00778000000000325000450000200510000000500170005100500140006800500110008200500120 00930050011001050070061001160080010001770090006001870100005001930110015001980150 04200213082000900255016000300264013000700267014000700274026000700281026001100288 02600110029918100060031001900050031602000080032102000050032902000080033402101100 0342#Bc u tm hiu v tn lng c ca huyn Lc Yn#Hong Bch Nhung#L Thn g Dung#Vi Hin u#H Th Tch#Hong Vin#B.s.: Hong Bch Nhung (ch.b.), L Thn g Dung, Vi Hin u...#^aYn Bi#^aS.n#2014#^a176tr.^b19cm#TTS ghi: Hi Cu gio chc huyn Lc Yn#959.7157#XH#356263#^b250b#356263#VN16.00507#VN16.00508#B557 #Vi?t#Lch s#Lng#Tn gi#Tm hiu v tn gi cc lng, x c ti huyn Lc Yn , tnh Yn Bi trc v sau Cch mng thng Tm nm 1945## 00440000000000241000450000100180000000200120001800300120003000700180004200800050 00600090020000650100005000850110015000900820010001050160003001150130007001180140 01500125026000700140026001100147181000600158019000500164020001200169020001700181 #Nguyn Trng Hng#Lc bnh #Tiu thuyt#Nguyn Trng Hng#^aH.#^aQun i nh n dn#2015#^a251tr.^b19cm#895.92234#VH#356264#^a44000^b790b#356264#VN16.00509#L 506B#Vi?t#Tiu thuyt#Vn hc hin i## 00599000000000265000450000100140000000200140001400300200002800700140004800800050 00620090020000670100005000870110015000920820012001070160003001190130007001220140 01500129026000700144026001100151026001100162181000600173019000500179020000800184 020001700192021012400209#Mai Th Chnh#Mt chuyn i#Ghi chp thi chin#Mai Th Chnh#^aH.#^aQun i nhn dn#2015#^a199tr.^b19cm#895.9228403#VH#356265#^a3500 0^b800b#356265#VN16.00510#VN16.00511#M458C#Vi?t#Nht k#Vn hc hin i#Ghi l i nhng dng tm s, s chia ca tc gi v tnh ng ch, ng i trong nhng nm thng sng v chin u cng nhau## 00466000000000253000450000100150000000200150001500300160003000700150004600800050 00610090020000660100005000860110015000910820010001060160003001160130007001190140 01500126026000700141026001100148026001100159181000800170019000500178020001700183 020001200200#on Ngc Minh#Gi cui chiu#Tp truyn ngn#on Ngc Minh#^aH.#^ aQun i nhn dn#2015#^a152tr.^b19cm#895.92234#VH#356266#^a26000^b790b#356266 #VN16.00512#VN16.00513#GI-400C#Vi?t#Vn hc hin i#Truyn ngn## 00500000000000265000450000100160000000200220001600300120003800700160005000400180 00660080005000840090020000890100005001090110015001140820011001290160003001400130 00700143014001500150026000700165026001100172026001100183181000600194019000500200 020001700205020001200222#Lu Trng Dng#Con ng st v hnh#Tiu thuyt#Lu T rng Dng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aQun i nhn dn#2015#^a190tr.^b19cm#895.92 2334#VH#356267#^a33000^b590b#356267#VN16.00514#VN16.00515#C430#Vi?t#Vn hc hi n i#Tiu thuyt## 00484000000000265000450000100140000000200240001400300130003800700140005100800050 00650090020000700100005000900110015000950820010001100160003001200130007001230140 01500130026000700145026001100152026001100163181000700174019000500181020001700186 020001200203020000300215#Ng Tin Mnh#Nhng gic m bin thu#Truyn v k#Ng Tin Mnh#^aH.#^aQun i nhn dn#2015#^a207tr.^b19cm#895.92234#VH#356268#^a360 00^b780b#356268#VN16.00516#VN16.00517#NH556G#Vi?t#Vn hc hin i#Truyn ngn# K## 00467000000000253000450000100090000000200290000900300160003800700090005400800050 00630090020000680100005000880110015000930820010001080160003001180130007001210140 01500128026000700143026001100150026001100161181000700172019000500179020001700184 020001200201#Chi Phan#Chuyn l trn i khng tn#Tp truyn ngn#Chi Phan#^aH. #^aQun i nhn dn#2015#^a175tr.^b19cm#895.92234#VH#356269#^a31000^b760b#3562 69#VN16.00518#VN16.00519#CH527L#Vi?t#Vn hc hin i#Truyn ngn## 00675000000000265000450000100070000000200210000700500120002800700200004000800050 00600090020000650100005000850110022000900820004001120160003001160130007001190140 01500126026001100141026000700152026001100159181000600170019000500176020001800181 020000900199021020100208#Ng Hy#Sc kho v tui th#H Th Hnh#Ng Hy, H Th Hnh#^aH.#^aQun i nhn dn#2015#^a168tr. : bng^b19cm#613#KT#356270#^a29000^ b790b#VN16.00520#356270#VN16.00521#S552K#Vi?t#Chm sc sc kho#Tui th#Cung c p nhng bin php gi gn, bi b v nng cao sc kho, tui th theo hng y - sinh hc hin i, khc phc hoc hn ch mt s chng bnh thng pht sinh, ph t trin "ng hnh" vi tui tc## 00469000000000253000450000100170000000200150001700300160003200700170004800800050 00650090020000700100005000900110015000950820010001100160003001200130007001230140 01500130026000700145026001100152026001100163181000700174019000500181020001700186 020001200203#Hong Bnh Trng#Chuyn bt ng#Tp truyn ngn#Hong Bnh Trng#^a H.#^aQun i nhn dn#2015#^a251tr.^b19cm#895.92234#VH#356271#^a44000^b760b#35 6271#VN16.00522#VN16.00523#CH527B#Vi?t#Vn hc hin i#Truyn ngn## 00515000000000277000450000100210000000200090002100300120003000500210004200700210 00630080005000840090020000890100005001090110015001140220004001290820010001330160 00300143013000700146014001500153026000700168026001100175026001100186181000600197 019000500203020001700208020001200225#Nguyn Th Thu Sng#Vt cn#Tiu thuyt#N guyn Th Thu Sng#Nguyn Th Thu Sng#^aH.#^aQun i nhn dn#2015#^a319tr.^ b19cm#T.2#895.92234#VH#356272#^a56000^b830b#356272#VN16.00524#VN16.00525#V563C# Vi?t#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00464000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820010000491810006000590010010000650020025000750030016001000070010001160080 00500126009002000131010000500151011001500156020001700171020001200188016000300200 013000700203#VN16.00526#VN16.00527#356273#^a27000^b750b#Vi?t#895.92234#T556H#L A Kiu#Tng ht nc git xung#Tp truyn ngn#L A Kiu#^aH.#^aQun i nhn dn#2015#^a155tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#356273## 00469000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010014000660020021000800030016001010070014001170080 00500131009002000136010000500156011001500161020001700176020001200193013000700205 016000300212#356274#VN16.00528#VN16.00529#^a34000^b770b#Vi?t#895.92234#CH303V#N ng Quc Lp#Chic vng tay k l#Tp truyn ngn#Nng Quc Lp#^aH.#^aQun i nhn dn#2015#^a196tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#356274#VH## 00613000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100070 00380010009000450020017000540290020000710070029000910050013001200080005001330090 01100138010000500149011002000154021012400174020002100298020001400319016000300333 020000400336013000700340#356275#^a19000^b1000b#Vi?t#390.09597#CH460T#Hu Ngc#C h truyn thng#Traditional markets#Ch.b.: Hu Ngc, Lady Borton#Borton, Lady#^a H.#^aTh gii#2015#^a75tr. : nh^b18cm#Tm hiu v ch truyn thng Vit Nam: c im ch c, ch ngy nay, ch ni ting ca mt s tnh thnh trn c nc. ..#Vn ho truyn thng#Sch song ng#XH#Ch#356275## 00595000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360010009000420020007000510290007000580070029000650050013000940080005001070090 01100112010000500123011002100128021016100149020000700310020001400317013000700331 016000300338#356276#^a29000^b1000b#Vi?t#959.752#H452A#Hu Ngc#Hi An#Hoi An#Ch .b.: Hu Ngc, Lady Borton#Borton, Lady#^aH.#^aTh gii#2015#^a129tr. : nh^b18c m#Gm cc bi vit v lch s hnh thnh v pht trin ph c Hi An (tnh Qung Nam) cng nhng c trng vn ho ca Hi An v m thc, kin trc, phong cnh. ..#Ph c#Sch song ng#356276#XH## 00450000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010011000660020012000770030012000890070011001010080 00500112009002000117010000500137011001500142020001700157020001200174016000300186 013000700189#356277#VN16.00485#VN16.00486#^a45000^b765b#Vi?t#895.92234#KH407C#V Xun #Khong cch#Tiu thuyt#V Xun #^aH.#^aQun i nhn dn#2015#^a256 tr.^b19cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#356277## 00465000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010018000650020010000830030016000930070018001090080 00500127009002000132010000500152011001500157020001700172020001200189013000700201 016000300208#356278#VN16.00487#VN16.00488#^a35000^b760b#Vi?t#895.92234#M305S#Tr nh Thanh Phong#Min sng#Tp truyn ngn#Trnh Thanh Phong#^aH.#^aQun i nhn dn#2015#^a199tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#356278#VH## 00594000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010015000660020017000810030016000980070015001140080 00500129009002000134010000500154011001500159021009400174020001700268020001700285 020000400302013000700306016000300313#356279#VN16.00489#VN16.00490#^a32000^b760b #Vi?t#895.92214#TH205D#Nguyn Hu Qu#Theo dng thi ca#Th v li bnh#Nguyn H u Qu#^aH.#^aQun i nhn dn#2015#^a183tr.^b19cm#Gm cc bi vit tm hiu v th v nhng nghin cu, bnh lun v mt s bi th ca tc gi#Ph bnh vn h c#Vn hc hin i#Th#356279#VH## 00463000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010014000650020016000790030016000950070014001110080 00500125009002000130010000500150011001500155020001700170020001200187016000300199 013000700202#356280#VN16.00491#VN16.00492#^a35000^b840b#Vi?t#895.92234#300Q#V Thanh Lch#i qua ng ci#Tp truyn ngn#V Thanh Lch#^aH.#^aQun i nhn d n#2015#^a203tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#356280## 00474000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010016000660020026000820030012001080070016001200080 00500136009002000141010000500161011001500166020001700181020001200198016000300210 013000700213#356281#VN16.00493#VN16.00494#^a46000^b760b#Vi?t#895.92234#NH556N#N guyn Duy Hin#Nhng ngy th u cha xa#Tiu thuyt#Nguyn Duy Hin#^aH.#^aQun i nhn dn#2015#^a264tr.^b19cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#356281## 00592000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610010011000670020022000780030003001000070011001030080 00500114009002000119010000500139011001500144021013700159020001700296020000300313 016000300316013000700319#356282#VN16.00495#VN16.00496#^a24000^b780b#Vi?t#895.92 28403#462T#L B Tnh#i thng xui ngc#K#L B Tnh#^aH.#^aQun i nhn dn#2015#^a140tr.^b19cm#Ghi li nhng k nim su sc ca tc gi vi ng i, ng nghip, anh em, bn b trong chin u cng nh trong cuc sng thng ngy #Vn hc hin i#K#VH#356282## 00462000000000253000450000100150000000200120001500300160002700700150004300800050 00580090020000630100005000830110015000880820010001030160003001130130007001160140 01500123026000700138026001100145026001100156181000700167019000500174020001700179 020001200196#Nguyn Vn Hc#Ng hoa o#Tp truyn ngn#Nguyn Vn Hc#^aH.#^aQu n i nhn dn#2015#^a211tr.^b19cm#895.92234#VH#356283#^a37000^b750b#356283#VN 16.00497#VN16.00498#NG400H#Vi?t#Vn hc hin i#Truyn ngn## 00567000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810007000610010017000680020021000850030007001060070017001130080 00500130009002000135010000500155011001500160021009200175020001700267020000700284 013000700291016000300298#356284#VN16.00499#VN16.00500#^a28000^b890b#Vi?t#895.92 28403#TR254#Nng Quang Khim#Trn nh La Pn Tn#Bt k#Nng Quang Khim#^aH.# ^aQun i nhn dn#2015#^a159tr.^b19cm#Nhng ghi chp ca tc gi v cuc sng thng ngy ca b con dn bn vng ni cao Ty Bc#Vn hc hin i#Bt k#3562 84#VH## 00438000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010009000650020022000740030004000960070009001000080 00500109009002000114010000500134011001400139020001700153020000400170013000700174 016000300181#356285#VN16.00501#VN16.00502#^a15000^b890b#Vi?t#895.92214#M501D#My Giang#Ma du dng ca Thu#Th#My Giang#^aH.#^aQun i nhn dn#2015#^a87tr.^ b19cm#Vn hc hin i#Th#356285#VH## 00471000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610010019000670020024000860030008001100070019001180080 00500137009002000142010000500162011001500167020001700182020000800199013000700207 016000300214#356286#VN16.00503#VN16.00504#^a21000^b840b#Vi?t#895.9228408#L101T# Nguyn Th Ngc H#Lc trong m liu trai#Tn vn#Nguyn Th Ngc H#^aH.#^aQu n i nhn dn#2015#^a119tr.^b19cm#Vn hc hin i#Tn vn#356286#VH## 00460000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610010016000670020021000830030007001040070016001110080 00500127009002000132010000500152011001500157020001700172020000700189013000700196 016000300203#356287#VN16.00505#VN16.00506#^a45000^b840b#Vi?t#895.9228403#L551C# H Nguyn Huyn#La cho mi ngi nh#Bt k#H Nguyn Huyn#^aH.#^aQun i nhn dn#2015#^a255tr.^b19cm#Vn hc hin i#Bt k#356287#VH## 00645000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810007000510020020000580070039000780050016001170050009001330040018001420080 00500160009003600165010000500201011002600206012001500232020000800247020000900255 020001700264020001500281020001300296016000300309020001200312013000700324#356288# VV16.00860#^a12000^b2000b#Vi?t#959.7024092#TH103S#Thi s Trn Th #Li: Nguy n Danh Lam ; Tranh: Kim Dun#Nguyn Danh Lam#Kim Dun#Ti bn ln th 1#^aH.#^a Tri thc ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a15tr. : tranh mu^b26cm#Ho kh ng A# Lch s#Nh Trn#Nhn vt lch s#Truyn lch s#Truyn tranh#XH#Trn Th #356 288## 00653000000000313000450000200310000000500130003100500090004400700360005300400180 00890080005001070090036001120100005001480110026001530120015001790820012001940160 00300206013000700209014001600216026000700232026001100239181000700250019000500257 020000800262020000900270020001700279020001500296020001300311020001500324#Chiu V n vng Trn Nht Dut#L Minh Quc#Kim Dun#Li: L Minh Quc ; Tranh: Kim Du n#Ti bn ln th 1#^aH.#^aTri thc ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a15tr. : tran h mu^b26cm#Ho kh ng A#959.7024092#XH#356289#^a12000^b2000b#356289#VV16.008 61#CH309V#Vi?t#Lch s#Nh Trn#Nhn vt lch s#Truyn lch s#Truyn tranh#Tr n Nht Dut## 00656000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810007000510020033000580070036000910050013001270050009001400040018001490080 00500167009003600172010000500208011002600213012001500239020000800254020000900262 020001700271020001500288020001300303016000300316020001600319013000700335#356290# VV16.00862#^a12000^b2000b#Vi?t#959.7024092#CH309M#Chiu Minh vng Trn Quang K hi#Li: L Minh Quc ; Tranh: Kim Dun#L Minh Quc#Kim Dun#Ti bn ln th 1# ^aH.#^aTri thc ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a15tr. : tranh mu^b26cm#Ho kh ng A#Lch s#Nh Trn#Nhn vt lch s#Truyn lch s#Truyn tranh#XH#Trn Qua ng Khi#356290## 00650000000000313000450000200290000000500130002900500090004200700360005100400180 00870080005001050090036001100100005001460110026001510120015001770820012001920160 00300204013000700207014001600214026000700230026001100237181000700248019000500255 020000800260020000900268020001700277020001500294020001300309020001400322#Nhn Hu vng Trn Khnh D#L Minh Quc#Kim Dun#Li: L Minh Quc ; Tranh: Kim Dun# Ti bn ln th 1#^aH.#^aTri thc ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a15tr. : tranh mu^b26cm#Ho kh ng A#959.7024092#XH#356291#^a12000^b2000b#356291#VV16.00863 #NH121H#Vi?t#Lch s#Nh Trn#Nhn vt lch s#Truyn lch s#Truyn tranh#Trn Khnh D## 00649000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810006000510020028000570070036000850050013001210050009001340040018001430080 00500161009003600166010000500202011002600207012001500233020000800248020000900256 020001700265020001500282020001300297016000300310020001500313013000700328#356292# VV16.00864#^a12000^b2000b#Vi?t#959.7024092#H404V#Hoi Vn hu Trn Quc Ton#L i: L Minh Quc ; Tranh: Kim Dun#L Minh Quc#Kim Dun#Ti bn ln th 1#^aH.#^ aTri thc ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a15tr. : tranh mu^b26cm#Ho kh ng A #Lch s#Nh Trn#Nhn vt lch s#Truyn lch s#Truyn tranh#XH#Trn Quc Ton #356292## 00654000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200120 00391810006000510020032000570070036000890050013001250050009001380040018001470080 00500165009003600170010000500206011002600211012001500237020000800252020000900260 020001700269020001500286020001300301016000300314020001600317013000700333#VV16.00 865#356293#^a12000^b2000b#Vi?t#959.7024092#B108N#Bo Ngha vng Trn Bnh Trn g#Li: L Minh Quc ; Tranh: Kim Dun#L Minh Quc#Kim Dun#Ti bn ln th 1#^a H.#^aTri thc ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a15tr. : tranh mu^b26cm#Ho kh ng A#Lch s#Nh Trn#Nhn vt lch s#Truyn lch s#Truyn tranh#XH#Trn Bnh Trng#356293## 00648000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810007000510020026000580070036000840050013001200050009001330040018001420080 00500160009003600165010000500201011002600206012001500232020000800247020000900255 020001700264020001500281020001300296016000300309020001500312013000700327#356294# VV16.00866#^a12000^b2000b#Vi?t#959.7024092#PH124H#Pht hong Trn Nhn Tng#Li : L Minh Quc ; Tranh: Kim Dun#L Minh Quc#Kim Dun#Ti bn ln th 1#^aH.#^a Tri thc ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a15tr. : tranh mu^b26cm#Ho kh ng A# Lch s#Nh Trn#Nhn vt lch s#Truyn lch s#Truyn tranh#XH#Trn Nhn Tng# 356294## 00679000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200120 00391810006000510020021000570070036000780050013001140050009001270040018001360080 00500154009003600159010000500195011002600200012001500226020000800241020000900249 020001700258020001500275020001300290016000300303020005200306013000700358#VV16.00 867#356295#^a12000^b2000b#Vi?t#959.7024092#H527T#Huyn Trn cng cha#Li: L M inh Quc ; Tranh: Kim Dun#L Minh Quc#Kim Dun#Ti bn ln th 1#^aH.#^aTri th c ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a15tr. : tranh mu^b26cm#Ho kh ng A#Lch s #Nh Trn#Nhn vt lch s#Truyn lch s#Truyn tranh#XH#Huyn Trn, Cng cha nh Trn, 1287-1340, Vit Nam#356295## 00650000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200120 00391810006000510020030000570070036000870050013001230050009001360040018001450080 00500163009003600168010000500204011002600209012001500235020000800250020000900258 020001700267020001500284020001300299016000300312020001400315013000700329#VV16.00 868#356296#^a12000^b2000b#Vi?t#959.7024092#H556#Hng o Vng Trn Quc Tun# Li: L Minh Quc ; Tranh: Kim Dun#L Minh Quc#Kim Dun#Ti bn ln th 1#^aH. #^aTri thc ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a15tr. : tranh mu^b26cm#Ho kh ng A#Lch s#Nh Trn#Nhn vt lch s#Truyn lch s#Truyn tranh#XH#Trn Hng o#356296## 00650000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200120 00391810007000510020028000580070036000860050013001220050009001350040018001440080 00500162009003600167010000500203011002600208012001500234020000800249020000900257 020001700266020001500283020001300298013000700311016000300318020001500321#VV16.00 869#356297#^a12000^b2000b#Vi?t#959.7024092#TH561T#Thng tng Trn Kht Chn#L i: L Minh Quc ; Tranh: Kim Dun#L Minh Quc#Kim Dun#Ti bn ln th 1#^aH.# ^aTri thc ; Cng ty Vn ho ng A#2016#^a15tr. : tranh mu^b26cm#Ho kh ng A#Lch s#Nh Trn#Nhn vt lch s#Truyn lch s#Truyn tranh#356297#XH#Trn K ht Chn## 00483000000000253000450000100130000000200200001300500090003300700290004200800050 00710090011000760100005000870110025000920120029001170820007001460160003001530130 00700156014001600163026000700179181000600186019000500192019001400197020000700211 020001100218#Jang Hye Jin#Ma ng khng lnh#Ngc Anh#Jang Hye Jin ; Ngc Anh d ch#^aH.#^aKim ng#2015#^a54tr. : tranh v^b25cm#T mu cho Ging sinh rc r#7 45.73#XH#356298#^a55000^b5000b#356298#M501#Vi?t#Dch Hn Quc#T mu#Sch tran h## 00417000000000229000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020036000520220004000880040018000920080005001100090011001150100 00500126011002500131020000700156020001400163013000700177016000300184#356299#VV16 .00870#^a12000^b3000b#Vi?t#372.21#T429V#Tom v Jerry - B t mu cp kh#T.1 #Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^a11tr. : tranh v^b25cm#T mu#Sch mu gio#356299#GK## 00417000000000229000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020036000520220004000880040018000920080005001100090011001150100 00500126011002500131020000700156020001400163016000300177013000700180#356300#VV16 .00871#^a12000^b3000b#Vi?t#372.21#T429V#Tom v Jerry - B t mu cp kh#T.2 #Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^a11tr. : tranh v^b25cm#T mu#Sch mu gio#GK#356300## 00417000000000229000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020036000520220004000880040018000920080005001100090011001150100 00500126011002500131020000700156020001400163016000300177013000700180#356301#VV16 .00872#^a12000^b3000b#Vi?t#372.21#T429V#Tom v Jerry - B t mu cp kh#T.3 #Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^a11tr. : tranh v^b25cm#T mu#Sch mu gio#GK#356301## 00417000000000229000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020036000520220004000880040018000920080005001100090011001150100 00500126011002500131020000700156020001400163016000300177013000700180#356302#VV16 .00873#^a12000^b3000b#Vi?t#372.21#T429V#Tom v Jerry - B t mu cp kh#T.4 #Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^a11tr. : tranh v^b25cm#T mu#Sch mu gio#GK#356302## 00417000000000229000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020036000520220004000880040018000920080005001100090011001150100 00500126011002500131020000700156020001400163016000300177013000700180#VV16.00874# 356303#^a12000^b3000b#Vi?t#372.21#T429V#Tom v Jerry - B t mu cp kh#T.5 #Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^a11tr. : tranh v^b25cm#T mu#Sch mu gio#GK#356303## 00417000000000229000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020036000520220004000880040018000920080005001100090011001150100 00500126011002500131020000700156020001400163016000300177013000700180#356304#VV16 .00875#^a12000^b3000b#Vi?t#372.21#T429V#Tom v Jerry - B t mu cp kh#T.6 #Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^a11tr. : tranh v^b25cm#T mu#Sch mu gio#GK#356304## 00583000000000289000450000200270000000300130002700500110004000500080005100700250 00590080005000840090011000890100005001000110027001050150050001320820004001820160 00300186013000700189014001700196026000700213026001100220026001100231181000700242 019000500249019000800254020001800262020001300280#Th gii nh ca Liz Climo#Truy n tranh#Climo, Liz#Vnh An#Liz Climo ; Vnh An dch#^aH.#^aKim ng#2015#^a158t r. : tranh mu^b23cm#Tn sch ting Anh: The little world of Liz Climo#813#VH#35 6305#^a128000^b5000b#356305#VV16.00876#VV16.00877#TH250G#Vi?t#Dch M#Vn hc t hiu nhi#Truyn tranh## 00685000000000301000450000100150000000200400001500500130005500500160006800700610 00840040018001450080005001630090011001680100005001790110027001840150059002110820 00700270016000300277013000700280014001700287026001100304026000700315026001100322 181000700333019000500340019000900345020001800354020001100372#Nosov, Nikolay#Chuy n phiu lu ca Mt c v cc bn#V Ngc Bnh#Chumakova, Olga#Nikolay Nosov ; V Ngc Bnh dch ; Minh ho: Olga Chumakova#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng# 2015#^a216tr. : tranh mu^b25cm#Tn sch ting Anh: The adventure of Dunno and h is friends#891.73#VH#356306#^a120000^b2000b#VV16.00879#356306#VV16.00878#CH527P #Vi?t#Dch Nga#Vn hc thiu nhi#Truyn di## 00596000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020026000550030013000810070048000940080005001420090011001470100 00500158011002600163015006500189020001800254020001300272016000300285013000700288 005001400295005002100309#356307#VV16.00880#^a35000^b2000b#Vi?t#895.9223#TR431L# Trong lng m thin nhin#Truyn tranh#Tranh, li: Thi Thanh, Nguyn Th Ng c Bch#^aH.#^aKim ng#2015#^a59tr. : tranh mu^b21cm#D n h tr vn hc thiu nhi Vit Nam - an Mch (2006 - 2015)#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#356307# Thi Thanh#Nguyn Th Ngc Bch## 00550000000000277000450000200170000000300130001700500160003000500080004600700300 00540080005000840090011000890100005001000110026001050150042001310820004001730160 00300177013000700180014001600187026000700203026001100210181000600221019000500227 019000900232020001800241020001300259#V sao t yu b#Truyn tranh#Howarth, Dani el#Vnh An#Daniel Howarth ; Vnh An dch#^aH.#^aKim ng#2015#^a31tr. : tranh m u^b21cm#Tn sch ting Anh: Why I love my grandma#823#VH#356308#^a20000^b3000b# 356308#VV16.00881#V300S#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00551000000000277000450000200180000000300130001800500160003100500080004700700300 00550080005000850090011000900100005001010110026001060150042001320820004001740160 00300178013000700181014001600188026000700204026001100211181000600222019000500228 019000900233020001800242020001300260#V sao t yu ng#Truyn tranh#Howarth, Dan iel#Vnh An#Daniel Howarth ; Vnh An dch#^aH.#^aKim ng#2015#^a31tr. : tranh m u^b21cm#Tn sch ting Anh: Why I love my grandpa#823#VH#356309#^a20000^b3000b #356309#VV16.00882#V300S#Vi?t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00541000000000277000450000200140000000300130001400500050002700500110003200700230 00430080005000660090011000710100005000820110027000870150039001140820007001530160 00300160013000700163014001600170026000700186026001100193181000700204019000500211 019001600216020001800232020001300250#Chc ng ngon#Truyn tranh#Chop#Huyn Trm# Chop ; Huyn Trm dch#^aH.#^aKim ng#2015#^a132tr. : tranh mu^b20cm#Tn sch ting Anh: Good night for you#895.13#VH#356310#^a66000^b2000b#356310#VV16.00883 #CH506N#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00628000000000289000450002600070000002600110000701400090001801900050002708200110 00321810006000430020015000490070038000640050010001020050011001120080005001230090 01100128010000500139011002600144012001500170015008600185020001500271020001000286 020001700296020001500313016000300328013000700331#356311#VV16.00884#^b22952b#Vi?t #394.269597#H452N#Hi Nghinh ng#Li: Diu Linh ; Minh ho: Thanh Thu#Diu Linh #Thanh Thu#^aH.#^aKim ng#2015#^a18tr. : tranh mu^b20cm#Tp tc qu em#Sch N h nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa# L hi cu ng#Phong tc#Sch thng thc#Sch thiu nhi#XH#356311## 00646000000000289000450002600070000002600110000701400090001801900050002708200100 00321810006000420020017000480070039000650050009001040050013001130080005001260090 01100131010000500142011002600147012001500173015008600188020002300274020001700297 020001700314020001500331013000700346016000300353#356312#VV16.00885#^b22952b#Vi?t #390.09597#C513G#Cng gi t tin#Li: Quc Kha ; Minh ho: L Minh Phc#Quc Kh a#L Minh Phc#^aH.#^aKim ng#2015#^a19tr. : tranh mu^b20cm#Tp tc qu em#Sc h Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Phong tc truyn thng#Th cng t tin#Sch thng thc#Sch thiu nhi#35631 2#XH## 00508000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020027000520030013000790070026000920050008001180050011001260080 00500137009001100142010000500153011002700158020001800185020001300203013000700216 016000300223019001600226#356313#VV16.00886#^a52000^b2000b#Vi?t#895.13#K250T#K ti nghe c m ca bn#Truyn tranh#Miya Du ; Huyn Trm dch#Miya Du#Huyn Tr m#^aH.#^aKim ng#2015#^a114tr. : tranh mu^b20cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh #356313#VH#Dch Trung Quc## 00611000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020011000540030013000650070059000780080005001370090011001420100 00500153011002600158015006300184020001800247020001300265013000700278016000300285 005001700288005001500305005001300320#356314#VV16.00887#^a40000^b2000b#Vi?t#895. 9223#L462C#Li cm n#Truyn tranh#Tranh, li: V Th Thu Dung, Phm Diu Ngc, L Minh Phc#^aH.#^aKim ng#2015#^a79tr. : tranh mu^b21cm#D n h tr vn h c thiu nhi Vit Nam - an Mch (2006-2015)#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#35631 4#VH#V Th Thu Dung#Phm Diu Ngc#L Minh Phc## 00574000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810006000520010010000580020018000680070036000860050014001220080 00500136009001100141010000500152011002500157015008600182020001800268020001200286 016000300298013000700301#356315#VV16.00888#VV16.00889#^b22952b#Vi?t#895.9223#G10 7X#Vit Linh#Gnh xic lp ti#Vit Linh ; Minh ho: Trn Minh Tm#Trn Minh Tm #^aH.#^aKim ng#2015#^a74tr. : tranh v^b21cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu n hi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Truyn ng n#VH#356315## 00610000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810006000520010015000580020021000730030011000940070041001050050 01400146008000500160009001100165010000500176011002500181015008600206020001800292 020001200310016000300322013000700325#356316#VV16.00890#VV16.00891#^b22952b#Vi?t# 895.9223#309#Thi Ch Thanh#iu c ca nng Ly#Tp truyn#Thi Ch Thanh ; M inh ho: Trn Minh Tm#Trn Minh Tm#^aH.#^aKim ng#2015#^a54tr. : tranh v^b21 cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#VH#356316## 00581000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810006000520010015000580020011000730070043000840050016001270080 00500143009001100148010000500159011002500164015008600189020001800275020001200293 013000700305016000300312#356317#VV16.00892#VV16.00893#^b22952b#Vi?t#895.9223#S10 8#Nguyn Trn B#So n #Nguyn Trn B ; Minh ho: Trng Vn Ngc#Trng V n Ngc#^aH.#^aKim ng#2015#^a70tr. : tranh v^b21cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Tr uyn ngn#356317#VH## 00601000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810006000520010011000580020018000690030023000870070036001100050 01300146008000500159009001100164010000500175011002500180015008600205020001800291 020000400309013000700313016000300320#356318#VV16.00894#VV16.00895#^b22952b#Vi?t# 895.9221#D118B#Hoi Khnh#Dt bin ln tri#Th dnh cho thiu nhi#Hoi Khnh ; Minh ho: V Xun Hon#V Xun Hon#^aH.#^aKim ng#2015#^a41tr. : tranh v^b21c m#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Th#356318#VH## 00580000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810007000520020019000590070038000780050013001160080005001290090 01100134010000500145011002500150015008600175020001800261020001200279016000300291 001001300294013000700307#356319#VV16.00896#VV16.00897#^b15824b#Vi?t#895.9223#CH5 00S#Ch su Vng Min#Nguyn Qunh ; Minh ho: V Xun Hon#V Xun Hon#^aH.#^ aKim ng#2015#^a74tr. : tranh v^b21cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#VH#N guyn Qunh#356319## 00524000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810006000520020008000580030011000660070010000770080005000870090 01100092010000500103011001400108015008600122020001800208020001200226016000300238 001001000241013000700251#356320#VV16.00898#VV16.00899#^b22952b#Vi?t#895.9223#C12 6G#Cy go#Tp truyn#V T Nam#^aH.#^aKim ng#2015#^a58tr.^b21cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#VH#V T Nam#356320## 00512000000000253000450000100130000000200090001300700130002200800050003500900110 00400100005000510110025000560150086000810820009001670160003001760130007001790140 00900186026000700195026001100202026001100213181000700224019000500231020001800236 020000400254#V Ngc Bnh#Nhc hoa#V Ngc Bnh#^aH.#^aKim ng#2015#^a45tr. : t ranh v^b21cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#895.9221#VH#356321#^b22952b#356321#VV16.00900#VV16.00901#NH1 01H#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Th## 00728000000000325000450000200370000000300130003700500120005000500080006200700340 00700080005001040090011001090100005001200110026001250120030001510150086001810820 01200267016000300279013000700282014000900289026000700298026001100305026001100316 18100060032701900050033302000080033802000150034602000170036102000130037802000110 0391#Mai Thc Loan - Khi ngha Hoan Chu#Truyn tranh#L Minh Hi#Anh Chi#Tranh : L Minh Hi ; Li: Anh Chi#^aH.#^aKim ng#2015#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Tran h truyn lch s Vit Nam#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu h c min ni - vng su - vng xa#959.7013092#XH#356322#^b22952b#356322#VV16.00902 #VV16.00903#M103T#Vi?t#Lch s#Truyn lch s#Nhn vt lch s#Truyn tranh#Mai Hc ## 00596000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810006000520020023000580030011000810070030000920050010001220080 00500132009001100137010000500148011002500153015008600178020001800264020001800282 016000300300001000800303013000700311#356323#VV16.00904#VV16.00905#^b22952b#Vi?t# 895.9223#C430H#Con h i lt ct rm#Tp truyn#T Hoi ; Minh ho: L Thu H#L Thu H#^aH.#^aKim ng#2015#^a58tr. : tranh v^b21cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#T ruyn ng thoi#VH#T Hoi#356323## 00668000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400090002901900050 00380820011000431810007000540020025000610030022000860070053001080010014001610050 01600175008000500191009001100196010000500207011002500212015008600237020001700323 020001800340016000300358020001000361013000700371#VV16.00906#356324#VV16.00907#^b 22952b#Vi?t#398.209597#CH527C#Chuyn Cha Ba - Kim Qu#Truyn c dn tc Ty#Tri u Th Mai s.t., b.s. ; Minh ho: Trn Vng Linh#Triu Th Mai#Trn Vng Linh# ^aH.#^aKim ng#2015#^a42tr. : tranh v^b21cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nh i cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vn hc dn gian#Vn hc thi u nhi#VH#Truyn c#356324## 00678000000000301000450000200190000000300130001900500150003200500090004700700380 00560080005000940090011000990100005001100110026001150120031001410150086001720820 01100258016000300269013000700272014000900279026000700288026001100295026001100306 181000600317019000500323020001700328020001800345020001300363#Ci trng bit ni# Truyn tranh#Phm Ngc Tun#Thu Anh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Thu Anh b.s.#^aH.# ^aKim ng#2015#^a30tr. : tranh mu^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#3 98.209597#VH#356325#^b22952b#356325#VV16.00908#VV16.00909#C103T#Vi?t#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00686000000000301000450000200250000000300130002500500150003800500100005300700390 00630080005001020090011001070100005001180110026001230120031001490150086001800820 01100266016000300277013000700280014000900287026000700296026001100303026001100314 181000600325019000500331020001700336020001800353020001300371#S tch hoa o, ho a mai#Truyn tranh#Chu Linh Hong#Hiu Minh#Tranh: Chu Linh Hong ; Hiu Minh b. s.#^aH.#^aKim ng#2015#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam #Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - v ng xa#398.209597#VH#356326#^b22952b#356326#VV16.00910#VV16.00911#S550T#Vi?t#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00668000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820011000431810006000540020016000600030013000760070035000890080005001240090 01100129010000500140011002500145015008600170020001800256020001300274016000300287 005001200290005000900302012003100311020001700342013000700359#VV16.00912#VV16.009 13#356327#^b22952b#Vi?t#398.209597#C125B#Cu b Tch Chu#Truyn tranh#Tranh: Tr ng Hiu ; Nhin H b.s.#^aH.#^aKim ng#2015#^a23tr. : tranh v^b21cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Trng Hiu#Nhin H#Tranh truyn dn gian Vit N am#Vn hc dn gian#356327## 00716000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810006000520010015000580020038000730070020001110080005001310090 01100136010000500147011002000152015009300172020000800265020001500273016000300288 021007800291020001000369020001900379013000700398020000900405#356328#VV16.00914#V V16.00915#^b15824b#Vi?t#895.9223#S464T#L Phng Lin#Sn Tng "sng nh tm n g" gia i#L Phng Lin b.s.#^aH.#^aKim ng#2015#^a54tr. : nh^b21cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - v ng xa#Tiu s#Sch thiu nhi#VH#Gii thiu v cuc i v s nghip, ct cch v n chng ca nh vn Sn Tng#S nghip#Nghin cu vn hc#356328#Sn Tng## 00684000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400090002901900050 00380820004000431810006000470010014000530020034000670070014001010080005001150090 01100120010000500131011002500136015009300161020001000254020001500264016000300279 021012900282013000700411#VV16.00916#356329#VV16.00917#^b15824b#Vi?t#590#T550M#Ph an Vit Lm#T Mi Ho Vng n Tho Cm Vin#Phan Vit Lm#^aH.#^aKim ng#2015 #^a74tr. : tranh v^b20cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung h c c s min ni - vng su - vng xa#ng vt#Sch thiu nhi#TN#Bao gm nhng cu chuyn k v nhng con vt t Mi Ho Vng n Tho Cm Vin; gip cc em t m hiu, khm ph th gii ng vt#356329## 00693000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820012000431810006000550020009000610030013000700070035000830080005001180090 01100123010000500134011002500139015009300164020001300257016000300270005001200273 005000900285012003000294020001700324020001500341013000700356020001600363#356330# VV16.00918#VV16.00919#^b22952b#Vi?t#959.7013092#B100T#B Triu#Truyn tranh#Tran h: T Huy Long ; Li: An Cng#^aH.#^aKim ng#2015#^a31tr. : tranh v^b21cm#Sc h nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Truyn tranh#VH#T Huy Long#An Cng#Tranh truyn lch s Vit Nam#Nh n vt lch s#Truyn lch s#356330#Triu Th Trinh## 00550000000000265000450000100150000000200130001500300110002800700150003900800050 00540090011000590100005000700110025000750150086001000820009001860160003001950130 00700198014000900205026000700214026001100221026001100232181000600243019000500249 020001800254020001200272#Nng Th Hng#Ma hoa tru#Tp truyn#Nng Th Hng#^ aH.#^aKim ng#2015#^a42tr. : tranh v^b21cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#895.9223#VH#356331#^b22952b#3 56331#VV16.00920#VV16.00921#M501H#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn## 00513000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810006000520010006000580020022000640070006000860080005000920090 01100097010000500108011002500113015008600138020001800224020000700242016000300249 013000700252#356332#VV16.00922#VV16.00923#^b22952b#Vi?t#895.9223#A107#H n#nh n bin trn o#H n#^aH.#^aKim ng#2015#^a47tr. : tranh v^b21cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Truyn#VH#356332## 00560000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810007000520010015000590020022000740030011000960070015001070080 00500122009001100127010000500138011002500143015008600168020001800254020001200272 016000300284013000700287#356333#VV16.00924#VV16.00925#^b22952b#Vi?t#895.9223#QU1 00T#Lc Mnh Cng#Qu tng ngy bit n#Tp truyn#Lc Mnh Cng#^aH.#^aKim ng#2015#^a54tr. : tranh v^b21cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#VH#356333## 00553000000000265000450000100100000000200220001000300130003200700100004500800050 00550090011000600100005000710110025000760150086001010820009001870160003001960130 00700199014000900206026000700215026001100222026001100233181000700244019000500251 020001800256020001300274#Nam Hng#Trm hoa v cy thng#Th ng ngn#Nam Hng# ^aH.#^aKim ng#2015#^a37tr. : tranh v^b21cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nh i cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#895.9221#VH#356334#^b22952b# 356334#VV16.00926#VV16.00927#TR114H#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Th ng ngn## 00801000000000289000450000100130000000200120001300700130002500800050003800900110 00430100005000540110020000590120031000790150093001100820013002030160003002160130 00700219014000900226026001100235026001100246026000700257181000600264019000500270 020001200275020001200287020001500299021019700314#Chu Thi Sn#Dn tc Hoa#Chu Th i Sn#^aH.#^aKim ng#2015#^a24tr. : nh^b21cm#K chuyn cc dn tc Vit Nam#S ch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng s u - vng xa#305.89510597#XH#356335#^b15824b#VV16.00928#VV16.00929#356335#D121T#V i?t#Dn tc hc#Dn tc Hn#Sch thiu nhi#Gii thiu kin thc cho cc em thiu nhi v dn tc Hoa: Lc s cng ng, cng cuc mu sinh, tp qun sinh hot, phong tc c truyn, vn ho v i sng tm linh, ngi Hoa trong bi cnh mi# # 00817000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820011000431810006000540010013000600020013000730070013000860080005000990090 01100104010000500115011002000120012003100140015009300171021021300264020001200477 020001300489020001500502013000700517016000300524#356336#VV16.00930#VV16.00931#^b 15824b#Vi?t#305.895922#D121T#Chu Thi Sn#Dn tc Vit#Chu Thi Sn#^aH.#^aKim ng#2015#^a24tr. : nh^b21cm#K chuyn cc dn tc Vit Nam#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Gii th iu kin thc cho cc em thiu nhi v dn tc Vit: Lc s dn tc, cuc sng m u sinh, tp qun sinh hot, phong tc c truyn, vn ho v i sng tm linh, c dn ngi Vit trong bi cnh bi cnh mi#Dn tc hc#Dn tc Kinh#Sch thi u nhi#356336#XH## 00807000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810006000520010013000580020015000710070013000860080005000990090 01100104010000500115011002000120012003100140015009300171021020100264020001200465 020001500477020001500492016000300507013000700510#356337#VV16.00932#VV16.00933#^b 15824b#Vi?t#305.8954#D121T#Chu Thi Sn#Dn tc Ph L#Chu Thi Sn#^aH.#^aKim ng#2015#^a24tr. : nh^b21cm#K chuyn cc dn tc Vit Nam#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Gii th iu kin thc cho cc em thiu nhi v dn tc Ph L: Lc s dn tc, cng cuc mu sinh, tp qun sinh hot, phong tc c truyn, vn ho v i sng tm linh , ngi Ph L trong bi cnh mi#Dn tc hc#Dn tc Ph L#Sch thiu nhi#XH#3 56337## 00796000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820010000431810006000530010013000590020012000720070013000840080005000970090 01100102010000500113011002000118012003100138015009300169021019500262020001200457 020001200469020001500481016000300496013000700499#356338#VV16.00934#VV16.00935#^b 15824b#Vi?t#305.89593#D121T#Chu Thi Sn#Dn tc Hr#Chu Thi Sn#^aH.#^aKim n g#2015#^a24tr. : nh^b21cm#K chuyn cc dn tc Vit Nam#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Gii thi u kin thc cho cc em thiu nhi v dn tc Hr: Lc s dn tc, cng cuc mu sinh, tp qun sinh hot, phong tc c truyn, vn ho v i sng tm linh, ng i Hr trong bi cnh mi#Dn tc hc#Dn tc Hr#Sch thiu nhi#XH#356338## 00810000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820010000431810006000530010013000590020015000720070013000870080005001000090 01100105010000500116011002000121012003100141015009300172021020300265020001200468 020001500480020001500495016000300510013000700513#356339#VV16.00937#VV16.00936#^b 15824b#Vi?t#305.89593#D121T#Chu Thi Sn#Dn tc Ch Ro#Chu Thi Sn#^aH.#^aKim ng#2015#^a24tr. : nh^b21cm#K chuyn cc dn tc Vit Nam#Sch nh nc ti t r cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Gii t hiu kin thc cho cc em thiu nhi v dn tc Ch Ro: Lc s tc ngi, cng c uc mu sinh, tp qun sinh hot, phong tc c truyn, vn ho v i sng tm l inh, ngi Ch Ro trong bi cnh mi#Dn tc hc#Dn tc Ch ro#Sch thiu nhi#X H#356339## 00527000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810006000520010012000580020019000700070012000890080005001010090 01100106010000500117011002500122015008600147020001800233020001200251016000300263 013000700266#356340#VV16.00938#VV16.00939#^b22952b#Vi?t#895.9223#455T#Nguyn Ki n#ng tng canh n#Nguyn Kin#^aH.#^aKim ng#2015#^a57tr. : tranh v^b21cm# Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - v ng xa#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#VH#356340## 00540000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820009000431810006000520010016000580020012000740030008000860070016000940080 00500110009001100115010000500126011002500131015008600156020001800242020000400260 016000300264013000700267#VV16.00940#VV16.00941#356341#^b22952b#Vi?t#895.9221#45 2T#Trn Thanh ch#i tai mo#Tp th#Trn Thanh ch#^aH.#^aKim ng#2015#^a53 tr. : tranh v^b21cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc mi n ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Th#VH#356341## 00535000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810006000520010016000580020019000740070016000930080005001090090 01100114010000500125011002500130015008600155020001800241020001200259016000300271 013000700274#356342#VV16.00942#VV16.00943#^b22952b#Vi?t#895.9223#E202B#Trn Hoi Dng#Em b v bng hng#Trn Hoi Dng#^aH.#^aKim ng#2015#^a58tr. : tranh v ^b21cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#VH#356342## 00517000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810006000520010009000580020023000670070009000900080005000990090 01100104010000500115011002500120015008600145020001800231020000400249016000300253 013000700256#356343#VV16.00944#VV16.00945#^b22952b#Vi?t#895.9221#N116X#nh Hi# Nng xun trn ro cao#nh Hi#^aH.#^aKim ng#2015#^a38tr. : tranh v^b21cm#S ch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Th#VH#356343## 00549000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810008000520010010000600020020000700030011000900070010001010080 00500111009001100116010000500127011002500132015008600157020001800243020001200261 016000300273013000700276#356344#VV16.00946#VV16.00947#^b22952b#Vi?t#895.9223#NGH 200B#Phong Thu#Ngh bng v qu m#Tp truyn#Phong Thu#^aH.#^aKim ng#2015#^a5 0tr. : tranh v^b21cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc mi n ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#VH#356344## 00700000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820006000431810006000490010016000550020018000710070016000890080005001050090 01100110010000500121011002500126015008600151021008800237020000800325020001700333 020001500350016000300365020001600368020000700384013000700391#356345#VV16.00948#V V16.00949#^b22952b#Vi?t#959.7#C125#Nguyn Hng Vn#Cu v lch s#Nguyn Hn g Vn#^aH.#^aKim ng#2015#^a43tr. : tranh v^b21cm#Sch nh nc ti tr cho th iu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Tp hp nhng cu g ii thiu v cc nhn vt v s kin lch s ni bt ca Vit Nam#Lch s#Nhn v t lch s#Sch thiu nhi#XH#S kin lch s#Cu #356345## 00533000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400090002901900050 00380820009000431810007000520010016000590020016000750070016000910080005001070090 01100112010000500123011002500128015008600153020001800239020001200257016000300269 013000700272#VV16.00951#356346#VV16.00950#^b22952b#Vi?t#895.9223#TH550G#Hong An h ng#Th gi v xui#Hong Anh ng#^aH.#^aKim ng#2015#^a38tr. : tranh v^ b21cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng s u - vng xa#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#VH#356346## 00527000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820009000431810006000520010012000580020019000700070012000890080005001010090 01100106010000500117011002500122015008600147020001800233020001200251016000300263 013000700266#VV16.00952#VV16.00953#356347#^b22952b#Vi?t#895.9223#C430H#Nguyn H ng#Con hm con m ci#Nguyn Hng#^aH.#^aKim ng#2015#^a59tr. : tranh v^b21cm# Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - v ng xa#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#VH#356347## 00531000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810007000520010009000590020020000680030004000880070009000920080 00500101009001100106010000500117011002500122015008600147020001800233020000400251 016000300255013000700258#356348#VV16.00954#VV16.00955#^b22952b#Vi?t#895.9221#CH5 27T#Thy Ngc#Chuyn tr vi chu#Th#Thy Ngc#^aH.#^aKim ng#2015#^a55tr. : tra nh v^b19cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - v ng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Th#VH#356348## 00886000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610020059000680070044001270050012001710050017001830050 01000200005001700210005000800227008000500235009001100240010000500251011003100256 013000700287021022200294020001900516020001700535016000300552020001700555#356349# VV16.00956#VV16.00957#^a60000^b1000b#Vi?t#895.922334#NH100V#Nh vn Nguyn Huy Tng - T khi ngun Dc T - ng Anh#Lu Vn Li, Nguyn Huy Khnh, Mai Hng ...#Lu Vn Li#Nguyn Huy Khnh#Mai Hng#Phm Xun Nguyn#T Hoi#^aH.#^aKim ng#2015#^a288tr. : nh, tranh v^b23cm#356349#Tp hp cc bi vit ca cc nh vn tham gia Hi tho cng vi mt s hi c ca chnh nh vn Nguyn Huy Tng v ngi thn, bn b ng nghip ca ng vit v qu hng, gia nh, tui th ca nh vn Nguyn Huy Tng#Nghin cu vn hc#Vn hc hin i#VH#Nguyn Huy T ng## 00802000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010015000670020014000820070050000960050017001460050 01600163008000500179009001100184010000500195011002600200012002400226021018500250 020000400435020000400439020001500443013000700458016000300465020002000468#VV16.00 959#356350#VV16.00958#^a40000^b2000b#Vi?t#915.970943#K300V#Nguyn Nh Mai#K v ni o#Nguyn Nh Mai, Nguyn Huy Thng, Nguyn Quc Tn#Nguyn Huy Thng#Nguy n Quc Tn#^aH.#^aKim ng#2015#^a203tr. : tranh v^b21cm#Thin nhin t nc ta#Tm hiu v ni c hnh thnh nh th no, cc dng ni chnh Vit Nam, n i c quan h ra sao vi lch s v vn ha ca dn tc. Gii thiu mt s danh lam thng cnh ca nc ta&#Ni#i#Sch thiu nhi#356350#XH#Danh lam thng cnh ## 00576000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480010008000540020020000620290019000820070029001010050014001300040 01800144008000500162009001100167010000500178011002500183015002900208020001800237 020000700255020001400262013000700276016000300283#356351#VV16.00960#^a55000^b200 0b#Vi?t#895.9223#D250M#T Hoi#D mn phiu lu k#Diary of a cricket#T Hoi ; ng Th Bnh dch#ng Th Bnh#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#2015#^a293tr. : hnh v^b21cm#Tn tht tc gi: Nguyn Sen#Vn hc thiu nhi#Truyn#Sch song ng#356351#VH## 00443000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010015000660020019000810070015001000080005001150090 01100120010000500131011002600136020001700162020001200179016000300191013000700194 #356352#VV16.00961#VV16.00962#^a25000^b3000b#Vi?t#895.92234#B566T#Phan Hn Nhi n#Bu thip ca rng#Phan Hn Nhin#^aH.#^aKim ng#2015#^a185tr. : tranh v^b21 cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#356352## 00566000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010012000660020018000780070012000960040018001080080 00500126009001100131010000500142011001500147012005100162015003700213020001800250 020001000268013000700278016000300285#356353#VV16.00963#VV16.00964#^a25000^b2000 b#Vi?t#895.9223#NH556N#Nguyn Hng#Nhng ngy th u#Nguyn Hng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aKim ng#2015#^a119tr.^b21cm#T sch Vng. Tc phm chn lc dnh cho thiu nhi#Tn tht tc gi: Nguyn Nguyn Hng#Vn hc thiu nhi#T truyn#35635 3#VH## 00467000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010010000650020023000750030015000980070010001130080 00500123009001100128010000500139011002600144020001800170020001500188016000300203 013000700206#356354#VV16.00965#VV16.00966#^a26000^b1500b#Vi?t#895.9223#N550T#Vi t Linh#N tng lng Chu Cu#Truyn lch s#Vit Linh#^aH.#^aKim ng#2015#^a1 87tr. : tranh v^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn lch s#VH#356354## 00478000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010010000650020030000750070010001050080005001150090 01100120010000500131011002500136012002300161020001800184020001200202016000300214 013000700217#356355#VV16.00967#VV16.00968#^a20000^b1500b#Vi?t#895.9223#T207#Ng c Linh#Tt i ca, cu tht rc ri!#Ngc Linh#^aH.#^aKim ng#2015#^a82tr. : t ranh v^b21cm#T sch Tui thn tin#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#VH#356355## 00613000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820013000501810007000630020021000700070049000910080005001400090011001450100 00500156011001500161012002300176020001800199020001200217016000300229005001400232 005001600246005001400262005001300276005001500289013000700304#356356#VV16.00969#V V16.00970#^a25000^b1500b#Vi?t#895.92230108#NH112T#Nhy trn cnh huyn#Trn c Tin, Trng Bo Chu, V Diu Thanh...#^aH.#^aKim ng#2015#^a119tr.^b21cm#T sch Tui thn tin#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#VH#Trn c Tin#Trng Bo Ch u#V Diu Thanh#Nguyn Hng#Nguyn Mnh H#356356## 00465000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010010000660020016000760070010000920080005001020090 01100107010000500118011002500123012002300148020001800171020001200189013000700201 016000300208#356357#VV16.00971#VV16.00972#^a23000^b1500b#Vi?t#895.9223#CH500B#P hong Thu#Ch b ht tiu#Phong Thu#^aH.#^aKim ng#2015#^a97tr. : tranh v^b21cm #T sch Tui thn tin#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#356357#VH## 00846000000000277000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200160 00311810006000470020044000530030039000970080005001360090043001410100005001840110 01500189021029500204020001000499020001100509020001100520020000500531020000400536 020001800540013000700558016000300565#356358#VV16.00973#^b4900b#Vi?t#344.59704602 632#L504T#Lut ti nguyn, mi trng bin v hi o#C hiu lc thi hnh t ng y 01/7/2016#^aH.#^aTi nguyn Mi trng v Bn Vit Nam#2015#^a102tr.^b21cm #Gii thiu ton vn ni dung lut ti nguyn, mi trng bin v hi o vi nh ng qui nh chung, qui nh c th v chin lc khai thc, s dng, nghin cu khoa hc, qun l, kim sot nhim, gim st, hp tc quc t v ti nguyn, mi trng bin v hi o cng cc iu khon thi hnh#Php lut#Ti nguyn#Mi trng#Bin#o#Vn bn php lut#356358#XH## 00765000000000349000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020014000540070102000680050010001700050027001800050010002070050 01300217005001600230008000500246009001100251010000500262011002600267020001800293 02000070031101600030031800500120032100500200033300500100035300500140036300500130 0377005001800390013000700408#VN16.00530#356359#^a35000^b2000b#Vi?t#895.9223#M45 8C#Mt chuyn i#Bch Khoa, Bjarne Dalsgaard Svendsen, Hunh Ti... ; Dch: Ng Th Ho... ; V tranh: Bodil Molich...#Bch Khoa#Svendsen, Bjarne Dalsgaard#Hun h Ti#Phng Trinh#Ringtved, Glenn#^aH.#^aKim ng#2015#^a66tr. : tranh mu^b19c m#Vn hc thiu nhi#Truyn#VH#Ng Th Ho#Ebbesen, Niels Fink#Xun Hng#Molich, Bodil#V Xun Hon#Wichmann, Kamilla#356359## 00627000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020020000540070077000740050017001510050011001680050019001790050 01200198005001200210008000500222009001100227010000500238011002600243020001800269 020000700287013000700294016000300301005001000304005001100314#VN16.00531#356360#^ a41000^b2000b#Vi?t#895.9223#N421M#Noel min nhit i# Ngc Trm Anh, Kha Ngu yn, Nguyn Th Kim Ho... ; Minh ho: Thu Dung...# Ngc Trm Anh#Kha Nguyn# Nguyn Th Kim Ho#Tuyt Hng#Hn Bng V#^aH.#^aKim ng#2015#^a62tr. : tranh mu^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn#356360#VH#Thu Dung#Thanh Nht## 00448000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020017000540030013000710070023000840080005001070090011001120100 00500123011002600128020001800154020001300172016000300185005001100188013000700199 #356361#VN16.00532#^a14000^b2000b#Vi?t#895.9223#K300N#K ngh ng nh#Truyn t ranh#Tranh, li: Linh Vng#^aH.#^aKim ng#2015#^a19tr. : tranh mu^b19cm#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#VH#Linh Vng#356361## 00460000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020020000550030013000750070027000880080005001150090011001200100 00500131011002600136020001800162020001300180016000300193005001500196013000700211 #356362#VN16.00533#^a14000^b2000b#Vi?t#895.9223#TH118N#Tht n c th gii#Truy n tranh#Tranh, li: Li Hin Lng#^aH.#^aKim ng#2015#^a18tr. : tranh mu^b19 cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Li Hin Lng#356362## 00473000000000241000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020025000550030013000800070031000930080005001240090011001290100 00500140011002600145020001800171020001300189016000300202013000700205005001900212 #VN16.00534#356363#^a14000^b2000b#Vi?t#895.9223#QU100T#Qu trng ny l ca ai? #Truyn tranh#Tranh, li: Nguyn Phng Tho#^aH.#^aKim ng#2015#^a18tr. : tran h mu^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#356363#Nguyn Phng Tho## 00471000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020021000540030013000750070021000880080005001090090011001140100 00500125011002600130020001800156020001300174016000300187005001100190005000900201 013000700210#356364#VN16.00535#^a14000^b2000b#Vi?t#895.9223#B551T#Ba tic ca vua mo#Truyn tranh#Quang Phc, V Tng#^aH.#^aKim ng#2015#^a20tr. : tranh m u^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Quang Phc#V Tng#356364## 00411000000000217000450001400160000001900050001608200090002100200210003000300130 00510070021000640080005000850090011000900100005001010110026001060200018001320200 01300150016000300163005001100166005000900177013000700186#^a14000^b2000b#Vi?t#89 5.9223#Ba tic ca vua mo#Truyn tranh#Quang Phc, V Tng#^aH.#^aKim ng#20 15#^a20tr. : tranh mu^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Quang Phc#V T ng#356364## 00466000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020030000550030013000850070025000980080005001230090011001280100 00500139011002600144020001800170020001300188016000300201005001300204013000700217 #356365#VN16.00536#^a14000^b2000b#Vi?t#895.9223#NH556N#Nhng ngn tay khng vn g li#Truyn tranh#Tranh, li: L Minh Phc#^aH.#^aKim ng#2015#^a19tr. : tranh mu^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#L Minh Phc#356365## 00454000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020020000550030013000750070024000880080005001120090011001170100 00500128011002600133020001800159020001300177016000300190005001200193013000700205 #356366#VN16.00537#^a14000^b2000b#Vi?t#895.9223#NG558B#Ngi bn tuyt vi#Truy n tranh#Tranh, li: T Lan Hnh#^aH.#^aKim ng#2015#^a18tr. : tranh mu^b19cm# Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#T Lan Hnh#356366## 00500000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020009000540070033000630050010000960050011001060080005001170090 01100122010000500133011002600138012002000164020000800184020001700192020001500209 013000700224016000300231#356367#VN16.00538#^a12000^b2000b#Vi?t#915.9704#V308N#V it Nam#Vit: Ho Nhin ; V: Nguyn Ho#Ho Nhin#Nguyn Ho#^aH.#^aKim ng#20 15#^a15tr. : tranh mu^b19cm#Vng quanh th gii#Du hnh#Sch thng thc#Sch t hiu nhi#356367#XH## 00676000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020011000540030013000650070062000780050017001400050019001570080 00500176009001100181010000500192011002700197020001800224020001300242016000300255 005000900258005001500267005002000282013000700302015006500309#VN16.00539#356368#^ a60000^b2000b#Vi?t#895.9223#L250T#L tt qu#Truyn tranh#Tranh, li: L Th B ch Khoa, Nguyn Trn Duy T, Kim Dun...#L Th Bch Khoa#Nguyn Trn Duy T#^aH .#^aKim ng#2015#^a119tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#K im Dun#Trn Thu Hng#Nguyn Phng Quang#356368#D n h tr vn hc thiu nhi Vit Nam - an Mch (2006 - 2015)## 00738000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020015000550030013000700070079000830050012001620050013001740080 00500187009001100192010000500203011002700208020001800235020001300253016000300266 00500200026900500150028900500150030400500120031900500090033101300070034001500650 0347#VN16.00540#356369#^a60000^b2000b#Vi?t#895.9223#NG452N#Ngi nh m p#Truy n tranh#Li: T Huy Long, Trn Ninh H, Phan Th Thanh Nhn... ; Tranh: T Huy L ong...#T Huy Long#Trn Ninh H#^aH.#^aKim ng#2015#^a121tr. : tranh mu^b21cm# Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Phan Th Thanh Nhn#Phan Triu Hi#V Qunh H ng#L Minh Hi#Kim Dun#356369#D n h tr vn hc thiu nhi Vit Nam - an M ch (2006 - 2015)## 00622000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020019000550030013000740070059000870050010001460050021001560080 00500177009001100182010000500193011002600198020001800224020001300242016000300255 005001400258013000700272015006500279#VN16.00541#356370#^a40000^b2000b#Vi?t#895. 9223#NG558B#Ngi bn u tin#Truyn tranh#Tranh, li: Thu Dung, ng Ngc Min h Trang, Bi Tun Linh#Thu Dung#ng Ngc Minh Trang#^aH.#^aKim ng#2015#^a82t r. : tranh mu^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Bi Tun Linh#356370#D n h tr vn hc thiu nhi Vit Nam - an Mch (2006 - 2015)## 00527000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020014000550030013000690070037000820050011001190050012001300080 00500142009001100147010000500158011002600163012003100189020001800220020001300238 016000300251013000700254#356371#VN16.00542#^a14000^b2000b#Vi?t#895.9223#NG558B# Ngi bn mi#Truyn tranh#Li: Nh Thuyn ; Tranh: T Lan Hnh#Nh Thuyn#T La n Hnh#^aH.#^aKim ng#2015#^a24tr. : tranh mu^b18cm#Bt ng nh th trn Lc Bc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#356371## 00533000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020023000540030013000770070036000900050011001260050011001370080 00500148009001100153010000500164011002600169012003100195020001800226020001300244 016000300257013000700260#356372#VN16.00543#^a14000^b2000b#Vi?t#895.9223#452T# i tai khng chu ng#Truyn tranh#Li: Nh Thuyn ; Tranh: Quang Ton#Nh Thuy n#Quang Ton#^aH.#^aKim ng#2015#^a24tr. : tranh mu^b18cm#Bt ng nh th tr n Lc Bc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#356372## 00519000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020015000540030013000690070033000820050010001150050009001250080 00500134009001100139010000500150011002600155012003100181020001800212020001300230 016000300243013000700246#356373#VN16.00544#^a14000^b2000b#Vi?t#895.9223#H430#H n bit i#Truyn tranh#Li: Thanh Tm ; Tranh: Kim Dun#Thanh Tm#Kim Dun#^ aH.#^aKim ng#2015#^a24tr. : tranh mu^b18cm#Bt ng nh th trn Lc Bc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#356373## 00495000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020023000540030013000770070022000900050010001120080005001220090 01100127010000500138011002600143012003100169020001800200020001300218016000300231 013000700234#356374#VN16.00545#^a14000^b2000b#Vi?t#895.9223#C103G#Ci g trn t ng th?#Truyn tranh#Li, tranh: Bch Khoa#Bch Khoa#^aH.#^aKim ng#2015#^a24 tr. : tranh mu^b18cm#Bt ng nh th trn Lc Bc#Vn hc thiu nhi#Truyn tr anh#VH#356374## 00528000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020017000550030013000720070036000850050011001210050011001320080 00500143009001100148010000500159011002600164012003100190020001800221020001300239 016000300252013000700255#356375#VN16.00546#^a14000^b2000b#Vi?t#895.9223#CH500L# Ch lnh cu ho#Truyn tranh#Li: Nh Thuyn ; Tranh: Quang Ton#Nh Thuyn#Qua ng Ton#^aH.#^aKim ng#2015#^a24tr. : tranh mu^b18cm#Bt ng nh th trn L c Bc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#356375## 00507000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020021000540030013000750070029000880050017001170080005001340090 01100139010000500150011002600155012003100181020001800212020001300230016000300243 013000700246#356376#VN16.00547#^a14000^b2000b#Vi?t#895.9223#C100V#C vng lm s ao th?#Truyn tranh#Li, tranh: Phm Hong Giang#Phm Hong Giang#^aH.#^aKim ng#2015#^a26tr. : tranh mu^b18cm#Bt ng nh th trn Lc Bc#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#VH#356376## 00521000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020017000540030013000710070033000840050010001170050009001270080 00500136009001100141010000500152011002600157012003100183020001800214020001300232 013000700245016000300252#356377#VN16.00548#^a14000^b2000b#Vi?t#895.9223#M430Q#M n qu c bit#Truyn tranh#Li: Thanh Tm ; Tranh: Kim Dun#Thanh Tm#Kim Dun #^aH.#^aKim ng#2015#^a26tr. : tranh mu^b18cm#Bt ng nh th trn Lc Bc#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#356377#VH## 00536000000000253000450000100170000000200110001700700170002800800050004500900110 00500100005000610110025000660150093000910820009001840160003001930130007001960140 00900203026001100212026000700223026001100230181000600241019000500247020001800252 020001200270#Trn Thin Hng#Hoa cm c#Trn Thin Hng#^aH.#^aKim ng#2015#^ a74tr. : tranh v^b19cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#895.9223#VH#356378#^b15824b#VN16.00549#3563 78#VN16.00550#H401C#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn## 00538000000000253000450000100160000000200150001600700160003100800050004700900110 00520100005000630110025000680150093000930820009001860160003001950130007001980140 00900205026000700214026001100221026001100232181000600243019000500249020001800254 020001200272#Phan Trung Hiu#Vn t thnh#Phan Trung Hiu#^aH.#^aKim ng#2015 #^a82tr. : tranh v^b19cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung h c c s min ni - vng su - vng xa#895.9223#VH#356379#^b15824b#356379#VN16.0 0551#VN16.00552#V560#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn## 00842000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820009000431810006000520010015000580020026000730030016000990070044001150050 01700159008000500176009001100181010000500192011002500197015009300222020001700315 016000300332021017600335020001800511020000400529013000700533#VN16.00553#VN16.005 54#356380#^b15824b#Vi?t#895.9221#N259C#Nguyn Hu Qu#Nu chng mnh c php l# c th cng em#Nguyn Hu Qu ; Minh ho: V Th Thu Dung#V Th Thu Dung#^aH .#^aKim ng#2015#^a53tr. : tranh v^b19cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi c c trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Ph bnh vn hc#VH#Gii thiu nhng bi th hay cng nhng li bnh ngn gn, truyn cm, su sc ca t c gi gip cc em hiu hn v ni dung, ngn ng, vn iu... ca nhng bi th quen thuc#Vn hc thiu nhi#Th#356380## 00942000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400090002901900050 00380820009000431810008000520010016000600020019000760030021000950070048001160080 00500164009001100169010000500180011002500185015009300210021025300303020000800556 020001500564016000300579005001600582005001400598020000900612013000700621#VN16.00 556#356381#VN16.00555#^b15824b#Vi?t#959.7024#NGH311X#Trn Quc Vng#Nghn xa v n hin#Chng qun Mng Tht#Trn Quc Vng, Nguyn Trn n, Nguyn T Chi#^aH .#^aKim ng#2015#^a78tr. : tranh v^b19cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi c c trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Gii thiu nhng s kin v nhn vt lch s nc Vit thi k chng qun Mng Tht xm lc. Gii thiu nhng chin thng oanh lit ca thi nh: Gii phng Thng Long, chin thng Hm T - Chng Dng, chin thng Vn n, trn Bch ng Giang...#Lch s#Sc h thiu nhi#XH#Nguyn Trn n#Nguyn T Chi#Nh Trn#356381## 00693000000000289000450002600110000002600110001102600070002201900050002908200060 00341810007000400140009000470010014000560020022000700070014000920080005001060090 01100111010000500122011002400127015009300151020000900244020001500253016000300268 021010400271013000700375020001000382020001100392#VN16.00557#VN16.00558#356382#Vi ?t#509.2#NH100B#^b15824b#Nguyn Hu Di#Nh bc hc c-si-mt#Nguyn Hu Di#^aH.# ^aKim ng#2015#^a78tr. : hnh v^b19cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Cuc i#Sch thiu nhi#VH# Gii thiu v tiu s, cuc i v s nghip ca nh bc hc ngi Hy Lp c - s i - mt (287 - 212 TCN)#356382#S nghip#Archimedes## 00529000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810006000520010020000580020008000780070020000860080005001060090 01100111010000500122011001500127015009300142020001800235020001200253016000300265 013000700268#356383#VN16.00559#VN16.00560#^b15824b#Vi?t#895.9223#B400T#Phan Th Thanh Nhn#B trn#Phan Th Thanh Nhn#^aH.#^aKim ng#2015#^a109tr.^b19cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#VH#356383## 00584000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820011000431810006000540010010000600020013000700070021000830080005001040090 01100109010000500120011002500125015009300150020001700243020001400260020001500274 016000300289020000700292013000700299#VN16.00561#VN16.00562#356384#^b15824b#Vi?t# 398.809597#D121C#M A Lnh#Dn ca Hmng#M A Lnh s.t., b.s.#^aH.#^aKim ng#201 5#^a74tr. : tranh v^b19cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Vn hc dn gian#Dn tc Hmng#Sch thi u nhi#XH#Dn ca#356384## 00561000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810006000520010017000580020013000750030011000880070017000990080 00500116009001100121010000500132011002500137015009300162020001800255020001200273 016000300285013000700288#356385#VN16.00563#VN16.00564#^b15824b#Vi?t#895.9223#C45 0B#Nguyn Huy Tng#C b gan d#Tp truyn#Nguyn Huy Tng#^aH.#^aKim ng#201 5#^a90tr. : tranh v^b19cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#VH#356385# # 00537000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810006000520010014000580020018000720070014000900080005001040090 01100109010000500120011002500125015009300150020001800243020001200261016000300273 013000700276#356386#VN16.00565#VN16.00566#^b15824b#Vi?t#895.9223#M430Q#Nguyn H Hi#Mn qu trung thu#Nguyn H Hi#^aH.#^aKim ng#2015#^a86tr. : tranh v^b19 cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vn g su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#VH#356386## 00564000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810007000520010014000590020021000730030011000940070014001050080 00500119009001100124010000500135011002500140015009300165020001800258020001200276 016000300288013000700291#356387#VN16.00567#VN16.00568#^b15824b#Vi?t#895.9223#NH5 56L#ng Tin Huy#Nhng l th c tch#Tp truyn#ng Tin Huy#^aH.#^aKim ng# 2015#^a74tr. : tranh v^b19cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tru ng hc c s min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#VH#3563 87## 00547000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810007000520010012000590020031000710070012001020080005001140090 01100119010000500130011002500135015009300160020001800253020001200271016000300283 013000700286#356388#VN16.00569#VN16.00570#^b15824b#Vi?t#895.9223#NH556T#Dng Th un#Nhng truyn ng rng th v#Dng Thun#^aH.#^aKim ng#2015#^a74tr. : tr anh v^b19cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#VH#356388## 00729000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820004000431810007000470010008000540020038000620070036001000050016001360080 00500152009001100157010000500168011002500173015009300198020000900291016000300300 021012600303020001500429013000700444#356389#VN16.00571#VN16.00572#^b15824b#Vi?t# 590#CH527K#Anh Chi#Chuyn k th trong th gii sinh vt#Anh Chi ; Minh ho: Ngu yn Don Sn#Nguyn Don Sn#^aH.#^aKim ng#2015#^a74tr. : tranh v^b19cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#ng vt#TN#Gip cc em tm hiu v th gii ng vt nh: nhng loi ch im di c, c heo thng minh, loi sa, chu chu, ra, i mi...#Sch thiu nhi #356389## 00651000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820011000431810007000540020031000610070053000920080005001450090011001500100 00500161011002500166015009300191020001700284020001600301016000300317001001500320 005001300335020001800348013000700366#356390#VN16.00573#VN16.00574#^b15824b#Vi?t# 398.209597#CH527K#Chuyn k v thy tr thi xa#Kiu Thu Hoch b.s. ; V ba, m inh ho: Nguyn Hong#^aH.#^aKim ng#2015#^a77tr. : tranh v^b19cm#Sch nh n c ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa #Vn hc dn gian#Truyn dn gian#VH#Kiu Thu Hoch#Nguyn Hong#Vn hc thiu n hi#356390## 00712000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820011000431810006000540020021000600070035000810050024001160080005001400090 01100145010000500156011002500161015009300186020001700279020000700296016000300303 021006100306020001400367020000700381020001500388013000700403#356391#VN16.00575#V N16.00576#^b15824b#Vi?t#398.809597#C100D#Ca dao, dn ca T i#Trn Nguyn Khnh Phong s.t., b.s.#Trn Nguyn Khnh Phong#^aH.#^aKim ng#2015#^a75tr. : tranh v ^b19cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Vn ho dn gian#Ca dao#XH#Su tm, gii thiu cc cu ca da o, dn ca ca dn tc T i#Dn tc T i#Dn ca#Sch thiu nhi#356391## 00744000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820007000431810007000500020018000570030011000750070069000860050011001550050 01700166005002000183005001100203005001300214005001200227008000500239009001100244 01000050025501100250026001500930028502000180037802000120039601300070040801600030 0415#356392#VN16.00577#VN16.00578#^b15824b#Vi?t#808.83#CH500R#Ch ra con Trapa# Tp truyn#Anna Maxx, Anatoli Alecxin, Spiridong Vangheli... ; Phng Tho dch# Maxx, Anna#Alecxin, Anatoli#Vangheli, Spiridong#Notxop, N.#Caliun, Mery#Phng T ho#^aH.#^aKim ng#2015#^a54tr. : tranh v^b19cm#Sch nh nc ti tr cho thi u nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi #Truyn ngn#356392#VH## 00548000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810007000520010019000590020018000780070019000960080005001150090 01100120010000500131011002500136015009300161020001800254020001200272016000300284 013000700287#356393#VN16.00579#VN16.00580#^b15824b#Vi?t#895.9223#TH305T#Chu Th Phng Lan#Thin thn b nh#Chu Th Phng Lan#^aH.#^aKim ng#2015#^a57tr. : t ranh v^b19cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s mi n ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#VH#356393## 00567000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810006000520010017000580020020000750030011000950070017001060080 00500123009001100128010000500139011002500144015009300169020001800262020001100280 013000700291016000300298#356394#VN16.00581#VN16.00582#^b15824b#Vi?t#895.9223#56 1L#Chu Th Minh Hu#ng ln hnh phc#Truyn di#Chu Th Minh Hu#^aH.#^aKim ng#2015#^a75tr. : tranh v^b19cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Truyn di#3563 94#VH## 00593000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810006000520020028000580070041000860080005001270090011001320100 00500143011002500148015009300173020001800266020001200284016000300296001000600299 005001500305013000700320#356395#VN16.00583#VN16.00584#^b15824b#Vi?t#985.9223#C51 4P#Cuc phiu lu trn nc l#Y Ban ; V ba, minh ho: Li Hin Lng#^aH.#^aK im ng#2015#^a54tr. : tranh v^b19cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc tr ng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn #VH#Y Ban#Li Hin Lng#356395## 00731000000000289000450000100120000000200180001200700120003000800050004200900110 00470100005000580110025000630150093000880820008001810160003001890130007001920140 00900199026001100208026001100219026000700230181000600237019000500243020001500248 020001000263020001500273020000800288021014500296#Lu Vn Li#ng hoa vn dm#L u Vn Li#^aH.#^aKim ng#2015#^a54tr. : tranh v^b19cm#Sch nh nc ti tr c ho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#327.597#VH #356396#^b15824b#VN16.00585#VN16.00586#356396#561H#Vi?t#Nh ngoi giao#Truyn k #Sch thiu nhi#Lch s#K li nhng cu chuyn ngoi giao th v ca ng cha c ng nh ni kh khn ca con ng hoa vn dm m cc nh ngoi giao tin bi kinh qua## 00794000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820010000431810006000530010022000590020016000810070049000970050015001460080 00500161009001100166010000500177011002500182013000700207016000300214021016300217 020000700380020000900387020001500396015009300411#VN16.00587#VN16.00588#356397#^b 15824b#Vi?t#617.10262#C120N#Nguyn Th Thanh Thu#Cm nang s cu#Nguyn Th Tha nh Thu b.s. ; V Th Kim Hoa h..#V Th Kim Hoa#^aH.#^aKim ng#2015#^a57tr. : tranh v^b19cm#356397#KT#Cung cp nhng kin thc, k nng v phng php c b n s cu mt s bnh thng thng, s cu khi b ng vt cn, s cu ng c , s cu tai nn thng tch#S cu#Cm nang#Sch thiu nhi#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa## 01074000000000349000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820018000421810006000600020083000660070058001490050013002070050021002200050 01300241005001500254005001800269008000500287009002100292010000500313011002500318 01501270034302101980047002000100066802000120067802000080069002000090069802000070 0707013000700714016000300721#VN16.00589#356398#VN16.00590#^b1020b#Vi?t#344.59704 46602638#S450T#S tay truyn thng hng dn thc hin hot ng phng chng tc hi ca thuc l#B.s.: Phan Th Hi, Nguyn Th Thu Hng, V Vn Trin...#Phan Th Hi#Nguyn Th Thu Hng#V Vn Trin#Phm Thnh Lm#Nguyn Thanh Hiu#^aH. #^aGiao thng Vn ti#2015#^a67tr. : minh ho^b19cm#TTS ghi: Qu Phng chng t c hi ca Thuc l - B Y t; Ban ch o Phng chng tc hi ca Thuc l - B Giao thng Vn ti#Gm cc ch th, quyt nh, cng vn ca B trng B Giao t hng Vn ti v vic trin khai thc hin Lut phng, chng tc hi ca thuc l v hng dn thc hin phng chng tc hi ca thuc l#Php lut#Phng chng#T c hi#Thuc l#S tay#356398#XH## 00885000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400090002901900050 00380820006000431810006000490020026000550030018000810070050000990080005001490090 01100154010000500165011002500170015009300195020000800288020001000296016000300306 001001700309005001500326005001600341021019200357020001500549013000700564#VN16.00 591#VN16.00592#356399#^b15824b#Vi?t#959.7#S550T#S ta - Chuyn xa k li#Thi c c vua Hng#Nguyn Huy Thng, Nguyn Nh Mai, Nguyn Quc Tn#^aH.#^aKim ng#20 15#^a78tr. : tranh v^b19cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Lch s#Truyn k#VH#Nguyn Huy Thng#N guyn Nh Mai#Nguyn Quc Tn#Tp hp cc cu chuyn vit v lch s Vit Nam t thi dng nc: con rng chu tin, vua Hng dng nc Vn Lang, s tch tru c au, Thnh Ging nh gic n, s tch bnh chng, bnh dy...#Sch thiu nhi#356 399## 00622000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810006000520020016000580030013000740070037000870080005001240090 01100129010000500140011002600145012002200171015009300193020001800286020001300304 016000300317005001700320013000700337#356400#VN16.00593#VN16.00594#^b22952b#Vi?t# 985.9223#B101H#Bc H sng mi#Truyn tranh#Kch bn, v tranh: Cng ty Phan Th #^aH.#^aKim ng#2015#^a32tr. : tranh mu^b19cm#Truyn tranh Vit Nam#Sch nh n c ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Cng ty Phan Th#356400## 00622000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810006000520020016000580030013000740070037000870080005001240090 01100129010000500140011002600145012002200171015009300193020001800286020001300304 013000700317016000300324005001700327#356401#VN16.00595#VN16.00596#^b22952b#Vi?t# 985.9223#B101H#Bc H sng mi#Truyn tranh#Kch bn, v tranh: Cng ty Phan Th #^aH.#^aKim ng#2015#^a32tr. : tranh mu^b19cm#Truyn tranh Vit Nam#Sch nh n c ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#356401#VH#Cng ty Phan Th## 00525000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020010000520030013000620070020000750220004000950050006000990050 00700105008000500112009001100117010000500128011002600133012002200159020001700181 020001300198016000300211019001400214013000700228#356402#VN16.00597#^a25000^b500 0b#Vi?t#895.63#X000X#XXX Holic#Truyn tranh#Clamp ; V Anh dch#T.6#Clamp#V Anh #^aH.#^aKim ng#2015#^a176tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hi n i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#356402## 00525000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020010000520030013000620070020000750220004000950050006000990050 00700105008000500112009001100117010000500128011002600133012002200159020001700181 020001300198016000300211019001400214013000700228#356403#VN16.00598#^a25000^b500 0b#Vi?t#895.63#X000X#XXX Holic#Truyn tranh#Clamp ; V Anh dch#T.7#Clamp#V Anh #^aH.#^aKim ng#2015#^a178tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hi n i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#356403## 00585000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020030000530030013000830070020000960220027001160220004001430050 00600147005000700153008000500160009001100165010000500176011002600181012002200207 020001700229020001300246016000300259019001400262013000700276#VN16.00599#356404#^ a20000^b5000b#Vi?t#895.63#TS505A#Tsubasa - Reservoir Chronicle#Truyn tranh#Cla mp ; V Anh dch#Khng g c th lm ti s#T.8#Clamp#V Anh#^aH.#^aKim ng#201 5#^a187tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Truyn tranh# VH#Dch Nht Bn#356404## 00584000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020022000530030024000750070045000990220005001440220016001490080 00500165009001100170010000500181011002700186020001800213020001300231005001300244 005001300257016000300270019001400273013000700287#356405#VN16.00600#^a28000^b350 0b#Vi?t#895.63#SH311C#Shin - Cu b bt ch#Phin bn hot hnh mu#Nguyn tc: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dch#T.40#Cu Shin gp ho#^aH.#^aKim ng#2015#^a175 tr. : tranh mu^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Yoshito Usui#Barbie Ayumi#V H#Dch Nht Bn#356405## 00565000000000289000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100070 00300140016000370020022000530030013000750070033000880220005001210050014001260050 01200140008000500152009001100157010000500168011002600173012002200199020001700221 020001300238016000300251019001400254013000700268#356406#VN16.00601#Vi?t#895.63#C H302C#^a28000^b3000b#Chie - C b ht tiu#Truyn tranh#Etsumi Haruki ; Trang T empo dch#T.47#Etsumi Haruki#Trang Tempo#^aH.#^aKim ng#2015#^a204tr. : tranh v ^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#356 406## 00561000000000289000450002600070000002600110000708200070001818100060002501400160 00310190005000470020015000520030013000670070035000800220005001150050014001200050 01400134008000500148009001100153010000500164011002600169012002200195020001700217 020001300234016000300247019001400250013000700264#356407#VN16.00602#895.63#P105D# ^a30000^b3000b#Vi?t#Pandora hearts#Truyn tranh#Jun Mochizuki ; Ruyuha Kyouka d ch#T.23#Jun Mochizuki#Ruyuha Kyouka#^aH.#^aKim ng#2015#^a241tr. : tranh v^b1 8cm#Dnh cho la tui 14+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#356407# # 00638000000000313000450000200170000000300130001700500150003000500130004500700350 00580080005000930090011000980100005001090110026001140120022001400150032001620220 00500194022001900199082000700218016000300225013000700228014001600235026000700251 026001100258181000600269019000500275019001400280020001700294020001300311#7 vin ngc rng#Truyn tranh#Akira Toriyama#Barbie Ayumi#Akira Toriyama ; Barbie Ayumi h..#^aH.#^aKim ng#2015#^a242tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 13+#Tn s ch ting Anh: Dragon ball#T.42#Tm bit ngc rng#895.63#VH#356408#^a19500^b50 00b#356408#VN16.00603#B112V#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00557000000000289000450002600070000002600110000700400180001801400160003601900050 00520820007000571810006000640020011000700030013000810070027000940220004001210080 00500125009001100130010000500141011002600146012003500172020001700207020001300224 005001100237005000900248016000300257013000700260#356409#VN16.00604#Ti bn ln t h 1#^a18000^b3000b#Vi?t#895.63#C110S#Cat street#Truyn tranh#Yoko Kamio ; S. G roup dch#T.5#^aH.#^aKim ng#2015#^a192tr. : tranh v^b18cm#Tranh truyn dnh c ho la tui 14+#Vn hc hin i#Truyn tranh#Yoko Kamio#S. Group#VH#356409## 00569000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810007000470020010000540030013000640070027000770220015001040220005001190050 01300124005000700137008000500144009001100149010000500160011002600165012002200191 020001700213020001300230016000300243019001400246013000700260#356410#VN16.00605#^ a19500^b10000b#Vi?t#895.63#O-430E#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Takara h..#Hi tc VS CP9#T.42#Eiichiro Oda#Takara#^aH.#^aKim ng#2015#^a209tr. : tra nh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn #356410## 00576000000000289000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100060 00300020017000360030013000530070059000660220004001250050016001290050005001450050 01700150008000500167009001100172010000500183011002600188020001800214020001300232 016000300245019001400248014001700262013000700279#356411#VN16.00606#Vi?t#895.63#P 428E#Pokmon c bit#Truyn tranh#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh: Mato ; Nguyn N gc Dip dch#T.9#Hidenori Kusaka#Mato#Nguyn Ngc Dip#^aH.#^aKim ng#2015#^a2 18tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#^a22000^ b20000b#356411## 00514000000000277000450002600110000002600070001101900050001808200070002318100060 00300140016000360020005000520030013000570070033000700220005001030080005001080090 01100113010000500124011002600129020001800155020001300173005001500186005001100201 016000300212019001400215013000700229#VN16.00607#356412#Vi?t#895.73#R521E#^a18000 ^b1200b#Rure#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi ; Hi Phng dch#T.19#^aH.#^aKim ng #2015#^a168tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi#H i Phng#VH#Dch Hn Quc#356412## 00583000000000301000450002600070000002600110000708200070001818100080002501900050 00330140016000380020022000540030013000760070025000890220005001140220021001190050 01200140005000600152008000500158009001100163010000500174011002600179012002200205 020001700227020001300244016000300257019001400260013000700274#356413#VN16.00608#8 95.63#GI-100S#Vi?t#^a18000^b5000b#Gia s Hitman Reborn!#Truyn tranh#Akira Aman o ; M. H. dch#T.37#Trn chin cu vng!#Akira Amano#M. H.#^aH.#^aKim ng#2015# ^a195tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 14+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH #Dch Nht Bn#356413## 00583000000000301000450002600070000002600110000708200070001818100080002501900050 00330140016000380020022000540030013000760070025000890220005001140220021001190050 01200140005000600152008000500158009001100163010000500174011002600179012002200205 020001700227020001300244016000300257019001400260013000700274#356414#VN16.00609#8 95.63#GI-100S#Vi?t#^a18000^b5000b#Gia s Hitman Reborn!#Truyn tranh#Akira Aman o ; M. H. dch#T.38#Ho gii li nguyn!#Akira Amano#M. H.#^aH.#^aKim ng#2015# ^a183tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 14+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH #Dch Nht Bn#356414## 00614000000000301000450002600070000002600110000700800050001800900110002301000050 00340050014000390050014000530110026000670120035000930160003001280190014001310200 01700145020001300162082000700175181000600182014001600188019000500204002002000209 003001300229007004700242022000500289005001100294013000700305#356415#VN16.00610#^ aH.#^aKim ng#2015#Jeon Kuek Jin#Yang Jae Hyun#^a180tr. : tranh v^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#VH#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Truyn tranh#895. 73#H307K#^a15000^b2400b#Vi?t#Hip khch giang h#Truyn tranh#Jeon Kuek Jin, Ya ng Jae Hyun ; Thanh Thu dch#T.65#Thanh thu#356415## 00614000000000301000450002600070000002600110000700800050001800900110002301000050 00340050014000390050014000530110026000670120035000930160003001280190014001310200 01700145020001300162082000700175181000600182014001600188019000500204002002000209 003001300229007004700242022000500289005001100294013000700305#356416#VN16.00611#^ aH.#^aKim ng#2015#Jeon Kuek Jin#Yang Jae Hyun#^a184tr. : tranh v^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#VH#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Truyn tranh#895. 73#H307K#^a15000^b2400b#Vi?t#Hip khch giang h#Truyn tranh#Jeon Kuek Jin, Ya ng Jae Hyun ; Thanh Thu dch#T.66#Thanh thu#356416## 00521000000000277000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100060 00300140016000360020024000520030013000760070027000890220005001160080005001210090 01100126010000500137011002600142020001800168020001300186005001600199005000400215 016000300219019001400222013000700236#356417#VN16.00612#Vi?t#895.63#A109A#^a16000 ^b5000b#Asari c b tinh nghch#Truyn tranh#Muroyama Mayumi ; Rin dch#T.83#^a H.#^aKim ng#2015#^a187tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Muro yama Mayumi#Rin#VH#Dch Nht Bn#356417## 00521000000000277000450002600070000002600110000701900050001808200070002318100060 00300140016000360020024000520030013000760070027000890220005001160080005001210090 01100126010000500137011002600142020001800168020001300186005001600199005000400215 016000300219019001400222013000700236#356418#VN16.00613#Vi?t#895.63#A109A#^a16000 ^b5000b#Asari c b tinh nghch#Truyn tranh#Muroyama Mayumi ; Rin dch#T.84#^a H.#^aKim ng#2015#^a187tr. : tranh v^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Muro yama Mayumi#Rin#VH#Dch Nht Bn#356418## 00567000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020009000520030013000610070041000740220005001150050015001200050 01900135008000500154009001100159010000500170011002600175012002200201020001700223 020001300240016000300253019001400256013000700270#356419#VN16.00614#^a18000^b320 0b#Vi?t#895.63#Q000E#Q. E. D.#Truyn tranh#Motohiro Katou ; Nguyn Hng Giang d ch#T.22#Motohiro Katou#Nguyn Hng Giang#^aH.#^aKim ng#2015#^a194tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#3 56419## 00587000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020010000530030013000630070036000760220016001120220005001280050 01500133005001400148008000500162009001100167010000500178011002600183012002200209 020001700231020001300248016000300261019001400264013000700278#356420#VN16.00615#^ a18000^b3600b#Vi?t#895.63#BL101K#Black cat#Truyn tranh#Kentaro Yabuki ; Ruyuha Kyouka dch#t nhp cn c#T.17#Kentaro Yabuki#Ruyuha Kyouka#^aH.#^aKim ng#2 015#^a180tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Truyn tran h#VH#Dch Nht Bn#356420## 00557000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020020000530030013000730070030000860220005001160050016001210050 00700137008000500144009001100149010000500160011002600165012002200191020001700213 020001300230016000300243019001400246013000700260#356421#VN16.00616#^a18000^b300 0b#Vi?t#895.63#QU603T#Quyn thut v song#Truyn tranh#Takeshi Maekawa ; Hi H dch#T.14#Takeshi Maekawa#Hi H#^aH.#^aKim ng#2015#^a192tr. : tranh v^b18cm# Dnh cho la tui 13+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#356421## 00579000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020018000520030013000700070040000830220005001230050016001280050 01700144008000500161009001100166010000500177011002600182012002700208020001700235 020001300252016000300265019001400268013000700282#356422#VN16.00617#^a18000^b350 0b#Vi?t#895.63#T309T#Tiu th hon ho#Truyn tranh#Tomoko Hayakawa ; ng Phn g Linh dch#T.31#Tomoko Hayakawa#ng Phng Linh#^aH.#^aKim ng#2015#^a152tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#Dc h Nht Bn#356422## 00864000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530020023000590070054000820220004001360220027001400050 01600167005001400183005001100197005001500208005001800223008000500241009002100246 01000050026701100330027201500270030502101550033202000120048702000170049901300070 0516016000300523#356423#VV16.00974#VV16.00975#^b1000b#Vi?t#305.895922#C101D#Cc dn tc Vit Nam#Vng Xun Tnh (ch.b.), Bi Xun nh, T Th Tm...#T.1#Nh m ngn ng Vit - Mng#Vng Xun Tnh#Bi Xun nh#T Th Tm#Bi Minh Thun# Nguyn Ngc Thanh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a764tr., 35tr. nh : bng^b24c m#TTS ghi: Vin Dn tc hc#Phn tch cc hot ng kinh t, i sng x hi, i sng vn ho v nhng bin i ca mi dn tc trong bi cnh mi nh: Kinh ( Vit), Mng, Th, Cht#Dn tc hc#Dn tc thiu s#356423#XH## 01162000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820012000511810006000630020100000690070049001690050012002180050015002300050 01700245005001500262005001400277008000500291009002100296010000500317011002200322 01500690034402103210041302000200073402000100075402000160076402000130078002000090 0793013000700802016000300809#356424#VV16.00976#VV16.00977#^a155000^b1200b#Vi?t# 338.1095978#C455N#Cng nghip ho, hin i ho, nng nghip, nng thn vng n g bng sng Cu Long - 30 nm i mi#V Vn Phc, Phm Vit Dng, Nguyn Minh T un...#V Vn Phc#Phm Vit Dng#Nguyn Minh Tun#Phng Ngc Bo#Nguyn Th Vy# ^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a550tr. : bng^b24cm#TTS ghi: Tp ch Cng sn; Ban Ch o Ty Nam B; Thnh u Cn Th#Gm cc bi vit nu bt nhng vn l lun v thc tin v cng nghip ho, hin i ho nng nghip, nng thn vn g ng bng sng Cu Long sau 30 nm i mi. Qua xut nhng gii php nh m tho g kh khn, hn ch y mnh cng nghip ho, hin i ho nng nghi p, nng thng vng ng bng sng Cu Long#Kinh t nng nghip#Nng thn#Cng ng hip ho#Hin i ho#Bi vit#356424#XH## 00868000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500010014000560020062000700070048001320050018001800050 01400198008000500212009002100217010000500238011002200243021028800265020001000553 020001700563013000700580016000300587#356425#VV16.00978#VV16.00979#^b1000b#Vi?t#3 49.597#T101#L Thnh Long#Tc ng ca hi nhp quc t n h thng php lut Vit Nam#L Thnh Long, Nguyn Khnh Ngc, Trn Anh Tun#Nguyn Khnh Ngc#Trn Anh Tun#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a440tr. : bng^b24cm#Tng quan chung qu trnh hnh thnh, pht trin ca hi nhp quc t Vit Nam. Tc ng ca hi nhp quc t n h thng php lut, vn bn php lut, thit ch php lut v cc c quan t php, o to php lut v phng hng hon thin h thng php lut phc v hi nhp quc t#Php lut#Hi nhp quc t#356425#XH## 00840000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530020055000590030008001140070044001220050015001660050 01800181008000500199009002100204010000500225011002600230021023600256020000800492 020001000500020000700510013000700517016000300524020001100527#356426#VV16.00980#V V16.00981#^b1300b#Vi?t#959.704092#103T#i tng L c Anh - Cuc i v s ng hip cch mng#Hi k#Th hin: Khut Bin Ho, Nguyn Trng Dinh#Khut Bin Ho #Nguyn Trng Dinh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a360tr., 39tr. nh^b24cm#Gi i thiu v cuc i v s nghip cch mng ca i tng L c Anh nguyn l ch tch nc t nhng ngy u tham gia cch mng n lnh o thc hin cng cu c i mi t nc, xy dng v bo v T quc Vit Nam x hi ch ngha#Tiu s #S nghip#Hi k#356426#XH#L c Anh## 00757000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820010000421810006000520010015000580020085000730030036001580070015001940220 00400209008000500213009002100218010000500239011001500244021012300259020000800382 020000800390020001100398020000900409013000700418016000300425005001500428#VV16.00 982#VV16.00983#356427#^b1000b#Vi?t#306.09597#V115H#inh Xun Dng#Vn ho, vn h c, ngh thut Vit Nam ng i - mt s vn l lun v thc tin#Tuyn ch n cc bi vit 1966 - 2014#inh Xun Dng#T.1#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a4 79tr.^b24cm#Gm cc bi vit l lun v vn ho, vn hc, ngh thut trong thc tin vn ng v pht trin vn ho Vit Nam ng i#Vn ho#Vn hc#Ngh thu t#Bi vit#356427#XH#inh Xun Dng## 00777000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820010000421810006000520010015000580020085000730030036001580070015001940220 00400209008000500213009002100218010000500239011001500244021014800259020001600407 020001800423020000900441016000300450013000700453005001500460#VV16.00985#VV16.009 84#356428#^b1000b#Vi?t#895.92209#V115H#inh Xun Dng#Vn ho, vn hc, ngh thu t Vit Nam ng i - mt s vn l lun v thc tin#Tuyn chn cc bi vi t 1966 - 2014#inh Xun Dng#T.2#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a403tr.^b24cm# Gm cc bi vit l lun v bnh lun vn hc, ngh thut v ti chin tranh, gii phng, bo v T quc v xut bn - bo ch Vit Nam hin nay#L lun vn hc#Bnh lun vn hc#Bi vit#VH#356428#inh Xun Dng## 01087000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820013000411810007000540020088000610070053001490050015002020050014002170050 01300231005001400244005001400258008000500272009002100277010000500298011002600303 02103360032902000130066502000080067802000110068602000100069702000320070701300070 0739016000300746#356429#VV16.00986#VV16.00987#^b350b#Vi?t#070.59409597#NH100X#Nh xut bn Chnh tr quc gia - S tht - 70 nm xy dng v pht trin (1945 - 2015)#B.s.: Hong Phong H, Quang Dng, V Trng Lm...#Hong Phong H# Qua ng Dng#V Trng Lm#Trn Quc Dn#Lu Trn Lun#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015# ^a284tr., 69tr. nh^b24cm#Ghi du chng ng pht trin qua tng giai on cch mng v nhng ng gp quan trng ca Nh xut bn Chnh tr quc gia trn mt trn t tng, vn ho ca ng v Nh nc cng nhng ng gp quan trng ca c c th h cn b, ng vin, vin chc, ngi lao ng qua tng thi k gp phn gio dc truyn thng i vi th h tr#Nh xut bn#Lch s#Pht trin#1945-2 015#Nh xut bn Chnh tr quc gia#356429#XH## 00918000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820009000411810007000500020071000570070042001280050016001700050011001860050 01000197005000900207005000900216008000500225009002100230010000500251011003000256 01500230028602102000030902000080050902000070051702000170052402000090054102000080 0550013000700558016000300565#356430#VV16.00988#VV16.00989#^b650b#Vi?t#330.9597#P H110T#Pht trin kinh t - x hi vng ng bo dn tc thiu s v min ni#Vn Nghip Chc, Ngc Thanh, Trng Duy...#Vn Nghip Chc#Ngc Thanh#Trng Duy#Ngc Lm#c Tun#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a399tr., 12tr. nh mu^b24cm#TTS ghi: Bo Nhn dn#Tp hp cc bi bo c ng trn bo Nhn dn v nhng kt q u t c t ch trng, chnh sch ca ng v Nh nc nhm pht trin ki nh t - x hi vng ng bo dn tc thiu s v min ni#Kinh t#X hi#Dn tc thiu s#Min ni#Bi bo#356430#XH## 00838000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500020038000560070058000940050011001520050014001630050 01400177005001700191005001300208008000500221009002100226010000500247011002200252 01500790027402101220035302000090047502000080048402000100049201300070050201600030 0509#356431#VV16.00990#VV16.00991#^b1000b#Vi?t#328.597#L302S#Lch s quc hi Vi t Nam 1992 - 2011#B.s.: L Mu Hn (ch.b.), Phan Th Ton, Lu Trn Lun...#L Mu Hn#Phan Th Ton#Lu Trn Lun#Nguyn Danh Tin#L Vn Phong#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2015#^a1007tr. : nh^b21cm#TTS ghi: Quc hi nc Cng ho x hi c h ngha Vit Nam. Vn phng Quc hi#Nghin cu v tm hiu v t chc, hot ng ch yu ca Quc hi trong 19 nm cui th k 20 u th k 21 (1992 - 2011)# Quc hi#Lch s#1992-2011#356431#XH## 01217000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820019000421810006000610020032000670070050000990220012001490220004001610080 00500165009002100170010000500191011002600196015004800222020000800270020001300278 02000100029100500110030100500180031201600030033002104800033300500100081300500190 0823005001800842013000700860#VV16.00992#VV16.00993#356432#^b2000b#Vi?t#324.25970 750959783#L302S#Lch s ng b tnh Tin Giang#B.s.: L i Sim, Nguyn Trung T rc, L Vn T...#1975 - 2015#T.3#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a838tr., 44tr. nh^b22cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b tnh Tin Giang#Lch s#ng b tnh# 1975-2015#L i Sim#Nguyn Trung Trc#XH#Gii thiu khi qut nhng s kin lc h s din ra t nm 1975 n nm 2015 di s lnh o ca ng b tnh, nhn d n Tin Giang thc hin nhng nhim v qua tng giai on nh: khc phc hu q u chin tranh, ra sc phc ho, khai hoang, n nh chnh tr - x hi bc u ci to v xy dng quan h sn xut mi (1975 - 1979); pht trin kinh t - x hi, tp trung pht trin nng nghip, gi vng n nh chnh tr, tng bc x y dng ch x hi mi (1980 - 1986)...#L Vn T#Nguyn Phc Nghip#Nguyn M nh Thng#356432## 01044000000000349000450000201080000000500140010800500120012200500120013400500160 01460050018001620070042001800080005002220090021002270100005002480110015002530150 03800268082001200306016000300318013000700321014000900328026000700337026001100344 02600110035518100070036601900050037302000230037802000140040102000090041502000190 0424020001900443021023200462#Ph phn cc quan im sai tri, bo v nn tng t tng, cng lnh, ng li ca ng Cng sn Vit Nam#L Hu Ngha#V Vn Hi n#V Vn Phc#Nguyn Ngc Hi#Nguyn Ngc Thanh#L Hu Ngha, V Vn Hin, V V n Phc...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a448tr.^b21cm#TTS ghi: Hi ng L l un Trung ng#324.2597075#XH#356433#^b10000b#356433#VV16.00994#VV16.00995#PH250 P#Vi?t#ng Cng sn Vit Nam#Cng tc ng#Ph phn#T tng chnh tr#Quan i m sai tri#Gm 24 bi vit l lun v thc tin v cch mng Vit Nam vi nhng lun cu sc bn, ph phn mnh m cc quan im xuyn tc, ph nhn ch ngha M c - Lnin, t tng H Ch Minh, cng lnh, ng li ca ng Cng sn Vit N am## 00990000000000325000450000200350000000300540003500500120008900500120010100500160 01130050013001290070069001420080005002110090021002160100005002370110015002420150 03700257082000900294016000300303013000700306014001600313026001100329026000700340 02600110034718100080035801900050036602000140037102000190038502000110040402102490 0415#Gio trnh Chnh tr hc i cng#Dng cho bc i hc khng chuyn ngnh Chnh tr hc# Minh Hp#L Kim Bnh#Nguyn Xun Ym# Xun Hin# Minh Hp, L Kim Bnh (ng ch.b.), Nguyn Xun Ym, Xun Hin#^aH.#^aChnh tr Quc gi a#2015#^a415tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Cnh st nhn dn#320.9597#XH#356434#^a 80000^b1000b#VV16.00997#356434#VV16.00996#GI-108T#Vi?t#Chnh tr hc#T tng c hnh tr#Gio trnh#Cung cp nhng kin thc c bn v chnh tr hc, i tng v phng php ca chnh tr hc, lc kho lch s t tng chnh tr, quyn l c v quan h quyn lc, ch th ca chnh tr, cc nhn t ch quan trong chnh tr, ng thi ca chnh tr## 00854000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530010017000590020022000760070065000980050020001630050 01300183008000500196009002100201010000500222011002500227015011600252021014400368 020000800512020001000520013000700530016000300537020001200540#356435#VV16.00998#V V16.00999#^b1500b#Vi?t#959.704092#V400V#Trn Minh Trng#V Vn Kit - Tiu s#B .s.: Trn Minh Trng (ch.b.),Nguyn Th Kim Dung, Trn Vn Hi#Nguyn Th Kim D ung#Trn Vn Hi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a423tr., 1tr. nh^b21cm#TTS gh i: Chng trnh su tm ti liu, vit tiu s cc ng ch lnh o tin bi c a ng v cch mng Vit Nam#Gii thiu tiu s, cuc i, nhng ng gp to ln v tm gng hi sinh c cuc i cho s nghip ca ng v dn tc ca ng ch V Vn Kit#Tiu s#S nghip#356435#XH#V Vn Kit## 00933000000000313000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200150 00311810006000460020040000520070065000920050016001570050018001730050013001910050 01500204005001400219008000500233009002100238010000500259011003000264015006300294 021021300357020000900570020002000579020001000599013000700609016000300616#356436# VV16.01000#^b1200b#Vi?t#373.2240959743#B112M#70 nm trng Phan nh Phng - H Tnh#Nguyn Phan Th, Nguyn Hng Cng (ng ch.b.), Trn Vn Tr...#Nguyn Pha n Th#Nguyn Hng Cng#Trn Vn Tr#Hong Xun Tm# Xun Vng#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2015#^a447tr., 28tr. nh mu^b24cm#TTS ghi: Trng trung hc ph th ng Phan nh Phng - H Tnh#Phn nh qu trnh hnh v thnh pht trin 70 nm ca trng Phan nh Phng H Tnh. Ghi li nhng hi k, cm tng, tm s ca cc thy tr, bn hc, ng nghip ca trng trung hc ph thng Phan nh Ph ng#Gio dc#Trung hc ph thng#Thnh tu#356436#XH## 01051000000000325000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200190 00311810006000500020055000560070063001110050016001740050015001900050013002050050 01300218005002100231008000500252009002100257010000500278011003300283015004500316 02103080036102000080066902000130067702000150069002000100070501300070071501600030 0722#356437#VV16.01001#^b1030b#Vi?t#324.25970750959774#L302S#Lch s ngnh tuyn gio tnh Bnh Dng (1949 - 2015)#B.s.: Hunh Ngc ng (ch.b.), Hunh Th Li m, H Vn Thng...#Hunh Ngc ng#Hunh Th Lim#H Vn Thng#Trn L Hng#Nguy n Th Thanh Vn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a427tr., 14tr. nh : bng^b24cm #TTS ghi: Tnh u Bnh Dng. Ban Tuyn gio#Gii thiu lch s ngnh Tuyn gi o tnh Bnh Dng qua cc giai on: khng chin chng thc dn Php (1945 - 195 4); khng chin chng M cu nc (1954 - 1975); trong cng cuc xy dng v ph t trin t nc (1975 - 1996); cng cuc i mi, y mnh s nghip cng nghi p ho, hin i ho (1997 - 2015)#Lch s#Tuyn truyn#Ban Tuyn gio#1949-2015# 356437#XH## 00565000000000289000450000200080000000500140000800700190002200800050004100900180 00460100005000640110025000690120040000940150027001340820008001610160003001690130 00700172014001600179026000700195181000600202019000500208019000500213020001800218 020000700236020001000243020000800253020001400261#Bn ti#Trn Minh Anh#Trn Minh Anh dch#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a8tr. : tranh mu^b26cm#T sch K nng s ng. Gia nh thn yu#Tn sch ting Anh: Friend#370.114#XH#356438#^a39000^b30 00b#356438#B105T#Vi?t#Dch#Gio dc mu gio#Tr em#Nhn cch#o c#Sch mu g io## 00572000000000277000450000200230000000500170002300700220004000800050006200900180 00670100005000850110025000900120040001150150040001550820006001950160003002010130 00700204014001600211026000700227181000600234019000500240019000500245020000900250 020000700259020001300266020001500279#Lm th no kt bn#Nguyn Thu Hng#Ngu yn Thu Hng dch#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a8tr. : tranh mu^b26cm#T sch K nng sng. Sng p mi ngy#Tn sch ting Anh: How to make friends#649.6#XH #356439#^a39000^b3000b#356439#L104T#Vi?t#Dch#Gio dc#Tr em#K nng sng#Sch thiu nhi## 00494000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020024000400070019000640050014000830080005000970090018001020100005001200110 02500125012004000150020000900190020000700199020000900206020001500215016000300230 013000700233#356440#^a39000^b3000b#Vi?t#649.6#T452M#Ti mt cu b hon ho#Tr n Minh Anh dch#Trn Minh Anh#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a8tr. : tranh mu^b26 cm#T sch K nng sng. Gia nh thn yu#Gio dc#Tr em#Gia nh#Sch thiu n hi#XH#356440## 00583000000000277000450000200340000000500170003400700220005100800050007300900180 00780100005000960110025001010120040001260150046001660820006002120160003002180130 00700221014001600228026000700244181000600251019000500257019000500262020000900267 020000700276020000700283020001500290#Lm th no pht huy s t tin#Nguyn Th u Hng#Nguyn Thu Hng dch#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a8tr. : tranh mu^b26 cm#T sch K nng sng. Sng p mi ngy#Tn sch ting Anh: How to develop co nfidence#649.6#XH#356441#^a39000^b3000b#356441#L104T#Vi?t#Dch#Gio dc#Tr em# T tin#Sch thiu nhi## 00529000000000277000450000200030000000500140000300700190001700800050003600900180 00410100005000590110025000640120040000890150028001290820006001570160003001630130 00700166014001600173026000700189181000500196019000500201019000500206020000900211 020000700220020000900227020001500236#B#Trn Minh Anh#Trn Minh Anh dch#^aH.#^a i hc S phm#2015#^a8tr. : tranh mu^b26cm#T sch K nng sng. Gia nh th n yu#Tn sch ting Anh: Grandma#649.6#XH#356442#^a39000^b3000b#356442#B100#Vi ?t#Dch#Gio dc#Tr em#Gia nh#Sch thiu nhi## 00417000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100060 00370010008000430020020000510070008000710040019000790080012000980090017001100100 00500127011001500132020001800147020001200165013000700177016000300184#356443#^a16 000^b1000b#Vi?t#895.9223#D250M#T Hoi#D mn phiu lu k#T Hoi#Ti bn c b sung#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a198tr.^b14cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#356443#VH## 00592000000000277000450000200420000000500170004200700220005900800050008100900180 00860100005001040110025001090120040001340150037001740820006002110160003002170130 00700220014001600227026000700243181000600250019000500256019000500261020001800266 020000700284020000800291020001500299#Lm th no tr thnh ngi thnh tht#N guyn Thu Hng#Nguyn Thu Hng dch#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a8tr. : tranh mu^b26cm#T sch K nng sng. Sng p mi ngy#Tn sch ting Anh: How to be honest#649.7#XH#356444#^a39000^b3000b#356444#L104T#Vi?t#Dch#Gio dc gia nh #Tr em#o c#Sch thiu nhi## 00607000000000289000450000200330000000500170003300700220005000800050007200900180 00770100005000950110025001000120040001250150048001650820006002130160003002190130 00700222014001600229026000700245181000600252019000500258019000500263020000900268 020000700277020000800284020001500292020001000307#Lm th no giao tip lch s #Nguyn Thu Hng#Nguyn Thu Hng dch#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a8tr. : tr anh mu^b26cm#T sch K nng sng. Sng p mi ngy#Tn sch ting Anh: How to communicate politely#649.6#XH#356445#^a39000^b3000b#356445#L104T#Vi?t#Dch#Gi o dc#Tr em#K nng#Sch thiu nhi#Giao tip## 00525000000000277000450000200030000000500140000300700190001700800050003600900180 00410100005000590110025000640120040000890150024001290820006001530160003001590130 00700162014001600169026000700185181000500192019000500197019000500202020000900207 020000700216020000900223020001500232#B#Trn Minh Anh#Trn Minh Anh dch#^aH.#^a i hc S phm#2015#^a8tr. : tranh mu^b26cm#T sch K nng sng. Gia nh th n yu#Tn sch ting Anh: Dad#649.6#XH#356446#^a39000^b3000b#356446#B450#Vi?t#D ch#Gio dc#Tr em#Gia nh#Sch thiu nhi## 00585000000000277000450000200340000000500170003400700220005100800050007300900180 00780100005000960110025001010120040001260150041001660820007002070160003002140130 00700217014001600224026000700240181000600247019000500253019000500258020000900263 020000700272020001300279020001500292#Lm th no kim sot cn gin#Nguyn Th u Hng#Nguyn Thu Hng dch#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a8tr. : tranh mu^b26 cm#T sch K nng sng. Sng p mi ngy#Tn sch ting Anh: How to control an ger#649.64#XH#356447#^a39000^b3000b#356447#L104T#Vi?t#Dch#Gio dc#Tr em#K n ng sng#Sch thiu nhi## 00829000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820015000411810006000560020059000620080011001210090006001320100005001380110 02700143015005900170021030300229020000800532020001500540020001000555013000700565 016000300572#356448#VV16.01002#VV16.01003#^b160b#Vi?t#355.0071159769#L302S#Lch s trng Qun s tnh Lm ng giai on 1976 - 2010#^aLm ng#^aS.n#2015#^a15 2tr. : nh, bng^b21cm#TTS ghi: B Ch huy qun s tnh Lm ng. Trng Qun s #Gii thiu trng Qun s tnh Lm ng ra i, thc hin nhim v hun luyn, o to, bi dng cn b qun s a phng, sn sng chin u bo v t quc (1976 - 1985); nng cao cht lng o to gio dc, hun luyn p ng yu cu , nhim v thc hin ng li i mi ca ng (1986 - 1995)...#Lch s#Trng qun s#1976-2010#356448#XH## 00968000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820013000491810006000620010015000680020102000830070015001850080005002000090 02100205010000500226011002200231021034700253020001600600020001700616020000800633 020000800641020001900649013000700668016000300675#VV16.01005#VV16.01004#356449#^a 80000^b500b#Vi?t#352.66095971#L502C#Nguyn Vn Ci#Lun chuyn cn b din ban thng v tnh u qun l cc tnh min ni pha Bc giai on hin nay#Nguyn Vn Ci#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a251tr. : bng^b21cm#Trnh by thc tr ng cng tc lun chuyn cn b din Ban Thng v Tnh u qun l cc tnh mi n ni pha Bc giai on hin nay; phn tch nguyn nhn ca thc trng v a r a nhng kinh nghim t thc t; ra phng hng v nhng gii php ch yu y mnh lun chuyn cn b din Ban Thng v Tnh u qun l cc tnh ny n nm 2020#Cn b lnh o#Cng tc t chc#Tnh u#Qun l#Lun chuyn cn b#356 449#XH## 01090000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820009000421810007000510020099000580070057001570050015002140050022002290050 01500251005001700266005001500283008000500298009002100303010000500324011001500329 02103570034402000190070102000160072002000080073602000100074401300070075401600030 0761#VV16.01007#VV16.01006#356450#^b1000b#Vi?t#335.4346#PH110T#Pht trin kinh t th trng nh hng x hi ch ngha Vit Nam v Lo - L lun v thc ti n#inh Th Huynh, Kiko Khykhmphithun, Vng nh Hu...#inh Th Huynh#Kiko Khykhmphithun#Vng nh Hu#Bunthi Khamixay#Trn Quc Ton#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a175tr.^b21cm#Gii thiu 10 chuyn ct yu nht ca vic pht trin kinh t th trng nh hng x hi ch ngha, bao gm cc vn : ng l nh o pht trin kinh t th trng nh hng x hi ch ngha; bn cht, c trng ca nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha, an sinh x hi v phc li x hi trong iu kin pht trin kinh t th trng...#Kinh t th tr ng#nh hng XHCN#L lun#Thc tin#356450#XH## 00770000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820013000491810007000620010016000690020066000850030017001510070016001680080 00500184009002100189010000500210011003100215021018500246020001700431020001700448 020001700465013000700482016000300489#356451#VV16.01008#VV16.01009#^a66000^b400b #Vi?t#305.51209597#PH121T#Nguyn nh Tn#Phn tng x hi hp thc v cng bng x hi Vit Nam hin nay#Sch chuyn kho#Nguyn nh Tn#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2015#^a339tr. : bng, biu ^b21cm#Trnh by l thuyt v quan im nn tng v phn tng x hi; khi nim, nguyn tc v m hnh cng bng x hi; tn g tch hp mt s l thuyt trong nghin cu v phn tng x hi...#Phn tng x hi#Cng bng x hi#Sch chuyn kho#356451#XH## 01044000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580020070000640030015001340070057001490050015002060050 01500221005001400236005001200250005001200262008000500274009002100279010000500300 01100150030502103350032002000080065502000070066302000110067002000150068101300070 0696016000300703#356452#VV16.01010#VV16.01011#^a81000^b800b#Vi?t#338.9597#T550D #T duy mi v pht trin kinh t - x hi Vit Nam trong bi cnh mi#Sch tham kho#Lng Xun Qu (ch.b.), Mai Ngc Cng, Hong Vn Hoa...#Lng Xun Qu#Ma i Ngc Cng#Hong Vn Hoa# c Bnh#L Du Phong#^aH.#^aChnh tr Quc gia#201 5#^a383tr.^b21cm#Trnh by nhng vn l lun v thc tin ca t duy i mi v pht trin kinh t-x hi. Kt qu, hn ch, nguyn nhn v bi hc kinh nghi m ca i mi t duy pht trin kinh t-x hi Vit Nam, cng nhng quan im , phng hng v gii php thc hin t duy i mi nhm pht trin kinh t-x hi Vit Nam trong bi cnh mi#Kinh t#X hi#Pht trin#Sch tham kho#356452# XH## 00857000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820013000501810006000630010013000690020061000820030017001430070013001600080 00500173009002100178010000500199011003100204021024600235020001200481020000900493 020001100502020001500513020001700528013000700545016000300552#356453#VV16.01012#V V16.01013#^a109000^b200b#Vi?t#658.82709597#X126D#V Tun Hng#Xy dng v pht trin thng hiu ch dn a l Vit Nam#Sch chuyn kho#V Tun Hng#^aH.#^ aChnh tr Quc gia#2015#^a316tr. : hnh v, bng^b21cm#Tm hiu v thng hiu v ch dn a l. Qu trnh xy dng v pht trin thng hiu ch dn a l c ng nh kinh nghim quc t trong lnh vc ny. Thc trng v gii php xy dng v pht trin thng hiu ch dn a l Vit Nam hin nay#Thng hiu#Xy d ng#Pht trin#Ch dn a l#Sch chuyn kho#356453#KT## 00854000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580010014000640020075000780030017001530070014001700080 00500184009002100189010000500210011001500215021028900230020002100519020001700540 013000700557016000300564020000900567#356454#VV16.01014#VV16.01015#^a90000^b200b #Vi?t#335.4346#V121D#Hunh Th Gm#Vn dng t tng H Ch Minh vo nhn thc l lun v hot ng thc tin#Sch chuyn kho#Hunh Th Gm#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2015#^a271tr.^b21cm#Trnh by nhng vn c bn trong vic nhn thc t tng H Ch Minh v: ng Cng sn Vit Nam, nh nc; xy dng i ng cn b , nhn ti; kinh t - vn ho - i ngoi; hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh v nhng vn dng t tng H Ch Minh vo hot ng thc tin#T t ng H Ch Minh#Sch chuyn kho#356454#XH#Vn dng## 00884000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610010007000670020054000740070007001280080005001350090 02100140010000500161011001500166021038700181020002300568020000900591020000800600 013000700608016000300615#356455#VV16.01016#VV16.01017#^a85000^b500b#Vi?t#324.25 97075#M458S#Nh L#Mt s vn l lun v thc tin qua 30 nm i mi#Nh L# ^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a315tr.^b21cm#Lun gii nhng vn mang tnh q uy lut v s cm quyn ca ng. Phn tch mt s vn v i mi ni dung v phng thc lnh o ca ng; thc trng suy thoi v chnh tr, t tng, o c, li sng trong mt b phn cn b, ng vin hin nay, ng thi a ra m t s gii php nhm nng cao cht lng cng tc l lun p ng yu cu ca th i k i mi v hi nhp quc t#ng Cng sn Vit Nam#Lnh o#i mi#356455# XH## 00732000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820013000491810007000620010012000690020024000810070012001050080005001170090 02100122010000500143011002200148015011300170021015600283020000900439020000800448 013000700456016000300463#356456#VV16.01018#VV16.01019#^a64000^b500b#Vi?t#306.44 095977#NG454N#H Xun Mai#Ngn ng vn ho Nam B#H Xun Mai#^aH.#^aChnh tr Q uc gia#2015#^a197tr. : bng^b21cm#TTS ghi: Vin Hn lm Khoa hc x hi Vit N am. Vin Khoa hc x hi vng Nam B. Trung tm Nghin cu Ngn ng#Khi qut i u kin t nhin, x hi v bn cht ngi Nam B. Tm hiu v c im ting Vi t Nam B cng nh ngn ng vn ho ca cng ng c dn Nam B#Ngn ng#Vn ho #356456#XH## 00788000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820009000411810007000500010018000570020078000750070018001530080005001710090 02100176010000500197011002600202021024300228020001700471020001100488020001300499 013000700512016000300519#356457#VV16.01020#VV16.01021#^b500b#Vi?t#354.2793#PH110 T#Nguyn Mnh Quyn#Pht trin vng ph cn ca trung tm th H Ni - Thc t rng v gii php#Nguyn Mnh Quyn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a323tr. : mi nh ho^b21cm#Trnh by c s khoa hc qun l nh nc i vi s pht trin vn g ph cn ca trung tm th H Ni. Thc trng cng nh phng hng v gii php hon thin qun l nh nc i vi s pht trin vng ph cn ca trung t m th H Ni#Qun l nh nc#Pht trin#Vng ph cn#356457#XH## 00915000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810006000540010015000600020090000750030017001650070015001820080 00500197009002100202010000500223011001500228021032000243020001300563020001500576 020000700591020001700598013000700615016000300622#VV16.01022#VV16.01023#356458#^a 68000^b1100b#Vi?t#341#C455N#Bnh Quc Tun#Cng nhn v cho thi hnh n ti Vi t Nam bn n, quyt nh dn s ca to n nc ngoi#Sch chuyn kho#Bnh Quc Tun#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a315tr.^b21cm#Trnh by nhng vn l lu n c bn v php lut cng nhn v cho thi hnh ti Vit Nam bn n, quyt nh dn s ca to n nc ngoi. Php lut iu chnh cng nhn v nhng vn t ra cng nh gii php hon thin php lut cng nhn v cho thi hnh ti Vit Nam bn n, quyt nh dn s ca to n nc ngoi#Lut quc t#T tng dn s# To n#Sch chuyn kho#356458#XH## 01044000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610010013000670020041000800030017001210070013001380080 00500151009002100156010000500177011001500182015004300197021041700240020002300657 020001800680020001700698020001700715013000700732016000300739#356459#VV16.01024#V V16.01025#^a74000^b500b#Vi?t#324.2597075#X550L#Mai c Ngc#X l tnh hung tr ong cng tc t tng#Sch chuyn kho#Mai c Ngc#^aH.#^aChnh tr Quc gia#20 15#^a291tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Bo ch v Tuyn truyn#Trnh by nhng vn chung v x l tnh hung trong cng tc t tng. Phn tch ni dung, hnh thc biu hin, nguyn nhn, cch thc nhn dng, yu cu v phng php tip c n, quy trnh, gii php x l cc tnh hung trong cng tc t tng khi trong ng cm quyn xut hin tnh trng suy thoi v t tng chnh tr, o c, li sng, b my cm quyn c s chia r, mt on kt, quan liu, tham nhng...# ng Cng sn Vit Nam#Cng tc t tng#X l tnh hung#Sch chuyn kho#356459# XH## 00983000000000349000450000200880000000300250008800500100011300500110012300500110 01340050013001450050014001580070043001720080005002150090021002200100005002410110 01500246015003100261082001100292016000300303013000700306014000700313026000700320 02600110032702600110033818100080034901900050035702000090036202000100037102000160 0381020001400397021022200411#Gio s Trn Vn Giu v tc phm "Gi tr tinh th n truyn thng" ca dn tc Vit Nam#K yu hi tho khoa hc#Mc ng#V Vn L c#V Ngc An#Hong Vn L#inh Thu Xun#B.s.: Mc ng, V Vn Lc, V Ngc An ...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a159tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Lch s dng h #959.704092#XH#356460#^b530b#356460#VV16.01026#VV16.01027#GI-108S#Vi?t#Cuc i# S nghip#K yu hi tho#Trn Vn Giu#Tuyn tp cc bi vit gii thiu cuc i, s nghip ca ngi chin s cng sn, nh khoa hc Gio s Trn Vn Giu c ng nhng nh gi v phn tch tc phm "Gi tr tinh thn truyn thng" ca dn tc Vit Nam ca ng## 01073000000000325000450000200430000000500160004300500130005900500160007200500140 00880050013001020070056001150080005001710090021001760100005001970110026002020150 04500228082001900273016000300292013000700295014000700302026001100309026001100320 02600070033118100060033801900050034402000080034902000110035702000100036802103690 0378#Lch s ng b x Cm Ging (1953 - 2010)#Hong Th Thanh#V Vn Thnh#Ph ng Vn Cng#Triu c Tuy#V Vn Phong#B.s.: Hong Th Thanh, V Vn Thnh, Ph ng Vn Cng...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a303tr., 16tr. nh^b21cm#TTS gh i: Ban Chp hnh ng b x Cm Ging#324.25970750959713#XH#356461#^b500b#VV16.0 1028#VV16.01029#356461#L302S#Vi?t#Lch s#ng b x#1953-2010#Khi qut v vng t, truyn thng vn ho, lch s ca ng b v nhn dn x Cm Ging, huyn Bch Thng, tnh Bc Cn qua nhng giai on lch s: Trong khng chin chng Ph p, chng M, trong thi k xy dng kinh t, bo v t quc x hi ch ngha, t hc hin ng li i mi v y mnh cng nghip ho, hin i ho trong s ng hip xy dng v bo v T quc## 00919000000000325000450000200740000000500160007400500210009000500130011100500160 01240050018001400070063001580080005002210090021002260100005002470110015002520820 00800267016000300275013000700278014001500285026000700300026001100307026001100318 18100070032901900050033602000110034102000210035202000110037302000090038402102000 0393#Nguyn tc, phng php ngoi giao H Ch Minh v s vn dng ca ng ta#N guyn Th Lun#Nguyn Th Thanh Nga#L Th Tuyt#Dng Quc Qun#Nguyn Vn Nguy n#Nguyn Th Lun, Nguyn Th Thanh Nga (ch.b.), L Th Tuyt...#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2015#^a179tr.^b21cm#327.597#XH#356462#^a65000^b500b#356462#VV16.010 30#VV16.01031#NG527T#Vi?t#Ngoi giao#T tng H Ch Minh#Nguyn tc#Vn dng#Kh i qut c s hnh thnh, ni dung cc nguyn tc cng nh phng php ngoi gia o H Ch Minh cng s vn dng cc nguyn tc v phng php ngoi giao H Ch M inh ca ng ta trong thi k i mi## 00594000000000265000450000100120000000200320001200300070004400700120005100800050 00630090021000680100005000890110015000940820012001090160003001210130007001240140 01500131026000700146026001100153026001100164181000600175019000500181020001700186 020000700203021011800210#H Minh c#K c - Nhng sc mu thi gian#Bt k#H M inh c#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a223tr.