin i#Th#375396#VH## 00635000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820013000501810006000630010016000690020039000850070027001240080005001510090 01800156010000500174011001400179021013300193020001600326020000900342013000700351 016000300358020000800361#375397#VV16.18508#VV16.18509#^a30000^b1000b#Vi?t#398.4 0959731#S550T#Trnh Trng Qu#S tch Mu Thu n Gi - Tri Ao Sen#Trnh Trng Qu s.t., b.s.#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a91tr.^b21cm#Tm hiu o Mu v t n ngng th tam ph, t ph; s tch Mu Thu - Tri Ao Sen v di tch n Gi (c Thng, Hoi c, H Ni)#Di tch vn ho#Mu Thu#375397#XH#n Gi## 00621000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820012000491810006000610020010000670030004000770070035000810220004001160050 00800120005001100128005001100139005000900150005001200159008000500171009001800176 01000050019401100210019902000170022002000040023701300070024101600030024801500440 0251#VV16.18511#VV16.18510#375398#^a75000^b500b#Vi?t#895.9221008#H561Q#Hng qu #Th#Vn Ng, Quang Tnh, Trng Ninh...#T.3#Vn Ng#Quang Tnh#Trng Ninh#nh Tn#Xun Trng#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a139tr. : nh^b21cm#Vn hc hin i#Th#375398#VH#Hi th huyn Tn K. CLB Th x Ngha Phc## 00440000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820011000411810006000520010015000580020016000730030004000890070015000930080 01000108009001800118010000500136011001400141020001700155020000400172013000700176 016000300183#VV16.18512#375399#VV16.18513#^b200b#Vi?t#895.922134#D431T#Bi Ngc Chiu#Dng thng nh#Th#Bi Ngc Chiu#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a41tr .^b20cm#Vn hc hin i#Th#375399#VH## 00678000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820009000491810008000580010013000660020034000790070013001130080005001260090 03300131010000500164011002600169021020100195020000700396020001100403013000700414 016000300421#VV16.18515#375400#VV16.18514#^a69000^b500b#Vi?t#541.0711#GI-108T#L Vn Hunh#Gio trnh nhng qu trnh ho l#L Vn Hunh#^aH.#^aKhoa hc T nh in v Cng ngh#2016#^a224tr. : minh ho^b21cm#Trnh by nhng kin thc c bn cc qu trnh ho l nh: Nhit ng hc, ng ho hc, in ho hc, dung dch , cc h ng th, d th, cc h keo v nhng ng dng trong thc tin mc cao hn#Ho l#Gio trnh#375400#GT## 00986000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460010009000520020042000610030037001030070026001400080012001660090 01700178010000500195011003100200021030400231020001100535016000300546019000500549 005001100554015009100565020001000656020001100666013000700677#375401#VV16.18516#^ a110000^b1500b#Vi?t#650.1#L104T#Owen, Jo#Lm th no lun thng trong cuc s ng#To dng v ti a ho sc nh hng#Jo Owen ; Lc Nguyn dch#^aThanh Ho#^ aNxb. Thanh Ho#2016#^a319tr. : hnh v, bng^b21cm#Thc hnh cc k nng thng qua nhng kin thc v li t duy c o ca cc nhn vt c sc nh hng ln trn th gii; b quyt xy dng mng li quan h hiu qu v lu di; 60 nguy n tc thit thc v d p dng trong cuc sng; cc cch lun ginh chin th ng m khng phi cht vt tranh u#Thnh cng#XH#Dch#Lc Nguyn#Nguyn tc: Ho w to win at anything : Strategies for building and maximizing your influence#Cu c sng#Kinh doanh#375401## 00929000000000325000450002600070000002600110000702600110001802000150002902000090 00440140016000530190005000690820006000741810006000800020023000860030019001090070 05400128008000500182009001100187010000500198011003000203021026200233016000300495 00500120049801300070051000500150051700500160053200500130054800500180056101200240 0579#375402#VV16.18517#VV16.18518#o Thin cha#i sng#^a8000^b15000b#Vi?t#2 52.6#S455L#Sng li Cha mi ngy#Ma thng nin 2d#B.s.: H Vn Xun, Kiu Cn g Tng, Nguyn Vn Hin...#^aH.#^aTn gio#2016#^a95tr. : nh, tranh v^b21cm#G m nhng chia s, cu chuyn ngn theo ch trong ma Thng Nin theo lch ph ng v ca gio hi lm lc sng mi ngy tt cng hip thng tn vinh li C ha, nhm mang mt s mng xy dng cuc sng trn y nim vui nh lng nghe v sng theo li Cha#XH#H Vn Xun#375402#Kiu Cng Tng#Nguyn Vn Hin# Mnh Hng#Nguyn Khng Duy#Thng xt nh Cha cha## 00728000000000337000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200080 00401810006000480020015000540030013000690290015000820070040000970220005001370220 03900142005001700181005000800198008000500206009001100211010000500222011002700227 01200570025402000090031102000130032002000140033301600030034702000160035001300070 0366005001700373#VV16.18519#375403#^a120000^b1000b#Vi?t#294.363#312N#nh ni tuyt#Truyn tranh#The white peak#Thch Chn Quang b.s. ; Ho s: Hu Tm#T.24# nht hng bin = Foremost eloquence#Thch Chn Quang#Hu Tm#^aH.#^aTn gio#2 016#^a152tr. : tranh mu^b21cm#B truyn tranh song ng Vit - Anh v cuc i c Pht#o Pht#Truyn tranh#Sch song ng#VH#Thch Ca Mu Ni#375403#Thch Chn Quang## 00548000000000277000450000100130000000200050001300500080001800500130002600700280 00390080005000670090056000720100005001280110015001330220015001480220004001630820 00800167016000300175013000700178014001700185026000700202026001100209019000500220 019001600225020001700241020001200258#Chu Vn Vn#Trm#T Hinh#Chu Vn Vn#Chu Vn Vn ; T Hinh dch#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a563tr.^b21cm#Chim lin cnh#T.4#895.136#VH#375404#^a125000^b2000b#3 75404#VV16.18520#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00880000000000301000450000100120000000200590001200500140007100500440008500700760 01290080005002050090011002100100005002210110015002260150065002410820008003060160 00300314013000700317014001600324026000700340026001100347181000700358019000500365 019000500370020000900375020001000384020004000394021014400434#Loehr, Gina#Thnh P hanxico - c gio hong Phanxico cng mt tm nhn#Giambrone, Al#Vn phng Tnh dng Thnh Phanxic Vit Nam#Gina Loehr, Al Giambrone ; Vn phng Tnh dng Th nh Phanxic Vit Nam dch#^aH.#^aTn gio#2016#^a166tr.^b21cm#Tn sch ting Anh : Saint Francis, Pope Francis: A common vision#271.302#XH#375405#^a30000^b1000b #375405#VV16.18521#TH107P#Vi?t#dch#Cuc i#S nghip#Phanxic, 1936- , Gio ho ng, Achentina#Gii thiu s lc v tiu s, nhng hot ng v nhng cng hin ca c Gio hong Phanxic cho Gio hi Cng gio theo Thnh Phanxico v i## 00474000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820006000411810006000470020024000530070015000770080005000920090011000970100 00500108011003100113020001500144020000900159016000300168001001500171020000400186 013000700190020001100197#375406#VV16.18522#VV16.18523#^b500b#Vi?t#248.4#B254C#B n Cha con cu nguyn#Maria Xun Hu#^aH.#^aTn gio#2016#^a183tr. : nh, tranh v^b21cm#o Thin cha#i sng#XH#Maria Xun Hu#Th#375406#Cu nguyn## 00581000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500020013000560070015000690050010000840080005000940090 01100099010000500110011002500115015003800140021006600178020000900244020001000253 020001300263013000700276016000300283019000500286#375407#VV16.18524#VV16.18525#^b 1000b#Vi?t#294.382#K312D#Kinh Dc s#Tu Nhun dch#Tu Nhun#^aH.#^aTn gio#2 016#^a82tr. : tranh v^b24cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#Gii thiu n i dung cc bi Kinh Dc s cng nghi thc tng nim#o Pht#Kinh Pht#Kinh D c s#375407#XH#Dch## 00657000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820010000511810007000610020030000680040031000980080005001290090011001340100 00500145011002500150015003800175021013400213020000900347020001500356020001000371 013000700381016000300388#VV16.18527#375408#VV16.18526#^a150000^b1000b#Vi?t#294. 34432#NH556B#Nhng bi kinh tng hng ngy#Ti bn ln th 8 - c b sung#^aH.#^ aTn gio#2016#^a325tr. : hnh v^b22cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#Gi i thiu cc nghi thc tng nim: Cu an, sm hi, l an v Pht, cu siu, tang l, cu ma, cu nguyn cho qu hng, ng th...#o Pht#Kinh Tng nim#Nghi thc#375408#XH## 00849000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010015000630020033000780030026001110070030001370080 00500167009002300172010000500195011002600200021024100226020001900467016000300486 005001400489012001200503020001700515013000700532020000800539#375409#VV16.18528#V V16.18529#^a90000^b1000b#Vi?t#629.89#L123T#Phm Quang Huy#Lp trnh iu khin vi Arduino#Vi iu khin v ng dng#Phm Quang Huy, L Cnh Trung#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a350tr. : minh ho^b24cm#Trnh by tng quan v phn cng v phn mm Arduino; iu khin Led v to hiu ng vi Arduino; thanh ghi dch; m phng Arduino bng Proteus; iu khin Led 7 on; lp trnh cho Led ma trn v Led ma trn s dng IC; cc bo mch Arduino#iu khin t ng#KT#L Cnh Tr ung#T sch STK#Phn mm Arduino#375409#Bi tp## 00906000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010016000680020038000840070048001220050016001700050 01400186008000500200009003300205010000500238011003100243021030100274020001300575 020000800588020001000596013000700606016000300613#VV16.18530#375410#VV16.18531#^a 135000^b500b#Vi?t#622.3509597#C455N#Nguyn Anh Tun#Cng ngh khai thc khi tin tin#Nguyn Anh Tun, Trn Quang Hiu, Phm Vn Vit#Trn Quang Hiu#Phm Vn Vit#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2016#^aVII, 290tr. : minh ho^b24 cm#Tng quan cng ngh khai thc khi; cng tc quy hoch v qun l hot n g khai thc khi Vit Nam; cc yu t k thut cng ngh c bn nh hng n cng tc khai thc khi; k thut v cng ngh khai thc khi tin tin ; k thut an ton v bo v mi trng trong khai thc khi#Khai thc # khi#Cng ngh#375410#KT## 01005000000000325000450000200840000000500150008400500180009900500120011700500150 01290050039001440070050001830080005002330090012002380100005002500110025002550150 02300280082001100303016000300314013000700317014000700324026000700331026001100338 02600110034918100060036001900050036602000100037102000200038102000200040102102580 0421#Cn b, cng chc ngnh ti chnh hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh#inh Tin Dng# Hong Anh Tun#T Anh Tun#inh c Xng#ng b c quan Tng cc Thu nh nc#inh Tin Dng, Hong Anh Tun, T Anh Tun...#^a H.#^aTi chnh#2016#^a287tr. : nh mu^b25cm#TTS ghi: B Ti chnh#352.409597#X H#375411#^b700b#375411#VV16.18532#VV16.18533#C105B#Vi?t#Ti chnh#in hnh tin tin#o c H Ch Minh#Gii thiu nhng in hnh tiu biu trong thc hin h c v lm theo tm gng o c H Ch Minh giai on 2011-2015; qua nhm tu yn truyn, nhn rng nhng kinh nghim, bi hc, tm gng rn luyn ca nhng tp th, c nhn in hnh trong ton ngnh## 00717000000000325000450000200280000000500110002800500160003900700340005500800050 00890090065000940100005001590110031001640150050001950220004002450220013002490820 00800262016000300270013000700273014001700280026000700297026001100304026001100315 18100060032601900050033201900050033702000050034202000160034702000140036302000140 0377#nh thc ti nng ton hc#Terry Chew#Hong Nam Thng#Terry Chew ; Hong N am Thng dch#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni ; Cng ty Tr chi Gio dc trc tu yn#2016#^a223tr. : hnh v, bng^b24cm#Tn sch ting Anh: Maths olympiad - The next lap#T.6#13 - 14 tui#510.712#GK#375412#^a180000^b3000b#375412#VV16.18534# VV16.18535#107T#Vi?t#Dch#Ton#Trung hc c s#Sch c thm#Sch song ng## 00717000000000325000450000200280000000500110002800500160003900700340005500800050 00890090065000940100005001590110031001640150050001950220004002450220013002490820 00800262016000300270013000700273014001700280026001100297026000700308026001100315 18100060032601900050033201900050033702000050034202000160034702000140036302000140 0377#nh thc ti nng ton hc#Terry Chew#Hong Nam Thng#Terry Chew ; Hong N am Thng dch#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni ; Cng ty Tr chi Gio dc trc tu yn#2016#^a287tr. : hnh v, bng^b24cm#Tn sch ting Anh: Maths olympiad - The next lap#T.7#14 - 15 tui#510.712#GK#375413#^a215000^b3000b#VV16.18536#375413# VV16.18537#107T#Vi?t#Dch#Ton#Trung hc c s#Sch c thm#Sch song ng## 00826000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810007000560010016000630020077000790030017001560070016001730080 00500189009002600194010000500220011002200225021018800247020001700435020001800452 020001700470016000300487020001800490013000700508020000900515#375414#VV16.18538#V V16.18539#^a39500^b500b#Vi?t#372.83#TR400C#H Th Kim Linh#Tr chi dn gian v gio dc o c cho hc sinh tiu hc khu vc min ni#Sch chuyn kho#H Th Kim Linh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a119tr. : bng^b24cm#Trnh by c s l lun v thc tin v tr chi dn gian trong gio dc o c cho hc sin h tiu hc; bin php s dng tr chi dn gian gio dc o c cho hc sinh ti u hc min ni#Gio dc o c#Tr chi dn gian#Sch chuyn kho#XH#Hc sinh tiu hc#375414#Min ni## 00816000000000289000450000100150000000200590001500300170007400700150009100800050 01060090026001110100005001370110026001420820006001680160003001740130007001770140 01500184026000700199026001100206026001100217181000700228019000500235020001400240 020000800254020001700262020000600279021024100285#Cao Dip Thng#Phng php qun l hng i cho truyn video trn mng IP#Sch chuyn kho#Cao Dip Thng#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a191tr. : minh ho^b24cm#006.7#KT#375415#^a69000 ^b500b#375415#VV16.18540#VV16.18541#PH561P#Vi?t#Mng my tnh#Qun l#Sch chuy n kho#Video#Tng quan v hiu nng, cht lng dch v truyn video trn mng my tnh; c ch qun l hng i tch cc trong truyn pht video trn mng; gi i php nng cao cht lng truyn video trn gii thut qun l hng i RED v hng i BLUE## 00732000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810008000590010013000670020039000800070035001190050013001540080 00500167009002600172010000500198011003100203021017400234020001600408020000900424 020001100433013000700444016000300451#375416#VV16.18542#VV16.18543#^a77000^b1000 b#Vi?t#160.0711#GI-108T#V Tin Vit#Gio trnh logic hnh thc v ng dng#V T in Vit (ch.b.), V Ch Quang#V Ch Quang#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016# ^a204tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by nhng kin thc c bn v i tng ngh in cu, cc quy lut c bn, khi nim, phn on, suy l, chng minh, bc b v gi thuyt ca logic hnh thc v ng dng#Logic hnh thc#ng dng#Gio trnh #375416#GT## 01024000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820009000511810006000600020082000660070055001480060017002030060013002200050 01200233005001800245005001200263008000500275009002600280010000500306011003400311 021033900345020002000684020000800704013000700712016000300719#375417#VV16.18544#V V16.18545#^a168000^b1500b#Vi?t#338.9597#B108C#Bo co thng nin kinh t Vit Nam 2016: Thit lp nn tng mi cho tng trng#Nguyn c Thnh, Phm Vn i (ch.b.), V S Cng...#Nguyn c Thnh#Phm Vn i#V S Cng#Nguyn Khc Gi ang#Phm Tr My#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^aXXXVII, 390tr. : minh ho^ b24cm#Trnh by tng quan kinh t th gii v Vit Nam 2015; nhn nh t d bo kinh t trung hn cho nn tng mi ca tng trng; nhng tin ci cch tron g thit k v thc thi chnh sch do dch chuyn tng trng t s lng sang ch t lng; sng kin mt vnh ai, mt con ng ca Trung Quc v tc ng a c hiu i vi Vit Nam...#Tng trng kinh t#Bo co#375417#XH## 00700000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010017000660020017000830070017001000080005001170090 02600122010000500148011002500153015007800178021017200256020000800428013000700436 016000300443#375418#VV16.18546#VV16.18547#^a250000^b500b#Vi?t#306.09593#V115H#N guyn Tng Lai#Vn ho Thi Lan#Nguyn Tng Lai#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2016#^a401tr. : nh mu^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Trnh by nhng nt c bn v t nc, con ngi, lch s, Pht gio Thi Lan; vi nt v tnh cch, mt s phong tc, l hi truy n thng, ngn ng, ch vit Thi Lan...#Vn ho#375418#XH## 01096000000000337000450000200470000000300170004700500190006400500130008300500190 00960050015001150050013001300070064001430080005002070090026002120100005002380110 03100243015009200274082001200366016000300378013000700381014001500388026000700403 02600110041002600110042118100070043201900050043902000100044402000170045402000260 0471021026100497#Quyn tip cn thng tin: L lun v thc tin#Sch chuyn kho #Nguyn Minh Thuyt#V Cng Giao#Nguyn Trung Thnh#Trn Quc Ton#Phm Vn t# Nguyn Minh Thuyt, V Cng Giao, Nguyn Trung Thnh (ch.b.)...#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2016#^a231tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: Lin hip cc Hi K hoa hc & K thut Vit Nam. Vin Khoa hc Mi trng & X hi#342.5970662#XH#37 5419#^a69000^b500b#375419#VV16.18548#VV16.18549#QU603T#Vi?t#Php lut#Sch chuy n kho#Quyn tip nhn thng tin#Nhng vn l lun v quyn tip cn thng t in. Trnh by chnh sch, php lut v quyn tip cn thng tin; thc trng bo m quyn tip cn thng tin; cc yu t tc ng, quan im v gii php bo m thc thi quyn tip cn thng tin nc ta hin nay## 00844000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820014000491810006000630010016000690020050000850070016001350080005001510090 02600156010000500182011002200187021033200209020000900541020000800550020001000558 013000700568016000300575#375420#VV16.18550#VV16.18551#^a99000^b200b#Vi?t#791.43 0959731#T307C#Trn Vit Ngha#Tip cn lch s t in nh H Ni (1954 - 1975)# Trn Vit Ngha#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a282tr. : bng^b21cm#S l c qu trnh hnh thnh in nh Vit Nam v in nh H Ni. Trnh by qu trnh in nh H Ni vt qua nhng kh khn trong thi k M m rng chin tranh ph hoi ra min Bc (1965-1973). Phn tch mi quan h gia in nh H Ni vi in nh quc t v in nh Vit Nam (1954-1975), in nh H Ni vi khn gi t h #in nh#Lch s#1954-1975#375420#XH## 00674000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810006000540010016000600020025000760070022001010080005001230090 02600128010000500154011002500159012002800184021016400212020001000376020001200386 013000700398016000300405#VV16.18552#CDVN.03167#375421#^a80000^b2000b#Vi?t#428#T 550H#Trn Mnh Tng#T hc ting Anh cp tc#Trn Mnh Tng ch.b.#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2016#^a262tr. : hnh v^b21cm#T sch Ting Anh giao tip#Gi i thiu nhng ch , tnh hung giao tip thng gp trong cuc sng hng ngy: Cho hi, gp g, gii thiu, tm bit, thi gian, ngy thng... bng ting Anh #Ting Anh#Sch t hc#375421#XH## 00628000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450010016000510020032000670030041000990070016001400080005001560090 02600161010000500187011002200192012002800214021009100242020001000333020000900343 016000300352013000700355#375422#VV16.18553#^a75000^b2000b#Vi?t#428.2#C120N#Trn Mnh Tng#Cm nang cu trc cu ting Anh#Cu trc cu y , r rng, d hi u...#Trn Mnh Tng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a294tr. : bng^b21cm#T sch Ting Anh giao tip#Gii thiu cc mu cu, cch s dng cc th c bn, cc cm ng t ting Anh thng dng#Ting Anh#Ng php#XH#375422## 00646000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430010016000490020023000650030029000880070022001170080005001390090 02600144010000500170011001500175012002800190021013400218020001000352020000800362 016000300370013000700373#375423#VV16.18554#^a85000^b2000b#Vi?t#428#M458T#Trn M nh Tng#120 bi lun ting Anh#Ch a dng, phong ph...#Trn Mnh Tng ch .b.#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a351tr.^b21cm#T sch Ting Anh giao ti p#Gii thiu 120 bi lun ting Anh, c km theo bn dch ting Vit v t vng gii ngha gip ngi c hiu r hn ni dung bi lun#Ting Anh#Bi vn#XH#37 5423## 00673000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010016000600020048000760070016001240080005001400090 02600145010000500171011003100176012002800207021014400235020001000379020000800389 016000300397013000700400#375424#CDVN.03168#VV16.18555#^a90000^b2000b#Vi?t#428#L 527K#Trn Mnh Tng#Luyn k nng nghe - ni - c - vit ting Anh#Trn Mnh T ng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a310tr. : hnh v, bng^b21cm#T sch Ting Anh giao tip#Gii thiu nhng ch , tnh hung thng gp trong cuc s ng hng ngy gip ngi c rn luyn cc k nng nghe - ni - c - vit ting Anh#Ting Anh#K nng#XH#375424## 00704000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010016000600020032000760030020001080070027001280220 00400155008000500159009002600164010000500190011001500195020001000210020001100220 020001200231020001400243013000700257016000300264005001600267021010700283#CDVN.03 169#375425#VV16.18556#^a65000^b2000b#Vi?t#428#T527T#Trn Mnh Tng#Tuyn tp t ruyn ci ting Anh#Song ng Anh - Vit#Trn Mnh Tng s.t., b.s.#T.1#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2016#^a155tr.^b21cm#Ting Anh#Ting Vit#Truyn ci#Sch song ng#375425#XH#Trn Mnh Tng#Gm 100 cu chuyn ci gip ngi hc ting Anh nng cao k nng c v s dng ting Anh trong giao tip## 00704000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010016000600020032000760030020001080070027001280220 00400155008000500159009002600164010000500190011001500195020001000210020001100220 020001200231020001400243016000300257021010700260013000700367005001600374#VV16.18 557#375426#CDVN.03171#^a68000^b2000b#Vi?t#428#T527T#Trn Mnh Tng#Tuyn tp t ruyn ci ting Anh#Song ng Anh - Vit#Trn Mnh Tng s.t., b.s.#T.2#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2016#^a187tr.^b21cm#Ting Anh#Ting Vit#Truyn ci#Sch song ng#XH#Gm 100 cu chuyn ci gip ngi hc ting Anh nng cao k nng c v s dng ting Anh trong giao tip#375426#Trn Mnh Tng## 00638000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560010016000620020035000780070016001130080005001290090 02600134010000500160011001500165012002800180021013400208020001000342020001000352 016000300362013000700365#VV16.18558#CDVN.03172#375427#^a90000^b2000b#Vi?t#428.3 #M458T#Trn Mnh Tng#145 tnh hung giao tip ting Anh#Trn Mnh Tng#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2016#^a322tr.^b21cm#T sch Ting Anh giao tip#Gii th iu nhng ch , tnh hung giao tip thng gp cng s, gia nh, ni chuy n vi bn b, gi in thoi... bng ting Anh#Ting Anh#Giao tip#XH#375427## 00768000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820004000421810006000460020018000520030026000700080005000960090026001010100 00500127011003000132015006300162021020300225020001800428020001500446020001000461 020000900471013000700480016000300487#375428#VV16.18559#VV16.18560#^b2000b#Vi?t#6 13#C120N#Cm nang sc kho#Dnh cho sinh vin HQGHN#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a182tr. : hnh v, nh^b21cm#TTS ghi: Bnh vin i hc Quc gia H N i. - Lu hnh ni b#Cung cp thng tin truyn thng gio dc sc kho cho sinh vin v cc bnh v chn thng thng gp; v nhn bit du hiu bnh, nguyn nhn ca bnh, chn on, iu tr bnh v nhng lu cn thit#Chm sc sc kh o#Phng tr bnh#Sinh vin#Cm nang#375428#KT## 00491000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810008000450020022000530030027000750070015001020050015001170080005001320090 02600137010000500163011003100168020000500199020000900204020001400213013000700227 016000300234#375429#VV16.18561#^a38000^b5000b#Vi?t#372.7#GI-521E#Gip em hc gi i ton#Dnh cho hc sinh tiu hc#Nguyn Tam Sn#Nguyn Tam Sn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a160tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Tiu hc#Sch c thm# 375429#GK## 00541000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020056000510070014001070050014001210080005001350090026001400100 00500166011002200171020001100193020001400204016000300218004002900221020001200250 013000700262020000600269#375430#VV16.18562#^a49000^b2000b#Vi?t#372.6#M558C#10 c huyn bi dng hc sinh gii vn - ting Vit 3#Phm Vn Cng#Phm Vn Cng# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a158tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Sch c th m#GK#Ti bn c sa cha, b sung#Tp lm vn#375430#Lp 3## 00484000000000241000450000200610000000500160006100700160007700800050009300900260 00980100005001240110015001290820008001440160003001520130007001550140016001620260 00700178026001100185181000600196019000500202020001200207020001400219020000900233 #Hng dn hc tt mn tp lm vn dnh cho hc sinh tiu hc#Nguyn Th Thu#Ng uyn Th Thu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a135tr.^b24cm#372.623#GK#3754 31#^a38000^b5000b#375431#VV16.18563#H561D#Vi?t#Tp lm vn#Sch c thm#Tiu h c## 00490000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020046000530070022000990050011001210080005001320090026001370100 00500163011001500168020001200183020001400195016000300209020000800212020000900220 013000700229#375432#VV16.18564#^a38000^b5000b#Vi?t#372.623#H561D#Hng dn lm nhng bi vn hay 2 - 3 - 4 - 5#Phng Nam s.t., b.s.#Phng Nam#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a144tr.^b24cm#Tp lm vn#Sch c thm#GK#Bi vn#Tiu h c#375432## 00520000000000265000450000200330000000500120003300500130004500700260005800400180 00840080005001020090026001070100005001330110022001380820006001600160003001660130 00700169014001600176026000700192026001100199181000800210019000500218020001100223 020001400234020000600248#Gip em hc tt ting Vit lp 1#Ng Thu Yn#Cao Th H ng#Ng Thu Yn, Cao Th Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#20 16#^a167tr. : bng^b24cm#372.6#GK#375433#^a36000^b2000b#375433#VV16.18565#GI-52 1E#Vi?t#Ting Vit#Sch c thm#Lp 1## 00743000000000337000450000200190000000300410001900500140006000500190007400500220 00930050019001150050021001340070060001550080005002150090026002200100005002460110 03000251082000700281016000300288013000700291014001600298026000700314026001100321 18100070033201900050033902000050034402000110034902000180036002000060037802000070 0384020001400391#V n tp h lp 2#Ton - Ting Vit - Gio dc li sng...#Pha n Th Tnh#inh Th Thu Huyn#Trnh Th Phng Tho#L Th Tuyt Trinh#Nguyn Th Thu Hng#Phan Th Tnh, inh Th Thu Huyn, Trnh Th Phng Tho...#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2016#^a92tr. : hnh v, bng^b24cm#372.19#GK#375434#^a300 00^b1000b#375434#VV16.18566#V460-O#Vi?t#Ton#Ting Vit#Gio dc li sng#Lp 2 #n tp#Sch c thm## 00744000000000337000450000200190000000300410001900500140006000500190007400500220 00930050019001150050021001340070060001550080005002150090026002200100005002460110 03100251082000700282016000300289013000700292014001600299026000700315026001100322 18100070033301900050034002000050034502000110035002000180036102000060037902000070 0385020001400392#V n tp h lp 3#Ton - Ting Vit - Gio dc li sng...#Pha n Th Tnh#inh Th Thu Huyn#Trnh Th Phng Tho#L Th Tuyt Trinh#Nguyn Th Thu Hng#Phan Th Tnh, inh Th Thu Huyn, Trnh Th Phng Tho...#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2016#^a100tr. : hnh v, bng^b24cm#372.19#GK#375435#^a32 000^b1000b#375435#VV16.18567#V460-O#Vi?t#Ton#Ting Vit#Gio dc li sng#Lp 3#n tp#Sch c thm## 00744000000000337000450000200190000000300410001900500140006000500190007400500220 00930050019001150050021001340070060001550080005002150090026002200100005002460110 03100251082000700282016000300289013000700292014001600299026000700315026001100322 18100070033301900050034002000050034502000110035002000180036102000060037902000070 0385020001400392#V n tp h lp 4#Ton - Ting Vit - Gio dc li sng...#Pha n Th Tnh#inh Th Thu Huyn#Trnh Th Phng Tho#L Th Tuyt Trinh#Nguyn Th Thu Hng#Phan Th Tnh, inh Th Thu Huyn, Trnh Th Phng Tho...#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2016#^a103tr. : hnh v, bng^b24cm#372.19#GK#375436#^a32 000^b1000b#375436#VV16.18568#V460-O#Vi?t#Ton#Ting Vit#Gio dc li sng#Lp 4#n tp#Sch c thm## 00744000000000337000450000200190000000300410001900500140006000500190007400500220 00930050019001150050021001340070060001550080005002150090026002200100005002460110 03100251082000700282016000300289013000700292014001600299026000700315026001100322 18100070033301900050034002000050034502000110035002000180036102000060037902000070 0385020001400392#V n tp h lp 5#Ton - Ting Vit - Gio dc li sng...#Pha n Th Tnh#inh Th Thu Huyn#Trnh Th Phng Tho#L Th Tuyt Trinh#Nguyn Th Thu Hng#Phan Th Tnh, inh Th Thu Huyn, Trnh Th Phng Tho...#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2016#^a104tr. : hnh v, bng^b24cm#372.19#GK#375437#^a32 000^b1000b#375437#VV16.18569#V460-O#Vi?t#Ton#Ting Vit#Gio dc li sng#Lp 5#n tp#Sch c thm## 00565000000000289000450000200290000000500110002900500100004000700220005000800050 00720090026000770100005001030110024001080120026001320220004001580820007001620160 00300169013000700172014001600179026001100195026000700206181000600213019000500219 020001800224020000800242020001100250020001400261#B hc ch ci v tp t ch#La n Phng#Thu Qunh#Lan Phng, Thu Qunh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a2 3tr. : hnh v^b24cm#Chun b cho b vo lp 1#Q.1#372.21#GK#375438#^a8900^b100 00b#VV16.18570#375438#B200H#Vi?t#Gio dc mu gio#Ch ci#Tp t ch#Sch mu g io## 00565000000000289000450000200290000000500110002900500100004000700220005000800050 00720090026000770100005001030110024001080120026001320220004001580820007001620160 00300169013000700172014001600179026001100195026000700206181000600213019000500219 020001800224020000800242020001100250020001400261#B hc ch ci v tp t ch#La n Phng#Thu Qunh#Lan Phng, Thu Qunh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a2 3tr. : hnh v^b24cm#Chun b cho b vo lp 1#Q.2#372.21#GK#375439#^a8900^b100 00b#VV16.18571#375439#B200H#Vi?t#Gio dc mu gio#Ch ci#Tp t ch#Sch mu g io## 00515000000000265000450000200410000000300110004100500100005200700100006200800050 00720090026000770100005001030110025001080820007001330160003001400130007001430140 01600150026001100166026000700177181000600184019000500190020001800195020001100213 020001400224020001100238#B tp t v lm quen vi cc nt c bn#4 - 5 tui#Thu Qunh#Thu Qunh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a19tr. : tranh v^b24cm#37 2.21#GK#375440#^a8000^b10000b#VV16.18572#375440#B200T#Vi?t#Gio dc mu gio#T p t ch#Sch mu gio#Tp t mu## 00545000000000277000450000200270000000500110002700500100003800700220004800800050 00700090026000750100005001010110024001060120026001300820007001560160003001630130 00700166014001600173026000700189026001100196181000600207019000500213020001800218 020000700236020001400243020001000257#B hc ch s v tp t s#Lan Phng#Thu Q unh#Lan Phng, Thu Qunh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a23tr. : hnh v ^b24cm#Chun b cho b vo lp 1#372.21#GK#375441#^a8900^b10000b#375441#VV16.18 573#B200H#Vi?t#Gio dc mu gio#Ch s#Sch mu gio#Tp t s## 00515000000000265000450000200410000000300110004100500100005200700100006200800050 00720090026000770100005001030110025001080820007001330160003001400130007001430140 01600150026000700166026001100173181000600184019000500190020001800195020001100213 020001400224020001100238#B tp t v lm quen vi cc nt c bn#5 - 6 tui#Thu Qunh#Thu Qunh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a23tr. : tranh v^b24cm#37 2.21#GK#375442#^a9000^b10000b#375442#VV16.18574#B200T#Vi?t#Gio dc mu gio#T p t ch#Sch mu gio#Tp t mu## 00661000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200100 00401810006000500020034000560030076000900070061001660050018002270050016002450050 01700261008000500278009002600283010000500309011003100314020000700345020000700352 020001400359013000700373016000300380#375443#VV16.18575#^a139000^b2000b#Vi?t#512 .00712#B452D#Bi dng hc sinh gii i s 10#Dnh cho hc sinh kh, gii v ch uyn ton. Bin son theo chng trnh mi#Nguyn Trng Tun (ch.b.), ng Phc Thanh, Nguyn Tn Sing#Nguyn Trng Tun#ng Phc Thanh#Nguyn Tn Sing#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a454tr. : hnh v, bng^b24cm#i s#Lp 10#Sch c thm#375443#GK## 00597000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200110 00401810006000510020048000570030053001050070017001580050017001750080005001920090 02600197010000500223011002500228020002000253020002000273020001400293016000300307 013000700310020001400317#375444#VV16.18576#^a149000^b2000b#Vi?t#516.230712#R203 L#Rn luyn k nng gii ton hnh hc khng gian#Son theo cu trc mi ca B Gio dc v o to...#Nguyn Mnh Hng#Nguyn Mnh Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a476tr. : hnh v^b24cm#Hnh hc khng gian#Trung hc ph thng#S ch c thm#GK#375444#Gii bi ton## 00568000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200100 00401810007000500020037000570030036000940070017001300050017001470080005001640090 02600169010000500195011002200200020000700222020000900229020001400238016000300252 013000700255020002000262020000800282#375445#VV16.18577#^a144000^b2000b#Vi?t#511 .60712#CH312P#Chinh phc bi tp t hp - xc sut#Dnh cho hc sinh lp 10, 11, 12...#Nguyn Quang Sn#Nguyn Quang Sn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a4 54tr. : bng^b24cm#T hp#Xc sut#Sch c thm#GK#375445#Trung hc ph thng#B i tp## 00582000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020038000550030039000930070033001320050017001650050015001820080 00500197009002600202010000500228011002500233020000700258020000700265020001400272 016000300286020000800289013000700297#375446#VV16.18578#^a114000^b2000b#Vi?t#530 .0712#K300T#K thut gii nhanh bi tp vt l 10#Son theo cu trc mi ca B GD&T...#Nguyn Quang Lc, Nguyn Th Nh#Nguyn Quang Lc#Nguyn Th Nh#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2016#^a358tr. : hnh v^b24cm#Vt l#Lp 10#Sch c th m#GK#Bi tp#375446## 00733000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200090 00401810007000490020081000560030074001370070016002110220080002270220004003070050 01600311008000500327009002600332010000500358011002500363020000700388020000700395 020001700402020001400419013000700433016000300440#VV16.18579#375447#^a169000^b20 00b#Vi?t#530.0712#PH561P#Phng php t duy sng to trong gii nhanh - Bi dn g hc sinh gii vt l 10#Dng cho hc sinh lp 10 bi dng hc sinh gii, n t hi THPT quc gia...#Trnh Minh Hip#ng hc cht im. ng lc hc cht im. Cn bng v chuyn ng ca vt rn#T.1#Trnh Minh Hip#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a550tr. : hnh v^b24cm#Vt l#Lp 10#Phng php gii#Sch c th m#375447#GK## 00699000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820006000511810006000570010019000630020032000820030039001140070019001530080 00500172009002600177010000500203011002200208012002800230021013500258020001000393 020000800403016000300411013000700414#375448#VV16.18580#CDVN.03180#^a120000^b200 0b#Vi?t#428.1#T550V#Nguyn Th Thu Hu#T vng ting Anh theo ch im#Ch im t vng a dng, phong ph...#Nguyn Th Thu Hu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni# 2016#^a495tr. : bng^b24cm#T sch Ting Anh giao tip#Gii thiu nhng t vng ting Anh theo nhiu ch nh: Gia nh, nh trng, ngh nghip, th thao, du lch, ti chnh ngn hng...#Ting Anh#T vng#XH#375448## 00634000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020036000550030038000910070019001290080005001480090026001530100 00500179011002500184020001100209020001700220016000300237005001900240004002900259 020001400288013000700302020002000309020001500329#375449#VV16.18581#^a49000^b200 0b#Vi?t#547.20712#S460#S chui phn ng ho hc hu c#Gip n tp h thng ho kin thc...#Nguyn Xun Trng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a205tr . : hnh v^b24cm#Ho hu c#Phn ng ho hc#GK#Nguyn Xun Trng#Ti bn c s a cha, b sung#Sch c thm#375449#Trung hc ph thng#Sch luyn thi## 00637000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020035000540030038000890070019001270080005001460090026001510100 00500177011003100182020001000213020001700223016000300240005001900243004002900262 020001400291020002000305013000700325020001500332#375450#VV16.18582#^a49000^b200 0b#Vi?t#546.0712#S460#S chui phn ng ho hc v c#Gip n tp h thng h o kin thc...#Nguyn Xun Trng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a197tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho v c#Phn ng ho hc#GK#Nguyn Xun Trng#Ti bn c sa cha, b sung#Sch c thm#Trung hc ph thng#375450#Sch luyn thi## 00661000000000277000450000200280000000301310002800500190015900700190017800400180 01970080005002150090026002200100005002460110026002510820009002770160003002860130 00700289014001600296026000700312026001100319181000600330019000500336020001000341 020000600351020001200357020001400369# kim tra ting Anh lp 3#n tp ting An h theo chng trnh chun, cc thi hc sinh gii. kim tra ting Anh 15 ph t, 45 pht, hc k I, hc k II...#Nguyn Th Thu Hu#Nguyn Th Thu Hu#Ti b n ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a198tr. : minh ho^b24cm#372.65 21#GK#375451#^a55000^b2000b#375451#VV16.18583#250K#Vi?t#Ting Anh#Lp 3# ki m tra#Sch c thm## 00661000000000277000450000200280000000301310002800500190015900700190017800400180 01970080005002150090026002200100005002460110026002510820009002770160003002860130 00700289014001600296026000700312026001100319181000600330019000500336020001000341 020000600351020001200357020001400369# kim tra ting Anh lp 4#n tp ting An h theo chng trnh chun, cc thi hc sinh gii. kim tra ting Anh 15 ph t, 45 pht, hc k I, hc k II...#Nguyn Th Thu Hu#Nguyn Th Thu Hu#Ti b n ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a251tr. : minh ho^b24cm#372.65 21#GK#375452#^a65000^b2000b#375452#VV16.18584#250K#Vi?t#Ting Anh#Lp 4# ki m tra#Sch c thm## 00489000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020026000510030027000770070016001040050016001200080005001360090 02600141010000500167011002500172020000500197020000900202020001400211013000700225 016000300232#375453#VV16.18585#^a38000^b3000b#Vi?t#372.7#N122C#Nng cao k nng hc ton#Dnh cho hc sinh tiu hc#Nhn Ngc Tng#Nhn Ngc Tng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a134tr. : hnh v^b24cm#Ton#Tiu hc#Sch c thm#37 5453#GK## 00552000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810007000450020025000520070036000770220004001130050015001170050012001320040 01800144008001200162009001700174010000500191011001500196020001200211020000800223 020000700231020001400238013000700252016000300259#375454#VV16.18586#^a35000^b139 b#Vi?t#807.12#NH556B#Nhng bi lm vn mu 10#Phm Minh Diu (ch.b.), H Vn Lc h#T.1#Phm Minh Diu#H Vn Lch#Ti bn ln th 3#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng# 2016#^a139tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 10#Sch c thm#375454#GK## 00600000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020025000530070054000780220004001320050015001360050014001510050 01500165004001800180008001200198009001700210010000500227011001500232020001200247 020000800259020000700267020001400274013000700288016000300295#375455#VV16.18587#^ a38000^b1000b#Vi?t#807.12#NH556B#Nhng bi lm vn mu 11#Phm Minh Diu (ch.b. ), Trnh Th Nga, Nguyn Th Th#T.1#Phm Minh Diu#Trnh Th Nga#Nguyn Th Th #Ti bn ln th 3#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a173tr.^b24cm#Tp lm vn# Bi vn#Lp 11#Sch c thm#375455#GK## 00526000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520030010000700070038000800050011001180050013001290050 01200142008001200154009001700166010000500183011002200188020000800210020000600218 020001400224013000700238016000300245#375456#VV16.18588#^a45000^b5000b#Vi?t#807. 12#H419T#Hc tt ng vn 9#Tp 1 + 2#Nguyn Tr, o Tin Thi, Tho Nguyn#Nguy n Tr#o Tin Thi#Tho Nguyn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a175tr. : bng ^b24cm#Ng vn#Lp 9#Sch c thm#375456#GK## 00498000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030010000710070019000810050019001000080012001190090 01700131010000500148011002200153020000800175020000700183020001400190016000300204 004001800207013000700225#VV16.18589#375457#^a53000^b5000b#Vi?t#807.12#H419T#Hc tt ng vn 10#Tp 1 + 2#Nguyn Thc Phng#Nguyn Thc Phng#^aHi Phng#^aNx b. Hi Phng#2016#^a206tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 10#Sch c thm#GK#Ti bn ln th 6#375457## 00468000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030010000710070019000810050019001000080012001190090 01700131010000500148011002200153020000800175020000700183020001400190016000300204 013000700207#375458#VV16.18590#^a58000^b5000b#Vi?t#807.12#H419T#Hc tt ng vn 11#Tp 1 + 2#Nguyn Thc Phng#Nguyn Thc Phng#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng #2016#^a239tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 11#Sch c thm#GK#375458## 00492000000000253000450000200200000000500140002000500190003400700340005300800120 00870090017000990100005001160110022001210820010001430160003001530130007001560140 01600163026001100179026000700190181000600197019000500203020001000208020000600218 020001400224#Hc tt ting Anh 9#Nguyn Hu D#Nguyn Trng Dng#Nguyn Hu D, Nguyn Trng Dng#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a141tr. : bng^b24cm#428. 00712#GK#375459#^a37000^b5000b#VV16.18591#375459#H419T#Vi?t#Ting Anh#Lp 9#Sc h c thm## 00606000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810008000490020030000570030010000870070056000970050020001530050016001730080 01200189009001700201010000500218011002200223020001000245020000600255020001400261 016000300275005001800278020001300296013000700309#VV16.18592#375460#^a38000^b300 0b#Vi?t#428.00712#GI-103S#Gii sch bi tp ting Anh 6#Tp 1 & 2#L Nguyn Than h Tm, Phm Hong Ngn, Phm Th M Trang#L Nguyn Thanh Tm#Phm Hong Ngn#^a Hi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a134tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Sch c t hm#GK#Phm Th M Trang#Gii bi tp#375460## 00496000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810008000480020028000560070024000840080012001080090017001200100005001370110 03100142020000800173020000600181020001400187016000300201020001300204005001800217 013000700235#375461#VV16.18593#^a35000^b3000b#Vi?t#546.0712#GI-103S#Gii sch b i tp ho hc 8#Nguyn Hong Long ch.b.#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a135 tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hc#Lp 8#Sch c thm#GK#Gii bi tp#Nguyn Ho ng Long#375461## 00470000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810008000480020027000560070012000830080012000950090017001070100005001240110 02500129020000700154020000600161020001400167016000300181020001300184005001200197 013000700209#VV16.18594#375462#^a32000^b3000b#Vi?t#530.0712#GI-103S#Gii sch b i tp vt l 8#Mai Trng #^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a111tr. : hnh v ^b24cm#Vt l#Lp 8#Sch c thm#GK#Gii bi tp#Mai Trng #375462## 00493000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520070017000700050017000870080012001040090017001160100 00500133011002500138020000800163020000600171020001400177016000300191004001800194 020000800212013000700220#VV16.18595#375463#^a38000^b5000b#Vi?t#372.34#B103T#Bi tp tin hc 5#L Th Hng Loan#L Th Hng Loan#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#20 16#^a91tr. : minh ho^b24cm#Tin hc#Lp 5#Sch c thm#GK#Ti bn ln th 3#Bi tp#375463## 00490000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810008000470020025000550070014000800220004000940050014000980080012001120090 01700124010000500141011003000146020000500176020000600181020001300187020001400200 013000700214016000300221#375464#VV16.18596#^a25000^b3000b#Vi?t#510.712#GI-103S# Gii sch bi tp ton 7#Trn Vn Din#T.2#Trn Vn Din#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a82tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 7#Gii bi tp#Sch c thm#3 75464#GK## 00491000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810008000470020025000550070014000800220004000940050014000980080012001120090 01700124010000500141011003100146020000500177020000600182020001300188020001400201 013000700215016000300222#375465#VV16.18597#^a44000^b5000b#Vi?t#510.712#GI-103S# Gii sch bi tp ton 8#Trn Vn Din#T.2#Trn Vn Din#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a176tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 8#Gii bi tp#Sch c thm# 375465#GK## 00597000000000301000450000200200000000500110002000500160003100500140004700500120 00610070056000730080012001290090017001410100005001580110025001630220004001880820 00800192016000300200013000700203014001600210026000700226026001100233181000800244 019000500252020000500257020000600262020001300268020001400281#Gii bi tp ton 9 #V Th Hu#Nguyn Vnh Cn#Dng c Kim# Duy ng#V Th Hu, Nguyn Vnh C n, Dng c Kim, Duy ng#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a127tr. : hnh v^b24cm#T.1#510.712#GK#375466#^a36000^b5000b#375466#VV16.18598#GI-103B#Vi?t#To n#Lp 9#Gii bi tp#Sch c thm## 00629000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020037000630070051001000050014001510050013001650050 01400178004002900192008001200221009001700233010000500250011002400255020000800279 020000700287020000900294020001400303013000700317016000300324#375467#VV16.18599#V V16.18600#^a12000^b2000b#Vi?t#372.89#K250C#K chuyn lch s - a l Hi Phng #Mai c Lng (ch.b.), Ng ng Li, Hong Ngc K#Mai c Lng#Ng ng Li#H ong Ngc K#Ti bn c sa cha, b sung#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a82 tr., 4tr. nh^b21cm#Lch s#a l#Tiu hc#Sch c thm#375467#GK## 00527000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020031000630290036000940070013001300050008001430080 00500151009002600156010000500182011003000187020001000217020000700227020001700234 013000700251016000300258#375468#VV16.18601#VV16.18602#^a45000^b5000b#Vi?t#372.2 1#T550#T in ting Anh qua hnh nh#Dictionary English through pictures#Chi M ai b.s.#Chi Mai#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a48tr. : nh, tranh v^b26c m#Ting Anh#Tr em#T in hnh nh#375468#GK## 00695000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820006000511810007000570020023000640290035000870070037001220050012001590050 01800171008002300189009007500212010000500287011002500292020000500317020000600322 020001000328020001400338013000700352016000300359019000500362020001400367#VV16.18 603#VV16.18604#375469#^a175000^b3000b#Vi?t#372.7#CH305L#Chin lc gii ton 2# Maths problem-solving strategies 2#Francis Teo ; Nguyn Phng Lan dch#Francis Teo#Nguyn Phng Lan#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia H Ni ; Cng ty Xc tin thng mi quc t Quang Minh#2016#^a238tr. : hnh v^b25cm#Ton#Lp 2 #Ting Anh#Sch c thm#375469#GK#Dch#Sch song ng## 00672000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810007000460020023000530290035000760070037001110050012001480050018001600080 02300178009007500201010000500276011002500281020000500306020000600311020001000317 020001400327016000300341019000500344020001400349013000700363#375470#VV16.18605#^ a165000^b3000b#Vi?t#372.7#CH305L#Chin lc gii ton 3#Maths problem-solving s trategies 3#Francis Teo ; Nguyn Phng Lan dch#Francis Teo#Nguyn Phng Lan#^ aH. ; Tp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia H Ni ; Cng ty Xc tin thng mi qu c t Quang Minh#2016#^a227tr. : hnh v^b25cm#Ton#Lp 3#Ting Anh#Sch c th m#GK#Dch#Sch song ng#375470## 00695000000000313000450000200230000002900350002300500120005800500180007000700370 00880080023001250090075001480100005002230110025002280820006002530160003002590130 00700262014001700269026001100286026000700297026001100304181000700315019000500322 019000500327020000500332020000600337020001000343020001400353020001400367#Chin l c gii ton 4#Maths problem-solving strategies 4#Francis Teo#Nguyn Th Thu An #Francis Teo ; Nguyn Th Thu An dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia H Ni ; Cng ty Xc tin thng mi quc t Quang Minh#2016#^a221tr. : hnh v^ b25cm#372.7#GK#375471#^a155000^b3000b#VV16.18606#375471#VV16.18607#CH305L#Vi?t# Dch#Ton#Lp 4#Ting Anh#Sch c thm#Sch song ng## 00695000000000313000450000200230000002900350002300500120005800500180007000700370 00880080023001250090075001480100005002230110025002280820006002530160003002590130 00700262014001700269026000700286026001100293026001100304181000700315019000500322 019000500327020000500332020000600337020001000343020001400353020001400367#Chin l c gii ton 5#Maths problem-solving strategies 5#Francis Teo#Nguyn Th Thu An #Francis Teo ; Nguyn Th Thu An dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia H Ni ; Cng ty Xc tin thng mi quc t Quang Minh#2016#^a275tr. : hnh v^ b25cm#372.7#GK#375472#^a195000^b3000b#375472#VV16.18608#VV16.18609#CH305L#Vi?t# Dch#Ton#Lp 5#Ting Anh#Sch c thm#Sch song ng## 00697000000000313000450000200230000002900350002300500120005800500180007000700370 00880080023001250090075001480100005002230110025002280820008002530160003002610130 00700264014001700271026000700288026001100295026001100306181000700317019000500324 019000500329020000500334020000600339020001000345020001400355020001400369#Chin l c gii ton 6#Maths problem-solving strategies 6#Francis Teo#Nguyn Th Thu An #Francis Teo ; Nguyn Th Thu An dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia H Ni ; Cng ty Xc tin thng mi quc t Quang Minh#2016#^a258tr. : hnh v^ b25cm#510.712#GK#375473#^a185000^b3000b#375473#VV16.18610#VV16.18611#CH305L#Vi? t#Dch#Ton#Lp 6#Ting Anh#Sch c thm#Sch song ng## 00440000000000241000450000200250000002900270002500800050005200900120005701000050 00690110025000740220005000990820007001040160003001110130007001140140016001210260 00700137181000700144019000500151020000800156020001400164020001400178020000600192 #STEM - Khoa hc my tnh#Stem with computer science#^aH.#^aBch khoa#2016#^a94t r. : minh ho^b27cm#T.1A#372.34#GK#375474#^a77000^b1000b#375474#ST202K#Vi?t#Tin hc#Sch song ng#Sch c thm#Lp 1## 00486000000000265000450000200250000002900270002500800050005200900120005701000050 00690110025000740220005000990820007001040160003001110130007001140140016001210260 00700137026001100144026001100155181000700166019000500173020000800178020001400186 020001400200020000600214#STEM - Khoa hc my tnh#Stem with computer science#^aH .#^aBch khoa#2016#^a94tr. : minh ho^b27cm#T.2A#372.34#GK#375475#^a77000^b1000 b#375475#VL16.02775#VL16.02776#ST202K#Vi?t#Tin hc#Sch c thm#Sch song ng#L p 2## 00486000000000265000450000200250000002900270002500800050005200900120005701000050 00690110025000740220005000990820007001040160003001110130007001140140016001210260 01100137026001100148026000700159181000700166019000500173020000800178020001400186 020001400200020000600214#STEM - Khoa hc my tnh#Stem with computer science#^aH .#^aBch khoa#2016#^a91tr. : minh ho^b27cm#T.1B#372.34#GK#375476#^a77000^b1000 b#VL16.02777#VL16.02778#375476#ST202K#Vi?t#Tin hc#Sch song ng#Sch c thm#L p 1## 00486000000000265000450000200250000002900270002500800050005200900120005701000050 00690110025000740220005000990820007001040160003001110130007001140140016001210260 00700137026001100144026001100155181000700166019000500173020000800178020001400186 020001400200020000600214#STEM - Khoa hc my tnh#Stem with computer science#^aH .#^aBch khoa#2016#^a86tr. : minh ho^b27cm#T.2B#372.34#GK#375477#^a77000^b1000 b#375477#VL16.02779#VL16.02780#ST202K#Vi?t#Tin hc#Sch c thm#Sch song ng#L p 2## 00736000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510020061000570080005001180090011001230100005001340110 02000139015005300159021017400212020000900386020000800395020005000403020000700453 013000700460016000300467#375478#VL16.02781#VL16.02782#^b1500b#Vi?t#294.3092#K600 Y#K yu l tang c ho thng Thch Tch Chiu (1912 - 2016)#^aH.#^aTn gio#2 016#^a92tr. : nh^b27cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. Cha Ty Tng#S lc tiu s ca Ho thng Thch Tch Chiu. Cc bi iu vn, tng nim, cc bi truy tn v cu i tng nim, vng hoa knh ving v hnh nh l tang ca Ho thng#o Pht#Tang l#Thch Tch Chiu, 1912-2016, Ho thng, Vit Nam#K yu#375478#XH## 00809000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010016000670020019000830030086001020070016001880080 00500204009002300209010000500232011003100237021024500268020000900513020001100522 016000300533013000700536#375479#VL16.02783#VL16.02784#^a165000^b500b#Vi?t#526.3 0711#TR113#Phm Vn Chuyn#Trc a i cng#K nim 60 nm thnh lp, 50 nm o to Trng i hc Xy dng (H Ni 1956 - 2016)#Phm Vn Chuyn#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a391tr. : hnh v, bng^b27cm#Trnh by nhng vn c b n v trc a gm: nh v im, nh hng ng thng, bn a hnh, s d ng bn , tnh ton trc a, o gc, o di, o cao, li khng ch mt bng, li khng ch cao, o v bn a hnh t l ln...#Trc a#Gio trnh#GT #375479## 00737000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810006000620010015000680020018000830030037001010070037001380050 01300175008000500188009002300193010000500216011002500221021017400246020001800420 020001100438013000700449016000300456#VL16.02785#VL16.02786#375480#^a180000^b300 b#Vi?t#621.3170711#305T#Trn Xun Minh#in t cng sut#Dng cho cc trng i hc k thut#Trn Xun Minh (ch.b.), Trung Hi# Trung Hi#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a287tr. : hnh v^b27cm#Trnh by nhng vn c bn v cc phn t bn dn cng sut, chnh lu iu khin, b bin i in p xoay chiu, b bin i mt chiu, nghch lu v b bin i tn s#in t cng sut#Gio trnh#375480#GT## 00996000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820013000501810006000630010013000690020083000820030017001650070013001820080 00500195009003300200010000500233011003100238015008800269021025900357020001100616 020001000627020001000637020000800647020001700655013000700672016000300679#375481# VL16.02787#VL16.02788#^a160000^b200b#Vi?t#551.42409597#M458S# Huy Cng#Mt s c trng quang ph i tng lp ph o san h khu vc qun o Trng Sa#S ch chuyn kho# Huy Cng#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2016#^a123tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: Vin Hn lm Khoa hc v Cng ngh Vit Nam. Vi n a cht v a vt l bin#Khi qut mt s c im c bn v thnh phn vt cht, c im a cht - a ha, vt cht cu thnh cc o, bi ngm, cc c trng c bn v quang ph cng nh s phong ho ca cc i tng lp ph trn mt s o ln thuc khu vc qun o Trng Sa#o san h#c trng#Quang ph# Lp ph#Sch chuyn kho#375481#TN## 01213000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820004000411810008000450020050000530030076001030290111001790070053002900050 01700343005001700360005001400377005001800391005000900409008000500418009003300423 01000050045601100330046102103350049402000200082902000090084902000070085801600030 0865013000700868#375482#VL16.02789#VL16.02790#^b300b#Vi?t#004#NGH305C#Nghin cu c bn v ng dng cng ngh thng tin#Cn Th, 4-5/8/2016 = Proceedings of the 9th National conference on fundame#Proceedings of the 9th National conference o n fundamental and applied information technology research (FAIR'9)#Chu Thi Minh Hue, Nguyen Ngoc Binh, Dang Duc Hanh...#Chu Thi Minh Hue#Nguyen Ngoc Binh#Dang D uc Hanh#Nguyen Dao Truong#Le My Tu#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2016#^a XVIII, 885tr. : minh ho^b29cm#Gii thiu mt s bo co khoa hc tiu biu tron g hi tho Khoa hc Cng ngh Quc gia ln th 9 v ng dng cng ngh thng tin nh: Cng ngh mng v truyn thng, x l ngn ng t nhin v ting ni, cng ngh phn mm, tnh ton khoa hc, c s d liu, h thng thng tin, cng ngh a phng tin, phng php tnh ton mm...#Cng ngh thng tin#ng dng#K y u#TN#375482## 01021000000000301000450000200890000000500150008900500160010400500150012000500140 01350050014001490070051001630080005002140090012002190100005002310110031002360150 03700267082000700304016000300311013000700314014000700321026000700328026001100335 181000600346019000500352020001400357020000700371021034100378#K yu hi thi khoa hc sinh vin ton quc "Olympic kinh t lng v ng dng" nm 2016#Nguyn Th i An#Nguyn c ng#Phm Th Hng#inh Thu Thu#H Quang ng#Nguyn Thi An, Nguyn c ng, Phm Th Hng...#^aH.#^aTi chnh#2016#^a525tr. : hnh v, bn g^b29cm#u ba sch ghi: Hc vin Ti chnh#330.01#XH#375483#^b300b#375483#VL16 .02791#K600Y#Vi?t#Kinh t lng#K yu#Gii thiu mt s ti nghin cu ca s inh vin ton quc v kinh t lng v ng dng ca n trong nn kinh t x hi: S hi lng ca khch hng, hiu qu hot ng ti chnh ca cc cng ty nim y t trn sn chng khon, chnh sch chi tr c tc, nh hng ca c cu ngun v n n hiu qu hot ng ca cc cng ty ngnh xy dng...## 01190000000000325000450000201310000000500150013100500210014600500140016700500170 01810050016001980070055002140080005002690090012002740100005002860110031002910150 04300322082001200365016000300377013000700380014000700387026001100394026000700405 18100060041201900050041802000190042302000260044202000070046802000160047502103730 0491#K yu hi tho khoa hc - C ch t ch i vi n v s nghip cng lp trn a bn tnh Qung Ninh: Thc trng v khuyn ngh#L Xun Trng#Trnh Th Minh Thanh#Phm Vn Lin#Nguyn Thanh Qu#Hong Th Giang#L Xun Trng, Trnh Th Minh Thanh, Phm Vn Lin...#^aH.#^aTi chnh#2016#^a275tr. : hnh v, bng ^b29cm#TTS ghi: B Ti chnh. Hc vin Ti chnh#352.4959729#XH#375484#^b150b#V L16.02792#375484#K600Y#Vi?t#Ngn sch nh nc#n v s nghip cng lp#T ch# K yu hi tho#Gm cc bi nghin cu v vn t ch ti chnh trong cc n v s nghip cng lp. Phn tch nhng kh khn, vng mc trong qu trnh thc hin t ch, t chu trch nhim v ti chnh Vit Nam ni chung v tnh Qung Ninh ni ring. T a ra nhng gii php ph hp vi thc t trong vic th c hin vic t ch ti chnh ca tnh Qung Ninh trong thi gian ti## 00938000000000349000450000100130000000200330001300300170004600500190006300500110 00820050022000930050008001150070096001230080018002190090023002370100005002600110 02200265012002200287015005300309082000600362016000300368013000700371014000800378 02600070038602600110039302600110040418100060041501900050042101900090042602000090 0435020000800444021013600452#Mehm Tin Mon#Tot yu v t php ca c Pht#Diu php l hp#Bhikkhu Abhikusala#Siu Thin#Acariya Maggabujjhano#Ng o#Mehm Tin Mon b.s. ; Dch: Bhikkhu Abhikusala, Siu Thin ; H..: Acariya Maggabujjhano, Ng o#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a243tr. : bng^b29cm#Budd hasaana Theravada#Tn sch ting Anh: The essence of buddha abhidhamma#294.3#XH# 375485#^b1000b#375485#VL16.02793#VL16.02794#T411Y#Vi?t#Dch Anh#o Pht#Gio l #Nhng phn tch ca c Pht v danh, sc theo tng chi tit nh di dng chn , siu l v nhng mi tng quan nhn qu gia chng## 00858000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810008000630020023000710290007000940070097001010050015001980050 01200213005001200225005001300237005002100250008001800271009004700289010000500336 011002600341021013900367020001700506020001100523016000300534013000700537#375486# VL16.02795#VL16.02796#^a198000^b1000b#Vi?t#495.1800711#GI-108T#Gio trnh chun HSK 2#Y 2#B.s.: Khng L Bnh (ch.b.), Vng Phong, Lu L Bnh, Vng Ph ng ; Nguyn Th Minh Hng dch#Khng L Bnh#Vng Phong#Lu L Bnh#Vng Ph ng#Nguyn Th Minh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2016#^a143tr. : minh ha^b29cm#Cc bi hc ng php ting Trung c gi i thch cn k, phn ng m c trnh by t n gin n phc tp, cng nhiu hnh nh minh ho#Ting Trung Quc#Gio trnh#GT#375486## 00910000000000349000450002600070000002600110000702600110001802600110002901400170 00400190005000570820012000621810008000740020023000820030004001050290007001090070 09700116005001500213005001200228005001200240005001300252005002100265008001800286 00900470030401000050035101100260035602101270038202000170050902000130052601600030 0539020001100542013000700553#375487#VL16.02797#VL16.02798#CDVN.03175#^a188000^b 1000b#Vi?t#495.1800711#GI-108T#Gio trnh chun HSK 2#`#Y 2#B.s.: Khng L Bnh (ch.b.), Vng Phong, Lu L Bnh, Vng Phng ; Nguyn Th Minh Hng dc h#Khng L Bnh#Vng Phong#Lu L Bnh#Vng Phng#Nguyn Th Minh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2016#^a166tr. : minh ho^b29cm#Gm cc bi tp gip ngi hc lm quen vi thi HSK, rn luyn k nng nghe v c, ng thi luyn pht m v vit ch Hn#Ting Trung Quc#Sch bi tp#GT#Gio trnh#375487## 01153000000000361000450000201120000000500170011200500150012900500160014400500160 01600050018001760070053001940080005002470090026002520100005002780110022002830150 06000305082000400365016000300369013000700372014001600379026000700395026001100402 02600110041318100060042401900050043002000100043502000130044502000120045802000110 0470020001000481020001600491021028400507#K yu hi tho khoa hc quc gia 2016: Nghin cu v ging dy ngoi ng, ngn ng v quc t hc ti Vit Nam#Nguyn Hong Anh#Nguyn Lan Anh#Nguyn Ngc Anh#Nguyn Tun Anh#Nguyn Th Thng#Nguy n Hong Anh, Nguyn Lan Anh, Nguyn Ngc Anh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 016#^a632tr. : bng^b29cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Ngo i ng#407#XH#375488#^a200000^b150b#375488#VL16.02799#VL16.02800#K600Y#Vi?t#Ngo i ng#Ngn ng hc#Quc t hc#Nghin cu#Ging dy#K yu hi tho#Tp hp cc bi nghin cu v ging dy ngoi ng, cc vn lin quan n ngn ng hc v quc t hc. Trnh by nhng vn l lun, trao i kin cng nhng kinh ngh im v k nng nghip v trong cng tc dy - hc ngoi ng, ngn ng cng nh n ghin cu ngn ng, quc t hc## 00616000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100080 00340020044000420030019000860070067001050050015001720050022001870050020002090080 00500229009002600234010000500260011002500265020001100290020000600301020000700307 020001400314013000700328016000300335#375489#^a26000^b1000b#Vi?t#372.6#PH309-O#P hiu n tp cui tun mn ting Vit lp 1#Cng ngh gio dc#Ng Hin Tuyn (ch .b.), Nguyn Th Thanh Loan, Nguyn Th Ngc Tm#Ng Hin Tuyn#Nguyn Th Thanh Loan#Nguyn Th Ngc Tm#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a76tr. : minh ho ^b30cm#Ting Vit#Lp 1#n tp#Sch c thm#375489#GK## 00669000000000277000450000100090000000200280000900700150003700800050005200900260 00570100005000830110032000880120027001200820007001470160003001540130007001570140 01600164026000700180026001100187026001100198181000600209019000500215020001100220 020000900231020001500240021013600255#Mai Ngc#Tp vit ting Nht cn bn#Mai Ng c ch.b.#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a115tr. : bng, tranh v^b27cm#T sch Hc tt ting Nht#495.68#XH#375490#^a40000^b3000b#375490#VL16.02801#VL16. 02802#T123V#Vi?t#Ting Nht#Tp vit#Sch hng dn#Gii thiu v bng ch ci K atakana v cch luyn vit cc ch Katakana cng nhng v d n gin gip luyn vit ting Nht thun thc## 00658000000000277000450000100090000000200280000900700150003700800050005200900260 00570100005000830110021000880120027001090820007001360160003001430130007001460140 01600153026000700169026001100176026001100187181000600198019000500204020001100209 020000900220020001500229021013600244#Mai Ngc#Tp vit ting Nht cn bn#Mai Ng c ch.b.#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a86tr. : bng^b27cm#T sch Hc t t ting Nht#495.68#XH#375491#^a35000^b2000b#375491#VL16.02803#VL16.02804#T123V #Vi?t#Ting Nht#Tp vit#Sch hng dn#Gii thiu v bng ch ci Hiragana v cch luyn vit cc ch Hiragana cng nhng v d n gin gip luyn vit ting Nht thun thc## 00568000000000301000450000200300000000300190003000500170004900700170006600800050 00830090026000880100005001140110025001190220004001440820009001480160003001570130 00700160014001600167026001100183026000700194181000600201019000500207020001000212 020000600222020000800228020000800236020000800244020001400252#Bi tp thc hnh t ing Anh 3#T vng v mu cu#Trn Th M Dung#Trn Th M Dung#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2016#^a48tr. : tranh v^b27cm#T.1#372.6521#GK#375492#^a18000^b30 00b#VL16.02805#375492#B103T#Vi?t#Ting Anh#Lp 3#T vng#Mu cu#Bi tp#Sch c thm## 00574000000000301000450000200300000000300190003000500170004900700170006600800050 00830090026000880100005001140110031001190220004001500820009001540160003001630130 00700166014001600173026000700189026001100196181000600207019000500213020001000218 020000600228020000800234020000800242020000800250020001400258#Bi tp thc hnh t ing Anh 3#T vng v mu cu#Trn Th M Dung#Trn Th M Dung#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2016#^a48tr. : tranh v, bng^b27cm#T.2#372.6521#GK#375493#^a1800 0^b3000b#375493#VL16.02806#B103T#Vi?t#Ting Anh#Lp 3#T vng#Mu cu#Bi tp#S ch c thm## 00573000000000301000450000200300000000300190003000500170004900700170006600800050 00830090026000880100005001140110030001190220004001490820009001530160003001620130 00700165014001600172026001100188026000700199181000600206019000500212020001000217 020000600227020000800233020000800241020001400249020000800263#Bi tp thc hnh t ing Anh 4#T vng v mu cu#Trn Th M Dung#Trn Th M Dung#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2016#^a48tr. : hnh v, bng^b27cm#T.1#372.6521#GK#375494#^a18000 ^b3000b#VL16.02807#375494#B103T#Vi?t#Ting Anh#Lp 4#T vng#Mu cu#Sch c t hm#Bi tp## 00573000000000301000450000200300000000300190003000500170004900700170006600800050 00830090026000880100005001140110030001190220004001490820009001530160003001620130 00700165014001600172026000700188026001100195181000600206019000500212020001000217 020000600227020000800233020000800241020001400249020000800263#Bi tp thc hnh t ing Anh 4#T vng v mu cu#Trn Th M Dung#Trn Th M Dung#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2016#^a48tr. : hnh v, bng^b27cm#T.2#372.6521#GK#375495#^a18000 ^b3000b#375495#VL16.02808#B103T#Vi?t#Ting Anh#Lp 4#T vng#Mu cu#Sch c t hm#Bi tp## 00642000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020046000540070061001000220004001610050012001650080005001770090 02600182010000500208011002500213020000500238020002000243020000700263020001400270 016000300284005001400287005001800301005001400319013000700333#375496#VL16.02809#^ a100000^b1000b#Vi?t#510.712#T527C#Tuyn chn thi hc sinh gii THPT mn ton #H Duy Hng, Nguyn Sn H, Nguyn Ngc Giang, L Minh Cng#T.1#H Duy Hng#^a H.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a363tr. : hnh v^b27cm#Ton#Trung hc ph th ng# thi#Sch c thm#GK#Nguyn Sn H#Nguyn Ngc Giang#L Minh Cng#375496 ## 00659000000000313000450000200400000000300180004000500160005800500140007400500160 00880070056001040080005001600090026001650100005001910110025001960220004002210820 00700225016000300232013000700235014001700242026001100259026000700270181000800277 019000500285020000900290020001300299020000600312020001400318020001300332#Gio d c gi tr sng v k nng sng 1#Dnh cho hc sinh#Trn Th L Thu#Bi Bch Lin #Trn Th Cm T#Trn Th L Thu (ch.b.), Bi Bch Lin, Trn Th Cm T#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2016#^a44tr. : tranh v^b27cm#T.1#372.37#GK#375497#^a160 00^b12000b#VL16.02810#375497#GI-108D#Vi?t#Gio dc#K nng sng#Lp 1#Sch c thm#Gi tr sng## 00659000000000313000450000200400000000300180004000500160005800500140007400500160 00880070056001040080005001600090026001650100005001910110025001960220004002210820 00700225016000300232013000700235014001700242026000700259026001100266181000800277 019000500285020000900290020001300299020000600312020001400318020001300332#Gio d c gi tr sng v k nng sng 1#Dnh cho hc sinh#Trn Th L Thu#Bi Bch Lin #Trn Th Cm T#Trn Th L Thu (ch.b.), Bi Bch Lin, Trn Th Cm T#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2016#^a44tr. : tranh v^b27cm#T.2#372.37#GK#375498#^a160 00^b12000b#375498#VL16.02811#GI-108D#Vi?t#Gio dc#K nng sng#Lp 1#Sch c thm#Gi tr sng## 00614000000000301000450000200400000000300180004000500160005800500140007400700390 00880080005001270090026001320100005001580110025001630220004001880820007001920160 00300199013000700202014001700209026000700226026001100233181000800244019000500252 020000900257020001300266020000600279020001400285020001300299#Gio dc gi tr s ng v k nng sng 2#Dnh cho hc sinh#Trn Th L Thu#Bi Bch Lin#Trn Th L Thu (ch.b.), Bi Bch Lin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a44tr. : tranh v^b27cm#T.1#372.37#GK#375499#^a16000^b12000b#375499#VL16.02812#GI-108D#Vi?t#Gi o dc#K nng sng#Lp 2#Sch c thm#Gi tr sng## 00614000000000301000450000200400000000300180004000500160005800500140007400700390 00880080005001270090026001320100005001580110025001630220004001880820007001920160 00300199013000700202014001700209026000700226026001100233181000800244019000500252 020000900257020001300266020000600279020001400285020001300299#Gio dc gi tr s ng v k nng sng 2#Dnh cho hc sinh#Trn Th L Thu#Bi Bch Lin#Trn Th L Thu (ch.b.), Bi Bch Lin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a44tr. : tranh v^b27cm#T.2#372.37#GK#375500#^a16000^b12000b#375500#VL16.02813#GI-108D#Vi?t#Gi o dc#K nng sng#Lp 2#Sch c thm#Gi tr sng## 00593000000000301000450000200400000000300180004000500160005800500160007400700160 00900080005001060090026001110100005001370110025001420220004001670820007001710160 00300178013000700181014001700188026000700205026001100212181000800223019000500231 020000900236020001300245020000600258020001400264020001300278#Gio dc gi tr s ng v k nng sng 3#Dnh cho hc sinh#Trn Th L Thu#Trn Th Cm T#Trn Th L Thu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a44tr. : tranh v^b27cm#T.1#372.37#G K#375501#^a16000^b12000b#375501#VL16.02814#GI-108D#Vi?t#Gio dc#K nng sng#L p 3#Sch c thm#Gi tr sng## 00593000000000301000450000200400000000300180004000500160005800500160007400700160 00900080005001060090026001110100005001370110025001420220004001670820007001710160 00300178013000700181014001700188026000700205026001100212181000800223019000500231 020000900236020001300245020000600258020001400264020001300278#Gio dc gi tr s ng v k nng sng 3#Dnh cho hc sinh#Trn Th L Thu#Trn Th Cm T#Trn Th L Thu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a44tr. : tranh v^b27cm#T.2#372.37#G K#375502#^a16000^b12000b#375502#VL16.02815#GI-108D#Vi?t#Gio dc#K nng sng#L p 3#Sch c thm#Gi tr sng## 00610000000000301000450000200400000000300180004000500160005800500120007400700370 00860080005001230090026001280100005001540110025001590220004001840820007001880160 00300195013000700198014001700205026001100222026000700233181000800240019000500248 020000900253020001300262020000600275020001400281020001300295#Gio dc gi tr s ng v k nng sng 4#Dnh cho hc sinh#Trn Th L Thu#Bi Th Nga#Trn Th L T hu (ch.b.), Bi Th Nga#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a44tr. : tranh v^b 27cm#T.1#372.37#GK#375503#^a16000^b12000b#VL16.02816#375503#GI-108D#Vi?t#Gio d c#K nng sng#Lp 4#Sch c thm#Gi tr sng## 00610000000000301000450000200400000000300180004000500160005800500120007400700370 00860080005001230090026001280100005001540110025001590220004001840820007001880160 00300195013000700198014001700205026000700222026001100229181000800240019000500248 020000900253020001300262020000600275020001400281020001300295#Gio dc gi tr s ng v k nng sng 4#Dnh cho hc sinh#Trn Th L Thu#Bi Th Nga#Trn Th L T hu (ch.b.), Bi Th Nga#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a44tr. : tranh v^b 27cm#T.2#372.37#GK#375504#^a16000^b12000b#375504#VL16.02817#GI-108D#Vi?t#Gio d c#K nng sng#Lp 4#Sch c thm#Gi tr sng## 00620000000000301000450000200400000000300180004000500160005800500170007400700420 00910080005001330090026001380100005001640110025001690220004001940820007001980160 00300205013000700208014001700215026000700232026001100239181000800250019000500258 020000900263020001300272020000600285020001400291020001300305#Gio dc gi tr s ng v k nng sng 5#Dnh cho hc sinh#Trn Th L Thu#Nguyn c Giang#Trn Th L Thu (ch.b.), Nguyn c Giang#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a44tr. : tranh v^b27cm#T.1#372.37#GK#375505#^a16000^b12000b#375505#VL16.02818#GI-108D#V i?t#Gio dc#K nng sng#Lp 5#Sch c thm#Gi tr sng## 00620000000000301000450000200400000000300180004000500160005800500170007400700420 00910080005001330090026001380100005001640110025001690220004001940820007001980160 00300205013000700208014001700215026000700232026001100239181000800250019000500258 020000900263020001300272020000600285020001400291020001300305#Gio dc gi tr s ng v k nng sng 5#Dnh cho hc sinh#Trn Th L Thu#Nguyn c Giang#Trn Th L Thu (ch.b.), Nguyn c Giang#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a44tr. : tranh v^b27cm#T.2#372.37#GK#375506#^a16000^b12000b#375506#VL16.02819#GI-108D#V i?t#Gio dc#K nng sng#Lp 5#Sch c thm#Gi tr sng## 00861000000000325000450000100140000000200190001400500130003300500090004600700430 00550080005000980090037001030100005001400110020001450120026001650150041001910820 00700232016000300239013000700242014001700249026001100266026001100277026000700288 18100060029501900050030101900050030602000090031102000090032002000080032902101980 0337#Ilona, Bagoly#Kt i & sinh sn#Lszl, Szl#Anlebook#Bagoly Ilona, Szl L szl ; Anlebooks dch#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a61tr. : nh^b30cm#T sch Th gii ng vt#Tn sch ting Anh: Courtship and mating#591 .46#TN#375507#^a110000^b2000b#VL16.02820#VL16.02821#375507#K258#Vi?t#Dch#Sinh sn#ng vt#Kt i#Gii thiu nhng bn nng m cc loi ng vt s dng tm bn, thi quen sinh sn, cch chm sc con ci cng nh tng giai on pht trin ca ng vt, t ng vt chn t n ng vt c v## 00760000000000301000450000100260000000200330002600500090005900700420006800800050 01100090037001150100005001520110020001570120026001770150051002030820006002540160 00300260013000700263014001700270026001100287026001100298026000700309181000700316 019000500323019000500328020000800333020000900341021010800350#Ibolya, Horvthn C zentye#Nhng s tht th v v ng vt#Anlebook#Horvthn Czentye Ibolya ; Anle books dch#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a63tr. : nh^b30cm#T sch Th gii ng vt#Tn sch ting Anh: Astonishing facts about animal#591.5 #TN#375508#^a110000^b2000b#VL16.02822#VL16.02823#375508#NH556S#Vi?t#Dch#Hnh v i#ng vt#Khm ph v nhng b mt trong hnh vi ca ng vt cng nh tng gia i on c th trong cuc i ca chng## 00815000000000325000450000100140000000200220001400500130003600500090004900700430 00580080005001010090037001060100005001430110020001480120026001680150045001940820 00700239016000300246013000700249014001700256026000700273026001100280026001100291 18100080030201900050031001900050031502000090032002000100032902000100033902101400 0349#Ilona, Bagoly#Gic quan & giao tip#Lszl, Szl#Anlebook#Bagoly Ilona, Sz l Lszl ; Anlebooks dch#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a61tr. : nh^b30cm#T sch Th gii ng vt#Tn sch ting Anh: Senses and communicat ion#573.87#TN#375509#^a110000^b2000b#375509#VL16.02824#VL16.02825#GI-101Q#Vi?t# Dch#ng vt#Gic quan#Giao tip#Gii thiu cch thc hot ng ca c quan cm gic ca ng vt, v vai tr ca s giao tip trong cc mi quan h trong qun th ng vt## 00727000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010020000650020042000850030021001270070020001480040 01300168008000500181009000900186010000500195011003000200021019300230020000900423 020000700432013000700439016000300446#375510#VL16.02826#VL16.02827#^a368000^b500 0b#Vi?t#613.269#S111M#L Nht Phng Hng#68 ng nhn & gic ng v nui con sa m#Sai & kh, ng & d#L Nht Phng Hng#In ln th 4#^aH.#^aPh n#2016#^a4 43tr. : hnh v, nh^b27cm#Gmnhng phn tch v nui con bng sa m v mt s ng nhn, hiu bit sai lm v nui con bng sa m; t a ra nhng hng d n cch chm sc em b bng phng php nui con bng sa m#Nui con#Sa m#3755 10#KT## 00950000000000313000450000100170000000200300001700500160004700500230006300700690 00860080005001550090009001600100005001690110030001740150052002040820006002560160 00300262013000700265014001700272026000700289026001100296026001100307181000600318 019000500324019000500329020000900334020000800343020000900351021027600360#Stoppar d, Miriam#Cm nang mang thai & sinh con#Nguyn Ln nh#Nguyn Th Ngc Phng#M iriam Stoppard ; Nguyn Ln nh dch ; Nguyn Th Ngc Phng h..#^aH.#^aPh n #2016#^a377tr. : hnh v, nh^b29cm#Tn sch ting Anh: Conception, pregnancy a nd birth#618.2#KT#375511#^a108000^b1000b#375511#VL16.02828#VL16.02829#C120N#Vi? t#Dch#Thai sn#Sinh #Cm nang#Nhng hng dn c bn chm sc sc kho tr c khi c thai, s pht trin ca bo thai, ch dinh dng trong giai on ma ng thai, nhng s kh chu thng thng, cc trng hp cp cu sn khoa, vn tnh dc khi mang thai v chun b sinh n, chm sc b mi sinh...## 00610000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010008000620020038000700070008001080080005001160090 00900121010000500130011003000135021016500165020000800330020000800338013000700346 016000300353#375512#VL16.02830#VL16.02831#^a56000^b1500b#Vi?t#646.4#K600T#Cm V n#K thut ct may cn bn & thi trang#Cm Vn#^aH.#^aPh n#2016#^a164tr. : h nh v, nh^b27cm#Hng dn chung k thut ct may. Gii thiu k thut may tran g phc c th cho ph n v nam gii nh: Kiu qun, o thi trang, vy thi tra ng, s mi, qun ty...#May mc#Qun o#375512#KT## 00880000000000325000450002600070000002600110000702600110001802600110002902600110 00400140017000510190005000680820012000731810008000850010015000930020023001080290 00700131007007400138005000800212005000700220005002100227008001800248009004700266 01000050031301100260031802101720034402000170051602000110053301300070054401600030 0551#375513#VL16.02832#VL16.02833#CDVN.03176#CDVN.03177#^a288000^b1000b#Vi?t#49 5.1800711#GI-108T#Khng L Bnh#Gio trnh chun HSK 3#Y 3#B.s.: Khng L B nh (ch.b.), Vu Diu, L Lm ; Nguyn Th Minh Hng dch#Vu Diu#L Lm#Nguyn T h Minh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#20 16#^a207tr. : minh ha^b29cm#Gm 20 bi hc ng php v t vng ting Trung c gii thch cn k, phn ng m c trnh by t n gin n phc tp cng nhi u hnh nh minh ho v a MP3 km theo#Ting Trung Quc#Gio trnh#375513#GT## 00747000000000313000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200040 00311810007000350020013000420030024000550070054000790220006001330080018001390090 02300157010000500180011002500185021013900210020000900349020001700358016000300375 006001200378005000600390005000600396005001200402005001200414013000700426#375514# VL16.02834#^b1000b#Vi?t#001#TH506H#Thuduc house#Cng bn xy dng t m#L Ch H iu, N.V.T, L M... ; L Ch Hiu (ch.b.)...#T.103#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a59tr. : minh ho^b29cm#Gii thiu cc thng tin tng hp v ti chnh chng khon, bt ng sn, tin ni b, thng tin x hi v cng ng, vn ho ngh thut...#Tri thc#Thng tin ni b#XH#L Ch Hiu#N.V.T#L M#Thnh Trung#Phng Chu#375514## 00583000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020046000420070058000880220004001460050015001500050019001650050014001840040 01800198008000500216009002600221010000500247011001400252020000900266020000600275 020001400281016000300295013000700298#375515#^a12000^b1000b#Vi?t#372.634#L527V#L uyn vit ch p - Cng ngh gio dc lp 1#Ng Hin Tuyn (ch.b.), inh Th Ki m Chung, Mai Bch Ngc#T.3#Ng Hin Tuyn#inh Th Kim Chung#Mai Bch Ngc#Ti b n ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a48tr.^b24cm#Tp vit#Lp 1#S ch c thm#GK#375515## 00511000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020012000420030082000540070023001360220004001590050023001630080005001860090 02600191010000500217011001400222020000900236020001400245016000300259013000700262 #375516#^a11000^b5000b#Vi?t#372.634#V460T#V tp vit#Theo Quyt nh s 31/200 2/Q - BGD&T ngy 14/06/2002 ca B Gio dc v o to#Nguyn Th Hng Giang# T.1#Nguyn Th Hng Giang#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a36tr.^b24cm#Tp vit#Sch c thm#GK#375516## 00535000000000277000450000200320000000300490003200500070008100700120008800800050 01000090009001050100005001140110024001190220004001430820007001470160003001540130 00700157014001600164026000700180181000600187019000500193020001800198020000900216 020000700225020001100232020001400243#B tp vit - t mu ch thng#Theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Thu L#Thu L b.s.#^aH.#^aPh n#2016#^a16 tr. : hnh v^b26cm#T.1#372.21#GK#375517#^a12000^b2000b#375517#B200T#Vi?t#Gio dc mu gio#Tp vit#T mu#Ch thng#Sch mu gio## 00535000000000277000450000200320000000300490003200500070008100700120008800800050 01000090009001050100005001140110024001190220004001430820007001470160003001540130 00700157014001600164026000700180181000600187019000500193020001800198020000900216 020000700225020001100232020001400243#B tp vit - t mu ch thng#Theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Thu L#Thu L b.s.#^aH.#^aPh n#2016#^a16 tr. : hnh v^b26cm#T.2#372.21#GK#375518#^a12000^b2000b#375518#B200T#Vi?t#Gio dc mu gio#Tp vit#T mu#Ch thng#Sch mu gio## 00583000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020046000420070058000880220004001460050015001500050019001650050014001840040 01800198008000500216009002600221010000500247011001400252020000900266020000600275 020001400281013000700295016000300302#375519#^a12000^b1000b#Vi?t#372.634#L527V#L uyn vit ch p - Cng ngh gio dc lp 1#Ng Hin Tuyn (ch.b.), inh Th Ki m Chung, Mai Bch Ngc#T.1#Ng Hin Tuyn#inh Th Kim Chung#Mai Bch Ngc#Ti b n ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a47tr.^b24cm#Tp vit#Lp 1#S ch c thm#375519#GK## 00583000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020046000420070058000880220004001460050015001500050019001650050014001840040 01800198008000500216009002600221010000500247011001400252020000900266020000600275 020001400281016000300295013000700298#375520#^a18000^b1000b#Vi?t#372.634#L527V#L uyn vit ch p - Cng ngh gio dc lp 1#Ng Hin Tuyn (ch.b.), inh Th Ki m Chung, Mai Bch Ngc#T.2#Ng Hin Tuyn#inh Th Kim Chung#Mai Bch Ngc#Ti b n ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a71tr.^b24cm#Tp vit#Lp 1#S ch c thm#GK#375520## 00570000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340020027000410070059000680220004001270050015001310050016001460050018001620080 00500180009002600185010000500211011003000216020000500246020000600251020001100257 020001400268013000700282016000300289#375521#^a17000^b2000b#Vi?t#372.7#V460-O#V li bi tp ton lp 1#Nguyn c Tn (ch.b.), Nguyn c Pht, L Th Kim Ph ng#Q.1#Nguyn c Tn#Nguyn c Pht#L Th Kim Phng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a72tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 1#V bi tp#Sch c thm#3 75521#GK## 00570000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340020027000410070059000680220004001270050015001310050016001460050018001620080 00500180009002600185010000500211011003000216020000500246020000600251020001100257 020001400268013000700282016000300289#375522#^a16000^b2000b#Vi?t#372.7#V460-O#V li bi tp ton lp 3#Nguyn c Tn (ch.b.), Nguyn c Pht, L Th Kim Ph ng#Q.1#Nguyn c Tn#Nguyn c Pht#L Th Kim Phng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a85tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 3#V bi tp#Sch c thm#3 75522#Gk## 00570000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340020027000410070059000680220004001270050015001310050016001460050018001620080 00500180009002600185010000500211011003000216020000500246020000600251020001100257 020001400268013000700282016000300289#375523#^a17000^b2000b#Vi?t#372.7#V460-O#V li bi tp ton lp 5#Nguyn c Tn (ch.b.), Nguyn c Pht, L Th Kim Ph ng#Q.2#Nguyn c Tn#Nguyn c Pht#L Th Kim Phng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a90tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 5#V bi tp#Sch c thm#3 75523#GK## 00400000000000229000450002600070000001400080000701900050001508200100002018100060 00300010020000360020020000560030004000760070020000800080005001000090009001050100 00500114011002000119020001700139020000400156013000700160016000300167#375524#^b50 00b#Vi?t#895.92214#431#L Nht Phng Hng#ong y yu thng#Th#L Nht Ph ng Hng#^aH.#^aPh n#2016#^a27tr. : nh^b18cm#Vn hc hin i#Th#375524#VH## 00453000000000229000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100070 00360020009000430030026000520070027000780050021001050080005001260090026001310100 00500157011002800162020000900190020001400199016000300213013000700216#375525#^a61 00^b110000b#Vi?t#372.21#TH500C#Th cng#Mu gio nh (4 - 5 tui)#Nguyn Th La n Hng ch.b.#Nguyn Th Lan Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a16tr. : tranh v^b19x27cm#Th cng#Sch mu gio#GK#375525## 00453000000000229000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100070 00360020009000430030026000520070027000780050021001050080005001260090026001310100 00500157011002800162020000900190020001400199016000300213013000700216#375526#^a54 00^b110000b#Vi?t#372.21#TH500C#Th cng#Mu gio ln (5 - 6 tui)#Nguyn Th La n Hng ch.b.#Nguyn Th Lan Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a16tr. : tranh v^b19x27cm#Th cng#Sch mu gio#GK#375526## 00453000000000229000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100070 00360020009000430030026000520070027000780050021001050080005001260090026001310100 00500157011002800162020000900190020001400199016000300213013000700216#375527#^a54 00^b110000b#Vi?t#372.21#TH500C#Th cng#Mu gio ln (3 - 4 tui)#Nguyn Th La n Hng ch.b.#Nguyn Th Lan Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a16tr. : tranh v^b19x27cm#Th cng#Sch mu gio#GK#375527## 00451000000000229000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360020010000420030026000520070027000780050021001050080005001260090026001310100 00500157011002800162020000700190020001400197016000300211013000700214#375528#^a65 00^b110000b#Vi?t#372.21#B200T#B tp v#Mu gio nh (4 - 5 tui)#Nguyn Th La n Hng ch.b.#Nguyn Th Lan Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a20tr. : tranh v^b19x27cm#Tp v#Sch mu gio#GK#375528## 00450000000000229000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360020010000420030025000520070027000770050021001040080005001250090026001300100 00500156011002800161020000700189020001400196013000700210016000300217#375529#^a61 00^b110000b#Vi?t#372.21#B200T#B tp v#Mu gio b (3 - 4 tui)#Nguyn Th Lan Hng ch.b.#Nguyn Th Lan Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a20tr. : tranh v^b19x27cm#Tp v#Sch mu gio#375529#GK## 00451000000000229000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360020010000420030026000520070027000780050021001050080005001260090026001310100 00500157011002800162020000700190020001400197016000300211013000700214#375530#^a61 00^b110000b#Vi?t#372.21#B200T#B tp v#Mu gio ln (5 - 6 tui)#Nguyn Th La n Hng ch.b.#Nguyn Th Lan Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a16tr. : tranh v^b19x27cm#Tp v#Sch mu gio#GK#375530## 00532000000000265000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020034000510030020000850070020001050050020001250040018001450080 00500163009001100168010000500179011002900184020001800213020001100231020001400242 016000300256013000700259#375531#VN16.04883#^a8000^b6000b#Vi?t#372.21#B200L#B l m quen mi trng xung quanh#Mu gio 3 - 4 tui#ng Th Phng Phi#ng Th P hng Phi#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a24tr. : tranh mu^b17x24cm#Gi o dc mu gio#Mi trng#Sch mu gio#GK#375531## 00533000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020034000520030020000860070020001060050020001260040018001460080 00500164009001100169010000500180011002900185020001800214020001100232020001400243 013000700257016000300264#VN16.04884#375532#^a8000^b13000b#Vi?t#372.21#B200L#B lm quen mi trng xung quanh#Mu gio 4 - 5 tui#ng Th Phng Phi#ng Th Phng Phi#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a24tr. : tranh mu^b17x24cm#G io dc mu gio#Mi trng#Sch mu gio#375532#GK## 00665000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020051000530030039001040070064001430040018002070080005002250090 01100230010000500241011002800246020001800274020000800292020001400300016000300314 005001900317005001600336005001600352013000700368#375533#VN16.04885#^a10500^b120 00b#Vi?t#372.21#B200K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch mu sc#Theo ch ng trnh gio dc mm non mi#Trn Th Ngc Trm ; V tranh: Bi Th i Lin, To Thanh Huyn#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a12tr. : tranh v^b19x27 cm#Gio dc mu gio#Mu sc#Sch mu gio#GK#Trn Th Ngc Trm#Bi Th i Lin #To Thanh Huyn#375533## 00683000000000289000450000200690000000300300006900500200009900500160011900500160 01350070071001510040018002220080005002400090011002450100005002560110028002610820 00700289016000300296013000700299014001700306026000700323026001100330181000600341 019000500347020001800352020000900370020001400379#B khm ph mi trng xung qua nh - Ch cc con vt xung quanh b#Dnh cho tr t 24 - 36 thng#Hong Th Th u Hng#Bi Th i Lin#To Thanh Huyn#Hong Th Thu Hng b.s. ; V tranh: B i Th i Lin, To Thanh Huyn#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a12tr. : tranh v^b19x27cm#372.21#GK#375534#^a10500^b12000b#375534#VN16.04886#B200K#Vi?t #Gio dc mu gio#ng vt#Sch mu gio## 00698000000000301000450000200610000000300300006100500120009100500130010300500160 01160050016001320070077001480040018002250080005002430090011002480100005002590110 02800264082000700292016000300299013000700302014001700309026000700326026001100333 181000600344019000500350020001800355020000900373020001400382#B khm ph mi tr ng xung quanh - Ch cy, rau, c, qu#Dnh cho tr t 24 - 36 thng#L Thu H in#V Yn Khanh#Bi Th i Lin#To Thanh Huyn#B.s.: L Thu Hin, V Yn Khanh ; V tranh: Bi Th i Lin, To Thanh Huyn#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc# 2016#^a12tr. : tranh v^b19x27cm#372.21#GK#375535#^a10500^b12000b#375535#VN16.0 4887#B200K#Vi?t#Gio dc mu gio#Thc vt#Sch mu gio## 00712000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020079000520030030001310070074001610040018002350080005002530090 01100258010000500269011002800274020001800302020002300320020001400343016000300357 005001900360005002000379005001600399013000700415#VN16.04888#375536#^a9500^b1200 0b#Vi?t#372.21#B200K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch b i khp ni b ng phng tin g?#Dnh cho tr t 24 - 36 thng#B.s.: Trn Th Ngc Trm, Nguy n Th Cm Bch ; V tranh: Bi Th i Lin#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#20 16#^a12tr. : tranh v^b19x27cm#Gio dc mu gio#Phng tin giao thng#Sch mu gio#GK#Trn Th Ngc Trm#Nguyn Th Cm Bch#Bi Th i Lin#375536## 00713000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020078000530030030001310070072001610040018002330080005002510090 01100256010000500267011002800272020001800300020000800318020001400326016000300340 005001600343020000800359013000700367005002100374005001600395#375537#VN16.04889#^ a10500^b12000b#Vi?t#372.21#B200K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch dng, chi thn thuc ca b#Dnh cho tr t 24 - 36 thng#B.s.: Phng Th T ng, Nguyn Th Ngc Minh ; V tranh: Bi Th i Lin#Ti bn ln th 6#^aH.#^aG io dc#2016#^a12tr. : tranh v^b19x27cm#Gio dc mu gio# dng#Sch mu gio #GK#Phng Th Tng# chi#375537#Nguyn Th Ngc Minh#Bi Th i Lin## 00711000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020057000520030030001090070084001390050019002230050019002420040 01800261008000500279009001100284010000500295011002800300020001800328020000700346 020001400353013000700367016000300374005001600377005001600393#375538#VN16.04890#^ a9500^b12000b#Vi?t#372.21#B200K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch ma h ca b#Dnh cho tr t 24 - 36 thng#Trn Th Ngc Trm, Chu Th Hng Nhung ; V tranh: Bi Th i Lin, To Thanh Huyn#Trn Th Ngc Trm#Chu Th Hng Nhun g#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a12tr. : tranh v^b19x27cm#Gio dc m u gio#Ma h#Sch mu gio#375538#GK#Bi Th i Lin#To Thanh Huyn## 01071000000000337000450000100140000000200350001400500120004900500170006100500170 00780070071000950080018001660090059001840100005002430110021002480120014002690150 05500283082000600338016000300344013000700347014001600354026001100370026000700381 02600110038818100070039901900050040601900050041102000040041602000110042002000150 0431021028700446#Curtis, Susan#Tri cy - Dinh dng v cha bnh#Thomas, Pat#Vi linac, Dragana#Nguyn Mai Trung#Susan Curtis, Pat Thomas, Dragana Vilinac ; Nguy n Mai Trung bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a118tr. : nh^b17cm#Healing foods#Tn sch ting Anh: Neal's yard remedies healing foods#613.2#KT#375539#^a62000^b3000b#VN16.04891#37 5539#VN16.04892#TR103C#Vi?t#Dch#Qu#Dinh dng#Phng tr bnh#Cung cp nhng th ng tin c kim chng v li ch ca cc tri cy nh: To, l, o, m, ki wi, nho, vit qut, du ty, xoi, b... nhm xy dng cho mnh mt ch dinh dng lnh mnh, cn bng hon ho, gip duy tr v tng cng sc khe, phng n ga v cha tr bnh hiu qu## 00632000000000289000450002600110000002600070001102600110001802600110002902600110 00400140016000510190005000670820007000721810006000790010016000850020023001010030 01300124007001600137008000500153009001100158010000500169011003000174021010400204 020000900308020001500317013000700332016000300339#VN16.04893#375540#VN16.04894#CD VN.03178#CDVN.03179#^a55000^b3000b#Vi?t#736.98#H561D#Jang Young Soog#Hng dn gp giy mu#Sch km a#Jang Young Soog#^aH.#^aGio dc#2016#^a48tr. : nh, tr anh v^b17cm#Hng dn cch gp giy mu hnh cc con vt, vt n gin: Gp con ch, con co, con ve, con mc...#Gp giy#Sch thiu nhi#375540#XH## 00637000000000301000450000200280000000300290002800500120005700500140006900700320 00830080005001150090009001200100005001290110026001340150051001600820007002110160 00300218013000700221014001600228026000700244026001100251181000700262019000500269 019000500274020001800279020001000297020001400307020001400321# o - B yu thch g no?#Sch lt song ng Anh - Vit#Katz, Karen#L Phng Anh#Karen Katz ; L Phng Anh dch#^aH.#^aPh n#2016#^a10tr. : tranh mu^b19cm#Dch t nguyn bn ting Anh: What does baby love?#372.21#GK#375541#^a25000^b3000b#375541#VN16.048 95#500-O#Vi?t#Dch#Gio dc mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#Sch song ng## 00630000000000301000450000200220000000300290002200500120005100500140006300700320 00770080005001090090009001140100005001230110026001280150050001540820007002040160 00300211013000700214014001600221026000700237026001100244181000700255019000500262 019000500267020001800272020001000290020001400300020001400314# o - B ni g n o?#Sch lt song ng Anh - Vit#Katz, Karen#L Phng Anh#Karen Katz ; L Phng Anh dch#^aH.#^aPh n#2016#^a10tr. : tranh mu^b19cm#Dch t nguyn bn ting Anh: What does baby say?#372.21#GK#375542#^a29000^b3000b#375542#VN16.04896#500 -O#Vi?t#Dch#Gio dc mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#Sch song ng## 00648000000000301000450000200230000000300360002300500120005900500140007100700320 00850080005001170090009001220100005001310110026001360150060001620820007002220160 00300229013000700232014001600239026000700255026001100262181000700273019000500280 019000500285020001800290020001000308020001400318020001400332# o - Rn b u n o?#1 - 5+ sch lt song ng Anh - Vit#Katz, Karen#L Phng Anh#Karen Katz ; L Phng Anh dch#^aH.#^aPh n#2016#^a10tr. : tranh mu^b19cm#Dch t nguyn b n ting Anh: Where is baby's belly button?#372.21#GK#375543#^a25000^b3000b#3755 43#VN16.04897#500-O#Vi?t#Dch#Gio dc mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#Sch so ng ng## 00643000000000301000450000200280000000300360002800500120006400500140007600700320 00900080005001220090009001270100005001360110026001410150050001670820007002170160 00300224013000700227014001600234026000700250026001100257181000700268019000500275 019000500280020001800285020001000303020001400313020001400327# o - B cm thy th no?#1 - 5+ sch lt song ng Anh - Vit#Katz, Karen#L Phng Anh#Karen Kat z ; L Phng Anh dch#^aH.#^aPh n#2016#^a10tr. : tranh mu^b19cm#Dch t nguy n bn ting Anh: How does baby feel?#372.21#GK#375544#^a25000^b3000b#375544#VN 16.04898#500-O#Vi?t#Dch#Gio dc mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#Sch song ng ## 00645000000000301000450000200300000000300360003000500120006600500140007800700320 00920080005001240090009001290100005001380110026001430150050001690820007002190160 00300226013000700229014001600236026001100252026000700263181000700270019000500277 019000500282020001800287020001000305020001400315020001400329# o - Ngn chn, t ai v mi!#1 - 5+ sch lt song ng Anh - Vit#Katz, Karen#L Phng Anh#Karen K atz ; L Phng Anh dch#^aH.#^aPh n#2016#^a12tr. : tranh mu^b19cm#Dch t ng uyn bn ting Anh: Toes, ears, & nose!#372.21#GK#375545#^a40000^b3000b#VN16.04 899#375545#500-O#Vi?t#Dch#Gio dc mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#Sch song ng## 00468000000000253000450002600070000002600120000702600120001901400160003101900050 00470820007000521810006000590020032000650070013000970050009001100080005001190090 00900124010000500133011002400138020001800162020001000180020001400190016000300204 013000700207#375546#VN165.04900#VN165.04901#^a55000^b2000b#Vi?t#372.21#C517S#Cu n sch u tin cho b - 123#Thi L b.s.#Thi L#^aH.#^aPh n#2016#^a48tr. : nh mu^b19cm#Gio dc mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#GK#375546## 00760000000000301000450002600120000002600120001202600070002401400160003101900050 00470820007000521810007000590020035000660070047001010050019001480050009001670080 00500176009000900181010000500190011002900195012004400224021012500268020001800393 020000700411020001400418016000300432019001600435013000700451#VN165.04902#VN165.0 4903#375547#^a25000^b3000b#Vi?t#372.21#TR400C#Tr chi rn luyn kh nng t du y#Li, tranh: Thi i truyn k ; Hi Minh dch#Thi i truyn k#Hi Minh#^aH .#^aPh n#2016#^a71tr. : tranh mu^b18x19cm#Sn chi tr tu ca chim a a. 3 - 6 tui#Gii thiu cc tr chi rn luyn kh nng t duy cho tr em 3 - 6 tui nh: m s, sp xp vt, ghp hnh, tnh ton...#Tr chi mu gio#T duy#S ch mu gio#GK#Dch Trung Quc#375547## 00468000000000253000450002600120000002600070001202600120001901400160003101900050 00470820007000521810006000590020032000650070013000970050009001100080005001190090 00900124010000500133011002400138020001800162020001000180020001400190016000300204 013000700207#VN165.04904#375548#VN165.04905#^a55000^b2000b#Vi?t#372.21#C517S#Cu n sch u tin cho b - ABC#Thi L b.s.#Thi L#^aH.#^aPh n#2016#^a60tr. : nh mu^b19cm#Gio dc mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#GK#375548## 00485000000000253000450002600070000002600120000702600120001901400160003101900050 00470820007000521810006000590020049000650070013001140050009001270080005001360090 00900141010000500150011002400155020001800179020001000197020001400207016000300221 013000700224#375549#VN165.04906#VN165.04907#^a55000^b2000b#Vi?t#372.21#C517S#Cu n sch u tin cho b - Hnh dng v mu sc#Thi L b.s.#Thi L#^aH.#^aPh n#2016#^a48tr. : nh mu^b19cm#Gio dc mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#GK#375 549## 00474000000000253000450002600120000002600120001202600070002401400160003101900050 00470820007000521810006000590020038000650070013001030050009001160080005001250090 00900130010000500139011002400144020001800168020001000186020001400196013000700210 016000300217#VN165.04908#VN165.04909#375550#^a55000^b2000b#Vi?t#372.21#C517S#Cu n sch u tin cho b v ng vt#Thi L b.s.#Thi L#^aH.#^aPh n#2016#^a6 0tr. : nh mu^b19cm#Gio dc mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#375550#GK## 00480000000000253000450002600070000002600120000702600120001901400160003101900050 00470820007000521810006000590020044000650070013001090050009001220080005001310090 00900136010000500145011002400150020001800174020001000192020001400202016000300216 013000700219#375551#VN165.04910#VN165.04911#^a50000^b2000b#Vi?t#372.21#C517S#Cu n sch u tin cho b v rau - c - qu#Thi L b.s.#Thi L#^aH.#^aPh n#20 16#^a47tr. : nh mu^b19cm#Gio dc mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#GK#375551## 00440000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010009000680020010000770030008000870070013000950080 00500108009000900113010000500122011002400127020001700151020000800168013000700176 016000300183#375552#VN16.04912#VN16.04913#^a79000^b3000b#Vi?t#895.9228408#105B #Trang H#n b 30#Tn vn#In ln th 6#^aH.#^aPh n#2016#^a239tr. : nh^b18x1 9cm#Vn hc hin i#Tn vn#375552#VH## 00798000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570020037000640070047001010050019001480050009001670080 00500176009000900181010000500190011002900195012004400224021016100268020001800429 020000900447020001400456016000300470019001600473013000700489#375553#VN16.04914#V N16.04915#^a25000^b3000b#Vi?t#372.21#TR400C#Tr chi rn luyn kh nng quan s t#Li, tranh: Thi i truyn k ; Hi Minh dch#Thi i truyn k#Hi Minh#^aH .#^aPh n#2016#^a71tr. : tranh mu^b18x19cm#Sn chi tr tu ca chim a a. 3 - 6 tui#Gii thiu cc tr chi rn luyn kh nng quan st cho cc em thiu nh i nh: Quan st trang phc, tm con s, quan st s ging v khc nhau ca cc c on vt...#Tr chi mu gio#Quan st#Sch mu gio#GK#Dch Trung Quc#375553## 00783000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570020036000640070047001000050019001470050009001660080 00500175009000900180010000500189011002900194012004400223021014800267020001800415 020000800433020001400441016000300455019001600458013000700474#375554#VN16.04916#V N16.04917#^a25000^b3000b#Vi?t#372.21#TR400C#Tr chi rn luyn kh nng ghi nh #Li, tranh: Thi i truyn k ; Hi Minh dch#Thi i truyn k#Hi Minh#^aH. #^aPh n#2016#^a71tr. : tranh mu^b18x19cm#Sn chi tr tu ca chim a a. 3 - 6 tui#Gii thiu cc tr chi nhm pht trin rn luyn kh nng ghi nh cho c c em thiu nhi: Tr chi nhn bit vt, phn loi, tr chi quan st...#Tr chi mu gio#Ghi nh#Sch mu gio#GK#Dch Trung Quc#375554## 00786000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570020038000640070047001020050019001490050009001680080 00500177009000900182010000500191011002900196012004400225021014700269020001800416 020001000434020001400444013000700458016000300465019001600468#VN16.04919#375555#V N16.04918#^a25000^b2500b#Vi?t#372.21#TR400C#Tr chi rn luyn kh nng nhn th c#Li, tranh: Thi i truyn k ; Hi Minh dch#Thi i truyn k#Hi Minh#^a H.#^aPh n#2016#^a71tr. : tranh mu^b18x19cm#Sn chi tr tu ca chim a a. 3 - 6 tui#Gii thiu nhng tr chi rn luyn kh nng nhn thc cho cc em thi u nhi nh: Tp vit s, phn bit t nhiu, tm ng, nhn bit loi vt...#Tr chi mu gio#Nhn thc#Sch mu gio#375555#GK#Dch Trung Quc## 00805000000000301000450002600070000002600120000702600120001901400160003101900050 00470820007000521810007000590020034000660070047001000050019001470050009001660080 00500175009000900180010000500189011002900194012004400223021016900267020001800436 020000900454020001400463016000300477019001600480013000700496#375556#VN165.04920# VN165.04921#^a25000^b3000b#Vi?t#372.21#TR400C#Tr chi rn luyn kh nng ch #Li, tranh: Thi i truyn k ; Hi Minh dch#Thi i truyn k#Hi Minh#^aH. #^aPh n#2016#^a71tr. : tranh mu^b18x19cm#Sn chi tr tu ca chim a a. 3 - 6 tui#Gii thiu nhng tr chi rn luyn kh nng ch cho cc em thiu nhi nh: T mu, ni cc s vi nhau, nhn bit im ging v khc nhau ca s vt, tr chi ghp s#Tr chi mu gio#Quan st#Sch mu gio#GK#Dch Trung Quc#375 556## 00778000000000301000450002600070000002600120000702600120001901400160003101900050 00470820007000521810007000590020040000660070047001060050019001530050009001720080 00500181009000900186010000500195011002900200012004400229021012900273020001800402 020001600420020001400436013000700450016000300457019001600460#375557#VN165.04922# VN165.04923#^a25000^b2000b#Vi?t#372.21#TR400C#Tr chi rn luyn kh nng tng tng#Li, tranh: Thi i truyn k ; Hi Minh dch#Thi i truyn k#Hi Min h#^aH.#^aPh n#2016#^a71tr. : tranh mu^b18x19cm#Sn chi tr tu ca chim a a. 3 - 6 tui#Gii thiu cc tr chi rn luyn kh nng tng tng cho cc em thiu nhi nh: Quan st, m s, nhn bit phn loi vt...#Tr chi mu gio #Tr tng tng#Sch mu gio#375557#GK#Dch Trung Quc## 00499000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020021000520030020000730070007000930050007001000040013001070080 00500120009000900125010000500134011002700139012001800166020000400184020000900188 020001400197013000700211016000300218#375558#VN16.04924#^a19500^b2000b#Vi?t#372. 21#C513B#Cng b chi t nn#Dnh cho b tui 3+#Tu M#Tu M#In ln th 3#^aH .#^aPh n#2016#^a30tr. : nh mu^b17x21cm#T sch Thiu nhi#Nn#To hnh#Sch m u gio#375558#GK## 00620000000000301000450000200220000000300130002200500120003500500140004700500090 00610070056000700080005001260090009001310100005001400110026001450120026001710820 00700197013000700204014001600211026000700227026001100234181000600245019000500251 019000500256020001800261020001300279020000800292020001800300#Hc nhy cng th c on#Truyn tranh#Bo ng Ni#Thi Dng Oa#Thu Trn#Li: Bo ng Ni ; Tranh: Th i Dng Oa ; Thu Trn dch#^aH.#^aPh n#2016#^a24tr. : tranh mu^b17cm#Khi dy tim nng ca b#649.57#375559#^a15000^b2000b#375559#VN16.04925#H419N#Vi?t#Dc h#Gio dc gia nh#Truyn tranh#Dy tr#Tr chi vn ng## 00616000000000301000450000200170000000300130001700500120003000500140004200500090 00560070056000650080005001210090009001260100005001350110026001400120026001660820 00700192013000700199014001600206026000700222026001100229181000700240019000500247 019000500252020001800257020001300275020000800288020001800296#Tr chi tm bn#Tr uyn tranh#Bo ng Ni#Thi Dng Oa#Thu Trn#Li: Bo ng Ni ; Tranh: Thi D ng Oa ; Thu Trn dch#^aH.#^aPh n#2016#^a24tr. : tranh mu^b17cm#Khi dy tim nng ca b#649.55#375560#^a15000^b2000b#375560#VN16.04926#TR400C#Vi?t#Dch#Gi o dc gia nh#Truyn tranh#Dy tr#Tr chi vn ng## 00612000000000301000450000200230000000300130002300500120003600500140004800500090 00620070056000710080005001270090009001320100005001410110026001460120026001720820 00700198013000700205014001600212026001100228026000700239181000600246019000500252 019000500257020001800262020001300280020000800293020000900301#Mnh cng chi h ng#Truyn tranh#Bo ng Ni#Thi Dng Oa#Thu Trn#Li: Bo ng Ni ; Tranh: Th i Dng Oa ; Thu Trn dch#^aH.#^aPh n#2016#^a24tr. : tranh mu^b17cm#Khi d y tim nng ca b#649.55#375561#^a15000^b2000b#VN16.04927#375561#M312C#Vi?t#D ch#Gio dc gia nh#Truyn tranh#Dy tr#Tr chi## 00636000000000313000450000200220000000300130002200500120003500500140004700500090 00610070056000700080005001260090009001310100005001400110026001450120026001710820 00700197016000300204013000700207014001600214026001100230026000700241181000700248 019000500255019000500260020001800265020001300283020000800296020001800304#Tr ch i ci nga g#Truyn tranh#Bo ng Ni#Thi Dng Oa#Thu Trn#Li: Bo ng Ni ; Tranh: Thi Dng Oa ; Thu Trn dch#^aH.#^aPh n#2016#^a24tr. : tranh mu^b1 7cm#Khi dy tim nng ca b#649.55#XH#375562#^a15000^b2000b#VN16.04928#375562 #TR400C#Vi?t#Dch#Gio dc gia nh#Truyn tranh#Dy tr#Tr chi vn ng## 00617000000000313000450000200140000000300130001400500120002700500140003900500090 00530070056000620080005001180090009001230100005001320110026001370120026001630820 00700189016000300196013000700199014001600206026000700222026001100229181000600240 019000500246019000500251020001800256020000800274020001300282020000800295#Mnh bi t m#Truyn tranh#Bo ng Ni#Thi Dng Oa#Thu Trn#Li: Bo ng Ni ; Tranh: Thi Dng Oa ; Thu Trn dch#^aH.#^aPh n#2016#^a28tr. : tranh mu^b17cm#Khi dy tim nng ca b#649.68#GK#375563#^a15000^b2000b#375563#VN16.04929#M312B#V i?t#Dch#Gio dc gia nh#Dy tr#Truyn tranh#Tp m## 00621000000000313000450000200180000000300130001800500120003100500140004300500090 00570070056000660080005001220090009001270100005001360110026001410120026001670820 00600193016000300199013000700202014001600209026000700225026001100232181000700243 019000500250019000500255020001800260020000800278020001300286020000800299#Nhn bi t mu sc#Truyn tranh#Bo ng Ni#Thi Dng Oa#Thu Trn#Li: Bo ng Ni ; Tr anh: Thi Dng Oa ; Thu Trn dch#^aH.#^aPh n#2016#^a28tr. : tranh mu^b17cm# Khi dy tim nng ca b#649.6#XH#375564#^a15000^b2000b#375564#VN16.04930#NH12 1B#Vi?t#Dch#Gio dc gia nh#Dy tr#Truyn tranh#Mu sc## 00627000000000313000450000200140000000300130001400500120002700500140003900500090 00530070056000620080005001180090009001230100005001320110026001370120026001630820 00700189016000300196013000700199014001600206026000700222026001100229181000600240 019000500246019000500251020001800256020000800274020001300282020001800295#Cng b i nh!#Truyn tranh#Bo ng Ni#Thi Dng Oa#Thu Trn#Li: Bo ng Ni ; Tranh: Thi Dng Oa ; Thu Trn dch#^aH.#^aPh n#2016#^a24tr. : tranh mu^b17cm#Khi dy tim nng ca b#649.57#XH#375565#^a15000^b2000b#375565#VN16.04931#C513B#V i?t#Dch#Gio dc gia nh#Dy tr#Truyn tranh#Tr chi vn ng## 00608000000000301000450000200170000000300130001700500120003000500140004200500090 00560070056000650080005001210090009001260100005001350110026001400120026001660820 00600192016000300198013000700201014001600208026000700224181000600231019000500237 019000500242020001800247020000800265020001300273020002000286#Tm hiu v nc#Tr uyn tranh#Bo ng Ni#Thi Dng Oa#Thu Trn#Li: Bo ng Ni ; Tranh: Thi D ng Oa ; Thu Trn dch#^aH.#^aPh n#2016#^a24tr. : tranh mu^b17cm#Khi dy tim nng ca b#649.6#XH#375566#^a15000^b2000b#375566#T310H#Vi?t#Dch#Gio dc gia nh#Dy con#Truyn tranh#Hin tng t nhin## 00523000000000277000450000200160000000300110001600500100002700500100003700700210 00470040015000680080012000830090017000950100005001120110024001170820007001410160 00300148013000700151014001500158026000700173181000600180019000500186020001800191 020001100209020001100220020001400231#T ch - t mu#4 - 5 tui#Thu Trang#Ngc D iu#Thu Trang, Ngc Diu#Ti bn ln 13#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a23tr . : hnh v^b24cm#372.21#GK#375567#^a8000^b4000b#375567#T450C#Vi?t#Gio dc mu gio#Tp t ch#Tp t mu#Sch mu gio## 00624000000000313000450000200170000000300130001700500120003000500140004200500090 00560070056000650080005001210090009001260100005001350110026001400120026001660820 00600192016000300198013000700201014001600208026000700224026001100231181000600242 019000500248019000500253020001800258020000800276020001300284020001300297#Em hiu php tc#Truyn tranh#Bo ng Ni#Thi Dng Oa#Thu Trn#Li: Bo ng Ni ; Tra nh: Thi Dng Oa ; Thu Trn dch#^aH.#^aPh n#2016#^a24tr. : tranh mu^b17cm#K hi dy tim nng ca b#649.6#XH#375568#^a15000^b2000b#375568#VN16.04932#E202H #Vi?t#Dch#Gio dc gia nh#Dy tr#Truyn tranh#K nng sng## 00629000000000313000450000200220000000300130002200500120003500500140004700500090 00610070056000700080005001260090009001310100005001400110026001450120026001710820 00600197016000300203013000700206014001600213026000700229026001100236181000600247 019000500253019000500258020001800263020000800281020001300289020001300302#Em khn ln tng ngy#Truyn tranh#Bo ng Ni#Thi Dng Oa#Thu Trn#Li: Bo ng Ni ; Tranh: Thi Dng Oa ; Thu Trn dch#^aH.#^aPh n#2016#^a24tr. : tranh mu^b1 7cm#Khi dy tim nng ca b#649.6#XH#375569#^a15000^b2000b#375569#VN16.04933# E202K#Vi?t#Dch#Gio dc gia nh#Dy tr#Truyn tranh#K nng sng## 00623000000000313000450000200150000000300130001500500120002800500140004000500090 00540070056000630080005001190090009001240100005001330110026001380120026001640820 00700190016000300197013000700200014001600207026001100223026000700234181000600241 019000500247019000500252020001800257020000800275020001300283020001300296#Mnh t n cm#Truyn tranh#Bo ng Ni#Thi Dng Oa#Thu Trn#Li: Bo ng Ni ; Tranh : Thi Dng Oa ; Thu Trn dch#^aH.#^aPh n#2016#^a24tr. : tranh mu^b17cm#Kh i dy tim nng ca b#649.63#XH#375570#^a15000^b2000b#VN16.04934#375570#M312T# Vi?t#Dch#Gio dc gia nh#Dy con#Truyn tranh#K nng sng## 00632000000000313000450000200190000000300130001900500120003200500140004400500090 00580070056000670080005001230090009001280100005001370110026001420120026001680820 00700194016000300201013000700204014001600211026000700227026001100234181000600245 019000500251019000500256020001800261020000800279020001300287020001800300#Em tp lm c gio#Truyn tranh#Bo ng Ni#Thi Dng Oa#Thu Trn#Li: Bo ng Ni ; T ranh: Thi Dng Oa ; Thu Trn dch#^aH.#^aPh n#2016#^a24tr. : tranh mu^b17cm #Khi dy tim nng ca b#649.55#XH#375571#^a15000^b2000b#375571#VN16.04935#E2 02T#Vi?t#Dch#Gio dc gia nh#Dy con#Truyn tranh#Tr chi gio dc## 00626000000000313000450000200180000000300130001800500120003100500140004300500090 00570070056000660080005001220090009001270100005001360110026001410120026001670820 00700193016000300200013000700203014001600210026000700226026001100233181000600244 019000500250019000500255020001800260020000800278020001300286020001300299#Mnh t ung nc#Truyn tranh#Bo ng Ni#Thi Dng Oa#Thu Trn#Li: Bo ng Ni ; Tr anh: Thi Dng Oa ; Thu Trn dch#^aH.#^aPh n#2016#^a24tr. : tranh mu^b17cm# Khi dy tim nng ca b#649.63#GK#375572#^a15000^b2000b#375572#VN16.04936#M31 2T#Vi?t#Dch#Gio dc gia nh#Dy con#Truyn tranh#K nng sng## 00623000000000313000450000200150000000300130001500500120002800500140004000500090 00540070056000630080005001190090009001240100005001330110026001380120026001640820 00700190016000300197013000700200014001600207026000700223026001100230181000600241 019000500247019000500252020001800257020000800275020001300283020001300296#Mnh t i ng#Truyn tranh#Bo ng Ni#Thi Dng Oa#Thu Trn#Li: Bo ng Ni ; Tranh : Thi Dng Oa ; Thu Trn dch#^aH.#^aPh n#2016#^a24tr. : tranh mu^b17cm#Kh i dy tim nng ca b#649.63#XH#375573#^a15000^b2000b#375573#VN16.04937#M312T# Vi?t#Dch#Gio dc gia nh#Dy con#Truyn tranh#K nng sng## 00621000000000313000450000200130000000300130001300500120002600500140003800500090 00520070056000610080005001170090009001220100005001310110026001360120026001620820 00700188016000300195013000700198014001600205026000700221026001100228181000600239 019000500245019000500250020001800255020000800273020001300281020001300294#Mnh t i #Truyn tranh#Bo ng Ni#Thi Dng Oa#Thu Trn#Li: Bo ng Ni ; Tranh: Thi Dng Oa ; Thu Trn dch#^aH.#^aPh n#2016#^a24tr. : tranh mu^b17cm#Khi dy tim nng ca b#649.62#XH#375574#^a15000^b2000b#375574#VN16.04938#M312T#Vi ?t#Dch#Gio dc gia nh#Dy con#Truyn tranh#K nng sng## 00622000000000313000450000200140000000300130001400500120002700500140003900500090 00530070056000620080005001180090009001230100005001320110026001370120026001630820 00700189016000300196013000700199014001600206026000700222026001100229181000600240 019000500246019000500251020001800256020000800274020001300282020001300295#Mnh t i t#Truyn tranh#Bo ng Ni#Thi Dng Oa#Thu Trn#Li: Bo ng Ni ; Tranh: Thi Dng Oa ; Thu Trn dch#^aH.#^aPh n#2016#^a24tr. : tranh mu^b17cm#Khi dy tim nng ca b#649.62#XH#375575#^a15000^b2000b#375575#VN16.04939#M312T#V i?t#Dch#Gio dc gia nh#Dy con#Truyn tranh#K nng sng## 00608000000000301000450000200150000000300130001500500120002800500140004000500090 00540070056000630080005001190090009001240100005001330110026001380120026001640820 00700190013000700197014001600204026000700220026001100227181000600238019000500244 019000500249020001800254020001300272020000800285020001300293#Mnh t i tm#Truy n tranh#Bo ng Ni#Thi Dng Oa#Thu Trn#Li: Bo ng Ni ; Tranh: Thi Dng Oa ; Thu Trn dch#^aH.#^aPh n#2016#^a24tr. : tranh mu^b17cm#Khi dy tim n ng ca b#649.63#375576#^a15000^b2000b#375576#VN16.04940#M312T#Vi?t#Dch#Gio dc gia nh#Truyn tranh#Dy con#K nng sng## 00616000000000301000450000200170000000300130001700500120003000500140004200500090 00560070056000650080005001210090009001260100005001350110026001400120026001660820 00700192013000700199014001600206026000700222026001100229181000700240019000500247 019000500252020001800257020001300275020000800288020001800296#Tr chi qua cu#Tr uyn tranh#Bo ng Ni#Thi Dng Oa#Thu Trn#Li: Bo ng Ni ; Tranh: Thi D ng Oa ; Thu Trn dch#^aH.#^aPh n#2016#^a24tr. : tranh mu^b17cm#Khi dy tim nng ca b#649.55#375577#^a15000^b2000b#375577#VN16.04941#TR400C#Vi?t#Dch#Gi o dc gia nh#Truyn tranh#Dy tr#Tr chi vn ng## 00692000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450010019000510020035000700070036001050050016001410080005001570090 02600162010000500188011001500193021020200208020001000410020000800420013000700428 016000300435#375578#VN16.04942#^a40000^b2000b#Vi?t#428.2#B100N#Nguyn Th Thu H u#3500 t vng ting Anh theo ch #Nguyn Th Thu Hu, Trn Mnh Tng#Trn M nh Tng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a293tr.^b15cm#Gm 3500 t ting A nh thng dng, thng gp trong cuc sng hng ngy c sp xp theo ch gia nh, nh trng, lp hc, i hc... gip ngi hc nng cao vn t vng ting Anh mt cch hiu qu#Ting Anh#T vng#375578#XH## 00741000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010010000620020028000720030065001000290028001650070 03000193005001900223004001800242008001200260009001700272010000500289011001500294 020001000309020000900319013000700328016000300335021010100338#VN16.04944#375579#V N16.04943#^a18000^b3000b#Vi?t#428.2#C102D#Bi Phng#Cch dng cc th ting Anh #Dnh cho hc sinh, sinh vin v hc vin cc trung tm ngoi ng#The use of ten es in english#Bi Phng, Nguyn Trng Khnh#Nguyn Trng Khnh#Ti bn ln th 2 #^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a182tr.^b15cm#Ting Anh#Ng php#375579#XH#G ii thiu cc vn vn phm ting Anh v hng dn cch s dng cc th, bng ng t bt quy tc## 00630000000000241000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200110 00401810006000510020028000570290023000850080012001080090017001200100005001370110 02100142013000700163016000300170021017800173020000800351020001500359020001400374 #375580#VN16.04945#^a100000^b1000b#Vi?t#915.973504#H561D#Hng dn du lch Hi Phng#Hai Phong travel guide#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a256tr. : nh^b1 5cm#375580#XH#Cung cp nhng thng tin ngn gn, sc tch v cc tuyn, im du lch, hot ng vn ho, l hi, m thc, a ch lu tr, n ung, gii tr, i li... ti thnh ph Hi Phng#Du lch#Sch hng dn#Sch song ng## 00492000000000265000450000200160000000300110001600500100002700500100003700700210 00470080012000680090017000800100005000970110024001020820007001260160003001330130 00700136014001500143026000700158181000600165019000500171020001800176020001100194 020000700205020001400212#T ch - T mu#3 - 4 tui#Thu Trang#Ngc Diu#Thu Tran g, Ngc Diu#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a23tr. : hnh v^b24cm#372.21#GK #375581#^a8000^b4000b#375581#T450C#Vi?t#Gio dc mu gio#Tp t ch#T mu#Sc h mu gio## 00889000000000301000450000200340000000500180003400500190005200700490007100400130 01200080005001330090009001380100005001470110026001520120021001780150073001990820 00900272016000300281013000700284014000800291026001100299026000700310181000600317 019000500323019000500328020001800333020000700351021022900358#S tay gio dc gia nh Nht Bn#Nguyn Quc Vng#Phm Th Thu Giang#Nguyn Quc Vng dch ; Ph m Th Thu Giang h..#In ln th 3#^aH.