00929000000000301000450004100050000080800050000503900040001000200690001400500130 00830070013000960080005001090090018001140100005001320110015001370150082001520820 01100234013000700245014000700252026001100259026001100270026001100281181000600292 020000700298020001100305020002000316020001100336021028000347#Vi?t#^214#Hu#Mt s vn c bn ca x hi Ty Nguyn trong pht trin bn vng#Bi Minh o#Bi Minh o#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a244tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Pht trin bn vng vng Ty Nguyn#303.095976#293811#55000# VV12.12243#VV12.12244#VV12.12245#M458S#X hi#Thc trng#Pht trin bn vng#Ty Nguyn#Khi qut nhng nt c bn v vng t, dn tc v x hi Ty Nguyn th i k trc nm 1975; thc trng v c cu x hi, t chc x hi v h thng gi tr x hi Ty Nguyn hin nay; mt s vn c bn ca x hi Ty Nguyn tr ong pht trin bn vng v kin ngh, gii php## 01001000000000301000450004100050000080800050000503900040001000200310001402900490 00450050017000940070017001110080005001280090018001330100005001510110015001560150 05800171082000800229013000700237014000800244026001100252026001100263026001100274 181000600285020001200291020001600303020000900319021037100328#Vi?t#^214#Hu#Cao B ng thi tin s v s s#Prehistory and protohistory of Cao Bng province#Trnh Nng Chung#Trnh Nng Chung#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a447tr.^b21cm#TTS ghi : Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Kho c hc#959.712#293812#105000#VV12.12 246#VV12.12247#VV12.12248#C108B#Kho c hc#Thi k tin s#Cao Bng#Gii thiu v thin nhin v con ngi Cao Bng. Tm hiu lch s, vn ho v cuc sng ca ngi dn Cao Bng qua cc di tch kho c thi i c, s k mi, hu k mi - s k kim kh v thi kim kh. Nhng gi tr thi tin s - s s Cao Bng trong bi cnh Vit Nam v khu vc cng nh vn bo tn v pht huy cc di sn vn ho tin s - s s Cao Bng## 00472000000000265000450004100050000080800050000503900040001000200370001400500120 00510070012000630080010000750090012000850100005000970110015001020820007001170130 00700124014000700131026001100138026001100149181000600160020001000166020000700176 020000900183020001400192#Vi?t#^214#Hu#50 bi c hiu ting Anh cho tr em#Nguy n Minh#Nguyn Minh#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a147tr.^b21cm#372.65#293813#2500 0#VV12.12250#VV12.12249#N114M#Ting Anh#Tr em#Tiu hc#Sch c thm## 00718000000000301000450003900040000004100050000480800050000900200170001400300220 00310050014000530070025000670080010000920090012001020100005001140110015001190120 03000134082000800164013000700172014000700179026001100186026001100197181000600208 020000800214020001200222020002000234020001800254021014400272#Hu#Vi?t#^214#ng v t quc#Giai on 1930 - 1941# Hong Linh# Hong Linh s.t., b.s.#^aGia L ai#^aHng Bng#2012#^a259tr.^b21cm#T sch Danh nhn H Ch Minh#959.704#293814# 46000#VV12.12251#VV12.12252#561V#Lch s#H Ch Minh#Hot ng cch mng#Bin nin s kin#Gii thiu v cuc i hot ng cch mng, t tng v nhng cng hin ca Ch tch H Ch Minh i vi dn tc Vit Nam giai on 1930 - 1941## 00732000000000313000450003900040000004100050000480800050000900200270001400300220 00410050014000630070025000770080010001020090012001120100005001240110015001290120 03000144082000800174013000700182014000700189026001100196026001100207181000700218 020000800225020001200233020002000245020001600265020001800281021011900299#Hu#Vi? t#^214#Ngi i tm hnh ca nc#Giai on 1911 - 1930# Hong Linh# Hong L inh s.t., b.s.#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a275tr.^b21cm#T sch Danh nhn H Ch Minh#959.704#293815#50000#VV12.12253#VV12.12254#NG558#Tiu s#H Ch Minh#Ho t ng cch mng#S kin lch s#Bin nin s kin#Gii thiu qu trnh tm ng cu nc v nhng hot ng cch mng ca Ch tch H Ch Minh t nm 1911 n nm 1930## 00757000000000301000450003900040000004100050000480800050000900200300001400500140 00440070025000580080010000830090012000930100005001050110015001100120030001250820 00800155013000700163014000700170026001100177026001100188181000600199020000800205 020001200213020002000225020002300245020001800268021016900286#Hu#Vi?t#^214#H Ch Minh 9 nm khng chin# Hong Linh# Hong Linh s.t., b.s.#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a283tr.^b21cm#T sch Danh nhn H Ch Minh#959.704#293816#50000#VV 12.12255#VV12.12256#H450C#Lch s#H Ch Minh#Hot ng cch mng#Khng chin ch ng Php#Bin nin s kin#Gii thiu v cuc i hot ng cch mng, t tng v nhng cng hin ca Ch tch H Ch Minh i vi dn tc Vit Nam giai on k hng chin chng Php (1946 - 1954)## 00842000000000301000450003900040000004100050000480800050000900200290001400300220 00430050014000650070025000790080010001040090012001140100005001260110015001310120 03000146082000800176013000700184014000700191026001100198026001100209181000700220 020000800227020001200235020002000247020001800267021025500285#Hu#Vi?t#^214#Nguy n i Quc - H Ch Minh#Giai on 1941 - 1945# Hong Linh# Hong Linh s.t., b.s.#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a311tr.^b21cm#T sch Danh nhn H Ch Minh#959 .704#293817#55000#VV12.12257#VV12.12258#NG527A#Lch s#H Ch Minh#Hot ng c ch mng#Bin nin s kin#Gii thiu v cuc i hot ng cch mng, t tng v nhng cng hin ca Ch tch H Ch Minh i vi dn tc Vit Nam giai on 19 41 - 1945 cng vi 134 bi th trong tp "Ngc trung nht k" do Ngi sng tc khi b gii qua cc nh lao Trung Quc## 00783000000000301000450003900040000004100050000480800050000900200360001400300220 00500050017000720070028000890080010001170090012001270100005001390110015001440120 03000159082000800189013000700197014000700204026001100211026001100222181000700233 020000800240020001200248020002000260020001600280021018500296#Hu#Vi?t#^214#Nguy n Sinh Cung - Nguyn Tt Thnh#Giai on 1890 - 1911#Nguyn Vn Dng#Nguyn Vn Dng s.t., b.s.#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a187tr.^b21cm#T sch Danh nhn H Ch Minh#959.704#293818#34000#VV12.12259#VV12.12260#NG527S#Tiu s#H Ch Minh #Hot ng cch mng#Thi nin thiu#Gii thiu v tiu s, qu hng, gia nh, nhng hot ng yu nc u tin v nhng a im, di tch lu nim gn vi t hi nin thiu ca Ch tch H Ch Minh giai on 1890 - 1911## 00782000000000301000450004100050000080800050000503900040001000200290001400300220 00430050014000650070025000790080010001040090012001140100005001260110015001310120 03000146082000800176013000700184014000700191026001100198026001100209181000600220 020001200226020000800238020002000246020001800266021019600284#Vi?t#^214#Hu#H Ch Minh 474 ngy c lp#Giai on 1945 - 1946# Hong Linh# Hong Linh s.t., b.s.#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a295tr.^b21cm#T sch Danh nhn H Ch Minh#959 .704#293819#52000#VV12.12262#VV12.12261#H450C#H Ch Minh#Lch s#Hot ng cc h mng#Bin nin s kin#Ghi li nhng s kin hot ng cch mng, s lnh o kit xut ca Ch tch H Ch Minh bo v chnh quyn non tr t ngy c lp u tin 2/9/1945 n ngy ton quc khng chin 19/12/1946## 00671000000000277000450004100050000080800050000503900040001000200360001400500090 00500070009000590080010000680090012000780100005000900110015000950820006001100130 00700116014000700123026001100130026001100141026001100152026001100163181000600174 020001000180020001400190021018900204#Vi?t#^214#Hu#Ting Trung cho nhn vin vn phng#Thanh H#Thanh H#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a170tr.^b21cm#495.1#293820# 45000#VV12.12263#VV12.12264#CDVN.01735#CDVN.01736#T306T#Vn phng#Sch song ng #Gii thiu v ng php ting Trung v cc bi m thoi theo 15 ch lin qua n n lnh vc giao tip vn phng, cng s nhm nng cao k nng giao tip v t hc hnh ni ting Trung Quc## 00635000000000313000450004100050000080800050000503900080001000200410001800300260 00590050017000850050017001020070026001190080010001450090012001550100005001670110 01500172082001100187013000700198014000700205026001100212026001100223026001100234 026001100245181000600256020001700262020000900279020001500288020001800303#Vi?t#^2 14#P.Nhung#ng Bt b Tin nhng chuyn k hay nht#CD-MP3 tng km theo sch#Tr nh Minh Thanh#Trnh Minh Thanh#Trnh Minh Thanh s.t., k#^aGia Lai#^aHng Bng# 2012#^a150tr.