00566000000000289000450000200170000000300130001700500140003000500150004400500120 00590070047000710080005001180090011001230100005001340110025001390120014001640820 00400178016000300182013000700185014001600192026000700208026001100215181000600226 019000500232019000800237020001800245020001300263#m bn ngy ma#Truyn tranh#P arent, Nancy#Spafford, Suzy#Minh Phng#Nancy Parent, Suzy Spafford ; Minh Phn g dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a22tr. : tranh v^b19cm#Vt con Witzy#813#VH#373081 #^a14000^b2000b#373081#VN16.04387#104B#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn t ranh## 00532000000000277000450000200290000000300130002900500150004200500090005700700300 00660080005000960090011001010100005001120110025001170120014001420820004001560160 00300160013000700163014001600170026000700186026001100193181000600204019000500210 019000800215020001800223020001300241#Witzy lun ming ni "khng"#Truyn tranh#S pafford, Suzy#Thu Anh#Suzy Spafford ; Thu Anh dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a22tr . : tranh v^b19cm#Vt con Witzy#813#VH#373082#^a14000^b2000b#373082#VN16.04388 #W314L#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00522000000000277000450000200180000000300130001800500150003100500090004600700300 00550080005000850090011000900100005001010110025001060120014001310820004001450160 00300149013000700152014001600159026000700175026001100182181000700193019000500200 019000800205020001800213020001300231#Khu vn xinh p#Truyn tranh#Spafford, Su zy#Thu Anh#Suzy Spafford ; Thu Anh dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a22tr. : tranh v ^b19cm#Vt con Witzy#813#VH#373083#^a14000^b2000b#373083#VN16.04389#KH500V#Vi? t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00528000000000277000450000200190000000300130001900500150003200500120004700700330 00590080005000920090011000970100005001080110025001130120014001380820004001520160 00300156013000700159014001600166026001100182026000700193181000600200019000500206 019000800211020001800219020001300237#i tm tht th v#Truyn tranh#Spafford, S uzy#Minh Phng#Suzy Spafford ; Minh Phng dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a21tr. : tranh v^b19cm#Vt con Witzy#813#VH#373084#^a14000^b2000b#VN16.04390#373084#30 0T#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00532000000000277000450000200220000000300130002200500150003500500120005000700330 00620080005000950090011001000100005001110110025001160120014001410820004001550160 00300159013000700162014001600169026000700185026001100192181000700203019000500210 019000800215020001800223020001300241#Nhng chic rng xinh#Truyn tranh#Spafford , Suzy#Minh Phng#Suzy Spafford ; Minh Phng dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a22tr. : tranh v^b19cm#Vt con Witzy#813#VH#373085#^a14000^b2000b#373085#VN16.04391# NH556C#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00521000000000277000450000200180000000300130001800500150003100500090004600700300 00550080005000850090011000900100005001010110025001060120014001310820004001450160 00300149013000700152014001600159026000700175026001100182181000600193019000500199 019000800204020001800212020001300230#Ma thu ca Witzy#Truyn tranh#Spafford, Su zy#Thu Anh#Suzy Spafford ; Thu Anh dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a22tr. : tranh v ^b19cm#Vt con Witzy#813#VH#373086#^a14000^b2000b#373086#VN16.04392#M501T#Vi?t #Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00609000000000301000450000200220000000500080002200500080003000500180003800700550 00560080005001110090011001160100005001270110025001320120027001570820007001840160 00300191013000700194014001600201026000700217026001100224181000600235019000500241 019000500246020001800251020001200269020001200281020001400293#Mt ngy ca chng t#X Kwang#Li Lili#Hong Phng Thu#Li: X Kwang ; Tranh: Li Lili ; Hong Phn g Thu dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a11tr. : tranh v^b19cm#Gip b c v ni tt hn#372.21#XH#373087#^a10000^b2000b#373087#VN16.04393#M458N#Vi?t#Dch#Gio dc mu gio#K nng c#K nng ni#Sch mu gio## 00609000000000301000450000200210000000500080002100500080002900500180003700700550 00550080005001100090011001150100005001260110025001310120027001560820007001830160 00300190013000700193014001600200026000700216026001100223181000700234019000500241 019000500246020001800251020001200269020001200281020001400293#Chng t lun vui v #X Kwang#Li Lili#Hong Phng Thu#Li: X Kwang ; Tranh: Li Lili ; Hong Phng Thu dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a11tr. : tranh v^b19cm#Gip b c v ni tt hn#372.21#XH#373088#^a10000^b2000b#373088#VN16.04394#CH513T#Vi?t#Dch#Gio dc mu gio#K nng c#K nng ni#Sch mu gio## 00607000000000301000450000200180000000500080001800500080002600500180003400700550 00520080005001070090011001120100005001230110025001280120027001530820007001800160 00300187013000700190014001600197026000700213026001100220181000800231019000500239 019000500244020001800249020001200267020001200279020001400291#Gia nh thn yu#X Kwang#Li Lili#Hong Phng Thu#Li: X Kwang ; Tranh: Li Lili ; Hong Phng Th u dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a11tr. : tranh v^b19cm#Gip b c v ni tt hn #372.21#XH#373089#^a10000^b2000b#373089#VN16.04395#GI-100#Vi?t#Dch#Gio dc m u gio#K nng c#K nng ni#Sch mu gio## 00609000000000301000450000200220000000500080002200500080003000500180003800700550 00560080005001110090011001160100005001270110025001320120027001570820007001840160 00300191013000700194014001600201026000700217026001100224181000600235019000500241 019000500246020001800251020001200269020001200281020001400293#Cn thn khi tri m a#X Kwang#Li Lili#Hong Phng Thu#Li: X Kwang ; Tranh: Li Lili ; Hong Phn g Thu dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a11tr. : tranh v^b19cm#Gip b c v ni tt hn#372.21#XH#373090#^a10000^b2000b#373090#VN16.04396#C121T#Vi?t#Dch#Gio dc mu gio#K nng c#K nng ni#Sch mu gio## 00605000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520070055000700050008001250050008001330050018001410080 00500159009001100164010000500175011002500180012002700205020001800232020001200250 020001200262020001400274013000700288016000300295019000500298#373091#VN16.04397#^ a10000^b2000b#Vi?t#372.21#A103L#Ai lm bn vi t#Li: X Kwang ; Tranh: Li Lili ; Hong Phng Thu dch#X Kwang#Li Lili#Hong Phng Thu#^aH.#^aKim ng#2016 #^a11tr. : tranh v^b19cm#Gip b c v ni tt hn#Gio dc mu gio#K nng c#K nng ni#Sch mu gio#373091#XH#Dch## 00600000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520070055000650050008001200050008001280050018001360080 00500154009001100159010000500170011002500175012002700200020001800227020001200245 020001200257020001400269013000700283016000300290019000500293#373092#VN16.04398#^ a10000^b2000b#Vi?t#372.21#B450M#B m v con#Li: X Kwang ; Tranh: Li Lili ; Ho ng Phng Thu dch#X Kwang#Li Lili#Hong Phng Thu#^aH.#^aKim ng#2016#^a11 tr. : tranh v^b19cm#Gip b c v ni tt hn#Gio dc mu gio#K nng c#K nng ni#Sch mu gio#373092#XH#Dch## 00604000000000301000450000200170000000500080001700500080002500500180003300700550 00510080005001060090011001110100005001220110025001270120027001520820007001790160 00300186013000700189014001600196026000700212026001100219181000600230019000500236 019000500241020001800246020001200264020001200276020001400288#Cng ra vn hoa#X Kwang#Li Lili#Hong Phng Thu#Li: X Kwang ; Tranh: Li Lili ; Hong Phng Thu dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a11tr. : tranh v^b19cm#Gip b c v ni tt hn# 372.21#XH#373093#^a10000^b2000b#373093#VN16.04399#C513R#Vi?t#Dch#Gio dc mu gio#K nng c#K nng ni#Sch mu gio## 00603000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020016000520070055000680050008001230050008001310050018001390080 00500157009001100162010000500173011002500178012002700203020001800230020001200248 020001200260020001400272013000700286016000300293019000500296#373094#VN16.04400#^ a10000^b2000b#Vi?t#372.21#C100N#C nh bn nhau#Li: X Kwang ; Tranh: Li Lili ; Hong Phng Thu dch#X Kwang#Li Lili#Hong Phng Thu#^aH.#^aKim ng#2016#^ a11tr. : tranh v^b19cm#Gip b c v ni tt hn#Gio dc mu gio#K nng c #K nng ni#Sch mu gio#373094#XH#Dch## 00608000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020021000520070055000730050008001280050008001360050018001440080 00500162009001100167010000500178011002500183012002700208020001800235020001200253 020001200265020001400277013000700291016000300298019000500301#373095#VN16.04401#^ a10000^b2000b#Vi?t#372.21#T460K#T khng s tri ti#Li: X Kwang ; Tranh: Li L ili ; Hong Phng Thu dch#X Kwang#Li Lili#Hong Phng Thu#^aH.#^aKim ng#2 016#^a11tr. : tranh v^b19cm#Gip b c v ni tt hn#Gio dc mu gio#K nn g c#K nng ni#Sch mu gio#373095#XH#Dch## 00607000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020020000520070055000720050008001270050008001350050018001430080 00500161009001100166010000500177011002500182012002700207020001800234020001200252 020001200264020001400276013000700290016000300297019000500300#373096#VN16.04402#^ a10000^b2000b#Vi?t#372.21#V510C#Vui chi ngoi tri#Li: X Kwang ; Tranh: Li Li li ; Hong Phng Thu dch#X Kwang#Li Lili#Hong Phng Thu#^aH.#^aKim ng#20 16#^a12tr. : tranh v^b19cm#Gip b c v ni tt hn#Gio dc mu gio#K nng c#K nng ni#Sch mu gio#373096#XH#Dch## 00637000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010009000630020015000720030061000870070036001480050 01200184008000500196009001100201010000500212011002900217012003700246020001800283 020001000301020001000311020000400321013000700325016000300332#373097#VN16.04404#V N16.04403#^a68000^b2000b#Vi?t#618.24#M200K#Doanh Ba#M k con nghe#10 pht k c huyn cho em b trong bng m nghe trc gi ng#Doanh Ba (ch.b.) ; Phng Thu dch#Phng Thu#^aH.#^aKim ng#2016#^a167tr. : tranh v^b17x19cm#Cm nang dnh cho m bu v thai nhi#Gio dc gia nh#Thai gio#Truyn k#Th#373097#XH## 00643000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010006000680020015000740030013000890070021001020050 01100123004001800134008000500152009001100157010000500168011003000173012002800203 02000170023102000180024802000160026602000130028201300070029501600030030201900120 0305#373098#VN16.04405#VN16.04406#^a65000^b1500b#Vi?t#398.209495#NG500N#Aesop#N g ngn Dp#Truyn tranh#Huyn Trm bin dch#Huyn Trm#Ti bn ln th 1#^aH .#^aKim ng#2016#^a166tr. : tranh mu^b17x19cm#Nhng cu chuyn thng minh#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn ng ngn#Truyn tranh#373098#VH#Dch Hy L p## 00615000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020018000510070046000690050022001150050012001370040018001490080 00500167009001100172010000500183011002900188012001900217020001800236020000800254 020001000262020001500272013000700287016000300294019001600297#373099#VN16.04407#^ a35000^b2000b#Vi?t#649.6#R203T#Rn thi quen tt#Xi'an Liangzi Cartoon ; Phng Linh bin dch#Xi'an Liangzi Cartoon#Phng Linh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a88tr. : tranh mu^b17x19cm#B m dy b ngoan#Gio dc gia nh#Dy c on#Thi quen#Sch thiu nhi#373099#GK#Dch Trung Quc## 00612000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020015000510070046000660050022001120050012001340040018001460080 00500164009001100169010000500180011002900185012001900214020001800233020000800251 020001000259020001500269013000700284016000300291019001600294#373100#VN16.04408#^ a35000^b2000b#Vi?t#649.6#H419A#Hc n hc ni#Xi'an Liangzi Cartoon ; Phng Li nh bin dch#Xi'an Liangzi Cartoon#Phng Linh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng #2016#^a88tr. : tranh mu^b17x19cm#B m dy b ngoan#Gio dc gia nh#Dy con# Giao tip#Sch thiu nhi#373100#GK#Dch Trung Quc## 00616000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020019000520070046000710050022001170050012001390040018001510080 00500169009001100174010000500185011002900190012001900219020001800238020000800256 020000900264020001500273013000700288016000300295019001600298#373101#VN16.04409#^ a35000^b2000b#Vi?t#649.6#NH556C#Nhng con vt xinh#Xi'an Liangzi Cartoon ; Ph ng Linh bin dch#Xi'an Liangzi Cartoon#Phng Linh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a88tr. : tranh mu^b17x19cm#B m dy b ngoan#Gio dc gia nh#Dy con#ng vt#Sch thiu nhi#373101#GK#Dch Trung Quc## 00615000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020019000510070046000700050022001160050012001380040018001500080 00500168009001100173010000500184011002900189012001900218020001800237020000800255 020000900263020001500272013000700287016000300294019001600297#373102#VN16.04410#^ a35000^b2000b#Vi?t#649.6#C126C#Cy ci quanh mnh#Xi'an Liangzi Cartoon ; Phn g Linh bin dch#Xi'an Liangzi Cartoon#Phng Linh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a88tr. : tranh mu^b17x19cm#B m dy b ngoan#Gio dc gia nh#Dy con#Thc vt#Sch thiu nhi#373102#GK#Dch Trung Quc## 00464000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020021000540030013000750040018000880080018001060090011001240100 00500135011002600140012001500166020001800181020001300199013000700212016000300219 #373103#VN16.04411#^a10000^b5000b#Vi?t#895.9223#B505#BuBu i m bo him#Truy n tranh#Ti bn ln th 9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu ^b19cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#373103#VH## 00460000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020016000540030013000700040019000830080018001020090011001200100 00500131011002600136012001500162020001800177020001300195013000700208016000300215 #373104#VN16.04412#^a10000^b5000b#Vi?t#895.9223#B505K#BuBu khng t#Truyn tr anh#Ti bn ln th 15#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a15tr. : tranh mu^b19 cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#373104#VH## 00463000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020019000540030013000730040019000860080018001050090011001230100 00500134011002600139012001500165020001800180020001300198013000700211016000300218 #373105#VN16.04413#^a10000^b5000b#Vi?t#895.9223#B505C#BuBu chi trn tm#Truyn tranh#Ti bn ln th 15#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a15tr. : tranh mu^ b19cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#373105#VH## 00578000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020025000550030013000800070034000930220004001270050009001310050 01400140004001800154008001800172009001100190010000500201011002600206012001500232 020001800247020001300265013000700278016000300285#373106#VN16.04414#^a28000^b200 0b#Vi?t#895.9223#NH556C#Nhng cu chuyn v BuBu#Truyn tranh#Minh ho: c Hnh , Tiu Vi Thanh#T.1#c Hnh#Tiu Vi Thanh#Ti bn ln th 9#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2016#^a60tr. : tranh mu^b19cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#373106#VH## 00578000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020025000550030013000800070034000930220004001270050009001310050 01400140004001800154008001800172009001100190010000500201011002600206012001500232 020001800247020001300265016000300278013000700281#373107#VN16.04415#^a28000^b200 0b#Vi?t#895.9223#NH556C#Nhng cu chuyn v BuBu#Truyn tranh#Minh ho: c Hnh , Tiu Vi Thanh#T.2#c Hnh#Tiu Vi Thanh#Ti bn ln th 9#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2016#^a60tr. : tranh mu^b19cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#373107## 00563000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020025000550030013000800070019000930220004001120050009001160050 01400125004001800139008001800157009001100175010000500186011002600191012001500217 020001800232020001300250016000300263013000700266#373108#VN16.04416#^a28000^b200 0b#Vi?t#895.9223#NH556C#Nhng cu chuyn v BuBu#Truyn tranh#Minh ho: T Qunh #T.3#T Qunh#Tiu Vi Thanh#Ti bn ln th 9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016# ^a60tr. : tranh mu^b19cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#37310 8## 00555000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020017000550030013000720070048000850050022001330050009001550080 01800164009001100182010000500193011002600198012002400224020001800248020001300266 013000700279016000300286#373109#VN16.04417#^a22000^b2000b#Vi?t#895.9223#G125-O# Gu i ng bun#Truyn tranh#Li: Nguyn Tn Thanh Trc ; Minh ho: Minh c#Ng uyn Tn Thanh Trc#Minh c#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a23tr. : tranh m u^b19cm#Gip b lm ch cm xc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#373109#VH## 00563000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020025000550030013000800070048000930050022001410050009001630080 01800172009001100190010000500201011002600206012002400232020001800256020001300274 013000700287016000300294#373110#VN16.04418#^a22000^b2000b#Vi?t#895.9223#KH455T# khng thch b m t no#Truyn tranh#Li: Nguyn Tn Thanh Trc ; Minh ho: Min h c#Nguyn Tn Thanh Trc#Minh c#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a23tr. : tranh mu^b19cm#Gip b lm ch cm xc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#373110#V H## 00565000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020028000540030013000820070048000950050022001430050009001650080 01800174009001100192010000500203011002600208012002400234020001800258020001300276 013000700289016000300296#373111#VN16.04419#^a22000^b2000b#Vi?t#895.9223#C514T#C uc tranh ci ca giy dp#Truyn tranh#Li: Nguyn Tn Thanh Trc ; Minh ho: M inh c#Nguyn Tn Thanh Trc#Minh c#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a22tr. : tranh mu^b19cm#Gip b lm ch cm xc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#373111 #VH## 00548000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020016000500070032000660050015000980050009001130080018001220090 01100140010000500151011002500156012002400181020001800205020001600223020001300239 013000700252016000300259019000800262#373112#VN16.04420#^a22000^b2000b#Vi?t#843# QU100C#Qu cam ti li#Grban, Quentin ; Xun Mai dch#Quentin Grban#Xun Mai#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a28tr. : tranh v^b19cm#Hc ng x qua ng ng n#Vn hc thiu nhi#Truyn ng ngn#Truyn tranh#373112#VH#Dch B## 00552000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020021000490070032000700050015001020050009001170080018001260090 01100144010000500155011002500160012002400185020001800209020001600227020001300243 013000700256016000300263019000800266#373113#VN16.04421#^a22000^b2000b#Vi?t#843# M430Q#Mn qu dnh tng m#Grban, Quentin ; Xun Mai dch#Quentin Grban#Xun M ai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a28tr. : tranh v^b19cm#Hc ng x qua ng ngn#Vn hc thiu nhi#Truyn ng ngn#Truyn tranh#373113#VH#Dch B## 00548000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020017000490070032000660050015000980050009001130080018001220090 01100140010000500151011002500156012002400181020001800205020001600223020001300239 013000700252016000300259019000800262#373114#VN16.04422#^a22000^b2000b#Vi?t#843# L462X#Li xa ting gn#Grban, Quentin ; Xun Mai dch#Quentin Grban#Xun Mai#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a28tr. : tranh v^b19cm#Hc ng x qua ng ng n#Vn hc thiu nhi#Truyn ng ngn#Truyn tranh#373114#VH#Dch B## 00545000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020014000490070032000630050015000950050009001100080018001190090 01100137010000500148011002500153012002400178020001800202020001600220020001300236 013000700249016000300256019000800259#373115#VN16.04423#^a22000^b2000b#Vi?t#843# B400R#B ra lc m#Grban, Quentin ; Xun Mai dch#Quentin Grban#Xun Mai#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a28tr. : tranh v^b19cm#Hc ng x qua ng ngn#V n hc thiu nhi#Truyn ng ngn#Truyn tranh#373115#VH#Dch B## 00547000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020016000490070032000650080018000970090011001150100005001260110 02500131012002400156020001800180020001600198020001300214013000700227016000300234 019000800237005001500245005000900260#373116#VN16.04424#^a22000^b2000b#Vi?t#843# L464C#Ln chuyn ri!#Grban, Quentin ; Xun Mai dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2016#^a28tr. : tranh v^b19cm#Hc ng x qua ng ngn#Vn hc thiu nhi#Truy n ng ngn#Truyn tranh#373116#VH#Dch B#Quentin Grban#Xun Mai## 00555000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810007000430020023000500070032000730080018001050090011001230100005001340110 02500139012002400164020001800188020001600206020001300222013000700235016000300242 019000800245005001500253005000900268#VN16.04425#373117#^a22000^b2000b#Vi?t#843# CH500K#Ch khng long ca ti#Grban, Quentin ; Xun Mai dch#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2016#^a28tr. : tranh v^b19cm#Hc ng x qua ng ngn#Vn hc thiu n hi#Truyn ng ngn#Truyn tranh#373117#VH#Dch B#Quentin Grban#Xun Mai## 00876000000000361000450000200330000000500210003300500220005400500210007600500150 00970050016001120050009001280070088001370040019002250080018002440090011002620100 00500273011002500278082000600303016000300309013000700312014001600319026000700335 02600110034218100070035301900050036001900050036502000170037002000100038702000070 0397020001000404020001500414021008500429#Nhng cu chuyn v lng nhn i#Johnes see, Judith S.#Hewitt, Jennifer Love#Adams, Susan Daniels#Davis, Clifton#Fulghum , Robert#Bch Nga#Judith S. Johnessee, Jennifer Love Hewitt, Susan Daniels Adams ... ; Bch Nga bin dch#Ti bn ln th 13#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^ a69tr. : tranh v^b19cm#179.9#XH#373118#^a12000^b3000b#373118#VN16.04426#NH556C #Vi?t#Dch#Gio dc o c#Nhn cch#Tr em#Truyn k#Sch thiu nhi#Tp hp nh ng cu chuyn nhm gio dc o c, tnh cch cho tr em v lng nhn i## 00680000000000301000450000200470000000500130004700700230006000400190008300800180 01020090011001200100005001310110025001360820006001610160003001670130007001700140 01600177026000700193026001100200181000700211019000500218019000500223020001700228 020000700245020001000252020001000262020001500272021009100287#Nhng cu chuyn v tnh khim tn nhng nhn#V Ngc Chu#V Ngc Chu bin dch#Ti bn ln th 12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a84tr. : tranh v^b19cm#179.9#XH#373119#^a 12000^b3000b#373119#VN16.04427#NH556C#Vi?t#Dch#Gio dc o c#Tr em#Nhn c ch#Truyn k#Sch thiu nhi#Tp hp nhng cu chuyn nhm gio dc tnh cch cho tr em v s khim tn v nhng nhn## 00698000000000313000450000100070000000200120000700500110001900700350003000400180 00650080018000830090011001010100005001120110025001170120030001420820006001720160 00300178013000700181014001600188026001100204026000700215181000700222019000500229 020000900234020001000243020000700253020000700260020001500267021010200282#H Yn# Ngoan ngon#Trc Duyn#H Yn b.s. ; Minh ho: Trc Duyn#Ti bn ln th 1#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a38tr. : tranh v^b19cm#Gieo mm tnh cch cho b yu#179.9#XH#373120#^a25000^b2000b#VN16.04428#373120#NG406N#Vi?t#Gio dc#Tnh cch#Tr em#Truyn#Sch thiu nhi#Tp hp nhng cu chuyn nh mang tnh gio d c nhm gip cho cc em hiu c th no l ngoan ngon## 00722000000000325000450000100070000000200080000700500120001500500100002700700470 00370040018000840080018001020090011001200100005001310110025001360120030001610820 00600191016000300197013000700200014001600207026000700223026001100230181000700241 01900050024802000090025302000100026202000070027202000070027902000150028602100950 0301#H Yn#Chia s#Hoi Phng#Xun Vit#H Yn b.s. ; Minh ho: Hoi Phng, X un Vit#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a38tr. : tranh v^ b19cm#Gieo mm tnh cch cho b yu#179.9#XH#373121#^a25000^b2000b#373121#VN16. 04429#CH301S#Vi?t#Gio dc#Tnh cch#Tr em#Truyn#Sch thiu nhi#Tp hp nhng cu chuyn nh mang tnh gio dc nhm gip cho cc em hiu c th no chia s ## 00689000000000313000450000100070000000200090000700500110001600700350002700400180 00620080018000800090011000980100005001090110025001140120030001390820006001690160 00300175013000700178014001600185026000700201026001100208181000700219019000500226 020000900231020001000240020000700250020000700257020001500264021009600279#H Yn# Chm ch#Trc Duyn#H Yn b.s. ; Minh ho: Trc Duyn#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a38tr. : tranh v^b19cm#Gieo mm tnh cch cho b y u#179.9#XH#373122#^a25000^b2000b#373122#VN16.04430#CH114C#Vi?t#Gio dc#Tnh c ch#Tr em#Truyn#Sch thiu nhi#Tp hp nhng cu chuyn nh mang tnh gio dc nhm gip cho cc em hiu c th no chm ch## 00910000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820006000421810006000480020032000540030034000860070055001200050016001750050 01400191005002000205005001700225005001600242008001800258009001100276010000500287 01100140029202101880030602000080049402000070050202000160050902000100052501300070 0535016000300542020001500545#373123#VN16.04431#VN16.04432#^b2000b#Vi?t#915.2#C12 0N#Cm nang n x s mt tri mc#Dnh cho bn i du hc v du lch#Bi Minh Kh ng, Mai Cng Hng, Hong Kim Bo Trung...#Bi Minh Khng#Mai Cng Hng#Hong Kim Bo Trung#Nguyn Xun Khoa#ng Vit Trung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016 #^a71tr.^b13cm#Gm nhng tri nghim thc t ca cc tc gi, gip bn c i du lch hay hc tp c mt ci nhn khi qut v t nc Nht Bn: V n, , i l i, hc tp, vui chi x s mt tri mc#Du lch#Du hc#i sng x hi#Phong tc#373123#XH#Sch hng dn## 00565000000000289000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100070 00300140016000370020022000530030013000750070033000880220005001210050014001260050 01200140008000500152009001100157010000500168011002600173012002200199020001700221 020001300238016000300251019001400254013000700268#373124#VN16.04433#Vi?t#895.63#C H302C#^a28000^b3000b#Chie - C b ht tiu#Truyn tranh#Etsumi Haruki ; Trang T empo dch#T.61#Etsumi Haruki#Trang Tempo#^aH.#^aKim ng#2016#^a202tr. : tranh v ^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373 124## 00565000000000289000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100070 00300140016000370020022000530030013000750070033000880220005001210050014001260050 01200140008000500152009001100157010000500168011002600173012002200199020001700221 020001300238016000300251019001400254013000700268#373125#VN16.04434#Vi?t#895.63#C H302C#^a28000^b3000b#Chie - C b ht tiu#Truyn tranh#Etsumi Haruki ; Trang T empo dch#T.62#Etsumi Haruki#Trang Tempo#^aH.#^aKim ng#2016#^a202tr. : tranh v ^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373 125## 00565000000000289000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100070 00300140016000370020022000530030013000750070033000880220005001210050014001260050 01200140008000500152009001100157010000500168011002600173012002200199020001700221 020001300238016000300251019001400254013000700268#373126#VN16.04435#Vi?t#895.63#C H302C#^a28000^b3000b#Chie - C b ht tiu#Truyn tranh#Etsumi Haruki ; Trang T empo dch#T.63#Etsumi Haruki#Trang Tempo#^aH.#^aKim ng#2016#^a202tr. : tranh v ^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373 126## 00565000000000289000450002600110000002600070001101900050001808200070002318100070 00300140016000370020022000530030013000750070033000880220005001210050014001260050 01200140008000500152009001100157010000500168011002600173012002200199020001700221 020001300238016000300251019001400254013000700268#VN16.04436#373127#Vi?t#895.63#C H302C#^a28000^b3000b#Chie - C b ht tiu#Truyn tranh#Etsumi Haruki ; Trang T empo dch#T.64#Etsumi Haruki#Trang Tempo#^aH.#^aKim ng#2016#^a202tr. : tranh v ^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373 127## 00564000000000301000450002600070000002600110000702000130001801600030003101900140 00340190005000480820007000531810005000600140016000650020007000810030013000880070 02800101022000500129005001200134005000900146004001800155008000500173009001100178 010000500189011002600194012001800220020001700238013000700255#373128#VN16.04437#T ruyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Vi?t#895.63#B109#^a18000^b3000b#Basara#Truyn tran h#Tamura Yumi ; Hng Vn h..#T.26#Tamura Yumi#Hng Vn#Ti bn ln th 1#^aH.#^ aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho tui 16+#Vn hc hin i#3731 28## 00564000000000301000450002600110000002600070001102000130001801600030003101900140 00340190005000480820007000531810005000600140016000650020007000810030013000880070 02800101022000500129005001200134005000900146004001800155008000500173009001100178 010000500189011002600194012001800220020001700238013000700255#VN16.04438#373129#T ruyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Vi?t#895.63#B109#^a18000^b3000b#Basara#Truyn tran h#Tamura Yumi ; Hng Vn h..#T.27#Tamura Yumi#Hng Vn#Ti bn ln th 1#^aH.#^ aKim ng#2016#^a195tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho tui 16+#Vn hc hin i#3731 29## 00587000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020030000530030013000830070020000960220028001160220005001440050 00600149005000700155008000500162009001100167010000500178011002600183012002200209 020001700231020001300248016000300261019001400264013000700278#373130#VN16.04439#^ a20000^b5000b#Vi?t#895.63#TS505R#Tsubasa - Reservoir Chronicle#Truyn tranh#Cla mp ; V Anh dch#Hy lun gi vng quyt tm#T.22#Clamp#V Anh#^aH.#^aKim ng#2 016#^a178tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Truyn tran h#VH#Dch Nht Bn#373130## 00605000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020030000530030013000830070020000960220046001160220005001620050 00600167005000700173008000500180009001100185010000500196011002600201012002200227 020001700249020001300266016000300279019001400282013000700296#VN16.04440#373131#^ a20000^b5000b#Vi?t#895.63#TS505R#Tsubasa - Reservoir Chronicle#Truyn tranh#Cla mp ; V Anh dch#T s n bn cu, hi ngi quan trng nht!#T.23#Clamp#V Anh #^aH.#^aKim ng#2016#^a178tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hi n i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373131## 00598000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020030000530030013000830070020000960220039001160220005001550050 00600160005000700166008000500173009001100178010000500189011002600194012002200220 020001700242020001300259016000300272019001400275013000700289#373132#VN16.04441#^ a20000^b5000b#Vi?t#895.63#TS505R#Tsubasa - Reservoir Chronicle#Truyn tranh#Cla mp ; V Anh dch#T s i n th gii ni cu ang gi#T.24#Clamp#V Anh#^aH.#^ aKim ng#2016#^a176tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i# Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373132## 00613000000000301000450000200150000000300130001500500150002800500160004300700380 00590080005000970090011001020100005001130110026001180120022001440150035001660220 00400201082000700205016000300212013000700215014001600222026000700238026001000245 181000700255019000500262019001400267020001700281020001300298#Ngn la Recca#Truy n tranh#Nobuyuki Anzai#Thnh a Manga#Nobuyuki Anzai ; Thnh a Manga dch#^a H.#^aKim ng#2016#^a190tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Tn sch tin g Anh: Flame of Recca#T.5#895.63#VH#373133#^a18000^b4000b#373133#VN16.4442#NG43 0L#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00614000000000301000450000200150000000300130001500500150002800500160004300700380 00590080005000970090011001020100005001130110026001180120022001440150035001660220 00400201082000700205016000300212013000700215014001600222026000700238026001100245 181000700256019000500263019001400268020001700282020001300299#Ngn la Recca#Truy n tranh#Nobuyuki Anzai#Thnh a Manga#Nobuyuki Anzai ; Thnh a Manga dch#^a H.#^aKim ng#2016#^a190tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Tn sch tin g Anh: Flame of Recca#T.6#895.63#VH#373134#^a18000^b4000b#373134#VN16.04443#NG4 30L#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00613000000000301000450000200150000000300130001500500150002800500160004300700380 00590080005000970090011001020100005001130110026001180120022001440150035001660220 00400201082000700205016000300212013000700215014001600222026000700238026001000245 181000700255019000500262019001400267020001700281020001300298#Ngn la Recca#Truy n tranh#Nobuyuki Anzai#Thnh a Manga#Nobuyuki Anzai ; Thnh a Manga dch#^a H.#^aKim ng#2016#^a190tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Tn sch tin g Anh: Flame of Recca#T.7#895.63#VH#373135#^a18000^b3500b#373135#VN16.4444#NG43 0L#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00614000000000301000450000200150000000300130001500500150002800500160004300700380 00590080005000970090011001020100005001130110026001180120022001440150035001660220 00400201082000700205016000300212013000700215014001600222026000700238026001100245 181000700256019000500263019001400268020001700282020001300299#Ngn la Recca#Truy n tranh#Nobuyuki Anzai#Thnh a Manga#Nobuyuki Anzai ; Thnh a Manga dch#^a H.#^aKim ng#2016#^a190tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Tn sch tin g Anh: Flame of Recca#T.8#895.63#VH#373136#^a18000^b3500b#373136#VN16.04445#NG4 30L#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00614000000000301000450000200150000000300130001500500150002800500160004300700380 00590080005000970090011001020100005001130110026001180120022001440150035001660220 00400201082000700205016000300212013000700215014001600222026000700238026001100245 181000700256019000500263019001400268020001700282020001300299#Ngn la Recca#Truy n tranh#Nobuyuki Anzai#Thnh a Manga#Nobuyuki Anzai ; Thnh a Manga dch#^a H.#^aKim ng#2016#^a188tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Tn sch tin g Anh: Flame of Recca#T.9#895.63#VH#373137#^a18000^b3500b#373137#VN16.04446#NG4 30L#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00575000000000289000450000200310000000300130003100500180004400500140006200700390 00760080005001150090011001200100005001310110026001360220012001620220004001740820 00700178016000300185013000700188014001600195026001100211026000700222181000600229 019000500235019001400240020001800254020001300272#Haikyu - Chng khng l t hon# Truyn tranh#Haruichi Furudate#Ruyuha Kyouka#Haruichi Furudate ; Ruyuha Kyouka d ch#^aH.#^aKim ng#2016#^a190tr. : tranh v^b18cm#Chuyn bin#T.7#895.63#VH#373 138#^a18000^b5000b#VN16.04447#373138#H103C#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi #Truyn tranh## 00583000000000289000450000200310000000300130003100500180004400500140006200700390 00760080005001150090011001200100005001310110026001360220020001620220004001820820 00700186016000300193013000700196014001600203026001100219026000700230181000600237 019000500243019001400248020001800262020001300280#Haikyu - Chng khng l t hon# Truyn tranh#Haruichi Furudate#Ruyuha Kyouka#Haruichi Furudate ; Ruyuha Kyouka d ch#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#V vua khng c c#T.8#895.6 3#VH#373139#^a18000^b5000b#VN16.04448#373139#H103C#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc t hiu nhi#Truyn tranh## 00573000000000289000450000200310000000300130003100500180004400500140006200700390 00760080005001150090011001200100005001310110026001360220010001620220004001720820 00700176016000300183013000700186014001600193026001100209026000700220181000600227 019000500233019001400238020001800252020001300270#Haikyu - Chng khng l t hon# Truyn tranh#Haruichi Furudate#Ruyuha Kyouka#Haruichi Furudate ; Ruyuha Kyouka d ch#^aH.#^aKim ng#2016#^a188tr. : tranh v^b18cm#Tham vng#T.9#895.63#VH#37314 0#^a18000^b5000b#VN16.04449#373140#H103C#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#T ruyn tranh## 00583000000000289000450000200310000000300130003100500180004400500140006200700390 00760080005001150090011001200100005001310110026001360220019001620220005001810820 00700186016000300193013000700196014001600203026001100219026000700230181000600237 019000500243019001400248020001800262020001300280#Haikyu - Chng khng l t hon# Truyn tranh#Haruichi Furudate#Ruyuha Kyouka#Haruichi Furudate ; Ruyuha Kyouka d ch#^aH.#^aKim ng#2016#^a185tr. : tranh v^b18cm#Vng trng l rng#T.10#895.6 3#VH#373141#^a18000^b5000b#VN16.04450#373141#H103C#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc t hiu nhi#Truyn tranh## 00526000000000289000450002600070000002600110000700500060001800800050002400900110 00290100005000400110026000450120022000710200017000930200013001100160003001230190 01400126014001600140019000500156082000700161181000600168002001000174003001300184 007002000197022000500217005000700222013000700229#373142#VN16.04451#Clamp#^aH.#^a Kim ng#2016#^a172tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#T ruyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a25000^b5000b#Vi?t#895.63#X000X#XXX Holic#Truyn tranh#Clamp ; V Anh dch#T.18#V Anh#373142## 00526000000000289000450002600070000002600110000700500060001800800050002400900110 00290100005000400110026000450120022000710200017000930200013001100160003001230190 01400126014001600140019000500156082000700161181000600168002001000174003001300184 007002000197022000500217005000700222013000700229#373143#VN16.04452#Clamp#^aH.#^a Kim ng#2016#^a178tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#T ruyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a25000^b5000b#Vi?t#895.63#X000X#XXX Holic#Truyn tranh#Clamp ; V Anh dch#T.19#V Anh#373143## 00612000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520030013000750070066000880220004001540220013001580050 01100171005001400182008000500196009001100201010000500212011002600217020001800243 020001300261016000300274019001400277005001200291013000700303#373144#VN16.04453#^ a20000^b3000b#Vi?t#895.63#H309K#Hikaru - K th c vy#Truyn tranh#Nguyn tc: Yumi Hotta ; Ho s: Takeshi Obata ; Kou Project dch#T.3#Khc do u#Yumi Hot ta#Takeshi Obata#^aH.#^aKim ng#2016#^a204tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nh i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Kou Project#373144## 00616000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520030013000750070066000880220004001540220017001580050 01100175005001400186008000500200009001100205010000500216011002600221020001800247 020001300265016000300278019001400281005001200295013000700307#373145#VN16.04454#^ a20000^b3000b#Vi?t#895.63#H309K#Hikaru - K th c vy#Truyn tranh#Nguyn tc: Yumi Hotta ; Ho s: Takeshi Obata ; Kou Project dch#T.4#o nh siu phm#Yumi Hotta#Takeshi Obata#^aH.#^aKim ng#2016#^a196tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Kou Project#373145## 00609000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520030013000750070066000880220004001540220010001580050 01100168005001400179008000500193009001100198010000500209011002600214020001800240 020001300258016000300271019001400274005001200288013000700300#373146#VN16.04455#^ a20000^b3000b#Vi?t#895.63#H309K#Hikaru - K th c vy#Truyn tranh#Nguyn tc: Yumi Hotta ; Ho s: Takeshi Obata ; Kou Project dch#T.5#Khi ng#Yumi Hotta# Takeshi Obata#^aH.#^aKim ng#2016#^a193tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#T ruyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Kou Project#373146## 00622000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520030013000750070066000880220004001540220023001580050 01100181005001400192008000500206009001100211010000500222011002600227020001800253 020001300271016000300284019001400287005001200301013000700313#373147#VN16.04456#^ a20000^b3000b#Vi?t#895.63#H309K#Hikaru - K th c vy#Truyn tranh#Nguyn tc: Yumi Hotta ; Ho s: Takeshi Obata ; Kou Project dch#T.6#K thi tuyn vin sin h#Yumi Hotta#Takeshi Obata#^aH.#^aKim ng#2016#^a211tr. : tranh v^b18cm#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Kou Project#373147## 00553000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030013000710070029000840220005001130050011001180050 01100129008000500140009001100145010000500156011002600161012002200187020001700209 020001300226016000300239019001400242013000700256#373148#VN16.04457#^a18000^b400 0b#Vi?t#895.63#V300T#V thn lang thang#Truyn tranh#Adachitoka ; Ili Tenjou dc h#T.10#Adachitoka#Ili Tenjou#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373148## 00553000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030013000710070029000840220005001130050011001180050 01100129008000500140009001100145010000500156011002600161012002200187020001700209 020001300226016000300239019001400242013000700256#373149#VN16.04458#^a18000^b400 0b#Vi?t#895.63#V300T#V thn lang thang#Truyn tranh#Adachitoka ; Ili Tenjou dc h#T.11#Adachitoka#Ili Tenjou#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373149## 00553000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030013000710070029000840220005001130050011001180050 01100129008000500140009001100145010000500156011002600161012002200187020001700209 020001300226016000300239019001400242013000700256#373150#VN16.04459#^a18000^b400 0b#Vi?t#895.63#V300T#V thn lang thang#Truyn tranh#Adachitoka ; Ili Tenjou dc h#T.12#Adachitoka#Ili Tenjou#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373150## 00619000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020006000520030013000580070067000710220004001380050013001420050 01200155005001400167008001800181009001100199010000500210011002600215012002200241 020001700263020001300280016000300293019001400296013000700310#373151#VN16.04460#^ a25000^b2000b#Vi?t#895.63#N400S#No. 6#Truyn tranh#Nguyn tc: Atsuko Asano ; T ranh: Hinoki Kino ; Mono no Aware dch#T.5#Atsuko Asano#Hinoki Kino#Mono no Awar e#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a163tr. : tranh v^b19cm#T3: Tui trng th nh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373151## 00562000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020014000520030013000660070034000790220004001130050018001170050 00900135008001800144009001100162010000500173011002600178012001400204020001700218 020001300235016000300248019001400251013000700265#VN16.04461#373152#^a18000^b160 0b#Vi?t#895.63#C455C#Cng cha sa#Truyn tranh#Akiko Higashimura ; Torarika dc h#T.4#Akiko Higashimura#Torarika#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a193tr. : tr anh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373152 ## 00599000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020021000530030013000740070043000870220005001300050016001350050 00600151005001200157008001800169009001100187010000500198011002600203012001400229 020001700243020001300260016000300273019001400276013000700290#373153#VN16.04462#^ a18000^b1000b#Vi?t#895.63#KH506T#Khc tnh ca ban mai#Truyn tranh#Michiyo Akai shi ; Dch: V V, Khun Khun#T.12#Michiyo Akaishi#V V#Khun Khun#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2016#^a185tr. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i #Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373153## 00566000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020014000530030013000670070031000800220005001110050015001160050 00900131008001800140009001100158010000500169011002600174012002200200020001700222 020001300239016000300252019001400255013000700269#373154#VN16.04463#^a18000^b160 0b#Vi?t#895.63#FR510B#Fruits basket#Truyn tranh#Natsuki Takaya ; Phi Ngc dch# T.16#Natsuki Takaya#Phi Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#37 3154## 00578000000000289000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100060 00300140016000360020025000520030013000770070036000900220005001260080018001310090 01100149010000500160011002600165012001400191020001700205020001300222005001700235 005001200252016000300264019001400267013000700281#373155#VN16.04464#Vi?t#895.63#R 312C#^a18000^b1100b#Rinne cnh gii lun hi#Truyn tranh#Rumiko Takahashi ; Tu yt Nhung dch#T.25#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a186tr. : tranh v^b18cm# T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#Rumiko Takahashi#Tuyt Nhung#VH#Dch Nht Bn#373155## 00578000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220004001190050010001230050 00800133008001800141009001100159010000500170011002600175012003200201020001800233 020001300251016000300264019001400267013000700281#373156#VN16.04465#^a18000^b300 0b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono Eriko ; Hi T h dch#T.2#Ono Eriko#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a184tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373156## 00578000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220004001190050010001230050 00800133008001800141009001100159010000500170011002600175012003200201020001800233 020001300251016000300264019001400267013000700281#VN16.04466#373157#^a18000^b300 0b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono Eriko ; Hi T h dch#T.3#Ono Eriko#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a187tr. : tranh v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373157## 00579000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070025000940220005001190050010001240050 00800134008001800142009001100160010000500171011002600176012003200202020001800234 020001300252016000300265019001400268013000700282#373158#VN16.04467#^a18000^b300 0b#Vi?t#895.63#NH419M#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono Eriko ; Hi T h dch#T.10#Ono Eriko#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a188tr. : tran h v^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dc h Nht Bn#373158## 00523000000000277000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100060 00300140016000360020026000520030013000780070027000910220005001180080005001230090 01100128010000500139011002600144020001800170020001300188005001600201005000400217 016000300221019001400224013000700238#373159#VN16.04468#Vi?t#895.63#A109C#^a16000 ^b5000b#Asari - C b tinh nghch#Truyn tranh#Mayumi Muroyama ; Rin dch#T.97# ^aH.#^aKim ng#2016#^a186tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Ma yumi Muroyama#Rin#VH#Dch Nht Bn#373159## 00523000000000277000450002600110000002600070001101900050001808200070002318100060 00300140016000360020026000520030013000780070027000910220005001180080005001230090 01100128010000500139011002600144020001800170020001300188005001600201005000400217 016000300221019001400224013000700238#VN16.04469#373160#Vi?t#895.63#A109C#^a16000 ^b5000b#Asari - C b tinh nghch#Truyn tranh#Mayumi Muroyama ; Rin dch#T.98# ^aH.#^aKim ng#2016#^a187tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Ma yumi Muroyama#Rin#VH#Dch Nht Bn#373160## 00523000000000277000450002600110000002600070001101900050001808200070002318100060 00300140016000360020026000520030013000780070027000910220005001180080005001230090 01100128010000500139011002600144020001800170020001300188005001600201005000400217 016000300221019001400224013000700238#VN16.04470#373161#Vi?t#895.63#A109C#^a16000 ^b5000b#Asari - C b tinh nghch#Truyn tranh#Mayumi Muroyama ; Rin dch#T.99# ^aH.#^aKim ng#2016#^a185tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Ma yumi Muroyama#Rin#VH#Dch Nht Bn#373161## 00524000000000277000450002600110000002600070001101900050001808200070002318100060 00300140016000360020026000520030013000780070027000910220006001180080005001240090 01100129010000500140011002600145020001800171020001300189005001600202005000400218 016000300222019001400225013000700239#VN16.04471#373162#Vi?t#895.63#A109C#^a16000 ^b5000b#Asari - C b tinh nghch#Truyn tranh#Mayumi Muroyama ; Rin dch#T.100 #^aH.#^aKim ng#2016#^a187tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#M ayumi Muroyama#Rin#VH#Dch Nht Bn#373162## 00534000000000277000450002600070000002600110000700200210001800300130003900700350 00520220005000870080005000920090011000970100005001080110026001130200018001390200 01300157016000300170019001400173005001700187005001100204014001600215019000500231 082000700236181000600243013000700249#373163#VN16.04472#N thanh tra cn con#Truy n tranh#Kozueko Morimoto ; BongEvelyn dch#T.12#^aH.#^aKim ng#2016#^a182tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Kozueko Morimoto #BongEvelyn#^a17000^b5000b#Vi?t#895.63#N550T#373163## 00566000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030013000710070033000840220005001170050012001220050 01400134008000500148009001100153010000500164011002600169012002700195020001700222 020001300239016000300252019001400255013000700269#373164#VN16.04473#^a16000^b500 0b#Vi?t#895.63#C430#Con ng ma xun#Truyn tranh#Io Sakisaka ; Vng Hi Yn dch#T.13#Io Sakisaka#Vng Hi Yn#^aH.#^aKim ng#2016#^a176tr. : tranh v^b1 8cm#Sch dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#37 3164## 00565000000000289000450002600070000002600110000701600030001801900140002101900050 00350820007000401810006000470140016000530020024000690030013000930070032001060220 00500138008000500143009001100148010000500159011002600164020001800190020001300208 005001400221005001100235012002200246013000700268#373165#VN16.04474#VH#Dch Nht Bn#Vi?t#895.63#A103K#^a19000^b2000b#Aion - Khc ca ngc lc#Truyn tranh#Yuna Kagesaki ; BongEvelyn dch#T.11#^aH.#^aKim ng#2016#^a159tr. : tranh v^b18cm#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#Yuna Kagesaki#BongEvelyn#Dnh cho la tui 17+#373 165## 00594000000000289000450002600070000002600110000701400180001801900050003600200240 00410030013000650070039000780220005001170080005001220090011001270100005001380110 02600143016000300169019001400172020001800186020001300204005001300217005001900230 012003400249082000700283181000700290013000700297#373166#VN16.04475#^a16000^b150 000b#Vi?t#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Aoyama ; Nguyn Hng Giang dch#T.88#^aH.#^aKim ng#2016#^a178tr. : tranh v^b18cm#VH#Dch Nht Bn#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#Gosho Aoyama#Nguyn Hng Giang#Sch dnh cho la tui thiu nin#895.63#TH104T#373166## 00574000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020028000530030013000810070035000940220004001290050015001330050 01300148008000500161009001100166010000500177011002600182012002200208020001700230 020001300247013000700260016000300267019001400270#373167#VN16.04476#^a25000^b500 0b#Vi?t#895.63#PR207G#Pretty guardian Sailor Moon#Truyn tranh#Naoko Takeuchi ; Barbie Ayumi dch#T.1#Naoko Takeuchi#Barbie Ayumi#^aH.#^aKim ng#2016#^a226tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 14+#Vn hc hin i#Truyn tranh#373167#VH#D ch Nht Bn## 00521000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020015000520030013000670070032000800220004001120050014001160050 01100130008000500141009001100146010000500157011002600162020001800188020001300206 013000700219016000300226019001400229#373168#VN16.04477#^a25000^b5000b#Vi?t#895. 63#F510T#Fuku tinh qui#Truyn tranh#Konami Kanata ; m Nguyt dch#T.1#Konami Kanata#m Nguyt#^aH.#^aKim ng#2016#^a164tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#373168#VH#Dch Nht Bn## 00521000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020015000520030013000670070032000800220004001120050014001160050 01100130008000500141009001100146010000500157011002600162020001800188020001300206 016000300219019001400222013000700236#373169#VN16.04478#^a25000^b5000b#Vi?t#895. 63#F510T#Fuku tinh qui#Truyn tranh#Konami Kanata ; m Nguyt dch#T.2#Konami Kanata#m Nguyt#^aH.#^aKim ng#2016#^a167tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373169## 00521000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020015000520030013000670070032000800220004001120050014001160050 01100130008000500141009001100146010000500157011002600162020001800188020001300206 016000300219019001400222013000700236#373170#VN16.04479#^a25000^b5000b#Vi?t#895. 63#F510T#Fuku tinh qui#Truyn tranh#Konami Kanata ; m Nguyt dch#T.3#Konami Kanata#m Nguyt#^aH.#^aKim ng#2016#^a158tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373170## 00589000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810005000460020007000510030013000580070037000710220016001080220005001240050 02300129005000700152008000500159009001100164010000500175011002600180020001700206 020001300223016000300236019001400239012002700253013000700280#373171#VN16.04480#^ a18000^b4000b#Vi?t#895.63#T434#Toriko#Truyn tranh#Mitsutoshi Shimabukuro ; Tak ara dch#Tin v khu 7!!#T.33#Mitsutoshi Shimabukuro#Takara#^aH.#^aKim ng#2016 #^a183tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Sch d nh cho la tui 16+#373171## 00592000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810005000460020007000510030013000580070037000710220005001080220019001130050 02300132005000700155008000500162009001100167010000500178011002600183020001700209 020001300226016000300239019001400242012002700256013000700283#373172#VN16.04481#^ a18000^b4000b#Vi?t#895.63#T434#Toriko#Truyn tranh#Mitsutoshi Shimabukuro ; Tak ara dch#T.34#Tr chi ca vua!!#Mitsutoshi Shimabukuro#Takara#^aH.#^aKim ng#2 016#^a201tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Sc h dnh cho la tui 16+#373172## 00567000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020020000530030013000730070035000860220005001210050016001260050 01200142008000500154009001100159010000500170011002600175012002200201020001700223 020001300240016000300253019001400256013000700270#373173#VN16.04482#^a18000^b300 0b#Vi?t#895.63#QU603T#Quyn thut v song#Truyn tranh#Takeshi Maekawa ; Phng Thu dch#T.28#Takeshi Maekawa#Phng Thu#^aH.#^aKim ng#2016#^a214tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 13+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#3 73173## 00567000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020020000530030013000730070035000860220005001210050016001260050 01200142008000500154009001100159010000500170011002600175012002200201020001700223 020001300240016000300253019001400256013000700270#373174#VN16.04483#^a18000^b300 0b#Vi?t#895.63#QU603T#Quyn thut v song#Truyn tranh#Takeshi Maekawa ; Phng Thu dch#T.29#Takeshi Maekawa#Phng Thu#^aH.#^aKim ng#2016#^a179tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 13+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#3 73174## 00567000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020020000530030013000730070035000860220005001210050016001260050 01200142008000500154009001100159010000500170011002600175012002200201020001700223 020001300240016000300253019001400256013000700270#373175#VN16.04484#^a18000^b300 0b#Vi?t#895.63#QU603T#Quyn thut v song#Truyn tranh#Takeshi Maekawa ; Phng Thu dch#T.30#Takeshi Maekawa#Phng Thu#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 13+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#3 73175## 00602000000000301000450000200230000000300130002300500180003600500110005400700360 00650080005001010090011001060100005001170110026001220120022001480220020001700220 00400190082000700194016000300201013000700204014001600211026000700227026001100234 181000600245019000500251019001400256020001700270020001300287#Hnh trnh u linh g ii#Truyn tranh#Yoshihiro Togashi#Ili Tenjou#Yoshihiro Togashi ; Ili Tenjou dc h#^aH.#^aKim ng#2016#^a187tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 17+#Th thch khc lit#T.9#895.63#VH#373176#^a18000^b5000b#373176#VN16.04485#H107T#Vi?t#Dc h Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00603000000000301000450000200230000000300130002300500180003600500110005400700360 00650080005001010090011001060100005001170110026001220120022001480220020001700220 00500190082000700195016000300202013000700205014001600212026000700228026001100235 181000600246019000500252019001400257020001700271020001300288#Hnh trnh u linh g ii#Truyn tranh#Yoshihiro Togashi#Ili Tenjou#Yoshihiro Togashi ; Ili Tenjou dc h#^aH.#^aKim ng#2016#^a203tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 17+#Khng th tha th!!#T.10#895.63#VH#373177#^a18000^b5000b#373177#VN16.04486#H107T#Vi?t#D ch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00606000000000301000450000200230000000300130002300500180003600500110005400700360 00650080005001010090011001060100005001170110026001220120022001480220023001700220 00500193082000700198016000300205013000700208014001600215026000700231026001100238 181000600249019000500255019001400260020001700274020001300291#Hnh trnh u linh g ii#Truyn tranh#Yoshihiro Togashi#Ili Tenjou#Yoshihiro Togashi ; Ili Tenjou dc h#^aH.#^aKim ng#2016#^a184tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 17+#Hp thu h ay b hp thu#T.11#895.63#VH#373178#^a18000^b5000b#373178#VN16.04487#H107T#Vi?t #Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00603000000000301000450000200230000000300130002300500180003600500110005400700360 00650080005001010090011001060100005001170110026001220120022001480220020001700220 00500190082000700195016000300202013000700205014001600212026000700228026001100235 181000600246019000500252019001400257020001700271020001300288#Hnh trnh u linh g ii#Truyn tranh#Yoshihiro Togashi#Ili Tenjou#Yoshihiro Togashi ; Ili Tenjou dc h#^aH.#^aKim ng#2016#^a185tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 17+#Trn u quyt nh#T.12#895.63#VH#373179#^a18000^b5000b#373179#VN16.04488#H107T#Vi?t#D ch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00579000000000289000450002600070000002600110000708200070001818100060002501400160 00310190005000470020018000520030013000700070040000830220005001230050016001280050 01700144008000500161009001100166010000500177011002600182012002700208020001700235 020001300252016000300265019001400268013000700282#373180#VN16.04489#895.63#T309T# ^a18000^b2500b#Vi?t#Tiu th hon ho#Truyn tranh#Tomoko Hayakawa ; ng Phn g Linh dch#T.34#Tomoko Hayakawa#ng Phng Linh#^aH.#^aKim ng#2016#^a165tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dc h Nht Bn#373180## 00579000000000289000450002600070000002600110000708200070001818100060002501400160 00310190005000470020018000520030013000700070040000830220005001230050016001280050 01700144008000500161009001100166010000500177011002600182012002700208020001700235 020001300252016000300265019001400268013000700282#373181#VN16.04490#895.63#T309T# ^a18000^b2500b#Vi?t#Tiu th hon ho#Truyn tranh#Tomoko Hayakawa ; ng Phn g Linh dch#T.35#Tomoko Hayakawa#ng Phng Linh#^aH.#^aKim ng#2016#^a165tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dc h Nht Bn#373181## 00579000000000289000450002600070000002600110000708200070001818100060002501400160 00310190005000470020018000520030013000700070040000830220005001230050016001280050 01700144008000500161009001100166010000500177011002600182012002700208020001700235 020001300252016000300265019001400268013000700282#373182#VN16.04491#895.63#T309T# ^a18000^b2500b#Vi?t#Tiu th hon ho#Truyn tranh#Tomoko Hayakawa ; ng Phn g Linh dch#T.36#Tomoko Hayakawa#ng Phng Linh#^aH.#^aKim ng#2016#^a165tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dc h Nht Bn#373182## 00567000000000289000450002600070000002600110000702000130001801600030003101900140 00340140016000480190005000640820007000691810006000760020009000820030013000910070 04100104022000500145005001500150005001900165008000500184009001100189010000500200 011002600205012002200231020001700253013000700270#373183#VN16.04492#Truyn tranh# VH#Dch Nht Bn#^a18000^b3200b#Vi?t#895.63#Q432E#Q. E. D.#Truyn tranh#Motohir o Katou ; Nguyn Hng Giang dch#T.33#Motohiro Katou#Nguyn Hng Giang#^aH.#^a Kim ng#2016#^a186tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#3 73183## 00567000000000289000450002600070000002600110000702000130001801600030003101900140 00340140016000480190005000640820007000691810006000760020009000820030013000910070 04100104022000500145005001500150005001900165008000500184009001100189010000500200 011002600205012002200231020001700253013000700270#373184#VN16.04493#Truyn tranh# VH#Dch Nht Bn#^a18000^b2500b#Vi?t#895.63#Q432E#Q. E. D.#Truyn tranh#Motohir o Katou ; Nguyn Hng Giang dch#T.34#Motohiro Katou#Nguyn Hng Giang#^aH.#^a Kim ng#2016#^a195tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#3 73184## 00563000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020017000530030013000700070035000830220004001180050014001220050 01400136008000500150009001100155010000500166011002600171012002200197020001700219 020001300236016000300249019001400252013000700266#373185#VN16.04494#^a18000^b350 0b#Vi?t#895.63#O-434C#Orange chocolate#Truyn tranh#Yamada Nanpei ; Vng Hi Y n dch#T.7#Yamada Nanpei#Vng Hi Yn#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^ b18cm#Dnh cho la tui 14+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#37318 5## 00563000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020017000530030013000700070035000830220004001180050014001220050 01400136008000500150009001100155010000500166011002600171012002200197020001700219 020001300236016000300249019001400252013000700266#373186#VN16.04495#^a18000^b350 0b#Vi?t#895.63#O-434C#Orange chocolate#Truyn tranh#Yamada Nanpei ; Vng Hi Y n dch#T.8#Yamada Nanpei#Vng Hi Yn#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^ b18cm#Dnh cho la tui 14+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#37318 6## 00563000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020017000530030013000700070035000830220004001180050014001220050 01400136008000500150009001100155010000500166011002600171012002200197020001700219 020001300236016000300249019001400252013000700266#373187#VN16.04496#^a18000^b350 0b#Vi?t#895.63#O-434C#Orange chocolate#Truyn tranh#Yamada Nanpei ; Vng Hi Y n dch#T.9#Yamada Nanpei#Vng Hi Yn#^aH.#^aKim ng#2016#^a190tr. : tranh v^ b18cm#Dnh cho la tui 14+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#37318 7## 00561000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810007000470020010000540030013000640070027000770220005001040220007001090050 01300116005000700129008000500136009001100141010000500152011002600157012002200183 020001700205020001300222016000300235019001400238013000700252#373188#VN16.04497#^ a19500^b10000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Takara h..#T.56#Cm n#Eiichiro Oda#Takara#^aH.#^aKim ng#2016#^a211tr. : tranh v^b1 8cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373188# # 00577000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810007000470020010000540030013000640070027000770220005001040220023001090050 01300132005000700145008000500152009001100157010000500168011002600173012002200199 020001700221020001300238016000300251019001400254013000700268#373189#VN16.04498#^ a19500^b10000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Takara h..#T.57#Trn chin thng nh#Eiichiro Oda#Takara#^aH.#^aKim ng#2016#^a211t r. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373189## 00588000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810007000470020010000540030013000640070027000770220005001040220034001090050 01300143005000700156008000500163009001100168010000500179011002600184012002200210 020001700232020001300249016000300262019001400265013000700279#373190#VN16.04499#^ a19500^b10000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Takara h..#T.58#Thi i ny mang tn "Ru trng"#Eiichiro Oda#Takara#^aH.#^aKim ng# 2016#^a211tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tra nh#VH#Dch Nht Bn#373190## 00579000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810007000470020010000540030013000640070027000770220025001040220005001290050 01300134005000700147008000500154009001100159010000500170011002600175012002200201 020001700223020001300240016000300253019001400256013000700270#VN16.04500#373191#^ a19500^b10000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Takara h..#Vnh bit Portgas D. Ace#T.59#Eiichiro Oda#Takara#^aH.#^aKim ng#2016#^a20 9tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dc h Nht Bn#373191## 00562000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810007000470020010000540030013000640070027000770220008001040220005001120050 01300117005000700130008000500137009001100142010000500153011002600158012002200184 020001700206020001300223016000300236019001400239013000700253#VN16.04501#373192#^ a19500^b10000b#Vi?t#895.63#O-430P#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Takara h..#Em trai#T.60#Eiichiro Oda#Takara#^aH.#^aKim ng#2016#^a213tr. : tranh v^b 18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373192 ## 00575000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070059000820220004001410050016001450050 00500161008000500166009001100171010000500182011002600187020001800213020001300231 013000700244016000300251019001400254005001700268#373193#VN16.04502#^a22000^b400 0b#Vi?t#895.63#P428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh: Mato ; Nguyn Ngc Dip dch#T.1#Hidenori Kusaka#Mato#^aH.#^aKim ng#2016#^a19 7tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#373193#VH#Dch Nht Bn#Ngu yn Ngc Dip## 00575000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070059000820220004001410050016001450050 00500161005001700166008000500183009001100188010000500199011002600204020001800230 020001300248016000300261019001400264013000700278#373194#VN16.04503#^a22000^b300 0b#Vi?t#895.63#P428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh: Mato ; Nguyn Ngc Dip dch#T.2#Hidenori Kusaka#Mato#Nguyn Ngc Dip#^aH.#^aK im ng#2016#^a205tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nh t Bn#373194## 00575000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070059000820220004001410050016001450050 00500161005001700166008000500183009001100188010000500199011002600204020001800230 020001300248016000300261019001400264013000700278#373195#VN16.04504#^a22000^b300 0b#Vi?t#895.63#P428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh: Mato ; Nguyn Ngc Dip dch#T.3#Hidenori Kusaka#Mato#Nguyn Ngc Dip#^aH.#^aK im ng#2016#^a223tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nh t Bn#373195## 00575000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070059000820220004001410050016001450050 00500161005001700166008000500183009001100188010000500199011002600204020001800230 020001300248016000300261019001400264013000700278#373196#VN16.04505#^a22000^b300 0b#Vi?t#895.63#P428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh: Mato ; Nguyn Ngc Dip dch#T.4#Hidenori Kusaka#Mato#Nguyn Ngc Dip#^aH.#^aK im ng#2016#^a200tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nh t Bn#373196## 00575000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070059000820220004001410050016001450050 00500161005001700166008000500183009001100188010000500199011002600204020001800230 020001300248016000300261019001400264013000700278#373197#VN16.04506#^a22000^b400 0b#Vi?t#895.63#P428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh: Mato ; Nguyn Ngc Dip dch#T.5#Hidenori Kusaka#Mato#Nguyn Ngc Dip#^aH.#^aK im ng#2016#^a190tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nh t Bn#373197## 00575000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070059000820220004001410050016001450050 00500161005001700166008000500183009001100188010000500199011002600204020001800230 020001300248016000300261019001400264013000700278#373198#VN16.04507#^a22000^b300 0b#Vi?t#895.63#P428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh: Mato ; Nguyn Ngc Dip dch#T.6#Hidenori Kusaka#Mato#Nguyn Ngc Dip#^aH.#^aK im ng#2016#^a198tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nh t Bn#373198## 00575000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070059000820220004001410050016001450050 00500161005001700166008000500183009001100188010000500199011002600204020001800230 020001300248016000300261019001400264013000700278#373199#VN16.04508#^a22000^b400 0b#Vi?t#895.63#P428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh: Mato ; Nguyn Ngc Dip dch#T.7#Hidenori Kusaka#Mato#Nguyn Ngc Dip#^aH.#^aK im ng#2016#^a207tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nh t Bn#373199## 00575000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070059000820220004001410050016001450050 00500161005001700166008000500183009001100188010000500199011002600204020001800230 020001300248016000300261019001400264013000700278#373200#VN16.04509#^a22000^b400 0b#Vi?t#895.63#P428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh: Mato ; Nguyn Ngc Dip dch#T.8#Hidenori Kusaka#Mato#Nguyn Ngc Dip#^aH.#^aK im ng#2016#^a214tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nh t Bn#373200## 00575000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070059000820220004001410050016001450050 00500161005001700166008000500183009001100188010000500199011002600204020001800230 020001300248016000300261019001400264013000700278#373201#VN16.04510#^a22000^b400 0b#Vi?t#895.63#P428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh: Mato ; Nguyn Ngc Dip dch#T.9#Hidenori Kusaka#Mato#Nguyn Ngc Dip#^aH.#^aK im ng#2016#^a218tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nh t Bn#373201## 00600000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070071000820220005001530050016001580050 01700174005001700191008000500208009001100213010000500224011002600229020001800255 020001300273016000300286019001400289013000700303#373202#VN16.04511#^a22000^b400 0b#Vi?t#895.63#P428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyn Ngc Dip dch#T.10#Hidenori Kusaka#Satoshi Yamamoto# Nguyn Ngc Dip#^aH.#^aKim ng#2016#^a194tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nh i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373202## 00600000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070071000820220005001530050016001580050 01700174005001700191008000500208009001100213010000500224011002600229020001800255 020001300273016000300286019001400289013000700303#373203#VN16.04512#^a22000^b400 0b#Vi?t#895.63#P428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyn Ngc Dip dch#T.11#Hidenori Kusaka#Satoshi Yamamoto# Nguyn Ngc Dip#^aH.#^aKim ng#2016#^a194tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nh i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373203## 00600000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070071000820220005001530050016001580050 01700174005001700191008000500208009001100213010000500224011002600229020001800255 020001300273016000300286019001400289013000700303#373204#VN16.04513#^a22000^b400 0b#Vi?t#895.63#P428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyn Ngc Dip dch#T.12#Hidenori Kusaka#Satoshi Yamamoto# Nguyn Ngc Dip#^aH.#^aKim ng#2016#^a192tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nh i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373204## 00600000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070071000820220005001530050016001580050 01700174005001700191008000500208009001100213010000500224011002600229020001800255 020001300273016000300286019001400289013000700303#373205#VN16.04514#^a22000^b400 0b#Vi?t#895.63#P428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyn Ngc Dip dch#T.13#Hidenori Kusaka#Satoshi Yamamoto# Nguyn Ngc Dip#^aH.#^aKim ng#2016#^a190tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nh i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373205## 00600000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070071000820220005001530050016001580050 01700174005001700191008000500208009001100213010000500224011002600229020001800255 020001300273016000300286019001400289013000700303#373206#VN16.04515#^a22000^b400 0b#Vi?t#895.63#P428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyn Ngc Dip dch#T.14#Hidenori Kusaka#Satoshi Yamamoto# Nguyn Ngc Dip#^aH.#^aKim ng#2016#^a194tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nh i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373206## 00600000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070071000820220005001530050016001580050 01700174005001700191008000500208009001100213010000500224011002600229020001800255 020001300273016000300286019001400289013000700303#373207#VN16.04516#^a22000^b400 0b#Vi?t#895.63#P428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyn Ngc Dip dch#T.15#Hidenori Kusaka#Satoshi Yamamoto# Nguyn Ngc Dip#^aH.#^aKim ng#2016#^a200tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nh i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373207## 00600000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070071000820220005001530050016001580050 01700174005001700191008000500208009001100213010000500224011002600229020001800255 020001300273016000300286019001400289013000700303#VN16.04517#373208#^a22000^b400 0b#Vi?t#895.63#P428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyn Ngc Dip dch#T.16#Hidenori Kusaka#Satoshi Yamamoto# Nguyn Ngc Dip#^aH.#^aKim ng#2016#^a190tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nh i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373208## 00600000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070071000820220005001530050016001580050 01700174005001700191008000500208009001100213010000500224011002600229020001800255 020001300273016000300286019001400289013000700303#373209#VN16.04518#^a22000^b400 0b#Vi?t#895.63#P428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyn Ngc Dip dch#T.17#Hidenori Kusaka#Satoshi Yamamoto# Nguyn Ngc Dip#^aH.#^aKim ng#2016#^a188tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nh i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373209## 00601000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020017000530030013000700070071000830220005001540050016001590050 01700175005001700192008000500209009001100214010000500225011002600230020001800256 020001300274016000300287019001400290013000700304#373210#VN16.04519#^a22000^b120 00b#Vi?t#895.63#P428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh : Satoshi Yamamoto ; Nguyn Ngc Dip dch#T.23#Hidenori Kusaka#Satoshi Yamamoto #Nguyn Ngc Dip#^aH.#^aKim ng#2016#^a200tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373210## 00601000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020017000530030013000700070071000830220005001540050016001590050 01700175005001700192008000500209009001100214010000500225011002600230020001800256 020001300274016000300287019001400290013000700304#373211#VN16.04520#^a22000^b120 00b#Vi?t#895.63#P428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh : Satoshi Yamamoto ; Nguyn Ngc Dip dch#T.24#Hidenori Kusaka#Satoshi Yamamoto #Nguyn Ngc Dip#^aH.#^aKim ng#2016#^a202tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373211## 00601000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020017000530030013000700070071000830220005001540050016001590050 01700175005001700192008000500209009001100214010000500225011002600230020001800256 020001300274016000300287019001400290013000700304#373212#VN16.04521#^a22000^b120 00b#Vi?t#895.63#P428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh : Satoshi Yamamoto ; Nguyn Ngc Dip dch#T.25#Hidenori Kusaka#Satoshi Yamamoto #Nguyn Ngc Dip#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373212## 00601000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020017000530030013000700070071000830220005001540050016001590050 01700175005001700192008000500209009001100214010000500225011002600230020001800256 020001300274016000300287019001400290013000700304#373213#VN16.04522#^a22000^b120 00b#Vi?t#895.63#P428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh : Satoshi Yamamoto ; Nguyn Ngc Dip dch#T.26#Hidenori Kusaka#Satoshi Yamamoto #Nguyn Ngc Dip#^aH.#^aKim ng#2016#^a192tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373213## 00601000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020017000530030013000700070071000830220005001540050016001590050 01700175005001700192008000500209009001100214010000500225011002600230020001800256 020001300274016000300287019001400290013000700304#373214#VN16.04523#^a22000^b120 00b#Vi?t#895.63#P428#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh : Satoshi Yamamoto ; Nguyn Ngc Dip dch#T.27#Hidenori Kusaka#Satoshi Yamamoto #Nguyn Ngc Dip#^aH.#^aKim ng#2016#^a198tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373214## 00435000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010013000670020026000800070013001060080005001190090 01100124010000500135011001500140020001700155020001100172013000700183016000300190 #373215#VN16.04525#VN16.04524#^a50000^b1500b#Vi?t#895.922334#H100N#Trn Vn Th #H Ni, mt thi tui tr#Trn Vn Th#^aH.#^aKim ng#2016#^a318tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn di#373215#VH## 00836000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010012000630020030000750030037001050070045001420050 01900187005000800206008000500214009001100219010000500230011002100235021021600256 020000400472020001400476020001700490013000700507016000300514019000500517#VN16.04 526#373216#VN16.04527#^a34000^b2000b#Vi?t#612.82#B105C#Swaab, Dick#Bn chnh l sn phm ca no#Tt c nhng g bn mun bit v no#Dick Swaab, Jan Paul Schu tten ; Thu Vy dch#Schutten, Jan Paul#Thu Vy#^aH.#^aKim ng#2016#^a207tr. : nh^b19cm#Tm hiu v b no ca chng ta hot ng nh th no?, cch no ghi nh cc thng tin, no tui dy th, no con trai khc no con gi nh th no?, no ca em b, no ca ngi nghin, no ca nhng thin ti...#No#Thn kinh h c#Sch thng thc#373216#KT#Dch## 00897000000000313000450000100150000000200300001500300230004500500150006800500140 00830070061000970080005001580090011001630100005001740110026001790150038002050820 00600243016000300249013000700252014001600259026000700275026001100282026001100293 181000700304019000500311019000500316020000700321020001700328021023800345#Gifford , Clive#Nhng iu cc nh v v tr#Bn ngoi th gii ny#Pinder, Andrew#ng Tun Duy#Clive Gifford ; Minh ho: Andrew Pinder ; ng Tun Duy dch#^aH.#^aKi m ng#2016#^a175tr. : minh ho^b19cm#Tn sch ting Anh: Out of this world#523. 1#TN#373217#^a30000^b2000b#373217#VN16.04529#VN16.04528#NH556#Vi?t#Dch#V tr #Sch thng thc#Gii thiu nhng kin thc c bn v khng gian v tr nh: tr i t, mt trng v gia n; nhng hng xm ca tri t; nhng ngi sao nng b ng, nhng thin h khng l; quan st sao; v tr hnh thnh th no... v kt thc ra sao?...## 00791000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580020046000650070089001110220004002000050022002040050 01500226005001700241005001400258005001200272005001200284004001800296008000500314 00900110031901000050033001100310033502100810036602000080044701300070045501600030 0462#373218#VN16.04530#VN16.04531#^a26000^b1500b#Vi?t#959.731#TH116L#Thng Long - H Ni, nhng iu ti mun bit#B.s.: Nguyn Th Phng Hu, Nguyn Th Vn, Nguyn Mnh Tun... ; Minh ho: T Huy Long#T.1#Nguyn Th Phng Hu#Nguyn Th Vn#Nguyn Mnh Tun#Trn Vn Mnh#Bi Th Lan#T Huy Long#Ti bn ln th 2#^ aH.#^aKim ng#2016#^a183tr. : hnh v, bng^b18cm#Tp hp nhng cu hi p ng n gn v lch s Thng Long - H Ni t xa n nay#Lch s#373218#XH## 00791000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580020046000650070089001110220004002000050022002040050 01500226005001700241005001400258005001200272005001200284004001800296008000500314 00900110031901000050033001100310033502100810036602000080044701600030045501300070 0458#373219#VN16.04532#VN16.04533#^a26000^b1500b#Vi?t#959.731#TH116L#Thng Long - H Ni, nhng iu ti mun bit#B.s.: Nguyn Th Phng Hu, Nguyn Th Vn, Nguyn Mnh Tun... ; Minh ho: T Huy Long#T.2#Nguyn Th Phng Hu#Nguyn Th Vn#Nguyn Mnh Tun#Trn Vn Mnh#Bi Th Lan#T Huy Long#Ti bn ln th 2#^ aH.#^aKim ng#2016#^a179tr. : hnh v, bng^b18cm#Tp hp nhng cu hi p ng n gn v lch s Thng Long - H Ni t xa n nay#Lch s#XH#373219## 00489000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620010011000690020024000800030008001040070011001120040 01800123008000500141009001100146010000500157011002600162020001700188020000800205 013000700213016000300220#373220#VN16.04534#VN16.04535#^a40000^b1500b#Vi?t#895.9 228408#TH561T#L Minh H#Thng th, ngy xa...#Tn vn#L Minh H#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a237tr. : tranh v^b19cm#Vn hc hin i#Tn vn#37 3220#VH## 00606000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070044000820050016001260050011001420040 01800153008000500171009001100176010000500187011002600192012001600218020001800234 020001300252016000300265019001400268005001500282013000700297#373221#VN16.04536#^ a24000^b3000b#Vi?t#895.63#D434H#Doraemon hc tp#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio, Nichinoken, Hiroshi Murata#Fujiko F. Fujio#Nichinoken#Ti bn ln th 4#^aH.#^aK im ng#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Hiroshi Murata#373221## 00571000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070032000820050016001140050015001300040 01800145008000500163009001100168010000500179011002600184012001600210020001800226 020001300244016000300257019001400260013000700274#373222#VN16.04537#^a24000^b300 0b#Vi?t#895.63#D434H#Doraemon hc tp#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio, Yasunori Oka da#Fujiko F. Fujio#Yasunori Okada#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr . : tranh v^b18cm#T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht B n#373222## 00678000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030029000690070067000980050016001650050018001810050 01400199004001800213008000500231009001100236010000500247011002600252012001600278 020001800294020001300312016000300325019001400328005001500342013000700357#373223# VN16.04538#^a24000^b3000b#Vi?t#895.63#D434H#Doraemon hc tp#Phin bn mi : Tr uyn tranh#Fujiko F. Fujio, Kanjiro Kobayashi , Hideo Shinoda, Hiroshi Murata#Fu jiko F. Fujio#Kanjiro Kobayashi#Hideo Shinoda#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng# 2016#^a223tr. : tranh v^b18cm#T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH #Dch Nht Bn#Hiroshi Murata#373223## 00606000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070044000820050016001260050011001420050 01500153004001800168008000500186009001100191010000500202011002600207012001600233 020001800249020001300267016000300280019001400283013000700297#373224#VN16.04539#^ a24000^b3000b#Vi?t#895.63#D434H#Doraemon hc tp#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio, Nichinoken, Hiroshi Murata#Fujiko F. Fujio#Nichinoken#Hiroshi Murata#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#T sch Hc vui#Vn hc th iu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373224## 00633000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030029000690070050000980050016001480050018001640050 01300182004001800195008000500213009001100218010000500229011002600234012001600260 020001800276020001300294016000300307019001400310013000700324#373225#VN16.04540#^ a24000^b3000b#Vi?t#895.63#D434H#Doraemon hc tp#Phin bn mi : Truyn tranh#F ujiko F. Fujio, Kanjiro Kobayashi , Kenji Takaya#Fujiko F. Fujio#Kanjiro Kobayas hi#Kenji Takaya#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a223tr. : tranh v^b18cm #T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373225## 00639000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030029000690070053000980050016001510050018001670050 01600185004001800201008000500219009001100224010000500235011002600240012001600266 020001800282020001300300016000300313019001400316013000700330#373226#VN16.04541#^ a24000^b3000b#Vi?t#895.63#D434H#Doraemon hc tp#Phin bn mi : Truyn tranh#F ujiko F. Fujio, Kanjiro Kobayashi , Yukihiro Mitani#Fujiko F. Fujio#Kanjiro Koba yashi#Yukihiro Mitani#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a223tr. : tranh v ^b18cm#T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373226## 00618000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070050000820050016001320050018001480050 01400166004001800180008000500198009001100203010000500214011002600219012001600245 020001800261020001300279016000300292019001400295013000700309#373227#VN16.04542#^ a24000^b3000b#Vi?t#895.63#D434H#Doraemon hc tp#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio, Kanjiro Kobayashi, Yoji Katakura#Fujiko F. Fujio#Kanjiro Kobayashi#Yoji Katakura #Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a223tr. : tranh v^b18cm#T sch Hc vu i#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373227## 00633000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030029000690070050000980050016001480050018001640050 01300182004001800195008000500213009001100218010000500229011002600234012001600260 020001800276020001300294016000300307019001400310013000700324#373228#VN16.04543#^ a24000^b3000b#Vi?t#895.63#D434H#Doraemon hc tp#Phin bn mi : Truyn tranh#F ujiko F. Fujio, Kanjiro Kobayashi , Yusuke Isoho#Fujiko F. Fujio#Kanjiro Kobayas hi#Yusuke Isoho#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a223tr. : tranh v^b18cm #T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373228## 00639000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030029000690070053000980050016001510050018001670050 01600185004001800201008000500219009001100224010000500235011002600240012001600266 020001800282020001300300016000300313019001400316013000700330#373229#VN16.04544#^ a24000^b3000b#Vi?t#895.63#D434H#Doraemon hc tp#Phin bn mi : Truyn tranh#F ujiko F. Fujio, Kanjiro Kobayashi , Yukihiro Mitani#Fujiko F. Fujio#Kanjiro Koba yashi#Yukihiro Mitani#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a223tr. : tranh v ^b18cm#T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373229## 00656000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030029000690070053000980220004001510050016001550050 01900171005001600190004001800206008000500224009001100229010000500240011002600245 012001600271020001800287020001300305013000700318016000300325019001400328#VN16.04 545#373230#^a24000^b3000b#Vi?t#895.63#D434H#Doraemon hc tp#Phin bn mi : Tr uyn tranh#Fujiko F. Fujio, Kanjiro Kobayyashi, Yukihiro Mitani#Q.1#Fujiko F. Fu jio#Kanjiro Kobayyashi#Yukihiro Mitani#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a 223tr. : tranh v^b18cm#T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#373230#VH #Dch Nht Bn## 00655000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030029000690070052000980220004001500050016001540050 01900170005001600189004001800205008000500223009001100228010000500239011002600244 012001600270020001800286020001300304016000300317019001400320013000700334#VN16.04 546#373231#^a24000^b3000b#Vi?t#895.63#D434H#Doraemon hc tp#Phin bn mi : Tr uyn tranh#Fujiko F. Fujio, Kanjiro Kobayashi, Yukihiro Mitani#Q.2#Fujiko F. Fuj io#Kanjiro Kobayyashi#Yukihiro Mitani#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a2 23tr. : tranh v^b18cm#T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nh t Bn#373231## 00649000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070060000820050016001420050015001580050 01400173004001800187008000500205009001100210010000500221011002600226012001600252 020001800268020001300286016000300299019001400302005001200316013000700328#373232# VN16.04547#^a24000^b3000b#Vi?t#895.63#D434H#Doraemon hc tp#Truyn tranh#Fujik o F. Fujio, Tadashi Tsuiki, Yoji Katakura, Haruo Saito#Fujiko F. Fujio#Tadashi T suiki#Yoji Katakura#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^b 18cm#T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Haruo Saito #373232## 00608000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070045000820050016001270050012001430050 01500155004001800170008000500188009001100193010000500204011002600209012001600235 020001800251020001300269016000300282019001400285013000700299#373233#VN16.04548#^ a24000^b3000b#Vi?t#895.63#D434H#Doraemon hc tp#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio, Nichinouken, Hiroshi Murata#Fujiko F. Fujio#Nichinouken#Hiroshi Murata#Ti bn l n th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373233## 00608000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070045000820050016001270050012001430050 01500155004001800170008000500188009001100193010000500204011002600209012001600235 020001800251020001300269016000300282019001400285013000700299#373234#VN16.04549#^ a24000^b3000b#Vi?t#895.63#D434H#Doraemon hc tp#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio, Nichinouken, Hiroshi Murata#Fujiko F. Fujio#Nichinouken#Hiroshi Murata#Ti bn l n th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373234## 00610000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070046000820050016001280050015001440050 01300159004001800172008000500190009001100195010000500206011002600211012001600237 020001800253020001300271013000700284016000300291019001400294#VN16.04550#373235#^ a24000^b3000b#Vi?t#895.63#D434H#Doraemon hc tp#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio, Tadashi Tsuiki, Kenji Takaya#Fujiko F. Fujio#Tadashi Tsuiki#Kenji Takaya#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#T sch Hc vui#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#373235#VH#Dch Nht Bn## 00610000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070046000820050016001280050015001440050 01300159004001800172008000500190009001100195010000500206011002600211012001600237 020001800253020001300271016000300284019001400287013000700301#373236#VN16.04551#^ a24000^b3000b#Vi?t#895.63#D434H#Doraemon hc tp#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio, Tadashi Tsuiki, Kenji Takaya#Fujiko F. Fujio#Tadashi Tsuiki#Kenji Takaya#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#T sch Hc vui#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373236## 00606000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070044000820050016001260050011001420050 01500153004001800168008000500186009001100191010000500202011002600207012001600233 020001800249020001300267016000300280019001400283013000700297#373237#VN16.04552#^ a24000^b3000b#Vi?t#895.63#D434H#Doraemon hc tp#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio, Nichinoken, Hiroshi Mutara#Fujiko F. Fujio#Nichinoken#Hiroshi Murata#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#T sch Hc vui#Vn hc th iu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373237## 00608000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070045000820050016001270050012001430050 01500155004001800170008000500188009001100193010000500204011002600209012001600235 020001800251020001300269016000300282019001400285013000700299#373238#VN16.04553#^ a24000^b3000b#Vi?t#895.63#D434H#Doraemon hc tp#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio, Nichinouken, Hiroshi Murata#Fujiko F. Fujio#Nichinouken#Hiroshi Murata#Ti bn l n th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373238## 00612000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030013000690070047000820050016001290050015001450050 01400160004001800174008000500192009001100197010000500208011002600213012001600239 020001800255020001300273016000300286019001400289013000700303#373239#VN16.04554#^ a24000^b3000b#Vi?t#895.63#D434H#Doraemon hc tp#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio, Tadashi Tsuiki, Yoji Katakura#Fujiko F. Fujio#Tadashi Tsuiki#Yoji Katakura#Ti b n ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373239## 00630000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070047000740220004001210050016001250050 01100141004001900152008000500171009001100176010000500187011002600192012003200218 020001800250020001300268013000700281016000300288019001400291005001100305#373240# VN16.04555#^a16000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuj io ; Dch: Giang Hng, Hng Trang#T.1#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a190tr. : tranh v^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu n hi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#373240#VH#Dch Nht Bn#Hng Trang## 00630000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070047000740220004001210050016001250050 01100141004001900152008000500171009001100176010000500187011002600192012003200218 020001800250020001300268016000300281019001400284013000700298005001100305#373241# VN16.04556#^a16000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuj io ; Dch: Giang Hng, Hng Trang#T.2#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu n hi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373241#Hng Trang## 00630000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070047000740220004001210050016001250050 01100141004001900152008000500171009001100176010000500187011002600192012003200218 020001800250020001300268016000300281019001400284013000700298005001100305#373242# VN16.04557#^a16000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuj io ; Dch: Giang Hng, Hng Trang#T.3#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu n hi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373242#Hng Trang## 00629000000000313000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070047000740220004001210050016001250050 01100141005001100152004001800163008000500181009001100186010000500197011002600202 012003200228020001800260020001300278013000700291016000300298019001400301#VN16.04 558#373243#^a16000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuj io ; Dch: Giang Hng, Hng Trang#T.4#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#Tranh truyn dnh c ho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#373243#VH#Dch Nht Bn## 00629000000000313000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070047000740220004001210050016001250050 01100141005001100152004001800163008000500181009001100186010000500197011002600202 012003200228020001800260020001300278016000300291019001400294013000700308#VN16.04 559#373244#^a16000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuj io ; Dch: Giang Hng, Hng Trang#T.5#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#Tranh truyn dnh c ho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373244## 00629000000000313000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070047000740220004001210050016001250050 01100141005001100152004001800163008000500181009001100186010000500197011002600202 012003200228020001800260020001300278016000300291019001400294013000700308#VN16.04 560#373245#^a16000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuj io ; Dch: Giang Hng, Hng Trang#T.6#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#Tranh truyn dnh c ho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373245## 00630000000000313000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070047000740220004001210050016001250050 01100141004001900152008000500171009001100176010000500187011002600192012003200218 020001800250020001300268016000300281019001400284013000700298005001100305#VN16.04 561#373246#^a16000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuj io ; Dch: Giang Hng, Hng Trang#T.7#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu n hi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373246#Hng Trang## 00629000000000313000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070047000740220004001210050016001250050 01100141005001100152004001800163008000500181009001100186010000500197011002600202 012003200228020001800260020001300278016000300291019001400294013000700308#VN16.04 562#373247#^a16000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuj io ; Dch: Giang Hng, Hng Trang#T.8#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Tranh truyn dnh c ho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373247## 00629000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070047000740220004001210050016001250050 01100141005001100152004001800163008000500181009001100186010000500197011002600202 012003200228020001800260020001300278016000300291019001400294013000700308#373248# VN16.04563#^a16000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuj io ; Dch: Giang Hng, Hng Trang#T.9#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Tranh truyn dnh c ho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373248## 00630000000000313000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070047000740220005001210050016001260050 01100142005001100153004001800164008000500182009001100187010000500198011002600203 012003200229020001800261020001300279016000300292019001400295013000700309#VN16.04 564#373249#^a16000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuj io ; Dch: Giang Hng, Hng Trang#T.10#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a188tr. : tranh v^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373249## 00630000000000313000450002600070000002600110000700400180001800800050003600900110 00410100005000520110026000570120032000830200018001150200013001330160003001460190 01400149014001700163019000500180082000700185181000500192002000900197003001300206 007004700219022000500266005001600271005001100287013000700298005001100305#373250# VN16.04565#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a188tr. : tranh v^b18cm#Tran h truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a16 000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Dch: Gian g Hng, Hng Trang#T.11#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#373250#Hng Trang## 00630000000000313000450002600070000002600110000700400180001800800050003600900110 00410100005000520110026000570120032000830200018001150200013001330160003001460190 01400149014001700163019000500180082000700185181000500192002000900197003001300206 007004700219022000500266005001600271005001100287013000700298005001100305#373251# VN16.04566#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Tran h truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a16 000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Dch: Gian g Hng, Hng Trang#T.12#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#373251#Hng Trang## 00630000000000313000450002600070000002600110000700400180001800800050003600900110 00410100005000520110026000570120032000830200018001150200013001330160003001460190 01400149014001700163019000500180082000700185181000500192002000900197003001300206 007004700219022000500266005001600271005001100287013000700298005001100305#373252# VN16.04567#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Tran h truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a16 000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Dch: Gian g Hng, Hng Trang#T.13#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#373252#Hng Trang## 00630000000000313000450002600070000002600110000700400180001800800050003600900110 00410100005000520110026000570120032000830200018001150200013001330160003001460190 01400149014001700163019000500180082000700185181000500192002000900197003001300206 007004700219022000500266005001600271005001100287013000700298005001100305#373253# VN16.04568#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Tran h truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a16 000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Dch: Gian g Hng, Hng Trang#T.14#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#373253#Hng Trang## 00630000000000313000450002600070000002600110000700400180001800800050003600900110 00410100005000520110026000570120032000830200018001150200013001330160003001460190 01400149014001700163019000500180082000700185181000500192002000900197003001300206 007004700219022000500266005001600271005001100287013000700298005001100305#373254# VN16.04569#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Tran h truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a16 000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Dch: Gian g Hng, Hng Trang#T.15#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#373254#Hng Trang## 00630000000000313000450002600070000002600110000700400180001800800050003600900110 00410100005000520110026000570120032000830200018001150200013001330160003001460190 01400149014001700163019000500180082000700185181000500192002000900197003001300206 007004700219022000500266005001600271005001100287013000700298005001100305#373255# VN16.04570#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Tran h truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a16 000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Dch: Gian g Hng, Hng Trang#T.16#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#373255#Hng Trang## 00630000000000313000450002600110000002600070001100500110001800400180002900800050 00470090011000520100005000630110026000680120032000940200018001260200013001440160 00300157019001400160014001700174019000500191082000700196181000500203002000900208 003001300217007004700230022000500277005001600282005001100298013000700309#VN16.04 571#373256#Hng Trang#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v ^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nh t Bn#^a16000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang#T.17#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#373256## 00630000000000313000450002600070000002600110000700400180001800800050003600900110 00410100005000520110026000570120032000830200018001150200013001330160003001460190 01400149014001700163019000500180082000700185181000500192002000900197003001300206 007004700219022000500266005001600271005001100287013000700298005001100305#373257# VN16.04572#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Tran h truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a16 000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Dch: Gian g Hng, Hng Trang#T.18#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#373257#Hng Trang## 00630000000000313000450002600070000002600110000700400180001800800050003600900110 00410100005000520110026000570120032000830200018001150200013001330160003001460190 01400149014001700163019000500180082000700185181000500192002000900197003001300206 007004700219022000500266005001600271005001100287013000700298005001100305#373258# VN16.04573#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Tran h truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a16 000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Dch: Gian g Hng, Hng Trang#T.19#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#373258#Hng Trang## 00630000000000313000450002600070000002600110000700400180001800800050003600900110 00410100005000520110026000570120032000830200018001150200013001330160003001460190 01400149014001700163019000500180082000700185181000500192002000900197003001300206 007004700219022000500266005001600271005001100287013000700298005001100305#373259# VN16.04574#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Tran h truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a16 000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Dch: Gian g Hng, Hng Trang#T.20#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#373259#Hng Trang## 00630000000000313000450002600070000002600110000700400180001800800050003600900110 00410100005000520110026000570120032000830200018001150200013001330160003001460190 01400149014001700163019000500180082000700185181000500192002000900197003001300206 007004700219022000500266005001600271005001100287013000700298005001100305#373260# VN16.04575#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Tran h truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a16 000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Dch: Gian g Hng, Hng Trang#T.21#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#373260#Hng Trang## 00630000000000313000450002600070000002600110000700400180001800800050003600900110 00410100005000520110026000570120032000830200018001150200013001330160003001460190 01400149014001700163019000500180082000700185181000500192002000900197003001300206 007004700219022000500266005001600271005001100287013000700298005001100305#373261# VN16.04576#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Tran h truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a16 000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Dch: Gian g Hng, Hng Trang#T.22#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#373261#Hng Trang## 00630000000000313000450002600070000002600110000700400180001800800050003600900110 00410100005000520110026000570120032000830200018001150200013001330160003001460190 01400149014001700163019000500180082000700185181000500192002000900197003001300206 007004700219022000500266005001600271005001100287013000700298005001100305#373262# VN16.04577#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Tran h truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a16 000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Dch: Gian g Hng, Hng Trang#T.23#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#373262#Hng Trang## 00630000000000313000450002600070000002600110000700400180001800800050003600900110 00410100005000520110026000570120032000830200018001150200013001330160003001460190 01400149014001700163019000500180082000700185181000500192002000900197003001300206 007004700219022000500266005001600271005001100287013000700298005001100305#373263# VN16.04578#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Tran h truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a16 000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Dch: Gian g Hng, Hng Trang#T.24#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#373263#Hng Trang## 00630000000000313000450002600070000002600110000700400180001800800050003600900110 00410100005000520110026000570120032000830200018001150200013001330160003001460190 01400149014001700163019000500180082000700185181000500192002000900197003001300206 007004700219022000500266005001600271005001100287013000700298005001100305#373264# VN16.04579#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Tran h truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a16 000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Dch: Gian g Hng, Hng Trang#T.25#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#373264#Hng Trang## 00630000000000313000450002600070000002600110000700400180001800800050003600900110 00410100005000520110026000570120032000830200018001150200013001330160003001460190 01400149014001700163019000500180082000700185181000500192002000900197003001300206 007004700219022000500266005001600271005001100287005001100298013000700309#373265# VN16.04580#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Tran h truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a16 000^b10000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Dch: Gian g Hng, Hng Trang#T.26#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#373265## 00630000000000313000450002600070000002600110000700400180001800800050003600900110 00410100005000520110026000570120032000830200018001150200013001330160003001460190 01400149014001700163019000500180082000700185181000500192002000900197003001300206 007004700219022000500266005001600271005001100287005001100298013000700309#373266# VN16.04581#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#Tran h truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a16 000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Dch: Gian g Hng, Hng Trang#T.27#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#373266## 00630000000000313000450002600070000002600110000700400180001800800050003600900110 00410100005000520110026000570120032000830200018001150200013001330160003001460190 01400149014001700163019000500180082000700185181000500192002000900197003001300206 007004700219022000500266005001600271005001100287005001100298013000700309#373267# VN16.04582#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a192tr. : tranh v^b18cm#Tran h truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a16 000^b10000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Dch: Gian g Hng, Hng Trang#T.28#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#373267## 00630000000000313000450002600070000002600110000700400180001800800050003600900110 00410100005000520110026000570120032000830200018001150200013001330160003001460190 01400149014001700163019000500180082000700185181000500192002000900197003001300206 007004700219022000500266005001600271005001100287005001100298013000700309#373268# VN16.04583#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a192tr. : tranh v^b18cm#Tran h truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a16 000^b10000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Dch: Gian g Hng, Hng Trang#T.29#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#373268## 00630000000000313000450002600070000002600110000700400180001800800050003600900110 00410100005000520110026000570120032000830200018001150200013001330160003001460190 01400149014001700163019000500180082000700185181000500192002000900197003001300206 007004700219022000500266005001600271005001100287005001100298013000700309#373269# VN16.04584#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a192tr. : tranh v^b18cm#Tran h truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a16 000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Dch: Gian g Hng, Hng Trang#T.30#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#373269## 00630000000000313000450002600070000002600110000700400180001800800050003600900110 00410100005000520110026000570120032000830200018001150200013001330160003001460190 01400149014001700163019000500180082000700185181000500192002000900197003001300206 007004700219022000500266005001600271005001100287005001100298013000700309#373270# VN16.04585#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#Tran h truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a16 000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Dch: Gian g Hng, Hng Trang#T.31#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#373270## 00630000000000313000450002600070000002600110000700400180001800800050003600900110 00410100005000520110026000570120032000830200018001150200013001330160003001460190 01400149014001700163019000500180082000700185181000500192002000900197003001300206 007004700219022000500266005001600271005001100287005001100298013000700309#373271# VN16.04586#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Tran h truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a16 000^b18000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Dch: Gian g Hng, Hng Trang#T.32#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#373271## 00630000000000313000450002600070000002600110000700400180001800800050003600900110 00410100005000520110026000570120032000830200018001150200013001330160003001460190 01400149014001700163019000500180082000700185181000500192002000900197003001300206 007004700219022000500266005001600271005001100287005001100298013000700309#373272# VN16.04587#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#Tran h truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a16 000^b10000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Dch: Gian g Hng, Hng Trang#T.33#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#373272## 00630000000000313000450002600070000002600110000700400180001800800050003600900110 00410100005000520110026000570120032000830200018001150200013001330160003001460190 01400149014001700163019000500180082000700185181000500192002000900197003001300206 007004700219022000500266005001600271005001100287005001100298013000700309#373273# VN16.04588#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Tran h truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a16 000^b18000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Dch: Gian g Hng, Hng Trang#T.34#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#373273## 00630000000000313000450002600070000002600110000700400180001800800050003600900110 00410100005000520110026000570120032000830200018001150200013001330160003001460190 01400149014001700163019000500180082000700185181000500192002000900197003001300206 007004700219022000500266005001600271005001100287005001100298013000700309#373274# VN16.04589#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a190tr. : tranh v^b18cm#Tran h truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a16 000^b18000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Dch: Gian g Hng, Hng Trang#T.35#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#373274## 00630000000000313000450002600070000002600110000700400180001800800050003600900110 00410100005000520110026000570120032000830200018001150200013001330160003001460190 01400149014001700163019000500180082000700185181000500192002000900197003001300206 007004700219022000500266005001600271005001100287005001100298013000700309#373275# VN16.04590#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#Tran h truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a16 000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Dch: Gian g Hng, Hng Trang#T.36#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#373275## 00630000000000313000450002600070000002600110000700400180001800800050003600900110 00410100005000520110026000570120032000830200018001150200013001330160003001460190 01400149014001700163019000500180082000700185181000500192002000900197003001300206 007004700219022000500266005001600271005001100287005001100298013000700309#373276# VN16.04591#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a187tr. : tranh v^b18cm#Tran h truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a16 000^b18000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Dch: Gian g Hng, Hng Trang#T.37#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#373276## 00630000000000313000450002600110000002600070001100400180001800800050003600900110 00410100005000520110026000570120032000830200018001150200013001330160003001460190 01400149014001700163019000500180082000700185181000500192002000900197003001300206 007004700219022000500266005001600271005001100287005001100298013000700309#VN16.04 592#373277#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Tran h truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a16 000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Dch: Gian g Hng, Hng Trang#T.38#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#373277## 00630000000000313000450002600070000002600110000700400180001800800050003600900110 00410100005000520110026000570120032000830200018001150200013001330160003001460190 01400149014001700163019000500180082000700185181000500192002000900197003001300206 007004700219022000500266005001600271005001100287005001100298013000700309#373278# VN16.04593#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#Tran h truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a16 000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Dch: Gian g Hng, Hng Trang#T.39#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#373278## 00630000000000313000450002600070000002600110000700400180001800800050003600900110 00410100005000520110026000570120032000830200018001150200013001330160003001460190 01400149014001700163019000500180082000700185181000500192002000900197003001300206 007004700219022000500266005001600271005001100287005001100298013000700309#373279# VN16.04594#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a192tr. : tranh v^b18cm#Tran h truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a16 000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Dch: Gian g Hng, Hng Trang#T.40#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Trang#373279## 00631000000000313000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070047000740220005001210050016001260050 01100142004001900153008000500172009001100177010000500188011002600193012003200219 020001800251020001300269016000300282019001400285005001100299013000700310#VN16.04 595#373280#^a16000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuj io ; Dch: Giang Hng, Hng Trang#T.41#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Hng Trang#373280## 00631000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070047000740220005001210050016001260050 01100142004001900153008000500172009001100177010000500188011002600193012003200219 020001800251020001300269016000300282019001400285005001100299013000700310#373281# VN16.04596#^a16000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuj io ; Dch: Giang Hng, Hng Trang#T.42#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Hng Trang#373281## 00631000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070047000740220005001210050016001260050 01100142004001900153008000500172009001100177010000500188011002600193012003200219 020001800251020001300269016000300282019001400285005001100299013000700310#373282# VN16.04597#^a16000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuj io ; Dch: Giang Hng, Hng Trang#T.43#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a190tr. : tranh v^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Hng Trang#373282## 00631000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070047000740220005001210050016001260050 01100142004001900153008000500172009001100177010000500188011002600193012003200219 020001800251020001300269016000300282019001400285005001100299013000700310#373283# VN16.04598#^a16000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuj io ; Dch: Giang Hng, Hng Trang#T.44#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Hng Trang#373283## 00631000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810005000470020009000520030013000610070047000740220005001210050016001260050 01100142004001900153008000500172009001100177010000500188011002600193012003200219 020001800251020001300269016000300282019001400285005001100299013000700310#373284# VN16.04599#^a16000^b15000b#Vi?t#895.63#D434#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuj io ; Dch: Giang Hng, Hng Trang#T.45#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aKim ng#2016#^a191tr. : tranh v^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Hng Trang#373284## 00570000000000301000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100060 00300140016000360020013000520030013000650070022000780220013001000220005001130050 01100118005000400129008001200133009001700145010000500162011002500167012002200192 020001700214020001300231016000300244019001400247013000700261#373285#VN16.04600#V i?t#895.63#C430N#^a20000^b2000b#Con nh giu#Truyn tranh#Yoko Kamio ; Hik dch #Do Myo Ji...#T.26#Yoko Kamio#Hik#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a187r. : tr anh v^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht B n#373285## 00604000000000301000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100060 00300140016000360020011000520030013000630070047000760220005001230050013001280050 01200141008001200153009001700165010000500182011002600187012002700213020001700240 020001300257016000300270019001400273005000800287013000700295#373286#VN16.04601#V i?t#895.63#F103T#^a20000^b5000b#Fairy tail#Truyn tranh#Hiro Mashima ; Phc Ngu yn dch ; Phc Du h..#T.51#Hiro Mashima#Phc Nguyn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Ph ng#2016#^a189tr. : tranh v^b17cm#Dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tr uyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Phc Du#373286## 00594000000000301000450002600070000002600110000701200270001801400160004501900050 00610820007000661810007000730020027000800030013001070070020001200220020001400220 00500160008001200165009001700177010000500194011002600199020001700225020001300242 005001000255005000300265016000300268019001400271013000700285#373287#VN16.04602#D nh cho tui trng thnh#^a20000^b3000b#Vi?t#895.63#BL200S#Bleach - S mng th n cht#Truyn tranh#Tite Kubo ; V dch#Chin u l tt c#T.59#^aHi Phng#^a Nxb. Hi Phng#2016#^a188tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#Tite Kubo#V#VH#Dch Nht Bn#373287## 00642000000000301000450002600110000002600070001101200270001801400160004501900050 00610820007000661810007000730020027000800030013001070070027001200220054001470220 00500201008001200206009001700218010000500235011002600240020001700266020001300283 005001000296005001000306016000300316019001400319013000700333#VN16.04603#373288#D nh cho tui trng thnh#^a20000^b3000b#Vi?t#895.63#BL200S#Bleach - S mng th n cht#Truyn tranh#Tite Kubo ; Miyuki L dch#Ta nh nh mt tri em v ti n hng cng y ti li#T.60#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a187tr. : tranh v ^b18cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#Tite Kubo#Miyuki L#VH#Dch Nht Bn#373288 ## 00625000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003400500170 00390820007000561810007000630020025000700030013000950070036001080220026001440220 00500170005001200175008001200187009001700199010000500216011002600221012002200247 020001700269020001300286016000300299019001400302013000700316#373289#VN16.04604#^ a20000^b2000b#Vi?t#Yoichi Takahashi#895.63#TS505G#Tsubasa - Gic m sn c#Truy n tranh#Yoichi Takahashi ; Phc Nguyn dch#Khi hnh n ngy mai!!!