^b21cm#895.9228403#VH#356463#^a69 000^b500b#356463#VV16.01032#VV16.01033#K600#Vi?t#Vn hc hin i#Bt k#Ghi l i nhng khonh khc, k nim m tc gi c c hi chng kin, tri nghim v l ng nghe nhng ngi thn chia s## 00730000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820010000421810006000520020046000580080005001040090021001090100005001300110 03100135021019400166013000700360016000300367020000800370020000400378020000400382 020001000386020001000396020004600406#VV16.01034#356464#VV16.01035#^b1000b#Vi?t#3 44.59705#H452H#Hi h tr khc phc hu qu bom mn Vit Nam#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2015#^a94tr., 8tr. nh : bng^b21cm#Tp hp h thng cc vn bn php lu t lin quan n s ra i, t chc, hot ng v cc quy nh ca Hi H tr kh c phc hu qu bom mn Vit Nam t khi c thnh lp n thi im hin ti#356 464#XH#Hu qu#Bom#Mn#Php lut#Khc phc#Hi H tr khc phc hu qu bom mn Vit Nam## 00690000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010014000650020069000790070014001480080005001620090 02100167010000500188011002500193020001200218020000800230013000700238016000300245 021018800248#356465#VV16.01036#VV16.01037#^a95000^b500b#Vi?t#301.09597#T310H#Ph m Minh Hc#Tm hiu cc gi tr dn tc Vit Nam vi tm l hc v gio dc hc #Phm Minh Hc#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a369tr. : hnh v^b21cm#Gi tr h c#Dn tc#356465#XH#Trnh by mt s kt qu nghin cu su v gi tr hc, v lch s gi tr quan, gi tr loi ngi, gi tr dn tc Vit Nam, gi tr x h i trong x hi nng nghip, v gi tr bn thn## 00925000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820006000491810007000550010014000620020067000760030017001430070014001600080 00500174009002100179010000500200011001500205021035400220020000800574020001000582 020001600592020001700608013000700625016000300632#VV16.01038#VV16.01039#356466#^a 65000^b500b#Vi?t#959.5#QU100T#Trnh Th Hoa#Qu trnh u tranh cng c c lp dn tc ca lin bang Malaixia#Sch chuyn kho#Trnh Th Hoa#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a238tr.^b21cm#Khi qut lch s u tranh ginh c lp dn tc c a nhn dn Malaixia t nm 1511 n khi ginh c c lp. Phn tch nhng nh n t tc ng v qu trnh cng c c lp dn tc ca Malaixia trong thi k ch in tranh lnh, t a ra mt s nhn xt v qu trnh cng c c lp dn t c ca Malaixia v kinh nghim i vi cc nc ang pht trin#Lch s#u tranh #c lp dn tc#Sch chuyn kho#356466#XH## 01027000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610010015000680020071000830070048001540050015002020050 01600217008000500233009002100238010000500259011001500264015004300279020001000322 020000900332020001800341020001700359013000700376016000300383021032700386#356467# VV16.01040#VV16.01041#^a60000^b1300b#Vi?t#346.597073#PH109L#on c Lng#Php lut v giao dch bo m trong hot ng cp tn dng Vit Nam#on c Ln g, Vin Th Giang, V Th M Hng#Vin Th Giang#V Th M Hng#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2015#^a292tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Hu. Trng i hc Lut#Php lut#Tn dng#Giao dch bo m#Sch chuyn kho#356467#XH#Phn tch, nh gi c c vn l lun v thc tin ca php lut v giao dch bo m trong hot n g cp tn dng Vit Nam, c th la chn bin php bo m, php lut v hp ng, php lut ng k giao dch, php lut v x l ti sn v gii quyt tranh chp pht sinh t giao dch bo m trong hot ng cp tn dng## 01000000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820019000411810006000600020055000660070064001210050019001850050017002040050 01700221005001500238005001500253008000500268009002100273010000500294011002500299 01500690032402000080039302000110040102000100041201300070042201600030042902102420 0432#VV16.01042#VV16.01043#356468#^b325b#Vi?t#324.25970750959714#L302S#Lch s ng b v nhn dn x Tn Cng (1946 - 2010)#B.s.: L Th Thanh Hng, L Th T hu Huyn, Phng Ngc Dng...#L Th Thanh Hng#L Th Thu Huyn#Phng Ngc D ng#Phm Th Thinh#V Th T Oanh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a282tr., 2tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng b huyn nh Ho. Ban chp hnh ng b x Tn Dng#L ch s#ng b x#1946-2010#356468#XH#Trnh by c h thng qu trnh xy dng, u tranh v trng thnh, nhng ng gp ca ng b v nhn dn x Tn Dng tr ong cng cuc u tranh ginh c lp dn tc, trong s nghip xy dng v bo v t quc, thc hin cng cuc i mi## 00975000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010015000640020054000790030017001330070026001500050 01000176008000500186009002100191010000500212011001500217021039500232020001900627 020001700646013000700663016000300670020001200673#356469#VV16.01044#VV16.01045#^a 47000^b1000b#Vi?t#181.197#T550T#Trn Vn Phng#T tng trit hc H Ch Minh - Mt s vn c bn#Sch chuyn kho#Trn Vn Phng, Hong Anh#Hong Anh#^aH.# ^aChnh tr Quc gia#2015#^a222tr.^b21cm#Cung cp nhng ni dung khi qut nht v t tng trit hc H Ch Minh nh c s hnh thnh, th gii quan, php bin chng duy vt, s thng nht gia l lun v thc tin, mi quan h bin chng gia c lp dn tc v CNXH, vn Nh nc v con ngi trong t tng trit hc H Ch Minh, phong cch t duy H Ch Minh v gi tr vn dng ca t tng H Ch Minh trong thi i ngy nay#T tng trit hc#Sch chuyn kho#356469#X H#H Ch Minh## 01152000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570020080000630030073001430070056002160050019002720050 01300291005001300304005001200317005001600329008000500345009002100350010000500371 01100150037601500810039102000200047202000100049202000170050201300070051901600030 0526021028500529#VV16.01046#VV16.01047#356470#^a35000^b2000b#Vi?t#335.43#T103L# Ti liu hng dn hc tp mn nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin# Dng cho h i hc khng chuyn ngnh Mc - Lnin, t tng H Ch Minh#B.s.: C ung Th Tuyt Mai, H Trn Hng, Trn Mai c...#Cung Th Tuyt Mai#H Trn Hng #Trn Mai c#ng Vn Nm#Nguyn Th Bnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a280tr .^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Ngn hng Thnh ph H Ch Minh. Khoa L lun c hnh tr#Ch ngha Mc-Lnin#Nguyn l#Ti liu hc tp#356470#XH#Trnh by l t huyt v nhng nguyn l c bn ca Ch ngha Mc - Lnin gm: th gii quan v phng php lun trit hc ca ch ngha Mc-Lnin, hc thuyt kinh t ca ch n gha Mc-Lnin v phng thc sn xut t bn ch ngha v l lun ca ch ngha Mc-Lnin v ch ngha x hi## 01044000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500020093000560070060001490050015002090050013002240050 01300237005001400250005001800264008000500282009002100287010000500308011001500313 01500620032802102580039002000100064802000100065802000100066802000180067801300070 0696016000300703#356471#VV16.01048#VV16.01049#^b1000b#Vi?t#328.597#H406T#Hon th in php lut bo m thc hin quyn trnh sng kin php lut ca i biu Qu c hi#B.s.: inh Xun Tho, Tin Dng (ch.b.), L Minh Hng...#inh Xun Tho # Tin Dng#L Minh Hng#Phan Vn Ngc#Nguyn Mai Phng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a152tr.^b21cm#TTS ghi: U ban Thng v Quc hi. Vin nghin cu L p php#Trnh by c s l lun hon thin php lut bo m thc hin quyn trn h sng kin php lut ca i biu Quc hi, v thc trng php lut bo m th c hin quyn trnh sng kin php lut ca i biu Quc hi Vit Nam cng mt s quan im, kin ngh#Sng kin#Php lut#Thc hin#i biu quc hi#356471# XH## 00694000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820008000491810006000570010016000630020054000790070016001330080005001490090 02100154010000500175011001500180013000700195016000300202021017300205020003400378 020000800412020000800420#VV16.01051#VV16.01050#356472#^a93000^b500b#Vi?t#959.70 3#V103T#inh Trn Dng#Vai tr lch s ca Hi Vit Nam Cch mng Thanh nin#i nh Trn Dng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a359tr.^b21cm#356472#XH#Tm hiu s hnh thnh v pht trin ca Hi Vit Nam Cch mng Thanh nin. Vai tr lch s Hi v s thng nht phong tro Cng sn Vit Nam cui nm 1929 n u nm 19 30#Hi Vit Nam Cch mng Thanh nin#Lch s#Vai tr## 01059000000000349000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200070 00301810006000370020103000430070062001460050017002080050018002250050016002430050 01400259005001400273008000500287009001800292010000500310011002600315015003300341 02102500037402000080062402000100063202000090064202000090065102000210066002000180 0681013000700699016000300706#356473#VV16.01052#^b300b#Vi?t#372.13#T103L#Ti liu tp hun k nng xy dng v t chc cc hot ng tri nghim sng to trong t rng tiu hc#B.s.: Nguyn Thu Hng, inh Th Kim Thoa, Nguyn Vn Hin...#Ngu yn Thu Hng#inh Th Kim Thoa#Nguyn Vn Hin#Trn Vn Tnh#Bi Ngc Dip#^aH. #^ai hc S phm#2015#^a127tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o t o#Trnh by c s l lun v thc tin ca hot ng tri nghim sng to. Xc nh mc tiu, yu cu, ni dung chng trnh, hnh thc, phng php, nh gi v h tr thng tin trc tuyn trong t chc hot ng tri nghim sng to cho bc tiu hc#K nng#Hot ng#Sng to#Tiu hc#Tri nghim sng to#Ti liu t p hun#356473#XH## 00816000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820013000491810007000620010022000690020095000910070022001860080005002080090 02100213010000500234011001500239021021900254020000800473020001800481020001900499 020001000518013000700528016000300535#VV16.01054#VV16.01053#356474#^a68000^b500b #Vi?t#352.40959735#QU105L#Nguyn Th Thanh Nhn#Qun l u t pht trin t ng n sch nh nc trn a bn thnh ph Hi Phng (2001 - 2010)#Nguyn Th Thanh Nhn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a227tr.^b24cm#Nghin cu nhng vn l lu n v thc tin ca qun l u t pht trin t ngn sch nh nc ca thnh ph Hi Phng t nm 2001 n nm 2010, cng mt s phng hng, gii php ch y u nhm hon thin vn trn#Qun l#u t pht trin#Ngn sch nh nc#2001- 2010#356474#XH## 00914000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820007000421810006000490020068000550030017001230070064001400050015002040050 01700219005001300236005001500249005001900264008000500283009002100288010000500309 01100220031401500450033602101220038102000160050302000080051902000100052701300070 0537016000300544020001700547#VV16.01055#VV16.01056#356475#^b1000b#Vi?t#328.23#L6 00L#L lun v thc tin v trng cu dn trn th gii v Vit Nam#Sch chu yn kho#B.s.: ng Minh Tun (ch.b.), Nguyn ng Dung, V Cng Giao...#ng Mi nh Tun#Nguyn ng Dung#V Cng Giao#Chu Hng Thanh#Trng Th Hng H#^aH.#^aC hnh tr Quc gia#2015#^a252tr. : bng^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Khoa Lut#Trnh by nhng vn l lun v php lut c bn v trng cu dn, c th mt s quc gia trn th gii v Vit Nam#Trng cu dn #L lun#Php lut#356475#XH#Sch chuyn kho## 01049000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820011000421810006000530020063000590070033001220080005001550090021001600100 00500181011002500186015005500211021030800266020001100574020001600585020001600601 02000090061701300070062601600030063300500120063600500090064800500070065700500150 0664005000900679020001100688#VV16.01057#VV16.01058#356476#^b1000b#Vi?t#334.60959 7#C514T#Cuc thi vit pht trin kinh t tp th trong thi k i mi#Minh Tr ng, Sng Tr, Tn...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a159tr. : nh mu^b24cm# TTS ghi: Lin minh Hp tc x Vit Nam - Bo Nhn dn#Gii thiu 30 bi vit ph n nh v cc in hnh sn xut, kinh doanh gii trong khu vc kinh t tp th, cc m hnh sn xut - kinh doanh hiu qu, kinh nghim t chc, qun l gii.. . v nhng kh khn, vng mc m cc hp tc x phi ng u cng nhng kin ngh, gii php nhm tho g kh khn trn#Hp tc x#Kinh t tp th#Thi k i mi#Bi vit#356476#XH#Minh Trng#Sng Tr# Tn#Hong Vn Long#Minh Tr#Ph t trin## 01107000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820006000491810006000550020047000610070068001080050017001760050020001930050 01800213005001700231005001900248008000500267009002100272010000500293011002500298 021045100323020000800774020001300782013000700795016000300802#VV16.01059#VV16.010 60#356477#^a82000^b500b#Vi?t#070.1#B108C#Bo ch - Truyn thng: Nhng vn ng i#Nguyn Tr Nhim (ch.b.), Nguyn Thu Vn Anh, L Th Thanh Xun...#Ngu yn Tr Nhim#Nguyn Thu Vn Anh#L Th Thanh Xun#Nguyn Nga Huyn#ng Th Th u Hng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a313tr. : hnh v^b24cm#Gm 29 bi vit v cc vn : T tng H Ch Minh tip cn t gc php lut bo ch v o c nh bo hin nay; vai tr ca bo ch trong vic cung cp thng tin phc v cng tc lnh o, qun l; bo ch trong k nguyn di ng; nhng li ch bo c h nhn c t mng x hi trong qu trnh tng tc; sc mnh ca bo mng i n t trong phn bin x hi; bo ch i ngoi Vit Nam trong s nghip xy dng , bo v v pht trin t nc...#Bo ch#Truyn thng#356477#XH## 00958000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820012000421810008000540010016000620020084000780030017001620070016001790080 00500195009002100200010000500221011001500226015004500241021031000286020001000596 020001300606020001000619020001700629013000700646016000300653#VV16.01061#VV16.010 62#356478#^b1000b#Vi?t#345.5970773#NGH305C#Trnh Quc Ton#Nghin cu hnh pht trong lut hnh s Vit Nam di gc bo v quyn con ngi#Sch chuyn kho# Trnh Quc Ton#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a312tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Khoa Lut#Trnh by nhng vn chung v hnh pht. Cc hnh p ht v hnh pht b sung trong B lut Hnh s hin hnh. Cc bin php min, gi m hnh pht trong B lut Hnh s hin hnh. Nhu cu, quan im v nhng kin n gh hon thin cc quy nh v hnh pht v min, gim hnh pht trong B lut H nh s hin hnh#Php lut#Lut hnh s#Hnh pht#Sch chuyn kho#356478#XH## 00959000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820009000511810006000600010016000660020064000820070034001460050017001800080 00500197009002100202010000500223011002100228020000800249013000700257016000300264 021040600267020002000673#VV16.01063#VV16.01064#356479#^a122000^b2000b#Vi?t#338. 9597#B116C#Bch Ngc Chin#Bng chng cuc sng - Suy ngh v pht trin bn vn g Vit Nam#Bch Ngc Chin, Vng Qun Hong#Vng Qun Hong#^aH.#^aChnh tr Q uc gia#2015#^a255tr. : nh^b22cm#Kinh t#356479#XH#Gii thiu lch s hnh thn h dn tc, s pht trin v hon thin ca con ngi, x hi, nh nc trong ti n trnh lch s n s pht trin kinh t ca t nc; phng php v nng lc t chc, thit k v thc thi k hoch pht trin ph hp trong iu kin hn ch v ngun nhn lc v i mt vi nhng thay i ca cc din trong nc v qu c t; cch nhn nhn v tng lai pht trin ca t nc#Pht trin bn vng## 00451000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820016000491810007000650010009000720020029000810070009001100080005001190090 01100124010000500135011001500140020000700155020001700162013000700179016000300186 020000800189#356480#VV16.01065#VV16.01066#^a32000^b300b#Vi?t#782.42162009597#NH 556B#Quc Anh#Nhng bi ht dn ca li mi#Quc Anh#^aH.#^aSn khu#2015#^a159tr .^b21cm#Dn ca#m nhc dn gian#356480#XH#Bi ht## 00948000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820014000491810006000630010016000690020070000850030017001550070016001720080 00500188009002100193010000500214011001500219021029400234020002300528020001000551 020001500561020002100576020001000597013000700607016000300614020001700617#VV16.01 067#VV16.01068#356481#^a69000^b500b#Vi?t#324.259707075#561L#Hong c Thnh# ng li tranh th s gip quc t ca ng giai on 1965 - 1975#Sch chuyn kho#Hong c Thnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a268tr.^b21cm#Trnh by v yu cu khch quan v ch trng ca ng v tranh th s gip quc t trong khng chin chng M, cu nc. Hot ng tranh th, thnh cng, hn ch v kinh nghim rt ra trong qu trnh ng lnh o hot ng tranh th s gip quc t trong khng chin chng M, cu nc#ng Cng sn Vit Nam#ng li#H tr quc t#Khng chin chng M#1965-1975#356481#XH#Sch chuyn kho## 00932000000000313000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200120 00311810007000430020050000500070090001000220004001900050010001940050014002040080 00500218009002100223010000500244011002200249015004400271021014700315020002400462 020001000486013000700496016000300503005005500506005002800561005002900589#356482# VL16.00125#^b2000b#Vi?t#959.7040922#CH121D#Chn dung b m Vit Nam anh hng tn h Tin Giang#B.s.: L Vn T, T Th Truyn, Phng Chnh sch - S Lao ng - Th ng binh v x hi...#T.2#L Vn T#T Th Truyn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#201 5#^a1621tr. : nh^b27cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Tnh u Tin Giang#Gii thiu c hn dung, danh hiu cc b m Vit Nam anh hng ca tnh Tin Giang cng hin , hi sinh cho s nghip gii phng qu hng, t nc#B M Vit Nam anh hng#C hn dung#356482#XH#Phng Chnh sch - S Lao ng - Thng binh v x hi#Ban Tu yn gio huyn Ci B#Ban Tuyn gio huyn Cai Ly## 00944000000000313000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200120 00311810007000430020050000500070090001000220004001900050010001940050014002040080 00500218009002100223010000500244011002200249015004400271021015500315020002400470 020001000494016000300504005005500507005003200562005002900594013000700623#356483# VL16.00126#^b2000b#Vi?t#959.7040922#CH121D#Chn dung b m Vit Nam anh hng tn h Tin Giang#B.s.: L Vn T, T Th Truyn, Phng Chnh sch - S Lao ng - Th ng binh v x hi...#T.3#L Vn T#T Th Truyn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#201 5#^a1743tr. : nh^b27cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Tnh u Tin Giang#Gii thiu c hn dung, danh hiu cc b m Vit Nam anh hng ca tnh Tin Giang ng gp v hi sinh to ln cho s nghip gii phng qu hng, t nc#B M Vit Nam an h hng#Chn dung#XH#Phng Chnh sch - S Lao ng - Thng binh v x hi#Ban T uyn gio huyn Chu Thnh#Ban Tuyn gio huyn Ch Go#356483## 01245000000000337000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200070 00301810006000370020082000430290101001250070061002260050015002870050023003020050 01800325005001300343005001600356008000500372009002300377010000500400011002600405 01500810043102103280051202000080084002000130084802000200086102000160088101300070 0897016000300904#356484#VL16.00127#^b200b#Vi?t#621.38#K600Y#K yu hi tho quc gia nm 2015 v in t, truyn thng v cng ngh thng tin#Proceedings of the 2015 national conference on electronics, communications and infomation technolo gy#Lng c Bng, Nguyn Th Thanh Hng, Trng Trung Kin...#Lng c Bng#N guyn Th Thanh Hng#Trng Trung Kin# Cng Hng#on Quang Hoan#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2015#^a506tr. : minh ho^b29cm#TTS ghi: Hi V tuyn in t V it Nam; Hc vin Cng ngh Bu chnh Vin thng#Tp hp nhiu bi nghin cu v hiu qu s dng nng lng ca ng xung trong h thng thng tin MIMO; gii php nh x thch nghi cho h thng OFDM bng m BICM-ID vi cc b nh x tn hiu khc nhau; quy hoch tn s cho h thng thng tin di dng th h th 5 ti Vit Nam; ti u ho lu tr ni dung trong mng ICN...#in t#Truyn thng#C ng ngh thng tin#K yu hi tho#356484#KT## 00786000000000265000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200140 00301810006000440010016000500020029000660070022000950080005001170090021001220100 00500143011002500148015004700173021025500220020001600475020000800491013000700499 016000300506020001100509#356485#VL16.00128#^b700b#Vi?t#352.130959774#B312D#Hunh Ngc ng#Bnh Dng 20 nm pht trin#Hunh Ngc ng ch.b.#^aH.#^aChnh tr Q uc gia#2015#^a476tr. : min ho^b24cm#TTS ghi: Hi Khoa hc lch s tnh Bnh D ng#Tp hp cc bi vit v hnh nh cc ng ch lnh o qua cc thi k, cc lnh vc hot ng nhm gii thiu khi qut v cc c quan, t chc trong h t hng chnh tr, qu trnh hot ng, nhng thnh tu t c ca tnh Bnh D ng gn 20 nm qua#Hnh chnh cng#Lch s#356485#XH#Pht trin## 01123000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820014000511810008000650020059000730030082001320070051002140050013002650050 01300278005001200291005001100303005001900314008000500333009002100338010000500359 01100260036401500580039002102780044802000230072602000180074902000080076701300070 0775016000300782#356486#VL16.00129#VL16.00130#^a109000^b2000b#Vi?t#324.25970707 5#GI-108A#Gio n Hi thi ging vin l lun chnh tr gii nm 2014#Gio n tha m kho dnh cho ging vin cc trung tm bi dng chnh tr cp huyn#Ng nh Xy (ch.b.), Ng Vn Tho, Mai Yn Nga...#Ng nh Xy#Ng Vn Tho#Mai Yn Nga# V Hu Ph#Nguyn Khc Chng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a407tr. : minh ho ^b27cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng. V L lun chnh tr#Gii thiu ni dung gio n Hi thi ging vin l lun chnh tr gii nm 2014: Bi dng l lu n chnh tr dnh cho i tng kt np ng; bi dng l lun chnh tr dnh c ho ng vin mi; bi dng b th chi b v cp u vin c s; bi dng cng tc on th c s...#ng Cng sn Vit Nam#L lun chnh tr#Gio n#356486#X H## 01143000000000361000450000201250000002901370012500500160026200500140027800500160 02920050013003080050015003210070051003360080005003870090023003920100005004150110 02500420015006400445082000900509016000300518013000700521014000700528026000700535 02600110054202600110055318100060056401900050057002000160057502000070059102000080 0598020001000606020001100616021015400627#K yu hi tho khoa hc kt qu nghin cu mi v tc hi ca cht da cam/dioxin i vi con ngi v mi trng Vi t Nam#Proceedings of scientific workshop new reseach results of the harmful effe cts of agent orange/dioxin on human and environment in VietNam#V Phng Nhung#N guyn Hi H#Nguyn ng Tn#Nng Vn Hi#Phm Nht Khi#V Phng Nhung, Nguyn Hi H, Nguyn ng Tn...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2015#^a387tr : minh ho^ b30cm#TTS ghi: B Ti nguyn v Mi trng; B Khoa hc v Cng ngh#363.1791#X H#356487#^b400b#356487#VL16.00131#VL16.00132#K600Y#Vi?t#Cht c da cam#ioxin#T c hi#Con ngi#Mi trng#Tp hp nhng bi nghin cu v tc hi ca AO/Dioxi n vi con ngi, s tn lu ca Dioxin trong mi trng v con ngi Vit Nam, c ng ngh x l Dioxin## 01089000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810007000520020056000590070083001150050014001980050015002120060 01900227005001500246005001700261005002200278005001200300008000700312009001500319 01000050033401100270033901500610036602102180042702000340064502000080067902000090 0687013000700696016000300703005002100706#356488#VL16.00133#VL16.00134#^b1000b#Vi ?t#373.59742#TR561T#Trng THPT Tn K - 50 nm mt chng ng 1965 - 2015#Bi Thanh Bo, Hong nh Sn, Phm Th Thu Vinh... ; B.s.: Phm Th Thu Vinh...#B i Thanh Bo#Hong nh Sn#Phm Th Thu Vinh#Lng Vn Vit#Nguyn Xun Thu#N guyn Th Thanh Tnh#L Khc Ph#^aVinh#^ai hc Vinh#2015#^a167tr. : nh, bng ^b28cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Ngh An. Trng THPT Tn K#Gii thiu n hng bi vit, nh, s liu v cc thnh tch trong dy v hc ca trng trung hc ph thng Tn K, Ngh An trong 50 nm qua v mt s suy ngh, cm tng ca nhiu th h gio vin v hc tr ca trng#Trng ph thng trung hc Tn K# Lch s#Bi vit#356488#XH#Nguyn Th Phng H## 01040000000000349000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820012000511810006000630020060000690070089001290050015002180050014002330080 00500247009001800252010000500270011001500275020002300290020001200313013000700325 01600030033202102640033500500180059900500140061700500140063100500140064500500090 0659005001100668020001100679#VL16.00136#356489#VL16.00135#^a350000^b2000b#Vi?t# 324.2597075#106V#ng vi cuc u tranh phng v chng tham nhng, lng ph#Tr n Quang i, Phm Anh Tun, Nguyn nh Phch... ; Tuyn chn, b.s.: L Trung K in...#Trn Quang i#Phm Anh Tun#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a382tr.^b27cm# ng Cng sn Vit Nam#Phng chng#356489#XH#Tp hp nhng cng trnh chuyn kho v ti chng tham nhng, lng ph, quan liu v cc t nn tiu cc x hi. Ch tch H Ch Minh ni v chng quan liu, tham , lng ph. Nhng vn bn ca ng ch o cuc u tranh phng v chng tham nhng, lng ph...#Nguyn nh Phch#Ng Mnh Hng#Cao Vn Thng#L Trung Kin#Tin t#Nguyn Ho#Tham nhng## 00761000000000289000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200100 00301810006000400020025000460030072000710070039001430050013001820050014001950080 00500209009001800214010000500232011002000237021015400257020000800411016000300419 001001000422013000700432020001000439020002200449#356490#VL16.00137#^b500b#Vi?t#3 73.59741#N114M#50 nm - Mt thi nh#K nim 50 nm (1965 - 2015) kho hc 19 65 - 1968 trng THCS Hong Kim#L c N, Vn Thnh, Nguyn Minh # Vn Th nh#Nguyn Minh #^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a23tr. : nh^b30cm#Tp hp cc t liu v hnh nh ca cu hc sinh kho hc 1965-1968 ti trng THCS Hong Kim (Hong Ho, Thanh Ho) nhn dp k nim 50 thnh lp trng#Lch s#XH#L c N #356490#1965-2015#Trng THCS Hong Kim## 01070000000000325000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200100 00311810007000410020085000480070084001330050019002170060017002360060018002530060 01600271005001700287008001200304009001700316010000500333011002600338015008300364 02102190044702000080066602000110067401300070068501600030069202000390069502000100 0734#356491#VL16.00138#^b1000b#Vi?t#373.59735#TR561T#Trng Trung hc ph thng Quang Trung - 50 nm xy dng v pht trin (1965 - 2015)#Nguyn Xun Trng, V ng nh Hng, Cao Th Thu Lin... ; B.s.: Li Th Huyn...#Nguyn Xun Trng #Vng nh Hng#Cao Th Thu Lin#V Th Thu Vn#Hong Thanh Liu#^aHi Phng #^aNxb. Hi Phng#2015#^a95tr. : nh, bng^b30cm#TTS ghi: S Gio dc v o t o Hi Phng. Trng Trung hc ph thng Quang Trung#Gii thiu trng trung hc ph thng Quang Trung (Thu Nguyn, Hi Phng): truyn thng 50 nm xy dng v pht trin, cc phn thng cao qu, c cu t chc nh trng, gio vin tiu b iu, cu hc sinh tiu biu...#Lch s#Pht trin#356491#XH#Trng Trung hc ph thng Quang Trung#1965-2015## 01024000000000337000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200100 00301810007000400020057000470070077001040060013001810050012001940050019002060050 01500225005001500240005001700255005001400272008001200286009001700298010000500315 01100200032001500720034002102130041202000080062502000110063301300070064401600030 0651020003200654#356492#VL16.00139#^b400b#Vi?t#373.59735#TR561T#Trng Trung hc c s Trn Ph - 60 nm mt chng ng#L Thu Hnh, Thanh L, Nguyn Th L Thu... ; B.s.: Nguyn Minh Hng...#L Thu Hnh# Thanh L#Nguyn Th L Thu #on nh Tnh#Cao Chnh Khi#Nguyn Minh Hng#Phm c Ngh#^aHi Phng#^aNxb . Hi Phng#2015#^a96tr. : nh^b30cm#TTS ghi: U ban nhn dn qun L Chn. Tr ng Trung hc c s Trn Ph#Tp hp cc bi vit nhn k nim 60 nm thnh lp trng Trung hc c s Trn Ph (qun L Chn, Tp. Hi Phng); bng thng k th nh tch v cc phn thng; hi c ca cc th h nh gio v hc sinh ca trn g#Lch s#Pht trin#356492#XH#Trng Trung hc c s Trn Ph## 00937000000000313000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200100 00301810007000400020052000470070048000990050010001470050019001570050014001760050 01400190005001000204008000900214009000600223010000500229011002600234015007800260 021022900338020000800567020001100575013000700586016000300593020002700596#356493# VL16.00140#^b300b#Vi?t#373.59769#TR561T#Trng THCS & THPT ng a - 30 nm mt chng ng#on Khi, Nguyn Th L Hng, Phng Th Qu...#on Khi#Nguyn Th L Hng#Phng Th Qu#V Thanh Loan#H Th An#^a Lt#^aS.n#2015#^a52tr. : nh , bng^b29cm#u ba sch ghi: S Gio dc v o to Lm ng. Trng THCS & TH PT ng a#Tp hp cc bi vit gii thiu khi qut, lch s hnh thnh v pht trin, cc thnh tch t c, hot ng hin nay ca trng THCS &THPT n g a (Thnh ph Lt, tnh Lm ng) nhn dp k nim 30 nm thnh lp trng# Lch s#Pht trin#356493#XH#Trng THCS & THPT ng a## 00906000000000337000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200140 00311810006000450020041000510290027000920070069001190050015001880050014002030050 01400217005001200231005001400243005001600257008001200273009001700285010000500302 01100250030702101530033202000140048502000100049902000140050901300070052301600030 0530020003500533#356494#VL16.00141#^b2000b#Vi?t#363.610959735#C123N#Cp nc Hi Phng 110 nm (1905 - 2015)#Haiphong water - 110 years#Dng Anh in, Cao Li Quang, V Hng Dng ; B.s.: V Mnh Ho,...#Dng Anh in#Cao Li Quang#V Hn g Dng#V Mnh Ho#ng Hu Dng#Trn Vit Cng#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2 015#^a96tr. : minh ho^b27cm#Gii thiu khi qut qu trnh trng thnh, c cu t chc hin nay v nh hng pht trin nhng nm tip theo ca Cng ty C ph n Cp nc Hi Phng#Cung cp nc#1905-2015#Sch song ng#356494#XH#Cng ty c phn cp nc Hi Phng## 00860000000000229000450002600070000001400070000701900050001408200200001918100070 00390020074000460080010001200090006001300100005001360110041001410150045001820210 36400227020000800591020001100599013000700610019000300617020001000620#356495#^b20 0b#Vi?t#324.259707509597157#TR527T#Truyn thng cch mng ca ng b v nhn d n x Minh Tin (1945 - 2010)#^aYn Bi#^aS.n#2015#^a119tr., 13tr. nh mu : minh ho^b20cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Minh Tin#Gii thiu khi qut v min t, con ngi, truyn thng vn ho, lch s x Minh Tin, huyn Lc Yn, tnh Yn Bi. ng b v nhn dn x Minh Tin qua cc giai on lch s: u tr anh ginh chnh quyn trong Cch mng thng Tm nm 1945; chng thc dn Php x m lc, u tranh chng quc M v chi vin cch mng min Nam; thi k xy d ng, bo v T quc#Lch s#ng b x#356495#XH#1945-2010## 00989000000000325000450000100120000000200330001200300450004500500200009000700380 01100040018001480080018001660090011001840100005001950110015002000150045002150820 00900260016000300269013000700272014001600279026000700295181000600302019000500308 01900090031302000080032202000090033002000110033902000080035002000200035802102850 0378#Shaw, Peter#100 tng hun luyn tuyt hay#T nhng t chc hng u trn khp th gii#Nguyn Th Kim Diu#Peter Shaw ; Nguyn Th Kim Diu dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a293tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: 100 great coaching ideas#658.3124#KT#356496#^a89000^b1000b#356496#M458T#Vi?t#D ch Anh#Qun l#Lnh o#Hun luyn# tng#B quyt thnh cng#Phn tch v gii thiu 100 tng hun luyn tuyt hay cho cc nh qun l v lnh o mi c p , trong mi t chc, mi quc gia; pht trin v vn dng cc k nng hun luyn vo tnh hung c th vai tr lnh p gip tp th, c nhn pht hu y trn vn tim nng ca h## 00844000000000325000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340010013000400020016000530030011000690290008000800070091000880050017001790050 01900196005001500215005001100230005001800241008001800259009005900277010000500336 01100260034101200260036702100880039302000100048102000170049101300070050801600030 0515#356497#^a57000^b1500b#Vi?t#428.4#B100T#Stoker, Bram#B tc Dracula#1000 w ords#Dracula#Bram Stoker ; K: Brian J. Stuart ; Minh ho: Julina Alekcangra ; G hi m: Leo D. Schotz...#Stuart, Brian J.#Alekcangra, Julina#Schotz, Leo D.#Eser, Tony#Adriane, Kathleen#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn h o Sng to Tr Vit#2015#^a119tr. : tranh v^b21cm#Let's enjoy masterpieces!#H ng dn hc t vng v nng cao k nng c hiu ting Anh qua truyn B tc Dr acula#Ting Anh#K nng c hiu#356497#XH## 00457000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100060 00390010008000450020024000530070019000770040014000960080005001100090038001150100 00500153011001500158020001700173020000800190020000700198013000700205016000300212 #356498#^a40000^b2000b#Vi?t#398.995922#T506N#Vn Anh#Tc ng ca dao Vit Nam#V n Anh s.t., b.s.#Ti bn ln 1#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^ a255tr.^b18cm#Vn hc dn gian#Tc ng#Ca dao#356498#XH## 00491000000000253000450000100110000000200160001100500080002700700260003500400180 00610080005000790090035000840100005001190110015001240820008001390160003001470130 00700150014001700157026000700174181000600181019000500187019001600192020001700208 020001200225#Tin Chanh#Bn sc thc n#Vit H#Tin Chanh ; Vit H dch#Ti b n ln th 3#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Bch Vit#2015#^a596tr.^b21cm#895.136# VH#356499#^a125000^b2000b#356499#B105S#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Ti u thuyt## 00601000000000289000450000100130000000200230001300300120003600500090004800500090 00570070039000660080005001050090036001100100005001460110015001510120016001660150 04100182082000700223016000300230013000700233014001600240026000700256181000600263 019000500269019000800274020001700282020001200299#London, Jack#Ting gi ca hoan g d#Tiu thuyt#Lm Hoi#V Quang#Jack London ; Dch: Lm Hoi, V Quang#^aH.#^ aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2015#^a191tr.^b21cm#T sch Vn hc#Tn sch ting Anh: The call of the wild#813.52#VH#356500#^a45000^b1500b#356500#T306G#Vi ?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00531000000000265000450000100120000000200210001200300120003300500080004500500080 00530070036000610080005000970090052001020100005001540110015001590820009001740160 00300183013000700186014001600193026000700209181000600216019000500222019000900227 020001700236020001200253#Nesin, Aziz#Tnh yu cung nhit#Truyn ngn#Thi H# c Mn#Aziz Nesin ; Dch: Thi H, c Mn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Tr uyn thng Nh Nam#2015#^a205tr.^b21cm#894.3533#VH#356501#^a50000^b2000b#356501 #T312Y#Vi?t#Dch Nga#Vn hc hin i#Truyn ngn## 00544000000000265000450000100190000000200220001900300120004100500160005300700410 00690080005001100090036001150100005001510110015001560120016001710820004001870160 00300191013000700194014001600201026000700217181000700224019000500231019001200236 020001800248020001200266#Amicis, Edmondo de#Nhng tm lng cao c#Tiu thuyt#Ho ng Thiu Sn#Edmondo de Amicis ; Hong Thiu Sn dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2016#^a343tr.^b21cm#T sch Vn hc#853#VH#356502#^a68000^b1500 b#356502#NH556T#Vi?t#Dch Italia#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt## 00516000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100060 00390020008000450030012000530070074000650010011001390050013001500080005001630090 01000168010000500178011002100183020001700204020001200221016000300233005001900236 013000700255#356503#^a60000^b1000b#Vi?t#895.922332#T118#Tt n#Tiu thuyt#Ng Tt T ; S.t., ch gii, gii thiu: Cao c im, Ng Th Thanh Lch#Ng Tt T#Cao c im#^aH.#^aVn hc#2015#^a239tr. : nh^b21cm#Vn hc hin i#Tiu t huyt#VH#Ng Th Thanh Lch#356503## 00770000000000277000450000100190000000200200001900500180003900700430005700400140 01000080023001140090036001370100005001730110031001780150057002090820009002660160 00300275013000700278014001700285026000700302181000600309019000500315019000900320 020000900329020000600338021014800344#Govinda, Anagarika#Con ng my trng#Nguy n Tng Bch#Anagarika Govinda ; Nguyn Tng Bch dch#Ti bn ln 1#^aH. ; Tp . H Ch Minh#^aVn hc ; Cng ty Sch Phng Nam#2015#^a514tr. : nh, tranh v^ b21cm#Dch t nguyn bn ting c: Der Weg der weissen Wolken#294.3923#XH#35650 4#^a150000^b1500b#356504#C430#Vi?t#Dch c#o Pht#K s#K s ca tc gi v it v chuyn hnh hng ti Ty Tng. Tm hiu t nc, con ngi v c bit l Pht gio Ty Tng cng cc v o s ni y## 00514000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200110002818100060 00390020006000450030012000510070012000630040008000750080005000830090036000880100 00500124011001500129012001600144020001700160020001200177016000300189001001200192 015003700204013000700241#356505#^a45000^b1500b#Vi?t#895.922332#B300V#B v#Tiu thuyt#Nguyn Hng#Ti bn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2015#^a207t r.^b21cm#T sch Vn hc#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Nguyn Hng#Tn tht t c gi: Nguyn Nguyn Hng#356505## 00881000000000337000450000200400000000300180004000500120005800500170007000500130 00870050017001000050011001170050014001280070080001420040008002220080005002300090 03600235010000500271011001500276012001600291082001100307016000300318013000700321 01400160032802600070034418100070035101900050035802000180036302000170038102000120 0398021013300410#Nht k trong t - Tc phm v li bnh#Bnh lun vn hc#H Mi nh c#Nguyn ng Mnh#Trn nh S#Trn Khnh Thnh# Kim Hi#Tn Tho Min#H Minh c, Nguyn ng Mnh, Trn nh S... ; Tn Tho Min s.t., tuyn chn#T i bn#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2015#^a235tr.^b21cm#T sch Vn hc#895.922132#VH#356506#^a50000^b1500b#356506#NH124K#Vi?t#Bnh lun vn hc#V n hc hin i#Th ch Hn#Gm nhng bi phn tch, bnh lun nhng nt c sc v ni dung v ngh thut trong cc tc phm "Nht k trong t" ca H Ch Minh# # 00458000000000241000450002600070000002000080000701600030001501400160001801900050 00340820012000391810006000510010014000570020016000710030008000870070014000950080 00500109009003900114010000500153011002100158004001300179020001700192013000700209 #356507#Tn vn#VH#^a69000^b2000b#Vi?t#895.9228408#T112T#Hamlet Trng#Tay tm tay nu#Tn vn#Hamlet Trng#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Khnh Thu#2015#^ a185tr. : nh^b21cm#In ln th 6#Vn hc hin i#356507## 00441000000000241000450002600070000002000120000701600030001901900090002201400160 00310190005000470820004000521810006000560010016000620020015000780070034000930050 01200127008000500139009001000144010000500154011001500159020001800174013000700192 #356508#Tiu thuyt#VH#Dch Anh#^a72000^b1000b#Vi?t#823#G510L#Swift, Jonathan#G ulliver du k#Jonathan Swift ; c Hiu dch# c Hiu#^aH.#^aVn hc#2015# ^a358tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#356508## 00644000000000253000450002600070000002000100000702000100001701600030002701400160 00300190005000460820010000511810006000610010021000670020029000880070021001170080 00500138009001000143010000500153011002100158020000800179021018600187020001000373 013000700383#356509#Danh nhn#Truyn k#XH#^a44000^b2000b#Vi?t#959.70099#K250C# Nguyn Phng Bo An#K chuyn danh nhn Vit Nam#Nguyn Phng Bo An#^aH.#^aV n hc#2015#^a279tr. : nh^b21cm#Tiu s#Gii thiu nhng cu chuyn v cuc i, thn th v s nghip ca cc danh nhn trn nhiu lnh vc trong lch s Vit Nam nh: B Triu, L Cng Un, L Thng Kit, Lan phu nhn...#S nghip#3565 09## 00445000000000229000450002600070000002000170000702000150002401600030003901400160 00420190005000580820011000631810007000740020041000810070022001220050011001440080 00500155009001000160010000500170011001500175020001800190013000700208#356510#Vn hc dn gian#Truyn c tch#XH#^a45000^b1500b#Vi?t#398.209597#TR527C#Truyn c tch hay nht v lng dng cm#Huy Phng tuyn chn#Huy Phng#^aH.#^aVn hc#2 015#^a230tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#356510## 00446000000000229000450002600070000002000170000702000150002401600030003901400160 00420190005000580820011000631810007000740020042000810070022001230050011001450080 00500156009001000161010000500171011001500176020001800191013000700209#356511#Vn hc dn gian#Truyn c tch#XH#^a40000^b1500b#Vi?t#398.209597#TR527C#Truyn c tch hay nht v lng hiu tho#Huy Phng tuyn chn#Huy Phng#^aH.#^aVn hc# 2015#^a198tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#356511## 00445000000000241000450002600070000002000170000702000120002401600030003601400160 00390190005000550820011000601810006000710010010000770020012000870030016000990070 01000115008000500125009001000130010000500140011001500145015003600160013000700196 #356512#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#^a46000^b1000b#Vi?t#895.922332#H103#Th ch Lam#Hai a tr#Tp truyn ngn#Thch Lam#^aH.#^aVn hc#2015#^a211tr.^b21cm #Tn tht tc gi: Nguyn Tng Vinh#356512## 00585000000000265000450002600070000002000160000702000110002301600030003401200190 00370140016000560190005000720820010000771810007000870010010000940020012001040030 05600116007005100172005001200223008000500235009003800240010000500278011001500283 004001400298013000700312#356513#Vn hc cn i#Truyn Nm#VH#Kinh in Vit Nam #^a35000^b2000b#Vi?t#895.92212#TR527K#Nguyn Du#Truyn Kiu#n phm k nim 205 nm ngy sinh i thi ho Nguyn Du#Nguyn Du ; o Duy Anh kho chng, h.., c h gii#o Duy Anh#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a175tr.^b21 cm#Ti bn ln 1#356513## 00588000000000277000450000100130000000200230001300500090003600500090004500700390 00540040014000930080005001070090038001120100005001500110026001550150041001810820 00700222016000300229013000700232014001600239026000700255181000600262019000500268 019000800273020001700281020001200298#London, Jack#Ting gi ca hoang d#Lm Ho i#V Quang#Jack London ; Dch: Lm Hoi, V Quang#Ti bn ln 1#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a175tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: Th e call of the wild#813.52#VH#356514#^a35000^b1000b#356514#T306G#Vi?t#Dch M#V n hc hin i#Tiu thuyt## 00451000000000229000450002600070000002000170000702000150002401600030003901400160 00420190005000580820006000631810007000690020052000760070022001280050011001500080 00500161009001000166010000500176011001500181020001800196013000700214#356515#Vn hc dn gian#Truyn c tch#XH#^a42000^b1500b#Vi?t#398.2#TR527C#Truyn c tch hay nht v cc hong t & cng cha#Huy Phng tuyn chn#Huy Phng#^aH.#^aVn hc#2015#^a207tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#356515## 00441000000000229000450002600070000002000170000702000150002401600030003901400160 00420190005000580820006000631810007000690020042000760070022001180050011001400080 00500151009001000156010000500166011001500171020001800186013000700204#356516#Vn hc dn gian#Truyn c tch#XH#^a42000^b1500b#Vi?t#398.2#TR527C#Truyn c tch hay nht v tr thng minh#Huy Phng tuyn chn#Huy Phng#^aH.#^aVn hc#2015# ^a211tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#356516## 00730000000000277000450000100160000000200230001600300300003900500090006900700320 00780080005001100090010001150100005001250110015001300820006001450160003001510130 00700154014001600161026000700177181000600184019000500190019001600195020002000211 020001000231020002000241021019100261#Trnh Ch Lng#Tm li ci ti mt#Cu vn cuc i khng vui v#Thu Trn#Trnh Ch Lng ; Thu Trn dch#^aH.#^aVn h c#2015#^a247tr.^b21cm#158.1#XH#356517#^a65000^b2000b#356517#T310L#Vi?t#Dch Tru ng Quc#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Chia s nhng trit l v cng su sc trong cuc sng mi ngi gip chng ta hc cch i mt vi nh ng iu khng nh mun; t mnh to nn mt cuc sng vui v, hnh phc v th nh cng## 00545000000000265000450000100170000000200190001700300120003600500120004800700360 00600040018000960080005001140090043001190100005001620110015001670820008001820160 00300190013000700193014001600200026000700216181000600223019000500229019001600234 020001700250020001200267#Cu L Phi Hng#Tnh kip tam sinh#Tiu thuyt#Minh Ph ng#Cu L Phi Hng ; Minh Thng dch#Ti bn ln th 3#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Truyn thng Qung Vn#2015#^a234tr.^b21cm#895.136#VH#356518#^a69000^b1000b #356518#T312K#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00559000000000265000450000100170000000200110001700500160002800700390004400800050 00830090033000880100005001210110015001260120017001410150043001580820008002010160 00300209013000700212014001600219026000700235181000700242019001000249019000500259 020001700264020001200281#Rambaud, Patrick#Chin trn#Nguyn Th Gii#Patrick Ram baud ; Nguyn Th Gii dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Tao n#2015#^a306tr.^ b21cm#T sch Goncourt#Dch t nguyn bn ting Php: La bataille#843.914#VH#356 519#^a98000^b1000b#356519#CH305T#Dch Php#Vi?t#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00532000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350010014000410020019000550070014000740080005000880090043000930100005001360110 03000141021010700171020000800278020000600286013000700292016000300299#356520#^a69 000^b2000b#Vi?t#914.04#H203H#Bi Mai Hng#Hn h vi Chu u#Bi Mai Hng#^aH .#^aVn hc ; Cng ty Truyn thng Qung Vn#2015#^a231tr., 30tr. nh mu^b21cm# Ghi li nhng tri nghim ca tc gi sut chng ng khm ph vn ho, lch s a danh cc nc Chu u#Du lch#Du k#356520#VH## 00517000000000253000450000100170000000200210001700500080003800700320004600400180 00780080005000960090043001010100005001440110015001490820008001640160003001720130 00700175014001700182026000700199181000700206019001600213019000500229020001700234 020001200251#Cu L Phi Hng#Khng yu th "bin"#Lc Hoa#Cu L Phi Hng ; L c Hoa dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Truyn thng Qung Vn#201 5#^a485tr.^b21cm#895.136#VH#356521#^a109000^b1000b#356521#KH455Y#Dch Trung Qu c#Vi?t#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00611000000000277000450000100130000000200210001300300120003400500070004600700490 00530080005001020090036001070100005001430110026001480120016001740150053001900820 00600243016000300249013000700252014001700259026000700276181000700283019001000290 019000500300020001600305020001200321#Hugo, Victor#Nh th c B Paris#Tiu thuy t#Nh Ca#Victor Hugo ; Nh Ca dch, gii thiu, ch thch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2015#^a543tr. : tranh v^b23cm#T sch Vn hc#Dch theo ngu yn bn ting Php: Notre Dame de Paris#843.7#VH#356522#^a126000^b1500b#356522# NH100T#Dch Php#Vi?t#Vn hc cn i#Tiu thuyt## 00580000000000265000450000100170000000200150001700500130003200500140004500700610 00590080005001200090035001250100005001600110026001650120035001910820006002260160 00300232013000700235014001600242026000700258181000600265019000500271019001000276 020001600286020001200302#Dumas, Alexandre#Hoa tuylip en#Mai Th Sang#Bunner, R. F.#Alexandre Dumas ; Mai Th Sang dch ; Minh ho: R. F. Bunner#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho ng A#2015#^a233tr. : tranh v^b24cm#Vn hc c in )( ng A classics#843.7#VH#356523#^a60000^b1000b#356523#H401T#Vi?t#Dch Php#Vn hc c n i#Tiu thuyt## 00629000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340010013000400020034000530070051000870050008001380050013001460080005001590090 03500164010000500199011002600204012003500230015003800265020001600303020001200319 013000700331016000300338019001000341#356524#^a80000^b1000b#Vi?t#843.8#V431Q#Ver ne, Jules#Vng quanh th gii trong 80 ngy#Jules Verne ; Duy Lp dch ; Minh ho : Lon Bennet#Duy Lp#Bennet, Lon#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho ng A#2015 #^a316tr. : tranh v^b24cm#Vn hc c in )( ng A classics#Tn tht tc gi: Jules Gabriel Verne#Vn hc cn i#Tiu thuyt#356524#VH#Dch Php## 00681000000000289000450000100170000000200220001700500070003900500100004600500160 00560070069000720080005001410090035001460100005001810110026001860120035002120150 05500247082000600302016000300308013000700311014001700318026000700335181000600342 019000500348019001000353020001600363020001200379#Dumas, Alexandre#Ba ngi lnh ng lm#Anh V#Trn Vit#Leloir, Maurice#Alexandre Dumas ; Dch: Anh V, Trn Vi t ; Minh ho: Maurice Leloir#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho ng A#2015#^a839 tr. : tranh v^b24cm#Vn hc c in )( ng A classics#Dch t nguyn bn ting Php: Les Trois mousquetaires#843.7#VH#356525#^a180000^b1000b#356525#B100N#Vi? t#Dch Php#Vn hc cn i#Tiu thuyt## 00445000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020029000400070013000690080005000820090010000870100005000970110027001020200 01700129020001600146016000300162019000500165005000800170013000700178020001800185 #356527#^a65000^b2000b#Vi?t#398.2#M458T#100 truyn ng ngn hay nht#Tu Vn d ch#^aH.#^aVn hc#2015#^a203tr. : tranh mu^b24cm#Vn hc dn gian#Truyn ng ng n#VH#Dch#Tu Vn#356527#Vn hc thiu nhi## 00665000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100060 00370010014000430020014000570030012000710070038000830220004001210050013001250050 01700138005001700155008000500172009001000177010000500187011003200192015005700224 020001800281020001200299013000700311016000300318019001600321005001400337#356528# ^a379000^b700b#Vi?t#895.1348#H455L#To Tuyt Cn#Hng lu mng#Tiu thuyt#To Tuyt Cn ; Dch: V Bi Hong...#T.1#V Bi Hong#Nguyn Don ch#Nguyn Vn H uyn#^aH.#^aVn hc#2014#^a811tr.^bTrn b 2 tp. - 24cm#Dch theo bn Trung vn "Hng lu mng bt hi hiu bn"#Vn hc trung i#Tiu thuyt#356528#VH#Dch T rung Quc#To Tuyt Cn## 00665000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100060 00370010014000430020014000570030012000710070038000830220004001210050013001250050 01700138005001700155008000500172009001000177010000500187011003200192015005700224 020001800281020001200299016000300311019001600314013000700330005001400337#356529# ^a379000^b700b#Vi?t#895.1348#H455L#To Tuyt Cn#Hng lu mng#Tiu thuyt#To Tuyt Cn ; Dch: V Bi Hong...#T.2#V Bi Hong#Nguyn Don ch#Nguyn Vn H uyn#^aH.#^aVn hc#2014#^a831tr.^bTrn b 2 tp. - 24cm#Dch theo bn Trung vn "Hng lu mng bt hi hiu bn"#Vn hc trung i#Tiu thuyt#VH#Dch Trung Qu c#356529#To Tuyt Cn## 00707000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020030000410030031000710070085001020080005001870090043001920100005002350110 02900240020001800269020001300287016000300300019001400303005001600317005001200333 005001300345012003600358013000700394005001600401#356530#^a29000^b3000b#Vi?t#895 .63#C100V#C voi con i, ln nhanh no!#Dnh cho tr t 3 tui tr ln#Li: Kanz awa Toshiko ; Tranh: Abe Hiroshi ; V Ngc Trm dch ; Nhm Sakurakids h..#^aH. #^aVn hc ; Cng ty Truyn thng Qung Vn#2015#^a32tr. : tranh mu^b17x25cm#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Kanzawa Toshiko#Abe Hiroshi#V Ng c Trm#T sch Ngi m tt. Ehon Nht Bn#356530#Nhm Sakurakids## 00708000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350020030000420030031000720070085001030080005001880090043001930100005002360110 02900241020001800270020001300288016000300301019001400304005001500318005001400333 005001200347012003600359005001600395013000700411#356531#^a29000^b3000b#Vi?t#895 .63#CH305C#Chin cng u tin ca b Mi#Dnh cho tr t 3 tui tr ln#Li: Tsu tsui Yoriko ; Tranh: Hayashi Akiko ; Nguyn Tho dch ; Nhm Sakurakids h..#^aH .#^aVn hc ; Cng ty Truyn thng Qung Vn#2015#^a32tr. : tranh mu^b17x25cm#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Tsutsui Yoriko#Hayashi Akiko#Nguy n Tho#T sch Ngi m tt. Ehon Nht Bn#Nhm Sakurakids#356531## 00723000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100070 00350020035000420030031000770070090001080080005001980090043002030100005002460110 02900251020001800280020001300298016000300311019001400314005001700328005001700345 005001200362012003600374005001600410013000700426#356532#^a29000^b3000b#Vi?t#895 .63#TR561M#Trng mu gio ca ch voi Grumpa#Dnh cho tr t 3 tui tr ln#Li : Nishiuchi Minami ; Tranh: Horiuchi Seiichi ; Nguyn Tho dch ; Nhm Sakurakid s h..#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Truyn thng Qung Vn#2015#^a27tr. : tranh mu^ b17x25cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#Nishiuchi Minami#Horiuc hi Seiichi#Nguyn Tho#T sch Ngi m tt. Ehon Nht Bn#Nhm Sakurakids#35653 2## 00623000000000301000450000100090000000200130000900300120002200500220003400700380 00560080005000940090036000990100005001350110015001400120016001550150029001710820 00800200016000300208013000700211014001700218026000700235026001100242026001100253 181000700264019000500271019001600276020001700292020001200309#Hi Nham#Ngc Qun m#Tiu thuyt#Nguyn Th Hng Trang#Hi Nham ; Nguyn Th Hng Trang dch#^aH.# ^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2015#^a495tr.^b21cm#T sch Vn hc#Tn tht tc gi: T Hi Nam#895.136#VH#356533#^a118000^b2000b#356533#VV16.01069#VV16.0 1070#NG419Q#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00610000000000277000450000100230000000200450002300500130006800700420008100800050 01230090010001280100005001380110037001430150041001800820007002210160003002280130 00700231014001700238026000700255026001100262026001100273181000600284019000500290 019000800295020001700303020001200320#Terhune, Albert Payson#Lad - Cu chuyn v phm gi ca mt con ch#V Danh Tun#Albert Payson Terhune ; V Danh Tun dch# ^aH.#^aVn hc#2015#^a395tr., 15tr. nh : tranh v^b21cm#Dch t nguyn bn tin g Anh: Lad: A dog#813.52#VH#356534#^a125000^b3100b#356534#VV16.01071#VV16.01072 #L102C#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00540000000000277000450000100090000000200190000900300230002800500170005100700330 00680080005001010090010001060100005001160110015001210820008001360160003001440130 00700147014001700154026000700171026001100178026001100189181000600200019000500206 019001600211020001700227020001800244#Si Tun#120 ngy nhn trm#Tiu thuyt tri nh thm#Hong Phng Anh#Si Tun ; Hong Phng Anh dch#^aH.#^aVn hc#2015#^a 447tr.^b21cm#895.136#VH#356537#^a110000^b1500b#356537#VV16.01077#VV16.01078#M45 8T#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Truyn trinh thm## 00595000000000301000450000100170000000200130001700300120003000500110004200700350 00530040008000880080005000960090036001010100005001370110015001420120016001570820 00800173016000300181013000700184014001700191026000700208026001100215026001100226 181000600237019000500243019001600248020001700264020001200281#Cu L Phi Hng#B ch qu tp#Tiu thuyt#Nguyt Lc#Cu L Phi Hng ; Nguyt Lc dch#Ti bn#^aH .#^aVn hc ; Cng ty Vn ho inh T#2015#^a463tr.^b21cm#T sch Vn hc#895.13 6#VH#356538#^a109000^b2000b#356538#VV16.01079#VV16.01080#B102Q#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00576000000000289000450000100090000000200230000900300120003200500140004400700300 00580080005000880090036000930100005001290110015001340120016001490820008001650160 00300173013000700176014001700183026000700200026001100207026001100218181000700229 019000500236019001600241020001700257020001200274#Hng To#Thnh danh sau mt m #Tiu thuyt#Nguyn Th H#Hng To ; Nguyn Th H dch#^aH.#^aVn hc ; Cng t y Vn ho inh T#2015#^a543tr.^b21cm#T sch Vn hc#895.136#VH#356539#^a118000 ^b2000b#356539#VV16.01081#VV16.01082#TH107D#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00534000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010009000660020019000750030022000940070009001160080 00500125009001000130010000500140011001500145020001700160020001200177016000300189 012002300192015003400215013000700249#356540#VV16.01083#VV16.01084#^a95000^b2000 b#Vi?t#895.92234#B450C#Chi Chan#B cng anh bt t#Tiu thuyt gi tng#Chi Cha n#^aH.#^aVn hc#2015#^a349tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#T sch Ng i tr Vit#Tn tht tc gi: L Th Bo Thoa#356540## 00445000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810007000590010011000660020016000770030017000930070011001100080 00500121009001000126010000500136011001500141020001800156020000700174016000300181 013000700184#356541#VV16.01085#VV16.01086#^a60000^b1000b#Vi?t#895.9223#KH506H#X un Thiu#Khc ht m u#Truyn thiu nhi#Xun Thiu#^aH.#^aVn hc#2015#^a256t r.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn#VH#356541## 00588000000000277000450000100140000000200120001400300600002600500160008600700370 01020080005001390090031001440100005001750110015001800820008001950160003002030130 00700206014001600213026000700229026001100236026001100247181000700258019000500265 019001600270020001700286020000700303#Bao Kinh Kinh#Ch gi ln#Dnh tng cho nh ng c m b vi su di bn b cuc sng#Nguyn Tin t#Bao Kinh Kinh ; Nguy n Tin t dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a303tr.^b21cm#895.136# VH#356542#^a79000^b3000b#356542#VV16.01087#VV16.01088#CH460G#Vi?t#Dch Trung Qu c#Vn hc hin i#Truyn## 00402000000000229000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010015000670020024000820080005001060090010001110100 00500121011001500126020001700141020000400158016000300162013000700165#356543#VV16 .01089#VV16.01090#^a76000^b1250b#Vi?t#895.92214#TH460T#Trn nh Nhn#Th tnh Trn nh Nhn#^aH.#^aVn hc#2015#^a116tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#356543 ## 00432000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010016000670020025000830070016001080080005001240090 01000129010000500139011001500144020001700159020000400176016000300180013000700183 #356544#VV16.01091#VV16.01092#^a45000^b1000b#Vi?t#895.92214#TH551M#Phm Thi Qu nh#Tha m lc bt mi vn#Phm Thi Qunh#^aH.#^aVn hc#2015#^a167tr.^b21cm# Vn hc hin i#Th#VH#356544## 00449000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560020032000620080005000940090010000990100005001090110 02700114020001700141020001600158016000300174019000500177013000700182020001800189 #356545#VV16.01093#VV16.01094#^a65000^b2000b#Vi?t#398.2#M458T#100 truyn hay r n c tnh tt#^aH.#^aVn hc#2015#^a205tr. : tranh mu^b24cm#Vn hc dn gian#T ruyn ng ngn#VH#Dch#356545#Vn hc thiu nhi## 00419000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820010000411810006000510010015000570020009000720030004000810070015000850080 00500100009001000105010000500115011001400120020001700134020000400151016000300155 013000700158#VV16.01096#356546#VV16.01095#^b500b#Vi?t#895.92214#T306R#inh Hong Anh#Ting ru#Th#inh Hong Anh#^aH.#^aVn hc#2015#^a87tr.^b24cm#Vn hc hin i#Th#VH#356546## 00543000000000265000450000100220000000200450002200500130006700700410008000800050 01210090010001260100005001360110026001410820007001670160003001740130007001770140 01600184026001100200026000700211026001100218181000600229019000500235019000800240 020001700248020001200265#Curwood, James Oliver#Vua gu xm hay chuyn lng mn n i hoang d#V Danh Tun#James Oliver Curwood ; V Danh Tun dch#^aH.#^aVn hc #2015#^a276tr. : tranh v^b21cm#813.52#VH#356547#^a74000^b3100b#VV16.01098#3565 47#VV16.01097#V501G#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00436000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810008000600010009000680020023000770070009001000080005001090090 01000114010000500124011002600129020001700155020001200172016000300184013000700187 #356548#VV16.01099#VV16.01100#^a79000^b2000b#Vi?t#895.92234#NGH200N#Hc Xanh#Ng he ni mnh chia tay#Hc Xanh#^aH.#^aVn hc#2015#^a241tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#356548## 00469000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820012000411810006000530010011000590020010000700030010000800070011000900080 00500101009001000106010000500116011001500121020001700136020001000153016000300163 015003000166013000700196#356549#VV16.01101#VV16.01102#^b500b#Vi?t#895.9228403#V2 50H#Phong ng#V hu k#Truyn k#Phong ng#^aH.#^aVn hc#2015#^a203tr.^b21cm #Vn hc hin i#Truyn k#VH#Tn tht tc gi: V Tin c#356549## 00503000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010008000660020031000740030016001050070008001210080 00500129009001000134010000500144011002600149020001700175020001200192016000300204 012002300207013000700230#VV16.01103#VV16.01104#356550#^a76000^b2000b#Vi?t#895.9 2234#452K#Hi Trn#i khi mun c ai cnh bn#Tp truyn ngn#Hi Trn#^aH.#^ aVn hc#2015#^a270tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#T sch Ngi tr Vit#356550## 00627000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820013000501810006000630020021000690070067000900080005001570090010001620100 00500172011001500177020001700192020001200209016000300221005001400224005001000238 005000800248005001700256005001400273005001100287020000800298013000700306#VV16.01 105#VV16.01106#356551#^a65000^b1000b#Vi?t#895.92230108#L462N#Li nhn nh ca c ha#Li Th Luyn, Kim Phng, Hu Nam... ; Nguyn Nga s.t., tuyn chn#^aH.#^aVn hc#2015#^a242tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#Li Th Luyn#Kim Phng #Hu Nam#Nguyn Th Trung#Chu Hng ng#Nguyn Nga#Tn vn#356551## 00633000000000313000450000100090000000200180000900300230002700500170005000500090 00670070033000760080005001090090010001140100005001240110015001290150046001440220 00400190082000800194016000300202013000700205014001600212026000700228026001100235 026001100246181000600257019000500263019001600268020001700284020001800301#Si Tu n#Mu st tui xun#Tiu thuyt trinh thm#Nguyn Anh Thng#Si Tun#Si Tun ; Nguyn Anh Thng dch#^aH.#^aVn hc#2015#^a415tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Mur dering the things past#T.1#895.136#VH#356552#^a99000^b1500b#356552#VV16.01107#V V16.01108#M566S#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Truyn trinh thm## 00633000000000313000450000100090000000200180000900300230002700500170005000500090 00670070033000760080005001090090010001140100005001240110015001290150046001440220 00400190082000800194016000300202013000700205014001600212026000700228026001100235 026001100246181000600257019000500263019001600268020001700284020001800301#Si Tu n#Mu st tui xun#Tiu thuyt trinh thm#Nguyn Anh Thng#Si Tun#Si Tun ; Nguyn Anh Thng dch#^aH.#^aVn hc#2015#^a407tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Mur dering the things past#T.2#895.136#VH#356553#^a99000^b1500b#356553#VV16.01109#V V16.01110#M566S#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Truyn trinh thm## 00656000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820008000501810006000580010009000640020015000730070009000880080005000970090 01000102010000500112011001500117020000800132016000300140013000700143021024400150 020000800394#VV16.01111#VV16.01112#356554#^a108000^b700b#Vi?t#959.731#H100N#Hu Ngc#H Ni ca ti#Hu Ngc#^aH.#^aVn hc#2015#^a466tr.^b21cm#Lch s#XH#3565 54#Gii thiu nhng cu chuyn, bi vit hay v H Ni trong h tham chiu rt r ng ln ca vn ha phng ng v th gii. Cc bi vit s gip bn c tm hi u v "Vn ha th thnh", "Ngi Trng An", "S phu xa v nay", "Ti t vn nh n"...#Vn ho## 00635000000000277000450000100130000000200590001300500120007200700310008400800050 01150090033001200100005001530110015001580150075001730820006002480160003002540130 00700257014001600264026000700280026001100287026001100298181000600309019000500315 019000900320020001600329020001200345#Wilde, Oscar#Ti c ca hun tc Arthur Sa vile v cc truyn ngn khc#Thanh Huyn#Oscar Wilde ; Thanh Huyn dch#^aH.#^aV n hc ; Cng ty Sch Tao n#2015#^a127tr.^b21cm#Dch t nguyn bn ting Anh: Lord Arthur Savile's crime and other stories#823.8#VH#356555#^a48000^b1000b#356 555#VV16.01113#VV16.01114#T452A#Vi?t#Dch Anh#Vn hc cn i#Truyn ngn## 00568000000000289000450000100070000000200110000700300160001800500120003400700270 00460080005000730090010000780100005000880110015000930150065001080820006001730160 00300179013000700182014001600189026001100205026001100216026000700227181000600234 019000500240019001000245020001800255020000500273#Racine#Andromaque#Bi kch nm h i#Thanh Huyn#Racine ; Nguyn Giang dch#^aH.#^aVn hc#2015#^a174tr.^b21cm#Tn sch ting Php: Andromaque. - Tn tht tc gi: Jean Racine#842.4#VH#356556#^a 58000^b1000b#VV16.01115#VV16.01116#356556#A105D#Vi?t#Dch Php#Vn hc trung i#Kch## 00575000000000277000450000100150000000200230001500500120003800700340005000800050 00840090031000890100005001200110015001250150040001400820008001800160003001880130 00700191014001600198026001100214026000700225026001100232181000600243019000500249 019001400254020001700268020001200285#Fumio Yamamoto#Xanh mt mu xanh khc# Th u Thu#Fumio Yamamoto ; Thu Thu dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Alpha#201 5#^a291tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Blue moshikuwa blue#895.636#VH#356557#^a790 00^b3000b#VV16.01118#356557#VV16.01117#X107M#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00496000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820010000511810006000610010010000670020020000770030012000970070010001090080 00500119009001000124010000500134011001500139020001700154020001200171016000300183 015003700186013000700223#VV16.01119#VV16.01120#356558#^a150000^b1000b#Vi?t#895. 92234#T306V#Trc Dim#Ting vng Ma Coong#Tiu thuyt#Trc Dim#^aH.#^aVn hc#2 015#^a305tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Tn tht tc gi: Trn Th Tr c Dim#356558## 00546000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810007000590010015000660020014000810030012000950070037001070080 00500144009003100149010000500180011001500185020001700200020001200217016000300229 019001400232005001500246013000700261#356559#VV16.01121#VV16.01122#^a119000^b300 0b#Vi?t#895.636#TR513#Fumio Yamamoto#Trng c yu#Tiu thuyt#Fumio Yamamoto ; Trng Th Ho dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a487tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#Dch Nht Bn#Trng Th Ho#356559## 00584000000000277000450000100140000000200280001400500180004200700390006000800050 00990090031001040100005001350110015001400150033001550820008001880160003001960130 00700199014001600206026000700222026001100229026001100240181000700251019000500258 019001400263020001700277020001200294#Park Ju Young#Nhn gian u ch ring anh#N guyn Xun Huyn#Park Ju Young ; Nguyn Xun Huyn dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a335tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Love recipes#895.735#VH#3565 60#^a89000^b3000b#356560#VV16.01123#VV16.01124#NH121G#Vi?t#Dch Hn Quc#Vn h c hin i#Tiu thuyt## 00431000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010015000660020012000810030004000930070015000970080 00500112009001000117010000500127011001400132020001700146020000400163016000300167 013000700170#356561#VV16.01125#VV16.01126#^a48000^b1000b#Vi?t#895.92214#B254S#C ao Ngc Thng#Bn sng m#Th#Cao Ngc Thng#^aH.#^aVn hc#2015#^a75tr.^b21cm#V n hc hin i#Th#VH#356561## 00437000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010016000650020017000810030004000980070016001020080 00500118009001000123010000500133011001400138020001700152020000400169016000300173 013000700176#356562#VV16.01127#VV16.01128#^a65000^b300b#Vi?t#895.92214#L462R#Ng uyn Hu Tinh#Li ru khng ng#Th#Nguyn Hu Tinh#^aH.#^aVn hc#2015#^a95tr.^b 21cm#Vn hc hin i#Th#VH#356562## 00492000000000265000450000100130000000200270001300500080004000700230004800800050 00710090010000760100005000860110015000910820008001060160003001140130007001170140 01600124026000700140026001100147026001100158181000700169019000500176019001600181 020001700197020001200214#Yn ch Hi#Chng mnh u l b ngoan#Nam Kha#Yn c h Hi ; Nam Kha#^aH.#^aVn hc#2015#^a277tr.^b21cm#895.136#VH#356563#^a85000^b2 000b#356563#VV16.01129#VV16.01130#CH513M#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#T iu thuyt## 00615000000000277000450000200170000000300130001700500160003000500150004600700380 00610080005000990090033001040100005001370110026001420120062001680820007002300160 00300237013000700240014001600247026000700263026001100270181000600281019000500287 019001400292020001800306020001300324#C m, c m no#Truyn tranh#Toyota Kazuhi ko#Nguyn Th Thu#Toyota Kazuhiko ; Nguyn Th Thu dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a23tr. : tranh mu^b21cm#Ehon - Thc phm cho tm hn)(Chi cng Momo - Ch b qu o#895.63#VH#356564#^a27000^b3000b#356564#VV16.01131#C4 00M#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00620000000000277000450000200210000000300130002100500160003400500150005000700380 00650080005001030090033001080100005001410110026001460120062001720820007002340160 00300241013000700244014001600251026000700267026001100274181000700285019000500292 019001400297020001800311020001300329#Momo i u vi th?#Truyn tranh#Toyota Ka zuhiko#Nguyn Th Thu#Toyota Kazuhiko ; Nguyn Th Thu dch#^aH.#^aVn hc ; Cn g ty Sch Thi H#2015#^a23tr. : tranh mu^b21cm#Ehon - Thc phm cho tm hn)(C hi cng Momo - Ch b qu o#895.63#VH#356565#^a27000^b3000b#356565#VV16.0113 2#M429-O#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00630000000000277000450000200320000000300130003200500160004500500150006100700380 00760080005001140090033001190100005001520110026001570120062001830820007002450160 00300252013000700255014001600262026000700278026001100285181000600296019000500302 019001400307020001800321020001300339#Sut - Kh thi no cc bn i!#Truyn tran h#Toyota Kazuhiko#Nguyn Th Thu#Toyota Kazuhiko ; Nguyn Th Thu dch#^aH.#^aV n hc ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a23tr. : tranh mu^b21cm#Ehon - Thc phm cho tm hn)(Chi cng Momo - Ch b qu o#895.63#VH#356566#^a27000^b3000b#35656 6#VV16.01133#S533K#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00609000000000277000450000200090000000300130000900500160002200500150003800700380 00530080005000910090033000960100005001290110026001340120062001600820007002220160 00300229013000700232014001600239026000700255026001100262181000800273019000500281 019001400286020001800300020001300318#Oa oa oa#Truyn tranh#Toyota Kazuhiko#Nguy n Th Thu#Toyota Kazuhiko ; Nguyn Th Thu dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Th i H#2015#^a23tr. : tranh mu^b21cm#Ehon - Thc phm cho tm hn)(Chi cng Mom o - Ch b qu o#895.63#VH#356567#^a27000^b3000b#356567#VV16.01134#O-401-O#Vi ?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00618000000000277000450000200190000000300130001900500160003200500150004800700380 00630080005001010090033001060100005001390110026001440120062001700820007002320160 00300239013000700242014001600249026000700265026001100272181000700283019000500290 019001400295020001800309020001300327#Nho bn cng Momo#Truyn tranh#Toyota Kazu hiko#Nguyn Th Thu#Toyota Kazuhiko ; Nguyn Th Thu dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a23tr. : tranh mu^b21cm#Ehon - Thc phm cho tm hn)(Ch i cng Momo - Ch b qu o#895.63#VH#356568#^a27000^b3000b#356568#VV16.01135# NH108B#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00592000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810006000500020021000560030013000770070033000900080005001230090033001280100 00500161011002600166020001700192020001500209016000300224012001800227005001000245 005000900255013000700264020001800271020001300289#VV16.01136#356569#^a12000^b300 0b#Vi?t#398.209597#T500U#T Uyn - Ging Kiu#Truyn tranh#Tranh: nh Hon ; L i: Mai Vinh#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Vit#2015#^a15tr. : tranh mu^b24cm #Vn hc dn gian#Truyn c tch#VH#C tch thn tin#nh Hon#Mai Vinh#356569# Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00588000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810006000500020017000560030013000730070033000860080005001190090033001240100 00500157011002600162020001700188020001500205016000300220012001800223005001000241 005000900251020001800260013000700278020001300285#VV16.01137#356570#^a12000^b300 0b#Vi?t#398.209597#T550T#T Thc gp tin#Truyn tranh#Tranh: nh Hon ; Li: M ai Vinh#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Vit#2015#^a15tr. : tranh mu^b24cm#Vn hc dn gian#Truyn c tch#VH#C tch thn tin#nh Hon#Mai Vinh#Vn hc thi u nhi#356570#Truyn tranh## 00591000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810006000500020020000560030013000760070033000890080005001220090033001270100 00500160011002600165020001700191020001500208016000300223012001800226005001000244 005000900254020001800263013000700281020001300288#356571#VV16.01138#^a12000^b300 0b#Vi?t#398.209597#N460D#N duyn trong mng#Truyn tranh#Tranh: nh Hon ; Li : Mai Vinh#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Vit#2015#^a15tr. : tranh mu^b24cm# Vn hc dn gian#Truyn c tch#VH#C tch thn tin#nh Hon#Mai Vinh#Vn hc thiu nhi#356571#Truyn tranh## 00592000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810007000500020020000570030013000770070033000900080005001230090033001280100 00500161011002600166020001700192020001500209016000300224012001800227005001000245 005000900255020001800264013000700282020001300289#356572#VV16.01139#^a12000^b300 0b#Vi?t#398.209597#NG566L#Ngu Lang - Chc N#Truyn tranh#Tranh: nh Hon ; L i: Mai Vinh#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Vit#2015#^a15tr. : tranh mu^b24cm #Vn hc dn gian#Truyn c tch#VH#C tch thn tin#nh Hon#Mai Vinh#Vn hc thiu nhi#356572#Truyn tranh## 00590000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810006000500020019000560030013000750070033000880080005001210090033001260100 00500159011002600164020001700190020001500207016000300222012001800225005001000243 005000900253020001800262013000700280020001300287#356573#VV16.01140#^a12000^b300 0b#Vi?t#398.209597#M306T#Ming tru k diu#Truyn tranh#Tranh: nh Hon ; Li: Mai Vinh#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho Vit#2015#^a15tr. : tranh mu^b24cm#V n hc dn gian#Truyn c tch#VH#C tch thn tin#nh Hon#Mai Vinh#Vn hc t hiu nhi#356573#Truyn tranh## 00824000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820007000511810006000580010014000640020039000780070014001170080005001310090 02300136010000500159011002600164016000300190021033700193020001900530020001400549 013000700563#VV16.01141#VV16.01142#356574#^a207000^b1000b#Vi?t#629.89#T550#Tr n Vn Hiu#T ng ho PLC S7-1200 vi tia Portal#Trn Vn Hiu#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2015#^a434tr. : minh ho^b24cm#KT#Trnh by kin thc v lp trnh c bn v lp trnh cu trc; tng quan v PLC S7 - 1200; lm vic vi tia Portal v PLC S7 - 1200; lp trnh vi tp lnh logic; lp trnh ng dng vi b nh th, b m; lp trnh x l tn hiu analog; quy trnh cng ngh v gii thut lp trnh grafcet; lp trnh vi nhng tp lnh c bn khc...#iu khin t n g#Lp trnh PLC#356574## 00892000000000289000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200160 00301810006000460020076000520030017001280080005001450090014001500100005001640110 02100169020000800190016000300198015007000201021026100271020001000532020000900542 013000700551020001600558020001800574020001000592#VV16.01143#356575#^b500b#Vi?t#3 20.83092259711#L107#Lnh o Hi ng nhn dn v U ban nhn dn tnh Lng Sn qua cc thi k#T 1945 n 2015#^aH.#^aNxb. H Ni#2015#^a191tr. : nh^b25cm#T iu s#XH#TTS ghi: U ban nhn dn tnh Lng Sn. S Ni v. - Lu hnh ni b# Trnh by nhng thng tin ch yu v cuc i, thn th, s nghip ca cc ng ch lnh o gi cc cng v ch cht qua cc thi k lch s ca tnh Lng Sn . Gii thiu v mnh t, con ngi v s pht trin kinh t - x hi ca tnh L ng Sn qua hnh nh#S nghip#Lnh o#356575#U ban nhn dn#Hi ng nhn dn #1945-2015## 00786000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820006000511810007000570010016000640020029000800070016001090080005001250090 01100130010000500141011002100146020000700167016000300174021032000177020000900497 020000700506013000700513#356576#VV16.01144#VV16.01145#^a255000^b2000b#Vi?t#641. 5#CH201#Hungazit Nguyen#Chef - u bp chuyn nghip#Hungazit Nguyen#^aH.#^aTh gii#2015#^a259tr. : nh^b24cm#Nu n#KT#Chia s nhng kinh nghim v tm huyt ca tc gi Hungazit Nguyen sau nhiu nm theo ui nim am m lm bp. Gii t hiu nhng kin thc c bn, cng c v nguyn liu trong bp chuyn nghip. H ng dn cch lm nc dng - st - sp v mt s cc mn chnh, cold cut, xalad - cc loi m v mn khai v ngui, baking#Ch bin#Mn n#356576## 00435000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490010015000560020017000710030004000880070015000920080005001070090 01900112010000500131011002600136020001700162020000400179016000300183013000700186 #356577#VV16.01146#^a96000^b1000b#Vi?t#895.92214#CH527C#Lng Sn Tri#Chuyn c g u#Th#Lng Sn Tri#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a135tr. : tranh v^b25 cm#Vn hc hin i#Th#VH#356577## 00466000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010019000660020009000850030016000940070019001100080 00500129009001900134010000500153011001500158020001700173020001200190016000300202 013000700205#356578#VV16.01147#VV16.01148#^a37000^b500b#Vi?t#895.92234#NG400C#N g Th o Nguyn#Ng cha#Tp truyn ngn#Ng Th o Nguyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a166tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#VH#356578## 00760000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400180002901900050 00470820013000521810007000650010011000720020031000830030007001140070024001210080 00500145009001900150010000500169011001500174020000900189020000700198016000300205 00500140020802000100022202000430023201300070027502101330028202000100041502000090 0425#VV16.01149#VV16.01150#356579#^a120000^b10000b#Vi?t#791.43028092#TH561T#Th ng Tn#Thng Tn - Mt i ging bo#Hi k#Chp bt: inh Thu Hin#^aH.#^aNxb . Hi Nh vn#2015#^a192tr.^b21cm#Cuc i#Hi k#XH#inh Thu Hin#S nghip#Bi Thng Tn, Din vin, 1956-, Vit Nam#356579#Hi k v cuc i y thng trm v bin ng ca din vin in nh Thng Tn trong s nghip in nh cng nh trong tnh yu...#Din vin#in nh## 00441000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010013000650020012000780030004000900070013000940080 00500107009001900112010000500131011002000136020001700156020000400173016000300177 013000700180#VV16.01151#356580#VV16.01152#^a53000^b500b#Vi?t#895.92214#N458L#Ng Thu Nga#Nt lng...#Th#Ng Thu Nga#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a93tr. : nh^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#356580## 00457000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010018000650020017000830030004001000070018001040080 00500122009001900127010000500146011002100151020001700172020000400189016000300193 013000700196#356581#VV16.01153#VV16.01154#^a65000^b500b#Vi?t#895.92214#V513#Ng uyn Chnh Vin#Vng t ti yu#Th#Nguyn Chnh Vin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2 015#^a103tr. : nh^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#356581## 00453000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010013000660020023000790030004001020070013001060080 00500119009001900124010000500143011002000148020001700168020000400185016000300189 013000700192#VV16.01156#356582#VV16.01155#^a35000^b1000b#Vi?t#895.92214#T307T#N g Nhn c#Tip tc chi bp bnh#Th#Ng Nhn c#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015 #^a95tr. : nh^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#356582## 00909000000000313000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200130 00381810006000510010012000570020064000690070066001330080018001990090035002170100 00500252011002200257020001800279016000300297019000500300005001400305005001400319 005001600333021021600349020000800565020000800573020000700581013000700588#VV16.01 157#356583#^a65000^b300b#Vi?t#327.59705195#V308N#Lee Han Woo#Vit Nam - Hn Qu c: Mt phn t th k chia s cng pht trin#Lee Han Woo, Bi Th Cng ; Dch: Ngc Luyn, Nguyn Th Hin#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a267tr. : bng^b21cm#Quan h i ngoi#XH#Dch#Bi Th Cng# Ngc Luyn#Nguyn Th Hin#Gii thiu lch s quan h gia Vit Nam v Hn Quc: Qu trnh bang giao v trin khai quan h hp tc; y mnh hp tc kinh t; tng c ng giao lu vn ho x hi; giao lu nhn dn v nng cao hiu bit ln nhau#Ki nh t#Vn ho#X hi#356583## 00428000000000229000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820011000511810007000620010017000690020021000860080005001070090019001120100 00500131011003100136020001700167020000400184016000300188013000700191#356584#VV16 .01158#VV16.01159#^a120000^b1000b#Vi?t#895.922134#TH460N#Nguyn Xun Hnh#Th N guyn Xun Hnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a335tr. : nh chn dung^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#356584## 00685000000000337000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600020020000670070046000870220021001330220004001540050 01000158005001500168005001600183005001300199005001300212008000500225009001900230 01000050024901100410025402000170029502000120031201300070032401600030033102000040 0334020000900338#356585#VV16.01160#VV16.01161#^a45000^b1000b#Vi?t#895.92208#TH1 16L#Thng Long vn Vit#Nh Tng, Phng Vn Khai, Hong Cng Danh...#Chuyn vn chng#T.2#Nh Tng#Phng Vn Khai#Hong Cng Danh#o S Quang#Thng Huy n#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a139tr. : nh chn dung, tranh v^b24cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#356585#VH#Th#Bi vit## 00617000000000277000450000100130000000200190001300500150003200500150004700700620 00620080005001240090061001290100005001900110027001950820007002220160003002290130 00700232014001600239026000700255026001100262026001100273181000600284019000500290 019001400295020001800309020001200327#Lee Na Young#Ca tim thi gian#Yoon Jeong Joo#Nguyn T Uyn#Lee Na Young ; Minh ho: Yoon Jeong Joo ; Nguyn T Uyn dch #^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2015#^a204tr. : tranh mu^b23cm#895.73#VH#356586#^a85000^b2000b#356586#VV16.01162#VV16.01163 #C551T#Vi?t#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt## 00478000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010009000670020009000760030004000850070009000890080 00500098009001900103010000500122011002400127020001700151020000400168016000300172 015003000175013000700205#356587#VV16.01164#VV16.01165#^a75000^b1000b#Vi?t#895.9 2214#NG105S#Huy Vng#Ngn sau#Th#Huy Vng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a78tr. : nh mu^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#Tn tht tc gi: V Huy Vng#356587## 00574000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810007000600010016000670020023000830030004001060070016001100080 00500126009001900131010000500150011001500155020001700170016000300187013000700190 021007700197020001800274020000400292#VV16.01166#VV16.01167#356588#^a90000^b1000 b#Vi?t#895.92214#KH407T#ng Cng Lng#Khong trng v v sao#Th#ng Cng L ng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a207tr.^b21cm#Vn hc hin i#VH#356588#Gii t hiu th ca tc gi ng Cng Lng v mt s bi bnh v th ca ng#Bnh lun vn hc#Th## 00473000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810007000600010014000670020029000810030021001100070014001310080 00500145009001900150010000500169011001400174020001700188020000400205016000300209 013000700212#356589#VV16.01168#VV16.01169#^a45000^b500b#Vi?t#895.922134#CH305B# Phng Vn San#Chin binh ngy y - by gi#Th chn 1965 - 2014#Phng Vn San#^a H.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a98tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#356589## 00439000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010012000660020021000780030004000990070012001030080 00500115009001400120010000500134011001500139020001700154020000400171013000700175 016000300182#VV16.01171#VV16.01170#356590#^a50000^b1000b#Vi?t#895.92214#L111T# u Phi Nam#Lau trng Trung Bn#Th#u Phi Nam#^aH.#^aHi Nh vn#2015#^a120tr. ^b21cm#Vn hc hin i#Th#356590#VH## 00495000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010011000550020020000660030027000860070011001130080005001240090 06100129010000500190011002100195020001700216020001000233013000700243016000300250 #356591#VV16.01172#^a60000^b3000b#Vi?t#895.92234#S103G#m H Ph#Si Gn, bao nh...#Chuyn nh Si Gn ni di#m H Ph#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty V n ho v Truyn thng Nh Nam#2015#^a214tr. : nh^b21cm#Vn hc hin i#Truyn k#356591#VH## 00734000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820007000511810006000580020019000640030004000830070076000870050012001630050 01200175005001100187005000900198005001200207005001700219005001500236005001500251 00800050026600900190027101000050029001100150029502000080031002000040031801300070 0322016000300329019000500332015003500337#356592#VV16.01173#VV16.01174#^a150000^ b1000b#Vi?t#808.81#T306H#Ting ht ho bnh#Th#H Ch Minh, V Thanh An, Nguyn Bao... ; B.s.: Nguyn Vn Hunh (ch.b.)...#H Ch Minh#V Thanh An#Nguyn Bao#T hu Bc#Nguyn Bnh#Nguyn Vn Hunh#ng Huy Cng#Bi Lin Hng#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2015#^a465tr.^b20cm#Vn hc#Th#356592#VH#Dch#TTS ghi: U ban Ho b nh Vit Nam## 00887000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400100002901900050 00390820008000441810006000520010017000580020016000750070017000910220005001080220 01700113008000500130009002300135010000500158011004100163021032100204020000800525 020000800533020001700541016000300558013000700561005001700568#VV16.01175#356593#V V16.01176#^a268000#Vi?t#621.381#L117R#Nguyn Nguyn H#Lp rp in t#Nguyn N guyn H#Ph.2#Chun chp thun#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2015#^a560tr., 24tr. nh mu : minh ho^b21cm#Tng hp cc tiu ch chp thun trong lp rp in t cng nghip, c th cp n s lu chuyn v bo qun bng mch in v bng m ch in t, lp rp in t xuyn l, lp rp in t trn b mt, lp ghp kt cu ngoi linh kin cng sut, sp t h thng dy ni bn trong thit b, mi hn, h hng linh kin...#in t#Lp rp#Tiu chun ngnh#KT#356593#Nguyn Nguy n H## 00615000000000301000450000100120000000200210001200300120003300500200004500700380 00650040018001030080018001210090011001390100005001500110015001550150032001700820 00600202016000300208013000700211014001700218026000700235026001100242026001100253 181000700264019000500271019000800276020001700284020001200301#Green, John#Nhng t hnh ph giy#Tiu thuyt#Nguyn Th Cm Linh#John Green ; Nguyn Th Cm Linh d ch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a397tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: Paper towns#813.6#VH#356594#^a115000^b1500b#356594#VV16.01177#VV16.0 1178#NH556T#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00482000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820010000511810007000610010008000680020018000760030007000940070008001010040 01300109008001800122009001100140010000500151011002600156020001700182020000700199 016000300206013000700209#356595#VV16.01179#VV16.01180#^a110000^b1500b#Vi?t#895. 92234#QU121K#Bnh Ca#Qun khu Nam ng#Truyn#Bnh Ca#In ln th 7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a435tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Truyn#VH#356595 ## 00482000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820010000511810007000610010008000680020018000760030007000940070008001010040 01300109008001800122009001100140010000500151011002600156020001700182020000700199 013000700206016000300213#VV16.01181#356596#VV16.01182#^a110000^b2000b#Vi?t#895. 92234#QU121K#Bnh Ca#Qun khu Nam ng#Truyn#Bnh Ca#In ln th 6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a435tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Truyn#356596#VH ## 00752000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820006000511810006000570010011000630020026000740030018001000070011001180080 01800129009001100147010000500158011001500163013000700178016000300185021025300188 020001600441020000800457020000900465#VV16.01183#356597#VV16.01184#^a112000^b100 0b#Vi?t#303.4#M452N#H Anh Ti#Mi ngy di hn mt ngy#Bnh lun s kin#H An h Ti#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a393tr.^b20cm#356597#XH#Tp hp cc s kin, s vic ln nh xy ra t nhiu nm trc c phn nh mt cch trung th t, t vic xy ra trong ngh trng n vic xy ra cc c quan, c nhn mi ngi nm trng trch cc ngnh... khin nhiu ngi phi ngh, phi bc xc# i sng x hi#S kin#Bi vit## 00783000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820008000411810006000490010012000550020046000670290075001130070026001880050 01300214008000500227009002300232010000500255011001600260013000700276016000300283 021011700286020002000403020001700423020001000440020001100450020000800461#VV16.01 186#356598#VV16.01185#^b500b#Vi?t#621.803#T550#L Vn Ninh#T in cng ngh lu yn kim c kh Anh - Vit#Dictionary of metallurgical and mechanical technology English - Vietnamese#L Vn Ninh, L Ch Cng#L Ch Cng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2015#^a1438tr.^b21cm#356598#KT#Gm khong 80000 thut ng, t vng chuy n ngnh cng ngh luyn kim c kh Anh - Vit c sp xp theo vn ch ci#Cng ngh luyn kim#Cng ngh c kh#Ting Anh#Ting Vit#T in## 00594000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820013000511810006000640020020000700070061000900050008001510050016001590060 01200175005001600187005001300203008001800216009001100234010000500245011001500250 020001700265020001200282013000700294016000300301#356599#VV16.01187#VV16.01188#^a 105000^b1500b#Vi?t#895.92230108#V115M#Vn mi 2014 - 2015# Phn, Hong Cng D anh, H Anh Thi... ; H Anh Thi tuyn# Phn#Hong Cng Danh#H Anh Thi#Kiu Bch Hng#L Minh Khu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a370tr.^b20cm#Vn h c hin i#Truyn ngn#356599#VH## 00594000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590010016000650020042000810030012001230070035001350050 01300170004001800183008001800201009001100219010000500230011001500235020001700250 020001200267013000700279016000300286019001500289#356600#VV16.01189#VV16.01190#^a 149000^b3000b#Vi?t#839.738#455T#Jonasson, Jonas#ng trm tui tro qua ca s v bin mt#Tiu thuyt#Jonas Jonasson ; Phm Hi Anh dch#Phm Hi Anh#Ti bn ln th 6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a515tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#356600#VH#Dch Thu in## 00932000000000313000450000100230000000200310002300300220005400500170007600700460 00930040018001390080018001570090011001750100005001860110026001910150032002170820 00700249016000300256013000700259014001700266026000700283026001100290026001100301 181000700312019000500319019000500324020001100329020001000340021026800350#Taleb, Nassim Nicholas#Kh nng ci thin nghch cnh#Hng li t hn lon#Trn Th Ki m Chi#Nassim Nicholas Taleb ; Trn Th Kim Chi dch#Ti bn ln th 4#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2015#^a631tr. : minh ho^b23cm#Tn sch ting Anh: Antifragil e#155.24#XH#356601#^a200000^b1000b#356601#VV16.01191#VV16.01192#KH100N#Vi?t#Dc h#Tm l hc#Cuc sng#Cung cp ci nhn a chiu, phn bin v nhng s vic th ng xy ra trong cuc sng, gip chng ta c th vt qua nhng c sc, tr nn mnh m hn khi ri vo tnh trng bin ng, ngu nhin, ri lon v nhng yu t gy cng thng trong mt th gii y bt trc## 01015000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810007000610020032000680070054001000050017001540050017001710050 01500188005001400203005001700217008001800234009001100252010000500263011002100268 021037000289020000800659020001000667013000700677016000300684020001400687#356602# VV16.01193#VV16.01194#^a180000^b600b#Vi?t#959.704092#TR121V#Trn Vn Giu - Du n trm nm#Quch Thu Nguyt, Nguyn Thanh Bn, Phan Vn Hong...#Quch Thu Ngu yt#Nguyn Thanh Bn#Phan Vn Hong# Quang Hng#Nguyn Xun Hoi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a437tr. : nh^b23cm#Cung cp nhiu thng tin qu gi v cu c i v s nghip ca GS Trn Vn Giu. Nhng hot ng phong ph ca ng trn 3 lnh vc: Chnh tr, gio dc v khoa hc x hi cng nhng cng trnh m ng li cho i sau gm hn 150 tc phm ln nh, v nhng gii thng khoa hc mang tn ng, cc t chc khoa hc do ng sng lp v ch tr cng nhng t liu nh qu...#Tiu s#S nghip#356602#XH#Trn Vn Giu## 00484000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020027000510070016000780050016000940080018001100090011001280100 00500139011002600144012002200170020000500192020000900197020001400206013000700220 016000300227#VV16.01195#356603#^a22000^b2000b#Vi?t#372.7#B106C#Bng cu chng d nh - 1#Bi Phc Quang#Bi Phc Quang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a2 3tr. : tranh mu^b20cm#Hc ton x Lng L#Ton#Tiu hc#Sch c thm#356603# GK## 00484000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020027000510070016000780050016000940080018001100090011001280100 00500139011002600144012002200170020000500192020000900197020001400206016000300220 013000700223#VV16.01196#356604#^a22000^b2000b#Vi?t#372.7#B106C#Bng cu chng d nh - 2#Bi Phc Quang#Bi Phc Quang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a2 3tr. : tranh mu^b20cm#Hc ton x Lng L#Ton#Tiu hc#Sch c thm#GK#3566 04## 00484000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020027000510070016000780050016000940080018001100090011001280100 00500139011002600144012002200170020000500192020000900197020001400206016000300220 013000700223#VV16.01197#356605#^a22000^b2000b#Vi?t#372.7#B106C#Bng cu chng d nh - 3#Bi Phc Quang#Bi Phc Quang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a2 3tr. : tranh mu^b20cm#Hc ton x Lng L#Ton#Tiu hc#Sch c thm#GK#3566 05## 00484000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020027000510070016000780050016000940080018001100090011001280100 00500139011002600144012002200170020000500192020000900197020001400206016000300220 013000700223#356606#VV16.01198#^a22000^b2000b#Vi?t#372.7#B106C#Bng cu chng d nh - 4#Bi Phc Quang#Bi Phc Quang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a2 3tr. : tranh mu^b20cm#Hc ton x Lng L#Ton#Tiu hc#Sch c thm#GK#3566 06## 00484000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020027000510070016000780050016000940080018001100090011001280100 00500139011002600144012002200170020000500192020000900197020001400206016000300220 013000700223#356607#VV16.01199#^a22000^b2000b#Vi?t#372.7#B106C#Bng cu chng d nh - 5#Bi Phc Quang#Bi Phc Quang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a2 3tr. : tranh mu^b20cm#Hc ton x Lng L#Ton#Tiu hc#Sch c thm#GK#3566 07## 00484000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020027000510070016000780050016000940080018001100090011001280100 00500139011002600144012002200170020000500192020000900197020001400206016000300220 013000700223#VV16.01200#356608#^a22000^b2000b#Vi?t#372.7#B106C#Bng cu chng d nh - 6#Bi Phc Quang#Bi Phc Quang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a2 3tr. : tranh mu^b20cm#Hc ton x Lng L#Ton#Tiu hc#Sch c thm#GK#3566 08## 00484000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020027000510070016000780050016000940080018001100090011001280100 00500139011002600144012002200170020000500192020000900197020001400206016000300220 013000700223#VV16.01201#356609#^a22000^b2000b#Vi?t#372.7#B106C#Bng cu chng d nh - 7#Bi Phc Quang#Bi Phc Quang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a2 3tr. : tranh mu^b20cm#Hc ton x Lng L#Ton#Tiu hc#Sch c thm#GK#3566 09## 00484000000000253000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020027000510070016000780050016000940080018001100090011001280100 00500139011002600144012002200170020000500192020000900197020001400206016000300220 013000700223#VV16.01202#356610#^a22000^b2000b#Vi?t#372.7#B106C#Bng cu chng d nh - 8#Bi Phc Quang#Bi Phc Quang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a2 3tr. : tranh mu^b20cm#Hc ton x Lng L#Ton#Tiu hc#Sch c thm#GK#3566 10## 00484000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020027000510070016000780050016000940080018001100090011001280100 00500139011002600144012002200170020000500192020000900197020001400206016000300220 013000700223#356611#VV16.01203#^a22000^b2000b#Vi?t#372.7#B106C#Bng cu chng d nh - 9#Bi Phc Quang#Bi Phc Quang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a2 3tr. : tranh mu^b20cm#Hc ton x Lng L#Ton#Tiu hc#Sch c thm#GK#3566 11## 00485000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010016000660020009000820030011000910070016001020040 01400118008001800132009001100150010000500161011001500166020001700181020001100198 013000700209016000300216#356612#VV16.01204#VV16.01205#^a58000^b3000b#Vi?t#895.9 2234#M118B#Nguyn Nht nh#Mt bic#Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 31#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a234tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#356612 #VH## 00877000000000337000450000100120000000200340001200300450004600500110009100500060 01020070037001080040018001450080018001630090011001810100005001920110015001970150 05200212082000600264016000300270013000700273014001600280026000700296026001100303 02600110031418100060032501900050033101900050033602000190034102000100036002000080 0370021016100378#Shaw, Peter#100 tng to nh hng c nhn#T nhng t chc hng u trn khc th gii#Hiu Trung# Nh#Peter Shaw ; Dch: Hiu Trung, Nh #Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a245tr.^b21cm#Tn sch ti ng Anh: 100 great personal impact ideas#158.2#XH#356613#^a76000^b1000b#356613# VV16.01206#VV16.01207#M458T#Vi?t#Dch#Tm l hc c nhn#Con ngi# tng#Phn tch v gii thiu 100 tng to nh hng c nhn, cung cp nhng gi , khuy n khch suy ngh tch cc v phng php v quan im d tnh cn t c## 00679000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020023000630220004000860040019000900080018001090090 01100127010000500138011002100143021021700164020001700381020001700398013000700415 016000300422#356614#VV16.01208#VV16.01209#^a34000^b3000b#Vi?t#001.94#B300#B n mi mi l b n#T.4#Ti bn ln th 18#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a16 3tr. : nh^b19cm#Gii thiu nhng iu b n v ang tn ti xung quanh cuc sng ca chng ta, nhng iu m khoa hc cn cha c li gii thch: th gii p h thu c i, linh cm, linh hn, kip lun hi, rng bin, qui vt...#Hin t ng b n#Sch thng thc#356614#XH## 00656000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020023000630220004000860040019000900080018001090090 01100127010000500138011002100143021019400164020001700358020001700375016000300392 013000700395#356615#VV16.01210#VV16.01211#^a30000^b3000b#Vi?t#001.94#B300#B n mi mi l b n#T.5#Ti bn ln th 16#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a16 8tr. : nh^b19cm#Nhng hin tng b n, k l xy ra trong cuc sng m khoa h c cha gii thch c nh: b n v xc p, ba yu, con tu ma, im bo tron g gic m, thut khinh cng, ngy th 6 en ti...#Hin tng b n#Sch thng thc#TN#356615## 00784000000000253000450002600070000002600110000702600110001802000170002901400160 00460190005000620820007000671810006000740020023000800220004001030040019001070080 01800126009001100144010000500155011003000160021031300190020001700503016000300520 013000700523#356616#VV16.01212#VV16.01213#Hin tng b n#^a32000^b3000b#Vi?t# 001.94#B300#B n mi mi l b n#T.6#Ti bn ln th 15#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tr#2015#^a170tr. : hnh v, nh^b19cm#Nhng hin tng b n, k l xy ra trong cuc sng m khoa hc cha gii thch c nh: nhng chic "que bay", nh ng cn ma k l, b n v ngun gc rng rm Sahara, ngn n vnh cu, "ct git ngi", " vng t cht", loi vt t t - mt b n ca thin nhin, 10 iu b n nht trong h mt tri...#Sch thng thc#TN#356616## 00665000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020028000530070086000810220004001670220018001710050015001890050 01400204005001400218005001700232004001900249008001800268009001100286010000500297 011002500302020001500327020001100342013000700353016000300360#356617#VV16.01214#^ a25000^b2000b#Vi?t#959.701#L302S#Lch s Vit Nam bng tranh#B.s.: Trn Bch ng (ch.b.), inh Vn Lin, Bi Ch Hong ; Ho s: Nguyn Trung Tn#T.1#Ngi c Vit Nam#Trn Bch ng#inh Vn Lin#Bi Ch Hong#Nguyn Trung Tn#Ti bn l n th 21#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a95tr. : minh ho^b20cm#Lch s c i#Sch tranh#356617#XH## 00667000000000301000450002600070000002600110000700400180001801400160003601900050 00520820010000571810006000670020028000730070076001010220025001770220005002020080 01800207009001100225010000500236011002500241020001800266020001100284005001500295 005001800310005001800328016000300346020000900349013000700358#356618#VV16.01215#T i bn ln th 6#^a25000^b2000b#Vi?t#959.70252#L302S#Lch s Vit Nam bng tran h#B.s.: Trn Bch ng (ch.b.), Nguyn Khc Thun ; Ho s: Nguyn Quang Vinh#S tn bo ca gic Minh#T.30#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a95tr. : minh ho ^b20cm#Lch s trung i#Sch tranh#Trn Bch ng#Nguyn Khc Thun#Nguyn Quan g Vinh#XH#Nh Minh#356618## 00675000000000313000450002600070000002600110000702000150001801400160003301900050 00490820009000541810006000630020028000690070069000970220005001660220018001710050 01500189005001800204005001100222004001800233008001800251009001100269010000500280 011003000285020001800315020000700333016000300340020001100343013000700354#356619# VV16.01216#Truyn lch s#^a22000^b2000b#Vi?t#959.7026#L302S#Lch s Vit Nam b ng tranh#B.s.: Trn Bch ng (ch.b.), Nguyn Khc Thun ; Ho s: Nguyn Huy#T .31#Hi th Lng Nhai#Trn Bch ng#Nguyn Khc Thun#Nguyn Huy#Ti bn ln th 7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a75tr. : tranh v, nh^b20cm#Lch s trun g i#Nh L#XH#Sch tranh#356619## 00678000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020028000540070076000820220005001580220018001630050015001810050 01800196005001800214004001800232008001800250009001100268010000500279011002500284 020001800309020000700327020001300334016000300347020000700350013000700357#356620# VV16.01217#^a26000^b2000b#Vi?t#959.7026#L302S#Lch s Vit Nam bng tranh#B.s.: Trn Bch ng (ch.b.), Nguyn Khc Thun ; Ho s: Nguyn Quang Cnh#T.39#ng ngh ng cng#Trn Bch ng#Nguyn Khc Thun#Nguyn Quang Cnh#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a99tr. : tranh v^b20cm#Lch s trung i# Nh L#Truyn tranh#XH#Thi c#356620## 00693000000000301000450002600070000002600110000702000180001801400160003601900050 00520820010000571810006000670020028000730070072001010220005001730220058001780040 01800236008001800254009001100272010000500283011002500288020000800313020001300321 005001500334005001400349005001800363016000300381013000700384#356621#VV16.01218#L ch s trung i#^a22000^b2000b#Vi?t#959.70271#L302S#Lch s Vit Nam bng tran h#B.s.: Trn Bch ng (ch.b.), inh Vn Lin ; Ho s: Nguyn Quang Vinh#T.42#P hn tranh Nam - Bc triu v on kt nh Mc Cao Bng#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a79tr. : tranh v^b20cm#Nh Mc#Truyn tranh#Trn Bch ng#inh Vn Lin#Nguyn Quang Vinh#XH#356621## 00529000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810007000500010016000570020033000730070016001060220004001220040019001260080 01800145009001100163010000500174011002600179020001700205020001500222013000700237 016000300244005001600247#VV16.01219#356622#^a37000^b1500b#Vi?t#398.209597#KH400 T#Nguyn ng Chi#Kho tng truyn c tch Vit Nam#Nguyn ng Chi#T.1#Ti bn l n th 12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a191tr. : tranh v^b20cm#Vn hc d n gian#Truyn c tch#356622#VH#Nguyn ng Chi## 00727000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820014000501810006000640010022000700020007000920070022000990080018001210090 01100139010000500150011001500155021024500170020001300415020001000428020001300438 013000700451016000300458#356623#VV16.01220#VV16.01221#^a63000^b1500b#Vi?t#616.9 94240092#NG450#Tn Tht Nguyn Thim#Ng...#Tn Tht Nguyn Thim#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2015#^a203tr.^b20cm#Trnh by nhng chim nghim t thn ca tc gi trong thi gian iu tr bnh v phu thut, gm cc phn: ng, thc, sinh, hnh; gip bn c rt ra cch t duy, nhn nhn v gio dc - o to con ngi , sng c ch cho bn thn v x hi#Ung th phi#Bnh nhn#K nng sng#3566 23#KT## 00876000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480080018000540090011000720100005000830110022000880130007001100010 02200117002004700139007002200186021034400208020000900552020001100561020001600572 016000300588020001900591#VV16.01222#356624#^a57000^b2000b#Vi?t#658.8342#T550M#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a203tr. : bng^b21cm#356624#Tn Tht Nguyn Th im#T marketing n thi trang v phong cch sng#Tn Tht Nguyn Thim#Trnh b y khi nim gi tr cng thm trong marketing c bit t hp marketing c tr ng trong lnh vc thi trang v phong cch sng. Cc ng dng t kinh t th ngh im n marketing h ngun, dch v bn hng v quan h khch hng. Tng lun v vn t tranh - hp trong lnh vc thi trang v phong cch sng n sc mnh ca tp on m#Tip th#Thi trang#Phong cch sng#KT#Hnh vi khch hng## 00734000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010010000660020026000760070010001020080018001120090 01100130010000500141011002600146012002000172021024200192020001600434020000800450 013000700458016000300465#356625#VV16.01223#VV16.01224#^a42000^b2000b#Vi?t#371.3 0281#L104S#Li Nhung#Lm sao con thch hc?#Li Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr#2015#^a169tr. : tranh v^b20cm#Gia nh th h mi#Chia s nhng cu chuy n tht, nhn vt tht, s bin i tht vi cc phng php gio dc tr linh ho t bi mt nh gio dc Vit Nam vi tr em Vit Nam trong mi trng vn ho Vi t Nam hng n mc ch lm th no cho tr thch hc#K nng hc tp#Dy c on#356625#XH## 00849000000000337000450000100200000000200170002000500100003700500200004700700360 00670040019001030080018001220090011001400100005001510110025001560150038001810220 00400219022003300223082001000256016000300266013000700269014001600276026000700292 02600110029902600110031018100060032101900050032701900050033202000180033702000180 0355021013800373#Kiyosaki, Robert T.#Dy con lm giu#Thin Kim#Kiyosaki, Robert T.#Robert T. Kiyosaki ; Thin Kim dch#Ti bn ln th 40#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tr#2015#^a193tr. : hnh v^b21cm#Tn sch ting Anh: Rich dad poor dad#T.1# khng c tin vn to ra tin#332.02401#XH#356626#^a52000^b5000b#356626#VV16 .01225#VV16.01226#D112C#Vi?t#Dch#Ti chnh c nhn#B quyt lm giu#Nu ln s u bi hc c bn dy cho con ci v cch qun l tin bc v quan im gio dc k nng ti chnh cho hc sinh trong trng hc## 00510000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820012000501810006000620010018000680020017000860030008001030070018001110040 01800129008001800147009001100165010000500176011002800181020001700209020000800226 013000700234016000300241#VV16.01227#VV16.01228#356627#^a55000^b3000b#Vi?t#895.9 228408#A105N#L Qunh Hng#An nhin m sng#Tn vn#L Qunh Hng#Ti b n ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a205tr. : nh, tranh^b20cm#Vn h c hin i#Tn vn#356627#VH## 00478000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200100 00381810006000480010013000540020017000670030018000840070013001020080005001150090 01100120010000500131011001500136020001700151020001000168013000700178016000300185 015003600188#356628#VV16.01229#^a65000^b250b#Vi?t#895.92224#B103C#Thng Luyn# Bi ca nhn kit#Tp kch bn cho#Thng Luyn#^aH.#^aSn khu#2015#^a227tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Kch cho#356628#VH#Tn tht tc gi: Nguyn nh Luyn## 00843000000000313000450000100130000000200290001300500100004200700290005200400190 00810080018001000090011001180100005001290110015001340150053001490820008002020160 00300210013000700213014001600220026000700236026001100243026001100254181000600265 019000500271019000500276020002200281020001800303020001100321021019700332#Seelig, Tina#Nu ti bit c khi cn 20#Hng Nht#Tina Seelig ; Hng Nht dch#Ti b n ln th 12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a251tr.^b21cm#Tn sch ting Anh : What I wish I knew when I was 20#370.113#XH#356629#^a49000^b3000b#356629#VV16 .01230#VV16.01231#N259T#Vi?t#Dch#Gio dc hng nghip#Kh nng sng to#Kinh d oanh#Bao gm nhng bi hc, nhng cu chuyn nu ln tng tm cch gii qu yt vn , trau di k nng kinh doanh, bin tht bi thnh cha kho ca thnh cng, nm bt c hi tr nn xut sc## 00729000000000301000450000100170000000200270001700500110004400700340005500800180 00890090011001070100005001180110025001230150044001480820006001920160003001980130 00700201014001600208026000700224026001100231026001100242181000600253019000500259 019000500264020002000269020001000289020002000299021010800319#Matthews, Andrew#H nh phc l khng ch i#V Hng Sa#Andrew Matthews ; V Hng Sa dch#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2015#^a220tr. : hnh v^b20cm#Tn sch ting Anh: Happiness i n hard times#158.1#XH#356630#^a83000^b2000b#356630#VV16.01232#VV16.01233#H107P# Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Gm nhng cu chuyn hng con ngi ti suy ngh tch cc tm thy hnh phc, tin bc v nim v ui sng## 00791000000000265000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200060 00381810007000440010016000510020048000670070042001150050017001570080014001740090 02200188010000500210011003100215021024300246020000700489020000900496020001000505 013000700515016000300522#VV16.01234#356631#^a40000^b200b#Vi?t#551.1#QU600L#Nguy n Th Hng#Quy lut a l chung ca tri t v cnh quan#Nguyn Th Hng (ch. b.), Phm Hng Giang#Phm Hng Giang#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2015# ^a203tr. : hnh v, bng^b21cm#Trnh by cc quy lut a l chung ca tri t, i tng v cc quan im nghin cu cnh quan. Gii thiu thnh phn, cu tr c ca cnh quan, s pht trin ca cnh quan, quy lut phn ho ca cnh quan, c c i cnh quan trn tri t...#a l#Tri t#Cnh quan#356631#TN## 00686000000000277000450000100140000000200230001400500130003700700330005000800180 00830090011001010100005001120110025001170150042001420820013001840160003001970130 00700200014001600207026000700223026001100230026001100241181000700252019000500259 019001000264020001200274021012200286#Pitri, J. B.#Thuyn bum ng Dng# Th i Bnh#J. B. Pitri ; Thi Bnh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a210t r. : hnh v^b26cm#Tn sch ting Php: Voiliers d'Indochine#387.20309597#XH#356 632#^a85000^b1500b#356632#VV16.01235#VV16.01236#TH527B#Vi?t#Dch Php#Thuyn bu m#Gii thiu v thuyn bum ng Dng: Thuyn g, thuyn bum, cng ngh ng thuyn g c truyn Vit Nam v ng Dng## 01099000000000313000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200090 00301810006000390020055000450070066001000050022001660050016001880050017002040050 02000221005001600241008001300257009003500270010000500305011003200310015006000342 021033800402020000800740020001700748013000700765016000300772020001000775#VV16.01 237#356633#^b170b#Vi?t#320.0715#L302S#Lch s trng Chnh tr tnh Bnh Thun ( 1962 - 2012)#B.s.: Nguyn Th Thun Bch, Trn Nht Ngha, L Th Tuyt Vn...#N guyn Th Thun Bch#Trn Nht Ngha#L Th Tuyt Vn#Nguyn Th Qunh X#Nguyn Th Thu#^aBnh Thun#^aTrng Chnh tr tnh Bnh Thun#2015#^a271tr., 8tr. n h : bng^b21cm#TTS ghi: U ban nhn dn tnh Bnh Thun. Trng Chnh tr#Khi qut c im tnh Bnh Thun. Gii thiu s ra i v hot ng ca trng ng tnh Bnh Thun - trng Trn Ph (1962-1975); nhng nm u xy dng v bo v t quc n khi chia tch n v hnh chnh tnh (1975-1992 v Trng ng - tr ng Chnh tr Bnh Thun i mi cng tc o to, bi dng cho i ng cn b (1992-2012)#Lch s#Trng Chnh tr#356633#XH#1962-2012## 01120000000000325000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200110 00311810008000420020076000500070059001260050014001850050013001990050013002120050 01200225005001600237008001200253009001700265010000500282011002100287015004400308 02103970035201300070074901600030075602000090075902000080076802000080077602000100 0784#356634#VV16.01238#^b3500b#Vi?t#370.959741#GI-108D#Gio dc v o to Thanh Ho - 70 nm xy dng v pht trin (1945 - 2015)#B.s.: Phm Th Hng (ch.b.), L nh Hinh, Lu c Hnh...#Phm Th Hng#L nh Hinh#Lu c Hnh#Nguyn Tr i#Trnh Xun Cnh#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a440tr. : nh^b24cm#TTS gh i: S Gio dc v o to Thanh Ho#Ghi li qu trnh lch s gio dc Thanh Ho qua cc thi k: Gio dc trong nhng nm u sau Cch mng thng Tm; gio d c trong khng chin chng thc dn Php; gio dc thi k u xy dng CNXH; gi o dc trong chin tranh ph hoi ca quc M; gio dc trong thi k u ca cng cuc i mi; gio dc trong thi k i mi, hi nhp, xy dng v pht tr in t nc theo nh hng XHCN#356634#XH#Gio dc#o to#Lch s#1945-2015## 00464000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810007000590010013000660020020000790070013000990080005001120090 01900117010000500136011001400141020001700155020001000172016000300182004001800185 013000700203#356635#VN16.00618#VN16.00619#^a30000^b500b#Vi?t#895.92214#TR561C#L Hoi Xun#Trng ca Nguyn Du#L Hoi Xun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a82tr .^b19cm#Vn hc hin i#Trng ca#VH#Ti bn ln th 1#356635## 00495000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010016000650020016000810030004000970070016001010080 00500117009001900122010000500141011002100146020001700167020000400184016000300188 013000700191015003100198#356636#VN16.00620#VN16.00621#^a50000^b500b#Vi?t#895.92 214#G553N#Nguyn Quc Lp#Gi nng cho em#Th#Nguyn Quc Lp#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a127tr. : nh^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#356636#Tn bt danh tc gi: Quc Lp## 00443000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810005000600010016000650020004000810030004000850070016000890080 00500105009001900110010000500129011002400134020001700158020000400175016000300179 013000700182#VN16.00622#356637#VN16.00623#^a30000^b1000b#Vi?t#895.92214#B108#Gi ang Thu Ngn#Bo#Th#Giang Thu Ngn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a91tr. : nh mu^b19cm#Vn hc hin i#Th#VH#356637## 00491000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810007000620010016000690020020000850030014001050070016001190080 00500135009001900140010000500159011001500164020001700179016000300196013000700199 020000700206020001200213#356638#VN16.00624#VN16.00625#^a48000^b1200b#Vi?t#895.9 228403#CH121T#Nguyn Tin Lc#Chn tri tuyt ph#Tp truyn k#Nguyn Tin Lc# ^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a222tr.^b19cm#Vn hc hin i#VH#356638#Bt k#Tr uyn ngn## 00438000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010007000650020016000720030004000880070007000920080 00500099009001900104010000500123011002500128020001700153020000400170013000700174 016000300181#356639#VN16.00626#VN16.00627#^a49000^b500b#Vi?t#895.92214#H110R#L Ho#Ht ru bu tri#Th#L Ho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a71tr. : tranh v^ b19cm#Vn hc hin i#Th#356639#VH## 00811000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820018000491810006000670020029000730030037001020080005001390090010001440100 00500154011001400159021031800173020001000491020002800501020001800529016000300547 013000700550#356640#VN16.00628#VN16.00629#^a27000^b500b#Vi?t#345.5970232302632# L504P#Lut phng, chng tham nhng#c sa i, b sung nm 2007, 2012#^aH.#^aT php#2015#^a87tr.^b19cm#Trnh by nhng quy nh chung v nhng qui nh c th v phng nga v pht hin tham nhng; pht hin tham nhng; x l hnh vi tha m nhng v cc hnh vi vi phm php lut khc; vai tr v trch nhim ca x hi trong phng, chng tham nhng, hp tc quc t v phng, chng tham nhng cng cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut phng chng tham nhng#Vn bn php lut# XH#356640## 00707000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810007000580020058000650070015001230080005001380090021001430100 00500164011001500169021021400184020002100398020000900419016000300428001001500431 013000700446#356641#VN16.00630#VN16.00631#^a60000^b500b#Vi?t#335.4346#TH250G#Th gii cn thay i nhng t tng H Ch Minh sng mi#V Nguyn Gip#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2015#^a262tr.^b19cm#Gm mt s bi vit ca i tng V Nguyn Gip nghin cu v t tng H Ch Minh: Ngun gc t tng H Ch Minh, t t ng H Ch Minh - nhng lun im sng to ln, t tng H Ch Minh v cng tc dn vn...#T tng H Ch Minh#Bi vit#XH#V Nguyn Gip#356641## 00905000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820019000491810007000680020041000750070015001160080005001310090021001360100 00500157011001500162021035500177020001000532020001800542020001300560016000300573 001001500576012002900591013000700620#356642#VN16.00632#VN16.00633#^a30000^b600b #Vi?t#343.59707862402638#NH556#Nhng iu cn bit v hp ng xy dng#Nguyn Thu Ho#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a123tr.^b19cm#Gm 93 cu hi - p php lut v thng tin, cn c k kt, ni dung v ngn ng s dng cho hp ng xy dng; gi hp ng, tm ng, thanh ton, quyt ton v thanh l hp ng; quyn v ngha v ca cc bn tham gia hp ng xy dng; iu chnh hp ng xy dng ; tm dng, chm dt, thng, pht, khiu ni v gii quyt tranh chp hp ng xy dng#Php lut#Hp ng xy dng#Sch hi p#XH#Nguyn Thu Ho#T sch Php lut doanh nhn#356642## 00947000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820017000491810006000660020053000720070035001250080005001600090021001650100 00500186011001500191021031000206020001000516020001700526020001700543020001300560 016000300573001001900576005001500595013000700610012002800617#VN16.00635#VN16.006 34#356643#^a41000^b600b#Vi?t#344.597046502638#H428#Hi - p v Lut An ton, v sinh lao ng nm 2015#L Th Thanh Duyn, Nguyn Vn Anh#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2015#^a179tr.^b19cm#Gm 152 cu hi v tr li tm hiu cc quy nh v b o m an ton, v sinh lao ng; chnh sch, ch i vi ngi b tai nn la o ng, bnh ngh nghip; trch nhim v quyn hn ca cc t chc, c nhn lin quan n cng tc an ton, v sinh lao ng v qun l nh nc v an ton, v sinh lao ng...#Php lut#An ton lao ng#V sinh lao ng#Sch hi p#XH#L Th Thanh Duyn#Nguyn Vn Anh#356643#T sch Php lut ph thng## 00855000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820019000491810007000680020131000750080005002060090021002110100005002320110 01500237021020500252020001000457020000900467020001900476020001000495020002000505 020001300525020001700538013000700555016000300562#356644#VN16.00636#VN16.00637#^a 43000^b550b#Vi?t#343.59707862402638#QU600#Quy nh php lut v qun l cht l ng, bo tr cng trnh xy dng v qun l d n u t xy dng theo Lut Xy dng nm 2014#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a246tr.^b19cm#Gm ngh nh s 46 /2015/N-CP ngy 12-5-2015 ca Chnh ph v qun l cht lng v bo tr cng t rnh xy dng v ngh nh s 59/2015/N-CP ngy 18-6-2015 ca Chnh ph v qun l d n u t xy dng#Php lut#Xy dng#Qun l cht lng#Bo dng#Cng t rnh xy dng#D n u t#Vn bn php qui#356644#XH## 00626000000000229000450002600070000002600110000701900050001808200160002318100060 00390020063000450080006001080090006001140100005001200110023001250150047001480210 16100195013000700356016000300363020001300366020000800379020000900387#356645#VN16 .00638#Vi?t#338.37270959795#M458S#Mt s sn vt, sn phm bin Kin Giang thn thin mi trng#^aS.l#^aS.n#2015#^a33tr. : nh^b10x14cm#TTS ghi: UBND tnh Ki n Giang. S Cng thng#Gii thiu cc sn vt, sn phm bin thn thin vi mi trng ca tnh Kin Giang nh dugong, ra bin, thm c bin, Dinh Cu, nc m m, ru sim, h tiu...#356645#XH#Kinh t bin#Sn vt#Sn phm## 00411000000000241000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810006000560010012000620020016000740070012000900080005001020090 02100107010000500128011001400133020000800147020000400155013000700159016000300166 #VN16.00640#356646#VN16.00639#^a10000^b3000b#Vi?t#959.7#L302S#H Ch Minh#Lch s nc ta#H Ch Minh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2015#^a28tr.^b15cm#Lch s#Th# 356646#VH## 00465000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010016000660020022000820030010001040070016001140080 00500130009001900135010000500154011001500159020001700174020001000191013000700201 016000300208#356647#VN16.00641#VN16.00642#^a45000^b1000b#Vi?t#895.92214#B557R#N guyn Hng Hi#Bc ra t cuc chin#Trng ca#Nguyn Hng Hi#^aH.#^aNxb. Hi N h vn#2015#^a119tr.^b17cm#Vn hc hin i#Trng ca#356647#VH## 00463000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200100 00381810006000480010014000540020016000680030004000840070014000880080005001020090 01900107010000500126011001400131020001700145020000400162016000300166013000700169 015003300176#356648#VN16.00643#^a50000^b500b#Vi?t#895.92214#G434X#Hu Cc Ngang #Gp xanh cho l#Th#Hu Cc Ngang#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a79tr.^b19cm#V n hc hin i#Th#VH#356648#Tn tht tc gi: Nguyn c Hu## 00440000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200100 00381810006000480010014000540020010000680030013000780070014000910080005001050090 01900110010000500129011001500134020001700149020000700166020000300173013000700176 016000300183#356649#VN16.00644#^a50000^b200b#Vi?t#895.92234#C452N#Tn Tht Lang #Ci ngun#Truyn v k#Tn Tht Lang#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a118tr.^b19c m#Vn hc hin i#Truyn#K#356649#VH## 00453000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820011000491810006000600010015000660020009000810030008000900070015000980080 00500113009001900118010000500137011002600142020001700168020000400185013000700189 016000300196#356650#VN16.00647#VN16.00646#^a70000^b500b#Vi?t#895.922134#M305N#N guyn Duy Gia#Min nh#Tp th#Nguyn Duy Gia#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a136 tr. : tranh v^b19cm#Vn hc hin i#Th#356650#VH## 00430000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610010011000670020008000780030004000860070011000900080 00500101009001900106010000500125011001500130020001700145020000400162016000300166 013000700169#356651#VN16.00648#VN16.00649#^a50000^b1000b#Vi?t#895.922134#M305X# Trn Khoi#Min xa#Th#Trn Khoi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a143tr.^b19cm#V n hc hin i#Th#VH#356651## 00434000000000253000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010016000660020013000820030004000950070016000990080 00500115009001000120010000500130011001400135020001700149020000400166013000700170 016000300177#VN16.00650#VN16.00651#356652#^a38000^b1000b#Vi?t#895.92214#M551B#N guyn nh Vn#Ma bng my#Th#Nguyn nh Vn#^aH.#^aVn hc#2015#^a84tr.^b19c m#Vn hc hin i#Th#356652#VH## 00655000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810007000530020024000600070062000840050017001460050012001630050 01200175005001000187008000500197009001000202010000500212011002500217013000700242 016000300249020000800252020001000260020001100270021007200281#356653#VN16.00653#V N16.00652#^b1000b#Vi?t#959.703092#TH561C#Thng Chi - Phm Qunh#Nguyn Vn Khoa n (ch.b.), Thu Trng, Hng Giang, Thu Xun#Nguyn Vn Khoan#Thu Trng#Hn g Giang#Thu Xun#^aH.#^aVn hc#2015#^a200tr., 3tr. nh^b19cm#356653#XH#Tiu s #S nghip#Phm Qunh#Tp hp cc bi vit v cuc i v s nghip ca Thng C hi Phm Qunh## 00688000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450010007000510020010000580070035000680050012001030040018001150080 01800133009001100151010000500162011002600167012001900193021009600212020001700308 020000700325020001000332020000700342013000700349016000300356020001500359#VN16.00 654#356654#^a28000^b3000b#Vi?t#179.9#H309T#H Yn#Hiu tho#H Yn b.s. ; Hoi Phng minh ho#Hoi Phng#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015# ^a86tr. : tranh mu^b19cm#Gieo mm tnh cch#Tp hp nhng cu chuyn nh mang t nh gio dc nhm gip hnh thnh tnh hiu tho cho tr nh#Gio dc o c#Tr em#Hiu tho#Truyn#356654#XH#Sch thiu nhi## 00456000000000241000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810006000470020014000530030013000670040018000800080018000980090011001160100 00500127011002600132012001500158020001800173020001300191013000700204016000300211 #356655#VN16.00655#^a9000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505U#Bubu nhn li#Truyn tranh #Ti bn ln th 9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a15tr. : tranh mu^b19cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#356655#VH## 00463000000000241000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810006000470020020000530030013000730040019000860080018001050090011001230100 00500134011002600139012001500165020001800180020001300198016000300211013000700214 #356656#VN16.00656#^a9000^b3000b#Vi?t#895.9223#B505U#Bubu thch giy mi#Truyn tranh#Ti bn ln th 14#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a15tr. : tranh mu^ b19cm#B hc l gio#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#356656## 00463000000000241000450000200200000000300130002000400190003300800180005200900110 00700100005000810110026000860120015001120820009001270160003001360130007001390140 01500146026000700161026001100168181000600179019000500185020001800190020001300208 #Bubu mng sinh nht#Truyn tranh#Ti bn ln th 15#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2015#^a16tr. : tranh mu^b19cm#B hc l gio#895.9223#VH#356657#^a9000^b3000 b#356657#VN16.00657#B505U#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00722000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810007000570010025000640020015000890070025001040040018001290080 01800147009001100165010000500176011001500181012001800196021018400214020000900398 020000700407020000800414013000700422016000300429#356658#VN16.00658#VN16.00659#^a 65000^b1500b#Vi?t#153.42#TH504T#Thu Giang Nguyn Duy Cn#Thut t tng#Thu Gia ng Nguyn Duy Cn#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a305tr.^b 19cm#T sch Thu Giang#Gii thiu v phng php hc tp, rn luyn nn tng tin h thn gip vt qua ro cn ca chnh mnh c c mt b c sng sut, bit suy ngh v phn on theo tinh thn khoa hc#T tng#T duy#L lun#356658#XH ## 00420000000000241000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200100 00381810006000480010017000540020016000710030004000870070011000910080005001020090 01000107010000500117011002500122020001700147020000400164013000700168016000300175 #356659#VN16.00645#^a68000^b300b#Vi?t#895.92214#L121N#Hong Qunh Loan#Ln na li yu#Th#Qunh Loan#^aH.