^b21cm#398.209597#293821#42000#VV12.12265#VV12.12266#CDVN.01737#CD VN.01738#455B#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#Vn hc thiu nhi## 00812000000000325000450004100050000080800050000503900080001000200190001802900180 00370030030000550050015000850060059001000070119001590080010002780090012002880100 00500300011001400305012004800319082000700367013000700374014000700381026001100388 02600110039918100070041001900090041702000180042602000150044402000130045902000140 0472#Vi?t#^214#P.Nhung#Ch vt con xu x#The ugly duckling#Truyn c song ng A nh - Vit#Thomas, Justin#Cng ty C phn Gio dc v Cng ngh thnh ph Thng M inh#Justin Thomas k chuyn ; Cng ty C phn Gio dc v Cng ngh thnh ph Th ng Minh. B phn Pht trin Ni dung dch#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a20tr.^b2 6cm#Easy - Talk nhng cu chuyn c tch phng Ty#398.24#293822#30000#VV12.12 267#VV12.12268#CH500V#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#Sc h song ng## 00801000000000325000450004100050000080800050000503900080001000200160001802900100 00340030030000440050015000740060059000890070119001480080010002670090012002770100 00500289011001400294012004800308082000700356013000700363014000700370026001100377 02600110038818100070039901900090040602000180041502000150043302000130044802000140 0461#Vi?t#^214#P.Nhung#Ch b ngi g#Pinocchio#Truyn c song ng Anh - Vit#T homas, Justin#Cng ty C phn Gio dc v Cng ngh thnh ph Thng Minh#Justin Thomas k chuyn ; Cng ty C phn Gio dc v Cng ngh thnh ph Thng Minh. B phn Pht trin Ni dung dch#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a20tr.^b26cm#Easy - Talk nhng cu chuyn c tch phng Ty#398.21#293823#30000#VV12.12269#VV12.12 270#CH500B#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#Sch song ng# # 00806000000000325000450004100050000080800050000503900080001000200210001802900100 00390030030000490050015000790060059000940070119001530080010002720090012002820100 00500294011001400299012004800313082000700361013000700368014000700375026001100382 02600110039318100070040401900090041102000180042002000150043802000130045302000140 0466#Vi?t#^214#P.Nhung#Ch b bay Peter Pan#Peter Pan#Truyn c song ng Anh - V it#Thomas, Justin#Cng ty C phn Gio dc v Cng ngh thnh ph Thng Minh#Ju stin Thomas k chuyn ; Cng ty C phn Gio dc v Cng ngh thnh ph Thng Mi nh. B phn Pht trin Ni dung dch#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a20tr.^b26cm#Ea sy - Talk nhng cu chuyn c tch phng Ty#398.21#293824#30000#VV12.12271#VV 12.12272#CH500B#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#Sch song ng## 00811000000000325000450004100050000080800050000503900080001000200150001802900220 00330030030000550050015000850060059001000070119001590080010002780090012002880100 00500300011001400305012004800319082000700367013000700374014000700381026001100388 02600110039918100060041001900090041602000180042502000150044302000130045802000140 0471#Vi?t#^214#P.Nhung#C b bn dim#The little match girl#Truyn c song ng A nh - Vit#Thomas, Justin#Cng ty C phn Gio dc v Cng ngh thnh ph Thng M inh#Justin Thomas k chuyn ; Cng ty C phn Gio dc v Cng ngh thnh ph Th ng Minh. B phn Pht trin Ni dung dch#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a20tr.^b2 6cm#Easy - Talk nhng cu chuyn c tch phng Ty#398.22#293825#30000#VV12.12 273#VV12.12274#C450B#Dch Anh#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#Sch song ng## 00817000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020020000520030030000720290023001020070119001250080 01000244009001200254010000500266011001400271012004800285020001800333020001500351 02000130036602000140037900500150039300600590040803900080046701900090047501300070 0484#VV12.12275#VV12.12276#30000#Vi?t#C450B#398.22#^214#C b qung khn #Tru yn c song ng Anh - Vit#Little red riding hood#Justin Thomas k chuyn ; Cng ty C phn Gio dc v Cng ngh thnh ph Thng Minh. B phn Pht trin Ni d ung dch#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a20tr.^b26cm#Easy - Talk nhng cu chuyn c tch phng Ty#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#Sch song ng#Th omas, Justin#Cng ty C phn Gio dc v Cng ngh thnh ph Thng Minh#P.Nhung# Dch Anh#293826## 00806000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020013000520030030000650290019000950070119001140080 01000233009001200243010000500255011001400260012004800274020001800322020001500340 02000130035502000140036800500150038200600590039703900080045601900090046401300070 0473#VV12.12277#VV12.12278#30000#Vi?t#N106T#398.21#^214#Nng tin c#Truyn c song ng Anh - Vit#The little mermaid#Justin Thomas k chuyn ; Cng ty C phn Gio dc v Cng ngh thnh ph Thng Minh. B phn Pht trin Ni dung dch#^a Gia Lai#^aHng Bng#2012#^a20tr.^b26cm#Easy - Talk nhng cu chuyn c tch ph ng Ty#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#Sch song ng#Thomas, Justi n#Cng ty C phn Gio dc v Cng ngh thnh ph Thng Minh#P.Nhung#Dch Anh#29 3827## 00827000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020028000520030030000800290025001100070119001350080 01000254009001200264010000500276011001400281012004800295020001800343020001500361 02000130037602000140038900500150040300600590041803900080047701900090048501300070 0494#VV12.12279#VV12.12280#30000#Vi?t#B450Q#398.22#^214#B qun o mi ca Hon g #Truyn c song ng Anh - Vit#The empror's new clothes#Justin Thomas k chu yn ; Cng ty C phn Gio dc v Cng ngh thnh ph Thng Minh. B phn Pht t rin Ni dung dch#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a20tr.^b26cm#Easy - Talk nhng c u chuyn c tch phng Ty#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#Sch s ong ng#Thomas, Justin#Cng ty C phn Gio dc v Cng ngh thnh ph Thng Min h#P.Nhung#Dch Anh#293828## 00828000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520030030000780290028001080070119001360080 01000255009001200265010000500277011001400282012004800296020001800344020001500362 02000130037702000140039000500150040400600590041903900080047801900090048601300070 0495#VV12.12281#VV12.12282#30000#Vi?t#B102T#398.22#^214#Bch tuyt v by ch l n#Truyn c song ng Anh - Vit#Snow white and seven dwarfs#Justin Thomas k ch uyn ; Cng ty C phn Gio dc v Cng ngh thnh ph Thng Minh. B phn Pht trin Ni dung dch#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a20tr.^b26cm#Easy - Talk nhng c u chuyn c tch phng Ty#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#Sch song ng#Thomas, Justin#Cng ty C phn Gio dc v Cng ngh thnh ph Thng Mi nh#P.Nhung#Dch Anh#293829## 00815000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520030030000770290016001070070119001230080 01000242009001200252010000500264011001400269012004800283020001800331020001500349 02000130036402000140037700500150039100600590040603900080046501300070047301900090 0480#VV12.12283#VV12.12284#30000#Vi?t#C455C#398.22#^214#Cng cha ng trong rn g#Truyn c song ng Anh - Vit#Sleeping beauty#Justin Thomas k chuyn ; Cng t y C phn Gio dc v Cng ngh thnh ph Thng Minh. B phn Pht trin Ni dun g dch#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a20tr.^b26cm#Easy - Talk nhng cu chuyn c tch phng Ty#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#Sch song ng#Thom as, Justin#Cng ty C phn Gio dc v Cng ngh thnh ph Thng Minh#P.Nhung#29 3830#Dch Anh## 00830000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020033000520030030000850290027001150070119001420080 01000261009001200271010000500283011001400288012004800302020001800350020001500368 02000130038302000140039600500150041000600590042503900040048401900090048801300070 0497#VV12.12285#VV12.12286#30000#Vi?t#C455C#398.21#^214#Cng cha v nhng con thin nga#Truyn c song ng Anh - Vit#The princess and the swans#Justin Thomas k chuyn ; Cng ty C phn Gio dc v Cng ngh thnh ph Thng Minh. B phn Pht trin Ni dung dch#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a20tr.