#T.25#Phc Nguyn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a195tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho tu i mi ln#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373289## 00629000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810005000460020007000510030013000580070047000710220005001180220018001230050 01800141005000900159005001100168008001200179009001700191010000500208011002600213 012002200239020001700261020001300278016000300291019001400294013000700308#VN16.04 605#373290#^a18000^b3000b#Vi?t#895.63#N109#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimot o ; Dch: Anh Vit, Khnh Hng#T.30#B Chiyo & Sakura#Masashi Kishimoto#Anh Vit #Khnh Hng#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a187tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 13+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373290## 00630000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810005000460020007000510030013000580070047000710220019001180220005001370050 01800142005000900160005001100169008001200180009001700192010000500209011002600214 012002200240020001700262020001300279016000300292019001400295013000700309#VN16.04 606#373291#^a18000^b3000b#Vi?t#895.63#N109#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimot o ; Dch: Anh Vit, Khnh Hng#Tm nim gi gm!!#T.31#Masashi Kishimoto#Anh Vi t#Khnh Hng#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a198tr. : tranh v^b18cm#Dnh ch o la tui 13+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373291## 00634000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810005000460020007000510030013000580070047000710220023001180220005001410050 01800146005000900164005001100173008001200184009001700196010000500213011002600218 012002200244020001700266020001300283016000300296019001400299013000700313#VN16.04 607#373292#^a18000^b3000b#Vi?t#895.63#N109#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimot o ; Dch: Anh Vit, Khnh Hng#La chn ca Jiraiya!!#T.41#Masashi Kishimoto#Anh Vit#Khnh Hng#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a189tr. : tranh v^b18cm#Dn h cho la tui 13+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373292## 00631000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810005000460020007000510030013000580070047000710220020001180220005001380050 01800143005000900161005001100170008001200181009001700193010000500210011002600215 012002200241020001700263020001300280016000300293019001400296013000700310#VN16.04 608#373293#^a18000^b3000b#Vi?t#895.63#N109#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimot o ; Dch: Anh Vit, Khnh Hng#B mt ca Mangekyo#T.42#Masashi Kishimoto#Anh Vi t#Khnh Hng#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a183tr. : tranh v^b18cm#Dnh c ho la tui 13+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373293## 00635000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810005000460020007000510030013000580070047000710220024001180220005001420050 01800147005000900165005001100174008001200185009001700197010000500214011002600219 012002200245020001700267020001300284016000300297019001400300013000700314#VN16.04 609#373294#^a18000^b3000b#Vi?t#895.63#N109#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimot o ; Dch: Anh Vit, Khnh Hng#Ngi bit c s tht#T.43#Masashi Kishimoto#An h Vit#Khnh Hng#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a241tr. : tranh v^b18cm#D nh cho la tui 13+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373294## 00678000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010022000550020016000770070049000930050015001420080005001570090 01100162010000500173011002500178012002100203021013500224020000700359020000900366 020001500375013000700390016000300397#373295#VN16.04610#^a10000^b2000b#Vi?t#617. 10262#C120N#Nguyn Th Thanh Thu#Cm nang s cu#Nguyn Th Thanh Thu b.s. ; V Th Kim Hoa h..#V Th Kim Hoa#^aH.#^aKim ng#2016#^a62tr. : tranh v^b19cm# K nng sng an ton#Cun cp cho tr nhng kin thc v k nng c th thch nghi , gii quyt mt s tnh hung khi m, khi b ng vt cn, ng c...#S c u#Cm nang#Sch thiu nhi#373295#KT## 00648000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010018000630020015000810030037000960070049001330050 01300182005001000195004001800205008000500223009001100228010000500239011001500244 012003100259020001800290020000700308013000700315016000300322019000900325#373296# VN16.04611#VN16.04612#^a26000^b2000b#Vi?t#891.73#B101S#Chukovsky, Korney#Bc s Aiblt#Da theo ct truyn ca Hugh Lofting#Korney Chukovsky ; Dch: Bi Hng Hi, nh Vin#Bi Hng Hi#nh Vin#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a1 51tr.^b19cm#Vn hc Nga. Tc phm chn lc#Vn hc thiu nhi#Truyn#373296#VH#D ch Nga## 00498000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010010000660020024000760070010001000040018001100080 00500128009001100133010000500144011002600149012001700175020001800192020001200210 013000700222016000300229#373297#VN16.04613#VN16.04614#^a23000^b1500b#Vi?t#895.9 223#NH556#Thanh Qu#Nhng m my k chuyn#Thanh Qu#Ti bn ln th 1#^aH.#^a Kim ng#2016#^a137tr. : tranh v^b19cm#Vn hc tui hoa#Vn hc thiu nhi#Truy n ngn#373297#VH## 00471000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810007000500010017000570020024000740070022000980080012001200090017001320100 00500149011001500154020001700169020001800186020001500204013000700219016000300226 #373298#VN16.04615#^a48000^b1500b#Vi?t#398.209597#TR527C#Nguyn Thu Linh#Truy n c tch Vit Nam#Nguyn Thu Linh b.s.#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a239 tr.^b19cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#373298#XH## 01170000000000361000450000100120000000200430001200300310005500500130008600500190 00990050018001180050032001360070121001680040018002890080005003070090011003120100 00500323011002600328012003500354082000700389016000300396013000700399014001600406 02600070042202600110042902600110044018100060045101900050045701900140046202000180 0476020001300494020002100507021028000528#Ko Shichida#33 Bi thc hnh theo phn g php Shichida#Gip pht trin no b cho tr#T Phng H#Nguyn Thanh Hng#V n Thi Hin Ho#Vin Gio dc Shichida Vit Nam#Ko Shichida ; T Phng H dch ; Vin Gio dc Shichida Vit Nam h.. ; Minh ho: Nguyn Thanh Hng, Vn Thi Hin Ho#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a215tr. : minh ho^b19cm#T s ch Gio dc Shichida Vit Nam#649.12#KT#373299#^a55000^b3000b#373299#VN16.04616 #VN16.04617#B100M#Vi?t#Dch Nht Bn#Gio dc gia nh#Nui dy con#Phng php Shichida#Trnh by vai tr ca b m trong vic pht trin ti nng ca con ci t 0 n 6 tui, ng thi a ra 33 bi thc hnh hng dn ph huynh gip tr pht trin no b nh tr chi cm m, c sch tranh v tr chi vi nhng tm th... theo phng php gio dc no b Shichida## 00552000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010014000620020016000760070035000920050015001270040 01800142008000500160009001100165010000500176011001500181012001700196020001800213 020001200231013000700243016000300250019000900253#373300#VN16.04618#VN16.04619#^a 35000^b1500b#Vi?t#823.5#R418C#Defoe, Daniel#Robinson Crusoe#Daniel Defoe ; Hon g Thi Anh dch#Hong Thi Anh#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2016#^a203tr.^b 19cm#Vn hc th gii#Vn hc trung i#Tiu thuyt#373300#VH#Dch Anh## 00528000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010013000650020043000780070013001210220004001340220 01300138008000500151009001100156010000500167011002600172020001800198020001100216 016000300227013000700230005001300237#373301#VN16.04621#VN16.04620#^a22000^b1500 b#Vi?t#895.9223#C125B#Nguyn Hng#Cu b trn gian v nhng chuyn rong chi#Ng uyn Hng#T.5#C Ming Mu#^aH.#^aKim ng#2016#^a119tr. : tranh v^b19cm#Vn h c thiu nhi#Truyn di#VH#373301#Nguyn Hng## 00816000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010012000650020014000770070068000910050012001590050 01600171005000900187004001800196008000500214009001100219010000500230011002600235 01200380026102100990029902000090039802000100040702000460041701300070046301600030 0470019000500473#373302#VN16.04622#VN16.04623#^a27000^b1500b#Vi?t#793.8092#H109 H#Cobb, Vicki#Harry Houdini#Vicki Cobb ; Trn Hi H dch ; Minh ho: Nguyn Do n Sn, t Qunh#Trn Hi H#Nguyn Don Sn#t Qunh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKi m ng#2016#^a121tr. : tranh v^b19cm#Nhng gng mt lm thay i th gii#Gii thiu v tiu s, cuc i v s nghip ca nh o thut ngi M Harry Houdini (1874 - 1926)#Cuc i#S nghip#Houdini, Harry, 1874 - 1926, Nh o thut, M# 373302#XH#Dch## 00818000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570010015000640020015000790070081000940050017001750050 01600192005001400208004001800222008000500240009001100245010000500256011002600261 01200380028702101010032502000090042602000100043501300070044501600030045201900090 0455020001600464#373303#VN16.04624#VN16.04625#^a27000^b2000b#Vi?t#570.92#CH109D #King, David C.#Charles Darwin#David C. King ; Nguyn Vit Long dch ; Minh ho: Nguyn Don Sn, o Quang Tn#Nguyn Vit Long#Nguyn Don Sn#o Quang Tn#T i bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a135tr. : tranh v^b19cm#Nhng gng mt lm thay i th gii#Gii thiu v tiu s, cuc i v s nghip ca nh sinh hc ngi Anh Charles Darwin (1809 - 1882)#Cuc i#S nghip#373303#TN#Dch Anh #Darwin, Charles## 00823000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010017000650020018000820070075001000050009001750050 01600184005001400200004001800214008000500232009001100237010000500248011002600253 01200380027902101150031702000090043202000100044101300070045101600030045801900050 0461020001900466#373304#VN16.04626#VN16.04627#^a27000^b2000b#Vi?t#973.3092#B204 F#Krensky. Stephen#Benjamin Franklin#Stephen Krensky ; Huy Ton dch ; Minh ho: Nguyn Don Sn, o Quang Tn#Huy Ton#Nguyn Don Sn#o Quang Tn#Ti bn l n th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a121tr. : tranh v^b19cm#Nhng gng mt lm thay i th gii#Gii thiu v tiu s, cuc i v s nghip ca trit gia, chnh tr gia ngi M Benjamin Franklin (1706 - 1790)#Cuc i#S nghip#373304#XH#D ch#Franklin, Benjamin## 00888000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010018000640020016000820070099000980050015001970050 01400212005001600226005001400242004001800256008000500274009001100279010000500290 01100260029501200380032102101280035902000090048702000100049601300070050601600030 0513019000500516020001700521#373305#VN16.04628#VN16.04629#^a27000^b2500b#Vi?t#5 30.092#A103E#Wishinsky, Frieda#Albert Einstein#Frieda Wishingsky ; Dch: Phm V n Thiu, Phm Thu Hng ; Minh ho: Nguyn Don Sn, o Quang Tn#Phm Vn Thiu #Phm Thu Hng#Nguyn Don Sn#o Quang Tn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2 016#^a135tr. : tranh v^b19cm#Nhng gng mt lm thay i th gii#Gii thiu v tiu s, cuc i v s nghip nghin cu khoa hc ca nh bc hc ngi M g c c Albert Einstein (1879 - 1955)#Cuc i#S nghip#373305#TN#Dch#Einstein, Albert## 00800000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010012000620020012000740070074000860050013001600050 01600173005001400189004001800203008000500221009001100226010000500237011002600242 01200380026802101090030602000090041502000100042401300070043401600030044101900050 0444020001300449#373306#VN16.04630#VN16.04631#^a27000^b2000b#Vi?t#509.2#M109C#C obb, Vicki#Marie Curie#Vicki Cobb ; Nguyn Hng dch ; Minh ho: Nguyn Don S n, o Quang Tn#Nguyn Hng#Nguyn Don Sn#o Quang Tn#Ti bn ln th 1#^a H.#^aKim ng#2016#^a119tr. : tranh v^b19cm#Nhng gng mt lm thay i th gi i#Gii thiu v tiu s, cuc i v s nghip ca nh bc hc ngi Php gc B a Lan Marie Curie (1867 - 1934)#Cuc i#S nghip#373306#TN#Dch#Curie, Marie## 00638000000000313000450000100160000000200170001600500180003300500160005100700400 00670080005001070090011001120100005001230110015001280150052001430220004001950220 01600199082000400215016000300219013000700222014001600229026001100245026001100256 026000700267181000600274019000500280019000900285020001800294020001200312#Bradfor d, Chris#Samurai tr tui#Hong Hng Trang#Bradford, Chris#Chris Bradford ; Ho ng Hng Trang dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a367tr.^b19cm#Tn sch ting Anh: Youn g samurai : The ring of sky#T.8#Ng i - khng#823#VH#373307#^a50000^b2000b#VN 16.04632#VN16.04633#373307#S104T#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt## 00507000000000277000450000100160000000200130001600500160002900700160004500400190 00610080005000800090011000850100005000960110015001010220015001160220004001310820 00900135016000300144013000700147014001700154026001100171026000700182181000600189 019000500195020001800200020001100218#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht n h#Nguyn Nht nh#Ti bn ln th 13#^aH.#^aKim ng#2016#^a659tr.^b19cm#B mt k trm#T.2#895.9223#VH#373308#^a110000^b1500b#VN16.04634#373308#K312V#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truyn di## 00493000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430010013000490020022000620070029000840050010001130040018001230080 00500141009001100146010000500157011001500162020001800177020001200195013000700207 016000300214019001000217#373309#VN16.04635#^a68000^b2000b#Vi?t#843#H103V#Verne, Jules#Hai vn dm di bin#Jules Verne ; Ca Sn dch# Ca Sn#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a449tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#373309#V H#Dch Php## 00600000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010013000600020022000730070046000950050015001410040 01800156008000500174009001100179010000500190011002600195012003600221020001800257 020001200275013000700287016000300294019001300297#373310#VN16.04636#VN16.04637#^a 58000^b1500b#Vi?t#833#L464L#Wyss, Johann#Ln ln trn o vng#Johann Wyss ; Ho ng Thi Anh phng, lc dch#Hong Thi Anh#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#2 016#^a371tr. : tranh v^b19cm#Vn hc th gii. Tc phm chn lc#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#373310#VH#Dch Thu S## 00462000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480010008000540020020000620070032000820040018001140080005001320090 01100137010000500148011002700153020001800180020001200198013000700210016000300217 #373311#VN16.04638#^a50000^b2000b#Vi?t#895.9223#D250M#T Hoi#D mn phiu lu k#T Hoi ; Minh ho: T Huy Long#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a159t r. : tranh mu^b15cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#373311#VH## 00562000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020011000540030013000650070043000780050009001210050010001300050 00900140004001800149008000500167009001100172010000500183011002600188012001700214 020001800231020001300249013000700262016000300269#373312#VN16.04639#^a20000^b300 0b#Vi?t#895.9223#L462C#Li cm n#Truyn tranh#Li: Tm Hng, Thanh Nga ; Tranh: Ngc Anh#Tm Hng#Thanh Nga#Ngc Anh#Ti bn ln th 7#^aH.#^aKim ng#2016#^a1 0tr. : tranh mu^b15cm#Chuyn k cho b#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#373312#VH ## 00575000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020023000550030013000780070043000910050009001340050010001430050 00900153004001800162008000500180009001100185010000500196011002600201012001700227 020001800244020001300262013000700275016000300282#373313#VN16.04640#^a20000^b300 0b#Vi?t#895.9223#CH303#Chic ng h u tin#Truyn tranh#Li: Tm Hng, Thanh Nga ; Tranh: Ngc Anh#Tm Hng#Thanh Nga#Ngc Anh#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#2016#^a10tr. : tranh mu^b15cm#Chuyn k cho b#Vn hc thiu nhi#Truyn tr anh#373313#VH## 00569000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020018000540030013000720070043000850050009001280050010001370050 00900147004001800156008000500174009001100179010000500190011002600195012001700221 020001800238020001300256013000700269016000300276#373314#VN16.04641#^a20000^b300 0b#Vi?t#895.9223#L462C#Li cho bui ti#Truyn tranh#Li: Tm Hng, Thanh Nga ; Tranh: Ngc Anh#Tm Hng#Thanh Nga#Ngc Anh#Ti bn ln th 7#^aH.#^aKim ng#2 016#^a10tr. : tranh mu^b15cm#Chuyn k cho b#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#37 3314#VH## 00573000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020022000540030013000760070043000890050009001320050010001410050 00900151004001800160008000500178009001100183010000500194011002600199012001700225 020001800242020001300260013000700273016000300280#373315#VN16.04642#^a20000^b300 0b#Vi?t#895.9223#T123T#Tp th dc bui sng#Truyn tranh#Li: Tm Hng, Thanh N ga ; Tranh: Ngc Anh#Tm Hng#Thanh Nga#Ngc Anh#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#2016#^a10tr. : tranh mu^b15cm#Chuyn k cho b#Vn hc thiu nhi#Truyn tran h#373315#VH## 00540000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020019000540030013000730070043000860050009001290050010001380050 00900148008000500157009001100162010000500173011002600178012001700204020001800221 020001300239013000700252016000300259#373316#VN16.04643#^a20000^b3000b#Vi?t#895. 9223#L462C#Li cho bui sng#Truyn tranh#Li: Tm Hng, Thanh Nga ; Tranh: Ng c Anh#Tm Hng#Thanh Nga#Ngc Anh#^aH.#^aKim ng#2016#^a10tr. : tranh mu^b15cm #Chuyn k cho b#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#373316#VH## 00551000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620020021000690030008000900070039000980050016001370080 00500153009001100158010000500169011002600174012002700200020001700227020000800244 016000300252001001100255013000700266#VN16.04644#373317#VN16.04645#^a23000^b3000 b#Vi?t#895.9228408#NH311N#Nhn nhau trong nng#Tn vn#L Thu H ; Minh ho: Ng uyn Kim Dun#Nguyn Kim Dun#^aH.#^aKim ng#2016#^a151tr. : tranh v^b17cm#Vi t cho nhng iu b nh#Vn hc hin i#Tn vn#VH#L Thu H#373317## 00589000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020030000490030013000790070045000920050015001370050016001520050 00900168008000500177009001100182010000500193011002600198012002500224020001800249 020001300267013000700280016000300287019000900290#373318#VN16.04646#^a56000^b300 0b#Vi?t#823#G125H#Gu Hng v chic ti thn k#Truyn tranh#Paula Metcalf, Susa n Mitchell ; Soo Ber dch#Metcalf, Paula#Mitchell, Susan#Ber, Soo#^aH.#^aKim n g#2016#^a12tr. : tranh mu^b16cm#Nhng ngi bn ri bng#Vn hc thiu nhi#Truy n tranh#373318#VH#Dch Anh## 00593000000000289000450000200330000000300130003300500150004600500160006100500090 00770070045000860080005001310090011001360100005001470110026001520120025001780820 00400203016000300207013000700210014001600217026000700233026001100240181000700251 019000500258019000900263020001800272020001300290#Chc mng sinh nht, Chut Chi !#Truyn tranh#Metcalf, Paula#Mitchell, Susan#Ber, Soo#Paula Metcalf, Susan Mitc hell ; Soo Ber dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a12tr. : tranh mu^b16cm#Nhng ngi b n ri bng#823#VH#373319#^a56000^b3000b#373319#VN16.04647#CH552M#Vi?t#Dch Anh #Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00584000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020024000500030013000740070045000870050015001320050016001470050 00900163008000500172009001100177010000500188011002600193012002500219020001800244 020001300262016000300275019000900278013000700287#373320#VN16.04648#^a56000^b300 0b#Vi?t#823#CH303B#Chic bn ca Gu Trng#Truyn tranh#Paula Metcalf, Susan Mit chell ; Soo Ber dch#Metcalf, Paula#Mitchell, Susan#Ber, Soo#^aH.#^aKim ng#201 6#^a12tr. : tranh mu^b16cm#Nhng ngi bn ri bng#Vn hc thiu nhi#Truyn tr anh#VH#Dch Anh#373320## 00586000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020027000490030013000760070045000890050015001340050016001490050 00900165008000500174009001100179010000500190011002600195012002500221020001800246 020001300264016000300277019000900280013000700289#373321#VN16.04649#^a56000^b300 0b#Vi?t#823#C126B#Cy bt tt ca Chut Vng#Truyn tranh#Paula Metcalf, Susan M itchell ; Soo Ber dch#Metcalf, Paula#Mitchell, Susan#Ber, Soo#^aH.#^aKim ng#2 016#^a12tr. : tranh mu^b16cm#Nhng ngi bn ri bng#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Anh#373321## 00664000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020015000630030061000780070034001390050009001730050 01200182008000500194009001100199010000500210011003000215012003700245020001800282 020001000300020001000310020000400320013000700324016000300331019001600334#373322# VN16.04650#VN16.04651#^a68000^b2000b#Vi?t#618.24#B450K#B k con nghe#10 pht k chuyn cho em b trong bng m nghe trc gi ng#Doanh Ba ch.b. ; Phng Thu dch#Doanh Ba#Phng Thu#^aH.#^aKim ng#2016#^a167tr. : tranh mu^b17x19cm#C m nang dnh cho m bu v thai nhi#Gio dc gia nh#Thai gio#Truyn k#Th#373 322#KT#Dch Trung Quc## 00656000000000301000450000200170000000300130001700500160003000500160004600500140 00620070065000760080005001410090011001460100005001570110026001620120011001880150 05500199082000400254016000300258013000700261014001600268026000700284026001100291 181000600302019000500308019001000313020001800323020001300341#Em gi d thng#Tr uyn tranh#Bellier, Sophie#Ledesma, Sophie#Ng Diu Chu#Li: Sophie Bellier ; T ranh: Sophie Ledesma ; Ng Diu Chu dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a20tr. : tranh m u^b17cm#T m qu!#Tn sch ting Php: Une petite soeur c'a sert quoi?#843#V H#373323#^a10000^b2000b#373323#VN16.04652#E202G#Vi?t#Dch Php#Vn hc thiu nh i#Truyn tranh## 00653000000000301000450000200180000000300130001800500160003100500160004700500140 00630070065000770080005001420090011001470100005001580110026001630120011001890150 04900200082000400249016000300253013000700256014001600263026000700279026001100286 181000800297019000500305019001000310020001800320020001300338#Gia nh thn yu#T ruyn tranh#Bellier, Sophie#Ledesma, Sophie#Ng Diu Chu#Li: Sophie Bellier ; Tranh: Sophie Ledesma ; Ng Diu Chu dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a20tr. : tranh mu^b17cm#T m qu!#Tn sch ting Php: La famille c'a sert quoi?#843#VH#373 324#^a10000^b2000b#373324#VN16.04653#GI-100#Vi?t#Dch Php#Vn hc thiu nhi#T ruyn tranh## 00648000000000301000450000200150000000300130001500500160002800500160004400500140 00600070065000740080005001390090011001440100005001550110026001600120011001860150 04900197082000400246016000300250013000700253014001600260026000700276026001100283 181000600294019000500300019001000305020001800315020001300333#i bc s no!#Truy n tranh#Bellier, Sophie#Ledesma, Sophie#Ng Diu Chu#Li: Sophie Bellier ; Tra nh: Sophie Ledesma ; Ng Diu Chu dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a20tr. : tranh mu ^b17cm#T m qu!#Tn sch ting Php: Le docteur c'a sert quoi?#843#VH#373325 #^a10000^b2000b#373325#VN16.04654#300B#Vi?t#Dch Php#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00659000000000301000450000200230000000300130002300500160003600500160005200500140 00680070065000820080005001470090011001520100005001630110026001680120011001940150 05100205082000400256016000300260013000700263014001600270026000700286026001100293 181000700304019000500311019001000316020001800326020001300344#Cm n ch lnh cu h#Truyn tranh#Bellier, Sophie#Ledesma, Sophie#Ng Diu Chu#Li: Sophie Belli er ; Tranh: Sophie Ledesma ; Ng Diu Chu dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a20tr. : t ranh mu^b17cm#T m qu!#Tn sch ting Php: Les pompiers c'a sert quoi?#843 #VH#373326#^a10000^b2000b#373326#VN16.04655#C104-O#Vi?t#Dch Php#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00648000000000301000450000200150000000300130001500500160002800500160004400500140 00600070065000740080005001390090011001440100005001550110026001600120011001860150 04900197082000400246016000300250013000700253014001600260026000700276026001100283 181000600294019000500300019001000305020001800315020001300333#Con yu b m!#Truy n tranh#Bellier, Sophie#Ledesma, Sophie#Ng Diu Chu#Li: Sophie Bellier ; Tra nh: Sophie Ledesma ; Ng Diu Chu dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a20tr. : tranh mu ^b17cm#T m qu!#Tn sch ting Php: Le travail c'a sert quoi?#843#VH#373327 #^a10000^b2000b#373327#VN16.04656#C430Y#Vi?t#Dch Php#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00657000000000301000450000200200000000300130002000500160003300500160004900500140 00650070065000790080005001440090011001490100005001600110026001650120011001910150 05300202082000400255016000300259013000700262014001600269026001100285026000700296 181000600303019000500309019001000314020001800324020001300342#Em trai tinh nghch #Truyn tranh#Bellier, Sophie#Ledesma, Sophie#Ng Diu Chu#Li: Sophie Bellier ; Tranh: Sophie Ledesma ; Ng Diu Chu dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a20tr. : tran h mu^b17cm#T m qu!#Tn sch ting Php: Un petit frre c'a sert quoi?#843# VH#373328#^a10000^b2000b#VN16.04657#373328#E202T#Vi?t#Dch Php#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh## 00564000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820008000421810006000500010018000560020011000740070018000850080009001030090 01400112010000500126011001400131012002200145013000700167016000300174021012100177 020001200298#VN16.04658#VN16.04659#373329#^b1000b#Vi?t#299.592#H103M#Nguyn Long Thnh#24 gi o#Nguyn Long Thnh#^aC Mau#^aPhng ng#2016#^a59tr.^b15cm# i o Tam k ph #373329#XH#Khi nim v i o Tam k ph . T chc i o Tam k ph . S tu hnh i vi hc sinh. Khi nim v ci v hnh#o Cao i## 00810000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010015000650020043000800070040001230050018001630080 00900181009001400190010000500204011002600209020000900235020000800244013000700252 016000300259019001600262021023200278020001000510#373330#VN16.04660#VN16.04661#^a 39000^b2500b#Vi?t#294.3444#L309P#Vin Liu Phm#Liu Phm t hun - Vn mnh t ta to lp#Vin Liu Phm ; Ging Quang Dng dch#Ging Quang Dng#^aC Mau#^ aPhng ng#2016#^a123tr. : tranh v^b19cm#o Pht#Gio l#373330#XH#Dch Trun g Quc#Tc phm ly gio l Pht gio lm cn bn trin khai vic thu thn, sng o c v hnh thin gip i vi 4 li dy ca c s Liu Phm gm: Sng lp vn mnh, ci chnh sai lm, tch lu nghip thin, hiu ch ca c khim tn#C uc sng## 00526000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820006000421810007000480010008000550020020000630070008000830080009000910090 01400100010000500114011001400119020000900133020001400142016000300156021010600159 013000700265#VN16.04663#VN16.04662#373331#^b1000b#Vi?t#202.2#TH250G#H Giao#Th gii ny l mt#H Giao#^aC Mau#^aPhng ng#2016#^a55tr.^b18cm#o Pht#Trit l sng#XH#a ra nhng trit l gip con ngi sng c trch nhim, tnh yu v i bn thn v nhng ngi xung quanh#373331## 00572000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820006000421810006000480010008000540020017000620070008000790080009000870090 01400096010000500110011001400115020000900129020001400138016000300152021015600155 013000700311#373332#VN16.04664#VN16.04665#^b1000b#Vi?t#202.2#300N#H Giao#i ng c v xui#H Giao#^aC Mau#^aPhng ng#2016#^a41tr.^b18cm#Tn gio#Trit l sng#XH#a ra cc nhn nhn, phn tch v gi tr cuc sng gip ngi c nhn nhn ra chn gi tr ca n v c gng sng tch cc xy dng cuc sng an vui#373332## 00672000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020023000630030013000860070058000990050008001570050 00800165005001200173005001100185005001300196005000900209004001800218008000500236 00900110024101000050025201100260025702000180028302000100030101300070031101600030 0318020001300321#373333#VN16.04666#VN16.04667#^a39000^b1500b#Vi?t#649.58#455C# ng chc chu ng ngon#Truyn tranh#Li: Ngn H, Hi Vn, Vng Trng ; Tranh: Thanh Thu...#Ngn H#Hi Vn#Vng Trng#Thanh Thu#V Xun Hon#Thanh T#Ti b n ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a95tr. : tranh mu^b19cm#Gio dc gia nh#Tr uyn k#373333#GK#Truyn tranh## 00710000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020022000630030013000850070059000980050008001570050 00800165005001200173005001100185005000700196005000900203004001800212008000500230 00900110023501000050024601100260025102000180027702000100029501600030030500500110 0308005000900319013000700328020001300335#373334#VN16.04668#VN16.04669#^a39000^b 1500b#Vi?t#649.58#B100C#B chc chu ng ngon#Truyn tranh#Li: Hi Vn, Ngn H , Vng Trng... ; Tranh: Thanh T...#Hi Vn#Ngn H#Vng Trng#Lan Phng#L Lan#Thanh T#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a91tr. : tranh mu^b19cm#Gi o dc gia nh#Truyn k#GK#Thanh Thu#Thanh H#373334#Truyn tranh## 00719000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570020021000630030013000840070078000970050008001750050 00800183005001200191005001800203005001200221005000900233004001800242008000500260 00900110026501000050027601100260028102000180030702000100032501600030033500500110 0338013000700349020001300356#VN16.04670#VN16.04671#373335#^a39000^b2000b#Vi?t#6 49.58#M200C#M chc con ng ngon#Truyn tranh#Li: Ngn H, Hi Vn, Vng Trng , Nguyn Vn Chng ; Tranh: Bi Hi Nam...#Ngn H#Hi Vn#Vng Trng#Nguyn V n Chng#Bi Hi Nam#Thanh H#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a87tr. : tranh mu^b19cm#Gio dc gia nh#Truyn k#GK#Thanh Thu#373335#Truyn tranh## 00767000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020021000630030013000840070087000970050008001840050 01200192005001800204005001700222005001800239005001100257004001800268008000500286 00900110029101000050030201100260030702000180033302000100035101600030036100500120 0364005000900376013000700385020001300392#373336#VN16.04672#VN16.04673#^a39000^b 2000b#Vi?t#649.58#B450C#B chc con ng ngon#Truyn tranh#Li: Ngn H, Vng Tr ng, Nguyn nh Qung, Nguyn Vn Chng ; Tranh: Thanh Thu...#Ngn H#Vng T rng#Nguyn nh Qung#Nguyn Ch Thut#Nguyn Vn Chng#Thanh Thu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a91tr. : tranh mu^b19cm#Gio dc gia nh#Truyn k #GK#Bi Hi Nam#Thanh H#373336#Truyn tranh## 00497000000000265000450000200090000000500100000900500110001900700330003000400140 00630080005000770090011000820100005000930110026000980120020001240820008001440160 00300152013000700155014001600162026000700178026001100185181000700196019000500203 020000800208020001500216#Nht Bn#Ho Nhin#Nguyn Ho#Vit: Ho Nhin ; V: Ngu yn Ho#Ti bn ln 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Vng quanh th gii#915.204#XH#373337#^a12000^b2000b#373337#VN16.04674#NH124B#Vi?t#Du hnh #Sch thiu nhi## 00497000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020009000540070033000630050010000960050011001060080005001170090 01100122010000500133011002600138012002000164020000800184020001500192016000300207 013000700210004001400217#373338#VN16.04675#^a12000^b2000b#Vi?t#915.9704#V308N#V it Nam#Vit: Ho Nhin ; V: Nguyn Ho#Ho Nhin#Nguyn Ho#^aH.#^aKim ng#20 16#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Vng quanh th gii#Du hnh#Sch thiu nhi#XH#37333 8#Ti bn ln 1## 00492000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810005000470020002000520070033000540050010000870050011000970080005001080090 01100113010000500124011002600129012002000155020000800175020001500183016000300198 013000700201004001800208#373339#VN16.04676#^a12000^b2000b#Vi?t#914.504#Y600##V it: Ho Nhin ; V: Nguyn Ho#Ho Nhin#Nguyn Ho#^aH.#^aKim ng#2016#^a16tr . : tranh mu^b19cm#Vng quanh th gii#Du hnh#Sch thiu nhi#XH#373339#Ti bn ln th 1## 00493000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810005000470020003000520070033000550050010000880050011000980080005001090090 01100114010000500125011002600130012002000156020000800176020001500184016000300199 013000700202004001800209#VN16.04677#373340#^a12000^b2000b#Vi?t#919.404#506#c# Vit: Ho Nhin ; V: Nguyn Ho#Ho Nhin#Nguyn Ho#^aH.#^aKim ng#2016#^a16t r. : tranh mu^b19cm#Vng quanh th gii#Du hnh#Sch thiu nhi#XH#373340#Ti b n ln th 1## 00493000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810005000470020003000520070033000550050010000880050011000980080005001090090 01100114010000500125011002600130012002000156020000800176020001500184016000300199 004001800202013000700220#373341#VN16.04678#^a12000^b2000b#Vi?t#917.304#M600#M# Vit: Ho Nhin ; V: Nguyn Ho#Ho Nhin#Nguyn Ho#^aH.#^aKim ng#2016#^a16t r. : tranh mu^b19cm#Vng quanh th gii#Du hnh#Sch thiu nhi#XH#Ti bn ln t h 1#373341## 00649000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020020000520030011000720070058000830050014001410050011001550050 01200166004001800178008000500196009001100201010000500212011002900217012001800246 020001800264020001300282020001400295013000700309016000300316019001600319#373342# VN16.04679#^a12000^b2000b#Vi?t#372.21#M200Y#M yu con nht i#2 - 6 tui#Li: Gong Hui Ying ; Tranh: Huang Ying ; Phng Linh dch#Gong Hui Ying#Huang Ying#P hng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a21tr. : tranh mu^b17x19cm#K hm ph th gii#Gio dc mu gio#K nng sng#Sch mu gio#373342#GK#Dch Tru ng Quc## 00652000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520030011000650070059000760050015001350050011001500050 01200161004001800173008000500191009001100196010000500207011002900212012001800241 020001800259020002100277020001400298016000300312019001600315013000700331#373343# VN16.04680#^a12000^b2000b#Vi?t#372.21#T312C#Tnh cha con#2 - 6 tui#Li: Chen X iao Ting ; Tranh: Huang Ying ; Phng Linh dch#Chen Xiao Ting#Huang Ying#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a21tr. : tranh mu^b17x19cm#Khm p h th gii#Gio dc mu gio#Khoa hc thng thc#Sch mu gio#GK#Dch Trung Q uc#373343## 00609000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020027000530030011000800070041000910050010001320050012001420040 01800154008000500172009001100177010000500188011002900193012001800222020001800240 020000900258020001400267016000300281019001600284013000700300#373344#VN16.04681#^ a12000^b2000b#Vi?t#372.21#TR400C#Tr chi th v t i tay#2 - 6 tui#Li, tra nh: Wang Chao ; Phng Linh dch#Wang Chao#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^a Kim ng#2016#^a21tr. : tranh mu^b17x19cm#Khm ph th gii#Gio dc mu gio#T r chi#Sch mu gio#GK#Dch Trung Quc#373344## 00657000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020016000520030011000680070060000790050014001390050013001530040 01800166008000500184009001100189010000500200011002900205012001800234020001800252 020002100270020001400291016000300305019001600308005001200324013000700336#373345# VN16.04682#^a12000^b2000b#Vi?t#372.21#T312Y#Tnh yu thng#2 - 6 tui#Li: Gon g Hui Ying ; Tranh: Tao Ju Xiang ; Phng Linh dch#Gong Hui Ying#Tao Ju Xiang#T i bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a21tr. : tranh mu^b17x19cm#Khm ph th gii#Gio dc mu gio#Khoa hc thng thc#Sch mu gio#GK#Dch Trung Quc#Ph ng Linh#373345## 00643000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020022000520030011000740070056000850050014001410050009001550040 01800164008000500182009001100187010000500198011002900203012001800232020001800250 020001400268016000300282019001600285005001200301020000900313013000700322#373346# VN16.04683#^a12000^b2000b#Vi?t#372.21#C101L#Cc loi vt quanh b#2 - 6 tui#L i: Lin Song Ying ; Tranh: Zhang Le ; Phng Linh dch#Lin Song Ying#Zhang Le#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a20tr. : tranh mu^b17x19cm#Khm ph th gi i#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#Dch Trung Quc#Phng Linh#ng vt#37334 6## 00677000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820007000511810006000580020018000640030061000820070039001430050014001820050 01200196008000500208009001100213010000500224011002900229012003700258020001800295 020001000313020001000323020000400333016000300337019001600340013000700356#373347# VN16.04684#VN16.04685#^a109000^b2000b#Vi?t#618.24#B450K#B m k con nghe#10 ph t k chuyn cho em b trong bng m nghe trc gi ng#Nhip Xo Lc ch.b. ; Ph ng Thu dch#Nhip Xo Lc#Phng Thu#^aH.#^aKim ng#2016#^a214tr. : tranh v ^b17x19cm#Cm nang dnh cho m bu v thai nhi#Gio dc gia nh#Thai gio#Truy n k#Th#KT#Dch Trung Quc#373347## 00545000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020033000550070032000880050009001200050011001290050010001400040 01800150008000500168009001100173010000500184011002900189012001700218020001800235 020000400253013000700257016000300264#373348#VN16.04686#^a40000^b2000b#Vi?t#895. 9221#NH556#Nhng iu tri ngc ng nghnh#Vit Hi, Qunh Lin, Cao Hong#Vi t Hi#Qunh Lin#Cao Hong#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a20tr. : tran h mu^b18x23cm#Va hc va chi#Vn hc thiu nhi#Th#373348#VH## 00529000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020018000540070032000720050009001040050010001130050011001230040 01800134008000500152009001100157010000500168011002900173012001700202020001800219 020000400237016000300241013000700244#373349#VN16.04687#^a30000^b2000b#Vi?t#895. 9221#450T# t con v xe lu#Hoi Thu, L Phng, Don Thnh#Hoi Thu#L Phng# Don Thnh#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#2016#^a10tr. : tranh mu^b18x23cm#V a hc va chi#Vn hc thiu nhi#Th#VH#373349## 00517000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020007000520070025000590050009000840050015000930040018001080080 00500126009001100131010000500142011002800147012001700175020001800192020000500210 020001400215016000300229013000700232#373350#VN16.04688#^a30000^b2000b#Vi?t#372. 21#450B# bn#Vit Hi, Phng Duy Tng#Vit Hi#Phng Duy Tng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a8tr. : tranh mu^b18x23cm#Va hc va chi#Gio dc m u gio# t#Sch mu gio#GK#373350## 00509000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020020000540070033000740050009001070050010001160040018001260080 00500144009001100149010000500160011002900165012001700194020001800211020000400229 016000300233013000700236#373351#VN16.04689#^a40000^b2000b#Vi?t#895.9221#300T# i tm nhng con s#Li: Vit Hi ; Tranh: Cao Hong#Vit Hi#Cao Hong#Ti bn l n th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a20tr. : tranh mu^b18x23cm#Va hc va chi#Vn hc thiu nhi#Th#GK#373351## 00542000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020013000540070048000670050009001150050009001240040018001330080 00500151009001100156010000500167011002800172012001700200020001800217020000400235 016000300239005001500242013000700257#373352#VN16.04690#^a30000^b2000b#Vi?t#895. 9221#T460L#T l xe ti#Li: Tm Hng, Vit Hi ; Tranh: Phng Duy Tng#Tm Hng #Vit Hi#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#2016#^a8tr. : tranh mu^b18x23cm#Va hc va chi#Vn hc thiu nhi#Th#VH#Phng Duy Tng#373352## 00540000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020017000540030013000710070033000840050009001170050010001260040 01800136008000500154009001100159010000500170011002900175012001700204020001800221 020001300239016000300252013000700255#VN16.04691#373353#^a30000^b2000b#Vi?t#895. 9223#T460L# t con hc bi#Truyn tranh#Li: Hoi Thu ; Tranh: L Phng#Hoi T hu#L Phng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#2016#^a10tr. : tranh mu^b18x23cm #Va hc va chi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#373353## 00560000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020025000540030013000790070045000920050009001370050010001460040 01800156008000500174009001100179010000500190011002900195012001700224020001800241 020001300259016000300272013000700275#373354#VN16.04692#^a30000^b2000b#Vi?t#895. 9223#T460L# t con v xe phun nc#Truyn tranh#Li: Hoi Thu ; Tranh: L Phn g, Don Thnh#Hoi Thu#L Phng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a10tr. : tranh mu^b18x23cm#Va hc va chi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#373354## 00722000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450010012000510020027000630070029000900050016001190040018001350080 01200153009001700165010000500182011002100187021019400208020001000402020000900412 020001300421013000700434016000300441#373355#VN16.04693#^a40000^b1000b#Vi?t#636. 4#K600T#Vit Chng#K thut nui heo rng lai#Vit Chng, Nguyn Vit Thy#Nguy n Vit Thy#Ti bn ln th 2#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a118tr. : nh^b 19cm#Tm hiu tp tnh ca heo rng, phng php thun dng, lai to v k thu t nui heo rng lai nh: Chn ging, cch lm chung tri, thc n, sinh sn, ch m sc, phng v tr bnh cho heo rng#Chn nui#Ln rng#Ln rng lai#373355#KT ## 00444000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010014000650020014000790030004000930070014000970080 01200111009001700123010000500140011001400145020001700159020000400176016000300180 013000700183#373356#VN16.04694#VN16.04695#^a45000^b200b#Vi?t#895.92214#L462R#o n Th Lut#Li ru ca m#Th#on Th Lut#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a 72tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#373356## 00900000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820014000491810006000630010015000690020068000840030017001520070015001690080 00500184009002800189010000500217011001500222021033100237020001700568013000700585 016000300592020001700595020001000612#VN16.04696#VN16.04697#373357#^a75000^b500b #Vi?t#305.800959762#X126D#Trn Tng Khi#Xy dng khi i on kt cc dn tc tnh Gia Lai (2001 - 2015)#Sch chuyn kho#Trn Tng Khi#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2016#^a235tr.^b19cm#Trnh by t tng H Ch Minh v quan im c a ng ta v i on kt dn tc. Nhng nhn t nh hng n qu trnh xy dn g khi on kt cc dn tc tnh Gia Lai. Qu trnh xy dng khi i on kt cc dn tc tnh Gia Lai (2001-2015). Kt qu v mt s kinh nghim xy dng khi i on kt cc dn tc tnh Gia Lai#Sch chuyn kho#373357#XH#on kt dn tc#2001-2015## 00424000000000241000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200110 00381810006000490010015000550020009000700030014000790070015000930080006001080090 01700114010000500131011001500136020001700151020000400168016000300172013000700175 #373358#VN16.04698#^a70000^b300b#Vi?t#895.922134#C104X#Hong Hu Phc#Cm xun# Tuyn tp th#Hong Hu Phc#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2016#^a242tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#373358## 00407000000000241000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200100 00301810006000400010009000460020007000550030004000620070009000660080006000750090 01700081010000500098011003100103020001700134020000400151013000700155016000300162 #373359#VN16.04699#^b300b#Vi?t#895.92214#L452C#L Trung#Li c#Th#L Trung#^aHu #^aNxb. Thun Ho#2016#^a104tr. : nh, tranh v^b19cm#Vn hc hin i#Th#3733 59#VH## 00891000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820015000491810006000640020031000700030035001010040018001360080005001540090 01000159010000500169011001400174021037700188020001000565020002200575020001800597 013000700615016000300622#373360#VN16.04700#VN16.04701#^a8000^b1000b#Vi?t#342.59 70402632#L504M#Lut mt trn T quc Vit Nam#C hiu lc thi hnh t 01/01/2016 #Ti bn ln th 1#^aH.#^aT php#2016#^a38tr.^b19cm#Gii thiu ni dung Lut M t trn T quc Vit Nam vi nhng qui nh chung v qui nh c th lin quan n tp hp, xy dng khi i on kt ton dn tc, bo v quyn v li ch hp php, chnh ng ca nhn dn, tham gia xy dng Nh nc, hot ng gim st, h ot ng phn bin x hi, iu kin bo m hot ng ca Mt trn T quc Vit Nam cng iu khon thi hnh#Php lut#Lut mt trn t quc#Vn bn php lut# 373360#XH## 00615000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610020017000670030013000840070039000970050017001360050 00800153008000500161009001100166010000500177011002600182012003100208020001700239 020001800256020001300274020001600287016000300303013000700306#373361#VV16.16407#V V16.16408#^a15000^b3000b#Vi?t#398.209597#S550T#S tch ni vng#Truyn tranh#Tr anh: Nguyn Cng Hoan ; Hng H b.s.#Nguyn Cng Hoan#Hng H#^aH.#^aKim ng#20 16#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn dn gian#VH#373361## 00624000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610020025000680030013000930070039001060050017001450050 00800162008000500170009001100175010000500186011002600191012003100217020001700248 020001800265020001300283020001600296016000300312013000700315#373362#VV16.16409#V V16.16410#^a15000^b5000b#Vi?t#398.209597#CH550#Ch ng T v Tin Dung#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Cng Hoan ; Hng H b.s.#Nguyn Cng Hoan#Hng H#^aH.#^aKi m ng#2016#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn dn gian#VH#373362## 00618000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610020024000670030013000910070037001040050015001410050 00800156008000500164009001100169010000500180011002600185012003100211020001700242 020001800259020001300277020001600290016000300306013000700309#373363#VV16.16411#V V16.16412#^a15000^b5000b#Vi?t#398.209597#N106C#Nng cng cha bn than#Truyn t ranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Hng H b.s.#Phm Ngc Tun#Hng H#^aH.#^aKim ng #2016#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian# Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn dn gian#VH#373363## 00619000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610020019000670030013000860070040000990050017001390050 00900156008000500165009001100170010000500181011002600186012003100212020001700243 020001800260020001300278020001600291013000700307016000300314#373364#VV16.16413#V V16.16414#^a15000^b3000b#Vi?t#398.209597#B100C#B cha trm hng#Truyn tranh# Tranh: Nguyn Cng Hoan ; T Chim b.s.#Nguyn Cng Hoan#T Chim#^aH.#^aKim n g#2016#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian #Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn dn gian#373364#VH## 00778000000000313000450000100170000000200180001700300600003500500170009500500090 01120050010001210070072001310080005002030090011002080100005002190110027002240150 09700251082000400348016000300352013000700355014001700362026000700379026001100386 026001100397181000700408019000500415019000800420020001800428020001800446#Napoli, Donna Jo#Thn thoi Bc u#Nhng cu chuyn v s mu m, la o, tnh yu v s c #Balit, Christina#Huy Ton#Quc Tun#Donna Jo Napoli ; Minh ho: Christin a Balit ; Dch: Huy Ton, Quc Tun#^aH.#^aKim ng#2016#^a189tr. : tranh mu^b2 4cm#Tn sch ting Anh: Treasury of norse mythology stories of intrigue, tricker y, love, and revenge#813#VH#373365#^a198000^b2000b#373365#VV16.16415#VV16.16416 #TH121T#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn thn thoi## 00567000000000277000450000100160000000200280001600500140004400700290005800800050 00870090011000920100005001030110025001080150037001330820009001700160003001790130 00700182014001600189026000700205026001100212026001100223181000700234019000500241 019001200246020001600258020001500274#Lawson, JonArno#Nhng bng hoa bn v ng #Smith, Sydney#JonArno Lawson, Sydney Smith#^aH.#^aKim ng#2016#^a28tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: Sidewalk flowers#741.5971#XH#373366#^a59000^b3000 b#373366#VV16.16417#VV16.16418#NH556B#Vi?t#Dch Canaa#Tranh lin hon#Sch thi u nhi## 00535000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810007000430020016000500030013000660070024000790050013001030050005001160080 00500121009001100126010000500137011002600142012004000168020001800208020001300226 016000300239019000800242013000700250#VV16.16419#373367#^a69000^b2000b#Vi?t#813# TH523T#Thu th Popeye#Truyn tranh#E. C. Segar ; BiBi dch#Segar, E. C.#BiBi#^a H.#^aKim ng#2016#^a137tr. : tranh v^b21cm#Nhng huyn thoi truyn tranh th gii#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch M#373367## 00552000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020018000490030013000670070032000800050016001120050010001280080 00500138009001100143010000500154011002600159012004000185020001800225020001300243 016000300256019000800259013000700267#373368#VV16.16420#^a79000^b2000b#Vi?t#813# H204N#Henry nghch ngm#Truyn tranh#C. T. Anderson ; Thin c dch#Anderson, C . T.#Thin c#^aH.#^aKim ng#2016#^a155tr. : tranh v^b21cm#Nhng huyn thoi truyn tranh th gii#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch M#373368## 00542000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810007000440020011000510030013000620070029000750050014001040050009001180080 00500127009001100132010000500143011002600148012004000174020001800214020001300232 013000700245016000300252019000900255#373369#VV16.16421#^a108000^b2000b#Vi?t#833 #CH100V#Cha v con#Truyn tranh#E. O. Plauen ; Leo Chen dch#Plauen, E. O.#Leo C hen#^aH.#^aKim ng#2016#^a222tr. : tranh v^b21cm#Nhng huyn thoi truyn tran h th gii#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#373369#VH#Dch c## 00865000000000385000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020024000630030054000870070088001410040018002290080 00500247009001100252010000500263011002700268012002700295020001800322020001300340 01600030035301900160035601300070037200500120037900500140039100500080040500500140 0413005000800427005001500435005001400450005000800464005000700472#373370#VV16.164 22#VV16.16423#^a45000^b2000b#Vi?t#895.13#H453N#Hm nay con ng cng b#Nhng tr uyn k bi dng tm hn, gio dc nhn cch#Li: Quch Phong, Trng K Lu, L Binh... ; Minh ho: Trn Trch Tn... ; Tr My dch#Ti bn ln th 3#^aH.#^aK im ng#2016#^a111tr. : tranh mu^b21cm#Truyn k trc gi i ng#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Trung Quc#373370#Quch Phong#Trng K Lu#L Binh#Th m Bch Anh#Bng Ba#Trn Trch Tn#Trng y Hn#Ph Gia#Tr My## 00885000000000385000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020025000630030050000880070095001380050008002330040 01800241008000500259009001100264010000500275011002700280012002700307020001800334 02000130035201600030036501900160036801300070038400500160039100500160040700500140 0423005001600437005001600453005000900469005001400478005000700492#373371#VV16.164 24#VV16.16425#^a45000^b2000b#Vi?t#895.13#H453N#Hm nay con ng cng ng#Nhng t ruyn k v tnh kin tr, n lc phn u#Li: Kim Cn, Nghim Vn Tnh, Phng Dt Qun... ; Minh ho: Trng Xun Anh... ; Tr My dch#Kim Cn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a111tr. : tranh mu^b21cm#Truyn k trc gi i ng#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Trung Quc#373371#Nghim Vn Tnh#Phng D t Qun#Bnh Vn Tch#Phng Hu Trn#Trng Xun Anh#V Thanh#ng Vn Huy#Tr My## 00847000000000385000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020023000630030050000860070083001360050008002190040 01800227008000500245009001100250010000500261011002700266012002700293020001800320 02000130033801300070035101600030035801900160036100500130037700500080039000500070 0398005001200405005001500417005001300432005000900445005000700454#373372#VV16.164 26#VV16.16427#^a45000^b2000b#Vi?t#895.13#H453N#Hm nay con ng xa nh#Nhng tru yn k gi tr tng tng v thng minh#Li: Bao Li, Ct Thu Lm, K Hng... ; Minh ho: Triu Quang V... ; Tr My dch#Bao Li#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a111tr. : tranh mu^b21cm#Truyn k trc gi i ng#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#373372#VH#Dch Trung Quc#Ct Thu Lm#K Hng#Kim Ba#Cao Hng B a#Triu Quang V#Chng Tuyt#Tn ng#Tr M## 00625000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020036000490030013000850070037000980220015001350220004001500050 01200154005001800166004001800184008000500202009001100207010000500218011002500223 012001400248020001800262020001300280013000700293016000300300019000800303#VV16.16 430#373373#^a18000^b2000b#Vi?t#813#T429V#Tom and Jerry - Chuyn vui bt tn!#Tr uyn tranh#Warner Bros ; Nguyn Trung Hiu dch#Bt ng t hon#T.1#Warner Bros#N guyn Trung Hiu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh v^b25cm #Tom and Jerry#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#373373#VH#Dch M## 00626000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020036000490030013000850070037000980220016001350220004001510050 01200155005001800167004001800185008000500203009001100208010000500219011002500224 012001400249020001800263020001300281016000300294019000800297013000700305#373374# VV16.16431#^a18000^b2000b#Vi?t#813#T429V#Tom and Jerry - Chuyn vui bt tn!#Tr uyn tranh#Warner Bros ; Nguyn Trung Hiu dch#Chubby tr li!#T.2#Warner Bros# Nguyn Trung Hiu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh v^b25c m#Tom and Jerry#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch M#373374## 00625000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020036000490030013000850070037000980220004001350220015001390050 01200154005001800166004001800184008000500202009001100207010000500218011002500223 012001400248020001800262020001300280016000300293019000800296013000700304#VV16.16 432#373375#^a18000^b2000b#Vi?t#813#T429V#Tom and Jerry - Chuyn vui bt tn!#Tr uyn tranh#Warner Bros ; Nguyn Trung Hiu dch#T.3#Chc ng ngon!#Warner Bros#N guyn Trung Hiu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh v^b25cm #Tom and Jerry#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch M#373375## 00627000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020036000490030013000850070037000980220004001350220017001390050 01200156005001800168004001800186008000500204009001100209010000500220011002500225 012001400250020001800264020001300282016000300295019000800298013000700306#373376# VV16.16433#^a18000^b2000b#Vi?t#813#T429V#Tom and Jerry - Chuyn vui bt tn!#Tr uyn tranh#Warner Bros ; Nguyn Trung Hiu dch#T.4#Siu mo ra tay!#Warner Bros #Nguyn Trung Hiu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a23tr. : tranh v^b25 cm#Tom and Jerry#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch M#373376## 00631000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020036000490030013000850070037000980220004001350220021001390050 01200160005001800172004001800190008000500208009001100213010000500224011002500229 012001400254020001800268020001300286016000300299019000800302013000700310#373377# VV16.16434#^a18000^b2000b#Vi?t#813#T429V#Tom and Jerry - Chuyn vui bt tn!#Tr uyn tranh#Warner Bros ; Nguyn Trung Hiu dch#T.5#Mt chuyn ci trang#Warner Bros#Nguyn Trung Hiu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh v ^b25cm#Tom and Jerry#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch M#373377## 00625000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020036000490030013000850070037000980220004001350220015001390050 01200154005001800166004001800184008000500202009001100207010000500218011002500223 012001400248020001800262020001300280016000300293019000800296013000700304#373378# VV16.16435#^a18000^b2000b#Vi?t#813#T429V#Tom and Jerry - Chuyn vui bt tn!#Tr uyn tranh#Warner Bros ; Nguyn Trung Hiu dch#T.6#m kinh hong#Warner Bros#N guyn Trung Hiu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh v^b25cm #Tom and Jerry#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch M#373378## 00626000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020035000490030013000840070037000970220015001340220004001490050 01300153005001800166004001800184008000500202009001100207010000500218011002600223 012001400249020001800263020001300281013000700294016000300301019000800304#VV16.16 436#373379#^a18000^b2000b#Vi?t#813#T429A#Tom and Jerry - Chuyn vui bt tn#Tru yn tranh#Warner Bros ; Nguyn Trung Hiu dch#Ngi p nha#T.7#Bros, Warner#N guyn Trung Hiu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b25c m#Tom and Jerry#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#373379#VH#Dch M## 00633000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020035000490030013000840070037000970220004001340220022001380050 01300160005001800173004001800191008000500209009001100214010000500225011002600230 012001400256020001800270020001300288016000300301019000800304013000700312#373380# VV16.16437#^a18000^b2000b#Vi?t#813#T429A#Tom and Jerry - Chuyn vui bt tn#Tru yn tranh#Warner Bros ; Nguyn Trung Hiu dch#T.8#Bui d ngoi xui xo#Bros, W arner#Nguyn Trung Hiu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh m u^b25cm#Tom and Jerry#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch M#373380## 00625000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020035000490030013000840070037000970220004001340220014001380050 01300152005001800165004001800183008000500201009001100206010000500217011002600222 012001400248020001800262020001300280016000300293019000800296013000700304#373381# VV16.16438#^a18000^b2000b#Vi?t#813#T429A#Tom and Jerry - Chuyn vui bt tn#Tru yn tranh#Warner Bros ; Nguyn Trung Hiu dch#T.9#Chut tin c#Bros, Warner#Ng uyn Trung Hiu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b25cm #Tom and Jerry#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch M#373381## 00633000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020035000490030013000840070037000970220021001340220005001550050 01300160005001800173004001800191008000500209009001100214010000500225011002600230 012001400256020001800270020001300288016000300301019000800304013000700312#VV16.16 439#373382#^a18000^b2000b#Vi?t#813#T429A#Tom and Jerry - Chuyn vui bt tn#Tru yn tranh#Warner Bros ; Nguyn Trung Hiu dch#Ngi hng xut th!#T.10#Bros, W arner#Nguyn Trung Hiu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh m u^b25cm#Tom and Jerry#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch M#373382## 00713000000000325000450000200270000000500210002700500160004800500150006400700740 00790040018001530080005001710090011001760100005001870110026001920120016002180150 03900234022000400273082000400277016000300281013000700284014001600291026000700307 02600110031402600110032518100070033601900050034301900080034802000180035602000130 0374#Truyn v 3 nng cng cha#Calmenson, Stephanie#Mateu, Francesc#Trn Ngc D ip#Li: Stephanie Calmenson ; Minh ho: Francesc Mateu ; Trn Ngc Dip dch#T i bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a40tr. : tranh mu^b23cm#Disney Princess#T n sch ting Anh: 3 princess stories#T.1#813#VH#373383#^a24000^b2000b#373383#V V16.16440#VV16.16441#TR527V#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00736000000000325000450000200270000000500210002700500150004800500270006300700860 00900040018001760080005001940090011001990100005002100110026002150120016002410150 03900257022000400296082000400300016000300304013000700307014001600314026000700330 02600110033702600110034818100070035901900050036601900080037102000180037902000130 0397#Truyn v 3 nng cng cha#Calmenson, Stephanie#Trn Ngc Dip#Ho s truy n tranh Disney#Li: Stephanie Calmenson ; Minh ho: Ho s truyn tranh Disney ; Trn Ngc Dip dch#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a40tr. : tranh mu^ b23cm#Disney Princess#Tn sch ting Anh: 3 princess stories#T.2#813#VH#373384#^ a24000^b2000b#373384#VV16.16442#VV16.16443#TR527V#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nh i#Truyn tranh## 00554000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010019000630020022000820070039001040050008001430080 00500151009001100156010000500167011002600172012001800198020001800216020000800234 020000700242016000300249019000500252013000700257#373385#VV16.16444#VV16.16445#^a 35000^b3000b#Vi?t#649.64#C430K#Yoshitake Shinsuke#Con kh chu lm nha!#Yoshita ke Shinsuke ; Nhm X bin dch#Nhm X#^aH.#^aKim ng#2016#^a32tr. : tranh mu ^b25cm#Hy nghe con ni!#Gio dc gia nh#Hnh vi#Tr em#KT#Dch#373385## 00548000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010019000630020017000820070039000990050008001380080 00500146009001100151010000500162011002600167012001700193020001800210020000800228 020000700236013000700243016000300250019000500253#373386#VV16.16447#VV16.16446#^a 35000^b3000b#Vi?t#649.64#C430C#Yoshitake Shinsuke#Con c l do m!#Yoshitake Sh insuke ; Nhm X bin dch#Nhm X#^aH.#^aKim ng#2016#^a32tr. : tranh mu^b25c m#Hy nghe con ni#Gio dc gia nh#Hnh vi#Tr em#373386#KT#Dch## 00784000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020029000490030013000780070091000910050019001820050019002010050 01600220004001800236008000500254009001100259010000500270011002600275012006300301 02000180036402000130038201300070039501600030040201900080040500500130041300500320 0426#373387#VV16.16448#^a35000^b2000b#Vi?t#813#R109C#Rapunzel - Cng cha tc m y#Truyn tranh#Chuyn th: Christine Peymani ; Minh ho: Jean Paul Orpinas... ; Nguyn Kim Diu bin dch#Peymani, Christine#Orpinas, Jean Paul#Nguyn Kim Diu #Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a62tr. : tranh mu^b24cm#Tranh truyn m u ng hnh vi phim hot hnh)(Disney princess#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh# 373387#VH#Dch M#Studio IBOIX#Nhm ho s truyn tranh Disney## 00565000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480010008000550020026000630070023000890050013001120040018001250080 00500143009001100148010000500159011002700164012002100191015002900212020001800241 020001800259013000700277016000300284#373388#VV16.16449#^a75000^b2000b#Vi?t#895. 9223#TR527#T Hoi#Truyn ng thoi T Hoi#Minh ho: V Xun Hon#V Xun Ho n#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2016#^a103tr. : tranh mu^b25cm#Gip em hc gii vn#Tn tht tc gi: Nguyn Sen#Vn hc thiu nhi#Truyn ng thoi#373388 #VH## 00514000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020014000520030013000660070036000790050011001150050018001260080 00500144009001100149010000500160011002700165020001700192020001300209016000300222 019001600225013000700241#VV16.16450#373389#^a79000^b3000b#Vi?t#895.13#452T#i, tnh yu!#Truyn tranh#Jimmy Liao ; Hong Phng Thu dch#Jimmy Liao#Hong Ph ng Thu#^aH.#^aKim ng#2016#^a119tr. : tranh mu^b24cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Trung Quc#373389## 00515000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020015000520030013000670070036000800050011001160050018001270080 00500145009001100150010000500161011002700166020001700193020001300210013000700223 016000300230019001600233#VV16.16451#373390#^a69000^b3000b#Vi?t#895.13#N500H#N hn t bit#Truyn tranh#Jimmy Liao ; Hong Phng Thu dch#Jimmy Liao#Hong Ph ng Thu#^aH.#^aKim ng#2016#^a100tr. : tranh mu^b24cm#Vn hc hin i#Truy n tranh#373390#VH#Dch Trung Quc## 00608000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820010000511810008000610020017000690070048000860050010001340050018001440040 01800162008000500180009001100185010000500196011002700201020001700228020001800245 020001500263020001300278013000700291016000300298019000500301#373391#VV16.16452#V V16.16453#^a118000^b1500b#Vi?t#398.20953#NGH311L#Nghn l mt m#K, minh ho: Val Biro ; Hong Phng Thu dch#Biro, Val#Hong Phng Thu#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aKim ng#2016#^a198tr. : tranh mu^b24cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#373391#VH#Dch## 00772000000000349000450000200180000000500160001800500150003400500140004900500150 00630050013000780050012000910070082001030040018001850080005002030090011002080100 00500219011002700224015005200251022000400303082000400307016000300311013000700314 01400160032102600110033702600110034802600070035918100070036601900050037301900090 0378020001700387020001800404#Thn thoi Hy Lp#Milbourne, Anna#Scowell, Louie#Bu rsi, Simona#Temorin, Elena#Brown, Petra#Hugo Nguyen#Li: Anna Milbourne, Louie S cowell ; Minh ho: Simona Bursi... ; Hugo Nguyen dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aK im ng#2016#^a148tr. : tranh mu^b25cm#Tn sch ting Anh: The usborne book of greek myths#T.1#823#VH#373392#^a99000^b1500b#VV16.16454#VV16.16455#373392#TH121 T#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Truyn thn thoi## 00772000000000349000450000200180000000500160001800500150003400500140004900500150 00630050013000780050012000910070082001030040018001850080005002030090011002080100 00500219011002700224015005200251022000400303082000400307016000300311013000700314 01400160032102600070033702600110034402600110035518100070036601900050037301900090 0378020001700387020001800404#Thn thoi Hy Lp#Milbourne, Anna#Scowell, Louie#Bu rsi, Simona#Temorin, Elena#Brown, Petra#Hugo Nguyen#Li: Anna Milbourne, Louie S cowell ; Minh ho: Simona Bursi... ; Hugo Nguyen dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aK im ng#2016#^a157tr. : tranh mu^b25cm#Tn sch ting Anh: The usborne book of greek myths#T.2#823#VH#373393#^a99000^b1500b#373393#VV16.16456#VV16.16457#TH121 T#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Truyn thn thoi## 00731000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820012000411810006000530010008000590020058000670070013001250080005001380090 01100143010000500154011002000159015003400179013000700213016000300220021020400223 020002100427020001700448#373394#VV16.16429#VV16.16428#^b550b#Vi?t#324.2597014#4 52T#Anh Chi#i Thiu nin Tin phong H Ch Minh vi bn b nm Chu#Anh Chi b. s.#^aH.#^aKim ng#2016#^a41tr. : nh^b24cm#TTS ghi: Hi ng i Trung ng#37 3394#XH#em n nhng hnh dung c th v cc hot ng giao lu quc t ca i Thiu nin Tin phong H Ch Minh t bui u thnh lp, n giai on t nc m ca, hi nhp vi cng ng ASEAN, vi th gii#i TNTP H Ch Minh#Giao l u quc t## 00535000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820009000511810006000600010017000660020024000830070041001070050012001480040 01800160008000500178009001100183010000500194011002700199020001800226020001500244 013000700259016000300266#373395#VV16.16458#VV16.16459#^a100000^b1500b#Vi?t#895. 9223#L100C#Nguyn Huy Tng#L c thu su ch vng#Nguyn Huy Tng ; Minh ho: T Huy Long#T Huy Long#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a140tr. : tranh mu^b25cm#Vn hc thiu nhi#Truyn lch s#373395#VH## 00442000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010016000670020020000830070016001030080005001190090 01100124010000500135011002500140020001000165020001500175016000300190013000700193 #373396#VV16.16460#VV16.16461#^a70000^b2000b#Vi?t#741.569492#B107G#Th Tjong Kh ing#Bnh ga t u nh?#Th Tjong Khing#^aH.#^aKim ng#2016#^a28tr. : tranh v^ b25cm#Tranh vui#Sch thiu nhi#XH#373396## 00443000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010016000670020021000830070016001040080005001200090 01100125010000500136011002500141020001000166020001500176013000700191016000300198 #373397#VV16.16462#VV16.16463#^a70000^b2000b#Vi?t#741.569492#B300M#Th Tjong Kh ing#B mt trong tay ni#Th Tjong Khing#^aH.#^aKim ng#2016#^a28tr. : tranh v ^b25cm#Tranh vui#Sch thiu nhi#373397#XH## 00767000000000325000450000200300000000300450003000500150007500500160009000500090 01060070062001150040018001770080005001950090011002000100005002110110026002160120 03400242015005500276082000400331016000300335013000700338014001600345026001100361 02600070037202600110037918100060039001900050039601900090040102000180041002000130 0428#Cuc gii cu ngy Ging sinh#Ly cm hng t b truyn ca Beatrix Potter# Thompson, Emma#Taylor, Eleanor#Nh Uyn#Li: Emma Thompson ; Minh ho: Eleanor T aylor ; Nh Uyn dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a63tr. : tranh mu ^b26cm#Th Peter - Chuyn by gi mi k#Tn sch ting Anh: The Christmas tale of Peter rabbit#823#VH#373398#^a45000^b1500b#VV16.16465#373398#VV16.16464#C514G #Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00754000000000325000450000200180000000300450001800500150006300500160007800500090 00940070062001030040018001650080005001830090011001880100005001990110026002040120 03400230015005300264082000400317016000300321013000700324014001600331026000700347 02600110035402600110036518100070037601900050038301900090038802000180039702000130 0415#Nh v ch Peter#Ly cm hng t b truyn ca Beatrix Potter#Thompson, Em ma#Taylor, Eleanor#Nh Uyn#Li: Emma Thompson ; Minh ho: Eleanor Taylor ; Nh Uyn dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a63tr. : tranh mu^b26cm#Th P eter - Chuyn by gi mi k#Tn sch ting Anh: The further tale of Peter rabbi t#823#VH#373399#^a45000^b1500b#373399#VV16.16466#VV16.16467#NH100V#Vi?t#Dch An h#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00494000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010015000650020034000800070032001140050011001460080 00500157009001100162010000500173011002700178020001800205020000700223013000700230 016000300237#373400#VV16.16468#VV16.16469#^a65000^b2000b#Vi?t#895.9223#B107S#Tr nh H Giang#Bnh Sng Tru Nh c thc mc to#Trnh H Giang ; V: Thanh Nht#T hanh Nht#^aH.#^aKim ng#2016#^a123tr. : tranh mu^b23cm#Vn hc thiu nhi#Truy n#373400#VH## 00589000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010015000650020025000800070061001050050014001660050 01500180008000500195009001100200010000500211011002600216020001000242020001700252 020001500269016000300284019000500287013000700292#373401#VV16.16470#VV16.16471#^a 22000^b2000b#Vi?t#363.7394#S200R#Canavan, Roger#S ra sao nu nc sch?#Roger Canavan ; Minh ho: David Antram ; Catherine Trn dch#Antram, David#Catherine T rn#^aH.#^aKim ng#2016#^a36tr. : tranh mu^b21cm#Nc sch#Sch thng thc#S ch thiu nhi#XH#Dch#373401## 00577000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570010012000630020026000750070058001010050014001590050 01500173008000500188009001100193010000500204011002600209020000500235020001700240 020001500257016000300272019000500275013000700280#VV16.16472#VV16.16473#373402#^a 22000^b2000b#Vi?t#002.09#S200R#Woolf, Alex#S ra sao nu thiu sch?#Alex Woolf ; Minh ho: David Antram ; Catherine Trn dch#Antram, David#Catherine Trn#^aH .#^aKim ng#2016#^a36tr. : tranh mu^b21cm#Sch#Sch thng thc#Sch thiu nhi #XH#Dch#373402## 00573000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010012000650020026000770070055001030050013001580050 01300171008000500184009001100189010000500200011002600205020000500231020001700236 020001500253016000300268019000500271013000700276#VV16.16475#VV16.16474#373403#^a 22000^b2000b#Vi?t#333.7932#S200R#Graham, Ian#S ra sao nu thiu in?#Ian Grah am ; Minh ho: Rory Walker ; Nguyn Hong dch#Walker, Rory#Nguyn Hong#^aH.#^a Kim ng#2016#^a36tr. : tranh mu^b21cm#in#Sch thng thc#Sch thiu nhi#XH# Dch#373403## 00595000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010010000630020040000730070053001130050013001660050 01300179008000500192009001100197010000500208011002600213020001900239020001700258 020001500275016000300290019000500293013000700298#VV16.16476#373404#VV16.16477#^a 22000^b2000b#Vi?t#384.53#S200R#Pipe, Jim#S ra sao nu thiu in thoi di ng ?#Jim Pipe ; Minh ho: Rory Walker ; Nguyn Hong dch#Walker, Rory#Nguyn Hong #^aH.#^aKim ng#2016#^a36tr. : tranh mu^b21cm#in thoi di ng#Sch thng t hc#Sch thiu nhi#XH#Dch#373404## 00605000000000289000450000100130000000200380001300500140005100500150006500700590 00800080005001390090011001440100005001550110026001600820009001860160003001950130 00700198014001600205026000700221026001100228026001100239181000600250019000500256 019000500261020001700266020001700283020001500300#Rooney, Anne#S ra sao nu thi u thuc khng sinh?#Antram, David#Catherine Trn#Anne Rooney ; Minh ho: David A ntram ; Catherine Trn dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a36tr. : tranh mu^b21cm#615.7 922#KT#373405#^a22000^b2000b#373405#VV16.16478#VV16.16479#S200R#Vi?t#Dch#Thuc khng sinh#Sch thng thc#Sch thiu nhi## 00594000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010017000640020033000810070059001140050016001730050 00900189008000500198009001100203010000500214011002600219020001200245020001700257 020001500274016000300289019000500292013000700297#VV16.16480#VV16.16481#373406#^a 22000^b2000b#Vi?t#696.182#S200R#Macdonald, Fiona#S ra sao nu thiu nh v sin h?#Fiona Macdonald ; Minh ho: David Salariya ; Hong V dch#Salariya, David#Ho ng V#^aH.#^aKim ng#2016#^a36tr. : tranh mu^b21cm#Nh v sinh#Sch thng th c#Sch thiu nhi#XH#Dch#373406## 00547000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020015000520030011000670070017000780050012000950040018001070080 00500125009001100130010000500141011002600146012001400172020001800186020001300204 020001400217016000300231019001600234013000700250#373407#VV16.16482#^a17000^b200 0b#Vi?t#895.13#A103G#Ai gip t vi#2 - 6 tui#Phng Linh dch#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b21cm#Tht bt ng!#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#Sch song ng#VH#Dch Trung Quc#373407## 00551000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030011000710070017000820050012000990040018001110080 00500129009001100134010000500145011002600150012001400176020001800190020001300208 020001400221016000300235019001600238013000700254#373408#VV16.16483#^a17000^b200 0b#Vi?t#895.13#C430#Con ng trong m#2 - 6 tui#Phng Linh dch#Phng Linh# Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b21cm#Tht bt ng!#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#Sch song ng#VH#Dch Trung Quc#373408## 00547000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020015000520030011000670070017000780050012000950040018001070080 00500125009001100130010000500141011002600146012001400172020001800186020001300204 020001400217016000300231019001600234013000700250#VV16.16484#373409#^a17000^b200 0b#Vi?t#895.13#C551S#Ca s thn k#2 - 6 tui#Phng Linh dch#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b21cm#Tht bt ng!#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#Sch song ng#VH#Dch Trung Quc#373409## 00549000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020017000520030011000690070017000800050012000970040018001090080 00500127009001100132010000500143011002600148012001400174020001800188020001300206 020001400219016000300233019001600236013000700252#373410#VV16.16485#^a17000^b200 0b#Vi?t#895.13#H453N#Hm nay bun qu#2 - 6 tui#Phng Linh dch#Phng Linh#T i bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b21cm#Tht bt ng!#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Sch song ng#VH#Dch Trung Quc#373410## 00549000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020016000530030011000690070017000800050012000970040018001090080 00500127009001100132010000500143011002600148012001400174020001800188020001300206 020001400219016000300233019001600236013000700252#373411#VV16.16486#^a17000^b200 0b#Vi?t#895.13#TR462M#Tri ma y ?#2 - 6 tui#Phng Linh dch#Phng Linh#T i bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b21cm#Tht bt ng!#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Sch song ng#VH#Dch Trung Quc#373411## 00528000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350020018000420030011000600070017000710050012000880040018001000080005001180090 01100123010000500134011002600139012001400165020001800179020001300197020001400210 016000300224019001600227013000700243#373412#^a17000^b2000b#Vi?t#895.13#QU100T#Q u trng b ght#2 - 6 tui#Phng Linh dch#Phng Linh#Ti bn ln th 1#^aH.# ^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b21cm#Tht bt ng!#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Sch song ng#VH#Dch Trung Quc#373412## 00550000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520030011000700070017000810050012000980040018001100080 00500128009001100133010000500144011002600149012001400175020001800189020001300207 020001400220016000300234019001600237013000700253#VV16.16488#373413#^a17000^b200 0b#Vi?t#895.13#T314M#Tt m vng quanh#2 - 6 tui#Phng Linh dch#Phng Linh#T i bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b21cm#Tht bt ng!#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#Sch song ng#VH#Dch Trung Quc#373413## 00551000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030011000710070017000820050012000990040018001110080 00500129009001100134010000500145011002600150012001400176020001800190020001300208 020001400221016000300235019001600238013000700254#373414#VV16.16489#^a17000^b200 0b#Vi?t#895.13#TH250G#Th gii gic ng#2 - 6 tui#Phng Linh dch#Phng Linh# Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b21cm#Tht bt ng!#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#Sch song ng#VH#Dch Trung Quc#373414## 00550000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520030011000700070017000810050012000980040018001100080 00500128009001100133010000500144011002600149012001400175020001800189020001300207 020001400220016000300234019001600237013000700253#373415#VV16.16490#^a17000^b200 0b#Vi?t#895.13#S106B#Sng bch mt ri#2 - 6 tui#Phng Linh dch#Phng Linh#T i bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b21cm#Tht bt ng!#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#Sch song ng#VH#Dch Trung Quc#373415## 00552000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020020000520030011000720070017000830050012001000040018001120080 00500130009001100135010000500146011002600151012001400177020001800191020001300209 020001400222013000700236016000300243019001600246#373416#VV16.16491#^a17000^b200 0b#Vi?t#895.13#V560C#Vn ca chng mnh#2 - 6 tui#Phng Linh dch#Phng Linh #Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a24tr. : tranh mu^b21cm#Tht bt ng!# Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Sch song ng#373416#VH#Dch Trung Quc## 00617000000000313000450000200120000000300130001200500110002500500160003600700340 00520040018000860080005001040090011001090100005001200110020001250150031001450820 00400176016000300180013000700183014001600190026000700206026001100213026001100224 181000600235019000500241019000800246020001800254020001300272020001800285#Mo cu cu#Truyn tranh#Grumpy Cat#Nguyn Thu Thu#Grumpy Cat ; Nguyn Thu Thu dch#T i bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a96tr. : nh^b21cm#Tn sch ting Anh: Gr umpy Cat#818#VH#373417#^a45000^b2000b#373417#VV16.16492#VV16.16493#M205C#Vi?t#D ch M#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn tro phng## 00562000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020015000600030013000750070055000880050013001430050 01100156005000900167008000500176009001100181010000500192011002600197020001800223 020001300241013000700254016000300261019000800264#373418#VV16.16494#VV16.16495#^a 22000^b3000b#Vi?t#813#B100T#Ba t nh thi#Truyn tranh#Li: Amy Novesky ; Minh ho: Grace Lee ; Hng Nga dch#Novesky, Amy#Lee, Grace#Hng Nga#^aH.#^aKim ng #2016#^a39tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#373418#VH#Dch M ## 00623000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020031000500030013000810070070000940050018001640050014001820050 01900196004001800215008000500233009001100238010000500249011002600254020001800280 020001300298016000300311019001200314013000700326#373419#VV16.16496#^a16000^b500 0b#Vi?t#853#CH519T#Chut Tp khng mun i bc s#Truyn tranh#Tranh: Marco Camp anella ; Li: Anna Casalis ; Nguyn Th M Dung dch#Campanella, Marco#Casalis, Anna#Nguyn Th M Dung#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a27tr. : tranh m u^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Italia#373419## 00618000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020030000500030013000800070068000930050018001610050014001790050 01700193004001800210008000500228009001100233010000500244011002600249020001800275 020001300293016000300306019001200309013000700321#373420#VV16.16497#^a16000^b500 0b#Vi?t#853#CH519T#Chut Tp - Bm i, tm bit!#Truyn tranh#Tranh: Marco Campa nella ; Li: Anna Casalis ; Nguyn Thu Hng dch#Campanella, Marco#Casalis, Ann a#Nguyn Thu Hng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#2016#^a27tr. : tranh mu^b2 1cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Italia#373420## 00611000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810007000430020018000500030013000680070070000810050018001510050014001690050 01900183004001900202008000500221009001100226010000500237011002600242020001800268 020001300286016000300299019001200302013000700314#VV16.16498#373421#^a16000^b500 0b#Vi?t#853#CH519T#Chut Tp ni di#Truyn tranh#Tranh: Marco Campanella ; Li: Anna Casalis ; Nguyn Th M Dung dch#Campanella, Marco#Casalis, Anna#Nguyn T h M Dung#Ti bn ln th 12#^aH.#^aKim ng#2016#^a27tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Italia#373421## 00621000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810007000430020029000500030013000790070070000920050018001620050014001800050 01900194004001800213008000500231009001100236010000500247011002600252020001800278 020001300296016000300309019001200312013000700324#VV16.16499#373422#^a16000^b500 0b#Vi?t#853#CH519T#Chut Tp - Tp i, ng s!#Truyn tranh#Tranh: Marco Campan ella ; Li: Anna Casalis ; Nguyn Th M Dung dch#Campanella, Marco#Casalis, An na#Nguyn Th M Dung#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a27tr. : tranh mu ^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Italia#373422## 00628000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810008000430020034000510030013000850070070000980050018001680050014001860050 01900200004001900219008000500238009001100243010000500254011002600259020001800285 020001300303016000300316019001200319013000700331#373423#VV16.16500#^a16000^b500 0b#Vi?t#853#GI-106S#Ging sinh u tin ca chut Tp#Truyn tranh#Tranh: Marco Campanella ; Li: Anna Casalis ; Nguyn Th M Dung dch#Campanella, Marco#Casal is, Anna#Nguyn Th M Dung#Ti bn ln th 12#^aH.#^aKim ng#2016#^a27tr. : tr anh mu^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Italia#373423## 00618000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020025000500030013000750070070000880050018001580050014001760050 01900190004001900209008000500228009001100233010000500244011002600249020001800275 020001300293016000300306019001200309013000700321#373424#VV16.16501#^a16000^b500 0b#Vi?t#853#CH519T#Chut Tp khng mun ng#Truyn tranh#Tranh: Marco Campanella ; Li: Anna Casalis ; Nguyn Th M Dung dch#Campanella, Marco#Casalis, Anna#N guyn Th M Dung#Ti bn ln th 12#^aH.#^aKim ng#2016#^a27tr. : tranh mu^b2 1cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Italia#373424## 00619000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020026000500030013000760070070000890050018001590050014001770050 01900191004001900210008000500229009001100234010000500245011002600250020001800276 020001300294016000300307019001200310013000700322#373425#VV16.16502#^a16000^b500 0b#Vi?t#853#CH519T#Chut Tp n thm ng b#Truyn tranh#Tranh: Marco Campanell a ; Li: Anna Casalis ; Nguyn Th M Dung dch#Campanella, Marco#Casalis, Anna# Nguyn Th M Dung#Ti bn ln th 11#^aH.#^aKim ng#2016#^a27tr. : tranh mu^b 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Italia#373425## 00609000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810007000430020016000500030013000660070070000790050018001490050014001670050 01900181004001900200008000500219009001100224010000500235011002600240020001800266 020001300284013000700297016000300304019001200307#VV16.16503#373426#^a16000^b500 0b#Vi?t#853#CH519T#Chut Tp c em#Truyn tranh#Tranh: Marco Campanella ; Li: A nna Casalis ; Nguyn Th M Dung dch#Campanella, Marco#Casalis, Anna#Nguyn Th M Dung#Ti bn ln th 11#^aH.#^aKim ng#2016#^a27tr. : tranh mu^b21cm#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#373426#VH#Dch Italia## 00624000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020031000500030013000810070070000940050018001640050014001820050 01900196004001900215008000500234009001100239010000500250011002600255020001800281 020001300299016000300312019001200315013000700327#373427#VV16.16504#^a16000^b500 0b#Vi?t#853#CH519T#Chut Tp khng mun m i lm#Truyn tranh#Tranh: Marco Camp anella ; Li: Anna Casalis ; Nguyn Th M Dung dch#Campanella, Marco#Casalis, Anna#Nguyn Th M Dung#Ti bn ln th 12#^aH.#^aKim ng#2016#^a27tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Italia#373427## 00611000000000289000450000200240000000300130002400500180003700500140005500500170 00690070068000860040018001540080005001720090011001770100005001880110026001930820 00400219016000300223013000700226014001600233026000700249026001100256181000600267 019000500273019001200278020001800290020001300308#Sinh nht ca chut Tp#Truyn tranh#Campanella, Marco#Casalis, Anna#Nguyn Thu Hng#Tranh: Marco Campanella ; Li: Anna Casalis ; Nguyn Thu Hng dch#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#201 6#^a27tr. : tranh mu^b21cm#853#VH#373428#^a16000^b5000b#373428#VV16.16505#S312 N#Vi?t#Dch Italia#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00613000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020021000500030013000710070070000840050018001540050014001720050 01900186004001800205008000500223009001100228010000500239011002600244020001800270 020001300288016000300301019001200304013000700316#373429#VV16.16506#^a16000^b500 0b#Vi?t#853#CH519T#Chut Tp b bt nt#Truyn tranh#Tranh: Marco Campanella ; L i: Anna Casalis ; Nguyn Th M Dung dch#Campanella, Marco#Casalis, Anna#Nguy n Th M Dung#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a27tr. : tranh mu^b21cm#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Italia#373429## 00629000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020037000500030013000870070070001000050018001700050014001880050 01900202004001800221008000500239009001100244010000500255011002600260020001800286 020001300304016000300317019001200320013000700332#373430#VV16.16507#^a16000^b500 0b#Vi?t#853#CH519T#Chut Tp khng mun chia s chi#Truyn tranh#Tranh: Marc o Campanella ; Li: Anna Casalis ; Nguyn Th M Dung dch#Campanella, Marco#Cas alis, Anna#Nguyn Th M Dung#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a27tr. : t ranh mu^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Italia#373430## 00618000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020025000500030013000750070070000880050018001580050014001760050 01900190004001900209008000500228009001100233010000500244011002600249020001800275 020001300293016000300306019001200309013000700321#373431#VV16.16508#^a16000^b500 0b#Vi?t#853#CH519T#Chut Tp khng vng li#Truyn tranh#Tranh: Marco Campanella ; Li: Anna Casalis ; Nguyn Th M Dung dch#Campanella, Marco#Casalis, Anna#N guyn Th M Dung#Ti bn ln th 12#^aH.#^aKim ng#2016#^a27tr. : tranh mu^b2 1cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Italia#373431## 00623000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020031000500030013000810070070000940050018001640050014001820050 01900196004001800215008000500233009001100238010000500249011002600254020001800280 020001300298016000300311019001200314013000700326#373432#VV16.16509#^a16000^b500 0b#Vi?t#853#CH519T#Chut Tp khng mun chi rng#Truyn tranh#Tranh: Marco Camp anella ; Li: Anna Casalis ; Nguyn Th M Dung dch#Campanella, Marco#Casalis, Anna#Nguyn Th M Dung#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#2016#^a27tr. : tranh m u^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Italia#373432## 00625000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020032000500030013000820070070000950050018001650050014001830050 01900197004001900216008000500235009001100240010000500251011002600256020001800282 020001300300016000300313019001200316013000700328#373433#VV16.16510#^a16000^b500 0b#Vi?t#853#CH519T#Chut Tp khng mun i nh tr#Truyn tranh#Tranh: Marco Cam panella ; Li: Anna Casalis ; Nguyn Th M Dung dch#Campanella, Marco#Casalis, Anna#Nguyn Th M Dung#Ti bn ln th 12#^aH.#^aKim ng#2016#^a27tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Italia#373433## 00614000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020022000500030013000720070070000850050018001550050014001730050 01900187004001800206008000500224009001100229010000500240011002600245020001800271 020001300289016000300302019001200305013000700317#373434#VV16.16511#^a16000^b500 0b#Vi?t#853#CH519T#Chut Tp i hc mun#Truyn tranh#Tranh: Marco Campanella ; Li: Anna Casalis ; Nguyn Th M Dung dch#Campanella, Marco#Casalis, Anna#Nguy n Th M Dung#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#2016#^a27tr. : tranh mu^b21cm# Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Italia#373434## 00612000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020019000500030013000690070070000820050018001520050014001700050 01900184004001900203008000500222009001100227010000500238011002600243020001800269 020001300287016000300300019001200303013000700315#373435#VV16.16512#^a16000^b500 0b#Vi?t#853#CH519T#Chut Tp bing n#Truyn tranh#Tranh: Marco Campanella ; Li : Anna Casalis ; Nguyn Th M Dung dch#Campanella, Marco#Casalis, Anna#Nguyn Th M Dung#Ti bn ln th 12#^aH.#^aKim ng#2016#^a27tr. : tranh mu^b21cm#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Italia#373435## 00643000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570020032000640070017000960040018001130080005001310090 01100136010000500147011002500152012002600177021008000203020000700283020001500290 016000300305001001700308020002100325013000700346#373436#VV16.16513#VV16.16514#^a 36000^b1500b#Vi?t#915.97#TR431G#Ti k em nghe chuyn Trng Sa#Nguyn Xun Thu #Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a90tr. : tranh v^b21cm#T sch Bin o Vit Nam#Gii thiu v cuc sng, thin nhin, cy ci, loi vt... qun o Trng Sa#a l#Sch thiu nhi#XH#Nguyn Xun Thu#Khoa hc thng thc#37343 6## 01025000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820013000501810007000630020026000700030030000960070066001260050009001920050 00800201005001600209005001200225005001500237005001600252004001800268008000500286 00900110029101000050030201100260030701200260033302102820035902000170064102000070 0658013000700665016000300672#373437#VV16.16515#VV16.16516#^a30000^b1500b#Vi?t#8 95.92280308#TR431G#Trong ging gi Trng Sa#Nhng bt k hay v Trng Sa#Duy K hn, Chu Lai, Nguyn Tr Hun... ; Minh ho: Trng Vn Ngc#Duy Khn#Chu Lai#Ng uyn Tr Hun#Phng ng#Nguyn nh T#Trng Vn Ngc#Ti bn ln th 2#^aH.# ^aKim ng#2016#^a122tr. : tranh v^b21cm#T sch Bin o Vit Nam#Gm mt s b i bt k c sc th hin bng nhiu cm xc khc nhau ca cc tc gi vit v tnh yu thng, cm phc i vi nhng chin s hi qun o Trng Sa ang ng y m i mt vi bit bao nguy nan, gian kh, vt v, hi sinh canh gi vng bin thing ling ca T quc#Vn hc hin i#Bt k#373437#VH## 00705000000000301000450000100190000000200330001900500110005200700360006300400180 00990080005001170090011001220100005001330110025001380150061001630820007002240160 00300231013000700234014001600241026001100257026000700268181000600275019000500281 019001000286020001000296020001500306020000900321021007300330#Boucher, Francoize# B kp gip bn cc k hnh phc#Sng Hng#Francoize Boucher ; Sng Hng dch# Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a98tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting P hp: Le livre qui te rend super mega heureux#152.42#XH#373438#^a48000^b3000b#VV 16.16517#373438#B300K#Vi?t#Dch Php#Hnh phc#Sch thiu nhi#B quyt#Trnh by khi nim v hnh phc v b quyt n gin gip bn hnh phc## 00784000000000301000450000100190000000200280001900300550004700500110010200700510 01130040018001640080005001820090011001870100005001980110025002030150072002280820 00700300016000300307013000700310014001600317026001100333026000700344181000600351 019000500357019001000362020000900372020001500381021008600396#Boucher, Francoize# Bt m tt tn tt v b m#Ti sao b m lun nhc nh bn n rau v n ht su t?#Trn Quyn#Li, minh ho: Francoize Boucher ; Trn Quyn dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a98tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Php: Le livre q ui t'explique enfin tout sur les parents#306.85#XH#373439#^a48000^b3000b#VV16.1 6518#373439#B124M#Vi?t#Dch Php#Gia nh#Sch thiu nhi#Gii thiu cho cc em v mi quan h trong gia nh v s gn kt gia cc thnh vin## 00816000000000313000450000100190000000200320001900300400005100500170009100700570 01080040018001650080005001830090011001880100005001990110025002040150090002290820 00600319016000300325013000700328014001600335026001100351026000700362181000600369 019000500375019001000380020000900390020001500399020000900414021007900423#Boucher , Francoize#B kp khin bn thch c sch#Ngay c vi nhng bn khng thch s ch!#Li Th Thu Hin#Li, minh ho: Francoize Boucher ; Li Th Thu Hin dch#T i bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a98tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Ph p: Le livre qui fait aimer les livres mm a ceux qui n'aiment pas lire!#028.9#XH #373440#^a48000^b3000b#VV16.16519#373440#B300K#Vi?t#Dch Php#c sch#Sch thi u nhi#Hng th#Trnh by ngha, li ch ca vic c sch v b quyt to hn g th c sch## 00597000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020039000630070048001020050014001500050012001640040 01800176008000500194009001100199010000500210011002600215012001700241020001800258 020000700276013000700283016000300290019001400293#373441#VV16.16520#VV16.16521#^a 46000^b2000b#Vi?t#895.63#C455T#Cng thc k l ca ph thu dc tho#Li, minh ho: Yasuko Ambiru ; Higuchi Hoa dch#Yasuko Ambiru#Higuchi Hoa#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a137tr. : tranh v^b21cm#Khu vn k diu#Vn hc thiu nhi#Truyn#373441#VH#Dch Nht Bn## 00621000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570020031000640030013000950070048001080050014001560050 01200170004001800182008000500200009001100205010000500216011002600221012001700247 020001800264020001300282016000300295019001400298013000700312#373442#VV16.16522#V V16.16523#^a46000^b2000b#Vi?t#895.63#TR100D#Tr dc tho ca ph thu nh#Truy n tranh#Li, minh ho: Yasuko Ambiru ; Higuchi Hoa dch#Yasuko Ambiru#Higuchi H oa#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a141tr. : tranh v^b21cm#Khu vn k diu#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373442## 00621000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570020031000640030013000950070048001080050014001560050 01200170004001800182008000500200009001100205010000500216011002600221012001700247 020001800264020001300282016000300295019001400298013000700312#373443#VV16.16524#V V16.16525#^a46000^b2000b#Vi?t#895.63#PH206M#Php mu nh xu ca l bc h#Truy n tranh#Li, minh ho: Yasuko Ambiru ; Higuchi Hoa dch#Yasuko Ambiru#Higuchi H oa#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a137tr. : tranh v^b21cm#Khu vn k diu#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373443## 00624000000000301000450000200350000000300130003500500140004800500120006200700480 00740040018001220080005001400090011001450100005001560110026001610120017001870820 00700204016000300211013000700214014001600221026000700237026001100244026001100255 181000600266019000500272019001400277020001800291020001300309#B hoa dc tho v ba c ph thu#Truyn tranh#Yasuko Ambiru#Higuchi Hoa#Li, minh ho: Yasuko Amb iru ; Higuchi Hoa dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a137tr. : tranh v ^b21cm#Khu vn k diu#895.63#VH#373444#^a46000^b2000b#373444#VV16.16526#VV16 .16527#B400H#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00624000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570020034000640030013000980070048001110050014001590050 01200173004001800185008000500203009001100208010000500219011002600224012001700250 020001800267020001300285013000700298016000300305019001400308#373445#VV16.16528#V V16.16529#^a46000^b2000b#Vi?t#895.63#PH206M#Php mu tuyt diu vi mi ngi#T ruyn tranh#Li, minh ho: Yasuko Ambiru ; Higuchi Hoa dch#Yasuko Ambiru#Higuch i Hoa#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a140tr. : tranh v^b21cm#Khu vn k diu#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#373445#VH#Dch Nht Bn## 00713000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070086000840220022001700220004001920050 01700196005001300213005001000226004001800236008000500254009001100259010000500270 01100450027502000180032002000130033801600030035101900140035400500120036801300070 0380#373446#VV16.16530#^a50000^b2500b#Vi?t#895.73#TH121T#Thn thoi Hy Lp#Truy n tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; L Hi Oanh dch#Ngun gc cc v thn#T.1#Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young #Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a192tr. : tranh mu^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#L Hi Oanh#373446## 00721000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070086000840220004001700220030001740050 01700204005001300221005001000234004001800244008000500262009001100267010000500278 01100450028302000180032802000130034601600030035901900140036200500120037601300070 0388#373447#VV16.16531#^a50000^b2400b#Vi?t#895.73#TH121T#Thn thoi Hy Lp#Truy n tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; L Hi Oanh dch#T.2#Thn A-p-lng v nng p-n#Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#S eo Young#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a193tr. : tranh mu^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#L Hi Oanh#373447# # 00718000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070086000840220027001700220004001970050 01700201005001300218005001000231004001800241008000500259009001100264010000500275 01100450028002000180032502000130034301600030035601900140035900500120037301300070 0385#373448#VV16.16532#^a50000^b2200b#Vi?t#895.73#TH121T#Thn thoi Hy Lp#Truy n tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; L Hi Oanh dch#Chuyn tnh ca thn -rt#T.3#Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a192tr. : tranh mu^bTrn b 20 t p. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#L Hi Oanh#373448## 00726000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070086000840220004001700220035001740050 01700209005001300226005001000239004001800249008000500267009001100272010000500283 01100450028802000180033302000130035101600030036401900140036700500120038101300070 0393#VV16.16533#373449#^a50000^b1900b#Vi?t#895.73#TH121T#Thn thoi Hy Lp#Truy n tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; L Hi Oanh dch#T.4#Anh hng Pc-x v c qu M-u-z#Bulfinch, Thomas#Lee Kyung jin#Seo Young#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a195tr. : tranh mu^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#L Hi Oanh#37 3449## 00737000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070091000840220036001750220004002110050 01700215005001300232005001000245004001800255008000500273009001100278010000500289 01100450029402000180033902000130035701600030037001900140037300500170038701300070 0404#VV16.16534#373450#^a50000^b1600b#Vi?t#895.73#TH121T#Thn thoi Hy Lp#Truy n tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Ng uyn Kiu Oanh dch#Hong t I-a-xn v cng cha M-#T.5#Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a195tr. : tranh mu^ bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#Nguyn K iu Oanh#373450## 00719000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070091000840220018001750220004001930050 01700197005001300214005001000227004001800237008000500255009001100260010000500271 01100450027602000180032102000130033901600030035201900140035500500170036901300070 0386#VV16.16535#373451#^a50000^b1700b#Vi?t#895.73#TH121T#Thn thoi Hy Lp#Truy n tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Ng uyn Kiu Oanh dch#Anh hng Hc-quyn#T.6#Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Youn g#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a195tr. : tranh mu^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#Nguyn Kiu Oanh#373451## 00728000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070092000840220025001760220004002010050 01700205005001300222005001000235004001800245008000500263009001100268010000500279 01100450028402000180032902000130034701600030036001900140036300500180037701300070 0395#373452#VV16.16536#^a50000^b2500b#Vi?t#895.73#TH121T#Thn thoi Hy Lp#Truy n tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Ng uyn Minh Trang dch#S phn v nhng bi kch#T.7#Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin# Seo Young#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a195tr. : tranh mu^bTrn b 2 0 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#Nguyn Minh Trang# 373452## 00736000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070092000840220004001760220033001800050 01700213005001300230005001000243004001800253008000500271009001100276010000500287 01100450029202000180033702000130035501600030036801900140037100500180038501300070 0403#373453#VV16.16537#^a50000^b1300b#Vi?t#895.73#TH121T#Thn thoi Hy Lp#Truy n tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Ng uyn Minh Trang dch#T.8#Chuyn tnh bun ca chng -ph#Bulfinch, Thomas#Lee K yungjin#Seo Young#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a195tr. : tranh mu^bT rn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#Nguyn Min h Trang#373453## 00719000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070092000840220016001760220004001920050 01700196005001300213005001000226004001800236008000500254009001100259010000500270 01100450027502000180032002000130033801600030035101900140035400500180036801300070 0386#VV16.16538#373454#^a50000^b1600b#Vi?t#895.73#TH121T#Thn thoi Hy Lp#Truy n tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Ng uyn Minh Trang dch#N thn sc p#T.9#Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young #Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a195tr. : tranh mu^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#Nguyn Minh Trang#373454## 00719000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070092000840220015001760220005001910050 01700196005001300213005001000226004001800236008000500254009001100259010000500270 01100450027502000180032002000130033801600030035101900140035400500180036801300070 0386#VV16.16539#373455#^a50000^b1200b#Vi?t#895.73#TH121T#Thn thoi Hy Lp#Truy n tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Ng uyn Minh Trang dch#Tin v T-roa#T.10#Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young #Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a195tr. : tranh mu^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#Nguyn Minh Trang#373455## 00734000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070092000840220030001760220005002060050 01700211005001300228005001000241004001800251008000500269009001100274010000500285 01100450029002000180033502000130035301600030036601900140036900500180038301300070 0401#VV16.16540#373456#^a50000^b1000b#Vi?t#895.73#TH121T#Thn thoi Hy Lp#Truy n tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Ng uyn Minh Trang dch#Chin cng ca tng i--mt#T.11#Bulfinch, Thomas#Lee Kyu ngjin#Seo Young#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a195tr. : tranh mu^bTr n b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#Nguyn Minh Trang#373456## 00732000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070092000840220028001760220005002040050 01700209005001300226005001000239004001800249008000500267009001100272010000500283 01100450028802000180033302000130035101600030036401900140036700500180038101300070 0399#VV16.16541#373457#^a50000^b1400b#Vi?t#895.73#TH121T#Thn thoi Hy Lp#Truy n tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Ng uyn Minh Trang dch#Cuc chin gia cc v thn#T.12#Bulfinch, Thomas#Lee Kyung jin#Seo Young#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a195tr. : tranh mu^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#Nguyn Minh Tr ang#373457## 00726000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070092000840220005001760220022001810050 01700203005001300220005001000233004001800243008000500261009001100266010000500277 01100450028202000180032702000130034501600030035801900140036100500180037501300070 0393#VV16.16542#373458#^a50000^b1000b#Vi?t#895.73#TH121T#Thn thoi Hy Lp#Truy n tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Ng uyn Minh Trang dch#T.14#Con nga thnh T-roa#Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#Se o Young#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a195tr. : tranh mu^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#Nguyn Minh Trang#37 3458## 00734000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070092000840220030001760220005002060050 01700211005001300228005001000241004001800251008000500269009001100274010000500285 01100450029002000180033502000130035301600030036601900140036900500180038301300070 0401#373459#VV16.16543#^a50000^b1000b#Vi?t#895.73#TH121T#Thn thoi Hy Lp#Truy n tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Ng uyn Minh Trang dch#Hnh trnh tr v ca -y-x#T.15#Bulfinch, Thomas#Lee Kyu ngjin#Seo Young#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a195tr. : tranh mu^bTr n b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#Nguyn Minh Trang#373459## 00721000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070092000840220005001760220017001810050 01700198005001300215005001000228004001800238008000500256009001100261010000500272 01100450027702000180032202000130034001600030035301900140035600500180037001300070 0388#373460#VV16.16544#^a50000^b1300b#Vi?t#895.73#TH121T#Thn thoi Hy Lp#Truy n tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Ng uyn Minh Trang dch#T.16#Ph thu Kic-k#Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo You ng#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a195tr. : tranh mu^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#Nguyn Minh Trang#373460# # 00720000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070091000840220005001750220018001800050 01700198005001300215005001000228004001800238008000500256009001100261010000500272 01100450027702000180032202000130034001600030035301900140035600500170037001300070 0387#373461#VV16.16545#^a50000^b1400b#Vi?t#895.73#TH121T#Thn thoi Hy Lp#Truy n tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Ng uyn Kiu Oanh dch#T.17#N thn Ca-lip-s#Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo You ng#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a195tr. : tranh mu^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#Nguyn Kiu Oanh#373461## 00717000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070092000840220013001760220005001890050 01700194005001300211005001000224004001800234008000500252009001100257010000500268 01100450027302000180031802000130033601600030034901900140035200500180036601300070 0384#373462#VV16.16546#^a50000^b1300b#Vi?t#895.73#TH121T#Thn thoi Hy Lp#Truy n tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Ng uyn Minh Trang dch#Tr v I-tc#T.18#Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young#T i bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a194tr. : tranh mu^bTrn b 20 tp. - 21 cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#Nguyn Minh Trang#373462## 00721000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070092000840220017001760220005001930050 01700198005001300215005001000228004001800238008000500256009001100261010000500272 01100450027702000180032202000130034001600030035301900140035600500180037001300070 0388#373463#VV16.16547#^a50000^b1200b#Vi?t#895.73#TH121T#Thn thoi Hy Lp#Truy n tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Ng uyn Minh Trang dch#-y-x phc th#T.19#Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo You ng#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a195tr. : tranh mu^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Hn Quc#Nguyn Minh Trang#373463# # 00727000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020018000530030013000710070092000840220005001760220023001810050 01700204005001300221005001000234004001800244008000500262009001100267010000500278 01100450028302000180032802000130034601300070035901600030036601900140036900500180 0383#373464#VV16.16548#^a50000^b1600b#Vi?t#895.73#TH121T#Thn thoi Hy Lp#Truy n tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Ng uyn Minh Trang dch#T.20#-n v thnh R-ma#Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#S eo Young#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#2016#^a194tr. : tranh mu^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#373464#VH#Dch Hn Quc#Nguyn Minh Trang## 00580000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810008000430020018000510030013000690070034000820050014001160050007001300080 00500137009001100142010000500153011003300158012002800191020001700219020001300236 020001500249016000300264019001600267013000700283#373465#VV16.16549#^a55000^b200 0b#Vi?t#909#GI-108L#Giao lu ng Ty#Truyn tranh#Zhang Wu Shun ch.b. ; Tr My dch#Zhang Wu Shun#Tr My#^aH.#^aKim ng#2016#^a183tr. : tranh mu, bng^b21cm# Lc s th gii bng tranh#Lch s th gii#Truyn tranh#Truyn lch s#XH#Dch Trung Quc#373465## 00592000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020020000520030013000720070038000850050014001230050011001370080 00500148009001100153010000500164011003300169012002800202020001800230020001300248 020001500261016000300276019001600279013000700295#VV16.16550#373466#^a45000^b200 0b#Vi?t#909.07#253T#m trng trung c#Truyn tranh#Zhang Wu Shun ch.b. ; Than h Uyn dch#Zhang Wu Shun#Thanh Uyn#^aH.#^aKim ng#2016#^a135tr. : tranh mu, bng^b21cm#Lc s th gii bng tranh#Lch s trung i#Truyn tranh#Truyn lc h s#XH#Dch Trung Quc#373466## 00610000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520030013000750070038000880050014001260050011001400080 00500151009001100156010000500167011003300172012002800205020001500233020001300248 020001500261016000300276019001600279013000700295020000600302#373467#VV16.16551#^ a50000^b2000b#Vi?t#937.06#H600L#Hy Lp v La M c i#Truyn tranh#Zhang Wu Sh un ch.b. ; Thanh Uyn dch#Zhang Wu Shun#Thanh Uyn#^aH.#^aKim ng#2016#^a176tr . : tranh mu, bng^b21cm#Lc s th gii bng tranh#Lch s c i#Truyn tran h#Truyn lch s#XH#Dch Trung Quc#373467#La M## 00592000000000289000450000200260000000300130002600500140003900500110005300700380 00640080005001020090011001070100005001180110033001230120028001560820004001840160 00300188013000700191014001600198026001100214026000700225181000600232019000500238 019001600243020001500259020001300274020001500287#n v Trung Hoa c i#Truy n tranh#Zhang Wu Shun#Thanh Uyn#Zhang Wu Shun ch.b. ; Thanh Uyn dch#^aH.#^aKi m ng#2016#^a167tr. : tranh mu, bng^b21cm#Lc s th gii bng tranh#931#XH# 373468#^a50000^b2000b#VV16.16552#373468#121#Vi?t#Dch Trung Quc#Lch s c i#Truyn tranh#Truyn lch s## 00617000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020015000520030013000670070039000800050014001190050012001330080 00500145009001100150010000500161011003300166012002800199020001600227020001300243 020001500256016000300271019001600274020001800290013000700308#373469#VV16.16553#^ a50000^b2000b#Vi?t#944.04#C102M#Cch mng Php#Truyn tranh#Zhang Wu Shun ch.b. ; Phng Thu dch#Zhang Wu Shun#Phng Thu#^aH.#^aKim ng#2016#^a168tr. : tr anh mu, bng^b21cm#Lc s th gii bng tranh#Lch s cn i#Truyn tranh#Tru yn lch s#XH#Dch Trung Quc#Thi k cch mng#373469## 00566000000000289000450000200150000000300130001500500140002800500070004200700340 00490080005000830090011000880100005000990110033001040120028001370820004001650160 00300169013000700172014001600179026000700195026001100202181000600213019000500219 019001600224020000800240020001300248020001500261#Lch s Hoa K#Truyn tranh#Zha ng Wu Shun#Tr My#Zhang Wu Shun ch.b. ; Tr My dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a166tr . : tranh mu, bng^b21cm#Lc s th gii bng tranh#973#XH#373470#^a50000^b20 00b#373470#VV16.16554#L302S#Vi?t#Dch Trung Quc#Lch s#Truyn tranh#Truyn lc h s## 00638000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020037000500030013000870070039001000050014001390050012001530080 00500165009001100170010000500181011003300186012002800219020000800247020001300255 020001500268016000300283019001600286020002700302013000700329#373471#VV16.16555#^ a50000^b2000b#Vi?t#940#CH250#Ch qun ch chuyn ch Chu u#Truyn tranh #Zhang Wu Shun ch.b. ; Phng Thu dch#Zhang Wu Shun#Phng Thu#^aH.#^aKim n g#2016#^a168tr. : tranh mu, bng^b21cm#Lc s th gii bng tranh#Lch s#Truy n tranh#Truyn lch s#XH#Dch Trung Quc#Ch qun ch chuyn ch#373471## 00623000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020033000490030013000820070038000950050014001330050011001470080 00500158009001100163010000500174011003300179012002800212020000800240020001300248 020001500261016000300276019001600279020001900295013000700314#373472#VV16.16556#^ a50000^b2000b#Vi?t#930#R106#Rng ng ca vn minh nhn loi#Truyn tranh#Zhan g Wu Shun ch.b. ; Thanh Uyn dch#Zhang Wu Shun#Thanh Uyn#^aH.#^aKim ng#2016# ^a169tr. : tranh mu, bng^b21cm#Lc s th gii bng tranh#Lch s#Truyn tran h#Truyn lch s#XH#Dch Trung Quc#Vn minh nhn loi#373472## 00587000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020016000510030013000670070038000800050014001180050011001320080 00500143009001100148010000500159011003300164012002800197020001800225020001300243 020001500256016000300271019001600274013000700290#373473#VV16.16557#^a50000^b200 0b#Vi?t#951.7#250Q# quc Mng C#Truyn tranh#Zhang Wu Shun ch.b. ; Thanh Uy n dch#Zhang Wu Shun#Thanh Uyn#^aH.#^aKim ng#2016#^a160tr. : tranh mu, bng^ b21cm#Lc s th gii bng tranh#Lch s trung i#Truyn tranh#Truyn lch s# XH#Dch Trung Quc#373473## 00658000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020012000520030013000640070069000770220010001460220018001560050 01800174005001000192005001200202008000500214009001100219010000500230011002600235 012002700261020001700288020001300305016000300318019001600321013000700337#VV16.16 558#373474#^a25000^b3500b#Vi?t#895.13#M100T#Ma thi n#Truyn tranh#Nguyn tc : Thin H B Xng ; Ho s: Lm Doanh ; Phng Thu dch#Ph.4, T.2#M ng Lon g Lnh#Thin H B Xng#Lm Doanh#Phng Thu#^aH.#^aKim ng#2016#^a180tr. : t ranh v^b21cm#Sch dnh cho la tui 17+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch T rung Quc#373474## 00658000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020012000520030013000640070069000770220018001460220010001640050 01800174005001000192005001200202008000500214009001100219010000500230011002600235 012002700261020001700288020001300305016000300318019001600321013000700337#VV16.16 559#373475#^a25000^b3500b#Vi?t#895.13#M100T#Ma thi n#Truyn tranh#Nguyn tc : Thin H B Xng ; Ho s: Lm Doanh ; Phng Thu dch#Trng Cc Vn Nam#Ph. 5, T.1#Thin H B Xng#Lm Doanh#Phng Thu#^aH.#^aKim ng#2016#^a186tr. : t ranh v^b21cm#Sch dnh cho la tui 17+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch T rung Quc#373475## 00658000000000313000450002600110000002600070001101900050001808200070002318100060 00300140016000360020012000520030013000640070069000770220018001460220010001640050 01800174005001000192005001200202008000500214009001100219010000500230011002600235 012002700261020001700288020001300305016000300318019001600321013000700337#VV16.16 560#373476#Vi?t#895.13#M100T#^a25000^b3500b#Ma thi n#Truyn tranh#Nguyn tc : Thin H B Xng ; Ho s: Lm Doanh ; Phng Thu dch#M ng Long Lnh#Ph. 6, T.2#Thin H B Xng#Lm Doanh#Phng Thu#^aH.#^aKim ng#2016#^a156tr. : t ranh v^b21cm#Sch dnh cho la tui 17+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch T rung Quc#373476## 00639000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610020021000670030013000880070034001010050012001350050 00800147004001800155008000500173009001100178010000500189011002600194012003100220 020001700251020001800268020001600286020001300302016000300315013000700318#373477# VV16.16561#VV16.16562#^a15000^b2000b#Vi?t#398.209597#C561B#Cng Bo chng tri #Truyn tranh#Tranh: Trng Hiu ; Hng H b.s.#Trng Hiu#Hng H#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn dn gian#Truyn tranh#VH#373477## 00642000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610020018000670030013000850070037000980050015001350050 00800150004001800158008000500176009001100181010000500192011002600197012003100223 020001700254020001800271020001600289020001300305013000700318016000300325#VV16.16 563#VV16.16564#373478#^a15000^b2000b#Vi?t#398.209597#C455C#Cng cha thu t#Tr uyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Hng H b.s.#Phm Ngc Tun#Hng H#Ti bn l n th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Tranh truyn dn gian Vi t Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn dn gian#Truyn tranh#373478#VH ## 00633000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610020016000680030013000840070033000970050009001300050 01000139004001800149008000500167009001100172010000500183011002600188012003100214 020001700245020001600262020001300278016000300291020001800294013000700312#373479# VV16.16565#VV16.16566#^a15000^b2000b#Vi?t#398.209597#CH527R#Chuyn ra vng#Tru yn tranh#Tranh: H Qung ; Li: V T Nam#H Qung#V T Nam#Ti bn ln th 6# ^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#V n hc dn gian#Truyn dn gian#Truyn tranh#VH#Vn hc thiu nhi#373479## 00629000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610020013000670030013000800070033000930050011001260050 00800137004001800145008000500163009001100168010000500179011002600184012003100210 020001700241020001600258020001300274016000300287013000700290020001800297#373480# VV16.16567#VV16.16568#^a15000^b2000b#Vi?t#398.209597#D308M#Dit mng x#Truyn tranh#Tranh: Phng Phm ; Hng H b.s.#Phng Phm#Hng H#Ti bn ln th 3#^aH. #^aKim ng#2016#^a32tr. : tranh mu^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn h c dn gian#Truyn dn gian#Truyn tranh#VH#373480#Vn hc thiu nhi## 00646000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610020017000670030013000840070039000970050017001360050 00800153004001900161008000500180009001100185010000500196011002600201012003100227 020001700258020001600275020001300291016000300304013000700307020001800314#373481# VV16.16570#VV16.16569#^a15000^b3000b#Vi?t#398.209597#S550T#S tch tru cau#Tru yn tranh#Tranh: Nguyn Cng Hoan ; Hng H b.s.#Nguyn Cng Hoan#Hng H#Ti b n ln th 14#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Tranh truyn dn gia n Vit Nam#Vn hc dn gian#Truyn dn gian#Truyn tranh#VH#373481#Vn hc thiu nhi## 00621000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610020008000670030013000750070031000880050009001190050 00800128004001900136008000500155009001100160010000500171011002600176012003100202 020001700233020001600250020001300266013000700279016000300286020001800289#373482# VV16.16572#VV16.16571#^a15000^b3000b#Vi?t#398.209597#T120C#Tm Cm#Truyn tranh #Tranh: Mai Long ; Hng H b.s.#Mai Long#Hng H#Ti bn ln th 16#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc dn gi an#Truyn dn gian#Truyn tranh#373482#VH#Vn hc thiu nhi## 00633000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610020011000680030013000790070035000920050013001270050 00800140004001900148008000500167009001100172010000500183011002600188012003100214 020001700245020001600262020001300278013000700291016000300298020001800301#VV16.16 574#373483#VV16.16573#^a15000^b3000b#Vi?t#398.209597#TH102S#Thch Sanh#Truyn t ranh#Tranh: T Thc Bnh ; Hng H b.s.#T Thc Bnh#Hng H#Ti bn ln th 16# ^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#V n hc dn gian#Truyn dn gian#Truyn tranh#373483#VH#Vn hc thiu nhi## 00656000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810007000620020015000690030013000840070041000970050012001380050 01500150008000500165009001100170010000500181011002500186012003000211020001700241 02000090025802000130026701300070028001600030028702000150029002000150030502000100 0320#VV16.16575#VV16.16576#373484#^a15000^b3000b#Vi?t#959.7024092#TR121N#Trn N hn Tng#Truyn tranh#Tranh: T Huy Long ; Li: L Phng Lin#T Huy Long#L Ph ng Lin#^aH.#^aKim ng#2016#^a31tr. : tranh v^b21cm#Tranh truyn lch s Vi t Nam#Nhn vt lch s#Cuc i#Truyn tranh#373484#VH#Trn Nhn Tng#Truyn lc h s#S nghip## 00475000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010016000550020022000710030011000930070016001040040014001200080 01800134009001100152010000500163011001500168020001700183020001100200016000300211 013000700214#373485#VV16.16577#^a45000^b5000b#Vi?t#895.92234#C450G#Nguyn Nht nh#C gi n t hm qua#Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 36#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a169tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH#373485## 00472000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010016000550020019000710030011000900070016001010040014001170080 01800131009001100149010000500160011001500165020001700180020001100197016000300208 013000700211#373486#VV16.16578#^a53000^b5000b#Vi?t#895.92234#C430C#Nguyn Nht nh#Cn cht g nh#Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 35#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2016#^a209tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH#373486## 00474000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010016000550020021000710030011000920070016001030040014001190080 01800133009001100151010000500162011001500167020001700182020001100199016000300210 013000700213#373487#VV16.16579#^a47000^b5000b#Vi?t#895.92234#B450C#Nguyn Nht nh#B cu khng a th#Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 32#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2016#^a176tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH#373487## 00477000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490010016000560020023000720030011000950070016001060040014001220080 01800136009001100154010000500165011001500170020001700185020001100202016000300213 013000700216#373488#VV16.16580#^a38000^b5000b#Vi?t#895.92234#TH305T#Nguyn Nht nh#Thin thn nh ca ti#Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 34#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a130tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH#373488## 00468000000000253000450000100160000000200140001600300110003000700160004100400140 00570080018000710090011000890100005001000110015001050820010001200160003001300130 00700133014001600140026000700156026001100163181000700174019000500181020001700186 020001100203#Nguyn Nht nh#Tri hoa vng#Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 29#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a278tr.^b20cm#895.92234#VH#373489#^a66000 ^b3000b#373489#VV16.16581#TR103H#Vi?t#Vn hc hin i#Truyn di## 00469000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490010016000560020015000720030011000870070016000980040014001140080 01800128009001100146010000500157011001500162020001700177020001100194016000300205 013000700208#373490#VV16.16582#^a48000^b5000b#Vi?t#895.92234#CH500B#Nguyn Nht nh#Ch b rc ri#Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 33#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2016#^a181tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH#373490## 00480000000000253000450000100160000000200260001600300110004200700160005300400140 00690080018000830090011001010100005001120110015001170820010001320160003001420130 00700145014001600152026000700168026001100175181000700186019000500193020001700198 020001100215#Nguyn Nht nh#Nhng chng trai xu tnh#Truyn di#Nguyn Nht n h#In ln th 31#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a156tr.