#^aPh n#2016#^a159tr. : minh ho^b15cm#T sch Ngi m tt#TTS ghi: B Gio dc, Vn ho, Th thao, Khoa hc v Cng n gh Nht Bn#649.0952#KT#375582#^b3000b#VN16.04946#375582#S450T#Vi?t#Dch#Gio d c gia nh#S tay#Trnh by khi nim v gia nh v nhng b quyt gip cc b c cha m c con tui t s sinh n khi vo hc tiu hc, trung hc c s n m bt, chm sc sc kho, cho cc con vui chi, tri nghim, to dng tnh cch tt...## 00461000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820004000421810007000460020008000530080005000610090011000660100005000770110 02400082020001400106013000700120016000300127020001500130020000800145021006600153 #VN16.04947#VN16.04948#375583#^b5000b#Vi?t#243#PH506A#Phc m#^aH.#^aTn gio#20 16#^a590tr. : bn ^b14cm#Sch song ng#375583#XH#o Thin cha#Phc m#Thut li cuc i, cc li ging dy cng nh d ngn ca Gi-su## 00637000000000265000450000100150000000200440001500700200005900800050007900900110 00840100005000950110029001000820004001290160003001330130007001360140016001430260 01100159026001100170026000700181181000600188019000500194020001500199020001100214 020002000225021012600245#Nguyn Hi Sn#100 cu trc nghim tin mng Thnh Mc - C#Nguyn Hi Sn b.s.#^aH.#^aTn gio#2016#^a116tr. : tranh mu^b8x13cm#220#XH #375584#^a20000^b2000b#VN16.04949#VN16.04950#375584#M458T#Vi?t#o Thin cha#K inh thnh#Cu hi trc nghim#Gii thiu 100 cu trc nghm tin mng Thnh Mc - C nhm gip cho vic hc hi v c Kinh Thnh thm sinh ng v hiu qu## 00774000000000265000450000100150000000200590001500700200007400800050009400900090 00990100005001080110014001130120021001270820010001480160003001580130007001610140 00800168026001100176026001100187026000700198181000600205019000500211020001800216 020001300234021026100247#Nguyn Th Thu#c ehon cho b - Phng php gio dc c on ca cha m Nht#Nguyn Th Thu b.s.#^aH.#^aPh n#2016#^a86tr.^b15cm#T sch Ngi m tt#649.10952#KT#375585#^b5000b#VN16.04951#VN16.04952#375585#419E#Vi?t #Gio dc gia nh#Nui dy con#a ra nhng li khuyn gip cc bc cha m tht cht tnh cm vi con, giao tip hiu qu vi con, gip con hnh thnh t duy l ogic, rn luyn v tng cng s tp trung, m rng vn t, pht trin ngn ng, hnh thnh thi quen c sch v yu sch t nh...## 00734000000000241000450000200250000000300140002500800230003900900450006201000050 01070110021001120820006001330160003001390130007001420140009001490260007001580260 01100165026001100176181000700187019000500194020001800199020001300217021026200230 #Chm con phong cch Nht#T 0 - 3 tui#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aPh n ; Cng t y Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a107tr. : nh^b15cm#649.1#KT#375586#^b20000b#3 75586#VN16.04953#VN16.04954#CH114C#Vi?t#Gio dc gia nh#Nui dy con#Gii thi u nhng li khuyn thit thc ca m Nht trong vic nui dy tr t 0 n 3 tu i. mi giai on, m s hiu r hn nhng cch thc ca m Nht con lun kh o mnh v hnh phc, dy con bit thch nghi v t lp, gip con pht huy ti n ng sng to## 00664000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820007000431810006000500020048000560080010001040090037001140100005001510110 03200156021015700188020001000345020000800355020000800363020001000371020000700381 013000700388016000300395#375587#VN16.04955#VN16.04956#^b15000b#Vi?t#658.26#S450T #S tay hng dn s dng an ton tit kim in#^aCn Th#^aCng ty in lc th nh ph Cn Th#2016#^a60tr. : bng, tranh mu^b15cm#Gm nhng ni dung ch dn ngn gn, d hiu, d thc hin v cch s dng in hp l, tit kim, an ton trong sn xut, kinh doanh v sinh hot hng ngy#in nng#S dng#An ton#Tit kim#S tay#375587#KT## 00469000000000229000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020025000520080005000770090061000820100005001430110020001480120 01800168020001800186020001400204016000300218013000700221020001100228#375588#VN16 .04957#^a45000^b2500b#Vi?t#372.21#M458T#100 t mi - Cc con vt#^aH.#^aNxb. H i Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a24tr. : nh^b15cm#B hc ting Vit#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#375588#Ting Vit## 00475000000000229000450000200310000000800050003100900610003601000050009701100200 01020120018001220820007001400160003001470130007001500140016001570260011001730260 00700184181000600191019000500197020001800202020001400220020001100234#100 t mi - Hoa, qu, rau, c#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a24tr. : nh^b15cm#B hc ting Vit#372.21#GK#375589#^a45000^b2500 b#VN16.04958#375589#M458T#Vi?t#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Ting Vit## 00556000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020032000530070051000850050015001360050016001510080005001670090 00900172010000500181011002600186020001800212020001400230016000300244019000500247 005001100252013000700263020000800270#375590#VN16.04959#^a30000^b2000b#Vi?t#372. 21#TH250G#Th gii trong mt em - Thc n#XACT Group ; Dch: Trnh Vit c, Bn h Ngc Giang#Trnh Vit c#Bnh Ngc Giang#^aH.#^aPh n#2016#^a16tr. : tranh m u^b15cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#Dch#XACT Group#375590#Thc n## 00564000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020036000530070051000890050015001400050016001550080005001710090 00900176010000500185011002600190020001800216020001400234016000300248019000500251 005001100256013000700267020001200274#375591#VN16.04960#^a30000^b2000b#Vi?t#372. 21#TH250G#Th gii trong mt em - Ngh nghip#XACT Group ; Dch: Trnh Vit c, Bnh Ngc Giang#Trnh Vit c#Bnh Ngc Giang#^aH.#^aPh n#2016#^a16tr. : tra nh mu^b15cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#Dch#XACT Group#375591#Ngh nghi p## 00558000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020033000530070051000860050015001370050016001520080005001680090 00900173010000500182011002600187020001800213020001400231016000300245019000500248 005001100253013000700264020000900271#VN16.04961#375592#^a30000^b2000b#Vi?t#372. 21#TH250G#Th gii trong mt em - Thc vt#XACT Group ; Dch: Trnh Vit c, B nh Ngc Giang#Trnh Vit c#Bnh Ngc Giang#^aH.#^aPh n#2016#^a16tr. : tranh mu^b15cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#Dch#XACT Group#375592#Thc vt## 00556000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020032000530070051000850050015001360050016001510080005001670090 00900172010000500181011002600186020001800212020001400230016000300244019000500247 005001100252013000700263020000800270#375593#VN16.04962#^a30000^b2000b#Vi?t#372. 21#TH250G#Th gii trong mt em - Mu sc#XACT Group ; Dch: Trnh Vit c, Bn h Ngc Giang#Trnh Vit c#Bnh Ngc Giang#^aH.#^aPh n#2016#^a16tr. : tranh m u^b15cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#Dch#XACT Group#375593#Mu sc## 00562000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020035000530070051000880050015001390050016001540080005001700090 00900175010000500184011002600189020001800215020001400233016000300247019000500250 005001100255013000700266020001100273#375594#VN16.04963#^a30000^b2000b#Vi?t#372. 21#TH250G#Th gii trong mt em - Trang phc#XACT Group ; Dch: Trnh Vit c, Bnh Ngc Giang#Trnh Vit c#Bnh Ngc Giang#^aH.#^aPh n#2016#^a16tr. : tran h mu^b15cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#Dch#XACT Group#375594#Trang phc ## 00570000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020039000530070051000920050015001430050016001580080005001740090 00900179010000500188011002600193020001800219020001400237016000300251019000500254 005001100259013000700270020001500277#375595#VN16.04964#^a30000^b2000b#Vi?t#372. 21#TH250G#Th gii trong mt em - Thi gian biu#XACT Group ; Dch: Trnh Vit c, Bnh Ngc Giang#Trnh Vit c#Bnh Ngc Giang#^aH.#^aPh n#2016#^a16tr. : tranh mu^b15cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#Dch#XACT Group#375595#Thi g ian biu## 00590000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020049000530070051001020050015001530050016001680080005001840090 00900189010000500198011002600203020001800229020001400247016000300261019000500264 005001100269013000700280020002500287#375596#VN16.04965#^a30000^b2000b#Vi?t#372. 21#TH250G#Th gii trong mt em - Phng tin truyn thng#XACT Group ; Dch: Tr nh Vit c, Bnh Ngc Giang#Trnh Vit c#Bnh Ngc Giang#^aH.#^aPh n#2016# ^a16tr. : tranh mu^b15cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#Dch#XACT Group#375 596#Phng tin truyn thng## 00594000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020049000530070051001020050015001530050016001680080005001840090 00900189010000500198011002600203020001800229020001400247016000300261019000500264 005001100269013000700280020000800287020000900295#375597#VN16.04966#^a30000^b200 0b#Vi?t#372.21#TH250G#Th gii trong mt em - m nhc v cc iu nhy#XACT Grou p ; Dch: Trnh Vit c, Bnh Ngc Giang#Trnh Vit c#Bnh Ngc Giang#^aH.#^a Ph n#2016#^a16tr. : tranh mu^b15cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#Dch#XA CT Group#375597#m nhc#Khiu v## 00558000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020033000530070051000860050015001370050016001520080005001680090 00900173010000500182011002600187020001800213020001400231016000300245019000500248 005001100253013000700264020000900271#375598#VN16.04967#^a30000^b2000b#Vi?t#372. 21#TH250G#Th gii trong mt em - Th thao#XACT Group ; Dch: Trnh Vit c, B nh Ngc Giang#Trnh Vit c#Bnh Ngc Giang#^aH.#^aPh n#2016#^a16tr. : tranh mu^b15cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#Dch#XACT Group#375598#Th thao## 00566000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020037000530070051000900050015001410050016001560080005001720090 00900177010000500186011002600191020001800217020001400235013000700249016000300256 019000500259005001100264020001300275#VN16.04968#375599#^a30000^b2000b#Vi?t#372. 21#TH250G#Th gii trong mt em - C th ngi#XACT Group ; Dch: Trnh Vit c , Bnh Ngc Giang#Trnh Vit c#Bnh Ngc Giang#^aH.#^aPh n#2016#^a16tr. : tr anh mu^b15cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#375599#GK#Dch#XACT Group#C th n gi## 00586000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020047000530070051001000050015001510050016001660080005001820090 00900187010000500196011002600201020001800227020001400245016000300259019000500262 005001100267013000700278020002300285#375600#VN16.04969#^a30000^b2000b#Vi?t#372. 21#TH250G#Th gii trong mt em - Phng tin giao thng#XACT Group ; Dch: Trn h Vit c, Bnh Ngc Giang#Trnh Vit c#Bnh Ngc Giang#^aH.#^aPh n#2016#^a 16tr. : tranh mu^b15cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#Dch#XACT Group#37560 0#Phng tin giao thng## 00568000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020038000530070051000910050015001420050016001570080005001730090 00900178010000500187011002600192020001800218020001400236016000300250019000500253 005001100258013000700269020001400276#375601#VN16.04970#^a30000^b2000b#Vi?t#372. 21#TH250G#Th gii trong mt em - Sinh vt bin#XACT Group ; Dch: Trnh Vit c, Bnh Ngc Giang#Trnh Vit c#Bnh Ngc Giang#^aH.#^aPh n#2016#^a16tr. : t ranh mu^b15cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#Dch#XACT Group#375601#Sinh v t bin## 00556000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020032000530070051000850050015001360050016001510080005001670090 00900172010000500181011002600186020001800212020001400230016000300244019000500247 005001100252013000700263020000800270#375602#VN16.04971#^a30000^b2000b#Vi?t#372. 21#TH250G#Th gii trong mt em - An ton#XACT Group ; Dch: Trnh Vit c, Bn h Ngc Giang#Trnh Vit c#Bnh Ngc Giang#^aH.#^aPh n#2016#^a16tr. : tranh m u^b15cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#Dch#XACT Group#375602#An ton## 00562000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020035000530070051000880050015001390050016001540080005001700090 00900175010000500184011002600189020001800215020001400233016000300247019000500250 005001100255013000700266020001100273#375603#VN16.04972#^a30000^b2000b#Vi?t#372. 21#KH513L#Th gii trong mt em - Khng long#XACT Group ; Dch: Trnh Vit c, Bnh Ngc Giang#Trnh Vit c#Bnh Ngc Giang#^aH.#^aPh n#2016#^a16tr. : tran h mu^b15cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#Dch#XACT Group#375603#Khng long ## 00554000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020031000530070051000840050015001350050016001500080005001660090 00900171010000500180011002600185020001800211020001400229016000300243019000500246 005001100251013000700262020000700269#VN16.04973#375604#^a30000^b2000b#Vi?t#372. 21#TH250G#Th gii trong mt em - V tr#XACT Group ; Dch: Trnh Vit c, Bnh Ngc Giang#Trnh Vit c#Bnh Ngc Giang#^aH.#^aPh n#2016#^a16tr. : tranh m u^b15cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#Dch#XACT Group#375604#V tr## 00558000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020033000530070051000860050015001370050016001520080005001680090 00900173010000500182011002600187020001800213020001400231016000300245019000500248 005001100253013000700264020000900271#375605#VN16.04974#^a30000^b2000b#Vi?t#372. 21#TH250G#Th gii trong mt em - ng vt#XACT Group ; Dch: Trnh Vit c, B nh Ngc Giang#Trnh Vit c#Bnh Ngc Giang#^aH.#^aPh n#2016#^a16tr. : tranh mu^b15cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#Dch#XACT Group#375605#ng vt## 00558000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020033000530070051000860050015001370050016001520080005001680090 00900173010000500182011002600187020001800213020001400231016000300245019000500248 005001100253013000700264020000900271#375606#VN16.04975#^a30000^b2000b#Vi?t#372. 21#TR103#Th gii trong mt em - Tri t#XACT Group ; Dch: Trnh Vit c, B nh Ngc Giang#Trnh Vit c#Bnh Ngc Giang#^aH.#^aPh n#2016#^a16tr. : tranh mu^b15cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#Dch#XACT Group#375606#Tri t## 00558000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020035000530070051000880050015001390050016001540080005001700090 00900175010000500184011002600189020001800215020001400233016000300247019000500250 005001100255013000700266020000700273#VN16.04976#375607#^a30000^b2000b#Vi?t#372. 21#TH250G#Th gii trong mt em - Cc con s#XACT Group ; Dch: Trnh Vit c, Bnh Ngc Giang#Trnh Vit c#Bnh Ngc Giang#^aH.#^aPh n#2016#^a16tr. : tran h mu^b15cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#Dch#XACT Group#375607#S m## 00578000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020043000530070051000960050015001470050016001620080005001780090 00900183010000500192011002600197020001800223020001400241016000300255019000500258 005001100263013000700274020001900281#375608#VN16.04977#^a30000^b2000b#Vi?t#372. 21#TH250G#Th gii trong mt em - An ton giao thng#XACT Group ; Dch: Trnh Vi t c, Bnh Ngc Giang#Trnh Vit c#Bnh Ngc Giang#^aH.#^aPh n#2016#^a16tr . : tranh mu^b15cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#Dch#XACT Group#375608#An ton giao thng## 00549000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020029000520070051000810050015001320050016001470080005001630090 00900168010000500177011002600182020001800208020001400226013000700240016000300247 019000500250005001100255020000500266#375609#VN16.04978#^a30000^b2000b#Vi?t#372. 21#CH310#Th gii trong mt em - Chim#XACT Group ; Dch: Trnh Vit c, Bnh Ng c Giang#Trnh Vit c#Bnh Ngc Giang#^aH.#^aPh n#2016#^a16tr. : tranh mu^b 15cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#375609#GK#Dch#XACT Group#Chim## 00563000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020038000520070051000900050015001410050016001560080005001720090 00900177010000500186011002600191020001800217020001400235016000300249019000500252 005001100257013000700268020001000275#375610#VN16.04979#^a30000^b2000b#Vi?t#372. 21#C101H#Th gii trong mt em - Cc hot ng#XACT Group ; Dch: Trnh Vit c , Bnh Ngc Giang#Trnh Vit c#Bnh Ngc Giang#^aH.#^aPh n#2016#^a16tr. : tr anh mu^b15cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#Dch#XACT Group#375610#Hot n g## 00561000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020038000520070051000900050015001410050016001560080005001720090 00900177010000500186011002600191020001800217020001400235016000300249019000500252 005001100257013000700268020000800275#375611#VN16.04980#^a30000^b2000b#Vi?t#372. 21#C101H#Th gii trong mt em - Nhng to nh#XACT Group ; Dch: Trnh Vit c , Bnh Ngc Giang#Trnh Vit c#Bnh Ngc Giang#^aH.#^aPh n#2016#^a16tr. : tr anh mu^b15cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#Dch#XACT Group#375611#To nh# # 00559000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020034000520070051000860050015001370050016001520080005001680090 00900173010000500182011002600187020001800213020001400231016000300245019000500248 005001100253013000700264020001000271#VN16.04981#375612#^a30000^b2000b#Vi?t#372. 21#C101H#Th gii trong mt em - Hnh khi#XACT Group ; Dch: Trnh Vit c, B nh Ngc Giang#Trnh Vit c#Bnh Ngc Giang#^aH.#^aPh n#2016#^a16tr. : tranh mu^b15cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#Dch#XACT Group#375612#Hnh khi## 00590000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020045000520070051000970050015001480050016001630080005001790090 00900184010000500193011002600198020001800224020001400242016000300256019000500259 005001100264013000700275020001000282020000800292#VN16.04982#375613#^a30000^b200 0b#Vi?t#372.21#C101H#Th gii trong mt em - Thi tit v kh hu#XACT Group ; D ch: Trnh Vit c, Bnh Ngc Giang#Trnh Vit c#Bnh Ngc Giang#^aH.#^aPh n #2016#^a16tr. : tranh mu^b15cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#Dch#XACT Gr oup#375613#Thi tit#Kh hu## 00573000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020041000520070051000930050015001440050016001590080005001750090 00900180010000500189011002600194020001800220020001400238016000300252019000500255 005001100260013000700271020001700278#375614#VN16.04983#^a30000^b2000b#Vi?t#372. 21#C101H#Th gii trong mt em - Nhn vt c tch#XACT Group ; Dch: Trnh Vit c, Bnh Ngc Giang#Trnh Vit c#Bnh Ngc Giang#^aH.#^aPh n#2016#^a16tr. : tranh mu^b15cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#Dch#XACT Group#375614#Nhn vt c tch## 00896000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820016000501810006000660020026000720030035000980040018001330080005001510090 01000156010000500166011001400171021038100185020001000566020002600576020001800602 013000700620016000300627#375615#VN16.04984#VN16.04985#^a20000^b1000b#Vi?t#346.5 9701602632#L504H#Lut hn nhn v gia nh#C hiu lc thi hnh t 01/01/2015#T i bn ln th 2#^aH.#^aT php#2016#^a98tr.^b19cm#Gii thiu nhng quy nh chun g v quy nh c th v kt hn, quan h gia v v chng, quan h gia cha m v con, quan h gia ng b ni, ngoi v chu, gia anh ch em v thnh vin tro ng gia nh, cp dng, xc nh cha m, con nui, gim h gia cc thnh vin t rong gia nh, ly hn, x l vi phm cng cc iu khon thi hnh trong lut hn nhn v gia nh ca Vit Nam#Php lut#Lut hn nhn v gia nh#Vn bn php lut#375615#XH## 00485000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810006000500010011000560020024000670070031000910050007001220080012001290090 01700141010000500158011002600163020001700189020000700206020000800213013000700221 016000300228#375616#VN16.04986#^a30000^b2000b#Vi?t#398.809597#T506N#Hng Khnh# Tc ng ca dao Vit Nam#S.t., b.s.: Hng Khnh, K Anh#K Anh#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a159tr. : tranh v^b19cm#Vn hc dn gian#Ca dao#Tc ng#375616 #VH## 00786000000000301000450000100160000000200160001600300290003200500130006100700350 00740040018001090080018001270090011001450100005001560110026001610150085001870820 00400272016000300276013000700279014001600286026000700302026001100309181000700320 019000500327019000900332020000900341020000700350021012700357#Jeffrey, Andrew#Ph thu s hc#101 mo tnh ton thng minh#Phm Thu Ho#Andrew Jeffrey ; Phm Thu Ho dch#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a134tr. : minh ho ^b19cm#Tn sch bng ting Anh: Be a wizard with numbers : 101 ways to count yo urself smart#510#TN#375617#^a35000^b1500b#375617#VN16.04987#PH500T#Vi?t#Dch An h#Ton hc#S hc#Gii thiu mt s th thut, cu , bi tp c thit k kim tra v nng cao kh nng cng nh tnh yu i vi ton hc## 00808000000000301000450000100180000000200650001800500100008300700340009300400180 01270080018001450090011001630100005001740110030001790120017002090820007002260160 00300233013000700236014001600243026000700259026001100266026001100277181000600288 019000500294019000500299020000700304020000700311021018800318#Phillips, Charles#5 0 cu luyn tp no b gip bn hnh thnh t duy khch quan#Anh Chin#Charle s Phillips ; Anh Chin dch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016# ^a97tr. : hnh v, bng^b19cm#T duy ng cch#153.42#XH#375618#^a35000^b2000b# 375618#VN16.04988#VN16.04989#N114M#Vi?t#Dch#T duy#Cu #Tuyn tp 50 cu t d n kh gip bn t rn luyn t duy khch quan, hc c cch trnh khi s xao lng, tp trung vo im then cht, nng cao kh nng ra quyt nh ca b n thn## 00798000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820017000411810006000580020042000640080010001060090014001160100005001300110 01400135015004400149021027000193020001000463020001300473020001400486016000300500 020002200503013000700525#375619#VN16.04992#VN16.04993#^b500b#Vi?t#343.5970122026 38#T103L#Ti liu hi p v lut ngha v qun s#^aCn Th#^aBan Dn tc#2016# ^a59tr.^b19cm#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph Cn Th#Gm nhng cu hi p v Lut ngha v qun s: Nhng quy nh chung v quy nh c th v ng k ngh a v qun s v qun l cng dn trong tui thc hin ngha v qun s; phc v ca h s quan, binh s ti ng v h s quan, binh s d b; nhp ng, xut ng...#Php lut#Sch hi p#Sch song ng#XH#Lut ngha v qun s#375619## 00841000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820015000411810006000560020056000620080010001180090014001280100005001420110 01400147015004400161021028700205020001000492020001300502020001400515016000300529 020003600532013000700568#375620#VN16.04990#VN16.04991#^b500b#Vi?t#342.5970902638 #T103L#Ti liu hi p v lut t chc chnh quyn a phng#^aCn Th#^aBan D n tc#2016#^a64tr.^b19cm#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph Cn Th#Gm nhng cu hi p v quy nh ca Lut t chc chnh quyn a phng nm 2015 v n v hnh chnh, nguyn tc t chc v hot ng ca chnh quyn a phng, hi ng nhn dn, u ban nhn dn, chnh quyn a phng thnh ph, c cu t ch c ca hi ng nhn dn thnh ph...#Php lut#Sch hi p#Sch song ng#XH#Lu t t chc chnh quyn a phng#375620## 00816000000000277000450000201250000000800100012500900140013501000050014901100140 01540150044001680820012002120160003002240130007002270140007002340260007002410260 01100248026001100259181000600270019000500276020002700281020001100308020001300319 020001400332020002300346021016900369#Ti liu hi p v i hi i biu ton q uc ln th XII ca ng, i hi i biu ng b thnh ph Cn Th ln th XII I#^aCn Th#^aBan Dn tc#2016#^a76tr.^b19cm#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph Cn Th#324.2597075#XH#375621#^b500b#375621#VN16.04994#VN16.04995#T103L#Vi?t# i hi i biu ton quc#i hi 12#Sch hi p#Sch song ng#ng Cng sn Vi t Nam#Gm nhng cu hi p v i hi i biu ton quc ln th XII ca ng C ng sn Vit Nam nhim k 2016-2020 v i hi i biu ng b thnh ph Cn Th ln th XIII## 00866000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820017000411810006000580020051000640080010001150090014001250100005001390110 01400144015004400158021030500202020001000507020001700517020001300534020001400547 016000300561020001700564013000700581#375622#VN16.04996#VN16.04997#^b500b#Vi?t#34 4.597046502638#T103L#Ti liu hi p v lut an ton, v sinh lao ng#^aCn Th #^aBan Dn tc#2016#^a47tr.^b19cm#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph Cn Th#G m nhng cu hi p tm hiu cc quy nh v bo m an ton, v sinh lao ng; chnh sch, ch i vi ngi b tai nn lao ng, bnh ngh nghip; trch n him v quyn hn ca cc t chc, c nhn lin quan n cng tc an ton, v si nh lao ng v qun l nh nc v an ton, v sinh lao ng...#Php lut#An to n lao ng#Sch hi p#Sch song ng#XH#V sinh lao ng#375622## 00765000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820015000411810006000560020041000620080010001030090014001130100005001270110 01400132015004400146021024100190020001000431020002100441020001300462020001400475 013000700489016000300496#375623#VN16.04998#VN16.04999#^b500b#Vi?t#344.5970202638 #T103L#Ti liu hi p v lut bo him x hi#^aCn Th#^aBan Dn tc#2016#^a9 6tr.^b19cm#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph Cn Th#Gm nhng cu hi p v Lut bo him x hi nm 2014: Phm vi iu chnh, i tng p dng, cc ch BHXH, nguyn tc BHXH, ch m au, thi gian hng ch m au, thi gian hng ch khi con m au, mc hng ch m au...#Php lut#Lut bo him x hi#Sch hi p#Sch song ng#375623#XH## 00810000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020043000510070055000940050013001490050012001620050017001740050 01500191005001200206008001200218009001700230010000500247011002600252021020400278 020001900482020000900501013000700510016000300517#375624#VN16.05000#^a67000^b200 0b#Vi?t#636.6#K600T#K thut nui chim yn v tiu th yn so#L nh Chc (ch. b.), L Vn Onh, Tng Minh Phng...#L nh Chc#L Vn Onh#Tng Minh Phng# Nguyn Th Hi#L Vn Vinh#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a214tr. : minh ho ^b19cm#Tng quan v c im sinh hc, s pht trin ca ngh nui chim yn. K thut xy dng nh nui yn v chm sc chim yn. Thu hoch, ch bin, tiu th yn so. Pht trin ngh nui chim yn Thanh Ho#K thut chn nui#Chim yn#3 75624#KT## 00874000000000277000450000200300000000300340003000800050006400900100006901000050 00790110015000840820014000990160003001130130007001160140015001230260007001380260 01100145026001100156181000600167019000500173020001000178020001400188020001600202 020003000218020001800248021033000266#Lut x l vi phm hnh chnh#C hiu lc t hi hnh t 01/7/2013#^aH.#^aT php#2016#^a207tr.^b19cm#342.597002632#XH#375625# ^a34000^b500b#375625#VN16.05001#VN16.05002#L504X#Vi?t#Php lut#X l vi phm#P ht hnh chnh#Lut x l vi phm hnh chnh#Vn bn php lut#Trnh by ton v n Lut x l vi phm hnh chnh nm 2012 vi cc iu quy nh chung v qui nh c th v x pht vi phm hnh chnh; p dng cc bin php x l hnh chnh; c c bin php ngn chn v bo m x l vi phm hnh chnh; nhng quy nh i v i ngi cha thnh nin vi phm hnh chnh cng cc iu khon thi hnh## 00828000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010016000620020021000780030091000990070032001900050 00900222008000500231009003000236010000500266011003100271012003700302021011700339 020001800456020001800474016000300492019000500495013000700500020000700507#375626# VN16.05003#VN16.05004#^a59000^b3000b#Vi?t#649.4#M200T#Fujita Koichiro#M tr ch m con kho#Bt m nhng phng php chm sc gip nng cao kh nng min dch c ho tr ca cha m Nht#Fujita Koichiro ; Thin Di dch#Thin Di#^aH.#^aPh n ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a172tr. : hnh v, bng^b19cm#T sch Nht dnh cho ph huynh Vit#Nhng phng php truyn thng v hin i nng cao sc khng cng nh m bo cho tr c mt c th kho mnh#Gio dc gia nh#Chm sc sc kho#KT#Dch#375626#Tr em## 00788000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010010000630020032000730030054001050070039001590050 02200198008000500220009003000225010000500255011003100260012003700291021011700328 020001800445020000800463016000300471019000500474013000700479#375627#VN16.05005#V N16.05006#^a69000^b3000b#Vi?t#649.6#KH300C#Naoki Ogi#Khi con dy th, bn s l m g?#Phng php gio dc con tui dy th ca cha m Nht#Naoki Ogi ; Nguyn T h Hng Linh dch#Nguyn Th Hng Linh#^aH.#^aPh n ; Cng ty Sch Alpha#2016 #^a223tr. : hnh v, bng^b19cm#T sch Nht dnh cho ph huynh Vit#Tm sinh l tr tui dy th, cch dy con trong tui dy th vi nhng phng php gio dc mm mng v hu hiu#Gio dc gia nh#Dy con#KT#Dch#375627## 00800000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010014000620020023000760030085000990070025001840050 00400209008000500213009003000218010000500248011003100253012003700284021013600321 020001800457020000800475016000300483019000500486013000700491#375628#VN16.05007#V N16.05008#^a49000^b3000b#Vi?t#649.6#K600L#Chikara Oyano#K lut khng nc mt# Phng php a tr vo khun php mt cch nh nhng nhng hiu qu ca cha m Nht#Chikara Oyano ; Lam dch#Lam#^aH.#^aPh n ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a147t r. : hnh v, bng^b19cm#T sch Nht dnh cho ph huynh Vit#Chia s nhng cu chuyn v vic nui dy tr. Nhng cch thc v bin php ti u a tr vo khun kh mt cch t tn v hiu qu#Gio dc gia nh#Dy con#KT#Dch#375628## 00937000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010018000620020048000800030052001280070048001800050 02300228008000500251009003000256010000500286011002600291012003700317021024000354 020001800594020000800612016000300620019000500623013000700628#375629#VN16.05009#V N16.05010#^a69000^b3000b#Vi?t#649.6#M558P#Shimizu Katsuhiko#10 pht k diu mi ngy tht cht tnh cha con#B quyt giao tip vi con hiu qu ca cha m Nht #Shimizu Katsuhiko ; Nguyn Trn Diu Huyn dch#Nguyn Trn Diu Huyn#^aH.#^aP h n ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a2511tr. : hnh v^b19cm#T sch Nht dnh cho ph huynh Vit#B quyt cha v con c mi quan h gn gi hn trong gia nh; dnh thi gian giao tip v bi dng mi quan h vi con, gip chng pht t rin mnh m c v th cht ln tinh thn, sn sng ng u vi mi kh khn t rong cuc sng#Gio dc gia nh#Dy con#KT#Dch#375629## 00815000000000301000450000100140000000200350001400300510004900500200010000700410 01200080005001610090030001660100005001960110025002010120037002260820006002630160 00300269013000700272014001600279026000700295026001100302026001100313181000600324 019000500330019000500335020001800340020000800358021014700366#Chikara Oyano#Bt n i "ng" trng thnh hn#Phng php a con vo khun php ca cha m Nht #Trn Th Diu Huyn#Chikara Oyano ; Trn Th Diu Huyn dch#^aH.#^aPh n ; C ng ty Sch Alpha#2016#^a171tr. : hnh v^b19cm#T sch Nht dnh cho ph huynh V it#649.6#KT#375630#^a59000^b3000b#375630#VN16.05011#VN16.05012#B467N#Vi?t#Dch #Gio dc gia nh#Dy con#Nhng phng php c th trong vic dy con, gip con xy dng tinh thn t gic trong hc tp v to dng nhng thi quen hu ch tr ong cuc sng## 00824000000000241000450000200520000000800050005200900210005701000050007801100150 00830820016000980160003001140130007001170140016001240260007001400260011001470260 01100158181000600169019000500175020001000180020001300190020001800203021036100221 #Lut ph sn nm 2014 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 016#^a206tr.^b19cm#346.59707802632#XH#375631#^a30000^b1026b#375631#VN16.05013#V N16.05014#L504P#Vi?t#Php lut#Lut ph sn#Vn bn php lut#Trnh by ni dung ca lut Ph sn nm 2014 vi nhng qui nh chung; quy nh v n v th l n yu cu m th tc ph sn; ngha v v ti sn; cc bin php bo ton ti s n; hi ngh ch n; th tc phc hi hot ng kinh doanh; th tc ph sn t c hc tn dng; tuyn b doanh nghip, hp tc x c tranh chp; th tc ph sn c yu t nc ngoi...## 00776000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820016000501810006000660020013000720080005000850090021000900100005001110110 01500116021035200131020001000483020001300493020001800506013000700524016000300531 #375632#VN16.05015#VN16.05016#^a20000^b1026b#Vi?t#346.59707802632#L504P#Lut ph sn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a132tr.^b19cm#Trnh by ni dung ca lut Ph sn vi nhng qui nh chung; quy nh v n v th l n yu cu m th t c ph sn; ngha v v ti sn; cc bin php bo ton ti sn; hi ngh ch n ; th tc phc hi hot ng kinh doanh; th tc ph sn t chc tn dng; tuyn b doanh nghip, hp tc x c tranh chp; th tc ph sn c yu t nc ngoi ...#Php lut#Lut ph sn#Vn bn php lut#375632#XH## 00514000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810007000630010020000700020020000900030008001100070020001180080 00500138009001400143010000500157011001500162015003600177020001700213020000800230 013000700238016000300245#375633#VN16.05017#VN16.05018#^a89000^b10000b#Vi?t#895. 9228408#PH500N#Huyn Trang Bt Hi#Ph n vn ngi m#Tn vn#Huyn Trang Bt H i#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a255tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Trnh Huyn Trang#V n hc hin i#Tn vn#375633#VH## 00674000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010009000650020040000740070037001140050021001510080 00500172009001100177010000500188011002500193021014600218020000900364020000800373 013000700381016000300388019000500391#VN16.05019#VN16.05020#375634#^a22000^b1000 b#Vi?t#294.3444#M558#Tinh Vn#Mi c tnh cn c ca ngi xut gia#Tinh Vn ; Thch t Ma Ch Hi dch#Thch t Ma Ch Hi#^aH.#^aTn gio#2016#^a119tr. : hnh v^b19cm#Ging gii v 10 c tnh cn c ca ngi xut gia: C tm rng ln, c lng t chng sinh, c dng kh hong php, c tm bn ch tu hnh... #o Pht#Tu hnh#375634#XH#Dch## 00758000000000301000450000200220000000300780002200500170010000700370011700800050 01540090011001590100005001700110015001750820009001900160003001990130007002020140 01600209026000700225026001100232026001100243026001100254181000700265019000500272 019000500277020000900282020000800291020001000299021014700309#Chuyn ho thnh ph c#Nhng cu chuyn c tht v nguyn l thay i s phn, chuyn ho thnh phc #Nguyn Minh Tin#Nguyn Minh Tin son dch, ch gii#^aH.#^aTn gio#2016#^a14 3tr.^b19cm#294.3444#XH#375635#^a32000^b1000b#375635#VN16.05021#VN16.05022#VN16. 05023#CH527H#Vi?t#Dch#o Pht#Gio l#Cuc sng#Gio l o Pht v thin v c, tt v xu. Nguyn nhn dn n tai ho hay phc lnh, t rt nhng bi h c qu trong vic tu thn hng thin## 00582000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010012000660020011000780070012000890080005001010090 01100106010000500117011001500122021011000137020000900247020000600256020000800262 013000700270016000300277012002400280#375636#VN16.05024#VN16.05025#^a35000^b1000 b#Vi?t#294.34435#S455T#Nguyn Minh#Sng thin#Nguyn Minh#^aH.#^aTn gio#2016#^ a142tr.^b19cm# ngha v phng php thc hnh thin nh mt ngh thut sng an vui gip bn hnh phc v vui sng mi ngy#o Pht#Thin#Gio l#375636#XH#T sch Rng m tm hn## 00845000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820004000421810007000460020026000530030074000790070044001530050008001970050 01400205005001700219005001000236005000900246008000500255009001100260010000500271 01100250027601500850030102100830038602000090046902000090047801300070048701600030 0494020001000497#375637#VN16.05026#VN16.05027#^b3000b#Vi?t#173#NH556T#Nhng tm gng hiu tho#Trch ng 22 tc phm tham d Cuc thi sng tc cc tc phm v o hiu#Tr Bu, Chu Minh Khi, inh Thnh Trung...#Tr Bu#Chu Minh Khi#inh Thnh Trung#Trng An#Hng Yn#^aH.#^aTn gio#2016#^a178tr. : hnh v^b19cm# u ba sch ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. Ban Thng tin Truyn thng Trung ng#Gm 22 cu chuyn y cm xc v s hiu ngha ca con ci i vi cha m ca mnh#o hiu#Gia nh#375637#XH#Truyn k## 00686000000000313000450000100150000000200130001500500130002800500150004100500170 00560050015000730070086000880080005001740090042001790100005002210110026002260220 00400252082000800256016000300264013000700267014001600274026000700290026001100297 026001100308181000600319019000500325019001400330020001700344020001100361#Hasekur a Isuna#Si & gia v#Ayakura Jyuu#Dng Bo Ngn#Nguyn Hng Lan#Hasekura Isuna #Hasekura Isuna ; Minh ho: Ayakura Jyuu ; Dng Bo Ngn dch ; Nguyn Hng La n h..#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a498tr. : tranh v^b 19cm#T.2#895.636#VH#375638#^a89000^b5000b#375638#VN16.05028#VN16.05029#S428&#Vi ?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn di## 00570000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820015000501810006000650020018000710030016000890070030001050050012001350050 00900147005000400156005001800160005000800178008000500186009001800191010000500209 011001500214020001700229020001200246013000700258016000300265#375639#VN16.05030#V N16.05031#^a79000^b1000b#Vi?t#895.9223010804#T312Y#Tnh yu mu nng#Tp truyn ngn#L Hng Mn, Nh Phm, Mt...#L Hng Mn#Nh Phm#Mt#Nguyn Thanh Diu#X Kiko#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a216tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#3 75639#VH## 00731000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010011000620020035000730070026001080050014001340040 02900148008000500177009001800182010000500200011002200205021014100227020000800368 020001600376020001700392020001000409013000700419016000300426#VN16.05033#375640#V N16.05032#^a69000^b1000b#Vi?t#959.7#T429T#H Vn Th#Tm tt nin biu lch s Vit Nam#H Vn Th, Trn Hng c#Trn Hng c#Ti bn c sa cha, b sung#^a H.#^aVn ho dn tc#2016#^a327tr. : bng^b19cm#Gii thiu nhng s kin v nhn vt lch s c ng gp cho s hnh thnh v pht trin ca t nc t bui u thnh lp cho n ngy nay#Lch s#S kin lch s#Nhn vt lch s#Bin nin# 375640#XH## 00591000000000301000450000200200000000500160002000500140003600500160005000500100 00660050012000760070051000880080005001390090012001440100005001560110021001610220 00400182082001100186016000300197013000700200014001600207026001100223026000700234 026001100241181000700252019000500259020001700264020000800281#Chuyn thi bao cp #Phan Cm Thng#Nguyn Vn M#Nguyn Hu Sinh#Tn Chung#Hnh Nguyn#Phan Cm Th ng, Nguyn Vn M, Nguyn Hu Sinh...#^aH.#^aThng tn#2016#^a327tr. : nh^b19 cm#T.3#895.922808#VH#375641#^a55000^b1000b#VN16.05034#375641#VN16.05035#CH527T# Vi?t#Vn hc hin i#Tp vn## 00431000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820006000421810007000480020017000550070028000720050020001000080005001200090 01100125010000500136011002500141020000900166020000400175013000700179016000300186 #VN16.05037#375642#VN16.05036#^b1000b#Vi?t#294.3#TH300K#Thi k nim Pht#Thch C h Gic Chu su tp#Thch Ch Gic Chu#^aH.#^aTn gio#2016#^a167tr. : hnh v ^b19cm#o Pht#Th#375642#VH## 00628000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810007000580010023000650020016000880070034001040080005001380090 01100143010000500154011001500159021017000174020000900344020001100353013000700364 016000300371#375643#VN16.05038#VN16.05039#^a46000^b500b#Vi?t#294.3927#TH305T#Th ch Trc Thng Qung#Thin trch lc#Thch Trc Thng Qung s.t., b.s.#^aH.#^aT n gio#2016#^a231tr.^b19cm#Nhng li dy ca c Pht v tu thin qua trch dn nhng cu chuyn, nhng on vn hay, nhng li dy lin quan n nhng vn m ngi tu thin thng phi i mt#o Pht#Thin phi#375643#XH## 00828000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820013000411810006000540010023000600020044000830070050001270050019001770080 00500196009001800201010000500219011003100224021026400255020002000519020001300539 013000700552016000300559#VN16.05041#375644#VN16.05040#^b500b#Vi?t#394.26959765#L 250H#Tuyt Nhung Bun Krng#L hi truyn thng ca ngi k Lk#Tuyt Nh ung Bun Krng (ch.b), Tuyt Hoa Ni Kdm#Tuyt Hoa Ni Kdm#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a260tr. : bng, biu ^b19cm#Gii thiu khi qut v l hi truyn th ng ca ngi k Lc. Biu hin vn ho dn gian qua l hi truyn thng ca ngi . Qu trnh bin i l hi truyn thng. Quan im, nh hng ph t trin l hi truyn thng ca ngi trong x hi hin i#L hi truyn th ng#Dn tc #375644#XH## 00976000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010019000620020042000810030063001230070046001860050 02000232008000500252009003000257010000500287011002500292012003700317021027900354 020001800633020000800651013000700659016000300666019000500669#375645#VN16.05042#V N16.05043#^a59000^b3000b#Vi?t#649.6#M205N#Matsunaga Nobufumi#Mo nh gip tr y u thch v t gic hc#Phng php bi dng hng th hc tp cho tr ca cha m Nht#Matsunaga Nobufumi ; Phm Th Qunh Lin dch#Phm Th Qunh Lin#^aH.#^a Ph n ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a173tr. : hnh v^b19cm#T sch Nht dnh cho ph huynh Vit#Chia s nhng cu chuyn v vic nui dy tr, mi cu chuyn l nhng nh gi, nhn nhn cch nui dy v i x vi con ci, gip cc bc cha m dn hiu con v nhn ra nhng sai lm trong cch nui dy con, gip con c h ng th v t gic hc con tr thnh ngi ti gii#Gio dc gia nh#Dy con# 375645#KT#Dch## 00762000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810007000550010017000620020026000790030049001050070022001540080 00500176009001800181010000500199011002100204021023000225020001800455020001300473 013000700486016000300493#375646#VN16.05044#VN16.05045#^a69000^b500b#Vi?t#649.1# KH103S#Nguyn Th Luyn#Khai sng tr tu cho con#Gio dc giai on "vng" t t hai nhi n 6 tui#Nguyn Th Luyn b.s.#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a154tr. : nh^b19cm#Gip cc bc cha m hiu c tm quan trng ca vic gio dc sm, pht huy tim nng vn c ca con mnh; t con c nn tng v sc kho, tr tu v nhn cch kin ton, tr thnh nhng ngi c ch cho gia nh v x hi# Gio dc gia nh#Nui dy con#375646#KT## 00492000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010017000650020018000820070044001000050009001440080 00500153009001800158010000500176011002500181020001800206020000400224013000700228 016000300235#375647#VN16.05046#VN16.05047#^a30000^b300b#Vi?t#895.92211#G114W#Ng uyn Gia Thiu#Gm win cung#Nguyn Gia Thiu ; Hong An dch, ch thch#Ho ng An#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a88tr. : tranh v^b19cm#Vn hc trung i#Th #375647#VH## 00435000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820010000411810007000510010015000580020014000730030004000870070015000910080 00500106009001900111010000500130011001500135020001700150020000400167013000700171 016000300178#375648#VN16.05048#VN16.05049#^b200b#Vi?t#895.92214#NG558G#Bch Cng Bng#Ngi gp may#Th#Bch Cng Bng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a100tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Th#375648#VH## 00862000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010016000670020016000830030022000990070016001210080 00500137009001900142010000500161011001500166021029900181020001900480020001700499 020001700516020000800533013000700541016000300548020000900551#VN16.05050#375649#V N16.05051#^a80000^b1000b#Vi?t#895.92209#NH460N#Hong Vit Qun#Nh ngi i xa# Nghin cu - Ph bnh#Hong Vit Qun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a390tr.^b19c m#Ti hin mt phn chn dung v tc phm ca 35 tc gi hi vin, cng tc vin Hi vn hc ngh thut tnh Lo Cai - Hong Lin Sn - Yn Bi; ghi nhn nhng ng gp ca h v by t tm lng tri n i vi nhng ngi khut nhng c cng trong vic xy dng phong tro vn ho vn ngh ni y#Nghin cu vn hc# Ph bnh vn hc#Vn hc hin i#Tc gi#375649#VH#Tc phm## 00429000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010009000550020015000640030016000790070009000950080005001040090 01900109010000500128011001500133020001700148020001200165013000700177016000300184 #375650#VN16.05052#^a90000^b1000b#Vi?t#895.92234#K307T#Thanh H#Kip thng h# Tp truyn ngn#Thanh H#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a150tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Truyn ngn#375650#VH## 00803000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820013000491810007000620010011000690020020000800030017001000070011001170080 00500128009001900133010000500152011001400157015003400171020001700205020001600222 013000700238016000300245020001700248020000400265021023200269#375651#VN16.05053#V N16.05054#^a50000^b500b#Vi?t#895.92213209#NH556N#Nht Thanh#Nhng no ng th #L lun ph bnh#Nht Thanh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a62tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Phm Hiu Ngha#Ph bnh vn hc#L lun vn hc#375651#VH#Vn hc hi n i#Th#Gii thiu hon cnh lch s trong giai on th vn ch quc ng pht trin rm r (1930 - 1945), vi cc thi phm th ni ting nh: Th Sng Hng, T y ca T Hu, La thing ca Huy Cn, L bc sang ngang ca Nguyn Bnh.. .## 00996000000000337000450000200190000000300550001900500150007400500120008900500080 01010050010001090050011001190070040001300080013001700090017001830100005002000110 02100205022000500226082001200231016000300243013000700246014000800253026000700261 02600110026802600110027918100070029001900050029702000200030202000080032202000080 0330021032000338#Ngi tt vic tt#K nim 71 nm Cch mng thng tm v Quc k hnh 2 - 9#L Trng Ninh#Bch Thng#Dim My#Th Quang#Nguyn Sn#L Trng Nin h, Bch Thng, Dim My...#^aNinh Thun#^aBo Ninh Thun#2016#^a199tr. : nh^b19 cm#T.18#302.0959758#XH#375652#^b1000b#375652#VN16.05055#VN16.05056#NG558T#Vi?t# in hnh tin tin#C nhn#Tp th#Gii thiu nhng tm gng ngi tt, vic t t, nhng m hnh hay trn tt c cc lnh vc i sng x hi nh sn xut, lao ng, thng mi, gio dc, an ninh, y t..., nhng in hnh hc tp v lm the o tm gng o c H Ch Minh ca cn b, ng vin v cc tng lp nhn dn t rong ton tnh Ninh Thun nm 2016## 00786000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590050017000650020048000820030018001300070035001480050 01700183008000500200009002600205010000500231011001500236021016300251020001100414 020000600425020001000431020000700441020001400448013000700462016000300469#375653# VN16.05057#VN16.05058#^a45000^b2000b#Vi?t#495.9225#S450T#Nguyn Thanh Lm#S ta y cc bin php tu t ng ngha ting Vit#Dnh cho hc sinh#Nguyn Thanh Lm, N guyn T Phng#Nguyn T Phng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a355tr.^b1 8cm#Trnh by cc kin thc c bn v cc bin php tu t ng ngha ting Vit: Bin php so snh, n d, hon d, nhn ho, ni qu, ni gim, ni gim, ni tr nh...#Ting Vit#Tu t#Ng ngha#S tay#Sch c thm#375653#GK## 00739000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590050017000650020024000820030018001060070041001240050 01700165008000500182009002600187010000500213011001500218021015600233020001100389 020000600400020000700406020001400413013000700427016000300434#VN16.05059#375654#V N16.05060#^a22000^b2000b#Vi?t#495.9225#S450T#Nguyn Ngc Dung#S tay h t tin g Vit#Dnh cho hc sinh#B.s.: Nguyn Ngc Dung, Nguyn Thanh Lm#Nguyn Thanh L m#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a155tr.^b18cm#Tp hp nhng h t ting Vit tiu biu v thng dng, xut hin trong sch ting Vit v ng vn cc cp c sp xp theo th t bng ch ci A, B, C...#Ting Vit#H t#S tay#Sch c thm#375654#GK## 00760000000000265000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200080 00311810006000390020069000450030013001140080010001270090013001370100005001500110 01500155015007800170021019500248020001000443020000900453020000900462020001300471 013000700484016000300491#VN16.05061#375655#^b2625b#Vi?t#349.597#T103L#Ti liu p h bin gio dc php lut dnh cho ngi dn tc thiu s#K II - 2016#^aGia La i#^aS T php#2016#^a124tr.^b18cm#u ba sch ghi: U ban nhn dn tnh Gia La i. Hi ng phi hp PBGDPL tnh#Gii thiu mt s ni dung c bn v thc hin np sng vn minh trong vic ci, vic tang, l hi. Mt s chnh sch h tr s inh vin ngi dn tc thiu s, km theo cc cu hi p php lut#Php lut#Ph bin#Gio dc#Sch tam ng#375655#XH## 00572000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810007000470010014000540020014000680070033000820220004001150050012001190080 01200131009001700143010000500160011002600165012002900191020001700220020000700237 013000700244016000300251019001400254005001400268#375656#VN16.05062#^a80000^b200 0b#Vi?t#895.636#PH109S#Eita Nakatani#Php s Tokyo#Eita Nakatani ; Phc Nguyn d ch#T.1#Phc Nguyn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a249tr. : tranh v^b18cm# Truyn dnh cho la tui 18+#Vn hc hin i#Truyn#375656#VH#Dch Nht Bn#Eit a Nakatani## 00592000000000313000450000100070000000200260000700500060003300500070003900500070 00460050007000530070047000600080005001070090009001120100005001210110026001260220 01900152022000400171082000800175016000300183013000700186014001600193026000700209 026001100216026001100227181000600238019000500244020001700249020001200266#Suzumu# Cun sch ca s kt thc#Saine#Komine#Suigyo#Suzumu#Suzumu ; Minh ho: Saine, K omine ; Suigyo dch#^aH.#^aPh n#2016#^a253tr. : tranh v^b18cm#Hi sinh - Bo th#T.2#895.636#VH#375657#^a79000^b3000b#375657#VN16.05063#VN16.05064#C517S#Vi? t#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00561000000000301000450000100070000000200260000700500060003300500070003900500070 00460050007000530070047000600080005001070090009001120100005001210110026001260220 00400152082000800156016000300164013000700167014001600174026001100190026000700201 026001100208181000600219019000500225020001700230020001200247#Suzumu#Cun sch c a s kt thc#Saine#Komine#Suigyo#Suzumu#Suzumu ; Minh ho: Saine, Komine ; Suig yo dch#^aH.#^aPh n#2016#^a267tr. : tranh v^b18cm#T.1#895.636#VH#375658#^a790 00^b3000b#VN16.05065#375658#VN16.05066#C517S#Vi?t#Vn hc hin i#Tiu thuyt# # 00593000000000313000450000100070000000200260000700500060003300500070003900500070 00460050007000530070047000600080005001070090009001120100005001210110026001260220 00400152022002000156082000800176016000300184013000700187014001600194026000700210 026001100217026001100228181000600239019000500245020001700250020001200267#Suzumu# Cun sch ca s kt thc#Saine#Komine#Suigyo#Suzumu#Suzumu ; Minh ho: Saine, K omine ; Suigyo dch#^aH.#^aPh n#2016#^a233tr. : tranh v^b18cm#T.3#Vit li - Kt thc#895.636#VH#375659#^a79000^b3000b#375659#VN16.05067#VN16.05068#C517S#Vi ?t#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00893000000000301000450000100090000000200300000900500150003900500130005400700460 00670080005001130090009001180100005001270110026001320820010001580160003001680130 00700171014001600178026000700194026001100201026001100212181000700223019000500230 019000500235020001800240020000800258020001100266021031400277#Maki Eto#Cha m Nh t dy con thnh ti#Trn Phng T# Minh Ton#Maki Eto ; Dch: Trn Phng T, Minh Ton#^aH.#^aPh n#2016#^a193tr. : tranh v^b19cm#649.60952#XH#375660#^ a59000^b2000b#375660#VN16.05069#VN16.05070#CH100M#Vi?t#Dch#Gio dc gia nh#D y con#Thnh cng#a ra nhng phng php trong vic gio dc con ci ca cha m Nht: Hnh thnh cho con hng th hc tp v t duy, hnh trnh cng con chinh phc cc mc tiu, 7 phng chm trong vic o to con, quan h m con qua 5 g iai on trng thnh v phng php o to nng lc cch t duy mi m trong v ic dy con## 00730000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010008000600020012000680070013000800040014000930080 00500107009003700112010000500149011001500154021021700169020000800386020000900394 020001000403013000700413016000300420020001700423#375661#VN16.05071#VN16.05072#^a 42000^b2000b#Vi?t#640#N114T#Anh Th#555 mo vt#Anh Th b.s.#Ti bn ln 2#^aH. #^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a243tr.^b18cm#Gii thiu 555 mo vt chn mua, ch bin v bo qun thc phm; mua, s dng v bo dng gia d ng; cch chn mua trang phc; v sinh gia nh; phng v cha cc bnh thng g p v b quyt chm sc sc p...#Qun l#Gia nh#Cuc sng#375661#KT#Sch th ng thc## 00645000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560010011000620020037000730070016001100080005001260090 03700131010000500168011001500173021013300188020000700321020000700328020000900335 013000700344016000300351004001300354#VN16.05073#VN16.05074#375662#^a42000^b3000 b#Vi?t#641.8#H103T#Gia Chng#260 mn n c nhiu ngi a thch#Gia Chng b. s.#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a299tr.^b18cm#Gii thiu nguy n vt liu, phng php ch bin nu cc mn b, g, tm, cua, c, mn bn, ch gi, cc mn cho, gi, trn, lu...#Nu n#Mn n#Ch bin#375662#KT#In ln th 3## 00706000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590020028000650070035000930010020001280080005001480090 00900153010000500162011002500167012001900192021019600211020000500407020001800412 013000700430016000300437#VN16.05075#VN16.05076#375663#^a62000^b2000b#Vi?t#613.7 046#Y609G#Yoga gip bn lun ti tr#Nguyn Th Hng Vn tng hp, b.s.#Nguyn Th Hng Vn#^aH.#^aPh n#2016#^a125tr. : nh mu^b19cm#Yoga cho cuc sng#Gii thiu kin thc Yoga nn tng v cc th tp, php luyn th, k thut th gin , thin s cp cng cc chng trnh luyn tp vi nhiu t th, bi tp c ch n lc ph hp vi mi la tui#Yoga#Chm sc sc kho#375663#KT## 00666000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010016000640020036000800070016001160040013001320080 00500145009000900150010000500159011002600164021017200190020001300362020001500375 013000700390016000300397#375664#VN16.05077#VN16.05078#^a26500^b2000b#Vi?t#616.1 32#T116H#Quch Tun Vinh#Tng huyt p - Nhng iu cn bit#Quch Tun Vinh#In ln th 7#^aH.#^aPh n#2016#^a107tr. : minh ho^b19cm#Trnh by mt s vn v bnh l tng huyt p. Gii thiu nhng loi cy thuc nam cha bnh tng huy t p v hng dn cch xoa bp, bm huyt, tp luyn cha tr bnh#Cao huyt p# Phng tr bnh#375664#KT## 00935000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810008000600010014000680020014000820030046000960070051001420050 01400193005001500207008000500222009003000227010000500257011002600262012003700288 02102170032502000180054202000180056002000070057801300070058501600030059201900140 0595#375665#VN16.05079#VN16.05080#^a54000^b3000b#Vi?t#649.40952#GI-550A#Yumi Is hihara#Gi m cho b#B quyt gi sc kho cho con ca cha m Nht#Yumi Ishihara , Nina Ishihara ; Trn Vit Linh dch#Nina Ishihara#Trn Vit Linh#^aH.#^aPh n ; Cng ty Sch Anpha#2016#^a135tr. : minh ho^b19cm#T sch Nht dnh cho ph h uynh Vit#Gii thiu nhng cch phng trnh, bin php x l tnh trng bt th ng ca tr thng qua li khuyn ca bc s Nina, thc phm v cch s dng thc phm nhm bo v sc kho cho tr v cch tng nhit cho c th b#Gio dc gia nh#Chm sc sc kho#Tr em#375665#KT#Dch Nht Bn## 00481000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620010011000690020042000800070011001220040014001330080 00500147009000900152010000500161011002600166020001700192020000800209013000700217 016000300224#375666#VN16.05081#VN16.05082#^a68000^b3000b#Vi?t#895.9228408#KH300 P#Phan Yn#Khi ph n ung tr, n ng nn cn thn#Phan Yn#Ti bn ln 2# ^aH.#^aPh n#2016#^a176tr. : tranh v^b19cm#Vn hc hin i#Tn vn#375666#VH# # 00587000000000289000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200110 00381810006000490020012000550030013000670070034000800050011001140050009001250080 01200134009001700146010000500163011002600168012003000194020001700224020001800241 020001500259020001300274013000700287016000300294#VN16.05083#375667#^a6000^b2000 b#Vi?t#398.209597#N114H#Nm h vng#Truyn tranh#Li: Thanh Loan ; Tranh: Thanh T#Thanh Loan#Thanh T#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a12tr. : tranh mu^b19 cm#Tranh truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c t ch#Truyn tranh#375667#VH## 00637000000000301000450000200230000000300130002300500090003600500120004500500120 00570070048000690080012001170090017001290100005001460110026001510120030001770820 01100207016000300218013000700221014001500228026000700243026001100250181000600261 019000500267020001700272020001800289020001500307020001300322#S tch tri su ri ng#Truyn tranh#Minh Thu#Hng Phng#Nguyn Tun#Li: Minh Thu, Hng Phng ; T ranh: Nguyn Tun#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a12tr. : tranh mu^b19cm#Tr uyn tranh c tch Vit Nam#398.209597#VH#375668#^a6000^b2000b#375668#VN16.0508 4#S550T#Vi?t#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh## 00602000000000289000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200110 00381810007000490020022000560030013000780070036000910050011001270050011001380080 01200149009001700161010000500178011002600183012003000209020001700239020001800256 020001500274020001300289013000700302016000300309#VN16.05085#375669#^a6000^b2000 b#Vi?t#398.209597#CH561C#Chng Chi - M Nng#Truyn tranh#Li: Thanh Loan ; Tr anh: Dim Trang#Thanh Loan#Dim Trang#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a12tr. : tranh mu^b19cm#Tranh truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu n hi#Truyn c tch#Truyn tranh#375669#VH## 00597000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200110 00381810006000490020016000550030013000710070037000840050011001210050012001320080 01200144009001700156010000500173011002600178012003000204020001700234020001800251 020001500269020001300284013000700297016000300304#375670#VN16.05086#^a6000^b2000 b#Vi?t#398.209597#S550T#S tch H Gm#Truyn tranh#Li: Thanh Loan ; Tranh: Ng uyn Tun#Thanh Loan#Nguyn Tun#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a12tr. : tra nh mu^b19cm#Truyn tranh c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Tr uyn c tch#Truyn tranh#375670#VH## 00415000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820006000421810007000480010008000550020016000630070008000790080005000870090 01100092010000500103011001400108020000900122013000700131016000300138020001200141 020000800153#375671#VN16.05087#VN16.05088#^b1000b#Vi?t#294.3#NH556C#H Giao#Nhn g cnh ng#H Giao#^aH.#^aTn gio#2016#^a54tr.^b18cm#o Pht#375671#XH#Truyn ngn#Gio l## 00818000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010015000630020054000780030034001320070015001660080 00500181009000900186010000500195011002500200021024000225020001800465020001900483 020000700502020000900509013000700518016000300525#375672#VN16.05089#VN16.05090#^a 27000^b3000b#Vi?t#649.65#C120N#Nguyn Lan Hi#Cm nang gio dc gii tnh gip tr trnh b xm hi#Lut bn tay v nguyn tc lt#Nguyn Lan Hi#^aH.#^aPh n#2016#^a75tr. : tranh v^b19cm#Trang b cho cha m v cc em nhng k nng, k inh nghim tri thc cn thit nhm hn ch nguy c tr b xm hi thn th: Bi hc gii tnh u tin cho tr, nguyn tc lt gip tr trnh b xm hi, dy con qu thn th v sinh mng...#Gio dc gia nh#Gio dc gii tnh#Tr em#C m nang#375672#KT## 00552000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010011000670020031000780070011001090080005001200090 01100125010000500136011002500141021008600166020000900252020000900261020000600270 013000700276016000300283#VN16.05091#375673#VN16.05092#^a22000^b1000b#Vi?t#294.3 4435#KH300C#Chn Quang#Kh cng l nn tng ca thin#Chn Quang#^aH.#^aTn gio #2016#^a46tr. : tranh v^b17cm#Gii thiu nhng bc c bn ca Pht gia kh cn g: Tnh cng - ng cng - Dng cng#o Pht#Kh cng#Thin#375673#XH## 00872000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010014000660020056000800070061001360050019001970050 01700216008000500233009001100238010000500249011002600254021024500280020001300525 013000700538016000300545020001800548020001600566#375674#VL16.02835#VL16.02836#^a 235000^b300b#Vi?t#622.20711#K600T#TrnTun Minh#K thut v cng ngh xy dng cng trnh ngm trong m#Trn Tun Minh (ch.b.), Nguyn Duyn Phong, Nguyn Vit nh#Nguyn Duyn Phong#Nguyn Vit nh#^aH.#^aXy dng#2016#^a480tr. : minh h o^b27cm#Gii thiu tng quan v xy dng cng trnh ngm trong m. Cng ngh kh ai o cc ng l bng khoan n mn, la chn s cng ngh khai o ng l nm nghing v nm ngang, cng tc thng gi cho cc ng l, xc bc t gng l...#Khai thc m#375674#KT#K thut xy dng#Cng trnh ngm## 00734000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820006000511810006000570020026000630070029000890050013001180040008001310080 00500139009004200144010000500186011002200191021019600213020001400409020001000423 013000700433016000300440005001300443#VL16.02837#VL16.02838#375675#^a225000^b200 0b#Vi?t#529.3#L302V#Lch vn nin 1932 - 2050#Dch: Trnh An, ng Vn Tng#ng V n Tng#Ti bn#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a619tr. : b ng^b27cm#Trnh by khi nim c bn v lch; hng dn cch tra cu ngy, thng , nm m lch v Dng lch; can - chi ca tng ngy, thng, nm, km theo ph l c tham kho d on i ngi v 12 con gip#Lch vn nin#1932-2050#375675#XH# NhmTrng An## 00906000000000265000450000100190000000200400001900700190005900800050007800900110 00830100005000940110026000990820006001250160003001310130007001340140015001410260 00700156026001100163026001100174181000700185019000500192020001800197020002600215 020000500241021039400246#Nguyn Thnh Trung#Thit k khng chn cng trnh bn c ng#Nguyn Thnh Trung#^aH.#^aXy dng#2016#^a173tr. : minh ho^b27cm#627.2#KT#3 75676#^a90000^b300b#375676#VL16.02839#VL16.02840#TH308K#Vi?t#Thit k k thut# Cng trnh chng ng t#Cng#L thuyt chung v ng t, c im ng t Vit Nam v chuyn ng ng t; cc dng h hng kt cu cng trnh do ng t v cc tiu chun, hng dn thit k chng ng t cng trnh cng. Trnh b y c s tnh ton ng t v trnh t tnh ton thit k khng chn cho mt s dng kt cu cng trnh cng in hnh nh: Bn b cc, bn tng c cc vn v bn tng chn trng lc## 00813000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570010014000640020048000780070040001260050017001660080 00500183009001100188010000500199011002600204021026800230020001800498020002100516 013000700537016000300544#375677#VL16.02841#VL16.02842#^a130000^b800b#Vi?t#005.5 8#CH312P#Tng Xun Tm#Chinh phc trnh din bng Microsoft Powerpoint#Tng Xun Tm (ch.b.), Trn Hong ng#Trn Hong ng#^aH.#^aXy dng#2016#^a243tr. : minh ho^b27cm#Cung cp nhng kin thc c bn v Microsoft Powerpoint 2013; xy dng mt s tng tc v tnh s phm cho mt bi ging bng Microsoft Powerpoi nt v nhng th thut thit k nhng sn phm trnh chiu khc nhau phc v c ho cng vic thuyt trnh t hiu qu cao#Tin hc vn phng#Phn mm Power Poin t#375677#XH## 00646000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010015000650020027000800070015001070080005001220090 01100127010000500138011003100143021016100174020001700335020000900352020000900361 013000700370016000300377#VL16.02843#375678#VL16.02844#^a68000^b300b#Vi?t#338.45 624#312G#Phm Th Trang#nh gi sn phm xy dng#Phm Th Trang#^aH.#^aXy d ng#2016#^a116tr. : hnh v, bng^b27cm#C s l lun chung v gi ca sn phm x y dng, cc phng php xc nh n gi xy dng, tng mc u t, d ton gi thu, chi ph, gi d thu xy dng...#Kinh t xy dng#nh gi#Sn phm#37567 8#XH## 00695000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810008000620010016000700020028000860070016001140080005001300090 01100135010000500146011003100151021022100182020001700403020001100420013000700431 016000300438#375679#VL16.02845#VL16.02846#^a100000^b400b#Vi?t#658.4038711#GI-10 8T#Phm Quc Trung#Gio trnh qun l tri thc#Phm Quc Trung#^aH.#^aXy dng#2 016#^a205tr. : hnh v, bng^b27cm#Trnh by l thuyt c bn v tri thc v ti sn tr tu; l thuyt qun l tri thc, chu trnh qun l, vn ho t chc v chin lc qun l tri thc; s hu tr tu v chuyn giao cng ngh trong nn k inh t tri thc#Qun l tri thc#Gio trnh#375679#GT## 00846000000000313000450000200180000000300150001800500150003300500130004800500130 00610050016000740050014000900070046001040080005001500090011001550100005001660110 02600171082000400197016000300201013000700204014001500211026000700226026001100233 026001100244181000600255019000500261020001800266020001500284021023300299#Tin hc i cng#Sch tham kho#Phm Th Thanh#ng Th Thu#o S Nhin#ng Th Thu H#Bi Th Tuyt#Phm Th Thanh, ng Th Thu, o S Nhin...#^aH.#^aXy dng#2 016#^a195tr. : minh ho^b31cm#005#TN#375680#^a90000^b500b#375680#VL16.02847#VL1 6.02848#T311H#Vi?t#Tin hc i cng#Sch tham kho#Cung cp nhng kin thc c bn v hng dn s dng cc chng trnh tin hc i cng: H iu hnh Ms Win dows, cc phn mm x l vn bn Word, bng tnh in t Excel, phn mm PowerPo int v khai thc trao i thng tin qua mng## 01032000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010014000670020059000810030014001400070041001540050 01800195008000500213009001100218010000500229011002600234021037600260020002000636 020002100656020000800677020001000685020001300695013000700708016000300715#375681# VL16.02849#VL16.02850#^a219000^b300b#Vi?t#627.028553#S109H#V Hong Hng#SAP 20 00 - Phn tch kt cu cng trnh thu li thu in#Phn nng cao#V Hong Hng (ch.b.), Nguyn Quang Hng#Nguyn Quang Hng#^aH.#^aXy dng#2016#^a460tr. : mi nh ho^b27cm#Gii thiu cc bi ton chuyn ngnh thng gp trong cng trnh th u li, thu in ln s dng phn mm SAP 2000: Phn tch kt cu nh cng nghi p theo bi ton phng v bi ton khng gian chu ti trng tnh v di ng, k t cu cu giao thng trn cng v trn p trn kt hp lm cu mng, kt cu c u mng b tng ct thp ng sut trc kt hp lm cu giao thng...#Cng trnh thu li#Cng trnh thu in#Kt cu#Phn tch#Phn mm SAP#375681#KT## 00937000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010017000640020065000810070035001460050017001810080 00500198009001100203010000500214011003100219021037300250020001800623020002000641 013000700661016000300668#375682#VL16.02851#VL16.02852#^a170000^b300b#Vi?t#624.1 51#C101K#Nguyn Ngc Bch#Cc k thut mi ci to v bo v mi trng t tron g xy dng#Nguyn Ngc Bch, Nguyn Vit Minh#Nguyn Vit Minh#^aH.#^aXy dng#2 016#^a345tr. : hnh v, bng^b27cm#Trnh by nhng tnh cht c bn ca t, nh hng ca nc di t v ng t n n nh ca nn mng cng trnh; cc k thut mi ci to v bo v mi trng t yu bng ging tiu nc thng ng - tr mm, cc tr na cng...; hng dn tnh ton, thit k v thi cng cc lo i tng chn, sn dc t c ct, tng chn v sn dc t c neo ng su t trc#K thut xy dng#a cht cng trnh#375682#KT## 00692000000000265000450000100100000000200830001000700100009300800050010300900110 01080100005001190110026001240820011001500160003001610130007001640140016001710260 00700187026001100194026001100205181000600216019000500222020002700227020001000254 020000900264021015300273#ng Tnh#Cc th d thc hnh tnh ton v bin php t hi cng kt cu b tng ng lc trc#ng Tnh#^aH.#^aXy dng#2016#^a207tr. : minh ho^b27cm#624.183412#KT#375683#^a106000^b300b#375683#VL16.02853#VL16.02854 #C101T#Vi?t#Kt cu b tng d ng lc#Tnh ton#Thi cng#Trnh by nhng vn v tnh ton, thit k, cu to v thi cng cc kt cu dm, sn nh nhiu tng , bin php thi cng kt cu b tng ng lc trc## 00900000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010017000630020040000800070017001200080005001370090 01100142010000500153011003100158021040900189020001400598020000400612020000800616 013000700624016000300631#375684#VL16.02855#VL16.02856#^a114000^b300b#Vi?t#624.1 9#N205V#Nguyn Th Phng#Neo v b tng phun trong xy dng ngm#Nguyn Th Phn g#^aH.#^aXy dng#2016#^a226tr. : hnh v, bng^b27cm#Trnh by v c s vt l s tc ng tng h ca v chng neo vi t ; cc kt cu hp l ca v chn g neo; cu kin chng gi v cc ngn chn gia cc khung i vi v chng neo.. . Gii thiu lch s pht trin v khi nim chung v v chng b tng phun; cn g ngh xy dng, cc phng php tnh ton v nhng kin ngh v s dng v chn g b tng phun c s dng trong cc cng trnh xy dng ngm#Xy dng ngm#Neo #B tng#375684#KT## 00854000000000301000450000200290000000500160002900500170004500500140006200500170 00760070073000930080005001660090011001710100005001820110026001870820012002130160 00300225013000700228014001600235026000700251026001100258026001100269181000600280 019000500286020002000291020002000311020001100331021021000342#a cht thu vn c ng trnh#Nguyn Hng c#Nguyn Vit Minh#Trn Hng Anh#Nguyn Thu Huyn#B.s.: Nguyn Hng c, Nguyn Vit Minh, Trn Hng Anh, Nguyn Thu Huyn#^aH.#^aXy d ng#2016#^a281tr. : minh ho^b27cm#624.1510711#GT#375685#^a137000^b500b#375685#V L16.02857#VL16.02858#301C#Vi?t#a cht cng trnh#Thu vn cng trnh#Gio tr nh#Trnh by nhng kin thc c bn v t , nc di t, nh hng ca nc di t i vi xy dng v cng tc kho st a cht thu vn phc v cho c ng tc xy dng, cp thot nc v bo v mi trng## 00822000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020100000530080005001530090011001580100005001690110030001740150 05300204021025600257020001800513020001300531013000700544016000300551020002600554 #375686#VL16.02859#^a200000^b500b#Vi?t#693.852#H561D#Hng dn thit k chng ng t cho nh cao tng b tng ct thp xy dng trong vng c ng t#^aH.#^ aXy dng#2016#^a84tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: Hi Kt cu v Cng ngh xy dng Vit Nam#Gii thiu tiu chun v bn phn vng ng t theo cc c p khc nhau; cc nguyn tc p dng tiu chun thit k chng ng t cho nh c ao tng b tng ct thp Vit Nam; yu cu v cu to i vi cc kt cu chu lc chnh v mt s v d c th#Thit k xy dng#Nh cao tng#375686#KT#Cng trnh chng ng t## 00815000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810008000600010013000680020028000810070049001090050014001580050 01200172008000500184009001100189010000500200011001500205021027900220020001700499 020001100516013000700527016000300534#375687#VL16.02861#VL16.02860#^a67000^b300b #Vi?t#533.620711#GI-108T#Trn Vn Cc#Gio trnh kh ng lc hc#Trn Vn Cc ( ch.b.), Trn Th Trm, L Th Thi#Trn Th Trm#L Th Thi#^aH.#^aXy dng#201 6#^a120tr.^b27cm#Trnh by v nhit ng lc hc, cc phng trnh c bn ca kh ng lc hc, chuyn ng hai chiu di m vi kch ng b, phng php tc , chuyn ng vt m vi kch ng b, vt m vi kch ng hu hn; dng v t m i xng trc v chuyn ng mt chiu khng dng#Kh ng lc hc#Gio tr nh#375687#GT## 00676000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010014000630020018000770070035000950050013001300080 00500143009001100148010000500159011002600164020001800190013000700208016000300215 021020400218#375688#VL16.02862#VL16.02863#^a104000^b300b#Vi?t#620.11#V124L#Dn g T Tin#Vt liu k thut#Dng T Tin (ch.b), Hunh Vn V#Hunh Vn V#^aH. #^aXy dng#2016#^a191tr. : minh ho^b27cm#Vt liu k thut#375688#KT#Trnh by cc vn v vt liu k thut nh: Cu trc tinh th v s hnh thnh vt li u, bin dng do v c tnh, hp kim v gin pha, nhit luyn thp, thp v g ang, hp kim mu v hp kim bt...## 00921000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540020018000610070069000790050014001480050013001620050 01800175005001400193008000500207009001100212010000500223011002600228021032700254 020002000581020002000601013000700621016000300628#375689#VL16.02864#VL16.02865#^a 130000^b300b#Vi?t#627#TH523L#Thu lc thu vn#Mai Quang Huy (ch.b), Don Th N i, Nguyn ng Phng, Tng Anh Tun#Mai Quang Huy#Don Th Ni#Nguyn ng Phn g#Tng Anh Tun#^aH.#^aXy dng#2016#^a222tr. : minh ho^b27cm#Tng quan v thu lc hc, thu tnh; c s ng lc hc cht lng v ng dng ca cc phng tr nh thu lc tnh cc cng trnh p trn, cng trnh thot nc nh. S ra i, hnh thnh v pht trin lnh vc thu vn hc, phng php xc sut thng k ng dng trong thu vn tnh ton c trng lu lng thu vn...#Thu lc c ng trnh#Thu vn cng trnh#375689#KT## 00991000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570010011000630020086000740030017001600070011001770080 00500188009001100193010000500204011002600209021038900235020001300624020002000637 020001700657020001700674013000700691016000300698#375690#VL16.02866#VL16.02867#^a 90000^b300b#Vi?t#624.151#301K#Mai Di Tm#a k thut xy dng cng trnh trn nn t yu di nh hng ca bin i kh hu#Sch chuyn kho#Mai Di Tm#^aH .#^aXy dng#2016#^a143tr. : minh ho^b27cm#Gii thiu cc bi vit, cng trnh nghin cu v phng php x l cc trng hp c th trong xy dng cng trnh trn nn t yu nh: Nhng im cn quan tm khi xy dng cc cng trnh trong mi trng t yu di tc ng ca bin i kh hu, cc nghin cu th nghim xc nh c im p lc nc l rng - gradien thu lc ban u ca trm tch loi t st yu bo ho nc...#a k thut#Cng trnh xy dng#Bin i kh h u#Sch chuyn kho#375690#KT## 00921000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010014000680020020000820070032001020050017001340080 00500151009001100156010000500167011003100172021037000203020001700573020001100590 020000900601020001100610013000700621016000300628#375691#VL16.02868#VL16.02869#^a 116000^b300b#Vi?t#539.750711#PH431X#L Khnh Phn#Phng x mi trng#L Khnh Phn, Phan Thin Hng#Phan Thin Hng#^aH.#^aXy dng#2016#^a226tr. : hnh v, bng^b27cm#Cung cp kin thc c bn v phng x mi trng, cc ngun bc x i on ho; xc nh mc nguy him ca cc ngun, i tng v dng tc ng; n h gi mi ph thuc liu (hm lng) v hiu ng; phng php h cng kt qu nh gi nh hng mi trng phng x do thm d qung t him m Nm Xe, Lai C hu v do khai thc ch bin qung ng m Sin Quyn, Lo Cai#Vt l nguyn t#M i trng#Phng x#Gio trnh#375691#GT## 00799000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010009000620020034000710070035001050050011001400080 00500151009001100156010000500167011003100172021028300203020000900486020000700495 020000900502013000700511016000300518#375692#VL16.02870#VL16.02871#^a146000^b300 b#Vi?t#526.9#S103S#V Thng#Sai s v bnh sai trong trc a#B.s.: V Thng (ch .b.), V Thi H#V Thi H#^aH.#^aXy dng#2016#^a283tr. : hnh v, bng^b27cm# Trnh by cc kin thc c bn dng trong tnh ton trc a: L thuyt xc sut , ma trn, cc cng thc ton hc thng dng; gii thiu cch tnh bnh sai v sai s theo phng php truyn thng kt hp vi hin i dng o v tnh kt qu trc a i km v d minh ho c th#Trc a#Sai s#Bnh sai#375692#TN## 00744000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620010015000690020033000840070035001170050019001520080 00500171009001100176010000500187011002600192021019800218020000900416020002000425 020001100445013000700456016000300463#VL16.02873#375693#VL16.02872#^a144000^b500 b#Vi?t#621.3130711#NG527L#Thn Ngc Hon#Nguyn l hot ng ca my in#Thn N gc Hon, Nguyn Trng Thng#Nguyn Trng Thng#^aH.#^aXy dng#2016#^a298tr. : minh ho^b27cm#Trnh by cc vn c bn v my in nh: Mch t, mch in c a my in, my bin p, my in mt chiu, my in xoay chiu ng b, khng ng b, cc loi ng c khc v my in c bit#My in#Nguyn l hot n g#Gio trnh#375693#GT## 00716000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010016000600020018000760070016000940080018001100090 03500128010000500163011002600168021025800194020001200452013000700464016000300471 #375694#VL16.02874#VL16.02875#^a95000^b1000b#Vi?t#579#V300S#Nguyn Ngc Hi#Vi sinh i cng#Nguyn Ngc Hi#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch M inh#2016#^a215tr. : minh ho^b29cm#Trnh by nhng vn chung v vi sinh vt, cc nhm vi khun, nm men, nm mc, virus, bin dng vi sinh vt. Nhng vn v sinh trng v pht trin ca vi sinh vt, nhim trng v min dch, kh n ng gy bnh ca vi sinh vt v cc yu t di truyn#Vi sinh vt#375694#TN## 01113000000000361000450002600070000001400170000701900050002408200140002918100080 00430020043000510290032000940070147001260220004002730050015002770050019002920050 02000311005001600331005001400347005001300361005001400374005001800388004000800406 00800180041400900350043201000050046701100260047202102040049802000110070202000170 0713020001100730013000700741016000300748#375695#^a110000^b2000b#Vi?t#495.922800 711#GI-108T#Gio trnh ting Vit cho ngi nc ngoi#Vietnamese as a second la nguage#B.s.: Nguyn Vn Hu (ch.b.), Trn Th Minh Gii, Nguyn Th Ngc Hn, Th ch Ngc Minh ; Dch, h..: Gerry Keener... ; Minh ho: Nguyn Phng Hoa#T.2#Ng uyn Vn Hu#Trn Th Minh Gii#Nguyn Th Ngc Hn#Thch Ngc Minh#Keener, Gerr y#Brown, Fiona#inh L Giang#Nguyn Phng Hoa#Ti bn#^aTp. H Ch Minh#^ai h c Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a182tr. : minh ho^b27cm#Gm 12 bi hc, gii thiu cc mu cu v ng php cn bn ca ting Vit vi khong 500 t mi thuc cc ch thng thng nh mua sm, ni v nhn tin qua in thoi, thu phng , du lch, s thch...#Ting Vit#Ngi nc ngoi#Gio trnh#375695#GT## 00924000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820009000411810006000500020035000560070042000910050013001330050016001460050 00800162005001500170005001700185008000500202009002100207010000500228011001500233 01500380024802102500028602000080053602000210054401300070056501600030057202000230 0575#375696#VV16.18612#VV16.18613#^b500b#Vi?t#959.7043#X502M#Xun 1975 - Bn hn g ca ton thng#Phm Hng C, Nguyn Hi Bng, L Khoa...#Phm Hng C#Nguyn H i Bng#L Khoa#Hong Vn Toi#Nguyn Nh Huyn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a 480tr.^b24cm#TTS ghi: Hi Cu chin binh Vit Nam#Tp hp cc bi vit ca ngi truyn thng anh dng, qut cng, sng to, tinh thn x thn chin u v ch quyt tm gii phng min Nam, thng nht t nc ca dn tc, qun i Vit Nam di s lnh o ca ng trong chin dch ma xun 1975#Lch s#Khng chin chng M#375696#XH#Chin thng 30 thng 4## 00957000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810008000530020064000610070050001250050015001750050014001900050 01600204005001700220005001800237008000500255009002100260010000500281011002300286 015007300309021021000382020002100592020002000613013000700633016000300640#375697# VV16.18614#VV16.18615#^b1000b#Vi?t#306.095976#GI-100T#Gi tr vn ho truyn th ng Ty Nguyn vi pht trin bn vng#Trn i Quang, V Ngc Hong, Trnh Quang Ph...#Trn i Quang#V Ngc Hong#Trnh Quang Ph#Lng Qunh Khu#Phm Qunh Phng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a407tr. : s ^b24cm#TTS ghi: Ban ch o Ty Nguyn; Vin nghin cu pht trin Phng ng#Tp hp cc bi vit, bi nghin cu phn tch v vn ho Ty Nguyn; thc trng ca vic bo tn cc gi tr vn ho v gii php nhm pht huy gi tr vn ho truyn thng Ty Nguyn trong giai on hin nay#Vn ho truyn thng#Pht trin bn vng#375697#XH## 01075000000000325000450000100160000000200650001600500150008100500130009600500100 01090050013001190050018001320070073001500080005002230090021002280100005002490110 04100254015005500295082001300350016000300363013000700366014000700373026000700380 02600110038718100060039801900050040402000190040902000080042802000100043602103030 0446#Trnh Xun Chu#Lch s lc lng v trang nhn dn huyn B Thc (1945 - 2015)#Phm Quc Vit#L Vn Thun#L Sn H#ng Tt c#Nguyn Quc Khanh#B.s.: Trnh Xun Chu, Phm Quc Vit, L Vn Thun ; S.t.: L Sn H...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a448tr., 19tr. nh mu : minh ho^b21cm#TTS ghi: ng u - Ban Ch huy Qun s huyn B Thc#355.00959741#XH#375698#^b200b#375698#VV16.186 16#L302S#Vi?t#Lc lng v trang#Lch s#1945-2015#Gii thiu vng t v con ng i huyn B Thc, tnh Thanh Ho; qu trnh hnh thnh, xy dng, pht trin, chin u v trng thnh ca lc lng v trang huyn B Thc trong khng chi n chng thc dn Php v quc M, trong cng cuc xy dng v bo v T quc, trong thi k i mi pht trin## 00989000000000289000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200130 00301810006000430010016000490020103000650070053001680050016002210050013002370080 00500250009002100255010000500276011003100281015005600312021028400368020001900652 020000800671020001000679013000700689016000300696#375699#VV16.18617#^b225b#Vi?t#3 55.00959796#L302S#Nguyn Th Hng#Lch s lc lng v trang huyn Thi Bnh - 4 0 nm xy dng v chin u bo v T quc (1975 - 2015)#B.s.: Nguyn Th Hng, Nguyn Ch Loan, V Hong Nam#Nguyn Ch Loan#V Hong Nam#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a238tr. : nh mu, bng^b21cm#TTS ghi: ng u - Ban Ch huy Qun s huyn Thi Bnh#Khi qut qu trnh xy dng, chin u, tng cng cng c hu phng ca lc lng v trang huyn Thi Bnh; nhng ng gp cho qu trnh xy dng v bo v t nc ca qun v dn trn a bn huyn trong s nghip i mi, thi k y mnh cng nghip ho, hin i ho t nc#Lc lng v trang# Lch s#1975-2015#375699#XH## 00834000000000289000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200190 00301810006000490010011000550020058000660070050001240050012001740050013001860080 00500199009002100204010000500225011002700230015006200257021018600319020000800505 020001100513020001000524013000700534016000300541#375700#VV16.18618#^b300b#Vi?t#3 24.25970750959789#L302S#L c Ho#Lch s truyn thng cch mng x Tn Thnh ( 1930 - 1975)#S.t., b.s.: L c Ho, Ng Xun T, L Minh Ton#Ng Xun T#L Mi nh Ton#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a191tr. : nh, bng^b21cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio huyn u Thanh Bnh - Tnh ng Thp#Gii thiu vng t v con ngi x Tn Thnh, huyn Thanh Bnh, tnh ng Thp. Truyn thng cch mng ca nhn dn v ng b x trong lch s u tranh gii phng dn tc (1930-1975)#Lch s #ng b x#1930-1975#375700#XH## 00908000000000277000450000100180000000200760001800500160009400700490011000800050 01590090021001640100005001850110025001900150081002150820019002960160003003150130 00700318014000700325026000700332026001100339181000600350019000500356020000800361 020001100369020001000380021024000390#Nguyn Hu Nguyn#Lch s truyn thng u tranh cch mng x An Thnh anh hng (1930 - 1975)#Dng Kiu Linh#B.s.: Nguyn Hu Nguyn (ch.b.), Dng Kiu Linh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a166tr. : n h mu^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b huyn Bn Lc. Ban Chp hnh ng b x An Thnh#324.25970750959781#XH#375701#^b500b#375701#VV16.18619#L302S#Vi?t#L ch s#ng b x#1930-1975#Gii thiu v vng t v con ngi x Anh Thnh, huy n Bn Lc, tnh Long An. Tm hiu v phong tro u tranh cch mng ca nhn d n ni y di s lnh o ca ng trong khng chin chng thc dn Php v kh ng chin chng M cu nc## 00971000000000289000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200190 00301810006000490010015000550020041000700070059001110050016001700050012001860080 00500198009002100203010000500224011003600229015004300265021033400308020000800642 020001100650013000700661016000300668020001000671#375702#VV16.18620#^b200b#Vi?t#3 24.25970750959747#L302S#Hong Vn Hin#Lch s ng b x Hi Ho (1930 - 2010)# B.s.: Hong Vn Hin (ch.b.), Nguyn Ch Kim, Ng c Lp#Nguyn Ch Kim#Ng c Lp#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a267tr., 10tr. nh mu : nh^b21cm#TTS g hi: Ban Chp hnh ng b x Hi Ho#Khi qut v vng t v truyn thng vn h o, lch s ca nhn dn v ng b x Hi Ho, huyn Hi Lng, tnh Qung Tr qua nhng giai on lch s: Trc v trong cch mng thng Tm, trong khng chi n chng Php, chng M, trong thi k xy dng kinh t, bo v T quc x hi c h ngha v tin ln cng nghip ho, hin i ho#Lch s#ng b x#375702#XH# 1930-2010## 01097000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820015000501810006000650020027000710030034000980070085001320050015002170050 02000232005001700252005001600269004002900285008000500314009002100319010000500340 01100290034502103050037402000100067902000180068902000110070702000090071802000100 0727013000700737016000300744#375703#VV16.18621#VV16.18622#^a73000^b1026b#Vi?t#3 46.5970702638#L504D#Lut doanh nghip Vit Nam#Tnh hung - Dn gii - Bnh lun #B.s.: Phm Hoi Hun (ch.b.), Nguyn Th Thanh L, ng Quc Chng, Trn Thanh Bnh#Phm Hoi Hun#Nguyn Th Thanh L#ng Quc Chng#Trn Thanh Bnh#Ti b n c sa cha, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a431tr. : bng, s ^b21 cm#Tp hp v sp xp cc tnh hung, dn gii, bnh lun hng dn thi hnh Lu t doanh nghip nm 2014 tng ng vi tng phn: khi qut chung v doanh nghip ; cng ty trch nhim hu hn; doanh nghip nh nc; cng ty c phn; cng ty h p danh; doanh nghip t nhn; t chc li v gii th doanh nghip#Php lut#Lu t doanh nghip#Tnh hung#Dn gii#Bnh lun#375703#XH## 00971000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590020094000650070058001590050017002170050013002340050 01500247005001000262005001700272008000500289009002100294010000500315011001500320 021026000335020001700595020001900612020001600631013000700647016000300654#375704# VV16.18623#VV16.18624#^a57000^b500b#Vi?t#331.09597#X126D#Xy dng quan h sn x ut trong nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha Vit Nam#Trng T un Biu, Trn ng B (ch.b.), Phm c Nhun...#Trng Tun Biu#Trn ng B# Phm c Nhun# Huy H#Nguyn Thanh Hi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a187tr .^b21cm#Trnh by c s l lun v xy dng quan h sn xut trong nn kinh t t h trng nh hng x hi ch ngha Vit Nam; thc trng, quan im v gii php xy dng quan h sn xut kinh t th trng nh hng x hi ch ngha nc ta trong thi gian ti#Quan h sn xut#Kinh t th trng#nh hng XHCN# 375704#XH## 00871000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820015000491810006000640010012000700020051000820030017001330070012001500080 00500162009002100167010000500188011002900193021031000222020001600532020001800548 020001700566013000700583016000300590#375705#VV16.18625#VV16.18626#^a66000^b400b #Vi?t#378.1060959751#452M# Vn Nhn#i mi c ch qun l ti chnh i h c Nng#Sch chuyn kho# Vn Nhn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a215tr. : bng, s ^b21cm#Khi qut chung v c ch qun l ti chnh cc trng i hc, c ch qun l ti chnh mt s trng i hc cng lp trn th gii; ph n tch c ch qun l ti chnh t ch, t chu trch nhim i hc Nng v nhng phng hng, gii php hon thin c ch qun l ti chnh trng i hc ny#i hc Nng#Qun l ti chnh#Sch chuyn kho#375705#XH## 01003000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010016000670020126000830030017002090070033002260050 01600259008000500275009002100280010000500301011001500306021030700321020002000628 020001900648020000700667020001700674013000700691016000300698#375706#VV16.18627#V V16.18628#^a55000^b1000b#Vi?t#338.109597#T101#Nguyn Th Hoi#Tc ng ca qu trnh i mi s hu n s pht trin ca lc lng sn xut trong lnh vc n ng nghip Vit Nam hin nay#Sch chuyn kho#Nguyn Th Hoi, Nguyn c Lun# Nguyn c Lun#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a200tr.^b21cm#Khi qut mt s v n l lun v s hu, lc lng sn xut v tc ng ca s hu n pht tri n ca lc lng sn xut trong lnh vc nng nghip. Phn tch thc trng, tc ng v xut mt s gii php nhm thc y s pht trin ca lc lng sn xu t trong lnh vc nng nghip nc ta hin nay#Kinh t nng nghip#Lc lng s n xut#S hu#Sch chuyn kho#375706#XH## 00847000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820011000411810006000520020046000580030022001040070047001260050018001730050 01100191008000500202009002100207010000500228011001500233021018800248020000800436 02000100044402000150045401300070046901600030047601900100047902000120048902000200 0501#VV16.18630#375707#VV16.18629#^b400b#Vi?t#959.704092#H450C#H Ch Minh - Bi u tng c lp ca Vit Nam#Sch tham kho ni b#Bin dch, h..: Phm Th Tha nh H, V Vn i#Phm Th Thanh H#V Vn i#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a 179tr.^b21cm#Gm nhng bi vit im v s nghip cch mng ca Ch tch H Ch Minh; s lnh o sng sut ca Bc cng nhng ng gp cho phong tro u tranh ca cc dn tc b p bc trn th gii#Tiu s#S nghip#Sch tham kho#375707 #XH#Dch Php#H Ch Minh#Hot ng cch mng## 00711000000000265000450000100140000000200510001400700140006500800050007900900210 00840100005001050110015001100820008001250160003001330130007001360140015001430260 01100158026001100169026000700180181000700187019000500194020001900199020002000218 020000900238021019800247#Ng Quang Tu#Trit l nhn sinh ca Trang T trong Nam Hoa Kinh#Ng Quang Tu#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a155tr.^b21cm#181.114#XH #375708#^a46000^b500b#VV16.18631#VV16.18632#375708#TR308L#Vi?t#T tng trit h c#Trit hc nhn sinh#Trang T#Khi qut cuc i, s nghip ca Trang T v t c phm Nam Hoa Kinh. Phn tch nhng ni dung trit hc c bn trong Nam Hoa Kin h cng nhng gi tr v hn ch trong trit l nhn sinh ca Trang T## 01099000000000313000450000200260000000300570002600800050008300900110008801000050 00990110031001040120019001350150183001540820013003370160003003500130007003530140 01500360026000700375026001100382026001100393181000700404019000500411019000500416 020001600421020002500437020000700462020000900469020002000478021028700498#Thit k kt cu gch, #Quy nh chung cho kt cu gch, v gch, ct thp#^aH. #^aXy dng#2016#^a131tr. : hnh v, bng^b24cm#Tiu chun chu u#TTS ghi: Vi n Khoa hc Cng ngh Xy dng. - Tn sch ting Anh: Eurocode 4: Design of mason ry structures : Part 1: General rules for reinforced and unreinforced masonry s tructures#624.18302184#KT#375709#^a70000^b300b#375709#VV16.18633#VV16.18634#TH3 08K#Vi?t#Dch#Kt cu gch #Kt cu gch ct thp# bn#Thit k#Tiu chu n k thut#Trnh by khi nim v cc nguyn tc cn thit thit k kt cu g ch, v gch, ct thp vi c s thit k, vt liu, bn lu, phn tch kt cu, trng thi gii hn bn, trng thi gii hn s dng, cu to v th i cng theo tiu chun chu u EN 1996-1-1:2005 + AC:2009## 01048000000000301000450000200260000000300430002600800050006900900110007401000050 00850110031000900120019001210150158001400820013002980160003003110130007003140140 01500321026000700336026001100343026001100354181000700365019000500372019000500377 020001600382020001900398020000900417020002000426021030000446#Thit k kt cu g ch, #Quy nh chung - Thit k kt cu chu la#^aH.#^aXy dng#2016#^a100tr. : hnh v, bng^b24cm#Tiu chun chu u#TTS ghi: Vin Khoa hc Cng ngh Xy d ng. - Tn sch ting Anh: Eurocode 4: Design of masonry structures : Part 1-2: General rules - Structural fire design#624.18302184#KT#375710#^a55000^b300b#375 710#VV16.18635#VV16.18636#TH308K#Vi?t#Dch#Kt cu gch #Kt cu chu nhit#Th it k#Tiu chun k thut#Trnh by khi nim v cc nguyn tc cn thit th it k kt gch, theo yu cu v an ton chy tng th, m bo chc nng nh t nh trong vic chu tc ng ca la gm: Chc nng chu lc v chc nng ng n cch, hn ch lan truyn m chy theo tiu chun chu u EN 1996-1-2:2005 + A C:2010## 01074000000000301000450000200260000000300580002600800050008400900110008901000050 01000110030001050120019001350150189001540820013003430160003003560130007003590140 01500366026001100381026001100392026000700403181000700410019000500417019000500422 020001600427020000900443020000900452020002000461021029100481#Thit k kt cu g ch, #Cn nhc thit k, la chn vt liu v thi cng khi xy#^aH.#^aXy dng #2016#^a37tr. : hnh v, bng^b24cm#Tiu chun chu u#TTS ghi: Vin Khoa hc C ng ngh Xy dng. - Tn sch ting Anh: Eurocode 6: Design of masonry structure s : Part 2: Design considerations, selecction of materials and execution of maso nry#624.18302184#KT#375711#^a28000^b300b#VV16.18637#VV16.18638#375711#TH308K#Vi ?t#Dch#Kt cu gch #Thit k#Chng m#Tiu chun k thut#Trnh by cc quy tc c bn trong vic la chn vt liu v thi cng khi xy c kt cu gch, vi kh nng chng m ca cng trnh, bo qun, chun b v s dng vt liu t i cng trng cng nh bo v khi xy trong qu trnh thi cng theo tiu chun chu u EN 1996-2:2006 + AC:2009## 01189000000000301000450000200260000000300510002600800050007700900110008201000050 00930110030000980120019001280150184001470820013003310160003003440130007003470140 01500354026001100369026001100380026000700391181000700398019000500405019000500410 020001600415020000900431020000900440020002000449021041800469#Thit k kt cu g ch, #Phng php tnh n gin i vi kt cu gch, #^aH.#^aXy dng#2016#^ a43tr. : hnh v, bng^b24cm#Tiu chun chu u#TTS ghi: Vin Khoa hc Cng ngh Xy dng. - Tn sch ting Anh: Eurocode 6: Design of masonry structures : Par t 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures#624.1830 2184#KT#375712#^a30000^b300b#VV16.18639#VV16.18640#375712#TH308K#Vi?t#Dch#Kt cu gch #Thit k#Chu lc#Tiu chun k thut#Trnh by khi nim v cc ph ng php tnh thit k kt cu gch, ph hp vi thit k tng xy khng ct thp trong cc trng hp: Tng chu ti trng thng ng v ti trng gi, tng chu ti trng tp trung, tng chu ct, tng hm chu p lc ngang ca t v ti trng thng ng, tng hm chu ti trng ngang nhng khng chu t i trng thng ng theo tiu chun chu u EN 1996-3:2006 + AC:2009## 00847000000000301000450000200570000000500150005700500130007200500160008500500170 01010070072001180080005001900090011001950100005002060110031002110820008002420160 00300250013000700253014001500260026001100275026000700286026001100293181000600304 019000500310020000400315020001000319020002000329021019600349#nh gi cng trnh cu theo tiu chun AASHTO LRFR 2011#Bi Tin Thnh#Ng Vn Minh#Nguyn Mnh H i#Nguyn Hu Thun#Bi Tin Thnh (ch.b.), Ng Vn Minh, Nguyn Mnh Hi, Nguyn Hu Thun#^aH.#^aXy dng#2016#^a122tr. : hnh v, bng^b24cm#624.252#KT#375713 #^a50000^b500b#VV16.18641#375713#VV16.18642#107G#Vi?t#Cu#Ti trng#Tiu chun k thut#Trnh by tng quan v nh gi ti trng th nghim cu trong s tay AASHTO 2011 theo h s ti trng v h s sc khng (LRFR) v theo h s ti tr ng, ng sut cho php cng cc v d minh ho## 00983000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810006000550020092000610070066001530050013002190080005002320090 01100237010000500248011003100253021026000284020002100544020000800565020002000573 016000300593005001500596005001700611005001000628020002400638013000700662#375714# VV16.18643#VV16.18644#^a60000^b500b#Vi?t#624.2#H561D#Hng dn tng cng kt c u cu b tng ct thp bng vt liu FRP theo Tiu chun ACI 440#Ng Vn Minh ( ch.b.), Bi Tin Thnh, Nguyn Tun Bnh, Anh T#Ng Vn Minh#^aH.#^aXy dng #2016#^a131tr. : hnh v, bng^b24cm#Tng quan v vt liu polime ct si (FRP). Trnh by cc c trng c bn v quy trnh thi cng, nghim thu vt liu FRP c ng nh qu trnh thit k, sa cha tng cng kt cu b tng bng FRP cng m t s v d tnh ton tng cng cu dm b tng bng FRP#Cu b tng ct thp#K t cu#Tiu chun k thut#KT#Bi Tin Thnh#Nguyn Tun Bnh# Anh T#Vt liu polime ct si#375714## 00975000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820013000501810008000630010016000710020061000870070057001480050019002050080 00500224009001100229010000500240011002200245021033300267020001300600020000900613 020001800622020001100640016000300651005001200654013000700666#375715#VV16.18645#V V16.18646#^a148000^b500b#Vi?t#338.76240711#GI-108T#inh ng Quang#Gio trnh p hn tch hot ng kinh t doanh nghip xy dng#inh ng Quang (ch.b.), T Th Hng Qunh, L Hoi Nam#T Th Hng Qunh#^aH.#^aXy dng#2016#^a305tr. : bn g^b24cm#Khi qut mt s vn chung v phn tch hot ng kinh t doanh nghi p. Gii thiu phng php phn tch hot ng kinh t doanh nghip v tnh hnh thc hin khi lng cng tc thi cng xy lp, cung ng v s dng cc yu t s n xut, phn tch gi thnh cng tc xy lp cng nh tnh hnh ti chnh ca d oanh nghip xy dng#Doanh nghip#Xy dng#Phn tch kinh t#Gio trnh#GT#L Ho i Nam#375715## 00880000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820013000501810008000630010021000710020042000920070034001340050012001680080 00500180009001100185010000500196011003100201021030600232020001300538020000900551 020000900560020001100569013000700580016000300587#375716#VV16.18647#VV16.18648#^a 142000^b500b#Vi?t#338.76240727#GI-108T#Thiu Th Thanh Thu#Gio trnh thng k doanh nghip xy dng#Thiu Th Thanh Thu, V Nam Ngc#V Nam Ngc#^aH.#^aXy dng#2016#^a289tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by nhng kin thc c bn v l thuyt thng k. Tm hiu v nghip v thng k doanh nghip xy dng vi nhng ni dung nh: Thng k kt qu sn xut kinh doanh, thng k lao ng, thng k ti sn c nh, thng k vt liu xy dng, thng k gi thnh sn phm v chi ph sn xut, thng k vn#Doanh nghip#Xy dng#Thng k#Gio trnh#375716#GT## 00821000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820012000491810008000610010013000690020026000820070013001080080005001210090 01100126010000500137011003100142015004500173021030100218020001500519020001100534 013000700545016000300552#VV16.18649#VV16.18650#375717#^a92000^b300b#Vi?t#621.40 20711#GI-108T#Cao Hng Phi#Gio trnh nhit k thut#Cao Hng Phi#^aH.#^aXy dn g#2016#^a228tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: i hc S phm k thut Vnh Lo ng#Trnh by nhng ni dung c bn v nhit ng k thut, mi cht v cch xc nh trng thi ca chng, cc qu trnh nhit ng ca mi cht, hi nc v c c chu trnh nhit ng. Tm hiu v qu trnh dn nhit, trao i nhit i lu, trao i nhit bc x, truyn nhit v thit b trao i nhit#K thut nhit#G io trnh#375717#GT## 00815000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010016000680020017000840070060001010220004001610050 01600165005001800181008000500199009001100204010000500215011002600220021021300246 020001700459020001100476013000700487016000300494005001600497#375718#VV16.18651#V V16.18652#^a119000^b700b#Vi?t#620.1120711#S552B#Nguyn Th Danh#Sc bn vt li u#Nguyn Th Danh (ch.b.), Trn Thanh Loan, Nguyn Th T Lan#T.1#Trn Thanh Loa n#Nguyn Th T Lan#^aH.#^aXy dng#2016#^a292tr. : minh ho^b24cm#Trnh by nh ng kin thc c bn v sc bn vt liu: L thuyt v ngoi lc v ni lc; than h chu ko, nn ng tm; trng thi ng sut v thuyt bn; c trng hnh hc ca mt ct ngang; thanh chu un phng#Sc bn vt liu#Gio trnh#375718#GT#Ng uyn Th Danh## 00974000000000301000450000200420000000300430004200800050008500900110009001000050 01010110031001060120019001370150179001560820014003350160003003490130007003520140 01500359026001100374026001100385026000700396181000700403019000500410019000500415 020002500420020001900445020000900464020002000473021017900493#Thit k kt cu li n hp thp v b tng#Quy nh chung - Thit k kt cu chu la#^aH.#^aXy dn g#2016#^a132tr. : hnh v, bng^b24cm#Tiu chun chu u#TTS ghi: Vin Khoa hc Cng ngh Xy dng. - Tn sch ting Anh: Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures : Part 1-2: General rules - Structural fire design#624. 182102184#KT#375719#^a69000^b300b#VV16.18654#VV16.18653#375719#TH308K#Vi?t#Dch #Kt cu b tng ct thp#Kt cu chu nhit#Thit k#Tiu chun k thut#Trnh by khi nim v cc nguyn tc cn thit thit k kt cu lin hp thp v b tng chu la chu lc v cch nhit theo tiu chun chu u EN 1994-1-2:20 05 + AC:2008## 00921000000000289000450000200220000000300190002200800050004100900110004601000050 00570110031000620120019000930150122001120820013002340160003002470130007002500140 01500257026001100272026001100283026000700294181000700301019000500308019000500313 020001300318020000900331020002000340021027100360#Thit k a k thut#Cc quy nh chung#^aH.#^aXy dng#2016#^a192tr. : hnh v, bng^b24cm#Tiu chun chu u #TTS ghi: Vin Khoa hc Cng ngh Xy dng. - Tn sch ting Anh: Eurocode 7: G eotechnical design : Part 1: General rules#624.15102184#KT#375720#^a97000^b300b #VV16.18655#VV16.18656#375720#TH308K#Vi?t#Dch#a k thut#Thit k#Tiu chun k thut#Trnh by c s thit k a k thut; d liu a k thut; qu trnh gim st thi cng, quan trc v bo tr; cng tc p, h mc nc ngm, ci to v gia c nn; mng nng; mng cc; kt cu tng chn; ph hoi do thu lc... theo tiu chun chu u EN 1997-1:2004## 00963000000000313000450000200960000000500160009600500170011200500130012900500150 01420050015001570070059001720080005002310090011002360100005002470110029002520150 07200281082000600353016000300359013000700362014001600369026001100385026000700396 026001100403181000600414019000500420020002100425020001000446021019300456#100 cn g trnh kin trc th gii ca th k XXI - Tm nhn mi cho ngnh xy dng ti Vit Nam#Phm nh Tuyn#Nguyn Vit Tin#Phm S Dng#Phm Vn Chinh#Phm Thu T rang#Phm nh Tuyn (ch.b.), Nguyn Vit Tin, Phm S Dng...#^aH.#^aXy dng# 2016#^a257tr. : minh ho^b31x21cm#u ba sch ghi: Trng i hc Xy dng. B mn Kin trc cng nghip#724.7#XH#375721#^a349000^b500b#VV16.18657#375721#VV16 .18658#M458T#Vi?t#Cng trnh kin trc#Th k 21#Gii thiu 100 cng trnh kin trc tiu biu trong th k 21 ca th gii vi cc cng trnh Rp Saudi, n , Anh, o, Australia, Brazil, Canada, H Lan, Hn Quc, M, Php, Singapore.. .## 01100000000000361000450000200280000000300940002800500160012200500150013800500170 01530050016001700050013001860070061001990080005002600090011002650100005002760110 02500281015008900306082001100395016000300406013000700409014001600416026001100432 02600110044302600070045418100060046101900050046702000190047202000060049102000240 0497020000600521020001000527021020100537#Hng dn n quy hoch 1#Quy hoch n hm nh v thit k khng gian ngoi nh. Khng gian xanh - Cng ng thn thi n#Phm Hng Cng#Trn Xun Hiu#Nguyn Thu Hng#Dng Qunh Nga#L Minh Khu# Phm Hng Cng (ch.b.), Trn Xun Hiu, Nguyn Thu Hng...#^aH.#^aXy dng#201 6#^a96tr. : minh ho^b21cm#u ba sch ghi: Trng i hc Xy dng. Khoa Kin trc v Quy hoch. B mn Quy hoch#720.470711#XH#375722#^a125000^b800b#VV16.18 660#VV16.18659#375722#H561D#Vi?t#Thit k kin trc#Nh #Sinh thi hc cnh qua n# n#Qui hoch#Gii thiu ni dung n quy hoch nhm nh - thit k khng gian ngoi nh gm: Mc tiu, ni dung th hin n, hng dn thc hin ni d ung n; gii thiu mt s n nc ngoi tham kho## 00893000000000337000450000200220000000500170002200500110003900500130005000500120 00630050012000750070054000870080005001410090011001460100005001570110025001620150 03400187082000900221016000300230013000700233014001600240026000700256026001100263 02600110027418100060028501900050029102000090029602000090030502000060031402000070 0320021022800327#S tay n ni tht#Nguyn Vit Khoa#L Anh c#Phm T Ngc# Dng An H# Thu Thu#Nguyn Vit Khoa (ch.b.), L Anh c, Phm T Ngc...#^a H.#^aXy dng#2016#^a75tr. : minh ho^b21cm#u ba sch ghi: B mn Ni tht#74 7.0711#XH#375723#^a83000^b1000b#375723#VV16.18661#VV16.18662#S450T#Vi?t#Ni th t#Thit k# n#S tay#Gii thiu cc bc c bn thc hin mt n kin t rc ni tht: Nghin cu v chun b, tng thit k ni tht, th hin n thit k ni tht, yu t xy dng, k thut cng trnh v vt liu trong thit k ni tht## 00803000000000289000450000100100000000200330001000700100004300400290005300800050 00820090010000870100005000970110021001020820011001230160003001340130007001370140 01000144026001100154026000700165026001100172181000600183019000500189020001900194 020001700213020000400230020001500234021026400249#L Thng#Vi Trn ng Khoa, t ui hc tr#L Thng#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aDn tr#2016#^a514tr. : nh^b21cm#895.922134#VH#375724#^a100000#VV16.18663#375724#VV16.18664#V462T#Vi ?t#Nghin cu vn hc#Vn hc hin i#Th#Trn ng Khoa#Gii thiu nhng chng ng pht trin ca mm non nng khiu th vn Trn ng Khoa trong qu trnh hc ph thng. S chm sc ca x hi, cc ban ngnh, on th v c bit c Bc H cn dn quan tm, to iu kin pht trin cho ti nng ca Trn ng Kho a## 00613000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510010009000570020017000660290027000830070009001100080 00500119009002800124010000500152011002700157021015700184020000800341013000700349 016000300356#375725#VV16.18665#VV16.18666#^b1000b#Vi?t#306.0973#H450S#Hu Ngc#H s vn ho M#A file on American culture#Hu Ngc#^aH.#^aThng tin v Truyn t hng#2016#^a714tr. : nh, bng^b24cm#Ghi li nhng cm tng, nghin cu, phng s... v nhng sc thi tnh cch, vn ho, t tng, tn gio, khoa hc, din m o x hi, vn hc... ca nc M#Vn ho#375725#XH## 00608000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560010017000620020051000790070022001300080005001520090 01400157010000500171011002500176021012300201020001000324020001000334013000700344 016000300351#VV16.18667#VV16.18668#375726#^a68000^b1000b#Vi?t#179.9#L502V#Nguy n Duy Chim#Lun v ch nhn - Ngi bit nhn nhn s v ch#Nguyn Duy Chim b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a423tr. : hnh v^b21cm#Phn tch sc mnh ca s nhn nhn trong cuc sng. Hng dn thc hnh 36 iu nhn nhn c mt cuc sng tt p hn#Nhn nhn#Cuc sng#375726#XH## 00536000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820008000511810007000590010014000660020015000800030012000950070039001070050 01800146008000500164009001400169010000500183011001500188020001700203020001200220 013000700232016000300239019001600242#VV16.18670#VV16.18669#375727#^a179000^b200 0b#Vi?t#895.136#KH300A#V X Kh o#Khi anh gp em#Tiu thuyt#V X Kh o ; Nguyn Hi Phng dch#Nguyn Hi Phng#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a713tr.^b21cm# Vn hc hin i#Tiu thuyt#375727#VH#Dch Trung Quc## 00458000000000253000450000100150000000200200001500300110003500700150004600800050 00610090014000660100005000800110015000850820010001000160003001100130007001130140 01600120026001100136026001100147026000700158181000600165019000500171020001700176 020001100193#Nguyn Vn Hc#Vt thng hoa hng#Truyn di#Nguyn Vn Hc#^aH.#^ aNxb. H Ni#2016#^a183tr.^b20cm#895.92234#VH#375728#^a66000^b1000b#VV16.18671# VV16.18672#375728#V258T#Vi?t#Vn hc hin i#Truyn di## 00999000000000289000450000100170000000200240001700500160004100500150005700700610 00720080018001330090059001510100005002100110025002150150042002400820006002820160 00300288013000700291014001700298026000700315181000600322019000500328019000500333 020000700338020001800345020004000363021030600403#Miles, Robert P.#Warren Buffett lm giu#Nguyn Trung An#Vng Bo Long#Robert P. Miles ; Bin dch: Nguyn Tru ng An, Vng Bo Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a452tr. : biu ^b21cm#Tn sch ting Anh: Warren Buff ett wealth#332.6#XH#375729#^a110000^b1500b#375729#W109B#Vi?t#Dch#u t#B quy t lm giu#Buffett, Warren, 1930- , Nh u t, M#Trnh by cc trit l u t v phng php thc tin bin Warren Buffett thnh mt trong nhng nh u t v i nht. Gip bn c khm ph kiu u t ph hp vi mnh, hnh thnh t rit l u t ca ring mnh, u t vo cc doanh nghip hot ng hiu qu v hc hi t nhng sai lm ca Buffett## 00563000000000253000450000100190000000200160001900500190003500700440005400800050 00980090056001030100005001590110015001640150040001790820008002190160003002270130 00700230014001600237026000700253181000600260019000500266019001000271020001700281 020001100298#Morgenstern, Susie#B ngoi thi @#Trn Th Khnh Vn#Susie Morgens tern ; Trn Th Khnh Vn dch#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truyn th ng Nh Nam#2016#^a202tr.^b21cm#Dch t nguyn bn ting Php: Im @ mie#843.914# VH#375730#^a54000^b2000b#375730#B100N#Vi?t#Dch Php#Vn hc hin i#Truyn d i## 00498000000000253000450000200300000000300490003000500070007900700120008600800050 00980090009001030100005001120110024001170820007001410160003001480130007001510140 01600158026000700174181000600181019000500187020001800192020001100210020001400221 020000900235#B tp vit - t mu ch ghp#Theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Thu L#Thu L b.s.#^aH.#^aPh n#2015#^a15tr. : hnh v^b26cm#372.21 #GK#375731#^a12000^b2000b#375731#B200T#Vi?t#Gio dc mu gio#Tp t mu#Sch m u gio#Tp vit## 00443000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020015000400070010000550050010000650080012000750090017000870100005001040110 02400109020001800133020001100151020001400162016000300176004001500179013000700194 #375732#^a8000^b4000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t ch ABC#Dim Chu#Dim Chu#^aTh anh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a23tr. : hnh v^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t c h#Sch mu gio#GK#Ti bn ln 12#375732## 00508000000000265000450000200170000000300110001700500120002800500100004000700230 00500080005000730090026000780100005001040110025001090120025001340820007001590160 00300166013000700169014001600176026000700192181000600199019000500205020000700210 020001100217020001400228#Tp v v t mu#4 - 5 tui#Thanh Hng#Thu Qunh#Thanh Hng, Thu Qunh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a23tr. : tranh v^b24cm#B tp lm ho s t hon#372.21#GK#375733#^a9500^b10000b#375733#T123V#Vi?t#Tp v #Tp t mu#Sch mu gio## 00743000000000325000450000100060000000200460000602900300005200300200008200500120 01020050008001140050015001220050006001370070026001430080018001690090059001870100 00500246011002500251015003500276022000400311082001100315016000300326013000700329 01400160033602600070035218100060035901900050036502000170037002000160038702000140 0403#Aesop#Tuyn tp nhng cu chuyn hay nht ca Aesop#Aesop's best fable coll ection#Song ng Anh - Vit#Vit Khng#Thu H#Vi Tho Nguyn#Aesop#Bin dch: V it Khng...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng t o Tr Vit#2016#^a213tr. : hnh v^b21cm#Tn sch ting Anh: Aesop's fables#T.1# 398.209495#VH#375734#^a50000^b1000b#375734#T527T#Vi?t#Vn hc dn gian#Truyn n g ngn#Sch song ng## 00948000000000277000450000100100000000200320001000500150004200700370005700800180 00940090059001120100005001710110026001760150040002020820010002420160003002520130 00700255014001600262026000700278181000600285019000500291019000500296020002000301 020000900321020001000330021033000340#Rando Kim#Tui tr - Kht vng v ni au#V ng Bo Long#Rando Kim ; Vng Bo Long bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a222tr. : tranh v^b21cm#T n sch ting Anh: Youth, it's painful#158.10835#XH#375735#^a60000^b1000b#37573 5#T515T#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Tui tr#Cuc sng#Vi cch vit gn gi v thn thin, Rando Kim t s vi tm th ca mt ngi i qua tui tr vi n hiu kht vng, nhiu c m nhng ng hnh vi n l nhng tht vng, nhng ho ang mang, thm ch lc li; t a ra li khuyn, kinh nghim bit nhn thng vo hin thc v vt qua ni bun, vn ti kht vng thnh cng## 01050000000000325000450000100150000000200250001500300240004000500130006400500080 00770050008000850050011000930070051001040080018001550090059001730100005002320110 03000237015008400267082000400351016000300355013000700358014001600365026000700381 18100070038801900050039501900050040002000200040502000100042502000100043502102790 0445#Shimoff, Marci#Khi mi im ta u mt#Ci ngun ca hnh phc#Kline, Caro l#Kim Vn#Th Lm#Hong Oanh#Marci Shimoff, Carol Kline ; Bin dch: Kim Vn...# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#201 6#^a277tr. : hnh v, nh^b21cm#Tn sch ting Anh: Happy for no reason: 7 steps to being happy from the inside out#158#XH#375736#^a70000^b1000b#375736#KH300M# Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#Hnh phc#Gii thiu by bc n gin g ip bn tri nghim nim hnh phc ch thc gm: Sc mnh bn thn, tinh thn, con tim, c th, tm hn, mc tiu v con ngi. Mi bc bao gm ba thi quen h nh phc cng nhng bi tp c tc dng gip bn nng cao xc cm hnh phc ca bn thn## 00861000000000301000450000100150000000200180001500300330003300500120006600500220 00780070071001000080018001710090059001890100005002480110026002530150039002790820 01100318016000300329013000700332014001600339026000700355181000600362019000500368 019000500373020001300378020001700391020000900408021014200417#Oliver, Martin#Bn trai tho vt#B tuyt chiu dnh cho bn trai#Ecob, Simon#Nguyn L Hoi Nguyn #Martin Oliver ; Minh ho: Simon Ecob ; Nguyn L Hoi Nguyn bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a207t r. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: The boy's handbook#646.708351#XH#375737# ^a64000^b3000b#375737#B105T#Vi?t#Dch#K nng sng#X l tnh hung#Bn trai#Gi i thiu nhng "tuyt chiu" hu dng trong cuc sng thng ngy nh: Cch s c p cu, x l cng vic nh, nu n... dnh cho cc bn nam## 00885000000000301000450000100150000000200360001500500080005100500100005900500150 00690070022000840080018001060090059001240100005001830110015001880150059002030820 00700262016000300269013000700272014001600279026000700295181000600302019000500308 019000500313020001100318020001800329020002000347021021600367#Hill, Napoleon#B q uyt lm giu ca Napoleon Hill#Hi Vn#Minh Hng#Vng Bo Long#Bin dch: Hi Vn...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr V it#2016#^a221tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Napoleon Hill's a year of growing ri ch#650.14#XH#375738#^a64000^b3000b#375738#B300Q#Vi?t#Dch#Kinh doanh#B quyt l m giu#B quyt thnh cng#Thng qua nhng kinh nghim v li khuyn ca mnh, Napoleon Hill gip ngi c ny sinh nhng tng mi v i ng hng trn co n ng s nghip t c nhng thnh tch cao hn cng nh tr nn giu c hn## 00675000000000265000450000100150000000200310001500500100004600700370005600800180 00930090059001110100005001700110015001750820006001900160003001960130007001990140 01600206026000700222181000700229019000500236019000500241020001800246020000800264 020001000272021012700282#Kimura Kyuichi#Thin ti & s gio dc t sm#H Phng #Kimura Kyuichi ; H Phng bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a231tr.^b21cm#649.6#XH#375739#^a68000^ b1000b#375739#TH305T#Vi?t#Dch#Gio dc gia nh#Dy con#Thin ti#Phn tch v vic gio dc tr t sm. Mt s phng php gio dc sm ca mt s chuyn gia nhm pht trin ton din cho tr## 01025000000000349000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100060 00380010015000440020049000590030035001080290034001430070076001770050020002530050 01300273005001500286008001800301009005900319010000500378011001500383012001800398 01600030041602101650041902000140058402000200059802000100061802000090062800400210 0637020001000658013000700668#375740#^a46000^b1000b#Vi?t#158.10835#D107C#Canfiel d, Jack#Ht ging tm hn: Dnh cho hc sinh - sinh vin#Inspirational stories f or students#Chicken soup for the college soul#Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; Bin dch: Tn Tht Lan, Vi Tho Nguyn#Hansen, Mark Victor#Tn Tht Lan#Vi Th o Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a191tr.^b21cm#Ht ging tm hn#XH#Gm nhiu cu chuyn ngn gip c c bn tr, cc hc sinh - sinh vin c thm nhiu nim lc quan, ngh lc, nim tin, cm hng trong hc tp, cng vic v cuc sng#Sch song ng#Tm l hc n g dng#Sinh vin#Hc sinh#Ti bn c chnh sa#Cuc sng#375740## 00942000000000337000450000100150000000200470001500500200006200500090008200500090 00910050012001000070059001120080018001710090059001890100005002480110021002530120 01800274015004600292082001000338016000300348013000700351014001600358026000700374 18100060038101900050038701900050039202000200039702000100041702000100042702000090 0437021015800446#Canfield, Jack#Ht ging tm hn: Dnh cho sinh vin hc sinh#H ansen, Mark Victor#an Chu#Thu Thu#Hnh Nguyn#Jack Canfield, Mark Victor Hans en ; Bin dch: an Chu...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty V n ho Sng to Tr Vit#2016#^a156tr. : nh^b21cm#Ht ging tm hn#Tn sch ti ng Anh: Chicken soup for the soul#158.10835#XH#375741#^a40000^b3000b#375741#D1 07C#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#Sinh vin#Hc sinh#Gm nhiu cu chu yn gip cc bn tr, cc bn sinh vin hc sinh c thm nim lc quan, ngh lc , nim tin v cm hng trong hc tp, cng vic v cuc sng## 01022000000000349000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020021000380290036000590070104000950050015001990050020002140050015002340050 01600249008001800265009005900283010000500342011001500347012001800362021018700380 02000200056702000100058701600030059701900050060000500100060500500150061500400210 0630013000700651020001400658#375742#^a46000^b1000b#Vi?t#158#V563L#Vt ln ngh ch cnh#Chicken soup for the surviving soul#Jack Canfield, Mark Victor Hansen, P attty Aubery, Nancy Mitchell ; Bin dch: Hng Dng, Vi Tho Nguyn#Canfield, Ja ck#Hansen, Mark Victor#Aubery, Pattty#Mitchell, Nancy#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T p. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a175tr.^b21cm#Ht ging tm hn#Tp hp cc cu chuyn trong cuc sng nhm ng vin mi ngi khi gp kh khn, bit cch vt qua nghch cnh, tip tc c gng, gi vng nim tin v o cuc sng v chnh bn thn mnh#Tm l hc ng dng#Cuc sng#XH#Dch#Hng D ng#Vi Tho Nguyn#Ti bn c chnh sa#375742#Sch song ng## 00916000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100060 00370010015000430020016000580290044000740070073001180050020001910080018002110090 05900229010000500288011001500293012001800308021018600326020001500512016000300527 019000500530005001000535005001500545004002100560020001400581013000700595#375743# ^a46000^b1000b#Vi?t#306.8743#V431T#Canfield, Jack#Vng tay ca m#Chicken soup for the mother & daughter soul#Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; Bin dch: Ng c Dip, Vi Tho Nguyn#Hansen, Mark Victor#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a191tr.^b21cm#Ht ging tm hn#G m nhng cu chuyn hay v y ngha, gn gi gip bn c hiu hn ni tm c a nhng ngi m, ngi ph n quanh mnh cng nh mi quan h m - con gi vi tnh yu thng trn vn#Quan h m con#XH#Dch#Ngc Dip#Vi Tho Nguyn#Ti bn c chnh sa#Sch song ng#375743## 00920000000000337000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020019000400070089000590050024001480050021001720050015001930050016002080080 01800224009005900242010000500301011001500306012001800321021015400339020002000493 02000100051301600030052301900050052600500140053100500110054500500080055600500110 0564013000700575#375744#^a42000^b3000b#Vi?t#158.1#L517L#Lun l chnh mnh#Donn a Milligan Meadows, Melanie Adams Hardy, Matt Chandler... ; Bin dch: Phan Quan g...#Meadows, Donna Milligan#Hardy, Melanie Adams#Chandler, Matt#Grubb, Blair P. #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#20 16#^a151tr.^b21cm#Ht ging tm hn#Tp hp cc cu chuyn trong cuc sng nhm gip ngi c vt qua nghch cnh, tip tc c gng, gi vng nim tin vo cu c sng v chnh bn thn mnh#Tm l hc ng dng#Cuc sng#XH#Dch#Simon, Alyss a#Phan Quang#Vit H#Hoa Phng#375744## 00666000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020021000400080018000610090059000790100005001380110015001430120018001580210 21500176020002000391020001000411016000300421019000500424013000700429#375745#^a42 000^b3000b#Vi?t#158.1#V100Y#V ngha cuc sng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a165tr.^b21cm#Ht ging tm hn#Gii thiu nhng cu truyn ngn gip chng ta cm nhn nhng gi tr tinh thn v cuc sng, tip thm ngun ng vin v sc mnh vt qua kh khn th thch, theo ui c m v vn ti cuc sng tt p hn#Tm l hc ng dng# Cuc sng#XH#Dch#375745## 00892000000000325000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350010017000410020017000580030010000750290016000850070126001010050015002270050 01300242005002500255005001600280005001600296008001800312009005900330010000500389 01100250039401200260041902100840044502000100052902000170053901300070055601600030 0563#375746#^a65000^b1000b#Vi?t#428.43#C125B#Kipling, Rudyard#Cu b rng xanh# 350 words#The jungle book#Rudyard Kipling ; K: Luise Benette, David Hwang ; Min h ho: Gutdva Irina Mixailovna ; Ghi m: Michael Yancey, Margaret Chung#Benette, Luise#Hwang, David#Mixailovna, Gutdva Irina#Yancey, Michael#Chung, Margaret#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty vn ho Sng to Tr Vit#2016#^ a91tr. : tranh v^b21cm#Let's enjoy masterpieces!#Gip hc t vng v nng cao k nng c hiu ting Anh thng qua cc cu chuyn k#Ting Anh#K nng c hiu #375746#XH## 00879000000000325000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350010021000420020028000630030011000910290017001020070101001190050015002200050 02000235005001800255005001500273008001800288009005900306010000500365011002600370 01200260039602100830042202000100050502000170051501600030053200500110053501300070 0546#375747#^a57000^b1000b#Vi?t#428.43#CH527T#Shakespeare, William#Chuyn tnh Romeo v Juliet#1000 words#Romeo and Juliet#William Shakespeare ; K: Dan C. Har mon ; Minh ho: Nika Tchaikovskaya ; Ghi m: Kathleen Adriane...#Harmon, Dan C.# Tchaikovskaya, Nika#Adriane, Kathleen#Schotz, Leo D.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh ; Cng ty vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a123tr. : tranh v^b21cm #Let's enjoy masterpieces!#Hng dn hc t vng v nng cao k nng c hiu ti ng Anh qua cc cu chuyn k#Ting Anh#K nng c hiu#XH#Eser, Tony#375747## 00823000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350010015000420020015000570030010000720290017000820070096000990050017001950050 01600212005001200228005001100240008001800251009005900269010000500328011002600333 012002600359021008700385020001000472020001700482016000300499013000700502#375748# ^a65000^b1000b#Vi?t#428.43#PH500T#Baum, L. Frank#Ph thu x Oz#600 words#The w izard of Oz#L. Frank Baum ; K: Brian J. Stuart ; Minh ho: Kalchova Irina. ; Gh i m: Anna Jones, Tony Ross#Stuart, Brian J.#Irina, Kalchova#Jones, Anna#Ross, T ony#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty vn ho Sng to Tr Vit #2016#^a105tr. : tranh v^b21cm#Let's enjoy masterpieces!#Hng dn hc t vng v nng cao k nng c hiu ting Anh qua truyn Ph thu x Oz#Ting Anh#K n ng c hiu#XH#375748## 00881000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350010016000420020028000580030010000860290022000960070117001180050016002350050 01300251005001900264005002900283008001800312009005900330010000500389011002500394 012002600419021008500445020001000530020001700540016000300557013000700560#375749# ^a54000^b1000b#Vi?t#428.43#NH556C#Andersen, H. C.