^b26cm#Easy - Talk n hng cu chuyn c tch phng Ty#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh #Sch song ng#Thomas, Justin#Cng ty C phn Gio dc v Cng ngh thnh ph Th ng Minh#Hoa#Dch Anh#293831## 00827000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020027000530030030000800290029001100070119001390080 01000258009001200268010000500280011001400285012004800299020001800347020001500365 02000130038002000140039300500150040700600590042203900040048101900090048501300070 0494#VV12.12287#VV12.12288#30000#Vi?t#CH500S#398.24#^214#Ch si v by ch cu con#Truyn c song ng Anh - Vit#The wolf and the seven sheep#Justin Thomas k chuyn ; Cng ty C phn Gio dc v Cng ngh thnh ph Thng Minh. B phn Ph t trin Ni dung dch#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a20tr.^b26cm#Easy - Talk nhn g cu chuyn c tch phng Ty#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#S ch song ng#Thomas, Justin#Cng ty C phn Gio dc v Cng ngh thnh ph Thng Minh#Hoa#Dch Anh#293832## 00829000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520030030000780290033001080070119001410080 01000260009001200270010000500282011001400287012004800301020001800349020001500367 02000130038202000140039500500150040900600590042403900040048301900090048701300070 0496#VV12.12289#VV12.12290#30000#Vi?t#C455C#398.21#^214#Cng cha v hong t ch#Truyn c song ng Anh - Vit#The princess and the frog prince#Justin Thomas k chuyn ; Cng ty C phn Gio dc v Cng ngh thnh ph Thng Minh. B phn Pht trin Ni dung dch#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a20tr.^b26cm#Easy - Talk nh ng cu chuyn c tch phng Ty#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh# Sch song ng#Thomas, Justin#Cng ty C phn Gio dc v Cng ngh thnh ph Th ng Minh#Hoa#Dch Anh#293833## 00794000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020013000520030030000650290011000950070119001060080 01000225009001200235010000500247011001400252012004800266020001800314020001500332 02000130034702000140036000500150037400600590038903900040044801900090045201300070 0461#VV12.12291#VV12.12292#30000#Vi?t#C450B#398.22#^214#C b l lem#Truyn c song ng Anh - Vit#Cinderella#Justin Thomas k chuyn ; Cng ty C phn Gio d c v Cng ngh thnh ph Thng Minh. B phn Pht trin Ni dung dch#^aGia Lai# ^aHng Bng#2012#^a20tr.^b26cm#Easy - Talk nhng cu chuyn c tch phng Ty#V n hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#Sch song ng#Thomas, Justin#Cng t y C phn Gio dc v Cng ngh thnh ph Thng Minh#Hoa#Dch Anh#293834## 00820000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520030030000820290020001120070119001320080 01000251009001200261010000500273011001400278012004800292020001800340020001500358 02000130037302000140038600500150040000600590041503900040047401900090047801300070 0487#VV12.12293#VV12.12294#30000#Vi?t#A103L#398.22#^214#Alice lc vo x s th n tin#Truyn c song ng Anh - Vit#Alice in wonderland#Justin Thomas k chuyn ; Cng ty C phn Gio dc v Cng ngh thnh ph Thng Minh. B phn Pht tri n Ni dung dch#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a20tr.^b26cm#Easy - Talk nhng cu c huyn c tch phng Ty#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#Sch song ng#Thomas, Justin#Cng ty C phn Gio dc v Cng ngh thnh ph Thng Minh#H oa#Dch Anh#293835## 00807000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520030030000670290022000970070119001190080 01000238009001200248010000500260011001400265012004800279020001800327020001500345 02000130036002000140037300500150038700600590040203900040046101900090046501300070 0474#VV12.12295#VV12.12296#30000#Vi?t#B100C#398.24#^214#Ba ch ln con#Truyn c song ng Anh - Vit#The three little pigs#Justin Thomas k chuyn ; Cng ty C phn Gio dc v Cng ngh thnh ph Thng Minh. B phn Pht trin Ni dung d ch#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a20tr.^b26cm#Easy - Talk nhng cu chuyn c tch phng Ty#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#Sch song ng#Thomas, Justin#Cng ty C phn Gio dc v Cng ngh thnh ph Thng Minh#Hoa#Dch Anh#2 93836## 00813000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020022000520030030000740290021001040070119001250080 01000244009001200254010000500266011001400271012004800285020001800333020001500351 02000130036602000140037900500150039300600590040803900040046701900090047101300070 0480#VV12.12297#VV12.12298#30000#Vi?t#B100C#398.22#^214#Ba chng lnh ng lm#T ruyn c song ng Anh - Vit#The three musketeers#Justin Thomas k chuyn ; Cng ty C phn Gio dc v Cng ngh thnh ph Thng Minh. B phn Pht trin Ni d ung dch#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a20tr.^b26cm#Easy - Talk nhng cu chuyn c tch phng Ty#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#Sch song ng#Th omas, Justin#Cng ty C phn Gio dc v Cng ngh thnh ph Thng Minh#Hoa#Dch Anh#293837## 00601000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050012000440020028000560070026000840080010001100090012001200100 00500132011001500137020000900152039000400161021015800165020000800323020000900331 013000700340#VV12.12299#VV12.12300#Vi?t#T527T#294.3#^214#Nguyn Long#Tuyn tp k huyn tu tnh #Nguyn Long b.s., tp kt#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a615tr.^b 24cm#o Pht#Hoa#Gii thiu nhng trit l, gio l ca o Pht v tu hc, suy t cm xc v ngha n s, tnh ng o, kinh nghim tu v ng dng pht php trong cuc sng#Tu hnh#Trit l#293838## 00506000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820006000428080005000480020029000530080010000820090012000920100005001040110 01500109012003700124020001700161020001500178039000400193020001800197020000900215 020000900224013000700233#VV12.12302#VV12.12301#150000#Vi?t#TH250G#398.2#^214#Th gii c tch dnh cho b#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a659tr.^b24cm#Kho tng c tch Vit Nam & th gii#Vn hc dn gian#Truyn c tch#Hoa#Vn hc thiu nhi# Vit Nam#Th gii#293839## 00689000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020043000450070071000880080010001590090012001690100005001810110 01500186020000900201039000400210019000500214021005400219020001100273006000900284 005002500293005000800318013000700326015006600333#VL12.01430#VL12.01431#Vi?t#PH12 4T#294.3#^214#Pht thuyt A Di kinh yu gii ging k#Diu Tn dch ; Ty Hu Ngu ch Tr Hc ch gii ; Nh Ho chuyn ng#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a432 tr.^b27cm#o Pht#Hoa#Dch#Gii thiu ni dung Pht thuyt A Di kinh gii y u#Kinh Adi#Diu Tn#Ty Hu Ngu ch Tr Hc#Nh Ho#293840#Tn sch ngoi ba : Bi ging v nt chnh yu ca thuyt A Di ## 00789000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820011000418080005000520020049000570070025001060080010001310090017001410100 00500158011001500163012003000178021020500208020001200413020001700425020002000442 020000900462039000700471013000700478005001400485#VL12.01432#VL12.01433#105000#V i?t#H450C#959.704092#^214#H Ch Minh hnh trnh 79 ma xun (1890 - 1969)# Ho ng Linh s.t., b.s.#^aGia Lai#^aNxb. Hng Bng#2012#^a351tr.^b27cm#T sch Danh nhn H Ch Minh#Gii thiu bc tranh lch s t thi th u n tui trng th nh ca H Ch Minh v phn tch, l gii mt s ng lc, hnh trnh ra i tm ng cu nc v hot ng cch mng ca Ch tch H Ch Minh#H Ch Minh#Lch s hin i#Hot ng cch mng#Vit Nam#P.Dung#293841# Hong Linh## 00547000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820011000428080005000530020042000580070024001000080010001240090012001340100 00500146011001500151020001700166020001800183020000900201020001500210020001300225 005001700238039000700255013000700262#VL12.01435#VL12.01434#135000#Vi?t#NH556C#3 98.209597#^214#Nhng cu chuyn c tch Vit Nam c sc#Tranh: Nguyn Mnh Thi #^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a116tr.^b30cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn c tch#Truyn tranh#Nguyn Mnh Thi#P.Dung#293842## 00649000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050008000420020020000500070008000700080009000780090019000870100 00500106011001400111021023800125020002000363020001000383039000700393013000700400 #VN12.03620#VN12.03619#Vi?t#T561L#158#^214#H Giao#Tng lai ta v u#H Giao#^ aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a79tr.