^b20cm#895.92234#VH#37 3491#^a43000^b5000b#373491#VV16.16583#NH556C#Vi?t#Vn hc hin i#Truyn di## 00468000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490010016000560020014000720030011000860070016000970040014001130080 01800127009001100145010000500156011001500161020001700176020001100193016000300204 013000700207#373492#VV16.16584#^a56000^b5000b#Vi?t#895.92234#TH116Q#Nguyn Nht nh#Thng qu nh#Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 34#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2016#^a226tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH#373492## 00472000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810006000490010016000550020019000710030011000900070016001010040014001170080 01800131009001100149010000500160011001500165020001700180020001100197016000300208 013000700211#VV16.16585#373493#^a46000^b5000b#Vi?t#895.92234#B431B#Nguyn Nht nh#Bong bng ln tri#Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 35#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2016#^a173tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH#373493## 00459000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010016000550020006000710030011000770070016000880040014001040080 01800118009001100136010000500147011001500152020001700167020001100184016000300195 013000700198#373494#VV16.16586#^a48000^b3000b#Vi?t#895.92234#H100#Nguyn Nht nh#H #Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 34#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2016#^a180tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH#373494## 00473000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810006000490010016000550020020000710030011000910070016001020040014001180080 01800132009001100150010000500161011001500166020001700181020001100198013000700209 016000300216#VV16.16587#373495#^a47000^b3000b#Vi?t#895.92234#B105C#Nguyn Nht nh#Bn c nm ch ngi#Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 35#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2016#^a179tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#373495#VH## 00824000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460010019000530020025000720070024000970220048001210220004001690040 01800173008001800191009001100209010000500220011003100225021022200256020001700478 020001000495013000700505016000300512005001900515#373496#VV16.16588#^a37000^b200 0b#Vi?t#001.94#TR431T#Nguyn Th Kim Anh#Trong thm su ca b n#Nguyn Th Kim Anh b.s.#Cc hin tng siu linh v k b ca nhn loi#T.1#Ti bn ln th 7# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a164tr. : nh, tranh v^b20cm#Gii thiu nhn g hin tng k b t ngn xa ca nhn loi, nhng kho tng b mt, ni s hi v hoi vng ca con ngi, qui vt ni bin rng non cao, chuyn hn ma, ci c ht c d on trc, hin tng u thai...#Hin tng b n#Nhn loi#373496 #XH#Nguyn Th Kim Anh## 00748000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460010019000530020025000720070024000970220054001210220004001750040 01800179008001800197009001100215010000500226011003100231021014400262020000600406 016000300412020001700415013000700432005001900439#373497#VV16.16589#^a40000^b200 0b#Vi?t#001.94#TR431T#Nguyn Th Kim Anh#Trong thm su ca b n#Nguyn Th Kim Anh b.s.#Gia huyn thoi v khoa hc - hoang ng v s tht#T.3#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a184tr. : nh, tranh v^b20cm#Gii thi u nhng hin tng b n t ngn xa ca nhn loi gia huyn thoi v khoa hc, nhng cng trnh xy dng b n, b n chn cung nh#B n#XH#Hin tng b n #373497#Nguyn Th Kim Anh## 00893000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460010019000530020025000720070024000970220004001210220049001250040 01800174008001800192009001100210010000500221011003100226021029400257020000600551 016000300557020001700560013000700577005001900584#VV16.16590#373498#^a40000^b200 0b#Vi?t#001.94#TR431T#Nguyn Th Kim Anh#Trong thm su ca b n#Nguyn Th Kim Anh b.s.#T.4#Nhng b mt c che y trong bng m lch s#Ti bn ln th 5 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a188tr. : nh, tranh v^b20cm#Gii thiu nh ng hin tng b n t ngn xa ca nhn loi v li nguyn ngi bng Otzi, v mt tch b n ca hong hu lng danh nht Ai Cp, v mu st vua Ramses III, l i nguyn lng m... v nhng b kch hin i: Rasputin v cuc m st, cuc th m st gia nh Sa hong Nicholas II...#B n#XH#Hin tng b n#373498#Nguyn Th Kim Anh## 00600000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810007000450010016000520020027000680070016000950040013001110080018001240090 01100142010000500153011002600158021008100184020000900265020001000274020001000284 013000700294016000300301020001800304#373499#VV16.16591#^a60000^b500b#Vi?t#610.9 2#NH556M#Nguyn Gia Nng#Nhng mu chuyn v Yersin#Nguyn Gia Nng#In ln th 2 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a251tr., 16tr. nh^b21cm#Gm nhng cu chuy n k v cuc i, s nghip ca nh khoa hc Alexandre Yersin#Cuc i#S nghip #Truyn k#373499#KT#Yersin, Alexandre## 01024000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820012000421810006000540020037000600070051000970050015001480050017001630050 01400180005001000194005001200204008001800216009001100234010000500245011002600250 01500850027602102820036102000050064302000040064802000090065202000150066101300070 0676016000300683#373500#VV16.16592#VV16.16593#^b1500b#Vi?t#320.1209597#C120N#Cm nang bin o dnh cho thiu nhi#Trn Ngc Ton, Nguyn Xun Thu, L Vn Chn g...#Trn Ngc Ton#Nguyn Xun Thu#L Vn Chng#Thi Bnh#Xun Trng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a261tr. : minh ho^b24cm#Cho mng k nim 75 nm ng y thnh lp i TNTP H Ch Minh (15.5.1941 - 15.5.2016)#Gii thiu v bin o qua cc hnh thc: Thi trc nghim, hi - p, k chuyn, bi cm nhn, bi vit ca cc nh vn, phng vin... gip tr em pht trin kh nng nhn thc v t duy, bit th hin tnh yu i vi qu hng, t nc v c thc bo v mi trng bin o#Bin#o#Cm nang#Sch thiu nhi#373500#XH## 00902000000000301000450000100140000000200290001400300580004300500100010100700360 01110080018001470090047001650100005002120110031002170820006002480160003002540130 00700257014001600264026000700280026001100287181000800298019000500306020001700311 020001200328020001200340020001800352020001100370021021900381#Choonwon Kang#Gio trnh cn bn ting Hn#Gio trnh thc t & hu ch nht cho ngi hc ting H n#First New#Choonwon Kang ; First New bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; C ng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a126tr. : hnh v, bng^b24cm#495.7#GT#37 3501#^a44000^b3000b#373501#VV16.16594#GI-108T#Vi?t#Ting Triu Tin#K nng c #K nng ni#K nng nghe hiu#Gio trnh#Gii thiu bng ch ci ting Hn v g ii thch nhng c im ng php cn thit cho trnh s cp, nhng im rin g bit ca ting Hn. Rn luyn cc k nng nghe - ni - c qua nhiu tnh hun g, bi kho n gin## 00682000000000301000450000200250000000500080002500700190003300400180005200800180 00700090011000880100005000990110026001040120022001300820006001520160003001580130 00700161014001600168026000700184026001100191026001100202181000600213019000500219 020002000224020001000244020002000254020001400274021009200288#Hy lc quan vui sng#Nh Nam#Nh Nam tuyn chn#Ti bn ln th 8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2016#^a137tr. : tranh v^b20cm#Thng ip yu thng#158.1#XH#373502#^a42000^b2 000b#373502#VV16.16595#VV16.16596#H112L#Vi?t#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B qu yt thnh cng#Sch song ng#Tp hp nhng cu chuyn gip con ngi sng tch c c v lc quan hn t c hnh phc## 00494000000000253000450000100200000000200290002000300080004900700200005700800180 00770090011000950100005001060110026001110820012001370160003001490130007001520140 01600159026001100175026001100186026000700197181000600204019000500210020001700215 020000800232#L Nguyn Nht Linh#n Nht Bn hc v cuc i#Tn vn#L Nguyn Nht Linh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a209tr. : tranh v^b20cm#895.922840 8#VH#373503#^a85000^b2000b#VV16.16598#VV16.16597#373503#254N#Vi?t#Vn hc hin i#Tn vn## 00635000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020022000520030013000740070050000870050016001370050015001530080 00500168009003400173010000500207011002500212012006500237020001800302020001300320 013000700333016000300340019001400343#373504#VV16.16599#^a27000^b4000b#Vi?t#895. 63#C513L#Cng li my bay no!#Truyn tranh#Li, tranh: Kazuhiko Toyota ; Nguyn Th Thu dch#Kazuhiko Toyota#Nguyn Th Thu#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a26tr. : tranh v^b21cm#Ehon - Thc phm tm hn cho b)(Chi cng Mom o - Ch b qu o#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#373504#VH#Dch Nht Bn## 00697000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620010010000690020020000790030006000990070010001050040 01800115008001800133009001100151010000500162011002100167021020700188020000800395 020000600403016000300409013000700412#373505#VV16.16600#VV16.16601#^a85000^b1000 b#Vi?t#915.9716304#TH561N#Thu Trn#Thng nh ng Vn#Du k#Thu Trn#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a221tr. : nh^b20cm#Ghi li nhng c u chuyn, cm xc v tnh yu ca tc gi i vi mnh t ng Vn - H Giang: Nhng b ro , phin ch vng cao, nhng ngi nh trnh tng... v nhng nt vn ho c sc khc ni ny#Du hnh#Du k#XH#373505## 00719000000000289000450000100140000000200420001400300190005600500190007500700400 00940040018001340080018001520090011001700100005001810110015001860820006002010160 00300207013000700210014001600217026001100233026000700244181000600251019000500257 019001400262020001100276020002000287021012200307#Inamori Kazuo#Con ng i n thnh cng bng s t t#Vng o cuc i#Nguyn An Nhin#Inamori Kazuo ; N guyn An Nhin dch#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a203 tr.^b21cm#650.1#KT#373506#^a60000^b5000b#VV16.16602#373506#C430#Vi?t#Dch Nht Bn#Kinh doanh#B quyt thnh cng#Tm hiu nhng kinh nghim sng v kinh doan h vi nhng l gii y tm t ca chnh tc gi qua kinh nghim ca bn thn## 00897000000000349000450000100180000000200210001800500170003900700410005600400180 00970080018001150090011001330100005001440110025001490120022001740150036001960820 01000232016000300242013000700245014001600252026000700268026001100275026001100286 18100060029701900050030301900050030802000160031302000100032902000150033902000080 0354020000900362021017600371#Spilsbury, Louise#Kim sot s gin d#Nguyn ng Khoa#Louise Spilsbury ; Nguyn ng Khoa dch#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2016#^a94tr. : tranh v^b20cm#Cng bn trng thnh#Tn sch ting Anh: Cool that anger#155.51247#XH#373507#^a30000^b2000b#373507#VV16.16603#VV16. 16604#K304S#Vi?t#Dch#Tm l la tui#Kim sot#Sch thiu nhi#Cm xc#Tc gin# Chia s nhng kinh nghim gip bn nhn din c nhng cn nng gin v gii qu yt cc mu thun cng nh thot khi nhng gin d c nhn hon thin cc k nng giao tip## 00875000000000325000450000100140000000200180001400500170003200700370004900400180 00860080018001040090011001220100005001330110025001380120022001630150037001850820 01000222016000300232013000700235014001600242026000700258026001100265026001100276 18100060028701900050029301900050029802000160030302000200031902000150033902101950 0354#Phipps, Tessa#Nim vui hc hnh#Nguyn ng Khoa#Tessa Phipps ; Nguyn ng Khoa dch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a91tr. : tranh v ^b20cm#Cng bn trng thnh#Tn sch ting Anh: Study for sucess#371.30281#XH# 373508#^a30000^b2000b#373508#VV16.16605#VV16.16606#N304V#Vi?t#Dch#K nng hc tp#B quyt thnh cng#Sch thiu nhi#Chia s nhng k nng gip bn hc tp ng cch: Rn luyn b no; qun l thi gian; hc nhm; k nng hc; vit lun v n v thc hin n; k nng trong kim tra v thi c; cc iu ghi nh## 00757000000000325000450000100120000000200200001200500170003200700350004900400180 00840080018001020090011001200100005001310110025001360120022001610150045001830820 00700228016000300235013000700238014001600245026000700261026001100268026001100279 18100060029001900050029601900050030102000100030602000080031602000150032402100920 0339#Paulk, Greg#Hng bin khng kh#Nguyn ng Khoa#Greg Paulk ; Nguyn ng K hoa dch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a97tr. : tranh v^ b20cm#Cng bn trng thnh#Tn sch ting Anh: Panic-free presentations#808.51# VH#373509#^a30000^b2000b#373509#VV16.16607#VV16.16608#H513B#Vi?t#Dch#Hng bin #K nng#Sch thiu nhi#Cung cp nhng k nng gip tr em hc hi, nng cao kh nng thuyt trnh trc cng chng## 00807000000000325000450000100140000000200210001400500170003500700370005200400180 00890080018001070090011001250100005001360110025001410120022001660150051001880820 00600239016000300245013000700248014001600255026000700271026001100278026001100289 18100060030001900050030601900050031102000170031602000070033302000150034002101260 0355#Medina, Sarah#Nt p ca t trng#Nguyn ng Khoa#Sarah Medina ; Nguyn ng Khoa dch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a91tr. : tran h v^b20cm#Cng bn trng thnh#Tn sch ting Anh: Respect others, respect mys elf#179.9#XH#373510#^a30000^b2000b#373510#VV16.16609#VV16.16610#N207#Vi?t#Dch #Gio dc o c#Tr em#Sch thiu nhi# cao nhng gi tr tt p tr em rt d hc nh, trn lp hc, trong tit o c, nhm gio dc cc em v lng t trng## 00841000000000325000450000100120000000200240001200500170003600700350005300400180 00880080018001060090011001240100005001350110025001400120022001650150034001870820 00700221016000300228013000700231014001600238026000700254026001100261026001100272 18100060028301900050028901900050029402000110029902000080031002000150031802101820 0333#Paulk, Greg#Sc ht ca thuyt phc#Nguyn ng Khoa#Greg Paulk ; Nguyn ng Khoa dch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a98tr. : tranh v^b20cm#Cng bn trng thnh#Tn sch ting Anh: Let's debate!#808.53#VH#3735 11#^a30000^b2000b#373511#VV16.16611#VV16.16612#S552H#Vi?t#Dch#Tranh lun#K n ng#Sch thiu nhi#Trnh by nhng k nng c bn khi tranh lun, din thuyt: s n sng tranh lun, k nng din thuyt, bt u tranh lun, cht vn i phng, theo dng tranh lun, cc iu ghi nh## 00858000000000337000450000100180000000200220001800500170004000700410005700400180 00980080018001160090011001340100005001450110025001500120022001750150037001970820 00900234016000300243013000700246014001600253026000700269026001100276026001100287 18100070029801900050030501900050031002000160031502000170033102000110034802000150 0359021014600374#Spilsbury, Louise#Thng minh an ton#Nguyn ng Khoa#Louise Spilsbury ; Nguyn ng Khoa dch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2016#^a83tr. : tranh v^b20cm#Cng bn trng thnh#Tn sch ting Anh: Be sma rt be safe#155.5139#XH#373512#^a30000^b2000b#373512#VV16.16613#VV16.16614#TH455 M#Vi?t#Dch#Tm l la tui#Thanh thiu nin#Thng minh#Sch thiu nhi#Hng dn bn tr tm ra cch bo v bn thn tt nht v cch ng ph trc nhng quan h o nhng vn nhn c nim vui m mng x hi em li## 00495000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020016000550030013000710070013000840220004000970050013001010080 01800114009001100132010000500143011002600148012001400174020001800188020001300206 016000300219013000700222#VV16.16615#373513#^a30000^b1000b#Vi?t#895.9223#NH419T# Nhc Thch Sanh#Truyn tranh#Tng Tt Tu#T.5#Tng Tt Tu#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tr#2016#^a79tr. : tranh mu^b20cm#T1: Thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Truyn tr anh#VH#373513## 00626000000000265000450000100080000000200300000800300170003800700080005500800180 00630090011000810100005000920110021000970820006001180160003001240130007001270140 01500134026000700149026001100156181000600167019000500173020001600178020000900194 020000600203021015100209#V Ton#C b n xin tr thnh bc s#Phng s - K s# V Ton#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a240tr. : nh^b20cm#303.4#VH#373514#^ a80000^b500b#373514#VV16.16616#C450B#Vi?t#i sng x hi#Phng s#K s#Gii t hiu tp phng s x hi vit v nhng con ngi, vng t, phong tc, tp tc.. . nhng ni m tc gi i qua trong nghip lm bo ca mnh## 00643000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010010000660020019000760030006000950070010001010040 01800111008001800129009001100147010000500158011002100163021015700184020000800341 020000600349013000700355016000300362#373515#VV16.16617#VV16.16618#^a85000^b1000 b#Vi?t#915.9704#TR254D#Thu Trn#Trn du chn mnh#Du k#Thu Trn#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a199tr. : nh^b20cm#Ghi li hnh trnh, nhng chuyn i tm hiu cuc sng, t nc, con ngi cng nhng cm xc ca tc gi trc v p ca nhng a danh dc min t nc#Du hnh#Du k#373515#X H## 00655000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610020016000670040019000830080005001020090011001070100 00500118011003200123012001500155021014900170020000900319020002000328020000700348 013000700355016000300362020001200365#373516#VV16.16619#VV16.16620#^a45000^b2000 b#Vi?t#959.704092#B101H#Bc H knh yu#Ti bn ln th 11#^aH.#^aKim ng#2016# ^a130tr. : nh, tranh mu^b23cm#T sch Bc H#Mt s mu chuyn c tuyn chn li t cc sch bo ng v cuc i v hot ng ca Bc H t ngy ton qu c khng chin 1946 n khi Bc mt#Cuc i#Hot ng cch mng#Truyn#373516#X H#H Ch Minh## 00884000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600020030000660030017000960070022001130050009001350050 01200144004001800156008000500174009001100179010000500190011003000195012002800225 02102030025302000100045602000080046602000100047402000150048401300070049901600030 0506005001200509020001300521#VV16.16621#VV16.16622#373517#^a35000^b1500b#Vi?t#9 59.70099#K250C#K chuyn Thng Long - H Ni#Danh nhn H Ni#Minh ho: Mai Long ...#Mai Long#Nguyn Bch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a47tr. : nh, t ranh v^b24cm#T sch Thng Long - H Ni#Gm nhng cu hi p v danh nhn ti u biu c nh hng i vi lch s v vn ho ca Vit Nam ni chung v ca H Ni ni ring nh: Thnh Ging, L Nam , Phm Tu, L Cng Un, Nguyn Phi La n...#Danh nhn#Tiu s#S nghip#Sch thiu nhi#373517#XH#T Huy Long#Sch hi p## 00767000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610020030000670030019000970070022001160050012001380040 01800150008000500168009001100173010000500184011003000189012002800219021015000247 020001000397020000800407020001500415016000300430020001300433013000700446#373518# VV16.16623#VV16.16624#^a35000^b1500b#Vi?t#720.959731#K250C#K chuyn Thng Long - H Ni#Kin trc ngn nm#Minh ho: T Huy Long#T Huy Long#Ti bn ln th 2 #^aH.#^aKim ng#2016#^a58tr. : nh, tranh v^b24cm#T sch Thng Long - H Ni# Gm nhng cu hi p v nhng cng trnh kin trc tiu biu ca vng t Thng Long - H Ni t thi vua L Thi T v dng nghip cho n ngy nay#Kin trc# Lch s#Sch thiu nhi#XH#Sch hi p#373518## 00492000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810007000500010013000570020022000700070013000920040018001050080005001230090 01100128010000500139011001500144012004000159020001700199020001200216016000300228 013000700231#373519#VV16.16625#^a45000^b1500b#Vi?t#895.922334#NH556N#L Minh Kh u#Nhng ngi sao xa xi#L Minh Khu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim ng#2016#^a1 91tr.^b23cm#T sch Vng. Tc phm vn hc chn lc#Vn hc hin i#Truyn ngn #VH#373519## 00515000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810006000500010013000560020022000690030012000910070013001030040018001160080 00500134009001100139010000500150011001500155012004000170020001700210020001200227 016000300239013000700242#373520#VV16.16626#^a53000^b1500b#Vi?t#895.922334#C452C #Ma Vn Khng#Ci ct gia cnh i#Tiu thuyt#Ma Vn Khng#Ti bn ln th 5#^ aH.#^aKim ng#2016#^a231tr.^b23cm#T sch Vng. Tc phm vn hc chn lc#Vn h c hin i#Tiu thuyt#VH#373520## 00490000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810007000500010013000570020020000700070013000900040018001030080005001210090 01100126010000500137011001500142012004000157020001700197020001200214016000300226 013000700229#373521#VV16.16627#^a60000^b1500b#Vi?t#895.922334#CH400B#Ma Vn Kh ng#Ch Bi, i lu lc#Ma Vn Khng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a259 tr.^b23cm#T sch Vng. Tc phm vn hc chn lc#Vn hc hin i#Tiu thuyt#V H#373521## 00477000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200130 00391810007000520010008000590020020000670070008000870040018000950080005001130090 01100118010000500129011001500134012004000149020001700189020000700206013000700213 016000300220#373522#VV16.16628#^a58000^b1500b#Vi?t#895.92283403#TH561N#V Bng# Thng nh mi hai#V Bng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKim ng#2016#^a246tr.^b23c m#T sch Vng. Tc phm vn hc chn lc#Vn hc hin i#Bt k#373522#VH## 00920000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820014000501810006000640020075000700070050001450050017001950040039002120080 00500251009001100256010000500267011002100272012001500293021020600308020000800514 02000080052202000100053001600030054000500060054300500110054900500070056002000080 0567013000700575#373523#VV16.16629#VV16.16630#^a38000^b1000b#Vi?t#895.922090034 #L566T#Lu Trng L - Hoi Thanh - V Ngc Phan - "Ly hn ti hiu hn ngi "#B.s.: Nguyn Huy Thng, Nhi, Hong Minh, T Sn#Nguyn Huy Thng#Ti bn ln th 1 c chnh l, b sung#^aH.#^aKim ng#2016#^a162tr. : nh^b21cm#Nh vn c a em#Khi qut cuc i, s nghip v c trng sng tc ca mt s nh vn thu c cc ti khc nhau: Nh th, nh tiu thuyt Lu Trng L; nh vn Hoi Than h; nh ph bnh v nghin cu vn hc V Ngc Phan#Nh vn#Tiu s#S nghip#VH# Nhi#Hong Minh#T Sn#Nh th#373523## 00811000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820014000501810007000640010009000710020066000800070047001460050017001930040 03900210008000500249009001100254010000500265011002100270012001500291021014200306 020000800448020000800456020001000464016000300474005001300477013000700490#373524# VV16.16631#VV16.16632#^a38000^b1000b#Vi?t#895.922090034#NG527T#Huy Ton#Nguyn Tun - Kim Ln - Sn Nam - Nhng "c sn" vn chng Vit#B.s.: Huy Ton, Nguy n Huy Thng, L Minh Quc#Nguyn Huy Thng#Ti bn ln th 1 c chnh l, b sun g#^aH.#^aKim ng#2016#^a148tr. : nh^b21cm#Nh vn ca em#Khi qut cuc i, s nghip v c trng sng tc ca mt s nh vn tiu biu ca vn hc Vit Nam hin i: Nguyn Tun, Kim Ln, Sn Nam#Nh vn#Tiu s#S nghip#VH#L Minh Qu c#373524## 01019000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820014000501810006000640020072000700070063001420050017002050040039002220080 00500261009001100266010000500277011002100282012001500303021026500318020000800583 02000080059102000100059901600030060900500160061200500190062800500130064700500140 0660013000700674#373525#VV16.16633#VV16.16634#^a38000^b1000b#Vi?t#895.922090032 #V500T#V Trng Phng - Nguyn Hng - Nam Cao - "Tiu thuyt l s thc i"#B .s.: Nguyn Huy Thng, Nghim Xun Sn, Nguyn Th Nh Nam...#Nguyn Huy Thng#T i bn ln th 1 c chnh l, b sung#^aH.#^aKim ng#2016#^a145tr. : nh^b21cm# Nh vn ca em#Khi qut cuc i, s nghip v c trng sng tc ca mt s nh vn tiu biu thuc tro lu hin thc ph phn: V Trng Phng - Vua phng s , nh tiu thuyt trc tuyt; Nguyn Hng - Nh vn ca nhng ngi cng kh; Na m Cao - Nh vn ca nhng kip sng mn#Nh vn#Tiu s#S nghip#VH#Nghim Xun Sn#Nguyn Th Nh Nam#L Thanh Nga#Trn Th Hng#373525## 00843000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820014000501810007000640010017000710020074000880070053001620050016002150040 03900231008000500270009001100275010000500286011002100291012001500312021013400327 02000080046102000080046902000080047702000100048501600030049501300070049800500120 0505#373526#VV16.16635#VV16.16636#^a38000^b1000b#Vi?t#895.922090034#NG527H#Nguy n Huy Thng#Nguyn Huy Tng - T Hoi - V Qung - "Vn chng vi thiu nhi l mt"#B.s.: Nguyn Huy Thng, Nguyn Vn Tng, Phng Tho#Nguyn Vn Tng#Ti bn ln th 1 c chnh l, b sung#^aH.#^aKim ng#2016#^a162tr. : nh^b21cm#Nh vn ca em#Khi qut cuc i, s nghip v c trng sng tc ca mt s tc g i thng vit cho thiu nhi: Nguyn Huy Tng, T Hoi, V Qung#Nh vn#Nh th #Tiu s#S nghip#VH#373526#Phng Tho## 00883000000000313000450000100170000000200810001700500090009800700330010700400390 01400080005001790090011001840100005001950110021002000120015002210820014002360160 00300250013000700253014001600260026000700276026001100283026001100294181000700305 019000500312020000800317020000800325020000800333020001000341021021800351#Nguyn Huy Thng#Nguyn nh Thi - Quang Dng - Nguyn Minh Chu - Ti nng, tm huyt v ho hoa#Huy Ton#B.s.: Nguyn Huy Thng, Huy Ton#Ti bn ln th 1 c chnh l, b sung#^aH.#^aKim ng#2016#^a146tr. : nh^b21cm#Nh vn ca em#895.9220900 34#VH#373527#^a38000^b1000b#373527#VV16.16637#VV16.16638#NG527#Vi?t#Nh vn#Nh th#Tiu s#S nghip#Khi qut thn th, s nghip ca cc nh vn tng mc o lnh vi nhng sc din khc nhau: Nguyn nh Thi a ti trong cc lnh vc t h, vn, kch, nhc; Nguyn Minh Chu tm huyt; Quang Dng trm tnh, ho hoa.. .## 00566000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820013000501810006000630010009000690020028000780070035001060040018001410080 00500159009001100164010000500175011002600180015003300206020001700239020000800256 016000300264005001400267013000700281#373528#VV16.16639#VV16.16640#^a46000^b1500 b#Vi?t#895.92283408#H100N#Bng Sn#H Ni rong rui qun quanh#Bng Sn ; Minh h o: Nguyn Trng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2016#^a187tr. : tranh v^b23 cm#Tn tht tc gi: Trn Quang Bn#Vn hc hin i#Tp vn#VH#Nguyn Trng#37 3528## 00542000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810007000500010012000570020018000690070012000870040018000990080005001170090 01100122010000500133011001500138012005100153015003700204020001800241020000700259 013000700266016000300273#373529#VV16.16641#^a25000^b3000b#Vi?t#895.922803#NH556 N#Nguyn Hng#Nhng ngy th u#Nguyn Hng#Ti bn ln th 9#^aH.#^aKim ng#20 16#^a118tr.^b21cm#T sch Vng. Tc phm chn lc dnh cho thiu nhi#Tn tht t c gi: Nguyn Nguyn Hng#Vn hc thiu nhi#Hi k#373529#VH## 00913000000000349000450000200170000000300310001700500130004800500180006100500180 00790050013000970050017001100070054001270040018001810080023001990090038002220100 00500260011002100265082000900286016000300295013000700298014001700305026001100322 02600110033302600070034418100060035101900050035702000080036202000090037002000080 0379020002100387021015500408#Mt thi hoa la#Mt th h lm nn huyn thoi#T Bch Loan#Nguyn Trng Qu#Phan Th Vng Anh#L Hong Anh#Phm Tuyt Nhung#T B ch Loan, Nguyn Trng Qu, Phan Th Vng Anh...#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh ; H.#^aNxb. Tr ; i truyn hnh Vit Nam#2016#^a357tr. : nh^b23cm#959.7 043#XH#373530#^a125000^b1000b#VV16.16642#VV16.16643#373530#M458T#Vi?t#Lch s#B i vit#Nht k#Khng chin chng M#Nhng trang vit, nhng dng nht k v nh ng cu chuyn ghi li mt thi hoa la ca ngi lnh chin u trong 81 ngy m Thnh c Qung Tr nm 1972## 01072000000000313000450000100130000000200340001300500150004700500170006200700530 00790040018001320080018001500090011001680100005001790110025001840150063002090820 00700272016000300279013000700282014001700289026001100306026001100317026000700328 181000600335019000500341019000900346020001300355020000700368021038300375#Stewart , Ian#17 phng trnh thay i th gii#Phm Vn Thiu#Nguyn Duy Khnh#Ian Stew art ; Dch: Phm Vn Thiu, Nguyn Duy Khnh#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2016#^a520tr. : hnh v^b20cm#Tn sch ting Anh: Seventeen equation s that changed the world#512.94#TN#373531#^a190000^b1000b#VV16.16644#VV16.16645 #373531#M558B#Vi?t#Dch Anh#Phng trnh#i s#Qua 17 phng trnh tiu biu nh : nh l Pythagor, s o cn bc hai ca m mt, phng trnh truyn sng, ph ng trnh Shannon v phc tp ca thng tin v phng trnh Black-Scholes n h gi nhng cng c ti chnh pht sinh... tc gi gip chng ta tm hiu nhng lnh vc mi ca cuc sng vi in t hc, truyn thng, radar, tu v tr, bom nguyn t, vt l lng t...## 00667000000000313000450000100110000000200170001100500110002800500110003900700280 00500080018000780090011000960100005001070110015001120150081001270220031002080220 00400239082000400243016000300247013000700250014001700257026000700274026001100281 026001100292181000600303019000500309019000900314020001800323020001200341#Kerr, P .B.#Hu du thn n#Hng Quyn#Kerr, P.B.#P.B. Kerr ; Hng Quyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a466tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: Children of the lamp book six - The five farkirs of Faizabad#Nm tu s kh hnh x Faizabad#T.6#823# VH#373532#^a135000^b2000b#373532#VV16.16646#VV16.16647#H125D#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt## 00621000000000301000450000100150000000200070001500300120002200500120003400700330 00460040018000790080018000970090011001150100005001260110015001310120034001460150 03600180082000700216016000300223013000700226014001700233026000700250026001100257 181000600268019000500274019001100279020001700290020001200307#Scott, Michael#Yu n#Tiu thuyt#Thanh Tuyn#Michael Scott ; Thanh Tuyn dch#Ti bn ln th 4#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a581tr.^b21cm#B mt ca Nicholas Flamel bt t #Tn sch ting Anh: The enchantress#823.92#VH#373533#^a140000^b1500b#373533#VV 16.16648#Y606N#Vi?t#Dch Ailen#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00627000000000301000450000100150000000200120001500300120002700500130003900700340 00520040019000860080018001050090011001230100005001340110015001390120034001540150 03400188082000700222016000300229013000700232014001600239026000700255026001100262 181000700273019000500280019001100285020001700296020001200313#Scott, Michael#Nh gi kim#Tiu thuyt#Hong D Thi#Michael Scott ; Hong D Thi dch#Ti bn ln t h 11#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a467tr.^b21cm#B mt ca Nicholas Flame l bt t#Tn sch ting Anh: The alchemyst#823.92#VH#373534#^a70000^b1500b#3735 34#VV16.16649#NH100G#Vi?t#Dch Ailen#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00623000000000301000450000100150000000200120001500300120002700500120003900700330 00510040018000840080018001020090011001200100005001310110015001360120034001510150 03400185082000700219016000300226013000700229014001600236026000700252026001100259 181000600270019000500276019001100281020001700292020001200309#Scott, Michael#N p h thu#Tiu thuyt#Thanh Tuyn#Michael Scott ; Thanh Tuyn dch#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a615tr.^b21cm#B mt ca Nicholas Flamel b t t#Tn sch ting Anh: The sorceress#823.92#VH#373535#^a97000^b1500b#373535# VV16.16650#N550P#Vi?t#Dch Ailen#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00626000000000301000450000100150000000200130001500300120002800500120004000700330 00520040018000850080018001030090011001210100005001320110015001370120034001520150 03600186082000700222016000300229013000700232014001600239026001100255026000700266 181000600273019000500279019001100284020001700295020001200312#Scott, Michael#K c hiu hn#Tiu thuyt#Thanh Tuyn#Michael Scott ; Thanh Tuyn dch#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a474tr.^b21cm#B mt ca Nicholas Flamel bt t#Tn sch ting Anh: The necromancer#823.92#VH#373536#^a97000^b1500b#VV16 .16651#373536#K200C#Vi?t#Dch Ailen#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00620000000000301000450000100150000000200080001500300120002300500120003500700330 00470040018000800080018000980090011001160100005001270110015001320120034001470150 03300181082000700214016000300221013000700224014001700231026000700248026001100255 181000700266019000500273019001100278020001700289020001200306#Scott, Michael#Php s#Tiu thuyt#Thanh Tuyn#Michael Scott ; Thanh Tuyn dch#Ti bn ln th 7#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a547tr.^b21cm#B mt ca Nicholas Flamel bt t #Tn sch ting Anh: The magician#823.92#VH#373537#^a100000^b1500b#373537#VV16 .16652#PH109S#Vi?t#Dch Ailen#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00505000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480010009000550020008000640030012000720070009000840040019000930080 00500112009001100117010000500128011001500133012005100148020001800199020001200217 013000700229016000300236#VV16.16653#373538#^a68000^b3000b#Vi?t#895.9223#QU250N# V Qung#Qu ni#Tiu thuyt#V Qung#Ti bn ln th 15#^aH.#^aKim ng#2016#^a 362tr.^b21cm#T sch Vng. Tc phm chn lc dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nh i#Tiu thuyt#373538#VH## 00650000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010008000650020020000730290019000930070054001120050 01400166005001300180004001800193008000500211009001100216010000500227011002600232 015002900258020001800287020000700305020001400312013000700326016000300333#373539# VV16.16654#VV16.16655#^a55000^b3000b#Vi?t#895.9223#D250M#T Hoi#D mn phiu l u k#Diary of a cricket#T Hoi ; ng Th Bnh dch ; Minh ho: Thnh Chng# ng Th Bnh#Thnh Chng#Ti bn ln th 7#^aH.#^aKim ng#2016#^a293tr. : tran h v^b21cm#Tn tht tc gi: Nguyn Sen#Vn hc thiu nhi#Truyn#Sch song ng#3 73539#VH## 00554000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010007000660020019000730070007000920040018000990080 00500117009001100122010000500133011001500138012005100153015002900204020001800233 020001500251013000700266016000300273#373540#VV16.16656#VV16.16657#^a66000^b1500 b#Vi?t#895.9223#CH527C#L Vn#Chuyn c bn thm#L Vn#Ti bn ln th 2#^aH.#^ aKim ng#2016#^a333tr.^b21cm#T sch Vng. Tc phm chn lc dnh cho thiu nhi #Tn tht tc gi: L Vn Cn#Vn hc thiu nhi#Truyn lch s#373540#VH## 00586000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010015000620020017000770070015000940220004001090080 00500113009001100118010000500129011002500134021012800159020000800287013000700295 016000300302005001500305#VV16.16659#373541#VV16.16658#^a88000^b2000b#Vi?t#959.7 #V308N#Trn Trng Kim#Vit Nam s lc#Trn Trng Kim#T.1#^aH.#^aKim ng#2016#^ a343tr. : hnh v^b23cm#Khi qut lch s Vit Nam qua cc thi k c i; Bc t huc v thi k t ch, t nh Ng (939 - 965) n nh L (1428 - 1788)#Lch s# 373541#XH#Trn Trng Kim## 00572000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820006000511810006000570010015000630020017000780070015000950220004001100080 00500114009001100119010000500130011003100135021010700166020000800273016000300281 013000700284005001500291#VV16.16661#VV16.16660#373542#^a106000^b2000b#Vi?t#959. 7#V308N#Trn Trng Kim#Vit Nam s lc#Trn Trng Kim#T.2#^aH.#^aKim ng#2016# ^a424tr. : hnh v, bng^b23cm#Khi qut lch s Vit Nam qua cc thi k phn t ranh (1533 - 1788), thi cn i nh Nguyn (1802 - 1945)#Lch s#XH#373542#Trn Trng Kim## 00519000000000277000450000200160000000500160001600500130003200700410004500800050 00860090011000910100005001020110026001070220004001330820008001370160003001450130 00700148014001600155026001100171026001100182026000700193181000600200019000500206 019000500211020001500216020001000231#C hc tinh hoa#Nguyn Vn Ngc#Trn L Nh n#Bin dch: Nguyn Vn Ngc, Trn L Nhn#^aH.#^aKim ng#2016#^a241tr. : tranh v^b23cm#Q.1#895.131#VH#373543#^a60000^b2000b#VV16.16663#VV16.16662#373543#C45 0H#Vi?t#Dch#Vn hc c i#Truyn c## 00519000000000277000450000200160000000500160001600500130003200700410004500800050 00860090011000910100005001020110026001070220004001330820008001370160003001450130 00700148014001600155026001100171026001100182026000700193181000600200019000500206 019000500211020001500216020001000231#C hc tinh hoa#Nguyn Vn Ngc#Trn L Nh n#Bin dch: Nguyn Vn Ngc, Trn L Nhn#^aH.#^aKim ng#2016#^a260tr. : tranh v^b23cm#Q.2#895.131#VH#373544#^a60000^b2000b#VV16.16665#VV16.16664#373544#C45 0H#Vi?t#Dch#Vn hc c i#Truyn c## 01320000000000289000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200190 00301810006000490010013000550020069000680070053001370050019001900050013002090080 01200222009001700234010000500251011003300256015007500289021062700364020000800991 020001100999016000301010013000701013020001001020#VV16.16666#373545#^b415b#Vi?t#3 24.25970750959741#L302S#Lu Minh Tu#Lch s ng b v phong tro cch mng x Thiu Giang (1930 - 2015)#B.s.: Lu Minh Tu, Nguyn Quang Thng, Trn Vn Lu#N guyn Quang Thng#Trn Vn Lu#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a340tr., 15tr. nh : bng^b21cm#TTS ghi: ng u - HND - UBND - UB MTTQ x Thiu Giang - Huy n Thiu Ho#Gii thiu vng t, con ngi v truyn thng lch s x Thiu Gia ng, huyn Thiu Ho, tnh Thanh Ho. Khi qut tnh hnh kinh t x hi v phong tro cch mng giai on 1930-1945. Qu trnh ng b x lnh o nhn dn qua cc thi k: u tranh, xy dng v cng c chnh quyn cng c nc nh thng thc dn Php (1945-1954); xy dng ch ngha x hi gp phn cng c nc nh thng quc M (1954-1975); xy dng ch ngha x hi trong iu kin nc nh thng nht (1976-1985); lnh o nhn dn tin hnh cng cuc i mi (1986-199 5) v y mnh cng nghip ho, hin i ho nng nghip, nng thn (1996-2015)# Lch s#ng b x#XH#373545#1930-2015## 00923000000000277000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200190 00301810006000490010011000550020020000660070046000860050011001320050016001430080 01200159009001700171010000500188011003300193015007100226021031900297020000800616 020001100624013000700635016000300642#VV16.16667#373546#^b365b#Vi?t#324.259707509 59741#L302S#L Xun K#Lch s x Th Din#B.s.: L Xun K, Hong Hng, Nguyn Hi Chc#Hong Hng#Nguyn Hi Chc#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a336tr., 14tr. nh : bng^b21cm#TTS ghi: ng u - HND - UBND - UB MTTQ x Th Din - H uyn Th Xun#Gii thiu vng t, con ngi v truyn thng lch s x Th Din , huyn Th Xun, tnh Thanh Ho. Qu trnh ng b x lnh o nhn dn u tra nh qua cc giai on: 1945-1954; xy dng ch ngha x hi min Bc, u tranh gii phng min Nam, thng nht t nc (1954-1975); xy dng v bo v T qu c (1975-2015#Lch s#ng b x#373546#XH## 00979000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820008000511810007000590010013000660020068000790070039001470050017001860080 00900203009001900212010000500231011003100236021033800267020001900605020002100624 020001700645020001700662013000700679016000300686#VV16.16668#373547#VV16.16669#^a 199000^b1000b#Vi?t#005.258#O-418N#Phm Th Bo#Objective-C - Ngn ng lp trnh thit b di ng trn nn tng iOS#Phm Th Bo (ch.b.), Nguyn Tun Hng#Nguy n Tun Hng#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2016#^a457tr. : hnh v, bng^b24cm#Tng quan v ngn ng lp trnh Objective-C cho nn tng iOS. Tm hiu v cc lp i tng v phng thc, thnh phn, cu trc iu khin, hng i tng, kiu d liu tru tng... trong Objective-C. Khi qut s lc v foundation framewor k, qun l b nh v c ch qun l b nh, sao chp i tng, lu tr, cocoa v cocoa touch#Ngn ng lp trnh#Ngn ng Objective-C#Thit b di ng#H iu h nh iOS#373547#TN## 00933000000000313000450000100140000000200100001400300700002400500120009400700320 01060080005001380090048001430100005001910110015001960150030002110820016002410160 00300257013000700260014001700267026001100284026001100295026000700306181000600313 019000500319019000500324020001100329020001000340020003500350021023400385#Vance, Ashlee#Elon Musk#Tesla, SpaceX v s mnh tm kim mt tng lai ngoi sc tng tng#Quang Thiu#Ashlee Vance ; Quang Thiu dch#^aH.#^ai hc Kinh t Quc d n ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a491tr.^b24cm#Tn sch ting Anh: Elon Musk#338.76 292293092#XH#373548#^a199000^b5000b#VV16.16670#VV16.16671#373548#E201M#Vi?t#Dc h#Doanh nhn#S nghip#Musk, Elon, 1971- , Doanh nhn, M#Gii thiu qu trnh l p thn, lp nghip ca Elon Musk - ngi to ra nhng t ph v cng ngh v c nh hng ln trn th gii khi sng to ra cch thc giao dch mi trn Inter net - PayPal, ng ch ca Tesla Motors v SpaceX...## 01027000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510020037000570290040000940070052001340050017001860050 01300203005001700216005001400233005001600247008000500263009001200268010000500280 01100310028502103390031602000140065502000080066902000140067701300070069101600030 0698#VV16.16673#373549#VV16.16672#^b1500b#Vi?t#339.3597#B108C#Bo co kinh t v m qu I nm 2016#Macroeconomic report first quarter 2016#Nguyn nh Cung, V Tr Thnh, Nguyn Anh Dng...#Nguyn nh Cung#V Tr Thnh#Nguyn Anh Dng#Ng uyn T Anh#Trn Ton Thng#^aH.#^aTi chnh#2016#^a197tr. : hnh v, bng^b24cm #Cp nht, phn tch, nh gi din bin kinh t v m qu I nm 2016 km theo n hng phn tch v nhn nh a chiu ca cc chuyn gia kinh t. nh gi trin vng kinh t v m qu II v c nm 2016 cng nh a ra mt s nh hng i m i kinh t v cc gii php chnh sch cho cng tc qun l, iu hnh kinh t v m trong nm 2016#Kinh t v m#Bo co#Sch song ng#373549#XH## 00868000000000265000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200040 00301810006000340020074000400080013001140090006001270100005001330110025001380150 04200163021033400205020001900539020000800558020000900566020000700575013000700582 019000300589020001000592#VV16.16674#373550#^b150b#Vi?t#500#K600Y#K yu hi thi sng to k thut tnh Bnh Thun ln th VI (2014 - 2015)#^aBnh Thun#^aS.n#20 16#^a79tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: U ban nhn dn tnh Bnh Thun#Gii thiu Ban T chc, th l, danh sch hi ng chm thi, danh sch cc tc gi tham gi a Hi thi sng to k thut tnh Bnh Thun ln VI vi mt s gii php cc l nh vc: Nng lm ng nghip, ti nguyn mi trng, cng ngh thng tin, in t vin thng, cng nghip - tiu th cng nghip, c kh, nng lng, y t, gio dc#Khoa hc cng ngh#Hi thi#Sng to#K yu#373550#KT#2014-2015## 00771000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020042000530070059000950050014001540050016001680050016001840050 01300200005002100213008001000234009001500244010000500259011002200264021015600286 020000800442020000400450020000500454013000700459016000300466#373551#VV16.16675#^ a180000^b100b#Vi?t#959.742#254C#n, cha tiu biu trn vng t Ngh An#Trn Vn Thc (ch.b.), Mai Phng Ngc, ng Nh Thng...#Trn Vn Thc#Mai Phng Ngc#ng Nh Thng#H nh Hng#Hong Th Thanh Bnh#^aNgh An#^aNxb. Ngh An# 2016#^a214tr. : bng^b24cm#Gii thiu v tr a l, ngun gc lch s, qu trn h xy dng v tn to cng nhng sinh hot vn ho tm linh ti mt s n, cha trn vng t Ngh An#Lch s#n#Cha#373551#XH## 01178000000000337000450000200950000000500120009500500170010700500300012400500110 01540050014001650050012001790050012001910050017002030070085002200080010003050090 01500315010000500330011003100335015009600366082001400462016000300476013000700479 01400160048602600070050202600110050918100060052001900050052602000160053102000160 0547021027700563#K yu hi tho khoa hc quc t "Thanh Ho v lin kt pht t rin du lch quc gia, quc t"#L Anh Tun#Zamora, Jesse T.#Agutaya, Christian Anthony C.#L Vn To#Bi Xun Nhn#L Thanh H#L Th Tho#Nguyn Bch Thc#L Anh Tun, Jesse T. Zamora, Christian Anthony C. Agutaya... ; B.s.: L Thanh H.. .#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a362tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: U ban nhn dn tnh Thanh Ho. Trng i hc Vn ho, Th thao v Du lch Thanh Ho#3 38.479159741#XH#373552#^a200000^b100b#373552#VV16.16676#K600Y#Vi?t#Kinh t du l ch#K yu hi tho#Gii thiu mt s bi nghin cu ca cc tc gi trong v ng oi nc v pht trin du lch Thanh Ho. Phn tch nhng thi c cng nh thch thc trong hp tc, lin kt pht trin du lch Thanh Ho ni ring v khu v c Bc Trung B ni chung trong bi cnh hi nhp quc t## 00896000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810006000550010016000610020023000770070022001000080018001220090 03500140010000500175011002500180015007400205021033900279020001400618013000700632 016000300639#373553#VV16.16677#VV16.16678#^a45000^b500b#Vi?t#338.5#K312T#Nguyn Hng Nga#Kinh t vi m nng cao#Nguyn Hng Nga ch.b.#^aTp. H Ch Minh#^ai h c Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a148tr. : hnh v^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Kinh t - Lut#Trnh by nhng kin thc c bn v kinh t hc vi m gm: Phn tch th trng cnh tranh, vn dng l thuy t hnh vi ca ngi tiu dng, nh gi trong iu kin c sc mnh th trng, l thuyt tr chi v chin lc cnh tranh, cn bng tng th v hiu qu kinh t, th trng vi thng tin bt cn xng, ngoi tc v hng ho cng#Kinh t v i m#373553#XH## 00837000000000289000450000100130000000200310001300300380004400500190008200700330 01010080018001340090035001520100005001870110030001920820004002220160003002260130 00700229014001500236026000700251026001100258026001100269181000800280019000500288 020001000293020001000303020001100313021022300324#H Vn Thnh#Gio trnh thc h nh ho v c#Gio trnh dng cho sinh vin s phm#ng Th Qunh Lan#H Vn Th nh, ng Th Qunh Lan#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016 #^a99tr. : hnh v, bng^b24cm#546#GT#373554#^a25000^b300b#373554#VV16.16679#VV 16.16680#GI-108T#Vi?t#Ho v c#Thc hnh#Gio trnh#Gii thiu mt s ni dung c bn v phng nga v cp cu khi th nghim ho hc. Nhng kin thc k thut v mt s th nghim v tnh cht ca cc n cht, hp cht cng nh tng hp cc hp cht v c phng th nghim## 00833000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020037000620070086000990050015001850050015002000080 02700215009004500242010000500287011002700292021006900319020000800388020000800396 01300070040401600030041101900050041400500050041900500200042400500140044400500180 0458005001900476#373555#VV16.16681#VV16.16682#^a49000^b2000b#Vi?t#179.3#A102A#A himsa - n chay cho tm thn an lc#Mahatma Gandhi, Ramana Mahashi, Osho... ; D ch: Nguyn Trn Quyt, Hunh Trn Nht Vy#Mahatma Gandhi#Ramana Mahashi#^aC Mau ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Phng ng ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a127tr. : nh, bng^b21cm#L gii li ch ca vic n chay gip c th kho mnh v tm an lc#o c#n chay#373555#XH#Dch#Osho#Alder, Vera Stanley#Besant, Annie#Nguy n Trn Quyt#Hunh Trn Nht Vy## 00730000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820004000421810006000460020010000520030057000620080009001190090019001280100 00500147011001400152021028700166020001500453020001000468013000700478016000300485 #373556#VV16.16683#VV16.16684#^b1500b#Vi?t#238#L504S#Lut sng#Huynh on gio d n a Minh ph tnh Thnh Vinh Sn Lim#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2016#^a74tr. ^b21cm#Gii thiu ni dung Quy ch 2016 hng dn sinh hot chung ca cc huynh on gio dn a Minh Vit Nam ti nc ngoi gm: Quy lut huynh on gio dn a Minh, quy ch huynh on gio dn a Minh Vit Nam hi ngoi v i sng o n vin, hun luyn on vin, t chc v iu hnh...#o Thin cha#Gii lut#3 73556#XH## 00668000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010015000660020035000810070015001160080027001310090 04500158010000500203011002600208021013100234020000900365020000800374020001000382 016000300392013000700395#373557#VV16.16685#VV16.16686#^a65000^b2000b#Vi?t#294.3 444#NH556C#Chn Php ng#Nhng con ng p trong cuc i#Chn Php ng#^aC Mau ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Phng ng ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a155tr . : tranh v^b21cm#Nhng trit l su sc ca tc gi v quan im sng cng nh gio l nh Pht gip chng ta khm ph tm hn, thc tp chnh nim#o Pht#G io l#Cuc sng#XH#373557## 00710000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010015000650020036000800070015001160080027001310090 04500158010000500203011002600208021017300234020000900407020000800416020001000424 016000300434013000700437#373558#VV16.16687#VV16.16688#^a65000^b2000b#Vi?t#294.3 444#M103M#Chn Php ng#Mi mi tnh yu l mt iu b mt#Chn Php ng#^aC Mau ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Phng ng ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a151tr . : tranh v^b21cm#Nhng trit l su sc ca tc gi v quan im sng v tnh yu cng nh gio l nh Pht gip chng ta khm ph tm hn v tri tim, sng c uc i bit yu thng chia s#o Pht#Gio l#Cuc sng#XH#373558## 00718000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820009000421810006000510010015000570020022000720070015000940080009001090090 01900118010000500137011002100142015003800163021020200201020000900403020000800412 020001000420013000700430016000300437#VV16.16689#VV16.16690#373559#^b1000b#Vi?t#2 94.3444#M462H#Thch Tm Hnh#Mi hay, i vn th!#Thch Tm Hnh#^aC Mau#^aNxb . Phng ng#2016#^a123tr. : nh^b20cm#TTS ghi: Thin vin Trc Lm Bch M#Nh ng trit l su sc ca tc gi v quan im sng cng nh gio l nh Pht th ng qua phn tch nhng ni s hi, sc mnh v ni nng ta gip chng ta c c i nhn thng sut, sng cuc i an vui#o Pht#Gio l#Cuc sng#373559#XH## 00969000000000313000450000100160000000200240001600300430004000500160008300700310 00990080009001300090019001390100005001580110015001630150125001780820007003030160 00300310013000700313014001600320026000700336026001100343026001100354181000600365 019000500371019000500376020000900381020000800390020001200398021024500410#Morelan d, J. P.#Yu Cha vi c tm tr#Vai tr ca l tr trong i sng tm linh#Will ard, Dallas#J. P. Moreland, Dallas Willard#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2016#^a26 5tr.^b20cm#TTS ghi: Hi thnh Tin lnh Vit Nam (MN). Vin Thnh kinh Thn hc. - Tn sch ting Anh: Love your God with all your mind#230.01#XH#373560#^a35000 ^b1000b#373560#VV16.16691#VV16.16692#Y606C#Vi?t#Dch#o Kit#c tin#Cha Gi su#Nhng phn tch ca tc gi v l do pht trin v rn luyn tm tr C c v vai tr quan trng ca n trong i sng tm linh mi ngi con C c gio, c bit l trong s bin i tm linh, pht trin tm tr phng v Cha hiu qu hn## 00922000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820015000501810006000650020065000710080005001360090012001410100005001530110 01500158015005300173021039100226020001000617020001800627020001300645013000700658 016000300665#373561#VV16.16693#VV16.16694#^a69000^b5000b#Vi?t#346.5970702638#H4 28#Hi p v lut doanh nghip & ngh nh v ng k doanh nghip#^aH.#^aTi chnh#2016#^a191tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Qun l kinh t Trung ng#T rnh by nhng quy nh chung v thnh lp doanh nghip v ng k thnh lp doa nh nghip; ngnh, ngh kinh doanh; con du; ng k qua mng in t; ng k th ay i, thng bo thay i ni dung ng k doanh nghip; t chc li doanh nghi p, tm ngng kinh doanh, gii th doanh nghip v thu hi giy chng nhn ng k doanh nghip; ng k h kinh doanh... di dng nhng cu hi p#Php lut# Lut doanh nghip#Sch hi p#373561#XH## 00902000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820019000411810006000600010017000660020085000830030008001680070022001760080 00900198009001900207010000500226011003300231015006300264021024600327020000800573 020001100581016000300592020001000595013000700605#373562#VV16.16695#VV16.16696#^b 300b#Vi?t#324.25970750959796#L302S#Nguyn Hu Thnh#Lch s ng b x Lng Th Trn anh hng (Lng Th Trn v Thnh Ph) 1930 - 2010#S tho#Nguyn Hu Thn h b.s.#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2016#^a200tr., 24tr. nh : bng^b21cm#TTS gh i: Ban Chp hnh ng b x Lng Th Trn v Thnh Ph#Gii thiu lch s ng b hai x Lng Th Trn v Thnh Ph, huyn Ci Nc, tnh C Mau qua cc giai on: Khng chin chng Php (1930-1954); khng chin chng M cu nc (1955-19 75); xy dng qu hng, gp phn bo v t nc (1975-2010)#Lch s#ng b x #XH#1930-2010#373562## 00703000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010015000620020021000770070015000980080009001130090 01900122010000500141011001500146021028100161020000900442013000700451016000300458 #373563#VV16.16697#VV16.16698#^a70000^b1000b#Vi?t#294.3#S460L#ng Hng Cng#S lc v Pht gio#ng Hng Cng#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2016#^a294tr.^b20c m#Khi qut nhng iu c bn v quan trng v Pht gio da trn hai h phi Ng uyn thu v i tha: Cc v Pht v cc v B tt; mi i t ca c Pht ; nhng gio l cn bn; h thng kinh in Pht gio; nhng tng phi trong o Pht; quan im n chay trong o Pht...#o Pht#373563#XH## 01101000000000361000450000100210000000200150002100300760003600500230011200500160 01350050011001510050011001620070090001730040018002630080005002810090034002860100 00500320011002500325015010100350082000400451016000300455013000700458014001600465 02600070048102600110048818100070049901900050050601900050051102000080051602000110 0524020000900535020000900544021018600553#Roach, Geshe Michael#Qun l nghip#Kha i m thnh cng c nhn v thnh vng ti chnh di gc nhn Pht gio#McNally , Lama Christie#Gordon, Michael#Thu Hng#Hong Tng#Geshe Michael Roach, Lama Christie McNally, Michael Gordon ; Dch: Thu Hng, Hong Tng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a159tr. : hnh v^b20cm#Tn sch ting Anh: Karmic management : What goes around comes around in your business an d your life#658#KT#373564#^a37000^b2030b#373564#VV16.16699#QU105L#Vi?t#Dch#Qu n l#Kinh doanh#Trit l#o Pht#a ra nhng b quyt gip cc doanh nhn hiu v c th p dng trit l ca o Pht vo kinh doanh v qun tr doanh nghip t c s thnh vng ti chnh v thnh cng c nhn## 00995000000000313000450000100130000000200270001300300460004000500080008600700270 00940080030001210090044001510100005001950110015002000120021002150150085002360820 00600321016000300327013000700330014001600337026001100353026000700364181000600371 019000500377019000500382020001000387020000900397020002000406021025500426#Adams, R. L.#Kin tr l mt ngh thut#Nhng b quyt n gin thnh cng lu di#T h Anh#R. L. Adams ; Th Anh dch#^aThanh Ho ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Thanh Ho ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2016#^a271tr.^b21cm#T sch K nng sng#Tn sch ti ng Anh: The art of presistence : The simple secrets to long-term success#179.9# XH#373565#^a86000^b2000b#VV16.16700#373565#K305T#Vi?t#Dch#Nhn cch#Kin tr#B quyt thnh cng#Thng qua nhng tm gng kin tr in hnh gp v tip x c trong thc t, tc gi gip ta bit cch n nhn tht bi v kin tr theo ui mc tiu cng nh c thm ng lc trn hnh trnh chinh phc nhng g mnh thc s mong mun trong cuc sng## 00420000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490010014000560020014000700030004000840070014000880080010001020090 01500112010000500127011001500132020001700147020000400164013000700168016000300175 #373566#VV16.16701#^b9786049067266#Vi?t#895.92214#KH506T#Phan Bi nh#Khc tm tnh#Th#Phan Bi nh#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a124tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#373566#VH## 00431000000000241000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200110 00381810006000490010019000550020016000740030004000900070019000940080010001130090 01500123010000500138011001500143020001700158020000400175013000700179016000300186 #373567#VV16.16702#^a48000^b200b#Vi?t#895.922134#M458T#Nguyn Hng Phng#Mt t hi nh#Th#Nguyn Hng Phng#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a158tr.^b21cm#V n hc hin i#Th#373567#VH## 00737000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820013000491810006000620010008000680020038000760070018001140080018001320090 03500150010000500185011002100190021021900211020001700430020000900447020000500456 013000700461016000300468#373568#VV16.16703#VV16.16704#^a56000^b500b#Vi?t#394.13 095977#V115H#on N#Vn ho, ngn ng ru min sng nc#on N bin kho#^aT p. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a171tr. : nh^b21cm#Khi qut v tnh cch v yu t hnh thnh vn ho, ngn ng ru vng sng nc Na m B. Tm hiu vn ho, ngn ng ru ti y cng nh li ch v tc hi ca r u v mt s ca dao, tc ng, th, v dn gian v ru#Vn ho dn gian#Ngn ng #Ru#373568#XH## 00918000000000265000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810006000470010014000530020055000670070037001220050016001590080018001750090 03500193010000500228011003100233015007900264021027000343020000900613016000300622 013000700625020002000632#373569#VV16.16705#^a19000^b500b#Vi?t#004.0151#M458S#D ng Tn m#Mt s vn chn lc v ton cho cng ngh thng tin#B.s.: Dng T n m, ng Kin Cng#ng Kin Cng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2016#^a177tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Cng ngh thng tin#Tm hiu mt s ni dung ca to n dng cho ngnh cng ngh thng tin nh: Gii tch m, l thuyt tp th v gi i tch ngu nhin cng nh cc vn v gii hn trong xc sut v nhng phn m m chuyn dng x l cc bi ton ca cng ngh thng tin nh SPSS, ROSE 2#To n tin#TN#373569#Cng ngh thng tin## 00803000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820004000491810006000530010015000590020019000740070040000930050016001330080 01800149009003500167010000500202011003100207015007700238021017000315020001900485 013000700504016000300511020001100514#VV16.16707#373570#VV16.16706#^a25000^b500b #Vi?t#310#L600T#ng c Trng#L thuyt thng k#ng c Trng (ch.b.), inh N gc Thanh#inh Ngc Thanh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2 016#^a183tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. T rng i hc Khoa hc t nhin#Trnh by nhng vn chung v l thuyt thng k gm cc ni dung: M t d liu, l thuyt mu, l thuyt c lng, l thuy t kim nh v m hnh hi quy tuyn tnh#L thuyt thng k#373570#GT#Gio trn h## 01150000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820012000491810006000610020162000670030017002290070084002460050018003300050 01900348005001800367005001800385008000500403009002700408010000500435011002400440 02102710046402000230073502000200075802000220077802000140080001300070081401600030 0821#VV16.16708#VV16.16709#373571#^a36000^b500b#Vi?t#324.2597075#109D#p dng phng php bn t duy (mindmap) trong ging dy v hc tp mn hc ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam ti Trng i hc Kinh t Quc dn#Sch c huyn kho#Trn Th Thu Hoi (ch.b.), Ph Th Lan Phng, L Th Hng Thun, Ngu yn Th L Th#Trn Th Thu Hoi#Ph Th Lan Phng#L Th Hng Thun#Nguyn Th L Th#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2016#^a90tr. : hnh v^b21cm#Tng quan v phng php bn t duy v p dng bn t duy trong hc tp, ging dy. T rnh by c s khoa hc cng nh ni dung p dng bn t duy trong ging dy, hc tp mn hc ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam ti Trng i h c Kinh t Quc dn#ng Cng sn Vit Nam#ng li cch mng#Phng php ging dy#Bn t duy#373571#XH## 00561000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820006000511810006000570010014000630020008000770030012000850070030000970050 01000127008000500137009003600142010000500178011001500183012002600198020001600224 020001200240013000700252016000300259019000900262#VV16.16711#373572#VV16.16710#^a 120000^b1000b#Vi?t#823.7#I-315#Scott, Walter#Ivanhoe#Tiu thuyt#Walter Scott ; Trn Kim dch#Trn Kim#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a558tr. ^b24cm#T sch Vn hc kinh in#Vn hc cn i#Tiu thuyt#373572#VH#Dch Anh# # 00479000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820011000511810006000620010008000680020018000760080005000940090010000990100 00500109011001500114012002600129015003100155020001700186020001200203013000700215 016000300222#VV16.16712#VV16.16713#373573#^a125000^b1500b#Vi?t#895.922332#T527T #Nam Cao#Tuyn tp Nam Cao#^aH.#^aVn hc#2016#^a590tr.^b24cm#Danh tc vn hc V it Nam#Tn tht tc gi: Trn Hu Tri#Vn hc hin i#Truyn ngn#373573#VH## 00616000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200110 00401810007000510010025000580020019000830070035001020050015001370050013001520080 00500165009003600170010000500206011001500211012002600226020001700252020001800269 020001500287013000700302016000300309019001400312#VV16.16714#373574#^a135000^b10 00b#Vi?t#398.209489#TR527C#Andersen, Hans Christian#Truyn c Andersen#Dch: Ngu yn Vn Hi, V Minh Ton#Nguyn Vn Hi#V Minh Ton#^aH.#^aVn hc ; Cng ty V n ho inh T#2016#^a607tr.^b24cm#T sch Vn hc kinh in#Vn hc dn gian#V n hc thiu nhi#Truyn c tch#373574#VH#Dch an Mch## 00548000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820008000511810006000590010019000650020021000840070038001050050013001430080 02300156009003600179010000500215011001500220020001600235020001200251013000700263 016000300270019000900273#VV16.16715#VV16.16716#373575#^a319000^b1000b#Vi?t#891. 733#T452A#Dostoevsky, Fyodor#Ti c v trng pht#Fyodor Dostoevsky ; Cao Xun H o dch#Cao Xun Ho#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aVn hc ; Cng ty Sch Phng Nam# 2016#^a726tr.^b24cm#Vn hc cn i#Tiu thuyt#373575#VH#Dch Nga## 00667000000000325000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200090 00401810006000490010014000550020014000690030012000830070038000950220004001330050 01300137005001700150005001700167008000500184009003600189010000500225011001500230 02000180024502000120026301300070027501600030028201900160028501200260030100500140 0327#VV16.16717#373576#^a126000^b1000b#Vi?t#895.1348#H455L#To Tuyt Cn#Hng l u mng#Tiu thuyt#To Tuyt Cn ; Dch: V Bi Hong...#T.1#V Bi Hong#Nguy n Don ch#Nguyn Vn Huyn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a613 tr.^b23cm#Vn hc trung i#Tiu thuyt#373576#VH#Dch Trung Quc#T sch Vn h c kinh in#To Tuyt Cn## 00667000000000325000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200090 00401810006000490010014000550020014000690030012000830070038000950220004001330050 01300137005001700150005001700167008000500184009003600189010000500225011001500230 02000180024502000120026301600030027501900160027801200260029401300070032000500140 0327#VV16.16718#373577#^a136000^b1000b#Vi?t#895.1348#H455L#To Tuyt Cn#Hng l u mng#Tiu thuyt#To Tuyt Cn ; Dch: V Bi Hong...#T.2#V Bi Hong#Nguy n Don ch#Nguyn Vn Huyn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a665 tr.^b23cm#Vn hc trung i#Tiu thuyt#VH#Dch Trung Quc#T sch Vn hc kinh in#373577#To Tuyt Cn## 00667000000000325000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200090 00401810006000490010014000550020014000690030012000830070038000950220004001330050 01300137005001700150005001700167008000500184009003600189010000500225011001500230 02000180024502000120026301600030027501900160027801200260029401300070032000500140 0327#VV16.16719#373578#^a126000^b1000b#Vi?t#895.1348#H455L#To Tuyt Cn#Hng l u mng#Tiu thuyt#To Tuyt Cn ; Dch: V Bi Hong...#T.3#V Bi Hong#Nguy n Don ch#Nguyn Vn Huyn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a613 tr.^b23cm#Vn hc trung i#Tiu thuyt#VH#Dch Trung Quc#T sch Vn hc kinh in#373578#To Tuyt Cn## 00622000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490010014000550020020000690030012000890070048001010220004001490050 01300153005000700166004003000173008000500203009001000208010000500218011001500223 020001800238020001200256013000700268016000300275019001600278005001400294#373579# VV16.16720#^a123000^b2000b#Vi?t#895.1346#T104Q#La Qun Trung#Tam quc din ngh a#Tiu thuyt#La Qun Trung ; Phan K Bnh dch ; Bi K h..#T.1#Phan K Bnh#B i K#Ti bn c chnh sa, b sung#^aH.#^aVn hc#2016#^a610tr.^b21cm#Vn hc t rung i#Tiu thuyt#373579#VH#Dch Trung Quc#La Qun Trung## 00622000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490010014000550020020000690030012000890070048001010220004001490050 01300153005000700166004003000173008000500203009001000208010000500218011001500223 020001800238020001200256016000300268019001600271013000700287005001400294#373580# VV16.16721#^a123000^b2000b#Vi?t#895.1346#T104Q#La Qun Trung#Tam quc din ngh a#Tiu thuyt#La Qun Trung ; Phan K Bnh dch ; Bi K h..#T.2#Phan K Bnh#B i K#Ti bn c chnh sa, b sung#^aH.#^aVn hc#2016#^a619tr.^b21cm#Vn hc t rung i#Tiu thuyt#VH#Dch Trung Quc#373580#La Qun Trung## 00622000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490010014000550020020000690030012000890070048001010220004001490050 01300153005000700166004003000173008000500203009001000208010000500218011001500223 020001800238020001200256016000300268019001600271013000700287005001400294#373581# VV16.16722#^a123000^b2000b#Vi?t#895.1346#T104Q#La Qun Trung#Tam quc din ngh a#Tiu thuyt#La Qun Trung ; Phan K Bnh dch ; Bi K h..#T.3#Phan K Bnh#B i K#Ti bn c chnh sa, b sung#^aH.#^aVn hc#2016#^a623tr.^b21cm#Vn hc t rung i#Tiu thuyt#VH#Dch Trung Quc#373581#La Qun Trung## 00502000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460010017000520020023000690030012000920070036001040050013001400080 00500153009001000158010000500168011001500173020001600188020001200204013000700216 016000300223019001000226#373582#VV16.16723#^a139000^b1000b#Vi?t#843.7#B100T#Dum as, Alexandre#B tc Mng t Crixt#Tiu thuyt#Alexandre Dumas ; Mai Th Sang dch#Mai Th Sang#^aH.#^aVn hc#2016#^a631tr.^b21cm#Vn hc cn i#Tiu thuyt #373582#VH#Dch Php## 00562000000000277000450000100120000000200190001200500160003100700340004700800050 00810090035000860100005001210110015001260150031001410820007001720160003001790130 00700182014001700189026001100206026001100217026000700228181000700235019000500242 019000800247020001700255020001200272#Puzo, Mario#Cha con Gio hong#Phan Quang nh#Mario Puzo ; Phan Quang nh dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho ng A#20 16#^a558tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The family#813.54#VH#373583#^a135000^b150 0b#VV16.16725#VV16.16724#373583#CH100C#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt ## 00545000000000277000450000100120000000200150001200500090002700700270003600800050 00630090035000680100005001030110015001080150033001230820007001560160003001630130 00700166014001700173026000700190026001100197026001100208181000600219019000500225 019000800230020001700238020001200255#Puzo, Mario#t mu Sicily#ng Th#Mario P uzo ; ng Th dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a485tr.^b21cm# Tn sch ting Anh: The sicilian#813.54#VH#373584#^a120000^b1500b#373584#VV16.1 6726#VV16.16727#124M#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00549000000000277000450000100120000000200130001200500150002500700330004000800050 00730090035000780100005001130110015001180150027001330820007001600160003001670130 00700170014001600177026000700193026001100200026001100211181000700222019000500229 019000800234020001700242020001200259#Puzo, Mario#Lut im lng#Lng L Giang#Mar io Puzo ; Lng L Giang dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a370 tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Omerta#813.54#VH#373585#^a95000^b1500b#373585#VV1 6.16728#VV16.16729#L504-I#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00522000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820006000511810006000570010013000630020019000760070033000950050014001280040 02000142008000500162009001000167010000500177011001500182020001600197020001200213 013000700225016000300232019000900235#373586#VV16.16730#VV16.16731#^a136000^b200 0b#Vi?t#823.7#L600T#Austen, Jane#L tr v tnh cm#Jane Austen ; Dip Minh Tm dch#Dip Minh Tm#Ti bn c chnh l#^aH.#^aVn hc#2016#^a523tr.^b21cm#Vn h c cn i#Tiu thuyt#373586#VH#Dch Anh## 00527000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820006000511810006000570010013000630020023000760070034000990050014001330040 02000147008000500167009001000172010000500182011001500187020001600202020001200218 013000700230016000300237019000900240#373587#VV16.16732#VV16.16733#^a136000^b200 0b#Vi?t#823.7#K309H#Austen, Jane#Kiu hnh v nh kin#Jane Austene ; Dip Minh Tm dch#Dip Minh Tm#Ti bn c chnh l#^aH.#^aVn hc#2016#^a523tr.^b21cm#V n hc cn i#Tiu thuyt#373587#VH#Dch Anh## 00532000000000277000450000100120000000200230001200300070003500500080004200700320 00500080005000820090010000870100005000970110027001020820006001290160003001350130 00700138014001600145026001100161026000700172181000600179019000500185019001600190 020001700206020001600223020001500239#Lu Hng H#365 truyn k hng m#Ma h#T u Vn#Lu Hng H b.s. ; Tu Vn dch#^aH.#^aVn hc#2016#^a191tr. : tranh mu^ b23cm#398.2#VH#373588#^a60000^b2000b#VV16.16734#373588#B100T#Vi?t#Dch Trung Qu c#Vn hc dn gian#Truyn dn gian#Sch thiu nhi## 00556000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810007000590010013000660020035000790070032001140050009001460050 01200155005001100167008000500178009001000183010000500193011001500198020001600213 020001800229013000700247016000300254019000900257#373589#VV16.16735#VV16.16736#^a 119000^b2000b#Vi?t#823.912#NH556V#Doyle, Conan#Nhng v k n ca Sherlock Holm es#Conan Doyle ; Dch: L Khnh...#L Khnh# T Ngha#Vng Tho#^aH.#^aVn h c#2016#^a613tr.^b24cm#Vn hc cn i#Truyn trinh thm#373589#VH#Dch Anh## 00483000000000253000450000100120000000200170001200500130002900700520004200800050 00940090010000990100005001090110015001140820011001290160003001400130007001430140 01700150026000700167026001100174026001100185181000700196019000500203020001700208 020000400225#H Ch Minh#Nht k trong t#Vin Vn hc#H Ch Minh ; Dch, chnh l, b sung: Vin Vn hc#^aH.#^aVn hc#2016#^a317tr.^b24cm#895.922134#VH#3735 90#^a110000^b1500b#373590#VV16.16737#VV16.16738#NH124K#Vi?t#Vn hc hin i#Th ## 00486000000000265000450000100100000000200090001000500070001900700240002600800050 00500090024000550100005000790110015000840820008000990160003001070130007001100140 01700117026000700134026001100141026001100152181000700163019000500170019001600175 020001700191020001200208#ng Bnh#Pht ti#An Qu#ng Bnh ; An Qu dch#^aH.# ^aVn hc ; Cng ty XYZ#2016#^a487tr.^b24cm#895.136#VH#373591#^a136000^b2000b#3 73591#VV16.16739#VV16.16740#PH124T#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu th uyt## 00784000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010019000660020041000850070046001260050020001720080 00500192009005400197010000500251011001500256012002800271021012600299020002000425 020001000445020001000455016000300465013000700468020000700475#373592#VV16.16741#V V16.16742#^a69000^b1000b#Vi?t#158.1082#PH500N#Bi Th Thin Thai#Ph n im t nh l ngi hnh phc nht#B.s.: Bi Th Thin Thai, Nguyn Th Vi Khanh#Nguyn Th Vi Khanh#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vit#2016#^a1 88tr.^b24cm#Tri thc vng cho cuc sng#Qua nhng cu chuyn a ra nhng b quy t gip ngi ph n gi c thi im tnh c c hnh phc trong cuc sng#Tm l hc ng dng#Cuc sng#Hnh phc#TN#373592#Ph n## 00804000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810007000590010019000660020039000850070046001240050020001700080 00500190009005400195010000500249011001500254012002800269021014800297020002000445 020001000465020001000475013000700485016000300492020000700495#VV16.16743#VV16.167 44#373593#^a62000^b1000b#Vi?t#158.1082#PH500N#Bi Th Thin Thai#Ph n tao nh l ngi hnh phc nht#B.s.: Bi Th Thin Thai, Nguyn Th Vi Khanh#Nguyn Th Vi Khanh#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Lin Vit#2016#^a155 tr.^b24cm#Tri thc vng cho cuc sng#Qua nhng cu chuyn a ra nhng b quyt gip ngi ph n tao nh, vng vng v bit cch tnh tm ch i c c h nh phc trong cuc sng#Tm l hc ng dng#Cuc sng#Hnh phc#373593#TN#Ph n## 00521000000000265000450000100150000000200330001500700300004800800050007800900100 00830100005000930110027000980820006001250160003001310130007001340140016001410260 01100157026001100168026000700179181000600186019000500192019001600197020001700213 020001000230020001500240#Vng Dim Nga#101 truyn hay v tr thng minh#Vng D im Nga ; Tu Vn dch#^aH.#^aVn hc#2016#^a207tr. : tranh mu^b23cm#398.2#VH#3 73594#^a65000^b2000b#VV16.16745#VV16.16746#373594#M458T#Vi?t#Dch Trung Quc#V n hc dn gian#Truyn k#Sch thiu nhi## 00520000000000265000450000100130000000200190001300500110003200700310004300800050 00740090035000790100005001140110015001190820007001340160003001410130007001440140 01600151026000700167026001100174026001100185181000700196019000500203019001600208 020001800224020001200242#To Vn Hin#Thanh ng qu hoa#Phong Linh#To Vn Hin ; Phong Linh dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a260tr.^b24cm#8 95.13#VH#373595#^a90000^b2000b#373595#VV16.16748#VV16.16747#TH107#Vi?t#Dch Tr ung Quc#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt## 00545000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810005000560010015000610020008000760070037000840050016001210040 00800137008000500145009003500150010000500185011003100190020001600221020001200237 013000700249016000300256019000800259#373596#VV16.16749#VV16.16750#^a80000^b1500 b#Vi?t#813.4#B204#Wallace, Lewis#Ben-hur#Lewis Wallace ; Nguyn Bch Nh dch#Ng uyn Bch Nh#Ti bn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a221tr. : tr anh v, nh^b24cm#Vn hc cn i#Tiu thuyt#373596#VH#Dch M## 00513000000000265000450000100150000000200280001500500080004300700300005100800050 00810090010000860100005000960110027001010820006001280160003001340130007001370140 01600144026000700160026001100167181000600178019000500184019001600189020001700205 020001000222020001500232#Vng Dim Nga#101 truyn ph n kinh in#Tu Vn#Vn g Dim Nga ; Tu Vn dch#^aH.#^aVn hc#2016#^a207tr. : tranh mu^b23cm#398.2#V H#373597#^a65000^b2000b#373597#VV16.16751#M458T#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc d n gian#Truyn k#Sch thiu nhi## 00760000000000277000450000100200000000200550002000700250007500800050010000900540 01050100005001590110026001640820007001900160003001970130007002000140017002070260 00700224026001100231026001100242181000600253019000500259020002100264020001300285 020002400298020000800322021015200330#Nguyn Th Vi Khanh#Bch khoa th an ton c ho la tui thiu nin nhi ng#Nguyn Th Vi Khanh b.s.#^aH.#^aVn hc ; Cng t y Vn ho v Truyn thng Lin Vit#2016#^a145tr. : tranh v^b26cm#372.37#XH#373 598#^a126000^b1000b#373598#VV16.16752#VV16.16753#B102K#Vi?t#Khoa hc thng th c#K nng sng#Bch khoa th thiu nhi#An ton#Cung cp nhng kin thc gip tr c nhng k nng an ton trong cuc sng hng ngy nh khi nh, khi trng, khi i chi, khi s dng cng ngh...## 00415000000000229000450002600070000001400170000701900050002408200110002918100070 00400010016000470020018000630070016000810040008000970080005001050090010001100100 00500120011001500125020001700140020001800157013000700175016000300182#373599#^a17 9000^b1000b#Vi?t#398.209495#TH121T#Nguyn Vn Kho#Thn thoi Hy Lp#Nguyn Vn Kho#Ti bn#^aH.#^aVn hc#2016#^a813tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Truyn thn th oi#373599#VH## 00510000000000265000450000100160000000200120001600500080002800700300003600400080 00660080005000740090010000790100005000890110015000940150044001090820008001530160 00300161013000700164014001700171026000700188181000600195019000500201019000900206 020001700215020001200232#Archer, Jeffrey#Hai s phn#Anh Th#Jeffrey Archer ; An h Th dch#Ti bn#^aH.#^aVn hc#2016#^a758tr.^b21cm#Dch t nguyn bn ting A nh: Kane and Abel#823.914#VH#373600#^a139000^b2000b#373600#H103S#Vi?t#Dch Anh# Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00414000000000229000450002600070000001400170000701900050002408200110002918100070 00400010017000470020021000640070017000850040008001020080005001100090010001150100 00500125011001500130020001700145020001200162013000700174016000300181#373601#^a10 9000^b1000b#Vi?t#895.922332#TR527N#Nguyn Cng Hoan#Truyn ngn chn lc#Nguyn Cng Hoan#Ti bn#^aH.#^aVn hc#2016#^a538tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ng n#373601#VH## 00409000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100060 00380010018000440020012000620070018000740040014000920080005001060090010001110100 00500121011001500126020001700141020001100158013000700169016000300176#373602#^a79 000^b3000b#Vi?t#895.92234#462C#Nguyn Ngc Thch#i Callboy#Nguyn Ngc Thch #Ti bn ln 1#^aH.#^aVn hc#2016#^a260tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn di#37 3602#VH## 00480000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100060 00380010013000440020019000570070013000760040008000890080005000970090010001020100 00500112011001500117021009800132020001000230013000700240016000300247#373603#^a69 000^b1000b#Vi?t#390.09597#V308N#Phan K Bnh#Vit Nam phong tc#Phan K Bnh#T i bn#^aH.#^aVn hc#2016#^a353tr.^b19cm#Gii thiu cc phong tc trong gia tc, phong tc hng ng, phong tc x hi ca ngi Vit Nam#Phong tc#373603#XH## 00459000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350010010000420020019000520070030000710050014001010040008001150080005001230090 01000128010000500138011001500143020001700158020001200175013000700187016000300194 019000800197#373604#^a55000^b1000b#Vi?t#813.52#CH303L#Henry, O.#Chic l cui c ng#O. Henry ; Ng Vnh Vin dch#Ng Vnh Vin#Ti bn#^aH.#^aVn hc#2016#^a26 7tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#373604#VH#Dch M## 00416000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100060 00390010008000450020009000530030012000620070008000740080005000820090010000870100 00500097011001500102012001800117020001700135020001200152013000700164016000300171 #373605#^a59000^b1000b#Vi?t#895.922332#S455M#Nam Cao#Sng mn#Tiu thuyt#Nam C ao#^aH.#^aVn hc#2016#^a287tr.^b21cm#Danh tc Vit Nam#Vn hc hin i#Tiu th uyt#373605#VH## 00790000000000289000450000100140000000200270001400500150004100700360005600400080 00920080005001000090043001050100005001480110015001530120021001680820011001890160 00300200013000700203014001600210026000700226181000700233019000500240019001400245 020001800259020000800277020000700285021020800292#Sugahara Yuko#Cha m Nht dy c on t lp#Nguyn Th Thu#Sugahara Yuko ; Nguyn Th Thu dch#Ti bn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Truyn thng Qung Vn#2016#^a231tr.^b19cm#T sch Ngi m tt#64 9.630952#KT#373606#^a69000^b1000b#373606#CH100M#Vi?t#Dch Nht Bn#Gio dc gia nh#Dy con#T lp#Chia s v cch sng v cch nui dy con t lp ca cc b c ph huynh Nht Bn, gip con bit sng c trch nhim; bit sng v mnh, v n gi khc; bit ng dy i tip mi ln vp ng; bit yu thng...## 00502000000000253000450000100120000000200070001200500140001900700320003300800050 00650090035000700100005001050110015001100150034001250820007001590160003001660130 00700169014001700176026000700193181000600200019000500206019000800211020001700219 020001200236#Puzo, Mario#B gi#Ngc Th Lang#Mario Puzo ; Ngc Th Lang dch#^a H.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a642tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Th e godfather#813.54#VH#373607#^a108000^b1000b#373607#B450G#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00525000000000253000450000100120000000200190001200500150003100700330004600800050 00790090035000840100005001190110015001240150043001390820007001820160003001890130 00700192014001700199026000700216181000600223019000500229019000800234020001700242 020001200259#Puzo, Mario#ng trm cui cng#Trnh Huy Ninh#Mario Puzo ; Trnh Hu y Ninh dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a646tr.^b21cm#Dch t nguyn bn ting Anh: The last don#813.54#VH#373608#^a150000^b1500b#373608#455 T#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00418000000000229000450000100110000000200230001100700100003400800050004400900310 00490100005000800110015000850820007001000160003001070130007001100140016001170260 00700133181000600140019000500146019000800151020001700159020001200176#London, J.# Ting gi ca hoang d#J. London#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Panda#2016#^a225t r.^b21cm#813.52#Vh#373609#^a45000^b1000b#373609#T306G#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00526000000000265000450000100170000000200100001700300120002700500100003900700340 00490040018000830080005001010090036001060100005001420110015001470820008001620160 00300170013000700173014001700180026000700197181000600204019000500210019001600215 020001700231020001200248#Triu Tiu Thnh#en trng#Tiu thuyt#Thu Ngc#Triu Tiu Thnh ; Thu Ngc dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a638tr.^b21cm#895.136#VH#373610#^a129000^b2000b#373610#203T#Vi?t# Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00567000000000277000450000100160000000200170001600300120003300500190004500700420 00640040008001060080005001140090036001190100005001550110015001600120016001750820 00800191016000300199013000700202014001600209026000700225181000700232019000500239 019001600244020001700260020001200277#Dip Lc V Tm#Chn tri gc b#Tiu thuy t#Nguyn Thnh Phc#Dip Lc V Tm ; Nguyn Thnh Phc dch#Ti bn#^aH.#^aV n hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a383tr.^b21cm#T sch Vn hc#895.136#VH#3 73611#^a85000^b2000b#373611#CH121T#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu t huyt## 00523000000000265000450000100090000000200230000900500090003200500090004100700250 00500080005000750090054000800100005001340110016001390220004001550820008001590160 00300167013000700170014001700177026000700194181000600201019000500207019001600212 020001700228020001200245#Hng Cu#Hay l mnh sng chung#Dennis Q#Hng Cu#Hng Cu ; Dennis Q dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Qung Vn#2 016#^a493 tr.^b21cm#T.1#895.136#VH#373612#^a129000^b2000b#373612#H112L#Vi?t#Dc h Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00528000000000265000450000100090000000200230000900500090003200500090004100700250 00500080005000750090054000800100005001340110021001390220004001600820008001640160 00300172013000700175014001700182026000700199181000600206019000500212019001600217 020001700233020001200250#Hng Cu#Hay l mnh sng chung#Dennis Q#Hng Cu#Hng Cu ; Dennis Q dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Qung Vn#2 016#^atr. 501-1005^b21cm#T.2#895.136#VH#373613#^a129000^b2000b#373613#H112L#Vi? t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00577000000000265000450000100150000000200250001500500160004000700370005600800050 00930090010000980100005001080110015001130120053001280150036001810820004002170160 00300221013000700224014001600231026000700247181000700254019000500261019001500266 020001800281020001200299#Flanagan, John#Ch nhn huy hiu l si#Trn Ngc Chin #John Flanagan ; Trn Ngc Chin dch#^aH.#^aVn hc#2016#^a338tr.^b21cm#T sch Vn hc M)(Ngi hc vic ca i bit kch#Tn sch ting Anh: Oakleaf bearer s#823#VH#373614#^a85000^b3000b#373614#CH500N#Vi?t#Dch xtrylia#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt## 00539000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002800200190 00350030037000540070019000910220005001100050007001150050011001220080018001330090 03400151010000500185011002600190020001800216020001000234020000500244020001400249 016000300263013000700266#373615#^a12000^b1000b#Vi?t#372.21#Tp s hc ton#B in son theo chng trnh mi nht#Vn S, Thanh Thu#T.28#Vn S#Thanh Thu#^a Tp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a32tr. : tranh mu^b24cm #Gio dc mu gio#Tp t s#Ton#Sch mu gio#GK#373615## 00428000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100070 00390010008000460020009000540070008000630080005000710090037000760100005001130110 01500118012002600133020001700159020001200176013000700188016000300195#373616#^a70 000^b2000b#Vi?t#895.922332#CH300P#Nam Cao#Ch pho#Nam Cao#^aH.#^aVn hc ; Cn g ty Vn ho Minh Tn#2016#^a326tr.^b21cm#Danh tc vn hc Vit Nam#Vn hc hin i#Truyn ngn#373616#VH## 00556000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100070 00360010020000430020016000630070044000790220004001230050014001270050010001410050 01100151008000500162009001000167010000500177011001500182020001600197020001800213 016000300231019000500234013000700239005002000246#373617#^a95000^b2000b#Vi?t#823 .912#SH206H#Doyle, Arthur Conan#Sherlock Holmes#Arthur Conan Doyle ; Dch: Bi L in Tho...#T.1#Bi Lin Tho#V Thu H#V Qu Anh#^aH.#^aVn hc#2016#^a647tr.^ b21cm#Vn hc cn i#Truyn trinh thm#VH#Dch#373617#Doyle, Arthur Conan## 00556000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100070 00360010020000430020016000630070044000790220004001230050014001270050010001410050 01100151008000500162009001000167010000500177011001500182020001600197020001800213 013000700231016000300238019000500241005002000246#373618#^a95000^b2000b#Vi?t#823 .912#SH206H#Doyle, Arthur Conan#Sherlock Holmes#Arthur Conan Doyle ; Dch: Bi L in Tho...#T.2#Bi Lin Tho#V Thu H#V Qu Anh#^aH.#^aVn hc#2016#^a767tr.^ b21cm#Vn hc cn i#Truyn trinh thm#373618#VH#Dch#Doyle, Arthur Conan## 00556000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100070 00360010020000430020016000630070044000790220004001230050014001270050010001410050 01100151008000500162009001000167010000500177011001500182020001600197020001800213 016000300231019000500234013000700239005002000246#373619#^a95000^b2000b#Vi?t#823 .912#SH206H#Doyle, Arthur Conan#Sherlock Holmes#Arthur Conan Doyle ; Dch: Bi L in Tho...#T.3#Bi Lin Tho#V Thu H#V Qu Anh#^aH.#^aVn hc#2016#^a611tr.^ b21cm#Vn hc cn i#Truyn trinh thm#VH#Dch#373619#Doyle, Arthur Conan## 00631000000000313000450000100130000000200210001300300120003400500090004600500130 00550050012000680050013000800070032000930080005001250090037001300100005001670110 01500172015003600187022000400223082000600227016000300233013000700236014001700243 026000700260181000700267019000500274019001000279020001600289020001200305#Hugo, V ictor#Nhng ngi khn kh#Tiu thuyt#Hunh L#V nh Lin#L Tr Vin#Hugo, V ictor#Victor Hugo ; Dch: Hunh L...#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Minh Tn# 2016#^a679tr.^b21cm#Tn sch ting Php: Les misrables#T.1#843.8#VH#373620#^a11 0000^b1000b#373620#NH556N#Vi?t#Dch Php#Vn hc cn i#Tiu thuyt## 00631000000000313000450000100130000000200210001300300120003400500090004600500130 00550050012000680050013000800070032000930080005001250090037001300100005001670110 01500172015003600187022000400223082000600227016000300233013000700236014001700243 026000700260181000700267019000500274019001000279020001600289020001200305#Hugo, V ictor#Nhng ngi khn kh#Tiu thuyt#Hunh L#V nh Lin#L Tr Vin#Hugo, V ictor#Victor Hugo ; Dch: Hunh L...#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Minh Tn# 2016#^a715tr.^b21cm#Tn sch ting Php: Les misrables#T.2#843.8#VH#373621#^a11 0000^b1000b#373621#NH556N#Vi?t#Dch Php#Vn hc cn i#Tiu thuyt## 00631000000000313000450000100130000000200210001300300120003400500090004600500130 00550050012000680050013000800070032000930080005001250090037001300100005001670110 01500172015003600187022000400223082000600227016000300233013000700236014001700243 026000700260181000700267019000500274019001000279020001600289020001200305#Hugo, V ictor#Nhng ngi khn kh#Tiu thuyt#Hunh L#V nh Lin#L Tr Vin#Hugo, V ictor#Victor Hugo ; Dch: Hunh L...#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Minh Tn# 2016#^a687tr.^b21cm#Tn sch ting Php: Les misrables#T.3#843.8#VH#373622#^a11 0000^b1000b#373622#NH556N#Vi?t#Dch Php#Vn hc cn i#Tiu thuyt## 00597000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200100002918100070 00390010013000460020016000590030010000750070045000850050015001300050015001450080 00500160009003600165010000500201011001500206012002600221020001700247020001800264 020001000282013000700292016000300299019000500302#373623#^a180000^b1000b#Vi?t#39 8.20943#TR527C#Grimm, Jacob#Truyn c Grimm#Truyn c#Jacob Grimm, Wilhelm Grimm ; Lng Hng dch#Grimm, Wilhelm#Lng Vn Hng#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a871tr.^b24cm#T sch Vn hc kinh in#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c#373623#VH#Dch## 00509000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100060 00370010013000430020017000560070035000730050015001080080005001230090052001280100 00500180011002600185020001800211020001200229013000700241016000300248019001600251 #373624#^a95000^b1000b#Vi?t#895.1348#L309T#B Tng Linh#Liu trai ch d#B Tn g Linh ; o Trinh Nht dch#o Trinh Nht#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a446tr. : tranh v^b24cm#Vn hc trung i#Truyn ng n#373624#VH#Dch Trung Quc## 00566000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360010019000420020020000610030012000810070036000930220004001290050011001330080 00500144009001000149010000500159011001500164015003100179020001700210020001200227 013000700239016000300246019000800249005001900257#373625#^a240000^b1000b#Vi?t#81 3.52#C517T#Mitchell, Margaret#Cun theo chiu gi#Tiu thuyt#Margaret Mitchell ; V Kim Th dch#T.1#V Kim Th#^aH.#^aVn hc#2016#^a527tr.^b24cm#Nguyn tc: Gone with the wind#Vn hc hin i#Tiu thuyt#373625#VH#Dch M#Mitchell, Marg aret## 00566000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360010019000420020020000610030012000810070036000930220004001290050011001330080 00500144009001000149010000500159011001500164015003100179020001700210020001200227 016000300239019000800242013000700250005001900257#373626#^a240000^b1000b#Vi?t#81 3.52#C517T#Mitchell, Margaret#Cun theo chiu gi#Tiu thuyt#Margaret Mitchell ; V Kim Th dch#T.2#V Kim Th#^aH.#^aVn hc#2016#^a482tr.^b24cm#Nguyn tc: Gone with the wind#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Dch M#373626#Mitchell, Marg aret## 00480000000000253000450000100140000000200150001400500090002900700290003800800050 00670090010000720100005000820110015000870150034001020820004001360160003001400130 00700143014001700150026000700167181000700174019000500181019001000186020001800196 020001200214#Malot, Hector#Khng gia nh#Hunh L#Hector Malot ; Hunh L dch# ^aH.#^aVn hc#2016#^a505tr.^b24cm#Tn sch ting Php: Sans famille#843#VH#3736 27#^a120000^b1000b#373627#KH455G#Vi?t#Dch Php#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt## 00511000000000265000450000100140000000200150001400500090002900500100003800700410 00480080005000890090010000940100005001040110015001090150032001240820004001560160 00300160013000700163014001600170026000700186181000700193019000500200019001000205 020001800215020001200233#Malot, Hector#Trong gia nh#Hunh L#Mai Hng#Hector Malot ; Dch: Hunh L, Mai Hng#^aH.#^aVn hc#2016#^a278tr.^b24cm#Tn sch ti ng Php: en famille#843#VH#373628#^a79000^b1000b#373628#TR431G#Vi?t#Dch Php# Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt## 00560000000000277000450000100130000000200200001300300120003300500120004500700320 00570040018000890080005001070090036001120100005001480110015001530120016001680820 00800184016000300192013000700195014001700202026000700219181000600226019000500232 019001600237020001700253020001200270#Lam Bch Sc#Yu khng li thot#Tiu thuy t#Greenrosetq#Lam Bch Sc ; Greenrosetq dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a575tr.^b23cm#T sch Vn hc#895.136#VH#373629#^ a135000^b2000b#373629#Y606K#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00689000000000301000450000100170000000200210001700500100003800500140004800500130 00620070071000750040018001460080005001640090035001690100005002040110026002090120 01600235015004700251082000600298016000300304013000700307014001700314026000700331 181000600338019000500344019001000349020001600359020001200375#Dumas, Alexandre#B tc Monte Cristo#Staal, G.#Beauce, G. A.#Mai Th Sang#Alexandre Dumas ; Minh h o: G. Staal, G. A. Beauce ; Mai Th Sang dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a657tr. : tranh v^b24cm#Vn hc c in#Tn sch ting Php: Le comte de Monte Cristo#843.7#VH#373630#^a130000^b1000b#373630#B 100T#Vi?t#Dch Php#Vn hc cn i#Tiu thuyt## 00435000000000241000450002600070000001400170000701900050002408200110002918100070 00400010016000470020018000630030008000810070016000890040008001050080005001130090 01000118010000500128011001500133020001700148020001800165013000700183016000300190 #373631#^a189000^b1000b#Vi?t#398.209495#TH121T#Nguyn Vn Kho#Thn thoi Hy L p#Trn b#Nguyn Vn Kho#Ti bn#^aH.#^aVn hc#2016#^a714tr.^b24cm#Vn hc dn gian#Truyn thn thoi#373631#VH## 00679000000000301000450000100140000000200200001400500130003400500070004700500140 00540050014000680070073000820080005001550090010001600100005001700110026001750150 07200201022000400273082000900277016000300286013000700289014001700296026000700313 181000600320019000500326019001600331020001800347020001200365#La Qun Trung#Tam q uc din ngha#Phan K Bnh#Bi K#La Qun Trung#Mao Tn Cng#La Qun Trung ; P han K Bnh dch ; Bi K h.. ; Li bn: Mao Tn Cng#^aH.#^aVn hc#2016#^a87 5tr. : tranh v^b24cm#In li theo bn nm 1959 ca nh xut bn ph thng, c b sung li bn#T.1#895.1346#VH#373632#^a310000^b1500b#373632#T104Q#Vi?t#Dch Tru ng Quc#Vn hc trung i#Tiu thuyt## 00679000000000301000450000100140000000200200001400500130003400500070004700500140 00540050014000680070073000820080005001550090010001600100005001700110026001750150 07200201022000400273082000900277016000300286013000700289014001700296026000700313 181000600320019000500326019001600331020001800347020001200365#La Qun Trung#Tam q uc din ngha#Phan K Bnh#Bi K#La Qun Trung#Mao Tn Cng#La Qun Trung ; P han K Bnh dch ; Bi K h.. ; Li bn: Mao Tn Cng#^aH.#^aVn hc#2016#^a86 3tr. : tranh v^b24cm#In li theo bn nm 1959 ca nh xut bn ph thng, c b sung li bn#T.2#895.1346#VH#373633#^a310000^b1500b#373633#T104Q#Vi?t#Dch Tru ng Quc#Vn hc trung i#Tiu thuyt## 00568000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020020000400030013000600070013000730050008000860040018000940080005001120090 03600117010000500153011002900158012001300187020001700200020001800217020001300235 020001500248016000300263019000500266013000700271#373634#^a12500^b2000b#Vi?t#398 .2#C450B#C b qung khn #Truyn tranh#Tu Vn dch#Tu Vn#Ti bn ln th 3 #^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a24tr. : tranh mu^b18x19cm#Vn c tch#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#VH#Dch# 373634## 00567000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020019000400030013000590070013000720050008000850040018000930080005001110090 03600116010000500152011002900157012001300186020001700199020001800216020001300234 020001500247013000700262016000300269019000500272#373635#^a12500^b2000b#Vi?t#398 .2#B126C#By chim thin nga#Truyn tranh#Tu Vn dch#Tu Vn#Ti bn ln th 3# ^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a24tr. : tranh mu^b18x19cm#Vn c tch#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#373635#VH #Dch## 00537000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020010000380030013000480070030000610220017000910220005001080050016001130050 00800129008000500137009001000142010000500152011002600157012001200183020001700195 020001300212016000300225019001200228013000700240#373636#^a20000^b3000b#Vi?t#853 #W312C#Winx club#Truyn tranh#Iginio Straffi ; Thu An dch#B mt ng tri#T.1 0#Straffi, Iginio#Thu An#^aH.#^aVn hc#2016#^a45tr. : tranh mu^b21cm#Teen com ics#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Italia#373636## 00545000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020010000380030013000480070032000610220004000930220022000970050016001190050 01000135008000500145009001000150010000500160011002600165012001200191020001700203 020001300220016000300233019001200236013000700248#373637#^a20000^b3000b#Vi?t#853 #W312C#Winx club#Truyn tranh#Iginio Straffi ; Thu Dng dch#T.5#Tn binh ca b ng ti#Straffi, Iginio#Thu Dng#^aH.#^aVn hc#2016#^a45tr. : tranh mu^b21cm# Teen comics#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Italia#373637## 00543000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020010000380030013000480070030000610220024000910220004001150050016001190050 00800135008000500143009001000148010000500158011002600163012001200189020001700201 020001300218016000300231019001200234013000700246#373638#^a20000^b3000b#Vi?t#853 #W312C#Winx club#Truyn tranh#Iginio Straffi ; Thu An dch#Cun sch b nim ph ong#T.7#Straffi, Iginio#Thu An#^aH.#^aVn hc#2016#^a45tr. : tranh mu^b21cm#Te en comics#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Italia#373638## 00536000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020010000380030013000480070030000610220017000910220004001080050016001120050 00800128008000500136009001000141010000500151011002600156012001200182020001700194 020001300211016000300224019001200227013000700239#373639#^a20000^b3000b#Vi?t#853 #W312C#Winx club#Truyn tranh#Iginio Straffi ; Thu An dch#Tri tim tin n#T.8 #Straffi, Iginio#Thu An#^aH.#^aVn hc#2016#^a45tr. : tranh mu^b21cm#Teen comi cs#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Italia#373639## 00545000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020010000380030013000480070032000610220022000930220004001150050016001190050 01000135008000500145009001000150010000500160011002600165012001200191020001700203 020001300220016000300233019001200236013000700248#373640#^a20000^b3000b#Vi?t#853 #W312C#Winx club#Truyn tranh#Iginio Straffi ; Thu Dng dch#B mt hc vin Al fea#T.2#Straffi, Iginio#Thu Dng#^aH.#^aVn hc#2016#^a45tr. : tranh mu^b21cm# Teen comics#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Italia#373640## 00541000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020010000380030013000480070032000610220004000930220018000970050016001150050 01000131008000500141009001000146010000500156011002600161012001200187020001700199 020001300216016000300229019001200232013000700244#373641#^a20000^b3000b#Vi?t#853 #W312C#Winx club#Truyn tranh#Iginio Straffi ; Thu Dng dch#T.4#Bn mi ca Bl oom#Straffi, Iginio#Thu Dng#^aH.#^aVn hc#2016#^a45tr. : tranh mu^b21cm#Teen comics#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Italia#373641## 00538000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020010000380030013000480070032000610220004000930220015000970050016001120050 01000128008000500138009001000143010000500153011002600158012001200184020001700196 020001300213016000300226019001200229013000700241#373642#^a20000^b3000b#Vi?t#853 #W312C#Winx club#Truyn tranh#Iginio Straffi ; Thu Dng dch#T.1#Hc vin Alfea #Straffi, Iginio#Thu Dng#^aH.#^aVn hc#2016#^a45tr. : tranh mu^b21cm#Teen co mics#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Italia#373642## 00537000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020010000380030013000480070030000610220004000910220018000950050016001130050 00800129008000500137009001000142010000500152011002600157012001200183020001700195 020001300212016000300225019001200228013000700240#373643#^a20000^b3000b#Vi?t#853 #W312C#Winx club#Truyn tranh#Iginio Straffi ; Thu An dch#T.9#Bloom i tm vi c#Straffi, Iginio#Thu An#^aH.#^aVn hc#2016#^a45tr. : tranh mu^b21cm#Teen com ics#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Italia#373643## 00536000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020010000380030013000480070030000610220017000910220004001080050016001120050 00800128008000500136009001000141010000500151011002600156012001200182020001700194 020001300211016000300224019001200227013000700239#373644#^a20000^b3000b#Vi?t#853 #W312C#Winx club#Truyn tranh#Iginio Straffi ; Thu An dch#Qui vt m ly#T.6 #Straffi, Iginio#Thu An#^aH.#^aVn hc#2016#^a45tr. : tranh mu^b21cm#Teen comi cs#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Italia#373644## 00558000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020010000380030013000480070032000610220035000930220004001280050016001320050 01000148008000500158009001000163010000500173011002600178012001200204020001700216 020001300233013000700246016000300253019001200256#373645#^a20000^b3000b#Vi?t#853 #W312C#Winx club#Truyn tranh#Iginio Straffi ; Thu Dng dch#Cc chng trai n t Red Fountain#T.3#Straffi, Iginio#Thu Dng#^aH.#^aVn hc#2016#^a45tr. : tra nh mu^b21cm#Teen comics#Vn hc hin i#Truyn tranh#373645#VH#Dch Italia## 00564000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020013000400030013000530070013000660050008000790040018000870080005001050090 03600110010000500146011002600151012001900177020001700196020001800213020001500231 013000700246016000300253019000500256020001300261#373646#^a12500^b2000b#Vi?t#398 .2#C450B#C b l lem#Truyn tranh#Tu Vn dch#Tu Vn#Ti bn ln th 3#^aH.#^ aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a20tr. : tranh mu^b21cm#Chuyn k hng m#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#373646#VH#Dch#Truyn tra nh## 00564000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020013000400030013000530070013000660050008000790040018000870080005001050090 03600110010000500146011002600151012001900177020001700196020001800213020001500231 016000300246019000500249020001300254013000700267#373647#^a12500^b2000b#Vi?t#398 .2#N106T#Nng tin c#Truyn tranh#Tu Vn dch#Tu Vn#Ti bn ln th 3#^aH.#^ aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a20tr. : tranh mu^b21cm#Chuyn k hng m#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#VH#Dch#Truyn tranh#3736 47## 00567000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020016000400030013000560070013000690050008000820040018000900080005001080090 03600113010000500149011002600154012001900180020001700199020001500216016000300231 019000500234020001300239013000700252020001800259#373648#^a12500^b2000b#Vi?t#398 .2#N106B#Nng Bch Tuyt#Truyn tranh#Tu Vn dch#Tu Vn#Ti bn ln th 3#^aH .#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a20tr. : tranh mu^b21cm#Chuyn k h ng m#Vn hc dn gian#Truyn c tch#VH#Dch#Truyn tranh#373648#Vn hc thi u nhi## 00568000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020020000400030013000600070013000730050008000860040018000940080005001120090 03600117010000500153011002600158012001900184020001700203020001500220020001500235 016000300250019000500253020001300258013000700271#373649#^a12500^b2000b#Vi?t#398 .2#C450B#C b qung khn #Truyn tranh#Tu Vn dch#Tu Vn#Ti bn ln th 3 #^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a20tr. : tranh mu^b21cm#Chuyn k hng m#Vn hc dn gian#Sch thiu nhi#Truyn c tch#VH#Dch#Truyn tranh# 373649## 00579000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020015000400030013000550070013000680050008000810040018000890080005001070090 03600112010000500148011002500153012003300178020001700211020001800228020001500246 020001300261013000700274016000300281019000500284#373650#^a12000^b2000b#Vi?t#398 .2#B100C#Ba ch ln con#Truyn tranh#Tu Vn dch#Tu Vn#Ti bn ln th 3#^aH. #^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a20tr. : tranh v^b21cm#Truyn c tc h th gii hay nht#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tra nh#373650#VH#Dch## 00508000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020018000400070032000580050016000900050011001060080005001170090010001220100 00500132011002600137012002000163020001800183020001500201020001100216016000300227 019000500230013000700235#373651#^a28000^b3000b#Vi?t#793.7#T460Y#T yu thi tra ng#Ignio Straffi ; Huyn Linh dch#Straffi, Iginio#Huyn Linh#^aH.#^aVn hc#201 6#^a24tr. : tranh mu^b29cm#Ti xch thi trang#Tr chi sng to#Sch thiu nhi #Sch tranh#XH#Dch#373651## 00505000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020015000400070032000550050016000870050011001030080005001140090010001190100 00500129011002600134012002000160020001800180020001500198020001100213013000700224 016000300231019000500234#373652#^a28000^b3000b#Vi?t#793.7#T312B#Tnh bn m p# Ignio Straffi ; Huyn Linh dch#Straffi, Iginio#Huyn Linh#^aH.#^aVn hc#2016#^ a24tr. : tranh mu^b29cm#Ti xch thi trang#Tr chi sng to#Sch thiu nhi#S ch tranh#373652#XH#Dch## 00515000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020025000400070032000650050016000970050011001130080005001240090010001290100 00500139011002600144012002000170020001800190020001500208020001100223016000300234 019000500237013000700242#373653#^a28000^b3000b#Vi?t#793.7#B515B#Bui biu din tuyt vi#Ignio Straffi ; Huyn Linh dch#Straffi, Iginio#Huyn Linh#^aH.#^aVn hc#2016#^a24tr. : tranh mu^b29cm#Ti xch thi trang#Tr chi sng to#Sch th iu nhi#Sch tranh#XH#Dch#373653## 00510000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340020019000410070032000600050016000920050011001080080005001190090010001240100 00500134011002600139012002000165020001800185020001500203020001100218016000300229 019000500232013000700237#373654#^a28000^b3000b#Vi?t#793.7#TH250G#Th gii i d ng#Ignio Straffi ; Huyn Linh dch#Straffi, Iginio#Huyn Linh#^aH.#^aVn hc#2 016#^a24tr. : tranh mu^b29cm#Ti xch thi trang#Tr chi sng to#Sch thiu n hi#Sch tranh#XH#Dch#373654## 00616000000000301000450000100180000000200100001800500130002800500150004100700370 00560040018000930080005001110090038001160100005001540110015001590150030001740820 00600204016000300210013000700213014001700220026000700237026001100244026001100255 181000600266019000500272019000900277020001600286020001200302#Bronte, Charlotte#J ane Eyre#Trn Anh Kim#Nguyn c Nam#Charlotte Bronte ; Trn Anh Kim dch#Ti b n ln th 1#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a763tr.^b21cm#Tn s ch ting Anh: Jane Eyre#823.8#VH#373655#^a135000^b2000b#373655#VV16.16754#VV16 .16755#J105E#Vi?t#Dch Anh#Vn hc cn i#Tiu thuyt## 00759000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820013000491810008000620010014000700020028000840030075001120070067001870050 02000254008000500274010000500279011001500284015004000299021011400339020000800453 013000700461016000300468020001000471#VV16.16756#VV16.16757#373656#^a95000^b500b #Vi?t#929.20959743#GI-100P#Mai Quc Lin#Gia ph h Nguyn Tin in#Cng trnh ny c s ti tr ca B Khoa hc - Cng ngh v B Ti chnh#Mai Quc Lin ch .b. ; Nguyn Th Bch o phin m, dch, kho cu#Nguyn Th Bch o#^aH.#2016 #^a424tr.^b21cm#TTS ghi: Trung tm Nghin cu Quc hi#Trnh by gia ph h Ngu yn Tin in, huyn Nghi Xun, vng Hoan Chu cng vi bn phin m v vn b n ch Hn#Gia ph#373656#XH#H Nguyn## 00583000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810007000590010014000660020025000800030032001050070040001370050 01900177008000500196009003100201010000500232011001500237020001700252020001200269 013000700281016000300288019001400291#373657#VV16.16758#VV16.16759#^a139000^b500 0b#Vi?t#895.636#KH455C#Naoki Hyakuta#Khng chin zero rc la#Thn phong huyn b ng phng#Naoki Hyakuta ; V Vng Ngc Chn dch#V Vng Ngc Chn#^aH.#^a Vn hc ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a507tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#37 3657#VH#Dch Nht Bn## 00620000000000289000450000100160000000200080001600500160002400500100004000700600 00500040018001100080005001280090038001330100005001710110015001760150033001910820 00900224016000300233013000700236014001700243026000700260026001100267181000600278 019000500284019001200289020001700301020001200318#Mniszek, Helena#Con hi#Nguyn Hu Dng#V Nguyn#Helena Mniszek ; Nguyn Hu Dng dch ; Minh ho: V Nguyn#T i bn ln th 1#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a611tr.^b21cm# Tn sch ting Ba Lan: Tredowata#891.8537#VH#373658#^a135000^b2000b#373658#VV16 .16760#C430H#Vi?t#Dch Ba Lan#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00600000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810007000590010015000660020033000810070033001140220004001470050 01100151008000500162009005300167010000500220011001500225020001700240020001200257 013000700269016000300276019001600279005001500295#373659#VV16.16761#VV16.16762#^a 298000^b3000b#Vi?t#895.636#KH455P#Chng Xun Di#Khng ph nh lai khng ph n ng#Chng Xun Di ; Lng Hin dch#T.1#Lng Hin#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v truyn thng TiHabook#2016#^a567tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#37 3659#VH#Dch Trung Quc#Chng Xun Di## 00674000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820011000511810006000620010010000680020035000780070010001130080005001230090 01000128010000500138011002100143020001100164020002000175013000700195016000300202 020004000205021016300245#VV16.16764#VV16.16763#373660#^a128000^b3000b#Vi?t#355. 351092#V300T#Lc Hng#V t lnh vng bin gii ng Bc#Lc Hng#^aH.#^aVn h c#2016#^a281tr. : nh^b21cm#Bin phng#Hot ng cch mng#373660#XH#Hong K, Trung tng, 1946- , Vit Nam#Ghi li chng ng cng hin ca v T lnh vng bin gii ng Bc Hong K trong chin u bo v s bnh yn, pht trin bin gii, hi o qu hng Vit Nam## 00876000000000313000450000201000000000300120010000500090011200500100012100500150 01310050011001460050015001570070047001720080005002190090010002240100005002340110 01500239082000400254016000300258013000700261014001700268026001100285026000700296 181000700303019000500310020001900315020001700334020001200351021019900363#Qu tr nh hnh thnh th loi tiu thuyt hin i trong vn hc Vit Nam v mt s n c ng Nam #Chuyn kho#c Ninh#L T Anh#Nguyn S Tun#L Th Ho#Trn Thc Vit#c Ninh (ch.b.), L T Anh, Nguyn S Tun...#^aH.#^aVn hc#2016#^a374tr. ^b21cm#895#VH#373661#^a120000^b1000b#VV16.16765#373661#QU100T#Vi?t#Nghin cu v n hc#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Trnh by tng quan vn nghin cu l lu n th loi tiu thuyt v nghin cu tiu thuyt; qu trnh hnh thnh tiu thuy t hin i mt s nc ng Nam : Vit Nam, Innxia, Cmphuchia, Lo## 00697000000000253000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200120 00401810006000520010016000580020024000740070033000980050016001310080005001470090 01000152010000500162011001500167021022700182020001700409020000700426013000700433 016000300440#373662#VV16.16766#^a125000^b1000b#Vi?t#398.8095973#C100D#Nguyn Ng c Lp#Ca dao ng bng Bc B#Nguyn Ngc Lp, Nguyn Thu Nga#Nguyn Thu Nga# ^aH.#^aVn hc#2016#^a429tr.^b21cm#Gii thiu ca dao vng ng bng Bc B trc Cch mng thng Tm, nhm gii thiu s giu p ca vng min, mi quan h gi a con ngi v thin nhin, i sng vt cht cng nh i sng tinh thn ca c dn ng bng Bc B#Vn hc dn gian#Ca dao#373662#XH## 00497000000000253000450000100040000000200480000400300490005200700040010100800050 01050090010001100100005001200110015001250820012001400160003001520130007001550140 01600162026000700178026001100185026001100196181000600207019000500213020001700218 020000800235#Tr#T thng mnh sau nhng thng nm thng ngi#Dnh cho nhng tri tim ang hc cch kin cng#Tr#^aH.#^aVn hc#2016#^a243tr.^b21cm#895.922 8408#VH#373663#^a78000^b2000b#373663#VV16.16767#VV16.16768#T550T#Vi?t#Vn hc h in i#Tn vn## 00427000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010013000670020010000800030004000900070013000940080 00500107009001000112010000500122011001500127020001700142020000400159013000700163 016000300170#373664#VV16.16769#VV16.16770#^a60000^b1000b#Vi?t#895.92214#TH431T# Dng K Anh#Thong th#Th#Dng K Anh#^aH.#^aVn hc#2016#^a174tr.^b21cm#Vn h c hin i#Th#373664#VH## 00618000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200130 00391810007000520020028000590030034000870070056001210050008001770050011001850050 00800196005001100204005001600215005001100231008000500242009001000247010000500257 011001500262020001700277020001200294013000700306016000300313#373665#VV16.16771#^ a72000^b1000b#Vi?t#895.92230108#TR527N#Truyn ngn cc tc gi nam#Bc chn dun g ca ngi n b l#Chu Lai, T Duy Anh, c Ban... ; Thanh Bnh tuyn chn#Ch u Lai#T Duy Anh#c Ban#Nguyn Bn#on Thch Bin#Thanh Bnh#^aH.#^aVn hc#20 16#^a286tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#373665#VH## 00486000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810007000630010014000700020021000840030008001050070014001130080 00500127009003900132010000500171011002100176020001700197020000800214013000700222 016000300229#373666#VV16.16772#VV16.16773#^a65000^b20000b#Vi?t#895.9228408#NG55 8L#Hamlet Trng#Ngi ln khng khc#Tn vn#Hamlet Trng#^aH.#^aVn hc ; Cn g ty Vn ho Khnh Thu#2016#^a138tr. : nh^b21cm#Vn hc hin i#Tn vn#37366 6#VH## 00549000000000277000450000100160000000200190001600300120003500500070004700700300 00540080005000840090034000890100005001230110026001280820008001540160003001620130 00700165014001600172026000700188026001100195026001100206181000600217019000500223 019001400228020001700242020001200259#Takashi Hiraide#Cuc gp g ma h#Tiu thu yt#H Lm#Takashi Hiraide ; H Lm dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Skybooks# 2016#^a165tr. : tranh v^b20cm#895.635#VH#373667#^a72000^b2000b#373667#VV16.167 74#VV16.16775#C514G#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00682000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820015000501810007000650020037000720030022001090070064001310050013001950050 01600208005001400224005000600238005000900244005000400253004001400257008000500271 00900100027601000050028601100260029102000170031702000120033401300070034601600030 0353#373668#VV16.16776#VV16.16777#^a72000^b1000b#Vi?t#895.9223010804#NG558T#Ng i ta d bun v nhng iu c#Tuyn tp truyn ngn#L Ngc Minh, Mai Tho N guyn, Nguyn Khuyn... ; Minh ho: u#L Ngc Minh#Mai Tho Nguyn#Nguyn Khuy n#Jathy#M Ling#u#Ti bn ln 1#^aH.#^aVn hc#2016#^a218tr. : tranh v^b21c m#Vn hc hin i#Truyn ngn#373668#VH## 00449000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010021000630020025000840070026001090080005001350090 01000140010000500150011001500155020001700170020001000187016000300197013000700200 #VV16.16778#373669#VV16.16779#^a49000^b2000b#Vi?t#808.83#K250C#Nguyn Phng B o An#K chuyn tr thng minh#Nguyn Phng Bo An b.s.#^aH.#^aVn hc#2016#^a29 8tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn k#VH#373669## 00607000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010021000660020029000870070026001160080005001420090 01000147010000500157011002100162020001000183020001000193013000700203016000300210 021014000213#VV16.16780#VV16.16781#373670#^a44000^b2000b#Vi?t#959.70099#K250C#N guyn Phng Bo An#K chuyn danh nhn Vit Nam#Nguyn Phng Bo An b.s.#^aH.# ^aVn hc#2016#^a279tr. : nh^b21cm#Danh nhn#Truyn k#373670#XH#Gii thiu s lc v tiu s v chuyn k v cuc i ca cc danh nhn Vit Nam: B Triu, L Cng Un, L Thng Kit, Lan Phu nhn...## 00626000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010021000660020029000870070026001160080005001420090 01000147010000500157011002600162020001700188020001000205016000300215013000700218 021014700225#373671#VV16.16782#VV16.16783#^a49000^b2000b#Vi?t#959.70099#K250C#N guyn Phng Bo An#K chuyn thn ng Vit Nam#Nguyn Phng Bo An b.s.#^aH.# ^aVn hc#2016#^a271tr. : tranh v^b21cm#Nhn vt lch s#Truyn k#XH#373671#Gi i thiu s lc tiu s v chuyn k v cuc i ca cc thn ng Vit Nam: Qu an Quang, L Vn Hu, Nguyn Hin, o S ch, Lng Th Vinh...## 00464000000000241000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200110 00381810006000490010015000550020026000700030020000960070015001160080005001310090 01900136010000500155011001500160020001700175020002000192013000700212016000300219 #373672#VV16.16784#^a55000^b500b#Vi?t#895.922334#K600N#Trn Th Thng#K nguyn ca Nguyn Tri#Tiu thuyt lch s#Trn Th Thng#^aH.#^aCng an nhn dn#2015 #^a487tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt lch s#373672#VH## 00417000000000253000450000100140000000200080001400300040002200700140002600800050 00400090010000450100005000550110015000600820010000750160003000850130007000880140 00700095026000700102026001100109026001100120181000600131019000500137020001700142 020000400159#Trn Tam ng#K nim#Th#Trn Tam ng#^aH.#^aVn hc#2016#^a135tr .^b21cm#895.92214#VH#373673#^b500b#373673#VV16.16785#VV16.16786#K600N#Vi?t#Vn h c hin i#Th## 00449000000000241000450000100120000000200170001200300160002900700130004500800050 00580090030000630100005000930110015000980820010001130160003001230130007001260140 01600133026000700149026001100156181000600167019000500173020001700178020001200195 #Bi Anh Tn#Ma sau song ca#Tp truyn ngn#Bi Anh Tun#^aH.#^aVn hc ; Nh sch Limbooks#2016#^a231tr.^b20cm#895.92234#VH#373674#^a79000^b2000b#373674#VV1 6.16787#M551S#Vi?t#Vn hc hin i#Truyn ngn## 00520000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480010018000540020012000720070036000840050012001200080005001320090 02800137010000500165011001500170012002100185020001700206020001200223013000700235 016000300242019000900245#373675#VV16.16788#^a85000^b2000b#Vi?t#891.7354#M600N#N abokov, Vladimir#M nhn Nga#Vladimir Nabokov ; Thin Lng dch#Thin Lng#^aH .#^aVn hc ; Cng ty Zenbook#2016#^a246tr.^b21cm#Tng tp truyn ngn#Vn hc h in i#Truyn ngn#373675#VH#Dch Nga## 00488000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010009000680020044000770030008001210070009001290080 00500138009003600143010000500179011001500184020001700199020000800216013000700224 016000300231#373676#VV16.16789#VV16.16790#^a76000^b2000b#Vi?t#895.9228408#S103G #Hin Ho#Si Gn - C ph 47 v chuyn qung xin#Tp vn#Hin Ho#^aH.#^aV n hc ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a212tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tp vn#373 676#VH## 00414000000000229000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810007000610010015000680020027000830080005001100090010001150100 00500125011001500130020001700145020001200162016000300174013000700177#VV16.16791# VV16.16792#373677#^a25000^b1000b#Vi?t#895.922332#TR527N#V Trng Phng#Truyn n gn V Trng Phng#^aH.#^aVn hc#2016#^a199tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ng n#VH#373677## 00465000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010018000660020019000840030010001030070018001130080 00500131009001000136010000500146011002900151020001700180020000400197016000300201 013000700204#373678#VV16.16793#VV16.16794#^a68000^b500b#Vi?t#895.922134#C430T#N guyn nh Chin#Cn tnh yu li#Tuyn tp#Nguyn nh Chin#^aH.#^aVn hc#2 016#^a124tr., 6tr. nh mu^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#373678## 00677000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010011000640020032000750070016001070040018001230080 00500141009001000146010000500156011002600161021015800187020001000345013000700355 016000300362020001900365020001500384#373679#VV16.16795#VV16.16796#^a40000^b2000 b#Vi?t#920.009#M458N#Ngc Khnh#1001 chuyn k v cc danh nhn#Ngc Khnh b.s.# Ti bn ln th 1#^aH.#^aVn hc#2016#^a187tr. : tranh v^b21cm#Gm nhng cu ch uyn v thi th u v qu trnh trng thnh cng nh nhng tri nghim trn co n ng i n thnh cng ca cc bc danh nhn trn th gii#Truyn k#373679#X H#Danh nhn th gii#Sch thiu nhi## 00438000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010016000660020007000820030004000890070016000930080 00500109009001900114010000500133011001500138020001700153020000400170013000700174 016000300181#373680#VV16.16797#VV16.16798#^a68000^b1000b#Vi?t#895.92214#M100L#N guyn Hoi Nam#Ma lc#Th#Nguyn Hoi Nam#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a151tr.^ b21cm#Vn hc hin i#Th#373680#VH## 00607000000000289000450000200520000000500130005200500180006500500130008300500140 00960050014001100070049001240080005001730090010001780100005001880110015001930820 01300208016000300221013000700224014001600231026001100247026001100258026000700269 181000700276019000500283020001700288020001200305#Truyn ngn cc tc gi n - M t chiu xa thnh ph#L Minh Khu#Phan Th Vng Anh#Phm Hi Anh#Nguyn Th m#H Th Hi u#L Minh Khu, Phan Th Vng Anh, Phm Hi Anh...#^aH.#^aVn hc#201 6#^a277tr.^b21cm#895.92230108#VH#373681#^a70000^b1000b#VV16.16799#VV16.16800#37 3681#TR527N#Vi?t#Vn hc hin i#Truyn ngn## 00427000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610010008000670020016000750070025000910080005001160090 01000121010000500131011001500136020001700151020000700168013000700175016000300182 #VV16.16801#VV16.16802#373682#^a27000^b2000b#Vi?t#398.609597#C125#Ngc T#Cu Vit Nam#Ngc T s.t., tuyn chn#^aH.#^aVn hc#2016#^a191tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Cu #373682#VH## 00548000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200130 00391810007000520020044000590070031001030050006001340050011001400050009001510050 02200160005001400182008000500196009001000201010000500211011001500216020001700231 020001200248016000300260013000700263#373683#VV16.16803#^a70000^b1000b#Vi?t#895. 92230108#TR527N#Truyn ngn v tnh yu - Cn ma qua nhanh#Di Li, Thu Dng, T in t...#Di Li#Thu Dng#Tin t#Nguyn Th Chu Giang#V nh Giang#^aH.#^a Vn hc#2016#^a272tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#373683## 00657000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540010016000610020021000770030025000980290025001230070 03500148005001300183008000500196009003700201010000500238011002600243020001800269 020000700287016000300294019000900297012001600306020001400322013000700336#373684# VV16.16804#VV16.16805#^a65000^b3000b#Vi?t#823#TH400P#Potter, Beatrix#Th Peter v cc bn#Sch song ng Anh - Vit#Peter rabbit and friends#Beatrix Potter ; Co ucou Hibou dch#Coucou Hibou#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Gio dc Sputnik#2016#^a13 4tr. : tranh v^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn#VH#Dch Anh#T sch Sputnik#Sch song ng#373684## 00615000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540010014000610020019000750030020000940070033001140050 01300147008000500160009003700165010000500202011002600207020001300233016000300246 019000900249012001600258020001400274020001800288013000700306#373685#VV16.16806#V V16.16807#^a65000^b3000b#Vi?t#823#TH460N#Crane, Walter#Th ng ngn Aesop#Song ng Anh - Vit#Walter Crane ; Coucou Hibou dch#Coucou Hibou#^aH.#^aVn hc ; C ng ty Gio dc Sputnik#2016#^a143tr. : tranh v^b21cm#Th ng ngn#VH#Dch Anh#T sch Sputnik#Sch song ng#Vn hc thiu nhi#373685## 00572000000000277000450000100180000000200210001800500170003900700410005600800050 00970090037001020100005001390110026001440120016001700820007001860160003001930130 00700196014001600203026001100219026001100230026000700241181000700248019000500255 019000900260020001800269020000700287#Levshin, Vladimir#Thuyn trng n v#Nguy n Tin Dng#Vladimir Levshin ; Nguyn Tin Dng dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty G io dc Sputnik#2016#^a215tr. : tranh v^b21cm#T sch Sputnik#891.73#VH#373686# ^a65000^b3000b#VV16.16808#VV16.16809#373686#TH527T#Vi?t#Dch Nga#Vn hc thiu nhi#Truyn## 00438000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490010016000560020027000720030010000990070016001090080005001250090 01000130010000500140011001400145020001700159020001000176013000700186016000300193 #373687#VV16.16810#^a75000^b1000b#Vi?t#895.92214#CH527T#Nguyn Xun Bi#Chuyn tnh hai ngi lnh#Trng ca#Nguyn Xun Bi#^aH.#^aVn hc#2016#^a90tr.^b20cm# Vn hc hin i#Trng ca#373687#VH## 00466000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010008000680020026000760030008001020070008001100080 00500118009003400123010000500157011001500162020001700177020000800194013000700202 016000300209#373688#VV16.16811#VV16.16812#^a86000^b2500b#Vi?t#895.9228408#E202 #Tu Nhi#Em c thn, em kiu hnh#Tn vn#Tu Nhi#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Skybooks#2016#^a219tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tn vn#373688#VH## 00497000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010016000660020010000820030014000920070016001060080 00500122009001000127010000500137011001500142012002300157020001700180020000400197 016000300201020000800204013000700212#VV16.16813#373689#VV16.16814#^a75000^b2000 b#Vi?t#895.92214#V250N#Lng nh Khoa#V nh i#Th - Tn vn#Lng nh Khoa#^ aH.#^aVn hc#2016#^a227tr.