#^aVn hc#2015#^a98tr. : tranh v^b18cm#Vn hc hin i#Th#356659#VH## 00744000000000265000450000100190000000200240001900500280004300700560007100800100 01270090018001370100005001550110031001600820004001910160003001950130007001980140 01500205026001100220026001100231026000700242181000800249019000500257020001300262 020001100275021019200286#i Th Xun Trang#Gio trnh ho sinh hc#Phan L Cng Huyn Bo Trn#i Th Xun Trang (ch.b.), Phan L Cng Huyn Bo Trn#^aCn Th #^ai hc Cn Th#2015#^a272tr. : hnh v, bng^b24cm#572#GT#356660#^a50000^b 500b#VV16.01239#VV16.01240#356660#GI-108T#Vi?t#Ho sinh hc#Gio trnh#Trnh by cu trc, chc nng, qu trnh trao i cht v chuyn ho nng lng ca carbo hydrate, lipid, protein, nucleotide, acid nucleic v enzyme; s phi hp chuyn ho v tn hiu t bo## 00617000000000301000450000100190000000200260001900500120004500500150005700500190 00720070034000910080010001250090027001350100005001620110015001670220034001820220 00400216082000800220016000300228013000700231026000700238026001100245026001100256 181000600267019000500273019000900278020001600287020001200303#Dostoievski, F. M.# F.M. Dostoievski ton tp#V Minh Ph#Phm Xun Tho#Dostoievski, F. M.#Dch: V Minh Ph, Phm Xun Tho#^aH. ; M.#^aTh gii ; Lokid Premium#2014#^a628tr.^b25 cm#Chng ngc : Tiu thuyt bn phn#T.7#891.733#VH#356661#356661#VV16.01241#VV1 6.01242#F000M#Vi?t#Dch Nga#Vn hc cn i#Tiu thuyt## 00461000000000241000450000200090000000500160000900700410002500800100006600900270 00760100005001030110015001080820008001230160003001310130007001340260011001410260 01100152026000700163181000600170019000500176019000900181020001700190020001200207 #Tun m#Nguyn Thu Anh#Sergei Lukyanenko ; Nguyn Thu Anh dch#^aH. ; M.#^aT h gii ; Lokid Premium#2014#^a282tr.^b25cm#891.735#VH#356662#VV16.01244#VV16.01 243#356662#T502#Vi?t#Dch Nga#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00598000000000289000450000100190000000200260001900500130004500500190005800700180 00770080010000950090027001050100005001320110015001370220004001520220057001560820 00800213016000300221013000700224026000700231026001100238026001100249181000600260 019000500266019000900271020001600280020001200296#Dostoievski, F. M.#F.M. Dostoie vski ton tp#o Tun nh#Dostoievski, F. M.#o Tun nh dch#^aH. ; M.#^aTh gii ; Lokid Premium#2014#^a244tr.^b25cm#T.1#Ngi chng vnh cu. K cp chn t ht : Tp truyn ngn#891.733#VH#356663#356663#VV16.01245#VV16.01246#F000M#Vi?t# Dch Nga#Vn hc cn i#Tiu thuyt## 00497000000000253000450000200180000000300270001800500110004500700330005600800100 00890090027000990100005001260110015001310820008001460160003001540130007001570260 00700164026001100171026001100182181000800193019000500201019000900206020001600215 020001200231#Gio on nh th#Tiu thuyt  Bin nin k#L c Mn#Nikolai Les kov ; L c Mn dch#^aH. ; M.#^aTh gii ; Lokid Premium#2014#^a477tr.^b21cm#8 91.733#VH#356664#356664#VV16.01247#VV16.01248#GI-108#Vi?t#Dch Nga#Vn hc cn i#Tiu thuyt## 00531000000000253000450000200670000000300120006700500120007900700390009100800100 01300090027001400100005001670110015001720820008001870160003001950130007001980260 00700205026001100212026001100223181000800234019000500242019000900247020001600256 020000500272#Ging t; C gi khng ca hi mn; Ti nng v nhng ngi hm m# Kch truyn# Lai Thu#Aleksandr Ostrovski ; Lai Thu dch#^aH. ; M.#^aTh g ii ; Lokid Premium#2014#^a316tr.^b25cm#891.723#VH#356665#356665#VV16.01249#VV16 .01250#GI-455T#Vi?t#Dch Nga#Vn hc cn i#Kch## 00898000000000265000450000200370000000300730003700500110011000700350012100800100 01560090027001660100005001930110015001980820004002130160003002170130007002200260 00700227026001100234026001100245181000700256019000500263019000900268020001300277 020001400290021032800304#Ch ngha Marx v trit hc ngn ng#Nhng vn c b n ca phng php x hi hc trong nghin cu ngn ng#Ng T Lp#V. N. Voloshin ov ; Ng T Lp dch#^aH. ; M.#^aTh gii ; Lokid Premium#2014#^a283tr.^b21cm#40 1#XH#356666#356666#VV16.01251#VV16.01252#CH500N#Vi?t#Dch Nga#Ngn ng hc#Ch n gha Mc#Tc phm nu v tr v tm quan trng ca cc vn trit hc ngn ng trong tng th th gii quan Marxist thng nht. Gii quyt nhng vn c bn ca trit hc ngn ng nh s hnh thnh ngn ng, tng tc li ni, s hiu, ng ngha, loi hnh li ni... Tm hiu lch s hnh thc pht ngn trong cc c u trc ngn ng## 00905000000000301000450000200420000000300260004200500150006800500130008300500220 00960070082001180080010002000090027002100100005002370110015002420820007002570160 00300264013000700267026001100274026001100285026000700296181000600303019000500309 019000900314020000700323020000800330020000800338021025700346#Du ngon vng quanh chu trn lng nga#Nht k Vit Nam nm 1892#Sokolov, A. A.#H Bt Khut#Ngu yn Th Nh Nguyn#K. A. Vyazemski ; A. A. Sokolov ch.b. ; Dch: H Bt Khut, N guyn Th Nh Nguyn#^aH. ; M.#^aTh gii ; Lokid Premium#2014#^a235tr.^b21cm#91 5.97#XH#356667#VV16.01253#VV16.01254#356667#D500N#Vi?t#Dch Nga#a l#Nht k#D u hnh#Ghi li hnh trnh chuyn du ngon ca cng tc Konstantin Aleksandrovic h Vyazemski n Vit Nam nm 1892. Qua gip c gi thu hiu hn v lch s, vn ho, phong tc, tp qun ca cc dn tc cng nh v p hoang s v k th ca phong cnh nc ta## 00961000000000325000450000100130000000200420001300500160005500500170007100700620 00880080005001500090011001550100005001660110031001710150044002020820006002460160 00300252013000700255014001500262026001100277026001100288026000700299181000800306 01900050031402000080031902000110032702000130033802000090035102000090036002102660 0369#V nh Khoa#Gio trnh k hoch doanh nghip sn xut#Nguyn Tin Li#Nguy n Phng T#B.s.: V nh Khoa (ch.b.), Nguyn Tin Li, Nguyn Phng T#^aH.# ^aThng k#2015#^a180tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng ngh ip H Ni#658.5#GT#356668#^a44000^b500b#VV16.01255#VV16.01256#356668#GI-108T#V i?t#Qun l#Gio trnh#Doanh nghip#K hoch#Sn xut#H thng ho nhng vn l lun v k hoch doanh nghip; k hoch tiu th v sn xut sn phm; k ho ch khoa hc - cng ngh v k hoch sa cha d phng my mc thit b; k hoch lao ng - tin lng; k hoch cung ng - vt t; k hoch gi thnh sn phm# # 00997000000000325000450000200290000000500150002900500140004400500170005800500150 00750050023000900070065001130080005001780090011001830100005001940110031001990150 04400230082000600274016000300280013000700283014001500290026001100305026001100316 02600070032718100080033401900050034202000090034702000110035602000090036702102950 0376#Gio trnh qun tr sn xut#Thn Thanh Sn#H Xun Quang#Nguyn Hng Thi# Phm Vit Dng#Nguyn Th Trang Nhung#B.s.: Thn Thanh Sn (ch.b.), H Xun Quan g, Nguyn Hng Thi...#^aH.#^aThng k#2015#^a200tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#658.5#GT#356669#^a46000^b500b#VV16.01258 #VV16.01257#356669#GI-108T#Vi?t#Qun tr#Gio trnh#Sn xut#Gii thiu chung v qun tr sn xut trong doanh nghip; cng tc thit k sn phm; k hoch sn xut sn phm; qun l lao ng, vt t, d tr, cng ngh, k thut trong hot ng sn xut; b tr mt bng sn xut kinh doanh; lp lch trnh v iu s n xut; qun l cht lng sn phm## 01011000000000313000450000100120000000200280001200300820004000500150012200500180 01370070047001550080005002020090011002070100005002180110026002230150044002490820 00600293016000300299013000700302014001500309026001100324026000700335026001100342 181000800353019000500361020000800366020001100374020000900385021030300394# Th Thu#Gio trnh vt liu dt may#Dnh cho h Cao ng v i hc chuyn ngnh C ng ngh may v Thit k thi trang#inh Mai Hng#Nguyn Trng Tun# Th Thu, inh Mai Hng, Nguyn Trng Tun#^aH.#^aThng k#2015#^a172tr. : minh ho^b24c m#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#646.1#GT#356670#^a46000^b500b#VV1 6.01260#356670#VV16.01259#GI-108T#Vi?t#Dt may#Gio trnh#Vt liu#Cung cp nhn g kin thc c bn v cc loi vt liu dt may nh: X dt, si dt, vi dt v ph liu may. Qua gip cho sinh vin ngnh Cng ngh may v Thit k thi tr ang hiu c tnh cht v cch s dng cc loi vt liu dt may thng dng thit k v gia cng cc sn phm may mc ph hp## 00915000000000313000450000200390000000500190003900500150005800500140007300500180 00870050015001050070067001200080005001870090011001920100005002030110025002080150 04400233082000700277016000300284013000700287014001500294026001100309026001100320 026000700331181000800338019000500346020001100351020001300362021022600375#Gio tr nh k ton v lp bo co thu#Phm Th Hng Dip#ng Ngc Hng#Cao Hng Hnh# Phm Th Thu Oanh#Nguyn Th Qu#B.s.: Phm Th Hng Dip (ch.b.), ng Ngc Hn g, Cao Hng Hnh...#^aH.#^aThng k#2015#^a244tr. : hnh v^b24cm#TTS ghi: Tr ng i hc Cng nghip H Ni#657.46#GT#356671#^a53000^b500b#VV16.01261#VV16.01 262#356671#GI-108T#Vi?t#Gio trnh#K ton thu#Trnh by tng quan v thu, k ton thu, ng k, k khai, np thu v quyt ton cc loi thu nh: Thu thu nhp c nhn, thu thu nhp doanh nghip, thu gi tr gia tng, thu xut - nh p khu, thu tiu th c bit...## 00910000000000313000450000200330000000500140003300500180004700500170006500500120 00820050016000940070068001100080005001780090011001830100005001940110026001990150 04400225082000600269016000300275013000700278014001500285026001100300026000700311 026001100318181000800329019000500337020002200342020001100364021022100375#Gio tr nh chin lc kinh doanh#Cao Th Thanh#Lu Th Minh Ngc#Nguyn Bnh Minh#L c Thu#Nguyn Vn Hin#B.s.: Cao Th Thanh, Lu Th Minh Ngc (ch.b.), Nguyn B nh Minh...#^aH.#^aThng k#2015#^a156tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: Trng i h c Cng nghip H Ni#658.4#GT#356672#^a39000^b500b#VV16.01264#356672#VV16.0126 3#GI-108T#Vi?t#Chin lc kinh doanh#Gio trnh#Trnh by tng quan v chin l c kinh doanh. Phn tch mi trng bn ngoi doanh nghip; ni b doanh nghip; chin lc v la chn chin lc kinh doanh. Xy dng, t chc thc hin v ki m sot chin lc kinh doanh## 00947000000000313000450000200270000000500150002700500190004200500140006100500190 00750050018000940070067001120080005001790090011001840100005001950110031002000150 04400231082000400275016000300279013000700282014001500289026000700304026001100311 026001100322181000800333019000500341020001600346020001100362021026000373#Gio tr nh k ton quc t#ng Ngc Hng#Nguyn Th Lan Anh#Lng Th Hn#inh Th Tha nh Hi#Nguyn Ngn Giang#B.s.: ng Ngc Hng, Nguyn Th Lan Anh (ch.b.), Lng Th Hn...#^aH.#^aThng k#2015#^a316tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#657#GT#356673#^a66000^b500b#356673#VV16.01265#VV16. 01266#GI-108T#Vi?t#K ton quc t#Gio trnh#Trnh by nhng ni dung cn bn c a chun mc k ton quc t; nhng kin thc c bn v k ton M t qui trnh k ton, k ton cc nghip v mua, bn v xc nh kt qu, k ton ti sn ng n hn, di hn v k ton cc khon n phi tr v vn ch s hu## 00753000000000277000450000100180000000200290001800500160004700700420006300800050 01050090011001100100005001210110031001260150044001570820006002010160003002070130 00700210014001500217026000700232026001100239026001100250181000800261019000500269 020001700274020001100291021017300302#Lu Th Minh Ngc#Gio trnh qun tr nhn lc#Bi Th Kim Cc#Ch.b.: Lu Th Minh Ngc, Bi Th Kim Cc#^aH.#^aThng k#20 15#^a232tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#65 8.3#GT#356674#^a51000^b500b#356674#VV16.01267#VV16.01268#GI-108T#Vi?t#Qun l n hn lc#Gio trnh#Trnh by tng quan v qun tr nhn lc; phn tch cng vic ; hoch nh, tuyn dng, o to v pht trin ngun nhn lc; nh gi thc h in cng vic, i ng nhn lc## 00732000000000301000450000100130000000200290001300500170004200700450005900800050 01040090011001090100005001200110022001250150044001470820006001910160003001970130 00700200014001500207026001100222026001100233026000700244181000800251019000500259 020001000264020001100274020000700285020000800292021013000300#Phm Vn i#Gio t rnh k nng giao tip#Nguyn Giang Nam#B.s.: Phm Vn i (ch.b.), Nguyn Giang Nam#^aH.#^aThng k#2015#^a88tr. : s ^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng ng hip H Ni#302.2#GT#356675#^a28000^b500b#VV16.01269#VV16.01270#356675#GI-108T# Vi?t#Giao tip#Gio trnh#ng x#K nng#Trnh by nhng kin thc c bn v kho a hc giao tip v hnh thnh mt s k nng giao tip trong doanh nghip hoc n i cng s## 00862000000000325000450000200240000000500160002400500140004000500170005400500150 00710050018000860070052001040040028001560080005001840090011001890100005002000110 01500205015003600220082000400256016000300260013000700263014001600270026001100286 02600070029702600110030418100080031501900050032302000130032802000110034102101840 0352#Gio trnh ton cao cp#Nguyn Sinh By#Nguyn Vn P#Nguyn Ngc Hin#Nguy n S Thn#Nguyn Khnh Ton#Nguyn Sinh By, Nguyn Vn P, Nguyn Ngc Hin... #Ti bn c sa i, b sung#^aH.#^aThng k#2015#^a315tr.^b24cm#TTS ghi: Trn g i hc Thng mi#515#GT#356676#^a70000^b1000b#VV16.01272#356676#VV16.01271# GI-108T#Vi?t#Ton cao cp#Gio trnh#Trnh by nhng kin thc c bn v ton ca o cp nh: ma trn v nh thc, vect v khng gian vect, h phng trnh tuy n tnh, dng ton phng, hm s, gii hn v s lin tc...## 00922000000000325000450000200310000000500120003100500150004300500160005800500190 00740050023000930070062001160080005001780090011001830100005001940110031001990150 03600230082000600266016000300272013000700275014001600282026001100298026000700309 02600110031618100080032701900050033502000190034002000110035902000090037002102170 0379#Gio trnh qun tr cht lng# Th Ngc#ng Thu Hng#Trn Phng Mai#T rn Th Thanh Mai#Nguyn Th Khnh Qunh#B.s.: Th Ngc (ch.b.), ng Thu H ng, Trn Phng Mai...#^aH.#^aThng k#2015#^a394tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Thng mi#658.5#GT#356677#^a90500^b1000b#VV16.01274#356677 #VV16.01273#GI-108T#Vi?t#Qun l cht lng#Gio trnh#Sn phm#Trnh by tng q uan v cht lng v qun tr cht lng; qun tr cht lng trong t chc v d ch v; cc cng c, k thut, m hnh, trin khai h thng qun tr, kim tra, nh gi, qun l nh nc v cht lng## 00807000000000313000450000200320000000500100003200500120004200500120005400500130 00660050011000790070053000900080005001430090011001480100005001590110025001640150 03600189082000400225016000300229013000700232014001600239026000700255026001100262 026001100273181000800284019000500292020001100297020001100308021017400319#Gio tr nh x hi hc i cng#V T Tri#V Vn Hng#L nh Tn#Phm B Sanh#L Th A nh#B.s.: V T Tri, V Vn Hng (ch.b.), L nh Tn...#^aH.#^aThng k#2015#^a1 61tr. : hnh v^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Thng mi#301#GT#356678#^a50500 ^b1000b#356678#VV16.01275#VV16.01276#GI-108T#Vi?t#X hi hc#Gio trnh#Tm hiu i tng, phng php nghin cu, chc nng, nhim v, hnh ng x hi, tng tc x hi, quan h x hi...; mt s lnh vc nghin cu ca x hi hc chuyn bit## 00967000000000337000450000200250000000500200002500500140004500500170005900500160 00760050015000920070070001070080005001770090011001820100005001930110031001980150 03600229022000500265082000700270016000300277013000700280014001600287026001100303 02600110031402600070032518100080033201900050034002000080034502000140035302000110 0367021025100378#Gio trnh c s d liu#Nguyn Th Thu Thu#Ng Duy Thng#Nguy n Hng Long#Nghim Th Lch#C Nguyn Gip#B.s.: Nguyn Th Thu Thu (ch.b.), N g Duy Thng, Nguyn Hng Long...#^aH.#^aThng k#2015#^a179tr. : hnh v, bng^ b24cm#TTS ghi: Trng i hc Thng mi#Ph.1#005.74#GT#356679#^a52500^b1000b# VV16.01279#VV16.01280#356679#GI-108T#Vi?t#Tin hc#C s d liu#Gio trnh#Trnh by tng quan v cc khi nim c bn v c s d liu, h qun tr c s d li u; ton vn d liu, ph thuc hm v chun ho, m hnh thc th lin kt... t rong c s d liu quan h; kin thc v cc php ton i s quan h v ngn ng SQL## 00892000000000325000450000200430000000500130004300500140005600500180007000500170 00880050020001050070064001250080005001890090011001940100005002050110031002100150 03600241082000700277016000300284013000700287014001600294026000700310026001100317 02600110032818100080033901900050034702000200035202000110037202000230038302101600 0406#Gio trnh phng php nghin cu khoa hc#inh Vn Sn#V Mnh Chin#Nguy n Hong Vit#Nguyn Vit Thi#Trn Th Thu Phng#B.s.: inh Vn Sn, V Mnh Ch in (ch.b.), Nguyn Hong Vit...#^aH.#^aThng k#2015#^a238tr. : hnh v, bng^ b24cm#TTS ghi: Trng i hc Thng mi#001.42#GT#356680#^a59000^b1000b#35668 0#VV16.01281#VV16.01282#GI-108T#Vi?t#Nghin cu khoa hc#Gio trnh#Phng php nghin cu#Tng lun v phng php nghin cu khoa hc; thit k nghin cu; ng hin cu nh tnh; nghin cu nh lng; vit v thuyt minh bo co nghin c u khoa hc## 00960000000000325000450000100200000000200420002000500150006200500210007700700640 00980080005001620090011001670100005001780110022001830150044002050820009002490160 00300258013000700261014001500268026000700283026001100290026001100301181000800312 01900050032002000100032502000110033502000080034602000100035402000190036402102510 0383#Nguyn Th Hng Vn#Gio trnh kim sot ung v thc phm#Trn c Thn h#Nguyn Th Bch Ngc#B.s.: Nguyn Th Hng Vn, Trn c Thnh, Nguyn Th Bc h Ngc#^aH.#^aThng k#2015#^a132tr. : bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#363.1926#GT#356681#^a35000^b500b#356681#VV16.01283#VV16.01284#GI- 108T#Vi?t#Thc phm#Gio trnh# ung#Kim sot#Qun l cht lng#Gii thiu n hng vn v cht lng, kim sot cht lng, kim sot vn chuyn, bo qun v h thng tiu chun ung v thc phm; cc vn lin quan n kim sot cc loi thc phm c bn nh lng thc, rau c qu, tht gia sc, gia cm...## 00910000000000289000450000100230000000200310002300500150005400700530006900800050 01220090011001270100005001380110031001430150044001740820006002180160003002240130 00700227014001500234026000700249026001100256026001100267181000800278019000500286 020001900291020001100310020000900321021029000330#Nguyn Th Trang Nhung#Gio tr nh qun tr cht lng#Phm Vit Dng#B.s.: Nguyn Th Trang Nhung (ch.b.), Phm Vit Dng#^aH.#^aThng k#2015#^a180tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#658.5#GT#356682#^a43000^b500b#356682#VV16.01285#VV16 .01286#GI-108T#Vi?t#Qun l cht lng#Gio trnh#Sn phm#Tng quan v qun tr cht lng; cc bin php v cng c quan trng nhm nng cao cht lng qun l , cht lng cng vic, cht lng sn phm; cc ch tiu nh gi cht lng; l thuyt, phng php hin nay v qun tr cht lng p dng ti doanh nghip trong nn kinh t th trng## 00876000000000313000450000200270000000500180002700500130004500500150005800500140 00730050014000870070065001010080005001660090011001710100005001820110031001870150 04400218082000600262016000300268013000700271014001500278026000700293026001100300 026001100311181000800322019000500330020002100335020001100356021019500367#Gio tr nh k ton cng ty#Trng Thanh Hng#H Thu Huyn#Nguyn Th Nga#Trn Th Hng# o Th Nhung#B.s.: Trng Thanh Hng (ch.b.), H Thu Huyn, Nguyn Th Nga...#^ aH.#^aThng k#2015#^a198tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#657.9#GT#356683#^a47000^b500b#356683#VV16.01287#VV16.01288#GI-10 8T#Vi?t#K ton doanh nghip#Gio trnh#Tng quan v cc loi hnh cng ty v k ton cng ty; k ton trong qu trnh thnh lp, bin ng vn gp, phn phi l i nhun trong cc cng ty; k ton gii th, ph sn, t chc li cng ty## 01113000000000325000450000200340000000300540003400500190008800500190010700500220 01260050018001480050016001660070079001820080005002610090011002660100005002770110 03100282015004400313082000700357016000300364013000700367014001500374026000700389 02600110039602600110040718100080041801900050042602000230043102000110045402103220 0465#Gio trnh ti chnh doanh nghip#Dng cho sinh vin chuyn ngnh ti chnh - ngn hng#Nguyn Minh Phng#Nguyn Th Hi Yn#Nguyn Th Hng Nhung#Nguyn Phng Anh#Nguyn Th Ngn#B.s.: Nguyn Minh Phng, Nguyn Th Hi Yn (ch.b.), Nguyn Th Hng Nhung...#^aH.#^aThng k#2015#^a360tr. : hnh v, bng^b24cm#T TS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#658.15#GT#356684#^a72000^b500b#356684 #VV16.01289#VV16.01290#GI-108T#Vi?t#Ti chnh doanh nghip#Gio trnh#Trnh by tng quan v ti chnh doanh nghip; ch ph, doanh thu, li nhun, qun l vn lu ng, qun l vn c nh, ngun vn... ca doanh nghip; li nhun v ri r o trong u t; u t di hn ca doanh nghip; vn ti chnh trong vic sp nhp, hp nht v ph sn doanh nghip; d bo v hoch nh ti chnh## 00476000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400060002901900050 00350820010000401810006000500010013000560020016000690070013000850220004000980080 00500102009002800107010000500135011002600140020001700166020000400183013000700187 016000300194005001300197#356685#VV16.01291#VV16.01292#^b70b#Vi?t#895.92214#T306T #Nguyn i L#Ting thi gian#Nguyn i L#T.2#^aH.#^aThng tin v Truyn thng# 2015#^a133tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Th#356685#VH#Nguyn i L## 00829000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820004000421810006000460020030000520070082000820050016001640080005001800090 01100185010000500196011002600201020000900227016000300236005001600239005001500255 005001800270015005100288021019300339013000700532#356686#VV16.01293#VV16.01294#^b 1000b#Vi?t#310#K305T#Kin thc thng k thng dng#B.s.: Nguyn Bch Lm (ch.b.) , Nguyn Vn on, Hong Thu Hin, V Th Lan Phng#Nguyn Bch Lm#^aH.#^aThn g k#2015#^a215tr. : minh ho^b20cm#Thng k#XH#Nguyn Vn on#Hong Thu Hin#V Th Lan Phng#TTS ghi: B K hoch v u t. Tng cc Thng k#Gii thiu s lc lch s pht trin ca thng k, khi nim v i tng ca thng k hc; mt s thut ng thng k thng dng; mt s ch tiu thng k ch yu da theo cc nhm ngnh ngh#356686## 00909000000000313000450000100140000000200400001400500100005400700300006400400180 00940080018001120090011001300100005001410110015001460150068001610820009002290160 00300238013000700241014001600248026000700264026001100271026001100282181000600293 019000500299019000800304020001400312020001900326020002000345021023000365#Singer, Blair#Xy dng mt nhm kinh doanh thnh cng#Thin Kim#Blair Singer ; Thin Ki m dch#Ti bn ln th 7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a201tr.^b20cm#Tn s ch ting Anh: The ABC's of building a business team that wins#658.4022#KT#356687 #^a45000^b1500b#356687#VV16.01277#VV16.01278#X126D#Vi?t#Dch M#Lm vic nhm# o c kinh doanh#B quyt thnh cng#Gii thiu cc k nng gip bn thnh cng trong kinh doanh qua cc k nng lm vic nhm vi nhng tm hiu v "lut tn vinh" v cch to s ng h ca nhng ngi trong nhm cng nh cc quy lut c tnh ca chnh bn thn bn## 00442000000000229000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340020025000410070027000660050010000930080005001030090010001080100005001180110 02600123020001700149020001800166020001800184013000700202016000300209#356688#^a82 000^b1000b#Vi?t#398.2#TR527#Truyn ng thoi cho b#Mai Hng s.t., tuyn ch n#Mai Hng#^aH.#^aVn hc#2015#^a111tr. : tranh v^b27cm#Vn hc dn gian#Vn h c thiu nhi#Truyn ng thoi#356688#VH## 00876000000000325000450000100270000000200200002700300350004700500110008200700440 00930080005001370090033001420100005001750110025001800120029002050150056002340820 00800290016000300298013000700301014001600308026000700324026001100331026001100342 18100070035301900050036001900050036502000180037002000100038802000130039802101390 0411#Ehrlin, Carl-Johan Forssn#Ch th mun i ng#Mt phng php mi gip b d ng#Minh Trang#Carl-Johan Forssn Ehrlin ; Minh Trang dch#^aH.#^aVn hc ; C ng ty Sch Thi H#2015#^a27tr. : tranh v^b30cm#Ehon - Thc phm cho tm hn#T n sch ting Anh: The rabbit who wants to fall asleep#649.122#KT#356689#^a39000 ^b3000b#356689#VL16.00142#VL16.00143#CH500T#Vi?t#Dch#Gio dc gia nh#Truyn k#Nui dy con#Gm nhng cu chuyn ng nghnh, sinh ng, ni dung phong ph g ip cc bc ph huynh hng dn cc b rn luyn thi quen i ng ng gi## 00653000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020018000630030013000810070063000940050010001570050 01300167005001900180008000500199009003300204010000500237011002500242012002900267 020001800296020001300314016000300327019001400330013000700344#356690#VL16.00144#V L16.00145#^a39000^b3000b#Vi?t#895.63#B454M#Bn ma nh tr#Truyn tranh#Li: Aka Shuzo ; Tranh: Fujita Hioko ; L Phan Thu Vng dch#Aka Shuzo#Fujita Hioko #L Phan Thu Vng#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a38tr. : tranh v ^b29cm#Ehon - Thc phm cho tm hn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Dch Nht Bn#356690## 00654000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020019000630030013000820070063000950050010001580050 01300168005001900181008000500200009003300205010000500238011002500243012002900268 020001800297020001300315013000700328016000300335019001400338#356691#VL16.00146#V L16.00147#^a39000^b3000b#Vi?t#895.63#M458N#Mt ngy nh tr#Truyn tranh#Li: Aka Shuzo ; Tranh: Fujita Hioko ; L Phan Thu Vng dch#Aka Shuzo#Fujita Hiok o#L Phan Thu Vng#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a37tr. : tranh v^b29cm#Ehon - Thc phm cho tm hn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#356691#VH#D ch Nht Bn## 00933000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820014000411810007000550020077000620070055001390050017001940050014002110050 01300225005001700238005001200255008001000267009000600277010000500283011002900288 01500610031702101530037802000050053102000090053602000110054502000100055602000070 0566013000700573016000300580#356692#VL16.00148#VL16.00149#^b220b#Vi?t#362.109597 157#NG107Y#Ngnh y t Yn Bi - 60 nm xy dng v pht trin (27/02/1955 - 27/0 2/2015)#B.s.: Nguyn Quc Tun, Lng Kim c, Trn Lan Anh...#Nguyn Quc Tun# Lng Kim c#Trn Lan Anh#Nguyn Vn Tuyn# Vn Minh#^aYn Bi#^aS.n#2015#^a2 41tr. : nh, bn ^b30cm#TTS ghi: U ban Nhn dn tnh Yn Bi. S Y t tnh Y n Bi#Gii thiu s lc lch s ngnh y t tnh Yn Bi, nhng thnh tu trong thi k i mi v nhng gng mt, i ng cn b, thy thuc qua cc thi k# Y t#Xy dng#Pht trin#1955-2015#K yu#356692#XH## 00916000000000253000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200090 00301810007000390020060000460220004001060220120001100080005002300090011002350100 00500246011002200251015005100273021029400324020002800618020000600646016000300652 013000700655#356693#VL16.00150#^b410b#Vi?t#339.3597#NH556H#Nhng h s c bn c a h thng ti khon quc gia nm 2012#T.2#Mt s ch tiu ch yu ca h thng ti khon quc gia chi tit cho tng thnh phn kinh t v 88 ngnh kinh t cp II#^aH.#^aThng k#2015#^a787tr. : bng^b27cm#TTS ghi: B K hoch v u t. T ng cc Thng k#Gm nhng h s c bn v t l mt s ch tiu ch yu theo th nh phn kinh t nh: Nng lm ng nghip, khai thc khong, cc ngnh sn xut, dch v, giao thng vn ti, gio dc - o to, y t... ca h thng ti khon quc gia nm 2012 trn phm vi c nc v ca 8 vng kinh t Vit Nam#H thng ti khon quc gia#H s#XH#356693## 00857000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010016000630020018000790030036000970070034001330050 01700167008000500184009001100189010000500200011003100205021027400236020001800510 020001100528020001800539013000700557016000300564#356694#VL16.00151#VL16.00152#^a 75000^b1500b#Vi?t#005.3#TH455K#Phan Thanh Hng#Thng k ng dng#Hng dn thc hnh trn phn mm R#Phan Thanh Hng, Nguyn Th Nhung#Nguyn Th Nhung#^aH.#^a Thng k#2015#^a269tr. : hnh v, bng^b29cm#Trnh by v phn mm R; d liu v thao tc tin x l trn d liu; tm tt d liu; tnh xc sut trn R; khong tin cy cho tham s mt tng th; kim nh tham s; phn tch phng sai; kim nh phi tham s; kim nh khi bnh phng; tng quan v hi qui tuyn tnh#P hm mm my tnh#Phn mm R#Thng k ng dng#356694#TN## 01046000000000253000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200090 00301810007000390020060000460220004001060220104001100080005002140090011002190100 00500230011002200235015005100257021044000308020002800748020000600776013000700782 016000300789#356695#VL16.00153#^b410b#Vi?t#339.3597#NH556H#Nhng h s c bn c a h thng ti khon quc gia nm 2012#T.1#T l chi ph trung gian trong gi tr sn xut theo ngnh kinh t cp I, II v theo thnh phn kinh t#^aH.#^aThng k#2015#^a375tr. : bng^b27cm#TTS ghi: B K hoch v u t. Tng cc Thng k #Gm nhng h s c bn v t l chi ph trung gian v t l gi tr tng thm t rong gi tr sn xut, t l chi ph vt cht v dch v trong chi ph trung gia n, t l thu ca ngi lao ng, t l thu sn xut, t l khu hao ti sn c nh v t l gi tr thng d trong gi tr tng thm phn theo ngnh kinh t c p I, II v thnh phn kinh t ca h thng ti khon quc gia nm 2012 trn ph m vi c nc v cc vng kinh t nc ta#H thng ti khon quc gia#H s#35669 5#XH## 01198000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820012000411810006000530020026000590070063000850050010001480050013001580050 01300171005001600184008001800200009003800218010000500256011002700261021058400288 020001800872020000800890013000700898016000300905#356696#VL16.00154#VL16.00155#^b 250b#Vi?t#363.7009597#B108V#Bo v mi trng du lch#L Huy B (ch.b.), V nh Long, Thi V Bnh, Thi Thnh Lm#L Huy B#V nh Long#Thi V Bnh#Thi Th nh Lm#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Cng nghip Tp. H Ch Minh#2015#^a1080tr. : minh ho^b27cm#Trnh by mt s khi nim c bn v mi trng, du lch. Phn tch nh hng ca du lch n mi trng v nh gi tc ng mi trng ca m t khu hay mt tour du lch, du lch sinh thi - du lch bo v mi trng. Kt q u nghin cu du lch sinh thi Sn Chim - Lp in, Bc Liu v du lch sinh th i H Th - Lm ng. Vn pht trin du lch Kin Giang, bo v ti nguyn mi trng vn ho l hi, lch s, cnh quan lng ngh cng nh iu tra kho st nh gi hin trng mi trng cc khu du lch trn a bn tnh Kin Giang v xy dng quy ch bo v mi trng...#Bo v mi trng#Du lch#356696#XH## 00457000000000253000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200080 00381810006000460020027000520070009000790220004000880050009000920080005001010090 02600106010000500132011002600137020001000163020000600173020001400179013000700193 016000300200#VV16.01295#356697#^a9000^b5000b#Vi?t#372.677#K250C#K chuyn theo tranh lp 1#Thin n#T.1#Thin n#^aH.#^ai hc Quc gia H N1#2015#^a27tr. : tranh mu^b24cm#K chuyn#Lp 1#Sch c thm#356697#GK## 00457000000000253000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200080 00381810006000460020027000520070009000790220004000880050009000920080005001010090 02600106010000500132011002600137020001000163020000600173020001400179016000300193 013000700196#VV16.01296#356698#^a9000^b5000b#Vi?t#372.677#K250C#K chuyn theo tranh lp 1#Thin n#T.2#Thin n#^aH.#^ai hc Quc gia H N1#2015#^a31tr. : tranh mu^b24cm#K chuyn#Lp 1#Sch c thm#GK#356698## 00458000000000253000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200080 00381810006000460020028000520070009000800220004000890050009000930080005001020090 02600107010000500133011002600138020001000164020000600174020001400180013000700194 016000300201#VV16.01297#356699#^a9000^b5000b#Vi?t#372.677#K250C# K chuyn theo tranh lp 2#Thin n#T.2#Thin n#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2014#^a31tr. : tranh mu^b24cm#K chuyn#Lp 2#Sch c thm#356699#GK## 00457000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200080 00381810006000460020027000520070009000790220004000880050009000920080005001010090 02600106010000500132011002600137020001000163020000600173020001400179013000700193 016000300200#356700#VV16.01298#^a9000^b5000b#Vi?t#372.677#K250C#K chuyn theo tranh lp 3#Thin n#T.1#Thin n#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a31tr. : tranh mu^b24cm#K chuyn#Lp 3#Sch c thm#356700#GK## 00457000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200080 00381810006000460020027000520070009000790220004000880050009000920080005001010090 02600106010000500132011002600137020001000163020000600173020001400179013000700193 016000300200#356701#VV16.01299#^a9000^b5000b#Vi?t#372.677#K250C#K chuyn theo tranh lp 4#Thin n#T.2#Thin n#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a26tr. : tranh mu^b24cm#K chuyn#Lp 4#Sch c thm#356701#GK## 00457000000000253000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200080 00381810006000460020027000520070009000790220004000880050009000920080005001010090 02600106010000500132011002600137020001000163020000600173020001400179013000700193 016000300200#VV16.01300#356702#^a8000^b5000b#Vi?t#372.677#K250C#K chuyn theo tranh lp 5#Thin n#T.2#Thin n#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a23tr. : tranh mu^b24cm#K chuyn#Lp 5#Sch c thm#356702#GK## 00491000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020040000510030011000910070022001020050012001240050009001360080 00500145009002600150010000500176011002500181020000700206020001400213016000300227 013000700230#356703#VV16.01301#^a8500^b5000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu theo c h th gii thc vt#3 - 4 tui#Thanh Hng, Phm Thu#Thanh Hng#Phm Thu#^a H.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a16tr. : tranh v^b24cm#T mu#Sch mu gio# GK#356703## 00484000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020033000510030011000840070022000950050012001170050009001290080 00500138009002600143010000500169011002500174020000700199020001400206013000700220 016000300227#356704#VV16.01302#^a8500^b5000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu theo c h rau c qu#3 - 4 tui#Thanh Hng, Phm Thu#Thanh Hng#Phm Thu#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2015#^a16tr. : tranh v^b24cm#T mu#Sch mu gio#356704# GK## 00491000000000253000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200070 00381810006000450020040000510030011000910070022001020050012001240050009001360080 00500145009002600150010000500176011002500181020000700206020001400213016000300227 013000700230#VV16.01303#356705#^a8500^b5000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu theo c h nc v thi tit#3 - 4 tui#Thanh Hng, Phm Thu#Thanh Hng#Phm Thu#^a H.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a16tr. : tranh v^b24cm#T mu#Sch mu gio# GK#356705## 00492000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020041000510030011000920070022001030050012001250050009001370080 00500146009002600151010000500177011002500182020000700207020001400214016000300228 013000700231#356706#VV16.01304#^a8500^b5000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu theo c h qu hng t nc#3 - 4 tui#Thanh Hng, Phm Thu#Thanh Hng#Phm Thu#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a16tr. : tranh v^b24cm#T mu#Sch mu gio #GK#356706## 00485000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020034000510030011000850070022000960050012001180050009001300080 00500139009002600144010000500170011002500175020000700200020001400207016000300221 013000700224#356707#VV16.01305#^a8500^b5000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu theo c h ngh nghip#3 - 4 tui#Thanh Hng, Phm Thu#Thanh Hng#Phm Thu#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2015#^a16tr. : tranh v^b24cm#T mu#Sch mu gio#GK#356 707## 00491000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020040000510030011000910070022001020050012001240050009001360080 00500145009002600150010000500176011002500181020000700206020001400213016000300227 013000700230#356708#VV16.01306#^a8500^b5000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu theo c h th gii ng vt#3 - 4 tui#Thanh Hng, Phm Thu#Thanh Hng#Phm Thu#^a H.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a16tr. : tranh v^b24cm#T mu#Sch mu gio# GK#356708## 00484000000000253000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200070 00381810006000450020033000510030011000840070022000950050012001170050009001290080 00500138009002600143010000500169011002500174020000700199020001400206016000300220 013000700223#VV16.01307#356709#^a8500^b5000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu theo c h giao thng#3 - 4 tui#Thanh Hng, Phm Thu#Thanh Hng#Phm Thu#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2015#^a16tr. : tranh v^b24cm#T mu#Sch mu gio#GK#3567 09## 00447000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020014000410030018000550070010000730050010000830040018000930080018001110090 01100129010000500140011002500145020001100170020001400181013000700195016000300202 #356710#^a11000^b2000b#Vi?t#372.21#B200T#B tp t mu#ng vt vui nhn#Bin T hu#Bin Thu#Ti bn ln th 6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a16tr. : tran h v^b26cm#Tp t mu#Sch mu gio#356710#GK## 00459000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020031000400030011000710070022000820050012001040050009001160080005001250090 02600130010000500156011002500161020000700186020001400193016000300207013000700210 #356711#^a8500^b5000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu theo ch bn thn#3 - 4 tu i#Thanh Hng, Phm Thu#Thanh Hng#Phm Thu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#201 5#^a16tr. : tranh v^b24cm#T mu#Sch mu gio#GK#356711## 00482000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020031000510030011000820070022000930050012001150050009001270080 00500136009002600141010000500167011002500172020000700197020001400204016000300218 013000700221#356712#VV16.01308#^a8500^b5000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu theo c h gia nh#3 - 4 tui#Thanh Hng, Phm Thu#Thanh Hng#Phm Thu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a16tr. : tranh v^b24cm#T mu#Sch mu gio#GK#356712 ## 00636000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020021000530030063000740070022001370050012001590050009001710080 00500180009002600185010000500211011002500216012006100241020001800302020001400320 013000700334016000300341020001400344#356713#VV16.01309#^a12500^b5000b#Vi?t#372. 21#PH110T#Pht trin IQ cho b#Sch bin son theo chng trnh ci cch gio d c mm non mi#Thanh Hng, Phm Thu#Thanh Hng#Phm Thu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a24tr. : tranh v^b18cm#B sch tranh pht trin ton din k nng cho b 5 - 6 tui#Gio dc mu gio#Sch mu gio#356713#GK#Pht trin IQ## 00617000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020012000520030063000640070022001270050012001490050009001610080 00500170009002600175010000500201011002500206012006100231020001800292020001400310 016000300324013000700327020000500334#356714#VV16.01310#^a12500^b5000b#Vi?t#372. 21#T406C#Ton cho b#Sch bin son theo chng trnh ci cch gio dc mm non mi#Thanh Hng, Phm Thu#Thanh Hng#Phm Thu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#20 15#^a24tr. : tranh v^b24cm#B sch tranh pht trin ton din k nng cho b 5 - 6 tui#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#356714#Ton## 00605000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020022000520030063000740070022001370050012001590050009001710080 00500180009002600185010000500211011002500216012003700241020001800278020001400296 013000700310016000300317020000700320#VV16.01311#356715#^a12500^b5000b#Vi?t#372. 21#T123T#Tp t cc nt c bn#Sch bin son theo chng trnh ci cch gio d c mm non mi#Thanh Hng, Phm Thu#Thanh Hng#Phm Thu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a24tr. : tranh v^b24cm#Pht trin k nng cho b 4 - 5 tui#Gio dc mu gio#Sch mu gio#356715#GK#Tp t## 00593000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020012000520030063000640070022001270050012001490050009001610080 00500170009002600175010000500201011002500206012003700231020001800268020001400286 016000300300013000700303020000500310#356716#VV16.01312#^a12500^b5000b#Vi?t#372. 21#T406C#Ton cho b#Sch bin son theo chng trnh ci cch gio dc mm non mi#Thanh Hng, Phm Thu#Thanh Hng#Phm Thu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#20 15#^a24tr. : tranh v^b24cm#Pht trin k nng cho b 4 - 5 tui#Gio dc mu gi o#Sch mu gio#GK#356716#Ton## 00611000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020026000520030063000780070022001410050012001630050009001750080 00500184009002600189010000500215011002500220012003700245020001400282016000300296 020001800299013000700317020000900324#356717#VV16.01313#^a12500^b5000b#Vi?t#372. 21#C513B#Cng b tm hiu t nhin#Sch bin son theo chng trnh ci cch gi o dc mm non mi#Thanh Hng, Phm Thu#Thanh Hng#Phm Thu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a24tr. : tranh v^b24cm#Pht trin k nng cho b 4 - 5 tui#S ch mu gio#GK#Gio dc mu gio#356717#T nhin## 00633000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020020000520030063000720070022001350050012001570050009001690080 00500178009002600183010000500209011002500214012006100239020001400300016000300314 020001800317013000700335020001300342#356718#VV16.01314#^a12500^b5000b#Vi?t#372. 21#K600N#K nng sng cho b#Sch bin son theo chng trnh ci cch gio dc mm non mi#Thanh Hng, Phm Thu#Thanh Hng#Phm Thu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a24tr. : tranh v^b18cm#B sch tranh pht trin ton din k nng c ho b 5 - 6 tui#Sch mu gio#GK#Gio dc mu gio#356718#K nng sng## 00624000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020015000530030063000680070022001310050012001530050009001650080 00500174009002600179010000500205011002500210012006100235020001800296020001400314 016000300328013000700331020000800338#VV16.01315#356719#^a12500^b5000b#Vi?t#372. 21#CH550C#Ch ci cho b#Sch bin son theo chng trnh ci cch gio dc mm non mi#Thanh Hng, Phm Thu#Thanh Hng#Phm Thu#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2015#^a24tr. : tranh v^b18cm#B sch tranh pht trin ton din k nng cho b 5 - 6 tui#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#356719#Ch ci## 00637000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810008000460020039000540030063000930070022001560050012001780050009001900080 00500199009002600204010000500230011002500235012004700260020001800307020001400325 016000300339013000700342020001000349#356720#VV16.01316#^a12500^b5000b#Vi?t#372. 21#GI-521B#Gip b so snh v nhn bit hnh dng#Sch bin son theo chng tr nh ci cch gio dc mm non mi#Thanh Hng, Phm Thu#Thanh Hng#Phm Thu#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a24tr. : tranh v^b18cm#Pht trin ton din k nng cho b 4 - 5 tui#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#356720#Hnh dng## 00612000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020021000530030063000740070022001370050012001590050009001710080 00500180009002600185010000500211011002500216012003700241020001800278020001400296 016000300310013000700313020001400320#VV16.01317#356721#^a12500^b5000b#Vi?t#372. 21#PH110T#Pht trin IQ cho b#Sch bin son theo chng trnh ci cch gio d c mm non mi#Thanh Hng, Phm Thu#Thanh Hng#Phm Thu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a24tr. : tranh v^b18cm#Pht trin k nng cho b 4 - 5 tui#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#356721#Pht trin IQ## 00538000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020014000520030028000660070009000940220004001030050009001070080 00500116009002600121010000500147011002500152012003000177020001800207020001400225 013000700239016000300246020001100249#VV16.01318#356722#^a10000^b5000b#Vi?t#372. 21#V460T#V tp t ch#Luyn vit theo mu ch mi#Thin n#T.1#Thin n#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2015#^a31tr. : tranh v^b24cm#T sch B chun b vo l p 1#Gio dc mu gio#Sch mu gio#356722#GK#Tp t ch## 00493000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520030024000750070009000990050009001080080005001170090 02600122010000500148011002500153012003000178020000700208020001400215016000300229 013000700232#356723#VV16.01319#^a10000^b5000b#Vi?t#372.21#V460T#V tp t ch m u gio#Dnh cho tr 5 - 6 tui#Thin n#Thin n#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2015#^a31tr. : tranh v^b18cm#T sch B chun b vo lp 1#Tp t#Sch mu gi o#GK#356723## 00538000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020014000520030028000660070009000940220004001030050009001070080 00500116009002600121010000500147011002500152012003000177020001800207020001400225 016000300239013000700242020001100249#VV16.01320#356724#^a10000^b5000b#Vi?t#372. 21#V460T#V tp t ch#Luyn vit theo mu ch mi#Thin n#T.2#Thin n#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2015#^a31tr. : tranh v^b24cm#T sch B chun b vo l p 1#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK#356724#Tp t ch## 00459000000000241000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020041000510070016000920050016001080080005001240090026001290100 00500155011002200160020000500182020000600187020001400193013000700207016000300214 #356725#VV16.01321#^a28000^b2000b#Vi?t#372.7#H561D#Hng dn gii chi tit Viol ympic ton 3#Phm Thnh Cng#Phm Thnh Cng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015 #^a128tr. : bng^b24cm#Ton#Lp 3#Sch c thm#356725#GK## 00525000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020036000510070013000870220004001000050013001040040018001170080 00500135009002600140010000500166011002200171020001100193020000600204020001300210 020001400223013000700237016000300244#356726#VV16.01322#^a29500^b2000b#Vi?t#372. 6#H561D#Hng dn gii bi tp ting Vit 4#V Khc Tun#T.1#V Khc Tun#Ti b n ln th 4#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a131tr. : bng^b24cm#Ting Vit #Lp 4#Gii bi tp#Sch c thm#356726#GK## 00589000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020035000530030019000880070032001070050018001390050013001570040 01800170008000500188009002600193010000500219011002200224020000900246020000700255 020001300262020001400275013000700289016000300296#356727#VV16.01323#^a24000^b150 0b#Vi?t#571.076#H561D#Hng dn gii bi tp sinh hc 11#Chng trnh chun#Trn h Nguyn Giao, L Tun Ngc#Trnh Nguyn Giao#L Tun Ngc#Ti bn ln th 2#^aH .#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a106tr. : bng^b24cm#Sinh hc#Lp 11#Gii bi tp#Sch c thm#356727#GK## 00498000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020030000510030029000810070016001100050016001260080005001420090 02600147010000500173011003100178020000500209020000600214020001400220013000700234 016000300241#356728#VV16.01324#^a34000^b2000b#Vi?t#372.7#T406M#Ton 1 pht tri n v nng cao#Bi dng hc sinh kh, gii#Phm Thnh Cng#Phm Thnh Cng#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a156tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 1#Sch c thm#356728#GK## 00666000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020022000530070078000750050014001530080005001670090026001720100 00500198011001400203020001200217020000800229020001400237016000300251005001600254 005002000270005001300290004001800303012001800321020000600339013000700345#356729# VV16.01325#^a19500^b2000b#Vi?t#372.623#M458T#125 bi vn hay lp 3#S.t., b.s.: inh Xun Anh, Nguyn Hng Nga, ng L Tuyt Trinh, Phan Th Nga#inh Xun Anh# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a84tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Sch c t hm#GK#Nguyn Hng Nga#ng L Tuyt Trinh#Phan Th Nga#Ti bn ln th 2#T sc h Ph thng#Lp 3#356729## 00652000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020042000490070048000910220004001390050012001430050012001550050 01100167005001400178005001400192004001800206008000500224009002600229010000500255 01100150026002000120027502000070028702000080029402000140030201300070031601600030 0323#356730#VV16.01326#^a52000^b1000b#Vi?t#807#R203K#Rn k nng lm vn v bi vn mu lp 10#L Anh Xun (ch.b.), V Th Dung, L Hon...#T.2#L Anh Xun# V Th Dung# L Hon#Bi Thu Linh#Ng Th Thanh#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a248tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 10#Bi vn#Sch c thm #356730#GK## 00599000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020030000520070040000820220004001220050015001260050008001410050 01500149004001800164008000500182009002600187010000500213011003100218020000500249 020000600254020001300260020001400273013000700287016000300294#356731#VV16.01327#^ a24000^b2000b#Vi?t#510.76#H561D#Hng dn gii bi tp ton 7#Nguyn c Tn, T Thp, Nguyn c Ho#T.2#Nguyn c Tn#T Thp#Nguyn c Ho#Ti bn ln th 4#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a100tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 7 #Gii bi tp#Sch c thm#356731#GK## 00581000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020030000510070024000810220004001050050015001090050008001240050 01500132004001800147008000500165009002600170010000500196011003000201020000500231 020000600236020001300242020001400255013000700269016000300276#356732#VV16.01328#^ a23000^b2000b#Vi?t#372.7#H561D#Hng dn gii bi tp ton 3#T Thp, Nguyn c Ho#T.2#Nguyn c Tn#T Thp#Nguyn c Ho#Ti bn ln th 4#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a99tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 3#Gii bi tp#Sch c thm#356732#GK## 00593000000000277000450000200490000000500160004900500220006500700390008700400180 01260080005001440090026001490100005001750110031001800820007002110160003002180130 00700221014001600228026000700244026001100251181000600262019000500268020000900273 020000600282020001400288020001300302#Hi p v cch lm mt s th nghim khoa hc 4#Phm nh Cng#Nguyn Th Hunh Liu#Phm nh Cng, Nguyn Th Hunh Li u#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a120tr. : hnh v, bn g^b24cm#372.35#GK#356733#^a26000^b2000b#356733#VV16.01329#H428#Vi?t#Khoa hc#L p 4#Sch c thm#Sch hi p## 00681000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020042000510070057000930220004001500050012001540050011001660050 02100177005001300198005001500211004001800226008000500244009002600249010000500275 01100220028002000110030202000120031302000060032502000140033101300070034501600030 0352#356734#VV16.01330#^a39000^b1500b#Vi?t#372.6#K305T#Kin thc ting Vit v bi vn mu lp 3#L Anh Xun (ch.b.), Hong Bnh, Nguyn Th Hng Lan...#T.1#L Anh Xun#Hong Bnh#Nguyn Th Hng Lan#Trnh Cam Ly#Nguyn Th Th#Ti bn l n th 3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a185tr. : bng^b24cm#Ting Vit#T p lm vn#Lp 3#Sch c thm#356734#GK## 00495000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020038000540070016000920050016001080080005001240090026001290100 00500155011002600160020001000186020000600196020001400202020001500216013000700231 016000300238#356735#VV16.01331#^a44500^b2000b#Vi?t#372.6521#B450#B luyn t hi Violympic ting Anh 5#Phm Thnh Cng#Phm Thnh Cng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a203tr. : minh ho^b24cm#Ting Anh#Lp 5#Sch c thm#Sch luyn thi#356735#GK## 00681000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020042000510070057000930220004001500050012001540050011001660050 02100177005001300198005001500211004001800226008000500244009002600249010000500275 01100220028002000110030202000120031302000060032502000140033101300070034501600030 0352#VV16.01332#356736#^a41000^b1500b#Vi?t#372.6#K305T#Kin thc ting Vit v bi vn mu lp 5#L Anh Xun (ch.b.), Hong Bnh, Nguyn Th Hng Lan...#T.1#L Anh Xun#Hong Bnh#Nguyn Th Hng Lan#Trnh Cam Ly#Nguyn Th Th#Ti bn l n th 3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a191tr. : bng^b24cm#Ting Vit#T p lm vn#Lp 5#Sch c thm#356736#GK## 00742000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020033000540030065000870070057001520050015002090050015002240050 01400239005001200253005001500265004001800280008000500298009002600303010000500329 01100310033402000070036502000070037202000130037902000140039201300070040601600030 0413#356737#VV16.01333#^a35000^b2000b#Vi?t#512.0076#H561D#Hng dn gii bi t p i s 10#Tm tt l thuyt. Bi tp cn bn. Bi tp tng t v nng cao#Ngu yn Vn Lc (ch.b.), Trn Quang Ti, Mai Xun ng...#Nguyn Vn Lc#Trn Quang Ti#Mai Xun ng#L Ngc Hi#Trnh Minh Lm#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2015#^a172tr. : hnh v, bng^b24cm#i s#Lp 10#Gii bi tp#Sc h c thm#356737#GK## 00603000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020032000540070054000860050016001400050012001560050016001680040 01800184008000500202009002600207010000500233011002500238020000700263020000600270 020001300276020001400289013000700303016000300310#356738#VV16.01334#^a20000^b150 0b#Vi?t#330.9597#H561D#Hng dn gii bi tp a l 9#Nguyn Minh Tu (ch.b.), V nh Ho, Ng Th Hi Yn#Nguyn Minh Tu#V nh Ho#Ng Th Hi Yn#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a88tr. : minh ho^b24cm#a l#L p 9#Gii bi tp#Sch c thm#356738#GK## 00663000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020027000520070051000790220004001300050015001340050016001490050 01500165005001500180005001500195004001800210008000500228009002600233010000500259 01100310026402000050029502000060030002000070030602000140031301300070032701600030 0334#356739#VV16.01335#^a36500^b2000b#Vi?t#510.76#C513C#Cng c v n luyn to n 7#Nguyn c Tn, Phan Hong Ngn, Nguyn on V...#T.1#Nguyn c Tn#Phan H ong Ngn#Nguyn on V#Nguyn c Ho# Quang Thanh#Ti bn ln th 1#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2015#^a164tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 7#n tp#S ch c thm#356739#GK## 00703000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810008000470020026000550030064000810070055001450050015002000050015002150050 01200230005001400242005001200256008000500268009002600273010000500299011003100304 020001000335020000700345020001300352013000700365016000300372020001400375#356740# VV16.01336#^a52500^b2000b#Vi?t#515.076#GI-103B#Gii bi tp gii tch 12#Tm t t l thuyt. Bi tp cn bn. Cu hi trc nghim. p n#Nguyn Vn Lc (ch.b.) , Hong Ngc c, V on Kt...#Nguyn Vn Lc#Hong Ngc c#V on Kt#Thi V n Chung#L Th Lin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a245tr. : hnh v, bn g^b24cm#Gii tch#Lp 12#Gii bi tp#356740#GK#Sch c thm## 00746000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020035000540030065000890070057001540050015002110050015002260040 01800241008000500259009002600264010000500290011003100295020000900326020000700335 02000130034202000140035501600030036900500140037200500120038600500150039801300070 0413#356741#VV16.01337#^a27000^b2000b#Vi?t#516.0076#H561D#Hng dn gii bi t p hnh hc 10#Tm tt l thuyt. Bi tp cn bn. Bi tp tng t v nng cao#N guyn Vn Lc (ch.b.), Trn Quang Ti, Mai Xun ng...#Nguyn Vn Lc#Trn Quan g Ti#Ti bn ln th 4#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a168tr. : hnh v, bng^b24cm#Hnh hc#Lp 10#Gii bi tp#Sch c thm#GK#Mai Xun ng#L Ngc H i#Trnh Minh Lm#356741## 00681000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020042000510070057000930220004001500050012001540050011001660050 02100177005001300198005001500211004001800226008000500244009002600249010000500275 01100220028002000110030202000120031302000060032502000140033101300070034501600030 0352#356742#VV16.01338#^a33000^b1500b#Vi?t#372.6#K305T#Kin thc ting Vit v bi vn mu lp 4#L Anh Xun (ch.b.), Hong Bnh, Nguyn Th Hng Lan...#T.1#L Anh Xun#Hong Bnh#Nguyn Th Hng Lan#Trnh Cam Ly#Nguyn Th Th#Ti bn l n th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a172tr. : bng^b24cm#Ting Vit#T p lm vn#Lp 4#Sch c thm#356742#GK## 00563000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020018000490070053000670050016001200050014001360040014001500080 00500164009002600169010000500195011002600200020000800226020000600234020001400240 016000300254005002100257013000700278#356743#VV16.01339#^a24000^b1000b#Vi?t#546# H419T#Hc tt ho hc 8#Trn Trung Ninh, Phm Th Bnh, Nguyn Th Kim Thnh#Tr n Trung Ninh#Phm Th Bnh#Ti bn ln 3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a1 03tr. : minh ho^b24cm#Ho hc#Lp 8#Sch c thm#GK#Nguyn Th Kim Thnh#35674 3## 00651000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020033000530070065000860050017001510050013001680040018001810080 00500199009002600204010000500230011003100235020000700266020000700273020001300280 020001400293016000300307005001800310005001400328013000700342#356744#VV16.01340#^ a36000^b2000b#Vi?t#530.076#H561D#Hng dn gii bi tp vt l 10#V Th Pht M inh, Chu Vn To, Nguyn Hong Hng, Hong Th Thu#V Th Pht Minh#Chu Vn T o#Ti bn ln th 4#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a168tr. : hnh v, bng ^b24cm#Vt l#Lp 10#Gii bi tp#Sch c thm#GK#Nguyn Hong Hng#Hong Th T hu#356744## 00643000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020034000530030019000870070032001060050016001380050015001540040 01800169008000500187009002600192010000500218011002200223015004400245020000800289 020000700297020001300304020001400317013000700331016000300338#356745#VV16.01341#^ a26000^b2000b#Vi?t#546.076#H561D#Hng dn gii bi tp ho hc 12#Chng trnh chun#Trn Trung Ninh, L Th D Tho#Trn Trung Ninh#L Th D Tho#Ti bn l n th 4#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a114tr. : bng^b24cm#Tn sch ngoi ba: Gii bi tp ho hc 12#Ho hc#Lp 12#Gii bi tp#Sch c thm#356745#G K## 00599000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020030000520070040000820220004001220050015001260050008001410050 01500149004001800164008000500182009002600187010000500213011003100218020000500249 020000600254020001300260020001400273016000300287013000700290#356746#VV16.01342#^ a23000^b2000b#Vi?t#510.76#H561D#Hng dn gii bi tp ton 7#Nguyn c Tn, T Thp, Nguyn c Ho#T.1#Nguyn c Tn#T Thp#Nguyn c Ho#Ti bn ln th 4#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a112tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 7 #Gii bi tp#Sch c thm#GK#356746## 00666000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020027000520070052000790220004001310050015001350050015001500050 01700165005001500182005001600197004001800213008000500231009002600236010000500262 01100310026702000050029802000060030302000070030902000140031601300070033001600030 0337#VV16.01343#356747#^a37000^b2000b#Vi?t#510.76#C513C#Cng c v n luyn to n 6#Nguyn c Tn, Nguyn on V, Nguyn Anh Hong...#T.1#Nguyn c Tn#Nguy n on V#Nguyn Anh Hong#Nguyn c Ho#Phan Hong Ngn#Ti bn ln th 1#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a168tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 6#n tp #Sch c thm#356747#GK## 00623000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020022000490070073000710050013001440050011001570050014001680050 02000182004001800202008000500220009002600225010000500251011001500256020001200271 020000600283020000800289020001400297013000700311016000300318#356748#VV16.01344#^ a38000^b2000b#Vi?t#807#M458T#125 bi vn hay lp 7#S.t., b.s.: Phan Th Nga, L Thu Lan, inh Xun Anh, ng L Tuyt Trinh#Phan Th Nga#L Thu Lan#inh Xun A nh#ng L Tuyt Trinh#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a1 84tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 7#Bi vn#Sch c thm#356748#GK## 00510000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020042000510070016000930050016001090080005001250090026001300100 00500156011002200161020000500183020000600188020000800194020001400202013000700216 016000300223004001800226#356749#VV16.01345#^a30000^b2000b#Vi?t#372.7#H561D#Hn g dn gii chi tit Violympic ton 4#Phm Thnh Cng#Phm Thnh Cng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a133tr. : bng^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm #356749#GK#Ti bn ln th 1## 00588000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810008000450020023000530070032000760220004001080050011001120050020001230040 04000143008000500183009002600188010000500214011003100219020000500250020000600255 020001300261020001400274013000700288016000300295#356750#VV16.01346#^a26000^b200 0b#Vi?t#372.7#GI-103V#Gii v bi tp ton 2#T Th Yn, Trn Th Thanh Nhn#T.1 #T Th Yn#Trn Th Thanh Nhn#Ti bn ln th 2 c chnh sa, b sung#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2015#^a126tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 2#Gii bi t p#Sch c thm#356750#GK## 00566000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810008000450020023000530070032000760220004001080050011001120050020001230040 01800143008000500161009002600166010000500192011003100197020000500228020000600233 020001300239020001400252013000700266016000300273#VV16.01347#356751#^a26000^b200 0b#Vi?t#372.7#GI-103V#Gii v bi tp ton 5#T Th Yn, Trn Th Thanh Nhn#T.1 #T Th Yn#Trn Th Thanh Nhn#Ti bn ln th 4#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2015#^a127tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 5#Gii bi tp#Sch c thm#35675 1#GK## 00642000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020036000550030059000910070042001500220004001920050008001960050 01200204008000500216009002600221010000500247011002600252020001000278020000600288 020001400294013000700308016000300315012003400318#356752#VV16.01348#^a50000^b500 0b#Vi?t#372.6521#TR431T#Trng tm kin thc ting Anh lp 3#Theo chng trnh ti ng Anh mi ca B Gio dc v o to#Ch.b.: i Li, Hng Giang ; i Li h. #T.1#i Li#Hng Giang#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a135tr. : minh ho ^b24cm#Ting Anh#Lp 3#Sch c thm#356752#GK#T sch Gip b hc tt ting Anh ## 00648000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020036000550030059000910070043001500220004001930050008001970050 01200205008000500217009002600222010000500248011003100253020001000284020000600294 020001400300013000700314016000300321012003400324#356753#VV16.01349#^a48000^b500 0b#Vi?t#372.6521#TR431T#Trng tm kin thc ting Anh lp 5#Theo chng trnh ti ng Anh mi ca B Gio dc v o to#Ch.b.: i Li, Hng Giang ; i Li h. .#T.2#i Li#Hng Giang#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a127tr. : hnh v , bng^b24cm#Ting Anh#Lp 5#Sch c thm#356753#GK#T sch Gip b hc tt ti ng Anh## 00634000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020036000500030059000860070042001450220004001870050008001910050 01200199008000500211009002600216010000500242011002600247012003100273020001000304 020000600314020001400320013000700334016000300341#356754#VV16.01350#^a50000^b500 0b#Vi?t#428#TR431T#Trng tm kin thc ting Anh lp 6#Theo chng trnh ting A nh mi ca B Gio dc v o to#Ch.b.: i Li, Hng Giang ; i Li h.#T.1# i Li#Hng Giang#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a131tr. : minh ho^b24c m#T sch Gip hc tt ting Anh#Ting Anh#Lp 6#Sch c thm#356754#GK## 00634000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020036000500030059000860070042001450220004001870050008001910050 01200199008000500211009002600216010000500242011002600247012003100273020001000304 020000600314020001400320016000300334013000700337#356755#VV16.01351#^a48000^b500 0b#Vi?t#428#TR431T#Trng tm kin thc ting Anh lp 6#Theo chng trnh ting A nh mi ca B Gio dc v o to#Ch.b.: i Li, Hng Giang ; i Li h.#T.2# i Li#Hng Giang#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a123tr. : minh ho^b24c m#T sch Gip hc tt ting Anh#Ting Anh#Lp 6#Sch c thm#GK#356755## 00676000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020036000500030059000860070055001450220004002000050008002040050 01200212008000500224009002600229010000500255011003300260020001000293020000600303 020001400309013000700323016000300330005001000333012003100343#356756#VV16.01352#^ a52000^b5000b#Vi?t#428#TR431T#Trng tm kin thc ting Anh lp 7#Theo chng t rnh ting Anh mi ca B Gio dc v o to#i Li, Hng Giang (ch.b.), The Windy ; i Li h..#T.1#i Li#Hng Giang#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015 #^a127tr. : bng, tranh mu^b24cm#Ting Anh#Lp 7#Sch c thm#356756#GK#The Wi ndy#T sch Gip hc tt ting Anh## 00676000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810007000430020036000500030059000860070055001450220004002000050008002040050 01200212008000500224009002600229010000500255011003300260020001000293020000600303 020001400309016000300323005001000326013000700336012003100343#VV16.01353#356757#^ a48000^b5000b#Vi?t#428#TR431T#Trng tm kin thc ting Anh lp 7#Theo chng t rnh ting Anh mi ca B Gio dc v o to#i Li, Hng Giang (ch.b.), The Windy ; i Li h..#T.2#i Li#Hng Giang#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015 #^a130tr. : bng, tranh mu^b24cm#Ting Anh#Lp 7#Sch c thm#GK#The Windy#356 757#T sch Gip hc tt ting Anh## 00710000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020043000540030059000970070059001560220004002150050008002190050 01200227005001200239008000500251009002600256010000500282011003100287020001000318 020000600328020000700334020001400341013000700355016000300362012003100365#356758# VV16.01354#^a82000^b5000b#Vi?t#372.6521#T527T#Tuyn tp thi violympic ting Anh lp 3#Theo chng trnh ting Anh mi ca B Gio dc v o to#i Li, H ng Giang (ch.b.), The Windy ; Trang Trang h..#T.1#i Li#Hng Giang#Trang Tr ang#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a181tr. : hnh v, bng^b24cm#Ting Anh #Lp 3# thi#Sch c thm#356758#GK#T sch Gip hc tt ting Anh## 00732000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020043000540030059000970070059001560220004002150050008002190050 01200227005001200239008000500251009002600256010000500282011003100287012003100318 02000100034902000060035902000070036502000140037201300070038601600030039300500100 0396#356759#VV16.01355#^a82000^b5000b#Vi?t#372.6521#T527T#Tuyn tp thi viol ympic ting Anh lp 4#Theo chng trnh ting Anh mi ca B Gio dc v o to #i Li, Hng Giang (ch.b.), The Windy ; Trang Trang h..#T.1#i Li#Hng Gi ang#Trang Trang#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a187tr. : hnh v, bng^b24 cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Ting Anh#Lp 4# thi#Sch c thm#356759#GK #The Windy## 00730000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020043000540030059000970070058001560220004002140050008002180050 01200226005001100238008000500249009002600254010000500280011003100285020001000316 02000060032602000070033202000140033901300070035301600030036000500100036301200310 0373#356760#VV16.01356#^a85000^b5000b#Vi?t#372.6521#T527T#Tuyn tp thi viol ympic ting Anh lp 5#Theo chng trnh ting Anh mi ca B Gio dc v o to #i Li, Hng Giang (ch.b.), The Windy ; Hong Lin h..#T.1#i Li#Hng Gia ng#Hong Lin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a195tr. : hnh v, bng^b24cm #Ting Anh#Lp 5# thi#Sch c thm#356760#GK#The Windy#T sch Gip hc tt t ing Anh## 00730000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020043000540030059000970070058001560220004002140050008002180050 01200226005001100238008000500249009002600254010000500280011003100285020001000316 02000060032602000070033202000140033901600030035300500100035601300070036601200310 0373#356761#VV16.01357#^a82000^b5000b#Vi?t#372.6521#T527T#Tuyn tp thi viol ympic ting Anh lp 5#Theo chng trnh ting Anh mi ca B Gio dc v o to #i Li, Hng Giang (ch.b.), The Windy ; Hong Lin h..#T.2#i Li#Hng Gia ng#Hong Lin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a195tr. : hnh v, bng^b24cm #Ting Anh#Lp 5# thi#Sch c thm#GK#The Windy#356761#T sch Gip hc tt t ing Anh## 00742000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020043000540030059000970070072001560220004002280050008002320050 01200240005000900252008000500261009002600266010000500292011003100297020001000328 02000060033802000070034402000140035101300070036501600030037200500100037501200310 0385#356762#VV16.01358#^a78000^b5000b#Vi?t#428.0076#T527T#Tuyn tp thi viol ympic ting Anh lp 6#Theo chng trnh ting Anh mi ca B Gio dc v o to #B.s.: i Li, Hng Giang (ch.b.), The Windy ; H..: i Li, Hu Tin#T.1#i Li#Hng Giang#Hu Tin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a169tr. : hnh v , bng^b24cm#Ting Anh#Lp 6# thi#Sch c thm#356762#GK#The Windy#T sch Gi p hc tt ting Anh## 00744000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020043000540030059000970070073001560220004002290050008002330050 01200241005001000253008000500263009002600268010000500294011003100299020001000330 02000060034002000070034602000140035301600030036700500100037001300070038001200310 0387#356763#VV16.01359#^a76000^b5000b#Vi?t#428.0076#T527T#Tuyn tp thi viol ympic ting Anh lp 6#Theo chng trnh ting Anh mi ca B Gio dc v o to #B.s.: i Li, Hng Giang (ch.b.), The Windy ; H..: i Li, Hng Nhn#T.2# i Li#Hng Giang#Hng Nhn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a165tr. : hnh v, bng^b24cm#Ting Anh#Lp 6# thi#Sch c thm#GK#The Windy#356763#T sch Gip hc tt ting Anh## 00787000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450010010000510020057000610070025001180050008001430080005001510090 02600156010000500182011002700187012004100214021018800255020001500443020000900458 020001500467016000300482019000500485013000700490#356764#VV16.01360#^a85000^b200 0b#Vi?t#155.2#H103M#Kim Lng#27 bi hc t c v bn thn dnh cho hc sinh thi n ti#Kim Lng ; Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a28 3tr. : tranh mu^b23cm#Rn luyn k nng sng dnh cho hc sinh#K li nhng cu chuyn v nhng kh khn trong cuc sng m em nh no cng gp phi, qua gi p tr c c tinh thn lc quan, c c dng kh khi i mt vi nhng kh kh n ca mnh#Tm l c nhn#Hc sinh#Sch thiu nhi#XH#Dch#356764## 00761000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460010016000520020036000680070031001040050008001350080005001430090 02600148010000500174011002700179012004100206021014100247020001800388020001300406 020001000419020001500429016000300444019000500447013000700452#VV16.01361#356765#^ a45000^b2000b#Vi?t#372.37#B100M#Vng Tnh Phm#30 iu hc sinh tiu hc cn c h #Vng Tnh Phm ; Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2016# ^a143tr. : tranh mu^b23cm#Rn luyn k nng sng dnh cho hc sinh#Hng dn h c sinh tiu hc 30 iu cn phi suy ngh v rn luyn v phm cht o c, b quyt hc tp, k nng sng, giao tip x hi...#Hc sinh tiu hc#K nng sng# Rn luyn#Sch thiu nhi#XH#Dch#356765## 00790000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460010016000520020050000680070031001180050008001490080005001570090 02600162010000500188011002700193012004100220021015600261020001300417020001800430 020001500448013000700463016000300470019000500473020001000478#356766#VV16.01362#^ a45000^b2000b#Vi?t#372.37#B100M#Vng Tnh Phm#30 thi quen hc sinh tiu hc cn phi rn luyn#Vng Tnh Phm ; Tu Vn dch#Tu Vn#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2016#^a143tr. : tranh mu^b23cm#Rn luyn k nng sng dnh cho hc sin h#a ra nhng bi hc v li khuyn tng ng gip cc em hc sinh tiu hc rn luyn nhng thi quen tt v o c, c sch, sc kho, sinh hot v c x#K nng sng#Hc sinh tiu hc#Sch thiu nhi#356766#XH#Dch#Rn luyn## 00826000000000301000450000100140000000200190001400300250003300500200005800500140 00780070052000920080005001440090026001490100005001750110031001800150036002110220 01400247082000700261016000300268013000700271014001600278026000700294026001100301 181000800312019000500320020001700325020001100342021017100353#Dng K Chu#Gio trnh Hn ng#B sung bi tp - p n#Trn Th Thanh Lim#Dng K Chu#Dng K Chu ch.b. ; Trn Th Thanh Lim bin dch#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015 #^a237tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: i hc Ngn ng Bc Kinh#T.2, Quyn h #495.18#GT#356767#^a64000^b5000b#356767#VV16.01363#GI-108T#Vi?t#Ting Trung Qu c#Gio trnh#Gii thiu mt s bi hc ting Trung Quc theo ch , ch trng v phn ng m, ng php, t ng, ch Hn c km theo cc bi hi thoi giao ti p, c gii thch r rng## 00826000000000277000450000100120000000200380001200500150005000700380006500800050 01030090026001080100005001340110027001390150057001660820004002230160003002270130 00700230014001800237026001100255026000700266181000600273019000500279019000500284 020001000289020001200299021023700311#Hoge, A. J.#Luyn ni ting Anh nh ngi b n ng#Nhm The Windy#A. J. Hoge ; Nhm The Windy bin bch#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a303tr. : tranh mu^b24cm#Tn sch ting Anh: Learn to speak en glish like a native#428#XH#356768#^a150000^b20000b#VV16.01364#356768#L527N#Vi?t #Dch#Ting Anh#K nng ni#Gii thiu phng php Effortless English - mt ph ng php hc ting Anh hiu qu, t gip ngi hc thch hc ting Anh, ni ti ng Anh tri chy, t ng khng cn ngh bng ting m , pht m ting Anh ch un nh ngi bn ng...## 00985000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580020042000640030017001060070056001230080005001790090 02600184010000500210011003100215021028300246020001100529016000300540005001600543 00500140055900500130057300500150058600500150060102000190061602000170063501300070 0652#356769#VV16.01365#VV16.01366#^a119000^b500b#Vi?t#338.092#D408N#Doanh nhn v vn ho doanh nhn Vit Nam#Sch chuyn kho#Nguyn Vit Lc (ch.b.), inh V n Ton, Kim Ngc Anh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a235tr. : hnh v, bng^b24cm#Gii thiu vi nt v nhn din doanh nhn Vit Nam. Vn ho doanh nh n v vn ho doanh nhn Vit Nam. Cc yu t nh hng n doanh nhn Vit Nam. H gi tr vn ho doanh nhn. Thc trng, xu hng bin i, quan im nh h ng v gii php xy dng vn ho doanh nhn Vit Nam#Doanh nhn#XH#Nguyn Vit Lc#inh Vn Ton#Kim Ngc Anh#Phm Bch Ngc#Cao Thi Dng#Vn ho doanh nhn# Sch chuyn kho#356769## 00837000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400230002901900050 00520820014000571810006000710010013000770020021000900070013001110080005001240090 02600129010000500155011002700160015004100187021028200228020001800510020001400528 013000700542016000300549020000700552#VV16.01367#VV16.01368#356770#^a978604623451 7^b1200b#Vi?t#781.620095977#464C#V Trng K#n ca ti t Nam B#V Trng K #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a479tr. : nh, bng^b21cm#TTS ghi: Hi V n ngh dn gian Vit Nam#Tm hiu t v con ngi Nam B, ngun gc pht sinh d ng m nhc ti t Nam B, phong tro n ca ti t Nam B, qu trnh hnh thnh h thng bi bn n ca ti t Nam B, gi tr ca ngh thut n ca ti t Nam B, bo tn v pht trin gi tr ngh thut n ca ti t Nam B#Nhc truyn t hng#n ca ti t#356770#XH#Nam B## 00767000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020035000510030024000860290032001100070049001420010011001910080 00500202009002600207010000500233011003200238012003100270020001000301020000900311 016000300320005001000323021009300333005001200426020000800438013000700446#356771# VV16.01369#^a88000^b5000b#Vi?t#428.2#B103T#Bi tp ng php ting Anh cn bn#B i tp km theo p n#Basic english grammar exercises#Thu Phng (ch.b.), The W indy ; Trang Trang h..#Thu Phng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a419tr. : bng, tranh v^b21cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Ting Anh#Ng php#XH#The Windy#Gm 128 bi ng vi tng ch im ng php v 25 bi kim tra tng hp v ng php ting Anh#Trang Trang#Bi tp#356771## 00785000000000301000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810007000460020027000530290029000800070045001090050009001540080005001630090 02600168010000500194011003200199012003100231020001000262020000900272016000300281 021015400284013000700438001001000445004001800455005001000473#VV16.01370#356772#^ a96000^b10000b#Vi?t#428.2#NG550P#Ng php ting Anh cn bn#Basic english gramm ar in use#Thu Huyn (ch.b.), The Windy ; Ngc Mai h..#Ngc Mai#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2015#^a447tr. : bng, tranh v^b21cm#T sch Gip hc tt ting A nh#Ting Anh#Ng php#XH#Trnh by mt s kin thc c bn v cu v cc phn c a cu, danh t, tnh t, ng t, cu trc cu, tn ng trc tip v tn ng gi n tip, cc th...#356772#Thu Huyn#Ti bn ln th 1#The Windy## 00742000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020037000510290036000880070048001240010011001720050011001830080 00500194009002600199010000500225011002600230012003100256020001000287020000900297 020000800306013000700314016000300321005001000324021010600334#356773#VV16.01371#^ a85000^b5000b#Vi?t#428.2#B103T#Bi tp thc hnh ng php ting Anh#Practical e nglish grammar exercises#Hng Nhung (ch.b.), The Windy ; Hong Lin h..#Hng Nh ung#Hong Lin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a323tr. : tranh v^b21cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Ting Anh#Ng php#Bi tp#356773#XH#The Windy#Gii thiu cc dng bi tp ng php ting Anh khc nhau c th lin quan ti cc th , c km theo p n## 00644000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020031000540070045000850010011001300050009001410080005001500090 02600155010000500181011002500186012003100211021008600242020001000328020000800338 016000300346005001000349013000700359#356774#VV16.01372#^a60000^b5000b#Vi?t#428. 0076#B103T#Bi tp vit li cu ting Anh#Hng Nhung (b.s.), The Windy ; Nhung h..#Hng Nhung#Nhung #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a242tr. : hnh v ^b21cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Gm hai dng bi tp vit li cu ting A nh thng dng v hu ch, c km theo p n#Ting Anh#Bi tp#XH#The Windy#3567 74## 00642000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020026000540070047000800010012001270050009001390080005001480090 02600153010000500179011001500184012003100199021009600230020001000326020000800336 013000700344016000300351005001000354#356775#VV16.01373#^a60000^b5000b#Vi?t#428. 0076#B103T#Bi tp t cu ting Anh#Trn Ct Ly (ch.b.), The Windy ; Nhung h ..#Trn Ct Ly# Nhung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a251tr.^b21cm#T s ch Gip hc tt ting Anh#Gm cc bi t cu ting Anh vi cc t gi , cch vit th v nhng bi tp chn p n ng#Ting Anh#Bi tp#356775#XH#The Windy ## 01085000000000277000450000100180000000200240001800300410004200700180008300400190 01010080005001200090011001250100005001360110031001410150044001720820011002160160 00300227013000700230014001500237026001100252026000700263181000800270019000500278 020001300283020001100296021050000307#Nguyn nh Thng#Gio trnh an ton in#S ch dng cho cc trng o to h TCCN#Nguyn nh Thng#Ti bn ln th 10#^aH .#^aGio dc#2015#^a127tr. : hnh v, bng^b24cm#u ba sch ghi: V Gio dc c huyn nghip#621.310289#GT#356776#^a30000^b500b#VV16.01374#356776#GI-108T#Vi?t# An ton in#Gio trnh#Trnh by nhng khi nim, tc dng ca dng in i v i c th con ngi, cp cu ngi b in git. Cc khi nim c bn v an ton in. Phn tch an ton trong cc mng in n gin, mng in ba pha, bo v n i t, ni dy trung tnh. S nguy him khi in p cao thm nhp sang in p thp. Bo v chng st. Nhng vn nh hng ca trng in t tn s cao, t n s cng nghip v phng tnh in. Nhng phng tin v dng c cn thit c ho an ton in v t chc vn hnh an ton## 00793000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810008000430020043000510070069000940010010001630050009001730050005001820050 00800187008000500195009002600200010000500226011002600231012003100257021014100288 020001000429020001000439020001000449013000700459016000300466005001000469#356777# VV16.01375#^a95000^b5000b#Vi?t#428#GI-108T#Giao tip ting Anh chuyn ngnh kh ch sn#Qunh Nh (ch.b.), The Windy ; M Hng h.. ; Thu m: Alex, Chandle#Qun h Nh#M Hng#Alex#Chandle#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a285tr. : minh ho^b21cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Gm mt s bi ting Anh chuyn ngnh k hch sn nh: ng k trc, l tn, cc dch v trong khch sn, dch v m th c, nhng khiu ni...#Ting Anh#Giao tip#Khch sn#356777#XH#The Windy## 00892000000000301000450000100170000000200410001700500150005800500070007300700480 00800040018001280080005001460090011001510100005001620110026001670150066001930820 00600259016000300265013000700268014001600275026001100291026000700302181000600309 019000500315019000500320020001400325020000800339021024300347#Trnh Xun Thun#T in yu thch bu tri v cc v sao#Phm Vn Thiu#Ng V#Trnh Xun Thun ; Dch: Phm Vn Thiu, Ng V#Ti bn ln th 3#^aH.#^aTri thc#2015#^a779tr. : t ranh v^b24cm#Tn sch ting Php: Dictionnaire amoureux du ciel et des etoiles# 520.3#TN#356778#^a215000^b300b#VV16.01376#356778#T550#Vi?t#Dch#Thin vn hc# T in#Bao gm cc mc t v thin vn hc nh: nh sng ho thch, nh sng kh ng nhn thy c, bm sinh v kinh nghim ca cc thin h, bu tri m, bu tri xanh, cc h mt tri, cc loi thin h, detector nh sng, m sao, m t hin h...## 01114000000000349000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200110 00311810007000420020079000490030098001280290110002260070064003360050015004000050 01800415005002000433005001600453005001100469008000500480009001100485010000500496 01100260050101300070052701600030053402101710053702000060070802000030071402000160 0717020001700733020001400750#356779#VV16.01377#^b1000b#Vi?t#337.597043#TR305V#Tr in vng i vi Vit Nam v c trong bi cnh hi nhp kinh t Asean v EU#Fes tschrift zum 40. jubilaum der deutsch-vietnamesischen diplomatischen beziehungen (1975 - 2015)#Deutschlands und Vietnams perspektiven im zusammenhang mit der wi rtschaftlichen integration ASEANs und der EU#Nguyn Anh Thu, Andreas Stoffers (c h.b.), Patrick Ziegenhain...#Nguyn Anh Thu#Stoffers, Andreas#Ziegenhain, Patric k#Nguyn Hng Sn#H Vn Hi#^aH.#^aTri thc#2015#^a504tr. : minh ho^b24cm#3567 79#XH#Gii thiu qu trnh hi nhp kinh t trong cng ng kinh t ASEAN v li n minh chu u EU. Trin vng thng mi, u t, gio dc v nghin cu i vi Vit Nam v c#ASEAN#EU#Kinh t quc t#Hi nhp kinh t#Sch song ng## 00438000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100060 00380010014000440020009000580030004000670070014000710220004000850080005000890090 01900094010000500113011002100118020001700139020000400156013000700160016000300167 005001400170#356780#^a125000^b500b#Vi?t#895.92214#D431#inh Vn Tnh#Dng i# Th#inh Vn Tnh#T.3#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a166tr. : nh^b19cm#Vn hc hin i#Th#356780#VH#inh Vn Tnh## 00440000000000253000450002600070000001400170000701900050002408200100002918100060 00390010013000450020009000580030008000670070013000750220004000880080005000920090 01900097010000500116011002100121020001700142020000400159013000700163016000300170 005001300173#356781#^a540000^b1000b#Vi?t#895.92214#T312#inh Vn Nh#Tnh i# Th vn#inh Vn Nh#T.5#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2015#^a655tr. : nh^b24cm#Vn h c hin i#Th#356781#VH#inh Vn Nh## 00608000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100080 00340020023000420030060000650070012001250220004001370050012001410040069001530080 01200222009001700234010000500251011002600256020000500282020000600287020001300293 020001400306016000300320013000700323#356782#^a28000^b1000b#Vi?t#372.7#GI-103V#G ii v bi tp ton 5#B sung v cp nht chng trnh ca B Gio dc v o t o#L Mu Tho#T.2#L Mu Tho#Ti bn c b sung v cp nht theo chng trnh m i ca B Gio dc#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a139tr. : minh ho^b24cm#T on#Lp 5#Gii bi tp#Sch c thm#GK#356782## 00492000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100070 00360020024000430070035000670050018001020040019001200080012001390090017001510100 00500168011001500173020001200188020000800200020001400208013000700222016000300229 020000600232#356783#^a38000^b1000b#Vi?t#372.623#NH556B#Nhng bi vn mu lp 5# Phm Th Hng Hoa b.s., tuyn chn#Phm Th Hng Hoa#Ti bn c b sung#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a185tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Sch c thm#35678 3#GK#Lp 5## 00546000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100080 00340020026000420070034000680220004001020050015001060050018001210040019001390080 01200158009001700170010000500187011002200192020001100214020000600225020001300231 020001400244013000700258016000300265#356784#^a28000^b1000b#Vi?t#372.6#GI-103B#G ii bi tp ting Vit 3#Phm Ngc Thm, Phm Th Hng Hoa#T.2#Phm Ngc Thm#Ph m Th Hng Hoa#Ti bn c b sung#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a136tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Gii bi tp#Sch c thm#356784#GK## 00618000000000301000450002600070000001400070000701900050001408200120001918100060 00310020015000370030004000520070050000560220004001060050019001100050013001290050 01300142005001600155005001200171008001200183009001700195010000500212011001500217 015005300232020001700285020000400302013000700306016000300313#356785#^b750b#Vi?t# 895.9221408#124M#t m Lam Sn#Th#Nguyn Quang Chim, L Cng Khi, L Nng H inh...#T.7#Nguyn Quang Chim#L Cng Khi#L Nng Hinh#Nguyn nh Tn#Nguyn T iu#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a196tr.^b21cm#TTS ghi: Cu lc b Hu tr Lam Sn. Huyn Th Xun#Vn hc hin i#Th#356785#VH## 00396000000000217000450002600070000001400070000701900050001408200110001918100060 00300010017000360020018000530070017000710080012000880090017001000100005001170110 02500122020001700147020000400164013000700168016000300175#356786#^b110b#Vi?t#895. 922134#C430M#Trng Vn Khnh#Cn mi trong ti#Trng Vn Khnh#^aThanh Ho#^aN xb. Thanh Ho#2015#^a67tr., 16tr. nh^b21cm#Vn hc hin i#Th#356786#VH## 00401000000000229000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020017000400070009000570220004000660050009000700080005000790090026000840100 00500110011002500115020000700140020001400147016000300161013000700164#356787#^a80 00^b5000b#Vi?t#372.21#T450M#T mu siu nhn#Thin n#T.4#Thin n#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2015#^a23tr. : tranh v^b24cm#T mu#Sch mu gio#GK#356787# # 00401000000000229000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020017000400070009000570220004000660050009000700080005000790090026000840100 00500110011002500115020000700140020001400147013000700161016000300168#356788#^a80 00^b5000b#Vi?t#372.21#T450M#T mu siu nhn#Thin n#T.1#Thin n#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2015#^a23tr. : tranh v^b24cm#T mu#Sch mu gio#356788#GK# # 00461000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020034000400070022000740050009000960050012001050080012001170090017001290100 00500146011002500151012001200176020000700188020001400195016000300209013000700212 #356789#^a8000^b2000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu theo ch : Tu thuyn#Minh Thu, Hng Phng#Minh Thu#Hng Phng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a16tr. : tranh v^b24cm#T sch TH#T mu#Sch mu gio#GK#356789## 00454000000000241000450000200270000000500090002700500120003600700220004800800120 00700090017000820100005000990110025001040120012001290820007001410160003001480130 00700151014001500158026000700173181000600180019000500186020000700191020001400198 #B t mu theo ch : Hoa#Minh Thu#Hng Phng#Minh Thu, Hng Phng#^aThanh H o#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a16tr. : tranh v^b24cm#T sch TH#372.21#GK#356790#^ a8000^b2000b#356790#B200T#Vi?t#T mu#Sch mu gio## 00455000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020028000400070022000680050009000900050012000990080012001110090017001230100 00500140011002500145012001200170020000700182020001400189016000300203013000700206 #356791#^a8000^b2000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu theo ch : Chim#Minh Thu, H ng Phng#Minh Thu#Hng Phng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a16tr. : tran h v^b24cm#T sch TH#T mu#Sch mu gio#GK#356791## 00459000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020032000400070022000720050009000940050012001030080012001150090017001270100 00500144011002500149012001200174020000700186020001400193016000300207013000700210 #356792#^a8000^b2000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu theo ch : Th rng#Minh Th u, Hng Phng#Minh Thu#Hng Phng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a16tr. : tranh v^b24cm#T sch TH#T mu#Sch mu gio#GK#356792## 00461000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020034000400070022000740050009000960050012001050080012001170090017001290100 00500146011002500151012001200176020000700188020001400195016000300209013000700212 #356793#^a8000^b2000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu theo ch : Giao thng#Minh Thu, Hng Phng#Minh Thu#Hng Phng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a16tr. : tranh v^b24cm#T sch TH#T mu#Sch mu gio#GK#356793## 00459000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020032000400070022000720050009000940050012001030080012001150090017001270100 00500144011002500149012001200174020000700186020001400193016000300207013000700210 #356794#^a8000^b2000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu theo ch : Tri cy#Minh Th u, Hng Phng#Minh Thu#Hng Phng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a16tr. : tranh v^b24cm#T sch TH#T mu#Sch mu gio#GK#356794## 00454000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020027000400070022000670050009000890050012000980080012001100090017001220100 00500139011002500144012001200169020000700181020001400188016000300202013000700205 #356795#^a8000^b2000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu theo ch : Cy#Minh Thu, H ng Phng#Minh Thu#Hng Phng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a16tr. : tranh v^b24cm#T sch TH#T mu#Sch mu gio#GK#356795## 00464000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020037000400070022000770050009000990050012001080080012001200090017001320100 00500149011002500154012001200179020000700191020001400198016000300212013000700215 #356796#^a8000^b2000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu theo ch : Sinh vt bin#Mi nh Thu, Hng Phng#Minh Thu#Hng Phng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a16t r. : tranh v^b24cm#T sch TH#T mu#Sch mu gio#GK#356796## 00459000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020032000400070022000720050009000940050012001030080012001150090017001270100 00500144011002500149012001200174020000700186020001400193016000300207013000700210 #356797#^a8000^b2000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu theo ch : Th nui#Minh Th u, Hng Phng#Minh Thu#Hng Phng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a16tr. : tranh v^b24cm#T sch TH#T mu#Sch mu gio#GK#356797## 00463000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020036000400070022000760050009000980050012001070080012001190090017001310100 00500148011002500153012001200178020000700190020001400197013000700211016000300218 #356798#^a8000^b2000b#Vi?t#372.21#B200T#B t mu theo ch : Rau, c, qu#Min h Thu, Hng Phng#Minh Thu#Hng Phng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a16tr . : tranh v^b24cm#T sch TH#T mu#Sch mu gio#356798#GK## 00436000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020017000400070022000570220004000790050009000830050012000920080012001040090 01700116010000500133011002500138020000700163020001400170016000300184013000700187 #356799#^a8000^b2000b#Vi?t#372.21#T450M#T mu cng cha#Minh Thu, Hng Phng# Q.5#Minh Thu#Hng Phng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a16tr. : tranh v^b2 4cm#T mu#Sch mu gio#XH#356799## 00436000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020017000400070022000570220004000790050009000830050012000920080012001040090 01700116010000500133011002500138020000700163020001400170013000700184016000300191 #356800#^a8000^b2000b#Vi?t#372.21#T450M#T mu cng cha#Minh Thu, Hng Phng# Q.6#Minh Thu#Hng Phng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a16tr. : tranh v^b2 4cm#T mu#Sch mu gio#356800#XH## 00436000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020017000400070022000570220004000790050009000830050012000920080012001040090 01700116010000500133011002500138020000700163020001400170016000300184013000700187 #356801#^a8000^b2000b#Vi?t#372.21#T450M#T mu cng cha#Minh Thu, Hng Phng# Q.1#Minh Thu#Hng Phng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a16tr. : tranh v^b2 4cm#T mu#Sch mu gio#XH#356801## 00436000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020017000400070022000570220004000790050009000830050012000920080012001040090 01700116010000500133011002500138020000700163020001400170016000300184013000700187 #356802#^a8000^b2000b#Vi?t#372.21#T450M#T mu cng cha#Minh Thu, Hng Phng# Q.2#Minh Thu#Hng Phng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a16tr. : tranh v^b2 4cm#T mu#Sch mu gio#XH#356802## 00436000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020017000400070022000570220004000790050009000830050012000920080012001040090 01700116010000500133011002500138020000700163020001400170016000300184013000700187 #356803#^a8000^b2000b#Vi?t#372.21#T450M#T mu cng cha#Minh Thu, Hng Phng# Q.3#Minh Thu#Hng Phng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a16tr. : tranh v^b2 4cm#T mu#Sch mu gio#XH#356803## 00436000000000241000450002600070000001400150000701900050002208200070002718100060 00340020017000400070022000570220004000790050009000830050012000920080012001040090 01700116010000500133011002500138020000700163020001400170016000300184013000700187 #356804#^a8000^b2000b#Vi?t#372.21#T450M#T mu cng cha#Minh Thu, Hng Phng# Q.4#Minh Thu#Hng Phng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a16tr. : tranh v^b2 4cm#T mu#Sch mu gio#XH#356804## 00526000000000265000450000200280000000300400002800500090006800500120007700700220 00890080012001110090017001230100005001400110014001450820007001590160003001660130 00700169014001500176026000700191181000600198019000500204020001800209020001100227 020000800238020001400246#Tp t ch - Tp t ch hoa#Dnh cho la tui mu gio (4 - 5 tui)#Minh Thu#Hng Phng#Minh Thu, Hng Phng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a24tr.^b24cm#372.21#GK#356805#^a8000^b2000b#356805#T123T#Vi?t#Gio d c mu gio#Tp t ch#Ch hoa#Sch mu gio## 00529000000000265000450000200210000000300130002100500100003400700170004400800120 00610090017000730100005000900110026000950120024001210820011001450160003001560130 00700159014001500166026000700181181000700188019000500195020001700200020001800217 020001500235020001300250#Trng Thu - M Chu#Truyn tranh#Quang Huy#Tranh: Quan g Huy#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a12tr. : tranh mu^b19cm#Truyn c tch Vit Nam#398.209597#VH#356806#^a6000^b2000b#356806#TR431T#Vi?t#Vn hc dn gia n#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh## 00526000000000265000450002600070000001400150000701900050002208200110002718100060 00380020019000440030013000630070017000760050010000930080012001030090017001150100 00500132011002600137012002400163020001700187020001800204020001500222020001300237 016000300250013000700253#356807#^a6000^b2000b#Vi?t#398.209597#C430R#Con rng ch u tin#Truyn tranh#Tranh: Quang Huy#Quang Huy#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#201 5#^a12tr. : tranh mu^b19cm#Truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thi u nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#VH#356807## 00552000000000277000450002600070000001400150000701900050002208200110002718100060 00380020008000440030013000520070033000650050008000980050011001060080012001170090 01700129010000500146011002600151012002400177020001700201020001800218020001500236 020001300251016000300264013000700267#356808#^a6000^b2000b#Vi?t#398.209597#M510D #Mi di#Truyn tranh#Li: Thy Thy ; Tranh: Dim Trang#Thy Thy#Dim Trang#^aThan h Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a12tr. : tranh mu^b19cm#Truyn c tch Vit Nam#V n hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#VH#356808## 00600000000000289000450002600070000001400150000701900050002208200110002718100060 00380020015000440030013000590070048000720050009001200050012001290050012001410080 01200153009001700165010000500182011002600187012002400213020001700237020001800254 020001500272020001300287016000300300013000700303#356809#^a6000^b2000b#Vi?t#398. 209597#A107C#Anh chng ngc#Truyn tranh#Li: Minh Thu, Hng Phng ; Tranh: Ngu yn Tun#Minh Thu#Hng Phng#Nguyn Tun#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a12 tr. : tranh mu^b19cm#Truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi #Truyn c tch#Truyn tranh#VH#356809## 00566000000000277000450002600070000001400150000701900050002208200060002718100060 00330020019000390030013000580070037000710050011001080050012001190080012001310090 01700143010000500160011002600165012002400191020001700215020001800232020001500250 020001300265016000300278013000700281#356810#^a6000^b2000b#Vi?t#398.2#M458#Mt ng tin vng#Truyn tranh#Li: Thanh Loan ; Tranh: Nguyn Tun#Thanh Loan#Nguy n Tun#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a12tr. : tranh mu^b19cm#Truyn c t ch th gii#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#VH#35 6810## 00598000000000289000450002600070000001400150000701900050002208200110002718100060 00380020013000440030013000570070048000700050009001180050012001270050012001390080 01200151009001700163010000500180011002600185012002400211020001700235020001800252 020001500270020001300285013000700298016000300305#356811#^a6000^b2000b#Vi?t#398. 209597#C100B#C bng thn#Truyn tranh#Li: Minh Thu, Hng Phng ; Tranh: Nguy n Tun#Minh Thu#Hng Phng#Nguyn Tun#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a12tr . : tranh mu^b19cm#Truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#T ruyn c tch#Truyn tranh#356811#VH## 00564000000000277000450002600070000001400150000701900050002208200110002718100060 00380020014000440030013000580070036000710050011001070050011001180080012001290090 01700141010000500158011002600163012002400189020001700213020001800230020001500248 020001300263016000300276013000700279#356812#^a6000^b2000b#Vi?t#398.209597#C419K #Cc kin tri#Truyn tranh#Li: Thanh Loan ; Tranh: Quc Cng#Thanh Loan#Quc Cng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a12tr. : tranh mu^b19cm#Truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#XH#3568 12## 00564000000000277000450002600070000001400150000701900050002208200110002718100060 00380020018000440030013000620070034000750050011001090050009001200080012001290090 01700141010000500158011002600163012002400189020001700213020001800230020001500248 020001300263013000700276016000300283#356813#^a6000^b2000b#Vi?t#398.209597#S550T #S tch tri thm#Truyn tranh#Li: Thanh Loan ; Tranh: Huy Toon#Thanh Loan#Huy Toon#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a12tr. : tranh mu^b19cm#Truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#356813# XH## 00576000000000277000450002600070000001400150000701900050002208200110002718100060 00380020018000440030013000620070037000750050011001120050012001230080012001350090 01700147010000500164011002600169012003000195020001700225020001800242020001500260 020001300275016000300288013000700291#356814#^a6000^b2000b#Vi?t#398.209597#C501T #Ca thin tr a#Truyn tranh#Li: Thanh Loan ; Tranh: Nguyn Tun#Thanh Loan# Nguyn Tun#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a12tr. : tranh mu^b19cm#Truyn t ranh c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn t ranh#XH#356814## 00605000000000289000450002600070000001400150000701900050002208200110002718100060 00380020014000440030013000580070048000710050009001190050012001280080012001400090 01700152010000500169011002600174012003000200020001700230020001800247020001500265 020001300280016000300293005001200296013000700308#356815#^a6000^b2000b#Vi?t#398. 209597#H100R#H rm h rc#Truyn tranh#Li: Minh Thu, Hng Phng ; Tranh: Nguy n Tun#Minh Thu#Hng Phng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a12tr. : tranh m u^b19cm#Truyn tranh c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#XH#Nguyn Tun#356815## 00524000000000265000450002600070000001400150000701900050002208200060002718100060 00330020018000390030013000570070019000700050012000890080012001010090017001130100 00500130011002600135012002400161020001700185020001800202020001500220020001300235 016000300248013000700251#356816#^a6000^b2000b#Vi?t#398.2#B112C#By con thin ng a#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Tun#Nguyn Tun#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015# ^a12tr. : tranh mu^b19cm#Truyn c tch th gii#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#XH#356816## 00524000000000265000450000200120000000300130001200500120002500700190003700800120 00560090017000680100005000850110026000900120024001160820011001400160003001510130 00700154014001500161026000700176181000700183019000500190020001700195020001800212 020001500230020001300245#Thnh Ging#Truyn tranh#Nguyn Tun#Tranh: Nguyn Tun #^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a12tr. : tranh mu^b19cm#Truyn c tch Vit Nam#398.209597#XH#356817#^a6000^b2000b#356817#TH107G#Vi?t#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh## 00524000000000265000450002600070000001400150000701900050002208200110002718100060 00380020017000440030013000610070017000740050010000910080012001010090017001130100 00500130011002600135012002400161020001700185020001800202020001500220020001300235 016000300248013000700251#356818#^a6000^b2000b#Vi?t#398.209597#S550T#S tch tr u cau#Truyn tranh#Tranh: Quang Huy#Quang Huy#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015# ^a12tr. : tranh mu^b19cm#Truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#XH#356818## 00608000000000289000450002600070000001400150000701900050002208200110002718100060 00380020017000440030013000610070048000740050009001220050012001310080012001430090 01700155010000500172011002600177012003000203020001700233020001800250020001500268 020001300283016000300296005001200299013000700311#356819#^a6000^b2000b#Vi?t#398. 209597#M500D#M d gh c c#Truyn tranh#Li: Minh Thu, Hng Phng ; Tranh: N guyn Tun#Minh Thu#Nguyn Tun#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a12tr. : tran h mu^b19cm#Truyn tranh c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Tru yn c tch#Truyn tranh#XH#Hng Phng#356819## 00504000000000241000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100070 00380010010000450020012000550030052000670070010001190080012001290090017001410100 00500158011001500163012004700178020001600225020001100241013000700252016000300259 #356820#^a29000^b1000b#Vi?t#895.92212#TR527K#Nguyn Du#Truyn Kiu#Da theo bn ca Bi K v Trn Trng Kim hiu kho#Nguyn Du#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2 015#^a221tr.^b19cm#T sch Tc phm vn hc dng trong nh trng#Vn hc cn i#Truyn Nm#356820#VH## 01017000000000301000450000100210000000200270002100300460004800500230009400500170 01170070067001340080018002010090047002190100005002660110031002710150031003020820 00800333016000300341013000700344014001600351026000700367181000700374019000500381 019000800386020001200394020001800406020000500424021028600429#Liebmann-Smith, Joa n#Nhng biu hin ca c th#Cch tr thnh thm t chn on cho bn thn#Egan, Jacqueline Nardi#Nguyn Thnh Yn#Joan Liebmann-Smith, Jacqueline Nardi Egan ; Nguyn Thnh Yn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2015#^a366tr. : hnh v, bng^b23cm#Tn sch ting Anh: Body signs#616.04 7#KT#356821#^a268000^b500b#356821#NH556B#Vi?t#Dch M#Triu chng#Y hc thng thc#Bnh#Trnh by nhng cch thc m c th thng bo tnh trng sc kho bn trong thng qua nhng biu hin lnh tnh, c tnh hoc n thun khng thm m bn ngoi, gip ngi c chn on cho bn thn, pht hin manh mi tim n lu cho bc s, ch ng chm sc sc kho ca mnh## 00812000000000277000450002600070000001400170000701900050002408200040002918100060 00330020055000390070034000940050007001280050011001350050011001460050010001570080 01800167009005900185010000500244011002100249021021300270020002000483020001000503 013000700513016000300520005001100523#356822#^a120000^b3000b#Vi?t#158#T527C#Tuy n chn nhng cu chuyn hay nht ht ging tm hn#First News, L Lai, Quang Ki t...#L Lai#Quang Kit#Hng Nhung#Ngc Trn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2015#^a335tr. : nh^b21cm#Tp hp nhng cu chuyn mang n nim lc quan, nim tin vo tnh yu cuc sng, t gip ngi c vt qua nhng tr ngi, th thch trong cuc sng thng ngy nh mt mt, tn thng tinh thn tnh cm,...#Tm l hc ng dng#Cuc sng#356822#XH# First News## 00854000000000265000450000100120000000200190001200500110003100700290004200800180 00710090047000890100005001360110031001410150043001720820006002150160003002210130 00700224014001600231026000700247181000600254019000500260019000900265020001200274 020000900286021029300295#Buzan, Tony#Sch dy c nhanh#L Huy Lm#Tony Buzan ; L Huy Lm dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit #2014#^a311tr. : hnh v, bng^b22cm#Tn sch ting Anh: The speed reading book# 418.4#XH#356823#^a228000^b500b#356823#S102D#Vi?t#Dch Anh#K nng c#c sch# Hng dn cc k nng c nhanh, t khm ph cc tc ca bn thn, kim tra t c c v mc tip thu bnh thng n rn luyn cc k nng c th nh: l uyn tp mt, k nng c lt, c d, c thm..., pht trin c nhanh cp nng cao... cng cc bi t kim tra sau mi phn## 00583000000000241000450002600070000001400080000701900050001508200140002018100070 00340010015000410020035000560070015000910080018001060090023001240100005001470110 01500152021013400167020000900301020001100310020001000321013000700331016000300338 #356824#^b5000b#Vi?t#294.392709597#TH305T#Thch Thanh T#Thin Tng Vit Nam cu i th k XX#Thch Thanh T#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a434tr .^b21cm#Tp hp nhng bi vit v ging ni v ngun gc, c im, yu ch v m t s vn lin quan n Thin tng Vit Nam cui th k 20#o Pht#Thin ph i#Th k 20#356824#XH## 00695000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370010017000430020009000600070017000690040014000860080018001000090023001180100 00500141011002100146021016400167020000700331020001200338020000800350020001000358 020001000368013000700378016000300385020001700388#356825#^a100000^b1000b#Vi?t#53 0.092#E201N#Nguyn Xun Xanh#Einstein#Nguyn Xun Xanh#In ln th 10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a391tr. : nh^b21cm#Gii thiu v nh bc h c Albert Einstein, t thu th u, nhng nm i hc, n nhng pht minh quan tr ng ng cng hin cho pht trin khoa hc vt l, trit hc#Vt l#Nh bc hc#T iu s#S nghip#Pht minh#356825#TN#Einstein, Albert## 00938000000000301000450000100140000000200240001400300380003800500110007600700310 00870080018001180090047001360100005001830110031001880150040002190820006002590160 00300265013000700268014001600275026000700291181000800298019000500306019000900311 020001500320020002000335020001800355020001300373021025000386#Leigh, Andrew#Gii m sc ht c nhn#Cch to n tng mnh m v bn vng#L Huy Lm#Andrew Leigh ; L Huy Lm dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr V it#2014#^a296tr. : hnh v, bng^b22cm#Tn sch ting Anh: The charisma effect# 158.2#XH#356826#^a228000^b500b#356826#GI-103M#Vi?t#Dch Anh#Tm l c nhn#B q uyt thnh cng#Quan h tng tc#T nhn thc#Nhng b quyt tr thnh ngi c sc thu ht, khm ph v xc nh r mc ch tht s ca bn, hy l chnh mnh vi by hnh vi to nn sc ht c nhn, to sc hp dn c bit vi s ho hp, p dng cc phng php trong cuc sng hng ngy## 00899000000000325000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340020038000410030011000790290015000900070093001050050014001980050015002120080 01800227009005900245010000500304011003100309012002600340021012400366020001000490 02000170050001300070051701600030052400500120052700500110053902000090055000500140 0559#356827#^a55000^b1000b#Vi?t#428.4#NH556B#Nhng bi din vn ni ting th g ii#1000 words#Great speeches#Minh ho: Park Jong-bae ; nh: Yonhapphoto, photos .com ; Ghi m: Leo D. Shotz, Brandom Smith#Park Jong-bae#Smith, Brandon#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2015#^a107t r. : nh, tranh v^b21cm#Let's enjoy masterpieces!#Hng dn hc t vng v nng cao k nng c hiu ting Anh qua nhng bi din vn ca nhng ngi ni ting trn th gii#Ting Anh#K nng c hiu#356827#XH#Yonhapphoto#Photos.com#Din vn#Shotz, Leo D.## 00427000000000229000450002600070000001400170000701900050002408200120002918100070 00410010015000480020016000630070015000790040018000940080018001120090011001300100 00500141011001500146020001700161020000900178013000700187016000300194#356828#^a75 000^b10000b#Vi?t#895.9228408#TR254#Tony Bui Sng#Trn ng bng#Tony Bui S ng#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a301tr.^b21cm#Vn hc hi n i#Bi vit#356828#VH## 00699000000000265000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100070 00360010017000430020029000600030019000890070052001080050017001600080018001770090 02300195010000500218011003700223021013400260020000700394020001700401013000700418 016000300425019000500428#356829#^a105000^b1000b#Vi?t#530.11#TH528T#Einstein, Al bert#Thuyt tng i hp v rng#Vit cho i chng#Albert Einstein ; Nguyn Xu n Sanh s.t., chuyn ng#Nguyn Xun Xanh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Mi nh#2015#^aLVIII, 287tr. : hnh v, nh^b21cm#Trnh by nhng vn c bn ca t huyt tng i hp, thuyt tng i rng cng nh mt vi suy ngh v v tr c a Albert Einstein#Vt l#Thuyt tng i#356829#TN#Dch## 00540000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020014000380070043000520050012000950050017001070050012001240040019001360080 01200155009001700167010000500184011003100189020000500220020000600225020000700231 020001400238013000700252016000300259#356830#^a14000^b1000b#Vi?t#510#S450T#S ta y ton 6#L Mu Tho, L Nguyn Chng, L Vn Hot#L Mu Tho#L Nguyn Chng #L Vn Hot#Ti bn c b sung#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a168tr. : hn h v, bng^b16cm#Ton#Lp 6#S tay#Sch c thm#356830#GK## 00926000000000325000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340010013000400020034000530030010000870290032000970070102001290050023002310050 01900254008001800273009005900291010000500350011002600355012002600381021010600407 02000100051302000170052301600030054000500200054300500150056300500150057801300070 0593#356831#^a52000^b1000b#Vi?t#428.4#T104M#Verne, Jules#Tm mi ngy vng qua nh th gii#600 words#Around the world in eighty days#Jules Verne ; K: Michael Robert Bradie ; Minh ho: Ludmila Pipchenko ; Ghi m: Christopher Hughes...#Brad ie, Michael Robert#Pipchenko, Ludmila#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2015#^a111tr. : tranh v^b21cm#Let's enjoy ma sterpieces!#Hng dn hc t vng v nng cao k nng c hiu ting Anh qua tru yn Tm mi ngy vng quanh th gii#Ting Anh#K nng c hiu#XH#Hughes, Chri stopher#Smith, Brendan#Othenti, Tasha#356831## 00429000000000229000450002600070000001400080000701900050001508200100002018100060 00300010010000360020019000460070010000650080018000750090023000930100005001160110 01400121015003300135020001700168020000400185013000700189016000300196#356832#^b10 00b#Vi?t#895.92214#H107P#Tng Vn#Hnh phc khng xa#Tng Vn#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a69tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Vng Th Nhn#Vn hc hin i#Th#356832#VH## 00386000000000229000450002600070000001400140000701900050002108200100002618100060 00360010012000420020012000540030004000660070012000700080006000820090017000880100 00500105011001500110020001700125020000400142013000700146016000300153#356833#^a10 00^b300b#Vi?t#895.92214#L506B#Nguyn Qun#Lc bt ri#Th#Nguyn Qun#^aHu#^aN xb. Thun Ho#2015#^a148tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#356833#VH## 00999000000000301000450000100150000000200350001500500100005000500120006000500210 00720050015000930070080001080080018001880090047002060100005002530110032002580220 00400290082000800294016000300302013000700305014001600312026000700328181000600335 019000500341019001600346020001700362020001000379021030800389#Triu Kim Minh#m thoi ting Trung Quc cp tc#T Anh H#H Hiu Bn#Nguyn Th Minh Hng#Triu Kim Minh#B.s: Triu Kim Minh (ch.b.), T Anh H, H Hiu Bn ; Nguyn Th Minh H ng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2014#^ a242tr. : tranh v, bng^b26cm#T.1#495.183#XH#356834#^a178000^b500b#356834#104 T#Vi?t#Dch Trung Quc#Ting Trung Quc#Hi thoi#Gm 20 bi hi thoi ting Tru ng Quc vi nhiu ch khc nhau nh: cho hi, gii thiu, ngy thng, tui t c, cng vic, mua sm, gii tr... km theo phn phin m ting Trung Quc v p hin dch ting Vit Nam, tp trung bi dng cho ngi hc nhng k nng vn d ng ngn ng trong qu trnh giao tip## 00734000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100070 00340010016000410020034000570070039000910220004001300050017001340080018001510090 04700169010000500216011002600221012001600247021012300263020001000386020000800396 013000700404016000300411005001600414020001400430#356835#^a168000^b500b#Vi?t#428 .3#CH311T#Kirkman, Joshua#900 cu ting Anh trnh c bn#Joshua Kirkman ; Ngu yn Thnh Yn dch#T.1#Nguyn Thnh Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2015#^a157tr. : tranh v^b26cm#New English 900#Gm nhn g mu cu ting Anh theo cc ch thng dng nh cho hi, gii thiu, hi th ng tin, din t iu yu thch...#Ting Anh#Mu cu#356835#XH#Kirkman, Joshua#S ch song ng## 00653000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020027000400070036000670050011001030080018001140090047001320100005001790110 03000184021007700214020001000291020001700301020000600318020001500324013000700339 016000300346005001200349020001400361#356836#^a158000^b500b#Vi?t#428.4#T421L#TOE FL iBT eBasic - Reading#Linguaforum ; L Huy Lm chuyn ng#L Huy Lm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2014#^a185tr. : hnh v, nh^b25cm#Gm cc bi luyn t vng, thnh ng, k nng c hiu trong luyn th i TOEFL#Ting Anh#K nng c hiu#TOEFL#Sch luyn thi#356836#XH#LinguaForum#S ch song ng## 01214000000000337000450000201010000000500170010100500110011800500150012900500140 01440050013001580070048001710080018002190090023002370100005002600110021002650150 04300286082001100329016000300340013000700343014000700350026000700357026001100364 18100060037501900050038102000170038602000210040302000200042402000120044402000160 0456021040400472#K yu hi tho khoa hc: Ch tch H Ch Minh vi s nghip gi i phng min Nam thng nht t nc#V Th nh Tuyt#H Sn i#Nguyn Vn Kt #Ph Th Nhung#L Hunh Hoa#V Th nh Tuyt, H Sn i, Nguyn Vn Kt...#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a410tr. : nh^b24cm#TTS ghi: Trung t m Lu tr Quc gia II...#959.704092#XH#356837#^b100b#356837#VV16.01378#K600Y#Vi ?t#Lch s hin i#Chin tranh Vit Nam#Gii phng min Nam#H Ch Minh#K yu hi tho#Tp hp cc bi vit, bi nghin cu v ch tch H Ch Minh vi s ngh ip gii phng min Nam, thng nht t nc v thi k xy dng, bo v T quc , i mi pht trin theo con ng x hi ch ngha; gm 4 phn: Thng nht n c nh l con ng sng ca nhn dn ta, Bc H vi min Nam - min Nam vi Bc H, nh c Bc H trong ngy vui thng nht, mi mi theo con ng ca Ch tch H Ch Minh## 00588000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820010000511810007000610010010000680020012000780030040000900070048001300050 01600178004001800194008001800212009002300230010000500253011001500258020001600273 020001100289013000700300016000300307#356838#VV16.01379#VV16.01380#^a120000^b100 0b#Vi?t#895.92212#TR527K#Nguyn Du#Truyn Kiu#T c thp cu nin trng xun t n san#Nguyn Du ; Nguyn Khc Bo phin m, kho nh#Nguyn Khc Bo#Ti bn l n th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a320tr.^b21cm#Vn hc c n i#Truyn Nm#356838#VH## 00866000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400170002901900050 00460820007000511810006000580010016000640020026000800030074001060070016001800080 01800196009004600214010000500260011002600265021022300291020002100514020000800535 016000300543020000700546020001600553013000700569#VV16.01381#356839#VV16.01382#^a 169000^b2000b#Vi?t#332.12#M450H#Trnh Minh Tho#M hnh bn hng tng lc#K n ng qun l bn hng ti chi nhnh & phng giao dch ngn hng bn l#Trnh Minh Tho#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Dn tr#2015#^a247t r. : minh ho^b21cm#Trnh by nhng k nng v kinh nghim thc hin quy trnh 5 bc ca qun l bn hng ti chi nhnh & phng giao dch ngn hng bn l, bao gm: Xy dng k hoch, trin khai, gim st, to ng lc v o to, km cp. ..#Ngn hng thng mi#Dch v#XH#Bn l#K nng qun l#356839## 00687000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510010015000570020041000720070015001130080018001280090 02300146010000500169011001400174021019800188020000900386020000800395020000800403 013000700411016000300418#356840#VV16.01383#VV16.01384#^b5000b#Vi?t#294.3444#B100 V#Thch Thanh T#Ba vn trng i trong i tu ca ti#Thch Thanh T#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a95tr.^b21cm#Trnh by nhng vn trn g i trong cuc i tu tp ca ho thng Thch Thanh T. Gii thch ti sao ho thng li tu theo o Pht v tu thin cng nh ch trng khi phc Pht gi o i Trn#o Pht#Gio l#Tu hnh#356840#XH## 00779000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820014000421810006000560010015000620020033000770070015001100080018001250090 02300143010000500166011001500171021025100186020000900437020001000446016000300456 020002000459013000700479020001500486#VV16.01385#VV16.01386#356841#^b5000b#Vi?t#2 94.392709597#H103Q#Thch Thanh T#Hai qung i ca S t Trc Lm#Thch Thanh T #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a234tr.^b21cm#Gii thiu v cu c i v s nghip ca S t Thin phi Trc Lm Yn T - Trn Nhn Tng; tm l c nhng nt chnh t khi Ngi cn lm Thi Thng hong, cn l c s hc Pht uyn bc n khi xut gia lm tng s, tu thn kh hnh, mit mi ng o#Cuc i#S nghip#XH#Thin phi Trc Lm#356841#Trn Nhn Tng## 00937000000000325000450000100080000000200100000800300300001800500150004800700300 00630080018000930090059001110100005001700110026001750150061002010820006002620160 00300268013000700271014001600278026001100294026000700305026001100312181000700323 01900050033001900080033502000090034302000130035202000100036502000200037502102160 0395#John Vu#Khi hnh#Li khuyn sinh vin Vit Nam#Ng Trung Vit#John Vu ; Ng Trung Vit dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sn g to Tr Vit#2015#^a134tr. : tranh v^b21cm#Tn sch ting Anh: Departure. - T n tht tc gi: V Vn Du#371.4#KT#356842#^a48000^b3000b#VV16.01388#356842#VV1 6.01387#KH462H#Vi?t#Dch M#Gio dc#Hng nghip#Sinh vin#B quyt thnh cng# Gii thiu nhng phng php hc tin b, cch t duy khoa hc, cng nh cc k nng cn thit cho sinh vin trong qu trnh hc tp, t lc chun b vo i h c cho n lc ra trng tm vic lm mt cch thun li## 00944000000000337000450000100160000000200370001600300460005300500180009900500140 01170050014001310070049001450080018001940090059002120100005002710110015002760150 04600291082000600337016000300343013000700346014001600353026001100369026000700380 02600110038718100060039801900050040401900050040902000200041402000110043402000200 0445021014100465#Fox, Jeffrey J.# tr thnh ngi bn hng xut sc#Nhng b q uyt thu ht v gi chn khch hng#Trn Th Bch Nga#Phm Ngc Su#Bi Thu Huy n#Jeffrey J. Fox ; Bin dch: Trn Th Bch Nga...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2015#^a141tr.^b21cm#Tn sch ti ng Anh: How to become a rainmaker#658.8#KT#356843#^a38000^b2000b#VV16.01390#356 843#VV16.01389#250T#Vi?t#Dch#Ngh thut bn hng#Kinh doanh#B quyt thnh cn g#Trnh by nhng b quyt gip bn tr thnh ngi bn hng xut sc vi nhng li khuyn thit thc c chn lc trong qu trnh kinh doanh## 00843000000000325000450000100150000000200240001500300340003900500110007300500160 00840070050001000080018001500090059001680100005002270110015002320150032002470820 00600279016000300285013000700288014001700295026001100312026001100323026000700334 18100070034101900050034801900050035302000090035802000100036702000100037702101300 0387#Tolle, Eckhart#Thc tnh mc ch sng#Cun sch lm bng tnh th gii!# Tm Tuy#Nguyn Vn Hnh#Eckhart Tolle ; Dch: Tm Tuy, Nguyn Vn Hnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2015#^a4 37tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: A new earth#204.4#XH#356844#^a108000^b1000b#VV1 6.01391#VV16.01392#356844#TH552T#Vi?t#Dch#Tn gio#Cuc sng#Tinh thn#Trnh b y v trit l nhn sinh, kinh nghim, cch i nhn x th trong cuc sng gip chng ta sng c ngha v hnh phc hn## 00633000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590010013000650020020000780030036000980070026001340080 01800160009005900178010000500237011002600242020001700268020001100285016000300296 004001900299005001200318013000700330020000600337#356845#VV16.01393#VV16.01394#^a 78000^b3000b#Vi?t#895.9223#M103T#L Khc Hoan#Mi trng thn yu#Cun sch hay nht v tnh thy tr#L Khc Hoan, Quc Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2015#^a367tr. : tranh v^b21cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH#Ti bn ln th 11# Quc Anh#356845#K s## 00737000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820008000431810007000510010014000580020115000720070019001870080005002060090 01800211010000500229011001400234020001300248016000300261021020400264020000800468 013000700476#356846#VV16.01395#VV16.01396#^b26811b#Vi?t#303.375#NH556K#Nguyn H Anh#Nhng kin thc c bn v k nng tuyn truyn dnh cho ngi c uy tn vn g ng bo dn tc thiu s v min ni#Nguyn H Anh b.s.#^aH.#^aVn ho dn t c#2015#^a50tr.^b21cm#Tuyn truyn#XH#Cung cp nhng thng tin v kin thc cn t hit v cng tc tuyn truyn, vn ng qun chng vng ng bo dn tc thiu s ; mt s k nng tuyn truyn, vn ng qun chng thng qua tuyn truyn ming #K nng#356846## 00752000000000265000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820009000501810006000590010010000650020046000750070010001210080005001310090 04100136010000500177011001500182020000800197016000300205021024600208020000700454 004001800461013000700479#VV16.01397#VV16.01398#356847#^a50000^b1500b#Vi?t#330.9 597#M458T#Alan Phan#Mt t duy khc v kinh t v x hi Vit Nam#Alan Phan#^aH. #^aVn ho dn tc ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a174tr.^b21cm#Kinh t#XH#Trnh b y nhng vn l lun v thc tin pht trin kinh t v x hi Vit Nam; nhn g hn ch, nguyn nhn, bi hc kinh nghim cng t duy i mi, phng hng, g ii php thc hin nhm pht trin kinh t x hi trong giai on mi hin nay#X hi#Ti bn ln th 4#356847## 00799000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820006000411810006000470010018000530020049000710030008001200070024001280080 01800152009002300170010000500193011002600198020000900224020000700233016000300240 021024300243020000800486013000700494020000800501#VV16.01400#356848#VV16.01399#^b 500b#Vi?t#294.3#K600Y#Thch Nguyn Php#K yu 10 nm Gia nh Sen Hng - Cha D iu Php#11/2015#Thch Nguyn Php ch.b.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Min h#2015#^a143tr. : minh ho^b25cm#o Pht#K yu#XH#Vi nt s lc v cha Diu Php; hon cnh ra i, s t chc, cc hot ng, s kin hng nm v chng ng pht trin 10 nm nhn li ca "Gia nh Sen Hng" - ni cc em nh hc t p, sng trong tnh yu thng di nh sng Pht php#Pht t#356848#Hc tp## 01003000000000301000450000100210000000200250002100300450004600700210009100800180 01120090023001300100005001530110026001580120025001840150049002090820007002580160 00300265013000700268014001700275026001100292026000700303026001100310181000600321 019000500327020001300332020000900345020000900354021033800363#Henry Hunh Anh Dn g#Bc thy mi gii a c#Khm ph s t t... t ngh mi gii a c#Henry Hu nh Anh Dng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a519tr. : minh ho^b 24cm#Cm nang mi gii a c#Tn sch ting Anh: Master of real estate broker#3 33.33#XH#356849#^a499000^b5000b#VV16.01402#356849#VV16.01401#B119T#Vi?t#Bt n g sn#Cm nang#Mi gii#Cung cp nhng kin thc chuyn mn hin i, tim cn c m hnh hot ng ca nhng nh mi gii a c ti cc nc pht trin trn th gii; kt hp vi thc t hot ng kinh doanh bt ng sn ti Vit Nam v i y thng tin, kin thc b ch dnh cho nhng ngi hnh ngh mi gii mt cch chuyn nghip, hin i v nhn vn## 00596000000000277000450000100120000000200070001200500190001900500130003800700630 00510080005001140090056001190100005001750110026001800820008002060160003002140130 00700217014001600224026001100240026001100251026000700262181000600269019000500275 019001400280020001700294020000700311#Anh Do Hyun#C hi#Nguyn Th Thu Yn#Uhm T aek Soo#Anh Do Hyun ; Nguyn Th Thu Yn dch ; Minh ho: Uhm Taek Soo#^aH.#^aNx b. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2015#^a128tr. : tranh v^b21 cm#895.735#VH#356850#^a50000^b2000b#VV16.01403#VV16.01404#356850#C100H#Vi?t#Dc h Hn Quc#Vn hc hin i#Truyn## 00461000000000241000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820010000501810006000600010012000660020009000780070012000870080005000990090 05600104010000500160011001500165020001700180020001200197016000300209013000700212 #VV16.01405#VV16.01406#356851#^a79000^b1500b#Vi?t#895.92234#B108B#V Lp Nht#B o bnh#V Lp Nht#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam #2015#^a325tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#VH#356851## 00422000000000241000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200100 00381810006000480010017000540020014000710030004000850070017000890080006001060090 01700112010000500129011001500134020001700149020000400166013000700170016000300177 #356852#VV16.01407#^a70000^b500b#Vi?t#895.92214#307K#Hong nh Bng#ip kh c i#Th#Hong nh Bng#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2015#^a248tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Th#356852#VH## 00646000000000241000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200120 00301810007000420010016000490020022000650070016000870080006001030090017001090100 00500126011002100131021021600152020001700368020000900385013000700394016000300401 #VV16.01408#356853#^b252b#Vi?t#895.9228403#QU250H#Trn Thanh Bnh#Qu hng v c uc i#Trn Thanh Bnh#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2015#^a251tr. : nh^b21cm#Gm cc bi vit tm lc ton din v lch s hnh thnh v pht trin lng M Xuyn ( Phong Ho, Phong in, Tha Thin Hu); ng thi t bch v cuc i hc tp, p hn u vi bao thng trm, gian kh ca tc gi#Vn hc hin i#Bi vit#35685 3#VH## 00743000000000289000450000100180000000200350001800500180005300700180007100800060 00890090017000950100005001120110015001170150080001320220004002120820007002160160 00300223013000700226014001500233026000700248026001100255181000800266019000500274 020001700279020001300296020001100309021013300320#Thch Thin Quang#Gio trnh H n c qua kinh Bch d#Thch Thin Quang#Thch Thin Quang#^aHu#^aNxb. Thun Ho #2015#^a209tr.^b21cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. Trng trung cp Ph t hc Tha Thin Hu#T.2#495.18#GT#356854#^a89000^b500b#356854#VV16.01409#GI-10 8T#Vi?t#Ting Trung Quc#Kinh Bch d#Gio trnh#Trnh by cc nt chnh, cch v it, cc b th trong Hn vn v cc vn v ng php c bn nh ph t, h t , lin t, qun t...## 00903000000000337000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810006000470020023000530030024000760290042001000070058001420050016002000050 01800216005001500234005001600249008000600265009001700271010000500288011001500293 01500430030802101470035102000090049802000080050702000140051501600030052901200260 0532013000700558#356855#VV16.01410#^a89000^b500b#Vi?t#294.3444#L431T#Lng t tr ong o Pht#Walpola piyananda thera#Love in Buddhism: Walpola piyananda thera#D ch: Thch Tm Khanh... ; Trn Phng Lan h.., ch gii#Thch Tm Khanh#Thch N guyn Tng#Thch ng Tr#Trn Phng Lan#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2015#^a152tr.^b 21cm#TTS ghi: Trng cao cp Pht hc Vit Nam#Gio l o Pht, trong lng t bi h x c nu ln nh l mt trit l xuyn sut trong qu trnh tu tp c ng nh trong cuc sng i thng#o Pht#Gio l#Sch song ng#XH#B sch Li n Hoa song ng#356855## 01194000000000337000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200120 00301810006000420020066000480070060001140050016001740050019001900050014002090050 00900223008000600232009001700238010000500255011002100260015006200281021039700343 02000380074002000080077802000110078602000100079702000070080701300070081401600030 0821005003200824#356856#VV16.01411#^b800b#Vi?t#700.6059749#K600Y#K yu 70 nm H i Vn hc Ngh thut Tha Thin Hu (1945 - 2015)#B.s.: Nguyn Xun Hoa, H n g Thanh Ngc, Thi Cm Thu...#Nguyn Xun Hoa#H ng Thanh Ngc#Thi Cm Thu# L Phng#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2015#^a478tr. : nh^b24cm#TTS ghi: Lin hip c c Hi Vn hc Ngh thut Tha Thin Hu#Tp hp cc bi vit v lch s truyn t hng 70 nm (1945-2015) hnh thnh v pht trin ca Lin hip cc Hi Vn hc N gh thut Tha Thin Hu; k c nhng nm thng cc vn ngh s chin u, lao ng sng to gian kh m ho hng; chn lc mt s chn dung tiu biu v tc ph m tiu biu cc loi hnh ngh thut vn hc, m nhc, sn khu, in nh, m thut, kin trc, nhip nh, ma...#Hi Vn hc Ngh thut Tha Thin Hu#Lch s#Pht trin#1945-2015#K yu#356856#XH#Ban Bin tp Tp ch Sng Hng## 00566000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020039000520070042000910050011001330050014001440050015001580080 00500173009001400178010000500192011002500197020000500222020000600227020001000233 020000900243020001400252016000300266013000700269#356857#VV16.01412#^a20000^b150 00b#Vi?t#372.7#L527T#Luyn thi gii ton qua Internet lp 1#Mai B Bc, Ngc Thin, Trn Anh Tuyn#Mai B Bc# Ngc Thin#Trn Anh Tuyn#^aH.#^aNxb. H Ni #2015#^a79tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 1#Luyn thi#Internet#Sch c thm#GK#35 6857## 00566000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020039000520070042000910050011001330050014001440050015001580080 00500173009001400178010000500192011002500197020000500222020000600227020001000233 020000900243020001400252013000700266016000300273#356858#VV16.01413#^a22000^b150 00b#Vi?t#372.7#L527T#Luyn thi gii ton qua Internet lp 2#Mai B Bc, Ngc Thin, Trn Anh Tuyn#Mai B Bc# Ngc Thin#Trn Anh Tuyn#^aH.#^aNxb. H Ni #2015#^a99tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 2#Luyn thi#Internet#Sch c thm#35685 8#GK## 00566000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020039000520070042000910050011001330050014001440050015001580080 00500173009001400178010000500192011002500197020000500222020000600227020001000233 020000900243020001400252016000300266013000700269#356859#VV16.01414#^a22000^b150 00b#Vi?t#372.7#L527T#Luyn thi gii ton qua Internet lp 3#Mai B Bc, Ngc Thin, Trn Anh Tuyn#Mai B Bc# Ngc Thin#Trn Anh Tuyn#^aH.#^aNxb. H Ni #2015#^a95tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 3#Luyn thi#Internet#Sch c thm#GK#35 6859## 00577000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020039000520070047000910050011001380050019001490050015001680080 00500183009001400188010000500202011002600207020000500233020000600238020001000244 020000900254020001400263016000300277013000700280#356860#VV16.01415#^a25000^b150 00b#Vi?t#372.7#L527T#Luyn thi gii ton qua Internet lp 4#Mai B Bc, Trn Th Kim Cng, Trn Anh Tuyn#Mai B Bc#Trn Th Kim Cng#Trn Anh Tuyn#^aH.#^aN xb. H Ni#2015#^a119tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 4#Luyn thi#Internet#Sch c thm#GK#356860## 00563000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020039000520070040000910050011001310050012001420050015001540080 00500169009001400174010000500188011002600193020000500219020000600224020001000230 020000900240020001400249016000300263013000700266#356861#VV16.01416#^a25000^b150 00b#Vi?t#372.7#L527T#Luyn thi gii ton qua Internet lp 5#Mai B Bc, Mc Kim Tn, Trn Anh Tuyn#Mai B Bc#Mc Kim Tn#Trn Anh Tuyn#^aH.#^aNxb. H Ni#201 5#^a119tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 5#Luyn thi#Internet#Sch c thm#GK#35686 1## 01020000000000373000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820012000431810006000550020084000610030023001450070051001680050015002190050 01600234005001500250005002100265005001800286008000500304009001400309010000500323 01100320032801500460036002101480040602000090055402000120056302000190057502000090 0594020002000603020001300623016000300636013000700639#356862#VV16.01417#VV16.0141 8#^b20200b#Vi?t#373.1782076#S102B#Sch bi tp v phng chng v ng ph vi bo lc trn c s gii trong trng hc#Dnh cho hc sinh THPT#Nguyn c Sn, Ho ng Anh Phc, Khc Nng Ton...#Nguyn c Sn#Hong Anh Phc#Khc Nng Ton#Ng uyn Th Hi Thin#Nguyn Nam Phng#^aH.#^aNxb. H Ni#2015#^a102tr. : tranh v , bng^b25cm#TTS ghi: T chc Plan International Vit Nam#Cung cp kin thc v k nng cho hc sinh trung hc ph thng thng qua cc tnh hung nhm phng ch ng, ng ph vi bo lc gii trong trng hc#Gio dc#Phng chng#Bo lc tr ng hc#Hc sinh#Trung hc ph thng#Sch bi tp#XH#356862## 01012000000000373000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820012000431810006000550020084000610030023001450070051001680050015002190050 01600234005001500250005002100265005001800286008000500304009001400309010000500323 01100320032801500460036002101440040602000090055002000120055902000190057102000090 0590020001600599020001300615013000700628016000300635#356863#VV16.01419#VV16.0142 0#^b20100b#Vi?t#373.1782076#S102B#Sch bi tp v phng chng v ng ph vi bo lc trn c s gii trong trng hc#Dnh cho hc sinh THCS#Nguyn c Sn, Ho ng Anh Phc, Khc Nng Ton...#Nguyn c Sn#Hong Anh Phc#Khc Nng Ton#Ng uyn Th Hi Thin#Nguyn Nam Phng#^aH.#^aNxb. H Ni#2015#^a123tr. : tranh v , bng^b25cm#TTS ghi: T chc Plan International Vit Nam#Cung cp kin thc v k nng cho hc sinh trung hc c s thng qua cc tnh hung nhm phng chng, ng ph vi bo lc gii trong trng hc#Gio dc#Phng chng#Bo lc trng h c#Hc sinh#Trung hc c s#Sch bi tp#356863#XH## 00558000000000277000450000100100000000200110001000500090002100700250003000800050 00550090056000600100005001160110015001210150031001360820009001670160003001760130 00700179014001700186026000700203026001100210026001100221181000600232019000500238 019000800243020001700251020001200268#Nesbo, Jo#K bo th#T Huyn#Jo Nesbo ; T Huyn dch#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2015#^a 470tr.^b24cm#Dch t bn ting Anh: Nemesis#839.8238#VH#356864#^a119000^b2000b# 356864#VV16.01421#VV16.01422#K200B#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00964000000000349000450000200200000000500170002000500170003700500150005400500150 00690050013000840050016000970060014001130070077001270080005002040090014002090100 00500223011002800228082001200256016000300268013000700271014001600278026000700294 02600110030102600110031218100060032301900050032902000140033402000070034802000130 0355020000400368021024200372#Hi c thi hoa la#Nguyn Duy Thanh#Nguyn Th Kh nh#M Quang Thng#Ng Nht Dng#o Duy Mi#Nguyn Vn Bang#V Trng Hoan#V T rng Hoan, Nguyn Duy Thanh, Nguyn Th Khnh... ; B.s.: o Duy Mi...#^aH.#^a Nxb. H Ni#2015#^a546tr. : nh, s ^b24cm#355.3109597#VH#356865#^a200000^b80 0b#356865#VV16.01423#VV16.01424#H452#Vi?t#Trung on 64#Hi c#S on 320B#Th #Tp hp nhng trang hi c, ghi chp, mu chuyn, bi th... ca chnh nhng ng i trc tip chin u, phc v chin u trn chin trng Qung Tr 1972 - 1973 vit v qu trnh xy dng, chin u ca Trung on 64 - Vnh nh anh h ng## 01082000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820013000411810007000540020083000610070056001440050014002000050012002140050 01900226005001500245005001900260008000500279009001400284010000500298011002000303 01500660032302102610038902000360065002000080068602000110069402000100070502000070 0715013000700722016000300729#356866#VV16.01425#VV16.01426#^b450b#Vi?t#354.809597 31#NG107K#Ngnh K hoch v u t - 70 nm xy dng v pht trin (31/12/1945 - 31/12/2015)#B.s.: Trn Ngc Nam, V Duy Tun, Phm Th Thu Hng...#Trn Ngc N am#V Duy Tun#Phm Th Thu Hng#Nguyn Hu Li#Phm Th Kim Tuyn#^aH.#^aNxb. H Ni#2015#^a99tr. : nh^b24cm#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph H Ni. S K hoch v u t#Gii thiu lch s hnh thnh v chng ng pht trin ca ng nh K hoch v u t H Ni t khi gii phng Th n nay, cng mt s hnh nh ca ngnh trong cng cuc xy dng, pht trin kinh t - x hi ca t n c ni chung v Th H Ni ni ring#S K hoch u t thnh ph H Ni#Lch s#Pht trin#1945-2015#K yu#356866#XH## 00870000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440010020000500020029000700030098000990220004001970080018002010090 02300219010000500242011002700247021017100274020000900445020000800454020001100462 02000080047302000160048101600030049701300070050000500200050702000080052702000090 0535#356867#VL16.00156#^a1000000^b380b#Vi?t#001#T455T#Trn Trng ng n#Tng tp Trn Trng ng n#Nghin cu - L lun - Ph bnh vn hc ngh thut, vn ho t tng, khoa hc x hi v nhn vn#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a1148tr. : minh ho^b27cm#Gm nhng bi tiu lun, ph bnh, nhng cng trnh nghin cu ca tc gi Trn Trng ng n bn v vn hc, ngh thut , vn ho - t tng, khoa hc x hi v nhn vn#Bi vit#Vn hc#Ngh thut#V n ho#Khoa hc x hi#TN#356867#Trn Trng ng n#L lun#Ph bnh## 00825000000000349000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820004000421810007000460020013000530030024000660070063000900220005001530080 01800158009002300176010000500199011002500204021013800229020000900367020001700376 01600030039300600120039600500060040801300070041400500090042100500050043000500120 0435005001100447005001700458#VL16.00157#356868#VL16.00158#^b1000b#Vi?t#001#TH506 U#Thuduc house#Cng bn xy dng t m#L Ch Hiu, N.V.T, Sang Tn... ; B.s.: L Ch Hiu (ch.b.)...#T.94#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a55tr. : minh ho^b29cm#Gii thiu cc thng tin tng hp v ti chnh chng khon, b t ng sn, th vn, tin ni b, kin thc nghip v, vn ho ngh thut...#Tri thc#Thng tin ni b#XH#L Ch Hiu#N.V.T#356868#Sang Tn#M.T.#H Hu Nhn#Ph Vn An#Dng Thnh Minh## 01245000000000361000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200080 00301810006000380020073000440030078001170290065001950070054002600050014003140050 01500328005001400343005001700357005001300374008001800387009002300405010000500428 01100250043301500560045802103060051402000090082002000090082902000070083802000070 0845013000700852016000300859020002100862#356869#VL16.00159#^b300b#Vi?t#004.678#K 600Y#K yu Hi ngh Quc t thng nin khu Cng ngh cao ln th 3 nm 2015#Ap plications of internet of things (IoT) for smart cities and quality of life#Proc eedings of the 3rd SHTP annual international conference 2015#B.s.: Ng Tun Hin , L Th Kim Vn, L nh Phong...#Ng Tun Hin#L Th Kim Vn#L nh Phong#Tr nh Xun Thng#o Mai Hnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2015#^a68tr . : minh ho^b29cm#TTS ghi: Ban Qun l Khu Cng ngh Cao Tp. H Ch Minh#Gm c c bi pht biu, bo co khoa hc v ng dng ca IoT cho thnh ph thng minh, nng cao cht lng cuc sng: ng dng ca LoT bo v gia nh bn; mt kin t rc m cho vic pht trin nh t ng; cng ngh m ngun; cng ngh mng li lai; khuyn ngh k hoch pht trin thnh ph thng minh...#Internet#ng dng# th#K yu#356869#XH#Cht lng cuc sng## 00807000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560010009000620020033000710070028001040050012001320040 03600144008000500180009001800185010000500203011002600208021026100234020001400495 020001000509013000700519016000300526#VL16.00161#VL16.00160#356870#^a45000^b2000 b#Vi?t#529.3#B105V#Tn Vit#Bn v lch vn nin 2015 - 2019#B.s.: Tn Vit, Thi u Phong#Thiu Phong#In ln th 26, c sa cha, b sung#^aH.#^aVn ho dn tc# 2015#^a192tr. : minh ho^b27cm#Gii thiu qu trnh hnh thnh lch vn nin. Tr nh by nhng quan im nh gi lch vn nin. Nhng kin thc c bn v lch p hp c i phng ng v thut chim tinh. Tm hiu v ni dung lch vn nin t riu Nguyn. Hng dn tra cu lch t Mi - K Hi#Lch vn nin#2015-2019#3568 70#TN## 01148000000000361000450000201760000000500200017600500140019600500190021000500140 02290050018002430070058002610080010003190090018003290100005003470110026003520150 07100378082000600449016000300455013000700458014000700465026001100472026000700483 02600110049018100060050101900050050702000170051202000080052902000220053702000070 0559020000800566020001800574021019400592#K yu hi tho khoa hc nm 2015: Ci tin cng tc o to sinh vin s phm nng cao nng lc nghin cu v dy hc ca gio vin p ng yu cu i mi gio dc ph thng#Nguyn Th Hng Nam#H Th Thu H#Dng Th Phi Oanh#Trn Vn Minh#Nguyn Trng Lng#Nguyn Th Hng Na m, H Th Thu H, Dng Th Phi Oanh...#^aCn th#^ai hc Cn Th#2015#^a260tr . : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Cn Th. Kho a S phm#378.1#XH#356871#^b150b#VL16.00163#356871#VL16.00162#K600Y#Vi?t#Gio d c i hc#i mi#Phng php ging dy#K yu#o to#Hi tho khoa hc#Tp hp cc bi vit nghin cu khoa hc v phng php ging dy nhm nng cao nng l c nghin cu, dy hc ca gio vin p ng yu cu i mi trong chng trnh g io dc ph thng hin nay## 00816000000000301000450000200380000000500110003800500100004900500140005900500150 00730050011000880070089000990080005001880090026001930100005002190110026002240220 00400250082000700254016000300261013000700264014001700271026001100288026000700299 181000800306019000500314020001700319020001100336021016700347#Gio trnh Hn ng Boya - Trung cp I#L Hiu K#Hong Lp#Tin Hc Tinh#Phm Thu Hng#Thanh Tnh# Ch.b.: L Hiu K, Hong Lp, Tin Hc Tinh ; Phm Thu Hng bin dch ; Thanh T nh h..#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a223tr. : minh ho^b27cm#T.1#495.1 8#GT#356872#^a118000^b2000b#VL16.00164#356872#GI-108T#Vi?t#Ting Trung Quc#Gi o trnh#Gii thiu mt s bi hc ting Trung Quc theo ch , ch trng luyn tp cc t c bn v cc hng mc ng php s cp nhm bi dng k nng c vi t cho hc sinh## 00790000000000289000450000200350000000500110003500500150004600500140006100500170 00750070071000920080005001630090026001680100005001940110025001990820007002240160 00300231013000700234014001700241026001100258026000700269181000800276019000500284 019001600289020001700305020001100322021016700333#Gio trnh Hn ng Boya - S c p 2#L Hiu k#Nhm Tuyt Mai#D Xng Nghi#Nguyn Hong Anh#L Hiu K, Nhm Tu yt Mai, D Xng Nghi ; Nguyn Hong Anh bin dch#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2015#^a74tr. : minh ho^b27cm#495.18#XH#356873#^a135000^b2000b#VL16.00165#35 6873#GI-108T#Vi?t#Dch Trung Quc#Ting Trung Quc#Gio trnh#Gii thiu mt s bi hc ting Trung Quc theo ch , ch trng luyn tp cc t c bn v cc h ng mc ng php s cp nhm bi dng k nng c vit cho hc sinh## 00851000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820011000411810006000520020079000580080010001370090006001470100005001530110 02100158015007800179021029800257020001400555020000800569020001000577013000700587 016000300594#356874#VL16.00166#VL16.00167#^b300b#Vi?t#347.597157#N114M#55 nm x y dng & pht trin Vin Kim st nhn dn tnh Yn Bi (1960 - 2015)#^aYn Bi# ^aS.n#2015#^a238tr. : nh^b30cm#TTS ghi: Vin Kim st nhn dn ti cao. Vin K im st nhn dn tnh Yn Bi#im li nhng mc son trong qu trnh hnh thnh, xy dng v pht trin ca Vin Kim st nhn dn tnh Yn Bi 55 nm qua; mt s hnh nh cc chuyn thm v lm vic ca lnh o ng, nh nc, lnh o ng nh, tnh, hot ng ca Vin v t chc b my ca Vin Kim st nhn dn tnh Yn Bi#Vin kim st#Lch s#1960-2015#356874#XH## 00475000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010016000550020022000710030011000930070016001040040014001200080 01800134009001100152010000500163011001500168020001700183020001100200013000700211 016000300218#356875#VV16.01427#^a45000^b3000b#Vi?t#895.92234#C450G#Nguyn Nht nh#C gi n t hm qua#Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 34#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a169tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#356875#VH## 00472000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010016000550020019000710030011000900070016001010040014001170080 01800131009001100149010000500160011001500165020001700180020001100197013000700208 016000300215#356876#VV16.01428#^a56000^b3000b#Vi?t#895.92234#B515C#Nguyn Nht nh#Bui chiu windows#Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 25#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2015#^a223tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#356876#VH## 00473000000000253000450000100160000000200140001600300110003000700160004100400190 00570080018000760090011000940100005001050110015001100820010001250160003001350130 00700138014001600145026000700161026001100168181000700179019000500186020001700191 020001100208#Nguyn Nht nh#Tri hoa vng#Truyn di#Nguyn Nht nh#Ti bn l n th 27#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a278tr.^b20cm#895.92234#VH#356877#^a 66000^b3000b#356877#VV16.01429#TR103H#Vi?t#Vn hc hin i#Truyn di## 00475000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490010016000560020021000720030011000930070016001040040014001200080 01800134009001100152010000500163011001500168020001700183020001100200013000700211 016000300218#356878#VV16.01430#^a62000^b3000b#Vi?t#895.92234#TR557V#Nguyn Nht nh#Trc vng chung kt#Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 24#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a252tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#356878#VH## 00489000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490010016000560020034000720030011001060070016001170040014001330080 01800147009001100165010000500176011001500181020001700196020001200213013000700225 016000300232#356879#VV16.01431#^a42000^b3000b#Vi?t#895.92234#CH527C#Nguyn Nht nh#Chuyn c tch dnh cho ngi ln#Tp truyn#Nguyn Nht nh#In ln th 35# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a149tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#35 6879#VH## 00468000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490010016000560020014000720030011000860070016000970040014001130080 01800127009001100145010000500156011001500161020001700176020001100193016000300204 013000700207#356880#VV16.01432#^a56000^b3000b#Vi?t#895.92234#TH116Q#Nguyn Nht nh#Thng qu nh#Truyn di#Nguyn Nht nh#In ln th 32#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2015#^a226tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH#356880## 00507000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490010016000550020016000710070043000870040014001300080018001440090 01100162010000500173011002600178020001700204020000700221016000300228005001500231 013000700246#356881#VV16.01433#^a70000^b3000b#Vi?t#895.92234#L100N#Nguyn Nht nh#L nm trong l#Nguyn Nht nh ; Minh ho: Hong Tng#In ln th 18#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a249tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Truyn #VH# Hong Tng#356881## 00538000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810007000490010016000560020019000720030011000910070043001020040014001450080 01800159009001100177010000500188011002600193020001700219020001100236016000300247 005001500250013000700265#356882#VV16.01434#^a99000^b5000b#Vi?t#895.92234#NG452K #Nguyn Nht nh#Ngi khc trn cy#Truyn di#Nguyn Nht nh ; Minh ho: Ho ng Tng#In ln th 13#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a341tr. : tranh v^b2 0cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH# Hong Tng#356882## 00521000000000253000450000100160000000200310001600300110004700500120005800700400 00700040014001100080018001240090011001420100005001530110026001580820010001840160 00300194013000700197014001700204026000700221181000600228019000500234020001700239 020001100256#Nguyn Nht nh#Ti thy hoa vng trn c xanh#Truyn di#Hong T ng#Nguyn Nht nh ; Minh ho: Hong Tng#In ln th 29#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr#2015#^a378tr. : tranh v^b20cm#895.92234#VH#356883#^a82000^b20000b#356883 #T452T#Vi?t#Vn hc hin i#Truyn di## 00544000000000265000450000100160000000200310001600300110004700500120005800700400 00700040014001100080018001240090011001420100005001530110026001580820010001840160 00300194013000700197014001700204026000700221026001100228181000600239019000500245 020001700250020001100267#Nguyn Nht nh#Ti thy hoa vng trn c xanh#Truyn d i#Hong Tng#Nguyn Nht nh ; Minh ho: Hong Tng#In ln th 27#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a378tr. : tranh v^b20cm#895.92234#VH#356884#^a82000^b1 0000b#356884#VV16.01435#T452T#Vi?t#Vn hc hin i#Truyn di## 00543000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200100 00401810007000500010016000570020031000730030007001040070043001110040014001540080 01800168009001100186010000500197011002600202020001700228020000700245016000300252 005001500255013000700270#356885#VV16.01436#^a63000^b10000b#Vi?t#895.92234#CH400 T#Nguyn Nht nh#Cho ti xin mt v i tui th#Truyn#Nguyn Nht nh ; Minh h o: Hong Tng#In ln th 55#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a215tr. : tr anh v^b20cm#Vn hc hin i#Truyn#VH# Hong Tng#356885## 00570000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010016000660020020000820030011001020070043001130040 01300156008001800169009001100187010000500198011003600203020001700239020001100256 016000300267005001500270013000700285#356886#VV16.01437#VV16.01438#^a99000^b5000 b#Vi?t#895.92234#B112B#Nguyn Nht nh#By bc ti ma h#Truyn di#Nguyn Nh t nh ; Minh ho: Hong Tng#In ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015# ^a287tr., 8tr. mu : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#VH# Hong Tn g#356886## 00476000000000253000450000100110000000200200001100700110003100400190004200800180 00610090011000790100005000900110015000950120017001100820010001270160003001370130 00700140014001600147026000700163026001100170181000700181019000500188020001700193 020001200210#Dng Thu#Nhm mt thy Paris#Dng Thu#Ti bn ln th 12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a272tr.^b20cm#T sch Tui tr#895.92234#VH#356887# ^a58000^b3000b#356887#VV16.01439#NH114M#Vi?t#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00501000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010015000680020016000830030008000990070015001070040 01800122008001800140009001100158010000500169011002600174020001700200020000800217 013000700225016000300232#356888#VV16.01440#VV16.01441#^a75000^b1000b#Vi?t#895.9 228408#C430G#Nguyn Vit H#Con giai ph c#Tp vn#Nguyn Vit H#Ti bn ln t h 7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a292tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Tp vn#356888#VH## 00585000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580010017000650020028000820030014001100070035001240050 01200159004001800171008001800189009001100207010000500218011002100223020001700244 020001200261013000700273016000300280019001200283#356889#VV16.01442#VV16.01443#^a 70000^b1000b#Vi?t#853.912#NH556C#Moravia, Alberto#Nhng cu chuyn thnh Rome#T ruyn ngn #Alberto Moravia ; Thanh Gng dch#Thanh Gng#Ti bn ln th 1#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a269tr. : nh^b20cm#Vn hc hin i#Truyn ng n#356889#VH#Dch Italia## 00510000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010018000680020017000860030008001030070018001110040 01800129008001800147009001100165010000500176011002800181020001700209020000800226 016000300234013000700237#356890#VV16.01444#VV16.01445#^a55000^b3000b#Vi?t#895.9 228408#A105N#L Qunh Hng#An nhin m sng#Tn vn#L Qunh Hng#Ti b n ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a205tr. : nh, tranh^b20cm#Vn h c hin i#Tn vn#VH#356890## 00511000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010013000660020031000790030016001100070013001260040 01800139008001800157009001100175010000500186011001500191020001700206020001200223 013000700235016000300242#356891#VV16.01446#VV16.01447#^a72000^b1000b#Vi?t#895.9 2234#C400N#Nguyn Hng#C nhiu ngi trong mt ngi#Tp truyn ngn#Nguyn H ng#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a268tr.^b20cm#Vn hc h in i#Truyn ngn#356891#VH## 00788000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010012000640020029000760070044001050050014001490050 01600163008000500179009002300184010000500207011002600212021025400238020002000492 013000700512016000300519#356892#VV16.01448#VV16.01449#^a40000^b1000b#Vi?t#005.2 75#L123T#L Hoi Bc#Lp trnh song song trn GPU#L Hoi Bc, V Thanh Hng, Tr n Trung Kin#V Thanh Hng#Trn Trung Kin#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2015#^a2 62tr. : minh ho^b24cm#Cung cp nhng kin thc c bn v xu hng lp trnh son g song trn GPU. Gii thiu nhng k thut lp trnh trn thit b ho ca NV IDIA vi ngn ng lp trnh CUDA, s pht trin ca CPU v GPU, cc cng c, th vin h tr lp trnh CUDA C/C++...#Lp trnh song song#356892#XH## 00655000000000301000450000100170000000200200001700300370003700500170007400700400 00910040018001310080018001490090011001670100005001780110015001830150036001980820 00800234016000300242013000700245014001600252026000700268026001100275026001100286 181000700297019000500304019000900309020001700318020001800335#Christie, Agatha#Ch ui n mng A.B.C#Nhng v n b n ca Hercule Poirot#V Th Hng Lan#Agatha C hristie ; V Th Hng Lan dch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 015#^a298tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: The ABC murders#823.912#VH#356893#^a95000 ^b1500b#356893#VV16.01450#VV16.01451#CH515A#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Truy n trinh thm## 00618000000000301000450000100120000000200300001200300120004200500130005400700310 00670040018000980080018001160090011001340100005001450110015001500150043001650820 00600208016000300214013000700217014001700224026000700241026001100248026001100259 181000700270019000500277019000500282020001700287020001200304#Green, John#Khi li thuc v nhng v sao#Tiu thuyt#L Hong Lan#John Green ; L Hong Lan dch#T i bn ln th 8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a360tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: The fault in our stars#813.6#VH#356894#^a105000^b5000b#356894#VV16.01452# VV16.01453#KH300L#Vi?t#Dch#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00545000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010016000660020031000820070043001130050015001560040 01400171008001800185009001100203010000500214011002600219020001700245020000700262 013000700269016000300276#356895#VV16.01454#VV16.01455#^a70000^b5000b#Vi?t#895.9 2234#C400H#Nguyn Nht nh#C hai con mo ngi bn ca s#Nguyn Nht nh ; Minh ho: Hong Tng# Hong Tng#In ln th 23#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 015#^a208tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Truyn#356895#VH## 00499000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620010015000680020014000830030008000970070015001050040 01800120008001800138009001100156010000500167011002600172020001700198020000800215 013000700223016000300230#356896#VV16.01456#VV16.01457#^a80000^b3000b#Vi?t#895.9 228408#431T#Nguyn Ngc T#ong tm lng#Tn vn#Nguyn Ngc T#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a146tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i# Tn vn#356896#VH## 00634000000000289000450000100190000000200170001900500120003600700370004800400180 00850080018001030090011001210100005001320110015001370150080001520820007002320160 00300239013000700242014001700249026001100266026000700277026001100284181000600295 019000500301019000900306020001700315020001200332#Hollingshead, Iain#Tng qua tu i 20#L Thu Thu#Iain Hollingshead ; L Thu Thu dch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a354tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: Twenty something: T he quarter-life crisis of Jack Lancaster#823.92#VH#356897#^a105000^b1000b#VV16. 01459#356897#VV16.01458#T556Q#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Tiu thuyt## 00450000000000241000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200120 00401810007000520010015000590020016000740070015000900040018001050080018001230090 01100141010000500152011001500157020001700172020000900189013000700198016000300205 #VV16.01460#356898#^a75000^b20000b#Vi?t#895.9228408#TR254#Tony Bui Sng#Trn ng bng#Tony Bui Sng#Ti bn ln th 6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a 301tr.^b21cm#Vn hc hin i#Bi vit#356898#VH## 00640000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820006000501810006000560020024000620070019000860040018001050080018001230090 01100141010000500152011001500157012001800172021008900190020002000279020001300299 020002000312013000700332016000300339005000800342#VV16.01461#VV16.01462#356899#^a 43000^b2000b#Vi?t#158.1#B105C#Bn ch sng c mt ln#Nh Nam tuyn chn#Ti b n ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a121tr.^b21cm#B sch Keep calm#S u tm v tuyn chn nhng cu chuyn nh y ngha v cuc sng gip ta sng tt hn#Tm l hc ng dng#K nng sng#B quyt thnh cng#356899#XH#Nh Nam## 01052000000000313000450000100140000000200280001400500080004200700280005000400190 00780080018000970090011001150100005001260110015001310150041001460820006001870160 00300193013000700196014001600203026000700219026001100226026001100237181000600248 019000500254019000500259020002000264020000800284020001100292021043500303#Singer, Blair#Lm ch ging ni trong u#Trn L#Blair Singer ; Trn L dch#Ti bn l n th 12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a250tr.^b20cm#Tn sch ting Anh: L ittle voice mastery#158.1#XH#356900#^a66000^b1500b#356900#VV16.01463#VV16.01464 #L104C#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cm xc#Thnh cng#Cun sch gip bn ginh ly s kim sot v qun l thnh cng ging ni trong u bn; nhn thc gi t r ca bn thn, vt qua s chn ch thc hin c m ca bn; xy dng s t t in lu bn v mnh m; gii php cho nguyn nhn khin mi ngi tht bi. Gii thiu 21 k thut thc t m bn c th p dng trong khong 30 giy thay i quan im ca mnh, kim sot ging ni ang tranh ginh s kim sot chnh con ngi bn## 01077000000000325000450000100130000000200260001300300670003900500240010600700430 01300040019001730080018001920090011002100100005002210110015002260150036002410820 00600277016000300283013000700286014001600293026001100309026000700320026001100327 18100070033801900050034501900050035002000200035502000100037502000200038502103460 0405#Cruz, Camilo#Ngy xa c mt con b...#Cu chuyn ng ngn s to bc t ph cho cuc sng ca chng ta#Nguyn Hong Yn Phng#Camilo Cruz ; Nguyn Hon g Yn Phng dch#Ti bn ln th 12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a147tr.^ b20cm#Tn sch ting Anh: Once upon a cow#158.1#XH#356901#^a46000^b3000b#VV16.0 1466#356901#VV16.01465#NG112X#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt t hnh cng#Thng qua cu chuyn ng ngn v mt con b, tc gi a ra mt nhn q uan mi nhn li nhng li bin bch, nhng l l bo cha, nhng ni s hi v nhng nim tin hn hp vn hnh thnh trong u mt cch v thc ca mi ng i, ng thi khuyn khch nim tin vo kh nng bn thn c th vt ln hon cnh v thnh cng trong cuc sng## 00967000000000349000450000100170000000200350001700500100005200500090006200500170 00710070044000880040018001320080018001500090011001680100005001790110026001840150 03800210022000400248082000400252016000300256013000700259014001600266026001100282 02600110029302600070030418100060031101900050031701900050032202000200032702000100 0347020002000357021024000377#Matthews, Andrew#i thay i khi chng ta thay i #Dng Tin#Thu Nga#Matthews, Andrew#Andrew Matthews ; Dch: Dng Tin, Thu Nga #Ti bn ln th 9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a171tr. : tranh v^b20cm#T n sch ting Anh: Follow your heart#T.3#158#XH#356902#^a37000^b5000b#VV16.0146 8#VV16.01467#356902#462T#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#Cuc sng#B quyt thnh cng#Da trn nhng hiu bit v qui lut x hi, tm l v x hi, tc gi a ra li khuyn b ch di dng tm s - hng dn bn hiu v bit cch khn g nh bn thn, tm thy mc ch trong cuc sng, trong cng vic v quan h x hi## 01019000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820011000501810006000610020016000670070056000830220004001390220020001430050 01800163005001700181005001600198005002200214005002100236004001800257008001800275 00900110029301000050030401100260030901500640033502102300039902000130062901600030 0642020001700645013000700662#VV16.01469#VV16.01470#356903#^a70000^b1000b#Vi?t#6 46.700835#S455C#Sng c gi tr#Nguyn Thnh Nhn, Nguyn Hong Sn, Lng Dng Nhn...#T.3#Thp ngn uc xanh#Nguyn Thnh Nhn#Nguyn Hong Sn#Lng Dng Nh n#Nguyn Hong Minh Tn#Nguyn Th Diu Hnh#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2016#^a220tr. : minh ho^b20cm#TTS ghi: Trung tm o to ti nng tr Chu Thi Bnh Dng#Gm nhng cu chuyn gip cc bn thanh thiu nin l m cho mnh tt hn trong cuc sng, mnh dn sng ht mnh, vt qua tht bi d m ng ln, dm mnh m v ngay thng, dm thc hin nhng g mnh d nh c c thnh cng#K nng sng#TN#Thanh thiu nin#356903## 00768000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820014000501810006000640010022000700020007000920070022000990040018001210080 01800139009001100157010000500168011002600173021024500199020001300444020001000457 013000700467016000300474020001300477#356904#VV16.01471#VV16.01472#^a63000^b1500 b#Vi?t#616.994240092#NG450#Tn Tht Nguyn Thim#Ng...#Tn Tht Nguyn Thim#T i bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a203tr. : tranh v^b20cm#Trn h by nhng chim nghim t thn ca tc gi trong thi gian iu tr bnh v ph u thut, gm cc phn: Ng, thc, sinh, hnh; gip bn c rt ra cch t duy, nhn nhn v gio dc - o to con ngi, sng c ch cho bn thn v x hi #Ung th phi#Bnh nhn#356904#KT#K nng sng## 00979000000000325000450000100160000000200240001600500170004000700390005700400180 00960080018001140090011001320100005001430110015001480120017001630150042001800820 00400222016000300226013000700229014001700236026001100253026001100264026000700275 18100060028201900050028801900050029302000080029802000150030602000080032102103240 0329#Sandel, Michael#Tin khng mua c g?#Nguyn Diu Hng#Michael Sandel ; N guyn Diu Hng dch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a339tr .^b20cm#Cnh ca m rng#Tn sch ting Anh: What money can't buy?#174#XH#356905 #^a106000^b1000b#VV16.01473#VV16.01474#356905#T305K#Vi?t#Dch#o c#Gi tr x hi#Tin t#Ni v cc gi tr o c trong x hi b chi phi bi ng tin, tc gi cng cho thy tuy nhin c nhng ci khng th mua c bng tin v ti n khng mua c tt c. Mi ngi trong chng ta phi t xc nh ranh gii ch o chnh mnh, khng nn ng tin chi phi m phi bit s dng cho ng vi gi tr ca chng## 00976000000000325000450000100140000000200180001400300370003200500170006900700370 00860040018001230080018001410090011001590100005001700110022001750150085001970820 01200282016000300294013000700297014001600304026001100320026001100331026000700342 18100070034901900050035601900050036102000180036602000180038402000070040202102410 0409#Kiyosaki, Kim#Ngi ph n giu#Quyn sch v u t dnh cho ph n#Hunh Thch Trc#Kim Kiyosaki ; Hunh Thch Trc dch#Ti bn ln th 6#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2015#^a351tr. : bng^b20cm#Tn sch ting Anh: Rich woman : Take charge of your money. Take charge of your life#332.0240082#XH#356906#^a80000^b1 000b#VV16.01475#VV16.01476#356906#NG558P#Vi?t#Dch#Ti chnh c nhn#Qun l ti chnh#Ph n#Hng dn ph n bit cch c lp v ti chnh nh ct gim chi t iu, mua sm, lp k hoch chi tiu c nh hng thng, kim sot chi tiu, bit cch tit kim tin v tiu tin gip h tr thnh nhng ngi ph n giu c trong x hi## 00980000000000313000450000100120000000200250001200300290003700500240006600700420 00900040018001320080018001500090011001680100005001790110026001840150074002100820 00800284016000300292013000700295014001600302026001100318026001100329026000700340 181000600347019000500353019000500358020001100363020001900374021027300393#Failla, Don#45 giy to nn thay i#Thu hiu tip th mng li#Nguyn Hong Yn Ph ng#Don Failla ; Nguyn Hong Yn Phng dch#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2015#^a188tr. : minh ho^b21cm#Tn sch ting Anh: The 45 second pre sentation that will change your life#658.872#KT#356907#^a64000^b1500b#VV16.0147 7#VV16.01478#356907#B454M#Vi?t#Dch#Kinh doanh#Tip th mng li#Gii thiu v ngnh kinh doanh tip th mng li thng qua cc minh ho, gip ngi c hiu c bn cht ca tip th mng li v hng dn cch trnh by hiu qu v ti p th mng li. Cch xy dng mt s nghip thnh cng bng m hnh kinh doanh tip th mng li## 00491000000000253000450000100110000000200420001100700110005300400190006400800180 00830090011001010100005001120110015001170820010001320160003001420130007001450140 01600152026001100168026001100179026000700190181000600197019000500203020001700208 020001200225#Dng Thu#Co gi, gi gi v tiu thuyt dim tnh#Dng Thu#Ti bn ln th 12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a148tr.^b20cm#895.92234#VH#35 6908#^a45000^b2000b#VV16.01479#VV16.01480#356908#C108G#Vi?t#Vn hc hin i#Tr uyn ngn## 01048000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820011000501810006000610020016000670070056000830220004001390220017001430050 01800160005001700178005001600195005002200211005002100233004001800254008001800272 00900110029001000050030101100260030601500720033202102540040402000130065802000170 0671013000700688016000300695#356909#VV16.01481#VV16.01482#^a53000^b1000b#Vi?t#6 46.700835#S455C#Sng c gi tr#Nguyn Thnh Nhn, Nguyn Hong Sn, Lng Dng Nhn...#T.1#Hy sng mnh m#Nguyn Thnh Nhn#Nguyn Hong Sn#Lng Dng Nhn# Nguyn Hong Minh Tn#Nguyn Th Diu Hnh#Ti bn ln th 6#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2016#^a165tr. : minh ho^b20cm#u ba sch ghi: Trung tm o to Ti nng tr Chu Thi Bnh Dng#a ra nhng cu chuyn gip cc bn thanh thi u nin rn luyn k nng thc hnh, tri nghim x hi trng thnh hn trong cuc sng, bit khc phc nhng tn ti, khm ph nhng gi tr thc s ca bn thn, xy dng nhng gi tr mi cho cuc i#K nng sng#Thanh thiu nin#356 909#KT## 00837000000000301000450000200220000000500150002200500160003700500150005300500080 00680070063000760040018001390080018001570090011001750100005001860110026001910820 00700217016000300224013000700227014001600234026001100250026001100261026000700272 181000600279019000500285020001800290020000800308021021900316#Lun l gio khoa t h#Trn Trng Kim#Nguyn Vn Ngc#ng nh Phc# Thn#B.s.: Trn Trng Kim, N guyn Vn Ngc, ng nh Phc, Thn#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2015#^a169tr. : tranh v^b20cm#372.83#XH#356910#^a90000^b2000b#VV16.0148 3#VV16.01484#356910#L502L#Vi?t#Gio dc tiu hc#o c#Tuyn tp nhng bi gi ng cc trng tiu hc Vit Nam trong sut nhng thp nin thuc na u th k XX t lp ng u, lp D b n lp S ng bc tiu hc v nhng vn lu n l, o c v gio dc cng dn## 00878000000000301000450000200230000000500150002300500160003800500150005400500080 00690070063000770040018001400080018001580090011001760100005001870110026001920820 00600218016000300224013000700227014001700234026001100251026001100262026000700273 181000700280019000500287020001800292020001100310021025500321#Quc vn gio khoa th#Trn Trng Kim#Nguyn Vn Ngc#ng nh Phc# Thn#B.s.: Trn Trng Kim, Nguyn Vn Ngc, ng nh Phc, Thn#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tr#2015#^a342tr. : tranh v^b20cm#372.6#XH#356911#^a120000^b2000b#VV16.014 85#VV16.01486#356911#QU451V#Vi?t#Gio dc tiu hc#Ting Vit#Tuyn tp nhng b i ging cc trng tiu hc Vit Nam trong sut nhng thp nin thuc na u th k XX t lp ng u, lp D b n lp S ng bc Tiu hc v nhng bi c ting Vit nhm gio dc lun l, o c cho cc em thiu nin nhi ng## 00897000000000325000450000100130000000200180001300300760003100500200010700700390 01270040019001660080018001850090034002030100005002370110031002420150034002730820 00600307016000300313013000700316014001600323026000700339026001100346026001100357 18100060036801900050037401900050037902000190038402000130040302000200041602101350 0436#Collins, Jim#T tt n v i#Ti sao mt s cng ty t bc nhy vt... cn cc cng ty khc th khng?#Trn Th Ngn Tuyn#Jim Collins ; Trn Th Ngn Tuyn dch#Ti bn ln th 16#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; T hp Gio dc Pac e#2015#^a441tr. : hnh v, bng^b21cm#Tn sch ting Anh: Good to great#658.4#KT #356912#^a97000^b1000b#356912#VV16.01487#VV16.01488#T550T#Vi?t#Dch#Qun l kin h doanh#Doanh nghip#B quyt thnh cng#a ra nhng thng ip cho con ngi t c s qun l v i, xy dng nn nhng t chc v i trong ngnh qun tr kinh doanh## 00594000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820008000511810006000590020042000650030012001070070035001190050013001540040 01800167008001800185009001100203010000500214011001500219020001700234016000300251 019001500254001001600269020001200285013000700297#356913#VV16.01489#VV16.01490#^a 149000^b2000b#Vi?t#839.738#455T#ng trm tui tro qua ca s v bin mt#Tiu thuyt#Jonas Jonasson ; Phm Hi Anh dch#Phm Hi Anh#Ti bn ln th 7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a515tr.^b20cm#Vn hc hin i#VH#Dch Thu in#Jo nasson, Jonas#Tiu thuyt#356913## 00749000000000301000450002600070000002600110000702600110001802600110002902600110 00400140017000510190005000680820006000731810006000790010016000850020017001010070 01600118004001800134008001800152009001100170010000500181011002100186021020000207 020000700407020000900414020001400423013000700437016000300444#356914#VV16.01491#V V16.01492#CDVN.02866#CDVN.02867#^a140000^b1500b#Vi?t#303.4#T550D#Tn N Th Nin h#T duy & chia s#Tn N Th Ninh#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2015#^a414tr. : nh^b20cm#Gii thiu mt s bi pht biu, bi vit, tr li p hng vn, ni dung ni chuyn, giao lu ca tc gi trong v ngoi nc v Vi t Nam, Vit Nam v th gii cng nhng vn vn ho - x hi khc#X hi#Bi v it#Bi phng vn#356914#XH## 01156000000000337000450000100130000000200230001300300720003600500170010800500180 01250070054001430040018001970080018002150090034002330100005002670110031002720150 07700303082000400380016000300384013000700387014001700394026001100411026000700422 02600110042918100060044001900050044601900080045102000220045902000110048102000200 0492021030600512#Collins, Jim#Xy dng trng tn#Cc thi quen thnh cng c a nhng tp on v i v hng u th gii#Porras, Jerry I.#Nguyn Dng Hiu# Jim Collins, Jerry I. Porras ; Nguyn Dng Hiu dch#Ti bn ln th 8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; T hp Gio dc Pace#2015#^a547tr. : hnh v, bng^b21cm# Tn sch ting Anh: Built to last : Successful habits of visionary companies#658 #KT#356915#^a130000^b2000b#VV16.01494#356915#VV16.01493#X126D#Vi?t#Dch M#Qun tr doanh nghip#Kinh doanh#B quyt thnh cng#Phn tch, nghin cu nhng ho t ng kinh doanh c tm nhn xa, hoi bo ln v k hoch chi tit ca 18 cng ty, tp on v i c tui gn 100 nm v li nhun c phn vt hn th tr ng 15 ln k t nm 1926. Nghin cu, so snh tng cng ty vi mt trong nhng i th cnh tranh hng u ca h## 00828000000000313000450000100150000000200300001500500180004500700390006300400180 01020080018001200090011001380100005001490110015001540150045001690820006002140160 00300220013000700223014001700230026000700247026001100254026001100265181000600276 019000500282019000800287020000700295020001000302020002000312021018200332#Greene, Robert#33 chin lc ca chin tranh#Nguyn Thnh Nhn#Robert Greene ; Nguyn T hnh Nhn dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a586tr.^b24c m#Tn sch ting Anh: The 33 strategies of war#303.6#XH#356916#^a185000^b1000b# 356916#VV16.01495#VV16.01496#B100M#Vi?t#Dch M#ng x#Cuc sng#B quyt thnh cng#Phn tch v trnh by nhng nguyn nhn thng thua ca chin lc chin tr anh hng ni, chin tranh c t chc, chin tranh phng ng, chin tranh cng k ch, thc hin chin tranh## 01141000000000385000450000200200000000500170002000500170003700500150005400500140 00690050024000830050013001070050011001200050014001310070081001450040040002260080 01800266009001100284010000500295011002600300012002300326015003600349082000600385 01600030039101300070039401400170040102600110041802600110042902600070044018100070 0447019000500454019000900459020000700468020001300475021026700488#Chuyn ngnh c kh#Dillinger, Josef#Escherich, Water#Gunter, Werner#Heinzler, Max#Ignatowitz, Dr. Eckhard#L Tng Hiu#L Chu Cu#ng Vn Chm#Josef Dillinger, Water Escheri ch, Werner Gunter... ; Dch, h..: L Tng Hiu...#Ti bn ln th 1 c chnh s a, b sung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a624tr. : minh ho^b24cm#T sch N ht ngh tinh#Tn sch ting c: Fachkunde metal#621.8#KT#356917#^a660000^b100 0b#VV16.01497#VV16.01498#356917#CH527N#Vi?t#Dch c#C kh#o to ngh#Trnh b y nhng kin thc c bn, cc tiu chun o to ca Cng ho lin bang c i vi cc ngh thuc lnh vc c kh nh: K thut kim tra kch thc, qun l c ht lng, k thut sn xut, vt liu, my v thit b, t ng ho, thng tin v k thut in...## 00982000000000349000450000100200000000200150002000300900003500500200012500500120 01450070058001570040018002150080018002330090011002510100005002620110025002670150 03900292082000800331016000300339013000700342014001700349026000700366026001100373 02600110038418100060039501900050040101900080040602000090041402000070042302000100 0430020000900440021018300449#Friedman, Thomas L.#Tng l b ch#Nc M b tt h u ngay trong th gii mnh to ra nh th no v lm sao quay tr li#Mandel baum, Michael#Nguyn Hng#Thomas L. Friedman, Michael Mandelbaum ; Nguyn Hng d ch#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a405tr. : hnh v^b23cm #Tn sch ting Anh: That used to be us#973.932#XH#356918#^a155000^b1000b#35691 8#VV16.01499#VV16.01500#T556L#Vi?t#Dch M#Gio dc#X hi#Cng ngh#Sng to#Gi i thiu ton cnh nc M trong giai on hin nay v phn tch nhng c hi, t hch thc v tt c cc mt nh gio dc, khoa hc, chnh tr... ginh li v th b ch th gii## 00761000000000277000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820010000491810006000590010013000650020020000780030015000980070013001130080 00500126009002300131010000500154011003100159021023900190020001500429020001400444 020001500458013000700473016000300480#VV16.01501#356919#VV16.01502#^a95000^b300b #Vi?t#620.11217#C460S#o Vn Dng#C s nhit n hi#Sch chuyn #o Vn D ng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2015#^a185tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by kh i nim c bn ca nhit ng lc hc trong l thuyt nhit n hi; cc bi ton tnh v ta tnh ng sut nhit; cc bi ton phng ca ng sut nhit n hi; ng thi p dng l thuyt chung gii mt s bi ton c bn#K thut nhit #Nhit n hi#Sch chuyn #356919#KT## 01048000000000373000450000100150000000200210001500500180003600500160005400500230 00700070027000930040018001200080018001380090011001560100005001670110026001720150 05300198082001100251016000300262013000700265014001700272026001100289026000700300 02600110030718100060031801900050032401900090032902000080033802000160034602000080 0362020001000370020004500380020000700425021024200432#Ferguson, Alex#Hi k Alex Ferguson#Nguyn Dng Hiu#Nguyn Nht Duy#ng Nguyn Hiu Trung#Dch: Nguyn D ng Hiu...#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a343tr., 33tr. nh^b23cm#Tn sch ting Anh: Alex Ferguson : My autobiography#796.334092#XH#35 6920#^a155000^b1500b#VV16.01503#356920#VV16.01504#H452K#Vi?t#Dch Anh#Bng #H un luyn vin#Tiu s#S nghip#Ferguson, Alex, Hun luyn vin, 1941 -, Anh#H i k#Nhng suy ngm v ghi chp v k nim bun vui cng nh thng trm trong su t cuc i lm bng ca hun luyn vin xut sc trong lch s bng Anh - Sir Alex Ferguson, c bit l nhng nm thng thnh cng ca ng Manchester United## 00663000000000265000450000200250000000300300002500400180005500800180007300900110 00910100005001020110030001070820011001370160003001480130007001510140016001580260 01100174026001100185026000700196181000600203019000500209020001100214020000800225 020001100233021015300244#Ting Nht cho mi ngi#Tng hp cc bi tp ch im# Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a87tr. : hnh v, bng^b26c m#495.680076#GT#356921#^a40000^b1500b#VV16.01505#VV16.01506#356921#T306N#Vi?t#T ing Nht#Bi tp#Gio trnh#Gm 25 bi hc v kin thc c bn ting Nht (trn h s cp 1). Trong mi bi u c mu cu, v d, hi thoi, luyn tp theo m t ch im nht nh## 00671000000000265000450000200250000000300320002500400190005700800180007600900110 00940100005001050110031001100820008001410160003001490130007001520140016001590260 00700175026001100182026001100193181000600204019000500210020001100215020000900226 020001100235021015900246#Ting Nht cho mi ngi#Bn dch v gii thch ng ph p#Ti bn ln th 11#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a190tr. : hnh v, bng^ b24cm#495.682#GT#356922#^a50000^b1500b#356922#VV16.01507#VV16.01508#T306N#Vi?t# Ting Nht#Ng php#Gio trnh#Gm 25 bi hc cc kin thc c bn ting Nht (t rnh s cp 1). Trong mi bi u c cu trc t vng, ng php, hi thoi, phn dch v mu cu minh ho## 00663000000000265000450000200250000000300300002500400180005500800180007300900110 00910100005001020110030001070820011001370160003001480130007001510140016001580260 01100174026000700185026001100192181000600203019000500209020001100214020000800225 020001100233021015300244#Ting Nht cho mi ngi#Tng hp cc bi tp ch im# Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a87tr. : hnh v, bng^b26c m#495.680076#GT#356923#^a40000^b1500b#VV16.01510#356923#VV16.01509#T306N#Vi?t#T ing Nht#Bi tp#Gio trnh#Gm 25 bi hc v kin thc c bn ting Nht (trn h s cp 2). Trong mi bi u c mu cu, v d, hi thoi, luyn tp theo m t ch im nht nh## 00670000000000265000450000200250000000300320002500400190005700800180007600900110 00940100005001050110031001100820008001410160003001490130007001520140016001590260 00700175026001100182026001100193181000600204019000500210020001100215020000900226 020001100235021015800246#Ting Nht cho mi ngi#Bn dch v gii thch ng ph p#Ti bn ln th 11#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a167tr. : hnh v, bng^ b24cm#495.682#GT#356924#^a58000^b1500b#356924#VV16.01511#VV16.01512#T306N#Vi?t# Ting Nht#Ng php#Gio trnh#Gm 25 bi hc cc kin thc c bn ting Nht (t rnh s cp 2). Trong mi bi u c cu trc t vng, ng php, hi thoi, p hn dch v mu cu minh ho## 00670000000000265000450000200250000000300320002500400190005700800180007600900110 00940100005001050110031001100820008001410160003001490130007001520140016001590260 00700175026001100182026001100193181000600204019000500210020001100215020000900226 020001100235021015800246#Ting Nht cho mi ngi#Bn dch v gii thch ng ph p#Ti bn ln th 10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a167tr. : hnh v, bng^ b24cm#495.682#GT#356925#^a58000^b1500b#356925#VV16.01513#VV16.01514#T306N#Vi?t# Ting Nht#Ng php#Gio trnh#Gm 25 bi hc cc kin thc c bn ting Nht (t rnh s cp 2). Trong mi bi u c cu trc t vng, ng php, hi thoi, p hn dch v mu cu minh ho## 00622000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200120 00391810006000510020035000570030013000920070025001050050013001300040018001430080 01800161009001100179010000500190011002600195012004000221020001700261020001500278 020001300293016000300306020001600309013000700325#VV16.01515#356926#^a16000^b200 0b#Vi?t#959.7021092#312B#inh B Lnh - Dp lon 12 s qun#Truyn tranh#Tranh, li: Bin Thu# Bin Thu#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 016#^a24tr. : tranh mu^b23cm#Tranh truyn danh nhn lch s Vit Nam#Nhn vt l ch s#Truyn lch s#Truyn tranh#VH#inh Tin Hong#356926## 00617000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810007000510020033000580030013000910070025001040050013001290040018001420080 01800160009001100178010000500189011002600194012004000220020001700260020001500277 020001300292016000300305020001200308013000700320#356927#VV16.01516#^a16000^b200 0b#Vi?t#959.7028092#QU106T#Quang Trung - i ph qun Thanh#Truyn tranh#Tranh, li: Bin Thu# Bin Thu#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 16#^a24tr. : tranh mu^b23cm#Tranh truyn danh nhn lch s Vit Nam#Nhn vt l ch s#Truyn lch s#Truyn tranh#VH#Quang Trung#356927## 00610000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200130 00391810006000520020027000580030013000850070025000980050013001230040018001360080 01800154009001100172010000500183011002600188012004000214020001700254020001500271 020001300286016000300299020001100302013000700313#356928#VV16.01517#^a16000^b200 0b#Vi?t#959.70252092#L250L#L Li - i ph qun Minh#Truyn tranh#Tranh, li: Bin Thu# Bin Thu#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a2 4tr. : tranh mu^b23cm#Tranh truyn danh nhn lch s Vit Nam#Nhn vt lch s# Truyn lch s#Truyn tranh#VH#L Thi T#356928## 00622000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810007000510020036000580030013000940070025001070050013001320040018001450080 01800163009001100181010000500192011002600197012004000223020001700263020001500280 020001300295013000700308016000300315020001400318#356929#VV16.01518#^a16000^b200 0b#Vi?t#959.7024092#TR121H#Trn Hng o - i chin Bch ng#Truyn tranh#Tran h, li: Bin Thu# Bin Thu#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2016#^a23tr. : tranh mu^b23cm#Tranh truyn danh nhn lch s Vit Nam#Nhn vt lch s#Truyn lch s#Truyn tranh#356929#VH#Trn Hng o## 00642000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810006000510020038000570030013000950070025001080050013001330040018001460080 01800164009001100182010000500193011002600198012004000224020001700264020001500281 020001300296016000300309020001000312013000700322020001100329#356930#VV16.01519#^ a16000^b2000b#Vi?t#959.7013092#H103B#Hai B Trng - La chy thnh Luy Lu#Truy n tranh#Tranh, li: Bin Thu# Bin Thu#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2016#^a23tr. : tranh mu^b23cm#Tranh truyn danh nhn lch s Vit Nam#Nhn vt lch s#Truyn lch s#Truyn tranh#VH#Trng Nh#356930#Trng Trc ## 00628000000000289000450000200380000000300130003800500130005100700250006400400180 00890080018001070090011001250100005001360110026001410120040001670820012002070160 00300219013000700222014001600229026000700245026001100252181000700263019000500270 020001700275020001500292020001300307020001800320#Nguyn Trung Trc - La hng nh t to#Truyn tranh# Bin Thu#Tranh, li: Bin Thu#Ti bn ln th 1#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a24tr. : tranh mu^b23cm#Tranh truyn danh nhn l ch s Vit Nam#959.7029092#VH#356931#^a16000^b2000b#356931#VV16.01520#NG527T#V i?t#Nhn vt lch s#Truyn lch s#Truyn tranh#Nguyn Trung Trc## 00630000000000289000450000200340000000300130003400500130004700700250006000400180 00850080018001030090011001210100005001320110026001370120040001630820011002030160 00300214013000700217014001600224026000700240026001100247181000700258019000500265 020001700270020001300287020002200300020001800322#Thnh Ging - Nga st tung ho nh#Truyn tranh# Bin Thu#Tranh, li: Bin Thu#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a23tr. : tranh mu^b23cm#Tranh truyn danh nhn lch s Vit Nam#398.209597#VH#356932#^a16000^b2000b#356932#VV16.01521#TH107G#Vi?t#V n hc dn gian#Truyn tranh#Truyn thuyt lch s#Vn hc thiu nhi## 00639000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810006000500020030000560030013000860070025000990050013001240040018001370080 01800155009001100173010000500184011002600189012004000215020001700255020001500272 020001300287016000300300020003900303013000700342#356933#VV16.01522#^a16000^b200 0b#Vi?t#959.703092#C108T#Cao Thng - Anh hng ch sng#Truyn tranh#Tranh, li: Bin Thu# Bin Thu#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a 23tr. : tranh mu^b23cm#Tranh truyn danh nhn lch s Vit Nam#Nhn vt lch s #Truyn lch s#Truyn tranh#VH#Cao Thng, 1864-1893, Ch s, Vit Nam#356933## 00622000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810007000510020035000580030013000930070025001060050013001310040018001440080 01800162009001100180010000500191011002600196012004000222020001700262020001500279 020001300294013000700307016000300314020001500317#356934#VV16.01523#^a16000^b200 0b#Vi?t#959.7024092#TR121Q#Trn Quc Ton - Tui tr anh hng#Truyn tranh#Tranh , li: Bin Thu# Bin Thu#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2016#^a23tr. : tranh mu^b23cm#Tranh truyn danh nhn lch s Vit Nam#Nhn vt lch s#Truyn lch s#Truyn tranh#356934#VH#Trn Quc Ton## 00626000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810006000510020040000570030013000970070025001100050013001350040018001480080 01800166009001100184010000500195011002600200012004000226020001700266020001500283 020001300298013000700311016000300318020001500321#356935#VV16.01524#^a16000^b200 0b#Vi?t#959.7023092#L600T#L Thng Kit - Bo tp trn chin lu#Truyn tranh#T ranh, li: Bin Thu# Bin Thu#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a23tr. : tranh mu^b23cm#Tranh truyn danh nhn lch s Vit Nam#Nhn vt lch s#Truyn lch s#Truyn tranh#356935#VH#L Thng Kit## 00640000000000301000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020012000510070077000630050013001400050017001530050012001700050 01100182004001800193008000500211009001100216010000500227011003200232015003300264 020001000297020000600307020001500313013000700328016000300335#356936#VV16.01525#^ a8600^b5000b#Vi?t#491.78#T306N#Ting Nga 6# nh Tng (tng ch.b.), Nguyn Ng c Hng (ch.b.), ng C Mu, L Anh Tm# nh Tng#Nguyn Ngc Hng#ng C M u#L Anh Tm#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2015#^a196tr. : tranh v, bng^b 24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Nga#Lp 6#Sch gio khoa#356936#GK## 00627000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020012000520070064000640050013001280050012001410050017001530050 01100170004001800181008000500199009001100204010000500215011003100220015003300251 020001000284020000600294020001500300013000700315016000300322#356937#VV16.01526#^ a10000^b1000b#Vi?t#491.78#T306N#Ting Nga 7# nh Tng (ch.b.), ng C Mu, Nguyn Ngc Hng, L Anh Tm# nh Tng#ng C Mu#Nguyn Ngc Hng#L Anh T m#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2015#^a200tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#Ting Nga#Lp 7#Sch gio khoa#356937#GK## 00633000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020012000520070069000640050013001330050012001460050017001580050 01100175004001800186008000500204009001100209010000500220011003200225015003300257 020001000290020000600300020001500306013000700321016000300328#356938#VV16.01527#^ a12600^b1000b#Vi?t#491.78#T306N#Ting Nga 8# nh Tng (tng ch.b.), ng C Mu, Nguyn Ngc Hng, L Anh Tm# nh Tng#ng C Mu#Nguyn Ngc Hng#L A nh Tm#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2015#^a220tr. : tranh v, bng^b24cm#T TS ghi: B Gio dc v o to#Ting Nga#Lp 8#Sch gio khoa#356938#GK## 00621000000000301000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020012000510070064000630050013001270050017001400050012001570050 01100169004001800180008000500198009001100203010000500214011002600219015003300245 020001000278020000600288020001500294016000300309013000700312#356939#VV16.01528#^ a7700^b1000b#Vi?t#491.78#T306N#Ting Nga 9# nh Tng (ch.b.), Nguyn Ngc H ng, ng C Mu, L Anh Tm# nh Tng#Nguyn Ngc Hng#ng C Mu#L Anh Tm #Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2015#^a160tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B G io dc v o to#Ting Nga#Lp 9#Sch gio khoa#GK#356939## 00647000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520070057000650050013001220050014001350050017001490050 01200166004001800178008000500196009001100201010000500212011002600217015003300243 020001000276020000700286020001500293016000300308005001500311013000700326#356940# VV16.01529#^a10900^b1000b#Vi?t#491.78#T306N#Ting Nga 10# nh Tng (ch.b.), ng Ngc c, Nguyn nh Lun...# nh Tng#ng Ngc c#Nguyn nh Lun# ng C Mu#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a216tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Nga#Lp 10#Sch gio khoa#GK#Dng c Nim#3 56940## 00647000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520070057000650050013001220050014001350050017001490050 01200166004001800178008000500196009001100201010000500212011002600217015003300243 020001000276020000700286020001500293016000300308005001500311013000700326#356941# VV16.01530#^a12800^b1000b#Vi?t#491.78#T306N#Ting Nga 11# nh Tng (ch.b.), ng Ngc c, Nguyn Ngc Hng...# nh Tng#ng Ngc c#Nguyn Ngc Hng# ng C Mu#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a264tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Nga#Lp 11#Sch gio khoa#GK#Dng c Nim#3 56941## 00647000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020013000520070057000650050013001220050014001350050017001490050 01200166004001800178008000500196009001100201010000500212011002600217015003300243 020001000276020000700286020001500293016000300308005001500311013000700326#356942# VV16.01531#^a10000^b1000b#Vi?t#491.78#T306N#Ting Nga 12# nh Tng (ch.b.), ng Ngc c, Nguyn Ngc Hng...# nh Tng#ng Ngc c#Nguyn Ngc Hng# ng C Mu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2015#^a200tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Nga#Lp 12#Sch gio khoa#GK#Dng c Nim#3 56942## 00598000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020044000540070052000980050014001500050011001640050017001750040 01800192008000500210009001100215010000500226011002500231020001000256020000600266 020001200272020001400284013000700298016000300305#356943#VV16.01532#^a20000^b200 0b#Vi?t#372.6521#250K# kim tra hc k cp tiu hc ting Anh 3#L Tin Thnh (ch.b.), L Lan Anh, Nguyn Song Hng#L Tin Thnh#L Lan Anh#Nguyn Song Hng #Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a99tr. : minh ho^b24cm#Ting Anh#Lp 3 # kim tra#Sch c thm#356943#GK## 00599000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020044000540070052000980050014001500050011001640050017001750040 01800192008000500210009001100215010000500226011002600231020001000257020000600267 020001200273020001400285016000300299013000700302#356944#VV16.01533#^a20000^b200 0b#Vi?t#372.6521#250K# kim tra hc k cp tiu hc ting Anh 4#L Tin Thnh (ch.b.), L Lan Anh, Nguyn Song Hng#L Tin Thnh#L Lan Anh#Nguyn Song Hng #Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a104tr. : minh ho^b24cm#Ting Anh#Lp 4# kim tra#Sch c thm#GK#356944## 00537000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020032000540070041000860050015001270050017001420080005001590090 01100164010000500175011003100180020001000211020000600221020002000227020001400247 016000300261013000700264#VV16.01534#356945#^a28000^b2360b#Vi?t#428.0076#B103T#B i tp trc nghim ting Anh 6#Nguyn Th Chi (ch.b.), Nguyn Hu Cng#Nguyn T h Chi#Nguyn Hu Cng#^aH.#^aGio dc#2015#^a160tr. : tranh v, nh^b24cm#Tin g Anh#Lp 6#Bi tp trc nghim#Sch c thm#GK#356945## 00532000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020032000540070041000860050015001270050017001420080005001590090 01100164010000500175011002600180020001000206020000600216020002000222020001400242 016000300256013000700259#VV16.01535#356946#^a28000^b2800b#Vi?t#428.0076#B103T#B i tp trc nghim ting Anh 7#Nguyn Th Chi (ch.b.), Nguyn Hu Cng#Nguyn T h Chi#Nguyn Hu Cng#^aH.#^aGio dc#2015#^a160tr. : minh ho^b24cm#Ting Anh #Lp 7#Bi tp trc nghim#Sch c thm#GK#356946## 00532000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020032000540070041000860050015001270050017001420080005001590090 01100164010000500175011002600180020001000206020000600216020002000222020001400242 016000300256013000700259#356947#VV16.01536#^a28000^b2780b#Vi?t#428.0076#B103T#B i tp trc nghim ting Anh 8#Nguyn Th Chi (ch.b.), Nguyn Hu Cng#Nguyn T h Chi#Nguyn Hu Cng#^aH.#^aGio dc#2015#^a159tr. : minh ho^b24cm#Ting Anh #Lp 8#Bi tp trc nghim#Sch c thm#GK#356947## 00514000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200090002818100060 00370020032000430070041000750050015001160050017001310080005001480090011001530100 00500164011003100169020001000200020000600210020002000216020001400236016000300250 013000700253#356948#^a28000^b2940b#Vi?t#428.0076#B103T#Bi tp trc nghim tin g Anh 9#Nguyn Th Chi (ch.b.), Nguyn Hu Cng#Nguyn Th Chi#Nguyn Hu Cng #^aH.#^aGio dc#2015#^a159tr. : tranh v, nh^b24cm#Ting Anh#Lp 9#Bi tp tr c nghim#Sch c thm#GK#356948## 00615000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020020000540070064000740050016001380050016001540080005001700090 01100175010000500186011002600191020001000217020000600227020000800233020001400241 016000300255005001700258005001800275005001300293013000700306#356949#VV16.01538#^ a19100^b5000b#Vi?t#428.0076#B103T#Bi tp ting Anh 6#ng Hip Giang (ch.b.), Nguyn Mai Hng, o Th Hng Hnh...#ng Hip Giang#Nguyn Thu Chi#^aH.#^aGi o dc#2015#^a147tr. : minh ho^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#GK#N guyn Mai Hng#o Th Hng Hnh#Trnh an Ly#356949## 00645000000000313000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020020000540070064000740050016001380050017001540040018001710080 00500189009001100194010000500205011002600210020001000236020000600246020000800252 020001400260016000300274005001800277005001300295005001600308013000700324#VV16.01 539#356950#^a14700^b3000b#Vi?t#428.0076#B103T#Bi tp ting Anh 7#ng Hip Gia ng (ch.b.), Nguyn Mai Hng, o Th Hng Hnh...#ng Hip Giang#Nguyn Mai H ng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a112tr. : minh ho^b24cm#Ting Anh#L p 7#Bi tp#Sch c thm#GK#o Th Hng Hnh#Trnh an Ly#Nguyn Thu Chi#356 950## 00635000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020020000540070061000740050016001350050017001510040018001680080 00500186009001100191010000500202011002600207020001000233020000600243020000800249 020001400257016000300271005001500274005001200289005001300301013000700314#356951# VV16.01540#^a20500^b3000b#Vi?t#428.0076#B103T#Bi tp ting Anh 8#ng Hip Gia ng (ch.b.), Nguyn Thanh Lan, Hong Kim Uyn...#ng Hip Giang#Nguyn Thanh Lan #Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2015#^a160tr. : minh ho^b24cm#Ting Anh#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#GK#Hong Kim Uyn#H Thanh H#ng Th Ho#356951## 00596000000000289000450000200100000000500100001000500170002000500170003700700540 00540040019001080080005001270090011001320100005001430110026001480150033001740220 00400207082001000211016000300221013000700224014001600231026000700247181000600254 019000500260020001700265020000900282020001500291#Ting Hoa#Trn Tiu#Lu Thnh N guyn#Nguyn Quc Siu#Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Nguyn Quc Siu#Ti bn ln th 16#^aH.#^aGio dc#2015#^a108tr. : tranh v^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Q.9#372.65951#GK#356952#^a11500^b3000b#356952#T306H#Vi?t#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch gio khoa## 00600000000000289000450000200100000000500100001000500170002000500170003700700540 00540040019001080080005001270090011001320100005001430110031001480150033001790220 00400212082001000216016000300226013000700229014001500236026000700251181000600258 019000500264020001700269020000900286020001500295#Ting Hoa#Trn Tiu#Lu Thnh N guyn#Nguyn Quc Siu#Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Nguyn Quc Siu#Ti bn ln th 18#^aH.#^aGio dc#2015#^a68tr. : bng, tranh v^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Q.4#372.65951#GK#356953#^a7500^b3000b#356953#T306H#Vi?t#Ti ng Trung Quc#Tiu hc#Sch gio khoa## 00581000000000289000450000200100000000500100001000500170002000500170003700700400 00540040019000940080005001130090011001180100005001290110025001340150033001590220 00400192082001000196016000300206013000700209014001600216026000700232181000600239 019000500245020001700250020000900267020001500276#Ting Hoa#Trn Tiu#Lu Thnh N guyn#Nguyn Quc Siu#Trn Tiu b.s. ; Chnh l: Trn Tiu...#Ti bn ln th 1 4#^aH.#^aGio dc#2015#^a86tr. : tranh v^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to #Q.7#372.65951#GK#356954#^a10000^b3000b#356954#T306H#Vi?t#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch gio khoa## 00524000000000253000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360020046000420070045000880050015001330050015001480080005001630090011001680100 00500179011002500184020000800209020001100217020001400228013000700242016000300249 004001800252#356955#^a12500^b10000b#Vi?t#372.21#B200N#B nhn bit ch ci v t p t cc nt c bn#Trn Phng H b.s. ; Ho s: ng Hng Qun#Trn Phng H #ng Hng Qun#^aH.#^aGio dc#2015#^a40tr. : tranh v^b24cm#Ch ci#Tp t ch #Sch mu gio#356955#GK#Ti bn ln th 1## 00492000000000241000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360020021000420030035000630070019000980050019001170040039001360080005001750090 01100180010000500191011002500196020000500221020001400226013000700240016000300247 #356956#^a11000^b20000b#Vi?t#372.21#B200L#B lm quen vi ton#Theo chng trn h gio dc mm non#Trn Th Ngc Trm#Trn Th Ngc Trm#Ti bn ln th 4 c ch nh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2015#^a32tr. : tranh v^b24cm#Ton#Sch mu gio #356956#GK## 00492000000000241000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360020021000420030035000630070019000980050019001170040039001360080005001750090 01100180010000500191011002500196020000500221020001400226013000700240016000300247 #356957#^a12500^b30000b#Vi?t#372.21#B200L#B lm quen vi ton#Theo chng trn h gio dc mm non#Trn Th Ngc Trm#Trn Th Ngc Trm#Ti bn ln th 4 c ch nh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2015#^a48tr. : tranh v^b24cm#Ton#Sch mu gio #356957#GK## 00663000000000313000450002600070000001400080000701900050001508200080002018100060 00280020018000340030039000520070081000910220004001720050012001760050022001880050 02000210005001600230004001800246008000500264009001100269010000500280011001400285 020001100299020000900310020000600319020001400325016000300339013000700342#356958# ^b1700b#Vi?t#372.634#E202T#Em tp vit lp 2#Ti liu th im - Cng ngh gio dc#H Ngc i (ch.b.), Nguyn Th Thanh Loan, Nguyn Th Ngc Tm, Nguyn Th Thu#T.2#H Ngc i#Nguyn Th Thanh Loan#Nguyn Th Ngc Tm#Nguyn Th Thu#T i bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2015#^a35tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#S ch c thm#GK#356958## 00662000000000313000450002600070000001400070000701900050001408200080001918100060 00270020018000330030039000510070081000900220004001710050012001750050022001870050 02000209005001600229004001800245008000500263009001100268010000500279011001400284 020001100298020000900309020000600318020001400324016000300338013000700341#356959# ^b800b#Vi?t#372.634#E202T#Em tp vit lp 3#Ti liu th im - Cng ngh gio d c#H Ngc i (ch.b.), Nguyn Th Thanh Loan, Nguyn Th Ngc Tm, Nguyn Th T hu#T.2#H Ngc i#Nguyn Th Thanh Loan#Nguyn Th Ngc Tm#Nguyn Th Thu#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a23tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sc h c thm#GK#356959## 00529000000000277000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370020035000430070043000780220004001210050016001250050014001410050011001550080 00500166009001100171010000500182011001400187020001100201020000900212020000600221 020001400227016000300241013000700244#356960#^a10000^b10000b#Vi?t#372.634#E202L# Em luyn vit ng, vit p lp 5#Phan Quang Thn, Nguyn Th L, L Tn Lc#T. 2#Phan Quang Thn#Nguyn Th L#L Tn Lc#^aH.#^aGio dc#2015#^a32tr.^b24cm#Ti ng Vit#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#GK#356960## 00529000000000277000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370020035000430070043000780220004001210050016001250050014001410050011001550080 00500166009001100171010000500182011001400187020001100201020000900212020000600221 020001400227013000700241016000300248#356961#^a10000^b10000b#Vi?t#372.634#E202L# Em luyn vit ng, vit p lp 5#Phan Quang Thn, Nguyn Th L, L Tn Lc#T. 1#Phan Quang Thn#Nguyn Th L#L Tn Lc#^aH.#^aGio dc#2015#^a32tr.^b24cm#Ti ng Vit#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#356961#GK## 00527000000000277000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370020033000430070043000760220004001190050016001230050014001390050011001530080 00500164009001100169010000500180011001400185020001100199020000900210020000600219 020001400225013000700239016000300246#356962#^a10000^b10000b#Vi?t#372.634#E202T# Em tp vit ng, vit p lp 4#Phan Quang Thn, Nguyn Th L, L Tn Lc#T.1# Phan Quang Thn#Nguyn Th L#L Tn Lc#^aH.#^aGio dc#2015#^a31tr.^b24cm#Tin g Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#356962#GK## 00529000000000277000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370020033000430070044000760220004001200050015001240050014001390050013001530080 00500166009001100171010000500182011001400187020001100201020000900212020000600221 020001400227013000700241016000300248#356963#^a10000^b10000b#Vi?t#372.634#E202T# Em tp vit ng, vit p lp 3#Phan Qang Thn, Nguyn Th L, V Thanh n#T.1 #Phan Qang Thn#Nguyn Th L#V Thanh n#^aH.#^aGio dc#2015#^a32tr.^b24cm#Ti ng Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#356963#GK## 00537000000000277000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370020033000430070048000760220004001240050016001280050014001440050016001580080 00500174009001100179010000500190011001400195020001100209020000900220020000600229 020001400235016000300249013000700252#356964#^a10000^b10000b#Vi?t#372.634#E202T# Em tp vit ng, vit p lp 4#Phan Quang Thn, Nguyn Th L, Phm Th Thu H #T.2#Phan Quang Thn#Nguyn Th L#Phm Th Thu H#^aH.#^aGio dc#2015#^a31tr.^ b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#GK#356964## 00536000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020033000420070048000750220004001230050016001270050014001430050016001570080 00500173009001100178010000500189011001400194020001100208020000900219020000600228 020001400234016000300248013000700251#356965#^a10000^b8000b#Vi?t#372.634#E202T#E m tp vit ng, vit p lp 1#Phan Quang Thn, Nguyn Th L, Phm Th Thu H# T.1#Phan Quang Thn#Nguyn Th L#Phm Th Thu H#^aH.#^aGio dc#2015#^a32tr.^b 24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#GK#356965## 00529000000000277000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370020033000430070044000760220004001200050015001240050014001390050013001530080 00500166009001100171010000500182011001400187020001100201020000900212020000600221 020001400227016000300241013000700244#356966#^a10000^b10000b#Vi?t#372.634#E202T# Em tp vit ng, vit p lp 3#Phan Qang Thn, Nguyn Th L, V Thanh n#T.2 #Phan Qang Thn#Nguyn Th L#V Thanh n#^aH.#^aGio dc#2015#^a32tr.^b24cm#Ti ng Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#GK#356966## 00527000000000277000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370020033000430070043000760220004001190050016001230050014001390050011001530080 00500164009001100169010000500180011001400185020001100199020000900210020000600219 020001400225016000300239013000700242#356967#^a10000^b10000b#Vi?t#372.634#E202T# Em tp vit ng, vit p lp 2#Phan Quang Thn, Nguyn Th L, L Tn Lc#T.2# Phan Quang Thn#Nguyn Th L#L Tn Lc#^aH.#^aGio dc#2015#^a32tr.^b24cm#Tin g Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#GK#356967## 00536000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020033000420070048000750220004001230050016001270050014001430050016001570080 00500173009001100178010000500189011001400194020001100208020000900219020000600228 020001400234013000700248016000300255#356968#^a10000^b8000b#Vi?t#372.634#E202T#E m tp vit ng, vit p lp 1#Phan Quang Thn, Nguyn Th L, Phm Th Thu H# T.2#Phan Quang Thn#Nguyn Th L#Phm Th Thu H#^aH.#^aGio dc#2015#^a32tr.^b 24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#356968#GK## 00527000000000277000450002600070000001400170000701900050002408200080002918100060 00370020033000430070043000760220004001190050016001230050014001390050011001530080 00500164009001100169010000500180011001400185020001100199020000900210020000600219 020001400225013000700239016000300246#356969#^a10000^b10000b#Vi?t#372.634#E202T# Em tp vit ng, vit p lp 2#Phan Quang Thn, Nguyn Th L, L Tn Lc#T.1# Phan Quang Thn#Nguyn Th L#L Tn Lc#^aH.#^aGio dc#2015#^a36tr.^b24cm#Tin g Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#356969#GK## 00660000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100060 00380020051000440030013000950070054001080050013001620050013001750050015001880050 01400203005001600217004001800233008000500251009001100256010000500267011001400272 020001100286020000900297020001600306020001400322013000700336016000300343#356970# ^a8000^b18120b#Vi?t#495.92211#V460L#V luyn vit ch p cho hc sinh trung h c c s#K nng sng#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trng Nht...#L Xu n ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#Nguyn Duy H#Trnh Trng Nam#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2015#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Trung hc c s#Sch c thm#356970#GK## 00659000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100060 00380020045000440030019000890070053001080050013001610050014001740050013001880050 01600201004001800217008000500235009001100240010000500251011001400256020001100270 020000900281020001600290020001400306016000300320013000700323005001500330#356971# ^a8000^b21283b#Vi?t#495.92211#V460L#V luyn vit ch p cho hc sinh trung h c#An ton giao thng#L Xun ng (ch.b.), Nguyn Duy H, Lu c Hnh...#L Xu n ng#Nguyn Duy H#Lu c Hnh#Trnh Trng Nam#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2015#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Trung hc c s#Sch c thm#GK#3569 71#L Trng Nht## 00667000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100060 00380020045000440030022000890070054001110050013001650050013001780050015001910050 01400206004001800220008000500238009001100243010000500254011001400259020001100273 020000900284020002000293020001400313016000300327005001600330013000700346#356972# ^a8000^b12166b#Vi?t#495.92211#V460L#V luyn vit ch p cho hc sinh trung h c#Gio dc hng nghip#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trng Nht...#L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#Nguyn Duy H#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGi o dc#2015#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Trung hc ph thng#Sch c thm# GK#Trnh Trng Nam#356972## 00661000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100060 00380020045000440030032000890070068001210050013001890050013002020050015002150040 01800230008000500248009001100253010000500264011001400269020001100283020000900294 020001600303020001400319016000300333005001600336013000700352#356973#^a8000^b131 98b#Vi?t#495.92211#V460L#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc#Nh trng - Gia nh v X hi#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trng Nht, Trnh Trng Nam#L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2015#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Trung hc c s#Sch c thm#GK#Tr nh Trng Nam#356973## 00627000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020024000410030035000650070044001000220004001440050020001480050009001680050 00900177005001200186008000500198009001100203010000500214011002500219020001800244 020001400262013000700276016000300283004003100286020000800317#356974#^a9500^b150 00b#Vi?t#372.21#B200L#B lm quen vi ch ci#Theo Chng trnh Gio dc mm non #Hong Th Thu Hng ; Minh ho: Nagasawa...#Q.1#Hong Th Thu Hng#Nagasawa#Ki m Dung#Minh Nguyt#^aH.#^aGio dc#2015#^a32tr. : tranh v^b24cm#Gio dc mu gi o#Sch mu gio#356974#GK#Ti bn ln th 5, c chnh l#Ch ci## 00627000000000301000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020024000410030035000650070044001000220004001440050020001480050009001680050 00900177005001200186008000500198009001100203010000500214011002500219020001800244 020001400262016000300276004003100279013000700310020000800317#356975#^a9500^b150 00b#Vi?t#372.21#B200L#B lm quen vi ch ci#Theo Chng trnh Gio dc mm non #Hong Th Thu Hng ; Minh ho: Nagasawa...#Q.2#Hong Th Thu Hng#Nagasawa#Ki m Dung#Minh Nguyt#^aH.#^aGio dc#2015#^a32tr. : tranh v^b24cm#Gio dc mu gi o#Sch mu gio#GK#Ti bn ln th 5, c chnh l#356975#Ch ci## 00594000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020024000410030035000650070051001000050020001510040031001710080005002020090 01100207010000500218011002500223020001800248020001400266016000300280013000700283 005000900290005000900299020000800308#356976#^a9500^b15000b#Vi?t#372.21#B200L#B lm quen vi ch ci#Theo Chng trnh Gio dc mm non#Hong Th Thu Hng ; M inh ho: Nagasawa, Kim Dung#Hong Th Thu Hng#Ti bn ln th 5, c chnh l#^ aH.#^aGio dc#2015#^a30tr. : tranh v^b24cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#GK# 356976#Nagasawa#Kim Dung#Ch ci## 00606000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100060 00380020040000440030021000840070055001050050014001600050013001740050016001870040 01800203008000500221009001100226010000500237011001400242020001100256020000900267 020001600276020001400292016000300306013000700309#356977#^a8000^b13100b#Vi?t#495 .92211#V460L#V luyn vit ch p cho hc sinh THCS#Bc H vi Thanh Ho#Phm T h Hng (ch.b.), Lu c Hnh, TrnhTrng Nam...#Phm Th Hng#Lu c Hnh#Trn h Trng Nam#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Trung hc c s#Sch c thm#GK#356977## 00666000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100060 00380020051000440030019000950070054001140050013001680050013001810050015001940040 01800209008000500227009001100232010000500243011001400248020001100262020000900273 020001600282020001400298016000300312005001400315005001600329013000700345#356978# ^a8000^b11950b#Vi?t#495.92211#V460L#V luyn vit ch p cho hc sinh trung h c c s#Qu hng t nc#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trng Nht... #L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2015 #^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Trung hc c s#Sch c thm#GK#Nguyn Duy H #Trnh Trng Nam#356978## 00658000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200100002818100060 00380020045000440030018000890070053001070050013001600050014001730050013001870040 01800200008000500218009001100223010000500234011001400239020001100253020000900264 020001600273020001400289016000300303005001600306005001500322013000700337#356979# ^a8000^b19256b#Vi?t#495.92211#V460L#V luyn vit ch p cho hc sinh trung h c#Bo v mi trng#L Xun ng (ch.b.), Nguyn Duy H, Lu c Hnh...#L Xun ng#Nguyn Duy H#Lu c Hnh#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2015#^a48tr.^ b24cm#Ting Vit#Tp vit#Trung hc c s#Sch c thm#GK#Trnh Trng Nam#L Tr ng Nht#356979## 00662000000000313000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020051000420030017000930070054001100050013001640050013001770050015001900040 01800205008000500223009001100228010000500239011001400244020001100258020000900269 020001600278020001400294016000300308005001400311005001600325013000700341#356980# ^a8000^b19867b#Vi?t#495.922#V460L#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc c s#K chuyn bc H#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trng Nht...#L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2015#^a4 8tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Trung hc c s#Sch c thm#GK#Nguyn Duy H#Tr nh Trng Nam#356980## 00579000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020017000420030062000590070031001210220004001520050014001560050016001700040 01800186008000500204009001100209010000500220011001400225020001100239020000900250 020000600259020001400265013000700279016000300286#356981#^a12000^b3000b#Vi?t#372 .634#L527V#Luyn vit lp 2#Theo chng trnh v ti liu hc xo m ch mn ti ng Vit 2#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh#Q.1#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Ti b n ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#356981#GK## 00579000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020017000420030062000590070031001210220004001520050014001560050016001700040 01800186008000500204009001100209010000500220011001400225020001100239020000900250 020000600259020001400265016000300279013000700282#356982#^a12000^b3000b#Vi?t#372 .634#L527V#Luyn vit lp 1#Theo chng trnh v ti liu hc xo m ch mn ti ng Vit 1#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh#Q.2#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Ti b n ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#GK#356982## 00579000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020017000420030062000590070031001210220004001520050014001560050016001700040 01800186008000500204009001100209010000500220011001400225020001100239020000900250 020000600259020001400265013000700279016000300286#356983#^a12000^b3000b#Vi?t#372 .634#L527V#Luyn vit lp 1#Theo chng trnh v ti liu hc xo m ch mn ti ng Vit 1#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh#Q.1#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Ti b n ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#356983#GK## 00579000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020017000420030062000590070031001210220004001520050014001560050016001700040 01800186008000500204009001100209010000500220011001400225020001100239020000900250 020000600259020001400265016000300279013000700282#356984#^a15000^b3000b#Vi?t#372 .634#L527V#Luyn vit lp 2#Theo chng trnh v ti liu hc xo m ch mn ti ng Vit 2#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh#Q.2#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Ti b n ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#GK#356984## 00579000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020017000420030062000590070031001210220004001520050014001560050016001700040 01800186008000500204009001100209010000500220011001400225020001100239020000900250 020000600259020001400265016000300279013000700282#356985#^a15000^b3000b#Vi?t#372 .634#L527V#Luyn vit lp 3#Theo chng trnh v ti liu hc xo m ch mn ti ng Vit 3#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh#Q.2#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Ti b n ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#GK#356985## 00579000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100060 00360020017000420030062000590070031001210220004001520050014001560050016001700040 01800186008000500204009001100209010000500220011001400225020001100239020000900250 020000600259020001400265013000700279016000300286#356986#^a15000^b3000b#Vi?t#372 .634#L527V#Luyn vit lp 3#Theo chng trnh v ti liu hc xo m ch mn ti ng Vit 3#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh#Q.1#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Ti b n ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#356986#GK## 00534000000000265000450000200410000000500140004100500160005500700390007100400190 01100080005001290090011001340100005001450110025001500820009001750160003001840130 00700187014001600194026000700210026001100217181000600228019000500234020000900239 020000600248020001400254#Ton nng cao & cc chuyn hnh hc 7#V Dng Thu# Nguyn Ngc m#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc m#Ti bn ln th 12#^aH.#^ aGio dc#2015#^a143tr. : hnh v^b24cm#516.0076#GK#356987#^a26000^b2000b#35698 7#VV16.01541#T406N#Vi?t#Hnh hc#Lp 7#Sch c thm## 00540000000000265000450000200410000000500140004100500160005500700390007100400190 01100080005001290090011001340100005001450110031001500820009001810160003001900130 00700193014001600200026001100216026000700227181000600234019000500240020000900245 020000600254020001400260#Ton nng cao & cc chuyn hnh hc 8#V Dng Thu# Nguyn Ngc m#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc m#Ti bn ln th 11#^aH.#^ aGio dc#2015#^a199tr. : hnh v, bng^b24cm#516.0076#GK#356988#^a36000^b2000b #VV16.01542#356988#T406N#Vi?t#Hnh hc#Lp 8#Sch c thm## 00534000000000265000450000200410000000500140004100500160005500700390007100400190 01100080005001290090011001340100005001450110025001500820009001750160003001840130 00700187014001600194026000700210026001100217181000600228019000500234020000900239 020000600248020001400254#Ton nng cao & cc chuyn hnh hc 9#V Dng Thu# Nguyn Ngc m#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc m#Ti bn ln th 10#^aH.#^ aGio dc#2015#^a209tr. : hnh v^b24cm#516.0076#GK#356989#^a38000^b2000b#35698 9#VV16.01543#T406N#Vi?t#Hnh hc#Lp 9#Sch c thm## 00530000000000265000450000200370000000500140003700500160005100700390006700400190 01060080005001250090011001300100005001410110031001460820007001770160003001840130 00700187014001600194026000700210026001100217181000600228019000500234020000500239 020000600244020001400250#Ton nng cao & cc chuyn ton 6#V Dng Thu#Nguy n Ngc m#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc m#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGi o dc#2015#^a219tr. : hnh v, bng^b24cm#510.76#GK#356990#^a39500^b2000b#35699 0#VV16.01544#T406N#Vi?t#Ton#Lp 6#Sch c thm## 00536000000000265000450000200390000000500140003900500160005300700390006900400190 01080080005001270090011001320100005001430110031001480820009001790160003001880130 00700191014001600198026000700214026001100221181000600232019000500238020000700243 020000600250020001400256#Ton nng cao & cc chuyn i s 7#V Dng Thu#Ng uyn Ngc m#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc m#Ti bn ln th 12#^aH.#^aG io dc#2015#^a159tr. : hnh v, bng^b24cm#512.0076#GK#356991#^a29000^b2000b#3 56991#VV16.01545#T406N#Vi?t#i s#Lp 7#Sch c thm## 00536000000000265000450000200390000000500140003900500160005300700390006900400190 01080080005001270090011001320100005001430110031001480820009001790160003001880130 00700191014001600198026000700214026001100221181000600232019000500238020000700243 020000600250020001400256#Ton nng cao & cc chuyn i s 9#V Dng Thu#Ng uyn Ngc m#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc m#Ti bn ln th 10#^aH.#^aG io dc#2015#^a215tr. : hnh v, bng^b24cm#512.0076#GK#356992#^a38500^b2000b#3 56992#VV16.01546#T406N#Vi?t#i s#Lp 9#Sch c thm## 00550000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020015000510070037000660220004001030050014001070050014001210080 00500135009001100140010000500151011003000156020000500186020000800191020000600199 020001400205013000700219016000300226004003100229#356993#VV16.01547#^a13000^b300 0b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp ton 2# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#T.1# T rung Hiu# Trung Kin#^aH.#^aGio dc#2015#^a91tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton# Bi tp#Lp 2#Sch c thm#356993#GK#Ti bn ln th 4, c chnh l## 00550000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020015000510070037000660220004001030050014001070050014001210040 03100135008000500166009001100171010000500182011003000187020000500217020000600222 020000800228020001400236013000700250016000300257#356994#VV16.01548#^a14000^b350 0b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp ton 3# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#T.1# T rung Hiu# Trung Kin#Ti bn ln th 4, c chnh l#^aH.#^aGio dc#2015#^a95 tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#356994#GK## 00551000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020015000510070037000660220004001030050014001070050014001210040 03100135008000500166009001100171010000500182011003100187020000500218020000600223 020000800229020001400237016000300251013000700254#356995#VV16.01549#^a15000^b350 0b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp ton 3# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#T.2# T rung Hiu# Trung Kin#Ti bn ln th 4, c chnh l#^aH.#^aGio dc#2015#^a10 7tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#GK#356995## 00551000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020015000510070037000660220004001030050014001070050014001210040 03100135008000500166009001100171010000500182011003100187020000500218020000600223 020000800229020001400237013000700251016000300258#356996#VV16.01550#^a16000^b300 0b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp ton 4# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#T.1# T rung Hiu# Trung Kin#Ti bn ln th 4, c chnh l#^aH.#^aGio dc#2015#^a13 1tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#356996#GK## 00551000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020015000510070037000660220004001030050014001070050014001210080 00500135009001100140010000500151011003100156020000500187020000800192020000600200 020001400206013000700220016000300227004003100230#VV16.01551#356997#^a15000^b300 0b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp ton 5# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#T.1# T rung Hiu# Trung Kin#^aH.#^aGio dc#2015#^a103tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton #Bi tp#Lp 5#Sch c thm#356997#GK#Ti bn ln th 4, c chnh l## 00551000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020015000510070037000660220004001030050014001070050014001210080 00500135009001100140010000500151011003100156020000500187020000800192020000600200 020001400206016000300220013000700223004003100230#356998#VV16.01552#^a15000^b300 0b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp ton 5# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#T.2# T rung Hiu# Trung Kin#^aH.#^aGio dc#2015#^a115tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton #Bi tp#Lp 5#Sch c thm#GK#356998#Ti bn ln th 4, c chnh l## 00565000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020034000520070050000860220004001360050009001400050013001490050 01800162008000500180009001100185010000500196011003100201020000500232020000800237 020000600245020001400251013000700265016000300272#356999#VV16.01553#^a23000^b200 0b#Vi?t#510.76#B103T#Bi tp b tr v nng cao ton 6#Tn Thn (ch.b.), Phm c Ti, ng Th Thu Thu#T.1#Tn Thn#Phm c Ti#ng Th Thu Thu#^aH.#^aGio dc#2015#^a128tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 6#Sch c thm#356999 #GK## 00565000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020034000520070050000860220004001360050009001400050013001490050 01800162008000500180009001100185010000500196011003100201020000500232020000800237 020000600245020001400251016000300265013000700268#357000#VV16.01554#^a21000^b200 0b#Vi?t#510.76#B103T#Bi tp b tr v nng cao ton 6#Tn Thn (ch.b.), Phm c Ti, ng Th Thu Thu#T.2#Tn Thn#Phm c Ti#ng Th Thu Thu#^aH.#^aGio dc#2015#^a114tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 6#Sch c thm#GK#357 000## 00565000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020034000520070050000860220004001360050009001400050013001490050 01800162008000500180009001100185010000500196011003100201020000500232020000600237 020000800243020001400251013000700265016000300272#VV16.01555#357001#^a23000^b200 0b#Vi?t#510.76#B103T#Bi tp b tr v nng cao ton 7#Tn Thn (ch.b.), Phm c Ti, ng Th Thu Thu#T.1#Tn Thn#Phm c Ti#ng Th Thu Thu#^aH.#^aGio dc#2015#^a132tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#357001 #GK## 00565000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020034000520070050000860220004001360050009001400050013001490050 01800162008000500180009001100185010000500196011003100201020000500232020000600237 020000800243020001400251016000300265013000700268#357002#VV16.01556#^a19000^b200 0b#Vi?t#510.76#B103T#Bi tp b tr v nng cao ton 7#Tn Thn (ch.b.), Phm c Ti, ng Th Thu Thu#T.2#Tn Thn#Phm c Ti#ng Th Thu Thu#^aH.#^aGio dc#2015#^a108tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#GK#357 002## 00592000000000301000450000200340000000500090003400500150004300500130005800500130 00710070061000840080005001450090011001500100005001610110025001660220004001910820 00700195016000300202013000700205014001600212026001100228026000700239181000600246 019000500252020000500257020000600262020000800268020001400276#Bi tp b tr v n ng cao ton 8#Tn Thn#Phan Th Luyn#m Th Nhu#Phm c Ti#Tn Thn (ch.b. ), Phan Th Luyn, m Th Nhu, Phm c Ti#^aH.#^aGio dc#2015#^a132tr. : h nh v^b24cm#T.1#510.76#GK#357003#^a23000^b2000b#VV16.01557#357003#B103T#Vi?t#To n#Lp 8#Bi tp#Sch c thm## 00617000000000313000450000200340000000500090003400500150004300500130005800500130 00710050018000840070050001020080005001520090011001570100005001680110031001730220 00400204082000700208016000300215013000700218014001600225026000700241026001100248 181000600259019000500265020000500270020000600275020000800281020001400289#Bi tp b tr v nng cao ton 8#Tn Thn#Phan Th Luyn#m Th Nhu#Phm c Ti#n g Th Thu Thu#Tn Thn (ch.b.), Phan Th Luyn, m Th Nhu...#^aH.#^aGio dc #2015#^a128tr. : hnh v, bng^b24cm#T.2#510.76#GK#357004#^a23000^b2000b#357004 #VV16.01558#B103T#Vi?t#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm## 00611000000000313000450000200340000000500090003400500150004300500130005800500130 00710050018000840070050001020080005001520090011001570100005001680110025001730220 00400198082000700202016000300209013000700212014001600219026000700235026001100242 181000600253019000500259020000500264020000600269020000800275020001400283#Bi tp b tr v nng cao ton 9#Tn Thn#Phan Th Luyn#m Th Nhu#Phm c Ti#n g Th Thu Thu#Tn Thn (ch.b.), Phan Th Luyn, m Th Nhu...#^aH.#^aGio dc #2015#^a131tr. : hnh v^b24cm#T.1#510.76#GK#357005#^a23000^b2000b#357005#VV16. 01559#B103T#Vi?t#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm## 00617000000000313000450000200340000000500090003400500150004300500130005800500130 00710050018000840070050001020080005001520090011001570100005001680110031001730220 00400204082000700208016000300215013000700218014001600225026000700241026001100248 181000600259019000500265020000500270020000600275020000800281020001400289#Bi tp b tr v nng cao ton 9#Tn Thn#Phan Th Luyn#m Th Nhu#Phm c Ti#n g Th Thu Thu#Tn Thn (ch.b.), Phan Th Luyn, m Th Nhu...#^aH.#^aGio dc #2015#^a132tr. : hnh v, bng^b24cm#T.2#510.76#GK#357006#^a23000^b2000b#357006 #VV16.01560#B103T#Vi?t#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm## 00575000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020026000510030014000770070036000910220004001270050015001310050 02000146008000500166009001100171010000500182011002500187012001800212020000500230 020000600235020000800241020001400249013000700263016000300270#357007#VV16.01561#^ a20000^b5000b#Vi?t#372.7#T550L#T luyn Violympic ton 1#Phin bn 2.0#Trn Anh Tuyn, Phm Th Minh Tuyn#T.1#Trn Anh Tuyn#Phm Th Minh Tuyn#^aH.#^aGio d c#2015#^a72tr. : minh ho^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c t hm#357007#GK## 00575000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020026000510030014000770070036000910220004001270050015001310050 02000146008000500166009001100171010000500182011002500187012001800212020000500230 020000600235020000800241020001400249016000300263013000700266#357008#VV16.01562#^ a20000^b5000b#Vi?t#372.7#T550L#T luyn Violympic ton 1#Phin bn 2.0#Trn Anh Tuyn, Phm Th Minh Tuyn#T.2#Trn Anh Tuyn#Phm Th Minh Tuyn#^aH.#^aGio d c#2015#^a76tr. : minh ho^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c t hm#GK#357008## 00559000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020026000510030014000770070028000910220004001190050015001230050 01200138008000500150009001100155010000500166011002500171012001800196020000500214 020000600219020000800225020001400233013000700247016000300254#357009#VV16.01563#^ a20000^b5000b#Vi?t#372.7#T550L#T luyn Violympic ton 2#Phin bn 2.0#Trn Anh Tuyn, L Vit Bc#T.1#Trn Anh Tuyn#L Vit Bc#^aH.#^aGio dc#2015#^a96tr. : minh ho^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#357009#GK## 00559000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020026000510030014000770070028000910220004001190050015001230050 01200138008000500150009001100155010000500166011002500171012001800196020000500214 020000600219020000800225020001400233016000300247013000700250#357010#VV16.01564#^ a20000^b5000b#Vi?t#372.7#T550L#T luyn Violympic ton 2#Phin bn 2.0#Trn Anh Tuyn, L Vit Bc#T.2#Trn Anh Tuyn#L Vit Bc#^aH.#^aGio dc#2015#^a95tr. : minh ho^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#GK#357010## 00575000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020026000510030014000770070036000910220004001270050015001310050 02000146008000500166009001100171010000500182011002500187012001800212020000500230 020000600235020000800241020001400249013000700263016000300270#357011#VV16.01565#^ a20000^b5000b#Vi?t#372.7#T550L#T luyn Violympic ton 3#Phin bn 2.0#Trn Anh Tuyn, Phm Th Minh Tuyn#T.1#Trn Anh Tuyn#Phm Th Minh Tuyn#^aH.#^aGio d c#2015#^a80tr. : minh ho^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c t hm#357011#GK## 00575000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020026000510030014000770070036000910220004001270050015001310050 02000146008000500166009001100171010000500182011002500187012001800212020000500230 020000600235020000800241020001400249016000300263013000700266#357012#VV16.01566#^ a20000^b5000b#Vi?t#372.7#T550L#T luyn Violympic ton 3#Phin bn 2.0#Trn Anh Tuyn, Phm Th Minh Tuyn#T.2#Trn Anh Tuyn#Phm Th Minh Tuyn#^aH.#^aGio d c#2015#^a88tr. : minh ho^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c t hm#GK#357012## 00581000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020026000510030014000770070039000910220004001300050015001340050 02300149008000500172009001100177010000500188011002500193012001800218020000500236 020000600241020000800247020001400255013000700269016000300276#VV16.01567#357013#^ a20000^b5000b#Vi?t#372.7#T550L#T luyn Violympic ton 4#Phin bn 2.0#Trn Anh Tuyn, Nguyn Th Bch Phng#T.1#Trn Anh Tuyn#Nguyn Th Bch Phng#^aH.#^a Gio dc#2015#^a92tr. : minh ho^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#357013#GK## 00560000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020026000510030014000770070028000910220004001190050015001230050 01200138008000500150009001100155010000500166011002600171012001800197020000500215 020000600220020000800226020001400234016000300248013000700251#VV16.01568#357014#^ a20000^b5000b#Vi?t#372.7#T550L#T luyn Violympic ton 5#Phin bn 2.0#Trn Anh Tuyn, L Vit Bc#T.2#Trn Anh Tuyn#L Vit Bc#^aH.#^aGio dc#2015#^a100tr. : minh ho^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#GK#357014## 00560000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020026000510030014000770070028000910220004001190050015001230050 01200138008000500150009001100155010000500166011002600171012001800197020000500215 020000600220020000800226020001400234013000700248016000300255#VV16.01569#357015#^ a20000^b5000b#Vi?t#372.7#T550L#T luyn Violympic ton 5#Phin bn 2.0#Trn Anh Tuyn, L Vit Bc#T.1#Trn Anh Tuyn#L Vit Bc#^aH.#^aGio dc#2015#^a100tr. : minh ho^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#357015#GK## 00559000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020026000510030014000770070028000910220004001190050015001230050 01200138008000500150009001100155010000500166011002500171012001800196020000500214 020000600219020000800225020001400233016000300247013000700250#VV16.01570#357016#^ a20000^b5000b#Vi?t#372.7#T550L#T luyn Violympic ton 4#Phin bn 2.0#Trn Anh Tuyn, L Vit Bc#T.2#Trn Anh Tuyn#L Vit Bc#^aH.#^aGio dc#2015#^a96tr. : minh ho^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#GK#357016## 00549000000000253000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360020021000420030035000630070044000980050019001420080005001610090011001660100 00500177011003000182020000500212020001400217016000300231004003900234005001500273 013000700288#357017#^a11500^b25000b#Vi?t#372.21#B200L#B lm quen vi ton#Theo chng trnh gio dc mm non#Trn Th Ngc Trm ; Ho s: ng Hng Qun#Trn Th Ngc Trm#^aH.#^aGio dc#2015#^a36tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Sch mu g io#GK#Ti bn ln th 4 c chnh l, b sung#ng Hng Qun#357017## 00528000000000277000450000200180000000500160001800500140003400700310004800400190 00790080005000980090011001030100005001140110031001190820009001500160003001590130 00700162014001600169026000700185026001100192181000600203019000500209020000900214 020001400223020000600237020000700243#n tp hnh hc 8#Nguyn Ngc m#V Dng Thu#Nguyn Ngc m, V Dng Thu#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2015#^a16 3tr. : hnh v, bng^b24cm#516.0076#GK#357018#^a29500^b2000b#357018#VV16.01571# 454T#Vi?t#Hnh hc#Sch c thm#Lp 8#n tp## 00518000000000277000450000200140000000500160001400500140003000700310004400400190 00750080005000940090011000990100005001100110031001150820007001460160003001530130 00700156014001600163026000700179026001100186181000600197019000500203020000500208 020001400213020000600227020000700233#n tp ton 6#Nguyn Ngc m#V Dng Thu #Nguyn Ngc m, V Dng Thu#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2015#^a155tr. : hnh v, bng^b24cm#510.76#GK#357019#^a28000^b2000b#357019#VV16.01572#454T# Vi?t#Ton#Sch c thm#Lp 6#n tp## 00524000000000277000450000200160000000500160001600500140003200700310004600400190 00770080005000960090011001010100005001120110031001170820009001480160003001570130 00700160014001600167026000700183026001100190181000600201019000500207020000700212 020001400219020000600233020000700239#n tp i s 7#Nguyn Ngc m#V Dng Th u#Nguyn Ngc m, V Dng Thu#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2015#^a138t r. : hnh v, bng^b24cm#512.0076#GK#357020#^a25000^b2000b#357020#VV16.01573#4 54T#Vi?t#i s#Sch c thm#Lp 7#n tp## 00524000000000277000450000200160000000500160001600500140003200700310004600400190 00770080005000960090011001010100005001120110031001170820009001480160003001570130 00700160014001600167026000700183026001100190181000600201019000500207020000700212 020001400219020000600233020000700239#n tp i s 8#Nguyn Ngc m#V Dng Th u#Nguyn Ngc m, V Dng Thu#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2015#^a175t r. : hnh v, bng^b24cm#512.0076#GK#357021#^a31500^b2000b#357021#VV16.01574#4 54T#Vi?t#i s#Sch c thm#Lp 8#n tp## 00537000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020045000540030023000990070010001220220004001320050010001360080 00500146009001100151010000500162011002500167020000900192020001400201020002000215 020001400235013000700249016000300256#357022#VV16.01575#^a52000^b2000b#Vi?t#516. 0076#C101B#Cc bi ton hnh hc hay c nhiu cch gii#Dng cho hc sinh THPT#N guyn #T.3#Nguyn #^aH.#^aGio dc#2015#^a287tr. : hnh v^b24cm#Hnh hc#Gi i bi ton#Trung hc ph thng#Sch c thm#357022#GK## 00560000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020033000510030059000840070015001430050015001580080005001730090 01100178010000500189011002600194020000500220020001400225016000300239004001800242 020000600260020000900266013000700275#357023#VV16.01576#^a18000^b1000b#Vi?t#372. 7#B452D#Bi dng ton lp 5 theo ch #Cc bi ton v hnh vung, hnh ch nh t v hnh tam gic#Nguyn Vn Nho#Nguyn Vn Nho#^aH.#^aGio dc#2015#^a107tr. : minh ho^b24cm#Ton#Sch c thm#GK#Ti bn ln th 6#Lp 5#Hnh hc#357023## 00515000000000265000450000200200000000500140002000500170003400700400005100400190 00910080005001100090011001150100005001260110031001310820006001620160003001680130 00700171014001700178026000700195026001100202181000600213019000500219020000500224 020001400229020000600243#Ton nng cao lp 4#V Dng Thu#Nguyn Danh Ninh#V D ng Thu (ch.b.), Nguyn Danh Ninh#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2015#^a21 0tr. : hnh v, bng^b24cm#372.7#GK#357024#^a38000^b10000b#357024#VV16.01577#T4 06N#Vi?t#Ton#Sch c thm#Lp 4## 00641000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020027000510070050000780220004001280050012001320050015001440050 01000159005001300169005001400182004001800196008000500214009001100219010000500230 01100250023502000050026002000060026502000200027102000140029101600030030501300070 0308#357025#VV16.01578#^a17000^b2000b#Vi?t#372.7#B103T#Bi tp trc nghim ton 2# Tin t (ch.b.), Nguyn Duy Ha, Mai Hng...#T.2# Tin t#Nguyn Duy Ha#Mai Hng#Hong Mai L#Trn Thu Ng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015# ^a71tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp trc nghim#Sch c thm#GK#357025# # 00670000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200040 00381810008000420010011000500020019000610070011000800220004000910080005000950090 01100100010000500111011002500116015003600141021016800177020001500345020001100360 016000300371013000700374005001100381#357026#VV16.01579#^a50000^b500b#Vi?t#515#G I-103T#on Qunh#Gii tch ton hc#on Qunh#T.2#^aH.#^aGio dc#2015#^a187tr . : hnh v^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Thng Long#Trnh by mt s kin thc c bn v chui s, dy hm v chui hm, tch phn bi v tch phn ph thuc tham s, tch phn ng, tch phn mt, phng trnh vi phn#Ton gii tch#Gi o trnh#TN#357026#on Qunh## 00626000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020027000510030096000780070039001740080005002130090011002180100 00500229011003100234020000500265020000600270020001400276016000300290005001500293 005001500308004001800323013000700341#357027#VV16.01580#^a29000^b1000b#Vi?t#372. 7#H561D#Hng dn hc nh ton 5#Theo chun kin thc, k nng v hng dn th c hin iu chnh ni dung dy hc mn ton lp 5#Nguyn c Tn (ch.b.), T H Th Dung#^aH.#^aGio dc#2015#^a180tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#GK#Nguyn c Tn#T H Th Dung#Ti bn ln th 2#357027## 00609000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020019000510030048000700070053001180220004001710050013001750050 01600188005001400204008000500218009001100223010000500234011002600239020000500265 020000600270020000700276020001400283016000300297013000700300#357028#VV16.01581#^ a20000^b5000b#Vi?t#372.7#C513#Cng n tp ton 5#nh hng theo m hnh trn g hc mi Vit Nam#Hong Mai L (ch.b.), Nguyn Hoi Anh, Trn Thu Ng#T.2#Hon g Mai L#Nguyn Hoi Anh#Trn Thu Ng#^aH.#^aGio dc#2015#^a112tr. : minh ho^ b24cm#Ton#Lp 5#n tp#Sch c thm#GK#357028## 00642000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020043000540070052000970080005001490090011001540100005001650110 02500170020000900195020000700204020001400211016000300225005001100228005001400239 004001800253005001400271005001500285005001300300020000800313013000700321#357029# VV16.01582#^a65000^b3000b#Vi?t#516.0076#T103L#Ti liu chuyn ton - Bi tp h nh hc 10#on Qunh (ch.b.), Vn Nh Cng, Trn Nam Dng...#^aH.#^aGio dc#20 15#^a336tr. : hnh v^b24cm#Hnh hc#Lp 10#Sch c thm#GK#on Qunh#Vn Nh Cng#Ti bn ln th 6#Trn Nam Dng#Nguyn Minh H# Thanh Sn#Bi tp#357029 ## 00638000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020041000540070068000950080005001630090011001680100005001790110 03100184020000700215020000700222020001400229016000300243005001100246005001600257 004001800273005001400291005001600305020000800321013000700329#357030#VV16.01583#^ a40000^b3000b#Vi?t#512.0076#T103L#Ti liu chuyn ton - Bi tp i s 10#on Qunh (ch.b.), Don Minh Cng, Trn Nam Dng, ng Hng Thng#^aH.#^aGio dc# 2015#^a204tr. : hnh v, bng^b24cm#i s#Lp 10#Sch c thm#GK#on Qunh#Do n Minh Cng#Ti bn ln th 6#Trn Nam Dng#ng Hng Thng#Bi tp#357030## 00543000000000289000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200060 00311810006000370020011000430030039000540070012000930220004001050050012001090040 01800121008000500139009001100144010000500155011002500160015003300185020000500218 020000600223020001400229013000700243016000300250#357031#VV16.01584#^b1700b#Vi?t# 372.7#T406L#Ton lp 1#Ti liu th im - Cng ngh gio dc#H Ngc i#T.2#H Ngc i#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2015#^a96tr. : minh ho^b24cm#TTS g hi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 1#Sch th im#357031#GK## 00512000000000277000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200060 00311810006000370020011000430030039000540070012000930220004001050080005001090090 01100114010000500125011002400130015003300154020000500187020000600192020001400198 013000700212016000300219005001200222#VV16.01585#357032#^b1000b#Vi?t#372.7#T406L# Ton lp 3#Ti liu th im - Cng ngh gio dc#H Ngc i#T.1#^aH.#^aGio d c#2015#^a84tr. : hnh v^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 3#Sch th im#357032#GK#H Ngc i## 00725000000000325000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200060 00301810006000360020007000420030075000490070074001240220004001980050012002020050 02100214005001400235005001600249004001800265008000500283009001100288010000500299 01100260030401500330033002000050036302000060036802000150037401300070038901600030 0396#357033#VV16.01586#^b183b#Vi?t#372.7#T406N#Ton 5#Chng trnh nghin cu th c hnh gio dc song ng trn c s ting m # Tin t, Nguyn Th Kiu Oa nh (ch.b.), Trn Thu Ng, Nguyn Nh Sang#Q.1# Tin t#Nguyn Th Kiu Oanh# Trn Thu Ng#Nguyn Nh Sang#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2015#^a127tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 5#Sch gio khoa#357033 #GK## 00725000000000325000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200060 00301810006000360020007000420030075000490070074001240220004001980040018002020080 00500220009001100225010000500236011002600241015003300267020000500300020000600305 02000150031101300070032601600030033300500120033600500210034800500140036900500160 0383#VV16.01587#357034#^b183b#Vi?t#372.7#T406N#Ton 5#Chng trnh nghin cu th c hnh gio dc song ng trn c s ting m # Tin t, Nguyn Th Kiu Oa nh (ch.b.), Trn Thu Ng, Nguyn Nh Sang#Q.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc #2015#^a112tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 5#Sch gio khoa#357034#GK# Tin t#Nguyn Th Kiu Oanh#Trn Thu Ng#Nguyn Nh S ang## 00569000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020042000550030050000970070016001470080005001630090011001680100 00500179011002500184020000900209020000700218020001400225016000300239005001600242 004001800258020000800276013000700284#VV16.01588#357035#^a37000^b2000b#Vi?t#516. 0076#PH121L#Phn loi ton hnh hc 10 theo chuyn #Phng trnh ng thng. Phng trnh ng trn#Nguyn c Ngh#^aH.#^aGio dc#2015#^a244tr. : hnh v^ b24cm#Hnh hc#Lp 10#Sch c thm#GK#Nguyn c Ngh#Ti bn ln th 2#Bi tp #357035## 00555000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020040000550030040000950070016001350080005001510090011001560100 00500167011002500172020000700197020000700204020001400211016000300225005001600228 004001800244020000800262013000700270#357036#VV16.01589#^a38000^b2000b#Vi?t#512. 0076#PH121L#Phn loi ton i s 10 theo chuyn #Phng trnh, h phng trn h i s...#Nguyn c Ngh#^aH.#^aGio dc#2015#^a248tr. : hnh v^b24cm#i s #Lp 10#Sch c thm#GK#Nguyn c Ngh#Ti bn ln th 2#Bi tp#357036## 00558000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020053000500030027001030070016001300080005001460090011001510100 00500162011003100167020000700198020001000205020001400215016000300229005001600232 004001800248020000700266013000700273#357037#VV16.01590#^a33000^b2000b#Vi?t#512# PH121L#Phn loi ton i s v gii tch 11 theo chuyn #Phng trnh lng g ic...#Nguyn c Ngh#^aH.#^aGio dc#2015#^a219tr. : hnh v, bng^b24cm#i s #Gii tch#Sch c thm#GK#Nguyn c Ngh#Ti bn ln th 2#Lp 11#357037## 00550000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810007000430020053000500030032001030070017001350080005001520090011001570100 00500168011002200173020000700195020001600202020001400218016000300232005001700235 013000700252012002500259#VV16.01591#357038#^a24500^b1000b#Vi?t#513#CH527#Chuy n s hc th tm - Bn vn khc v s hc#Cc b s tam gic Pythagore...# Nguyn Danh Ninh#^aH.#^aGio dc#2015#^a112tr. : bng^b24cm#S hc#Trung hc c s#Sch c thm#GK#Nguyn Danh Ninh#357038#B sch Chuyn s hc## 00768000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460010015000530020060000680070015001280080005001430090011001480100 00500159011003100164021019300195020000500388020001100393020001500404016000300419 004001800422020000900440020002200449013000700471#357039#VV16.01592#^a18500^b300 0b#Vi?t#372.21#PH561P#inh Th Nhung#Phng php hnh thnh cc biu tng ton cho tr mu gio#inh Th Nhung#^aH.#^aGio dc#2015#^a106tr. : hnh v, bng^b2 4cm#Hng dn cho tr mu gio phng php hnh thnh cc biu tng tp hp, s lng, php m, kch thc, hnh dng, nh hng trong khng gian. Gii thiu cu trc mt s tit dy v gio n#Ton#Biu tng#Sch gio vin#XH#Ti bn l n th 5#Mu gio#Phng php ging dy#357039## 01017000000000373000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810008000460020064000540030028001180070049001460080005001950090011002000100 00500211011003100216021017600247020000900423020001300432020001500445016000300460 00500130046300500140047600400180049000500170050800500200052500500130054502000160 0558020000700574015003300581020002200614013000700636#VV16.01593#357040#^a60000^ b1000b#Vi?t#910.71#GI-108D#Gio dc k nng sng trong mn a l trng trung hc c s#Ti liu dnh cho gio vin#L Minh Chu, Nguyn Hi H, Trn Th T Oanh...#^aH.#^aGio dc#2015#^a235tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng cho hc sinh trong nh trng ph thng; gio dc k nng sng trong mn a l trng trung hc c s#Gio dc#K nng sng#Sch gio vin#XH#L Minh Chu#Nguyn Hi H#Ti bn ln th 3 #Trn Th T Oanh#Phm Th Thu Phng#Lu Thu Thu#Trung hc c s#a l#TTS g hi: B Gio dc v o to#Phng php ging dy#357040## 01038000000000373000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810008000450020070000530030028001230070052001510080005002030090011002080100 00500219011003100224021018200255020000900437020001300446020001500459016000300474 00500130047700500170049000400180050700500170052500500200054200500110056202000200 0573020000900593015003300602020002200635013000700657#357041#VV16.01594#^a63000^ b500b#Vi?t#570.71#GI-108D#Gio dc k nng sng trong mn sinh hc trng trun g hc ph thng#Ti liu dnh cho gio vin#L Minh Chu, Dng Quang Ngc, Trn Th T Oanh...#^aH.#^aGio dc#2015#^a243tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by m t s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng cho hc sinh trong nh trng ph thng; gio dc k nng sng trong mn sinh hc trng trung hc ph thng#Gio dc#K nng sng#Sch gio vin#XH#L Minh Chu#Dng Quang Ngc# Ti bn ln th 3#Trn Th T Oanh#Phm Th Thu Phng#L Th Tm#Trung hc ph thng#Sinh hc#TTS ghi: B Gio dc v o to#Phng php ging dy#357041## 01044000000000373000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810008000450020068000530030028001210070052001490080005002010090011002060100 00500217011003100222021018000253020000900433020001300442020001500455016000300470 00500130047300500170048600400180050300500170052100500230053800500200056102000200 0581020000700601015003300608020002200641013000700663#357042#VV16.01595#^a57000^ b500b#Vi?t#910.71#GI-108D#Gio dc k nng sng trong mn a l trng trung hc ph thng#Ti liu dnh cho gio vin#L Minh Chu, Nguyn Trng c, Trn T h T Oanh...#^aH.#^aGio dc#2015#^a215tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng cho hc sinh trong nh trng ph thng; gio dc k nng sng trong mn a l trng trung hc ph thng#Gio dc#K nng sng#Sch gio vin#XH#L Minh Chu#Nguyn Trng c#Ti bn ln th 3#Trn Th T Oanh#Nguyn Th Minh Phng#Phm Th Thu Phng#Trung hc ph thng#a l#TTS ghi: B Gio dc v o to#Phng php ging dy#3570 42## 01073000000000373000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200070 00381810008000450020079000530030028001320070053001600080005002130090011002180100 00500229011003100234021019100265020000900456020001300465020001500478016000300493 00500140049600500130051000400180052300500210054100500170056200500200057902000200 0599020001800619015003300637020002200670013000700692#VV16.01596#357043#^a53000^ b500b#Vi?t#170.71#GI-108D#Gio dc k nng sng trong mn gio dc cng dn tr ng trung hc ph thng#Ti liu dnh cho gio vin#ng Thu Anh, L Minh Chu , Nguyn Th Thanh Mai...#^aH.