^b18cm#Nhng bi vit phn tch tm l v s tri nghim cuc sng, mi trng sinh thi, cng ngh hin i, t bit i u chnh hnh vi, ng x, la chn nhng hng i ng, v s hiu hnh gip con ngi c th sng tt hn v thnh cng hn#Tm l hc ng dng#Cuc sng#P.Dung #293843## 00538000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020015000440030025000590070032000840080009001160090019001250100 00500144011001500149020001700164020001100181020001300192005001300205006001200218 039000700230013000700237019001600244#VN12.03621#VN12.03622#Vi?t#M458T#895.1#^214 #108 li t ti#Truyn tranh cho mi nh#Thnh Nghim ; Php C Sn dch#^aC Ma u#^aNxb. Phng ng#2012#^a158tr.^b19cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tran h#Thnh Nghim#Php C Sn#P.Dung#293844#Dch Trung Quc## 00498000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020013000540030008000670070013000750080005000880090 01900093010000500112011002400117020001700141020000900158020000400167039000700171 005001300178013000700191012002200198#VN12.03624#VN12.03623#50000#Vi?t#K600U#895 .9221#^214#K c th ca#Tp th#L Vn Huyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a99tr ., 1tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#L Vn Huyn#293845#T s ch Ngi yu th## 00495000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020016000540030014000700070016000840080005001000090 01900105010000500124011001400129020001800143020000900161020000400170039000700174 005001600181004001300197013000700210#VN12.03626#VN12.03625#30000#Vi?t#M305Y#895 .9221#^214#Min yu thng#Th thiu nhi#Tn N Thu Thu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn #2012#^a78tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#P.Dung#Tn N Thu Thu#In ln th 1#293846## 00452000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020010000540030004000640070015000680080005000830090 01900088010000500107011001500112020001700127020000900144020000400153039000700157 005001500164013000700179#VN12.03627#VN12.03628#30000#Vi?t#D527Q#895.9221#^214#D uyn qu#Th#o Trng San#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a128tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#o Trng San#293847## 00484000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020009000540030004000630070008000670080005000750090 01900080010000500099011001500104020001700119020000900136020000400145039000700149 013000700156005000800163015003500171#VN12.03629#VN12.03630#35000#Vi?t#S455Q#895 .9221#^214#Sng qu#Th# Khoa#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a102tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#293848# Khoa#Tn tht ca tc gi: Vit Kh oa## 00470000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050018000470020017000650030004000820070018000860040013001040080 00500117009001900122010000500141011001400146020001700160020000900177020000400186 039000700190013000700197#VN12.03631#VN12.03632#Vi?t#L506B#895.9221#^214#Phm Th Cc Vng#Lc bt cc vng#Th#Phm Th Cc Vng#In ln th 1#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a83tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#293849## 00443000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020012000640030004000760070010000800080 00500090009001900095010000500114011001400119020001700133020000900150020000400159 039000700163013000700170#VN12.03634#VN12.03633#35000#Vi?t#S431V#895.9221#^214#M inh Hiu#Sng v gi#Th#Minh Hiu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a76tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#293850## 00455000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050017000550020011000720030004000830070017000870080 00500104009001900109010000500128011001400133020001700147020000900164020000400173 039000500177013000700182#VN12.03635#VN12.03636#35000#Vi?t#TH401H#895.9221#^214# Nguyn Thanh Kim#Tho hng#Th#Nguyn Thanh Kim#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a 73tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#293851## 00447000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020016000650030004000810070011000850080 00500096009001900101010000500120011001400125020001700139020000900156020000400165 039000500169013000700174#VN12.03638#VN12.03637#50000#Vi?t#H462C#895.9221#^214#L Vn Lc#Hi c lng tay#Th#L Vn Lc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a74tr.^b1 6cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#293852## 00435000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200100 00358080005000450050012000500020017000620030004000790070012000830080005000950090 01900100010000500119011001500124020001700139020000900156020000400165039000500169 013000700174#VN12.03639#VN12.03640#Vi?t#GI-435S#895.92214#^214#Dz L Kiu#Git sng khuya#Th#Dz L Kiu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a104tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#293853## 00444000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020011000640030008000750070010000830080 00500093009001900098010000500117011001400122020001700136020000900153020000400162 039000500166013000700171#VN12.03641#VN12.03642#30000#Vi?t#B305V#895.9221#^214#H ong Bo#Bin v b#Tp th#Hong Bo#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a67tr.^b19cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#293854## 00462000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820009000428080005000510050016000560020018000720030004000900070016000940080 00500110009001900115010000500134011001500139020001700154020000900171020000400180 039000500184013000700189#VN12.03643#VN12.03644#120000#Vi?t#NH556C#895.9221#^214 #Trnh Vit Phn#Nhng chng ng#Th#Trnh Vit Phn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2 012#^a119tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#293855## 00594000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820012000418080005000530050011000580020011000690030011000800070011000910080 00500102009001900107010000500126011001400131020001700145020000900162020000700171 039000500178021012600183013000700309#VN12.03645#VN12.03646#100000#Vi?t#H561R#89 5.9228403#^214#Lng Bng#Hng rng#Tp bt k#Lng Bng#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2012#^a90tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#oanh#Ghi chp li nhng c m xc, k nim ca tc gi trc nhng v p v i thay ca nhng vng t, m in qu m tc gi n#293856## 00549000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020019000570070036000760080005001120090019001170100 00500136011001500141020001700156020000900173020000400182039000500186005000900191 005001000200005001200210005001000222005000800232013000700240#VN12.03647#VN12.036 48#40000#Vi?t#C428T#895.9221008#^214#Ci th tnh ngi#Bch Bu, Qu Lc i, Phi Giang...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a208tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit N am#Th#oanh#Bch Bu#Qung Hu#Qu Lc i#Phi Giang#Nht H#293857## 00487000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050010000550020011000650030004000760070010000800080 00500090009001900095010000500114011001400119015003400133020001700167020000900184 020000400193039000500197013000700202#VN12.03649#VN12.03650#20000#Vi?t#CH121H#89 5.9221#^214#Minh Hin#Chn hng#Th#Minh Hin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a72 tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Nguyn Vn Ngn#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#2 93858## 00459000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050015000550020018000700030004000880070015000920080 00500107009001900112010000500131011001500136020001700151020000900168020000400177 039000500181013000700186#VV12.12303#VV12.12304#59000#Vi?t#M111T#895.92214#^214# Trn Quang Qu#Mu t do ca t#Th#Trn Quang Qu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012 #^a108tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#293859## 00451000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020010000660030012000760070012000880080 00500100009001900105010000500124011001400129020001700143020000900160020000400169 039000500173013000700178#VV12.12306#VV12.12305#45000#Vi?t#V431T#895.9221#^214#N gc Khng#Vng tnh#Th lc bt#Ngc Khng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a83tr .