^b21cm#T sch Ngi tr Vit#Vn hc hin i#Th#VH #Tn vn#373689## 00548000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010017000640020026000810030011001070070034001180050 01000152008000500162009003100167010000500198011001500203020001700218020001100235 016000300246019001400249013000700263#373690#VV16.16815#VV16.16816#^a80000^b2000 b#Vi?t#895.636#C551T#Yasushi Kitagawa#Ca tim ca nhng l th#Truyn di#Yasus hi Kitagawa ; Nguyn dch# Nguyn#^aH.#^aVn hc ; Nh sch Mintbooks#2016# ^a245tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH#Dch Nht Bn#373690## 00407000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010008000670020008000750070008000830080005000910090 01000096010000500106011001500111020001700126020001200143016000300155013000700158 #373691#VV16.16817#VV16.16818#^a25000^b1000b#Vi?t#895.922332#L108H#Nam Cao#Lo Hc#Nam Cao#^aH.#^aVn hc#2016#^a199tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#3 73691## 00452000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010010000680020022000780080005001000090010001050100 00500115011001500120020001700135020001200152016000300164015003600167013000700203 #373692#VV16.16819#VV16.16820#^a25000^b1000b#Vi?t#895.922332#TR527N#Thch Lam#T ruyn ngn Thch Lam#^aH.#^aVn hc#2016#^a199tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#Tn tht tc gi: Nguyn Tng Vinh#373692## 00455000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010012000680020018000800070012000980080005001100090 01000115010000500125011001500130012001800145020001800163020001000181013000700191 016000300198#373693#VV16.16821#VV16.16822#^a61000^b1000b#Vi?t#895.922803#NH556N #Nguyn Hng#Nhng ngy th u#Nguyn Hng#^aH.#^aVn hc#2016#^a290tr.^b21cm#Da nh tc Vit Nam#Vn hc thiu nhi#T truyn#373693#VH## 00671000000000289000450000100150000000200170001500500200003200700410005200800050 00930090051000980100005001490110015001540120053001690150042002220820007002640160 00300271013000700274014001600281026000700297026001100304026001100315181000600326 019000500332019001500337020001700352020001200369#Flanagan, John#Cy cu chy ri #Cao Th Bch Phng#John Flanagan ; Cao Th Bch Phng dch#^aH.#^aVn hc ; C ng ty Vn ho v Truyn thng L Chi#2016#^a303tr.^b21cm#T sch Vn hc M)(Ng i hc vic ca i bit kch#Dch t bn ting Anh: The burning bridge#823.92# VH#373694#^a79000^b3000b#373694#VV16.16823#VV16.16824#C126C#Vi?t#Dch xtrylia #Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00664000000000289000450000100150000000200190001500500160003400700370005000800050 00870090051000920100005001430110015001480120053001630150041002160820007002570160 00300264013000700267014001600274026000700290026001100297026001100308181000600319 019000500325019001500330020001700345020001200362#Flanagan, John#Vng t ng b ng#Trn Ngc Chin#John Flanagan ; Trn Ngc Chin dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng L Chi#2016#^a307tr.^b21cm#T sch Vn hc M)(Ngi h c vic ca i bit kch#Dch t bn ting Anh: The icebound land#823.92#VH#3736 95#^a75000^b3000b#373695#VV16.16825#VV16.16826#V513#Vi?t#Dch xtrylia#Vn h c hin i#Tiu thuyt## 00665000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010019000640020029000830070024001120080005001360090 01000141010000500151011003000156021015900186020001900345020001000364013000700374 016000300381020001500384#VV16.16827#VV16.16828#373696#^a40000^b2000b#Vi?t#920.0 09#K250C#Nguyn Hng Trang#K chuyn danh nhn th gii#Nguyn Hng Trang b.s. #^aH.#^aVn hc#2016#^a231tr. : hnh v, nh^b21cm#Gii thiu thn th, cuc i , s nghip ca mt s danh nhn c nhng cng hin quan trng: Khng T, Arc himedes, L Bch, Ph, Christopher Colombus...#Danh nhn th gii#Truyn k#3 73696#XH#Sch thiu nhi## 00551000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010018000620020013000800070034000930050010001270040 01400137008000500151009003800156010000500194011002600199020001600225020001200241 013000700253016000300260019001000263#373697#VV16.16829#VV16.16830#^a76000^b1000 b#Vi?t#843.7#M306D#Balzac, Honor de#Ming da la#Honor de Balzac ; Trng c d ch#Trng c#Ti bn ln 1#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a36 3tr. : tranh v^b21cm#Vn hc cn i#Tiu thuyt#373697#VH#Dch Php## 00639000000000301000450000100180000000200160001800500170003400500190005100500180 00700070073000880080005001610090026001660100005001920110015001970220004002120820 00800216016000300224013000700227014001700234026000700251026001100258026001100269 181000700280019000500287019001600292020001700308020001200325#Thin Y Hu Phong#P hng t hong#Hong Phng Anh#Miu Qun Tiu Tr#Thin Y Hu Phong#Thin Y Hu Phong ; Hong Phng Anh dch ; Minh ho: Miu Qun Tiu Tr#^aH.#^aVn hc ; C ng ty X.Y.Z#2016#^a428tr.^b21cm#T.4#895.136#VH#373698#^a108000^b2000b#373698#V V16.16831#VV16.16832#PH561T#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00774000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820020000411810006000610020026000670220005000930220012000980080005001100090 02100115010000500136011001600141015005500157021023200212020001000444020000900454 016000300463020002300466013000700489#VV16.16833#VV16.16834#373699#^b120b#Vi?t#32 4.259707509597167#V115K#Vn kin ng b ton tp#T.10#1976 - 1977#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a1152tr.^b24cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. ng b tnh Lo Cai#Gm cc ngh quyt, quyt ngh, thng tri, ch th, bo co, thng bo. .. ca Ban Thng v Tnh u tnh Lo Cai ban hnh t nm1976 n nm 1977 v n hng s kin chnh tr din ra trn t nc v tnh Lo Cai trong giai on ny #1976-1977#Vn kin#XH#ng Cng sn Vit Nam#373699## 00985000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520020023000580070068000810220031001490220004001800050 01600184005002200200005001700222005001000239005001800249008000500267009002100272 01000050029301100460029801500660034402101980041002000120060802000170062001600030 0637013000700640#373700#VV16.16835#VV16.16836#^b1000b#Vi?t#305.89591#C101D#Cc d n tc Vit Nam#Vng Xun Tnh (ch.b.), Nguyn Th Thanh Bnh, Nguyn Cng Th o...#Nhm ngn ng Ty - Thi Kaai#T.2#Vng Xun Tnh#Nguyn Th Thanh Bnh#N guyn Cng Tho#Hong Nam#Hong Th L Tho#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a908 tr., 24tr. nh mu : bng, biu ^b24cm#TTS ghi: Vin Hn lm Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Dn tc hc#Phn tch cc hot ng kinh t, i sng x hi, i sng vn ho v nhng bin i ca cc dn tc Ty, Thi, Nng, Sn Chay, Giy, Lo, L, B Y, La Ch, La Ha, C Lao, Pu Po trong thi i mi#Dn tc hc#Dn tc thiu s#XH#373700## 00927000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820014000411810006000550020086000610070057001470050017002040050012002210050 01700233005001500250005001600265008000500281009002100286010000500307011003300312 021022400345020001600569020000800585016000300593020001000596013000700606#373701# VV16.16837#VV16.16838#^b500b#Vi?t#352.130959712#V115P#Vn phng U ban nhn dn tnh Cao Bng - 70 nm xy dng v pht trin (1945 - 2015)#B.s.: Thang Trng D ng, L Vn Knh, Nguyn Thanh Hi...#Thang Trng Dng#L Vn Knh#Nguyn Thanh H i#Hong Vn Khm#Nguyn Vn Ton#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a247tr., 20tr. nh : bng^b24cm#Hot ng ca Vn phng U ban nhn dn tnh Cao Bng theo tr nh t thi gian t khi ginh c chnh quyn n nm 2015. Ghi li nhng k ni m ca cc cn b tng gn b vi U ban nhn dn tnh Cao Bng qua cc thi k #U ban nhn dn#Lch s#XH#1945-2015#373701## 01025000000000325000450000200310000000500190003100500140005000500140006400500160 00780050015000940070058001090080005001670090021001720100005001930110025001980150 04600223082001900269016000300288013000700291014000800298026000700306026001100313 02600110032418100060033501900050034102000080034602000130035402000200036702103120 0387#Cch mng thng Tm Hng Yn#Nguyn Tin Thuyt#Phm Vn Ngh#L Thanh Xu n#Nguyn Vn Minh#Nguyn Anh Lc#B.s.: Nguyn Tin Thuyt, Phm Vn Ngh, L Th anh Xun...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a140tr., 5tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ba n Chp hnh ng b tnh Hng Yn#324.25970750959733#XH#373702#^b2100b#373702#VV 16.16839#VV16.16840#C102M#Vi?t#Lch s#ng b tnh#Cch mng thng Tm#Khc ho qu trnh hnh thnh v pht trin ca t chc ng, tin ti thnh lp ng b tnh Hng Yn. Trnh by qu trnh ng b tnh Hng Yn tch cc u tranh ch ng ch khng b, chun b lc lng tin ti lnh o khi ngha v trang ginh chnh quyn v tay nhn dn trong Cch mng thng Tm nm 1945## 00990000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810007000610010012000680020074000800030017001540070012001710080 00500183009002100188010000500209011001500214015003000229021035300259020001000612 020000900622020001000631020000800641020001700649013000700666016000300673#373703# VV16.16841#VV16.16842#^a69000^b700b#Vi?t#344.5970189#PH109L# Th Dung#Php lu t v quyn qun l lao ng ca ngi s dng lao ng Vit Nam#Sch chuyn k ho# Th Dung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a283tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Lut H Ni#Nhng vn chung v quyn qun l lao ng v php lut v quyn q un l lao ng ca ngi s dng lao ng. Phn tch thc trng php lut hin hnh v quyn qun l lao ng ca ngi s dng lao ng Vit Nam. xut c c gii php hon thin php lut v nng cao hiu qu thc hin quyn qun l la o ng ca ngi s dng lao ng Vit Nam#Php lut#Lao ng#Quyn hn#Qun l #Sch chuyn kho#373703#XH## 00968000000000325000450000200520000000300170005200500150006900500130008400500140 00970050019001110050015001300070055001450080005002000090021002050100005002260110 01500231082000800246016000300254013000700257014001500264026000700279026001100286 02600110029718100060030801900050031402000200031902000200033902000170035902102660 0376#Ci cch hnh chnh nh nc - L lun v thc tin#Sch chuyn kho#Nguyn Hu Hi#L Nh Thanh#Phm c Ton#o Th Thanh Thu#Trnh Th Thu#Nguyn Hu Hi (ch.b.), L Nh Thanh, Phm c Ton...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a30 6tr.^b21cm#351.597#XH#373704#^a71000^b700b#373704#VV16.16843#VV16.16844#C103C#V i?t#Ci cch hnh chnh#Hnh chnh nh nc#Sch chuyn kho#Gii thiu v quyn hnh php v cc cch tip cn v hnh chnh nh nc, cc m hnh hnh chnh n h nc v xu hng ci cch hnh chnh trn th gii. Trnh by v ci cch hn h chnh nh nc Vit Nam qua cc thi k: 1945-1986, 1986-2012 v t nm 2013 n nay## 00699000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820017000501810006000670010015000730020041000880070041001290080005001700090 02100175010000500196011001500201021014800216020001000364020001100374020000900385 016000300394005001700397013000700414#373705#VV16.16845#VV16.16846#^a52000^b1000 b#Vi?t#343.597072102638#C120N#Phm Hoi Hun#Cm nang tra cu php lut v cnh tranh#Phm Hoi Hun (ch.b.), Nguyn nh Thi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a 226tr.^b21cm#Lit k danh sch cc vn bn php lut nh nc cn hiu lc quy nh v cnh tranh. Gii thiu ton vn ni dung vn bn Lut cnh tranh nm 2004 #Php lut#Cnh tranh#Cm nang#XH#Nguyn nh Thi#373705## 00636000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820012000411810006000530020019000590070048000780220004001260050015001300050 01600145005001200161005001900173005001600192008000500208009002100213010000500234 011001500239020001700254020000400271016000300275015003700278013000700315#373706# VV16.16847#VV16.16848#^b500b#Vi?t#895.9221008#H561S#Hng sc ng Anh# Hong Thanh, Khng Sao Sng, Nguyn Tun...#T.2# Hong Thanh#Khng Sao Sng#Nguyn Tun#Nguyn ng Thuyt#Nguyn Thanh H#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a131tr. ^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#TTS ghi: Nh Vn ho huyn ng Anh#373706## 00790000000000313000450000100170000000200300001700500120004700500150005900700570 00740080005001310090032001360100005001680110021001730150052001940820008002460160 00300254013000700257014001700264026001100281026001100292026000700303181000600310 019000500316019000500321020000900326020001000335020001700345021011400362#Isaacso n, Walter#Einstein - Cuc i v v tr#V Minh Tn#Nguyn Hu Nh#Walter Isaacs on ; V Minh Tn dch ; Nguyn Hu Nh h..#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha #2016#^a719tr. : nh^b24cm#Tn sch ting Anh: Einstein: His life and universe#5 30.092#TN#373707#^a239000^b3000b#VV16.16849#VV16.16850#373707#E201C#Vi?t#Dch#C uc i#S nghip#Einstein, Albert#Gii thiu v tiu s, cuc i v s nghip nghin cu khoa hc ca nh bc hc ngi M gc c Albert Einstein## 00777000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820009000511810006000600010009000660020048000750030014001230070009001370080 00500146009001100151010000500162011002100167021029200188020001500480020000600495 013000700501016000300508#VV16.16851#VV16.16852#373708#^a250000^b1000b#Vi?t#530. 0922#107S#Hm Chu#nh sng nhn vn trong th gii cc nh vt l#K s vn h c#Hm Chu#^aH.#^aTh gii#2016#^a831tr. : nh^b24cm#Khi qut cuc i v s ng hip ca nh vt l l thuyt Trn Thanh Vn v v l gio s, tin s khoa hc L Kim Ngc cng nhiu nh vt l li lc trong nc v quc t, ng thi ghi li nhng chuyn i v gp g cc nh khoa hc ca tc gi ti cc vng min tr n th gii t u sang #Nh vt l hc#K s#373708#TN## 00625000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020044000500030111000940070014002050220004002190220007002230080 01800230009002300248010000500271011001500276020001100291020000700302020001400309 013000700323016000300330005001400333#373709#VV16.16853#^a189000^b2000b#Vi?t#547 #T550D#T duy sng to trong gii nhanh ho hc 12#Dng cho hc sinh lp 12, bi dng hc sinh gii. Bin son theo cu trc mi nht ca B Gio dc v o t o#Tng Vn Sinh#T.1#Hu c#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a605tr .^b24cm#Ho hu c#Lp 12#Sch c thm#373709#GK#Tng Vn Sinh## 01089000000000313000450000100130000000200540001300500160006700500190008300700540 01020040018001560080023001740090037001970100005002340110026002390150081002650820 00600346016000300352013000700355014001700362026000700379026001100386026001100397 181000600408019000500414019000500419020001800424020001300442021032000455#Faber, Adele#Ni sao cho tr chu nghe & nghe sao cho tr chu ni#Mazlish, Elaine#Trn Th Hng Lan#Adele Faber, Elaine Mazlish ; Trn Th Hng Lan dch#Ti bn ln th 8#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aTh gii ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a428tr. : tranh v^b20cm#Tn sch ting Anh: How to talk so kids will listen and listen so kids will talk#649.1#KT#373710#^a130000^b3000b#373710#VV16.16854#VV16.16855 #N428S#Vi?t#Dch#Gio dc gia nh#Nui dy con#Nhng kinh nghim ca tc gi tr ong vic gio dc con tr vi nhng cu hi thng gp trong cuc sng gia nh, gip cc ph huynh tm ra c phng php nui dy con ci tt nht trong tng bi cnh khc nhau. Phn tch cc mi quan h gia cha m v con ci nhm gip cha m hiu c con ci v con ci hiu cha m## 01002000000000337000450000100160000000200200001600300440003600500160008000500150 00960050016001110050008001270070057001350080005001920090032001970100005002290110 03000234015003900264082001400303016000300317013000700320014001700327026000700344 02600110035102600110036218100060037301900050037901900080038402000050039202000080 0397021025900405#Siegel, Seth M.#Con ng thot hn#Gii php Israel cho mt th gii kht nc#Nguyn c Hng#Nguyn c Lc#Nguyn Anh Tun#ng Xa#Seth M. Siegel ; Dch: Nguyn c Hng... ; ng Xa h..#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a503tr. : nh, biu ^b21cm#Tn sch ting Anh: Let there be water# 333.910095694#XH#373711#^a149000^b3000b#373711#VV16.16856#VV16.16857#C430#Vi?t #Dch M#Nc#Bo tn#L cu chuyn k v sc sng to, ch kin cng v s k hn ngoan ca ngi Israel trong cuc chin chng khan him nc, n lc vt qu a cc cuc khng hong v nc ca ring mnh, ng thi h tr cc quc gia kh c trong vic x l v bo tn ngun nc## 00810000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570020067000630070064001300050016001940050015002100050 02000225005001700245005001400262004001800276008000500294009001000299010000500309 01100150031402101170032902000100044602000090045602000090046501300070047401600030 0481#373712#VV16.16858#VV16.16859#^a60000^b500b#Vi?t#349.597#M458S#Mt s vn l lun v thc tin v ph bin, gio dc php lut#Nguyn Tt Vin (ch.b.), Nguyn Duy Qu, Dng Th Thanh Mai...#Nguyn Tt Vin#Nguyn Duy Qu#Dng Th Thanh Mai#Nguyn Vn Quyn#Phm Hu Ngh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aT php#2016#^ a303tr.^b21cm#Trnh by c s l lun, chnh sch, php lut v mt s vn bn l in quan n cng tc ph bin, gio dc php lut#Php lut#Ph bin#Gio dc#3 73712#XH## 00524000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620010008000690020028000770030008001050070008001130080 00500121009001100126010000500137011001500142012002300157015003100180020001700211 020000800228013000700236016000300243#VV16.16861#373713#VV16.16860#^a78000^b4000 b#Vi?t#895.9228408#KH455C#Tho X#Khng cn thi gian bun#Tn vn#Tho X#^a H.#^aTh gii#2016#^a224tr.^b21cm#T sch Ngi tr Vit#Tn tht tc gi: Nh T h Tho#Vn hc hin i#Tn vn#373713#VH## 00976000000000337000450000100210000000200220002100300460004300500130008900500160 01020070056001180040018001740080023001920090037002150100005002520110015002570150 03800272082000900310016000300319013000700322014001600329026000700345026001100352 02600110036318100060037401900050038001900080038502000090039302000110040202000200 0413021020500433#Kaplan Thaler, Linda#Sc mnh ca s t t#Cch chinh phc gii kinh doanh bng s t t#Koval, Robin#Trnh Ngc Minh#Linda Kaplan Thaler, Robi n Koval ; Trnh Ngc Minh dch#Ti bn ln th 5#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aTh gi i ; Cng ty Sch Phng Nam#2016#^a178tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: The power o f nice#658.4092#KT#373714#^a68000^b2000b#373714#VV16.16862#VV16.16863#S552M#Vi? t#Dch M#Lnh o#Kinh doanh#B quyt thnh cng#Lun gii v phn tch v b q uyt quan trng dn n s thnh cng trong kinh doanh vi nhng nguyn tc t hen cht, nhng nghin cu c th cng nhng bi tp gip cho lng tt tr thnh mt thi quen## 00752000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820007000511810007000580020033000650290020000980070016001180050011001340080 00500145009008000150010000500230011002600235021017800261020001000439020000700449 013000700456016000300463020000800466#373715#VV16.16864#VV16.16865#^a110000^b100 0b#Vi?t#428.13#NG550A#Ng m cn bn cho ngi bt u#Pronunciation guide#Langm aster b.s.#Langmaster#^aH.#^aTh gii ; Cng ty u t Gio dc v Pht trin c ng ngh quc t Langmaster#2016#^a236tr. : minh ho^b21cm#Gm 25 bi vi cc ch khc nhau thng gp trong cuc sng gip bn pht m chun cc m trong ti ng Anh, ng thi nhn din v ng dng c cc hin tng ng m ph bin#Tin g Anh#Ng m#373715#XH#Pht m## 00640000000000253000450000100080000000200210000800700080002900800180003700900230 00550100005000780110027000830820006001100160003001160130007001190140015001260260 00700141026001100148026001100159181000600170019000500176020001100181020001000192 021018400202#T Dng#Dng sinh thc hnh#T Dng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a107tr. : nh, bng^b21cm#613.7#KT#373716#^a20000^b500b#373716 #VV16.16866#VV16.16867#D561S#Vi?t#Dng sinh#Thc hnh#Gii thiu nhng b quyt dng sinh trng th nhm hng dn li sng lnh mnh, n ung hp l, vn ng v sinh hot iu , rn luyn tm tr ung dung t ti, trnh cc u phin## 00751000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820006000511810007000570010010000640020039000740070010001130080018001230090 02300141010000500164011002600169021025700195020001900452020001600471013000700487 016000300494#373717#VV16.16868#VV16.16869#^a150000^b1000b#Vi?t#006.6#KH462#Thu Uyn#Khi u am m cng Photoshop CC 2015#Thu Uyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a180tr. : minh ho^b21cm#Gii thiu v Photoshop CC 2015. Tm hiu cc cng c to vng chn, layers, nhm cng c t v, layer mask v l ayer styles, clipping mask, blending mode, cng c to shape vector, nhm cng c to retouch v bng histogram... cng mt s bi tp thc hnh#Phn mm Photos hop# ho my tnh#373717#TN## 00576000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810007000540020030000610030036000910080005001270090014001320100 00500146011002600151021008700177020001800264020001300282013000700295016000300302 020001700305#VV16.16870#VV16.16871#373718#^a83000^b4000b#Vi?t#001#KH455C#Khng c cu hi no ng ngn#Ch l cu tr li c thng minh#^aH.#^aTh gii...#2 016#^a142tr. : tranh v^b21cm#Tuyn tp mt s cu hi v tr li thuc cc lnh vc khoa hc v cuc sng khc nhau#Tri thc khoa hc#Sch hi p#373718#TN#S ch thng thc## 00696000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200100 00381810007000480010012000550020021000670030017000880070012001050080018001170090 02300135010000500158011001500163021018500178020000900363020000900372020001000381 020001700391013000700408016000300415#373719#VV16.16872#^a86000^b300b#Vi?t#370.1 0973#TR308L#L Vn Tng#Trit l gio dc M#Sch chuyn kho#L Vn Tng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a190tr.^b24cm#Khi qut v s hnh thn h ca trit l gio dc M na cui th k XX. Trnh by ni dung c bn v nhn g gi tr, hn ch cng nh ngha ca trit l gio dc M na cui th k XX# Gio dc#Trit l#Th k 20#Sch chuyn kho#373719#XH## 01135000000000325000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200090 00311810006000400020100000460030108001460070065002540080005003190090014003240100 00500338011002200343015003300365021029000398020002700688020000700715020001100722 01600030073300500170073600500170075300500120077000500110078201300070079300500090 0800#VV16.16873#373720#^b1500b#Vi?t#382.9597#C460H#C hi v thch thc khi Vit Nam thc hin cam kt trong cc hip nh thng mi t do th h mi#Ti liu tham kho cho cc kho o to, bi dng kin thc v hi nhp kinh t quc t ca B Cng Thng#Ch.b.: Phm Nguyn Minh, Phng Hong Kim ; B.s.: L Huy Khi ...#^aH.#^aCng thng#2016#^a106tr. : bng^b24cm#u ba sch ghi: B Cng th ng#Tng quan v hi nhp kinh t quc t ca Vit Nam. Phn tch nhng c hi v thch thc khi Vit Nam tham gia cc hip nh thng mi t do "th h mi" (F TA). T a ra mt s khuyn ngh v chnh sch nhm pht trin thng mi Vi t Nam trong bi cnh thc hin cc FTA "th h mi"#Hip nh thng mi t do# C hi#Thch thc#XH#Phm Nguyn Minh#Phng Hong Kim#L Huy Khi#L Vn Ho#37 3720# Quang## 00912000000000253000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200080 00301810006000380020101000440080005001450090014001500100005001640110026001690150 03000195021037200225020001700597020000600614020002000620020000800640013000700648 016000300655#VV16.16874#373721#^b700b#Vi?t#307.116#B108C#Bo co quc gia cho h i ngh ca Lin hp quc v nh v pht trin th bn vng (Habitat III)#^a H.#^aCng thng#2016#^a77tr. : nh, bng^b25cm#u ba sch ghi: B Xy dng# nh gi qu trnh th ho ca Vit Nam trong hn 20 nm qua (1996-2016). Phn tch cc vn tn ti cng nh nhng thch thc trn cc phng din: Nhn kh u hc th, kinh t th, gim ngho v cc chnh sch x hi, nh , dch v th, mi trng v th ho, quy hoch v qun l th; t a ra nh hng cho qu trnh th ho trong tng lai#Qui hoch th#Nh #Pht tr in bn vng#Bo co#373721#XH## 00956000000000337000450000100160000000200210001600500160003700500140005300500250 00670070095000920080005001870090057001920100005002490110027002540150039002810820 01000320016000300330013000700333014001700340026000700357026001100364026001100375 18100070038601900050039301900080039802000030040602000100040902000080041902000170 0427021017400444#Kurlansky, Mark#Khi loi c bin mt#Stockton, Frank#L Nht Th ng#Dng Nguyn Hong Khnh#Mark Kurlansky ; Minh ho: Frank Stockton ; L Nht Thng dch ; Dng Nguyn Hong Khnh h..#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng AZ Vit Nam#2016#^a222tr. : tranh mu^b24cm#Tn sch ting Anh: Wo rld without fish#333.95616#XH#373722#^a152000^b1500b#373722#VV16.16875#VV16.168 76#KH300L#Vi?t#Dch M#C#i dng#Bo tn#Sch thng thc#Gm nhng kin thc khoa hc v i dng ni chung v cc loi c ni ring, ng thi a ra nhn g li cnh bo v nhng ch dn hnh ng c th nhm "gii cu" i dng## 00792000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010013000660020033000790070013001120080005001250090 01100130010000500141011002500146021036100171020000800532013000700540016000300547 #373723#VV16.16877#VV16.16878#^a198000^b300b#Vi?t#306.09597#M126T#Phan Hu Dt# My tip cn v vn ho Vit Nam#Phan Hu Dt#^aH.#^aTh gii#2016#^a295tr. : h nh v^b24cm#Nhng quan im v tm hiu ca tc gi v vn ho Vit Nam trn cc kha cnh: Khi nim, ngun gc, quan nim v vn ho; s a dng v thng nht trong vn ho Vit Nam; cc hnh thi ch yu trong giao lu vn ho gia cc t c ngi nc ta; vn vn ho dn tc; mi quan h gia truyn thng v hin i; vn ho Vit Nam trong bi cnh ton cu ho...#Vn ho#373723#XH## 00678000000000289000450000100140000000200180001400300120003200500120004400700320 00560080005000880090056000930100005001490110015001540150106001690820008002750160 00300283013000700286014001600293026000700309026001100316026001100327181000600338 019000500344019001000349020001700359020001200376#Ferney, Alice#Nt duyn go ph #Tiu thuyt#L Ngc Mai#Alice Ferney ; L Ngc Mai dch#^aH.#^aNxb. H Ni ; C ng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a211tr.^b21cm#Tn sch ting Php: L 'lgance des veuves. - Sch c in km kch bn phim "Vnh cu" ca Trn Anh H ng#843.914#VH#373724#^a66000^b1000b#373724#VV16.16879#VV16.16880#N207D#Vi?t#D ch Php#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00565000000000265000450000100160000000200210001600500200003700700430005700800050 01000090056001050100005001610110015001660820008001810160003001890130007001920140 01600199026000700215026001100222026001100233181000700244019000500251019001400256 020001700270020001200287#Shin Kyung Sook#Chuyn k trng nghe#Vn Ngc Minh Quy n#Shin Kyung Sook ; Vn Ngc Minh Quyn dch#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a163tr.^b21cm#895.735#VH#373725#^a59000^b3000b# 373725#VV16.16881#VV16.16882#CH527K#Vi?t#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Truyn n gn## 00979000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820009000511810006000600010017000660020036000830030015001190070017001340080 00500151009001400156010000500170011002600175021032500201020001100526020000700537 016000300544015012700547020000800674013000700682#373726#VV16.16883#VV16.16884#^a 120000^b1500b#Vi?t#133.3337#H561D#Nguyn Mnh Linh#Hng dn s dng la bn pho ng thu#Sch tham kho#Nguyn Mnh Linh#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a223tr. : minh ho^b24cm#Trnh by nhng kin thc chung v la bn dng trong phong thy. Hng dn s dng cc loi la bn phong thu ph bin hin nay nh: La bn chuyn gia phong thu c nh, la bn kin trc phong thu c va v la bn khoa hc phong thu c i cng nh cch s dng ng-ten a t trng, thc tm long mch v gng bt qui#Phong thu#La bn#XH#u ba sch ghi: i hc Xy dng. Vin Quy hoch v Kin trc th UAI. Trung tm Nghin cu ng dng phong thu kin tr c#S dng#373726## 00914000000000313000450000100130000000200210001300500130003400500090004700700430 00560040018000990080005001170090034001220100005001560110015001610150109001760820 00700285016000300292013000700295014001600302026001100318026000700329181000600336 019000500342019000800347020001100355020000900366020000800375021021700383#Tracy, Brian#12 tuyt k bn hng#Tracy, Brian#Xun Chi#Brian Tracy, Micheal Tracy ; Xu n Chi dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a309t r.^b24cm#Tn sch ting Anh: Unlimited sales success: 12 simple steps for sellin g more than you ever thought possible#658.85#KT#373727#^a79000^b1000b#VV16.1688 5#373727#M558H#Vi?t#Dch M#Kinh doanh#Bn hng#K nng#Gii thiu 12 tuyt k t rong bn hng: Tm hiu v tm l hc trong bn hng, lp k hoch bn hng c n hn, tm kim, to dng quan h, t vn, xc nh chnh xc nhu cu, gy nh h ng ln hnh vi ca khch hng...## 00786000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010010000660020028000760070015001040040018001190080 00500137009004200142010000500184011002100189021027800210020001100488020001100499 016000300510013000700513#373728#VV16.16887#VV16.16886#^a88000^b2000b#Vi?t#133.3 337#PH431T#Triu Sn#Phong thu trong kinh doanh#Triu Sn b.s.#Ti bn ln th 1#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a263tr. : nh^b24cm#Hng dn la chn t vng ti v mt phong thu. Nhng im trng yu v cch b c c bn ngoi, cch thit k ca m hng ti lc, cch b tr vn phng, phong t hu nh v sinh, trang tr nh thc y s pht ti cng nh phong thu trong cch t tn cng ty, vn phng#Phong thu#Kinh doanh#XH#373728## 00745000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540010010000610020026000710070015000970040018001120080 00500130009004200135010000500177011002100182021022800203020001100431020000600442 020000900448013000700457016000300464#373729#VV16.16889#VV16.16888#^a88000^b2000 b#Vi?t#728#PH431T#Triu Sn#Phong thu trong gia nh#Triu Sn b.s.#Ti bn ln th 1#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2016#^a255tr. : nh^b24cm# Trnh by nhng iu cn bit v ngi nh hon thin theo phong thu, cch chn nh theo mi trng, thit k kiu dng, phng hng, ca chnh, sn vn, cch b tr phng khch, ti v, phng ng, phng lm vic, phng n...#Phong thu#N h #Thit k#373729#XH## 00839000000000289000450000100140000000200180001400300350003200700140006700400180 00810080018000990090011001170100005001280110026001330820008001590160003001670130 00700170014001600177026000700193026001100200026001100211181000700222019000500229 020001700234020001700251020001000268021027100278#Cao Huy Thun#Nht k sen trng #Chuyn k cho tui 15 v ph huynh#Cao Huy Thun#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a240tr. : tranh v^b20cm#170.835#XH#373730#^a65000^b1000 b#373730#VV16.16890#VV16.16891#NH124K#Vi?t#Gio dc o c#Thanh thiu nin#Tru yn k#Gm 15 cu chuyn k dnh cho cc em la tui 15 vi tng dy o c l ngha mt cch thit thc; minh ha bng nhng cu chuyn ng ngn theo ch nhm gip cho cc em nm bt, suy ngh v cc vn o c mt cch t nhi n theo kiu hc m chi, chi m hc## 00547000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810006000510010019000570020026000760030024001020070019001260040018001450080 01800163009001100181010000500192011003100197012001700228020001700245020000900262 013000700271016000300278#373731#VV16.16892#^a50000^b2000b#Vi?t#895.9228408#B107 M#Ng Th Ging Uyn#Bnh m thm, c ph ng#Lan man m thc chu u#Ng Th G ing Uyn#Ti bn ln th 9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a155tr., 2tr. nh : nh^b20cm#T sch Tui tr#Vn hc hin i#Bi vit#373731#VH## 00685000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020035000620070025000970050014001220050010001360080 01800146009001100164010000500175011002500180021014600205020000800351020000900359 020000800368020000900376013000700385016000300392#373732#VV16.16893#VV16.16894#^a 25000^b4000b#Vi?t#363.1#K600N#K nng phng v dnh cho hc sinh#Phm Th Thu, Tun Hin#Phm Th Thu#Tun Hin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a63tr. : t ranh v^b20cm#Hng dn cho cc em hc sinh cc k nng phng v an ton phn g chng bt nt, bt cc, trm cp, la gt, i lc ng, xm hi tnh dc...# K nng#Phng v#An ton#Hc sinh#373732#XH## 00777000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020044000620070010001060050010001160080018001260090 01100144010000500155011002500160020000800185020001000193020000800203020000900211 013000700220016000300227021026900230#373733#VV16.16895#VV16.16896#^a27000^b4000 b#Vi?t#363.1#K600N#K nng di chuyn an ton dnh cho hc sinh#Tun Hin#Tun Hi n#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a91tr. : tranh v^b20cm#K nng#Di chuyn# An ton#Hc sinh#373733#XH#Hng dn cc em hc sinh k nng di chuyn an ton t rong nh; i b, xe p v xe my; i xe but v xe du lch; i tu la v my b ay; i ghe, xung v ca n; phng chng say tu xe v b gim p ni ng ngi ; phng chng trn lt v dn cnh cp git trn ng## 00790000000000337000450000100170000000200220001700500110003900700340005000400180 00840080018001020090011001200100005001310110035001360120018001710150049001890820 00800238016000300246013000700249014001600256026000700272026001100279181000600290 01900050029601900050030102000080030602000100031402000150032402000140033902000150 0353021008400368#Poskitt, Kjartan#Newton v qu to ri#V Minh T#Kjartan Poski tt ; V Minh T dch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a194tr . : hnh v, tranh v^b21cm#Ni danh vang di#Tn sch ting Anh: Newton and his falling apple#530.092#TN#373734#^a54000^b2000b#373734#VV16.16897#N207V#Vi?t#D ch#Tiu s#S nghip#Nh vt l hc#Newton, Issac#Sch thiu nhi#Gii thiu v t iu s, s nghip ca nh bc hc thin ti ngi Anh - Isaac Newton## 00616000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100060 00370020034000430030019000770070057000960220004001530050016001570050019001730050 01200192004000800204008001800212009002300230010000500253011003000258020000700288 020000700295020001400302013000700316016000300323#373735#^a90000^b3000b#Vi?t#530 .0712#B452D#Bi dng hc sinh gii vt l 10#Phin bn mi nht#Nguyn Ph ng (ch.b.), Nguyn Thnh Tng, H c Vinh#T.1#Nguyn Ph ng#Nguyn Thnh Tng #H c Vinh#Ti bn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a279tr. : h nh v, nh^b24cm#Vt l#Lp 10#Sch c thm#373735#GK## 00674000000000301000450002600070000001400170000701900050002408200090002918100060 00380020034000440030019000780070062000970220034001590220004001930050016001970050 01700213005001900230004000800249008001800257009002300275010000500298011003100303 020000700334020000700341020001400348016000300362013000700365#373736#^a105000^b3 000b#Vi?t#530.0712#B452D#Bi dng hc sinh gii vt l 10#Phin bn mi nht#Ng uyn Ph ng (ch.b.), Nguyn Thanh Sn, Nguyn Thnh Tng#Cc nh lut bo to n. Nhit hc#T.2#Nguyn Ph ng#Nguyn Thanh Sn#Nguyn Thnh Tng#Ti bn#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a310tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l #Lp 10#Sch c thm#GK#373736## 00672000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020029000410030019000700070078000890050012001670050015001790050016001940050 01300210004000800223008001800231009002300249010000500272011001500277020001200292 020000800304020000600312020001400318016000300332005001600335013000700351#373737# ^a46000^b2000b#Vi?t#807.12#T527C#Tuyn chn 153 bi vn hay 6#Phin bn mi nh t#B.s., tuyn chn, gii thiu: T c Hin, Nguyn Ngc H, Thi Thnh Vinh...# T c Hin#Nguyn Ngc H#Thi Thnh Vinh#Phm Minh T#Ti bn#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a179tr.^b24cm#Tp bi vn#Bi vn#Lp 6#Sch c thm#GK#Nguyn Vit Nga#373737## 00680000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020029000410030019000700070086000890050012001750050015001870050016002020050 01600218004000800234008001800242009002300260010000500283011001500288020001200303 020000800315020000600323020001400329016000300343005001300346013000700359#373738# ^a80000^b2000b#Vi?t#807.12#T527C#Tuyn chn 153 bi vn hay 7#Phin bn mi nh t#B.s., tuyn chn, gii thiu: T c Hin (ch.b.), Nguyn Ngc H, Thi Thnh Vinh...#T c Hin#Nguyn Ngc H#Thi Thnh Vinh#Nguyn Vit Nga#Ti bn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a275tr.^b24cm#Tp bi vn#Bi vn#Lp 7#Sch c thm#GK#Phm Minh T#373738## 00657000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020029000410030019000700070090000890050012001790050018001910050015002090050 01200224004000800236008001800244009002300262010000500285011001500290020001200305 020000800317020000600325020001400331013000700345016000300352#373739#^a70000^b20 00b#Vi?t#807.12#T527C#Tuyn chn 153 bi vn hay 9#Phin bn mi nht#B.s., tuy n chn, gii thiu: T c Hin, Nguyn Trung Kin, Nguyn Kim Hoa, L Thun An# T c Hin#Nguyn Trung Kin#Nguyn Kim Hoa#L Thun An#Ti bn#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a215tr.^b24cm#Tp bi vn#Bi vn#Lp 9#Sch c thm#373739#GK## 00845000000000241000450002600070000001400170000701900050002408200040002918100060 00330010015000390020017000540070028000710050012000990080018001110090023001290100 00500152011002600157015003600183021035700219020001700576013000700593016000300600 #373740#^a180000^b1000b#Vi?t#909#L302S#Nguyn Hin L#Lch s th gii#Nguyn H in L, Thin Giang#Thin Giang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a 847tr. : minh ho^b21cm#Ni dung sch gm 4 tp 1, 2, 3 & 4#Gii thiu lch s t h gii t thi thng c n thi hin i gm: Loi ngi thi tin s, bnh m inh hin Cn ng v vn minh Cn ng truyn qua ng u; thi trung c chu u, Trung Hoa t Ng i n Nguyn; thi cn i chu u, Trung Hoa v Nht Bn ; chu u t 1789-1870, nh hng ca cch mng k ngh, tnh hnh Vin ng v hai k i chin#Lch s th gii#373740#XH## 01017000000000289000450000100150000000200190001500500150003400500080004900700460 00570080018001030090059001210100005001800110015001850150056002000820006002560160 00300262013000700265014001500272026000700287181000600294019000500300019000500305 020001000310020002000320020001000340021037700350#Murphy, Joshep#Sc mnh tim th c#Bi Thanh Chu#Mai Sn#Joshep Murphy ; Dch: Bi Thanh Chu, Mai Sn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a335t r.^b21cm#Tn sch ting Anh: The power of your subconscious mind#154.2#XH#373741 #^a96000^b500b#373741#S552M#Vi?t#Dch#Tim thc#B quyt thnh cng#Cuc sng#G ii thiu v gii thch cc phng php tp trung tm thc, vn dng nng lc tr tu phi thng tim n trong mi ngi to dng s t tin, xy dng cc mi quan h ho hp, vt qua nhng ni s hi v m nh, xua i nhng thi quen ti u cc v hng dn cch cha lnh vt thng v th cht cng nh tm hn c c s bnh an, hnh phc, thnh cng trong cuc sng## 00810000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100060 00370010017000430020040000600030035001000290036001350070017001710080018001880090 02300206010000500229011002200234021021800256020001000474020001000484020001300494 020001500507013000700522016000300529#373742#^a35000^b1000b#Vi?t#808.0428#250V# Nguyn Mnh Tho# vit mt on vn ting Anh hiu qu#Luyn thi THPT quc gia v i hc#How to write an effective paragraph#Nguyn Mnh Tho#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a117tr. : bng^b21cm#Trnh by cc k nng vit cu, vit mt on vn s dng ng ng php, cu trc vi vic s dng ng cc lin t, cm t, mnh lin kt v pht trin tng gip vit chnh xc v uyn chuyn trong ting Anh#Ting Anh#Tu t hc#K nng vit#Sch luyn thi#3 73742#XH## 00940000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340010015000410020038000560290035000940070053001290050020001820040021002020080 01800223009005900241010000500300011001500305012001800320021024100338020002000579 020001000599020001400609013000700623016000300630019000500633#373743#^a46000^b10 00b#Vi?t#158.1#CH301S#Canfield, Jack#Chia s tm hn v qu tng cuc sng#A cup of chicken soup for the soul#Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; Thu H bin d ch#Hansen, Mark Victor#Ti bn c chnh sa#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a191tr.^b21cm#Ht ging tm hn#G m nhng cu chuyn ngn, bi hc kinh nghim mang nhiu ngha su sc gip b n bit yu thng m khng mong nhn li, bit sng ht mnh v bit theo ui k ht vng mt cch mnh lit v t tin vt qua mi th thch trong cuc sng# Tm l hc ng dng#Cuc sng#Sch song ng#373743#XH#Dch## 00947000000000325000450000100130000000200240001300300460003700500100008300500120 00930050008001050070039001130080018001520090059001700100005002290110032002340150 07900266082001000345016000300355013000700358014001600365026000700381181000600388 01900050039401900050039902000200040402000200042402000100044402000190045402101480 0473#Teo Aik Cher#Ti sao phi hnh ng?#Cm nang gip cc bn tr t c th nh cng#Vit Khoa#Vit Khng#An Bnh#Teo Aik Cher ; Bin dch: Vit Khoa...#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^ a151tr. : bng, tranh v^b21cm#Tn sch nguyn bn: Why take action? : A teenger 's guide to achieving success#158.10835#XH#373744#^a42000^b2000b#373744#T103S#V i?t#Dch#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#Cuc sng#Tui v thnh nin#Ph n tch tm quan trng ca vic hnh ng cng nh phng php, phm cht v k nng cn thit cc bn tr t c thnh cng trong cuc sng## 00968000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340010015000400020036000550290038000910070058001290050020001870080018002070090 05900225010000500284011001500289012001800304021027400322020002000596020001000616 020001400626016000300640019000500643013000700648005001100655#373745#^a92000^b50 00b#Vi?t#158.1#T527T#Canfield, Jack#Tuyn tp nhng cu chuyn hay nht#The best of chicken soup for the soul#Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; First News tuy n chn#Hansen, Mark Victor#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty V n ho Sng to Tr Vit#2016#^a255tr.^b21cm#Ht ging tm hn#Gm 50 cu chuyn ngn v tnh yu v cuc sng gip bn hiu c nhng gi tr cn bn nht tro ng i sng v tm c nim tin, s dng cm trong hnh trnh cuc sng, vt q ua mi kh khn, t to nn gi tr ca ring mnh v to nn nhng iu k diu trong cuc sng#Tm l hc ng dng#Cuc sng#Sch song ng#XH#Dch#373745#Firs t News## 00649000000000265000450002600070000001400170000701900050002408200090002918100070 00380010016000450020017000610070054000780050017001320050019001490080018001680090 02300186010000500209011001500214020000900229020001000238016000300248021011400251 005001100365013000700376#373746#^a100000^b1000b#Vi?t#294.3444#TR103T#Thch Nht Hnh#Tri tim ca Bt#Thch Nht Hnh ; Phin t, h..: Chn oan Nghim...#Ch n oan Nghim#Chn Vn Tm Phc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^ a430tr.^b23cm#o Pht#Pht php#XH#Gii thiu ni dung cc bi thuyt ging v Pht php cn bn gip cc pht t tinh tn hn trn con ng tu tp#Diu Chnh #373746## 00673000000000253000450000100160000000200550001600700160007100400400008700800180 01270090023001450100005001680110031001730820009002040160003002130130007002160140 01700223026000700240181000600247019000500253020001700258020001300275020001000288 021012100298#Nguyn Vn Tun#T nghin cu n cng b k nng mm cho nh khoa hc#Nguyn Vn Tun#Ti bn ln th 3, c chnh sa b sung#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a551tr. : bng, biu ^b23cm#808.0665#XH#373747#^a19 0000^b1000b#373747#T550N#Vi?t#Bo co khoa hc#K nng vit#Ting Anh#Hng dn cch vit, cch trnh by cng cc k nng cn thit hon thnh tt mt bi bo co khoa hc bng ting Anh## 00682000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020028000380030032000660070052000980050012001500050018001620080018001800090 02300198010000500221011001500226020001200241020000800253016000300261004002900264 020000600293005001700299005001500316005001600331020001400347013000700361#373748# ^a79000^b2000b#Vi?t#807#T527T#Tuyn tp 100 bi vn hay 9#Bin son theo chng trnh mi#T c Hin, Nguyn Trung Kin, Nguyn Khnh Ho...#T c Hin#Nguy n Trung Kin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a251tr.^b24cm#Tp l m vn#Bi vn#GK#Ti bn c sa cha, b sung#Lp 9#Nguyn Khnh Ho#Nguyn Mai Lan#Nguyn Nht Hoa#Sch c thm#373748## 00540000000000277000450002600070000002000090000702000080001601400160002401900050 00400820007000451810006000520020026000580070019000840220005001030050007001080050 01100115008001800126009003400144010000500178011002600183020001800209020001100227 020001400238016000300252013000700255#373749#Tp vit#Ch ci#^a12000^b1000b#Vi? t#372.21#T123#Tp - Tp vit ch ci#Vn S, Thanh Thu#T.24#Vn S#Thanh Th u#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a32tr. : tranh mu^ b24cm#Gio dc mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#GK#373749## 00540000000000277000450002600070000002000090000702000080001601400160002401900050 00400820007000451810006000520020026000580070019000840220005001030050007001080050 01100115008001800126009003400144010000500178011002600183020001800209020001100227 020001400238016000300252013000700255#373750#Tp vit#Ch ci#^a12000^b1000b#Vi? t#372.21#T123#Tp - Tp vit ch ci#Vn S, Thanh Thu#T.25#Vn S#Thanh Th u#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a32tr. : tranh mu^ b24cm#Gio dc mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#GK#373750## 00612000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350010015000410020025000560070015000810080005000960090018001010100005001190110 03100124020001800155020000800173016000300181021013200184004001300316020002200329 013000700351#373751#^a50000^b1000b#Vi?t#372.13#L300L#Nguyn Hu Hp#L lun dy hc tiu hc#Nguyn Hu Hp#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a219tr. : hnh v, bn g^b24cm#Gio dc tiu hc#L lun#XH#Gii thiu cc vn l lun v nguyn tc , ni dung, phng php, hnh thc, kim tra, nh gi vic t chc dy hc cp tiu hc#In ln th 4#Phng php ging dy#373751## 00509000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100060 00370020030000430290016000730070016000890220004001050080018001090090023001270100 00500150011002500155020001000180020000900190020000900199020001400208016000300222 005001100225013000700236#373752#^a18000^b3000b#Vi?t#372.6521#B200T#B tp vit ch p ting Anh#Writing English#First News b.s.#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T p. H Ch Minh#2016#^a15tr. : tranh v^b24cm#Ting Anh#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#GK#First News#373752## 00463000000000241000450000200340000000500110003400700160004500800180006100900230 00790100005001020110024001070820007001310160003001380130007001410140016001480260 00700164181000600171019000500177020000700182020000900189020001400198020000900212 #Tp vit ch p & t mu ch hoa#First News#First News b.s.#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a31tr. : hnh v^b24cm#372.21#GK#373753#^a22000^b3 000b#373753#T123V#Vi?t#T mu#Tp vit#Sch mu gio#Mu gio## 00466000000000241000450002600070000001900050000708200070001218100060001900200370 00250070016000620080018000780090023000960100005001190110024001240200009001480200 01400157016000300171014001600174020000700190020000900197013000700206005001100213 #373754#Vi?t#372.21#T123V#Tp vit ch p & t mu ch thng#First News b.s.#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a31tr. : hnh v^b24cm#Tp vit#S ch mu gio#GK#^a22000^b3000b#T mu#Mu gio#373754#First News## 00812000000000301000450000100100000000200170001000300480002700500220007500700380 00970040014001350080023001490090057001720100005002290110015002340150050002490820 00600299016000300305013000700308014001700315026000700332181000600339019000500345 019000500350020002000355020000800375020001000383021011700393#Garn, Roy#T huyt cm xc#Ngh thut thi min bt k ai ch bng li ni#Phan Nguyn Khnh an#Ro y Garn ; Phan Nguyn Khnh an dch#Ti bn ln 1#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aThng tin v Truyn thng ; Cng ty Con ng tri thc#2016#^a413tr.^b24cm#Tn sch t ing Anh: The magic of emotional appeal#158.1#XH#373755#^a159000^b2000b#373755# T550H#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cm xc#Thi min#Tm hiu v thut thi mi n cm xc v vai tr, tc dng ca thut thi min cm xc trong trong cuc sng hng ngy## 00828000000000325000450000200300000000500120003000500120004200500180005400700600 00720080018001320090011001500100005001610110020001660150083001860820004002690160 00300273013000700276014001600283026000700299026001100306026001100317181000600328 01900050033401900050033902000070034402000100035102000100036102000140037102101170 0385#L Quang Diu bn v cuc i#Tay, Janice#Kow, Ronald#Nguyn Quang Khi#Tuy n chn: Janice Tay, Ronald Kow ; Nguyn Quang Khi dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr#2016#^a77tr. : nh^b21cm#Tn sch ting Anh: Lee Kuan Yew on life: a colle ction of quotes from Lee Kuan Yew#300#XH#373756#^a40000^b2000b#373756#VV16.1689 9#VV16.16898#L600Q#Vi?t#Dch#X hi#Chnh tr#Cu trch#L Quang Diu#Gii thiu cc cu ni, trch on pht biu ca Th tng L Quang Diu v mi mt trong i sng chnh tr, x hi## 00476000000000241000450002600070000001900050000708200100001218100070002200200270 00290070016000560080006000720090017000780100005000950110025001000200017001250200 01200142016000300154014001600157001001600173012002000189013000700209004001800216 #373757#Vi?t#895.92234#NG558M#Ngi m ca mt thin ti#Chu Trng Huyn#^aHu#^ aNxb. Thun Ho#2016#^a151tr., 2tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#^a 40000^b1000b#Chu Trng Huyn#T sch H Ch Minh#373757#Ti bn ln th 3## 00864000000000313000450000200290000000500120002900500120004100500190005300700610 00720080018001330090011001510100005001620110020001670150089001870820004002760160 00300280013000700283014001600290026001100306026000700317026001100324181000600335 019000500341019000500346020000800351020001000359020001400369021016700383#L Quan g Diu bn v qun l#Tay, Janice#Kow, Ronald#Nguyn Phan Nam An#Tuyn chn: Jan ice Tay, Ronald Kow ; Nguyn Phan Nam An dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016# ^a73tr. : nh^b21cm#Tn sch ting Anh: Lee Kuan Yew on management: a collection of quotes from Lee Kuan Yew#658#XH#373758#^a40000^b2000b#VV16.16900#373758#VV1 6.16901#L600Q#Vi?t#Dch#Qun l#Cu trch#L Quang Diu#Gii thiu cc cu ni, trch on pht biu ca Th tng L Quang Diu v mi mt trong qun l: chin lc, nhm, giao tip, hoch nh, nhng nguyn tc iu hnh## 00522000000000265000450002600070000001900050000708200080001218100070002000200250 00270030012000520070036000640080005001000090011001050100005001160110015001210200 01700136020001200153016000300165019001000168014001600178001001200194005001700206 015002600223013000700249#373759#Vi?t#895.636#NG558#Ngi an ch xp thuyn#Ti u thuyt#Miura Shion ; Nguyn Kim Hong dch#^aH.#^aTh gii#2016#^a382tr.^b21cm #Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Dch Nht#^a92000^b2000b#Miura Shion#Nguyn Ki m Hong#Tn sch nguyn bn: #373759## 00388000000000229000450002600070000001900050000708200100001218100060002200200150 00280030004000430070011000470080006000580090017000640100005000810110015000860200 01700101020000400118016000300122014001500125001001100140013000700151#373760#Vi?t #895.92214#M106R#Mng ri k c#Th# Vn Tri#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2016#^a156 tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#^a60000^b300b# Vn Tri#373760## 00769000000000301000450000200310000000500120003100500190004300700480006200800180 01100090011001280100005001390110020001440150089001640820007002530160003002600130 00700263014001600270026000700286026001100293026001100304181000600315019000500321 019000500326020000900331020001000340020001400350021010300364#L Quang Diu bn v cm quyn#Tay, Janice#Nguyn Phan Nam An#Janice Tay tuyn chn ; Nguyn Phan N am An dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a91tr. : nh^b21cm#Tn sch ting Anh: Lee Kuan Yew on governance: a collection of quotes from Lee Kuan Yew#303.34 #XH#373761#^a45000^b2000b#373761#VV16.16902#VV16.16903#L600Q#Vi?t#Dch#Lnh o #Cu trch#L Quang Diu#Gii thiu cc cu ni, trch on pht biu ca Th t ng L Quang Diu v vn lnh o, cm quyn## 00501000000000253000450000100200000000200290002000300080004900700200005700400180 00770080018000950090011001130100005001240110026001290820012001550160003001670130 00700170014001600177026000700193026001100200181000600211019000500217020001700222 020000800239#L Nguyn Nht Linh#n Nht Bn hc v cuc i#Tn vn#L Nguyn Nht Linh#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a209tr. : tranh v ^b20cm#895.9228408#VH#373762#^a85000^b2000b#373762#VV16.16904#254N#Vi?t#Vn h c hin i#Tn vn## 00833000000000325000450000100110000000200180001100300360002900500190006500700370 00840080018001210090011001390100005001500110026001550150054001810820009002350160 00300244013000700247014001700254026001100271026001100282026000700293181000600300 01900050030601900050031102000060031602000450032202000090036702000090037602101220 0385#L V Linh#Singapore ca ti#Cu chuyn ca mt ph n Khch Gia#Nguyn Th Kim Anh#L V Linh ; Nguyn Th Kim Anh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016# ^a389tr., 37tr. nh^b21cm#Tn sch ting Anh: A Hakka woman's Singapore stories# 616.8092#XH#373763#^a143000^b2000b#VV16.16906#VV16.16905#373763#S311C#Vi?t#Dch #Y hc#L V Linh, Bc s thn kinh, 1955- ,Xingapo#Cuc i#Bi vit#Tp hp c c bi vit ca b L V Linh ng trn cc bo Straits Times v Sunday Times, m t cuc sng v am m ca b## 00753000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500010012000560020019000680030028000870070040001150050 02100155008001800176009001100194010000500205011002100210020001100231020001700242 013000700259016000300266019001400269021018000283#373764#VV16.16907#VV16.16908#^b 2000b#Vi?t#155.424#N428V#Ikeda Akiko#Ni vi em tui 14#Ngh th no? Sng th n o?#Ikeda Akiko ; Dng Th Tuyt Minh dch#Dng Th Tuyt Minh#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2016#^a195tr. : nh^b19cm#Tm l hc#Thanh thiu nin#373764#XH#D ch Nht Bn#Gii thch cn k tng vn bng li vn d hiu, khuyn khch th i quen suy ngh ca cc bn tr, suy ngh c t tin trong cuc sng, t tin t mnh lm ch cuc i mnh## 00718000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020006000650070051000710050012001220050019001340050 01500153005001900168005001700187008001800204009001100222010000500233011002100238 012002000259021009100279020001500370020000900385013000700394016000300401#373765# VV16.16909#VV16.16910#^a60000^b2500b#Vi?t#306.8743#V250M#V m#L Minh Hi, H Th Qunh Trang, Hong Linh Chi...#L Minh Hi#H Th Qunh Trang#Hong Linh Chi #Linh Thin Lc Tu#Nguyn Mng Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a145tr. : nh^b20cm#Gia inh th h mi#Gm nhng mu chuyn nh v tnh cm yu thng ca ngi con vit tng cho nhng ngi m#Quan h m con#Bi vit#373765#XH## 00984000000000313000450000100150000000200180001500300390003300500190007200700400 00910080018001310090011001490100005001600110031001650150043001960820006002390160 00300245013000700248014001600255026000700271026001100278026001100289181000600300 019000500306019000500311020002000316020000900336020002000345021030500365#Abraham , Keith#Bt u t am m#Lm iu bn thch v yu iu bn lm#Phan Hong L T hu#Keith Abraham ; Phan Hong L Thu dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a 275tr. : hnh v, bng^b21cm#Tn sch ting Anh: It starts with passion#158.1#XH #373766#^a93000^b2000b#373766#VV16.16911#VV16.16912#B118#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Mc tiu#B quyt thnh cng#Qua nhng cu chuyn truyn cm hng gi p bn: tm thy li c m ca mnh v xc nh iu thc s quan trng vi bn , kt ni li vi am m cho cng vic v cuc sng, tho g nhng chng ngi t inh thn v cm xc thnh cng, khi dy am m ngi khc v tr thnh mt nh lnh o hiu qu## 00538000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490010016000560020019000720030011000910070043001020080018001450090 01100163010000500174011002600179020001700205020001100222016000300233005001500236 004001400251013000700265#373767#VV16.16913#^a99000^b5000b#Vi?t#895.92234#NG452K #Nguyn Nht nh#Ngi khc trn cy#Truyn di#Nguyn Nht nh ; Minh ho: Ho ng Tng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a341tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hi n i#Truyn di#VH# Hong Tng#In ln th 15#373767## 00533000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810006000510010016000570020019000730030008000920070043001000080018001430090 01100161010000500172011002600177020001700203020000800220016000300228005001500231 004001400246013000700260#373768#VV16.16914#^a60000^b3000b#Vi?t#895.9228408#S561 K#Nguyn Nht nh#Sng khi qu nh#Tp vn#Nguyn Nht nh ; Minh ho: Hon g Tng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a214tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Tp vn#VH# Hong Tng#In ln th 15#373768## 00522000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010016000550020012000710030007000830070043000900050015001330040 01400148008001800162009001100180010000500191011002600196020001700222020000700239 016000300246013000700249#373769#VV16.16915#^a60000^b5000b#Vi?t#895.92234#T452L# Nguyn Nht nh#Ti l Bt#Truyn#Nguyn Nht nh ; Minh ho: Hong Tng# Hong Tng#In ln th 36#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a229tr. : tranh v ^b20cm#Vn hc hin i#Truyn#VH#373769## 00443000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490010016000560020015000720030011000870070016000980080018001140090 01100132010000500143011001500148020001700163020001100180013000700191016000300198 #373770#VV16.16916#^a62000^b5000b#Vi?t#895.92234#QU105G#Nguyn Nht nh#Qun g i ln#Truyn di#Nguyn Nht nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a252tr.^b2 0cm#Vn hc hin i#Truyn di#373770#VH## 00489000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490010016000560020034000720030011001060070016001170040014001330080 01800147009001100165010000500176011001500181020001700196020001200213013000700225 016000300232#373771#VV16.16917#^a42000^b5000b#Vi?t#895.92234#CH527C#Nguyn Nht nh#Chuyn c tch dnh cho ngi ln#Tp truyn#Nguyn Nht nh#In ln th 37# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a149tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#37 3771#VH## 00522000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010016000550020031000710070043001020050015001450040014001600080 01800174009001100192010000500203011002600208020001700234020000700251013000700258 016000300265#373772#VV16.16918#^a70000^b5000b#Vi?t#895.92234#C400H#Nguyn Nht nh#C hai con mo ngi bn ca s#Nguyn Nht nh ; Minh ho: Hong Tng# Hong Tng#In ln th 25#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a208tr. : tranh v ^b20cm#Vn hc hin i#Truyn#373772#VH## 00474000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810007000490010016000560020020000720030011000920070016001030040014001190080 01800133009001100151010000500162011001500167020001700182020001100199013000700210 016000300217#VV16.16919#373773#^a59000^b5000b#Vi?t#895.92234#NG452T#Nguyn Nht nh#Ngi trng mi khi#Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 28#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2016#^a236tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#373773#VH## 00468000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010008000670020027000750030016001020070008001180080 01800126009001100144010000500155011001500160020001700175020001200192013000700204 016000300211#373774#VV16.16920#VV16.16921#^a45000^b1000b#Vi?t#895.92234#PH301G# L Trm#Pha gi bin khng cn ai#Tp truyn ngn#L Trm#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tr#2016#^a150tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#373774#VH## 00537000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810006000510010019000570020014000760070019000900080018001090090044001270100 00500171011001500176020001700191013000700208016000300215021006900218020000800287 #373775#VV16.16922#^a58000^b3000b#Vi?t#895.9228403#M501H#ng Hunh Mai Anh#Ma h nm y#ng Hunh Mai Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty Renaissance Publishing#2016#^a196tr.^b20cm#Vn hc hin i#373775#VH#Ghi li nhng cm xc v suy ngh ca tc gi v mt ma h ng nh#Nht k## 00464000000000241000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200100 00311810007000410010015000480020018000630070015000810080018000960090011001140100 00500125011002100130015004000151020001700191020000400208013000700212016000300219 #373776#VV16.16923#^b1000b#Vi?t#895.92214#TH205D#Sao Mai Ty #Theo du d trn g#Sao Mai Ty #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a162tr. : nh^b20cm#Tn tht tc gi: Nguyn Th Tuyt Hng#Vn hc hin i#Th#373776#VH## 00452000000000241000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200100 00301810006000400010008000460020027000540070004000810080018000850090011001030100 00500114011002000119015004000139020001700179020000400196016000300200013000700203 #373777#VV16.16924#^b500b#Vi?t#895.92214#N116R#Sao Mai#Nng ri trn o ngi x a#Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a88tr. : nh^b20cm#Tn tht tc gi: Ng uyn Th Tuyt Hng#Vn hc hin i#Th#VH#373777## 00588000000000289000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200120 00311810006000430020022000490070049000710220004001200050012001240050015001360050 01700151005001600168005001800184008001800202009001100220010000500231011003100236 020001700267020000400284013000700288016000300295#373778#VV16.16925#^b1000b#Vi?t# 895.9221008#T527T#Tuyn tp Cm Thi Cc#V An Khnh, Trn Th B T, Nguyn Ngc Giao...#T.1#V An Khnh#Trn Th B T#Nguyn Ngc Giao#Phan Nguyt nh#L Th Thu Phng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a127tr. : nh, tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Th#373778#VH## 00585000000000289000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200120 00311810006000430020022000490070047000710220004001180050017001220050012001390050 01300151005001600164005001900180008001800199009001100217010000500228011003100233 020001700264020000400281016000300285013000700288#373779#VV16.16926#^b1000b#Vi?t# 895.9221008#T527T#Tuyn tp Cm Thi Cc#Nguyn Th Thnh, La Ngc Sn, Nguyn Ph c...#T.2#Nguyn Th Thnh#La Ngc Sn#Nguyn Phc#Nguyn Ngc u#L Th Than h Tuyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a127tr. : nh, tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Th#VH#373779## 00467000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010013000660020017000790030016000960070013001120080 01800125009001100143010000500154011001500159020001700174020001200191013000700203 016000300210#373780#VV16.16927#VV16.16928#^a73000^b2000b#Vi?t#895.92234#L105G#L Minh Khu#Ln gi chy qua#Tp truyn ngn#L Minh Khu#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2016#^a238tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#373780#VH## 00498000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010008000680020016000760030008000920070028001000050 00900128008001800137009001100155010000500166011002600171020001700197020000800214 013000700222016000300229#373781#VV16.16929#VV16.16930#^a80000^b2000b#Vi?t#895.9 228408#T515B#Ann Lee#Tui 40 yu du#Tn vn#Ann L ; Minh ho: Kim Dun#Kim Du n#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a204tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#T n vn#373781#VH## 00452000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810008000600010017000680020020000850070017001050080018001220090 01100140010000500151011001500156020001700171020001200188013000700200016000300207 #373782#VV16.16931#VV16.16932#^a88000^b1500b#Vi?t#895.92234#GI-116L#Nguyn Huy Thip#Ging li bt chim#Nguyn Huy Thip#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a2 91tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#373782#VH## 00580000000000289000450000100150000000200170001500300120003200500110004400700320 00550080018000870090011001050100005001160110015001210150040001360820007001760160 00300183013000700186014001700193026000700210026001100217026001100228181000600239 019000500245019001100250020001700261020001200278#Ahern, Cecelia#Tnh lm sao yu #Tiu thuyt#Vng Chanh#Cecelia Ahern ; Vng Chanh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a438tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: How to fall in love#823.92#VH#37378 3#^a132000^b2000b#373783#VV16.16933#VV16.16934#T312L#Vi?t#Dch Ailen#Vn hc hi n i#Tiu thuyt## 00713000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820013000501810006000630020054000690070072001230220004001950050014001990050 01000213005001400223005000800237005000800245005001600253004001800269008001800287 00900110030501000050031601100260032102000180034702000120036501600030037701300070 0380#373784#VV16.16935#VV16.16936#^a65000^b1000b#Vi?t#895.92230108#T527T#Tuyn tp truyn ngn hay Vit Nam dnh cho thiu nhi#L Bin Cng, on Gii, Trn M nh Ho... ; Trn Hoi Dng tuyn chn#T.2#L Bin Cng#on Gii#Trn Mnh H o#Phm H#T Hoi#Trn Hoi Dng#Ti bn ln th 6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2016#^a261tr. : tranh v^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#VH#373784## 00711000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820013000501810006000630020054000690070070001230220004001930050006001970050 01300203005001700216005001000233005000800243005001600251004001800267008001800285 00900110030301000050031401100260031902000180034502000120036301600030037501300070 0378#VV16.16937#373785#VV16.16938#^a65000^b1000b#Vi?t#895.92230108#T527T#Tuyn tp truyn ngn hay Vit Nam dnh cho thiu nhi#H n, Phm nh n, Nguyn Minh Chu... ; Trn Hoi Dng tuyn chn#T.3#H n#Phm nh n#Nguyn Minh Chu#Xu n Diu#Anh c#Trn Hoi Dng#Ti bn ln th 6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 016#^a262tr. : tranh v^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#VH#373785## 00687000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820013000501810006000630020054000690070057001230220004001800050008001840050 00800192005000700200005001100207005000900218005001600227004001800243008001800261 00900110027901000050029001100260029502000180032102000120033901600030035101300070 0354#VV16.16939#373786#VV16.16940#^a65000^b1000b#Vi?t#895.92230108#T527T#Tuyn tp truyn ngn hay Vit Nam dnh cho thiu nhi#ng i, Anh Chi, Chu... ; Tr n Hoi Dng tuyn chn#T.4#ng i#Anh Chi# Chu#Quang Dng#Bi Hin#Trn Ho i Dng#Ti bn ln th 6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a259tr. : tranh v^ b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#VH#373786## 00719000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820013000501810006000630020054000690070074001230220004001970050009002010050 01700210005001400227005000900241005000900250005001600259004001800275008001800293 00900110031101000050032201100260032702000180035302000120037101600030038301300070 0386#VV16.16941#373787#VV16.16942#^a65000^b1000b#Vi?t#895.92230108#T527T#Tuyn tp truyn ngn hay Vit Nam dnh cho thiu nhi#Vn Bin, Hong Nguyn Ct, Lm Th M D... ; Trn Hoi Dng tuyn chn#T.5#Vn Bin#Hong Nguyn Ct#Lm Th M D#H Dznh#Phm c#Trn Hoi Dng#Ti bn ln th 6#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2016#^a259tr. : tranh v^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#VH#373787## 00893000000000301000450000100200000000200300002000500160005000700420006600800180 01080090011001260100005001370110025001420150088001670820007002550160003002620130 00700265014001700272026001100289026001100300026000700311181000600318019000500324 019000500329020002100334020001500355020001300370021020800383#Harris, Gemma Elwin #Siu nh hi siu sao tr li#Trnh Ngc Minh#Gemma Elwin Harris ; Trnh Ngc M inh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a259tr. : hnh v^b23cm#Tn sch ti ng Anh: Big question from little people... answered by some very big people#031. 02#XH#373788#^a105000^b2000b#VV16.16943#VV16.16944#373788#S309N#Vi?t#Dch#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Sch hi p#Bao gm cc cu hi p y v h i hc ca cc em nh v nhng vn xung quanh cuc sng: C loi vt no cha c pht hin khng, ti sao phi nghe li ngi ln, i b quanh th gii mt bao lu...## 00798000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600020019000670070035000860050009001210050009001300050 01200139005000900151005001600160008000500176009001100181010000500192011002500197 021023600222020002000458013000700478016000300485020000800488#373789#VV16.16945#V V16.16946#^a50000^b1000b#Vi?t#302.09597#NH313S#Nhp sng thi i#H Dng, Thu Dung, Sng Hunh...#H Dng#Thu Dung#Sng Qunh#Thu Tho#Trn Phc Khang#^aH .#^aLao ng#2016#^a160tr. : nh mu^b24cm#Gii thiu nhng c nhn tiu biu, x ut sc trong cc lnh vc khc nhau vi nhng tri nghim v s thnh cng, nh ng bi hc su sc v tinh thn, ch vn ln c th t c nhng thnh c ng trong cng vic v trong cuc sng#in hnh tin tin#373789#TN#C nhn## 00987000000000313000450000100160000000200170001600300810003300500150011400700360 01290040009001650080005001740090034001790100005002130110031002180150032002490820 01000281016000300291013000700294014001600301026000700317026001100324181000600335 019000500341019000500346020001400351020001800365020001100383021027900394#Bhargav a, Rohit#n u xu hng#Chiu thc n giu trong nhng tro lu vn ho, thng tin, cng ngh v kinh t#ng Vit Vinh#Rohit Bhagava ; ng Vit Vinh dch#In ln 2#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a294tr. : hnh v, bng^b24c m#Tn sch ting Anh: Non-obvious#658.40355#XH#373790#^a86000^b1000b#373790#VV1 6.16947#430#Vi?t#Dch#D bo x hi#Kh nng sng to#Kinh doanh#Hng dn cc h nhn ra quy lut, d bo xu hng ton cu v trnh by nhng gii php cho v n cc doanh nghip, doanh nhn khi nghip, gim c tip th v CEO quan tm : lm th no bit c th trng s i ti u v lm th no ti trc mi ngi v khai thc n## 01061000000000349000450000100180000000200150001800300260003300500210005900500120 00800050017000920070081001090040014001900080005002040090034002090100005002430110 03100248015008100279082000700360016000300367013000700370014001600377026000700393 02600110040002600110041118100060042201900050042801900050043302000120043802000100 0450020000900460021024200469#Shelov, Steven P.#Bc s ca con#Ch dn sc kho t A - Z#Flais, Shelly Vaziri#Thanh Huyn#Trng Hu Khanh#Steven P. Shelov, Shel ly Vaziri Flais ; Thanh Huyn dch ; Trng Hu Khanh h..#Ti bn ln 2#^aH.#^a Lao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a331tr. : hnh v, bng^b23cm#Tn sch ti ng Anh: The big book of symptoms: A - Z guide to your child's health#618.92#KT#3 73791#^a82000^b2000b#373791#VV16.16948#VV16.16949#B101S#Vi?t#Dch#Bnh tr em#C hn on#iu tr#Gii thiu hn 100 triu chng thng gp tr s sinh, tr n h v thanh thiu nin, gip cc bc cha m phn bit nhng vn nh thng g p vi nhng cn bnh nghim trng, cng nh a ra nhng thao tc s cp cu v cc ch dn an ton## 00594000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820010000511810007000610010016000680020026000840070048001100050012001580050 01200170008000500182009003600187010000500223011003700228020001700265020000800282 013000700290016000300297019001600300#373792#VV16.16950#VV16.16951#^a139000^b300 0b#Vi?t#895.18608#C104-O#Trng Ho Thn#Cm n ti dng cm#Trng Ho Th n, Dng Dng ; Thu Thu dch#Dng Dng# Thu Thu#^aH.#^aLao ng ; Cn g ty Sch Bch Vit#2016#^a373tr., 101tr. nh : hnh v^b24cm#Vn hc hin i#T n vn#373792#VH#Dch Trung Quc## 00551000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010013000620020030000750070013001050080005001180090 03400123010000500157011001500162021008400177020001800261020000800279013000700287 016000300294#VV16.16953#373793#VV16.16952#^a91000^b3000b#Vi?t#649.6#D112C#Trn Bch H#Dy con i khi tht n gin#Trn Bch H#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sc h Thi H#2016#^a339tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc v kinh nghim dy con n hng iu hay l phi v tri thc#Gio dc gia nh#Dy con#373793#XH## 00844000000000289000450000100110000000200310001100500160004200700340005800800050 00920090031000970100005001280110015001330820006001480160003001540130007001570140 01700164026000700181026001100188026001100199181000600210019000500216019000500221 020001100226020002000237020000900257021028800266#Trng Yn#M Vn - Trit l s ng ca ti#Nguyn Tin t#Trng Yn ; Nguyn Tin t dch#^aH.#^aLao ng; C ng ty Sch Alpha#2016#^a439tr.^b21cm#650.1#KT#373794#^a119000^b3000b#373794#VV1 6.16954#VV16.16955#M100V#Vi?t#Dch#Kinh doanh#B quyt thnh cng#Trit l#Gm n hng ghi chp v hnh trnh lp nghip ca M Vn - mt Bill Gates Trung Quc, v i nhng ti nng v tr tu, quan nim v s thnh bi, nhng iu tm c rt ra trong qu trnh lp nghip v c kinh nghim qun l doanh nghip c o ca ng tr thnh mt doanh nhn thnh t## 00836000000000313000450000100150000000200260001500300560004100500110009700700320 01080080005001400090032001450100005001770110026001820150067002080820007002750160 00300282013000700285014001600292026000700308026001100315026001100326181000600337 019000500343019000900348020001300357020002000370020001200390021012000402#Woods, Caspian#10 li khuyn khi nghip#Cc bc c bn xy dng thnh cng mt doa nh nghip#Thanh Hng#Caspian Woods ; Thanh Hng dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty S ch Alpha#2016#^a253tr. : minh ho^b21cm#Tn sch ting Anh: From acorns: How to build abrilliant bussiness#658.11#XH#373795#^a69000^b3000b#373795#VV16.16956#V V16.16957#M558L#Vi?t#Dch Anh#Doanh nghip#B quyt thnh cng#Khi nghip#Trnh by ngh thut khi nghip bao gm nhng kin thc, k nng, kinh nghim thnh lp v pht trin mt doanh nghip## 00934000000000301000450000100140000000200300001400500080004400700280005200800050 00800090032000850100005001170110015001220150109001370820007002460160003002530130 00700256014001600263026000700279026001100286026001100297181000600308019000500314 019000500319020001200324020001000336020001000346021027600356#Andrews, Andy#iu nh nht to nn s phn#Tho Ly#Andy Andrews ; Tho Ly dch#^aH.#^aLao ng ; C ng ty Sch Alpha#2016#^a215tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The Noticer returns: S ometimes you find perspective, and sometimes perspective finds you#170.44#XH#373 796#^a69000^b3000b#373796#VV16.16958#VV16.16959#309N#Vi?t#Dch#o c hc#Nh n thc#Cuc sng#Bng nhng tri nghim ca mnh v nhng mnh i xung quanh, t c gi gip chng ta nhn thc su sc v nhng iu hin hin thng nht kh ng ng trong cuc sng, nhng lc khn cng cn bnh tm nhn thc vn mt c ch su sc, ri s tm c hng i ring cho mnh## 00959000000000337000450000100150000000200220001500300370003700500190007400700400 00930080005001330090032001380100005001700110015001750150033001900820010002230160 00300233013000700236014001700243026000700260026001100267026001100278181000700289 01900050029601900080030102000080030902000100031702000220032702000110034902000390 0360021022200399#Lewis, Michael#Tr bp trn ph Wall#Giu c nh ng nt c a ph Wall#Nguyn Phng Hng#Michael Lewis ; Nguyn Phng Hng dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a479tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Liar's poker# 332.62092#XH#373797#^a129000^b3000b#373797#VV16.16960#VV16.16961#TR400B#Vi?t#D ch M#Tiu s#S nghip#Giao dch chng khon#Tri phiu#Lewis, Michael, 1960- , Doanh nhn, M#Gm nhng cu chuyn c vit li ca Michael Lewis trong vai t r mt tay bun tri phiu trn Ph Wall trong sut thp nin 1980, cun sch l "bn bo co ni gin" soi r tng chn t k tc gii giao dch chng khon## 01033000000000325000450000100140000000200300001400300620004400500100010600700300 01160080005001460090011001510100005001620110025001670120021001920150043002130820 00400256016000300260013000700263014001600270026000700286026001100293026001100304 18100070031501900050032201900050032702000200033202000110035202000110036302103330 0374#Allen, Debbie#Chuyn gia c tr lng cao#Bin am m v k nng thnh t i sn khi tr thnh chuyn gia#Ngc Tun#Debbie Allen ; Ngc Tun dch#^aH.#^aLa o ng#2016#^a295tr. : hnh v^b21cm#T sch Hc lm giu#Tn sch ting Anh: Th e highly paid expert#001#KT#373798#^a98000^b1000b#373798#VV16.16962#VV16.16963# CH527G#Vi?t#Dch#K hoch chin lc#Kinh doanh#Khch hng#Chia s nhng kinh ng him s dng cc phng php lm ch t duy, s hu li th trc tuyn, thit k website chuyn gia...trong ngh chuyn gia; nhng phn tch chnh xc t thc t in hot ng gip ngi lm trong lnh vc ny c cng thc hon chnh bin am m v k nng ca mnh tr thnh cng c hu ch t n thnh cng## 01023000000000349000450000100170000000200400001700300470005700500110010400500110 01150070052001260040015001780080005001930090034001980100005002320110022002370120 01900259015005900278082000900337016000300346013000700349014001600356026000700372 02600110037918100070039001900050039701900080040202000200041002000070043002000100 0437020002000447021020600467#Frankel, Lois P.#Ph n thng minh khng gc vn phng#101 sai lm ph n thng mc phi ni cng s#Khnh Thu#Thanh Minh#Lois P. Frankel ; Khnh Thu dch ; Thanh Minh h..#Ti bn ln 10#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a259tr. : bng^b21cm#T sch Kinh doanh#Tn sch tin g Anh: Nice girls don't get the corner office#158.1082#XH#373799#^a50000^b1000b #373799#VV16.16964#PH500N#Vi?t#Dch M#Tm l hc ng dng#Ph n#Vn phng#B q uyt thnh cng# cp n nhng sai lm m n gii thng gp, nhng hnh vi sa i lm do chnh h gy ra v cn tr kh nng pht huy ti a tim nng ca h ng thi a ra nhiu gi gip h quan tm hn n s nghip## 00855000000000301000450000100120000000200500001200500100006200700280007200400140 01000080005001140090034001190100005001530110021001580150062001790820006002410160 00300247013000700250014001600257026000700273026001100280181000600291019000500297 019000500302020000900307020001000316020002000326021020700346#Mason, John#Sinh ra l mt bn th, ng cht nh mt bn sao#Thu Hng#John Mason ; Thu Hng dch #Ti bn ln 6#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a227tr. : nh^b21cm# Tn sch ting Anh: You're born an original, don't die a copy#248.4#XH#373800#^a 59000^b1000b#373800#VV16.16965#S312R#Vi?t#Dch#o Kit#Cuc sng#B quyt thn h cng#Gip bn chng li s tm thng t vic chy theo s ng v lm nhng v ic m Cha khng mun bn lm; khch l bn s dng nhng ti nng m Cha b an tng t c nhng thnh cng m bn xng ng## 00989000000000313000450000100110000000200210001100500130003200500100004500700400 00550080005000950090032001000100005001320110031001370150068001680820007002360160 00300243013000700246014001700253026000700270026001100277026001100288181000600299 019000500305019000500310020002000315020000700335020001600342021031700358#Negen, Bob#Marketing cho bn l#Negen, Susan#Hong Vn#Bob Negen, Susan Negen ; Hong V n dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a367tr. : hnh v, bng^b21cm #Tn sch ting Anh: Marketing your retail store in the Internet age#658.87#KT#3 73801#^a149000^b3000b#373801#VV16.16966#VV16.16967#M109C#Vi?t#Dch#Tip th kin h doanh#Bn l#Ngi tiu dng#Tc gi chia s nhng kinh nghim kinh doanh bn l: ti sao qung co khng th p dng cho cc ca hng bn l v bn nn lm g , lm th no p dng lut tng tc vo kinh doanh v thu ht hng vn khc h hng tim nng mi, cch to nim tin vi khch hng h tr thnh khch hn g trung thnh v lu di...## 00895000000000301000450000100170000000200430001700500140006000700370007400800050 01110090032001160100005001480110031001530150058001840820009002420160003002510130 00700254014001600261026000700277026001100284026001100295181000600306019000500312 019000800317020000900325020001000334020002000344021022900364#Maxwell, John C.#21 nguyn tc vng ca ngh thut lnh o#inh Vit Ho#John C. Maxwell ; inh Vi t Ho dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a315tr. : hnh v, bng^b 21cm#Tn sch ting Anh: The 21 irrefutable laws of leadership#658.4092#KT#37380 2#^a99000^b3000b#373802#VV16.16968#VV16.16969#H103M#Vi?t#Dch M#Lnh o#iu hnh#B quyt thnh cng#Gii thiu 21 nguyn tc gip bn nng cao v hon thi n trnh mi ngy tr thnh nh lnh o thnh cng: kh nng lnh o quy t nh cp hiu qu, thc o chnh xc nht ca ngh thut lnh o, nng l c lnh o...## 00735000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010017000660020028000830030071001110070044001820050 01800226008000500244009001100249010000500260011001500265021014800280020001000428 020000900438013000700447016000300454#373803#VV16.16970#VV16.16971#^a35000^b200b #Vi?t#390.09597#PH431T#Nguyn Th Duyn#Phong tc tp qun Vit Nam#Sch dnh ch o sinh vin ngnh Du lch, Cng tc x hi, Qun l x hi#Nguyn Th Duyn (ch. b.), Hong Th Hi Yn#Hong Th Hi Yn#^aH.#^aLao ng#2016#^a136tr.^b21cm#Gi i thiu mt s phong tc tp qun trong thi k sinh n, hn nhn, trng lo V it Nam, tang ma, th cng v mt s l tt quan trng trong nm#Phong tc#Tp q un#373803#XH## 00821000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820015000421810006000570020021000630030040000840080005001240090011001290100 00500140011002000145015005400165021027800219020001000497020002100507020001700528 013000700545016000300552#373804#VV16.16972#VV16.16973#^b2000b#Vi?t#344.597020263 8#L504B#Lut bo him x hi#C hiu lc thi hnh t ngy 01/01/2016#^aH.#^aLao ng#2016#^a18tr. : nh^b21cm#TTS ghi: Cng on Tng cng ty Thp Vit Nam - C TCP#Gm nhng hng dn c bn v lut bo him x hi ca cng on Tng cng t y Thp Vit Nam gm: cc qui nh chung v qui nh c th v quyn, trch nhim ca ngi lao ng, ngi s dng lao ng, c quan bo him x hi; bo him x hi bt buc; bo him x hi t nguyn#Php lut#Lut bo him x hi#Vn bn php qui#373804#XH## 00943000000000313000450000100190000000200440001900500160006300500170007900700600 00960080005001560090032001610100005001930110015001980150079002130820006002920160 00300298013000700301014001700308026000700325026001100332026001100343181000700354 019000500361019000800366020000800374020001100382020002000393021021600413#McCorma ck, Mark H.#Nhng iu trng Harvard vn khng dy bn#Nguyn Thu Hin#Trnh Mi nh Giang#Mark H. McCormack ; Dch: Nguyn Thu Hin, Trnh Minh Giang#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a423tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: What they stil l don't teach you at Harvard business school#650.1#KT#373805#^a109000^b3000b#37 3805#VV16.16974#VV16.16975#NH556#Vi?t#Dch M#Qun l#Kinh doanh#B quyt thnh cng#Trnh by nhng quan im ca Mark H. McCormack - mt doanh nhn thnh t , t rt ra kinh nghim t nhng kin thc trong trng i hc vi kin thc th c t hng ngy khi iu hnh doanh nghip v qun l nhn s## 00933000000000301000450000100210000000200310002100300360005200500100008800700370 00980080005001350090032001400100005001720110015001770150039001920820006002310160 00300237013000700240014001700247026000700264026001100271026001100282181000600293 019000500299019000800304020001100312020000800323021030000331#Landsburg, Steven E .#Kinh t hc dnh cho i chng#Kinh t hc v i sng thng nht#Thanh Tm#S teven E. Landsburg ; Thanh Tm dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a 411tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Armchair economist#306.3#XH#373806#^a109000^b3 000b#373806#VV16.16976#VV16.16977#K312T#Vi?t#Dch M#X hi hc#Kinh t#Nghin c u kha cnh x hi ca kinh t hc. Phn tch cc vn x hi trong i sng thng nht bng kinh t hc. a ra nhng li gii thch hp l v cc vn k inh t x hi nh: Gi bng ng cc cao rp chiu bng, cc bui nhc rock ht sch v, nhng s hiu lm v thu, tht nghip...## 00698000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820009000511810006000600010014000660020021000800030035001010070014001360080 00500150009003200155010000500187011002100192021015900213020001400372020000800386 020001600394013000700410016000300417#373807#VV16.16978#VV16.16979#^a109000^b300 0b#Vi?t#305.8924#C125C#ng Hong Xa#Cu chuyn Do Thi 2#Vn ho, truyn thng v con ngi#ng Hong Xa#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a379tr. : nh^b21cm#Cung cp nhng kin thc v lch s, vn ho ca ngi Do Thi, nhng du n c sc v truyn thng, l hi, vn hc, ngh thut, trit hc...ca dn tc ny#Ngi Do Thi#Lch s#Vn ho dn tc#373807#XH## 00766000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010011000630020046000740070011001200080005001310090 03200136010000500168011001500173021025900188020000700447020001000454020000900464 020000500473013000700478016000300485#VV16.16980#373808#VV16.16981#^a69000^b3000 b#Vi?t#615.88#N114T#Quc ng#500 bi thuc ng y gia truyn tr bch bnh#Qu c ng#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Panda#2016#^a391tr.^b21cm#Gii thiu 500 bi thuc ng y dng phng, iu tr cc bnh lin quan ti au dy thn kin h v xng, cc bnh v gan, thn, tim mch, phi, tai, mi, hng, rng li, tr , cm, st xut huyt, d dy, ng rut, bnh nam gii v n gii, bnh tr em ...#ng y#Bi thuc#iu tr#Bnh#373808#KT## 00443000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610010015000670020015000820030007000970070015001040080 00500119009001100124010000500135011001500140020001700155020000700172013000700179 016000300186#373809#VV16.16982#VV16.16983#^a60000^b500b#Vi?t#895.9228403#N114M# Phan Ch Thng#50 nm nh li#Hi k#Phan Ch Thng#^aH.#^aLao ng#2016#^a199tr .^b21cm#Vn hc hin i#Hi k#373809#VH## 00842000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540010020000610020023000810070056001040050012001600050 01400172004001900186008000500205009001900210010000500229011002500234015006700259 021018000326020001300506020001100519013000700530016000300537#373810#VV16.16984#V V16.16985#^a25000^b1200b#Vi?t#658#QU105T#Nguyn Quang Chng#Qun tr hc i c ng#Nguyn Quang Chng (ch.b.), L Thu Thu, Bi Thanh Nga#L Thu Thu#Bi Tha nh Nga#Xut bn ln th 2#^aH.#^aBch khoa H Ni#2016#^a102tr. : hnh v^b21cm# TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni. Vin Kinh t v Qun l#Trnh by ki n thc v qun tr hc i cng: cc khi nim c bn, lp k hoch, cng tc t chc, chc nng lnh o, kim tra v thng tin trong qun tr hot ng ca t chc#Qun tr hc#Gio trnh#373810#GT## 00472000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010010000680020007000780030010000850070010000950080 00500105009005100110010000500161011001500166020001700181020001000198013000700208 016000300215#373811#VV16.16986#VV16.16987#^a68000^b1000b#Vi?t#895.9228403#M200Q #Thin Tm#M qu#T truyn#Thin Tm#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch v Truyn t hng i Minh#2016#^a164tr.^b21cm#Vn hc hin i#T truyn#373811#VH## 00800000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610010010000670020038000770070034001150050012001490040 00800161008000500169009003200174010000500206011001500211021018300226020001400409 020000800423020001000431013000700441016000300448019000500451020003000456#VV16.16 988#VV16.16989#373812#^a90000^b3000b#Vi?t#947.086092#P522S#Trng D#Putin - S tri dy ca mt con ngi#Trng D ; Hng Phng bin dch#Hng Phng#Ti b n#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Panda#2016#^a355tr.^b21cm#Gii thiu v Tng th ng Nga Putin, cuc i tnh bo v con ng bc ti trung tm quyn lc. Nhn g bin php ca Putin chng khng b Chesnia, khi phc kinh t, chnh tr Nga.. .#Chnh tr gia#Tiu s#S nghip#373812#XH#Dch#Putin, Vladimir Vladimirovich## 00954000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010013000670020053000800070042001330050011001750080 00500186009003200191010000500223011001500228021031100243020001400554020000800568 020001000576016000300586019000500589020003000594005000900624013000700633#VV16.16 990#373813#VV16.16991#^a95000^b3000b#Vi?t#947.086092#P522T#L Cnh Long#Putin - T trung t KGB n Tng thng Lin bang Nga#L Cnh Long ; Dch: T Ngc i, T hanh An#T Ngc i#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Panda#2016#^a531tr.^b21cm#Gii thiu tiu s, cuc i v s nghip ca Tng thng Nga Vladimir Putin. T mt hc sinh tiu hc xut sc n khi ni danh trn chnh trng, nhng ngy thng kh chin trong bu c, c c tng thng v nhng hnh ng quan trng ca Puti n sau khi nhm chc. Xu th pht trin ca nc Nga thi i Putin#Chnh tr gia #Tiu s#S nghip#XH#Dch#Putin, Vladimir Vladimirovich#Thanh An#373813## 00711000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820011000411810006000520020032000580030070000900070036001600080005001960090 01100201010000500212011002600217021014000243020001700383020000900400013000700409 016000300416005002600419#373814#VV16.16992#VV16.16993#^b300b#Vi?t#363.119624#A10 5T#An ton lao ng trong xy dng#D n H tr dy ngh cho thanh nin c hon cnh kh khn ti H Ni#Minh ho: Cng ty L.U.C.K H.O.U.S.E#^aH.#^aLao ng#201 6#^a309tr. : minh ho^b25cm#Trnh by nhng quy nh chung v an ton v sinh la o ng. Hng dn phng nga tai nn trong xy dng v an ton lao ng ti cng trng#An ton lao ng#Xy dng#373814#KT#Cng ty L.U.C.K H.O.U.S.E## 00890000000000301000450000100120000000200310001200500170004300700350006000400140 00950080005001090090034001140100005001480110015001530150075001680820018002430160 00300261013000700264014001700271026000700288026001100295181000600306019000500312 019000500317020000800322020001900330020001500349021022400364#Stone, Brad#Jeff Be zos v k nguyn Amazon#Nguyn Hong Lan#Brad Stone ; Nguyn Hong Lan dch#Ti bn ln 3#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a403tr.^b24cm#Tn sch ti ng Anh: The everything store: Jeff Bezos and the age of Amazon#381.450020285467 8#XH#373815#^a102000^b1000b#373815#VV16.16994#J201B#Vi?t#Dch#Lch s#Thng m i in t#Cng ty Amazon#K li cu chuyn pha sau s thnh cng ca mt trong nhng cng ty v i nht; phn nh r nt sc mnh ca cng ngh; phn nh cu chuyn v cch Bezos cng gia nh v cng s nh cc gia sn vo Internet nh th no## 00698000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450010017000510020027000680070034000950050011001290040014001400080 00500154009003400159010000500193011002500198021016900223020000600392020000700398 016000300405019000500408013000700413#373816#VV16.16995#^a59000^b1500b#Vi?t#153. 8#L462N#McGonigal, Kelly#Li ni di v i ca no#Kelly McGonigal ; Khnh Thu dch#Khnh Thu#Ti bn ln 2#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a226 tr. : hnh v^b24cm#Gii thch v ch, c ch hot ng, tm quan trng ca ch v cch thc vn dng ch ci thin sc kho, hnh phc cng nh nng s ut lm vic ca mi c nhn# ch#T ch#XH#Dch#373816## 00909000000000325000450000200310000000300980003100500140012900500080014300500160 01510050013001670050014001800070057001940080005002510090011002560100005002670110 02700272082001000299016000300309013000700312014001700319026000700336026001100343 02600110035418100070036501900050037202000190037702000160039602000120041202101590 0424#Truyn Kiu: Kho - Ch - Bnh#n bn mng i thi ho Nguyn Du c UNESC O tn vinh dp k nim 250 nm nm sinh (1765 - 2015)#Phan T Phng#Th Anh#Nguy n Khc Bo#Phan Vn Cc#Phm Quang i#B.s.: Phan T Phng (ch.b.), Th Anh, Ngu yn Khc Bo...#^aH.#^aLao ng#2016#^a1023tr. : tranh v^b24cm#895.92212#VH#373 817#^a270000^b1500b#373817#VV16.16996#VV16.16997#TR527K#Vi?t#Nghin cu vn hc #Vn hc cn i#Truyn Kiu#Gii thiu ti nng, cng hin ca Nguyn Du cho n n vn ho Vit Nam. Lm r ti nng ca Nguyn Du trong vic dng ch, dng t t rong tc phm "Truyn Kiu"## 00582000000000265000450000100130000000200240001300500100003700700290004700800050 00760090036000810100005001170110015001220150079001370820007002160160003002230130 00700226014001700233026000700250026001100257181000600268019000500274019000800279 020001700287020001200304#Quinn, Julia#B mt ca nhng n hn#Mai Trang#Julia Qu inn ; Mai Trang dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a443tr.^b21c m#Tn sch ting Anh: The sum of all kisses. - Tn tht tc gi: Julie Pottinger #813.54#VH#373818#^a112000^b3000b#373818#VV16.16998#B300M#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00609000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480010007000540020018000610070059000790050019001380080005001570090 03600162010000500198011004500203020001700248020001200265016000300277019001600280 005001000296004001800306013000700324#373819#VV16.16999#^a125000^b3000b#Vi?t#895 .136#B254N#C Mn#Bn nhau trn i#C Mn ; Nguyn Thnh Phc dch ; Ngoi tru yn: Dennis Q.#Nguyn Thnh Phc#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2016# ^a437tr., 5tr. tranh v mu : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Dc h Trung Quc#Dennis Q.#Ti bn ln th 7#373819## 00564000000000265000450002600070000002600110000700400180001801400170003601900050 00530820008000581810006000660010014000720020033000860070042001190050021001610080 00500182009003600187010000500223011001500228020001700243020001200260016000300272 019001600275013000700291#373820#VV16.17000#Ti bn ln th 6#^a128000^b3000b#Vi ?t#895.136#S200C#Minh Hiu Kh#S c thin thn thay anh yu em#Minh Hiu Kh ; Nguyn Th Thu Ngc dch#Nguyn Th Thu Ngc#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch B ch Vit#2016#^a595tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Dch Trung Quc#3738 20## 00599000000000289000450000100170000000200170001700300120003400500160004600700390 00620080005001010090036001060100005001420110015001470150038001620820006002000160 00300206013000700209014001600216026000700232026001100239026001100250181000600261 019000500267019000800272020001700280020001200297#Probst, Jennifer#Cm by hn nh n#Tiu thuyt#Phm Minh Trang#Jennifer Probst ; Phm Minh Trang dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a300tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The marri age trap#813.6#VH#373821#^a89000^b3000b#373821#VV16.17001#VV16.17002#C104B#Vi?t #Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00475000000000265000450000100070000000200140000700500090002100700230003000800050 00530090011000580100005000690110015000740820008000890160003000970130007001000140 01700107026000700124026001100131026001100142181000600153019000500159019001600164 020001700180020001200197#Tu M#Ai l m anh?#T Phong#Tu M ; T Phong dch#^a H.#^aLao ng#2016#^a547tr.^b21cm#895.136#VH#373822#^a124000^b3000b#373822#VV16 .17003#VV16.17004#A103L#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00513000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010007000650020021000720070026000930050012001190080 00500131009003600136010000500172011001500177020001700192020001200209016000300221 019001600224013000700240#373823#VV16.17005#VV16.17006#^a128000^b3000b#Vi?t#895. 136#N112B#c Cm#Ny, bung c y ra!#c Cm ; Phng Thu dch#Phng Thu#^aH. #^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a580tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu t huyt#VH#Dch Trung Quc#373823## 00560000000000277000450000100130000000200080001300500110002100700300003200800050 00620090056000670100005001230110015001280150029001430820006001720160003001780130 00700181014001700188026001100205026001100216026000700227181000600234019000500240 019000800245020001700253020001200270#Howard, A.G.#Mt tr#Ng Cm Ly#A.G. Howard ; Ng Cm Ly dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho v Truyn thng 1980 Books# 2016#^a582tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Unhinged#813.6#VH#373824#^a118000^b2000 b#VV16.17007#VV16.17008#373824#M124T#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00657000000000289000450000100130000000200230001300500120003600700310004800400180 00790080005000970090052001020100005001540110015001590120040001740150051002140820 00600265016000300271013000700274014001600281026001100297026000700308181000700315 019000500322019001100327020001700338020001200355#Landy, Derek#Thm t xng vui tnh#V Kim Dung#Derek Landy ; V Kim Dung dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aLao n g ; Cng ty Vn ho v Truyn thng L Chi#2016#^a327tr.^b21cm#T sch Vn hc A nh)(Skulduggery vui v#Dch t bn ting Anh: Skulduggery pleasant book 1#823.6# VH#373825#^a85000^b2000b#VV16.17009#373825#TH104T#Vi?t#Dch Ailen#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00552000000000277000450000100140000000200240001400500060003800700260004400800050 00700090036000750100005001110110015001160150033001310820007001640160003001710130 00700174014001600181026000700197026001100204026001100215181000600226019000500232 019000800237020001700245020001200262#Fluke, Joanne#Bn khng co cui cng#Vy An #Joanne Fluke ; Vy An dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a381tr .^b21cm#Tn sch ting Anh: Final appeal#813.54#VH#373826#^a98000^b3000b#373826 #VV16.17010#VV16.17011#B105K#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00553000000000265000450000100130000000200160001300500150002900700340004400800050 00780090031000830100005001140110015001190150050001340820007001840160003001910130 00700194014001600201026000700217026001100224181000600235019000500241019001200246 020001700258020001200275#Balogh, Mary#Hn c rc ri#V Thanh Tuyn#Mary Balogh ; V Thanh Tuyn dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Thi Uyn#2016#^a463tr.^b21cm#D ch t nguyn bn ting Anh: Slightly scandalous#813.54#VH#373827#^a99000^b1500 b#373827#VV16.17012#H454U#Vi?t#Dch Canaa#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00525000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010016000650020017000810070034000980050011001320080 00500143009003600148010000500184011001500189020001700204020001200221016000300233 019001600236013000700252#373828#VV16.17013#VV16.17014#^a115000^b3000b#Vi?t#895. 136#M105C#Mc Bo Phi Bo#Mandarin ca ti#Mc Bo Phi Bo ; Hn V Phi dch#Hn V Phi#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a362tr.^b21cm#Vn hc hi n i#Tiu thuyt#VH#Dch Trung Quc#373828## 00921000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010014000650020016000790030053000950070058001480050 01300206005002300219008000500242009003400247010000500281011002600286021021500312 02000180052702000120054502000080055702000150056501300070058001600030058701900050 0590#373829#VV16.17015#VV16.17016#^a110000^b2000b#Vi?t#615.853#B300M#Murad, How ard#B mt ca nc#Cng ngh t ph v t bo gip bn tr hn 10 tui#Howard Murad ; Dch: Bi Th Dng, Nguyn Hong Thu Dung#Bi Th Dng#Nguyn Hong Thu Dung#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a340tr. : minh ho^b22cm#H ng dn cch thc ngn nga v lm gim thiu lng t bo ca c th b hu h oi, chng c th gi c nhiu nc v dng cht nht; iu tr v lm kho nhng mng t bo v m lin kt bn trong c th#Chm sc sc kho#Phng chn g#Lo ho#Thu liu php#373829#KT#Dch## 00961000000000325000450000100160000000200170001600500170003300500160005000700390 00660040018001050080005001230090036001280100005001640110015001690150044001840220 00500228082001000233016000300243013000700246014001700253026000700270026001100277 18100060028801900050029401900080029902000210030702000070032802000160033502102840 0351#Belfort, Jordan#Si gi ph Wall#Nguyn Xun Hng#Belfort, Jordan#Jordan Be lfort ; Nguyn Xun Hng dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch B ch Vit#2016#^a686tr.^b24cm#Tn sch ting Anh: The wolf of Wall street#Ph.1#33 2.62092#XH#373830#^a165000^b3000b#373830#VV16.17017#S428G#Vi?t#Dch M#Mi gii chng khon#Hi k#Belfort, Jordan#Ghi li nhng s kin trong cuc i, s ngh ip kinh doanh; nhng mnh li, th on, s khc nghit ca th trng; nhng q uyt nh mo him v c thnh cng vang di ca doanh nhn thnh t th tr ng chng khon ph Wall, biu tng ca cc doanh nhn nc M - Jordan Belfort# # 00970000000000325000450000100160000000200170001600500170003300500160005000700390 00660040018001050080005001230090036001280100005001640110015001690150053001840220 00500237082001000242016000300252013000700255014001700262026000700279026001100286 18100060029701900050030301900080030802000210031602000070033702000160034402102840 0360#Belfort, Jordan#Si gi ph Wall#Nguyn Xun Hng#Belfort, Jordan#Jordan Be lfort ; Nguyn Xun Hng dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch B ch Vit#2016#^a629tr.^b24cm#Tn sch ting Anh: Catching the wolf of Wall stree t#Ph.2#332.62092#XH#373831#^a155000^b3000b#373831#VV16.17018#S428G#Vi?t#Dch M #Mi gii chng khon#Hi k#Belfort, Jordan#Ghi li nhng s kin trong cuc i, s nghip kinh doanh; nhng mnh li, th on, s khc nghit ca th trng ; nhng quyt nh mo him v c thnh cng vang di ca doanh nhn thnh t th trng chng khon ph Wall, biu tng ca cc doanh nhn nc M - Jordan Belfort## 00567000000000265000450000100130000000200240001300700280003700800050006500900530 00700100005001230110015001280150048001430820006001910160003001970130007002000140 01700207026000700224026001100231026001100242181000600253019000500259019000800264 020001700272020001200289#Verdon, John#Hy ngh ti mt con s#John Verdon ; Tm Hin dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a452tr .^b24cm#Dch t nguyn bn ting Anh: Think of a number#813.6#VH#373832#^a105000 ^b1000b#373832#VV16.17019#VV16.17020#H112N#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu t huyt## 00809000000000325000450000100120000000200200001200500130003200500100004500700410 00550080005000960090034001010100005001350110026001400150037001660820009002030160 00300212013000700215014001700222026000700239026001100246026001100257181000600268 01900050027401900050027902000110028402000100029502000090030502000090031402101600 0323#Catmull, Ed#Vng quc sng to#Wallace, Amy#Diu Linh#Ed Catmull, Amy Wall ace ; Diu Linh dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a383tr. : tran h v^b24cm#Tn sch ting Anh: Creativity, Inc.#658.4094#KT#373833#^a115000^b20 00b#373833#VV16.17021#VV16.17022#V561Q#Vi?t#Dch#Kinh doanh#iu hnh#Sng to#B quyt#K v cch hng phim hot hnh Pixar i mt vi kh khn v nui dng vn ha sng to, tr thnh ni sn xut nhng b phim hot hnh hay nht trn t h gii## 00855000000000301000450000100140000000200330001400500160004700700360006300400140 00990080005001130090034001180100005001520110015001570150049001720820009002210160 00300230013000700233014001700240026000700257026001100264181000600275019000500281 019000500286020001100291020000900302020002000311021022200331#Dawson, Roger#64 n c c trn bn thng lng#Nguyn Kiu Vn#Roger Dawson ; Nguyn Kiu Vn dch# Ti bn ln 2#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a441tr.^b24cm#Tn sc h ting Anh: Secrets of power negotiating#658.4052#KT#373834#^a115000^b1000b#37 3834#VV16.17023#S111M#Vi?t#Dch#Kinh doanh#m phn#B quyt thnh cng#Cung cp cho bn c nhng b quyt v thng lng: nhng nguyn tc c bn ca chin l c thng lng, cch gii quyt nhng vn thng lng hc ba, nhn ra nh ng mnh kho trong thng lng, c v i phng...## 00562000000000277000450000100130000000200170001300500130003000700320004300800050 00750090036000800100005001160110015001210150038001360820006001740160003001800130 00700183014001700190026000700207026001100214026001100225181000600236019000500242 019000800247020001700255020001200272#Dolan, Harry#Vng xoy ti c#Ng Th Vinh# Harry Dolan ; Ng Th Vinh dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2016#^a 429tr.^b24cm#Tn sch ting Anh: Bad things happen#813.6#VH#373835#^a125000^b30 00b#373835#VV16.17024#VV16.17025#V431X#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt ## 00628000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450010017000510020024000680070017000920040014001090080005001230090 03400128010000500162011002700167021011800194020001800312020001300330020000900343 013000700352016000300359#373836#VV16.17026#^a65000^b1500b#Vi?t#649.1#D558S#Phan Th H ip#Di sao m k con nghe#Phan Th H ip#Ti bn ln 2#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a107tr. : tranh mu^b24cm#Tp hp 14 cu chuyn m k cho con nghe v nhng bi th, nhng cu chuyn nh gi cho cc m v c ch nui dy con#Gio dc gia nh#Nui dy con#Bi vit#373836#XH## 00937000000000301000450000100130000000200150001300500150002800700340004300400140 00770080005000910090034000960100005001300110026001350150045001610820007002060160 00300213013000700216014001600223026000700239026001100246181000600257019000500263 019000500268020001500273020001400288020002000302021031300322#Stone, Perry#Mt m Do Thi#Nguyn Th Ho#Perry Stone ; Nguyn Th Ho dch#Ti bn ln 4#^aH.#^aL ao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a206tr. : minh ho^b24cm#Tn sch ting Anh : Breaking the Jewish code#231.76#XH#373837#^a59000^b1000b#373837#VV16.17027#M1 24M#Vi?t#Dch#o Thin cha#Ngi Do Thi#B quyt thnh cng#Nghin cu nhng mt m Do Thi nhm khm ph v gii m iu b n to nn cch sng v suy n gh ca ngi Do Thi, trong vit v ngha ca kinh Torah, cha kha cho s thnh vng, kh nng sng to, sc khe v cuc sng gia nh, hay chc tng n hng giai on cuc sng, nui dy con ci thnh ti...## 00813000000000289000450000100190000000200440001900300420006300500120010500700380 01170080005001550090034001600100005001940110026001990150063002250820008002880160 00300296013000700299014001500306026000700321026001100328026001100339181000600350 019000500356019000500361020001100366021014600377#Kazutaka Hashimoto#Tm hiu v Nht Bn, Singapore v Vit Nam#Mt nghin cu x hi hc (Phin bn mi)#Thanh Huyn#Kazutaka Hashimoto ; Thanh Huyn dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a233tr. : minh ho^b24cm#Tn sch ting Anh: Understanding Japan, Singa pore and Vietnam#301.095#XH#373838#^a59000^b500b#373838#VV16.17028#VV16.17029#T 310H#Vi?t#Dch#X hi hc#Gii thiu v x hi Nht Bn. So snh thnh ph, h t hng giao thng, thanh nin v ngi cao tui 3 quc gia: Nht Bn, Singapore v Vit Nam## 01030000000000313000450000100220000000200740002200500170009600700450011300800050 01580090011001630100005001740110031001790150107002100820008003170160003003250130 00700328014001600335026001100351026001100362026000700373181000600380019000500386 019000500391020000700396020000900403020000900412020001100421021028400432#Mooney, Carol Garhart#Cc l thuyt v tr em ca Dewey, Montessori, Erikson, Piaget & Vygotsky#Nguyn Bo Trung#Carol Garhart Mooney ; Nguyn Bo Trung dch#^aH.#^aLa o ng#2016#^a195tr., 8tr. mu : nh^b24cm#Tn sch ting Anh: Theries of childh ood: An introduction to Dewey, Montessori, Erikson, Piaget & Vygotsky#305.231#XH #373839#^a70000^b3000b#VV16.17030#VV16.17031#373839#C101L#Vi?t#Dch#Tr em#Gio dc#Chm sc#Pht trin#Cung cp nhng kin thc c bn v cc hc thuyt nn t ng ca Dewey, Montessori, Erikson, Piaget & Vygotsky trong vic gio dc tr em . Nu ln cc cng trnh nghin cu ca tng nh l lun li lc, nhng cm ngh v nh hng ca cc hc thuyt n vic ging dy tr nh ngy nay## 00440000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010009000660020040000750070009001150080005001240090 01100129010000500140011001500145020001700160020001100177016000300188013000700191 #373840#VV16.17032#VV16.17033#^a79000^b3000b#Vi?t#895.92234#G553T#Linh Chi#Gi thanh xun khng bao gi ngonh li#Linh Chi#^aH.#^aLao ng#2016#^a245tr.^b20cm #Vn hc hin i#Truyn di#VH#373840## 00454000000000241000450000100180000000200240001800700180004200800050006000900110 00650100005000760110026000810820010001070160003001170130007001200140016001270260 01100143026001100154026000700165181000700172019000500179020001700184020001100201 #Ng ng Thi Sn#Nhng thnh ph ti yu#Ng ng Thi Sn#^aH.#^aLao ng#201 6#^a217tr. : tranh v^b21cm#895.92234#VH#373841#^a68000^b1000b#VV16.17034#VV16. 17035#373841#NH556T#Vi?t#Vn hc hin i#Truyn di## 00448000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010010000660020029000760070010001050080005001150090 01100120010000500131011001500136020001700151020001200168020000400180013000700184 016000300191#373842#VV16.17036#VV16.17037#^a79000^b1000b#Vi?t#895.92234#557G#M inh Hin#c g kp ni ai ng i#Minh Hin#^aH.#^aLao ng#2016#^a238tr.^b2 0cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#Th#373842#VH## 01001000000000313000450000100180000000200270001800300310004500500120007600500150 00880070053001030080005001560090034001610100005001950110032002000150080002320820 01000312016000300322013000700325014001600332026000700348026001100355026001100366 181000700377019000500384019000500389020001800394020001300412021026200425#Drukerm an, Pamela#Cha m Php khng u hng#100 b quyt nui con t Paris#M Ong Bng #Hachun Lyonnet#Pamela Drukerman ; Dch: M Ong Bng, Hachun Lyonnet#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a158tr. : bng, tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: French parents don't give in: 100 parenting tips from Paris#649.10944#XH#37 3843#^a45000^b2000b#373843#VV16.17038#VV16.17039#CH100M#Vi?t#Dch#Gio dc gia nh#Nui dy con#Nhng kinh nghim nui con c o v ng hc hi ca ngi P hp: mang thai v sinh con kiu Php, phng php rn cho b ng lin mch c m, bit ch i - rn luyn cho tr tnh kin nhn, khuyn khch tr pht trin khu v v quan im ring ca chng...## 00917000000000313000450000100140000000200510001400500150006500700350008000800050 01150090034001200100005001540110015001590150062001740820010002360160003002460130 00700249014001600256026000700272026001100279026001100290181000600301019000500307 019000500312020002000317020001700337020000800354020001400362021022700376#Beahm, George#Donald Trump: Tr l truyn thng hay b c v i#H T Tng Chi#George Beahm ; H T Tng Chi dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a268tr. ^b21cm#Tn sch ting Anh: Trump talk: Donald Trump in his own words#333.33092#X H#373844#^a69000^b2000b#373844#VV16.17040#VV16.17041#D430T#Vi?t#Dch#Quan im chnh tr#Quan im x hi#Tiu s#Trump, Donald#Tm hiu v con ngi Donald Tr ump trong cuc ua tr thnh tng thng M, nhng suy ngh ca Trump v i sng chnh tr, kinh doanh v c nhn con ngi ng... thng qua nhng li ni, pht biu ca ng trong sut 40 nm qua## 00870000000000301000450000100130000000200380001300500120005100700310006300800050 00940090034000990100005001330110015001380150038001530820008001910160003001990130 00700202014001600209026000700225026001100232026001100243181000700254019000500261 019000500266020001100271020001300282020000800295021026500303#Tracy, Brian#Thut thit lp chin lc kinh doanh#Minh Nguyn#Brian Tracy ; Minh Nguyn dch#^aH.# ^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a142tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Busine ss stratery#658.401#XH#373845#^a59000^b3000b#373845#VV16.17042#VV16.17043#TH504 T#Vi?t#Dch#Kinh doanh#Lp k hoch#Qun l#Gip ngi c t ra nhng cu hi quan trng nht nhm xc nh chin lc, vch ra mc tiu, nh hng, thc y nhn vin, xc nh v tr ca mnh trn th trng, i ph vi khng hong v nh gi thnh cng ca mnh da trn cc thc o ti chnh c th## 00842000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580020020000650030015000850070057001000050012001570050 01100169005002100180005001700201005001500218008000500233009001100238010000500249 011001500254021022400269020001000493020001500503013000700518016000300525#373846# VV16.17044#VV16.17045#^a50000^b1500b#Vi?t#349.597#PH109L#Php lut i cng#S ch tham kho#L Vn Minh (ch.b.), La Th Qu, Phan Th Thanh Huyn...#L Vn Min h#La Th Qu#Phan Th Thanh Huyn#Nguyn Th Huyn#Nguyn Duy Nam#^aH.#^aLao n g#2016#^a267tr.^b21cm#Trnh by nhng vn chung v nh nc v php lut. Gi i thiu mt s ngnh lut trong h thng php lut Vit Nam nh: Lut hin php, lut hnh chnh, lut hnh s, lut dn s, lut hn nhn v gia nh, lut lao ng#Php lut#Sch tham kho#373846#XH## 00740000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010014000670020025000810030025001060070030001310050 00900161008000500170009003400175010000500209011002500214020001800239020001000257 020001300267016000300280019000500283013000700288021014300295#373847#VV16.17046#V V16.17047#^a57000^b2000b#Vi?t#649.10242#C104-O#Akira Ikegawa#Cm n con chn b m#Yu con t trong bng m#Akira Ikegawa ; L Giang dch#L Giang#^aH.#^aLa o ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a163tr. : hnh v^b21cm#Gio dc gia nh#Th ai gio#Nui dy con#XH#Dch#373847#Miu t sinh ng phng php nui dy tr t lc cn trong bng m, cng nh si dy lin kt v hnh gia cc b m v a con cha cho i## 00922000000000301000450000100130000000200340001300300960004700500100014300700290 01530080005001820090031001870100005002180110015002230150041002380820007002790160 00300286013000700289014001600296026000700312026001100319026001100330181000700341 019000500348019000500353020002000358020002000378021022200398#Tracy, Brian#Tr th nh ngi bn hng xut sc#21 cch tuyt vi bn c nhiu hn, nhanh hn, d dng hn trong nhng th trng kh khn#Qu Hng#Brian Tracy ; Qu Hng d ch#^aH.#^aLao ng ; Nh sch Tn Vit#2016#^a140tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: B e a sales superstar#658.85#KT#373848#^a36000^b1500b#373848#VV16.17048#VV16.1704 9#TR460T#Vi?t#Dch#Ngh thut bn hng#B quyt thnh cng#Gii thiu 21 nguyn tc quan trng nht bn hng thnh cng: Quyt tm tr nn xut sc, hnh ng nh th khng th tht bi, t ton tri tim vo vic bn hng, chun b k lng trc mi cuc gp khch hng...## 00693000000000253000450000100130000000200290001300700180004200800050006000900110 00650100005000760110015000810820004000960160003001000130007001030140016001100260 00700126026001100133026001100144181000600155019000500161020000900166020001000175 021025400185#Hn c Vim#Loi ngi v hnh tinh xanh#Hn c Vim b.s.#^aH.#^a Lao ng#2016#^a207tr.^b21cm#550#TN#373849#^a64000^b1000b#373849#VV16.17050#VV1 6.17051#L404N#Vi?t#Tri t#Con ngi#Tm hiu nhng kin thc c bn v tri t, s sng v nhn loi nh: i dng, s hnh thnh cc chu lc, s sng v n hng him ha khn lng, bin i kh hu, s pht trin dn s, ngun lng th c nui sng con ngi, ngun nc vi cuc sng...## 00827000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480010010000540020018000640030036000820070024001180080005001420090 03400147010000500181011002600186020000900212016000300221019001600224005001400240 004001400254021025400268020000800522013000700530#373850#VV16.17052#^a35000^b100 0b#Vi?t#294.3444#L309P#Liu Phm#Liu Phm t hun#Tch tp phc c, ci to v n mnh#Trn Tun Mn bin dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a141 tr. : tranh v^b21cm#o Pht#XH#Dch Trung Quc#Trn Tun Mn#Ti bn ln 2#Tc phm ly gio l Pht gio lm cn bn trin khai vic tu thn, sng o c v hnh thin gip i vi 4 li dy ca c s Liu Phm gm: Hc cch lp mng, l m vic thin; hi ci li lm, tu sa tm mnh; tch tp vic thin v hc cch khim tn#Gio l#373850## 00598000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820006000421810006000480020059000540080005001130090011001180100005001290110 03100134020001300165020000700178016000300185021015200188020000900340013000700349 #373851#VV16.17053#VV16.17054#^b1000b#Vi?t#338.7#S450T#S tay mt s khi nim g ian ln c bn trong doanh nghip#^aH.#^aLao ng#2016#^a135tr. : hnh v, bng^ b21cm#Doanh nghip#S tay#XH#Tm hiu nh ngha v cc yu t dn n gian ln; xc nh ri ro, trng hp gian ln v mt s cng c h tr pht hin gian l n trong doanh nghip#Gian ln#373851## 00429000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010014000650020011000790030004000900070014000940080 00500108009001100113010000500124011001500129020001700144020000400161016000300165 013000700168#373852#VV16.17055#VV16.17056#^a55000^b300b#Vi?t#895.92214#T306L#Ph m Vn Cht#Ting lng#Th#Phm Vn Cht#^aH.#^aLao ng#2016#^a183tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#373852## 00977000000000289000450000100180000000200240001800500160004200700400005800800050 00980090032001030100005001350110015001400150044001550820006001990160003002050130 00700208014001600215026001100231026001100242026000700253181000700260019000500267 019000500272020000900277020001000286021039100296#Drucker, Peter F.#Nh qun tr thnh cng#Nguyn Th Hng#Peter F. Drucker ; Nguyn Th Hng dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Panda#2016#^a277tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The effective ex ecutive#658.4#KT#373853#^a70000^b3000b#VV16.17057#VV16.17058#373853#NH100Q#Vi?t #Dch#Qun tr#iu hnh#Trn c s ghi chp s kin ca doanh nghip v chnh p h, tc gi tng kt v rt ra cc nguyn tc iu hnh hiu qu ca nh qun tr thnh cng l qun l thi gian, chn nhng vic ng gp c gi tr cho t chc, bit c ni v cch huy ng sc mnh to ra s nh hng ln nht, t hit lp cc u tin v an kt tt c cc nguyn tc trn cng vi vic a ra quyt nh ng## 00448000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810007000600010016000670020014000830030004000970070016001010080 00500117009001100122010000500133011002500138020001700163020000400180013000700184 016000300191#373854#VV16.17059#VV16.17060#^a50000^b500b#Vi?t#895.922134#KH506T# Phm Trung Trc#Khc tm tnh#Th#Phm Trung Trc#^aH.#^aLao ng#2016#^a119tr., 2tr. nh^b21cm#Vn hc hin i#Th#373854#VH## 01072000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820019000411810006000600010018000660020021000840070051001050050018001560080 00500174009001100179010000500190011003700195015009500232021043800327020000800765 020001100773016000300784013000700787#VV16.17061#VV16.17062#373855#^b200b#Vi?t#32 4.25970750959742#L302S#Nguyn Quang Lc#Lch s x Nghi ng#B.s.: Nguyn Quang Lc (ch.b.), Nguyn Tin Cng#Nguyn Tin Cng#^aH.#^aLao ng#2016#^a214tr. , 16tr. nh mu : bng^b21cm#TTS ghi: ng u - Hi ng nhn dn - U ban nhn dn - U ban Mt trn T quc x Nghi ng#Khi qut c im t nhin, x hi v truyn thng vn ho x Nghi ng (huyn Nghi Lc, tnh Ngh An) qua cc giai on lch s: Thnh lp chi b ng Vn Trnh, lnh o nhn dn u tranh gin h chnh quyn; khng chin chng thc dn Php; hon thnh cch mng dn ch, c i to v xy dng ch ngha x hi; xy dng v bo v min Bc, chi vin chin trng min Nam; xy dng v bo v T quc, thc hin ng li i mi ca n g#Lch s#ng b x#XH#373855## 00884000000000289000450000100180000000200490001800700230006700800050009000900110 00950100005001060110037001110150051001480820019001990160003002180130007002210140 00700228026000700235026001100242026001100253181000600264019000500270020000800275 020000800283020000900291020001000300021028400310#Nguyn Quang Lc#Lch s ng b th trn Qun Hnh (1986 - 2016)#Nguyn Quang Lc b.s.#^aH.#^aLao ng#2016# ^a161tr., 13tr. nh mu : bng^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b th trn Qu n Hnh#324.25970750959742#XH#373856#^b200b#373856#VV16.17063#VV16.17064#L302S#V i?t#Lch s#ng b#Th trn#1986-2015#Khi qut c im t nhin, x hi th t rn Qun Hnh (Nghi Lc, Ngh An). ng b v nhn dn th trn Qun Hnh qua c c giai on lch s: Thnh lp ng b th trn, lnh o nhn dn xy dng, ph t trin kinh t, vn ha x hi (1987-1992), i mi xy dng t nc (1992-201 5)## 00990000000000313000450000100190000000200240001900500170004300700430006000400140 01030080005001170090034001220100005001560110025001610120027001860150049002130820 00900262016000300271013000700274014001600281026000700297026001100304181000800315 019000500323019000500328020000900333020000800342020001000350021031600360#Thch T hnh Nghim#Giao tip bng tri tim#Thch Quang nh#Thch Thnh Nghim ; Thch Quang nh dch#Ti bn ln 8#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a182t r. : hnh v^b20cm#B sch Pht php ng dng#Tn sch ting Anh: Communication from the heart#294.3444#XH#373857#^a44000^b1000b#373857#VV16.17065#GI-108T#Vi?t #Dch#o Pht#Gio l#Giao tip#Phn tch, bn lun v cc vn trong mi qua n h gia ngi vi ngi, nhng hng suy ngh ton din trong vic hc cch l ng nghe v tp cho mnh thi chn thnh trong giao tip, hc cch khen ngi p ht hin u im, m rng lng t bi v bao dung, hc cch quan tm gip v t nh thn hi sinh, phng hin## 00824000000000313000450000100190000000200190001900500170003800700430005500400140 00980080005001120090034001170100005001510110025001560120027001810150050002080820 00900258016000300267013000700270014001600277026001100293026000700304181000600311 019000500317019000500322020000900327020000800336020001000344021015600354#Thch T hnh Nghim#Tu trong cng vic#Thch Quang nh#Thch Thnh Nghim ; Thch Quang nh dch#Ti bn ln 6#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a178tr. : hnh v^b20cm#B sch Pht php ng dng#Tn sch ting Anh: Return to the reali ty of self#294.3444#XH#373858#^a44000^b1000b#VV16.17066#373858#T500T#Vi?t#Dch# o Pht#Gio l#Cng vic#Chia s nhng ng dng tr tu ca gio l o Pht v o i sng, cng vic; phng php ng x trong giao tip cng nh mt s nguy n tc hp tc on th## 00877000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820013000491810006000620010017000680020106000850030017001910070017002080080 00500225009001100230010000500241011003100246021020600277020001700483020001100500 020000800511020000900519020000800528020001700536013000700553016000300560#373859# VV16.17067#VV16.17068#^a57000^b300b#Vi?t#355.22509597#V103T#Bch Hong Khnh#Va i tr ca gia nh, dng h i vi thanh nin trong thc hin ngha v qun s bo v T quc hin nay#Sch chuyn kho#Bch Hong Khnh#^aH.#^aLao ng#2016#^ a188tr. : hnh v, bng^b21cm#Trnh by nhng vn chung v vai tr, thc trn g vai tr, yu t tc ng v gii php pht huy vai tr ca gia nh, dng h i vi thanh nin trong thc hin ngha v qun s, bo v T quc hin nay#Ngh a v qun s#Thanh nin#Vai tr#Gia nh#Dng h#Sch chuyn kho#373859#XH## 00801000000000325000450000100120000000200130001200300230002500500100004800500120 00580070042000700040014001120080005001260090034001310100005001650110015001700150 04800185082001000233016000300243013000700246014001600253026001100269026000700280 18100060028701900050029301900050029802000090030302000060031202000080031802101490 0326#Khema, Ayya#V ng v u#Thin qun v Pht o#Diu Lin#L Thu Linh#Ayya Khema ; Dch: Diu Lin, L Thu Linh#Ti bn ln 6#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sc h Thi H#2016#^a319tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Being nobody, going nowhere#29 4.34435#XH#373860#^a59000^b1000b#VV16.17069#373860#V450N#Vi?t#Dch#o Pht#Thi n#Gio l#Ging gii v thin v tm quan trng ca thin trong cuc sng cng nhng cch thc thc hnh thin gip con ngi tm c hnh phc v s bnh an# # 00948000000000325000450000100140000000200380001400500160005200500140006800700370 00820080005001190090032001240100005001560110021001610220004001820220050001860820 00800236016000300244013000700247014001600254026001100270026001100281026000700292 18100080029901900050030701900160031202000180032802000170034602000200036302102390 0383#Vng Ngh L#Gio dc thnh cng theo kiu Harvard#Nguyn ng Chi#Vng N gh L#Vng Ngh L ; Nguyn ng Chi dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Panda #2016#^a398tr. : nh^b21cm#T.3#Mun thnh cng, hy ti luyn bn lnh vng vng #649.125#KT#373861#^a88000^b3000b#VV16.17071#VV16.17070#373861#GI-108D#Vi?t#Dc h Trung Quc#Gio dc gia nh#Thanh thiu nin#B quyt thnh cng#Gii thiu n hng quan im gio dc v phng php gio dc gia nh; t gii m quan i m gio dc ca Harvard; gip ph huynh tch ly thm nhng kin thc mi cng con hc tp, pht trin v hnh thnh kh nng phn tch tng hp## 00943000000000313000450000100140000000200320001400500130004600500080005900700410 00670040014001080080005001220090038001270100005001650110022001700150057001920820 00600249016000300255013000700258014001700265026000700282026001100289181000700300 019000500307019000500312020002000317020001100337020002000348021026100368#Hadfiel d, Sue#Quyt on trong mi tnh hung#Hasson, Gill#Th Anh#Sue Hadfield, Gill H asson ; Th Anh dch#Ti bn ln 1#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho Vn Lang#20 16#^a295tr. : bng^b21cm#Tn sch ting Anh: How to be assertive in any situatio n#158.2#XH#373862#^a100000^b1000b#373862#VV16.17072#QU605#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Quyt on#B quyt thnh cng#Gm nhng k thut lm thay i cuc s ng th thch ni s hi, pht trin s t tin v hng cuc sng theo hng m nh mong mun, trong tnh quyt on l yu t quan trng gip bn c c c ng c cn thit to dng cuc sng thnh cng v hnh phc## 00881000000000301000450000100130000000200320001300500120004500700310005700800050 00880090032000930100005001250110015001300150047001450820010001920160003002020130 00700205014001600212026000700228026001100235026001100246181000700257019000800264 019000500272020000900277020002000286020002000306021025300326#Tracy, Brian#Nhng n tm l trong bn hng#Huyn Trang#Brian Tracy ; Huyn Trang dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a303tr.