#Nhng cu chuyn Ging sinh#3 50 words#The Christmas stories#H. C. Andersen ; K: Louise Benette, David Hwang ; Minh ho: Ludmila Pipchenko ; Ghi m: Leo D. Schotz Flona Steward#Benette, Lou ise#Hwang, David#Pipchenko, Ludmila#Steward, Leo D. Schotz Flona#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a85tr. : tra nh v^b21cm#Let's enjoy masterpieces!#Hng dn hc t vng v nng cao k nng c hiu ting Anh qua nhng cu chuyn k#Ting Anh#K nng c hiu#XH#375749# # 00878000000000349000450000200440000000500190004400500180006300500180008100500180 00990050010001170070105001270080018002320090023002500100005002730110025002780120 02400303015007200327082000700399016000300406013000700409014001600416026000700432 02600110043902600110045018100070046101900050046801900050047302000180047802000070 0496020001400503020001100517#Pht trin sng to CQ - B tinh mt v ti#Marinko vic, Simeon#Markovic, Slavica#Veselinovic, Maja#Kuzmanovic, Boris#Hng Mai#Sime on Marinkovic, Slavica Markovic ; Minh ho: Maja Veselinovic, Boris Kuzmanovic ; Hng Mai bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a24tr. : tra nh v^b24cm#T sch Th gii ca b#Tn sch ting Anh: Preschool activity : I a m starting the kindergarten#372.21#GK#375750#^a16000^b4000b#375750#VV16.18673#V V16.18674#PH110T#Vi?t#Dch#Gio dc mu gio#Tp v#Sch mu gio#Tp t mu## 00841000000000337000450000200470000000500190004700500180006600500260008400500100 01100070095001200080018002150090023002330100005002560110025002610120024002860150 06400310082000700374016000300381013000700384014001600391026000700407026001100414 02600110042518100070043601900050044301900050044802000180045302000070047102000140 0478020001100492#Pht trin sng to CQ - B nhanh tr kho tay#Marinkovic, Sime on#Markovic, Slavica#Rajninger, Evelina Paneva#Hng Mai#Simeon Marinkovic, Slav ica Markovic ; Minh ho: Evelina Paneva Rajninger ; Hng Mai bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a24tr. : tranh v^b24cm#T sch Th gii ca b#Tn sch ting Anh: Preschool activity : Me in the kindergarten#372.21#GK #375751#^a16000^b4000b#375751#VV16.18675#VV16.18676#PH110T#Vi?t#Dch#Gio dc m u gio#Tp v#Sch mu gio#Tp t mu## 00644000000000301000450000200170000000500180001700500120003500700360004700800180 00830090023001010100005001240110025001290120016001540150044001700820007002140160 00300221013000700224014001600231026000700247026001100254026001100265181000600276 019000500282019000500287020001800292020001800310020001400328#Ci x khng y#Ma tijasevi, Sanja#Hoi Nguyn#Sanja Matijasevi ; Hoi Nguyn dch#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a23tr. : tranh v^b24cm#Em yu khoa hc#Tn sch ting Anh: Bucket without a bottom#372.21#XH#375752#^a16000^b3000b#375752#VV16. 18677#VV16.18678#C103X#Vi?t#Dch#Gio dc mu gio#Tri thc khoa hc#Sch mu gi o## 00606000000000289000450000200160000000500180001600500120003400700360004600800180 00820090023001000100005001230110025001280150033001530820007001860160003001930130 00700196014001600203026000700219026001200226026001200238181000600250019000500256 019000500261020001800266020001800284020001400302#Ci chai k cc#Matijasevi, San ja#Hoi Nguyn#Sanja Matijasevi ; Hoi Nguyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a23tr. : tranh v^b24cm#Tn sch ting Anh: Crazy bottle#372.2 1#XH#375753#^a16000^b3000b#375753#VV165.18679#VV165.18680#C103C#Vi?t#Dch#Gio dc mu gio#Tri thc khoa hc#Sch mu gio## 00693000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200140 00391810006000530010012000590020032000710070026001030050013001290080018001420090 02300160010000500183011003100188021019400219020000800413020000800421013000700429 016000300436#375754#VV16.18681#^a99000^b1000b#Vi?t#306.481909597#B105V#Phan Huy Xu#Bn v vn ho du lch Vit Nam#Phan Huy Xu, V Vn Thnh#V Vn Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a335tr. : hnh v, bng^b24cm#Tng qua n v vn ho du lch. Phn tch thc trng v xut mt s gii php cho vn h o du lch Vit Nam cng nh nng cao nng lc cnh tranh v hiu qu ca ngnh du lch Vit Nam hin nay#Vn ho#Du lch#375754#XH## 00952000000000325000450000100160000000200180001600300530003400500100008700500090 00970070048001060080018001540090059001720100005002310110022002360150036002580820 00600294016000300300013000700303014001600310026000700326026001100333026001100344 18100060035501900050036101900050036602000200037102000100039102000200040102102050 0421#Johnson, Arlene#Bn thnh cng#B quyt t c nhng g bn mun... Ng ay by gi!#Bch Thu#Bo Trm#Arlene Johnson ; Bin dch: Bch Thu, Bo Trm#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016 #^a124tr. : bng^b21cm#Tn sch ting Anh: Success mapping#158.1#XH#375755#^a400 00^b1000b#375755#VV16.18682#VV16.18683#B105#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Hng dn cch tp trung nng lng vo nhng iu qua n trng nht, nm ly nhng c hi lin quan n mc tiu ca mnh, vn dng th mnh bn thn, bin chng ngi thnh bc m tin n thnh cng...## 00605000000000277000450000100130000000200160001300500110002900700300004000800180 00700090059000880100005001470110026001520150038001780820007002160160003002230130 00700226014001600233026000700249026001100256026001100267181000700278019000500285 019000800290020001700298020001200315#Stovall, Jim#Qu tng v gi#Hoa Phng#Jim Stovall ; Hoa Phng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty V n ho Sng to Tr Vit#2016#^a181tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: The u ltimate gift#813.54#VH#375756#^a48000^b1000b#375756#VV16.18684#VV16.18685#QU100 T#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00990000000000337000450000100130000000200240001300300360003700500170007300500130 00900070041001030080018001440090059001620100005002210110015002260150118002410220 00400359082000400363016000300367013000700370014001600377026001100393026001100404 02600070041518100060042201900050042801900050043302000200043802000100045802000200 0468021016400488#Niven, David#B quyt ca thnh cng#B quyt ca nhng ngi t hnh cng#Nguyn Vn Phc#Niven, David#David Niven ; Nguyn Vn Phc bin dch #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#20 16#^a158tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The 100 simple secrets of successful peopl e : What scientists have learned and how you can use it#T.1#158#XH#375757#^a4000 0^b2000b#VV16.18686#VV16.18687#375757#B300Q#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Chia s nhng tri nghim qu bu, chn l su sc v l i khuyn hu ch, thc t mang li ci nhn mi m, th v v nhng b quyt n gin to nn s thnh cng## 00732000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510010017000570020040000740070017001140080018001310090 02300149010000500172011001400177013000700191016000300198021024200201020000900443 020000900452020000500461#375758#VV16.18688#VV16.18689#^b2000b#Vi?t#294.3423#S550 K#Thch Tnh Khng#S kin quan trng nht trong i ngi#Thch Tnh Khng#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a41tr.^b21cm#375758#XH#Trnh by nhn g kin thc c bn v ci cht, mi lin h gia thn thc v th xc ca con ng i trc pht lm chung cng nh nhng iu cn thit trong qu trnh mai tng nhm gip cho linh hn ca ngi cht c vng sanh v ni cc lc#o Pht#Tri t l#Cht## 00709000000000313000450000100150000000200220001500500120003700500090004900500100 00580070042000680080018001100090059001280100005001870110015001920150069002070820 00700276016000300283013000700286014001600293026001100309026001100320026000700331 181000600338019000500344019001100349020001700360020000600377020001200383#Ahern, Cecelia#Sc mnh ca tnh yu#Thin Phc#Ngc Lan#Thanh Hoa#Cecelia Ahern ; Bi n dch: Thin Phc...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a364tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: PS, I love you : Eve ryone needs a guardian angel#823.92#VH#375759#^a88000^b1000b#VV16.18690#VV16.18 691#375759#S552M#Vi?t#Dch Ailen#Vn hc hin i#Ailen#Tiu thuyt## 00989000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010015000620020038000770290042001150070080001570050 02000237005001500257005001700272008001800289009005900307010000500366011001500371 01200180038601300070040401600030041101900050041402101230041902000140054202000200 0556020001000576020002000586004002100606#375760#VV16.18692#VV16.18693#^a46000^b 1000b#Vi?t#158.1#D107C#Canfield, Jack#Dnh cho nhng ngi vt ln s phn#Chic ken soup to inspire the body and soul#Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; Bin d ch: Vi Tho Nguyn, Hunh Cng Khanh#Hansen, Mark Victor#Vi Tho Nguyn#Hunh C ng Khanh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a191tr.^b21cm#Ht ging tm hn#375760#XH#Dch#Gm nhiu cu chuyn , bi hc kinh nghim gip con ngi vt ln s phn nhm t c c m, thn h cng trong cuc sng#Sch song ng#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thn h cng#Ti bn c chnh sa## 00811000000000301000450000100070000000200170000700500140002400500150003800500170 00530070074000700080018001440090059001620100005002210110015002260820008002410160 00300249013000700252014001600259026001100275026001100286026000700297181000700304 019000500311019001600316020001900332020000900351021014900360#Yu Dan#Trang T tm c#L Tin Thnh#Dng Ngc Hn#Nguyn nh Phc#Yu Dan ; Bin dch: L Tin T hnh, Dng Ngc Hn ; Nguyn nh Phc h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a224tr.^b21cm#181.114#XH#375761# ^a72000^b1500b#VV16.18694#VV16.18695#375761#TR106T#Vi?t#Dch Trung Quc#T tn g trit hc#Trang T#Tm hiu v Trang T v phn tch, bnh lun nhng t tng , trit l ca Trang T nh: Danh, li, nho, o, nhn thc chnh mnh, vn s inh t...## 01145000000000301000450000100170000000200140001700300520003100500180008300700410 01010080018001420090023001600100005001830110030001880150106002180820008003240160 00300332013000700335014001800342026001100360026001100371026000700382181000600389 019000500395019000500400020001900405020002000424021039900444#Brunson, Russell#B mt Dotcom#Bn ngm gip cng ty ca bn tng trng online#Cn Bo Triu Ph #Russell Brunson ; Cn Bo Triu Ph dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh#2016#^a253tr. : nh, hnh v^b22cm#Tn sch ting Anh: Dotcom secrets : The underground playbook for growing for growing your company online#658.872#KT#3757 62#^a168000^b10000b#VV16.18696#VV16.18697#375762#B300M#Vi?t#Dch#Thng mi i n t#Tip th trc tuyn#a ra nhng chin lc gip cc ch doanh nghip va v nh xy dng h thng kinh doanh online hiu qu v to ra doanh thu t ph c ho doanh nghip: Cch thc xc nh khch hng mc tiu v thit k chui sn ph m, cch thc xy dng thng ip mt cch li cun v mnh m; cc yu t cu t hnh mt h thng Phu Marketing online; cch thc xy dng chui email chm sc v bn hng t ng...## 01021000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820014000501810007000640010020000710020051000910070020001420080018001620090 02300180010000500203011001500208021047100223020001000694020002300704013000700727 016000300734020001800737#375763#VV16.18698#VV16.18699#^a65000^b1000b#Vi?t#347.5 97002632#NH556#Nguyn Ngc Anh o#Nhng im mi ca B lut t tng dn s n m 2015#Nguyn Ngc Anh o#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a299tr .^b21cm#Trnh by nhng quy nh chung v quy nh c th ca B lut t tng d n s nm 2015 v: Th tc gii quyt v n ti to n cp s thm, phc thm; gi i quyt v n dn s theo th tc rt gn; th tc xt li bn n, quyt nh c hiu lc php lut; th tc gii quyt vic dn s; th tc cng nhn v ch o thi hnh ti Vit Nam hoc khng cng nhn bn n, quyt nh dn s ca to n nc ngoi; cng nhn v cho thi hnh phn quyt ca trng ti nc ngoi...#P hp lut#B lut t tng dn s#375763#XH#Vn bn php lut## 00720000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200130 00391810006000520010011000580020029000690070016000980040018001140080012001320090 01700144010000500161011002500166021022100191020000800412020000700420020001700427 013000700444016000300451#375764#VV16.18700#^a58000^b1015b#Vi?t#959.70220922#V56 1T#L Xun K#Vng triu tin L - hu L#L Xun K b.s.#Ti bn ln th 4#^aT hanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a191tr., 4tr. nh^b21cm#Trnh by khi qut v v ai tr, v th v nhng ng gp ca vng triu tin L - hu L trong lch s nc ta. Gii thiu tiu s cuc i v s nghip ca cc v vua, hong hu, phi tn, hong t, cng cha, ph m...#Lch s#Nh L#Nhn vt lch s#375764#XH## 00804000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820012000491810006000610010022000670020090000890070022001790080005002010090 02000206010000500226011001500231021024300246013000700489016000300496020002100499 020000700520020001100527#VV16.18701#VV16.18702#375765#^a50000^b300b#Vi?t#303.44 09597#T550T#Nguyn Th Thu Thanh#T tng H Ch Minh v pht huy ng lc tinh thn i vi s pht trin x hi Vit Nam#Nguyn Th Thu Thanh#^aH.#^aL lun Chnh tr#2016#^a203tr.^b21cm#Nghin cu t tng H Ch Minh v vai tr ca ng lc tinh thn trong qu trnh pht trin x hi, ng thi nu ra nhng phn g thc v gii php nhm pht huy ng lc tinh thn trong qu trnh xy dng ch ngha x hi nc ta hin nay#375765#XH#T tng H Ch Minh#X hi#Pht tri n## 00753000000000265000450000200520000000800050005200900200005701000050007701100260 00820150050001080820012001580160003001700130007001730140007001800260007001870260 01100194026001100205181000600216019000500222020001600227020000800243020004000251 020001000291021018600301#V T chc - Cn b 60 nm phn u v trng thnh#^aH .#^aL lun Chnh tr#2016#^a112tr., 12tr. nh^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Quc gia H Ch Minh#320.0711597#XH#375766#^b200b#375766#VV16.18703#VV16.18704 #V500T#Vi?t#Cng tc cm b#Lch s#Hc vin Chnh tr Quc gia H Ch Minh#1956 -2016#Gii thiu hnh trnh xy dng v pht trin ca V T chc Cn b - Hc v in Chnh tr Quc gia H Ch Minh qua cc thi k. Nhng thnh tch ni bt ca V T chc - Cn b 60 nm qua## 01002000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810008000590020042000670070074001090050011001830050014001940050 02100208005001100229008001000240009001800250010000500268011002600273021033700299 020001000636020001000646020001100656020001100667013000700678016000300685#VV16.18 705#VV16.18706#375767#^a65000^b300b#Vi?t#338.10711#GI-108T#Gio trnh quy hoch pht trin nng thn#B.s.: L Tn Li (ch.b.), Phm Thanh V, Nguyn Th Song B nh, L Hng Ni#L Tn Li#Phm Thanh V#Nguyn Th Song Bnh#L Hng Ni#^aCn T h#^ai hc Cn Th#2016#^a159tr. : minh ho^b24cm#Trnh by khi nim v nh ngha v nng thn, vn ngho i v km pht trin vng nng thn. Quy hoch pht trin nng thn. Nghin cu kinh t x hi trong pht trin nng thn. Kh o st iu tra trong quy hoch pht trin nng thn. Xy dng v qun l d n p ht trin nng thn. Xy dng nng thn mi trong iu kin Vit Nam#Nng thn#Q ui hoch#Pht trin#Gio trnh#375767#GT## 00777000000000217000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200080 00311810007000390020025000460080005000710090021000760100005000970110020001020150 02400122021039200146020001100538013000700549016000300556#VV16.18707#375768#^b150 0b#Vi?t#327.597#NG404G#Ngoi giao Vit Nam 2015#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^ a80tr. : nh^b26cm#TTS ghi: B Ngoi giao#Gii thiu tnh hnh th gii v khu vc nm 2014, chnh sch i ngoi ca ng v nh nc Vit Nam; hot ng ngo i giao song phng; ngoi giao a phng v hp tc quc t v bo m quyn con ngi; ngoi giao phc v s nghip pht trin t nc; cng tc i ngoi n g, i ngoi quc hi v ngoi giao nhn dn; nhng nt ln trong ng li i ngoi ca i hi ng ln th XII#Ngoi giao#375768#XH## 01260000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810008000620020024000700030094000940070060001880050018002480050 01400266005001500280005001500295005001700310008001800327009002300345010000500368 01100260037301500980039902000130049702000110051001300070052101600030052802104030 0531#375769#VV16.18708#VV16.18709#^a130000^b500b#Vi?t#796.8150711#GI-108T#Gio trnh v c truyn#Dnh cho sinh vin chuyn ngnh hun luyn th thao trong cc trng i hc th dc th thao#Nguyn Thnh Ngc (ch.b.), Phm nh Qu, Hoa N gc Thng...#Nguyn Thnh Ngc#Phm nh Qu#Hoa Ngc Thng#Trn Bu Duyn#Nguy n Phi Phng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a366tr. : minh ho^b2 4cm#u ba sch ghi: B Vn ho Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc Th thao Tp. H Ch Minh#V c truyn#Gio trnh#375769#GT#Trnh by qu trnh hnh thnh v pht trin v c truyn Vit Nam. H thng k thut c bn v quyn th ut v c truyn. H thng k thut thi u i khng v c truyn. Hun luyn k - chin thut, th lc, tm l - ch trong mn v c truyn. Cc nguyn tc hun luyn. Lp chng trnh, k hoch, gio n hun lun trong v c truyn. Ph ng php tuyn chn v o to vn ng vin v c truyn## 01046000000000337000450000200190000000500190001900500190003800500150005700500150 00720050012000870070072000990080018001710090023001890100005002120110026002170150 09800243022000400341082001100345016000300356013000700359014001700366026000700383 02600110039002600110040118100080041201900050042002000080042502000090043302000110 0442021025500453#Gio trnh bi li#Nguyn Th M Linh#Trn Th Minh Thoa#Ng Tu n Thng#Mai Ton Thnh#V Vn Dng#B.s.: Nguyn Th M Linh, Trn Th Minh Thoa (ch.b.), Ng Tun Thng...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a254t r. : minh ho^b24cm#u ba sch ghi: B Vn ho Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc Th thao Tp. H Ch Minh#T.1#797.210711#GT#375770#^a100000^b1000b# 375770#VV16.18711#VV16.18710#GI-108T#Vi?t#Bi li#Th thao#Gio trnh#Gii thiu kin thc c bn v mn bi li th thao. Nguyn l k thut v k thut bi th thao. T chc thi u v phng php trng ti bi li, bi thc dng v phn g php cu ui, trang thit b v qun l h bi, t chc qun l hot ng bi li## 00711000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580010014000640020022000780070014001000080018001140090 03500132010000500167011003100172021024000203020001600443013000700459016000300466 #375771#VV16.18712#VV16.18713#^a80000^b300b#Vi?t#539.7232#C460S#Nguyn An Sn#C s vt l ht nhn#Nguyn An Sn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H C h Minh#2016#^a222tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by cc tnh cht c bn ca h t nhn nguyn t; mu cu trc ht nhn; phn ng ht nhn; phn r phng x; n gun bc x; tng tc ca bc x vi vt cht; tng tc bc x Gamma trong det ector v mt s h ph k Gamma thng dng#Vt l ht nhn#375771#TN## 00817000000000289000450000100170000000200230001700500170004000700170005700800180 00740090035000920100005001270110015001320150061001470220004002080820008002120160 00300220013000700223014001600230026000700246026001100253026001100264181000800275 019000500283020001200288020001100300021021600311#Nguyn Ngc in#Gio trnh lu t dn s#Nguyn Ngc in#Nguyn Ngc in#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a326tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc M Thnh ph H Ch Minh. Khoa Lut#T.1#349.597#GT#375772#^a76000^b1000b#375772#VV16.18715#VV16.18 714#GI-108T#Vi?t#Lut dn s#Gio trnh#Trnh by khi nim v cc nguyn tc ch ung ca php lut dn s. Lch s hnh thnh v pht trin ca php lut dn s Vit Nam. Ch th quan h php lut dn s, giao dch, i din, thi hn v th i hiu, ti sn## 01035000000000325000450000200290000000500120002900500160004100500230005700500210 00800050021001010070070001220080018001920090035002100100005002450110026002500150 10600276082000900382016000300391013000700394014001500401026000700416026001100423 02600110043418100080044501900050045302000110045802000080046902000100047702102220 0487#Gio trnh nguyn l k ton#La Xun o#Nguyn Ch Hiu#Nguyn Th Phng Loan#Trn Thanh Thu Ngc#Phm Th Huyn Quyn#B.s.: La Xun o (ch.b.), Nguyn Ch Hiu, Nguyn Th Phng Loan...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a271tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Kinh t - Lut. Khoa K ton - Kim ton#657.0711#GT#3 75773#^a84000^b500b#375773#VV16.18716#VV16.18717#GI-108T#Vi?t#Gio trnh#K to n#Nguyn l#Trnh by mt s vn chung v k ton; bo co ti chnh; ti kho n v ghi s kp; tnh gi cc i tng k ton; chng t, s sch k ton v k im k; k ton cc nghip v kinh t ch yu trong doanh nghip sn xut## 01251000000000337000450000200580000000300380005800500170009600500240011300500140 01370050022001510050015001730070074001880080018002620090035002800100005003150110 02600320015009800346082000900444016000300453013000700456014001700463026000700480 02600110048702600110049818100080050901900050051702000170052202000090053902000110 0548021035400559#Gio trnh l lun v thc tin th dc th thao gii tr#Dnh cho sinh vin ngnh qun l TDTT#Chu Th Bch Vn#Nguyn Hong Minh Thun#L Vn B Hai#Nguyn Th Kim Nguyt#Nguyn Nam Hi#B.s.: Chu Th Bch Vn, Nguyn Hon g Minh Thun (ch.b.), L Vn B Hai...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a387tr. : minh ho^b24cm#u ba sch ghi: B Vn ho Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc Th thao Tp. H Ch Minh#796.0711#GT#375774# ^a150000^b1000b#375774#VV16.18718#VV16.18719#GI-108T#Vi?t#Th dc th thao#Gii tr#Gio trnh#Trnh by c s l lun hnh thnh th dc th thao gii tr, nh u cu v c s th dc th thao gii tr; cc mn th dc dng sinh v gii tr gn vi thin nhin, mang tnh dn tc, cc mn TDTT gii tr vn dng tr tu, cc mn th dc gii tr ph din v p hnh th mang tnh ngh thut, cc mn TDTT gii tr thanh lch vi chnh xc cao...## 00591000000000277000450000100130000000200170001300500120003000700310004200800050 00730090052000780100005001300110015001350150047001500820008001970160003002050130 00700208014001700215026001100232026000700243026001100250181000600261019000500267 019001200272020001700284020001200301#Eco, Umberto#Con lc Foucault#V Hng Nga#U mberto Eco ; V Hng Nga dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng N h Nam#2016#^a643tr.^b24cm#Tn sch ting Italia: Il pendolo di Foucault#853.91 4#VH#375775#^a159000^b3000b#VV16.18720#375775#VV16.18721#C430L#Vi?t#Dch Italia #Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00635000000000289000450000100180000000200100001800500120002800500150004000700620 00550080005001170090052001220100005001740110026001790150030002050820006002350160 00300241013000700244014001700251026001100268026001100279026000700290181000600297 019000500303019000900308020001600317020001200333#Bront, Charlotte#Jane Eyre#Tr nh Y Th#Townsen, F. H.#Charlotte Bront ; Trnh Y Th dch ; Minh ho: F. H. To wnsen#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a540tr. : t ranh v^b24cm#Tn sch ting Anh: Jane Eyre#823.8#VH#375776#^a149000^b3000b#VV1 6.18723#VV16.18722#375776#J105E#Vi?t#Dch Anh#Vn hc cn i#Tiu thuyt## 00578000000000277000450000100150000000200120001500500160002700700370004300800050 00800090052000850100005001370110015001420150030001570820008001870160003001950130 00700198014001700205026001100222026001100233026000700244181000600251019000500257 019000900262020001700271020001200288#Mantel, Hilary#Lu i si#Nguyn Ch Hoan# Hilary Mantel ; Nguyn Ch Hoan dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a625tr.^b24cm#Tn sch ting Anh: Wolf hall#823.914#VH#37577 7#^a159000^b2500b#VV16.18725#VV16.18724#375777#L125#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00623000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820006000511810007000570010013000640020021000770030012000980070032001100220 00400142005000900146005001300155005001200168008000500180009003600185010000500221 01100150022602000160024102000120025701300070026901600030027601900050027900500130 0284#375778#VV16.18726#VV16.18727#^a167000^b1000b#Vi?t#843.8#NH556N#Hugo, Victo r#Nhng ngi khn kh#Tiu thuyt#Victor Hugo ; Dch: Hunh L...#T.1#Hunh L# V nh Lin#L Tr Vin#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a827tr.^ b23cm#Vn hc cn i#Tiu thuyt#375778#VH#Dch#Hugo, Victor## 00623000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820006000511810007000570010013000640020021000770030012000980070032001100220 00400142005000900146005001300155005001200168008000500180009003600185010000500221 01100150022602000160024102000120025701600030026901900050027201300070027700500130 0284#375779#VV16.18728#VV16.18729#^a168000^b1000b#Vi?t#843.8#NH556N#Hugo, Victo r#Nhng ngi khn kh#Tiu thuyt#Victor Hugo ; Dch: Hunh L...#T.2#Hunh L# V nh Lin#L Tr Vin#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a835tr.^ b23cm#Vn hc cn i#Tiu thuyt#VH#Dch#375779#Hugo, Victor## 00819000000000313000450000100180000000200160001800300330003400500090006700700330 00760080005001090090011001140100005001250110025001300150032001550820008001870160 00300195013000700198014001700205026001100222026000700233026001100240181000700251 019000500258019000500263020001800268020000700286020001100293021020100304#Michalk o, Michael#Tr chi t duy#S tay th thut t duy sng to#Hi ng#Michael Mic halko ; Hi ng dch#^aH.#^aTh gii#2016#^a575tr. : hnh v^b24cm#Tn sch ti ng Anh: Thinkertoys#650.019#KT#375780#^a189000^b3000b#VV16.18730#375780#VV16.18 731#TR400C#Vi?t#Dch#Kh nng sng to#T duy#Kinh doanh#Hng dn cch ly li s t tin tm v vi bn nng sng to lun tn ti trong mi con ngi, ng thi a ra nhng gii php, k thut sng to m chng ta c th p dng gip thay i cuc i## 00490000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480010007000540020021000610030023000820070024001050050010001290080 00500139009001000144010000500154011001500159020001700174020001800191016000300209 019000500212013000700217#375781#VV16.18732#^a205000^b3000b#Vi?t#895.136#T120N#L i M#Tm nguyn cui cng#Tiu thuyt trinh thm#Li M ; V Th H dch#V Th H#^aH.#^aVn hc#2016#^a707tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn trinh thm#VH#Dc h#375781## 00894000000000337000450000100130000000200170001300300400003000500080007000500060 00780070035000840040029001190080005001480090010001530100005001630110021001680150 05100189082001300240016000300253013000700256014000700263026001100270026001100281 02600070029218100060029901900050030501900170031002000100032702000140033702000170 0351021018800368#Mina, Gianni#Gp g vi Fidel#Cuc phng vn do Gianni Mina th c hin#Lu Hi# S#Gianni Mina ; Dch: Lu Hi, S#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aVn hc#2016#^a479tr. : nh^b21cm#Tn sch ting Ty Ban Nha: Un enc uentro con Fidel#972.91064092#XH#375782#^b500b#VV16.18733#VV16.18734#375782#G117 G#Vi?t#Dch Ty Ban Nha#Phng vn#Castro, Fidel#Nhn vt lch s#Gii thiu ton vn cuc phng vn Tng t lnh Fidel Castro, dnh cho nh bo ngi Italia Gia nni Mina v vn nhn quyn, chnh sch i ngoi, i ni, kinh t, vn ho, tn gio...## 00637000000000289000450000100140000000200180001400500120003200700320004400800050 00760090052000810100005001330110026001380120035001640150037001990820006002360160 00300242013000700245014001700252026001100269026000700280026001100287181000700298 019000500305019000800310020001700318020001200335#Riggs, Ransom#Th vin linh hn #L nh Chi#Ransom Riggs ; L nh Chi dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a594tr. : tranh v^b21cm#Tri tr c bit ca c Pe regrine#Tn sch ting Anh: Library of souls#813.6#VH#375783#^a134000^b3000b#VV 16.18735#375783#VV16.18736#TH550V#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00590000000000289000450000100150000000200220001500300120003700500160004900700380 00650080005001030090036001080100005001440110015001490120016001640820008001800160 00300188013000700191014001700198026000700215026001100222026001100233181000600244 019000500250019001600255020001700271020001200288#Ph Ng T Tn#ng nhc em nh li!#Tiu thuyt#Vng Thanh Tm#Ph Ng T Tn ; Vng Thanh Tm dch#^aH.#^aV n hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a539tr.^b21cm#T sch Vn hc#895.136#VH# 375785#^a126000^b2000b#375785#VV16.18739#VV16.18740#556N#Vi?t#Dch Trung Quc# Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00576000000000289000450000100160000000200150001600300120003100500140004300700370 00570080005000940090010000990100005001090110015001140150039001290820008001680160 00300176013000700179014001600186026000700202026001100209026001100220181000700231 019000500238019001400243020001700257020001200274#Higashino Keigo#Thnh gi rng# Tiu thuyt#Nguyn Hi H#Higashino Keigo ; Nguyn Hi H dch#^aH.#^aVn hc#20 16#^a381tr.^b21cm#Tn sch ting Nht: Utsuro na jyujika#895.636#VH#375786#^a980 00^b2000b#375786#VV16.18741#VV16.18742#TH107G#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00457000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820010000511810006000610010017000670020016000840030012001000070017001120080 00500129009001000134010000500144011001500149020001700164020001200181013000700193 016000300200#VV16.18743#VV16.18744#375787#^a125000^b1000b#Vi?t#895.92234#R556X# Nguyn Thanh Ci#Rng xanh #Tiu thuyt#Nguyn Thanh Ci#^aH.#^aVn hc#201 6#^a488tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#375787#VH## 00820000000000301000450000100220000000200380002200300300006000500100009000700380 01000080005001380090053001430100005001960110015002010150058002160820004002740160 00300278013000700281014001700288026000700305026001100312026001100323181000600334 019000500340019000900345020001000354020001900364021013500383#Precht, Richard Dav id#Ti l ai - V nu vy th bao nhiu?#Mt chuyn du hnh trit lun#Trn Vinh #Richard David Precht ; Trn Vinh dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truy n thng Nh Nam#2016#^a503tr.^b21cm#Tn sch ting c: Wer bin ich - und wenn ja, wie viele?#190#XH#375788#^a115000^b1500b#375788#VV16.18745#VV16.18746#T452L #Vi?t#Dch c#Trit hc#Trit hc hin i#Nghin cu bn cht s tn ti ca c on ngi, ngha ca cuc sng, ti sao con ngi nn hon thin mnh... bng q uan im trit hc## 00738000000000277000450000100100000000200560001000700220006600800050008800900100 00930100005001030110015001080820011001230160003001340130007001370140016001440260 00700160026001100167026001100178181000700189019000500196020001000201020000800211 020000700219020000700226021022700233#Phong Anh#Thnh ng, tc ng, ca dao, dn c a Vit Nam theo ch #Tuyn chn: Phong Anh#^aH.#^aVn hc#2016#^a303tr.^b21cm# 398.809597#XH#375789#^a43800^b2000b#375789#VV16.18747#VV16.18748#TH107N#Vi?t#Th nh ng#Tc ng#Ca dao#Dn ca#Gii thiu cc thnh ng, tc ng, ca dao, dn ca Vit Nam theo cc ch nh: Kinh nghim ng x, kinh nghim thi tit v lao ng sn xut, tnh cm gia nh v tnh yu i la, con ngi v cnh p qu h ng t nc...## 00493000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010008000680020032000760070013001080040041001210080 00500162009001000167010000500177011001500182020001700197020001500214013000700229 016000300236#375790#VV16.18749#VV16.18750#^a31500^b2000b#Vi?t#398.209597#TR527C #Tr Tu#Truyn c tch Vit Nam c sc#Tr Tu b.s.#Ti bn ln th 1, c chn h, sa b sung#^aH.#^aVn hc#2016#^a210tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Truyn c tc h#375790#VH## 00766000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010021000650020026000860070026001120080005001380090 01000143010000500153011001500158021025000173020001700423020001000440020001000450 016000300460020001800463013000700481#375791#VV16.18751#VV16.18752#^a43000^b2000 b#Vi?t#173.0922#K250C#Nguyn Phng Bo An#K chuyn gng hiu tho#Nguyn Ph ng Bo An b.s.#^aH.#^aVn hc#2016#^a267tr.^b21cm#Gm mt s cu chuyn v nhng tm gng hiu tho thi xa Vit Nam v Trung Quc, t cc bc hiu t, nhn g ngi t lm quan cho n nhng ngi dn bnh thng nh: Mai Thc Loan, L Phng Hiu, Trng , Nguyn Tri, Nguyn nh Chiu...#o c gia nh#Hi u tho#Truyn k#XH#C nhn in hnh#375791## 00608000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010021000660020025000870070026001120080005001380090 01000143010000500153011002600158020001800184020001000202013000700212016000300219 020001400222021010600236#375792#VV16.18753#VV16.18754#^a49000^b2000b#Vi?t#179.6 0922#K250C#Nguyn Phng Bo An#K chuyn gng dng cm#Nguyn Phng Bo An b. s.#^aH.#^aVn hc#2016#^a291tr. : tranh v^b21cm#C nhn in hnh#Truyn k#375 792#VH#Lng dng cm#Gii thiu cc tm gng dng cm: Thnh Ging, William Tel l, an K, Quan V, Dng Hng, Mai Hc ...## 00694000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010012000660020025000780070031001030050012001340080 00500146009001000151010000500161011002100166021018300187020000800370020001800378 020001000396013000700406016000300413#375793#VV16.18755#VV16.18756#^a35000^b2000 b#Vi?t#371.30922#K250C#Phng Thu#K chuyn gng hiu hc#B.s.: Phng Thu, H ong Trang#Hong Trang#^aH.#^aVn hc#2016#^a199tr. : nh^b21cm#Gii thiu nhng cu chuyn v tm gng hiu hc nhng danh nhn, nhng con ngi c nhiu cng hin cho nhn loi nh: Khng T, Trng Trng, L Bch, Ph, Nguyn Quan Qu ang...#Hc tp#C nhn in hnh#Truyn k#375793#XH## 00538000000000277000450000100150000000200080001500300120002300500170003500700380 00520080005000900090010000950100005001050110015001100150032001250820007001570160 00300164013000700167014001700174026000700191026001100198026001100209181000600220 019000500226020001700231020001200248#Abbott, Rachel#Say ng#Tiu thuyt#Nguyn X un Hng#Rachel Abbott ; Nguyn Xun Hng dch#^aH.#^aVn hc#2016#^a439tr.^b21c m#Tn sch ting anh: Sleep tight#823.92#VH#375794#^a105000^b2000b#375794#VV16. 18757#VV16.18758#S112N#Vi?t#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00593000000000277000450000100160000000200230001600500090003900700320004800800050 00800090052000850100005001370110015001420150041001570820008001980160003002060130 00700209014001600216026000700232026001100239026001100250181000600261019000500267 019001400272020001700286020001200303#Ichikawa Takuji#Em s n cng cn ma#Mc Min#Ichikawa Takuji ; Mc Min dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a329tr.^b21cm#Tn sch ting Nht: Ima, ai ni yukimasu#895.6 36#VH#375795#^a80000^b3000b#375795#VV16.18759#VV16.18760#E202S#Vi?t#Dch Nht B n#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00451000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010012000680020027000800030008001070070012001150080 00500127009001000132010000500142011001500147020001700162020000800179013000700187 016000300194#375796#VV16.18761#VV16.18762#^a86000^b2500b#Vi?t#895.9228408#C105 #H Huyn M#Can m yu, can m t b#Tn vn#H Huyn M#^aH.#^aVn hc#2016# ^a211tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tn vn#375796#VH## 00566000000000289000450000100190000000200050001900300120002400500070003600700320 00430080005000750090034000800100005001140110015001190150034001340820006001680160 00300174013000700177014001700184026000700201026001100208026001100219181000500230 019000500235019000800240020001600248020001200264#Alcott, Louisa May#Rose#Tiu th uyt#H Yn#Louisa May Alcott ; H Yn dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Vn Vi t#2016#^a442tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Rose in bloom#813.4#VH#375797#^a10500 0^b2000b#375797#VV16.18763#VV16.18764#R434#Vi?t#Dch M#Vn hc cn i#Tiu th uyt## 00551000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820015000501810007000650010005000720020019000770030022000960070017001180050 01100135008000500146009001000151010000500161011002500166012002300191020001700214 020001200231020000800243013000700251016000300258#375798#VV16.18765#VV16.18766#^a 78000^b2000b#Vi?t#895.9223010804#TH107X#Hin#Thanh xun dnh#Tn vn - Truy n ngn#Hin, Trang Phm#Trang Phm#^aH.#^aVn hc#2016#^a230tr. : hnh v^b21cm# T sch Ngi tr Vit#Vn hc hin i#Truyn ngn#Tn vn#375798#VH## 00423000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010007000650020016000720070007000880080005000950090 01000100010000500110011001500115020001700130020000700147013000700154016000300161 019000500164#VV16.18768#VV16.18767#375799#^a75000^b1200b#Vi?t#895.1351#A109C#L Tn#AQ chnh truyn#L Tn#^aH.#^aVn hc#2016#^a371tr.^b21cm#Vn hc hin i# Truyn#375799#VH#Dch## 00511000000000265000450000100170000000200070001700500100002400700340003400800050 00680090032000730100005001050110015001100820008001250160003001330130007001360140 01700143026000700160026001100167026001100178181000600189019000500195019001600200 020001700216020001200233#Cu L Phi Hng#S ph#Mic2huang#Cu L Phi Hng ; Mi c2huang dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty sch Pavico#2016#^a411tr.^b21cm#895.136#VH #375800#^a139000^b2000b#375800#VV16.18769#VV16.18770#S550P#Vi?t#Dch Trung Quc #Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00455000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010017000660020015000830030012000980070017001100080 00500127009001000132010000500142011001500147020001700162020001200179016000300191 013000700194#375801#VV16.18771#VV16.18772#^a64000^b2000b#Vi?t#895.92234#V100K# on Minh Phng#V khi tro bi#Tiu thuyt#on Minh Phng#^aH.#^aVn hc#2016# ^a208tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#375801## 00420000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010015000670020007000820070015000890080005001040090 01000109010000500119011001500124020001700139020001200156016000300168013000700171 #375802#VV16.18773#VV16.18774#^a45000^b1000b#Vi?t#895.922332#L104#V Trng Ph ng#Lm #V Trng Phng#^aH.#^aVn hc#2016#^a215tr.^b21cm#Vn hc hin i#Ti u thuyt#VH#375802## 00564000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010015000640020035000790030026001140070015001400080 00500155009001000160010000500170011002500175012002300200020001700223020000400240 020000800244016000300252020001200255013000700267#VV16.18775#375803#VV16.18776#^a 75000^b2000b#Vi?t#895.922#G428N#Ngc Hoi Nhn#Gi ni bun li v nm i tht xa#Th, tn vn, truyn ngn#Ngc Hoi Nhn#^aH.#^aVn hc#2016#^a233tr. : hnh v^b21cm#T sch Ngi tr Vit#Vn hc hin i#Th#Tn vn#VH#Truyn ngn#3758 03## 00440000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010017000660020016000830030004000990070017001030080 00500120009001000125010000500135011001500140020001700155020000400172016000300176 013000700179#375804#VV16.18777#VV16.18778#^a75000^b1000b#Vi?t#895.92214#L116L#N guyn nh Minh#Lng l i cy#Th#Nguyn nh Minh#^aH.#^aVn hc#2016#^a143tr .^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#375804## 00414000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010010000660020020000760070010000960080005001060090 01000111010000500121011001500126020001700141020000400158016000300162013000700165 #375805#VV16.18779#VV16.18780#^a70000^b300b#Vi?t#895.92214#TH460T#Thanh Qu#Th tuyn Thanh Qu#Thanh Qu#^aH.#^aVn hc#2016#^a244tr.^b21cm#Vn hc hin i#T h#VH#375805## 00435000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010015000660020008000810030004000890070015000930080 00500108009001000113010000500123011001400128020001700142020001200159016000300171 013000700174#375806#VV16.18781#VV16.18782#^a60000^b500b#Vi?t#895.922134#L506B#K hang Sao Sng#Lc bt#Th#Khang Sao Sng#^aH.#^aVn hc#2016#^a95tr.^b20cm#Vn h c hin i#Th lc bt#VH#375806## 00708000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810006000620010016000680020017000840070021001010080005001220090 01000127010000500137011002100142021025600163013000700419016000300426020001700429 020000800446#VV16.18784#VV16.18783#375807#^a56000^b1000b#Vi?t#390.0959729#D114D #Phm Quc Duyt#Dm di Quan Ln#Phm Quc Duyt b.s.#^aH.#^aVn hc#2016#^a221 tr. : nh^b21cm#Gii thiu v v tr a l, t chc hnh chnh, phong tc tp q un, lch s, truyn thng vn ho, vn ho tnh ngng tm linh, l hi, tri th c v ngh, th ca h v trong sinh hot dn gian... ca lng bin Quan Ln thu c huyn Vn n tnh Qung Ninh#375807#XH#Vn ho dn gian#Lch s## 00432000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010017000650020009000820030004000910070017000950080 00500112009001000117010000500127011001500132020001700147020000400164016000300168 013000700171#375808#VV16.18785#VV16.18786#^a68000^b500b#Vi?t#895.92214#V250N#Ng uyn Vn Xuyn#V ngun#Th#Nguyn Vn Xuyn#^aH.#^aVn hc#2016#^a151tr.^b21cm# Vn hc hin i#Th#VH#375808## 00430000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010012000660020017000780030004000950070012000990080 00500111009001000116010000500126011001400131020001700145020000400162013000700166 016000300173#375809#VV16.18787#VV16.18788#^a55000^b500b#Vi?t#895.922134#T460V#N ht Chng#T vng thu y#Th#Nht Chng#^aH.#^aVn hc#2016#^a95tr.^b20cm#V n hc hin i#Th#375809#VH## 00480000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820011000511810006000620010008000680020020000760030012000960070008001080220 00400116008000500120009001000125010000500135011001500140020001700155020001200172 013000700184016000300191005000800194#375810#VV16.18789#VV16.18790#^a150000^b100 0b#Vi?t#895.922334#M111L#Nhn i#Mu la v tnh yu#Tiu thuyt#Nhn i#T.1#^aH .#^aVn hc#2016#^a395tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#375810#VH#Nhn i## 00480000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820011000511810006000620010008000680020020000760030012000960070008001080220 00400116008000500120009001000125010000500135011001500140020001700155020001200172 016000300184013000700187005000800194#VV16.18792#375811#VV16.18791#^a150000^b100 0b#Vi?t#895.922334#M111L#Nhn i#Mu la v tnh yu#Tiu thuyt#Nhn i#T.2#^aH .#^aVn hc#2016#^a391tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#375811#Nhn i## 00503000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470010014000530020025000670070037000920050016001290080005001450090 03600150010000500186011001500191020001600206020001200222013000700234016000300241 019000500244#375812#VV16.18793#^a49000^b2000b#Vi?t#895.633#N114N#Ihara Saikaku# Nm ngi n b si tnh#Ihara Saikaku ; Phm Th Nguyt dch#Phm Th Nguyt#^a H.#^aVn hc ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a127tr.^b21cm#Vn hc cn i#Truy n ngn#375812#VH#Dch## 00443000000000241000450000100130000000200350001300300110004800700130005900800050 00720090010000770100005000870110015000920820010001070160003001170130007001200140 01600127026000700143026001100150181000700161019000500168020001700173020001100190 #Phm Anh Th#Pha sau k c, tn cng thng nm#Truyn di#Phm Anh Th#^aH.#^a Vn hc#2016#^a251tr.^b20cm#895.92234#VH#375813#^a79000^b2000b#375813#VV16.1879 4#PH301S#Vi?t#Vn hc hin i#Truyn di## 00582000000000277000450000100130000000200120001300500140002500700330003900800050 00720090054000770100005001310110026001360150032001620820006001940160003002000130 00700203014001600210026000700226026001100233026001100244181000700255019000500262 019000900267020001600276020001200292#Austen, Jane#Thuyt phc#Dip Minh Tm#Jane Austen ; Dip Minh Tm dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Li n Vit#2016#^a367tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Php: Persuasion#823.7#VH# 375814#^a96000^b2000b#375814#VV16.18795#VV16.18796#TH528P#Vi?t#Dch Anh#Vn hc cn i#Tiu thuyt## 00612000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010026000680020034000940070024001280050015001520050 01300167005000900180008000500189009003100194010000500225011001500230020001700245 020001800262020001500280013000700295016000300302019000500305#375815#VV16.18797#V V16.18798#^a50000^b1000b#Vi?t#398.209489#NH556T#Andersen, Hans Christitan#Nhng truyn c Andersen hay nht#Dch: Nguyn Vn Hi...#Nguyn Vn Hi#V Minh Ton #Linh Tm#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Panda#2016#^a249tr.^b21cm#Vn hc dn gi an#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#375815#VH#Dch## 00536000000000277000450000100170000000200140001700300120003100500130004300700360 00560080005000920090036000970100005001330110015001380820006001530160003001590130 00700162014001600169026000700185026001100192026001100203181000600214019000500220 019000500225020001600230020001200246#Dumas, Alexandre#Hoa tulip en#Tiu thuyt# Mai Th Sang#Alexandre Dumas ; Mai Th Sang dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a283tr.^b21cm#843.7#VH#375816#^a50000^b1000b#375816#VV16.18799# VV16.18800#H401T#Vi?t#Dch#Vn hc cn i#Tiu thuyt## 00583000000000277000450000100180000000200170001800500060003500700300004100800050 00710090052000760100005001280110015001330150047001480820006001950160003002010130 00700204014001600211026001100227026001100238026000700249181000700256019000500263 019000800268020001700276020001200293#Tropper, Jonathan#Trc lc anh i#L.T.K#Jo nathan Tropper ; L.T.K dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a351tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: One last thing before i go#813.6#VH #375817#^a92000^b2500b#VV16.18801#VV16.18802#375817#TR557L#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00561000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820006000511810007000570010014000640020012000780070052000900050011001420050 00900153008000500162009005200167010000500219011001500224020001700239020001200256 013000700268016000300275019000500278#375819#VV16.18805#VV16.18806#^a59000^b1000 0b#Vi?t#869.3#NH100G#Coelho, Paulo#Nh gi kim#Paulo Coelho ; L Chu Cu dch ; Minh ho: Thanh V#L Chu Cu#Thanh V#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truy n thng Nh Nam#2016#^a225tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#375819#VH#Dch# # 00640000000000289000450000100140000000200290001400500140004300700340005700800050 00910090035000960100005001310110026001360120016001620150063001780820004002410160 00300245013000700248014001600255026000700271026001100278026001100289181000600300 019000500306019000900311020001800320020001200338#Salten, Felix#Bambi - Cu chuy n rng xanh#Ngu Hu Tm#Felix Salten ; Ngu Hu Tm dch#^aH.#^aVn hc ; Cn g ty Vn ho ng A#2016#^a225tr. : tranh v^b21cm#Vn hc c in#Tn sch tin g c: Bambi. Eine lebensgeschichte aus dem walde#833#VH#375820#^a68000^b1500b# 375820#VV16.18807#VV16.18808#B104C#Vi?t#Dch c#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt## 00573000000000277000450000100140000000200140001400500180002800700380004600800050 00840090038000890100005001270110015001320150037001470820007001840160003001910130 00700194014001700201026000700218026001100225026001100236181000600247019000500253 019000800258020001700266020001200283#Queen, Ellery#Tn bi kch X#Nguyn ng Thu n#Ellery Queen ; Nguyn ng Thun dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Huy Ho ng#2016#^a429tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The tragedy of X#813.52#VH#375821#^a 112000^b2000b#375821#VV16.18809#VV16.18810#T121B#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i# Tiu thuyt## 00562000000000277000450000100140000000200140001400500130002800700330004100800050 00740090038000790100005001170110015001220150037001370820007001740160003001810130 00700184014001600191026000700207026001100214026001100225181000600236019000500242 019000800247020001700255020001200272#Queen, Ellery#Tn bi kch Y#Ng Anh Tun#El lery Queen ; Ng Anh Tun dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^ a365tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The tragedy of Y#813.52#VH#375822#^a96000^b20 00b#375822#VV16.18811#VV16.18812#T121B#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt ## 00576000000000289000450000100140000000200120001400500080002600700280003400800050 00620090010000670100005000770110015000820120042000970150037001390820006001760160 00300182013000700185014001700192026000700209026001100216026001100227181000600238 019000500244019000800249020001700257020001200274#Kagawa, Julie#Hip s st#Cm C hi#Julie Kagawa ; Cm Chi dch#^aH.#^aVn hc#2016#^a439tr.^b21cm#T sch Vn h c M. Th gii ca tin st#Tn sch ting Anh: The iron knight#813.6#VH#375823 #^a119000^b3000b#375823#VV16.18813#VV16.18814#H307S#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00588000000000277000450000100160000000200180001600500120003400700340004600800050 00800090052000850100005001370110015001420150043001570820007002000160003002070130 00700210014001600217026000700233026001100240026001100251181000600262019000500268 019000800273020001700281020001200298#Salinger, J. D.#Bt tr ng xanh#Phng Kh nh#J. D. Salinger ; Phng Khnh dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a326tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The catcher in the rye#813 .54#VH#375824#^a69000^b2000b#375824#VV16.18815#VV16.18816#B118T#Vi?t#Dch M#V n hc hin i#Tiu thuyt## 00638000000000301000450000100200000000200150002000500060003500500150004100700580 00560040008001140080005001220090035001270100005001620110026001670150036001930820 00700229016000300236013000700239014001600246026001100262026001100273026000700284 181000600291019000500297019000500302020001700307020001200324#Jimnez, Juan Ramn #Con la v ti#Bu #Lobo, Baltasar#Juan Ramn Jimnez ; Bu dch ; Minh ho: Baltasar Lobo#Ti bn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a152tr. : t ranh v^b24cm#Tn sch ting Php: Platero et moi#863.62#VH#375825#^a60000^b150 0b#VV16.18818#VV16.18817#375825#C430L#Vi?t#Dch#Vn hc hin i#Truyn ngn## 00827000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010014000620020032000760070041001080050020001490080 00500169009001000174010000500184011001500189012002800204021027600232020001800508 020001300526013000700539016000300546#375826#VV16.18819#VV16.18820#^a68000^b1000 b#Vi?t#649.6#D112C# Hng Thanh#Dy con nn ngi trc tui 13#B.s.: Hng T hanh, Nguyn Th Vi Khanh#Nguyn Th Vi Khanh#^aH.#^aVn hc#2016#^a171tr.^b24cm #Tri thc vng cho cuc sng#Gii thiu cc phng php dy con tr thnh ngi hon thin bao gm: Bi dng phm cht t tin, kh nng tp trung ch , tnh t lp, tnh tn trng k lut, tinh thn trch nhim, phm cht hiu hc, kh n ng sng to... cng vi cc bi trc nghim v tnh cch ca tr#Gio dc gia nh#Nui dy tr#375826#KT## 00652000000000325000450000100150000000200120001500300120002700500160003900500150 00550070038000700080005001080090036001130100005001490110015001540120016001690220 00400185022001600189082000800205016000300213013000700216014001700223026000700240 02600110024702600110025818100070026901900050027601900160028102000170029702000120 0314#Vng Vn Kit#Thy bt ma#Tiu thuyt#Nguyn c Vnh#Vng Vn Kit#Vng Vn Kit ; Nguyn c Vnh dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^ a439tr.^b23cm#T sch Vn hc#T.1#Yu qu gim#895.136#VH#375827#^a119000^b2 000b#375827#VV16.18821#VV16.18822#TH126B#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#T iu thuyt## 00655000000000325000450000100150000000200120001500300120002700500160003900500150 00550070038000700080005001080090036001130100005001490110015001540120016001690220 01900185022000400204082000800208016000300216013000700219014001700226026001100243 02600110025402600070026518100070027201900050027901900160028402000170030002000120 0317#Vng Vn Kit#Thy bt ma#Tiu thuyt#Nguyn c Vnh#Vng Vn Kit#Vng Vn Kit ; Nguyn c Vnh dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^ a446tr.^b23cm#T sch Vn hc#Qu thnh yu thp#T.2#895.136#VH#375828#^a119000 ^b2000b#VV16.18824#VV16.18823#375828#TH126B#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00576000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010011000620020025000730070016000980080005001140090 01000119010000500129011001500134021010900149020001400258020001000272016000300282 020001800285013000700303#375829#VV16.18825#VV16.18826#^a51000^b1000b#Vi?t#179.6 #S106N#Phng Huy#Sng ngi gng dng cm#Phng Huy b.s.#^aH.#^aVn hc#2016#^ a201tr.^b21cm#Gii thiu cc tm gng dng cm lun vt qua gian kh, th thc h phn u v mt cuc sng tt p hn#Lng dng cm#Truyn k#TN#C nhn i n hnh#375829## 00965000000000337000450000200530000000300070005300500190006000500110007900500130 00900050010001030050012001130070048001250080005001730090010001780100005001880110 01500193082001300208016000300221013000700224014001600231026001100247026001100258 02600070026918100060027601900050028202000090028702000100029602000440030602000090 0350021026800359#Mai Kiu Lin - Trn con ng khng ch c hoa hng#Bt k#Tr ng Nguyn Vit#Phm Tuyn#Bi Qu Ton#Tuyt Lan#Triu Phong#Trng Nguyn Vit , Phm Tuyn, Bi Qu Ton...#^aH.#^aVn hc#2016#^a223tr.^b21cm#338.76371092#XH #375830#^a76000^b1000b#VV16.18828#VV16.18827#375830#M103K#Vi?t#Cuc i#S nghi p#Mai Kiu Lin, Doanh nhn, 1953- , Vit Nam#Bi vit#Tp hp nhng bi vit t rn bo ch trong nc v ngoi nc v cuc i v s nghip n doanh nhn tiu biu ca ngnh sa Vit Nam, ng thi l ngi duy nht hai ln c tp ch F orbes Asia bnh chn, vinh danh l mt trong 50 n doanh nhn quyn lc nht Ch u ## 00620000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010011000620020026000730070016000990080005001150090 01000120010000500130011001500135021015600150020001000306020001800316020001000334 013000700344016000300351#VV16.18830#375831#VV16.18829#^a53000^b1000b#Vi?t#179.9 #S106N#Phng Huy#Sng ngi gng hiu tho#Phng Huy b.s.#^aH.#^aVn hc#2016# ^a210tr.^b21cm#Gii thiu cc tm gng hiu tho ca nhng ngi con t Vit; lng hiu tho trong cc truyn k dn gian v 24 gng hiu tho ca ngi Trun g Quc xa#Hiu tho#C nhn in hnh#Truyn k#375831#TN## 00595000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010011000660020025000770070016001020080005001180090 01000123010000500133011001500138021010900153020000800262020000900270020001000279 016000300289020001800292013000700310#375832#VV16.18831#VV16.18832#^a50000^b1000 b#Vi?t#371.30922#S106N#Phng Huy#Sng ngi gng hiu hc#Phng Huy b.s.#^aH.# ^aVn hc#2016#^a199tr.^b21cm#Gii thiu cc tm gng hiu hc lun vt qua gi an kh, th thch phn u v mt cuc sng tt p hn#Hc tp#Hiu hc#Truy n k#XH#C nhn in hnh#375832## 00431000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010015000660020011000810030004000920070015000960080 00500111009001000116010000500126011001500131020001700146020000400163013000700167 016000300174#375833#VV16.18833#VV16.18834#^a86000^b2000b#Vi?t#895.92214#T452&#T rn nh Nhn#Ti & than#Th#Trn nh Nhn#^aH.#^aVn hc#2016#^a175tr.^b21cm#V n hc hin i#Th#375833#VH## 00505000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010009000660020018000750030021000930070009001140080 00500123009001000128010000500138011001500143012002300158020001700181020001100198 020000800209016000300217013000700220#375834#VV16.18835#VV16.18836#^a68000^b2000 b#Vi?t#895.92234#T515T#Hc Xanh#Tui tr chia i#Tn vn - Truyn va#Hc Xanh# ^aH.#^aVn hc#2016#^a205tr.^b21cm#T sch Ngi tr Vit#Vn hc hin i#Truy n va#Tn vn#VH#375834## 00689000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560010009000620020016000710070031000870050010001180080 00500128009003100133010000500164011002500169012003500194021014600229013000700375 016000300382020001800385020000800403#VV16.18838#VV16.18837#375835#^a69000^b3000 b#Vi?t#649.6#D112C#Phc Lai#Dy con dy cha#Phc Lai ; Minh ho: Minh Khu#Minh Khu#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a247tr. : hnh v^b21cm#T sch C ha m gii con thng minh#Gm nhng cu chuyn i thng c vit bi mt ng b, qua nhng cuc i thoi vi con lm bn vi con, dy con cng nh dy chnh mnh#375835#KT#Gio dc gia nh#Dy con## 00668000000000325000450000100090000000200280000900300290003700500120006600500180 00780050016000960070032001120080005001440090010001490100005001590110015001640150 03100179082000900210016000300219013000700222014001700229026000700246026001100253 02600110026418100060027501900050028101900160028602000170030202000110031902000120 0330#ng Ty#Cuc sng khng c ngn ng#Tuyn tp truyn va v ngn#L Huy Ti u#Nguyn Thanh Din#Nguyn Thu Hin#ng Ty ; Dch: L Huy Tiu...#^aH.#^aVn hc#2016#^a454tr.^b21cm#Tn tht tc gi: in i Lm#895.1352#VH#375836#^a1090 00^b1000b#375836#VV16.18839#VV16.18840#C514S#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Truyn va#Truyn ngn## 00756000000000301000450000100160000000200230001600300300003900500090006900700320 00780080005001100090010001150100005001250110015001300820006001450160003001510130 00700154014001600161026001100177026000700188026001100195181000600206019000500212 019000500217020002000222020001000242020002000252021018200272#Trnh Ch Lng#Tm li ci ti mt#Cu vn cuc i khng vui v#Thu Trn#Trnh Ch Lng ; Thu Trn dch#^aH.#^aVn hc#2016#^a247tr.^b21cm#158.1#XH#375837#^a65000^b2000b#VV 16.18842#375837#VV16.18841#T310L#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quy t thnh cng#Chia s nhng trit l v cng su sc trong cuc sng, gip chng ta hc cch i mt vi nhng iu khng nh mun, t mnh to nn mt cuc s ng vui v, hnh phc v thnh cng## 00578000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020013000400030013000530070013000660050008000790040018000870080005001050090 03600110010000500146011002600151012003300177020001700210020001800227020001500245 020001300260016000300273019000500276013000700281#375838#^a12000^b2000b#Vi?t#398 .2#N106T#Nng tin c#Truyn tranh#Tu Vn dch#Tu Vn#Ti bn ln th 3#^aH.#^ aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a20tr. : tranh mu^b21cm#Truyn c tch th gii hay nht#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tran h#VH#Dch#375838## 00596000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020031000400030013000710070013000840050008000970040018001050080005001230090 03600128010000500164011002600169012003300195020001700228020001800245020001500263 020001300278016000300291019000500294013000700299#375839#^a12000^b2000b#Vi?t#398 .2#N106B#Nng Bch Tuyt v by ch ln#Truyn tranh#Tu Vn dch#Tu Vn#Ti b n ln th 3#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a20tr. : tranh mu^b2 1cm#Truyn c tch th gii hay nht#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#VH#Dch#375839## 00591000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020026000400030013000660070013000790050008000920040018001000080005001180090 03600123010000500159011002600164012003300190020001700223020001800240020001500258 020001300273016000300286019000500289013000700294#375840#^a12000^b2000b#Vi?t#398 .2#P312C#Pinocchio cu b ngi g#Truyn tranh#Tu Vn dch#Tu Vn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a20tr. : tranh mu^b21cm#T ruyn c tch th gii hay nht#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tc h#Truyn tranh#VH#Dch#375840## 00574000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340020022000410030013000630070013000760050008000890040018000970080005001150090 03600120010000500156011002600161012001900187020001700206020001800223020001500241 020001300256016000300269019000500272013000700277#375841#^a12500^b2000b#Vi?t#398 .2#CH500L#Ch lnh ch dng cm#Truyn tranh#Tu Vn dch#Tu Vn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a20tr. : tranh mu^b21cm#Chuy n k hng m#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#VH #Dch#375841## 00566000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020015000400030013000550070013000680050008000810040018000890080005001070090 03600112010000500148011002600153012001900179020001700198020001800215020001500233 020001300248016000300261019000500264013000700269#375842#^a12500^b2000b#Vi?t#398 .2#C450B#C b bn dim#Truyn tranh#Tu Vn dch#Tu Vn#Ti bn ln th 3#^aH. #^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a20tr. : tranh mu^b21cm#Chuyn k h ng m#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#VH#Dch#37 5842## 00585000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020020000400030013000600070013000730050008000860040018000940080005001120090 03600117010000500153011002600158012003300184020001700217020001800234020001500252 020001300267013000700280016000300287019000500290#375843#^a12000^b2000b#Vi?t#398 .2#C450B#C b qung khn #Truyn tranh#Tu Vn dch#Tu Vn#Ti bn ln th 3 #^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a20tr. : tranh mu^b21cm#Truyn c tch th gii hay nht#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truy n tranh#375843#VH#Dch## 00622000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100060 00390020029000450030013000740070036000870050013001230040018001360080005001540090 03600159010000500195011002600200012002400226020001700250020001800267020001500285 020001300300016000300313005000900316013000700325#375844#^a12000^b3000b#Vi?t#398 .209597#V400Q#V qut dy c mng tay nhn#Truyn tranh#Li: Thanh Phng ; Tran h: Ph Hng#Thanh Phng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a16tr. : tranh mu^b24cm#Truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#VH#Ph Hng#375844## 00601000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100060 00390020012000450030013000570070034000700050010001040040018001140080005001320090 03600137010000500173011002600178012002400204020001700228020001800245020001500263 020001300278016000300291005001000294013000700304#375845#^a12000^b3000b#Vi?t#398 .209597#N106T#Nng T Th#Truyn tranh#Li: Thanh Nga ; Tranh: Minh Kin#Thanh N ga#Ti bn ln th 1#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a16tr. : tra nh mu^b24cm#Truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#VH#Minh Kin#375845## 00599000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100060 00390020008000450030013000530070035000660050013001010040018001140080005001320090 03600137010000500173011002600178012002400204020001700228020001800245020001500263 020001300278016000300291005000800294013000700302#375846#^a12000^b3000b#Vi?t#398 .209597#V501#Vua ch#Truyn tranh#Li: Thanh Phng ; Tranh: T Linh#Thanh Ph ng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a16tr. : tra nh mu^b24cm#Truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#VH#T Linh#375846## 00609000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100060 00390020020000450030013000650070034000780050010001120040018001220080005001400090 03600145010000500181011002600186012002400212020001700236020001800253020001500271 020001300286016000300299005001000302013000700312#375847#^a12000^b3000b#Vi?t#398 .209597#S550T#S tch thp Bo n#Truyn tranh#Li: Thanh Vn ; Tranh: Phan Tnh #Thanh Vn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a16t r. : tranh mu^b24cm#Truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi# Truyn c tch#Truyn tranh#VH#Phan Tnh#375847## 00608000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100060 00390020019000450030013000640070034000770050010001110040018001210080005001390090 03600144010000500180011002600185012002400211020001700235020001800252020001500270 020001300285016000300298005001000301013000700311#375848#^a12000^b3000b#Vi?t#398 .209597#S550T#S tch cy v sa#Truyn tranh#Li: Thanh Nga ; Tranh: Minh Kin# Thanh Nga#Ti bn ln th 1#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a16tr . : tranh mu^b24cm#Truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#T ruyn c tch#Truyn tranh#VH#Minh Kin#375848## 00750000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020048000400030019000880070039001070050015001460050015001610040018001760080 00500194009002600199010000500225011002500230021013400255020000800389020001100397 020000600408020000900414020001500423013000700438016000300445#375849#^a30000^b10 00b#Vi?t#372.6#K304T#Kim tra, nh gi nh k mn ting Vit lp 1#Cng ngh g io dc#Ng Hin Tuyn (ch.b.), Nguyn Th Qu#Ng Hin Tuyn#Nguyn Th Qu#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a92tr. : minh ho^b27cm#Gii thiu mt s vn chung v mn ting Vit lp 1 cng ngh gio dc. Trnh by ni dung kim tra, nh gi mn ting Vit lp 1#Dy hc#Ting Vit#Lp 1#nh gi#Sch gio vin#375849#XH## 00486000000000241000450000200170000000500100001700500110002700700350003800800050 00730090054000780100005001320110025001370120010001620820007001720160003001790130 00700182014001600189026000700205181000600212019000500218020000700223020001400230 #Bn nh ng yu#Minh Thu#inh Hunh#Minh Thu b.s. ; Tranh: inh Hunh#^aH.#^ aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vit#2016#^a39tr. : tranh v^b21 cm#B t mu#372.21#GK#375850#^a24000^b3000b#375850#B105N#Vi?t#T mu#Sch mu gio## 00487000000000241000450000200180000000500100001800500110002800700350003900800050 00740090054000790100005001330110025001380120010001630820007001730160003001800130 00700183014001600190026000700206181000600213019000500219020000700224020001400231 #ng vt ng yu#Minh Thu#inh Hunh#Minh Thu b.s. ; Tranh: inh Hunh#^aH.# ^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vit#2016#^a39tr. : tranh v^b2 1cm#B t mu#372.21#GK#375851#^a24000^b3000b#375851#455V#Vi?t#T mu#Sch mu gio## 00487000000000241000450000200180000000500100001800500110002800700350003900800050 00740090054000790100005001330110025001380120010001630820007001730160003001800130 00700183014001600190026000700206181000600213019000500219020000700224020001400231 #Bnh kem xinh xn#Minh Thu#inh Hunh#Minh Thu b.s. ; Tranh: inh Hunh#^aH.# ^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vit#2016#^a39tr. : tranh v^b2 1cm#B t mu#372.21#GK#375852#^a24000^b3000b#375852#B107K#Vi?t#T mu#Sch mu gio## 00485000000000241000450000200160000000500100001600500110002600700350003700800050 00720090054000770100005001310110025001360120010001610820007001710160003001780130 00700181014001600188026000700204181000600211019000500217020000700222020001400229 # vt ng yu#Minh Thu#inh Hunh#Minh Thu b.s. ; Tranh: inh Hunh#^aH.#^a Vn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vit#2016#^a39tr. : tranh v^b21c m#B t mu#372.21#GK#375853#^a24000^b3000b#375853#450V#Vi?t#T mu#Sch mu g io## 00493000000000241000450000200230000000500100002300500110003300700350004400800050 00790090054000840100005001380110025001430120010001680820007001780160003001850130 00700188014001600195026000700211181000700218019000500225020000700230020001400237 #Thi trang b ng yu#Minh Thu#inh Hunh#Minh Thu b.s. ; Tranh: inh Hunh# ^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vit#2016#^a39tr. : tranh v^b21cm#B t mu#372.21#GK#375854#^a24000^b3000b#375854#TH462T#Vi?t#T mu#S ch mu gio## 00665000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020027000490030013000760290026000890070064001150050012001790050 01900191005001100210008000500221009001000226010000500236011002600241012002100267 020001800288020001300306020001400319016000300333019000800336013000700344#375855# VV16.18843#^a49000^b5000b#Vi?t#813#K258B#Kt bn l mt ngh thut!#Truyn tran h#Making friends is an art!#Li: Julia Cook ; Minh ho: Bridget A. Barnes ; Nguy n Tr dch#Cook, Julia#Barnes, Bridget A.#Nguyn Tr#^aH.#^aVn hc#2016#^a60tr . : tranh mu^b21cm#T sch Ngi m tt#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Sch son g ng#VH#Dch M#375855## 00673000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020035000490030013000840290024000970070065001210050012001860050 01700198005001400215008000500229009001000234010000500244011002600249012002100275 020001800296020001300314020001400327013000700341016000300348019000800351#375856# VV16.18844#^a49000^b5000b#Vi?t#813#C430X#Con xin li, con qun xin php!#Tru yn tranh#Sorry, I forgot to ask!#Li: Julia Cook ; Minh ho: Kelsey de Weerd ; o Thanh Hi dch#Cook, Julia#Weerd, Kelsey de#o Thanh Hi#^aH.#^aVn hc#201 6#^a60tr. : tranh mu^b21cm#T sch Ngi m tt#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh# Sch song ng#375856#VH#Dch M## 00796000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020027000490070019000760050009000950040014001040080030001180090 04400148010000500192011001500197012001900212021022100231020002000452020000900472 020001000481013000700491016000300498019000500501#375857#VV16.18845#^a78000^b100 0b#Vi?t#158#C125C#Cu chuyn nh bi hc ln#Vit Th bin dch#Vit Th#Ti bn ln 3#^aThanh Ho ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Thanh Ho ; Cng ty Vn ho Vn Lang #2016#^a222tr.^b21cm#Sch hc lm ngi#Tp hp nhng mu truyn ngn v nhng d anh nhn, cc v thin s v c nhng ngi rt bnh thng trong x hi m qua cuc i, tr tu, cch ng x ca h, chng ta s hc c nhng chn l n gi n, su sc, ngha#Tm l hc ng dng#Trit l#Cuc sng#375857#XH#Dch## 00661000000000289000450000100240000000200160002400500170004000500140005700500170 00710070051000880040014001390080005001530090038001580100005001960110015002010150 05900216082000700275016000300282013000700285014001700292026000700309181000700316 019000500323019001400328020001700342020001200359#Garcia Marquez, Gabriel#Trm n m c n#Nguyn Trung c#Phm nh Li#Nguyn Quc Dng#Gabriel Garcia Marquez ; Dch: Nguyn Trung c...#Ti bn ln 2#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Huy H ong#2016#^a535tr.^b21cm#Dch t nguyn bn ting Ty Ban Nha: Cien anos de sole dad#863.64#VH#375858#^a110000^b1000b#375858#TR114N#Vi?t#Dch Clmbia#Vn hc h in i#Tiu thuyt## 00583000000000265000450000100130000000200220001300500120003500700310004700400140 00780080005000920090038000970100005001350110015001400150058001550820004002130160 00300217013000700220014001600227026000700243181000700250019000500257019001000262 020001800272020002700290#Verne, Jules#Thuyn trng tui 15#Giang H V#Jules Ve rne ; Giang H V dch#Ti bn ln 1#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Huy Hong# 2016#^a291tr.^b21cm#Dch t nguyn bn ting Php: Un capitaine de quinze ans#84 3#VH#375859#^a62000^b1000b#375859#TH527T#Vi?t#Dch Php#Vn hc thiu nhi#Truy n khoa hc vin tng## 00592000000000253000450000100140000000200350001400500120004900700320006100800050 00930090052000980100005001500110021001550150074001760820006002500160003002560130 00700259014001600266026000700282181000700289019000500296019000800301020001700309 020001200326#Riggs, Ransom#Tri tr c bit ca c Peregrine#L nh Chi#Ransom Riggs ; L nh Chi dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh N am#2016#^a439tr. : nh^b21cm#Dch t nguyn bn ting Anh: Miss Peregrine's home for peculiar children#813.6#VH#375860#^a98000^b2000b#375860#TR103T#Vi?t#Dch M #Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00562000000000265000450000100310000000200200003100500090005100500080006000700470 00680040014001150080005001290090038001340100005001720110026001770820009002030160 00300212013000700215014001700222026000700239181000700246019000500253019000900258 020001700267020001200284#Ostrovski, Nikolai Alekseevich#Thp ti th y#Thp Mi#Huy Vn#Nikolai A. Ostrovsky ; Dch: Thp Mi, Huy Vn#Ti bn ln 3#^aH.#^ aVn hc ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a554tr. : tranh v^b21cm#891.7342#VH# 375861#^a120000^b1000b#375861#TH206#Vi?t#Dch Nga#Vn hc hin i#Tiu thuyt ## 00564000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020021000410030040000620070039001020050017001410080018001580090023001760100 00500199011002600204020001800230020001000248020001400258013000700272016000300279 019000500282005001100287#375862#^a80000^b1000b#Vi?t#372.21#B200V#B vui hc ti ng Anh#Cch hc ting Anh sinh ng & hiu qu#Collins Cobuild ; First News bin dch#Cobuild, Collins#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a77tr. : t ranh mu^b26cm#Gio dc mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#375862#GK#Dch#First Ne ws## 00706000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360010011000420020021000530070011000740220004000850220026000890040008001150080 00500123009004300128010000500171011003600176015004100212021012600253020000800379 020000800387013000700395016000300402005001100405#375863#^a109000^b1000b#Vi?t#91 5.04#X102B#Huyn Chip#Xch ba l ln v i#Huyn Chip#T.1#Chu l nh. ng kh c!#Ti bn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Truyn thng Qung Vn#2016#^a466tr., 16tr. nh mu : nh^b21cm#Tn tht tc gi: Nguyn Th Khnh Huyn#Tc gi ghi li h nh trnh du lch ca mnh qua cc nc Brunei, Malaysia, Myanmar, n , Nepal, Ai Cp, Israel v Palestine#Du lch#Nht k#375863#XH#Huyn Chip## 00443000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100060 00390010017000450020016000620030007000780070017000850080005001020090010001070100 00500117011001500122020001700137020001100154016000300165012002600168013000700194 #375864#^a65000^b1000b#Vi?t#895.922332#B557#Nguyn Cng Hoan#Bc ng cng#T ruyn#Nguyn Cng Hoan#^aH.#^aVn hc#2016#^a251tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truy n di#VH#Danh tc vn hc Vit Nam#375864## 00634000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200150002818100060 00430020019000490030022000680070063000900050013001530050008001660050011001740080 00500185009001000190010000500200011001500205020001700220020001200237016000300249 005000700252005000400259012002300263013000700286005001300293004001400306#375865# ^a66000^b1500b#Vi?t#895.9223010804#M460L#M lng v yu i!#Tuyn tp truyn ng n#December lie, Tiu My, Thy Nguyn... ; Blogradio.vn tuyn chn#December Lie#T iu My#Thy Nguyn#^aH.#^aVn hc#2016#^a247tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ng n#VH#Hn Vi#Cm#T sch Ngi tr Vit#375865#Blogradio.vn#Ti bn ln 1## 00524000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100060 00380010009000440020040000530030013000930070009001060080005001150090010001200100 00500130011002500135015003600160020001700196020000400213016000300217012002300220 020000800243013000700251#375866#^a69000^b2000b#Vi?t#895.92214#C400A#Du Phong#C anh y ri, hnh phc cng y!#Th, tn vn#Du Phong#^aH.#^aVn hc#2016# ^a211tr. : hnh v^b20cm#Tn tht tc gi: Nguyn Tun Trung#Vn hc hin i#Th #VH#T sch Ngi tr Vit#Tn vn#375866## 00445000000000241000450000200160000000500160001600500130003200700410004500800050 00860090010000910100005001010110015001060820008001210160003001290130007001320140 01600139026000700155181000600162019000500168019000500173020001500178020001000193 #C hc tinh hoa#Nguyn Vn Ngc#Trn L Nhn#Bin dch: Nguyn Vn Ngc, Trn L Nhn#^aH.#^aVn hc#2016#^a418tr.^b21cm#895.131#VH#375867#^a84000^b1200b#3758 67#C450H#Vi?t#Dch#Vn hc c i#Truyn c## 00515000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200120002818100060 00400010009000460020021000550290023000760070009000990040018001080080005001260090 03100131010000500162011002100167015003800188020001700226020000800243016000300251 013000700254#375868#^a69000^b3000b#Vi?t#895.9228408#S200C#Tu Nghi#S c cch, ng lo!#There will be a way...#Tu Nghi#Ti bn ln th 6#^aH.#^aVn hc ; Nh Sch Minh Chu#2016#^a189tr. : nh^b21cm#Tn tht tc gi: Phan Thanh Bo Ngc#V n hc hin i#Tn vn#VH#375868## 00716000000000289000450000100200000000200310002000300540005100500160010500700420 01210040014001630080005001770090038001820100005002200110026002250120025002510150 05500276082000800331016000300339013000700342014001600349026000700365181000700372 019000500379019001200384020001800396020001200414#Sienkiewicz, Henryk#Trn sa mc v trong rng thm#Tiu thuyt phiu lu c sc nht dnh cho thiu nhi#Nguyn Hu Dng#Henryk Sienkiewicz ; Nguyn Hu Dng dch#Ti bn ln 2#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a495tr. : tranh v^b21cm#T sch Tinh hoa vn hc#Dch t nguyn tc ting Ba Lan: W pustyni i w puszczy#891.853#VH#375869#^a 95000^b1000b#375869#TR254S#Vi?t#Dch Ba Lan#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt## 00539000000000277000450000100130000000200240001300500120003700500120004900500130 00610070021000740040014000950080005001090090038001140100005001520110015001570820 00700172016000300179013000700182014001600189026000700205181000700212019000500219 019000800224020001700232020001200249#London, Jack#Truyn ngn Jack London#Thi B Tn#Dng Tng#V nh Bnh#Dch: Thi B Tn...#Ti bn ln 2#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a491tr.^b21cm#813.52#VH#375870#^a88000^b1000 b#375870#TR527N#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Truyn ngn## 00600000000000265000450000100170000000200110001700500130002800500080004100700560 00490080005001050090052001100100005001620110026001670150052001930820006002450160 00300251013000700254014001600261026000700277181000700284019000500291019001000296 020001600306020001200322#Dumas, Alexandre#Tr hoa n#L Trng Sm#Gavarni#Alexan dre Dumas ; L Trng Sm dch ; Minh ho: Gavarni#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn h o v Truyn thng Nh Nam#2016#^a303tr. : tranh v^b21cm#Dch t nguyn bn ti ng Php: La Dame aux camlias#843.8#VH#375871#^a68000^b1500b#375871#TR100H#Vi?t #Dch Php#Vn hc cn i#Tiu thuyt## 00403000000000217000450000100130000000200180001300700130003100800050004400900330 00490100005000820110015000870820010001020160003001120130007001150140016001220260 00700138181000600145019000500151020001700156020001200173#L Huy Hong#C gi th ng mi#L Huy Hong#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a406tr.^b21cm#8 95.92234#VH#375872#^a87000^b1500b#375872#C450G#Vi?t#Vn hc hin i#Tiu thuy t## 00424000000000229000450002600070000001400170000701900050002408200110002918100060 00400010015000460020010000610070015000710040014000860080005001000090038001050100 00500143011001500148020001700163020000400180013000700184016000300191#375873#^a12 5000^b1000b#Vi?t#895.922134#T527T#Trn ng Khoa#Tuyn th#Trn ng Khoa#Ti b n ln 1#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a579tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#375873#VH## 00618000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200130002818100070 00410010011000480020030000590070022000890050010001110080005001210090037001260100 00500163011001500168021013100183020001900314020001700333020000400350013000700354 016000300361#375874#^a75000^b1000b#Vi?t#895.92213208#TH300N#Hoi Thanh#Thi nhn Vit Nam 1932 - 1941#Hoi Thanh, Hoi Chn#Hoi Chn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty V n ho Minh Tn#2016#^a415tr.^b21cm#Gii thiu s lc tiu s v sng tc ca c c nh th trong phong tro th mi Vit Nam: Tn , Th L, V nh Lin, Lan Sn...#Nghin cu vn hc#Vn hc hin i#Th#375874#VH## 00590000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100070 00360010019000430020031000620030012000930070042001050050016001470040018001630080 00500181009003600186010000500222011001500227012001800242020001800260020001200278 013000700290016000300297019001200300#375875#^a99000^b1500b#Vi?t#891.853#TR254S# Sienkiwicz, Henryk#Trn sa mc v trong rng thm#Tiu thuyt#Henryk Sienkiewicz ; Nguyn Hu Dng dch#Nguyn Hu Dng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a511tr.^b21cm#Vn hc kinh in#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#375875#VH#Dch Ba Lan## 00560000000000265000450000100190000000200220001900500100004100700350005100400080 00860080005000940090036000990100005001350110026001400150042001660820004002080160 00300212013000700215014001600222026000700238181000700245019000500252019001200257 020001800269020000700287#Amicis, Edmondo de#Nhng tm lng cao c#Ngc Linh#Edmo ndo de Amicis ; Ngc Linh dch#Ti bn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T# 2016#^a155tr. : tranh v^b24cm#Tn sch ting Anh: The Story of Children#853#VH# 375876#^a75000^b2000b#375876#NH556T#Vi?t#Dch Italia#Vn hc thiu nhi#Truyn## 00857000000000277000450000100140000000200350001400500170004900700380006600400080 01040080005001120090043001170100005001600110015001650120021001800820006002010160 00300207013000700210014001700217026000700234181000700241019000500248019001600253 020001800269020001300287021027900300#Don Kin Li#Ngi m tt hn l ngi th y tt#Trn Qunh Hng#Don Kin Li ; Trn Qunh Hng dch#Ti bn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Truyn thng Qung Vn#2016#^a583tr.^b24cm#T sch Ngi m tt#64 9.1#XH#375877#^a139000^b3000b#375877#NG558M#Vi?t#Dch Trung Quc#Gio dc gia nh#Nui dy con#Gii thiu vai tr quan trng ca ngi m trong vic trao i nhng vic thng ngy gia m v con gi nh: Lm th no nng cao cht ln g cho tnh yu, bin hc tp thnh chuyn nh nhng, gio dc phm cht o c cn thit cho c cuc i, to thi quen hc tp tt...## 00522000000000253000450000100190000000200110001900500190003000700450004900400080 00940080005001020090043001070100005001500110015001550820008001700160003001780130 00700181014001700188026000700205181000600212019000500218019001600223020001700239 020001200256#ng Tht Cng T#Hoa t dn#Nguyn Thnh Phc#ng Tht Cng T ; Nguyn Thnh Phc dch#Ti bn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Truyn thng Qung V n#2016#^a541tr.^b24cm#895.136#VH#375878#^a139000^b1000b#375878#H401T#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00547000000000289000450000100090000000200090000900300120001800500120003000500090 00420070028000510040008000790080005000870090043000920100005001350110015001400220 00400155082000800159016000300167013000700170014001700177026000700194181000600201 019000500207019001600212020001700228020001200245#Chu Ngc#o tnh#Tiu thuyt#G reenrosetq#Chu Ngc#Chu Ngc ; Greenrosetq dch#Ti bn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Truyn thng Qung Vn#2016#^a479tr.^b24cm#T.1#895.136#VH#375879#^a119000^b100 0b#375879#108T#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00547000000000289000450000100090000000200090000900300120001800500120003000500090 00420070028000510040008000790080005000870090043000920100005001350110015001400220 00400155082000800159016000300167013000700170014001700177026000700194181000600201 019000500207019001600212020001700228020001200245#Chu Ngc#o tnh#Tiu thuyt#G reenrosetq#Chu Ngc#Chu Ngc ; Greenrosetq dch#Ti bn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Truyn thng Qung Vn#2016#^a461tr.^b24cm#T.2#895.136#VH#375880#^a119000^b100 0b#375880#108T#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00570000000000289000450000100140000000200200001400500130003400500070004700500140 00540070048000680040008001160080005001240090010001290100005001390110032001440220 00400176082000900180016000300189013000700192014001700199026000700216181000600223 019000500229019001600234020001800250020001200268#La Qun Trung#Tam quc din ngh a#Phan K Bnh#Bi K#La Qun Trung#La Qun Trung ; Phan K Bnh dch ; Bi K h..#Ti bn#^aH.#^aVn hc#2016#^a771tr.^bTrn b 2 tp. - 24cm#T.1#895.1346#VH #375881#^a172500^b1200b#375881#T104Q#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc trung i#Ti u thuyt## 00570000000000289000450000100140000000200200001400500130003400500070004700500140 00540070048000680040008001160080005001240090010001290100005001390110032001440220 00400176082000900180016000300189013000700192014001700199026000700216181000600223 019000500229019001600234020001800250020001200268#La Qun Trung#Tam quc din ngh a#Phan K Bnh#Bi K#La Qun Trung#La Qun Trung ; Phan K Bnh dch ; Bi K h..#Ti bn#^aH.#^aVn hc#2016#^a767tr.^bTrn b 2 tp. - 24cm#T.2#895.1346#VH #375882#^a172500^b1200b#375882#T104Q#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc trung i#Ti u thuyt## 00527000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100080 00350020042000430030011000850070017000960050017001130080018001300090034001480100 00500182011002500187020001800212020001100230020000800241020001400249016000300263 013000700266#375883#^a12000^b3000b#Vi?t#372.21#GI-521B#Gip b nhn bit v lm quen vi ch ci#3 - 4 tui#Nguyn Minh Tho#Nguyn Minh Tho#^aTp. H Ch Minh #^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a31tr. : tranh v^b24cm#Gio dc mu gi o#Ting Vit#Ch ci#Sch mu gio#GK#375883## 00527000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100080 00350020042000430030011000850070017000960050017001130080018001300090034001480100 00500182011002500187020001800212020001100230020000800241020001400249013000700263 016000300270#375884#^a12000^b5000b#Vi?t#372.21#GI-521B#Gip b nhn bit v lm quen vi ch ci#4 - 5 tui#Nguyn Minh Tho#Nguyn Minh Tho#^aTp. H Ch Minh #^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a31tr. : tranh v^b24cm#Gio dc mu gi o#Ting Vit#Ch ci#Sch mu gio#375884#GK## 00543000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100080 00350020042000430030011000850070017000960220004001130050017001170080018001340090 03400152010000500186011002500191020001800216020001100234020000800245020001400253 013000700267016000300274#375885#^a12000^b5000b#Vi?t#372.21#GI-521B#Gip b nhn bit v lm quen vi ch ci#5 - 6 tui#Nguyn Minh Tho#Q.1#Nguyn Minh Tho#^ aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a31tr. : tranh v^b24cm #Gio dc mu gio#Ting Vit#Ch ci#Sch mu gio#375885#GK## 00543000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100080 00350020042000430030011000850070017000960220004001130050017001170080018001340090 03400152010000500186011002500191020001800216020001100234020000800245020001400253 016000300267013000700270#375886#^a12000^b5000b#Vi?t#372.21#GI-521B#Gip b nhn bit v lm quen vi ch ci#5 - 6 tui#Nguyn Minh Tho#Q.2#Nguyn Minh Tho#^ aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a31tr. : tranh v^b24cm #Gio dc mu gio#Ting Vit#Ch ci#Sch mu gio#GK#375886## 00539000000000265000450000200190000000300370001900500070005600500110006300700190 00740080018000930090034001110100005001450110025001500820007001750160003001820130 00700185014001600192026000700208181000600215019000500221020001800226020000500244 020001000249020001400259#Tp s hc ton#Bin son theo chng trnh mi nht #Vn S#Thanh Thu#Vn S, Thanh Thu#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a32tr. : tranh v^b24cm#372.21#GK#375887#^a12000^b1000b#375887# T123#Vi?t#Gio dc mu gio#Ton#Tp t s#Sch mu gio## 00469000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100080 00350020026000430030011000690070009000800050009000890080018000980090034001160100 00500150011002500155020001800180020000500198020001400203013000700217016000300224 #375888#^a14000^b5000b#Vi?t#372.21#GI-521B#Gip b lm quen vi ton#5 - 6 tui #H Thanh#H Thanh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a61 tr. : tranh v^b24cm#Gio dc mu gio#Ton#Sch mu gio#375888#GK## 00468000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100080 00340020026000420030011000680070009000790050009000880080018000970090034001150100 00500149011002500154020001800179020000500197020001400202016000300216013000700219 #375889#^a9000^b3000b#Vi?t#372.21#GI-521B#Gip b lm quen vi ton#3 - 4 tui# H Thanh#H Thanh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a24t r. : tranh v^b24cm#Gio dc mu gio#Ton#Sch mu gio#GK#375889## 00469000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100080 00350020026000430030011000690070009000800050009000890080018000980090034001160100 00500150011002500155020001800180020000500198020001400203016000300217013000700220 #375890#^a11000^b5000b#Vi?t#372.21#GI-521B#Gip b lm quen vi ton#4 - 5 tui #H Thanh#H Thanh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a44 tr. : tranh v^b24cm#Gio dc mu gio#Ton#Sch mu gio#GK#375890## 00544000000000253000450000200260000000300200002600500230004600500100006900700340 00790080019001130090034001320100005001660110025001710820007001960160003002030130 00700206014001600213026000700229181000800236019000500244020001800249020000900267 020001400276#Gip b khm ph khoa hc#Mu gio 5 - 6 tui#Nguyn Th Thanh Gian g#ng Tho#Nguyn Th Thanh Giang, ng Tho#^aTp. H Ch Minh.#^ai hc S ph m Tp. H Ch Minh#2016#^a24tr. : tranh v^b41cm#372.21#GK#375891#^a12000^b5000 b#375891#GI-521B#Vi?t#Gio dc mu gio#Khoa hc#Sch mu gio## 00518000000000253000450000200260000000300200002600500100004600500100005600700210 00660080019000870090034001060100005001400110025001450820007001700160003001770130 00700180014001600187026000700203181000800210019000500218020001800223020000900241 020001400250#Gip b khm ph khoa hc#Mu gio 3 - 4 tui#Thanh Nga#ng Tho#T hanh Nga, ng Tho#^aTp. H Ch Minh.#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a 20tr. : tranh v^b24cm#372.21#GK#375892#^a10000^b3000b#375892#GI-521B#Vi?t#Gio dc mu gio#Khoa hc#Sch mu gio## 00524000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100080 00350020024000430030020000670070026000870050015001130050010001280080018001380090 03400156010000500190011002600195020001800221020000700239020001400246016000300260 013000700263#375893#^a10000^b3000b#Vi?t#372.21#GI-521B#Gip b khm ph x hi# Mu gio 3 - 4 tui#Lng Th Bnh, ng Tho#Lng Th Bnh#ng Tho#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a20tr. : tranh mu^b24cm#Gio d c mu gio#X hi#Sch mu gio#GK#375893## 00518000000000253000450000200260000000300200002600500100004600500100005600700210 00660080019000870090034001060100005001400110025001450820007001700160003001770130 00700180014001600187026000700203181000800210019000500218020001800223020000900241 020001400250#Gip b khm ph khoa hc#Mu gio 4 - 5 tui#Thanh Nga#ng Tho#T hanh Nga, ng Tho#^aTp. H Ch Minh.#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a 24tr. : tranh v^b24cm#372.21#GK#375894#^a10000^b3000b#375894#GI-521B#Vi?t#Gio dc mu gio#Khoa hc#Sch mu gio## 00524000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100080 00350020024000430030020000670070026000870050015001130050010001280080018001380090 03400156010000500190011002600195020001800221020000700239020001400246016000300260 013000700263#375895#^a10000^b5000b#Vi?t#372.21#GI-521B#Gip b khm ph x hi# Mu gio 4 - 5 tui#Lng Th Bnh, ng Tho#Lng Th Bnh#ng Tho#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a24tr. : tranh mu^b24cm#Gio d c mu gio#X hi#Sch mu gio#GK#375895## 00524000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100080 00350020024000430030020000670070026000870050015001130050010001280080018001380090 03400156010000500190011002600195020001800221020000700239020001400246013000700260 016000300267#375896#^a12000^b5000b#Vi?t#372.21#GI-521B#Gip b khm ph x hi# Mu gio 5 - 6 tui#Lng Th Bnh, ng Tho#Lng Th Bnh#ng Tho#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a28tr. : tranh mu^b24cm#Gio d c mu gio#X hi#Sch mu gio#375896#GK## 00467000000000229000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020028000400070019000680050019000870080018001060090034001240100005001580110 02900163020001800192020000900210020000800219016000300227013000700230#375897#^a80 00^b5000b#Vi?t#372.21#S450T#S theo di sc kho tr em#Nguyn Tho Phng#Nguy n Tho Phng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a16tr. : bng, th^b24cm#Chm sc sc kho#Mu gio#S y b#GK#375897## 00530000000000253000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020012000400030038000520070019000900050019001090080018001280090034001460100 00500180011003100185020001800216020001100234020000900245020001200254016000300266 013000700269#375898#^a7000^b5000b#Vi?t#372.21#S450L#S lin lc#Dnh cho tr 3 - 4 tui v 4 - 5 tui#Nguyn Tho Phng#Nguyn Tho Phng#^aTp. H Ch Minh#^ ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a22tr. : bng, tranh v^b24cm#Gio dc m u gio#Nh trng#Gia nh#S lin lc#GK#375898## 00516000000000253000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020012000400030024000520070019000760050019000950080018001140090034001320100 00500166011003100171020001800202020001100220020000900231020001200240013000700252 016000300259#375899#^a7000^b5000b#Vi?t#372.21#S450L#S lin lc#Dnh cho tr 5 - 6 tui#Nguyn Tho Phng#Nguyn Tho Phng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S ph m Tp. H Ch Minh#2016#^a28tr. : bng, tranh v^b24cm#Gio dc mu gio#Nh tr ng#Gia nh#S lin lc#375899#GK## 00506000000000205000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020012000410080018000530090034000710100005001050110031001100210128001410200 01200269020000900281013000700290016000300297#375900#^a6500^b30000b#Vi?t#372.21# S450B#S b ngoan#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a28t r. : tranh v, bng^b24cm#Nhng thng tin trao i gia gia nh v gio vin m u gio trong vic qun l, nui dy tr v theo di s pht trin ca tr#S li n lc#Mu gio#375900#GK## 00513000000000253000450000200210000000300200002100500090004100500100005000700200 00600080018000800090034000980100005001320110028001370820007001650160003001720130 00700175014001600182026000700198181000800205019000500213020001800218020000900236 020001400245#Gip b tp to hnh#Mu gio 5 - 6 tui#Thu Hng#ng Tho#Thu Hn g, ng Tho#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a36tr. : tranh v^b19x26cm#372.21#GK#375901#^a12000^b5000b#375901#GI-521B#Vi?t#Gio dc mu gio#To hnh#Sch mu gio## 00513000000000253000450000200210000000300200002100500090004100500100005000700200 00600080018000800090034000980100005001320110028001370820007001650160003001720130 00700175014001600182026000700198181000800205019000500213020001800218020000900236 020001400245#Gip b tp to hnh#Mu gio 3 - 4 tui#Thu Hng#ng Tho#Thu Hn g, ng Tho#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a32tr. : tranh v^b19x26cm#372.21#GK#375902#^a12000^b3000b#375902#GI-521B#Vi?t#Gio dc mu gio#To hnh#Sch mu gio## 00513000000000253000450000200210000000300200002100500090004100500100005000700200 00600080018000800090034000980100005001320110028001370820007001650160003001720130 00700175014001600182026000700198181000800205019000500213020001800218020000900236 020001400245#Gip b tp to hnh#Mu gio 4 - 5 tui#Thu Hng#ng Tho#Thu Hn g, ng Tho#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a32tr. : tranh v^b19x26cm#372.21#GK#375903#^a12000^b5000b#375903#GI-521B#Vi?t#Gio dc mu gio#To hnh#Sch mu gio## 00984000000000313000450000200210000000300840002100500170010500500170012200500160 01390050013001550070074001680080018002420090034002600100005002940110031002990820 00600330016000300336013000700339014001600346026001100362026000700373181000600380 019000500386020000500391020000900396020000700405020001500412021024300427#S tay ton tiu hc#Dnh cho sinh vin ngnh gio dc tiu hc, gio vin v hc sinh gii cp tiu hc#Dng Minh Thnh#V Th Thu Trang#V Th i Trinh#L nh Vinh #Dng Minh Thnh (ch.b.), V Th Thu Trang, V Th i Trinh, L nh Vinh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a175tr. : hnh v, bng^b24 cm#372.7#XH#375904#^a45000^b3000b#VV16.18846#375904#S450T#Vi?t#Ton#Tiu hc#S tay#Sch tham kho#Tm tt v h thng ho ton b kin thc ton bc tiu h c lin quan n s hc, hnh hc, ton c li vn, o c v c lng, thng k s liu km theo phn gi v cch ging dy cng nh lin h vi nhiu tn g dy hc nc ngoi## 00888000000000301000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440010015000500020032000650070031000970050015001280080018001430090 03400161010000500195011003100200021023200231020000500463020000900468020000800477 020001500485013000700500016000300507015005700510012001900567#375905#VV16.18847#^ a60000^b500b#Vi?t#372.7#B103T#Trn c Thun#Bi tp c s ton tiu hc 1#Tr n c Thun, Nguyn Th Nga#Nguyn Th Nga#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a168tr. : hnh v, bng^b24cm#Gii thiu cc kin thc to n bc tiu hc thit k hot ng dy hc mt cch hiu qu qua 5 ch : T p hp, logic mnh , quan h hai ngi, nh x, suy lun v chng minh km theo bi tp c th vi hng dn gii chi tit#Ton#Tiu hc#Bi tp#Sch tham kho #375905#XH#u ba sch ghi: Trng i hc S phm Tp. H Ch Minh#T sch HSP TPHCM## 00792000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010017000650020051000820070017001330080018001500090 03400168010000500202011002200207015004900229021018600278020001100464020001300475 020001600488013000700504016000300511#375906#VV16.18848#VV16.18849#^a50000^b700b #Vi?t#613.20832#H561D#o Th Minh Tm#Hng dn xy dng khu phn n cho tr e m mm non#o Th Minh Tm#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2 016#^a135tr. : bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm Tp. H Ch Minh#Khi nim v dinh dng v tm quan trng ca dinh dng tr em. Nhu cu nng lng v cc cht dinh dng cn thit i vi tr nh, cch xy dng khu phn - thc n cho tr mm non#Dinh dng#Khu phn n#Tr em mu gio#375906#KT## 00754000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810008000580010019000660020044000850070019001290080018001480090 03400166010000500200011001500205015004200220021009700262020001800359020002200377 020001300399013000700412016000300419012001900422020001100441#375907#VV16.18850#V V16.18851#^a60000^b500b#Vi?t#372.0711#GI-108D#L Th Thanh Chung#Gio dc hc t iu hc - Nhng vn c bn#L Th Thanh Chung#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a183tr.^b24cm#TTS ghi: i hc S phm Tp. H Ch Mi nh#Gii thiu nhng vn c bn v l lun v thc tin ca gio dc tiu hc v dy hc tiu hc#Gio dc tiu hc#Phng php ging dy#Gio dc hc#375907# XH#T sch HSP TPHCM#Gio trnh## 00988000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590020042000650070071001070050013001780050014001910050 01200205005002100217004003200238008001800270009003400288010000500322011002200327 01500490034902101770039802000200057502000150059502000110061001300070062101600030 0628012001900631#VV16.18852#VV16.18853#375908#^a55000^b1500b#Vi?t#155.0711#T120 L#Tm l hc la tui v tm l hc s phm#L Minh Tin, Nguyn Th T (ch.b.), Bi Hng H, Hunh Lm Anh Chng#L Minh Tin#Nguyn Th T#Bi Hng H#Hunh Lm Anh Chng#Ti bn, c sa cha v b sung#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S ph m Tp. H Ch Minh#2016#^a219tr. : bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm T p. H Ch Minh#Nghin cu v tm l hc la tui v tm l hc s phm: Tm l h c tui thiu nin, thanh nin hc sinh, tm l hc dy hc, gio dc o c v tm l hc nhn cch gio vin#Tm l hc la tui#Tm l s phm#Gio trnh#37 5908#GT#T sch HSP TPHCM## 00931000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820013000491810007000620020020000690070016000890080018001050090034001230100 00500157011001500162015004900177021028800226020001000514020002900524020001100553 016000300564001001600567012001900583020002000602013000700622#VV16.18854#VV16.188 55#375909#^a70000^b500b#Vi?t#335.41120711#CH527#Chuyn trit hc#Nguyn Ng c Kh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a227tr.^b24cm#T TS ghi: Trng i hc S phm Tp. H Ch Minh#Khi qut mt s chuyn v tri t hc: Ch ngha duy vt bin chng; php bin chng duy vt; nhn thc duy vt bin chng; l lun hnh thi kinh t - x hi v con ng i ln CNXH Vit Nam. Quan im trit hc Mc-Lnin v con ngi v vn xy dng con ngi Vi t Nam hin nay#Trit hc#Ch ngha duy vt bin chng#Gio trnh#GT#Nguyn Ngc Kh#T sch HSP TPHCM#Ch ngha Mc-Lnin#375909## 00696000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010019000640020019000830070019001020080018001210090 03400139010000500173011002100178021016400199020001600363020001000379013000700389 016000300396020001000399020000900409#375910#VV16.18856#VV16.18857#^a110000^b500 b#Vi?t#615.321#D557H#Nguyn Phng Dung#Dc hc c truyn#Nguyn Phng Dung#^a Tp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a359tr. : nh^b24cm#Trn h by i cng v dc hc c truyn, phng php ch bin thuc y hc c truy n, cc nhm thuc y hc c truyn (15 nhm) v k thut bo ch thuc c truyn# Y hc c truyn#Bi thuc#375910#KT#Cy thuc#Dc hc## 00744000000000301000450000100190000000200320001900500140005100500130006500700520 00780080005001300090053001350100005001880110026001930150059002190820004002780160 00300282013000700285014001600292026000700308026001100315026001100326181000600337 019000500343019000500348020001000353020000900363021007000372#Patton, Michael F.# Lm quen trit hc qua bim ho#Cannon, Kevin# Tr Vng#Michael F. Patton, Ke vin Cannon ; Tr Vng dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a167tr. : tranh v^b26cm#Tn sch ting Anh: The cartoon introduc tion to philosophy#100#TN#375911#^a81000^b2000b#375911#VV16.18858#VV16.18859#L1 04Q#Vi?t#Dch#Trit hc#Bim ho#Cung cp nhng kin thc c bn v trit hc th ng qua tranh bim ho## 00745000000000301000450000100130000000200350001300500130004800500150006100700470 00760080005001230090053001280100005001810110026001860150059002120820006002710160 00300277013000700280014001600287026000700303026001100310026001100321181000600332 019000500338019000500343020001300348020000900361021007300370#Klein, Grady#Lm qu en thng k hc qua bim ho#Dabney, Alan#Nguyn Hu Th#Grady Klein, Alan Dabne y ; Nguyn Hu Th dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Na m#2016#^a225tr. : tranh v^b26cm#Tn sch ting Anh: The cartoon introduction to statistics#519.5#TN#375912#^a89000^b2000b#375912#VV16.18860#VV16.18861#L104Q#V i?t#Dch#Thng k hc#Bim ho#Cung cp nhng kin thc c bn v thng k hc t hng qua tranh bim ho## 00816000000000337000450000100130000000200340001300500140004700500140006100500130 00750070047000880080005001350090053001400100005001930110026001980150058002240220 00400282022001400286082000600300016000300306013000700309014001600316026000700332 02600110033902600110035018100060036101900050036701900050037202000140037702000090 0391021007800400#Klein, Grady#Lm quen kinh t hc qua bim ho#Bauman, Yoram#L Khnh Ton#Klein, Grady#Grady Klein, Yoram Bauman ; L Khnh Ton dch#^aH.#^aT h gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a212tr. : tranh v^b26cm #Tn sch ting Anh: The cartoon introduction to economics#T.1#Kinh t vi m#338 .5#XH#375913#^a86000^b2000b#375913#VV16.18862#VV16.18863#L104Q#Vi?t#Dch#Kinh t vi m#Bim ho#Cung cp nhng kin thc c bn v kinh t hc vi m thng qua tranh bim ho## 00816000000000337000450000100130000000200340001300500140004700500140006100500130 00750070047000880080005001350090053001400100005001930110026001980150058002240220 00400282022001400286082000400300016000300304013000700307014001600314026001100330 02600110034102600070035218100060035901900050036501900050037002000140037502000090 0389021008000398#Klein, Grady#Lm quen kinh t hc qua bim ho#Bauman, Yoram#L Khnh Ton#Klein, Grady#Grady Klein, Yoram Bauman ; L Khnh Ton dch#^aH.#^aT h gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a229tr. : tranh v^b26cm #Tn sch ting Anh: The cartoon introduction to economics#T.2#Kinh t v m#339 #XH#375914#^a89000^b2000b#VV16.18865#VV16.18864#375914#L104Q#Vi?t#Dch#Kinh t v m#Bim ho#Gii thiu nhng kin thc c bn v kinh t hc v m thng qua tranh bim ho## 00695000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020024000630030019000870070016001060050011001220080 00500133009003700138010000500175011002600180021008100206020001900287020001100306 020002100317020001500338020001300353013000700366016000300373019000500376#375915# VV16.18866#VV16.18867#^a35000^b2000b#Vi?t#591.76#M558V#Mi vn cu hi v sao# Cu hi v tr li#Ngc Khnh dch#Ngc Khnh#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a80tr. : tranh mu^b25cm#Cung cp nhng kin thc c bn v ng v t di nc v cc loi tu, thuyn...#ng vt di nc#Tu thuyn#Khoa hc t hng thc#Sch thiu nhi#Sch hi p#375915#KT#Dch## 00615000000000265000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200120 00381810006000500010018000560020009000740030045000830070019001280080014001470090 02200161010000500183011001400188021010700202020001100309020000900320020001000329 013000700339016000300346#375916#VV16.18868#^a35000^b200b#Vi?t#599.9380711#T305H #Nguyn Th Thu H#Tin ho#Bi ging dnh cho sinh vin i hc s phm#Nguyn Th Thu Ng#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2016#^a75tr.^b24cm#Trnh by cc khi nim v tin ho, mt s t tng v tin ho trc Darwin, ca Darwin v sau Darwin...#Loi ngi#Tin ho#Bi ging#375916#TN## 00546000000000277000450000100150000000200360001500500170005100700220006800800050 00900090011000950100005001060110015001110150033001260820010001590160003001690130 00700172014001600179026000700195026001100202026001100213181000600224019000500230 019001300235020001600248020000400264#Sandor, Petofi#Tuyn tp 100 bi th Petofi Sandor#Nguyn Vn Trung#Nguyn Vn Trung dch#^aH.#^aTh gii#2016#^a263tr.^b21 cm#Dch t nguyn bn ting Hungary#894.51112#VH#375917#^a105000^b300b#375917#V V16.18869#VV16.18870#T527T#Vi?t#Dch Hungary#Vn hc cn i#Th## 00745000000000301000450000100210000000200160002100300200003700500080005700700350 00650080005001000090011001050100005001160110014001210150050001350820006001850160 00300191013000700194014001600201026000700217026001100224026001100235181000700246 019000500253019001000258020001600268020001000284021014900294#Maeterlinck, Mauric e#Tr tu ca hoa#Kho lun trit hc#Thi Hoa#Maurice Maeterlinck ; Thi Hoa dch #^aH.#^aTh gii#2016#^a99tr.^b21cm#Dch t bn ting Php: L'Intelligence des f leurs#844.8#VH#375918#^a86000^b1000b#375918#VV16.18871#VV16.18872#TR300T#Vi?t#D ch Php#Vn hc cn i#Tiu lun#Kho lun bo v quan im cho rng cy c c ng c tr tu nh con ngi; tc gi dng i sng ca cy c ni ln nhn g trit l v con ngi## 00809000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470010013000530020044000660070013001100080005001230090032001280100 00500160011002100165012002700186021031300213020000700526020001200533013000700545 016000300552#375919#VV16.18873#^a65000^b3000b#Vi?t#370.116#T452#Chu nh Ti#T i i du hc bng hc bng nh th no?#Chu nh Ti#^aH.#^aTh gii ; Cng t y Sch Alpha#2016#^a211tr. : nh^b21cm#T sch Tri nghim du hc#Chia s nhng kinh nghim v qu trnh hc tp ca tc gi chinh phc cc hc bng nhiu nc, cng nh qu trnh thay i bn thn, thch nghi c vi mi hon cnh, m i trng, vn ho khc nhau. T to ng lc cho cc bn tr vt qua kh kh n, th thch trong cuc sng bin c m thnh s tht#Du hc#Kinh nghim#37 5919#XH## 00677000000000277000450000100110000000200210001100300280003200700110006000800050 00710090053000760100005001290110035001340820008001690160003001770130007001800140 01600187026000700203026001100210026001100221181000700232019000500239020000700244 020000900251020000500260021013400265#Linh Trang#Nht k hc lm bnh#Cm nang ch o ngi yu bnh#Linh Trang#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a217tr. : nh mu ; hnh v^b21cm#641.865#KT#375920#^a94000^b3000b# 375920#VV16.18874#VV16.18875#NH124K#Vi?t#Nu n#Ch bin#Bnh#Ghi li nhng cu chuyn, tri nghim ca tc gi trong qu trnh hc lm bnh. Cc kin thc v p hng php lm nhiu loi bnh ngon## 00444000000000253000450000100080000000200090000800300120001700700080002900800050 00370090011000420100005000530110025000580820010000830160003000930130007000960140 01700103026000700120026001100127026001100138181000700149019000500156020001700161 020001200178# Phn#Thc hoa#Truyn ngn# Phn#^aH.#^aNxb. Tr#2016#^a278tr. : nh mu^b20cm#895.92234#VH#375921#^a130000^b2000b#375921#VV16.18877#VV16.1887 6#TH101H#Vi?t#Vn hc hin di#Truyn ngn## 00709000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200090002718100060 00360010013000420020053000550070013001080080005001210090011001260100005001370110 01500142021023300157020000900390020001000399020004800409013000700457016000300464 #375922#^a60000^b200b#Vi?t#792.5092#G000S#Nguyn Quyn#GS.NSND Trn Bng bo t n - pht huy ngh thut cho#Nguyn Quyn#^aH.#^aTh gii#2016#^a119tr.^b21cm#Gi i thiu v cuc i v s nghip ca GS.NSND Trn Bng. Trnh by, phn tch ph ng php o din v h thng l lun ca ng lm nn tng cho nhng lun im v bo tn v pht huy ngh thut cho trong x hi Vit Nam ng i#Cuc i# S nghip#Trn Bng, 1926-, Nh nghin cu cho, Vit Nam#375922#VH## 00503000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200120002818100060 00400010016000460020032000620030044000940070016001380080005001540090053001590100 00500212011002100217020001700238020000800255013000700263016000300270#375923#^a56 000^b1000b#Vi?t#895.9228408#N557Y#Trng Anh Ngc#Nc , cu chuyn tnh ca t i#Vit cho nhng ai , ang v s yu nc #Trng Anh Ngc#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a234tr. : nh^b21cm#Vn hc hin i#Tn vn#375923#VH## 00405000000000229000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200100 00301810006000400010013000460020029000590070013000880080006001010090017001070100 00500124011001500129020001700144020000400161013000700165016000300172#375924#VV16 .18878#^b300b#Vi?t#895.92214#B102T#Bch Vn Qu#Bch tu - 100 trang th p#Bc h Vn Qu#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2016#^a119tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#375924 #VH## 00946000000000277000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200190 00301810006000490010016000550020041000710070047001120050016001590080006001750090 01700181010000500198011002100203015004300224021036200267020000800629020001100637 020001000648013000700658016000300665#375925#VV16.18879#^b150b#Vi?t#324.259707509 59749#L302S#Nguyn nh Nam#Lch s ng b x Lc Ho (1986 - 2016)#B.s.: Nguy n nh Nam (ch.b.), Nguyn Vn Minh#Nguyn Vn Minh#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2016# ^a301tr. : nh^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Lc Ho#Gii thiu s l c v mnh t v con ngi x Lc Ho, huyn Ph Lc, tnh Tha Thin - Hu. Qu trnh thnh lp x v s ra i ca chi b ng (1975-1986). ng b x lnh o nhn dn n nh tnh hnh sau khi thnh lp x (1986-1990). Thc hin cng c uc i mi (1990-2000) v lnh o nhn dn bc vo giai on hi nhp, pht t rin bn vng (2000-2016)#Lch s#ng b x#1986-2016#375925#XH## 00785000000000265000450000200200000000500170002000500110003700500140004800700400 00620080006001020090017001080100005001250110021001300150084001510820011002350160 00300246013000700249014000700256026000700263181000700270019000500277020000900282 020001000291021021800301#Qung Bnh khoa lc#Nguyn Minh Tun#L Hng V#Trn An h Tun#Su tp, bin dch: Nguyn Minh Tun...#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2016#^a390 tr. : nh^b24cm#TTS ghi: S Khoa hc v Cng ngh; S Vn ho, Th thao v Du l ch tnh Qung Bnh#370.959745#XH#375926#^b800b#375926#QU106B#Vi?t#Gio dc#Khoa bng#Gii thiu a l hnh chnh tnh Qung Bnh thi ng Khnh (1886-1888). Tng quan v khoa c thi xa, 63 khoa thi hng, thi hi v cc s nhn Qung B nh t giai on (1813-1910). Bng tra tn nh khoa bng...## 01027000000000313000450000100170000000200870001700300170010400500140012100500150 01350070062001500080010002120090018002220100005002400110022002450820010002670160 00300277013000700280014001500287026000700302026001100309026001100320181000800331 019000500339020002000344020000900364020000400373020001700377021031900394#Nguyn Tin Dng#Gii php nng cao hiu qu kinh t trong sn xut la ca nng h t hnh ph Cn Th#Sch chuyn kho#Hunh Hu Th#L Khng Ninh#B.s.: Nguyn Tin Dng (ch.b.), Hunh Hu Th, L Khng Ninh#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a 126tr. : bng^b24cm#338.17318#XH#375927#^a50000^b500b#375927#VV16.18880#VV16.18 881#GI-103P#Vi?t#Kinh t nng nghip#Sn xut#La#Sch chuyn kho#H thng ho c s l thuyt v hiu qu kinh t v nh hng cc yu t n hiu qu kinh t trong sn xut la nng h. Phn tch thc trng sn xut v tiu th la, c lng hiu qu kinh t trong sn xut la ca nng h Tp. Cn Th. Gii php n ng cao hiu qu kinh t trong sn xut la cho nng h Cn Th## 00920000000000373000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500020017000560030055000730290005001280070058001330050 01400191005001000205005001200215005001200227005001200239005000900251008000500260 00900110026501000050027601100270028101500820030802101130039002000120050302000080 0515020000400523020000900527013000700536016000300543#375928#VV16.18882#VV16.1888 3#^b3000b#Vi?t#299.592#103#i o vn uyn#Hip tuyn th vn o l : Tp L i (19) - Qu Ba 2016#'S#Phm Vn Lim, Thanh Cn, Ngh D Lan... ; Hu Khi ch .b.#Phm Vn Lim#Thanh Cn#Ngh D Lan#Thin Quang#Diu Nguyn#Hu Khi#^aH.#^a Tn gio#2016#^a167tr. : nh, bng^b21cm#TTS ghi: i o Tam K ph . Chng trnh Chung tay n tng kinh sch i o# cp n mt s kin thc c bn v thnh gio, s o, gio l i o Cao i v mt s sng tc vn, th...#o Cao i#Gio l#Th#Bi vit#375928#XH## 00893000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810008000620020030000700070066001000050015001660050013001810050 01900194005001600213008000500229009001100234010000500245011002200250015003600272 02102040030802000090051202000100052102000110053101300070054201600030054900500150 0552#375929#VV16.18884#VV16.18885#^a71000^b1000b#Vi?t#001.4220711#GI-108T#Gio trnh nguyn l thng k#B.s.: ng Vn Lng (ch.b.), ng Th Th, Phm Th Qu nh Vn...#ng Vn Lng#ng Th Th#Phm Th Qunh Vn#Nguyn Vn Giao#^aH.#^ aThng k#2016#^a252tr. : bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Thng mi#Trnh b y nhng vn chung v thng k hc. Phn tch qu trnh nghin cu thng k, iu tra chn mu, phn t thng k, cc mc ca hin tng kinh t - x hi, dy s thi gian v ch s thng k#Thng k#Nguyn l#Gio trnh#375929#GT#Ngu yn Th Mai## 00743000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810008000580010012000660020031000780070012001090080005001210090 01100126010000500137011001500142021030100157020001000458020001100468013000700479 016000300486#375930#VV16.18886#VV16.18887#^a55000^b1000b#Vi?t#349.597#GI-108T#L Th Ninh#Gio trnh php lut i cng#L Th Ninh#^aH.#^aThng k#2016#^a204 tr.^b24cm#Trnh by nhng vn c bn v nh nc, php lut; quy phm php lu t, quan h php lut v h thng php lut; thc php lut, vi phm php lut , trch nhim php l v php ch x hi ch ngha; Lut hin php v Lut hnh chnh; ngnh Lut dn s v Lut hnh s; Lut phng, chng tham nhng#Php lut #Gio trnh#375930#GT## 00662000000000241000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200110 00381810008000490020031000570080005000880090011000930100005001040110022001090150 05400131021019400185020001000379020001000389020001100399013000700410016000300417 #375931#VV16.18888#^a55000^b308b#Vi?t#657.450711#GI-108T#Gio trnh l thuyt k im ton#^aH.#^aThng k#2016#^a307tr. : bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Ti chnh - Ngn hng H Ni#Trnh by nhng vn c bn v kim ton; h thng k im sot ni b, gian ln v sai st; quy trnh kim ton; phng php kim ton ; bng chng kim ton v k thut chn mu trong kim ton#Kim ton#L thuyt# Gio trnh#375931#GT## 00750000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820012000411810006000530020039000590080005000980090021001030100005001240110 02100129015004200150021021300192020002200405020001000427020000800437020001000445 020000700455013000700462016000300469#375932#VV16.18889#VV16.18890#^b130b#Vi?t#35 2.3509597#K600Y#K yu thanh tra B Giao thng Vn ti#^aH.#^aGiao thng Vn ti #2016#^a126tr. : nh^b24cm#TTS ghi: Thanh tra B Giao thng vn ti#Ghi li nh ng thnh tu ca Thanh tra B Giao thng Vn ti trong 60 nm qua (1956-2016). G io dc truyn thng lch s v vang, khi dy nim t ho ca cc th h cn b , thanh tra vin B Giao thng Vn ti...#B Giao thng Vn ti#Thanh tra#Lch s #1956-2016#K yu#375932#XH## 00732000000000265000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200040 00381810006000420010016000480020041000640030017001050070022001220080005001440090 01100149010000500160011002900165021021100194020002200405020001200427020001700439 013000700456016000300463#375933#VV16.18891#^a175200^b50b#Vi?t#658#T450C#Nguyn Thin S#T chc qun l doanh nghip cng nghip#Sch chuyn kho#Nguyn Thin S ch.b.#^aH.#^aThng k#2016#^a204tr. : bng, s ^b21cm#Khi nim, c im c a sn xut doanh nghip cng nghip: T chc qun l, sn xut trong doanh nghi p cng nghip, lp k hoch, qun l k thut - vt t v qun l lao ng tron g doanh nghip cng nghip...#Qun tr doanh nghip#Cng nghip#Sch chuyn kho #375933#XH## 01102000000000337000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200140 00381810006000520020017000580030030000750070062001050050016001670050014001830050 01300197008000500210009001100215010000500226011002200231015006900253021034400322 02000430066602000080070902000080071702000100072502000070073501300070074201600030 0749005001200752#375934#VV16.18892#^a20250^b800b#Vi?t#330.071159731#S450T#S ta y sinh vin#Hc k I, nm hc 2016 - 2017#B.s.: Nguyn Thin S (ch.b.), H Xun Quang, Trn Vn Anh...#Nguyn Thin S#H Xun Quang#Trn Vn Anh#^aH.#^aThng k#2016#^a202tr. : bng^b21cm#TTS ghi: B Cng thng. Trng cao ng Kinh t Cng nghip H Ni#Gii thiu mt s quy nh v quy ch o to i hc v cao ng h chnh quy theo hc ch tn ch ti Trng cao ng Kinh t Cng nghip H Ni. Hng dn ng k khi lng hc tp, quy ch cng tc hc sinh sinh vin ,chng trnh o to ton kho chuyn ngnh k ton tng hp, k hoch hc tp, thi hc k v hng dn lin h cng vic#Trng cao ng Kinh t Cng nghip H Ni#o to#Hc tp#2016-2017#S tay#375934#XH#V Xun Nam## 00847000000000277000450000100130000000200270001300700190004000800050005900900270 00640100005000910110029000960150035001250820006001600160003001660130007001690140 01500176026000700191026001100198026001100209181000800220019000500228020001600233 020000800249020001100257021030100268#Bi B Khim#Gio trnh hnh vi t chc#Bi B Khim ch.b.#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2016#^a176tr. : s , bng^b21c m#TTS ghi: Trng i hc Hi Phng#658.4#XH#375935#^a68000^b300b#375935#VV16. 18893#VV16.18894#GI-108T#Vi?t#Hnh vi t chc#Qun l#Gio trnh#Gii thiu nhn g vn c th ca hnh vi t chc. Tng quan v hnh vi t chc, c s ca hn h vi c nhn, ra quyt nh c nhn, to ng lc cho ngi lao ng, c s ca hnh vi nhm, lnh o v quyn lc, giao tip trong t chc, c cu t chc, v n ho t chc, thay i v pht trin t chc## 00652000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820014000431810006000570020014000630080005000770090011000820100005000930110 02100098021023900119020001000358020001400368020001800382013000700400016000300407 #375936#VV16.18895#VV16.18896#^b12870b#Vi?t#343.597002632#L504T#Lut thng k#^a H.#^aThng k#2016#^a68tr. : bng^b21cm#Gii thiu Lut thng k bao gm nhng q ui nh chung v nhng qui nh c th v h thng thng tin thng k nh nc; thu thp thng tin thng k nh nc; phn tch v d bo thng k, cng b v p h bin thng tin thng k nh nc...#Php lut#Lut thng k#Vn bn php lut #375936#XH## 00658000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010015000660020029000810070015001100080005001250090 01800130010000500148011002200153021017500175020001700350020000700367020000800374 013000700382016000300389#375937#VV16.18897#VV16.18898#^a95000^b300b#Vi?t#398.80 9597#D121C#Hong Th Thu#Dn ca nghi l dn tc Hmng#Hong Th Thu#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a379tr. : bng^b21cm#Khi qut v dn tc Hmng v dn ca ngh i l. Hnh thc din xng v ni dung dn ca nghi l m ci, l tang ma Hmng v mt s phng din ngh thut trong dn ca nghi l#Vn hc dn gian#Dn ca#N ghi l#375937#XH## 00924000000000337000450002600110000002600070001102600110001801400090002901900050 00380820016000431810006000590020053000650070049001180050016001670050014001830050 01300197005001600210005001400226008000500240009002100245010000500266011002200271 02101480029302000100044102000230045102000170047401300070049101600030049801500670 0501020001800568#VV16.18900#375938#VV16.18899#^b13600b#Vi?t#342.59708302638#T103 L#Ti liu tp hun chuyn su: Lut cn cc cng dn#Nguyn Ngc Anh, Trn Th Qun, Vn Chng...