^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#293860## 00447000000000265000450002600110000002600110001100800050002200900190002701000050 00460110014000510200017000650200009000820200004000910390004000950140007000990410 00500106181000700111082000900118808000500127005001200132002001400144003000400158 007001200162013000700174#VV12.12307#VV12.12308#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a87 tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TH#45000#Vi?t#TR116N#895.9221#^214#Ng c Khng#Trng Nht L#Th#Ngc Khng#293861## 00444000000000265000450002600110000002600110001100800050002200900190002701000050 00460110014000510200017000650200009000820200004000910390004000950140007000990410 00500106181000600111082000900117808000500126005001200131002001200143003000400155 007001200159013000700171#VV12.12309#VV12.12310#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a70 tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TH#45000#Vi?t#C126#895.9221#^214#Ngc Khng#Cy i mu#Th#Ngc Khng#293862## 00507000000000277000450002600110000002600110001100800050002200900190002701000050 00460110015000510200017000660200009000830200004000920390004000960050016001000140 00700116041000500123181000600128082000900134808000500143005001500148002002300163 003000400186007003200190013000700222#VV12.12311#VV12.12312#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2012#^a118tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TH#ng Hin Lng#25000# Vi?t#L256#895.9221#^214#inh Hong Kim#Lnh nh H Tuyn Lm#Th#inh Hong Ki m, ng Hin Lng#293863## 00453000000000265000450002600110000002600110001100800050002200900190002701000050 00460110014000510200017000650200009000820200004000910390004000950140007000990410 00500106181000600111082000900117808000500126005001700131002001100148003000400159 007001700163013000700180#VV12.12313#VV12.12314#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a87 tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TH#29000#Vi?t#H561X#895.9221#^214#Trn Thanh Hng#Hng Xun#Th#Trn Thanh Hng#293864## 00632000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020020000510030004000710070048000750080005001230090019001280100 00500147011001500152015004100167020001700208020000900225020000400234039000400238 005001400242005001600256005001300272005001200285005001400297013000700311#VV12.12 315#VV12.12316#Vi?t#TH460#895.9221008#^214#Th ng Hon Kim#Th#Nguyn Vn C , Nguyn Th Chm, Nguyn Giang...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a139tr.^b19cm# TTS ghi: Cu lc b th ng Hon Kim#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TH#Nguy n Vn C#Nguyn Th Chm#Nguyn Giang#Bi Vn Hn#Khc Th Hin#293865## 00449000000000253000450002600110000002600110001100800050002200900190002701000050 00460110014000510200017000650200009000820200004000910390004000950410005000991810 00600104082000900110808000500119005002200124002001200146003000800158007002200166 013000700188#VV12.12318#VV12.12317#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a77tr.^b21cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#TH#Vi?t#L100V#895.9221#^214#Nguyn Th Thu Nguyt#L v duyn#Tp th#Nguyn Th Thu Nguyt#293866## 00484000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050009000550020013000640030004000770070009000810080 00500090009001900095010000500114011001400119015003200133020001700165020000900182 020000400191039000400195013000700199#VV12.12319#VV12.12320#40000#Vi?t#CH310L#89 5.9221#^214#Phan Nam#Chim lc bay#Th#Phan Nam#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a99 tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Phan Nam Nhm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TH#2938 67## 00494000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020016000670030004000830070013000870080 00500100009001900105010000500124011001400129015003200143020001700175020000900192 020000400201039000400205013000700209#VV12.12321#VV12.12322#45000#Vi?t#B103T#895 .9221#^214#H Vit Nhn#Bi th cu hn#Th#H Vit Nhn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn #2012#^a95tr.^b20cm#Tn tht tc gi: Trn Ch Dng#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #TH#293868## 00485000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020010000640030004000740070010000780080 00500088009001900093010000500112011001500117015003400132020001700166020000900183 020000400192039000400196013000700200#VV12.12323#VV12.12324#72000#Vi?t#N452R#895 .9221#^214#Tn Thng#Ni ring#Th#Tn Thng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a143t r.^b21cm#Tn tht tc gi: Nguyn Ngc Tn#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TH#293 869## 00691000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020013000580030004000710070042000750080005001170090 01900122010000500141011002900146015009300175020001700268020000900285020000400294 03900040029800500070030200500140030900500160032300500090033900500100034801300070 0358#VV12.12325#VV12.12326#35000#Vi?t#TH462H#895.9221008#^214#Thi hoa la#Th# Ph An, Trung Tun, Nguyn Lng...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a186tr., 1tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Hi Chin s cch mng BBT tnh Vnh Phc. Hi V n hc Ngh thut tnh Vnh Phc#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TH#Ph An# Tru ng Tun# Nguyn Lng#L Khnh#Hu Thnh#293870## 00440000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020009000650030004000740070011000780080 00500089009001900094010000500113011001400118020001700132020000900149020000400158 039000500162013000700167#VV12.12328#VV12.12327#36000#Vi?t#C428V#895.9221#^214#L Kim Ht#Ci vng#Th#L Kim Ht#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a79tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Loan#293871## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020008000680030011000760070014000870080 00500101009001900106010000500125011001500130020001700145020000900162020001200171 039000500183013000700188#VV12.12329#VV12.12330#50000#Vi?t#V258S#895.9223#^214#N guyn B Ho#Vt so#Tp truyn#Nguyn B Ho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a173 tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Loan#293872## 00571000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020020000650070059000850080005001440090 01900149010000500168011001500173020001700188020000900205020001200214019001400226 039000500240006001300245006001600258013000700274#VV12.12331#VV12.12332#50000#Vi ?t#K600N#895#^214#Dng Ch Thnh#K ngh h ti p#Dng Ch Thnh ; Bin dc h: Trn Th Lm, Nguyn Th Bnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a221tr.^b21cm#Vn hc hin i#Malaysia#Tiu thuyt#Dch Malaysia#Loan#Trn Th Lm#Nguyn Th B nh#293873## 00500000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050014000550020030000690030027000990070014001260080 00500140009001900145010000500164011001500169020001700184020000900201020001200210 039000500222013000700227#VV12.12333#VV12.12334#49000#Vi?t#253B#895.92234#^214# Trn Ngc Ln#m... bt ng bn b Nht L#Gm 2 truyn ngn chn lc#Trn Ngc Ln#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a183tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truy n ngn#Loan#293874## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020010000650030010000750070011000850080 00500096009001900101010000500120011001500125020001700140020000900157020001000166 039000500176013000700181#VV12.12335#VV12.12336#45000#Vi?t#455V#895.9221#^214#T rn Hong#ng Vng#Trng ca#Trn Hong#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a106tr.