^b21cm#Tn sch bng ting Anh: Psycholog y of selling#658.85019#XH#373863#^a85000^b3000b#373863#VV16.17073#VV16.17074#NH 556#Dch M#Vi?t#Bn hng#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#a ra cc tng, chin lc v chin thut sng to khin khch hng mua hng theo cch c a bn; ng thi tm hiu tm l, gii thch tng giai on trong qu trnh mua hng di quan im khoa hc nhm thuyt phc khch hng chn sn phm ca mnh# # 00768000000000289000450000100170000000200120001700500140002900700370004300800050 00800090053000850100005001380110025001430150040001680820007002080160003002150130 00700218014001600225026000700241026001100248026001100259181000600270019000500276 019000500281020000900286020000900295021017400304#Botton, Alain de#Lun v yu#Tr n Quc Tn#Alain de Botton ; Trn Quc Tn dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn h o v Truyn thng Nh Nam#2016#^a252tr. : hnh v^b21cm#Tn sch bng ting Anh : Essays in love#128.46#XH#373864#^a68000^b1000b#373864#VV16.17075#VV16.17076#L 502V#Vi?t#Dch#Tnh yu#Trit l#Gm nhng trit thuyt tng chng kh cng tip cn tnh yu mt cch thu o t nhiu phng din, k c nhng phng di n m nhng ngi ang yu thng mun giu kn## 00906000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820013000491810006000620010012000680020014000800030087000940070026001810050 01300207008000500220009001100225010000500236011002600241021031500267020000800582 020000800590020000800598013000700606016000300613#VV16.17078#373865#VV16.17077#^a 80000^b300b#Vi?t#929.20959731#K600S#Kiu Cao L#K s ni gia#Nhnh th 5 chi 5 h Kiu thn Ph L, x Cn Kim, huyn Thch Tht, thnh ph H Ni#Kiu Cao L , Kiu Cao Ch#Kiu Cao Ch#^aH.#^aLao ng#2016#^a327tr. : minh ha^b21cm#Ghi chp li gia phong, m m, t ct, gia c, in sn, hc hnh, ngi th cng nh ng hot ng ca cc th h trong i gia nh nhnh th 5 chi 5 h Kiu thn P h L (Cn Kim, Thch Tht, H Ni); ghi li mt s cu chuyn th hin phn n o tnh cch, np sng, nt nhn vn ca nhng ngi trong i gia nh#Lch s#D ng h#H Kiu#373865#XH## 00666000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820012000411810007000530010017000600020030000770070017001070080005001240090 01100129010000500140011002200145021023400167020001300401013000700414016000300421 #373867#VV16.17081#VV16.17082#^b500b#Vi?t#306.8509597#NG107G#Nguyn Vn Cng#Ng nh gia nh hc Vit Nam#Nguyn Vn Cng#^aH.#^aLao ng#2016#^a258tr. : bn g^b21cm#Trnh by nhng vn l lun chung v gia nh, truyn thng v bin i vn ho gia nh ca ngi Vit, tnh hnh nghin cu v o to gia nh tr n th gii v Vit Nam, xy dng v t chc o to ngnh gia nh hc Vit Na m#Gia nh hc#373867#XH## 01041000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820014000411810006000550020102000610070052001630050013002150050015002280050 01300243005001600256005001500272008000500287009001100292010000500303011002600308 01500830033402101840041702000080060102000100060902000210061902000100064002000090 0650020001000659013000700669016000300676#373868#VV16.17083#VV16.17084#^b650b#Vi? t#331.870959731#L302S#Lch s phong tro cng nhn, vin chc, lao ng v t ch c cng on huyn Thng Tn (1945 - 2015)#B.s.: L Ch Thnh, Th Kim Vn, B Xun Ngc...#L Ch Thnh# Th Kim Vn#B Xun Ngc#Nguyn Ngc Nam#Trn Th Khanh#^aH.#^aLao ng#2016#^a322tr., 22tr. nh^b21cm#TTS ghi: Lin on Lao ng thnh ph H Ni. Lin on Lao ng huyn Thng Tn#Qu trnh xy dng, ph t trin v nhng ng gp to ln ca lc lng cng nhn, vin chc, lao ng v t chc cng on huyn Thng Tn - Thnh ph H Ni trong giai on 1945-201 5#Lch s#Cng on#Phong tro cng nhn#Vin chc#Lao ng#1945-2015#373868#XH# # 00737000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010016000620020022000780030047001000070022001470080 00500169009001100174010000500185011003000190021020600220020000600426020000800432 020000900440013000700449016000300456#373869#VV16.17085#VV16.17086#^a8000^b10000 b#Vi?t#615.1#D513T#Trng Minh Hi#Dng thuc thng minh#Cm nang li khuyn n g dng thuc thng minh#Trng Minh Hi ch.b.#^aH.#^aLao ng#2016#^a36tr. : nh , tranh v^b20cm#Trnh by cch bo qun, nhng sai lm v cch dng cc loi th uc ng; nhng iu cn lu khi s dng thuc gim au, cch dng thuc xt h ng trong bnh l hen ph qun v bnh phi tc nghn mn tnh#Thuc#S dng#Cm nang#373869#KT## 01054000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820016000491810007000650020063000720030100001350070060002350050014002950050 01700309005001600326005002200342005001600364008000500380009001100385010000500396 01100310040102101810043202000180061301600030063102000080063402000100064202000300 0652013000700682020001500689#VV16.17088#VV16.17087#373870#^a63000^b500b#Vi?t#61 3.71071159731#PH110T#Pht trin th lc cho sinh vin Trng i hc S phm H Ni#Sch tham kho dnh cho ging vin, sinh vin b mn gio dc th cht cc t rng i hc, cao ng# Xun Duyt (ch.b.), Nguyn Thu Huyn, Nguyn Th Ngc ...# Xun Duyt#Nguyn Thu Huyn#Nguyn Th Ngc#Trng Th Hng Tuyn#L Th Thu Hoi#^aH.#^aLao ng#2016#^a126tr. : hnh v, bng^b21cm#Trnh by l lun c hung v gio dc v pht trin th cht; cc bi tp pht trin th lc cho sinh vin trng i hc S phm H Ni nh bng chuyn, in kinh v th dc thm m #Gio dc th cht#KT#Th lc#Sinh vin#Trng i hc S phm H Ni#373870#S ch tham kho## 00972000000000313000450000200200000000500210002000500170004100500170005800500160 00750050017000910070074001080080005001820090011001870100005001980110031002030150 02900234082001000263016000300273013000700276014001500283026001100298026001100309 026000700320181000600327019000500333020001900338020001100357021029000368#Marketi ng ngn hng#Nguyn Th Minh Hin#Trn Quang Chung#Nguyn Thanh Sn#Phm Quc Kh nh#Trng ng Khoa#B.s.: Nguyn Th Minh Hin (ch.b.), Trn Quang Chung, Nguy n Thanh Sn...#^aH.#^aLao ng#2016#^a232tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ngn hng#332.10711#XH#373871#^a35000^b500b#VV16.17089#VV16.17090#373871# M109N#Vi?t#Tip th ngn hng#Gio trnh#Trnh by tng quan v s cn thit, c im v ni dung hot ng ca marketing ngn hng; nghin cu th trng, xc nh th trng mc tiu ca ngn hng; chin lc sn phm, chin lc nh gi , chin lc xc tin hn hp, cng tc t chc thc hin v kim tra marketing ngn hng## 00818000000000277000450000100180000000200880001800700230010600800050012900900110 01340100005001450110015001500820007001650160003001720130007001750140015001820260 00700197026001100204026001100215181000600226019000500232020000300237020000900240 020001000249020001300259021026800272#Nguyn Thng Cnh#Hi - p v cng c ca Lin hp quc v Lut bin (k kt ngy 10 thng 12 nm 1982)#Nguyn Thng Cnh b.s.#^aH.#^aLao ng#2016#^a294tr.^b21cm#341.45#XH#373872#^a75000^b500b#373872 #VV16.17091#VV16.17092#H428#Vi?t#UN#Cng c#Lut bin#Sch hi p#Gm 318 cu hi - tr li v Cng c ca Lin hp quc v Lut bin c k kt nm 1982 x oay quanh cc vn nh: Lnh hi v vng tip gip; eo bin dng cho hng hi quc t; cc quc gia qun o; vng c quyn kinh t; thm lc a; bin c; c h cc o...## 00834000000000301000450000100130000000200300001300500070004300700260005000800050 00760090032000810100005001130110026001180150071001440820006002150160003002210130 00700224014001700231026000700248026001100255026001100266181000700277019000500284 019000500289020002000294020001000314020001000324021019800334#Adams, Scott#Tht b i ln - Thnh cng ln#Vn H#Scott Adams ; Vn H dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a439tr. : minh ho^b21cm#Tn sch ting Anh: How to fail at almost everything and still win big#650.1#XH#373873#^a139000^b3000b#373873#VV16 .17093#VV16.17094#TH124B#Vi?t#Dch#B quyt thnh cng#Cuc sng#S nghip#Gm n hng cu chuyn v nhng tht bi m tc gi tng tri qua trong cuc sng, bn cnh cng a ra nhng bi hc hu ch v mt s cng c cn thit m ng tn g p dng t c thnh cng## 00893000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820006000511810006000570020025000630030042000880080005001300090059001350100 00500194011002600199012004200225021030100267020000900568020001000577020000900587 020000900596013000700605016000300612#373874#VV16.17095#VV16.17096#^a125000^b300 0b#Vi?t#658.8#X125T#Xu th no - p ra sao#B kp thm nh thit k trong mar keting#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Truyn thng v Sng to RIO Vit Nam#2016#^a20 2tr. : minh ho^b21cm#B sch M thut ng dng trong marketing#Gii thiu 17 c u hi gi kim nh v 9 b kp thm nh thit k cng cc tri nghim tng tc trc tip qua cc tr chi v th thch th v gip bn c nhanh chng nm bt cc yu t ct li trong thm m cng nh d dng ng dng thit k vo hot ng Marketing thng hiu mt cch bi bn#Tip th#Thm nh#Thit k#B quy t#373874#KT## 00970000000000313000450000100200000000200350002000300850005500500090014000700350 01490080005001840090032001890100005002210110030002260150061002560820008003170160 00300325013000700328014001700335026000700352026001100359026001100370181000700381 019000500388019000500393020001100398020001200409020002000421021021500441#Cialdin i, Robert B.#Nhng n tm l trong thuyt phc#Su "v kh" gy nh hng hiu qu c cc chuyn gia thuyt phc hng u s dng#Mai Hnh#Robert B. Cialdini ; Mai Hnh dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a427tr. : hnh v, nh^b21cm#Tn sch ting Anh: Influence : The psychology of persuasion#153.852#XH #373875#^a109000^b3000b#373875#VV16.17097#VV16.17098#NH556#Vi?t#Dch#Tm l h c#Thuyt phc#B quyt thnh cng#Phn tch nhng nguyn tc tm l ca ngh thu t thuyt phc nh: S nht qun, s p tr, bng chng x hi, uy th, thin c m v s khan him c nh hng v chi phi n nhng la chn, quyt nh ca c on ngi## 00921000000000301000450000100170000000200290001700500120004600700350005800800050 00930090032000980100005001300110015001350150105001500820006002550160003002610130 00700264014001600271026000700287026001100294026001100305181000700316019000500323 019000500328020002000333020001800353020000900371021023900380#Templar, Richard#Nh ng quy tc trong tnh yu#Thu Nguyt#Richard Templar ; Thu Nguyt dch#^aH.#^ aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a330tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: The rules of love: A personal code for living a better, happier, more succesful life#158. 2#XH#373876#^a79000^b3000b#373876#VV16.17099#VV16.17100#NH556Q#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Quan h tng tc#Tnh yu#Gii thiu 100 quy tc c c rt t nhng tri nghim ca tc gi; gip bn hiu r hn v cc mi quan h trong cu c sng, nht l trong tnh yu bn c th tn hng nhng khonh khc k diu cng nh vng vng khi sng gi xy ra## 00956000000000325000450000100150000000200150001500300230003000500180005300500160 00710070056000870080005001430090053001480100005002010110015002060150051002210820 00900272016000300281013000700284014001600291026000700307026001100314026001100325 18100060033601900050034201900050034702000090035202000140036102000100037502102450 0385#t Lai Lt Ma#Sng hnh phc#Cm nang cho cuc sng#Cutler, Howard C.#Nguy n Trung K#t Lai Lt Ma, Howard C. Cutler ; Nguyn Trung K dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a399tr.^b21cm#Dch t nguyn bn ting Anh: The art of happiness#294.3444#XH#373877#^a85000^b1500b#373877#V V16.17101#VV16.17102#S455H#Vi?t#Dch#o Pht#Trit l sng#Hnh phc#Trnh by nhng nguyn l da trn nn tng Pht gio v vn hnh phc ca con ngi. K ho st v bn cht hnh phc ca con ngi v cc bin php vt qua nhng t m trng ca kh au nh gin d, th ght, ganh t, ng lng v s hi...## 00851000000000325000450000100130000000200110001300300370002400500130006100500090 00740070044000830080005001270090053001320100005001850110015001900150085002050820 01200290016000300302013000700305014001600312026000700328026001100335026001100346 18100060035701900050036301900140036802000170038202000100039902000070040902101090 0416#Saga Junichi#i Yakuza#Vn mn b n th gii ngm Nht Bn#Hng Hu Lam#T hanh H#Saga Junichi ; Dch: Hng Hu Lam, Thanh H#^aH.#^aLao ng ; Cng ty V n ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a367tr.^b21cm#Dch t nguyn bn ting Nht: Asakusa Bakuto Ichidai - Outlaw ga mita Nihon no yami#364.1060952#XH#373878#^a8 8000^b2000b#373878#VV16.17103#VV16.17104#462Y#Vi?t#Dch Nht Bn#T chc ti p hm#T truyn#Yakuza#Tp hp nhng mnh hi c ca mt trm yakuza v th gii n gm trong x hi Nht Bn nhng nm u th k 20## 00485000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100070 00380010009000450020025000540070032000790040013001110080005001240090034001290100 00500163011002700168020001700195020001000212013000700222016000300229005001100232 #373879#^a89000^b2000b#Vi?t#895.92234#CH527N#Trn Lc#Chuyn nh Bng Bm Bch# Trn Lc ; Minh ho: Wazza Pink#In ln th 2#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a166tr. : tranh mu^b19cm#Vn hc hin i#Truyn k#373879#XH#Wazza P ink## 00678000000000265000450000100170000000200210001700500070003800700300004500800050 00750090034000800100005001140110028001190150037001470820007001840160003001910130 00700194014001600201026000700217181000700224019000500231019000500236020000700241 020001100248021015300259#Basford, Johanna#Khu rng b ph php#LiLith#Johanna Ba sford ; LiLith dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a40tr. : tranh v^b12x17cm#Tn sch ting Anh: Enchanted forest#745.73#XH#373880#^a39000^b1500 b#373880#KH500R#Vi?t#Dch#T mu#Sch tranh#Gii thiu nhng mu tranh t mu v ch rng, kch thch c sng to, tr tng tng v nim hng khi gip gi m p lc trong cuc sng thng ngy## 00818000000000289000450000100190000000200190001900500170003800700430005500400180 00980080005001160090034001210100005001550110015001600120027001750150050002020820 00900252016000300261013000700264014001600271026000700287181000600294019000500300 019000500305020000900310020000800319021020100327#Thch Thnh Nghim#Tm li chn h mnh#Thch Quang nh#Thch Thnh Nghim ; Thch Quang nh dch#Ti bn ln t h 8#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a177tr.^b20cm#B sch Pht ph p ng dng#Tn sch ting Anh: Return to the reality of self#294.3444#XH#373881# ^a44000^b1000b#373881#T310L#Vi?t#Dch#o Pht#Gio l#Nhng gio l v vn lin quan mt thit n i sng tm linh ca con ngi, nh hng cuc i, gi i thot cho mnh, tm v m thanh ni ti, khng nh bn thn, trng thnh v th nhp v ng## 00519000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020013000410030039000540080005000930090011000980100005001090110031001140150 06800145020001800213020001100231020001100242020001400253013000700267016000300274 #373882#^a8100^b50000b#Vi?t#372.21#B200T#B t, b v#Dnh cho tr 5 tui chun b vo lp 1#^aH.#^aLao ng#2016#^a20tr. : tranh v, bng^b24cm#u ba sch g hi: S Gio dc v o to. Phng Gio dc v o to#Gio dc mu gio#Tp t m u#Tp t ch#Sch mu gio#373882#GK## 00461000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020048000410070020000890220004001090080005001130090011001180100005001290110 01400134020001800148020000900166020001400175013000700189016000300196005002000199 #373883#^a27500^b6000b#Vi?t#372.21#L527C#Luyn ch vit thng cho b chun b vo lp 1#Nguyn Th Bo Hoi#Q.1#^aH.#^aLao ng#2016#^a71tr.^b24cm#Gio dc m u gio#Tp vit#Sch mu gio#373883#GK#Nguyn Th Bo Hoi## 00479000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020019000420030020000610070020000810220004001010050020001050080005001250090 01100130010000500141011001400146020001100160020000900171020000900180020001400189 013000700203016000300210#373884#^a15500^b4000b#Vi?t#372.634#L527V#Luyn vit ch p#Nt thanh - Nt m#Nguyn Th Bo Hoi#Q.2#Nguyn Th Bo Hoi#^aH.#^aLao ng#2016#^a32tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#373884#GK## 00632000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520030013000710070050000840050016001340050015001500080 00500165009003400170010000500204011002500209012006500234020001800299020001300317 016000300330019001400333013000700347#373885#VV16.17105#^a27000^b4000b#Vi?t#895. 63#C513N#Cng nhy ln no!#Truyn tranh#Li, tranh: Kazuhiko Toyota ; Nguyn Th Thu dch#Kazuhiko Toyota#Nguyn Th Thu#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H #2016#^a26tr. : tranh v^b21cm#Ehon - Thc phm tm hn cho b)(Chi cng Momo - Ch b qu o#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373885## 00637000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020024000520030013000760070050000890050016001390050015001550080 00500170009003400175010000500209011002500214012006500239020001800304020001300322 016000300335019001400338013000700352#373886#VV16.17106#^a27000^b4000b#Vi?t#895. 63#C513C#Cng chi trn tm no!#Truyn tranh#Li, tranh: Kazuhiko Toyota ; Nguy n Th Thu dch#Kazuhiko Toyota#Nguyn Th Thu#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Th i H#2016#^a26tr. : tranh v^b21cm#Ehon - Thc phm tm hn cho b)(Chi cng M omo - Ch b qu o#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373886## 00627000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020014000520030013000660070050000790050016001290050015001450080 00500160009003400165010000500199011002500204012006500229020001800294020001300312 016000300325019001400328013000700342#373887#VV16.17107#^a27000^b4000b#Vi?t#895. 63#D118B#Dt b i do#Truyn tranh#Li, tranh: Kazuhiko Toyota ; Nguyn Th Thu dch#Kazuhiko Toyota#Nguyn Th Thu#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016 #^a26tr. : tranh v^b21cm#Ehon - Thc phm tm hn cho b)(Chi cng Momo - Ch b qu o#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373887## 00626000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520030013000650070050000780050016001280050015001440080 00500159009003400164010000500198011002500203012006500228020001800293020001300311 016000300324019001400327013000700341#373888#VV16.17108#^a27000^b4000b#Vi?t#895. 63#T123L#Tp lm sumo#Truyn tranh#Li, tranh: Kazuhiko Toyota ; Nguyn Th Thu dch#Kazuhiko Toyota#Nguyn Th Thu#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016# ^a26tr. : tranh v^b21cm#Ehon - Thc phm tm hn cho b)(Chi cng Momo - Ch b qu o#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#373888## 01001000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820004000491810006000530020035000590070073000940050018001670050014001850050 01100199005002000210008000500230009001100235010000500246011003100251015004500282 021032700327020001800654020001700672016000300689013000700692#373889#VV16.17109#V V16.17110#^a35000^b800b#Vi?t#330#T103L#Ti liu hc tp kinh t cng cng#Nguy n Th Thu H (ch.b.),T Th L Yn, Th Thu, Nguyn Th Hoi Thu#Nguyn Th T hu H#T Th L Yn# Th Thu#Nguyn Th Hoi Thu#^aH.#^aLao ng#2016#^a304tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ngn hng. B mn Kinh t#Trnh by t ng quan v khu vc cng cng trong nn kinh t th trng v i tng nghin c u mn hc kinh t cng cng. Phn tch vai tr ca chnh ph trong vic phn b li ngun lc, cung cp hng ho cng cng, hng ho c nhn, phn phi li thu nhp v n nh kinh t v m trong iu kin hi nhp kinh t quc t...#Kinh t cng cng#Ti liu hc tp#XH#373889## 01034000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020037000600070060000970050014001570050021001710050 01200192005001400204005001400218008000500232009001100237010000500248011003100253 015004500284021034400329020002000673020001700693013000700710016000300717#373890# VV16.17111#VV16.17112#^a40000^b2000b#Vi?t#337#T103L#Ti liu hc tp kinh t h c quc t#Phm Minh Anh, Nguyn Th Ngc Loan (ch.b.), Thu Hng...#Phm Minh Anh#Nguyn Th Ngc Loan# Thu Hng#o nh Minh#Phm Thu Hng#^aH.#^aLao ng #2016#^a400tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ngn hng. B mn Kinh t #Khi qut chung v kinh t hc quc t. Trnh by l thuyt v thng mi quc t v ti chnh quc t nh: Nng sut lao ng v quy lut li th tng i, l thuyt chun v thng mi quc t, kh nng cung ng cc yu t sn xut v l thuyt thng mi Heckscher-Ohlin, cn cn thanh ton quc t, th trng hi oi, t gi hi oi...#Kinh t hc quc t#Ti liu hc tp#373890#XH## 00498000000000277000450000100090000000200110000900300100002000700090003000800050 00390090011000440100005000550110031000600150030000910820010001210160003001310130 00700134014001500141026000700156026001100163026001100174181000600185019000500191 020001700196020000400213020000300217#Hoi Nam#Hoa u m#Th v k#Hoi Nam#^aH. #^aLao ng#2016#^a151tr., 6tr. nh : nh^b21cm#Tn tht tc gi: Cao Th Nam#89 5.92214#XH#373891#^a45000^b500b#373891#VV16.17113#VV16.17114#H401U#Vi?t#Vn hc hin i#Th#K## 00695000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810007000560010019000630020030000820030015001120070035001270050 01500162008000500177009001100182010000500193011002200198021016200220020001000382 020001500392013000700407016000300414#373892#VV16.17115#VV16.17116#^a46000^b100b #Vi?t#657.45#QU600T#L Th Ngc Phng#Quy trnh kim ton hot ng#Sch tham k ho#L Th Ngc Phng, Nguyn Vn Hu#Nguyn Vn Hu#^aH.#^aLao ng#2016#^a104 tr. : bng^b21cm#Trnh by c s l lun v kim ton hot ng; cc tiu ch, q uy trnh lp k hoch v thc hin kim ton; cng tc bo co v theo di sau k im ton hot ng#Kim ton#Sch tham kho#373892#KT## 00720000000000289000450000100120000000200340001200300280004600500110007400700300 00850040013001150080005001280090034001330100005001670110015001720820004001870160 00300191013000700194014001600201026000700217026001100224181000800235019000500243 019000500248020001900253020000900272021014900281#Marie Kondo#Ngh thut bi tr ca ngi Nht#Php mu thay i cuc sng#Thanh Minh#Marie Kondo ; Thanh Minh d ch#In ln th 2#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a262tr.^b21cm#648# KT#373893#^a79000^b2000b#373893#VV16.17117#NGH250T#Vi?t#Dch#Ngh thut bi tr #Gia nh#Gii thiu phng php KonMari bi tr nh ca ca Nht. Trnh by cc h dn dp khng gian thay i cuc sng, gi cho ngi nh ca mnh ngn np## 00596000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010013000660020052000790070018001310080005001490090 03800154010000500192011001500197021012400212020000800336013000700344016000300351 #373894#VV16.17118#VV16.17119#^a50000^b1000b#Vi?t#306.09597#M458S#Bi Thu Hin# Mt s nt c o trong vn ho vng min Vit Nam#Bi Thu Hin b.s.#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho ng Ty#2016#^a199tr.^b21cm#Cung cp nhng thng tin c bn, nhng l hi v phong tc tp qun tiu biu ca cc vng min trn khp l nh th Vit Nam#Vn ho#373894#XH## 00879000000000325000450000100130000000200330001300300370004600500100008300500120 00930070043001050080005001480090032001530100005001850110025001900150040002150820 00600255016000300261013000700264014001700271026000700288026001100295026001100306 18100060031701900050032301900090032802000080033702000100034502000180035502101800 0373#Allen, David#Hon thnh mi vic khng h kh#Ngh thut thc thi khng cn g thng#Hng Lan#Thanh Huyn#David Allen ; Dch: Hng Lan, Thanh Huyn#^aH.#^a Lao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a395tr. : hnh v^b21cm#Tn sch ting Anh: Getting things done#646.7#KT#373895#^a109000^b3000b#373895#VV16.17120#VV16.1712 1#H406T#Vi?t#Dch Anh#Qun l#Cuc sng#Qun l thi gian#Hng dn mt s phn g php hiu qu gip bn t chc li bn thn gii phng tr c, gim stress, tp trung vo mc tiu chnh ng thi tm thy s thoi mi trong cuc sng## 00668000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570010015000640020034000790070015001130080005001280090 03200133010000500165011002600170021016100196020001700357020000800374020001000382 013000700392016000300399#373896#VV16.17122#VV16.17123#^a80000^b3000b#Vi?t#920.0 2#NH556N#Hong Vn Tun#Nhng nhn vt ni ting th gii#Hong Vn Tun#^aH.#^a Lao ng ; Cng ty Sch Panda#2016#^a419tr. : tranh v^b21cm#Gii thiu tiu s, s nghip ca cc nhn vt ni ting trn th gii cc lnh vc khc nhau; nh ng pht minh, cng hin ca h lm thay i lch s th gii#Nhn vt lch s#T iu s#S nghip#373896#XH## 00783000000000289000450000100130000000200180001300300320003100700130006300400180 00760080005000940090032000990100005001310110021001360120027001570820008001840160 00300192013000700195014001600202026000700218026001100225026001100236181000600247 019000500253020000700258020001200265021021600277#Chu nh Ti#Hnh trang du hc# Mi iu bn cn bit v du hc#Chu nh Ti#Ti bn ln th 1#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Alpha#2016#^a155tr. : nh^b21cm#T sch Tri nghim du hc#370.116 #XH#373897#^a49000^b1500b#373897#VV16.17124#VV16.17125#H107T#Vi?t#Du hc#Kinh n ghim#Gii thiu nhng kinh nghim v du hc, hc bng cho cc bn tr c nguyn vng ra nc ngoi hc tp tham kho: Mc ch, thi im, cc hnh thc, a im du hc, nhng vic cn chun b trc v khi i du hc...## 00844000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450010014000520020050000660070037001160050016001530040018001690080 00500187009003400192010000500226011001500231021026700246020001800513020001100531 013000700542016000300549019001400552#373898#VV16.17126#^a70000^b1500b#Vi?t#613. 7#NH556P#Nishi Katsuzo#Nhng phng thc phc hi sc kho theo t nhin#Nishi K atsuzo ; Trng Th Tho dch#Trng Th Tho#Ti bn ln th 1#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a275tr.^b21cm#Gii thiu mt s phng php cha b nh v phc hi sc kho theo t nhin nh: ng lc ca tui tr v sc kho, t m trng kho mnh c phc hi, nhng dung ng cha lnh bnh nm trn lng b n tay, nhng cm xc c cha lnh, cha bnh bng nng lng t duy#Phc hi s c kho#Dng sinh#373898#KT#Dch Nht Bn## 00856000000000313000450000100190000000200340001900500170005300700430007000400180 01130080005001310090034001360100005001700110015001750120027001900150042002170820 00900259016000300268013000700271014001600278026000700294026001100301181000600312 019000500318019000500323020000900328020000800337020000600345021019100351#Thch T hnh Nghim#Dng thin tm thay th phin tm#Thch Quang nh#Thch Thnh Nghi m ; Thch Quang nh dch#Ti bn ln th 5#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a154tr.^b20cm#B sch Pht php ng dng#Tn sch ting Anh: Chan in th e workplace#294.3444#XH#373899#^a44000^b1000b#373899#VV16.17127#D513T#Vi?t#Dch #o Pht#Gio l#Thin#Gio l ca o Pht v nhng b quyt lm vic hiu qu v giao tip tt trong c quan cng nh nhn nhn ng gi tr cuc sng thng qua cch luyn tp v quan st th gii bng thin tm## 00422000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810006000590010007000650020012000720030004000840070007000880080 00500095009001100100010000500111011002100116020001700137020000400154013000700158 016000300165#VV16.17128#VV16.17129#373900#^a85000^b500b#Vi?t#895.92214#H561C# Ho#Hng chiu#Th# Ho#^aH.#^aLao ng#2016#^a242tr. : nh^b19cm#Vn hc hi n i#Th#373900#VH## 00750000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820013000421810006000550010013000610020048000740070013001220080005001350090 01100140010000500151011002400156021024400180013000700424016000300431020000700434 020001100441020000900452020001100461#373901#VV16.17130#VV16.17131#^b8000b#Vi?t#6 16.36240654#H561D#Lu Ngn Tm#Hng dn chm sc dinh dng trong bnh x gan#L u Ngn Tm#^aH.#^aLao ng#2016#^a21tr. : nh mu^b21cm#Tm hiu khi qut v b nh x gan, cch phng bnh s gan, nh hng ca bnh x gan ln tnh trng din h dng, nguyn nhn gy suy dinh dng, tc hi ca suy dinh dng trong bnh s gan, mt s quan nim sai lm trong dinh dng bnh gan...#373901#KT#X gan#Ph ng bnh#Chm sc#Dinh dng## 00652000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010017000640020029000810070041001100050017001510040 02000168008000500188009001100193010000500204011002700209021010400236020000800340 020001600348013000700364016000300371#373902#VV16.17132#VV16.17133#^a40000^b1020 b#Vi?t#959.777#M458T#Nguyn ng Hiu#113 cu hi - p v Cn o#B.s.: Nguyn ng Hiu, Nguyn Thanh Vn#Nguyn Thanh Vn#Ti bn c sa cha#^aH.#^aLao ng #2016#^a190tr. : bng, nh^b21cm#Gm 113 cu hi - p v a l, lch s, nhn vn; di tch lch s v tng lai pht trin ca Cn o#Lch s#Di tch lch s #373902#XH## 00666000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810007000620020019000690070049000880220004001370050012001410050 01600153005001600169005001700185005001300202008000500215009001100220010000500231 011002100236015006400257020001700321020000400338013000700342016000300349#VV16.17 135#VV16.17134#373903#^a120000^b200b#Vi?t#895.9221008#TH460N#Th ngi cao tui #inh Duy Ba, Don nh Khim, Don Thanh Lim...#T.4#inh Duy Ba#Don nh Khi m#Don Thanh Lim#Nguyn Bnh Minh#Cao Cng Ha#^aH.#^aLao ng#2016#^a396tr. : nh^b21cm#TTS ghi: Thi n Ngi cao tui huyn Giao Thu, tnh Nam nh#Vn h c hin i#Th#373903#VH## 00676000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010019000650020039000840070019001230080005001420090 03400147010000500181011001500186021017200201020000900373020000800382020001000390 013000700400016000300407#373904#VV16.17136#VV16.17137#^a75000^b2000b#Vi?t#294.3 444#452T#Trnh Nguyn Phc#i thoi gia c Pht v g chn cu#Trnh Nguyn Phc#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a359tr.^b21cm#Gm nhng bi tiu lun gio l ca o Pht v cuc sng thin, thi gian, nhng iu thin - c, s tng quan gia o Pht v khoa hc, gio l cn bn ca o Pht...# o Pht#Gio l#Cuc sng#373904#XH## 00889000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460010012000520020032000640070040000960050016001360050011001520040 01800163008000500181009003400186010000500220011002600225021029900251020001800550 020001300568020000800581013000700589016000300596#373905#VV16.17138#^a199000^b20 00b#Vi?t#649.3#115D#M Ong Bng#n dm khng phi l cuc chin#M Ong Bng, Ha chun Lyonnet, Bubu Hng#Lyonnet, Hachun#Bubu Hng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a389tr. : minh ho^b24cm#Tng quan v n dm theo phng php Baby led weaning (BLW). Cc giai on n dm theo phng php B aby led weaning gm giai on bt u n dm, giai on pht trin k nng bc n hn v tp dng tha, giai on hon thin k nng gip em li kt qu tch cc v tn trng nhu cu t nhin ca tr#Gio dc gia nh#Nui dy con#n ung#37 3905#KT## 00691000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200080 00381810006000460010017000520020040000690070017001090080005001260090023001310100 00500154011002600159021016800185020000700353020001700360020000900377020001000386 020000700396013000700403016000300410#373906#VV16.17139#^a98000^b200b#Vi?t#625.1 43#T100V#Nguyn Hu Thin#T vt btng ct thp ng st th#Nguyn Hu Thi n#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a174tr. : minh ho^b24cm#Tng quan v t v t btng ct thp ng st th; cc yu t nh hng n cht lng phc v ca t vt; la chn thit k t vt btng ct thp ng st th#T vt#B tng ct thp#Thit k#ng st# th#373906#KT## 00702000000000265000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450010017000510020034000680070017001020080005001190090023001240100 00500147011002600152021020500178020001000383020000700393020000900400020001700409 013000700426016000300433#373907#VV16.17140#^a95000^b200b#Vi?t#625.18#C455T#Nguy n Hu Thin#Cng trnh depot ng st th#Nguyn Hu Thin#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a170tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu tng quan v ng st th; cc yu t nh hng n vic la chn v tr, iu kin xy dng v khai t hc depot; quy m, cc loi hnh kt cu dept v t vn v vic la chn thit k depot#ng st# th#Thit k#Cng trnh depot#373907#KT## 00884000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820004000491810006000530010015000590020052000740070035001260050020001610080 00500181009002300186010000500209011002600214020001500240020001000255020000700265 013000700272016000300279021032400282#VV16.17142#373908#VV16.17141#^a89000^b300b #Vi?t#006#M450H#L.S., Kuravsky#M hnh Markov - ng dng trong chn on v d b o#Kuravsky L.S., Nguyn Quang Thng#Nguyn Quang Thng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a184tr. : minh ho^b24cm#M hnh Markov#Chn on#D bo#373908#XH#T rnh by cc m hnh Markov n gin nht phn tch v d bo cc kt qu o l ng tm l v k thut. Tng hp v nhn dng cc m hnh Markov n ri rc v li n tc. Cc m hnh Markov phc tp v ng dng. Cch tip cn h thng h tr ra quyt nh th nghim tm l, c xy dng trn c s cc m hnh Markov. ..## 00825000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820009000491810007000580020044000650070069001090050017001780050015001950050 01200210005001400222008000500236009002300241010000500264011002600269021019800295 020002100493020001100514013000700525016000300532#VV16.17143#VV16.17144#373909#^a 88000^b300b#Vi?t#628.0711#QU100T#Qu trnh c bn trong cng ngh mi trng#Ng uyn Thu Huyn (ch.b.), V Phng Tho, V Kim Hnh, Hong Ngc H#Nguyn Thu Hu yn#V Phng Tho#V Kim Hnh#Hong Ngc H#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2016#^a 190tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu cc khi nim c bn v thu lc, p lc thu tnh ti mt im, cc dng chuyn ng ca cht lng, cc dng thit b thu l c ng dng mn hc trong ngnh cng ngh k thut mi trng#Cng ngh mi tr ng#Gio trnh#373909#GT## 00891000000000301000450000200360000000500130003600500150004900500170006400500120 00810050016000930070064001090080005001730090023001780100005002010110031002060150 03500237082000400272016000300276013000700279014000800286026000700294026001100301 026001100312181000700323019000500330020001900335021023500354#Khoa hc v cng ng h Vit Nam 2015#L Xun nh#o Mnh Thng#L Th Khnh Vn#V Anh Tun#Trn T h Thu H#B.s.: L Xun nh (ch.b.), o Mnh Thng, L Th Khnh Vn...#^aH.#^ aKhoa hc v K thut#2016#^a241tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Khoa hc v Cng ngh#600#KT#373910#^b1200b#373910#VV16.17145#VV16.17146#KH401H#Vi?t#Khoa hc cng ngh#Trnh by nh hng i mi qun l nh nc v khoa hc v cng ngh; ngun lc, pht trin th trng khoa hc v cng ngh, khi nghip bng i mi v sng to; kt qu hot ng v gii thng khoa hc v cng ngh Vit Nam 2015## 00812000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010013000620020049000750030017001240070013001410080 00500154009002300159010000500182011002600187021023300213013000700446016000300453 020001700456020001300473020000700486020000800493020000900501#373911#VV16.17147#V V16.17148#^a120000^b300b#Vi?t#338.7#L551C#Nguyn Cao #La chn v tr doanh ng hip m hnh v ng dng#Sch chuyn kho#Nguyn Cao #^aH.#^aKhoa hc v K thu t#2016#^a259tr. : minh ho^b24cm#Trnh by c s l lun v m hnh la chn v tr doanh nghip. Tng quan tnh hnh nghin cu trong v ngoi nc v m hnh la chn v tr doanh nghip. Thc trng nhn t nh hng n quyt nh la c hn v tr doanh nghip...#373911#XH#Sch chuyn kho#Doanh nghip#V tr#M hn h#ng dng## 00948000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010014000630020084000770070042001610050019002030080 01800222009003400240010000500274011002600279021027200305020002200577020001700599 020001700616020001500633013000700648016000300655#373912#VV16.17149#VV16.17150#^a 85000^b2000b#Vi?t#371.3#PH110T#Hunh Vn Sn#Pht trin nng lc dy hc tch h p - phn ho cho gio vin cc cp hc ph thng#Hunh Vn Sn (ch.b.), Nguyn Th Dim My#Nguyn Th Dim My#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Mi nh#2016#^a300tr. : minh ho^b24cm#Trnh by l lun chung v s phm tch hp v s phm phn ho; chun ngh nghip gio vin v nng lc dy hc tch hp - ph n ho; pht trin nng lc dy hc tch hp v dy hc phn ho cho gio vin v mt s gio n mu v dy hc tch hp - phn ho cc cp hc#Phng php gi ng dy#Dy hc tch hp#Dy hc phn ho#Sch gio vin#373912#XH## 00963000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810008000450020051000530030037001040070061001410050019002020050014002210050 01500235005002000250005001200270008001800282009003400300010000500334011002100339 013000700360016000300367021024000370020001100610020000600621020002200627#VV16.17 151#373913#^a20000^b3000b#Vi?t#372.6#GI-521C#Gip con hc ting Vit lp 1 - C ng ngh gio dc#Ti liu dng cho ph huynh hc sinh#on Th Thu Hnh (ch.b.) , Trn Hi Ton, Bi Thanh Thu...#on Th Thu Hnh#Trn Hi Ton#Bi Thanh Th u#Nguyn Th Kiu Anh#V Thanh H#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a75tr. : bng^b21cm#373913#GK#Gii thiu nhng ni dung c bn v m n ting Vit lp 1 - Cng ngh gio dc; quan im ca cng ngh gio dc v c ch phi hp gia gia nh v nh trng; hng dn cch gip tr hc nh vi t ng bi hc c th trong sch gio khoa...#Ting Vit#Lp 1#Phng php ging d y## 00784000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020021000510030084000720070074001560050017002300050017002470050 01600264005001300280008001800293009003400311010000500345011002600350015004900376 020000500425020000900430020000700439020001400446013000700460016000300467#373914# VV16.17152#^a50000^b2000b#Vi?t#372.7#S450T#S tay ton tiu hc#Dng cho sinh v in ngnh gio dc tiu hc, gio vin v hc sinh gii cp tiu hc#Dng Minh Thnh (ch.b.), V Th Thu Trang, V Th i Trinh, L nh Vinh#Dng Minh Thnh# V Th Thu Trang#V Th i Trinh#L nh Vinh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S ph m Tp. H Ch Minh#2016#^a195tr. : minh ho^b21cm#TTS ghi: Trng i hc S ph m Tp. H Ch Minh#Ton#Tiu hc#S tay#Sch c thm#373914#GK## 00540000000000277000450002600070000002000180000702000090002501400160003401900050 00500820007000551810006000620020026000680070019000940220005001130050007001180050 01100125008001800136009003400154010000500188011002600193020001100219020000800230 020001400238016000300252013000700255#373915#Gio dc mu gio#Tp vit#^a12000^ b1000b#Vi?t#372.21#T123#Tp - Tp vit ch ci#Vn S, Thanh Thu#T.26#Vn S #Thanh Thu#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a32tr. : tranh mu^b24cm#Tp t ch#Ch ci#Sch mu gio#GK#373915## 00540000000000277000450002600070000002000180000702000090002501400160003401900050 00500820007000551810006000620020026000680070019000940220005001130050007001180050 01100125008001800136009003400154010000500188011002600193020001100219020000800230 020001400238016000300252013000700255#373916#Gio dc mu gio#Tp vit#^a12000^ b1000b#Vi?t#372.21#T123#Tp - Tp vit ch ci#Vn S, Thanh Thu#T.27#Vn S #Thanh Thu#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a32tr. : tranh mu^b24cm#Tp t ch#Ch ci#Sch mu gio#GK#373916## 00557000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020019000410030037000600070019000970220005001160050007001210050011001280080 01800139009003400157010000500191011002600196020001800222020001000240020000500250 020001400255013000700269016000300276#373917#^a12000^b1000b#Vi?t#372.21#T123#T p s hc ton#Bin son theo chng trnh mi nht#Vn S, Thanh Thu#T.29#V n S#Thanh Thu#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a32tr. : tranh mu^b24cm#Gio dc mu gio#Tp t s#Ton#Sch mu gio#373917#GK## 00524000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020042000530030027000950070017001220050017001390080018001560090 03400174010000500208011001500213020001200228020000600240020001400246016000300260 013000700263#373918#VV16.17153#^a89000^b1000b#Vi?t#807.12#PH110T#Pht trin k nng lm bi vn chn lc 8#Dnh cho hc sinh lp 8...#Nguyn Phc Li#Nguyn P hc Li#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a268tr.^b24cm #Tp lm vn#Lp 8#Sch c thm#GK#373918## 00633000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020034000540030068000880070029001560050013001850050015001980080 01800213009003400231010000500265011003100270020000800301020000700309020001400316 020001500330013000700345016000300352#373919#VV16.17154#^a99000^b2000b#Vi?t#546. 0712#R203L#Rn luyn k nng gii ho hc 11#Dnh cho hc sinh lp 11. Dnh cho ph huynh v gio vin tham kho#Tng c Huy, Trn Quang Huy#Tng c Huy#Trn Quang Huy#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a310tr. : h nh v, bng^b24cm#Ho hc#Lp 11#Sch c thm#Sch luyn thi#373919#GK## 00524000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020042000530030027000950070017001220050017001390080018001560090 03400174010000500208011001500213020001200228020000600240020001400246013000700260 016000300267#373920#VV16.17155#^a99000^b1000b#Vi?t#807.12#PH110T#Pht trin k nng lm bi vn chn lc 9#Dnh cho hc sinh lp 9...#Nguyn Phc Li#Nguyn P hc Li#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a307tr.^b24cm #Tp lm vn#Lp 9#Sch c thm#373920#GK## 01013000000000313000450000100180000000200720001800700230009000400180011300800100 01310090018001410100005001590110015001640150061001790820010002400160003002500130 00700253014000800260026000700268026001100275026001100286181000600297019000500303 020001000308020002400318020001000342020001100352020001700363021031900380#Dip Th nh Nguyn#Sch hng dn hc tp: Php lut v khiu ni v khiu kin hnh ch nh#Dip Thnh Nguyn b.s.#Ti bn ln th 2#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a1 60tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm Lin kt o to#342.597 06#XH#373921#^b2000b#373921#VV16.17156#VV16.17157#S102H#Vi?t#Php lut#Lut t t ng hnh chnh#Khiu ni#Khiu kin#Ti liu hc tp#Gii thiu mt s khi nim , cc nguyn tc khiu ni v gii quyt khiu ni. Trnh by php lut v khiu kin hnh chnh: Khi nim, nguyn tc ca lut t tng hnh chnh Vit Nam; th m quyn ca To n trong gii quyt n hnh chnh; ngi tin hnh t tng v t ham gia t tng, cc bin php khn cp tm thi...## 01052000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500010022000560020041000780070067001190040018001860080 01000204009001800214010000500232011001500237015006100252020001000313020001800323 01600030034102103130034402000170065700500180067400500190069202000080071101300070 0719#373922#VV16.17158#VV16.17159#^b1500b#Vi?t#349.597#S102H#Nguyn Th Ngc Tuy n#Sch hng dn hc tp: Bo m ngha v#B.s.: Nguyn Th Ngc Tuyn, Tng Th anh Phng, Nguyn Th M Linh#Ti bn ln th 1#^aCn Th#^ai hc Cn Th#201 6#^a104tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm Lin kt o to#Ph p lut#Ngha v cng dn#XH#Gii thiu nhng vn c bn v vic bo m thc hin ngha v dn s: Bin php bo m thc hin ngha v, giao kt hp ng b o lnh, quyn v ngha v ca ngi bo lnh, chm dt hp ng bo lnh; cc v n v th chp, cm c ti sn, bin php m bo ngha v c bit v hnh t hc m bo c quyn#Ti liu hc tp#Tng Thanh Phng#Nguyn Th M Linh#m bo#373922## 00814000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820012000421810006000540010020000600020047000800070045001270040018001720080 01000190009001800200010000500218011001400223015006100237020001000298020001000308 016000300318021014900321020001700470005001800487013000700505#VV16.17160#373923#V V16.17161#^b2000b#Vi?t#342.5970667#S102H#V Nguyn Nam Trung#Sch hng dn hc tp: Php lut v thanh tra#B.s.: V Nguyn Nam Trung, Lm B Khnh Ton#Ti bn ln th 1#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a84tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i h c Cn Th. Trung tm Lin kt o to#Php lut#Thanh tra#XH#Trnh by nhng v n chung v c th v thanh tra, c quan thc hin nhim v thanh tra, thanh t ra vin, hot ng thanh tra v thanh tra nhn dn#Ti liu hc tp#Lm B Khnh Ton#373923## 00998000000000289000450000100150000000200630001500700200007800400180009800800100 01160090018001260100005001440110015001490150061001640820011002250160003002360130 00700239014000800246026001100254026001100265026000700276181000600283019000500289 020001700294020000800311020001700319021037200336#Nguyn Hu Lc#Sch hng dn h c tp: Qun l hnh chnh nh nc v h tch#Nguyn Hu Lc b.s.#Ti bn ln t h 1#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a113tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc C n Th. Trung tm Lin kt o to#353.590711#XH#373924#^b1500b#VV16.17163#VV16.1 7162#373924#S102H#Vi?t#Qun l nh nc#H khu#Ti liu hc tp#Trnh by nhng ni dung c bn v khi nim, ni dung qun l hnh chnh nh nc v h tch, h thng c quan qun l nh nc v h tch v cc hnh thc qun l i vi h tch, thm quyn v th tc ng k h tch. Mt s quy nh chung v c tr, q uyn v ngha v ca cng dn v c tr; th tc ng k thng tr, tm tr, th ng bo lu tr v khai bo tm vng## 00517000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820012000491810007000610010011000680020022000790030031001010070011001320080 00700143009001500150010000500165011001500170020001700185020000800202020000700210 020001200217013000700229016000300236#VV16.17164#373925#VV16.17165#^a68000^b300b #Vi?t#895.9228408#KH408K#Xun Chun#Khonh khc mong manh#Tn vn - Hi k - Tru yn ngn#Xun Chun#^aVinh#^ai hc Vinh#2016#^a186tr.^b21cm#Vn hc hin i#T n vn#Hi k#Truyn ngn#373925#VH## 00911000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610010012000670020031000790030076001100070028001860050 01500214004002500229008000700254009001500261010000500276011003600281015004100317 021023600358020001700594013000700611016000300618#373926#VV16.17166#VV16.17167#^a 75000^b300b#Vi?t#390.0959742#V115H#Phan B Hm#Vn ho dn gian lng Lin Tr#X Lin Thnh, huyn Yn Thnh, tnh Ngh An (Trc cch mng thng 8/1945)#Phan B Hm, Nguyn Tm Cn#Nguyn Tm Cn#In ln th 2 c chnh l#^aVinh#^ai hc Vinh#2016#^a323tr., 4tr. nh mu : bng^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vi t Nam#Gii thiu khi qut v lng Lin Tr, huyn Yn Thnh tnh Ngh An v nh ng nt vn ha dn gian trong vn hc dn gian, di tch lch s - vn ho, l h i, phong tc tp qun, cc ngh truyn thng v vn ho m thc ca lng Lin T r#Vn ho dn gian#373926#XH## 00928000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590020017000650030038000820070069001200050016001890050 02100205005001900226005001700245005001700262008000700279009001500286010000500301 01100260030602102060033202000170053802000180055501300070057301600030058002000190 0583#373927#VV16.17168#VV16.17169#^a55000^b300b#Vi?t#005.50711#T311H#Tin hc n g dng#Dnh cho sinh vin cc ngnh cao ng#Nguyn Vn Dng (ch.b.), Nguyn Th Kim Nhung, o Th Minh Thanh...#Nguyn Vn Dng#Nguyn Th Kim Nhung#o Th M inh Thanh#Nguyn Vn Thnh#ng Xun Trng#^aVinh#^ai hc Vinh#2016#^a187tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu cc kin thc v k nng chung v my tnh; h iu hnh; phn mm son tho vn bn Winword; phn mm bng tnh MS Excel 2010; ph n mm trnh din MS PowerPoint 2010; mng my tnh v Internet#Tin hc ng dng# Phn mm my tnh#373927#XH#Ti liu tham kho## 00952000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810007000570010017000640020032000810030089001130070036002020050 01800238008000700256009001500263010000500278011002500283013000700308016000300315 021029500318020000800613020002200621020001900643#373928#VV16.17170#VV16.17171#^a 60000^b300b#Vi?t#796.077#PH561P#Nguyn Mnh Hng#Phng php dy hc mn th d c#Ti liu tham kho dng cho sinh vin chuyn ngnh gio dc th cht Trng i hc Vinh#Nguyn Mnh Hng, Trn Th Ngc Lan#Trn Th Ngc Lan#^aVinh#^ai h c Vinh#2016#^a175tr. : hnh v^b24cm#373928#XH#Khi qut chung v vai tr, v tr v ngha ca th dc; c im nguyn tc v cc phng php dy hc ng t c; bui hc th dc; k thut bi tp th dc c bn v thc dng; k thut th dc dng c...; phng php lp k hoch ging dy, trng ti, phng nga chn t hng trong tp luyn#Th dc#Phng php ging dy#Ti liu tham kho## 00987000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610010014000670020011000810030099000920070036001910050 02100227008000700248009001500255010000500270011002600275021036000301020000800661 020000700669020001100676013000700687016000300694#373929#VV16.17172#VV16.17173#^a 60000^b300b#Vi?t#624.2840711#M450T#Phan Vn Tin#M tr cu#Dng cho o to k s ngnh k thut xy dng cng trnh giao thng h VLVH theo h thng tn ch# Phan Vn Tin, Nguyn Th Cm Nhung#Nguyn Th Cm Nhung#^aVinh#^ai hc Vinh#2 016#^a141tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu tng quan v cng trnh cu, cc khi n im, thng s c bn ca cng trnh cu, cu to m tr cu dm, m ch nht, m k... Nu c s tnh ton, thit k m tr cu dm theo tiu chun thit k 22T CN 18-79, AASHTO 1996, 22TCN 272-05. Trnh by cu to v c im tnh ton m tr cu vm, cu to cu khung dm v khung lin tc b tng ct thp#Tr cu#M cu#Gio trnh#373929#GT## 01029000000000325000450000100230000000200250002300500120004800500160006000500120 00760070084000880040030001720080005002020090011002070100005002180110015002230120 03500238015004500273082000600318016000300324013000700327014001600334026001100350 02600070036118100060036801900050037401900100037902000090038902000090039802102960 0407#Rousseau, Jean-Jacques#mile hay l v gio dc#L Hng Sm#Trn Quc Dng #Bi Vn Nam#Jean-Jacques Rousseau ; Dch: L Hng Sm, Trn Quc Dng ; Bi V n Nam gii thiu#Ti bn ln th 4 c sa cha#^aH.#^aTri thc#2016#^a687tr.^b24 cm#T sch Tinh hoa tri thc th gii#Tn sch ting Php: mile ou de L'ducati on#370.1#XH#373930#^a195000^b300b#VV16.17174#373930#202H#Vi?t#Dch Php#Gio d c#Trit l#Phn tch nhng trit l v phng php gio dc v cch chm sc s c kho, pht trin gic quan, cc tr chi gio dc, hng nghip, ng x, o c, gii tnh, thm m, tn gio, hn nhn... gip con ngi c sc kho th cht v ngh lc tinh thn ng u vi th thch ca cuc sng## 01074000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820013000491810006000620020043000680070052001110050013001630050012001760050 01400188005002000202005001700222008000500239009001100244010000500255011002700260 01500920028701300070037901600030038602102840038902000200067302000160069302000160 0709020001100725#VV16.17175#VV16.17176#373931#^a60000^b500b#Vi?t#394.26959759#D 300T#Di tch & l hi ca ngi Chm Bnh Thun#Lm Tn Bnh (ch.b.), ng Vn A n, Tn nh Lut...#Lm Tn Bnh#ng Vn An#Tn nh Lut#Lm ng Trng Sn#L m ng Bo Thi#^aH.#^aTri thc#2016#^a263tr. : nh, bng^b24cm#TTS ghi: S Vn ho, Th thao v Du lch tnh Bnh Thun. Trung tm Trng by Vn ho Chm#3739 31#XH#Gii thiu nhng di tch lch s - vn ho ca ngi Chm Bnh Thun. Nh ng l hi tiu biu ca ngi Chm Bnh Thun nh: L hi Po Ina Nagar ti c m iu thin y Ana; l hi thp Po Dam; l phi y trang Po Dam... v h thng l ng hi thnh ng ca ngi Chm Bani Bnh Thun#L hi truyn thng#Di tch l ch s#Di tch vn ho#Ngi Chm## 00800000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820004000511810006000550010014000610020033000750030017001080070050001250050 01800175005001100193008000500204009001100209010000500220011002900225021014700254 02000090040102000130041002000210042302000150044401300070045901600030046601900050 0469#373932#VL16.02444#VL16.02445#^a138000^b2000b#Vi?t#560#B108T#Desmet, Henry# Bo tng lch s t nhin ca t#i lc Gondwana#Henry Desmet, Sandrine Mercier ; Phan Hong dch#Mercier, Sandrine#Phan Hong#^aH.#^aKim ng#2016#^a67tr. : hnh v, nh^b27cm#Cung cp nhng thng tin v khi nguyn s sng trong bin i khng ngng ca to vt sng trn tri t nh khng long, chim chc, mung th&#ng vt#Thi tin s#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#373932#TN#Dch## 00586000000000289000450000200120000000300280001200500110004000700160005100800050 00670090011000720100005000830110026000880120014001140150059001280820004001870160 00300191013000700194014001600201026000700217026001100224026001100235181000600246 019000500252019000800257020001800265020001300283#i tm Dory#n phm in nh ch nh thc#c Phng#c Phng dch#^aH.#^aKim ng#2016#^a48tr. : tranh mu^b27 cm#Disney. Pixar#Tn sch ting Anh: Finding Dory : Official movie magazine#813# VH#373933#^a28000^b3500b#373933#VL16.02446#VL16.02447#300T#Vi?t#Dch M#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh## 00588000000000289000450000200180000000300290001800500110004700500160005800700340 00740040018001080080005001260090011001310100005001420110026001470120018001730150 03300191082000700224016000300231013000700234014001600241026000700257181000600264 019000500270019000500275020000700280020001100287#Duyn dng London#Sch t mu c ho mi la tui#Lee Il Sun#Nguyn Kim Dung#Lee Il Sun ; Nguyn Kim Dung dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a124tr. : tranh v^b27cm#Lung linh sc mu# Tn sch ting Anh: Grace London#745.73#XH#373934#^a68000^b2000b#373934#D527D#V i?t#Dch#T mu#Sch tranh## 00588000000000289000450000200160000000300290001600500110004500500160005600700340 00720040018001060080005001240090011001290100005001400110026001450120018001710150 03500189082000700224016000300231013000700234014001600241026000700257181000600264 019000500270019000500275020000700280020001100287#Nc xinh p#Sch t mu cho mi la tui#Lee Il Sun#Nguyn Kim Dung#Lee Il Sun ; Nguyn Kim Dung dch#Ti b n ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a126tr. : tranh v^b27cm#Lung linh sc mu#T n sch ting Anh: A bella Italia#745.73#XH#373935#^a68000^b2000b#373935#N557Y#V i?t#Dch#T mu#Sch tranh## 00594000000000289000450000200170000000300290001700500110004600500190005700700370 00760040018001130080005001310090011001360100005001470110026001520120018001780150 03400196082000700230016000300237013000700240014001600247026000700263181000600270 019000500276019000500281020000700286020001100293#Nc Php rc r#Sch t mu ch o mi la tui#Lee Il Sun#V Th Huyn Trang#Lee Il Sun ; V Th Huyn Trang dc h#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2016#^a126tr. : tranh v^b27cm#Lung linh sc mu#Tn sch ting Anh: Soleil France#745.73#XH#373936#^a68000^b2000b#373936#N 557P#Vi?t#Dch#T mu#Sch tranh## 00433000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020050000410030011000910080005001020090011001070100005001180110025001230120 01400148020000700162020001000169020001400179016000300193013000700196#373937#^a12 000^b3000b#Vi?t#372.21#T429A#Tom and Jerry t mu k chuyn - Mt ngy en i# 2 - 6 tui#^aH.#^aKim ng#2016#^a20tr. : tranh v^b25cm#Tom and Jerry#T mu#K chuyn#Sch mu gio#GK#373937## 00434000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020051000410030011000920080005001030090011001080100005001190110025001240120 01400149020000700163020001000170020001400180016000300194013000700197#373938#^a12 000^b3000b#Vi?t#372.21#T429A#Tom and Jerry t mu k chuyn - ng hm bm tm #2 - 6 tui#^aH.#^aKim ng#2016#^a20tr. : tranh v^b25cm#Tom and Jerry#T mu#K chuyn#Sch mu gio#GK#373938## 00438000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020055000410030011000960080005001070090011001120100005001230110025001280120 01400153020000700167020001000174020001400184016000300198013000700201#373939#^a12 000^b3000b#Vi?t#372.21#T429A#Tom and Jerry t mu k chuyn - Cuc ui bt bc mi#2 - 6 tui#^aH.#^aKim ng#2016#^a20tr. : tranh v^b25cm#Tom and Jerry#T m u#K chuyn#Sch mu gio#GK#373939## 00432000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020049000410030011000900080005001010090011001060100005001170110025001220120 01400147020000700161020001000168020001400178016000300192013000700195#373940#^a12 000^b3000b#Vi?t#372.21#T429A#Tom and Jerry t mu k chuyn - B phim kinh d#2 - 6 tui#^aH.#^aKim ng#2016#^a20tr. : tranh v^b25cm#Tom and Jerry#T mu#K chuyn#Sch mu gio#GK#373940## 00440000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020057000410030011000980080005001090090011001140100005001250110025001300120 01400155020000700169020001000176020001400186016000300200013000700203#373941#^a12 000^b3000b#Vi?t#372.21#T429A#Tom and Jerry t mu k chuyn - Lm g c ngy ho gii#2 - 6 tui#^aH.#^aKim ng#2016#^a20tr. : tranh v^b25cm#Tom and Jerry#T mu#K chuyn#Sch mu gio#GK#373941## 00433000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020050000410030011000910080005001020090011001070100005001180110025001230120 01400148020000700162020001000169020001400179016000300193013000700196#373942#^a12 000^b3000b#Vi?t#372.21#T429A#Tom and Jerry t mu k chuyn - Mo Tom gim bo# 2 - 6 tui#^aH.#^aKim ng#2016#^a20tr. : tranh v^b25cm#Tom and Jerry#T mu#K chuyn#Sch mu gio#GK#373942## 00432000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020049000410030011000900080005001010090011001060100005001170110025001220120 01400147020000700161020001000168020001400178016000300192013000700195#373943#^a12 000^b3000b#Vi?t#372.21#T429A#Tom and Jerry t mu k chuyn - K ngh bo tp#2 - 6 tui#^aH.#^aKim ng#2016#^a20tr. : tranh v^b25cm#Tom and Jerry#T mu#K chuyn#Sch mu gio#GK#373943## 00442000000000229000450000200590000000300110005900800050007000900110007501000050 00860110025000910120014001160820007001300160003001370130007001400140016001470260 00700163181000600170019000500176020000700181020001000188020001400198#Tom and Jer ry t mu k chuyn - Bui mua hng khng khip#2 - 6 tui#^aH.#^aKim ng#2016# ^a20tr. : tranh v^b25cm#Tom and Jerry#372.21#GK#373944#^a12000^b3000b#373944#T 429A#Vi?t#T mu#K chuyn#Sch mu gio## 00435000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020052000410030011000930080005001040090011001090100005001200110025001250120 01400150020000700164020001000171020001400181016000300195013000700198#373945#^a12 000^b3000b#Vi?t#372.21#T429A#Tom and Jerry t mu k chuyn - n ming tr min g#2 - 6 tui#^aH.#^aKim ng#2016#^a20tr. : tranh v^b25cm#Tom and Jerry#T mu# K chuyn#Sch mu gio#GK#373945## 00438000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020055000410030011000960080005001070090011001120100005001230110025001280120 01400153020000700167020001000174020001400184013000700198016000300205#373946#^a12 000^b3000b#Vi?t#372.21#T429A#Tom and Jerry t mu k chuyn - Phng th nghim m #2 - 6 tui#^aH.#^aKim ng#2016#^a20tr. : tranh v^b25cm#Tom and Jerry#T m u#K chuyn#Sch mu gio#373946#GK## 00548000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810008000450020020000530030045000730070014001180220005001320050014001370080 01800151009002300169010000500192011002500197020000500222020000600227020001300233 020001400246016000300260013000700263#373947#VL16.02448#^a59000^b3000b#Vi?t#372. 7#GI-103B#Gii bi tp ton 2#Da theo m hnh trng hc mi ti Vit Nam#Phm Vn Cng#T.1A#Phm Vn Cng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a93tr . : minh ho^b30cm#Ton#Lp 2#Gii bi tp#Sch c thm#GK#373947## 00548000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810008000450020020000530030045000730070014001180220005001320050014001370080 01800151009002300169010000500192011002500197020000500222020000600227020001300233 020001400246013000700260016000300267#VL16.02449#373948#^a59000^b3000b#Vi?t#372. 7#GI-103B#Gii bi tp ton 2#Da theo m hnh trng hc mi ti Vit Nam#Phm Vn Cng#T.2A#Phm Vn Cng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a85tr . : minh ho^b30cm#Ton#Lp 2#Gii bi tp#Sch c thm#373948#GK## 00548000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810008000450020020000530030045000730070014001180220005001320050014001370080 01800151009002300169010000500192011002500197020000500222020000600227020001300233 020001400246016000300260013000700263#373949#VL16.02450#^a59000^b3000b#Vi?t#372. 7#GI-103B#Gii bi tp ton 2#Da theo m hnh trng hc mi ti Vit Nam#Phm Vn Cng#T.2B#Phm Vn Cng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a77tr . : minh ho^b30cm#Ton#Lp 2#Gii bi tp#Sch c thm#GK#373949## 00619000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820007000421810007000490020015000560030031000710290017001020080005001190090 01400124010000500138011002500143021011600168020000900284020001500293020000900308 016000300317013000700320020001400327#373950#VL16.02451#VL16.02452#^b2000b#Vi?t#3 70.11#TH200L#Ngi lnh o#Trnh 2 hng dn hot ng#The leader in me#^aH. #^aCng thng#2016#^a54tr. : minh ho^b27cm#Gii thiu v cc cng c lnh o v cc thi quen gip cc em tr thnh ngi lnh o v lm ch c chnh mnh #Lnh o#K nng x hi#Hc sinh#GK#373950#Sch c thm## 00619000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820007000421810007000490020015000560030031000710290017001020080005001190090 01400124010000500138011002500143021011600168020000900284020001500293020000900308 013000700317016000300324020001400327#373951#VL16.02453#VL16.02454#^b2000b#Vi?t#3 70.11#TH200L#Ngi lnh o#Trnh 5 hng dn hot ng#The leader in me#^aH. #^aCng thng#2016#^a54tr. : minh ho^b27cm#Gii thiu v cc cng c lnh o v cc thi quen gip cc em tr thnh ngi lnh o v lm ch c chnh mnh #Lnh o#K nng x hi#Hc sinh#373951#GK#Sch c thm## 00619000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820007000421810007000490020015000560030031000710290017001020080005001190090 01400124010000500138011002500143021011600168020000900284020001500293020000900308 016000300317013000700320020001400327#373952#VL16.02455#VL16.02456#^b2000b#Vi?t#3 70.11#TH200L#Ngi lnh o#Trnh 6 hng dn hot ng#The leader in me#^aH. #^aCng thng#2016#^a54tr. : minh ho^b27cm#Gii thiu v cc cng c lnh o v cc thi quen gip cc em tr thnh ngi lnh o v lm ch c chnh mnh #Lnh o#K nng x hi#Hc sinh#GK#373952#Sch c thm## 00500000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610010011000670020014000780070028000920080005001200090 03700125010000500162011002700167020001700194020001800211020000700229013000700236 016000300243#VL16.02457#VL16.02458#373953#^a75000^b1000b#Vi?t#398.609597#C125# Nguyn Nga#Cu cho b#Nguyn Nga s.t., tuyn chn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty V n ho ng Ty#2016#^a108tr. : tranh mu^b27cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nh i#Cu #373953#VH## 01237000000000349000450000201120000002900280011200300730014000500170021300500150 02300050015002450050018002600050014002780070052002920080005003440090027003490100 00500376011002600381082000800407016000300415013000700418014000700425026000700432 02600110043918100060045001900050045602000170046102000070047802000140048502000210 0499020001700520021035000537#K yu hi tho khoa hc quc t: o to cc chn g trnh tin tin, cht lng cao v Pohe theo chun quc t#Quality of higher e ducation#International standards & implications for advanced educational program s#Pham Quang Trung#Bui Huy Nhuong#Pham Dan Khanh#Nguyen Quang Dong#Solt, Micheal #Pham Quang Trung, Bui Huy Nhuong, Pham Dan Khanh...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2016#^a351tr. : minh ho^b27cm#378.597#XH#373954#^b150b#373954#VL16.02459#K 600Y#Vi?t#Gio dc i hc#K yu#Chun quc t#Chng trnh o to#Hi tho qu c t#Gm cc bi vit trnh by v thc trng o to cc chng trnh tin ti n, cht lng cao v pohe; cc xu hng gio dc i hc trn th gii hin nay v kh nng vn dng cho Trng i hc Kinh t Quc dn; kinh nghim xy dng v trin khai h thng m bo cht lng v kim nh quc t cc chng trnh t in tin, cht lng cao v pohe...## 01034000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820013000411810006000540020071000600070046001310050012001770050011001890050 01200200005001500212005001300227008001200240009001700252010000500269011002500274 01500500029902000110034901300070036001600030036702102960037002000120066602000080 0678020001000686#373955#VL16.02460#VL16.02461#^b800b#Vi?t#384.50959735#S111M#60 nm i Pht thanh v Truyn hnh Hi Phng (01/9/1956 - 01/9/2016)#B.s.: L Vn Knh, Hoi Khnh, V Th Thu...#L Vn Knh#Hoi Khnh#V Th Thu#Trnh Vn T in#o Thu Vn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2016#^a103tr. : nh mu^b27cm#TTS ghi: i Pht thanh v Truyn hnh Hi Phng#Pht thanh#373955#XH#Gii thiu qu trnh hnh thnh, pht trin cng nhng s kin ng nh, nhng bi vit ca c c th h cn b, bin tp vin, phng vin, k thut vin, cng tc vin, nhng hi c, tm s, bi th, bn nhc v nh t liu ca i Pht thanh v Truyn h nh Hi Phng trong 60 nm qua (1956-2016)#Truyn hnh#Lch s#1956-2016## 00612000000000301000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440020006000500030030000560070055000860050013001410050014001540080 00500168009001100173010000500184011002600189012003100215020000800246020001100254 020000600265020001400271013000700285016000300292005001500295#373956#VL16.02462#^ a64000^b300b#Vi?t#372.6#V115N#Vn 5#Cc dng hot ng ngh thut#Nhm Cnh Bu m ; Minh ho: H Dng Hip, Phm Thu Thu#H Dng Hip#Phm Thu Thu#^aH.#^aTri thc#2016#^a229tr. : minh ho^b27cm#Chng trnh Gio dc hin i#Vn hc#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#373956#GK#Nhm Cnh Bum## 00659000000000301000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440020013000500030061000630070059001240050013001830050018001960080 00500214009001100219010000500230011002600235012003100261020001100292020000600303 020001400309016000300323005001500326020000900341013000700350#373957#VL16.02463#^ a60000^b300b#Vi?t#372.6#T306V#Ting Vit 5#Hot ng ngn ng. Cc dng hot ng ngn ng trong x hi#Nhm Cnh Bum ; Minh ho: H Dng Hip, Nguyn Phng Hoa#H Dng Hip#Nguyn Phng Hoa#^aH.#^aTri thc#2016#^a161tr. : minh ho^b27c m#Chng trnh Gio dc hin i#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#GK#Nhm Cnh Bu m#Ngn ng#373957## 00694000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200120 00381810006000500010014000560020017000700070037000870050014001240080018001380090 03400156010000500190011002600195015004900221021014300270013000700413016000300420 020001700423#373958#VL16.02464#^a80000^b500b#Vi?t#333.9509597#100D#Phm Vn Ng t#a dng sinh hc#Phm Vn Ngt (ch.b.), Tng Xun Tm#Tng Xun Tm#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a199tr. : minh ho^b27cm#TTS g hi: Trng i hc S phm Tp. H Ch Minh#Gii thiu ni dung c bn v a dng sinh hc; a dng sinh hc trn th gii v Vit Nam; s suy gim, bo tn a dng sinh hc Vit Nam#373958#XH#a dng sinh hc## 00764000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200100 00381810006000480020016000540070069000700050014001390050012001530050016001650050 01600181008001800197009003400215010000500249011002500254015004900279021010900328 020001600437020001100453013000700464016000300471#373959#VL16.02465#^a95000^b500 b#Vi?t#516.00711#H312H#Hnh hc s cp#Trn Tun Nam (ch.b.), m Vn Nh, Trn Trung Tnh, Nguyn Anh Tun#Trn Tun Nam#m Vn Nh#Trn Trung Tnh#Nguyn Anh Tun#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a253tr. : hnh v ^b27cm#TTS ghi: Trng i hc S phm Tp. H Ch Minh#Trnh by nhng kin th c c bn ca hnh hc s cp nh: C s hnh hc, hnh hc phng, cc php bin hnh#Hnh hc s cp#Gio trnh#373959#GT## 00550000000000265000450002600110000002600070001102000140001801400160003201900050 00480820004000531810006000570020020000630030055000830070021001380050008001590050 01200167008001800179009003400197010000500231011002200236020001000258020000600268 016000300274013000700277#VL16.02466#373960#Sch c thm#^a78000^b2000b#Vi?t#42 8#H419T#Hc tt ting Anh 8#Da theo m hnh trng hc mi ti Vit Nam (VNEN). ..#i Li, Hng Nguyn#i Li#Hng Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a182tr. : bng^b30cm#Ting Anh#Lp 8#GK#373960## 00561000000000265000450002600070000002600110000702000140001801400160003201900050 00480820004000531810006000570020021000630030055000840070021001390050008001600050 01200168008001800180009003400198010000500232011003100237020001000268020000700278 016000300285013000700288#373961#VL16.02467#Sch c thm#^a69000^b2000b#Vi?t#42 8#H419T#Hc tt ting Anh 10#Da theo m hnh trng hc mi ti Vit Nam (VNEN) ...#i Li, Hng Nguyn#i Li#Hng Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a142tr. : hnh v, bng^b30cm#Ting Anh#Lp 10#GK#373961# # 00828000000000265000450002600070000002600110000702600110001802000170002901400170 00460190005000630820016000681810006000840020093000900070024001830050009002070080 00500216009001200221010000500233011002200238020001000260020002200270016000300292 021026000295013000700555#373962#VL16.02468#VL16.02469#Vn bn php qui#^a350000 ^b2000b#Vi?t#343.59705502638#H561D#Hng dn lm th tc hon thu gi tr gia t ng v lp h s k khai thu mi nht nm 2016#Thu Oanh s.t., h thng#Thu Oanh #^aH.#^aTi chnh#2016#^a471tr. : bng^b28cm#Php lut#Thu gi tr gia tng#XH# Gm cc vn bn hng dn mi nht v hon thu gi tr gia tng. Mt s vn bn tr li v gii p c th v thu gi tr gia tng, hon thu gi tr gia tng . H thng vn bn php lut thu lin quan n thu gi tr gia tng v hon th u gi tr gia tng#373962## 00981000000000277000450000100140000000201040001400300550011800700190017300800050 01920090012001970100005002090110022002140820016002360160003002520130007002550140 01700262026000700279026001100286026001100297181000800308019000500316020001300321 020001000334020001800344021034100362#Phm Kiu Anh#Nghip v k ton v hng d n x l nhng vng mc dnh cho khch hng giao dch ti kho bc nh nc# s a i, b sung theo cc vn bn mi nht nm 2016#Phm Kiu Anh b.s.#^aH.#^aTi chnh#2016#^a499tr. : bng^b27cm#343.59703402638#XH#373963#^a335000^b2000b#3739 63#VL16.02470#VL16.02471#NGH307V#Vi?t#Sch hi p#Php lut#Nghip v k ton#G ii thiu cc ni dung lin quan n nghip v qun l ti chnh, k ton v ng n sch nh nc. Cc cu hi v tr li v vic hng dn x l nhng vng mc khi thc hin thanh ton cc khon ngn sch qua kho bc nh nc. Lut k ton mi nht v h thng ti khon k ton n v hnh chnh s nghip - ti khon k ton ngn sch x## 00822000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820012000421810007000540020087000610080005001480090012001530100005001650110 02500170020002000195020000800215016000300223015008000226021024700306013000700553 020000800560#373964#VL16.02472#VL16.02473#^b1000b#Vi?t#302.0922597#TR106V#Trang vng nhng in hnh tin tin trong phong tro thi ua yu nc thi k i mi #^aH.#^aTi chnh#2016#^a268tr. : nh mu^b27cm#in hnh tin tin#Tp th#XH# TTS ghi: Tp ch Xy dng ng; Cng ty C phn Pht trin - Thng tin bo ch#N hng vn chung ca t tng H Ch Minh v s lnh o ca ng v phong tro thi ua yu nc. Gii thiu nhng gng in hnh tin tin trong cc phong tr o thi ua yu nc trn cc lnh vc kinh t, vn ho - x hi, an ninh - quc phng#373964#C nhn## 00774000000000289000450002600110000002600110001102600070002202000170002901400170 00460190005000630820015000681810006000830020097000890070025001860050010002110080 00500221009001200226010000500238011002200243020001000265020001800275016000300293 021015500296020001200451013000700463020001400470#VL16.02474#VL16.02475#373965#V n bn php qui#^a350000^b2000b#Vi?t#346.5970702638#L504D#Lut doanh nghip, lu t u t, lut u thu v ch k ton tin lng dnh cho doanh nghip#Trng c s.t., h thng#Trng c#^aH.#^aTi chnh#2016#^a491tr. : bng^b28cm#Php l ut#Lut doanh nghip#XH#Gii thiu ton vn lut doanh nghip, lut u t, lu t doanh nghip v cc ngh nh hng dn thi hnh; quy nh mi v k ton, lao ng v tin lng#Lut u t#373965#Lut u thu## 01024000000000325000450000201630000000500100016300700250017300800050019800900120 02030100005002150110022002200820008002420160003002500130007002530140017002600260 00700277026001100284026001100295181000600306019000500312020001700317020001000334 02000170034402000080036102000080036902000140037702000190039102000210041002102670 0431#Hng dn lut qun l, s dng ti sn nh nc - Lut u thu v cc vn bn hng dn thi hnh - Ch k ton tin lng i vi n v hnh chnh s nghip#Trng c#Trng c s.t., h thng#^aH.#^aTi chnh#2016#^a479tr. : bng ^b28cm#349.597#XH#373966#^a350000^b2000b#373966#VL16.02476#VL16.02477#H561D#Vi? t#Vn bn php qui#Php lut#Ti sn nh nc#Qun l#S dng#Lut u thu#K t on tin lng#Hnh chnh s nghip#Gii thiu nhng quy nh, ngh nh, thng t v vic qun l, s dng ti sn nh nc; u thu, la chn nh thu v qu n l chi ph u t xy dng; chi xp lng gio vin; qun l ngn sch v quy t ton kinh ph nh nc; chi bu c Hi ng nhn dn cc cp## 00984000000000265000450002600110000002600110001102600070002202000170002901400170 00460190005000630820016000681810007000840020160000910080005002510090012002560100 00500268011002200273020001000295016000300305021037500308020001000683020001000693 020000800703013000700711#VL16.02479#VL16.02478#373967#Vn bn php qui#^a350000 ^b2000b#Vi?t#343.59703402638#NH556#Nhng iu cn bit v qun l ti chnh, ng n sch - u t - t ai - xy dng dnh cho Ch tch U ban nhn dn x, ph ng, th trn (nhim k 2016 - 2021)#^aH.#^aTi chnh#2016#^a471tr. : bng^b28cm# Php lut#XH#Gm nhng cu hi v tr li v qun l ti chnh, ngn sch dnh c ho Ch tch U ban nhn dn x, phng, th trn. Gii thiu nhng quy nh, ngh nh, thng t v t chc chnh quyn a phng; quyt ton ngn sch nh n c v chnh sch bo him dnh cho cn b x, phng, th trn; hot ng ca Hi ng t vn thu x, phng, th trn; u t, t ai v xy dng#Ti chnh#Ng n sch#Qun l#373967## 00789000000000277000450002600070000002600110000702600110001802000100002902000210 00390200016000600200017000760140017000930190005001100820015001151810006001300020 11300136007003400249005001900283008000500302009001200307010000500319011002200324 016000300346021015500349013000700504#373968#VL16.02480#VL16.02481#Php lut#K t on doanh nghip#Chnh sch thu#Vn bn php qui#^a350000^b2000b#Vi?t#343.5970 402638#H561D#Hng dn sa i, b sung ch k ton doanh nghip theo thng t 200/2014/TT-BTC v chnh sch thu mi 2016#Trn Th Vn Huyn tng hp, s.t.# Trn Th Vn Huyn#^aH.#^aTi chnh#2016#^a427tr. : bng^b28cm#XH#Trnh by ni dung sa i, b sung mt s iu ca Thng t s 200/2014/TT-BTC v mt s th ng t, ngh nh, quyt nh v chnh sch thu mi nm 2016#373968## 00897000000000277000450002600070000002600110000702600110001802000110002901400160 00400190005000560820004000611810008000650020063000730070012001360080005001480090 01200153010000500165011002600170020000800196020002000204016000300224021033400227 001001200561004003900573013000700612#373969#VL16.02482#VL16.02483#Gio trnh#^a1 50000^b500b#Vi?t#546#GI-108T#Gio trnh bi dng hc sinh gii ho hc trung h c ph thng#Cao C Gic#^aH.#^aTi chnh#2016#^a478tr. : minh ho^b27cm#Ho hc #Trung hc ph thng#GT#Tng quan v bi dng hc sinh gii ho hc trng ph thng v cc kin thc c bn v nguyn t, phn t v cu trc tinh th, l t huyt cc qu trnh ho hc, c ch phn ng ho hc hu c, phn ng chuyn v trong ho hc hu c, phn ng hu c mang tn cc nh ho hc, tng hp hu c v cc bi tp ng dng cho tng phn#Cao C Gic#Ti bn ln th 1 c b sung, sa cha#373969## 00996000000000361000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820011000411810006000520020045000580030074001030290041001770070050002180220 00400268005001400272005001500286005001600301005001700317005001700334008000500351 00900200035601000050037601100150038102100990039602000180049502000160051301300070 0529016000300536015007800539020001700617#VL16.02484#VL16.02485#373970#^b300b#Vi? t#327.597054#V308N#Vit Nam - n : Bi cnh mi, tm nhn mi#New context, new vision : International scientific conference proceedings#Vietnam - India: New c ontext, new vision#Nguyn Th K, Tn Sinh Thnh, Nguyn Tt Gip...#T.1#Nguyn Th K#Tn Sinh Thnh#Nguyn Tt Gip#Trng Th Thng#Mnh Quang Thng#^aH.#^aL lun Chnh tr#2016#^a556tr.^b30cm#Gm cc bi tham lun cp n nhng vn chung v mi quan h a chiu gia Vit Nam v n #Quan h i ngoi#K yu hi tho#373970#XH#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Quc gia H Ch Minh. Trung tm Nghin cu n #Hi tho quc t## 01076000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820011000411810006000520020045000580030074001030290041001770070048002180220 00400266005001300270005001500283005001500298005001500313005002000328008000500348 00900200035301000050037301100220037802101750040002000180057502000170059302000160 0610016000300626015007800629013000700707#373971#VL16.02487#VL16.02486#^b300b#Vi? t#327.597054#V308N#Vit Nam - n : Bi cnh mi, tm nhn mi#New context, new vision : International scientific conference proceedings#Vietnam - India: New c ontext, new vision# Thng Hi, on Xun Thu, Nguyn Ngc H...#T.2# Thng Hi#on Xun Thu#Nguyn Ngc H#Nguyn Th Mai#Hong Th Bch Loan#^aH.#^aL l un Chnh tr#2016#^a472tr. : bng^b30cm#Gm cc bi tham lun cp n quan h hp tc song phng gia Vit Nam v n trong cc lnh vc kinh t, thng mi, vn ho, gio dc - o to, khoa hc v cng ngh#Quan h i ngoi#Hi th o quc t#K yu hi tho#XH#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Quc gia H Ch Minh. Trung tm Nghin cu n #373971## 00574000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820004000511810006000550010014000610020053000750070025001280080005001530090 01100158010000500169011002100174021011900195020000800314013000700322016000300329 #373972#VL16.02488#VL16.02489#^a375000^b1000b#Vi?t#909#T310H#V nh Quyn#Tm hiu 197 quc gia v vng lnh th trn th gii#V nh Quyn s.t., b.s.#^aH.#^ aLao ng#2016#^a416tr. : nh^b27cm#Gii thiu mt s thng tin v th , quc khnh, v ch a l, din tch, kh hu... ca 197 quc gia trn th gii#Lch s#373972#XH## 01017000000000289000450002600110000002600110001102600070002202000170002901400170 00460190005000630820015000681810006000830020095000890070035001840050014002190080 00500233009001100238010000500249011001500254020001000269020001700279016000300296 021036900299020001600668020003600684013000700720#VL16.02490#VL16.02491#373973#V n bn php qui#^a365000^b1000b#Vi?t#342.5970902632#L504T#Lut t chc chnh quy n a phng v nhng quy nh mi v cng tc t chc, qun l nhn s#V nh Quyn tuyn chn, h thng#V nh Quyn#^aH.#^aLao ng#2016#^a400tr.^b27cm#Ph p lut#Cng tc t chc#XH#Gii thiu ni dung lut t chc chnh quyn a ph ng. Hng dn chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca c quan chuy n mn thuc U ban nhn dn cc cp. Cc quy nh v tuyn dng, s dng v qu n l cng chc, vin chc; chc danh, m s ngch v tiu chun nghip v chuyn mn cc ngch cng chc; nh gi v phn loi cn b, cng chc, vin chc#Qu n l nhn s#Lut t chc chnh quyn a phng#373973## 00946000000000325000450000200440000000300230004400500130006700500140008000500140 00940050013001080050018001210070054001390080005001930090011001980100005002090110 01500214082000800229016000300237013000700240014001700247026000700264026001100271 02600110028218100060029301900050029902000100030402000160031402000100033002102800 0340#Bnh lun khoa hc B lut hnh s nm 2015#Thc hin t 01/7/2016#Cao Th Oanh#L ng Doanh#Trn c Thn#Phm Vn Bu# Th Ngc Tuyt#Cao Th Oanh, L ng Doanh (ch.b.), Trn c Thn...#^aH.#^aLao ng#2016#^a768tr.^b27cm#345.59 7#XH#373974#^a398000^b1500b#373974#VL16.02492#VL16.02493#B312L#Vi?t#Php lut#B lut hnh s#Bnh lun#Phn tch ni dung tng khon ca B lut hnh s. nh gi, nhn nh tnh ph hp gia l lun v thc tin cc quy nh trong B lu t hnh s, ch ra nhng im bt cp gia iu lut vi iu lut lin quan t rong B lut hnh s hoc vi cc quy nh ca lut chuyn ngnh## 00915000000000325000450000200430000000300240004300500150006700500160008200500170 00980050016001150050014001310070061001450080005002060090011002110100005002220110 01500227082000800242016000300250013000700253014001700260026000700277026001100284 02600110029518100060030601900050031202000100031702000150032702000100034202102370 0352#Bnh lun khoa hc B lut dn s nm 2015#Thc hin t 01/01/2017#Ng Hon g Oanh#V Th Hng Yn#Nguyn Minh Oanh#Nguyn Th Thu#ng Th Thm#Ng Hong Oanh (ch.b.), V Th Hng Yn, Nguyn Minh Oanh...#^aH.#^aLao ng#2016#^a728tr. ^b27cm#349.597#XH#373975#^a398000^b1500b#373975#VL16.02494#VL16.02495#B312L#Vi? t#Php lut#B lut dn s#Bnh lun#Phn tch nhng qui nh chung ca B lut dn s v nhng qui nh v quyn s hu v quyn khc i vi ti sn; ngha v v hp ng; tha k; php lut p dng i vi quan h dn s c yu t nc n goi cng cc iu khon thi hnh## 01017000000000325000450000200520000000300230005200500170007500500110009200500170 01030050016001200050012001360070058001480080005002060090011002110100005002220110 01500227082000800242016000300250013000700253014001700260026000700277026001100284 02600110029518100060030601900050031202000100031702000210032702000100034802103330 0358#Bnh lun khoa hc B lut t tng hnh s nm 2015#Thc hin t 01/7/2016# Nguyn Vn Huyn#L Lan Chi#Nguyn Minh Khu#Ng Thanh Xuyn#L Thu Nga#Nguyn Vn Huyn, L Lan Chi (ch.b.), Nguyn Minh Khu...#^aH.#^aLao ng#2016#^a632tr. ^b27cm#345.597#XH#373976#^a398000^b1500b#373976#VL16.02496#VL16.02497#B312L#Vi? t#Php lut#Lut t tng hnh s#Bnh lun#Trnh by B lut t tng hnh s nm 2015 vi nhng qui nh chung v qui nh c th v khi t, iu tra v n hn h s, truy t, xt x v n hnh s cng mt s quy nh v thi hnh bn n, quy t nh ca to n, xt li bn n v quyt nh c hiu lc php lut, th t c c bit, hp tc quc t v cc iu khon thi hnh## 00883000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820017000511810006000680020099000740070035001730080005002080090011002130100 00500224011002200229021026200251020001000513020001100523016000300534005001400537 020000700551020001100558020001700569013000700586#373977#VL16.02498#VL16.02499#^a 365000^b1000b#Vi?t#344.597012102638#M552L#Mc lng c s mi v ch , chnh sch i vi cn b, cng chc, vin chc, lc lng v trang#V nh Quyn tuy n chn, h thng#^aH.#^aLao ng#2016#^a400tr. : bng^b27cm#Gii thiu cc vn b n php lut lin quan n mc lng c s; ch tin lng; cng tc qun l v chnh sch; tiu chun chc danh ngh nghip, b nhim v xp lng; bo him x hi, bo him y t i vi cn b, cng chc, vin chc v lc lng v tran g#Php lut#Tin lng#XH#V nh Quyn#Ch #Chnh sch#Vn bn php qui#37397 7## 00852000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810006000630020033000690070035001020080005001370090011001420100 00500153011002200158021031900180020001000499020001500509016000300524005001400527 020001700541013000700558020000900565#373978#VL16.02500#VL16.02501#^a385000^b100 0b#Vi?t#344.5970769#C120N#Cm nang cng tc y t hc ng#V nh Quyn tuyn c hn, h thng#^aH.#^aLao ng#2016#^a401tr. : bng^b27cm#Gm cc thng t, ngh nh quyt nh hng dn thc hin cng tc y t trng hc nh: Gio dc th c ht v hot ng th thao; tng cng cc gii php phng, chng tai nn thng tch, ui nc cho tr em, hc sinh, sinh vin; bo m cc iu kin v bn gh , chi, an ton thc phm; hot ng ch thp ...#Php lut#Y t hc ng #XH#V nh Quyn#Vn bn php qui#373978#Cm nang## 01025000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820016000511810007000670020134000740070035002080080005002430090011002480100 00500259011002200264021040300286020001000689020001900699016000300718005001400721 020001700735013000700752#VL16.02502#VL16.02503#373979#^a365000^b1000b#Vi?t#343. 59703402632#NH556Q#Nhng quy nh mi v qun l, s dng, thanh quyt ton v x y dng d ton ngn sch nh nc nm 2017 theo Lut ngn sch nh nc#V nh Quyn tuyn chn, h thng#^aH.#^aLao ng#2016#^a400tr. : bng^b27cm#Gii thi u ni dung Lut ngn sch nh nc nm 2015. Trnh by h thng mc lc ngn sc h nh nc; nhng quy nh mi v qun l, s dng, thanh ton v quyt ton kin h ph ngn sch nh nc. Hng dn xy dng d ton ngn sch nh nc nm 2017 . Hng dn kim sot, thanh ton cc khon chi ngn sch nh nc; qun l v k im sot cam kt chi ngn sch nh nc; ch qun l ngn qu nh nc#Php l ut#Ngn sch nh nc#XH#V nh Quyn#Vn bn php qui#373979## 00982000000000277000450000200950000000500140009500700350010900800050014400900110 01490100005001600110022001650820015001870160003002020130007002050140017002120260 01100229026000700240026001100247181000600258019000500264020001000269020001700279 020001700296020002900313021036200342#Hng dn mua sm, qun l v s dng ti s n nh nc trong cc c quan hnh chnh, s nghip#V nh Quyn#V nh Quyn tuyn chn, h thng#^aH.#^aLao ng#2016#^a400tr. : bng^b27cm#343.5970202638#X H#373980#^a365000^b1000b#VL16.02504#373980#VL16.02505#H561D#Vi?t#Php lut#Vn bn php qui#Ti sn nh nc#C quan hnh chnh s nghip#Gii thiu cc thng t, ngh nh, quyt nh hng dn v thi hnh lut qun l, s dng ti sn nh nc; mua sm ti sn nh nc theo phng thc tp trung; tiu chun, nh m c, ch qun l, s dng my mc, thit b ca c quan nh nc, t chc, n v s nghip cng lp; tiu chun, nh mc v ch qun l, s dng xe t; la chn nh thu...## 00892000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820018000511810006000690020083000750070035001580080005001930090011001980100 00500209011002200214021029600236020001000532020001800542016000300560005001400563 020001700577020001300594013000700607#373981#VL16.02506#VL16.02507#^a365000^b100 0b#Vi?t#344.5970423202632#H561D#Hng dn thc hin cng tc tuyn truyn v an ton thc phm trong tnh hnh mi#V nh Quyn tuyn chn, h thng#^aH.#^aLao ng#2016#^a400tr. : bng^b27cm#Trnh by nhng quy nh chung v cng tc an t on thc phm. Nhng quy nh v cng tc an ton thc phm ca B Y t, B Nng nghip v Pht trin nng thn, B Cng thng. Cng tc tuyn truyn, vn ng , gim st, thanh tra, kim tra cng nh x pht vi phm hnh chnh v an ton t hc phm#Php lut#An ton thc phm#XH#V nh Quyn#Vn bn php qui#Tuyn tru yn#373981## 01034000000000289000450000100140000000200510001400301650006500500170023000700380 02470080005002850090011002900100005003010110022003060820008003280160003003360130 00700339014001700346026001100363026001100374026000700385181000600392019000500398 020001000403020002000413020001000433021030100443#on Tn Minh#Bnh lun khoa h c B lut t tng dn s nm 2015#n ph ca Hi ng Thm phn To n nhn dn ti cao cng b nm 2016 : Dnh cho thm phn, hi thm, thm tra vin, kim st vin, lut s v cc hc vin t php#Nguyn Ngc ip#B.s.: on Tn Minh, Ngu yn Ngc ip#^aH.#^aLao ng#2016#^a639tr. : bng^b27cm#347.597#XH#373982#^a480 000^b1000b#VL16.02508#VL16.02509#373982#B312L#Vi?t#Php lut#Lut t tng dn s #Bnh lun#Phn tch ni dung tng khon ca B lut T tng dn s. nh gi, nhn nh tnh ph hp gia l lun v thc tin cc quy nh trong B lut t t ng dn s, ch ra nhng im bt cp gia iu lut vi iu lut lin quan trong B lut t tng dn s hoc vi cc quy nh ca lut chuyn ngnh## 00864000000000253000450000200860000000500140008600700350010000800050013500900110 01400100005001510110022001560820013001780160003001910130007001940140017002010260 00700218026001100225026001100236181000700247019000500254020001000259020001000269 021033100279#Nhng qui nh mi trong iu hnh cng vic ca U ban nhn dn x , phng, th trn#V nh Quyn#V nh Quyn tuyn chn, h thng#^aH.#^aLao ng#2016#^a400tr. : bng^b27cm#342.59702638#XH#373983#^a365000^b1000b#373983#VL 16.02510#VL16.02511#NH556Q#Vi?t#Php lut#Lut cng#Gii thiu nhng qui nh m i v hot ng ca U ban nhn dn cp x, phng, th trn bao gm nhng qui nh chi tit v lut ban hnh vn bn quy phm php lut, lut t chc chnh quy n a phng, cc quy nh v cng tc chng thc, lut h tch, tip cn thng tin v hot ng ca hi ng t vn thu x, phng, th trn## 01103000000000313000450000201140000000500180011400500140013200500170014600500190 01630050016001820070054001980080005002520090027002570100005002840110031002890820 00900320016000300329013000700332014000700339026000700346026001100353181000600364 019000500370020000800375020001100383020001000394020001600404021036900420#K yu hi tho khoa hc quc gia: ng lc pht trin kinh t Vit Nam giai on 2016 - 2020, tm nhn n 2035#Nguyn Quang Thi#Ng Thng Li#Nguyn Tin Dng#Trn Th Lan Hng#Nguyn Ngc Sn#Nguyn Quang Thi, Ng Thng Li, Nguyn Tin Dn g...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2016#^a753tr. : hnh v, bng^b29cm#338.959 7#XH#373984#^b128b#373984#VL16.02512#K600Y#Vi?t#Kinh t#Pht trin#2016-2020#K yu hi tho#Xc nh cc yu t ng lc pht trin kinh t c nc ni chung v ng lc pht trin kinh t i vi tng ngnh, lnh vc, tng a phng; th c hin cc m hnh pht trin kinh t v xu hng m hnh kinh t trong tng la i; s nh hng v iu chnh cc yu t ca th ch kinh t hin hnh n pht trin kinh t Vit Nam giai on 2016-2020, tm nhn n 2035## 00863000000000265000450000200520000000300850005200800050013700900110014201000050 01530110022001580220004001800220014001840820017001980160003002150130007002180140 01700225026000700242026001100249026001100260181000600271019000500277020000900282 020000800291021029800299#n gi xy dng khu vc Thnh ph H Ch Minh 2016#Ban hnh km theo Quyt nh s 3384/Q-UBND ngy 02/7/2016 ca UBND Tp. H Ch Min h#^aH.#^aLao ng#2016#^a622tr. : bng^b28cm#T.1#Phn xy dng#338.456240959779# XH#373985#^a465000^b1000b#373985#VL16.02513#VL16.02514#464G#Vi?t#Xy dng#n gi#Gii thiu ni dung khung n gi xy dng cng trnh phn xy dng thuc d n u t xy dng s dng ngun vn nh nc trn a bn Tp. H Ch Minh, gm cc hng mc: Chun b mt bng xy dng, cng tc o, p t, , ct; cng tc ng cc, p cc, nh cc, khoan to l cc khoan nhi...## 00891000000000265000450000200520000000300850005200800050013700900110014201000050 01530110022001580220004001800220034001840820017002180160003002350130007002380140 01700245026000700262026001100269026001100280181000600291019000500297020000900302 020000800311021030600319#n gi xy dng khu vc Thnh ph H Ch Minh 2016#Ban hnh km theo Quyt nh s 3384/Q-UBND ngy 02/7/2016 ca UBND Tp. H Ch Min h#^aH.#^aLao ng#2016#^a570tr. : bng^b28cm#T.2#Phn lp t v kho st xy d ng#338.456240959779#XH#373986#^a450000^b1000b#373986#VL16.02515#VL16.02516#464 G#Vi?t#Xy dng#n gi#Gii thiu ni dung khung n gi xy dng cng trnh ph n lp t v kho st xy dng thuc d n u t xy dng s dng ngun vn nh nc trn a bn Tp. H Ch Minh gm cc hng mc: Lp t h thng in tron g cng trnh, lp t cc loi ng v ph tng, bo n ng ng, ph tng v th it b...## 00892000000000325000450000200510000000300230005100500140007400500130008800500140 01010050014001150050016001290070060001450080005002050090011002100100005002210110 02200226082000800248016000300256013000700259014001700266026000700283026001100290 02600110030118100060031201900050031802000100032302000200033302000100035302102030 0363#Bnh lun khoa hc B lut t tng dn s nm 2015#Thc hin t 01/7/2016#B i Th Huyn#Phan Hu Th#Trn Anh Tun#Nguyn Hi An#L Th Kim Dung#B.s.: Bi Th Huyn (ch.b.), Phan Hu Th, Trn Anh Tun...#^aH.#^aLao ng#2016#^a648tr. : bng^b27cm#347.597#XH#373987#^a398000^b1500b#373987#VL16.02517#VL16.02518#B31 2L#Vi?t#Php lut#Lut t tng dn s#Bnh lun#Phn tch ni dung cc iu kho n ca B lut t tng dn s, bnh lun, so snh nhng im mi ca B lut so v i nhng quy nh ca lut ny trc y p dng gii quyt v vic dn s tr n thc t## 00822000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590020044000650070031001090050014001400080005001540090 01100159010000500170011003100175021032400206020000800530020002000538013000700558 016000300565#373988#VL16.02519#VL16.02520#^a375000^b1000b#Vi?t#959.703#D125A#D u n ma Thu lch s thi i H Ch Minh#V nh Quyn s.t., tuyn chn#V nh Quyn#^aH.#^aLao ng#2016#^a400tr. : nh mu, bng^b27cm#Ghi li nhng s kin lch s ca cuc cch mng thng Tm nm 1945 t chun b cho ti tin hnh tn g khi ngha ginh chnh quyn v tay nhn dn; vic vn dng v pht trin nhn g bi hc kinh nghim, nhng t tng mang tm thi i ca cch mng thng Tm vo cng cuc i mi, pht trin t nc v hi nhp quc t#Lch s#Cch mng thng Tm#373988#XH## 00954000000000277000450000201360000000800050013600900110014101000050015201100220 01570820014001790160003001930130007001960140017002030260007002200260011002270260 01100238181000600249019000500255020001000260020001900270020000900289020001700298 020001800315020002900333021031400362#Hng dn mi nht v k ton tin lng, b o him, ch , chnh sch i vi cn b, cng chc, vin chc n v hnh ch nh s nghip#^aH.#^aLao ng#2016#^a360tr. : bng^b27cm#344.597002638#XH#373989# ^a325000^b1000b#373989#VL16.02521#VL16.02522#H561D#Vi?t#Php lut#K ton tin lng#Bo him#Vn bn php qui#Ch chnh sch#C quan hnh chnh s nghip#G ii thiu nhng quy nh mi hng dn thc hin k ton tin lng i vi cn b, cng chc, vin chc v lc lng v trang; lng hu, bo him, tr cp hn g thng; hng dn mi nht v cng tc thi ua, khen thng v cc ch chnh sch i vi cng chc, vin chc trong cc n v hnh chnh s nghip## 00683000000000241000450000201190000000800050011900900110012401000050013501100220 01400820015001620160003001770130007001800140017001870260007002040260011002110260 01100222181000600233019000500239020001000244020001000254020001700264021016000281 #Tng hp cc lut thu v nhng vn bn hng dn thi hnh v u i thu to t in pht trin doanh nghip bn vng#^aH.#^aLao ng#2016#^a463tr. : bng^b28 cm#343.5970402638#XH#373990#^a450000^b1000b#373990#VL16.02523#VL16.02524#T455H# Vi?t#Php lut#Lut thu#Vn bn php qui#Gii thiu ni dung lut thu v nhng vn bn mi hng dn thi hnh cc lut thu nh thu gi tr gia tng, thu ti u th c bit, thu thu nhp c nhn...## 00870000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820018000511810006000690020122000750080005001970090011002020100005002130110 03100218021031600249020001000565020002600575020001700601013000700618019000300625 #373991#VL16.02525#VL16.02526#^a350000^b1000b#Vi?t#344.5970537702632#L504P#Lut phng chy v cha chy - Cc vn bn mi hng dn v phng, chng chy, n tr ong cc c quan, n v, doanh nghip#^aH.#^aLao ng#2016#^a406tr. : hnh v, b ng^b28cm#Gii thiu ni dung lut phng chy v cha chy c sa i, b s ung v cc vn bn hng dn thi hnh; quy nh v an ton s dng in, ho ch t v phng, chng chy n; u t trang b phng tin phng chy, cha chy cn g nhng quy nh v cng tc cu nn, cu h v ch thu, np, qun l, s dn g ph#Php lut#Lut phng chy cha chy#Vn bn php qui#373991#XH## 00829000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820017000511810007000680020054000750070039001290050008001680080005001760090 01100181010000500192011002200197021027600219020001000495020001100505020001700516 013000700533016000300540005000800543#VL16.02527#373992#VL16.02528#^a350000^b100 0b#Vi?t#344.597012102638#CH312S#Chnh sch tng lng, iu chnh tin lng nm 2016#Tuyn chn, h thng: Hu i, V Ti#Hu i#^aH.#^aLao ng#2016#^a367t r. : bng^b28cm#Gii thiu ni dung b lut lao ng, cc ngh nh, thng t m i nht hng dn thi hnh b lut lao ng, thc hin chnh sch tng lng, i u chnh tin lng, thng, bi dng, tr cp, ph cp v thc hin thng ln g tp th, tho c, gii quyt tranh chp lao ng#Php lut#Tin lng#Vn bn php qui#373992#XH#V Ti## 00896000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820016000511810006000670020139000730070025002120080005002370090011002420100 00500253011002200258021026200280020001000542020001300552020001800565013000700583 016000300590005001500593005001000608#373993#VL16.02529#VL16.02530#^a325000^b100 0b#Vi?t#343.59703402632#L504K#Lut k ton thc hin t 01/01/2017. Nhng chuyn mn, nghip v ti chnh, k ton, kim ton p dng trong cc c quan, n v nh nc#Kim Thanh s.t., h thng#^aH.#^aLao ng#2016#^a352tr. : bng^b27cm#Gi i thiu ni dung Lut k ton p dng thc hin t 01/01/2017, nhng quy nh m i nht v k ton, kim ton, mua sm, qun l v s dng ti sn nh nc; c c h t ch, qun l ti chnh trong c quan hnh chnh nh nc, n v s nghip cng lp nh nc#Php lut#Lut k ton#Vn bn php lut#373993#XH#s.t., h t hng#Kim Thanh## 01030000000000337000450000200270000000300250002700500160005200500130006800500150 00810050015000960070076001110040018001870080005002050090011002100100005002210110 02600226015007400252082001200326016000300338013000700341014001500348026000700363 02600110037002600110038118100060039201900050039802000070040302000100041002000100 0420021026200430#Bi ging thc hnh m hc#Dng cho o to i hc#Nguyn Xun Bi#Phan Yn Anh#Nguyn Th Hoa#Phm Th Nhung#B.s.: Nguyn Xun Bi (ch.b.), P han Yn Anh, Nguyn Th Hoa, Phm Th Nhung#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#20 16#^a82tr. : nh, bng^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y Dc Thi Bnh. B mn M hc v Phi thai hc#611.0180711#KT#373994#^a27000^b500b#373994#VL16.02531#VL 16.02532#B103G#Vi?t#M hc#Thc hnh#Bi ging#Nghin cu nhng vn c bn v m hc km theo nhng tiu bn m hc mu nh biu m tr n, biu m tr gi tng, biu m lt tng khng sng ho, tiu bn tiu no, t trng, ng mch c , rut tha, gan... v mt vi k thut dng trong nghin cu m hc## 00924000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820018000511810006000690020019000750030126000940080005002200090011002250100 00500236011002200241021035900263020001000622020001000632020001800642013000700660 016000300667#373995#VL16.02533#VL16.02534#^a425000^b1000b#Vi?t#344.597042330263 2#L504D#Lut dc nm 2016#Nhng quy nh mi v u thu, sn xut v qun l t huc - giy chng nhn hnh ngh & m s, tiu chun chc danh ngh dc#^aH.#^a Lao ng#2016#^a447tr. : bng^b28cm#Gii thiu ton b ni dung lut dc c hi u lc thi hnh t ngy 01/01/2017 vi nhng quy nh mi v pht trin cng nghi p dc, hnh ngh dc; sn xut v qun l thuc; qun l cht lng trong kh m bnh, cha bnh, sn xut bao b dc phm v ghi nhn thuc, s dng khng si nh trong bnh vin v iu tr Methadone trong cc c s cai nghin ma tu#Php lut#Lut dc#Vn bn php lut#373995#XH## 00949000000000289000450000201140000000800050011400900110011901000050013001100220 01350820018001570160003001750130007001780140017001850260007002020260011002090260 01100220181000600231019000500237020001000242020002300252020001900275020000800294 020001400302020001600316020001700332021031000349#Lut an ton thc phm - Quy nh mi v cht ph gia thc phm, qun l cht lng v x pht vi phm hnh ch nh#^aH.#^aLao ng#2016#^a438tr. : bng^b28cm#344.5970423202638#XH#373996#^a3500 00^b1000b#373996#VL16.02535#VL16.02536#L504A#Vi?t#Php lut#Lut an ton thc p hm#Qun l cht lng#Ph gia#X l vi phm#Pht hnh chnh#Vn bn php qui#Tr nh by cc quy nh mi v kim tra, gim st an ton thc phm hng ho xut k hu, nhp khu, qun l nh nc trong bo m an ton thc phm, iu kin bo m an ton thc phm trong sn xut, kinh doanh thc phm, chng nhn c s iu kin an ton thc phm trong sn xut, kinh doanh thc phm...## 00929000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820016000511810007000670020179000740080005002530090011002580100005002690110 02200274021021800296020001000514020001100524020001600535020001400551020001000565 020001000575020001700585013000700602016000300609020001500612#VL16.02537#373997#V L16.02538#^a350000^b1000b#Vi?t#343.59703402638#CH312S#Chnh sch mi v tin l ng, tr cp, ph cp, bo him x hi, bo him y t & quy trnh hch ton cc khon chi ph phi tr cho cn b, cng chc, vin chc v ngi lao ng#^aH.#^ aLao ng#2016#^a431tr. : bng^b28cm#Gm nhng chnh sch tim lng mi v tr cp, ph cp, ch bo him x hi, bo him y t dnh cho cn b, cng chc, vin chc v ngi lao ng. Hng dn quy trnh, hoch ton v cc vn bn hn g dn thi hnh#Php lut#Tin lng#Bo him x hi#Bo him y t#Cng chc#Vin chc#Vn bn php qui#373997#XH#Ngi lao ng## 00851000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820015000511810006000660020098000720030040001700080005002100090011002150100 00500226011002200231021021800253020001000471020002700481020001900508020001800527 020001800545013000700563016000300570#VL16.02540#373998#VL16.02539#^a425000^b100 0b#Vi?t#343.5970402632#L504Q#Lut qun l thu & nhng quy nh mi v lut thu gi tr gia tng, lut thu tiu th c bit#C hiu lc thi hnh t ngy 01/0 7/2016#^aH.#^aLao ng#2016#^a447tr. : bng^b28cm#Trnh by ni dung Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut thu gi tr gia tng, Lut thu tiu th c b it v Lut qun l thu (thng qua ti k hp th 11 Quc hi kho XIII) v cc vn bn hng dn thi hnh#Php lut#Lut thu gi tr gia tng#Lut thu tiu th#Lut qun l thu#Vn bn php lut#373998#XH## 00798000000000265000450000100170000000200520001700700220006900800050009100900110 00960100005001070110015001120820010001270160003001370130007001400140017001470260 01100164026000700175026001100182181000600193019000500199020001000204020002400214 020001000238021028400248#Nguyn Ngc ip#Bnh lun khoa hc lut t tng hnh c hnh nm 2015#Nguyn Ngc ip b.s.#^aH.#^aLao ng#2016#^a575tr.^b28cm#342.5970 6#XH#373999#^a460000^b1000b#VL16.02542#373999#VL16.02541#B312L#Vi?t#Php lut#L ut t tng hnh chnh#Bnh lun#Gii thiu lut t tng hnh chnh gm nhng qu y nh chung v quy nh c th: Thm quyn ca to n, c quan tin hnh t tn g, ngi tin hnh t tng, ngi tham gia t tng, quyn v ngha v ca ngi tham gia t tng, cc bin php khn cp tm thi, chng minh v chng c...## 00668000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590020059000650070018001240080005001420090011001470100 00500158011002200163021016100185020001000346020001500356020000800371013000700379 016000300386001001300389#374000#VL16.02543#VL16.02544#^a350000^b1000b#Vi?t#349. 597#S400S#So snh B lut dn s nm 2005 v B lut dn s nm 2015#Huyn Thn g b.s.#^aH.#^aLao ng#2016#^a368tr. : bng^b28cm#So snh B lut dn s nm 200 5 vi B lut dn s nm 2015 vi nhng ni dung mi, sa i, b sung thun li cho qu trnh tra cu, p dng lut vo thc tin#Php lut#B lut dn s#So s nh#374000#XH#Huyn Thng## 00919000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010014000670020027000810030057001080070024001650050 00900189004001800198008000500216009001100221010000500232011002600237021032500263 020002100588020001000609013000700619016000300626#374001#VL16.02545#VL16.02546#^a 31000^b1000b#Vi?t#671.350711#B103G#Phm Vn Hng#Bi ging my ct kim loi#Dn g cho sinh vin trng Cao ng ngh Bch khoa H Ni#Phm Vn Hng, Phan Vn#Ph an Vn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a123tr. : minh ho^b27cm#Trnh b y mt s vn c bn v l thuyt to hnh b mt v cu trc ng hc my ct kim loi, s ng v cc c cu truyn ng trong my ct kim loi. Tm hiu cng dng, phn loi, cu to cng nh cch vn hnh ca my tin, my phay, m y gia cng bnh rng. Gii thiu cc bi thc hnh trn my tin v my phay#My ct gt kim loi#Bi ging#374001#KT## 00676000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810007000590020061000660070031001270050010001580080005001680090 01100173010000500184011002200189021014500211020001800356020001000374020001600384 013000700400016000300407#374002#VL16.02547#VL16.02548#^a350000^b1000b#Vi?t#363. 192#TH552P#Thc phm bn - Tc hi v nhng cch pht hin, phng trnh#Thnh Na m tuyn chn, h thng#Thnh Nam#^aH.#^aLao ng#2016#^a407tr. : bng^b28cm#Gii thiu mt s loi thc phm khng an ton v nhng cch pht hin, x l, trch dn lut v mt s ngh nh, thng t v an ton thc phm#An ton thc phm#K in thc#Ngi tiu dng#374002#XH## 00754000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820015000511810007000660020111000730080005001840090011001890100005002000110 02200205021018100227020001000408020001300418020001100431020001900442013000700461 016000300468020001700471#374003#VL16.02549#VL16.02550#^a395000^b1000b#Vi?t#346. 5970702638#CH312S#Chnh sch u i pht trin doanh nghip & cc quy nh mi v qun l hot ng kinh doanh dnh cho gim c#^aH.#^aLao ng#2016#^a405tr. : bng^b28cm#Nhng hng dn mi v ng k doanh nghip, quy nh v qun l ti chnh, gim st vn u t ti doanh nghip, chnh sc u i pht trin doanh nghip v chnh sch u i thu#Php lut#Doanh nghip#Chnh sch#Qun l kinh doanh#374003#XH#Vn bn php qui## 00993000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820015000511810006000660020160000720070039002320050008002710050008002790080 00500287009001100292010000500303011002200308021026200330020001000592020002100602 020001900623020002100642020001800663013000700681016000300688#374004#VL16.02551#V L16.02552#^a350000^b1000b#Vi?t#344.5970202632#H561D#Hng dn p dng lut bo him x hi - Lut bo him y t - Bo him tht nghip v m danh mc p dng trong khm bnh, cha bnh, thanh ton bo him y t#Tuyn chn, h thng: Hu i, V Ti#Hu i#V Ti#^aH.#^aLao ng#2016#^a418tr. : bng^b28cm#Gii thi u ni dung lut bo him x hi, bo him y t, bo him tht nghip; Th tc th am gia bo him, qun l ti chnh qun l thu bo him x hi, bo him y t, b o him tht nghip v vn bn mi nht trong khm, cha bnh v thanh ton bo him y t...#Php lut#Lut bo him x hi#Lut bo him y t#Bo him tht ngh ip#Vn bn php lut#374004#XH## 00877000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820017000511810007000680020133000750080005002080090011002130100005002240110 02200229021027300251020001000524020001100534020001100545020000800556020000800564 020001700572013000700589016000300596#374005#VL16.02553#VL16.02554#^a350000^b100 0b#Vi?t#344.597012102638#CH312S#Chnh sch tng lng c s - Hng dn xy dng thang lng, bng lng, ph cp, tr cp v cng tc thi ua, khen thng mi nht#^aH.#^aLao ng#2016#^a411tr. : bng^b28cm#Gii thiu ton vn cc ngh n h, thng t lin tch, cc ngh quyt lin quan n chnh sch tin lng v ch ph cp, tr cp i vi cn b, cng chc, vin chc v ngi lao ng. H ng dn chi tt xy dng thang lng, bng lng v cng tc thi ua khen thng #Php lut#Chnh sch#Tin lng#Ph cp#Tr cp#Vn bn php qui#374005#XH## 00986000000000313000450000200620000000301400006200500150020200700300021700800050 02470090011002520100005002630110022002680820016002900160003003060130007003090140 01700316026000700333026001100340026001100351181000700362019000500369020001000374 020002000384020002100404020001400425020001700439020001600456021020000472#Quy n h x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng#Ngh nh s 46/2015/N-C P ngy 26-5-2016 ca Chnh ph quy nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh v c giao thng ng b v ng st#Nguyn Hu i#Nguyn Hu i s.t., h thng# ^aH.#^aLao ng#2016#^a379tr. : bng^b28cm#343.59709402638#XH#374006#^a350000^b 1000b#374006#VL16.02555#VL16.02556#QU600#Vi?t#Php lut#Giao thng ng b#Gia o thng ng st#X l vi phm#Vn bn php qui#Pht hnh chnh#Gii thiu lut giao thng ng b, quy nh trch nhim v x pht trong lnh vc giao thng, o to, st hch, cp giy php li xe v qui nh t chc, tun tra, kim so t giao thng ng b...## 00850000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820018000511810006000690020106000750080005001810090011001860100005001970110 02200202021032000224020001000544020002600554020001800580013000700598019000300605 #VL16.02557#374007#VL16.02558#^a350000^b1000b#Vi?t#344.5970537702362#L504P#Lut phng chy v cha chy - Quy nh chi tit v ch o trng tm p dng i v i cc c quan, n v#^aH.#^aLao ng#2016#^a397tr. : bng^b28cm#Gii thiu ton vn lut phng chy v cha chy v cc quy nh hng dn chi tit cng tc ph ng chy, cha chy; Ch o trng tm ca ng i vi cng tc phng chy, ch a chy, hng dn ph, l ph trong thm duyt thit k v thm nh phng tin , quy ch gim st v bo m an ton phng chy v cha chy...#Php lut#Lut phng chy cha chy#Vn bn php lut#374007#XH## 01077000000000337000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820010000491810008000590020042000670030025001090070072001340050014002060050 01500220005001000235005001600245004001800261008000500279009001100284010000500295 01100310030001500590033102102910039002000190068102000180070002000110071801300070 0729016000300736#VL16.02559#374008#VL16.02560#^a41000^b500b#Vi?t#519.20711#GI-1 08T#Gio trnh l thuyt xc sut v thng k#Dng cho o to i hc#B.s.: n g Xun Lu (ch.b.), Trn Nht Khu, V Th L, Trn Th Thu H#ng Xun Lu#Tr n Nht Khu#V Th L#Trn Th Thu H#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a1 38tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y Dc Thi Bnh. B mn To n Tin#Gii thiu l thuyt v cc bi tp c bn ca xc sut v thng k bao g m: Bin c ngu nhin v xc sut; bin ngu nhin v qui lut phn phi xc su t; cc tham s c trng mu; c lng cc tham s ca phn phi khong tin c y v so snh cc s c trng hay kim nh cc gi thit#L thuyt xc sut#Th ng k ton hc#Gio trnh#374008#GT## 00839000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820015000511810006000660020061000720080005001330090011001380100005001490110 02200154021031900176020001000495020001700505020001100522020001200533020001800545 013000700563016000300570#374009#VL16.02561#VL16.02562#^a395000^b1000b#Vi?t#344. 5970102632#B450L#B lut lao ng chnh sch tin lng, tin thng nm 2016#^a H.#^aLao ng#2016#^a402tr. : bng^b28cm#Gii thiu ton vn ni dung B lut la o ng v cc ngh nh mi nht hng dn thi hnh; Hng dn thc hin thng lng tp th, tho c, gii quyt tranh chp lao ng, ch tin lng, tin thng, bi dng, ph cp, tr cp v cc vn bn mi v qun l lao ng, ti n lng, tin thng trong doanh nghip#Php lut#B lut lao ng#Tin lng#Ti n thng#Vn bn php lut#374009#XH## 01012000000000313000450000200360000000500180003600500140005400500110006800500200 00790070074000990080005001730090011001780100005001890110031001940150064002250820 00800289016000300297013000700300014001600307026000700323026001100330026001100341 181000600352019000500358020001800363020000800381020001000389021029900399#Bi tp thc hnh kinh t cng cng#Nguyn Th Thu H#T Th L Yn# Th Thu#Nguyn T h Hoi Thu#Nguyn Th Thu H (ch.b.), T Th L Yn, Th Thu, Nguyn Th Ho i Thu#^aH.#^aLao ng#2016#^a120tr. : bng, hnh v^b27cm#TTS ghi: Hc vin Ng n hng. B mn Kinh t. - Lu hnh ni b#330.076#XH#374010#^a27000^b2000b#3740 10#VL16.02563#VL16.02564#B103T#Vi?t#Kinh t cng cng#Bi tp#Thc hnh#Tng qua n v khu vc kinh t cng cng trong nn kinh t thi trng v i tng nghin cu mn kinh t hc cng cng.Vai tr ca Chnh ph phn b li ngun lc nhm n ng cao hiu qu kinh t, cung cp hng ho cng cng v hng ho c nhn, phn phi li thu nhp nhm m bo cng bng x hi...## 00978000000000313000450000100110000000200370001100500200004800500140006800700550 00820080005001370090011001420100005001530110022001580150064001800820010002440160 00300254013000700257014001600264026000700280026001100287026001100298181000600309 019000500315020000800320020001100328020000800339020001000347021030700357# Vn c#Bi tp thc hnh kinh t pht trin#ng Th Thu Duyn#Phm Thu Hng# V n c (ch.b.), ng Th Thu Duyn, Phm Thu Hng#^aH.#^aLao ng#2016#^a112tr. : bng^b27cm#TTS ghi: Hc vin Ngn hng. B mn Kinh t. - Lu hnh ni b#338 .90076#XH#374011#^a27000^b2300b#374011#VL16.02565#VL16.02566#B103T#Vi?t#Kinh t #Pht trin#Bi tp#Thc hnh#Gii thiu tng quan v tng trng v pht trin kinh t; cc l thuyt v m hnh chuyn dch c cu kinh t; ngun lc tng trng v pht trin kinh t; ngho i v cng bng x hi trong qu trnh pht trin kinh t; cc vn kinh t quc t vi s pht trin kinh t km theo l i gii v p n## 00780000000000289000450000100140000000200380001400500210005200700430007300800050 01160090011001210100005001320110022001370150064001590820008002230160003002310130 00700234014001600241026000700257026001100264026001100275181000600286019000500292 020002000297020000800317020001000325021015500335#Phm Minh Anh#Bi tp thc hnh kinh t hc quc t#Nguyn Th Ngc Loan#Ch.b.: Phm Minh Anh, Nguyn Th Ngc Loan#^aH.#^aLao ng#2016#^a136tr. : bng^b27cm#TTS ghi: Hc vin Ngn hng. B mn Kinh t. - Lu hnh ni b#337.076#XH#374012#^a27000^b2000b#374012#VL16.02 567#VL16.02568#B103T#Vi?t#Kinh t hc quc t#Bi tp#Thc hnh#Khi qut chung v kinh t hc quc t, nng sut lao ng v quy lut li th tng i, kh n ng cung ng cc yu t sn xut v l thuyt thng mi...## 00705000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020021000410070099000620050016001610050017001770050021001940050012002150050 01100227005001600238005001200254008000500266009003100271010000500302011002500307 012002200332020000700354020001500361013000700376016000300383019000500386#374013# ^a20000^b3000b#Vi?t#745.73#K300N#K ng ng ng nh#Aaron Springer, C. H. Gre enblat, Merriwether Williams ; Minh ho: Clint Bond... ; Hng Giang dch#Spring er, Aaron#Greenblat, C. H.#Williams, Merriwethe#Bond, Clint#Davis, Dan#Schigiel, Gregg#Hng Giang#^aH.#^aLao ng ; Nh sch Tn Vit#2016#^a28tr. : tranh v^b 28cm#Sch thc hnh t mu#T mu#Sch thiu nhi#374013#XH#Dch## 00637000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020015000410070092000560050017001480050017001650050009001820050019001910050 01200210008000500222009003100227010000500258011002500263012002200288020000700310 020001500317013000700332016000300339019000500342#374014#^a22000^b3000b#Vi?t#745 .73#125B#u bp ti ba#Marc Ceccarelli, Luke Brookshier, Lawrence ; Minh ho: Fabrizio Petrossi ; Hng Giang dch#Ceccarelli, Marc#Brookshier, Luke#Lawrence# Petrossi, Fabrizio#Hng Giang#^aH.#^aLao ng ; Nh sch Tn Vit#2016#^a48tr. : tranh v^b28cm#Sch thc hnh t mu#T mu#Sch thiu nhi#374014#XH#Dch## 00456000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020019000410070017000600050012000770080005000890090031000940100005001250110 02500130012002200155020000700177020001500184013000700199016000300206019000500209 #374015#^a25000^b3000b#Vi?t#745.73#C455T#Cng thc lm bnh#Hng Giang dch#H ng Giang#^aH.#^aLao ng ; Nh sch Tn Vit#2016#^a32tr. : tranh v^b28cm#Sch thc hnh t mu#T mu#Sch thiu nhi#374015#XH#Dch## 00683000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350020046000420070099000880050017001870050014002040050023002180050015002410050 01200256008000500268009003100273010000500304011002500309012002200334020000700356 020001500363013000700378016000300385019000500388#374016#^a25000^b3000b#Vi?t#745 .73#NH556A#Nhng anh hng ca bin ho gii mi hiu lm#C. H. Greeblatt, Kaz Wi lliams, Merriwwether Williams ; Minh ho: Artifact Group ; Hng Giang dch#Gree blatt, C. H.#Williams, Kaz#Williams, Merriwwether#Artifact Group#Hng Giang#^aH .#^aLao ng ; Nh sch Tn Vit#2016#^a48tr. : tranh v^b28cm#Sch thc hnh t mu#T mu#Sch thiu nhi#374016#XH#Dch## 00639000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020018000410030017000590070077000760050013001530050012001660050009001780050 01300187005001200200008000500212009003100217010000500248011002500253012002200278 020000700300020001500307013000700322016000300329019000500332#374017#^a27000^b30 00b#Vi?t#745.73#H307S#Hip s SpongeBob#Km th tr chi#Zeus Cervas, Erik Wiese , Tim Hill ; Minh ho: Dave Aikins ; Hng Giang dch#Cervas, Zeus#Wiese, Erik#H ill,Tim#Aikins, Dave#Hng Giang#^aH.#^aLao ng ; Nh sch Tn Vit#2016#^a48tr . : tranh v^b28cm#Sch thc hnh t mu#T mu#Sch thiu nhi#374017#XH#Dch## 00518000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350020031000420070041000730050013001140050012001270080005001390090031001440100 00500175011002500180012002200205020000700227020001500234013000700249016000300256 019000500259#374018#^a23000^b3000b#Vi?t#745.73#SP431U#SpongeBob ng c chc gi m c#Minh ha: Dave Aikins ; Hng Giang dch#Aikins, Dave#Hng Giang#^aH.#^aL ao ng ; Nh sch Tn Vit#2016#^a48tr. : tranh v^b28cm#Sch thc hnh t mu# T mu#Sch thiu nhi#374018#XH#Dch## 00661000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020023000410070094000640050012001580050015001700050009001850050016001940050 01200210005001200222008000500234009003100239010000500270011002500275012002200300 020000700322020001500329013000700344016000300351019000500354#374019#^a20000^b30 00b#Vi?t#745.73#B431B#Bong Bng B d thng#Jay Lender, William Reiss, Lawrence ; Minh ho: Steve Kelllams, Clint Bond ; Hng Giang dch#Lender, Jay#Reiss, Wi lliam#Lawrence#Kelllams, Steve#Bond, Clint#Hng Giang#^aH.#^aLao ng ; Nh sc h Tn Vit#2016#^a28tr. : tranh v^b28cm#Sch thc hnh t mu#T mu#Sch thiu nhi#374019#XH#Dch## 00452000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020015000410070017000560050012000730080005000850090031000900100005001210110 02500126012002200151020000700173020001500180013000700195016000300202019000500205 #374020#^a27000^b3000b#Vi?t#745.73#300T#i tm kho bu#Hng Giang dch#Hng Giang#^aH.#^aLao ng ; Nh sch Tn Vit#2016#^a24tr. : tranh v^b28cm#Sch th c hnh t mu#T mu#Sch thiu nhi#374020#XH#Dch## 01051000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820009000411810006000500020037000560070055000930080005001480090023001530100 00500176011002600181015007300207020001900280013000700299016000300306005001300309 00500200032200500170034200500150035900500160037402103060039002000090069602000200 0705#VL16.02569#VL16.02570#374021#^b520b#Vi?t#608.7597#S102V#Sch vng sng to Vit Nam nm 2016#Phan Tn Bn, Nguyn Thnh Chng, Nguyn Ngc Hng...#^aH.#^a Khoa hc v K thut#2016#^a340tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: Ban Thng trc U ban Trung ng Mt trn T quc Vit Nam...#Khoa hc cng ngh#374021#KT#Phan T n Bn#Nguyn Thnh Chng#Nguyn Ngc Hng#Trn Minh Qun#Nguyn Hu Vinh#Gii thiu 71 cng trnh sng to khoa hc, cng ngh: My thu hoch bp lin hp PT - B1.7; nghin cu, thit k, ch to my phn c tm in t phc v trong cng nghip ch bin thu sn; by sinh hc dit dui vng hi hoa qu; nhn ging c y l tm bng gim hom v trng cy l tm di tn rng...#Sng to#Cng trnh khoa hc## 00535000000000265000450002600070000002600110000701400090001801900050002708200100 00321810006000420020020000480030049000680070032001170050012001490050019001610080 00500180009001300185010000500198011002600203020001000229020000600239020001400245 013000700259016000300266#374022#VL16.02571#^b10000b#Vi?t#428.00712#H419T#Hc tt ting Anh 6#Bin son theo chng trnh SGK Pearson mi nht#Cao Yn Nhi, Lng Th Kim Ngn#Cao Yn Nhi#Lng Th Kim Ngn#^aH.#^aThanh nin#2016#^a179tr. : m inh ho^b27cm#Ting Anh#Lp 6#Sch c thm#374022#GK## 00503000000000253000450002600070000002600110000701400090001801900050002708200100 00321810006000420020020000480030049000680070019001170050019001360080005001550090 01300160010000500173011003100178020001000209020000600219020001400225016000300239 013000700242#374023#VL16.02572#^b10000b#Vi?t#428.00712#H419T#Hc tt ting Anh 7 #Bin son theo chng trnh SGK Pearson mi nht#Lng Th Kim Ngn#Lng Th K im Ngn#^aH.#^aThanh nin#2016#^a180tr. : hnh v, bng^b27cm#Ting Anh#Lp 7#S ch c thm#GK#374023## 00544000000000265000450002600070000002600110000701400090001801900050002708200100 00321810006000420020020000480030060000680070033001280050016001610050016001770080 00500193009001300198010000500211011002200216020001000238020000600248020001400254 016000300268013000700271#374024#VL16.02573#^b10000b#Vi?t#428.00712#H419T#Hc tt ting Anh 8#Bin son theo chng trnh sch gio khoa Pearson mi nht#Trn Ng c Hong, Li Th Lan Anh#Trn Ngc Hong#Li Th Lan Anh#^aH.#^aThanh nin#2016 #^a187tr. : bng^b27cm#Ting Anh#Lp 8#Sch c thm#GK#374024## 00937000000000301000450000100160000000200580001600500160007400500160009000700500 01060080005001560090026001610100005001870110015001920150035002070820010002420160 00300252013000700255014000700262026001100269026000700280026001100287181000600298 019000500304020001600309020001400325020001100339021028500350#Nguyn Th in#Tuy n tp 27 bi thc hnh v vt l v k thut ht nhn#Nguyn Xun Hi#Phm nh Khang#Nguyn Th in, Nguyn Xun Hi, Phm nh Khang#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a414tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Ht nhn#539.70711#GT#3740 25#^b500b#VL16.02574#374025#VL16.02575#T527T#Vi?t#Vt l ht nhn#Bi thc hnh# Gio trnh#Gm 27 bi thc hnh v vt l ht nhn: Cc khi in t c bn tron g h thng ghi o bc x ht nhn, ng m geiger - muller, ph k gamma s dng detector nhp nhy Nal, s mt nng lng ca ht mang in, ph k bta, ph k gamma phn gii cao, ph k tia X phn gii cao...## 00564000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020048000540030018001020290019001200070012001390050012001510080 00500163009002600168010000500194011002400199020001000223020000900233020002000242 020001400262013000700276016000300283#374026#VL16.02576#^a48000^b3000b#Vi?t#372. 6521#T550#T in Anh - Vit: Hc ting Anh bng hnh nh#Dnh cho hc sinh#Pic ture dictionary#V Kiu Thu#V Kiu Thu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a48 tr. : nh mu^b27cm#Ting Anh#Tiu hc#Sch hc bng tranh#Sch c thm#374026# GK## 00723000000000277000450002600110000002600070001101400180001801900050003608200060 00411810006000470010014000530020024000670030063000910070014001540080005001680090 02600173010000500199011002700204021016400231020001000395020000600405020000900411 020001500420013000700435016000300442#VL16.02577#374027#^a190000^b10000b#Vi?t#42 8.2#T550L#Kim Mnh Tun#T luyn ng php TOEIC#H thng cc ch im ng php c n bit trong bi thi TOEIC...#Kim Mnh Tun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016 #^a334tr. : tranh mu^b27cm#Bao gm 26 ch im ng php thng gp trong bi th i TOEIC gip ngi hc nm chc kin thc ng php cn thit cng nh vn dng tng im trong bi thi TOEIC#Ting Anh#TOEIC#Ng php#Sch luyn thi#374027#X H## 00719000000000289000450000200450000000500180004500500050006300700230006800800050 00910090026000960100005001220110021001270820007001480160003001550130007001580140 01600165026001100181026000700192181000600199019000500205020001100210020000900221 020001700230020001500247020000700262021016000269#Tng hp thi n luyn nng l c ting Nht#o Th H Phng#ch.b#o Th H Phng ch.b#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a127tr. : nh^b27cm#495.68#XH#374028#^a75000^b5000b#VL16.02578 #374028#T455H#Vi?t#Ting Nht#Ng php#K nng c hiu#Sch luyn thi# thi#G m 16 luyn ng php v k nng c hiu ting Nht trnh s cp gip ng i hc trau di v ng dng thc t trong cc k kim tra nng lc ting Nht## 00957000000000325000450000200240000000500150002400500100003900500180004900500150 00670050015000820070075000970080005001720090026001770100005002030110026002080150 06900234022000400303082000900307016000300316013000700319014001600326026000700342 02600110034902600110036018100080037101900050037902000130038402000110039702102230 0408#Gio trnh sn ph khoa#Nguyn Duy nh#V Vn Du#Trng Quang Vinh#Nng Thu Trang#Nguyn Duy nh#B.s.: Nguyn Duy nh (ch.b.), V Vn Du, Trng Quang Vinh , Nng Thu Trang#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a345tr. : minh ho^b28cm# TTS ghi: i hc Quc gia H Ni - Khoa Y Dc. B mn Sn ph khoa#T.1#618.0711 #GT#374029#^a210000^b500b#374029#VL16.02579#VL16.02580#GI-108T#Vi?t#Sn ph kho a#Gio trnh#Gm nhng bi ging v gii phu c quan sinh dc n, sinh l ph k hoa, sinh l th tinh, s lm t v pht trin ca trng, thay i gii phu v sinh l ca ngi ph n c thai, sinh l chuyn d, chn on chuyn d...## 00493000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810006000490020020000550030013000750070014000880050014001020080005001160090 02600121010000500147011002700152020001000179020000600189020000800195020001400203 013000700217016000300224#VL16.02581#374030#^a77000^b2000b#Vi?t#428.00712#B103T# Bi tp ting Anh 8#Khng p n#Lu Hong Tr#Lu Hong Tr#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a203tr. : nh, bng^b27cm#Ting Anh#Lp 8#Bi tp#Sch c th m#374030#GK## 00635000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200100 00401810007000500020072000570030062001290070039001910050017002300080005002470090 02600252010000500278011002200283020001100305020000800316020001400324013000700338 016000300345005002100348#374031#VL16.02582#^a124000^b2000b#Vi?t#547.00712#PH121 T#Phn tch hng gii ti u chinh phc bi tp ho hc chuyn Peptit#Cun s ch u tin Vit Nam khai thc nh cao v Peptit...#Nguyn Cng Kit, Trn H u Nht Trng#Nguyn Cng Kit#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a182tr. : b ng^b30cm#Ho hu c#Bi tp#Sch c thm#374031#GK#Trn Hu Nht Trng## 00564000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020038000540030009000920070049001010050019001500050016001690050 00800185008000500193009002600198010000500224011002500229020001000254020000700264 016000300271019000500274013000700279#374032#VL16.02583#^a40000^b2000b#Vi?t#372. 6521#H109W#Happy world - Ting Anh cho tr em 1a#Workbook#Jennifer Geronimo, Eli zabeth Tsai ; Tu Vn dch#Geronimo, Jennifer#Tsai, Elizabeth#Tu Vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a12tr. : tranh v^b28cm#Ting Anh#Tr em#GK#Dch#3740 32## 00564000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020038000540030009000920070049001010050019001500050016001690050 00800185008000500193009002600198010000500224011002500229020001000254020000700264 016000300271019000500274013000700279#374033#VL16.02584#^a40000^b2000b#Vi?t#372. 6521#H109W#Happy world - Ting Anh cho tr em 1b#Workbook#Jennifer Geronimo, Eli zabeth Tsai ; Tu Vn dch#Geronimo, Jennifer#Tsai, Elizabeth#Tu Vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a12tr. : tranh v^b28cm#Ting Anh#Tr em#GK#Dch#3740 33## 00564000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020038000540030009000920070049001010050019001500050016001690050 00800185008000500193009002600198010000500224011002500229020001000254020000700264 016000300271019000500274013000700279#374034#VL16.02585#^a40000^b2000b#Vi?t#372. 6521#H109W#Happy world - Ting Anh cho tr em 2a#Workbook#Jennifer Geronimo, Eli zabeth Tsai ; Tu Vn dch#Geronimo, Jennifer#Tsai, Elizabeth#Tu Vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a24tr. : tranh v^b28cm#Ting Anh#Tr em#GK#Dch#3740 34## 00564000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020038000540030009000920070049001010050019001500050016001690050 00800185008000500193009002600198010000500224011002500229020001000254020000700264 016000300271019000500274013000700279#VL16.02586#374035#^a40000^b2000b#Vi?t#372. 6521#H109W#Happy world - Ting Anh cho tr em 2b#Workbook#Jennifer Geronimo, Eli zabeth Tsai ; Tu Vn dch#Geronimo, Jennifer#Tsai, Elizabeth#Tu Vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a24tr. : tranh v^b28cm#Ting Anh#Tr em#GK#Dch#3740 35## 00564000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020038000540030009000920070049001010050019001500050016001690050 00800185008000500193009002600198010000500224011002500229020001000254020000700264 016000300271019000500274013000700279#374036#VL16.02587#^a40000^b2000b#Vi?t#372. 6521#H109W#Happy world - Ting Anh cho tr em 3a#Workbook#Jennifer Geronimo, Eli zabeth Tsai ; Tu Vn dch#Geronimo, Jennifer#Tsai, Elizabeth#Tu Vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a24tr. : tranh v^b28cm#Ting Anh#Tr em#GK#Dch#3740 36## 00564000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020038000540030009000920070049001010050019001500050016001690050 00800185008000500193009002600198010000500224011002500229020001000254020000700264 016000300271019000500274013000700279#374037#VL16.02588#^a40000^b2000b#Vi?t#372. 6521#H109W#Happy world - Ting Anh cho tr em 3b#Workbook#Jennifer Geronimo, Eli zabeth Tsai ; Tu Vn dch#Geronimo, Jennifer#Tsai, Elizabeth#Tu Vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a24tr. : tranh v^b28cm#Ting Anh#Tr em#GK#Dch#3740 37## 00564000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020038000540030009000920070049001010050019001500050016001690050 00800185008000500193009002600198010000500224011002500229020001000254020000700264 016000300271019000500274013000700279#374038#VL16.02589#^a40000^b2000b#Vi?t#372. 