#Nguyn Ngc Anh#Trn Th Qun# Vn Cng#Trn Ngc ng#Trn Th Hng#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2016#^a351tr. : bng^b21cm#Trnh by ni dung c bn lut cn cc cng dn v cc vn bn quy nh chi tit thi hnh . Ni dung cc ngh nh, thng t v ph lc cc vn bn#Php lut#Lut cn c c cng dn#Vn bn php qui#375938#XH#TTS ghi: B Cng an. Cc Php ch v Ci cch Hnh chnh, T php#Ti liu tp hun## 00601000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200130 00391810007000520010014000590020023000730030007000960070014001030080010001170090 01500127010000500142011002100147021014500168020001700313020000700330013000700337 016000300344#375939#VV16.18901#^a100000^b100b#Vi?t#895.92283403#CH527L#Trn Hu Dinh#Chuyn lng chuyn xm#Bt k#Trn Hu Dinh#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016# ^a295tr. : nh^b21cm#Tp hp nhng bi vit v chuyn lng, chuyn xm, cuc sn g thng ngy din ra lng Trung Phng (Din Chu - Ngh An) qu hng ca t c gi#Vn hc hin i#Bt k#375939#VH## 00430000000000241000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200110 00381810006000490010014000550020019000690030004000880070014000920080010001060090 01500116010000500131011002100136020001700157020000400174013000700178016000300185 #375940#VV16.18902#^a52000^b200b#Vi?t#895.922134#D125C#u Thanh Vn#Du chn t hi gian#Th#u Thanh Vn#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a111tr. : nh^b20cm#V n hc hin i#Th#375940#VH## 00920000000000301000450000100130000000200530001300300450006600500120011100700310 01230080012001540090017001660100005001830110022001880150106002100820006003160160 00300322013000700325014001600332026000700348026001100355181000600366019000500372 019000900377020000700386020000900393020001800402021019800420#Jensen, Bill#Bc n got! T duy phi thng - Thnh tu phi thng#25 thi quen tch cc to nn th nh cng ln#Chng Ngc#Bill Jensen ; Chng Ngc dch#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a238tr. : bng^b21cm#Tn sch ting Anh: Disrupt! Think epic. Be epic : 25 successful habits for an extremely disruptive world#650.1#KT#375941#^a85000 ^b2000b#375941#VV16.18903#B557N#Vi?t#Dch Anh#T duy#Sng to#Gii quyt vn #Thng qua nhng kinh nghim v tng t nhng ngi to nn s t ph thnh cng, tc gi c kt thnh nhng thi quen ct yu cn c trau di hng ngy mang li thnh cng trong cuc sng## 00794000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820006000511810006000570010013000630020026000760030018001020290029001200070 03700149005001700186008001800203009004700221010000500268011002600273021015300299 020001000452020001300462020000700475013000700482016000300489#375942#VV16.18904#V V16.18905#^a288000^b1000b#Vi?t#428.2#S450T#Tn Nh Linh#S tay vit vn ting A nh#Trnh nng cao#Advanced English composition#Tn Nh Linh ; Nguyn Thnh Y n dch#Nguyn Thnh Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2016#^a257tr. : minh ha^b26cm#Cung cp kin thc ng php c bn nh c u trc cu, t loi, cc mu cu v mt s cm t c nh thng dng gip hc vin vit vn ting Anh hiu qu#Ting Anh#K nng vit#S tay#375942#XH## 00689000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820004000511810006000550010007000610020025000680070007000930220004001000080 01800104009002300122010000500145011002100150015003100171021015300202020001300355 020001400368013000700382016000300389005000700392#375943#VV16.18906#VV16.18907#^a 120000^b1500b#Vi?t#412#R431C#An Chi#Rong chi min ch ngha#An Chi#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a474tr. : nh^b24cm#Tn tht tc gi: V Thin Hoa#Tp hp nhng bi vit ca hc gi An Chi v t nguyn hc, tp trung gii thch nhng thay i v ng m, ng ngha ca cc t, cc a danh ting V it#Ngn ng hc#T nguyn hc#375943#XH#An Chi## 00689000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820004000511810006000550010007000610020025000680070007000930220004001000080 01800104009002300122010000500145011002100150015003100171021015300202020001300355 020001400368016000300382013000700385005000700392#375944#VV16.18908#VV16.18909#^a 132000^b1500b#Vi?t#412#R431C#An Chi#Rong chi min ch ngha#An Chi#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a521tr. : nh^b24cm#Tn tht tc gi: V Thin Hoa#Tp hp nhng bi vit ca hc gi An Chi v t nguyn hc, tp trung gii thch nhng thay i v ng m, ng ngha ca cc t, cc a danh ting V it#Ngn ng hc#T nguyn hc#XH#375944#An Chi## 00683000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820004000511810006000550010007000610020025000680070007000930220004001000080 01800104009002300122010000500145011001500150015003100165021015300196020001300349 020001400362016000300376013000700379005000700386#375945#VV16.18910#VV16.18911#^a 130000^b1500b#Vi?t#412#R431C#An Chi#Rong chi min ch ngha#An Chi#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a519tr.^b24cm#Tn tht tc gi: V Thin Hoa#Tp hp nhng bi vit ca hc gi An Chi v t nguyn hc, tp trung gii thch nhng thay i v ng m, ng ngha ca cc t, cc a danh ting Vit#Ng n ng hc#T nguyn hc#XH#375945#An Chi## 00477000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010014000660020017000800030012000970070014001090080 01800123009002300141010000500164011001500169020001700184020001200201013000700213 016000300220#375946#VV16.18912#VV16.18913#^a85000^b1000b#Vi?t#895.92234#N500C#M Thin ng#N ci thiu n#Tiu thuyt#M Thin ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a381tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#375946#VH## 00854000000000277000450000100170000000200430001700300600006000700170012000400170 01370080018001540090023001720100005001950110038002000820013002380160003002510130 00700254014001600261026000700277026001100284026001100295181000600306019000500312 020001700317020001600334021022600350#Nguyn Ngc Hin#L thnh hu Nguyn Hu C nh (1650 - 1700)#Vi cng cuc khai sng min Nam nc Vit cui th k XVII#Ngu yn Ngc Hin#Bn in ln th 6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a3 86tr. - 8 tr. nh : minh ho^b21cm#959.70272092#XH#375947#^a99000^b1500b#375947 #VV16.18914#VV16.18915#L250T#Vi?t#Nhn vt lch s#Nguyn Hu Cnh#Tiu s v ng un gc l thnh hu nguyn Hu Cnh; Qu hng v con ngi ng; Nguyn Hu Cn h v cng vic m mang min Nam cng vic x s vi Champa; Nguyn Hu Cnh kinh lc v ng Nai v cng cuc Bnh nh Chu Lp...## 00823000000000301000450000100170000000200240001700300610004100500070010200500170 01090070054001260080018001800090023001980100005002210110027002260150050002530820 00400303016000300307013000700310014001600317026000700333026001100340026001100351 181000700362019000500369019000900374020001700383021012100400#Chirstian, David#Th gii mt thong ny#Mt lc s ca nhn loi t thi hi lm n thi Intern et#Mai L#Nguyn Xun Xanh#David Christion ; Mai L dch ; Nguyn Xun Xanh h.. #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a167tr. : nh, bng^b23cm#Dch t nguyn bn ting Anh: This fleeting world#909#XH#375948#^a65000^b2000b#375948 #VV16.18916#VV16.18917#TH250G#Vi?t#Dch Anh#Lch s th gii#Gii thiu lch s th gii t bui u tin s n k nguyn hi lm, k nguyn nng nghip n n n vn minh nhn loi## 00499000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010018000680020021000860030008001070070018001150080 01800133009002300151010000500174011003100179020001700210020000800227013000700235 016000300242#VV16.18919#375949#VV16.18918#^a60000^b1000b#Vi?t#895.9228408#V500 #Nguyn Thnh Nhn#V iu bun ca ch#Tp vn#Nguyn Thnh Nhn#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a207tr. : nh, tranh v^b22cm#Vn hc hin i# Tp vn#375949#VH## 01176000000000373000450000100140000000200240001400300580003800500130009600500140 01090050022001230050016001450070098001610080018002590090023002770100005003000110 02600305012002400331015011400355082000600469016000300475013000700478014001600485 02600110050102600070051202600110051918100060053001900050053601900050054102000080 0546020001100554020000900565020000700574021022100581#Gorzycki, Meg#Cm nang t d uy lch s#Mang t duy phn bin vo tm im ca nghin cu lch s#Elder, Lind a#Paul, Richard#Hong nguyn ng Sn#Bi Vn Nam Sn#Meg Gorzycki, Linda Elder, Richard Paul ; Hong Nguyn ng Sn chuyn ng ; Bi Vn Nam Sn h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a159tr. : minh ho^b22cm#T sch Cm nang t duy#Tn sch ting Anh: Historical thinking: Bringing critical thinking expl icitly into the heart of historical study#907.2#XH#375950#^a50000^b3000b#VV16.1 8920#375950#VV16.18921#C120N#Vi?t#Dch#Lch s#Nghin cu#Cm nang#T duy#Cung c p nhng kin thc pht trin t duy lch s hc tt, hc cch nhn din p hn tch lch s: t ra cc cu hi lch s, xc lp cc mc ch lch s, thu thp thng tin lch s, a ra cc suy lun lch s...## 01140000000000361000450000100140000000200250001400300510003900500190009000500130 01090050022001220050016001440070103001600080018002630090023002810100005003040110 02600309012002400335015011000359082001000469016000300479013000700482014001600489 02600070050502600110051202600110052318100060053401900050054001900050054502000090 0550020000900559020000700568021020300575#Paul, Richard#Cm nang t duy k thut# Da trn cc khi nim v cng c t duy phn bin#Niewoehner, Robert#Elder, Lin da#Hong Nguyn ng Sn#Bi Vn Nam Sn#Richard Paul, Robert Niewoehner, Linda Elder ; Hong Nguyn ng Sn chuyn ng ; Bi Vn Nam Sn h..#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a107tr. : minh ho^b22cm#T sch Cm nang t duy# Tn sch ting Anh: The thinker's guide to engineering reasoning: Based on criti cal thinking concepts & tools#620.00711#TN#375951#^a35000^b3000b#375951#VV16.18 922#VV16.18923#C120N#Vi?t#Dch#K thut#Cm nang#T duy#Cung cp nhng kin thc pht trin t duy phn tch hc tt, hc cch nhn din phn tch cc vn v k thut: phn tch ti liu k thut, phn thch mt bn thit k, cc c u hi k thut...## 01171000000000349000450000100140000000200240001400300510003800500130008900500220 01020050016001240070084001400080018002240090023002420100005002650110030002700120 02400300015013900324082000400463016000300467013000700470014001600477026001100493 02600070050402600110051118100060052201900050052801900050053302000080053802000070 0546020000900553021025900562#Paul, Richard#Cm nang t duy o c#Da trn cc khi nim v cng c t duy phn bin#Elder, Linda#Hong Nguyn ng Sn#Bi Vn Nam Sn#Richard Paul, Linda Elder ; Hong Nguyn ng Sn chuyn ng ; Bi Vn Nam Sn h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a83tr. : bng, hnh v^b22cm#T sch Cm nang t duy#Tn sch ting Anh: The thinker's guide to unde rstanding the foundations of ethical reasoning: Based on critical thinking conce pts & tools#170#TN#375952#^a30000^b3000b#VV16.18924#375952#VV16.18925#C120N#Vi? t#Dch#o c#T duy#Cm nang#Trnh by nhng kin thc c bn v t duy o c: Chc nng ca o c hc v tr ngi ca o c hc; vn ca lnh vc gi - o c hc; yu t, logic ca lp lun o c; ngn ng xt nh mt hng dn cho lp lun o c; loi cu hi o c...## 00586000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810007000610010017000680020032000850070017001170080018001340090 02200152010000500174011002000179021007800199020000800277020001000285013000700295 016000300302020001500305#VV16.18927#VV16.18926#375953#^a35000^b1500b#Vi?t#959.7 03092#PH105T#Hunh Thc Khng#Phan Ty H - Tin sinh lch s#Hunh Thc Khng#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. TP H Ch Minh#2016#^a93tr. : nh^b20cm#Gii thiu thn th, cuc i v s nghip ca ch s yu nc Phan Chu Trinh#Tiu s#S nghip# 375953#XH#Phan Chu Trinh## 00879000000000313000450000200520000000300300005200500140008200500160009600500210 01120050016001330050021001490070064001700080005002340090020002390100005002590110 01500264082001500279016000300294013000700297014001500304026001100319026001100330 026000700341181000700348019000500355020001200360020001600372021017700388#Pht tr in vn ho c cho thanh thiu nhi hin nay#Qua thc tin tnh Bnh Phc#Tn N gc Hnh#Nguyn Vit i#Nguyn Th Thu Hng#Nguyn c Vinh#Nguyn Th Minh Nh m#Tn Ngc Hnh (ch.b.), Nguyn Vit i, Nguyn Th Thu Hng...#^aH.#^aL lu n Chnh tr#2016#^a287tr.^b21cm#028.5350959771#XH#375954#^a65000^b250b#VV16.189 29#VV16.18928#375954#PH110T#Vi?t#Vn ho c#Thanh thiu nhi#Trnh by nhng vn v vn ho c v vai tr ca n i vi s pht trin x hi. Thc trng v nhng gii php pht trin vn ho c trong thanh thiu nhi tnh Bnh Phc## 00962000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610010022000670020087000890030017001760070041001930050 01100234008000500245009002000250010000500270011001500275021030500290020002000595 020000800615020001000623020001700633013000700650016000300657#375955#VV16.18930#V V16.18931#^a60000^b300b#Vi?t#320.8409597#X126D#Nguyn Th Thanh Nhn#Xy dng m hnh t chc chnh quyn nng thn Vit Nam - C s l lun v thc tin#Sc h chuyn kho#Ch.b.: Nguyn Th Thanh Nhn, Cao Anh #Cao Anh #^aH.#^aL lun Chnh tr#2016#^a252tr.^b21cm#Nghin cu l lun v thc trng v m hnh t ch c chnh quyn nng thn Vit Nam nhm nh gi ng nhng kt qu t c, n hng vn tn ti, yu km v rt ra nhng nguyn nhn. Cc quan im, nh h ng v xut cc gii php xy dng m hnh t chc chnh quyn nng thn Vi t Nam hin nay#T chc chnh quyn#M hnh#Nng thn#Sch chuyn kho#375955#XH ## 01052000000000325000450000201630000000300170016300500130018000500120019300500150 02050050014002200050016002340070053002500080005003030090020003080100005003280110 02500333082001400358016000300372013000700375014001500382026001100397026001100408 02600070041918100060042601900050043202000180043702000030045502000170045802102510 0475#i mi v nng cao hiu qu hot ng hi ng nhn dn cp x trong iu kin xy dng nh nc php quyn x hi ch ngha Vit Nam - Thc tin t tnh k Lk#Sch chuyn kho# Vn Dng#L Duyn H#L Thin Hng#To Th Quyn#N guyn ng Qu# Vn Dng (ch.b.), L Duyn H, L Thin Hng...#^aH.#^aL lu n Chnh tr#2016#^a238tr. : hnh v^b21cm#352.150959765#XH#375956#^a60000^b500 b#VV16.18932#VV16.18933#375956#452M#Vi?t#Hi ng nhn dn#X#Sch chuyn kho# Trnh by l lun v t chc v hot ng ca hi ng nhn dn cp x. Qu trn h hnh thnh v pht trin ca hi ng nhn dn cp x Vit Nam. Nu thc ti n, phng hng v gii php i mi hot ng ca hi ng nhn dn cp x t nh k Lk## 01043000000000337000450000200510000002900620005100500150011300500170012800500160 01450050014001610050018001750070059001930080005002520090011002570100005002680110 02200273015002800295082001200323016000300335013000700338014000800345026000700353 02600110036002600110037118100060038201900050038802000090039302000070040202000140 0409021028200423#Kt qu kho st mc sng dn c Vit Nam nm 2014#Result of th e Viet Nam household living standards survey 2014#Ng Don Thng#Nguyn Quc Hn g#Nguyn Vn Thu#Cao Thanh Sn#Nguyn Phng Anh#B.s.: Ng Don Thng, Nguyn Q uc Hng, Nguyn Vn Thu...#^aH.#^aThng k#2016#^a958tr. : bng^b29cm#TTS ghi : Tng cc Thng k#339.4709597#XH#375957#^b1020b#375957#VL16.02876#VL16.02877#K 258Q#Vi?t#Mc sng#C dn#Sch song ng#Tng hp kt qu kho st v mc sng d n c Vit Nam nm 2014: Nhn khu hc, gio dc, y t v chm sc sc kho, vic lm v thu nhp, chi tiu, nh , in, nc, cc phng tin v sinh v d ng lu bn, chng trnh xo i gim ngho v cc ngnh ngh sn xut kinh doan h## 01100000000000397000450000200560000000300250005600500140008100500140009500500180 01090050015001270050015001420050013001570050015001700050016001850070075002010080 00500276009002000281010000500301011002600306015005400332082000400386016000300390 01300070039301400160040002600070041602600110042302600110043418100080044501900050 0453020000800458020000700466020001100473020001000484020001800494021019000512#Ngh in cu v ging dy lch s trong bi cnh hin nay#K yu hi tho khoa hc#V Dng Ninh#Trn Th Vinh#Nguyn Quc Vng#Hong Thanh T#Shin Seung Bok#Hong Hi H#L Hin Chng#Phan Ngc Huyn#V Dng Ninh, Trn Th Vinh, Nguyn Quc Vng... ; B.s.: Hong Hi H...#^aH.#^aL lun Chnh tr#2016#^a599tr. : minh h o^b27cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Khoa Lch s#907#XH#375958#^a1 50000^b400b#375958#VL16.02878#VL16.02879#NGH305C#Vi?t#Lch s#K yu#Nghin cu #Ging dy#Hi tho khoa hc#Gm cc bo co khoa hc v cc ch im: Cng tc gio dc lch s trong bi cnh hin nay; bin gii lnh th, bin o v gio d c thc ch quyn qua mn lch s; mt s vn lch s## 00887000000000313000450000200390000000500160003900500210005500500180007600500170 00940050013001110070074001240080005001980090021002030100005002240110030002290820 00800259016000300267013000700270014001600277026000700293026001100300026001100311 181000800322019000500330020001400335020001000349020001100359021020300370#Gio tr nh thc hnh ho hc i cng# Th Thanh H#Trn Th Minh Nguyt#V Th Minh Thanh#Nguyn Tun Minh#ng Vn am#B.s.: Th Thanh H (ch.b.), Trn Th Min h Nguyt, V Th Minh Thanh...#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2016#^a84tr. : hnh v, bng^b27cm#540.711#GT#375959#^a17000^b2000b#375959#VL16.02880#VL16.02881#GI-10 8T#Vi?t#Ho i cng#Thc hnh#Gio trnh#Gm 10 bi th nghim v cc vn c a chng trnh ho hc i cng: Xc nh khi lng phn t cht kh, ng l ng ca nguyn t, hiu ng nhit ca qu trnh, dung dch v tnh cht dung d ch...## 00808000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200100002918100060 00390010014000450020057000590070049001160050012001650050013001770080018001900090 03400208010000500242011001500247015004900262021015800311020000700469020000900476 020001100485013000700496016000300503020001200506#375960#^a117000^b1000b#Vi?t#51 2.00711#M458S#Trn Tun Nam#Mt s ng dng ca i s hin i vo gii ton s cp#Trn Tun Nam (ch.b.), m Vn Nh, Lu B Thng#m Vn Nh#Lu B Thng#^ aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a374tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc S phm Tp. H Ch Minh#Gii thiu mt s ng dng ca i s hi n i vo gii ton s cp nh vnh a thc, vnh cc chui lu tha hnh thc, vnh ma trn v mt s ng dng khc#i s#ng dng#Gio trnh#375960#GT#Ton s cp## 00633000000000289000450000200180000000300130001800500100003100500130004100500190 00540070063000730040014001360080005001500090033001550100005001880110025001930120 02900218082000700247016000300254013000700257014001600264026000700280181000600287 019000500293019001400298020001800312020001300330#Bn ma nh tr#Truyn tranh# Aka Shuzo#Fujita Hioko#L Phan Thu Vng#Li: Aka Shuzo ; Tranh: Fujita Hioko ; L Phan Thu Vng dch#Ti bn ln 2#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Thi H#201 6#^a38tr. : tranh v^b29cm#Ehon - Thc phm cho tm hn#895.63#VH#375961#^a39000 ^b1000b#375961#B454M#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00933000000000325000450000200510000000500150005100500120006600500110007800500090 00890050009000980050021001070070072001280080018002000090023002180100005002410110 02400246082000600270016000300276013000700279014000800286026000700294181000700301 01900050030801900050031302000080031802000080032602000090033402000140034302102500 0357#Ngi l hnh Ben Thanh tourist - Nng nn sc thu#Hong Xun Duy#Hoi Th ng#Nguyn Lan#Quc Duy#Tony Duy#Nguyn Th Tuyt Mai#Hong Xun Duy, Hoi Thng , Nguyn Lan... ; Nguyn Th Tuyt Mai ch.b.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a97tr. : nh mu^b29cm#910.4#XH#375962#^b5000b#375962#NG558L#Vi?t#D ch#Du lch#Du hnh#Th gii#Sch song ng#Gii thiu v mt s danh lam thng c nh vi v p ma thu c trng ca Vit Nam v mt s nc trn th gii. Hng dn nhng thng tin b ch, cm nang du lch nh cc a danh, c sn, nh hn g, khch sn... cc chng trnh du lch khuyn mi## 01277000000000361000450000201240000000300250012400500140014900500140016300500140 01770050016001910050018002070070047002250080005002720090019002770100005002960110 02200301015005100323082000800374016000300382013000700385014000700392026000700399 18100070040601900050041302000100041802000090042802000110043702000090044802000090 0457020000700466020001000473021043200483#Chng trnh o to nghip v xt x - Phn k nng gii quyt v n kinh doanh thng mi, lao ng, hn nhn v gia nh#Tp bi ging cho kho 3#Nguyn Vn Du#Phm Cng By#ng Xun o#Nguyn V n Tin#Trn Th Thu Hin#Nguyn Vn Du, Phm Cng By, ng Xun o...#^aH.#^a Cng an nhn dn#2016#^a343tr. : bng^b24cm#TTS ghi: To n Nhn dn ti cao. H c vin To n#349.597#XH#375963#^b260b#375963#CH561T#Vi?t#Php lut#Lao ng#Th ng mi#Hn nhn#Gia nh#Xt x#Bi ging#Gm 9 bi ging trnh by k nng c th v k nng chuyn su v gii quyt cc v n kinh doanh thng mi, lao ng, hn nhn v gia nh nh: K nng gii quyt tranh chp v quyn s hu tr tu, chuyn giao cng ngh gia cc c nhn, t chc vi nhau v u c mc c h li nhun; k nng gii quyt tranh chp v hp ng tn dng, hp ng bo hi m, hp ng lao ng, k lut lao ng v cc v vic hn nhn v gia nh## 00699000000000301000450000100060000000200150000600300300002100500130005100500140 00640050009000780070058000870080005001450090052001500100005002020110026002070150 04500233082001100278016000300289013000700292014001600299026000700315181000700322 019000500329019001200334020001700346020001800363020001600381#Aesop#Ng ngn Aeso p#Nhng cu chuyn b lng qun#Testa Fulvio#Waters, Fiona#Huyn V#Minh ho: Fu lvio Testa ; K: Fiona Waters ; Huyn V dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a86tr. : tranh mu^b25cm#Tn sch ting Anh: Aesop' s forgotten fables#398.209495#VH#375964#^a69000^b1500b#375964#NG500N#Vi?t#Dch Hy Lp#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn ng ngn## 00649000000000289000450000100060000000200150000600500140002100500140003500500090 00490070058000580080005001160090052001210100005001730110027001780150035002050820 01100240016000300251013000700254014001600261026000700277181000700284019000500291 019001200296020001700308020001800325020001600343#Aesop#Ng ngn Aesop#Testa, Ful vio#Waters, Fiona#Huyn V#Minh ho: Fulvio Testa ; K: Fiona Waters ; Huyn V dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a127tr. : tr anh mu^b25cm#Tn sch ting Anh: Aesop's fables#398.209495#VH#375965#^a82000^b 1500b#375965#NG500N#Vi?t#Dch Hy Lp#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn n g ngn## 00832000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100060 00380020021000440070099000650050022001640050016001860050023002020050021002250080 00500246009002100251010000500272011002600277021020600303020000400509020001100513 013000700524016000300531020002000534#375966#^a20000^b2020b#Vi?t#624.20711#C460S #C s cng trnh cu#B.s.: Nguyn Th Minh Ngha (ch.b.), Trn Th Truyn, Nguy n Th Tuyt Trinh, Nguyn Th Cm Nhung#Nguyn Th Minh Ngha#Trn Th Truyn#N guyn Th Tuyt Trinh#Nguyn Th Cm Nhung#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2016#^a260t r. : minh ho^b27cm#Cung cp khi nim v thit k cu, thit k m hc cu, cu to chung ca h mt cu, m tr cu, gi cu; thit k phng n cu, trit l thit k cu v cc tiu chun thit k cu hin hnh Vit Nam#Cu#Gio trnh #375966#GT#Cng trnh xy dng## 00739000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100060 00370010016000430020042000590030015001010070016001160080005001320090021001370100 00500158011002600163021023500189020000800424020001100432020000500443020001500448 013000700463016000300470#375967#^a290000^b800b#Vi?t#306.4095#H312T#Nguyn Ngc Th#Hnh tng rng trong vn ho phng ng#Sch tham kho#Nguyn Ngc Th#^aH .#^aChnh tr Quc gia#2016#^a457tr. : minh ho^b24cm#Trnh by v tr, vai tr v tm nh hng ca biu tng rng trong vn ho phng ng t lch s ng i, t tng lp vua, quan, qu tc n tng lp bnh dn. Mt s hnh nh rng ca Trung Hoa, Triu Tin, Nht Bn, Vit Nam...#Vn ho#Hnh tng#Rng#Sch th am kho#375967#XH## 01021000000000325000450000200810000000300250008100500260010600500120013200500120 01440050017001560050021001730070055001940080005002490090019002540100005002730110 02200278015005100300082001400351016000300365013000700368014000700375026000700382 18100070038901900050039602000100040102000170041102000070042802000100043502102500 0445#Chng trnh o to nghip v xt x - Phn k nng gii quyt v n hnh chnh#Tp bi ging cho kho 3#Nguyn Th Hong Bch Yn#L Vn Minh#m Vn o #Nguyn Chu Hoan#Triu Th Thanh Thu#Nguyn Th Hong Bch Yn, L Vn Minh, m Vn o...#^aH.#^aCng an nhn dn#2016#^a326tr. : bng^b24cm#TTS ghi: To n Nhn dn Ti cao. Hc vin To n#342.597060264#XH#375968#^b260b#375968#CH561T #Vi?t#Php lut#V n hnh chnh#Xt x#Bi ging#Gm 11 bi ging trnh by cc k nng chung v k nng chuyn su v gii quyt cc v n hnh chnh nh: K nng th l v n; xy dng h s v n; nghin cu h s v n; son tho bn n hnh chnh; xt x s thm, phc thm v n hnh chnh...## 00803000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820016000511810007000670020049000740290059001230080005001820090021001870100 00500208011003100213021022600244020000900470020000900479020001900488013000700507 016000300514020002000517#375969#VL16.02883#VL16.02882#^a290000^b5015b#Vi?t#388. 31220218597#QU600C#Quy chun k thut quc gia v bo hiu ng b#National tec hnical regulation on traffic signs and signals#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2016#^a 392tr. : hnh v, bng^b30cm#Gii thiu quy chun k thut quc gia (QCVN 41: 20 16/BGTVT) v bo hiu ng b bao gm nhng quy nh chung, hiu lnh iu khi n giao thng, bin bo hiu, bin bo cm, bin bo nguy him, bin hiu lnh, b in ch dn...#ng b#Bin bo#Qui chun nh nc#375969#XH#Tiu chun k thu t## 00752000000000265000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200150 00301810007000450020057000520290052001090080005001610090021001660100005001870110 03000192015001600222021018500238020000900423020000500432020002000437013000700457 016000300464020001900467#VL16.02884#375970#^b215b#Vi?t#621.8770218597#QU600C#Quy chun k thut quc gia v h thng nng xp xe t#National technical regulat ion on car parking system#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2016#^a62tr. : hnh v, bng ^b30cm#Lu hnh ni b#Quy nh cc yu cu an ton k thut v thit k, ch t o, kim tra, chng nhn an ton k thut i vi cc h thng nng xp xe t; quy nh qun l v cch thc t chc thc hin#My nng# t#Tiu chun k thu t#375970#KT#Qui chun nh nc## 00894000000000265000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200130 00301810007000430020102000500290079001520080005002310090021002360100005002570110 03000262015001600292021025000308020001000558020001100568020002000579020001900599 013000700618016000300625#VL16.02885#375971#^b215b#Vi?t#688.80218597#QU600C#Quy c hun k thut quc gia v kim tra v ch to cng-te-n vn chuyn trn cc ph ng tin vn ti#National technical regulation on survey and construction of fre ight containers#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2016#^a73tr. : hnh v, bng^b30cm#Lu hnh ni b#Trnh by cc qui nh chung v qui nh c th v k thut ch to v kim tra cc loi cng-te-n: Cng-te-n ch hng kh, cng-te-n ng nhit , cng-te-n hng lng dng cho cc phng tin vn ti; qui nh v qun l v cch t chc thc hin#Container#Vn chuyn#Tiu chun k thut#Qui chun nh n c#375971#KT## 00959000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820016000411810007000570020103000640290108001670080005002750090021002800100 00500301011003000306021024000336020002300576020001700599020002000616013000700636 016000300643015001600646020001900662#VL16.02887#VL16.02886#375972#^b215b#Vi?t#62 3.89440218597#QU600C#Quy chun k thut quc gia v ch to v kim tra thit b cu sinh dng cho phng tin thu ni a#National technical regulation on ins pection and manufacture of inland waterway ship's life saving equipment#^aH.#^aG iao thng Vn ti#2016#^a35tr. : hnh v, bng^b30cm#Trnh by cc qui nh chun g v qui nh c th v k thut ch to v kim tra cc thit b cu sinh: Phao o, phao trn, dng c ni cu sinh c nhn... dng cho cc phng tin thu n i a; qui nh v qun l v cch t chc thc hin#Phng tin ng thu#Thi t b cu nn#Tiu chun k thut#375972#KT#Lu hnh ni b#Qui chun nh nc## 00491000000000229000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200110 00301810006000410020086000470080005001330090011001380100005001490110031001540150 02800185020000700213020002200220013000700242016000300249020000900252#375973#VL16 .02888#^b380b#Vi?t#304.609597#K258Q#Kt qu ch yu iu tra bin ng dn s v k hoch ho gia nh thi im 1/4/2015#^aH.#^aThng k#2016#^a306tr. : hnh v , bng^b29cm#TTS ghi: Tng cc Thng k#Dn s#K hoch ho gia nh#375973#XH #iu tra## 00835000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820011000511810008000620010015000700020038000850290007001230070074001300050 00800204005000700212005002100219008001800240009004700258010000500305011002600310 021013400336020001700470020001300487013000700500016000300507020001100510#VL16.02 889#375974#VL16.02890#^a188000^b1000b#Vi?t#495.180071#GI-108T#Khng L Bnh#Gi o trnh chun HSK 3 - Sch bi tp#Y 3#B.s.: Khng L Bnh (ch.b.), Vu Diu , L Lm ; Nguyn Th Minh Hng dch#Vu Diu#L Lm#Nguyn Th Minh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2016#^a165tr. : minh h o^b29cm#Gm 20 bi tp thc hnh ting Trung Quc trnh by t n gin n ph c tp cng p n, nhiu hnh nh minh ho v a MP3 km theo#Ting Trung Quc# Sch bi tp#375974#GT#Gio trnh## 00855000000000337000450000100170000000200190001700500140003600500150005000500170 00650070056000820080018001380090034001560100005001900110015001950150049002100220 00400259082001100263016000300274013000700277014001500284026000700299026001100306 02600110031718100060032801900050033402000080033902000100034702000110035702000090 0368021014000377#Nguyn Phc Lc#Luyn vit ch Hn#H Minh Quang#Trn Khai Xu n#Nguyn Phc Lc#Nguyn Phc Lc (ch.b.), H Minh Quang, Trn Khai Xun#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a118tr.^b29cm#TTS ghi: Tr ng i hc S phm Tp. H Ch Minh#Q.1#495.180071#GT#375975#^a55000^b500b#3759 75#VL16.02891#VL16.02892#L527V#Vi?t#Ch Hn#Luyn tp#Gio trnh#Vit ch#Gii t hiu nhng l thuyt c bn nht v ch Hn v ch vit. Hng dn cch vit cc b th v cch vit mt s ch Hn trnh s cp## 00862000000000337000450000100170000000200190001700500140003600500150005000500170 00650070056000820080018001380090034001560100005001900110022001950150049002170220 00400266082001100270016000300281013000700284014001500291026000700306026001100313 02600110032418100060033501900050034102000080034602000100035402000090036402000110 0373021014000384#Nguyn Phc Lc#Luyn vit ch Hn#H Minh Quang#Vng Hu Ngh i#Nguyn Phc Lc#Nguyn Phc Lc (ch.b.), H Minh Quang, Vng Hu Nghi#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a116tr. : bng^b29cm#TTS g hi: Trng i hc S phm Tp. H Ch Minh#Q.2#495.180071#GT#375976#^a55000^b50 0b#375976#VL16.02893#VL16.02894#L527V#Vi?t#Ch Hn#Luyn tp#Vit ch#Gio trnh #Gii thiu nhng l thuyt c bn nht v ch Hn v ch vit. Hng dn cch v it cc b th v cch vit mt s ch Hn trnh s cp## 00804000000000277000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200120 00381810008000500010014000580020028000720070042001000050013001420080005001550090 02200160010000500182011003100187015004000218021021800258020001600476020001300492 020001100505013000700516016000300523#VL16.02895#375977#^a75000^b200b#Vi?t#631.4 220711#GI-108T#Nguyn Nh H#Gio trnh ph nhiu t#B.s.: Nguyn Nh H (ch .b.), Bi Huy Hin#Bi Huy Hin#^aH.#^ai hc Nng nghip#2016#^a159tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: Hc vin Nng nghip Vit Nam#Cung cp kin thc c bn v khi nim, vai tr v cc phng php phn loi, nh gi ph nhiu ca t. Cc ch tiu nh gi v cc yu t nh hng ti ph nhiu ca t cng nh bin php qun l vn ny#t nng nghip# ph nhiu#Gio trnh#375977# GT## 00914000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820013000421810006000550020060000610030094001210080005002150090011002200100 00500231011002100236015005100257021028600308020001800594020001700612020000900629 013000700638016000300645#375978#VL16.02896#VL16.02897#^b2550b#Vi?t#338.63409597# T103L#Ti liu iu tra c s sn xut kinh doanh c th nm 2016#Theo Quyt n h s 427/Q-TCTK ngy 02 thng 6 nm 2016 ca Tng cc trng Tng cc Thng k# ^aH.#^aThng k#2016#^a56tr. : bng^b27cm#TTS ghi: B K hoch v u t. Tng cc Thng k#Gii thiu ni dung Quyt nh s 427/Q-TCTK ca Tng cc Thng k v vic iu tra c s sn xut kinh doanh c th nm 2016 c km ph lc v gi i thch, hng dn iu tra mu s lng, ghi chp ch tiu trong phiu thu th p thng tin v c s sn xut kinh doanh c th Vit Nam#Kinh doanh c th#Sn xut t nhn#iu tra#375978#XH## 00535000000000253000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200120 00301810006000420020053000480290045001010080005001460090011001510100005001620110 02200167015002800189020000900217020001400226020001400240013000700254016000300261 020001700264#375979#VL16.02898#^b250b#Vi?t#339.4891597#K258Q#Kt qu iu tra ch i tiu ca khch du lch nm 2015#Result of tourist expenditure survey in 2015#^ aH.#^aThng k#2016#^a196tr. : bng^b27cm#TTS ghi: Tng cc Thng k#Chi tiu#K hch du lch#Sch song ng#375979#XH#Kt qu iu tra## 00982000000000301000450000201430000002901560014300800050029900900110030401000050 03150110031003200150028003510820016003790160003003950130007003980140007004050260 01100412026001100423026000700434181000600441019000500447020000900452020000700461 020000900468020000500477020000700482020001100489021018000500#Hot ng bn bun, bn l, sa cha t, m t, xe my v xe c ng c khc qua tng iu tra c s kinh t, hnh chnh, s nghip nm 2012#Operating results of retail trade an d wholesale industry, repairing motor vehicles and motorcycles from the 2012 cen cus of establishment and administration#^aH.#^aThng k#2016#^a107tr. : bng, bi u ^b27cm#TTS ghi: Tng cc Thng k#381.45629209597#XH#375980#^b300b#VL16.02 900#VL16.02899#375980#H411#Vi?t#Bn bun#Bn l#Sa cha# t#Xe my#Xe c gii #Khi qut v hot ng thng mi qua tng iu tra 2012. Gii thiu v doanh n ghip, c s c th bn bun, bn l, sa cha t, m t v xe c ng c khc Vit Nam nm 2012## 00809000000000265000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200110 00301810007000410020043000480290053000910080005001440090011001490100005001600110 03100165015002800196021025800224020001900482020000800501020001000509020001400519 013000700533016000300540#375981#VL16.02901#^b275b#Vi?t#382.409597#TH561M#Thng mi quc t v dch v ca Vit Nam#Vietnam's international trade in service 201 3 - 2015#^aH.#^aThng k#2016#^a111tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: Tng cc Thng k#Trnh by khi qut v hot ng thng mi quc t v dch v ca Vit Nam nm 2013-2015; kt qu iu tra din rng xut, nhp khu dch v nm 2014; s liu ca cc doanh nghipc trn 50% vn gp thuc nh u t trc tip nc ngoi giai on 2013-2014#Thng mi quc t#Dch v#2013-2015#Sch song ng#37 5981#XH## 00981000000000301000450000200850000000500160008500500130010100500170011400500200 01310070075001510080006002260090017002320100005002490110021002540150090002750820 01000365016000300375013000700378014000700385026000700392026001100399181000700410 019000500417020003800422020000800460020001000468021020100478#Trng ti - K ni m 20 nm thnh lp trng THPT Nguyn Hu (11/9/1996 - 11/9/2016)#V Th Ly Hn g#L Thu Hng#Trng Th Huyn#Nguyn c Bo Uyn#B.s.: V Th Ly Hng, L Th u Hng, Trng Th Huyn, Nguyn c Bo Uyn#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2016#^a100 tr. : nh^b27cm#u ba sch ghi: S Gio dc v o to Qung Tr. Trng trung hc ph thng Nguyn Hu#373.59747#XH#375982#^b300b#375982#VL16.02902#TR561T#Vi ?t#Trng trung hc ph thng Nguyn Hu#Lch s#1996-2016#Bao gm nhng bi vi t, cm nhn v trng trung hc ph thng Nguyn Hu (Qung Tr) v cc th h t hy v tr ca nh trng nhn dp k nim 20 xy dng v pht trin trng (11/ 9/1996 - 11/9/2016)## 00782000000000325000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200170 00311810006000480020076000540070059001300220004001890220027001930050013002200050 01400233005001300247005001800260005002000278008001000298009001500308010000500323 01100260032801500410035402000190039502000180041401600030043202000140043501300070 0449#375983#VL16.02903#^b3000b#Vi?t#363.120071259742#T103L#Ti liu gio dc an ton giao thng cho hc sinh trn a bn tnh Ngh An#B.s.: Nguyn Hong (ch.b. ), Mai Xun Vinh, o Cng Li...#T.1#Dnh cho hc sinh Tiu hc#Nguyn Hong#Ma i Xun Vinh#o Cng Li#Nguyn Trng Hon#Nguyn Th Kim Ngn#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a59tr. : nh, bng^b27cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Ngh An# An ton giao thng#Gio dc tiu hc#GK#Sch c thm#375983## 00815000000000337000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200170 00301810006000470020076000530070059001290220004001880220038001920050013002300050 01400243005001300257005001800270005002000288008001000308009001500318010000500333 01100260033801500410036402000190040502000090042402000200043301600030045302000140 0456013000700470#375984#VL16.02904#^b750b#Vi?t#363.120071259742#T103L#Ti liu g io dc an ton giao thng cho hc sinh trn a bn tnh Ngh An#B.s.: Nguyn H ong (ch.b.), Mai Xun Vinh, o Cng Li...#T.3#Dnh cho hc sinh trung hc ph thng#Nguyn Hong#Mai Xun Vinh#o Cng Li#Nguyn Trng Hon#Nguyn Th Kim Ngn#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a78tr. : nh, bng^b27cm#TTS ghi: S Gio d c v o to Ngh An#An ton giao thng#Gio dc#Trung hc ph thng#GK#Sch c thm#375984## 00861000000000361000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200120 00311810006000430020076000490030025001250070059001500220004002090220034002130050 01300247005001400260005001300274005001800287005002000305008001000325009001500335 01000050035001100260035501500410038102000190042202000090044102000090045001300070 0459016000300466020001400469020001600483#VL16.02905#375985#^b2260b#Vi?t#363.1200 712#T103L#Ti liu gio dc an ton giao thng cho hc sinh trn a bn tnh Ng h An#Ti liu lu hnh ni b#B.s.: Nguyn Hong (ch.b.), Mai Xun Vinh, o C ng Li...#T.2#Dnh cho hc sinh Trung hc c s#Nguyn Hong#Mai Xun Vinh#o C ng Li#Nguyn Trng Hon#Nguyn Th Kim Ngn#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a78 tr. : nh, bng^b27cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Ngh An#An ton giao thn g#Gio dc#Hc sinh#375985#GK#Sch c thm#Trung hc c s## 00788000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820016000501810008000660010017000740020028000910070042001190050018001610080 00500179009001800184010000500202011002100207015007200228021015200300020001200452 020001300464020001100477013000700488016000300495#VL16.02906#VL16.02907#375986#^a 200000^b800b#Vi?t#793.31900899922#GI-108T#Phm Minh Phng#Gio trnh ma dn t c Chm#B.s.: Phm Minh Phng, V Th Phng Anh#V Th Phng Anh#^aH.#^aVn h o dn tc#2016#^a119tr. : nh^b27cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng cao ng Ma Vit Nam#Khi qut v dn tc Chm v ngh thut ma truyn thng; gii thiu nhng ng tc c bn v k thut ma ca tay v chn trong c c iu ma in hnh#Ma dn tc#Dn tc Chm#Gio trnh#375986#GT## 01002000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570020056000630030058001190070063001770080018002400090 03400258010000500292011003000297015004100327021016300368020000800531020000600539 02000030054501600030054800500160055100500180056700500160058500500210060100500130 0622013000700635020001000642#375987#VL16.02908#VL16.02909#^a40000^b500b#Vi?t#91 2.597#H561D#Hng dn v biu v khai thc Atlat a l Vit Nam#S dng cho cc hc phn a l kinh t - x hi Vit Nam#Nguyn Th Bnh (ch.b.), Phm V n Trung, Chu Hng Thng...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh #2016#^a57tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: i hc S phm TP H Ch Minh#Gi i thiu k nng v bn a l nh v biu dng ct, biu ng, biu kt hp, biu trn, biu min v k nng khai thc Atlat a l Vit Nam# Biu #Atlat#V#XH#Nguyn Th Bnh#Phm Vn Trung#Chu Hng Thng#Hunh Phm Dng Pht#H Vn Thng#375987#Khai thc## 00779000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010014000630020068000770030006001450070020001510040 01800171008000500189009001100194010000500205011002200210015003300232021014100265 020002000406020000800426020000600434020001500440016000300455013000700458#375988# VV16.18934#VV16.18935#^a22000^b1500b#Vi?t#372.19#H561D#L Tin Thnh#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng cc mn hc tiu hc#Lp 2#L Tin Thnh ch .b.#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a119tr. : bng^b24cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to#Hng dn ni dung ging dy cc mn hc lp 2: Ting Vit, to n, o c, khoa hc, lch s v a l, m nhc, m thut, k thut, th dc#H ng dn ging dy#Mn hc#Lp 2#Sch gio vin#XH#375988## 00779000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010014000630020068000770030006001450070020001510040 01800171008000500189009001100194010000500205011002200210015003300232021014100265 020002000406020000800426020000600434020001500440016000300455013000700458#375989# VV16.18936#VV16.18937#^a22000^b1500b#Vi?t#372.19#H561D#L Tin Thnh#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng cc mn hc tiu hc#Lp 3#L Tin Thnh ch .b.#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a127tr. : bng^b24cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to#Hng dn ni dung ging dy cc mn hc lp 3: Ting Vit, to n, o c, khoa hc, lch s v a l, m nhc, m thut, k thut, th dc#H ng dn ging dy#Mn hc#Lp 3#Sch gio vin#XH#375989## 00779000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010014000630020068000770030006001450070020001510040 01800171008000500189009001100194010000500205011002200210015003300232021014100265 020002000406020000800426020000600434020001500440016000300455013000700458#375990# VV16.18938#VV16.18939#^a25000^b1500b#Vi?t#372.19#H561D#L Tin Thnh#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng cc mn hc tiu hc#Lp 4#L Tin Thnh ch .b.#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a163tr. : bng^b24cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to#Hng dn ni dung ging dy cc mn hc lp 4: Ting Vit, to n, o c, khoa hc, lch s v a l, m nhc, m thut, k thut, th dc#H ng dn ging dy#Mn hc#Lp 4#Sch gio vin#XH#375990## 00779000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010014000630020068000770030006001450070020001510040 01800171008000500189009001100194010000500205011002200210015003300232021014100265 020002000406020000800426020000600434020001500440013000700455016000300462#375991# VV16.18940#VV16.18941#^a25000^b1500b#Vi?t#372.19#H561D#L Tin Thnh#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng cc mn hc tiu hc#Lp 5#L Tin Thnh ch .b.#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a159tr. : bng^b24cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to#Hng dn ni dung ging dy cc mn hc lp 5: Ting Vit, to n, o c, khoa hc, lch s v a l, m nhc, m thut, k thut, th dc#H ng dn ging dy#Mn hc#Lp 5#Sch gio vin#375991#XH## 01062000000000385000450000200370000000300420003700500080007900500130008700500110 01000050015001110050008001260070037001340040013001710080005001840090011001890100 00500200011002100205082001100226016000300237013000700240014001600247026001100263 02600110027402600110028502600110029602600070030718100070031401900050032102000170 0326020000900343020001000352020000800362020000900370021029700379#Nhng cu chuy n v ng ch Mi#Nguyn Tng b th ng Cng sn Vit Nam#Diu n#L Kh P hiu#L c Anh#Dng Vn Phc#Trn H#Diu n, L Kh Phiu, L c Anh...#In l n th 2#^aH.#^aHng c#2016#^a583tr. : nh^b21cm#959.704092#XH#375992#^a81000 ^b1000b#VV16.18942#VV16.18943#VV16.18944#VV16.18945#375992#NH556C#Vi?t#Nhn vt lch s#Cuc i#S nghip# Mi#Bi vit#Gii thiu nhng bi vit ca cc ng ch lnh o ng, Nh nc, bn b v nhng k nim su sc vi ng ch Mi - nguyn Tng B th ng Cng sn Vit Nam; nhng bc ngot quan trng tr ong cuc i ng ch v gii thiu nhng bc nh, t liu quan trng lin quan n ng ch Mi## 01137000000000373000450000200570000002900520005700500130010900500140012200500130 01360050019001490050013001680070053001810080005002340090018002390100005002570110 02600262022000400288082001000292016000300302013000700305014000700312026001100319 02600070033002600110033702600110034802600110035918100070037001900050037702000080 0382020000700390020001100397020001200408021034300420#Chia s kinh nghim pht tr in ca Hn Quc vi Vit Nam#Sharing Korean development experiences with Vietna m#Kim Sang Tea#Bi Tt Thng#Hak Nyun Kim#Nguyn Th M Hnh#Keuk Je Sung#Kim Sa ng Tea, Bi Tt Thng (ch.b.), Hak Nyun Kim...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a535 tr. : minh ho^b24cm#T.1#338.95195#XH#375993#^b500b#VV16.18946#375993#VV16.18947 #VV16.18948#VV16.18949#CH301S#Vi?t#Kinh t#X hi#Pht trin#Kinh nghim#Gm mt s bi vit chia s nhng kinh nghim lch s pht trin ca Hn Quc vi cc ng nghip Vit Nam v nm ni dung ch yu: Chnh sch khoa hc v cng ngh; p ht trin ngun nhn lc, lao ng v vic lm; pht trin nng nghip v nng t hn; bo v mi trng v phng php xy dng chin lc; k hoch pht trin k inh t - x hi## 01143000000000373000450000200570000002900520005700500130010900500140012200500160 01360050014001520050016001660070056001820080005002380090018002430100005002610110 02600266022000400292082001000296016000300306013000700309014000700316026000700323 02600110033002600110034102600110035202600110036318100070037401900050038102000080 0386020000700394020001100401020001200412021034500424#Chia s kinh nghim pht tr in ca Hn Quc vi Vit Nam#Sharing Korean development experiences with Vietna m#Kim Sang Tea#Bi Tt Thng#Shang Gyoo Shim#Jongsoo Jurng#Nguyn Ngc Hi#Kim S ang Tea, Bi Tt Thng (ch.b.), Shang Gyoo Shim...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^ a483tr. : minh ho^b24cm#T.2#338.95195#XH#375994#^b500b#375994#VV16.18950#VV16.1 8951#VV16.18952#VV16.18953#CH301S#Vi?t#Kinh t#X hi#Pht trin#Kinh nghim#Gm mt s bi vit chia s nhng kinh nghim lch s pht trin ca Hn Quc vi c c ng nghip Vit Nam v nm ni dung ch yu: Chnh sch khoa hc v cng ngh , pht trin ngun nhn lc, lao ng v vic lm, pht trin nng nghip v n ng thn, bo v mi trng v phng php xy dng chin lc v k hoch pht t rin kinh t - x hi## 00525000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010016000650020034000810030010001150070016001250080 00500141009001900146010000500165011002100170020000900191020003900200020001000239 013000700249016000300256#VV16.18955#VV16.18954#375995#^a68000^b1515b#Vi?t#363.2 092#V115N#Phm Thanh Ngh#Vn Ngc Thi & cuc chin sinh t#Truyn k#Phm Thanh Ngh#^aH.#^aCng an nhn dn#2016#^a254tr. : nh^b20cm#Cuc i#Vn Ngc Thi, i t cng an, Vit Nam#Truyn k#375995#VH## 01009000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820009000411810008000500020041000580030051000990070082001500050023002320050 01300255005001600268005001300284008000500297009001900302010000500321011002200326 01500840034802102000043202000110063201600030064302000170064602000130066301300070 0676#VV16.18956#VV16.18957#375996#^b850b#Vi?t#796.0711#GI-108T#Gio trnh gio d c hc th dc th thao#Dng cho o to trnh i hc th dc th thao#B.s.: Nguyn Th Xun Phng, L Cnh Khi (ch.b.), Nguyn Vn Phc, Ng Anh Dng#Ngu yn Th Xun Phng#L Cnh Khi#Nguyn Vn Phc#Ng Anh Dng#^aH.#^aTh dc Th thao#2016#^a307tr. : bng^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Tr ng i hc Th dc th thao Bc Ninh#Trnh by nhng vn chung ca gio dc h c TDTT. Dy hc th dc th thao. Gio dc nhn cch th dc th thao. Hun luy n vin th thao. Cc lc lng gio dc trong qu trnh hun luyn th thao#Gi o trnh#GT#Th dc th thao#Gio dc hc#375996## 00961000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820012000411810008000530020028000610030051000890070076001400050015002160050 01300231005001700244005001400261008000500275009001900280010000500299011002100304 01500840032502101880040902000110059701300070060801600030061502000090061802000080 0627#375997#VV16.18958#VV16.18959#^b850b#Vi?t#306.4830711#GI-108T#Gio trnh vn ho th thao#Dng cho o to trnh i hc th dc th thao#B.s.: ng Vn Triu, L Cnh Khi (ch.b.), Nguyn c Doanh, L Ngc Trung#ng Vn Triu#L C nh Khi#Nguyn c Doanh#L Ngc Trung#^aH.#^aTh dc Th thao#2016#^a307tr. : nh^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc th thao Bc Ninh#Trnh by nhng vn chung v vn ho th thao. Cc yu t cu t hnh vn ho th thao. Vn ho th thao quc t v vn ho th thao Vit Nam. Gi o dc vn ho th thao cho vn ng vin#Gio trnh#375997#GT#Th thao#Vn ho# # 00653000000000265000450002600070000002600110000702600110001802600110002901400150 00400190005000550820011000601810006000710010014000770020018000910070014001090080 00500123009002100128010000500149011002600154013000700180016000300187021017900190 020000700369020001100376#375998#VV16.18960#VV16.18961#VV16.18962#^a92000^b500b# Vi?t#332.609597#125T#Ng Don Vnh#u t pht trin#Ng Don Vnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a574tr. : minh ho^b21cm#375998#XH#Lun gii v pht trin t nhn thc trn quan im trit hc n nhng nhn t hnh thnh, biu hin ca pht trin; t a ra nhng nhn nh, phn tch v u t pht trin#u t #Pht trin## 01054000000000325000450000100140000000200260001400300150004000500160005500500170 00710070057000880080005001450090021001500100005001710110029001760820009002050160 00300214013000700217014001600224026001100240026001100251026001100262026001100273 02600070028418100060029101900050029702000150030202000080031702000110032502103920 0336#Ng Don Vnh#Bn v pht trin kinh t#Sch tham kho#Nguyn Xun Thu#Nguy n Vn Thnh#Ng Don Vnh (ch.b.), Nguyn Xun Thu, Nguyn Vn Thnh#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2005#^a463tr. : bng, s ^b21cm#338.9597#XH#375999#^a62000^b1 000b#VV16.18963#VV16.18964#VV16.18965#VV16.18966#375999#B105V#Vi?t#Sch tham kh o#Kinh t#Pht trin#Gii thiu tng qut nhng vn l lun c tnh nguyn l v c bn v pht trin kinh t t c in n hin i. Cc t tng, l thuy t, quan im c bn v tng trng kinh t t trc ti nay. Mi quan h gia t ng trng kinh t v pht trin bn vng. L lun v thc tin c bn v c cu ca nn kinh t. Pht trin ging ni v ngun nhn lc. T chc khng gian kinh t - x hi## 00937000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820011000411810008000520010014000600020029000740030051001030070043001540050 01400197008000500211009001900216010000500235011002600240015008400266021025800350 020001800608020001100626013000700637016000300644#376000#VV16.18967#VV16.18968#^b 800b#Vi?t#799.310711#GI-108T# Hu Trng#Gio trnh bn sng th thao#Dng cho o to trnh i hc th dc th thao#B.s.: Hu Trng (ch.b.), Phm n h Bm#Phm nh Bm#^aH.#^aTh dc Th thao#2016#^a407tr. : minh ho^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc Th thao Bc Ninh#T rnh by vai tr, ngha, lch s mn bn sng th thao trn th gii v Vit N am. Nguyn l bn sng. Cc loi sng v n th thao. K thut bn sng th tha o. Cc nguyn tc v phng php ging dy bn sng. Phng php hun luyn bn sng th thao...#Bn sng th thao#Gio trnh#376000#GT## 00735000000000325000450000200680000000500140006800500170008200500160009900500150 01150050017001300070066001470080005002130090021002180100005002390110031002440820 00900275016000300284013000700287014001500294026000700309026001100316026001100327 02600110033802600110034918100070036001900050036702000080037202000070038002000220 0387#Chin lc pht trin bn v t duy v hnh ng c tnh chin lc#Ng Do n Vnh#Trng Vn Tuyn#Nguyn Ngc Hi#Nguyn Vn Ph#Nguyn Vn Thnh#B.s.: Ng Don Vnh (ch.b.), Trng Vn Tuyn, Nguyn Ngc Hi...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2007#^a430tr. : hnh v, bng^b21cm#338.9597#XH#376001#^a52000^b500b#376001 #VV16.18970#VV16.18969#VV16.18971#VV16.18972#CH305L#Vi?t#Kinh t#X hi#Chin l c pht trin## 01102000000000337000450002600070000002600110000702600110001802600110002902600110 00400140015000510190005000660820009000711810006000800020059000860070050001450050 01700195005001600212005001200228005001400240005001500254008000500269009002100274 01000050029501100310030001500630033101300070039401600030040102103410040402000080 0745020001100753#376002#VV16.18973#VV16.18974#VV16.18975#VV16.18976#^a76000^b50 0b#Vi?t#338.9597#T527T#Tuyn tp cc nghin cu v pht trin v t chc lnh th #Nguyn Vn Thnh, on Thanh Tng, Lu c Hi...#Nguyn Vn Thnh#on Thanh Tng#Lu c Hi#Bi Tt Thng#Nguyn Cng M#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a4 38tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: B K hoch v u t. Vin Chin lc v Pht trin#376002#XH#Trnh by nhng vn ny sinh trong qu trnh chuyn i nn kinh t nh: Gii php gim bt phn ho giu ngho n nh x hi, s th am gia hiu qu ca cc doanh nghip Vit Nam vo mng li phn phi ton cu, cc bin php huy ng vn u t ni chung v huy ng tit kim ca dn c ni ring cho pht trin kinh t - x hi...#Kinh t#Pht trin## 00753000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820004000431810007000470010010000540020052000640070010001160040034001260080 00500160009001000165010000500175011001500180013000700195016000300202020001100205 021021900216020000800435020001000443020001000453#VV16.18977#VV16.18978#376003#^a 70000#Vi?t#807#PH110H#L Thng#Pht hin v bi dng nng khiu, ti nng vn hc#L Thng#In ln th 5 c sa cha, b sung#^aH.#^aDn tr#2016#^a326tr.^b2 1cm#376003#VH#Nng khiu#Trnh by nhng suy ngh v kinh nghim ca mt nh gi o qua nhiu nm tip cn vi mt s mm non nng khiu th vn; khng nh vai t r ca gia nh, nh trng, x hi trong vic bi dng mm non nng khiu th vn#Vn hc#Pht hin#Bi dng## 01279000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600070 00440190005000510820009000561810006000650020075000710070052001460050013001980050 01300211005002100224005002100245005001300266008000600279009000600285010000500291 01100270029601501000032301300070042301600030043002000080043302000070044102000220 0448020001000470021044900480#VL16.02913#VL16.02912#VL16.02911#VL16.02910#376004# Vi?t#338.9597#H450T#H tr xy dng chin lc pht trin kinh t - x hi thi k 2011 - 2020#Chinhee Hahn, V Tr Thnh, Nguyn Th Lan Hng...#Chinhee Hahn# V Tr Thnh#Nguyn Th Lan Hng#Phan Th Sng Thng#Sunghuyn Ryu#^aS.l#^aS.n# 2012#^a1182tr. : minh ho^b26cm#Tn sch ngoi ba ghi: Chng trnh chia s tri thc (KSP) ca Hn Quc vi Vit Nam (2009 - 2011)#376004#XH#Kinh t#X hi#Chi n lc pht trin#2011-2020#Gm cc chuyn chia s tri thc ca Hn Quc vi Vit Nam: Tm kim con ng tng trng v nh gi tim nng tng trng n nm 2020; chnh sch ti chnh v tin t; chnh sch pht trin cng ngh cng nghip; chnh sch doanh nghip hiu qu v hi ho Vit Nam; chin lc pht trin v vai tr ca nh nc; qun l kinh t v m v chnh sch ti chnh; t ng cng h tr ca Chnh ph nhm nng cao hiu qu ca khu vc doanh nghip## 01113000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200170 00391810006000560020121000620070023001830050008002060080005002140090019002190100 00500238011002200243021052600265020001000791020001200801020000700813020001700820 013000700837016000300844#VL16.02914#376005#^a350000^b500b#Vi?t#345.597027702638 #L504P#Lut phng chng ma tu v cng tc phng, chng t nn ma tu ti cc c quan n v, trng hc, gia nh v cng ng#Qu Lm s.t., h thng#Qu Lm#^ aH.#^aCng an nhn dn#2016#^a399tr. : bng^b28cm#Gii thiu v lut phng chng ma tu v php lut hnh s v phng, chng ma tu. Nhn thc chung v ma tu v cng tc phng, chng t nn ma tu ti cc c s gio dc. Tm hiu quy nh php lut v ma tu, mi dm, HIV/AIDS v cc t nn khc cng mt s vn bn h ng dn thi hnh v chin lc quc gia phng, chng ma tu, mi dm, HIV/AIDS v mua bn ngi cng nh cng tc t chc cai nghin ma tu ti gia nh v cng ng, x pht hnh chnh trong lnh vc an ninh trt t, an ton x hi v chn g t nn x hi#Php lut#Phng chng#Ma tu#Vn bn php qui#376005#XH## 00842000000000241000450002600070000001900050000708200080001218100060002000201110 00260030064001370080006002010090006002070100005002130110015002180210305002330200 00800538016000300546020000700549020001100556020001600567020001000583013000700593 #376006#Vi?t#338.987#K250H#K hoch t quc: K hoch pht trin kinh t x hi theo nh hng x hi ch ngha ln th hai, 2013 - 2019#Tng thng nc Cng h o Bolivar Venezuela trnh trc Quc hi#^aS.l#^aS.n#2013#^a119tr.^b29cm#Gii t hiu ni dung k hoch pht trin kinh t x hi theo nh hng ch ngha x h i giai on 2013-2019 ca Tng thng nc Cng ho Venezuela gm: L do v mc ch; mc tiu kinh t x hi v m; mc tiu lch s, mc tiu quc gia, mc ti u chin lc v mc tiu chung; chnh sch v chng trnh#Kinh t#XH#X hi#Ph t trin#nh hng XHCN#2013-2019#376006## 01030000000000349000450002600070000002600110000702600110001802600110002902600110 00400190005000510820009000561810006000650020069000710030014001400070042001540050 01300196005001300209005001100222005001600233005001400249008000600263009000600269 01000050027501100310028002103200031102000080063102000110063902000080065001300070 0658016000300665020001200668#376007#VL16.02915#VL16.02916#VL16.02917#VL16.02918# Vi?t#338.9597#B108C#Bo co cui cng d n chia s kinh nghim vi nc CHXHCN Vit Nam#Thng 12/2005#Sang Woo Nam, Kang Shin IL, Jaemin Lee...#Sang Woo Nam#Ka ng Shin IL#Lee Jaemin#Chong Hoon Rhee#Baek Ehung Gi#^aS.l#^aS.n#2005#^a441tr. : bng, biu ^b30cm#Gm mt s bi vit chia s kinh nghim pht trin ca Hn Q uc vi Vit Nam trn cc lnh vc: Qu trnh chun b gia nhp WTO, k hoch c i cch doanh nghip nh nc, nng cao hiu qu chnh sch kinh t v m, vn vic lm v pht trin ngun nhn lc, vn u t trc tip nc ngoi v ngn hng xut nhp khu#Kinh t#Pht trin#Bo co#376007#XH#Kinh nghim## 01233000000000349000450002600110000002600070001102600110001802600110002902600110 00400140016000510190005000670820009000721810006000810020052000870070055001390050 01400194005001500208005002100223005001700244005001300261008000500274009002100279 01000050030001100220030501500600032702104580038702000080084502000090085301600030 0862020001100865013000700876#VL16.02919#376008#VL16.02920#VL16.02921#VL16.02922# ^a131000^b500b#Vi?t#338.9597#T527T#Tuyn tp nhng cng trnh nghin cu v ph t trin#Ng Don Vnh, Nguyn Cng M, Nguyn Th Lan Hng...#Ng Don Vnh#Ngu yn Cng M#Nguyn Th Lan Hng#Nguyn Vn Thnh#Tn Kim Long#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2008#^a569tr. : bng^b27cm#TTS ghi: B K hoch v u t. Vin Chin lc pht trin#Tp hp cc bi vit nghin cu v chin lc pht trin t n c, nh hng tng trng v chuyn dch c cu kinh t cng nh phng hng ph t trin cc ngnh, lnh vc nh con ngi v ngun nhn lc; nng nghip, nng thn; dch v; xut nhp khu... pht trin cc khu kinh t, hnh lang kinh t, vng kinh t trng im, th ho gn vi tng trng kinh t. Tm hiu bi c nh bn ngoi v cc tc ng n pht trin kinh t - x hi ca Vit Nam#Kinh t #Bi vit#XH#Pht trin#376008## 01243000000000373000450002600070000002600110000702600110001802600110002902600110 00400190005000510820010000561810006000660020067000720030093001390290067002320070 05200299008000600351009000600357010000500363011002600368015008200394021023900476 02000200071502000190073502000200075402000140077401300070078801600030079500500100 0798005001400808005001700822005001600839005001400855#376009#VL16.02923#VL16.0292 4#VL16.02925#VL16.02926#Vi?t#338.95974#L104T#Lm th no y mnh pht trin kinh t - x hi ti min Trung#A review of policies, progress, opportunities an d solutions for poverty reduction and growth#How to accelerate socio-economic de velopment in the central region#B.s.: Ng Hng, Ng Don Vnh, Nguyn Vn Thnh ...#^aS.l#^aS.n#2005#^a188tr. : minh ho^b29cm#TTS ghi: Nghin cu phi hp gi a Vin Chin lc v Ngn hng Pht trin Chu #Nhng phn tch v thc trng n gho i, tng trng v cng bng x hi min Trung; t a ra cc gii ph p, phng hng thc y pht trin kinh t x hi bn vng i vi min Trung ni ring v Vit Nam ni chung trong tng lai#Tng trng kinh t#Xo i gim ngho#Pht trin bn vng#Sch song ng#376009#XH#Ng Hng#Ng Don Vnh#Nguy n Vn Thnh#L Th Kim Dung#Cao Vit Sinh## 01244000000000361000450000200860000000500140008600500130010000500170011300500140 01300050015001440070055001590080005002140090021002190100005002400110024002450150 06000269082000900329016000300338013000700341014001600348026001100364026000700375 02600110038202600110039302600110040418100060041501900050042102000200042602000090 0446020001000455020001100465021040600476#Cc vng, tnh, thnh ph trc thuc Tr ung ng: Tim nng v trin vng n nm 2020#Ng Don Vnh#Nguyn B n#Hong Ngc Phong#Bi Tt Thng#Nguyn Vn Ph#B.s.: Ng Don Vnh, Nguyn B n, Hong Ngc Phong...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a686tr. : bn ^b27cm#TTS ghi: B K hoch v u t. Vin Chin lc pht trin#338.9597#XH#376010#^a450000^b 500b#VL16.02928#376010#VL16.02927#VL16.02929#VL16.02930#C101V#Vi?t#Tng trng k inh t#Bi vit#Tim nng#Trin vng#Tuyn tp cc bi vit nghin cu tim nng v trin vng ca cc vng trn c nc vi nhng phn tch, nh gi v v tr a l v n v hnh chnh, iu kin t nhin v ti nguyn, dn c, ngun nh n lc, truyn thng vn ho v ngnh ngh ca dn c. Khi qut thc trng v t rin vng pht trin kinh t - x hi n nm 2020 vi cc chng trnh, d n t rng im ca tng vng v tng a phng## 01061000000000325000450002600070000001400080000701900050001508200100002018100060 00300020025000360290056000610070083001170060017002000050019002170050011002360050 01800247005001500265005001400280005001700294008001000311009000600321010000500327 01100250033202103370035702000070069402000110070102000130071201300070072501600030 0732#376011#^b3000b#Vi?t#303.40987#S550M#S mnh x hi Venezuela#Misiones socia les Venezuela = Social missions Venezuela#Michel Bonnefoy, Daniela Pettinari, Ma ra Ron... ; Bin tp, h..: Alberto Cova...#Bonnefoy, Michel#Pettinari, Daniela #Ron, Mara#Genavi, Taj Mahal#Rozo, Luiseln#Cova, Alberto#vila, Francisco#^aCa racas#^aS.n#2014#^a369tr. : nh mu^b29cm#Nhng thnh tu ca Venezuela di s lnh o ca Chnh ph v Tng thng Nicols Maduro trn cc lnh vc kinh t, v n ho, gio dc, y t thng qua vic thc hin cc s mnh cch mng nh: S m nh Barrio Adentro x hi ho y t, s mnh Robinson xo m ch, s mnh Ribas h ng nghip, vn cung cp thc phm, th thao khu ph...#X hi#Pht trin#Sc h tam ng#376011#XH## 00800000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810008000610020056000690070080001250050017002050050016002220050 01500238005001700253008000500270009001100275010000500286011002200291021013400313 020001800447020000800465020001500473016000300488013000700491#376012#VL16.02931#V L16.02932#^a50000^b3100b#Vi?t#372.210711#GI-108A#Gio n t chc hot ng gio dc trong trng mm non#Tuyn chn: T Th Tuyt Lan, Lng Minh Tng, Trn Th Chnh, Nguyn Quang Huy#T Th Tuyt Lan#Lng Minh Tng#Trn Th Chnh#Nguyn Quang Huy#^aH.#^aGio dc#2016#^a195tr. : bng^b27cm#Hng dn gio vin mm no n son gio n ging dy mn hc t chc cc hot ng gio dc cho tr mu gio theo cc tui khc nhau#Gio dc mu gio#Gio n#Sch gio vin#XH#376012## 00962000000000337000450000200670000000300350006700500220010200500130012400500180 01370050014001550050014001690070058001830080005002410090011002460100005002570110 02700262082001100289016000300300013000700303014001600310026001100326026000700337 02600110034418100080035501900050036302000180036802000080038602000080039402000150 0402021020700417#Gio n t chc hot ng gio dc m nhc lp mu gio 3 - 4 t ui#Theo chng trnh gio dc mm non#Nguyn Th Thanh Dung#o Th im#Nguyn Th Thu H#Trn Th Hin#Phm Th Hin#Nguyn Th Thanh Dung, o Th im, Ngu yn Th Thu H...#^aH.#^aGio dc#2016#^a111tr. : nh, bng^b27cm#372.210711#XH# 376013#^a30000^b3000b#VL16.02933#376013#VL16.02934#GI-108A#Vi?t#Gio dc mu gi o#m nhc#Gio n#Sch gio vin#Hng dn gio vin mm non son gio n ging dy mn hc t chc hot ng lm quen vi m nhc theo tng ch : Trng mm non, ch bn thn, ch gia nh, ch ngh nghip, th gii thc vt... ## 01099000000000337000450000200840000000300150008400500130009900500130011200500190 01250050018001440050015001620070064001770040018002410080005002590090011002640100 00500275011003100280082001100311016000300322013000700325014001600332026000700348 02600110035518100060036601900050037202000180037702000220039502000220041702000150 0439021030700454#Hng dn t chc thc hin cc hot ng gio dc trong trng mm non theo ch #Tr 5 - 6 tui#L Thu Hng#Phm Mai Chi#Trn Th Ngc Trm #Bi Th Kim Tuyn#Lng Th Bnh#B.s.: L Thu Hng (ch.b.), Phm Mai Chi, Trn Th Ngc Trm...#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a187tr. : hnh v, bn g^b27cm#372.210711#XH#376014#^a40000^b4000b#376014#VL16.02935#H561D#Vi?t#Gio d c mu gio#Chng trnh gio dc#Phng php ging dy#Sch gio vin#Trnh by nhng quan nim chung mang tnh l lun v gio dc tch hp trong la chn ni dung, xy dng k hoch gio dc tr mu gio 5 - 6 tui. Hng dn t chc th c hin cc hot ng gio dc trong trng mm non cho tr 5 - 6 tui theo cc c h : Trng mm non, bn thn, gia nh, ngh nghip...## 00951000000000337000450000200580000000300260005800500190008400500130010300500170 01160050018001330050017001510070062001680040018002300080005002480090011002530100 00500264011003100269082001100300016000300311013000700314014001600321026000700337 02600110034418100060035501900050036102000180036602000220038402000220040602000150 0428021017000443#Hng dn t chc thc hin chng trnh gio dc mm non#Mu g io nh (4 - 5 tui)#Trn Th Ngc Trm#L Thu Hng#L Th nh Tuyt#Bi Th Ki m Tuyn#Phan Th Lan Anh#Trn Th Ngc Trm, L Thu Hng, L Th nh Tuyt (ch. b.)...#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a203tr. : hnh v, bng^b27cm#372 .210711#XH#376015#^a41000^b3000b#376015#VL16.02936#H561D#Vi?t#Gio dc mu gio #Chng trnh gio dc#Phng php ging dy#Sch gio vin#a ra nhng hng d n c bn, mang tnh gi m, gip gio vin ch ng, sng to trong vic thc h in chng trnh gio dc mm non cho cc lp mu gio nh 4 - 5 tui## 00951000000000337000450000200580000000300260005800500190008400500130010300500170 01160050018001330050017001510070062001680040018002300080005002480090011002530100 00500264011003100269082001100300016000300311013000700314014001600321026000700337 02600110034418100060035501900050036102000180036602000220038402000220040602000150 0428021017000443#Hng dn t chc thc hin chng trnh gio dc mm non#Mu g io ln (5 - 6 tui)#Trn Th Ngc Trm#L Thu Hng#L Th nh Tuyt#Bi Th Ki m Tuyn#Phan Th Lan Anh#Trn Th Ngc Trm, L Thu Hng, L Th nh Tuyt (ch. b.)...#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a211tr. : hnh v, bng^b27cm#372 .210711#XH#376016#^a43000^b3000b#376016#VL16.02937#H561D#Vi?t#Gio dc mu gio #Chng trnh gio dc#Phng php ging dy#Sch gio vin#a ra nhng hng d n c bn, mang tnh gi m, gip gio vin ch ng, sng to trong vic thc h in chng trnh gio dc mm non cho cc lp mu gio ln 5 - 6 tui## 00949000000000337000450000200580000000300250005800500190008300500130010200500170 01150050018001320050017001500070062001670040018002290080005002470090011002520100 00500263011003100268082001100299016000300310013000700313014001600320026000700336 02600110034318100060035401900050036002000180036502000220038302000220040502000150 0427021016900442#Hng dn t chc thc hin chng trnh gio dc mm non#Mu g io b (3 - 4 tui)#Trn Th Ngc Trm#L Thu Hng#L Th nh Tuyt#Bi Th Kim Tuyn#Phan Th Lan Anh#Trn Th Ngc Trm, L Thu Hng, L Th nh Tuyt (ch.b .)...#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a182tr. : hnh v, bng^b27cm#372. 210711#XH#376017#^a38000^b3000b#376017#VL16.02938#H561D#Vi?t#Gio dc mu gio# Chng trnh gio dc#Phng php ging dy#Sch gio vin#a ra nhng hng d n c bn, mang tnh gi m, gip gio vin ch ng, sng to trong vic thc hi n chng trnh gio dc mm non cho cc lp mu gio b 3 - 4 tui## 00938000000000337000450000200580000000300230005800500190008100500130010000500170 01130050018001300050017001480070062001650040018002270080005002450090011002500100 00500261011003100266082001100297016000300308013000700311014001600318026000700334 02600110034118100060035201900050035802000180036302000220038102000220040302000150 0425021016000440#Hng dn t chc thc hin chng trnh gio dc mm non#Nh t r (3 - 36 thng)#Trn Th Ngc Trm#L Thu Hng#L Th nh Tuyt#Bi Th Kim T uyn#Phan Th Lan Anh#Trn Th Ngc Trm, L Thu Hng, L Th nh Tuyt (ch.b.) ...#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a211tr. : hnh v, bng^b27cm#372.21 0711#XH#376018#^a43000^b3000b#376018#VL16.02939#H561D#Vi?t#Gio dc mu gio#Ch ng trnh gio dc#Phng php ging dy#Sch gio vin#a ra nhng hng dn c bn, mang tnh gi m, gip gio vin ch ng, sng to trong vic thc hin chng trnh gio dc mm non nh tr 3 - 36 thng tui## 00694000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020026000540070092000800050015001720050008001870040018001950080 00500213009001100218010000500229011002600234020001800260020000400278020001300282 01300070029501600030030200500120030500500150031700500090033200500110034100500160 0352#VL16.02940#376019#^a25000^b1500b#Vi?t#895.9223#B454M#Bn ma ca b - Ma ng#Trn Quc Ton, Phm H, Mai Anh c... ; Phng Nhi tuyn chn ; Minh ho: Nguyn Kim Dun#Trn Quc Ton#Phm H#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^ a35tr. : tranh mu^b27cm#Vn hc thiu nhi#Th#Truyn tranh#376019#VH#Mai Anh c#Nguyn Hi Vn#Phm c#Phng Nhi#Nguyn Kim Dun## 01246000000000337000450002600070000002600110000701400060001801900050002408200120 00291810006000410020105000470030059001520290069002110070066002800050017003460050 01800363005002600381005001800407005002000425008000500445009002700450010000500477 01100310048201500690051302102640058202000160084602000200086202000160088201600030 0898013000700901#376020#VL16.02941#^b30b#Vi?t#338.4791597#K600Y#K yu hi tho quc t pht trin du lch bn vng: Vai tr ca nh nc, doanh nghip v c s o to#Roles of government, business and educational institutions#Internationa l conference proceedings sustainable tourism development#Phm Hng Chng, Phm Trng Hong, Tng cc Du lch Vit Nam...#Phm Hng Chng#Phm Trng Hong#T ng cc Du lch Vit Nam#Bellini, Beatrice#Beierlein, Laurence#^aH.#^ai hc Kin h t Quc dn#2016#^a515tr. : hnh v, bng^b29cm#TTS ghi: Khoa Du lch v Khc h sn. Trng i hc Kinh t Quc dn#Gm cc bi nghin cu ca cc tc gi tr ong v ngoi nc v vai tr ca nh nc, doanh nghip v cc c s o to i vi pht trin du lch bn vng. Phn tch thc trng, tc ng cng nh a ra nhng gii php nhm pht trin bn vng nn du lch nc nh#Kinh t du lch#P ht trin bn vng#K yu hi tho#XH#376020## 01013000000000313000450000200940000000500110009400500190010500500160012400500180 01400050021001580070051001790080005002300090027002350100005002620110034002670150 08300301082001200384016000300396013000700399014000700406026000700413026001100420 181000600431019000500437020000900442020000700451020001600458021022500474#K yu hi tho khoa hc quc gia: Mi quan h gia kiu hi v hot ng u t ti Vi t Nam#Nguyn Mi#Nguyn Th i Lin#Nguyn c Hng#Nguyn Minh Phong#Nguyn Tr n Minh Tr#Nguyn Mi, Nguyn Th i Lin, Nguyn c Hng...#^aH.#^ai hc Ki nh t Quc dn#2016#^aX, 437tr. : hnh v, bng^b29cm#TTS ghi: Trng i hc K inh t Quc dn; Hip hi Doanh nghip u t nc ngoi#332.4509597#XH#376021#^ b150b#376021#VL16.02942#K600Y#Vi?t#Kiu hi#u t#K yu hi tho#Gm cc bi n ghin cu ca cc tc gi trong v ngoi nc v mi quan h gia kiu hi v ho t ng u t. Phn tch tc ng, mi quan h cng mt s khuyn ngh v chnh sch lin quan n kiu hi v u t ti Vit Nam## 00593000000000289000450000100150000000200190001500500150003400700360004900800180 00850090011001030100005001140110015001190120022001340150036001560820006001920160 00300198013000700201014001700208026001100225026001100236026000700247181000700254 019000500261019000800266020001700274020001200291#Bardugo, Leigh#Ph mun trng v y#Nguyn Bo Anh#Leigh Bardugo ; Nguyn Bo Anh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2016#^a467tr.^b20cm#B tiu thuyt Grisha#Tn sch ting Anh: Siege and storm #813.6#VH#376022#^a142000^b2000b#VV16.18980#VV16.18979#376022#PH100M#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00589000000000289000450000100150000000200190001500300120003400500120004600700330 00580080018000910090011001090100005001200110015001250150042001400820008001820160 00300190013000700193014001700200026001100217026001100228026000700239181000700246 019000500253019001200258020001700270020001200287#Cassola, Carlo#Ngi yu ca Bu be#Tiu thuyt#Thanh Hng#Carlo Cassola ; Thanh Hng dch#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2016#^a367tr.^b20cm#Tn sch ting Italia: La ragazza di Bube#853.912#V H#376023#^a110000^b2000b#VV16.18982#VV16.18981#376023#NG558Y#Vi?t#Dch Italia#V n hc hin i#Tiu thuyt## 00481000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820013000511810006000640010016000700020038000860080018001240090011001420100 00500153011001500158020001700173020000800190020001200198020000700210013000700217 016000300224#VV16.18984#376024#VV16.18983#^a100000^b3600b#Vi?t#895.92283408#V50 0#V c Sao Bin#V c Sao Bin - Truyn k & tp vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr#2016#^a394tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tp vn#Truyn ngn#Bt k#376024#VH# # 00934000000000325000450000100240000000200240002400300240004800500170007200700470 00890080018001360090011001540100005001650110030001700150033002000820011002330160 00300244013000700247014001700254026000700271026001100278026001100289181000700300 01900050030701900050031202000080031702000100032502000210033502000240035602102280 0380#Clinton, Hillary Rodham#Nhng la chn kh khn#Sch tham kho c bit#Tr n Th Kim Chi#Hillary Rodham Clinton ; Trn Th Kim Chi dch#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2016#^a793tr., 48tr. nh mu^b23cm#Tn sch ting Anh: Hard choices#32 7.730092#XH#376025#^a360000^b2000b#376025#VV16.18986#VV16.18985#NH556L#Vi?t#Dc h#Tiu s#S nghip#Hot ng ngoi giao#Clinton, Hillary Rodham#Ghi li nhng s kin, kinh nghim v bn nm lm ngoi trng ca Hillary Rodham Clinton. Nhn g kh khn, khng hong v c nhng thch thc tc gi phi la chn i mt tr n mt trn ngoi giao hon thnh s mnh ca mnh## 00458000000000241000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200100 00411810007000510010016000580020028000740030011001020070016001130080018001290090 01100147010000500158011001500163020001700178020001100195013000700206016000300213 #376026#VV16.18987#^a200000^b10000b#Vi?t#895.92234#NG112X#Nguyn Nht nh#Ngy xa c mt chuyn tnh#Truyn di#Nguyn Nht nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 016#^a342tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#376026#VH## 00590000000000289000450000100170000000200160001700300120003300500180004500700410 00630080018001040090011001220100005001330110015001380150036001530820007001890160 00300196013000700199014001700206026000700223026001100230026001100241181000600252 019000500258019000800263020001700271020001200288#Ebershoff, David#C gi an Mc h#Tiu thuyt#Trn Nguyn Hng#David Ebershoff ; Trn Nguyn Hng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a437tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: The Danish girl#81 3.54#VH#376027#^a130000^b2000b#376027#VV16.18989#VV16.18988#C450G#Vi?t#Dch M# Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00733000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820011000511810006000620010019000680020026000870030043001130070019001560080 01800175009001100193010000500204011002100209020000800230013000700238016000300245 021018900248020000800437020001000445#VV16.18990#376028#VV16.18991#^a160000^b200 0b#Vi?t#915.976904#100L#Nguyn Vnh Nguyn# Lt, mt thi hng xa#Du kho v n ho Lt giai on 1954-1975#Nguyn Vnh Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2016#^a398tr. : nh^b23cm#Du lch#376028#XH#Du kho vn ho Lt giai on t nm 1954-1975 qua nhng nhn vt lch s gn b vi Lt nh Nguyn Tng Tam (Nht Linh) n cc ngh s Trnh Cng Sn, Tun Ngc, L Uyn - Phng&#Vn ho #1954-1975## 00534000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820012000511810006000630010012000690020018000810030045000990070012001440080 01800156009001100174010000500185011003100190020001700221020000800238020001200246 013000700258016000300265#VV16.18992#376029#VV16.18993#^a172000^b2000b#Vi?t#895. 9228408#B254C#T M Dng#Bn cnh rong ru#Tn vn, truyn ngn & nhng cu chu yn khc#T M Dng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a417tr. : nh, tranh v^ b24cm#Vn hc hin i#Tn vn#Truyn ngn#376029#VH## 00655000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820004000511810006000550010012000610020007000730030016000800070012000960080 01800108009001100126010000500137011002500142013000700167016000300174021018500177 020002100362020000600383#VV16.18994#376030#VV16.18995#^a205000^b2000b#Vi?t#720# 100H#T M Dng# ht#Du k kin trc#T M Dng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2016#^a299tr. : nh mu^b24cm#376030#XH#Gii thiu nhng cng trnh kin trc p nhiu nc trn th gii m tc gi i qua: Nhng ngi cha Luang Pra bang (Lo), sn bay Koh Samui (Thi Lan), khch sn The library...#Cng trnh ki n trc#Du k## 01125000000000349000450000100150000000200080001500300270002300500160005000500180 00660050018000840070075001020080005001770090011001820100005001930110021001980150 02800219082001100247016000300258013000700261014001700268026001100285026000700296 02600110030318100060031401900050032001900050032502000500033002000080038002000090 0388020000800397021037000405#Ferguson, Alex#Dn dt#Lnh o ch khng qun l#M oritz, Michael#Nguyn Dng Hiu#Nguyn Phc Hong#Alex Ferguson, Michael Moritz ; Dch: Nguyn Dng Hiu, Nguyn Phc Hong#^aH.#^aNxb. Tr#2016#^a400tr. : n h^b23cm#Tn sch ting Anh: Leading#796.334092#XH#376031#^a155000^b2000b#VV16.1 8996#376031#VV16.18997#D121D#Vi?t#Dch#Ferguson, Alex, 1941 -, Hun luyn vin, Scotland#Bng #Lnh o#Qun l#Truyn t nhng kinh nghim, bi hc, nhng k nng qun l v lnh o gip tc gi thnh cng trong s nghip hun luyn vin bng : K lut, kim sot, tinh thn ng i. Ngoi ra, cn quan tm t i nhng kha cnh quan trng t c hiu qu cao trong cng vic nh vic g iao trch nhim v u quyn, phn tch d liu, cch ng x trc nhng tht bi ...## 00470000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820013000421810007000550010017000620020018000790030010000970070017001070080 01800124009001100142010000500153011002100158013000700179016000300186020001700189 020001000206#VV16.18998#376032#VV16.18999#^b4000b#Vi?t#895.92283403#NG558M#Hong nh Quang#Ngi m t thp#Truyn k#Hong nh Quang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr#2016#^a212tr. : nh^b23cm#376032#VH#Vn hc hin i#Truyn k## 00481000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400180002901900050 00470820010000521810007000620010016000690020028000850030011001130070016001240080 01800140009001100158010000500169011001500174020001700189020001100206016000300217 013000700220#VV16.19001#VV16.19000#376033#^a115000^b70000b#Vi?t#895.92234#NG112 X#Nguyn Nht nh#Ngy xa c mt chuyn tnh#Truyn di#Nguyn Nht nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a342tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH#376033# # 00491000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810007000620010018000690020040000870030008001270070018001350080 01800153009001100171010000500182011001500187020001700202020000800219013000700227 016000300234#VV16.19003#VV16.19002#376034#^a87000^b5000b#Vi?t#895.9228408#TH561 C#L Qunh Hng#Thng cn khng ht..., ght nhau chi!#Tn vn#L Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a319tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tn vn# 376034#VH## 00574000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010010000640020031000740070030001050220022001350220 00400157008001800161009001100179010000500190011002600195020001800221020001100239 005001400250016000300264019001000267013000700277#VV16.19005#VV16.19004#376035#^a 85000^b2000b#Vi?t#839.823#B458X#Nesbo, Jo#Bt x hi ca tin s Proctor#Jo Nes bo ; Nguyn V Duy dch#Ai ct ming pho mt?#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 016#^a375tr. : tranh v^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn di#Nguyn V Duy#VH#Dch Nauy#376035## 00516000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010011000650020016000760030017000920070032001090080 01800141009001100159010000500170011002600175020001800201020001200219016000300231 005000900234013000700243#VV16.19007#376036#VV16.19006#^a60000^b1500b#Vi?t#895.9 223#T419R#Thu Dng#Tc ri i ko#Truyn thiu nhi#Thu Dng ; Minh ho: Kim Dun#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a202tr. : tranh v^b20cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#VH#Kim Dun#376036## 00577000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200120 00391810006000510010019000570020014000760070019000900080018001090090044001270100 00500171011002500176020001700201020000800218016000300226004001800229013000700247 015006900254#VV16.19008#376037#^a58000^b3000b#Vi?t#895.9228403#M501H#ng Hunh Mai Anh#Ma h nm y#ng Hunh Mai Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty Renaissance Publishing#2016#^a196tr. : hnh v^b20cm#Vn hc hin i#Nht k#V H#Ti bn ln th 1#376037#Ghi li nhng cm xc v suy ngh ca tc gi v mt ma h ng nh## 00476000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010020000660020012000860030016000980070020001140080 01800134009001100152010000500163011001500168020001700183020001200200013000700212 016000300219#VV16.19010#VV16.19009#376038#^a50000^b1500b#Vi?t#895.92234#M124K#N guyn L Vn Khnh#Mt kt ni#Tp truyn ngn#Nguyn L Vn Khnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a183tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#376038#VH## 00453000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810007000610010019000680020022000870070019001090080018001280090 01100146010000500157011001500162020001700177020000700194013000700201016000300208 #VV16.19012#VV16.19011#376039#^a90000^b2000b#Vi?t#895.922334#TR431N#Nguyn Quan g Thiu#Trong ngi nh ca m#Nguyn Quang Thiu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 16#^a315tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn#376039#VH## 00484000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820013000411810007000540010016000610020019000770030023000960070016001190080 01800135009001100153010000500164011002600169013000700195016000300202020001700205 020000800222#376040#VV16.19014#VV16.19013#^b500b#Vi?t#895.92283408#NG558M#Nguyn Kim Khi#Ngi m tuyt vi#Knh mng m tui tri#Nguyn Kim Khi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a210tr., 60tr. nh^b20cm#376040#VH#Vn hc hin i#Tp v n## 00867000000000337000450002600070000002600110000702101170001801400160013501900050 01510820012001561810006001680020028001740070074002020220004002760220043002800080 01800323009001100341010000500352011003000357020001500387020001100402005001500413 00500180042800500160044601600030046200400180046502000170048302000110050001300070 0511020001100518#376041#VV16.19015#Gii thiu hai cuc khi ngha chng li ch h nh ng ca Mai Thc Loan Hoan Chu v Phng Hng ng Lm#^a23000 ^b2000b#Vi?t#959.7010922#L302S#Lch s Vit Nam bng tranh#B.s.: Trn Bch ng (ch.b.), Tn N Qunh Trn ; Ho s: Nguyn Huy Khi#T.9#Mai Hc - B Ci i Vng (Phng Hng)#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a86tr. : nh, tranh v^b2 0cm#Lch s c i#Sch tranh#Trn Bch ng#Tn N Qunh Trn#Nguyn Huy Khi#X H#Ti bn ln th 9#Nhn vt lch s#Mai Hc #376041#Phng Hng## 00768000000000313000450002600070000002600110000702000110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020028000650070072000930220005001650220031001700050 01500201005001400216004001800230008001800248009001100266010000500277011002500282 020001500307016000300322020000800325005001800333013000700351021009600358#376042# VV16.19016#Sch tranh#^a23000^b2000b#Vi?t#959.7021#L302S#Lch s Vit Nam bng tranh#B.s.: Trn Bch ng (ch.b.), inh Vn Lin ; Ho s: Nguyn Quang Vinh#T. 11#Ng Quyn i ph qun Nam Hn#Trn Bch ng#inh Vn Lin#Ti bn ln th 8 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a87tr. : tranh v^b20cm#Lch s c i#XH#Nh Ng#Nguyn Quang Vinh#376042#Gii thiu v tng qun Ng Quyn v cuc i ph qun Nam Hn lng ly trong lch s nc nh## 00799000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810006000510020028000570070069000850220005001540220015001590050015001740050 01100189005001800200004001900218008001800237009001100255010000500266011002600271 02101050029702000180040202000110042001600030043102000150043402000170044901300070 0466#376043#VV16.19017#^a28000^b2000b#Vi?t#959.7023092#L302S#Lch s Vit Nam b ng tranh#B.s.: Trn Bch ng (ch.b.), L Vn Nm ; Ho s: Nguyn Quang Cnh#T .18#L Thng Kit#Trn Bch ng#L Vn Nm#Nguyn Quang Cnh#Ti bn ln th 1 7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a111tr. : minh ho^b20cm#Ghi chp v tiu s , cuc i ca L Thng Kit t khi cn nh n khi tr thnh mt v tng ki t xut#Lch s trung i#Sch tranh#XH#L Thng Kit#Nhn vt lch s#376043## 01124000000000349000450000100170000000200370001700300340005400500150008800500140 01030050012001170050016001290070078001450080018002230090011002410100005002520110 01500257012001800272015005800290082000700348016000300355013000700358014001700365 02600110038202600070039302600110040018100060041101900050041701900050042202000070 0427020001300434021032700447#Guillen, Michael#5 phng trnh lm thay i th gi i#Sc mnh v cht th ca ton hc#Phm Vn Thiu#Trn Quc Tu#V Cng Lp#Ng uyn Vn Lin#Michael Guillen ; Dch: Phm Vn Thiu, Trn Quc Tu ; Ch.b.: V Cng Lp...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a322tr.^b21cm#Khoa hc khm ph#T n sch ting Anh: Five equations that changed the world#530.15#TN#376044#^a1150 00^b1000b#VV16.19019#376044#VV16.19018#N114P#Vi?t#Dch#Vt l#Phng trnh#Trn h by 5 phng trnh ca cc nh bc hc ni ting lm thay i th gii: Isaac Newton v nh lut vn vt hp dn, Daniel Bernoulli vi nh lut v p sut t hu ng hc, Michael Faraday vi nh lut cm ng in t trng, Rudolf Claus ius vi nguyn l th hai nhit ng lc hc, Albert Einstein vi thuyt tng i## 00626000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200120 00391810006000510020040000570030013000970070025001100050013001350040018001480080 01800166009001100184010000500195011002600200012004000226020001700266020001500283 020001300298016000300311020001500314013000700329#VV16.19020#376045#^a16000^b200 0b#Vi?t#959.7023092#L600T#L Thng Kit - Bo tp trn chin lu#Truyn tranh#T ranh, li: Bin Thu# Bin Thu#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a23tr. : tranh mu^b23cm#Tranh truyn danh nhn lch s Vit Nam#Nhn vt lch s#Truyn lch s#Truyn tranh#VH#L Thng Kit#376045## 00628000000000289000450008200120000001600030001201300070001501400160002202600110 00380260007000491810007000560190005000630200017000680200015000850200013001000200 01800113002003800131003001300169005001300182007002500195004001800220008001800238 009001100256010000500267011002600272012004000298#959.7029092#VH#376046#^a16000^ b2000b#VV16.19021#376046#NG527T#Vi?t#Nhn vt lch s#Truyn lch s#Truyn tran h#Nguyn Trung Trc#Nguyn Trung Trc - La hng nht to#Truyn tranh# Bin T hu#Tranh, li: Bin Thu#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016 #^a24tr. : tranh mu^b23cm#Tranh truyn danh nhn lch s Vit Nam## 00630000000000289000450000200340000000300130003400500130004700700250006000400180 00850080018001030090011001210100005001320110026001370120040001630820011002030160 00300214013000700217014001600224026001100240026000700251181000700258019000500265 020001700270020002200287020001300309020001800322#Thnh Ging - Nga st tung ho nh#Truyn tranh# Bin Thu#Tranh, li: Bin Thu#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a23tr. : tranh mu^b23cm#Tranh truyn danh nhn lch s Vit Nam#398.209597#VH#376047#^a16000^b2000b#VV16.19022#376047#TH107G#Vi?t#V n hc dn gian#Truyn thuyt lch s#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi## 00639000000000289000450000200300000000300130003000500130004300700250005600400180 00810080018000990090011001170100005001280110026001330120040001590820011001990160 00300210013000700213014001600220026001100236026000700247181000600254019000500260 020001700265020001500282020001300297020003900310#Cao Thng - Anh hng ch sng#T ruyn tranh# Bin Thu#Tranh, li: Bin Thu#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a23tr. : tranh mu^b23cm#Tranh truyn danh nhn lch s V it Nam#959.703092#VH#376048#^a16000^b2000b#VV16.19023#376048#C108T#Vi?t#Nhn v t lch s#Truyn lch s#Truyn tranh#Cao Thng, 1864-1893, Ch s, Vit Nam## 00622000000000289000450000200350000000300130003500500130004800700250006100400180 00860080018001040090011001220100005001330110026001380120040001640820012002040160 00300216013000700219014001600226026001100242026000700253181000700260019000500267 020001700272020001500289020001300304020001500317#Trn Quc Ton - Tui tr anh h ng#Truyn tranh# Bin Thu#Tranh, li: Bin Thu#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a23tr. : tranh mu^b23cm#Tranh truyn danh nhn lch s Vit Nam#959.7024092#VH#376049#^a16000^b2000b#VV16.19024#376049#TR121Q#Vi?t #Nhn vt lch s#Truyn lch s#Truyn tranh#Trn Quc Ton## 00610000000000289000450000200270000000300130002700500130004000700250005300400180 00780080018000960090011001140100005001250110026001300120040001560820013001960160 00300209013000700212014001600219026001100235026000700246181000600253019000500259 020001700264020001500281020001300296020001100309#L Li - i ph qun Minh#Truy n tranh# Bin Thu#Tranh, li: Bin Thu#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2016#^a24tr. : tranh mu^b23cm#Tranh truyn danh nhn lch s Vit Nam#959.70252092#VH#376050#^a16000^b2000b#VV16.19025#376050#L250L#Vi?t#Nhn v t lch s#Truyn lch s#Truyn tranh#L Thi T## 00622000000000289000450000200350000000300130003500500130004800700250006100400180 00860080018001040090011001220100005001330110026001380120040001640820012002040160 00300216013000700219014001600226026001100242026000700253181000600260019000500266 020001700271020001500288020001300303020001600316#inh B Lnh - Dp lon 12 s q un#Truyn tranh# Bin Thu#Tranh, li: Bin Thu#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a24tr. : tranh mu^b23cm#Tranh truyn danh nhn lch s Vit Nam#959.7021092#VH#376051#^a16000^b2000b#VV16.19026#376051#312B#Vi?t# Nhn vt lch s#Truyn lch s#Truyn tranh#inh Tin Hong## 00622000000000289000450000200360000000300130003600500130004900700250006200400180 00870080018001050090011001230100005001340110026001390120040001650820012002050160 00300217013000700220014001600227026001100243026000700254181000700261019000500268 020001700273020001500290020001300305020001400318#Trn Hng o - i chin Bch ng#Truyn tranh# Bin Thu#Tranh, li: Bin Thu#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a23tr. : tranh mu^b23cm#Tranh truyn danh nhn lc h s Vit Nam#959.7024092#VH#376052#^a16000^b2000b#VV16.19027#376052#TR121H#Vi? t#Nhn vt lch s#Truyn lch s#Truyn tranh#Trn Hng o## 00617000000000289000450000200330000000300130003300500130004600700250005900400180 00840080018001020090011001200100005001310110026001360120040001620820012002020160 00300214013000700217014001600224026001100240026000700251181000700258019000500265 020001700270020001500287020001300302020001200315#Quang Trung - i ph qun Than h#Truyn tranh# Bin Thu#Tranh, li: Bin Thu#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a24tr. : tranh mu^b23cm#Tranh truyn danh nhn lch s Vit Nam#959.7028092#VH#376053#^a16000^b2000b#VV16.19028#376053#QU106T#Vi?t#N hn vt lch s#Truyn lch s#Truyn tranh#Quang Trung## 00642000000000301000450000200380000000300130003800500130005100700250006400400180 00890080018001070090011001250100005001360110026001410120040001670820012002070160 00300219013000700222014001600229026000700245026001100252181000600263019000500269 020001700274020001500291020001300306020001000319020001100329#Hai B Trng - La chy thnh Luy Lu#Truyn tranh# Bin Thu#Tranh, li: Bin Thu#Ti bn l n th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a23tr. : tranh mu^b23cm#Tranh truyn danh nhn lch s Vit Nam#959.7013092#VH#376054#^a16000^b2000b#376054#VV16.19 029#H103B#Vi?t#Nhn vt lch s#Truyn lch s#Truyn tranh#Trng Nh#Trng Trc ## 00914000000000301000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200070 00411810006000480020019000540070054000730050014001270050016001410050019001570050 01900176005001200195008001800207009001100225010000500236011002200241013000700263 016000300270021030900273020001100582020001200593020000700605#376055#VV16.19030#^ a144000^b10000b#Vi?t#658.11#S450T#S tay khi nghip#Ch c Hong, Nguyn Thu Hng, Trn Nguyn L Vn...#Ch c Hong#Nguyn Thu Hng#Trn Nguyn L Vn#Tr n Nguyn L Vn#L Hng Sn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a162tr. : bng^b2 4cm#376055#XH#Gm nhng li khuyn c th trong tng giai on khi nghip km t heo nhng cu hi trc nghim v kt lun m tc gi c kt c gip cho nh ng ngi mun khi nghip nhn nhn v sp xp cng vic ca mnh, hn ch nhn g thiu st, nhng sai lm, gim thiu ri ro trong vn hnh, qun l doanh nghi p#Kinh doanh#Khi nghip#S tay## 00814000000000289000450000100190000000200190001900500090003800700340004700800050 00810090011000860100005000970110015001020150045001170820004001620160003001660130 00700169014001600176026001100192026001100203026000700214181000700221019000500228 019001000233020000900243020001000252021026200262#Balandier, Georges#Nhn hc ch nh tr#Thng V#Georges Balandier ; Thng V dch#^aH.#^aTri thc#2016#^a426tr.^ b20cm#Tn sch ting Php: Anthropologie politique#301#XH#376056#^a125000^b500b #VV16.19032#VV16.19031#376056#NH121H#Vi?t#Dch Php#Nhn hc#Chnh tr#Xem xt m i quan h ca quyn lc vi cc cu trc c s, cc quan h thn tc, phn tng x hi, tn gio. Trnh by nhng vn v kha cnh ca Nh nc truyn thng , nh nc hin i; khm ph con ngi vi cc c tnh chung gn vi mi t ch c chnh tr## 00784000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820007000511810006000580010017000640020017000810030015000980070017001130080 00500130009003900135010000500174011002600179015007100205013000700276016000300283 021019500286020001000481020001500491#VV16.19033#376057#VV16.19034#^a150000^b150 0b#Vi?t#133.33#S111M#Nguyn Mnh Linh#64 qu kinh dch#Sch tham kho#Nguyn Mn h Linh#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho An Lc#2016#^a348tr. : minh ho^b21c m#u ba sch ghi: i hc Xy dng. Vin Quy hoch v Kin trc th#376057# XH#Hng dn c, gii b bi kinh dch 64 qu, gii ngha chi tit tng qu dc h theo cc ch c th trong cuc sng nh kinh doanh, thi c, tm vic... gi p hiu v ng dng kinh dch hiu qu#Kinh dch#Sch tham kho## 00955000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810007000610010019000680020108000870030017001950070019002120080 00500231009001000236010000500246011002200251020001000273013000700283016000300290 021032200293020001000615020000800625020000300633020001700636#VV16.19036#VV16.190 35#376058#^a120000^b500b#Vi?t#342.597085#TH552H#Nguyn Hng Chuyn#Thc hin ph p lut v dn ch cp x theo yu cu xy dng nh nc php quyn x hi ch ngha Vit Nam#Sch chuyn kho#Nguyn Hng Chuyn#^aH.#^aT php#2016#^a427tr. : bng^b21cm#Php lut#376058#XH#Nghin cu cc vn l lun v thc tin v thc hin php lut v dn ch cp x theo yu cu xy dng nh nc php quy n x hi ch ngha Vit Nam t 1998 n nay. xut cc quan im v gii php bo m thc hin php lut v dn ch cp x theo yu cu xy dng nh nc p hp quyn x hi ch ngha Vit Nam#Thc hin#Dn ch#X#Sch chuyn kho## 00441000000000253000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200100 00301810006000400020018000460030010000640070014000740010014000880080010001020090 01500112010000500127011001500132020001700147020000400164016000300168020000900171 013000700180#VV16.19037#376059#^b200b#Vi?t#895.92214#561T#ng trn c tm#Vn - Th#Phm Qu Hng#Phm Qu Hng#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a170tr.^b20cm# Vn hc hin i#Th#VH#Vn xui#376059## 01088000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020061000520030082001130070055001950080010002500090015002600100 00500275011002100280013000700301016000300308005001100311005001300322005001800335 00500190035300500130037201500390038502103030042402000110072702000070073802000170 0745#376060#VV16.19038#^a10000^b1000b#Vi?t#495.91#T550M#T mi - Ti liu ting ni ch vit dn tc Thi h Lai Tay#Dnh cho cn b cng chc, vin chc cng tc ti cc huyn min ni tnh Ngh An#L V Bnh (ch.b.), Trn Lam Sn, Hong Th Hoi An...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a19tr. : bng^b21cm#376060#XH#L V Bnh#Trn Lam Sn#Hong Th Hoi An#Nguyn Th Hi Yn#Phan Lan Anh#TTS ghi: U ban nhn dn tnh Ngh An#Cc bi hc v ting ni, ch vit ca dn tc Thi h Lai Tay gm: Bng ch ci, cc k hiu, cc k t c bit, ch mi v thanh iu, ph m, nguyn m, nguyn tc ghp vn... nhm rn luyn 4 k nng nghe, ni, c, vit cho cn b cng chc, vin chc cng tc ti cc huyn min ni t nh Ngh An#Ting Thi#T mi#Ti liu hc tp## 00428000000000241000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200100 00381810007000480020017000550030004000720070012000760080010000880090015000980100 00500113011002500118020001700143020000400160016000300164001001200167013000700179 #376061#VV16.19039#^a60000^b200b#Vi?t#895.92214#CH116#Chng ng xun#Th#Bi Tr Mu#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a246tr., 2tr. nh^b21cm#Vn hc hin i #Th#VH#Bi Tr Mu#376061## 00644000000000301000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200120 00301810006000420020008000480030004000560070053000600050016001130050017001290050 01500146005001600161005001500177008001000192009001500202010000500217011002100222 015006800243020001700311020000400328013000700332016000300339#VV16.19040#376062#^ b200b#Vi?t#895.9221008#H454Q#Hn qu#Th#Nguyn Hu Ton, Nguyn Kim Trng, Nguy n Mu Cn...#Nguyn Hu Ton#Nguyn Kim Trng#Nguyn Mu Cn#Nguyn Khc Hi#Ng uyn Thi Ty#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a188tr. : nh^b20cm#TTS ghi: Cu l c b Th Yn Ngha - Thch Lu - Thch H - H Tnh#Vn hc hin i#Th#376062# VH## 00431000000000241000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200100 00381810007000480010014000550020010000690030012000790070014000910080010001050090 01500115010000500130011001500135020001700150020001200167016000300179013000700182 #376063#VV16.19041#^a60000^b200b#Vi?t#895.92234#253-O#Trn Cnh Yn#m Lu# Truyn ngn#Trn Cnh Yn#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a190tr.^b21cm#Vn hc h in i#Truyn ngn#VH#376063## 00485000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820012000421810006000540010014000600020032000740070014001060080005001200090 01100125010000500136011001500141015004100156020001700197020000700214013000700221 016000300228#VV16.19043#376064#VV16.19042#^b2000b#Vi?t#398.8095977#C100D#Hunh V n Ti#Ca dao ngi Vit ng Nam B#Hunh Vn Ti#^aH.#^aSn khu#2016#^a259t r.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Ca dao#376064 #VH## 00697000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820013000421810006000550010013000610020060000740070013001340080005001470090 01100152010000500163011001500168015004100183021011700224020001700341020001000358 020001300368020001600381013000700397016000300404#VV16.19044#VV16.19045#376065#^b 2000b#Vi?t#390.09597177#L250C#Tng Vn Hn#L cng sa va ca ngi Thi en Mng Thanh, in Bin#Tng Vn Hn#^aH.#^aSn khu#2016#^a448tr.^b21cm#TTS ghi : Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu phong tc cng sa va bng trng g , c, chut, g, vt, ln ca ngi Thi en Mng Thanh, in Bin#Vn ho d n gian#Phong tc#Dn tc Thi#L cng sa va#376065#XH## 00952000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820013000421810006000550010016000610020076000770070016001530080005001690090 01100174010000500185011002600190015004100216013000700257016000300264021037300267 020001600640020000800656020001000664#VV16.19046#376066#VV16.19047#^b2000b#Vi?t#3 94.26959731#T310H#Hong Th Xng#Tm hiu nghi thc t - l trong cc l hi d n gian vng H Ty - H Ni#Hong Th Xng#^aH.#^aSn khu#2016#^a311tr. : mi nh ho^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#376066#XH#Gii thiu lch s, truyn thng vn ho v con ngi lng a S (H ng - H Ni). Nhng nghi thc t l c sc trong l hi dn gian ca vng qu ven ny nh khng gian th cc ng thing ling ni din ra hot ng t l, cch bi tr th cng, chn ngi tham gia v cch l xung gi - ln gi theo truyn thng cng nghi thc cng thn trang nghim, c o#L hi dn gian#Nghi l#Nghi thc## 00596000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010015000640020018000790070015000970080005001120090 05600117010000500173011002100178021013700199013000700336016000300343020000800346 #VV16.19049#VV16.19048#376067#^a65000^b3000b#Vi?t#959.731#H100N#Hong o Thu# H Ni thanh lch#Hong o Thu#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a278tr. : nh^b21cm#Gii thiu lch s ng ph H Ni, pho ng tc tp qun, kin thc x hi v np sng, np ngh, cch sinh hot vn ho ca ngi H Ni#376067#XH#a ch## 01003000000000265000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200080 00311810006000390020061000450030017001060080010001230090006001330100005001390110 02200144015008400166021044200250020001000692020000900702020000900711020000700720 013000700727016000300734#VV16.19050#376068#^b3873b#Vi?t#349.597#S450T#S tay ph bin, gio dc php lut thn, lng, khu dn c#Qu III nm 2016#^aGia Lai#^a S.n#2016#^a135tr. : bng^b20cm#u ba sch ghi: U ban nhn dn tnh Gia Lai. H i ng Phi hp P.B.G.D Php lut#Gii thiu ni dung trng tm ca cc lut, n gh quyt c Quc hi thng qua ti k hp th 11 Quc hi kho 13 (k 1); mt s vn bn, chnh sch mi v xy dng nng thn mi giai on 2016-2020... Cung cp thng tin trin khai thi hnh php lut v t ai, nh , giao thng ng b, u tranh phng, chng ti phm v phng chng ma tu , HIV/AIDS cc vng c iu kin knh t x hi kh khn, vng ng bo dn tc thiu s...#Ph p lut#Ph bin#Gio dc#S tay#376068#XH## 00608000000000253000450000100170000000200300001700700670004700800050011400900560 01190100005001750110025001800150047002050820004002520160003002560130007002590140 01600266026000700282026001100289181000700300019000500307019001200312020001800324 020001200342#Moravia, Alberto#Nhng cu chuyn thi tin s#Alberto Moravia ; Mi nh ho: Flaminia Siciliano ; L Thu Hin dch#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a206tr. : hnh v^b21cm#Tn sch ting Italia: Storie della preistoria#853#VH#376069#^a58000^b1000b#376069#VV16.19051#NH556C# Vi?t#Dch Italia#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn## 00940000000000325000450000100130000000200130001300300440002600500120007000700310 00820080005001130090050001180100005001680110015001730150034001880820010002220160 00300232013000700235014001600242026000700258026001100265026001100276181000600287 01900050029301900050029802000080030302000110031102000100032202000200033202102620 0352#Malley, Alex#Lt trn CEO#T mt hc sinh c bit n mt CEO t ph#Thanh Huyn#Alex Malley ; Thanh Huyn dch#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a319tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: The naked CEO#658.31423#TN# 376070#^a89000^b2000b#376070#VV16.19053#VV16.19052#L458T#Vi?t#Dch#Qun l#Kinh doanh#iu hnh#B quyt thnh cng#Chia s nhng kinh nghim v nguyn tc ca tc gi v ngh thut lnh o v qun tr thnh cng. Nhng b quyt, bi hc t ti thnh cng t nhng tnh hung, cu chuyn thc t: Dm c m, to r a v tr ca ring bn, tr thnh ngi tt nht c th...## 00614000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020023000540030038000770070054001150050016001690050014001850050 01400199008000500213009001400218010000500232011002500237020000700262020001100269 020002000280020001400300013000700314016000300321#VV16.19054#376071#^a17000^b200 0b#Vi?t#915.9731#T103L#Ti liu a l H Ni#Dnh cho hc sinh trung hc ph th ng#Nguyn Minh Tu (ch.b.), Phm Khc Li, Ph Cng Vit#Nguyn Minh Tu#Phm K hc Li#Ph Cng Vit#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a59tr. : minh ho^b24cm#a l# a phng#Trung hc ph thng#Sch c thm#376071#GK## 00632000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020024000540030038000780070062001160050018001780050015001960050 01900211008000500230009001400235010000500249011002500254020000800279020001100287 020002000298020001400318013000700332016000300339#376072#VV16.19055#^a20000^b100 00b#Vi?t#959.731#T103L#Ti liu lch s H Ni#Dnh cho hc sinh trung hc ph t hng#Ng Th Hin Thu (ch.b.), on Kiu Oanh, Nguyn Xun Trng#Ng Th Hin Thu#on Kiu Oanh#Nguyn Xun Trng#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a67tr. : minh ho ^b24cm#Lch s#a phng#Trung hc ph thng#Sch c thm#376072#GK## 00736000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820009000511810006000600010016000660020024000820070016001060080005001220090 02700127010000500154011003100159021021100190020001400401020001000415013000700425 016000300432015003500435#VV16.19056#376073#VV16.19057#^a148000^b2000b#Vi?t#339. 0711#B103G#Nguyn Vn Ngc#Bi ging kinh t v m#Nguyn Vn Ngc#^aH.#^ai h c Kinh t Quc dn#2016#^a591tr. : hnh v, bng^b24cm#Gii thiu tng quan v k inh t v m; s liu kinh t v m; sn xut v phn phi thu nhp quc dn; t ng trng kinh t; tht nghip; tin t v lm pht; nn kinh t m; nhng bin ng kinh t; tng cu...#Kinh t v m#Bi ging#376073#XH#TTS ghi: i hc Ki nh t Quc dn## 00656000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010017000650020024000820030044001060070028001500080 00500178009001400183010000500197011003100202021014900233020001000382013000700392 016000300399#376074#VV16.19059#VV16.19058#^a72000^b500b#Vi?t#390.09597#T310H#Ng uyn Tin on#Tm hiu phong tc Vit#Gia tc, th cng, l tt, ci g, tang ma#Nguyn Tin on s.t., b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a267tr. : hnh v, bng^ b21cm#Tm hiu phong tc ph bin ca ngi Vit v gia nh v gia tc; tn ng ng th cng; cc ngy tt trong nm, phong tc ci g, phong tc tang ma#Phong tc#376074#XH## 00437000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820010000511810006000610010009000670020020000760070009000960080005001050090 01300110010000500123011001500128020001700143020000900160020000400169013000700173 016000300180#VV16.19060#376075#VV16.19061#^a150000^b1040b#Vi?t#895.92234#T527T# Chi Phan#Tuyn tp vn - th#Chi Phan#^aH.#^aThanh nin#2016#^a659tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vn xui#Th#376075#VH## 00809000000000349000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200120 00381810006000500020018000560030066000740070070001400220004002100050015002140050 01100229005001500240005001800255005001500273008001000288009001500298010000500313 01100210031802000170033902000040035601600030036001500430036300500140040601300070 0420005001600427005001600443#376076#VV16.19062#^a35000^b300b#Vi?t#895.9221008#T 120T#Tm tnh nh gio#Cho mng ngy Nh gio Vit Nam 20/11/2016 v Xun inh Du 2017#L Th Bch An, L Ngc t, Nguyn Hu By...; B.s.: Phan Bi nh...#T .4#L Th Bch An#L Ngc t#Nguyn Hu By#Nguyn Thanh Bnh#Phan Minh Chu#^aN gh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a166tr. : nh^b24cm#Vn hc hin i#Th#VH#TTS ghi : Hi cu Gio chc thnh ph Vinh#Phan Bi nh#376076#Nguyn Hi Ninh#Nguyn K hc Tu## 00784000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820010000411810006000510020040000570290047000970080005001440090011001490100 00500160011003000165015006000195021022000255020000900475020001000484020001400494 013000700508016000300515#VV16.19063#376077#VV16.19064#^b700b#Vi?t#369.09597#462 S#i sng hip hi t gc nhn ngi dn#Associational life from citizens' pers pectives#^aH.#^aTri thc#2016#^a136tr. : bng, th^b24cm#TTS ghi: Nhm lm v ic v s tham gia ca ngi dn (PPWG)#Gii thiu v bi cnh v mc ch nghi n cu: Phng php nghin cu, kt qu nghin cu, mu nghin cu, tnh trng th am gia hi ca ngi tham gia kho st, hot ng hng ti cng ng x hi ca cc t chc hi...#Hip hi#Hot ng#Sch song ng#376077#XH## 00802000000000277000450000100160000000200310001600300550004700700160010200800050 01180090023001230100005001460110031001510150048001820820012002300160003002420130 00700245014001600252026001100268026000700279181000700286019000500293020000500298 020000800303020001100311021020200322#inh Vn Nhng#Thc hnh in, in t c bn#Sch gio trnh dng cho sinh vin cc trng cao ng#inh Vn Nhng#^aH.# ^aKhoa hc v K thut#2016#^a179tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Cng th ng. Trng i hc Sao #621.3810711#GT#376078#^a228000^b100b#VV16.19065#3760 78#TH552H#Vi?t#in#in t#Gio trnh#Gm 15 bi thc hnh in - in t c b n theo trnh t t d n kh, t cc linh kin c bn nh ng c xoay chiu 3 pha, mch chnh lu diode, thyristor... n cc IC chuyn dng nh 78XX, 79XX... ## 00740000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810008000600010018000680020020000860070046001060050013001520080 01000165009001800175010000500193011003100198021021700229020000700446020001100453 013000700464016000300471#376079#VV16.19066#VV16.19067#^a58000^b500b#Vi?t#541.36 0711#GI-108T#Tn N Lin Hng#Gio trnh ho l 1#B.s.: Tn N Lin Hng (ch.b .), V Hng Thi#V Hng Thi#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a302tr. : bng, hnh v^b24cm#Gii thiu khi qut v nhit ng hc, v p dng nguyn l nhit ng hc vo phn ng ho hc, s kt hp nguyn l th nht, th hai nhit n g hc hm nhit ng, iu kin tng qut v cn bng h mt cu t...#Ho l#Gi o trnh#376079#GT## 00547000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020040000520290028000920070016001200080018001360090047001540100 00500201011002400206020001800230020001000248020001400258013000700272016000300279 005001100282#376080#VN16.05093#^a12000^b2000b#Vi?t#372.21#B200H#B hc ting An h qua hnh nh - chi#English for children - Toys#First News b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a14tr. : nh mu^b19 cm#Gio dc mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#376080#GK#First News## 00550000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020041000520290030000930070016001230080018001390090047001570100 00500204011002400209020001800233020001000251020001400261013000700275019000300282 005001100285#VN16.05094#376081#^a12000^b3000b#Vi?t#372.21#B200H#B hc ting An h qua hnh nh - Tri cy#English for children - Fruits#First News b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a14tr. : nh mu^ b19cm#Gio dc mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#376081#GK#First News## 00548000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020040000520290029000920070016001210080018001370090047001550100 00500202011002400207020001800231020001000249020001400259013000700273016000300280 005001100283#VN16.05095#376082#^a12000^b2000b#Vi?t#372.21#B200H#B hc ting An h qua hnh nh - Thc n#English for children - Foods#First News b.s.#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a14tr. : nh mu^b1 9cm#Gio dc mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#376082#GK#First News## 00559000000000253000450000200500000002900320005000500100008200700150009200800180 01070090047001250100005001720110024001770820007002010160003002080130007002110140 01600218026000700234026001100241181000600252019000500258020001800263020001000281 020001400291#B hc ting Anh qua hnh nh - ng vt hoang d#English for child ren - Wildlife#First New#First New b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty V n ho Sng to Tr Vit#2016#^a14tr. : nh mu^b19cm#372.21#GK#376083#^a12000^ b3000b#376083#VN16.05096#B200H#Vi?t#Gio dc mu gio#Ting Anh#Sch mu gio## 00548000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020040000520290031000920070015001230080018001380090047001560100 00500203011002400208020001800232020001000250020001400260013000700274016000300281 005001000284#VN16.05097#376084#^a12000^b3000b#Vi?t#372.21#B200H#B hc ting An h qua hnh nh - Mu sc#English for children - Colours#First New b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a14tr. : nh mu^b 19cm#Gio dc mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#376084#GK#First New## 00512000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020045000520070016000970080018001130090047001310100005001780110 02400183020001800207020001000225020001400235013000700249016000300256005001100259 #376085#VN16.05098#^a12000^b2000b#Vi?t#372.21#B200H#B hc ting Anh qua hnh nh - Bng ch ci#First News b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a14tr. : nh mu^b19cm#Gio dc mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#376085#GK#First News## 00550000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020039000520290034000910070015001250080018001400090047001580100 00500205011002400210020001800234020001000252020001400262013000700276016000300283 005001000286#VN16.05099#376086#^a12000^b3000b#Vi?t#372.21#B200H#B hc ting An h qua hnh nh - Rau c#English for children - Vegetables#First New b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a14tr. : nh mu ^b19cm#Gio dc mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#376086#GK#First New## 00567000000000253000450000200510000002900390005100500100009000700150010000800180 01150090047001330100005001800110024001850820007002090160003002160130007002190140 01600226026001100242026000700253181000600260019000500266020001800271020001000289 020001400299#B hc ting Anh qua hnh nh - Vt dng hng ngy#English for chil dren - Everyday things#First New#First New b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; C ng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a14tr. : nh mu^b19cm#372.21#GK#376087#^ a12000^b2000b#VN16.05100#376087#B200H#Vi?t#Gio dc mu gio#Ting Anh#Sch mu gio## 00688000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070066000840220024001500220004001740040 01300178008001800191009001100209010000500220011002600225012002200251020001700273 02000130029001300070030301600030031001900140031300500140032700500120034100500090 0353#VN16.05101#376088#^a25000^b2000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t Kindaichi#Truy n tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi ; V tranh: Fumiya Sato ; Duy Ngc dch#n m ng nh ht Opera#T.1#In ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a231tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#376088#VH#D ch Nht Bn#Seimaru Amagi#Fumiya Sato#Duy Ngc## 00709000000000325000450002600070000002600110000700200180001800300130003600700830 00490220025001320220004001570050014001610050016001750050012001910080018002030090 01100221010000500232011002600237012002200263020001700285020001300302016000300315 01900140031801400160033201900050034808200070035318100070036001300070036700500090 0374#376089#VN16.05102#Thm t Kindaichi#Truyn tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburi Kanari ; V tranh: Fumiya Sato ; Duy Ngc dch#V n by b n trn g#T.4#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanari#Fumiya Sato#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 6#^a221tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh# VH#Dch Nht Bn#^a25000^b1000b#Vi?t#895.63#TH104T#376089#Duy Ngc## 00731000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070083000840220004001670220022001710040 01300193008001800206009001100224010000500235011002600240012002200266020001700288 02000130030501600030031801900140032101300070033500500140034200500160035600500120 0372005000900384#376090#VN16.05103#^a25000^b2000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t Ki ndaichi#Truyn tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburi Kanari ; V tranh: Fumi ya Sato ; Duy Ngc dch#T.5#n mng trn o Hiho#In ln th 3#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2016#^a207tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376090#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanari#Fumiya Sato #Duy Ngc## 00728000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070083000840220004001670220019001710040 01300190008001800203009001100221010000500232011002600237012002200263020001700285 02000130030201600030031501900140031801300070033200500140033900500160035300500120 0369005000900381#376091#VN16.05104#^a25000^b2000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t Ki ndaichi#Truyn tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburi Kanari ; V tranh: Fumi ya Sato ; Duy Ngc dch#T.6#n mng h Hiren#In ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2016#^a223tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#T ruyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376091#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanari#Fumiya Sato#Du y Ngc## 00735000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070083000840220005001670220025001720050 01400197005001600211005001200227004001300239008001800252009001100270010000500281 01100260028601200220031202000170033402000130035101300070036401600030037101900140 0374005000900388#376092#VN16.05105#^a25000^b2000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t Ki ndaichi#Truyn tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburi Kanari ; V tranh: Fumi ya Sato ; Duy Ngc dch#T.16#Vu n: Cnh bm t thn#Seimaru Amagi#Yozaburo Kan ari#Fumiya Sato#In ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a295tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#376092#VH#Dch Nht Bn#Duy Ngc## 00744000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070083000840220034001670220005002010050 01400206005001600220005001200236004001300248008001800261009001100279010000500290 01100260029501200220032102000170034302000130036001600030037301900140037601300070 0390005000900397#376093#VN16.05106#^a25000^b2000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t Ki ndaichi#Truyn tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburi Kanari ; V tranh: Fumi ya Sato ; Duy Ngc dch#Vu n: ng Franc Php oan nghit#T.17#Seimaru Amagi#Yoz aburo Kanari#Fumiya Sato#In ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a325tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nh t Bn#376093#Duy Ngc## 00745000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070083000840220035001670220005002020050 01400207005001600221005001200237004001300249008001800262009001100280010000500291 01100260029601200220032202000170034402000130036101600030037401900140037701300070 0391005000900398#376094#VN16.05107#^a25000^b2000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t Ki ndaichi#Truyn tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburo Kanari ; V tranh: Fumi ya Sato ; Duy Ngc dch#Vu n: Chuyn khai qut kinh hong#T.18#Seimaru Amagi#Yo zaburo Kanari#Fumiya Sato#In ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a273tr . : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch N ht Bn#376094#Duy Ngc## 00727000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070083000840220017001670220005001840050 01400189005001600203005001200219004001300231008001800244009001100262010000500273 01100260027801200220030402000170032602000130034301600030035601900140035901300070 0373005000900380#376095#VN16.05108#^a25000^b2000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t Ki ndaichi#Truyn tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi, Yozaburi Kanari ; V tranh: Fumi ya Sato ; Duy Ngc dch#Vu bt cc Reika#T.19#Seimaru Amagi#Yozaburo Kanari#Fumi ya Sato#In ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a211tr. : tranh v^b18cm #T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376095#Duy Ngc## 00663000000000313000450002600070000002600110000700200180001800300130003600700660 00490220005001150220023001200050014001430050012001570050009001690080018001780090 01100196010000500207011002600212012002200238020001700260020001300277016000300290 019001400293014001600307019000500323082000700328181000700335013000700342#376096# VN16.05109#Thm t Kindaichi#Truyn tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi ; V tranh: Fumiya Sato ; Duy Ngc dch#T.25#V n: Gnh xic k l#Seimaru Amagi#Fumiya Sat o#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a206tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a25000^b5000b#Vi?t #895.63#TH104T#376096## 00664000000000313000450002600070000002600110000700200180001800300130003600700660 00490220024001150220005001390050014001440050012001580050009001700080018001790090 01100197010000500208011002600213012002200239020001700261020001300278016000300291 019001400294014001600308019000500324082000700329181000700336013000700343#376097# VN16.05110#Thm t Kindaichi#Truyn tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi ; V tranh: Fumiya Sato ; Duy Ngc dch#V hnh quyt Kindaichi#T.26#Seimaru Amagi#Fumiya Sa to#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a403tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a25000^b5000b#Vi? t#895.63#TH104T#376097## 00562000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020014000520030013000660070034000790220004001130050018001170050 00900135008001800144009001100162010000500173011002600178012001400204020001700218 020001300235016000300248019001400251013000700265#376098#VN16.05111#^a18000^b130 0b#Vi?t#895.63#C455C#Cng cha sa#Truyn tranh#Akiko Higashimura ; Torarika dc h#T.6#Akiko Higashimura#Torarika#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a177tr. : tr anh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376098 ## 00562000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020014000520030013000660070034000790220004001130050018001170050 00900135008001800144009001100162010000500173011002600178012001400204020001700218 020001300235016000300248019001400251013000700265#376099#VN16.05112#^a18000^b130 0b#Vi?t#895.63#C455C#Cng cha sa#Truyn tranh#Akiko Higashimura ; Torarika dc h#T.7#Akiko Higashimura#Torarika#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a175tr. : tr anh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376099 ## 00562000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020014000520030013000660070034000790220004001130050018001170050 00900135008001800144009001100162010000500173011002600178012001400204020001700218 020001300235016000300248019001400251013000700265#376100#VN16.05113#^a18000^b130 0b#Vi?t#895.63#C455C#Cng cha sa#Truyn tranh#Akiko Higashimura ; Torarika dc h#T.8#Akiko Higashimura#Torarika#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a175tr. : tr anh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376100 ## 00566000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020014000530030013000670070031000800220005001110050015001160050 00900131008001800140009001100158010000500169011002600174012002200200020001700222 020001300239016000300252019001400255013000700269#376101#VN16.05114#^a18000^b150 0b#Vi?t#895.63#FR510B#Fruits basket#Truyn tranh#Natsuki Takaya ; Phi Ngc dch# T.18#Natsuki Takaya#Phi Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a193tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#37 6101## 00566000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020014000530030013000670070031000800220005001110050015001160050 00900131008001800140009001100158010000500169011002600174012002200200020001700222 020001300239016000300252019001400255013000700269#376102#VN16.05115#^a18000^b150 0b#Vi?t#895.63#FR510B#Fruits basket#Truyn tranh#Natsuki Takaya ; Phi Ngc dch# T.19#Natsuki Takaya#Phi Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#37 6102## 00566000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020014000530030013000670070031000800220005001110050015001160050 00900131008001800140009001100158010000500169011002600174012002200200020001700222 020001300239016000300252019001400255013000700269#376103#VN16.05116#^a18000^b150 0b#Vi?t#895.63#FR510B#Fruits basket#Truyn tranh#Natsuki Takaya ; Phi Ngc dch# T.20#Natsuki Takaya#Phi Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#37 6103## 00582000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520030013000650070031000780220005001090050015001140050 00900129008001800138009001100156010000500167011002600172012003900198020001800237 020001300255016000300268019001400271013000700285#376104#VN16.05117#^a20000^b350 0b#Vi?t#895.63#S309S#Silver spoon#Truyn tranh#Hiromu Arakawa ; Ngc Anh dch#T. 10#Hiromu Arakawa#Ngc Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a193tr. : tranh v ^b18cm#How: Truyn tranh truyn ti kin thc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH# Dch Nht Bn#376104## 00582000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520030013000650070031000780220005001090050015001140050 00900129008001800138009001100156010000500167011002600172012003900198020001800237 020001300255016000300268019001400271013000700285#VN16.05118#376105#^a20000^b350 0b#Vi?t#895.63#S309S#Silver spoon#Truyn tranh#Hiromu Arakawa ; Ngc Anh dch#T. 11#Hiromu Arakawa#Ngc Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a173tr. : tranh v ^b18cm#How: Truyn tranh truyn ti kin thc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH# Dch Nht Bn#376105## 00582000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520030013000650070031000780220005001090050015001140050 00900129008001800138009001100156010000500167011002600172012003900198020001800237 020001300255016000300268019001400271013000700285#376106#VN16.05119#^a20000^b350 0b#Vi?t#895.63#S309S#Silver spoon#Truyn tranh#Hiromu Arakawa ; Ngc Anh dch#T. 12#Hiromu Arakawa#Ngc Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a189tr. : tranh v ^b18cm#How: Truyn tranh truyn ti kin thc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH# Dch Nht Bn#376106## 00604000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220005001190050010001240050 00800134004001300142008001800155009001100173010000500184011002600189012003200215 020001800247020001300265013000700278016000300285019001400288#376107#VN16.05120#^ a18000^b3000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.19#Ono Eriko#Hi Th#In ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a187tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#376107#VH#Dch Nht Bn## 00604000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220005001190050010001240050 00800134004001300142008001800155009001100173010000500184011002600189012003200215 020001800247020001300265016000300278019001400281013000700295#VN16.05121#376108#^ a18000^b3000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.20#Ono Eriko#Hi Th#In ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a187tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376108## 00560000000000289000450002600070000002600110000701400160001800200160003400300130 00500070034000630220005000970820007001021810006001090050015001150050012001300080 00500142009001100147010000500158011002600163016000300189019001400192020001700206 020001300223019000500236012002200241013000700263#376109#VN16.05122#^a16000^b100 0b#Lovely children#Truyn tranh#Takashi Shiina ; Alex Hi H dch#T.44#895.63#L4 35C#Takashi Shiina#Alex Hi H#^aH.