#^aGio dc#2015#^a195tr. : hnh v, bng^b24cm#Tr nh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng cho hc sin h trong nh trng ph thng; gio dc k nng sng trong mn gio dc cng dn trng trung hc ph thng#Gio dc#K nng sng#Sch gio vin#XH#ng Thu A nh#L Minh Chu#Ti bn ln th 2#Nguyn Th Thanh Mai#Trn Th T Oanh#Phm Th Thu Phng#Trung hc ph thng#Gio dc cng dn#TTS ghi: B Gio dc v o t o#Phng php ging dy#357043## 01059000000000373000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810008000460020075000540030028001290070051001570080005002080090011002130100 00500224011003100229021018700260020000900447020001300456020001500469016000300484 00500140048700500130050100400180051400500190053200500210055100500170057202000160 0589020001800605015003300623020002200656013000700678#357044#VV16.01597#^a64000^ b1000b#Vi?t#170.71#GI-108D#Gio dc k nng sng trong mn gio dc cng dn t rng trung hc c s#Ti liu dnh cho gio vin#ng Thu Anh, L Minh Chu, N guyn Th Vit H...#^aH.#^aGio dc#2015#^a251tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh b y mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng cho hc sinh tro ng nh trng ph thng; gio dc k nng sng trong mn gio dc cng dn tr ng trung hc c s#Gio dc#K nng sng#Sch gio vin#XH#ng Thu Anh#L Min h Chu#Ti bn ln th 2#Nguyn Th Vit H#Nguyn Th Thanh Mai#Trn Th T Oan h#Trung hc c s#Gio dc cng dn#TTS ghi: B Gio dc v o to#Phng php ging dy#357044## 01022000000000373000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810008000460020066000540030028001200070052001480080005002000090011002050100 00500216011002600221021017800247020000900425020001300434020001500447016000300462 00500130046500500170047800400180049500500170051300500200053000500110055002000160 0561020000900577015003300586020002200619013000700641#357045#VV16.01598#^a68000^ b1000b#Vi?t#570.71#GI-108D#Gio dc k nng sng trong mn sinh hc trng tru ng hc c s#Ti liu dnh cho gio vin#L Minh Chu, Dng Quang Ngc, Trn Th T Oanh...#^aH.#^aGio dc#2015#^a275tr. : minh ho^b24cm#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng cho hc sinh trong nh trng ph thng; gio dc k nng sng trong mn sinh hc trng trung hc c s#Gi o dc#K nng sng#Sch gio vin#XH#L Minh Chu#Dng Quang Ngc#Ti bn ln th 3#Trn Th T Oanh#Phm Th Thu Phng#L Th Tm#Trung hc c s#Sinh hc# TTS ghi: B Gio dc v o to#Phng php ging dy#357045## 00526000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020047000530070015001000080005001150090011001200100005001310110 02500136020001300161020000600174020001400180016000300194005001500197004003100212 020001000243013000700253#357046#VV16.01599#^a23000^b5000b#Vi?t#372.37#TH552H#Th c hnh k nng sng dnh cho hc sinh lp 1#Phan Quc Vit#^aH.#^aGio dc#2015 #^a60tr. : minh ho^b24cm#K nng sng#Lp 1#Sch c thm#GK#Phan Quc Vit#Ti bn ln th 2, c chnh l#Thc hnh#357046## 00526000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020047000530070015001000080005001150090011001200100005001310110 02500136020001300161020000600174020001400180016000300194005001500197004003100212 020001000243013000700253#357047#VV16.01600#^a23000^b5000b#Vi?t#372.37#TH552H#Th c hnh k nng sng dnh cho hc sinh lp 2#Phan Quc Vit#^aH.#^aGio dc#2015 #^a60tr. : minh ho^b24cm#K nng sng#Lp 2#Sch c thm#GK#Phan Quc Vit#Ti bn ln th 2, c chnh l#Thc hnh#357047## 00526000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020047000530070015001000080005001150090011001200100005001310110 02500136020001300161020000600174020001400180016000300194005001500197004003100212 020001000243013000700253#357048#VV16.01601#^a23000^b5000b#Vi?t#372.37#TH552H#Th c hnh k nng sng dnh cho hc sinh lp 3#Phan Quc Vit#^aH.#^aGio dc#2015 #^a60tr. : minh ho^b24cm#K nng sng#Lp 3#Sch c thm#GK#Phan Quc Vit#Ti bn ln th 2, c chnh l#Thc hnh#357048## 00526000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020047000530070015001000080005001150090011001200100005001310110 02500136020001300161020000600174020001400180016000300194005001500197004003100212 020001000243013000700253#357049#VV16.01602#^a23000^b5000b#Vi?t#372.37#TH552H#Th c hnh k nng sng dnh cho hc sinh lp 4#Phan Quc Vit#^aH.#^aGio dc#2015 #^a60tr. : minh ho^b24cm#K nng sng#Lp 4#Sch c thm#GK#Phan Quc Vit#Ti bn ln th 2, c chnh l#Thc hnh#357049## 00526000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020047000530070015001000080005001150090011001200100005001310110 02500136020001300161020000600174020001400180016000300194005001500197004003100212 020001000243013000700253#357050#VV16.01603#^a23000^b5000b#Vi?t#372.37#TH552H#Th c hnh k nng sng dnh cho hc sinh lp 5#Phan Quc Vit#^aH.#^aGio dc#2015 #^a60tr. : minh ho^b24cm#K nng sng#Lp 5#Sch c thm#GK#Phan Quc Vit#Ti bn ln th 2, c chnh l#Thc hnh#357050## 00671000000000313000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200070 00381810007000450010012000520020033000640030039000970070064001360220004002000050 01400204005001500218008000500233009001100238010000500249011002200254020001800276 020000600294020002000300020001500320016000300335013000700338005001200345#VV16.01 604#357051#^a22000^b800b#Vi?t#372.37#TH308K#H Ngc i#Thit k gio dc li s ng lp 1#Ti liu th im - Cng ngh gio dc#H Ngc i (tng ch.b.), Ng T h Tuyn (ch.b.), Thanh Huyn#T.2#Ng Th Tuyn# Thanh Huyn#^aH.#^aGio d c#2015#^a140tr. : bng^b24cm#Gio dc li sng#Lp 1#Ti liu th nghim#Sch gi o vin#XH#357051#H Ngc i## 00610000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020032000530030039000850070035001240220004001590050012001630050 01400175004001800189008000500207009001100212010000500223011002400228020001800252 020000600270020000800276020001400284016000300298013000700301#357052#VV16.01605#^ a20000^b16200b#Vi?t#372.37#B103T#Bi tp gio dc li sng lp 1#Ti liu th im - Cng ngh gio dc#H Ngc i (ch.b.), Ng Th Tuyn#T.2#H Ngc i#Ng Th Tuyn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a92tr. : nh mu^b24cm#Gio d c li sng#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#GK#357052## 00653000000000313000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200070 00301810006000370020020000430030075000630070028001380220004001660050010001700050 01700180008000500197009001100202010000500213011002500218015003300243020000800276 020000700284020000600291020001400297013000700311016000300318004001800321#VV16.01 606#357053#^b183b#Vi?t#372.89#L302S#Lch s v a l 5#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #H c , Nguyn Tuyt Nga#Q .1#H c #Nguyn Tuyt Nga#^aH.#^aGio dc#2015#^a80tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#a l#Lp 5#Sch c thm#357053#GK#Ti b n ln th 2## 00653000000000313000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200070 00301810006000370020020000430030075000630070028001380220004001660050010001700050 01700180004001800197008000500215009001100220010000500231011002500236015003300261 020000800294020000700302020000600309020001400315013000700329016000300336#357054# VV16.01607#^b183b#Vi?t#372.89#L302S#Lch s v a l 5#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #H c , Nguyn Tuyt Nga#Q .2#H c #Nguyn Tuyt Nga#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a92tr. : m inh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#a l#Lp 5#Sch c th m#357054#GK## 00742000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020042000540030053000960070065001490080005002140090011002190100 00500230011003100235020000700266020001200273020001400285016000300299005000900302 00500160031100400180032702000200034500500140036500500150037902000150039401300070 0409#VV16.01608#357055#^a61000^b1000b#Vi?t#330.9597#H561D#Hng dn n thi hc sinh gii mn a l#Dng cho luyn thi hc sinh gii quc gia v i hc#L Th ng (ch.b.), Nguyn Minh Tu, Bi Th Nhim, V Th Hi Yn#^aH.#^aGio dc#2015# ^a364tr. : hnh v, bng^b24cm#a l#a kinh t#Sch c thm#GK#L Thng#Nguy n Minh Tu#Ti bn ln th 2#Trung hc ph thng#Bi Th Nhim#V Th Hi Yn#S ch luyn thi#357055## 00644000000000301000450000200110000000300750001100500160008600500190010200700360 01210040018001570080005001750090011001800100005001910110025001960150033002210220 00400254082000700258016000300265013000700268014000700275026000700282026001100289 181000700300019000500307020000900312020000600321020001500327#Khoa hc 5#Chng t rnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Lng Vit Th i#Kiu Th Bch Thu#Lng Vit Thi, Kiu Th Bch Thu#Ti bn ln th 2#^aH. #^aGio dc#2015#^a78tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Q.1#3 72.35#GK#357056#^b183b#357056#VV16.01609#KH401H#Vi?t#Khoa hc#Lp 5#Sch gio kh oa## 00644000000000301000450000200110000000300750001100500160008600500190010200700360 01210040018001570080005001750090011001800100005001910110025001960150033002210220 00400254082000700258016000300265013000700268014000700275026000700282026001100289 181000700300019000500307020000900312020000600321020001500327#Khoa hc 5#Chng t rnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Lng Vit Th i#Kiu Th Bch Thu#Lng Vit Thi, Kiu Th Bch Thu#Ti bn ln th 1#^aH. #^aGio dc#2015#^a70tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Q.2#3 72.35#GK#357057#^b183b#357057#VV16.01610#KH401H#Vi?t#Khoa hc#Lp 5#Sch gio kh oa## 00506000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540020024000610070014000850080005000990090011001040100 00500115011002600120020001000146020001400156016000300170005001400173004001800187 020000600205020001000211013000700221#357058#VV16.01611#VV16.01612#^a25000^b1000 b#Vi?t#635#TH552H#Thc hnh ngh lm vn#Trn Qu Hin#^aH.#^aGio dc#2015#^a1 11tr. : minh ho^b24cm#Cng ngh#Ngh lm vn#GK#Trn Qu Hin#Ti bn ln th 2#Lp 9#Thc hnh#357058## 00890000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020048000520030039001000070019001390080005001580090011001630100 00500174011003100179021026100210020001800471020000500489020001500494016000300509 005001900512004001800531020001000549020002200559013000700581#357059#VV16.01613#^ a35000^b3000b#Vi?t#372.21#C101H#Cc hot ng lm quen vi ton ca tr mm non #Theo chng trnh gio dc mm non mi#Trn Th Ngc Trm#^aH.#^aGio dc#2015# ^a151tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by vai tr ca cc hot ng lm quen vi ton i vi s pht trin ca tr; c im pht trin cc biu tng ban u v ton ca tr mm non. Gii thiu phng php v hnh thc t chc cc hot n g lm quen vi ton cho tr nh tr v tr mu gio#Gio dc mu gio#Ton#Sch gio vin#XH#Trn Th Ngc Trm#Ti bn ln th 3#Hot ng#Phng php ging d y#357059## 00759000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020064000520030090001160070046002060080005002520090011002570100 00500268011002600273021012600299020001800425020000900443020001500452016000300467 005001600470013000700486#357060#VV16.01614#^a49000^b3000b#Vi?t#372.11#C120N#Cm nang to nhn xt hiu qu trong nh gi hc sinh tiu hc#Gip gio vin tiu hc thc hin Thng t 30/2014/TT-BGDT v nh gi hc sinh tiu hc#Hong Th Tuyt (ch.b.), Nguyn Th Thu Trang#^aH.#^aGio dc#2015#^a180tr. : minh ho^b2 4cm#Gii thiu chi tit quy trnh, cch thc to nhn xt trong nh gi hc sin h tiu hc v cch thc gip hc sinh t nh gi#Hc sinh tiu hc#nh gi#Sc h gio vin#XH#Hong Th Tuyt#357060## 00684000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020034000510030049000850070044001340080005001780090011001830100 00500194011001400199020001100213020000900224020001500233016000300248005002000251 00500150027100400180028602000090030402000100031302000220032302000060034501300070 0351#357061#VV16.01615#^a13000^b3550b#Vi?t#641.3#H411#Hot ng gio dc ngh ph thng#Dnh cho hc sinh lp 8 THPT thnh ph Hi Phng#Nguyn Th Minh Ho ( ch.b.), Nguyn Thu Ho#^aH.#^aGio dc#2015#^a63tr.^b24cm#Dinh dng#Ch bin#S ch gio khoa#GK#Nguyn Th Minh Ho#Nguyn Thu Ho#Ti bn ln th 6#Nng sn#Th c phm#Gio dc hng nghip#Lp 8#357061## 00777000000000361000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020034000510030050000850070061001350080005001960090011002010100 00500212011001400217020001100231020000900242020001500251016000300266005002000269 00500150028900400180030402000090032202000100033100500130034100500100035400500150 0364020002200379020000700401013000700408#357062#VV16.01616#^a15000^b5500b#Vi?t# 641.3#H411#Hot ng gio dc ngh ph thng#Dnh cho hc sinh lp 11 THPT thn h ph Hi Phng#Nguyn Th Minh Ho (ch.b.), Nguyn Thu Ho, Phm Vn c...#^aH .#^aGio dc#2015#^a87tr.^b24cm#Dinh dng#Ch bin#Sch gio khoa#GK#Nguyn Th Minh Ho#Nguyn Thu Ho#Ti bn ln th 6#Nng sn#Thc phm#Phm Vn c#V Th Me#Trn Vn Thut#Gio dc hng nghip#Lp 11#357062## 00618000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520030018000750070066000930080005001590090011001640100 00500175011002500180020000800205020000600213020001400219016000300233005001400236 005001500250004001800265005001200283005001400295013000700309#357063#VV16.01617#^ a15000^b3000b#Vi?t#372.34#C513H#Cng hc tin hc lp 2#Dnh cho hc sinh#Bi V n Thanh (ch.b.), Bch Ngc Dip, Bi Vit H, L Quang Phan#^aH.#^aGio dc#2015 #^a72tr. : minh ho^b24cm#Tin hc#Lp 2#Sch c thm#GK#Bi Vn Thanh#Bch Ngc Dip#Ti bn ln th 4#Bi Vit H#L Quang Phan#357063## 00618000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520030018000750070066000930080005001590090011001640100 00500175011002500180020000800205020000600213020001400219016000300233005001400236 005001500250004001800265005001200283005001400295013000700309#357064#VV16.01618#^ a15000^b2000b#Vi?t#372.34#C513H#Cng hc tin hc lp 1#Dnh cho hc sinh#Bi V n Thanh (ch.b.), Bch Ngc Dip, Bi Vit H, L Quang Phan#^aH.#^aGio dc#2015 #^a68tr. : minh ho^b24cm#Tin hc#Lp 1#Sch c thm#GK#Bi Vn Thanh#Bch Ngc Dip#Ti bn ln th 4#Bi Vit H#L Quang Phan#357064## 00566000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020041000510070015000920080005001070090011001120100005001230110 02600128020000700154020002200161020001600183020001400199016000300213005001500216 004004000231013000700271020001000278#357065#VV16.01619#^a39000^b3050b#Vi?t#641. 5#T103L#Ti liu thc hnh ngh ph thng nu n#Cao Th T Anh#^aH.#^aGio dc# 2015#^a124tr. : minh ho^b24cm#Nu n#Gio dc hng nghip#Trung hc c s#Sch c thm#GK#Cao Th T Anh#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#357065#Thc hnh## 00600000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020043000510030020000940070015001140080005001290090011001340100 00500145011002600150020000700176020002200183020001000205020001400215016000300229 005001500232004004000247013000700287020001600294#VV16.01620#357066#^a32000^b705 0b#Vi?t#641.5#T103L#Ti liu thc hnh ngh ph thng - Nu n#Cp Trung hc c s#Cao Th T Anh#^aH.#^aGio dc#2015#^a104tr. : minh ho^b24cm#Nu n#Gio dc hng nghip#Thc hnh#Sch c thm#GK#Cao Th T Anh#Ti bn ln th 2, c ch nh l, b sung#357066#Trung hc c s## 00701000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020046000490070067000950050015001620050015001770050016001920050 01800208004003900226008000500265009001100270010000500281011002500286020001000311 020002200321020001000343020001400353013000700367016000300374020001000377#357067# VV16.01621#^a30000^b5050b#Vi?t#770#T103L#Ti liu thc hnh ngh ph thng - Nh ip nh#Cao Th T Anh, Nguyn c Tr, Nguyn Huy Hng, Nguyn Trng Bnh#Cao T h T Anh#Nguyn c Tr#Nguyn Huy Hng#Nguyn Trng Bnh#Ti bn ln th 2 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2015#^a92tr. : minh ho^b24cm#Nhip nh#Gio d c hng nghip#Ph thng#Sch c thm#357067#GK#Thc hnh## 00644000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020053000490030020001020070033001220050015001550050017001700040 04200187008000500229009001100234010000500245011002500250020001700275020002200292 020001600314020001400330013000700344016000300351#357068#VV16.01622#^a28000^b305 0b#Vi?t#680#T103L#Ti liu thc hnh ngh ph thng - Th cng m ngh#Cp trung hc c s#Cao Th T Anh, H Th Tuyt Lan#Cao Th T Anh#H Th Tuyt Lan#Ti bn ln th 1, c chnh l v b sung#^aH.#^aGio dc#2015#^a88tr. : minh ho^b2 4cm#Th cng m ngh#Gio dc hng nghip#Trung hc c s#Sch c thm#357068# GK## 00513000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810007000470020029000540070023000830050007001060050015001130040018001280080 00500146009001100151010000500162011002600167020001400193020001600207020001400223 013000700237016000300244#VV16.01623#357069#^a25000^b5050b#Vi?t#621.319#TH552H#T hc hnh ngh in dn dng#Lm An, Thi Xun Vinh#Lm An#Thi Xun Vinh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2015#^a112tr. : minh ho^b24cm#in dn dng#Trung h c c s#Sch c thm#357069#GK## 00468000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020024000490070011000730050011000840080005000950090011001000100 00500111011001500116020001200131020000900143020001600152020001400168013000700182 016000300189020001000192#357070#VV16.01624#^a27000^b3000b#Vi?t#807#L527T#Luyn tp vit on vn#V Bng T#V Bng T#^aH.#^aGio dc#2015#^a152tr.^b24cm#Tp lm vn#Vit vn#Trung hc c s#Sch c thm#357070#GK#Luyn tp## 00595000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540020048000600070051001080050016001590050016001750040 01800191008000500209009001100214010000500225011001500230020001200245020000800257 020001600265020001400281013000700295016000300302#357071#VV16.01625#VV16.01626#^a 46000^b2000b#Vi?t#807#T527T#Tuyn tp bi v bi vn t s theo hng m#B.s ., tuyn chn: Nguyn Vn Tng, Thn Phng Thu#Nguyn Vn Tng#Thn Phng Thu# Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a247tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Trung hc c s#Sch c thm#357071#GK## 00672000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020052000500070060001020050016001620050016001780050015001940050 01200209005001500221004001800236008000500254009001100259010000500270011001500275 020001800290020001900308020000700327020001400334013000700348016000300355#357072# VV16.01627#^a36000^b3000b#Vi?t#807#PH121T#Phn tch - bnh ging tc phm vn h c 10 nng cao#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Nguyn Xun c, Nguyn Bch H...#Nguy n Khc Phi#Nguyn Xun c#Nguyn Bch H#Chu Vn Sn#Nguyn Hu Sn#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2015#^a188tr.^b24cm#Phn tch vn hc#Bnh ging vn hc# Lp 10#Sch c thm#357072#GK## 00574000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020024000490070063000730050007001360050017001430050013001600050 01500173004001800188008000500206009001100211010000500222011001500227020001200242 020000600254020001400260013000700274016000300281#357073#VV16.01628#^a30000^b200 0b#Vi?t#807#H561D#Hng dn tp lm vn 8#V Nho (ch.b.), Nguyn Thu Hng, Trn Th Nga, Trn Th Thnh#V Nho#Nguyn Thu Hng#Trn Th Nga#Trn Th Thnh#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2015#^a175tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 8#Sch c th m#357073#GK## 00595000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020033000490070071000820050016001530050018001690050015001870050 01100202004001800213008000500231009001100236010000500247011001500252020000800267 020000600275020001400281013000700295016000300302#357074#VV16.01629#^a37000^b200 0b#Vi?t#807#N122C#Nng cao v pht trin ng vn 8#Nguyn Thnh K (ch.b.), Nguy n Th Thu H, Trn Th Thnh, V Bng T#Nguyn Thnh K#Nguyn Th Thu H#Trn Th Thnh#V Bng T#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2015#^a215tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Sch c thm#357074#GK## 00561000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020057000510070034001080050019001420050014001610040019001750080 00500194009001100199010000500210011002200215020000800237020000600245020000800251 020001400259013000700273016000300280#357075#VV16.01630#^a45000^b1500b#Vi?t#807. 6#M458S#Mt s kin thc - k nng v bi tp nng cao ng vn 7#Nguyn Th Mai Hoa, inh Ch Sng#Nguyn Th Mai Hoa#inh Ch Sng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGi o dc#2015#^a264tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#357075#GK# # 00693000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020023000510030025000740070053000990220004001520050018001560050 01200174005001800186005001900204005001700223004001800240008000500258009001100263 01000050027401100250027902000110030402000060031502000100032102000140033101300070 0345016000300352#357076#VV16.01631#^a20000^b2000b#Vi?t#372.6#L527T#Luyn tp ti ng Vit 2#Trnh by trn giy li#Nguyn Quang Vinh, V Minh Tm, Nguyn Lan P hng...#T.1#Nguyn Quang Vinh#V Minh Tm#Nguyn Lan Phng#ng Th Hng Tho# inh Th Tho Vi#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a72tr. : minh ho^b24cm #Ting Vit#Lp 2#Luyn tp#Sch c thm#357076#GK## 00663000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020023000510030025000740070053000990220004001520050018001560050 01200174005001800186005001900204005001700223008000500240009001100245010000500256 01100250026102000110028602000060029702000100030302000140031301600030032701300070 0330#357077#VV16.01632#^a20000^b5000b#Vi?t#372.6#L527T#Luyn tp ting Vit 2#T rnh by trn giy li#Nguyn Quang Vinh, V Minh Tm, Nguyn Lan Phng...#T.2 #Nguyn Quang Vinh#V Minh Tm#Nguyn Lan Phng#ng Th Hng Tho#inh Th Th o Vi#^aH.#^aGio dc#2015#^a71tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Luyn tp#S ch c thm#GK#357077## 00702000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020023000510030025000740070057000990220004001560050018001600050 01700178005001700195005001800212005001900230004001800249008000500267009001100272 01000050028301100250028802000110031302000060032402000100033002000140034001300070 0354016000300361#357078#VV16.01633#^a20000^b2000b#Vi?t#372.6#L527T#Luyn tp ti ng Vit 3#Trnh by trn giy li#Nguyn Quang Vinh, L Th Ngc ip, Nguyn Ngc Hnh...#T.1#Nguyn Quang Vinh#L Th Ngc ip#Nguyn Ngc Hnh#Trn B Hn g Hnh#Trn Th Thu Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a71tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Luyn tp#Sch c thm#357078#GK## 00672000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020023000510030025000740070057000990220004001560050018001600050 01700178005001700195005001800212005001900230008000500249009001100254010000500265 01100250027002000110029502000060030602000100031202000140032201600030033601300070 0339#357079#VV16.01634#^a20000^b5000b#Vi?t#372.6#L527T#Luyn tp ting Vit 3#T rnh by trn giy li#Nguyn Quang Vinh, L Th Ngc ip, Nguyn Ngc Hnh... #T.2#Nguyn Quang Vinh#L Th Ngc ip#Nguyn Ngc Hnh#Trn B Hng Hnh#Trn Th Thu Hng#^aH.#^aGio dc#2015#^a71tr. : minh ho^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Luy n tp#Sch c thm#GK#357079## 00564000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020021000510070037000720220004001090050013001130050015001260040 03100141008000500172009001100177010000500188011003100193020001100224020000600235 020000800241020001500249013000700264016000300271#357080#VV16.01635#^a16500^b400 0b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp ting Vit 5# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin#T. 1# Vit Hng#Lng Th Hin#Ti bn ln th 4, c chnh l#^aH.#^aGio dc#201 5#^a136tr. : hnh v, bng^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch gio khoa#357080# GK## 00564000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810006000450020021000510070037000720220004001090050013001130050015001260040 03100141008000500172009001100177010000500188011003100193020001100224020000600235 020000800241020001500249016000300264013000700267#VV16.01636#357081#^a16500^b400 0b#Vi?t#372.6#B103T#Bi tp ting Vit 5# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin#T. 2# Vit Hng#Lng Th Hin#Ti bn ln th 4, c chnh l#^aH.#^aGio dc#201 5#^a135tr. : hnh v, bng^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch gio khoa#GK#3570 81## 00556000000000289000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200060 00311810006000370020017000430030039000600070012000990220004001110050012001150040 01800127008000500145009001100150010000500161011002600166015003300192020001100225 020000600236020001400242016000300256013000700259#357082#VV16.01637#^b1700b#Vi?t# 372.6#T306V#Ting Vit lp 2#Ti liu th im - Cng ngh gio dc#H Ngc i# T.2#H Ngc i#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2015#^a112tr. : minh ho^b24cm #TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 2#Sch th im#GK#357082## 00557000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020022000510070057000730050014001300050021001440050012001650040 01800177008000500195009001100200010000500211011002200216020001100238020000600249 020001400255013000700269016000300276#357083#VV16.01638#^a37000^b5000b#Vi?t#372. 6#T306V#Ting Vit 5 nng cao#L Phng Nga (ch.b.), Trn Th Minh Phng, L H u Tnh#L Phng Nga#Trn Th Minh Phng#L Hu Tnh#Ti bn ln th 9#^aH.#^aG io dc#2015#^a208tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#357083#GK## 00724000000000325000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200060 00301810006000360020013000420030075000550070058001300220004001880050012001920050 00500204005001600209005002300225005001700248004001800265008000500283009001100288 01000050029901100260030401500330033002000110036302000140037401300070038801600030 0395#357084#VV16.01639#^b183b#Vi?t#372.6#T306V#Ting Vit 5#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Ch.b.: Vi Vn iu (tng ch.b.), L A, Nguyn Th Hnh...#T.1#Vi Vn iu#L A#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Phng Tho#Nguyn Thu Hng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2015#^a184tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Sch c thm#357084# GK## 00761000000000337000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200060 00301810006000360020013000420030075000550070069001300220004001990050023002030050 00500226005001600231005001700247005002000264004001800284008000500302009001100307 01000050031801100260032301500330034902000110038202000060039302000140039901600030 0413013000700416#VV16.01640#357085#^b183b#Vi?t#372.6#T306V#Ting Vit 5#Chng t rnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Ch.b.: Nguyn Th Phng Tho (tng ch.b.), L A, Nguyn Th Hnh...#T.2#Nguyn Th Phng Th o#L A#Nguyn Th Hnh#Nguyn Thu Hng#Trn Th Hin Lng#Ti bn ln th 1#^ aH.#^aGio dc#2015#^a188tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#T ing Vit#Lp 5#Sch c thm#GK#357085## 00593000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470010017000530020018000700030039000880070034001270040019001610080 00500180009001100185010000500196011002100201020001100222020000700233020000400240 020001500244016000300259005001600262013000700278020000600285#357086#VV16.01641#^ a17500^b10000b#Vi?t#372.61#L527T#ng Mnh Thng#Luyn t v cu 2# chnh l theo chng trnh gim ti#ng Mnh Thng, Nguyn Th Hnh#Ti bn ln th 12 #^aH.#^aGio dc#2015#^a95tr. : bng^b24cm#Ting Vit#T ng#Cu#Sch tham kho# GK#Nguyn Th Hnh#357086#Lp 2## 00593000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470010017000530020018000700030039000880070034001270040019001610080 00500180009001100185010000500196011002100201020001100222020000700233020000400240 020001500244016000300259005001600262013000700278020000600285#357087#VV16.01642#^ a17500^b10000b#Vi?t#372.61#L527T#ng Mnh Thng#Luyn t v cu 3# chnh l theo chng trnh gim ti#ng Mnh Thng, Nguyn Th Hnh#Ti bn ln th 11 #^aH.#^aGio dc#2015#^a95tr. : bng^b24cm#Ting Vit#T ng#Cu#Sch tham kho# GK#Nguyn Th Hnh#357087#Lp 3## 00549000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470010017000530020018000700030039000880070017001270040019001440080 00500163009001100168010000500179011002200184020001100206020000700217020000400224 020001500228016000300243013000700246020000600253#357088#VV16.01643#^a26000^b100 00b#Vi?t#372.61#L527T#ng Mnh Thng#Luyn t v cu 4# chnh l theo chng trnh gim ti#ng Mnh Thng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2015#^a143tr . : bng^b24cm#Ting Vit#T ng#Cu#Sch tham kho#GK#357088#Lp 4## 00548000000000289000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200070 00401810006000470010017000530020018000700030039000880070017001270040018001440080 00500162009001100167010000500178011002200183020001100205020000700216020000400223 020001500227013000700242016000300249020000600252#VV16.01644#357089#^a27500^b100 00b#Vi?t#372.61#L527T#ng Mnh Thng#Luyn t v cu 5# chnh l theo chng trnh gim ti#ng Mnh Thng#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2015#^a151tr. : bng^b24cm#Ting Vit#T ng#Cu#Sch tham kho#357089#GK#Lp 5## 00761000000000349000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200060 00301810006000360020013000420030075000550290013001300070063001430220004002060050 01200210005001300222005001200235005001300247005001100260004001800271008000500289 00900110029401000050030501100250031001500330033502000120036802000060038002000150 0386013000700401016000300408#357090#VV16.01645#^b183b#Vi?t#372.6#T306M#Ting Mn g 5#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #L ul Hmngz 5#Vi Vn iu (tng ch.b.), Cao c Tin, Ging A Pao (ch.b.)...#Q.1#V i Vn iu#Cao c Tin#Ging A Pao#o Th Bnh#Tho A Cu#Ti bn ln th 2#^a H.#^aGio dc#2015#^a67tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ti ng Hmng#Lp 5#Sch gio khoa#357090#GK## 00783000000000349000450002600070000002600110000702000120001802000150003001600030 00450140007000480190005000550820006000601810006000660020013000720030075000850290 01300160007007400173022000400247005002300251005001300274005001200287005001300299 00500110031200400180032300800050034100900110034601000050035701100250036201500330 0387020000600420013000700426#357091#VV16.01646#Ting Hmng#Sch gio khoa#GK#^b1 83b#Vi?t#372.6#T306M#Ting Mng 5#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc son g ng trn c s ting m #Lul Hmngz 5#Nguyn Th Phng Tho (tng ch.b.), C ao c Tin, Ging A Pao (ch.b.)...#Q.2#Nguyn Th Phng Tho#Cao c Tin#Gin g A Pao#o Th Bnh#Tho A Cu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a80tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 5#357091## 00683000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470020056000530030041001090070052001500050014002020050016002160050 02000232008000500252009001100257010000500268011002800273020000800301020001600309 020001400325016000300339005001200342005002000354013000700374#VV16.01647#357092#^ a32000^b4050b#Vi?t#959.793#T103L#Ti liu dy - hc lch s a phng thnh ph Cn Th#S dng trong cc trng trung hc c s#Trn Vn Kit, L Th Hng o, Nguyn Th Xun Lc#Trn Vn Kit#L Th Hng o#Nguyn Th Xun Lc#^aH.#^a Gio dc#2015#^a64tr. : nh, bn ^b24cm#Lch s#Trung hc c s#Sch c thm# GK#T Minh Lan#Nguyn Th M Duyn#357092## 00616000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020055000530030034001080070041001420050014001830050015001970050 01000212004001800222008000500240009001100245010000500256011002500261020000700286 020000900293020001400302013000700316016000300323#357093#VV16.01648#^a23000^b268 0b#Vi?t#372.891#T103L#Ti liu dy - hc a l a phng thnh ph Cn Th#S dng trong cc trng tiu hc#Trn Vn Kit, Trn Thanh Ti, Minh Hng#Trn Vn Kit#Trn Thanh Ti#Minh Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a48tr. : minh ho^b24cm#a l#Tiu hc#Sch c thm#357093#GK## 00672000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020024000500030047000740070073001210050016001940050013002100050 01600223005001700239004001800256008000500274009001100279010000500290011002600295 020000800321020001600329020001500345013000700360016000300367#357094#VV16.01649#^ a24000^b3030b#Vi?t#807#NG550V#Ng vn trung hc c s#Ti liu gio dc a ph ng thnh ph Cn Th#Lng Hin Vinh (ch.b.), Lam Phi Hng, Trn Phng Diu, Ph an Phc ng#Lng Hin Vinh#Lam Phi Hng#Trn Phng Diu#Phan Phc ng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2015#^a84tr. : bng, nh^b24cm#Ng vn#Trung hc c s#Sch gio khoa#357094#GK## 00659000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020056000520030034001080070056001420050015001980050014002130050 01500227005000900242004001800251008000500269009001100274010000500285011002600290 020000800316020000900324020001400333013000700347016000300354#357095#VV16.01650#^ a25000^b2680b#Vi?t#372.89#T103L#Ti liu dy - hc lch s a phng thnh ph Cn Th#S dng trong cc trng tiu hc#Trn Kim Nhung, Trn Vn Kit, Trn T hanh Ti, Xun Lc#Trn Kim Nhung#Trn Vn Kit#Trn Thanh Ti#Xun Lc#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a60tr. : nh, bng^b24cm#Lch s#Tiu hc#Sch c thm#357095#GK## 00710000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020028000500030059000780070063001370050015002000050019002150050 01600234005001700250005001500267004001800282008000500300009001100305010000500316 011002700321020000800348020001400356016000300370020001600373013000700389#357096# VV16.01651#^a20000^b3030b#Vi?t#807#NG550V#Ng vn a phng Tr Vinh#Ti liu dy - hc ti cc trng THCS thuc tnh Tr Vinh#Triu Vn Phn (ch.b.), Nguyn Thanh Phong, Lng Qun Dng...#Triu Vn Phn#Nguyn Thanh Phong#Lng Qun D ng#Hunh c Trng#Trnh Ch Hiu#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a100t r. : nh, bng^b24cm#Ng vn#Sch c thm#GK#Trung hc c s#357096## 00660000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020014000500030039000640070049001030050011001520050018001630050 01500181005001700196005001700213004001800230008000500248009001100253010000500264 01100210026902000080029002000060029802000060030402000140031001600030032401300070 0327#357097#VV16.01652#^a13000^b5790b#Vi?t#807#NG550V#Ng vn 8 - 9#Chng trn h a phng, tnh Hng Yn#V Tin K, Nguyn Nguyn Tn, o Quang in...#V Tin K#Nguyn Nguyn Tn#o Quang in#Nguyn Th Hng#Cao Th Dung Ho#Ti b n ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a64tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 8#Lp 9#Sch c thm#GK#357097## 00660000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020014000500030039000640070049001030050011001520050018001630050 01500181005001700196005001700213004001800230008000500248009001100253010000500264 01100210026902000080029002000060029802000060030402000140031001300070032401600030 0331#357098#VV16.01653#^a13000^b9185b#Vi?t#807#NG550V#Ng vn 6 - 7#Chng trn h a phng, tnh Hng Yn#V Tin K, Nguyn Nguyn Tn, o Quang in...#V Tin K#Nguyn Nguyn Tn#o Quang in#Nguyn Th Hng#Cao Th Dung Ho#Ti b n ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a64tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 6#Lp 7#Sch c thm#357098#GK## 00626000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810006000500020010000560030038000660070058001040050016001620050018001780050 01400196004001800210008000500228009001100233010000500244011002500249020000700274 020001200281020000700293020001400300016000300314013000700317#357099#VV16.01654#^ a10000^b2515b#Vi?t#330.959733#301L#a l 12#Chng trnh a phng tnh Hng Yn#Trng Vn Hng (ch.b.), Bi Th Bch Ngc, Ph Cng Vit#Trng Vn Hng#B i Th Bch Ngc#Ph Cng Vit#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2015#^a44tr. : minh ho^b24cm#a l#a kinh t#Lp 12#Sch c thm#GK#357099## 00615000000000301000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200110 00381810006000490020009000550030038000640070054001020050016001560050014001720050 01400186004001800200008000500218009001100223010000500234011002500239020000700264 020001200271020000600283020001400289013000700303016000300310#VV16.01655#357100#^ a8000^b4405b#Vi?t#330.959733#301L#a l 9#Chng trnh a phng tnh Hng Y n#Trng Vn Hng (ch.b.), Bi Bch Ngc, Ph Cng Vit#Trng Vn Hng#Bi Bc h Ngc#Ph Cng Vit#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2015#^a35tr. : minh ho^b 24cm#a l#a kinh t#Lp 9#Sch c thm#357100#GK## 00784000000000325000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020091000540070067001450050016002120050017002280050015002450050 01300260005001700273004001800290008000500308009001100313010000500324011002500329 01500490035402000080040302000070041102000160041802000140043401300070044801600030 0455#357101#VV16.01656#^a15000^b11250b#Vi?t#959.759#T103L#Ti liu dy - hc ch ng trnh lch s, a l a phng Trung hc c s tnh Bnh Thun#B.s.: Nguy n Vn Hin (ch.b.), Nguyn Duy Trinh, Phm Ngc Tin...#Nguyn Vn Hin#Nguyn Duy Trinh#Phm Ngc Tin#H Th Hng#Phan Th Nh Mai#Ti bn ln th 8#^aH.#^a Gio dc#2015#^a75tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to tnh Bn h Thun#Lch s#a l#Trung hc c s#Sch c thm#357101#GK## 00748000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020083000500070056001330050016001890050011002050050016002160050 02100232005001100253004001800264008000500282009001100287010000500298011002600303 015005700329020000800386020001600394020001400410013000700424016000300431#357102# VV16.01657#^a18000^b11740b#Vi?t#807#T103L#Ti liu dy - hc chng trnh ng v n a phng trung hc c s tnh Bnh Thun#Nguyn Vn Hin (ch.b.), V Vn T m, Nguyn Khc Phi...#Nguyn Vn Hin#V Vn Tm#Nguyn Khc Phi#Nguyn Th Bch Nhn# Kim Ng#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2015#^a107tr. : minh ho^b24c m#u ba sch ghi: S Gio dc v o to tnh Bnh Thun#Ng vn#Trung hc c s#Sch c thm#357102#GK## 00659000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020069000530070073001220050018001950050012002130050017002250050 01500242004001800257008000500275009001100280010000500291011002500296020000800321 020001600329020001400345013000700359016000300366#357103#VV16.01658#^a18000^b205 0b#Vi?t#959.787#T103L#Ti liu dy - hc lch s a phng trung hc c s tnh Vnh Long#Trng Th B Hai (ch.b.), L i Hng, Nguyn Th Trang, Trn Hong Tu#Trng Th B Hai#L i Hng#Nguyn Th Trang#Trn Hong Tu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a68tr. : minh ho^b24cm#Lch s#Trung hc c s#Sch c thm#357103#GK## 00621000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810008000470020019000550030054000740070032001280050013001600050018001730040 01800191008000500209009001100214010000500225011002500230020001400255020002200269 020001600291020001400307016000300321013000700324#357104#VV16.01659#^a15000^b250 0b#Vi?t#621.319#NGH250#Ngh in dn dng#Dng cho hc sinh trung hc c s th nh ph Hi Phng#Ng Vn Gip, Trnh ng Phng#Ng Vn Gip#Trnh ng Phng# Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2015#^a87tr. : minh ho^b24cm#in dn dng#Gi o dc hng nghip#Trung hc c s#Sch c thm#GK#357104## 00669000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810008000460020023000540030054000770070047001310050013001780050014001910050 01800205004001800223008000500241009001100246010000500257011002500262020001800287 020002200305020001600327020001400343013000700357016000300364#VV16.01660#357105#^ a15000^b8350b#Vi?t#005.52#NGH250T#Ngh tin hc vn phng#Dng cho hc sinh trun g hc c s thnh ph Hi Phng#o V Chin, Phm Hi Ninh, Trnh ng Phng# o V Chin#Phm Hi Ninh#Trnh ng Phng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#20 15#^a87tr. : minh ho^b24cm#Tin hc vn phng#Gio dc hng nghip#Trung hc c s#Sch c thm#357105#GK## 00603000000000301000450002600070000002600110000708200040001818100070002201900050 00290020013000340030039000470070052000860050013001380050013001510040018001640080 00500182009001100187010000500198011002100203020000800224020000600232020001400238 016000300252014001700255020000600272005001600278013000700294#357106#VV16.01661#8 07#NG550V#Vi?t#Ng vn 8, 9#Chng trnh a phng tnh Thanh Ho#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, Trnh Trng Nam#L Xun ng#Lu c Hnh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a72tr. : bng^b24cm#Ng vn#Lp 8#Sch c thm#GK#^a14 000^b11536b#Lp 9#Trnh Trng Nam#357106## 00602000000000301000450002600070000002600110000701900050001808200040002318100070 00270020013000340030039000470070052000860050013001380050013001510040018001640080 00500182009001100187010000500198011002000203020000800223020000600231020001400237 016000300251014001700254020000600271005001600277013000700293#357107#VV16.01662#V i?t#807#NG550V#Ng vn 6, 7#Chng trnh a phng tnh Thanh Ho#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, Trnh Trng Nam#L Xun ng#Lu c Hnh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a72tr. : nh^b24cm#Ng vn#Lp 6#Sch c thm#GK#^a140 00^b14520b#Lp 7#Trnh Trng Nam#357107## 00568000000000277000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200080 00401810006000480020019000540030047000730070032001200050014001520050017001660040 01800183008000500201009001100206010000500217011002000222020000800242020001600250 020001400266016000300280013000700283#357108#VV16.01663#^a13000^b15983b#Vi?t#959 .741#L302S#Lch s a phng#Sch dng trong cc trng THCS tnh Thanh Ho#Ngu yn Vn H, Trnh Trung Chu#Nguyn Vn H#Trnh Trung Chu#Ti bn ln th 2#^a H.#^aGio dc#2015#^a55tr. : nh^b24cm#Lch s#Trung hc c s#Sch c thm#GK# 357108## 00621000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200110 00391810006000500020009000560030039000650070056001040050015001600050015001750050 01600190004001800206008000500224009001100229010000500240011002500245020000700270 020000600277020001200283020001400295013000700309016000300316#VV16.01664#357109#^ a12000^b8059b#Vi?t#330.959741#301L#a l 9#Chng trnh a phng tnh Thanh Ho#L Trng Nht (ch.b.), V Th Hi Yn, L Th Bch Ng#L Trng Nht#V T h Hi Yn#L Th Bch Ng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2015#^a51tr. : minh ho^b24cm#a l#Lp 9#a kinh t#Sch c thm#357109#GK## 00633000000000301000450002600070000002600110000701900050001808200040002318100070 00270020014000340030042000480070063000900050015001530050015001680040018001830080 00500201009001100206010000500217011002600222020000800248020000600256020001400262 016000300276014001600279020000600295005002300301013000700324#357110#VV16.01665#V i?t#807#NG550V#Ng vn 6 - 7#Ti liu gio dc a phng tnh Lo Cai#Nguyn Th Ch (ch.b.), Phng Th Hng, Nguyn Th Thanh Huyn#Nguyn Th Ch#Phng Th H ng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a64tr. : nh, bng^b24cm#Ng vn#Lp 6#Sch c thm#GK#^a16000^b2700b#Lp 7#Nguyn Th Thanh Huyn#357110## 00564000000000289000450002600110000002600070001101900050001808200040002318100070 00270020014000340030042000480070037000900050015001270050013001420040018001550080 00500173009001100178010000500189011002000194020000800214020000600222020001400228 016000300242014001600245020000600261013000700267#VV16.01666#357111#Vi?t#807#NG55 0V#Ng vn 8 - 9#Ti liu gio dc a phng tnh Lo Cai#Nguyn Th Ch (ch.b. ), Lu Th Dung#Nguyn Th Ch#Lu Th Dung#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#20 15#^a64tr. : nh^b24cm#Ng vn#Lp 8#Sch c thm#GK#^a16000^b2350b#Lp 9#3571 11## 00681000000000301000450002600070000002600110000701900050001808200040002318100070 00270020028000340030042000620070077001040050018001810050016001990050015002150040 01800230008000500248009001100253010000500264011002500269020000800294020002000302 020001400322016000300336014001600339005001700355013000700372#357112#VV16.01667#V i?t#807#NG550V#Ng vn trung hc ph thng#Ti liu gio dc a phng tnh Lo Cai#Ng Th Thu Hng (ch.b.), Lu Th Ngn H, Lu Quc Hng, Nguyn Minh Tu n#Ng Th Thu Hng#Lu Th Ngn H#Lu Quc Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a64tr. : minh ho^b24cm#Ng vn#Trung hc ph thng#Sch c thm#GK# ^a16000^b2750b#Nguyn Minh Tun#357112## 00651000000000301000450002600070000002600110000701900050001808200040002318100080 00270020024000350030037000590070064000960050022001600050020001820050012002020040 01800214008000500232009001100237010000500248011002600253020001800279020000600297 020001400303016000300317014001600320020000600336013000700342#357113#VV16.01668#V i?t#170#GI-108D#Gio dc cng dn 6 - 7#Ti liu gio dc a phng Lo Cai#Ngu yn Th Thanh Xun (ch.b.), Nguyn Th Minh Hu, H Minh Tm#Nguyn Th Thanh Xu n#Nguyn Th Minh Hu#H Minh Tm#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a48tr . : nh, bng^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 6#Sch c thm#GK#^a12000^b2350b#Lp 7#357113## 00651000000000301000450002600070000002600110000701900050001808200040002318100080 00270020024000350030037000590070064000960050022001600050020001820050012002020040 01800214008000500232009001100237010000500248011002600253020001800279020000600297 020001400303016000300317014001600320020000600336013000700342#357114#VV16.01669#V i?t#170#GI-108D#Gio dc cng dn 8 - 9#Ti liu gio dc a phng Lo Cai#Ngu yn Th Thanh Xun (ch.b.), Nguyn Th Minh Hu, H Minh Tm#Nguyn Th Thanh Xu n#Nguyn Th Minh Hu#H Minh Tm#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a48tr . : nh, bng^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 8#Sch c thm#GK#^a12000^b2050b#Lp 9#357114## 00647000000000289000450002600070000002600110000701900050001808200040002318100080 00270020038000350030037000730070056001100050018001660050020001840050016002040040 01800220008000500238009001100243010000500254011002000259020001800279020002000297 020001400317016000300331014001600334013000700350#357115#VV16.01670#Vi?t#170#GI-1 08D#Gio dc cng dn trung hc ph thng#Ti liu gio dc a phng Lo Cai#N guyn Thanh nh, Hong Th Hng Hnh, Phi Thu Phng#Nguyn Thanh nh#Hong T h Hng Hnh#Phi Thu Phng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a55tr. : n h^b24cm#Gio dc cng dn#Trung hc ph thng#Sch c thm#GK#^a14000^b2550b#3 57115## 00619000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810006000510020010000570030042000670070048001090050016001570050019001730050 01100192004001800203008000500221009001100226010000500237011002500242020000700267 020001200274020000700286020001400293013000700307016000300314#357116#VV16.01671#^ a14000^b1000b#Vi?t#330.9597167#301L#a l 12#Ti liu gio dc a phng tn h Lo Cai#on Th Nghip, Trnh Th Bch Yn, Th Vui#on Th Nghip#Trnh Th Bch Yn# Th Vui#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a52tr. : minh ho ^b24cm#a l#a kinh t#Lp 12#Sch c thm#357116#GK## 00687000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020020000520030042000720070057001140050018001710050019001890050 01500208005001600223005001300239004001800252008000500270009001100275010000500286 01100250029102000080031602000070032402000060033102000140033701300070035101600030 0358#357117#VV16.01672#^a15000^b1350b#Vi?t#372.89#L302S#Lch s v a l 5#Ti liu gio dc a phng tnh Lo Cai#Trn Th Minh Thu, Nguyn Th T Chu, Ng uyn Th Nga...#Trn Th Minh Thu#Nguyn Th T Chu#Nguyn Th Nga#Bi Th Kim Chi#inh Th Lan#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a56tr. : minh ho^b24cm #Lch s#a l#Lp 5#Sch c thm#357117#GK## 00562000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200120 00391810006000510020009000570030042000660070026001080050011001340050014001450040 01800159008000500177009001100182010000500193011002500198020000700223020000600230 020001200236020001400248013000700262016000300269#VV16.01673#357118#^a14000^b125 0b#Vi?t#330.9597167#301L#a l 9#Ti liu gio dc a phng tnh Lo Cai#H Th Lu, V Thanh Hin#H Th Lu#V Thanh Hin#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2015#^a52tr. : minh ho^b24cm#a l#Lp 9#a kinh t#Sch c thm#357118#GK ## 00714000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020060000540030041001140070050001550050016002050050014002210040 01800235008000500253009001100258010000500269011002500274015005600299020000700355 020001600362020001400378016000300392005001000395013000700405#357119#VV16.01674#^ a16000^b2030b#Vi?t#915.9777#T103L#Ti liu dy - hc a l a phng tnh B Ra - Vng Tu#S dng trong cc trng trung hc c s#Nguyn Hu Bch (ch.b.), Nguyn B Lc, Minh Hng#Nguyn Hu Bch#Nguyn B Lc#Ti bn ln th 3#^aH.#^ aGio dc#2015#^a40tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to tnh B Ra - Vng Tu#a l#Trung hc c s#Sch c thm#GK#Minh Hng#357119## 00675000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020061000530030041001140070030001550050015001850050014002000040 01800214008000500232009001100237010000500248011002800253015005600281020000800337 020001600345020001400361013000700375016000300382#357120#VV16.01675#^a17000^b153 0b#Vi?t#959.777#T103L#Ti liu dy - hc lch s a phng tnh B Ra - Vng T u#S dng trong cc trng trung hc c s#Nguyn Hu Ho, Bi Thanh Ho#Nguyn Hu Ho#Bi Thanh Ho#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2015#^a60tr. : nh, bn ^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to tnh B Ra - Vng Tu#Lch s#Trung hc c s#Sch c thm#357120#GK## 00674000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020061000490030041001100070032001510050014001830050017001970040 01800214008000500232009001100237010000500248011002700253015005600280020000800336 020001600344020001400360016000300374013000700377#357121#VV16.01676#^a24000^b803 0b#Vi?t#807#T103L#Ti liu dy - hc ng vn a phng tnh B Ra - Vng Tu#S dng trong cc trng trung hc c s#o Vit Hng, Lng Minh Chung#o Vit Hng#Lng Minh Chung#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a100tr. : nh, b ng^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to tnh B Ra - Vng Tu#Ng vn#Trung h c c s#Sch c thm#GK#357121## 00744000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020060000520030034001120070062001460050016002080050014002240050 01500238004001800253008000500271009001100276010000500287011002800292015005600320 020000700376020000900383020001400392016000300406005001400409013000700423#357122# VV16.01677#^a10000^b5030b#Vi?t#372.89#T103L#Ti liu dy - hc a l a phn g tnh B Ra - Vng Tu#S dng trong cc trng tiu hc#Nguyn Hu Bch, Nguy n Hu Du, Nguyn Hu Ho, Ng Minh Hng#Nguyn Hu Bch#Nguyn Hu Du#Nguyn H u Ho#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2015#^a40tr. : nh, bn ^b24cm#TTS gh i: S Gio dc v o to tnh B Ra - Vng Tu#a l#Tiu hc#Sch c thm#G K#Ng Minh Hng#357122## 00701000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020061000520030034001130070045001470050014001920050014002060050 01500220004001800235008000500253009001100258010000500269011002800274015005600302 020000800358020000900366020001400375013000700389016000300396#357123#VV16.01678#^ a10000^b5030b#Vi?t#372.89#T103L#Ti liu dy - hc lch s a phng tnh B R a - Vng Tu#S dng trong cc trng tiu hc#Ng Minh Hng, Nguyn Hu Du, Ng uyn Hu Ho#Ng Minh Hng#Nguyn Hu Du#Nguyn Hu Ho#Ti bn ln th 2#^aH.#^ aGio dc#2015#^a36tr. : nh, bn ^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to tnh B Ra - Vng Tu#Lch s#Tiu hc#Sch c thm#357123#GK## 00728000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020042000530030038000950070073001330050018002060050017002240050 01100241005001600252008000500268009001100273010000500284011002500289015004100314 020000800355020000700363020002000370020001400390013000700404016000300411#357124# VV16.01679#^a18000^b3000b#Vi?t#959.762#T103L#Ti liu gio dc a phng tnh Gia Lai#Dnh cho hc sinh trung hc ph thng#Nhan Th Hng Nga (ch.b.), Nguyn Vn Chin, Hunh Dng, Nguyn Tn Long#Nhan Th Hng Nga#Nguyn Vn Chin#Hunh Dng#Nguyn Tn Long#^aH.#^aGio dc#2015#^a56tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Gia Lai#Lch s#a l#Trung hc ph thng#Sch c thm#357 124#GK## 00715000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200100 00391810006000490020042000550030028000970070059001250050018001840050017002020050 01100219005001600230005001600246008000500262009001100267010000500278011001400283 01500410029702000090033802000080034702000090035502000150036401600030037901300070 0382#357125#VV16.01680#^a20000^b1500b#Vi?t#372.19071#T103L#Ti liu gio dc a phng tnh Gia Lai#Dnh cho gio vin tiu hc#Nhan Th Hng Nga (ch.b.), Ngu yn Vn Chin, Hunh Dng...#Nhan Th Hng Nga#Nguyn Vn Chin#Hunh Dng#Nguy n Vn ng#Nguyn Tn Long#^aH.#^aGio dc#2015#^a67tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to Gia Lai#Gio dc#Mn hc#Tiu hc#Sch gio vin#XH#357125## 00842000000000325000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200080 00381810006000460020042000520030039000940070073001330050018002060050017002240050 01100241005001600252008000500268009001100273010000500284011002100289015004100310 02000080035102000070035902000200036602000150038601600030040102101050040401300070 0509#357126#VV16.01681#^a16000^b500b#Vi?t#959.762#T103L#Ti liu gio dc a p hng tnh Gia Lai#Dnh cho gio vin trung hc ph thng#Nhan Th Hng Nga (ch. b.), Nguyn Vn Chin, Hunh Dng, Nguyn Tn Long#Nhan Th Hng Nga#Nguyn Vn Chin#Hunh Dng#Nguyn Tn Long#^aH.#^aGio dc#2015#^a48tr. : bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to Gia Lai#Lch s#a l#Trung hc ph thng#Sch gio vin#XH#Gii thiu ni dung ging dy mn lch s v a l cho gio vin Trung hc ph thng thuc tnh Gia Lai#357126## 00736000000000337000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020042000520030027000940070059001210050018001800050017001980050 01100215005001600226005001600242008000500258009001100263010000500274011002500279 01500410030402000090034502000080035402000060036202000060036802000140037401600030 0388013000700391#VV16.01682#357127#^a20000^b5000b#Vi?t#372.19#T103L#Ti liu gi o dc a phng tnh Gia Lai#Dnh cho hc sinh lp 4, 5#Nhan Th Hng Nga (ch. b.), Nguyn Vn Chin, Hunh Dng...#Nhan Th Hng Nga#Nguyn Vn Chin#Hunh D ng#Nguyn Vn ng#Nguyn Tn Long#^aH.#^aGio dc#2015#^a54tr. : minh ho^b24cm #TTS ghi: B Gio dc v o to Gia Lai#Gio dc#Mn hc#Lp 4#Lp 5#Sch c thm#GK#357127## 00725000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020042000520030030000940070066001240050018001900050016002080050 01900224005000600243005001900249008000500268009001100273010000500284011002000289 01500410030902000080035002000080035802000090036602000140037501300070038901600030 0396#357128#VV16.01683#^a15000^b5000b#Vi?t#372.83#T103L#Ti liu gio dc a p hng tnh Gia Lai#Dnh cho hc sinh lp 1, 2, 3#Nhan Th Hng Nga (ch.b.), Nguy n Vn ng, Trn Th Tuyt Mai...#Nhan Th Hng Nga#Nguyn Vn ng#Trn Th Tu yt Mai#H'Mer#H Th Hoi Phng#^aH.#^aGio dc#2015#^a31tr. : nh^b24cm#TTS g hi: B Gio dc v o to Gia Lai#m nhc#o c#Tiu hc#Sch c thm#357128 #GK## 00906000000000349000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200100 00311810006000410020041000470070049000880050017001370050011001540050016001650050 01900181005000600200008000500206009001100211010000500222011002600227015008600253 02101520033902000070049102000080049802000080050602000080051402000090052202000150 0531013000700546016000300553#357129#VV16.01684#^b1335b#Vi?t#372.19071#T103L#Ti liu vn ho a phng tnh Gia Lai#Nguyn Vn Chin, Hunh Dng, Nguyn Vn ng...#Nguyn Vn Chin#Hunh Dng#Nguyn Vn ng#Trn Th Tuyt Mai#H'Mer#^aH.# ^aGio dc#2015#^a215tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Ch ng trnh m bo cht lng gio dc trng hc#Tm hiu v c s a l, lch s , ng vn v vn ho tnh Gia Lai nhm gip gio vin tiu hc c t liu tham kho, s dng trong qu trnh ging dy#a l#Lch s#Ng vn#Vn ho#Tiu hc# Sch gio vin#357129#XH## 00658000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020068000540070073001220050018001950050012002130050017002250050 01500242004001800257008000500275009001100280010000500291011002500296020000700321 020001600328020001400344013000700358016000300365#VV16.01685#357130#^a15000^b105 0b#Vi?t#915.9787#T103L#Ti liu dy - hc a l a phng trung hc c s tnh Vnh Long#Trng Th B Hai (ch.b.), L i Hng, Nguyn Kim Tuyn, Trn Hong Tu#Trng Th B Hai#L i Hng#Nguyn Kim Tuyn#Trn Hong Tu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a44tr. : minh ho^b24cm#a l#Trung hc c s#Sch c thm#357130#GK## 00655000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020065000490070053001140050012001670050015001790050013001940050 01800207005001500225004001800240008000500258009001100263010000500274011002600279 020000800305020001600313020001400329013000700343016000300350#357131#VV16.01686#^ a25000^b8030b#Vi?t#807#T103L#Ti liu dy hc ng vn a phng trung hc c s tnh Bn Tre#L Ngc Bu (ch.b.), L Thanh Thng, Cao Minh Sn...#L Ngc Bu# L Thanh Thng#Cao Minh Sn#Nguyn Ngc Thch#Nguyn Kim Anh#Ti bn ln th 3#^ aH.#^aGio dc#2015#^a96tr. : nh, bng^b24cm#Ng vn#Trung hc c s#Sch c t hm#357131#GK## 00622000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020079000540070055001330050012001880050020002000050013002200040 01800233008000500251009001100256010000500267011002500272020000700297020001600304 020001400320016000300334013000700337#357132#VV16.01687#^a17000^b5030b#Vi?t#915. 9785#T103L#Ti liu dy - hc chng trnh a l a phng trung hc c s tn h Bn Tre#L Ngc Bu (ch.b.), Nguyn Thanh Phng, Cao Minh Sn#L Ngc Bu#Ngu yn Thanh Phng#Cao Minh Sn#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2015#^a35tr. : m inh ho^b24cm#a l#Trung hc c s#Sch c thm#GK#357132## 00665000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020080000530070073001330050012002060050020002180050014002380050 01600252004001800268008000500286009001100291010000500302011002000307020000800327 020001600335020001400351013000700365016000300372#357133#VV16.01688#^a19000^b703 0b#Vi?t#959.785#T103L#Ti liu dy - hc chng trnh lch s a phng trung h c c s tnh Bn Tre#L Ngc Bu (ch.b.), Nguyn Thanh Phng, Trn Anh Tun, N guyn Minh Ch#L Ngc Bu#Nguyn Thanh Phng#Trn Anh Tun#Nguyn Minh Ch#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2015#^a60tr. : nh^b24cm#Lch s#Trung hc c s# Sch c thm#357133#GK## 00882000000000337000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200100 00311810006000410020041000470070053000880050015001410050015001560050018001710050 01300189008000500202009001100207010000500218011002600223015008600249021013700335 02000080047202000070048002000080048702000150049501600030051002000090051300500150 0522013000700537#357134#VV16.01689#^b1080b#Vi?t#372.19071#T103L#Ti liu vn ho a phng tnh Kon Tum#Phm Th Trinh, Hong Xun Cm, Hunh Th Thu Vn...#Ph m Th Trinh#Hong Xun Cm#Hunh Th Thu Vn#V Xun Thu#^aH.#^aGio dc#2015# ^a275tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng trnh m bo cht lng gio dc trng hc#Tm hiu v a l, lch s v vn ho tnh Kon Tum nhm gip gio vin tiu hc c t liu tham kho, s dng trong qu trnh g ing dy#Lch s#a l#Vn ho#Sch gio vin#XH#Tiu hc#Phm Th Trung#357134 ## 00865000000000337000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200100 00311810006000410020042000470070047000890050011001360050015001470050016001620050 01600178008000500194009001100199010000500210011002600215015008600241021012900327 02000080045602000070046402000080047102000150047901600030049402000090049700500140 0506013000700520#357135#VV16.01690#^b1085b#Vi?t#372.19071#T103L#Ti liu vn ho a phng tnh k Nng#Trng Anh, Th Vit H, Nguyn Th Oanh...#Trng Anh# Th Vit H#Nguyn Th Oanh#Phm Thanh Thi#^aH.#^aGio dc#2015#^a180tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng trnh m bo cht l ng gio dc trng hc#Tm hiu v a l, lch s v vn ho tnh k Nng nh m gip gio vin c t liu tham kho, s dng trong qu trnh ging dy#Lch s #a l#Vn ho#Sch gio vin#XH#Tiu hc#Phan Vn Quc#357135## 00767000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020043000490030042000920070062001340050016001960050015002120050 01800227005001300245005001800258008000500276009001100281010000500292011002600297 01500420032302000080036502000080037302000180038101600030039902000140040202000060 0416013000700422#357136#VV16.01691#^a12000^b5030b#Vi?t#001#T103L#Ti liu gio dc a phng tnh k Nng#Ng vn, lch s, gio dc cng dn lp 6#Nguyn V n Ton (ch.b.), ng Minh Dung, Nguyn Thanh Dng...#Nguyn Vn Ton#ng Minh D ung#Nguyn Thanh Dng#Tng Duy Hi#o Th Minh Hnh#^aH.#^aGio dc#2015#^a31tr . : nh, bng^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to k Nng#Ng vn#Lch s#Gi o dc cng dn#GK#Sch c thm#Lp 6#357136## 00762000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020043000490030042000920070062001340050016001960050015002120050 01800227005001300245005001300258008000500271009001100276010000500287011002600292 01500420031802000080036002000080036802000180037601600030039402000140039702000060 0411013000700417#357137#VV16.01692#^a12000^b5030b#Vi?t#001#T103L#Ti liu gio dc a phng tnh k Nng#Ng vn, lch s, gio dc cng dn lp 7#Nguyn V n Ton (ch.b.), ng Minh Dung, Nguyn Thanh Dng...#Nguyn Vn Ton#ng Minh D ung#Nguyn Thanh Dng#Tng Duy Hi#Nng Vn Ho#^aH.#^aGio dc#2015#^a31tr. : nh, bng^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to k Nng#Ng vn#Lch s#Gio d c cng dn#GK#Sch c thm#Lp 7#357137## 00776000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020043000490030042000920070064001340050016001980050017002140050 01800231005001800249005001800267008000500285009001100290010000500301011002600306 01500420033202000080037402000080038202000180039001600030040802000140041102000060 0425013000700431#357138#VV16.01693#^a13000^b5030b#Vi?t#001#T103L#Ti liu gio dc a phng tnh k Nng#Ng vn, lch s, gio dc cng dn lp 8#Nguyn V n Ton (ch.b.), Nguyn Vn Bng, Nguyn Thanh Dng...#Nguyn Vn Ton#Nguyn V n Bng#Nguyn Thanh Dng#o Th Minh Hnh#Trn Th Thu Hin#^aH.#^aGio dc#20 15#^a35tr. : nh, bng^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to k Nng#Ng vn#L ch s#Gio dc cng dn#GK#Sch c thm#Lp 8#357138## 00797000000000349000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020043000490030050000920070064001420050016002060050017002220050 01800239005001800257005001300275008000500288009001100293010000500304011002500309 01500420033402000080037602000080038402000070039202000180039901600030041702000140 0420020000600434013000700440#357139#VV16.01694#^a16000^b5030b#Vi?t#001#T103L#T i liu gio dc a phng tnh k Nng#Ng vn, lch s, a l, gio dc cng dn lp 9#Nguyn Vn Ton (ch.b.), Nguyn Vn Bng, Nguyn Thanh Dng...#Nguy n Vn Ton#Nguyn Vn Bng#Nguyn Thanh Dng#Trn Th Thu Hin#Nng Vn Ho#^aH .#^aGio dc#2015#^a47tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to k Nng#Ng vn#Lch s#a l#Gio dc cng dn#GK#Sch c thm#Lp 9#357139## 00753000000000337000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020043000490030042000920070060001340050011001940050018002050050 01800223005001200241005001000253008000500263009001100268010000500279011002500284 01500420030902000080035102000070035902000180036602000070038401600030039102000140 0394013000700408#VV16.01695#357140#^a16000^b5030b#Vi?t#001#T103L#Ti liu gio dc a phng tnh k Nng#Lch s, a l, gio dc cng dn lp 12#Trng An h (ch.b.), Nguyn Thanh Dng, H Th Qunh Giao...#Trng Anh#Nguyn Thanh Dng# H Th Qunh Giao#L Th Hin# Th L#^aH.#^aGio dc#2015#^a47tr. : minh ho^ b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to k Nng#Lch s#a l#Gio dc cng dn #Lp 12#GK#Sch c thm#357140## 00748000000000337000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020043000490030038000920070060001300050011001900050018002010050 01800219005001200237005001400249008000500263009001100268010000500279011002000284 01500420030402000080034602000180035402000070037202000070037901300070038601600030 0393020001400396#VV16.01696#357141#^a12000^b8030b#Vi?t#001#T103L#Ti liu gio dc a phng tnh k Nng#Lch s, gio dc cng dn lp 10, 11#Trng Anh (c h.b.), Nguyn Thanh Dng, H Th Qunh Giao...#Trng Anh#Nguyn Thanh Dng#H T h Qunh Giao#L Th Hin#Trn Th Minh#^aH.#^aGio dc#2015#^a31tr. : nh^b24cm #TTS ghi: S Gio dc v o to k Nng#Lch s#Gio dc cng dn#Lp 10#Lp 11#357141#GK#Sch c thm## 00658000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020079000490070069001280050014001970050012002110050013002230050 01900236004001800255008000500273009001100278010000500289011002600294020000800320 020001600328020001400344013000700358016000300365#357142#VV16.01697#^a20000^b503 0b#Vi?t#807#T103L#Ti liu dy - hc chng trnh ng vn a phng trung hc c s tnh C Mau#Thi Vn Long (ch.b.), Lm Vn Xia, on Th By, Thi Th Ngc Bch#Thi Vn Long#Lm Vn Xia#on Th By#Thi Th Ngc Bch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2015#^a96tr. : nh, bng^b24cm#Ng vn#Trung hc c s#Sch c thm#357142#GK## 00631000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020041000530030076000940070034001700050019002040050014002230040 01800237008000500255009001100260010000500271011002900276020000800305020001600313 020001400329013000700343016000300350#357143#VV16.01698#^a28000^b2040b#Vi?t#959. 779#L302S#Lch s a phng Thnh ph H Ch Minh#Ti liu s dng trong cc tr ng trung hc c s ti Thnh ph H Ch Minh#Trn Nh Thanh Tm, Ng Minh Danh #Trn Nh Thanh Tm#Ng Minh Danh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2015#^a92tr. : nh, hnh v^b24cm#Lch s#Trung hc c s#Sch c thm#357143#GK## 00895000000000337000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820010000421810006000520020042000580070066001000050017001660050016001830050 01400199005001600213008000500229009001100234010000500245011002600250015008600276 02101380036202000080050002000070050802000080051502000150052301300070053801600030 0545020000900548#VV16.01699#VV16.01700#357144#^b1590b#Vi?t#372.19071#T103L#Ti l iu vn ho a phng tnh Lm ng#Nguyn Xun Ngc, Nguyn Kim Long, Tng Th Hng, Nguyn Ch Dng#Nguyn Xun Ngc#Nguyn Kim Long#Tng Th Hng#Nguyn Ch Dng#^aH.#^aGio dc#2015#^a207tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Chng trnh m bo cht lng gio dc trng hc#Tm hiu v a l, l ch s v vn ho tnh Lm ng nhm gip gio vin tiu hc c t liu tham kh o, s dng trong qu trnh ging dy#Lch s#a l#Vn ho#Sch gio vin#35714 4#XH#Tiu hc## 00500000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020048000530070012001010050012001130080005001250090011001300100 00500141011002200146020000800168020000700176020000800183020001400191016000300205 004001900208013000700227#357145#VV16.01701#^a44000^b3000b#Vi?t#546.076#B100T#35 0 bi tp ho hc chn lc v nng cao lp 10#Ng Ngc An#Ng Ngc An#^aH.#^aGi o dc#2015#^a243tr. : bng^b24cm#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#GK#Ti bn ln th 12#357145## 00563000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020047000530030061001000070012001610050012001730080005001850090 01100190010000500201011001500206020000800221020000600229020000800235020001400243 016000300257004001800260013000700278#357146#VV16.01702#^a30000^b2000b#Vi?t#546. 076#B100T#350 bi tp ho hc chn lc v nng cao lp 8#Rn luyn k nng gii ton ho hc. Bi dng hc sinh gii#Ng Ngc An#Ng Ngc An#^aH.#^aGio dc#20 15#^a127tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#GK#Ti bn ln th 4#35714 6## 00497000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470020038000530070012000910050012001030080005001150090011001200100 00500131011003100136020000800167020000600175020000800181020001400189013000700203 016000300210004001800213#VV16.01703#357147#^a32000^b2000b#Vi?t#546.076#R203L#R n luyn k nng gii ton ho hc 9#Ng Ngc An#Ng Ngc An#^aH.#^aGio dc#2015 #^a184tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hc#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#357147#GK#T i bn ln th 9## 00547000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020030000530070038000830050011001210040018001320080005001500090 01100155010000500166011002200171020000800193020000600201020002000207020001400227 016000300241005001800244013000700262#357148#VV16.01704#^a28000^b2909b#Vi?t#546. 076#B103T#Bi tp trc nghim ho hc 8# Th Lm (ch.b.), Nguyn Vn Nguyn# Th Lm#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a168tr. : bng^b24cm#Ho hc#L p 8#Bi tp trc nghim#Sch c thm#GK#Nguyn Vn Nguyn#357148## 00600000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020030000530070059000830050014001420040018001560080005001740090 01100179010000500190011002200195020000800217020000600225020002000231020001400251 016000300265005001600268005001900284013000700303#357149#VV16.01705#^a30000^b306 6b#Vi?t#546.076#B103T#Bi tp trc nghim ho hc 9#Phm Vn Hoan (ch.b.), V Tr ng Giang, ng Th nh Tuyt#Phm Vn Hoan#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2 015#^a168tr. : bng^b24cm#Ho hc#Lp 9#Bi tp trc nghim#Sch c thm#GK#V Trng Giang#ng Th nh Tuyt#357149## 00562000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810007000470020031000540070030000850050015001150050014001300040018001440080 00500162009001100167010000500178011003000183020000800213020000600221020001000227 020001100237020001400248016000300262013000700265#357150#VV16.01706#^a13000^b420 0b#Vi?t#546.078#TH552H#Thc hnh th nghim ho hc 8#Phm Tun Hng, Nguyn Vn L#Phm Tun Hng#Nguyn Vn L#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2015#^a63tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hc#Lp 8#Thc hnh#Th nghim#Sch c thm#GK#357150 ## 00562000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810007000470020031000540070030000850050015001150050014001300040018001440080 00500162009001100167010000500178011003000183020000800213020000600221020001000227 020001100237020001400248013000700262016000300269#VV16.01707#357151#^a13000^b435 0b#Vi?t#546.078#TH552H#Thc hnh th nghim ho hc 9#Phm Tun Hng, Nguyn Vn L#Phm Tun Hng#Nguyn Vn L#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2015#^a64tr. : hnh v, bng^b24cm#Ho hc#Lp 9#Thc hnh#Th nghim#Sch c thm#357151#GK ## 00507000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020017000540030013000710070036000840220005001200050008001250050 00800133008001800141009001100159010000500170011002600175020001700201020001300218 016000300231013000700234#VV16.01708#357152#^a18000^b3500b#Vi?t#895.9223#H419V#H c vin bng #Truyn tranh#Kch bn: B Dip ; Ho s: Bch L#T.10#B Dip#B ch L#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a109tr. : tranh v^b20cm#Vn hc hin i#Truyn tranh#VH#357152## 00547000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020023000520030010000750070009000850220004000940220015000980050 00900113004001800122008000500140009001100145010000500156011003100161020000700192 020000700199020001500206020001400221013000700235016000300242#357153#VV16.01709#^ a25000^b2000b#Vi?t#535.32#T103L#Ti liu chuyn vt l#Vt l 11#V Quang#T.2#Q uang hnh hc#V Quang#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a112tr. : hnh v , bng^b24cm#Vt l#Lp 11#Quang hnh hc#Sch c thm#357153#GK## 00545000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020058000500070035001080050015001430050019001580080005001770090 01100182010000500193011002600198020000700224020000600231020001400237016000300251 004001800254013000700272#357154#VV16.01710#^a37000^b40000b#Vi?t#530#T103L#Ti l iu dy - hc vt l 6 theo chun kin thc, k nng#Phm Ngc Tin, Nguyn Than h Phong#Phm Ngc Tin#Nguyn Thanh Phong#^aH.#^aGio dc#2015#^a144tr. : minh h o^b24cm#Vt l#Lp 6#Sch c thm#GK#Ti bn ln th 4#357154## 00539000000000265000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200040 00401810006000440020058000500070032001080050015001400050016001550080005001710090 01100176010000500187011002600192020000700218020000600225020001400231016000300245 004001800248013000700266#VV16.01711#357155#^a40000^b30000b#Vi?t#530#T103L#Ti l iu dy - hc vt l 7 theo chun kin thc, k nng#Phm Ngc Tin, Trn Ngc Q uyn#Phm Ngc Tin#Trn Ngc Quyn#^aH.#^aGio dc#2015#^a180tr. : minh ho^b24 cm#Vt l#Lp 7#Sch c thm#GK#Ti bn ln th 3#357155## 00541000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020058000500070033001080050015001410050017001560080005001730090 01100178010000500189011002600194020000700220020000600227020001400233013000700247 016000300254004001800257#357156#VV16.01712#^a40000^b25000b#Vi?t#530#T103L#Ti l iu dy - hc vt l 8 theo chun kin thc, k nng#Phm Ngc Tin, Nguyn Than h Tn#Phm Ngc Tin#Nguyn Thanh Tn#^aH.#^aGio dc#2015#^a176tr. : minh ho^b 24cm#Vt l#Lp 8#Sch c thm#357156#GK#Ti bn ln th 2## 00552000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020036000530070049000890050014001380080005001520090011001570100 00500168011003100173020000700204020000600211020000800217020001400225016000300239 005001100242005001400253013000700267#357157#VV16.01713#^a19000^b2000b#Vi?t#530. 076#B103T#Bi tp b tr v nng cao vt l 6#Bi Gia Thnh (ch.b.), L Th La, Ng Mai Thanh#Bi Gia Thnh#^aH.#^aGio dc#2015#^a104tr. : hnh v, bng^b24cm #Vt l#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#GK#L Th La#Ng Mai Thanh#357157## 00585000000000301000450002600070000002600110000702000070001802000060002502000060 00310200014000370160003000510140015000540190005000690820008000741810007000820020 03400089007003200123005001700155004001800172008000500190009001100195010000500206 011003000211020001000241005001400251020001100265013000700276#357158#VV16.01714#V t l#Lp 6#Lp 7#Sch c thm#GK#^a9500^b6300b#Vi?t#530.078#TH552H#Thc hnh th nghim vt l 6 - 7#Nguyn Trng c, Ng Mai Thanh#Nguyn Trng c#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2015#^a44tr. : hnh v, bng^b24cm#Thc hnh#Ng Mai Thanh#Th nghim#357158## 00584000000000301000450002600070000002600110000702000070001802000060002502000060 00310200014000370160003000510140016000540190005000700820008000751810007000830020 03400090007003100124005001700155004001800172008000500190009001100195010000500206 011003000211020001000241005001300251020001100264013000700275#357159#VV16.01715#V t l#Lp 8#Lp 9#Sch c thm#GK#^a12000^b4900b#Vi?t#530.078#TH552H#Thc hnh th nghim vt l 8 - 9#Nguyn Trng c, Ng Diu Nga#Nguyn Trng c#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2015#^a55tr. : hnh v, bng^b24cm#Thc hnh#Ng Diu Nga#Th nghim#357159## 00564000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020036000530070058000890050019001470080005001660090011001710100 00500182011002500187020000700212020000600219020000800225020001400233016000300247 005001400250005001500264013000700279#357160#VV16.01716#^a18000^b2000b#Vi?t#530. 076#B103T#Bi tp b tr v nng cao vt l 7#Nguyn Phng Hng (ch.b.), Bi H ng Ngc, Trn Vn Thnh#Nguyn Phng Hng#^aH.#^aGio dc#2015#^a99tr. : minh h o^b24cm#Vt l#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#GK#Bi Hng Ngc#Trn Vn Thnh#3571 60## 00511000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470020036000530070030000890050012001190080005001310090011001360100 00500147011003100152020000700183020000600190020000800196020001400204016000300218 005001700221013000700238#VV16.01717#357161#^a20000^b2000b#Vi?t#530.076#B103T#B i tp b tr v nng cao vt l 8#L Th Chu, V Th Thanh Mai#L Th Chu#^aH. #^aGio dc#2015#^a112tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l#Lp 8#Bi tp#Sch c th m#GK#V Th Thanh Mai#357161## 00519000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020036000530070038000890050009001270080005001360090011001410100 00500152011003100157020000700188020000600195020000800201020001400209016000300223 005002000226013000700246#357162#VV16.01718#^a23000^b2000b#Vi?t#530.076#B103T#B i tp b tr v nng cao vt l 9#V Quang (ch.b.), Phm Th Ngc Thng#V Quang #^aH.#^aGio dc#2015#^a128tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#GK#Phm Th Ngc Thng#357162## 00505000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020029000530070015000820050015000970040018001120080005001300090 01100135010000500146011003100151020000700182020000600189020002000195020001400215 016000300229013000700232#357163#VV16.01719#^a25000^b2909b#Vi?t#530.076#B103T#B i tp trc nghim vt l 8#Nguyn Anh Thi#Nguyn Anh Thi#Ti bn ln th 1#^aH.# ^aGio dc#2015#^a139tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l#Lp 8#Bi tp trc nghim# Sch c thm#GK#357163## 00501000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020029000530070013000820050013000950040018001080080005001260090 01100131010000500142011003100147020000700178020000600185020002000191020001400211 013000700225016000300232#357164#VV16.01720#^a25000^b3031b#Vi?t#530.076#B103T#B i tp trc nghim vt l 9#V Thu Hng#V Thu Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2015#^a147tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l#Lp 9#Bi tp trc nghim#Sch c thm#357164#GK## 00678000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020045000530030022000980070055001200050012001750050015001870040 01800202008000500220009001100225010000500236011003000241020000900271020001400280 020002000294020001400314016000300328020000800331005001800339013000700357#357165# VV16.01721#^a25000^b2000b#Vi?t#577.076#T103L#Ti liu chuyn sinh hc trung hc ph thng#Bi tp sinh thi hc#Mai S Tun (ch.b.), Trn Ngc Danh, Phan Thanh Phng#Mai S Tun#Trn Ngc Danh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a99tr . : hnh v, bng^b24cm#Sinh hc#Sinh thi hc#Trung hc ph thng#Sch c thm #GK#Bi tp#Phan Thanh Phng#357165## 00621000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020045000530030024000980070036001220050012001580050015001700040 01800185008000500203009001100208010000500219011002200224020000900246020001200255 020002000267020001400287016000300301020000800304013000700312#357166#VV16.01722#^ a28000^b2000b#Vi?t#579.076#T103L#Ti liu chuyn sinh hc trung hc ph thng#B i tp vi sinh vt hc#Phm Vn Ty (ch.b.), Nguyn Vnh H#Phm Vn Ty#Nguyn V nh H#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a132tr. : bng^b24cm#Sinh hc#Vi s inh vt#Trung hc ph thng#Sch c thm#GK#Bi tp#357166## 00657000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020045000540030029000990070042001280050018001700050015001880040 01800203008000500221009001100226010000500237011003100242020000900273020002100282 020002000303020001400323016000300337013000700340020000800347#VV16.01723#357167#^ a40000^b2000b#Vi?t#571.1076#T103L#Ti liu chuyn sinh hc trung hc ph thng# Bi tp sinh l hc ng vt#Nguyn Quang Vinh (ch.b.), Trn Thu Hng#Nguyn Qu ang Vinh#Trn Thu Hng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a183tr. : hnh v , bng^b24cm#Sinh hc#Sinh l hc ng vt#Trung hc ph thng#Sch c thm#GK #357167#Bi tp## 00663000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020045000490030022000940070053001160050013001690050015001820050 01500197004001800212008000500230009001100235010000500246011002600251020000900277 020001000286020000900296020002000305020001400325013000700339016000300346#357168# VV16.01724#^a38000^b2000b#Vi?t#576#T103L#Ti liu chuyn sinh hc trung hc ph thng#Di truyn v tin ho#Phm Vn Lp (ch.b.), Trn Ngc Danh, inh on Lon g#Phm Vn Lp#Trn Ngc Danh#inh on Long#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2 015#^a200tr. : minh ho^b24cm#Sinh hc#Di truyn#Tin ho#Trung hc ph thng#S ch c thm#357168#GK## 00561000000000289000450002600070000002600110000702000090001802000060002702000100 00330200014000430160003000570140015000600190005000750820007000801810007000870020 03200094007003200126005001500158004001800173008000500191009001100196010000500207 011002500212020001100237005001600248013000700264#357169#VV16.01725#Sinh hc#Lp 6#Thc hnh#Sch c thm#GK#^a8500^b5600b#Vi?t#580.78#TH552H#Thc hnh th ngh im sinh hc 6#Nguyn Thu Ho, Trn Th Phng#Nguyn Thu Ho#Ti bn ln th 5# ^aH.#^aGio dc#2015#^a40tr. : minh ho^b24cm#Th nghim#Trn Th Phng#357169# # 00544000000000277000450002600070000002000090000702000060001602000100002202000140 00320160003000460140016000490190005000650820007000701810007000770020032000840070 03200116005001500148004001800163008000500181009001100186010000500197011003000202 020001100232005001600243013000700259#357170#Sinh hc#Lp 7#Thc hnh#Sch c th m#GK#^a12000^b4800b#Vi?t#590.76#TH552H#Thc hnh th nghim sinh hc 7#Nguyn Thu Ho, Trn Th Phng#Nguyn Thu Ho#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2015#^ a56tr. : hnh v, bng^b24cm#Th nghim#Trn Th Phng#357170## 00546000000000277000450002600070000002000090000702000060001602000100002202000140 00320160003000460140016000490190005000650820009000701810007000790020032000860070 03200118005001500150004001800165008000500183009001100188010000500199011003000204 020001100234005001600245013000700261#357171#Sinh hc#Lp 8#Thc hnh#Sch c th m#GK#^a12500^b3150b#Vi?t#612.0078#TH552H#Thc hnh th nghim sinh hc 8#Nguy n Thu Ho, Trn Th Phng#Nguyn Thu Ho#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2015 #^a60tr. : hnh v, bng^b24cm#Th nghim#Trn Th Phng#357171## 00539000000000277000450002600070000002000090000702000060001602000100002202000140 00320160003000460140016000490190005000650820007000701810007000770020032000840070 02900116005001200145004001900157008000500176009001100181010000500192011003000197 020001100227005001600238013000700254#357172#Sinh hc#Lp 6#Thc hnh#Sch c th m#GK#^a6000^b10000b#Vi?t#580.78#TH552H#Thc hnh th nghim sinh hc 6#L Ngc Lp, Nguyn Vn Tri#L Ngc Lp#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2015#^a23tr . : hnh v, bng^b24cm#Th nghim#Nguyn Vn Tri#357172## 00479000000000265000450002600070000002000070000702000060001402000100002002000140 00300160003000440140016000470190005000630820008000681810007000760020030000830070 01100113005001100124004001800135008000500153009001100158010000500169011002100174 020001100195013000700206#357173#Vt l#Lp 6#Thc hnh#Sch c thm#GK#^a4500^ b10000b#Vi?t#530.078#TH552H#Thc hnh th nghim vt l 6#T Vn Sn#T Vn Sn# Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2015#^a15tr. : bng^b24cm#Th nghim#357173## 00489000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100070 00360020030000430070011000730050011000840040019000950080005001140090011001190100 00500130011003000135020000700165020000600172020001000178020001100188020001400199 016000300213013000700216#357174#^a5000^b10000b#Vi?t#530.078#TH552H#Thc hnh th nghim vt l 7#T Vn Sn#T Vn Sn#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2015# ^a16tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l#Lp 7#Thc hnh#Th nghim#Sch c thm#GK #357174## 00489000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100070 00360020030000430070011000730050011000840040019000950080005001140090011001190100 00500130011003000135020000700165020000600172020001000178020001100188020001400199 016000300213013000700216#357175#^a5500^b10000b#Vi?t#530.078#TH552H#Thc hnh th nghim vt l 8#T Vn Sn#T Vn Sn#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2015# ^a18tr. : hnh v, bng^b24cm#Vt l#Lp 8#Thc hnh#Th nghim#Sch c thm#GK #357175## 00483000000000265000450002600070000001400160000701900050002308200080002818100070 00360020030000430070011000730050011000840040018000950080005001130090011001180100 00500129011002500134020000700159020000600166020001000172020001100182020001400193 013000700207016000300214#357176#^a9000^b10000b#Vi?t#530.078#TH552H#Thc hnh th nghim vt l 9#T Vn Sn#T Vn Sn#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2015#^ a32tr. : minh ho^b24cm#Vt l#Lp 9#Thc hnh#Th nghim#Sch c thm#357176#G K## 00554000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020031000540070040000850050015001250050016001400040018001560080 00500174009001100179010000500190011002200195020000900217020000600226020002000232 020001400252016000300266013000700269#VV16.01726#357177#^a25000^b2899b#Vi?t#612. 0076#B103T#Bi tp trc nghim sinh hc 8#Nguyn Thu Ho (ch.b.), Nguyn Th Lin h#Nguyn Thu Ho#Nguyn Th Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a143tr. : bng^b24cm#Sinh hc#Lp 8#Bi tp trc nghim#Sch c thm#GK#357177## 00554000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020031000540070040000850050014001250050017001390040018001560080 00500174009001100179010000500190011002200195020000900217020000600226020002000232 020001400252013000700266016000300273#357178#VV16.01727#^a30000^b3058b#Vi?t#576. 5076#B103T#Bi tp trc nghim sinh hc 9#L nh Trung (ch.b.), Nguyn Thu Huy n#L nh Trung#Nguyn Thu Huyn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a172tr. : bng^b24cm#Sinh hc#Lp 9#Bi tp trc nghim#Sch c thm#357178#GK## 00819000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480020071000540070046001250050015001710050014001860080005002000090 01100205010000500216011003100221021018900252020001400441020002000455016000300475 013000700478020001400485020001500499005001500514#VV16.01728#357179#^a60000^b100 0b#Vi?t#576.5076#B103T#Bi tp trc nghim sinh hc, pht huy t duy tch cc - Di truyn hc#Trn Ngc Danh, inh Vn Tin, Phan Tn Thin#Trn Ngc Danh#inh Vn Tin#^aH.#^aGio dc#2015#^a167tr. : hnh v, bng^b24cm#Gm 180 cu hi tr c nghim vi ni dung xoay quang 3 ch ln: C ch di truyn v bin d; cc qui lut di truyn; di truyn hc qun th - ng dng di truyn hc - di truyn hc ngi#Di truyn hc#Bi tp trc nghim#GK#357179#Sch c thm#Sch luyn t hi#Phan Tn Thin## 00651000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810006000480050015000540020083000690070046001520050014001980050015002120080 00500227009001100232010000500243011003100248020000900279020001400288020002000302 013000700322016000300329020001400332020001500346#VV16.01729#357180#^a58000^b100 0b#Vi?t#576.8076#B103T#Trn Ngc Danh#Bi tp trc nghim sinh hc, pht huy t duy tch cc - Tin ho v sinh thi hc#Trn Ngc Danh, inh Vn Tin, Phan Tn Thin#inh Vn Tin#Phan Tn Thin#^aH.#^aGio dc#2015#^a147tr. : hnh v, bn g^b24cm#Tin ho#Sinh thi hc#Bi tp trc nghim#357180#GK#Sch c thm#Sch luyn thi## 00696000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020021000520070078000730050014001510050012001650050015001770050 00700192005001000199008000500209009001100214010000500225011002500230012002900255 02000180028402000190030202000110032102000150033201600030034700500130035001300070 0363#357181#VV16.01730#^a28000^b2000b#Vi?t#646.76#V305B#Vin bo tng k th#Ng Qun Min, Ng Vn Ph, L Phng Lin... ; Phm nh n b.s., tuyn chn#Ng Qun Min#Ng Vn Ph#L Phng Lin#L Vn#Thch Lam#^aH.#^aGio dc#2015#^a95t r. : tranh v^b20cm#Truyn c gio dc li sng#Gio dc li sng#Hc sinh ph thng#Truyn c#Sch thiu nhi#XH#Phm nh n#357181## 00719000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020026000520070081000780050016001590050015001750050013001900050 01600203005001300219008000500232009001100237010000500248011002500253012002900278 02000180030702000190032502000110034402000150035501600030037000500130037301300070 0386#357182#VV16.01731#^a28000^b2000b#Vi?t#646.76#T550S#T sn nh n sn tr ng#Trn Hoi Dng, o Hu Phng, Trn Ninh H... ; Phm nh n b.s., tuyn c hn#Trn Hoi Dng#o Hu Phng#Trn Ninh H#Nguyn Tr Cng#Nguyn Qunh#^aH .#^aGio dc#2015#^a96tr. : tranh v^b20cm#Truyn c gio dc li sng#Gio dc li sng#Hc sinh ph thng#Truyn c#Sch thiu nhi#GK#Phm nh n#357182## 00695000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810007000460020022000530070083000750050016001580050010001740050020001840050 01600204006001300220008000500233009001100238010000500249011002500254012002900279 020001800308020001900326020001100345020001500356016000300371013000700374#357183# VV16.01732#^a28000^b2000b#Vi?t#646.76#TH250G#Th gii rng v cng#Trn Hoi D ng, V L Mai, Nguyn Th Hng L... ; Phm nh n b.s., tuyn chn#Trn Hoi Dng#V L Mai#Nguyn Th Hng L#Nguyn Anh Tun#Phm nh n#^aH.#^aGio d c#2015#^a91tr. : tranh v^b20cm#Truyn c gio dc li sng#Gio dc li sng#H c sinh ph thng#Truyn c#Sch thiu nhi#GK#357183## 00703000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020019000520070078000710050016001490050007001650050018001720050 01100190005001500201005001300216008000500229009001100234010000500245011002500250 01200290027502000180030402000190032202000110034102000150035201600030036701300070 0370#357184#VV16.01733#^a28000^b2000b#Vi?t#646.76#S428G#Soi gng mi ngy#Trn Hoi Dng, o V, Nguyn Thnh Long... ; Phm nh n b.s., tuyn chn#Trn H oi Dng#o V#Nguyn Thnh Long#Bch Thun#Thi Ch Thanh#Phm nh n#^aH.#^ aGio dc#2015#^a96tr. : tranh v^b20cm#Truyn c gio dc li sng#Gio dc l i sng#Hc sinh ph thng#Truyn c#Sch thiu nhi#XH#357184## 00695000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810007000460020021000530070067000740050016001410050007001570050007001640050 02000171005001700191005001300208008000500221009001100226010000500237011002500242 01200290026702000180029602000190031402000150033302000110034801300070035901600030 0366#VV16.01734#357185#^a28000^b2000b#Vi?t#646.76#KH455A#Khng ai i mt mnh#T rn Hoi Dng, o V, Hi H... ; Phm nh n b.s., tuyn chn#Trn Hoi Dn g#o V#Hi H#Nguyn Th Hng L#Trn Thin Hng#Phm nh n#^aH.#^aGio d c#2015#^a87tr. : tranh v^b20cm#Truyn c gio dc li sng#Gio dc li sng#H c sinh ph thng#Sch thiu nhi#Truyn c#357185#XH## 00520000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020024000550030013000790070021000920220004001130220017001170050 00900134005001100143008000500154009001100159010000500170011002600175020001800201 020001300219013000700232016000300239#357186#VV16.01735#^a12000^b3000b#Vi?t#895. 9223#CH527T#Chuyn T T v cc bn#Truyn tranh#Hng Ln, Quang Ton#T.1#Hai ti ng cm n#Hng Ln#Quang Ton#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : tranh mu^b20cm#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#357186#VH## 00524000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020024000550030013000790070021000920220004001130220021001170050 00900138005001100147008000500158009001100163010000500174011002600179020001800205 020001300223016000300236013000700239#357187#VV16.01736#^a12000^b3000b#Vi?t#895. 9223#CH527T#Chuyn T T v cc bn#Truyn tranh#Hng Ln, Quang Ton#T.2#Gip m lm vic nh#Hng Ln#Quang Ton#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : tranh mu^b20c m#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#357187## 00516000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020024000550030013000790070021000920220004001130220013001170050 00900130005001100139008000500150009001100155010000500166011002600171020001800197 020001300215016000300228013000700231#357188#VV16.01737#^a12000^b3000b#Vi?t#895. 9223#CH527T#Chuyn T T v cc bn#Truyn tranh#Hng Ln, Quang Ton#T.3#Ci v chui#Hng Ln#Quang Ton#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : tranh mu^b20cm#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#VH#357188## 00523000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020024000550030013000790070021000920220004001130220020001170050 00900137005001100146008000500157009001100162010000500173011002600178020001800204 020001300222016000300235013000700238#VV16.01738#357189#^a12000^b3000b#Vi?t#895. 9223#CH527T#Chuyn T T v cc bn#Truyn tranh#Hng Ln, Quang Ton#T.4#Thc k huya hi lm!#Hng Ln#Quang Ton#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : tranh mu^b20cm #Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#357189## 00520000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020024000550030013000790070021000920220004001130220017001170050 00900134005001100143008000500154009001100159010000500170011002600175020001800201 020001300219016000300232013000700235#357190#VV16.01739#^a12000^b3000b#Vi?t#895. 9223#CH527T#Chuyn T T v cc bn#Truyn tranh#Hng Ln, Quang Ton#T.5#Lun n h cho c#Hng Ln#Quang Ton#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : tranh mu^b20cm#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#357190## 00518000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020024000550030013000790070021000920220004001130220015001170050 00900132005001100141008000500152009001100157010000500168011002600173020001800199 020001300217016000300230013000700233#357191#VV16.01740#^a12000^b3000b#Vi?t#895. 9223#CH527T#Chuyn T T v cc bn#Truyn tranh#Hng Ln, Quang Ton#T.6#Hai ch ic bnh#Hng Ln#Quang Ton#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : tranh mu^b20cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#357191## 00519000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020024000550030013000790070021000920220004001130220016001170050 00900133005001100142008000500153009001100158010000500169011002600174020001800200 020001300218016000300231013000700234#357192#VV16.01741#^a12000^b3000b#Vi?t#895. 9223#CH527T#Chuyn T T v cc bn#Truyn tranh#Hng Ln, Quang Ton#T.7#Ht c m qu gi#Hng Ln#Quang Ton#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : tranh mu^b20cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#357192## 00525000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020024000550030013000790070021000920220004001130220022001170050 00900139005001100148008000500159009001100164010000500175011002600180020001800206 020001300224016000300237013000700240#357193#VV16.01742#^a12000^b3000b#Vi?t#895. 9223#CH527T#Chuyn T T v cc bn#Truyn tranh#Hng Ln, Quang Ton#T.8#Heo co n tp i xe p#Hng Ln#Quang Ton#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : tranh mu^b20 cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#357193## 00520000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020024000550030013000790070021000920220004001130220017001170050 00900134005001100143008000500154009001100159010000500170011002600175020001800201 020001300219016000300232013000700235#357194#VV16.01743#^a12000^b3000b#Vi?t#895. 9223#CH527T#Chuyn T T v cc bn#Truyn tranh#Hng Ln, Quang Ton#T.9#Noi g ng b sc#Hng Ln#Quang Ton#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : tranh mu^b20cm#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#357194## 00521000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020024000550030013000790070021000920220005001130220017001180050 00900135005001100144008000500155009001100160010000500171011002600176020001800202 020001300220016000300233013000700236#357195#VV16.01744#^a12000^b3000b#Vi?t#895. 9223#CH527T#Chuyn T T v cc bn#Truyn tranh#Hng Ln, Quang Ton#T.10#Tnh khoe khoang#Hng Ln#Quang Ton#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : tranh mu^b20cm#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#357195## 00500000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020015000550070042000700050010001120050018001220040018001400080 00500158009001100163010000500174011002600179020001800205020001300223013000700236 016000300243#357196#VV16.01745#^a14000^b2000b#Vi?t#895.9223#TH400M#Th m tm c on#Li: Bi H My ; Tranh: Nguyn Quang Vinh#Bi H My#Nguyn Quang Vinh#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2015#^a27tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truy n tranh#357196#VH## 00584000000000277000450000200220000000300130002200500200003500500100005500500100 00650070070000750040018001450080005001630090011001680100005001790110026001840820 00900210016000300219013000700222014001600229026000700245026001100252181000700263 019000500270020001800275020001300293#Trng choai hiu tho#Truyn tranh#Nguyn T h Dim Chi#Thu Hng#Mai Hng#Truyn: Nguyn Th Dim Chi ; Thu Hng tuyn ch n ; Tranh: Mai Hng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2015#^a19tr. : tranh mu ^b21cm#895.9223#VH#357197#^a14000^b2000b#357197#VV16.01746#TR455C#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00572000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020007000650030013000720070048000850050013001330050 01100146008000500157009001100162010000500173011002500178020001800203020001300221 016000300234005000900237013000700246012002900253#357198#VV16.01747#VV16.01748#^a 26000^b3000b#Vi?t#895.9223#557M#c m#Truyn tranh#Li: Phm nh n ; Tranh: Tin Vng, Lm Thao#Phm nh n#Tin Vng#^aH.#^aGio dc#2015#^a87tr. : tra nh v^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Lm Thao#357198#K chuyn thnh ng , tc ng## 00545000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810008000590020009000670030013000760070038000890050013001270050 01100140008000500151009001100156010000500167011002500172020001800197020001300215 016000300228013000700231012002900238#357199#VV16.01749#VV16.01750#^a26000^b3000 b#Vi?t#895.9223#NGH300L#Ngh lc#Truyn tranh#Li: Phm nh n ; Tranh: Trung D ng#Phm nh n#Trung Dng#^aH.#^aGio dc#2015#^a88tr. : tranh v^b21cm#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#VH#357199#K chuyn thnh ng, tc ng## 00579000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020014000650030013000790070048000920050013001400050 01100153008000500164009001100169010000500180011002500185012002900210020001800239 020001300257016000300270005000900273013000700282#357200#VV16.01751#VV16.01752#^a 26000^b3000b#Vi?t#895.9223#L431T#Lng t trng#Truyn tranh#Li: Phm nh n ; Tranh: Tin Vng, Lm Thao#Phm nh n#Tin Vng#^aH.#^aGio dc#2015#^a87tr . : tranh v^b21cm#K chuyn thnh ng, tc ng#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#V H#Lm Thao#357200## 00534000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020008000650030013000730070034000860050013001200050 00700133008000500140009001100145010000500156011002500161012002900186020001800215 020001300233016000300246013000700249#357201#VV16.01753#VV16.01754#^a26000^b3000 b#Vi?t#895.9223#H419T#Hc tp#Truyn tranh#Li: Phm nh n ; Tranh: L Hi#Ph m nh n#L Hi#^aH.#^aGio dc#2015#^a83tr. : tranh v^b21cm#K chuyn thnh n g, tc ng#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#357201## 00556000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820009000501810006000590020014000650030013000790070042000920050013001340050 01500147008000500162009001100167010000500178011002500183020001800208020001300226 013000700239016000300246012002900249#357202#VV16.01755#VV16.01756#^a26000^b3000 b#Vi?t#895.9223#L431N#Lng nhn hu#Truyn tranh#Li: Phm nh n ; Tranh: Phn g Duy Tng#Phm nh n#Phng Duy Tng#^aH.#^aGio dc#2015#^a87tr. : tranh v^b 21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#357202#VH#K chuyn thnh ng, tc ng## 00531000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020012000410030021000530070029000740050014001030050014001170040018001310080 00500149009001100154010000500165011002500170020001800195020000900213020001400222 013000700236016000300243020000700246#357203#^a6000^b40000b#Vi?t#372.21#S450S#S sc kho#Dnh cho tr mm non#L Phng Tu, inh Ngc Mai#L Phng Tu#inh N gc Mai#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a21tr. : tranh v^b21cm#Gio dc mu gio#Sc kho#Sch mu gio#357203#GK#S tay## 00618000000000313000450002600110000002600110001102600070002202000080002901400160 00370190005000530820010000581810006000680010011000740020031000850070011001160220 00400127022004600131008000500177009001100182010000500193011002600198020001800224 020001100242020001500253020001500268016000300283013000700286005001100293#VV16.01 757#VV16.01758#357204#Lch s#^a32000^b3000b#Vi?t#959.70099#K250C#L Vn Lan#K chuyn lch s cho tui th#L Vn Lan#T.3#Chuyn hay v danh nhn, danh tng nc Vit#^aH.#^aGio dc#2015#^a112tr. : tranh v^b21cm#Danh nhn lch s#Danh tng#Truyn lch s#Sch thiu nhi#XH#357204#L Vn Lan## 00467000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020016000540030013000700070011000830080005000940090011000990100 00500110011002600115012002000141020001800161020001300179016000300192013000700195 005001100202#357205#VV16.01759#^a35000^b3000b#Vi?t#895.9223#C100N#C nh lm vi c#Truyn tranh#Minh Thng#^aH.#^aGio dc#2015#^a63tr. : tranh mu^b24cm#Cu ch uyn gio dc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#357205#Minh Thng## 00469000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480050011000540020018000650030013000830070011000960080005001070090 01100112010000500123011002600128012002000154020001800174020001300192016000300205 013000700208#357206#VV16.01760#^a35000^b3000b#Vi?t#895.9223#M205C#Minh Thng#M o con i cu c#Truyn tranh#Minh Thng#^aH.#^aGio dc#2015#^a63tr. : tranh mu ^b24cm#Cu chuyn gio dc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#XH#357206## 00470000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480050011000540020019000650030013000840070011000970080005001080090 01100113010000500124011002600129012002000155020001800175020001300193016000300206 013000700209#357207#VV16.01761#^a35000^b3000b#Vi?t#895.9223#T120S#Minh Thng#T m s ca i mt#Truyn tranh#Minh Thng#^aH.#^aGio dc#2015#^a63tr. : tranh m u^b24cm#Cu chuyn gio dc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#XH#357207## 00470000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480050011000550020018000660030013000840070011000970080005001080090 01100113010000500124011002600129012002000155020001800175020001300193016000300206 013000700209#357208#VV16.01762#^a35000^b3000b#Vi?t#895.9223#NG452S#Minh Thng#N gi sao dng cm#Truyn tranh#Minh Thng#^aH.#^aGio dc#2015#^a63tr. : tranh m u^b24cm#Cu chuyn gio dc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#XH#357208## 00464000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480050011000550020012000660030013000780070011000910080005001020090 01100107010000500118011002600123012002000149020001800169020001300187016000300200 013000700203#357209#VV16.01763#^a35000^b3000b#Vi?t#895.9223#QU100T#Minh Thng#Q u tng m#Truyn tranh#Minh Thng#^aH.#^aGio dc#2015#^a63tr. : tranh mu^b24c m#Cu chuyn gio dc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#XH#357209## 00472000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480050011000550020020000660030013000860070011000990080005001100090 01100115010000500126011002600131012002000157020001800177020001300195016000300208 013000700211#357210#VV16.01764#^a35000^b3000b#Vi?t#895.9223#CH400C#Minh Thng#C h con i mn ru#Truyn tranh#Minh Thng#^aH.#^aGio dc#2015#^a63tr. : tranh mu^b24cm#Cu chuyn gio dc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#XH#357210## 00663000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810007000510020032000580030013000900070033001030050010001360050011001460050 01000157008000500167009001100172010000500183011002500188021008100213020001700294 020001500311020001300326016000300339020001200342013000700354#357211#VV16.01765#^ a12000^b3000b#Vi?t#959.7024092#TH121#Thn ng nc Nam: Nguyn Hin#Truyn tr anh#Quc Chn, Quang Minh, Minh Hng#Quc Chn#Quang Minh#Minh Hng#^aH.#^aGio dc#2015#^a20tr. : tranh v^b24cm#Gii thiu v Nguyn Hin - Trng nguyn tr n ht trong lch s khoa c Vit Nam#Nhn vt lch s#Truyn lch s#Truyn tranh# XH#Nguyn Hin#357211## 00825000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810007000510020033000580030013000910070033001040050010001370050011001470050 01000158008000500168009001100173010000500184011002500189021024100214020001700455 020001500472020001300487016000300500020001300503013000700516#357212#VV16.01766#^ a12000^b3000b#Vi?t#959.7024092#TH121#Thn ng nc Nam: Mc nh Chi#Truyn t ranh#Quc Chn, Quang Minh, Minh Hng#Quc Chn#Quang Minh#Minh Hng#^aH.#^aGio dc#2015#^a20tr. : tranh v^b24cm#Gii thiu v Mc nh Chi - Trng nguyn kho a thi nm 1304. Trong hai ln i s Trung Quc, ng dng ti nng v phm ch t cao p ca mnh lm rng danh nc nh, khin ngi phng Bc khm phc, pho ng ng l "Lng quc Trng nguyn"#Nhn vt lch s#Truyn lch s#Truyn tranh #XH#Mc nh Chi#357212## 00702000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810007000510020031000580030013000890070033001020050010001350050011001450050 01000156008000500166009001100171010000500182011002500187021012200212020001700334 020001500351020001300366016000300379020001100382013000700393#357213#VV16.01767#^ a12000^b3000b#Vi?t#959.7024092#TH121#Thn ng nc Nam: L Vn Hu#Truyn tra nh#Quc Chn, Quang Minh, Minh Hng#Quc Chn#Quang Minh#Minh Hng#^aH.#^aGio d c#2015#^a20tr. : tranh v^b24cm#Gii thiu v L Vn Hu - Bng nhn khoa thi inh Mi (1247), tc gi ca b quc s i Vit s k u tin ca nc ta#Nhn vt lch s#Truyn lch s#Truyn tranh#XH#L Vn Hu#357213## 00761000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200120 00391810007000510020032000580030013000900070033001030050010001360050011001460050 01000157008000500167009001100172010000500183011002500188021018000213020001700393 020001500410020001300425013000700438016000300445020001100448#357214#VV16.01768#^ a12000^b3000b#Vi?t#959.7023092#TH121#Thn ng nc Nam: L Cng Un#Truyn tr anh#Quc Chn, Quang Minh, Minh Hng#Quc Chn#Quang Minh#Minh Hng#^aH.#^aGio dc#2015#^a20tr. : tranh v^b24cm#Gii thiu hon cnh xut thn c bit ca v vua u tin triu L v nhng ng gp ln lao ca ng trong vic chn Thng L ong - vng t rng cun, h ngi lm kinh nc ta#Nhn vt lch s#Truyn l ch s#Truyn tranh#357214#XH#L Thi T## 00612000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020030000520030035000820070035001170050016001520050018001680040 01800186008000500204009001100209010000500220011002600225020001800251020001800269 020001100287020001400298013000700312016000300319#357215#VV16.01769#^a12000^b500 0b#Vi?t#372.21#D312D#Dinh dng v sc kho cho b#Theo Chng trnh Gio dc m m non#Nguyn Th Hiu, Nguyn Minh Huyn#Nguyn Th Hiu#Nguyn Minh Huyn#Ti b n ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a31tr. : tranh mu^b24cm#Gio dc mu gio#Ch m sc sc khe#Dinh dng#Sch mu gio#357215#GK## 00470000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480050011000550020018000660030013000840070011000970080005001080090 01100113010000500124011002600129012002000155020001800175020001300193013000700206 016000300213#357216#VV16.01770#^a35000^b3000b#Vi?t#895.9223#CH111N#Minh Thng#C hu ngoan ca b#Truyn tranh#Minh Thng#^aH.#^aGio dc#2015#^a63tr. : tranh m u^b24cm#Cu chuyn gio dc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#357216#XH## 00591000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020038000520070046000900050015001360050009001510050020001600040 01800180008000500198009001100203010000500214011002600219020001800245020000600263 020000800269020001400277016000300291013000700294#357217#VV16.01771#^a23000^b600 0b#Vi?t#170.76#B103T#Bi tp thc hnh gio dc cng dn 8#Thi Quc Tun, Bo N gc, Hunh Th Qunh Hoa#Thi Quc Tun#Bo Ngc#Hunh Th Qunh Hoa#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2015#^a108tr. : minh ho^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 8#B i tp#Sch c thm#GK#357217## 00591000000000289000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810006000470020038000530070046000910050015001370050009001520050020001610040 01800181008000500199009001100204010000500215011002500220020001800245020000600263 020000800269020001400277013000700291016000300298#357218#VV16.01772#^a19500^b120 00b#Vi?t#170.76#B103T#Bi tp thc hnh gio dc cng dn 6#Thi Quc Tun, Bo Ngc, Phng Th Thu Trang#Thi Quc Tun#Bo Ngc#Phng Th Thu Trang#Ti bn l n th 5#^aH.#^aGio dc#2015#^a88tr. : minh ho^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 6#B i tp#Sch c thm#357218#GK## 00722000000000337000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200070 00301810006000370020019000430030039000620070070001010220004001710050012001750050 02000187005001500207005001200222004001800234008000500252009001100257010000500268 01100250027301500410029802000080033902000070034702000060035402000140036001300070 0374016000300381#357219#VV16.01773#^b400b#Vi?t#372.89#124N#t nc hc lp 2#T i liu th im - Cng ngh gio dc#H Ngc i (ch.b.), Nguyn Th D Hng, Nguyn Vn Lm, L Hoi Thu#T.1#H Ngc i#Nguyn Th D Hng#Nguyn Vn Lm#L Hoi Thu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a72tr. : minh ho^b24cm#u b a sch ghi: B Gio dc v o to#Lch s#a l#Lp 2#Sch th im#357219#GK ## 00544000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810008000480020034000560070030000900050015001200050014001350040018001490080 00500167009001100172010000500183011002000188020001900208020000900227020000600236 020001400242016000300256013000700259#357220#VV16.01774#^a15000^b3000b#Vi?t#363. 1207#GI-108D#Gio dc an ton giao thng lp 6#Trn Vn Thng, ng Thu Anh#Tr n Vn Thng#ng Thu Anh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a40tr. : nh^b 24cm#An ton giao thng#Gio dc#Lp 6#Sch c thm#GK#357220## 00544000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810008000480020034000560070030000900050015001200050014001350040018001490080 00500167009001100172010000500183011002000188020001900208020000900227020000600236 020001400242016000300256013000700259#357221#VV16.01775#^a15000^b3000b#Vi?t#363. 1207#GI-108D#Gio dc an ton giao thng lp 7#Trn Vn Thng, ng Thu Anh#Tr n Vn Thng#ng Thu Anh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a40tr. : nh^b 24cm#An ton giao thng#Gio dc#Lp 7#Sch c thm#GK#357221## 00544000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810008000480020034000560070030000900050015001200050014001350040018001490080 00500167009001100172010000500183011002000188020001900208020000900227020000600236 020001400242016000300256013000700259#VV16.01776#357222#^a15000^b3000b#Vi?t#363. 1207#GI-108D#Gio dc an ton giao thng lp 8#Trn Vn Thng, ng Thu Anh#Tr n Vn Thng#ng Thu Anh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a40tr. : nh^b 24cm#An ton giao thng#Gio dc#Lp 8#Sch c thm#GK#357222## 00544000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810008000480020034000560070030000900050015001200050014001350040018001490080 00500167009001100172010000500183011002000188020001900208020000900227020000600236 020001400242013000700256016000300263#VV16.01777#357223#^a15000^b3000b#Vi?t#363. 1207#GI-108D#Gio dc an ton giao thng lp 9#Trn Vn Thng, ng Thu Anh#Tr n Vn Thng#ng Thu Anh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a40tr. : nh^b 24cm#An ton giao thng#Gio dc#Lp 9#Sch c thm#357223#GK## 00733000000000301000450002600070000002000180000701400160002501900050004108200070 00461810006000530020071000590030039001300070088001690050015002570040018002720080 00500290009001100295010000500306011002800311020001000339020001400349016000300363 005001700366005001400383005001800397005000900415013000700424#357224#Gio dc mu gio#^a8500^b10000b#Vi?t#372.21#B200K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch qu hng, t nc, Bc H#Theo Chng trnh gio dc mm non mi#Lng Th Bnh, Nguyn Th Quyn, Phan Ngc Anh, Nguyn Thu Dng ; V tranh: Nagasawa#L ng Th Bnh#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2015#^a12tr. : tranh v^b21x28cm# Qu hng#Sch mu gio#GK#Nguyn Th Quyn#Phan Ngc Anh#Nguyn Thu Dng#Naga sawa#357224## 00610000000000277000450002600070000002000180000701400160002501900050004108200070 00461810006000530020052000590030039001110070047001500050013001970040019002100080 00500229009001100234010000500245011002800250020000900278020001400287016000300301 005001200304005000900316013000700325#357225#Gio dc mu gio#^a8500^b10000b#Vi ?t#372.21#B200K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch bn thn#Theo Chng trnh gio dc mm non mi#L Thu Hng, Lu Th Lan ; V tranh: Nagasawa#L Thu Hng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2015#^a10tr. : tranh v^b21x28cm#Bn t hn#Sch mu gio#GK#Lu Th Lan#Nagasawa#357225## 00596000000000265000450002600070000002000180000701400160002501900050004108200070 00461810006000530020061000590030039001200070041001590050020002000040019002200080 00500239009001100244010000500255011002800260020000900288020001400297016000300311 005000900314013000700323#357226#Gio dc mu gio#^a8500^b10000b#Vi?t#372.21#B2 00K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch th gii ng vt#Theo Chng tr nh gio dc mm non mi#Hong Th Thu Hng ; V tranh: Nagasawa#Hong Th Thu H ng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2015#^a12tr. : tranh v^b21x28cm#ng v t#Sch mu gio#GK#Nagasawa#357226## 00626000000000277000450002600070000002000180000701400160002501900050004108200070 00461810006000530020076000590030039001350070040001740050019002140040019002330080 00500252009001100257010000500268011002700273020000500300020001400305016000300319 005000900322020001000331013000700341#357227#Gio dc mu gio#^a7500^b10000b#Vi ?t#372.21#B200K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch nc v cc hin tn g thi tit#Theo Chng trnh gio dc mm non mi#Trn Th Ngc Trm ; V tranh : Nagasawa#Trn Th Ngc Trm#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2015#^a8tr. : t ranh v^b21x28cm#Nc#Sch mu gio#GK#Nagasawa#Thi tit#357227## 00621000000000277000450002600070000002000180000701400160002501900050004108200070 00461810006000530020055000590030039001140070050001530050015002030040019002180080 00500237009001100242010000500253011002700258020001200285020001400297016000300311 005001300314005000900327013000700336#357228#Gio dc mu gio#^a7500^b10000b#Vi ?t#372.21#B200K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch ngh nghip#Theo Ch ng trnh gio dc mm non mi#Lng Th Bnh, Phan Lan Anh ; V tranh: Nagasawa# Lng Th Bnh#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2015#^a8tr. : tranh v^b21x28c m#Ngh nghip#Sch mu gio#GK#Phan Lan Anh#Nagasawa#357228## 00582000000000265000450002600070000002000180000701400160002501900050004108200070 00461810006000530020061000590030039001200070034001590050013001930040019002060080 00500225009001100230010000500241011002800246020000900274020001400283016000300297 005000900300013000700309#357229#Gio dc mu gio#^a8000^b10000b#Vi?t#372.21#B2 00K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch th gii thc vt#Theo Chng tr nh gio dc mm non mi#V Yn Khanh ; V tranh: Nagasawa#V Yn Khanh#Ti bn l n th 10#^aH.#^aGio dc#2015#^a10tr. : tranh v^b21x28cm#Thc vt#Sch mu gi o#GK#Nagasawa#357229## 00627000000000277000450002600070000002000180000701400160002501900050004108200070 00461810006000530020058000590030039001170070050001560050015002060040018002210080 00500239009001100244010000500255011002700260020001600287020001400303016000300317 005001300320005000900333013000700342#357230#Gio dc mu gio#^a8000^b10000b#Vi ?t#372.21#B200K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch trng mm non#Theo C hng trnh gio dc mm non mi#Lng Th Bnh, Phan Lan Anh ; V tranh: Nagasa wa#Lng Th Bnh#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2015#^a8tr. : tranh v^b21x2 8cm#Trng mu gio#Sch mu gio#GK#Phan Lan Anh#Nagasawa#357230## 00575000000000265000450002600070000002000180000701400160002501900050004108200070 00461810006000530020052000590030039001110070035001500050014001850040019001990080 00500218009001100223010000500234011002800239020000900267020001400276016000300290 005000900293013000700302#357231#Gio dc mu gio#^a8500^b10000b#Vi?t#372.21#B2 00K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch gia nh#Theo Chng trnh gio d c mm non mi#Bi Kim Tuyn ; V tranh: Nagasawa#Bi Kim Tuyn#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2015#^a12tr. : tranh v^b21x28cm#Gia nh#Sch mu gio#GK#Na gasawa#357231## 00573000000000265000450002600070000002000180000701400160002501900050004108200070 00461810006000530020052000590030039001110070034001500050013001840040019001970080 00500216009001100221010000500232011002800237020000900265020001400274016000300288 005000900291013000700300#357232#Gio dc mu gio#^a9500^b10000b#Vi?t#372.21#B2 00K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch bn thn#Theo Chng trnh gio d c mm non mi#L Thu Hng ; V tranh: Nagasawa#L Thu Hng#Ti bn ln th 10 #^aH.#^aGio dc#2015#^a12tr. : tranh v^b21x28cm#Bn thn#Sch mu gio#GK#Naga sawa#357232## 00629000000000277000450002600070000002000180000701400160002501900050004108200070 00461810006000530020058000590030039001170070050001560050015002060040019002210080 00500240009001100245010000500256011002800261020001600289020001400305016000300319 005001300322005000900335013000700344#357233#Gio dc mu gio#^a8500^b10000b#Vi ?t#372.21#B200K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch trng mm non#Theo C hng trnh gio dc mm non mi#Lng Th Bnh, Phan Lan Anh ; V tranh: Nagasa wa#Lng Th Bnh#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2015#^a10tr. : tranh v^b21 x28cm#Trng mu gio#Sch mu gio#GK#Phan Lan Anh#Nagasawa#357233## 00633000000000277000450002600070000002000180000701400160002501900050004108200070 00461810006000530020054000590030039001130070057001520050019002090040018002280080 00500246009001100251010000500262011002800267020001100295020001400306016000300320 005001600323005000900339013000700348#357234#Gio dc mu gio#^a8500^b10000b#Vi ?t#372.21#B200K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch giao thng#Theo Chn g trnh gio dc mm non mi#Trn Th Ngc Trm, Phng Th Tng ; V tranh: Nag asawa#Trn Th Ngc Trm#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2015#^a12tr. : tranh v^b21x28cm#Giao thng#Sch mu gio#GK#Phng Th Tng#Nagasawa#357234## 00575000000000265000450002600070000002000180000701400160002501900050004108200070 00461810006000530020052000590030039001110070035001500050014001850040019001990080 00500218009001100223010000500234011002800239020000900267020001400276016000300290 005000900293013000700302#357235#Gio dc mu gio#^a8500^b10000b#Vi?t#372.21#B2 00K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch gia nh#Theo Chng trnh gio d c mm non mi#Bi Kim Tuyn ; V tranh: Nagasawa#Bi Kim Tuyn#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2015#^a12tr. : tranh v^b21x28cm#Gia nh#Sch mu gio#GK#Na gasawa#357235## 00678000000000289000450002600070000002000180000701400160002501900050004108200070 00461810006000530020059000590030039001180070069001570050012002260040018002380080 00500256009001100261010000500272011002800277020001600305020001400321016000300335 005001300338005000900351005002100360013000700381#357236#Gio dc mu gio#^a8500 ^b10000b#Vi?t#372.21#B200K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch trng ti u hc#Theo Chng trnh gio dc mm non mi#L Thu Hin, V Yn Khanh ; V tra nh: Trnh L, Phm Th Minh Nguyt#L Thu Hin#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc #2015#^a10tr. : tranh v^b21x28cm#Trng tiu hc#Sch mu gio#GK#V Yn Khanh# Trnh L#Phm Th Minh Nguyt#357236## 00686000000000301000450002600070000002000180000701400160002501900050004108200070 00461810006000530020052000590030039001110070057001500050013002070040018002200080 00500238009001100243010000500254011002800259020000900287020001400296016000300310 005001200313005001600325005002100341005001500362013000700377#357237#Gio dc mu gio#^a9500^b10000b#Vi?t#372.21#B200K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch bn thn#Theo Chng trnh gio dc mm non mi#L Thu Hng, Lu Th Lan ; V tranh: To Thanh Huyn...#L Thu Hng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2015# ^a12tr. : tranh v^b21x28cm#Bn thn#Sch mu gio#GK#Lu Th Lan#To Thanh Huy n#Phm Th Minh Nguyt#ng Hng Qun#357237## 00637000000000277000450002600070000001400160000701900050002308200070002818100060 00350020054000410030039000950070059001340200018001930050016002110040018002270080 00500245009001100250010000500261011002800266020001100294020001400305016000300319 005002100322005000900343013000700352#357238#^a9500^b10000b#Vi?t#372.21#B200K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch giao thng#Theo Chng trnh gio dc m m non mi#Phng Th Tng ; V tranh: Trn Th Thanh Huyn, Nagasawa#Gio dc m u gio#Phng Th Tng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2015#^a12tr. : tranh v ^b21x28cm#Giao thng#Sch mu gio#GK#Trn Th Thanh Huyn#Nagasawa#357238## 00695000000000289000450002600070000002000180000701400160002501900050004108200070 00461810006000530020076000590030039001350070069001740050019002430040018002620080 00500280009001100285010000500296011002800301020000500329020001400334016000300348 005001600351005002100367020001000388013000700398#357239#Gio dc mu gio#^a8000 ^b10000b#Vi?t#372.21#B200K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch nc v c c hin tng thi tit#Theo Chng trnh gio dc mm non mi#Trn Th Ngc Tr m ; V tranh: To Thanh Huyn, Phm Th Minh Nguyt#Trn Th Ngc Trm#Ti bn l n th 8#^aH.#^aGio dc#2015#^a10tr. : tranh v^b21x28cm#Nc#Sch mu gio#GK# To Thanh Huyn#Phm Th Minh Nguyt#Thi tit#357239## 00788000000000313000450002600070000002000180000701400160002501900050004108200070 00461810006000530020071000590030039001300070110001690050015002790040018002940080 00500312009001100317010000500328011002800333020001000361020001400371016000300385 005001700388005001400405005001800419005000900437005002100446013000700467#357240# Gio dc mu gio#^a9500^b10000b#Vi?t#372.21#B200K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch qu hng, t nc, Bc H#Theo Chng trnh gio dc mm non m i#Lng Th Bnh, Nguyn Th Quyn, Phan Ngc Anh, Nguyn Thu Dng ; V tranh: Trnh L, Phm Th Minh Nguyt#Lng Th Bnh#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc #2015#^a14tr. : tranh v^b21x28cm#Qu hng#Sch mu gio#GK#Nguyn Th Quyn#Ph an Ngc Anh#Nguyn Thu Dng#Trnh L#Phm Th Minh Nguyt#357240## 00583000000000265000450002600070000002000180000701400170002501900050004208200070 00471810006000540020052000600030039001120070039001510050018001900040018002080080 00500226009001100231010000500242011002800247020000900275020001400284016000300298 005000900301013000700310#357241#Gio dc mu gio#^a10500^b10000b#Vi?t#372.21#B 200K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch gia nh#Theo Chng trnh gio dc mm non mi#Bi Th Kim Tuyn ; V tranh: Nagasawa#Bi Th Kim Tuyn#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2015#^a14tr. : tranh v^b21x28cm#Gia nh#Sch mu gi o#GK#Nagasawa#357241## 00633000000000277000450002600070000002000180000701400160002501900050004108200070 00461810006000530020054000590030039001130070057001520050019002090040018002280080 00500246009001100251010000500262011002800267020001100295020001400306016000300320 005001600323005000900339013000700348#357242#Gio dc mu gio#^a8000^b10000b#Vi ?t#372.21#B200K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch giao thng#Theo Chn g trnh gio dc mm non mi#Trn Th Ngc Trm, Phng Th Tng ; V tranh: Nag asawa#Trn Th Ngc Trm#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2015#^a10tr. : tranh v^b21x28cm#Giao thng#Sch mu gio#GK#Phng Th Tng#Nagasawa#357242## 00733000000000301000450002600070000002000180000701400160002501900050004108200070 00461810006000530020071000590030039001300070088001690050015002570040018002720080 00500290009001100295010000500306011002800311020001000339020001400349016000300363 005001700366005001400383013000700397005001800404005000900422#357243#Gio dc mu gio#^a8000^b10000b#Vi?t#372.21#B200K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch qu hng, t nc, Bc H#Theo Chng trnh gio dc mm non mi#Lng Th Bnh, Nguyn Th Quyn, Phan Ngc Anh, Nguyn Thu Dng ; V tranh: Nagasawa#L ng Th Bnh#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2015#^a10tr. : tranh v^b21x28cm# Qu hng#Sch mu gio#GK#Nguyn Th Quyn#Phan Ngc Anh#357243#Nguyn Thu D ng#Nagasawa## 00623000000000277000450002600070000002000180000701400170002501900050004208200070 00471810006000540020055000600030039001150070050001540050015002040040019002190080 00500238009001100243010000500254011002800259020001200287020001400299016000300313 005001300316013000700329005000900336#357244#Gio dc mu gio#^a10500^b10000b#V i?t#372.21#B200K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch ngh nghip#Theo Ch ng trnh gio dc mm non mi#Lng Th Bnh, Phan Lan Anh ; V tranh: Nagasawa #Lng Th Bnh#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2015#^a14tr. : tranh v^b21x2 8cm#Ngh nghip#Sch mu gio#GK#Phan Lan Anh#357244#Nagasawa## 00596000000000265000450002600070000002000180000701400170002501900050004208200070 00471810006000540020061000600030039001210070041001600050020002010040018002210080 00500239009001100244010000500255011002800260020000900288020001400297016000300311 005000900314013000700323#357245#Gio dc mu gio#^a10500^b10000b#Vi?t#372.21#B 200K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch th gii ng vt#Theo Chng tr nh gio dc mm non mi#Hong Th Thu Hng ; V tranh: Nagasawa#Hong Th Thu Hng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2015#^a12tr. : tranh v^b21x28cm#ng v t#Sch mu gio#GK#Nagasawa#357245## 00582000000000265000450002600070000002000180000701400160002501900050004108200070 00461810006000530020061000590030039001200070034001590050013001930040019002060080 00500225009001100230010000500241011002800246020000900274020001400283016000300297 005000900300013000700309#357246#Gio dc mu gio#^a8500^b10000b#Vi?t#372.21#B2 00K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch th gii thc vt#Theo Chng tr nh gio dc mm non mi#V Yn Khanh ; V tranh: Nagasawa#V Yn Khanh#Ti bn l n th 10#^aH.