^b 21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#Loan#293875## 00599000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510020018000560070048000740080005001220090019001270100 00500146011001500151020001700166020000900183020000400192039000500196005001700201 005001500218020000900233013000700242005001100249005001100260005001400271#VV12.12 337#VV12.12338#198000#Vi?t#T527T#895.92208#^214#Tuyn tp th vn#Nguyn ch L ong, o Ngc Chung, Thi Giang...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a486tr.^b21cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Loan#Nguyn ch Long#o Ngc Chung#Vn xui#29387 6#Thi Giang#L Huy Ho#Trn Bo Hng## 00768000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820004000538080005000570050012000620020045000740070012001190080 00900131009001900140010000500159011001500164020002200179021020700201020001900408 039000500427020000800432020001000440013000700450020000900457#VV12.12339#VV12.123 40#VV12.12341#160000#Vi?t#KH455T#181#^214#Nguyn Khu#Khng t - Chn dung, hc thuyt v mn sinh#Nguyn Khu#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a744tr.^b20cm# Trit hc phng ng#Gii thiu tiu s, chn dung cuc i v s nghip ca Kh ng T. Cc hc thuyt v t tng chnh tr ca Khng T. Gii thiu cc mn si nh ca ng v lc truyn cc mn sinh c ni ti trong "Lun ng"#T tng ch nh tr#Loan#Tiu s#S nghip#293877#Khng T## 00466000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050018000440020017000620030004000790070018000830080009001010090 01900110010000500129011001500134020001700149020000900166020000400175020000900179 039000500188013000700193#VV12.12343#VV12.12342#Vi?t#D125A#294.3#^214#Thch N Nh Minh#Du n thi gian#Th#Thch N Nh Minh#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^ a331tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#o Pht#Loan#293878## 00728000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050016000420020031000580030120000890070016002090080009002250090 01900234010000500253011001500258020001500273021016600288039000500454013000700459 020000800466#VV12.12344#VV12.12345#Vi?t#H116T#243#^214#Trn Bnh Trng#Hng tun Cha ni.. Ta p...# cng chim nim, cu nguyn, din ging, t dn ng th ing ling, lm giu i sng tm linh da theo li hng sng#Trn Bnh Trng#^a C Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a321tr.^b21cm#o Thin cha#Gm cc bi chim n im li Cha vo Cha nht v ngy L lin h c din ging trong cc gio x M v Vit hn 30 nm qua vi tm tnh cm t, t ti v xin n#Loan#293879#P hc m## 01186000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050019000520020019000710030101000900070039001910080 00900230009001900239010000500258011001500263020000900278019000800287021045700295 039000500752006001400757013000700771020007100778020000800849020001500857#VV12.12 346#VV12.12347#37000#Vi?t#B105T#363.46#^214#Nathanson, Bernard#Bn tay thin ch a#Hnh trnh ci t hon sinh ca bc s ph thai, ngi thay i tm tr, B ernard, Bathanson, M.D.#Bernard Nathanson ; Bch Giang n dch#^aC Mau#^aNxb. P hng ng#2012#^a219tr.^b21cm#Ph thai#Dch M#Nhng ghi chp, t s ca ca b c s Bernard Nathanson - ngi hnh ngh ph thai ng thi l gim c ca mt trung tm no ph thai ln nht nc M, k v cuc i v cng vic ca mnh tr ong sut qu trnh hnh ngh no ph thai, cng nh nhng yu t tc ng n s thay i trong nhn thc ca ng, bin ng thnh mt ngi hon ton khc, c n im tin vo Thin Cha v bo v cuc sng, t b ngh ph thai v tham gia vo Hi Thnh Cng Gio Rma#Loan#Bch Giang n#293880#Abortion |x Moral and ethical aspects. Abortion |x Religious aspects.#o c#o Thin cha## 00776000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050014000500020054000640070051001180080009001690090 01900178010000500197011001500202020002200217021018900239039000500428005001500433 013000700448020001200455020001000467020000900477#VV12.12349#VV12.12348#27000#Vi ?t#KH513H#332#^214#Thch Nht T#Khng hong ti chnh ton cu qua ci nhn Ph t gio#Thch Nht T ; Gic Thanh Tm hiu chnh phin t#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a117tr.^b20cm#Khng hong ti chnh#Tp hp mt s bi ging, thuyt trnh, vn p phc ha li tng th bc tranh khng hong ti chnh, ng thi a ra gii php nhm tho g b tc ng t gc , ci nhn ca Pht gio#Loa n#Gic Thanh Tm#293881#Nguyn nhn#Gii php#o Pht## 00501000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050009000510020024000600030020000840070009001040080 00900113009001900122010000500141011001500146020000900161039000500170021004500175 020000800220013000700228#VV12.12350#VV12.12351#20000#Vi?t#H107P#294.3#^214#Vin Ng#Hnh phc tu cch nhn#Vng bc vo i 3#Vin Ng#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a168tr.^b21cm#o Pht#H.H#Trnh by mt s gio l c bn ca o Pht#Gio l#293882## 00663000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020020000530070028000730080009001010090019001100100 00500129011001500134020000900149006000900158039000500167019000500172021010000177 020000800277012002500285020001100310020000900321006001200330013000700342#VV12.12 352#VV12.12353#40000#Vi?t#GI-462S#294.3#^214#Gii st phng sinh#Dch: Lin Tr , Gii Nghim#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a252tr.^b20cm#o Pht#Lin Tr# H.H#Dch#Trnh by gio l o Pht thng qua cc mu chuyn nh khuyn nn ph ng sinh v khng nn st sinh#Gio l#T sch m mm tu gic#Phng sinh#Gii s t#Gii Nghim#293883## 00672000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050018000510020011000690030021000800070040001010080 00900141009001900150010000500169011001400174020000900188006001500197039000500212 019000500217021007700222020000800299012002600307013000700333004001800340#VV12.12 354#VV12.12355#25000#Vi?t#103T#294.3#^214#Wang Tchouk Dorje#i th n#Kin th c Pht hc 2#Wang Tchouk Dorje ; Thch Tr Siu dch#^aC Mau#^aNxb. Phng n g#2012#^a78tr.^b20cm#o Pht#Thch Tr Siu#H.H#Dch#Trnh by v d b tu tp , thin nh, thin qun v kt lun ca i th n#Gio l#T sch o Pht ng y nay#293884#Ti bn ln th 3## 00543000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050011000440020037000550070027000920080009001190090019001280100 00500147011002000152020000900172006000900181039000500190019000500195021004000200 020000800240020001000248013000700258#VV12.12356#VV12.12357#Vi?t#T311T#294.3#^214 #Tnh Khng#Tn tm dao ng khng th vng sanh#Tnh Khng ; Vng Ty dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^aVIII, 70tr.^b20cm#o Pht#Vng Ty#H.H#Dch#Tr nh by gio l o Pht v vng sanh#Gio l#Vng sanh#293885## 00917000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020026000680030079000940290014001730070 05500187008000900242009001900251010000500270011001500275021014400290020002000434 02000110045400500220046503900050048701900090049201200260050100500180052700500270 0545013000700572#VV12.12359#VV12.12358#40000#Vi?t#T312T#650.1#^214#Carroll, Mic hael#Tnh thc trong cng vic#Vng bc vo i 3 = Awake at work : Facing the challenges of life on the job#Awake at work#Michael Carroll ; Chuyn ng: Diu L in L Thu Linh...#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a255tr.^b20cm#Hng dn p dng cc gio l chnh nim ca c Pht mt cch thng minh vo cuc sng ni lm vic ni chung, cng tc kinh doanh ni ring#B quyt thnh cng#Kinh doan h#Diu Lin L Thu Linh#H.H#Dch Anh#T sch o Pht ngy nay#Diu Ng M Than h#Gic Nghim Nguyn Tn Nam#293886## 00613000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050014000500020018000640070044000820080009001260090 01900135010000500154011001500159021008000174020001500254020000800269005001700277 039000500294019000900299013000700308020000800315#VV12.12360#VV12.12361#50000#Vi ?t#NG454N#241#^214#Chapman, Gary#Ngn ng tnh yu#Gary Chapman ; Chuyn ng: Xu n Hng Angel#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a288tr.^b21cm#Trnh by v gio l v mt s vn o c theo quan nim ca o Thin cha#o Thin cha#Gi o l#Xun Hng Angel#H.H#Dch Anh#293887#o c## 00681000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050012000530020033000650030020000980070029001180080 00900147009001900156010000500175011001500180020000900195020001000204006001000214 039000500224019000500229021007300234020000800307012004500315013000700360#VV12.12 362#VV12.12363#35000#Vi?t#GI-108D#294.3#^214#Thi L Hc#Gio dc theo gng l nh c nhn#Vng bc vo i 2#Thi L Hc ; o Quang dch#^aC Mau#^aNxb. Ph ng ng#2012#^a221tr.