#^aKim ng#2016#^a183tr. : tranh v^b18cm#VH #Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh#Vi?t#Dnh cho la tui 17+#376109## 00604000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220005001190050010001240050 00800134004001300142008001800155009001100173010000500184011002600189012003200215 020001800247020001300265016000300278019001400281013000700295#VN16.05123#376110#^ a18000^b3000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.24#Ono Eriko#Hi Th#In ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376110## 00604000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220005001190050010001240050 00800134004001300142008001800155009001100173010000500184011002600189012003200215 020001800247020001300265016000300278019001400281013000700295#VN16.05124#376111#^ a18000^b3000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.25#Ono Eriko#Hi Th#In ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376111## 00604000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220005001190050010001240050 00800134004001300142008001800155009001100173010000500184011002600189012003200215 020001800247020001300265016000300278019001400281013000700295#376112#VN16.05125#^ a18000^b3000b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono E riko ; Hi Th dch#T.26#Ono Eriko#Hi Th#In ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a190tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376112## 00570000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520030013000700070032000830220004001150050015001190050 01000134008001800144009001100162010000500173011002600178012002200204020001700226 020001300243016000300256019001400259013000700273#376113#VN16.05126#^a18000^b130 0b#Vi?t#895.63#H527T#Huyn thoi v s#Truyn tranh#Takuya Mitsuda ; Hong Mai d ch#T.5#Takuya Mitsuda#Hong Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a184tr. : tr anh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht B n#376113## 00570000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520030013000700070032000830220004001150050015001190050 01000134008001800144009001100162010000500173011002600178012002200204020001700226 020001300243016000300256019001400259013000700273#376114#VN16.05127#^a18000^b130 0b#Vi?t#895.63#H527T#Huyn thoi v s#Truyn tranh#Takuya Mitsuda ; Hong Mai d ch#T.6#Takuya Mitsuda#Hong Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a188tr. : tr anh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht B n#376114## 00566000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020017000530030013000700070030000830220004001130050011001170050 01200128008001800140009001100158010000500169011002600174012002200200020001700222 020001300239013000700252016000300259019001400262#VN16.05128#376115#^a18000^b300 0b#Vi?t#895.63#QU603S#Quyn sch k b#Truyn tranh#Yuu Watase ; Tuyt Nhung dc h#T.1#Yuu Watase#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#376115#VH#Dch Nht Bn## 00599000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020021000530030013000740070043000870220005001300050016001350050 00600151005001200157008001800169009001100187010000500198011002600203012001400229 020001700243020001300260016000300273019001400276013000700290#376116#VN16.05129#^ a18000^b1000b#Vi?t#895.63#KH506T#Khc tnh ca ban mai#Truyn tranh#Michiyo Akai shi ; Dch: V V, Khun Khun#T.14#Michiyo Akaishi#V V#Khun Khun#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2016#^a190tr. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i #Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376116## 00578000000000289000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100060 00300140016000360020025000520030013000770070036000900220005001260050017001310050 01200148008001800160009001100178010000500189011002600194012001400220020001700234 020001300251016000300264019001400267013000700281#376117#VN16.05130#Vi?t#895.63#R 312C#^a18000^b1100b#Rinne cnh gii lun hi#Truyn tranh#Rumiko Takahashi ; Tu yt Nhung dch#T.27#Rumiko Takahashi#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 16#^a188tr. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376117## 00578000000000289000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100060 00300140016000360020025000520030013000770070036000900220005001260050017001310050 01200148008001800160009001100178010000500189011002600194012001400220020001700234 020001300251016000300264019001400267013000700281#376118#VN16.05131#Vi?t#895.63#R 312C#^a18000^b1100b#Rinne cnh gii lun hi#Truyn tranh#Rumiko Takahashi ; Tu yt Nhung dch#T.28#Rumiko Takahashi#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 16#^a188tr. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376118## 00569000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030013000710070031000840220004001150050015001190050 00900134008001800143009001100161010000500172011002600177012002200203020001700225 020001300242013000700255016000300262019001400265#376119#VN16.05132#^a18000^b500 0b#Vi?t#895.63#S104D#Samurai deeper Kyo#Truyn tranh#Akimine Kamijo ; Phi Ngc d ch#T.1#Akimine Kamijo#Phi Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a196tr. : tra nh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#376119#VH#Dch N ht Bn## 00569000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030013000710070031000840220004001150050015001190050 00900134008001800143009001100161010000500172011002600177012002200203020001700225 020001300242016000300255019001400258013000700272#376120#VN16.05133#^a18000^b450 0b#Vi?t#895.63#S104D#Samurai deeper Kyo#Truyn tranh#Akimine Kamijo ; Phi Ngc d ch#T.2#Akimine Kamijo#Phi Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a192tr. : tra nh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn #376120## 00619000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020006000520030013000580070067000710220004001380050013001420050 01200155005001400167008001800181009001100199010000500210011002600215012002200241 020001700263020001300280016000300293019001400296013000700310#376121#VN16.05134#^ a25000^b2000b#Vi?t#895.63#N400S#No. 6#Truyn tranh#Nguyn tc: Atsuko Asano ; T ranh: Hinoki Kino ; Mono no Aware dch#T.7#Atsuko Asano#Hinoki Kino#Mono no Awar e#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a163tr. : tranh v^b19cm#T3: Tui trng th nh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376121## 00619000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020006000520030013000580070067000710220004001380050013001420050 01200155005001400167008001800181009001100199010000500210011002600215012002200241 020001700263020001300280016000300293019001400296013000700310#376122#VN16.05135#^ a25000^b2000b#Vi?t#895.63#N400S#No. 6#Truyn tranh#Nguyn tc: Atsuko Asano ; T ranh: Hinoki Kino ; Mono no Aware dch#T.8#Atsuko Asano#Hinoki Kino#Mono no Awar e#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a155tr. : tranh v^b19cm#T3: Tui trng th nh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376122## 00619000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020006000520030013000580070067000710220004001380050013001420050 01200155005001400167008001800181009001100199010000500210011002600215012002200241 020001700263020001300280016000300293019001400296013000700310#376123#VN16.05136#^ a25000^b2000b#Vi?t#895.63#N400S#No. 6#Truyn tranh#Nguyn tc: Atsuko Asano ; T ranh: Hinoki Kino ; Mono no Aware dch#T.9#Atsuko Asano#Hinoki Kino#Mono no Awar e#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a187tr. : tranh v^b19cm#T3: Tui trng th nh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376123## 00437000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820009000421810006000510010015000570020016000720030014000880070015001020080 00500117009001000122010000500132011001400137020001800151020000400169013000700173 016000300180#VN16.05138#VN16.05137#376124#^b1000b#Vi?t#895.9221#S550T#Nguyn Mai Sn#S tch H Long#Th thiu nhi#Nguyn Mai Sn#^aH.#^aVn hc#2016#^a88tr.^b1 5cm#Vn hc thiu nhi#Th#376124#VH## 00448000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010017000660020014000830030004000970070017001010080 00500118009001000123010000500133011002500138020001700163020000400180013000700184 016000300191#VN16.05140#VN16.05139#376125#^a68000^b1000b#Vi?t#895.92214#V200R#N guyn ng Khoa#V ri bi i#Th#Nguyn ng Khoa#^aH.#^aVn hc#2016#^a76tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Th#376125#VH## 00762000000000325000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200090 00301810007000390020033000460070042000790080006001210090017001270100005001440110 03100149021011600180020000800296020000700304020001000311020000900321020004200330 01300070037201600030037900500150038200500130039700500090041000500070041900500100 0426#VN16.05141#376126#^b300b#Vi?t#759.9597#NG527V#Nguyn Vn Tuyn - Vng tui th#Hong Dip Lc, ng Mu Tu, Hnh Nhi...#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2016#^a101t r. : nh, tranh v^b19cm#Nghin cu v s nghip v phong cch sng tc ca ho s Nguyn Vn Tuyn. Gii thiu cc tc phm hi ho ca ng#Hi ho#Ho s#S n ghip#Tc phm#Nguyn Vn Tuyn, 1947-, ho s, Vit Nam#376126#XH#Hong Dip L c#ng Mu Tu#Hnh Nhi#V Qu#Christian## 00610000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820007000491810006000560020020000620080005000820090019000870100005001060110 02900111015003600140021016200176020000700338020001300345013000700358016000300365 #VN16.05143#376127#VN16.05142#^a22000^b370b#Vi?t#796.33#L504T#Lut thi u c u#^aH.#^aTh dc Th thao#2016#^a91tr. : nh, hnh v^b19cm#TTS ghi: Tng cc Th dc Th thao#Gii thiu nhng quy nh c th trong lut thi cu v sn, li, ct li v ng ten, qu cu, trng ti v gh trng ti, u th, trang p hc, thay ngi...# cu#Lut thi u#376127#XH## 00766000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820006000491810006000550020020000610080005000810090019000860100005001050110 03100110015006900141021028400210020000700494020001300501013000700514016000300521 #VN16.05145#VN16.05144#376128#^a28000^b320b#Vi?t#794.1#L504T#Lut thi u c vu a#^aH.#^aTh dc Th thao#2016#^a107tr. : hnh v, bng^b19cm#TTS ghi: B Vn h o, Th thao v Du lch. Tng cc Th dc Th thao#Gii thiu lut thi u c vu a v th l thi u c vua v bn cht v mc ch ca mt vn c, v tr ban u ca cc qun c trn bn c, nc i ca cc qun, thc hin nc i, hon th nh vn c, ng h c, cc th c khng hp l, ghi chp cc nc i, vn c ha , tnh im...#C vua#Lut thi u#376128#XH## 00704000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570020022000630080005000850090019000900100005001090110 02500114015003600139021025500175020000900430020001300439013000700452016000300459 #VN16.05146#376129#VN16.05147#^a35000^b370b#Vi?t#796.312#L504T#Lut thi u bn g nm#^aH.#^aTh dc Th thao#2016#^a123tr. : hnh v^b19cm#TTS ghi: Tng cc T h dc Th thao#Cc qui nh v sn bi, thi gian thi u, tn hiu kt thc, t m dng trn u, bng, i, thay ngi, trang phc, chn thng u th, th m n, vng cm a, thi u, li v hnh vi phi th thao, bn thng, nm bin, nm pht... trong thi u bng nm#Bng nm#Lut thi u#376129#XH## 00623000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820008000491810006000570020022000630080005000850090019000900100005001090110 01500114015003600129021018400165020000900349020001300358013000700371016000300378 #VN16.05149#VN16.05148#376130#^a42000^b420b#Vi?t#796.346#L504T#Lut thi u bn g bn#^aH.#^aTh dc Th thao#2016#^a207tr.^b19cm#TTS ghi: Tng cc Th dc Th thao#Gii thiu th ch t chc lin on bng bn quc t, lut bng bn v nh ng qui nh i vi cc cuc thi u quc t, thi u ginh danh hiu Olympic v th gii, lut chng doping#Bng bn#Lut thi u#376130#XH## 00665000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820013000491810006000620020021000680080005000890090019000940100005001130110 02400118015003700142021018800179020000800367020001300375020001300388013000700401 016000300408#VN16.05151#VN16.05150#376131#^a15000^b220b#Vi?t#796.33402022#L504B #Lut bng 7 ngi#^aH.#^aTh dc Th thao#2016#^a39tr. : hnh v^b19cm#TTS ghi: Lin on Bng Vit Nam#Gii thiu ni dung lut bng 7 ngi. Nhng quy nh v sn thi u, bng, s lng cu th, trang phc cu th, trng ti, tr l trng ti v trng ti th t, thi gian trn u...#Bng #Bng mini #Lut thi u#376131#XH## 00730000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820013000491810006000620020044000680080005001120090019001170100005001360110 02600141015003600167021022400203020000800427020001300435020001800448013000700466 016000300473#376132#VN16.05152#VN16.05153#^a58000^b320b#Vi?t#796.33402022#L504T #Lut thi u mn bng trong nh (FUTSAL)#^aH.#^aTh dc Th thao#2016#^a215t r. : minh ho^b19cm#TTS ghi: Tng cc Th dc Th thao#Gii thiu nhng quy n h v sn thi u, bng thi u, s lng cu th, trang phc cu th, trng ti, thi gian trn u, bng trong cuc v bng ngoi cuc, bn thng, vit v... t rong lut thi u mn bng trong nh#Bng #Lut thi u#Bng trong nh#3 76132#XH## 00548000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820012000511810006000630010009000690020014000780030008000920290010001000070 00900110008000500119009004700124010000500171011002100176015003800197020001700235 020000800252013000700260016000300267#VN16.05154#376133#VN16.05155#^a82000^b3000 0b#Vi?t#895.9228408#C550B#Tu Nghi#C bnh tnh!#Tn vn#Keep calm#Tu Nghi#^aH. #^aNxb. H Ni ; Cng ty zGroup - Nhn sch Bo#2016#^a191tr. : nh^b19cm#Tn th t tc gi: Phan Thanh Bo Ngc#Vn hc hin i#Tn vn#376133#VH## 00995000000000337000450000100130000000200370001300300370005000500220008700500160 01090070071001250080018001960090023002140100005002370110025002420150074002670820 01000341016000300351013000700354014001600361026001100377026001100388026000700399 18100060040601900050041201900050041702000070042202000170042902000070044602000090 0453021019500462#Elder, Linda#Cm nang t duy phn bin cho tr em# gip bn t duy ngy cng tt hn#Hong Nguyn ng Sn#Bi Vn Nam Sn#Linda Elder ; Chuy n ng: Hong Nguyn ng Sn ; Bi Vn Nam Sn h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh#2016#^a35tr. : tranh v^b14cm#Tn sch ting Anh: The miniature gu ide to critical thinking for children#155.41342#XH#376134#^a18000^b3000b#VN16.0 5157#VN16.05156#376134#C120N#Vi?t#Dch#T duy#T duy phn bin#Tr em#Cm nang#C ung cp nhng kin thc pht trin t duy phn bin cho tr nh: t duy r rng, t duy ng n, t duy c lin quan, t duy l gic, t duy cng bng... qua gip tr t duy ngy mt tt hn## 00517000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820012000511810006000630010015000690020043000840030008001270070015001350080 00500150009004700155010000500202011002100207020001700228020000800245013000700253 016000300260#VN16.05161#VN16.05160#376135#^a109000^b7000b#Vi?t#895.9228408#N114 M#Nguyn Mai Chi#5 mi gi, 10 ting bay v mt ci khp mi#Tn vn#Nguyn Mai C hi#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty zGroup - Nhn sch Bo#2016#^a225tr. : nh^b19cm #Vn hc hin i#Tn vn#376135#VH## 00828000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820008000491810007000570010017000640020053000810070017001340080005001510090 01900156010000500175011003100180021024300211020000900454020001700463020000900480 020002200489020001700511013000700528016000300535#VN16.05163#376136#VN16.05162#^a 59000^b220b#Vi?t#796.077#PH561P#Nguyn Vn Trch#Phng php gio dc th cht trong trng ph thng#Nguyn Vn Trch#^aH.#^aTh dc Th thao#2016#^a225tr. : hnh v, bng^b19cm#Trnh by mc tiu, nguyn tc v phng php gio dc th c ht trong trng ph thng. Gii thiu cc ni dung, phng php ging dy cc m n th thao c th cho hc sinh v tc dng ca th thao i vi vic tng cng sc kho cho hc sinh#Gio dc#Th dc th thao#Th cht#Phng php ging dy# Trng ph thng#376136#XH## 00781000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820008000411810006000490010016000550020029000710030046001000070030001460050 01300176008000500189009001900194010000500213011002900218021015700247020000800404 020000500412020001600417020001600433020000800449013000700457016000300464#VN16.05 165#VN16.05164#376137#^b500b#Vi?t#959.745#M309B#Nguyn Hu Dnh#Miu B - Tam th ng linh t#X Tin Ho, huyn Tuyn Ho, tnh Qung Bnh#Nguyn Hu Dnh, L V it Hng#L Vit Hng#^aH.#^aCng an nhn dn#2016#^a100tr. : nh, bn ^b19cm# Gii thiu lch s hnh thnh, qu trnh xy dng, pht trin lin quan n miu B - Tam thng linh t thuc x Tin Ho, huyn Tuyn Ho, tnh Qung Bnh#Lc h s#Miu#Di tch vn ho#Di tch lch s#Miu B#376137#XH## 00570000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820009000491810007000580010017000650020016000820030004000980290008001020070 03800110005001500148008000500163009001100168010000500179011001500184020000800199 020000400207013000700211016000300218019000800221020001400229020001300243#VN16.05 166#VN16.05167#376138#^a90000^b500b#Vi?t#974.7044#NG558#Flynn, Thomas F.#Ngi i xe p#Th#Bikeman#Thomas F. Flynn ; Phan Thanh Ho dch#Phan Thanh Ho#^aH. #^aTh gii#2016#^a163tr.^b19cm#Lch s#Th#376138#XH#Dch M#Sch song ng#S k in 11/9## 00437000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810006000590010024000650020016000890070024001050080005001290090 01000134010000500144011001500149020001700164020000400181013000700185016000300192 #VN16.05170#VN16.05169#376140#^a50000^b500b#Vi?t#895.92214#T123T#Nguyn Hong T rung Hiu#Tp th ma sau#Nguyn Hong Trung Hiu#^aH.#^aVn hc#2016#^a119tr.^b 19cm#Vn hc hin i#Th#376140#VH## 00449000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810006000590010019000650020022000840030004001060070019001100080 00500129009001000134010000500144011001500149020001700164020000400181013000700185 016000300192#VN16.05172#VN16.05171#376141#^a54000^b500b#Vi?t#895.92214#V308T#Ng uyn Trng Ngha#Vit tip khc ca yu#Th#Nguyn Trng Ngha#^aH.#^aVn hc#201 6#^a111tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#376141#VH## 00805000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820009000421810006000510020061000570030035001180080005001530090021001580100 00500179011002500184015008100209021018900290020001900479020000900498020002200507 013000700529016000300536#VN16.05174#VN16.05173#376142#^b1400b#Vi?t#363.1257#T103 L#Ti liu tuyn truyn v trt t an ton giao thng ng b#Dnh cho la tui thanh thiu nin#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2016#^a32tr. : minh ho^b19cm#TTS g hi: S Giao thng vn ti H Ni. Trung tm Nghin cu khoa hc v o to#Gii thiu nhng kin thc c bn v php lut giao thng ngb i vi ngi iu khin xe p in, xe my in v mt s hnh vi, hnh nh vi phm trt an ton giao thng ca hc sinh#An ton giao thng#ng b#Ti liu tuyn truyn#376142 #XH## 00753000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820019000491810007000680020078000750080005001530090021001580100005001790110 01500184021020000199020001000399020000900409020001400418020000700432020000900439 020001700448013000700465016000300472#VN16.05175#376143#VN16.05176#^a39000^b700b #Vi?t#343.59707862402638#QU600#Quy nh php lut v qun l d n u t xy d ng v cp giy php xy dng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a230tr.^b19cm#Gm ngh nh s 59/2015/N-CP ngy 18-6-2015 ca Chnh ph v qun l d n u t xy dng v thng t s 15/2016/TT-BXD ngy 30-6-2016 ca B trng B xy dng hng dn v cp giy php xy dng#Php lut#Xy dng#Qun l d n#u t#Cp php#Vn bn php qui#376143#XH## 00695000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820016000501810006000660020025000720080005000970090021001020100005001230110 01400128021024800142020001000390020002500400020001800425013000700443016000300450 #VN16.05178#VN16.05177#376144#^a16000^b1025b#Vi?t#343.59709402632#L504G#Lut gi ao thng ng b#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a96tr.^b19cm#Gii thiu ton v n lut giao thng ng b vi nhng qui nh chung v qui nh c th v quy t c giao thng ng b; kt cu h tng; phng tin tham gia; ngi iu khin phng tin; vn ti ng b; qun l nh nc v iu khon thi hnh#Php lut #Lut giao thng ng b#Vn bn php lut#376144#XH## 00660000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820016000501810006000660020012000720080005000840090021000890100005001100110 02200115021023100137020001000368020001200378020001800390013000700408016000300415 #VN16.05180#VN16.05179#376145#^a21000^b1000b#Vi?t#346.59709202632#L504#Lut u t#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a130tr. : bng^b19cm#Gii thiu ton vn lu t u t gm nhng quy nh chung v quy nh c th v bo m u t; u i v h tr u t; hot ng u t ti Vit Nam; hot ng u t ra nc ngoi; qun l nh nc v u t v t chc thc hin#Php lut#Lut u t#Vn bn p hp lut#376145#XH## 00618000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820009000421810006000510020069000570080005001260090021001310100005001520110 02100157015003200178021012700210020001900337020001000356013000700366016000300373 #VN16.05182#VN16.05181#376146#^b1020b#Vi?t#363.1207#T116C#Tng cng bo m tr t t an ton giao thng nng thn n nm 2020#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2016#^a 33tr. : bng^b17cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Gii thiu ton vn ni dung quyt nh ph duyt n "Tng cng bo m trt t an ton giao thng nng t hn n nm 2020"#An ton giao thng#Nng thn#376146#XH## 01074000000000349000450000200830000000500130008300500210009600500130011700500150 01300050018001450070058001630080005002210090021002260100005002470110025002520150 12700277082001800404016000300422013000700425014000800432026001100440026001100451 02600070046218100060046901900050047502000100048002000120049002000080050202000090 0510020000700519021019800526#S tay truyn thng hng dn thc hin hot ng p hng chng tc hi ca thuc l#Phan Th Hi#Nguyn Th Thu Hng#V Vn Trin#P hm Thnh Lm#Nguyn Thanh Hiu#B.s.: Phan Th Hi, Nguyn Th Thu Hng, V Vn Trin...#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2016#^a67tr. : minh ho^b19cm#TTS ghi: Qu Phng chng tc hi ca Thuc l - B Y t; Ban ch o Phng chng tc hi ca Thuc l - B Giao thng Vn ti#344.5970446602638#XH#376147#^b1020b#VN16.05184# VN16.05183#376147#S450T#Vi?t#Php lut#Phng chng#Tc hi#Thuc l#S tay#Gm c c ch th, quyt nh, cng vn ca B trng B Giao thng Vn ti v vic tri n khai thc hin Lut phng, chng tc hi ca thuc l v hng dn thc hin phng chng tc hi ca thuc l## 01116000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820009000421810006000510010018000570020054000750070058001290050018001870050 01400205008000500219009002100224010000500245011002600250015019000276021028700466 020001900753020000700772020000500779020000800784013000700792016000300799#VN16.05 185#VN16.05186#376148#^b1000b#Vi?t#363.1207#T103L#Phan Th Thu Hin#Ti liu Hi thi Li xe t gii v an ton nm 2016#B.s.: Phan Th Thu Hin, Nguyn Thng Qun, Trn Hu Minh#Nguyn Thng Qun#Trn Hu Minh#^aH.#^aGiao thng Vn ti#20 16#^a248tr. : minh ho^b19cm#TTS ghi: U ban ATGTQG - B Giao thng Vn ti. C ng on GTVT Vit Nam - Hip hi Vn ti t Vit Nam. Ban T chc Hi thi Li xe t gii v an ton ngnh Giao thng vn ti nm 2016#Bao gm cc cng vn, quyt nh ch o Hi thi Li xe t gii v an ton ngnh giao thng vn ti nm 2016; th l hi thi, 450 cu hi dng cho st hch, cp giy php li xe c gii ng b; b cu hi v p n tnh hung thi li xe t gii v an ton ngnh giao thng vn ti#An ton giao thng#Li xe# t#Hi thi#376148#XH## 00800000000000253000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200160 00301810007000460020171000530080005002240090021002290100005002500110014002550210 20000269020001000469020001900479020001000498020001100508020001700519016000300536 013000700539#376149#VN16.05187#^b110b#Vi?t#343.59709302638#QU605#Quyt nh ca Th tng Chnh ph ph duyt iu chnh quy hoch pht trin giao thng vn t i vng kinh t trng im min Trung n nm 2020 v nh hng n nm 2030#^aH .#^aGiao thng Vn ti#2016#^a39tr.^b19cm#Gii thiu ton vn ni dung quyt n h ca Th tng Chnh ph ph duyt iu chnh quy hoch pht trin giao thng v n ti vng kinh t trng im min Trung n nm 2020 v nh hng n nm 203 0#Php lut#Giao thng vn ti#Qui hoch#Pht trin#Vn bn php qui#XH#376149## 00819000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820016000411810007000570020169000640080005002330090021002380100005002590110 01400264021019800278020001000476020001900486020001000505020001100515020001700526 013000700543016000300550#VN16.05189#VN16.05188#376150#^b110b#Vi?t#343.5970930263 8#QU605#Quyt nh ca Th tng Chnh ph ph duyt iu chnh quy hoch pht trin giao thng vn ti vng kinh t trng im pha Nam n nm 2020 v nh h ng n nm 2030#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2016#^a49tr.^b19cm#Gii thiu ton v n ni dung quyt nh ca Th tng Chnh ph ph duyt iu chnh quy hoch ph t trin giao thng vn ti vng kinh t trng im pha Nam n nm 2020 v n h hng n nm 2030#Php lut#Giao thng vn ti#Qui hoch#Pht trin#Vn bn p hp qui#376150#XH## 00432000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010020000660020009000860070020000950080005001150090 01900120010000500139011001500144020001700159020000400176013000700180016000300187 #VN16.05191#376151#VN16.05190#^a70000^b500b#Vi?t#895.92214#TH460T#Nguyn Trung Nguyn#Th tnh#Nguyn Trung Nguyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a141tr.^b16cm# Vn hc hin i#Th#376151#VH## 00450000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810007000590010015000660020022000810030004001030070015001070080 00500122009001900127010000500146011001400151020001700165020000400182013000700186 016000300193#VN16.05193#VN16.05192#376152#^a75000^b500b#Vi?t#895.92214#TR431A# m Thu Dng#Trong nh sng u hoi#Th#m Thu Dng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2 016#^a86tr.^b18cm#Vn hc hin i#Th#376152#VH## 00568000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820010000511810008000610010007000690020024000760030004001000290042001040070 00700146008000500153009001900158010000500177011001500182015003600197020001700233 020000400250013000700254016000300261020001400264#VN16.05194#VN16.05195#376153#^a 126000^b1000b#Vi?t#895.92214#GI-119M#Lu Ly#Gic m ca tri tim em#Th#A colle ction of poems a dream of my heart#Lu Ly#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a119tr.^ b19cm#Tn tht tc gi: Trn Th Vn Dung#Vn hc hin i#Th#376153#VH#Sch so ng ng## 00443000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820011000491810007000600010012000670020019000790030004000980070012001020080 00500114009001900119010000500138011001500143020001700158020000400175013000700179 016000300186#VN16.05197#VN16.05196#376154#^a60000^b500b#Vi?t#895.922134#NH556C# V Chn Nam#Nhng con sng nu#Th#V Chn Nam#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a11 1tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#376154#VH## 00459000000000265000450000100130000000200080001300500130002100700130003400800050 00470090019000520100005000710110015000760220004000910820010000950160003001050130 00700108014001600115026000700131026001100138026001100149181000700160019000500167 020001700172020000400189#Lng Vn T#Th hoa#Lng Vn T#Lng Vn T#^aH.#^aN xb. Hi Nh vn#2016#^a115tr.^b19cm#T.2#895.92214#VH#376155#^a69000^b1000b#3761 55#VN16.05198#VN16.05199#TH460H#Vi?t#Vn hc hin i#Th## 00450000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010017000660020018000830030004001010070017001050080 00500122009001900127010000500146011001400151020001700165020000400182016000300186 013000700189#VN16.05200#376156#VN16.05201#^a70000^b500b#Vi?t#895.922134#L116L#V ng Tng Cng#Lng l ph sng#Th#Vng Tng Cng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2 016#^a75tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#376156## 00416000000000241000450000100160000000200080001600300040002400700160002800800050 00440090019000490100005000680110015000730820011000880160003000990130007001020140 01500109026001100124026000700135181000600142019000500148020001700153020000400170 #Phm c Nghim#Hoa th#Th#Phm c Nghim#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a147t r.^b19cm#895.922134#VH#376157#^a55000^b500b#VN16.05202#376157#H401T#Vi?t#Vn h c hin i#Th## 00539000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020014000410030044000550040018000990080005001170090014001220100005001360110 02000141015008400161020001800245020001000263020001400273013000700287016000300294 #376158#^a7000^b10000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t ch s#T ch s nt ng, nt nghing vit thng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a24tr. : nh^b24c m#TTS ghi: Cng ty CP Vn phng phm Hng H. - Tn sch ngoi ba: V tp t c h s#Gio dc mu gio#Tp t s#Sch mu gio#376158#GK## 00656000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100060 00370010017000430020028000600070017000880040014001050080005001190090057001240100 00500181011002600186020002000212016000300232021011100235020000700346020001000353 020002000363013000700383#376159#^a92000^b2000b#Vi?t#158.1082#S455T#V Nguyn H Anh#Sng trong th gii n ng#V Nguyn H Anh#Ti bn ln 1#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng AZ Vit Nam#2016#^a243tr. : tranh v^b19cm#Tm l hc ng dng#VH#Nhng b quyt thc t gip ph n tr nn p hn, t tin, hp dn v hnh phc hn... trong th gii n ng#Ph n#Cuc sng#B quyt th nh cng#376159## 00460000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820012000491810007000610010015000680020020000830030008001030070015001110080 00500126009002000131010000500151011001500156020001700171020000800188016000300196 013000700199#VN16.05203#VN16.05204#376160#^a31000^b760b#Vi?t#895.9228408#TR103T #Phm Kim Thanh#Tri tim ngi lnh#Tn vn#Phm Kim Thanh#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a179tr.^b19cm#Vn hc hin i#Tn vn#VH#376160## 00897000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010015000650020016000800030013000960070043001090220 00500152005001300157005000900170008000500179009003500184010000500219011002600224 02102120025002000200046202000090048202000100049102000130050101300070051401600030 0521019000800524005001500532#376161#VN16.05205#VN16.05206#^a86000^b3000b#Vi?t#1 58.0222#H107P#Swerling, Lisa#Hnh phc l...#Truyn tranh#Lisa Swerling, Ralph L azar ; Mto Trn dch#Ph.2#Lazar, Ralph#Mto Trn#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch S kybooks#2016#^a271tr. : tranh v^b15cm#Gm nhng mu chuyn gin d nhng c sc truyn cm hng mnh m t vic khm ph nhng iu nh xinh, iu ln lao, i u bnh thng, iu bt ng... tt c iu ny khin cuc sng ca bn ngp trn hnh phc#Tm l hc ng dng#B quyt#Hnh phc#Truyn tranh#376161#XH#Dch M #Swerling, Lisa## 00855000000000313000450000100150000000200160001500300130003100500130004400500090 00570070043000660080005001090090035001140100005001490110026001540150036001800820 00900216016000300225013000700228014001600235026000700251181000600258019000500264 019000800269020002000277020000900297020001000306020001300316021021200329#Swerlin g, Lisa#Hnh phc l...#Tranh truyn#Lazar, Ralph#Mto Trn#Lisa Swerling, Ralph Lazar ; Mto Trn dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Skybooks#2016#^a268tr. : tr anh v^b15cm#Tn sch ting Anh: Happiness is...#158.0222#XH#376162#^a99000^b10 00b#376162#H107P#Vi?t#Dch M#Tm l hc ng dng#B quyt#Hnh phc#Truyn tran h#Gm nhng mu chuyn gin d nhng c sc truyn cm hng mnh m t vic khm ph nhng iu nh xinh, iu ln lao, iu bnh thng, iu bt ng... tt c iu ny khin cuc sng ca bn ngp trn hnh phc## 00685000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810007000620010015000690020026000840030008001100070015001180080 00500133009003400138010000500172011002100177021015700198020001700355016000300372 012001700375020000800392013000700400#VN16.05208#VN16.05207#376163#^a58000^b2000 b#Vi?t#895.9228408#KH455G#Trn Tin Dng#Khng gian gia v Si Gn#Tu bt#Trn Tin Dng#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a194tr. : nh^b19cm#Tn m n v nhng mn n bnh dn Si Gn v min Ty sng nc Vit Nam nh c ph, tr, da xim, nc ma, m, h tiu, mn n chay, cm tm, cm dp...#Vn hc hin i#VH#Vn ho gio dc#Tu bt#376163## 00515000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810006000620020029000680030022000970080005001190090057001240100 00500181011002600186015002600212020001700238013000700255016000300262020000800265 #VN16.05210#VN16.05209#376164#^a79000^b5000b#Vi?t#895.9228408#M458N#Mt ngi k , vn ngi nghe#Triu ngi tranh top#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Tru yn thng AZ Vit Nam#2016#^a205tr. : tranh v^b19cm#TTS ghi: NEU confessions#V n hc hin i#376164#VH#Tn vn## 00881000000000301000450000200200000000500110002000700160003100800050004700900320 00520100005000840110021000890150051001100820007001610160003001680130007001710140 01600178026000700194026001100201026001100212181000600223019000500229019000500234 020001000239020001400249020000800263020002000271021028800291#20 pht qun l sp #Thu Dng#Thu Dng dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a95tr. : bng^b18cm#Tn sch ting Anh: 20 minute manager: Managing up#650.13#KT#376165#^ a49000^b5000b#376165#VN16.05212#VN16.05211#H103M#Vi?t#Dch#Nhn vin#Ngi qun l#Quan h#B quyt thnh cng#a ra nhng li khuyn hu ch gip nhn vin h iu c u tin v p lc ca ngi qun l ca bn, truyn t nhu cu v mc tiu ca bn mt cch r rng thng qua con ng ngoi giao, xy dng mt nn t ng chung v to sc thi tch cc cho mi quan h gia bn v ngi qun l...# # 00876000000000289000450000200360000000500080003600700130004400800050005700900320 00620100005000940110025000990150053001240820008001770160003001850130007001880140 01600195026000700211026001100218026001100229181000700240019000500247019000500252 020001100257020001300268020002000281021028500301#Thuyt trnh hiu qu trong 20 pht#Lan Chi#Lan Chi dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a111tr. : h nh v^b18cm#Tn sch ting Anh: 20 minute manager: Presentations#658.452#KT#376 166#^a49000^b5000b#376166#VN16.05214#VN16.05213#TH528T#Vi?t#Dch#Kinh doanh#Thu yt trnh#B quyt thnh cng#Hng dn nhng bc c bn c mt bi thuyt t rnh thnh cng l: Din t thng ip r rng, iu chnh thng ip ph hp v i thnh gi, t chc ni dung, thu thp thng tin c lin quan v c tnh thuy t phc, chn la ng cc cng c v phng tin h tr v mt hnh nh...## 00841000000000289000450000200260000000500080002600700130003400800050004700900320 00520100005000840110031000890150053001200820007001730160003001800130007001830140 01600190026000700206026001100213026001100224181000600235019000500241019000500246 020000800251020001000259020002000269021026200289#20 pht lm ch thi gian#Lan C hi#Lan Chi dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a103tr. : hnh v, b ng^b18cm#Tn sch ting Anh: 20 minute manager: Managing time#650.11#KT#376167#^ a49000^b5000b#376167#VN16.05216#VN16.05215#H103M#Vi?t#Dch#Qun l#Thi gian#B quyt thnh cng#Hng dn nhng bc c bn v cc cng c gip bn qun l th i gian trong cng vic hiu qu: Ln lch cho cng vic, sp xp nhng vic cn u tin, xy dng mt k hoch phn phi thi gian ph hp vi mc tiu ca bn thn, qun l thi hn cng vic...## 00796000000000289000450000200260000000500100002600700150003600800050005100900320 00560100005000880110015000930150055001080820009001630160003001720130007001750140 01600182026001100198026000700209026001100216181000600227019000500233019000500238 020001000243020000900253020000800262021023600270#20 pht u thc cng vic#Thu H uyn#Thu Huyn dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a103tr.^b18cm#Tn sch ting Anh: 20 minute manager: Delegating work#658.3128#KT#376168#^a49000^ b5000b#VN16.05218#376168#VN16.05217#H103M#Vi?t#Dch#Cng vic#U quyn#Qun l#H ng dn cch to ra mi trng thc y u thc thnh cng, vt qua nhng lo l ng khi u thc, bit vic g nn v khng nn u thc, kt hp k nng v nim hng th vi nhim v c u thc, h tr v gim st mc ph hp...## 00630000000000277000450000200360000000500160003600500120005200700350006400800050 00990090061001040100005001650110015001700150058001850820004002430160003002470130 00700250014001600257026001100273026001100284026000700295181000600302019000500308 019000900313020001800322020001200340#Mo chin binh - Vo trong hoang d#Nguyn Minh Th#Erin Hunter#Erin Hunter ; Nguyn Minh Th dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a311tr.^b21cm#Dch t nguyn bn ting Anh: Warrior cats: Into the wild#823#VH#376169#^a77000^b2500b#VV16.19069 #VV16.19068#376169#M205C#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt## 00601000000000277000450000100210000000200160002100500140003700700410005100800050 00920090061000970100005001580110015001630150040001780820007002180160003002250130 00700228014001600235026001100251026001100262026000700273181000600280019000500286 019000900291020001800300020000500318#Shakespeare, William#Romeo v Juliet#ng T h Bnh#William Shakespeare ; ng Th Bnh dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a160tr.^b21cm#Dch t bn ting Anh: Ro meo and Juliet#822.33#VH#376170#^a49000^b2500b#VV16.19071#VV16.19070#376170#R42 9V#Vi?t#Dch Anh#Vn hc trung i#Kch## 00510000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820010000511810006000610010021000670020013000880030004001010070021001050080 00500126009006300131010000500194011002600199020001700225020000400242016000300246 013000700249#VV16.19073#VV16.19072#376171#^a100000^b2000b#Vi?t#895.92214#T300N# Nguyn Th Minh Thi#T nn chiu#Th#Nguyn Th Minh Thi#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vit#2016#^a127tr. : tranh v^b21cm#V n hc hin i#Th#VH#376171## 00423000000000241000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200100 00381810006000480010012000540020015000660030004000810070012000850080005000970090 01900102010000500121011002400126020001700150020000400167016000300171013000700174 #VV16.19074#376172#^a55000^b500b#Vi?t#895.92214#C126C#V T Trang#Cy chuyn m a#Th#V T Trang#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a89tr. : hnh v^b21cm#Vn hc h in i#Th#VH#376172## 00639000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610020009000670030004000760070041000800220005001210050 01100126005001200137005001300149005001600162005002100178008000500199009001900204 01000050022301100210022801500330024902000170028202000040029901300070030301600030 0310#376173#VV16.19075#VV16.19076#^a45000^b300b#Vi?t#895.9221008#124L#t Lng #Th#T Vn Bi, T Vn Chp, Vn Chun...#T.26#T Vn Bi#T Vn Chp# Vn Chun#Hong Kim Chung#Nguyn Th Bch Dung#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a150tr . : nh^b19cm#TTS ghi: Cu lc b Th Lng H#Vn hc hin i#Th#376173#VH## 00659000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810007000620020015000690030026000840070079001100050016001890050 01400205005001000219005001300229005001300242005001500255008000500270009001900275 010000500294011001500299020001700314020000400331013000700335016000300342#VV16.19 078#VV16.19077#376174#^a70000^b1000b#Vi?t#895.9221008#TH300X#Th x n du#Th v thnh ph Bc Ninh#ng Nguyt Anh, Nguyn Vn B, Ngc Bnh... ; Trn Anh T rang s.t., tuyn chn#ng Nguyt Anh#Nguyn Vn B#Ngc Bnh#Ng Huy Bnh#Bi C n Cng#Trn Anh Trang#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a156tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th#376174#VH## 00680000000000313000450000200210000000300040002100500140002500500190003900500160 00580050017000740050016000910070054001070080005001610090019001660100005001850110 02100190015006400211022000400275082001200279016000300291013000700294014001500301 026000700316026001100323181000600334019000500340020001700345020000400362#Vng tr ng & lu tre#Th#on Ngc By#Hong Th Thu Bi#Trn Thanh Cnh#Nguyn Minh C hu#Nguyn Quang Du#on Ngc By, Hong Th Thu Bi, Trn Thanh Cnh...#^aH.#^ aNxb. Hi Nh vn#2016#^a194tr. : nh^b20cm#TTS ghi: Cu lc b Th Vit Nam. H uyn Hng H tnh Thi Bnh#T.1#895.9221008#VH#376175#^a75000^b500b#376175#VV16 .19079#V122T#Vi?t#Vn hc hin i#Th## 00432000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820011000491810006000600010013000660020024000790070013001030080005001160090 01900121010000500140011001400145020001700159020000400176016000300180013000700183 #VV16.19081#VV16.19080#376176#^a70000^b500b#Vi?t#895.922134#D558B#T Quc Hoi# Di bu tri khng y#T Quc Hoi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a95tr.^b20cm# Vn hc hin i#Th#VH#376176## 00819000000000265000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200100 00311810006000410020050000470080010000970090013001070100005001200110022001250150 04700147021030200194020001000496020001300506020000700519020000800526020000900534 013000700543016000300550#VV16.19082#376177#^b1000b#Vi?t#346.59707#C120N#Cm nang h tr php l cho doanh nghip nm 2016#^aGia Lai#^aS T php#2016#^a107tr. : bng^b20cm#u ba sch ghi: U ban nhn dn tnh Gia Lai#Gm cc cu hi p v cc quy nh ca php lut lin quan n mt s lnh vc v iu kin kinh doa nh, an ton, v sinh lao ng... v c bit h thng cc thng tin c bn lin quan n Hip nh i tc xuyn Thi Bnh Dng, to iu kin thun li cho c c doanh nghip trn a bn tnh Gia Lai#Php lut#Doanh nghip#H tr#Php l#C m nang#376177#XH## 00860000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820006000511810007000570010018000640020028000820070018001100040039001280080 00500167009001200172010000500184011002600189015003500215021029400250020001800544 020001000562013000700572016000300579#VV16.19084#VV16.19083#376178#^a128000^b100 0b#Vi?t#657.3#PH121T#Nguyn Ngc Quang#Phn tch bo co ti chnh#Nguyn Ngc Q uang#Ti bn ln th 2 c sa cha, b sung#^aH.#^aTi chnh#2016#^a351tr. : min h ho^b24cm#TTS ghi: i hc Kinh t quc dn#Tng quan v phn tch bo co t i chnh v c s d liu phn tch bo co ti chnh. Hng dn phn tch cc bo co ti chnh ca doanh nghip, tng quan tnh hnh ti chnh, tnh hnh c ng n v kh nng thanh ton, hiu qu kinh doanh, du hiu ri ro kinh doanh v d bo ti chnh...#Bo co ti chnh#Phn tch#376178#KT## 00733000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810006000590010012000650020034000770030065001110070012001760080 00700188009001500195010000500210011002600215021010300241020000800344016000300352 020001900355013000700374020001400381020001500395020002100410#VV16.19086#VV16.190 85#376179#^a50000^b300b#Vi?t#005.50711#C101U#L Vn Minh#Cc ng dng c bn c a MS-Office#Ti liu tham kho dnh cho sinh vin cc ngnh s phm t nhin#L Vn Minh#^aVinh#^ai hc Vinh#2016#^a202tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu v my tnh v h iu hnh. Hng dn s dng phn mm Microsoft Word, Excel v PowerP oint#Tin hc#TN#Ti liu tham kho#376179#Phn mm Word#Phn mm Excel#Phn mm Power Point## 00832000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820011000491810008000600020036000680070063001040050018001670050016001850050 01600201005001800217005001700235008000700252009001500259010000500274011002600279 020001800305020001100323013000700334016000300341020002000344021015400364#VV16.19 087#376180#VV16.19088#^a60000^b300b#Vi?t#363.700711#GI-108T#Gio trnh mi tr ng v pht trin#o Th Minh Chu (ch.b.), Nguyn Anh Dng, Nguyn c Din...# o Th Minh Chu#Nguyn Anh Dng#Nguyn c Din#Nguyn L i Vnh#inh Th Kim Ho#^aVinh#^ai hc Vinh#2016#^a218tr. : minh ho^b24cm#Bo v mi trng#Gio trnh#376180#GT#Pht trin bn vng#Trnh by khi nim v cc vn mi trn g. Nghin cu tc ng ca s pht trin n mi trng. Phng hng gio dc m i trng, pht trin bn vng## 00880000000000313000450000200390000000500130003900500130005200700340006500800070 00990090015001060100005001210110026001260820010001520160003001620130007001650140 01600172026001100188026001100199026000700210181000600217019000500223020002000228 020000800248020000800256020000900264020001000273020000900283021027400292#Cm nan g hc sinh, sinh vin, hc vin#Phm Cng L#ng Th Thu#Ch.b.: Phm Cng L, ng Th Thu#^aVinh#^ai hc Vinh#2016#^a126tr. : minh ho^b21cm#378.59742#XH#37 6181#^a25000^b5000b#VV16.19090#VV16.19089#376181#C120N#Vi?t#Trng i hc Vinh #Qui ch#o to#Hc vin#Sinh vin#Cm nang#Khi qut v i hc Vinh. Gii thi u nhng iu sinh vin cn bit v o to i hc h chnh quy. Tm hiu v qu yn li v ngha v ca ngi hc. Quy nh i vi hc sinh, sinh vin ni tr, ngoi tr. Trnh by c cu t chc, m hnh v ni dung ngi hc t qun...## 00497000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820010000511810006000610010016000670020007000830030009000900070046000990080 00500145009001900150010000500169011001500174020001700189020000400206016000300210 005001100213013000700224#VV16.19092#VV16.19091#376182#^a180000^b1000b#Vi?t#895. 92214#D125A#ng Cng Lng#Du n#Th chn#ng Cng Lng ; Quang Hoi b.s., t uyn chn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a299tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#Qu ang Hoi#376182## 00692000000000337000450000200080000000300210000800500110002900500090004000500130 00490050011000620050011000730070038000840080005001220090019001270100005001460110 02100151015007500172022000400247082001200251016000300263013000700266014001600273 02600110028902600070030002600110030718100060031801900050032402000170032902000040 0346020000400350#Ni Sc#Tp th - Vn - Nhc#L Vn Bt#m Bnh# c Chnh#T hu Cng#o Vn Du#L Vn Bt, m Bnh, c Chnh...#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2016#^a290tr. : nh^b21cm#TTS ghi: Nh vn ho huyn Sc Sn. Cu lc b Vn hc ngh thut Sc Sn#T.4#895.9221008#VH#376183#^a120000^b500b#VV16.19093#376 183#VV16.19094#N510S#Vi?t#Vn hc hin i#Th#Vn## 00464000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810006000590010020000650020016000850030008001010070020001090080 00500129009001900134010000500153011002100158020001700179020000400196016000300200 013000700203#VV16.19096#VV16.19095#376184#^a50000^b300b#Vi?t#895.92214#M458T#Ng uyn Th Ngc Ho#Mt thi nh#Tp th#Nguyn Th Ngc Ho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a173tr. : nh^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#376184## 00454000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810007000600010015000670020008000820030012000900070015001020080 00500117009001900122010000500141011001500146020001700161020001200178016000300190 013000700193#VV16.19098#VV16.19097#376185#^a79000^b1000b#Vi?t#895.92234#NH100H# Nguyn Vn Hc#Nh ho#Tiu thuyt#Nguyn Vn Hc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^ a311tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#376185## 00441000000000253000450002600110000002600070001102600110001801900050002901400160 00340820010000501810007000600010016000670020010000830030004000930070016000970080 00500113009001900118010000500137011001400142020001700156020000400173016000300177 013000700180#VV16.19099#376186#VV16.19100#Vi?t#^a59000^b1000b#895.92214#CH309Q# Thiu Khc c#Chiu qu#Th#Thiu Khc c#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a79t r.^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#376186## 00450000000000253000450002600070000002600110000702600110001801900050002901400070 00340820011000411810006000520010015000580020023000730030004000960070015001000080 00500115009001900120010000500139011002100144020001700165020000400182016000300186 013000700189#376187#VV16.19101#VV16.19102#Vi?t#^b300b#895.922134#B312M#Nguyn V n n#Bnh minh v hong hn#Th#Nguyn Vn n#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a2 04tr. : nh^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#376187## 00430000000000253000450002600070000002600110000702600110001801900050002901400160 00340820010000501810005000600010015000650020003000800030004000830070015000870080 00500102009001900107010000500126011001400131020001700145020000400162016000300166 013000700169#376188#VV16.19103#VV16.19104#Vi?t#^a68000^b1000b#895.92214#V250#L Nguyn Khi#V#Th#L Nguyn Khi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a86tr.^b20cm#V n hc hin i#Th#VH#376188## 00443000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010015000660020015000810030004000960070015001000080 00500115009001900120010000500139011001400144020001700158020000400175016000300179 013000700182#376189#VV16.19105#VV16.19106#^a38000^b1000b#Vi?t#895.9221#KH506R#P hng Vn Khai#Khc rong chi#Th#Phng Vn Khai#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a8 5tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#376189## 00488000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010015000660020015000810030004000960070015001000080 00500115009006300120010000500183011001500188020001700203020000400220016000300224 013000700227#376190#VV16.19107#VV16.19108#^a68000^b1000b#Vi?t#895.92214#L462T#N guyn Th Ho#Li t hai ci#Th#Nguyn Th Ho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng t y Vn ho v Truyn thng Lin Vit#2016#^a171tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH# 376190## 00502000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810006000510010009000570020016000660030008000820070021000900080005001110090 05500116010000500171011002600176020001700202020000800219016000300227005001100230 013000700241#376191#VV16.19109#^a78000^b4000b#Vi?t#895.9228408#S103G#Mc Thu#S i Gn vn ht#Tn vn#Mc Thu, Ubee Hong#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty V n ho Sng to Tr Vit#2016#^a214tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Tn vn# VH#Ubee Hong#376191## 00438000000000241000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200110 00381810008000490010016000570020018000730030004000910070016000950080005001110090 01900116010000500135011002500140020001700165020000400182016000300186013000700189 #376192#VV16.19110#^a75000^b300b#Vi?t#895.922134#GI-106S#Trng Hu Tho#Giang sn gm vc#Th#Trng Hu Tho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a239tr. : nh mu^ b20cm#Vn hc hin i#Th#VH#376192## 00767000000000253000450000200610000000800050006100900210006601000050008701100220 00920150032001140820014001460160003001600130007001630140007001700260011001770260 01100188026000700199181000600206019000500212020001000217020001700227020001700244 021025200261#Cc vn bn v xy dng, ban hnh vn bn quy phm php lut#^aH.#^ aGiao thng Vn ti#2016#^a519tr. : bng^b21cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#3 42.597002638#XH#376193#^b865b#VV16.19112#VV16.19111#376193#C101V#Vi?t#Php lut# Ban hnh vn bn#Vn bn php qui#Gii thiu ni dung Lut ban hnh vn bn qui phm php lut qui nh chi tit v xy dng, ban hnh, nguyn tc p dng, cng khai, gim st, kim tra, x l, hp nht vn bn, hon thin h thng vn bn quy phm php lut v cc iu khon thi hnh## 00791000000000265000450000201380000000800050013800900210014301000050016401100260 01690150032001950820016002270160003002430130007002460140008002530260011002610260 01100272026000700283181000700290019000500297020001000302020001100312020000800323 020001700331021017700348#Chng trnh an ninh hng khng v kim sot cht lng an ninh hng khng Vit Nam m bo an ton trong lnh vc hng khng dn d ng#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2016#^a296tr. : minh ho^b21cm#TTS ghi: B Giao th ng Vn ti#343.59709702638#XH#376194#^b1450b#VV16.19114#VV16.19113#376194#CH561 T#Vi?t#Php lut#Hng khng#An ninh#Vn bn php qui#Gii thiu ton vn Thng t s 01/2016/TT-BGTVT ca B Giao thng Vn ti quy nh chi tit Chng trnh a n ninh hng khng v kim sot cht lng an ninh hng khng Vit Nam## 00863000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820009000491810007000580010016000650020101000810070016001820080005001980090 02100203010000500224011002900229021022800258020002200486016000300508013000700511 020000900518020001100527020000800538020000400546020001100550#VV16.19115#VV16.191 16#376195#^a60000^b300b#Vi?t#338.7625#QU105L#Nguyn Ngc Sn#Qun l vn v ti sn trong ti c cu cc doanh nghip nh nc thuc lnh vc xy dng giao th ng#Nguyn Ngc Sn#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2016#^a216tr. : bng, s ^b21cm#T ng quan v qun l vn v ti sn trong doanh nghip. Phn tch qun l vn v ti sn trong cc tng cng ty xy dng giao thng. xut gii php hon thin qun l vn v ti sn trong cc tng cng ty xy dng giao thng#Doanh nghip nh nc#XH#376195#Xy dng#Giao thng#Qun l#Vn#Ti c cu## 00665000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810006000500020048000560030055001040070055001590050019002140050018002330050 01000251008000500261009002100266010000500287011002900292020001900321020000900340 020000900349020000700358013000700365016000300372#376196#VV16.19117#^a66000^b400 0b#Vi?t#363.125707#S450T#S tay an ton giao thng ng b cho hc sinh#Xy dn g vn ho giao thng trong gia nh, nh trng#B.s.: Trn Th Lan Khanh, Th Hng Qunh, Kim C#Trn Th Lan Khanh# Th Hng Qunh# Kim C#^aH.#^aGia o thng Vn ti#2016#^a22tr. : tranh mu^b21x30cm#An ton giao thng#ng b#H c sinh#S tay#376196#GK## 00564000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810007000490020030000560030033000860070022001190050022001410040009001630080 00500172009002600177010000500203011001500208020001000223020000900233020001400242 016000300256020002000259013000700279#VV16.19118#376197#^a48000^b2000b#Vi?t#428. 00712#NH556#Nhng on lun vn ting Anh#Dnh cho hc sinh lp 10, 11, 12#Nguy n Hong Thanh Ly#Nguyn Hong Thanh Ly#In ln 3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni# 2016#^a168tr.^b24cm#Ting Anh#Lun vn#Sch c thm#GK#Trung hc ph thng#3761 97## 00726000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020040000550030118000950070044002130050022002570080005002790090 02600284010000500310011001500315020001000330020001600340020001400356016000300370 005002100373020002000394020001500414013000700429#376198#VV16.19119#^a47000^b200 0b#Vi?t#428.00712#B450#B ting Anh luyn thi THPT quc gia#n tp kin thc & k nng trng tm. Cp nhp cc dng bi tp mi, bm st nh dng thi ch nh thc ca B GD&T#Nguyn Th Hng Duyn, Nguyn L Ngn Chinh#Nguyn Th Hn g Duyn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a264tr.^b24cm#Ting Anh# thi quc gia#Sch c thm#GK#Nguyn L Ngn Chinh#Trung hc ph thng#Sch luyn thi#37 6198## 00842000000000325000450000200510000000301130005100500200016400500210018400500180 02050050015002230050018002380070064002560080005003200090026003250100005003510110 02200356082001000378016000300388013000700391014001600398026001100414026000700425 18100070043201900050043902000100044402000120045402000140046602000200048002000160 0500#Chin lc gii thi THPT Quc gia mn ting Anh#Kin thc & k nng gii tt cc dng bi tp trng tm. Bin son theo ni dung n tp mi nht ca b GD&T...#Phm Th Hng Nhung#Nguyn H Hong Thu#L Th Phng Chi#Dng Qu Ch u#Trn Th Ngc Yn#Phm Th Hng Nhung, Nguyn H Hong Thu, L Th Phng Ch i...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a272tr. : bng^b24cm#428.00712#GK#3761 99#^a47000^b2000b#VV16.19120#376199#CH305L#Vi?t#Ting Anh#Gii thi#Sch c thm#Trung hc ph thng# thi quc gia## 00619000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020033000530290056000860070034001420050015001760050018001910080 00500209009002600214010000500240011003100245020000500276020001000281020001100291 020000900302020000800311013000700319016000300326#376200#VV16.19121#^a40000^b200 0b#Vi?t#372.703#T550#T iu Anh - Vit ton tiu hc#English - Vietnamese dict ionary for primary mathematics#Phm nh Thc, Phm Th Minh Tm#Phm nh Thc# Phm Th Minh Tm#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a122tr. : hnh v, bng^b 24cm#Ton#Ting Anh#Ting Vit#Tiu hc#T in#376200#GK## 00703000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810006000490020049000550030081001040070041001850050017002260040009002430080 00500252009002600257010000500283011001500288020001000303020000900313020001400322 016000300336005002300339020001200362020002000374013000700394#VV16.19122#376201#^ a50000^b2000b#Vi?t#428.00712#T527T#Tuyn tp 310 bi c hiu trc nghim ting Anh#Dnh cho hc sinh thi tt nghip THPT Quc gia, v xt tuyn i hc v Cao ng#Ci Ngc Duy Anh, Nguyn Th Diu Phng#Ci Ngc Duy Anh#In ln 3#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2016#^a285tr.^b24cm#Ting Anh#c hiu#Sch c thm#GK# Nguyn Th Diu Phng#Trc nghim#Trung hc ph thng#376201## 00563000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810006000490020046000550030065001010070015001660050015001810040009001960080 00500205009002600210010000500236011001500241020001000256020000700266020001400273 016000300287013000700290#VV16.19123#376202#^a33000^b1000b#Vi?t#428.00712#T103L# Ti liu bi dng hc sinh gii ting Anh 11#Dnh cho HS chng trnh phn ban v hc sinh cc lp chuyn Anh#Nguyn Ph Th#Nguyn Ph Th#In ln 3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a200tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 11#Sch c thm#GK#37620 2## 00588000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020032000550030101000870070013001880050013002010040009002140080 00500223009002600228010000500254011002200259020001000281020000700291020001400298 013000700312016000300319#376203#VV16.19124#^a43000^b1500b#Vi?t#428.00712#T103L# Ti liu bi dng ting Anh 10#Bi dng HS kh, gii, HS cc lp chuyn... n tp v chun b cho cc k thi cp tnh, quc gia...#Hong Th L#Hong Th L#I n ln 3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a248tr. : bng^b24cm#Ting Anh#Lp 10#Sch c thm#376203#GK## 00625000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020063000540030081001170070017001980050017002150080005002320090 02600237010000500263011003100268020000900299020000700308020002000315020001400335 013000700349016000300356#376204#VV16.19125#^a60000^b1000b#Vi?t#576.0712#H561D#H ng dn gii nhanh bi tp trc nghim trng tm sinh hc 12#Phng php gii n hanh. Bi tp p dng v hng dn gii. Cc bi ton t luyn#Hunh Quc Thnh# Hunh Quc Thnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a237tr. : hnh v, bng^b2 4cm#Sinh hc#Lp 12#Bi tp trc nghim#Sch c thm#376204#GK## 00589000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810006000490020041000550030065000960070037001610050015001980050013002130080 00500226009002600231010000500257011002200262020000900284020000600293020001400299 013000700313016000300320#VV16.19126#376205#^a68000^b2000b#Vi?t#612.00712#B103G# Bi ging & li gii chi tit sinh hc 8#Gip hc sinh cng c kin thc trc k hi n lp v hc ti nh#Phan Khc Ngh (ch.b.), H Vn Thng#Phan Khc Ngh#H Vn Thng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a253tr. : bng^b24cm#Sinh hc#L p 8#Sch c thm#376205#GK## 00497000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810006000500020018000560070022000740050009000960050012001050040018001170080 00500135009002600140010000500166011002200171020000800193020000600201020001400207 013000700221016000300228#VV16.19127#376206#^a48000^b1000b#Vi?t#959.700712#H419T #Hc tt lch s 9#Ngc o, Phng Tho#Ngc o#Phng Tho#Ti bn ln th 1# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a167tr. : bng^b24cm#Lch s#Lp 9#Sch c thm#376206#GK## 00522000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020024000510070031000750050017001060050013001230040018001360080 00500154009002600159010000500185011003100190020000500221020000600226020001400232 013000700246016000300253#376207#VV16.19128#^a42000^b1000b#Vi?t#372.7#N114T#500 bi ton chn lc 3#Nguyn Ngc Hun, Ng Thi Sn#Nguyn Ngc Hun#Ng Thi Sn #Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a167tr. : hnh v, bng^ b24cm#Ton#Lp 3#Sch c thm#376207#GK## 00600000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020043000550030063000980070013001610220004001740050013001780080 00500191009002600196010000500222011003100227020000500258020000700263020000900270 020000700279020001400286013000700300016000300307#376208#VV16.19129#^a37000^b150 0b#Vi?t#512.00712#N114T#500 bi ton chn lc i s - hnh hc 10#15 ch tr ng tm. Bi dng HS kh - gii, HS lp chuyn...#L Honh Ph#T.1#L Honh Ph# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a208tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#i s#H nh hc#Lp 10#Sch c thm#376208#GK## 00868000000000349000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470020065000530030118001180070041002360220004002770220039002810050 01300320005001200333005001400345008000500359009002600364010000500390011003100395 02000050042602000080043102000170043902000140045602000080047002000160047802000140 0494013000700508016000300515#VV16.19130#376209#^a44000^b2000b#Vi?t#510.712#H561 D#Hng dn gii cc dng bi tp vn dng - vn dng cao mn ton#Bin son the o hng ra thi mi nht ca B GD&T. Dnh cho HS tham gia k thi THPT Quc g ia v xt tuyn H-C...#L Th Hng, Nguyn Kim, H Xun Thng#T.1#Gii tch - t hp, xc sut - s phc#L Th Hng#Nguyn Kim#H Xun Thng#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2016#^a254tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Bi tp#Gii tch t hp#Ton xc sut#S phc#Trung hc c s#Sch c thm#376209#GK## 00780000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020065000550030118001200070041002380220004002790220009002830050 01300292005001200305005001400317008000500331009002600336010000500362011002500367 02000050039202000080039702000090040502000160041402000140043001600030044401300070 0447#376210#VV16.19131#^a53000^b2000b#Vi?t#516.00712#H561D#Hng dn gii cc d ng bi tp vn dng - vn dng cao mn ton#Bin son theo hng ra thi mi nht ca B GD&T. Dnh cho HS tham gia k thi THPT Quc gia v xt tuyn H-C. ..#L Th Hng, Nguyn Kim, H Xun Thng#T.2#Hnh hc#L Th Hng#Nguyn Ki m#H Xun Thng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a309tr. : hnh v^b24cm#To n#Bi tp#Hnh hc#Trung hc c s#Sch c thm#GK#376210## 00698000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020039000550030083000940070022001770220004001990220030002030050 01600233008000500249009002600254010000500280011001500285020000700300020001200307 020001000319020001600329020001400345020001500359013000700374016000300381#376211# VV16.19132#^a75000^b1000b#Vi?t#512.00712#H103M#23 chuyn gii 1001 bi ton s cp#Bi dng hc sinh gii. Luyn thi vo lp 10 cc trng THPT chuyn v n ng khiu#Nguyn c ng ch.b.#Q.1#12 chuyn v i s s cp#Nguyn c n g#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a298tr.^b24cm#i s#Ton s cp#Chuyn #Trung hc c s#Sch c thm#Sch luyn thi#376211#GK## 00740000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020039000530030083000920070022001750220004001970220048002010050 01600249008000500265009002600270010000500296011003100301020001300332020001600345 020001000361020001600371020001400387020001500401016000300416013000700419#376212# VV16.19133#^a75000^b1000b#Vi?t#510.712#H103M#23 chuyn gii 1001 bi ton s cp#Bi dng hc sinh gii. Luyn thi vo lp 10 cc trng THPT chuyn v nn g khiu#Nguyn c ng ch.b.#Q.2#11 chuyn v ton ri rc v hnh hc s c p#Nguyn c ng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a263tr. : hnh v, bng^b 24cm#Ton ri rc#Hnh hc s cp#Chuyn #Trung hc c s#Sch c thm#Sch l uyn thi#GK#376212## 00566000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020064000510070021001150220004001360050021001400080005001610090 02600166010000500192011003100197020000500228020000600233020001700239020000800256 020001400264013000700278016000300285#376213#VV16.19134#^a33000^b2000b#Vi?t#372. 7#B103T#Bi tp c bn - nng cao v tr chi pht trin tr tu ton 4#Hunh Nh oan Trinh#T.1#Hunh Nh oan Trinh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a114t r. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 4#Tr chi tr tu#Bi tp#Sch c thm#37621 3#GK## 00566000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020064000510070021001150220004001360050021001400080005001610090 02600166010000500192011003100197020000500228020000600233020001700239020000800256 020001400264016000300278013000700281#376214#VV16.19135#^a33000^b2000b#Vi?t#372. 7#B103T#Bi tp c bn - nng cao v tr chi pht trin tr tu ton 4#Hunh Nh oan Trinh#T.2#Hunh Nh oan Trinh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a114t r. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 4#Tr chi tr tu#Bi tp#Sch c thm#GK#37 6214## 00491000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020026000530070011000790220004000900050011000940040018001050080 00500123009002600128010000500154011003100159020000500190020000600195020001400201 013000700215016000300222#376215#VV16.19136#^a50000^b1000b#Vi?t#510.712#T406C#To n c bn v nng cao 7#V Th Hu#T.1#V Th Hu#Ti bn ln th 5#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2016#^a199tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 7#Sch c thm# 376215#GK## 00491000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470020026000530070011000790220004000900050011000940040018001050080 00500123009002600128010000500154011003100159020000500190020000600195020001400201 016000300215013000700218#VV16.19137#376216#^a40000^b1000b#Vi?t#510.712#T406C#To n c bn v nng cao 7#V Th Hu#T.2#V Th Hu#Ti bn ln th 5#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2016#^a163tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 7#Sch c thm# GK#376216## 00666000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200100 00401810007000500020054000570030034001110070055001450050015002000080005002150090 02600220010000500246011002500251020000700276020000700283020001300290020001400303 016000300317005001100320005001000331005001600341013000700357#376217#VV16.19138#^ a115000^b2000b#Vi?t#512.00712#PH121L#Phn loi v gii chi tit cc dng bi t p i s 10#C hng dn - nhn xt - ghi ch#Trn Xun Tip, Phm Hong, Phm T on, Phan Hong Ngn#Trn Xun Tip#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a454tr. : hnh v^b24cm#i s#Lp 10#Gii bi tp#Sch c thm#GK#Phm Hong#Phm To n#Phan Hong Ngn#376217## 00670000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200100 00401810007000500020056000570030034001130070055001470050015002020080005002170090 02600222010000500248011002500253020000900278020000700287020001300294020001400307 016000300321005001100324005001000335005001600345013000700361#VV16.19139#376218#^ a115000^b2000b#Vi?t#516.00712#PH121L#Phn loi v gii chi tit cc dng bi t p hnh hc 10#C hng dn - nhn xt - ghi ch#Trn Xun Tip, Phm Hong, Phm Ton, Phan Hong Ngn#Trn Xun Tip#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a439t r. : hnh v^b24cm#Hnh hc#Lp 10#Gii bi tp#Sch c thm#GK#Phm Hong#Phm Ton#Phan Hong Ngn#376218## 00705000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490020066000560030034001220070055001560050015002110080005002260090 02600231010000500257011003100262020000700293020001000300020000700310020001400317 016000300331005001100334005001000345005001600355020001300371013000700384#376219# VV16.19140#^a98000^b1500b#Vi?t#512.00712#PH121L#Phn loi v gii chi tit cc dng bi tp i s & gii tch 11#C hng dn - nhn xt - ghi ch#Trn Xun T ip, Phm Hong, Phm Ton, Phan Hong Ngn#Trn Xun Tip#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2016#^a318tr. : hnh v, bng^b24cm#i s#Gii tch#Lp 11#Sch c t hm#GK#Phm Hong#Phm Ton#Phan Hong Ngn#Gii bi tp#376219## 00669000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490020056000560030034001120070055001460050015002010080005002160090 02600221010000500247011002500252020000900277020000700286020001300293020001400306 016000300320005001100323005001000334005001600344013000700360#376220#VV16.19141#^ a55000^b1000b#Vi?t#516.00712#PH121L#Phn loi v gii chi tit cc dng bi tp hnh hc 11#C hng dn - nhn xt - ghi ch#Trn Xun Tip, Phm Hong, Phm Ton, Phan Hong Ngn#Trn Xun Tip#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a215tr . : hnh v^b24cm#Hnh hc#Lp 11#Gii bi tp#Sch c thm#GK#Phm Hong#Phm Ton#Phan Hong Ngn#376220## 00557000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810008000480020032000560030050000880070016001380050016001540080005001700090 02600175010000500201011003100206020001000237020000700247020001300254020001400267 016000300281013000700284#376221#VV16.19142#^a58000^b1000b#Vi?t#515.0712#GI-103N #Gii nhanh bi tp gii tch 12#Phn tch gip hc sinh nm vng kin thc c b n#Phm Quc Phong#Phm Quc Phong#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a215tr. : hnh v, bng^b24cm#Gii tch#Lp 12#Gii bi tp#Sch c thm#GK#376221## 00556000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810008000490020031000570030050000880070016001380050016001540080005001700090 02600175010000500201011003100206020000900237020000700246020001300253020001400266 016000300280013000700283#VV16.19143#376222#^a58000^b1000b#Vi?t#516.00712#GI-103 N#Gii nhanh bi tp hnh hc 12#Phn tch gip hc sinh nm vng kin thc c b n#Phm Quc Phong#Phm Quc Phong#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a231tr. : hnh v, bng^b24cm#Hnh hc#Lp 12#Gii bi tp#Sch c thm#GK#376222## 00554000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470020026000530030085000790070007001640050007001710080005001780090 02600183010000500209011003100214020000500245020000600250020000800256020001400264 016000300278013000700281#VV16.19144#376223#^a42000^b1500b#Vi?t#510.712#C101D#C c dng ton in hnh 6#Bi dng hc sinh kh - gii. Nng cao k nng v phn g php gii cc dng bi tp#L c#L c#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^ a237tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#GK#376223## 00539000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020054000510070015001050050015001200080005001350090026001400100 00500166011002200171020001100193020000900204020000800213020001400221016000300235 020000600238013000700244020001000251#376224#VV16.19145#^a53000^b2000b#Vi?t#372. 6#T450C#T chc tr chi hc tp trong dy - hc ting Vit 1#L Phng Lin#L Phng Lin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a204tr. : bng^b24cm#Ting Vit #Tr chi#Hc tp#Sch c thm#GK#Lp 1#376224#Ging dy## 00539000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020054000510070015001050050015001200080005001350090026001400100 00500166011002200171020001100193020000900204020000800213020001400221016000300235 020000600238013000700244020001000251#376225#VV16.19146#^a55000^b2000b#Vi?t#372. 6#T450C#T chc tr chi hc tp trong dy - hc ting Vit 2#L Phng Lin#L Phng Lin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a214tr. : bng^b24cm#Ting Vit #Tr chi#Hc tp#Sch c thm#GK#Lp 2#376225#Ging dy## 00539000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020054000510070015001050050015001200080005001350090026001400100 00500166011002200171020001100193020000900204020000800213020001400221016000300235 020000600238013000700244020001000251#376226#VV16.19147#^a55000^b2000b#Vi?t#372. 6#T450C#T chc tr chi hc tp trong dy - hc ting Vit 3#L Phng Lin#L Phng Lin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a203tr. : bng^b24cm#Ting Vit #Tr chi#Hc tp#Sch c thm#GK#Lp 3#376226#Ging dy## 00466000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020022000520070015000740050015000890080005001040090026001090100 00500135011002200140020001200162020000600174020000800180020001400188016000300202 013000700205#VV16.19148#376227#^a44000^b2000b#Vi?t#807.12#D105B#Dn bi tp lm vn 6#L Phng Lin#L Phng Lin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a172tr . : bng^b24cm#Tp lm vn#Lp 6#Dn bi#Sch c thm#GK#376227## 00466000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020022000520070015000740050015000890080005001040090026001090100 00500135011002200140020001200162020000600174020000800180020001400188016000300202 013000700205#VV16.19149#376228#^a42000^b2000b#Vi?t#807.12#D105B#Dn bi tp lm vn 7#L Phng Lin#L Phng Lin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a155tr . : bng^b24cm#Tp lm vn#Lp 7#Dn bi#Sch c thm#GK#376228## 00466000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020022000520070015000740050015000890080005001040090026001090100 00500135011002200140020001200162020000600174020000800180020001400188016000300202 013000700205#VV16.19150#376229#^a42000^b2000b#Vi?t#807.12#D105B#Dn bi tp lm vn 8#L Phng Lin#L Phng Lin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a168tr . : bng^b24cm#Tp lm vn#Lp 8#Dn bi#Sch c thm#GK#376229## 00495000000000265000450002600110000002600070001101900050001808200070002318100070 00300020025000370070015000620050015000770140016000920080005001080090026001130100 00500139011002200144020001200166020000800178020001400186016000300200020000600203 020001300209013000700222#VV16.19151#376230#Vi?t#807.12#NH556B#Nhng bi vn biu cm 7#Phm Ngc Thm#Phm Ngc Thm#^a55000^b1500b#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a231tr. : bng^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Sch c thm#GK#Lp 7#Vn bi u cm#376230## 00485000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020022000530070015000750050015000900080005001050090026001100100 00500136011002200141020001200163020000800175020000600183020001400189016000300203 020000600206013000700212#VV16.19152#376231#^a50000^b1500b#Vi?t#807.12#NH556B#Nh ng bi vn t s 6#Phm Ngc Thm#Phm Ngc Thm#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2016#^a183tr. : bng^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#T s#Sch c thm#GK#Lp 6#376 231## 00473000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020024000530070015000770050015000920080005001070090026001120100 00500138011002200143020001200165020001200177020000600189020001400195016000300209 013000700212#VV16.19153#376232#^a50000^b1500b#Vi?t#807.12#NH556B#Nhng bi vn miu t 6#Phm Ngc Thm#Phm Ngc Thm#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a19 9tr. : bng^b24cm#Tp lm vn#Vn miu t#Lp 6#Sch c thm#GK#376232## 00741000000000337000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810007000470020032000540030047000860070046001330050013001790050012001920050 01600204005001500220005001400235004001800249008000500267009002600272010000500298 01100220030302000120032502000140033702000080035102000200035902000140037901300070 0393016000300400#376233#VV16.19154#^a110000^b1000b#Vi?t#807.12#NH556B#Nhng bi vn ngh lun c sc#Dng cho hc sinh lp 12, n thi THPT Quc gia#T Thanh S n, L Bo Chu, Thi Thnh Vinh...#T Thanh Sn#L Bo Chu#Thi Thnh Vinh#Ngu yn Ngc H#Nguyn Kim Sa#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016# ^a415tr. : bng^b24cm#Tp lm vn#Vn ngh lun#Bi vn#Trung hc ph thng#Sch c thm#376233#GK## 00466000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020022000520070015000740050015000890080005001040090026001090100 00500135011002200140020001200162020000600174020000800180020001400188013000700202 016000300209#VV16.19155#376234#^a44000^b2000b#Vi?t#807.12#D105B#Dn bi tp lm vn 9#L Phng Lin#L Phng Lin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a176tr . : bng^b24cm#Tp lm vn#Lp 9#Dn bi#Sch c thm#376234#GK## 00571000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200120 00391810006000510020054000570070015001110050015001260080005001410090026001460100 00500172011003100177020000500208020001100213020000900224020000700233020000800240 020000900248020001400257013000700271016000300278#VV16.19156#376235#^a48000^b200 0b#Vi?t#372.1262076#B103T#Bi tp dnh cho hc sinh thi trng nguyn nh tui 2# Phm Huy Hong#Phm Huy Hong#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a188tr. : hn h v, bng^b24cm#Ton#Ting Vit#T nhin#X hi#Bi tp#Tiu hc#Sch c thm# 376235#GK## 00582000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020054000540070015001080050015001230080005001380090026001430100 00500169011002600174020000500200020001400205013000700219016000300226020001100229 020001000240020000900250020000700259020000600266020000800272#VV16.19157#376236#^ a58000^b2000b#Vi?t#372.1262#B103T#Bi tp dnh cho hc sinh thi Trng nguyn nh tui 3#Phm Huy Hong#Phm Huy Hong#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a231 tr. : minh ho^b24cm#Ton#Sch c thm#376236#GK#Ting Vit#Ting Anh#T nhin# X hi#Lp 3#Bi tp## 00602000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020054000540070015001080050015001230080005001380090026001430100 00500169011002600174020000500200020001400205016000300219020001100222013000700233 020001000240020000900250020000800259020000700267020000600274020000800280#VV16.19 158#376237#^a65000^b2000b#Vi?t#372.1262#B103T#Bi tp dnh cho hc sinh thi Tr ng nguyn nh tui 4#Phm Huy Hong#Phm Huy Hong#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2016#^a256tr. : minh ho^b24cm#Ton#Sch c thm#GK#Ting Vit#376237#Ting A nh#Khoa hc#Lch s#a l#Lp 4#Bi tp## 00602000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020054000540070015001080050015001230080005001380090026001430100 00500169011002600174020000500200020001400205016000300219020001100222020001000233 020000900243020000800252020000700260020000600267020000800273013000700281#376238# VV16.19159#^a70000^b2000b#Vi?t#372.1262#B103T#Bi tp dnh cho hc sinh thi Tr ng nguyn nh tui 5#Phm Huy Hong#Phm Huy Hong#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2016#^a275tr. : minh ho^b24cm#Ton#Sch c thm#GK#Ting Vit#Ting Anh#Khoa hc#Lch s#a l#Lp 5#Bi tp#376238## 00655000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020092000540030041001460070014001870050014002010080005002150090 02600220010000500246011002500251020000700276020001600283020001800299020001400317 016000300331004000900334020001500343013000700358#376239#VV16.19160#^a51000^b150 0b#Vi?t#530.0712#H561D#Hng dn gii cc dng bi tp t thi tuyn sinh vo lp 10 mn vt l ca cc s GD&T#Bi dng v nng cao k nng lm bi...#L T h Thu H#L Th Thu H#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a300tr. : hnh v^b 24cm#Vt l#Trung hc c s# thi tuyn sinh#Sch c thm#GK#In ln 2#Sch luy n thi#376239## 00576000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020064000550030021001190070018001400050018001580080005001760090 02600181010000500207011002500212020000700237020000700244020000800251020001400259 016000300273020001500276013000700291#VV16.19161#376240#^a60000^b1000b#Vi?t#530. 0712#PH121L#Phn loi - Phn tch v gii nhanh bi tp trng tm vt l 12#n t hi THPT quc gia#Trn Nguyn Tng#Trn Nguyn Tng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a240tr. : hnh v^b24cm#Vt l#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#GK#Sch lu yn thi#376240## 00605000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020057000550030050001120070010001620050010001720080005001820090 02600187010000500213011002500218020000700243020000700250020000800257020001700265 020001400282016000300296004000900299013000700308#VV16.19162#376241#^a28000^b150 0b#Vi?t#530.0712#PH121L#Phn loi v phng php gii cc dng bi tp vt l 10 #Phn loi theo tng ch - Kin thc cn nh...#Trn Ngc#Trn Ngc#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2016#^a164tr. : hnh v^b24cm#Vt l#Lp 10#Bi tp#Phng php gii#Sch c thm#GK#In ln 3#376241## 00522000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020053000550070012001080050012001200080005001320090026001370100 00500163011002500168020000700193020000700200020000800207020001700215020001400232 013000700246016000300253#VV16.19163#376242#^a85000^b1000b#Vi?t#530.0712#PH121L# Phn loi & phng php gii nhanh bi tp vt l 12#Mai Trng #Mai Trng #^aH .#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a331tr. : hnh v^b24cm#Vt l#Lp 12#Bi tp# Phng php gii#Sch c thm#376242#GK## 00729000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810008000480020042000560030033000980070049001310050013001800050016001930050 01500209005001600224005001700240008000500257009002600262010000500288011003100293 02000070032402000200033102000130035102000140036402000150037801300070039301600030 0400#VV16.19164#376243#^a89000^b1000b#Vi?t#530.0712#GI-103N#Gii nhanh bi ton hay v kh mn vt l#n tp THPT quc gia (2 trong 1)#Chu Vn Lanh, inh Xun Hong, Trn Nguyn V...#Chu Vn Lanh#inh Xun Hong#Trn Nguyn V#Nguyn Vn Phc#Phm Phc Phng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a355tr. : hnh v, b ng^b24cm#Vt l#Trung hc ph thng#Gii bi tp#Sch c thm#Sch luyn thi#37 6243#GK## 00708000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480010015000540020028000690070015000970080005001120090026001170100 00500143011002600148012003300174021019200207020001500399020000800414013000700422 016000300429020001000432#376244#VV16.19165#^a48000^b2000b#Vi?t#530.0922#H103M#P hm Trung Tm#25 nh vt l hc ni ting#Phm Trung Tm#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a183tr. : tranh v^b24cm#T sch Thc y ng c hc tp#Gii thi u tiu s v nhng pht minh v i ca cc nh vt l hc ni ting nh: Archi medes (287 - 212 trc cng nguyn), Nicolaus Copernicus (1473 - 1543), Giordano Bruno (1548 - 1600)...#Nh vt l hc#Tiu s#376244#TN#S nghip## 00534000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020052000540070012001060050012001180040018001300080005001480090 02600153010000500179011002500184020000800209020000700217020002000224020001400244 016000300258013000700261#VV16.19166#376245#^a65000^b1000b#Vi?t#546.0712#H561D#H ng dn gii nhanh bi tp trc nghim ho hc 11#Cao C Gic#Cao C Gic#Ti b n ln th 3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a263tr. : hnh v^b24cm#Ho h c#Lp 11#Bi tp trc nghim#Sch c thm#GK#376245## 00545000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020031000550030046000860070013001320050013001450080005001580090 02600163010000500189011003100194020000800225020000700233020001400240016000300254 020001500257013000700272#VV16.19167#376246#^a88000^b2000b#Vi?t#546.0712#TR431T# Trng tm kin thc ho hc 10#Cng c kin thc, chun b thi THPT quc gia# Xun Hng# Xun Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a338tr. : hnh v, b ng^b24cm#Ho hc#Lp 10#Sch c thm#GK#Sch luyn thi#376246## 00742000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020085000540030048001390070049001870220004002360050016002400050 01400256005001700270008000500287009002600292010000500318011003100323020000800354 020000700362020002000369020001400389020001500403013000700418016000300425#376247# VV16.19168#^a63000^b2000b#Vi?t#546.0712#H561D#Hng dn gii, x l ti u cc dng bi tp trong thi THPT quc gia mn ho hc#Rn k nng gii nhanh cc b i tp trng tm...#ng Vit Thng, on Vn Vit, Nguyn Xun Hng#T.1#ng Vi t Thng#on Vn Vit#Nguyn Xun Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a36 6tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hc# thi#Trung hc ph thng#Sch c thm#Sch luyn thi#376247#GK## 00742000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020085000540030048001390070049001870220004002360050016002400050 01400256005001700270008000500287009002600292010000500318011003100323020000800354 020000700362020002000369020001400389020001500403016000300418013000700421#VV16.19 169#376248#^a63000^b2000b#Vi?t#546.0712#H561D#Hng dn gii, x l ti u cc dng bi tp trong thi THPT quc gia mn ho hc#Rn k nng gii nhanh cc b i tp trng tm...#ng Vit Thng, on Vn Vit, Nguyn Xun Hng#T.2#ng Vi t Thng#on Vn Vit#Nguyn Xun Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a36 9tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hc# thi#Trung hc ph thng#Sch c thm#Sch luyn thi#GK#376248## 00570000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020052000540030021001060070012001270050012001390080005001510090 02600156010000500182011003100187020000800218020000700226020002000233020001400253 016000300267020001500270013000700285#VV16.19170#376249#^a58000^b1000b#Vi?t#546. 0712#H561D#Hng dn gii nhanh bi tp trc nghim ho hc 12#n thi THPT quc gia#Cao C Gic#Cao C Gic#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a223tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hc#Lp 12#Bi tp trc nghim#Sch c thm#GK#Sch luyn th i#376249## 00651000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810007000490020050000560030061001060070032001670050010001990080005002090090 02600214010000500240011003100245020001100276020000700287020001400294016000300308 005002100311013000700332020001500339020000700354#VV16.19171#376250#^a89000^b200 0b#Vi?t#547.00712#CH305L#Chin lc gii ton ho hu c qua cc chuyn #Kin thc & k nng gii nhanh cc dng bi tp trng tm...#V Anh T, Nguyn Th H ng Thu#V Anh T#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a533tr. : hnh v, bng^b 24cm#Ho hu c#Lp 11#Sch c thm#GK#Nguyn Th Hng Thu#376250#Sch luyn t hi#Lp 12## 00531000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020052000540070012001060050012001180040018001300080005001480090 02600153010000500179011002200184020000800206020000700214020002000221020001400241 013000700255016000300262#376251#VV16.19172#^a45000^b1000b#Vi?t#546.0712#H561D#H ng dn gii nhanh bi tp trc nghim ho hc 10#Cao C Gic#Cao C Gic#Ti b n ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a168tr. : bng^b24cm#Ho hc#L p 10#Bi tp trc nghim#Sch c thm#376251#GK## 00855000000000277000450000100130000000200230001300300750003600500140011100700330 01250080005001580090053001630100005002160110025002210150046002460820006002920160 00300298013000700301014001700308026000700325181000600332019000500338019000800343 020001100351020001600362021019900378#Kaku, Michio#Cc th gii song song#Du hnh qua sng th, cc chiu khng gian bc cao v tng lai ca v tr#Vng Ngn H #Michio Kaku ; Vng Ngn H dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn t hng Nh Nam#2016#^a480tr. : hnh v^b24cm#Dch t nguyn bn ting Anh: Paralle l Worlds#523.1#TN#376252#^a118000^b1500b#376252#C101T#Vi?t#Dch M#V tr hc#T huyt big bang#Trnh by nhng kin thc c bn v v tr. Tm hiu v thuyt "v tr lm pht" - gii thch cho thuyt v n ln; thuyt a v tr cng nhng t ho lun v v ng bng ln - s kt thc ca v tr## 00646000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100060 00370010012000430020010000550070018000650080005000830090018000880100005001060110 03100111015005700142021017400199020001000373020001100383013000700394016000300401 #376253#^a57000^b1000b#Vi?t#160.0711#L451H#V Ngc Pha#Lgc hc#V Ngc Pha ch .b.#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a275tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Trnh by nhng kin thc c bn cng nh i tng nghin cu v ngha ca lgc hc, khi nim, phn on, suy lun v suy lun suy din, suy lun quy np, gi thuyt...#Logic hc#Gio trnh#37625 3#GT## 00860000000000301000450000100150000000200070001500300480002200500080007000700290 00780040008001070080005001150090032001200100005001520110026001570150029001830820 00700212016000300219013000700222014001700229026000700246181000600253019000500259 019000800264020001100272020001000283020001100293021025400304#Diamond, Jared#Sp #Cc x hi tht bi hay thnh cng nh th no?#H Trn#Jared Diamond ; H Tr n dch#Ti bn#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a871tr. : minh ho^b2 1cm#Tn sch ting Anh: Collapse#304.28#KT#376254#^a259000^b3000b#376254#S521# Vi?t#Dch M#X hi hc#nh hng#Mi trng#Nhng l thuyt v nghin cu ca t c gi v vn mnh cc x hi loi ngi da vo nhng yu t mi trng v c c u x hi l gii nhng thay i trong x hi, t cc x hi c xa cho n c c x hi hin i, qua a ra mt s bi hc thc tin## 00372000000000217000450002600070000001900050000708200060001218100060001800100100 00240020018000340070010000520080005000620090011000670100005000780110026000830200 00900109020001100118020001500129013000700144016000300151#376255#Vi?t#758.3#V250 #on Gii#V t phng Nam#on Gii#^aH.#^aKim ng#201?#^a46tr. : tranh mu^ b21cm#ng vt#Sch tranh#Sch thiu nhi#376255#XH## 00874000000000289000450000100130000000200240001300500140003700700330005100400180 00840080005001020090032001070100005001390110025001440150036001690820007002050160 00300212013000700215014001600222026000700238181000700245019000500252019000800257 020000800265020001000273020002000283021028100303#Tracy, Brian#Thut qun l thi gian#Trn Quc Duy#Brian Tracy ; Trn Quc Duy dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a131tr. : biu ^b21cm#Tn sch ting Anh: Ti me management#650.11#KT#376256#^a54000^b5000b#376256#TH504Q#Vi?t#Dch M#Qun l #Thi gian#B quyt thnh cng#Cung cp 21 gii php quan trng v hu ch tron g cc chin lc kinh doanh, gip bn qun l thi gian mt cch hiu qu nhm t ng nng sut cng vic; x l tn gc nhng gin on thi gian, xc nh cc k t qu quan trng, dnh thi gian cho nhng nhim v u tin hng u...## 00878000000000301000450000100130000000200380001300500120005100500110006300500090 00740070040000830080018001230090059001410100005002000110015002050150061002200820 00700281016000300288013000700291014001600298026000700314181000600321019000500327 019000500332020000900337020001000346020000900356021021100365#Niven, David#B quy t c mt gia nh hnh phc#Thanh Phong#Thanh Thu#Ngc Hn#David Niven ; Bi n dch: Thanh Phong...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn h o Sng to Tr Vit#2016#^a183tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The 100 simple secr ets of happy families#646.78#KT#376257#^a48000^b1000b#376257#B300Q#Vi?t#Dch#Gi a nh#Hnh phc#B quyt#Gii thiu b quyt n gin xy dng v gi gn h nh phc gia nh, t chuyn nui dy con ci n vic gi mi quan h yu thng vi cha m, cch ng x vi nhng nim vui, ni bun ca cuc sng gia nh## 00829000000000349000450000100170000000200350001700300100005200500130006200500150 00750050009000900070022000990080005001210090032001260100005001580110015001630150 04000178082001000218016000300228013000700231014001700238026000700255181000600262 01900050026801900090027302000110028202000110029302000410030402000100034502000200 0355020001900375021008500394#Branson, Richard#Richard Brason - ng ra bin ln #T truyn#Nghim Huyn#Chu Hng Thng#Micronet#Dch: Nghim Huyn...#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a659tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Losing my vir ginity#338.04092#XH#376258#^a199000^b3000b#376258#R302B#Vi?t#Dch Anh#Doanh nh n#Kinh doanh#Branson, Richard, 1950-, Doanh nhn, Anh#T truyn#B quyt thnh c ng#Thng mi m nhc#T truyn v cuc i, kinh nghim kinh doanh v nhng th nh cng ca Richard Brason## 00996000000000289000450000100160000000200250001600300530004100500110009400500090 01050070044001140080005001580090032001630100005001950110030002000150037002300820 00900267016000300276013000700279014001700286026000700303181000800310019000500318 019000500323020001000328020001400338021035400352#Ahamed, Liaquat#Nhng ng trm ti chnh#Nhng ch ngn hng lng on nn ti chnh th gii#Phng Lan#Kim Ng c#Liaquat Ahamed ; Dch: Phng Lan, Kim Ngc#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Al pha#2016#^a799tr. : nh, hnh v^b21cm#Tn sch ting Anh: Lords of Finance#332. 1092#XH#376259#^a179000^b3000b#376259#NH556-O#Vi?t#Dch#Ti chnh#Ch ngn hng #Cun sch k v bn nh iu hnh ngn hng Trung ng, Montagu Norman, Benjami n Strong, Hjalmach Schacht, mile Moreau. a ra mt ci nhn mi v bn cht c a cuc khng hong ton cu. Nu ln nhng tc ng to ln tim n t cc quyt nh ca cc ch ngn hng, sai lm ca h v nhng hu qu khng khip c th x y ra nh hng n ton nhn loi## 00794000000000277000450000100100000000200380001000500100004800700260005800400180 00840080005001020090034001070100005001410110015001460150058001610820006002190160 00300225013000700228014001600235026000700251181000600258019000500264019000800269 020002000277020001000297021020900307#Rohn, Jim#7 chic lc thnh vng v hnh phc#Trn Qun#Jim Rohn ; Trn Qun dch#Ti bn ln th 4#^aH.#^aTh gii ; Cn g ty Sch Thi H#2016#^a214tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: 7 strategies for wealt h and happiness#650.1#KT#376260#^a65000^b1000b#376260#B112C#Vi?t#Dch M#B quy t thnh cng#Cuc sng#a ra 7 chin lc c bit thnh cng trong cuc s ng nh: Gii phng sc mnh ca nhng mc tiu, hc hi kin thc, khm ph iu k diu ca s pht trin c nhn, kim sot ti chnh ca chnh bn...## 01042000000000337000450000100150000000200190001500300530003400500150008700500140 01020050011001160050015001270070083001420080005002250090034002300100005002640110 02700269015007800296082001000374016000300384013000700387014001600394026001100410 02600110042102600070043218100070043901900050044601900050045102000170045602000170 0473021021400490#Frenkel, Amnon#Chng tc Technion#ng gp ca i hc Technion cho Israel v th gii#Maital, Shlomo#Debare, Ilana#Phng Lan#Trn Lng Sn#A mnon Frenkel, Shlomo Maital, Ilana Debare ; Phng Lan dch ; Trn Lng Sn h. .#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a255tr. : nh, bng^b21cm#Tn sc h ting Anh: Technion nation - Introduction of professor shlomo maital#378.45694 #XH#376261#^a68000^b2000b#VV16.19173#VV16.19174#376261#CH513T#Vi?t#Dch#i hc Technion#Gio dc i hc#Gii thiu v Technion (Israel Institute of Technolog y) - c s o to v nghin cu khoa hc hng u ca Israel, ni sn sinh ra n hng doanh nhn khi nghip v cng ty khi nghip gp phn thay i th gii ## 01012000000000337000450000100200000000200210002000300470004100500120008800500100 01000050009001100070059001190080005001780090032001830100005002150110026002200150 03500246082001200281016000300293013000700296014001700303026001100320026001100331 02600070034218100060034901900050035501900050036002000120036502000080037702000050 0385021028400390#Robertson, David C.#B mt th gii LEGO#LEGO v hnh trnh chi nh phc th gii chi#Breen, Bill#Thu Trang#Diu Anh#David C. Robertson, Bill Breen ; Dch: Thu Trang, Diu Anh#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a5 27tr. : minh ho^b21cm#Tn sch ting Anh: Brick by brick#338.7688725#XH#376262# ^a149000^b3000b#VV16.19176#VV16.19175#376262#B300M#Vi?t#Dch#Cng nghip# ch i#LEGO#Tng hp nhng kt qu nghin cu ca cc tc gi, qua mang n cho ng i c nhng bi hc su sc v i mi v nhng kinh nghim thc tin t LEGO: Xy dng vn ho i mi, ly khch hng lm trng tm, khai ph mi kha cnh ca i mi, nui dng t duy m trong i mi...## 00817000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820012000421810006000540010013000600020096000730070019001690080005001880090 01100193010000500204011001400209013000700223016000300230021027200233020001800505 020001500523020001300538#376263#VV16.19178#VV16.19177#^b1000b#Vi?t#362.1060597#H 428#Phm Huy Th#Hi - p v xy dng, pht trin Hi gio dc chm sc sc kh o cng ng x, phng, th trn#Phm Huy Th ch.b.#^aH.#^aTh gii#2016#^a81tr .^b21cm#376263#XH#Qun trit ch trng, chnh sch chm sc sc kho cng ng ca ng, Nh nc v t chc hot ng ca Hi gio dc chm sc sc kho cng ng Vit Nam. Hng dn quy trnh thnh lp, t chc hot ng ca Hi gio dc chm sc sc kho cng ng x, phng, th trn#Chm sc sc kho#Y t cng ng#Sch hi p## 00830000000000301000450000100130000000200150001300500090002800700280003700800050 00650090032000700100005001020110015001070150034001220820007001560160003001630130 00700166014001600173026001100189026001100200026000700211181000700218019000500225 019000500230020001100235020002000246020002000266021024200286#Tracy, Brian#Thut bn hng#Anh Tun#Brian Tracy ; Anh Tun dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alp ha#2016#^a163tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Sales success#658.85#KT#376264#^a5400 0^b3000b#VV16.19179#VV16.19180#376264#TH504B#Vi?t#Dch#Kinh doanh#Ngh thut b n hng#B quyt thnh cng#Chia s nhng b quyt v ngh thut bn hng: Nm r sn phm ca mnh, pht trin khch hng tim nng, to ra danh ting v xy d ng lng tin, thu hiu 3 b quyt trong thuyt phc, vt qua 6 tr ngi ln, ch m sc khch hng hu mi...## 00862000000000325000450000100160000000200240001600300670004000500220010700700440 01290080005001730090053001780100005002310110015002360150036002510820010002870160 00300297013000700300014001600307026000700323026001100330026001100341181000700352 01900050035901900080036402000110037202000100038302000080039302000550040102100800 0456#Alexander, Eben#Chng c v thin ng#Hnh trnh n th gii bn kia ca mt bc s gii phu thn kinh#Trn Trng Phc Hnh#Eben Alexander ; Trn Tr ng Phc Hnh dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016 #^a239tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Proof of heaven#617.48092#KT#376265#^a77000 ^b3000b#376265#VV16.19181#VV16.19182#CH556C#Vi?t#Dch M#Phu thut#Thn kinh#Ti u s#Alexander, Eben, 1953 - , Nh phu thut thn kinh, M#Ghi li nhng tri nghim cn t y kinh ngc ca chnh tc gi Eben Alexander## 00837000000000277000450000100140000000200280001400500160004200700360005800800050 00940090053000990100005001520110015001570150058001720820007002300160003002370130 00700240014001600247026001100263026001100274026000700285181000600292019000500298 019000500303020000700308021024400315#Jimenez, Marc#50 cu hi m hc ng i#P hm Diu Hng#Marc Jimenez ; Phm Diu Hng dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a170tr.^b21cm#Dch t nguyn bn ting Php: L'esthtique contemporaine#111.85#XH#376266#^a65000^b2000b#VV16.19184#VV16.1918 3#376266#N114M#Vi?t#Dch#M hc#im li mt s khi nim nn tng v m hc c in. Nhng thch thc mi ca m hc u th k XX. nh hng thm m trc v sau th chin II. M hc v nhng cng ngh mi. S khng hong ca ngh thut. Cc xu hng ng thi ca M hc## 00882000000000325000450000100160000000200420001600500170005800500320007500700840 01070080005001910090011001960100005002070110026002120120017002380150070002550820 00600325016000300331013000700334014001600341026001100357026000700368026001100375 18100080038601900050039401900050039902000130040402000110041702000070042802101210 0435#Makoto Shichida#Gio dc no phi - Tng lai cho con bn#Nguyn Hng Mai# Vin Gio dc Shichida Vit Nam#Makoto Shichida ; Nguyn Hng Mai bin dch ; V in Gio dc Shichida Vit Nam h..#^aH.#^aTh gii#2016#^a183tr. : tranh v^b21 cm#T sch Shichida#Tn sch ting Anh: Children can change through right brain education#649.1#KT#376267#^a70000^b5000b#VV16.19185#376267#VV16.19186#GI-108D#V i?t#Dch#Nui dy con#Pht trin#T duy#Gip cc bc cha m hiu r v p dng thnh cng phng php gio dc no phi cho s pht trin vt bc ca con mnh ## 00488000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810007000600010014000670020046000810030012001270070014001390080 00500153009001100158010000500169011002100174020001700195020001200212013000700224 016000300231#376268#VV16.19187#VV16.19188#^a87000^b300b#Vi?t#895.922334#CH527T# M Thin ng#Chuyn tnh Yt Kiu & cng cha Nguyn triu#Tiu thuyt#M Thin ng#^aH.#^aTh gii#2016#^a263tr. : nh^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#376 268#VH## 00990000000000313000450000100150000000200410001500300580005600500090011400700300 01230080005001530090053001580100005002110110015002160150079002310820004003100160 00300314013000700317014001600324026001100340026001100351026000700362181000600369 019000500375019001000380020001900390020001700409020000900426021024100435#Bayard, Pierre#Lm sao ni v nhng cun sch cha c?#B kp cho ngi khng c m v n phi ni chuyn sch v#Bo Chn#Pierre Bayard ; Bo Chn dch#^aH.#^aTh gi i ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a228tr.^b21cm#Dch t nguyn b n ting Php: Comment parler des livres que l'on n'a pas lus?#809#VH#376269#^a6 9000^b2000b#VV16.19190#VV16.19189#376269#L104S#Vi?t#Dch Php#Nghin cu vn h c#Ph bnh vn hc#c sch#Quan im mi l v c o ca tc gi v vic c sch, khuyn khch ngi c t do khm ph sch theo cch ph hp nht, vt ra ngoi nhng nguyn tc x hi cng nhn bin qu trnh c sch thnh qu tr nh sng to ca mi c gi## 00703000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020024000620030019000860070016001050050011001210080 00500132009003700137010000500174011002500179021012600204020000700330020002100337 020001500358020001300373013000700386016000300393019000500396#VV16.19191#376270#V V16.19192#^a35000^b2000b#Vi?t#523.1#M558V#Mi vn cu hi v sao#Cu hi v tr li#Ngc Khnh dch#Ngc Khnh#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016# ^a80tr. : tranh v^b25cm#Gii p nhng kin thc ph thng cho thiu nhi v cc kin thc khoa hc v tr nh h mt tri, ngn h, sao, hnh tinh...#V tr#Kh oa hc thng thc#Sch thiu nhi#Sch hi p#376270#XH#Dch## 00862000000000301000450000100160000000200190001600300300003500500090006500700310 00740080005001050090053001100100005001630110025001680150039001930820007002320160 00300239013000700242014001700249026001100266026001100277026000700288181000600295 019000500301019000800306020000800314020001000322021022800332#Pollan, Micheal#No ti nay n g?#Th lng nan ca loi n tp#Trn Hoa#Micheal Pollan ; Trn Hoa dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a479tr. : hnh v^b24cm#Tn sch ting Anh: Omnivore's dilemma#394.12#XH#376271#^a135000^ b2000b#VV16.19193#VV16.19194#376271#N108T#Vi?t#Dch M#n ung#Thi quen#M t b a chui thc n chnh vi nhng kha cnh o c, mi trng v x hi n trong cch chng ta la chn v ch bin thc phm: Chui thc n cng nghip, chui thc n hu c v chui thc n ca ngi sn bn - hi lm## 00698000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820009000511810007000600010009000670020019000760070062000950050010001570050 00900167005000900176008000500185009001100190010000500201011003000206021014700236 020000800383020000700391013000700398016000300405#VV16.19196#VV16.19195#376272#^a 169000^b1500b#Vi?t#646.7042#PH500N#Trang Le#Ph n l phi p#Trang Le ; Hnh nh: Khnh Duy, Trang L ; Minh ho: Nga Linh#Khnh Duy#Trang L#Nga Linh#^aH.#^ aTh gii#2016#^a171tr., 63tr. nh mu^b24cm#Cung cp ci nhn c bn, trn vn v d p dng v chuyn chm sc ngoi hnh vi 3 ch c th: Chm sc da, tr ang im, phong cch thi trang#Lm p#Ph n#376272#XH## 00821000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820013000411810008000540020031000620070060000930050015001530050014001680050 01500182005001300197008000500210009001100215010000500226011002700231021021200258 020001400470020001100484020001400495013000700509016000300516#VV16.19197#376273#V V16.19198#^b500b#Vi?t#781.62009597#NGH250T#Ngh thut din xng Mo Mng#Kiu T rung Sn, Bi Vn Thnh, Nguyn Tu Chi, Bi Huy Vng#Kiu Trung Sn#Bi Vn Th nh#Nguyn Tu Chi#Bi Huy Vng#^aH.#^aTh gii#2016#^a262tr. : nh, bng^b24cm#T rnh by c s l lun v ngh thut din xng bao gm: Khi nim, tnh hnh, b i cnh, cc yu t ngh thut h tr, ngh thut ngn t, cch thc din xng, ng mo v hin tng bin i din xng Mo Mng#Nhc dn gian#Din xng#Dn tc Mng#376273#XH## 00823000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010010000620020022000720030015000940070027001090220 00400136005001000140008000500150009003700155010000500192011002700197012004600224 02101360027002000070040602000210041302000150043401300070044901600030045601900160 0459005001000475#376274#VV16.19199#VV16.19200#^a39000^b2000b#Vi?t#523.1#M458T#L u Sng#101 iu em mun bit#V tr diu k#Lu Sng ; Ngc Linh dch#T.1#Ng c Linh#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a107tr. : tranh mu^b23cm #Nhng iu hc sinh t m nht. Siu hc sinh#Gm nhng kin thc khoa hc v v tr nh: V tr hnh thnh nh th no, trong v tr c g, cc chm sao c t tn nh th no...#V tr#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#376274#TN#Dch Trung Quc#Lu Sng## 00907000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010010000600020022000700030018000920070027001100220 00400137005001000141008000500151009003700156010000500193011002700198012004600225 02102170027102000090048802000210049702000150051801300070053301600030054001900160 0543005001000559#376275#VV16.19202#VV16.19201#^a39000^b2000b#Vi?t#580#M458T#Lu Sng#101 iu em mun bit#Th gii thc vt#Lu Sng ; Ngc Linh dch#T.1#Ng c Linh#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a107tr. : tranh mu^b23c m#Nhng iu hc sinh t m nht. Siu hc sinh#Gm nhng kin thc khoa hc v th gii thc vt nh: Ht ging u tin trn tri t sinh ra nh th no, ht ging sau khi luc chn v sao khng th ny mm, nm yu t cn thit thc vt sinh trng l g...#Thc vt#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#376275#TN# Dch Trung Quc#Lu Sng## 00868000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810006000540010010000600020022000700030018000920070027001100220 00400137005001000141008000500151009003700156010000500193011002700198012004600225 02101780027102000090044902000210045802000150047901600030049401900160049701300070 0513005001000520#VV16.19204#VV16.19203#376276#^a39000^b2000b#Vi?t#590#M458T#Lu Sng#101 iu em mun bit#Th gii ng vt#Lu Sng ; Ngc Linh dch#T.2#Ng c Linh#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a107tr. : tranh mu^b23c m#Nhng iu hc sinh t m nht. Siu hc sinh#Gm nhng kin thc khoa hc v th gii ng vt nh: Kh v vn khc nhau nh th no? Vn ngi ngy nay c th tin ho thnh ngi khng? V sao c voi bit phun nc....#ng vt#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#KT#Dch Trung Quc#376276#Lu Sng## 00818000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820004000491810006000530010020000590020036000790070056001150050027001710080 01800198009003800216010000500254011002600259021023200285020001600517020000900533 013000700542016000300549#VV16.19205#VV16.19206#376277#^a21000^b500b#Vi?t#579#V3 00S#Mai Nguyt Thu Hng#Vi sinh vt hc - C s v ng dng#Mai Nguyt Thu Hng (ch.b.), Nguyn Hunh Bch Sn Long#Nguyn Hunh Bch Sn Long#^aTp. H Ch Minh #^ai hc Cng nghip Tp. H Ch Minh#2016#^a147tr. : minh ho^b24cm#Cung cp k in thc i cng v cng ngh sinh hc, vi sinh vt, qu trnh trao i cht t rong h thng sinh hc, cc i phn t sinh hc, di truyn hc vi sinh vt, enz yme, cng ngh nui cy m, cng ngh nui cy t bo trn...#Vi sinh vt hc#n g dng#376277#TN## 00589000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010016000650020022000810070016001030080005001190090 03400124010000500158011002600163021007600189020000900265020000800274020000900282 020001000291013000700301016000300308#VV16.19208#VV16.19207#376278#^a95000^b2000 b#Vi?t#294.3444#108P#Thch Nht Hnh#o Pht ca tui tr#Thch Nht Hnh#^aH. #^aTh gii ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a352tr. : tranh v^b24cm#Tp hp nhng bi vit, bi th, cm ngh vit v o Pht v trit l sng#o Pht#Gio l#T ui tr#Cuc sng#376278#XH## 00714000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820014000411810007000550010009000620020022000710070009000930080005001020090 01100107010000500118011002100123013000700144016000300151021027900154020001800433 020000900451#VV16.19209#376279#VV16.19210#^b700b#Vi?t#959.702720922#CH501B#V D ng#Cha Bu An Ty Vng#V Dng#^aH.#^aTh gii#2016#^a304tr. : nh^b24cm#376 279#XH#H thng li cng cuc "ph L, dit Mc" theo thi gian ca anh em, con chu Cha Bu; gii thiu cc di tch Thnh Nh Bu; gii thiu cc ngi miu, nh, n, nh th cc Cha Bu; gii thiu mt s bi vit kho cu, tm hiu, n hng giai thoi truyn thuyt v cc Cha Bu#Lch s trung i#Cha Bu## 00829000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810007000600010017000670020037000840070017001210080005001380090 01100143010000500154011002100159015007300180021020200253020000900455020001000464 020001100474020004400485013000700529016000300536#VV16.19212#VV16.19211#376280#^a 270000^b500b#Vi?t#895.92212#K309-O#Nguyn Xun Din#Kiu Onh Mu - Cuc i v tc phm#Nguyn Xun Din#^aH.#^aTh gii#2016#^a568tr. : nh^b23cm#TTS ghi: V in Hn lm Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Hn Nm#Gii thiu cuc i v s nghip ca Gi Sn Kiu Onh Mu v 3 sng tc ca ng c in cng nguy n bn ch Nm: T b quc m tn truyn, Hng Sn Quan th m chn kinh tn d ch v Tin ph dch lc#Cuc i#S nghip#Truyn Nm#Kiu Onh Mu, 1854-1911, Nh th, Vit Nam#376280#VH## 00877000000000301000450000100200000000200270002000300280004700500080007500700340 00830080005001170090053001220100005001750110026001800150070002060820007002760160 00300283013000700286014001700293026000700310026001100317026001100328181000700339 019000500346019000900351020001700360020000800377021019000385#Kordemsky, Boris A. #Nhng bi ton Matxcva#359 tr tiu khin ton hc#Vi Bch#Boris A. Kordems ky ; Vi Bch dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016 #^a379tr. : hnh nh^b24cm#Tn sch ting Anh: The Moscow puzzles : 359 mathemat ical recreations#793.74#TN#376281#^a108000^b2000b#376281#VV16.19214#VV16.19213# NH556B#Vi?t#Dch Nga#Tr chi tr tu#Ton #Gii thiu nhng bi ton hay v p h bin tng c xut bn Lin X c trnh by di hnh thc k chuyn th v: Nhng bi ton vui, nhng bi ton kh, hnh hc vi nhng que dim...## 00889000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200110 00381810008000490020030000570070061000870050012001480050015001600050015001750050 01700190005001900207008001400226009002200240010000500262011003100267021026000298 020002000558020001100578013000700589016000300596#376282#VV16.19215#^a90000^b100 b#Vi?t#338.900711#GI-108T#Gio trnh kinh t pht trin#B.s.: Phm Th L, Nguy n Th Yn (ch.b.), Trn Vn Quyt...#Phm Th L#Nguyn Th Yn#Trn Vn Quyt#N guyn Th Nhung#Phan Th Vn Giang#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2016#^a23 9tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by kin thc tng quan v pht trin kinh t, cc m hnh tng trng kinh t, cc ngun lc pht trin kinh t, ngho i v bt bnh ng trong qu trnh pht trin, ton cu ho v nn kinh t tri thc, cng nghip trong qu trnh pht trin kinh t#Tng trng kinh t#Gio trnh#37 6282#GT## 00885000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810008000580010017000660020051000830030035001340070017001690080 01400186009002200200010000500222011002200227021025900249020001300508020001200521 020000900533020000900542020002200551013000700573016000300580#VV16.19218#376283#V V16.19219#^a160000^b300b#Vi?t#495.922#NGH305C#Nguyn Thu Qunh#Nghin cu cc p hm tr tnh cm trong Truyn Kiu#T bnh din ngn ng hc tri nhn#Nguyn Thu Qunh#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2016#^a243tr. : bng^b21cm#Nghin cu Truyn Kiu t phng din ngn ng hc tri nhn; phm tr ho trc tip cc t nh cm trong Truyn Kiu; n d v hon d nim v cc phm tr tnh cm trong Truyn Kiu; s nghim thn vi vic nim ho cc phm tr tnh cm trong Tru yn Kiu#Ngn ng hc#Truyn Kiu#Phm tr#Tnh cm#Ngn ng hc tri nhn#376283 #XH## 00477000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010017000670020026000840030012001100070017001220080 00500139009002000144010000500164011001500169020001700184020001200201013000700213 016000300220#VV16.19220#376284#VV16.19221#^a42000^b1040b#Vi?t#895.92234#CH527K# Nguyn Ngc Oanh#Chuyn k trong thang my#Truyn mini#Nguyn Ngc Oanh#^aH.