6521#H109W#Happy world - Ting Anh cho tr em 4a#Workbook#Jennifer Geronimo, Eli zabeth Tsai ; Tu Vn dch#Geronimo, Jennifer#Tsai, Elizabeth#Tu Vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a24tr. : tranh v^b28cm#Ting Anh#Tr em#GK#Dch#3740 38## 00564000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020038000540030009000920070049001010050019001500050016001690050 00800185008000500193009002600198010000500224011002500229020001000254020000700264 016000300271019000500274013000700279#374039#VL16.02590#^a40000^b2000b#Vi?t#372. 6521#H109W#Happy world - Ting Anh cho tr em 4b#Workbook#Jennifer Geronimo, Eli zabeth Tsai ; Tu Vn dch#Geronimo, Jennifer#Tsai, Elizabeth#Tu Vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a24tr. : tranh v^b28cm#Ting Anh#Tr em#GK#Dch#3740 39## 00564000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020038000540030009000920070049001010050019001500050016001690050 00800185008000500193009002600198010000500224011002500229020001000254020000700264 016000300271019000500274013000700279#VL16.02591#374040#^a40000^b2000b#Vi?t#372. 6521#H109W#Happy world - Ting Anh cho tr em 5b#Workbook#Jennifer Geronimo, Eli zabeth Tsai ; Tu Vn dch#Geronimo, Jennifer#Tsai, Elizabeth#Tu Vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a24tr. : tranh v^b28cm#Ting Anh#Tr em#GK#Dch#3740 40## 00570000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020038000540030015000920070049001070050019001560050016001750050 00800191008000500199009002600204010000500230011002500235020001000260020000700270 016000300277019000500280013000700285#VL16.02592#374041#^a40000^b2000b#Vi?t#372. 6521#H109W#Happy world - Ting Anh cho tr em 1a#Student's book#Jennifer Geronim o, Elizabeth Tsai ; Tu Vn dch#Geronimo, Jennifer#Tsai, Elizabeth#Tu Vn#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a34tr. : tranh v^b28cm#Ting Anh#Tr em#GK#Dc h#374041## 00593000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020038000650030015001030070049001180050019001670050 01600186005000800202008000500210009002600215010000500241011002500246020001000271 020000700281016000300288019000500291013000700296#374042#VL16.02593#CDVN.03141#^a 40000^b2000b#Vi?t#372.6521#H109W#Happy world - Ting Anh cho tr em 1b#Student' s book#Jennifer Geronimo, Elizabeth Tsai ; Tu Vn dch#Geronimo, Jennifer#Tsai, Elizabeth#Tu Vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a34tr. : tranh v^b28cm# Ting Anh#Tr em#GK#Dch#374042## 00593000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020038000650030015001030070049001180050019001670050 01600186005000800202008000500210009002600215010000500241011002500246020001000271 020000700281016000300288019000500291013000700296#374043#VL16.02594#CDVN.03142#^a 40000^b2000b#Vi?t#372.6521#H109W#Happy world - Ting Anh cho tr em 2a#Student' s book#Jennifer Geronimo, Elizabeth Tsai ; Tu Vn dch#Geronimo, Jennifer#Tsai, Elizabeth#Tu Vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a41tr. : tranh v^b28cm# Ting Anh#Tr em#GK#Dch#374043## 00593000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020038000650030015001030070049001180050019001670050 01600186005000800202008000500210009002600215010000500241011002500246020001000271 020000700281016000300288019000500291013000700296#374044#VL16.02595#CDVN.03143#^a 40000^b2000b#Vi?t#372.6521#H109W#Happy world - Ting Anh cho tr em 2b#Student' s book#Jennifer Geronimo, Elizabeth Tsai ; Tu Vn dch#Geronimo, Jennifer#Tsai, Elizabeth#Tu Vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a41tr. : tranh v^b28cm# Ting Anh#Tr em#GK#Dch#374044## 00598000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020038000650030015001030070049001180050019001670050 01600186005000800202008000500210009002600215010000500241011003000246020001000276 020000700286016000300293019000500296013000700301#374045#VL16.02596#CDVN.03144#^a 40000^b2000b#Vi?t#372.6521#H109W#Happy world - Ting Anh cho tr em 3a#Student' s book#Jennifer Geronimo, Elizabeth Tsai ; Tu Vn dch#Geronimo, Jennifer#Tsai, Elizabeth#Tu Vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a41tr. : tranh v, nh^b 27cm#Ting Anh#Tr em#GK#Dch#374045## 00598000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020038000650030015001030070049001180050019001670050 01600186005000800202008000500210009002600215010000500241011003000246020001000276 020000700286016000300293019000500296013000700301#374046#VL16.02597#CDVN.03145#^a 40000^b2000b#Vi?t#372.6521#H109W#Happy world - Ting Anh cho tr em 3b#Student' s book#Jennifer Geronimo, Elizabeth Tsai ; Tu Vn dch#Geronimo, Jennifer#Tsai, Elizabeth#Tu Vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a41tr. : tranh v, nh^b 28cm#Ting Anh#Tr em#GK#Dch#374046## 00593000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020038000650030015001030070049001180050019001670050 01600186005000800202008000500210009002600215010000500241011002500246020001000271 020000700281016000300288019000500291013000700296#VL16.02598#374047#CDVN.03146#^a 40000^b2000b#Vi?t#372.6521#H109W#Happy world - Ting Anh cho tr em 4a#Student' s book#Jennifer Geronimo, Elizabeth Tsai ; Tu Vn dch#Geronimo, Jennifer#Tsai, Elizabeth#Tu Vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a41tr. : tranh v^b28cm# Ting Anh#Tr em#GK#Dch#374047## 00593000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020038000650030015001030070049001180050019001670050 01600186005000800202008000500210009002600215010000500241011002500246020001000271 020000700281016000300288019000500291013000700296#374048#VL16.02599#CDVN.03147#^a 40000^b2000b#Vi?t#372.6521#H109W#Happy world - Ting Anh cho tr em 4b#Student' s book#Jennifer Geronimo, Elizabeth Tsai ; Tu Vn dch#Geronimo, Jennifer#Tsai, Elizabeth#Tu Vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a41tr. : tranh v^b28cm# Ting Anh#Tr em#GK#Dch#374048## 00570000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020038000540030015000920070049001070050019001560050016001750050 00800191008000500199009002600204010000500230011002500235020001000260020000700270 013000700277016000300284019000500287#VL16.02600#374049#^a40000^b2000b#Vi?t#372. 6521#H109W#Happy world - Ting Anh cho tr em 5a#Student's book#Jennifer Geronim o, Elizabeth Tsai ; Tu Vn dch#Geronimo, Jennifer#Tsai, Elizabeth#Tu Vn#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a41tr. : tranh v^b28cm#Ting Anh#Tr em#374049 #GK#Dch## 00570000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020038000540030015000920070049001070050019001560050016001750050 00800191008000500199009002600204010000500230011002500235020001000260020000700270 016000300277019000500280013000700285#374050#VL16.02601#^a40000^b2000b#Vi?t#372. 6521#H109W#Happy world - Ting Anh cho tr em 5b#Student's book#Jennifer Geronim o, Elizabeth Tsai ; Tu Vn dch#Geronimo, Jennifer#Tsai, Elizabeth#Tu Vn#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a41tr. : tranh v^b28cm#Ting Anh#Tr em#GK#Dc h#374050## 00719000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810008000590010017000670020030000840290025001140070062001390050 02100201005001600222008001000238009001800248010000500266011002200271021008400293 020001000377020000900387020001100396013000700407016000300414#374051#VL16.02602#V L16.02603#^a72000^b500b#Vi?t#428.00711#GI-108T#Phng Hong Yn#Gio trnh ng php cn bn 1#Basic Enghlish grammar 1#B.s.: Phng Hong Yn, Hunh Ch Minh H uyn, Hunh Minh Hin#Hunh Ch Minh Huyn#Hunh Minh Hin#^aCn Th#^ai hc C n Th#2016#^a355tr. : bng^b29cm#Gii thiu chi tit cc t loi trong ting An h, cc loi cu v cc mu cu c bn#Ting Anh#Ng php#Gio trnh#374051#GT## 00732000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020031000550030057000860070056001430050013001990050016002120050 01400228005002200242005001900264008000500283009002600288010000500314011003100319 020000900350020002000359020001400379013000700393016000300400020001500403#374052# VL16.02604#^a250000^b1000b#Vi?t#576.0712#L104C#Lm ch mn sinh trong 30 ngy#D nh cho hc sinh THPT n luyn cho k thi THPT quc gia#Mai Vn Hng (ch.b.), Ng uyn Th Hng, L Th Phng...#Mai Vn Hng#Nguyn Th Hng#L Th Phng#Nguy n Cu Nguyt Hu#Nguyn Th Kim Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a436tr. : hnh v, bng^b27cm#Sinh hc#Trung hc ph thng#Sch c thm#374052#GK#Sch luyn thi## 00878000000000289000450000100130000000200510001300301230006400500130018700700320 02000080005002320090011002370100005002480110025002530820007002780160003002850130 00700288014000800295026001100303026001100314026000700325181000600332019000500338 019000500343020001500348020001000363021021500373#Bunn, Tim W.#K hoch c Cha Tri dnh cho Hi Thnh ca Ngi#Mt ti liu gip thnh lp v i mi Hi Thn h. S dng cc nguyn tc Kinh Thnh vt trn mi nn vn ho v thi gian#Nhm GDHC_VN#Tim W. Bunn ; Nhm GDHC_VN dch#^aH.#^aTn gio#2016#^a239tr. : hnh v ^b30cm#286.63#TN#374053#^b1000b#VL16.02605#VL16.02606#374053#K250H#Vi?t#Dch#o Thin cha#Hi Thnh#Nhng nguyn tc tuyt i ca c Cha Tri vt trn mi nn vn ho v thi gian cho vic xy dng Hi Thnh mi vi mong mun xy dng Hi Thnh mnh m cng vi nhng lnh o c nng lc, pht trin vng vng## 00751000000000277000450000200450000000300130004500500160005800500230007400500440 00970070129001410080006002700090006002760100005002820110026002870150078003130820 00400391013000700395014000800402026001100410026000700421181000700428019000500435 019000500440020001500445020001300460#Thnh Mai Thin Lc "Mt tri tim nng chy "#Truyn tranh#Perera, Antonio#Cicundez, Juan Manuel#Dng Hin s c M V Nhi m S V Vit Nam#Li: Antonio Perera, Juan Manuel Cicundez ; Tranh v: Juan M anuel Cicundez ; Dng Hin s c M V Nhim S V Vit Nam dch#^aS.l#^aS.n#2 016#^a48tr. : tranh mu^b28cm#Chuyn ng t bn gc ting Ty Ban Nha: Eugeni de Mazenod "Corazn de fuego"#282#374054#^b1000b#VL16.02607#374054#TH107M#Vi?t#Dc h#o Thin cha#Truyn tranh## 00412000000000229000450000200240000000300080002400800050003200900110003701000050 00480110027000530820004000800160003000840130007000870140017000940260011001110260 00700122181000700129019000500136020001500141020001300156020001300169#Truyn tran h kinh thnh#Cu c#^aH.#^aTn gio#2016#^a374tr. : tranh mu^b28cm#221#TN#3740 55#^a130000^b1000b#VL16.02608#374055#TR527T#Vi?t#o Thin cha#Kinh Cu c#Tr uyn tranh## 01027000000000337000450000200400000000300250004000500070006500500210007200500130 00930050012001060050017001180070061001350080014001960090022002100100005002320110 03100237015003700268082001000305016000300315013000700318014001500325026001100340 02600110035102600070036218100060036901900050037502000200038002000210040002000100 0421021025800431#Bi ging khoa hc mi trng sinh thi#Sinh vin Y hc d phn g# Hm#Nguyn Th Qunh Hoa#Hc Vn Vinh#H Xun Sn#L Th Thanh Hoa#B.s.: Hm (ch.b.), Nguyn Th Qunh Hoa, Hc Vn Vinh,...#^aThi Nguyn#^ai hc Th i Nguyn#2016#^a191tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: i hc Y Dc Thi Nguy n#333.70711#XH#374056#^a74500^b500b#VL16.02609#VL16.02610#374056#B103G#Vi?t#Kho a hc mi trng#Mi trng sinh thi#Bi ging#Trnh by i cng v khoa hc mi trng sinh thi. Cu trc v c im h sinh thi. Cn bng sinh thi. Ti nguyn v suy thoi ti nguyn. V sinh mi trng t, mi trng nc, mi tr ng khng kh. Bin i kh hu ton cu. Sc kho trng hc...## 00983000000000313000450000201330000000500160013300500200014900500120016900500100 01810050016001910070053002070080005002600090027002650100005002920110026002970820 01100323016000300334013000700337014000700344026000700351026001100358181000600369 019000500375020001000380020002000390020001000410020001600420021023300436#K yu hi tho khoa hc quc gia "Hon thin th ch cho s pht trin bn vng h th ng ngn hng Vit Nam giai on 2016 - 2020 "#Nguyn c Kin#Thi Qunh Mai Dun g#T L Thanh#L Hi M#L Th Thu Vn#Nguyn c Kin, Thi Qunh Mai Dung, T L Thanh...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2016#^a603tr. : minh ho^b27cm#332. 109597#XH#374057#^b200b#374057#VL16.02611#K600Y#Vi?t#Ngn hng#Pht trin bn v ng#2016-2020#K yu hi tho#Gm cc bi vit nghin cu nhng vn v th ch cho s pht trin h thng ngn hng cng nh thc trng, khuyn ngh, gii ph p nhm hon thin th ch cho s pht trin minh bch, hiu qu, bn vng h th ng ngn hng Vit Nam## 01048000000000349000450000201530000000500150015300500150016800500150018300500200 01980050015002180070051002330080005002840090027002890100005003160110026003210820 01200347016000300359013000700362014000700369026000700376026001100383181000600394 01900050040002000170040502000090042202000100043102000180044102000080045902000160 0467020002300483021019200506#K yu hi tho khoa hc quc gia: Qun trit vn k in i hi XII ng cng sn Vit Nam vo ging dy cc mn l lun chnh tr t i cc trng i hc#Trn Vit Tin#Dng Quc Qu#Trn Xun Chu#Hong Th Hn g Hnh#ng Vn Thng#Trn Vit Tin, Dng Quc Qun, Trn Xun Chu...#^aH.#^a i hc Kinh t Quc dn#2016#^a618tr. : minh ho^b29cm#324.2597075#XH#374058#^b 100b#374058#VL16.02612#K600Y#Vi?t#Vn kin i hi#Vn dng#Ging dy#L lun ch nh tr#i hc#K yu hi tho#ng Cng sn Vit Nam#Tm hiu vn kin i hi i biu ton quc ln th XII ca ng cng sn Vit Nam v vic vn dng cc quan im ca i hi vo ging dy cc mn l lun chnh tr trong cc trng i hc## 01147000000000361000450000200640000002900990006400300220016300500200018500500170 02050050012002220050018002340050013002520070054002650080005003190090026003240100 00500350011002700355082001200382016000300394013000700397014001600404026000700420 02600110042702600110043818100060044901900050045502000090046002000190046902000110 0488020001000499020001700509021025900526#Bo co khoa hc v nghin cu v ging dy sinh hc Vit Nam#Proceeding of the 2nd national scientific conference on biological reseach and teaching in Vietnam#Da Nang, May 20, 2016#inh Th Phn g Anh#Nguyn Xun ng#L Nht Anh#Nguyn Vnh Thanh#Phm Vn Anh#inh Th Phn g Anh, Nguyn Xun ng, L Nht Anh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a15 93tr. : minh ho^b30cm#570.7109597#TN#374059#^a650000^b350b#374059#VL16.02613#V L16.02614#B108C#Vi?t#Sinh hc#Cng ngh sinh hc#Nghin cu#Ging dy#Bo co kh oa hc#Tp hp cc bi vit, bo co ti hi ngh khoa hc quc gia v nghin c u c bn trong sinh hc, nhng ng dng cng ngh sinh hc phc v i sng v p ht trin x hi, v nghin cu khoa hc gio dc v ging dy sinh hc cc tr ng i hc v ph thng## 00551000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020036000600080005000960090011001010100005001120110 01500117021007000132020001500202013000700217016000300224015006600227020001600293 #374060#VV16.17177#VV16.17178#^a38000^b1000b#Vi?t#232#C101B#Cc bi suy nim v lng thng xt#^aH.#^aTn gio#2016#^a282tr.^b21cm#Gii thiu v chia s mt s bi suy nim ca Cha v lng thng xt#o Thin cha#374060#XH#TTS ghi: U ban Kinh thnh trc thuc Hi ng Gim mc Vit Nam#Lng thng xt## 00471000000000229000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020024000600080005000840090011000890100005001000110 01500105021008500120020001500205020001100220013000700231016000300238#374061#VV16 .17179#VV16.17180#^a50000^b1000b#Vi?t#282#S523N#Suy nim hng ngy 2016#^aH.#^a Tn gio#2016#^a382tr.^b21cm#Tp hp cc bi suy nim hng ngy dnh cho nhng n gi theo o Thin cha nm 2016#o Thin cha#Cu nguyn#374061#XH## 00841000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010013000630020018000760070040000940080005001340090 01100139010000500150011001500155013000700170016000300177019000500180021031900185 020001500504020000800519020000700527005001700534#374062#VV16.17181#VV16.17182#^a 30000^b1000b#Vi?t#234.23#552T#John Paul II#c tin v l tr#Gioan Phaol II ; Nguyn Hng Gio dch#^aH.#^aTn gio#2016#^a160tr.^b21cm#374062#XH#Dch# cp ti mi tng quan gia c tin v l tr, bng cch khng nh chc nng v kh nng ca l tr i tm chn l v chng minh gi tr ph qut ca c tin; t gip nh hng cho tn Kit hu trong cch suy ngh v cc gi tr mi c a khoa hc v cch thc lm thn hc v trit hc trong thi i hm nay#o Thi n cha#c tin#L tr#Nguyn Hng Gio## 00532000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510010013000570020038000700070013001080080005001210090 01100126010000500137011002200142021008700164020000900251020000800260013000700268 016000300275#374063#VV16.17183#VV16.17184#^b1000b#Vi?t#294.3444#L504H#Hi Triu m#Lut hc cng yu & lut tu xut gia#Hi Triu m#^aH.#^aTn gio#2016#^a123 tr. : bng^b21cm#Lun bn, ging gii v lut hc cng yu v lut tu xut gia ca Tn s Hi Triu m#o Pht#Gio l#374063#XH## 00672000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590080005000660090011000710100005000820110014000870210 17200101013000700273016000300280001001900283002004000302003001100342007001900353 020000900372020000800381020000500389#374064#VV16.17185#VV16.17186#^a10000^b1000 b#Vi?t#294.3423#CH258L#^aH.#^aTn gio#2016#^a47tr.^b21cm#Nhng bi thuyt ging v ci cht theo gio l Pht hc, v ch ra cho mi ngi bit rng ci cht k hng h ng s nh chng ta thng ngh m n l mt iu hin nhin#374064#XH# Thch Thng Phng#Cht l mt s tht khng ai trnh khi#Ging gii#Thch Thn g Phng#o Pht#Gio l#Cht## 00641000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810007000560010019000630020017000820030018000990070019001170220 00400136008000500140009001100145010000500156011002100161021011400182020001500296 020001100311016000300322013000700325005001900332#VV16.17188#VV16.17187#374065#^a 28000^b1000b#Vi?t#242.8#CH522G#Nguyn Th Anh Th#Cht g vi Cha#50 bi cu n guyn#Nguyn Th Anh Th#T.5#^aH.#^aTn gio#2016#^a174tr. : nh^b21cm#Gm 50 b i cu nguyn l nhng cm nghim thing ling v Cha, tm ra ngun hnh phc ch thc trong Thin cha#o Thin cha#Cu nguyn#XH#374065#Nguyn Th Anh Th# # 00544000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010013000630020034000760070013001100080005001230090 01100128010000500139011001500144013000700159016000300166021009300169020001500262 020001300277#374066#VV16.17189#VV16.17190#^a29000^b1000b#Vi?t#232.91#552M#Ng Vn Vng#c Maria kit tc ca Thin cha#Ng Vn Vng#^aH.#^aTn gio#2016#^a2 08tr.^b21cm#374066#XH#Gii thiu vai tr, a v v mu nhim ca c Maria tr c Thin cha v i vi loi ngi#o Thin cha#c M Maria## 00588000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810007000500010011000570020078000680070033001460050015001790080 00500194009001100199010000500210011001500215015004600230020000900276020002700285 013000700312016000300319#374067#VV16.17191#VV16.17192#^b5000b#Vi?t#294.382#PH124 T#H Lin C#Pht thuyt i tha v lng th trang nghim thanh tnh bnh ng gic kinh#H Lin C ; Thch c Nim dch#Thch c Nim#^aH.#^aTn gio#2016# ^a189tr.^b21cm#u ba sch ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#o Pht#Kinh i t ha v lng th#374067#XH## 00658000000000265000450000100140000000200490001400700140006300800050007700900110 00820100005000930110015000980820004001130160003001170130007001200140016001270260 00700143026001100150026001100161181000600172019000500178020001500183020001200198 020000900210021017300219#Phm Quc Vn#Mt thong kinh nghim tm linh trong kin h thnh#Phm Quc Vn#^aH.#^aTn gio#2016#^a176tr.^b21cm#282#XH#374068#^a28000 ^b1000b#374068#VV16.17193#VV16.17194#M458T#Vi?t#o Thin cha#Kinh nghim#Tm l inh#Tm hiu v ngun mch kinh nghim tm linh nguyn khi, t mi ngi c th p dng v rt ra kinh nghim cho chnh bn thn, trong hnh trnh tm linh ca mi Kit hu## 00556000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500010011000560020037000670030017001040070016001210080 00500137009001100142010000500153011001500158015006300173020000900236020001000245 020001300255013000700268016000300275#374069#VV16.17195#VV16.17196#^b5000b#Vi?t#2 94.382#K312T#Hunh Lin#Kinh Tam Bo. Kinh xng tng Tam Bo#Bn k 15 - 2016#Hu nh Lin b.s.#^aH.#^aTn gio#2016#^a242tr.^b20cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio V it Nam. Ni gii h phi kht s#o Pht#Kinh Pht#Kinh Tam bo#374069#XH## 00767000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510010018000570020011000750030037000860070035001230220 00400158005001100162008000500173009001100178010000500189011001500194021019200209 013000700401016000300408019000500411005001800416020000900434020001000443#374070# VV16.17198#VV16.17197#^b1000b#Vi?t#294.3444#L462#Rinpoche, Hungkar#Li o s#G io hun khu truyn ca c Bn s#Hungkar Rinpoche ; Hiu Thin dch#Q.1#Hiu Thin#^aH.#^aTn gio#2016#^a298tr.^b21cm#Tuyn tp cc bn ging php ca Ngi Hungkar Dorje Rinpoche v cc bc th Ngi gi t t nm 2000 ti 2012 cng c hia s php nh ca Rinpoche, v ngh thut Ty Tng v th gii hin i#374070 #XH#Dch#Rinpoche, Hungkar#o Pht#Gio hun## 00678000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100060 00370020020000430070038000630050017001010080005001180090011001230100005001340110 01500139021022300154020000900377020000800386020001100394013000700405016000300412 020000900415#374071#^a32000^b1000b#Vi?t#294.3444#C120N#Cm nang phng sinh#Son dch, ch gii: Nguyn Minh Tin#Nguyn Minh Tin#^aH.#^aTn gio#2016#^a160tr. ^b19cm#Gii thiu vn gii st phng sinh ca i s Lin Tr. Cc nghi thc ph ng sinh, li nguyn sau khi phng sinh, bi k khuyn ngi b ru tht v lun v ngha bo v s sng. Li dy ca i s n Quang v phng sinh#o Pht#G io l#Phng sinh#374071#XH#Cm nang## 00799000000000301000450000100200000000200620002000500130008200700390009500800050 01340090011001390100005001500110015001550120018001700820004001880160003001920130 00700195014001600202026000700218026001100225026001100236181000600247019000500253 019000500258020001200263020001100275020001000286021020100296#Allegra, Gabriel M. #i thoi gia mt nh khoa hc v mt chuyn vin kinh thnh#Trn c Hi#Gabr iel M. Allegra ; Trn c Hi dch#^aH.#^aTn gio#2016#^a150tr.^b21cm#T sch P han Sinh#232#XH#374072#^a28000^b1000b#374072#VV16.17199#VV16.17200#452T#Vi?t#D ch#Cha Gi su#Kinh Thnh#i thoi#Ghi li nhng cuc i thoi gia cha Teilh ard de - mt nh khoa hc lng danh v cha Gabriele M. Allegra - mt chuyn vin kinh thnh v t tng thn hc, v v tr u vit ca c Kit trong v tr## 00672000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010012000600020032000720030062001040070012001660080 00500178009001100183010000500194011001500199021013700214020001500351020000800366 013000700374016000300381020001000384#374073#VV16.17201#VV16.17202#^a39000^b1000 b#Vi?t#243#T121P# Vn Thu#Tn Phc m ho lng thng xt#Thc thi v loan b o lng thng xt trong i sng cng on# Vn Thu#^aH.#^aTn gio#2016#^a30 1tr.^b21cm#a ra nhng trit l ca Tn Phc m ho v lng thng xt, nhm ma ng li hnh phc cho chng ta v nhng ngi m chng ta chung sng#o Thin ch a#Phc m#374073#XH#Cuc sng## 00657000000000325000450000200280000000500090002800500100003700500150004700500090 00620050009000710070039000800080005001190090011001240100005001350110015001400150 06600155022000400221082000700225016000300232013000700235014001700242026000700259 02600110026602600110027718100060028801900050029402000090029902000150030802000080 0323#Tuyn tp thnh ca Vit Nam#Ct Minh#Hi Triu#Nguyn Vn Ho#Hi Linh#Minh Tm#Ct Minh, Hi Triu, Nguyn Vn Ho...#^aH.#^aTn gio#2016#^a641tr.^b21cm# TTS ghi: U ban Thnh nhc trc thuc Hi ng Gim mc Vit Nam#Q.2#782.25#XH# 374074#^a100000^b1000b#374074#VV16.17203#VV16.17204#T527T#Vi?t#Thnh ca#o Thi n cha#Bi ht## 00812000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820010000511810006000610010013000670020036000800070064001160220004001800050 01600184005001900200008000500219009001100224010000500235011001500240021014200255 02000150039702000110041202000110042302000070043401300070044101600030044800500130 0451020001000464#374075#VV16.17205#VV16.17206#^a110000^b1000b#Vi?t#418.03282#S4 50T#T Huy Hong#S tay dch thut Anh ng cng gio#B.s.: T Huy Hong (ch.b.), inh Th Thu H, Ng Th Ngc Huyn#T.1#inh Th Thu H#Ng Th Ngc Huyn#^aH. #^aTn gio#2016#^a897tr.^b21cm#Gii thiu nhng bi thc hnh lin quan ti cn g gio, gp phn vo vn ho loan bo Tin mng theo cch thc ca ngn ng dch thut Anh ng#o Thin cha#Dch thut#Ting Vit#S tay#374075#XH#T Huy Hong #Ting Anh## 00679000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010018000660020053000840070018001370080005001550090 01100160010000500171011001500176021020100191020001500392020000800407013000700415 016000300422#374076#VV16.17207#VV16.17208#^a160000^b500b#Vi?t#266.2597#NH556N#N guyn Hng Dng#Nhng no ng Phc m ho ca Cng gio Vit Nam#Nguyn Hn g Dng#^aH.#^aTn gio#2016#^a620tr.^b21cm#Tp hp mt s bi vit cp ti v n Cng gio vi dn tc Vit Nam. Ngun gc v i sng o ca lng - x, h o Cng gio cng nhng no ng hi nhp vn ho Cng gio vi vn ho Vit Nam#o Thin cha#Phc m#374076#XH## 00719000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010021000630020025000840030017001090070021001260080 00500147009001100152010000500163011001500168021016000183020002100343020005000364 020001700414013000700431016000300438#374077#VV16.17209#VV16.17210#^a105000^b500 b#Vi?t#189.4#TR308H#Nguyn Th Thanh Hi#Trit hc Thomas Aquinas#Sch chuyn kh o#Nguyn Th Thanh Hi#^aH.#^aTn gio#2016#^a331tr.^b21cm#Nghin cu t tng nhn hc trit hc ca Thomas Aquinas c th v thn hc v khoa hc, l thuyt siu hnh hc v tn ti, nhn thc lun, nhn hc, s phn#Trit hc phng Ty #Aquinas, Thomas, Nh trit hc, 1225-1274, Italia#Sch chuyn kho#374077#XH## 00737000000000289000450000100180000000200300001800500170004800700470006500800050 01120090011001170100005001280110015001330150053001480820006002010160003002070130 00700210014001600217026000700233026001100240026001100251181000600262019000500268 019000500273020001500278020000900293021014500302#Podimattam, Felix#Cng on i sng thnh hin#Nguyn Ngc Knh#Podimattam Felix ; Nguyn Ngc Knh chuyn ng #^aH.#^aTn gio#2016#^a314tr.^b21cm#Tn sch nguyn bn: Consecrated community revisited#248.4#XH#374078#^a43000^b1000b#374078#VV16.17211#VV16.17212#C455#Vi? t#Dch#o Thin cha#i sng#Gii thiu bn cht i sng cng on thnh hin , linh hot i sng cng on thnh hin v kha cnh mc v ca i sng cng on thnh hin## 00802000000000301000450000100150000000200270001500300660004200500160010800500150 01240070060001390080005001990090011002040100005002150110015002200820007002350160 00300242013000700245014001600252026000700268026001100275026001100286181000600297 019000500303019000500308020001500313020000900328021016300337#Lonard, Andr#Linh mc v s thnh thin#Di nh sng Cng ng Vatican II v s v v i sng linh mc#Nguyn Thi Ti#Ng Quang Kit#Andr, Lonard ; Nguyn Thi Ti dch ; Ng Quang Kit h..#^aH.#^aTn gio#2016#^a159tr.^b21cm#255.17#XH#374079#^a28000 ^b1000b#374079#VV16.17213#VV16.17214#L312M#Vi?t#Dch#o Thin cha#Linh mc#T m hiu v cc linh mc v s hon thin trong x v linh mc. Nhng i hi tron g i sng tu c ca linh mc v nhng phng thc h tr cho i sng linh mc ## 00670000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020039000600030013000990080005001120090011001170100 00500128011001500133020001500148013000700163016000300170012002600173021020900199 020000800408#374080#VV16.17215#VV16.17216#^a40000^b1000b#Vi?t#282#D121N#Dn nh p vo kinh nghim v Thin Cha#Hnh trnh 2#^aH.#^aTn gio#2016#^a220tr.^b21cm #o Thin cha#374080#XH#Linh thao trong cuc sng#Gii thiu nhng kinh nghim v Thin Cha, kt thn vi Thin Cha qua cu nguyn trong i sng hng ngy; t o su kinh nghim c nhn v mu nhim ca Thin Cha, phong ph ho ki nh nghim Thin Cha#Gio l## 00584000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010014000630020017000770030016000940070014001100080 00500124009001100129010000500140011001500145020001500160020001000175013000700185 016000300192021012300195#374081#VV16.17217#VV16.17218#^a380000^b500b#Vi?t#263.9 #CH301S#inh Lp Lim#Chia s li Cha#Cha nht nm A#inh Lp Lim#^aH.#^aTn gio#2016#^a752tr.^b21cm#o Thin cha#Ging o#374081#XH#Gii thiu nhng li Cha dy trong cc ma l nh: ma vng v ma ging sinh, ma chay v ma phc sinh, ma thng nin## 00584000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010014000630020017000770030016000940070014001100080 00500124009001100129010000500140011001500145020001500160020001000175016000300185 013000700188021012300195#374082#VV16.17219#VV16.17220#^a380000^b500b#Vi?t#263.9 #CH301S#inh Lp Lim#Chia s li Cha#Cha nht nm B#inh Lp Lim#^aH.#^aTn gio#2016#^a719tr.^b21cm#o Thin cha#Ging o#XH#374082#Gii thiu nhng li Cha dy trong cc ma l nh: ma vng v ma ging sinh, ma chay v ma phc sinh, ma thng nin## 00584000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010014000630020017000770030016000940070014001100080 00500124009001100129010000500140011001500145020001500160020001000175016000300185 013000700188021012300195#374083#VV16.17221#VV16.17222#^a380000^b500b#Vi?t#263.9 #CH301S#inh Lp Lim#Chia s li Cha#Cha nht nm C#inh Lp Lim#^aH.#^aTn gio#2016#^a807tr.^b21cm#o Thin cha#Ging o#XH#374083#Gii thiu nhng li Cha dy trong cc ma l nh: ma vng v ma ging sinh, ma chay v ma phc sinh, ma thng nin## 00656000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010013000630020012000760290024000880070027001120220 00400139008000500143009001100148010000500159011001500164021011800179020001500297 020001100312020000800323013000700331016000300338005001300341#374084#VV16.17223#V V16.17224#^a210000^b500b#Vi?t#246.75#C121C#T Huy Hong#Cn c nhau#Spiritual e ntertainment#T Huy Hong su tp, b.s.#T.1#^aH.#^aTn gio#2016#^a984tr.^b21cm# Tuyn tp cc ca khc, nim khc trong kinh thnh nhm truyn ti nhng li Cha dy, nhng gio hun ca Gio hi...#o Thin cha#Kinh thnh#Bi ht#374084#X H#T Huy Hong## 00790000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010010000600020022000700030018000920070027001100220 00400137005001000141008000500151009003700156010000500193011002700198012004600225 02101000027102000090037102000210038002000150040101300070041601600030042301900160 0426005001000442#374085#VV16.17225#VV16.17226#^a39000^b2000b#Vi?t#590#M458T#Lu Sng#101 iu em mun bit#Th gii ng vt#Lu Sng ; Ngc Linh dch#T.1#Ng c Linh#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a107tr. : tranh mu^b23c m#Nhng iu hc sinh t m nht. Siu hc sinh#Gm nhng kin thc khoa hc v th gii ng vt nh: Chim, su u , c mo, iu, hi u...#ng vt#Kho a hc thng thc#Sch thiu nhi#374085#KT#Dch Trung Quc#Lu Sng## 00644000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820008000511810005000590010016000640020010000800030055000900070015001450080 00500160009001100165010000500176011002100181021009500202020000800297020000800305 020000500313020000900318013000700327016000300334019000500337#VV16.17227#VV16.172 28#374086#^a185000^b1500b#Vi?t#641.874#C419#Chand, Sharmila#Cocktails#155 cng thc pha ch cocktails nh cao trn th gii#Sharmila Chand#^aH.#^aTh gii#201 6#^a234tr. : nh^b21cm#Gii thiu 155 cch chn nguyn liu, ch bin ru tri cy v pha ch cocktail trn th gii#Pha ch# ung#Ru#Cocktail#374086#KT#D ch## 00772000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010010000600020022000700030013000920070027001050220 00400132005001000136008000500146009003700151010000500188011002700193012004600220 02100830026602000130034902000210036202000150038301300070039801600030040501900160 0408005001000424#374087#VV16.17229#VV16.17230#^a39000^b2000b#Vi?t#612#M458T#Lu Sng#101 iu em mun bit#C th ngi#Lu Sng ; Ngc Linh dch#T.1#Ngc Li nh#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a107tr. : tranh mu^b23cm#Nh ng iu hc sinh t m nht. Siu hc sinh#Gm nhng kin thc khoa hc v c th ngi: Tc, lng mi, mt, mi, tai, rng...#C th ngi#Khoa hc thng thc# Sch thiu nhi#374087#KT#Dch Trung Quc#Lu Sng## 00473000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620010015000690020015000840070015000990080005001140090 05700119010000500176011001500181013000700196016000300203020001700206020000800223 #VV16.17232#374088#VV16.17231#^a99000^b3000b#Vi?t#895.9228403#TR200V#Qunh in S eoul#Tr v vng v#Qunh in Seoul#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn t hng AZ Vit Nam#2016#^a283tr.^b20cm#374088#XH#Vn hc hin i#Nht k## 01284000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820019000411810006000600020056000660070079001220080005002010090011002060100 00500217011003300222015007900255021046300334020000800797020001100805020001000816 01600030082600500170082900500120084600500150085800500130087300500130088600500140 0899005001400913013000700927#VV16.17233#VV16.17234#374089#^b350b#Vi?t#324.259707 50959736#L302S#Lch s ng b v nhn dn x Thi Dng (1930 - 2015)#B.s.: Ngu yn Thanh Hi, L Bch Nga, Nguyn Hi Yn... ; S.t.: o Hin Ho...#^aH.#^aTh gii#2016#^a334tr., 30tr. nh : bng^b24cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x T hi Dng huyn Thi Thu - Tnh Thi Bnh#Gii thiu vng t, con ngi v tru yn thng lch s vn ho x Thi Dng (huyn Thi Thu, tnh Thi Bnh). Lch s ca ng b v nhn dn x qua cc thi k: u tranh ginh chnh quyn trong cch mng thng Tm nm 1945 v khng chin chng thc dn Php (1930 - 1954); thi k xy dng CNXH v tham gia khng chin chng M cu nc (1954 - 1975); g p phn bo v T quc, thc hin cng cuc i mi, cng nghip ho, hin i h o t nc (1996 - 2015)#Lch s#ng b x#1930-2015#XH#Nguyn Thanh Hi#L B ch Nga#Nguyn Hi Yn#Phm Xun M#o Hin Ho#o Quang Huy#Bi Ngc Mnh#3740 89## 01030000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820019000411810006000600020068000660080005001340090011001390100005001500110 03300155015007700188021047200265020000800737020001100745020001000756013000700766 016000300773#VV16.17235#374090#VV16.17236#^b300b#Vi?t#324.25970750959731#L302S#L ch s cch mng ca ng b v nhn dn x Minh c (1930 - 2015)#^aH.#^aTh gi i#2016#^a349tr., 27tr. nh : bng^b24cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Minh c huyn ng Ho - Thnh ph H Ni#Lch s ca ng b v nhn dn x Minh c (huyn ng Ho, thnh ph H Ni) qua cc thi k: Thc dn phong kin v thi k u tranh ginh chnh quyn (1930 - 1945); xy dng, cng c chnh quyn cc h mng v khng chin chng thc dn Php xm lc (9/1945 - 7/1954); thi k kh i phc kinh t, vn ho, ci to quan h sn xut v xy dng ch ngha x hi (1954 - 1965); va sn xut, va chin u gp phn gii phng min Nam, thng n ht t nc (1965 - 1975)...#Lch s#ng b x#1930-2015#374090#XH## 00765000000000253000450002600070000001400170000701900050002408200060002918100070 00350010016000420020029000580070016000870040013001030080005001160090011001210100 00500132011002100137021032000158020000700478020000900485020000700494013000700501 016000300508#374091#^a255000^b1000b#Vi?t#641.5#CH201#Hungazit Nguyen#Chef - u bp chuyn nghip#Hungazit Nguyen#In ln th 2#^aH.#^aTh gii#2016#^a259tr. : nh^b24cm#Chia s nhng kinh nghim v tm huyt ca tc gi Hungazit Nguyen sa u nhiu nm theo ui nim am m lm bp. Gii thiu nhng kin thc c bn, c ng c v nguyn liu trong bp chuyn nghip. Hng dn cch lm nc dng - st - sp v mt s cc mn chnh, cold cut, xalad - cc loi m v mn khai v ngu i, baking#Nu n#Ch bin#Mn n#374091#KT## 00797000000000265000450002600070000001400170000701900050002408200060002918100060 00350010009000410020015000500070051000650050016001160050013001320040020001450080 00500165009005300170010000500223011002500228021024300253020001800496020000700514 013000700521016000300528#374092#^a80000^b10000b#Vi?t#649.4#250C#Uyn Bi# co n c m#Uyn Bi, Nguyn Tr on ; Minh ho: T Hng Thu#Nguyn Tr on#T Hng Thu#Ti bn c sa cha#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a293tr. : hnh v^b21cm#Ghi li nhng cu chuyn t tri nghim th c t v li khuyn ca tc gi v qu trnh mang thai, sinh em b v chm sc t r gip cc bc ph huynh trang b mt s kin thc c bn, khoa hc gp phn gi p cc m t tin hn trong vic chm con#Chm sc sc kho#Tr em#374092#KT## 00708000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100060 00370010016000430020024000590030019000830070021001020040018001230080005001410090 03700146010000500183011001500188012002600203021017800229020001500407020001000422 013000700432016000300439#374093#^a39000^b2000b#Vi?t#306.8743#T312Y#Nguyn Vin Nh#Tnh yu bt tn ca m#i mt con ca m#Nguyn Vin Nh b.s.#Ti bn ln th 1#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a187tr.^b21cm#T sch Sng p mi ngy#Thng qua nhng cu chuyn v tri nghim trong cuc sng, tc gi chuyn ti nhng thng ip v mi quan h m - con v tnh cm thing ling c a ngi m dnh cho cho con ci#Quan h m con#Truyn k#374093#XH## 00672000000000313000450002600070000001400170000701900050002408200060002918100060 00350020028000410290035000690070040001040220004001440220011001480050011001590050 02200170004001800192008000500210009005000215010000500265011003100270020000500301 020000900306020001400315020001400329016000300343019000500346013000700351#374094# ^a255000^b2000b#Vi?t#372.7#107T#nh thc ti nng ton hc#Unleash the maths olympian in you!#Terry Chew ; Nguyn Th Hng Tho dch#T.2#8 - 9 tui#Terry Ch ew#Nguyn Th Hng Tho#Ti bn ln th 1#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Tr chi Gi o dc trc tuyn#2016#^a400tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Tiu hc#Sch c th m#Sch song ng#GK#Dch#374094## 00673000000000313000450002600070000001400170000701900050002408200060002918100060 00350020028000410290035000690070040001040220012001440220004001560050011001600050 02200171004001800193008000500211009005000216010000500266011003100271020000500302 020000900307020001400316020001400330016000300344019000500347013000700352#374095# ^a285000^b3000b#Vi?t#372.7#107T#nh thc ti nng ton hc#Unleash the maths olympian in you!#Terry Chew ; Nguyn Th Hnh Duyn dch#9 - 10 tui#T.3#Terry C hew#Nguyn Th Hnh Duyn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Tr chi G io dc trc tuyn#2016#^a454tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Tiu hc#Sch c th m#Sch song ng#GK#Dch#374095## 00662000000000313000450002600070000001400170000701900050002408200040002918100060 00330020028000390290035000670070035001020220013001370220004001500050011001540050 01700165004001800182008000500200009005000205010000500255011003100260020000500291 020000900296020001400305020001400319016000300333019000500336013000700341#374096# ^a300000^b2000b#Vi?t#510#107T#nh thc ti nng ton hc#Unleash the maths ol ympian in you!#Terry Chew ; Nguyn Thu Trang dch#10 - 12 tui#T.4#Terry Chew#Ng uyn Thu Trang#Ti bn ln th 1#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Tr chi Gio dc tr c tuyn#2016#^a524tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Tiu hc#Sch c thm#Sch son g ng#GK#Dch#374096## 00668000000000313000450002600070000001400170000701900050002408200060002918100060 00350020028000410290035000690070037001040220004001410220013001450050011001580050 01900169004001800188008000500206009005000211010000500261011003100266020000500297 020000900302020001400311020001400325016000300339019000500342013000700347#374097# ^a295000^b3000b#Vi?t#372.7#107T#nh thc ti nng ton hc#Unleash the maths olympian in you!#Terry Chew ; Nguyn Thnh Khang dch#T.5#11 - 13 tui#Terry Che w#Nguyn Thnh Khang#Ti bn ln th 1#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Tr chi Gio d c trc tuyn#2016#^a495tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Tiu hc#Sch c thm#S ch song ng#GK#Dch#374097## 00534000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020034000550030024000890070008001130050008001210080005001290090 02600134010000500160011001500165020001000180020002000190020001400210016000300224 020001500227020000700242013000700249#374098#VV16.17237#^a115000^b1000b#Vi?t#428 .0076#B450#B thi THPT quc gia ting Anh#Phng php trc nghim#Vnh B#V nh B#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a463tr.^b24cm#Ting Anh#Trung hc ph thng#Sch c thm#GK#Sch luyn thi# thi#374098## 00613000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020032000540030049000860070016001350050016001510040018001670080 00500185009002600190010000500216011002500221020000900246020002000255020001400275 016000300289020001500292020000900307013000700316#374099#VV16.17238#^a65000^b100 0b#Vi?t#516.0076#T527T#Tuyn tp cc bi ton hnh hc#Hnh hc oxy, hnh hc ox yz, hnh hc khng gian#Trn Minh Quang#Trn Minh Quang#Ti bn ln th 1#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2016#^a269tr. : hnh v^b24cm#Hnh hc#Trung hc ph th ng#Sch c thm#GK#Sch luyn thi#Bi ton#374099## 00467000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020018000540070012000720050012000840040018000960080005001140090 02600119010000500145011002500150020000700175020000700182020001400189016000300203 013000700206#VV16.17239#374100#^a75000^b1000b#Vi?t#537.0712#H419T#Hc tt vt l 11#Mai Trng #Mai Trng #Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#20 16#^a311tr. : hnh v^b24cm#Vt l#Lp 11#Sch c thm#GK#374100## 00586000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020029000520030024000810070015001050050015001200040040001350080 00500175009002600180010000500206011001500211020000800226020000700234020001400241 016000300255020001600258020001500274013000700289#374101#VV16.17240#^a58000^b100 0b#Vi?t#807.12#B450#B thi ng vn vo lp 10#Dng cho hc sinh lp 9#L Ph ng Lin#L Phng Lin#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2016#^a228tr.^b24cm#Ng vn# thi#Sch c thm#GK#Trung hc c s#Sch luyn thi#374101## 00490000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810008000470020027000550070018000820050018001000040018001180080005001360090 02600141010000500167011002200172020001200194020000600206020001400212016000300226 013000700229#374102#VV16.17241#^a28000^b1000b#Vi?t#372.623#GI-521E#Gip em gii tp lm vn 2#V Th Minh Trang#V Th Minh Trang#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a104tr. : bng^b24cm#Tp lm vn#Lp 2#Sch c thm#G K#374102## 00506000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470020031000530070015000840050015000990040018001140080005001320090 02600137010000500163011002200168020001200190020000800202020001400210016000300224 020000600227013000700233#VV16.17242#374103#^a30000^b1000b#Vi?t#372.623#M458T#16 2 bi tp lm vn chn lc 3#L Phng Lin#L Phng Lin#Ti bn ln th 2#^aH .#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a150tr. : bng^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Sch c thm#GK#Lp 3#374103## 00496000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020028000510070015000790220004000940050015000980040018001130080 00500131009002600136010000500162011002200167020001100189020000600200020001400206 013000700220016000300227#374104#VV16.17243#^a40000^b1000b#Vi?t#372.6#M200D#M d y con hc ting Vit 1#L Phng Lin#T.1#L Phng Lin#Ti bn ln th 4#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a167tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#374104#GK## 00490000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810008000470020027000550070018000820050018001000040018001180080005001360090 02600141010000500167011002200172020001200194020000600206020001400212016000300226 013000700229#374105#VV16.17244#^a50000^b1000b#Vi?t#372.623#GI-521E#Gip em gii tp lm vn 5#V Th Minh Trang#V Th Minh Trang#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a235tr. : bng^b24cm#Tp lm vn#Lp 5#Sch c thm#G K#374105## 00632000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020072000530030015001250070014001400050014001540040040001680080 00500208009002600213010000500239011003100244020000500275020001600280020001400296 016000300310020000700313020001500320013000700335#374106#VV16.17245#^a45000^b100 0b#Vi?t#510.712#T527C#Tuyn chn v gii thiu cc thi vo lp 10 THPT h i tr mn ton#Trn ton quc#H Vn Chng#H Vn Chng#Ti bn ln th 3, c s a cha, b sung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a218tr. : hnh v, bng^b2 4cm#Ton#Trung hc c s#Sch c thm#GK# thi#Sch luyn thi#374106## 00527000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020030000550070029000850050014001140050014001280040018001420080 00500160009002600165010000500191011002600196020000900222020000600231020001400237 013000700251016000300258#374107#VV16.17246#^a45000^b1000b#Vi?t#612.00712#S312H# Sinh hc c bn v nng cao 8#L nh Trung, Trnh c Anh#L nh Trung#Trnh c Anh#Ti bn ln th 4#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a199tr. : minh ho ^b24cm#Sinh hc#Lp 8#Sch c thm#374107#GK## 00557000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810006000500020035000560030020000910070014001110050014001250080005001390090 02600144010000500170011003100175020000700206020002000213020000700233020001400240 020001500254013000700269016000300276#VV16.17247#374108#^a58000^b1000b#Vi?t#330. 712597#B450#B thi THPT quc gia mn a l#Phng php t lun#Nguyn c V #Nguyn c V#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a219tr. : hnh v, bng^b24 cm#a l#Trung hc ph thng# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#374108#GK## 00504000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810006000500020018000560030022000740070014000960050014001100080005001240090 02600129010000500155011002200160020000700182020000700189020001400196016000300210 004001800213013000700231#VV16.17248#374109#^a48000^b1000b#Vi?t#330.712597#H419T #Hc tt a l 12#Theo chng trnh mi#Nguyn c V#Nguyn c V#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a220tr. : bng^b24cm#a l#Lp 12#Sch c thm#GK#T i bn ln th 3#374109## 00547000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810007000490020048000560030021001040070015001250050015001400080005001550090 02600160010000500186011003100191020000700222020002000229020000800249020001400257 013000700271016000300278#374110#VV16.17249#^a125000^b1500b#Vi?t#530.0712#CH312P #Chinh phc cu hi l thuyt vt l theo ch #n thi THPT quc gia#Trn Vn L ng#Trn Vn Lng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a478tr. : hnh v, bng ^b24cm#Vt l#Trung hc ph thng#Cu hi#Sch c thm#374110#GK## 00541000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020019000540030050000730070014001230050014001370080005001510090 02600156010000500182011003100187020000800218020000700226020001400233016000300247 004001800250013000700268#VV16.17250#374111#^a70000^b1000b#Vi?t#546.0712#H419T#H c tt ho hc 11#Bi dng hc sinh kh gii. n thi THPT Quc gia#Phm c Bn h#Phm c Bnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a279tr. : hnh v, bng^b24 cm#Ho hc#Lp 11#Sch c thm#GK#Ti bn ln th 2#374111## 00539000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020043000510030039000940070017001330220004001500050017001540080 00500171009002600176010000500202011003100207020000500238020000600243020001400249 013000700263016000300270#VV16.17251#374112#^a38000^b2000b#Vi?t#372.7#B103G#Bi ging v hng dn chi tit ton lp 3#M hnh gio dc trng hc mi - VNEN#Hu nh Tn Phng#T.2#Hunh Tn Phng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a148tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 3#Sch c thm#374112#GK## 00561000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020043000510030039000940070017001330220004001500050017001540080 00500171009002600176010000500202011003100207020000500238020000600243020001000249 020001400259013000700273016000300280#VV16.17252#374113#^a38000^b2000b#Vi?t#372. 7#B103G#Bi ging v hng dn chi tit ton lp 4#M hnh gio dc trng hc m i - VNEN#Hunh Tn Phng#T.2#Hunh Tn Phng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 016#^a142tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 4#Bi ging#Sch c thm#374113#GK# # 00523000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200080002718100060 00350020011000410030082000520070023001340220004001570050023001610080005001840090 02600189010000500215011002600220020001100246020001400257013000700271016000300278 #374114#^a9500^b5000b#Vi?t#372.634#T123T#Tp t ch#Theo Quyt nh s 31/2002/ Q - BGD&T ngy 14/06/2002 cu B Gio dc v o to#Nguyn Th Hng Giang#T. 1#Nguyn Th Hng Giang#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a23tr. : tranh mu ^b24cm#Tp t ch#Sch c thm#374114#GK## 00546000000000253000450002600070000001400150000701900050002208200080002718100060 00350020011000410030082000520070023001340220004001570050023001610080005001840090 02600189010000500215011002600220020001100246020001100257020001400268016000300282 013000700285#374115#^a9500^b5000b#Vi?t#372.634#T123T#Tp t ch#Theo Quyt nh s 31/2002/Q - BGD&T ngy 14/06/2002 cu B Gio dc v o to#Nguyn Th H ng Giang#T.2#Nguyn Th Hng Giang#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a23tr. : tranh mu^b24cm#Ting Vit#Tp t ch#Sch c thm#GK#374115## 00511000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020012000420030082000540070023001360220004001590050023001630080005001860090 02600191010000500217011001400222020000900236020001400245013000700259016000300266 #374116#^a11000^b5000b#Vi?t#372.634#V460T#V tp vit#Theo Quyt nh s 31/200 2/Q - BGD&T ngy 14/06/2002 ca B Gio dc v o to#Nguyn Th Hng Giang# T.2#Nguyn Th Hng Giang#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a36tr.^b24cm#Tp vit#Sch c thm#374116#GK## 00520000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810008000450020033000530070026000860050012001120050013001240040018001370080 00500155009002600160010000500186011002200191020001100213020000600224020001400230 013000700244016000300251#VV16.17253#374117#^a39000^b2000b#Vi?t#372.6#GI-521E#Gi p em hc tt ting Vit lp 5#Ng Thu Yn, Cao Th Hng#Ng Thu Yn#Cao Th Hn g#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a183tr. : bng^b24cm#Ti ng Vit#Lp 5#Sch c thm#374117#GK## 00520000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810008000450020033000530070026000860050012001120050013001240040018001370080 00500155009002600160010000500186011002200191020001100213020000600224020001400230 016000300244013000700247#374118#VV16.17254#^a39000^b2000b#Vi?t#372.6#GI-521E#Gi p em hc tt ting Vit lp 4#Ng Thu Yn, Cao Th Hng#Ng Thu Yn#Cao Th Hn g#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a179tr. : bng^b24cm#Ti ng Vit#Lp 4#Sch c thm#GK#374118## 00520000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810008000450020033000530070026000860050012001120050013001240040018001370080 00500155009002600160010000500186011002200191020001100213020000600224020001400230 016000300244013000700247#374119#VV16.17255#^a35000^b2000b#Vi?t#372.6#GI-521E#Gi p em hc tt ting Vit lp 3#Ng Thu Yn, Cao Th Hng#Ng Thu Yn#Cao Th Hn g#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a151tr. : bng^b24cm#Ti ng Vit#Lp 3#Sch c thm#GK#374119## 00629000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810007000490020033000560030076000890070017001650220006001820220004001880050 01700192008000500209009002600214010000500240011002500245020001000270020002000280 020001400300020001500314013000700329016000300336#374120#VV16.17256#^a126000^b20 00b#Vi?t#546.0712#CH312P#Chinh phc im 8, 9, 10 ho hc#Tuyn chn, phn dng chi tit cu hi im 8, 9, 10 trong mi chuyn ...#Trn Trng Tuyn#V c#Q.1 #Trn Trng Tuyn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a342tr. : hnh v^b24cm#H o v c#Trung hc ph thng#Sch c thm#Sch luyn thi#374120#GK## 00503000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020021000530070015000740050015000890040031001040080005001350090 02600140010000500166011001500171020001200186020000700198020001400205016000300219 013000700222020000800229#374121#VV16.17257#^a50000^b1000b#Vi?t#807.12#NH556B#Nh ng bi vn hay 11#Phm Minh Diu#Phm Minh Diu#Ti bn ln th 2, c sa cha# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a223tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 11#Sch c t hm#GK#374121#Bi vn## 00661000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490020037000560030059000930070050001520050016002020050010002180050 00900228008000500237009002600242010000500268011002600273012003100299020001000330 020000700340020001400347013000700361016000300368#374122#VV16.17258#^a98000^b500 0b#Vi?t#428.00712#TR431T#Trng tm kin thc ting Anh lp 10#Theo chng trnh ting Anh mi ca B Gio dc v o to#Nguyn Hu Tin ch.b. ; H..: Qunh Nga , Linh Chi#Nguyn Hu Tin#Qunh Nga#Linh Chi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#201 6#^a303tr. : minh ho^b24cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Ting Anh#Lp 10#Sch c thm#374122#GK## 00685000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020031000550030059000860070046001450220004001910050008001950050 01200203005001100215008000500226009002600231010000500257011002600262012003100288 020001000319020000600329020001200335020001400347016000300361013000700364#374123# VV16.17259#^a65000^b5000b#Vi?t#428.00712#B450#B kim tra ting Anh lp 7#T heo chng trnh ting Anh mi ca B Gio dc v o to#Ch.b.: i Li, Hng Giang ; Thin Hng h..#T.2#i Li#Hng Giang#Thin Hng#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2016#^a160tr. : minh ho^b24cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Ting An h#Lp 7# kim tra#Sch c thm#GK#374123## 00457000000000217000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350020025000420080018000670090034000850100005001190110030001240130007001540160 00300161015003600164020001800200020000900218020001200227#374124#^a6000^b30000b# Vi?t#372.21#TH205D#Theo di sc kho ca b#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2016#^a24tr. : bng, biu ^b21cm#374124#XH#TTS ghi: Phng Gi o dc v o to#Chm sc sc kho#Mu gio#S theo di## 00689000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020031000540030059000850070046001440220004001900050008001940050 01200202005001100214008000500225009002600230010000500256011003100261012003100292 020001000323020000600333020001200339020001400351013000700365016000300372#374125# VV16.17260#^a60000^b5000b#Vi?t#372.6521#B450#B kim tra ting Anh lp 5#Th eo chng trnh ting Anh mi ca B Gio dc v o to#Ch.b.: i Li, Hng G iang ; Hong Lin h..#T.1#i Li#Hng Giang#Hong Lin#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2016#^a137tr. : hnh v, bng^b24cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Tin g Anh#Lp 5# kim tra#Sch c thm#374125#GK## 00681000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810006000490020031000550030059000860070044001450220004001890050008001930050 01200201005000900213008000500222009002600227010000500253011002600258012003100284 020001000315020000600325020001200331020001400343013000700357016000300364#VV16.17 261#374126#^a75000^b5000b#Vi?t#428.00712#B450#B kim tra ting Anh lp 7#T heo chng trnh ting Anh mi ca B Gio dc v o to#Ch.b.: i Li, Hng Giang ; Hoi Thu h..#T.1#i Li#Hng Giang#Hoi Thu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a156tr. : minh ho^b24cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Ting Anh#L p 7# kim tra#Sch c thm#374126#GK## 00667000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020031000540030059000850070047001440220004001910050008001950050 01200203005001200215008000500227009002600232010000500258011003100263020001000294 020000600304020001400310013000700324016000300331012003100334#VV16.17262#374127#^ a60000^b5000b#Vi?t#372.6521#B450#B kim tra ting Anh lp 4#Theo chng tr nh ting Anh mi ca B Gio dc v o to#Ch.b.: i Li, Hng Giang ; Trang Trang h..#T.1#i Li#Hng Giang#Trang Trang#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 016#^a141tr. : hnh v, bng^b24cm#Ting Anh#Lp 4#Sch c thm#374127#GK#T s ch Gip hc tt ting Anh## 00715000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810006000490020045000550030059001000070046001590220004002050050008002090050 01200217005001100229008000500240009002600245010000500271011002600276012003100302 02000100033302000060034302000070034902000090035602000140036501300070037901600030 0386#VV16.17263#374128#^a68000^b5000b#Vi?t#428.00712#H561D#Hng dn n tp v kim tra ting Anh lp 7#Theo chng trnh ting Anh mi ca B Gio dc v o to#Ch.b.: i Li, Hng Giang ; Thin Hng h..#T.1#i Li#Hng Giang#Thin Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a140tr. : minh ho^b24cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Ting Anh#Lp 7#n tp#Kim tra#Sch c thm#374128#GK## 00626000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020043000550290026000980070056001240050017001800050017001970050 01200214008000500226009002600231010000500257011002600262020001000288020000600298 020001400304013000700318016000300325020000800328#VV16.17264#374129#^a60000^b500 0b#Vi?t#372.6521#NH556B#Nhng bi ht ting Anh cho hc sinh lp 3#English songs for grade 3#Nguyn Quc Tun (ch.b.), Nguyn Quc Hng, L Anh Tun#Nguyn Quc Tun#Nguyn Quc Hng#L Anh Tun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a99tr. : tranh mu^b24cm#Ting Anh#Lp 3#Sch c thm#374129#GK#Bi ht## 00718000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020045000550030059001000070045001590220004002040050008002080050 01200216005001000228008000500238009002600243010000500269011003100274020001000305 02000060031502000070032102000090032802000140033701300070035101600030035801200310 0361#374130#VV16.17265#^a72000^b5000b#Vi?t#428.00712#H561D#Hng dn n tp v kim tra ting Anh lp 6#Theo chng trnh ting Anh mi ca B Gio dc v o to#Ch.b.: i Li, Hng Giang ; Hng Nhn h..#T.2#i Li#Hng Giang#Hng Nh n#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a163tr. : hnh v, bng^b24cm#Ting Anh# Lp 6#n tp#Kim tra#Sch c thm#374130#GK#T sch Gip hc tt ting Anh## 00540000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020021000510030018000720070016000900220004001060050016001100040 01300126008000500139009002600144010000500170011002600175020001100201020000600212 020000800218020001400226013000700240016000300247#374131#VV16.17266#^a20000^b500 0b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp ting Vit 1#Sch hc bui hai#Nguyn Th Hnh#T.1#N guyn Th Hnh#In ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a103tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#374131#GK## 00498000000000265000450000200290000000500090002900700090003800400180004700800050 00650090026000700100005000960110025001010820007001260160003001330130007001360140 01600143026000700159026001100166181000700177019000500184020001300189020000600202 020001400208020001000222#Thc hnh k nng sng lp 2#Tm Vit#Tm Vit#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a72tr. : minh ho^b24cm#372.37#GK #374132#^a20000^b5000b#374132#VV16.17267#TH552H#Vi?t#K nng sng#Lp 2#Sch c thm#Thc hnh## 00498000000000265000450000200290000000500090002900700090003800400180004700800050 00650090026000700100005000960110025001010820007001260160003001330130007001360140 01600143026000700159026001100166181000700177019000500184020001300189020000600202 020001400208020001000222#Thc hnh k nng sng lp 3#Tm Vit#Tm Vit#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a72tr. : minh ho^b24cm#372.37#GK #374133#^a20000^b5000b#374133#VV16.17268#TH552H#Vi?t#K nng sng#Lp 3#Sch c thm#Thc hnh## 00498000000000265000450000200290000000500090002900700090003800400180004700800050 00650090026000700100005000960110025001010820007001260160003001330130007001360140 01600143026000700159026001100166181000700177019000500184020001300189020000600202 020001400208020001000222#Thc hnh k nng sng lp 4#Tm Vit#Tm Vit#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a72tr. : minh ho^b24cm#372.37#GK #374134#^a20000^b5000b#374134#VV16.17269#TH552H#Vi?t#K nng sng#Lp 4#Sch c thm#Thc hnh## 00498000000000265000450000200290000000500090002900700090003800400180004700800050 00650090026000700100005000960110025001010820007001260160003001330130007001360140 01600143026000700159026001100166181000700177019000500184020001300189020000600202 020001400208020001000222#Thc hnh k nng sng lp 5#Tm Vit#Tm Vit#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a72tr. : minh ho^b24cm#372.37#GK #374135#^a20000^b5000b#374135#VV16.17270#TH552H#Vi?t#K nng sng#Lp 5#Sch c thm#Thc hnh## 00498000000000265000450000200290000000500090002900700090003800400180004700800050 00650090026000700100005000960110025001010820007001260160003001330130007001360140 01600143026001100159026000700170181000700177019000500184020001300189020000600202 020001400208020001000222#Thc hnh k nng sng lp 1#Tm Vit#Tm Vit#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a64tr. : minh ho^b24cm#372.37#GK #374136#^a20000^b5000b#VV16.17271#374136#TH552H#Vi?t#K nng sng#Lp 1#Sch c thm#Thc hnh## 00595000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020037000420030055000790070019001340220004001530050019001570040039001760080 00500215009002600220010000500246011001400251020000900265020000600274020001300280 020001400293013000700307016000300314#374137#^a15000^b3000b#Vi?t#372.634#R203K#R n k nng vit ch ci v ch ghp#Hnh trang cho b chun b vo lp 1 v hc sinh lp 1#Nguyn Th Thu H#Q.1#Nguyn Th Thu H#Ti bn ln th 1 c chnh l, b sung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a44tr.^b24cm#Tp vit#Lp 1#K nng vit#Sch c thm#374137#GK## 00490000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100080 00350020026000430030014000690070023000830050012001060050010001180080005001280090 02600133010000500159011002500164020001800189020000500207020001400212016000300226 013000700229#374138#^a8500^b10000b#Vi?t#372.21#GI-521B#Gip b lm quen vi to n#24 - 36 thng#Thanh Hng, Thu Qunh#Thanh Hng#Thu Qunh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a23tr. : tranh v^b24cm#Gio dc mu gio#Ton#Sch mu gio#G K#374138## 00488000000000253000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100080 00360020026000440030011000700070023000810050012001040050010001160080005001260090 02600131010000500157011002500162020001800187020000500205020001400210016000300224 013000700227#374139#^a10500^b10000b#Vi?t#372.21#GI-521B#Gip b lm quen vi to n#3 - 4 tui#Thanh Hng, Thu Qunh#Thanh Hng#Thu Qunh#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2016#^a31tr. : tranh v^b24cm#Gio dc mu gio#Ton#Sch mu gio#GK# 374139## 00488000000000253000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100080 00360020026000440030011000700070023000810050012001040050010001160080005001260090 02600131010000500157011002500162020001800187020000500205020001400210016000300224 013000700227#374140#^a11500^b10000b#Vi?t#372.21#GI-521B#Gip b lm quen vi to n#4 - 5 tui#Thanh Hng, Thu Qunh#Thanh Hng#Thu Qunh#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2016#^a31tr. : tranh v^b24cm#Gio dc mu gio#Ton#Sch mu gio#GK# 374140## 00488000000000253000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100080 00360020026000440030011000700070023000810050012001040050010001160080005001260090 02600131010000500157011002500162020001800187020000500205020001400210013000700224 016000300231#374141#^a12500^b10000b#Vi?t#372.21#GI-521B#Gip b lm quen vi to n#5 - 6 tui#Thanh Hng, Thu Qunh#Thanh Hng#Thu Qunh#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2016#^a39tr. : tranh v^b24cm#Gio dc mu gio#Ton#Sch mu gio#374 141#GK## 00579000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470020047000530030042001000070019001420220004001610050014001650080 00500179009002600184010000500210011002600215020001000241020000600251020002000257 020001400277013000700291016000300298#VV16.17272#374142#^a12000^b8000b#Vi?t#372. 677#B103T#Bi tp trc nghim k chuyn theo tranh lp 1#Sch b tr phn mn K chuyn Tiu hc#Trn Mnh Hi b.s.#T.1#Trn Mnh Hi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a28tr. : tranh mu^b24cm#K chuyn#Lp 1#Bi tp trc nghim#Sch c thm#374142#GK## 00574000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020047000530030042001000070014001420220004001560050014001600080 00500174009002600179010000500205011002600210020001000236020000600246020002000252 020001400272013000700286016000300293#374143#VV16.17273#^a12000^b8000b#Vi?t#372. 677#B103T#Bi tp trc nghim k chuyn theo tranh lp 3#Sch b tr phn mn K chuyn Tiu hc#Trn Mnh Hi#T.1#Trn Mnh Hi#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2016#^a32tr. : tranh mu^b24cm#K chuyn#Lp 3#Bi tp trc nghim#Sch c th m#374143#GK## 00707000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020037000410030039000780070066001170220004001830050019001870050023002060050 01600229004001800245008000500263009002600268010000500294011002600299015003000325 020001800355020000800373020001400381013000700395016000300402#374144#^a10900^b20 00b#Vi?t#372.21#B200L#B lm quen vi ch ci qua tr chi#Theo Chng trnh Gi o dc mm non mi#B.s.: ng Th Thu Qunh, Nguyn Th Thanh Huyn, ng Lan Ph ng#T.1#ng Th Thu Qunh#Nguyn Th Thanh Huyn#ng Lan Phng#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a30tr. : tranh mu^b24cm#TTS ghi: V G io dc mm non#Gio dc mu gio#Ch ci#Sch mu gio#374144#GK## 00707000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020037000410030039000780070066001170220004001830050019001870050023002060050 01600229004001800245008000500263009002600268010000500294011002600299015003000325 020001800355020000800373020001400381016000300395013000700398#374145#^a10900^b20 00b#Vi?t#372.21#B200L#B lm quen vi ch ci qua tr chi#Theo Chng trnh Gi o dc mm non mi#B.s.: ng Th Thu Qunh, Nguyn Th Thanh Huyn, ng Lan Ph ng#T.2#ng Th Thu Qunh#Nguyn Th Thanh Huyn#ng Lan Phng#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a32tr. : tranh mu^b24cm#TTS ghi: V G io dc mm non#Gio dc mu gio#Ch ci#Sch mu gio#GK#374145## 00766000000000313000450000200330000000300130003300500150004600500160006100500150 00770070063000920080005001550090026001600100005001860110027001910150066002180220 05700284022000400341082000700345016000300352013000700355014001600362026000700378 026001100385181000600396019000500402019001400407020001800421020001300439#i th m him ng php ting Anh#Truyn tranh#Jang Young Jun#Nguyn Thu Thu#Appeal Pro ject#Jang Young Jun ; Ho s: Appeal Project ; Nguyn Thu Thu dch#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2016#^a174tr. : tranh mu^b24cm#Tn sch ting Anh: Gram Gram English grammar expedition (1) noun#Hy ngn chn! Cuc tn cng "Danh t" ca Grammpet noun#T.1#895.73#VH#374146#^a60000^b3000b#374146#VV16.17274#452T#Vi?t# Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00687000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570010013000630020024000760070013001000080005001130090 02600118010000500144011002600149021022000175020001300395016000300408020001500411 013000700426#374147#VV16.17275#VV16.17276#^a72000^b300b#Vi?t#621.384#M106C#Vn g o Vy#Mng cm bin khng dy#Vng o Vy#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#201 5#^a339tr. : minh ho^b24cm#Trnh by v mng cm bin khng dy (WSN) v ng d ng, tng vt l v m hnh truyn thng mng WSN, iu khin thm nhp mi trn g, iu khin li, lp mng v nh tuyn, cc mng cm bin khng dy di nc (UWSN)#Truyn thng#KT#Mng khng dy#374147## 00826000000000301000450000100140000000200190001400300250003300500200005800500140 00780070052000920080005001440090026001490100005001750110025001800150036002050220 01400241082001200255016000300267013000700270014001700277026000700294026001100301 181000800312019000500320020001700325020001100342021017100353#Dng K Chu#Gio trnh Hn ng#B sung bi tp - p n#Trn Th Thanh Lim#Dng K Chu#Dng K Chu ch.b. ; Trn Th Thanh Lim bin dch#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015 #^a409tr. : hnh v^b24cm#TTS ghi: i hc Ngn ng Bc Kinh#T.3, Quyn h#495. 1800711#GT#374148#^a120000^b5000b#374148#VV16.17277#GI-108T#Vi?t#Ting Trung Qu c#Gio trnh#Gii thiu mt s bi hc ting Trung Quc theo ch , ch trng v phn ng m, ng php, t ng, ch Hn c km theo cc bi hi thoi giao ti p, c gii thch r rng## 00696000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430010017000490020025000660030053000910290015001440070017001590080 00500176009002600181010000500207011002600212021011900238020001000357020000600367 020001500373016000300388013000700391020000800398#VV16.17278#374149#^a65000^b300 0b#Vi?t#428#K600T#Nguyn Quc Hng#K thut luyn thi IELTS#Cun sch khng th thiu ca cc th sinh thi IELTS#Tips for IELTS#Nguyn Quc Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a135tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu cc k thut lm bi t hi IELTS, luyn cc k nng nghe, ni, c, vit hc sinh t kt qu thi cao nht#Ting Anh#IELTS#Sch luyn thi#XH#374149#K nng## 01171000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820013000491810006000620020041000680030050001090070056001590080005002150090 02600220010000500246011002200251021046700273020002100740020001100761016000300772 005001300775005001700788005001300805005001700818005001500835013000700850#374150# VV16.17279#VV16.17280#^a25000^b500b#Vi?t#335.43460711#T103L#Ti liu nghin cu t tng H Ch Minh#Dng cho sinh vin h i hc, cao ng chnh quy#on S Tun (ch.b.), Phm Thnh Trung, Bi Duy Bnh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 016#^a100tr. : bng^b24cm#Trnh by i tng, phng php nghin cu v ngha hc tp mn t tng H Ch Minh; c s, qu trnh hnh thnh, pht trin t t ng H Ch Minh. Ni dung t tng H Ch Minh v vn dn tc v cch mng gi i phng dn tc, ch ngha x hi v con ng qu ln ch ngha x hi Vi t Nam, ng Cng sn Vit Nam, i on kt dn tc v on kt quc t, dn ch v xy dng nh nc ca dn - do dn - v dn, vn ho, o c v xy dng c on ngi mi#T tng H Ch Minh#Gio trnh#GT#on S Tun#Phm Thnh Trung#B i Duy Bnh#L Th Ngc Thu#L Th Lan Anh#374150## 00682000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480010017000550020020000720030048000920290020001400070017001600080 00500177009002600182010000500208011002600213021010400239020001000343020000800353 020000600361020001500367013000700382016000300389#VV16.17281#374151#^a75000^b500 0b#Vi?t#428.0076#I-302B#Nguyn Quc Hng#IELTS - Bi thi mu#Ti liu khng th thiu ca th sinh thi IELTS#IELTS specimen test#Nguyn Quc Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a139tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu cc thi IELTS luy n cc k nng nghe, ni, c, vit hc sinh t kt qu thi cao nht#Ting An h#Bi thi#IELTS#Sch luyn thi#374151#XH## 00715000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570010022000630020038000850070022001230080005001450090 02600150010000500176011002200181021024600203020001400449013000700463016000300470 #VV16.17283#374152#VV16.17282#^a63000^b100b#Vi?t#370.113#T450C#Nguyn Th Thu Hng#T chc hot ng dy hc ngh nghip#Nguyn Th Thu Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a181tr. : bng^b24cm#L lun v dy hc ngh nghip. Trn h by qu trnh, nguyn tc, ni dung v phng php dy hc ngh nghip. Kim t ra, nh gi kt qu nm tri thc, k nng, k xo ca ngi hc trong dy hc n gh nghip. Hnh thc t chc dy hc ngh nghip#Gio dc ngh#374152#XH## 00598000000000241000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480010015000540020048000690070015001170080005001320090026001370100 00500163011002600168021011600194020001800310020001800328016000300346013000700349 #VV16.17284#374153#^a45000^b1000b#Vi?t#394.3071#T450C#L Phng Lin#T chc tr chi dn gian cho hc sinh tiu hc#L Phng Lin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a167tr. : tranh v^b24cm#Hng dn gio vin t chc nhng tr chi d n gian ph bin c ba min ca t nc cho cc em hc sinh tiu hc#Gio dc tiu hc#Tr chi dn gian#XH#374153## 00831000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810007000480020062000550030107001170070061002240220004002850050023002890050 01700312005001600329005001400345005001500359008000500374009002600379010000500405 01100310041002000050044102000200044602000140046602000150048001600030049501300070 0498#374154#VV16.17285#^a139000^b2000b#Vi?t#510.712#CH527#Chuyn bi dng hc sinh gii qua cc k thi Olympic ton#Olympic 30/4. Tri h Hng Vng, duy n hi v ng bng Bc B. Bi dng hc sinh gii quc gia, quc t#Nguyn nh Thnh Cng, Nguyn Vn Hng, Nguyn Duy Hng...#T.2#Nguyn nh Thnh Cng#Ngu yn Vn Hng#Nguyn Duy Hng#Trn Tr Kin#Nguyn Vn Sn#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2016#^a406tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Trung hc ph thng#Sch c thm#Sch luyn thi#GK#374154## 00657000000000289000450002600070000002600110000701900050001808200100002318100070 00330140016000400020046000560030045001020070055001470050014002020050018002160080 00500234009002600239010000500265011002500270020000700295020000600302020001400308 016000300322020002200325005001300347013000700360#374155#VV16.17286#Vi?t#512.0071 2#PH110T#^a99000^b2000b#Pht trin t duy sng to gii ton i s 9#Bin son theo cu trc SGK mi hin hnh...#Bi Vn Tuyn (ch.b.), Nguyn c Trng, H Vn Thng#Bi Vn Tuyn#Nguyn c Trng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^ a317tr. : hnh v^b24cm#i s#Lp 9#Sch c thm#GK#Phng php gii ton#H V n Thng#374155## 00614000000000301000450002600070000002600110000702600110001801900050002908200060 00341810006000400140017000460020049000630030011001120290015001230070031001380050 00900169005001500178008000500193009002600198010000500224011003100229020000500260 020000900265020001400274020001400288016000300302013000700305#374156#VV16.17287#V V16.17288#Vi?t#372.7#T406T#^a165000^b3000b#Ton ti nng - Tng bc chinh phc ton hc 2B#7 - 8 tui#Learning maths#Alan Tan ; Phm Kiu Oanh dch#Alan Tan#P hm Kiu Oanh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a207tr. : hnh v, bng^b24cm #Ton#Tiu hc#Sch c thm#Sch song ng#GK#374156## 00639000000000277000450002600070000002600110000701900050001808200110002318100070 00340140016000410020054000570030053001110070016001640050016001800080005001960090 02600201010000500227011002500232020002000257020002000277020001400297016000300311 004001800314020002200332013000700354#374157#VV16.17289#Vi?t#516.230712#PH561P#^a 79000^b1000b#Phng php gii ton hnh hc khng gian theo ch #Dnh cho hc sinh 11 - 12 v luyn thi THPT quc gia#Trn Minh Quang#Trn Minh Quang#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2016#^a340tr. : hnh v^b24cm#Hnh hc khng gian#Trung hc ph thng#Sch c thm#GK#Ti bn ln th 1#Phng php gii ton#374157## 00737000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450010017000510020045000680030032001130070017001450220004001620080 00500166009002600171010000500197011002200202021014200224020001100366020000600377 020001000383020001500393013000700408016000300415005001700418#374158#VV16.17290#^ a36000^b2000b#Vi?t#372.6#B103G#Hunh Tn Phng#Bi ging v hng dn chi tit ting Vit 5#M hnh gio dc trng hc mi#Hunh Tn Phng#T.2#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2016#^a144tr. : bng^b24cm#Hng dn chi tit bi ging mn ti ng Vit lp 5 gm cc phn: Hot ng c bn, hot ng thc hnh v phn hng dn gi tr li cu hi#Ting Vit#Lp 5#Bi ging#Sch gio vin#374158#XH#H unh Tn Phng## 00582000000000277000450002600110000002600070001101900050001808200070002318100060 00300140016000360020039000520030050000910070016001410050016001570080005001730090 02600178010000500204011001500209020000800224020001200232020001400244016000300258 020002000261020001600281013000700297#VV16.17291#374159#Vi?t#807.12#H561D#^a70000 ^b1000b#Hng dn n thi THPT quc gia mn vn#c, hiu. Ngh lun x hi. Ngh lun vn hc...#Nguyn c Hng#Nguyn c Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2016#^a255tr.^b24cm#Vn hc#Tp lm vn#Sch c thm#GK#Trung hc ph thng# thi quc gia#374159## 00646000000000289000450002600110000002600070001101900050001808200070002318100060 00300140016000360020032000520030094000840070024001780050011002020050012002130080 00500225009002600230010000500256011001500261020000800276020001200284020001400296 016000300310020002000313013000700333020001600340#VV16.17292#374160#Vi?t#807.12#B 450#^a75000^b1000b#B thi THPT quc gia mn vn#Phng php t lun. Bm s t cu trc thi mi nht, chun b cho k thi THPT quc gia 2016# Kim Ho, T rn H Nam# Kim Ho#Trn H Nam#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a288tr.^b 24cm#Vn hc#Tp lm vn#Sch c thm#GK#Trung hc ph thng#374160# thi quc gia## 00914000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810008000580010021000660020083000870070021001700080005001910090 02600196010000500222011003100227012001700258021028200275020001900557020001700576 020001200593020000900605013000700614016000300621#374161#VV16.17293#VV16.17294#^a 68000^b350b#Vi?t#891.7342#NGH250N#Nguyn Th Nh Trang#Ngh nhn v Margarita ( M. Bulgakov) v c im tiu thuyt huyn thoi th k XX#Nguyn Th Nh Trang# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a219tr. : hnh v, bng^b24cm#T sch Khoa hc#Trnh by nhng nt khi qut v tiu thuyt huyn thoi th k XX. Nghin c u tc phm "Ngh nhn v Margarita" - tip bin lin vn bn v nguyn l tr c hi trong t chc khng gian, thi gian, ct truyn, h thng nhn vt, cng cu trc ch th trn thut ca Mikhail Bulgakov#Nghin cu vn hc#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Thi php#374161#VH## 00661000000000313000450002600070000002600110000701900050001808200080002318100070 00310140016000380020045000540070052000990050013001510050018001640080005001820090 02600187010000500213011001500218020001200233020000900245020001400254016000300268 005001600271005001300287005001400300004001800314020000800332013000700340#374162# VV16.17295#Vi?t#372.623#NH556B#^a30000^b1000b#Nhng bi vn t gii quc gia c p tiu hc#T Thanh Sn, Nguyn Trung Kin, Nguyn Vit Nga...#T Thanh Sn#Ngu yn Trung Kin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a110tr.^b24cm#Tp lm vn#Ti u hc#Sch c thm#GK#Nguyn Vit Nga#Phm Minh T#Phm c Minh#Ti bn ln t h 3#Bi vn#374162## 00746000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820004000491810007000530010015000600020019000750070015000940080005001090090 02600114010000500140011002500145021031400170020001000484013000700494016000300501 #374163#VV16.17296#VV16.17297#^a61000^b300b#Vi?t#535#QU106H#inh Vn Hong#Quan g hc hin i#inh Vn Hong#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a203tr. : hn h v^b24cm#Trnh by v phn cc phi tuyn ca mi trng v c s l thuyt v cm phi tuyn; phng trnh lin kt bin trong tng tc phi tuyn ca ba sng, s pht ho ba bc 2; s khuych i v pht tham s nh sng; hin t ng tn x t hp cng bc v hin tng tn x cng bc Mandelstam - Brilloui n...#Quang hc#374163#TN## 00535000000000265000450002600070000002600110000701900050001808200080002318100060 00310140016000370020048000530030027001010070015001280050015001430080005001580090 02600163010000500189011002200194020001200216020000900228020001400237016000300251 020000800254013000700262#374164#VV16.17298#Vi?t#372.623#T527C#^a37000^b3000b#Tu yn chn cc kim tra v nhng bi vn mu#Dnh cho hc sinh tiu hc#Trn H ng Lan#Trn Hng Lan#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a143tr. : bng^b24cm #Tp lm vn#Tiu hc#Sch c thm#GK#Bi vn#374164## 00668000000000301000450002600070000002600110000702600110001801900050002908200070 00341810006000410140016000470020049000630070055001120050014001670050014001810080 00500195009002600200010000500226011002500231020000800256020000700264020001400271 016000300285005001700288020000600305015004800311013000700359#374165#VV16.17299#V V16.17300#Vi?t#372.89#L302S#^a15000^b5000b#Lch s - a l a phng tnh Th i Bnh lp 4#Phm Vn Minh (ch.b.), Trn Tun Anh, Nguyn Th Tuyt#Phm Vn Min h#Trn Tun Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a32tr. : minh ho^b24cm#Lc h s#a l#Sch c thm#GK#Nguyn Th Tuyt#Lp 4#TTS ghi: S Gio dc v o to tnh Thi Bnh#374165## 00552000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010006000640020018000700030022000880070017001100080 00500127009002600132010000500158011003000163021006900193020000700262020000700269 013000700276016000300283#374166#VV16.17301#VV16.17302#^a36000^b3000b#Vi?t#793.7 35#H428X# H#Hi xoy p xoay#Dnh cho mi la tui# H s.t., b.s.#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2015#^a49tr. : tranh v, nh^b21cm#Gii thiu 45 cu v ui v nhiu lnh vc khc nhau trong cuc sng#Cu # vui#374166#XH## 00980000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820013000491810008000620020029000700070062000990080005001610090026001660100 00500192011002600197021023900223020000800462020001100470016000300481005001500484 00500160049900500120051500500170052700500210054401500730056502000090063801300070 0647#374167#VV16.17303#VV16.17304#^a60000^b500b#Vi?t#338.47910711#GI-108T#Gio trnh marketing du lch#B.s.: Nguyn Mnh Ty (ch.b.), Mai Chnh Cng, L Th H ng...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a215tr. : minh ho^b21cm#Tng quan v marketing du lch. Trnh by v chin lc marketing trong doanh nghip du lch ; nghin cu th trng du lch; chnh sch sn phm, gi c, phn phi, xc ti n hn hp trong du lch; t chc hot ng marketing trong du lch#Du lch#Gio trnh#GT#Nguyn Mnh Ty#Mai Chnh Cng#L Th Hng#H Th Nh Qunh#Nguyn Th Hng Trm#TTS ghi: Trng i hc Phng ng. Khoa Kinh t - Qun tr kinh doa nh#Tip th#374167## 00764000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820013000491810007000620010017000690020029000860030012001150070017001270080 00500144009002600149010000500175011001500180021022200195020001900417020001200436 020000400448020001200452013000700464016000300471#374168#VV16.17306#VV16.17305#^a 68000^b500b#Vi?t#895.92213409#TH460D# Th Thu Huyn#Th dn tc Ty sau nm 1 945#Chuyn lun# Th Thu Huyn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a303tr.^b2 0cm#Tm hiu vn ho v i ng cc nh th dn tc Ty sau nm 1945. Trnh by hin thc i sng v cc phng din ngh thut c bn trong th dn tc Ty c ng mt s gng mt tiu biu trong th dn tc Ty giai on ny#Nghin cu vn hc#Dn tc Ty#Th#Chuyn lun#374168#VH## 00620000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820006000511810006000570020049000630030011001120290015001230070034001380050 00900172005001800181008000500199009002600204010000500230011003100235020000500266 020000900271020001400280020001400294013000700308016000300315#VV16.17307#VV16.173 08#374169#^a165000^b3000b#Vi?t#372.7#T406T#Ton ti nng - Tng bc chinh phc ton hc 1A#6 - 7 tui#Learning maths#Alan Tan ; Nguyn Th Thu An dch#Alan Ta n#Nguyn Th Thu An#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a243tr. : hnh v, bng ^b24cm#Ton#Tiu hc#Sch c thm#Sch song ng#374169#GK## 00620000000000301000450002600110000002600070001102600110001801900050002908200060 00341810006000400140017000460020049000630030011001120290015001230070034001380050 00900172005001800181008000500199009002600204010000500230011003100235020000500266 020000900271020001400280020001400294016000300308013000700311#VV16.17310#374170#V V16.17309#Vi?t#372.7#T406T#^a165000^b3000b#Ton ti nng - Tng bc chinh phc ton hc 1B#6 - 7 tui#Learning maths#Alan Tan ; Nguyn Th Thu An dch#Alan Ta n#Nguyn Th Thu An#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a253tr. : hnh v, bng ^b24cm#Ton#Tiu hc#Sch c thm#Sch song ng#GK#374170## 00620000000000301000450002600070000002600110000702600110001801900050002908200060 00341810006000400140017000460020049000630030011001120290015001230070034001380050 00900172005001800181008000500199009002600204010000500230011003100235020000500266 020000900271020001400280020001400294016000300308013000700311#374171#VV16.17311#V V16.17312#Vi?t#372.7#T406T#^a130000^b3000b#Ton ti nng - Tng bc chinh phc ton hc 3A#8 - 9 tui#Learning maths#Alan Tan ; Nguyn Phng Lan dch#Alan Ta n#Nguyn Phng Lan#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a191tr. : hnh v, bng ^b24cm#Ton#Tiu hc#Sch c thm#Sch song ng#GK#374171## 00620000000000301000450002600070000002600110000702600110001801900050002908200060 00341810006000400140017000460020049000630030011001120290015001230070034001380050 00900172005001800181008000500199009002600204010000500230011003100235020000500266 020000900271020001400280020001400294016000300308013000700311#374172#VV16.17313#V V16.17314#Vi?t#372.7#T406T#^a145000^b3000b#Ton ti nng - Tng bc chinh phc ton hc 3B#8 - 9 tui#Learning maths#Alan Tan ; Nguyn Phng Lan dch#Alan Ta n#Nguyn Phng Lan#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a205tr. : hnh v, bng ^b24cm#Ton#Tiu hc#Sch c thm#Sch song ng#GK#374172## 00591000000000289000450002600070000002600110000701900050001808200060002318100060 00290140017000350020049000520030011001010290015001120070031001270050009001580050 01500167008000500182009002600187010000500213011003100218020000500249020000900254 020001400263020001400277016000300291013000700294#374173#VV16.17315#Vi?t#372.7#T4 06T#^a165000^b3000b#Ton ti nng - Tng bc chinh phc ton hc 2A#7 - 8 tui #Learning maths#Alan Tan ; Phm Kiu Oanh dch#Alan Tan#Phm Kiu Oanh#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2016#^a239tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Tiu hc#Sch c thm#Sch song ng#GK#374173## 00616000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820006000511810006000570020049000630030012001120290015001240070034001390050 00900173005001800182008000500200009002600205010000500231011002600236020000500262 020000900267020001400276020001400290016000300304013000700307#374174#VV16.17316#V V16.17317#^a145000^b3000b#Vi?t#372.7#T406T#Ton ti nng - Tng bc chinh phc ton hc 4A#9 - 10 tui#Learning maths#Alan Tan ; Nguyn Th Thu An dch#Alan T an#Nguyn Th Thu An#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a223tr. : minh ho^b24 cm#Ton#Tiu hc#Sch c thm#Sch song ng#GK#374174## 00621000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820006000511810006000570020049000630030012001120290015001240070034001390050 00900173005001800182008000500200009002600205010000500231011003100236020000500267 020000900272020001400281020001400295016000300309013000700312#374175#VV16.17318#V V16.17319#^a120000^b3000b#Vi?t#372.7#T406T#Ton ti nng - Tng bc chinh phc ton hc 4B#9 - 10 tui#Learning maths#Alan Tan ; Nguyn Th Thu An dch#Alan T an#Nguyn Th Thu An#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a175tr. : hnh v, bn g^b24cm#Ton#Tiu hc#Sch c thm#Sch song ng#GK#374175## 00629000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820006000511810006000570020048000630030013001110290015001240070038001390050 00900177005002200186008000500208009002600213010000500239011003100244020000500275 020000900280020001400289020001400303013000700317016000300324#374176#VV16.17320#V V16.17321#^a180000^b3000b#Vi?t#372.7#T406T#Ton ti nng - Tng bc chinh phc ton hc 5#10 - 11 tui#Learning maths#Alan Tan ; Nguyn Th Hng Tho dch#Al an Tan#Nguyn Th Hng Tho#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a271tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Tiu hc#Sch c thm#Sch song ng#374176#GK## 00596000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003418100070 00390020040000460030048000860070015001340050015001490080005001640090026001690100 00500195011002200200020000900222020001400231020001400245020001400259013000700273 016000300280020001500283020002000298#374177#VV16.17322#^a70000^b1000b#Vi?t#PH56 1P#Phng php gii ton xc sut sinh hc#Bi dng hc sinh gii v n thi THP T quc gia#Phan Khc Ngh#Phan Khc Ngh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a2 70tr. : bng^b24cm#Sinh hc#Di truyn hc#Ton xc sut#Sch c thm#374177#GK# Sch luyn thi#Trung hc ph thng## 00538000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020046000540070015001000050015001150040018001300080005001480090 02600153010000500179011003100184020000700215020000600222020002000228020001400248 013000700262016000300269#374178#VV16.17323#^a46000^b1000b#Vi?t#513.0712#T406N#T on nng cao t lun v trc nghim s hc 6#Nguyn Vn Lc#Nguyn Vn Lc#Ti b n ln th 3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a183tr. : hnh v, bng^b24cm# S hc#Lp 6#Bi tp trc nghim#Sch c thm#374178#GK## 00591000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020024000530070049000770050016001260050018001420050013001600040 01800173008000500191009002600196010000500222011003100227020000500258020000600263 020000800269020001400277013000700291016000300298#374179#VV16.17324#^a50000^b100 0b#Vi?t#510.712#N114T#500 bi ton chn lc 6#Nguyn Ngc m, Nguyn Quang Hanh , Ng Long Hu#Nguyn Ngc m#Nguyn Quang Hanh#Ng Long Hu#Ti bn ln th 6# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a215tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 6#B i tp#Sch c thm#374179#GK## 00700000000000289000450000200430000000300730004300500190011600500150013500500210 01500070057001710080005002280090026002330100005002590110031002640820009002950160 00300304013000700307014001700314026000700331026001100338181000700349019000500356 020000800361020002000369020000700389020001400396#Ngn hng thi THPT quc gia mn ho hc#Bm st cu trc thi mi nht, chun b cho k thi THPT quc gia 2016#Nguyn Xun Trng#Quch Vn Long#Hong Th Thu Hng#Nguyn Xun Trng, Quch Vn Long, Hong Th Thu Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a514tr . : hnh v, bng^b24cm#546.0712#GK#374180#^a130000^b1000b#374180#VV16.17325#NG 121H#Vi?t#Ho hc#Trung hc ph thng# thi#Sch c thm## 00525000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020018000550030029000730070017001020050017001190040018001360080 00500154009002600159010000500185011003100190020000700221020000700228020001400235 013000700249016000300256#374181#VV16.17326#^a75000^b1000b#Vi?t#512.00712#H419T# Hc tt i s 10#Phn loi & phng php gii#Nguyn Ti Chung#Nguyn Ti Chung #Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a368tr. : hnh v, bng^ b24cm#i s#Lp 10#Sch c thm#374181#GK## 01077000000000325000450000200720000002900600007200300220013200500160015400500160 01700050021001860050022002070050017002290070066002460080005003120090026003170100 00500343011002600348012001700374082000800391016000300399013000700402014001600409 02600110042502600110043602600070044718100060045401900050046002000160046502102700 0481#a im kho c hc Thnh Dn: Nhng gi tr lch s - Vn ho ni bt#Th nh Dn archaeological site - the most important historic#Cultural achievements#L m Th M Dung#Nguyn Th nh#Nguyn Th Mai Hng#Nguyn Th Bch Hng#Trng c Chin#Lm Th M Dung (ch.b.), Nguyn Th nh, Nguyn Th Mai Hng...#^aH .#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a362tr. : minh ho^b24cm#T sch Khoa hc#959. 731#XH#374182#^a100000^b300b#VV16.17327#VV16.17328#374182#301#Vi?t#Di tch kh o c#Nghin cu nh gi ton b t liu v Thnh Dn t mi trng sinh thi n hn vn, a tng v di tch xut l, di vt, Thnh Dn - lng c ng in hn h giai on ng u, Thnh Dn - lng sn xut nng nghip kt hp khai thc t nhin in hnh giai on ng hu## 00748000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010017000650020015000820070017000970080005001140090 02600119010000500145011002600150021025300176020001500429020001100444013000700455 016000300462012001700465#374183#VV16.17329#VV16.17330#^a80000^b300b#Vi?t#539.60 711#V124L#Nguyn Nng nh#Vt l phn t#Nguyn Nng nh#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2015#^a266tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu c hc lng t - Ni dung c bn v ht vi m; phng trnh Schrodinger cho hidro v cc ion tng t; cu to nguyn t v phn t; ng hc cht kh; hai nguyn l c bn ca nhit ng lc hc; Laser: tnh cht c th ca cc h phn t#Vt l phn t#Gio trnh# 374183#GT#T sch Khoa hc## 00735000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810006000550010014000610020038000750070014001130080005001270090 02600132010000500158011001500163012001700178015007800195021015900273020000800432 020000700440013000700447016000300454#374184#VV16.17331#VV16.17332#^a60000^b300b #Vi?t#959.7#M458S#Trn Kim nh#Mt s vn lch s s hc Vit Nam#Trn Kim nh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a194tr.^b24cm#T sch Khoa hc#TTS ghi : i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa Hc X hi v Nhn vn#Tp hp nh ng hiu bit c bn v lch s s hc: Nhim v, i tng v phng php nghi n cu. Nghin cu v s hnh thnh v pht trin ca s hc Vit Nam#Lch s#S hc#374184#XH## 00761000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810008000470010013000550020024000680030012000920070051001040050014001550050 01400169008000500183009002600188010000500214011001900219021021100238020001300449 020001100462013000700473016000300480#374185#VV16.17333#^a76800^b500b#Vi?t#515.0 711#GI-108T#V Tin Vit#Gio trnh ton cao cp#Hc phn A2#V Tin Vit (ch.b. ), Phm Th Hng, Nguyn Th L#Phm Th Hng#Nguyn Th L#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^aIV, 186tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc c bn v gii tch cc hm mt bin gm: Dy s v chui s, php tnh vi phn i vi hm mt bi n, php tnh tch phn i vi hm mt bin, tch phn suy rng, dy hm v chu i hm#Ton cao cp#Gio trnh#374185#GT## 01073000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810008000570010016000650020032000810070033001130050016001460080 00500162009002600167010000500193011001500198015009400213021041700307020002100724 020001100745013000700756016000300763012001700766#374186#VV16.17334#VV16.17335#^a 78000^b300b#Vi?t#160.711#GI-108T#Nguyn Thu Vn#Gio trnh lgc hc bin chn g#Nguyn Thu Vn, Nguyn Anh Tun#Nguyn Anh Tun#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2015#^a259tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn. Khoa Trit hc#Gii thiu bn cht v cc c trng ca t duy; s xut hin lgc bin chng trong trit hc c in c; i tng nghin cu ca lgc hc bin chng Mc-xt; vn phng php ca lgc hc bin ch ng; cc quy lut ca t duy trong lgc hc bin chng; cc hnh thc ca t duy trong lgc hc bin chng; vai tr ca thc tin sinh ng v lgc hc bin c hng trong vic hnh thnh t duy bin chng t gic#Logic hc bin chng#Gio t rnh#374186#GT#T sch Khoa hc## 00547000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810008000450020043000530070019000960050019001150040018001340080005001520090 02600157010000500183011002500188020000500213020000600218020001400224020000700238 020001400245013000700259016000300266#374187#VV16.17336#^a40000^b1000b#Vi?t#372. 7#GI-103B#Gii bng nhiu cch cc bi ton s hc 5#Trn Th Kim Cng#Trn Th Kim Cng#Ti bn ln th 5#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a167tr. : hnh v^b24cm#Ton#Lp 5#Gii bi ton#S hc#Sch c thm#374187#GK## 00641000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020047000530030030001000070050001300050012001800050015001920050 01300207004001800220008000500238009002600243010000500269011001500274020001200289 020000600301020000800307020001400315013000700329016000300336#VV16.17337#374188#^ a44000^b1000b#Vi?t#807.12#NH556B#Nhng bi vn t im cao ca hc sinh gii 6 #Miu t - T s - Biu cm...#T c Hin (ch.b.), Thi Thanh Vn, L Thanh Hi #T c Hin#Thi Thanh Vn#L Thanh Hi#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2016#^a184tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 6#Bi vn#Sch c thm#374188#GK# # 00639000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470020038000530070051000910220004001420050012001460050016001580050 01300174004001800187008000500205009002600210010000500236011003100241020000500272 020000600277020001000283020000800293020001400301016000300315013000700318#VV16.17 338#374189#^a65000^b1000b#Vi?t#510.712#B103G#Bi ging v li gii chi tit to n 8#L Hng c (ch.b.), o Th Ngc H, L Bch Ngc#T.2#L Hng c#o Th N gc H#L Bch Ngc#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a262t r. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 8#Bi ging#Bi tp#Sch c thm#GK#374189## 00619000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810006000510020060000570070039001170050015001560050015001710040018001860080 00500204009002600209010000500235011002600240020001600266020002000282020001500302 020001400317013000700331016000300338#374190#VV16.17339#^a75000^b1000b#Vi?t#511. 3260712#B103G#Bi ging luyn thi THPT quc gia chuyn kho st hm s#Nguyn Vn Nho (ch.b.), Nguyn Vn Th#Nguyn Vn Nho#Nguyn Vn Th#Ti bn ln th 1 #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a308tr. : minh ho^b24cm#Kho st hm s#T rung hc ph thng#Sch luyn thi#Sch c thm#374190#GK## 00757000000000289000450000100150000000200680001500700150008300800050009800900260 01030100005001290110015001340150078001490820009002270160003002360130007002390140 01500246026000700261026001100268026001100279181000600290019000500296020000900301 020001800310020000800328020001000336021012100346#Phm Vn Khoi#Hn vn trong ch ng trnh ci lng gio dc khoa c (1906 - 1919)#Phm Vn Khoi#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2016#^a194tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#370.9597#XH#374191#^a58000^b200b#374191#VV1 6.17340#VV16.17341#H105V#Vi?t#Gio dc#Ci cch gio dc#Ch Hn#1906-1919#Gii thiu chng trnh ci lng gio dc khoa c v cc phm tr Hn vn trong ch ng trnh ci lng gio dc khoa c## 00884000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010015000660020064000810290074001450070015002190080 00500234009002600239010000500265011002600270021024900296020001900545020001700564 020001500581013000700596016000300603#374192#VV16.17342#VV16.17343#^a68000^b400b #Vi?t#382.09597#TH561M#Hong Anh Tun#Thng mi th gii v hi nhp ca Vit N am th k XVI - XVIII#World trade and Vietnamese integration (sixteenth - eighte enth centuries)#Hong Anh Tun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a298tr. : mi nh ho^b24cm#Thng mi th gii th k XVI-XVIII. Vit Nam trong mng li th ng mi ng th k XVI-XVIII v chnh sch ngoi thng ca ng Ngoi cui th k XVII u th k XVIII. Trao i ton cu, ton cu ho v hi nhp ca Vit Nam th k XVI-XVIII#Thng mi quc t#Hi nhp kinh t#Thi trung i#374192# XH## 00507000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520030020000700070020000900050020001100040018001300080 00500148009001100153010000500164011002500169020001800194020000500212020001400217 013000700231016000300238#374193#VV16.17344#^a8000^b14000b#Vi?t#372.21#B200T#B thch hc ton#Mu gio 5 - 6 tui#ng Th Phng Phi#ng Th Phng Phi#Ti b n ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a35tr. : tranh v^b24cm#Gio dc mu gio#To n#Sch mu gio#374193#GK## 00828000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010013000620020041000750070013001160080005001290090 02600134010000500160011002600165015008100191021024100272020002000513020001900533 013000700552016000300559#374194#VV16.17345#VV16.17346#^a105000^b300b#Vi?t#304.2 #S312T#L Trng Cc#Sinh thi nhn vn & pht trin bn vng#L Trng Cc#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2016#^a345tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: i hc Quc g ia H Ni. Trung tm Nghin cu Ti nguyn v Mi trng#Gii thiu khi qut v sinh thi nhn vn (human ecolgy). Trnh by h sinh thi, h x hi, h sinh t hi nhn vn, lng thc i vi i sng con ngi, con ngi v ti nguyn a dng sinh hc, s suy gim ti nguyn a dng sinh hc...#Pht trin bn vng#Si nh thi nhn vn#374194#TN## 00794000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010014000650020018000790070014000970080005001110090 02600116010000500142011003100147015006800178021024300246020001800489020001100507 013000700518016000300525#VV16.17348#374195#VV16.17347#^a88000^b300b#Vi?t#004.60 711#H250T# Trung Tun#H thng phn tn# Trung Tun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a394tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Tr ng i hc Khoa hc t nhin#Gii thiu h thng phn tn, kin trc h thng phn tn, truyn thng, qu trnh x l, tn trong h thng phn tn, ng b ho , bn sao v s nht qun, dung th li trong h thng phn tn, c s d liu phn tn v h thng phn tn web#H thng phn tn#Gio trnh#374195#GT## 00630000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010008000670020032000750070013001070080005001200090 02600125010000500151011002500156021011000181020001900291020000800310020000900318 013000700327016000300334020001500337#VV16.17349#374196#VV16.17350#^a140000^b500 b#Vi?t#895.92212#CH500M#Th Anh#Chu Mnh Trinh - Nh nho ti t#Th Anh b.s.#^aH .#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a511tr., 8tr. nh^b21cm#Tuyn tp nhng ng v n, th v mt s bi vit v cuc i, s nghip ca nh th Chu Mnh Trinh (186 2-1905)#Nghin cu vn hc#Tc gi#Tc phm#374196#VH#Chu Mnh Trinh## 00701000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460010012000520020037000640070055001010050015001560050014001710040 01800185008000500203009002600208010000500234011002100239021010900260020001000369 020001000379020001200389013000700401016000300408#VV16.17351#374197#^a120000^b50 00b#Vi?t#428.3#T550H#Woo Bo Hyun#T hc m thoi ting Anh ngu hng#Woo Bo Hyu n ; Triu Thu Hng h.. ; ng Hong n dch#Triu Thu Hng#ng Hong n#Ti b n ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a446tr. : nh^b21cm#Hng dn t hc ting Anh qua cc mu hi thoi c bn theo cc ch thng dng trong gi ao tip hng ngy#Ting Anh#Hi thoi#Sch t hc#374197#XH## 00954000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820013000491810006000620010014000680020054000820030017001360070031001530050 01600184008000500200009002600205010000500231011001500236021031200251020001600563 020000800579020001000587020001600597020001700613013000700630016000300637#374198# VV16.17352#VV16.17353#^a85000^b100b#Vi?t#352.66909597#108T# Minh Cng#o t o, bi dng ngun nhn lc tham mu chin lc#Sch chuyn kho# Minh Cng, Nguyn Vit Lc#Nguyn Vit Lc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a274tr.^b2 4cm#Gii thiu c s l lun v thc tin ca vic o to, bi dng ngun nhn lc cht lng cao trong lnh vc tham mu chin lc. Trnh by thc trng, qu an im, phng hng, gii php i mi o to, bi dng ngun nhn lc cht lng cao trong lnh vc tham mu chin lc ca nc ta giai on hin nay#Cng tc cn b#o to#Bi dng#Cn b tham mu#Sch chuyn kho#374198#XH## 00921000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810007000560010017000630020088000800070017001680080005001850090 02600190010000500216011002600221015005900247021023200306020001800538020002000556 020001100576020000800587020001400595013000700609016000300616#374199#VV16.17354#V V16.17355#^a65000^b100b#Vi?t#378.12#QU105L#Nguyn Kiu Oanh#Qun l hot ng b i dng nghip v s phm cho ging vin i hc theo tip cn CDIO#Nguyn Kiu Oanh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a213tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Gio dc#Trnh by c s l lun v qun l hot ng bi dng nghip v s phm cho ging vin i hc theo tip cn CDI O. Thc trng v cc gii php qun l hot ng bi dng nghip v s phm cho ging vin i hc theo tip cn CDIO#Nghip v s phm#Bi dng nghip v#Gi ng vin#i hc#Tip cn CDIO#374199#XH## 00723000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810007000610010021000680020074000890070021001630080005001840090 02600189010000500215011002100220021014300241020000800384020001000392020004500402 013000700447016000300454#VV16.17356#VV16.17357#374200#^a125000^b500b#Vi?t#959.7 03092#CH300S#Nguyn Th Minh Thm#Ch s - Lit s Nguyn c Cng (Hong Trng Mu): Thn th v s nghip#Nguyn Th Minh Thm#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni# 2015#^a385tr. : nh^b24cm#Gii thiu thn th, s nghip v tm gng hi sinh v s nghip u tranh gii phng dn tc ca ch s - lit s Nguyn c Cng (18 74-1916)#Tiu s#S nghip#Nguyn c Cng, 1874-1916, Ch s, Vit Nam#374200#X H## 00944000000000313000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810008000460010008000540020030000620030067000920070044001590050012002030050 00900215004001800224008000500242009002600247010000500273011002600278012003500304 021025100339020001000590020000900600020001100609013000700620016000300627#VV16.17 358#374201#^a155000^b5000b#Vi?t#428.2#GI-103T#i Li#Gii thch ng php ting Anh#Tng hp nhng vn ng php ting Anh c bn thng dng nht...#Ch.b.: i Li, Hng Giang ; Ngc Mai h..#Hng Giang#Ngc Mai#Ti bn ln th 1#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a626tr. : minh ho^b24cm#T sch Gip hc tt m n ting Anh#Gii thiu t loi trong ting Anh, t vng hc, cc th, s ho hp gia cc thi, cu b ng, cu tng thut, cu iu kin, cc mnh v cm t, mnh quan h, s so snh, s o ng, cu, vn phong, mt s kiu cu tr c cu cn lu v key#Ting Anh#Ng php#Gii thch#374201#XH## 00547000000000253000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200100 00401810006000500020082000560070017001380050017001550080005001720090026001770100 00500203011003100208020000900239020000600248020001500254020001400269013000700283 016000300290#374202#VV16.17359#^a169000^b2000b#Vi?t#516.00712#B103T#Bi ton qu a cc k thi hc sinh gii v luyn thi vo lp 10 chuyn - Hnh hc 9#Nguyn Qu c Tun#Nguyn Quc Tun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a542tr. : hnh v, bng^b24cm#Hnh hc#Lp 9#Sch luyn thi#Sch c thm#374202#GK## 00568000000000277000450000200260000000300430002600500170006900700170008600800050 01030090026001080100005001340110025001390820008001640160003001720130007001750140 01700182026000700199026001100206181000700217019000500224020000500229020002000234 020000700254020001400261020001500275#Ngn hng thi mn ton#Cch tip cn n gin nht t im 10#Nguyn Ph Khnh#Nguyn Ph Khnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a654tr. : hnh v^b24cm#510.712#GK#374203#^a160000^b1000b#3742 03#VV16.17360#NG121H#Vi?t#Ton#Trung hc ph thng# thi#Sch c thm#Sch luy n thi## 00724000000000325000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200080 00401810007000480020062000550030016001170070061001330220004001940050023001980050 01700221005001600238005001400254005001500268008000500283009002600288010000500314 01100150031902000050033402000200033902000140035902000150037301300070038801600030 0395#VV16.17361#374204#^a159000^b2000b#Vi?t#510.712#CH527#Chuyn bi dng hc sinh gii qua cc k thi Olympic ton#Olympic 30/4...#Nguyn nh Thnh Cng , Nguyn Vn Hng, Nguyn Duy Hng...#T.1#Nguyn nh Thnh Cng#Nguyn Vn H ng#Nguyn Duy Hng#Trn Tr Kin#Nguyn Vn Sn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 016#^a510tr.^b24cm#Ton#Trung hc ph thng#Sch c thm#Sch luyn thi#374204# GK## 00577000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020054000550030016001090070017001250050017001420080005001590090 02600164010000500190011003100195020000700226020002000233020000700253020001400260 020001500274013000700289016000300296#374205#VV16.17362#^a134000^b2000b#Vi?t#530 .0712#T527T#Tuyn tp thi Olympic vt l c sc trn th gii#Olympic 30/4.. .#Nguyn Ngc Tun#Nguyn Ngc Tun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a432tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l#Trung hc ph thng# thi#Sch c thm#Sch luy n thi#374205#GK## 00759000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810008000560010010000640020025000740070010000990080005001090090 02600114010000500140011001500145012001700160015010000177021012400277020000800401 020001900409020000800428020001100436013000700447016000300454#374206#VV16.17363#V V16.17364#^a180000^b300b#Vi?t#891.4#GI-108T# Thu H#Gio trnh vn hc n # Thu H#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a599tr.^b24cm#T sch Khoa hc#T TS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn. Kho a ng Phng hc#Gii thiu s lc v t nc n . Nghin cu nn vn hc c i, trung i, cn hin i v vn hc ng i ca n #Vn hc#Nghin cu vn hc#Lch s#Gio trnh#374206#GT## 00600000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600020032000660030013000980070013001110050008001240080 00500132009003900137010000500176011002600181012003800207020000900245020001000254 020001300264016000300277019000500280020000600285013000700291#374207#VV16.17365#V V16.17366#^a24000^b2000b#Vi?t#947.05092#P207#Peter i - Ch kh Sa hong#T ruyn tranh#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#201 6#^a62tr. : tranh mu^b21cm#Nhng danh nhn lm thay i th gii#Cuc i#S ng hip#Truyn tranh#VH#Dch#Pie I#374207## 00638000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610020032000670030013000990070013001120050008001250080 00500133009003900138010000500177011002600182012003800208020000900246020001000255 020001300265016000300278019000500281020001600286013000700302020001500309#374208# VV16.17367#VV16.17368#^a24000^b2000b#Vi?t#629.130092#A107E#Anh em nh Wright - Gic m bay#Truyn tranh#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a68tr. : tranh mu^b21cm#Nhng danh nhn lm thay i th gii#C uc i#S nghip#Truyn tranh#VH#Dch#Wright, Orville#374208#Wright, Wilbur## 00614000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590020032000660030013000980070013001110050008001240080 00500132009003900137010000500176011002600181012003800207020000900245020001000254 020001300264016000300277019000500280020002000285013000700305#374209#VV16.17369#V V16.17370#^a24000^b2000b#Vi?t#621.3092#TH429E#Thomas Edison - S gi nh sng#T ruyn tranh#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#201 6#^a67tr. : tranh mu^b21cm#Nhng danh nhn lm thay i th gii#Cuc i#S ng hip#Truyn tranh#VH#Dch#Edison, Thomas Alva#374209## 00605000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020032000650030013000970070013001100050008001230080 00500131009003900136010000500175011002600180012003800206020000900244020001000253 020001300263016000300276019000500279020001200284013000700296#374210#VV16.17371#V V16.17372#^a24000^b2000b#Vi?t#621.1092#J104W#James Watt - ng t cng nghip#Tr uyn tranh#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016 #^a67tr. : tranh mu^b21cm#Nhng danh nhn lm thay i th gii#Cuc i#S ngh ip#Truyn tranh#VH#Dch#Watt, James#374210## 00614000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810007000570020038000640030013001020070013001150050008001280080 00500136009003900141010000500180011002600185012003800211020000900249020001000258 020001300268016000300281019000500284020001600289013000700305#VV16.17374#VV16.173 73#374211#^a24000^b2000b#Vi?t#570.92#CH109D#Charles Darwin - Ngun gc loi ng i#Truyn tranh#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T #2016#^a70tr. : tranh mu^b21cm#Nhng danh nhn lm thay i th gii#Cuc i#S nghip#Truyn tranh#VH#Dch#Darwin, Charles#374211## 00625000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600020044000660030013001100070013001230050008001360080 00500144009003900149010000500188011002600193012003800219020000900257020001000266 020001300276016000300289019000500292020001900297013000700316#VV16.17376#374212#V V16.17375#^a24000^b2000b#Vi?t#973.41092#G205W#George Washington - Ngi khai si nh nc M#Truyn tranh#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a60tr. : tranh mu^b21cm#Nhng danh nhn lm thay i th gii#Cu c i#S nghip#Truyn tranh#VH#Dch#Washington, George#374212## 00606000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580020031000650030013000960070013001090050008001220080 00500130009003900135010000500174011002600179012003800205020000900243020001000252 020001300262016000300275019000500278020001400283013000700297#VV16.17378#374213#V V16.17377#^a24000^b2000b#Vi?t#530.092#I-313N#Isaac Newton - Qu to hp dn#Tru yn tranh#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016# ^a67tr. : tranh mu^b21cm#Nhng danh nhn lm thay i th gii#Cuc i#S nghi p#Truyn tranh#VH#Dch#Newton, Isaac#374213## 00625000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580020042000640030013001060070013001190050008001320080 00500140009003900145010000500184011002600189012003800215020000900253020001000262 020001300272016000300285019000500288020002300293013000700316#VV16.17380#374214#V V16.17379#^a24000^b2000b#Vi?t#660.092#A103N#Alfred Nobel - T thuc sng n ho bnh#Truyn tranh#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho in h T#2016#^a67tr. : tranh mu^b21cm#Nhng danh nhn lm thay i th gii#Cuc i#S nghip#Truyn tranh#VH#Dch#Nobel, Alfred Bernhard#374214## 00634000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600020049000670030013001160070013001290050008001420080 00500150009003900155010000500194011002600199012003800225020000900263020001000272 020001300282016000300295019000500298020002200303013000700325#374215#VV16.17381#V V16.17382#^a24000^b2000b#Vi?t#610.73092#FL434N#Florence Nightingale - Yu thn g khng gii hn#Truyn tranh#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty V n ho inh T#2016#^a63tr. : tranh mu^b21cm#Nhng danh nhn lm thay i th g ii#Cuc i#S nghip#Truyn tranh#VH#Dch#Nightingale, Florence#374215## 00580000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020033000510030013000840070013000970050008001100080005001180090 03900123010000500162011002600167012003800193020000900231020001000240020001300250 016000300263019000500266020001200271013000700283#374216#VV16.17383#^a24000^b200 0b#Vi?t#813.4#M109T#Mark Twain - Thin ti k chuyn#Truyn tranh#Tu Vn dch#T u Vn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a68tr. : tranh mu^b21c m#Nhng danh nhn lm thay i th gii#Cuc i#S nghip#Truyn tranh#VH#Dch# Twain, Mark#374216## 00583000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020034000510030013000850070013000980050008001110080005001190090 03900124010000500163011002600168012003800194020000900232020001000241020001300251 016000300264019000500267020001400272013000700286#374217#VV16.17384#^a24000^b200 0b#Vi?t#813.5#H201K#Helen Keller - Mnh m can trng#Truyn tranh#Tu Vn dch# Tu Vn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a66tr. : tranh mu^b21 cm#Nhng danh nhn lm thay i th gii#Cuc i#S nghip#Truyn tranh#VH#Dch #Keller, Helen#374217## 00588000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810006000490020038000550030013000930070013001060050008001190080005001270090 03900132010000500171011002600176012003800202020000900240020001000249020001300259 016000300272019000500275013000700280020001100287#VV16.17385#374218#^a24000^b200 0b#Vi?t#944.05092#N109B#Napoleon Bonaparte - Thu phc chu u#Truyn tranh#Tu V n dch#Tu Vn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a66tr. : tranh mu^b21cm#Nhng danh nhn lm thay i th gii#Cuc i#S nghip#Truyn tranh #VH#Dch#374218#Napolon I## 00588000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020034000510030013000850070013000980050008001110080005001190090 03900124010000500163011002600168012003800194020000900232020001000241020001300251 013000700264016000300271019000500274020001900279#VV16.17386#374219#^a24000^b200 0b#Vi?t#759.5#L205D#Leonardo da Vinci - N ci b n#Truyn tranh#Tu Vn dch# Tu Vn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a69tr. : tranh mu^b21 cm#Nhng danh nhn lm thay i th gii#Cuc i#S nghip#Truyn tranh#374219# VH#Dch#Leonardo, da Vinci## 00652000000000313000450000100200000000200270002000300120004700500140005900500200 00730070041000930080005001340090039001390100005001780110015001830120016001980220 00400214082000800218016000300226013000700229014001700236026000700253026001100260 026001100271181000600282019000500288019001600293020001700309020001200326#Tuyt nh Sng Hn#Tng t thnh nm tro tn#Tiu thuyt#Chu Hng Hnh#Tuyt nh Sn g Hn#Tuyt nh Sng Hn ; Chu Hng Hnh dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn h o inh T#2016#^a498tr.^b21cm#T sch Vn hc#T.2#895.136#VH#374220#^a118000^b 2000b#374220#VV16.17388#VV16.17387#T561T#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#T iu thuyt## 00577000000000289000450000100190000000200120001900300120003100500090004300700350 00520080005000870090039000920100005001310110015001360120016001510820008001670160 00300175013000700178014001700185026000700202026001100209026001100220181000600231 019000500237019001600242020001700258020001200275#Thanh Sam Lc Thc#Nu nh yu# Tiu thuyt#H Giang#Thanh Sam Lc Thc ; H Giang dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a469tr.^b23cm#T sch Vn hc#895.136#VH#374222#^a1180 00^b2000b#374222#VV16.17391#VV16.17392#N259N#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00527000000000253000450000100110000000200500001100300100006100700280007100800050 00990090039001040100005001430110021001480220004001690820011001730160003001840130 00700187014001600194026000700210181000600217019000500223020001700228020001800245 020001000263#Nguyn Anh#108 chuyn k hay nht v cc loi cy v hoa qu#Truyn k#Nguyn Anh s.t., tuyn chn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016 #^a239tr. : nh^b21cm#T.2#398.209597#VH#374223#^a50000^b1500b#374223#M458T#Vi?t #Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn k## 00643000000000277000450000100110000000200250001100500120003600500110004800700470 00590080005001060090052001110100005001630110015001680120043001830150051002260820 00600277016000300283013000700286014001600293026000700309181000700316019000500323 019000800328020001700336020001200353#Han, Jenny#Nhng cch th cha khp#Thanh G iang#Lan Phng#Jenny Han ; Thanh Giang dch ; Lan Phng h..#^aH.#^aThanh nin ; Bo Sinh vin Vit Nam - Hoa hc tr#2016#^a294tr.^b24cm#T sch Teen th k 21 ca bo Hoa hc tr#Dch t nguyn bn ting Anh: P.S.I still love you#813.6# VH#374224#^a75000^b2000b#374224#NH556C#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuy t## 00620000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810008000550010017000630020032000800290016001120070062001280050 01400190005001500204008001000219009001800229010000500247011002600252020001000278 020002100288020001100309013000700320016000300327#374225#VV16.17393#VV16.17394#^a 45000^b500b#Vi?t#428.3#GI-108T#Phng Hong Yn#Gio trnh ni trc cng chng #Public speaking#B.s.: Phng Hong Yn (ch.b.), Thi Cng Dn, Hunh Vn Hin#T hi Cng Dn#Hunh Vn Hin#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a183tr. : minh ho ^b24cm#Ting Anh#K nng thuyt trnh#Gio trnh#374225#XH## 00857000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810008000600010017000680020054000850070047001390050021001860080 00500207009002700212010000500239011002500244015006600269021017900335020001300514 020001000527020002000537013000700557016000300564#374226#VV16.17396#VV16.17395#^a 65000^b500b#Vi?t#330.015195#GI-103T#Tng Thnh Trung#Gii tch ton hc cho kin h t v qun tr kinh doanh#Tng Thnh Trung (ch.b.), Nguyn Th Qunh Lan#Nguy n Th Qunh Lan#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2016#^a407tr. : hnh v^b21cm#T TS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Kinh t Quc dn#Gii thiu php tnh vi phn v ng dng trong kinh t; php tnh tch phn v ng dng trong ki nh t; cc tr hm s v ng dng; phng trnh vi phn v h ng lc hc kinh t#Ton kinh t#Gii tch#Qun tr kinh doanh#374226#XH## 00516000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010011000550020043000660030012001090070011001210080005001320090 03900137010000500176011002600181012001600207020001700223020001200240013000700252 016000300259#374227#VV16.17399#^a55000^b1500b#Vi?t#895.92234#N259A#Huyn Trn#N u anh mun quay li, em c ng khng?#Tiu thuyt#Huyn Trn#^aH.#^aThanh ni n ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a194tr. : tranh v^b21cm#T sch Vn hc#Vn hc hin i#Tiu thuyt#374227#VH## 00669000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820013000491810007000620010015000690020028000840030003001120070015001150080 00500130009001300135010000500148011002600153012005600179021012600235020001700361 020000300378013000700381016000300388#VV16.17400#VV16.17401#374228#^a80000^b500b #Vi?t#895.92283403#NH556N#Dng Cng Hi#Nhng no ng chinh chin#K#Dng C ng Hi#^aH.#^aThanh nin#2016#^a394tr., 13tr. nh^b21cm#T sch "Tip la truyn thng - Mi mi tui hai mi"#Ghi li qu trnh bc vo qun ng, tham gia kh ng chin chng M cho n ngy chin thng tr v ca tc gi Dng Cng Hi#V n hc hin i#K#374228#VH## 00545000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020042000630030010001050070015001150010010001300080 00500140009003900145010000500184011002600189012002600215020001800241020001000259 013000700269016000300276#VV16.17398#374229#VV16.17397#^a45000^b2000b#Vi?t#808.8 3#M458T#108 chuyn k th v nht dnh cho b gi#Truyn k#Ngc Linh b.s.#Ngc Linh#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a211tr. : tranh v^b21cm# Bi hc nh - ngha ln#Vn hc thiu nhi#Truyn k#374229#VH## 00582000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490010013000560020016000690030010000850070044000950050015001390050 01000154008000500164009003900169010000500208011001500213020001700228020001800245 020001000263013000700273016000300280019000900283#374230#VV16.17402#^a60000^b150 0b#Vi?t#398.20943#TR527C#Grimm, Jacob#Truyn c Grimm#Truyn c#Jacob Grimm, Wil helm Grimm ; on Don dch#Grimm, Wilhelm#on Don#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a303tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c #374230#VH#Dch c## 00611000000000289000450000200380000000500100003800500140004800500130006200500110 00750050019000860070042001050080005001470090041001520100005001930110015001980820 01300213016000300226013000700229014001600236026000700252026001100259026001100270 181000600281019000500287020001700292020001200309#Tuyn truyn ngn d thi bo V n ngh#Vn Thnh#V Thin Kiu# Tin Thu#Nguyn Tr#V Th Huyn Trang#Vn Th nh, V Thin Kiu, Tin Thu...#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho Minh Lon g#2016#^a287tr.^b21cm#895.92230108#VH#374231#^a75000^b2000b#374231#VV16.17403#V V16.17404#T527T#Vi?t#Vn hc hin i#Truyn ngn## 00716000000000265000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810008000470010021000550020052000760070021001280080014001490090022001630100 00500185011002600190015005400216020001000270020000900280020001100289013000700300 016000300307021014000310#374232#VV16.17405#^a55000^b100b#Vi?t#372.6521#GI-108T# Nguyn Th Hng Minh#Gio trnh ting Anh chuyn ngnh gio dc tiu hc#Nguyn Th Hng Minh#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2016#^a123tr. : minh ho^b24cm #TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc S phm#Ting Anh#Tiu hc#Gio t rnh#374232#GT#Gm nhng bi hc v ng php v bi tp v cc k nng nghe, ni , c, vit thng qua cc ch im v nhng tnh hung giao tip sinh ng## 00893000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460010016000520020069000680030017001370070016001540080014001700090 02200184010000500206011002600211021026700237020001100504020001600515020000900531 020001100540020001300551020001700564013000700581016000300588#VV16.17406#374233#^ a106000^b200b#Vi?t#378.12#N116L#L Th Xun Thu#Nng lc nghin cu khao hc gi o dc ca ging vin i hc s phm#Sch chuyn kho#L Th Xun Thu#^aThi Ng uyn#^ai hc Thi Nguyn#2016#^a303tr. : minh ho^b24cm#C s l lun v nng lc v nng lc nghin cu khoa hc gio dc ca ging vin i hc. Nghin cu thc trng nng lc nghin cu khoa hc gio dc ca ging vin i hc s phm v nhng yu t nh hng n biu hin nng lc nghin cu khoa hc gio dc c a h#Ging vin#i hc s phm#Kh nng#Nghin cu#Gio dc hc#Sch chuyn kh o#374233#XH## 00833000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810008000590020026000670070076000930050014001690050017001830050 01500200005001900215008001400234009002200248010000500270011002600275021020800301 020001300509020001100522013000700533016000300540#374234#VV16.17407#VV16.17408#^a 68000^b300b#Vi?t#512.00711#GI-108T#Gio trnh ton cao cp 1#Trng H Hi, m Thanh Phng (ch.b.), Ng Mnh Tng, Bi Th Thanh Xun#Trng H Hi#m Than h Phng#Ng Mnh Tng#Bi Th Thanh Xun#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2 016#^a231tr. : minh ho^b24cm#Trnh by nhng ni dung c bn ca ton cao cp: Khi nim v tp hp nh x, ma trn v nh thc, h phng trnh tuyn tnh, k hng gian vc t, nh x tuyn tnh - dng ton phng, hm s v gii hn...