^b20cm#o Pht#Truyn k#o Quang#H.H#Dch#Gii thiu m t s cu chuyn v gio l o Pht, c dc v nhn qu...#Gio l#Cm nang gi o dc) (T sch m mm tu gic#293888## 00638000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050010000450020028000550030011000830070010000940220004001040080 00900108009001900117010000500136011001500141021014600156020000900302020000800311 020000700319039000500326013000700331005001000338#VV12.12364#VV12.12365#Vi?t#TH55 0T#294.3#^214#Vin Minh#Th thy tr - Th gi thy#Hiu & o#Vin Minh#T.1#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a223tr.^b21cm#Thng qua nhng l th ca nh s V in Minh gi cho cc hc tr v nhng l th ca hc tr gi ng, chuyn ti nh ng gio l c bn ca o Pht#o Pht#Gio l#Th t#H.H#293889#Vin Minh## 00642000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050010000450020028000550030011000830070010000940220004001040080 00900108009001900117010000500136011001500141021015000156020000900306020000800315 020000700323039000500330013000700335005001000342#VV12.12366#VV12.12367#Vi?t#TH55 0T#294.3#^214#Vin Minh#Th thy tr - Th gi thy#Hiu & o#Vin Minh#T.2#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a246tr.^b21cm#Thng qua nhng l th ca ho th ng Vin Minh gi cho cc hc tr v nhng l th ca hc tr gi ng, chuyn ti nhng gio l c bn ca o Pht#o Pht#Gio l#Th t#H.H#293890#Vin Minh ## 00554000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050009000520020026000610030022000870070047001090080 00900156009001900165010000500184011001500189020000900204020001000213005001400223 006001000237039000500247013000700252019000500259#VV12.12368#VV12.12369#42000#Vi ?t#TR527P#294.3#^214#Tinh Vn#Truyn Pht gio chn lc#Truyn c Pht gio 2#Ti nh Vn, Ng Trng c ; Hnh oan tuyn dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a 267tr.^b21cm#o Pht#Truyn c#Ng Trng c#Hnh oan#H.H#293891#Dch## 00938000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050012000490020014000610030062000750290046001370070 04100183008000900224009001900233010000500252011001500257021027700272020001500549 020000800564020001400572005001700586039000500603013000700608019000900615#VV12.12 370#VV12.12371#33000#Vi?t#K312H#204#^214#Dyer, Wayne#Kinh ho bnh#Tn gio & i sng 1 = There's a spiritual solution to every#There's a spiritual solution t o every problem#Wayne Dyer ; Nguyn Ngc Knh chuyn ng#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a190tr.^b21cm#Hng dn cc tn p dng cc gio l Thin cha v o cuc sng nh trao ban bnh an, gieo yu thng vo ni on th, em th tha v o ni lng nhc, em tin knh vo ni nghi nan, em trng cy vo ni tht vng , em nh sng vo ni ti tm v em nim vui n chn u su#o Thin cha#Gi o l#Kinh Ho bnh#Nguyn Ngc Knh#H.H#293892#Dch Anh## 00768000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050016000620020019000780290025000970070 01600122008000900138009001900147010000500166011001500171020001900186020000800205 012002200213013000700235021020600242020001100448039000700459#VV12.12373#VV12.123 74#VV12.12375#97000#Vi?t#K312T#338.9#^214#Nguyn Vn Dung#Kinh t pht trin#De velopment economics...#Nguyn Vn Dung#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a385tr. ^b24cm#Pht trin kinh t#Bi tp#Qun tr kinh doanh 4#293893#Gii thiu tng q uan v pht trin kinh t, cc l thuyt pht trin kinh t. Mi quan h gia ph t trin kinh t v ngho i, bt bnh ng, nng nghip, vn nhn lc, vn, qu n tr, tin b cng ngh...#Gio trnh#T.Dung## 00820000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820007000528080005000590050010000640020031000740030020001050290 02600125007001000151008000900161009001900170010000500189011001500194020002100209 020002300230020001800253013000700271021023300278039000700511#VV12.12376#VV12.123 77#VV12.12378#92000#Vi?t#PH121T#332.63#^214#L Vn T#Phn tch th trng ti chnh#Qun tr kinh doanh#Financial market analysis#L Vn T#^aC Mau#^aNxb. Ph ng ng#2012#^a366tr.^b24cm#Th trng ti chnh#Th trng chng khon#Phn t ch kinh t#293894#Trnh by khi nim v ni dung ca th trng ti chnh, mt s loi gi c trn th trng ti chnh, cc loi chng khon i t c phiu, cc chng khon tng hp, cc cng c ti chnh dn xut v qun tr danh mc v n u t...#T.Dung## 00833000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820004000538080005000570050015000620020019000770030027000960290 02600123007001500149008000900164009001900173010000500192011001500197020001900212 020001900231012002000250013000700270021024700277039000700524#VV12.12379#VV12.123 80#VV12.12381#211000#Vi?t#TH107T#332#^214#Dng Hu Hnh#Thanh ton quc t#Pri nciples and practice...#Payments in foreign trade#Dng Hu Hnh#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a842tr.^b24cm#Thng mi quc t#Thanh ton quc t#Qun tr kinh doanh#293895#Trnh by v th trng hi oi, son tho hp ng ngoi th ng, cc iu kin giao hng theo Incoterms 2010, cc phng thc ti tr xut n hp khu ti cc ngn hng, phng thc thanh ton tn dng chng t, cc hnh t hc tn dng chng t...#T.Dung## 01056000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020065000670070050001320080005001820090 01800187010000500205011001500210015007100225021036300296020000800659020001000667 020000700677020000900684005002000693005001500713013000700728039000700735#VV12.12 382#VV12.12383#55000#Vi?t#K312T#330.9597#^214#Nguyn Thng#Kinh t Vit Nam gia i on 2006 - 2010 v trin vng 2011 - 2020#Nguyn Thng, Nguyn Th Thanh H, Nguyn Cao c#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a219tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa h c x hi Vit Nam. Trung tm Phn tch v D bo#nh gi tng qut v s pht t rin kinh t Vit Nam giai on 2006 - 2010 theo cc ch s v m quan trng. Ph n tch cc yu t tc ng n kt qu kinh t v m ca giai on 2006 - 2010. a ra mt s d bo di hn cho tng trng kinh t giai on 2011 - 2020 v d bo ngn hn v tng trng GPD, GDP u ngi, lm pht, xut khu v nhp kh u nm 2012#Kinh t#Phn tch#D bo#Vit Nam#Nguyn Th Thanh H#Nguyn Cao c #293896#T.Dung## 01278000000000397000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020086000580030091001440070056002350080005002910090 01800296010000500314011001500319015005800334005001800392013000700410020001700417 02000230043402000140045702000240047102000090049502000080050402000080051202000090 0520005001300529005001200542005001200554005001700566021029000583039000700873#VV1 2.12384#VV12.12385#61000#Vi?t#TR300T#305.8009597#^214#Tri thc a phng ca n gi dn sng trong vn quc gia v khu bo tn thin nhin#Nghin cu trng h p Vn quc gia P Mt v Khu bo tn thin nhin Ngc Sn - Ng Lung#Nguyn N gc Thanh (ch.b.), L Th Dng, L Hi ng...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a25 8tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Dn tc hc#Nguyn Ngc Thanh#293897#Dn tc thiu s#Ti nguyn thin nhin#Vn quc gia#Khu bo tn thin nhin#Tri thc#S dng#Qun l#Vit Nam#L Th Dng#L Hi ng#Phm Thu H#Nguyn Thanh Lu#Gii thiu nhng yu t lin quan n s hnh thnh v tn t i tri thc a phng. Nghin cu nh hng ca tri thc a phng trong s d ng v bo v ngun ti nguyn t, ngun ti nguyn nc, ti nguyn rng. Mi l in quan gia phong tc, tn ngng, l hi v ti nguyn thin nhin#T.Dung## 00793000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820008000528080005000600050014000650020049000790070014001280080 00500142009001800147010000500165011001500170015008400185021014300269020001100412 020001300423020000900436020000800445020001200453013000700465039000700472#VV12.12 387#VV12.12386#VV12.12388#132000#Vi?t#M458S#495.922#^214#L Ton Thng#Mt s v n l lun ngn ng hc v ting Vit#L Ton Thng#^aH.