#^aQ un i nhn dn#2016#^a199tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#376284#VH## 00454000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010014000660020010000800030012000900070014001020080 00500116009002000121010000500141011001500146020001700161020001200178013000700190 016000300197#376285#VV16.19222#VV16.19223#^a62000^b800b#Vi?t#895.922334#M102N#N guyn Vn C#Mch ngm#Tiu thuyt#Nguyn Vn C#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^ a295tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#376285#VH## 00785000000000289000450000100150000000200330001500300070004800700150005500800050 00700090020000750100005000950110025001000820009001250160003001340130007001370140 01600144026001100160026001100171026000700182181000600189019000500195020000900200 020001000209020004600219020000700265021022300272#Nguyn Th Lc#T Cnh Dng n tng hnh dinh#Hi k#Nguyn Th Lc#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a287tr., 1 tr. nh^b21cm#355.0092#XH#376286#^a62000^b1140b#VV16.19225#VV16.19224#376286#T5 50C#Vi?t#Cuc i#S nghip#Nguyn Th Lc, 1950- , Trung tng, Vit Nam#Hi k #Ghi li cuc i ca trung tng Nguyn Th Lc: Hc di bom n M, trn chi n trng Cnh ng Chum - Xing Khong, nhng nm thng di mi trng Hc vin Qun i, cng tc ti vn phng ng u Qun s Trung ng...## 00686000000000253000450000100090000000200350000900700090004400800050005300900200 00580100005000780110015000830820011000980160003001090130007001120140016001190260 01100135026001100146026000700157181000600164019000500170020000400175020000900179 021024400188#Khc Tu#Cuc hnh qun cng ngh thut ma#Khc Tu#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a339tr.^b21cm#792.809597#XH#376287#^a71000^b1060b#VV16.19227#V V16.19226#376287#C514H#Vi?t#Ma#Bi vit#Ghi li chng ng ca ngh thut ma qun i, ca Vit Nam sut 60 nm qua. Chn dung nhng gng mt ca nhiu ngh s ma qun i xut sc, vi nhng tc phm ma c yu thch c trong v n goi nc: Kim Tin, Vn Chung, Ngc Minh...## 00471000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610010015000670020013000820030013000950070015001080080 00500123009002000128010000500148011001500153020001700168020000300185020000700188 013000700195016000300202#VV16.19228#376288#VV16.19229#^a35000^b890b#Vi?t#895.92 28403#S105H#Phan Tin Dng#San h trng#K v truyn#Phan Tin Dng#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a167tr.^b21cm#Vn hc hin i#K#Truyn#376288#VH## 00576000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820013000501810006000630020019000690070042000880050015001300050010001450050 01200155005001300167005001600180008000500196009002000201010000500221011002600226 020001700252020000700269013000700276016000300283#VV16.19231#VV16.19230#376289#^a 49000^b1040b#Vi?t#895.92283403#K600U#K c chin trng#Nguyn c Huy, Hong M ai, L M Lng...#Nguyn c Huy#Hong Mai#L M Lng#Nguyn Khnh#Vn Nghip Chc#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a187tr., 12tr. nh^b21cm#Vn hc hin i#H i k#376289#VH## 00798000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820009000491810006000580010015000640020015000790030006000940070057001000050 01300157005001600170008000500186009002000191010000500211011002500216021021000241 020000800451020002100459020000600480013000700486016000300493#VV16.19233#VV16.192 32#376290#^a75000^b890b#Vi?t#957.7043#M458T#Nguyn Vn ch#Mt thi khu 5#K c #Nguyn Vn ch ; Th hin: T Kiu Thm, Nguyn c Hiu#T Kiu Thm#Nguyn c Hiu#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a355tr., 4tr. nh^b21cm#Ghi li nhng k c ca tc gi v cc s kin lch s chin trng khu 5 trong giai on khng chin chng M: nhng nm u qun ng ca tc gi, chun b i chin trng, cu c hnh qun vt Trng Sn...#Lch s#Khng chin chng M#K c#376290#XH## 00643000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010016000650020025000810030006001060070016001120080 00500128009002000133010000500153011001500158021014700173020000800320020002100328 020000600349013000700355016000300362#VV16.19235#VV16.19234#376291#^a74000^b1040 b#Vi?t#959.7043#C514C#Nguyn Vn Hng#Cuc chin u t nguyn#K c#Nguyn Vn Hng#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a355tr.^b21cm#Ghi li nhng k c ca tc gi v cuc i chin u ca ng v ng i, nhn dn ti chin trng Lin khu 5 trong thi k khng chin chng M#Lch s#Khng chin chng M#K c#376291#X H## 00479000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820011000491810007000600010013000670020026000800030027001060070013001330080 00500146009002000151010000500171011001500176020001700191020000700208013000700215 016000300222#VV16.19237#VV16.19236#376292#^a46000^b755b#Vi?t#895.922634#CH527T# L Hoi Thao#Chuyn tnh cui ma ng#Ghi chp v th thi chin#L Hoi Thao#^ aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a219tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th t#376292#VH## 00778000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820012000491810006000610010015000670020052000820030015001340070015001490080 00500164009002000169010000500189011001500194021021400209020000800423020001900431 020001300450020001500463013000700478016000300485#VV16.19239#VV16.19238#376293#^a 29000^b750b#Vi?t#305.8009597#D121T#ng Vn Hng#Dn tc v chnh sch dn tc ca ng, Nh nc ta#Sch tham kho#ng Vn Hng#^aH.#^aQun i nhn dn#20 16#^a139tr.^b21cm#Gm 41 cu hi v vn dn tc, t tng H Ch Minh, quan im v chnh sch dn tc ca ng, Nh nc ta; vn u tranh phng chng c c th lc th ch li dng vn dn tc chng ph cch mng Vit Nam#Dn tc# Chnh sch dn tc#Sch hi p#Sch tham kho#376293#XH## 01087000000000361000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820013000491810006000620020083000680030017001510070058001680050014002260050 01300240005001200253005001700265005001700282008000500299009002000304010000500324 01100150032901500630034402102440040702000090065102000140066002000080067402000160 0682020001700698013000700715016000300722#VV16.19241#VV16.19240#376294#^a32000^b 940b#Vi?t#355.33209597#C460C#C cu x hi ca nhm s quan cp u qun i nhn dn Vit Nam trong thi k mi#Sch chuyn kho#B.s.: Phm Xun Ho, ng Vn T hi (ch.b.), Mnh Tn...#Phm Xun Ho#ng Vn Thi# Mnh Tn#Nguyn Ngc Tu n#Nguyn c Tuyn#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a150tr.^b21cm#TTS ghi: B Qu c phng. Vin Khoa hc X hi Nhn vn Qun s#Nhng vn l lun v thc tr ng v c cu x hi ca nhm s quan cp u Qun i nhn dn Vit Nam. Nhn t tc ng, xu hng bin i v gii php bo m c cu x hi ca nhm s quan cp u Qun i nhn dn Vit Nam trong thi k mi#Qun i#C cu x hi#S qu an#Thi k i mi#Sch chuyn kho#376294#XH## 01138000000000373000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810007000610020114000680030015001820070075001970220004002720050 00800276005001100284005001600295005001400311005001100325008000500336009002000341 01000050036101100150036601500550038102102490043602000100068502000150069501600030 0710005001300713005001400726005001700740013000700757#376295#VV16.19242#VV16.1924 3#^a46000^b740b#Vi?t#320.1509597#QU100T#Qu trnh khai ph, xc lp, thc thi v bo v ch quyn ca Vit Nam i vi hai qun o Hong Sa v Trng Sa#Sch tham kho#Ngc An, Phan Hunh, Nguyn Vn Tnh... ; Thc hin: Phan S Phc ch.b ....#T.2#Ngc An#Phan Hunh#Nguyn Vn Tnh#Phm Vn Long# nh Vy#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a207tr.^b21cm#TTS ghi: B Quc phng. Vin Lch s Qun s Vit Nam#Tp hp 14 bi nghin cu, bi gii thiu t liu phn nh qu trnh c c th h ngi Vit Nam khai ph, xc lp, thc thi v bo v ch quyn ca Vit Nam trn hai qun o, cc hi k ca ngi tng cng tc v chin u ti Hon g Sa v Trng Sa#Ch quyn#Sch tham kho#XH#Phan S Phc#Nguyn H Hi#Nguyn ng Tin#376295## 00457000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810007000610010017000680020022000850070017001070080005001240090 02000129010000500149011003100154020001700185020000300202013000700205016000300212 #376296#VV16.19245#VV16.19244#^a58000^b790b#Vi?t#895.9228403#NH460M#Nguyn Hu Duyn#Nh mt thi Ty Tin#Nguyn Hu Duyn#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a260 tr., 4tr. nh : nh^b21cm#Vn hc hin i#K#376296#VH## 00458000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810007000590010017000660020008000830030012000910070017001030080 00500120009002000125010000500145011001500150020001700165020001200182013000700194 016000300201#VV16.19247#VV16.19246#376297#^a53000^b890b#Vi?t#895.92234#CH500#C hu Th Minh Hu#Ch t#Tiu thuyt#Chu Th Minh Hu#^aH.#^aQun i nhn dn#20 16#^a251tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#376297#VH## 01111000000000361000450000201080000000500160010800500180012400500140014200500180 01560050016001740070067001900080005002570090020002620100005002820110015002870150 04800302082001100350016000300361013000700364014001600371026001100387026001100398 02600070040918100070041601900050042302000230042802000120045102000090046302000110 0472020001500483020001700498021023400515#Quan im i hi XII ca ng v xy d ng qun i, cng c quc phng, bo v T quc trong tnh hnh mi#Nguyn B D ng#Nguyn Vnh Thng#Nguyn c #Nguyn Mnh Hng#Bi Quang Cng#B.s.: Ngu yn B Dng (ch.b.), Nguyn Vnh Thng, Nguyn c ...#^aH.#^aQuan i nhn d n#2016#^a239tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Nhn vn Qun s#355.00959 7#XH#376298#^a50000^b1040b#VV16.19249#VV16.19248#376298#QU105#Vi?t#ng Cng s n Vit Nam#i hi XII#Qun i#Quc phng#Bo v T quc#Sch chuyn kho#Quan im i hi XII ca ng v tc ng ca tnh hnh th gii, khu vc v trong nc n nhim v xy dng qun i, cng c quc phng, bo v T quc v vn lnh o, qun l, t chc thc hin vn ny trong tnh hnh mi## 00906000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820009000491810006000580020019000640030003000830070075000860050016001610050 01500177005001200192005001500204008000500219009002000224010000500244011001500249 01500460026402101810031002000080049102000210049902000160052002000070053602000030 0543013000700546016000300553#VV16.19251#VV16.19250#376299#^a41000^b800b#Vi?t#95 9.7043#D558L#Di ln nc bic#K#B.s.: Nguyn Tn Minh (ch.b.), Nguyn Vn Li , H Xun Ho, Phm Xun Sanh#Nguyn Tn Minh#Nguyn Vn Li#H Xun Ho#Phm Xu n Sanh#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a196tr.^b21cm#TTS ghi: Ban lin lc c cng nc Qung #Ghi li nhng chin cng ca lc lng c cng nc, s hy s inh gian kh ca nhng ngi lnh vo sinh ra t cng nhau trn khp chin trn g mu la Qung (Qung Nam, Nng)#Lch s#Khng chin chng M#B i c cng#Hi c#K#376299#XH## 00470000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820012000491810007000610010011000680020024000790030003001030070011001060080 00500117009002000122010000500142011003900147020001700186020000300203013000700206 016000300213#VV16.19253#VV16.19252#376300#^a52000^b790b#Vi?t#895.9228403#NG558M #Triu Hng#Ngi mnh hn st thp#K#Triu Hng#^aH.#^aQun i nhn dn#2016# ^a231tr., 4tr. nh mu : nh mu^b21cm#Vn hc hin i#K#376300#VH## 00839000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820007000491810007000560020035000630070018000980080005001160090020001210100 00500141011002600146012001900172021029700191020000800488020000900496020001000505 020001700515013000700532016000300539001000700542#VV16.19254#VV16.19255#376301#^a 40000^b740b#Vi?t#920.02#NH556T#Nhng tm gng vt ln hon cnh#Anh Ba s.t., b.s.#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a192tr. : tranh v^b21cm#Danh nhn th gii# Tp hp nhng cu chuyn k v cuc i v s nghip, qu trnh hc tp v phn u, khc phc kh khn t thnh cng ca cc nh khoa hc, nh vn, nh th , ho s ni ting... nhng ngi c cng hin xut sc cho s pht trin ca th giii nh: Lomonosov, Stephenson, John Goodricke...#Tiu s#Cuc i#S ngh ip#Nhn vt lch s#376301#XH#Anh Ba## 00496000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810006000620010017000680020029000850030007001140070017001210080 00500138009002000143010000500163011004000168020001700208020000700225013000700232 016000300239#VV16.19257#VV16.19256#376302#^a58000^b1240b#Vi?t#895.9228403#T550C #Dng Thanh Biu#T cuc chin n cuc chin#Hi k#Dng Thanh Biu#^aH.#^aQu n i nhn dn#2016#^a203tr., 15tr. nh mu : nh mu^b21cm#Vn hc hin i#H i k#376302#VH## 00666000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820011000491810007000600020037000670030007001040070067001110050009001780050 01100187005001200198005000900210005001600219005001100235005000900246008000500255 00900200026001000050028001100210028502000170030602000070032301300070033001600030 0337#VV16.19258#376303#VV16.19259#^a57000^b760b#Vi?t#895.922803#NH556M#Nhng m i tnh m mm trong la n#Bt k#Hng Sn, Giao Hng, Hong Thnh... ; Ch.b. : Hong Tin, Minh Tu#Hng Sn#Giao Hng#Hong Thnh#Hng Vn#Trn Thanh Hng# Hong Tin#Minh Tu#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a271tr. : nh^b21cm#Vn hc h in i#Bt k#376303#VH## 00450000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610010017000670020032000840070017001160080005001330090 02000138010000500158011001500163020001700178020000300195013000700198016000300205 #376304#VV16.19261#VV16.19260#^a48000^b740b#Vi?t#895.9228403#K600U#Nguyn Xun Thu#K c xanh ca nhng ngi lnh#Nguyn Xun Thu#^aH.#^aQun i nhn dn#2 016#^a227tr.^b21cm#Vn hc hin i#K#376304#VH## 01100000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820009000491810007000580020057000650070041001220220004001630050009001670050 01100176005001600187005001000203005000900213008000500222009002000227010000500247 01100150025201500320026702104130029902000190071202000110073102000100074201300070 0752016000300759#VV16.19263#VV16.19262#376305#^a49000^b780b#Vi?t#320.4597#CH305 L#Chin lc "din bin ho bnh" - nhn din v u tranh#Hng Hi, Ph Th, Nguyn Hng Hi...#T.6#Hng Hi# Ph Th#Nguyn Hng Hi#Thin Vn#Phc Ni#^ aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a235tr.^b21cm#TTS ghi: Bo Qun i nhn dn#Tp hp mt s bi bo ng ti trn Bo Qun i nhn dn v Tp ch Quc phng to n dn cp ti s tht bi ca nhng chiu tr chng ph v h thp vai tr l nh o ca ng; cnh gic vi nhng th on chg ph cuc bu c Quc hi kho XIV v Hi ng nhn dn cc cp nhim k 2016-2021; vch trn m mu, th on li dng cc vn dn ch, nhn quyn, t do tn gio chng ph cch mng Vit Nam#Din bin ho bnh#Chin lc#u tranh#376305#XH## 00871000000000301000450000100130000000200840001300300170009700700130011400800050 01270090020001320100005001520110021001570820009001780160003001870130007001900140 01500197026001100212026001100223026000700234181000700241019000500248020000800253 020002300261020002100284020001000305020001700315021023700332#Phan S Phc#Phong tro Nam tin chi vin min Nam khng chin chng thc dn Php (1945 - 1946)#S ch chuyn kho#Phan S Phc#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a243tr. : nh^b21cm#9 57.7041#XH#376306#^a61000^b790b#VV16.19265#VV16.19264#376306#PH431T#Vi?t#Lch s #Khng chin chng Php#Phong tro Nam tin#1945-1946#Sch chuyn kho#Tnh h nh t nc sau cch mng thng Tm nm 1945 v s bng n phong tro Nam tin s au ngy Nam B khng chin; hot ng phong tro Nam tin chi vin cho min Nam t cui nm 1945 n cui nm 1946, ngha lch s v mt s bi hc## 00468000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810007000590010016000660020020000820030012001020070016001140080 00500130009002000135010000500155011001500160020001700175020001200192013000700204 016000300211#VV16.19267#VV16.19266#376307#^a63000^b770b#Vi?t#895.92234#CH300C# Th Hin Ho#Ch c mt tm lng#Tiu thuyt# Th Hin Ho#^aH.#^aQun i n hn dn#2016#^a304tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#376307#VH## 00930000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820011000491810007000600010018000670020126000850030017002110070018002280080 00500246009002000251010000500271011001500276021027300291020001800564020001200582 020001900594020001700613013000700630016000300637#VV16.19269#VV16.19268#376308#^a 45000^b770b#Vi?t#355.475976#PH110H#Nguyn Trng Sn#Pht huy vai tr ca b i a phng trong xy dng h thng chnh tr c s phng, chng "din bin ho bnh" Ty Nguyn#Sch chuyn kho#Nguyn Trng Sn#^aH.#^aQun i nhn dn# 2016#^a215tr.^b21cm#Trnh by vai tr, thc trng, bi hc kinh nghim v mt s gii php c bn nhm pht huy vai tr b i a phng trong xy dng h thn g chnh tr c s nhm phng, chng v lm tht bi chin lc "din bin ho b nh" ca cc th lc th ch trn a bn Ty Nguyn#B i a phng#Phng ch ng#Din bin ho bnh#Sch chuyn kho#376308#XH## 00884000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820011000491810006000600010018000660020074000840030015001580070018001730080 00500191009002000196010000500216011001500221021031700236020000900553020001900562 020001500581013000700596016000300603#VV16.19271#VV16.19270#376309#^a43000^b840b #Vi?t#355.009597#X126D#Nguyn Vnh Thng#Xy dng qun i v chnh tr trong s nghip bo v T quc thi k mi#Sch tham kho#Nguyn Vnh Thng#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a203tr.^b21cm#Lm r nhng vn l lun ca ch ngha Mc-L nin, t tng H Ch Minh, quan im ca ng Cng sn Vit Nam v xy dng qu n i. Bi cnh tnh hnh, nhim v xy dng qun i Vit Nam v chnh tr p ng yu cu, nhim v bo v T quc; u tranh phng, chng "phi chnh tr ho" qun i trong tnh hnh mi#Qun i#Cng tc chnh tr#Sch tham kho#376309# XH## 00940000000000337000450000200450000000300170004500500170006200500150007900500130 00940050015001070050014001220070064001360080005002000090020002050100005002250110 01500230015006300245082000900308016000300317013000700320014001500327026001100342 02600110035302600070036418100060037101900050037702000210038202000170040302000160 0420021016600436#T tng H Ch Minh v i on kt dn tc#Sch chuyn kho#N guyn Vn Quang#Ch nh Quang#Trn ng B#Dng Vn Minh#Phm Anh Tun#B.s.: N guyn Vn Quang, Ch nh Quang (ch.b.), Trn ng B...#^aH.#^aQun i nhn d n#2016#^a159tr.^b21cm#TTS ghi: B Quc phng. Vin Khoa hc X hi Nhn vn Qu n s#323.1597#XH#376310#^a33000^b940b#VV16.19273#VV16.19272#376310#T550T#Vi?t#T tng H Ch Minh#on kt dn tc#Sch chyn kho#Trnh by c s hnh thnh v ni dung t tng H Ch Minh v i on kt dn tc; vn vn dng t t ng H Ch Minh v i on kt dn tc trong tnh hnh mi## 00681000000000325000450000200230000000300160002300500100003900500150004900500100 00640050010000740050010000840070040000940080005001340090020001390100005001590110 01500164015006300179022000400242082001500246016000300261013000700264014001500271 02600070028602600110029302600110030418100060031501900050032102000170032602000120 0343#Rng bin cng hoa n#Tp truyn ngn#Hnh Trn#inh Ngc Minh#L A Kiu#H ng Loan#Hwra Ni#Hnh Trn, inh Ngc Minh, L A Kiu...#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a199tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn hc ngh thut cc dn tc thiu s Vi t Nam#T.3#895.9223010804#VH#376311#^a42000^b780b#376311#VV16.19275#VV16.19274# R556B#Vi?t#Vn hc hin i#Truyn ngn## 01035000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820012000491810006000610020100000670030015001670070066001820050016002480050 01300264005001800277005001400295005001600309008000500325009002000330010000500350 01100150035502102540037002000230062402000150064702000100066201300070067201600030 0679020001500682#VV16.19276#VV16.19277#376312#^a31000^b770b#Vi?t#324.2597075#S5 50P#S pht trin nhn thc ca ng ta v bo v T quc Vit Nam x hi ch ng ha trong tnh hnh mi#Sch tham kho#B.s.: Lng Thanh Hn (ch.b.), o Vn Ti n, Nguyn Mnh Hng...#Lng Thanh Hn#o Vn Tin#Nguyn Mnh Hng#Bi Mnh Hng#Nguyn nh Bc#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a147tr.^b21cm#Lm r vn l lun v thc tin qu trnh pht trin nhn thc ca ng Cng sn Vit Nam v bo v T quc Vit Nam x hi ch ngha trong tnh hnh mi; d bo tnh hn h tc ng, mt s kin xut v pht trin nhn thc ca ng v vn ny #ng Cng sn Vit Nam#Bo v T quc#Nhn thc#376312#XH#Sch tham kho## 01009000000000349000450000200800000000300170008000500180009700500170011500500170 01320050018001490050013001670070071001800080005002510090020002560100005002760110 01500281015006200296082001400358016000300372013000700375014001500382026001100397 02600110040802600070041918100060042601900050043202000090043702000170044602000080 0463020001700471021017100488#Kt hp gio dc, rn luyn o c v k lut tron g Qun i nhn dn Vit Nam#Sch chuyn kho#Nguyn Vnh Thng#Dng Quang Hin #Nguyn Vn Thanh#Nguyn nh Tng#L c Thnh#B.s.: Nguyn Vnh Thng, Dng Quang Hin (ch.b.), Nguyn Vn Thanh...#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a178tr.^b 21cm#TTS ghi: B Quc phng.Vin Khoa hc X hi Nhn vn Qun s#355.130710597 #XH#376313#^a38000^b940b#VV16.19279#VV16.19278#376313#K258H#Vi?t#Qun i#Gio dc o c#K lut#Sch chuyn kho#Mt s vn l lun, thc tin kt hp gi o dc, rn luyn o c v k lut trong Qun i nhn dn Vit Nam; nhng nh n t tc ng v gii php thc hin vn ny## 01020000000000337000450000200750000000300170007500500170009200500160010900500170 01250050014001420050017001560070069001730080005002420090020002470100005002670110 01500272082001500287016000300302013000700305014001500312026001100327026001100338 02600070034918100060035601900050036202000090036702000090037602000090038502000170 0394021027100411#Nng cao nng lc ca chnh u B Ch huy qun s tnh, thnh p h hin nay#Sch chuyn kho#Nguyn nh Minh#Bi Quang Cng#Nguyn Vn Thng#T rn B Thanh#Nguyn Vn Tuyn#B.s.: Nguyn nh Minh (ch.b.), Bi Quang Cng, N guyn Vn Thng...#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a226tr.^b21cm#355.3304109597#X H#376314#^a48000^b840b#VV16.19281#VV16.19280#376314#N122C#Vi?t#Qun i#Nng l c#Chnh u#Sch chuyn kho#Trnh by nhng vn l lun, thc tin v nng l c v nng cao nng lc ca chnh u b ch huy qun s tnh, thnh ph; thc tr ng, nguyn nhn, d bo nhn t tc ng v nhng gii php c bn thc hin vn ny ti b ch huy qun s tnh, thnh ph hin nay## 00951000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400140002901900050 00430820007000481810006000550020030000610070063000910050014001540050013001680050 01700181005001400198005001500212008000500227009002000232010000500252011002200257 01500960027902102080037502000110058302000080059402000130060201300070061501600030 0622#VV16.19283#VV16.19282#376315#^a42000^b940#Vi?t#306.27#H428V#Hi v p x hi hc qun s#B.s.: Phm Xun Ho, ng Vn Thi (ch.b.), Bch Hong Khnh...#P hm Xun Ho#ng Vn Thi#Bch Hong Khnh#Nguyn Vn V#Nguyn Vn Sn#^aH.#^aQ un i nhn dn#2016#^a199tr. : bng^b21cm#TTS ghi: B Quc phng. Vin Khoa h c X hi Nhn vn Qun s. - Sch pht hnh trong qun i#H thng nhng cu h i - p v lnh vc x hi hc qun s nh s hnh thnh v pht trin ca x h i hc qun s, i tng nghin cu ca x hi hc qun s, cc chc nng c b n ca x hi hc qun s...#X hi hc#Qun s#Sch hi p#376315#XH## 01156000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820011000491810006000600020111000660030017001770070071001940050016002650050 01200281005001300293005001300306008000500319009002000324010000500344011001500349 01500640036402103130042802000090074102000070075002000090075702000130076602000170 0779013000700796016000300803#VV16.19285#VV16.19284#376316#^a33000^b940b#Vi?t#35 5.309597#X126D#Xy dng mi quan h tch cc gia cn b v chin s n v c s trong Qun i nhn dn Vit Nam hin nay#Sch chuyn kho#B.s.: Hong Vn T hanh (ch.b.), Mnh Tn, T Xun Sinh, Bi Tun Anh#Hong Vn Thanh# Mnh T n#T Xun Sinh#Bi Tun Anh#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a159tr.^b21cm#TTS gj hi: B Quc phng. Vin Khoa hc X hi Nhn vn Qun s#Trnh by nhng vn l lun v mi quan h v xy dng mi quan h tch tc gia cn b v chin s n v c s trong Qun i nhn dn Vit Nam; thc trng xy dng mi quan h tch cc v nhng yu t tc ng, nhng yu cu v gii php c bn xy dn g mi quan h ny trong cc n v c s hin nay#Qun i#Cn b#Chin s#n v c s#Sch chuyn kho#376316#XH## 00800000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820009000491810007000580010016000650020078000810070016001590080005001750090 02000180010000500200011002500205021023100230020000800461020001000469020001000479 020002300489013000700512016000300519#VV16.19287#VV16.19286#376317#^a38000^b840b #Vi?t#959.7041#NH556K#Nguyn Giang H#Nhng k nim su sc on kt lin minh c hin u Vit Nam - Lo - Campuchia#Nguyn Giang H#^aH.#^aQun i nhn dn#201 6#^a146tr., 8tr. nh^b21cm#Bao gm nhng bi vit ghi li nhng s kin v tinh thn on kt, lin minh chin u chng li cc th lc th ch ca cn b, ch in s qun tnh nguyn Vit Nam, Lo v Campuchia trong cc cuc khng chin ch ng Php xm lc#Lch s#Lin minh#Chin u#Khng chin chng Php#376317#XH## 00435000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810006000590010009000650020012000740030009000860070009000950080 00500104009002000109010000500129011001500134020001700149020000500166013000700171 016000300178#VV16.19289#VV16.19288#376318#^a38000^b840b#Vi?t#895.92224#M551#L Thnh#Ma u ma#Tp kch#L Thnh#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a184tr.^b21c m#Vn hc hin i#Kch#376318#VH## 01012000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810007000610020115000680030015001830070047001980220004002450050 01400249005001300263005001500276005001100291005001800302008000500320009002000325 01000050034501100150035001500550036502102190042002000100063902000150064901300070 0664016000300671#376319#VV16.19290#VV16.19291#^a62000^b740b#Vi?t#320.1509597#QU 100T#Qu trnh khai thc, xc lp, thc thi v bo v ch quyn ca Vit Nam i vi hai qun o Hong Sa v Trng Sa#Sch tham kho#inh Xun Lm, Ng Vn Mi nh, Trn Cng Trc...#T.1#inh Xun Lm#Ng Vn Minh#Trn Cng Trc#Nguyn Nh#N guyn Quang Ngc#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a283tr.^b21cm#TTS ghi: B Quc phng. Vin Lch s Qun s Vit Nam#Tp hp 14 bi nghin cu, bi gii thiu t liu phn nh qu trnh cc th h ngi Vit Nam khai ph, xc lp, thc thi v bo v ch quyn ca Vit Nam trn hai qun o Hong Sa v Trng Sa thi k trc nm 1945#Ch quyn#Sch tham kho#376319#XH## 00446000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010010000650020011000750030012000860070010000980080 00500108009002000113010000500133011001500138020001700153020001200170016000300182 013000700185#376320#VV16.19292#VV16.19293#^a59000^b790b#Vi?t#895.92234#L106B#Ho ng Gi#Lng Ba H#Tiu thuyt#Hong Gi#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a283tr.^ b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#376320## 00642000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820012000511810006000630010010000690020021000790030003001000070010001030220 00400113008000500117009001800122010000500140011002500145021011900170020002000289 020000300309013000700312016000300319005001000322020000800332#VV16.19294#376321#V V16.19295#^a126000^b1500b#Vi?t#302.0922597#V560T#Trn Minh#Vn ti tm cao mi #K#Trn Minh#T.3#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a312tr. : nh mu^b20cm#Vit v n hng tm gng sng trong kinh doanh v s nghip gio dc - o to m tc gi c c hi gp mt v tip xc#in hnh tin tin#K#376321#XH#Trn Minh#C nhn ## 00778000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010013000660020023000790030015001020070037001170050 01500154008000500169009002000174010000500194011002700199015004200226021016200268 020000800430020001300438020001500451016000300466013000700469#VV16.19297#VV16.192 96#376322#^a37000^b1000b#Vi?t#305.89591#V115H#Chu Thi Sn#Vn ho tc ngi N ng#Sch tham kho#Chu Thi Sn (ch.b.), Hong Hoa Ton#Hong Hoa Ton#^aH.#^aQu n i nhn dn#2016#^a148tr. : nh, bng^b21cm#Vit Nam - Bc tranh a vn ho t c ngi#Cung cp nhng thng tin c bn v nt vn ho ca tc ngi Nng trn cc phng din: Lc s vn ho tc ngi, vn ho mu sinh, vt cht, ng x v tm linh#Vn ho#Dn tc Nng#Sch tham kho#XH#376322## 00790000000000289000450000100130000000200240001300500180003700700400005500800050 00950090020001000100005001200110027001250150042001520820011001940160003002050130 00700208014001600215026001100231026001100242026000700253181000600260019000500266 020000800271020001400279020001500293021019200308#Chu Thi Sn#Vn ho tc ngi Hmng#Trn Th Thu Thu#Chu Thi Sn (ch.b.), Trn Th Thu Thu#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a216tr. : nh, bng^b21cm#Vit Nam - Bc tranh a vn ho tc ng i#305.895972#XH#376323#^a55000^b1000b#VV16.19299#VV16.19298#376323#V115H#Vi?t# Vn ho#Dn tc Hmng#Sch tham kho#Cung cp nhng thng tin c bn v nt vn ho ca tc ngi Hmng trn cc phng din: Lc s vn ho tc ngi, vn ho mu sinh, vt cht, ng x, tm linh v vn hc ngh thut dn gian## 00768000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010013000660020023000790030015001020070032001170050 01000149008000500159009002000164010000500184011002700189015004200216021016200258 020000800420020001300428020001500441016000300456013000700459#VV16.19300#376324#V V16.19301#^a55000^b1000b#Vi?t#305.89591#V115H#Chu Thi Sn#Vn ho tc ngi Th i#Sch tham kho#Chu Thi Sn (ch.b.), Cm Trng#Cm Trng#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a220tr. : nh, bng^b21cm#Vit Nam - Bc tranh a vn ho tc ngi#C ung cp nhng thng tin c bn v nt vn ho ca tc ngi Thi trn cc phng din: Lc s vn ho tc ngi, vn ho mu sinh, vt cht, ng x v tm linh #Vn ho#Dn tc Thi#Sch tham kho#XH#376324## 00809000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010013000660020021000790030015001000070050001150050 01300165008000500178009002000183010000500203011002700208015004200235021016000277 020000800437020001100445020001500456016000300471005001400474013000700488#VV16.19 303#VV16.19302#376325#^a38000^b1000b#Vi?t#305.89593#V115H#Chu Thi Sn#Vn ho tc ngi Co#Sch tham kho#Chu Thi Sn (ch.b.), Phm Vn Li, Ng Vnh Bnh#Ph m Vn Li#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a152tr. : nh, bng^b21cm#Vit Nam - B c tranh a vn ho tc ngi#Cung cp nhng thng tin c bn v nt vn ho ca tc ngi Co trn cc phng din: Lc s vn ho tc ngi, vn ho mu sinh, vt cht, ng x v tm linh#Vn ho#Dn tc Co#Sch tham kho#XH#Ng Vnh Bnh #376325## 00774000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010013000660020025000790030015001040070032001190050 01000151008000500161009002000166010000500186011002700191015004200218021016400260 020000800424020001500432020001500447013000700462016000300469#VV16.19304#376326#V V16.19305#^a41000^b1000b#Vi?t#305.89593#V115H#Chu Thi Sn#Vn ho tc ngi Kh -m#Sch tham kho#Chu Thi Sn (ch.b.), Vi Vn An#Vi Vn An#^aH.#^aQun i nh n dn#2016#^a164tr. : nh, bng^b21cm#Vit Nam - Bc tranh a vn ho tc ngi #Cung cp nhng thng tin c bn v nt vn ho ca tc ngi Kh-m trn cc ph ng din: Lc s vn ho tc ngi, vn ho mu sinh, vt cht, ng x v tm linh#Vn ho#Dn tc Kh M#Sch tham kho#376326#XH## 00486000000000265000450000100130000000200200001300300120003300700130004500400130 00580080005000710090018000760100005000940110015000990820010001140160003001240130 00700127014001600134026000700150026001100157026001100168181000700179019000500186 020001700191020001200208#L Tin Thc#Phng Bc hoang d#Tiu thuyt#L Tin Th c#In ln th 2#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a399tr.^b21cm#895.92234#VH#376327#^ a115000^b500b#376327#VV16.19306#VV16.19307#PH561B#Vi?t#Vn hc hin i#Tiu th uyt## 00896000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820016000421810006000580010023000640020038000870030033001250070023001580080 00500181009001800186010000500204011002900209015004100238021031000279020000800589 016000300597013000700600020001100607#VV16.19309#VV16.19308#376328#^b2000b#Vi?t#3 05.89592205128#V115H#Nguyn Th Phng Chm#Vn ho cng ng Kinh tc Kinh o#ng Hng, Qung Ty, Trung Quc#Nguyn Th Phng Chm#^aH.#^aVn ho dn tc #2016#^a464tr. : nh, bn ^b21cm#TTS ghi: Hi vn ngh dn gian Vit Nam#Tng quan v c im t nhin, c im du lch v dn c, hot ng kinh t ca Ki nh o (ng Hng, Qung Ty, Trung Quc). Gii thiu nhng s th hin vn ho vt cht, vn ho x hi v tinh thn ca cng ng Kinh tc Kinh o; vn ho ca cng ng tc ngi ny trong bi cnh ton cu ho hin nay#Vn ho#XH#376 328#Ngi Kinh## 00668000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820018000421810006000600010013000660020040000790070013001190080005001320090 01800137010000500155011001500160015004100175021014600216020001700362013000700379 016000300386020001300389#VV16.19311#VV16.19310#376329#^b2000b#Vi?t#390.089959105 9742#V115H#Qun Vi Min#Vn ho dn gian Thi vng sng Nm Pao#Qun Vi Min#^aH .#^aVn ho dn tc#2016#^a414tr.^b21cm#TTS ghi: Hi vn ngh dn gian Vit Nam #Gii thiu s lc ngi Thi vng sng Nm Pao (Ngh An). Trnh by v vn h o vt th v vn ho phi vt th ca ngi Thi vng sng Nm Pao#Vn ho dn g ian#376329#XH#Dn tc Thi## 00537000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020029000410030019000700070044000890050014001330040013001470080018001600090 02300178010000500201011001500206020001200221020000600233020000800239020001400247 016000300261013000700264#376330#^a70000^b2000b#Vi?t#807.12#T527C#Tuyn chn 153 bi vn hay 8#Phin bn mi nht#B.s., tuyn chn, gii thiu: V Tin Qunh#V Tin Qunh#In ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a226tr.^ b24cm#Tp lm vn#Lp 8#Bi vn#Sch c thm#GK#376330## 00599000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100080 00340020023000420030019000650070034000840220004001180050016001220050017001380040 02900155008001800184009002300202010000500225011003100230020000500261020000600266 020001300272020001400285016000300299013000700302#376331#^a34000^b3000b#Vi?t#372 .7#GI-103V#Gii v bi tp ton 5#Phin bn mi nht#L Th Qunh Ly, L Nguyn Chng#T.2#L Th Qunh Ly#L Nguyn Chng#Ti bn c sa cha, b sung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a124tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 5 #Gii bi tp#Sch c thm#GK#376331## 00671000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020023000420030019000650070060000840050015001440050017001590050015001760050 01500191005001400206004001300220008001800233009002300251010000500274011003100279 020000500310020000600315020001200321020001400333013000700347016000300354#376332# ^a79000^b2000b#Vi?t#510.712#M458T#100 kim tra ton 7#Phin bn mi nht#Ngu yn c Tn, Nguyn Anh Hong (ch.b.), Nguyn on V...#Nguyn c Tn#Nguyn A nh Hong#Nguyn on V# Quang Thanh#Lu Hong Ho#In ln th 3#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a285tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 7# ki m tra#Sch c thm#376332#GK## 00990000000000349000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340010015000410020025000560290033000810070066001140050020001800080018002000090 05900218010000500277011001500282021019300297020002000490020001000510013000700520 01600030052701900050053000500160053500500110055100500150056200400210057701200180 0598020001000616020001400626#376333#^a46000^b1000b#Vi?t#158.1#NH556T#Canfield, Jack#Nhng tm hn cao thng#Chicken soup for the golden soul#Jack Canfield, Ma rk Victor Hansen ; Bin dch: Nguyn c Phc...#Hansen, Mark Victor#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a191tr.^ b21cm#Phn tch tm l nhn cch con ngi qua nhng cu chuyn nh, c th mi cu chuyn mang li thng ip c th hn gn vt thng, lm thay i suy ngh, tm hn v i khi l c cuc i bn#Tm l hc ng dng#Nhn cch#376333#XH#D ch#Nguyn c Phc#Phm Thng#Vi Tho Nguyn#Ti bn c chnh sa#Ht ging tm hn#Truyn k#Sch song ng## 00949000000000337000450000200190000000500150001900500200003400500130005400500140 00670050011000810070085000920080018001770090059001950100005002540110015002590120 01800274015005200292082000600344016000300350013000700353014001600360026000700376 18100070038301900050039001900050039502000110040002000100041102000100042102000090 0431021017100440#Chp cnh tui th#Canfield, Jack#Hansen, Mark Victor#Hanse, Pa tty#Dunlap, Irene#First News#Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Patty Hansen, Ir ene Dunlap ; First News bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cn g ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a151tr.^b21cm#Ht ging tm hn#Tn sch ti ng Anh: Chicken soup for the kid's soul#158.1#XH#376334#^a40000^b1000b#376334# CH117C#Vi?t#Dch#Tm l hc#Cuc sng#Truyn k#Tui th#Chia s nhng cu chuy n y ngha v su sc trong th gii mun mu ca cuc sng tui th, nhng c u chuyn cm ng v tnh yu thng con ngi, gia nh v bn b## 00433000000000241000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370020014000430220004000570080005000610090014000660100005000800110025000850120 02600110020001100136020001100147020000900158020001400167013000700181016000300188 #376335#^a10000^b20000b#Vi?t#372.634#V460T#V tp t ch#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni #2016#^a44tr. : tranh v^b24cm#Gi v sch, vit ch p#Tp t ch#Ting Vit#T iu hc#Sch c thm#376335#GK## 00956000000000361000450000100150000000200260001502900380004100500200007900500130 00990050008001120050015001200070063001350040021001980080018002190090059002370100 00500296011001500301012001800316082000600334016000300340013000700343014001600350 02600070036618100060037301900050037901900050038402000200038902000100040902000170 0419020001000436020001400446021013400460#Canfield, Jack#Tm li gi tr cuc sn g#Chicken soup for the recovering soul#Hansen, Mark Victor#L Ngc Dip#Thu H #Vi Tho Nguyn#Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; Bin dch: L Ngc Dip...#T i bn c chnh sa#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho S ng to Tr Vit#2016#^a191tr.^b21cm#Ht ging tm hn#158.1#XH#376336#^a46000^ b1000b#376336#T310L#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#Gi tr nhn vn#Tru yn k#Sch song ng#Tp hp nhng cu chuyn mang thng ip c th hn gn vt thng lm thay i suy ngh, tm hn v i khi thay i c cuc i bn## 01095000000000313000450000100130000000200410001300300730005400500130012700500120 01400050009001520070060001610080018002210090059002390100005002980110015003030150 09400318082000900412016000300421013000700424014001600431026000700447181000700454 019000500461019000800466020000800474020001800482020001400500021026700514#Wagner, Rodd#Ngi thng minh khng lm vic mt mnh#Khai thc sc mnh ti u ca cn g s trong cng vic v trong cuc sng#Muller, Gale#Phng Tho#Song Thu#Rodd W agner, Gale Muller ; Bin dch: Phng Tho, Song Thu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T p. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a149tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Power of 2: How to make the most of your partnerships at work and in life#658.4022#KT#376337#^a44000^b3000b#376337#NG558T#Vi?t#Dch M#Qun l#Quan h tng tc#Lm vic nhm#Phn tch tm yu t quan trng ca vic duy tr mt mi quan h hp tc cng vic bn vng l: sc mnh cng hng, lm vic v mc ch chung, tnh cng bng trong s hp tc, tin tng ln nhau, chp nhn c t nh ring ca tng ngi, tha th, trao i thng tin## 00428000000000241000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100070 00370020018000440220004000620080005000660090014000710100005000850110014000900120 02900104020001100133020000900144020000900153020001400162013000700176016000300183 #376338#^a10000^b10000b#Vi?t#372.634#V460-O#V ly c mu ch#Q.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a48tr.^b24cm#Luyn nt ch, rn nt ngi#Ting Vit#Tp vit#Tiu h c#Sch c thm#376338#GK## 00443000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100060 00380010010000440020019000540030004000730070010000770080012000870090017000990100 00500116011001500121015003400136020001700170020000400187013000700191016000300198 #376339#^a120000^b315b#Vi?t#895.92214#T312T#Hng Sc#Tnh trong ci nh#Th#H ng Sc#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a320tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Nguy n Hu Vinh#Vn hc hin i#Th#376339#VH## 00764000000000265000450002600070000001400080000701900050001508200100002018100060 00300020037000360080018000730090034000910100005001250110022001300150073001520210 18100225020003900406020000800445020000800453020001000461020001000471020000700481 013000700488016000300495#376340#^b3500b#Vi?t#378.59779#S450T#S tay sinh vin n m hc 2016 - 2017#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a100 tr. : bng^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm Tp. H Ch Minh#Gii thiu chung v Trng i hc S phm Tp. H Ch Minh, v quy ch cng tc sinh vin h chnh quy, cng tc c vn hc tp, v qui nh nh gi kt qu rn luyn sinh vin...#Trng i hc S phm Tp. H Ch Minh#Qui ch#H c tp#Rn luyn#Sinh vin#S tay#376340#XH## 00383000000000217000450002600070000001900050000708200120001218100070002400100190 00310020018000500030010000680070019000780080005000970090006001020100005001080110 01500113020001700128020001000145013000700155016000300162#376341#Vi?t#895.9228403 #NG558#Nguyn Thanh Giang#Ngi i s phn#T truyn#Nguyn Thanh Giang#^aH.#^ aS.n#2016#^a526tr.^b21cm#Vn hc hin i#T truyn#376341#Vh## 00731000000000277000450000100190000000200180001900500150003700700400005200800180 00920090059001100100005001690110015001740150043001890820004002320160003002360130 00700239014001600246026000700262181000600269019000500275019000500280020001900285 020001000304020002000314021011900334#Bristol, Claude M.#Sc mnh nim tin#Vng Bo Long#Claude M. Bristol ; Vng Bo Long dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a230tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The magic of believing#131#XH#376342#^a56000^b1000b#376342#S552M#Vi?t#Dc h#Thn giao cch cm#Cuc sng#B quyt thnh cng#a ra nhng b quyt to ngu n cm hng, c sc mnh v nim tin vo chnh mnh c c thnh cng trong cuc sng## 00898000000000313000450000100160000000200370001600300460005300500180009900500140 01170050014001310070049001450080018001940090059002120100005002710110015002760150 04600291082000600337016000300343013000700346014001600353026000700369181000600376 019000500382019000500387020002000392020001100412020002000423021014100443#Fox, Je ffrey J.# tr thnh ngi bn hng xut sc#Nhng b quyt thu ht v gi chn khch hng#Trn Th Bch Nga#Phm Ngc Su#Bi Thu Huyn#Jeffrey J. Fox ; Bin dch: Trn Th Bch Nga...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty V n ho Sng to Tr Vit#2016#^a141tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: How to become a rainmaker#658.8#KT#376343#^a50000^b3000b#376343#250T#Vi?t#Dch#Ngh thut bn hng#Kinh doanh#B quyt thnh cng#Trnh by nhng b quyt gip bn tr thnh ngi bn hng xut sc vi nhng li khuyn thit thc c chn lc trong qu trnh kinh doanh## 00805000000000289000450000100190000000200080001900500180002700500150004500700580 00600080018001180090059001360100005001950110015002000150026002150820008002410160 00300249013000700252014001600259026000700275181000600282019000500288019000500293 020001200298020001500310020001400325021017600339#Thaler, Richard H.#C hch#Suns tein, Cass R.#Vng Bo Long#Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein ; Vng Bo Lon g dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr V it#2016#^a301tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Nudge#330.019#XH#376344#^a98000^b20 00b#376344#C500H#Vi?t#Dch#Kinh t hc#Tm l c nhn#Ra quyt nh#a ra nhng tng v kinh t hc hnh vi gip bn to nn s khc bit, v nng tm cc q uyt nh ca bn thng minh hn, lm cho cuc sng ca bn sng to v tt p hn## 00631000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020028000400030019000680070069000870050015001560050015001710050016001860050 02000202004001300222008001800235009002300253010000500276011002500281020000500306 020000600311020001400317016000300331013000700334#376345#^a36000^b2000b#Vi?t#372 .7#B452D#Bi dng ton hay v kh 5#Phin bn mi nht#Nguyn c Tn, T H Th Dung, Nguyn c Pht, Trn Th Thanh Nhn#Nguyn c Tn#T H Th Dung#Nguy n c Pht#Trn Th Thanh Nhn#In ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a118tr. : hnh v^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#GK#376345## 00631000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020028000400030019000680070069000870050015001560050015001710050016001860050 02000202004001300222008001800235009002300253010000500276011002500281020000500306 020000600311020001400317013000700331016000300338#376346#^a48000^b2000b#Vi?t#372 .7#B452D#Bi dng ton hay v kh 4#Phin bn mi nht#Nguyn c Tn, T H Th Dung, Nguyn c Pht, Trn Th Thanh Nhn#Nguyn c Tn#T H Th Dung#Nguy n c Pht#Trn Th Thanh Nhn#In ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a142tr. : hnh v^b24cm#Ton#Lp 4#Sch c thm#376346#GK## 00599000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020028000400070069000680050015001370050015001520050016001670050020001830040 01300203008001800216009002300234010000500257011002400262020000500286020000600291 020001400297013000700311016000300318#376347#^a36000^b2000b#Vi?t#372.7#B452D#Bi dng ton hay v kh 2#Nguyn c Tn, T H Th Dung, Nguyn c Pht, Trn T h Thanh Nhn#Nguyn c Tn#T H Th Dung#Nguyn c Pht#Trn Th Thanh Nhn# In ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a94tr. : hnh v^b24 cm#Ton#Lp 2#Sch c thm#376347#GK## 00523000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020036000400030027000760070014001030220004001170050014001210040013001350080 01800148009002300166010000500189011002200194020001100216020000600227020001400233 013000700247016000300254#376348#^a36000^b2000b#Vi?t#372.6#N122C#Nng cao v ph t trin ting Vit 3#Bi dng hc sinh gii...#Phm Vn Cng#T.2#Phm Vn Cng# In ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a131tr. : bng^b24cm #Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#376348#GK## 00867000000000313000450000100150000000200310001500500180004600500070006400500110 00710070064000820080018001460090023001640100005001870110015001920150063002070820 00600270016000300276013000700279014001700286026000700303026001100310026001100321 181000600332019000500338020002000343020001000363020002000373021016000393#Hill, N apoleon#T duy tch cc to thnh cng#Stone, W. Clement#Thu H#Vng Long#Napol eon Hill, W. Clement Stone ; Bin dch: Thu H, Vng Long#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tp. H Ch Minh#2016#^a413tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Success through a po sitive mental attitude#158.1#TN#376349#^a108000^b3000b#376349#VV16.19314#VV16.1 9313#T550D#Vi?t#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Trnh by cch vn dng nguyn tc PMA ( Possitive Mental Attitude) vo trong suy ngh, t duy ; t duy, thi tch cc t c thnh cng trong cuc sng## 00974000000000349000450000100160000000200250001600500140004100500120005500500090 00670050011000760070057000870080018001440090059001620100005002210110015002260150 09300241082000900334016000300343013000700346014001700353026001100370026001100381 02600070039218100070039901900050040601900050041102000110041602000190042702000080 0446020000700454021016300461#Barlow, Janelle#Khi khch hng ln ting#Moller, Cl aus#Thanh Tuyn#Tm Hng#Vng Long#Janelle Barlow, Claus Moller ; Bin dch: Th anh Tuyn...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a382tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: A complaint is a gift : Recove ring customer loyalty when things go wrong#658.8343#TN#376350#^a108000^b2000b#V V16.19316#VV16.19315#376350#KH300K#Vi?t#Dch#Kinh doanh#Dch v khch hng#Thi #ng x#Gii thiu cch tip thu nhng kin phn nn t khch hng, lm hi lng khch hng. T ci thin v a ra nhng sn phm ph hp vi nhu cu c a khch hng## 00574000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010016000650020008000810070040000890050018001290080 01800147009002300165010000500188011001500193020001700208020001200225013000700237 016000300244019000900247015004000256#VV16.19318#376351#VV16.19317#^a112000^b100 0b#Vi?t#823.912#O-434#Woolf, Virginia#Orlando#Virginia Woolf ; Nguyn Thnh Nhn dch#Nguyn Thnh Nhn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a446tr.^b 21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#376351#VH#Dch Anh#Dch t nguyn tc Orlando, a biography## 00542000000000253000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200080 00401810006000480020036000540030053000900070017001430080018001600090023001780100 00500201011002500206020000900231020000700240020001400247013000700261016000300268 005001700271#VV16.19319#376352#^a179000^b2000b#Vi?t#570.712#B452D#Bi dng hc sinh gii sinh hc 10#Son theo cu trc mi ca B Gio dc v o to...#Hun h Quc Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a533tr. : hnh v^b2 4cm#Sinh hc#Lp 10#Sch c thm#376352#GK#Hunh Quc Thnh## 00559000000000253000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200100 00401810006000500020049000560030055001050070017001600080018001770090023001950100 00500218011002500223020000900248020000700257020001400264013000700278016000300285 005001700288#VV16.19320#376353#^a159000^b2000b#Vi?t#516.00712#C101C#Cc chuyn nng cao v pht trin hnh hc 10#Son theo cu trc mi p dng k thi THPT quc gia...#Nguyn Quang Sn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a49 9tr. : hnh v^b24cm#Hnh hc#Lp 10#Sch c thm#376353#GK#Nguyn Quang Sn## 00549000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810006000490020028000550070037000830050019001200080018001390090023001570100 00500180011002900185020001000214020000600224020001200230013000700242016000300249 005001700252020001400269#VV16.19321#376354#^a99000^b2000b#Vi?t#428.00712#M458T# 100 kim tra ting Anh 9#Nguyn Thanh Hong, Hong Thanh Ngn#Nguyn Thanh Ho ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a310tr. : bng, s ^b24cm#T ing Anh#Lp 9# kim tra#376354#GK#Hong Thanh Ngn#Sch c thm## 00549000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520030032000700070027001020220004001290050016001330080 01800149009002300167010000500190011002200195020000800217020000600225020001400231 016000300245013000700248005001600255#VV16.19322#376355#^a30000^b2000b#Vi?t#807. 12#H419T#Hc tt ng vn 8#Dnh cho hc sinh lp 8 THCS...#Thi Quang Vinh tuyn chn#T.2#Thi Quang Vinh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a173tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 8#Sch c thm#GK#376355#Thi Quang Vinh## 00753000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500010016000560020025000720220004000970220018001010080 01800119009002300137010000500160011002100165015007900186021012600265020000900391 020001000400016000300410013000700413005001600420020001500436#VV16.19323#376356#V V16.19324#^b1000b#Vi?t#294.382#T406T#Thch Minh Chu#Ton tp Thch Minh Chu#T. 6#Kinh Tng ng b#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a564tr. : nh ^b24cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. T nh Tng Vn - Thin vin Vn Hnh#Gii thiu ni dung kinh Tng ng b bao gm: Tng ng ch thin, Tng ng thin t, Tng ng kosala, Tng ng c ma,...#o Pht#Kinh Pht#XH#376356 #Thch Minh Chu#Kinh Tng ng## 00753000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500010016000560020025000720220004000970220018001010080 01800119009002300137010000500160011002100165015007900186021012600265020000900391 020001000400016000300410013000700413005001600420020001500436#376357#VV16.19325#V V16.19326#^b1000b#Vi?t#294.382#T406T#Thch Minh Chu#Ton tp Thch Minh Chu#T. 7#Kinh Tng ng b#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a484tr. : nh ^b24cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. T nh Tng Vn - Thin vin Vn Hnh#Gii thiu ni dung kinh Tng ng b bao gm: Tng ng nhn duyn, tng ng minh kin, tng ng gii, tng ng v th...#o Pht#Kinh Pht#XH#376357 #Thch Minh Chu#Kinh Tng ng## 00764000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820014000501810006000640010012000700020022000820030018001040070035001220050 02300157008001800180009002300198010000500221011001500226021015800241020001900399 013000700418016000300425020001700428020000800445020000900453#VV16.19327#376358#V V16.19328#^a105000^b800b#Vi?t#895.922090032#V115C#V Vn Nhn#Vn chng phng Nam#Mt vi b khuyt#V Vn Nhn, Ngun Th Phng Thu#Nguyn Th Phng Thu #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a349tr.^b23cm#Tp hp nhng bi vit, chn dung ca mt s nh vn Nam B cui th k XIX u th k XX v mt s bi vit v cc giai on sau ca vn chng phng Nam#Nghin cu vn hc#3 76358#VH#Vn hc hin i#Tc gi#Tc phm## 00895000000000325000450000100140000000200260001400300330004000500130007300500220 00860050016001080070084001240080018002080090023002260100005002490110022002540150 09900276082000400375016000300379013000700382014001600389026001100405026001100416 02600070042718100060043401900050044001900050044502000100045002000070046002101020 0467#Paul, Richard#Cm nang t duy ngu bin#Ngh thut nh la v thao tng#El der, Linda#Hong Nguyn ng Sn#Bi Vn Nam Sn#Richard Paul, Linda Elder ; Ho ng Nguyn ng Sn chuyn ng ; Bi Vn Nam Sn h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh#2016#^a103tr. : bng^b22cm#Tn sch ting Anh: The thinker's guide to fallacies : The art of mental trickery and manipulation#165#XH#376359#^a3500 0^b3000b#VV16.19329#VV16.19330#376359#C120N#Vi?t#Dch#Ngu bin#T duy#Phn tc h nhng vn v t duy ngu bin v p dng t duy trong hc tp, cng vic v cuc sng## 00659000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610010016000670020045000830070016001280080018001440090 02300162010000500185011002100190021012500211020001700336020000800353013000700361 020001500368020001000383#VV16.19332#VV16.19331#376360#^a80000^b1000b#Vi?t#959.7 03092#G561C#Nguyn Kim nh#Gng ch s Phan Ty H - Lch s ton bin#Nguyn Kim nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a331tr. : nh^b20cm#Gii thiu tiu s, nhng bi din thuyt ca c Phan Chu Trinh sau khi v nc v g hi li qu trnh din ra m tang ca c#Nhn vt lch s#Tiu s#376360#Phan Ch u Trinh#S nghip## 01010000000000349000450000100130000000200280001300500130004100500080005400500090 00620050015000710070049000860080018001350090023001530100005001760110015001810150 07200196082000700268016000300275013000700278014001600285026001100301026001100312 02600070032318100060033001900050033601900050034102000180034602000100036402000080 0374020001600382021026200398#Brafman, Ori#Li mn ca t duy cm tnh#Brafman, R om#Kim Vn#Bo Trm#Vi Tho Nguyn#Ori Brafman, Rom Brafman ; Bin dch: Kim Vn ...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a247tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Sway : The Irresistible pull of irrational behavior#155.92#XH#376361#^a6800 0^b1500b#VV16.19334#VV16.19333#376361#L452M#Vi?t#Dch#Tm l hc x hi#nh h ng#Hnh vi#T duy cm tnh#Gii thiu nhng nhn nh khch quan, gii thch cho hng lot cc hnh vi cm tnh. ng thi gii thiu v cc phng php ch ng v vt qua nhng tc ng tiu cc ca li t duy ny. T gip thay i qua n nim v th gii xung quanh v thay i t duy## 00637000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820009000421810007000510010010000580020037000680070015001050080018001200090 02300138010000500161011001400166015006000180021008400240020000900324020000900333 020000700342013000700349016000300356#VV16.19335#376362#VV16.19336#^b1000b#Vi?t#2 94.3438#KH401L#Siu Minh#Kho l cu an Pht gio nguyn thu#Siu Minh b.s.#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a58tr.^b20cm#u TTS ghi: Gio hi P ht gio Vit Nam. T nh Bu Quang#Gii thiu ni dung cc nghi thc cho l c u an v cu siu theo t tng Pht gio#o Pht#Cu siu#Cu an#376362#TG## 00650000000000265000450002600070000001400150000701900050002208200100002718100060 00370010015000430020018000580070037000760220005001130050013001180080005001310090 02100136010000500157011003000162021013300192020001600325020001800341013000700359 016000300366005001500369#376363#^a55000^b220b#Vi?t#621.80285#C455N#Trn Ngc Hi n#Cng ngh CAD/CAM#Trn Ngc Hin (ch.b.), Bi Vn Hng#Ph.2#Bi Vn Hng#^aH. #^aGiao thng Vn ti#2016#^a244tr. : hnh v, nh^b27cm#Trnh by v cng ngh thit k ngc v to mu nhanh. K thut thit k v gia cng trn Catia. Phn g php lp ghp v to bn v#K thut c kh#Cng ngh CAD/CAM#376363#KT#Trn N gc Hin## 01054000000000325000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200040 00301810006000340020095000400030040001350070047001750080005002220090023002270100 00500250011002600255015029600281020002000577020001300597020001700610013000700627 01600030063400500120063700500140064900500160066300500150067900500160069402000180 0710#376364#VL16.02943#^b250b#Vi?t#004#H452T#Hi tho Quc gia ln th XIX - Mt s vn chn lc ca cng ngh thng tin v truyn thng#Gio dc in t : T on vn cc bo co#Dao Xuan Ky, Luc Tri Tuyen, Pham Quoc Vuong...#^aH.#^aKhoa h c v K thut#2016#^a376tr. : minh ho^b27cm#Gii thiu cc bo co, nghin cu khoa hc v hot ng ca cng ngh thng tin vi cc ni dung: cc h thng th ng minh, m ngun m, gio dc in t, x l ngn ng, b ton t t bin cho ngn ng Lustre, cc k thut hnh thc trong kim chng cu hnh v chnh sch bo mt thng tin...#Cng ngh thng tin#Truyn thng#Bo co khoa hc#376364#K T#Dao Xuan Ky#Luc Tri Tuyen#Pham Quoc Vuong#Thach Thi Ninh#Nghiem Van Tinh#Hi t ho Quc gia## 00721000000000265000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200140 00311810006000450020086000510030025001370080013001620090035001750100005002100110 02200215021014700237020000900384020001000393020001200403013000700415016000300422 020001900425020001100444#376365#VL16.02944#^b1800b#Vi?t#353.460959759#T103L#Ti liu bi dng kin thc, nghip v cng tc ni chnh v phng, chng tham nhn g#Ti liu lu hnh ni b#^aBnh Thun#^aBan Ni chnh Tnh u Bnh Thun#2016# ^a136tr. : bng^b30cm#Gii thiu cc chuyn v ni chnh v tham nhng, cch thc trin khai nghip v v cng tc ni chnh v chng tham nhng ti tnh B nh Thun#Cng tc#Ni chnh#Phng chng#376365#XH#Ti liu nghip v#Tham nhng# # 00526000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810008000450020020000530030048000730070014001210220005001350050014001400080 01800154009002300172010000500195011002500200020000500225020000600230020001400236 013000700250016000300257#VL16.02945#376366#^a89000^b2000b#Vi?t#372.7#GI-103B#Gi i bi tp ton 3#Da theo m hnh trng hc mi ti Vit Nam...#Phm Vn Cng# T.2A#Phm Vn Cng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a93tr. : minh ho^b30cm#Ton#Lp 3#Sch c thm#376366#GK## 00529000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100080 00340020020000420030048000620070014001100220005001240050014001290080018001430090 02300161010000500184011002600189020000500215020000600220020001400226016000300240 020001300243013000700256#376367#^a99000^b2000b#Vi?t#372.7#GI-103B#Gii bi tp ton 3#Da theo m hnh trng hc mi ti Vit Nam...#Phm Vn Cng#T.2B#Phm V n Cng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a109tr. : minh ho^b30cm# Ton#Lp 3#Sch c thm#GK#Gii bi tp#376367## 01050000000000349000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200090 00301810006000390020040000450290065000850070047001500050015001970050018002120050 01000230005001400240005001700254008000500271009002300276010000500299011003100304 01500450033502102550038002000190063502000080065402000050066202000090066702000140 0676013000700690016000300697#VL16.02949#376368#^b100b#Vi?t#621.3822#H452T#Hi th o thng tin v nh v trn bin#Workshop on maritime communication and navigat ion (COMNAVI 2016)#Nguyen D Thuan, Gustavo Belforte, Ta H Tung...#Nguyen D Thuan #Belforte, Gustavo#Ta H Tung#Trn Ph Ninh#Trnh ng Khnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^aVII, 106tr. : minh ho^b30cm#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni...#Gm cc bi vit v cc hot ng nghin cu, kho st v h thng nh v khng gian - di nc v ng dng; nng lng cho cc thit b hot ng tr n bin; hi dng hc; raa v sna; mng thng tin v an ton hng hi; h th ng thng tin thu m s#Thng tin v tuyn#nh v#Bin#Hi tho#Sch song ng#3 76368#KT## 01098000000000325000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810006000470020052000530030083001050070055001880050011002430050013002540050 01800267005001900285005001300304008001000317009001500327010000500342011002600347 01500390037302103130041202000090072502000110073402000170074501300070076201600030 0769#VL16.02950#376369#^a140000^b1000b#Vi?t#495.91#T103L#Ti liu ting ni ch vit dn tc Thi h Lai Tay#Dnh cho cn b cng chc, vin chc cng tc v ng dn tc min ni tnh Ngh An#L V Bnh (ch.b.), Trn Lam Sn, Hong Th Ho i An...#L V Bnh#Trn Lam Sn#Hong Th Hoi An#Nguyn Th Hi Yn#Phan Lan An h#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a292tr. : minh ho^b30cm#TTS ghi: U ban nhn dn tnh Ngh An#Gii thiu 50 bi hc v ting ni, ch vit ca dn tc Thi h Lai Tay gm: bng ch ci, cc k hiu, cc k t c bit, ch mi v thanh iu, ph m, nguyn m, nguyn tc ghp vn... nhm rn luyn 4 k nng nghe, n i, c, vit cho cn b cng chc, vin chc cng tc ti cc huyn min ni tn h Ngh An#Ngn ng#Ting Thi#Ti liu hc tp#376369#XH## 00708000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820007000491810006000560020011000620030028000730070015001010050015001160080 00500131009001100136010000500147011002500152012003100177021015000208020000800358 020000600366020000900372020001500381013000700396016000300403#VL16.02952#VL16.029 51#376370#^a49000^b300b#Vi?t#372.83#L452S#Li sng 4#Nng lc sng trong t qu c#Nhm Cnh Bum#Nhm Cnh Bum#^aH.#^aTri thc#2016#^a55tr. : minh ho^b27cm#Ch ng trnh Gio dc hin i#Hng dn tr tm hiu t nc Vit Nam thng nht c nhiu dn tc, qua gip cc em hc yu v hc trch nhim cng dn trong quc gia - dn tc#o c#Lp 4#Li sng#Sch tham kho#376370#GK## 00787000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010014000650020020000790030041000990070062001400220 00400202005001600206005001600222008000500238009002100243010000500264011002600269 021012500295020001800420020001100438013000700449016000300456005001400459#376371# VL16.02953#VL16.02954#^a20000^b720b#Vi?t#519.20711#X101S#Trn Vn Long#Xc sut - Thng k#Kinh t vn ti v k thut in in t#B.s.: Trn Vn Long (ch.b.) , Hong Vit Long, Ph Th Vn Anh#T.1#Hong Vit Long#Ph Th Vn Anh#^aH.#^aGi ao thng Vn ti#2016#^a173tr. : minh ho^b27cm#Gii thiu bin c v xc sut c a bin c, bin ngu nhin ri rc, bin ngu nhin lin tc v bin ngu nhin nhiu chiu#Xc sut thng k#Gio trnh#376371#TN#Trn Vn Long## 00957000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810007000590010016000660020032000820070044001140050013001580080 00500171009002100176010000500197011002600202021040100228020001800629020001100647 020001100658013000700669016000300676#VL16.02956#VL16.02955#376372#^a70000^b220b #Vi?t#530.70711#TH308B#Nguyn Vn Tim#Thit b o lng v iu khin#B.s.: Ngu yn Vn Tim (ch.b.), ng H Dng#ng H Dng#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2016#^ a344tr. : minh ho^b27cm#Gii thiu cm bin o lng, cc mch c bn trong thi t k o lng, cm bin kiu in tr, cm bin kiu in t, cm bin kiu tn h in, cm bin o nhit , cm bin quang, cm bin vn tc v gia tc, tnh ton thit k mch o lng v iu khin, ghp ni o lng iu khin qua cng song song v rnh cm m rng, giao tip qua cng ni tip, o lng v iu kh in s dng vi iu khin#Thit b o lng#iu khin#Gio trnh#376372#TN## 00816000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820011000511810006000620020050000680070065001180050018001830050010002010050 01100211005001100222008000500233009001800238010000500256011001500261021019500276 020000800471020001000479013000700489016000300496020001500499#VL16.02958#VL16.029 57#376373#^a350000^b2000b#Vi?t#959.704092#103T#i tng V Nguyn Gip - Nhn g du n thi gian#S.t., b.s.: Nguyn Trung Kin, Thu Linh, Vit Trinh, Nguyn Ho#Nguyn Trung Kin#Thu Linh#Vit Trinh#Nguyn Ho#^aH.#^aVn ho dn tc#201 5#^a391tr.^b27cm#Tp hp cc bi vit, bi ni chuyn, bi phng vn v nhng ch uyn k v cuc i v s nghip i tng V Nguyn Gip, qua n li nhng d u n v cuc i, s nghip ly lng ca i tng#Tiu s#S nghip#376373#XH# V Nguyn Gip## 00972000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600020029000660070069000950050013001640050013001770050 01500190005001700205008000500222009002300227010000500250011003100255015005100286 021026700337020001700604020001600621020001100637013000700648016000300655#VL16.02 960#VL16.02959#376374#^a185000^b300b#Vi?t#532.00711#C460H#C hc cht lng v c ht kh#V Duy Quang (ch.b.), Ng Vn Hin, Trn Vn Quyt, Hong Minh Thun#V Duy Quang#Ng Vn Hin#Trn Vn Quyt#Hong Minh Thun#^aH.#^aKhoa hc v K thu t#2016#^a291tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: Trng i hc S phm K thut Hng Yn#Gii thiu s lc v lch s pht trin mn hc, tnh hc cht lng, ng hc cht lng, ng lc hc cht lng, chuyn ng mt chiu ca cht lng khng nn c, chuyn ng mt chiu ca cht kh, phng php m hnh ho - C s l thuyt th nguyn v tng t#C hc cht lng#C hc cht kh#Gio trnh #376374#TN## 00968000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820010000411810007000510020018000580030016000760070060000920050016001520050 00900168005001600177005001700193005001700210008000500227009002300232010000500255 011003100260021033500291020001000626020000800636013000700644016000300651#VL16.02 962#VL16.02961#376375#^b400b#Vi?t#362.11068#QU105L#Qun l bnh vin#Ti liu c bn#B.s.: Lng Ngc Khu (ch.b.), Trn Qu, Tng Song Hng...#Lng Ngc Khu #Trn Qu#Tng Song Hng#Nguyn Minh Tun#Nguyn Tun Hng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a387tr. : hnh v, bng^b27cm#Gii thiu nhng thnh tu, thch th c cng tc khm, cha bnh v trng tm ch o ca B Y t. Tng quan v tr, chc nng, nhim v, c cu t chc ca B Y t v h thng khm, cha bnh. Nh ng ni dung c bn ca lut bo him y t, lut khm cha bnh. Qun l v lp k hoch cc hot ng y t. Qun l ti chnh bnh vin...#Bnh vin#Qun l#376 375#XH## 00695000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810006000550020013000610030039000740070059001130050013001720050 01800185004001800203008000500221009001100226010000500237011003200242012003100274 02000110030502000080031602000060032402000140033001300070034401600030035100500150 0354#376376#VL16.02964#VL16.02963#^a65000^b300b#Vi?t#372.6#T306V#Ting Vit 3#C php. To ra v dng cu ting Vit#Nhm Cnh Bum ; Minh ho: H Dng Hip, N guyn Phng Hoa#H Dng Hip#Nguyn Phng Hoa#Ti bn ln th 3#^aH.#^aTri th c#2016#^a171tr. : bng, tranh v^b27cm#Chng trnh Gio dc hin i#Ting Vit #C php#Lp 3#Sch c thm#376376#GK#Nhm Cnh Bum## 00690000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810006000560020006000620030043000680070047001110050010001580050 01600168005001000184005002200194005001600216004001800232008000500250009001100255 01000050026601100260027102000080029702000170030502000060032202000140032801300070 0342016000300349#376377#VL16.02966#VL16.02965#^a60000^b300b#Vi?t#807.12#V115S#V n 6#V sao ngi ta lm ra tc phm ngh thut#B.s.: Phm Ton, Nguyn c Tng , ng Tin...#Phm Ton#Nguyn c Tng#ng Tin#Nguyn Th Thu Nguyn#Nguyn Ln Bnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aTri thc#2016#^a207tr. : minh ho^b27cm#Vn h c#Tc phm vn hc#Lp 6#Sch c thm#376377#GK## 00822000000000265000450000201710000000800050017100900120017601000050018801100220 01930820009002150160003002240130007002270140017002340260011002510260007002620260 01100269181000600280019000500286020000900291020000800300020000900308020000800317 020001000325021022100335#Cm nang qun l chuyn nghnh xy dng hng dn qun l chi ph, hch ton nghip v kinh t pht sinh dnh cho gim c, k ton n v ch u t v thi cng xy dng#^aH.#^aTi chnh#2016#^a431tr. : bng^b27cm# 624.0681#KT#376378#^a350000^b1000b#VL16.02967#376378#VL16.02968#C120N#Vi?t#Xy dng#Qun l#Cm nang#Chi ph#Hch ton#Gii thiu tng quan v qun l d n u t xy dng cng trnh; hp ng trong xy dng; lp, thm nh, ph duyt, th c hin v iu chnh d n u t xy dng; qun l tin ca d n u t x y dng cng trnh...## 00779000000000229000450000201380000000800050013800900120014301000050015501100290 01600820007001890160003001960130007001990140017002060260011002230260011002340260 00700245181000700252019000500259020000800264020002100272021025600293#Ch k t on hnh chnh s nghip - Nhng chuyn mn nghip v ti chnh, k ton, kim t on p dng trong cc c quan, n v nh nc#^aH.#^aTi chnh#2016#^a447tr. : bng, s ^b27cm#657.61#KT#376379#^a335000^b1000b#VL16.02970#VL16.02969#376379 #CH250#Vi?t#K ton#Hnh chnh s nghip#Gii thiu ch k ton n v hnh chnh s nghip; thit lp s k ton n v hnh chnh s nghip; nghip v chuyn mn qun l ti chnh ti cc c quan, n v; kim ton ngn sch, bo c o ti chnh ti cc c quan, n v hnh chnh s nghip## 01072000000000349000450000201070000002901010010700500110020800500150021900500140 02340050010002480050014002580050014002720070067002860080014003530090022003670100 00500389011002700394015005300421082000900474016000300483013000700486014000700493 02600070050002600110050702600110051818100060052901900050053502000080054002000090 0548020001700557021014800574#Hi tho khoa hc quc t: Vn ho v ngn ng cc dn tc trong s giao thoa gia cc quc gia ng Nam #International conference cultures and languages in the interrelation among southeast asian countries#Tr nh Sinh#Nguyn S Ton#Ng Vn Doanh#Trn Bnh#L Nguyn Cn#Nguyn B c#Trnh Sinh, Nguyn S Ton, Ng Vn Doanh... ; Nguyn B c ch.b.#^aThi Nguyn#^a i hc Thi Nguyn#2016#^a642tr. : nh, bng^b30cm#TTS ghi: Trng i hc Tn T ro Vit Nam (TTrU)...#306.0959#XH#376380#^b300b#376380#VL16.02972#VL16.02971#H4 52T#Vi?t#Vn ho#Ngn ng#Hi tho quc t#Tp hp nhng bi vit v vn ho cc dn tc khu vc ng Nam , ngn ng cc dn tc khu vc ng Nam , Nm Ty c ng mt s nhng nghin cu mi## 00971000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810007000580010011000650020113000760030017001890070011002060080 00500217009002100222010000500243011002200248021027600270020002100546020001700567 016000300584020001200587015002600599020000900625020001600634013000700650#376381# VV16.19338#VV16.19337#^a49000^b500b#Vi?t#335.4346#KH110V#V Vn Lc#Kht vng h o bnh v c lp dn tc ca Ch tch H Ch Minh qua mt s l th, bi bo gi cc tng thng M#Sch chuyn kho#V Vn Lc#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016 #^a114tr. : bng^b21cm#Tp hp cc l th, bi bo ca Ch tch H Ch Minh gi cc tng thng M; cung cp ci nhn y v ton din hn v qu trnh tm ki m, xy dng mi quan h Vit - M; ng thi th hin ti nng ngoi giao, kht vng ho bnh v c lp dn tc ca Ch tch H Ch Minh#T tng H Ch Minh# Sch chuyn kho#XH#H Ch Minh#TTS ghi: i hc Si Gn#Ho bnh#c lp dn t c#376381## 00768000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820009000491810007000580010011000650020046000760070011001220080005001330090 02100138010000500159011003100164021026300195020001600458016000300474020000800477 020001000485013000700495#VV16.19340#VV16.19339#376382#^a72000^b500b#Vi?t#320.60 68#QU105L#L Vn Ho#Qun l thc thi chnh sch cng theo kt qu#L Vn Ho#^a H.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a283tr. : hnh v, bng^b21cm#Khi qut v thc th i chnh sch cng; phn tch bn cht ca qun l, quy trnh qun l thc thi ch nh sch cng, phng php thit k v phng php phn tch tc ng ca can th ip chnh sch cng; qu trnh i mi qun l thc thi chnh sch cng Vit N am#Chnh sch cng#XH#Qun l#Thc hin#376382## 00802000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820006000491810006000550010013000610020095000740030017001690070013001860080 00500199009002100204010000500225011002200230021018000252020002100432020001700453 016000300470020002100473020001100494013000700505#VV16.19341#376383#VV16.19342#^a 99000^b700b#Vi?t#327.1#S550#Bi Th Tho#S iu chnh chnh sch i ngoi c a M v Nga i vi Vit Nam thi k sau chin tranh lnh#Sch chuyn kho#Bi T h Tho#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a403tr. : bng^b21cm#Phn tch nhng i u chnh chnh sch i ngoi ca M v Nga i vi Vit Nam thi k sau chin tr anh lnh. T a ra nhng nhn xt, d bo v mi quan h ny trong tng lai #Chnh sch i ngoi#Sch chuyn kho#XH#Hu chin tranh lnh#iu chnh#376383 ## 00885000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810006000590010016000650020080000810030017001610070016001780080 00500194009002100199010000500220011003100225021028500256020000800541020001700549 016000300566020000700569020001200576013000700588#VV16.19344#VV16.19343#376384#^a 86000^b700b#Vi?t#338.23282#C514K#Nguyn Anh Tun#Cuc khng hong gi du hin nay: Xu hng, nguyn nhn, tc ng v gii php#Sch chuyn kho#Nguyn Anh Tu n#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a367tr. : hnh v, bng^b21cm#Thc trng tnh hnh du kh ton th gii t nm 1973 n nay; phn tch nguyn nhn v hu qu ca cuc khng hong gi du gim hin nay, xu hng tnh hnh du kh n nm 2020; chnh sch c th gip Vit Nam i ph ch ng v hiu qu vi nhng di n bin kh lng ca gi du#Du kh#Sch chuyn kho#XH#Gi c#Khng hong#376 384## 00895000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820015000491810007000640010014000710020110000850070014001950080005002090090 02100214010000500235011002200240021033500262020001200597016000300609020002200612 013000700634#VV16.19346#VV16.19345#376385#^a70000^b300b#Vi?t#338.7490959741#NH5 56V#Trnh Vn Su#Nhng vn kinh t - x hi ny sinh trong qu trnh c phn ho cc doanh nghip nh nc tnh Thanh Ho#Trnh Vn Su#^aH.#^aChnh tr Q uc gia#2016#^a218tr. : bng^b21cm#Khi qut c s l lun v thc tin cc vn kinh t x hi ny sinh trong qu trnh c phn ho doanh nghip nh nc. Ti n trnh c phn ho v nhng vn t ra t qu trnh c phn ho cc doanh n ghip nh nc tnh Thanh Ho, gii php gii quyt cc vn kinh t x hi ny sinh trong qu trnh c phn ho doanh nghip#C phn ho#XH#Doanh nghip nh nc#376385## 00453000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010017000660020006000830030004000890070017000930080 00500110009001900115010000500134011002900139020001700168020000400185013000700189 016000300196#VV16.19348#VV16.19347#376386#^a75000^b1000b#Vi?t#895.92214#T550D#H ong Xun Tuyn#T do#Th#Hong Xun Tuyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a98tr., 4tr. tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Th#376386#VH## 00655000000000241000450000200510000000800050005100900210005601000050007701100150 00820150059000970820012001560160003001680130007001710140016001780260011001940260 01100205026000700216181000600223019000500229020001300234020002300247021014300270 #iu l ng v mt s quy nh hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#20 16#^a284tr.^b21cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban Chp hnh Trung ng#324 .2597075#XH#376387#^a50000^b2000b#VV16.19350#VV16.19349#376387#309L#Vi?t#iu l ng#ng Cng sn Vit Nam#Gii thiu ni dung iu l ng Cng sn Vit Na m v cc quy nh hng dn thi hnh iu l, quy nh v nhng iu ng vin k hng c lm## 00711000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450010009000510020025000600070009000850080005000940090021000990100 00500120011001500125021025800140020001100398016000300409015003000412020000800442 013000700450#VV16.19351#376388#^a94000^b2500b#Vi?t#327.2#V103N#V Khoan#Vi ng n ngh ngoi giao#V Khoan#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a375tr.^b21cm#Phn t ch 9 k nng c bn, quan trng trong cng tc ngoi giao: Nghin cu, m phn, x l tnh hung, ngoi giao a phng, ngoi giao phc v nhim v pht trin kinh t x hi, cng tc thng tin bo ch, l tn ngoi giao, son tho vn bn , vn kin#Ngoi giao#XH#TTS ghi: Hc vin Ngoi giao#K nng#376388## 00680000000000265000450000100140000000200600001400300170007400700140009100800050 01050090021001100100005001310110022001360820008001580160003001660130007001690140 01600176026000700192026001100199181000600210019000500216020001900221020001700240 020000900257021014800266#Cung Th Ngc#T tng trit hc ca Trang T trong tc phm Nam Hoa Kinh#Sch chuyn kho#Cung Th Ngc#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016 #^a219tr. : bng^b21cm#181.114#XH#376389#^a46000^b1000b#376389#VV16.19352#T550T #Vi?t#T tng trit hc#Sch chuyn kho#Trang T#Tm hiu bi cnh ra i v n i dung t tng trit hc ca Trang T trong tc phm Nam Hoa Kinh; mt s nh hng ca t tng Trang T Vit Nam## 01102000000000325000450000100140000000200200001400300150003400500120004900500090 00610050012000700070037000820040018001190080005001370090021001420100005001630110 01500168082000600183016000300189013000700192014001600199026000700215026001100222 18100080023301900050024101900160024602000200026202000200028202000150030202104590 0317#Trn Long Vn#Ngh thut lnh o#Sch tham kho#Thanh Huyn#Thu Lan#Thnh Giang#Trn Long Vn ; Dch: Thanh Huyn...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aChnh tr Q uc gia#2016#^a503tr.^b21cm#158.4#XH#376390#^a120000^b500b#376390#VV16.19353#NG H250T#Vi?t#Dch Trung Quc#Tm l hc ng dng#Ngh thut lnh o#Sch tham kh o#Trnh by v phng php, ngh thut nm bt tnh hnh ca ngi lnh o khi mi nhm chc, phn tch qu trnh xy dng, s dng quyn lnh o; din gii p hng php, trnh t quyt sch ngi lnh o xy dng tinh thn ng i; l m r t cht ngi ng u cn c vch ra ng li t duy, lm tt vai tr lnh o; xc nh ngha, qu trnh hnh thnh ch s EQ; khi qut quy lut v mi quan h gia quy lut lnh o v ngh thut lnh o## 00790000000000289000450000200620000000800050006200900210006701000050008801100270 00930150050001200820012001700160003001820130007001850140007001920260011001990260 01100210026000700221181000600228019000500234020000800239020000900247020002300256 020001100279020001000290020002800300021017200328#Hi ng L lun Trung ng - 2 0 nm xy dng v trng thnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a286tr. : nh, b ng^b24cm#TTS ghi: Thng trc Hi ng L lun Trung ng#324.2597075#XH#376391 #^b500b#VV16.19355#VV16.19354#376391#H452#Vi?t#Lch s#Xy dng#ng Cng sn V it Nam#Pht trin#1996-2016#Hi ng L lun Trung ng#Tm hiu lch s ra i , qu trnh xy dng, pht trin, nhng ng gp ni bt, bi hc qua 20 nm ho t ng, tip tc i mi, pht trin ca Hi ng L lun Trung ng## 00784000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810007000590010014000660020028000800070067001080220004001750050 01600179005001500195008000500210009002800215010000500243011003100248021013700279 020000800416020001100424016000300435020001100438013000700449005001400456#VV16.19 357#VV16.19356#376392#^a45000^b1500b#Vi?t#959.7029#TR527#inh Xun Lm#Truyn c lch s Vit Nam#S.t., b.s.: inh Xun Lm (ch.b.), Bi Tuyt Hng, Nguyn Hu Tm#T.7#Bi Tuyt Hng#Nguyn Hu Tm#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016 #^a170tr. : nh, tranh v^b21cm#Gii thiu nhng cu chuyn lch s t khi nh N guyn thnh lp (1802) n khi t nc ta hon ton b ri vo tay thc dn Ph p (1884)#Lch s#Truyn c#XH#Nh Nguyn#376392#inh Xun Lm## 00727000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810007000580010014000650020028000790070070001070220004001770050 01800181005001600199008000500215009002800220010000500248011002100253021009900274 020001700373020001100390016000300401013000700404005001400411#VV16.19359#VV16.193 58#376393#^a45000^b1500b#Vi?t#959.704#TR527#inh Xun Lm#Truyn c lch s V it Nam#S.t., b.s.: inh Xun Lm (ch.b.), Hong Th M Hnh, Bi Tuyt Hng#T. 9#Hong Th M Hnh#Bi Tuyt Hng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a198t r. : nh^b21cm#Gii thiu nhng cu chuyn phn nh khi qut lch s Vit Nam t sau Cch mng thng Tm n nay#Lch s hin i#Truyn c#XH#376393#inh Xu n Lm## 01098000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020058000550030017001130070065001300080005001950090027002000100 00500227011002200232021040000254020001300654016000300667020000800670005001700678 005001900695005001600714005001500730005001500745020001700760013000700777#376394# VV16.19360#^a150000^b200b#Vi?t#338.9597#TH250C#Th ch kinh t vng Vit Nam - Hin trng v gii php#Sch chuyn kho#Hong Ngc Phong (ch.b.), Trng Th Hng H, Nguyn nh Ti...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2016#^a399tr. : bng ^b21cm#Trnh by c s l lun v th ch kinh t vng nh khi nim, vai tr, c c nhn t tc ng, s cn thit nghin cu th ch kinh t vng; lm r thc t rng v th ch kinh t vng, thc trng pht trin kinh t x hi cc vng, th ch quy hoch vng, quy hoch ngnh Vit Nam trong thi gian qua; nh hng v h thng cc gii php nhm hon thin th ch kinh t vng Vit Nam n n m 2030#Kinh t vng#XH#Th ch#Hong Ngc Phong#Trng Th Hng H#Nguyn nh T i#Trn Kim Chung#Ng Thu Qunh#Sch chuyn kho#376394## 00702000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820004000491810007000530010014000600020015000740070014000890080005001030090 02300108010000500131011002500136021027600161020001300437013000700450016000300457 #VV16.19362#376395#VV16.19361#^a68000^b300b#Vi?t#532#TH523L#Phm Th Bnh#Thu lc c s#Phm Th Bnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a206tr. : hnh v^b24c m#Trnh by nhng kin thc c bn v khoa hc thu lc, thu tnh hc, c s ng lc hc cht lng, tn tht ct nc trong dng chy, dng chy ra khi l v vi, dng chy n nh trong ng c p, chuyn ng khng n nh trong ng c p, dng chy u khng p trong knh#Thu lc hc#376395#TN## 00811000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600020058000660070039001240050017001630080005001800090 02700185010000500212011003100217015004200248013000700290016000300297021015500300 020001300455020002000468020001900488001001400507#VV16.19363#376396#VV16.19364#^a 90000^b500b#Vi?t#338.709597#N116L#Nng lc v nng sut lao ng doanh nghip V it Nam 2015#Ch.b.: V Hong Ngn, L Th Lan Hng#L Th Lan Hng#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2016#^a246tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i h c Kinh t Quc dn#376396#XH#Trnh by nhng vn v doanh nghip Vit Nam: qu y m hot ng, nng lc cnh tranh, nng sut lao ng ca doanh nghip v nhn g trin vng pht trin#Doanh nghip#Nng lc cnh tranh#Nng sut lao ng#V H ong Ngn## 00930000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610010014000670020061000810030043001420070014001850080 00500199009002700204010000500231011003100236015007600267020001700343013000700360 016000300367021027600370020000600646#376397#VV16.19366#VV16.19365#^a99000^b500b #Vi?t#307.2409597#S102C#Lu Bch Ngc#Sch chuyn kho - Di dn tm thi v lun bn v chnh sch#Trng hp H Ni v Thnh ph H Ch Minh#Lu Bch Ngc#^aH. #^ai hc Kinh t Quc dn#2016#^a181tr. : hnh v, bng^b26cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Vin Dn s v cc vn x hi#Sch chuyn kho#376 397#XH#L thuyt v di dn tm thi v tc ng ca n n s pht trin kinh t - x hi cc th. Thc trng di dn tm thi nng thn - thnh th H N i v thnh ph H Ch Minh (Vit Nam cng nhng chnh sch qun l, gii php tr gip ca nh nc i vi hin tng ny#Di c## 01041000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820011000511810006000620020043000680070055001110050016001660050017001820050 01700199005001800216005001500234004001800249008000500267009002800272010000500300 01100150030501500930032002102490041302000080066202000110067001300070068101600030 0688020001200691#VV16.19368#VV16.19367#376398#^a155000^b3000b#Vi?t#959.704092#H 419T#Hc tp v lm theo phong cch H Ch Minh#Trnh nh Tng, Phm Hng Chn g, Trn Minh Trng...#Trnh nh Tng#Phm Hng Chng#Trn Minh Trng#Nguyn Tuyt Hnh#Phm Hng ip#Ti bn ln th 1#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#201 6#^a311tr.^b24cm#TTS ghi: Vin H Ch Minh v cc lnh t ca ng; Khu di tch H Ch Minh ti ph Ch tch#Tp hp cc bo co tham lun v tnh hnh c th hin nay trong thc hin vic hc tp v lm theo phong cch H Ch Minh; a ra nhng xut, kin ngh c th nhm nng cao cht lng trin khai cuc vn ng, nng cao cht lng sinh hot ng#Hc tp#Phong cch#376398#XH#H Ch Minh# # 00702000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020018000620040018000800080005000980090028001030100 00500131011002600136015003600162021023400198020001800432013000700450016000300457 #VV16.19369#376399#VV16.19370#^a32500^b6000b#Vi?t#005.5#T311H#Tin hc vn phng #Ti bn ln th 1#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a216tr. : minh ho^b24 cm#TTS ghi: Khoa Cng ngh Thng tin#Gii thiu kin thc c bn v phn mm ng dng vn phng Microsoft Office; cng c son tho vn bn Microsoft Word 200 7; cng c bng tnh Microsoft 87 Excel 2007; cng c thuyt trnh cc bo co s dng Microsoft PowerPoint 2007#Tin hc vn phng#376399#XH## 01113000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820007000491810006000560010015000620020051000770030088001280070060002160040 01800276008000500294009002800299010000500327011002200332021033300354020000800687 02000090069502000210070402000170072501300070074201600030074900500170075200500180 0769#VV16.19372#376400#VV16.19371#^a65000^b500b#Vi?t#372.83#108#Nguyn Th La n#o c v phng php gio dc o c tiu hc#Ti liu hc tp dng cho s inh vin h i hc, cao ng chuyn ngnh Gio dc Tiu hc#Nguyn Th Lan (ch. b.), Nguyn Ngc Ton, Nguyn Kin Quyt#Ti bn ln th 1#^aH.#^aThng tin v T ruyn thng#2016#^a244tr. : bng^b24cm#Trnh by mt s vn c bn v o c hc, gio dc o c cho hc sinh tiu hc, dy hc mn o c tiu hc. Ph ng php v phng tin dy hc mn o c tiu hc. Cc hnh thc t chc d y hc mn o c tiu hc. Cc hnh thc v phng php kim tra, nh gi k t qu hc tp mn o c ca hc sinh tiu hc...#o c#Tiu hc#Phng php gio dc#Ti liu hc tp#376400#XH#Nguyn Ngc Ton#Nguyn Kin Quyt## 00812000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200150 00391810006000540010015000600020063000750070015001380080005001530090028001580100 00500186011002600191013000700217016000300224021022200227020001900449020001500468 020001700483020002300500020001100523#VV16.19373#376401#^a85000^b2000b#Vi?t#621. 3845609597#C455N#Trn Minh Tun#Cng ngh 4G LTE v chin lc, l trnh pht tr in Vit Nam#Trn Minh Tun#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a248tr. : m inh ho^b24cm#376401#XH#Tng quan v cng ngh LTE/4G, cc k thut c bn, kin trc ca h thng 4G LTE, giao din v thuyn LTE, lp vt l v cu trc mng li LTE. Vn h tng mng, chin lc v nh hng pht trin 4G LTE ti Vi t Nam#in thoi di ng#Mng khng dy#Cng ngh 4G LTE#Truyn thng khng dy# Chin lc## 00775000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820008000491810007000570010012000640020019000760070038000950050017001330040 03000150008000500180009002800185010000500213011002600218021023600244020001900480 013000700499016000300506#VV16.19375#VV16.19374#376402#^a99000^b800b#Vi?t#381.14 2#TH561M#Ao Thu Hoi#Thng mi in t#Ao Thu Hoi (ch.b.), Nguyn Vit Khi#Ng uyn Vit Khi#Ti bn c b sung, chnh sa#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#20 16#^a409tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu tng quan v thng mi in t v c s h tng pht trin thng mi in t. Cc m hnh giao dch in t, thanh to n in t, gii php kinh doanh thng mi in t v tnh hnh pht trin thn g mi in t Vit Nam#Thng mi in t#376402#XH## 00676000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810007000570010014000640020023000780070014001010040018001150080 00500133009002800138010000500166011001500171013000700186016000300193021017700196 020001700373020002000390#VV16.19377#VV16.19376#376403#^a145000^b500b#Vi?t#355.4 2#TH504T# Hong Linh#Thut ton & quyn mu# Hong Linh#Ti bn ln th 1#^a H.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a430tr.^b24cm#376403#XH#Phn tch nhng l lun trit hc phng ng, binh php v k sch Tn T, binh th yu lc, k s ch, quyn mu ca ngi xa c vn dng thnh cng trong hot ng qun s#Kh oa hc qun s#Chin thut qun s## 00810000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810006000620010015000680020031000830070021001140040018001350080 00500153009002800158010000500186011002600191021028600217020000500503020000400508 020001000512013000700522016000300529#VV16.19379#VV16.19378#376404#^a225000^b800 b#Vi?t#320.1509597#D125A#Trn Cng Trc#Du n Vit Nam trn bin ng#Trn Cng Trc ch.b.#Ti bn ln th 2#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a424tr. : m inh ho^b24cm#Gii thiu v tr, vai tr ca bin, o Vit Nam trong bin ng, xc lp cc vng bin v thm lc a Vit Nam. Trnh by qu trnh xc lp v thc thi ch quyn ca Vit Nam ti qun o Hong Sa v qun o Trng Sa. Th c trng v xut gii php v vn tranh chp bin ng#Bin#o#Ch quyn#3 76404#XH## 00954000000000301000450000100270000000200490002700300760007600500230015200700510 01750080018002260090038002440100005002820110031002870820009003180160003003270130 00700330014001500337026001100352026000700363026001100370181000700381019000500388 020001800393020000900411020001100420020002700431021019400458#Nguyn Hunh Bch S n Long#Thit k th nghim v x l s liu thc nghim#Dng cho khi k thut bc i hc & sau i hc Statgraphics Centurion XVI#Nguyn Thi Thanh Trc#Nguy n Hunh Bch Sn Long, Nguyn Thi Thanh Trc#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Cng nghip Tp. H Ch Minh#2016#^a117tr. : hnh v, bng^b24cm#660.0285#KT#376405#^a 37000^b500b#VV16.19380#376405#VV16.19381#TH308K#Vi?t#Cng ngh ho hc#Thit k #Th nghim#Phn mm Statgraphics Plus#Trnh by nhng cch thc v phng php x l, phn tch v thit k th nghim trong cng ngh ho hc v thc phm vi s tr gip ca phn mm Statgraphics Centurion XVI (Statgraphics Plus)## 00731000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820006000491810008000550010015000630020037000780070015001150080005001300090 02800135010000500163011003100168015005000199021015800249020000800407020001700415 020001100432013000700443016000300450#VV16.19383#VV16.19382#376406#^a95000^b700b #Vi?t#006.3#GI-108T#T Minh Phng#Gio trnh nhp mn tr tu nhn to#T Minh Phng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a301tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Hc vin Cng ngh Bu chnh Vin Thng#Gii thiu nhng ni dung c bn v tr tu nhn to; cch gii quyt vn bng tm kim; biu din tri thc v lp lun logic; lp lun xc sut; hc my#Tin hc#Tr tu nhn to#Gio trnh# 376406#GT## 00813000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820013000491810007000620010014000690020103000830030017001860070014002030080 00500217009002800222010000500250011003100255021015200286020001600438020000800454 020001200462020001000474020001700484013000700501016000300508#VV16.19385#VV16.193 84#376407#^a80000^b300b#Vi?t#378.05309597#PH110T#T Quang Tho#Pht trin k n ng mm cho sinh vin khi ngnh kinh t cc trng cao ng theo tip cn chun u ra#Sch chuyn kho#T Quang Tho#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a21 9tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by c s l lun, thc trng v bin php pht trin k nng mm cho sinh vin khi ngnh kinh t cc trng cao ng theo ti p cn chun u ra#Trng cao ng#o to#K nng mm#Sinh vin#Sch chuyn kh o#376407#XH## 00862000000000277000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200140 00311810006000450020047000510030071000980080005001690090018001740100005001920110 02900197015004400226021023700270020003400507020000800541020000800549020001000557 020000700567013000700574016000300581#VV16.19386#376408#^b6650b#Vi?t#338.07115973 1#S450T#S tay sinh vin hc k I, nm hc 2016 - 2017#Dng cho sinh vin i h c kho 11, h chnh quy theo h thng tn ch#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a359t r. : bng, s ^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Gii thiu m t s quy nh v quy ch o to i hc v cao ng h chnh quy theo hc ch t n ch ti Trng i hc Cng nghip H Ni. Hng dn ng k khi lng hc t p, k hoch hc tp, thi hc k v hng dn lin h cng vic#Trng i hc C ng nghip H Ni#o to#Hc tp#2016-2017#S tay#376408#XH## 00722000000000253000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200150 00311810006000460020022000520080005000740090018000790100005000970110027001020150 06900129021020800198020002900406020000800435020000800443020000700451013000700458 016000300465#VV16.19387#376409#^b1900b#Vi?t#353.3071159731#S450T#S tay sinh vi n 2016#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a294tr. : nh, bng^b21cm#TTS ghi: B Ni v . Trng i hc Ni v H Ni. - Lu hnh ni b#Gii thiu vi nt v Trng i hc Ni v. Mt s quy ch o to v cng tc sinh vin, chng trnh o t o i hc, cao ng, i hc lin thng, nghin cu khoa hc v mt s thng ti n h tr sinh vin#Trng i hc Ni v H Ni#o to#Hc tp#S tay#376409#XH ## 00853000000000277000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200140 00311810006000450020047000510030072000980080005001700090018001750100005001930110 03100198015004400229021022500273020003400498020000800532020000800540020001000548 020000700558013000700565016000300572#376410#VV16.19388#^b1850b#Vi?t#338.07115973 1#S450T#S tay sinh vin hc k I, nm hc 2016 - 2017#Dng cho sinh vin cao ng kho 18, h chnh quy theo h thng tn ch#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a183 tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Gii thiu mt s quy ch o to i hc v cao ng h chnh quy theo hc ch tn ch t i Trng i hc Cng nghip H Ni. Hng dn ng k khi lng hc tp, k ho ch hc tp, thi hc k v hng dn lin h cng vic#Trng i hc Cng nghi p H Ni#o to#Hc tp#2016-2017#S tay#376410#XH## 00734000000000253000450000100100000000200480001000700150005800800050007300900180 00780100005000960110027001010820008001280160003001360130007001390140015001460260 01100161026001100172026000700183181000600190019000500196020001000201020000400211 021026500215#Hong Kim#K thut nui vt khoa hc, an ton v hiu qu#Hong Kim b.s.#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a203tr. : bng, nh^b21cm#636.597#KT#376411#^ a51000^b800b#VV16.19390#VV16.19389#376411#K600T#Vi?t#Chn nui#Vt#Gii thiu k thut nui vt khoa hc, an ton v hiu qu bng cch: Sn xut v khng ch cht lng i vi thc n xanh an ton; qun l chn nui an ton, hiu qu vt ; k thut mi sn xut an ton vt v xy dng h thng an ton sinh hc ca tri vt ## 00788000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820008000491810006000570010015000630020033000780070020001110080005001310090 01800136010000500154011003100159021030200190020001100492020000400503020000500507 013000700512016000300519#VV16.19392#VV16.19391#376412#^a53000^b800b#Vi?t#634.30 4#K600T#Giang Vn Ton#K thut trng cam, qut an ton#Giang Vn Ton b.s.#^aH. #^aLao ng X hi#2016#^a211tr. : bng, hnh v^b21cm#Gii thiu khi qut v k thut trng cam, qut an ton; k thut chn t v xy dng vn cam qut; k thut qun l chm sc t, phn, nc trong vn cam qut; phng chng xanh si nh vt c hi, thin tai v cu h sau thin tai cng k thut x l cam qut sa u khi thu hoch v bo qun gi ti#Trng trt#Cam#Qut#376412#KT## 00784000000000265000450000100200000000200560002000500180007600700450009400800050 01390090018001440100005001620110015001670820007001820160003001890130007001920140 01500199026001100214026001100225026000700236181000600243019000500249020001000254 020000300264021025100267#Trn Th Thanh Lim#K thut nui d khoa hc t nng sut v hiu qu cao#Trng Ngc Qunh#B.s.: Trn Th Thanh Lim, Trng Ngc Qu nh#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a134tr.^b21cm#636.39#KT#376413#^a34000^b800b#V V16.19394#VV16.19393#376413#K600T#Vi?t#Chn nui#D#Gii thiu khi qut v k t hut nui d khoa hc. c tnh sinh hc ca d, s sinh sn, cc ging d, chu ng tri v thit b, thc n dinh dng, chn nui v qun l, cc bnh d, c ch iu tr v phng php s ch, bo qun cc sn phm t d## 00673000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010010000650020047000750070015001220080005001370090 01800142010000500160011001500165021018800180020001000368020000400378020001500382 013000700397016000300404#376414#VV16.19396#VV16.19395#^a27000^b800b#Vi?t#636.59 739#250P#Hong Kim# phng, khng ch dch bnh thng gp vt#Hong Kim b.s .#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a107tr.^b21cm#Trnh by mt s cch phng, tr b nh thng gp vt nh: Bnh truyn nhim vt do vi rt, vi khun, bnh k si nh trng nh bnh sn, giun ch, bnh chuyn ho v bnh trng c vt#Chn nu i#Vt#Phng tr bnh#376414#KT## 00691000000000253000450000100100000000200580001000700150006800800050008300900180 00880100005001060110026001110820008001370160003001450130007001480140015001550260 00700170026001100177026001100188181000600199019000500205020001000210020001500220 021020200235#Hong Kim#K thut nui vt ly trng khoa hc, an ton v hiu qu #Hong Kim b.s.#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a163tr. : minh ho^b21cm#636.597#KT #376415#^a41000^b800b#376415#VV16.19398#VV16.19397#K600T#Vi?t#Chn nui#Vt si u trng#Gii thiu chung v k thut nui vt an ton. Phng php xy dng t ri chn nui v khng ch mi trng trong sn xut an ton vt , chn ging vt v xy dng h thng nhn ging vt tt## 00893000000000277000450000100150000000200390001500500110005400700330006500800050 00980090018001030100005001210110027001260820009001530160003001620130007001650140 01500172026001100187026001100198026000700209181000700216019000500223020001000228 020000600238020000800244021036300252#Phm Ngc Bch#Thc n cho g nui ly trn g khoa hc#V Thu An#B.s.: Phm Ngc Bch, V Thu An#^aH.#^aLao ng X hi#20 16#^a219tr. : nh, bng^b21cm#636.5085#KT#376416#^a55000^b800b#VV16.19400#VV16. 19399#376416#TH552A#Vi?t#Chn nui#G #Thc n#Gii thiu cc ging g trn g thng nui; thc n ch yu cho g trng; cht ph gia trong thc n cho g ; cc nguyn tc v cc bc trn thc n cho g ; cch chn v nhu cu di nh dng cho g lc b; cng thc v nhu cu dinh dng ca g trng thn h, g thi k trng, g ging v nh gi tnh khoa hc v hiu qu thc n cho g ## 00734000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810006000590010007000650020037000720070035001090050008001440050 01200152008000500164009001800169010000500187011001500192021019800207020001000405 020000400415020001500419013000700434016000300441#VV16.19402#VV16.19401#376417#^a 41000^b800b#Vi?t#636.59739#K600T#Hi My#K thut phng, tr cc bnh ca vt#B. s.: Hi My, Thu An, Nguyn Tho#Thu An#Nguyn Tho#^aH.#^aLao ng X hi#2016 #^a162tr.^b21cm#Gii thiu c im cc bnh ca vt v mt s cch phng, tr b nh thng gp vt nh: Bnh truyn nhim, bnh k sinh trng, bnh nhim khu n, vim gan virus, bnh xut huyt, bnh m trng...#Chn nui#Vt#Phng tr b nh#376417#KT## 00696000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580010012000640020041000760070052001170050011001690050 02100180008000500201009001800206010000500224011002100229021011700250020001000367 020000400377020001500381013000700396016000300403#VV16.19404#376418#VV16.19403#^a 32000^b800b#Vi?t#636.9322#K600T#H Huyn My#K thut s dng thuc cha bnh ch o th#B.s.: H Huyn My, V Thu An, Nguyn Th Diu Thu#V Thu An#Nguyn Th Diu Thu#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a127tr. : nh^b21cm#Gii thiu v cng t c phng, chng dch bnh thng gp th. Chn on bnh dch th v thuc th y cha bnh th#Chn nui#Th#Phng tr bnh#376418#KT## 00665000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820006000491810006000550010010000610020034000710070015001050080005001200090 01800125010000500143011002100148021021400169020001000383020000800393013000700401 016000300408#VV16.19405#376419#VV16.19406#^a76000^b800b#Vi?t#638.1#K600T#Hong Kim#K thut nui ong ly mt an ton#Hong Kim b.s.#^aH.#^aLao ng X hi#2016 #^a302tr. : nh^b21cm#Gii thiu v k thut nui ong an ton v c trnh by qua cc bc: Xy dng tri ong, cc thao tc c bn nui ong, qun l c s n ong qua cc giai on, nui ong cha nhn to v sn xut sn phm ong mt#Chn nui#Ong mt#376419#KT## 00730000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580010011000640020030000750070016001050080005001210090 01800126010000500144011003100149021024700180020001000427020000800437020000900445 013000700454016000300461#376420#VV16.19408#VV16.19407#^a50000^b800b#Vi?t#636.50 82#K600T#Minh Trang#K thut mi p trng gia cm#Minh Trang b.s.#^aH.#^aLao n g X hi#2016#^a199tr. : hnh v, bng^b21cm#Trnh by nhng vn quy hoch, t hit k v xy dng x nghip p trng gia cm; u t cc thit b cho x nghi p; cch la chn, vn chuyn v bo qun trng ging; p trng nhn to v cc p hng php phn bit gii tnh cho gia cm mi sinh#Chn nui#Gia cm#p trng#3 76420#KT## 00712000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820009000491810006000580010012000640020047000760070052001230050011001750050 02100186008000500207009001800212010000500230011001500235021013300250020001000383 020000400393020001500397013000700412016000300419#VV16.19410#VV16.19409#376421#^a 35000^b800b#Vi?t#636.9322#K600T#H Huyn My#K thut phng tr cc bnh thng gp ca th#B.s.: H Huyn My, V Thu An, Nguyn Th Diu Thu#V Thu An#Nguy n Th Diu Thu#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a138tr.^b21cm#Hng dn cch chm s c, phng - cha cc bnh cho th nh bnh thiu vitamin A, bnh thiu vitamin B 1, B12, bnh thiu vitamin D...#Chn nui#Th#Phng tr bnh#376421#KT## 00839000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820006000491810006000550010011000610020040000720070038001120050011001500050 00800161008000500169009001800174010000500192011003100197021030400228020001000532 020000900542013000700551016000300558#VV16.19412#VV16.19411#376422#^a53000^b800b #Vi?t#636.5#K600T#Mai Phng#K thut nui chim ct t hiu qu cao#B.s.: Mai P hng, Thu Trang, Thu An#Thu Trang#Thu An#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a211t r. : hnh v, bng^b21cm#Cung cp kin thc c bn v c tnh sinh hc ca chim ct. Phng php thun dng v lai ging chim ct hoang d; k thut h tr hi u qu thc n chn nui, t l n trng v t l con non kho cng cc bin ph p nng cao cht lng trng v tht chim ct. Phng bnh v bo v sc kho cho chim ct#Chn nui#Chim ct#376422#KT## 00861000000000277000450000100110000000200480001100500140005900500140007300700470 00870080005001340090018001390100005001570110031001620820006001930160003001990130 00700202014001500209026001100224026001100235026000700246181000600253019000500259 020001000264020000400274021030500278#V Thu An#K thut nui ln khoa hc, an t on v hiu qu#ng Ngc Anh#Nguyn Cm T#B.s.: V Thu An, ng Ngc Anh, Ngu yn Cm T#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a191tr. : hnh v, bng^b21cm#636.4#KT#3 76423#^a48000^b800b#VV16.19414#VV16.19413#376423#K600T#Vi?t#Chn nui#Ln#Cung cp nhng kin thc chung v c im, cc nhu cu dinh dng, thc n ca ln. K thut thit k chung tri, dng c v kim sot cc iu kin trong chung t ri; k thut chn nui ln trong cc giai on pht trin, kim sot dch bnh v cc phng php phng cha bnh cho ln nui cng nghip## 00755000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820008000491810006000570010016000630020056000790070016001350080005001510090 02800156010000500184011002700189021023100216020001300447020000900460020001000469 013000700479016000300486#VV16.19416#VV16.19415#376424#^a75000^b800b#Vi?t#510.92 2#C514#Nguyn Huy Tin#Cuc i v s nghip ca mt s nh ton hc ni ting# Nguyn Duy Tin#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a295tr. : nh, bng^b21cm #Ghi li nhng cu chuyn hay, nhng k nim ng nh v cuc i v s nghip, cc cng trnh ton hc tiu biu ca mt s nh ton hc ni ting Vit Nam v trn th gii: Gio s Hong Tu, gio s Hong Hu Nh, A.A. Markov...#Nh ton hc#Cuc i#S nghip#376424#TN## 00700000000000253000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200060 00381810008000440010015000520020039000670070015001060080005001210090028001260100 00500154011002600159021021600185020001900401020000700420020000900427013000700436 016000300443#VV16.19417#376425#^a50000^b800b#Vi?t#651.3#NGH307V#on Ch Thin# Nghip v th k v qun tr vn phng#on Ch Thin#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a110tr. : minh ho^b21cm#Cung cp kin thc c bn v k nng, phm cht, nghip v ca ngi th k; phng php xy dng k hoch hot ng ca n v, nhng k nng cn thit trong cng tc qun tr vn phng, qun l hnh c hnh nh nc#Cng tc vn phng#Th k#Qun tr#376425#KT## 01027000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820010000421810006000520010021000580020108000790070079001870050021002660050 02100287008000500308009002800313010000500341011002600346021036000372020001900732 013000700751016000300758#VV16.19419#VV16.19418#376426#^b1500b#Vi?t#382.09597#S55 0D#Nguyn Th Thu Trang#S dng cc cng c phng v thng mi trong bi cnh V it Nam thc thi cc FTA v cng ng kinh t ASEAN#B.s.: Nguyn Th Thu Trang ( ch.b.), Nguyn Th Thu Dung, Phng Th Lan Phng#Nguyn Th Thu Dung#Phng Th Lan Phng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a154tr. : minh ho^b21cm#Tn g quan tnh hnh v hiu qu s dng cc cng c phng v thng mi ca doanh n ghip Vit Nam t trc ti nay; nh gi thc cht v nguy c cnh tranh khng lnh mnh ca hng nhp khp t FTA v AEC ti th trng Vit Nam trong thi gi an ti. Nguyn nhn, hn ch v cc gii php s dng hiu qu cng c phng v thng mi cho doanh nghip Vit Nam#Thng mi quc t#376426#XH## 00777000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580010014000650020028000790070070001070220004001770050 01800181005001600199008000500215009002800220010000500248011002100253021015000274 020001600424020001100440016000300451013000700454005001400461#VV16.19421#376427#V V16.19420#^a45000^b1500b#Vi?t#959.703#TR527#inh Xun Lm#Truyn c lch s V it Nam#S.t., b.s.: inh Xun Lm (ch.b.), Hong Th M Hnh, Bi Tuyt Hng#T. 8#Hong Th M Hnh#Bi Tuyt Hng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a185t r. : nh^b21cm#Bao gm nhng cu chuyn phn nh khi qut lch s Vit Nam t k hi thc dn Php xm chim nc ta cui th k 19 n Cch mng thng Tm thnh cng#Lch s cn i#Truyn c#XH#376427#inh Xun Lm## 00830000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820006000491810006000550010015000610020035000760030017001110070020001280040 01800148008000500166009002800171010000500199011002900204021025900233020000800492 020001300500020001700513013000700530016000300537#VV16.19423#VV16.19422#376428#^a 75000^b550b#Vi?t#070.1#C101L#Dng Xun Sn#Cc loi hnh bo ch truyn thng# Sch chuyn kho#Dng Xun Sn b.s.#Ti bn ln th 1#^aH.#^aThng tin v Truy n thng#2016#^a328tr. : nh, bn ^b21cm#Trnh by c h thng cc khi nim, c trng, c im ca truyn thng v truyn thng i chng; lch s ra i v pht trin, nhng u im v hn ch, nguyn tc v phng php sng to, xu h ng pht trin ring ca tng loi hnh bo ch truyn thng#Bo ch#Truyn thn g#Sch chuyn kho#376428#XH## 00845000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500020032000560070059000880220005001470050013001520050 01200165005001500177005001500192005001300207008000500220009002800225010000500253 01100210025802101770027902000080045602000130046402000070047701600030048401300070 0487005001300494#376429#VV16.19425#VV16.19424#^b1500b#Vi?t#959.731#H100N#H Ni - Truyn thng v di sn#B.s.: Lu Minh Tr (ch.b.), V Vn Qun, Nguyn Th Dn ...#T.12#Lu Minh Tr#V Vn Qun#Nguyn Th Dn#Triu Vn Hin#Bi Ngc Qu#^aH .#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a164tr. : nh^b21cm#Gii thiu v truyn th ng v di sn vn ho qun Ty H: Nhng s kin lch s, danh nhn tiu biu, v ng t truyn thng v mt s di sn vn ho nhn ra c nc v th gii#Lch s #Truyn thng#Di sn#XH#376429#Lu Minh Tr## 01060000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810008000590010016000670020039000830070068001220050017001900050 01900207008000500226009001800231010000500249011003100254015005700285021036700342 020001800709020001000727020001100737013000700748016000300755#VV16.19427#VV16.194 26#376430#^a65000^b600b#Vi?t#657.30711#GI-108T#Nguyn Vn Cng#Gio trnh phn tch bo co ti chnh#B.s.: Nguyn Vn Cng, Nguyn Th Quyn (ch.b.), Trn Th Thu Phong#Nguyn Th Quyn#Trn Th Thu Phong#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a418 tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H N i#Nhng vn l lun c bn ca phn tch bo co ti chnh; h thng bo co ti chnh doanh nghip Vit Nam; nh gi tnh hnh ti chnh v phn tch cn bng ti chnh, n by, cu trc ti chnh; kh nng thanh ton; phn tch ri ro ti chnh v kt qu kinh doanh, kh nng sinh li, dng tin, phn tch gi tr doanh nghip v d bo cc ch tiu ti chnh#Bo co ti chnh#Phn tch#Gi o trnh#376430#GT## 01135000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820009000491810006000580020064000640030035001280070072001630050016002350050 02100251005001600272005001100288005001800299008000500317009001800322010000500340 01100220034502103910036702000210075802000130077901300070079201600030079902000070 0802#VV16.19428#VV16.19429#376431#^a45000^b500b#Vi?t#335.4346#B450C#B cu hi hng dn n tp v tr li mn t tng H Ch Minh#T lun, trc nghim v hi khuyt#B.s.: Nguyn Vn Tun, ng Th Minh Phng, on Th Thu H (ch.b.)...# Nguyn Vn Tun#ng Th Minh Phng#on Th Thu H#V S on#V Th Phng Ma i#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a287tr. : bng^b24cm#H thng cc cu hi di d ng hi p t lun, trc nghim, cu hi khuyt theo tng chng c p n km t heo v ni dung mn hc t tng H Ch Minh: i tng, phng php nghin cu, c s hnh thnh v pht trin t tng H Ch Minh; t tng H Ch Minh v c c vn : Dn tc v cch mng gii phng dn tc, ch ngha x hi v con ng qu ln ch ngha x hi Vit Nam...#T tng H Ch Minh#Sch hi p#376 431#XH#n tp## 00723000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580010018000640020015000820070024000970080005001210090 01800126010000500144011002100149015006500170021019300235020000800428020001100436 013000700447016000300454#VV16.19430#376432#VV16.19431#^a70000^b500b#Vi?t#005.07 11#T311H#Nguyn Vit Hng#Tin hc c bn#Nguyn Vit Hng ch.b.#^aH.#^aLao n g X hi#2016#^a294tr. : nh^b24cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. Vi n i hc M H Ni#Bao gm nhng kin thc c bn v s dng my tnh v qun l tp, c s v my tnh, chng trnh son tho c bn, chng trnh trnh din , chng trnh bng tnh, Internet v World-wide-web#Tin hc#Gio trnh#376432#G T## 00877000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010012000630020063000750070053001380050016001910050 01700207008000500224009001800229010000500247011003100252015005700283020002000340 020001700360020001700377013000700394016000300401021017100404#376433#VV16.19432#V V16.19433#^a42000^b1000b#Vi?t#335.43#H561D#V Ngc Pha#Hng dn hc nhng nguy n l c bn ca ch ngha Mc - Lnin#B.s.: V Ngc Pha, Phm Quang Phan, Bi T h Ngc Lan#Phm Quang Phan#Bi Th Ngc Lan#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a194tr . : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni #Ch ngha Mc-Lnin#Nguyn l c bn#Ti liu hc tp#376433#XH#Trnh by nhp mn nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc-Lnin, ch ngha duy vt bin chng , php bin chng duy vt, ch ngha duy vt lch s, hc thuyt gi tr...## 00406000000000229000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100070 00370020019000440220004000630080005000670090014000720100005000860110014000910120 02900105020000900134020000900143020001400152013000700166016000300173#376434#^a10 000^b10000b#Vi?t#372.634#V460-O#V ly c mu ch#Q.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2016# ^a48tr.^b24cm#Luyn nt ch. Rn nt ngi#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#37643 4#GK## 00881000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820012000511810006000630020067000690070057001360050011001930050020002040050 01500224005001400239005001800253008000500271009001800276010000500294011001500299 01500330031402101620034702000170050901300070052601600030053302000090053602000100 0545#VV16.19435#376435#VV16.19434#^a120000^b3000b#Vi?t#324.2597075#M458S#Mt s vn kin ca ng v cng tc dn vn giai on 2000 - 2016#B.s.: Vy T Liu, P hm Th Thanh Thu, Phan Thanh Nam...#Vy T Liu#Phm Th Thanh Thu#Phan Thanh Nam# Tin Thng#Nguyn Bch Quyn#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a527tr.^b21cm# TTS ghi: Ban Dn vn Trung ng#Trnh by nhng vn chung v cng tc dn vn . Mt trn T quc Vit Nam v cc on th nhn dn. Chc nng, nhim v, t ch c b my ca Ban Dn vn cc cp#Cng tc dn vn#376435#XH#Vn kin#2000-2016# # 00812000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500010013000560020057000690070018001260080005001440090 02800149010000500177011002600182015012200208021019300330020000800523020000500531 013000700536016000300543#VV16.19436#376436#VV16.19437#^b1200b#Vi?t#959.731#S460T #Lu Minh Tr#S Thng, lng c ven - truyn thng, di sn vn ho#Lu Minh Tr b.s.#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a55tr. : nh, bng^b21cm#TTS gh i: Hi Di sn vn ho Thng Long - H Ni. Ban Khnh tit lng S Thng (Phng Yn S, Q. Hong Mai, Tp. H Ni)#Gii thiu v tr a l, s hnh thnh lng x, truyn thng chng gic ngoi xm, cch mng khng chin; truyn thng lao ng sn xut; di sn vn ho lng S Thng, qun Hong Mai, H Ni#Lch s#Lng #376436#XH## 00952000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820006000491810008000550010016000630020042000790070052001210050021001730080 00500194009002800199010000500227011002200232015005700254021029900311020001800610 020001300628020001100641013000700652016000300659#VV16.19439#VV16.19438#376437#^a 65000^b500b#Vi?t#657.9#GI-108T#Nguyn Thu Anh#Gio trnh k ton ti chnh doa nh nghip#B.s.: Nguyn Thu Anh (ch.b.), Nguyn Th Thanh Hi#Nguyn Th Thanh H i#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a407tr. : bng^b21cm#TTS ghi: Hc vi n Bo ch v Tuyn truyn. Khoa Kinh t#Trnh by cc kin thc c bn v: k to n ti chnh doanh nghip, k ton ti sn c nh, k ton vt liu v cng c dng c, k ton tin lng v cc khon trch theo lng, k ton chi ph sn x ut v tnh gi thnh sn phm, k ton bn hng v xc nh kt qu kinh doanh, bo co ti chnh#K ton ti chnh#Doanh nghip#Gio trnh#376437#GT## 00787000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820011000491810006000600020036000660070052001020080005001540090028001590100 00500187011002100192015005100213021018400264020001000448013000700458020001200465 005004100477016000300518#VV16.19441#VV16.19440#376438#^a58000^b500b#Vi?t#959.70 4092#M452C#Mi cu chuyn nh, mt bi hc ln#Khu Di tch H Ch Minh ti Ph C h tch s.t., b.s.#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a368tr. : nh^b21cm#T TS ghi: Khu Di tch H Ch Minh ti Ph Ch tch#Tp hp nhng cu chuyn chn t ht, sinh ng, ngn gn v Bc H giai on 1954-1969 v nhng chuyn k v Bc qua cc di tch, ti liu, hin vt hin ang trng by ti khu Di tch#Truyn k#376438#H Ch Minh#Khu Di tch H Ch Minh ti Ph Ch tch#XH## 00728000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810007000600020024000670070061000910080005001520090028001570100 00500185011002100190015006000211021011200271020000700383013000700390016000300397 020001200400005005000412#376439#VV16.19443#VV16.19442#^a50000^b500b#Vi?t#959.70 4092#TH550K#Th k Bc H k chuyn#Khu Di tch Ch tch H Ch Minh ti Ph Ch tch s.t., b.s.#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a247tr. : nh^b21cm#TTS ghi: Khu Di tch Ch tch H Ch Minh ti Ph Ch tch#Tp hp cc bi vit ca ng ch V K v nhng k nim su sc trong nhng nm thng c lm vic bn Bc H#Hi k#376439#VH#H Ch Minh#Khu Di tch Ch tch H Ch Minh ti Ph Ch tch## 00508000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820012000411810006000530010009000590020033000680030007001010070009001080080 00500117009002800122010000500150011002100155020001700176020000700193013000700200 016000300207015003200210#376440#VV16.19444#VV16.19445#^b500b#Vi?t#895.9228403#C4 30#Tht Sn#Cn t, cn nc l cn ni cm#Bt k#Tht Sn#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a239tr. : nh^b21cm#Vn hc hin i#Bt k#376440#VH#Tn t ht tc gi: V Thnh Tht## 00968000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810007000620010017000690020090000860030017001760070023001930040 04100216008000500257009002800262010000500290011003100295021022600326020002300552 02000140057502000070058902000100059601300070060601600030061302000170061602000090 0633#VV16.19446#VV16.19447#376441#^a45000^b1000b#Vi?t#324.2597075#PH431C#Trng Minh Tun#Phng, chng "t din bin", "t chuyn ho" v t tng trong cn b , ng vin hin nay#Sch chuyn kho#Trng Minh Tun ch.b.#Ti bn ln th 1, c b sung, chnh sa#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a108tr. : hnh v, bng^b21cm#Trnh by mt s vn l lun v "t din bin", "t chuyn ho" v t tng; thc trng, nguyn nhn v mt s gii php phng, chng "t din bi n", "t chuyn ho" v t tng trong mt b phn cn b, ng vin hin nay#n g Cng sn Vit Nam#Xy dng ng#Cn b#ng vin#376441#XH#Sch chuyn kho#T tng## 00543000000000253000450000100140000000200240001400500090003800700300004700800050 00770090053000820100005001350110022001400150040001620820007002020160003002090130 00700212014001700219026001100236026000700247181000600254019000500260019000800265 020001600273#Joseph S. Nye#Tng lai ca quyn lc#Tm Hin#Joseph S. Nye ; Tm Hin dch#^aH.#^aThng tin v Truyn thng ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a489tr . : bng^b21cm#Tn sch ting Anh: The future of power#303.33#VH#376442#^a125000 ^b3000b#VV16.19448#376442#T561L#Vi?t#Dch M#Khoa hc x hi## 00773000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810008000600010016000680020024000840290025001080070039001330050 01600172008001000188009001800198010000500216011003100221021020900252020001300461 020001100474013000700485016000300492#VV16.19450#VV16.19449#376443#^a36000^b1000 b#Vi?t#658.00711#GI-108T#Hunh Thanh Nh#Gio trnh qun tr hc#Principles of m anagement#B.s.: Hunh Thanh Nh, Phm Ngc Thun#Phm Ngc Thun#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a143tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by nhng vn c bn v qun tr hc, cng vic qun tr v nh qun tr, mi trng qun tr v quyt nh qun tr, chc nng hoch nh, chc nng t chc, chc nng iu khin, c hc nng kim tra#Qun tr hc#Gio trnh#376443#GT## 00837000000000313000450000100150000000200220001500300360003700500110007300500110 00840070054000950080018001490090023001670100005001900110024001950150060002190820 01000279016000300289013000700292014001600299026001100315026001100326026000700337 181000800344019000500352019000500357020000900362020001300371021013900384#Crossic k, Matt#Gii ng cho con trai#Nhng b mt khng dnh cho con gi#Davis, Lee#Hoa Phng#Matt Crossick ; Minh ho: Rob Davis ; Hoa Phng dch#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a95tr. : hnh v^b21cm#Tn sch ting Anh: A book a bout growing up : Just for boys#613.04233#TN#376444#^a59000^b4000b#VV16.19452#V V16.19451#376444#GI-103N#Vi?t#Dch#Bn trai#Tui dy th#Gii p nhng thc mc cho bn trai v sinh l c th, chm sc v tp luyn m bo sc kho, thay i v cm xc giai on tui dy th## 00839000000000313000450000100150000000200210001500300370003600500130007300500110 00860070056000970080018001530090023001710100005001940110024001990150061002230820 01000284016000300294013000700297014001600304026001100320026000700331026001100338 181000800349019000500357019000500362020000800367020001300375021013700388#Delmege , Sarah#Gii nai cho con gi#Nhng b mt khng dnh cho con trai#Wildish, Lee#H oa Phng#Sarah Delmege ; Minh ho: Lee Wildish ; Hoa Phng dch#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a95tr. : hnh v^b21cm#Tn sch ting Anh: A bo ok about growing up : Just for girls#613.04243#TN#376445#^a59000^b4000b#VV16.19 453#376445#VV16.19454#GI-103N#Vi?t#Dch#Bn gi#Tui dy th#Gii p nhng thc mc cho bn gi v sinh l c th, n ung v tp luyn m bo sc kho, thay i v cm xc giai on tui dy th## 00544000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820010000511810006000610010020000670020028000870030012001150070036001270050 00400163008001800167009002300185010000500208011002600213020001700239020001200256 013000700268016000300275#VV16.19456#VV16.19455#376446#^a119000^b3000b#Vi?t#895. 92234#C450G#Nguyn Hi Nht Huy#C gi H Ni mp mc Burqa#Tiu thuyt#Nguyn H i Nht Huy ; Minh ho: Xiu#Xiu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a 380tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#376446#VH## 00832000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020022000520030046000740070049001200050014001690050014001830050 01600197005001300213005001700226008001800243009002300261010000500284011002600289 021018100315020001500496013000700511016000300518020000900521#376447#VV16.19457#^ a50000^b10000b#Vi?t#248.4#L462C#Li Cha v cuc sng#Phng v nm A. 2016 - 20 17. Chia s tin mng#Trn Vn Ton, V Huy Chng, Nguyn Cao Siu...