#To n cao cp#Gio trnh#374234#GT## 00627000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430010021000490020051000700070021001210080014001420090022001560100 00500178011001500183021014500198020001000343020002200353013000700375016000300382 #374235#VV16.17409#^a112000^b200b#Vi?t#515#B103T#Nguyn Th Qunh Anh#Bi ton ta cn bng tng qut v mt s ng dng#Nguyn Th Qunh Anh#^aThi Nguyn#^a i hc Thi Nguyn#2016#^a103tr.^b24cm#Nghin cu bi ton ta cn bng tng qu t, bi ton ta cn bng Pareto, ta cn bng yu v bi ton bao hm thc ta b in phn Pareto hn hp#Gii tch#Bi ton ta cn bng#374235#TN## 00702000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820007000511810006000580020024000640290019000880070016001070080018001230090 05900141010000500200011002700205021011500232020001300347020000800360013000700368 016000300375020001400378005001100392020000900403#374236#VV16.17410#VV16.17411#^a 110000^b1000b#Vi?t#649.12#M558N#Mi nm u i ca b#My first ten years#Firs t News b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a110tr. : nh, bng^b20cm#Ghi li nhng k nim ngt ngo, thn t hng nht ca b k t khi ct ting khc cho i n khi b i hc lp 5#Nui dy tr#Nht k#374236#KT#Sch song ng#First News#Sch nh## 00721000000000313000450000200120000000500130001200500150002500500140004000500160 00540050017000700070047000870080005001340090018001390100005001570110015001620820 01000177016000300187013000700190014001500197026001100212026000700223026001100230 181000600241019000500247020001700252020000400269020000800273021012600281#Ma hoa n# nh Tun#Nguyn Minh T#Nguyn Cm T#V Th Song Thu#Nguyn Th T H# nh Tun, Nguyn Minh T, Nguyn Cm T...#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a199 tr.^b20cm#895.92208#VH#374237#^a65000^b150b#VV16.17413#374237#VV16.17412#M501H# Vi?t#Vn hc hin i#Th#Tp vn#Gm nhng bi vit, bi th, hi c k nim c a cc thy c gio, hc sinh c trng trung hc ph thng Ch Linh - Hi Dng# # 00771000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820009000491810008000580010014000660020026000800070032001060050011001380080 01000149009001800159010000500177011003100182021023600213020001300449020001100462 013000700473016000300480020001000483#VV16.17414#VV16.17415#374238#^a45000^b500b #Vi?t#515.0711#GI-108T#L Thanh Tng#Gio trnh ton cao cp A#B.s.: L Thanh T ng, H Hu Lc#H Hu Lc#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a276tr. : hnh v, b ng^b24cm#Trnh by nhng ni dung c bn ca ton cao cp: H phng trnh tuy n tnh, ma trn, nh thc, php tnh vi phn hm mt bin, php tnh tch phn hm mt bin, l thuyt chui, php tnh vi phn hm nhiu bin, phng trnh vi phn#Ton cao cp#Gio trnh#374238#GT#Gii tch## 00742000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820009000491810008000580010013000660020025000790070041001040220004001450050 01300149008001000162009001800172010000500190011003100195021019700226020001000423 020001100433013000700444005001300451#VV16.17417#VV16.17416#374239#^a60000^b500b #Vi?t#546.0711#GI-108T#Phm V Nht#Gio trnh ho hc v c#B.s.: Phm V Nht (ch.b.), Trn Vn Tn#T.1#Trn Vn Tn#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2016#^a308tr. : hnh v, bng^b24cm#Gii thiu v cu to nguyn t, bng tun hon nguyn t ho hc, cc m hnh lin kt n gin, i xng v orbital phn t, ho hc ac id - base, phn ng oxy ho - kh, hydrogen, cc halogen...#Ho v c#Gio trnh #374239#Phm V Nht## 01074000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820008000411810006000490020044000550070073000990050013001720050012001850050 01100197005001800208005001500226008000500241009001800246010000500264011001500269 01500970028402102640038102000150064502000140066001300070067401600030068100500150 0684005001200699005001300711#374240#VV16.17418#VV16.17419#^b500b#Vi?t#959.701#D3 00S#Di sn vn ho c Eo - Ba Th tnh An Giang#L Xun Dim, V Vn Qun, Lng Ninh... ; Tuyn chn: Nguyn Ch Bn...#L Xun Dim#V Vn Qun#Lng Ninh#Ho ng Xun Phng#Trn c Cng#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a782tr.^b24cm#TTS gh i: Ban Qun l khu Di tch c Eo tnh An Giang; Vin Vn ho Ngh thut Quc gia Vit Nam#Gm cc bi nghin cu v di sn vn ho c Eo - Ba Th An Giang: Lch s pht trin c a l, qu trnh hnh thnh chu th sng Cu Long, di sn v n ho vt th c Eo Nam B, hin vt vn ho c Eo, di ct ngi c, th tch. .. Cc vn bo tn v pht huy#Di sn vn ho#Vn ho c Eo#374240#XH#Nguyn Ch Bn#T Th Loan#H Vit Tip## 00599000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810007000530010007000600020040000670030022001070070007001290080 00500136009001800141010000500159011001500164020001700179020001400196020000800210 020001400218013000700232016000300239020001400242015004100256#374241#VV16.17420#V V16.17421#^b2000b#Vi?t#398.209597#TR527T#K Su#Truyn thuyt cc dng h dn t c Ta i#Song ng Ta i - Vit#K Su#^aH.#^aVn ho dn tc#2016#^a495tr.^b21cm# Vn hc dn gian#Dn tc T i#Dng h#Truyn thuyt#374241#XH#Sch song ng#TT S ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam## 00755000000000289000450000100130000000200220001300300310003500500140006600700280 00800080018001080090047001260100005001730110026001780820011002040160003002150130 00700218014001700225026001100242026000700253026001100260181000600271019000500277 020001700282020001000299020001300309021014300322#Cho Hang Rok#Ting Hn thc hn h 2#Sch bi tp - Trnh S cp#Lee Jee Young#Cho Hang Rok, Lee Jee Young#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2016#^a119tr. : mi nh ho^b26cm#495.780076#XH#374242#^a128000^b1000b#VV16.17422#374242#VV16.17423# T306H#Vi?t#Ting Triu Tin#Thc hnh#Sch bi tp#Cung cp cc bi tp thc hn h a dng da trn cc cu trc ng php, cng c vn t vng, cch din t th ng qua 15 chng v p n i km## 00726000000000301000450000100130000000200220001300300160003500500140005100700280 00650080018000930090047001110100005001580110015001630820007001780160003001850130 00700188014001700195026001100212026001100223026001100234026001100245026000700256 181000600263019000500269020001700274020001000291021012300301#Cho Hang Rok#Ting Hn thc hnh 2#Trnh S cp#Lee Jee Young#Cho Hang Rok, Lee Jee Young#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2016#^a225tr.^b26cm#4 95.78#XH#374243#^a268000^b1000b#VV16.17425#VV16.17424#CDVN.03149#CDVN.03150#374 243#T306H#Vi?t#Ting Triu Tin#Thc hnh#Cung cp cc kin thc c bn v t v ng, m thoi, ng php, pht m, cch din t thng qua 15 chng v p n i km## 00537000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610010014000670020024000810070025001050080018001300090 02300148010000500171011001500176020000900191020001000200020002000210020000700230 013000700237016000300244020001200247#VV16.17426#VV16.17427#374244#^a60000^b1000 b#Vi?t#959.704092#T561N#Thi Nhn Ho#Tng nh Bc H v i#Thi Nhn Ho s.t. , b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a229tr.^b21cm#Cuc i#S nghip#Hot ng cch mng#Hi c#374244#XH#H Ch Minh## 00650000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010015000640020026000790070015001050080018001200090 02300138010000500161011002600166021016500192020001400357020001500371013000700386 016000300393#374245#VV16.17428#VV16.17429#^a85000^b1500b#Vi?t#620.115#V124L#Tr ng Vn Tn#Vt liu v thit b nano#Trng Vn Tn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh#2016#^a331tr. : minh ho^b21cm#Khi qut v vt liu nano, vt li u c cu trc nano v thit b c ch to t nhng vt liu nano nh transisto r, vt liu tng hnh, siu vt liu, graphene...#Vt liu nano#Cng ngh nano#3 74245#KT## 00706000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010011000650020030000760070030001060050018001360080 01800154009002300172010000500195011001400200021017700214020000900391020000800400 020001000408013000700418016000300425#374246#VV16.17430#VV16.17431#^a35000^b1000 b#Vi?t#294.3444#H561#Thin Tng#Hng n Chn - Thin - Nhn#Thin Tng, Nguy n Trung Long#Nguyn Trung Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a7 8tr.^b21cm#Chia s kinh nghim tu tp gip bn c ngy cng hon thin nhn cc h, phm hnh tr thnh mt ngi hu dng, gip ch cho x hi, mang li nim vu i, hnh phc cho chnh mnh#o Pht#Gio l#Cuc sng#374246#TN## 00864000000000301000450000100150000000200210001500500170003600500170005300500100 00700050012000800070064000920080018001560090059001740100005002330110021002380150 04700259082000600306016000300312013000700315014001600322026000700338181000600345 019000500351019000500356020000800361020002000369021017300389#Blanchard, Ken#V g im c mt pht#Johnson, Spencer#Nguyn Vn Phc#Thin Kim#Song Phng#Ken Bla nchard, Spencer Johnson ; Bin dch: Nguyn Vn Phc...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a127tr. : nh^b21cm# Tn sch ting Anh: The new one minute manager#658.4#KT#374247#^a38000^b4000b#3 74247#V300G#Vi?t#Dch#Qun l#B quyt thnh cng#Cung cp nhng kin thc cn t hit cho vic hoch nh chng trnh cho ti vic thc thi nhim v, nng cao n ng sut, li nhun thnh cng trong cng vic v cuc sng## 00878000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340010015000410020038000560290035000940070050001290080018001790090059001970100 00500256011001500261012001800276021018200294020002000476020001000496020002000506 020001400526013000700540016000300547019000500550004002100555#374248#^a46000^b10 00b#Vi?t#158.1#CH301S#Canfield, Jack#Chia s tm hn v qu tng cuc sng#A cup of chicken soup for the soul#Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Barry Spilchuk# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#201 6#^a191tr.^b21cm#Ht ging tm hn#Gm nhng cu chuyn ngn, nhng bi hc kinh nghim mang nhiu ngha su sc, gip con ngi vt qua kh khn, th thch trong cuc sng, gi vng nim tin t c hnh phc#Tm l hc ng dng#Cu c sng#B quyt thnh cng#Sch song ng#374248#TN#Dch#Ti bn c chnh sa## 00610000000000253000450000200220000000500150002200700360003700800180007300900230 00910100005001140110015001190820008001340160003001420130007001450140017001520260 00700169181000700176019000500183019000500188020001700193020002200210020000900232 021011500241#Trang T Nam Hoa Kinh#Nguyn Hin L#Nguyn Hin L gii thiu, ch dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a567tr.^b21cm#181.114#XH#37 4249#^a145000^b1000b#374249#TR106T#Vi?t#Dch#Trit hc c i#Trit hc phng ng#Trang T#Nghin cu v trit hc ca Trang T, trnh by hc thuyt v nu nhng im ch cht cu thnh trit hc Trang T## 00855000000000289000450000100130000000200190001300500230003200500110005500700530 00660080018001190090059001370100005001960110031002010150030002320820006002620160 00300268013000700271014001600278026000700294181000600301019000500307019000500312 020002000317020001000337020002000347021019800367#Rovira, Alex#B mt ca may mn #Tras de Bes, Fernando#Khnh Thu#Alex Rovira, Fernando Tras de Bes ; Khnh Th u dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a151tr. : nh, tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: Good luck#158.1#XH# 374250#^a48000^b3000b#374250#B300M#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B q uyt thnh cng#Cu chuyn l bi hc v cng gi tr v cuc sng: S may mn k hng xut hin ngu nhin trong cuc sng ca chng ta, chnh chng ta phi tm v to ra nhng iu kin may mn tm n vi mnh## 00751000000000289000450000100150000000200240001500500110003900500160005000700500 00660080018001160090059001340100005001930110015001980150032002130820006002450160 00300251013000700254014001700261026000700278181000700285019000500292019000500297 020000900302020001000311020001000321021013000331#Tolle, Eckhart#Thc tnh mc ch sng# Tm Tuy#Nguyn Vn Hnh#Eckhart Tolle ; Dch: Tm Tuy, Nguyn Vn Hnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vi t#2016#^a437tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: A new earth#204.4#XH#374251#^a124000^ b2000b#374251#TH552T#Vi?t#Dch#Tn gio#Cuc sng#Tinh thn#Trnh by v trit l nhn sinh, kinh nghim, cch i nhn x th trong cuc sng gip chng ta sn g c ngha v hnh phc hn## 00811000000000289000450000100100000000200120001000300200002200500110004200700320 00530080018000850090059001030100005001620110015001670150037001820820004002190160 00300223013000700226014001600233026000700249181000600256019000500262019000500267 020001600272020001000288020000900298021021400307#Luft, Lya#L c mt#Suy t v cuc sng#Minh Hng#Lya Luft ; Minh Hng bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T p. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a230tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Losses and gains#128#TN#374252#^a68000^b1000b#374252#L200#Vi?t#Dch #Cht lng sng#Con ngi#T trng#Tc gi chia s nhng tri nghim c nhn th ng qua qu trnh trng thnh, qua m ra cho ngi c nhng kh nng v tn ca cuc sng qua nhiu giai on khc nhau, t lc cn th tr n tui trng thnh...## 01040000000000349000450000200200000000500190002000500150003900500150005400500200 00690050023000890050018001120050010001300050011001400070129001510080018002800090 05900298010000500357011001500362012001800377015007500395082000700470016000300477 01300070048001400160048702600070050318100070051001900050051701900050052202000080 0527020001000535021014500545#Theo dng thi gian#Lenfesty, James P.#Rezatto, Hel en#Goodrich, Anne#Andrews, Michael A.#Feliciello, John Louis#Covey, Stephen R.#T hu Trang#Minh Trang#James P. Lenfesty, Helen Rezatto, Anne Goodrich... ; Tuyn c hn, gii thiu: Stephen R. Covey ; Bin dch: Thu Trang, Minh Trang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a175tr.^ b21cm#Ht ging tm hn#Tn sch ting Anh: Everyday greatness : Inspiration for a meaningful life#170.44#TN#374253#^a42000^b3000b#374253#TH205D#Vi?t#Dch#o c#Cuc sng#Tp hp, tuyn chn nhng cu chuyn sinh ng v cc phm cht o c ca con ngi, li sng p, c ch i vi bn thn, gia nh v x hi## 00607000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100060 00380010013000440020019000570030029000760290032001050070013001370080018001500090 02300168010000500191011001500196021009100211020001000302020001100312020000800323 013000700331016000300338#374254#^a65000^b2000b#Vi?t#423.95922#T550#Phan Kim Hu #T in Anh - Vit#90000 t c phin m quc t#English - Vietnamese dictionar y#Phan Kim Hu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a932tr.^b16cm#Gii ngha cc mc t ting Anh thng dng c sp xp theo th t bng ch ci ti ng Anh#Ting Anh#Ting Vit#T in#374254#XH## 00551000000000229000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020033000400070023000730050018000960080005001140090014001190100005001330110 03000138021011700168020001800285020000800303013000700311016000300318#374255#^a75 00^b5000b#Vi?t#372.21#S450T#S theo di sc kho tr mm non#Nguyn Minh Huyn b.s.#Nguyn Minh Huyn#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a23tr. : bng, biu ^b21cm#H ng dn theo di qu trnh pht trin th lc ca tr trong sut qu trnh theo h c ti cc c s gio dc mm non#Gio dc mu gio#Th lc#374255#GK## 00420000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020022000420070013000640050013000770080005000900090014000950100005001090110 01400114020000900128020001100137020000600148020001400154013000700168016000300175 #374256#^a12000^b5000b#Vi?t#372.634#V460B#V bi tp chnh t 1#Trn Th Mai#Tr n Th Mai#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a44tr.^b24cm#Chnh t#V bi tp#Lp 1#Sch c thm#374256#GK## 00436000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020022000420070013000640220004000770050013000810080005000940090014000990100 00500113011001400118020000900132020001100141020000600152020001400158013000700172 016000300179#374257#^a12000^b5000b#Vi?t#372.634#V460B#V bi tp chnh t 2#Tr n Th Mai#T.1#Trn Th Mai#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a51tr.^b24cm#Chnh t#V bi tp#Lp 2#Sch c thm#374257#GK## 00436000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020022000420070013000640220004000770050013000810080005000940090014000990100 00500113011001400118020000900132020001100141020000600152020001400158016000300172 013000700175#374258#^a12000^b5000b#Vi?t#372.634#V460B#V bi tp chnh t 2#Tr n Th Mai#T.2#Trn Th Mai#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a51tr.^b24cm#Chnh t#V bi tp#Lp 2#Sch c thm#GK#374258## 00436000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020022000420070013000640220004000770050013000810080005000940090014000990100 00500113011001400118020000900132020001100141020000600152020001400158016000300172 013000700175#374259#^a12000^b5000b#Vi?t#372.634#V460B#V bi tp chnh t 3#Tr n Th Mai#T.1#Trn Th Mai#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a51tr.^b24cm#Chnh t#V bi tp#Lp 3#Sch c thm#GK#374259## 00436000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020022000420070013000640220004000770050013000810080005000940090014000990100 00500113011001400118020000900132020001100141020000600152020001400158013000700172 016000300179#374260#^a12000^b5000b#Vi?t#372.634#V460B#V bi tp chnh t 3#Tr n Th Mai#T.2#Trn Th Mai#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a51tr.^b24cm#Chnh t#V bi tp#Lp 3#Sch c thm#374260#GK## 00436000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020022000420070013000640220004000770050013000810080005000940090014000990100 00500113011001400118020000900132020001100141020000600152020001400158016000300172 013000700175#374261#^a12000^b5000b#Vi?t#372.634#V460B#V bi tp chnh t 4#Tr n Th Mai#T.1#Trn Th Mai#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a40tr.^b24cm#Chnh t#V bi tp#Lp 4#Sch c thm#GK#374261## 00436000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020022000420070013000640220004000770050013000810080005000940090014000990100 00500113011001400118020000900132020001100141020000600152020001400158013000700172 016000300179#374262#^a12000^b5000b#Vi?t#372.634#V460B#V bi tp chnh t 4#Tr n Th Mai#T.2#Trn Th Mai#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a39tr.^b24cm#Chnh t#V bi tp#Lp 4#Sch c thm#374262#GK## 00436000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020022000420070013000640220004000770050013000810080005000940090014000990100 00500113011001400118020000900132020001100141020000600152020001400158016000300172 013000700175#374263#^a12000^b5000b#Vi?t#372.634#V460B#V bi tp chnh t 5#Tr n Th Mai#T.1#Trn Th Mai#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a43tr.^b24cm#Chnh t#V bi tp#Lp 5#Sch c thm#GK#374263## 00436000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020022000420070013000640220004000770050013000810080005000940090014000990100 00500113011001400118020000900132020001100141020000600152020001400158013000700172 016000300179#374264#^a12000^b5000b#Vi?t#372.634#V460B#V bi tp chnh t 5#Tr n Th Mai#T.2#Trn Th Mai#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a43tr.^b24cm#Chnh t#V bi tp#Lp 5#Sch c thm#374264#GK## 00457000000000241000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360020021000420030011000630070023000740050023000970080005001200090014001250100 00500139011002400144020001800168020000500186020001400191016000300205013000700208 #374265#^a11500^b10000b#Vi?t#372.21#B200L#B lm quen vi ton#3 - 4 tui#Nguy n Th Thanh Giang#Nguyn Th Thanh Giang#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a20tr. : hnh v^b24cm#Gio dc mu gio#Ton#Sch mu gio#GK#374265## 00457000000000241000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360020021000420030011000630070023000740050023000970080005001200090014001250100 00500139011002400144020001800168020000500186020001400191016000300205013000700208 #374266#^a11500^b10000b#Vi?t#372.21#B200L#B lm quen vi ton#4 - 5 tui#Nguy n Th Thanh Giang#Nguyn Th Thanh Giang#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a44tr. : hnh v^b24cm#Gio dc mu gio#Ton#Sch mu gio#GK#374266## 00457000000000241000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360020021000420030011000630070023000740050023000970080005001200090014001250100 00500139011002400144020001800168020000500186020001400191013000700205016000300212 #374267#^a12500^b10000b#Vi?t#372.21#B200L#B lm quen vi ton#5 - 6 tui#Nguy n Th Thanh Giang#Nguyn Th Thanh Giang#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a59tr. : hnh v^b24cm#Gio dc mu gio#Ton#Sch mu gio#374267#GK## 00438000000000229000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360020034000420070015000760050015000910080005001060090014001110100005001250110 02500130020001800155020001100173020001400184016000300198013000700201#374268#^a14 500^b10000b#Vi?t#372.21#B200T#B tp t nt c bn qua tr chi#ng Thu Qunh# ng Thu Qunh#^aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a72tr. : tranh v^b24cm#Gio dc mu gi o#Tp t ch#Sch mu gio#GK#374268## 00595000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020036000410030063000770070037001400050015001770050021001920080005002130090 01400218010000500232011003100237020001800268020001100286020000800297020001400305 016000300319013000700322#374269#^a11500^b5000b#Vi?t#372.21#B200L#B lm quen v i ch ci theo ch #Dnh cho tr 5 - 6 tui theo chng trnh gio dc mm non mi#ng Thu Qunh, Nguyn Th Minh Tho#ng Thu Qunh#Nguyn Th Minh Tho#^a H.#^aNxb. H Ni#2016#^a64tr. : tranh v, bng^b24cm#Gio dc mu gio#Ting Vi t#Ch ci#Sch mu gio#GK#374269## 00585000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020036000410030059000770070037001360050015001730050021001880080005002090090 01400214010000500228011002500233020001800258020001100276020000800287020001400295 016000300309013000700312#374270#^a11500^b5000b#Vi?t#372.21#B200L#B lm quen v i ch ci theo ch #Dnh cho tr 4 - 5 tui theo chng trnh gio dc mm non #ng Thu Qunh, Nguyn Th Minh Tho#ng Thu Qunh#Nguyn Th Minh Tho#^aH.#^ aNxb. H Ni#2016#^a32tr. : tranh v^b24cm#Gio dc mu gio#Ting Vit#Ch ci# Sch mu gio#GK#374270## 00585000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020036000410030059000770070037001360050015001730050021001880080005002090090 01400214010000500228011002500233020001800258020001100276020000800287020001400295 013000700309016000300316#374271#^a11500^b5000b#Vi?t#372.21#B200L#B lm quen v i ch ci theo ch #Dnh cho tr 3 - 4 tui theo chng trnh gio dc mm non #ng Thu Qunh, Nguyn Th Minh Tho#ng Thu Qunh#Nguyn Th Minh Tho#^aH.#^ aNxb. H Ni#2016#^a32tr. : tranh v^b24cm#Gio dc mu gio#Ting Vit#Ch ci# Sch mu gio#374271#GK## 00469000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020022000420070016000640220004000800050016000840040018001000080005001180090 01100123010000500134011001400139020001100153020000900164020000600173020001400179 013000700193016000300200#374272#^a12000^b1500b#Vi?t#372.634#E202Y#Em yu ch Vi t lp 1#Nguyn Tr Dng#T.1#Nguyn Tr Dng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2 016#^a59tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#374272#GK## 00469000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020022000420070016000640220004000800050016000840040018001000080005001180090 01100123010000500134011001400139020001100153020000900164020000600173020001400179 016000300193013000700196#374273#^a12000^b1500b#Vi?t#372.634#E202Y#Em yu ch Vi t lp 1#Nguyn Tr Dng#T.2#Nguyn Tr Dng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2 016#^a43tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#GK#374273## 00472000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020022000420070016000640220004000800050016000840040018001000080005001180090 01400123010000500137011001400142020001100156020000900167020000600176020001400182 013000700196016000300203#374274#^a12000^b2000b#Vi?t#372.634#E202Y#Em yu ch Vi t lp 2#Nguyn Tr Dng#T.1#Nguyn Tr Dng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aNxb. H N i#2016#^a43tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#374274#GK## 00472000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020022000420070016000640220004000800050016000840040018001000080005001180090 01400123010000500137011001400142020001100156020000900167020000600176020001400182 016000300196013000700199#374275#^a12000^b2000b#Vi?t#372.634#E202Y#Em yu ch Vi t lp 2#Nguyn Tr Dng#T.2#Nguyn Tr Dng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aNxb. H N i#2016#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#GK#374275## 00472000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020022000420070016000640220004000800050016000840040018001000080005001180090 01400123010000500137011001400142020001100156020000900167020000600176020001400182 013000700196016000300203#374276#^a12000^b1000b#Vi?t#372.634#E202Y#Em yu ch Vi t lp 3#Nguyn Tr Dng#T.1#Nguyn Tr Dng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aNxb. H N i#2016#^a43tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#374276#GK## 00472000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020022000420070016000640220004000800050016000840040018001000080005001180090 01400123010000500137011001400142020001100156020000900167020000600176020001400182 016000300196013000700199#374277#^a12000^b1500b#Vi?t#372.634#E202Y#Em yu ch Vi t lp 3#Nguyn Tr Dng#T.2#Nguyn Tr Dng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aNxb. H N i#2016#^a42tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#GK#374277## 00694000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020026000520030046000780070057001240050007001810050013001880050 01600201008000500217009003900222010000500261011002600266012001500292020001800307 020001300325020001400338020001300352016000300365019000500368013000700373#374278# VV16.17432#^a20000^b2000b#Vi?t#372.21#T116M#Tng mt trng mt n hn#Gip tr bit theo ui c mun ca bn thn#Li: Cam Vi ; Tranh: L Dng Kin ; Nguyn c Vnh dch#Cam Vi#L Dng Kin#Nguyn c Vnh#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty V n ho inh T#2016#^a31tr. : tranh mu^b20cm#G con lon ton#Gio dc mu gio#K nng sng#Sch mu gio#Truyn tranh#GK#Dch#374278## 00692000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020026000520030046000780070056001240050007001800050012001870050 01600199008000500215009003900220010000500259011002600264012001500290020001800305 020001300323020001400336020001300350016000300363019000500366013000700371#VV16.17 433#374279#^a20000^b2000b#Vi?t#372.21#450L# la la, m l qu trng!#Gip tr thu hiu tnh yu bao la ca cha m#Li: Cam Vi ; Tranh: Trng Hiu ; Nguyn c Vnh dch#Cam Vi#Trng Hiu#Nguyn c Vnh#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a31tr. : tranh mu^b20cm#G con lon ton#Gio dc mu gio#K n ng sng#Sch mu gio#Truyn tranh#GK#Dch#374279## 00702000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020036000520030044000880070057001320050007001890050013001960050 01600209008000500225009003900230010000500269011002600274012001500300020001800315 020001300333020001400346020001300360016000300373019000500376013000700381#374280# VV16.17434#^a20000^b2000b#Vi?t#372.21#M403C#Moah, con yu m nhiu nhiu nhiu! #Gip tr bit cch th hin tnh yu vi m#Li: Cam Vi ; Tranh: L Dng Kin ; Nguyn c Vnh dch#Cam Vi#L Dng Kin#Nguyn c Vnh#^aH.#^aThanh nin ; C ng ty Vn ho inh T#2016#^a31tr. : tranh mu^b20cm#G con lon ton#Gio dc mu gio#K nng sng#Sch mu gio#Truyn tranh#GK#Dch#374280## 00651000000000301000450000200280000000300360002800500070006400500070007100500160 00780070051000940080005001450090039001500100005001890110026001940120015002200820 00700235016000300242013000700245014001600252026000700268181000600275019000500281 019000500286020001800291020001300309020001400322020001300336#Sut, b mt ny l ca b!#Gip tr bit t ho v b ca mnh#Cam Vi#Ng Ba#Nguyn c Vnh#Li: Cam Vi ; Tranh: Ng Ba ; Nguyn c Vnh dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a31tr. : tranh mu^b20cm#G con lon ton#372.21#GK#374281#^a20000 ^b2000b#374281#S533B#Vi?t#Dch#Gio dc mu gio#K nng sng#Sch mu gio#Tru yn tranh## 00689000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100080 00350020029000430030036000720070063001080050007001710050007001780050011001850050 01600196008000500212009003900217010000500256011002600261012001500287020001800302 020001300320020001400333020001300347016000300360019000500363013000700368#374282# ^a25000^b2000b#Vi?t#372.21#GI-432G#Gi g g gi ci g cng mun#Gip tr hc c ch kim ch bn thn#Li: Cam Vi ; Tranh: Ng Ba, Trng Du ; Nguyn c Vnh d ch#Cam Vi#Ng Ba#Trng Du#Nguyn c Vnh#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a39tr. : tranh mu^b20cm#G con lon ton#Gio dc mu gio#K nng sng#Sch mu gio#Truyn tranh#GK#Dch#374282## 00613000000000289000450002600070000001900050000701400160001208200070002818100070 00350020021000420030022000630070047000850050012001320050016001440080005001600090 03900165010000500204011002600209012001500235020001800250020001300268020001400281 020001300295016000300308019000500311013000700316#374283#Vi?t#^a25000^b2000b#372 .21#NG455C#Ngng con l ca t!#Gip tr khng ch k#Tranh, li: Tinman Arts ; Nguyn c Vnh dch#Tinman Arts#Nguyn c Vnh#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a39tr. : tranh mu^b20cm#G con lon ton#Gio dc mu gio#K nng sng#Sch mu gio#Truyn tranh#GK#Dch#374283## 00629000000000289000450002600070000001900050000701400160001208200070002818100060 00350020021000410030039000620070047001010050012001480050016001600080005001760090 03900181010000500220011002600225012001500251020001800266020001300284020001400297 020001300311016000300324019000500327013000700332#374284#Vi?t#^a25000^b2000b#372 .21#N108T#No ta cng kt bn!#Gip tr bit cch lm quen v kt bn#Tranh, li : Tinman Arts ; Nguyn c Vnh dch#Tinman Arts#Nguyn c Vnh#^aH.#^aThanh ni n ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a39tr. : tranh mu^b20cm#G con lon ton#Gio dc mu gio#K nng sng#Sch mu gio#Truyn tranh#GK#Dch#374284## 00636000000000289000450002600070000001900050000701400160001208200070002818100060 00350020020000410030047000610070047001080050012001550050016001670080005001830090 03900188010000500227011002600232012001500258020001800273020001300291020001400304 020001300318016000300331019000500334013000700339#374285#Vi?t#^a25000^b2000b#372 .21#H258G#Ht gin lc b bn#Gip tr gn gi v thu hiu cng vic ca b#Tra nh, li: Tinman Arts ; Nguyn c Vnh dch#Tinman Arts#Nguyn c Vnh#^aH.#^aT hanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a39tr. : tranh mu^b20cm#G con lon to n#Gio dc mu gio#K nng sng#Sch mu gio#Truyn tranh#GK#Dch#374285## 00638000000000289000450002600070000001900050000701400160001208200070002818100060 00350020029000410030040000700070047001100050012001570050016001690080005001850090 03900190010000500229011002600234012001500260020001800275020001300293020001400306 020001300320016000300333019000500336013000700341#374286#Vi?t#^a25000^b2000b#372 .21#S108C#Sao c ra sao cng l... sao#Gip tr bit cch iu chnh tm trng#T ranh, li: Tinman Arts ; Nguyn c Vnh dch#Tinman Arts#Nguyn c Vnh#^aH.#^ aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a39tr. : tranh mu^b20cm#G con lon ton#Gio dc mu gio#K nng sng#Sch mu gio#Truyn tranh#GK#Dch#374286## 00643000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020027000410030047000680070047001150050012001620050016001740080005001900090 03900195010000500234011002600239012001500265020001800280020001300298020001400311 020001300325016000300338019000500341013000700346#374287#^a25000^b2000b#Vi?t#372 .21#M510T#Mi tim chip chip khip#Gip tr dng cm i mt v gii quyt vn #Tranh, li: Tinman Arts ; Nguyn c Vnh dch#Tinman Arts#Nguyn c Vnh#^ aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a39tr. : tranh mu^b20cm#G con lon ton#Gio dc mu gio#K nng sng#Sch mu gio#Truyn tranh#GK#Dch#37428 7## 00615000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020025000410030021000660070047000870050012001340050016001460080005001620090 03900167010000500206011002600211012001500237020001800252020001300270020001400283 020001300297016000300310019000500313013000700318#374288#^a25000^b2000b#Vi?t#372 .21#557M#c m ny l ca b g!#Gip tr bit c m#Tranh, li: Tinman Arts ; Nguyn c Vnh dch#Tinman Arts#Nguyn c Vnh#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty V n ho inh T#2016#^a39tr. : tranh mu^b20cm#G con lon ton#Gio dc mu gio#K nng sng#Sch mu gio#Truyn tranh#GK#Dch#374288## 00656000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020021000410030038000620070056001000050007001560050012001630050016001750080 00500191009003900196010000500235011002600240012001500266020001800281020001300299 020001400312020001300326016000300339019000500342013000700347#374289#^a20000^b20 00b#Vi?t#372.21#H500H#H hn cng bn chn#Gip tr bit cch t bo v bn thn #Li: Cam Vi ; Tranh: Trng Hiu ; Nguyn c Vnh dch#Cam Vi#Trng Hiu#Nguy n c Vnh#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a31tr. : tranh mu ^b20cm#G con lon ton#Gio dc mu gio#K nng sng#Sch mu gio#Truyn tranh# GK#Dch#374289## 00641000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020027000410030027000680070051000950050007001460050007001530050016001600080 00500176009003900181010000500220011002600225012001500251020001800266020001300284 020001400297020001300311016000300324019000500327013000700332#374290#^a20000^b20 00b#Vi?t#372.21#B258X#Bt x lt i tm con rt!#Gip tr tm ti, khm ph#Li: Cam Vi ; Tranh: Ng Ba ; Nguyn c Vnh dch#Cam Vi#Ng Ba#Nguyn c Vnh#^aH .#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a31tr. : tranh mu^b20cm#G con l on ton#Gio dc mu gio#K nng sng#Sch mu gio#Truyn tranh#GK#Dch#374290# # 00695000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020025000410030044000660070065001100050007001750050007001820050013001890050 01600202008000500218009003900223010000500262011002600267012001500293020001800308 020001300326020001400339020001300353016000300366019000500369013000700374#374291# ^a25000^b2000b#Vi?t#372.21#H550H#H h h, mnh ght bn!#Gip tr sng chan ho v yu thng bn b#Li: Cam Vi ; Tranh: Ng Ba, Triu T Hc ; Nguyn c V nh dch#Cam Vi#Ng Ba#Triu T Hc#Nguyn c Vnh#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty V n ho inh T#2016#^a39tr. : tranh mu^b20cm#G con lon ton#Gio dc mu gio#K nng sng#Sch mu gio#Truyn tranh#GK#Dch#374291## 00684000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350020033000420030028000750070063001030050007001660050007001730050011001800050 01600191008000500207009003900212010000500251011002600256012001500282020001800297 020001300315020001400328020001300342016000300355019000500358013000700363#374292# ^a25000^b2000b#Vi?t#372.21#450-O# , mnh l ngi tuyt nht!#Gip tr lc quan v t tin#Li: Cam Vi ; Tranh: Ng Ba, ng Onh ; Nguyn c Vnh dch#C am Vi#Ng Ba#ng Onh#Nguyn c Vnh#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a39tr. : tranh mu^b20cm#G con lon ton#Gio dc mu gio#K nng sng #Sch mu gio#Truyn tranh#GK#Dch#374292## 00682000000000313000450000200320000000300360003200500070006800500070007500500100 00820050016000920070062001080080005001700090039001750100005002140110026002190120 01500245082000700260016000300267013000700270014001600277026000700293181000600300 019000500306019000500311020001800316020000700334020001400341020001300355#Cc cc cc, c ai nh khng?#Gip tr hc c x l php, lch s#Cam Vi#Ng Ba#Tin Thu#Nguyn c Vnh#Li: Cam Vi ; Tranh: Ng Ba, Tin Thu ; Nguyn c Vnh d ch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a39tr. : tranh mu^b20cm#G con lon ton#372.21#GK#374293#^a25000^b2000b#374293#C451C#Vi?t#Dch#Gio dc m u gio#ng x#Sch mu gio#Truyn tranh## 00711000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020036000410030057000770070064001340050007001980050007002050050012002120050 01600224008000500240009003900245010000500284011002600289012001500315020001800330 020000700348020001400355020001300369013000700382016000300389019000500392#374294# ^a25000^b2000b#Vi?t#372.21#L259L#Lu lu lu, i hc khng khc nh!#Cuc chin tm l mi ngy n trng l mt ngy vui#Li: Cam Vi ; Tranh: Ng Ba, Tr ng Kiu ; Nguyn c Vnh dch#Cam Vi#Ng Ba#Trng Kiu#Nguyn c Vnh#^aH.#^a Thanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a39tr. : tranh mu^b20cm#G con lon t on#Gio dc mu gio#i hc#Sch mu gio#Truyn tranh#374294#GK#Dch## 00516000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350020015000420030023000570070017000800050008000970050008001050080005001130090 03700118010000500155011002500160012001200185020001800197020001100215020001400226 016000300240013000700243#374295#^a10000^b3000b#Vi?t#372.21#CH550#Ch p cho b #Dnh cho b 5 - 6 tui#M Hnh, Anh Th#M Hnh#Anh Th#^aH.#^aThanh nin ; C ng ty Sch Hoa Hng#2016#^a24tr. : tranh v^b24cm#Hc l gii#Gio dc mu gio# Tp t ch#Sch mu gio#GK#374295## 00516000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350020015000420030023000570070017000800050008000970050008001050080005001130090 03700118010000500155011002500160012001200185020001800197020001100215020001400226 016000300240013000700243#374296#^a10000^b3000b#Vi?t#372.21#CH550#Ch p cho b #Dnh cho b 4 - 5 tui#M Hnh, Anh Th#M Hnh#Anh Th#^aH.#^aThanh nin ; C ng ty Sch Hoa Hng#2016#^a24tr. : tranh v^b24cm#Hc l gii#Gio dc mu gio# Tp t ch#Sch mu gio#GK#374296## 00535000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020018000410030040000590070017000990050008001160050008001240080005001320090 03700137010000500174011002500179012001200204020001800216020001100234020001400245 016000300259013000700262#374297#^a10000^b4000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t nt c bn#Bin son theo chng trnh mm non mi#M Hnh, Anh Th#M Hnh#Anh Th#^aH .#^aThanh nin ; Cng ty Sch Hoa Hng#2016#^a15tr. : tranh v^b24cm#Hc l gii #Gio dc mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#GK#374297## 00531000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020014000410030040000550070017000950050008001120050008001200080005001280090 03700133010000500170011002500175012001200200020001800212020001100230020001400241 013000700255016000300262#374298#^a10000^b4000b#Vi?t#372.21#B200T#B tp t ch# Bin son theo chng trnh mm non mi#M Hnh, Anh Th#M Hnh#Anh Th#^aH.#^a Thanh nin ; Cng ty Sch Hoa Hng#2016#^a16tr. : tranh v^b24cm#Hc l gii#Gi o dc mu gio#Tp t ch#Sch mu gio#374298#GK## 00419000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020017000410070011000580220004000690050011000730080005000840090039000890100 00500128011002500133020000700158020001400165013000700179016000300186#374299#^a12 500^b3000b#Vi?t#372.21#T450M#T mu cng cha#Minh Trung#T.1#Minh Trung#^aH.#^a Thanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a16tr. : tranh v^b27cm#T mu#Sch m u gio#374299#GK## 00419000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020017000410070011000580220004000690050011000730080005000840090039000890100 00500128011002500133020000700158020001400165016000300179013000700182#374300#^a12 500^b3000b#Vi?t#372.21#T450M#T mu cng cha#Minh Trung#T.2#Minh Trung#^aH.#^a Thanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a16tr. : tranh v^b27cm#T mu#Sch m u gio#GK#374300## 00419000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020017000410070011000580220004000690050011000730080005000840090039000890100 00500128011002500133020000700158020001400165016000300179013000700182#374301#^a12 500^b3000b#Vi?t#372.21#T450M#T mu cng cha#Minh Trung#T.4#Minh Trung#^aH.#^a Thanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a16tr. : tranh v^b27cm#T mu#Sch m u gio#GK#374301## 00519000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020028000410030035000690070013001040050008001170080005001250090039001300100 00500169011002600174012001700200020001900217020001400236013000700250016000300257 019000500260#374302#^a26000^b2000b#Vi?t#372.21#C118D#Ct dn trang sc cng ch a#Cng cha Sophie v cng cha Moli#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aThanh nin ; C ng ty Vn ho inh T#2016#^a13tr. : tranh mu^b29cm#Kho tay hay lm#Ngh thut ct dn#Sch mu gio#374302#GK#Dch## 00523000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020028000410030039000690070013001080050008001210080005001290090039001340100 00500173011002600178012001700204020001900221020001400240016000300254019000500257 013000700262#374303#^a26000^b2000b#Vi?t#372.21#C118D#Ct dn trang sc cng ch a#T Vi cch cch v Thi Bnh cng cha#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a13tr. : tranh mu^b29cm#Kho tay hay lm#Ngh t hut ct dn#Sch mu gio#GK#Dch#374303## 00525000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020028000410030041000690070013001100050008001230080005001310090039001360100 00500175011002600180012001700206020001900223020001400242016000300256019000500259 013000700264#374304#^a26000^b2000b#Vi?t#372.21#C118D#Ct dn trang sc cng ch a#Nng tin c v ngi p ng trong rng#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aThanh ni n ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a13tr. : tranh mu^b29cm#Kho tay hay lm#Ngh thut ct dn#Sch mu gio#GK#Dch#374304## 00525000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020028000410030041000690070013001100050008001230080005001310090039001360100 00500175011002600180012001700206020001900223020001400242016000300256019000500259 013000700264#374305#^a26000^b2000b#Vi?t#372.21#C118D#Ct dn trang sc cng ch a#Cng cha L Lem v cng cha Bch Tuyt#Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^aThanh ni n ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a13tr. : tranh mu^b29cm#Kho tay hay lm#Ngh thut ct dn#Sch mu gio#GK#Dch#374305## 00837000000000337000450002600070000001400070000701900050001408200110001918100070 00300020035000370030023000720070046000950050014001410050010001550050017001650050 01400182005001700196008000500213009001900218010000500237011001500242015005100257 02101260030802000100043402000070044402000070045102000210045802000100047901300070 0489016000300496#374306#^b200b#Vi?t#347.597016#CH561T#Chng trnh o to th k to n#Tp bi ging nm 2016#L Hng Quang, Ng Cng, Nguyn Chu Hoan...#L Hng Quang#Ng Cng#Nguyn Chu Hoan#Phm Cng By#Nguyn Tr Chinh#^aH.#^aCn g an nhn dn#2016#^a486tr.^b24cm#TTS ghi: To n nhn dn ti cao. Hc vin To n#Gm cc chuyn v nhim v ca th k to n trong vic gii quyt v x t x cc v vic; k nng c bn ca th k to n#Php lut#Th k#To n#Chn g trnh o to#Bi ging#374306#XH## 01000000000000325000450002600070000001400070000701900050001408200100001918100070 00290020079000360030025001150070051001400050013001910050016002040050017002200050 01700237005001400254008000500268009001900273010000500292011001500297015002600312 02102860033802000100062402000130063402000070064702000100065401600030066401300070 0667#374307#^b260b#Vi?t#347.59707#CH561T#Chng trnh o to nghip v xt x - Phn k nng gii quyt v vic dn s#Tp bi ging cho kho 3#Tng Anh Ho, T ng Duy Lng, Nguyn Vn Cng...#Tng Anh Ho#Tng Duy Lng#Nguyn Vn Cn g#Nguyn Thanh Mn#Nguyn Vn V#^aH.#^aCng an nhn dn#2016#^a646tr.^b24cm#TT S ghi: Hc vin To n#Gm 16 bi ging trnh by cc k nng chung v k nng c huyn su v gii quyt cc v vic dn s nh: K nng th l v n; k nng x y dng h s v n; k nng nghin cu h s v n; k nng gii quyt tranh ch p hp ng dn s, tranh chp bi thng thit hi ngoi hp ng...#Php lut#V n dn s#Xt x#Bi ging#XH#374307## 01083000000000325000450002600070000001400070000701900050001408200100001918100070 00290020078000360030025001140070048001390050012001870050015001990050016002140050 01400230005001200244008000500256009001900261010000500280011001500285015002600300 02103800032602000100070602000140071602000070073002000100073701300070074701600030 0754#374308#^b120b#Vi?t#345.59707#CH561T#Chng trnh o to nghip v xt x - Phn k nng gii quyt v n hnh s#Tp bi ging cho kho 3#Trn Vn , Ngu yn Tr Tu, Phm Minh Tuyn...#Trn Vn #Nguyn Tr Tu#Phm Minh Tuyn#Nguy n Mai B#V Th on#^aH.#^aCng an nhn dn#2016#^a639tr.^b24cm#TTS ghi: Hc v in To n#Gm 18 bi ging trnh by cc k nng chung v k nng chuyn su v gii quyt v n hnh s nh: K nng th l h s v n v thc hin cc hot ng t tng trong giai on chun b xt x s thm; k nng nghin cu h s v n; k nng nh ti danh v quyt nh hnh pht; k nng xt x cc ti phm xm phm an ninh quc gia, xm phm tnh mng, sc kho, con ngi...#Php lut #V n hnh s#Xt x#Bi ging#374308#XH## 00445000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010009000650020017000740030016000910070009001070080 00500116009001100121010000500132011001500137020001700152020001200169016000300181 013000700184#374309#VN16.04702#VN16.04703#^a47000^b1000b#Vi?t#895.9223#T310N#Ph m c#Tm na ca mnh#Tp truyn ngn#Phm c#^aH.#^aLao ng#2016#^a222tr.^b 19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#374309## 00638000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010015000640020010000790070082000890050017001710050 01800188008000500206009004200211010000500253011002600258020001700284020001200301 016000300313019001400316005001100330013000700341#374310#VN16.04704#VN16.04705#^a 79000^b3000b#Vi?t#895.636#107T#Natsuki Mamiya#nh trng#Natsuki Mamiya ; Dch: Phm Tit Nguyn, Vn Thanh Nhn ; Minh ho: Miso Shiro#Phm Tit Nguyn# Vn Thanh Nhn#^aH.#^aPh n ; Cng ty Truyn thng Qung Vn#2016#^a317tr. : tr anh v^b18cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Dch Nht Bn#Miso Shiro#374310## 00864000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430010012000490020033000610030058000940070012001520040015001640080 00500179009003400184010000500218011003100223021026900254020001000523020000800533 020000800541020001500549013000700564016000300571#374311#VN16.04706#^a55000^b150 0b#Vi?t#428#T460# Nht Nam#T hc ting Anh nh th no?#Nht k hc ting Anh ca dch gi nh tui nht Vit Nam# Nht Nam#Ti bn ln 10#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a197tr. : hnh v, bng^b19cm#Gii thiu nhng ghi chp ca dch gi Nht Nam t khi chia tay mu gio, vo lp 1 v bt u hc ting Anh, cng mt s cu chuyn d dm, cc phng php hc ting Anh c bit v 14 bi lun v nhiu ch khc nhau c Nht Nam vit trong qu trn h luyn thi#Ting Anh#K nng#Nht k#Sch thiu nhi#374311#XH## 00506000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010009000670020025000760070032001010080005001330090 03400138010000500172011002700177020001700204020001000221016000300231005001100234 013000700245#374312#VN16.04707#VN16.04708#^a89000^b4000b#Vi?t#895.92234#CH527N# Trn Lc#Chuyn nh Bng Bm Bch#Trn Lc ; Minh ho: Wazza Pink#^aH.#^aLao n g ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a166tr. : tranh mu^b19cm#Vn hc hin i#Truyn k#VH#Wazza Pink#374312## 00867000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010017000640020052000810070032001330050008001650080 00500173009003400178010000500212011002500217021025300242020000800495020001800503 020000900521016000300530019000500533020002000538013000700558#VN16.04710#374313#V N16.04709#^a59000^b2000b#Vi?t#658.403#N114G#Torihara Takashi#5 giy thay i su y ngh ci thin 90% hiu sut#Torihara Takashi ; V Linh dch#V Linh#^aH.#^ aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a239tr. : hnh v^b19cm#Lm r nguyn nh n ca vic dnh nhiu thi gian suy ngh nhng hiu qu cng vic thp, t a ra phng php gii quyt vn trn bng cch loi b nhng suy ngh khn g cn thit, gip t c hiu qu cng vic tt nht vi t cng sc nht#Qun l#Gii quyt vn #Thay i#XH#Dch#B quyt thnh cng#374313## 00492000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010011000680020017000790030010000960070011001060080 00500117009001100122010000500133011001500138015003600153020001700189020001000206 013000700216016000300223#374314#VN16.04711#VN16.04712#^a79000^b1000b#Vi?t#895.9 228403#M458#Lng Ton#Mt i nhn li#Truyn k#Lng Ton#^aH.#^aLao ng#20 16#^a298tr.^b19cm#Bt danh tc gi: Lng Mnh Hi...#Vn hc hin i#Truyn k #374314#VH## 00951000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820017000501810006000670020035000730080005001080090011001130100005001240110 01400129021048100143020001000624020001600634020001900650020001800669013000700687 016000300694#VN16.04714#374315#VN16.04713#^a16500^b2000b#Vi?t#343.597096402632# L504G#Lut giao thng ng thu ni a#^aH.#^aLao ng#2016#^a98tr.^b19cm#Gii thiu ni dung Lut giao thng ng thu ni a v nhng sa i, b sung mi nht vi nhng quy nh v quy hoch, xy dng v bo v kt cu h tng giao t hng ng thu ni a, phng tin thu ni a, thuyn vin v ngi li ph ng tin, quy tc giao thng v tn hiu ca phng tin, hot ng ca cng, bn thu ni a, cng v, hoa tiu, vn ti ng thu ni a; cc quy nh v qu n l nh nc v giao thng ng thu ni a cng cc iu khon thi hnh#Ph p lut#Lut giao thng#ng thu ni a#Vn bn php lut#374315#XH## 00658000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010015000640020010000790070082000890050017001710050 01800188004000800206008000500214009004200219010000500261011002600266020001700292 020001200309016000300321019001400324005001100338013000700349#374316#VN16.04715#V N16.04716#^a79000^b2000b#Vi?t#895.636#107T#Natsuki Mamiya#nh trng#Natsuki Ma miya ; Dch: Phm Tit Nguyn, Vn Thanh Nhn ; Minh ho: Shiro Miso#Phm Ti t Nguyn# Vn Thanh Nhn#Ti bn#^aH.#^aPh n ; Cng ty Truyn thng Qung V n#2016#^a317tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Dch Nht Bn#S hiro Miso#374316## 00657000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490010012000560020023000680030049000910070012001400040014001520080 00500166009003400171010000500205011001500210021010300225020001600328020001000344 016000300354020001500357013000700372#374317#VN16.04717#^a75000^b2000b#Vi?t#372. 13028#NH556C# Nht Nam#Nhng con ch bit ht#"Cng thc" hc tp ca cu b y u thch con ch# Nht Nam#Ti bn ln 7#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H #2016#^a319tr.^b18cm#Chia s phng php c c nim vui trong hc tp, c bit trong vic hc ch v lm ch ngn ng#K nng hc tp#T truyn#XH#Sch t hiu nhi#374317## 00478000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010017000680020026000850030008001110070017001190080 00500136009002800141010000500169011001500174020001700189020000800206013000700214 016000300221#374318#VN16.04718#VN16.04719#^a79000^b3000b#Vi?t#895.9228408#T550T #V Tng nh Mo#T trong nh ra ngoi ng#Tn vn#V Tng nh Mo#^aH.#^aLao ng ; Cng ty zGroup#2016#^a242tr.^b19cm#Vn hc hin i#Tn vn#374318#VH## 00671000000000289000450000200170000000500230001700500180004000500130005800700810 00710080005001520090056001570100005002130110026002180150032002440820008002760160 00300284013000700287014001600294026000700310026001100317026001100328181000700339 019000500346019000500351020001800356020000700374#Ch ln bit bay#Ong-Art Chaich arncheep#Sukwan Atcharusit#Hng Nguyn#Truyn: Ong-Art Chaicharncheep ; Minh ho : Sukwan Atcharusit ; Hng Nguyn dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho v Tr uyn thng 1980 Books#2016#^a165tr. : tranh v^b19cm#Tn sch ting Anh: Pig can fly#895.913#VH#374319#^a59000^b2000b#374319#VN16.04721#VN16.04720#CH500L#Vi?t# Dch#Vn hc thiu nhi#Truyn## 00824000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400100002901900050 00390820006000441810006000500020031000560070068000870050018001550050015001730050 01600188005001200204005001100216008000500227009001100232010000500243011002900248 01500420027702101060031902000180042502000180044302000080046101600030046901300070 0472020000700479#374320#VN16.04722#VN16.04723#^b150000b#Vi?t#649.4#C102X#Cch x tr khi tr b to bn#B.s.: o Th Ngc Din (ch.b.), Nguyn Th Lm, Th Kim Lin...#o Th Ngc Din#Nguyn Th Lm# Th Kim Lin#Cao Th Hu#L Th Hi#^aH.#^aLao ng#2016#^a34tr. : hnh v, nh^b13cm#u ba sch ghi: Hi Dinh dng Vit Nam#Cung cp cc thng tin cn thit gip cc bc cha m c th d phng v x tr ng khi tr b to bn#Gio dc gia nh#Chm sc sc kho#T o bn#XH#374320#Tr em## 00882000000000337000450002600110000002600070001102600110001801400100002901900050 00390820006000441810006000500020038000560070068000940050018001620050015001800050 01600195005001200211005001100223008000500234009001100239010000500250011002900255 01500420028402101560032602000180048202000130050002000080051302000130052101300070 0534016000300541#VN16.04725#374321#VN16.04724#^b170000b#Vi?t#649.3#B306A#Bing n v nhng bin php khc phc#B.s.: o Th Ngc Din (ch.b.), Nguyn Th Lm, Th Kim Lin...#o Th Ngc Din#Nguyn Th Lm# Th Kim Lin#Cao Th Hu# L Th Hi#^aH.#^aLao ng#2016#^a30tr. : hnh v, nh^b13cm#u ba sch ghi: H i Dinh dng Vit Nam#Gm nhng li gii p ca cc chuyn gia dinh dng, nhi khoa gip b m nng cao kin thc, thc hnh dinh dng hp l nui con kho mnh, thng minh#Gio dc gia nh#Nui dy con#n ung#Sch hi p#374321#XH ## 00886000000000253000450000201390000000800050013900900110014401000050015501100150 01600820017001750160003001920130007001950140017002020260007002190260011002260260 01100237181000800248019000500256020001000261020001900271020001600290020001700306 021030900323#Ngh nh s 132/2015/N-CP ngy 25/12/2015 ca Chnh ph quy nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng thu ni a#^aH.#^aL ao ng#2016#^a159tr.^b15cm#343.597096402638#XH#374322#^a15000^b10000b#374322#V N16.04726#VN16.04727#NGH300#Vi?t#Php lut#ng thu ni a#Pht hnh chnh#V n bn php qui#Ni dung ngh nh s 132/2015/N-CP ngy 25 thng 12 nm 2015 q ui nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng thu ni a gm: Nhng qui nh chung, hnh vi vi phm hnh chnh, hnh thc x pht, thm q uyn x pht v p dng cc bin php khc phc hu qu cng cc iu khon thi hnh## 00927000000000277000450000201400000000300390014000800050017900900110018401000050 01950110015002000820016002150160003002310130007002340140017002410260007002580260 01100265026001100276181000800287019000500295020001000300020002000310020002100330 020001600351020001700367021026500384#Ngh nh s 46/2016/N-CP ngy 26/5/2016 c a Chnh ph quy nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng b v ng st#C hiu lc thi hnh t ngy 01/8/2016#^aH.#^aLao ng#2016#^a2 51tr.^b15cm#343.59709302638#XH#374323#^a16500^b20000b#374323#VN16.04728#VN16.04 729#NGH300#Vi?t#Php lut#Giao thng ng b#Giao thng ng st#Pht hnh ch nh#Vn bn php qui#Ni dung ngh nh s 46/2016/N-CP ngy 26 thng 5 nm 201 6 qui nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng b v n g st gm: Nhng qui nh chung, hnh vi vi phm hnh chnh, hnh thc x pht, thm quyn x pht v cc iu khon thi hnh## 00848000000000289000450000100160000000200180001600500160003400700450005000400090 00950080005001040090034001090100005001430110015001480150049001630820009002120160 00300221013000700224014001600231026001100247026000700258181000600265019000500271 020000900276020000800285020001000293021025500303#Thch Nht Hnh#Hnh phc cm t ay#Chn Hi Nghim#Thch Nht Hnh ; Chn Hi Nghim chuyn ng#In ln 2#^aH.#^a Lao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a209tr.^b19cm#Nguyn tc ting Anh: The po cket Thich Nhat Hanh#294.3444#XH#374324#^a49000^b2000b#VN16.04730#374324#H107P# Vi?t#o Pht#Gio l#Cuc sng#Trnh by tng v qu trnh tm kim hnh ph c qua bn giai on l chnh nim, gic ng, cm xc v an lc; cch cai qun n m un trong mt con ngi l sc, th, tng, hnh, thc v gip con ngi loi b nhng tp nim, c gic ng an bnh mi m## 00463000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010018000660020020000840030012001040070018001160080 00500134009001100139010000500150011001500155020001700170020001200187013000700199 016000300206#374325#VN16.04731#VN16.04732#^a66000^b1000b#Vi?t#895.92234#B430B#N guyn Trng Hun#Bon bon x tri Ty#Truyn ngn#Nguyn Trng Hun#^aH.#^aLao ng#2016#^a245tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#374325#VH## 00886000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570010015000630020022000780030010001000070029001100050 00700139008000500146009003400151010000500185011003100190021029800221020001800519 020000700537020000300544020001000547013000700557016000300564019000500567#VN16.04 733#VN16.04734#374326#^a65000^b2000b#Vi?t#649.51#419V#Akiyoshi Torii#c v tr qua nt v#L thuyt#Akiyoshi Torii ; Anruru dch#Anruru#^aH.#^aLao ng ; Cn g ty Sch Thi H#2016#^a241tr. : nh, tranh v^b19cm#Gip bn hiu v cch hc v chi cng tr qua vic v tranh, phn no on bit c nhng suy ngh, tnh cch ca tr; t cha m c th quan st s thay i, trng thnh ca con th ng qua s tin b ca tng bc tranh con v bit cch dy con ng vi giai on la tui con ang tri qua#Gio dc gia nh#Tr em#V#L thuyt#374326#XH# Dch## 00886000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010015000630020022000780030010001000070032001100050 01000142008000500152009003400157010000500191011003100196021029200227020001800519 020000700537020000300544020001000547016000300557019000500560013000700565#374327# VN16.04735#VN16.04736#^a65000^b2000b#Vi?t#649.51#419V#Akiyoshi Torii#c v tr qua nt v#Thc hnh#Akiyoshi Torii ; H Phng dch#H Phng#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a230tr. : nh, tranh v^b19cm#Gip bn hiu v cc h hc v chi cng tr thng qua vic v tranh, on bit c nhng suy ngh , tnh cch ca tr; cha m c th quan st s thay i, trng thnh ca con tr thng qua tng bc tranh con v, t nui dy v gio dc con ng vi giai on la tui con ang tri qua#Gio dc gia nh#Tr em#V#Thc hnh#XH#Dch#37 4327## 00577000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470010013000530020025000660070054000910050011001450050011001560040 00900167008000500176009003400181010000500215011002600220020001700246020001200263 013000700275016000300282019001400285#374328#VN16.04737#^a89000^b2000b#Vi?t#895. 636#B300M#HitoshizukuP#B mt giao c bng ti#HitoshizukuP ; Thanh Minh dch ; Minh ho: Suzunosuke#Thanh Minh#Suzunosuke#In ln 2#^aH.#^aLao ng ; Cng ty S ch Thi H#2016#^a364tr. : tranh v^b19cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#374328#V H#Dch Nht Bn## 00444000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010016000650020009000810030004000900070016000940080 00500110009001100115010000500126011002800131020001700159020000400176016000300180 013000700183#374329#VN16.04738#VN16.04739#^a65000^b300b#Vi?t#895.92214#X502#Ng uyn Tin Lc#Xun i#Th#Nguyn Tin Lc#^aH.#^aLao ng#2016#^a148tr.,1tr. n h mu^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#374329## 00760000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820014000491810006000630010007000690020015000760030014000910070007001050080 00500112009001100117010000500128011002000133015003500153021025600188020002000444 020000800464013000700472016000300479#374330#VN16.04740#VN16.04741#^a54000^b220b #Vi?t#302.092259731#N116H#Nam D#Nng hong hn#Tp truyn k#Nam D#^aH.#^aLao ng#2016#^a85tr. : nh^b19cm#Tn tht tc gi: Nguyn Ngc Lin#Vit v nhng t m gng in hnh tin tin trong i sng lao ng, sn xut, kinh doanh, pht trin kinh t; trong cc hot ng phong tro ca hi Ngi cao tui, Cu chin binh; phong tro vn ho - vn ngh, th dc - th thao ni tc gi sinh sng #in hnh tin tin#C nhn#374330#XH## 00460000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010015000660020024000810030011001050070015001160080 00500131009001100136010000500147011001500152020001700167020001200184016000300196 013000700199#374331#VN16.04742#VN16.04743#^a72000^b1000b#Vi?t#895.9223#NH556T#N guyn Phc m#Nhng tri tim nhy cm#Tp truyn#Nguyn Phc m#^aH.#^aLao ng# 2016#^a272tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#374331## 00443000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810005000600010017000650020004000820070017000860080005001030090 02800108010000500136011002100141020001700162020001200179013000700191016000300198 #374332#VN16.04744#VN16.04745#^a79000^b4000b#Vi?t#895.92234#S203#Nguyn Bo Tru ng#Sen#Nguyn Bo Trung#^aH.#^aLao ng ; Cng ty zGroup#2016#^a203tr. : nh^b19 cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#374332#VH## 00725000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010014000620020016000760070037000920050016001290080 00500145009003400150010000500184011002500189021016700214020001800381020000800399 020001300407013000700420016000300427019000500430#374333#VN16.04746#VN16.04747#^a 48000^b2000b#Vi?t#649.6#556#Morita Tomoyo#ng p tr hc#Morita Tomoyo ; Ngu yn Th Ton dch#Nguyn Th Ton#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a 171tr. : hnh v^b19cm#Hng dn cha m cch xy dng nn tng gip con ham hc, c quan im nui dy con ng n gip khi dy nim am m tr v ngh thu t giao tip gip con khn ln#Gio dc gia nh#Dy con#K nng sng#374333#XH#D ch## 00996000000000313000450000100130000000200160001300500120002900700320004100400140 00730080005000870090034000920100005001260110026001310150041001570820008001980160 00300206013000700209014001600216026000700232026001100239181000600250019000500256 019000500261020000500266020000900271020001000280020002100290021037100311#Masaru Emoto#B mt ca nc#Thanh Huyn#Masaru Emoto ; Thanh Huyn dch#Ti bn ln 4# ^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a163tr., 59tr. nh^b19cm#Tn sch t ing Anh: Secret life of water#613.287#KT#374334#^a55000^b1500b#374334#VN16.047 48#B300M#Vi?t#Dch#Nc#Sc kho#Cuc sng#Khoa hc thng thc#Hnh trnh tm h iu v khm ph v nc - khi ngun ca vn vt, vai tr ca nc i vi sc k ho v cuc sng con ngi; ch ra cch ng dng tr tu ca nc vo cuc sng ca chnh mnh v thng qua vic trn trng v cao nc chng ta c th ng u kin cng hn vi nhng th thch m th k XXI phi i din v khi li sc tr cho hnh tinh ca chng ta## 00890000000000301000450000100130000000200200001300500120003300700320004500400140 00770080005000910090034000960100005001300110026001350150049001610820008002100160 00300218013000700221014001600228026000700244026001100251181000700262019000500269 019000500274020000500279020000900284020002100293021027400314#Masaru Emoto#Thng ip ca nc#Thanh Huyn#Masaru Emoto ; Thanh Huyn dch#Ti bn ln 4#^aH.#^aL ao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a146tr., 64tr. nh^b19cm#Tn sch ting Anh : The hidden messages in water#613.287#KT#374335#^a45000^b1500b#374335#VN16.047 49#TH455#Vi?t#Dch#Nc#Sc kho#Khoa hc thng thc#Nghin cu ca tin s Em oto v nc, vai tr ca nc i vi cuc sng con ngi, tc ng ca nc i vi th gii... Nhng pht hin ca nghin cu ny s thay i cch nhn nhn v tc ng ca chng ta ln bn thn mnh v th gii xung quanh theo hng tch cc hn## 00646000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820013000501810006000630020021000690030012000900070069001020050016001710050 01100187005000900198005001900207005001700226005001500243008000500258009001000263 010000500273011001500278020001700293020001200310013000700322016000300329#374336# VN16.04750#VN16.04751#^a76000^b1000b#Vi?t#895.92230108#B305C#Bin cng thm th m#Truyn ngn#Nguyn Xun Hi, Nguyn Bn, Vin Sn... ; Phm Hng Thi tuyn c hn#Nguyn Xun Hi#Nguyn Bn#Vin Sn#Nguyn Quang Thiu#Nguyn Phan Hch#Phm Hng Thi#^aH.#^aVn hc#2016#^a278tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#37433 6#VH## 00419000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010015000670020006000820070015000880080005001030090 01000108010000500118011001500123020001700138020001200155016000300167013000700170 #374337#VN16.04752#VN16.04753#^a46000^b2000b#Vi?t#895.922332#S450#V Trng Ph ng#S #V Trng Phng#^aH.#^aVn hc#2016#^a255tr.^b18cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#374337## 00603000000000301000450000200140000000300110001400500100002500500170003500500110 00520050009000630050009000720050016000810070072000970080005001690090010001740100 00500184011001500189082001300204016000300217013000700220014001600227026000700243 026001100250181000600261019000500267020001700272020001200289#Hoa mng nc#Tp t ruyn#Triu Bn#Hong Minh Tng#Tun Khanh#Thy Ngc#Trn Ti#Nguyn Xun Ho#Tr iu Bn, Hong Minh Tng, Tun Khanh... ; Nguyn Xun Ho b.s., s.t.#^aH.#^aVn hc#2016#^a252tr.^b19cm#895.92230108#VH#374338#^a68000^b1000b#374338#VN16.0475 4#H401M#Vi?t#Vn hc hin i#Truyn ngn## 00448000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810008000610010015000690020009000840030012000930070015001050080 00500120009001000125010000500135011001500140020001700155020001200172013000700184 016000300191#374339#VN16.04755#VN16.04756#^a61000^b2000b#Vi?t#895.922332#GI-455 T#V Trng Phng#Ging t#Tiu thuyt#V Trng Phng#^aH.#^aVn hc#2016#^a363tr .^b18cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#374339#VH## 00486000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010012000670020006000790030012000850070012000970080 00500109009001000114010000500124011001500129020001700144020001200161016000300173 015003700176013000700213#VN16.04757#374340#VN16.04758#^a43000^b2000b#Vi?t#895.9 22332#B300V#Nguyn Hng#B v#Tiu thuyt#Nguyn Hng#^aH.#^aVn hc#2016#^a231t r.^b18cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Tn tht tc gi: Nguyn Nguyn Hng#37 4340## 00475000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610010008000670020009000750030012000840070008000960080 00500104009001000109010000500119011001500124020001700139020001200156016000300168 013000700171015003100178#VN16.04759#VN16.04760#374341#^a53000^b2000b#Vi?t#895.9 22332#S455M#Nam Cao#Sng mn#Tiu thuyt#Nam Cao#^aH.#^aVn hc#2016#^a303tr.^b1 8cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#374341#Tn tht tc gi: Trn Hu Tri## 00616000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810006000620010013000680020021000810070013001020080005001150090 02700120010000500147011002100152020001700173020000700190016000300197021015500200 013000700355#VN16.04761#VN16.04762#374342#^a83000^b2000b#Vi?t#895.9228403#B457A #Bi Thu Thu#Bp ! M b ung th#Bi Thu Thu#^aH.#^aVn hc ; Cng ty zGroup# 2016#^a195tr. : nh^b19cm#Vn hc hin i#Hi k#VH#y l cu chuyn v ngh l c sng ca ngi m n thn va nui con nh va chin u vi cn bnh ung th v tnh yu thng v i ca c vi con trai#374342## 00598000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010016000640020027000800070055001070050010001620050 01000172008000500182009004900187010000500236011002600241020001700267020001200284 016000300296019001400299013000700313#VN16.04763#VN16.04764#374343#^a54000^b5000 b#Vi?t#895.636#120M#Tanigawa Nagaru#m mu ca Suzumiya Haruhi#Tanigawa Nagaru ; Mai Hng dch ; Minh ho: Ito Noizi#Mai Hng#Ito Noizi#^aH.#^aVn hc ; Cng ty xut bn v truyn thng IPM#2016#^a536tr. : tranh v^b15cm#Vn hc hin i #Tiu thuyt#VH#Dch Nht Bn#374343## 00678000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810007000580010014000650020017000790030012000960070064001080220 00400172005001100176005000800187005000500195008000500200009004900205010000500254 01100260025902000170028502000120030201300070031401600030032101900140032400500140 0338#VN16.04767#VN16.04766#374345#^a95000^b5000b#Vi?t#895.636#SW434A#Reki Kawah ara#Sword art online#Fairy dance#Reki Kawahara ; Nguyt Qu dch ; Bo Nam h.. ; Minh ho: Abec#T.4#Nguyt Qu#Bo Nam#Abec#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Xut bn v Truyn thng IPM#2016#^a394tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#3 74345#VH#Dch Nht Bn#Reki Kawahara## 00565000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010011000670020008000780030012000860070083000980080 00500181009001000186010000500196011001500201020001700216020001200233016000300245 005001300248005001900261013000700280#374346#VN16.04768#VN16.04769#^a42000^b2000 b#Vi?t#895.922332#T118#Ng Tt T#Tt n#Tiu thuyt#Ng Tt T ; S.t., kho d , ch gii, gii thiu: Cao c im, Ng Th Thanh Lch#^aH.#^aVn hc#2016#^a 222tr.^b18cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Cao c im#Ng Th Thanh Lch#374 346## 00444000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010015000670020007000820030012000890070015001010080 00500116009001000121010000500131011001500136020001700151020001200168016000300180 013000700183#374347#VN16.04770#VN16.04771#^a44000^b1000b#Vi?t#895.922332#L104# V Trng Phng#Lm #Tiu thuyt#V Trng Phng#^aH.#^aVn hc#2016#^a226tr.^b1 8cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#374347## 00443000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810008000610010013000690020009000820030011000910070013001020080 00500115009001000120010000500130011001500135020001700150020001200167016000300179 013000700182#374348#VN16.04772#VN16.04773#^a78000^b1000b#Vi?t#895.922334#GI-400 R# Kim Cung#Gi rng#Tp truyn# Kim Cung#^aH.#^aVn hc#2016#^a302tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#374348## 00672000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820013000501810006000630020024000690030012000930070087001050050019001920050 01700211005001800228005001200246005001100258005001500269008000500284009001000289 010000500299011001500304020001700319020001200336016000300348013000700351#374349# VN16.04774#VN16.04775#^a75000^b1000b#Vi?t#895.92230108#T550L#T lnh v lm gi m c#Truyn ngn#Phm Th Thanh Quy, Nguyn Phan Hch, Phm Th Minh Th... ; P hm Hng Thi tuyn chn#Phm Th Thanh Quy#Nguyn Phan Hch#Phm Th Minh Th#C ao Duy Sn#Nguyn Bn#Phm Hng Thi#^aH.#^aVn hc#2016#^a266tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#374349## 00558000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010011000670020010000780030012000880070074001000080 00500174009001000179010000500189011001500194020001700209020001200226016000300238 005001300241005001900254013000700273#374350#VN16.04776#VN16.04777#^a63000^b2000 b#Vi?t#895.922332#L259C#Ng Tt T#Lu chng#Tiu thuyt#Ng Tt T ; S.t., ch gii, gii thiu: Cao c im, Ng Th Thanh Lch#^aH.#^aVn hc#2016#^a367tr.^ b18cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Cao c im#Ng Th Thanh Lch#374350## 00658000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820013000501810006000630020018000690030011000870070080000980050017001780050 01200195005001700207005001900224005001100243005001600254008000500270009001000275 010000500285011001500290020001700305020001200322016000300334013000700337#374351# VN16.04778#VN16.04779#^a68000^b1000b#Vi?t#895.92230108#N304K#Nim khc ma thu# Tp truyn#Nguyn Cm Hng, Tn i Nhn, Nguyn Hng Thi... ; Trn Thanh Thu tuyn chn#Nguyn Cm Hng#Tn i Nhn#Nguyn Hng Thi#Phm Th Thanh Quy#Nguy n Bn#Trn Thanh Thu#^aH.#^aVn hc#2016#^a263tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truy n ngn#VH#374351## 00602000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010016000640020032000800070055001120050010001670050 01000177008000500187009004900192010000500241011002600246020001700272020001100289 013000700300016000300307019001400310#VN16.04781#374352#VN16.04780#^a54000^b3000 b#Vi?t#895.636#C464P#Tanigawa Nagaru#Cn phn n ca Suzumiya Haruhi#Tanigawa Na garu ; Mai Hng dch ; Minh ho: Ito Noizi#Mai Hng#Ito Noizi#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Xut bn v Truyn thng IPM#2016#^a384tr. : tranh v^b15cm#Vn hc hi n i#Truyn di#374352#VH#Dch Nht Bn## 00469000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010015000680020039000830030008001220070015001300080 00500145009001000150010000500160011001500165020001700180020000800197013000700205 016000300212#374353#VN16.04782#VN16.04783#^a83000^b3000b#Vi?t#895.9228408#A107E #Nguyen Duc Anh#Anh, em khng tic, em tic thanh xun#Tn vn#Nguyen Duc Anh#^a H.#^aVn hc#2016#^a204tr.^b19cm#Vn hc hin i#Tn vn#374353#VH## 00656000000000289000450000100150000000200230001500500100003800500090004800700420 00570080005000990090049001040100005001530110025001580150051001830820008002340160 00300242013000700245014001600252026001100268026001100279026000700290181000600297 019000500303019001400308020001700322020002700339#Shinkai Makoto#Ting gi t v sao xa#Ooba Waku#Huyn #Shinkai Makoto, Ooba Waku ; Huyn dch#^aH.#^aVn h c ; Cng ty Xut bn v Truyn thng IPM#2016#^a227tr. : hnh v^b18cm#Tn sch ting Anh: The voices from a distant star#895.636#VH#374354#^a65000^b5000b#VN1 6.04785#VN16.04784#374354#T306G#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn khoa hc vin tng## 00512000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470010015000530020029000680030022000970070015001190220004001340080 01800138009001100156010000500167011001400172020000700186020000700193020000900200 013000700209016000300216005001500219#VN16.04786#374355#^a20000^b3000b#Vi?t#793. 735#T527T#Nguyn Ngc K#Tuyn tp cu vui tm c#Dnh cho tui hc tr#Nguy n Ngc K#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a85tr.^b18cm#Cu # vui#Hc sinh#374355#XH#Nguyn Ngc K## 00512000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470010015000530020029000680030022000970070015001190220004001340080 01800138009001100156010000500167011001400172020000700186020000700193020000900200 016000300209013000700212005001500219#374356#VN16.04787#^a20000^b3000b#Vi?t#793. 735#T527T#Nguyn Ngc K#Tuyn tp cu vui tm c#Dnh cho tui hc tr#Nguy n Ngc K#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a91tr.^b18cm#Cu # vui#Hc sinh#XH#374356#Nguyn Ngc K## 00512000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470010015000530020029000680030022000970070015001190220004001340080 01800138009001100156010000500167011001400172020000700186020000700193020000900200 016000300209013000700212005001500219#374357#VN16.04788#^a20000^b3000b#Vi?t#793. 735#T527T#Nguyn Ngc K#Tuyn tp cu vui tm c#Dnh cho tui hc tr#Nguy n Ngc K#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a84tr.^b18cm#Cu # vui#Hc sinh#XH#374357#Nguyn Ngc K## 00570000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520030013000700070032000830220004001150050015001190050 01000134008001800144009001100162010000500173011002600178012002200204020001700226 020001300243016000300256019001400259013000700273#VN16.04789#374358#^a18000^b160 0b#Vi?t#895.63#H527T#Huyn thoi v s#Truyn tranh#Takuya Mitsuda ; Hong Mai d ch#T.4#Takuya Mitsuda#Hong Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a187tr. : tr anh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht B n#374358## 00599000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020021000530030013000740070043000870220005001300050016001350050 00600151005001200157008001800169009001100187010000500198011002600203012001400229 020001700243020001300260016000300273019001400276013000700290#VN16.04790#374359#^ a18000^b1000b#Vi?t#895.63#KH506T#Khc tnh ca ban mai#Truyn tranh#Michiyo Akai shi ; Dch: V V, Khun Khun#T.13#Michiyo Akaishi#V V#Khun Khun#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2016#^a185tr. : tranh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i #Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#374359## 00578000000000289000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100060 00300140016000360020025000520030013000770070036000900220005001260080018001310090 01100149010000500160011002600165012001400191020001700205020001300222005001700235 005001200252016000300264019001400267013000700281#374360#VN16.04791#Vi?t#895.63#R 312C#^a18000^b1100b#Rinne cnh gii lun hi#Truyn tranh#Rumiko Takahashi ; Tu yt Nhung dch#T.26#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a188tr. : tranh v^b18cm# T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#Rumiko Takahashi#Tuyt Nhung#VH#Dch Nht Bn#374360## 00566000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020014000530030013000670070031000800220005001110050015001160050 00900131008001800140009001100158010000500169011002600174012002200200020001700222 020001300239016000300252019001400255013000700269#374361#VN16.04792#^a18000^b150 0b#Vi?t#895.63#FR510B#Fruits basket#Truyn tranh#Natsuki Takaya ; Phi Ngc dch# T.17#Natsuki Takaya#Phi Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a195tr. : tranh v^b18cm#T3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#37 4361## 00671000000000313000450002600070000002600110000700200180001800300130003600700660 00490220005001150220031001200050014001510050012001650050009001770080018001860090 01100204010000500215011002600220012002200246020001700268020001300285016000300298 019001400301014001600315019000500331082000700336181000700343013000700350#374362# VN16.04793#Thm t Kindaichi#Truyn tranh#Nguyn tc: Seimaru Amagi ; V tranh: Fumiya Sato ; Duy Ngc dch#T.24#n mng ti lu i bp b Nga#Seimaru Amagi#Fu miya Sato#Duy Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a349tr. : tranh v^b18cm#T 3: Tui trng thnh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a25000^b50 00b#Vi?t#895.63#TH104T#374362## 00581000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520030013000650070031000780220004001090050015001130050 00900128008001800137009001100155010000500166011002600171012003900197020001800236 020001300254016000300267019001400270013000700284#374363#VN16.04794#^a20000^b350 0b#Vi?t#895.63#S309S#Silver spoon#Truyn tranh#Hiromu Arakawa ; Ngc Anh dch#T. 9#Hiromu Arakawa#Ngc Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a189tr. : tranh v^ b18cm#How: Truyn tranh truyn ti kin thc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#D ch Nht Bn#374363## 00619000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020006000520030013000580070067000710220004001380050013001420050 01200155005001400167008001800181009001100199010000500210011002600215012002200241 020001700263020001300280016000300293019001400296013000700310#374364#VN16.04795#^ a25000^b2000b#Vi?t#895.63#N400S#No. 6#Truyn tranh#Nguyn tc: Atsuko Asano ; T ranh: Hinoki Kino ; Mono no Aware dch#T.6#Atsuko Asano#Hinoki Kino#Mono no Awar e#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a165tr. : tranh v^b19cm#T3: Tui trng th nh#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#374364## 00562000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020014000520030013000660070034000790220004001130050018001170050 00900135008001800144009001100162010000500173011002600178012001400204020001700218 020001300235016000300248019001400251013000700265#374365#VN16.04796#^a18000^b140 0b#Vi?t#895.63#C455C#Cng cha sa#Truyn tranh#Akiko Higashimura ; Torarika dc h#T.5#Akiko Higashimura#Torarika#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a177tr. : tr anh v^b18cm#T2: Tui teen#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#374365 ## 00711000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610010013000670020029000800070048001090050011001570050 01400168008001800182009001100200010000500211011002000216021012400236020000900360 020000800369020001000377013000700387016000300394020001200397#VN16.04797#VN16.047 98#374366#^a50000^b1000b#Vi?t#959.704092#B101H#H Hng Minh#Bc H vi quc hi Vit Nam#H Hng Minh (ch.b.), Trn Thun, Lu Vn Quyt#Trn Thun#Lu Vn Quy t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a97tr. : nh^b16cm#Gii thiu nhng bi vi t v cuc i v s nghip ca Ch tch H Ch Minh qua hot ng ca Ngi tro ng Quc hi Vit Nam#Quc hi#Lch s#Hot ng#374366#XH#H Ch Minh## 00550000000000265000450002600070000002600110000701200240001802000180004202000130 00600160003000730140016000760190005000920820009000971810007001060020017001130030 01300130007004300143005002200186005000900208008001800217009001100235010000500246 011002600251013000700277#374367#VN16.04799#Gip b lm ch cm xc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#^a22000^b2500b#Vi?t#895.9223#QU100B#Qu bng u ri#Truy n tranh#Nguyn Tn Thanh Trc ; Minh ho: Minh c#Nguyn Tn Thanh Trc#Minh c#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a23tr. : tranh mu^b19cm#374367## 00547000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020015000540030013000690070043000820050022001250050009001470080 01800156009001100174010000500185011002600190012002400216020001800240020001300258 016000300271013000700274#374368#VN16.04800#^a22000^b2500b#Vi?t#895.9223#V300S#V sao b khc#Truyn tranh#Nguyn Tn Thanh Trc ; Minh ho: Minh c#Nguyn Tn Thanh Trc#Minh c#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a23tr. : tranh mu^b19cm #Gip b lm ch cm xc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#374368## 00549000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020017000540030013000710070043000840050022001270050009001490080 01800158009001100176010000500187011002600192012002400218020001800242020001300260 016000300273013000700276#374369#VN16.04801#^a22000^b2500b#Vi?t#895.9223#B552T#B c tranh b mt#Truyn tranh#Nguyn Tn Thanh Trc ; Minh ho: Minh c#Nguyn T n Thanh Trc#Minh c#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a23tr. : tranh mu^b19 cm#Gip b lm ch cm xc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#374369## 00552000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020018000540030013000720070041000850050009001260050012001350050 00900147008001800156009001100174010000500185011002600190012001700216020001800233 020001300251016000300264013000700267#374370#VN16.04802#^a11000^b2000b#Vi?t#895. 9223#A103T#Ai thng minh hn#Truyn tranh#K: Kim Hng ; V: Ngc Bernus, Shu Li ly#Kim Hng#Ngc Bernus#Shu Lily#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tra nh mu^b19cm#Yu Yu v cc bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#374370## 00549000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020015000540030013000690070041000820050009001230050012001320050 00900144008001800153009001100171010000500182011002600187012001700213020001800230 020001300248013000700261016000300268#374371#VN16.04803#^a11000^b2000b#Vi?t#895. 9223#M551T#Ma t u n#Truyn tranh#K: Kim Hng ; V: Ngc Bernus, Shu Lily# Kim Hng#Ngc Bernus#Shu Lily#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a16tr. : tranh mu^b19cm#Yu Yu v cc bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#374371#VH## 00525000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010012000550020022000670030049000890070012001380040014001500080 00500164009003400169010000500203011002600208020001700234020001000251013000700261 016000300268#374372#VN16.04804#^a59000^b2000b#Vi?t#895.92234#B450M# Nht Nam# B m "ca " t!#Tm s ca Nht Nam v b, m v tui dy th# Nht N am#Ti bn ln 5#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a205tr. : tranh v ^b18cm#Vn hc hin i#T truyn#374372#VH## 00780000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010016000660020018000820030031001000070041001310050 01800172008000500190009001400195010000500209011002600214021023700240013000700477 016000300484020000900487020000600496#374373#VN16.04805#VN16.04806#^a89000^b2000 b#Vi?t#294.34435#T550D#Ryunosuke Koike#T do khng u lo#i qua nhng ham mun t rn tc#Ryunosuke Koike ; Trn Th Yn Chu dch#Trn Th Yn Chu#^aH.#^aTh gi i...#2016#^a253tr. : tranh v^b19cm#Gii thiu phng php thin nh n gin, r b hon ton "tam c", tham - sn - si c th nm bt c c ch hot ng ca tri tim mnh, thot khi nhng ham mun trn tc v t bt u mt c uc sng nh nhng, thanh tnh...#374373#XH#o Pht#Thin## 00734000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010016000640020031000800070021001110040015001320080 00500147009001100152010000500163011002100168021019900189020001600388020001600404 020000700420020000700427013000700434016000300441#VN16.04808#374374#VN16.04807#^a 50000^b1000b#Vi?t#959.727#D300T#Nguyn c Thn#Di tch lch s vn ho n # Nguyn c Thn b.s.#In ln th XII#^aH.#^aTh gii#2016#^a216tr. : nh^b19cm#Gi i thiu mt cch h thng v kh ton din v khu di tch n , cc di tch n i, cha, thp, lng m thi L v cc di tch lch s cch mng ca x nh Bng - huyn T Sn - tnh Bc Ninh#Di tch lch s#Di tch vn ho#Nh L#n #374374#XH## 00494000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010008000660020017000740030006000910070008000970080 00500105009002100110010000500131011001500136012003900151020001700190020001100207 013000700218016000300225#374375#VN16.04809#VN16.04810#^a83000^b2000b#Vi?t#895.9 2234#D100K#H Blue#D khc mu xanh#X N#H Blue#^aH.#^aTh gii ; Asbooks#2016 #^a343tr.^b18cm#Nhng cu chuyn ca 12 cung hong o#Vn hc hin i#Truyn d i#374375#VH## 00462000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610020037000670070019001040050008001230080005001310090 01100136010000500147011002600152020001700178020001500195013000700210016000300217 #VN16.04812#374376#VN16.04811#^a50000^b2000b#Vi?t#398.209597#M458T#100 truyn c tch Vit Nam hay nht#Thin tuyn chn#Thin #^aH.#^aTh gii#2016#^a319tr . : tranh v^b19cm#Vn hc dn gian#Truyn c tch#374376#XH## 00499000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020021000520030020000730070007000930050007001000040013001070080 00500120009000900125010000500134011002700139012001800166020000400184020000900188 020001400197013000700211016000300218#374377#VN16.04813#^a19500^b2000b#Vi?t#372. 21#C513B#Cng b chi t nn#Dnh cho b tui 3+#Tu M#Tu M#In ln th 3#^aH .#^aPh n#2016#^a30tr. : nh mu^b17x21cm#T sch Thiu nhi#Nn#To hnh#Sch m u gio#374377#GK## 00676000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470010016000530020038000690070041001070050011001480080005001590090 02600164010000500190011003200195012003300227021009600260020001700356020000800373 020000700381013000700388016000300395#374378#VN16.04814#^a55000^b3000b#Vi?t#495. 182#S450T#Nguyn Ngc Hn#S tay t vng ting Trung trnh C#Ch.b.: Nguyn Ng c Hn ; Thanh Tnh h..#Thanh Tnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a263tr. : bng, tranh v^b15cm#T sch Gip hc tt ting Trung#Gii thiu cc t vng ting Trung Quc thng dng v c gii ngha mt cch r rng, d hiu#Ting T rung Quc#T vng#S tay#374378#XH## 00494000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020016000540070017000700050017000870040018001040080005001220090 02600127010000500153011002600158020000700184020000600191020000700197020001400204 016000300218013000700221#374379#VN16.04815#^a20000^b1500b#Vi?t#530.0712#S450T#S tay vt l 8#Nguyn Thanh Hi#Nguyn Thanh Hi#Ti bn ln th 4#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2016#^a106tr. : minh ho^b18cm#Vt l#Lp 8#S tay#Sch c th m#GK#374379## 00480000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520070011000700050011000810040018000920080005001100090 02600115010000500141011002200146020000800168020000700176020000700183020001400190 016000300204013000700207#374380#VN16.04816#^a28000^b1000b#Vi?t#807.12#S450T#S tay ng vn 12# Kim Ho# Kim Ho#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a199tr. : bng^b18cm#Ng vn#Lp 12#S tay#Sch c thm#GK#374380## 00546000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020026000540030018000800070038000980050016001360050015001520080 00500167009002600172010000500198011001500203020001100218020000800229020000700237 020001400244013000700258016000300265#374381#VN16.04817#^a31000^b3000b#Vi?t#495. 9225#S450T#S tay t ghp ting Vit#Dnh cho hc sinh#B.s.: Nguyn Khnh H, D ng Th Dung#Nguyn Khnh H#Dng Th Dung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016# ^a235tr.^b18cm#Ting Vit#T ghp#S tay#Sch c thm#374381#GK## 00538000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020019000490070035000680050016001030050018001190040018001370080 00500155009002600160010000500186011002200191020001000213020000600223020000700229 020001400236013000700250016000300257#374382#VN16.04818#^a28000^b1500b#Vi?t#428# S450T#S tay ting Anh 8#V Th Thu Anh, Tn N Phng Chi#V Th Thu Anh#Tn N Phng Chi#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016#^a191tr. : b ng^b18cm#Ting Anh#Lp 8#S tay#Sch c thm#374382#GK## 00778000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820007000511810006000580010013000640020048000770030068001250070013001930080 01800206009002300224010000500247011002000252021021400272020000700486020000900493 013000700502016000300509#374383#VN16.04819#VN16.04820#^a120000^b1000b#Vi?t#153. 42#M452B#T Minh Tri#Mi bui sng, hy to ra mt iu g mi m#Lm th n o tr thnh ngi sng to trong vng 1h, hoc t hn?#T Minh Tri#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^a92tr. : nh^b18cm#Chia s nhng gi tr t o ra c t sng to, qua vic quan st s tin trin ca bn thn v ca nhn g ngi xung quanh da trn nn tng ca vic suy ngh sng to, th nghim sng to, v hnh ng sng to...#T duy#Sng to#374383#XH## 00567000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010012000600020016000720070012000880080018001000090 02300118010000500141011001400146021012500160020000800285020001000293013000700303 016000300310#VN16.04821#374384#VN16.04822#^a20000^b2000b#Vi?t#170#K258T#V Vn Ninh#Kt thc c hu#V Vn Ninh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2016#^ a92tr.^b19cm#Tm tt nhng cu chuyn k mang tnh gio dc o c x hi gip ngi c suy ngm v chim nghim v hin thc cuc sng#o c#Truyn k#3743 84#XH## 01009000000000337000450000100140000000200330001400500120004700500170005900500170 00760070071000930080018001640090059001820100005002410110021002460120014002670150 05500281082000600336016000300342013000700345014001600352026000700368026001100375 02600110038618100060039701900050040301900050040802000110041302000150042402000070 0439021022500446#Curtis, Susan#Rau c - Dinh dng v cha bnh#Thomas, Pat#Vili nac, Dragana#Nguyn Mai Trung#Susan Curtis, Pat Thomas, Dragana Vilinac ; Nguyn Mai Trung bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a116tr. : nh^b17cm#Healing foods#Tn sch ting Anh: Ne al's yard remedies healing foods#613.2#KT#374385#^a62000^b3000b#374385#VN16.048 23#VN16.04824#R111C#Vi?t#Dch#Dinh dng#Phng tr bnh#Rau c#Cung cp nhng th ng tin c kim chng v li ch ca cc loi rau c, nhm xy dng cho mn h mt ch dinh dng lnh mnh, cn bng hon ho, gip duy tr v tng cng sc khe, phng nga v cha tr bnh hiu qu## 01077000000000337000450000100140000000200450001400500120005900500170007100500170 00880070071001050080018001760090059001940100005002530110021002580120014002790150 05500293082000600348016000300354013000700357014001600364026000700380026001100387 02600110039818100060040901900050041501900050042002000110042502000150043602000080 0451021028000459#Curtis, Susan#u, ht & ng cc - Dinh dng v cha bnh#Thom as, Pat#Vilinac, Dragana#Nguyn Mai Trung#Susan Curtis, Pat Thomas, Dragana Vili nac ; Nguyn Mai Trung bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2016#^a119tr. : nh^b17cm#Healing foods#Tn sch t ing Anh: Neal's yard remedies healing foods#613.2#KT#374386#^a62000^b3000b#374 386#VN16.04825#VN16.04826#125H#Vi?t#Dch#Dinh dng#Phng tr bnh#Ng cc#Cung cp nhng thng tin c kim chng v li ch ca cc loi thc phm thng dng nh: Qu hch, cc loi ht (c du), ng cc, u nhm xy dng cho mnh m t ch dinh dng lnh mnh, cn bng, gip duy tr v tng cng sc khe, p hng nga v cha tr bnh hiu qu## 00498000000000241000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200110 00301810006000410010013000470020016000600030024000760070013001000080031001130090 04700144010000500191011001500196020001700211020001800228020000300246013000700249 #374387#VN16.04827#^b500b#Vi?t#895.922234#M103V#Bi nh Sn#Mai vng sm n#K v kch truyn thanh#Bi nh Sn#^aTp. H Ch Minh ; Kin Giang#^aNxb. Tr ; H i Vn hc Ngh thut Kin Giang#2016#^a210tr.^b19cm#Vn hc hin i#Kch truyn thanh#K#374387## 00481000000000241000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200100 00301810006000400010016000460020019000620030014000810070016000950080031001110090 04700142010000500189011001400194020001700208020000400225013000700229016000300236 #VN16.04828#374388#^b500b#Vi?t#895.92214#N304T#Trn Dng Chin#Nim tin theo n g#Tuyn tp th#Trn Dng Chin#^aTp. H Ch Minh ; Kin Giang#^aNxb. Tr ; Hi Vn hc Ngh thut Kin Giang#2016#^a84tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#374388#VH# # 00864000000000301000450000100140000000200260001400300230004000500180006300700380 00810080005001190090037001240100005001610110015001660150060001810820006002410160 00300247013000700250014001700257026000700274026001100281026001100292181000600303 019000500309020002000314020001000334020002000344021019800364#Hagy, Jessica#Lm s ao tr nn th v#Trong 10 bc n gin#Hunh Th T Uyn#Jessica Hagy ; Hu nh Th T Uyn dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Sch Hoa Hng#2016#^a265tr.^b18c m#Tn sch ting Anh: How to be interesting : 10 simple steps#158.1#XH#374389#^a 165000^b2000b#374389#VN16.04829#VN16.04830#L104S#Vi?t#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Trnh by 10 phng cch n gin cuc sng tr nn th v hn, thc y ngi c tri nghim nhng iu mi m, bit nm bt c h i, tin tng vo bn thn v dm tht bi i ti thnh cng## 00608000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010009000600020023000690070009000920220004001010080 00500105009001100110010000500121011001500126021014600141020001300287020001100300 013000700311016000300318005000900321#374390#VN16.04831#VN16.04832#^a30000^b1000 b#Vi?t#220#K258N#Xun Thu#Kt ni vi thin ng#Xun Thu#T.2#^aH.#^aTn gio#20 16#^a203tr.^b15cm#Gm nhiu bi hc kinh thnh hng ngy gip bn m lng ra n nhn v hiu li Cha, suy nim li Cha, sng vi Cha v thc hnh iu Cha dy#o Tin lnh#Kinh thnh#374390#XH#Xun Thu## 00421000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820004000421810006000460010012000520020037000640070011001010080005001120090 01100117010000500128011001700133020001500150020000400165013000700169016000300176 #374391#VN16.04833#VN16.04834#^b1000b#Vi?t#282#G462A#Yunbo, Bian#Gi anh em ti ngi gio s v danh#Bian Yunbo#^aH.#^aTn gio#2016#^a29tr.^b15x21cm#o Thin cha#Th#374391#XH## 00466000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510010008000570020013000650070008000780080005000860090 01100091010000500102011001400107013000700121016000300128021006400131020000900195 020000800204#374392#VN16.04835#VN16.04836#^b1000b#Vi?t#294.3444#206N#H Giao# p nh tht#H Giao#^aH.#^aTn gio#2016#^a36tr.^b18cm#374392#XH#Quan nim v ci p v nhng gi tr tht qua gio l o Pht#o Pht#Gio l## 00537000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020034000520030020000860070020001060050020001260040018001460080 00500164009001100169010000500180011003300185020001800218020001100236020001400247 013000700261016000300268#VN16.04837#374393#^a8000^b13000b#Vi?t#372.21#B200L#B lm quen mi trng xung quanh#Mu gio 5 - 6 tui#ng Th Phng Phi#ng Th Phng Phi#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a24tr. : nh, tranh v^b17x24 cm#Gio dc mu gio#Mi trng#Sch mu gio#374393#GK## 00919000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810008000570010015000650020058000800030035001380070048001730050 01800221005000700239008000500246009001400251010000500265011002800270021023200298 020001800530020001200548020002000560020001500580013000700595016000300602#374394# VN16.04838#VN16.04839#^a16000^b2000b#Vi?t#372.21#GI-108D#Hong Th Dinh#Gio d c phng trnh tai nn thng tch cho tr mu gio#Theo chng trnh gio dc m m non#B.s.: Hong Th Dinh, Trng c Nguyn, Thu H#Trng c Nguyn#Thu H#^ aH.#^aNxb. H Ni#2016#^a55tr. : tranh v^b19x29cm#Cung cp cho tr cc k nng v phng trnh tai nn do ng, do vt, d vt, ui nc, ng c n ung, i n, st, chy - bng, tai nn giao thng, ng vt cn v k nng t bo v bn thn cng nh bit cch gip ngi khc#Gio dc mu gio#Phng chng#Tai nn thng tch#Sch gio vin#374394#XH## 00470000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010011000680020044000790030008001230070011001310080 00500142009001400147010000500161011001500166020001700181020000800198013000700206 016000300213#374395#VN16.04840#VN16.04841#^a86000^b2000b#Vi?t#895.9228408#T515T #Hin Trang#Tui tr lc li v nhng cun sch ca ti#Tn vn#Hin Trang#^aH.# ^aNxb. H Ni#2016#^a231tr.^b19cm#Vn hc hin i#Tn vn#374395#VH## 00815000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820016000491810006000650020053000710080005001240090021001290100005001500110 01400155012002800169021029000197020001000487020001700497020001200514020001300526 013000700539016000300546#374396#VN16.04842#VN16.04843#^a20000^b520b#Vi?t#346.59 701502638#H428#Hi - p php lut v phng, chng bo lc gia nh#^aH.#^aChn h tr Quc gia#2016#^a93tr.^b15cm#T sch Php lut ph thng#Gii thiu 36 cu hi, p v lut phng, chng bo lc gia nh; quyn, ngha v ca nn nhn v ngi c hnh vi bo lc gia nh; ngn chn hnh vi bo lc gia nh v h tr cho nn nhn; cc bin php x l ngi c hnh vi bo lc gia nh; cc bin ph p phng nga bo lc gia nh#Php lut#Bo lc gia nh#Phng chng#Sch hi p#374396#XH## 00957000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820016000491810006000650020041000710070074001120050016001860050013002020050 01600215005001800231008000500249009002100254010000500275011001400280012002800294 021027400322020001000596020001400606020001300620013000700633016000300640#374397# VN16.04844#VN16.04845#^a18000^b520b#Vi?t#342.59708302638#T310H#Tm hiu lut c n cc cng dn nm 2014#Nguyn Ngc Anh (ch.b.), V Huy Khnh, Trn Ngc ng, Nguyn Kin Trung#Nguyn Ngc Anh#V Huy Khnh#Trn Ngc ng#Nguyn Kin Trun g#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a75tr.^b19cm#T sch Php lut ph thng#Gm 6 4 cu hi p php lut v nhng quy nh chung v quy nh c th v c s d l iu quc gia v dn c, c s d liu cn cc, th cn cc, bo m iu kin cho hot ng qun l cn cc cng dn, c s d liu quc gia v dn c v c s d liu cn cc cng dn#Php lut#Lut cn cc#Sch hi p#374397#XH## 00796000000000253000450000200750000000800050007500900210008001000050010101100140 01060820016001200160003001360130007001390140015001460260007001610260011001680260 01100179181000600190019000500196020001000201020001600211020001900227020001800246 021027800264#Lut bo v v kim dch thc vt nm 2013 v ngh nh hng dn t hi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a99tr.^b19cm#344.59704302632#XH#374398#^ a22000^b520b#374398#VN16.04846#VN16.04847#L504B#Vi?t#Php lut#Bo v thc vt# Kim dch thc vt#Vn bn php lut#Gii thiu ni dung Lut bo v v kim dc h thc vt nm 2013 gm nhng quy nh chung, phng, chng sinh vt gy hi thc vt, kim dch thc vt, qun l thuc bo v thc vt v Ngh nh 116 ca Ch nh ph quy nh chi tit mt s iu ca Lut bo v v kim dch thc vt## 00825000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820015000491810006000640020031000700080005001010090021001060100005001270110 01400132021037700146020001000523020002200533020001800555013000700573016000300580 #374399#VN16.04848#VN16.04849#^a8000^b1026b#Vi?t#342.5970402632#L504M#Lut Mt trn T quc Vit Nam#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a39tr.^b19cm#Gii thiu n i dung Lut Mt trn T quc Vit Nam vi nhng qui nh chung v qui nh c th lin quan n tp hp, xy dng khi i on kt ton dn tc, bo v quyn v li ch hp php, chnh ng ca nhn dn, tham gia xy dng Nh nc, hot ng gim st, hot ng phn bin x hi, iu kin bo m hot ng ca Mt tr n T quc Vit Nam cng iu khon thi hnh#Php lut#Lut mt trn t quc#Vn bn php lut#374399#XH## 00706000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010015000620020026000770030051001030070015001540080 00500169009000900174010000500183011002500188013000700213016000300220021018600223 020001800409020001300427#374400#VN16.04850#VN16.04851#^a68000^b3000b#Vi?t#649.1 #C126T#Trn Hng John#Cy to bt u t mm nh#Gc nhn ca mt ngi con khi n hn v tui th...#Trn Hng John#^aH.#^aPh n#2016#^a258tr. : hnh v^b18cm#37 4400#KT#a ra nhng quan im, gii php v kinh nghim ca tc gi v vn n ui dy con gip cc bc cha m thay i hng tich cc hn trong mi quan h gi a cha m v con ci ti Vit Nam#Gio dc gia nh#Nui dy tr## 00947000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820017000491810006000660010019000720020053000910070035001440050015001790080 00500194009002100199010000500220011001500225012002800240021031000268020001000578 020001700588020001700605020001300622013000700635016000300642#374401#VN16.04852#V N16.04853#^a41000^b520b#Vi?t#344.597046502638#H428#L Th Thanh Duyn#Hi - p v Lut An ton, v sinh lao ng nm 2015#L Th Thanh Duyn, Nguyn Vn Anh# Nguyn Vn Anh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a179tr.^b19cm#T sch Php lut p h thng#Gm 152 cu hi v tr li tm hiu cc quy nh v bo m an ton, v sinh lao ng; chnh sch, ch i vi ngi b tai nn lao ng, bnh ngh nghip; trch nhim v quyn hn ca cc t chc, c nhn lin quan n cng tc an ton, v sinh lao ng v qun l nh nc v an ton, v sinh lao ng...#P hp lut#An ton lao ng#V sinh lao ng#Sch hi p#374401#XH## 00804000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820016000491810006000650020059000710080005001300090021001350100005001560110 01400161021033400175020001000509020001500519020001800534013000700552016000300559 #374402#VN16.04854#VN16.04855#^a13000^b520b#Vi?t#342.59708302632#L504Q#Lut qu c tch Vit Nam nm 2008 sa i, b sung nm 2014#^aH.#^aChnh tr Quc gia#201 6#^a79tr.^b19cm#Gii thiu ni dung lut quc tch Vit Nam nm 2008 v lut sa i, b sung mt s iu ca lut quc tch Vit Nam nm 2014 v qui nh chung , ngi c quc tch Vit Nam, mt quc tch Vit Nam, thay i quc tch ca ng i cha thnh nin v ca con nui, trch nhim ca c quan nh nc v quc t ch v cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut quc tch#Vn bn php lut#374402# XH## 00802000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820016000501810006000660020017000720080005000890090021000940100005001150110 01500120021037000135020001000505020001700515020001800532013000700550016000300557 #374403#VN16.04856#VN16.04857#^a18000^b5533b#Vi?t#346.59709202632#L504#Lut u t cng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a135tr.^b19cm#Gii thiu ton vn ni dung Lut u t cng vi nhng quy nh chung v quy nh v ch trng u t v quyt nh u t chng trnh, d n u t cng; lp thm nh ph duyt v giao k hoch u t; thc hin v theo di, kim tra nh gi k hoch u t; nhim v quyn hn ca cc c quan, t chc c nhn trong hot ng u t cng ; cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut u t cng#Vn bn php lut#374403#XH ## 00731000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010015000620020026000770030051001030070015001540080 00500169009000900174010000500183011002500188016000300213021018600216020001800402 020001300420004001300433013000700446#374404#VN16.04858#VN16.04859#^a68000^b3000 b#Vi?t#649.1#C126T#Trn Hng John#Cy to bt u t mm nh#Gc nhn ca mt ng i con khi nhn v tui th...#Trn Hng John#^aH.#^aPh n#2016#^a258tr. : hnh v^b18cm#KT#a ra nhng quan im, gii php v kinh nghim ca tc gi v vn nui dy con gip cc bc cha m thay i hng tich cc hn trong mi quan h gia cha m v con ci ti Vit Nam#Gio dc gia nh#Nui dy tr#In ln th 2#374404## 00679000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820012000411810006000530020026000590030027000850070070001120050009001820050 01500191006001500206005001700221005000700238005001200245005001300257008000500270 00900190027501000050029401100150029902000170031402000120033101300070034301600030 0350#374405#VN16.04860#VN16.04861#^b550b#Vi?t#895.9221008#L451P#Lc pht Bnh Th n - 2016#Tuyn th lc bt Vit Nam#Duyn An, Phng Vn Khai, Trng Nam Chi... ; B.s.: Trng Nam Chi...#Duyn An#Phng Vn Khai#Trng Nam Chi#Trng Vit H ng#Kim L#inh Thng#Ch Thu Hng#^aH.#^aCng an nhn dn#2016#^a275tr.^b18cm#V n hc hin i#Th lc bt#374405#VH## 00831000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820011000511810007000620020028000690070040000970050017001370050007001540050 01100161005001100172005001800183008000500201009003400206010000500240011003100245 02101230027602000090039902000100040802000680041802000090048601600030049501300070 0498#374406#VN16.04862#VN16.04863#^a110000^b1500b#Vi?t#781.620092#TR121V#Trn V n Kh: Tm v nghip#Nguyn Th Thanh, Thu Ba, Thanh Hip...#Nguyn Th Thanh#T hu Ba#Thanh Hip#Qu Phng#Nguyn Phc Vinh#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Th i H#2016#^a296tr., 18tr.nh : nh^b18cm#Tp hp nhng bi vit, chia s v cuc i v s nghip ca Gio s Trn Vn Kh qua hi c ca thn hu, hc tr ca ng#Cuc i#S nghip#Trn Vn Kh, Nh nghin cu m nhc c truyn, 1921-2015 , Vit Nam#Bi vit#XH#374406## 00829000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200110 00401810007000510020028000580070040000860050017001260050007001430050011001500050 01100161005001800172004000900190008000500199009003400204010000500238011003100243 02101230027402000090039702000100040602000680041602000090048401300070049301600030 0500#374407#VN16.04864#^a110000^b1000b#Vi?t#781.620092#TR121V#Trn Vn Kh: Tm v nghip#Nguyn Th Thanh, Thu Ba, Thanh Hip...#Nguyn Th Thanh#Thu Ba#Thanh Hip#Qu Phng#Nguyn Phc Vinh#In ln 2#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2016#^a296tr., 18tr.nh : nh^b18cm#Tp hp nhng bi vit, chia s v cuc i v s nghip ca Gio s Trn Vn Kh qua hi c ca thn hu, hc tr ca n g#Cuc i#S nghip#Trn Vn Kh, Nh nghin cu m nhc c truyn, 1921-2015, Vit Nam#Bi vit#374407#XH## 00451000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810008000600010009000680020022000770030004000990070009001030080 00500112009001900117010000500136011002500141020001700166020000400183016000300187 013000700190#374408#VN16.04865#VN16.04866#^a50000^b1000b#Vi?t#895.92214#GI-103 #Thu Sang#Giai iu ma heo may#Th#Thu Sang#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a98tr . : tranh v^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#374408## 00435000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010014000650020009000790030004000880070014000920080 00500106009001900111010000500130011001500135020001700150020000400167016000300171 013000700174#374409#VN16.04867#VN16.04868#^a50000^b500b#Vi?t#895.92214#B431Q# Thanh Xun#Bng qu#Th# Thanh Xun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a179tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Th#VH#374409## 00432000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810008000600010008000680020015000760030004000910070008000950080 00500103009001900108010000500127011001500132020001700147020000400164016000300168 013000700171#374410#VN16.04869#VN16.04870#^a45000^b1000b#Vi?t#895.92214#GI-435T #Trn T#Git thi gian#Th#Trn T#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a102tr.^b19cm# Vn hc hin i#Th#VH#374410## 00619000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010014000660020013000800070014000930220004001070080 00500111009001900116010000500135011001500140013000700155016000300162021014000165 020001800305020000400323005001400327#374411#VN16.04871#VN16.04872#^a70000^b500b #Vi?t#895.922109#455C#ng Vn Ton#ng cm th#ng Vn Ton#T.2#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a155tr.^b19cm#374411#VH#Gii thiu 35 li bnh ca tc gi v mt s bi th ca cc nh th: H Xun Hng, Nguyn Khuyn, H Dznh, Ch Lan Vin, Lu Quang V...#Bnh lun vn hc#Th#ng Vn Ton## 00447000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010014000650020021000790030004001000070014001040080 00500118009001900123010000500142011001500147020001700162020000400179016000300183 013000700186#374412#VN16.04873#VN16.04874#^a50000^b300b#Vi?t#895.92214#C506H#Tr n Kim Ngc#Cc ho mi v H Ni#Th#Trn Kim Ngc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016# ^a135tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#374412## 00439000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520010014000580020020000720030004000920070014000960080 00500110009001900115010000500134011001500139020001700154020000400171016000300175 013000700178#VN16.04875#374413#VN16.04876#^b1000b#Vi?t#895.92214#L106Q#Thi Vn nh#Lng qu yu thng#Th#Thi Vn nh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a227tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#374413## 01006000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820015000491810006000640020083000700070058001530050016002110050015002270050 01400242005001600256005001600272008000500288009002100293010000500314011001500319 021030200334020001000636020002300646020001300669013000700682016000300689#374414# VN16.04877#VN16.04878#^a65000^b600b#Vi?t#342.5970902638#T310H#Tm hiu quy nh ca php lut v t chc v hot ng ca chnh quyn a phng#Nguyn Hi Lon g (ch.b.), Nguyn T Uyn, Ging Th Cc...#Nguyn Hi Long#Nguyn T Uyn#Ging Th Cc#Trnh Vn Chin#Nguyn Duy Linh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a310tr. ^b19cm#Cung cp nhng c s php l cn bn v v tr v vai tr ca chnh quyn a phng; lch s hnh thnh v pht trin ca chnh quyn a phng Vit Nam qua cc giai on; nhng quy nh ca php lut v t chc ca chnh quyn a phng cp tnh, thnh ph, qun, huyn, x, phng, hi o...#Php lut#C hnh quyn a phng#Sch hi p#374414#XH## 00438000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010014000660020027000800070014001070080005001210090 01900126010000500145011001500150020001700165020000400182016000300186013000700189 #374415#VN16.04879#VN16.04880#^a68000^b1000b#Vi?t#895.92214#M458T#ng Duy Phc #100 bi th vit yu#ng Duy Phc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a192tr.^ b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#374415## 00487000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010015000650020018000800030010000980070015001080080 01800123009003500141010000500176011001500181020001700196020001000213013000700223 016000300230#374416#VN16.04881#VN16.04882#^a60000^b700b#Vi?t#895.92214#B305X#L Quang Trang#Bin xanh vy gi#Trng ca#L Quang Trang#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2016#^a143tr.^b19cm#Vn hc hin i#Trng ca#3744 16#VH## 00531000000000289000450000100100000000200130001000500110002300500100003400700280 00440080005000720090019000770100005000960110015001010220004001160820008001200160 00300128013000700131014001700138026000700155026001100162026001100173181000700184 019000500191019001600196020001700212020001200229#Qun Sola#Tham h lng#Nguyt L c#Qun Sola#Qun Sola ; Nguyt Lc dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a507tr.^b 21cm#T.1#895.136#VH#374417#^a139000^b2000b#374417#VV16.17436#VV16.17437#TH104H# Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00604000000000301000450000100140000000200240001400300120003800500080005000500140 00580070029000720080005001010090052001060100005001580110015001630220004001780820 00800182016000300190013000700193014001700200026000700217026001100224026001100235 181000600246019000500252019001600257020001700273020001200290#Cu Nguyt Hi#Anh b it gi t u ti#Tiu thuyt#Losedow#Cu Nguyt Hi#Cu Nguyt Hi ; Losedow dc h#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Truyn thng Qung Vn#2016#^a493tr.^b21cm#T .1#895.136#VH#374418#^a109000^b2000b#374418#VV16.17438#VV16.17439#A107B#Vi?t#D ch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00604000000000301000450000100140000000200240001400300120003800500080005000500140 00580070029000720080005001010090052001060100005001580110015001630220004001780820 00800182016000300190013000700193014001700200026000700217026001100224026001100235 181000600246019000500252019001600257020001700273020001200290#Cu Nguyt Hi#Anh b it gi t u ti#Tiu thuyt#Losedow#Cu Nguyt Hi#Cu Nguyt Hi ; Losedow dc h#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Truyn thng Qung Vn#2016#^a933tr.^b21cm#T .2#895.136#VH#374419#^a109000^b2000b#374419#VV16.17440#VV16.17441#A107B#Vi?t#D ch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00445000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010015000670020015000820030004000970070015001010080 00500116009001900121010000500140011001500145020001700160020000400177016000300181 013000700184#374420#VV16.17442#VV16.17443#^a60000^b1000b#Vi?t#895.92214#NH556L# Ng Th Trng#Nhng l vung#Th#Ng Th Trng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a 106tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#374420## 00448000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010013000670020022000800030004001020070013001060080 00500119009001900124010000500143011001500148020001700163020000400180016000300184 013000700187#374421#VV16.17444#VV16.17445#^a65000^b1000b#Vi?t#895.92214#NG558C# L Ngc Khu#Ngi cui cng li#Th#L Ngc Khu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016 #^a115tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#374421## 00432000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010013000670020007000800030004000870070013000910080 00500104009001900109010000500128011001400133020001700147020000400164016000300168 013000700171#374422#VV16.17446#VV16.17447#^a69000^b1000b#Vi?t#895.92214#TR460V# L Ngc Khu#Tr v#Th#L Ngc Khu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a99tr.^b21cm# Vn hc hin i#Th#VH#374422## 00456000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010019000660020009000850030004000940070019000980080 00500117009001900122010000500141011002500146020001700171020000400188016000300192 013000700195#374423#VV16.17448#VV16.17449#^a68000^b1000b#Vi?t#895.92214#H561C#N guyn Phng Tho#Hng c#Th#Nguyn Phng Tho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^ a97tr., 16tr. nh^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#374423## 00432000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530010009000590020016000680030004000840070009000880080 00500097009001900102010000500121011002100126020001700147020000400164016000300168 013000700171#374424#VV16.17450#VV16.17451#^b1000b#Vi?t#895.922134#M458T#L Thng #Mt thi nh#Th#L Thng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a215tr. : nh^b21cm# Vn hc hin i#Th#VH#374424## 00452000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010016000670020021000830030004001040070016001080080 00500124009001900129010000500148011001400153020001700167020000400184016000300188 013000700191#374425#VV16.17452#VV16.17453#^a36000^b1000b#Vi?t#895.92214#KH506T# Nguyn Th Thoa#Khc t tnh ma thu#Th#Nguyn Th Thoa#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn #2016#^a91tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th#VH#374425## 00448000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010013000650020009000780030004000870070013000910080 00500104009001900109010000500128011003000133020001700163020000400180016000300184 013000700187#374426#VV16.17454#VV16.17455#^a50000^b500b#Vi?t#895.92214#T312#Ph m nh Ba#Tnh i#Th#Phm nh Ba#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a86tr. : nh, tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#374426## 00467000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010013000650020017000780030004000950070013000990080 00500112009001900117010000500136011004100141020001700182020000400199016000300203 013000700206#374427#VV16.17456#VV16.17457#^a50000^b100b#Vi?t#895.92214#C104X#Ph m nh Ba#Cm xc cuc i#Th#Phm nh Ba#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a122t r., 20tr. nh : hnh v, nh^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#374427## 00435000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010008000660020020000740030004000940070008000980080 00500106009001900111010000500130011001500135020001700150020000400167016000300171 013000700174#374428#VV16.17458#VV16.17459#^a60000^b500b#Vi?t#895.92214#TR116T#V Oanh#Trng tc ng lau#Th#V Oanh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a127tr.^b21 cm#Vn hc hin i#Th#VH#374428## 00432000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820010000421810006000520010013000580020009000710030004000800070013000840080 00500097009001900102010000500121011002100126020001700147020000400164016000300168 013000700171#VV16.17460#VV16.17461#374429#^b1000b#Vi?t#895.92214#B431N#T Anh Ch nh#Bng ni#Th#T Anh Chnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a107tr. : nh^b21cm# Vn hc hin i#Th#VH#374429## 00465000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010018000650020017000830030004001000070018001040080 00500122009001900127010000500146011002900151020001700180020000400197016000300201 013000700204#374430#VV16.17462#VV16.17463#^a50000^b200b#Vi?t#895.92214#M103M#Ng uyn Thu Qunh#Mi mt tnh yu#Th#Nguyn Thu Qunh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2 016#^a78tr. : hnh v, nh^b20cm#Vn hc hin i#Th#VH#374430## 00457000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010018000650020014000830030004000970070018001010080 00500119009001900124010000500143011002400148020001700172020000400189016000300193 013000700196#374431#VV16.17464#VV16.17465#^a50000^b200b#Vi?t#895.92214#C102M#Ng uyn Thu Qunh#Caf mt mnh#Th#Nguyn Thu Qunh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016 #^a78tr. : hnh v^b20cm#Vn hc hin i#Th#VH#374431## 00446000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810008000600010011000680020023000790030004001020070011001060080 00500117009001900122010000500141011001500146020001700161020000400178016000300182 013000700185#374432#VV16.17466#VV16.17467#^a65000^b300b#Vi?t#895.922134#GI-400C #on Thng#Gi ct min nhn gian#Th#on Thng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^ a111tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th#VH#374432## 00729000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010016000680020017000840030017001010070016001180080 00500134009001900139010000500158011002600163021018300189020001900372020001700391 020001700408020000400425013000700429016000300436#374433#VV16.17468#VV16.17469#^a 50000^b1000b#Vi?t#895.9221009#Y606T#Phm nh Thiu#Yu th nn bit#Ph bnh l lun#Phm nh Thiu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a116tr. : minh ho^b21cm#Gi i thiu nhng yu t chung ca th ca, mt s th th thun Vit, th th lc b t v song tht lc bt, th th ng lut, xng ho v mt s th th c o , th mi, th t do#Nghin cu vn hc#Ph bnh vn hc#Vn hc hin i#Th#37 4433#VH## 00608000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620020021000680030004000890070054000930050020001470050 01900167005001000186005001500196005001400211008000500225009001900230010000500249 011002100254020001700275020000400292013000700296016000300303#374434#VV16.17470#V V16.17471#^a68000^b1000b#Vi?t#895.9221008#N462T#Ni tnh yu bt u#Th#Nguyn Th Thu Thu, Nguyn V Minh Th, Thanh Nhi...#Nguyn Th Thu Thu#Nguyn V Mi nh Th#Thanh Nhi#Lu Quc Cng#Phan Vn Thm#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a245 tr. : nh^b19cm#Vn hc hin i#Th#374434#VH## 00440000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010015000660020011000810030004000920070015000960080 00500111009001900116010000500135011001500140020001700155020000400172016000300176 013000700179#374435#VV16.17472#VV16.17473#^a64000^b500b#Vi?t#895.92214#NG110H# o Thanh Cm#Ngt hng#Th#o Thanh Cm#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a182tr .^b20cm#Vn hc hin i#Th#VH#374435## 00594000000000277000450000100140000000200180001400500190003200700380005100800050 00890090060000940100005001540110014001590150031001730820008002040160003002120130 00700215014001600222026000700238026001100245026001100256181000600267019000500273 019001000278020001700288020001100305#Ernaux, Annie#Mt ch trong i#Nguyn Th Thu An#Annie Ernaux, Nguyn Th Thu An dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho & Truyn thng Nh Nam#2016#^a98tr.^b21cm#Tn sch ting Php: La place #843.914#VH#374436#^a50000^b2500b#374436#VV16.17474#VV16.17475#M458C#Vi?t#Dch Php#Vn hc hin i#Truyn di## 00427000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010013000650020019000780070013000970080005001100090 01900115010000500134011001500139020001700154020000400171013000700175016000300182 #374437#VV16.17476#VV16.17477#^a65000^b500b#Vi?t#895.92214#B254#inh S Lin#B n i trng trn#inh S Lin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a111tr.^b20cm#Vn h c hin i#Th#374437#VH## 00921000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820011000491810006000600010013000660020115000790030017001940070013002110080 00500224009002000229010000500249011001500254021028900269020001700558013000700575 016000300582020002100585020000800606020001700614#VV16.17478#VV16.17479#374438#^a 45000^b300b#Vi?t#338.709597#Y600T#L Hong Nam# thc php lut trong vic xy dng vn ho doanh nghip Vit Nam hin nay - Mt s vn l lun v thc ti n#Sch chuyn kho#L Hong Nam#^aH.#^aL lun Chnh tr#2016#^a203tr.^b21cm#Tr nh by mt s vn l lun, thc trng v nhng vn t ra v vai tr ca thc php lut trong vic xy dng vn ho doanh nghip Vit Nam hin nay. Quan im v gii php nhm pht huy vai tr ca thc php lut trong vic xy dng vn ho doanh nghip Vit Nam hin nay#Sch chuyn kho#374438#XH#Vn ho doanh nghip#Vai tr# thc php lut## 00439000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010015000650020012000800030004000920070015000960080 00500111009001900116010000500135011001400140020001700154020000400171016000300175 013000700178#374439#VV16.17480#VV16.17481#^a68000^b300b#Vi?t#895.92214#N428V#Tr n Chu Hon#Ni vi anh#Th#Trn Chu Hon#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a79tr. ^b20cm#Vn hc hin i#Th#VH#374439## 00700000000000301000450000100140000000200350001400500130004900500120006200500140 00740070072000880080005001600090061001650100005002260110025002310150033002560820 00400289016000300293013000700296014001600303026000700319026001100326026001100337 181000600348019000500354019000900359020001800368020001200386#Foxley, Janet#Muncl e Trogg - Cu khng l t hon#Wells, Steve#H Kiu Lan#H Vit Hong#Janet Foxle y ; Minh ho: Steve Wells ; Dch: H Kiu Lan, H Vit Hong#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2016#^a178tr. : hnh v^b21cm#Tn sch ting Anh: Muncle Trogg#823#VH#374440#^a60000^b2500b#374440#VV16.17482#VV 16.17483#M512T#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt## 00444000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820010000411810006000510010017000570020009000740030010000830070017000930080 00500110009001900115010000500134011001400139020001700153020001000170016000300180 013000700183#374441#VV16.17484#VV16.17485#^b500b#Vi?t#895.92214#H454L#Nguyn n h Phc#Hn lng#Trng ca#Nguyn nh Phc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a98tr.^ b20cm#Vn hc hin i#Trng ca#VH#374441## 00436000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820010000411810006000510010015000570020017000720030004000890070015000930080 00500108009001900113010000500132011001400137020001700151020000400168016000300172 013000700175#VV16.17486#374442#VV16.17487#^b500b#Vi?t#895.92214#C125T#Trn Ngc Nim#Cu th cuc i#Th#Trn Ngc Nim#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a99tr.