#^aGio dc#2015#^a12tr. : tranh v^b21x28cm#Thc vt#Sch mu gi o#GK#Nagasawa#357246## 00627000000000277000450002600070000002000180000701400160002501900050004108200070 00461810006000530020076000590030039001350070040001740050019002140040019002330080 00500252009001100257010000500268011002800273020000500301020001400306016000300320 005000900323013000700332020001000339#357247#Gio dc mu gio#^a8000^b10000b#Vi ?t#372.21#B200K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch nc v cc hin tn g thi tit#Theo Chng trnh gio dc mm non mi#Trn Th Ngc Trm ; V tranh : Nagasawa#Trn Th Ngc Trm#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2015#^a10tr. : tranh v^b21x28cm#Nc#Sch mu gio#GK#Nagasawa#357247#Thi tit## 00596000000000265000450002600070000002000180000701400160002501900050004108200070 00461810006000530020061000590030039001200070041001590050020002000040019002200080 00500239009001100244010000500255011002800260020000900288020001400297016000300311 005000900314013000700323#357248#Gio dc mu gio#^a9500^b10000b#Vi?t#372.21#B2 00K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch th gii ng vt#Theo Chng tr nh gio dc mm non mi#Hong Th Thu Hng ; V tranh: Nagasawa#Hong Th Thu H ng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2015#^a12tr. : tranh v^b21x28cm#ng v t#Sch mu gio#GK#Nagasawa#357248## 00581000000000265000450002600070000002000180000701400160002501900050004108200070 00461810006000530020061000590030039001200070034001590050013001930040018002060080 00500224009001100229010000500240011002800245020000900273020001400282016000300296 005000900299013000700308#357249#Gio dc mu gio#^a8000^b10000b#Vi?t#372.21#B2 00K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch th gii thc vt#Theo Chng tr nh gio dc mm non mi#V Yn Khanh ; V tranh: Nagasawa#V Yn Khanh#Ti bn l n th 8#^aH.#^aGio dc#2015#^a10tr. : tranh v^b21x28cm#Thc vt#Sch mu gio #GK#Nagasawa#357249## 00589000000000265000450002600070000002000180000701400160002501900050004108200070 00461810006000530020058000590030039001170070036001560050015001920040018002070080 00500225009001100230010000500241011002800246020001600274020001400290016000300304 005000900307013000700316#357250#Gio dc mu gio#^a8500^b10000b#Vi?t#372.21#B2 00K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch trng mm non#Theo Chng trnh gio dc mm non mi#Lng Th Bnh ; V tranh: Nagasawa#Lng Th Bnh#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2015#^a12tr. : tranh v^b21x28cm#Trng mu gio#Sch mu gio#GK#Nagasawa#357250## 00620000000000277000450002600070000002000180000701400160002501900050004108200070 00461810006000530020055000590030039001140070050001530050015002030050013002180040 01800231008000500249009001100254010000500265011002700270020001200297020001400309 016000300323005000900326013000700335#357251#Gio dc mu gio#^a8500^b10000b#Vi ?t#372.21#B200K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch ngh nghip#Theo Ch ng trnh gio dc mm non mi#Lng Th Bnh, L Thu Hng ; V tranh: Nagasawa# Lng Th Bnh#L Thu Hng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2015#^a8tr. : tran h v^b21x28cm#Ngh nghip#Sch mu gio#GK#Nagasawa#357251## 00698000000000277000450002600070000002000180000701400160002501900050004108200070 00461810006000530020079000590030039001380070074001770050019002510050020002700040 01800290008000500308009001100313010000500324011002800329020002300357020001400380 016000300394005001600397013000700413#357252#Gio dc mu gio#^a9500^b10000b#Vi ?t#372.21#B200K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch b i khp ni bng p hng tin g?#Theo Chng trnh gio dc mm non mi#B.s.: Trn Th Ngc Trm, Nguyn Th Cm Bch ; V tranh: Bi Th i Lin#Trn Th Ngc Trm#Nguyn Th C m Bch#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2015#^a12tr. : tranh v^b19x27cm#Phng tin giao thng#Sch mu gio#GK#Bi Th i Lin#357252## 00672000000000277000450002600070000002000180000701400170002501900050004208200070 00471810006000540020066000600030039001260070074001650050018002390050021002570040 01800278008000500296009001100301010000500312011002800317020000900345020001400354 016000300368005001600371013000700387#357253#Gio dc mu gio#^a10500^b10000b#V i?t#372.21#B200K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch b v nhng ngi th n#Theo Chng trnh gio dc mm non mi#B.s.: Bi Th Kim Tuyn, Nguyn Th Si nh Tho ; V tranh: Bi Th i Lin#Bi Th Kim Tuyn#Nguyn Th Sinh Tho#Ti b n ln th 5#^aH.#^aGio dc#2015#^a12tr. : tranh v^b19x27cm#Gia nh#Sch mu gio#GK#Bi Th i Lin#357253## 00661000000000277000450002600070000002000180000701400170002501900050004208200070 00471810006000540020069000600030039001290070067001680040018002350080005002530090 01100258010000500269011002800274020000900302020001400311016000300325005001600328 005001600344005001600360013000700376#357254#Gio dc mu gio#^a10500^b10000b#V i?t#372.21#B200K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch cc con vt xung qua nh b#Theo Chng trnh gio dc mm non mi#Hong Thu Hng b.s. ; V tranh: B i Th i Lin, To Thanh Huyn#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2015#^a12tr. : tranh v^b19x27cm#ng vt#Sch mu gio#GK#Hong Thu Hng#Bi Th i Lin#To Thanh Huyn#357254## 00642000000000277000450002600070000002000180000701400170002501900050004208200070 00471810006000540020051000600030039001110070064001500050019002140040018002330080 00500251009001100256010000500267011002800272020000800300020001400308016000300322 005001600325005001600341013000700357#357255#Gio dc mu gio#^a10500^b10000b#V i?t#372.21#B200K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch mu sc#Theo Chng trnh gio dc mm non mi#Trn Th Ngc Trm ; V tranh: Bi Th i Lin, To T hanh Huyn#Trn Th Ngc Trm#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : t ranh v^b19x27cm#Mu sc#Sch mu gio#GK#Bi Th i Lin#To Thanh Huyn#357255 ## 00703000000000289000450002600070000002000180000701400160002501900050004108200070 00461810006000530020057000590030039001160070090001550050019002450050019002640040 01800283008000500301009001100306010000500317011002800322020000700350020001400357 016000300371005001600374005001600390013000700406#357256#Gio dc mu gio#^a9500 ^b10000b#Vi?t#372.21#B200K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch ma h c a b#Theo Chng trnh gio dc mm non mi#B.s.: Trn Th Ngc Trm, Chu Th H ng Nhung ; V tranh: Bi Th i Lin, To Thanh Huyn#Trn Th Ngc Trm#Chu Th Hng Nhung#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2015#^a12tr. : tranh v^b19x27cm#M a h#Sch mu gio#GK#Bi Th i Lin#To Thanh Huyn#357256## 00699000000000289000450002600070000002000180000701400170002501900050004208200070 00471810006000540020078000600030039001380070072001770050016002490050021002650040 01800286008000500304009001100309010000500320011002800325020000800353020001400361 016000300375005001600378020000800394013000700402#357257#Gio dc mu gio#^a1050 0^b10000b#Vi?t#372.21#B200K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch dng, chi thn thuc ca b#Theo Chng trnh gio dc mm non mi#B.s.: Phng Th Tng, Nguyn Th Ngc Minh ; V tranh: Bi Th i Lin#Phng Th Tng#Nguyn Th Ngc Minh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2015#^a12tr. : tranh v^b19x27c m# dng#Sch mu gio#GK#Bi Th i Lin# chi#357257## 00684000000000289000450002600070000001400170000701900050002408200070002918100060 00360020061000420030039001030070077001420050012002190050013002310040018002440080 00500262009001100267010000500278011002800283020001800311020001400329013000700343 016000300350005001600353005001600369020000900385#357258#^a10500^b10000b#Vi?t#37 2.21#B200K#B khm ph mi trng xung quanh - Ch cy, rau, c, qu#Theo Ch ng trnh gio dc mm non mi#B.s.: L Thu Hin, V Yn Khanh ; V tranh: Bi T h i Lin, To Thanh Huyn#L Thu Hin#V Yn Khanh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGi o dc#2015#^a12tr. : tranh v^b19x27cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#357258#G K#Bi Th i Lin#To Thanh Huyn#Thc vt## 00533000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020022000550030013000770070016000900220004001060220020001100040 01800130008000500148009001100153010000500164011002900169020001800198020001300216 013000700229016000300236005001600239#VV16.01778#357259#^a12000^b1000b#Vi?t#895. 9223#TR527T#Truyn thuyt H Gm#Truyn tranh#on Triu Long#T.1#Kh thing tr i t#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2015#^a32tr. : tranh mu^b21x29cm#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#357259#VH#on Triu Long## 00530000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020022000550030013000770070016000900220004001060220017001100040 01800127008000500145009001100150010000500161011002900166020001800195020001300213 016000300226013000700229005001600236#VV16.01779#357260#^a12000^b1000b#Vi?t#895. 9223#TR527T#Truyn thuyt H Gm#Truyn tranh#on Triu Long#T.2#Lam Sn t ng ha#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2015#^a32tr. : tranh mu^b21x29cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#357260#on Triu Long## 00529000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020022000550030013000770070016000900220004001060220016001100040 01800126008000500144009001100149010000500160011002900165020001800194020001300212 016000300225013000700228005001600235#VV16.01780#357261#^a12000^b1000b#Vi?t#895. 9223#TR527T#Truyn thuyt H Gm#Truyn tranh#on Triu Long#T.3#Nm mt nm g ai#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2015#^a32tr. : tranh mu^b21x29cm#Vn hc t hiu nhi#Truyn tranh#VH#357261#on Triu Long## 00531000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020022000550030013000770070016000900220004001060220018001100040 01800128008000500146009001100151010000500162011002900167020001800196020001300214 016000300227013000700230005001600237#VV16.01781#357262#^a12000^b1000b#Vi?t#895. 9223#TR527T#Truyn thuyt H Gm#Truyn tranh#on Triu Long#T.4#Gm bu trao tay#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2015#^a32tr. : tranh mu^b21x29cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#357262#on Triu Long## 00523000000000277000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200090 00391810007000480020022000550030013000770070016000900220004001060220010001100040 01800120008000500138009001100143010000500154011002900159020001800188020001300206 016000300219013000700222005001600229#VV16.01782#357263#^a12000^b1000b#Vi?t#895. 9223#TR527T#Truyn thuyt H Gm#Truyn tranh#on Triu Long#T.5#Hon kim#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2015#^a32tr. : tranh mu^b21x29cm#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#VH#357263#on Triu Long## 00966000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020089000540070062001430080005002050090011002100100005002210110 03100226021029900257020000900556020002000565020002200585016000300607005001300610 005001800623005001500641005001300656013000700669#357264#VV16.01783#^a36000^b100 0b#Vi?t#516.0071#D112H#Dy hc hnh hc trng trung hc ph thng theo hng gip hc sinh kin to tri thc#Bi Vn Ngh, Nguyn Tin Trung, Hong Ngc Anh, Th Trinh#^aH.#^aGio dc#2015#^a107tr. : hnh v, bng^b24cm#Gii thiu mt s tnh hung dy hc hnh hc trng trung hc ph thng theo hng gip hc sinh kin to tri thc gm: Dy hc kin to nh l csin trong tam gic, cng thc tnh khong cch trong mt phng v trong khng gian, quy trnh xc nh t hit din ca hnh chp ct bi mt phng...#Hnh hc#Trung hc ph thng#Phng php ging dy#TN#Bi Vn Ngh#Nguyn Tin Trung#Hong Ngc Anh# Th Trinh#35 7264## 00903000000000301000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450010017000510020065000680030017001330070063001500080005002130090 01100218010000500229011003100234021020900265020001900474020002200493020002300515 020001700538016000300555005001900558005001700577013000700594#357265#VV16.01784#^ a48000^b600b#Vi?t#378.17#D112H#Hong Thanh Thu#Dy hc theo l thuyt kin to trong cc trng i hc s phm#Sch chuyn kho#Hong Thanh Thu (ch.b.), Pha n Th Hng Vinh, Nguyn Th Hng#^aH.#^aGio dc#2015#^a187tr. : hnh v, bng^ b24cm#Trnh by c s l lun ca vic dy hc theo l thuyt kin to trong cc trng i hc s phm. Thc trng cng nh bin php v thc nghim s phm th eo l thuyt kin to trong cc trng i hc s phm#L thuyt kin to#Phng php ging dy#Trng i hc s phm#Sch chuyn kho#XH#Phan Th Hng Vinh#Ng uyn Th Hng#357265## 00811000000000289000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200070 00381810006000450010022000510020077000730030017001500070022001670080005001890090 01100194010000500205011003100210021021200241020001300453020001000466020000700476 020001100483020001700494013000700511016000300518#VV16.01785#357266#^a45000^b600 b#Vi?t#371.33#T450C#Nguyn Th Thanh Hng#T chc t hc mn gio dc hc cho si nh vin i hc s phm qua E-Learning#Sch chuyn kho#Nguyn Th Thanh Hng#^a H.#^aGio dc#2015#^a175tr. : hnh v, bng^b24cm#Trnh by c s l lun v t chc t hc mn gio dc hc cho sinh vin i hc s phm qua E-Learning. Thc trng cng nh bin php t chc t hc mn gio dc hc cho sinh vin i hc s phm qua E-Learning#Gio dc hc#Sinh vin#T hc#E-learning#Sch chuyn kho# 357266#XH## 00763000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570010015000630020025000780070032001030050016001350080 00500151009001100156010000500167011003100172021023900203020001800442020000900460 020000600469013000700475016000300482#357267#VV16.01786#VV16.01787#^a50000^b1000 b#Vi?t#624.15#H561D#Phan Hng Qun#Hng dn n nn mng#Phan Hng Qun, Nguy n Bo Vit#Nguyn Bo Vit#^aH.#^aGio dc#2015#^a247tr. : hnh v, bng^b24cm# Trnh by nhng vn chung v n nn mng. Tm hiu v thit k mng nng c ng; mng nng trn nn x l; thit k mng cc cng trnh t phn tch thi t k nn mng v mt s bng tra, th cn thit cho tnh ton thit k mng#K thut xy dng#Nn mng# n#357267#KT## 00989000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020038000520070060000900050016001500050014001660050017001800050 01300197005001600210004001900226008000500245009001100250010000500261011002200266 021037100288020000800659013000700667016000300674020001000677#357268#VV16.01788#^ a90000^b1000b#Vi?t#909.82#L302S#Lch s th gii hin i 1917 - 1995#Nguyn An h Thi (ch.b.), Thanh Bnh, Nguyn Quc Hng...#Nguyn Anh Thi# Thanh Bnh #Nguyn Quc Hng#V Ngc Oanh#ng Thanh Ton#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio d c#2015#^a543tr. : bng^b24cm#Khi qut chung v lch s th gii hin i t 191 7 - 1995. S ra i, tn ti v pht trin cc nc x hi ch ngha. Cuc Chin tranh th gii th hai v phong tro gii phng dn tc trn th gii, s pht trin ca ch ngha t bn, cc quan h quc t thi k hin i, cuc cch mng khoa hc k thut sau chin tranh th gii th hai vi nhng thnh tu k diu# Lch s#357268#XH#1917-1995## 00707000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580010018000640020029000820070018001110040018001290080 00500147009001100152010000500163011002200168021020200190020001300392020001100405 020000300416013000700419016000300426#357269#VV16.01789#VV16.01790#^a55000^b500b #Vi?t#495.9225#V121#Nguyn Thin Gip#Vn "t" trong ting Vit#Nguyn Thin Gip#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a253tr. : bng^b24cm#Nhng vn l lun trong vic xc lp khi nim "t". Lch s nghin cu vn "t" trong ting Vit. T trong h thng t vng ting Vit v ng - n v t vng tng ng vi t trong ting Vit#Ngn ng hc#Ting Vit#T#357269#XH## 00764000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810006000560010014000620020048000760070014001240080005001380090 01100143010000500154011003100159021026000190020001100450013000700461016000300468 020001600471020001100487#357270#VV16.01791#VV16.01792#^a85500^b400b#Vi?t#150.19 #H419T#Phm Minh Hc#Hc thuyt tm l hc Lip Xminvich Vgtxki#Phm Minh H c#^aH.#^aGio dc#2015#^a319tr. : hnh v, bng^b24cm#Khi qut phng php lu n tm l hc Vgtxki. Tm hiu v tm l hc nh: Tm l hc ngh thut, tm l hc i cng, tm l hc s phm, tm l hc ngi, s pht trin tm l, t d uy v ngn ng, cc h thng tm l v hc thuyt chc nng tm l cp cao#Tm l hc#357270#XH#Vygotski, L. S.#Hc thuyt## 00901000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810007000440010016000510020075000670070041001420050016001830040018001990080 00500217009001100222010000500233011002600238021029100264020002200555020001900577 020001700596013000700613016000300620#357271#VV16.01793#^a90000^b500b#Vi?t#807.1 #PH561P#Nguyn Vit Ch#Phng php nghin cu v tip nhn vn chng nc ngo i trong nh trng#Nguyn Vit Ch (ch.b.), Th Kim Thoa# Th Kim Thoa#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a251tr. : minh ho^b24cm#Trnh by nhng vn chung ca vn chng nc ngoi. Gii thiu nhng nguyn tc chung ca vic chn la, nghin cu v dy hc vn chng nc ngoi trong nh trng cng nh bc u vn dng nhng nguyn tc vo vic chn la, nghin cu dy hc vn ch ng nc ngoi trong nh trng#Phng php ging dy#Vn hc nc ngoi#Trng ph thng#357271#VH## 00748000000000265000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450010013000510020026000640070039000900050017001290080005001460090 01100151010000500162011002600167021023600193020001000429020000700439013000700446 016000300453020002600456#357272#VV16.01794#^a65000^b400b#Vi?t#006.76#L123T#L H ong Sn#Lp trnh ng dng WebGIS#L Hong Sn (ch.b.), Nguyn Th Thng#Nguyn Th Thng#^aH.#^aGio dc#2015#^a274tr. : minh ho^b24cm#Tng quan v h thng thng tin a l (GIS) v WebGIS. Trnh by v c s d liu GIS v h qun tr c s d liu PostgreSQL; ngn ng lp trnh PHP; m ngun m MapServer, MapScri p; OpenLayer; hng dn pht trin ng dng WebGIS...#Lp trnh#WebGIS#357272#TN #H thng thng tin a l## 00764000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020027000510030033000780070061001110050017001720050014001890050 01100203005001700214005001400231004001900245008000500264009001100269010000500280 011002700285021013200312020000800444013000700452016000300459#357273#VV16.01795#^ a250000^b500b#Vi?t#959.7#103C#i cng lch s Vit Nam#T thi nguyn thu n nm 2006#B.s.: Trng Hu Qunh, inh Xun Lm, L Mu Hn (ch.b.)...#Trng Hu Qunh#inh Xun Lm#L Mu Hn#Nguyn Cnh Minh#Phan i Don#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2015#^a1195tr. : minh ho^b24cm#Tng quan v lch s Vit N am qua cc thi k: t thi nguyn thu n nm 1858, t nm 1858 n nm 1945, t nm 1945 n nm 2006#Lch s#357273#XH## 00663000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820010000501810007000600010014000670020039000810070014001200080005001340090 01100139010000500150011002300155021012400178020001900302020001200321020001200333 020000900345020000900354013000700363016000300370#357274#VV16.01796#VV16.01797#^a 400000^b500b#Vi?t#895.92212#TH300L#L Ton Thng#Thi lut th lc bt trong Tru yn Kiu#L Ton Thng#^aH.#^aGio dc#2015#^a1035tr. : bng^b24cm#Nghin cu v thi lut th lc bt vi cc vn vn iu, tit iu, nhp iu v vic kt hp thanh m trong Truyn Kiu#Nghin cu vn hc#Th lc bt#Truyn Kiu#Thi ph p#Thi lut#357274#VH## 00800000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460010013000520020017000650030019000820070039001010050012001400050 01200152004001800164008000500182009001100187010000500198011001500203015003300218 021021900251020000700470020001100477013000700488016000300495#357275#VV16.01798#^ a35000^b1000b#Vi?t#111.85#M300H#L Vn Dng#M hc i cng#Gio trnh i h c#L Vn Dng, L nh Lc, L Hng Vn#L nh Lc#L Hng Vn#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2015#^a242tr.^b21cm#Tc gi ngoi ba: L nh Dng#Khi qu t i tng nghin cu ca m hc. Gii thiu v ch th thm m, khch th thm m, ngh thut, cc loi hnh ngh thut, ngh s. Tm hiu bn cht ca gio d c thm m cng nh cc loi hnh gio dc thm m#M hc#Gio trnh#357275#GT## 00412000000000241000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200110 00301810007000410010009000480020019000570030004000760070009000800080010000890090 01500099010000500114011002000119020001700139020000400156013000700160016000300167 #357276#VV16.01799#^b100b#Vi?t#895.922134#TH114T#Hong M#Thm tnh tui hc#Th #Hong M#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2015#^a71tr. : nh^b21cm#Vn hc hin i#Th #357276#VH## 00840000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430010018000490020022000670070064000890050018001530050017001710050 01900188004001900207008000500226009001100231010000500242011003100247021023800278 020001300516020001100529013000700540016000300547#357277#VV16.01800#^a42000^b100 0b#Vi?t#410#D121L#Nguyn Thin Gip#Dn lun ngn ng hc#Nguyn Thin Gip (ch. b.), on Thin Thut, Nguyn Minh Thuyt#Nguyn Thin Gip#on Thin Thut#Ngu yn Minh Thuyt#Ti bn ln th 20#^aH.#^aGio dc#2015#^a323tr. : hnh v, bng ^b21cm#Trnh by bn cht, chc nng ngun gc v s pht trin ca ngn ng. C c n v t vng, ng m, ng php, ch vit, cc kiu ch ca cc ngn ng th gii. S hnh thnh, pht trin, i tng, nhim v v mi quan h ca ngn ng hc#Ngn ng hc#Gio trnh#357277#XH## 00575000000000253000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430010016000490020017000650070016000820040019000980080005001170090 01100122010000500133011002200138021012300160020001700283020001100300013000700311 016000300318#357278#VV16.01801#^a28000^b1000b#Vi?t#512#103S#Hong Xun Snh# i s i cng#Hong Xun Snh#Ti bn ln th 15#^aH.#^aGio dc#2015#^a180tr. : bng^b21cm#Trnh by l thuyt c bn v mt s bi tp v tp hp v nh x, quan h, na nhm v nhm, vnh v trng, vnh a thc#i s i cng#Gio tr nh#357278#GT## 00782000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440010016000500020045000660030051001110070016001620040018001780080 00500196009001100201010000500212011003100217021020700248020001900455020000900474 013000700483016000300490020001100493#357279#VV16.01802#^a30000^b500b#Vi?t#519.2 #M460#ng Hng Thng#M u v l thuyt xc sut v cc ng dng#Gio trnh d ng cho cc trng i hc v cao ng#ng Hng Thng#Ti bn ln th 8#^aH.#^a Gio dc#2015#^a219tr. : hnh v, bng^b21cm#Trnh by cc kin thc c bn v b in c v xc sut ca bin c, i lng ngu nhin ri rc, i lng ngu nhi n lin tc, i lng ngu nhin lin tc nhiu chiu, lut s ln v cc nh l gii hn#L thuyt xc sut#ng dng#357279#TN#Gio trnh## 00780000000000265000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200080 00381810006000460010015000520020037000670030038001040070015001420040018001570080 00500175009001100180010000500191011002500196021026400221020000800485020001100493 013000700504016000300511#VV16.01803#357280#^a40000^b500b#Vi?t#495.922#V115B#Di p Quang Ban#Vn bn v lin kt trong ting Vit#Vn bn. Mch lc. Lin kt. o n vn#Dip Quang Ban#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2015#^a243tr. : hnh v^ b21cm#Gii thiu mt s vn chung ca vn bn v ngn ng hc vn bn. Gii t hiu hai h thng lin kt trong ting Vit l: Lin kt hnh thc - lin kt n i dung v lin kt phi cu trc tnh cng mt s kin thc v on vn, cu trc ngoi lin kt c vn dng#Vn bn#Ting vit#357280#XH## 00812000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470010012000530020035000650070028001000220004001280050015001320040 01800147008000500165009001100170010000500181011002200186021024900208020001100457 020000700468013000700475016000300482005001200485020001300497#VV16.01804#357281#^ a40000^b1030b#Vi?t#155.423#T120L#inh Th T#Tm l hc tr em la tui mm non #inh Th T, Phan Trng Ng#T.1#Phan Trng Ng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio d c#2015#^a187tr. : bng^b21cm#Trnh by mt s l thuyt v s pht trin tm l tr em, nhng vn c bn v s pht trin tm l tr em, vai tr ca hot n g v giao tip i vi s hnh thnh v pht trin tm l tr em, cc yu t tc ng ti s pht trin tm l tr em#Tm l hc#Tr em#357281#XH#inh Th T#Tu i mm non## 00998000000000349000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810006000430020017000490030054000660070059001200220004001790220011001830050 01700194005001100211005001200222005001400234005001300248004001900261008000500280 00900110028501000050029601100310030102102690033202000170060102000090061802000110 0627013000700638016000300645#357282#VV16.01805#^a25000^b3000b#Vi?t#530#V124L#V t l i cng#Dng cho cc trng i hc khi k thut cng nghip#B.s.: Lng Duyn Bnh (ch.b.), Ng Ph An, Trn Ct...#T.1#C - nhit#Lng Duyn Bnh# Ng Ph An# Trn Ct# Khc Chung#L Vn Ngha#Ti bn ln th 22#^aH.#^aGio dc#2015#^a267tr. : hnh v, bng^b21cm#Cung cp cc kin thc v ng hc v ng lc hc cht im, ng lc hc vt rn, nng lng, trng hp dn, c hc cht lu, thuyt tng i hp Anhxtanh, nguyn l th nht v th hai ca nhit ng hc, kh thc, cht lng, chuyn pha v vt l thng k c in#Vt l i cng#C nhit#Gio trnh#357282#GT## 00789000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430010012000500020017000620030037000790070012001160040019001280080 00500147009001100152010000500163011003100168021028600199020001700485020001100502 013000700513016000300520#357283#VV16.01806#^a18000^b1000b#Vi?t#515#PH561P#T V n nh#Phng php tnh#Dng cho cc trng i hc k thut#T Vn nh#Ti bn ln th 18#^aH.#^aGio dc#2015#^a123tr. : hnh v, bng^b21cm#Trnh by khi n im v cc sai s. Cch tnh gn ng nghim thc ca mt phng trnh v ca m t h i s tuyn tnh. Php ni suy phng php bnh phng b nht. Tnh gn ng o hm v tch phn xc nh. Tnh gn ng nghim ca bi ton Csi i v i phng trnh vi phn thng#Phng php tnh#Gio trnh#357283#GT## 00945000000000361000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820006000491810006000550020102000610030017001630070058001800050013002380050 01400251005001800265005001600283005001600299008000500315009001100320010000500331 01100310033601300070036701600030037402101390037702000210051602000050053702000040 0542020001100546020000900557020001700566#VV16.01807#VV16.01808#357284#^a40000^b 500b#Vi?t#363.7#H561D#Hng dn nh gi cht lng mi trng khng kh, nc v t bng ch s n l v ch s tng hp#Sch chuyn kho#Phm Ngc H (ch.b. ), ng Kim Loan, Phm Th Vit Anh...#Phm Ngc H#ng Kim Loan#Phm Th Vit Anh#Phm Th Thu H#Dng Ngc Bch#^aH.#^aGio dc#2015#^a199tr. : hnh v, bn g^b21cm#357284#XH#Gii thiu phng php nh gi nhim, cht lng khng kh, cht lng nc bng ch s tng hp v phng php nh gi cht lng t#Mi trng khng kh#Nc#t#Cht lng#nh gi#Sch chuyn kho## 00797000000000301000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200080 00391810006000470010011000530020046000640070052001100050016001620050015001780040 01800193008000500211009001100216010000500227011003100232021017900263020000800442 020001700450020000800467020001000475013000700485016000300492#VV16.01809#357285#^ a28000^b1000b#Vi?t#541.076#B103T#V ng B#Bi tp c s l thuyt cc qu tr nh ho hc#V ng (ch.b.), Trnh Ngc Chu, Nguyn Vn Ni#Trnh Ngc Chu#N guyn Vn Ni#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2015#^a171tr. : hnh v, bng^b2 1cm#Tp hp cc bi tp v c s ho hc, din bin ca cc qu trnh ho hc, n hit ng ho hc, cn bng ho hc, dung dch, phn ng xy ho kh... c km t heo p n v li gii#Ho hc#Phn ng ho hc#Bi tp#L thuyt#357285#TN## 00766000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200130 00381810006000510010012000570020019000690070030000880050017001180040019001350080 00500154009001100159010000500170011003100175021025300206020000700459020000400466 020000800470013000700478016000300485#357286#VV16.01810#^a58000^b700b#Vi?t#624.1 5136076#B103T#V Cng Ng#Bi tp c hc t#V Cng Ng, Nguyn Vn Thng#Nguy n Vn Thng#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2015#^a391tr. : hnh v, bng^b21 cm#Tm tt l thuyt v bi tp v tnh cht vt l ca t v phn loi t. T nh cht c hc ca t. Phn b ng sut trong t. Ln ca nn t. Sc chu t i ca nn t v n nh mi t. p lc t ln tng chn v cc th nghim t hin trng#C hc#t#Bi tp#357286#TN## 00899000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200040 00381810007000420020022000490070077000710050013001480040018001610080005001790090 01100184010000500195011003100200021029700231020001300528020001100541013000700552 016000300559005001300562005001400575005002000589#357287#VV16.01811#^a84000^b700 b#Vi?t#410#NH123M#Nhp mn ngn ng hc#B.s.: Mai Ngc Ch (ch.b.), Vit Hng , Bi Minh Ton, Nguyn Th Ngn Hoa#Mai Ngc Ch#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a586tr. : hnh v, bng^b21cm#Trnh by bn cht v chc nng ca ngn ng. H thng, cu trc v tn hiu ngn ng. Ngun gc v s pht trin ca ng n ng. Cc ngn ng th gii v vic phn loi. m t v vic phn loi cc m t. m tit, ngn iu v cc hin tng bin i ng m. m v v phng php x c nh m v...#Ngn ng hc#Gio trnh#357287#GT# Vit Hng#Bi Minh Ton#Ng uyn Th Ngn Hoa## 00902000000000265000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200180 00311810006000490020046000550080005001010090018001060100005001240110022001290150 04700151021037300198020001000571020001100581020000700592020001300599013000700612 016000300619020001400622#357288#VV16.01812#^b7200b#Vi?t#344.5970312502638#H428# Hi - p chnh sch u i vi ngi c cng#^aH.#^aLao ng X hi#2015#^a115t r. : bng^b21cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi#Gm 35 cu hi - p v quy nh mc tr cp, ph cp u i vi ngi c cng vi cch mng; ch chnh sch v cng tc m bo i vi t chc, c nhn lm nhim v tm ki m, quy tp hi ct lit s; iu dng phc hi sc kho, cp phng tin tr gi p, dng c chnh hnh i vi ngi c cng vi cch mng v thn nhn; qun l cc cng trnh ghi cng lit s...#Php lut#Chnh sch#u i#Sch hi p#357 288#XH#Ngi c cng## 00695000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450010012000510020044000630030077001070070012001840080005001960090 01100201010000500212011002400217020001100241020000900252020002200261013000700283 016000300290021013600293#357289#VV16.01813#^a16500^b1000b#Vi?t#372.6#M454T#H N gc i#Mn ting Vit tiu hc: Cng ngh gio dc#nh hng l thuyt. Chng trnh v ni dung c bn cc lp mt - hai - ba#H Ngc i#^aH.#^aGio dc#201 5#^a91tr. : hnh v^b21cm#Ting Vit#Tiu hc#Phng php ging dy#357289#XH#T m hiu v phng php ging dy mn ting vit lp 1, lp 2 v lp 3: nh h ng l thuyt, chng trnh mn hc v ni dung c bn## 00930000000000289000450000100120000000200310001200300640004300700120010700400180 01190080005001370090011001420100005001530110025001580150036001830820009002190160 00300228013000700231014001500238026000700253026001100260181000800271019000500279 020001000284020001000294020001100304021032500315#L Vn Bng#Gio trnh l thuy t mch in#Sch dng cho cc trng cao ng v h trung cp chuyn nghip#L V n Bng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2015#^a295tr. : hnh v^b24cm#TTS ghi : V Gio dc chuyn nghip#621.3192#GT#357290#^a60000^b500b#357290#VV16.01814# GI-108T#Vi?t#Mch in#L thuyt#Gio trnh#Gii thiu cc khi nim v nh lu t c bn v in mch, dng in hnh sin trong cc mch in n gin nht, cc phng php gii mch in tuyn tnh phc tp, in mch c h cm, mng mt c a tuyn tnh, mng hai ca tuyn tnh khng ngun, mch in ba pha v qu trn h qu trong cc mch in tuyn tnh n gin## 00924000000000265000450000100150000000200250001500300380004000700150007800400180 00930080005001110090011001160100005001270110031001320820007001630160003001700130 00700173014001500180026000700195026001100202181000800213019000500221020001400226 020001100240021040700251#Ng Hng Quang#Gio trnh cung cp in#Dng cho cc tr ng cao ng k thut#Ng Hng Quang#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2015#^a2 95tr. : hnh v, bng^b24cm#621.31#GT#357291#^a52000^b700b#357291#VV16.01815#GI -108T#Vi?t#Cung cp in#Gio trnh#Hng dn xc nh ph ti in; xc nh c c lng tn tht trn li cung cp in; phng php so snh kinh t k thut c c phng n cung cp in; cc loi trm trong li cung cp in; tnh ton ng n mch trong li cung cp in; la chn cc thit b in; tnh ton chiu s ng; tnh ton b cng sut phn khng nng cao h s cng sut; tnh ton thit k lp t ng dy ti in trung, h p## 00846000000000301000450000100160000000200390001600500160005500700160007100400180 00870080005001050090011001100100005001210110031001260220004001570220007001610820 00400168016000300172013000700175014001500182026000700197026001100204181000800215 019000500223020000700228020000700235020001100242021029100253#Nguyn Huy Sinh#Gi o trnh vt l c - nhit i cng#Nguyn Huy Sinh#Nguyn Huy Sinh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2015#^a219tr. : hnh v, bng^b24cm#T.1#C hc#530#GT#3572 92#^a50000^b500b#357292#VV16.01816#GI-108T#Vi?t#Vt l#C hc#Gio trnh#Trnh by c s l thuyt, hin tng, bn cht vt l, nguyn l, gii thch hin t ng v ng hc cht im, lc v chuyn ng, cng v nng lng, h ht - va ch m, chuyn ng trong trng hp dn, dao ng, chuyn ng quay ca vt rn, th uyt tng i hp Einstein, c hc cht lu## 00751000000000277000450000100130000000200260001300500150003900700290005400400180 00830080005001010090011001060100005001170110026001220820008001480160003001560130 00700159014001500166026000700181026001100188181000800199019000500207020001000212 020001400222020001100236021022600247#on Vn Ban#Gio trnh lp trnh Java#on Vn Trung#on Vn Ban, on Vn Trung#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2015#^ a354tr. : minh ho^b24cm#005.133#GT#357293#^a70000^b500b#357293#VV16.01817#GI-1 08T#Vi?t#Lp trnh#Ngn ng Java#Gio trnh#Trnh by cc kin thc c bn v l p trnh Java, cc thnh phn, hng i tng, cc lp c bn, cu trc d liu, applet v lp trnh ho, lung v tp tin, lp trnh c s d liu vi IDBC, bo mt v an ninh thng tin## 01069000000000325000450000100130000000200500001300300600006300500200012300700340 01430040018001770080005001950090011002000100005002110110031002160150033002470820 00600280016000300286013000700289014001500296026000700311026001100318181000800329 01900050033702000180034202000090036002000150036902000100038402000110039402103380 0405#Ninh c Tn#Gio trnh dung sai lp ghp v k thut o lng#Sch dng ch o cc trng o to h trung cp chuyn nghip#Nguyn Th Xun By#Ninh c Tn , Nguyn Th Xun By#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2015#^a222tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#621.8#GT#357294#^a45000^b700b#3572 94#VV16.01818#GI-108T#Vi?t#Dung sai lp ghp#o lng#Ch to c kh#Trung cp#G io trnh#Nhng kin thc c bn v dung sai lp ghp v k thut o lng trong ch to c kh: Khi nim, h thng dung sai lp ghp b mt trn, dung sai hn h dng, v tr v nhm b mt, dung sai kch thc v lp ghp ca cc mi ghp thng dng, chui kch thc; dng c o lng v phng php o cc thng s h nh hc trong ch to c kh## 01019000000000349000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020090000520070058001420050016002000050010002160050013002260050 01900239005001400258004001800272008000500290009001100295010000500306011002600311 01500330033702102190037002000180058902000160060702000090062301600030063202000090 0635013000700644020001800651#357295#VV16.01819#^a43000^b1000b#Vi?t#372.18#H561D #Hng dn cn b qun l trng tiu hc nh gi nng lc ca hc sinh cui c p tiu hc#B.s.: Nguyn c Minh (ch.b.), Trn Kiu, L Minh Chu...#Nguyn c Minh#Trn Kiu#L Minh Chu#Bi Th Phng Nga#Bi c Thip#Ti bn ln th 1#^ aH.#^aGio dc#2015#^a155tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#S lc v khi nim nng lc v nh gi nng lc ca hc sinh cui cp tiu hc . Gii thiu b cng c dnh cho cn b qun l s dng nh gi v hng dn s dng b cng c nh gi nng lc ny km theo p n#Gio dc tiu hc#Cn b lnh o#nh gi#XH#Kh nng#357295#Hc sinh tiu hc## 00723000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810007000570010014000640020033000780070029001110050014001400040 01800154008000500172009001100177010000500188011002600193021018800219020001800407 020001000425013000700435016000300442#VV16.01820#VV16.01821#357296#^a33000^b1000 b#Vi?t#005.52#TH552H#Bi Vn Thanh#Thc hnh ngh tin hc vn phng#Bi Vn Than h, Ng nh Tuyt#Ng nh Tuyt#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a155tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu chng trnh tin hc vn phng gm: H iu hnh Micr osoft Windows, phn mm son tho vn bn Microsoft Word, chng trnh bng tnh Microsoft Excel, mng my tnh v internet#Tin hc vn phng#Thc hnh#357296#T N## 00769000000000265000450000100120000000200290001200500100004100700230005100400180 00740080005000920090011000970100005001080110026001130820004001390160003001430130 00700146014001500153026000700168026001100175181000800186019000500194020001800199 020001100217021027500228#Lu c Hi#Gio trnh khoa hc tri t#Trn Nghi#Lu c Hi, Trn Nghi#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2015#^a315tr. : minh ho^b2 4cm#550#GT#357297#^a65000^b700b#357297#VV16.01822#GI-108T#Vi?t#Khoa hc tri t#Gio trnh#Kin thc c bn v tri t trong khng gian. Cu trc v thnh ph n tri t. a hnh v cnh quan tri t, thch quyn v hot ng a cht n i sinh, ngoi sinh ca v thch quyn. Thu quyn v hot ng a cht ca bi n. Kh quyn, sinh quyn, tri t v con ngi## 00838000000000301000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580020057000640070075001210050015001960050017002110050 01900228005001300247008000500260009001100265010000500276011002600281021017400307 020002100481020001400502020001000516013000700526016000300533#VV16.01824#357298#V V16.01823#^a16000^b1520b#Vi?t#510.285#T103L#Ti liu thc hnh gii ton bng p hn mn trong Android#Trn c Chin (ch.b.), Nguyn Don Hng, Nguyn Th Qu K im, Ty Vn Qunh#Trn c Chin#Nguyn Don Hng#Nguyn Th Qu Kim#Ty Vn Qunh #^aH.#^aGio dc#2015#^a104tr. : minh ho^b24cm#Hng dn s dng cc phn mm g ii ton trn h iu hnh Android gii cc bi ton s hc, i s, gii tc h, bi ton thng k - xc sut, gii ton tng hp, ton thi#H iu hnh Andro id#Gii bi ton#Thc hnh#357298#TN## 00997000000000337000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200070 00391810006000460020065000520070058001170050016001750050010001910050013002010050 01900214005001400233004001800247008000500265009001100270010000500281011002600286 01500330031202102530034502000180059802000090061601600030062502000090062802000150 0637013000700652#VV16.01825#357299#^a50000^b1000b#Vi?t#372.18#H561D#Hng dn g io vin nh gi nng lc hc sinh cui cp tiu hc#B.s.: Nguyn c Minh (ch. b.), Trn Kiu, L Minh Chu...#Nguyn c Minh#Trn Kiu#L Minh Chu#Bi Th P hng Nga#Bi c Thip#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a187tr. : minh h o^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu b cng c gio vin s dn g nh gi nng lc hc sinh cui cp tiu hc. Hng dn gio vin s dng b cng c nh gi nng lc; x l, phn tch, tng hp kt qu nh gi v a ra cc nhn xt i vi hc sinh c th v tp th lp#Hc sinh tiu hc#nh gi #XH#Kh nng#Sch gio vin#357299## 00704000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020059000520070058001110050016001690050010001850050013001950050 01900208005001400227004001800241008000500259009001100264010000500275011003100280 015003300311020001800344020000900362020000900371016000300380013000700383#357300# VV16.01826#^a50000^b1000b#Vi?t#372.18#H561D#Hng dn nh gi nng lc ca hc sinh cui cp tiu hc#B.s.: Nguyn c Minh (ch.b.), Trn Kiu, L Minh Chu.. .#Nguyn c Minh#Trn Kiu#L Minh Chu#Bi Th Phng Nga#Bi c Thip#Ti b n ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a182tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to#Hc sinh tiu hc#nh gi#Kh nng#XH#357300## 00916000000000325000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020069000510070058001200050016001780050010001940050013002040050 01900217005001400236004001800250008000500268009001100273010000500284011002600289 01500330031502101960034802000180054402000090056202000090057101300070058001600030 0587#357301#VV16.01827#^a40000^b500b#Vi?t#372.18#H561D#Hng dn ph huynh nh gi nng lc ca hc sinh cui cp tiu hc#B.s.: Nguyn c Minh (ch.b.), Trn Kiu, L Minh Chu...#Nguyn c Minh#Trn Kiu#L Minh Chu#Bi Th Phng Nga #Bi c Thip#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a147tr. : minh ho^b24cm# TTS ghi: B Gio dc v o to#S lc v khi nim nng lc v nh gi nng lc ca hc sinh cui cp tiu hc. Gii thiu b cng c dnh cho ph huynh s dng nh gi nng lc hc sinh cui cp tiu hc km theo p n#Hc sinh ti u hc#nh gi#Kh nng#357301#XH## 00723000000000325000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020058000510070058001090050016001670050010001830050013001930050 01900206005001400225004001800239008000500257009001100262010000500273011002600278 01500330030402000180033702000090035502000090036402000140037301300070038701600030 0394#357302#VV16.01828#^a50000^b500b#Vi?t#372.18#H561D#Hng dn hc sinh cui cp tiu hc t nh gi nng lc#B.s.: Nguyn c Minh (ch.b.), Trn Kiu, L M inh Chu...#Nguyn c Minh#Trn Kiu#L Minh Chu#Bi Th Phng Nga#Bi c Th ip#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a178tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hc sinh tiu hc#nh gi#Kh nng#Sch c thm#357302#G K## 00934000000000373000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010015000640020039000790030092001180070048002100220 00400258022003600262005001300298005001800311004001800329008000500347009001100352 01000050036301100310036802100890039902000070048802000070049502000100050202000150 0512020000800527013000700535016000300542005001500545#357303#VV16.01829#VV16.0183 0#^a100000^b500b#Vi?t#530.076#T527T#Phan Hng Lin#Tuyn tp cc bi tp vt l i cng#Dng cho cc trng i hc c cc chuyn ngnh vt l, vt l - k s v vt l - k thut#Phan Hng Lin, Lm Vn Hng, Nguyn Trung Kin#T.1#C h c, nhit hc v vt l phn t#Lm Vn Hng#Nguyn Trung Kin#Ti bn ln th 2# ^aH.#^aGio dc#2015#^a459tr. : hnh v, bng^b24cm#Gii thiu cc bi tp, hn g dn v li gii p v c hc, nhit hc v vt l phn t#Vt l#C hc#Nhit hc#Vt l phn t#Bi tp#357303#TN#Phan Hng Lin## 00689000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820004000501810006000540020024000600030057000840070045001410220004001860050 01200190005001600202005001400218008000500232009001100237010000500248011003100253 02000050028402000160028902000200030502000140032502000140033901600030035301300070 0356#VV16.01832#VV16.01831#357304#^a80000^b1000b#Vi?t#510#C101K#Cc k thi ton quc t#Dnh cho hc sinh trung hc c s v trung hc ph thng#L Anh Vinh, T rnh Hoi Dng, Phm c Hip#T.1#L Anh Vinh#Trnh Hoi Dn#Phm c Hip#^aH .#^aGio dc#2015#^a300tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Trung hc c s#Trung hc ph thng#Sch c thm#Sch song ng#GK#357304## 00649000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820010000411810006000510010016000570020046000730070016001190080005001350090 01100140010000500151011002200156015003700178020001100215020000800226013000700234 016000300241021013900244#VV16.01833#357305#VV16.01834#^b500b#Vi?t#016.95195#T455 T#Nguyn Th Thm#Tng th mc nghin cu Hn Quc ti Vit Nam#Nguyn Th Thm# ^aH.#^aGio dc#2015#^a211tr. : bng^b24cm#TTS ghi: Vin Nghin cu ng Bc # Nghin cu#Th mc#357305#XH#Thng k danh mc mt s sch, k yu Hi tho, ti nghin cu cc cp, bi tp ch, lun n, lun vn chuyn ngnh Hn Quc V it Nam## 00946000000000313000450000200290000000300280002900500190005700500210007600500200 00970050021001170070092001380040018002300080005002480090011002530100005002640110 02600269082000900295016000300304013000700307014001500314026001100329026000700340 181000800347019000500355020000800360020001800368020001100386021023500397#Gio tr nh linh kin in t#Dng cho sinh vin cao ng#Nguyn Vit Nguyn#Phm Th Th anh Huyn#Nguyn Th Kim Ngn#Phm Th Qunh Trang#Nguyn Vit Nguyn (ch.b.), P hm Th Thanh Huyn, Nguyn Th Kim Ngn, Phm Th Qunh Trang#Ti bn ln th 5 #^aH.#^aGio dc#2015#^a195tr. : minh ho^b24cm#621.3815#GT#357306#^a40000^b700 b#VV16.01835#357306#GI-108T#Vi?t#in t#Linh kin in t#Gio trnh#Trnh by cu to, nguyn l hot ng v cng ngh ch to cc linh kin in t c bn n h linh kin th ng, i t bn dn, tranzito lng cc, tranzito trng Fet , cc linh kin bn dn, linh kin quang in t v vi mnh t hp## 00835000000000265000450000100160000000200290001600700160004500400180006100800050 00790090011000840100005000950110031001000820008001310160003001390130007001420140 01500149026000700164026001100171026001100182181000800193019000500201020001800206 020001100224021033400235#Trn Trng Minh#Gio trnh in t cng sut#Trn Trng Minh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a351tr. : hnh v, bng^b24cm#621. 317#GT#357307#^a69000^b700b#357307#VV16.01837#VV16.01836#GI-108T#Vi?t#in t c ng sut#Gio trnh#Gii thiu v cc b bin i bn dn cng sut v ng dng. Cc phn t bn dn cng sut v chnh lu. Chuyn mch v nghch lu ph thuc . Hng dn thit k cc b chnh lu. Cc b bin i xung quanh p xoay chiu v mt chiu. Nghch lu c lp v nghch lu cng hng. Cc b bin tn v h thng iu khin cc b bin i## 00952000000000301000450000200310000000500220003100500110005300500130006400500160 00770050014000930070065001070040039001720080005002110090011002160100005002270110 01500232082000800247016000300255013000700258014001600265026000700281026001100288 181000800299019000500307020001000312020001100322021031700333#Gio trnh php lu t i cng#Nguyn Th Thanh Thu#o Thu H# Kim Hong#Nguyn Hu Mnh#inh H oi Nam#B.s.: Nguyn Th Thanh Thu (ch.b.), o Thu H, Kim Hong...#Ti bn ln th 4 c sa cha, b sung#^aH.#^aGio dc#2015#^a327tr.^b24cm#349.597#GT#3 57308#^a60000^b1000b#357308#VV16.01838#GI-108T#Vi?t#Php lut#Gio trnh#L lu n v khi nim v nh nc, php lut v nh nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam. Khi nim, bn cht, c ch iu chnh v gi tr x hi ca php lut, h nh thc php lut. Gii thiu khi qut v nhng ni dung ch yu ca lut dn s , lut lao ng, lut hnh chnh, lut t ai, lut hnh s Vit Nam## 00721000000000277000450000100130000000200290001300300580004200700130010000400180 01130080005001310090011001360100005001470110031001520820006001830160003001890130 00700192014001500199026000700214026001100221181000800232019000500240020000900245 020001100254020000900265021016900274#V Quang Hi#Gio trnh k thut cm bin#D ng cho cc trng o to h cao ng v trung cp ngh#V Quang Hi#Ti bn l n th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a223tr. : hnh v, bng^b24cm#681.2#GT#357309#^a50 000^b500b#357309#VV16.01839#GI-108T#Vi?t#Cm bin#Gio trnh#K thut#Trnh by cc khi nim chung v b cm bin. Gii thiu cc loi cm bin: cm bin nhi t ; v tr v chuyn dch; tc ; gia tc; rung v va p; lc, p sut ...# # 01057000000000349000450000200650000000500140006500500160007900500130009500500110 01080050014001190070062001330040018001950080005002130090011002180100005002290110 03100234015003800265082000400303016000300307013000700310014001600317026000700333 02600110034018100080035101900050035902000100036402000110037402000080038502000200 0393020001200413021028200425#Gio trnh lgic hc v phng php hc tp, nghin cu khoa hc#on Vn Khi#Nguyn Anh Tun#D nh Phc#L Hoi An#Hong Mc La n#B.s.: on Vn Khi, Nguyn Anh Tun, D nh Phc (ch.b.)...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a223tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc N goi thng#160#GT#357310#^a40000^b1500b#357310#VV16.01840#GI-108T#Vi?t#Logic h c#Gio trnh#Hc tp#Nghin cu khoa hc#Phng php#Trnh by khi qut v nh p mn lgic hc v phng php hc tp, nghin cu khoa hc. Nhng vn c bn v lgic hc i cng c trng ca phn on, cc quy lut ca suy lun, chn g minh. Nhng vn c bn v phng php hc tp i hc v phng php nghi n cu khoa hc## 01085000000000361000450000200410000000300540004100500160009500500150011100500140 01260050018001400050015001580070050001730040018002230080005002410090011002460100 00500257011002600262022000400288082000400292016000300296013000700299014001600306 02600070032202600110032918100080034001900050034802000170035302000110037002000080 0381020001000389020001100399021031300410#Gio trnh gio dc quc phng - an nin h#Dng cho sinh vin cc trng trung cp chuyn nghip#Nguyn c ng#Nguyn H u Ho#Phan Tn Hng#Nguyn Thanh Ngh#Nguyn Vn Qu#Nguyn c ng, Nguyn H u Ho, Phan Tn Hng...#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2015#^a147tr. : minh h o^b24cm#T.2#355#GT#357311#^a20000^b2000b#357311#VV16.01841#GI-108T#Vi?t#Gio d c qun s#Quc phng#An ninh#Trung cp#Gio trnh#Gii thiu cch t chc, ph ng php hun luyn i ng ngi khng c sng, i ng n v. K thut s dng sng tiu lin AK, sng trng CKC, lu n. Cc t th ng tc vn ng trn chin trng, a hnh, a vt, chin u tin cng, chin u phng ng.. cho ch sinh cc trng trung cp chuyn nghip## 00738000000000349000450002600110000002600110001102600070002201400160002901900050 00450820007000501810006000570020024000630030020000870070076001070220004001830050 01200187005001700199005001700216005001500233008000500248009001100253010000500264 01100250026902000050029402000160029902000200031502000140033502000140034901300070 0363016000300370020001500373#VV16.01843#VV16.01842#357312#^a75000^b3000b#Vi?t#5 10.76#C101K#Cc k thi ton quc t#Song ng Anh - Vit#S.t., b.s.: L Anh Vinh, Trnh Hoi Dng, L Th Thu Hng, Phm Th Hng#T.3#L Anh Vinh#Trnh Hoi D ng#L Th Thu Hng#Phm Th Hng#^aH.#^aGio dc#2015#^a283tr. : hnh v^b24 cm#Ton#Trung hc c s#Trung hc ph thng#Sch c thm#Sch song ng#357312#G K# thi quc t## 00741000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810006000540010015000600020034000750070015001090080005001240090 01100129010000500140011002600145020001300171016000300184021026300187020000900450 020000900459013000700468#357313#VV16.01844#VV16.01845#^a120000^b530b#Vi?t#572#K 300T#Ng i Nghip#K thut sinh ho v cc ng dng#Ng i Nghip#^aH.#^aGio dc#2015#^a366tr. : minh ho^b24cm#Ho sinh hc#TN#Gii thiu v ni quy, cc p hng php sinh ho v mt s thit b thng dng trong phng th nghim. Phn tch tnh cht, cc phng php nh tnh v nh lng ca mt s hp cht: ch t ng, bt, acid nucleic, protein, enzyme, lipid, vitamin v cht khong#K th ut#ng dng#357313## 00770000000000313000450000100130000000200160001300500160002900500130004500700300 00580040018000880080005001060090011001110100005001220110031001270220048001580220 00400206082000400210016000300214013000700217014001600224026001100240026000700251 181000800258019000500266020000700271020000800278020001100286021015900297#Nguyn Tng#Gio trnh ton#Nguyn Vn Ngh#Nguyn Tng#Nguyn Tng, Nguyn Vn Ngh #Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2015#^a583tr. : hnh v, bng^b24cm#i s 1: Gio trnh v 600 bi tp c li gii#T.5#512#GT#357314#^a125000^b500b#VV16.01 846#357314#GI-108T#Vi?t#i s#Bi tp#Gio trnh#Gm nhng kin thc l thuyt v 600 ngn ng ca l thuyt tp hp, cu trc i s, s nguyn, s hu t, ph n thc, khng gian vc t, nh x tuyn tnh...## 00993000000000301000450000200230000000300580002300500130008100500130009400500130 01070050011001200070061001310040018001920080005002100090011002150100005002260110 02600231082001000257016000300267013000700270014001500277026000700292026001100299 181000800310019000500318020001200323020001100335021034500346#Gio trnh kh c in#Dng cho cc trng o to h cao ng v trung cp ngh#o Hoa Vit#V H u Thch#V c Thoan# Duy Hp#o Hoa Vit (ch.b.), V Hu Thch, V c Thoan , Duy Hp#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a199tr. : minh ho^b24cm#62 1.31042#GT#357315#^a47000^b600b#357315#VV16.01847#GI-108T#Vi?t#Kh c in#Gio trnh#Cung cp nhng l lun c bn v kh c in. Nguyn l lm vic v c im cu to cc loi kh c in thng dng trong h thng in v trong lnh v c iu khin my in nh kh c in ng ngt, kh c in bo v, kh c i n iu khin, kh c in cao p. Mt s s ng dng cc kh c in ng ngt v iu khin ng c in## 00707000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810006000550010018000610020041000790070018001200080005001380090 01100143010000500154011002600159021020200185020001600387020001800403016000300421 020001000424013000700434#357316#VV16.01849#VV16.01848#^a40000^b500b#Vi?t#620.3# K600T#Nguyn Phong in#K thut o v phn tch dao ng c hc#Nguyn Phong i n#^aH.#^aGio dc#2015#^a143tr. : minh ho^b24cm#Cung cp nhng kin thc c b n v nng cao v k thut o dao ng c hc. Cc phng php, x l tn hiu da o ng v mt s ng dng ca phn tch dao ng trong gim st tnh trng k th ut ca my#Dao ng c hc#K thut o lng#KT#Phn tch#357316## 00785000000000301000450000100140000000200250001400700140003900400180005300800050 00710090011000760100005000870110025000920820006001170160003001230130007001260140 01500133026000700148026001100155181000800166019000500174020001000179020001200189 020001100201020001800212020001900230020001400249021022000263#Trn Vn ch#Gio trnh cng ngh CNC#Trn Vn ch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a267tr . : hnh v^b24cm#621.9#GT#357317#^a60000^b500b#357317#VV16.01850#GI-108T#Vi?t# Cng ngh#My cng c#Gio trnh#Gia cng kim loi#iu khin t ng#Cng ngh CNC#Trnh by nhng kin thc c bn v iu khin s, c bit l phng php l p trnh gia cng chi tit trn mt s loi my cng c iu khin s nh: m y tin, my khoan, my doa, my phay, v cc trung tm gia cng## 00798000000000301000450000200240000000500130002400500190003700500160005600500210 00720050015000930070061001080040018001690080005001870090011001920100005002030110 01500208082000800223016000300231013000700234014001600241026000700257026001100264 181000800275019000500283020001300288020001100301021018400312#Gio trnh lut kin h t#Bi Anh Thu#Nguyn Th Hoa Tm#Nguyn ng Ph#Nguyn Th Kim Quyn#Nguyn Th Vn#Bi Anh Thu (ch.b.), Nguyn Th Hoa Tm, Nguyn ng Ph...#Ti bn l n th 2#^aH.#^aGio dc#2015#^a267tr.^b24cm#343.597#GT#357318#^a45000^b1130b#35 7318#VV16.01851#GI-108T#Vi?t#Lut kinh t#Gio trnh#Gii thiu tng quan v lu t kinh t v cc loi hnh doanh nghip. Trnh by nhng ni dung php lut v h p ng, gii quyt tranh chp cng nh ph sn trong kinh doanh, thng mi## 00851000000000301000450000200280000000500120002800500130004000500170005300500210 00700070074000910040018001650080005001830090011001880100005001990110015002040150 04000219082000600259016000300265013000700268014001500275026000700290026001100297 181000800308019000500316020001700321020001100338021020000349#Gio trnh vn hc dn gian#V Anh Tun#Phm Thu Yn#Nguyn Vit Hng#Phm ng Xun Hng#V Anh T un (ch.b.), Phm Thu Yn, Nguyn Vit Hng, Phm ng Xun Hng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2015#^a339tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni# 398.2#GT#357319#^a65000^b700b#357319#VV16.01852#GI-108T#Vi?t#Vn hc dn gian#G io trnh#Trnh by nhng vn chung v vn hc dn gian. Gii thiu cc th l oi ca vn hc dn gian nh: thn thoi, truyn thuyt, truyn c tch, truyn ci, truyn ng ngn, ca dao, tc ng, cu ...## 00958000000000301000450000100130000000200330001300300570004600500190010300700410 01220040018001630080005001810090011001860100005001970110031002020820011002330160 00300244013000700247014001500254026000700269026001100276181000800287019000500295 020000500300020001100305020000800316020001400324021031800338#Trn Vn Tp#Gio t rnh k thut an ton in#Dng cho cc trng o to h c nhn cao ng k th ut#Nguyn Quang Thun#Trn Vn Tp (ch.b.), Nguyn Quang Thun#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a183tr. : hnh v, bng^b24cm#621.310289#GT#357320#^a400 00^b500b#357320#VV16.01853#GI-108T#Vi?t#in#Gio trnh#An ton#K thut in#K hi nim chung v an ton in, x l v cp cu ngi b in git. Phn tch a n ton trong mng in n gin v mng in ba pha. Tnh ton, thit k v lp t ni t, ni dy trung tnh bo v. Vn bo v an ton bng thit b t ng chng dng in r, bo v chng xm nhp in p v bo v chng st...## 00860000000000277000450000100130000000200250001300300410003800500130007900700350 00920040019001270080005001460090011001510100005001620110031001670820006001980160 00300204013000700207014001500214026000700229026001100236181000800247019000500255 020001400260020001100274021029700285#ng Vn o#Gio trnh k thut in#Sch dng cho cc trng o to h TCCN#L Vn Doanh#ng Vn o (ch.b.), L Vn Do anh#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2015#^a242tr. : hnh v, bng^b24cm#621.3 #KT#357321#^a45000^b700b#357321#VV16.01854#GI-108T#Vi?t#K thut in#Gio trn h#Trnh by cc khi nim c bn v mch in, dng in xoay chiu hnh sin, c c phng php phn tch mch in, mch in xoay chiu 3 pha ch xc lp hn h sin v my in. Hng dn dng phn mm Matlab gii mch in v gii thi u phn mm m phng dng thc nghim cc bi th nghim## 00724000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530020026000590070014000850220004000990080005001030090 01800108010000500126011001500131021025200146020001700398020001900415013000700434 016000300441005001400444#357322#VV16.01855#VV16.01856#^b2000b#Vi?t#398.209597#V1 15H#Vn hc dn gian hin i#Trn Gia Linh#Q.1#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a59 4tr.^b21cm#Trnh by i cng v vn hc dn gian hin i v nhng bin i c a th loi: Lch s nghin cu,v c im ca vn hc dn gian hin i. Tc ng v ca dao hin i. T liu su tm tc ng, ca dao, truyn ng ngn, truyn c tch, truyn ci...#Vn hc dn gian#Nghin cu vn hc#357322#XH#Trn Gia Li nh## 00448000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530020026000590070014000850220004000990080005001030090 01800108010000500126011001500131020001700146016000300163020000700166013000700173 005001400180#357323#VV16.01857#VV16.01858#^b2000b#Vi?t#398.809597#V115H#Vn hc dn gian hin i#Trn Gia Linh#Q.2#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a655tr.^b21cm#V n hc dn gian#XH#Ca dao#357323#Trn Gia Linh## 01049000000000361000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820010000421810008000520020040000600030009001000070094001090080005002030090 01800208010000500226011001500231015004100246021023900287020002000526016000300546 00500150054902000070056400500110057100500150058200500120059700500130060900500170 0622005001400639020002700653013000700680#357324#VV16.01859#VV16.01860#^b2000b#Vi ?t#738.09597#NGH250V#Ngh v lng ngh truyn thng Vit Nam#Ngh gm#Morimoto A sako, V Vn Bt, Nguyn Th By... ; B.s.: Trng Minh Hng (ch.b.), V Quang D ng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a727tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian V it Nam#Tp hp cc bi vit v ngh gm truyn thng Vit Nam: Cc l nung gm Bc Vit Nam; nhm l hng gm men Ph Lng; gm s trong vn ho m thc Vit Nam; lch s pht trin ngh thut gm Vit Nam; gm Th H trc cch mng thn g 8...#Lng ngh c truyn#XH#Morimoto Asako#Gm s#V Vn Bt#Nguyn Th By#Ng uyn Bch# Thu Bnh#Trng Minh Hng#V Quang Dng#Ngh th cng truyn thng #357324## 00964000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530020064000590070055001230080005001780090018001830100 00500201011001500206015004100221021024400262020001700506016000300523005001000526 00500150053600500170055100500150056802000190058301300070060202000190060900500100 0628#357325#VV16.01861#VV16.01862#^b2000b#Vi?t#398.209597#T312T#Tinh thn yu n c qua cc th loi vn hc dn gian ngi Vit#V T Ho (ch.b.), Kiu Thu Hoc h, Nguyn Xun Knh...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a463tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Nghin cu tinh thn yu nc trong tc ng, ca dao. Tm hiu cc th loi ng ngn v s vn dng ca cc nh vn, th, cn hin i trong vic th hin tinh thn yu nc chng gic ngoi xm cng mt s cu v lch s vi ch yu nuc...#Vn hc dn gian#XH#V T Ho#Kiu Thu Hoch#Nguy n Xun Knh#Phm Minh Hnh#Nghin cu vn hc#357325#Ch ngha yu nc#V T H o## 00600000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530020030000590070047000890080005001360090018001410100 00500159011001500164015004100179020001700220016000300237020001000240005002400250 013000700274020000700281020000800288020001400296#357326#VV16.01863#VV16.01864#^b 2000b#Vi?t#398.209597#V115H#Vn hc dngian dn tc C Tu#Trn Nguyn Khnh Phon g s.t., chuyn ng, b.s.#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a478tr.^b21cm#TTS ghi: H i Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#XH#Truyn c#Trn Nguyn Khnh Pho ng#357326#Ca dao#Tc ng#Dn tc C Tu## 00639000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810007000530020046000600030014001060070056001200080005001760090 01800181010000500199011001500204015004100219020001700260016000300277020000700280 005001000287005001000297005000900307013000700316020001400323#357327#VV16.01865#V V16.01866#^b2000b#Vi?t#398.209597#TH121R#Thn Ra Yang Con Rung Brah Th Yang Ko n Rung#S thi M'Nng#Ht k: iu KLt ; Trng Bi s.t. ; iu Ku bin dch#^aH .#^aKhoa hc x hi#2015#^a327tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam #Vn ho dn gian#XH#S thi#iu KLt#Trng Bi#iu Ku#357327#Dn tc Mnng## 00675000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810007000530010023000600020028000830030053001110070050001640080 00500214009001800219010000500237011002100242015004100263020001700304016000300321 005001400324020000700338013000700345020000800352020001300360#357328#VV16.01867#V V16.01868#^b2000b#Vi?t#398.809597#NH556L#Nguyn Th Phng Chm#Nhng li ca ca ngi Kinh#Su tm Kinh o, ng Hng, Qung Ty, Trung Quc#S.t., b.s.: Ngu yn Th Phng Chm, T Duy Phng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a523tr. : nh^b2 1cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn ho dn gian#XH#T Duy Phng#L i ca#357328#Li ht#Dn tc Kinh## 00522000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810007000530020018000600070014000780220004000920080005000960090 01800101010000500119011001500124015004100139020001700180020001200197020001100209 016000300220013000700223005001400230#357329#VV16.01869#VV16.01870#^b2000b#Vi?t#3 98.809597#TR527T#Truyn th Ty c#Triu Th Mai#T.1#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015 #^a526tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Dn t c Ty#Truyn th#VH#357329#Triu Th Mai## 00540000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820013000421810006000550010014000610020036000750070030001110080005001410090 01800146010000500164011001500169015004100184020001700225016000300242020000700245 005001500252013000700267#357330#VV16.01871#VV16.01872#^b2000b#Vi?t#398.80959737# 113#Trn Gia Linh#c im ca dao truyn thng Nam H#Trn Gia Linh, Phm Th Nhun#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a495tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#XH#Ca dao#Phm Th Nhun#357330## 00592000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820012000421810006000540010013000600020037000730070048001100080005001580090 01800163010000500181011001500186015004100201020000500242016000300247005001200250 005001300262020000700275020001300282013000700295#VV16.01873#VV16.01874#357331#^b 2000b#Vi?t#394.2609597#L302T#Qun Vi Vin#Lch Thi ng dng v l hi B Try#Q un Vi Vin (ch.b.), Vi Khm Mun, inh Xun Uy#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a170 tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Lch#XH#Vi Khm Mun#inh Xun Uy#L hi#Dn tc Thi#357331## 00578000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530020019000590070060000780080005001380090018001430100 00500161011001500166015004100181020001700222016000300239020001000242005002100252 005001000273005001000283013000700293#357332#VV16.01875#VV16.01876#^b2000b#Vi?t#3 98.209597#S550T#S tch cy K nia#K: Hrui Duah ih Mblang ; S.t., dch: Trng Bi, Kna Y Wn#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a287tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#XH#Truyn c#Hrui Duah ih Mblang#Trng Bi# Kna Y Wn#357332## 00821000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820011000421810007000530010017000600020055000770030046001320070017001780080 00500195009001800200010000500218011001500223015004100238021019000279020001700469 016000300486013000700489020000800496020000700504020000800511#357333#VV16.01877#V V16.01878#^b2000b#Vi?t#398.809597#CH311T#Nguyn Ngha Dn#999 li tc ng - Ca d ao Vit Nam v thc hnh o c#Su tm - Tuyn chn - Gii thch - Bnh lun#N guyn Ngha Dn#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a233tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Trnh by khi qut v o c trong tc ng, ca dao Vit Na m. Su tm, tuyn chn, gii thch, bnh lun tc ng, ca dao Vit Nam v o c. Bng tra cu theo h thng cc hnh vi o c#Vn hc dn gian#XH#357333#Tc ng#Ca dao#o c## 00626000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400080002901900050 00370820011000421810006000530010016000590020039000750070021001140080005001350090 01800140010000500158011001500163015004100178021012600219020001700345013000700362 016000300369#VV16.01880#357334#VV16.01879#^b2000b#Vi?t#398.209597#S566T#Nguyn A nh ng#Su tm vn hc dn gian vng sng Hu#Nguyn Anh ng b.s.#^aH.#^aKhoa hc x hi#2015#^a305tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thi u v vn ho dn gian vng sng Hu: Phng ngn, thnh ng, vn vn, cu i, ling i, ca dao, h, v, chuyn vui#Vn hc dn gian#357334#XH## 00868000000000277000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200190 00301810006000490010021000550020041000760070049001170080010001660090015001760100 00500191011003700196021023300233020000800466020001100474020001000485005001300495 016000300508015007200511013000700583#VV16.01881#357335#^b200b#Vi?t#324.259707509 59742#L302S#Nguyn Th Bnh Minh#Lch s ng b x Tn Ph (1995 - 2015)#B.s.: Nguyn Th Bnh Minh (ch.b.), L c Hong#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2015#^a273tr ., 12tr. nh mu : bng^b21cm#Khi qut v vng t, con ngi x Tn Ph (huyn Tn K, tnh Ngh An); qu trnh ng b x Tn Ph lnh o nhn dn xy dng qu hng trong 10 nm u y kh khn, thch thc v pht trin kinh t - x h i trong giai on mi#Lch s#ng b x#1995-2015#L c Hong#XH#TTS ghi: ng u - HND - UBND - UBMT T quc x Tn Ph, huyn Tn K#357335## 00744000000000325000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200100 00301810006000400020018000460070051000640220004001150050016001190050014001350050 01600149005001600165005001300181008001000194009001500204010000500219011003100224 02100810025502000170033602000090035302000040036201600030036601500420036901300070 0411#357336#VV16.01882#^b400b#Vi?t#895.92208#T120T#Tm tnh nh gio#Nguyn nh Hc, Trnh c Ng, Hong c Huyn...#T.5#Nguyn nh Hc#Trnh c Ng#Hong c Huyn#Hong Th Trinh#L Cng Bnh#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2015#^a103tr. : nh, tranh v^b24cm#Tp hp mt s bi vit v th ca Hi cu gio chc th x Ca L, tnh Ngh An#Vn hc hin i#Bi vit#Th#VH#TTS ghi: Hi cu Gio ch c th x Ca L#357336## 01034000000000325000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200100 00301810006000400020070000460070059001160080010001750090015001850100005002000110 03300205021024700238020000800485020001100493020001000504016000300514005001700517 00500150053400500160054900500130056500500170057801500670059502000390066201300070 0701#357337#VV16.01883#^b800b#Vi?t#373.59742#L302S#Lch s trng THPT Yn Thnh 2 (1965 - 2015) v nhng k c ng nh#B.s.: Nguyn Th Trang, Nguyn c Vn, Hong Danh Hng...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2015#^a236tr., 10tr. nh : bng^b21 cm#Gii thiu truyn thng 50 nm xy dng, pht trin, qu trnh dy v hc ca trng trung hc ph thng Yn Thnh 2 (Yn Thnh, Ngh An) qua cc giai on; nhng bi vit, bi th ca cc thy c gio, hc sinh v k nim vi mi trng thn yu#Lch s#Pht trin#1965-2015#XH#Nguyn Th Trang#Nguyn c Vn#Hong Danh Hng#Phan Th Hoa#Nguyn Tin Long#TTS ghi: Chi u, Ban Gim hiu, Cng o n trng THPT Yn Thnh 2#Trng Trung hc ph thng Yn Thnh 2#357337## 00872000000000253000450002600110000002600070001102600110001801900050002908200160 00341810006000500140008000560020079000640080005001430090021001480100005001690110 02200174015006000196021030000256020001000556020001700566016000300583020002500586 013000700611#VV16.01884#357338#VV16.01885#Vi?t#343.59709302632#L504G#^b2000b#Lu t giao thng ng b v cc vn bn quy phm php lut v vn ti ng b#^aH. #^aGiao thng Vn ti#2015#^a400tr. : bng^b21cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti . Tng cc ng b Vit Nam#Gii thiu Lut Giao thng ng b vi nhng qui nh chung v qui nh c th v qui tc, kt cu h tng, phng tin v ngi iu khin phng tin tham gia giao thng ng b; vn ti ng b v qun l nh nc v vn ti ng b cng mt s vn bn, ngh nh, thng t hng dn thi hnh#Php lut#Vn bn php qui#XH#Lut giao thng ng b#357338## 00453000000000241000450000100110000000200220001100700110003300800100004400900150 00540100005000690110015000740150036000890820010001250160003001350130007001380140 01500145026001100160026000700171181000700178019000500185020001700190020000400207 #Ngc Dng#Thnh ca lng Ngc #Ngc Dng#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2015#^a130 tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Nguyn Ngc Dng#895.92214#VH#357339#^a55000^b500b #VV16.01886#357339#TH107C#Vi?t#Vn hc hin i#Th## 00590000000000265000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200170 00301810007000470010019000540020048000730070019001210080005001400090011001450100 00500156011002700161021009400188020000700282020000700289020000800296013000700304 016000300311020001000314#VV16.01887#357340#^b500b#Vi?t#781.620092259742#CH121D#L Th Hoi Phng#Chn dung ngh nhn dn ca v, gim Ngh - Tnh#L Th Hoi Ph ng#^aH.#^aSn khu#2015#^a290tr. : nh, bng^b21cm#Gii thiu mt s chn dung ngh nhn dn ca v, gim tiu biu hai tnh Ngh An v H Tnh#Dn ca#Ht v #Ht dm#357340#XH#Ngh nhn## 00930000000000265000450002600070000002600110000702600110001801900050002908200160 00341810006000500140008000560020110000640080005001740090021001790100005002000110 03100205015007900236021028000315020001000595020001700605016000300622020002500625 020000700650013000700657#357341#VV16.01888#VV16.01889#Vi?t#343.59709302638#V115B #^b2020b#Vn bn quy phm php lut v hng dn thc hin v o to, st hch, cp giy php li xe c gii ng b#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a412tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti. Tng cc ng b Vit Nam . - Lu hnh ni b#Gm cc vn bn, thng t, quyt nh ca B Giao thng Vn ti v qun l o to li xe c gii ng b, st hch, cp giy php li xe c gii ng b; qun l, vn hnh v khai thc h thng thng tin giy php li xe; quy nh v cp v s dng giy php li xe quc t...#Php lut#Vn bn ph p qui#XH#Lut giao thng ng b#Li xe#357341## 00945000000000301000450000100180000000200400001800500150005800700390007300800050 01120090011001170100005001280110015001330120035001480150056001830820007002390160 00300246013000700249014001600256026000700272026001100279026001100290181000700301 019000500308019001000313020001000323020001700333021029300350#Sartre, Jean Paul#T huyt hin sinh l mt thuyt nhn bn#inh Hng Phc#Jean Paul Sartre ; inh H ng Phc dch#^aH.#^aTri thc#2015#^a176tr.^b20cm#T sch Tinh hoa tri thc th g ii#Tn sch ting Php: L'existentialisme est un humanisme#142.78#XH#357342#^a4 5000^b1000b#357342#VV16.01890#VV16.01891#TH528H#Vi?t#Dch Php#Trit hc#Thuyt hin sinh#Nghin cu nhng vn ca thuyt nhn bn nh l mt yu t thit y u ca thuyt hin sinh; trong mi chn l, hnh ng u lin quan n mt h on cnh v mt tnh ch th ngi; im mu cht l con ngi phi hnh ng tn ti, dn thn, tri nghim i sng tr nn kh hu hn## 01053000000000313000450002600070000002600110000702600110001801900050002908200080 00341810006000420140007000480010016000550020056000710030116001270070046002430050 01500289008000500304009002100309010000500330011002200335015008200357021024700439 020001100686020001700697016000300714020000400717020001100721013000700732#357343# VV16.01892#VV16.01893#Vi?t#628.922#T103L#^b515b#Nguyn c Vit#Ti liu hc tp phng chng chy cho nh v cng trnh#Dng cho lp bi dng kin thc PCCC & CNCH cho cc c nhn thuc c quan, t chc, doanh nghip, c s kinh doanh#B.s. : Nguyn c Vit (ch.b.), inh Cng Hng#inh Cng Hng#^aH.#^aGiao thng Vn t i#2015#^a107tr. : bng^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Phng chy Cha chy. Kho a Phng chy. - Lu hnh ni b#Trnh by nhng vn c bn v tnh chu la c a nh v cng trnh; cc gii php v quy hoch nh, cng trnh m bo an ton chy v thot nn cho ngi trong iu kin chy; thm duyt thit k v phng chy cha chy i vi nh, cng trnh#Phng chy#Ti liu hc tp#KT#Nh#Cng t rnh#357343## 01065000000000313000450002600070000002600110000702600110001801900050002908200090 00341810006000430140007000490010015000560020045000710030116001160070058002320050 01300290008000500303009002100308010000500329011002600334015008700360021024800447 020000700695020001700702016000300719020000800722005001400730013000700744#357344# VV16.01894#VV16.01895#Vi?t#617.1026#T103L#^b515b#Nguyn Vn Cn#Ti liu hc tp k thut s cp cu ban u#Dng cho lp bi dng kin thc PCCC & CNCH cho c c c nhn thuc c quan, t chc, doanh nghip, c s kinh doanh#B.s.: Nguyn V n Cn (ch.b.), L nh Vnh, Dip Xun Hi#L nh Vnh#^aH.#^aGiao thng Vn t i#2015#^a118tr. : minh ho^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Phng chy Cha chy. Khoa Cu nn, cu h. - Lu hnh ni b#Trnh by khi nim, c im, mc ch, tm quan trng, nguyn tc v cc bin php an ton khi tin hnh s cp cu; k thut s cp cu mt s dng chn thng thng gp trong khi di chuyn ngi b nn, cc t th nm, khai thng ng th...#S cu#Ti liu hc tp#KT#Cp c u#Dip Xun Hi#357344## 01136000000000301000450002600110000002600110001102600070002201900050002908200080 00341810006000420140007000480010014000550020097000690030116001660070036002820050 01500318008000500333009002100338010000500359011003100364015009000395021029200485 020002100777020001700798016000300815020000900818013000700827#VV16.01896#VV16.018 97#357345#Vi?t#628.925#T103L#^b520b# ng Trung#Ti liu hc tp l thuyt qu trnh chy v c s l ho qu trnh pht trin, dp tt m chy#Dng cho lp bi dng kin thc PCCC & CNCH cho cc c nhn thuc c quan, t chc, doanh ng hip, c s kinh doanh#B.s.: ng Trung, Trn Th Thnh#Trn Th Thnh#^aH.#^ aGiao thng Vn ti#2015#^a223tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Phng chy Cha chy. B mn C s ngnh PCCC. - Lu hnh ni b#Trnh by nhn g kin thc c bn ca l thuyt qu trnh chy nh: khi nim chung, cc thng s c bn, nhng hin tng xut hin s chy, qu trnh chy ca cc cht chy; c s l ho ca qu trnh chy m chy, tnh quy lut ca s pht trin cc m chy, cc c ch l ho dp chy#Phng chy cha chy#Ti liu hc tp#KT#K thut#357345## 00978000000000313000450002600070000002600110000702600110001801900050002908200080 00341810006000420140007000480010012000550020048000670030116001150070042002310050 01500273008000500288009002100293010000500314011003000319015010800349021012500457 020001900582020001700601016000300618020001800621020001800639013000700657#357346# VV16.01899#VV16.01898#Vi?t#628.925#T103L#^b520b#on T Lp#Ti liu hc tp: B o chy v cha chy t ng#Dng cho lp bi dng kin thc PCCC & CNCH cho cc c nhn thuc c quan, t chc, doanh nghip, c s kinh doanh#B.s.: on T L p (ch.b.), Phm Vn Thnh#Phm Vn Thnh#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a115tr. : hnh v, nh^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Phng chy Cha chy. Khoa T n g v Phng tin k thut PCCC. - Lu hnh ni b#Trnh by nhng vn c bn trong qun l, khai thc, vn hnh, kim tra, bo dng h thng bo chy v ch a chy t ng#Thit b cha chy#Ti liu hc tp#KT#Cng ngh t ng#Thit b bo chy#357346## 00952000000000301000450002600070000002600110000702600110001801900050002908200080 00341810006000420140007000480010012000550020051000670030116001180070056002340050 01700290008000500307009002100312010000500333011003100338015008100369021015200450 020001000602020001700612016000300629005001100632013000700643#357347#VV16.01900#V V16.01901#Vi?t#363.378#T103L#^b520b#L Vit Hi#Ti liu hc tp: Nhng vn c bn v cha chy#Dng cho lp bi dng kin thc PCCC & CNCH cho cc c nhn thuc c quan, t chc, doanh nghip, c s kinh doanh#B.s.: L Vit Hi (ch.b.) , Nguyn Danh Lun, Bi Vn H#Nguyn Danh Lun#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^ a103tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Phng chy Cha chy. Kho a Cha chy. - Lu hnh ni b#Trnh by nhn thc chung v cha chy; cc hot ng cha chy; nhng vn c bn, ni dung phng n, lp v thc tp phng n cha chy ti c s#Cha chy#Ti liu hc tp#XH#Bi Vn H#357347## 00987000000000313000450002600070000002600110000702600110001801900050002908200080 00341810006000420140007000480010018000550020068000730030116001410070045002570050 01200302008000500314009002100319010000500340011001500345015008200360021016300442 020002100605020001100626020000900637020001700646016000300663013000700666#357348# VV16.01902#VV16.01903#Vi?t#363.377#T103L#^b515b#Nguyn Thnh Kin#Ti liu hc t p: Xy dng phong tro ton dn phng chy cha chy#Dng cho lp bi dng ki n thc PCCC & CNCH cho cc c nhn thuc c quan, t chc, doanh nghip, c s k inh doanh#B.s.: Nguyn Thnh Kin (ch.b.), L Nh Dng#L Nh Dng#^aH.#^aGiao t hng Vn ti#2015#^a100tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Phng chy Cha chy. Khoa Phng chy. - Lu hnh ni b#Cung cp nhng kin thc v cng tc xy dng phong tro ton dn phng chy cha chy; ni dung, hnh thc, k nng tuyn tr uyn, c ng phng chy v cha chy#Phng chy cha chy#Phong tro#Ton dn#T i liu hc tp#XH#357348## 00995000000000289000450002600070000002600110000702600110001801900050002908200080 00341810006000420140007000480010014000550020052000690030116001210070042002370050 01300279008000500292009002100297010000500318011001500323015008200338021024700420 020001100667020001700678016000300695013000700698#357349#VV16.01904#VV16.01905#Vi ?t#363.377#T103L#^b520b#L Thanh Bnh#Ti liu hc tp: Nhng vn c bn v p hng chy#Dng cho lp bi dng kin thc PCCC & CNCH cho cc c nhn thuc c quan, t chc, doanh nghip, c s kinh doanh#B.s.: L Thanh Bnh (ch.b.), L c Huynh#L c Huynh#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a108tr.^b21cm#TTS ghi: Tr ng i hc Phng chy Cha chy. Khoa Phng chy. - Lu hnh ni b#Trnh by n hng nhn thc chung v v tr, tm quan trng, nguyn tc, bin php, c s ph p l v trch nhim bo m an ton phng chy cha chy; qun l cht ch cc c ht chy n, ngun nhit gy chy, m bo cc iu kin an ton phng chy#Phn g chy#Ti liu hc tp#XH#357349## 01124000000000313000450002600070000002600110000702600110001801900050002908200080 00341810006000420140007000480010016000550020056000710030116001270070047002430050 01600290008000500306009002100311010000500332011001500337015008200352021031500434 020001100749020001700760020001700777016000300794020000600797013000700803#357350# VV16.01906#VV16.01907#Vi?t#363.377#T103L#^b520b#Lng Khc Vng#Ti liu hc tp : T chc cng tc phng chy ti c s#Dng cho lp bi dng kin thc PCCC & CNCH cho cc c nhn thuc c quan, t chc, doanh nghip, c s kinh doanh#B.s. : Lng Khc Vng (ch.b.), Nguyn Ngc Anh#Nguyn Ngc Anh#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a136tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Phng chy Cha chy. Khoa Ph ng chy. - Lu hnh ni b#Trnh by khi nim, cn c php l, trch nhim ng i ng u trong t chc cng tc phng chy ti c s v trch nhim ca n v cnh st phng chy v cha chy; ni dung t chc cng tc phng chy ti c s, bao gm: xy dng chng trnh, k hoch thc hin, thnh lp duy tr hot ng i PCCC c s...#Phng chy#Cng tc t chc#Ti liu hc tp#XH#C s#3573 50## 00947000000000301000450002600110000002600110001102600070002201900050002908200080 00341810006000420140007000480010017000550020062000720030116001340070044002500050 01200294008000500306009002100311010000500332011003100337015008200368021013800450 020001100588020001700599016000300616013000700619020001900626#VV16.01908#VV16.019 09#357351#Vi?t#628.925#T103L#^b515b#Khc Quang Trung#Ti liu hc tp: Phng ch y cc qu trnh cng ngh sn xut#Dng cho lp bi dng kin thc PCCC & CNCH cho cc c nhn thuc c quan, t chc, doanh nghip, c s kinh doanh#B.s.: Kh c Quang Trung (ch.b.), V Minh Hi#V Minh Hi#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a 131tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Phng chy Cha chy. Khoa Phng chy. - Lu hnh ni b#Trnh by nhng nhn thc chung v phong chy tro ng qu trnh cng ngh sn xut; cng tc phng chy mt s qu trnh cng ngh sn xut#Phng chy#Ti liu hc tp#XH#357351#Cng ngh sn xut## 01088000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820008000411810006000490010007000550020070000620030116001320070056002480050 01800304005001500322008000500337009002100342010000500363011002500368015008100393 02102130047402000100068702000160069702000220071302000170073501300070075201600030 0759#357352#VV16.01910#VV16.01911#^b515b#Vi?t#628.925#T103L# Ho#Ti liu hc tp: Cc cht cha chy v phng tin cha chy ban u#Dng cho lp bi dng kin thc PCCC & CNCH cho cc c nhn thuc c quan, t chc, doanh nghip, c s kinh doanh#B.s.: Ho (ch.b.), Nguyn Thanh Tng, Nguyn Th Nga#Nguyn Than h Tng#Nguyn Th Nga#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a87tr. : minh ho^b21cm#T TS ghi: Trng i hc Phng chy Cha chy. Khoa Cha chy. - Lu hnh ni b#C ung cp nhng kin thc c bn v tnh cht, tc dng, ng dng trong cha chy. ..; c im v cch s dng mt s phng tin cha chy ban u c s dng p h bin hin nay nh bnh cha chy, chn cha chy#Cha chy#Cht chng chy#Ph ng tin cha chy#Ti liu hc tp#357352#XH## 00442000000000241000450002600110000002600070001102600110001802000070002901400160 00360190005000520820009000571810006000660010019000720020015000910070019001060080 00500125009001100130010000500141011002600146020001800172016000300190013000700193 #VV16.01912#357353#VV16.01913#Truyn#^a26000^b2500b#Vi?t#895.9223#C522C#Nguyn Th Kim Ho#Ct c ct kt#Nguyn Th Kim Ho#^aH.#^aKim ng#2015#^a114tr. : tr anh v^b20cm#Vn hc thiu nhi#XH#357353## 00447000000000241000450002600070000002600110000702600110001802000070002901400160 00360190005000520820009000571810006000660010011000720020036000830070011001190080 00500130009001100135010000500146011002600151020001800177016000300195013000700198 #357354#VV16.01914#VV16.01915#Truyn#^a24000^b2000b#Vi?t#895.9223#S111V#C May Mn#Saxo v hnh trnh i tm hnh phc#C May Mn#^aH.#^aKim ng#2015#^a106tr. : tranh v^b20cm#Vn hc thiu nhi#XH#357354## 00637000000000301000450002600110000002600070001102000160001800500080003401200310 00420140016000730190005000890820011000941810006001050020030001110030013001410070 04000154008000500194009001100199010000500210011002600215020001700241016000300258 005001800261020001800279020001300297013000700310004001800317#VV16.01916#357355#T ruyn dn gian#Hng H#Tranh truyn dn gian Vit Nam#^a15000^b3000b#Vi?t#398.2 09597#H103A#Hai anh em v ba con yu tinh#Truyn tranh#Hng H b.s. ; Tranh: Ngu yn Trung Dng#^aH.#^aKim ng#2015#^a28tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc dn gian#X H#Nguyn Trung Dng#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#357355#Ti bn ln th 1## 00604000000000301000450002600110000002600070001102000160001800500080003401200310 00420140016000730190005000890820011000941810006001050020008001110030013001190070 03400132008000500166009001100171010000500182011002600187020001700213016000300230 005001200233020001800245020001300263013000700276004001900283#VV16.01917#357356#T ruyn dn gian#Hng H#Tranh truyn dn gian Vit Nam#^a15000^b3000b#Vi?t#398.2 09597#C126K#Cy kh#Truyn tranh#Hng H b.s. ; Tranh: Nguyn Bch#^aH.#^aKim ng#2015#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc dn gian#XH#Nguyn Bch#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#357356#Ti bn ln th 16## 00616000000000301000450002600110000002600070001102000160001800500100003401200310 00440140016000750190005000910820011000961810006001070020017001130030013001300070 03600143008000500179009001100184010000500195011002600200020001700226016000300243 005001200246020001800258020001300276004001800289013000700307#VV16.01918#357357#T ruyn dn gian#Hiu Minh#Tranh truyn dn gian Vit Nam#^a15000^b3000b#Vi?t#398 .209597#S550T#S tch ht thc#Truyn tranh#Hiu Minh b.s. ; Tranh: L Minh Hi# ^aH.#^aKim ng#2015#^a31tr. : tranh mu^b21cm#Vn hc dn gian#XH#L Minh Hi#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#Ti bn ln th 1#357357## 00533000000000277000450002600070000002600110000702600110001802000130002900500140 00420120031000560140016000870190005001030820004001081810007001120020020001190030 01300139007001900152008000500171009001100176010000500187011002700192020001800219 016000300237019000800240013000700248#357358#VV16.01919#VV16.01920#Truyn tranh# o Hng Lan#5 pht k chuyn. Disney pixar#^a89000^b5000b#Vi?t#813#PH309L#Phi u lu khp chn#Truyn tranh#o Hng Lan dch#^aH.#^aKim ng#2015#^a192tr. : tranh mu^b24cm#Vn hc thiu nhi#XH#Dch M#357358## 00533000000000277000450002600110000002600110001102600070002202000130002900500150 00420120030000570140016000870190005001030820004001081810007001120020019001190030 01300138007002000151008000500171009001100176010000500187011002700192020001800219 016000300237019000800240013000700248#VV16.01921#VV16.01922#357359#Truyn tranh#H Hng Giang#5 pht k chuyn. Palace pets#^a89000^b5000b#Vi?t#813#TH500C#Th cng hong gia#Truyn tranh#H Hng Giang dch#^aH.#^aKim ng#2015#^a192tr. : tranh mu^b24cm#Vn hc thiu nhi#XH#Dch M#357359## 00708000000000313000450000200240000000300130002400500170003700500120005400500190 00660070068000850080005001530090011001580100005001690110026001740120046002000150 03800246082000400284016000300288013000700291014001600298026001100314026001100325 026000700336181000700343019000500350019000800355020001300363020001800376#Ch kh ng long tt bng#Truyn tranh#Francis, Suzanne#Khi Nguyn#Nhm ho s Disney#L i: Suzanne Francis ; Tranh: Nhm ho s Disney ; Khi Nguyn dch#^aH.#^aKim n g#2015#^a96tr. : tranh mu^b24cm#Tranh truyn mu ng hnh vi phim hot ng#T n sch ting Anh: The good dinosaur#813#XH#357360#^a56000^b5000b#VV16.01923#VV 16.01924#357360#CH500K#Vi?t#Dch M#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi## 00694000000000313000450000200250000000300130002500500170003800500080005500500190 00630070064000820080005001460090011001510100005001620110026001670120046001930150 03100239082000400270016000300274013000700277014001600284026000700300026001100307 026001100318181000700329019000500336019000800341020001300349020001800362#Chuyn bn trong ci u#Truyn tranh#Francis, Suzanne#Huy Anh#Nhm ho s Disney#Li: Suzanne Francis ; Tranh: Nhm ho s Disney ; Huy Anh dch#^aH.#^aKim ng#2015# ^a96tr. : tranh mu^b24cm#Tranh truyn mu ng hnh vi phim hot ng#Tn sch ting Anh: Inside out#813#XH#357361#^a56000^b5000b#357361#VV16.01925#VV16.0192 6#CH527B#Vi?t#Dch M#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi## 00536000000000277000450002600110000002600110001102600070002202000130002900500180 00420120032000600140016000920190005001080820004001131810006001170020015001230030 01300138007002300151008000500174009001100179010000500190011002700195020001800222 016000300240019000800243013000700251#VV16.01927#VV16.01928#357362#Truyn tranh#N guyn Phng Lan#5 pht k chuyn. Disney junior#^a89000^b5000b#Vi?t#813#T515T# Tui thn tin#Truyn tranh#Nguyn Phng Lan dch#^aH.#^aKim ng#2015#^a192tr. : tranh mu^b24cm#Vn hc thiu nhi#XH#Dch M#357362## 00903000000000313000450000200250000000500140002500500130003900500170005200500150 00690070070000840080010001540090018001640100005001820110026001870150057002130820 00700270016000300277013000700280014001500287026000700302026001100309026001100320 181000800331019000500339020001100344020001000355020001000365021021400375#Gio tr nh lp trnh Web# Thanh Ngh#Trn Cng n#Phan Thng Cang#Lm Ch Nguyn# Thanh Ngh (ch.b.), Trn Cng n, Phan Thng Cang, Lm Ch Nguyn#^aCn Th#^a i hc Cn Th#2015#^a207tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#006.76#GT#357363#^a49000^b250b#357363#VV16.01929#VV16.01 930#GI-108T#Vi?t#Gio trnh#Lp trnh#Trang Web#Gii thiu v Internet v dch v Web; ngn ng nh du siu vn bn HTML. Trnh by ngn ng lp trnh kch b n Javascript, ngn ng CSS v DHTML, h qun tr c s d liu MYSQL, ngn ng l p trnh kch bn PHP## 01213000000000277000450000100160000000200350001600700160005100400390006700800050 01060090010001110100005001210110015001260150057001410820008001980160003002060130 00700209014001600216026000700232026001100239026001100250181000800261019000500269 020001100274020002400285021062600309#Nguyn Vn Lut#Gio trnh lut thng mi quc t#Nguyn Vn Lut#Ti bn ln th 2 c chnh l, b sung#^aH.#^aT php#20 15#^a206tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#343.0 87#GT#357364#^a55000^b2000b#357364#VV16.01931#VV16.01932#GI-108T#Vi?t#Gio trn h#Lut thng mi quc t#Tng quan lut thng mi quc t. Khi qut lut php quc gia v thng mi quc t, cng php - t php quc t v thng mi, s g iao thoa, hi nhp gia cc h thng php lut v thng mi quc t. Gii thiu v lut thng mi quc t ton cu ca t chc Thng mi th gii (WTO). Trn h by v tho thun song phng c hiu lc thng mi quc t gia Vit Nam v t chc Thng mi th gii. Ni dung php lut ca Hip nh Thng mi Vit - Hoa K. Tm tt c s php lut quc t khu vc ASEAN v thng mi quc t, dc h v, u t, hi quan... Hp ng mua bn hng ho quc t v trng ti thng mi quc t## 00944000000000313000450000200340000000500150003400500130004900500120006200500170 00740070068000910040018001590080005001770090010001820100005001920110015001970150 05700212082001000269016000300279013000700282014001600289026001100305026000700316 026001100323181000800334019000500342020001100347020001400358021025800372#Gio tr nh lut lao ng Vit Nam#Nguyn Hu Ch# Ngn Bnh# Th Dung#on Xun Tr ng#Nguyn Hu Ch (ch.b.), Ngn Bnh, Th Dung, on Xun Trng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aT php#2015#^a384tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V in i hc M H Ni#344.59701#GT#357365#^a70000^b2000b#VV16.01933#357365#VV16 .01934#GI-108T#Vi?t#Gio trnh#Lut lao ng#Trnh by khi nim chung v lut l ao ng Vit Nam, quan h php lut lao ng, vic lm, hc ngh, cng on, i thoi trong quan h lao ng, thng lng tp th v tho uc lao ng tp th , hp ng lao ng, thi gi lm vic - thi gi ngh ngi...## 00949000000000325000450000200310000000500130003100500130004400500160005700500170 00730070070000900040031001600080005001910090010001960100005002060110015002110150 05700226082001100283016000300294013000700297014001600304026001100320026001100331 02600070034218100080034901900050035702000110036202000100037302000150038302102250 0398#Gio trnh lut s hu tr tu#L nh Ngh#Qun Tun An#V Th Hng Yn#Ng uyn Minh Tun#L nh Ngh (ch.b.), Qun Tun An, Nguyn Minh Tun, V Th Hng Yn#Ti bn ln th 1, c chnh l#^aH.#^aT php#2015#^a204tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#346.597048#GT#357366#^a50000^b2 000b#VV16.01935#VV16.01936#357366#GI-108T#Vi?t#Gio trnh#Php lut#S hu tr t u#Tng quan v quyn s hu tr tu. Trnh by cc quy nh lut v s hu tr tu trong mt s lnh vc: quyn tc gi v quyn lin quan, quyn s hu cng n ghip, quyn i vi ging cy trng v bo v quyn s hu tr tu## 01043000000000349000450000100170000000200310001700300340004800500170008200500150 00990050015001140050021001290070073001500080005002230090011002280100005002390110 01500244012003500259015005100294082000700345016000300352013000700355014001600362 02600070037802600110038502600110039618100060040701900050041301900050041802000110 0423020000900434021025000443#Berger, Peter L.#S kin to x hi v thc ti#Kh o lun v x hi hc nhn thc#Luckmann, Thomas#Trn Hu Quang#inh Hng Phc#Hu nh Th Phng Mai#Peter L. Berger, Thomas Luckmann ; Dch: Trn Hu Quang (ch.b ., h..)...#^aH.#^aTri thc#2015#^a346tr.^b24cm#T sch Tinh hoa tri thc th gi i#Tn sch ting Anh: Social construction of reality#306.42#XH#357367#^a125000 ^b800b#357367#VV16.01937#VV16.01938#S550K#Vi?t#Dch#X hi hc#Tri thc#Gii thi u tp kho lun x hi hc v "tt c nhng g c coi l kin thc trong x h i", c bit l "kin thc i thng" vn cu to nn thc ti i sng thng nht khin cho ngi c c n tng l t nhiu thay i li t duy ca mn h## 00803000000000289000450002600110000002600110001102600070002200500080002901400170 00370190005000540820004000591810007000630010020000700020024000900070034001140080 02300148009003700171010000500208011001500213020001700228016000300245019000800248 021021900256020001300475004001800488013000700506#VV16.01939#VV16.01940#357368#L Minh#^a150000^b2000b#Vi?t#337#CH303L#Friedman, Thomas L.#Chic Lexus & cy l iu#Thomas L. Friedman ; L Minh dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aTri thc ; Cng ty Sch Phng Nam#2015#^a566tr.^b24cm#Kinh t th gii#XH#Dch M#Tp hp nhng m u chuyn sinh ng v nhng phn tch ca Thomas L. Friedman v "ton cu ho" l mt h thng quc t ang trc tip hay gin tip nh hng n chnh tr, m i trng, a chnh tr v kinh t ton cu#Ton cu ho#Ti bn ln th 6#35736 8## 00601000000000289000450002600070000002600110000702000140001800500170003200500200 00490050017000690140016000860190005001020820006001071810006001130020053001190070 05600172008000500228009001800233010000500251011001500256020000800271016000300279 020000600282013000700288020000700295020000900302#357369#VV16.01941#Sch c thm #Nguyn Thanh Lm#Nguyn Khnh Phng#Nguyn T Phng#^a33000^b3000b#Vi?t#807. 6#T527C#Tuyn chn n luyn v kim tra nh k ng vn 9#Nguyn Thanh Lm, N guyn Khnh Phng, Nguyn T Phng#^aH.#^ai hc S phm#2016#^a123tr.^b24cm# Ng vn#GK#Lp 9#357369#n tp#Kim tra## 00656000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020047000510030018000980070036001160220004001520050011001560050 01600167004002600183008000500209009001800214010000500232011002100237020001100258 02000060026902000110027502000120028602000140029801300070031201600030031902000080 0322#357370#VV16.01942#^a15000^b5000b#Vi?t#372.6#V460B#V bi tp trc nghim v t lun ting Vit 4#Sch hc bui hai#Nguyn Tr (ch.b.), Nguyn Th Hnh#T.1 #Nguyn Tr#Nguyn Th Hnh#In ln th 8, c chnh l#^aH.#^ai hc S phm#201 5#^a72tr. : bng^b24cm#Ting Vit#Lp 4#V bi tp#Trc nghim#Sch c thm#357 370#GK#T lun## 00439000000000241000450002600110000002600070001102000040001801400150002201900050 00370820010000421810006000520010016000580020019000740030004000930070016000970080 00600113009001700119010000500136011002900141016000300170020001700173013000700190 #VV16.01943#357371#Th#^a70000^b500b#Vi?t#895.92214#307K#Hong Xun Tho#ip khc ma xun#Th#Hong Xun Tho#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2016#^a188tr., 6tr. nh mu^b21cm#XH#Vn hc hin i#357371## 00553000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020024000400030020000640070037000840220004001210050014001250050014001390040 01300153008000500166009001800171010000500189011002600194020000500220020000600225 020000800231020001400239013000700253016000300260#357372#^a38000^b1000b#Vi?t#372 .7#B103T#Bi tp chn lc ton 4#Hai bui trong ngy# Trung Hiu (ch.b.), T rung Kin#T.1# Trung Hiu# Trung Kin#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#20 15#^a151tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#357372#GK## 00553000000000289000450002600070000001400160000701900050002308200060002818100060 00340020024000400030020000640070037000840220004001210050014001250050014001390040 01300153008000500166009001800171010000500189011002600194020000500220020000600225 020000800231020001400239016000300253013000700256#357373#^a38000^b1000b#Vi?t#372 .7#B103T#Bi tp chn lc ton 4#Hai bui trong ngy# Trung Hiu (ch.b.), T rung Kin#T.2# Trung Hiu# Trung Kin#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#20 15#^a144tr. : minh ho^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#GK#357373## 00529000000000253000450000100200000000200190002000500110003900700380005000800050 00880090034000930100005001270110025001320150042001570820007001990160003002060130 00700209014001600216026000700232181000800239019000500247019000500252020001100257 020000700268#Cullen, Lizzie Mary#Ging sinh diu k#Thanh Minh#Cullen, Lizzie Ma ry ; Thanh Minh dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Thi H#2015#^a96tr. : tranh v^b25cm#Tn sch ting Anh: The Magical Christmas#745.73#XH#357374#^a88000^b3 000b#357374#GI-106S#Vi?t#Dch#Sch tranh#T mu## 00500000000000253000450002600070000001400160000701900050002308200040002818100060 00320020032000380070042000700050013001120050014001250050013001390080005001520090 01800157010000500175011003100180020000500211020000600216020001400222013000700236 016000300243#357375#^a35000^b1000b#Vi?t#510#T406T#Ton thng minh v pht trin 6#Ng Long Hu, Hong Mnh H, Lu Mai Hin#Ng Long Hu#Hong Mnh H#Lu Mai Hin#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a128tr. : hnh v, bng^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm#357375#GK## 00783000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440010016000500020031000660030085000970070031001820050014002130080 00500227009001800232010000500250011002600255020000900281020000900290013000700299 016000300306021018100309020001500490#357376#VV16.01944#^a55000^b300b#Vi?t#580.7 #C126X#Nguyn Duy Minh#Cy xanh tiu im ca s sng#Sch tham kho dng cho si nh vin i hc, cao ng, gio vin v hc sinh ph thng#Nguyn Duy Minh, Nguy n Vn M#Nguyn Vn M#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a127tr. : minh ho^b24cm#Th c vt#Cy xanh#357376#TN#Gii thiu nhng kin thc c bn v t bo thc vt, cc qu trnh sinh l, s sinh trng pht trin ca cy xanh v cc ng dng t hc t ca cy xanh trong i sng v sn xut#Sch tham kho## 01094000000000313000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820009000491810006000580020032000640030034000960070061001300050017001910050 01300208005001800221005001700239005001800256008000500274009001800279010000500297 011002200302021041200324020002100736020001300757013000700770016000300777#VV16.01 945#357377#VV16.01946#^a88000^b500b#Vi?t#335.4346#454T#n tp mn t tng H Ch Minh#Theo h thng cu hi trc nghim#Nguyn Anh Cng (ch.b.), Trn Mai c, Nguyn Ngh Thanh...#Nguyn Anh Cng#Trn Mai c#Nguyn Ngh Thanh#Nguyn N gc Dip#Nguyn Thanh Tng#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a212tr. : bng^b24cm#Gm nhng cu hi p v: i tng, phng php nghin cu, c s hnh thnh v ph t trin t tng H Ch Minh; t tng H Ch Minh v cc vn : dn tc v c ch mng gii phng dn tc, ch ngha x hi v con ng qu ln ch ngha x hi Vit Nam, ng Cng sn Vit Nam, i on kt dn tc v on kt quc t, xy dng nh nc ca dn, do dn, vn vn ho, o c v xy dng con n gi mi#T tng H Ch Minh#Sch hi p#357377#XH## 00976000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020053000630030044001160040013001600080005001730090 01800178010000500196011002600201015014100227021021300368020000800581020001800589 020001700607020001800624013000700642016000300649020002200652#357378#VV16.01947#V V16.01948#^a45000^b2000b#Vi?t#372.13#T103L#Ti liu tp hun dy hc tch hp trng tiu hc#Dng cho cn b qun l, gio vin tiu hc#In ln th 2#^aH.#^ ai hc S phm#2015#^a135tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to . Cc Nh gio v Cn b qun l c s gio dc; Chng trnh m bo cht lng gio dc trng hc (SEQAP)#Gii thiu mt s vn chung v dy hc tch hp; xy dng k hoch v t chc dy hc tch hp tiu hc; t chc v qun l d y hc tch hp thc hnh xy dng ni dung v t chc dy hc tch hp tiu h c#Dy hc#Gio dc tiu hc#Dy hc tch hp#Ti liu tp hun#357378#XH#Phng php ging dy## 00968000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820007000501810006000570020081000630030072001440080005002160090018002210100 00500239011002600244015014100270021017800411020000800589020001600597020002000613 020001700633020001800650013000700668016000300675#357379#VV16.01949#VV16.01950#^a 75000^b2000b#Vi?t#373.13#T103L#Ti liu tp hun dy hc tch hp trng trun g hc c s, trung hc ph thng#Dng cho cn b qun l, gio vin Trung hc c s, Trung hc ph thng#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a247tr. : minh ho^b24cm# TTS ghi: B Gio dc v o to. Cc Nh gio v Cn b qun l c s gio dc; Chng trnh m bo cht lng gio dc trng hc (SEQAP)#Gii thiu nhng vn chung v dy hc tch hp; t chc dy hc tch hp; cch thc t chc v qu n l dy hc tch hp trng trung hc c s v trng trung hc ph thng#D y hc#Trung hc c s#Trung hc ph thng#Dy hc tch hp#Ti liu tp hun#357 379#XH## 00931000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810006000610010021000670020040000880030051001280070021001790040 03500200008000500235009001800240010000500258011002600263021027000289020000600559 020000700565020000800572020001000580020001700590013000700607016000300614#357380# VV16.01951#VV16.01952#^a56000^b500b#Vi?t#618.9285882#T550K#Nguyn Th Hong Yn #T k nhng vn l lun v thc tin#Sch chuyn kho phc v cho nghin cu v o to#Nguyn Th Hong Yn#In ln th 2, c chnh l, b sung#^aH.#^ai h c S phm#2015#^a196tr. : minh ho^b24cm#Trnh by nhng vn chung v "ri l on ph t k". Hng dn pht hin sm, chn on v nh gi t k tr em; c an thip, gio dc v tr liu cho tr t k, ng thi phi hp vi gia nh v cc lc lng trong vic can thip, gio dc v tr liu cho tr t k#T k#Tr em#L lun#Thc tin#Sch chuyn kho#357380#KT## 00722000000000253000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820006000501810007000560010017000630020025000800070017001050080005001220090 01800127010000500145011002200150021025900172020001600431013000700447016000300454 020001100457#VV16.01954#357381#VV16.01953#^a68000^b1500b#Vi?t#361.3#NH123M#Nguy n Duy Nhin#Nhp mn cng tc x hi#Nguyn Duy Nhin#^aH.#^ai hc S phm#20 15#^a267tr. : bng^b24cm#Gii thiu tng quan v cng tc x hi; lch s hnh t hnh v pht trin ca cng tc x hi; i tng, phng php, nn tng trit l , ngh nghip, chc nng v tin trnh ca cng tc x hi... v mt s phng php v k nng c bn ca cng tc x hi#Cng tc x hi#357381#GT#Gio trnh ## 00770000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820006000491810006000550010016000610020057000770070035001340050018001690080 00500187009001800192010000500210011002200215013000700237016000300244021015200247 020000900399020000900408020000800417020003000425020001300455#VV16.01955#VV16.019 56#357382#^a65000^b500b#Vi?t#808.1#T307N#Nguyn Linh Chi#Tip nhn J.A. Joyce v A.S. Pushikin t gc thi php#Nguyn Linh Chi, Thnh c Hng H#Thnh c Hng H#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a215tr. : bng^b24cm#357382#VH#Kho cu qu trnh tip nhn Joyce v Pushkin Vit Nam, bn cnh cn a ra cch hiu, cch tip nhn ca ring cc tc gi t gc thi php hc#Thi php#Sng tc#L ch s#Pushkin, Aleksandr Sergeevich#Joyce, James## 00999000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810007000570010022000640020080000860070038001660050015002040080 00500219009001800224010000500242011002200247021036500269020001700634020001500651 020002300666013000700689016000300696020001000699#357383#VV16.01957#VV16.01958#^a 48000^b500b#Vi?t#378.106#PH110T#Nguyn Th Minh Hng#Pht trin ngun lc ti chnh, c s vt cht trong cc trng i hc s phm#Nguyn Th Minh Hng, o Anh Phng#o Anh Phng#^aH.#^ai hc S phm#2015#^a140tr. : bng^b24cm#Gi i thiu tng quan cc trng i hc s phm. Kho st, phn tch thc trng ng un ti chnh v c s vt cht, trang thit b cc trng i hc s phm. C s l lun v ngun lc ca cc trng i hc s phm theo quan im h thng. Quan im, mc tiu chung v i mi gio dc i hc v i mi c ch ti ch nh gio dc i hc giai on 2010-2020...#Gio dc i hc#C s vt cht#Trn g i hc s phm#357383#XH#Ti chnh## 00676000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820012000501810006000620020048000680070084001160050013002000050013002130050 01100226005001500237005001500252005001200267005001500279008000500294009001100299 010000500310011001500315020001700330020000500347013000700352016000300359#357384# VV16.01959#VV16.01960#^a150000^b300b#Vi?t#895.9222408#K302B#Kch bn sn khu N am nh 5 nm ( 2011 - 2015)#Trn i Ct, Trn Anh o, V Vit ... ; Tuyn c hn: Giang Phong, Phm Khi Hon#Trn i Ct#Trn Anh o#V Vit #Trn Quang Lc#Ninh Hoi Long#Giang Phong#Phm Khi Hon#^aH.#^aSn khu#2015#^a516tr.^b21 cm#Vn hc hin i#Kch#357384#VH## 01009000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010013000640020035000770030066001120070039001780050 01900217008000500236009002700241010000500268011003100273021030600304020002000610 020002000630013000700650016000300657019000500660020001600665020001400681#357385# VV16.01961#VV16.01962#^a75000^b2000b#Vi?t#658.407#L107#Tan Hong Wee#Lnh o k hng n gin l ch huy#K nng v cng c pht trin con ngi ti ni lm vi c Chu #Tan Hong Wee ; Trn Th Thu Huyn dch#Trn Th Thu Huyn#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2015#^a270tr. : hnh v, bng^b21cm#Gii thiu v thut ln h o ti ni lm vic chu , gip ngi lnh o c kh nng iu hnh v qu n l nhn s c hiu qu: gip nhn vin pht hin ra im mnh v im yu ca bn thn; pht hin ra tim nng thin bm ca nhn vin; lm ch c cc cuc hi thoi xy dng i v kt ni nhm...#Ngh thut lnh o#B quyt thnh c ng#357385#KT#Dch#Qun l nhn s#Lm vic nhm## 01051000000000325000450000100150000000200160001500300580003100500160008900700380 01050080005001430090048001480100005001960110031002010820006002320160003002380130 00700241014001600248026000700264026001100271026001100282181000700293019000500300 01900050030502000200031002000080033002000100033802000200034802000160036802103410 0384#Thch Chn Ng#Thut c ngui#B quyt nhn thu tm can i phng qua ng n ng c th#Nguyn Tin t#Thch Chn Ng ; Nguyn Tin t dch#^aH.#^ai h c Kinh t Quc dn ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a315tr. : hnh v, bng^b21cm#158 .2#XH#357386#^a89000^b3000b#357386#VV16.01963#VV16.01964#TH504#Vi?t#Dch#Tm l hc ng dng#K nng#Giao tip#B quyt thnh cng#Thut c ngui#Gm cc cu chuyn gii thiu cc k nng c ngui gip chng ta "c th c hiu tm l c a i phng trong tnh hung khng c s chun b trc, ng thi d bo s v ic xy ra trong tng lai", qua gip chng ta gii quyt nhng nt tht tron g giao tip c nhn pht huy sc hp dn v d dng ginh c lng tin ca n gi khc## 00751000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820008000411810006000490020035000550070047000900050016001370050013001530050 01300166005001700179005001500196008000500211009001100216010000500227011001500232 021016900247020000800416020001500424013000700439016000300446#357387#VV16.01965#V V16.01966#^b500b#Vi?t#079.597#B108C#Bo ch vi di sn vn ho dn tc#Mai Thanh Thng, L Kh Phiu, Hong Chng...#Mai Thanh Thng#L Kh Phiu#Hong Chng# Trng Minh Tun#Vng Duy Bin#^aH.#^aSn khu#2015#^a350tr.^b21cm#Gm cc bi tham lun cp n tm quan trng ca s nghip nghin cu bo tn v pht huy cc di sn vn ho dn tc v trch nhim ca bo ch i vi s nghip ny#Bo ch#Di sn vn ho#357387#XH## 01149000000000349000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820012000411810007000530020092000600030015001520070053001670050013002200050 01400233005001300247005001500260005001200275008000500287009002700292010000500319 01100300032401500420035402103410039602000190073702000080075602000100076402000150 0774013000700789016000300796#VV16.01967#357388#VV16.01968#^b600b#Vi?t#332.110959 7#TH552T#Thc tin cng tc qun l v iu hnh ca ngn hng nh nc Vit Nam giai on 2011-2015#Sch tham kho#Trn Th t (ch.b.), ng Ngc c, H Qun h Hoa...#Trn Th t#ng Ngc c#H Qunh Hoa#T Trung Thnh#Ng Vn c#^aH. #^ai hc Kinh t Quc dn#2015#^aXV, 174tr. : minh ho^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn#Trnh by bi cnh v nhng thch thc i vi cng tc qun l, iu hnh ca ngn hng nh nc (NHNN) giai on 2011-2015. i mi v tng bc to dng nim tin v nn tng cho s n nh v pht trin trong ho t ng qun l, iu hnh ca NHNN 2011- 2015. C hi, thch thc v nh hng chnh sch ca ngn hng Vit Nam 2016 - 2020#Ngn hng nh nc#Qun l#iu h nh#Sch tham kho#357388#XH## 01155000000000337000450000100130000000200220001300300840003500500150011900500210 01340070055001550080005002100090048002150100005002630110025002680150034002930820 00800327016000300335013000700338014001700345026000700362026001100369026001100380 18100080039101900050039901900050040402000090040902000090041802000200042702000190 0447021035100466#Handley, Ann#Ngh thut "cu" like#B quyt lm nn nhng trang blog, podcast, video, ebook & webinar c mt khng hai#Chapman, C. C.#L Trung Hong Tuyn#Ann Handley, C. C. Chapman ; L Trung Hong Tuyn dch#^aH.#^ai h c Kinh t Quc dn ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a407tr. : hnh v^b21cm#Tn sch t ing Anh: Content rules#658.872#KT#357389#^a109000^b3000b#357389#VV16.01969#VV1 6.01970#NGH250T#Vi?t#Dch#Internet#Tip th#Truyn thng x hi#Thit k trang w eb#Gii thiu cch thc pht trin ni dung n tng nht nhm kt ni vi ngi mua trn cng ng mng nh: xc nh r mc tiu chin lc ca ni dung trc khi phc ha tng, n truyn ti ni dung mt cch hiu qu nht nng ca o uy tn v thu ht khch hng trung thnh gp phn xy dng mi quan h bn ch t gia khch hng v doanh nghip## 01089000000000325000450000100230000000200220002300300720004500500100011700700390 01270080005001660090048001710100005002190110015002240150037002390820008002760160 00300284013000700287014001700294026000700311026001100318026001100329181000600340 01900050034601900050035102000160035602000110037202000110038302000560039402103130 0450#Draper III, William H.#Cuc chi khi nghip#Nhng mo mc hp dn bt t ay thnh cng vi cc nh u t mo him#Dng Cm#William H. Draper III ; Dn g Cm dch#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a431tr.^b2 1cm#Tn sch ting Anh: The startup game#332.092#XH#357390#^a109000^b3000b#3573 90#VV16.01971#VV16.01972#C514C#Vi?t#Dch#u t mo him#Doanh nhn#Kinh doanh#D raper III, William H., nh u t mo him, 1928- , M#Gm nhng cu chuyn c t hc v s khi nghip ca chnh gia nh tc gi v s thay i ca ngnh u t mo him trong vng gn mt th k ng thi a ra nhng li khuyn su sc, n hng iu m nhng doanh nhn khi nghip tht s quan tm v trn tr chnh l: "Con ngi v sn phm ca m hnh kinh doanh"## 01030000000000337000450000200450000002900240004500500110006900500120008000500200 00920050014001120050013001260070056001390080005001950090027002000100005002270110 03100232015007300263082000700336016000300343013000700346014001500353026000700368 02600110037502600110038618100080039701900050040502000090041002000150041902000110 0434021024700445#Gio trnh i cng qun tr khu ngh dng#Basic resort manag ement#H Huy Tu#L Ch Cng#Nguyn Th Hng o#Phan Kim Lin#L Trn Phc#H H uy Tu, L Ch Cng (ch.b.), Nguyn Th Hng o...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2015#^aXVI, 199tr. : minh ho^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nha Trang. Khoa Kinh t#647.94#KT#357391#^a50000^b300b#357391#VV16.019 73#VV16.01974#GI-108T#Vi?t#Qun tr#Khu iu dng#Gio trnh#Gii thiu tng qu an v resort v kinh doanh resort. Cng tc hoch nh, u t xy dng v marke ting trong kinh doanh resort. M hnh t chc b my v nhn lc trong resort. Q un tr dch v lu tr, m thc v cc dch v khc trong resort...## 00959000000000289000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820010000501810006000600010013000660020027000790070050001060050016001560050 01200172008000500184009002700189010000500216011002700221015006900248021028700317 020000800604020001100612013000700623004003900630#VV16.01975#357392#VV16.01976#^a 110000^b500b#Vi?t#306.09597#103C#Li Phi Hng#i cng vn ho Vit Nam#Ch.b. : Li Phi Hng, Nguyn nh Ho, V Sn Hng#Nguyn nh Ho#V Sn Hng#^aH.#^a i hc Kinh t Quc dn#2015#^a405tr. : nh, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i h c Kinh t Quc dn. Khoa Du lch v Khch sn#Tng quan v vn ho Vit Nam v c u trc cc thnh t ca vn ho nh vn ho nhn thc, vn ho tm linh, vn ho ng x, vn ho t chc cng ng, vn ho chnh tr, vn ho cc dn tc t n gi, vn ho m thc... v bn sc vn ho Vit Nam trong bi cnh hi nhp kin h t quc t#Vn ho#Gio trnh#357392#Ti bn ln th 1, c sa i, b sung## 01121000000000313000450000100120000000200450001200500190005700700370007600400140 01130080005001270090048001320100005001800110025001850120030002100150132002400820 00800372016000300380013000700383014001600390026001100406026001100417026000700428 181000700435019000500442019000800447020000900455020001700464021032600481#Reider, Rob#Qun tr hiu qu hot ng doanh nghip nh#Trng i hc FPT#Rob Reider ; Trng i hc FPT dch#Ti bn ln 2#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn ; Trng i hc FPT#2015#^a320tr. : hnh v^b24cm#T sch Bn quyn i hc FPT#Tn sc h ting Anh: Effective operations and controls for the small privately held busi ness. - u ba sch ghi: Trng i hc FPT#658.022#TN#357393#^a89000^b1500b#V V16.01977#VV16.01978#357393#QU105T#Vi?t#Dch M#Qun tr#Doanh nghip nh#Trnh by nhng vn c bn v chin lc qun tr cc doanh nghip nh: mi trng doanh nghip, ln k hoch v lp ngn sch, ci thin cht lng dch v, lun chuyn tin mt, bn hng, chi ph, k ton, bo co kt qu hot ng, kim so t ni b, kim sot cng ngh thng tin, c cu t chc v vai tr ca qun tr# # 01120000000000361000450000200380000002900530003800500190009100500190011000700450 01290040014001740080005001880090041001930100005002340110030002390120030002690150 08500299082000800384016000300392013000700395014001700402026000700419026001100426 02600110043718100070044801900050045501900080046002000180046802000140048602000110 0500020001600511020001100527021022000538#Phn tch v ra quyt nh kinh doanh#P earson BTEC higher nationals and foundation degrees#BPP Learning media#Trng i hc FPT#BPP Learning media ; Trng i hc FPT dch#Ti bn ln 1#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn ; i hc FPT#2015#^aix, 475tr. : minh ho^b24cm#T sch B n quyn i hc FPT#Tn sch ting Anh: Business decision making. - u ba sch ghi: Trng i hc FPT#658.403#GT#357394#^a159000^b1500b#357394#VV16.01979#VV 16.01980#PH121T#Vi?t#Dch M#Phn tch d liu#Ra quyt nh#Kinh doanh#X l th ng tin#Gio trnh#Trnh by nhng kin thc v k nng v thu thp d liu, ph n tch d liu, trnh by thng tin vi cc nh dng thch hp. Tm hiu phn m m to thng tin t gip bn a ra cc quyt nh kinh doanh hiu qu nht## 01050000000000349000450000200210000002900530002100500190007400500190009300700450 01120040014001570080005001710090041001760100005002170110029002220120030002510150 08100281082000400362016000300366013000700369014001700376026000700393026001100400 02600110041118100070042201900050042901900080043402000120044202000190045402000190 0473020001100492021019700503#Nhp mn kinh t hc#Pearson BTEC higher nationals and foundation degrees#BPP Learning media#Trng i hc FPT#BPP Learning media ; Trng i hc FPT dch#Ti bn ln 1#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn ; i h c FPT#2015#^ax, 251tr. : minh ho^b24cm#T sch Bn quyn i hc FPT#Tn sch t ing Anh: Business environment. - u ba sch ghi: Trng i hc FPT#330#GT#35 7395#^a159000^b1500b#357395#VV16.01981#VV16.01982#NH123M#Vi?t#Dch M#Kinh t h c#Mi trng kinh t#Thng mi quc t#Gio trnh#Trnh by cc vn v ngu n lc v h thng kinh t, cu v cung th trng, gi, sn xut v chi ph, cc loi th trng v nhn t ca th trng, thng mi quc t v nh hng ca chu u## 00932000000000337000450000100150000000200160001500300520003100500090008300500140 00920070046001060080005001520090048001570100005002050110015002100820013002250160 00300238013000700241014001700248026001100265026001100276026000700287181000600294 01900050030001900160030502000190032102000160034002000110035602000100036702000380 0377021017900415#Vng Li Phn#M Vn giy vi#V 27 ct mc khi nghip ca ch a ch Alibaba#L Tng#H Th Thu L#Vng Li Phn, L Tng ; H Th Thu L dch#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn ; Cng ty Sch Alpha#2015#^a447tr.^b21c m#381.14206551#XH#357396#^a119000^b3000b#VV16.01983#VV16.01984#357396#M100V#Vi? t#Dch Trung Quc#Thng mi in t#Cng ti Alibaba#Doanh nhn#S nghip#M Vn , Doanh nhn, 1964-, Trung Quc#Gii thiu lch s hnh thnh v pht trin ca tp on thng mi in t hng u ca Trung Quc Alibaba, qua khc ho qu trnh lp nghip ca nh sng lp tp on M Vn## 00811000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400170002901900050 00460820011000511810006000620010008000680020015000760070028000910080005001190090 05500124010000500179011002100184020001900205021014000224020001100364020001000375 02000390038501600030042401900160042700400140044302000080045701300070046500500130 0472#357397#VV16.01985#VV16.01986#^a120000^b3000b#Vi?t#381.142092#M100V#Trn V #Ti l Jack Ma#Trn V ; An Lc Group dch#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn ; C ng ty Vn ho Huy Hong#2015#^a475tr. : nh^b21cm#Thng mi in t#Gii thiu nhng mu chuyn i thng trong cuc sng ca nh sng lp tp on thng mi in t hng u ca Trung Quc Alibaba Jack Ma#Doanh nhn#S nghip#Jack Ma, D oanh nhn, 1964-, Trung Quc#XH#Dch Trung Quc#Ti bn ln 1#Tiu s#357397#An Lc Group## 00829000000000301000450002600070000002600110000702600110001800500150002900800050 00440090021000490100005000700110029000750150032001040210112001360200019002480200 00800267020001000275016000300285014000800288019000500296082001000301181000600311 002014000317007004300457001001300500013000700513020000700520#357398#VV16.01987#V V16.01988#Trn Lan Khanh#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a231tr. : minh ho^b21x 30cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Gii thiu hnh trnh 70 nm xy dng v ph t trin ca tp th, cn b cng nhn vin ngnh Giao thng vn ti#Giao thng vn ti#Lch s#1945-2015#XH#^b1015b#Vi?t#388.09597#K600Y#K yu cc hot ng k nim 70 nm ngy truyn thng v i hi thi ua yu nc ngnh Giao thng Vn ti Vit Nam (28/8/1945 - 28/8/2015)#B.s.: Ng c Hnh (ch.b.), Trn Lan Khanh #Ng c Hnh#357398#K yu## 00442000000000241000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200090 00381810006000470010011000530020020000640030021000840070011001050080010001160090 01500126010000500141011001500146020001800161020001100179013000700190016000300197 #357399#VV16.01989#^a60000^b100b#Vi?t#895.9223#X515D#Trng Lam#Xui dng sng thm#Truyn di thiu nhi#Trng Lam#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2015#^a205tr.^b21c m#Vn hc thiu nhi#Truyn di#357399#VH## 00418000000000241000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200100 00301810007000400010018000470020013000650030004000780070018000820080010001000090 01500110010000500125011001500130020001700145020000400162016000300166013000700169 #357400#VV16.01990#^b300b#Vi?t#895.92214#KH506S#Hong Trng Khnh#Khc sng La#T h#Hong Trng Khnh#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2015#^a144tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#VH#357400## 01099000000000313000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200190 00301810006000490020054000550070054001090050013001630050015001760050015001910050 01200206005001500218008001000233009001500243010000500258011003300263015006000296 021039000356020000800746020001100754020001000765013000700775016000300782#357401# VV16.01991#^b300b#Vi?t#324.25970750959742#L302S#Lch s ng b v nhn dn x L nh Sn (1929 - 2014)#B.s.: Phm Vn Qu, Nguyn Vn Thu, Nguyn Th Hoa...#Phm Vn Qu#Nguyn Vn Thu#Nguyn Th Hoa#ng S Tm#Nguyn Vn Sn#^aNgh An#^aNx b. Ngh An#2015#^a142tr., 16tr. nh : bng^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Lnh Sn - huyn Anh Sn#Gii thiu v iu kin t nhin, con ngi, truyn thng vn ho v nhng du n lch s ca x Lnh Sn, huyn Anh Sn, tnh Ngh An. S hnh thnh t chc ng cng tin trnh lch s ng b v nhn dn x q ua cc giai on 1930-1931, cch mng thng Tm 1945, khng chin chng thc dn Php 1946-1954, khng chin chng M cu nc 1955-1975 v giai on hu chin, i mi 1975-2010#Lch s#ng b x#1929-2014#357401#XH## 01186000000000289000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200190 00301810006000490020054000550070051001090050015001600050014001750080010001890090 01500199010000500214011003200219015005300251021054000304020000800844020001100852 020001000863016000300873001001300876013000700889#357402#VV16.01992#^b300b#Vi?t#3 24.25970750959742#L302S#Lch s ng b v nhn dn x Thanh An (1930 - 2015)#Ch .b.: V Quc Hng, V Thanh Huyn, V Thanh Hin#V Thanh Huyn#V Thanh Hin#^a Ngh An#^aNxb. Ngh An#2015#^a167tr., 7tr. nh : bng^b21cm#TTS ghi: ng u - HND - UBND - UBMTTQ x Thanh An#Gii thiu v a l t nhin v x hi ca x Thanh An, huyn Thanh Chng, tnh Ngh An. S hnh thnh t chc chi b ng c ng tin trnh lch s ng b v nhn dn x qua cc giai on u tranh giii p hng dn tc 1930 -1945, khng chin chng thc dn Php 1945 -1954, thc hin k hoch Nh nc 5 nm ln th nht 1954 - 1964, xy dng hu phng v chi vin cho tin tuyn min Nam trong khng chin chng M cu nc 1965-1975, thi k hu chin, xy dng ch ngha x hi 1975-2000 v giai on hi nhp pht trin 2000 - 2014#Lch s#ng b x#1930-2015#XH#V Quc Hng#357402## 01205000000000289000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200190 00301810006000490020055000550070051001100050015001610050014001760080010001900090 01500200010000500215011003200220015005400252021055700306020000800863020001100871 020001000882016000300892001001300895013000700908#357403#VV16.01993#^b300b#Vi?t#3 24.25970750959742#L302S#Lch s ng b v nhn dn x Hng Phc (1930 - 2015)#C h.b.: V Quc Hng, V Thanh Huyn, V Thanh Hin#V Thanh Huyn#V Thanh Hin#^ aNgh An#^aNxb. Ngh An#2015#^a148tr., 6tr. nh : bng^b21cm#TTS ghi: ng u - HND - UBND - UBMTTQ x Hng Phc#Gii thiu qu trnh hnh thnh v truyn th ng yu nc ca x Hng Phc, huyn Hng Nguyn, tnh Ngh An. S hnh thnh t chc chi b ng cng tin trnh lch s ng b v nhn dn x qua cc giai o n u tranh giii phng dn tc 1930 -1945, khng chin chng thc dn Php 1945 -1954, thc hin k hoch Nh nc 5 nm ln th nht 1954 - 1964, xy dng hu phng v chi vin cho tin tuyn min Nam trong khng chin chng M cu nc 1965-1975, thi k hu chin, xy dng ch ngha x hi 1975-2000 v giai on hi nhp pht trin 2000 - 2014#Lch s#ng b x#1930-2015#XH#V Quc Hng#357 403## 00603000000000301000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200120 00381810006000500020011000560030004000670070045000710050015001160050016001310050 00900147005000600156005001600162008001000178009001500188010000500203011003100208 015003100239020001700270020000400287013000700291016000300298#357404#VV16.01994#^ a40000^b250b#Vi?t#895.9221408#H561X#Hng xun#Th#Nguyn Duy Tr, Phm Ngc Du yn, Minh c...#Nguyn Duy Tr#Phm Ngc Duyn#Minh c#L Ba#Nguyn Ngc Bo#^ aNgh An#^aNxb. Ngh An#2016#^a151tr. : nh chn dung^b21cm#TTS ghi: CLB Th x Nghi Xun#Vn hc hin i#Th#357404#VH## 00862000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400090002901900050 00380820009000431810007000520020019000590070076000780050013001540050015001670050 01500182005001700197005001500214005001500229008000500244009001800249010000500267 01100210027202102090029302000090050202000080051102000070051901300070052601600030 0533#357405#VV16.01995#VV16.01996#^b10000b#Vi?t#294.3444#PH109P#Php Pht diu m u#L Ngc Tnh, Nguyn Vn Ni, Nguyn Don T... ; Thch Tnh c tuyn chn#L Ngc Tnh#Nguyn Vn Ni#Nguyn Don T#Nguyn Thnh Lc#ng nh Tho#Thch Tnh c#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a227tr. : nh^b21cm#Tp hp nhng bi vit t chnh tri nghim ca nhng ngi tng b trc tr, kh au hoc bnh tt nan y... tm n vi gii lut ca o Pht thanh tnh thn - khu - m dn ho gii c ht kh au#o Pht#Gio l#Tu tp#357405#XH## 00624000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820010000411810006000510010024000570020023000810070040001040050015001440080 00500159009001800164010000500182011002200187021011300209020001200322020001400334 013000700348016000300355#357406#VV16.01997#VV16.01998#^b820b#Vi?t#305.89593#T307 C#Trn Nguyn Khnh Phong#Tip cn vn ho T i#Trn Nguyn Khnh Phong, V Th M Ngc#V Th M Ngc#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a299tr. : bng^b21cm#Trnh by mt s nt c bn v vn ho vt th, tp qun, nghi l i ngi, vn ho p hi vt th ca ngi T i#Dn tc hc#Dn tc T i#357406#XH## 00689000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820012000491810007000610020017000680070048000850220004001330080005001370090 01800142010000500160011003100165020001700196020001000213005001400223005001400237 005001500251005002200266005001700288016000300305015006000308013000700368#357407# VV16.01999#VV16.02000#^a75000^b300b#Vi?t#895.9221408#TH460#Th ng H Ni#Ng uyn Vn An, Nguyn B By, Thch Vn Long...