#Trn Vn T on#V Huy Chng#Nguyn Cao Siu#V Duy Thng#Nguyn Vn Hng#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a326tr. : tranh v^b20cm#Gii thiu nhng bi suy nim li Cha, bi vit chia s tin mng trong ma vng, ma ging sinh, ma ch ay, ma phc sinh v nhng vn sinh hot thng ngy trong o Thin cha#o Thin cha#376447#XH#i sng## 00927000000000241000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200130 00301810006000430020034000490080018000830090023001010100005001240110021001290150 06100150021043400211020001200645013000700657016000300664020000800667020001000675 #376448#VV16.19458#^b400b#Vi?t#356.10959779#L302S#Lch s Tiu on 4 (1965 - 19 75)#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a218tr. : nh^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b Qun 9 Thnh ph H Ch Minh#S lc tnh hnh chin tr ng Nam Th c (Thnh ph H Ch Minh) v u tranh cch mng ti a phng tr c khi Tiu on 4 thnh lp. Trnh by s ra i ca Tiu on 4 v qu trnh T iu on 4 u tranh chng chin lc "chin tranh cc b" (1965 - 1968), chng li m mu "bnh nh cp tc" ca M - Ngu (1969 - 1972), h tr qun chng u tranh i thi hnh Hip nh Paris v tham gia Chin dch H Ch Minh (1973 - 1975)#Tiu on 4#376448#XH#Lch s#1965-1975## 00850000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820006000511810006000570010014000630020041000770070014001180040040001320080 01800172009002300190010000500213011002600218021026800244020000800512020000900520 020000900529020001200538013000700550016000300557#VV16.19460#VV16.19459#376449#^a 125000^b4000b#Vi?t#613.2#M312T#Ng c Vng#Minh trit trong n ung ca phn g ng#Ng c Vng#Ti bn ln th 6 c chnh sa, b sung#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a375tr. : minh ho^b21cm# cp ti vai tr ca n u ng i vi sc kho th cht cng nh sc kho tinh thn ca con ngi. Quan ni m v khoa hc thc dng, n ung theo nguyn l m dng. Ch n ung vi s c kho, tui th, gii tnh, dng v b ngoi, phng php nhn n cha bnh... #n ung#Sc kho#Trit l#Phng ng#376449#KT## 00646000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540010013000610020019000740070024000930080018001170090 05900135010000500194011002100199021013800220013000700358016000300365020001400368 020001000382#VV16.19461#376450#VV16.19462#^a70000^b4000b#Vi?t#121#TR460V#Nguyn Phong#Tr v t x Tuyt#Phng tc: Nguyn Phong#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a229tr. : nh^b21cm#Trnh b y nhng lut cn bn ca i sng nh lut chu k, tin ho, lun hi v nhn q u, gip con ngi hiu r v s to lp v tr...#376450#XH#Tri thc lun#Cuc sng## 01034000000000313000450000100150000000200290001500300740004400500110011800500110 01290070050001400080018001900090059002080100005002670110015002720150116002870820 00700403016000300410013000700413014001600420026001100436026001100447026000700458 181000700465019000500472019000500477020001100482020001600493021021100509#Gawain, Shakti#Tr tng tng m con ng#S dng sc mnh ca tr tng tng to dng nhng iu bn mong mun#Thanh Tng#Giang Thu#Shakti Gawain ; Bin dch: Thanh Tng, Giang Thu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a183tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Creative visualizati on : Use the power of your imagination to create what you want in your life#153. 32#XH#376451#^a48000^b1000b#VV16.19464#VV16.19463#376451#TR300T#Vi?t#Dch#Tm l hc#Tr tng tng#Hng dn nhng phng php luyn tp gip bn tm hiu v s dng k thut tng tng sng to, nhm to ra nhng bc t ph trong nh n thc, tm c s cn bng ni tm v tn hng cuc sng trn vn hn## 00472000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020022000420070016000640220004000800040018000840080005001020090014001070100 00500121011001400126020001100140020000900151020000600160020001400166013000700180 016000300187005001600190#376452#^a12000^b1000b#Vi?t#372.634#E202Y#Em yu ch Vi t lp 4#Nguyn Tr Dng#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a40tr.^b 24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#376452#GK#Nguyn Tr Dng## 00569000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810008000570020017000650030013000820070027000950220004001220050 01400126005000600140004001800146008000500164009001100169010000500180011002700185 020001800212020001300230013000700243016000300250019001400253#VV16.19465#376453#V V16.19466#^a45000^b2000b#Vi?t#895.73#GI-103M#Gii m nhm mu#Truyn tranh#Park Dong Sun ; Phiu dch#T.1#Park Dong Sun#Phiu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng #2016#^a193tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#376453#VH#Dch H n Quc## 00569000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810008000570020017000650030013000820070027000950220004001220050 01400126005000600140004001800146008000500164009001100169010000500180011002700185 020001800212020001300230016000300243019001400246013000700260#VV16.19468#VV16.194 67#376454#^a45000^b2000b#Vi?t#895.73#GI-103M#Gii m nhm mu#Truyn tranh#Park Dong Sun ; Phiu dch#T.2#Park Dong Sun#Phiu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng #2016#^a193tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc #376454## 00569000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810008000570020017000650030013000820070027000950220004001220050 01400126005000600140004001800146008000500164009001100169010000500180011002700185 020001800212020001300230016000300243019001400246013000700260#VV16.19470#376455#V V16.19469#^a45000^b2000b#Vi?t#895.73#GI-103M#Gii m nhm mu#Truyn tranh#Park Dong Sun ; Phiu dch#T.3#Park Dong Sun#Phiu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng #2016#^a185tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc #376455## 00569000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810008000570020017000650030013000820070027000950220004001220050 01400126005000600140004001800146008000500164009001100169010000500180011002700185 020001800212020001300230016000300243019001400246013000700260#VV16.19472#VV16.194 71#376456#^a45000^b2000b#Vi?t#895.73#GI-103M#Gii m nhm mu#Truyn tranh#Park Dong Sun ; Phiu dch#T.4#Park Dong Sun#Phiu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng #2016#^a205tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc #376456## 00423000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810007000610010010000680020012000780070010000900080005001000090 01100105010000500116011002600121020001700147020000700164016000300171013000700174 #VV16.19474#VV16.19473#376457#^a33000^b2000b#Vi?t#895.922334#TR121V#on Gii#T rn Vn n#on Gii#^aH.#^aKim ng#2016#^a119tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Truyn#VH#376457## 00439000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610010010000670020024000770070010001010080005001110090 01100116010000500127011002600132020001700158020001200175016000300187013000700190 #VV16.19476#VV16.19475#376458#^a40000^b2000b#Vi?t#895.922334#T250G#on Gii#T gic trong ngn xanh#on Gii#^aH.#^aKim ng#2016#^a163tr. : tranh v^b21cm#V n hc hin i#Truyn ngn#VH#376458## 00425000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610010010000670020011000770070010000880080005000980090 01100103010000500114011002600119020001700145020001100162016000300173013000700176 #VV16.19478#VV16.19477#376459#^a40000^b2000b#Vi?t#895.922334#C100B#on Gii#C bng m#on Gii#^aH.#^aKim ng#2016#^a166tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH#376459## 00438000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810007000610010010000680020022000780070010001000080005001100090 01100115010000500126011002600131020001700157020001200174016000300186013000700189 #VV16.19480#VV16.19479#376460#^a32000^b2000b#Vi?t#895.922334#NH556C#on Gii#N hng chuyn l v c#on Gii#^aH.#^aKim ng#2016#^a109tr. : tranh v^b21cm#V n hc hin i#Truyn ngn#VH#376460## 00432000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610010010000670020017000770070010000940080005001040090 01100109010000500120011002600125020001700151020001200168016000300180013000700183 #VV16.19482#VV16.19481#376461#^a46000^b2000b#Vi?t#895.922334#R556#on Gii#R ng m xo xc#on Gii#^aH.#^aKim ng#2016#^a186tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#376461## 00455000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810007000610010010000680020040000780070010001180080005001280090 01100133010000500144011002600149020001700175020001100192016000300203013000700206 #VV16.19484#VV16.19483#376462#^a62000^b2000b#Vi?t#895.922334#NG558T#on Gii#N gi thu th gi trn hn o lu y#on Gii#^aH.#^aKim ng#2016#^a271tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH#376462## 00430000000000241000450000100100000000200160001000700100002600800050003600900110 00410100005000520110026000570820011000830160003000940130007000970140016001040260 01100120026001100131026000700142181000600149019000500155020001700160020001100177 #on Gii#Hoa hng dng#on Gii#^aH.#^aKim ng#2016#^a211tr. : tranh v^b2 1cm#895.922334#VH#376463#^a48000^b2000b#VV16.19486#VV16.19485#376463#H401H#Vi?t #Vn hc hin i#Truyn di## 00439000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610010010000670020025000770070010001020080005001120090 01100117010000500128011002600133020001700159020001100176013000700187016000300194 #VV16.19488#VV16.19487#376464#^a48000^b2000b#Vi?t#895.922334#C514T#on Gii#Cu c truy tm kho v kh#on Gii#^aH.#^aKim ng#2016#^a198tr. : tranh v^b21cm# Vn hc hin i#Truyn di#376464#VH## 00475000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010017000650020024000820070017001060040019001230080 00500142009001100147010000500158011001500163020001800178020001500196013000700211 016000300218#VV16.19490#VV16.19489#376465#^a36000^b2000b#Vi?t#895.9223#L100C#Ng uyn Huy Tng#L c thu su ch vng#Nguyn Huy Tng#Ti bn ln th 22#^aH.# ^aKim ng#2016#^a174tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn lch s#376465#VH## 00487000000000253000450000100080000000200410000800700080004900800050005700900110 00620100005000730110026000780120023001040820009001270160003001360130007001390140 01600146026001100162026000700173026001100180181000700191019000500198020001800203 020001200221#L Ton#Nhng chuyn du hnh k diu ca T Tun#L Ton#^aH.#^aKim ng#2016#^a113tr. : tranh v^b21cm#T sch Tui thn tin#895.9223#VH#376466#^ a28000^b1500b#VV16.19491#376466#VV16.19492#NH556C#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn## 00472000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810007000590010011000660020021000770070011000980080005001090090 01100114010000500125011002500130012002300155020001800178020001200196013000700208 016000300215#VV16.19494#VV16.19493#376467#^a23000^b1500b#Vi?t#895.9223#NG430L#T hu Dng#Ngn la m ba mi#Thu Dng#^aH.#^aKim ng#2016#^a94tr. : tranh v ^b21cm#T sch Tui thn tin#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#376467#VH## 00456000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560010008000620020024000700070008000940080005001020090 01100107010000500118011002100123012001400144020000900158020001000167020000300177 013000700180016000300187#VV16.19496#VV16.19495#376468#^a30000^b1500b#Vi?t#951.7 #124N#L Ton#t nc gn bu tri#L Ton#^aH.#^aKim ng#2016#^a126tr. : nh^b23cm#Vn hc Du k#t nc#Con ngi#K#376468#XH## 00479000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010021000650020013000860070021000990080005001200090 01100125010000500136011002600141012002300167020001800190020000700208013000700215 016000300222#VV16.19498#VV16.19497#376469#^a32000^b1500b#Vi?t#895.9223#450T#Ng uyn Ngc Hoi Nam# thng yu#Nguyn Ngc Hoi Nam#^aH.#^aKim ng#2016#^a131t r. : tranh v^b21cm#T sch Tui thn tin#Vn hc thiu nhi#Truyn#376469#VH## 00724000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810007000500020018000570030013000750070063000880050010001510050016001610040 01800177008000500195009001100200010000500211011002700216012003200243020000800275 02000100028302000130029301600030030601900140030900500160032302000520033901300070 0391#VV16.19499#376470#^a45000^b2000b#Vi?t#599.885092#WH400J#Who? Jane Goodall# Truyn tranh#Li: Lee Sukja ; Tranh: Studio Cheongbi ; Cao Th Hi Bc dch#Lee Sukja#Cao Th Hi Bc#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a149tr. : tranh m u^b21cm#Chuyn k v danh nhn th gii#Tiu s#S nghip#Truyn tranh#XH#Dch H n Quc#Studio Cheongbi#Goodall, Jane, 1934-, Nh nghin cu tinh tinh, Anh#3764 70## 00687000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810007000490020017000560030013000730070065000860050012001510050016001630040 01800179008000500197009001100202010000500213011002700218012003200245020000800277 02000100028502000130029501300070030801600030031501900140031802000130033200500160 0345#VV16.19500#376471#^a45000^b2000b#Vi?t#791.43092#WH400W#Who? Walt Disney#Tr uyn tranh#Li: Lee Soojung ; Tranh: Studio Cheongbi ; Cao Th Hi Bc dch#Lee Soojung#Cao Th Hi Bc#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a149tr. : tranh mu^b21cm#Chuyn k v danh nhn th gii#Tiu s#S nghip#Truyn tranh#376471# XH#Dch Hn Quc#Disney, Walt#Studio Cheongbi## 00567000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020049000490070034000980050014001320050007001460080005001530090 01100158010000500169011002700174012002800201020001700229020001300246020001500259 013000700274016000300281019000500284#VV16.19501#376472#^a50000^b2000b#Vi?t#909# V115H#Vn ho phc hng v chinh phc cc min t mi#Zhang Wu Shun ch.b. ; Tr My dch#Zhang Wu Shun#Tr My#^aH.#^aKim ng#2016#^a175tr. : tranh mu^b21cm#L c s th gii bng tranh#Lch s th gii#Truyn tranh#Truyn lch s#376472#XH #Dch## 00568000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020022000520070034000740050014001080050007001220080005001290090 01100134010000500145011002700150012002800177020000800205020001300213020001500226 016000300241019000500244020002200249013000700271#VV16.19502#376473#^a50000^b200 0b#Vi?t#909.81#C102M#Cch mng cng nghip#Zhang Wu Shun ch.b. ; Tr My dch#Zha ng Wu Shun#Tr My#^aH.#^aKim ng#2016#^a164tr. : tranh mu^b21cm#Lc s th gi i bng tranh#Lch s#Truyn tranh#Truyn lch s#XH#Dch#Cch mng cng nghip# 376473## 00512000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010012000650020017000770070012000940040018001060080 00500124009001100129010000500140011001500145012005100160020001800211020000700229 013000700236016000300243#376474#VV16.19504#VV16.19503#^a39000^b1500b#Vi?t#895.9 223#M458T#Nguyn Hng#Mt tui th vn#Nguyn Hng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a190tr.^b21cm#T sch Vng. Tc phm chn lc dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn#376474#VH## 00530000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810007000590010013000660020016000790070013000950040018001080080 00500126009001100131010000500142011002600147012005100173020001800224020001200242 016000300254013000700257#VV16.19506#VV16.19505#376475#^a36000^b1500b#Vi?t#895.9 223#CH527L#Nguyn Qunh#Chuyn lng ti#Nguyn Qunh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKi m ng#2016#^a183tr. : tranh v^b21cm#T sch Vng. Tc phm chn lc dnh cho t hiu nhi#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#VH#376475## 00567000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010012000650020023000770070012001000040018001120080 00500130009001100135010000500146011001500151012005100166015003700217020001800254 020000700272013000700279016000300286#VV16.19507#376476#VV16.19508#^a44000^b1500 b#Vi?t#895.9223#C430G#Nguyn Kin#Con gi ngi bn chim#Nguyn Kin#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a226tr.^b21cm#T sch Vng. Tc phm chn lc dnh cho thiu nhi#Tn tht tc gi: Nguyn Qung Hng#Vn hc thiu nhi#Truyn#3764 76#VH## 00471000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810007000600010016000670020022000830070016001050080005001210090 01100126010000500137011002600142020001700168020000900185016000300194013000700197 012001300204#VV16.19510#VV16.19509#376477#^a35000^b2000b#Vi?t#895.92234#CH300L# Trn Hong Trm#Ch l chuyn cn con#Trn Hong Trm#^aH.#^aKim ng#2016#^a175 tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#VH#376477#Teen vn hc## 00445000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010018000650020018000830070018001010080005001190090 01100124010000500135011002600140020001800166020000900184013000700193016000300200 #VV16.19512#VV16.19511#376478#^a28000^b2000b#Vi?t#895.9223#B300M#Nguyn Hng Ch in#B mt ca H'Loan#Nguyn Hng Chin#^aH.#^aKim ng#2016#^a127tr. : tranh v ^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#376478#VH## 00832000000000313000450000200160000000300140001600500110003000700160004100800050 00570090011000620100005000730110026000780120013001040150049001170820006001660160 00300172013000700175014001600182026001100198026001100209026000700220181000700227 019000500234019000800239020001100247020000800258020001500266021023700281#Nht k cm xc#B kp g ri#Thanh Hng#Thanh Hng dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a76tr. : tranh mu^b21cm#Disney Pixar#Tn sch ting Anh: The emotions' survival guide#1 52.4#TN#376479#^a35000^b3000b#VV16.19513#VV16.19514#376479#NH124K#Vi?t#Dch M# Tm l hc#Cm xc#Sch thiu nhi#Cung cp cc b quyt gip cc em bit cch t n hng nim vui, n nhn ni bun, ch ng cn gin, vt qua s hi v lu l i bao k nim, d nh, c m qua cc nhn vt bc ra t b phim hot hnh Ins ide out ca xng Disney/Pixar## 00672000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820014000501810006000640010008000700020018000780070008000960040018001040080 00500122009001100127010000500138011002100143012004000164021017600204020001600380 013000700396016000300403#VV16.19515#376480#VV16.19516#^a38000^b1500b#Vi?t#394.1 20959731#M306N#V Bng#Ming ngon H Ni#V Bng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a182tr. : nh^b23cm#T sch Vng. Tc phm vn hc chn lc#Ghi li nh ng cm nhn tinh t v ngh thut m thc v vn ho m thc ca ngi H Ni qu a cc mn n truyn thng nh: Ph b, bnh cun, bnh c, bnh khoi, cm vng ....#Vn ho m thc#376480#XH## 00645000000000301000450000200260000000300130002600500090003900500190004800700350 00670040018001020080005001200090011001250100005001360110026001410120036001670150 04200203082000400245016000300249013000700252014001600259026000700275026001100282 181000600293019000500299019000800304020001800312020001300330#m ci ca nng t in c#Truyn tranh#Kim Diu#Disney Enterprises#Disney Enterprises ; Kim Diu d ch#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b21cm#Disney Princ ess. m ci hong gia#Tn sch ting Anh: Ariel's royal wedding#813#VH#376481# ^a12500^b3000b#376481#VV16.19517#104C#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn tr anh## 00644000000000301000450000200200000000300130002000500090003300500190004200700350 00610040018000960080005001140090011001190100005001300110026001350120036001610150 04700197082000400244016000300248013000700251014001600258026000700274026001100281 181000600292019000500298019000800303020001800311020001300329#m ci ca L Lem #Truyn tranh#Kim Diu#Disney Enterprises#Disney Enterprises ; Kim Diu dch#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b21cm#Disney Princess. m ci hong gia#Tn sch ting Anh: Cinderella's royal wedding#813#VH#376482#^ a12500^b3000b#376482#VV16.19518#104C#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn tra nh## 00648000000000301000450000200240000000300130002400500090003700500190004600700350 00650040018001000080005001180090011001230100005001340110026001390120036001650150 04700201082000400248016000300252013000700255014001600262026001100278026000700289 181000600296019000500302019000800307020001800315020001300333#m ci ca Bch T uyt#Truyn tranh#Kim Diu#Disney Enterprises#Disney Enterprises ; Kim Diu dch #Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b21cm#Disney Princes s. m ci hong gia#Tn sch ting Anh: Snow White's royal wedding#813#VH#3764 83#^a12500^b3000b#VV16.19519#376483#104C#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00628000000000301000450000200370000000300130003700500120005000500080006200700340 00700040018001040080005001220090011001270100005001380110026001430120030001690820 01200199016000300211013000700214014001600221026000700237026001100244181000700255 019000500262020001700267020001300284020001500297020001400312#Trn Khnh D - V ch tng Vn n#Truyn tranh#L Minh Hi#Anh Chi#Tranh: L Minh Hi ; Li: Anh Chi#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Tranh truy n lch s Vit Nam#959.7024092#XH#376484#^a15000^b2000b#376484#VV16.19520#TR12 1K#Vi?t#Nhn vt lch s#Truyn tranh#Truyn lch s#Trn Khnh D## 00627000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200120 00391810006000510020037000570030013000940070034001070050012001410050008001530040 01800161008000500179009001100184010000500195011002600200012003000226020001700256 020001300273020001500286013000700301016000300308020001400311#VV16.19521#376485#^ a15000^b2000b#Vi?t#959.7023092#L250P#L Phng Hiu - Chuyn Thc ao in#Truy n tranh#Tranh: L Minh Hi ; Li: Anh Chi#L Minh Hi#Anh Chi#Ti bn ln th 1# ^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Tranh truyn lch s Vit Nam#Nh n vt lch s#Truyn tranh#Truyn lch s#376485#XH#L Phng Hiu## 00630000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810006000510020043000570030013001000070034001130050012001470050008001590040 01800167008000500185009001100190010000500201011002600206012003000232020001700262 020001300279020001500292016000300307020001100310013000700321#376486#VV16.19522#^ a15000^b2000b#Vi?t#959.7024092#L250V#L Vn Hu - S gia u tin ca nc Vit #Truyn tranh#Tranh: L Minh Hi ; Li: Anh Chi#L Minh Hi#Anh Chi#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Tranh truyn lch s Vit N am#Nhn vt lch s#Truyn tranh#Truyn lch s#XH#L Vn Hu#376486## 00627000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200120 00391810007000510020037000580030013000950070034001080050012001420050008001540040 01800162008000500180009001100185010000500196011002600201012003000227020001700257 020001300274020001500287013000700302016000300309020001300312#VV16.19523#376487#^ a15000^b2000b#Vi?t#959.7024092#PH104N#Phm Ng Lo - Ngi an st Ph ng#Truy n tranh#Tranh: L Minh Hi ; Li: Anh Chi#L Minh Hi#Anh Chi#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Tranh truyn lch s Vit Nam#Nh n vt lch s#Truyn tranh#Truyn lch s#376487#XH#Phm Ng Lo## 00600000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200120 00391810006000510020039000570030013000960070034001090050012001430050008001550080 00500163009001100168010000500179011002600184012003000210020001700240020001300257 020001500270013000700285016000300292020001500295#VV16.19524#376488#^a15000^b200 0b#Vi?t#959.7026092#L561T#Lng Th Vinh - ng trng ton k ti#Truyn tranh#Tr anh: L Minh Hi ; Li: Anh Chi#L Minh Hi#Anh Chi#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Tranh truyn lch s Vit Nam#Nhn vt lch s#Truyn tranh#T ruyn lch s#376488#VH#Lng Th Vinh## 00566000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620010018000690020020000870070018001070080005001250090 01100130010000500141011002100146021013000167020001700297013000700314016000300321 #VV16.19525#376489#VV16.19526#^a53000^b1500b#Vi?t#390.0959752#CH527X#Phm Hu ng t#Chuyn xa x Qung#Phm Hu ng t#^aH.#^aKim ng#2016#^a237tr. : n h^b23cm#Gii thiu vn ho x Qung vi nhng nt c sc v m thc, a danh - nhn vt, th chi - phong tc v lng ngh truyn thng#Vn ho dn gian#37648 9#VH## 00687000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490020026000560070067000820220004001490220020001530050013001730050 01100186005001700197008000500214009001100219010000500230011002700235020001000262 02000080027202000130028002000130029302000150030601300070032101600030032801900140 0331005000400345#376490#VV16.19527#^a50000^b2000b#Vi?t#612.60835#TH113M#Thc m c ca tui mi ln#Li: Kang Soon Ye ; Tranh: Son Jaesoo, Iwi ; Nguyn Ngc Linh dch#T.1#C th mnh tht l#Kang Soon Ye#Son Jaesoo#Nguyn Ngc Linh#^aH.#^aKi m ng#2016#^a199tr. : tranh mu^b21cm#Gii tnh#Sinh l#Tui mi ln#Truyn tra nh#Sch thiu nhi#376490#TN#Dch Hn Quc#Iwi## 00694000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490020026000560070067000820220027001490220004001760050013001800050 01100193005001700204008000500221009001100226010000500237011002700242020001000269 02000080027902000130028702000130030002000150031301600030032801900140033101300070 0345005000400352#376491#VV16.19528#^a50000^b2000b#Vi?t#612.60835#TH113M#Thc m c ca tui mi ln#Li: Kang Soon Ye ; Tranh: Son Jaesoo, Iwi ; Nguyn Ngc Linh dch#C th mnh rt quan trng#T.2#Kang Soon Ye#Son Jaesoo#Nguyn Ngc Linh#^a H.#^aKim ng#2016#^a195tr. : tranh mu^b21cm#Gii tnh#Sinh l#Tui mi ln#Tru yn tranh#Sch thiu nhi#TN#Dch Hn Quc#376491#Iwi## 00688000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490020026000560070067000820220004001490220021001530050013001740050 01100187005001700198008000500215009001100220010000500231011002700236020001000263 02000080027302000130028102000130029402000150030701600030032201900140032501300070 0339005000400346#376492#VV16.19529#^a50000^b2000b#Vi?t#612.60835#TH113M#Thc m c ca tui mi ln#Li: Kang Soon Ye ; Tranh: Son Jaesoo, Iwi ; Nguyn Ngc Linh dch#T.3#T m v c th mnh#Kang Soon Ye#Son Jaesoo#Nguyn Ngc Linh#^aH.#^aK im ng#2016#^a182tr. : tranh mu^b21cm#Gii tnh#Sinh l#Tui mi ln#Truyn tr anh#Sch thiu nhi#TN#Dch Hn Quc#376492#Iwi## 00776000000000361000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490020026000560070094000820220033001760220004002090050011002130050 01700224008000500241009001100246010000500257011002700262020001000289020000800299 02000130030702000130032002000150033301600030034801900140035100500120036500500150 0377013000700392005001100399005000400410#376493#VV16.19530#^a50000^b2000b#Vi?t# 612.60835#TH113M#Thc mc ca tui mi ln#Li: Koo Sungae, Kim Daeshik, Pang My unggeol ; Tranh: Son Jaesoo, Iwi ; Nguyn Ngc Linh dch#Nhng iu cn bit v gii tnh#T.4#Koo Sungae#Nguyn Ngc Linh#^aH.#^aKim ng#2016#^a161tr. : tranh mu^b21cm#Gii tnh#Sinh l#Tui mi ln#Truyn tranh#Sch thiu nhi#TN#Dch Hn Quc#Kim Daeshik#Pang Myunggeol#376493#Son Jaesoo#Iwi## 00688000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020021000530030013000740070091000870050014001780050012001920050 01500204005001600219004001900235008000500254009001100259010000500270011002600275 012001800301020001800319020001300337013000700350016000300357019001400360#VV16.19 531#376494#^a30000^b3000b#Vi?t#895.73#NH556N#Nhng ngi khn kh#Truyn tranh# Nguyn tc: Vchto Huyg ; Li: Kim Nam Kin ; Tranh: Pc Chng Quan ; Nguyn Th Thm dch#Huygo, Victor#Kim Nam Kin#Pc Chng Quan#Nguyn Th Thm#Ti bn ln th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a203tr. : tranh v^b21cm#Danh tc th gii#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#376494#VH#Dch Hn Quc## 00668000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020010000530030013000630070087000760050013001630050012001760050 01200188005001600200004001800216008000500234009001100239010000500250011002600255 012001800281020001800299020001300317013000700330016000300337019001400340#VV16.19 532#376495#^a30000^b1500b#Vi?t#895.73#PH506S#Phc sinh#Truyn tranh#Nguyn tc: Lp Tnxti ; Li: H Sun Bng ; Tranh: Sin ng Sp ; Nguyn Th Thm dch#Tols toy, Leo#H Sun Bng#Sin ng Sp#Nguyn Th Thm#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a203tr. : tranh v^b21cm#Danh tc th gii#Vn hc thiu nhi#Truyn tra nh#376495#VH#Dch Hn Quc## 00645000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020022000520030013000740070076000870050017001630050009001800050 01600189004001800205008000500223009001100228010000500239011002600244012001800270 020001800288020001300306013000700319016000300326019001400329#VV16.19533#376496#^ a30000^b2000b#Vi?t#895.73#B100T#B tc Mnt Crtxt#Truyn tranh#Nguyn tc: Alchxanra uyma ; Tranh, li: Han Kin ; Nguyn Kim Dung dch#Dumas, Alexandre #Han Kin#Nguyn Kim Dung#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a203tr. : tran h v^b21cm#Danh tc th gii#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#376496#VH#Dch Hn Q uc## 00664000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520030013000650070080000780050017001580050012001750050 00900187005001600196004001800212008000500230009001100235010000500246011002600251 012001800277020001800295020001300313013000700326016000300333019001400336#VV16.19 534#376497#^a30000^b2000b#Vi?t#895.73#G510D#Guliv du k#Truyn tranh#Nguyn t c: J. Xup ; Li: Kim Nam Kin ; Tranh: Han Kin ; Nguyn Th Thm dch#Swift, Jo nnathan#Kim Nam Kin#Han Kin#Nguyn Th Thm#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2 016#^a203tr. : tranh v^b21cm#Danh tc th gii#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#3 76497#VH#Dch Hn Quc## 00627000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810005000460020007000510030013000580070070000710050021001410050009001620050 01600171004001800187008000500205009001100210010000500221011002600226012001800252 020001800270020001300288013000700301016000300308019001400311#VV16.19535#376498#^ a30000^b2000b#Vi?t#895.73#H114#Hmlt#Truyn tranh#Nguyn tc: W. Schxpia ; Tr anh, li: Han Kin ; Nguyn Th Thm dch#Shakespeare, William#Han Kin#Nguyn T h Thm#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a203tr. : tranh v^b21cm#Danh t c th gii#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#376498#VH#Dch Hn Quc## 00631000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020011000520030013000630070071000760050019001470050009001660050 01600175004001800191008000500209009001100214010000500225011002600230012001800256 020001800274020001300292013000700305016000300312019001400315#VV16.19536#376499#^ a30000^b2000b#Vi?t#895.73#452G#i gi h#Truyn tranh#Nguyn tc: mily Brnt i ; Tranh, li: Han Kin ; Nguyn Th Thm dch#Bronte, Emily Jane#Han Kin#Nguy n Th Thm#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a219tr. : tranh v^b21cm#Dan h tc th gii#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#376499#VH#Dch Hn Quc## 00682000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020016000520030013000680070087000810050021001680050012001890050 01200201005001600213004001900229008000500248009001100253010000500264011002600269 012001800295020001800313020001300331013000700344016000300351019001400354#VV16.19 537#376500#^a30000^b3000b#Vi?t#895.73#R453V#Rm v Julit#Truyn tranh#Nguyn tc: W. Schxpia ; Li: H Sun Bng ; Tranh: Sin ng Sp ; Nguyn Th Thm dch #Shakespeare, William#H Sun Bng#Sin ng Sp#Nguyn Th Thm#Ti bn ln th 10 #^aH.#^aKim ng#2016#^a203tr. : tranh v^b21cm#Danh tc th gii#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#376500#VH#Dch Hn Quc## 00606000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020011000520070072000630050017001350050009001520050016001610040 01900177008000500196009001100201010000500212011002600217012001800243020001800261 020001300279013000700292016000300299019001400302#VV16.19538#376501#^a30000^b300 0b#Vi?t#895.73#452T#liv Tut#Nguyn tc: Scl ickenx ; Tranh, li: Han Kin ; Nguyn Th Thm dch#Dickens, Charles#Han Kin#Nguyn Th Thm#Ti bn ln th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a203tr. : tranh v^b21cm#Danh tc th gii#Vn hc th iu nhi#Truyn tranh#376501#VH#Dch Hn Quc## 00686000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020024000530030013000770070089000900050013001790050014001920050 01100206005001600217004001900233008000500252009001100257010000500268011002600273 012001800299020001800317020001300335013000700348016000300355019001400358#VV16.19 539#376502#^a30000^b3000b#Vi?t#895.73#TH116G#Thng g nh th c B#Truyn tra nh#Nguyn tc: Vchto Huyg ; Li: Nam Chung Cha ; Tranh: Ly Ky Song ; Nguyn Th Thm dch#Hugo, Victor#Nam Chung Cha#Ly Ky Song#Nguyn Th Thm#Ti bn ln th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a203tr. : tranh v^b21cm#Danh tc th gii#Vn hc th iu nhi#Truyn tranh#376502#VH#Dch Hn Quc## 00655000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020021000520030013000730070079000860050019001650050015001840050 01600199004001800215008000500233009001100238010000500249011002600254012001800280 020001800298020001300316013000700329016000300336019001400339#VV16.19540#376503#^ a30000^b2000b#Vi?t#895.73#T452A#Ti c v trng pht#Truyn tranh#Nguyn tc: F . xtipxki ; Tranh, li: Pc Chng Quan ; Nguyn Th Thm dch#Dostoevsky, Fy odor#Pc Chng Quan#Nguyn Th Thm#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a203 tr. : tranh v^b21cm#Danh tc th gii#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#376503#VH# Dch Hn Quc## 00813000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430050015000490020019000640070071000830050013001540050010001670050 01600177008000500193009001100198010000500209011002600214012005400240020000900294 020002100303020001500324013000700339016000300346019000500349021014500354#376504# VV16.19541#^a20000^b2000b#Vi?t#590#C514S#Stewart, David#Cuc sng trong ao#Davi d Stewart, Mark Bergin ; Minh ho: Carolyn Scrace ; Hong Thi dch#Bergin, Mark# Hong Thi#Scrace, Carolyn#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Vng qu ay s sng. Cng b tm hiu th gii t nhin#ng vt#Khoa hc thng thc#Sc h thiu nhi#376504#TN#Dch#Trnh by cuc sng ca mt s loi vt sng trong ao . Qu trnh tm kim bn tnh, sinh ra con non, con non pht trin n tui tr ng thnh...## 00665000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430050016000500020023000660070032000890050010001210080005001310090 01100136010000500147011002600152012005400178020000900232020002100241020001500262 013000700277016000300284019000500287021008300292#376505#VV16.19542#^a20000^b200 0b#Vi?t#590#NH556C#Scrace, Carolyn#Nhng con vt ng ng#Carolyn Scrace ; Hong Thi dch#Hong Thi#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Vng quay s sng. Cng b tm hiu th gii t nhin#ng vt#Khoa hc thng thc#Sch thi u nhi#376505#TN#Dch#Gii thiu v c tnh ng ng ca mt s loi ng vt: G u, di, sc, sc chut## 00664000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430050016000490020015000650070032000800050010001120080005001220090 01100127010000500138011002600143012005400169020000900223020000900232020001500241 013000700256016000300263019000500266021010300271#376506#VV16.19543#^a20000^b200 0b#Vi?t#580#C126#Scrace, Carolyn#Cy i ln mau#Carolyn Scrace ; Hong Thi dch #Hong Thi#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Vng quay s sng. Cn g b tm hiu th gii t nhin#Thc vt#Thc vt#Sch thiu nhi#376506#TN#Dch# Gii thiu cch o l, gieo ht, ny mm, mc r, ra l... ca cy u v qu t rnh pht trin ca n## 00704000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810007000430050015000500020021000650070054000860050012001400050010001520080 00500162009001100167010000500178011002600183012005400209020000900263020002100272 020001500293013000700308016000300315019000500318021007900323#VV16.19544#376507#^ a20000^b2000b#Vi?t#590#NH556C#Stewart, David#Nhng con vt xy t#David Stewart ; Minh ho: Sean Milne ; Hong Thi dch#Milne, Sean#Hong Thi#^aH.#^aKim ng#2 016#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Vng quay s sng. Cng b tm hiu th gii t nh in#ng vt#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#376507#TN#Dch#Trnh by v cc h xy t ca 5 loi ng vt: Ong v v, g kin, hi li, lng## 00670000000000289000450000200200000000500160002000500100003600700320004600800050 00780090011000830100005000940110026000990120054001250820004001790160003001830130 00700186014001600193026000700209026001100216181000700227019000500234019000500239 020000500244020002100249020001500270021009500285#Trng n thnh chim#Scrace, Car olyn#Hong Thi#Carolyn Scrace ; Hong Thi dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : tr anh mu^b21cm#Vng quay s sng. Cng b tm hiu th gii t nhin#598#TN#37650 8#^a20000^b2000b#376508#VV16.19545#TR556N#Vi?t#Dch#Chim#Khoa hc thng thc#S ch thiu nhi#Gii thiu v vng i ca loi c tai di: Qu trnh giao phi, x y t, trng, trng n...## 00607000000000289000450000200160000000500100001600500150002600700490004100400180 00900080005001080090011001130100005001240110027001290150040001560820010001960160 00300206013000700209014001700216026001100233026000700244181000700251019000500258 019000900263020001700272020001800289020001000307#Truyn c Grimm#Biro, Val#H H ng Giang#K li, minh ho: Val Biro ; H Hng Giang dch#Ti bn ln th 1#^aH .#^aKim ng#2016#^a196tr. : tranh mu^b24cm#Tn sch ting c: Grimm's fairy t ales#398.20943#VH#376509#^a118000^b1500b#VV16.19546#376509#TR527C#Vi?t#Dch c #Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c## 00600000000000289000450000200280000000300130002800500110004100500140005200700320 00660040014000980080005001120090011001170100005001280110027001330150042001600820 00700202016000300209013000700212014001600219026001100235026000700246181000600253 019000500259019001600264020001700280020001300297#Nng r tri, chng r phi#Tru yn tranh#Jimmy Liao#Nguyn L Chi#Jimmy Liao ; Nguyn L Chi dch#Ti bn ln 1 #^aH.#^aKim ng#2016#^a126tr. : tranh mu^b24cm#Tn sch ting Anh: Turn left, turn right#895.13#VH#376510#^a89000^b1000b#VV16.19548#376510#N106R#Vi?t#Dch Tr ung Quc#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00591000000000289000450000200210000000300130002100500110003400500140004500700320 00590040014000910080005001050090011001100100005001210110027001260150040001530820 00700193016000300200013000700203014001600210026000700226026001100233181000600244 019000500250019001600255020001700271020001300288#m thanh ca sc mu#Truyn tra nh#Jimmy Liao#Nguyn L Chi#Jimmy Liao ; Nguyn L Chi dch#Ti bn ln 1#^aH.#^ aKim ng#2016#^a122tr. : tranh mu^b24cm#Tn sch ting Anh: The sound of color s#895.13#VH#376511#^a89000^b1000b#376511#VV16.19549#120T#Vi?t#Dch Trung Quc# Vn hc hin i#Truyn tranh## 00577000000000289000450000200120000000300130001200500110002500500140003600700320 00500040014000820080005000960090011001010100005001120110027001170150035001440820 00700179016000300186013000700189014001600196026000700212026001100219181000600230 019000500236019001600241020001700257020001300274#Hn xanh#Truyn tranh#Jimmy Liao#Nguyn L Chi#Jimmy Liao ; Nguyn L Chi dch#Ti bn ln 1#^aH.#^aKim ng #2016#^a136tr. : tranh mu^b24cm#Tn sch ting Anh: The blue stone#895.13#VH#37 6512#^a99000^b1000b#376512#VV16.19550#H430#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00647000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020034000630070058000970050008001550050016001630050 01600179004001800195008000500213009001100218010000500229011002400234012001400258 020001800272020001100290020001400301013000700315016000300322020000800325#376513# VV16.19552#VV16.19551#^a25000^b2000b#Vi?t#372.21#H419C#Hc ch ci ting Vit b ng tranh#Phm H b.s. ; Minh ho: Nguyn Thanh H, Nguyn Thanh T#Phm H#Nguy n Thanh H#Nguyn Thanh T#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : hn h v^b26cm#B thng minh#Gio dc mu gio#Ting Vit#Sch mu gio#376513#GK#Ch ci## 00646000000000313000450000200150000000300110001500500100002600500140003600700430 00500040018000930080005001110090011001160100005001270110026001320120014001580150 05100172082000700223016000300230013000700233014001600240026000700256181000600263 019000500269019000500274020001800279020001300297020000800310020001400318#T gi an ton#2 - 6 tui#Lan Hng#Argo 9 Studio#Tranh, li: Argo 9 Studio ; Lan Hng dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a12tr. : tranh mu^b24cm#T rt t lp#Tn sch ting Anh: I can do sticker book - Safety#372.21#GK#376514#^a45000 ^b2000b#376514#T460G#Vi?t#Dch#Gio dc mu gio#K nng sng#An ton#Sch mu gio## 00647000000000313000450000200160000000300110001600500100002700500140003700700430 00510040018000940080005001120090011001170100005001280110026001330120014001590150 05100173082000700224016000300231013000700234014001600241026000700257181000600264 019000500270019000500275020001800280020001300298020001400311020000800325#T n u ng gii#2 - 6 tui#Lan Hng#Argo 9 Studio#Tranh, li: Argo 9 Studio ; Lan Hn g dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a12tr. : tranh mu^b24cm#T rt t lp#Tn sch ting Anh: I can do sticker book - Health#372.21#GK#376515#^a4500 0^b2000b#376515#T460A#Vi?t#Dch#Gio dc mu gio#K nng sng#Sch mu gio#n ung## 00665000000000313000450000200210000000300110002100500100003200500140004200700430 00560040018000990080005001170090011001220100005001330110026001380120014001640150 05600178082000700234016000300241013000700244014001600251026000700267181000600274 019000500280019000500285020001800290020001300308020001400321020001600335#T t v sinh c th#2 - 6 tui#Lan Hng#Argo 9 Studio#Tranh, li: Argo 9 Studio ; Lan Hng dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a12tr. : tranh mu^b24cm#T rt t lp#Tn sch ting Anh: I can do sticker book - Cleanliness#372.21#GK#376 516#^a45000^b2000b#376516#T460T#Vi?t#Dch#Gio dc mu gio#K nng sng#Sch m u gio#V sinh c nhn## 00629000000000301000450000200130000000300110001300500100002400500140003400700430 00480040018000910080005001090090011001140100005001250110026001300120014001560150 05600170082000700226016000300233013000700236014001600243026000700259181000600266 019000500272019000500277020001800282020001300300020001400313#T t dn #2 - 6 tui#Lan Hng#Argo 9 Studio#Tranh, li: Argo 9 Studio ; Lan Hng dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a12tr. : tranh mu^b24cm#T rt t lp#Tn sch ting Anh: I can do sticker book - Arrangement#372.21#GK#376517#^a45000^b2000b# 376517#T460T#Vi?t#Dch#Gio dc mu gio#K nng sng#Sch mu gio## 00644000000000313000450000200110000000300110001100500100002200500140003200700430 00460040018000890080005001070090011001120100005001230110026001280120014001540150 05400168082000700222016000300229013000700232014001600239026000700255181000600262 019000500268019000500273020001800278020001300296020000700309020001400316#T lch s#2 - 6 tui#Lan Hng#Argo 9 Studio#Tranh, li: Argo 9 Studio ; Lan Hng dc h#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a12tr. : tranh mu^b24cm#T rt t lp #Tn sch ting Anh: I can do sticker book - Greetings#372.21#GK#376518#^a45000 ^b2000b#376518#T460L#Vi?t#Dch#Gio dc mu gio#K nng sng#ng x#Sch mu gi o## 00618000000000313000450000200090000000300130000900500130002200500100003500700290 00450040018000740080005000920090011000970100005001080110026001130120030001390150 02500169082000400194016000300198013000700201014001600208026001100224026001100235 026000700246181000600253019000500259019000900264020001800273020001300291#St so t#Truyn tranh#Hissey, Jane#Mai Khanh#Jane Hissey ; Mai Khanh dch#Ti bn ln t h 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : tranh mu^b24cm#Nhng ngi bn th nhi bn g#Tn sch ting Anh: Ruff#823#VH#376519#^a27000^b2000b#VV16.19554#VV16.19553#3 76519#S458S#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00634000000000313000450000200220000000300130002200500130003500500100004800700290 00580040018000870080005001050090011001100100005001210110026001260120030001520150 02700182082000400209016000300213013000700216014001600223026001100239026000700250 026001100257181000700268019000500275019000900280020001800289020001300307#Ngi b n ni bin c#Truyn tranh#Hissey, Jane#Mai Khanh#Jane Hissey ; Mai Khanh dch# Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a30tr. : tranh mu^b24cm#Nhng ngi bn th nhi bng#Tn sch ting Anh: Splash#823#VH#376520#^a27000^b2000b#VV16.195 55#376520#VV16.19556#NG558B#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00626000000000313000450000200160000000300130001600500130002900500100004200700290 00520040018000810080005000990090011001040100005001150110026001200120030001460150 02500176082000400201016000300205013000700208014001600215026001100231026001100242 026000700253181000700260019000500267019000900272020001800281020001300299#Ngi b n l m#Truyn tranh#Hissey, Jane#Mai Khanh#Jane Hissey ; Mai Khanh dch#Ti b n ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : tranh mu^b24cm#Nhng ngi bn th n hi bng#Tn sch ting Anh: Hoot#823#VH#376521#^a27000^b2000b#VV16.19558#VV16. 19557#376521#NG558B#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00648000000000313000450000200160000000300130001600500130002900500100004200700290 00520040018000810080005000990090011001040100005001150110026001200120030001460150 04800176082000400224016000300228013000700231014001600238026001100254026001100265 026000700276181000600283019000500289019000900294020001800303020001300321#Bc tra nh chung#Truyn tranh#Hissey, Jane#Mai Khanh#Jane Hissey ; Mai Khanh dch#Ti b n ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b24cm#Nhng ngi bn th n hi bng#Tn sch ting Anh: The all - Together painting#823#VH#376522#^a25000^ b2000b#VV16.19560#VV16.19559#376522#B552T#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00629000000000313000450000200140000000300130001400500130002700500100004000700290 00500040018000790080005000970090011001020100005001130110026001180120030001440150 03100174082000400205016000300209013000700212014001600219026001100235026000700246 026001100253181000600264019000500270019000900275020001800284020001300302#Jolly c ao ku#Truyn tranh#Hissey, Jane#Mai Khanh#Jane Hissey ; Mai Khanh dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : tranh mu^b24cm#Nhng ngi bn th nh i bng#Tn sch ting Anh: Jolly tall#823#VH#376523#^a27000^b2000b#VV16.19561#3 76523#VV16.19562#J428C#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00634000000000313000450000200190000000300130001900500130003200500100004500700290 00550040018000840080005001020090011001070100005001180110026001230120030001490150 03100179082000400210016000300214013000700217014001600224026001100240026001100251 026000700262181000600269019000500275019000900280020001800289020001300307#Jolly n ghch tuyt#Truyn tranh#Hissey, Jane#Mai Khanh#Jane Hissey ; Mai Khanh dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : tranh mu^b24cm#Nhng ngi bn th nhi bng#Tn sch ting Anh: Jolly snow#823#VH#376524#^a27000^b2000b#VV16.19 564#VV16.19563#376524#J428N#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00631000000000313000450000200160000000300130001600500130002900500100004200700290 00520040018000810080005000990090011001040100005001150110026001200120030001460150 02900176082000400205016000300209013000700212014001600219026001100235026001100246 026000700257181000800264019000500272019000900277020001800286020001300304#Gii c u Gu C#Truyn tranh#Hissey, Jane#Mai Khanh#Jane Hissey ; Mai Khanh dch#Ti b n ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a30tr. : tranh mu^b24cm#Nhng ngi bn th n hi bng#Tn sch ting Anh: Old bear#823#VH#376525#^a27000^b2000b#VV16.19566#V V16.19565#376525#GI-103C#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00637000000000313000450000200160000000300130001600500130002900500100004200700290 00520040018000810080005000990090011001040100005001150110026001200120030001460150 03700176082000400213016000300217013000700220014001600227026001100243026001100254 026000700265181000600272019000500278019000900283020001800292020001300310#Gu t mt tch#Truyn tranh#Hissey, Jane#Mai Khanh#Jane Hissey ; Mai Khanh dch#Ti b n ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a30tr. : tranh mu^b24cm#Nhng ngi bn th n hi bng#Tn sch ting Anh: Little Bear lost#823#VH#376526#^a27000^b2000b#VV16 .19568#VV16.19567#376526#G125#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00646000000000313000450000200190000000300130001900500130003200500100004500700290 00550040018000840080005001020090011001070100005001180110026001230120030001490150 04300179082000400222016000300226013000700229014001600236026001100252026001100263 026000700274181000600281019000500287019000900292020001800301020001300319#Gu t i tm qun#Truyn tranh#Hissey, Jane#Mai Khanh#Jane Hissey ; Mai Khanh dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a30tr. : tranh mu^b24cm#Nhng ngi bn th nhi bng#Tn sch ting Anh: Little Bear's trousers#823#VH#376527#^a27000^b2 000b#VV16.19570#VV16.19569#376527#G125#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn t ranh## 00784000000000361000450000200450000000300130004500500130005800500130007100500100 00840050008000940050014001020050015001160050015001310050013001460070073001590080 00500232009001100237010000500248011002800253082001100281016000300292013000700295 01400160030202600110031802600070032902600110033618100070034701900050035402000170 0359020001800376020001500394020001300409#Truyn c tch Vit Nam dnh cho b hi u hc#Truyn tranh#L Thanh Nga#Bi Lm Bng#Hiu Minh#Hng H#H Trc Dng#Ph m Ngc Tun#Chu Linh Hong#V Xun Hon#Li: L Thanh Nga, Bi Lm Bng, Hiu Mi nh... ; Tranh: Phm Ngc Tun...#^aH.#^aKim ng#2016#^a134tr. : tranh mu^b25c m#398.209597#VH#376528#^a69000^b2000b#VV16.19571#376528#VV16.19572#TR527C#Vi?t# Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh## 00789000000000361000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810007000610020044000680030013001120070074001250050008001990050 01700207005001000224005001300234005000800247005001700255005001800272005001500290 00800050030500900110031001000050032101100280032602000170035402000180037102000150 0389020001300404016000300417013000700420#VV16.19574#VV16.19573#376529#^a69000^b 2000b#Vi?t#398.209597#TR527C#Truyn c tch Vit Nam dnh cho b can m#Truyn tranh#Li: Hng H, Nguyn Huy Tng, Trung Hu... ; Tranh: Nguyn Cng Hoan...# Hng H#Nguyn Huy Tng#Trung Hu#L Thanh Nga#Phm H#Nguyn Cng Hoan#Nguyn Trung Dng#Chu Linh Hong#^aH.#^aKim ng#2016#^a134tr. : tranh mu^b25cm#Vn h c dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#VH#376529## 00774000000000361000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810007000610020047000680030013001150070066001280050008001940050 00900202005001000211005001300221005001000234005001700244005001700261005001200278 00800050029000900110029501000050030601100280031102000170033902000180035602000150 0374020001300389013000700402016000300409#VV16.19576#VV16.19575#376530#^a69000^b 2000b#Vi?t#398.209597#TR527C#Truyn c tch Vit Nam dnh cho b thng minh#Truy n tranh#Li: Hng H, Thu Anh, Hiu Minh... ; Tranh: Nguyn Cng Hoan...#Hng H#Thu Anh#Hiu Minh#L Thanh Nga#Minh Quc#Nguyn Cng Hoan#Nguyn Thi Hng#T Huy Long#^aH.#^aKim ng#2016#^a134tr. : tranh mu^b25cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#376530#VH## 00652000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820007000511810006000580020030000640030055000940070057001490050014002060050 01400220005001000234008000500244009001100249010000500260011002700265020001100292 020001300303013000700316016000300323019001400326020001000340#VV16.19577#VV16.195 78#376531#^a128000^b3000b#Vi?t#746.92#D431C#Dng chy thi trang th gii#Tm h iu lch s thi trang th k 20 qua truyn tranh#Kim Kyung Sun ; Minh ho: Lee Kyung Hee ; T Thu H dch#Kim Kyung Sun#Lee Kyung Hee#T Thu H#^aH.#^aKim ng #2016#^a199tr. : tranh mu^b25cm#Thi trang#Truyn tranh#376531#VH#Dch Hn Quc #Th k 20## 00723000000000325000450000200190000000300130001900500130003200500190004500500080 00640050009000720070072000810040018001530080005001710090011001760100005001870110 02600192012001700218015005400235082000700289016000300296013000700299014001600306 02600070032218100070032901900050033601900100034102000180035102000140036902000140 0383#Nhng con vt nui#Sch bc dn#Beaumont, J.#Blineau, Nathalie#Mlope#Ng c Hi#Li: J. Beaumont, Nathalie Blineau ; Minh ho: Mlope ; Ngc Hi dch#T i bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a16tr. : tranh mu^b25cm#Va hc va chi# Tn sch ting Php: Autocollants - Animaux familiers#372.21#GK#376532#^a26000^ b2000b#376532#NH556C#Vi?t#Dch Php#Gio dc mu gio#ng vt nui#Sch mu gi o## 00750000000000337000450000200220000000300130002200500130003500500190004800500080 00670050009000750070072000840040018001560080005001740090011001790100005001900110 02600195012001700221015005900238082000700297016000300304013000700307014001600314 02600070033018100060033701900050034301900100034802000180035802000090037602000140 0385020001300399#ng vt thi tin s#Sch bc dn#Beaumont, J.#Blineau, Natha lie#Mlope#Ngc Hi#Li: J. Beaumont, Nathalie Blineau ; Minh ho: Mlope ; N gc Hi dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a16tr. : tranh mu^b25cm#V a hc va chi#Tn sch ting Php: Autocollants - Animaux prhistoriques#372.21 #GK#376533#^a26000^b2000b#376533#455V#Vi?t#Dch Php#Gio dc mu gio#ng v t#Sch mu gio#Thi tin s## 00700000000000325000450000200110000000300130001100500130002400500190003700500080 00560050009000640070072000730040018001450080005001630090011001680100005001790110 02600184012001700210015004100227082000700268016000300275013000700278014001600285 02600070030118100080030801900050031601900100032102000180033102000110034902000140 0360#Ging sinh#Sch bc dn#Beaumont, J.#Blineau, Nathalie#Mlope#Ngc Hi#L i: J. Beaumont, Nathalie Blineau ; Minh ho: Mlope ; Ngc Hi dch#Ti bn l n th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a16tr. : tranh mu^b25cm#Va hc va chi#Tn sch ting Php: Autocollants - Noel#372.21#GK#376534#^a26000^b2000b#376534#GI-106S #Vi?t#Dch Php#Gio dc mu gio#Ging sinh#Sch mu gio## 00705000000000325000450000200110000000300130001100500130002400500190003700500080 00560050009000640070072000730040018001450080005001630090011001680100005001790110 02600184012001700210015004700227082000700274016000300281013000700284014001600291 02600070030718100070031401900050032101900100032602000180033602000110035402000140 0365#Khng long#Sch bc dn#Beaumont, J.#Blineau, Nathalie#Mlope#Ngc Hi#L i: J. Beaumont, Nathalie Blineau ; Minh ho: Mlope ; Ngc Hi dch#Ti bn l n th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a16tr. : tranh mu^b25cm#Va hc va chi#Tn sch ting Php: Autocollants - Dinosaures#372.21#GK#376535#^a26000^b2000b#376535#K H513L#Vi?t#Dch Php#Gio dc mu gio#Khng long#Sch mu gio## 00722000000000325000450000200190000000300130001900500130003200500190004500500080 00640050009000720070072000810040018001530080005001710090011001760100005001870110 02600192012001700218015005400235082000700289016000300296013000700299014001600306 02600070032218100060032901900050033501900100034002000180035002000140036802000140 0382#ng vt di bin#Sch bc dn#Beaumont, J.#Blineau, Nathalie#Mlope#Ng c Hi#Li: J. Beaumont, Nathalie Blineau ; Minh ho: Mlope ; Ngc Hi dch#T i bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a16tr. : tranh mu^b25cm#Va hc va chi# Tn sch ting Php: Autocollants - Animaux de la mer#372.21#GK#376536#^a26000^ b2000b#376536#455V#Vi?t#Dch Php#Gio dc mu gio#ng vt bin#Sch mu gio ## 00518000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590050012000650020026000770070036001030050015001390040 01800154008000500172009001100177010000500188011002700193020001800220020000400238 013000700242016000300249#VV16.19580#VV16.19579#376537#^a98000^b2000b#Vi?t#895.9 221#C450T#Thi B Tn#C tch Vit Nam bng th#Thi B Tn ; Tranh: Chu Linh Ho ng#Chu Linh Hong#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a107tr. : tranh mu^b 25cm#Vn hc thiu nhi#Th#376537#VH## 00948000000000301000450000100150000000200470001500500130006200700460007500800050 01210090011001260100005001370110026001420150064001680820008002320160003002400130 00700243014001600250026001100266026001100277026000700288181000600295019000500301 019000500306020000900311020001000320020001000330021030600340#Akira Sadakata#V t r quan Pht gio - Trit hc v ngun gc#Trn Vn Duy#Akira Sadakata ; Trn V n Duy dch, ch thch#^aH.#^aTri thc#2016#^a337tr. : minh ho^b21cm#Tn sch ti ng Anh: Buddhist cosmology - Philosophy and origins#294.301#XH#376538#^a80000^ b1000b#VV16.19582#VV16.19581#376538#V500T#Vi?t#Dch#o Pht#Trit hc#Ngun gc #Trnh by v cu trc ca vt cht v v tr; a ngc, cc ci tri, v nhng cnh gii khc; lun hi, nghip, v gic ng; v tr v thi gian; Ty phng t nh ; cc v thn ca Pht gio; c Pht v v tr; nhng s bin i trong k hi nim v a ngc; quan im ca Pht gio v th gii ngy nay## 00996000000000373000450000100170000000200220001700500120003900500140005100500190 00650050016000840070062001000040018001620080005001800090011001850100005001960110 01500201012003500216015004400251082000600295016000300301013000700304014001600311 02600110032702600110033802600070034918100070035601900050036301900090036802000090 0377020000900386020000900395020001000404021020800414#Einstein, Albert#Th gii n h ti thy#inh B Anh#Nguyn V Ho#Trn Tin Cao ng#Bi Vn Nam Sn#Albert Einstein ; Dch: inh B Anh... ; Bi Vn Nam Sn h..#Ti bn ln th 9#^aH.#^a Tri thc#2015#^a227tr.^b20cm#T sch Tinh hoa tri thc th gii#Dch t nguyn b n ting c: Mein weltbild#083.1#XH#376539#^a45000^b1000b#VV16.19584#VV16.1958 3#376539#TH250G#Vi?t#Dch c#Khoa hc#Tn gio#Gio dc#Chnh tr#Tp hp nhng bi vit, bi ni chuyn, tiu lun khoa hc, th t, pht biu, bi tr li ph ng vn... nhiu dp khc nhau ca Albert Einstein v cc vn nh: khoa hc , tn gio, gio dc, chnh tr...## 00837000000000313000450000100120000000200130001200500110002500700290003600400180 00650080005000830090011000880100005000990110015001040120035001190150033001540820 00700187016000300194013000700197014001500204026001100219026001100230026000700241 181000600248019000500254019000800259020001100267020000700278021023800285#Dewey, John#Cch ta ngh#V c Anh#John Dewey ; V c Anh dch#Ti bn ln th 3#^aH. #^aTri thc#2016#^a367tr.^b20cm#T sch Tinh hoa tri thc th gii#Tn sch tin g Anh: How we think#153.42#XH#376540#^a89000^b500b#VV16.19586#VV16.19585#376540 #C102T#Vi?t#Dch M#Tm l hc#T duy#Trnh by phng php rn luyn cc k nn g nh luyn tr, suy lun logic, rn tr ngh, t chc t tng v nh lu gip con ngi c mt khi c sng sut, tinh thn minh mn, a thi quen t duy lm nhn t tc dng cng c tinh thn## 00973000000000337000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820012000411810006000530020053000590070068001120050017001800060009001970060 01200206005001400218005001500232005001600247008000500263009001100268010000500279 01100260028402102770031002000070058702000090059402000130060302000090061601300070 0625016000300632#VV16.19587#376541#VV16.19588#^b200b#Vi?t#307.7609597#T406C#Ton cu ho v bin i th Vit Nam ng i#Nguyn Vn Khnh, Ien Ang, Paul James... ; Ch.b: Phm Quang Minh...#Nguyn Vn Khnh#Ang, Ien#James, Paul#Trn Vn Kham#Phm Vn Quyt#Phm Quang Minh#^aH.#^aTri thc#2016#^a252tr. : minh ho ^b24cm#Gm cc bi vit ca cc nh khoa hc Vit Nam v nc ngoi phn tch v l gii v bin i th cc kha cnh khc nhau, t bin i dn s v di c, bin i sinh k, tn gio, tn ngng, cc thc hnh vn ha hng ngy, cho n nhng bin i v x hi v mi trng# th#Bin i#Ton cu ho#Bi vi t#376541#XH## 00989000000000313000450000100120000000200200001200300350003200500140006700700320 00810040018001130080005001310090011001360100005001470110015001520120035001670150 10200202082000600304016000300310013000700313014001600320026000700336026001100343 181000600354019000500360019000900365020000900374020001000383021028200393#Dewey, John#Dn ch v gio dc#Mt dn nhp vo trit l gio dc#Phm Anh Tun#John D ewey ; Phm Anh Tun dch#Ti bn ln th 3#^aH.#^aTri thc#2016#^a445tr.^b24cm# T sch Tinh hoa tri thc th gii#Dch t nguyn bn ting Anh: Democracy and E ducation, An introduction to the philosophy of education#370.1#XH#376542#^a12000 0^b500b#376542#VV16.19589#D121C#Vi?t#Dch Anh#Gio dc#Trit hc#Trnh by nhn g quan nim gn lin vi mt x hi dn ch, vn dng cc quan nim vo nhng vn ca hot ng gio dc, ch r nhng mc tiu v phng php kin to c a nn gio dc cng lp, a ra nh gi c tnh ph phn cc l lun v nhn th c v s pht trin o c## 00741000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820008000421810006000500020009000560030033000650070041000980050008001390050 01700147005001100164005001800175005000900193008000500202009001100207010000500218 01100260022301500400024902100960028902000120038502000080039701300070040501600030 0412#VV16.19591#VV16.19590#376543#^b3000b#Vi?t#299.592#S455#Sng o#Tng theo tn php m gii thot#Hng n, Thng Vn Thanh, Trng Duy...#Hng n#Thng V n Thanh#Trng Duy#Nguyn Cng Khnh#Minh c#^aH.#^aTn gio#2016#^a160tr. : m inh ho^b24cm#TTS ghi: Hi Thnh truyn gio Cao i#Gm nhng bi vit thm m hng o, biu l ch tu nhm hng con ngi sng tt i p o#o Cao i#Gio l#376543#XH## 00992000000000301000450000100120000000200340001200500110004600700300005700800050 00870090011000920100005001030110020001080150068001280820009001960160003002050130 00700208014000800215026001100223026001100234026000700245181000600252019000500258 019000500263020000900268020000800277020001000285021039500295#U Hla Myint#Duyn h trong i sng bnh nht#Php Triu#U Hla Myint ; Php Triu dch#^aH.#^aTn g io#2016#^aXXI, 250tr.^b20cm#TTS ghi: Theravda. - Nguyn tc ting Anh: Patth na in daily life#294.3444#XH#376544#^b1500b#VV16.19593#VV16.19592#376544#D527H#V i?t#Dch#o Pht#Gio l#Cuc sng#Gii thiu nhng kin thc c bn v gio l duyn h gm: Nhn duyn, cnh duyn, trng duyn, v gin duyn, cu sanh duy n, h tng duyn, y ch duyn, cn y duyn, thng cn y duyn, tin sanh duy n, hu sanh duyn, trng dng duyn, nghip duyn, d thc duyn, vt thc duyn , quyn duyn, thin - na duyn, o duyn, tng ng duyn, bt tng ng du yn v hai cp duyn cui cng## 00826000000000277000450000200750000000500290007500700290010400800050013300900110 01380100005001490110021001540150101001750820008002760160003002840130007002870140 00800294026001100302026000700313026001100320181000600331019000500337020001200342 020001200354020000800366021017400374#Hin chng - Quy ch hnh o - Lut cng c Hi thnh Cao i Tin Thin#Hi thnh Cao i Tin Thin#Hi thnh Cao i T in Thin#^aH.#^aTn gio#2016#^a75tr. : bng^b21cm#TTS ghi: Tin Thin i o Tam k ph . Cng bnh - T bi - Bc i. Hi thnh Cao i Tin Thin#299.592 #XH#376545#^b1000b#VV16.19594#376545#VV16.19595#H305C#Vi?t#o Cao i#Hin ch ng#Qui ch#Gii thiu ni dung vn bn Hin chng, quy ch hnh o v lut cn g c c ban hnh bi Hi thnh Cao i Tin Thin, to thnh Chu Minh, Tin T hu, Chu Thnh, Bn Tre## 00873000000000337000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580010014000650020025000790030047001040070043001510050 01600194008000500210009001100215010000500226011002100231015003200252021015100284 02000110043502000090044602000100045502000400046502000100050501300070051501600030 0522019001000525#VV16.19597#376546#VV16.19596#^a35000^b3000b#Vi?t#282.092#PH107 N#Bdat, Arnaud#Phanxic ngi Argentina#Ngi ny c th lm thay i cuc i ca bn#Arnaud Bdat ; Chuyn ng: Marta An Nguyn#Marta An Nguyn#^aH.#^aTn gi o#2016#^a215tr. : nh^b21cm#Nguyn tc: Francois l'Argentin#K v nhng phiu l u b n m c Gio hong Phanxic tri qua t khi Argentina n khi c bu chn lm Gio hong thc hin s v vi Cha#Gio hong#Cuc i#S nghi p#Phanxic, 1936- , Gio hong, Achentina#Truyn k#376546#XH#Dch Php## 00749000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820008000421810006000500020019000560070026000750050026001010080005001270090 01100132010000500143011001500148015004300163021024200206020001200448013000700460 016000300467020001300470#VV16.19598#VV16.19599#376547#^b2000b#Vi?t#299.592#H305P #Hin php qui nim#Gio hi Cao i Vit Nam#Gio hi Cao i Vit Nam#^aH.#^aT n gio#2016#^a255tr.^b21cm#u ba sch ghi: i o Tam k ph ...#Gii thi u ni dung 83 bi kinh, k dng trong cc gi hnh l gm: Kinh nht tng n, k inh bi u minh, o trng, nh l, l hi, kinh bi nhp mn, thng tng, bi mng cng mt s nghi thc trong hn phi v tang l... ca o Cao i#o Cao i#376547#XH#Kinh Cao i## 00559000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560020032000620030021000940080005001150090011001200100 00500131011001400136015003800150021008200188020001500270013000700285016000300292 020001000295#VN16.05159#VN16.05158#376548#^a2000^b18000b#Vi?t#263.9#L302C#Lch Cng gio gio phn Kontum#Bnh Thn - inh Du#^aH.#^aTn gio#2016#^a47tr.^b13 cm#u ba sch ghi: To gim mc Kontum#Gii thiu nhng ngy l cng gio 2016 - 2017 theo tng thng gio phn Kontum#Lch cng gio#376548#XH#2016-2017## 00568000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020032000400030021000720080005000930090011000980100005001090110027001140150 03800141021012400179020001500303020001000318016000300328013000700331#376549#^a15 000^b8000b#Vi?t#263.9#L302C#Lch Cng gio gio phn Kontum#Bnh Thn - inh D u#^aH.#^aTn gio#2016#^a147tr. : nh, bng^b18cm#u ba sch ghi: To gim mc Kontum#Gii thiu nhng ngy l cng gio 2016 - 2017 theo tng thng vi nhng lu v gi kinh phng v, thnh l, gio lut...#Lch cng gio#2016-2017#XH# 376549## 00691000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820006000511810006000570020040000630030021001030080005001240090011001290100 00500140011002600145015010900171021012200280020001500402020001000417013000700427 016000300434#376550#VN16.05220#VN16.05219#^a13000^b30000b#Vi?t#263.9#L302C#Lch Cng gio nm phng v 2016 - 2017#Bnh Thn - inh Du#^aH.#^aTn gio#2016#^a 149tr. : minh ho^b18cm#Tn sch ngoi ba: Nhng ngy l cng gio 2016 - 2017. - TTS ghi: To tng Gim mc Thnh ph H Ch Minh#Gii thiu nhng ngy l c ng gio 2016-2017 theo tng thng vi nhng lu v gi kinh phng v, thnh l , gio lut...#Lch cng gio#2016-2017#376550#XH## 00924000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820006000421810006000480010018000540020048000720070046001200050021001660080 00500187009001400192010000500206011002800211015006400239021021200303020000600515 02000040052102000050052502000050053002000160053502000180055101300070056901600030 0576020000700579#VN16.05222#VN16.05221#376551#^b5000b#Vi?t#337.1#S450T#Nguyn Th nh Long#S tay Vit Nam vi cc t chc kinh t quc t#B.s.: Nguyn Thnh Long , Nguyn Th Thu Hng#Nguyn Th Thu Hng#^aH.#^aCng thng#2016#^a27tr. : b ng, s ^b19cm#TTS ghi: B Thng tin v Truyn thng. Cc Thng tin i ngoi# Bao gm 34 cu hi tm hiu v cc t chc thng mi th gii nh: ASEAN, WTO, APEC, ASEM v s tham gia ca Vit Nam cng nhng thun li, kh khn ca cc do anh nghip trong qu trnh hi nhp kinh t quc t#ASEAN#WTO#APEC#ASEM#Quan h kinh t#Kinh t i ngoi#376551#XH#S tay## 00732000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510020051000570080005001080090014001130100005001270110 02100132015006400153021022900217020002700446013000700473016000300480020000700483 #376552#VN16.05224#VN16.05223#^b5000b#Vi?t#382.9597#S450T#S tay Vit Nam vi c c Hip nh thng mi t do#^aH.#^aCng thng#2016#^a27tr. : bng^b19cm#TTS g hi: B Thng tin v Truyn thng. Cc Thng tin i ngoi#Trnh by ni dung tn g quan, c bn v thit thc v Hip nh thng mi t do (FTA); nhng c hi, thch thc t cc hip nh m Vit Nam v ang tham gia m phn, k kt vi cc nc trong khu vc cng nh trn th gii#Hip nh thng mi t do#376552 #XH#S tay## 00805000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820008000421810006000500020056000560080005001120090014001170100005001310110 02100136015006400157021028800221020001600509016000300525020000900528020000700537 013000700544#VN16.05226#VN16.05225#376553#^b5000b#Vi?t#337.597#S450T#S tay tin trnh hi nhp kinh t quc t ca Vit Nam#^aH.#^aCng thng#2016#^a27tr. : b ng^b19cm#TTS ghi: B Thng tin v Truyn thng. Cc Thng tin i ngoi#Cung c p ni dung c bn v hi nhp kinh t quc t; tm lc ch trng, ng li c hnh sch ca ng, Nh nc v hi nhp kinh t quc t qua cc thi k; gip c gi c ci nhn tng quan v c hi, thch thc v tc ng ca hi nhp kinh t v nh hng trong giai on sp ti#Kinh t quc t#XH#Hi nhp#S tay#376 553## 00708000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820018000501810006000680020010000740030040000840080005001240090018001290100 00500147011001500152021023900167020001000406020001000416020001800426016000300444 013000700447#VN16.05228#VN16.05227#376554#^a24000^b5000b#Vi?t#344.5970423302632 #L504D#Lut dc#C hiu lc thi hnh t ngy 01/01/2017#^aH.#^aLao ng X hi# 2016#^a134tr.^b19cm#Gii thiu v Lut dc vi nhng qui nh chung v quy nh c th ca nh nc v kinh doanh, sn xut, hnh ngh, ng k v lu hnh thu c, thuc ng y v thuc t dc liu, n thuc v s dng thuc... cng cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut dc#Vn bn php lut#XH#376554## 00785000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570020022000630030039000850080005001240090018001290100 00500147011001400152021030500166020001000471020002200481020001800503016000300521 013000700524#VN16.05230#VN16.05229#376555#^a13000^b5000b#Vi?t#341.37#L504#Lut iu c quc t#C hiu lc thi hnh t ngy 01/7/2016#^aH.#^aLao ng X hi# 2016#^a67tr.^b19cm#Gii thiu v Lut iu c quc t vi nhng quy nh chung v quy nh c th v k kt, bo lu, hiu lc, sa i, b sung, gia hn, lu chiu, lu tr, sao lc, ng ti, th tc i ngoi, trnh t, th tc rt gn, t chc thc hin, qun l nh nc v iu c quc t v cc iu khon thi h nh#Php lut#Lut iu c quc t#Vn bn php lut#XH#376555## 00750000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820017000501810006000670020013000730030040000860080005001260090018001310100 00500149011001400154021027700168020001000445020001300455020001800468016000300486 013000700489#VN16.05231#VN16.05232#376556#^a15000^b5000b#Vi?t#343.597099802632# L504B#Lut bo ch#C hiu lc thi hnh t ngy 01/01/2017#^aH.#^aLao ng X h i#2016#^a79tr.^b19cm#Gii thiu ni dung Lut bo ch vi nhng quy nh chung v quy nh c th v quyn t do bo ch, quyn t do ngn lun trn bo ch ca cng dn, t chc bo ch, hot ng bo ch, khen thng, thanh tra v x l v i phm trong hot ng bo ch v cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut bo ch #Vn bn php lut#XH#376556## 00785000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820017000501810006000670020024000730030039000970080005001360090018001410100 00500159011001400164021029100178020001000469020002400479020001800503016000300521 013000700524#376557#VN16.05234#VN16.05233#^a10000^b5000b#Vi?t#342.597066202632# L504T#Lut tip cn thng tin#C hiu lc thi hnh t ngy 01/7/2018#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a39tr.^b19cm#Gii thiu ni dung Lut tip cn thng tin vi n hng quy nh chung v quy nh c th v cng khai thng tin; cung cp thng ti n theo yu cu; trnh t, th tc cung cp thng tin theo yu cu; trch nhim b o m thc hin quyn tip cn thng tin ca cng dn v cc iu khon thi hn h#Php lut#Lut tip cn thng tin#Vn bn php lut#XH#376557## 00736000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820018000501810006000680020012000740030039000860080005001250090018001300100 00500148011001400153021026500167020001000432020001200442020001800454013000700472 016000300479#VN16.05236#VN16.05235#376558#^a15000^b5000b#Vi?t#342.5970877202632 #L504T#Lut tr em#C hiu lc thi hnh t ngy 01/6/2017#^aH.#^aLao ng X hi #2016#^a79tr.^b19cm#Gii thiu ni dung Lut tr em vi nhng quy nh chung v quy nh c th v quyn, chm sc , gio dc v bo v tr em; trch nhim ca c quan, t chc, c s gio dc, gia nh, c nhn trong vic thc hin quyn v bn phn tr em v cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut tr em#Vn bn php lut#376558#XH## 00774000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820016000491810006000650020036000710030034001070080005001410090018001460100 00500164011001400169021023500183020001000418020001000428020001500438020001800453 013000700471016000300478020001500481#VN16.05238#376559#VN16.05237#^a9000^b5000b #Vi?t#343.59705602632#L504T#Lut thu xut khu, thu nhp khu#C hiu lc thi hnh t 01/9/2016#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a31tr.^b19cm#Gii thiu ni dung Lut thu xut khu, nhp khu vi nhng quy nh chung v quy nh c th v t nh thu, biu thu, thu chng bn ph gi, thu chng tr cp, thu t v, min thu, gim thu, hon thu v cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut thu#Thu nhp khu#Vn bn php lut#376559#XH#Thu xut khu## 00830000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820015000491810006000640020115000700030039001850080005002240090018002290100 00500247011001400252021018400266020001000450020002700460020001900487020001800506 020001800524013000700542016000300549#VN16.05239#376560#VN16.05240#^a7000^b5000b #Vi?t#343.5970402632#L504S#Lut sa i, b sung mt s iu ca lut thu gi t r gia tng, lut thu tiu th c bit v lut qun l thu#C hiu lc thi h nh t ngy 01/7/2016#^aH.#^aLao ng X hi#2016#^a17tr.^b19cm#Trnh by ni dun g Lut sa i, b sung mt s iu ca cc lut v thu, Lut thu gi tr gia tng, Lut thu tiu th c bit, Lut qun l thu v cc vn bn hng dn th i hnh#Php lut#Lut thu gi tr gia tng#Lut thu tiu th#Lut qun l thu #Vn bn php lut#376560#XH## 00715000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620020016000680080005000840090021000890100005001100110 01400115021029000129020001000419020001600429020001800445013000700463016000300470 #376561#VN16.05242#VN16.05241#^a15000^b1028b#Vi?t#346.5970023#L504C#Lut cng c hng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a79tr.^b19cm#Gii thiu ton vn ni dung L ut cng chng vi nhng quy nh chung v quy nh nh c th v cng chng vi n; t chc hnh ngh cng chng; th tc cng chng hp ng giao dch, bn dc h; c s d liu v lu tr h s cng chng; ph cng chng, th lao cng chng v chi ph khc...#Php lut#Lut cng chng#Vn bn php lut#376561#XH## 00949000000000349000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200060 00301810006000360020060000420030035001020070070001370050012002070050018002190050 01700237005001500254005001100269005001000280008001800290009002300308010000500331 01100150033601500570035102101430040802000090055102000090056002000120056902000080 0581013000700589016000300596#376562#VN16.05243#^b300b#Vi?t#294.3#V450U#V u - T uyn tp thi vn "o Pht, sui ngun yu thng"#K nim 18 nm v u (1998 - 2016)#Phan Vn An, Phm Th Ngc Anh, Nguyn Thanh Duy... ; Gic Kin ch.b.#Phan Vn An#Phm Th Ngc Anh#Nguyn Thanh Duy#L Th Thu Ho#V Vn Ln#Gic Kin#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a205tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Thng tin truyn thng GHPGVN tnh k Lk#Tp hp mt s truyn ngn, tu bt ca vn ngh s trong v ngoi Pht gio tham d cuc thi vit c ch "o Pht, su i ngun yu thng"#o Pht#Bi vit#Truyn ngn#Tu bt#376562#XH## 00477000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010009000650020014000740030004000880070009000920080 00500101009001800106010000500124011001500129015003600144020001700180020000400197 013000700201016000300208#VN16.05244#376563#VN16.05245#^a69000^b300b#Vi?t#895.92 214#M118T#Cng Th#Mt thi gian#Th#Cng Th#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a123t r.^b19cm#Tn tht ca tc gi: Phm Cng Th#Vn hc hin i#Th#376563#VH## 00515000000000277000450000100210000000200090002100300120003000500210004200700210 00630080005000840090020000890100005001090110015001140220004001290820010001330160 00300143013000700146014001500153026001100168026000700179026001100186181000600197 019000500203020001700208020001200225#Nguyn Th Thu Sng#Vt cn#Tiu thuyt#N guyn Th Thu Sng#Nguyn Th Thu Sng#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a211tr.^ b19cm#T.3#895.92234#VH#376564#^a37000^b830b#VN16.05246#376564#VN16.05247#V563C# Vi?t#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00611000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820012000491810006000610010010000670020012000770030003000890070010000920080 00500102009002000107010000500127011001500132021016800147020001700315020000300332 013000700335016000300342#VN16.05249#VN16.05248#376565#^a35000^b780b#Vi?t#895.92 28403#D125C# Anh M#Du chn A5#K# Anh M#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a1 99tr.^b19cm#Tp hp cc bi vit v nhng hi tng qu kh chin tranh, trn nh, tnh qun dn... v mt s cu chuyn v tnh ng i trong thi bnh ca c hin s s on 312#Vn hc hin i#K#376565#VH## 00432000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010007000650020015000720030008000870070007000950080 00500102009002000107010000500127011001500132020001700147020000400164013000700168 016000300175#376566#VN16.05251#VN16.05250#^a26000^b770b#Vi?t#895.92214#T312Q#T Kh#Tnh qu hng#Tp th#T Kh#^aH.#^aQun i nhn dn#2016#^a151tr.^b19cm# Vn hc hin i#Th#376566#VH## 00468000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010011000650020023000760030020000990070011001190080 00500130009002000135010000500155011001500160020001700175020001200192013000700204 016000300211#VN16.05252#376567#VN16.05253#^a38000^b790b#Vi?t#895.92234#B300Q#H B Vinh#B quyt ca hnh phc#Chuyn k i i#H B Vinh#^aH.#^aQun i n hn dn#2016#^a219tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#376567#VH## 00875000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810007000590010009000660020034000750070042001090050014001510040 01800165008000500183009001100188010000500199011002500204012002000229021027000249 020001500519016000300534005001700537020001200554013000700566#VN16.05255#VN16.052 54#376568#^a19000^b3000b#Vi?t#133.5265#KH104P#Mto Trn#Khm ph tt tn tt cun g C Gii#Mto Trn, Averie Nguyn, Nhm bt Lovedia#Averie Nguyn#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a79tr. : tranh v^b18cm#Gii m 12 chm sao#Khm ph t nh cch ca nhng ngi thuc cung C gii nh: S thch, u im, nhc im, pht huy th mnh v khc phc im yu, g ri nhng xch mch vi bn b v ng i yu, nhn ra nhng t cht ca bn thn, a ra nhng la chn ngh nghip v cng vic ph hp#Chim tinh hc#XH#Nhm bt Lovedia#Sao C gii#376568## 00881000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810007000590010009000660020036000750070042001110050014001530040 01800167008000500185009001100190010000500201011002500206012002000231021027200251 020001500523016000300538005001700541020001400558013000700572#VN16.05257#VN16.052 56#376569#^a19000^b3000b#Vi?t#133.5273#KH104P#Mto Trn#Khm ph tt tn tt cun g Thin Yt#Mto Trn, Averie Nguyn, Nhm bt Lovedia#Averie Nguyn#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a79tr. : tranh v^b18cm#Gii m 12 chm sao#Khm ph tnh cch ca nhng ngi thuc cung Thin Yt nh: S thch, u im, nhc i m, pht huy th mnh v khc phc im yu, g ri nhng xch mch vi bn b v ngi yu, nhn ra nhng t cht ca bn thn, a ra nhng la chn ngh nghi p v cng vic ph hp#Chim tinh hc#XH#Nhm bt Lovedia#Sao Thin yt#376569# # 00878000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810007000590010009000660020035000750070042001100050014001520040 01800166008000500184009001100189010000500200011002500205012002000230021027100250 020001500521016000300536005001700539020001300556013000700569#VN16.05259#VN16.052 58#376570#^a19000^b3000b#Vi?t#133.5276#KH104P#Mto Trn#Khm ph tt tn tt cun g Bo Bnh#Mto Trn, Averie Nguyn, Nhm bt Lovedia#Averie Nguyn#Ti bn ln t h 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a79tr. : tranh v^b18cm#Gii m 12 chm sao#Khm ph tnh cch ca nhng ngi thuc cung Bo Bnh nh: S thch, u im, nhc im , pht huy th mnh v khc phc im yu, g ri nhng xch mch vi bn b v ngi yu, nhn ra nhng t cht ca bn thn, a ra nhng la chn ngh nghip v cng vic ph hp#Chim tinh hc#XH#Nhm bt Lovedia#Sao Bo Bnh#376570## 00875000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810007000590010009000660020033000750070042001080050014001500040 01800164008000500182009001100187010000500198011002500203012002000228021026900248 020001500517016000300532005001700535020001400552013000700566#VN16.05261#VN16.052 60#376571#^a19000^b3000b#Vi?t#133.5275#KH104P#Mto Trn#Khm ph tt tn tt cun g Ma Kt#Mto Trn, Averie Nguyn, Nhm bt Lovedia#Averie Nguyn#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a79tr. : tranh v^b18cm#Gii m 12 chm sao#Khm ph t nh cch ca nhng ngi thuc cung Ma Kt nh: S thch, u im, nhc im, ph t huy th mnh v khc phc im yu, g ri nhng xch mch vi bn b v ng i yu, nhn ra nhng t cht ca bn thn, a ra nhng la chn ngh nghip v cng vic ph hp#Chim tinh hc#XH#Nhm bt Lovedia#Sao Nam Dng#376571## 00871000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810007000590010009000660020032000750070042001070050014001490040 01800163008000500181009001100186010000500197011002500202012002000227021026800247 020001500515016000300530005001700533020001200550013000700562#VN16.05263#VN16.052 62#376572#^a19000^b3000b#Vi?t#133.5267#KH104P#Mto Trn#Khm ph tt tn tt cun g X n#Mto Trn, Averie Nguyn, Nhm bt Lovedia#Averie Nguyn#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a79tr. : tranh v^b18cm#Gii m 12 chm sao#Khm ph tn h cch ca nhng ngi thuc cung X n nh: S thch, u im, nhc im, pht huy th mnh v khc phc im yu, g ri nhng xch mch vi bn b v ngi yu, nhn ra nhng t cht ca bn thn, a ra nhng la chn ngh nghip v c ng vic ph hp#Chim tinh hc#XH#Nhm bt Lovedia#Sao Tht N#376572## 00878000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810007000590010009000660020035000750070042001100050014001520040 01800166008000500184009001100189010000500200011002500205012002000230021027100250 020001500521016000300536005001700539020001300556013000700569#VN16.05265#VN16.052 64#376573#^a19000^b3000b#Vi?t#133.5263#KH104P#Mto Trn#Khm ph tt tn tt cun g Kim ngu#Mto Trn, Averie Nguyn, Nhm bt Lovedia#Averie Nguyn#Ti bn ln t h 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a79tr. : tranh v^b18cm#Gii m 12 chm sao#Khm ph tnh cch ca nhng ngi thuc cung Kim Ngu nh: S thch, u im, nhc im , pht huy th mnh v khc phc im yu, g ri nhng xch mch vi bn b v ngi yu, nhn ra nhng t cht ca bn thn, a ra nhng la chn ngh nghip v cng vic ph hp#Chim tinh hc#XH#Nhm bt Lovedia#Sao Kim ngu#376573## 00875000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810007000590010009000660020034000750070042001090050014001510040 01800165008000500183009001100188010000500199011002500204012002000229021027000249 020001500519016000300534005001700537020001200554013000700566#VN16.05267#VN16.052 66#376574#^a19000^b3000b#Vi?t#133.5274#KH104P#Mto Trn#Khm ph tt tn tt cun g Nhn M#Mto Trn, Averie Nguyn, Nhm bt Lovedia#Averie Nguyn#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a79tr. : tranh v^b18cm#Gii m 12 chm sao#Khm ph t nh cch ca nhng ngi thuc cung Nhn M nh: S thch, u im, nhc im, pht huy th mnh v khc phc im yu, g ri nhng xch mch vi bn b v ng i yu, nhn ra nhng t cht ca bn thn, a ra nhng la chn ngh nghip v cng vic ph hp#Chim tinh hc#XH#Nhm bt Lovedia#Sao Nhn m#376574## 00884000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810007000590010009000660020037000750070042001120050014001540040 01800168008000500186009001100191010000500202011002500207012002000232021027300252 020001500525016000300540005001700543020001500560013000700575#VN16.05269#VN16.052 68#376575#^a19000^b3000b#Vi?t#133.5262#KH104P#Mto Trn#Khm ph tt tn tt cun g Bch Dng#Mto Trn, Averie Nguyn, Nhm bt Lovedia#Averie Nguyn#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a79tr. : tranh v^b18cm#Gii m 12 chm sao#Khm ph tnh cch ca nhng ngi thuc cung Bch Dng nh: S thch, u im, nhc im, pht huy th mnh v khc phc im yu, g ri nhng xch mch vi bn b v ngi yu, nhn ra nhng t cht ca bn thn, a ra nhng la chn ngh ng hip v cng vic ph hp#Chim tinh hc#XH#Nhm bt Lovedia#Sao Bch Dng#3765 75## 00878000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810007000590010009000660020035000750070042001100050014001520040 01800166008000500184009001100189010000500200011002500205012002000230021027100250 020001500521020001300536016000300549005001700552013000700569#VN16.05271#VN16.052 70#376576#^a19000^b3000b#Vi?t#133.5277#KH104P#Mto Trn#Khm ph tt tn tt cun g Song Ng#Mto Trn, Averie Nguyn, Nhm bt Lovedia#Averie Nguyn#Ti bn ln t h 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a79tr. : tranh v^b18cm#Gii m 12 chm sao#Khm ph tnh cch ca nhng ngi thuc cung Song Ng nh: S thch, u im, nhc im , pht huy th mnh v khc phc im yu, g ri nhng xch mch vi bn b v ngi yu, nhn ra nhng t cht ca bn thn, a ra nhng la chn ngh nghip v cng vic ph hp#Chim tinh hc#Sao Song ng#XH#Nhm bt Lovedia#376576## 00911000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810007000590010009000660020037000750070042001120050014001540040 01800168008000500186009001100191010000500202011002500207012002000232021027300252 020001500525020001500540016000300555005001700558020001500575013000700590#VN16.05 273#VN16.05272#376577#^a19000^b3000b#Vi?t#133.5272#KH104P#Mto Trn#Khm ph tt tn tt cung Thin Bnh#Mto Trn, Averie Nguyn, Nhm bt Lovedia#Averie Nguyn #Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a79tr. : tranh v^b18cm#Gii m 12 chm sao#Khm ph tnh cch ca nhng ngi thuc cung Thin Bnh nh: S thch, u im, nhc im, pht huy th mnh v khc phc im yu, g ri nhng xch mc h vi bn b v ngi yu, nhn ra nhng t cht ca bn thn, a ra nhng la chn ngh nghip v cng vic ph hp#Chim tinh hc#Sao Thin xng#XH#Nhm bt Lovedia#Sao Thin bnh#376577## 00869000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810007000590010009000660020032000750070042001070050014001490040 01800163008000500181009001100186010000500197011002500202012002000227021026800247 020001500515020001000530016000300540005001700543013000700560#VN16.05275#VN16.052 74#376578#^a19000^b3000b#Vi?t#133.5266#KH104P#Mto Trn#Khm ph tt tn tt cun g S T#Mto Trn, Averie Nguyn, Nhm bt Lovedia#Averie Nguyn#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a79tr. : tranh v^b18cm#Gii m 12 chm sao#Khm ph tn h cch ca nhng ngi thuc cung S T nh: S thch, u im, nhc im, pht huy th mnh v khc phc im yu, g ri nhng xch mch vi bn b v ngi yu, nhn ra nhng t cht ca bn thn, a ra nhng la chn ngh nghip v c ng vic ph hp#Chim tinh hc#Sao S t#XH#Nhm bt Lovedia#376578## 00875000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810007000590010009000660020034000750070042001090050014001510040 01800165008000500183009001100188010000500199011002500204012002000229021027000249 020001500519020001200534013000700546016000300553005001700556#VN16.05277#VN16.052 76#376579#^a19000^b3000b#Vi?t#133.5264#KH104P#Mto Trn#Khm ph tt tn tt cun g Song T#Mto Trn, Averie Nguyn, Nhm bt Lovedia#Averie Nguyn#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a79tr. : tranh v^b18cm#Gii m 12 chm sao#Khm ph t nh cch ca nhng ngi thuc cung Song T nh: S thch, u im, nhc im, pht huy th mnh v khc phc im yu, g ri nhng xch mch vi bn b v ng i yu, nhn ra nhng t cht ca bn thn, a ra nhng la chn ngh nghip v cng vic ph hp#Chim tinh hc#Sao Song t#376579#XH#Nhm bt Lovedia## 00680000000000313000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200040 00381810007000420020017000490030013000660070082000790050016001610050013001770050 01900190005001200209004001800221008000500239009001100244010000500255011002600260 012003100286020001800317020001300335016000300348019000800351013000700359#VN16.05 278#376580#^a9000^b2000b#Vi?t#813#NH100T#Thn n mo Tom#Truyn tranh#Li: Cha rles Carney ; Minh ho: John Skewes, Stephanie Gladden ; Thnh Trung dch#Carney , Charles#Skewes, John#Gladden, Stephanie#Thnh Trung#Ti bn ln th 2#^aH.#^aK im ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b18cm#Tom v Jerry - Truyn vui nht#Vn hc th iu nhi#Truyn tranh#VH#Dch M#376580## 00678000000000313000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200040 00381810007000420020015000490030013000640070082000770050016001590050013001750050 01900188005001200207004001800219008000500237009001100242010000500253011002600258 012003100284020001800315020001300333016000300346019000800349013000700357#VN16.05 279#376581#^a9000^b2000b#Vi?t#813#NH100T#Mo Tom ho h#Truyn tranh#Li: Charl es Carney ; Minh ho: John Skewes, Stephanie Gladden ; Thnh Trung dch#Carney, Charles#Skewes, John#Gladden, Stephanie#Thnh Trung#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b18cm#Tom v Jerry - Truyn vui nht#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#VH#Dch M#376581## 00688000000000313000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200040 00381810007000420020025000490030013000740070082000870050016001690050013001850050 01900198005001200217004001800229008000500247009001100252010000500263011002600268 012003100294020001800325020001300343016000300356019000800359013000700367#VN16.05 280#376582#^a9000^b2000b#Vi?t#813#NH100T#Php thut trong lu i#Truyn tranh# Li: Charles Carney ; Minh ho: John Skewes, Stephanie Gladden ; Thnh Trung dc h#Carney, Charles#Skewes, John#Gladden, Stephanie#Thnh Trung#Ti bn ln th 2# ^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b18cm#Tom v Jerry - Truyn vui nht#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch M#376582## 00675000000000313000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200040 00381810007000420020012000490030013000610070082000740050016001560050013001720050 01900185005001200204004001800216008000500234009001100239010000500250011002600255 012003100281020001800312020001300330016000300343019000800346013000700354#VN16.05 281#376583#^a9000^b2000b#Vi?t#813#NH100T#Hn o la#Truyn tranh#Li: Charles Carney ; Minh ho: John Skewes, Stephanie Gladden ; Thnh Trung dch#Carney, Cha rles#Skewes, John#Gladden, Stephanie#Thnh Trung#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b18cm#Tom v Jerry - Truyn vui nht#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#VH#Dch M#376583## 00772000000000337000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200040 00381810006000420020017000480030013000650070123000780050012002010050016002130050 01600229005001300245005001900258005001200277004001800289008000500307009001100312 01000050032301100260032801200310035402000180038502000130040301300070041601600030 0423019000800426#VN16.05282#376584#^a9000^b2000b#Vi?t#813#M205T#Mo Tom phun l a#Truyn tranh#Nguyn tc: Earl Kress, Richard Pursel ; Li: Charles Carney ; Mi nh ho: John Skewes, Stephanie Gladden ; Thnh Trung dch#Kress, Earl#Pursel, Ri chard#Carney, Charles#Skewes, John#Gladden, Stephanie#Thnh Trung#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b18cm#Tom v Jerry - Truyn vui nh t#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#376584#VH#Dch M## 00685000000000313000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200040 00381810007000420020022000490030013000710070082000840050016001660050013001820050 01900195005001200214004001800226008000500244009001100249010000500260011002600265 012003100291020001800322020001300340013000700353016000300360019000800363#VN16.05 283#376585#^a9000^b2000b#Vi?t#813#NH100T#Nh tr chim cnh ct#Truyn tranh#Li : Charles Carney ; Minh ho: John Skewes, Stephanie Gladden ; Thnh Trung dch#C arney, Charles#Skewes, John#Gladden, Stephanie#Thnh Trung#Ti bn ln th 2#^aH .#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b18cm#Tom v Jerry - Truyn vui nht#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#376585#VH#Dch M## 00669000000000313000450000200070000000300130000700500170002000500170003700500120 00540070068000660040018001340080005001520090011001570100005001680110026001730120 01600199015004200215082000400257016000300261013000700264014001600271026001100287 026000700298181000600305019000500311019000800316020001800324020001300342#L lem# Truyn tranh#Heller, Sarah E.#Taliaferro, Todd#Thu Nguyt#Li: Sarah E. Heller ; Thit k: Todd Taliaferro ; Thu Nguyt dch#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng #2016#^a30tr. : tranh mu^b17cm#Disney princess#Tn sch ting Anh: The Mice sav e the day#813#VH#376586#^a10000^b5000b#VN16.05284#376586#L400L#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00625000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020017000490030013000660070068000790050017001470050017001640050 01200181004001800193008000500211009001100216010000500227011002600232012001600258 020001800274020001300292016000300305019000800308013000700316#376587#VN16.05285#^ a10000^b5000b#Vi?t#813#N106T#Nng tin c nh#Truyn tranh#Li: Sarah E. Heller ; Thit k: Todd Taliaferro ; Thu Nguyt dch#Heller, Sarah E.#Taliaferro, Tod d#Thu Nguyt#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a30tr. : tranh mu^b17cm#D isney princess#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch M#376587## 00639000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020031000490030013000800070068000930050017001610050017001780050 01200195004001800207008000500225009001100230010000500241011002600246012001600272 020001800288020001300306016000300319019000800322013000700330#VN16.05286#376588#^ a10000^b5000b#Vi?t#813#N106B#Nng Bch Tuyt v by ch ln#Truyn tranh#Li: S arah E. Heller ; Thit k: Todd Taliaferro ; Thu Nguyt dch#Heller, Sarah E.#T aliaferro, Todd#Thu Nguyt#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a30tr. : tra nh mu^b17cm#Disney princess#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch M#376588## 00638000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020030000490030013000790070068000920050017001600050017001770050 01200194004001800206008000500224009001100229010000500240011002600245012001600271 020001800287020001300305016000300318019000800321013000700329#VN16.05287#376589#^ a10000^b5000b#Vi?t#813#N106C#Nng cng cha ng trong rng#Truyn tranh#Li: Sa rah E. Heller ; Thit k: Todd Taliaferro ; Thu Nguyt dch#Heller, Sarah E.#Ta liaferro, Todd#Thu Nguyt#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a30tr. : tran h mu^b17cm#Disney princess#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch M#376589## 00631000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810007000430020022000500030013000720070068000850050017001530050017001700050 01200187004001800199008000500217009001100222010000500233011002600238012001600264 020001800280020001300298016000300311019000800314013000700322#VN16.05288#376590#^ a10000^b5000b#Vi?t#813#NG558#Ngi p v qui th#Truyn tranh#Li: Sarah E. Heller ; Thit k: Todd Taliaferro ; Thu Nguyt dch#Heller, Sarah E.#Taliaferr o, Todd#Thu Nguyt#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a30tr. : tranh mu^b 17cm#Disney princess#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch M#376590## 00632000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020024000490030013000730070068000860050017001540050017001710050 01200188004001800200008000500218009001100223010000500234011002600239012001600265 020001800281020001300299013000700312016000300319019000800322#VN16.05289#376591#^ a10000^b5000b#Vi?t#813#A103V#Aladdin v cy n thn#Truyn tranh#Li: Sarah E. Heller ; Thit k: Todd Taliaferro ; Thu Nguyt dch#Heller, Sarah E.#Taliafer ro, Todd#Thu Nguyt#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a30tr. : tranh mu^ b17cm#Disney princess#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#376591#VH#Dch M## 00723000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490010013000560020016000690070076000850220004001610050015001650050 01700180005001500197004001800212008000500230009001100235010000500246011002600251 01200310027702000170030802000180032502000100034301300070035301600030036001900090 0363005001300372#376592#VN16.05290#^a52000^b1500b#Vi?t#398.20943#TR527C#Grimm, Jacob#Truyn c Grimm#Jacob Grimm, Wilhelm Grimm ; Minh ho: Otto Ubbelohde ; L ng Vn Hng dch#T.1#Grimm, Wilhelm#Ubblelohde, Otto#Lng Vn Hng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#2016#^a324tr. : tranh v^b19cm#Vn hc c. Tc phm chn lc#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c#376592#VH#Dch c#Grimm, Jaco b## 00617000000000289000450000100160000000200190001600500180003500500170005300700690 00700080005001390090011001440100005001550110026001600150037001860820004002230160 00300227013000700230014001600237026000700253026001100260026001100271181000600282 019000500288019000900293020001800302020000700320#Leyton, Dominic#Ht h o k d iu#Nguyn Minh Trang#Nguyn Thu Linh#Dominic Leyton ; Minh ha: Nguyn Minh Tr ang ; Nguyn Thu Linh dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a350tr. : tranh v^b19cm#Tn s ch ting Anh: The magic walnut#823#VH#376593#^a56000^b2000b#376593#VN16.05291# VN16.05292#H110H#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn## 00551000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430010023000490020016000720070041000880050012001290040018001410080 00500159009001100164010000500175011001500180020001800195020001200213013000700225 016000300232019000800235012003000243#376594#VN16.05293#^a75000^b2000b#Vi?t#813# T521L#Stowe, Harriet Beecher#Tp lu bc Tom#Harriet Beecher Stowe ; c Hiu dch# c Hiu#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#2016#^a493tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#376594#VH#Dch M#Vn hc M. Tc phm chn lc## 00542000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010006000650020010000710070034000810050016001150080 00500131009001100136010000500147011002600152012001700178015003400195020001800229 020000700247013000700254016000300261#VN16.05295#VN16.05294#376595#^a27000^b1500 b#Vi?t#895.9223#X518P#Du An#Xung ph#Du An ; Minh ho: Phm Quang Phc#Phm Qua ng Phc#^aH.#^aKim ng#2016#^a154tr. : tranh v^b19cm#Vn hc tui hoa#Tn tht tc gi: Nguyn Anh Dng#Vn hc thiu nhi#Truyn#376595#VH## 00564000000000277000450000100180000000200170001800500130003500700370004800800050 00850090011000900100005001010110015001060150043001210820007001640160003001710130 00700174014001600181026001100197026001100208026000700219181000600226019000500232 019000900237020001800246020002200264#Ohlsson, Kristina#L tr thu tinh#Nguyn H ng#Kristina Ohlsson ; Nguyn Hng dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a175tr.^b19cm#D ch t bn ting Anh ca Marlaine Delargy#839.73#VH#376596#^a32000^b2000b#VN16.0 5297#VN16.05296#376596#L500T#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt gi t ng## 00580000000000289000450000100150000000200080001500300110002300500200003400700470 00540040021001010080005001220090011001270100005001380110026001430120017001690820 00900186016000300195013000700198014001600205026001100221026001100232026000700243 181000600250019000500256020001800261020001100279#L Phng Lin#Hoa di#Truyn d i#Vng Th Thu Linh#L Phng Lin ; Minh ho: Vng Th Thu Linh#Ti bn c chnh sa#^aH.#^aKim ng#2016#^a175tr. : tranh v^b19cm#Vn hc tui hoa#895.9 223#VH#376597#^a30000^b1500b#VN16.05299#VN16.05298#376597#H401D#Vi?t#Vn hc th iu nhi#Truyn di## 00527000000000277000450000100130000000200160001300300040002900500160003300700410 00490080005000900090011000950100005001060110025001110120016001360820009001520160 00300161013000700164014001600171026000700187026001100194026001100205181000600216 019000500222020001800227020000400245#Cao Xun Sn#Hi l, hi hoa#Th#Nguyn Th nh V#Cao Xun Sn ; Minh ho: Nguyn Thnh V#^aH.#^aKim ng#2016#^a45tr. : tr anh v^b19cm#Th v tui th#895.9221#VH#376598#^a15000^b2000b#376598#VN16.0530 1#VN16.05300#H428L#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Th## 00751000000000277000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810006000470020016000530070027000690040018000960080005001140090011001190100 00500130011003000135020000900165020000700174016000300181001002200184015003400206 021020500240020002100445013000700466#VN16.05302#376599#^a10000^b20000b#Vi?t#371 .83#S450T#S tay nhi ng#Nguyn Th Thanh Thu b.s.#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKi m ng#2016#^a83tr. : hnh v, bng^b19cm#Nhi ng#S tay#XH#Nguyn Th Thanh Th u#TTS ghi: Hi ng i Trung ng#Trnh by ni dung chng trnh d b i v in Thiu nin tin phong (TNTP) H Ch Minh, nhng iu nhi ng cn bit, bi ht chnh thc ca nhi ng, nhng iu c bn v lch s i TNTP H Ch Minh.. .#i TNTP H Ch Minh#376599## 00583000000000277000450000100180000000200160001800500140003400500180004800700670 00660080005001330090011001380100005001490110026001540150031001800820004002110160 00300215013000700218014001600225026001100241026000700252181000700259019000500266 019000900271020001800280020000700298#Morpurgo, Michael#Tr v tui th#Bailey, P eter#Nguyn Hng Quang#Michael Morpurgo ; Minh ho: Peter Bailey ; Nguyn Hng Q uang dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a79tr. : tranh mu^b19cm#Tn sch ting Anh: Hom ecoming#823#VH#376600#^a36000^b2000b#VN16.05303#376600#TR460V#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn## 00593000000000277000450000100180000000200200001800500170003800500140005500700660 00690080005001350090011001400100005001510110026001560150040001820820004002220160 00300226013000700229014001600236026000700252026001100259181000600270019000500276 019000900281020001800290020000700308#Morpurgo, Michael#Bn nhc ca Mozart#Forem an, Michael#Phan Th Hon#Michael Morpurgo ; Minh ho: Michael Foreman ; Phan Th Hon dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a76tr. : tranh mu^b19cm#Tn sch ting Anh: T he Mozart question#823#VH#376601#^a36000^b2000b#376601#VN16.05304#B105N#Vi?t#D ch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn## 00594000000000277000450000100180000000200220001800500130004000500160005300700640 00690080005001330090011001380100005001490110026001540150042001800820004002220160 00300226013000700229014001600236026001100252026000700263181000700270019000500277 019000900282020001800291020000700309#Morpurgo, Michael#Ch k ln tuyt diu#Bly the, Gary#Phm Trng Lan#Michael Morpurgo ; Minh ho: Gary Blythe ; Phm Trng Lan dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a75tr. : tranh mu^b19cm#Tn sch ting Anh: I b elieve in unicorns#823#VH#376602#^a36000^b2000b#VN16.05305#376602#CH500K#Vi?t#D ch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn## 00521000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020021000520070035000730050012001080080005001200090011001250100 00500136011002900141012002600170020001800196020001400214016000300228005000900231 020000800240013000700248#VN16.05306#376603#^a36000^b3000b#Vi?t#372.21#A105T#An ton khi ra ngoi#Li: Phng Linh ; Tranh: Linh Rab#Phng Linh#^aH.#^aKim ng #2016#^a75tr. : tranh mu^b17x19cm#15 bi hc an ton cho b#Gio dc mu gio#S ch mu gio#GK#Linh Rab#An ton#376603## 00518000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520070035000700050012001050080005001170090011001220100 00500133011002900138012002600167020001800193020001400211016000300225005000900228 020000800237013000700245#VN16.05307#376604#^a36000^b3000b#Vi?t#372.21#A105T#An ton khi nh#Li: Phng Linh ; Tranh: Linh Rab#Phng Linh#^aH.#^aKim ng#20 16#^a75tr. : tranh mu^b17x19cm#15 bi hc an ton cho b#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#Linh Rab#An ton#376604## 00580000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020022000530030013000750070016000880050011001040040018001150080 00500133009001100138010000500149011002900154012001400183020001800197020001300215 020001400228016000300242019001600245013000700261020001000268#376605#VN16.05308#^ a26000^b2000b#Vi?t#372.21#CH303X#Chic xe but chu o#Truyn tranh#Huyn Trm dch#Huyn Trm#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a40tr. : tranh mu^b17x2 0cm#Th gii t#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Sch mu gio#GK#Dch Trung Qu c#376605# t but## 00582000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020021000520030013000730070016000860050011001020040018001130080 00500131009001100136010000500147011002900152012001400181020001800195020001300213 020001400226013000700240016000300247019001600250020001400266#376606#VN16.05309#^ a26000^b2000b#Vi?t#372.21#X200C#Xe cnh st thn tc#Truyn tranh#Huyn Trm d ch#Huyn Trm#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a40tr. : tranh mu^b17x20c m#Th gii t#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Sch mu gio#376606#GK#Dch Trun g Quc# t cnh st## 00573000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020022000520030013000740070016000870050011001030040018001140080 00500132009001100137010000500148011002900153012001400182020001800196020001500214 020001300229020001400242016000300256019000500259013000700264#VN16.05310#376607#^ a26000^b2000b#Vi?t#372.21#X200C#Xe cu ho thin ngh#Truyn tranh#Huyn Trm d ch#Huyn Trm#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a40tr. : tranh mu^b17x20 cm#Th gii t#Gio dc mu gio# t cha chy#Truyn tranh#Sch mu gio#VH# Dch#376607## 00566000000000301000450000200210000000300130002100500110003400700160004500400180 00610080005000790090011000840100005000950110029001000120014001290820007001430160 00300150013000700153014001600160026000700176026001100183181000600194019000500200 019000500205020001800210020000900228020001300237020001400250#Xe ch hng tt bn g#Truyn tranh#Huyn Trm#Huyn Trm dch#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016 #^a40tr. : tranh mu^b17x20cm#Th gii t#372.21#VH#376608#^a26000^b2000b#376 608#VN16.05311#X200C#Vi?t#Dch#Gio dc mu gio# t ti#Truyn tranh#Sch mu gio## 00562000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020021000520030013000730070016000860050011001020040018001130080 00500131009001100136010000500147011002900152012001400181020001800195020000500213 020001300218020001400231016000300245019000500248013000700253#VN16.05312#376609#^ a26000^b2000b#Vi?t#372.21#X200T#Xe tc-xi nhanh nhn#Truyn tranh#Huyn Trm d ch#Huyn Trm#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a40tr. : tranh mu^b17x20c m#Th gii t#Gio dc mu gio#Taxi#Truyn tranh#Sch mu gio#VH#Dch#376609 ## 00577000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020025000520030013000770070016000900050011001060040018001170080 00500135009001100140010000500151011002900156012001400185020001800199020001600217 020001300233020001400246013000700260016000300267019000500270#376610#VN16.05313#^ a26000^b2000b#Vi?t#372.21#X200C#Xe cu thng nhit tnh#Truyn tranh#Huyn Tr m dch#Huyn Trm#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a40tr. : tranh mu^b17 x20cm#Th gii t#Gio dc mu gio# t cu thng#Truyn tranh#Sch mu gio #376610#VH#Dch## 00584000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020030000530030013000830070020000960220025001160220005001410050 00600146005000700152008000500159009001100164010000500175011002600180012002200206 020001700228020001300245016000300258019001400261013000700275#VN16.05314#376611#^ a20000^b5000b#Vi?t#895.63#TS505R#Tsubasa - Reservoir Chronicle#Truyn tranh#Cla mp ; V Anh dch#Sc mnh ca s on kt#T.25#Clamp#V Anh#^aH.#^aKim ng#2016 #^a170tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Truyn tranh#V H#Dch Nht Bn#376611## 00602000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020030000530030013000830070020000960220043001160220005001590050 00600164005000700170008000500177009001100182010000500193011002600198012002200224 020001700246020001300263016000300276019001400279013000700293#VN16.05315#376612#^ a20000^b5000b#Vi?t#895.63#TS505R#Tsubasa - Reservoir Chronicle#Truyn tranh#Cla mp ; V Anh dch#D chia sa nhng ta vn lun hng v nhau#T.26#Clamp#V Anh#^a H.#^aKim ng#2016#^a177tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376612## 00590000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020030000530030013000830070020000960220005001160220031001210050 00600152005000700158008000500165009001100170010000500181011002600186012002200212 020001700234020001300251016000300264019001400267013000700281#VN16.05316#376613#^ a20000^b5000b#Vi?t#895.63#TS505R#Tsubasa - Reservoir Chronicle#Truyn tranh#Cla mp ; V Anh dch#T.27#Tt c v nhng ngi thn yu#Clamp#V Anh#^aH.#^aKim n g#2016#^a165tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Truyn t ranh#VH#Dch Nht Bn#376613## 00590000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020030000530030013000830070020000960220005001160220031001210050 00600152005000700158008000500165009001100170010000500181011002600186012002200212 020001700234020001300251016000300264019001400267013000700281#376614#VN16.05317#^ a20000^b5000b#Vi?t#895.63#TS505R#Tsubasa - Reservoir Chronicle#Truyn tranh#Cla mp ; V Anh dch#T.28#Hy tin bc n th gii mi#Clamp#V Anh#^aH.#^aKim n g#2016#^a263tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Truyn t ranh#VH#Dch Nht Bn#376614## 00564000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020017000530030013000700070035000830220005001180050014001230050 01400137008000500151009001100156010000500167011002600172012002200198020001700220 020001300237016000300250019001400253013000700267#VN16.05318#376615#^a18000^b200 0b#Vi?t#895.63#O-434C#Orange chocolate#Truyn tranh#Nanpei Yamada ; Vng Hi Y n dch#T.10#Nanpei Yamada#Vng Hi Yn#^aH.#^aKim ng#2016#^a190tr. : tranh v ^b18cm#Dnh cho la tui 14+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#3766 15## 00564000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020017000530030013000700070035000830220005001180050014001230050 01400137008000500151009001100156010000500167011002600172012002200198020001700220 020001300237016000300250019001400253013000700267#VN16.05319#376616#^a18000^b200 0b#Vi?t#895.63#O-434C#Orange chocolate#Truyn tranh#Nanpei Yamada ; Vng Hi Y n dch#T.11#Nanpei Yamada#Vng Hi Yn#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v ^b18cm#Dnh cho la tui 14+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#3766 16## 00564000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020017000530030013000700070035000830220005001180050014001230050 01400137008000500151009001100156010000500167011002600172012002200198020001700220 020001300237016000300250019001400253013000700267#VN16.05320#376617#^a18000^b200 0b#Vi?t#895.63#O-434C#Orange chocolate#Truyn tranh#Nanpei Yamada ; Vng Hi Y n dch#T.12#Nanpei Yamada#Vng Hi Yn#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v ^b18cm#Dnh cho la tui 14+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#3766 17## 00564000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020017000530030013000700070035000830220005001180050014001230050 01400137008000500151009001100156010000500167011002600172012002200198020001700220 020001300237016000300250019001400253013000700267#VN16.05321#376618#^a18000^b200 0b#Vi?t#895.63#O-434C#Orange chocolate#Truyn tranh#Nanpei Yamada ; Vng Hi Y n dch#T.13#Nanpei Yamada#Vng Hi Yn#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v ^b18cm#Dnh cho la tui 14+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#3766 18## 00615000000000301000450000200150000000300130001500500150002800500160004300700380 00590080005000970090011001020100005001130110026001180120022001440150035001660220 00500201082000700206016000300213013000700216014001600223026001100239026000700250 181000700257019000500264019001400269020001700283020001300300#Ngn la Recca#Truy n tranh#Nobuyuki Anzai#Thnh a Manga#Nobuyuki Anzai ; Thnh a Manga dch#^a H.#^aKim ng#2016#^a188tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Tn sch tin g Anh: Flame of Recca#T.10#895.63#VH#376619#^a18000^b3500b#VN16.05322#376619#NG 430L#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00615000000000301000450000200150000000300130001500500150002800500160004300700380 00590080005000970090011001020100005001130110026001180120022001440150035001660220 00500201082000700206016000300213013000700216014001600223026000700239026001100246 181000700257019000500264019001400269020001700283020001300300#Ngn la Recca#Truy n tranh#Nobuyuki Anzai#Thnh a Manga#Nobuyuki Anzai ; Thnh a Manga dch#^a H.#^aKim ng#2016#^a190tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Tn sch tin g Anh: Flame of Recca#T.11#895.63#VH#376620#^a18000^b3000b#376620#VN16.05323#NG 430L#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00615000000000301000450000200150000000300130001500500150002800500160004300700380 00590080005000970090011001020100005001130110026001180120022001440150035001660220 00500201082000700206016000300213013000700216014001600223026000700239026001100246 181000700257019000500264019001400269020001700283020001300300#Ngn la Recca#Truy n tranh#Nobuyuki Anzai#Thnh a Manga#Nobuyuki Anzai ; Thnh a Manga dch#^a H.#^aKim ng#2016#^a181tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Tn sch tin g Anh: Flame of Recca#T.12#895.63#VH#376621#^a18000^b3000b#376621#VN16.05324#NG 430L#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00615000000000301000450000200150000000300130001500500150002800500160004300700380 00590080005000970090011001020100005001130110026001180120022001440150035001660220 00500201082000700206016000300213013000700216014001600223026001100239026000700250 181000700257019000500264019001400269020001700283020001300300#Ngn la Recca#Truy n tranh#Nobuyuki Anzai#Thnh a Manga#Nobuyuki Anzai ; Thnh a Manga dch#^a H.#^aKim ng#2016#^a182tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Tn sch tin g Anh: Flame of Recca#T.13#895.63#VH#376622#^a18000^b3000b#VN16.05325#376622#NG 430L#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00558000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020034000520030013000860070027000990220004001260220016001300050 01600146005000400162008000500166009001100171010000500182011002600187020001800213 020001300231013000700244016000300251019001400254#VN16.05326#376623#^a25000^b500 0b#Vi?t#895.63#T527T#Tuyn tp Asari c b tinh nghch#Truyn tranh#Mayumi Muroy ama ; Rin dch#T.1#Nht k phm n#Mayumi Muroyama#Rin#^aH.#^aKim ng#2016#^a19 1tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#376623#VH#Dch Nht Bn## 00569000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020034000520030013000860070027000990220004001260220027001300050 01600157005000400173008000500177009001100182010000500193011002600198020001800224 020001300242016000300255019001400258013000700272#VN16.05327#376624#^a25000^b500 0b#Vi?t#895.63#T527T#Tuyn tp Asari c b tinh nghch#Truyn tranh#Mayumi Muroy ama ; Rin dch#T.2#Nhng cuc phiu lu k o#Mayumi Muroyama#Rin#^aH.#^aKim n g#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn #376624## 00568000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020034000520030013000860070027000990220004001260220026001300050 01600156005000400172008000500176009001100181010000500192011002600197020001800223 020001300241016000300254019001400257013000700271#VN16.05328#376625#^a25000^b500 0b#Vi?t#895.63#T527T#Tuyn tp Asari c b tinh nghch#Truyn tranh#Mayumi Muroy ama ; Rin dch#T.3#Nhng cu chuyn tht tim#Mayumi Muroyama#Rin#^aH.#^aKim ng #2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn# 376625## 00598000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810007000470020010000540030013000640070027000770220005001040220044001090050 01300153005000700166008000500173009001100178010000500189011002600194012002200220 020001700242020001300259016000300272019001400275013000700289#376626#VN16.05329#^ a19500^b16000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Takara h..#T.61#Bnh minh chuyn phiu lu n tn th gii#Eiichiro Oda#Takara#^aH.#^ aKim ng#2016#^a201tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i# Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376626## 00580000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810007000470020010000540030013000640070027000770220005001040220026001090050 01300135005000700148008000500155009001100160010000500171011002600176012002200202 020001700224020001300241016000300254019001400257013000700271#376627#VN16.05330#^ a19500^b16000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Takara h..#T.62#Hnh trnh o Ngi C#Eiichiro Oda#Takara#^aH.#^aKim ng#2016#^a2 13tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#D ch Nht Bn#376627## 00507000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020023000530030013000760070029000890050013001180050009001310080 00500140009001100145010000500156011002600161020001700187020001300204013000700217 016000300224019001400227#376628#VN16.05331#^a35000^b10000b#Vi?t#895.63#H450S#H s one piece yellow#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Thu Kim dch#Eiichiro Oda#Thu Kim#^aH.#^aKim ng#2016#^a307tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Truyn tran h#376628#VH#Dch Nht Bn## 00503000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020020000520030013000720070029000850050013001140050009001270080 00500136009001100141010000500152011002600157020001700183020001300200016000300213 019001400216013000700230#376629#VN16.05332#^a30000^b3000b#Vi?t#895.63#H450S#H s one piece red#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Thu Kim dch#Eiichiro Oda#Thu Kim #^aH.#^aKim ng#2016#^a263tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH #Dch Nht Bn#376629## 00596000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810007000470020024000540030013000780070026000910220004001170050013001210040 01800134008000500152009001100157010000500168011002600173012003400199020001800233 020001300251013000700264016000300271019001400274005000600288#VN16.05333#376630#^ a18000^b10000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Ao yama ; Lesix dch#T.1#Gosho Aoyama#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a180t r. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Truyn t ranh#376630#VH#Dch Nht Bn#Lesix## 00596000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810007000470020024000540030013000780070026000910220004001170050013001210040 01800134008000500152009001100157010000500168011002600173012003400199020001800233 020001300251016000300264019001400267005000600281013000700287#VN16.05334#376631#^ a18000^b10000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Ao yama ; Lesix dch#T.2#Gosho Aoyama#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a175t r. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Truyn t ranh#VH#Dch Nht Bn#Lesix#376631## 00596000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810007000470020024000540030013000780070026000910220004001170050013001210040 01800134008000500152009001100157010000500168011002600173012003400199020001800233 020001300251016000300264019001400267005000600281013000700287#VN16.05335#376632#^ a18000^b10000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Ao yama ; Lesix dch#T.3#Gosho Aoyama#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a175t r. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Truyn t ranh#VH#Dch Nht Bn#Lesix#376632## 00596000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810007000470020024000540030013000780070026000910220004001170050013001210040 01800134008000500152009001100157010000500168011002600173012003400199020001800233 020001300251016000300264019001400267005000600281013000700287#VN16.05336#376633#^ a18000^b10000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Ao yama ; Lesix dch#T.4#Gosho Aoyama#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a175t r. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Truyn t ranh#VH#Dch Nht Bn#Lesix#376633## 00596000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810007000470020024000540030013000780070026000910220004001170050013001210040 01800134008000500152009001100157010000500168011002600173012003400199020001800233 020001300251016000300264019001400267005000600281013000700287#VN16.05337#376634#^ a18000^b10000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Ao yama ; Lesix dch#T.5#Gosho Aoyama#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a188t r. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Truyn t ranh#VH#Dch Nht Bn#Lesix#376634## 00596000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810007000470020024000540030013000780070026000910220004001170050013001210040 01800134008000500152009001100157010000500168011002600173012003400199020001800233 020001300251016000300264019001400267005000600281013000700287#376635#VN16.05338#^ a18000^b10000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Ao yama ; Lesix dch#T.6#Gosho Aoyama#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a175t r. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Truyn t ranh#VH#Dch Nht Bn#Lesix#376635## 00595000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020024000530030013000770070026000900220004001160050013001200040 01800133008000500151009001100156010000500167011002600172012003400198020001800232 020001300250016000300263019001400266005000600280013000700286#376636#VN16.05339#^ a18000^b8000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Aoy ama ; Lesix dch#T.8#Gosho Aoyama#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a184tr . : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Truyn tr anh#VH#Dch Nht Bn#Lesix#376636## 00596000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020024000530030013000770070026000900220005001160050013001210040 01800134008000500152009001100157010000500168011002600173012003400199020001800233 020001300251016000300264019001400267005000600281013000700287#VN16.05340#376637#^ a18000^b9000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Aoy ama ; Lesix dch#T.10#Gosho Aoyama#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a182t r. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Truyn t ranh#VH#Dch Nht Bn#Lesix#376637## 00596000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020024000530030013000770070026000900220005001160050013001210040 01800134008000500152009001100157010000500168011002600173012003400199020001800233 020001300251016000300264019001400267005000600281013000700287#VN16.05341#376638#^ a18000^b9000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Aoy ama ; Lesix dch#T.18#Gosho Aoyama#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a180t r. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Truyn t ranh#VH#Dch Nht Bn#Lesix#376638## 00596000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020024000530030013000770070026000900220005001160050013001210040 01800134008000500152009001100157010000500168011002600173012003400199020001800233 020001300251016000300264019001400267005000600281013000700287#VN16.05342#376639#^ a18000^b9000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Aoy ama ; Lesix dch#T.25#Gosho Aoyama#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a192t r. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Truyn t ranh#VH#Dch Nht Bn#Lesix#376639## 00597000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810007000470020024000540030013000780070026000910220005001170050013001220040 01800135008000500153009001100158010000500169011002600174012003400200020001800234 020001300252016000300265019001400268005000600282013000700288#VN16.05343#376640#^ a18000^b10000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Ao yama ; Lesix dch#T.26#Gosho Aoyama#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a176 tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Lesix#376640## 00596000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020024000530030013000770070026000900220005001160050013001210040 01800134008000500152009001100157010000500168011002600173012003400199020001800233 020001300251016000300264019001400267005000600281013000700287#VN16.05344#376641#^ a18000^b8000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Aoy ama ; Lesix dch#T.33#Gosho Aoyama#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a190t r. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Truyn t ranh#VH#Dch Nht Bn#Lesix#376641## 00596000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020024000530030013000770070026000900220005001160050013001210040 01800134008000500152009001100157010000500168011002600173012003400199020001800233 020001300251016000300264019001400267005000600281013000700287#VN16.05345#376642#^ a18000^b9000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Aoy ama ; Lesix dch#T.34#Gosho Aoyama#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a194t r. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Truyn t ranh#VH#Dch Nht Bn#Lesix#376642## 00596000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020024000530030013000770070026000900220005001160050013001210040 01800134008000500152009001100157010000500168011002600173012003400199020001800233 020001300251016000300264019001400267005000600281013000700287#VN16.05346#376643#^ a18000^b9000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Aoy ama ; Lesix dch#T.35#Gosho Aoyama#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a190t r. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Truyn t ranh#VH#Dch Nht Bn#Lesix#376643## 00596000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020024000530030013000770070026000900220005001160050013001210040 01800134008000500152009001100157010000500168011002600173012003400199020001800233 020001300251016000300264019001400267005000600281013000700287#VN16.05347#376644#^ a18000^b9000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Aoy ama ; Lesix dch#T.37#Gosho Aoyama#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a176t r. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Truyn t ranh#VH#Dch Nht Bn#Lesix#376644## 00597000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810007000470020024000540030013000780070026000910220005001170050013001220040 01800135008000500153009001100158010000500169011002600174012003400200020001800234 020001300252016000300265019001400268005000600282013000700288#VN16.05348#376645#^ a18000^b10000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Ao yama ; Lesix dch#T.40#Gosho Aoyama#Ti bn ln th 7#^aH.#^aKim ng#2015#^a178 tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Lesix#376645## 00596000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020024000530030013000770070026000900220005001160050013001210040 01800134008000500152009001100157010000500168011002600173012003400199020001800233 020001300251016000300264019001400267005000600281013000700287#VN16.05349#376646#^ a18000^b9000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Aoy ama ; Lesix dch#T.42#Gosho Aoyama#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a192t r. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Truyn t ranh#VH#Dch Nht Bn#Lesix#376646## 00596000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020024000530030013000770070026000900220005001160050013001210040 01800134008000500152009001100157010000500168011002600173012003400199020001800233 020001300251016000300264019001400267005000600281013000700287#VN16.05350#376647#^ a18000^b9000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Aoy ama ; Lesix dch#T.55#Gosho Aoyama#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a184t r. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Truyn t ranh#VH#Dch Nht Bn#Lesix#376647## 00596000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020024000530030013000770070026000900220005001160050013001210040 01800134008000500152009001100157010000500168011002600173012003400199020001800233 020001300251016000300264019001400267005000600281013000700287#VN16.05351#376648#^ a18000^b9000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Aoy ama ; Lesix dch#T.59#Gosho Aoyama#Ti bn ln th 7#^aH.#^aKim ng#2016#^a181t r. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Truyn t ranh#VH#Dch Nht Bn#Lesix#376648## 00596000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020024000530030013000770070026000900220005001160050013001210040 01800134008000500152009001100157010000500168011002600173012003400199020001800233 020001300251016000300264019001400267005000600281013000700287#376649#VN16.05352#^ a18000^b8000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Aoy ama ; Lesix dch#T.60#Gosho Aoyama#Ti bn ln th 7#^aH.#^aKim ng#2016#^a180t r. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Truyn t ranh#VH#Dch Nht Bn#Lesix#376649## 00596000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020024000530030013000770070026000900220005001160050013001210040 01800134008000500152009001100157010000500168011002600173012003400199020001800233 020001300251016000300264019001400267005000600281013000700287#VN16.05353#376650#^ a18000^b9000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Aoy ama ; Lesix dch#T.63#Gosho Aoyama#Ti bn ln th 7#^aH.#^aKim ng#2016#^a180t r. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Truyn t ranh#VH#Dch Nht Bn#Lesix#376650## 00593000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810007000470020024000540030013000780070039000910220005001300050013001350050 01900148008000500167009001100172010000500183011002600188012003400214020001800248 020001300266013000700279016000300286019001400289#376651#VN16.05354#^a18000^b100 00b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Aoyama ; Nguy n Hng Giang dch#T.72#Gosho Aoyama#Nguyn Hng Giang#^aH.#^aKim ng#2016#^a1 79tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Truy n tranh#376651#VH#Dch Nht Bn## 00593000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810007000470020024000540030013000780070039000910220005001300050013001350050 01900148008000500167009001100172010000500183011002600188012003400214020001800248 020001300266016000300279019001400282013000700296#376652#VN16.05355#^a18000^b100 00b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Aoyama ; Nguy n Hng Giang dch#T.73#Gosho Aoyama#Nguyn Hng Giang#^aH.#^aKim ng#2016#^a1 80tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Truy n tranh#VH#Dch Nht Bn#376652## 00623000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810007000470020024000540030013000780070039000910220005001300050013001350040 01800148008000500166009001100171010000500182011002600187012003400213020001800247 020001300265016000300278019001400281005001900295013000700314#VN16.05356#376653#^ a18000^b18000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Ao yama ; Nguyn Hng Giang dch#T.81#Gosho Aoyama#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a178tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Nguyn Hng Giang#376653## 00529000000000265000450000200420000000500080004200700130005000800050006300900110 00680100005000790110026000840120044001100820007001540160003001610130007001640140 01600171026001100187026000700198181000700205019000500212019000500217020001800222 020001000240020001300250#Nhng cu chuyn hnh thnh phm cht tt#Nh Tm#Nh T m dch#^aH.#^aM thut#2016#^a71tr. : tranh mu^b16cm#B hc iu hay)(Quyn s ch u tin cho b#372.21#XH#376654#^a19000^b4000b#VN16.05357#376654#NH556C#Vi? t#Dch#Gio dc mu gio#Tnh cch#Truyn tranh## 00593000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810007000470020024000540030013000780070039000910220005001300050013001350050 01900148008000500167009001100172010000500183011002600188012003400214020001800248 020001300266016000300279019001400282013000700296#376655#VN16.05358#^a18000^b100 00b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nguy n Hng Giang dch#T.83#Aoyama Gosho#Nguyn Hng Giang#^aH.#^aKim ng#2016#^a1 79tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Truy n tranh#VH#Dch Nht Bn#376655## 00623000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810007000470020024000540030013000780070039000910220005001300050013001350050 01900148004001800167008000500185009001100190010000500201011002600206013000700232 012003400239020001800273020001300291016000300304019001400307#376656#VN16.05359#^ a18000^b10000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Ao yama ; Nguyn Hng Giang dch#T.84#Gosho Aoyama#Nguyn Hng Giang#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a188tr. : tranh v^b18cm#376656#Sch dnh cho la tu i thiu nin#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn## 00593000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810007000470020024000540030013000780070039000910220005001300050013001350050 01900148008000500167009001100172010000500183011002600188012003400214020001800248 020001300266016000300279019001400282013000700296#VN16.05360#376657#^a18000^b150 00b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Aoyama ; Nguy n Hng Giang dch#T.85#Gosho Aoyama#Nguyn Hng Giang#^aH.#^aKim ng#2016#^a1 84tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Truy n tranh#VH#Dch Nht Bn#376657## 00593000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810007000470020024000540030013000780070039000910220005001300050013001350050 01900148008000500167009001100172010000500183011002600188012003400214020001800248 020001300266016000300279019001400282013000700296#VN16.05361#376658#^a18000^b150 00b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Aoyama ; Nguy n Hng Giang dch#T.86#Gosho Aoyama#Nguyn Hng Giang#^aH.#^aKim ng#2016#^a1 84tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Truy n tranh#VH#Dch Nht Bn#376658## 00595000000000289000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200070 00411810007000480020024000550030013000790070040000920220005001320050013001370050 01900150008000500169009001100174010000500185011002600190012003400216020001800250 020001300268016000300281019001400284013000700298#376659#VN16.05362#^a18000^b150 000b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Aoyama ; Ngu yn Hng Giang dch#T.89#Gosho Aoyama#Nguyn Hng Giang#^aH.#^aKim ng#2016#^ a184tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Tru yn tranh#VH#Dch Nht Bn#376659## 00593000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810007000470020024000540030013000780070039000910220005001300050013001350050 01900148008000500167009001100172010000500183011002600188012003400214020001800248 020001300266016000300279019001400282013000700296#VN16.05363#376660#^a18000^b100 00b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Aoyama ; Nguy n Hng Giang dch#T.74#Gosho Aoyama#Nguyn Hng Giang#^aH.#^aKim ng#2016#^a1 79tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Truy n tranh#VH#Dch Nht Bn#376660## 00593000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810007000470020024000540030013000780070039000910220005001300050013001350050 01900148008000500167009001100172010000500183011002600188012003400214020001800248 020001300266016000300279019001400282013000700296#VN16.05364#376661#^a18000^b100 00b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Aoyama ; Nguy n Hng Giang dch#T.75#Gosho Aoyama#Nguyn Hng Giang#^aH.#^aKim ng#2016#^a1 80tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Truy n tranh#VH#Dch Nht Bn#376661## 00524000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020037000530070013000900050008001030080005001110090011001160100 00500127011002600132012004400158020001800202020001000220020001300230013000700243 016000300250019000500253#VN16.05365#376662#^a19000^b4000b#Vi?t#372.21#NH556C#Nh ng cu chuyn rn luyn tnh cch#Nh Tm dch#Nh Tm#^aH.#^aM thut#2016#^a7 1tr. : tranh mu^b16cm#B hc iu hay)(Quyn sch u tin cho b#Gio dc mu gio#Tnh cch#Truyn tranh#376662#XH#Dch## 00593000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810007000470020024000540030013000780070039000910220005001300050013001350050 01900148008000500167009001100172010000500183011002600188012003400214020001800248 020001300266016000300279019001400282013000700296#VN16.05366#376663#^a18000^b100 00b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Aoyama ; Nguy n Hng Giang dch#T.77#Gosho Aoyama#Nguyn Hng Giang#^aH.#^aKim ng#2016#^a1 80tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Truy n tranh#VH#Dch Nht Bn#376663## 00525000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020038000530070013000910050008001040080005001120090011001170100 00500128011002600133012004400159020001800203020001000221020001300231016000300244 019000500247013000700252#VN16.05367#376664#^a19000^b4000b#Vi?t#372.21#NH556C#Nh ng cu chuyn v tri tim nhn hu#Nh Tm dch#Nh Tm#^aH.#^aM thut#2016#^a 70tr. : tranh mu^b16cm#B hc iu hay)(Quyn sch u tin cho b#Gio dc mu gio#Tnh cch#Truyn tranh#XH#Dch#376664## 00594000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810007000470020024000540030013000780070040000910220005001310050013001360050 01900149008000500168009001100173010000500184011002600189012003400215020001800249 020001300267016000300280019001400283013000700297#376665#VN16.05368#^a18000^b100 00b#Vi?t#895.63#TH104T#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Aoyama ; Nguy n Hng Giang dch#T.80#Gosho Aoyama#Nguyn Hng Giang#^aH.#^aKim ng#2016#^a 178tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Truy n tranh#VH#Dch Nht Bn#376665## 00560000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020026000520030013000780070028000910050016001190040018001350080 00500153009001100158010000500169011002700174012002600201020001800227020001300245 016000300258019001400261013000700275#VN16.05369#376666#^a22500^b4000b#Vi?t#895. 63#253T#m trc m ci Nobita#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio#Fuji ko F. Fujio#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a111tr. : tranh mu^b18cm#Tr anh truyn mu Doraemon#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376666## 00597000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020063000520030013001150070028001280050016001560040018001720080 00500190009001100195010000500206011002700211012002600238020001800264020001300282 016000300295019001400298013000700312#376667#VN16.05370#^a22500^b4000b#Vi?t#895. 63#D434V#Dorami v i qun Doraemon - 7 b n ca trng o to robot#Truyn t ranh#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio#Fujiko F. Fujio#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a123tr. : tranh mu^b18cm#Tranh truyn mu Doraemon#Vn hc thiu nhi#T ruyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376667## 00597000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020063000520030013001150070028001280050016001560040018001720080 00500190009001100195010000500206011002700211012002600238020001800264020001300282 013000700295016000300302019001400305#376668#VN16.05371#^a22500^b4000b#Vi?t#895. 63#452Q#i qun Doraemon - Siu o chch Dorapan v l th thch u#Truyn t ranh#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio#Fujiko F. Fujio#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a127tr. : tranh mu^b18cm#Tranh truyn mu Doraemon#Vn hc thiu nhi#T ruyn tranh#376668#VH#Dch Nht Bn## 00548000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020014000520030013000660070028000790050016001070040018001230080 00500141009001100146010000500157011002700162012002600189020001800215020001300233 016000300246019001400249013000700263#VN16.05372#376669#^a22500^b4000b#Vi?t#895. 63#K300N#K nim v b#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio#Fujiko F. Fujio# Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a111tr. : tranh mu^b18cm#Tranh truyn m u Doraemon#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376669## 00579000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020046000520030013000980070028001110050016001390040018001550080 00500173009001100178010000500189011002600194012002600220020001800246020001300264 016000300277019001400280013000700294#VN16.05373#376670#^a22500^b4000b#Vi?t#895. 63#452Q#i qun Doraemon - i chin thut cn trng#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio#Fujiko F. Fujio#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a95tr. : tranh mu^b18cm#Tranh truyn mu Doraemon#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dc h Nht Bn#376670## 00577000000000277000450000200440000000300130004400500160005700700280007300400180 01010080005001190090011001240100005001350110026001400120026001660820007001920160 00300199013000700202014001600209026000700225026001100232181000600243019000500249 019001400254020001800268020001300286#i qun Doraemon - Chuyn tu la tc hnh #Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio#Ti bn ln th 4#^aH. #^aKim ng#2016#^a95tr. : tranh mu^b18cm#Tranh truyn mu Doraemon#895.63#VH#3 76671#^a22500^b4000b#376671#VN16.05374#452Q#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh## 00561000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020027000520030013000790070028000920050016001200040018001360080 00500154009001100159010000500170011002700175012002600202020001800228020001300246 016000300259019001400262013000700276#VN16.05375#376672#^a22500^b4000b#Vi?t#895. 63#N114H#Nm 2112 - Doraemon ra i#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio#Fuj iko F. Fujio#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a123tr. : tranh mu^b18cm#T ranh truyn mu Doraemon#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376672# # 00584000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020051000520030013001030070028001160050016001440040018001600080 00500178009001100183010000500194011002600199012002600225020001800251020001300269 016000300282019001400285013000700299#VN16.05376#376673#^a22500^b4000b#Vi?t#895. 63#452Q#i qun Doraemon - Vng quc bnh ko Okashinana#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio#Fujiko F. Fujio#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a95 tr. : tranh mu^b18cm#Tranh truyn mu Doraemon#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#V H#Dch Nht Bn#376673## 00639000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020041000520030013000930070077001060050016001830040018001990080 00500217009001100222010000500233011002600238020001800264020001300282016000300295 019001400298005001500312005001500327013000700342#VN16.05377#376674#^a20000^b400 0b#Vi?t#895.63#D434N#Doraemon - Nobita v ngi khng l xanh#Truyn tranh#Nguy n tc: Fujiko F. Fujio ; Minh ho: Oonogi Hiroshi ; Song Tm Quyn dch#Fujiko F . Fujio#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a193tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Oonogi Hiroshi#Song Tm Quyn#376674## 00579000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020029000520030013000810070028000940220004001220050016001260040 01800142008000500160009001100165010000500176011002700181012002600208020001800234 020001300252013000700265016000300272019001400275#VN16.05378#376675#^a22500^b400 0b#Vi?t#895.63#N418V#Nobita - V tr phiu lu k#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujik o F. Fujio#T.1#Fujiko F. Fujio#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a127tr. : tranh mu^b18cm#Tranh truyn mu Doraemon#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#376675 #VH#Dch Nht Bn## 00579000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020029000520030013000810070028000940220004001220050016001260040 01800142008000500160009001100165010000500176011002700181012002600208020001800234 020001300252016000300265019001400268013000700282#VN16.05379#376676#^a22500^b400 0b#Vi?t#895.63#N418V#Nobita - V tr phiu lu k#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujik o F. Fujio#T.2#Fujiko F. Fujio#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a123tr. : tranh mu^b18cm#Tranh truyn mu Doraemon#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dc h Nht Bn#376676## 00567000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070028000820220004001100050016001140040 01800130008000500148009001100153010000500164011002700169012002600196020001800222 020001300240013000700253016000300260019001400263#VN16.05380#376677#^a22500^b400 0b#Vi?t#895.63#N418T#Nobita Ty du k#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio#T .1#Fujiko F. Fujio#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a127tr. : tranh mu^b 18cm#Tranh truyn mu Doraemon#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#376677#VH#Dch Nh t Bn## 00567000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070028000820220004001100050016001140040 01800130008000500148009001100153010000500164011002700169012002600196020001800222 020001300240016000300253019001400256013000700270#VN16.05381#376678#^a22500^b400 0b#Vi?t#895.63#N418T#Nobita Ty du k#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio#T .2#Fujiko F. Fujio#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a115tr. : tranh mu^b 18cm#Tranh truyn mu Doraemon#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#3 76678## 00612000000000289000450000200450000000300130004500500160005800700280007400400180 01020080005001200090011001250100005001360110044001410120026001850220004002110820 00700215016000300222013000700225014001600232026001100248026000700259181000600266 019000500272019001400277020001800291020001300309#Nobita v cuc phiu lu thn h ph dy ct#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio#Ti bn l n th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a126tr. : tranh mu^bTrn b 2 tp. - 18cm#Tranh truyn mu Doraemon#T.1#895.63#VH#376679#^a22500^b4000b#VN16.05382#376679#N418V #Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00612000000000289000450000200450000000300130004500500160005800700280007400400180 01020080005001200090011001250100005001360110044001410120026001850220004002110820 00700215016000300222013000700225014001600232026001100248026000700259181000600266 019000500272019001400277020001800291020001300309#Nobita v cuc phiu lu thn h ph dy ct#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio#Ti bn l n th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a127tr. : tranh mu^bTrn b 2 tp. - 18cm#Tranh truyn mu Doraemon#T.2#895.63#VH#376680#^a22500^b4000b#VN16.05383#376680#N418V #Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00608000000000289000450000200410000000300130004100500160005400700280007000400180 00980080005001160090011001210100005001320110044001370120026001810220004002070820 00700211016000300218013000700221014001600228026000700244026001100251181000600262 019000500268019001400273020001800287020001300305#Nobita v chuyn du hnh bin p hng Nam#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio#Ti bn ln t h 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a127tr. : tranh mu^bTrn b 2 tp. - 18cm#Tranh truy n mu Doraemon#T.1#895.63#VH#376681#^a22500^b4000b#376681#VN16.05384#N418V#Vi? t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00608000000000289000450000200410000000300130004100500160005400700280007000400180 00980080005001160090011001210100005001320110044001370120026001810220004002070820 00700211016000300218013000700221014001600228026001100244026000700255181000600262 019000500268019001400273020001800287020001300305#Nobita v chuyn du hnh bin p hng Nam#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio#Ti bn ln t h 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a127tr. : tranh mu^bTrn b 2 tp. - 18cm#Tranh truy n mu Doraemon#T.2#895.63#VH#376682#^a22500^b4000b#VN16.05385#376682#N418V#Vi? t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00589000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020022000520030013000740070028000870220004001150050016001190040 01800135008000500153009001100158010000500169011004400174012002600218020001800244 020001300262013000700275016000300282019001400285#376683#VN16.05386#^a22500^b400 0b#Vi?t#895.63#122T#ng ton nng Nobita#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko F. Fu jio#T.1#Fujiko F. Fujio#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a127tr. : tranh mu^bTrn b 2 tp. - 18cm#Tranh truyn mu Doraemon#Vn hc thiu nhi#Truyn tr anh#376683#VH#Dch Nht Bn## 00589000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020022000520030013000740070028000870220004001150050016001190040 01800135008000500153009001100158010000500169011004400174012002600218020001800244 020001300262016000300275019001400278013000700292#376684#VN16.05387#^a22500^b400 0b#Vi?t#895.63#122T#ng ton nng Nobita#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko F. Fu jio#T.2#Fujiko F. Fujio#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a118tr. : tranh mu^bTrn b 2 tp. - 18cm#Tranh truyn mu Doraemon#Vn hc thiu nhi#Truyn tr anh#VH#Dch Nht Bn#376684## 00605000000000289000450000200380000000300130003800500160005100700280006700400180 00950080005001130090011001180100005001290110044001340120026001780220004002040820 00700208016000300215013000700218014001600225026001100241026000700252181000600259 019000500265019001400270020001800284020001300302#Nobita v chuyn tu tc hnh n gn h#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a127tr. : tranh mu^bTrn b 2 tp. - 18cm#Tranh truyn mu Doraemon#T.1#895.63#VH#376685#^a22500^b4000b#VN16.05388#376685#N418V#Vi?t#D ch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00605000000000289000450000200380000000300130003800500160005100700280006700400180 00950080005001130090011001180100005001290110044001340120026001780220004002040820 00700208016000300215013000700218014001600225026001100241026000700252181000600259 019000500265019001400270020001800284020001300302#Nobita v chuyn tu tc hnh n gn h#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a122tr. : tranh mu^bTrn b 2 tp. - 18cm#Tranh truyn mu Doraemon#T.2#895.63#VH#376686#^a22500^b4000b#VN16.05389#376686#N418V#Vi?t#D ch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00603000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020037000520030013000890070028001020220004001300050016001340040 01800150008000500168009001100173010000500184011004300189012002600232020001800258 020001300276013000700289016000300296019001400299#VN16.05390#376687#^a22500^b400 0b#Vi?t#895.63#N418V#Nobita v truyn thuyt vua mt tri#Truyn tranh#Nguyn t c: Fujiko F. Fujio#T.1#Fujiko F. Fujio#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a 127tr. : tranh v^bTrn b 2 tp. - 18cm#Tranh truyn mu Doraemon#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#376687#VH#Dch Nht Bn## 00603000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020037000520030013000890070028001020220004001300050016001340040 01800150008000500168009001100173010000500184011004300189012002600232020001800258 020001300276016000300289019001400292013000700306#VN16.05391#376688#^a22500^b400 0b#Vi?t#895.63#N418V#Nobita v truyn thuyt vua mt tri#Truyn tranh#Nguyn t c: Fujiko F. Fujio#T.2#Fujiko F. Fujio#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a 127tr. : tranh v^bTrn b 2 tp. - 18cm#Tranh truyn mu Doraemon#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376688## 00629000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020033000520030013000850070056000980220004001540050016001580050 01500174005001700189004001800206008000500224009001100229010000500240011002700245 020001800272020001300290013000700303016000300310019001400313#376689#VN16.05392#^ a16000^b5000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon - i thm him ti sao#Truyn tranh#F ujiko F. Fujio, Yasunori Okada ; Nguyn Thanh Vn dch#T.1#Fujiko F. Fujio#Yasun ori Okada#Nguyn Thanh Vn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tra nh mu^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#376689#VH#Dch Nht Bn## 00629000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020033000520030013000850070056000980220004001540050016001580050 01500174005001700189004001800206008000500224009001100229010000500240011002700245 020001800272020001300290016000300303019001400306013000700320#376690#VN16.05393#^ a16000^b5000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon - i thm him ti sao#Truyn tranh#F ujiko F. Fujio, Yasunori Okada ; Nguyn Thanh Vn dch#T.2#Fujiko F. Fujio#Yasun ori Okada#Nguyn Thanh Vn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tra nh mu^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376690## 00560000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520030013000750070046000880050016001340050011001500040 01800161008000500179009001100184010000500195011002700200020001800227020001300245 013000700258016000300265019001400268#VN16.05394#376691#^a25000^b5000b#Vi?t#895. 63#D434H#Doraemon hot hnh mu#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Thanh Ngn dch#Fujiko F. Fujio#Thanh Ngn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a1 43tr. : tranh mu^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#376691#VH#Dch Nht Bn## 00574000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070035000940220004001290050015001330050 01300148008000500161009001100166010000500177011002600182012002200208020001700230 020001300247016000300260019001400263013000700277#VN16.05395#376692#^a25000^b500 0b#Vi?t#895.63#PR207G#Pretty guardian Sailor Moon#Truyn tranh#Naoko Takeuchi ; Barbie Ayumi dch#T.2#Naoko Takeuchi#Barbie Ayumi#^aH.#^aKim ng#2016#^a235tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 14+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nh t Bn#376692## 00574000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070035000940220004001290050015001330050 01300148008000500161009001100166010000500177011002600182012002200208020001700230 020001300247016000300260019001400263013000700277#376693#VN16.05396#^a25000^b500 0b#Vi?t#895.63#PR207G#Pretty guardian Sailor Moon#Truyn tranh#Naoko Takeuchi ; Barbie Ayumi dch#T.3#Naoko Takeuchi#Barbie Ayumi#^aH.#^aKim ng#2016#^a219tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 14+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nh t Bn#376693## 00574000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810005000460020010000510030013000610070028000740220004001020220021001060050 01700127008000500144009001100149010000500160011002600165012002200191020001800213 020001300231013000700244016000300251019001400254005000400268#376694#VN16.05397#^ a20000^b5000b#Vi?t#895.63#Y000#Yu-Gi-Oh!#Truyn tranh#Kazuki Takahashi ; Rin d ch#T.1#Mnh ghp thn thnh#Kazuki Takahashi#^aH.#^aKim ng#2016#^a192tr. : tra nh v^b18cm#Dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#376694#VH#Dch Nht Bn#Rin## 00572000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810005000460020010000510030013000610070028000740220004001020220019001060050 01700125008000500142009001100147010000500158011002600163012002200189020001800211 020001300229016000300242019001400245013000700259005000400266#376695#VN16.05398#^ a20000^b5000b#Vi?t#895.63#Y000#Yu-Gi-Oh!#Truyn tranh#Kazuki Takahashi ; Rin d ch#T.2#L bi ging vut#Kazuki Takahashi#^aH.#^aKim ng#2016#^a192tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn# 376695#Rin## 00574000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810005000460020010000510030013000610070028000740220021001020220004001230050 01700127008000500144009001100149010000500160011002600165012002200191020001800213 020001300231016000300244019001400247013000700261005000400268#376696#VN16.05399#^ a20000^b5000b#Vi?t#895.63#Y000#Yu-Gi-Oh!#Truyn tranh#Kazuki Takahashi ; Rin d ch#C qui vt Capsule!#T.3#Kazuki Takahashi#^aH.#^aKim ng#2016#^a201tr. : tra nh v^b18cm#Dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht B n#376696#Rin## 00616000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520030013000750070066000880220017001540220004001710050 01100175005001400186008000500200009001100205010000500216011002600221020001800247 020001300265016000300278019001400281005001200295013000700307#VN16.05400#376697#^ a20000^b3000b#Vi?t#895.63#H309K#Hikaru - K th c vy#Truyn tranh#Nguyn tc: Yumi Hotta ; Ho s: Takeshi Obata ; Kou Project dch#Gii s t chin#T.7#Yumi Hotta#Takeshi Obata#^aH.#^aKim ng#2016#^a203tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Kou Project#376697## 00662000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520030013000750070066000880220004001540220063001580050 01100221005001400232008000500246009001100251010000500262011002600267020001800293 020001300311016000300324019001400327005001200341013000700353#VN16.05401#376698#^ a20000^b3000b#Vi?t#895.63#H309K#Hikaru - K th c vy#Truyn tranh#Nguyn tc: Yumi Hotta ; Ho s: Takeshi Obata ; Kou Project dch#T.8#Vng loi (Ngy th 4 vng loi k d tuyn ln chuyn nghip)#Yumi Hotta#Takeshi Obata#^aH.#^aKim ng#2016#^a203tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht B n#Kou Project#376698## 00618000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520030013000750070066000880220019001540220004001730050 01100177005001400188008000500202009001100207010000500218011002600223020001800249 020001300267016000300280019001400283005001200297013000700309#376699#VN16.05402#^ a20000^b3000b#Vi?t#895.63#H309K#Hikaru - K th c vy#Truyn tranh#Nguyn tc: Yumi Hotta ; Ho s: Takeshi Obata ; Kou Project dch#Cuc chin thc s#T.9#Yu mi Hotta#Takeshi Obata#^aH.#^aKim ng#2016#^a205tr. : tranh v^b18cm#Vn hc th iu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Kou Project#376699## 00609000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520030013000750070066000880220005001540220009001590050 01100168005001400179008000500193009001100198010000500209011002600214020001800240 020001300258016000300271019001400274005001200288013000700300#VN16.05403#376700#^ a20000^b3000b#Vi?t#895.63#H309K#Hikaru - K th c vy#Truyn tranh#Nguyn tc: Yumi Hotta ; Ho s: Takeshi Obata ; Kou Project dch#T.10#Hi sinh#Yumi Hotta# Takeshi Obata#^aH.#^aKim ng#2016#^a201tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#T ruyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Kou Project#376700## 00580000000000289000450000200150000000300130001500500130002800500120004100700320 00530080005000850090011000900100005001010110026001060150045001320220005001770820 00700182016000300189013000700192014001600199026000700215026001100222181000700233 019000500240019001400245020001800259020001300277#Chng qun gia#Truyn tranh#Hat a Kenjiro#Alex Hi H#Hata Kenjiro ; Alex Hi H dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a183 tr. : tranh v^b18cm#Tn sch ting Anh: Hayate the combat butler#T.47#895.63#VH #376701#^a16000^b1500b#376701#VN16.05404#CH106Q#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh## 00580000000000289000450000200150000000300130001500500130002800500120004100700320 00530080005000850090011000900100005001010110026001060150045001320220005001770820 00700182016000300189013000700192014001600199026001100215026000700226181000700233 019000500240019001400245020001800259020001300277#Chng qun gia#Truyn tranh#Hat a Kenjiro#Alex Hi H#Hata Kenjiro ; Alex Hi H dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a183 tr. : tranh v^b18cm#Tn sch ting Anh: Hayate the combat butler#T.48#895.63#VH #376702#^a16000^b1500b#VN16.05405#376702#CH106Q#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh## 00521000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020015000520030013000670070032000800220004001120050014001160050 01100130008000500141009001100146010000500157011002600162020001800188020001300206 016000300219019001400222013000700236#376703#VN16.05406#^a25000^b5000b#Vi?t#895. 63#F510T#Fuku tinh qui#Truyn tranh#Konami Kanata ; m Nguyt dch#T.4#Konami Kanata#m Nguyt#^aH.#^aKim ng#2016#^a166tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376703## 00521000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020015000520030013000670070032000800220004001120050014001160050 01100130008000500141009001100146010000500157011002600162020001800188020001300206 016000300219019001400222013000700236#376704#VN16.05407#^a25000^b5000b#Vi?t#895. 63#F510T#Fuku tinh qui#Truyn tranh#Konami Kanata ; m Nguyt dch#T.5#Konami Kanata#m Nguyt#^aH.#^aKim ng#2016#^a160tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376704## 00521000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020015000520030013000670070032000800220004001120050014001160050 01100130008000500141009001100146010000500157011002600162020001800188020001300206 016000300219019001400222013000700236#VN16.05408#376705#^a25000^b5000b#Vi?t#895. 63#F510T#Fuku tinh qui#Truyn tranh#Konami Kanata ; m Nguyt dch#T.6#Konami Kanata#m Nguyt#^aH.#^aKim ng#2016#^a158tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376705## 00567000000000289000450000200200000000300130002000500160003300500120004900700350 00610080005000960090011001010100005001120110026001170120022001430220005001650820 00700170016000300177013000700180014001600187026000700203026001100210181000700221 019000500228019001400233020001700247020001300264#Quyn thut v song#Truyn tran h#Takeshi Maekawa#Phng Thu#Takeshi Maekawa ; Phng Thu dch#^aH.#^aKim ng #2016#^a200tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 13+#T.31#895.63#VH#376706#^a18 000^b3000b#376706#VN16.05409#QU603T#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00567000000000289000450000200200000000300130002000500160003300500120004900700350 00610080005000960090011001010100005001120110026001170120022001430220005001650820 00700170016000300177013000700180014001600187026001100203026000700214181000700221 019000500228019001400233020001700247020001300264#Quyn thut v song#Truyn tran h#Takeshi Maekawa#Phng Thu#Takeshi Maekawa ; Phng Thu dch#^aH.#^aKim ng #2016#^a185tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 13+#T.32#895.63#VH#376707#^a18 000^b3000b#VN16.05410#376707#QU603T#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00567000000000289000450000200200000000300130002000500160003300500120004900700350 00610080005000960090011001010100005001120110026001170120022001430220005001650820 00700170016000300177013000700180014001600187026001100203026000700214181000700221 019000500228019001400233020001700247020001300264#Quyn thut v song#Truyn tran h#Takeshi Maekawa#Phng Thu#Takeshi Maekawa ; Phng Thu dch#^aH.#^aKim ng #2016#^a199tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 13+#T.33#895.63#VH#376708#^a18 000^b3000b#VN16.05411#376708#QU603T#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00567000000000289000450000200200000000300130002000500160003300500120004900700350 00610080005000960090011001010100005001120110026001170120022001430220005001650820 00700170016000300177013000700180014001600187026001100203026000700214181000700221 019000500228019001400233020001700247020001300264#Quyn thut v song#Truyn tran h#Takeshi Maekawa#Phng Thu#Takeshi Maekawa ; Phng Thu dch#^aH.#^aKim ng #2016#^a190tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 13+#T.34#895.63#VH#376709#^a18 000^b3000b#VN16.05412#376709#QU603T#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00567000000000289000450000200200000000300130002000500160003300500120004900700350 00610080005000960090011001010100005001120110026001170120022001430220005001650820 00700170016000300177013000700180014001600187026001100203026000700214181000700221 019000500228019001400233020001700247020001300264#Quyn thut v song#Truyn tran h#Takeshi Maekawa#Phng Thu#Takeshi Maekawa ; Phng Thu dch#^aH.#^aKim ng #2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 13+#T.35#895.63#VH#376710#^a18 000^b3000b#VN16.05413#376710#QU603T#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00588000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810005000460020007000510030013000580070037000710220015001080220005001230050 02300128005000700151008000500158009001100163010000500174011002600179020001700205 020001300222016000300235019001400238012002700252013000700279#376711#VN16.05414#^ a18000^b4000b#Vi?t#895.63#T434#Toriko#Truyn tranh#Mitsutoshi Shimabukuro ; Tak ara dch#Shall we dance#T.35#Mitsutoshi Shimabukuro#Takara#^aH.#^aKim ng#2016# ^a199tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Sch d nh cho la tui 16+#376711## 00585000000000301000450002600120000002600070001201400160001901900050003508200070 00401810005000470020007000520030013000590070037000720220005001090220011001140050 02300125005000700148008000500155009001100160010000500171011002600176020001700202 020001300219016000300232019001400235012002700249013000700276#VN16.376712#376712# ^a18000^b3500b#Vi?t#895.63#T434#Toriko#Truyn tranh#Mitsutoshi Shimabukuro ; Ta kara dch#T.36#Dn trn!!#Mitsutoshi Shimabukuro#Takara#^aH.#^aKim ng#2016#^a2 01tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Sch dnh cho la tui 16+#376712## 00589000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810005000460020007000510030013000580070037000710220005001080220016001130050 02300129005000700152008000500159009001100164010000500175011002600180020001700206 020001300223016000300236019001400239012002700253013000700280#376713#VN16.05416#^ a18000^b3500b#Vi?t#895.63#T434#Toriko#Truyn tranh#Mitsutoshi Shimabukuro ; Tak ara dch#T.37#ng thi mi!!#Mitsutoshi Shimabukuro#Takara#^aH.#^aKim ng#2016 #^a201tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Sch d nh cho la tui 16+#376713## 00596000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810005000460020007000510030013000580070037000710220005001080220023001130050 02300136005000700159008000500166009001100171010000500182011002600187020001700213 020001300230016000300243019001400246012002700260013000700287#VN16.05417#376714#^ a18000^b3500b#Vi?t#895.63#T434#Toriko#Truyn tranh#Mitsutoshi Shimabukuro ; Tak ara dch#T.38#Xm nhp th gii n!!#Mitsutoshi Shimabukuro#Takara#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn #Sch dnh cho la tui 16+#376714## 00574000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020022000530030013000750070035000880220005001230050014001280050 01400142008000500156009001100161010000500172011002600177012002700203020001700230 020001300247016000300260019001400263013000700277#VN16.05418#376715#^a18000^b250 0b#Vi?t#895.63#NG527U#Nguyn c yu thng#Truyn tranh#Karuho Shiina ; Ruyuha Kyouka dch#T.23#Karuho Shiina#Ruyuha Kyouka#^aH.#^aKim ng#2016#^a167tr. : tra nh v^b18cm#Sch dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nh t Bn#376715## 00574000000000289000450000200310000000300130003100500180004400500140006200700390 00760080005001150090011001200100005001310110026001360220005001620220010001670820 00700177016000300184013000700187014001600194026001100210026000700221181000600228 019000500234019001400239020001800253020001300271#Haikyu!! Chng khng l t hon# Truyn tranh#Haruichi Furudate#Ruyuha Kyouka#Haruichi Furudate ; Ruyuha Kyouka d ch#^aH.#^aKim ng#2016#^a187tr. : tranh v^b18cm#T.11#Pha trn#895.63#VH#3767 16#^a18000^b5000b#VN16.05419#376716#H103C#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi# Truyn tranh## 00582000000000289000450000200310000000300130003100500180004400500140006200700390 00760080005001150090011001200100005001310110026001360220005001620220018001670820 00700185016000300192013000700195014001600202026001100218026000700229181000600236 019000500242019001400247020001800261020001300279#Haikyu!! Chng khng l t hon# Truyn tranh#Haruichi Furudate#Ruyuha Kyouka#Haruichi Furudate ; Ruyuha Kyouka d ch#^aH.#^aKim ng#2016#^a203tr. : tranh v^b18cm#T.12#Trn u bt u!#895.63 #VH#376717#^a18000^b5000b#VN16.05420#376717#H103C#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Truyn tranh## 00573000000000289000450000200310000000300130003100500180004400500140006200700390 00760080005001150090011001200100005001310110026001360220009001620220005001710820 00700176016000300183013000700186014001600193026000700209026001100216181000600227 019000500233019001400238020001800252020001300270#Haikyu!! Chng khng l t hon# Truyn tranh#Haruichi Furudate#Ruyuha Kyouka#Haruichi Furudate ; Ruyuha Kyouka d ch#^aH.#^aKim ng#2016#^a212tr. : tranh v^b18cm#Sn chi#T.13#895.63#VH#37671 8#^a18000^b5000b#376718#VN16.05421#H103C#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#T ruyn tranh## 00567000000000289000450002600110000002600070001102000130001801600030003101900140 00340140016000480190005000640820007000691810006000760020009000820030013000910070 04100104022000500145005001500150005001900165008000500184009001100189010000500200 011002600205012002200231020001700253013000700270#VN16.05422#376719#Truyn tranh# VH#Dch Nht Bn#^a18000^b2500b#Vi?t#895.63#Q432E#Q. E. D.#Truyn tranh#Motohir o Katou ; Nguyn Hng Giang dch#T.35#Motohiro Katou#Nguyn Hng Giang#^aH.#^a Kim ng#2016#^a188tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#3 76719## 00567000000000289000450002600110000002600070001102000130001801600030003101900140 00340140016000480190005000640820007000691810006000760020009000820030013000910070 04100104022000500145005001500150005001900165008000500184009001100189010000500200 011002600205012002200231020001700253013000700270#VN16.05423#376720#Truyn tranh# VH#Dch Nht Bn#^a18000^b2500b#Vi?t#895.63#Q432E#Q. E. D.#Truyn tranh#Motohir o Katou ; Nguyn Hng Giang dch#T.36#Motohiro Katou#Nguyn Hng Giang#^aH.#^a Kim ng#2016#^a193tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#3 76720## 00567000000000289000450002600110000002600070001102000130001801600030003101900140 00340140016000480190005000640820007000691810006000760020009000820030013000910070 04100104022000500145005001500150005001900165008000500184009001100189010000500200 011002600205012002200231020001700253013000700270#VN16.05424#376721#Truyn tranh# VH#Dch Nht Bn#^a18000^b2500b#Vi?t#895.63#Q432E#Q. E. D.#Truyn tranh#Motohir o Katou ; Nguyn Hng Giang dch#T.37#Motohiro Katou#Nguyn Hng Giang#^aH.#^a Kim ng#2016#^a192tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#3 76721## 00567000000000289000450002600110000002600070001102000130001801600030003101900140 00340140016000480190005000640820007000691810006000760020009000820030013000910070 04100104022000500145005001500150005001900165008000500184009001100189010000500200 011002600205012002200231020001700253013000700270#VN16.05425#376722#Truyn tranh# VH#Dch Nht Bn#^a18000^b2500b#Vi?t#895.63#Q432E#Q. E. D.#Truyn tranh#Motohir o Katou ; Nguyn Hng Giang dch#T.38#Motohiro Katou#Nguyn Hng Giang#^aH.#^a Kim ng#2016#^a188tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#3 76722## 00645000000000313000450000200230000000300130002300500180003600500110005400500080 00650070051000730080005001240090011001290100005001400110026001450120022001710220 00500193022002700198082000700225016000300232013000700235014001600242026000700258 026001100265181000600276019000500282019001400287020001700301020001300318#Hnh tr nh u linh gii#Truyn tranh#Yoshihiro Togashi#Ili Tenjou#Lin V#Yoshihiro Toga shi ; Ili Tenjou dch ; Lin V h..#^aH.#^aKim ng#2016#^a183tr. : tranh v^b1 8cm#Dnh cho la tui 17+#T.13#Nhng k k tha di nguyn#895.63#VH#376723#^a180 00^b5000b#376723#VN16.05426#H107T#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tr anh## 00634000000000313000450000200230000000300130002300500180003600500110005400500080 00650070051000730080005001240090011001290100005001400110026001450120022001710220 01600193022000500209082000700214016000300221013000700224014001600231026001100247 026000700258181000600265019000500271019001400276020001700290020001300307#Hnh tr nh u linh gii#Truyn tranh#Yoshihiro Togashi#Ili Tenjou#Lin V#Yoshihiro Toga shi ; Ili Tenjou dch ; Lin V h..#^aH.#^aKim ng#2016#^a201tr. : tranh v^b1 8cm#Dnh cho la tui 17+#Qu kh m mu#T.14#895.63#VH#376724#^a18000^b5000b# VN16.05427#376724#H107T#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00641000000000313000450000200230000000300130002300500180003600500110005400500080 00650070051000730080005001240090011001290100005001400110026001450120022001710220 00500193022002300198082000700221016000300228013000700231014001600238026001100254 026000700265181000600272019000500278019001400283020001700297020001300314#Hnh tr nh u linh gii#Truyn tranh#Yoshihiro Togashi#Ili Tenjou#Lin V#Yoshihiro Toga shi ; Ili Tenjou dch ; Lin V h..#^aH.#^aKim ng#2016#^a200tr. : tranh v^b1 8cm#Dnh cho la tui 17+#T.15#Cuc i u nh mnh#895.63#VH#376725#^a18000^ b5000b#VN16.05428#376725#H107T#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh# # 00636000000000313000450000200230000000300130002300500180003600500110005400500080 00650070051000730080005001240090011001290100005001400110026001450120022001710220 00500193022001700198082000700215016000300222013000700225014001600232026001200248 026000700260181000600267019000500273019001400278020001700292020001300309#Hnh tr nh u linh gii#Truyn tranh#Yoshihiro Togashi#Ili Tenjou#Lin V#Yoshihiro Toga shi ; Ili Tenjou dch ; Lin V h..#^aH.#^aKim ng#2016#^a199tr. : tranh v^b1 8cm#Dnh cho la tui 17+#T.16#Tin vo ma gii#895.63#VH#376726#^a18000^b5000b #VN16.376726#376726#H107T#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00551000000000289000450002600070000002600110000708200070001818100060002501400160 00310190005000470020017000520030013000690070029000820220005001110080005001160090 01100121010000500132011002600137020001700163020001300180005001100193005001100204 016000300215019001400218012002200232013000700254#376727#VN16.05430#895.63#L104H# ^a16000^b5000b#Vi?t#Lam ho dit qu#Truyn tranh#Kazue Kato ; m Nguyt dch# T.15#^aH.#^aKim ng#2016#^a183tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Truyn tran h#Kazue Kato#m Nguyt#VH#Dch Nht Bn#Dnh cho la tui 17+#376727## 00551000000000289000450002600070000002600110000708200070001818100060002501400160 00310190005000470020017000520030013000690070029000820220005001110080005001160090 01100121010000500132011002600137020001700163020001300180005001100193005001100204 016000300215019001400218012002200232013000700254#376728#VN16.05431#895.63#L104H# ^a16000^b5000b#Vi?t#Lam ho dit qu#Truyn tranh#Kazue Kato ; m Nguyt dch# T.14#^aH.#^aKim ng#2016#^a185tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Truyn tran h#Kazue Kato#m Nguyt#VH#Dch Nht Bn#Dnh cho la tui 17+#376728## 00603000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470020023000530030015000760070054000910050018001450050016001630050 01200179008000500191009001100196010000500207011002600212020001700238020001200255 016000300267019001400270013000700284012002200291#VN16.05432#376729#^a40000^b200 0b#Vi?t#895.636#H125D#Hu du ca Nurarihyon#Nura tc Edo#Hiroshi Shiibashi, T omohito Ohsaki ; Phng Tho dch#Hiroshi Shiibashi#Tomohito Ohsaki#Phng Tho# ^aH.#^aKim ng#2016#^a240tr. : tranh v^b19cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#D ch Nht Bn#376729#Dnh cho la tui +18## 00611000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020023000530030023000760070054000990050018001530050016001710050 01200187008000500199009001100204010000500215011002600220020001700246020001200263 013000700275016000300282019001400285012002200299#376730#VN16.05433#^a40000^b200 0b#Vi?t#895.636#H125D#Hu du ca Nurarihyon#Cu chuyn trn Ukiyoe#Hiroshi Shii bashi, Tomohito Ohsaki ; Phng Tho dch#Hiroshi Shiibashi#Tomohito Ohsaki#Ph ng Tho#^aH.#^aKim ng#2016#^a232tr. : tranh v^b19cm#Vn hc hin i#Tiu thu yt#376730#VH#Dch Nht Bn#Dnh cho la tui +18## 00617000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470020023000530030029000760070054001050050018001590050016001770050 01200193008000500205009001100210010000500221011002600226020001700252020001200269 013000700281016000300288019001400291012002200305#VN16.05434#376731#^a40000^b200 0b#Vi?t#895.636#H125D#Hu du ca Nurarihyon#Ting n trn ph Yoshiwara#Hirosh i Shiibashi, Tomohito Ohsaki ; Phng Tho dch#Hiroshi Shiibashi#Tomohito Ohsak i#Phng Tho#^aH.#^aKim ng#2016#^a219tr. : tranh v^b19cm#Vn hc hin i#Ti u thuyt#376731#VH#Dch Nht Bn#Dnh cho la tui +18## 00602000000000289000450002600070000002600110000701200220001801400160004001900050 00560820008000611810006000690020023000750030014000980070054001120050018001660050 01600184005001200200008000500212009001100217010000500228011002600233020001700259 020001200276016000300288019001400291013000700305#376732#VN16.05435#Dnh cho la tui +18#^a40000^b2000b#Vi?t#895.636#H125D#Hu du ca Nurarihyon#Rihan #Hiroshi Shiibashi, Tomohito Ohsaki ; Phng Tho dch#Hiroshi Shiibashi#Tomohit o Ohsaki#Phng Tho#^aH.#^aKim ng#2016#^a251tr. : tranh v^b19cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Dch Nht Bn#376732## 00600000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070071000820220005001530050016001580050 01700174005001700191008000500208009001100213010000500224011002600229020001800255 020001300273016000300286019001400289013000700303#376733#VN16.05436#^a22000^b500 0b#Vi?t#895.63#P428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyn Ngc Dip dch#T.18#Hidenori Kusaka#Satoshi Yamamoto# Nguyn Ngc Dip#^aH.#^aKim ng#2016#^a194tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nh i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376733## 00600000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070071000820220005001530050016001580050 01700174005001700191008000500208009001100213010000500224011002600229020001800255 020001300273016000300286019001400289013000700303#376734#VN16.05437#^a22000^b500 0b#Vi?t#895.63#P428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyn Ngc Dip dch#T.19#Hidenori Kusaka#Satoshi Yamamoto# Nguyn Ngc Dip#^aH.#^aKim ng#2016#^a190tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nh i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376734## 00600000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070071000820220005001530050016001580050 01700174005001700191008000500208009001100213010000500224011002600229020001800255 020001300273016000300286019001400289013000700303#376735#VN16.05438#^a22000^b500 0b#Vi?t#895.63#P428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyn Ngc Dip dch#T.20#Hidenori Kusaka#Satoshi Yamamoto# Nguyn Ngc Dip#^aH.#^aKim ng#2016#^a190tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nh i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376735## 00601000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020017000530030013000700070071000830220005001540050016001590050 01700175005001700192008000500209009001100214010000500225011002600230020001800256 020001300274016000300287019001400290013000700304#376736#VN16.05439#^a22000^b120 00b#Vi?t#895.63#P428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh : Satoshi Yamamoto ; Nguyn Ngc Dip dch#T.28#Hidenori Kusaka#Satoshi Yamamoto #Nguyn Ngc Dip#^aH.#^aKim ng#2016#^a198tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376736## 00601000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810006000470020017000530030013000700070071000830220005001540050016001590050 01700175005001700192008000500209009001100214010000500225011002600230020001800256 020001300274016000300287019001400290013000700304#VN16.05440#376737#^a22000^b120 00b#Vi?t#895.63#P428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh : Satoshi Yamamoto ; Nguyn Ngc Dip dch#T.29#Hidenori Kusaka#Satoshi Yamamoto #Nguyn Ngc Dip#^aH.#^aKim ng#2016#^a204tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376737## 00601000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810006000470020017000530030013000700070071000830220005001540050016001590050 01700175005001700192008000500209009001100214010000500225011002600230020001800256 020001300274016000300287019001400290013000700304#VN16.05441#376738#^a22000^b120 00b#Vi?t#895.63#P428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh : Satoshi Yamamoto ; Nguyn Ngc Dip dch#T.30#Hidenori Kusaka#Satoshi Yamamoto #Nguyn Ngc Dip#^aH.#^aKim ng#2016#^a200tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376738## 00601000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810006000470020017000530030013000700070071000830220005001540050016001590050 01700175005001700192008000500209009001100214010000500225011002600230020001800256 020001300274016000300287019001400290013000700304#VN16.05442#376739#^a22000^b120 00b#Vi?t#895.63#P428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh : Satoshi Yamamoto ; Nguyn Ngc Dip dch#T.31#Hidenori Kusaka#Satoshi Yamamoto #Nguyn Ngc Dip#^aH.#^aKim ng#2016#^a203tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376739## 00565000000000289000450002600110000002600070001101900050001808200070002318100070 00300140016000370020022000530030013000750070033000880220005001210050014001260050 01200140008000500152009001100157010000500168011002600173012002200199020001700221 020001300238016000300251019001400254013000700268#VN16.05443#376740#Vi?t#895.63#C H302C#^a28000^b3000b#Chie - C b ht tiu#Truyn tranh#Etsumi Haruki ; Trang T empo dch#T.65#Etsumi Haruki#Trang Tempo#^aH.#^aKim ng#2016#^a202tr. : tranh v ^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376 740## 00565000000000289000450002600110000002600070001101900050001808200070002318100070 00300140016000370020022000530030013000750070033000880220005001210050014001260050 01200140008000500152009001100157010000500168011002600173012002200199020001700221 020001300238016000300251019001400254013000700268#VN16.05444#376741#Vi?t#895.63#C H302C#^a28000^b3000b#Chie - C b ht tiu#Truyn tranh#Etsumi Haruki ; Trang T empo dch#T.66#Etsumi Haruki#Trang Tempo#^aH.#^aKim ng#2016#^a204tr. : tranh v ^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376 741## 00565000000000289000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100070 00300140016000370020022000530030013000750070033000880220005001210050014001260050 01200140008000500152009001100157010000500168011002600173012002200199020001700221 020001300238016000300251019001400254013000700268#376742#VN16.05445#Vi?t#895.63#C H302C#^a28000^b3000b#Chie - C b ht tiu#Truyn tranh#Etsumi Haruki ; Trang T empo dch#T.67#Etsumi Haruki#Trang Tempo#^aH.#^aKim ng#2016#^a210tr. : tranh v ^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#376 742## 00572000000000289000450000200150000000300130001500500140002800500110004200700320 00530080005000850090011000900100005001010110027001060150037001330220005001700820 00700175016000300182013000700185014001600192026001100208026000700219181000600226 019000500232019001400237020001800251020001300269#Mi m ca Chi#Truyn tranh#Kon ami Kanata#Thanh Ngn#Konami Kanata ; Thanh Ngn dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a146 tr. : tranh mu^b18cm#Tn sch ting Anh: Chi's sweet home#T.11#895.63#VH#376743 #^a35000^b5000b#VN16.05446#376743#M103A#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Tr uyn tranh## 00594000000000289000450000200150000000300130001500500140002800500220004200700430 00640080005001070090011001120100005001230110027001280150037001550220005001920820 00700197016000300204013000700207014001600214026000700230026001100237181000600248 019000500254019001400259020001800273020001300291#Mi m ca Chi#Truyn tranh#Kon ami Kanata#Nguyn Th Thanh Ngn#Konami Kanata ; Nguyn Th Thanh Ngn dch#^aH. #^aKim ng#2016#^a164tr. : tranh mu^b18cm#Tn sch ting Anh: Chi's sweet home #T.12#895.63#VH#376744#^a35000^b5000b#376744#VN16.05447#M103A#Vi?t#Dch Nht B n#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00442000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810006000590010012000650020020000770030004000970070012001010080 00500113009001900118010000500137011001500142020001700157020000400174013000700178 016000300185#VV16.19601#VV16.19600#376745#^a45000^b500b#Vi?t#895.92214#D431S#Ng uyn Xun#Dng sng & ni nh#Th#Nguyn Xun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2014#^a188 tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th#376745#VH## 00430000000000229000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200130 00401810007000530010019000600020024000790070019001030080005001220090013001270100 00500140011002100145020001700166020000700183013000700190016000300197#376746#VV16 .19602#^a100000^b1000b#Vi?t#895.92283403#NG558T#Nguyn Hc m Th#Ngi tui n ga c cnh#Nguyn Hc m Th#^aH.#^aThanh nin#2016#^a111tr. : nh^b21cm#Vn h c hin i#Hi k#376746#VH## 00621000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020038000620030013001000070013001130050008001260080 00500134009003900139010000500178011002600183012003800209020000900247020001000256 013000700266016000300273019000500276020002500281020001300306#VV16.19603#376747#V V16.19604#^a24000^b2000b#Vi?t#759.5#M302B#Michelangelo Buonarroti - c thn k #Truyn tranh#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2 016#^a68tr. : tranh mu^b21cm#Nhng danh nhn lm thay i th gii#Cuc i#S nghip#376747#XH#Dch#Michelangelo, Buonarroti#Truyn tranh## 00621000000000301000450000200400000000300130004000500080005300700130006100800050 00740090039000790100005001180110026001230120038001490820007001870160003001940130 00700197014001600204026001100220026001100231026000700242181000600249019000500255 019000500260020000900265020001000274020002200284020001300306#Ludwig van Beethove n - V thnh m nhc#Truyn tranh#Tu Vn#Tu Vn dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a65tr. : tranh mu^b21cm#Nhng danh nhn lm thay i t h gii#780.92#XH#376748#^a24000^b2000b#VV16.19606#VV16.19605#376748#L506V#Vi?t #Dch#Cuc i#S nghip#Beethoven, Ludwig van#Truyn tranh## 00627000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570020043000630030013001060070013001190050008001320080 00500140009003900145010000500184011002600189012003800215020000900253020001000262 016000300272019000500275020002500280013000700305020001300312#VV16.19607#VV16.196 08#376749#^a24000^b2000b#Vi?t#839.81#H107C#Hans Christian Andersen - Th gii c tch#Truyn tranh#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho in h T#2016#^a69tr. : tranh mu^b21cm#Nhng danh nhn lm thay i th gii#Cuc i#S nghip#VH#Dch#Andersen, Hans Christian#376749#Truyn tranh## 00611000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580020034000640030013000980070013001110050008001240080 00500132009003900137010000500176011002600181012003800207020000900245020001000254 016000300264019000500267020001700272013000700289020001300296#VV16.19609#VV16.196 10#376750#^a24000^b2000b#Vi?t#530.092#A103E#Albert Einstein - Khm ph v tr#T ruyn tranh#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#201 6#^a71tr. : tranh mu^b21cm#Nhng danh nhn lm thay i th gii#Cuc i#S ng hip#TN#Dch#Einstein, Albert#376750#Truyn tranh## 00613000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560020033000620030013000950070013001080050008001210080 00500129009003900134010000500173011003100178012003800209020000900247020001000256 016000300266019000500269020001700274013000700291020001300298#VV16.19611#VV16.196 12#376751#^a24000^b2000b#Vi?t#973.7#A100L#Abraham Lincoln - Bt xing xch#Truy n tranh#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^ a64tr. : nh, tranh mu^b21cm#Nhng danh nhn lm thay i th gii#Cuc i#S nghip#XH#Dch#Lincoln, Abraham#376751#Truyn tranh## 00628000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570020044000630030013001070070013001200050008001330080 00500141009003900146010000500185011002600190012003800216020000900254020001000263 016000300273019000500276020002500281013000700306020001300313#VV16.19613#VV16.196 14#376752#^a24000^b2000b#Vi?t#780.92#W428A#Wolfgang Amadeus Mozart - Thn ng m nhc#Truyn tranh#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho i nh T#2016#^a71tr. : tranh mu^b21cm#Nhng danh nhn lm thay i th gii#Cuc i#S nghip#XH#Dch#Mozart, Wolfgang Amadeus#376752#Truyn tranh## 00585000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570020028000630030013000910070013001040050008001170080 00500125009003900130010000500169011003100174012004500205020001800250020001300268 016000300281019001600284013000700300#VV16.19616#VV16.19615#376753#^a36000^b2000 b#Vi?t#895.13#V561Q#Vng quc thc vt k diu#Truyn tranh#Tu Vn dch#Tu V n#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a98tr. : nh, tranh mu^b21c m#T sch Bch khoa tri thc. i khm ph nh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH #Dch Trung Quc#376753## 00563000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020029000520030013000810070013000940050008001070080005001150090 03900120010000500159011003100164012004500195020001800240020001300258016000300271 019001600274013000700290#VV16.19617#376754#^a36000^b2000b#Vi?t#895.13#S460N#S nghin cu ng vt k l#Truyn tranh#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a98tr. : tranh mu, nh^b21cm#T sch Bch khoa tr i thc. i khm ph nh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Trung Quc#37675 4## 00571000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570020019000630030013000820070013000950050008001080080 00500116009003900121010000500160011002600165012004500191020001800236020001300254 016000300267019001600270013000700286#VV16.19619#VV16.19618#376755#^a36000^b2000 b#Vi?t#895.13#L101V#Lc vo k bng h#Truyn tranh#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^a Thanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a95tr. : tranh mu^b21cm#T sch Bch khoa tri thc. i khm ph nh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Trung Qu c#376755## 00555000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020021000520030013000730070013000860050008000990080005001070090 03900112010000500151011003100156012004500187020001800232020001300250016000300263 019001600266013000700282#VV16.19620#376756#^a36000^b2000b#Vi?t#895.13#458N#t nhp kim t thp#Truyn tranh#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a95tr. : tranh mu, nh^b21cm#T sch Bch khoa tri thc. i khm ph nh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Trung Quc#376756## 00558000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070013000940050008001070080005001150090 03900120010000500159011002600164012004500190020001800235020001300253016000300266 019001600269013000700285#VV16.19621#376757#^a36000^b2000b#Vi?t#895.13#NH309V#Nh iu vn dm di y bin#Truyn tranh#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a98tr. : tranh mu^b21cm#T sch Bch khoa tri th c. i khm ph nh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Trung Quc#376757## 00557000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020028000520030013000800070013000930050008001060080005001140090 03900119010000500158011002600163012004500189020001800234020001300252016000300265 019001600268013000700284#VV16.19622#376758#^a36000^b2000b#Vi?t#895.13#D108C#Do chi x s khng long#Truyn tranh#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aThanh nin ; C ng ty Vn ho inh T#2016#^a95tr. : tranh mu^b21cm#T sch Bch khoa tri thc . i khm ph nh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Trung Quc#376758## 00619000000000277000450000100110000000200510001100300520006200500080011400700260 01220080005001480090039001530100005001920110025001970820008002220160003002300130 00700233014001600240026001100256026001100267026000700278181000700285019000500292 019001600297020001700313020001100330#Triu Tnh#Nht k trng thnh - Nht k g im bo ca b Mp#Tm s ngn cn trong nht k gim bo ca Gia Vit#Tu Vn#T riu Tnh ; Tu Vn dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a179t r. : hnh v^b23cm#895.136#VH#376759#^a59000^b2000b#VV16.19624#VV16.19623#37675 9#NH124K#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Truyn di## 00795000000000265000450000100170000000200320001700500090004900700380005800400180 00960080018001140090023001320100005001550110031001600820008001910160003001990130 00700202014001600209026000700225181000600232019000500238019000500243020002100248 020001700269021024300286#Masanobu Fukuoka#Cuc cch mng mt - cng - rm#XanhSh op#Masanobu Fukuoka ; XanhShop bin dch#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tp. H Ch Minh#2016#^a277tr. : nh, tranh v^b20cm#631.584#KT#376760#^a7900 0^b5000b#376760#C514C#Vi?t#Dch#Nng nghip bn vng#Nng nghip sch#Nghin c u nhng vn then cht trong vic pht trin cc phng thc lm ngh nng bn vng, phng php canh tc t nhin, nng nghip an ton, nng nghip hu c, t b ho cht v v vic n ung, v nhng hn ch ca tri thc con ngi## 00601000000000265000450000100110000000200490001100300590006000500080011900700260 01270080005001530090039001580100005001970110025002020820008002270160003002350130 00700238014001600245026000700261026001100268181000700279019000500286019001600291 020001700307020001100324#Triu Tnh#Nht k trng thnh - K nnh ht s mt th #H s b mt con ng tr thnh ngi sao ca H Mai Thanh#Tu Vn#Triu T nh ; Tu Vn dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a195tr. : h nh v^b23cm#895.136#VH#376761#^a59000^b2000b#376761#VV16.19625#NH124K#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Truyn di## 00613000000000277000450000100110000000200460001100300510005700500080010800700260 01160080005001420090039001470100005001860110025001910820008002160160003002240130 00700227014001600234026001100250026000700261026001100268181000700279019000500286 019001600291020001700307020001100324#Triu Tnh#Nht k trng thnh - Tm bit ngi v hnh#B kp gy s ch t c b v hnh Trn Hi Min#Tu Vn#Triu T nh ; Tu Vn dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a187tr. : h nh v^b23cm#895.136#VH#376762#^a59000^b2000b#VV16.19627#376762#VV16.19626#NH12 4K#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Truyn di## 00626000000000277000450000100110000000200400001100300700005100500080012100700260 01290080005001550090039001600100005001990110025002040820008002290160003002370130 00700240014001600247026001100263026001100274026000700285181000700292019000500299 019001600304020001700320020001100337#Triu Tnh#Nht k trng thnh - Oan gia c ng bn#Mt cu chuyn kinh d v u php vi s nht cy t th D Thin#Tu Vn#Triu Tnh ; Tu Vn dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016 #^a183tr. : hnh v^b23cm#895.136#VH#376763#^a59000^b2000b#VV16.19629#VV16.1962 8#376763#NH124K#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Truyn di## 00622000000000277000450000100110000000200440001100300620005500500080011700700260 01250080005001510090039001560100005001950110025002000820008002250160003002330130 00700236014001600243026001100259026001100270026000700281181000700288019000500295 019001600300020001700316020001100333#Triu Tnh#Nht k trng thnh - M h gp con... co#Cuc "hun luyn" c mt khng hai ca m con nh Minh Phng#Tu V n#Triu Tnh ; Tu Vn dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a1 91tr. : hnh v^b23cm#895.136#VH#376764#^a59000^b2000b#VV16.19631#VV16.19630#37 6764#NH124K#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Truyn di## 00514000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020044000530070024000970050019001210080005001400090039001450100 00500184011002600189020001400215016000300229019000500232020000700237020000900244 013000700253#VV16.19632#376765#^a39000^b2000b#Vi?t#372.21#NH556N#Nhng ngi sao nh - Ngi sao du lch Na Na# Th Minh Nguyt dch# Th Minh Nguyt#^aH.#^a Thanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a30tr. : tranh mu^b20cm#Sch mu gi o#GK#Dch#T mu#Dn hnh#376765## 00517000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020047000530070024001000050019001240080005001430090039001480100 00500187011002600192020001400218016000300232019000500235020000700240020000900247 013000700256#VV16.19633#376766#^a39000^b2000b#Vi?t#372.21#NH556N#Nhng ngi sao nh - Ngi sao thi trang Ly Ly# Th Minh Nguyt dch# Th Minh Nguyt#^aH. #^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a28tr. : tranh mu^b20cm#Sch mu gio#GK#Dch#T mu#Dn hnh#376766## 00911000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820011000511810006000620010016000680020035000840070061001190050016001800050 01300196008000500209009001300214010000500227011002600232021026900258020002000527 013000700547016000300554015003100557020000900588020001200597#VV16.19635#VV16.196 34#376767#^a135000^b1000b#Vi?t#959.704092#301D#Nguyn Thu c#a danh H Ch Minh trn t Php#B.s.: Nguyn Thu c (ch.b.), Phm Th Thu H, o Tun Anh #Phm Th Thu H#o Tun Anh#^aH.#^aThanh nin#2016#^a154tr. : minh ho^b21cm#G ii thiu nhng a danh trn nc Php, ni Ch tch H Ch Minh tng sng, lm vic v n thm khi Ngi mi n Php nm 1911, giai on Ngi hot ng si ni cng phong tro cng nhn Php (1917-1923) v trong chuyn thm chnh thc nc Cng ho Php nm 1946#Hot ng cch mng#376767#XH#TTS ghi: Bo tng H Ch Minh#a danh#H Ch Minh## 00585000000000289000450000100170000000200180001700300120003500500120004700700360 00590080005000950090039001000100005001390110015001440120016001590820008001750160 00300183013000700186014001700193026001100210026001100221026000700232181000600239 019000500245019001600250020001700266020001200283#Mc Mc An Nhin#Mng xa thnh c#Tiu thuyt#Phng Lin#Mc Mc An Nhin ; Phng Lin dch#^aH.#^aThanh ni n ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a583tr.^b21cm#T sch Vn hc#895.136#VH#37676 8#^a126000^b2000b#VV16.19637#VV16.19636#376768#M455X#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn h c hin i#Tiu thuyt## 00600000000000289000450000100120000000200330001200300120004500500170005700700360 00740080005001100090039001150100005001540110015001590120016001740820008001900160 00300198013000700201014001700208026001100225026000700236026001100243181000600254 019000500260019001600265020001700281020001200298#C Ty Tc#Ni no ng m, n i no h mt?#Tiu thuyt#Phng Ngc Hng#C Ty Tc ; Phng Ngc Hng dch#^ aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a499tr.^b21cm#T sch Vn hc#8 95.136#VH#376769#^a108000^b2000b#VV16.19638#376769#VV16.19639#M455X#Vi?t#Dch T rung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00652000000000313000450000100200000000200270002000300120004700500140005900500200 00730070041000930080005001340090039001390100005001780110015001830120016001980220 00400214082000800218016000300226013000700229014001700236026000700253026001100260 026001100271181000600282019000500288019001600293020001700309020001200326#Tuyt nh Sng Hn#Tng t thnh nm tro tn#Tiu thuyt#Chu Hng Hnh#Tuyt nh Sn g Hn#Tuyt nh Sng Hn ; Chu Hng Hnh dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn h o inh T#2016#^a514tr.^b21cm#T sch Vn hc#T.1#895.136#VH#376770#^a118000^b 2000b#376770#VV16.19640#VV16.19641#T561T#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#T iu thuyt## 00576000000000289000450000100100000000200300001000300120004000500090005200700260 00610080005000870090039000920100005001310110015001360120016001510820008001670160 00300175013000700178014001600185026001100201026000700212026001100219181000600230 019000500236019001600241020001700257020001200274#Lan T T#Duyn kip trc, n kip ny#Tiu thuyt#Thu Ngn#Lan T T ; Thu Ngn dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a365tr.^b21cm#T sch Vn hc#895.136#VH#376771#^a8500 0^b2000b#VV16.19642#376771#VV16.19643#M455X#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00530000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810006000620010013000680020047000810030008001280070013001360080 00500149009003900154010000500193011001500198020001700213020000800230016000300238 012001600241013000700257#VV16.19645#VV16.19644#376772#^a55000^b2000b#Vi?t#895.9 228408#M312K#Phm Anh Th#Mnh khng bn nhau na, anh c bn tm khng?#Tn vn #Phm Anh Th#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a199tr.^b21cm#V n hc hin i#Tn vn#VH#T sch Vn hc#376772## 00604000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020042000510030036000930070040001290220004001690050020001730080 00500193009001400198010000500212011003000217020001100247020000600258020000700264 020001400271016000300285005001900288013000700307#VV16.19646#376773#^a20000^b550 0b#Vi?t#372.6#H561D#Hng dn em t n luyn ting Vit lp 1#Theo nh hng ph t trin nng lc#Trn Th Hin Lng, Xun Th Nguyt H#T.2#Trn Th Hin Ln g#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a91tr. : hnh v, bng^b24cm#Ting Vit#Lp 1#n tp# Sch c thm#GK#Xun Th Nguyt H#376773## 00600000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020042000520030036000940070040001300220004001700050020001740050 01900194008000500213009001400218010000500232011002500237020001100262020000600273 020000700279020001400286016000300300013000700303#VV16.19647#376774#^a20000^b300 00b#Vi?t#372.6#H561D#Hng dn em t n luyn ting Vit lp 2#Theo nh hng p ht trin nng lc#Trn Th Hin Lng, Xun Th Nguyt H#T.2#Trn Th Hin L ng#Xun Th Nguyt H#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a99tr. : minh ho^b24cm#Ting Vi t#Lp 2#n tp#Sch c thm#GK#376774## 00600000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020042000520030036000940070040001300220004001700050020001740050 01900194008000500213009001400218010000500232011002500237020001100262020000600273 020000700279020001400286016000300300013000700303#VV16.19648#376775#^a20000^b300 00b#Vi?t#372.6#H561D#Hng dn em t n luyn ting Vit lp 3#Theo nh hng p ht trin nng lc#Trn Th Hin Lng, Xun Th Nguyt H#T.2#Trn Th Hin L ng#Xun Th Nguyt H#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a95tr. : minh ho^b24cm#Ting Vi t#Lp 3#n tp#Sch c thm#GK#376775## 00601000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020042000520030036000940070040001300220004001700050020001740050 01900194008000500213009001400218010000500232011002600237020001100263020000600274 020000700280020001400287016000300301013000700304#VV16.19649#376776#^a20000^b300 00b#Vi?t#372.6#H561D#Hng dn em t n luyn ting Vit lp 4#Theo nh hng p ht trin nng lc#Trn Th Hin Lng, Xun Th Nguyt H#T.2#Trn Th Hin L ng#Xun Th Nguyt H#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a107tr. : minh ho^b24cm#Ting Vi t#Lp 4#n tp#Sch c thm#GK#376776## 00601000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020042000520030036000940070040001300220004001700050020001740050 01900194008000500213009001400218010000500232011002600237020001100263020000600274 020000700280020001400287016000300301013000700304#VV16.19650#376777#^a20000^b300 00b#Vi?t#372.6#H561D#Hng dn em t n luyn ting Vit lp 5#Theo nh hng p ht trin nng lc#Trn Th Hin Lng, Xun Th Nguyt H#T.2#Trn Th Hin L ng#Xun Th Nguyt H#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a103tr. : minh ho^b24cm#Ting Vi t#Lp 5#n tp#Sch c thm#GK#376777## 00612000000000301000450000200360000000300360003600500130007200500130008500500160 00980070044001140080005001580090014001630100005001770110030001820220004002120820 00600216016000300222013000700225014001700232026001100249026000700260181000600267 019000500273020000500278020000600283020000700289020001400296#Hng dn em t n luyn ton lp 1#Theo nh hng pht trin nng lc#Hong Mai L#L Thu Huyn#N guyn c Mnh#Hong Mai L, L Thu Huyn, Nguyn c Mnh#^aH.#^aNxb. H Ni#20 16#^a95tr. : hnh v, bng^b24cm#T.2#372.7#GK#376778#^a20000^b32500b#VV16.19651 #376778#H561D#Vi?t#Ton#Lp 1#n tp#Sch c thm## 00659000000000313000450000200360000000300360003600500130007200500130008500500170 00980050016001150070062001310080005001930090014001980100005002120110030002170220 00400247082000600251016000300257013000700260014001700267026001100284026000700295 181000600302019000500308020000500313020000600318020000700324020001400331#Hng d n em t n luyn ton lp 2#Theo nh hng pht trin nng lc#Hong Mai L#L Thu Huyn#Nguyn nh Khu#Phm Mnh Tuyn#Hong Mai L, L Thu Huyn, Nguyn nh Khu, Phm Mnh Tuyn#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a91tr. : hnh v, bng^b24cm# T.2#372.7#GK#376779#^a20000^b30000b#VV16.19652#376779#H561D#Vi?t#Ton#Lp 2#n tp#Sch c thm## 00654000000000313000450000200360000000300360003600500130007200500130008500500170 00980050016001150070062001310080005001930090014001980100005002120110025002170220 00400242082000600246016000300252013000700255014001700262026000700279026001100286 181000600297019000500303020000500308020000600313020000700319020001400326#Hng d n em t n luyn ton lp 3#Theo nh hng pht trin nng lc#Hong Mai L#L Thu Huyn#Nguyn nh Khu#Phm Mnh Tuyn#Hong Mai L, L Thu Huyn, Nguyn nh Khu, Phm Mnh Tuyn#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a99tr. : minh ho^b24cm#T.2#3 72.7#GK#376780#^a20000^b30000b#376780#VV16.19653#H561D#Vi?t#Ton#Lp 3#n tp#S ch c thm## 00614000000000301000450000200360000000300360003600500130007200500130008500500170 00980070045001150080005001600090014001650100005001790110030001840220004002140820 00600218016000300224013000700227014001700234026001100251026000700262181000600269 019000500275020000500280020000600285020000700291020001400298#Hng dn em t n luyn ton lp 4#Theo nh hng pht trin nng lc#Hong Mai L#L Thu Huyn#N guyn nh Khu#Hong Mai L, L Thu Huyn, Nguyn nh Khu#^aH.#^aNxb. H Ni# 2016#^a99tr. : hnh v, bng^b24cm#T.2#372.7#GK#376781#^a20000^b30000b#VV16.196 54#376781#H561D#Vi?t#Ton#Lp 4#n tp#Sch c thm## 00615000000000301000450000200360000000300360003600500130007200500130008500500170 00980070045001150080005001600090014001650100005001790110031001840220004002150820 00600219016000300225013000700228014001700235026001100252026000700263181000600270 019000500276020000500281020000600286020000700292020001400299#Hng dn em t n luyn ton lp 5#Theo nh hng pht trin nng lc#Hong Mai L#L Thu Huyn#N guyn nh Khu#Hong Mai L, L Thu Huyn, Nguyn nh Khu#^aH.#^aNxb. H Ni# 2016#^a111tr. : hnh v, bng^b24cm#T.2#372.7#GK#376782#^a20000^b30000b#VV16.19 655#376782#H561D#Vi?t#Ton#Lp 5#n tp#Sch c thm## 00911000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820009000421810007000510020025000580290005000830070052000880050017001400050 01300157008000500170009001400175010000500189011003300194012002800227013000700255 016000300262020001800265020001200283020001900295021029500314#VV16.19657#VV16.196 56#376783#^b1250b#Vi?t#959.7028#KH120#Khm nh An Nam K lc#=W#Nguyn Duy Chnh dch, ch gii ; T Ngc Lin h..#Nguyn Duy Chnh#T Ngc Lin#^aH.#^aNx b. H Ni#2016#^a1079tr. : bng, tranh v^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#3767 83#XH#Lch s trung i#Nh Ty sn#Quan h ngoi giao#Gm hai quyn nhan Thi n chng l vn th ng ch v tp hp chnh 30 quyn, tng cng 378 vn kin, phn ln l chiu biu, tu th, hch vn... qua li t triu nh nh Thanh vi a phng Trung Quc v giao thip vi nc ta trong khong t thng 5 nm Mu Thn n thng 3 nm Tn Hi## 01089000000000325000450000200700000000500180007000500120008800500150010000500130 01150050013001280070058001410080005001990090014002040100005002180110026002230150 09800249082000800347016000300355013000700358014001600365026001100381026001100392 02600070040318100070041001900050041702000160042202000160043802000230045402102860 0477#Khng gian khu trung tm Hong thnh Thng Long: T liu v nhn thc#Nguy n Quang Ngc#Phan Huy L#Tng Trung Tn#Bi Minh Tr#Bi Vn Lim#Nguyn Quang N gc (ch.b.), Phan Huy L, Tng Trung Tn...#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a383tr. : m inh ho^b24cm#TTS ghi: Trung tm H Ni hc v Pht trin th . Trung tm Bo tn di sn Thng Long - H Ni#959.731#XH#376784#^a140000^b500b#VV16.19659#VV1 6.19658#376784#KH455G#Vi?t#Di tch lch s#Di tch vn ho#Hong thnh Thng Lon g#Gm 16 bi vit v khu trung tm Cm thnh Thng Long qua cc thi k lch s; kho c hc Thng Long t cui th k XIX n nay; kin trc thi L khu A - B khu di tch Hong thnh Thng Long; di tch tm linh c bit thi L pht hi n ti l E khu di sn Hong thnh Thng Long...## 00746000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560010017000620020039000790030039001180070017001570080 00500174009004200179010000500221011002600226021019500252020000500447020001800452 013000700470016000300477#VV16.19661#VV16.19660#376785#^a85000^b4500b#Vi?t#529.3 #L302C#Nguyn Mnh Linh#Lch ct tng Bch Linh inh Du 2017#B quyt gii sao hn theo Ng hnh...#Nguyn Mnh Linh#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a267tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu v cm nang tra cu lch tin d ng: d on v nm 2017, ch dn u t, khai trng, m ca hng, phong thu tr n 2017, gii sao hn, ho gii thi tu, ngy tit kh, mt tri...#Lch#m dng ng hnh#376785#TN## 00430000000000241000450000100150000000200120001500700150002700800050004200900140 00470100005000610110015000660820010000810160003000910130007000940140016001010260 01100117026000700128026001100135181000800146019000500154020001700159020001200176 #Nguyn Anh o#Ging hoang#Nguyn Anh o#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a158tr.^b20c m#895.92234#VH#376786#^a59000^b1000b#VV16.19663#376786#VV16.19662#GI-255H#Vi?t# Vn hc hin i#Truyn ngn## 00718000000000301000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200110 00301810007000410020065000480030025001130070051001380050018001890050011002070050 01700218005001300235005001200248008000500260009002000265010000500285011003100290 015005000321013000700371016000300378020001900381020001600400#VV16.19664#376787#^ b200b#Vi?t#327.597051#QU105H#Quan h Vit Nam - Trung Quc: Thc trng v nhng vn t ra#K yu Hi tho khoa hc#Nguyn Xun Thng, L Quc L, Nguyn Vi t Tho...#Nguyn Xun Thng#L Quc L#Nguyn Vit Tho#Phan Vn Rn# Tin Sm #^aH.#^aL lun Chnh tr#2016#^a491tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Hc vin Chnh Tr quc gia H Ch Minh#376787#XH#Quan h ngoi giao#K yu hi tho## 00899000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820004000421810006000460020066000520070053001180050016001710050017001870050 01500204005001500219005001300234008000500247009002100252010000500273011001500278 01500680029302101690036102000080053002000100053801300070054801600030055502000150 0558#376788#VV16.19665#VV16.19666#^b1850b#Vi?t#170#V115H#Vn hc ngh thut vi vic xy dng nhn cch con ngi Vit Nam#Trng Tn Sang, Nguyn Hng Vinh, L Thanh Phong...#Trng Tn Sang#Nguyn Hng Vinh#L Thanh Phong#inh Xun Dng#L Kh Phiu#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a951tr.^b24cm#TTS ghi: Hi ng L lun, ph bnh vn hc, ngh thut trung ng#Trnh by nhng vn l lun chu ng v vn hc ngh thut cng nhng bi nghin cu v ch vn hc v cc loi hnh ngh thut vi vic xy dng nhn cch con ngi#o c#Nhn cch#376788# XH#Ngi Vit Nam## 00975000000000313000450000200550000000500130005500500150006800500180008300500130 01010050018001140070057001320080005001890090021001940100005002150110027002200150 04600247082001300293016000300306013000700309014000700316026001100323026000700334 181000600341019000500347020000800352020001800360020001000378021027300388#Lch s phong tro ph n tnh Khnh Ho (1930 - 2011)#L Xun ng#Vn Th L Vn#Nguy n Vn Thng#Chu nh Lc#Phm Th Hng Du#B.s.: L Xun ng, Vn Th L Vn, Nguyn Vn Thng...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a536tr. : nh, bng^b24cm# TTS ghi: Hi Lin hip Ph n tnh Khnh Ho#305.40959756#XH#376789#^b500b#VV16 .19667#376789#L302S#Vi?t#Lch s#Phong tro ph n#1930-2011#Lch s phong tro ph n tnh Khnh Ho qua cc thi k: u tranh ginh chnh quyn (1930 - 1945) ; khng chin chng thc dn Php (1945 - 1954); khng chin chng M cu nc ( 1954 - 1975); thi k i mi, tin hnh cng nghip ho, hin i ho t nc (1989 - 2011)## 00796000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820009000511810006000600010014000660020041000800030055001210070014001760080 00500190009001200195010000500207011001500212013000700227016000300234020001300237 020000700250020002000257021024100277#VV16.19669#VV16.19668#376790#^a225000^b100 0b#Vi?t#332.6324#B300Q#Bi Hu Hng#B quyt tr nn giu c t bt ng sn#C ch nhanh chng kim hng triu la t bt ng sn#Bi Hu Hng#^aH.#^aTi ch nh#2016#^a224tr.^b21cm#376790#XH#Bt ng sn#u t#B quyt thnh cng#Truyn t kin thc, k nng, b quyt v kinh nghim ca tc gi trong qu trnh lm giu t bt ng sn nh: B quyt mua bt ng sn hiu qu, b quyt u t b t ng sn cho thu, b quyt huy ng v s dng vn cho bt ng sn...## 00881000000000253000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200120 00401810008000520010015000600020041000750070015001160080005001310090021001360100 00500157011001500162015004100177021036700218020002100585020001100606013000700617 016000300624#VV16.19670#376791#^a198000^b1000b#Vi?t#345.0711597#GI-108T#Phm M nh Hng#Gio trnh lut t tng hnh s Vit Nam#Phm Mnh Hng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a723tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Kim st H Ni#Trnh by mt cch khoa hc, logic v nhng vn chung ca B lut t tng hnh s nm 2015 nh: Nhng vn chung ca lut t tng hnh s, trnh t, th tc gii qu yt v n hnh s; iu tra v n hnh s; truy t; nhng quy nh chung v xt x v n hnh s, s thm v n hnh s; xt x phc thm; mt s vn v thi hnh bn n, quyt nh ca to n...#Lut t tng hnh s#Gio trnh#376791#GT# # 00846000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820009000421810006000510010011000570020077000680070030001450050012001750080 00500187009002100192010000500213011002200218015003200240021020700272013000700479 016000300486020000800489020002100497020001600518020001000534#VV16.19672#VV16.196 71#376792#^b1000b#Vi?t#959.7043#L302S#H Sn i#Lch s qun gii phng min Na m Vit Nam trn chin trng B2 (1961 - 1976)#B.s.: H Sn i, H Sn Dip#H S n Dip#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a374tr. : bng^b24cm#TTS ghi: B T ln h qun khu 7#Trnh by c h thng v ton din qu trnh hnh thnh, xy dng, chin u v trng thnh ca qun gii phng min Nam Vit Nam trn chin trn g B2 trong cuc khng chin chng M cu nc (1961 - 1976)#376792#XH#Lch s#Kh ng chin chng M#Qun gii phng#1961-1976## 01188000000000349000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810008000510020116000590070056001750050016002310050016002470050019002630050 01100282005002200293008000500315009002100320010000500341011001600346015004900362 02103350041101300070074601600030075302000230075602000110077902000130079002000080 0803020000900811020001800820#376793#VV16.19673#^a340000^b500b#Vi?t#324.2597075# NGH300Q#Ngh quyt i hi XII ca ng vi i mi cng tc t tng, l lun c hnh tr trong cc trng i hc, cao ng#Hunh Thnh t, NguynTh Ngha, Th i Th Thu Hng...#Hunh Thnh t#NguynTh Ngha#Thi Th Thu Hng#L c S n#Nguyn Th Minh Hng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a1134tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Thnh ph H Ch Minh#Tm hiu tinh thn khoa hc, cch mng c a Ngh quyt i hi XII ca ng v sc sng ca ch ngha Mc - Lnin, t t ng H Ch Minh trong thi i ngy nay. Qun trit nhng ni dung c bn ca Ngh quyt i hi XII ca ng cng sn Vit Nam. Vn dng Ngh quyt i hi XII ca ng vo nghin cu v ging dy l lun chnh tr#376793#XH#ng Cng sn V it Nam#Ngh quyt#i hi ng#i mi#T tng#L lun chnh tr## 01193000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820019000411810006000600010014000660020048000800070037001280050007001650050 01500172005001600187008000500203009002100208010000500229011003300234015005000267 021052300317020000800840020001100848020001000859013000700869016000300876#VV16.19 675#VV16.19674#376794#^b500b#Vi?t#324.25970750959733#L302S#V Th Thu H#Lch s ng b x Phng Ch Kin (1930 - 2015)#V Th Thu H b.s. ; S.t.: V Sn...#V sn#Nguyn Vn Hc#Nguyn Xun Lc#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a355tr., 17t r. nh : bng^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Phng Ch Kin#Gii thiu vng t, con ngi v truyn thng lch s vn ho x Phng Ch Kin, huyn M Ho, tnh Hng Yn. Lch s ng b v nhn dn x qua cc thi k: u tranh g inh chnh quyn (1930 - 1945); cng c, xy dng chnh quyn cch mng lm thi , chun b lc lng, khng chin chng thc dn Php (1945 - 1954); cng c v pht trin kinh t - x hi, chng chin tranh ph hoi ca quc M min B c, tch cc chi vin cho min Nam gp phn vo thng li ca cuc khng chin ch ng M cu nc (1954 - 1975)...#Lch s#ng b x#1930-2015#376794#XH## 00814000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820011000491810006000600010013000660020063000790070033001420050019001750080 00500194009002100199010000500220011001500225021021300240020001000453020000800463 020002000471013000700491016000300498020002300501#VV16.19677#VV16.19676#376795#^a 42000^b500b#Vi?t#304.209597#V250V#Vi Thi Lang#V vn ho sinh thi v pht tri n bn vng nc ta hin nay#Vi Thi Lang, Trn Th Hng Loan#Trn Th Hng Lo an#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a282tr.^b21cm#Trnh by l lun v vn ho si nh thi v pht trin bn vng. Mt s vn v vn ho sinh thi v pht trin bn vng Vit Nam. Gii php xy dng vn ho sinh thi pht trin bn vn g Vit Nam hin nay#Sinh thi#Vn ho#Pht trin bn vng#376795#TN#Sinh thi hc nhn vn## 00690000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820008000491810008000570010013000650020043000780030017001210070013001380080 00500151009002100156010000500177011001500182021018500197020001700382020001500399 013000700414016000300421#VV16.19678#376796#VV16.19679#^a52000^b700b#Vi?t#335.41 2#GI-100T#L Thanh Hi#Gi tr thng d trong nn kinh t ni kt#Sch chuyn kh o#L Thanh Hi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a175tr.^b21cm#Bn v gi tr th ng d trong bi cnh th gii ng i khi cc nn kinh t trn th gii ang k t ni vi nhau. Vai tr ca truyn thng vn ho i vi vic to ra gi tr th ng d#Gi tr thng d#Sch tham kho#376796#XH## 00905000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820004000491810006000530020021000590070066000800050021001460050015001670050 01700182005001400199005001400213004001900227008000500246009002100251010000500272 011002200277021027300299020002100572013000700593016000300600#VV16.19681#VV16.196 80#376797#^a35000^b735b#Vi?t#150#T120L#Tm l hc i cng#Nguyn Th Vn Hn g (ch.b.), Nguyn Th Yn, Ng Th Kim Dung...#Nguyn Th Vn Hng#Nguyn Th Y n#Ng Th Kim Dung#Nguyn Th T#Nguyn Th H#Xut bn ln th 3#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a194tr. : bng^b21cm#Cung cp nhng kin thc c bn v tm l hc, c s t nhin v c s x hi ca tm l con ngi, s hnh thnh v ph t trin ca tm l, thc; qu trnh nhn thc, cp nhn thc ca con ngi; tr nh, cc l thuyt v tr nh; nhn cch v s hnh thnh nhn cch#Tm l hc i cng#376797#XH## 00521000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020034000510070013000850220004000980050013001020080005001150090 01800120010000500138011003100143020001100174020000600185020001400191013000700205 016000300212012002000215020000800235#376798#VV16.19682#^a20000^b5000b#Vi?t#372. 6#B103T#Bi tp t luyn ting Vit lp 1#ng Th Tr#T.1#ng Th Tr#^aH.#^a i hc S phm#2016#^a40tr. : tranh v, bng^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Sch c th m#376798#GK#Chp cnh tng lai#Bi tp## 00504000000000277000450002600070000002600110000700500130001801400160003101900050 00470820006000521810006000580020034000640070013000980220004001110080005001150090 01800120010000500138011001400143012002000157020001100177020000600188020001400194 016000300208013000700211020000800218#376799#VV16.19683#ng Th Tr#^a25000^b50 00b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp t luyn ting Vit lp 2#ng Th Tr#T.2#^aH.#^a i hc S phm#2016#^a52tr.^b24cm#Chp cnh tng lai#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#GK#376799#Bi tp## 00504000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020034000510070013000850220004000980050013001020080005001150090 01800120010000500138011001400143012002000157020001100177020000600188020001400194 013000700208016000300215020000800218#VV16.19684#376800#^a25000^b5000b#Vi?t#372. 6#B103T#Bi tp t luyn ting Vit lp 3#ng Th Tr#T.1#ng Th Tr#^aH.#^a i hc S phm#2016#^a60tr.^b24cm#Chp cnh tng lai#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#376800#GK#Bi tp## 00511000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020034000510070013000850220004000980050013001020080005001150090 01800120010000500138011002100143012002000164020001100184020000600195020000800201 020001400209013000700223016000300230#VV16.19685#376801#^a30000^b5000b#Vi?t#372. 6#B103T#Bi tp t luyn ting Vit lp 4#ng Th Tr#T.1#ng Th Tr#^aH.#^a i hc S phm#2016#^a76tr. : bng^b24cm#Chp cnh tng lai#Ting Vit#Lp 4#B i tp#Sch c thm#376801#GK## 00511000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020034000510070013000850220004000980050013001020080005001150090 01800120010000500138011002100143012002000164020001100184020000600195020000800201 020001400209013000700223016000300230#376802#VV16.19686#^a30000^b5000b#Vi?t#372. 6#B103T#Bi tp t luyn ting Vit lp 5#ng Th Tr#T.1#ng Th Tr#^aH.#^a i hc S phm#2016#^a76tr. : bng^b24cm#Chp cnh tng lai#Ting Vit#Lp 5#B i tp#Sch c thm#376802#GK## 00563000000000289000450000200270000000300190002700500160004600500170006200700340 00790080005001130090018001180100005001360110025001410220004001660820006001700160 00300176013000700179014001600186026001100202026000700213181000700220019000500227 020001100232020000600243020001000249020001400259#Thc hnh ting Vit lp 1#Cng ngh gio dc#Trn Minh Hng#Nguyn Thu Trang#Trn Minh Hng, Nguyn Thu Tran g#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a40tr. : minh ho^b24cm#T.1#372.6#GK#376803#^a185 00^b5000b#VV16.19687#376803#TH552H#Vi?t#Ting Vit#Lp 1#Thc hnh#Sch c th m## 00563000000000289000450000200270000000300190002700500160004600500170006200700340 00790080005001130090018001180100005001360110025001410220004001660820006001700160 00300176013000700179014001600186026001100202026000700213181000700220019000500227 020001100232020000600243020001000249020001400259#Thc hnh ting Vit lp 1#Cng ngh gio dc#Trn Minh Hng#Nguyn Thu Trang#Trn Minh Hng, Nguyn Thu Tran g#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a72tr. : minh ho^b24cm#T.2#372.6#GK#376804#^a185 00^b5000b#VV16.19688#376804#TH552H#Vi?t#Ting Vit#Lp 1#Thc hnh#Sch c th m## 00563000000000289000450000200270000000300190002700500160004600500170006200700340 00790080005001130090018001180100005001360110025001410220004001660820006001700160 00300176013000700179014001600186026000700202026001100209181000700220019000500227 020001100232020000600243020001000249020001400259#Thc hnh ting Vit lp 1#Cng ngh gio dc#Trn Minh Hng#Nguyn Thu Trang#Trn Minh Hng, Nguyn Thu Tran g#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a48tr. : minh ho^b24cm#T.3#372.6#GK#376805#^a185 00^b5000b#376805#VV16.19689#TH552H#Vi?t#Ting Vit#Lp 1#Thc hnh#Sch c th m## 00516000000000265000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200070 00381810006000450020047000510030027000980070009001250050009001340080005001430090 01800148010000500166011002500171020000900196020001900205020000900224020000700233 013000700240016000300247#VV16.19690#376806#^a9800^b2000b#Vi?t#372.37#S450T#S t ruyn thng gia nh v an ton giao thng#Dnh cho hc sinh tiu hc#Trn Sn#T rn Sn#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a24tr. : minh ho^b21cm#Gio dc#An ton gi ao thng#Tiu hc#S tay#376806#XH## 00882000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820009000491810006000580010015000640020049000790070039001280050015001670080 00500182009001800187010000500205011003100210021029000241020000800531020001700539 020001500556020001100571013000700582016000300589#VV16.19692#VV16.19691#376807#^a 50000^b500b#Vi?t#541.0711#452X#Trn Thnh Hu#i xng phn t v l thuyt nh m trong ho hc#Trn Thnh Hu (ch.b.), Nguyn Ngc H#Nguyn Ngc H#^aH.#^a i hc S phm#2016#^a188tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by cc vn c bn v i xng phn t, cc nhm im i xng phn t v phn loi phn t theo nhm im. Tm hiu v l thuyt nhm p dng trong ho hc v nhng ng dng ch y u vo ho hc lng t cng nh trong phn tch quang ph... km theo bi tp p dng cui mi phn#Ho hc#i xng phn t#L thuyt nhm#Gio trnh#376807#GT ## 00856000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010013000660020044000790070027001230050013001500080 00500163009001800168010000500186011001500191021031500206020001900521020001900540 020000900559013000700568016000300575#376808#VV16.19693#VV16.19694#^a65000^b500b #Vi?t#512.270711#N551N#Cung Th Anh#Na nhm cc ton t tuyn tnh v ng dng# Cung Th Anh, Trn nh K#Trn nh K#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a223tr.^b24 cm#Trnh by tng qut v l thuyt na nhm cc ton t tuyn tnh b chn tron g khng gian Banach, l thuyt phng trnh tin ho cng nhng ng dng ca ph ng php na nhm trong l thuyt phng trnh o hm ring phi tuyn v trong l thuyt iu khin. Gii thiu v l thuyt cc na nhm suy rng tiu biu#L thuyt na nhm#Ton t tuyn tnh#ng dng#376808#TN## 00784000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820013000491810006000620010018000680020024000860070018001100080005001280090 01800133010000500151011002200156021031300178020001500491020001400506013000700520 016000300527#VV16.19696#VV16.19695#376809#^a39000^b500b#Vi?t#636.08520711#D312D #Dng Th Anh o#Dinh dng hc vt nui#Dng Th Anh o#^aH.#^ai hc S p hm#2016#^a139tr. : bng^b24cm#Tm hiu thnh phn ho hc ca thc n v vai tr ca cc cht c trong thc n i vi vt nui. Phng php nh gi gi tr d inh dng ca thc n, cch s dng thc n cho vt nui v nhu cu dinh dng c a vt nui cng nh cch xc nh hm lng photpho, canxi v kim ho rm r l m thc n cho vt nui#Dinh dng hc#ng vt nui#376809#KT## 00856000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010014000650020040000790070046001190220004001650050 01400169005001600183008000500199009001800204010000500222011002900227021023500256 020001100491020000800502020000800510016000300518013000700521005001400528#376810# VV16.19697#VV16.19698#^a89000^b500b#Vi?t#547.00711#C125H#ng Vn Liu#Cu hi v bi tp c s ho hc hu c#ng Vn Liu, Trn Quc Sn, Nguyn Vn Tng#T. 2#Trn Quc Sn#Nguyn Vn Tng#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a327tr. : bng, s ^b24cm#Gii thiu phn cu hi v bi tp cng nhng hng dn tr li v ho hu c gm: Dn xut halogen ca hirocacbon; ancol, phenol, ete; anehit v xet on; axit cacboxylic, dn xut ca axit, lipit; hp cht cha nit; hp cht d v ng#Ho hu c#Cu hi#Bi tp#GT#376810#ng Vn Liu## 00931000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810007000590010019000660020105000850070019001900080005002090090 01800214010000500232011003100237012002400268021031700292020001600609020000800625 020001000633013000700643016000300650#VV16.19700#VV16.19699#376811#^a45000^b1000 b#Vi?t#378.1618#QU105L#Phm Th Thanh Hi#Qun l hot ng hc tp ca sinh vi n trong phng thc o to theo h thng tn ch trng i hc#Phm Th Than h Hi#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a147tr. : hnh v, bng^b24cm#T sch Khoa h c x hi#Trnh by mt s vn l lun v qun l hot ng hc tp ca sinh v in trong phng thc o to theo h thng tn ch trng i hc. Phn tch thc trng v a ra mt s gii php qun l hot ng hc tp ca sinh vin tr ong phng thc o to theo h thng tn ch trng i hc Vit Nam thi gia n ti#o to i hc#Tn ch#Sinh vin#376811#XH## 00895000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810008000610010015000690020055000840070031001390050015001700080 00500185009001800190010000500208011001500213021030100228020001400529020002100543 020002000564020001100584013000700595016000300602#376812#VV16.19702#VV16.19701#^a 50000^b500b#Vi?t#519.2360711#GI-108T#Nguyn Hc Hi#Gio trnh l thuyt martin gale v martingale tim cn#Nguyn Hc Hi, Ng Hong Long#Ng Hong Long#^aH.#^ ai hc S phm#2016#^a180tr.^b24cm#Tng quan v khng gian xc sut v cc kh i nim c bn. Tm hiu v qu trnh martingale v cc ng dng; qu trnh amart , s hi t, tnh n nh v khai trin Riesz ca amart; martingale v amart tro ng khng gian Banach v cc kt qu v s hi t, khai trin Riesz ca amart tro ng khng gian ny#Ton xc sut#L thuyt Martingale#Martingale tim cn#Gio tr nh#376812#GT## 00625000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020035000510070059000860050012001450050018001570050016001750050 01500191008000500206009001800211010000500229011003000234020000500264020000600269 020001100275020001400286016000300300005001300303013000700316#VV16.19703#376813#^ a25000^b5000b#Vi?t#372.7#V460B#V bi tp mn ton hc k I lp 1#Phm Huy T ( ch.b.), Nguyn Tuyt Hnh, Trnh Thanh Sn...#Phm Huy T#Nguyn Tuyt Hnh#Trn h Thanh Sn#Trn Quc Tun#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a72tr. : hnh v, bng^b 24cm#Ton#Lp 1#V bi tp#Sch c thm#GK#L Vinh Sang#376813## 00613000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020035000510070072000860050012001580050018001700050016001880050 01500204008000500219009001800224010000500242011003000247020000500277020000600282 020001100288020001400299016000300313013000700316#VV16.19704#376814#^a25000^b500 0b#Vi?t#372.7#V460B#V bi tp mn ton hc k I lp 2#Phm Huy T (ch.b.), Nguy n Tuyt Hnh, Trnh Thanh Sn, Trn Quc Tun#Phm Huy T#Nguyn Tuyt Hnh#Tr nh Thanh Sn#Trn Quc Tun#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a96tr. : hnh v, bng^ b24cm#Ton#Lp 2#V bi tp#Sch c thm#GK#376814## 00614000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020035000510070072000860050012001580050018001700050016001880050 01500204008000500219009001800224010000500242011003100247020000500278020000600283 020001100289020001400300016000300314013000700317#VV16.19705#376815#^a25000^b500 0b#Vi?t#372.7#V460B#V bi tp mn ton hc k I lp 3#Phm Huy T (ch.b.), Nguy n Tuyt Hnh, Trnh Thanh Sn, Trn Quc Tun#Phm Huy T#Nguyn Tuyt Hnh#Tr nh Thanh Sn#Trn Quc Tun#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a100tr. : hnh v, bng ^b24cm#Ton#Lp 3#V bi tp#Sch c thm#GK#376815## 00610000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020035000510070070000860050012001560050018001680050016001860050 01300202008000500215009001800220010000500238011003100243020000500274020000600279 020001100285020001400296016000300310013000700313#VV16.19706#376816#^a25000^b500 0b#Vi?t#372.7#V460B#V bi tp mn ton hc k I lp 4#Phm Huy T (ch.b.), Nguy n Tuyt Hnh, Trnh Thanh Sn, L Vinh Sang#Phm Huy T#Nguyn Tuyt Hnh#Trnh Thanh Sn#L Vinh Sang#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a104tr. : hnh v, bng^b24 cm#Ton#Lp 4#V bi tp#Sch c thm#GK#376816## 00601000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020035000510070070000860050012001560050018001680050016001860050 01300202008000500215009001800220010000500238011002200243020000500265020000600270 020001100276020001400287013000700301016000300308#VV16.19707#376817#^a25000^b500 0b#Vi?t#372.7#V460B#V bi tp mn ton hc k I lp 5#Phm Huy T (ch.b.), Nguy n Tuyt Hnh, Trnh Thanh Sn, L Vinh Sang#Phm Huy T#Nguyn Tuyt Hnh#Trnh Thanh Sn#L Vinh Sang#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a107tr. : bng^b24cm#Ton#L p 5#V bi tp#Sch c thm#376817#GK## 00535000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020047000510070029000980050016001270050012001430040026001550080 00500181009001800186010000500204011002500209020000500234020000600239020001400245 013000700259016000300266#VV16.19708#376818#^a30000^b3000b#Vi?t#372.7#T406N#Ton nng cao v bi dng hc sinh gii lp 3#Nguyn Bo Minh, L Yn Ngc#Nguyn B o Minh#L Yn Ngc#In ln th 5, c chnh l#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a130t r. : hnh v^b24cm#Ton#Lp 3#Sch c thm#376818#GK## 00487000000000265000450002600110000002600070001100500130001801400160003101900050 00470820006000521810006000580020028000640070013000920220004001050080005001090090 01800114010000500132011003000137012002000167020000500187020000600192020001300198 016000300211013000700214#VV16.19709#376819#ng Th Tr#^a20000^b5000b#Vi?t#372 .7#B103T#Bi tp t luyn ton lp 1#ng Th Tr#T.2#^aH.#^ai hc S phm#201 6#^a40tr. : hnh v, bng^b24cm#Chp cnh tng lai#Ton#Lp 1#Sch bi tp#GK#3 76819## 00487000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020028000510070013000790220004000920050013000960080005001090090 01800114010000500132011003000137012002000167020000500187020000600192020001300198 013000700211016000300218#376820#VV16.19710#^a20000^b5000b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp t luyn ton lp 2#ng Th Tr#T.1#ng Th Tr#^aH.#^ai hc S phm#201 6#^a40tr. : hnh v, bng^b24cm#Chp cnh tng lai#Ton#Lp 2#Sch bi tp#3768 20#GK## 00487000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020028000510070013000790220004000920050013000960080005001090090 01800114010000500132011003000137012002000167020000500187020000600192020001300198 013000700211016000300218#VV16.19711#376821#^a20000^b5000b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp t luyn ton lp 3#ng Th Tr#T.1#ng Th Tr#^aH.#^ai hc S phm#201 6#^a44tr. : hnh v, bng^b24cm#Chp cnh tng lai#Ton#Lp 3#Sch bi tp#3768 21#GK## 00487000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020028000510070013000790220004000920050013000960080005001090090 01800114010000500132011003000137012002000167020000500187020000600192020001300198 013000700211016000300218#376822#VV16.19712#^a25000^b5000b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp t luyn ton lp 4#ng Th Tr#T.1#ng Th Tr#^aH.#^ai hc S phm#201 6#^a52tr. : hnh v, bng^b24cm#Chp cnh tng lai#Ton#Lp 4#Sch bi tp#3768 22#GK## 00481000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020028000510070013000790220004000920050013000960080005001090090 01800114010000500132011002400137012002000161020000500181020000600186020001300192 013000700205016000300212#376823#VV16.19713#^a25000^b5000b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp t luyn ton lp 5#ng Th Tr#T.1#ng Th Tr#^aH.#^ai hc S phm#201 6#^a60tr. : hnh v^b24cm#Chp cnh tng lai#Ton#Lp 5#Sch bi tp#376823#GK# # 00965000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820004000491810008000530020036000610070070000970050016001670050012001830050 01300195005001800208008000500226009001800231010000500249011002600254021032500280 020000900605020000900614020000700623020001100630013000700641016000300648#VV16.19 715#VV16.19714#376824#^a78000^b500b#Vi?t#001#GI-108T#Gio trnh c s t nhin v x hi#Nguyn Th Thn (ch.b.), T c Dng, o Th Hng, Trn Th H Giang# Nguyn Th Thn#T c Dng#o Th Hng#Trn Th H Giang#^aH.#^ai hc S ph m#2016#^a312tr. : minh ho^b24cm#Trang b kin thc c bn v cc vn t nhi n v x hi nh: C th ngi v sc kho con ngi; v ng vt v thc vt; b u tri, tri t, vt cht, nng lng v cc vn x hi.... Gii thiu v t nc Vit Nam qua cc thi k lch s, t thi k dng nc, gi nc n thi k c nc xy dng ch ngha x hi#Tri thc#T nhin#X hi#Gio trnh#376824 #GT## 00453000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820010000421810006000520010014000580020018000720030012000900070014001020080 00500116009001900121010000500140011001500145020001700160020001200177016000300189 013000700192#VV16.19717#VV16.19716#376825#^b2000b#Vi?t#895.92234#C430#H Thu G iang#Con ng ct bi#Tiu thuyt#H Thu Giang#^aH.#^aCng an nhn dn#2016#^a 415tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#376825## 00451000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820010000421810006000520010013000580020018000710030012000890070013001010080 00500114009001900119010000500138011001500143020001700158020001200175016000300187 013000700190#VV16.19719#VV16.19718#376826#^b2000b#Vi?t#895.92234#C430#on Hu Nam#Con ng ca qu#Tiu thuyt#on Hu Nam#^aH.#^aCng an nhn dn#2016#^a47 0tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#376826## 00471000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520010019000580020026000770030012001030070019001150080 00500134009001900139010000500158011001500163020001700178020001200195016000300207 013000700210#376827#VV16.19721#VV16.19720#^b2000b#Vi?t#895.92234#C514T#Nguyn Th anh Hong#Cuc truy lng nghit ng#Tiu thuyt#Nguyn Thanh Ho