^b2 0cm#Vn hc hin i#Th#VH#374442## 00441000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010015000660020014000810070015000950080005001100090 01900115010000500134011002900139020001700168020000400185016000300189013000700192 #374443#VV16.17488#VV16.17489#^a90000^b500b#Vi?t#895.922134#T527T#Trn Hng Min h#Tuyn tp th#Trn Hng Minh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a198tr., 8tr. nh m u^b20cm#Vn hc hin i#Th#VH#374443## 00445000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010015000660020016000810030004000970070015001010080 00500116009001900121010000500140011001500145020001700160020000400177016000300181 013000700184#374444#VV16.17490#VV16.17491#^a54000^b500b#Vi?t#895.922134#V104V#T rn Hng Minh#Vm v ma xun#Th#Trn Hng Minh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016#^a 110tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th#VH#374444## 00368000000000217000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200100 00311810006000410010009000470020019000560080005000750090019000800100005000990110 01500104020001700119020000400136013000700140016000300147#374445#VV16.17492#^b100 0b#Vi?t#895.92214#T527T#Mai Linh#Tuyn th Mai Linh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2016 #^a243tr.^b23cm#Vn hc hin i#Th#374445#VH## 00991000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010020000680020073000880070020001610080005001810090 02100186010000500207011003100212021038700243020001000630020000800640020001300648 020001300661020001700674013000700691016000300698#374446#VV16.17493#VV16.17494#^a 102000^b500b#Vi?t#346.597092#PH109L#Phm Th Hng Nhung#Php lut qun l phn vn nh nc ti doanh nghip Vit Nam hin nay#Phm Th Hng Nhung#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2016#^a267tr. : hnh v, bng^b21cm#Trnh by nhng vn l lu n v qun l phn vn nh nc ti doanh nghip v php lut qun l phn vn n h nc ti doanh nghip. Thc trng php lut qun l phn vn nh nc ti doa nh nghip v thc tin p dng Vit Nam hin nay. Gii php hon thin php lu t. Gii php hon thin php lut v t chc thc thi php lut qun l phn v n nh nc ti doanh nghip Vit Nam#Php lut#Qun l#Vn nh nc#Doanh nghi p#Sch chuyn kho#374446#XH## 00995000000000289000450000100120000000200540001200500150006600700340008100800050 01150090021001200100005001410110037001460150069001830820019002520160003002710130 00700274014000700281026000700288026001100295026001100306181000600317019000500323 020000800328020001100336020001000347021034800357# Th Tin#Lch s ng b v nhn dn x Long Ho (1945 - 2015)#Dng Ngc Hi#B.s.: Th Tin, Dng Ngc Hi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a287tr., 16tr. nh mu : bng^b21cm#TTS ghi : ng b huyn Du Ting. Ban chp hnh ng b x Long Ho#324.25970750959774# XH#374447#^b600b#374447#VV16.17495#VV16.17496#L302S#Vi?t#Lch s#ng b x#1945 -2015#Gii thiu v c im t nhin, vng t, con ngi v truyn thng cch mng x Long Ho, huyn Du Ting, tnh Bnh Dng qua cc thi k: Khng chin chng Php (1945-1954); khng chin chng M (1954-1975); thc hin cng cuc x y dng v pht trin kinh t - x hi (1975-2015); thc hin cng nghip ho nn g nghip nng thn (1996-2015)...## 01006000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810007000620010018000690020096000870070018001830080005002010090 02100206010000500227011003100232021041100263013000700674016000300681020002700684 020001200711020001700723#VV16.17498#VV16.17497#374448#^a105000^b300b#Vi?t#338.1 095973#CH527D# Th Thanh Loan#Chuyn dch c cu kinh t nng nghip vng ng bng sng Hng trong bi cnh hi nhp quc t# Th Thanh Loan#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2016#^a307tr. : hnh v, bng^b21cm#Trnh by c s l lun v thc tin v chuyn dch c cu kinh t nng nghip trong hi nhp kinh t quc t. T hc trng chuyn dch c cu kinh t nng nghip vng ng bng sng Hng trong tin trnh hi nhp kinh t quc t nhng nm gn y. Quan im, nh hng v gii php ch yu thc y chuyn dch c cu kinh t nng nghip vng ng bng sng Hng trong bi cnh mi ca hi nhp kinh t quc t#374448#XH#Chuyn dch c cu kinh t#Nng nghip#Hi nhp kinh t## 01094000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590020089000650030015001540070058001690050017002270050 01600244005001200260005001600272005001100288008000500299009002100304010000500325 01100150033002103200034502000100066502000150067502000100069002000190070002000150 0719013000700734016000300741#374449#VV16.17499#VV16.17500#^a63000^b500b#Vi?t#34 2.59704#C460C#C ch php l kim sot quyn lc nh nc ca cc c quan nh n c Vit Nam hin nay#Sch tham kho#Nguyn Minh oan (ch.b.), Nguyn Minh c, V Thu Hnh...#Nguyn Minh oan#Nguyn Minh c#V Thu Hnh#Hong Minh Hiu#T Vn Ho#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a227tr.^b21cm#Nhng vn l lun v c ch php l kim sot quyn lc nh nc ca cc c quan nh nc Vit Nam. T hc trng c ch php l kim sot quyn lc nh nc ca cc c quan nh nc Vit Nam. Quan im v gii php hon thin c ch php l kim sot quyn lc nh nc ca cc c quan nh nc Vit Nam hin nay#Php lut#C ch php l#K im sot#Quyn lc nh nc#Sch tham kho#374449#XH## 00995000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820007000421810006000490020039000550030022000940070058001160050015001740050 01700189005001500206005001300221005002300234008000500257009002100262010000500283 01100360028801500360032402102600036001300070062001600030062702000100063002000080 0640020000900648#VV16.17501#VV16.17502#374450#^b3500b#Vi?t#320.12#B305G#Bin gi i trn t lin Vit Nam - Lo#Ti liu tuyn truyn#B.s.: Hong Ngc Sn, Nguy n Danh Tin, Phng Tho...#Hong Ngc Sn#Nguyn Danh Tin# Phng Tho#L Vn Phong#Nguyn Th Hng Giang#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a125tr., 8tr. nh mu : bng^b21cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#Gii thiu khi qut v c im ca khu vc bin gii Vit Nam - Lo; lch s hnh thnh ng bin gi i trn t lin gia hai nc v qu trnh hoch nh, phn gii, cm mc, tng dy, tn to h thng mc quc gii Vit Nam - Lo trong sut thi gian qua#374 450#XH#Bin gii#Lch s#t lin## 01048000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820009000421810006000510020120000570070056001770050016002330050015002490050 01200264005001200276005001800288008000500306009002100311010000500332011003100337 021031800368013000700686016000300693020002000696020000800716020001000724#VV16.17 503#VV16.17504#374451#^b1000b#Vi?t#338.9597#452M#i mi cch thc tng trng kinh t Vit Nam trong thi k y mnh cng nghip ho, hin i ho v hi nh p quc t#Trng B Thanh, Bi Quang Bnh (ch.b.), o Hu Ho...#Trng B Than h#Bi Quang Bnh#o Hu Ho#Nguyn Hip#Nguyn Thanh Trc#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a323tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by cc lun c khoa hc cho vic i mi cch thc tng trng kinh t; tng trng kinh t Vit Nam trong giai on 1986-2014; quy ch huy ng, phn b v s dng ngun lc sn xut trong t ng trng kinh t; cch thc phn b sn lng to ra tng cu trong tng trng kinh t Vit Nam thi k 1986-2014...#374451#XH#Tng trng kinh t#i mi#198 6-2014## 01182000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510020127000570070045001840050015002290050013002440050 01200257005001700269005001400286008000500300009002100305010000500326011001500331 01500380034602103350038401300070071901600030072602000230072902000190075202000240 0771020001700795020002000812#374452#VV16.17505#VV16.17506#^b1000b#Vi?t#324.2075# H452N#Hi nhp quc t v pht trin bn vng - kinh nghim ca ng Cng sn Vi t Nam ng Cng sn Php v ng Dn ch x hi c#inh Th Huynh, L Hu Ngh a, V Vn Hin...#inh Th Huynh#L Hu Ngha#V Vn Hin#Nguyn c Thng#ng nh Qu#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a326tr.^b21cm#TTS ghi: Hi ng L lu n Trung ng#Gm cc bi tham lun trnh by nhng kinh nghim ca ng cng sn Vit Nam v vn hi nhp quc t v pht trin bn vng; kinh nghim ca n g cng sn Php trong bi cnh ton cu ho, hi nhp quc t v pht trin bn vng Chu u; quan im chnh tr v kinh t ca ng cng sn Vit Nam v hi nhp quc t v khu vc...#374452#XH#ng Cng sn Vit Nam#ng Cng sn Php# ng Dn ch X hi c#Hi nhp quc t#Pht trin bn vng## 00934000000000301000450000100160000000200720001600300660008800700210015400800050 01750090021001800100005002010110015002060150020002210820008002410160003002490130 00700252014000800259026000700267026001100274026001100285181000700296019000500303 020001700308020000700325020001000332020000800342021028200350#Triu Vn Cng#Nh ng vn c bn v hnh chnh nh nc v ch cng v, cng chc#Sch dng c ho thi nng ngch t chuyn vin ln chuyn vin chnh#Triu Vn Cng b.s.#^aH. #^aChnh tr Quc gia#2016#^a543tr.^b21cm#TTS ghi: B Ni v#351.597#XH#374453# ^b7000b#374453#VV16.17507#VV16.17508#NH556V#Vi?t#C quan nh nc#Cn b#Cng ch c#Cng v#Trnh by nhng vn chung v h thng chnh tr Vit Nam, h th ng cc c quan nh nc, t chc b my hnh chnh nh nc, ch cng v v q un l cn b, cng chc, k nng xy dng v ban hnh vn bn qun l nh nc, qun l nh nc v kinh t, ti chnh cng, x hi## 01134000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820012000421810006000540020078000600030034001380070059001720050013002310050 01400244005001900258005001500277005001200292008000500304009002100309010000500330 01100150033502103880035001300070073801600030074502000230074802000080077102000090 0779020000800788#374454#VV16.17509#VV16.17510#^b1000b#Vi?t#324.2597075#T450C#T chc, trin khai nghin cu l lun, tng kt thc tin qua 30 nm i mi#Thc trng, bi hc v nh hng#L Hu Ngha (ch.b.), Hong Ch Bo, Nguyn Trng C hun...#L Hu Ngha#Hong Ch Bo#Nguyn Trng Chun#Trn Ngc Hin#V Vn Hin #^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a315tr.^b21cm#Trnh by c s l lun v thc t in ca t chc, trin khai nghin cu l lun, tng kt thc tin. Thc trng, nguyn nhn, bi hc v nhng vn t ra v t chc, trin khai nghin cu l lun, tng kt thc tin qua 30 nm i mi. Nhng nh hng v gii php ch yu nng cao cht lng v hiu qu t chc, trin khai nghin cu l lun, tng kt thc tin trong tnh hnh mi#374454#XH#ng Cng sn Vit Nam#L lun#Tc tin#i mi## 01152000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820009000411810007000500020095000570030074001520070054002260050014002800050 01400294005001500308005001600323005001900339008000500358009002100363010000500384 01100260038901500200041502102930043502000090072802000100073702000080074702000090 0755020001600764013000700780016000300787#374455#VV16.17511#VV16.17512#^b850b#Vi? t#320.4597#NH556V#Nhng vn c bn v quyn lc nh nc, ci cch ch cn g v v nh gi chnh sch cng#Sch dng cho thi nng ngch t chuyn vin ch nh ln chuyn vin cao cp#B.s.: Trn Anh Tun, inh Vn Tin, Nguyn Hu Hi... #Trn Anh Tun#inh Vn Tin#Nguyn Hu Hi#Nguyn Minh Mn#Nguyn Minh Phng#^ aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a410tr. : minh ho^b21cm#TTS ghi: B Ni v#Trn h by v h thng chnh tr v t chc quyn lc nh nc Vit Nam. Ch cn g v v vn ci cch, nng cao hiu lc, hiu qu hot ng cng v. nh gi h thng vn bn trong c quan, t chc nh nc. Xy dng v trin khai thc h in n. Phn tch v nh gi chnh sch cng#Nh nc#Quyn lc#Cng v#Ci cch#Chnh sch cng#374455#XH## 01032000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820019000411810006000600010019000660020060000850070049001450050015001940080 00500209009002100214010000500235011002600240015005000266021036900316020000800685 020000800693020000900701020001000710013000700720016000300727#374456#VV16.17513#V V16.17514#^b350b#Vi?t#324.25970750959747#L302S#Dng Th nh Hng#Lch s ng b v nhn dn th trn Khe Sanh (1930 - 2010)#B.s.: Dng Th nh Hng (ch.b.), Lng c Cng#Lng c Cng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2016#^a250tr., 16tr. nh ^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b th trn Khe Sanh#Gii thiu vng t, co n ngi v lch s truyn thng cch mng ca nhn dn th trn Khe Sanh (huyn Hng Ho, tnh Qung Tr). Lch s qu trnh ng b th trn Khe Sanh qua cc thi k: u tranh ginh chnh quyn v khng chin chng xm lc (1930 - 1975) , thc hin cng cuc i mi (1975 - 12/1996), thc hin cng nghip ho hin i ho (1/1997 - 12/2010)#Lch s#ng b#Th trn#1930-2010#374456#XH## 00772000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810007000600010013000670020059000800030017001390070013001560080 00500169009001200174010000500186011001500191015002900206021023000235020001000465 020000900475013000700484016000300491#374457#VV16.17515#VV16.17516#^a75000^b500b #Vi?t#346.597073#PH109L#L Th Thanh#Php lut p dng trong hot ng ca cc t chc tn dng#Sch chuyn kho#L Th Thanh#^aH.#^aTi chnh#2016#^a304tr.^b21 cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Cung cp h thng nhng quy nh ca php lut h in hnh iu chnh cc quan h x hi pht sinh trong qu trnh hot ng ca t chc tn dng, qua vn dng ng n, c hiu qu php lut trong hot ng ca t chc tn dng#Php lut#Tn dng#374457#XH## 01014000000000325000450000100180000000200450001800500120006300700360007500400180 01110080005001290090011001340100005001450110022001500120036001720150057002080820 00800265016000300273013000700276014001600283026000700299026001100306026001100317 18100070032801900050033501900050034002000100034502000100035502000100036502103130 0375#Stronge, James H.#Nhng phm cht ca ngi gio vin hiu qu#L Vn Canh# James H. Stronge ; L Vn Canh dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a211 tr. : bng^b24cm#B sch i mi phng php dy hc#Tn sch bng ting Anh: Qu alities of effective teachers#371.102#XH#374458#^a42000^b1000b#374458#VV16.1751 7#VV16.17518#NH556P#Vi?t#Dch#Gio vin#Ging dy#Phm cht#Gii thiu cc iu kin cn thit ging dy c hiu qu; phn tch tnh cch ca ngi gio vin ging dy, cng cc phng php qun l, t chc lp hc, son bi, t thc hin ging dy c hiu qu v cch theo di s tin b, tim nng ca hc sinh; trn h by cc bng nh gi v s hiu qu ca gio vin## 00957000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570010013000640020123000770070013002000080005002130090 01100218010000500229011002900234021035900263020000900622020000800631020001000639 020002000649013000700669016000300676#374459#VV16.17519#VV16.17520#^a100000^b400 b#Vi?t#370.71#QU105L#M Giang Sn#Qun l thc tp s phm trong o to gio vi n trung hc ph thng theo nh hng chun ngh nghip gio vin trung hc#M Giang Sn#^aH.#^aGio dc#2016#^a295tr. : bng, s ^b24cm#Trnh by tng quan tnh hnh nghin cu, cc vn l lun v thc tp s phm trong o to gio vin trung hc ph thng theo nh hng chun ngh nghip gio vin trung hc; iu tra, kho st v thc tp s phm v qun l thc tp s phm trong giai o n hin nay ng thi kho st s cn thit, tnh kh thi v t chc thc nghi m mt s gii php#Thc tp#S phm#Gio vin#Trung hc ph thng#374459#XH## 00872000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020096000620030028001580070058001860050017002440050 01300261005001500274005001700289005001300306008000500319009001100324010000500335 01100260034002101110036602000250047702000190050202000150052101300070053601600030 0543#374460#VV16.17521#VV16.17522#^a30000^b3000b#Vi?t#373.1#T103L#Ti liu hn g dn t chc hot ng gio dc tri nghim sng to cho hc sinh trung hc c s#Ti liu dng cho gio vin#Trng Xun Cnh (ch.b.), Phm H Chu, Nguyn Th Chi...#Trng Xun Cnh#Phm H Chu#Nguyn Th Chi#L Th Mai Hng#H Th H ng#^aH.#^aGio dc#2016#^a111tr. : minh ho^b24cm#Trnh by ni dung, phng ph p, cch thc t chc hot ng tri nghim sng to cho hc sinh trung hc c s #Gio dc trung hc c s#Hot ng sng to#Sch gio vin#374460#XH## 01040000000000373000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020059000630030039001220070057001610050019002180050 01900237005001400256005001300270005001600283004001800299008000500317009001100322 01000050033301100260033802102230036402000180058702000090060502000090061402000110 0623020000700634020001500641013000700656016000300663#VV16.17523#374461#VV16.1752 4#^a35000^b3000b#Vi?t#372.21#B450C#B cng c theo di, nh gi s pht trin ca tr 5 tui#Theo b chun pht trin tr em 5 tui#Nguyn Th Kim Anh, Trn T h Quc Minh, Hunh Vn Sn...#Nguyn Th Kim Anh#Trn Th Quc Minh#Hunh Vn S n#Bi Th Vit#V Th Tng Vy#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a126tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu v b cng c theo di, nh gi s pht trin ca t r mu gio 5 tui v mt s lu khi s dng; ng thi gii thiu tng chun theo tng lnh vc c th theo di, nh gi s pht trin ca tr em 5 tui# Gio dc mu gio#nh gi#Theo di#Pht trin#Tr em#Sch gio vin#374461#XH## 00885000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020089000620030028001510070068001790050015002470050 02100262005001900283005001300302005001700315008000500332009001100337010000500348 01100260035302101180037902000180049702000190051502000150053401600030054901300070 0552#374462#VV16.17525#VV16.17526#^a25000^b3000b#Vi?t#372.1#T103L#Ti liu hn g dn t chc hot ng gio dc tri nghim sng to cho hc sinh tiu hc#Ti liu dng cho gio vin#Nguyn Th Chi (ch.b.), Phan Th Hng Giang, on Th T hu Hnh...#Nguyn Th Chi#Phan Th Hng Giang#on Th Thu Hnh#H Th Hng# Nguyn Thanh Nga#^aH.#^aGio dc#2016#^a87tr. : nh, bng^b24cm#Trnh by ni du ng, phng php, cch thc t chc mt s ch hot ng tri nghim sng to cho hc sinh tiu hc#Gio dc tiu hc#Hot ng sng to#Sch gio vin#XH#374 462## 00948000000000325000450000100250000000200460002500500120007100700430008300400180 01260080005001440090011001490100005001600110022001650120036001870150075002230820 00800298016000300306013000700309014001600316026000700332026001100339026001100350 18100060036101900050036701900080037202000100038002000100039002000080040002102140 0408#Martin-Kniep, Giselle O.#Tm i mi tr thnh ngi gio vin gii#L V n Canh#Giselle O. Martin-Kniep ; L Vn Canh dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a199tr. : bng^b24cm#B sch i mi phng php dy hc#Tn sch ti ng Anh: Becoming a better teacher: Eight innovations that work#371.102#GK#374463 #^a40000^b1000b#374463#VV16.17527#VV16.17528#T104#Vi?t#Dch M#Ging dy#Gio vin#i mi#Trnh by tm bc i mi trong dy hc v gi cho gio vin vn dng vo tng trng hp c th, mi hc sinh c nng khiu, c kh nng nh n thc nhanh hay hc sinh yu km vn t c kt qu hc tp tt## 00982000000000349000450000100190000000200330001900500200005200500180007200500160 00900070079001060040018001850080005002030090011002080100005002190110031002240120 03600255015005400291082000600345016000300351013000700354014001600361026001100377 02600110038802600070039918100060040601900050041201900050041702000090042202000220 0431020000900453021017000462#Marzano, Robert J.#Cc phng php dy hc hiu qu #Pickering, Debra J.#Pollock, Janne E.#Nguyn Hng Vn#Robert J. Marzano, Debra J. Pickering, Janne E. Pollock ; Nguyn Hng Vn dch#Ti bn ln th 3#^aH.#^aG io dc#2016#^a223tr. : hnh v, bng^b24cm#B sch i mi phng php dy hc# Tn sch ting Anh: Classroom introduction that works#371.3#XH#374464#^a44000^b 1000b#VV16.17529#VV16.17530#374464#C101P#Vi?t#Dch#Gio dc#Phng php ging d y#Hiu qu#Trnh by nhng phng php gip ngi gio vin dy hc c hiu qu, ng thi la chn v p dng nhng phng php ging dy thch hp nng cao cht lng gio dc## 01063000000000361000450000100190000000200250001900500170004400500200006100500150 00810050012000960070096001080040018002040080005002220090011002270100005002380110 03100243012003600274015005200310082000900362016000300371013000700374014001600381 02600110039702600110040802600070041918100070042601900050043301900080043802000090 0446020000800455020000800463021023000471#Marzano, Robert J.#Qun l hiu qu lp hc#Marzano, Jana S.#Pickering, Debra J.#Phm Trn Long#L Vn Canh#Robert J. M arzano, Jana S. Marzano, Debra J. Pickering ; Phm Trn Long dch ; L Vn Canh h..#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a194tr. : hnh v, bng^b24cm#B s ch i mi phng php dy hc#Tn sch ting Anh: Classroom management that wor ks#371.1024#XH#374465#^a39000^b1000b#VV16.17531#VV16.17532#374465#QU105L#Vi?t#D ch M#Gio dc#Qun l#Lp hc#Phn tch vai tr ch o ca vic qun l hiu qu lp hc. Nhng ni qui v qui tc ng x trong lp hc. Cc hnh thc k lu t v mi quan h gia thy v tr. Phng php v nh hng tm l dnh cho gi o vin v hc sinh...## 01023000000000325000450000100190000000200310001900500160005000500120006600700600 00780040018001380080005001560090011001610100005001720110031001770120036002080150 05200244082000800296016000300304013000700307014001600314026000700330026001100337 02600110034818100080035901900050036701900050037202000080037702000090038502103030 0394#Marzano, Robert J.#Ngh thut v khoa hc dy hc#Nguyn Hu Chu#L Vn Ca nh#Robert J. Marzano ; Nguyn Hu Chu dch ; L Vn Canh h..#Ti bn ln th 2 #^aH.#^aGio dc#2016#^a239tr. : hnh v, bng^b24cm#B sch i mi phng php dy hc#Tn sch ting Anh: The art and science of teaching#371.102#XH#374466#^ a47000^b1000b#374466#VV16.17533#VV16.17534#NGH250T#Vi?t#Dch#Dy hc#Gio dc#P hn tch, l gii cc khi nim v hot ng dy hc nh mt ngnh ngh thut v khoa hc t vic xy dng cc mc tiu hc tp cho ti theo di s tin b ca hc sinh, a ra cc phng php ging dy sao cho ph hp v khoa hc. Cc ni qui, nguyn tc ng x trn lp v nhng mi quan h thy tr## 00912000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820007000411810006000480020075000540070052001290050016001810050017001970050 01400214005001200228005001200240008000500252009001100257010000500268011003100273 015004600304021026200350013000700612016000300619#374467#VV16.17535#VV16.17536#^b 400b#Vi?t#306.43#H250G#H gi tr - mc tiu pht trin nhn cch ngi hc ca h thng gio dc#Nguyn Th Bnh, Nguyn Vinh Hin, Phm Minh Hc...#Nguyn Th Bnh#Nguyn Vinh Hin#Phm Minh Hc#Phan Huy L#Nguyn Ngc#^aH.#^aGio dc#201 6#^a267tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Qu Ho bnh v Pht trin Vit Nam#T p hp mt s bi vit v h gi tr c nhn vi t cch mc tiu pht trin nh n cch ngi hc ca h thng gio dc, i mi cn bn v ton din gio dc, h gi tr c nhn vi vi i mi chng trnh gio dc ph thng v chng trn h o to s phm...#374467#XH## 00791000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820007000491810006000560010023000620020030000850030070001150070049001850050 01700234008000500251009001100256010000500267011002500272021011000297020001800407 020000900425020000900434020000900443013000700452016000300459020001500462#VV16.17 537#VV16.17538#374468#^a30000^b500b#Vi?t#372.21#K302B#Trng Th Thanh Thoi#K ch bn dnh cho tr mm non#Sch tham kho dnh cho gio vin v sinh vin ngnh Gio dc mm non#Trng Th Thanh Thoi (ch.b.), Trn Th M Hng#Trn Th M H ng#^aH.#^aGio dc#2016#^a80tr. : tranh v^b24cm#Gii thiu ni dung nhng v k ch ni v kch ri c chuyn th t nhng cu chuyn k dnh cho tr mm non# Gio dc mu gio#Kch bn#Kch ni#Kch ri#374468#XH#Sch tham kho## 00662000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600020050000670070061001170050012001780050016001900050 01700206008000500223009001100228010000500239011002500244020000900269020002200278 020001600300020002000316020001400336013000700350016000300357#374469#VV16.17539#V V16.17540#^a80000^b2000b#Vi?t#516.00712#NH556C#Nhng con ng sng to trong g ii ton hnh hc#B.s.: L Quc Hn (ch.b.), inh Quang Minh, L Th Ngc Thu#L Quc Hn#inh Quang Minh#L Th Ngc Thu#^aH.#^aGio dc#2016#^a472tr. : hnh v^b24cm#Hnh hc#Phng php gii ton#Trung hc c s#Trung hc ph thng#Sc h c thm#374469#GK## 00794000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010018000650020024000830030059001070070039001660050 01200205004001800217008000500235009001100240010000500251011003100256021017800287 020001800465020001100483013000700494016000300501#374470#VV16.17541#VV16.17542#^a 45000^b700b#Vi?t#512.50711#C460S#Nguyn Tin Quang#C s i s tuyn tnh#Dng cho sinh vin cc trng i hc v Cao ng K thut#Nguyn Tin Quang (ch.b.) , L nh Nam#L nh Nam#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a235tr. : hnh v, bng^b24cm#Gii thiu mt s khi nim v logic ton v i s hin i; ma trn - nh mc; khng gian vect; nh x tuyn tnh; dng ton phng; khng g ian euclide, ng v mt bc hai#i s tuyn tnh#Gio trnh#374470#GT## 00687000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570010014000630020021000770070014000980080005001120090 01100117010000500128011002600133021023200159020002100391020001100412013000700423 016000300430#374471#VV16.17543#VV16.17544#^a60000^b538b#Vi?t#150.711#T120L#Phm Minh Hc#Tm l hc i cng#Phm Minh Hc#^aH.#^aGio dc#2016#^a276tr. : min h ho^b24cm#Gii thiu s hnh thnh khoa hc tm l; cc ni dung nghin cu c a khoa hc tm l; phng php nghin cu tm l; c s vt cht v cc nhn t hnh thnh v pht trin i sng tm l; cc tng bc ca th gii tm l ngi ...#Tm l hc i cng#Gio trnh#374471#GT## 00955000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810008000490010013000570020023000700030060000930070030001530050016001830040 01800199008000500217009001100222010000500233011003100238015004100269021032200310 020001200632020001100644013000700655016000300662#374472#VV16.17545#^a45000^b100 0b#Vi?t#604.20711#GI-108T#Trn Hu Qu#Gio trnh v k thut#Sch dng cho cc trng o to h Trung cp chuyn nghip#Trn Hu Qu, Nguyn Vn Tun#Nguyn V n Tun#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a223tr. : hnh v, bng^b24cm# u ba sch ghi: B Gio dc v o to#Trnh by cc kin thc c bn v mn v k thut. Tm hiu v dng c v v cch s dng, nhng tiu chun v trnh by bn v k thut, cch v mt s hnh c bn nh: V hnh hc, hnh chiu vung g c, hnh chiu trc o, v quy c mt s chi tit thng dng, bn v lp, s , s dng AUTOCAD thnh lp bn v...#V k thut#Gio trnh#374472#GT## 00843000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480010011000540020038000650030067001030070011001700040019001810080 00500200009001100205010000500216011003100221021026200252020000800514020001700522 020001600539013000700555016000300562#374473#VV16.17546#^a50000^b1000b#Vi?t#541. 0711#C460S#V ng #C s l thuyt cc qu trnh ho hc#Dng cho sinh vin k hoa Ho cc trng i hc Tng hp v S phm#V ng #Ti bn ln th 12#^aH .#^aGio dc#2016#^a247tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by mt s vn c bn ca ho hc. Tm hiu v chiu hng v mc din bin ca cc qu trnh ho h c, c s ca nhit ng hc ho hc, cn bng ho hc, tc v c ch ca ph n ng ho hc, dung dch, phn ng oxi ho - kh, ho hc v dng in#Ho hc#P hn ng ha hc#C s l thuyt#374473#TN## 00903000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010015000620020043000770070015001200080005001350090 01100140010000500151011002500156021040900181020001200590020001600602020000900618 013000700627016000300634#374474#VV16.17547#VV16.17548#^a86000^b1000b#Vi?t#332.3 #K312T#L Khng Ninh#Kinh t hc ng dng trong ti chnh vi m#L Khng Ninh# ^aH.#^aGio dc#2016#^a275tr. : hnh v^b24cm#Trnh by nhng vn chung v t i chnh vi m theo quan im kinh t hc. c im kinh t ca th trng ti ch nh vi m, thng tin bt i xng, chi ph giao dch v hn ch tn dng. Tm hi u v m hnh kinh t hc v hn ch tn dng hp nht, th trng ti chnh ch nh thc v phi chnh thc, cc phng php tip cn trong xy dng th trng t i chnh vi m, cho vay theo nhm v cc sng kin khc#Kinh t hc#Ti chnh vi m#Tn dng#374474#XH## 00689000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010017000660020016000830030059000990290022001580070 01700180004001800197008000500215009001100220010000500231011003100236021009500267 020001600362020001100378013000700389016000300396#374475#VV16.17549#VV16.17550#^a 90000^b500b#Vi?t#620.100711#C460H#Nguyn Vn Khang#C hc k thut#Gio trnh d ng cho sinh vin i hc v cao ng k thut#Engineering mechanics#Nguyn Vn Khang#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a427tr. : hnh v, bng^b24cm#Trn h by nhng kin thc c bn v tnh hc vt rn, ng hc vt rn v ng lc h c vt rn#C hc k thut#Gio trnh#374475#GT## 00828000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020024000490070054000730050011001270050014001380050016001520050 01500168005001500183004001900198008000500217009001100222010000500233011002400238 021025100262020001500513013000700528016000300535#374476#VV16.17551#^a45000^b100 0b#Vi?t#930#L302S#Lch s th gii c i#Lng Ninh (ch.b.), inh Ngc Bo, n g Quang Minh...#Lng Ninh#inh Ngc Bo#ng Quang Minh#Nguyn Gia Phu#Nghim nh V#Ti bn ln th 17#^aH.#^aGio dc#2016#^a271tr. : bn ^b24cm#Tm hiu v x hi nguyn thu; cc nn vn minh c i Ai Cp, Lng H, n , Trung Qu c, Hi Lp v Rma c i. Gii thiu qu trnh hnh thnh cc nc, nhng nt l n ca s pht trin kinh t x hi, chnh tr v nhng thnh tu vn ho ni b t#Lch s c i#374476#XH## 00894000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820013000491810008000620010017000700020026000870030013001130070040001260050 01400166008000500180009001100185010000500196011003100201021032300232020001500555 020001300570020001100583013000700594016000300601#VV16.17553#374477#VV16.17552#^a 90000^b300b#Vi?t#624.17130711#GI-108T#o Ngc Th Lc#Gio trnh c hc kt c u#H siu tnh#o Ngc Th Lc (ch.b.), Phan nh Ho#Phan nh Ho#^aH.#^aGio dc#2016#^a107tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by phng php lc dng tnh h siu tnh ni chung, tnh h kt cu i xng, tnh ton dm lin tc, h si u tnh chu ti trng di ng; dng phng php chuyn v tnh cc h siu tnh, siu ng chu ti trng nh h khung, h i xng v h dm lin tc; phn ph i m men bng phng php H.Cross v G.Kani#C hc kt cu#H siu tnh#Gio tr nh#374477#GT## 00842000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020013000540030024000670070053000910050011001440050014001550050 01500169005002200184005001700206004003900223008000500262009001100267010000500278 011002500283021018700308020001300495020001000508016000300518013000700521#374478# VV16.17554#^a38000^b1520b#Vi?t#515.0711#T406C#Ton cao cp#Phn gii tch ton hc#L Ti Thu (ch.b.), Nguyn Vn An, o Hong Dng...#L Ti Thu#Nguyn Vn A n#o Hong Dng#Trng Th Thu Dng#Hong Th Thu H#Ti bn ln th 2 c ch nh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a167tr. : hnh v^b24cm#Trnh by nhng ki n thc c bn v ton cao cp nh: Hm s mt bin, o hm v vi phn ca hm s mt bin, hm s nhiu bin, tch phn, phng trnh vi phn v phng trnh s ai phn#Ton cao cp#Gii tch#TN#374478## 00829000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020021000540070053000750050011001280050014001390050015001530050 02200168005001700190004003900207008000500246009001100251010000500262011001500267 021019200282020001300474020001000487013000700497016000300504020000800507#VV16.17 555#374479#^a28000^b1520b#Vi?t#515.0711#B103T#Bi tp ton cao cp#L Ti Thu ( ch.b.), Nguyn Vn An, o Hong Dng...#L Ti Thu#Nguyn Vn An#o Hong Dng #Trng Th Thu Dng#Hong Th Thu H#Ti bn ln th 2 c chnh l, b sung#^ aH.#^aGio dc#2016#^a102tr.^b24cm#Tm tt l thuyt v cc dng bi tp v ton cao cp nh: Hm s mt bin, o hm v vi phn ca hm s mt bin, hm s nh iu bin, tch phn, phng trnh vi phn v phng trnh sai phn#Ton cao cp# Gii tch#374479#TN#Bi tp## 00970000000000349000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480010008000540020007000620030124000690070051001930220021002440220 00400265005001600269005001700285004001900302008000500321009001100326010000500337 01100250034202101990036702000070056602000090057302000090058202000110059101300070 0602016000300609005000800612#VV16.17556#374480#^a28000^b1000b#Vi?t#531.0711#C46 0H# Sanh#C hc# c Hi ng mn hc ca B Gio dc v o to thng qua dng lm ti liu ging dy trong cc trng i hc k thut# Sanh (ch.b.), N guyn Vn nh, Nguyn Vn Khang#Tnh hc v ng hc#T.1#Nguyn Vn nh#Nguyn Vn Khang#Ti bn ln th 18#^aH.#^aGio dc#2016#^a183tr. : hnh v^b21cm#Trn h by nhng kin thc c bn v h tin tnh hc, h lc khng gian, ma st, trng tm, ng hc im, chuyn ng c bn ca vt rn, hp chuyn ng im, chuyn ng song phng ca vt rn#C hc#Tnh hc#ng hc#Gio trnh#374480#GT # Sanh## 00963000000000337000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810006000500010016000560020021000720070054000930220029001470220004001760050 01200180005001600192004001900208008000500227009001100232010000500243011002500248 02102790027302000130055202000070056502000190057202000080059101300070059901600030 0606005001600609#VV16.17557#374481#^a48000^b2000b#Vi?t#512.140711#B103T#Nguyn nh Tr#Bi tp ton cao cp#Nguyn nh Tr (ch.b.), T Vn nh, Nguyn H Qu nh#i s v hnh hc gii tch#T.1#T Vn nh#Nguyn H Qunh#Ti bn ln th 19#^aH.#^aGio dc#2016#^a415tr. : hnh v^b21cm#Gm cc bi tp, bi gii i s v hnh hc gii tch v tp hp v nh x, cu trc i s, s phc, a thc v phn thc hu t, nh thc, ma trn, h phng trnh tuyn tnh, khng gian vect, khng gian Euclid, nh x tuyn tnh, tr ring v vect ring, dng to n phng#Ton cao cp#i s#Hnh hc gii tch#Bi tp#374481#TN#Nguyn nh Tr ## 01066000000000349000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810006000500010016000560020017000720030048000890070054001370220029001910220 00400220005001200224005001600236004001900252008000500271009001100276010000500287 01100250029202103230031702000130064002000070065302000190066002000110067901300070 0690016000300697005001600700#374482#VV16.17558#^a37000^b2000b#Vi?t#512.140711#T 406H#Nguyn nh Tr#Ton hc cao cp#Gio trnh dng cho cc trng i hc k thut#Nguyn nh Tr (ch.b.), T Vn nh, Nguyn H Qunh#i s v hnh hc g ii tch#T.1#T Vn nh#Nguyn H Qunh#Ti bn ln th 20#^aH.#^aGio dc#2016 #^a390tr. : hnh v^b21cm#Trnh by cc kin thc i s, hnh hc gii tch v tp hp v nh x, cu trc i s - s phc - a thc v phn thc hu t, ma t rn - nh thc - h phng trnh tuyn tnh, hnh hc gii tch, khng gian vec t - khng gian Euclid, nh x tuyn tnh, tr ring v vect ring ca ton t tuyn tnh, dng ton phng#Ton cao cp#i s#Hnh hc gii tch#Gio trnh#3 74482#GT#Nguyn nh Tr## 00824000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480010016000540020017000700070054000870220034001410220004001750050 01200179005001600191004001900207008000500226009001100231010000500242011002500247 02101520027202000130042402000240043702000110046101300070047201600030047900500160 0482#VV16.17559#374483#^a30000^b2000b#Vi?t#515.0711#T406H#Nguyn nh Tr#Ton hc cao cp#Nguyn nh Tr (ch.b.), T Vn nh, Nguyn H Qunh#Php tnh gii tch nhiu bin s#T.3#T Vn nh#Nguyn H Qunh#Ti bn ln th 17#^aH.#^aGi o dc#2016#^a275tr. : hnh v^b21cm#Trnh by v hm s nhiu bin s; ng dng ca php tnh vi phn trong hnh hc; tch phn bi; tch phn ng, tch phn mt v phng trnh vi phn#Ton cao cp#Gii tch nhiu bin s#Gio trnh#374 483#GT#Nguyn nh Tr## 01014000000000349000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020017000540030054000710070069001250220040001940220010002340050 01700244005001100261005001400272005001600286004001900302008000500321009001100326 01000050033701100310034202102260037302000170059902000100061602000110062601600030 0637020001700640013000700657#VV16.17560#374484#^a24000^b2000b#Vi?t#535.0711#V12 4L#Vt l i cng#Dng cho cc trng i hc khi k thut cng nghip#Lng Duyn Bnh (ch.b.), Ng Ph An, L Bng Sng, Nguyn Hu Tng#Quang hc. Vt l nguyn t v ht nhn#T.3, Ph.1#Lng Duyn Bnh#Ng Ph An#L Bng Sng#Nguy n Hu Tng#Ti bn ln th 22#^aH.#^aGio dc#2016#^a247tr. : hnh v, bng^b21c m#Trnh by v c s ca quang hnh hc v cc i lng trc quang, quang hc s ng, giao thoa nh sng, nhiu x nh sng, phn cc nh sng, quang hc lng t , c hc lng t, vt l nguyn t, vt l ht nhn v ht s cp#Vt l i c ng#Quang hc#Gio trnh#GT#Vt l nguyn t#374484## 00878000000000301000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200120 00381810008000500010016000580020018000740070016000920220025001080220004001330040 01800137008000500155009001100160010000500171011003100176021030600207020000700513 020001900520020001100539013000700550016000300557005001600560#374485#VV16.17561#^ a28000^b500b#Vi?t#541.3690711#GI-108T#Nguyn nh Hu#Gio trnh ho l#Nguyn nh Hu#C s nhit ng lc hc#T.1#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a1 51tr. : hnh v, bng^b21cm#Trnh by nguyn l th nht ca nhit ng lc hc, nhit ho hc v p dng nguyn l th nht vo qu trnh ho hc. Tm hiu ngu yn l th hai ca nhit ng lc hc, s kt hp gia nguyn l th nht v th hai ca nhit ng lc hc, hm nhit ng v iu kin tng qut v cn bng, h mt cu t#Ho l#Nhit ng lc hc#Gio trnh#374485#GT#Nguyn nh Hu## 00833000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810006000470020026000530070069000790050013001480050015001610050014001760050 01600190004001900206008000500225009001100230010000500241011003100246021023000277 020001800507020000800525013000700533016000300540#374486#VV16.17562#^a42000^b500 b#Vi?t#691.0711#B103T#Bi tp vt liu xy dng#Phng Vn L (ch.b.), Nguyn Anh c, Phm Hu Hanh, Trnh Hng Tng#Phng Vn L#Nguyn Anh c#Phm Hu Hanh#T rnh Hng Tng#Ti bn ln th 16#^aH.#^aGio dc#2016#^a203tr. : hnh v, bng^ b21cm#Trnh by l thuyt chung, bi v bi gii mn vt liu xy dng vi c c ni dung: Tnh cht ca vt liu xy dng, cc loi vt liu gm, cht kt dn h v c, b tng xi mng, va xy dng, cht kt dnh hu c v vt liu g#Vt liu xy dng#Bi tp#374486#KT## 00749000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200040 00381810006000420010012000480020023000600070027000830220004001100050014001140040 01800128008000500146009001100151010000500162011002500167021024400192020001300436 013000700449016000300456005001200459#374487#VV16.17563#^a58000^b500b#Vi?t#410# 103C# Hu Chu#i cng ngn ng hc# Hu Chu, Bi Minh Ton#T.1#Bi Minh Ton#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a335tr. : hnh v^b21cm#Trnh by n hng vn c bn v cc cp ngn ng v ng php hc. Tm hiu cc trng p hi cu trc lun c in nh: Trng phi miu t M, ng v hc, cu trc - ch c nng lun, ng php to sinh, ng php chc nng v quan h chc nng#Ngn ng hc#374487#XH# Hu Chu## 00901000000000301000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200130 00381810007000510010015000580020020000730030115000930070040002080220004002480050 01600252004001900268008000500287009001100292010000500303011003100308021021500339 020001100554020000900565013000700574016000300581005001500584#VV16.17564#374488#^ a30000^b800b#Vi?t#495.92250711#NG550P#Dip Quang Ban#Ng php ting Vit# c hi ng thm nh sch ca B Gio dc v o to gii thiu lm sch dng ch o cc trng i hc S phm#Dip Quang Ban (ch.b.), Hong Vn Thung#T.1#Hong V n Thung#Ti bn ln th 15#^aH.#^aGio dc#2016#^a191tr. : hnh v, bng^b21cm# Trnh by cc kin thc c bn v cu to ng php v cc yu t ngoi lai trong cu to t ting Vit. Tm hiu v t loi ca ting Vit nh: Danh t, ng t , tnh t, i t, nh t, ph t, kt t, tiu t...#Ting Vit#Ng php#37448 8#XH#Dip Quang Ban## 00915000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020026000490070071000750050014001460050015001600050017001750050 01400192004001900206008000500225009001100230010000500241011002600246021030300272 020000800575020000900583020001100592013000700603016000300610#374489#VV16.17565#^ a60000^b1000b#Vi?t#909#L302S#Lch s vn minh th gii#V Dng Ninh (ch.b.), N guyn Gia Phu, Nguyn Quc Hng, inh Ngc Bo#V Dng Ninh#Nguyn Gia Phu#Nguy n Quc Hng#inh Ngc Bo#Ti bn ln th 18#^aH.#^aGio dc#2016#^a383tr., 28t r. nh^b21cm#Trnh by nhng kin thc c bn v qu trnh ra i v pht trin ca cc nn vn minh tiu biu trong lch s loi ngi t nn vn minh thi c, trung i phng ng, phng Ty n nn vn minh cng nghip thi cn, hin i nh: Vn minh Bc Phi v Ty , vn minh n , vn minh Trung Quc...#Lch s#Vn minh#Gio trnh#374489#GT## 00724000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010016000550020017000710030040000880070016001280040019001440080 00500163009001100168010000500179011003100184021021600215020000900431020000800440 013000700448016000300455#374490#VV16.17566#^a25000^b1000b#Vi?t#519.20711#B103T# ng Hng Thng#Bi tp xc sut#Dng cho cc trng i hc v cao ng#ng H ng Thng#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2016#^a143tr. : hnh v, bng^b21cm# Gm cc bi tp, li gii v hng dn gii bi tp v bin c v xc sut, i lng ngu nhin ri rc, i lng ngu nhin lin tc, i lng ngu nhin li n tc nhiu chiu, lut s ln v cc nh l gii hn#Xc sut#Bi tp#374490# TN## 00725000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540010015000610020028000760070032001040220004001360040 01800140008000500158009001100163010000500174011001500179021019600194020001000390 020001000400013000700410016000300417005001500420#374491#VV16.17567#VV16.17568#^a 13000^b1000b#Vi?t#340#TR527P#Trn Vn Thng#Truyn php lut xa v nay#Trn V n Thng tuyn chn, b.s.#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a119tr.^b21 cm#Tp hp nhng cu chuyn php lut chn lc trong v ngoi nc t thi c i cho n ngy nay v nhng tm gng tun th php lut v nhng hnh vi vi p hm php lut c pht hin, x l#Php lut#Truyn k#374491#XH#Trn Vn Th ng## 00622000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470020034000530070065000870220004001520050010001560050012001660050 01400178005001800192004001800210008000500228009001100233010000500244011003100249 020000800280020000800288020001400296013000700310016000300317#VV16.17569#374492#^ a39000^b1000b#Vi?t#005.076#T103L#Ti liu chuyn tin hc - Bi tp#H S m (c h.b.), c ng, L Minh Hong, Nguyn Thanh Hng#Q.1#H S m# c ng#L Minh Hong#Nguyn Thanh Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a227tr. : hnh v, bng^b24cm#Tin hc#Bi tp#Sch c thm#374492#GK## 00740000000000313000450000200510000000300130005100500140006400500130007800500140 00910070062001050040008001670080005001750090009001800100005001890110026001940120 03600220015006200256082000700318016000300325013000700328014001600335026000700351 026001100358181000700369019000500376019001400381020001800395020001300413#Ai sa u lng bn th? - Nhng ngi bn di bin#Truyn tranh#Toshio Fukuda#Akiko Fuk uda#Trn Bo Ngc#Li: Toshio Fukuda ; Tranh: Akiko Fukuda ; Trn Bo Ngc dch# Ti bn#^aH.#^aPh n#2016#^a31tr. : tranh mu^b24cm#T sch Ngi m tt. Ehon Nht Bn#Tn sch ting Nht: Ushiro ni iruno daare umi no nakamatachi#895.63#VH #374493#^a29000^b3000b#374493#VV16.17570#A103-O#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh## 00748000000000313000450000200560000000300130005600500140006900500130008300500140 00960070062001100040008001720080005001800090009001850100005001940110026001990120 03600225015006500261082000700326016000300333013000700336014001600343026000700359 026001100366181000700377019000500384019001400389020001800403020001300421#Ai sa u lng bn th? - Nhng ngi bn trn cnh ng#Truyn tranh#Toshio Fukuda#Akik o Fukuda#Trn Bo Ngc#Li: Toshio Fukuda ; Tranh: Akiko Fukuda ; Trn Bo Ngc dch#Ti bn#^aH.#^aPh n#2016#^a31tr. : tranh mu^b24cm#T sch Ngi m tt. Ehon Nht Bn#Tn sch ting Nht: Ushiro ni iruno daare nohara no nakamatachi#8 95.63#VH#374494#^a29000^b3000b#374494#VV16.17571#A103-O#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00693000000000313000450000200230000000300130002300500140003600500130005000500140 00630070062000770040008001390080005001470090009001520100005001610110026001660120 03600192015004300228082000700271016000300278013000700281014001600288026001100304 026000700315181000700322019000500329019001400334020001800348020001300366#Ai sa u lng bn th?#Truyn tranh#Toshio Fukuda#Akiko Fukuda#Trn Bo Ngc#Li: Toshi o Fukuda ; Tranh: Akiko Fukuda ; Trn Bo Ngc dch#Ti bn#^aH.#^aPh n#2016#^ a31tr. : tranh mu^b24cm#T sch Ngi m tt. Ehon Nht Bn#Tn sch ting Nht : Ushiro ni iruno daare#895.63#VH#374495#^a29000^b3000b#VV16.17572#374495#A103- O#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00788000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020044000520030061000960070055001570050014002120050014002260050 01400240005002200254005001300276008000500289009001100294010000500305011002500310 01500480033502000080038302000080039102000210039902000140042001600030043402000060 0437013000700443#374496#VV16.17573#^a12000^b6040b#Vi?t#372.19#T103L#Ti liu gi o dc a phng tnh Qung Nam#m nhc, o c, hot ng gio dc ngoi gi ln lp lp 1#H Thanh Quc (ch.b.), Phan Ngc nh, Trn Quc Bo...#H Thanh Qu c#Phan Ngc nh#Trn Quc Bo#Trng Th Ngc Quyn#La Tin Thu#^aH.#^aGio d c#2016#^a31tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to tnh Qung Nam# m nhc#o c#Hot ng ngoi kho#Sch c thm#GK#Lp 1#374496## 00788000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020044000520030061000960070055001570050014002120050014002260050 01400240005002200254005001300276008000500289009001100294010000500305011002500310 01500480033502000080038302000080039102000210039902000140042001600030043402000060 0437013000700443#374497#VV16.17574#^a11000^b6040b#Vi?t#372.19#T103L#Ti liu gi o dc a phng tnh Qung Nam#m nhc, o c, hot ng gio dc ngoi gi ln lp lp 2#H Thanh Quc (ch.b.), Phan Ngc nh, Trn Quc Bo...#H Thanh Qu c#Phan Ngc nh#Trn Quc Bo#Trng Th Ngc Quyn#La Tin Thu#^aH.#^aGio d c#2016#^a28tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to tnh Qung Nam# m nhc#o c#Hot ng ngoi kho#Sch c thm#GK#Lp 2#374497## 00823000000000349000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020044000520030071000960070055001670050014002220050014002360050 01400250005001700264005002200281008000500303009001100308010000500319011002500324 01500480034902000080039702000080040502000090041302000140042201600030043601300070 0439020002100446020000600467#VV16.17575#374498#^a11000^b6040b#Vi?t#372.19#T103L #Ti liu gio dc a phng tnh Qung Nam#m nhc, o c, hot ng gio d c ngoi gi ln lp, m thut lp 3#H Thanh Quc (ch.b.), Phan Ngc nh, Trn Q uc Bo...#H Thanh Quc#Phan Ngc nh#Trn Quc Bo#Nguyn Thanh Kim#Trng Th Ngc Quyn#^aH.#^aGio dc#2016#^a28tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to tnh Qung Nam#m nhc#o c#M thut#Sch c thm#GK#374498#Hot ng ngoi kho#Lp 3## 00781000000000349000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020044000520030043000960070060001390050014001990050019002130050 01400232005001400246005001300260008000500273009001100278010000500289011002500294 01500480031902000080036702000080037502000090038302000140039201600030040601300070 0409020000900416020000600425#374499#VV16.17576#^a14000^b6040b#Vi?t#372.19#T103L #Ti liu gio dc a phng tnh Qung Nam#m nhc, o c, k thut, m thu t lp 4#H Thanh Quc (ch.b.), Nguyn Th Nh nh, Phan Ngc nh...#H Thanh Qu c#Nguyn Th Nh nh#Phan Ngc nh#Trn Quc Bo#Hunh Th H#^aH.#^aGio dc#20 16#^a35tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to tnh Qung Nam#m n hc#o c#K thut#Sch c thm#GK#374499#M thut#Lp 4## 00757000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020044000520030060000960070060001560050014002160050019002300050 01400249005001400263005001300277008000500290009001100295010000500306011002500311 01500480033602000090038402000080039302000060040102000140040701300070042101600030 0428#374500#VV16.17577#^a19000^b6040b#Vi?t#372.19#T103L#Ti liu gio dc a p hng tnh Qung Nam#m nhc, o c, a l, k thut, lch s, m thut lp 5 #H Thanh Quc (ch.b.), Nguyn Th Nh nh, Phan Ngc nh...#H Thanh Quc#Nguy n Th Nh nh#Phan Ngc nh#Trn Quc Bo#Hunh Th H#^aH.#^aGio dc#2016#^a47 tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to tnh Qung Nam#Gio dc#M n hc#Lp 5#Sch c thm#374500#GK## 00731000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020044000520030024000960070060001200050014001800050019001940050 01400213005001400227005001300241008000500254009001100259010000500270011003100275 01500480030602000090035402000080036302000090037102000150038001300070039501600030 0402#374501#VV16.17578#^a32000^b2040b#Vi?t#372.19#T103L#Ti liu gio dc a p hng tnh Qung Nam#Sch gio vin tiu hc#H Thanh Quc (ch.b.), Nguyn Th N h nh, Phan Ngc nh...#H Thanh Quc#Nguyn Th Nh nh#Phan Ngc nh#Trn Qu c Bo#Hunh Th H#^aH.#^aGio dc#2016#^a91tr. : bng, tranh v^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to tnh Qung Nam#Gio dc#Mn hc#Tiu hc#Sch gio vin# 374501#GK## 00771000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020045000520030043000970070062001400050015002020050015002170050 01900232005001700251005001400268004001800282008000500300009001100305010000500316 01100200032101500440034102000080038502000070039302000090040002000140040901300070 0423016000300430#374502#VV16.17579#^a14000^b2530b#Vi?t#372.89#T103L#Ti liu gi o dc a phng lch s, a l#Dnh cho hc sinh tiu hc tnh Qung Bnh#Tr n Th Hng (ch.b.), H Th Hng H, Nguyn Th Vit H...#Trn Th Hng#H Th Hng H#Nguyn Th Vit H#Nguyn Khc Thi#L Th M Thu#Ti bn ln th 4#^aH .#^aGio dc#2016#^a51tr. : nh^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Qung Bn h#Lch s#a l#Tiu hc#Sch c thm#374502#GK## 00877000000000361000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020094000520030043001460070061001890050015002500050018002650050 01500283005001500298005001500313004001800328008000500346009001100351010000500362 01100250036701500440039202000080043602000090044402000080045302000210046102000090 0482020001400491013000700505016000300512#374503#VV16.17580#^a18000^b4530b#Vi?t# 372.19#T103L#Ti liu gio dc a phng m nhc, m thut, o c, hot ng gio dc ngoi gi ln lp#Dnh cho hc sinh tiu hc tnh Qung Bnh#Trn Th H ng (ch.b.), Nguyn Tin Doanh, H Th Hng H...#Trn Th Hng#Nguyn Tin Do anh#H Th Hng H#Quch Mng Ln#Trn Dng Sn#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio d c#2016#^a75tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Qung Bnh#m nhc#M thut#o c#Hot ng ngoi kho#Tiu hc#Sch c thm#374503#GK## 00678000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200130 00391810006000520020080000580070073001380050012002110050020002230050014002430050 01600257004001800273008000500291009001100296010000500307011002800312020000800340 020001600348020001400364013000700378016000300385#374504#VV16.17581#^a19000^b603 0b#Vi?t#959.78500712#T103L#Ti liu dy - hc chng trnh lch s a phng tr ung hc c s tnh Bn Tre#L Ngc Bu (ch.b.), Nguyn Thanh Phng, Trn Anh Tu n, Nguyn Minh Ch#L Ngc Bu#Nguyn Thanh Phng#Trn Anh Tun#Nguyn Minh Ch #Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a60tr. : nh, bn ^b24cm#Lch s#Tru ng hc c s#Sch c thm#374504#GK## 00658000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020065000520070053001170050012001700050015001820050013001970050 01800210005001500228004001800243008000500261009001100266010000500277011002600282 020000800308020001600316020001400332013000700346016000300353#VV16.17582#374505#^ a25000^b5030b#Vi?t#807.12#T103L#Ti liu dy hc ng vn a phng trung hc c s tnh Bn Tre#L Ngc Bu (ch.b.), L Thanh Thng, Cao Minh Sn...#L Ngc B u#L Thanh Thng#Cao Minh Sn#Nguyn Ngc Thch#Nguyn Kim Anh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a96tr. : nh, bng^b24cm#Ng vn#Trung hc c s#Sch c thm#374505#GK## 00622000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020051000550070038001060050017001440050012001610040018001730080 00500191009001100196010000500207011002600212015003300238020000700271020002200278 020000700300020001500307013000700322016000300329#374506#VV16.17583#^a18000^b300 0b#Vi?t#641.50712#H411#Hot ng gio dc ngh ph thng - Ngh nu n 11#Nguy n c Cng (ch.b.), L Minh Qu#Nguyn c Cng#L Minh Qu#Ti bn ln th 9# ^aH.#^aGio dc#2016#^a131tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# Nu n#Gio dc hng nghip#Lp 11#Sch gio khoa#374506#GK## 00686000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200100 00401810006000500020062000560070053001180050014001710050014001850050015001990040 01800214008000500232009001100237010000500248011002600253015003300279020001800312 020002200330020000700352020001500359013000700374016000300381#374507#VV16.17584#^ a31000^b10000b#Vi?t#005.50712#H411#Hot ng gio dc ngh ph thng - Ngh ti n hc vn phng 11#Ng nh Tuyt (ch.b.), Bi Vn Thanh, Nguyn Mai Vn#Ng nh Tuyt#Bi Vn Thanh#Nguyn Mai Vn#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a255t r. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin hc vn phng#Gio dc hng nghip#Lp 11#Sch gio khoa#374507#GK## 00624000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200120 00381810008000500020019000580030054000770070032001310050013001630050018001760040 01800194008000500212009001100217010000500228011002500233020001400258020002200272 020001600294020001400310013000700324016000300331#374508#VV16.17585#^a15000^b300 b#Vi?t#621.3190712#NGH250#Ngh in dn dng#Dng cho hc sinh trung hc c s thnh ph Hi Phng#Ng Vn Gip, Trnh ng Phng#Ng Vn Gip#Trnh ng Ph ng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a87tr. : minh ho^b24cm#in dn dng #Gio dc hng nghip#Trung hc c s#Sch c thm#374508#GK## 00673000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810008000500020023000580030054000810070047001350050013001820050014001950050 01800209004001800227008000500245009001100250010000500261011002500266020001800291 020002200309020001600331020001400347013000700361016000300368#374509#VV16.17586#^ a15000^b1100b#Vi?t#005.520712#NGH250T#Ngh tin hc vn phng#Dng cho hc sinh trung hc c s thnh ph Hi Phng#o V Chin, Phm Hi Ninh, Trnh ng Ph ng#o V Chin#Phm Hi Ninh#Trnh ng Phng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio d c#2016#^a87tr. : minh ho^b24cm#Tin hc vn phng#Gio dc hng nghip#Trung h c c s#Sch c thm#374509#GK## 00751000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020068000520030006001200070020001260050014001460040018001600080 00500178009001100183010000500194011002200199015003300221021013600254020002000390 020000800410020000600418020001500424013000700439016000300446#374510#VV16.17587#^ a18000^b1500b#Vi?t#372.19#H561D#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng c c mn hc tiu hc#Lp 1#L Tin Thnh ch.b.#L Tin Thnh#Ti bn ln th 7#^ aH.#^aGio dc#2016#^a107tr. : bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hng dn ni dung ging dy cc mn hc lp 1: ting Vit, ton, o c, t nhin v x hi, m nhc, m thut, th cng v th dc#Hng dn ging dy#Mn hc#L p 1#Sch gio vin#374510#GK## 00522000000000265000450000200290000000500070002900500150003600700230005100400180 00740080005000920090011000970100005001080110031001130820012001440160003001560130 00700159014001600166026000700182026001100189181000700200019000500207020001400212 020001600226020001400242#Thc hnh ngh in dn dng#Lm An#Thi Xun Vinh#Lm An, Thi Xun Vinh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a112tr. : hnh v, b ng^b24cm#621.3190712#GK#374511#^a25000^b3030b#374511#VV16.17588#TH552H#Vi?t#i n dn dng#Trung hc c s#Sch c thm## 00753000000000325000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200110 00381810006000490020099000550030049001540070044002030050020002470050015002670040 01800282008000500300009001100305010000500316011001400321020001100335020000900346 02000090035502000100036402000220037402000060039602000150040201300070041701600030 0424#VV16.17589#374512#^a13000^b700b#Vi?t#641.300712#H411#Hot ng gio dc n gh ph thng - Ngh vi sinh dinh dng v ch bin nng sn - thc phm lp 8#D nh cho hc sinh lp 8 THCS thnh ph Hi Phng#Nguyn Th Minh Ho (ch.b.), Ngu yn Thu Ho#Nguyn Th Minh Ho#Nguyn Thu Ho#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc #2016#^a63tr.^b24cm#Dinh dng#Ch bin#Nng sn#Thc phm#Gio dc hng nghip #Lp 8#Sch gio khoa#374512#GK## 00625000000000289000450000200530000000300200005300500150007300500170008800700330 01050040018001380080005001560090011001610100005001720110025001770820009002020160 00300211013000700214014001600221026000700237026001100244181000600255019000500261 020001700266020002200283020001600305020001400321#Ti liu thc hnh ngh ph th ng - Th cng m ngh#Cp trung hc c s#Cao Th T Anh#H Th Tuyt Lan#Cao Th T Anh, H Th Tuyt Lan#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a88tr. : minh ho^b24cm#680.0712#GK#374513#^a28000^b3030b#374513#VV16.17590#T103L#Vi?t#Th c ng m ngh#Gio dc hng nghip#Trung hc c s#Sch c thm## 00593000000000277000450000200440000000300240004400500120006800700120008000400420 00920080005001340090011001390100005001500110031001550820010001860160003001960130 00700199014001600206026000700222026001100229181000600240019000500246020000800251 020002200259020002000281020001400301#Ti liu thc hnh ngh ph thng - Tin hc #Cp trung hc ph thng#T Vit Qu#T Vit Qu#Ti bn ln th 2, c chnh l v b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a155tr. : hnh v, bng^b24cm#005.50712#GK#3745 14#^a32000^b5050b#374514#VV16.17591#T103L#Vi?t#Tin hc#Gio dc hng nghip#Tr ung hc ph thng#Sch c thm## 00570000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440020029000500070046000790050020001250050017001450040018001620080 00500180009001100185010000500196011002500201020000900226020000700235020000600242 020000800248020001400256016000300270013000700273#374515#VV16.17592#^a6500^b2000 b#Vi?t#372.3#B103T#Bi tp t nhin v x hi 2#Nguyn Th Tng Vi (ch.b.), T Th Kim Nhung#Nguyn Th Tng Vi#T Th Kim Nhung#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a35tr. : minh ho^b24cm#T nhin#X hi#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#G K#374515## 00570000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440020029000500070046000790050020001250050017001450040018001620080 00500180009001100185010000500196011002500201020000900226020000700235020000600242 020000800248020001400256013000700270016000300277#374516#VV16.17866#^a6500^b2000 b#Vi?t#372.3#B103T#Bi tp t nhin v x hi 1#Nguyn Th Tng Vi (ch.b.), T Th Kim Nhung#Nguyn Th Tng Vi#T Th Kim Nhung#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a35tr. : minh ho^b24cm#T nhin#X hi#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#3 74516#GK## 00437000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020010000400070010000500050010000600040015000700080012000850090017000970100 00500114011002400119020001800143020001000161020001400171013000700185016000300192 #374517#^a8000^b4000b#Vi?t#372.21#T123T#Tp t s#Nht Minh#Nht Minh#Ti bn l n 12#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2016#^a23tr. : hnh v^b24cm#Gio dc mu gi o#Tp t s#Sch mu gio#374517#GK## 00626000000000301000450000200280000000500160002800500190004400500090006300500190 00720070066000910040018001570080005001750090011001800100005001910110026001960820 01100222016000300233013000700236014001600243026000700259026001100266181000600277 019000500283020000800288020000600296020000800302020001400310#Bi tp thc hnh l ch s 9#Hunh Vit Hng#Trn Nh Thanh Tm#Bo Ngc#Cao Th Hin Trang#Hunh Vi t Hng, Trn Nh Thanh Tm, Bo Ngc, Cao Th Hin Trang#Ti bn ln th 1#^aH. #^aGio dc#2016#^a140tr. : minh ho^b24cm#959.700712#GK#374518#^a30000^b5000b# 374518#VV16.17593#B103T#Vi?t#Lch s#Lp 9#Bi tp#Sch c thm## 00641000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020044000420030034000860070062001200050014001820050007001960050019002030050 01100222004001800233008000500251009001100256010000500267011001400272020001100286 020000900297020000900306020001400315016000300329013000700332#374519#^a8500^b291 46b#Vi?t#372.634#V460L#V luyn vit ch p cho hc sinh tiu hc#Th gii - Nh ng iu em cn bit#Phm Vn Hng (ch.b.), L Ng, Nguyn Th M Thi, Nguyn H i#Phm Vn Hng#L Ng#Nguyn Th M Thi#Nguyn Hi#Ti bn ln th 4#^aH.#^aG io dc#2016#^a47tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#GK#374519# # 00655000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020044000420030033000860070062001190050014001810050007001950050019002020050 01100221004001800232008000500250009001100255010000500266011001400271020001100285 020000900296020000600305020001400311016000300325020000600328013000700334#374520# ^a8500^b27202b#Vi?t#372.634#V460L#V luyn vit ch p cho hc sinh tiu hc#D nh cho hc sinh lp 2 v lp 3#Phm Vn Hng (ch.b.), L Ng, Nguyn Th M Th i, Nguyn Hi#Phm Vn Hng#L Ng#Nguyn Th M Thi#Nguyn Hi#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a47tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#GK #Lp 3#374520## 00655000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020044000420030033000860070062001190050014001810050007001950050019002020050 01100221004001800232008000500250009001100255010000500266011001400271020001100285 020000900296020000600305020001400311016000300325020000600328013000700334#374521# ^a8500^b27210b#Vi?t#372.634#V460L#V luyn vit ch p cho hc sinh tiu hc#D nh cho hc sinh lp 4 v lp 5#Phm Vn Hng (ch.b.), L Ng, Nguyn Th M Th i, Nguyn Hi#Phm Vn Hng#L Ng#Nguyn Th M Thi#Nguyn Hi#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a47tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#GK #Lp 5#374521## 00633000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020044000420030026000860070062001120050014001740050007001880050019001950050 01100214004001800225008000500243009001100248010000500259011001400264020001100278 020000900289020000900298020001400307013000700321016000300328#374522#^a8500^b290 18b#Vi?t#372.634#V460L#V luyn vit ch p cho hc sinh tiu hc#Hu - Di sn ca chng em#Phm Vn Hng (ch.b.), L Ng, Nguyn Th M Thi, Nguyn Hi#Phm Vn Hng#L Ng#Nguyn Th M Thi#Nguyn Hi#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc# 2016#^a47tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#374522#GK## 00462000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020025000410030020000660070020000860050020001060080005001260090011001310100 00500142011002400147020001800171020000700189020001400196013000700210016000300217 #374523#^a7000^b14000b#Vi?t#372.21#B200T#B tp v cc nt c bn#Mu gio 5 - 6 tui#ng Th Phng Phi#ng Th Phng Phi#^aH.#^aGio dc#2016#^a32tr. : h nh v^b24cm#Gio dc mu gio#Tp v#Sch mu gio#374523#GK## 00663000000000313000450002600070000001400080000701900050001508200080002018100060 00280020018000340030039000520070081000910220004001720050012001760050022001880050 02000210005001600230004001800246008000500264009001100269010000500280011001400285 020001100299020000900310020000600319020001400325013000700339016000300346#374524# ^b2000b#Vi?t#372.634#E202T#Em tp vit lp 3#Ti liu th im - Cng ngh gio dc#H Ngc i (ch.b.), Nguyn Th Thanh Loan, Nguyn Th Ngc Tm, Nguyn Th Thu#T.1#H Ngc i#Nguyn Th Thanh Loan#Nguyn Th Ngc Tm#Nguyn Th Thu#T i bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a23tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#S ch c thm#374524#GK## 00663000000000313000450002600070000001400080000701900050001508200080002018100060 00280020018000340030039000520070081000910220004001720050012001760050022001880050 02000210005001600230004001800246008000500264009001100269010000500280011001400285 020001100299020000900310020000600319020001400325016000300339013000700342#374525# ^b2000b#Vi?t#372.634#E202T#Em tp vit lp 3#Ti liu th im - Cng ngh gio dc#H Ngc i (ch.b.), Nguyn Th Thanh Loan, Nguyn Th Ngc Tm, Nguyn Th Thu#T.2#H Ngc i#Nguyn Th Thanh Loan#Nguyn Th Ngc Tm#Nguyn Th Thu#T i bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a23tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#S ch c thm#GK#374525## 00599000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020021000520070058000730220004001310050007001350050018001420050 01800160005001200178004001900190008000500209009001100214010000500225011002900230 020000800259020000600267020001400273013000700287016000300294#374526#VV16.17594#^ a28900^b5000b#Vi?t#807.12#250H# hc tt ng vn 6#V Nho, Nguyn Quang Ninh, Nguyn Trng Hon, L Hu Tnh#T.1#V Nho#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Trng Hon#L Hu Tnh#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a128tr. : bng, s ^b24cm# Ng vn#Lp 6#Sch c thm#374526#GK## 00599000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020021000520070058000730220004001310050007001350050018001420050 01800160005001200178004001900190008000500209009001100214010000500225011002900230 020000800259020000600267020001400273013000700287016000300294#VV16.17595#374527#^ a29900^b5000b#Vi?t#807.12#250H# hc tt ng vn 6#V Nho, Nguyn Quang Ninh, Nguyn Trng Hon, L Hu Tnh#T.2#V Nho#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Trng Hon#L Hu Tnh#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016#^a148tr. : bng, s ^b24cm# Ng vn#Lp 6#Sch c thm#374527#GK## 00591000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020021000520070058000730220004001310050007001350050018001420050 01800160005001200178004001800190008000500208009001100213010000500224011002200229 020000800251020000600259020001400265013000700279016000300286#VV16.17596#374528#^ a30500^b5000b#Vi?t#807.12#250H# hc tt ng vn 7#V Nho, Nguyn Quang Ninh, Nguyn Trng Hon, L Hu Tnh#T.1#V Nho#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Trng Hon#L Hu Tnh#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a159tr. : bng^b24cm#Ng vn# Lp 7#Sch c thm#374528#GK## 00598000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020021000520070058000730220004001310050007001350050018001420050 01800160005001200178004001800190008000500208009001100213010000500224011002900229 020000800258020000600266020001400272016000300286013000700289#374529#VV16.17597#^ a29500^b5000b#Vi?t#807.12#250H# hc tt ng vn 7#V Nho, Nguyn Quang Ninh, Nguyn Trng Hon, L Hu Tnh#T.2#V Nho#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Trng Hon#L Hu Tnh#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a144tr. : bng, s ^b24cm#N g vn#Lp 7#Sch c thm#GK#374529## 00591000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020021000520070058000730220004001310050007001350050018001420050 01800160005001200178004001800190008000500208009001100213010000500224011002200229 020000800251020000600259020001400265013000700279016000300286#374530#VV16.17598#^ a30000^b5000b#Vi?t#807.12#250H# hc tt ng vn 8#V Nho, Nguyn Quang Ninh, Nguyn Trng Hon, L Hu Tnh#T.1#V Nho#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Trng Hon#L Hu Tnh#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a156tr. : bng^b24cm#Ng vn# Lp 8#Sch c thm#374530#GK## 00591000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020021000520070058000730220004001310050007001350050018001420050 01800160005001200178004001800190008000500208009001100213010000500224011002200229 020000800251020000600259020001400265016000300279013000700282#374531#VV16.17599#^ a30000^b5000b#Vi?t#807.12#250H# hc tt ng vn 8#V Nho, Nguyn Quang Ninh, Nguyn Trng Hon, L Hu Tnh#T.2#V Nho#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Trng Hon#L Hu Tnh#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2016#^a140tr. : bng^b24cm#Ng vn# Lp 8#Sch c thm#GK#374531## 00681000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020021000520030076000730070059001490220004002080050007002120050 01800219005001800237005001300255004001800268008000500286009001100291010000500302 011002200307020000800329020000600337020001400343013000700357016000300364#374532# VV16.17600#^a33900^b5000b#Vi?t#807.12#250H# hc tt ng vn 9#Hng dn tng bi trong sch gio khoa. n tp. Luyn thi lp 9 ln lp 10#V Nho, Nguyn Qua ng Ninh, Nguyn Trng Hon, o Tin Thi#T.1#V Nho#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Tr ng Hon#o Tin Thi#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a191tr. : bng^b24c m#Ng vn#Lp 9#Sch c thm#374532#GK## 00632000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020021000520030076000730070040001490220004001890050007001930050 01800200005001300218004001800231008000500249009001100254010000500265011002200270 020000800292020000600300020001400306016000300320013000700323#374533#VV16.17601#^ a31900^b5000b#Vi?t#807.12#250H# hc tt ng vn 9#Hng dn tng bi trong s ch gio khoa. n tp. Luyn thi lp 9 ln lp 10#V Nho, Nguyn Trng Hon, o Tin Thi#T.2#V Nho#Nguyn Trng Hon#o Tin Thi#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGi o dc#2016#^a144tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 9#Sch c thm#GK#374533## 00589000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020021000520070048000730050016001210050005001370050014001420050 01900156005001300175004001800188008000500206009001100211010000500222011002200227 020000800249020000600257020001400263013000700277016000300284#374534#VV16.17602#^ a40000^b1000b#Vi?t#807.12#250H# hc tt ng vn 7#Nguyn Vn Long (ch.b.), L A, L Nguyn Cn...#Nguyn Vn Long#L A#L Nguyn Cn#Nguyn Th Bch H#Phm Th Hu#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a255tr. : bng^b24cm#Ng vn#L p 7#Sch c thm#374534#GK## 00513000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020022000520070029000740220004001030050015001070050013001220040 01800135008000500153009001100158010000500169011002200174020000800196020000700204 020001400211013000700225016000300232#374535#VV16.17603#^a34900^b3000b#Vi?t#807. 12#250H# hc tt ng vn 10#Nguyn L Hun, Ng Vn Tun#T.1#Nguyn L Hun#N g Vn Tun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a160tr. : bng^b24cm#Ng vn #Lp 10#Sch c thm#374535#GK## 00513000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020022000520070029000740220004001030050015001070050013001220040 01800135008000500153009001100158010000500169011002200174020000800196020000700204 020001400211016000300225013000700228#374536#VV16.17604#^a34900^b3000b#Vi?t#807. 12#250H# hc tt ng vn 10#Nguyn L Hun, Ng Vn Tun#T.2#Nguyn L Hun#N g Vn Tun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a151tr. : bng^b24cm#Ng vn #Lp 10#Sch c thm#GK#374536## 00513000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020022000520070029000740220004001030050015001070050013001220080 00500135009001100140010000500151011002200156020000800178020000700186020001400193 013000700207016000300214004001800217#VV16.17605#374537#^a35900^b3000b#Vi?t#807. 12#250H# hc tt ng vn 11#Nguyn L Hun, Ng Vn Tun#T.1#Nguyn L Hun#N g Vn Tun#^aH.#^aGio dc#2016#^a188tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 11#Sch c t hm#374537#GK#Ti bn ln th 3## 00513000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020022000520070029000740220004001030050015001070050013001220080 00500135009001100140010000500151011002200156020000800178020000700186020001400193 016000300207004001800210013000700228#374538#VV16.17606#^a34900^b3000b#Vi?t#807. 12#250H# hc tt ng vn 11#Nguyn L Hun, Ng Vn Tun#T.2#Nguyn L Hun#N g Vn Tun#^aH.#^aGio dc#2016#^a152tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 11#Sch c t hm#GK#Ti bn ln th 3#374538## 00513000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020022000520070029000740220004001030050015001070050013001220040 01800135008000500153009001100158010000500169011002200174020000800196020000700204 020001400211013000700225016000300232#374539#VV16.17607#^a35900^b2000b#Vi?t#807. 12#250H# hc tt ng vn 12#Nguyn L Hun, Ng Vn Tun#T.1#Nguyn L Hun#N g Vn Tun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a184tr. : bng^b24cm#Ng vn #Lp 12#Sch c thm#374539#GK## 00513000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020022000520070029000740220004001030050015001070050013001220040 01800135008000500153009001100158010000500169011002200174020000800196020000700204 020001400211016000300225013000700228#374540#VV16.17608#^a34900^b2000b#Vi?t#807. 12#250H# hc tt ng vn 12#Nguyn L Hun, Ng Vn Tun#T.2#Nguyn L Hun#N g Vn Tun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a152tr. : bng^b24cm#Ng vn #Lp 12#Sch c thm#GK#374540## 00703000000000337000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020023000520030025000750070057001000220004001570050018001610050 01700179005001700196005001800213005001900231004001800250008000500268009001100273 01000050028401100250028902000110031402000060032502000100033102000140034101300070 0355016000300362#374541#VV16.17609#^a25000^b10000b#Vi?t#372.6#L527T#Luyn tp t ing Vit 1#Trnh by trn giy li#Nguyn Quang Vinh, L Th Ngc ip, Nguyn Ngc Hnh...#T.1#Nguyn Quang Vinh#L Th Ngc ip#Nguyn Ngc Hnh#Trn B H ng Hnh#Trn Th Thu Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a88tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Luyn tp#Sch c thm#374541#GK## 00703000000000337000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020023000520030025000750070057001000220004001570050018001610050 01700179005001700196005001800213005001900231004001800250008000500268009001100273 01000050028401100250028902000110031402000060032502000100033102000140034101600030 0355013000700358#374542#VV16.17610#^a25000^b10000b#Vi?t#372.6#L527T#Luyn tp t ing Vit 1#Trnh by trn giy li#Nguyn Quang Vinh, L Th Ngc ip, Nguyn Ngc Hnh...#T.2#Nguyn Quang Vinh#L Th Ngc ip#Nguyn Ngc Hnh#Trn B H ng Hnh#Trn Th Thu Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a71tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Luyn tp#Sch c thm#GK#374542## 00705000000000337000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020023000520030025000750070054001000220004001540050018001580050 01400176005001700190005002100207005001900228004001800247008000500265009001100270 01000050028101100300028602000110031602000060032702000100033302000140034301600030 0357013000700360#374543#VV16.17611#^a25000^b10000b#Vi?t#372.6#L527T#Luyn tp t ing Vit 4#Trnh by trn giy li#Nguyn Quang Vinh, Phm Vnh Lc, Nguyn Xu n Tng...#T.2#Nguyn Quang Vinh#Phm Vnh Lc#Nguyn Xun Tng#Nguyn L Bch C hiu#Lng Th Thanh L#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a71tr. : hnh v , bng^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Luyn tp#Sch c thm#GK#374543## 00700000000000337000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020023000520030025000750070054001000220004001540050018001580050 01400176005001700190005002100207005001900228004001800247008000500265009001100270 01000050028101100250028602000110031102000060032202000100032802000140033801300070 0352016000300359#VV16.17612#374544#^a25000^b10000b#Vi?t#372.6#L527T#Luyn tp t ing Vit 5#Trnh by trn giy li#Nguyn Quang Vinh, Phm Vnh Lc, Nguyn Xu n Tng...#T.2#Nguyn Quang Vinh#Phm Vnh Lc#Nguyn Xun Tng#Nguyn L Bch C hiu#Lng Th Thanh L#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a72tr. : minh ho ^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Luyn tp#Sch c thm#374544#GK## 00564000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020017000510030039000680070012001070220004001190050012001230040 01800135008000500153009001100158010000500169011002600174015003300200020001100233 020000600244020001400250013000700264016000300271#VV16.17613#374545#^a15000^b210 0b#Vi?t#372.6#T306V#Ting Vit lp 2#Ti liu th im - Cng ngh gio dc#H N gc i#T.1#H Ngc i#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a112tr. : minh h o^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 2#Sch th im#374545# GK## 00554000000000289000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200060 00311810006000370020017000430030037000600070012000970220004001090050012001130040 01800125008000500143009001100148010000500159011002600164015003300190020001100223 020000600234020001400240013000700254016000300261#374546#VV16.17614#^b2000b#Vi?t# 372.6#T306V#Ting Vit lp 3#Ti liu th im cng ngh gio dc#H Ngc i#T. 1#H Ngc i#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a104tr. : minh ho^b24cm# TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 3#Sch th im#374546#GK## 00526000000000277000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200060 00311810006000370020017000430030039000600070012000990220004001110050012001150080 00500127009001100132010000500143011002600148015003300174020001100207020000600218 020001400224013000700238016000300245#374547#VV16.17615#^b1000b#Vi?t#372.6#T306V# Ting Vit lp 4#Ti liu th im - Cng ngh gio dc#H Ngc i#T.1#H Ngc i#^aH.#^aGio dc#2016#^a132tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 4#Sch th im#374547#GK## 00550000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020021000510070037000720220004001090050013001130050015001260040 01800141008000500159009001100164010000500175011003100180020001100211020000600222 020000800228020001400236013000700250016000300257#374548#VV16.17616#^a16000^b300 0b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp ting Vit 3# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin#T. 1# Vit Hng#Lng Th Hin#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a83tr. : t ranh v, bng^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#374548#GK## 00544000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020021000510070037000720220004001090050013001130050015001260040 01800141008000500159009001100164010000500175011002500180020001100205020000600216 020000800222020001400230016000300244013000700247#374549#VV16.17617#^a15000^b300 0b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp ting Vit 3# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin#T. 2# Vit Hng#Lng Th Hin#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a80tr. : m inh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#GK#374549## 00592000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520030039000700070034001090010017001430050016001600040 01900176008000500195009001100200010000500211011002100216020001100237020000700248 020000400255020001500259013000700274016000300281020000600284#374550#VV16.17618#^ a17500^b8000b#Vi?t#372.61#L527T#Luyn t v cu 2# chnh l theo chng trnh gim ti#ng Mnh Thng, Nguyn Th Hnh#ng Mnh Thng#Nguyn Th Hnh#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2016#^a95tr. : bng^b24cm#Ting Vit#T ng#Cu# Sch tham kho#374550#GK#Lp 2## 00547000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520030039000700070017001090010017001260040019001430080 00500162009001100167010000500178011002200183020001100205020000700216020000400223 020001400227016000300241020000600244013000700250#374551#VV16.17619#^a26000^b500 0b#Vi?t#372.61#L527T#Luyn t v cu 4# chnh l theo chng trnh gim ti# ng Mnh Thng#ng Mnh Thng#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016#^a143tr. : bng^b24cm#Ting Vit#T ng#Cu#Sch c thm#GK#Lp 4#374551## 00547000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520030039000700070017001090010017001260040019001430080 00500162009001100167010000500178011002200183020001100205020000700216020000400223 020001400227016000300241020000600244013000700250#374552#VV16.17620#^a27500^b500 0b#Vi?t#372.61#L527T#Luyn t v cu 5# chnh l theo chng trnh gim ti# ng Mnh Thng#ng Mnh Thng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a151tr. : bng^b24cm#Ting Vit#T ng#Cu#Sch c thm#GK#Lp 5#374552## 00620000000000301000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440020010000500030039000600070037000990050012001360050016001480040 01800164008000500182009001100187010000500198011002500203015004100228020000800269 020001100277020000600288020001400294013000700308016000300315#374553#VV16.17621#^ a8000^b2100b#Vi?t#372.6#V115L#Vn lp 2#Ti liu th im - Cng ngh gio dc# H Ngc i (ch.b.), Nguyn Th Ngc#H Ngc i#Nguyn Th Ngc#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a67tr. : tranh v^b24cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to#Vn hc#Ting Vit#Lp 2#Sch th im#374553#GK## 00632000000000301000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200060 00311810006000370020010000430030039000530070037000920050012001290050016001410040 04000157008000500197009001100202010000500213011003000218015003300248020000800281 020001100289020000600300020001400306016000300320013000700323#374554#VV16.17622#^ b2000b#Vi?t#372.6#V115L#Vn lp 3#Ti liu th im - Cng ngh gio dc#H Ngc i (ch.b.), Nguyn Th Ngc#H Ngc i#Nguyn Th Ngc#Ti bn ln th 2; c sa cha, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a64tr. : nh, tranh v^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Vn hc#Ting Vit#Lp 3#Sch th im#GK#374554## 00507000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020020000510030039000710070017001100010017001270040019001440080 00500163009001100168010000500179011001500184020001200199020000600211020001400217 016000300231013000700234#374555#VV16.17623#^a29000^b5000b#Vi?t#372.6#L527T#Luy n tp lm vn 5# chnh l theo chng trnh gim ti#ng Mnh Thng#ng Mn h Thng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a159tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 5#Sch c thm#GK#374555## 00585000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020024000520070063000760050007001390050017001460050013001630050 01500176004001900191008000500210009001100215010000500226011002200231020001200253 020000600265020001400271013000700285016000300292#VV16.17624#374556#^a33500^b100 0b#Vi?t#807.12#H561D#Hng dn tp lm vn 7#V Nho (ch.b.), Nguyn Thu Hng, T rn Th Nga, Trn Th Thnh#V Nho#Nguyn Thu Hng#Trn Th Nga#Trn Th Thnh# Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a188tr. : bng^b24cm#Tp lm vn#Lp 7# Sch c thm#374556#GK## 00629000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020030000520070065000820050013001470050020001600050019001800050 01400199005001500213004001800228008000500246009001100251010000500262011002200267 020000800289020000600297020001400303013000700317016000300324#374557#VV16.17625#^ a34000^b1000b#Vi?t#807.12#B452D#Bi dng kin thc ng vn 6#L Nhm Thn (ch. b.), Nguyn Th Ngn Hoa, Phm Th Thu Hng...#L Nhm Thn#Nguyn Th Ngn Hoa #Phm Th Thu Hng#Trnh Th Lan#inh Vn Thin#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2016#^a199tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 6#Sch c thm#374557#GK## 00565000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020035000520070043000870050008001300050018001380050015001560040 01800171008000500189009001100194010000500205011001500210020001200225020000800237 020000600245020001400251013000700265016000300272#374558#VV16.17626#^a33000^b100 0b#Vi?t#807.12#T527C#Tuyn chn nhng bi vn hay lp 7#H Ngc, Hong Phng Ng c, Trn Th Thnh#H Ngc#Hong Phng Ngc#Trn Th Thnh#Ti bn ln th 2#^a H.#^aGio dc#2016#^a183tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 7#Sch c thm#374558 #GK## 00573000000000301000450000200350000000500160003500500150005100700400006600800050 01060090011001110100005001220110025001270220004001520820007001560160003001630130 00700166014001700173026000700190026001100197181000600208019000500214020001100219 020001000230020000700240020000400247020000600251020001400257#V thc hnh luyn t v cu lp 2#Trn Mnh Hng#Trn Hong Tu#Trn Mnh Hng (ch.b.), Trn Ho ng Tu#^aH.#^aGio dc#2016#^a52tr. : minh ho^b24cm#T.1#372.61#GK#374559#^a2300 0^b15000b#374559#VV16.17627#V460T#Vi?t#Ting Vit#Thc hnh#T ng#Cu#Lp 2#S ch c thm## 00573000000000301000450000200350000000500160003500500150005100700400006600800050 01060090011001110100005001220110025001270220004001520820007001560160003001630130 00700166014001700173026000700190026001100197181000600208019000500214020001100219 020001000230020000700240020000400247020000600251020001400257#V thc hnh luyn t v cu lp 2#Trn Mnh Hng#Trn Hong Tu#Trn Mnh Hng (ch.b.), Trn Ho ng Tu#^aH.#^aGio dc#2016#^a55tr. : minh ho^b24cm#T.2#372.61#GK#374560#^a2300 0^b15000b#374560#VV16.17628#V460T#Vi?t#Ting Vit#Thc hnh#T ng#Cu#Lp 2#S ch c thm## 00573000000000301000450000200350000000500160003500500150005100700400006600800050 01060090011001110100005001220110025001270220004001520820007001560160003001630130 00700166014001700173026000700190026001100197181000600208019000500214020001100219 020001000230020000700240020000400247020000600251020001400257#V thc hnh luyn t v cu lp 3#Trn Mnh Hng#Trn Hong Tu#Trn Mnh Hng (ch.b.), Trn Ho ng Tu#^aH.#^aGio dc#2016#^a59tr. : minh ho^b24cm#T.1#372.61#GK#374561#^a2300 0^b15000b#374561#VV16.17629#V460T#Vi?t#Ting Vit#Thc hnh#T ng#Cu#Lp 3#S ch c thm## 00573000000000301000450000200350000000500160003500500150005100700400006600800050 01060090011001110100005001220110025001270220004001520820007001560160003001630130 00700166014001700173026000700190026001100197181000600208019000500214020001100219 020001000230020000700240020000400247020000600251020001400257#V thc hnh luyn t v cu lp 3#Trn Mnh Hng#Trn Hong Tu#Trn Mnh Hng (ch.b.), Trn Ho ng Tu#^aH.#^aGio dc#2016#^a51tr. : minh ho^b24cm#T.2#372.61#GK#374562#^a2300 0^b15000b#374562#VV16.17630#V460T#Vi?t#Ting Vit#Thc hnh#T ng#Cu#Lp 3#S ch c thm## 00573000000000301000450000200350000000500160003500500150005100700400006600800050 01060090011001110100005001220110025001270220004001520820007001560160003001630130 00700166014001700173026000700190026001100197181000600208019000500214020001100219 020001000230020000700240020000400247020000600251020001400257#V thc hnh luyn t v cu lp 4#Trn Mnh Hng#Trn Hong Tu#Trn Mnh Hng (ch.b.), Trn Ho ng Tu#^aH.#^aGio dc#2016#^a64tr. : minh ho^b24cm#T.1#372.61#GK#374563#^a2300 0^b15000b#374563#VV16.17631#V460T#Vi?t#Ting Vit#Thc hnh#T ng#Cu#Lp 4#S ch c thm## 00573000000000301000450000200350000000500160003500500150005100700400006600800050 01060090011001110100005001220110025001270220004001520820007001560160003001630130 00700166014001700173026000700190026001100197181000600208019000500214020001100219 020001000230020000700240020000400247020000600251020001400257#V thc hnh luyn t v cu lp 4#Trn Mnh Hng#Trn Hong Tu#Trn Mnh Hng (ch.b.), Trn Ho ng Tu#^aH.#^aGio dc#2016#^a68tr. : minh ho^b24cm#T.2#372.61#GK#374564#^a2300 0^b15000b#374564#VV16.17632#V460T#Vi?t#Ting Vit#Thc hnh#T ng#Cu#Lp 4#S ch c thm## 00573000000000301000450000200350000000500160003500500150005100700400006600800050 01060090011001110100005001220110025001270220004001520820007001560160003001630130 00700166014001700173026000700190026001100197181000600208019000500214020001100219 020001000230020000700240020000400247020000600251020001400257#V thc hnh luyn t v cu lp 5#Trn Mnh Hng#Trn Hong Tu#Trn Mnh Hng (ch.b.), Trn Ho ng Tu#^aH.#^aGio dc#2016#^a67tr. : minh ho^b24cm#T.1#372.61#GK#374565#^a2300 0^b15000b#374565#VV16.17633#V460T#Vi?t#Ting Vit#Thc hnh#T ng#Cu#Lp 5#S ch c thm## 00573000000000301000450000200350000000500160003500500150005100700400006600800050 01060090011001110100005001220110025001270220004001520820007001560160003001630130 00700166014001700173026000700190026001100197181000600208019000500214020001100219 020001000230020000700240020000400247020000600251020001400257#V thc hnh luyn t v cu lp 5#Trn Mnh Hng#Trn Hong Tu#Trn Mnh Hng (ch.b.), Trn Ho ng Tu#^aH.#^aGio dc#2016#^a68tr. : minh ho^b24cm#T.2#372.61#GK#374566#^a2300 0^b15000b#374566#VV16.17634#V460T#Vi?t#Ting Vit#Thc hnh#T ng#Cu#Lp 5#S ch c thm## 00510000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020020000410030020000610070020000810220004001010050020001050040018001250080 00500143009001100148010000500159011003000164020001800194020000800212020001400220 013000700234016000300241#374567#^a8000^b14000b#Vi?t#372.21#B200L#B lm quen ch ci#Mu gio 5 - 6 tui#ng Th Phng Phi#T.1#ng Th Phng Phi#Ti bn l n th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a32tr. : tranh v, nh^b24cm#Gio dc mu gio#Ch ci#Sch mu gio#374567#GK## 00510000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020020000410030020000610070020000810220004001010050020001050040018001250080 00500143009001100148010000500159011003000164020001800194020000800212020001400220 016000300234013000700237#374568#^a8000^b14000b#Vi?t#372.21#B200L#B lm quen ch ci#Mu gio 5 - 6 tui#ng Th Phng Phi#T.2#ng Th Phng Phi#Ti bn l n th 2#^aH.#^aGio dc#2016#^a32tr. : tranh v, nh^b24cm#Gio dc mu gio#Ch ci#Sch mu gio#GK#374568## 00696000000000325000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370020020000430030048000630070074001110220004001850050013001890050019002020050 01100221005002000232008000500252009001100257010000500268011002100273012001700294 02000110031102000060032202000090032802000090033702000140034601300070036001600030 0367#374569#^a15000^b20000b#Vi?t#372.634#V460C#V chnh t - Lp 2#nh hng t heo m hnh trng hc mi Vit Nam#L Ngc ip (ch.b.), Xun Th Nguyt H, Ma i Nh H, L Ngc Tng Khanh#T.1#L Ngc ip#Xun Th Nguyt H#Mai Nh H#L Ngc Tng Khanh#^aH.#^aGio dc#2016#^a60tr. : bng^b24cm#Hoa Trng nguyn#Tin g Vit#Lp 2#Tp vit#Chnh t#Sch c thm#374569#GK## 00696000000000325000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370020020000430030048000630070074001110220004001850050013001890050019002020050 01100221005002000232008000500252009001100257010000500268011002100273012001700294 02000110031102000060032202000090032802000090033702000140034601300070036001600030 0367#374570#^a15000^b20000b#Vi?t#372.634#V460C#V chnh t - Lp 3#nh hng t heo m hnh trng hc mi Vit Nam#L Ngc ip (ch.b.), Xun Th Nguyt H, Ma i Nh H, L Ngc Tng Khanh#T.1#L Ngc ip#Xun Th Nguyt H#Mai Nh H#L Ngc Tng Khanh#^aH.#^aGio dc#2016#^a60tr. : bng^b24cm#Hoa Trng nguyn#Tin g Vit#Lp 3#Tp vit#Chnh t#Sch c thm#374570#GK## 00689000000000325000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370020020000430030048000630070074001110220004001850050013001890050019002020050 01100221005002000232008000500252009001100257010000500268011001400273012001700287 02000110030402000060031502000090032102000090033002000140033901300070035301600030 0360#374571#^a15000^b20000b#Vi?t#372.634#V460C#V chnh t - Lp 4#nh hng t heo m hnh trng hc mi Vit Nam#L Ngc ip (ch.b.), Xun Th Nguyt H, Ma i Nh H, L Ngc Tng Khanh#T.1#L Ngc ip#Xun Th Nguyt H#Mai Nh H#L Ngc Tng Khanh#^aH.#^aGio dc#2016#^a52tr.^b24cm#Hoa Trng nguyn#Ting Vit# Lp 4#Tp vit#Chnh t#Sch c thm#374571#GK## 00696000000000325000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370020020000430030048000630070074001110220004001850050013001890050019002020050 01100221005002000232008000500252009001100257010000500268011002100273012001700294 02000110031102000060032202000090032802000090033702000140034601300070036001600030 0367#374572#^a15000^b20000b#Vi?t#372.634#V460C#V chnh t - Lp 5#nh hng t heo m hnh trng hc mi Vit Nam#L Ngc ip (ch.b.), Xun Th Nguyt H, Ma i Nh H, L Ngc Tng Khanh#T.1#L Ngc ip#Xun Th Nguyt H#Mai Nh H#L Ngc Tng Khanh#^aH.#^aGio dc#2016#^a52tr. : bng^b24cm#Hoa Trng nguyn#Tin g Vit#Lp 5#Tp vit#Chnh t#Sch c thm#374572#GK## 00571000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020046000540070036001000220007001360220004001430050012001470050 01500159004001800174008000500192009001100197010000500208011003100213020000700244 020000600251020001400257013000700271016000300278#374573#VV16.17635#^a29500^b500 0b#Vi?t#513.0712#T103L#Ti liu chuyn ton trung hc c s - Ton 6#V Hu Bnh (ch.b.), Nguyn Tam Sn#S hc#T.1#V Hu Bnh#Nguyn Tam Sn#Ti bn ln th 4 #^aH.#^aGio dc#2016#^a172tr. : hnh v, bng^b24cm#S hc#Lp 6#Sch c thm# 374573#GK## 00576000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200100 00391810006000490020046000550070036001010220009001370220004001460050012001500050 01500162004001800177008000500195009001100200010000500211011003100216020000900247 020000600256020001400262016000300276013000700279#VV16.17636#374574#^a19500^b400 0b#Vi?t#516.00712#T103L#Ti liu chuyn ton trung hc c s - Ton 6#V Hu Bn h (ch.b.), m Hiu Chin#Hnh hc#T.2#V Hu Bnh#m Hiu Chin#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a108tr. : hnh v, bng^b24cm#Hnh hc#Lp 6#Sch c thm#GK#374574## 00675000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020046000550070053001010220004001540220007001580050012001650050 01500177005001300192005001900205005001800224004001800242008000500260009001100265 01000050027601100310028102000070031202000060031902000140032501300070033901600030 0346#374575#VV16.17637#^a34000^b5000b#Vi?t#512.00712#T103L#Ti liu chuyn ton trung hc c s - Ton 7#V Hu Bnh (ch.b.), m Hiu Chin, Trn Hu Nam...#T .1#i s#V Hu Bnh#m Hiu Chin#Trn Hu Nam#Phm Th Bch Ngc#Trng Cng Thnh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a208tr. : hnh v, bng^b24cm#i s#Lp 7#Sch c thm#374575#GK## 00672000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020046000550070055001010220004001560220009001600050012001690050 01400181005001600195005001300211005001900224004001800243008000500261009001100266 01000050027701100250028202000090030702000060031602000140032201600030033601300070 0339#374576#VV16.17638#^a30000^b5000b#Vi?t#516.00712#T103L#Ti liu chuyn ton trung hc c s - Ton 7#V Hu Bnh (ch.b.), Vn Nh Cng, Nguyn Ngc m... #T.2#Hnh hc#V Hu Bnh#Vn Nh Cng#Nguyn Ngc m#Trn Hu Nam#Phm Th B ch Ngc#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a180tr. : hnh v^b24cm#Hnh hc #Lp 7#Sch c thm#GK#374576## 00653000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020046000550070070001010220004001710220007001750050012001820050 01300194005001900207005001500226004001800241008000500259009001100264010000500275 011002200280020000700302020000600309020001400315013000700329016000300336#374577# VV16.17639#^a42000^b5000b#Vi?t#512.00712#T103L#Ti liu chuyn ton trung hc c s - Ton 8#V Hu Bnh (ch.b.), Trn Hu Nam, Phm Th Bch Ngc, Nguyn Tam Sn#T.1#i s#V Hu Bnh#Trn Hu Nam#Phm Th Bch Ngc#Nguyn Tam Sn#Ti b n ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a264tr. : bng^b24cm#i s#Lp 8#Sch c th m#374577#GK## 00673000000000325000450002600070000002600110000701900050001808200100002318100060 00330140016000390020046000550070055001010220004001560220009001600050012001690050 01400181005001600195005001500211004001800226008000500244009001100249010000500260 01100250026502000090029002000060029902000140030501600030031900500180032201300070 0340#374578#VV16.17640#Vi?t#516.00712#T103L#^a42000^b5000b#Ti liu chuyn ton trung hc c s - Ton 8#V Hu Bnh (ch.b.), Vn Nh Cng, Nguyn Ngc m... #T.2#Hnh hc#V Hu Bnh#Vn Nh Cng#Nguyn Ngc m#Nguyn B ang#Ti bn l n th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a256tr. : hnh v^b24cm#Hnh hc#Lp 8#Sch c t hm#GK#Trng Cng Thnh#374578## 00611000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020046000550070053001010220007001540220004001610050012001650050 01900177005001200196004001800208008000500226009001100231010000500242011002500247 020000700272020000600279020001400285013000700299016000300306#374579#VV16.17641#^ a32000^b5000b#Vi?t#512.00712#T103L#Ti liu chuyn ton trung hc c s - Ton 9#V Hu Bnh (ch.b.), Phm Th Bch Ngc, m Vn Nh#i s#T.1#V Hu Bnh#Ph m Th Bch Ngc#m Vn Nh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a192tr. : h nh v^b24cm#i s#Lp 9#Sch c thm#374579#GK## 00668000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020046000550070056001010220004001570220009001610050012001700050 01600182005001500198004001800213008000500231009001100236010000500247011002500252 02000090027702000060028602000140029201600030030600500120030900500140032101300070 0335#374580#VV16.17642#^a39000^b5000b#Vi?t#516.00712#T103L#Ti liu chuyn ton trung hc c s - Ton 9#V Hu Bnh (ch.b.), Nguyn Ngc m, Nguyn B ang.. .#T.2#Hnh hc#V Hu Bnh#Nguyn Ngc m#Nguyn B ang#Ti bn ln th 4#^aH. #^aGio dc#2016#^a240tr. : hnh v^b24cm#Hnh hc#Lp 9#Sch c thm#GK#L Qu c Hn#H Quang Vinh#374580## 00621000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020035000550070052000900050011001420050014001530050014001670050 01500181005001300196004001800209008000500227009001100232010000500243011003100248 020000900279020000700288020001400295013000700309016000300316#374581#VV16.17643#^ a60000^b3000b#Vi?t#516.00712#T103L#Ti liu chuyn ton - Hnh hc 10#on Qun h (ch.b.), Vn Nh Cng, Trn Nam Dng...#on Qunh#Vn Nh Cng#Trn Nam Dn g#Nguyn Minh H# Thanh Sn#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a344tr. : hnh v, bng^b24cm#Hnh hc#Lp 10#Sch c thm#374581#GK## 00646000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020046000550070068001010050011001690050014001800050016001940050 01600210004001800226008000500244009001100249010000500260011003100265020000700296 020001000303020000700313020001400320013000700334016000300341#374582#VV16.17644#^ a55000^b1000b#Vi?t#512.00712#T103L#Ti liu chuyn ton - i s v gii tch 1 1#on Qunh (ch.b.), Trn Nam Dng, Nguyn V Lng, ng Hng Thng#on Qunh #Trn Nam Dng#Nguyn V Lng#ng Hng Thng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc #2016#^a327tr. : hnh v, bng^b24cm#i s#Gii tch#Lp 11#Sch c thm#37458 2#GK## 00628000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020035000550070052000900050011001420050014001530050014001670050 01700181005001800198004001800216008000500234009001100239010000500250011003100255 020000900286020000700295020001400302013000700316016000300323#374583#VV16.17645#^ a54000^b1000b#Vi?t#516.00712#T103L#Ti liu chuyn ton - Hnh hc 11#on Qun h (ch.b.), Phm Khc Ban, Vn Nh Cng...#on Qunh#Phm Khc Ban#Vn Nh Cn g#Nguyn ng Pht#L B Khnh Trnh#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a32 0tr. : hnh v, bng^b24cm#Hnh hc#Lp 11#Sch c thm#374583#GK## 00656000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020043000550070052000980050011001500050014001610050014001750050 01700189005001800206004001800224008000500242009001100247010000500258011003100263 020000900294020000700303020000800310020001400318013000700332016000300339#374584# VV16.17646#^a43000^b1000b#Vi?t#516.00712#T103L#Ti liu chuyn ton - Bi tp h nh hc 11#on Qunh (ch.b.), Phm Khc Ban, Vn Nh Cng...#on Qunh#Phm K hc Ban#Vn Nh Cng#Nguyn ng Pht#L B Khnh Trnh#Ti bn ln th 5#^aH.# ^aGio dc#2016#^a256tr. : hnh v, bng^b24cm#Hnh hc#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#374584#GK## 00608000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020056000550070054001110050013001650050022001780050017002000040 01800217008000500235009001100240010000500251011002500256020000900281020001600290 020001400306013000700320016000300327#374585#VV16.17647#^a29000^b1000b#Vi?t#516. 00712#B452D#Bi dng hc sinh gii ton trung hc c s - Hnh hc#Trn Vn Tn , Nguyn Th Thanh Thu, Phm Minh Phng#Trn Vn Tn#Nguyn Th Thanh Thu#Ph m Minh Phng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a163tr. : hnh v^b24cm#H nh hc#Trung hc c s#Sch c thm#374585#GK## 00555000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470020030000530070039000830220004001220050009001260050015001350040 01800150008000500168009001100173010000500184011003100189020000500220020000600225 020001000231020001400241013000700255016000300262#VV16.17648#374586#^a39500^b300 0b#Vi?t#510.712#C101C#Cc chuyn chn lc ton 7#B.s.: Tn Thn (ch.b.), Nguy n c Tn#T.1#Tn Thn#Nguyn c Tn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a 260tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 7#Chuyn #Sch c thm#374586#GK## 00594000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020030000530070050000830220004001330050009001370050017001460050 01400163004001800177008000500195009001100200010000500211011003100216020000500247 020000600252020001000258020001400268013000700282016000300289#374587#VV16.17649#^ a26000^b3000b#Vi?t#510.712#C101C#Cc chuyn chn lc ton 7#Tn Thn (ch.b.) , Phm Th L Hng, ng Vn Qun#T.2#Tn Thn#Phm Th L Hng#ng Vn Qun#T i bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a160tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 7#C huyn #Sch c thm#374587#GK## 00596000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020030000530070051000830220004001340050009001380050014001470050 01800161004001800179008000500197009001100202010000500213011003100218020000500249 020001000254020001400264013000700278016000300285020000600288#374588#VV16.17650#^ a32000^b3000b#Vi?t#510.712#C101C#Cc chuyn chn lc ton 9#Tn Thn (ch.b.) , Bi Vn Tuyn, Nguyn c Trng#T.1#Tn Thn#Bi Vn Tuyn#Nguyn c Trng# Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2016#^a198tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Chuy n #Sch c thm#374588#GK#Lp 9## 00610000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020026000530070045000790220004001240050016001280050014001440050 01300158004001800171008000500189009001100194010000500205011002500210012001800235 020000500253020000600258020000800264020001400272016000300286013000700289#374589# VV16.17651#^a20000^b3000b#Vi?t#510.712#T550L#T luyn Violympic ton 7#Nguyn H i Chu, L Thng Nht, V Th Tuyn#T.1#Nguyn Hi Chu#L Thng Nht#V Th Tu yn#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2016#^a79tr. : minh ho^b24cm#T sch Viol ympic#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#GK#374589## 00634000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020049000510070028001000050012001280040018001400080005001580090 01100163010000500174011002500179012001800204015004600222020000500268020000600273 020001400279020001400293016000300307013000700310005001500317#374590#VV16.17652#^ a25000^b3000b#Vi?t#372.7#H561D#Hng dn gii nhng bi ton hay Violypic lp 1 #L Vit Bc, Trn Anh Tuyn#L Vit Bc#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016# ^a84tr. : minh ho^b24cm#T sch ViOlympic#u ba sch ghi: Tiu ban ni dung V iOlympic#Ton#Lp 1#Gii bi ton#Sch c thm#GK#374590#Trn Anh Tuyn## 00634000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020049000510070028001000050012001280040018001400080005001580090 01100163010000500174011002500179012001800204015004600222020000500268020000600273 020001400279020001400293016000300307013000700310005001500317#374591#VV16.17653#^ a25000^b3000b#Vi?t#372.7#H561D#Hng dn gii nhng bi ton hay Violypic lp 2 #L Vit Bc, Trn Anh Tuyn#L Vit Bc#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016# ^a84tr. : minh ho^b24cm#T sch ViOlympic#u ba sch ghi: Tiu ban ni dung V iOlympic#Ton#Lp 2#Gii bi ton#Sch c thm#GK#374591#Trn Anh Tuyn## 00650000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020049000510070036001000050015001360040018001510080005001690090 01100174010000500185011002500190012001800215015004600233020000500279020000600284 020001400290020001400304016000300318013000700321005002000328#374592#VV16.17654#^ a25000^b3000b#Vi?t#372.7#H561D#Hng dn gii nhng bi ton hay Violypic lp 3 #Trn Anh Tuyn, Phm Th Minh Tuyn#Trn Anh Tuyn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2016#^a96tr. : minh ho^b24cm#T sch ViOlympic#u ba sch ghi: Tiu ban ni dung ViOlympic#Ton#Lp 3#Gii bi ton#Sch c thm#GK#374592#Phm Th Mi nh Tuyn## 00640000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020049000510070031001000050015001310040018001460080005001640090 01100169010000500180011002500185012001800210015004600228020000500274020000600279 020001400285020001400299016000300313013000700316005001500323#374593#VV16.17655#^ a25000^b3000b#Vi?t#372.7#H561D#Hng dn gii nhng bi ton hay Violypic lp 4 #V Th Thu H, Trn Anh Tuyn#V Th Thu H#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc #2016#^a84tr. : minh ho^b24cm#T sch ViOlympic#u ba sch ghi: Tiu ban ni dung ViOlympic#Ton#Lp 4#Gii bi ton#Sch c thm#GK#374593#Trn Anh Tuyn## 00598000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020049000510070015001000050015001150040018001300080005001480090 01100153010000500164011002600169012001800195015004600213020000500259020000600264 020001400270020001400284013000700298016000300305#374594#VV16.17656#^a25000^b300 0b#Vi?t#372.7#H561D#Hng dn gii nhng bi ton hay Violypic lp 5#Trn Anh Tu yn#Trn Anh Tuyn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a120tr. : minh ho^b2 4cm#T sch ViOlympic#u ba sch ghi: Tiu ban ni dung ViOlympic#Ton#Lp 5#G ii bi ton#Sch c thm#374594#GK## 00547000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020021000510070063000720050012001350050014001470050014001610050 01200175008000500187009001100192010000500203011002600208020000500234020000600239 020001400245016000300259013000700262#374595#VV16.17657#^a30000^b3000b#Vi?t#372. 7#B452D#Bi dng ton lp 3# Tin t (ch.b.), Trung Hiu, Trn Thu Ng, c Bnh# Tin t# Trung Hiu#Trn Thu Ng# c Bnh#^aH.#^aGio dc# 2016#^a116tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 3#Sch c thm#GK#374595## 00547000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020021000510070063000720050012001350050014001470050014001610050 01200175008000500187009001100192010000500203011002600208020000500234020000600239 020001400245016000300259013000700262#374596#VV16.17658#^a30000^b3000b#Vi?t#372. 7#B452D#Bi dng ton lp 4# Tin t (ch.b.), Trung Hiu, Trn Thu Ng, c Bnh# Tin t# Trung Hiu#Trn Thu Ng# c Bnh#^aH.#^aGio dc# 2016#^a120tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 4#Sch c thm#GK#374596## 00547000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020021000510070063000720050012001350050014001470050014001610050 01200175008000500187009001100192010000500203011002600208020000500234020000600239 020001400245013000700259016000300266#374597#VV16.17659#^a30000^b3000b#Vi?t#372. 7#B452D#Bi dng ton lp 5# Tin t (ch.b.), Trung Hiu, Trn Thu Ng, c Bnh# Tin t# Trung Hiu#Trn Thu Ng# c Bnh#^aH.#^aGio dc# 2016#^a120tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#374597#GK## 00604000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020017000550070054000720220004001260050012001300050017001420050 01500159004001800174008000500192009001100197010000500208011002600213020000500239 020000600244020000700250020000900257020001400266013000700280016000300287#374598# VV16.17660#^a40000^b3000b#Vi?t#512.00712#B452D#Bi dng ton 7#V Hu Bnh (ch .b.), Nguyn Xun Bnh, m Hiu Chin#T.1#V Hu Bnh#Nguyn Xun Bnh#m Hiu Chin#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a167tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 7#i s#Hnh hc#Sch c thm#374598#GK## 00604000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020017000550070054000720220004001260050012001300050017001420050 01500159004001800174008000500192009001100197010000500208011002600213020000500239 020000600244020000700250020000900257020001400266016000300280013000700283#374599# VV16.17661#^a32000^b3000b#Vi?t#512.00712#B452D#Bi dng ton 7#V Hu Bnh (ch .b.), Nguyn Xun Bnh, m Hiu Chin#T.2#V Hu Bnh#Nguyn Xun Bnh#m Hiu Chin#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a135tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 7#i s#Hnh hc#Sch c thm#GK#374599## 00595000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020021000530030035000740070036001090050019001450040039001640080 00500203009001100208010000500219011003000224020001800254020000500272020001400277 016000300291005001600294013000700310#374600#VV16.17662#^a11500^b10000b#Vi?t#372 .21#B200L#B lm quen vi ton#Theo chng trnh gio dc mm non#Trn Th Ngc Trm, Nguyn Thnh L#Trn Th Ngc Trm#Ti bn ln th 5 c chnh l, b sung# ^aH.#^aGio dc#2016#^a36tr. : hnh v, bng^b24cm#Gio dc mu gio#Ton#Sch m u gio#GK#Nguyn Thnh L#374600## 00595000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020021000530030035000740070036001090050019001450040039001640080 00500203009001100208010000500219011003000224020001800254020000500272020001400277 013000700291016000300298005001600301#374601#VV16.17663#^a12500^b10000b#Vi?t#372 .21#B200L#B lm quen vi ton#Theo chng trnh gio dc mm non#Trn Th Ngc Trm, Nguyn Thnh L#Trn Th Ngc Trm#Ti bn ln th 5 c chnh l, b sung# ^aH.#^aGio dc#2016#^a48tr. : hnh v, bng^b24cm#Gio dc mu gio#Ton#Sch m u gio#374601#GK#Nguyn Thnh L## 00595000000000289000450000200410000000500140004100500150005500500180007000700570 00880040018001450080005001630090011001680100005001790110022001840820010002060160 00300216013000700219014001600226026000700242026001100249181000600260019000500266 020000700271020000600278020000700284020001400291#36 n luyn cui tun ton 8 - i s#V Dng Thu#Cao Qunh Giao#L Th Thanh Hng#V Dng Thu (ch.b.), Cao Qunh Giao, L Th Thanh Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a147tr . : bng^b24cm#512.00712#GK#374602#^a26000^b1000b#374602#VV16.17664#B100M#Vi?t# i s#Lp 8#n tp#Sch c thm## 00508000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020049000550070013001040050013001170040018001300080005001480090 01100153010000500164011002500169020000900194020000700203020000800210020001400218 013000700232016000300239#374603#VV16.17665#^a42000^b1000b#Vi?t#516.00712#B103T# Bi tp nng cao v mt s chuyn hnh hc 11#Trn Vn Tn#Trn Vn Tn#Ti b n ln th 8#^aH.#^aGio dc#2016#^a248tr. : hnh v^b24cm#Hnh hc#Lp 11#Bi t p#Sch c thm#374603#GK## 00602000000000301000450000200240000000500140002400500160003800500130005400700530 00670040018001200080005001380090011001430100005001540110031001590220004001900820 00800194016000300202013000700205014001600212026000700228026001100235181000700246 019000500253020000500258020000600263020001700269020001400286#Phng php gii to n 6#V Dng Thu#Nguyn Ngc m#Phm Gia c#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ng c m, Phm Gia c#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^a119tr. : hnh v, bng^b24cm#T.1#510.712#GK#374604#^a21000^b1000b#374604#VV16.17666#PH561P#Vi?t#T on#Lp 6#Phng php gii#Sch c thm## 00514000000000277000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200060 00311810006000370020011000430030039000540070012000930220004001050050012001090080 00500121009001100126010000500137011002600142015003300168020000500201020000600206 020001400212013000700226016000300233#374605#VV16.17667#^b2000b#Vi?t#372.7#T406L# Ton lp 4#Ti liu th im - Cng ngh gio dc#H Ngc i#T.1#H Ngc i#^a H.#^aGio dc#2016#^a112tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#To n#Lp 4#Sch th im#374605#GK## 00532000000000289000450000200170000000300240001700500150004100700150005600400180 00710080005000890090011000940100005001050110031001100220004001410820006001450160 00300151013000700154014001600161026000700177026001100184181000700195019000500202 020000500207020000600212020001000218020001400228#Thc hnh ton 5#H tr bui h c th hai#H Vit Chng#H Vit Chng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2016#^ a144tr. : hnh v, bng^b24cm#T.1#372.7#GK#374606#^a20000^b1000b#374606#VV16.17 668#TH552H#Vi?t#Ton#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm## 00624000000000301000450000200440000000500140004400500120005800500170007000500120 00870070066000990080005001650090011001700100005001810110025001860820006002110160 00300217013000700220014001600227026000700243026001100250181000600261019000500267 020000500272020000600277020000800283020001700291020001400308#Bi tp nng cao v tr chi tr tu ton 1#V Dng Thu#Chu Cm Th#Nguyn Qunh Anh#V Anh Tun# V Dng Thu (ch.b.), Chu Cm Th, Nguyn Qunh Anh, V Anh Tun#^aH.#^aGio d c#2016#^a118tr. : hnh v^b24cm#372.7#GK#374607#^a21000^b5000b#374607#VV16.1766 9#B103T#Vi?t#Ton#Lp 1#Bi tp#Tr chi tr tu#Sch c thm## 00624000000000301000450000200440000000500140004400500120005800500170007000500120 00870070066000990080005001650090011001700100005001810110025001860820006002110160 00300217013000700220014001600227026001100243026000700254181000600261019000500267 020000500272020000600277020000800283020001700291020001400308#Bi tp nng cao v tr chi tr tu ton 2#V Dng Thu#Chu Cm Th#Nguyn Qunh Anh#V Anh Tun# V Dng Thu (ch.b.), Chu Cm Th, Nguyn Qunh Anh, V Anh Tun#^aH.#^aGio d c#2016#^a118tr. : hnh v^b24cm#372.7#GK#374608#^a21000^b5000b#VV16.17670#37460 8#B103T#Vi?t#Ton#Lp 2#Bi tp#Tr chi tr tu#Sch c thm## 00624000000000301000450000200440000000500140004400500120005800500170007000500120 00870070066000990080005001650090011001700100005001810110025001860820006002110160 00300217013000700220014001600227026000700243026001100250181000600261019000500267 020000500272020000600277020000800283020001700291020001400308#Bi tp nng cao v tr chi tr tu ton 3#V Dng Thu#Chu Cm Th#Nguyn Qunh Anh#V Anh Tun# V Dng Thu (ch.b.), Chu Cm Th, Nguyn Qunh Anh, V Anh Tun#^aH.#^aGio d c#2016#^a118tr. : hnh v^b24cm#372.7#GK#374609#^a21000^b5000b#374609#VV16.1767 1#B103T#Vi?t#Ton#Lp 3#Bi tp#Tr chi tr tu#Sch c thm## 00646000000000313000450000200440000000500140004400500120005800500170007000500120 00870070066000990080005001650090011001700100005001810110031001860220004002170820 00600221016000300227013000700230014001600237026000700253026001100260181000600271 019000500277020000500282020000600287020000800293020001700301020001400318#Bi tp nng cao v tr chi tr tu ton 4#V Dng Thu#Chu Cm Th#Nguyn Qunh Anh# V Anh Tun#V Dng Thu (ch.b.), Chu Cm Th, Nguyn Qunh Anh, V Anh Tun#^a H.#^aGio dc#2016#^a119tr. : hnh v, bng^b24cm#T.1#372.7#GK#374610#^a21000^b 3000b#374610#VV16.17672#B103T#Vi?t#Ton#Lp 4#Bi tp#Tr chi tr tu#Sch c thm## 00646000000000313000450000200440000000500140004400500120005800500170007000500120 00870070066000990080005001650090011001700100005001810110031001860220004002170820 00600221016000300227013000700230014001600237026000700253026001100260181000600271 019000500277020000500282020000600287020000800293020001700301020001400318#Bi tp nng cao v tr chi tr tu ton 4#V Dng Thu#Chu Cm Th#Nguyn Qunh Anh# V Anh Tun#V Dng Thu (ch.b.), Chu Cm Th, Nguyn Qunh Anh, V Anh Tun#^a H.#^aGio dc#2016#^a119tr. : hnh v, bng^b24cm#T.2#372.7#GK#374611#^a21000^b 3000b#374611#VV16.17673#B103T#Vi?t#Ton#Lp 4#Bi tp#Tr chi tr tu#Sch c thm## 00646000000000313000450000200440000000500140004400500120005800500170007000500120 00870070066000990080005001650090011001700100005001810110031001860220004002170820 00600221016000300227013000700230014001600237026000700253026001100260181000600271 019000500277020000500282020000600287020000800293020001700301020001400318#Bi tp nng cao v tr chi tr tu ton 5#V Dng Thu#Chu Cm Th#Nguyn Qunh Anh# V Anh Tun#V Dng Thu (ch.b.), Chu Cm Th, Nguyn Qunh Anh, V Anh Tun#^a H.#^aGio dc#2016#^a119tr. : hnh v, bng^b24cm#T.1#372.7#GK#374612#^a21000^b 3000b#374612#VV16.17674#B103T#Vi?t#Ton#Lp 5#Bi tp#Tr chi tr tu#Sch c thm## 00514000000000265000450000200200000000500140002000500170003400700400005100400190 00910080005001100090011001150100005001260110031001310820006001620160003001680130 00700171014001600178026000700194026001100201181000600212019000500218020000500223 020000600228020001400234#Ton nng cao lp 4#V Dng Thu#Nguyn Danh Ninh#V D ng Thu (ch.b.), Nguyn Danh Ninh#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2016#^a21 0tr. : hnh v, bng^b24cm#372.7#GK#374613#^a38000^b3000b#374613#VV16.17675#T40 6N#Vi?t#Ton#Lp 4#Sch c thm## 00516000000000277000450000200200000000500140002000500170003400700320005100400190 00830080005001020090011001070100005001180110025001230220004001480820006001520160 00300158013000700161014001600168026000700184026001100191181000600202019000500208 020000500213020000600218020001400224#Ton nng cao lp 5#V Dng Thu#Nguyn Da nh Ninh#V Dng Thu, Nguyn Danh Ninh#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016# ^a143tr. : hnh v^b24cm#T.1#372.7#GK#374614#^a26000^b3000b#374614#VV16.17676#T 406N#Vi?t#Ton#Lp 5#Sch c thm## 00516000000000277000450000200200000000500140002000500170003400700320005100400190 00830080005001020090011001070100005001180110025001230220004001480820006001520160 00300158013000700161014001600168026000700184026001100191181000600202019000500208 020000500213020000600218020001400224#Ton nng cao lp 5#V Dng Thu#Nguyn Da nh Ninh#V Dng Thu, Nguyn Danh Ninh#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016# ^a126tr. : hnh v^b24cm#T.2#372.7#GK#374615#^a26000^b3000b#374615#VV16.17677#T 406N#Vi?t#Ton#Lp 5#Sch c thm## 00620000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020054000550030085001090070015001940050015002090040019002240080 00500243009001100248010000500259011002500264020000900289020000600298020001400304 020001400318013000700332016000300339#374616#VV16.17678#^a26000^b2000b#Vi?t#516. 00712#V200T#V thm yu t ph gii mt s bi ton hnh hc 7#Sch tham d C uc thi Vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#Nguyn c Tn#Nguyn c Tn#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2016#^a147tr. : hnh v^ b24cm#Hnh hc#Lp 7#Gii bi ton#Sch c thm#374616#GK## 00645000000000301000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200080 00381810006000460020036000520030060000880070044001480220004001920050016001960050 01300212005001300225004001800238008000500256009001100261010000500272011003100277 020000500308020000600313020001400319016000300333013000700336#374617#VV16.17679#^ a3400^b2000b#Vi?t#510.712#K305T#Kin thc c bn v nng cao ton 9#i mi the o phng php dy hc ca B Gio dc v o to#Nguyn Ngc m, Hn Lin Hi, Ng Long Hu#T.1#Nguyn Ngc m#Hn Lin Hi#Ng Long Hu#Ti bn ln th 6#^aH .#^aGio dc#2016#^a191tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 9#Sch c thm#GK#374 617## 00609000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810008000510020029000590030029000880070040001170050015001570050016001720040 01800188008000500206009001100211010000500222011003100227020001600258020000700274 020001400281020001400295013000700309016000300316#374618#VV16.17680#^a47000^b100 0b#Vi?t#511.3260712#GI-103T#Gii ton kho st hm s 12#Dng cho hc sinh lp c huyn#Trn c Huyn (ch.b.), Nguyn Duy Hiu#Trn c Huyn#Nguyn Duy Hiu#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2016#^a295tr. : hnh v, bng^b24cm#Kho st hm s#Lp 12#Gii bi ton#Sch c thm#374618#GK## 00735000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810008000490020034000570030029000910070069001200050012001890050015002010050 01600216005001700232005001500249004001800264008000500282009001100287010000500298 01100310030302000070033402000110034102000140035202000070036602000140037301300070 0387016000300394#374619#VV16.17681#^a37000^b1000b#Vi?t#512.00712#GI-103T#Gii t on i s v lng gic 11#Dng cho hc sinh lp chuyn#V Anh Dng (tng ch.b. ), Trn c Huyn (ch.b.), Nguyn Duy Hiu...#V Anh Dng#Trn c Huyn#Nguyn Duy Hiu#Phm Th B Hin#Nguyn i Quc#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016# ^a235tr. : hnh v, bng^b24cm#i s#Lng gic#Gii bi ton#Lp 11#Sch c t hm#374619#GK## 00657000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020045000540030024000990070062001230220004001850050015001890050 01200204005001400216005001800230008000500248009001100253010000500264011002500269 020001000294020000600304020000900310020001400319016000300333013000700336#VV16.17 682#374620#^a25000^b5000b#Vi?t#372.6521#L527V#Luyn vit ting Anh dng cho hc sinh lp 4#Trnh by trn giy li#Nguyn Th Mai, Lm M Thu, Tng Th Hng, Ng H Qunh Trm#T.1#Nguyn Th Mai#Lm M Thu#Tng Th Hng#Ng H Qunh Trm #^aH.#^aGio dc#2016#^a56tr. : minh ho^b24cm#Ting Anh#Lp 4#Tp vit#Sch c thm#GK#374620## 00657000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020045000540030024000990070062001230220004001850050015001890050 01200204005001400216005001800230008000500248009001100253010000500264011002500269 020001000294020000600304020000900310020001400319013000700333016000300340#VV16.17 683#374621#^a25000^b5000b#Vi?t#372.6521#L527V#Luyn vit ting Anh dng cho hc sinh lp 4#Trnh by trn giy li#Nguyn Th Mai, Lm M Thu, Tng Th Hng, Ng H Qunh Trm#T.2#Nguyn Th Mai#Lm M Thu#Tng Th Hng#Ng H Qunh Trm #^aH.#^aGio dc#2016#^a56tr. : minh ho^b24cm#Ting Anh#Lp 4#Tp vit#Sch c thm#374621#GK## 00657000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020045000540030024000990070062001230220004001850050015001890050 01200204005001400216005001800230008000500248009001100253010000500264011002500269 020001000294020000600304020000900310020001400319013000700333016000300340#374622# VV16.17684#^a25000^b5000b#Vi?t#372.6521#L527V#Luyn vit ting Anh dng cho hc sinh lp 5#Trnh by trn giy li#Nguyn Th Mai, Lm M Thu, Tng Th Hng, Ng H Qunh Trm#T.1#Nguyn Th Mai#Lm M Thu#Tng Th Hng#Ng H Qunh Trm #^aH.#^aGio dc#2016#^a56tr. : minh ho^b24cm#Ting Anh#Lp 5#Tp vit#Sch c thm#374622#GK## 00623000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020028000550030041000830070034001240220004001580050008001620050 01700170004004000187008000500227009001100232010000500243011002400248020001000272 020000600282020000900288020001400297016000300311013000700314#374623#VV16.17685#^ a20000^b30000b#Vi?t#372.6521#V460T#V tp vit ting Anh lp 5#Theo chng trn h ting Anh tiu hc mi#Phan H (ch.b.), Nguyn Quc Tun#T.2#Phan H#Nguyn Qu c Tun#Ti bn ln th 3, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a72tr. : h nh v^b24cm#Ting Anh#Lp 5#Tp vit#Sch c thm#GK#374623## 00503000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020029000550070032000840220004001160050016001200050015001360080 00500151009001100156010000500167011002500172020001000197020000600207020001400213 016000300227013000700230#374624#VV16.17686#^a18000^b5000b#Vi?t#428.00712#T550L# T luyn Olympic ting Anh 9#ng Hip Giang, Trn Ngc Minh#T.2#ng Hip Giang #Trn Ngc Minh#^aH.#^aGio dc#2016#^a80tr. : minh ho^b24cm#Ting Anh#Lp 9#S ch c thm#GK#374624## 00626000000000301000450002600070000002600110000701400180001801900050003608200090 00411810006000500020027000560030041000830070034001240220004001580050017001620050 00800179004004000187008000500227009001100232010000500243011002500248020001000273 020000600283020001100289020001400300013000700314016000300321#374625#VV16.17687#^ a25000^b100000b#Vi?t#372.6521#V460B#V bi tp ting Anh lp 5#Theo chng trn h ting Anh tiu hc mi#Nguyn Quc Tun (ch.b.), Phan H#T.1#Nguyn Quc Tun# Phan H#Ti bn ln th 3, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a79tr. : m inh ho^b24cm#Ting Anh#Lp 5#V bi tp#Sch c thm#374625#GK## 00625000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020027000550030041000820070034001230220004001570050017001610050 00800178004004000186008000500226009001100231010000500242011002500247020001000272 020000600282020001100288020001400299016000300313013000700316#374626#VV16.17688#^ a25000^b10000b#Vi?t#372.6521#V460B#V bi tp ting Anh lp 5#Theo chng trnh ting Anh tiu hc mi#Nguyn Quc Tun (ch.b.), Phan H#T.2#Nguyn Quc Tun#P han H#Ti bn ln th 3, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2016#^a82tr. : mi nh ho^b24cm#Ting Anh#Lp 5#V bi tp#Sch c thm#GK#374626## 00543000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020032000550070014000870220004001010220015001050050014001200040 01800134008000500152009001100157010000500168011003100173020001100204020000700215 020000700222020001400229013000700243016000300250#374627#VV16.17689#^a73000^b200 0b#Vi?t#547.00712#T103L#Ti liu chuyn ho hc 11 - 12#Trn Quc Sn#T.1#Ho h c hu c#Trn Quc Sn#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a427tr. : hnh v , bng^b24cm#Ho hu c#Lp 11#Lp 12#Sch c thm#374627#GK## 00540000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020032000540070014000860220014001000220004001140050014001180040 01800132008000500150009001100155010000500166011003100171020001000202020000700212 020000700219020001400226013000700240016000300247#374628#VV16.17690#^a49000^b200 0b#Vi?t#546.0712#T103L#Ti liu chuyn ho hc 11 - 12#Nguyn Duy i#Ho hc v c#T.2#Nguyn Duy i#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2016#^a287tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho v c#Lp 11#Lp 12#Sch c thm#374628#GK## 00535000000000277000450002600070000002600110000701900050001808200090002318100060 00320020027000380070036000650220004001010050013001050050014001180040018001320080 00500150009001100155010000500166011003100171020000800202020000700210020001400217 016000300231014001600234013000700250#374629#VV16.17691#Vi?t#546.0712#T103L#Ti l iu chuyn ho hc 10#o Hu Vinh (ch.b.), Nguyn Duy i#T.2#o Hu Vinh#Nguy n Duy i#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2016#^a231tr. : hnh v, bng^b24cm#H o hc#Lp 10#Sch c thm#GK#^a39000^b2000b#374629## 00594000000000277000450002600070000002600110000700800050001800900110002301000050 00340110029000390200008000680200006000760200014000820160003000960050012000990040 01900111014001600130019000500146082000900151181000600160002003800166003008500204 007001200289020000800301013000700309#374630#VV16.17692#^aH.#^aGio dc#2016#^a20 3tr. : bng, s ^b24cm#Ho hc#Lp 8#Sch c thm#GK#Ng Ngc An#Ti bn ln th 12#^a33000^b3000b#Vi?t#546.0712