#T.7#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a 647tr. : nh chn dung^b20cm#Vn hc hin i#Th ng#Nguyn Vn An#Nguyn B By#Thch Vn Long#Nguyn Th Minh Thoan#Thch Cng Trng#VH#TTS ghi: Trung tm Vn ho TP H Ni. Cu lc b Th ng#357407## 00813000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820019000421810006000610020045000670080012001120090006001240100005001300110 02500135015003300160021032500193020000800518020001300526020001000539016000300549 013000700552#357408#VV16.02001#VV16.02002#^b2000b#Vi?t#324.25970750959754#L302S# Lch s ng b tnh Bnh nh (1930 - 1945)#^aBnh nh#^aS.n#2015#^a164tr., 8t r. nh^b24cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam#Gii thiu v iu kin t nhin, con ngi, truyn thng vn ho v nhng du n lch s ca tnh Bnh nh. S h nh thnh t chc ng thi k 1928-1930 v tin trnh lch s ng b tnh qua cc giai on 1930-1931, phong tro nhng nm 1932-1935, cuc vn ng dn ch 1 936-1939 v khi ngha ginh chnh quyn 1939-1945#Lch s#ng b tnh#1930-194 5#XH#357408## 00787000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400080002901900050 00370820019000421810006000610010016000670020045000830070059001280050014001870050 01300201008001200214009000600226010000500232011002600237015007900263021010200342 020000800444020001300452020001000465013000700475016000300482#VV16.02003#VV16.020 04#357409#^b2000b#Vi?t#324.25970750959754#L302S#Nguyn Quyn#Lch s ng b tnh Bnh nh (1954 - 1975)#B.s.: Nguyn Quyn (ch.b.), Trn Minh nh, L Du y Thng#Trn Minh nh#L Duy Thng#^aBnh nh#^aS.n#2015#^a323tr., 28tr. nh^b2 4cm#u ba sch ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b tnh Bnh nh#Trnh by qu trnh ng b tnh Bnh nh lnh o nhn dn u tranh chng quc M (1954 - 1975)#Lch s#ng b tnh#1954-1975#357409#XH## 00778000000000313000450000200190000000500160001900500160003500500150005100500150 00660050012000810070052000930080005001450090028001500100005001780110026001830150 05000209082000600259016000300265013000700268014000700275026000700282026001100289 026001100300181000700311019000500318020000800323020000800331021012500339#Thng b o khoa hc#Nguyn Vn on#Nguyn Hoi Nam#Nguyn Khc S#Nguyn Cao Tn#Ng Th Lan#Nguyn Vn on, Nguyn Hoi Nam, Nguyn Khc S...#^aH.#^aBo tng Lch s quc gia#2015#^a128tr. : minh ho^b26cm#u ba sch ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch#959.7#XH#357410#^b500b#357410#VV16.02005#VV16.02006#TH455B#Vi?t#Lch s#Di tch#Gm cc thng bo khoa hc ca Bo tng Lch s Quc gia v cc hot ng ca Bo tng v cc vng di tch lch s Vit Nam## 00729000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810007000550010010000620020056000720070010001280080005001380090 02300143010000500166011002800171021020800199020001800407020001800425020001000443 013000700453016000300460#357411#VV16.02007#VV16.02008#^a69000^b300b#Vi?t#388.3# QU600H#T S Sa#Quy hoch mng li vn ti hnh khch cng cng th#T S S a#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2015#^a24tr. : bng, s ^b24cm#Tng quan v th v pht trin giao thng th. Trnh by v d bo nhu cu vn ti th, cc phng thc vn ti hnh khch v c s l lun v quy hoch mng li vn ti hnh khch cng cng th#Vn ti cng cng#Giao thng th#Qui hoch#35 7411#XH## 01001000000000301000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820008000501810007000580020021000650070061000860050015001470050015001620050 01800177005001600195005001700211008001800228009003500246010000500281011002600286 021035700312020000900669020001100678013000700689016000300696#357412#VV16.02009#V V16.02010#^a98000^b1000b#Vi?t#620.001#NH123M#Nhp mn v k thut#Phm Ngc Tu n (ch.b.), H Th Thu Nga, Th Ngc Khnh...#Phm Ngc Tun#H Th Thu Nga# Th Ngc Khnh#Trn i Nguyn#Nguyn Vn Tng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Qu c gia Tp. H Ch Minh#2015#^a377tr. : minh ho^b24cm#Gii thiu v lch s v s pht trin ca k thut. Cc bc u tin chun b cho s nghip thnh cng c a sinh vin. Gii thiu chi tit cc bc v v d p dng qu trnh thit k k thut nhm gip sinh vin trong cng vic thit k. Mt s thng tin v o ln g, ton hc v c s k thut sinh vin s dng trong qu trnh tnh ton, th it k...#K thut#Gio trnh#357412#GT## 00797000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810006000560010022000620020024000840030015001080070022001230080 01800145009003500163010000500198011002700203015006600230021018500296020001300481 020001500494013000700509016000300516#357413#VV16.02011#VV16.02012#^a45000^b300b #Vi?t#646.76#K600N#Nguyn Th Bch Ngoan#K nng v gi tr sng#Sch tham kho# Nguyn Th Bch Ngoan#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015# ^a132tr. : nh, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t - Lut. Khoa Ti ch nh Ngn hng#a ra nhng li khuyn v cch i nhn x th qua nhng cu chuy n i thng sng ng, m cht nhn vn. Gii thiu khi qut nhng k nng c n thit trong kinh doanh v cuc sng#K nng sng#Sch tham kho#357413#KT## 01026000000000301000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200130 00381810007000510010022000580020034000800030017001140070022001310080014001530090 03500167010000500202011001500207015005100222021037300273020001000646020001000656 020001700666013000700683016000300690020000900693020002200702#357414#VV16.02013#^ a60000^b200b#Vi?t#343.59709945#QU603T#Nguyn Th Hng Nhung#Quyn tc gi trong khng gian o#Sch chuyn kho#Nguyn Th Hng Nhung#^aH Ch Minh#^ai hc Qu c gia Tp. H Ch Minh#2015#^a122tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t - Lu t. Khoa Lut#Khi qut chung v quyn tc gi v mng khng gian o. Trnh by nhng c quyn v ngoi l ca quyn tc gi nh: cc quyn thn nhn, quyn t i sn, bo h quyn tc gi..., hp ng khai thc quyn tc gi, qun l tp th quyn tc gi, trch nhim ca cc ch th lin quan n vic khai thc tc ph m trn internet, cc bin php ch ti i vi hnh vi vi phm...#Php lut#Bn quyn#Sch chuyn kho#357414#XH#Internet#Truyn thng my tnh## 00776000000000277000450000100170000000200330001700700170005000800180006700900350 00850100005001200110031001250150045001560820008002010160003002090130007002120140 01500219026001100234026001100245026000700256181000800263019000500271020001300276 020000900289020001100298021018900309#Nguyn Tun ng#Gio trnh ngn ng hc m y tnh#Nguyn Tun ng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#201 5#^a150tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Cng ngh thng tin#41 0.285#GT#357415#^a16000^b500b#VV16.02014#VV16.02015#357415#GI-108T#Vi?t#Ngn ng hc#My tnh#Gio trnh#Dn nhp ngn ng hc my tnh. Phn tch c php vi ng php hnh thc. Cc chin lc phn tch c php. Cc thut ton phn tch t hnh t c php. S lc tnh ton ng ngha hnh thc## 00833000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450010012000510020031000630070028000940080018001220090035001400100 00500175011003100180015011000211021015000321020001700471020000800488020001100496 016000300507005001500510020001100525013000700536#357416#VV16.02016#^a22000^b500 b#Vi?t#005.73#C125T# Vn Nhn#Cu trc d liu v gii thut# Vn Nhn, Trn h Quc Sn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a205tr. : hnh v, bng^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Cng ngh thng tin. - Tn sch ngo i ba: Gio trnh cu trc d liu v gii thut#Trnh by cc vn ct li n ht v cu trc d liu v gii thut nh: Sp xp v tm kim, danh sch lin k t, ngn xp, hng i, cy v bng bm#Cu trc d liu#Tin hc#Gio trnh#GT#T rnh Quc Sn#Thut ton#357416## 01039000000000337000450002600110000002600070001102600110001801400160002901900050 00450820008000501810006000580010013000640020008000770030063000850070058001480050 01500206005001700221008001800238009005300256010000500309011002200314015008000336 01300070041602102340042302000090065702000080066601600030067401900050067702000080 0682020001100690#VV16.02019#357417#VV16.02018#^a125000^b500b#Vi?t#371.207#H419S #Egan, Kieran#Hc su#Mt ci tin n gin c th bin i vic dy v hc tr ng#Kieran Egan ; Nguyn Hu Th dch ; Phm Vim Phng h..#Nguyn Hu Th#Ph m Vim Phng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh ; i hc Ho a Sen#2015#^a367tr. : bng^b21cm#Nguyn tc: Learning in depth: A simple innovat ion that can transform schooling#357417#Trnh by v phng php "hc su" - mt phng php gip hc sinh ghi nh kin thc lu. Tr li nhng kin nghi ng tnh kh thi ca phng php ny. a ra nhng nguyn tc gio vin hng dn hc sinh p dng phng php ny#Gio dc#i mi#XH#Dch#Hc tp#Nghin cu## 00799000000000277000450000100190000000200250001900500180004400500210006200700600 00830080005001430090023001480100005001710110026001760820007002020160003002090130 00700212014001600219026000700235026001100242026001100253181000800264019000500272 020001400277020001100291021021900302#ng Th Bch Thu#Gio trnh c s d liu #Phm Th Bch Hu#Nguyn Trn Minh Th#ng Th Bch Thu, Phm Th Bch Hu, N guyn Trn Minh Th#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2015#^a204tr. : minh ho^b24cm#0 05.74#GT#357418#^a35000^b1000b#357418#VV16.02020#VV16.02021#GI-108T#Vi?t#C s d liu#Gio trnh#Tng quan v c s d liu. Gii thiu cc m hnh thc th k t hp, m hnh d liu quan h, ph thuc hm v dng chun, ngn ng i s qu an h, ngn ng SQL, php tnh quan h, rng buc ton vn v ti u truy vn## 00766000000000301000450000200250000000500140002500500160003900500150005500500120 00700050015000820070047000970080005001440090023001490100005001720110026001770820 00600203016000300209013000700212014001600219026000700235026001100242026001100253 181000800264019000500272020001400277020001100291021016200302#Gio trnh mng my tnh#Mai Vn Cng#Trn Trung Dng#Trn Hng Ngc#L Ngc Sn#L Giang Thanh#Ma i Vn Cng, Trn Trung Dng, Trn Hng Ngc#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2015#^a 534tr. : minh ho^b24cm#004.6#GT#357419#^a65000^b1000b#357419#VV16.02022#VV16.0 2023#GI-108T#Vi?t#Mng my tnh#Gio trnh#Gii thiu v mng my tnh v intern et. Trnh by v tng ng dng, tng vn chuyn, tng mng, tng lin kt v mn g cc b, mng khng dy trong mng my tnh## 00838000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820006000421810006000480010015000540020051000690070037001200050021001570080 00500178009002300183010000500206011002500211021029700236020001900533020001000552 013000700562016000300569#357420#VV16.02024#VV16.02025#^b4000b#Vi?t#363.7#M458S#N guyn c Tr#Mt s bnh, dch lin quan n nhim mi trng#Nguyn c Tr, Nguyn Th Hong Yn#Nguyn Th Hong Yn#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2015#^a99 tr. : minh ho^b21cm# cp n mt s bnh, dch lin quan n: Sc kho v th ch thc v mi trng, nhim khng kh, nhim nc, cht thi bnh vin, n him thc phm v nhim ho cht, nhim phng x, ting n v nh sng. Trn h by mt s bin php phng nga bnh, dch lin quan n nhim mi trng# nhim mi trng#Bnh dch#357420#XH## 00817000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820021000421810006000630010014000690020101000830070014001840080005001980090 02300203010000500226011002500231021020600256020003800462020001100500020001100511 020000700522013000700529016000300536#357421#VV16.02026#VV16.02027#^b4000b#Vi?t#3 33.9516095973509142#B108V# Cng Thung#Bo v ti nguyn v mi trng Khu D t r sinh quyn thin nhin th gii qun o Ct B, Vit Nam# Cng Thung#^aH.# ^aKhoa hc v K thut#2015#^a99tr. : minh ho^b21cm#Trnh by tng quan v c im ti nguyn, mi trng Khu D tr sinh quyn th gii qun o Ct B (Vit Nam). Phn tch cc mi nguy hi n ti nguyn v mi trng y, xut c c hnh ng bo v#Khu D tr sinh quyn qun o Ct B#Ti nguyn#Mi trng#B o v#357421#XH## 00623000000000241000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820008000421810006000500020043000560080005000990090023001040100005001270110 02500132015005500157021013400212020001700346020000800363013000700371016000300378 #357422#VV16.02028#VV16.02029#^b4000b#Vi?t#363.707#C101B#Cc bin php ng ph v i bin i kh hu#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2015#^a99tr. : minh ho^b21cm#T TS ghi: Vin Ti chnh vi m v Pht trin cng ng#Tng quan v tnh hnh bin i kh hu ti Vit Nam. Trnh by nhng bi hc kinh nghim v cc m hnh n g ph vi bin i kh hu#Bin i kh hu#i ph#357422#XH## 00758000000000265000450002600110000002600070001102600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570010014000630020035000770070032001120050017001440080 00500161009002300166010000500189011002600194021022700220020001900447020001600466 013000700482016000300489#VV16.02030#357423#VV16.02031#^a69000^b500b#Vi?t#664.94 2#C455N#inh Hu ng#Cng ngh sn xut hp thu sn#inh Hu ng, Nguyn C ng Bnh#Nguyn Cng Bnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2015#^a207tr. : minh ho^b 21cm#Mt s nguyn liu thng s dng trong sn xut hp thu sn. Bao b hp. Cc qu trnh c bn trong cng ngh sn xut hp thu sn. K thut s n xut mt s hp thu sn thng thng. Kim tra v bo qun hp#Cng ngh sn xut# hp thu sn#357423#KT## 00706000000000265000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810007000560010014000630020048000770070014001250080005001390090 02300144010000500167011002600172021018700198020000900385020001200394016000300406 020002400409013000700433#357424#VV16.02032#VV16.02033#^a79000^b500b#Vi?t#664.94 #NG527L#inh Hu ng#Nguyn liu thu sn v cng ngh sau thu hoch#inh Hu ng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2015#^a243tr. : minh ho^b21cm#Nguyn liu thu sn Vit Nam. Thnh phn ho hc ca nguyn liu thu sn. Qu trnh bin i c a thu sn sau khi cht. Bo qun, vn chuyn v nh gi cht lng nguyn liu thu sn#Thu sn#Nguyn liu#KT#Cng ngh sau thu hoch#357424## 00672000000000265000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200090 00311810006000400010016000460020055000620070016001170080012001330090017001450100 00500162011003000167021016500197020000900362020000800371020000700379020001000386 013000700396016000300403#357425#VV16.02034#^b1489b#Vi?t#915.9741#M458S#Nguyn H u Ngn#Mt s im n du lch, l hi v lng ngh Thanh Ho#Nguyn Hu Ngn#^a Thanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a246tr., 12tr. nh mu^b21cm#Gii thiu nhng a danh du lch, l hi v lng ngh ca tnh Thanh Ho nh: Thnh nh H, Lam K inh, ng T Thc, sui c thn Cm Lng, vn Quc gia Bn En...#a danh#Du l ch#L hi#Lng ngh#357425#XH## 00664000000000253000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200150 00311810006000460010011000520020027000630070021000900220004001110080005001150090 01700120010000500137011002500142021020800167020001400375013000700389016000300396 005001100399#357426#VV16.02035#^b1489b#Vi?t#781.6200959741#120N#L Vn Ho#m n hc dn gian Thanh Ho#L Vn Ho kho bin#T.1#^aH.#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a222 tr. : hnh v^b24cm#Nghin cu v gii thiu mt s bn c nhc c su tm, gh i chp trong kho tng m nhc dn gian Thanh Ho nh: H sng nc x Thanh, m nhc l hi Thnh hong, n ht cc dn tc Mng - Thi Thanh Ho#Nhc dn gia n#357426#XH#L Vn Ho## 00906000000000349000450000100150000000200270001500300220004200500120006400500090 00760050009000850050015000940070088001090040013001970080005002100090009002150100 00500224011002600229012003600255082000600291016000300297013000700300014001600307 02600070032302600110033002600110034118100060035201900050035801900140036302000180 0377020001300395021014800408#Akehashi Daiji#Nui dy con kiu Nht Bn#Phin bn en - trng#Ohta Tomoko#Thu Hng#Minh Hu#Song Tm Quyn#Akehashi Daiji ; Minh ho: Ohta Tomoko ; Dch: Thu Hng, Minh Hu ; Song Tm Quyn h..#In ln th 3#^ aH.#^aPh n#2015#^a179tr. : tranh v^b21cm#B quyt hnh phc khi nui dy tr# 649.1#XH#357427#^a45000^b5000b#357427#VV16.02038#VV16.02039#N515D#Vi?t#Dch Nh t Bn#Gio dc gia nh#Nui dy con#Gii thiu mt s b quyt trong nui dy c on theo kiu Nht Bn nhm gip tr c th pht huy u im ca mnh tr thn h a tr t tin, vui v## 00701000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400160002901900050 00450820004000501810007000540010014000610020021000750030035000960070014001310080 00500145009003100150010000500181011002200186021017300208020001000381020001600391 020000600407013000700413016000300420#357428#VV16.02036#VV16.02037#^a64000^b3000 b#Vi?t#428#CH305L#V Trung Kin#Chin lc IELTS 7.0#T ting Anh v lng ti IE LTS 7.0#V Trung Kin#^aH.#^aLao ng; Cng ty Sch Alpha#2015#^a179tr. : bng^b 21cm#Trnh by nhng k nng c bn nng cao kh nng Anh ng nh: K nng ng he, ni, c, vit; ng thi a ra nhng li khuyn, hng dn c th chun b cho k thi IELTS#Ting Anh#K nng hc tp#IELTS#357428#XH## 00794000000000289000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820008000491810006000570010008000630020015000710070022000860050013001080040 03200121008000500153009002300158010000500181011003100186021022500217020001500442 020001300457020002400470013000700494016000300501#357429#VL16.00168#VL16.00169#^a 89000^b500b#Vi?t#621.402#K600T#Bi Hi#K thut nhit#Bi Hi, Trn Th Sn#Tr n Th Sn#Ti bn ln th 10, c sa cha#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2015#^a218 tr. : hnh v, bng^b27cm#Trnh by cc khi nim c bn v nhit, mi cht v c ch xc nh trng thi, cc qu trnh nhit ng ca mi cht, chu trnh nhit ng, qu trnh dn nhit, trao i nhit i lu, truyn nhit v thit b trao i nhit#K thut nhit#Truyn nhit#Nhit ng hc k thut#357429#KT## 00963000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400070002901900050 00360820008000411810006000490010018000550020073000730030116001460070048002620050 01500310008000500325009002100330010000500351011002100356015004600377021017400423 020001000597020000700607020000800614020001700622013000700639016000300646#357430# VL16.00170#VL16.00171#^b520b#Vi?t#363.378#T103L#Nguyn Trung Kin#Ti liu hc t p: T chc cng tc cha chy v cu nn cu h ti c s#Dng cho lp bi dn g kin thc PCCC & CNCH cho cc c nhn thuc c quan, t chc, doanh nghip, c s kinh doanh#B.s.: Nguyn Trung Kin (ch.b.), Phm Vn Huynh#Phm Vn Huynh#^a H.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a64tr. : bng^b30cm#TTS ghi: Trng i hc Phng chy Cha chy#Cung cp nhng kin thc c bn v quan im, nguyn tc, ni du ng yu cu v vic t chc qun l lc lng phng chy v cha chy c s n c ta trong giai on hin nay#Cha chy#Cu h#Cu nn#Ti liu hc tp#357430#X H## 01061000000000361000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810007000450020021000520030032000730070074001050220004001790220017001830050 01800200005001600218005002100234005001800255005001600273004001800289008000500307 00900110031201000050032301100260032801500610035402102460041502000090066102000100 0670020000900680016000300689013000700692#357431#VL16.00172#^a80000^b500b#Vi?t#6 17.63#CH551R#Cha rng v ni nha#Dng cho sinh vin Rng Hm Mt#B.s.: Trnh Th Thi H (ch.b.), Nguyn Th Chu, Trng Th Hiu Hnh...#T.2#Ni nha lm sng #Trnh Th Thi H#Nguyn Th Chu#Trng Th Hiu Hnh#Phm Th Thu Hin#L Th Kim Oanh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2015#^a151tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y H Ni. Vin o to Rng Hm Mt#Gii thiu cc bnh l v rng nh bnh su rng, tn thng m cng khng do su rng, cc bt thng c a h rng, bnh l tu, bnh l cung rng; cc phng php trm phc hi rng nh cc phng php khm, chn on v th nghim lm sng...#Nha khoa#Bnh rng #iu tr#KT#357431## 00824000000000277000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200040 00381810006000420010013000480020017000610070061000780050015001390050023001540040 01800177008000500195009001100200010000500211011003100216021026700247020001100514 020001100525013000700536016000300543#357432#VL16.00173#^a80000^b700b#Vi?t#547#H 401H# nh Rng#Ho hc hu c 2# nh Rng (ch.b.), ng nh Bch, Nguyn Th Thanh Phong#ng nh Bch#Nguyn Th Thanh Phong#Ti bn ln th 9#^aH.#^aG io dc#2015#^a347tr. : hnh v, bng^b27cm#Trnh by khi nim chung, ng phn v danh php, cc phng php iu ch, tnh cht vt l v ho hc, gii thiu mt s hp cht tiu biu v ng dng ca dn xut halogen, hp cht c - nguy n t, Ancol-phenol-ete, Anehit v xeton, Axit cacboxylic v dn xut#Ho hu c #Gio trnh#357432#GT## 01020000000000337000450000200330000000300250003300500120005800500170007000500150 00870050016001020050011001180070063001290080005001920090011001970100005002080110 03100213015005800244082000400302016000300306013000700309014001600316026001100332 02600070034302600110035018100080036101900050036902000140037402000100038802000110 0398021027300409#Gio trnh ho i cng - v c#Dng cho o to i hc#Trn Th N#Nguyn Phan Hng#Nguyn Th Hoa#V Th Minh Th#V Th Hu#B.s.: Trn Th N (ch.b.), Nguyn Phan Hng, Nguyn Th Hoa...#^aH.#^aGio dc#2015#^a199tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y Dc Thi Bnh. B mn Ho hc#5 46#GT#357433#^a57000^b1200b#VL16.00174#357433#VL16.00175#GI-108T#Vi?t#Ho i c ng#Ho v c#Gio trnh#Trnh by mt s kin thc c bn v cu to nguyn t , phn t, nhit ng hc ho hc, ng ho hc, phn ng ho hc, dng din, du ng dch v ho hc phn tch. Phn loi v bin thin tnh cht chung ca cc ng uyn t ho hc, cc nguyn t kim loi v phi kim loi...## 01080000000000325000450000200450000000300250004500500160007000500130008600500150 00990050015001140050017001290070063001460080005002090090011002140100005002250110 02600230082000800256016000300264013000700267014001600274026000700290026001100297 02600110030818100080031901900050032702000130033202000090034502000110035402103890 0365#Gio trnh m hc v phi thai hc i cng#Dng cho o to i hc#Nguy n Xun Bi#Phan Yn Anh#Phm Th Nhung#Nguyn Th Hoa#Vy Th Thu Hng#B.s.: Ngu yn Xun Bi (ch.b.), Phan Yn Anh, Phm Th Nhung...#^aH.#^aGio dc#2015#^a267 tr. : minh ho^b27cm#611.018#GT#357434#^a74000^b1200b#357434#VL16.00176#VL16.00 177#GI-108T#Vi?t#M hc ngi#Phi hc#Gio trnh#Trnh by khi nim, chc nng , tnh cht, cu to v phn loi ca biu m, m lin kt, m c, m thn kinh v m hc cc h c quan nh: H thn kinh, h tun hon, h bch huyt.... M t s pht trin ca c th loi ngi trong tun u t lc th tinh n giai o n phi nang v trong cc tun tip theo; s pht trin ca cc b phn ph ca phi thai cng nh cc d tt bm sinh## 01056000000000337000450000200270000000300250002700500150005200500110006700500130 00780050020000910050013001110070058001240080005001820090011001870100005001980110 03100203015006600234022000400300082000600304016000300310013000700313014001500320 02600070033502600110034202600110035318100080036401900050037202000160037702000110 0393021031400404#Gio trnh y hc c truyn#Dng cho o to i hc#Nguyn Th Hoa#L Vn Tu#Ph Th Ngc#Trn Th Phng Hoa#inh Th Hu#B.s.: Nguyn Th Ho a (ch.b.), L Vn Tu, Ph Th Ngc...#^aH.#^aGio dc#2015#^a247tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y Dc Thi Bnh. B mn Y hc c truyn#T.2 #615.8#GT#357435#^a79000^b500b#357435#VL16.00178#VL16.00179#GI-108T#Vi?t#Y hc c truyn#Gio trnh#Trnh by i cng v thuc c truyn; tc dng, cch dng cc bi thuc c truyn trong iu tr mt s bnh thng thng. Trnh by nguy n nhn,c ch gy bnh, triu chng, liu php iu tr, k n thuc y hc c truyn iu tr cc th bnh nh: Bnh xng khp v thn kinh, bnh tiu ho, bnh h hp...## 01046000000000337000450000200410000000300250004100500150006600500150008100500130 00960050015001090050016001240070062001400080005002020090011002070100005002180110 03100223015006300254082000800317016000300325013000700328014001500335026000700350 02600110035702600110036818100080037901900050038702000060039202000180039802000110 0416021028100427#Gio trnh thng k ng dng trong y hc#Dng cho o to i h c#ng Bch Thu#Phm Vn Trng#L c Cng#Phng Ngc c#Trn Th Thu H#B.s .: ng Bch Thu, Phm Vn Trng (ch.b.), L c Cng...#^aH.#^aGio dc#2015# ^a167tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y Dc Thi Bnh. Khoa Y t cng cng#610.727#GT#357436#^a56000^b500b#357436#VL16.00180#VL16.00181#GI-1 08T#Vi?t#Y hc#Thng k ng dng#Gio trnh#Trnh by nhng khi nim c bn v thng k v thng k y hc nh: Thng k m t, thng k suy lun, bin s....Gi i thiu h thng thng tin y t v quy trnh thc hin bo co thng k y t; c c phng php thu thp thng tin; thit k v chun ho cng c thu thp s li u...## 00871000000000313000450000100140000000200360001400300250005000500170007500500230 00920070070001150080005001850090011001900100005002010110031002060150060002370820 00700297016000300304013000700307014001600314026001100330026000700341026001100348 181000800359019000500367020001000372020000600382020001100388021015800399#Bi Nam Phong#Gio trnh ting Anh chuyn ngnh y#Dng cho o to i hc#Nguyn Th T uyt#Nguyn Th Tuyt Trinh#B.s.: Bi Nam Phong, Nguyn Th Tuyt (ch.b.), Nguy n Th Tuyt Trinh#^aH.#^aGio dc#2015#^a179tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y Dc Thi Bnh. B mn Ngoi ng#610.14#GT#357437#^a51000^b100 0b#VL16.00182#357437#VL16.00183#GI-108T#Vi?t#Ting Anh#Y hc#Gio trnh#Gm 18 b i ting Anh chuyn ngnh nhm cung cp cc t hp t, thut ng chuyn ngnh y, cu trc ng php c bn v cu trc ng php trong y hc thng dng## 00757000000000301000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200090 00381810006000470010013000530020027000660070030000930220004001230050016001270040 01800143008000500161009001100166010000500177011003100182021019200213020000700405 020001200412020000800424013000700432016000300439005001300442#VL16.00184#357438#^ a45000^b500b#Vi?t#621.8076#B103T#Trn Hu Qu#Bi tp v k thut c kh#Trn H u Qu, Nguyn Vn Tun#T.1#Nguyn Vn Tun#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#20 15#^a165tr. : hnh v, bng^b27cm#Trnh by nhng tiu chun v trnh by bn v . Gii thiu nhng bi tp v v k thut c kh nh: V hnh hc, CAD1, v hnh chiu vung gc, v hnh chiu th ba, v hnh ct v mt ct...#C kh#V k t hut#Bi tp#357438#KT#Trn Hu Qu## 00844000000000325000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200040 00381810006000420020009000480030032000570070068000890050014001570050021001710050 01400192005001900206005001400225004001800239008000500257009001100262010000500273 01100260027801500180030402101660032202000090048802000110049701300070050801600030 0515#357439#VL16.00185#^a77000^b800b#Vi?t#570#S312H#Sinh hc#Dng cho o to b c s a khoa#B.s.: Trnh Vn Bo, Trn Th Thanh Hng, Phan Th Hoan (ch.b.).. .#Trnh Vn Bo#Trn Th Thanh Hng#Phan Th Hoan#Hong Th Ngc Lan#Trn Th L in#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2015#^a278tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by nhng nguyn l c bn v sinh hc t bo, di truyn hc, sinh hc pht trin, sinh thi hc, tin ho ca cht sng v sinh gii c ng dng trong y hc#Sinh hc#Gio trnh#357439#KT## 00817000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200080 00381810006000460010011000520020008000630030036000710070065001070050017001720050 02100189004001800210008000500228009001100233010000500244011003100249021021400280 020001200494013000700506016000300513020001100516#357440#VL16.00186#^a44000^b500 b#Vi?t#612.014#L600S#Phan S An#L sinh#Dng cho o to c nhn iu dng#B.s. : Phan S An (ch.b.), Phan Th L Minh, on Th Ging Hng#Phan Th L Minh#o n Th Ging Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a163tr. : hnh v, b ng^b27cm#Nghin cu cc hin tng xy ra trong c th sng da trn quan im v cc nh lut vt l nh: Chuyn ng vt cht, m hc v s sng, hin tng in, tc dng ca nh sng v bc x ion ho trn c th sng#L sinh hc#35744 0#KT#Gio trnh## 00859000000000325000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020013000510030032000640070063000960050015001590050014001740050 01500188005002100203005001300224004001800237008000500255009001100260010000500271 01100260027601500180030202101790032002000130049901300070051201600030051902000110 0522#357441#VL16.00187#^a65000^b600b#Vi?t#617.51#T103M#Tai mi hng#Dng cho o to bc s a khoa#B.s.: Phm Khnh Ho (ch.b.), Phm Trn Anh, Phm Tun Cnh ...#Phm Khnh Ho#Phm Trn Anh#Phm Tun Cnh#Nguyn Th Ngc Dinh#L Cng n h#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2015#^a211tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by ni dung, phm vi hot ng v lin quan tai mi hng vi cc chu yn khoa. Nguyn nhn, triu chng, phng php chn on lm sng v iu tr c c bnh v tai mi hng#Tai mi hng#357441#KT#Gio trnh## 01103000000000349000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810006000550010017000610020024000780030052001020070064001540050 01500218005001600233004001800249008000500267009001100272010000500283011003100288 01500180031902103520033702000160068902000080070502000100071302000090072302000110 0732013000700743016000300750#357442#VL16.00188#VL16.00189#^a53000^b500b#Vi?t#61 5.8#L600L#Nguyn Nhc Kim#L lun y hc c truyn#Dng cho o to bc s chuy n khoa y hc c truyn#B.s.: Nguyn Nhc Kim (ch.b.), Phm Vn Trnh, Nguyn V n Toi#Phm Vn Trnh#Nguyn Vn Toi#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2015#^a1 79tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by s lc v lch s nn y hc c truyn Vit Nam, ch trng pht trin y hc c truyn trong giai on hin nay; cc hc thuyt c bn trong y hc c truyn nh: Thuyt m dng, ng hnh, thin nhn hp nht. Trnh by chc nng sinh l, biu hin bnh l ca l c ph, ng tng; cc nguyn nhn gy bnh; phng php chn on; iu tr...#Y hc c truyn#L lun#Chn on#iu tr#Phng bnh#357442#KT## 00938000000000361000450000200260000000300350002600500140006100500160007500500140 00910050014001050050015001190070063001340040018001970080005002150090011002200100 00500231011002600236015001800262082000400280016000300284013000700287014001500294 02600070030902600110031618100060032701900050033302000060033802000110034402000090 0355020001100364020001100375021019000386#iu dng ni ngoi khoa#Dng cho o to h sinh trung cp#Ng Huy Hong#Trng Tun Anh#Phm Vn Run#Trn Th Hng# Trn Vit Tin#B.s.: Ng Huy Hong, Trn Vit Tin (ch.b.), Trng Tun Anh..#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a283tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Y t #616#GT#357443#^a78000^b500b#357443#VL16.00190#309D#Vi?t#Y hc#iu dng#Ni khoa#Ngoi khoa#Gio trnh#Trnh by nhng kin thc c bn nht v mt bnh v hng dn cch chm sc cho ngi mc bnh tng ng nh bnh tim mch, h hp, vim - hen ph qun, bnh tiu ho, x gan, tit niu...## 00816000000000325000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200080 00381810008000460020019000540070042000730050014001150050013001290050013001420040 01900155008000500174009001100179010000500190011003100195015003300226021014800259 02000140040702000090042102000200043002000160045002000140046601300070048001600030 0487#357444#VL16.00191#^a35000^b700b#Vi?t#621.319#NGH250#Ngh in dn dng#Ph m Vn Bnh, L Vn Doanh, Trn Mai Thu#Phm Vn Bnh#L Vn Doanh#Trn Mai Thu# Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2015#^a151tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh by yu cu v an ton in, o lng in. Hng dn lp t mng in sinh hot. Cu to, nguyn l hot ng ca my bin p, ng c in#in dn dng#Dy ngh#Trung hc ph thng#Trung hc c s#Sch c thm#357444#GK## 00911000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200060 00381810006000440010013000500020021000630070013000840080005000970090011001020100 00500113011002600118021045500144020001800599020001100617013000700628016000300635 004001900638#357445#VL16.00192#^a40000^b800b#Vi?t#621.8#D513S#Ninh c Tn#Dung sai v lp ghp#Ninh c Tn#^aH.#^aGio dc#2015#^a175tr. : minh ho^b27cm#Tr nh by nhng khi nim v nguyn tc c bn la chn dung sai cho cc thng s hnh hc chi tit, dung sai lp ghp b mt trn, dung sai hnh dng, v tr v nhm b mt, dung sai kch thc gc v lp ghp cn trn, dung sai lp ghp r en, truyn ng bnh rng, cc chui kch thc, cch ghi kch thc cho bn v chi tit my, km theo phm vi ng dng ca cc kiu lp tiu chun v hng dn cch la chn dung sai trong cc trng hp c th#Dung sai lp ghp#Gio trnh #357445#KT#Ti bn ln th 12## 00924000000000313000450000100170000000200300001700300360004700500150008300500220 00980070070001200040018001900080005002080090011002130100005002240110026002290150 01800255082000900273016000300282013000700285014001500292026000700307026001100314 181000800325019000500333020001100338020001100349020001100360021023900371#Nguyn Tn Cng#Gio trnh iu dng ngoi 1#Dng cho o to c nhn iu dng#Trn Th Thun#Nguyn Th Ngc Sng#B.s.: Nguyn Tn Cng (ch.b.), Trn Th Thun, Nguyn Th Ngc Sng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a251tr. : minh ho ^b27cm#TTS ghi: B Y t#617.0231#VH#357446#^a65000^b500b#357446#VL16.00193#GI -108T#Vi?t#iu dng#Ngoi khoa#Gio trnh#Trnh by nhng vn c bn ca ng oi khoa c s. Chm sc ngi bnh khi chn thng, chm sc vt thng, chm s c trc v sau khi m, chun b phng m v trang thit b. c bit hng dn chm sc ngi bnh phu thut h tiu ho## 00740000000000253000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200080 00381810006000460010017000520020024000690030036000930070044001290080005001730090 01100178010000500189011002500194021023200219020001400451020001100465013000700476 016000300483#357447#VL16.00194#^a24000^b500b#Vi?t#616.079#M305D#Phan Th Phi Ph i#Min dch hc i cng#Dng cho o to c nhn iu dng#B.s.: Phan Th Phi Phi (ch.b.), L Ngc Anh#^aH.#^aGio dc#2015#^a87tr. : minh ho^b27cm#Trnh b y mt s vn c bn v min dch hc: cc c quan v t bo ca h thng min dch, khng nguyn, khng th, b th, cytokin, cc phng thc p ng min d ch, min dch chng vi sinh vt, thiu ht min dch v qu mn#Min dch hc#Gi o trnh#357447#GT## 00663000000000253000450002600070000002600110000701400090001801900050002708200090 00321810006000410020044000470080005000910090011000960100005001070110026001120150 09400138021011900232020000500351020000600356020002200362020001500384013000700399 016000300406#357448#VL16.00195#^b53161b#Vi?t#372.7044#T103L#Ti liu hng dn g io vin mn ton lp 5#^aH.#^aGio dc#2015#^a216tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc tiu hc; D n M hnh trng hc mi Vit Nam#Gii thiu mc tiu, ni dung, k hoch v phng php ging dy cng nh c ch s dng ti liu hc tp mn ton lp 5#Ton#Lp 5#Phng php ging dy#Sc h gio vin#357448#XH## 00952000000000337000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200040 00381810006000420020012000480030036000600070062000960050018001580050013001760050 01200189005001700201005001200218004004000230008000500270009001100275010000500286 01100310029101500180032202102280034002000120056802000130058002000110059301300070 0604016000300611#357449#VL16.00196#^a85000^b500b#Vi?t#612#S312L#Sinh l hc#Dn g cho o to c nhn iu dng#B.s.: Phm Th Minh c (ch.b.), L Ngc Hng, L Thu Lin...#Phm Th Minh c#L Ngc Hng#L Thu Lin#Trnh Hng Cng#Bi M Hnh#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^aLao ng#2015#^a322tr. : h nh v, bng^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by mt s kin thc c bn v sinh l hc. Quy lut chung ca hot ng c th. C ch hot ng ca tng c quan tr ong c th nh sinh l iu ho thn nhit, mu, h thn kinh trung ng, ni ti t, tun hon, h hp...#Sinh l hc#C th ngi#Gio trnh#357449#KT## 00952000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820004000491810006000530010018000590020041000770030057001180070018001750080 00500193009001100198010000500209011002900214021038100243020002000624013000700644 016000300651020001000654020001000664#357450#VL16.00197#VL16.00198#^a25000^b505b #Vi?t#730#B103G#Nguyn Cnh Thc#Bi ging c s to hnh khi khng gian#Dng cho sinh vin trng cao ng ngh Bch khoa H Ni#Nguyn Cnh Thc#^aH.#^aGi o dc#2015#^a95tr. : hnh v, nh^b27cm#Gii thiu cc kin thc c bn v khi v thnh phn c bn cu to nn khi cng kh nng to hnh ca chng; khi t nhin, khi nhn to v mi quan h gia chng; cm gic nhng qui lut ca th gic; khng gian v cc yu t thnh nin khng gian; b cc khng gian... Quan h gia hnh khi khng gian vi ngh thut to hnh m thut ni ring v thit k ho ni chung#Ngh thut to hnh#357450#KT#Bi ging#Hnh khi## 00819000000000325000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200080 00381810008000460010017000540020038000710070043001090220004001520040018001560080 00500174009001100179010000500190011003100195021017400226020000700400020000900407 02000090041602000130042502000110043800500170044901600030046601300070046900500170 0476#357451#VL16.00199#^a65000^b500b#Vi?t#530.076#GI-103B#Lng Duyn Bnh#Gii bi tp v bi ton c s vt l#Lng Duyn Bnh (ch.b.), Nguyn Quang Hu#T.3 #Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a254tr. : hnh v, bng^b27cm#Gm cc p hn bi tp v hng dn gii bi tp in tch, in trng, nh lut Gauss , in th, in dung, dng in v in tr, mch in, t trng, nh lut Am pre#Vt l#in hc#Bi ton#Gii bi tp#Gio trnh#Nguyn Quang Hu#GT#357451 #Lng Duyn Bnh## 00988000000000337000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200100 00381810006000480020018000540030033000720070058001050050013001630050010001760050 01600186005001600202005002200218004001800240008000500258009001100263010000500274 01100310027901500180031002102830032802000060061102000120061702000110062901300070 0640016000300647#357452#VL16.00200#^a97000^b700b#Vi?t#615.10287#K304N#Kim nghi m thuc#Dng cho o to dc s i hc#B.s.: ng Vn Ho, Vnh nh (ch.b.), V Th Bch Hu...#ng Vn Ho#Vnh nh#V Th Bch Hu#Nguyn c Tun#Nguy n Th Hng Hng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a371tr. : hnh v, bng ^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by cng tc m bo cht lng thuc, cng tc t iu chun v kim nghim thuc. Gii thiu mt s php th thng p dng trong dc in Vit Nam 4 v phng php kim nghim cc dng bo ch: thuc bt, thu c cm, vin nang, vin nn, thuc mm dng trn da v nim mc...#Thuc#Kim n ghim#Gio trnh#357452#KT## 00746000000000277000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820006000491810006000550010018000610020030000790070036001090050017001450080 00500162009001100167010000500178011002500183021021200208020000700420020001600427 020001500443013000700458016000300465#357453#VL16.00201#VL16.00202#^a60000^b500b #Vi?t#512.4#C460S#Nguyn Tin Quang#C s l thuyt mun v vnh#Nguyn Tin Qu ang, Nguyn Duy Thun#Nguyn Duy Thun#^aH.#^aGio dc#2015#^a199tr. : hnh v^b 27cm#Cc kin c bn v mun v vnh: trnh by nhng khi nim v mun, mun con, mun thng, mun x nh, vnh Artin, vnh Noether, cn v , mun na n, vnh na n, vnh a phng, vnh na a phng#i s#L thuyt mun# L thuyt vnh#357453#TN## 00884000000000337000450000200310000000300250003100500150005600500140007100500120 00850050013000970050013001100070060001230080005001830090011001880100005001990110 02200204015005400226082001200280016000300292013000700295014001500302026000700317 02600110032402600110033518100080034601900050035402000090035902000110036802000110 0379021015600390#Gio trnh iu dng nhi khoa#Dng cho o to i hc#ng V n Nhim#ng Vn Khi#V Th Loan#Ph c Long#Khc Vn Lp#B.s.: ng Vn Nhim (ch.b.), ng Vn Khi, V Th Loan...#^aH.#^aGio dc#2015#^a247tr. : bng^b27 cm#TTS ghi: Trng i hc Y Dc Thi Bnh. B mn Nhi#618.9200231#GT#357454#^ a79000^b500b#357454#VL16.00203#VL16.00204#GI-108T#Vi?t#Nhi khoa#iu dng#Gio trnh#Cung cp nhng kin thc c bn v nhi khoa: nhi c s, nhi bnh hc, i u dng nhi khoa v cc chng trnh quc gia v chm sc sc kho tr em hin n ay## 00901000000000313000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810006000560020027000620030057000890070053001460050014001990050 01300213005001300226005001200239005001600251008000500267009001100272010000500283 011003100288021023100319020001700550020001000567013000700577016000300584#357455# VL16.00205#VL16.00206#^a59000^b505b#Vi?t#621.46#B103G#Bi ging truyn ng i n#Dng cho sinh vin trng cao ng ngh bch khoa H Ni#Phm Vn Bnh (ch.b.) , L Vn Doanh, L Minh ip...#Phm Vn Bnh#L Vn Doanh#L Minh ip# c V it#Phm Hng Phong#^aH.#^aGio dc#2015#^a243tr. : hnh v, bng^b27cm#Cc kin thc l thuyt v bi tp thc hnh v truyn ng in: Nhng vn chung v h thng truyn ng in; c tnh c ca ng c in; iu chnh cc thng s u ra ca truyn ng in; cc h truyn ng thng dng...#Truyn ng in# Bi ging#357455#GT## 00866000000000301000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820010000411810006000510020042000570030116000990070019002150080005002340090 02100239010000500260011002500265015006300290021012000353020002100473020001400494 020001000508013000700518016000300525001001900528020001700547#VL16.00207#VL16.002 08#357456#^b515b#Vi?t#621.31042#T103L#Ti liu hc tp phng chy thit b in# Dng cho lp bi dng kin thc PCCC & CNCH cho cc c nhn thuc c quan, t c hc, doanh nghip, c s kinh doanh#Lng Th Xun Thu#^aH.#^aGiao thng Vn ti #2015#^a92tr. : minh ho^b29cm#TTS ghi: Trng i hc Phng chy Cha chy. Kh oa Phng chy#Trnh by nhng vn c bn trong phng chy thit b in, phn g chy cc mng in, chng st cho nh v cng trnh#Phng chy cha chy#Thit b in#Mng in#357456#KT#Lng Th Xun Thu#Ti liu hc tp## 00726000000000325000450002600070000002600110000702600110001801400080002901900050 00370820009000421810006000510020019000570290038000760070046001140050013001600050 01200173005000800185005001700193005001200210008000500222009001100227010000500238 01100150024302101030025802000100036102000110037102000080038201300070039001600030 0397#357457#VL16.00209#VL16.00210#^b3000b#Vi?t#495.9223#T550#T in - Vit #Hdrum hr mblang Klei Blu - Yun#T Vn Thng (ch.b.), H'Loanh Ni, H'mici l...#T Vn Thng#H'Loanh Ni#H'micil#H'Juaih Ni Kdm#H'phlai By#^aH.#^aGio d c#2015#^a700tr.^b29cm#S lc nguyn tc bin son t in. Gii thiu cc t n g thng dng trong ting sang ting Vit#Ting #Ting Vit#T in#35745 7#XH## 00845000000000313000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200070 00401810008000470010015000550020016000700070042000860220004001280220022001320040 01800154008000500172009001100177010000500188011003100193015001800224021024100242 020001600483020000500499020000500504005001200509013000700521016000300528#357458# VL16.00211#^a210000^b1000b#Vi?t#611.94#GI-103P#Trnh Vn Minh#Gii phu ngi#B .s.: Trnh Vn Minh (ch.b.), L Hu Hng#T.2#Gii phu ngc - bng#Ti bn ln t h 2#^aH.#^aGio dc#2015#^a663tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by cc kin thc c bn v gii phu thnh ngc - bng (xng, khp, c ca th n mnh); cc c quan trong lng ngc (phi v h h hp, tim v h tun hon, t rung tht); cc c quan trong bng (h tiu ho, h tit niu - sinh dc)#Gii phu ngi#Ngc#Bng#L Hu Hng#357458#KT## 00768000000000325000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200040 00391810006000430020017000490030033000660070058000990050013001570050012001700050 01400182005001300196005001700209004001800226008000500244009001100249010000500260 01100260026501500180029102100950030902000170040402000110042101300070043201600030 0439#VL16.00212#357459#^a120000^b500b#Vi?t#530#V124L#Vt l i cng#Dng cho o to dc s i hc#B.s.: Phm Th Cc, T Vn Tng (ch.b.), V Tin Chinh.. .#Phm Th Cc#T Vn Tng#V Tin Chinh#V Quang u#Nguyn c Thin#Ti bn l n th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a511tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Y t#Gii t hiu nhng kin thc c bn v c hc, nhit hc, in hc, quang hc, phng x sinh hc#Vt l i cng#Gio trnh#357459#TN## 00887000000000325000450000200320000000300280003200500070006000500150006700500150 00820050019000970050015001160070056001310080005001870090011001920100005002030110 02500208015007100233082000400304016000300308013000700311014001500318026000700333 02600110034002600110035118100080036201900050037002000210037502000110039602101540 0407#Gio trnh phu thut thc hnh#Dng cho o to h i hc#V Sn#Trn Th i Phc#Nguyn Vn Si#Nguyn Cng Thnh# Trng Quyt#B.s.: V Sn, Trn Thi Phc (ch.b.), Nguyn Vn Si...#^aH.#^aGio dc#2015#^a311tr. : hnh v^b27cm#T TS ghi: Trng i hc Y dc Thi Bnh. B mn Phu thut thc hnh#617#GT#3574 60#^a96000^b500b#357460#VL16.00213#VL16.00214#GI-108T#Vi?t#Phu thut thc hnh #Gio trnh#Bao gm cc bi ging tng qut v phu thut thc hnh c bn, phu thut ng tiu ho, gan mt, mch mu lng ngc, tit niu v phu thut chn t hng## 00846000000000313000450000100210000000200450002100300250006600500150009100500150 01060070067001210080005001880090011001930100005002040110026002090150060002350820 01000295016000300305013000700308014001500315026001100330026000700341026001100348 181000800359019000500367020001000372020001100382020001100393021012800404#Phm Th Thanh Huyn#Gio trnh ting Anh chuyn ngnh iu dng#Dng cho o to i hc#Nguyn Th Hoa#ng Th Nhun#B.s.: Phm Th Thanh Huyn (ch.b.), Nguyn Th Hoa, ng Th Nhun#^aH.#^aGio dc#2015#^a183tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: Tr ng i hc Y Dc Thi Bnh. B mn Ngoi ng#610.73014#GT#357461#^a66000^b30 0b#VL16.00216#357461#VL16.00215#GI-108T#Vi?t#Ting Anh#iu dng#Gio trnh#Gm 12 bi ting Anh nhm cung cp cc t vng, thut ng, cu trc ng php c bn v bi tp ng dng chuyn ngnh iu dng## 00870000000000301000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200040 00381810006000420010011000480020014000590070029000730220004001020220021001060050 01700127004001800144008000500162009001100167010000500178011003100183021030500214 020001000519020001800529013000700547016000300554005001100557#357462#VL16.00217#^ a90000^b500b#Vi?t#546#H401H#V ng #Ho hc v c#V ng , Triu Th Nguy t#Q.1#Cc nguyn t s v p#Triu Th Nguyt#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2 015#^a378tr. : hnh v, bng^b27cm#Trnh by ngun gc cc nguyn t ho hc, s phn b cc nguyn t trn tri t, s i xng v ng dng l thuyt nhm tro ng ho hc v c... Gii thiu c im chung, n cht, cc hp cht, phc cht , vai tr sinh hc ca cc nguyn t s v p nh hiro, cc nguyn t nhm IA, II A, IIIA, IVA, VA...#Ho v c#Nguyn t ho hc#357462#TN#V ng ## 00960000000000349000450000200290000000300250002900500130005400500190006700500170 00860050016001030070082001190080005002010090011002060100005002170110031002220150 05800253082000600311016000300317013000700320014001600327026000700343026001100350 02600110036118100080037201900050038002000120038502000090039702000060040602000110 0412020000600423021018100429#Gio trnh vi sinh vt y hc#Dng cho o to i h c#L Hu Chin#Bi Th Hng Thanh#Nguyn Thu Hng#Nguyn Th Thn#B.s.: L Hu Chin, Bi Th Hng Thanh (ch.b.), Nguyn Thu Hng, Nguyn Th Thn#^aH.#^aGi o dc#2015#^a351tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Y dc Thi B nh. B mn Vi sinh#616.9#GT#357463#^a107000^b500b#357463#VL16.00218#VL16.00219 #GI-108T#Vi?t#Vi sinh vt#Vi khun#Virut#Gio trnh#Y hc#i cng vi sinh vt y hc v nghin cu cc vi khun, cc virut gy bnh thng gp qua c im sin h hc, kh nng gy bnh, chn on vi sinh, nguyn tc phng bnh v iu tr## 00875000000000313000450000100150000000200520001500300250006700500180009200500200 01100070069001300080005001990090011002040100005002150110026002200150060002460820 00900306016000300315013000700318014001500325026001100340026001100351026000700362 181000800369019000500377020001700382020001600399020001100415021013500426#Bi H ng Dung#Gio trnh ting Trung chuyn ngnh y hc c truyn#Dng cho o to i hc#ng Th Bch Hp#Bi Th Thanh Huyn#B.s.: Bi Hng Dung (ch.b.), ng Th Bch Hp, Bi Th Thanh Huyn#^aH.#^aGio dc#2015#^a234tr. : minh ho^b27cm# TTS ghi: Trng i hc Y Dc Thi Bnh. B mn Ngoi ng#615.8014#GT#357464#^a 83000^b300b#VL16.00220#VL16.00221#357464#GI-108T#Vi?t#Ting Trung Quc#Y hc c truyn#Gio trnh#Gm 18 bi ting Trung nhm cung cp cc t vng, thut ng, cu trc ng php c bn v bi tp ng dng chuyn ngnh Y hc c truyn## 00965000000000373000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200040 00381810006000420010016000480020013000640070092000770220004001690220014001730050 01600187005001400203005001400217005001400231005001300245004001800258008000500276 00900110028101000050029201100260029701600030032301900050032602102080033102000070 0539020000900546005001300555013000700568005001600575#VL16.00222#357465#^a86000^ b500b#Vi?t#535#C460S#Halliday, David#C s vt l#David Halliday, Robert Resnick , Jearl Walker ; Hong Hu Th ch.b. ; Dch: m Trung n...#T.5#in hc - II# Resnick, Robert#Walker, Jearl#Hong Hu Th#m Trung n#L Khc Bnh#Ti bn l n th 7#^aH.#^aGio dc#2015#^a331tr. : minh ho^b27cm#TN#Dch#Trnh by kin t hc c bn v t trng, nh lut Ampre, nh lut cm ng ca Faraday, t cm, hiu ng t v vt liu t, dao ng in t, dng in xoay chiu, cc ph ng trnh Maxwell, sng in t#Vt l#in hc#o Kim Ngc#357465#Halliday, Da vid## 01043000000000325000450002600070000002600110000702000160001801400150003401900050 00490820004000541810006000580020018000640030033000820070061001150050012001760050 01600188005001400204005001800218008000500236009001100241010000500252011003100257 01500180028801900030030602103580030902000110066700500140067800400180069201300070 0710#357466#VL16.00223#Vi sinh vt hc#^a84000^b500b#Vi?t#579#V300S#Vi sinh vt y hc#Dng cho o to dc s i hc#B.s.: Cao Vn Thu (ch.b.), Trn Trnh C ng, Kiu Khc n...#Cao Vn Thu#Trn Trnh Cng#Kiu Khc n#Nguyn Lin Hng #^aH.#^aGio dc#2015#^a343tr. : hnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Y t#TN#Trnh by nhng kin thc chung v vi sinh vt. Nhng vn v nhim trng min dch: khng nguyn, min dch dch th v min dch t bo, huyt thanh, kin sot i u ho min dch. Gii thiu c im vi sinh vt hc, kh nng gy bnh, phng php pht hin, tr liu, phng nga ca cc loi vi khun, vi nm, virut gy bnh i vi sc kho con ngi#Gio trnh#Nguyn L Phi#Ti bn ln th 2#35746 6## 00971000000000325000450002600070000002600110000701400090001801900050002708200070 00321810006000390020054000450070063000990050017001620050018001790050015001970050 01600212005001300228008000500241009001100246010000500257011002600262015008200288 02102100037002000090058002000090058902000220059802000150062001300070063501600030 0642#357467#VL16.00224#^b20616b#Vi?t#372.52#T103L#Ti liu dy hc m thut dnh cho gio vin tiu hc#Nguyn Th Nhung (ch.b.), Nguyn Tun Cng, Hong c D ng...#Nguyn Th Nhung#Nguyn Tun Cng#Hong c Dng#Nguyn Th ng#Trn Th Vn#^aH.#^aGio dc#2015#^a119tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. D n H tr Gio dc M thut tiu hc (SAEPS)#Tm hiu v phng php d y m thut trong gio dc tiu hc. Gii thiu cc quy trnh m thut th nghi m v vn tch hp theo ch da trn ni dung cc bi hc trong chng trn h mn m thut hin hnh#M thut#Tiu hc#Phng php ging dy#Sch gio vin# 357467#XH## 00959000000000289000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200080 00381810006000460010014000520020038000660030057001040070030001610050015001910040 01800206008000500224009001100229010000500240011003100245021035000276020001400626 020000900640020001000649013000700659016000300666#VL16.00225#357468#^a65000^b500 b#Vi?t#621.319#B103G#Phm Vn Bnh#Bi ging k thut ngh in dn dng#Dng ch o sinh vin trng Cao ng ngh Bch khoa H Ni#Phm Vn Bnh, Phm Hng Thi# Phm Hng Thi#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a271tr. : hnh v, bng^b 27cm#Gii thiu v ngh in dn dng. Trnh by nhng kin thc v an ton in , k thut in, dng c o trong ngh in dn dng, vt liu k thut in, th it b ng ct v bo v, k thut in t, my bin p, my in quay, dng gia dng loi in - c, in - nhit, mng in h p. Hng dn s dng hp l cc phng tin v thit b in#in dn dng#K thut#Bi ging#357468#GT## 00888000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810008000450020022000530070029000750050014001040040019001180080005001370090 01100142010000500153011003100158015003300189021024800222020001700470020001800487 020000900505020001600514020002000530020001400550013000700564016000300571#357469# VL16.00226#^a48000^b1000b#Vi?t#005.5#NGH250T#Ngh tin hc ng dng#Bi Vn Than h, Ng nh Tuyt#Ng nh Tuyt#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2015#^a215tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu cc kin thc v k nng c bn lm vic vi my tnh c nhn v s dng cc phn mm vn p hng ang c ph bin rng ri nh h iu hnh Windows 98, Microsoft Word 97, Microsoft Excel 97 v h qun tr c s d liu Visual FoxPro#Tin hc ng dng# Phn mm my tnh#Dy ngh#Trung hc c s#Trung hc ph thng#Sch c thm#357 469#GK## 00659000000000313000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200080 00391810006000470020042000530070067000950050014001620050015001760050019001910050 01600210004001800226008000500244009001100249010000500260011002500265020000800290 020000700298020000800305020001500313020000700328013000700335016000300342#357470# VL16.00227#^a11800^b5000b#Vi?t#911.076#T123B#Tp bn - Tranh nh bi tp lc h s 12# Thanh Bnh, Nguyn Th Ci, Nguyn Xun Trng, Thnh Ngc Linh# Th anh Bnh#Nguyn Th Ci#Nguyn Xun Trng#Thnh Ngc Linh#Ti bn ln th 7#^aH .#^aGio dc#2015#^a62tr. : minh ho^b27cm#Lch s#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa #Bn #357470#GK## 00577000000000289000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820010000511810006000610010015000670020043000820070037001250050016001620080 00500178009001100183010000500194011002600199020001000225020001100235020001700246 013000700263016000300270019000500273020000900278#VL16.00228#VL16.00229#357471#^a 196000^b3000b#Vi?t#423.95922#T550#Mcllwain, John#T in Anh - Vit bng tranh cho hc sinh#John Mcllwain ; Phm Quc Cng dch#Phm Quc Cng#^aH.#^aGio d c#2015#^a256tr. : minh ho^b28cm#Ting Anh#Ting Vit#T in hnh nh#357471#X H#Dch#Hc sinh## 00948000000000337000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200170 00301810006000470020062000530070060001150050016001750050015001910050018002060050 01700224005001400241008001400255009002200269010000500291011002600296021014200322 02000200046402000100048402000080049401300070050201600030050901500770051202000110 0589020001000600#357472#VL16.00230#^b200b#Vi?t#331.881137859714#C455#Cng on i hc Thi Nguyn - 20 nm xy dng v pht trin#B.s.: Trn Vit Khanh, Trn Thanh Vn, Nguyn nh Nguyt...#Trn Vit Khanh#Trn Thanh Vn#Nguyn nh Nguyt #Nguyn Tt Thng#Trn Th Hin#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2015#^a28tr. : nh, bng^b30cm#Gii thiu mt s t liu quan trng trong qu trnh hnh th nh v pht trin ca Cng on i hc Thi Nguyn qua cc thi k (1995 - 2015) #i hc Thi Nguyn#Cng on#Lch s#357472#XH#u ba sch ghi: Cng on Gi o dc Vit Nam. Cng on i hc Thi Nguyn#Pht trin#1995-2015## 01122000000000325000450002600110000002600070001102600110001801400070002901900050 00360820008000411810006000490010012000550020045000670030116001120070059002280050 01600287005001500303008000500318009002100323010000500344011002600349015006800375 02102900044302000080073302000070074102000210074802000170076901300070078601600030 0793#VL16.00232#357473#VL16.00231#^b515b#Vi?t#363.377#T103L#Ng Vn Nam#Ti liu hc tp phng tin cu nn, cu h#Dng cho lp bi dng kin thc PCCC & CNC H cho cc c nhn thuc c quan, t chc, doanh nghip, c s kinh doanh#B.s.: N g Vn Nam (ch.b.), Nguyn Minh Tn, Trnh c ng#Nguyn Minh Tn#Trnh c ng#^aH.#^aGiao thng vn ti#2015#^a148tr. : minh ho^b29cm#TTS ghi: Trng i hc Phng chy cha chy. Khoa Cu nn, cu h#Nhn thc chung v cu nn, cu h. Gii thiu v tnh nng, tc dng, cu to, cch s dng ca mt s loi ph ng tin cu nn, cu h nh: trang thit b bo h c nhn, thit b phng chn g khi kh c, k thut s dng thang v dy, b thit b thu lc... trong ph ng chy cha chy#Cu nn#Cu h#Phng chy cha chy#Ti liu hc tp#357473#XH ## 00890000000000301000450002600070000002600110000701900050001808200100002318100070 00330020087000400070050001270080010001770090037001870100005002240110021002290210 18700250020004100437020000800478020001100486020001000497013000700507016000300514 005001500517005001400532005001600546005001300562005001300575#357474#VL16.00233#V i?t#373.59793#TR561T#Trng Trung hc ph thng Bi Hu Ngha - 30 nm xy dng v pht trin (1985 - 2015)#Nguyn Vn Bc, inh Kim Oanh, Nguyn Th Bnh...#^a Cn Th#^aS Gio dc v o to Tp. Cn Th#2015#^a100tr. : nh^b30cm#Ghi li h nh nh, bi vit, hi c k nim v chn dung cc thy c gio, cc th h hc sinh ca trng Trung hc ph thng Bi Hu Ngha qua 30 nm xy dng v pht tr in (1985 - 2015)#Trng Trung hc ph thng Bi Hu Ngha#Lch s#Pht trin#19 85-2015#357474#XH#Nguyn Vn Bc#inh Kim Oanh#Nguyn Th Bnh#L Cng Hip#ng Kim Anh## 01021000000000349000450000200190000000300400001900500130005900500150007200500160 00870050023001030050020001260070063001460080005002090090011002140100005002250110 03100230015005800261082000600319016000300325013000700328014001500335026000700350 02600110035702600110036818100080037901900050038702000130039202000100040502000090 0415020001100424021023600435#Gio trnh da liu#Dng cho o to i hc v sau i hc#V nh Thm#Nguyn Th Vn#Nguyn Vn Khi#Nguyn Th Thng Hoi#Nguy n Th Kim Dung#B.s.: V nh Thm (ch.b.), Nguyn Th Vn, Nguyn Vn Khi...#^a H.#^aGio dc#2015#^a219tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y d c Thi Bnh. B mn Da liu#616.5#GT#357475#^a77000^b300b#357475#VL16.00234#VL1 6.00235#GI-108T#Vi?t#Bnh da liu#Chn on#iu tr#Gio trnh#Trnh by kin t hc v gii phu v t chc hc da; tn thng c bn trong cc bnh da liu; ph ng php chn on, iu tr cc bnh da liu nh: bnh chm, vim da tip xc, bnh my ay, sn nga, nm, chc, ngh, lu, giang mai...## 00813000000000325000450000200240000000300250002400500140004900500120006300500110 00750050014000860050014001000070056001140080005001700090011001750100005001860110 03100191015005900222082000400281016000300285013000700288014001600295026000700311 02600110031802600110032918100080034001900050034802000130035302000110036602101100 0377#Gio trnh thc vt hc#Dng cho o to i hc#Phm Th Loan#H Xun Anh# L Vit H#Trnh Th Ho#Phm Th Loan#B.s.: Phm Th Loan, H Xun Anh (ch.b.), L Vit H...#^aH.#^aGio dc#2015#^a327tr. : hnh v, bng^b27cm#TTS ghi: Tr ng i hc Y dc Thi Bnh. B mn Sinh hc#580#GT#357476#^a101000^b500b#3574 76#VL16.00236#VL16.00237#GI-108T#Vi?t#Thc vt hc#Gio trnh#Gii thiu v hnh thi - gii phu hc thc vt, phn loi hc thc vt v i cng v ti nguy n cy thuc## 01047000000000325000450000200260000000300280002600500160005400500140007000500140 00840050013000980050016001110070063001270080005001900090011001950100005002060110 03000211015006500241082000800306016000300314013000700317014001500324026001100339 02600070035002600110035718100080036801900050037602000150038102000110039602103140 0407#Gio trnh y hc gia nh#Dng cho o to h i hc#ng Vn Nghim#Ninh Th Dung#ng Vn Khi#Ph c Long#Hong Vn Thun#B.s.: ng Vn Nghim (ch.b. ), Ninh Th Dung, ng Vn Khi...#^aH.#^aGio dc#2015#^a55tr. : hnh v, bng^ b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y Dc Thi Bnh. B mn Y hc gia nh#616.024#G T#357477#^a23000^b500b#VL16.00238#357477#VL16.00239#GI-108T#Vi?t#Y hc gia nh #Gio trnh#Cung cp cc kin thc v lch s pht trin v vai tr ca y hc gi a nh trong h thng y t; cc nguyn l ca y hc gia nh; cng c thng s dng trong nh gi gia nh; giao tip v t vn trong y hc gia nh; qun l v chm sc sc kho trong y hc gia nh; lp k hoch chm sc sc kho h gia nh## 00835000000000313000450000200240000000300250002400500120004900500120006100500150 00730050015000880070071001030080005001740090011001790100005001900110026001950150 06300221082000600284016000300290013000700293014001500300026000700315026001100322 026001100333181000800344019000500352020001300357020001100370021014000381#Gio tr nh rng hm mt#Dng cho o to i hc#V Anh Dng#Bi Vn Hn#Trn Th Hng #Nguyn Th Sen#B.s.: V Anh Dng (ch.b.), Bi Vn Hn, Trn Th Hng, Nguyn T h Sen#^aH.#^aGio dc#2015#^a127tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y Dc Thi Bnh. B mn Rng Hm Mt#617.6#GT#357478#^a49000^b300b#357478#VL16. 00240#VL16.00241#GI-108T#Vi?t#Rng hm mt#Gio trnh#Trnh by mt s kin thc c bn v rng, b rng, bnh su rng, bnh l tu rng, bnh vim quanh cung rng, vim nhim vng hm mt...## 00968000000000337000450000200290000000300410002900500160007000500120008600500170 00980050023001150050019001380070064001570080005002210090011002260100005002370110 03000242015004200272082000600314016000300320013000700323014001500330026001100345 02600110035602600070036718100080037401900050038202000100038702000080039702000110 0405021021400416#Gio trnh k nng giao tip#Sch dng cho o to c nhn iu dng#Trn Th Thu H#V Th Loan#Nguyn c Thng#Nguyn Th Minh Phng#Bi T h Huyn Diu#B.s.: Trn Th Thu H, V Th Loan (ch.b.), Nguyn c Thng...#^a H.#^aGio dc#2015#^a163tr. : nh, hnh v^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y Dc Thi Bnh#302.2#GT#357479#^a60000^b300b#VL16.00242#VL16.00243#357479#GI-108T#V i?t#Giao tip#K nng#Gio trnh#Trnh by v i cng v giao tip; phng ti n giao tip; vn ho giao tip v cc thuc tnh tm l trong giao tip; k nng t cu hi; k nng lng nghe; k nng a v nhn phn hi; k nng thuyt tr nh...## 00831000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810006000500010021000560020097000770070021001740220004001950040018001990080 00500217009001100222010000500233011003100238021020000269020000800469020001800477 020001500495013000700510016000300517005002100520#357480#VL16.00244#^a58000^b300 0b#Vi?t#372.210711#L123K#Nguyn Th nh Tuyt#Lp k hoch v thit k gio n t chc cc hot ng cho tr mm non trong lp ghp 3 - 5 tui#Nguyn Th nh Tu yt#Q.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a215tr. : hnh v, bng^b27cm#H ng dn gio vin lp k hoch v thit k gio n t chc cc hot ng cho tr mm non trong lp ghp 3 - 5 tui vi cc ch : Trng mm non, bn thn, gia nh, ngh nghip, th gii ng vt#Gio n#Gio dc mu gio#Sch gio vin#3 57480#XH#Nguyn Th nh Tuyt## 00869000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200110 00391810006000500010021000560020097000770070021001740220004001950040018001990080 00500217009001100222010000500233011003100238021023800269020000800507020001800515 020001500533016000300548013000700551005002100558#357481#VL16.00245#^a52000^b300 0b#Vi?t#372.210711#L123K#Nguyn Th nh Tuyt#Lp k hoch v thit k gio n t chc cc hot ng cho tr mm non trong lp ghp 3 - 5 tui#Nguyn Th nh Tu yt#Q.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a186tr. : hnh v, bng^b27cm#H ng dn gio vin lp k hoch v thit k gio n t chc cc hot ng cho tr mm non trong lp ghp 3 - 5 tui vi cc ch : Th gii thc vt, giao thng , nc, khng kh v mt s hin tng t nhin, qu hng, trng tiu hc#Gio n#Gio dc mu gio#Sch gio vin#XH#357481#Nguyn Th nh Tuyt## 01019000000000337000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810006000450020072000510030091001230070059002140050016002730050016002890050 01600305005001400321005001600335004001800351008000500369009000800374010000500382 01100150038701500180040202102230042002000090064302000100065202000090066201300070 0671016000300678#357482#VL16.00246#^a113000^b600b#Vi?t#616.4#H561D#Hng dn qu y trnh k thut khm bnh, cha bnh chuyn ngnh ni tit#Ban hnh km theo Qu yt nh s 1119/Q-BYT ngy 05 thng 4 nm 2013 ca B trng B Y t#B.s.: Th i Hng Quang, Lng Ngc Khu, Trn Ngc Lng...#Thi Hng Quang#Lng Ngc Khu #Trn Ngc Lng#L Ngc Thnh#Nguyn Vn Tin#Ti bn ln th 1#^aH.#^aY hc#2 015#^a298tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by nhng quy trnh k thut c bn t rong khm bnh v cha bnh chuyn ngnh ni tit: Phu thut m cc tuyn ni t it, phu thut m cc tuyn ni tit bng dao siu m, cc k thut trn ngi bnh i tho ng#Ni tit#Khm bnh#iu tr#357482#TN## 00763000000000289000450002600070000002600110000702101940001802000070021201900050 02190820008002241810008002320140015002400010017002550020038002720070035003100220 00400345005001700349004001800366008000500384009001100389010000500400011003100405 016000300436020001300439013000700452020001400459#357483#VL16.00247#Gm cc bi t p v quang hnh hc, giao thoa, nhim x, thuyt tng i, vt l lng t, ng uyn t, s dn in trong cht rn, vt l ht nhn, nng lng ht nhn, quark , Lepton v Big Bang#Vt l#Vi?t#530.076#GI-103B#^a54000^b500b#Lng Duyn Bnh #Gii bi tp v bi ton c s vt l#Lng Duyn Bnh, Nguyn Quang Hu#T.5#Ng uyn Quang Hu#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2015#^a219tr. : hnh v, bng^b 27cm#TN#Gii bi tp#357483#Gii bi ton## 00485000000000253000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810007000490020012000560070039000680050020001070050018001270080005001450090 01100150010000500161011002500166020001000191020000600201020001400207016000300221 013000700224#357484#VL16.00248#^a36000^b10000b#Vi?t#372.6521#G207-I#Get it up 1 #Nguyn Trng Giang, Trn Th M Duyn#Nguyn Trng Giang#Trn Th M Duyn#^a H.#^aGio dc#2015#^a80tr. : minh ho^b28cm#Ting Anh#Lp 1#Sch c thm#GK#357 484## 00489000000000253000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810007000490020012000560070041000680050020001090050020001290080005001490090 01100154010000500165011002500170020001000195020000600205020001400211016000300225 013000700228#357485#VL16.00249#^a36000^b10000b#Vi?t#372.6521#G207-I#Get it up 2 #Nguyn Trng Giang, on Ngc Thu Dung#Nguyn Trng Giang#on Ngc Thu Dun g#^aH.#^aGio dc#2015#^a84tr. : minh ho^b28cm#Ting Anh#Lp 2#Sch c thm#GK #357485## 00487000000000253000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810007000490020012000560070040000680050020001080050019001280080005001470090 01100152010000500163011002500168020001000193020000600203020001400209016000300223 013000700226#357486#VL16.00250#^a36000^b10050b#Vi?t#372.6521#G207-I#Get it up 3 #Nguyn Trng Giang, V Ngc Hong Long#Nguyn Trng Giang#V Ngc Hong Long# ^aH.#^aGio dc#2015#^a64tr. : minh ho^b28cm#Ting Anh#Lp 3#Sch c thm#GK#3 57486## 00513000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020019000520070044000710050020001150050023001350080005001580090 01100163010000500174011002500179020000500204020000600209020000800215020001400223 013000700237016000300244#357487#VL16.00251#^a24000^b10500b#Vi?t#372.7#M110H#Mat h in my world 1#Nguyn Trng Giang, Nguyn Th Tho Nguyn#Nguyn Trng Giang# Nguyn Th Tho Nguyn#^aH.#^aGio dc#2015#^a32tr. : minh ho^b28cm#Ton#Lp 1# Bi tp#Sch c thm#357487#GK## 00513000000000265000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200060 00401810006000460020019000520070044000710050020001150050023001350080005001580090 01100163010000500174011002500179020000500204020000600209020000800215020001400223 016000300237013000700240#357488#VL16.00252#^a32000^b10500b#Vi?t#372.7#M110H#Mat h in my world 2#Nguyn Trng Giang, Nguyn Th Tho Nguyn#Nguyn Trng Giang# Nguyn Th Tho Nguyn#^aH.#^aGio dc#2015#^a68tr. : minh ho^b28cm#Ton#Lp 2# Bi tp#Sch c thm#GK#357488## 00493000000000265000450002600110000002600070001101400170001801900050003508200060 00401810006000460020019000520070034000710050020001050050013001250080005001380090 01100143010000500154011002500159020000500184020000600189020000800195020001400203 016000300217013000700220#VL16.00253#357489#^a36000^b10500b#Vi?t#372.7#M110H#Mat h in my world 3#Nguyn Trng Giang, L Vnh Phc#Nguyn Trng Giang#L Vnh Ph c#^aH.#^aGio dc#2015#^a80tr. : minh ho^b28cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c th m#GK#357489## 00595000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020038000550070043000930050020001360050011001560050007001670050 01000174005001000184008000500194009001100199010000500210011002600215020001000241 020000600251020001200257020001400269013000700283016000300290#357490#VL16.00254#^ a44000^b10000b#Vi?t#372.6521#432# kim tra tham kho mn ting Anh 2#Nguyn Trng Giang, Dung Chu, M Hu...#Nguyn Trng Giang#Dung Chu#M Hu#Bch Ngc#Vit Tin#^aH.#^aGio dc#2015#^a103tr. : tranh v^b28cm#Ting Anh#Lp 2# kim tra#Sch c thm#357490#GK## 00595000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200090 00401810006000490020038000550070043000930050020001360050011001560050007001670050 01000174005001000184008000500194009001100199010000500210011002600215020001000241 020000600251020001200257020001400269016000300283013000700286#357491#VL16.00255#^ a39000^b10500b#Vi?t#372.6521#432# kim tra tham kho mn ting Anh 3#Nguyn Trng Giang, Dung Chu, M Hu...#Nguyn Trng Giang#Dung Chu#M Hu#Bch Ngc#Vit Tin#^aH.#^aGio dc#2015#^a103tr. : tranh v^b28cm#Ting Anh#Lp 3# kim tra#Sch c thm#GK#357491## 00635000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020029000520030098000810070031001790050014002100050016002240080 00500240009001100245010000500256011002500261020001100286020000600297020001000303 020001400313016000300327020000800330013000700338#357492#VL16.00256#^a30000^b300 0b#Vi?t#372.6#PH309T#Phiu thc hnh ting Vit 4#Dng cho bui hc th hai, lp hc 2 bui / ngy. n luyn kin thc, k nng hc theo tun l#L Phng Ng a, Dng Trn Bnh#L Phng Nga#Dng Trn Bnh#^aH.#^aGio dc#2015#^a72tr. : minh ho^b30cm#Ting Vit#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#GK#Bi tp#357492## 00706000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020023000520030150000750070041002250050012002660050013002780080 00500291009001100296010000500307011002500312020000500337020000600342020001000348 020001400358016000300372020000800375005001400383013000700397#357493#VL16.00257#^ a30000^b3000b#Vi?t#372.7#PH309T#Phiu thc hnh ton 3#Dng cho bui hc th ha i, lp hc 2 bui / ngy. n luyn kin thc, k nng hc theo tun l. Bi " Th sc" dnh cho hc sinh yu thch mn ton# Tin t, V Mai Hng, Trn Th u Ng# Tin t#V Mai Hng#^aH.#^aGio dc#2015#^a76tr. : minh ho^b30cm#To n#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#GK#Bi tp#Trn Thu Ng#357493## 00706000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020023000520030150000750070041002250050012002660050013002780080 00500291009001100296010000500307011002500312020000500337020000600342020001000348 020001400358016000300372020000800375005001400383013000700397#357494#VL16.00258#^ a30000^b3000b#Vi?t#372.7#PH309T#Phiu thc hnh ton 4#Dng cho bui hc th ha i, lp hc 2 bui / ngy. n luyn kin thc, k nng hc theo tun l. Bi " Th sc" dnh cho hc sinh yu thch mn ton# Tin t, V Mai Hng, Trn Th u Ng# Tin t#V Mai Hng#^aH.#^aGio dc#2015#^a76tr. : minh ho^b30cm#To n#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#GK#Bi tp#Trn Thu Ng#357494## 00635000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020029000520030098000810070031001790050014002100050016002240080 00500240009001100245010000500256011002500261020001100286020000600297020001000303 020001400313016000300327020000800330013000700338#357495#VL16.00259#^a30000^b300 0b#Vi?t#372.6#PH309T#Phiu thc hnh ting Vit 5#Dng cho bui hc th hai, lp hc 2 bui / ngy. n luyn kin thc, k nng hc theo tun l#L Phng Ng a, Dng Trn Bnh#L Phng Nga#Dng Trn Bnh#^aH.#^aGio dc#2015#^a72tr. : minh ho^b30cm#Ting Vit#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#GK#Bi tp#357495## 00706000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020023000520030150000750070041002250050012002660050013002780080 00500291009001100296010000500307011002500312020000500337020000600342020001000348 020001400358016000300372020000800375005001400383013000700397#357496#VL16.00260#^ a30000^b3000b#Vi?t#372.7#PH309T#Phiu thc hnh ton 2#Dng cho bui hc th ha i, lp hc 2 bui / ngy. n luyn kin thc, k nng hc theo tun l. Bi " Th sc" dnh cho hc sinh yu thch mn ton# Tin t, V Mai Hng, Trn Th u Ng# Tin t#V Mai Hng#^aH.#^aGio dc#2015#^a76tr. : minh ho^b30cm#To n#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm#GK#Bi tp#Trn Thu Ng#357496## 00706000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020023000520030150000750070041002250050012002660050013002780080 00500291009001100296010000500307011002500312020000500337020000600342020001000348 020001400358016000300372020000800375005001400383013000700397#357497#VL16.00261#^ a30000^b3000b#Vi?t#372.7#PH309T#Phiu thc hnh ton 5#Dng cho bui hc th ha i, lp hc 2 bui / ngy. n luyn kin thc, k nng hc theo tun l. Bi " Th sc" dnh cho hc sinh yu thch mn ton# Tin t, V Mai Hng, Trn Th u Ng# Tin t#V Mai Hng#^aH.#^aGio dc#2015#^a76tr. : minh ho^b30cm#To n#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#GK#Bi tp#Trn Thu Ng#357497## 00643000000000289000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810007000450020029000520030098000810070035001790050016002140050018002300080 00500248009001100253010000500264011002500269020001100294020000600305020001000311 020001400321013000700335016000300342020000800345#VL16.00262#357498#^a30000^b300 0b#Vi?t#372.6#PH309T#Phiu thc hnh ting Vit 2#Dng cho bui hc th hai, lp hc 2 bui / ngy. n luyn kin thc, k nng hc theo tun l#Nguyn Th H nh, Phm Th Thu Vn#Nguyn Th Hnh#Phm Th Thu Vn#^aH.#^aGio dc#2015#^a 72tr. : minh ho^b30cm#Ting Vit#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm#357498#GK#Bi t p## 00643000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020029000520030098000810070035001790050016002140050018002300080 00500248009001100253010000500264011002500269020001100294020000600305020001000311 020001400321016000300335020000800338013000700346#357499#VL16.00263#^a30000^b300 0b#Vi?t#372.6#PH309T#Phiu thc hnh ting Vit 3#Dng cho bui hc th hai, lp hc 2 bui / ngy. n luyn kin thc, k nng hc theo tun l#Nguyn Th H nh, Phm Th Thu Vn#Nguyn Th Hnh#Phm Th Thu Vn#^aH.#^aGio dc#2015#^a 72tr. : minh ho^b30cm#Ting Vit#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#GK#Bi tp#35749 9## 00676000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020012000540030022000660070068000880220004001560050017001600050 01900177005001900196005001900215005002000234008000500254009001100259010000500270 01100250027502000100030002000060031002000100031602000140032601300070034001600030 0347#357500#VL16.00264#^a25000^b3000b#Vi?t#372.6521#T306A#Ting Anh 3#Theo ch ng trnh mi#Nguyn Song Hng (ch.b.), Nguyn Th Xun An, Nguyn Th Lan Anh... #T.1#Nguyn Song Hng#Nguyn Th Xun An#Nguyn Th Lan Anh#Nguyn Th Vn Anh#B i Th Thanh Huyn#^aH.#^aGio dc#2015#^a68tr. : minh ho^b27cm#Ting Anh#Lp 3 #Luyn tp#Sch c thm#357500#GK## 00676000000000325000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020012000540030022000660070068000880220004001560050017001600050 01900177005001900196005001900215005002000234008000500254009001100259010000500270 01100250027502000100030002000060031002000100031602000140032601600030034001300070 0343#357501#VL16.00265#^a25000^b3000b#Vi?t#372.6521#T306A#Ting Anh 3#Theo ch ng trnh mi#Nguyn Song Hng (ch.b.), Nguyn Th Xun An, Nguyn Th Lan Anh... #T.2#Nguyn Song Hng#Nguyn Th Xun An#Nguyn Th Lan Anh#Nguyn Th Vn Anh#B i Th Thanh Huyn#^aH.#^aGio dc#2015#^a68tr. : minh ho^b27cm#Ting Anh#Lp 3 #Luyn tp#Sch c thm#GK#357501## 00653000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020039000550030059000940070059001530050021002120050019002330050 01700252008000500269009001100274010000500285011002400290020001000314020000600324 020000900330020001400339013000700353016000300360#357502#VL16.00266#^a20000^b300 0b#Vi?t#372.6521#TH552H#Thc hnh kim tra nh k ting Anh 3#Theo chng trnh ting Anh thuc n ngoi ng quc gia#on Phng Thu Lin, Bi ng Bch Ng c, Th Kim Thanh#on Phng Thu Lin#Bi ng Bch Ngc# Th Kim Thanh#^a H.#^aGio dc#2015#^a76tr. : hnh v^b27cm#Ting Anh#Lp 3#Kim tra#Sch c th m#357502#GK## 00521000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020030000540030035000840070015001190220004001340050015001380080 00500153009001100158010000500169011002100174020001000195020000600205020000800211 020001400219013000700233016000300240#357503#VL16.00267#^a30000^b3000b#Vi?t#428. 0076#B103T#Bi tp thc hnh ting Anh 6#Theo n ngoi ng quc gia 2020#Tr ng Vn nh#T.1#Trng Vn nh#^aH.#^aGio dc#2015#^a84tr. : bng^b27cm#Ting An h#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#357503#GK## 00521000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020030000540030035000840070015001190220004001340050015001380080 00500153009001100158010000500169011002100174020001000195020000600205020000800211 020001400219016000300233013000700236#357504#VL16.00268#^a30000^b3000b#Vi?t#428. 0076#B103T#Bi tp thc hnh ting Anh 6#Theo n ngoi ng quc gia 2020#Tr ng Vn nh#T.2#Trng Vn nh#^aH.#^aGio dc#2015#^a76tr. : bng^b27cm#Ting An h#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#GK#357504## 00569000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020022000550070044000770220004001210050010001250050010001350050 01100145005001000156008000500166009001100171010000500182011003000187020001000217 020000600227020001000233020001400243013000700257016000300264#357505#VL16.00269#^ a30000^b3000b#Vi?t#428.0076#TH552H#Thc hnh ting Anh 7#Thu Lin, Bch Ngc, Trng Sn, Kim Thanh#T.1#Thu Lin#Bch Ngc#Trng Sn#Kim Thanh#^aH.#^aGio d c#2015#^a71tr. : hnh v, bng^b27cm#Ting Anh#Lp 7#Thc hnh#Sch c thm#35 7505#GK## 00569000000000301000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020022000550070044000770220004001210050010001250050010001350050 01100145005001000156008000500166009001100171010000500182011003000187020001000217 020000600227020001000233020001400243016000300257013000700260#357506#VL16.00270#^ a30000^b3000b#Vi?t#428.0076#TH552H#Thc hnh ting Anh 7#Thu Lin, Bch Ngc, Trng Sn, Kim Thanh#T.2#Thu Lin#Bch Ngc#Trng Sn#Kim Thanh#^aH.#^aGio d c#2015#^a72tr. : hnh v, bng^b27cm#Ting Anh#Lp 7#Thc hnh#Sch c thm#GK #357506## 00534000000000265000450002600110000002600070001101400160001801900050003408200060 00391810007000450020065000520030031001170070013001480050013001610080005001740090 01100179010000500190011002400195020000900219020000900228020000700237020001400244 016000300258013000700261#VL16.00271#357507#^a25000^b2000b#Vi?t#372.6#PH110T#Ph t trin nng lc t duy - Ngn ng dnh cho hc sinh tiu hc#Bn t duy, bn ngn ng#Phm Vn Lam#Phm Vn Lam#^aH.#^aGio dc#2015#^a71tr. : hnh v^b2 7cm#Tiu hc#Ngn ng#T duy#Sch c thm#GK#357507## 00517000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200060 00391810007000450020065000520030014001170070013001310050013001440080005001570090 01100162010000500173011002400178020000900202020000900211020000700220020001400227 013000700241016000300248#357508#VL16.00272#^a25000^b2000b#Vi?t#372.6#PH110T#Ph t trin nng lc t duy - Ngn ng dnh cho hc sinh tiu hc#St, st, vo#Phm Vn Lam#Phm Vn Lam#^aH.#^aGio dc#2015#^a71tr. : hnh v^b27cm#Tiu hc#Ngn ng#T duy#Sch c thm#357508#GK## 01010000000000385000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200070 00391810006000460020065000520030017001170070059001340050013001930050018002060050 01500224005002000239005001800259004001800277008000500295009001100300010000500311 01100220031602101860033802000180052402000080054202000040055002000070055402000070 0561020002200568020001500590013000700605016000300612020000900615#357509#VL16.002 73#^a32000^b2000b#Vi?t#372.21#T527C#Tuyn chn tr chi, bi ht, th ca, truy n, cu theo ch #Tr 3 - 36 thng#L Thu Hng (ch.b.), Phan Th Ngc Anh, Lng Th Bnh...#L Thu Hng#Phan Th Ngc Anh#Lng Th Bnh#Nguyn Th Cm B ch#Nguyn Thu Dng#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2015#^a131tr. : bng^b27 cm#Gii thiu nhng bi ging v cc ch tr chi, bi ht, th, cu , truy n cho tr 3 - 36 thng tui theo ch : gia nh, bn thn, con vt, giao thn g v cc hin tng t nhin#Gio dc mu gio#Bi ht#Th#Truyn#Cu #Phng php ging dy#Sch gio vin#357509#XH#Tr chi## 00563000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020017000550070051000720050019001230050018001420080005001600090 01100165010000500176011002600181020001800207020001300225016000300238004001800241 013000700259012003100266#357510#VL16.00274#^a14000^b2000b#Vi?t#895.9223#CH500B# Ch b Git nc#Li: Nguyn Minh Phng ; Tranh: Bi Th Bch Lin#Nguyn Minh Phng#Bi Th Bch Lin#^aH.#^aGio dc#2015#^a19tr. : tranh mu^b28cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Ti bn ln th 3#357510#Ch Cc hin tng t nhi n## 00570000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020013000540070057000670050017001240050015001410080005001560090 01100161010000500172011002600177020001800203020001300221016000300234004001800237 012002000255005001000275013000700285#357511#VL16.00275#^a14000^b2000b#Vi?t#895. 9223#C126T#Cy to thn#Li: L Th nh Tuyt, Nguyn Th Th ; Tranh: L Thu H #L Th nh Tuyt#Nguyn Th Th#^aH.#^aGio dc#2015#^a19tr. : tranh mu^b28cm# Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Ti bn ln th 6#Sch tranh Mu gio#L Thu H #357511## 00530000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020013000550070042000680050012001100050016001220080005001380090 01100143010000500154011002600159020001800185020001300203016000300216004001800219 012002000237013000700257#357512#VL16.00276#^a14000^b2000b#Vi?t#895.9223#QU100B# Qu bu tin#Li: H Th Minh ; Tranh: Nguyn V Quyn#H Th Minh#Nguyn V Quy n#^aH.#^aGio dc#2015#^a19tr. : tranh mu^b28cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh #VH#Ti bn ln th 8#Sch tranh Mu gio#357512## 00539000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020015000540030018000690070047000870050019001340050014001530080 00500167009001100172010000500183011002600188020001800214020001300232016000300245 004001800248013000700266#357513#VL16.00277#^a14000^b2000b#Vi?t#895.9223#X200L#X e lu v xe ca#Ch Giao thng#Li: Nguyn Phng Tho ; Tranh: Trn Anh Tun#N guyn Phng Tho#Trn Anh Tun#^aH.#^aGio dc#2015#^a15tr. : tranh mu^b28cm#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Ti bn ln th 2#357513## 00536000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020020000540030016000740070044000900050017001340050013001510080 00500164009001100169010000500180011002600185020001800211020001300229016000300242 004001800245013000700263#357514#VL16.00278#^a14000^b2000b#Vi?t#895.9223#C100N#C nh u lm vic#Ch Gia nh#Li: Nguyn Thu Hng ; Tranh: Trn Xun Du#N guyn Thu Hng#Trn Xun Du#^aH.#^aGio dc#2015#^a19tr. : tranh mu^b28cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Ti bn ln th 2#357514## 00560000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020020000540070053000740050017001270050022001440080005001660090 01100171010000500182011002600187020001800213020001300231016000300244004001800247 013000700265012002200272#357515#VL16.00279#^a14000^b2000b#Vi?t#895.9223#M430Q#M n qu ca c gio#Li: Nguyn Thu Hng ; Tranh: Quch Th Thanh Hng#Nguyn T hu Hng#Quch Th Thanh Hng#^aH.#^aGio dc#2015#^a19tr. : tranh mu^b28cm#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Ti bn ln th 3#357515#Ch Trng mm non## 00519000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020013000540070037000670050012001040050011001160080005001270090 01100132010000500143011002600148020001800174020001300192016000300205004001800208 012002000226013000700246#357516#VL16.00280#^a14000^b2000b#Vi?t#895.9223#C500C#C ci trng#Li: H Th Minh ; Tranh: Phng Hoa#H Th Minh#Phng Hoa#^aH.#^aG io dc#2015#^a19tr. : tranh mu^b28cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#VH#Ti bn ln th 6#Sch tranh Mu gio#357516## 00529000000000265000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810007000480020018000550070039000730050015001120050010001270080005001370090 01100142010000500153011002600158020001800184020001300202016000300215004001800218 013000700236012002000243#357517#VL16.00281#^a14000^b2000b#Vi?t#895.9223#CH500T# Ch th tinh khn#Li: ng Thu Qunh ; Tranh: Thi Hng#ng Thu Qunh#Thi Hn g#^aH.#^aGio dc#2015#^a19tr. : tranh mu^b28cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh# VH#Ti bn ln th 8#357517#Sch tranh Mu gio## 00550000000000265000450000200170000000500190001700500150003600700480005100400180 00990080005001170090011001220100005001330110026001380120025001640820009001890160 00300198013000700201014001600208026001100224026000700235181000600242019000500248 020001800253020001300271#S tch hoa hng#Nguyn Minh Phng#o Xun Thnh#Li: Nguyn Minh Phng ; Tranh: o Xun Thnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#20 15#^a19tr. : tranh mu^b28cm#Ch Th gii thc vt#895.9223#VH#357518#^a14000 ^b2000b#VL16.00282#357518#S550T#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00548000000000277000450002600070000002600110000701900050001808200090002318100060 00320020021000380030013000590070035000720050012001070050009001190040018001280080 00500146009001100151010000500162011002600167012002000193020001800213014001600231 020001300247016000300260013000700263#357519#VL16.00283#Vi?t#895.9223#C108T#Co, Th v G trng#Truyn tranh#Li: H Th Minh ; Tranh: Minh Tr#H Th Minh#Minh Tr#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2015#^a19tr. : tranh mu^b28cm#Sch tranh mu gio#Vn hc thiu nhi#^a14000^b2000b#Truyn tranh#VH#357519## 00564000000000277000450002600070000002600110000701900050001808200090002318100080 00320020017000400030013000570070044000700050015001140050015001290040018001440080 00500162009001100167010000500178011002600183012002000209020001800229014001600247 020001300263016000300276013000700279#357520#VL16.00284#Vi?t#895.9223#CH527-O#Chu yn ng Ging#Truyn tranh#Li: ng Thu Qunh ; Tranh: Phm Ngc Tun#ng Thu Qunh#Phm Ngc Tun#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2015#^a19tr. : tranh mu^ b28cm#Sch tranh mu gio#Vn hc thiu nhi#^a14000^b2000b#Truyn tranh#VH#3575 20## 00621000000000289000450002600070000002600110000701900050001808200090002318100070 00320020015000390030013000540070060000670050015001270050016001420050014001580040 01800172008000500190009001100195010000500206011002600211012003700237020001800274 014001600292020001300308016000300321013000700324#357521#VL16.00285#Vi?t#895.9223 #CH108B#Cho bui sng#Truyn tranh#Li: Lng Th Bnh, ng Lan Phng ; Tranh : Trn Anh Tun#Lng Th Bnh#ng Lan Phng#Trn Anh Tun#Ti bn ln th 1#^ aH.#^aGio dc#2015#^a15tr. : tranh mu^b27cm#Tranh truyn cho tr t 0 n 3 tu i#Vn hc thiu nhi#^a14000^b2000b#Truyn tranh#VH#357521## 00623000000000289000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200090 00391810006000480020018000540030013000720070060000850050015001450050016001600050 01400176004001800190008000500208009001100213010000500224011002600229012003700255 020001800292020001300310013000700323016000300330#357522#VL16.00286#^a14000^b200 0b#Vi?t#895.9223#H450V#H v ch thi ti#Truyn tranh#Li: Lng Th Bnh, ng Lan Phng ; Tranh: Trn Anh Tun#Lng Th Bnh#ng Lan Phng#Trn Anh Tun#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a15tr. : tranh mu^b27cm#Tranh truyn cho tr t 0 n 3 tui#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#357522#VH## 00746000000000313000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020027000510030065000780070103001430050020002460050015002660050 01400281005001600295008000500311009001100316010000500327011002500332020001800357 020001100375020001400386016000300400005001300403005000900416013000700425#357523# VL16.00287#^a8500^b5000b#Vi?t#372.21#H419L#Hc liu ch giao thng#Theo cc lnh vc pht trin trong Chng trnh Gio dc mm non#Nguyn Th Cm Bch, Ngu yn Th Nga, o Hong Mai, Nguyn Th Thu ; Minh ho: Phm Mai Hoa, Nagasawa#N guyn Th Cm Bch#Nguyn Th Nga#o Hong Mai#Nguyn Th Thu#^aH.#^aGio dc# 2015#^a16tr. : tranh v^b27cm#Gio dc mu gio#Giao thng#Sch mu gio#GK#Phm Mai Hoa#Nagasawa#357523## 00720000000000301000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020031000510030065000820070091001470050017002380050018002550050 01600273005001600289008000500305009001100310010000500321011002500326020001800351 020001600369020001400385016000300399005000900402013000700411#357524#VL16.00288#^ a8500^b5000b#Vi?t#372.21#H419L#Hc liu ch trng mm non#Theo cc lnh vc pht trin trong Chng trnh Gio dc mm non#V Th Ngc Minh, Nguyn Th Thu H, Nguyn Th Thu ; Minh ho: inh Thanh Lim, Nagasawa#V Th Ngc Minh#Nguy n Th Thu H#Nguyn Th Thu#inh Thanh Lim#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : tra nh v^b27cm#Gio dc mu gio#Trng mu gio#Sch mu gio#GK#Nagasawa#357524## 00720000000000301000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020031000510030065000820070091001470050017002380050018002550050 01600273005001600289008000500305009001100310010000500321011002500326020001800351 020001600369020001400385016000300399005000900402013000700411#357525#VL16.00289#^ a8500^b5000b#Vi?t#372.21#H419L#Hc liu ch trng mm non#Theo cc lnh vc pht trin trong Chng trnh Gio dc mm non#V Th Ngc Minh, Nguyn Th Thu H, Nguyn Th Thu ; Minh ho: inh Thanh Lim, Nagasawa#V Th Ngc Minh#Nguy n Th Thu H#Nguyn Th Thu#inh Thanh Lim#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : tra nh v^b27cm#Gio dc mu gio#Trng mu gio#Sch mu gio#GK#Nagasawa#357525## 00761000000000313000450002600110000002600070001101400150001801900050003308200070 00381810006000450020031000510030065000820070106001470050017002530050018002700050 01600288005001600304008000500320009001100325010000500336011002500341020001800366 020001600384020001400400016000300414005001400417005000900431013000700440#VL16.00 290#357526#^a8500^b5000b#Vi?t#372.21#H419L#Hc liu ch trng mm non#Theo cc lnh vc pht trin trong Chng trnh Gio dc mm non#V Th Ngc Minh, Ng uyn Th Thu H, Nguyn Th Thu, o Hong Mai ; Minh ho: inh Thanh Lim, Nag asawa#V Th Ngc Minh#Nguyn Th Thu H#Nguyn Th Thu#inh Thanh Lim#^aH.#^a Gio dc#2015#^a16tr. : tranh v^b27cm#Gio dc mu gio#Trng mu gio#Sch m u gio#GK#o Hong Mai#Nagasawa#357526## 00675000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020034000510030065000850070076001500050020002260050020002460050 01300266005000900279008000500288009001100293010000500304011002500309020001800334 020000900352020001400361016000300375013000700378#357527#VL16.00291#^a8500^b5000 b#Vi?t#372.21#H419L#Hc liu ch th gii thc vt#Theo cc lnh vc pht tri n trong Chng trnh Gio dc mm non#Hong Th Thu Hng, Nguyn Th M Trinh, V Yn Khanh ; Minh ho: Trnh L#Hong Th Thu Hng#Nguyn Th M Trinh#V Y n Khanh#Trnh L#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : tranh v^b27cm#Gio dc mu gio #Thc vt#Sch mu gio#GK#357527## 00675000000000289000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020034000510030065000850070076001500050020002260050020002460050 01300266005000900279008000500288009001100293010000500304011002500309020001800334 020000900352020001400361013000700375016000300382#357528#VL16.00292#^a8500^b5000 b#Vi?t#372.21#H419L#Hc liu ch th gii thc vt#Theo cc lnh vc pht tri n trong Chng trnh Gio dc mm non#Hong Th Thu Hng, Nguyn Th M Trinh, V Yn Khanh ; Minh ho: Trnh L#Hong Th Thu Hng#Nguyn Th M Trinh#V Y n Khanh#Trnh L#^aH.#^aGio dc#2015#^a16tr. : tranh v^b27cm#Gio dc mu gio #Thc vt#Sch mu gio#357528#GK## 00716000000000301000450002600070000002600110000701400150001801900050003308200070 00381810006000450020034000510030065000850070091001500050020002410050020002610050 01300281005001400294005000900308008000500317009001100322010000500333011002500338 020001800363020000900381020001400390013000700404016000300411#357529#VL16.00293#^ a8500^b5000b#Vi?t#372.21#H419L#Hc liu ch th gii thc vt#Theo cc lnh vc pht trin trong chng trnh gio dc mm non#Hong Th Thu Hng, Nguyn T h M Trinh, V Yn Khanh, o Hong Mai ; Minh ho: Trnh L#Hong Th Thu Hn g#Nguyn Th M Trinh#V Yn Khanh#o Hong Mai#Trnh L#^aH.#^aGio dc#2015#^ a20tr. : minh ho^b27cm#Gio dc mu gio#Thc vt#Sch mu gio#357529#GK## 00909000000000313000450000200860000000500150008600500140010100500150011500500160 01300050013001460070049001590080005002080090021002130100005002340110026002390150 06100265082000600326016000300332013000700335014000700342026000700349181000600356 019000500362020002200367020000900389020000900398020001800407021017000425#Tuyn t p cng trnh khoa hc hi ngh khoa hc ging vin tr khoa cng trnh - 2015#T rn Vit Hng#Nguyn Hi H#Phm Thu Trang#Nguyn c Mnh#V Quang Huy#Trn Vi t Hng, Nguyn Hi H, Phm Thu Trang...#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a232tr. : minh ho^b30cm#TTS ghi: Trng i hc Giao thng Vn ti. Khoa Cng trnh#6 25.7#XH#357530#^b110b#357530#T527T#Vi?t#Cng trnh giao thng#ng b#Bi vit# Hi ngh khoa hc#Gm nhiu bi vit trong hi ngh khoa hc ging vin tr c p n cc vn : Vt liu xy dng, kt cu, cng ngh xy dng, khai thc, b o tr cng trnh giao thng## 00585000000000253000450002600070000002600110000702600110001801400150002901900050 00440820007000491810006000560020041000620080005001030090021001080100005001290110 02100134015003200155021010600187020001000293020000900303020000900312013000700321 016000300328#357531#VL16.00294#VL16.00295#^a60000^b520b#Vi?t#625.76#312M#nh mc bo dng thng xuyn ng b#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a67tr. : bn g^b30cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Trnh by khi lng cng tc qun l b o dng thng xuyn ng b. Qun l v bo dng ng b, cu#Bo dng#n g b#nh mc#357531#KT## 00990000000000313000450002600110000002600110001102600070002201400070002901900050 00360820008000411810006000490020056000550030116001110070040002270080005002670090 02100272010000500293011002100298015006800319021020100387020000800588020000700596 020002100603020001700624013000700641016000300648001001200651005001300663#VL16.00 296#VL16.00297#357532#^b520b#Vi?t#363.377#T103L#Ti liu hc tp nhng vn c bn v cu nn, cu h#Dng cho lp bi dng kin thc PCCC & CNCH cho cc c nhn thuc c quan, t chc, doanh nghip, c s kinh doanh#B.s.: V Vn Thu (c h.b.), L Tin Hng#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a76tr. : bng^b30cm#TTS ghi : Trng i hc Phng chy Cha chy. Khoa Cu nn, cu h#Khi qut mt s nh n thc chung v cu nn, cu h v phng chy cha chy. Xy dng v thc tp ph ng n cu nn, cu h, phng chy cha chy. T chc cc hot ng cu nn, c u h ti hin trng#Cu nn#Cu h#Phng chy cha chy#Ti liu hc tp#357532 #XH#V Vn Thu#L Tin Hng## 00790000000000277000450002600110000002600110001102600070002201400170002901900050 00460820007000511810006000580020074000640070033001380050015001710080005001860090 02100191010000500212011001500217021022000232013000700452016000300459020001900462 001000900481020001300490020000900503#VL16.00299#VL16.00298#357533#^a395000^b100 0b#Vi?t#363.12#T527T#Tuyn truyn, gio dc an ton giao thng v thc hin vn ho giao thng#Trn Sn (ch.b.), Hong Xun Qu#Hong Xun Qu#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a448tr.^b27cm#Khi qut v thc trng tnh hnh trt t, an ton giao thng nc ta hin nay. Nguyn nhn gy mt trt t an ton giao thng v xy ra tai nn giao thng. Mt s gii php ch yu bo m trt t, an ton gi ao thng#357533#XH#An ton giao thng#Trn Sn#Tuyn truyn#Gio dc## 00835000000000277000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200040 00311810006000350020068000410080005001090090011001140100005001250110022001300150 09500152021021100247020001000458020001700468020000600485020001900491020001500510 016000300525020002200528013000700550#357534#VL16.00300#^b1073b#Vi?t#600#T103L#T i liu hng dn gio vin mn cng ngh - tin hc ng dng lp 6#^aH.#^aGio d c#2015#^a108tr. : bng^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc trung hc; D n M hnh trng hc mi Vit Nam#Gii thiu mt s vn chung v d y hc cng ngh - tin hc ng dng theo m hnh trng hc mi VNEN cp trung h c c s. Hng dn t chc dy hc cc ch nh , tin hc ng dng, trang ph c v nu n...#Cng ngh#Tin hc ng dng#Lp 6#Ti liu hng dn#Sch gio vi n#GK#Phng php ging dy#357534## 00695000000000265000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200080 00301810006000380020047000440080005000910090011000960100005001070110031001120150 10000143021010600243020000800349020000600357020002200363020001900385020001500404 016000300419013000700422#357535#VL16.00301#^b230b#Vi?t#004.071#T103L#Ti liu h ng dn gio vin mn tin hc lp 7#^aH.#^aGio dc#2015#^a144tr. : hnh v, bn g^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc trung hc; Chng trnh Ph t trin gio dc trung hc#Gii thiu mt s hng dn dy hc v t chc dy h c mn tin hc lp 7 theo m hnh trng hc mi VNEN#Tin hc#Lp 7#Phng php ging dy#Ti liu hng dn#Sch gio vin#XH#357535## 00828000000000265000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200070 00301810006000370020049000430080005000920090011000970100005001080110022001130150 10000135021024500235020001000480020000600490020002200496020001900518020001500537 016000300552013000700555#VL16.00302#357536#^b230b#Vi?t#630.71#T103L#Ti liu h ng dn gio vin mn cng ngh lp 7#^aH.#^aGio dc#2015#^a188tr. : bng^b27cm# TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc trung hc; Chng trnh Pht trin gio dc trung hc#Khi qut v m hnh trng hc mi, k hoch gio dc lp 7 , c trng c bn, t chc hot ng v nh gi hc sinh trong m hnh trng trung hc c s. V tr, c im mn cng ngh, chng trnh mn hc v hng d n t chc hot ng hc#Cng ngh#Lp 7#Phng php ging dy#Ti liu hng d n#Sch gio vin#GK#357536## 00707000000000265000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200070 00311810006000380020044000440080005000880090011000930100005001040110026001090150 09500135021013400230020000500364020000600369020002200375020001900397020001500416 016000300431013000700434#357537#VL16.00303#^b1073b#Vi?t#510.71#T103L#Ti liu h ng dn gio vin mn ton lp 6#^aH.#^aGio dc#2015#^a128tr. : minh ho^b27cm# TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc trung hc. D n M hnh trng h c mi Vit Nam#Gii thiu mt s vn chung v dy hc mn ton lp 6 VNEN. G i t chc dy hc mt s ni dung c th trong mn ton lp 6 VNEN#Ton#Lp 6# Phng php ging dy#Ti liu hng dn#Sch gio vin#GK#357537## 00706000000000265000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200060 00311810006000370020047000430080005000900090011000950100005001060110032001110150 09500143021012200238020000800360020000600368020002200374020001900396020001500415 013000700430016000300437#VL16.00304#357538#^b1073b#Vi?t#807.1#T103L#Ti liu h ng dn gio vin mn ng vn lp 6#^aH.#^aGio dc#2015#^a192tr. : bng, tranh v ^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc trung hc; D n M hnh t rng hc mi Vit Nam#Gii thiu mc tiu, ni dung, k hoch v phng php gi ng dy cng nh cch s dng ti liu hc tp mn ng vn lp 6#Ng vn#Lp 6#P hng php ging dy#Ti liu hng dn#Sch gio vin#357538#XH## 00601000000000253000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200060 00301810006000360020047000420080005000890090011000940100005001050110026001100150 03600136020000800172020000600180020001500186016000300201021011400204020002200318 013000700340#VL16.00305#357539#^b250b#Vi?t#807.1#T103L#Ti liu hng dn gio v in mn ng vn lp 7#^aH.#^aGio dc#2015#^a167tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to...#Ng vn#Lp 7#Sch gio vin#GK#Gii thiu mc tiu, n i dung, k hoch, phng php ging dy v cch s dng ti liu hc tp mn ng vn lp 7#Phng php ging dy#357539## 00610000000000253000450002600070000002600110000701400090001801900050002708200060 00321810006000380020050000440080005000940090011000990100005001100110026001150150 03300141020001100174020000600185020001500191016000300206021011800209020002200327 013000700349#357540#VL16.00306#^b53161b#Vi?t#372.6#T103L#Ti liu hng dn gio vin mn ting Vit lp 5#^aH.#^aGio dc#2015#^a232tr. : minh ho^b27cm#TTS g hi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 5#Sch gio vin#XH#Gii thiu mc ti u, ni dung, k hoch, phng php ging dy v cch s dng ti liu hc tp m n ting Vit lp 5#Phng php ging dy#357540## 00733000000000265000450000200550000000800050005500900110006001000050007101100260 00760150095001020820007001970160003002040130007002070140008002140260007002220260 01100229181000600240019000500246020000700251020000800258020001500266020000600281 020002200287021015800309#Ti liu hng dn gio vin mn khoa hc x hi lp 6# ^aH.#^aGio dc#2015#^a172tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Trung hc. D n M hnh trng hc mi Vit Nam#910.71#XH#357541#^ b1073b#357541#VL16.00307#T103L#Vi?t#a l#Lch s#Sch gio vin#Lp 6#Phng p hp ging dy#Gii thiu mc tiu, ni dung, k hoch ging dy, phng php gi ng dy cng nh cch s dng ti liu hc tp mn khoa hc x hi (Lch s v a l) lp 6## 00737000000000265000450000200550000000800050005500900110006001000050007101100260 00760150100001020820007002020160003002090130007002120140007002190260011002260260 00700237181000600244019000500250020000700255020000800262020001500270020000600285 020002200291021015800313#Ti liu hng dn gio vin mn khoa hc x hi lp 7# ^aH.#^aGio dc#2015#^a204tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Trung hc. Chng trnh Pht trin gio dc trung hc#910.71#XH#357 542#^b280b#VL16.00308#357542#T103L#Vi?t#a l#Lch s#Sch gio vin#Lp 7#Ph ng php ging dy#Gii thiu mc tiu, ni dung, k hoch ging dy, phng php ging dy cng nh cch s dng ti liu hc tp mn khoa hc x hi (Lch s v a l) lp 7## 00792000000000289000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200070 00301810006000370020058000430220004001010080005001050090011001100100005001210110 02600126015010000152021016200252020000800414020000900422020001800431020000600449 020002200455020001500477016000300492013000700495#357543#VL16.00309#^b270b#Vi?t#7 00.71#T103L#Ti liu hng dn gio vin cc hot ng gio dc lp 7#T.1#^aH.#^ aGio dc#2015#^a180tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gi o dc Trung hc. Chng trnh Pht trin gio dc trung hc#Mt s vn chung v hot ng gio dc lp 7 trong m hnh VNEN. Hng dn t chc cc hot ng gio dc lp 7 trong m hnh VNEN: m nhc, m thut, th dc#m nhc#M thut# Gio dc th cht#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#XH#357543## 00792000000000289000450002600110000002600070001101400070001801900050002508200070 00301810006000370020058000430220004001010080005001050090011001100100005001210110 02600126015010000152021016200252020000800414020000900422020001800431020000600449 020002200455020001500477013000700492016000300499#VL16.00310#357544#^b270b#Vi?t#7 00.71#T103L#Ti liu hng dn gio vin cc hot ng gio dc lp 7#T.2#^aH.#^ aGio dc#2015#^a188tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gi o dc Trung hc. Chng trnh Pht trin gio dc trung hc#Mt s vn chung v hot ng gio dc lp 7 trong m hnh VNEN. Hng dn t chc cc hot ng gio dc lp 7 trong m hnh VNEN: m nhc, m thut, th dc#m nhc#M thut# Gio dc th cht#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#357544#XH## 00696000000000253000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200070 00301810006000370020057000430080005001000090011001050100005001160110026001210150 10000147020001800247020000600265020001500271016000300286021012400289020002200413 013000700435#357545#VL16.00311#^b230b#Vi?t#170.71#T103L#Ti liu hng dn gio vin mn gio dc cng dn lp 7#^aH.#^aGio dc#2015#^a108tr. : minh ho^b27cm# TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Trung hc. Chng trnh Pht trin gio dc trung hc#Gio dc cng dn#Lp 7#Sch gio vin#XH#Gii thiu mc ti u, ni dung, k hoch, phng php ging dy v cch s dng ti liu hc tp m n gio dc cng dn lp 7#Phng php ging dy#357545## 00717000000000265000450002600070000002600110000701400090001801900050002708200070 00321810006000390020057000450080005001020090011001070100005001180110026001230150 09400149020000800243020000700251020001500258016000300273021014000276020002200416 020000600438013000700444#357546#VL16.00312#^b53161b#Vi?t#372.89#T103L#Ti liu h ng dn gio vin mn lch s v a l lp 5#^aH.#^aGio dc#2015#^a140tr. : m inh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Tiu hc. D n M h nh trng hc mi Vit Nam#Lch s#a l#Sch gio vin#XH#Gii thiu mc tiu , ni dung, k hoch ging dy, phng php ging dy cng nh cch s dng ti liu hc tp mn lch s v a l lp 5#Phng php ging dy#Lp 5#357546## 00720000000000241000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200040 00311810006000350020071000410080005001120090011001170100005001280110026001330150 09500159020002200254020000600276020001800282016000300300021016800303013000700471 #357547#VL16.00313#^b4050b#Vi?t#001#T103L#Ti liu tp hun dy hc theo m hnh trng hc mi Vit Nam - Lp 6#^aH.#^aGio dc#2014#^a180tr. : minh ho^b27cm# TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Trung hc. D n M hnh trng h c mi Vit Nam#Phng php ging dy#Lp 6#Ti liu tp hun#XH#Trnh by mt s vn chung v dy hc theo m hnh trng hc mi Vit Nam: T chc lp hc, cu trc bi hc, hng dn dy hc mn hc v hot ng gio dc lp 6#357547## 00691000000000253000450000200570000000800050005700900110006201000050007301100260 00780150095001040820006001990160003002050130007002080140008002150260007002230260 01100230181000600241019000500247020001800252020000600270020001500276020002200291 021012400313#Ti liu hng dn gio vin mn khoa hc t nhin lp 6#^aH.#^aGi o dc#2015#^a232tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio d c Trung hc. D n M hnh trng hc mi Vit Nam#507.1#GK#357548#^b1073b#3575 48#VL16.00314#T103L#Vi?t#Khoa hc t nhin#Lp 6#Sch gio vin#Phng php gin g dy#Gii thiu mc tiu, ni dung, k hoch, phng php ging dy v cch s dng ti liu hc tp mn khoa hc t nhin lp 6## 00695000000000253000450000200570000000800050005700900110006201000050007301100260 00780150100001040820006002040160003002100130007002130140007002200260007002270260 01100234181000600245019000500251020001800256020000600274020001500280020002200295 021012400317#Ti liu hng dn gio vin mn khoa hc t nhin lp 7#^aH.#^aGi o dc#2015#^a268tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio d c Trung hc. Chng trnh Pht trin gio dc trung hc#507.1#GK#357549#^b280b# 357549#VL16.00315#T103L#Vi?t#Khoa hc t nhin#Lp 7#Sch gio vin#Phng php ging dy#Gii thiu mc tiu, ni dung, k hoch, phng php ging dy v cch s dng ti liu hc tp mn khoa hc t nhin lp 7## 00572000000000253000450002600070000002600110000701400090001801900050002708200070 00321810006000390020057000450220004001020080005001060090011001110100005001220110 02600127015009400153020001800247020000600265020002200271020001500293013000700308 016000300315#357550#VL16.00316#^b53161b#Vi?t#372.37#T103L#Ti liu hng dn gi o vin mn gio dc li sng lp 5#T.2#^aH.#^aGio dc#2015#^a168tr. : minh ho^ b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Tiu hc. D n M hnh tr ng hc mi Vit Nam#Gio dc li sng#Lp 5#Phng php ging dy#Sch gio vin #357550#GK## 00666000000000253000450000200480000000800050004800900110005301000050006401100260 00690150095000950820007001900160003001970130007002000140009002070260011002160260 00700227181000600234019000500240020000900245020000600254020001500260020002200275 021011500297#Ti liu hng dn gio vin mn khoa hc lp 5#^aH.#^aGio dc#201 5#^a104tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Trung hc. D n M hnh trng hc mi Vit Nam#372.35#GK#357551#^b53161b#VL16.00317# 357551#T103L#Vi?t#Khoa hc#Lp 5#Sch gio vin#Phng php ging dy#Gii thiu mc tiu, ni dung, k hoch, phng php ging dy v cch s dng ti liu h c tp mn khoa hc lp 5## 00692000000000253000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200070 00311810006000380020057000440080005001010090011001060100005001170110026001220150 09500148020001800243020000600261020001500267016000300282021012400285020002200409 013000700431#357552#VL16.00318#^b1073b#Vi?t#170.71#T103L#Ti liu hng dn gio vin mn gio dc cng dn lp 6#^aH.#^aGio dc#2015#^a116tr. : minh ho^b27cm #TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Trung hc. D n M hnh trng h c mi Vit Nam#Gio dc cng dn#Lp 6#Sch gio vin#GK#Gii thiu mc tiu, n i dung, k hoch, phng php ging dy v cch s dng ti liu hc tp mn gi o dc cng dn lp 6#Phng php ging dy#357552## 00745000000000253000450002600070000002600110000701400070001801900050002508200070 00301810006000370020040000430080005000830090011000880100005000990110026001040150 10000130020000500230020000600235020001500241016000300256021020300259020002200462 013000700484#357553#VL16.00319#^b250b#Vi?t#510.71#T103L#Ti liu hng dn gio vin mn ton 7#^aH.#^aGio dc#2015#^a104tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Trung hc. Chng trnh Pht trin gio dc trung h c#Ton#Lp 7#Sch gio vin#GK#Trnh by mt s vn v dy hc mn ton lp 7 theo m hnh trng hc mi: K hoch, ni dung, chng trnh dy hc, phng php dy hc, nh gi kt qu hc tp, t chc dy hc theo cc ch ...#Phn g php ging dy#357553## 00531000000000241000450000200340000000300160003400800050005000900110005501000050 00660110026000710150100000970820004001970160003002010130007002040140008002110260 01100219026000700230181000600237019000500243020001800248020000600266020001700272 #Hng dn hc khoa hc t nhin 7#Sch th nghim#^aH.#^aGio dc#2015#^a312tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Trung hc. Chn g trnh Pht trin gio dc trung hc#500#GK#357554#^b2250b#VL16.00320#357554#H5 61D#Vi?t#Khoa hc t nhin#Lp 6#Sch thc nghim## 00535000000000277000450002600070000002600110000701400160001801900050003408200040 00391810007000430020023000500030013000730070024000860050007001100050010001170080 00500127009000900132010000500141011002600146012003500172020001800207020001300225 013000700238016000300245019000900248#357555#VL16.00321#^a40000^b5000b#Vi?t#823# NH556V#Nhng v khch bt ng#Truyn tranh#Tinman ; Thanh Nam dch#Tinman#Thanh Nam#^aH.#^aPh n#2015#^a39tr. : tranh mu^b29cm#Truyn tranh gio dc - Th con i#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#357555#VH#Dch Anh## 00540000000000253000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200040 00311810006000350020024000410030016000650220004000810080005000850090011000900100 00500101011002600106015011300132020000800245020000600253020001700259016000300276 013000700279#357556#VL16.00322#^b2250b#Vi?t#807#H561D#Hng dn hc ng vn 7#S ch th nghim#T.1#^aH.#^aGio dc#2015#^a156tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to. V Gio dc Tiu hc. D n M hnh trng hc mi Vit Nam. - Lu hnh ni b#Ng vn#Lp 7#Sch thc nghim#GK#357556## 00540000000000253000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200040 00311810006000350020021000410030016000620220004000780080005000820090011000870100 00500098011002600103015011900129020000500248020000600253020001700259016000300276 013000700279#VL16.00323#357557#^b2250b#Vi?t#510#H561D#Hng dn hc ton 7#Sch th nghim#T.1#^aH.#^aGio dc#2015#^a224tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Trung hc. Chng trnh Pht trin gio dc trung h c. - Lu hnh ni b#Ton#Lp 7#Sch thc nghim#GK#357557## 00844000000000277000450002600070000002600110000701500690001801400150008701900050 01020820008001071810007001150010012001220020034001340070036001680080018002040090 03500222010000500257011002600262021021400288020000900502020000800511020002200519 016000300541005001500544013000700559#357558#VL16.00324#TTS ghi: i hc Quc gi a Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch Khoa#^a35000^b200b#Vi?t#623.817#PH561P#L Tt Hin#Phng php phn tch kt cu tu#L Tt Hin (ch.b.), Trn Cng Ngh #^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2015#^a217tr. : minh ho^b 27cm#Trnh by cc phng php tnh cn thit cho vic x l nhng vn thuc c hc kt cu tu: Phng php bin phn v trng hm d, phng php sai phn hu hn, phng php phn t hu hn, tnh ton tin cy#Tu thu#Kt cu#Ph ng php phn tch#KT#Trn Cng Ngh#357558## 00584000000000301000450002600070000002600110000701400170001801900050003508200040 00401810006000440020026000500070047000760220004001230050011001270050016001380050 01500154005001400169005001700183008000500200009001100205010000500216011002600221 020000500247020000600252020001400258013000700272016000300279#357559#VL16.00325#^ a59000^b10050b#Vi?t#510#T103L#Ti liu dy - hc ton 7#Nguyn Cam, Nguyn Vn Hin, Trn c Huyn...#T.1#Nguyn Cam#Nguyn Vn Hin#Trn c Huyn#Dng Bu Lc#Hunh Ngc Thanh#^aH.#^aGio dc#2015#^a176tr. : minh ho^b27cm#Ton#Lp 7#S ch c thm#357559#GK## 01035000000000325000450002600110000002600110001102600070002201400150002901900050 00440820006000491810006000550010018000610020021000790030038001000070046001380220 00400184005000900188005001700197008000500214009002100219010000500240011002600245 02103700027102000210064102000090066202000080067102000200067901300070069901600030 0706#VL16.00326#VL16.00327#357560#^a80000^b520b#Vi?t#624.2#C125B#Nguyn Vit Tr ung#Cu b tng ct thp#Thit k theo tiu chun 22TCN 272-05#Nguyn Vit Trung , Hong H, Nguyn Ngc Long#T.1#Hong H#Nguyn Ngc Long#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2015#^a320tr. : minh ho^b27cm#Gii thiu cc khi nim chung v cu b tn g ct thp. c im v tiu chun k thut thit k cc loi cu khc nhau nh: Cu bn v cu dm c sn bng b tng ct thp c b tng ti ch v lp gh p. C s tnh ton cu b tng ct thp theo tiu chun mi 22 TCN 272-5. Cc t nh ton phn b ti trng cho cc b phn kt cu nhp v ni lc cc b phn k t cu#Cu b tng ct thp#Thit k#Kt cu#Tiu chun k thut#357560#KT## 01266000000000361000450000201070000002900370010700300800014400500140022400500150 02380050018002530050012002710050018002830070052003010080005003530090027003580100 00500385011002600390015004100416082000900457016000300466013000700469014000700476 02600070048302600110049018100060050101900050050702000210051202000200053302000110 0553020000700564020001700571021031600588#K yu hi tho khoa hc quc t: Vit Nam tr thnh trung tm ch bin, ch to mi ca th gii sau 2015#Internationa l conference proceedings#Vietnam to be a new processing and manufacturing center of the world after 2015#Cao Quc Hng#Nguyn Kim Anh#Nguyn Thnh Hng#Trn Bc H#Phm Th Thu Hng#Cao Quc Hng, Nguyn Kim Anh, Nguyn Thnh Hng...#^aH.#^ ai hc Kinh t Quc dn#2015#^a585tr. : minh ho^b27cm#TTS ghi: Ngn hng Nh nc Vit Nam...#338.4767#XH#357561#^b250b#357561#VL16.00328#K600Y#Vi?t#Cng ng hip ch bin#Cng nghip ch to#Pht trin#K yu#Hi tho quc t#Gm cc bi vit trnh by v kinh nghim quc t v nhng vn tng th pht trin Vit Nam thnh mt trung tm ch bin, ch to mi ca th gii; vn pht trin c c ngnh, a phng, khu vc doanh nghip trong nh hng chin lc pht trin Vit Nam thnh mt trung tm ch bin, ch to mi ca th gii## 00910000000000325000450002600110000002600070001101400080001801900050002608200140 00311810007000450010015000520020031000670070075000980220004001730050016001770050 01500193005001600208005001600224008001200240009001700252010000500269011002100274 02102280029501300070052300500150053001600030054502000170054802000100056502000090 0575#VL16.00329#357562#^b1403b#Vi?t#398.410959741#TH121T#Nguyn Vn Hi#Thn tc h - Thn sc Thanh Ho#Nguyn Vn Hi ch.b. ; inh Khc Thun h.. ; Bin dch: Nguyn Vn Hi...#T.1#inh Khc Thun#Nguyn Vn Hi#Nguyn Kim Mng#Phm Xun T hnh#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a323tr. : nh^b27cm#Gii thiu 21 bn Th n tch v mt s o Thn sc vit bng ch Hn trn cht liu giy hoc khc t rn bia . Lun gii v Thn tch - Thn sc v tn ngng thnh hong lng. Ph in m dch ngha cc bn Thn tch - Sc phong#357562#Nguyn Vn Hi#XH#Vn ho dn gian#Thn tch#Thn sc## 00766000000000277000450002600070000002600110000701400080001801900050002608200120 00311810006000430010015000490020058000640070015001220080012001370090017001490100 00500166011002700171021023200198020001700430016000300447013000700450020001000457 020000900467020000500476020000700481#357563#VL16.00330#^b1505b#Vi?t#390.0959741# T527T#Hong Anh Nhn#Tuyn tp su tm - nghin cu vn ho dn gian Thanh Ho#H ong Anh Nhn#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a1298tr. : minh ho^b27cm#Gii thiu tinh hoa vn ho dn tc Vit ni chung v vn ho cc dn tc x Thanh n i ring; vn ho lng v nhng tc ng quan trng i vi vn ho lng x Thanh ; vn ho dn gian dn tc Mng, dn tc Thi v cc dn tc khc#Vn ho dn g ian#XH#357563#Phong tc#Tp qun#Lng#L hi## 01270000000000349000450000201080000000500130010800500140012100500140013500500160 01490050015001650070046001800080005002260090027002310100005002580110031002630150 08200294082001100376016000300387013000700390014000700397026000700404026001100411 02600110042218100060043301900050043902000120044402000070045602000100046302000200 0473020001800493021040900511#K yu hi tho khoa hc quc gia: Nng nghip, nn g thn Vit Nam i mi, hi nhp v pht trin bn vng#Trn Th t#Trn Gia L ong#V Trng Khi#Hong Ngc Vit#Nguyn K Tun#Trn Th t, Trn Gia Long, V Trng Khi...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2015#^a685tr. : hnh v, bng^b27 cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn; B Nng nghip v Pht trin nng thn#338.109597#XH#357564#^b300b#357564#VL16.00331#VL16.00332#K600Y#Vi?t#Nng ng hip#K yu#Nng thn#Pht trin bn vng#Hi tho khoa hc#Gm cc bi vit ca cc chuyn gia, cc nh khoa hc, cc cn b nghin cu v ging dy lin quan n cc vn ny sinh v nhng gii php tho g trong thc hin qu trnh ti c cu, i mi tng th ngnh nng nghip, nng thn, c bit l cc vn n y sinh trong hi nhp ton cu ca nng nghip v m bo tnh bn vng v c k inh t - x hi - mi trng trong pht trin nng nghip, nng thn## 01041000000000277000450000200730000000300360007300500310010900700360014000800050 01760090023001810100005002040110022002090820017002310160003002480130007002510140 00700258026000700265026001100272026001100283181000600294019000500300020001000305 020001700315020002100332021041000353#Tuyn tp vn bn quy phm php lut trong lnh vc nng lng nguyn t#Cc vn bn ban hnh t 2013 - 2015#Cc An ton b c x v ht nhn#Cc An ton bc x v ht nhn b.s.#^aH.#^aKhoa hc v K thut #2015#^a450tr. : bng^b29cm#343.597092502638#XH#357565#^b500b#357565#VL16.00333# VL16.00334#T527T#Vi?t#Php lut#Vn bn php qui#Nng lng nguyn t#Gii thiu cc ngh nh, quyt nh, thng t lin quan n lnh vc nng lng nguyn t : X pht vi phm hnh chnh; chnh sch u i, h tr ngi i o to; t ch c hot ng ca thanh tra ngnh; thng tin, tuyn truyn v pht trin in ht nhn; quy hoch pht trin chun o lng quc gia; ban hnh c ch, chnh sch bi thng, h tr di dn ti nh c d n nh my in ht nhn Ninh Thun...# # 00469000000000253000450000100180000000200190001800300040003700700180004100800060 00590090017000650100005000820110014000870150036001010820011001370160003001480130 00700151014000700158026000700165026001100172181000600183019000500189020001700194 020000400211#Thu Sng Nguyn#Vt nng thi gian#Th#Thu Sng Nguyn#^aHu#^a Nxb. Thun Ho#2015#^a82tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Nguyn Thu Sng#8953.92214 #VH#357566#^b300b#357566#VN16.00660#V110N#Vi?t#Vn hc hin i#Th## 00459000000000253000450000100080000000200180000800300040002600700080003000800060 00380090017000440100005000610110015000660150038000810820011001190160003001300130 00700133014001500140026000700155026001100162181000600173019000500179020001700184 020000400201#Tu Mn#i mi xanh ti#Th#Tu Mn#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2015#^ a108tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Phm Th Thanh Minh#8953.92214#VH#357567#^a50000 ^b300b#357567#VN16.00661#462M#Vi?t#Vn hc hin i#Th## 00714000000000277000450000200580000000400130005800800050007100900180007601000050 00940110026000990150042001250820009001670160003001760130007001790140016001860260 00700202026001100209026001100220181000600231019000500237020001900242020001700261 020000700278020000700285021014400292#Ti liu hc tp dnh cho ngi iu khin xe mt 2 bnh#In ln th 2#^aH.#^aVn ho dn tc#2015#^a133tr. : minh ho^b19c m#TTS ghi: S Giao thng vn ti ng Thp#363.1207#XH#357568#^a15000^b5000b#3 57568#VN16.00662#VN16.00663#T103L#Vi?t#An ton giao thng#Ti liu hc tp#Li x e#Xe my#Gii thiu nhng qui tc giao thng ng b; k nng s cp cu khi qu a ni xy ra tai nn giao thng; k nng khi iu khin xe gn my, mt## 00927000000000277000450000200410000000300340004100400180007500800050009300900100 00980100005001080110014001130820014001270160003001410130007001440140016001510260 00700167026001100174026001100185181000600196019000500202020001000207020001800217 020001000235020001500245021038900260#Lut thc hnh tit kim, chng lng ph#C hiu lc thi hnh t 01/7/2014#Ti bn ln th 1#^aH.#^aT php#2015#^a86tr.^b1 9cm#344.597002632#XH#357569#^a18000^b1000b#357569#VN16.00664#VN16.00665#L504T#V i?t#Php lut#Vn bn php lut#Tit kim#Chng lng ph#Gii thiu ni dung lu t thc hnh tit kim, chng lng ph vi nhng quy nh chung, quy nh c th trong mt s lnh vc: Ban hnh thc hin tiu chun ch , lp, thm nh ph duyt d ton, quyt ton, qun l s dng ngn sch nh nc... trch nhim ca c quan t chc trong thc hnh tit kim chng lng ph, khiu ni t co khen thng v x l vi phm, iu khon thi hnh## 00721000000000265000450000200190000000300350001900400180005400800050007200900100 00770100005000870110014000920820020001060160003001260130007001290140015001360260 00700151026001100158026001100169181000600180019000500186020001000191020001800201 020001000219021022600229#Lut bin Vit Nam#C hiu lc thi hnh t 01/01/2013#T i bn ln th 1#^aH.#^aT php#2015#^a42tr.^b19cm#346.597046916402632#XH#357570 #^a13000^b500b#357570#VN16.00666#VN16.00667#L504B#Vi?t#Php lut#Vn bn php l ut#Lut bin#Gii thiu ton vn Lut bin Vit Nam vi nhng qui nh chung v qui nh c th v vng bin; hot ng trong vng bin Vit Nam; pht trin ki nh t bin; tun tra, kim sot trn bin; x l vi phm v iu khon thi hnh# # 00711000000000313000450000100120000000200150001200500220002700700350004900400180 00840080018001020090011001200100005001310110026001360120023001620820004001850160 00300189013000700192014001600199026000700215026001100222026001100233181000600244 019000500250020001700255020001000272020001000282020001500292021009000307#Nguyn Hnh#Lng hiu tho#Trn Th Thanh Nguyn#Nguyn Hnh, Trn Th Thanh Nguyn#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a109tr. : tranh v^b19cm#500 c u chuyn o c#173#XH#357571#^a21000^b2000b#357571#VN16.00668#VN16.00669#L43 1H#Vi?t#Gio dc o c#Truyn k#Hiu tho#Sch thiu nhi#Tp hp nhng cu ch uyn k nhm gio dc cc em v lng hiu tho i vi ng b, cha m## 00950000000000277000450000100130000000200710001300500130008400700270009700800100 01240090006001340100005001400110033001450150042001780820020002200160003002400130 00700243014000700250026000700257026001100264026001100275181000700286019000500293 020000800298020001100306021035500317#Lc Xun Ch#Truyn thng cch mng ca n g b v nhn dn x An Ph (1945 - 2010)#H Ngc ng#Lc Xun Ch, H Ngc ng #^aYn Bi#^aS.n#2015#^a143tr., 10tr. nh : bng^b19cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x An Ph#324.259707509597157#XH#357572#^b200b#357572#VN16.00670#VN16.006 71#TR527T#Vi?t#Lch s#ng b x#Ghi li truyn thng v vang ca ng b v nh n dn x An Ph, huyn Lc Yn, tnh Yn Bi qua cc thi k lch s: u tranh ginh chnh quyn trong Cch mng thng Tm nm 1945; chng thc dn Php xm l c, u tranh chng quc M v chi vin cch mng min Nam; thi k xy dng , bo v T quc y mnh cng nghip ho, hin i ho a phng## 00642000000000265000450000100150000000200200001500700150003500400180005000800180 00680090011000860100005000970110015001020820004001170160003001210130007001240140 01600131026000700147026001100154026001100165181000600176019000500182020002000187 020001600207021015300223#Nguyn Duy Cn#Mt ngh thut sng#Nguyn Duy Cn#Ti b n ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a116tr.^b19cm#158#XH#357573#^a28 000^b1500b#357573#VN16.00672#VN16.00673#M458N#Vi?t#Tm l hc ng dng#Ngh thu t sng#Khuyn mi ngi qun chiu ni tm nhn r chn tnh ca mnh, sng ho hp vi bn thn, gii quyt nhng xung t ni ti hon thin chnh mnh ## 00692000000000289000450000100150000000200270001500700150004200400180005700800180 00750090011000930100005001040110015001090820006001240160003001300130007001330140 01600140026000700156026001100163026001100174181000700185019000500192020002000197 020001000217020001000227020000700237021015800244#Nguyn Duy Cn#Thut x th ca ngi xa#Nguyn Duy Cn#Ti bn ln th 7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a 134tr.^b19cm#158.1#XH#357574#^a30000^b1500b#357574#VN16.00674#VN16.00675#TH504X #Vi?t#Tm l hc ng dng#Giao tip#Nhn cch#ng x#Gii thiu nhng mu chuyn nh v vn i nhn x th ca ngi xa, cc khi nim v lng t i, t t n, l ngha ng, n on, cng nhu trong x th## 00425000000000241000450000100140000000200190001400300040003300700140003700800100 00510090014000610100005000750110015000800820011000950160003001060130007001090140 01500116026000700131026001100138181000800149019000500157020001700162020000400179 #Phm Xun Lu#Git mt thi gian#Th#Phm Xun Lu#^aNgh An#^aNxb.Ngh An#2015 #^a101tr.^b19cm#895.922134#VH#357575#^a50000^b500b#357575#VN16.00676#GI-435M#Vi ?t#Vn hc hin i#Th## 00676000000000265000450000100160000000200210001600300180003700700160005500800120 00710090017000830100005001000110015001050820010001200160003001300130007001330140 00800140026000700148026001100155181000600166019000500172020000800177020001700185 020001500202021019300217#Nguyn Huy Sanh#Ho kit t i Chu#Truyn k lch s# Nguyn Huy Sanh#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2015#^a159tr.^b19cm#959.70099#XH#35 7576#^b1489b#357576#VN16.00677#H108K#Vi?t#Lch s#Nhn vt lch s#Truyn lch s #Gii thiu tm tt lch s, nhng chin cng ca cc anh hng, ho kit tiu b iu t i Chu (tnh Thanh Ho ngy nay) nh: Dng nh Ngh, Ng Quyn, L Ho n, Dng Vn Nga, inh B Lnh...## 00633000000000241000450000200230000000400190002300800180004200900110006001000050 00710110021000760220004000970820007001010160003001080130007001110140016001180260 00700134026001100141181000600152019000500158020001700163020001700180021019400197 #B n mi mi l b n#Ti bn ln th 30#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a1 58tr. : nh^b19cm#T.1#001.94#TN#357577#^a28000^b3000b#357577#VN16.00678#B300A#V i?t#Hin tng b n#Sch thng thc#Gii thiu nhng hin tng b n, k l x y ra trong cuc sng m khoa hc cha gii thch c nh: nhng v mt tch tr ong lch s, vng tam gic qu Bermuda, UFO v ngi ngoi hnh tinh...## 00695000000000253000450000200230000000400190002300800180004200900110006001000050 00710110030000760220004001060820007001100160003001170130007001200140016001270260 00700143026001100150181000600161019000500167019000500172020001700177020001700194 021023000211#B n mi mi l b n#Ti bn ln th 25#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2016#^a176tr. : hnh v, nh^b19cm#T.2#001.94#TN#357578#^a33000^b3000b#3575 78#VN16.00679#B300A#Vi?t#Dch#Hin tng b n#Sch thng thc#Gii thiu nhng hin tng b n, k l xy ra trong cuc sng m khoa hc cha gii thch c nh: hin tng p xc t nhin Colombia, b n v nhng ngn n vnh cu, nhng tng trn o Phc Sinh, tng bit i...## 00808000000000301000450000100180000000200650001800500100008300700340009300400180 01270080018001450090011001630100005001740110030001790120017002090820007002260160 00300233013000700236014001600243026000700259026001100266026001100277181000600288 019000500294019000500299020000700304020000700311021018800318#Phillips, Charles#5 0 cu luyn tp no b gip bn hnh thnh t duy khch quan#Anh Chin#Charle s Phillips ; Anh Chin dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015# ^a97tr. : hnh v, bng^b19cm#T duy ng cch#153.42#XH#357579#^a35000^b1500b# 357579#VN16.00680#VN16.00681#N114M#Vi?t#Dch#T duy#Cu #Tuyn tp 50 cu t d n kh gip bn t rn luyn t duy khch quan, hc c cch trnh khi s xao lng, tp trung vo im then cht, nng cao kh nng ra quyt nh ca b n thn## 00772000000000301000450000100180000000200630001800500120008100700360009300400180 01290080018001470090011001650100005001760110030001810120017002110820007002280160 00300235013000700238014001600245026000700261026001100268026001100279181000600290 019000500296019000500301020000700306020000700313021015000320#Phillips, Charles#5 0 cu luyn tp no b gip bn hnh thnh t duy sng to#Hin Nguyn#Charle s Phillips ; Hin Nguyn dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 5#^a98tr. : hnh v, bng^b19cm#T duy ng cch#153.42#XH#357580#^a35000^b1500 b#357580#VN16.00682#VN16.00683#N114M#Vi?t#Dch#T duy#Cu #Tuyn tp 50 cu t d n kh gip bn hnh thnh t duy sng to, khm ph ra cch thc ng n o nhanh, pht trin chin lc, xy dng k hoch## 00771000000000301000450000100180000000200600001800500120007800700360009000400180 01260080018001440090011001620100005001730110031001780120017002090820007002260160 00300233013000700236014001600243026000700259026001100266026001100277181000600288 019000500294019000500299020001300304020000700317021014500324#Phillips, Charles#5 0 cu luyn tp no b gip bn hnh thnh t duy logic#Hin Nguyn#Charles P hillips ; Hin Nguyn dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^ a103tr. : hnh v, bng^b19cm#T duy ng cch#153.42#XH#357581#^a35000^b1500b# 357581#VN16.00684#VN16.00685#N114M#Vi?t#Dch#T duy logic#Cu #Tuyn tp 50 c u t d n kh gip bn hnh thnh t duy logic, phn nh nhng tnh hung khng r rng, th hin s t tin di mi p lc## 00826000000000277000450000100140000000200710001400700190008500800130010400900060 01170100005001230110033001280150028001610820014001890160003002030130007002060140 00700213026000700220026001100227181000600238019000500244020001200249020001900261 020000800280020001000288021025000298#Phm Vn c#Lch s truyn thng i i 440 - Ho a huyn Bc Bnh (1961 - 1980)#Phm Vn c b.s.#^aBnh Thun#^aS.n# 2015#^a274tr., 17tr. nh : bng^b19cm#TTS ghi: Huyn u Bc Bnh#355.310959759# XH#357582#^b700b#357582#VN16.00686#L302S#Vi?t#i i 440#Lc lng v trang#Lc h s#1961-1980#Khi qut vng t, con ngi huyn Bc Bnh, tnh Bnh Thun - c hic ni ca i i 440 Ho a. Gii thiu lch s hot ng, chin u ca n v qua cc thi k: 1960-1965; 1966-1968; 1969-1972; 1973-1975 cng nhn dn x y dng v bo v T quc## 00812000000000265000450000200810000000800130008100900060009401000050010001100270 01050150047001320820019001790160003001980130007002010140007002080260007002150260 01100222181000600233019000500239020002300244020001700267020001400284020001000298 020001700308021022100325#Vn kin i hi i biu ng b huyn Bc Bnh ln th XI nhim k 2015 - 2020#^aBnh Thun#^aS.n#2015#^a210tr. : nh, bng^b19cm#TT S ghi: Ban Chp hnh ng b huyn Bc Bnh#324.25970750959759#XH#357583#^b500b# 357583#VN16.00687#V115K#Vi?t#ng Cng sn Vit Nam#i hi i biu#ng b huy n#2015-2020#Vn kin i hi#Gii thiu cc vn kin i hi i biu ng b h uyn Bc Bnh (tnh Bnh Thun) nhim k 2015 - 2020 gm: Din vn khai mc, bo co chnh tr, bo co kim im, bo co tng kt... ngh quyt i hi, din vn b mc## 00421000000000241000450000100140000000200070001400300040002100700140002500800140 00390090022000530100005000750110014000800820010000940160003001040130007001070140 01500114026000700129026001100136181000600147019000500153020001700158020000400175 #T Khc Thip#Bn m#Th#T Khc Thip#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2015 #^a54tr.^b19cm#895.92214#VH#357584#^a58000^b200b#357584#VN16.00688#B254M#Vi?t#V n hc hin i#Th## 00462000000000253000450000100110000000200170001100300040002800700110003200800140 00430090022000570100005000790110014000840150032000980820010001300160003001400130 00700143014000700150026000700157026001100164181000700175019000500182020001700187 020000400204#Quang Tiu#Nh cu ht ln#Th#Quang Tiu#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2015#^a86tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Ma Quang Tiu#895.92214#VH#3575 85#^b200b#357585#VN16.00689#NH460C#Vi?t#Vn hc hin i#Th## 00484000000000265000450000100100000000200110001000300040002100700100002500800140 00350090022000490100005000710110014000760150032000900820010001220160003001320130 00700135014001500142026000700157026001100164026001100175181000600186019000500192 020001700197020000400214#Chu Thnh#Tnh chiu#Th#Chu Thnh#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2015#^a86tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Chu Vn Thnh#895.92214#VH# 357586#^a50000^b500b#357586#VN16.00690#VN16.00691#T312C#Vi?t#Vn hc hin i#T h## 00684000000000277000450000100100000000200380001000500110004800700340005900800050 00930090026000980100005001240110032001290120033001610820008001940160003002020130 00700205014001600212026000700228026001100235181000600246019000500252020001700257 020000800274020000700282021011700289#Thanh Lm#S tay t vng ting Trung trnh A#Thanh Tnh#Thanh Lm ch.b. ; Thanh Tnh h..#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2015#^a265tr. : bng, tranh v^b15cm#T sch Gip hc tt ting Trung#495.182#X H#357587#^a46000^b5000b#357587#VN16.00692#S450T#Vi?t#Ting Trung Quc#T vng#S tay#Cng c cc t vng ting Trung Quc thng dng trong cuc sng hng ngy c gii ngha mt cch r rng, d hiu## 00859000000000301000450000100100000000200670001000500100007700500090008700500150 00960070068001110080005001790090026001840100005002100110026002150120031002410820 00600272016000300278013000700281014001600288026000700304026001100311181000600322 019000500328020001000333020001000343020001200353021019200365#Qunh Nh#T hc m thoi ting Anh cp tc - Ting Anh giao tip hng ngy#Thu Huyn#M Hng#Cha ndle, Allex#Qunh Nh ch.b. ; H..: Thu Huyn, M Hng ; Thu m: Allex Chandle# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2015#^a311tr. : tranh v^b16cm#T sch Gip hc t t ting Anh#428.3#XH#357588#^a68000^b5000b#357588#VN16.00693#T550H#Vi?t#Ting Anh#Giao tip#Sch t hc#Hng dn t hc ting Anh qua cc ch thng dng t rong giao tip hng ngy cho ngi t hc nh: v tr, a im, khng gian, th i gian, nhng cu ni lch s, ln u gp g lm quen...## 00887000000000289000450000200390000000301170003900800050015600900140016101000050 01750110030001800150020002100820009002300160003002390130007002420140008002490260 00700257026001100264026001100275181000600286019000500292020001200297020000800309 020000900317020001500326020002200341021023400363#Hot ng phng chng tc hi t huc l#Mi cn b, cng chc, vin chc, ngi lao ng B Ni v l mt tuyn truyn vin v phng, chng tc hi thuc l#^aH.#^aNxb. H Ni#2015#^a50tr. : h nh v, bng^b15cm#TTS ghi: B Ni v#362.2967#XH#357589#^b4000b#357589#VN16.00 694#VN16.00695#H411#Vi?t#Phng chng#Tc hi#Thuc l#Cng nhn vin#Ti liu t uyn truyn#Gii thiu ni dung chnh ca lut phng, chng tc hi ca thuc l v cc quy nh ca php lut v phng, chng tc hi ca thuc l. Tm hiu t c hi ca s dng thuc l v hng dn xy dng mi trng lm vic khng khi thuc## 00659000000000241000450000200580000000800050005800900180006301000050008101100230 00860820019001090160003001280130007001310140016001380260011001540260007001650260 01100172181000600183019000500189020002900194020000800223020001100231021017500242 #Cng ty C phn Ch Tn Tro - Chng ng hn na th k#^aH.#^aVn ho dn t c#2015#^a43tr. : nh^b27x19cm#338.76337209597153#XH#357590#^a166000^b250b#VN16. 00696#357590#VN16.00697#C455T#Vi?t#Cng ti C phn Ch Tn Tro#Lch s#Pht tri n#Gii thiu lch s thnh lp cng vi nhng thnh tch t c, nhng tm g ng tiu biu trong sn xut, chin u ca cc th h cn b, cng nhn ca Cn g ty ch Tn Tro## 00633000000000289000450000200180000000300390001800500230005700500160008000500150 00960070065001110040018001760080005001940090011001990100005002100110028002150820 00700243016000300250013000700253014001500260026000700275181000600282019000500288 020001800293020001100311020001400322020000700336#B tp t, tp v#Theo Chng t rnh Gio dc mm non mi#Nguyn Th Thanh Huyn#Nguyn Thu Hng#ng Hng Qun# Nguyn Th Thanh Huyn, Nguyn Thu Hng ; Ho s: ng Hng Qun#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2015#^a24tr. : tranh v^b24x17cm#372.21#GK#357591#^a8000^b50 00b#357591#B200T#Vi?t#Gio dc mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Tp v## 00633000000000289000450000200180000000300390001800500230005700500160008000500150 00960070065001110040018001760080005001940090011001990100005002100110028002150820 00700243016000300250013000700253014001500260026000700275181000600282019000500288 020001800293020001100311020001400322020000700336#B tp t, tp v#Theo Chng t rnh Gio dc mm non mi#Nguyn Th Thanh Huyn#Nguyn Thu Hng#ng Hng Qun# Nguyn Th Thanh Huyn, Nguyn Thu Hng ; Ho s: ng Hng Qun#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2015#^a32tr. : tranh v^b24x17cm#372.21#GK#357592#^a9600^b50 00b#357592#B200T#Vi?t#Gio dc mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Tp v## 00561000000000265000450000200120000000300390001200500230005100500200007400700440 00940040018001380080005001560090011001610100005001720110027001770820007002040160 00300211013000700214014001500221026000700236181000600243019000500249020001800254 020000900272020001400281#V th cng#Theo Chng trnh Gio dc mm non mi#Nguy n Th Thanh Huyn#Phng Th Ngc Oanh#Nguyn Th Thanh Huyn, Phng Th Ngc Oa nh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2015#^a20tr. : hnh v^b24x17cm#372.21#GK#3 57593#^a8000^b3000b#357593#V460T#Vi?t#Gio dc mu gio#Th cng#Sch mu gio# # 00543000000000265000450000200110000000500150001100500150002600500170004100500140 00580070072000720080005001440090011001490100005001600110029001650820007001940160 00300201013000700204014001700211026000700228181000700235019000500242020000900247 020000600256020001500262#Th cng 1#Triu Th Chi#Cao Th T Anh#ng Thanh Huy n#Chu Ngc Nga#Triu Th Chi (ch.b.), Cao Th T Anh, ng Thanh Huyn, Chu Ngc Nga#^aH.#^aGio dc#2015#^a60tr. : tranh mu^b24x17cm#372.55#GK#357594#^a18 000^b30000b#357594#TH500C#Vi?t#Th cng#Lp 1#Sch gio khoa## 00543000000000265000450000200110000000500150001100500150002600500170004100500140 00580070072000720080005001440090011001490100005001600110029001650820007001940160 00300201013000700204014001700211026000700228181000700235019000500242020000900247 020000600256020001500262#Th cng 2#Triu Th Chi#Cao Th T Anh#ng Thanh Huy n#Chu Ngc Nga#Triu Th Chi (ch.b.), Cao Th T Anh, ng Thanh Huyn, Chu Ngc Nga#^aH.#^aGio dc#2015#^a56tr. : tranh mu^b24x17cm#372.55#GK#357595#^a18 000^b30000b#357595#TH500C#Vi?t#Th cng#Lp 2#Sch gio khoa## 00543000000000265000450000200110000000500150001100500150002600500170004100500140 00580070072000720080005001440090011001490100005001600110029001650820007001940160 00300201013000700204014001700211026000700228181000700235019000500242020000900247 020000600256020001500262#Th cng 3#Triu Th Chi#Cao Th T Anh#ng Thanh Huy n#Chu Ngc Nga#Triu Th Chi (ch.b.), Cao Th T Anh, ng Thanh Huyn, Chu Ngc Nga#^aH.#^aGio dc#2015#^a68tr. : tranh mu^b24x17cm#372.55#GK#357596#^a18 000^b30000b#357596#TH500C#Vi?t#Th cng#Lp 3#Sch gio khoa## 00455000000000241000450000200120000000300130001200400190002500800180004400900110 00620100005000730110026000780120015001040820009001190160003001280130007001310140 01500138026000700153026001100160181000600171019000500177020001800182020001300200 #BuBu ch k#Truyn tranh#Ti bn ln th 16#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^ a15tr. : tranh mu^b19cm#B hc l gio#895.9223#VH#357597#^a9000^b3000b#357597 #VN16.00698#B505#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00528000000000253000450000200410000000500100004100500090005100700360006000800180 00960090011001140100005001250110026001300820007001560160003001630130007001660140 01600173026000700189026001100196181000700207019000500214020001800219020002300237 020001400260#Th thng minh v phng tin giao thng#Qunh Anh#Ngc Duy#Li: Qu nh Anh ; Minh ho: Ngc Duy#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a16tr. : tranh m u^b19cm#372.21#GK#357598#^a11000^b3000b#357598#VN16.00699#TH400T#Vi?t#Gio dc mu gio#Phng tin giao thng#Sch mu gio## 00459000000000241000450000200150000000300130001500400190002800800180004700900110 00650100005000760110026000810120015001070820009001220160003001310130007001340140 01600141026000700157026001100164181000600175019000500181020001800186020001300204 #BuBu i xe p#Truyn tranh#Ti bn ln th 16#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 5#^a15tr. : tranh mu^b19cm#B hc l gio#895.9223#VH#357599#^a10000^b3000b#35 7599#VN16.00700#B505#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00463000000000241000450000200190000000300130001900400190003200800180005100900110 00690100005000800110026000850120015001110820009001260160003001350130007001380140 01600145026000700161026001100168181000600179019000500185020001800190020001300208 #BuBu khng sch s#Truyn tranh#Ti bn ln th 14#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2015#^a14tr. : tranh mu^b19cm#B hc l gio#895.9223#VH#357600#^a10000^b3000 b#357600#VN16.00701#B505K#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00457000000000241000450000200130000000300130001300400190002600800180004500900110 00630100005000740110026000790120015001050820009001200160003001290130007001320140 01600139026000700155026001100162181000600173019000500179020001800184020001300202 #BuBu i chi#Truyn tranh#Ti bn ln th 14#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015# ^a15tr. : tranh mu^b19cm#B hc l gio#895.9223#VH#357601#^a10000^b3000b#3576 01#VN16.00702#B505#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00886000000000325000450000200230000000500180002300500160004100500170005700700730 00740040018001470080005001650090011001700100005001810110026001860120035002120150 05200247082000400299016000300303013000700306014001600313026000700329026001100336 18100060034701900050035301900100035802000090036802000210037702000150039802101470 0413#ng vt trn th gii#Vandewiele, Agns#Choux, Nathalie#V Th Bch Lin#L i: Agns Vandewiele ; Minh ho: Nathalie Choux ; V Th Bch Lin dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a35tr. : tranh mu^b19cm#Bch khoa th Larousse dnh cho b#Dch t nguyn bn ting Php: Les animaux du monde#590#TN#357602#^a 25000^b3000b#357602#VN16.00703#455V#Vi?t#Dch Php#ng vt#Khoa hc thng th c#Sch thiu nhi#Gii thiu s lc c im, tp qun sinh sng ca mt s lo i vt t to ln n nh b: ng vt sng trn sa mc, trn ng c hay Bc c c...## 00813000000000325000450000200250000000500190002500500170004400700520006100400180 01130080005001310090011001360100005001470110026001520120035001780150055002130820 00400268016000300272013000700275014001600282026000700298026001100305181000600316 01900050032201900100032702000090033702000110034602000150035702000210037202100940 0393#ng vt trong nng tri#Guillerey, Aurlie#V Th Bch Lin#Minh ho: Aur lie Guillerey ; V Th Bch Lin dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a3 5tr. : tranh mu^b19cm#Bch khoa th Larousse dnh cho b#Dch t nguyn bn ti ng Php: Les animaux de la ferme#636#TN#357603#^a25000^b3000b#357603#VN16.00704 #455V#Vi?t#Dch Php#ng vt#Trang tri#Sch thiu nhi#Khoa hc thng thc#Gi i thiu s lc c im, tp qun sinh sng ca mt s loi ng vt sng tron g nng tri## 00859000000000325000450000200140000000500220001400500150003600500170005100700760 00680040018001440080005001620090011001670100005001780110026001830120035002090150 04400244082000600288016000300294013000700297014001600304026000700320026001100327 18100060033801900050034401900100034902000100035902000210036902000150039002101280 0405#Nm gic quan#Guibert, Francoise de#Fellner, Henri#V Th Bch Lin#Li: Fr ancoise de Guibert ; Minh ho: Henri Fellner ; V Th Bch Lin dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a35tr. : tranh mu^b19cm#Bch khoa th Larousse dn h cho b#Dch t nguyn bn ting Php: Le cinq sens#612.8#TN#357604#^a25000^b3 000b#357604#VN16.00705#N114G#Vi?t#Dch Php#Gic quan#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Gii thiu v nm gic quan trn c th ngi gm th gic, thnh gic , khu gic, v gic v cm gic cng cc tc dng ca n## 00813000000000337000450000200200000000500220002000500150004200500170005700700760 00740040018001500080005001680090011001730100005001840110026001890120035002150150 04300250082000900293016000300302013000700305014001600312026000700328026001100335 18100070034601900050035301900100035802000100036802000090037802000150038702000100 0402021006300412#Nhng tn cp bin#Guibert, Francoise de#Delafon, Marie#V Th Bch Lin#Li: Francoise de Guibert ; Minh ho: Marie Delafon ; V Th Bch Li n dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a35tr. : tranh mu^b19cm#Bch kho a th Larousse dnh cho b#Dch t nguyn bn ting Php: Les pirates#364.1552#X H#357605#^a25000^b3000b#357605#VN16.00706#NH556T#Vi?t#Dch Php#Cp bin#i s ng#Sch thiu nhi#Hot ng#Gii thiu cuc sng v cch hot ng ca nhng t n cp bin## 00753000000000325000450000200050000000500120000500500140001700500140003100700620 00450040018001070080005001250090011001300100005001410110026001460120035001720150 04100207082000600248016000300254013000700257014001600264026000700280026001100287 18100050029801900050030301900100030802000050031802000150032302000210033802100680 0359#Xic#Bouin, Anne#Michel, Marie# Th T Nga#Li: Anne Bouin ; Minh ho: Ma rie Michel ; Th T Nga dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a35tr. : tranh mu^b19cm#Bch khoa th Larousse dnh cho b#Dch t nguyn bn ting Ph p: Le cirque#791.3#XH#357606#^a25000^b3000b#357606#VN16.00707#X303#Vi?t#Dch Ph p#Xic#Sch thiu nhi#Khoa hc thng thc#Gii thiu trang thit b v cng c cng ngh thut biu din xic## 00776000000000325000450000200130000000500180001300500180003100500140004900700720 00630040018001350080005001530090011001580100005001690110026001740120035002000150 04400235082001000279016000300289013000700292014001600299026001100315026000700326 18100060033301900050033901900050034402000210034902000130037002000150038302100520 0398#Lnh cu ho#Vandewiele, Agns#Barborini, Robert# Th T Nga#Li: Agns V andewiele ; Minh ho: Robert Barborini ; Th T Nga dch#Ti bn ln th 1#^a H.#^aGio dc#2015#^a35tr. : tranh mu^b19cm#Bch khoa th Larousse dnh cho b# Dch t nguyn bn ting Php: Les pompiers#363.37092#GK#357607#^a25000^b3000b# VN16.00708#357607#L312C#Vi?t#Dch#Khoa hc thng thc#Lnh cu ho#Sch thiu n hi#Gii thiu trang phc v cng vic ca lnh cu ho## 00946000000000349000450000200280000000500170002800500180004500500180006300500190 00810070094001000040018001940080005002120090011002170100005002280110026002330120 03500259015006000294082000600354016000300360013000700363014001600370026001100386 02600070039718100060040401900050041001900050041502000210042002000080044102000150 0449020000800464021012400472#Hip s v lu i pho th#Michle, Lancina#Agns, Vandewiele#Dutertre, Charles# Th Minh Nguyt#Li: Lancina Michle, Vandewiel e Agns ; Minh ho: Charles Dutertre ; Th Minh Nguyt dch#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aGio dc#2015#^a35tr. : tranh mu^b19cm#Bch khoa th Larousse dnh cho b#Dch t nguyn bn ting Php: Chevaliers et chteaux forts#394.7#GK#357608#^ a25000^b3000b#VN16.00709#357608#H307S#Vi?t#dch#Khoa hc thng thc#Lu i#S ch thiu nhi#Hip s#Gii thiu kin trc ca cc lu i pho th, nhng ngi sng trong pho i v s o to cc hip s trong cc pho i## 00859000000000325000450000200300000000500190003000500130004900500190006200700730 00810040018001540080005001720090011001770100005001880110026001930120035002190150 04800254082000700302016000300309013000700312014001600319026000700335026001100342 18100070035301900050036001900050036502000210037002000090039102000150040002101180 0415#Ph thu v cc vt ng hnh#Delalandre, Benoit#Usdin, Elne# Th Minh N guyt#Li: Benoit Delalandre ; Minh ho: lne Usdin ; Th Minh Nguyt dch#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a35tr. : tranh mu^b19cm#Bch khoa th La rousse dnh cho b#Dch t nguyn bn ting Php: Sorcires et Cie#133.43#GK#357 609#^a25000^b3000b#357609#VN16.00710#PH500T#Vi?t#Dch#Khoa hc thng thc#Ph thu#Sch thiu nhi#M t c im chung ca mt ph thu, cc vt dng m mt p h thu thng dng v cc con vt lin quan ti ph thu## 00817000000000325000450000200150000000500220001500500180003700500170005500700790 00720040018001510080005001690090011001740100005001850110026001900120035002160150 03800251082000400289016000300293013000700296014001600303026000700319026001100326 18100070033701900050034401900050034902000210035402000090037502000150038402100920 0399#Trong vn th#Guibert, Francoise de#Assmat, Isabelle#V Th Bch Lin#Li : Francoise de Guibert ; Minh ho: Isabelle Assmat ; V Th Bch Lin dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a35tr. : tranh mu^b19cm#Bch khoa th Larou sse dnh cho b#Dch t nguyn bn ting Php: Au zoo#590#GK#357610#^a25000^b30 00b#357610#VN16.00711#TR431V#Vi?t#Dch#Khoa hc thng thc#ng vt#Sch thiu nhi#Tm hiu nhng iu l th v thi quen v tp tnh ca mt s loi ng vt trong vn th## 00754000000000325000450000200060000000500150000600500170002100700480003800400180 00860080005001040090011001090100005001200110026001250120035001510150039001860820 00600225016000300231013000700234014001600241026000700257026001100264181000600275 01900050028101900050028602000210029102000090031202000150032102000060033602100860 0342#Em b#Wilsdorf, Anne#V Th Bch Lin#Minh ho: Anne Wilsdorf ; V Th Bch Lin dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a35tr. : tranh mu^b19cm#Bch khoa th Larousse dnh cho b#Dch t nguyn bn ting Php: Le bb#612.6#GK#3 57611#^a25000^b3000b#357611#VN16.00712#E202B#Vi?t#Dch#Khoa hc thng thc#Sin h sn#Sch thiu nhi#Ngi#Gii thiu mt s kin thc c bn qu trnh th thai , sinh sn, pht trin ca ngi## 00849000000000337000450000200190000000500220001900500160004100500170005700700770 00740040018001510080005001690090011001740100005001850110026001900120035002160150 05800251082000400309016000300313013000700316014001600323026001100339026000700350 18100060035701900050036301900050036802000210037302000090039402000150040302000080 0418021008500426#ng vt a cc#Guibert, Francoise de#Georges, Hlne#V Th Bch Lin#Li: Francoise de Guibert ; Minh ho: Hlne Georges ; V Th Bch Li n dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a35tr. : tranh mu^b19cm#Bch kh oa th Larousse dnh cho b#Dch t nguyn bn ting Php: Les anumaux de la ban quise#590#GK#357612#^a25000^b3000b#VN16.00713#357612#455V#Vi?t#Dch#Khoa hc t hng thc#ng vt#Sch thiu nhi#a cc#Gii thiu s lc c im, tp qun sinh sng ca cc loi ng vt sng a cc## 00851000000000325000450000200070000000500180000700500170002500500190004200700760 00610040018001370080005001550090011001600100005001710110026001760120035002020150 04100237082000600278016000300284013000700287014001600294026001100310026000700321 18100060032801900050033401900050033902000210034402000070036502000150037202101380 0387#V tr#Vandewiele, Agns#Lancina, Michle# Th Minh Nguyt#Li: Agns Van dewiele ; Minh ho: Michle Lancina ; Th Minh Nguyt dch#Ti bn ln th 1# ^aH.#^aGio dc#2015#^a35tr. : tranh mu^b19cm#Bch khoa th Larousse dnh cho b #Dch t nguyn bn ting Php: L'univers#523.1#GK#357613#^a25000^b3000b#VN16. 00714#357613#V500T#Vi?t#Dch#Khoa hc thng thc#V tr#Sch thiu nhi#Gii thi u mt s kin thc c bn v ngy v m, cc ma trong nm, mt trng, hin t ng nht thc, tm hnh tinh trong h mt tri...## 00823000000000337000450000200130000000500150001300500180002800500190004600700740 00650040018001390080005001570090011001620100005001730110026001780120035002040150 04600239082001000285016000300295013000700298014001600305026000700321026001100328 18100070033901900050034601900050035102000210035602000150037702000150039202000130 0407021006500420#Thi tin s#Masson, Pierre#Balicevic, Didier# Th Minh Nguy t#Li: Pierre Masson ; Minh ho: Didier Balicevic ; Th Minh Nguyt dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a35tr. : tranh mu^b19cm#Bch khoa th Larou sse dnh cho b#Dch t nguyn bn ting Php: La prhistoire#301.09012#GK#35761 4#^a25000^b3000b#357614#VN16.00715#TH462T#Vi?t#Dch#Khoa hc thng thc#Nhn c hng hc#Sch thiu nhi#Thi tin s#Lch s loi ngi v tp tnh sinh hot lo i ngi thi tin s## 00827000000000337000450000200110000000500190001100500160003000500190004600700760 00650040018001410080005001590090011001640100005001750110026001800120035002060150 04100241082000900282016000300291013000700294014001600301026000700317026001100324 18100070033501900050034201900050034702000210035202000060037302000150037902000070 0394021008800401#Khi b au#Delalandre, Benoit#Devaux, Clment# Th Minh Nguy t#Li: Benoit Delalandre ; Minh ho: Clment Devaux ; Th Minh Nguyt dch#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a35tr. : tranh mu^b19cm#Bch khoa th Lar ousse dnh cho b#Dch t nguyn bn ting Php: Les bobos#613.6083#GK#357615#^a 25000^b3000b#357615#VN16.00716#KH300B#Vi?t#Dch#Khoa hc thng thc#Y hc#Sch thiu nhi#Tr em#Gii thch nguyn nhn cc bnh thng thng v hng dn b c ch x l cc tai nn nh## 00836000000000325000450000200080000000500220000800500200003000500170005000700810 00670040018001480080005001660090011001710100005001820110026001870120035002130150 04300248082000800291016000300299013000700302014001600309026000700325026001100332 18100060034301900050034901900050035402000210035902000080038002000150038802101070 0403#Bng #Guibert, Francoise de#Desplanche, Vincent#V Th Bch Lin#Li: Fra ncoise de Guibert ; Minh ho: Vincent Desplanche ; V Th Bch Lin dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a35tr. : tranh mu^b19cm#Bch khoa th Larousse dnh cho b#Dch t nguyn bn ting Php: Le football#796.334#GK#357616#^a2500 0^b3000b#357616#VN16.00717#B431#Vi?t#Dch#Khoa hc thng thc#Bng #Sch th iu nhi#Gii thiu hnh thc v cch chi mn bng cng nhng thng tin v c c i bng ni ting trn th gii## 00812000000000337000450000200140000000500180001400500200003200500170005200700770 00690040018001460080005001640090011001690100005001800110026001850120035002110150 04300246082000600289016000300295013000700298014001600305026001100321026000700332 18100070033901900050034601900050035102000210035602000090037702000150038602000090 0401021006400410#Chc ng ngon#Vandewiele, Agns#Desplanche, Vincent#V Th Bch Lin#Li: Agns Vandewiele ; Minh ho: Vincent Desplanche ; V Th Bch Lin d ch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a35tr. : tranh mu^b19cm#Bch khoa th Larousse dnh cho b#Dch t nguyn bn ting Php: Bonne nuit!#154.6#GK#35761 7#^a25000^b3000b#VN16.00718#357617#CH506N#Vi?t#Dch#Khoa hc thng thc#Gic n g#Sch thiu nhi#i sng#Gii thiu cch ng ca con ngi, thc vt, ng vt v vt## 00806000000000337000450000200130000000500220001300500150003500500170005000700780 00670040018001450080005001630090011001680100005001790110026001840120035002100150 03900245082000600284016000300290013000700293014001600300026000700316026001100323 18100070033401900050034101900050034602000210035102000100037202000150038202000070 0397021006400404#Php lch s#Guibert, Francoise de#Wilsdorf, Anne#V Th Bch L in#Li: Francoise de Guibert ; Minh ho: Anne Wilsdorf ; Th Minh Nguyt dc h#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a35tr. : tranh mu^b19cm#Bch khoa th Larousse dnh cho b#Dch t nguyn bn ting Php: Le chat#302.2#GK#357618#^a2 5000^b3000b#357618#VN16.00719#PH206L#Vi?t#Dch#Khoa hc thng thc#Giao tip#S ch thiu nhi#ng x#Hng dn cc em nh cch giao tip, ng x c l php, lc h s## 00791000000000325000450000200080000000500200000800500170002800700530004500400180 00980080005001160090011001210100005001320110026001370120035001630150039001980820 00700237016000300244013000700247014001600254026000700270026001100277181000600288 01900050029401900050029902000210030402000090032502000150033402000040034902101120 0353#Con mo#Nouanic, Lionel Le#V Th Bch Lin#Minh ho: Lionel Le Nouanic ; V Th Bch Lin dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a35tr. : tranh m u^b19cm#Bch khoa th Larousse dnh cho b#Dch t nguyn bn ting Php: Le cha t#599.75#GK#357619#^a25000^b3000b#357619#VN16.00720#C430M#Vi?t#dch#Khoa hc th ng thc#ng vt#Sch thiu nhi#Mo#Gii thiu mt s kin thc c bn v c im hnh thi sinh hc, tp tnh v thi quen sinh hot ca loi mo## 00823000000000325000450000200170000000500160001700500170003300700490005000400180 00990080005001170090011001220100005001330110026001380120035001640150052001990820 00600251016000300257013000700260014001600267026000700283026001100290181000600301 01900050030701900050031202000210031702000070033802000150034502000070036002101300 0367#C heo v c voi#Choux, Nathalie#V Th Bch Lin#Minh ho: Nathalie Choux ; V Th Bch Lin dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a35tr. : tranh m u^b19cm#Bch khoa th Larousse dnh cho b#Dch t nguyn bn ting Php: Dauph ins et baleines#599.5#GK#357620#^a25000^b3000b#357620#VN16.00721#C100H#Vi?t#Dc h#Khoa hc thng thc#C heo#Sch thiu nhi#C voi#Gii thiu mt s kin thc c bn v c im hnh thi sinh hc, tp tnh, thi quen sinh hot ca mt s loi c heo v c voi## 00754000000000325000450000200200000000500120002000500150003200500140004700700630 00610040018001240080005001420090011001470100005001580110026001630120035001890820 00600224016000300230013000700233014001600240026000700256026001100263181000800274 01900050028201900050028702000210029202000110031302000150032402000090033902100800 0348#Ngh thut nhy ma#Bouin, Anne#Charbin, Alice#Phm c Ton#Li: Anne Boui n ; Minh ho: Alice Charbin ; Phm c Ton dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2015#^a35tr. : tranh mu^b19cm#Bch khoa th Larousse dnh cho b#792.8#GK#35 7621#^a25000^b3000b#357621#VN16.00722#NGH250T#Vi?t#Dch#Khoa hc thng thc#Ng h thut#Sch thiu nhi#Nhy ma#Gii thiu cc t th, cch biu din cc iu ma t truyn thng n hin i## 00833000000000325000450000200210000000500220002100500180004300500140006100700760 00750040018001510080005001690090011001740100005001850110026001900120035002160150 04900251082000400300016000300304013000700307014001600314026001100330026000700341 18100070034801900050035501900050036002000210036502000090038602000150039502100970 0410#Nhng con vt nh b#Guibert, Francoise de#Estellon, Pascale#Phm c Ton# Li: Francoise de Guibert ; Minh ho: Pascale Estellon ; Phm c Ton dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a35tr. : tranh mu^b19cm#Bch khoa th Larou sse dnh cho b#Dch t nguyn bn ting Php: Les petites btes#590#GK#357622#^ a25000^b3000b#VN16.00723#357622#NH556C#Vi?t#Dch#Khoa hc thng thc#ng vt# Sch thiu nhi#Gii thiu s lc c im, tp qun sinh sng ca cc loi vt nh b: ong, kin, su, bm...## 00866000000000337000450000200120000000500220001200500160003400500140005000700740 00640040018001380080005001560090011001610100005001720110026001770120035002030150 04900238082001200287016000300299013000700302014001600309026001100325026000700336 18100060034301900050034901900050035402000210035902000080038002000140038802000150 0402021011100417#Bn b bin#Guibert, Francoise de#Chaud, Benjamin#Phm c Ton #Li: Francoise de Guibert ; Minh ho: Benjamin Chaud ; Phm c Ton dch#Ti b n ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a35tr. : tranh mu^b19cm#Bch khoa th Larous se dnh cho b#Dch t nguyn bn ting Php: Au bord de la mer#577.6990944#GK#3 57623#^a25000^b3000b#VN16.00724#357623#B254B#Vi?t#Dch#Khoa hc thng thc#B bin#Sinh thi hc#Sch thiu nhi#Gii thiu mt s kin thc c bn v , ct, thu triu v cc ng thc vt in hnh ti b bin nc Php## 00743000000000313000450000200230000000500220002300500130004500500170005800700740 00750040018001490080005001670090011001720100005001830110026001880120035002140150 05800249082000600307016000300313013000700316014001600323026000700339026001100346 181000600357019000500363019001000368020002100378020001500399020001500414#Cng ch a v nng tin#Guibert, Francoise de#Usdin, Elne#V Th Bch Lin#Li: Francoi se de Guibert ; Minh ho: Elne Usdin ; V Th Bch Lin dch#Ti bn ln th 1# ^aH.#^aGio dc#2015#^a35tr. : tranh mu^b19cm#Bch khoa th Larousse dnh cho b #Dch t nguyn bn ting Php: Les princesses et les fes#398.2#XH#357624#^a25 000^b3000b#357624#VN16.00725#C455C#Vi?t#Dch Php#Khoa hc thng thc#Truyn c tch#Sch thiu nhi## 00734000000000313000450000200050000000500150000500500140002000700460003400400180 00800080005000980090011001030100005001140110026001190120035001450150040001800820 00600220016000300226013000700229014001600236026000700252026001100259181000500270 019000500275019001000280020002100290020000500311020001500316021008900331#Rng#Ma rc Boutavant#Phm c Ton#Minh ho: Marc Boutavant ; Phm c Ton dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2015#^a34tr. : tranh mu^b19cm#Bch khoa th Larousse dnh cho b#Dch t nguyn bn ting Php: La fort#577.3#GK#357625#^a25000^b3 000b#357625#VN16.00726#R556#Vi?t#Dch Php#Khoa hc thng thc#Rng#Sch thiu nhi#Gii thiu s lc c im ca rng v cc loi thc vt, ng vt sinh sn g trong rng## 00574000000000289000450000200170000000300120001700500100002900500130003900500160 00520070053000680080005001210090011001260100005001370110026001420120018001680820 00800186016000300194013000700197014001600204026000700220026001100227181000600238 019000500244020001800249020000800267020000900275#Con trai vi bn#4 - 10 tui#Hi u Minh#Phng Thoi#Novemberry Linh#Li: Hiu Minh ; Tranh Phng Thoi, Novemb erry Linh#^aH.#^aKim ng#2015#^a20tr. : tranh mu^b18cm#Cm nang con trai#649.1 32#KT#357626#^a12000^b2000b#357626#VN16.00727#C430T#Vi?t#Gio dc gia nh#Dy tr#Con trai## 00579000000000289000450000200220000000300120002200500100003400500130004400500160 00570070053000730080005001260090011001310100005001420110026001470120018001730820 00800191016000300199013000700202014001600209026000700225026001100232181000600243 019000500249020001800254020000800272020000900280#Con trai lm vic nh#4 - 10 tu i#Hiu Minh#Phng Thoi#Novemberry Linh#Li: Hiu Minh ; Tranh Phng Thoi, N ovemberry Linh#^aH.#^aKim ng#2015#^a20tr. : tranh mu^b18cm#Cm nang con trai# 649.132#KT#357627#^a12000^b2000b#357627#VN16.00728#C430T#Vi?t#Gio dc gia nh #Dy tr#Con trai## 00573000000000289000450000200160000000300120001600500100002800500130003800500160 00510070053000670080005001200090011001250100005001360110026001410120018001670820 00800185016000300193013000700196014001600203026001100219026000700230181000600237 019000500243020001800248020000800266020000900274#Con trai t lp#4 - 10 tui#Hi u Minh#Phng Thoi#Novemberry Linh#Li: Hiu Minh ; Tranh Phng Thoi, Novembe rry Linh#^aH.#^aKim ng#2015#^a20tr. : tranh mu^b18cm#Cm nang con trai#649.13 2#KT#357628#^a12000^b2000b#VN16.00729#357628#C430T#Vi?t#Gio dc gia nh#Dy t r#Con trai## 00579000000000289000450000200220000000300120002200500100003400500130004400500160 00570070053000730080005001260090011001310100005001420110026001470120018001730820 00800191016000300199013000700202014001600209026000700225026001100232181000600243 019000500249020001800254020000800272020000900280#Con trai vi th thao#4 - 10 tu i#Hiu Minh#Phng Thoi#Novemberry Linh#Li: Hiu Minh ; Tranh Phng Thoi, N ovemberry Linh#^aH.#^aKim ng#2015#^a20tr. : tranh mu^b18cm#Cm nang con trai# 649.132#KT#357629#^a12000^b2000b#357629#VN16.00730#C430T#Vi?t#Gio dc gia nh #Dy tr#Con trai## 00604000000000301000450000200160000000300120001600500100002800500090003800500130 00470050016000600070063000760080005001390090011001440100005001550110026001600120 01800186082000800204016000300212013000700215014001600222026001100238026000700249 181000600256019000500262020001800267020000800285020000900293#Con trai vi m#4 - 10 tui#Hiu Minh#Thu Ngn#Phng Thoi#Novemberry Linh#Li: Hiu Minh, Thu Ng n ; Tranh Phng Thoi, Novemberry Linh#^aH.#^aKim ng#2015#^a20tr. : tranh mu ^b18cm#Cm nang con trai#649.132#KT#357630#^a12000^b2000b#VN16.00731#357630#C43 0T#Vi?t#Gio dc gia nh#Dy tr#Con trai## 00604000000000301000450000200160000000300120001600500100002800500090003800500130 00470050016000600070063000760080005001390090011001440100005001550110026001600120 01800186082000800204016000300212013000700215014001600222026001100238026000700249 181000600256019000500262020001800267020000800285020000900293#Con trai vi b#4 - 10 tui#Hiu Minh#Thu Ngn#Phng Thoi#Novemberry Linh#Li: Hiu Minh, Thu Ng n ; Tranh Phng Thoi, Novemberry Linh#^aH.#^aKim ng#2015#^a20tr. : tranh mu ^b18cm#Cm nang con trai#649.132#KT#357631#^a12000^b2000b#VN16.00732#357631#C43 0T#Vi?t#Gio dc gia nh#Dy tr#Con trai## 00428000000000241000450000100090000000200120000900700090002100800050003000900110 00350100005000460110029000510820009000800160003000890130007000920140016000990260 00700115026001100122026001100133181000700144019000500151020001800156020001200174 #Tun c#Nhoi rc r#Tun c#^aH.#^aKim ng#2015#^a143tr. : tranh v^b16x17cm #895.9223#VH#357632#^a32000^b2000b#357632#VN16.00733#VN16.00734#NH428R#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn## 00526000000000277000450000200170000000500090001700700140002600800050004000900110 00450100005000560110026000610150046000870220004001330820007001370160003001440130 00700147014001600154026000700170026001100177026001100188181000600199019000500205 019001400210020001700224020000700241#Sc mu tnh yu# Shinki# Shinki dch#^aH .#^aKim ng#2015#^a197tr. : tranh v^b19cm#Tn sch ting Anh: Amazing love sto ry - Rose#T.1#895.73#VH#357633#^a48000^b3000b#357633#VN16.00735#VN16.00736#S113 M#Vi?t#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Truyn## 00528000000000277000450000200170000000500090001700700140002600800050004000900110 00450100005000560110026000610150048000870220004001350820007001390160003001460130 00700149014001600156026000700172026001100179026001100190181000600201019000500207 019001400212020001700226020000700243#Sc mu tnh yu# Shinki# Shinki dch#^aH .#^aKim ng#2015#^a213tr. : tranh v^b19cm#Tn sch ting Anh: Amazing love sto ry - Violet#T.2#895.73#VH#357634#^a48000^b3000b#357634#VN16.00737#VN16.00738#S1 13M#Vi?t#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Truyn## 00733000000000277000450000200320000000300190003200500160005100700260006700800050 00930090011000980100005001090110021001140820008001350160003001430130007001460140 00700153026000700160026001100167026001100178181000600189019000500195019000500200 020000900205020001400214021022700228#Kinh Kim cang Bt nh Ba la mt#Tn tng kh oa nghi#V Tr Thin S#V Tr Thin S son dch#^aH.#^aTn gio#2015#^a141tr. : nh^b19cm#294.382#XH#357635#^b500b#357635#VN16.00740#VN16.00739#K312K#Vi?t#Dc h#o Pht#Kinh Kim cang#Gii thiu nghi thc tn tng kinh Kim Cang; nghi thc min Nam v min Bc; Pht thuyt Kim Cang Bt nh Ba la mt; kinh Kim Cang m c h Hn; nhn duyn ca dch gi vi kinh Kim Cang; diu ch Kim Cang; Kim Cang d iu dng...## 00730000000000289000450000100150000000200370001500500120005200500160006400500140 00800070073000940080005001670090011001720100005001830110015001880820006002030160 00300209013000700212014000900219026000900228026000900237026000700246181000600253 019000500259020001500264020001100279021015000290#Phm Thanh Cao#Suy nim li Ch a hng ngy nm 2016#V T ng#Nguyn Vn nh#Phm Quc Vn#Phm Thanh Cao, V T ng, Nguyn Vn nh ; Hiu chnh: Phm Quc Vn#^aH.#^aTn gio#2015#^a4 43tr.^b19cm#252.6#XH#357636#^b10000b#VN16.741#VN16.742#357636#S523N#Vi?t#o Thi n cha#Cu nguyn#Nhng li ca Cha c a vo cc gi kinh nguyn gia nh v cc Thnh l hng ngy: L c Ma-ri-a M Thin Cha, ma Ging sinh, l Hin Linh...## 00676000000000277000450000200170000000500190001700700280003600800050006400900110 00690100005000800110014000850150039000990820004001380160003001420130007001450140 00800152026001100160026001100171026000700182181000600189019000500195020001500200 020000900215020000800224021016600232#Hng dn mc v#Nguyn Quang Trung#Nguyn Quang Trung son gi#^aH.#^aTn gio#2015#^a92tr.^b18cm#TTS ghi: Hi thnh Menn onite Vit Nam#264#XH#357637#^b1000b#VN16.00743#VN16.00744#357637#H561D#Vi?t#o Thin cha#Thnh l#Nghi l#T chc ca Hi thnh Mennonite Vit Nam. Mt s l nghi trong hi thnh nh: L Bp tm, l Tic thnh, l K nim Cha ging sinh , L Thnh hn, l Dng con tr...## 00715000000000277000450000200360000000300610003600800050009700900110010201000050 01130110021001180150072001390820006002110160003002170130007002200140016002270260 01100243026001100254026000700265181000600272019000500278020001500283020000900298 020000900307020000800316021011300324#Rc sng ngn la tnh yu gia nh#Tot y u gio l i hi gia nh th gii Philadelphia 2015#^aH.#^aTn gio#2015#^a129 tr. : nh^b18cm#TTS ghi: Hi ng To thnh v Gia nh v Tng gio phn Phila delphia#248.4#XH#357638#^a20000^b1000b#VN16.00745#VN16.00746#357638#R552S#Vi?t# o Thin cha#Hn nhn#Gia nh#Gio l#Trnh by tot lc gio hun Cng gio v tnh dc, hn nhn v gia nh trn nim tin vng chc vo Cha Gisu## 00472000000000253000450000100100000000200420001000700150005200400180006700800050 00850090011000900100005001010110018001060820006001240160003001300130007001330140 00800140026001100148026001100159026000700170181000600177019000500183020001500188 020001500203#nh Trn#365 ngy chuyn tr cng cha thin thng#nh Trn b.s.# Ti bn ln th 1#^aH.#^aTn gio#2015#^a365tr.^b12x19cm#263.9#XH#357639#^b1000b #VN16.00747#VN16.00748#357639#B100T#Vi?t#o Thin cha#Lch cng gio## 00597000000000301000450000200240000000300130002400500130003700500060005000700260 00560040018000820080005001000090011001050100005001160110026001210120034001470220 00500181082000700186016000300193013000700196014001700203026000700220026001100227 181000700238019000500245019001400250020001800264020001300282#Thm t lng danh C onan#Truyn tranh#Gosho Aoyama#Lesix#Gosho Aoyama ; Lesix dch#Ti bn ln th 7 #^aH.#^aKim ng#2015#^a180tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu ni n#T.17#895.63#VH#357640#^a18000^b10000b#357640#VN16.00750#TH104T#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00597000000000301000450000200240000000300130002400500130003700500060005000700260 00560040018000820080005001000090011001050100005001160110026001210120034001470220 00500181082000700186016000300193013000700196014001700203026000700220026001100227 181000700238019000500245019001400250020001800264020001300282#Thm t lng danh C onan#Truyn tranh#Gosho Aoyama#Lesix#Gosho Aoyama ; Lesix dch#Ti bn ln th 7 #^aH.#^aKim ng#2015#^a178tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu ni n#T.23#895.63#VH#357641#^a18000^b10000b#357641#VN16.00749#TH104T#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00597000000000301000450000200240000000300130002400500130003700500060005000700260 00560040018000820080005001000090011001050100005001160110026001210120034001470220 00500181082000700186016000300193013000700196014001700203026000700220026001100227 181000700238019000500245019001400250020001800264020001300282#Thm t lng danh C onan#Truyn tranh#Gosho Aoyama#Lesix#Gosho Aoyama ; Lesix dch#Ti bn ln th 7 #^aH.#^aKim ng#2015#^a176tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu ni n#T.27#895.63#VH#357642#^a18000^b10000b#357642#VN16.00751#TH104T#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00597000000000301000450000200240000000300130002400500130003700500060005000700260 00560040018000820080005001000090011001050100005001160110026001210120034001470220 00500181082000700186016000300193013000700196014001700203026000700220026001100227 181000700238019000500245019001400250020001800264020001300282#Thm t lng danh C onan#Truyn tranh#Gosho Aoyama#Lesix#Gosho Aoyama ; Lesix dch#Ti bn ln th 7 #^aH.#^aKim ng#2015#^a194tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu ni n#T.31#895.63#VH#357643#^a18000^b10000b#357643#VN16.00752#TH104T#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00597000000000301000450000200240000000300130002400500130003700500060005000700260 00560040018000820080005001000090011001050100005001160110026001210120034001470220 00500181082000700186016000300193013000700196014001700203026000700220026001100227 181000700238019000500245019001400250020001800264020001300282#Thm t lng danh C onan#Truyn tranh#Gosho Aoyama#Lesix#Gosho Aoyama ; Lesix dch#Ti bn ln th 7 #^aH.#^aKim ng#2015#^a188tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu ni n#T.32#895.63#VH#357644#^a18000^b10000b#357644#VN16.00753#TH104T#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00597000000000301000450000200240000000300130002400500130003700500060005000700260 00560040018000820080005001000090011001050100005001160110026001210120034001470220 00500181082000700186016000300193013000700196014001700203026000700220026001100227 181000700238019000500245019001400250020001800264020001300282#Thm t lng danh C onan#Truyn tranh#Gosho Aoyama#Lesix#Gosho Aoyama ; Lesix dch#Ti bn ln th 7 #^aH.#^aKim ng#2015#^a186tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu ni n#T.36#895.63#VH#357645#^a18000^b10000b#357645#VN16.00754#TH104T#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00597000000000301000450000200240000000300130002400500130003700500060005000700260 00560040018000820080005001000090011001050100005001160110026001210120034001470220 00500181082000700186016000300193013000700196014001700203026000700220026001100227 181000700238019000500245019001400250020001800264020001300282#Thm t lng danh C onan#Truyn tranh#Gosho Aoyama#Lesix#Gosho Aoyama ; Lesix dch#Ti bn ln th 7 #^aH.#^aKim ng#2015#^a178tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu ni n#T.40#895.63#VH#357646#^a18000^b10000b#357646#VN16.00755#TH104T#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00597000000000301000450000200240000000300130002400500130003700500060005000700260 00560040018000820080005001000090011001050100005001160110026001210120034001470220 00500181082000700186016000300193013000700196014001700203026000700220026001100227 181000700238019000500245019001400250020001800264020001300282#Thm t lng danh C onan#Truyn tranh#Gosho Aoyama#Lesix#Gosho Aoyama ; Lesix dch#Ti bn ln th 7 #^aH.#^aKim ng#2015#^a190tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu ni n#T.43#895.63#VH#357647#^a18000^b10000b#357647#VN16.00756#TH104T#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00597000000000301000450000200240000000300130002400500130003700500060005000700260 00560040018000820080005001000090011001050100005001160110026001210120034001470220 00500181082000700186016000300193013000700196014001700203026000700220026001100227 181000700238019000500245019001400250020001800264020001300282#Thm t lng danh C onan#Truyn tranh#Gosho Aoyama#Lesix#Gosho Aoyama ; Lesix dch#Ti bn ln th 7 #^aH.#^aKim ng#2015#^a190tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu ni n#T.44#895.63#VH#357648#^a18000^b10000b#357648#VN16.00757#TH104T#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00597000000000301000450000200240000000300130002400500130003700500060005000700260 00560040018000820080005001000090011001050100005001160110026001210120034001470220 00500181082000700186016000300193013000700196014001700203026000700220026001100227 181000700238019000500245019001400250020001800264020001300282#Thm t lng danh C onan#Truyn tranh#Gosho Aoyama#Lesix#Gosho Aoyama ; Lesix dch#Ti bn ln th 7 #^aH.#^aKim ng#2015#^a186tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu ni n#T.45#895.63#VH#357649#^a18000^b10000b#357649#VN16.00758#TH104T#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00597000000000301000450000200240000000300130002400500130003700500060005000700260 00560040018000820080005001000090011001050100005001160110026001210120034001470220 00500181082000700186016000300193013000700196014001700203026001100220026000700231 181000700238019000500245019001400250020001800264020001300282#Thm t lng danh C onan#Truyn tranh#Gosho Aoyama#Lesix#Gosho Aoyama ; Lesix dch#Ti bn ln th 7 #^aH.#^aKim ng#2015#^a176tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu ni n#T.48#895.63#VH#357650#^a18000^b10000b#VN16.00759#357650#TH104T#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00597000000000301000450000200240000000300130002400500130003700500060005000700260 00560040018000820080005001000090011001050100005001160110026001210120034001470220 00500181082000700186016000300193013000700196014001700203026000700220026001100227 181000700238019000500245019001400250020001800264020001300282#Thm t lng danh C onan#Truyn tranh#Gosho Aoyama#Lesix#Gosho Aoyama ; Lesix dch#Ti bn ln th 7 #^aH.#^aKim ng#2015#^a170tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu ni n#T.49#895.63#VH#357651#^a18000^b10000b#357651#VN16.00760#TH104T#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00597000000000301000450000200240000000300130002400500130003700500060005000700260 00560040018000820080005001000090011001050100005001160110026001210120034001470220 00500181082000700186016000300193013000700196014001700203026000700220026001100227 181000700238019000500245019001400250020001800264020001300282#Thm t lng danh C onan#Truyn tranh#Gosho Aoyama#Lesix#Gosho Aoyama ; Lesix dch#Ti bn ln th 7 #^aH.#^aKim ng#2015#^a186tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu ni n#T.50#895.63#VH#357652#^a18000^b10000b#357652#VN16.00761#TH104T#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00597000000000301000450000200240000000300130002400500130003700500060005000700260 00560040018000820080005001000090011001050100005001160110026001210120034001470220 00500181082000700186016000300193013000700196014001700203026000700220026001100227 181000700238019000500245019001400250020001800264020001300282#Thm t lng danh C onan#Truyn tranh#Gosho Aoyama#Lesix#Gosho Aoyama ; Lesix dch#Ti bn ln th 7 #^aH.#^aKim ng#2015#^a186tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu ni n#T.52#895.63#VH#357653#^a18000^b10000b#357653#VN16.00762#TH104T#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00597000000000301000450000200240000000300130002400500130003700500060005000700260 00560040018000820080005001000090011001050100005001160110026001210120034001470220 00500181082000700186016000300193013000700196014001700203026000700220026001100227 181000700238019000500245019001400250020001800264020001300282#Thm t lng danh C onan#Truyn tranh#Gosho Aoyama#Lesix#Gosho Aoyama ; Lesix dch#Ti bn ln th 7 #^aH.#^aKim ng#2015#^a166tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu ni n#T.53#895.63#VH#357654#^a18000^b10000b#357654#VN16.00763#TH104T#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00597000000000301000450000200240000000300130002400500130003700500060005000700260 00560040018000820080005001000090011001050100005001160110026001210120034001470220 00500181082000700186016000300193013000700196014001700203026000700220026001100227 181000700238019000500245019001400250020001800264020001300282#Thm t lng danh C onan#Truyn tranh#Gosho Aoyama#Lesix#Gosho Aoyama ; Lesix dch#Ti bn ln th 7 #^aH.#^aKim ng#2015#^a182tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu ni n#T.55#895.63#VH#357655#^a18000^b10000b#357655#VN16.00764#TH104T#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00597000000000301000450000200240000000300130002400500130003700500060005000700260 00560040018000820080005001000090011001050100005001160110026001210120034001470220 00500181082000700186016000300193013000700196014001700203026000700220026001100227 181000700238019000500245019001400250020001800264020001300282#Thm t lng danh C onan#Truyn tranh#Gosho Aoyama#Lesix#Gosho Aoyama ; Lesix dch#Ti bn ln th 6 #^aH.#^aKim ng#2015#^a180tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu ni n#T.57#895.63#VH#357656#^a18000^b10000b#357656#VN16.00765#TH104T#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00597000000000301000450000200240000000300130002400500130003700500060005000700260 00560040018000820080005001000090011001050100005001160110026001210120034001470220 00500181082000700186016000300193013000700196014001700203026000700220026001100227 181000700238019000500245019001400250020001800264020001300282#Thm t lng danh C onan#Truyn tranh#Gosho Aoyama#Lesix#Gosho Aoyama ; Lesix dch#Ti bn ln th 6 #^aH.#^aKim ng#2015#^a180tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu ni n#T.58#895.63#VH#357657#^a18000^b10000b#357657#VN16.00766#TH104T#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00597000000000301000450000200240000000300130002400500130003700500060005000700260 00560040018000820080005001000090011001050100005001160110026001210120034001470220 00500181082000700186016000300193013000700196014001700203026000700220026001100227 181000700238019000500245019001400250020001800264020001300282#Thm t lng danh C onan#Truyn tranh#Gosho Aoyama#Lesix#Gosho Aoyama ; Lesix dch#Ti bn ln th 6 #^aH.#^aKim ng#2015#^a178tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu ni n#T.60#895.63#VH#357658#^a18000^b10000b#357658#VN16.00767#TH104T#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00544000000000289000450000200100000000300130001000500130002300500070003600700270 00430080005000700090011000750100005000860110026000910220005001170220023001220820 00700145016000300152013000700155014001700162026000700179026001100186181000700197 019000500204019001400209020001800223020001300241#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda#Takara#Eiichiro Oda ; Takara dch#^aH.#^aKim ng#2015#^a221tr. : tranh v^ b18cm#T.43#Truyn thuyt anh hng#895.63#VH#357659#^a19500^b10000b#357659#VN16. 00768#O-430P#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00529000000000289000450000200100000000300130001000500130002300500070003600700270 00430080005000700090011000750100005000860110026000910220008001170220005001250820 00700130016000300137013000700140014001700147026000700164026001100171181000700182 019000500189019001400194020001800208020001300226#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda#Takara#Eiichiro Oda ; Takara dch#^aH.#^aKim ng#2015#^a229tr. : tranh v^ b18cm#V thi#T.44#895.63#VH#357660#^a19500^b10000b#357660#VN16.00769#O-430P#Vi ?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00543000000000289000450000200100000000300130001000500130002300500070003600700270 00430080005000700090011000750100005000860110026000910220005001170220023001220820 00700145016000300152013000700155014001600162026000700178026001100185181000700196 019000500203019001400208020001800222020001300240#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda#Takara#Eiichiro Oda ; Takara dch#^aH.#^aKim ng#2015#^a197tr. : tranh v^ b18cm#T.76#Tin ln i, ng ngi#895.63#VH#357661#^a17000^b8000b#357661#VN16.0 0770#O-430P#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00567000000000289000450000200090000000300130000900500150002200500190003700700410 00560080005000970090011001020100005001130110026001180120022001440220005001660820 00700171016000300178013000700181014001600188026000700204026001100211181000600222 019000500228019001400233020001700247020001300264#Q. E. D.#Truyn tranh#Motohiro Katou#Nguyn Hng Giang#Motohiro Katou ; Nguyn Hng Giang dch#^aH.#^aKim n g#2015#^a188tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#T.23#895.63#VH#357662#^a1 8000^b3200b#357662#VN16.00771#Q432E#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00566000000000289000450000200090000000300130000900500150002200500190003700700410 00560080005000970090011001020100005001130110026001180120022001440220005001660820 00700171016000300178013000700181014001600188026000700204026001100211181000500222 019000500227019001400232020001700246020001300263#Q. E. D.#Truyn tranh#Motohiro Katou#Nguyn Hng Giang#Motohiro Katou ; Nguyn Hng Giang dch#^aH.#^aKim n g#2015#^a186tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#T.24#895.63#VH#357663#^a1 8000^b3200b#357663#VN16.00772#Q201#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn t ranh## 00561000000000289000450000200150000000300130001500500140002800500140004200700350 00560080005000910090011000960100005001070110026001120120022001380220005001600820 00700165016000300172013000700175014001600182026000700198026001100205181000600216 019000500222019001400227020001700241020001300258#Pandora hearts#Truyn tranh#Jun Mochizuki#Ruyuha Kyouka#Jun Mochizuki ; Ruyuha Kyouka dch#^aH.#^aKim ng#2015 #^a322tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 14+#T.24#895.63#VH#357664#^a35000^ b3000b#357664#VN16.00773#P105H#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh# # 00526000000000277000450000200140000000300130001400500110002700700340003800400180 00720080005000900090011000950100005001060110026001110220004001370820007001410160 00300148013000700151014001600158026000700174026001100181181000600192019000500198 019001400203020001800217020001300235#Doraemon plus#Truyn tranh#Hng Trang#Fujik o F. Fujio ; Hng Trang dch#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#2015#^a189tr. : t ranh v^b18cm#T.1#895.63#VH#357665#^a19500^b5000b#357665#VN16.00774#D434P#Vi?t# Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00526000000000277000450000200140000000300130001400500110002700700340003800400180 00720080005000900090011000950100005001060110026001110220004001370820007001410160 00300148013000700151014001600158026000700174026001100181181000600192019000500198 019001400203020001800217020001300235#Doraemon plus#Truyn tranh#Hng Trang#Fujik o F. Fujio ; Hng Trang dch#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#2015#^a187tr. : t ranh v^b18cm#T.2#895.63#VH#357666#^a19500^b5000b#357666#VN16.00775#D434P#Vi?t# Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00526000000000277000450000200140000000300130001400500110002700700340003800400180 00720080005000900090011000950100005001060110026001110220004001370820007001410160 00300148013000700151014001600158026000700174026001100181181000600192019000500198 019001400203020001800217020001300235#Doraemon plus#Truyn tranh#Hng Trang#Fujik o F. Fujio ; Hng Trang dch#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#2015#^a191tr. : t ranh v^b18cm#T.3#895.63#VH#357667#^a19500^b5000b#357667#VN16.00776#D434P#Vi?t# Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00526000000000277000450000200140000000300130001400500110002700700340003800400180 00720080005000900090011000950100005001060110026001110220004001370820007001410160 00300148013000700151014001600158026000700174026001100181181000600192019000500198 019001400203020001800217020001300235#Doraemon plus#Truyn tranh#Hng Trang#Fujik o F. Fujio ; Hng Trang dch#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#2015#^a189tr. : t ranh v^b18cm#T.4#895.63#VH#357668#^a19500^b5000b#357668#VN16.00777#D434P#Vi?t# Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00526000000000277000450000200140000000300130001400500110002700700340003800400180 00720080005000900090011000950100005001060110026001110220004001370820007001410160 00300148013000700151014001600158026000700174026001100181181000600192019000500198 019001400203020001800217020001300235#Doraemon plus#Truyn tranh#Hng Trang#Fujik o F. Fujio ; Hng Trang dch#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#2015#^a191tr. : t ranh v^b18cm#T.5#895.63#VH#357669#^a19500^b5000b#357669#VN16.00778#D434P#Vi?t# Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00526000000000277000450000200140000000300130001400500110002700700340003800400180 00720080005000900090011000950100005001060110026001110220004001370820007001410160 00300148013000700151014001600158026000700174026001100181181000600192019000500198 019001400203020001800217020001300235#Doraemon plus#Truyn tranh#Thanh Ngn#Fujik o F. Fujio ; Thanh Ngn dch#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#2015#^a189tr. : t ranh v^b18cm#T.6#895.63#VH#357670#^a19500^b5000b#357670#VN16.00779#D434P#Vi?t# Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00588000000000289000450000200220000000300240002200500130004600500130005900700450 00720080005001170090011001220100005001330110027001380220005001650220020001700820 00700190016000300197013000700200014001600207026001100223026000700234181000700241 019000500248019001400253020001800267020001300285#Shin - Cu b bt ch#Phin bn hot hnh mu#Yoshito Usui#Barbie Ayumi#Nguyn tc: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dch#^aH.#^aKim ng#2015#^a187tr. : tranh mu^b18cm#T.41#Cn st bng chuyn#8 95.63#VH#357671#^a28000^b3500b#VN16.00780#357671#SH311C#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00572000000000289000450000200160000000300130001600500150002900500180004400700400 00620080005001020090011001070100005001180110026001230120022001490220005001710820 00700176016000300183013000700186014001600193026000700209026001100216181000600227 019001400233019000500247020001700252020001300269#Lovely children#Truyn tranh#Sh iina Takashi#Nguyn Thanh Thu#Shiina Takashi ; Nguyn Thanh Thu dch#^aH.#^aKi m ng#2015#^a188tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 17+#T.41#895.63#VH#35767 2#^a16000^b1100b#357672#VN16.00781#L435C#Dch Nht Bn#Vi?t#Vn hc hin i#Tr uyn tranh## 00513000000000277000450000200050000000300130000500500150001800500110003300700330 00440080005000770090011000820100005000930110026000980220005001240820007001290160 00300136013000700139014001600146026000700162026001100169181000500180019000500185 019001400190020001800204020001300222#Rure#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi#Hi Phng #Seo Moon Da Mi ; Hi Phng dch#^aH.#^aKim ng#2015#^a168tr. : tranh v^b18cm #T.20#895.73#VH#357673#^a18000^b1200b#357673#VN16.00782#R521#Vi?t#Dch Hn Quc #Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00536000000000277000450000200050000000300130000500500150001800500230003300700440 00560080005001000090011001050100005001160110026001210220005001470820007001520160 00300159013000700162014001600169026000700185026001100192181000500203019000500208 019001400213020001800227020001300245#Rure#Truyn tranh#Seo Moon Da Mi#Nguyn Th Hi Phng#Seo Moon Da Mi ; Nguyn Th Hi Phng dch#^aH.#^aKim ng#2015#^a 187tr. : tranh v^b18cm#T.21#895.73#VH#357674#^a18000^b1200b#357674#VN16.00783# R521#Vi?t#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00583000000000301000450000200110000000300130001100500110002400500090003500700270 00440040018000710080005000890090011000940100005001050110026001100120035001360220 00400171082000700175016000300182013000700185014001600192026000700208026001100215 181000600226019000500232019001400237020001700251020001300268#Cat street#Truyn t ranh#Yoko Kamio#S. Group#Yoko Kamio ; S. Group dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^a202tr. : tranh v^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 14+#T.6#895. 63#VH#357675#^a18000^b3000b#357675#VN16.00784#C110S#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00583000000000301000450000200110000000300130001100500110002400500090003500700270 00440040018000710080005000890090011000940100005001050110026001100120035001360220 00400171082000700175016000300182013000700185014001600192026001100208026000700219 181000600226019000500232019001400237020001700251020001300268#Cat street#Truyn t ranh#Yoko Kamio#S. Group#Yoko Kamio ; S. Group dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^a192tr. : tranh v^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 14+#T.7#895. 63#VH#357676#^a18000^b3000b#VN16.00785#357676#C110S#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00601000000000289000450000200170000000300130001700500160003000500170004600500170 00630070071000800080005001510090011001560100005001670110026001720220005001980820 00700203016000300210013000700213014001700220026001100237026000700248181000600255 019000500261019001400266020001800280020001300298#Pokmon c bit#Truyn tranh#H idenori Kusaka#Satoshi Yamamoto#Nguyn Ngc Dip#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh: S atoshi Yamamoto ; Nguyn Ngc Dip dch#^aH.#^aKim ng#2015#^a190tr. : tranh v ^b18cm#T.10#895.63#VH#357677#^a22000^b11000b#VN16.00786#357677#P428#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00601000000000289000450000200170000000300130001700500160003000500170004600500170 00630070071000800080005001510090011001560100005001670110026001720220005001980820 00700203016000300210013000700213014001700220026000700237026001100244181000600255 019000500261019001400266020001800280020001300298#Pokmon c bit#Truyn tranh#H idenori Kusaka#Satoshi Yamamoto#Nguyn Ngc Dip#Li: Hidenori Kusaka ; Tranh: S atoshi Yamamoto ; Nguyn Ngc Dip dch#^aH.#^aKim ng#2015#^a185tr. : tranh v ^b18cm#T.11#895.63#VH#357678#^a22000^b11000b#357678#VN16.00787#P428#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00525000000000289000450000200100000000300130001000500060002300500070002900700200 00360080005000560090011000610100005000720110026000770120022001030220004001250820 00700129016000300136013000700139014001600146026001100162026000700173181000600180 019000500186019001400191020001700205020001300222#XXX Holic#Truyn tranh#Clamp#V Anh#Clamp ; V Anh dch#^aH.#^aKim ng#2015#^a178tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#T.8#895.63#VH#357679#^a25000^b5000b#VN16.00788#357679#X000X#Vi?t# Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00577000000000301000450000200220000000300130002200500120003500500060004700700250 00530080005000780090011000830100005000940110026000990120022001250220015001470220 00500162082000700167016000300174013000700177014001600184026000700200026001100207 181000800218019000500226019001400231020001700245020001300262#Gia s Hitman Rebor n!#Truyn tranh#Akira Amano#M. H.#Akira Amano ; M. H. dch#^aH.#^aKim ng#2015# ^a181tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 14+#a tr th 8!#T.39#895.63#VH#35 7680#^a18000^b5000b#357680#VN16.00789#GI-100S#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00579000000000289000450000200180000000300130001800500160003100500170004700700400 00640080005001040090011001090100005001200110026001250120027001510220005001780820 00700183016000300190013000700193014001600200026000700216026001100223181000600234 019000500240019001400245020001700259020001300276#Tiu th hon ho#Truyn tranh# Tomoko Hayakawa#ng Phng Linh#Tomoko Hayakawa ; ng Phng Linh dch#^aH.#^a Kim ng#2015#^a166tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui 16+#T.32#895.63#V H#357681#^a18000^b3500b#357681#VN16.00790#T309T#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00557000000000289000450000200200000000300130002000500160003300500070004900700300 00560080005000860090011000910100005001020110026001070120022001330220005001550820 00700160016000300167013000700170014001600177026001100193026000700204181000700211 019000500218019001400223020001700237020001300254#Quyn thut v song#Truyn tran h#Takeshi Maekawa#Hi H#Takeshi Maekawa ; Hi H dch#^aH.#^aKim ng#2015#^a19 5tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 13+#T.15#895.63#VH#357682#^a18000^b3000 b#VN16.00791#357682#QU603T#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00521000000000277000450000200240000000300130002400500160003700500040005300700270 00570080005000840090011000890100005001000110026001050220005001310820007001360160 00300143013000700146014001600153026000700169026001100176181000600187019000500193 019001400198020001800212020001300230#Asari c b tinh nghch#Truyn tranh#Muroya ma Mayumi#Rin#Muroyama Mayumi ; Rin dch#^aH.#^aKim ng#2015#^a186tr. : tranh v ^b18cm#T.85#895.63#VH#357683#^a16000^b5000b#357683#VN16.00792#A109C#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00564000000000301000450000200070000000300130000700500120002000500090003200700280 00410040018000690080005000870090011000920100005001030110026001080120018001340220 00500152082000700157016000300164013000700167014001600174026001100190026000700201 181000500208019000500213019001400218020001700232020001300249#Basara#Truyn tranh #Tamura Yumi#Hng Vn#Tamura Yumi ; Hng Vn h..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2015#^a188tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho tui 16+#T.13#895.63#VH#357684#^a180 00^b3000b#VN16.00793#357684#B109#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tra nh## 00565000000000289000450000200220000000300130002200500140003500500120004900700330 00610080005000940090011000990100005001100110026001150120022001410220005001630820 00700168016000300175013000700178014001600185026000700201026001100208181000700219 019000500226019001400231020001700245020001300262#Chie - C b ht tiu#Truyn tr anh#Etsumi Haruki#Trang Tempo#Etsumi Haruki ; Trang Tempo dch#^aH.#^aKim ng#2 015#^a202tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 15+#T.48#895.63#VH#357685#^a2800 0^b3000b#357685#VN16.00794#CH302C#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Truyn tr anh## 00590000000000301000450000200100000000300130001000500150002300500140003800700360 00520080005000880090011000930100005001040110026001090120022001350220019001570220 00500176082000700181016000300188013000700191014001600198026000700214026001100221 181000700232019000500239019001400244020001700258020001300275#Black cat#Truyn tr anh#Kentaro Yabuki#Ruyuha Kyouka#Kentaro Yabuki ; Ruyuha Kyouka dch#^aH.#^aKim ng#2015#^a182tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#nh sng dn ng#T.1 8#895.63#VH#357686#^a18000^b3600b#357686#VN16.00795#BL102C#Vi?t#Dch Nht Bn#V n hc hin i#Truyn tranh## 00574000000000289000450000200220000000300130002200500140003500500140004900700350 00630080005000980090011001030100005001140110026001190120027001450220005001720820 00700177016000300184013000700187014001600194026001100210026000700221181000700228 019000500235019001400240020001700254020001300271#Nguyn c yu thng#Truyn tr anh#Karuho Shiina#Ruyuha Kyouka#Karuho Shiina ; Ruyuha Kyouka dch#^aH.#^aKim ng#2015#^a168tr. : tranh v^b18cm#Sch dnh cho la tui 16+#T.21#895.63#VH#3576 87#^a18000^b2800b#VN16.00796#357687#NG527U#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc hin i# Truyn tranh## 00593000000000301000450000200300000000300130003000500060004300500070004900700200 00560080005000760090011000810100005000920110026000970120022001230220004001450220 03500149082000700184016000300191013000700194014001600201026000700217026001100224 181000700235019000500242019001400247020001700261020001300278#Tsubasa - Reservoir Chronicle#Truyn tranh#Clamp#V Anh#Clamp ; V Anh dch#^aH.#^aKim ng#2015#^a 176tr. : tranh v^b18cm#Dnh cho la tui 16+#T.9#Minh chng cho tnh yu trng tn#895.63#VH#357688#^a20000^b5000b#357688#VN16.00797#TS505R#Vi?t#Dch Nht B n#Vn hc hin i#Truyn tranh## 00519000000000253000450000100140000000200190001400700130003300800180004600900470 00640100005001110110023001160120026001390820006001650160003001710130007001740140 02200181026000700203181000700210019000500217020001000222020001200232020001500244 020000600259#Kovacs, Karen#Speaking for IELTS#Karen Kovacs#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2015#^a144 p. : ill.^b25 cm#Collins English for exams#428.3#XH#357692#^a144000^b500 copies#357692#SP200K#Vi?t#Ting Anh#K nng ni#Sch luyn thi#IELTS## 00562000000000253000450000100150000000200180001500700140003300800180004700900470 00650100005001120110023001170120064001400820006002040160003002100130007002130140 02200220026000700242181000600249019000500255020001000260020001700270020001500287 020000600302#Geyte, Els Van#Reading for IELTS#Els Van Geyte#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2015#^a144 p. : ill.^b25 cm#Collins English for exams)(Multi-level IELTS preparation series#428.4#XH#357693#^a12800 0^b500 copies#357693#R200D#Vi?t#Ting Anh#K nng c hiu#Sch luyn thi#IELTS ## 00564000000000253000450000100160000000200210001600700150003700800180005200900470 00700100005001170110029001220120064001510820006002150160003002210130007002240140 02200231026000700253181000600260019000500266020001000271020000800281020001500289 020000600304#William, Anneli#Vocabulary for IELTS#Anneli William#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2015#^a126 p. : fig., tab.^b25 cm#Collins English for exams)(Multi-level IELTS preparation series#428.2#XH#357 694#^a144000^b500 copies#357694#V419A#Vi?t#Ting Anh#T vng#Sch luyn thi#IEL TS## 00511000000000241000450000100140000000200360001400700130005000800180006300900590 00810100005001400110024001450120009001690820009001780160003001870130007001900140 02300197026000700220181000600227019000500233020001000238020000600248020001500254 #Lougheed, Lin#TOEIC practice exams with audio CDs#Lin Lougheed#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2015#^a411 p. : pho t.^b26 cm#Barron's#428.0076#XH#357695#^a152000^b1000 copies#357695#T421C#Vi?t#T ing Anh#TOEIC#Sch luyn thi## 00807000000000301000450000201160000000500140011600500100013000500210014000500190 01610050015001800070050001950080005002450090026002500100005002760110023002810150 09300304082000900397016000300406013000700409014001300416026000700429181000700436 019000500443020001000448020000800458020002200466020001700488#The second internat ional VietTESOL conferrence: Transforming English language education in the era of globalisation#Hoang Van Van#Do Ba Quy#Nguyen Thi Mai Huong#Nguyen Thi Moc Lan #Do Thi Phi Nga#Hoang Van Van, Do Ba Quy, Nguyen Thi Mai Huong...#^aH.#^aUnivers ity of Education#2015#^a363 p. : ill.^b27 cm#At head of title: Ministry of Educa tion and Training. Hanoi National University of Education#428.0071#XH#357696#^b3 00 copies#357696#S201-O#Vi?t#Ting Anh#i mi#Phng php ging dy#Hi tho qu c t## 00692000000000313000450000200260000000300160002600500140004200500150005600500140 00710050013000850050011000980070048001090080018001570090047001750100005002220110 02300227012002200250082000600272016000300278013000700281014002200288026000700310 181000700317019000500324020001000329020000600339020001500345020001800360#Ivy's T OEFL iBT listening#15 actual tests#Koh Myounghee#Park Younghwal#Park Kyubyong#Ch oi Eunjung#Lee Hyunju#Koh Myounghee, Park Younghwal, Park Kyubyong...#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2015#^a618 p. : ill.^b28 cm#Perfect score series!#428.3#XH#357697#^a398000^b500 copies#357697#I-300V#Vi? t#Ting Anh#TOEFL#Sch luyn thi#K nng nghe hiu## 00706000000000301000450000200480000000300060004800500170005400500180007100500190 00890050004001080050011001120070082001230080018002050090047002230100005002700110 03000275082000600305016000300311013000700314014002200321026000700343181000600350 019000500356020001000361020000600371020001200377020001500389#How to master skill s for the TOEFL iBT speaking#Basic#Milch, Arthur H.#McCormack, Denise#Swaney, Ja smine C.#E2K#L Huy Lm#Arthur H. Milch, Denise McCormack, Jasmine C. Swaney, E2 K ; L Huy Lm chuyn ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nh n Tr Vit#2014#^a266 p. : tab., phot.^b28 cm#428.3#XH#357698#^a268000^b500 cop ies#357698#H435T#Vi?t#Ting Anh#TOEFL#K nng ni#Sch luyn thi## 00626000000000277000450000100200000000200470002000300130006700500110008000500170 00910070047001080080018001550090047001730100005002200110023002250820006002480160 00300254013000700257014002200264026000700286181000600293019000500299020001000304 020000600314020001300320020001500333#Putlack, Michael A.#How to master skills fo r the TOEFL iBT writing#Intermediate#Link, Will#Poirier, Stephen#Michael A. Putl ack, Will Link, Stephen Poirier#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2014#^a221 p. : ill.^b28 cm#428.2#XH#357699#^a228000^b500 copi es#357699#H435T#Vi?t#Ting Anh#TOEFL#K nng vit#Sch luyn thi## 00486000000000253000450000200200000000800180002000900470003801000050008501100160 00900120016001060220008001220220007001300820006001370160003001430130007001460140 02200153026000700175181000600182019000500188020001000193020000600203020001500209 020000800224#Key words for IELTS#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2015#^a445 p.^b20 cm#Collins cobuild#Starter#Book 1#428.2#XH#3 57700#^a158000^b500 copies#357700#K200Y#Vi?t#Ting Anh#IELTS#Sch luyn thi#T vng## 00612000000000265000450000200140000000300100001400500170002400500200004100700560 00610080018001170090047001350100005001820110023001870120046002100820009002560160 00300265013000700268014002200275026000700297181000600304019000500310020001000315 020000600325020001500331#New TOEIC 4n4#520 level#Nguyn Thnh Yn#Neungyule Educ ation#Neungyule Education ch.b. ; Nguyn Thnh Yn chuyn ng#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2015#^a207 p. : ill.^b26 cm#Multi -level new TOEIC test preparation series#428.0076#XH#357701#^a228000^b500 copie s#357701#N207T#Vi?t#Ting Anh#TOEIC#Sch luyn thi## 00457000000000229000450000200200000000300130002000800180003300900470005101000050 00980110023001030820006001260160003001320130007001350140023001420260007001651810 00600172019000500178020001000183020000600193020001500199020001300214#TOEFL iBT a ctivator#Intermediate#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2014#^a167 p. : tab.^b27 cm#428.2#XH#357702#^a184000^b1000 copies#357702 #T421L#Vi?t#Ting Anh#TOEFL#Sch luyn thi#K nng vit## 00456000000000229000450000200200000000300130002000800180003300900470005101000050 00980110023001030820006001260160003001320130007001350140023001420260007001651810 00600172019000500178020001000183020000600193020001500199020001200214#TOEFL iBT a ctivator#Intermediate#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2014#^a162 p. : tab.^b27 cm#428.3#XH#357703#^a178000^b1000 copies#357703 #T421L#Vi?t#Ting Anh#TOEFL#Sch luyn thi#K nng ni## 00469000000000229000450000200200000000300130002000800180003300900470005101000050 00980110030001030820006001330160003001390130007001420140023001490260007001721810 00600179019000500185020001000190020000600200020001500206020001800221#TOEFL iBT a ctivator#Intermediate#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2014#^a202 p. : phot., tab.^b27 cm#428.3#XH#357704#^a208000^b1000 copies #357704#T421L#Vi?t#Ting Anh#TOEFL#Sch luyn thi#K nng nghe hiu## 00462000000000229000450000200200000000300130002000800180003300900470005101000050 00980110024001030820006001270160003001330130007001360140023001430260007001661810 00600173019000500179020001000184020000600194020001500200020001700215#TOEFL iBT a ctivator#Intermediate#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2014#^a208 p. : phot.^b27 cm#428.4#XH#357705#^a188000^b1000 copies#35770 5#T421L#Vi?t#Ting Anh#TOEFL#Sch luyn thi#K nng c hiu## 00627000000000277000450000200130000000300180001300500420003100700420007300800180 01150090047001330100005001800110023001850120028002080820009002360160003002450130 00700248014002300255026000700278026001100285026001100296181000600307019000500313 020001000318020000600328020001500334#TOEFL junior#10 practice tests#New Oriental Education & Technology Group#New Oriental Education & Technology Group#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2015#^a400 p. : tab.^b2 8 cm#TOEFL young students series#428.0076#XH#357706#^a360000^b1000 copies#35770 6#NV16.00155#NV16.00156#T421L#Vi?t#Ting Anh#TOEFL#Sch luyn thi## 00924000000000349000450000201320000000300520013200500160018400500120020000500160 02120050013002280050014002410050015002550050016002700050013002860070074002990080 01900373009001700392010000500409011003000414082000600444016000300450013000700453 01400120046002600110047202600070048318100070049001900050049702000210050202000160 0523020001700539020001800556#Proceedings of abstracts and papers of the 16th Asi a Pacific industrial engineering and management systems conference (APIEMS 2015) #December 8th - 11th, 2015 Ho Chi Minh City, Vietnam#Chun-Hsiung Lai#Yu-Ren Wang #Chen-Yang Cheng#Mikito Umeda#Sakiko Ogoshi#Ho Thanh Phong#Pham Huynh Tram#Vo Qu ynh Mai#Chun-Hsiung Lai, Yu-Ren Wang, Chen-Yang Cheng... ; Ed.: Ho Thanh Phong.. .#^aHo Chi Minh City#^aVNU-HCMC Press#2015#^a250 p. : phot., tab.^b28 cm#658.5#K T#357707#^b400copies#NV16.00157#357707#PR419E#Vi?t#K thut cng nghip#K yu h i tho#Qun l h thng#Hi ngh khoa hc## 01043000000000349000450000200970000000300370009700500170013400500110015100500160 01620050015001780050011001930070049002040080005002530090033002580100005002910110 02300296015025200319082000400571016000300575013000700578014001300585026000700598 02600110060502600110061618100070062701900050063402000090063902000160064802000060 0664020000500670020001800675#The proceedings of the 7th VAST - AIST workshop "Re search collaboration: Review and perspective"#Hanoi - Vietnam, November 12th, 20 15#Toshiyuki Hibino#Vu Thi Mai#Trinh Van Tuyen#Pham Tuan Linh#Vu Duc Loi#Toshiyu ki Hibino, Vu Thi Mai, Trinh Van Tuyen...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh# 2015#^a595 p. : ill.^b27 cm#At head of title: Vietnam Academy of Science and Tec hnology; National Institute of Advanced Industrial Sciences and Technology. - T n sch ting Vit: Bo co khoa hc hi tho VAST - AIST ln th 7 "Hp tc nghi n cu: nh gi, nh hng tng lai"#551#TN#357708#^b100 copies#357708#NV16.0 0158#NV16.00159#PR419E#Vi?t#a cht#K yu hi tho#D n#Nc#Hi tho khoa h c## 00937000000000325000450000201170000002901100011700500140022700500150024100500180 02560050012002740050019002860070052003050080005003570090032003620100005003940110 02900399015004700428082000900475016000300484013000700487014001300494026001100507 02600070051818100070052501900050053202000210053702000200055802000170057802000160 0595#International conference proceedings Vietnam to be a new processing and man ufacturing center of the world after 2015#K yu hi tho khoa hc quc t Vit Nam tr thnh trung tm ch bin, ch to mi ca th gii sau nm 2015#Cao Quoc Hung#Nguyen Kim Anh#Nguyen Thanh Hung#Tran Bac Ha#Pham Thi Thu Trang#Cao Quoc H ung, Nguyen Kim Anh, Nguyen Thanh Hung...#^aH.#^aNational Economics University#2 015#^axiii, 593 p. : ill.^b27 cm#At head of title: The State Bank of Vietnam...# 338.4767#XH#357709#^b250 copies#NV16.00160#357709#I-311T#Vi?t#Cng nghip ch bi n#Cng nghip ch to#Hi tho quc t#K yu hi tho## 00527000000000265000450000200180000000500200001800500140003800500130005200700490 00650080005001140090011001190100005001300110022001350820009001570160003001660130 00700169014002300176026000700199026001100206181000600217019000500223020001000228 020000900238020001400247#Amazing science 1#Nguyn Trng Giang#Hunh T Kinh#L Vnh Phc#Nguyn Trng Giang, Hunh T Kinh, L Vnh Phc#^aH.#^aGio dc#2015# ^a60 p. : pic.^b28 cm#372.6521#GK#357710#^a39000^b10050 copies#357710#NV16.0016 1#A104A#Vi?t#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm## 00527000000000265000450000200180000000500200001800500140003800500130005200700490 00650080005001140090011001190100005001300110022001350820009001570160003001660130 00700169014002300176026000700199026001100206181000600217019000500223020001000228 020000900238020001400247#Amazing science 2#Nguyn Trng Giang#Hunh T Kinh#L Vnh Phc#Nguyn Trng Giang, Hunh T Kinh, L Vnh Phc#^aH.#^aGio dc#2015# ^a96 p. : pic.^b28 cm#372.6521#GK#357711#^a45000^b10050 copies#357711#NV16.0016 2#A104A#Vi?t#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm## 00527000000000265000450000200180000000500200001800500140003800500130005200700490 00650080005001140090011001190100005001300110022001350820009001570160003001660130 00700169014002300176026000700199026001100206181000600217019000500223020001000228 020000900238020001400247#Amazing science 3#Nguyn Trng Giang#Hunh T Kinh#L Vnh Phc#Nguyn Trng Giang, Hunh T Kinh, L Vnh Phc#^aH.#^aGio dc#2015# ^a72 p. : ill.^b28 cm#372.6521#GK#357712#^a36000^b10050 copies#357712#NV16.0016 3#A104A#Vi?t#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm## 00519000000000277000450000200210000000500190002100700190004000400180005900800050 00770090011000820100005000930110021000980820009001190160003001280130007001310140 01600138026001100154026001100165026000700176181000700183019000500190020001000195 020000900205020001400214020001300228#The oak tree's dream#Nguyn H Thu Anh#Ngu yn H Thu Anh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2015#^a35 p. : pic^b27 cm#372. 6521#GK#357713#^a45000^b1030b#NV16.00165#NV16.00164#357713#O-401K#Vi?t#Ting An h#Tiu hc#Sch c thm#Truyn tranh## 00531000000000265000450000100080000000200190000800500120002700500140003900700500 00530040018001030080005001210090011001260100005001370110023001420820009001650160 00300174013000700177014002300184026000700207026001100214181000600225019000500231 020001800236020001100254#T Hoi#Diary of a cricket#T Huy Long#ng Th Bnh#T Hoi ; T Huy Long ill. ; ng Th Bnh trans.#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKim n g#2015#^a143 p. : pic.^b25 cm#895.9223#VH#357714#^a100000^b1500 copies#357714#N V16.00166#D301R#Vi?t#Vn hc thiu nhi#Truyn di## 00461000000000253000450000100170000000200200001700300190003700700170005600800050 00730090011000780100005000890110020000940820013001140160003001270130007001300140 01300137026001100150026001100161026000700172181000600179019000500185020000800190 020000900198#Nguyn Ph Trng#Renewal in Vit Nam#Theory and reality#Nguyn Ph Trng#^aH.#^aTh gii#2015#^avi, 397 p.^b24 cm#303.48409597#XH#357715#^b520 copi es#NV16.00167#NV16.00168#357715#R203E#Vi?t#i mi#t nc## 00627000000000301000450000200360000000300330003600500130006900500160008200500140 00980050016001120050011001280070048001390080005001870090011001920100005002030110 01600208082000900224016000300233013000700236014001300243026000700256026001100263 026001100274181000600285019000500291020000800296020002100304#Vit Nam's anti-U.S . resistance war#The journey to the final victory#Phm Vn Tr#Nguyn C Thch#T rn Vn Giu#Hong Minh Tho#Khc Hunh#Phm Vn Tr, Nguyn C Thch, Trn Vn Giu...#^aH.#^aTh gii#2015#^a211 p.^b21 cm#959.7043#XH#357716#^b520 copies#357 716#NV16.00169#NV16.00170#V308N#Vi?t#Lch s#Khng chin chng M## 00409000000000205000450000200710000000800060007100900060007701000050008301100230 00880820012001110160003001230130007001260140013001330260011001460260011001570260 00700168181000700175019000500182020001600187#Program to organize national touris m year 2016 Phu Quoc - Mekong delta#^aS.n#^aS.l#2015#^a28 p. : phot.^b20 cm#338. 4791597#XH#357717#^b300 copies#NV16.00171#NV16.00172#357717#PR427R#Vi?t#Kinh t du lch## 00449000000000229000450000200360000000800050003600900200004101000050006101100150 00660820015000810160003000960130007000990140022001060260011001280260007001390260 01100146181000700157019000500164020001000169020002200179020001800201#Law on the Vietnam fatherland front#^aH.#^aNational Politics#2015#^a42 p.^b19 cm#342.597040 2632#XH#357718#^a13000^b1100 copies#NN16.00007#357718#NN16.00006#L111-O#Vi?t#Ph p lut#Lut mt trn t quc#Vn bn php lut## 00929000000000337000450000201860000000500260018600500190021200500130023100500110 02440050011002550050015002660050014002810070098002950080005003930090023003980100 00500421011002900426082001000455016000300465013000700468014001300475026001100488 02600070049918100070050601900050051302000190051802000160053702000090055302000110 0562020001800573#The 12th annual conference of the Asian reproductive biotechnol ogy society "The future of reproductive biotechnology and stem cell medicine for sustainable development and human health"#Barre-Sinoussi, Francoise#Masashige K uwayama#J.P., Renard#H., Kiefer#H., Jammes#Bui Xuan Nghia#Takashi Nagai#Francois e Barre-Sinoussi, Masashige Kuwayama, Renard J.P.... ; Ed.: Bui Xuan Nghia, Taka shi Nagai#^aH.#^aScience and Technics#2015#^axxiv, 143 p. : ill.^b29 cm#616.0277 4#KT#357719#^b260 copies#NL16.00031#357719#TW201V#Vi?t#Cng ngh sinh hc#K yu hi tho#Sinh sn#T bo gc#Hi tho khoa hc## 00724000000000313000450000200960000000500180009600500150011400500130012900500200 01420050021001620070051001830080005002340090012002390100005002510110028002560220 00600284082000400290016000300294013000700297014002200304026000700326026001100333 181000700344019000500351020000800356020001300364020001600377020001700393#Proceed ing of international conferrence on emerging challenges: Managing to success - I CECH2015#Luc Thi Thu Huong#Vu Thanh Huong#La Tien Dung#Hoang Thi Thu Trang#Nguye n Thi Thuy Hang#Luc Thi Thu Huong, Vu Thanh Huong, La Tien Dung...#^aH.#^aBach k hoa#2015#^axiv, 551 p. : ill.^b29 cm#Vol.1#658#KT#357720#^a300000^b120 copies#3 57720#NL16.00032#PR419E#Vi?t#Qun l#Doanh nghip#K yu hi tho#Hi tho quc t## 00728000000000313000450000200960000000500180009600500150011400500130012900500200 01420050021001620070051001830080005002340090012002390100005002510110032002560220 00600288082000400294016000300298013000700301014002200308026000700330026001100337 181000700348019000500355020000800360020001300368020001600381020001700397#Proceed ing of international conferrence on emerging challenges: Managing to success - I CECH2015#Luc Thi Thu Huong#Vu Thanh Huong#La Tien Dung#Hoang Thi Thu Trang#Nguye n Thi Thuy Hang#Luc Thi Thu Huong, Vu Thanh Huong, La Tien Dung...#^aH.#^aBach k hoa#2015#^axiv, p. 553-870 : ill.^b29 cm#Vol.2#658#KT#357721#^a300000^b120 copi es#357721#NL16.00033#PR419E#Vi?t#Qun l#Doanh nghip#K yu hi tho#Hi tho q uc t## 00835000000000349000450000200840000000300380008400500130012200500130013500500110 01480050015001590050015001740070042001890080005002310090046002360100005002820110 02300287082000800310016000300318013000700321014001300328026001100341026001100352 02600070036318100060037001900050037602000220038102000100040302000160041302000180 0429020002000447020001800467#Advances in surface mining for environmental protec tion and sustainable development#22 -23 October 2015, Ha Noi, Viet Nam#Le Van Qu yen#Bui Xuan Nam#Ho Si Giao#Tran Manh Xuan#Cai Qing-xiang#Le Van Quyen, Bui Xuan Nam, Ho Si Giao...#^aH.#^aPublishing House for Science and Technology#2015#^a28 0 p. : ill.^b30 cm#622.292#KT#357722#^b500 copies#NL16.00034#NL16.00035#357722#A 102V#Vi?t#Khai thc m l thin#Cng ngh#K yu hi tho#Bo v mi trng#Pht trin bn vng#Hi tho khoa hc## 01000000000000349000450000200990000000300200009900500180011900500140013700500160 01510050015001670050017001820070053001990080005002520090032002570100005002890110 02700294015021100321082000600532016000300538013000700541014001300548026000700561 02600110056818100070057901900050058602000040059102000080059502000100060302000110 0613020001000624020001600634#Impacts of land use changes on the soil and water q uality and rural environment in Vietnam - Japan#21st November, 2015#Hoang Quang Duong#Ngo Thanh Son#Nguyen Duy Binh#Nguyen Duc Loc#Masaru Matsumoto#Hoang Quang Duong, Ngo Thanh Son, Nguyen Duy Binh...#^aH.#^aAgricultural University Press#20 15#^avi, 206 p. : ill.^b30 cm#At head of title: Kyushu University; Vietnam Natio nal University of Agricultural. - Tn sch ting Vit: nh hng ca thay i s dng t n cht lng t, nc v mi trng nng thn Vit Nam - Nht Bn #333.7#XH#357723#^b100 copies#357723#NL16.00036#I-310P#Vi?t#t#S dng#nh hn g#Mi trng#Nng thn#K yu hi tho## 00512000000000265000450000100140000000200300001400300080004400500090005200700350 00610080005000960090011001010100005001120110026001170820012001430160003001550130 00700158014001600165026000700181026001100188026001100199181000600210019000500216 020001700221020000800238#o Mnh Long#nh vn hai ch "yu thng"#Tn vn#Quy n L#o Mnh Long ; Minh ho: Quyn L#^aH.#^aKim ng#2015#^a101tr. : tranh v ^b21cm#895.9228408#VH#357724#^a22000^b1500b#357724#VV16.02040#VV16.02041#107V #Vi?t#Vn hc hin i#Tn vn## 00582000000000289000450000200090000000300390000900500160004800500180006400700350 00820040018001170080005001350090011001400100005001510110026001560220004001820820 00700186016000300193013000700196014001600203026000700219026001100226181000500237 019000500242019001400247020001800261020001300279#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu k thut s#Fujiko F. Fujio#Shintaro Mugiwara#Fujiko F. Fujio, Shintaro Mug iwara#Ti bn ln th 7#^aH.#^aKim ng#2015#^a63tr. : tranh mu^b21cm#T.1#895.6 3#VH#357725#^a20000^b5000b#357725#VV16.02042#D434#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Truyn tranh## 00582000000000289000450000200090000000300390000900500160004800500180006400700350 00820040018001170080005001350090011001400100005001510110026001560220004001820820 00700186016000300193013000700196014001600203026000700219026001100226181000500237 019000500242019001400247020001800261020001300279#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu k thut s#Fujiko F. Fujio#Shintaro Mugiwara#Fujiko F. Fujio, Shintaro Mug iwara#Ti bn ln th 7#^aH.#^aKim ng#2015#^a63tr. : tranh mu^b21cm#T.2#895.6 3#VH#357726#^a20000^b5000b#357726#VV16.02043#D434#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Truyn tranh## 00582000000000289000450000200090000000300390000900500160004800500180006400700350 00820040018001170080005001350090011001400100005001510110026001560220004001820820 00700186016000300193013000700196014001600203026000700219026001100226181000500237 019000500242019001400247020001800261020001300279#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu k thut s#Fujiko F. Fujio#Shintaro Mugiwara#Fujiko F. Fujio, Shintaro Mug iwara#Ti bn ln th 7#^aH.#^aKim ng#2015#^a63tr. : tranh mu^b21cm#T.3#895.6 3#VH#357727#^a20000^b5000b#357727#VV16.02044#D434#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Truyn tranh## 00582000000000289000450000200090000000300390000900500160004800500180006400700350 00820040018001170080005001350090011001400100005001510110026001560220004001820820 00700186016000300193013000700196014001600203026000700219026001100226181000500237 019000500242019001400247020001800261020001300279#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu k thut s#Fujiko F. Fujio#Shintaro Mugiwara#Fujiko F. Fujio, Shintaro Mug iwara#Ti bn ln th 7#^aH.#^aKim ng#2015#^a63tr. : tranh mu^b21cm#T.4#895.6 3#VH#357728#^a20000^b5000b#357728#VV16.02045#D434#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Truyn tranh## 00582000000000289000450000200090000000300390000900500160004800500180006400700350 00820040018001170080005001350090011001400100005001510110026001560220004001820820 00700186016000300193013000700196014001600203026000700219026001100226181000500237 019000500242019001400247020001800261020001300279#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu k thut s#Fujiko F. Fujio#Shintaro Mugiwara#Fujiko F. Fujio, Shintaro Mug iwara#Ti bn ln th 7#^aH.#^aKim ng#2015#^a63tr. : tranh mu^b21cm#T.5#895.6 3#VH#357729#^a20000^b5000b#357729#VV16.02046#D434#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Truyn tranh## 00582000000000289000450000200090000000300390000900500160004800500180006400700350 00820040018001170080005001350090011001400100005001510110026001560220004001820820 00700186016000300193013000700196014001600203026001100219026000700230181000500237 019000500242019001400247020001800261020001300279#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu k thut s#Fujiko F. Fujio#Shintaro Mugiwara#Fujiko F. Fujio, Shintaro Mug iwara#Ti bn ln th 7#^aH.#^aKim ng#2015#^a63tr. : tranh mu^b21cm#T.6#895.6 3#VH#357730#^a20000^b5000b#VV16.02047#357730#D434#Vi?t#Dch Nht Bn#Vn hc th iu nhi#Truyn tranh## 00681000000000265000450000100120000000200510001200700120006300800050007500900100 00800100005000900110015000950820011001100160003001210130007001240140015001310260 01100146026001100157026000700168181000700175019000500182020001000187020000800197 020001000205021020000215#L inh Mi#Php lut v o c cng chc Vit Nam h in nay#L inh Mi#^aH.#^aT php#2015#^a222tr.^b21cm#342.597068#XH#357731#^a48 000^b300b#VV16.02048#VV16.02049#357731#PH109L#Vi?t#Php lut#o c#Cng chc# Gii thiu c s l lun ca php lut v o c cng chc. Qu trnh hnh thn h, pht trin, thc trng cng vi quan im v gii php hon thin php lut v o c cng chc Vit Nam hin nay## 00921000000000325000450000200380000000500170003800500140005500500150006900500130 00840070070000970040038001670080005002050090010002100100005002200110015002250150 03700240082000800277016000300285013000700288014001600295026000700311026001100318 02600110032918100080034001900050034802000180035302000180037102000110038902101950 0400#Gio trnh xy dng vn bn php lut#on Th T Uyn#Hong Minh H#Trn T h Vng#Cao Kim Oanh#on Th T Uyn (ch.b.), Hong Minh H, Trn Th Vng, C ao Kim Oanh#Ti bn ln th 1 c sa i, b sung#^aH.#^aT php#2015#^a322tr.^b 21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#342.597#GT#357732#^a42000^b2000b#3577 32#VV16.02050#VV16.02051#GI-108T#Vi?t#Vn bn php lut#Son tho vn bn#Gio t rnh#Khi qut v vn bn php lut. Quy trnh xy dng, ngn ng s dng, hnh thc, ni dung, kim tra, r sot v x l vn bn php lut cng nh cch son tho mt s vn bn php lut in hnh## 00672000000000253000450000100160000000200260001600700160004200800050005800900100 00630100005000730110023000780820010001010160003001110130007001140140015001210260 01100136026000700147026001100154181000600165019000500171020001000176020000900186 021022300195#Quch Vn Dng#Cng tc ho gii c s#Quch Vn Dng#^aH.#^aT php#2015#^a326tr. : s ^b21cm#347.59709#XH#357733#^a66000^b300b#VV16.02052# 357733#VV16.02053#C455T#Vi?t#Php lut#Ho gii#Tng hp mt s khi nim, m h nh ho gii ca cc nc trn th gii, qu trnh hnh thnh v pht trin ca c h nh ho gii Vit Nam cc thi k. Gii thiu lut ho gii c s nm 20 13 v k nng ho gii c s## 00774000000000265000450000200720000000800050007200900220007701000050009901100140 01040150073001180820016001910160003002070130007002100140007002170260011002240260 00700235181000600242019000500248020001000253020000800263020000800271020001000279 020001300289021020600302#S tay hng dn qun l v s dng nhn hiu chng nh n "Ln Mng Ci"#^aH.#^ai hc Nng nghip#2015#^a17tr.^b21cm#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph Mng Ci. - Ti liu lu hnh ni b#343.59708516485#KT#35773 4#^b150b#VV16.02054#357734#S450T#Vi?t#Php lut#Qun l#S dng#Nhn hiu#Ln M ng Ci#Gii thiu quy ch qun l v s dng nhn hiu chng nhn "Ln Mng Ci" dng cho sn phm ln ni, ln tht, tht ln v cc sn phm ch bin t tht ln Mng Ci ca thnh ph Mng Ci, tnh Qung Ninh## 00764000000000241000450000200730000000800050007300900220007801000050010001100260 01050150073001310820008002040160003002120130007002150140007002220260011002290260 00700240181000600247019000500253020001000258020001300268020000700281021023400288 #S tay hng dn quy trnh chn nui nhn hiu chng nhn "Ln Mng Ci"#^aH.#^ ai hc Nng nghip#2015#^a37tr. : nh, bng^b21cm#TTS ghi: U ban nhn dn th nh ph Mng Ci. - Ti liu lu hnh ni b#636.485#KT#357735#^b150b#VV16.02055 #357735#S450T#Vi?t#Chn nui#Ln Mng Ci#S tay#Cung cp mt s kin thc c b n v: c im sinh hc v phng php chn ging, ln hu b mng ci, ln ni tin phi ging, ln ni cha, ln ni v nui con, ln c mng ci, ln th t mang nhn hiu chng nhn "Ln Mng Ci"## 00724000000000277000450000100150000000200190001500700150003400800050004900900110 00540100005000650110026000700150032000960820009001280160003001370130007001400140 00800147026001100155026000700166026001100173181000600184019000500190020000900195 020001100204020001100215021022000226#Phm Kim Khnh#Hnh hng x Pht#Phm Kim Khnh#^aH.#^aTn gio#2015#^a267tr., 24tr. nh^b20cm#TTS ghi: Pht gio nguyn thu#294.3435#XH#357736#^b1000b#VV16.02057#357736#VV16.02056#H107H#Vi?t#o Pht #Hnh hng#Di tch c#Gii thiu nhng di tch c ni m on hnh hng lu li v nhng chuyn tch ni y c thut li da theoTam Tng kinh in Pli nhm gio dc cc pht t phi c trch nhim bo tn, gi gn kho tng gio ph p## 00448000000000253000450000200300000000500090003000700090003900800050004800900110 00530100005000640110026000690820004000950160003000990130007001020140008001090260 00700117026001100124181000600135019000500141020001500146020001100161020000700172 020001500179#Kinh thnh dnh cho thiu nhi#Mary Mai#Mary Mai#^aH.#^aTn gio#201 5#^a316tr. : tranh v^b20cm#220#XH#357737#^b1000b#357737#VV16.02058#K312T#Vi?t# o Thin cha#Kinh thnh#Truyn#Sch thiu nhi## 00765000000000337000450000200230000002900260002300300130004900500150006200500180 00770050020000950070087001150080005002020090011002070100005002180110026002230120 01500249015003900264082000400303016000300307013000700310014001600317026000700333 02600110034002600110035118100060036201900050036801900090037302000140038202000180 0396020001300414#V sao nga vn c sc#Why the zebra has stripes#Truyn tranh#K eegans, Janet#Matsaert, Harriet#Nguyn Phan Qu Mai#Janet Keegans ; Minh ho, th it k: Harriet Matsaert ; Chuyn ng: Nguyn Phan Qu Mai#^aH.#^aKim ng#2015# ^a31tr. : tranh mu^b26cm#Trng chu Phi#Chnh vn bng 2 th ting: Vit - Anh# 823#XH#357738#^a25000^b2000b#357738#VV16.02060#VV16.02061#V300S#Vi?t#Dch Anh#S ch song ng#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00782000000000337000450000200320000002900340003200300130006600500150007900500180 00940050020001120070087001320080005002190090011002240100005002350110026002400120 01500266015003900281082000400320016000300324013000700327014001600334026000700350 02600110035702600110036818100060037901900050038501900090039002000140039902000180 0413020001300431#Ba nhim v ca ch nhn Anansi#Three tasks for Anansi the spid er#Truyn tranh#Keegans, Janet#Matsaert, Harriet#Nguyn Phan Qu Mai#Janet Keega ns ; Minh ho, thit k: Harriet Matsaert ; Chuyn ng: Nguyn Phan Qu Mai#^aH. #^aKim ng#2015#^a31tr. : tranh mu^b26cm#Trng chu Phi#Chnh vn bng 2 th t ing: Vit - Anh#823#XH#357739#^a25000^b2000b#357739#VV16.02062#VV16.02063#B100 N#Vi?t#Dch Anh#Sch song ng#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00751000000000337000450000200110000002900240001100300130003500500150004800500180 00630050020000810070087001010080005001880090011001930100005002040110026002090120 01500235015003900250082000400289016000300293013000700296014001600303026000700319 02600110032602600110033718100060034801900050035401900090035902000140036802000180 0382020001300400#Ra ko co#The tortoise tug of war#Truyn tranh#Keegans, Janet# Matsaert, Harriet#Nguyn Phan Qu Mai#Janet Keegans ; Minh ho, thit k: Harrie t Matsaert ; Chuyn ng: Nguyn Phan Qu Mai#^aH.#^aKim ng#2015#^a31tr. : tran h mu^b26cm#Trng chu Phi#Chnh vn bng 2 th ting: Vit - Anh#823#XH#357740# ^a25000^b2000b#357740#VV16.02064#VV16.02065#R501K#Vi?t#Dch Anh#Sch song ng#V n hc thiu nhi#Truyn tranh## 00772000000000337000450000200280000002900320002800300130006000500150007300500180 00880050020001060070087001260080005002130090011002180100005002290110026002340120 01500260015003900275082000400314016000300318013000700321014001600328026000700344 02600110035102600110036218100060037301900050037901900050038402000140038902000180 0403020001300421#G sao v n rui tham lam#Guineafowl and the greedy flies#Tru yn tranh#Keegans, Janet#Matsaert, Harriet#Nguyn Phan Qu Mai#Janet Keegans ; M inh ho, thit k: Harriet Matsaert ; Chuyn ng: Nguyn Phan Qu Mai#^aH.#^aKim ng#2015#^a31tr. : tranh mu^b26cm#Trng chu Phi#Chnh vn bng 2 th ting: Vit - Anh#823#XH#357741#^a25000^b2000b#357741#VV16.02066#VV16.02067#G100S#Vi?t #Dch#Sch song ng#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00758000000000337000450000200190000002900230001900300130004200500150005500500180 00700050020000880070087001080080005001950090011002000100005002110110026002160120 01500242015003900257082000400296016000300300013000700303014001600310026001100326 02600070033702600110034418100060035501900050036101900090036602000140037502000180 0389020001300407#Voi hc php l #Elephant leans manners#Truyn tranh#Keegans, Janet#Matsaert, Harriet#Nguyn Phan Qu Mai#Janet Keegans ; Minh ho, thit k: Harriet Matsaert ; Chuyn ng: Nguyn Phan Qu Mai#^aH.#^aKim ng#2015#^a31tr. : tranh mu^b26cm#Trng chu Phi#Chnh vn bng 2 th ting: Vit - Anh#823#XH# 357742#^a25000^b2000b#VV16.02069#357742#VV16.02068#V428H#Vi?t#Dch Anh#Sch son g ng#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00772000000000337000450000200340000002900210003400300130005500500150006800500180 00830050020001010070087001210080005002080090011002130100005002240110026002290120 01500255015003900270082000400309016000300313013000700316014001600323026000700339 02600110034602600110035718100070036801900050037501900090038002000180038902000130 0407020001400420#Truyn thuyt v hai loi t gic#A tale of two rhinos#Truyn t ranh#Keegans, Janet#Matsaert, Harriet#Nguyn Phan Qu Mai#Janet Keegans ; Minh h o, thit k: Harriet Matsaert ; Chuyn ng: Nguyn Phan Qu Mai#^aH.#^aKim ng #2015#^a41tr. : tranh mu^b26cm#Trng chu Phi#Chnh vn bng 2 th ting: Vit - Anh#823#XH#357743#^a28000^b2000b#357743#VV16.02070#VV16.02071#TR527T#Vi?t#Dc h Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Sch song ng## 00756000000000337000450000200220000002900180002200300130004000500150005300500180 00680050020000860070087001060080005001930090011001980100005002090110026002140120 01500240015003900255082000400294016000300298013000700301014001600308026000700324 02600110033102600110034218100060035301900050035901900090036402000180037302000130 0391020001400404#Vua ca cc loi chim#King of the birds#Truyn tranh#Keegans, J anet#Matsaert, Harriet#Nguyn Phan Qu Mai#Janet Keegans ; Minh ho, thit k: H arriet Matsaert ; Chuyn ng: Nguyn Phan Qu Mai#^aH.#^aKim ng#2015#^a31tr. : tranh mu^b26cm#Trng chu Phi#Chnh vn bng 2 th ting: Vit - Anh#823#XH#35 7744#^a25000^b2000b#357744#VV16.02072#VV16.02073#V501C#Vi?t#Dch Anh#Vn hc th iu nhi#Truyn tranh#Sch song ng## 00769000000000337000450000200300000002900230003000300130005300500150006600500180 00810050020000990070087001190080005002060090011002110100005002220110026002270120 01500253015003900268082000400307016000300311013000700314014001600321026000700337 02600110034402600110035518100060036601900050037201900090037702000180038602000130 0404020001400417#Ti sao h m trn tri tri?#Why the hippo is naked#Truyn tra nh#Keegans, Janet#Matsaert, Harriet#Nguyn Phan Qu Mai#Janet Keegans ; Minh ho , thit k: Harriet Matsaert ; Chuyn ng: Nguyn Phan Qu Mai#^aH.#^aKim ng#2 015#^a31tr. : tranh mu^b26cm#Trng chu Phi#Chnh vn bng 2 th ting: Vit - Anh#823#XH#357745#^a25000^b2000b#357745#VV16.02074#VV16.02075#T103S#Vi?t#Dch A nh#Vn ho thiu nhi#Truyn tranh#Sch song ng## 00767000000000337000450000200260000002900250002600300130005100500150006400500180 00790050020000970070087001170080005002040090011002090100005002200110026002250120 01500251015003900266082000400305016000300309013000700312014001600319026000700335 02600110034202600110035318100060036401900050037001900090037502000180038402000130 0402020001400415#Linh dng xanh v c su#Duiker and the crocodile#Truyn tranh #Keegans, Janet#Matsaert, Harriet#Nguyn Phan Qu Mai#Janet Keegans ; Minh ho, thit k: Harriet Matsaert ; Chuyn ng: Nguyn Phan Qu Mai#^aH.#^aKim ng#201 5#^a31tr. : tranh mu^b26cm#Trng chu Phi#Chnh vn bng 2 th ting: Vit - An h#823#XH#357746#^a25000^b2000b#357746#VV16.02076#VV16.02077#L312D#Vi?t#Dch Anh #Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Sch song ng## 00777000000000337000450000200290000002900320002900300130006100500150007400500180 00890050020001070070087001270080005002140090011002190100005002300110026002350120 01500261015003900276082000400315016000300319013000700322014001600329026000700345 02600110035202600110036318100060037401900050038001900090038502000180039402000130 0412020001400425#Loi vt nhanh nht th gii#The fastest animal in the world#Tr uyn tranh#Keegans, Janet#Matsaert, Harriet#Nguyn Phan Qu Mai#Janet Keegans ; Minh ho, thit k: Harriet Matsaert ; Chuyn ng: Nguyn Phan Qu Mai#^aH.#^aKi m ng#2015#^a31tr. : tranh mu^b26cm#Trng chu Phi#Chnh vn bng 2 th ting: Vit - Anh#823#XH#357747#^a25000^b2000b#357747#VV16.02078#VV16.02079#L404V#Vi? t#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Sch song ng## 00944000000000349000450000100140000000200430001402900360005700300470009300500140 01400070014001540080005001680090011001730100005001840110026001890220010002150220 00400225082001000229016000300239013000700242014001600249026000700265026001100272 02600110028318100060029401900050030002000170030502000090032202000100033102000120 0341020001400353021022700367#Trn Th Lnh#Nui dng gi tr thanh thn v phon g tc#Nurturing customary based wellbeing#An approach to biological human ecolog y theory#Trn Th Lnh#Trn Th Lnh#^aH.#^aTri thc#2015#^a179tr. : minh ho^b2 4cm#1999-2015#T.4#390.09594#VH#357748#^a190000^b500b#357748#VV16.02081#VV16.020 80#N515D#Vi?t#Vn ho dn gian#Lut tc#Phong tc#Ngi Hmng#Sch song ng#Khi qut bi cnh x hi dn s v x hi chnh tr, vn ho qun tr truyn thng, lut tc v qun l, bo v ti nguyn thin nhin... ca ngi H'mng bn Lng Ln, huyn Luang Prabang, tnh Luang Prabang, nc CHDCND Lo## 00650000000000265000450000200250000000300150002500400190004000800180005900900110 00770100005000880110026000930120019001190820007001380160003001450130007001480140 01600155026000700171026001100178026001100189181000600200019000500206020001100211 020001100222021015100233#Ting Nht cho mi ngi#Bn ting Nht#Ti bn ln th 12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a306tr. : minh ho^b24cm#Minna no Nihongo I#495.68#GT#357749#^a74000^b1500b#357749#VV16.02082#VV16.02083#T306N#Vi?t#Tin g Nht#Gio trnh#Gm 25 bi hc cc kin thc c bn v ting Nht. Trong mi b i u c cc phn mu cu, v d, hi thoi, luyn tp v cc cu hi t ra tr li## 00645000000000265000450000200250000000300150002500400190004000800180005900900110 00770100005000880110032000930120020001250820007001450160003001520130007001550140 01600162026000700178026001100185026001100196181000600207019000500213020001100218 020001100229021013900240#Ting Nht cho mi ngi#Bn ting Nht#Ti bn ln th 10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2015#^a310tr. : tranh v, bng^b24cm#Minna no N ihongo II#495.68#GT#357750#^a95000^b1500b#357750#VV16.02084#VV16.02085#T306N#Vi ?t#Ting Nht#Gio trnh#Gm 25 bi hc cc kin thc c bn ting Nht. Trong m i bi u c mu cu, v d, hi thoi, luyn tp v cc cu hi t ra tr li## 01155000000000385000450000200220000000500140002200500120003600500130004800500160 00610050008000770050015000850050017001000070086001170080005002030090011002080100 00500219011002100224012003200245015007100277022000500348022009300353082001100446 01600030045701300070046001400080046702600070047502600110048202600110049318100070 0504019000500511020000900516020000800525020001100533021022500544#Pht gio thi Nguyn#ng Hng Anh#Trn L Bo#inh Hu Ch#Nguyn i ng#Vu Giai#Thch ng Bn#Nguyn Quc Tun#ng Hng Anh, Trn L Bo, inh Hu Ch... ; Ch.b.: Thch ng Bn, Nguyn Quc Tun#^aH.#^aTn gio#2015#^a828tr. : nh^b21cm#T sch Ph t gio & Dn tc hc#TTS ghi: Vin Nghin cu Pht hc Vit Nam & Vin Nghin cu Tn gio#Ph.1#Cha - B tt Nguyn Phc Chu (1675 - 1725) v s nghip m ma ng b ci, pht trin t nc#294.309597#XH#357751#^b1000b#357751#VV16.02086#VV 16.02087#PH124G#Vi?t#o Pht#Lch s#Pht trin#Gm cc bi vit v nhng vn : S hc thi cc cha Nguyn, s nghip ca cha - B tt Minh vng Nguyn Ph c Chu, pht trin vn ho v xin dng o Pht di thi cha - B tt Nguyn Phc Chu v cc vn lin quan## 00751000000000313000450000100120000000200180001202900310003000300310006100700120 00920040018001040080005001220090011001270100005001380110026001430150038001690820 00800207016000300215013000700218014001600225026000700241026001100248026001100259 181000600270019000500276020000900281020001400290020000400304021012900308#Huyn K hng#Kim Cang tinh yu#Vajracchedik parajn paramit#Thi ho t tng kinh Kim Cang#Huyn Khng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aTn gio#2015#^a179tr. : tranh v^b21c m#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#294.382#XH#357752#^a35000^b1000b#357752 #VV16.02088#VV16.02089#K310C#Vi?t#o Pht#Kinh Kim cang#Th#Gii thiu ni dung ca kinh Kim cang tinh yu di dng kinh th nhm to nn ngun cm xc vi di u ni nhng bn c hu duyn## 00535000000000265000450000100150000000200160001500300040003100700150003500800050 00500090011000550100005000660110025000710150082000960820010001780160003001880130 00700191014000800198026001100206026001100217026000700228181000800235019000500243 020001700248020000400265#Hunh Vn Mi#Gia chn ta b#Th#Hunh Vn Mi#^aH.# ^aTn gio#2015#^a71tr. : tranh v^b21cm#TTS ghi: i o Tam K ph . Chng trnh Chung tay n tng kinh sch i o#895.92214#XH#357753#^b1000b#VV16.0209 0#VV16.02091#357753#GI-551C#Vi?t#Vn hc hin i#Th## 00721000000000313000450000100150000000200170001500500110003200700320004300800050 00750090011000800100005000910110015000960120005001110820004001160160003001200130 00700123014001600130026001100146026000700157026001100164181000600175019000500181 019000500186020001500191020001100206020000800217020000800225021017400233#Shepher d, Good#Nn tng c tin#L Kim Cc#Good Shepherd ; L Kim Cc dch#^aH.#^aTn g io#2015#^a220tr.^b20cm#ISOM#220#TN#357754#^a40000^b1000b#VV16.02092#357754#VV1 6.02093#N254T#Vi?t#Dch#o Thin cha#Kinh thnh#c tin#Bi hc#Gm nhng bi hc trong kinh thnh v nim tin ni Cha cu th Gixu v kinh nghim ca nhng ngi theo Ngi nhm dy d v dn dt anh ch em vo li sng tt i p o# # 00904000000000325000450000100140000000200270001400300350004100500100007600500110 00860070041000970080005001380090011001430100005001540110021001590150082001800820 00600262016000300268013000700271014001600278026001100294026001100305026000700316 18100060032301900050032901900080033402000150034202000120035702000100036902101990 0379#Hankins, Mark#Dng huyt ca nh v ch#Quyn nng trong huyt Cha Gi-su #T, David#Trn, Noal#Mark Hankins ; Dch: David T, Noal Trn#^aH.#^aTn gio#2 015#^a344tr. : nh^b20cm#Tn sch ting Anh: The Bloodline of a champion : The p ower of the Blood of Jesus#232.9#XH#357755#^a50000^b1000b#VV16.02094#VV16.02095 #357755#D431H#Vi?t#Dch M#o Thin cha#Cha Gi su#Cuc sng#a ra nhng li gii p, nhng l lun v quyn nng trong huyt Cha Gi-su v s hi sinh ca Ngi, l li xng nhn c tin v cc bi ht nhn mnh tinh thn, c tin, a v ca C-c nhn## 00642000000000265000450000100120000000200290001200700120004100800050005300900110 00580100005000690110021000740820004000950160003000990130007001020140016001090260 00700125026001100132026001100143181000600154019000500160020001500165020000800180 020000800188021018000196# Vn Thu#Tn Phc m ho lng tha th# Vn Thu#^a H.#^aTn gio#2015#^a278tr. : nh^b21cm#243#XH#357756#^a32000^b1000b#357756#VV1 6.02096#VV16.02097#T121P#Vi?t#o Thin cha#Phc m#Tha th#a ra nhng trit l ca Tn Phc m trong thi i hm nay, v s tha th, phn ng khi b thng tn, lng hn th, lng tha th v khoan dung,... gip con ngi sng hnh phc ## 00855000000000313000450000100150000000200290001500500110004400700320005500800050 00870090011000920100005001030110015001080120005001230820004001280160003001320130 00700135014001600142026000700158026001100165026001100176181000700187019000500194 019000500199020001500204020001100219020001100230020000800241021029200249#Shepher d, Good#Quyn nng ca s cu nguyn#L Kim Cc#Good Shepherd ; L Kim Cc dch# ^aH.#^aTn gio#2015#^a159tr.^b20cm#ISOM#220#XH#357757#^a40000^b1000b#357757#VV 16.02098#VV16.02099#QU603N#Vi?t#Dch#o Thin cha#Kinh thnh#Cu nguyn#Bi h c#Trnh by nhng bi hc cp th hai v kinh thnh, nim tin ni Cha Cu th G i-xu v kinh nghim ca nhng ngi theo Ngi trong thi k chng ta ang sng, gm 5 bi: quyn nng ca s cu nguyn, chc v gip , Cu c lc kho, b n cht ca Phc m, Cha Jesus ng cha lnh hm nay## 00817000000000301000450000100150000000200300001500500110004500700320005600800050 00880090011000930100005001040110015001090120005001240820004001290160003001330130 00700136014001600143026000700159026001100166026001100177181000700188019000500195 019000500200020001500205020001100220020000800231021027600239#Shepherd, Good#Truy n ging trong nng quyn#L Kim Cc#Good Shepherd ; L Kim Cc dch#^aH.#^aTn gio#2015#^a197tr.^b20cm#ISOM#220#XH#357758#^a40000^b1000b#357758#VV16.02100#VV 16.02101#TR527G#Vi?t#Dch#o Thin cha#Kinh thnh#Bi hc#Trnh by nhng bi hc cp th ba v kinh thnh, nim tin ni Cha Cu th Gi-xu v kinh nghim c a nhng ngi theo Ngi trong thi k chng ta ang sng, gm 8 bi: huy ng nhn cp, nn tng hun luyn hi Thnh, nhm T bo, truyn ging Phc m tron g quyn nng...## 00521000000000277000450000200130000000500100001300700150002300800050003800900110 00430100005000540110015000590820008000740160003000820130007000850140008000920260 00700100026001100107026001100118181000600129019000500135019000500140020000900145 020001000154020001300164021006600177#Kinh Dc s#Tr Quang#Tr Quang dch#^aH.# ^aTn gio#2015#^a271tr.^b21cm#294.382#XH#357759#^b1000b#357759#VV16.02102#VV16. 02103#K312D#Vi?t#Dch#o Pht#Kinh Pht#Kinh Dc s#Gii thiu ni dung cc b i kinh Dc s cng nghi thc tng nim## 00732000000000289000450000100130000000200120001300300560002500700240008100800050 01050090011001100100005001210110027001260150046001530820008001990160003002070130 00700210014000800217026000700225026001100232026001100243181000600254019000500260 020000900265020001000274020000400284021015400288#H Vn Khnh#Kinh Ph #Kinh P hp hoa, Phm Ph mn, Kinh A di , Kinh Dc s#H Vn Khnh chuyn ng#^aH.#^ aTn gio#2015#^a104tr. : tranh mu^b21cm#TTS ghi: Nam m bn s thch ca mu n i Pht!#294.382#XH#357760#^b1000b#357760#VV16.02104#VV16.02105#K312P#Vi?t#o Ph t#Kinh Pht#Th#Gii thiu ba bi kinh vn l Ph Mn, Kinh A Di v Kinh D c S chuyn th thnh nhng bi th lc bt to cm gic bnh an khoi lc ch o hnh gi## 00691000000000301000450000100130000000200410001300300320005400700240008600800050 01100090011001150100005001260110026001310150046001570820008002030160003002110130 00700214014000800221026000700229026001100236026001100247181000700258019000500265 020000900270020001000279020000400289020002100293021007500314#H Vn Khnh#Php h nh thnh Pht ca c Qun Th m#Din ca t Kinh Th Lng Nghim#H Vn Khnh chuyn ng#^aH.#^aTn gio#2015#^a51tr. : tranh mu^b21cm#TTS ghi: Nam m bn s Thch Ca Mu Ni Pht!#294.832#XH#357761#^b1000b#357761#VV16.02106#VV16.02107#P H109H#Vi?t#o Pht#Kinh Pht#Th#Kinh Th Lng Nghim#Gii thiu kinh vn trong Kinh Th Lng Nghim thnh nhng vn th lc bt## 00640000000000265000450000200580000000300300005800800050008800900110009301000050 01040110022001090820016001310160003001470130007001500140008001570260007001650260 01100172026001100183181000600194019000500200020001000205020000600215020001400221 020001700235021012200252#Cc vn bn php lut v nh cho ngi c thu nhp th p#Nh cho ngi thu nhp thp#^aH.#^aXy dng#2015#^a119tr. : bng^b21cm#346. 59704302638#XH#357762#^b4000b#357762#VV16.02108#VV16.02109#C101V#Vi?t#Php lut# Nh #Thu nhp thp#Vn bn php qui#Gii thiu h thng vn bn php lut gm q uyt nh, cc thng t hng dn thi hnh v nh cho ngi c thu nhp thp## 00585000000000277000450000200420000000500140004200500170005600500120007300500160 00850070062001010080005001630090011001680100005001790110030001840820010002140160 00300224013000700227014000800234026000700242026001100249026001100260181000600271 019000500277020000400282020002100286#Kim nh cu: Sa cha v tng cng cu#C hu Vit Bnh#Nguyn Ngc Long#Nguyn Mnh#Nguyn Vn Nhm#Chu Vit Bnh, Nguyn Ngc Long, Nguyn Mnh, Nguyn Vn Nhm#^aH.#^aXy dng#2015#^a88tr. : hnh v, bng^b21cm#624.20288#KT#357763#^b4000b#357763#VV16.02110#VV16.02111#K304#Vi?t#C u#Kim nh cht lng## 00650000000000265000450000200660000000800050006600900110007101000050008201100210 00870820018001080160003001260130007001290140008001360260007001440260011001510260 01100162181000600173019000500179020001000184020000700194020000600201020001700207 020001400224021014600238#Vn bn hng dn h tr v nh cho ngi c cng vi cch mng#^aH.#^aXy dng#2015#^a84tr. : bng^b21cm#344.5970312502638#XH#357764 #^b4000b#357764#VV16.02112#VV16.02113#V115B#Vi?t#Php lut#H tr#Nh #Vn bn php qui#Ngi c cng#Gii thiu cc vn bn php lut gm php lnh, php lnh sa i, quyt nh, thng t hng dn h tr v nh cho ngi c cng vi C ch mng##