#^aKhoa hc x hi#20 12#^a531tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin T in hc v B ch khoa th Vit Nam#Phn tch ngn ng hc a phng, ngn ng hc tm l, ng n ng hc tri nhn, ting Vit, ch Vit, t in hc, ngn ng tc gia v tc phm#Ting Vit#Ngn ng hc#Tc phm#Tc gi#T in hc#293898#T.Dung## 00571000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070028000760220005001040080005001090090 01100114010000500125011001500130012003500145020001800180020000900198020001300207 005001300220006000800233019001400241039000700255013000700262#VV12.12389#SH311C#8 95.6#^214#16000#Vi?t#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Chm dch#T.32#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+ #Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui# Chm#Dch Nht Bn#T.Du ng#293899## 00571000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070028000760220005001040080005001090090 01100114010000500125011001500130012003500145020001800180020000900198020001300207 005001300220006000800233019001400241039000700255013000700262#VV12.12390#SH311C#8 95.6#^214#16000#Vi?t#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Chm dch#T.33#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+ #Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui# Chm#Dch Nht Bn#T.Du ng#293900## 00991000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050012000620020018000740070136000920040 01300228008000500241009001100246010000500257011001500262021024500277020001800522 00500170054000500190055700500160057600600540059201300070064601900050065303900070 0658#VV12.12391#VV12.12392#VV12.12393#65000#Vi?t#K312T#338.5#^214#Begg, David#K inh t hc vi m#David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch ; Nhm ging vi n Khoa Kinh t i hc Kinh t Quc dn bin dch ; Trn Ph Thuyt h..#Sch t i bn#^aH.#^aThng k#2012#^a330tr.^b24cm#Cung cp cc kin thc c bn v kinh t hc vi m nh kinh t hc v nn kinh t; cc cng c phn tch kinh t; cu, cung v th trng; co gin ca cung v cu; s la chn ca ngi tiu dng v quyt nh cu; cc quyt nh cung ng...#Kinh t hc vi m#Fischer, Stanle y#Dornbusch, Rudiger#Trn Ph Thuyt#Nhm ging vin Khoa Kinh t i hc Kinh t Quc dn#293901#Dch#T.Dung## 00970000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050012000600020018000720070136000900040 01300226008000500239009001100244010000500255011001500260021022600275020001800501 00500170051900500190053600500160055500600540057101900050062501300070063003900070 0637#VV12.12394#VV12.12395#VV12.12396#65000#Vi?t#K312T#339#^214#Begg, David#Kin h t hc v m#David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch ; Nhm ging vin Khoa Kinh t i hc Kinh t Quc dn bin dch ; Trn Ph Thuyt h..#Sch ti bn#^aH.#^aThng k#2012#^a327tr.^b24cm#Cung cp cc kin thc c bn v kinh t v m; kinh t hc v nn kinh t; cc cng c phn tch kinh t; cu, cung v th trng; sn lng v tng cu; chnh sch ti kho v ngoi thng; tin t v hot ng ngn hng...#Kinh t hc v m#Fischer, Stanley#Dornbusch, Rudiger# Trn Ph Thuyt#Nhm ging vin Khoa Kinh t i hc Kinh t Quc dn#Dch#29390 2#T.Dung## 00822000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680050018000730020030000910070 05000121008000500171009001100176010000500187011001500192015003800207021021400245 020001900459005001700478020001100495013000700506039000700513#VV12.12397#VV12.123 98#VV12.12399#VV12.12400#66000#Vi?t#GI-108T#650#^214#Phm Th Hng Yn#Gio tr nh kinh doanh quc t#B.s.: Phm Th Hng Yn (ch.b.), Nguyn Hong nh#^aH.#^aT hng k#2012#^a383tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Ngoi thng#Trnh by tng quan v kinh doanh quc t, s khc bit trong mi trng kinh doanh quc gia, mi trng thng mi v u t ton cu, chin lc kinh doanh quc t v cc p hng thc thm nhp th trng quc t#Kinh doanh quc t#Nguyn Hong nh#Gio trnh#293903#T.Dung## 00692000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050017000750020029000920070 01700121008000500138009001100143010000500154011001500159015003500174021012200209 020001800331020001800349020001100367039000500378013000700383#VV12.12403#VV12.124 04#VV12.12401#VV12.12402#38000#Vi?t#GI-108T#005.5#^214#Nguyn Tin ng#Gio tr nh tin hc vn phng#Nguyn Tin ng#^aH.#^aThng k#2012#^a423tr.^b24cm#TTS ghi: Trng cao ng Thng k#Gii thiu kin thc v k nng s dng mt s ph n mm tin hc vn phng nh Microsoft words, Microsoft excel, Powerpoit#Tin hc vn phng#Phn mm my tnh#Gio trnh#Uyn#293904## 00900000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680050016000730020039000890070 01600128008000500144009001100149010000500160011001500165015003800180021032900218 020001900547020000900566020001100575039000500586013000700591#VV12.12405#VV12.124 06#VV12.12407#VV12.12408#36000#Vi?t#GI-108T#382#^214#Nguyn Vn Hng#Gio trnh m phn thng mi quc t#Nguyn Vn Hng#^aH.#^aThng k#2012#^a173tr.^b21cm #TTS ghi: Trng i hc Ngoi thng#Trnh by nhng vn chung nht v m phn thng mi quc t, cc yu t nh hng n m phn quc t, cc phng t hc, chin thut v k nng m phn thng mi quc t, cc giai on v k ho ch m phn thng mi quc t, cc c trng vn ho khi tin hnh m phn vi cc i tc in hnh trong thng mi quc t#Thng mi quc t#m phn#Gio trnh#Uyn#293905## 00751000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680050013000730020032000860070 01300118022000500131008000500136009001100141010000500152011001500157015003500172 021017300207020002100380020001100401039000500412013000700417005001300424#VV12.12 412#VV12.12411#VV12.12410#VV12.12409#32000#Vi?t#GI-108T#657#^214#Trn Th Tm#G io trnh k ton doanh nghip#Trn Th Tm#Ph.1#^aH.#^aThng k#2012#^a154tr.^b 24cm#TTS ghi: Trng cao ng Thng k#Trnh by nhng vn c bn v k ton nguyn vt liu, cng c dng c, ti sn c nh, tin lng, chi ph sn xut , gi thnh sn phm trong cc doanh nghip sn xut#K ton doanh nghip#Gio t rnh#Uyn#293906#Trn Th Tm## 00796000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820008000648080005000720050012000770020029000890070 01200118008000500130009001100135010000500146011001500151015003500166021023100201 020001000432020000800442020000900450020001100459039000500470013000700475#VV12.12 413#VV12.12414#VV12.12415#VV12.12416#30000#Vi?t#GI-108T#343.597#^214#Ng Diu L #Gio trnh php lut kinh t#Ng Diu L#^aH.#^aThng k#2012#^a167tr.^b21cm# TTS ghi: Trng cao ng Thng k#Trnh by nhng vn c bn v php lut kin h t, a v php l ca ch th kinh doanh, hp ng kinh t, gii quyt tranh chp kinh t v ph sn doanh nghip. khi nim chung v ni dung c bn ca lu t thng k, lut k ton#Php lut#Kinh t#Vit Nam#Gio trnh#Uyn#293907## 01048000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050013000710020038000840030 11400122007005900236008000500295009001100300010000500311011001500316015005700331 02102640038802000090065202000190066100500110068000500190069103900050071001300070 0715#VV12.12417#VV12.12418#VV12.12419#VV12.12420#51500#Vi?t#H561D#381#^214#Trn Vn Ho#Hng dn thc hnh marketing cn bn#Tm tt ni dung hc phn. Cu h i n tp v tho lun. Cu hi trc nghim. Thut ng ting Anh trong Marrketing #B.s.: Trn Vn Ho, L Bc Sn (ch.b.), L Th Thanh Hng#^aH.#^aThng k#2012 #^a264tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc i Nam#Tng qu an v marketing, h thng thng tin marketing, th trng v nghin cu th tr ng trong Marketing, hnh vi mua ca khch hng v cc chnh sch marketing...Gi i thiu 20 cu hi n tp, 998 cu hi trc nghim v mt s thut ng ting Anh trong marketing#Tip th#Ti liu hng dn#L Bc Sn#L Th Thanh Hng#Uyn# 293908## 00921000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680020029000730070058001020080 00500160009001100165010000500176011001500181015005400196021019700250020000800447 02000030045502000050045802000110046300500170047400500140049100500140050500500140 0519005001400533039000500547013000700552#VV12.12421#VV12.12422#VV12.12423#VV12.1 2424#56000#Vi?t#GI-108T#657#^214#Gio trnh k ton Php - M#Nguyn Ph Giang (ch.b.), Lu Th Duyn, Nguyn Th H...#^aH.#^aThng k#2012#^a282tr.^b24cm#TT S ghi: Trng i hc Thng mi. B mn Kim ton#Tng quan v k ton quc t, c im ca h thng k ton M, Php. Gii thiu cc hnh thc k ton nh k ton ti sn, k ton ti sn di hn, k ton n phi tr, k ton vn ch s hu...#K ton#M#Php#Gio trnh#Nguyn Ph Giang#Lu Th Duyn#Nguyn Th H# Phm c Hiu#V Mnh Chin#Uyn#293909## 00837000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820007000578080005000640020054000690290052001230080005001750090 01100180010000500191011001400196015002800210021025600238020000900494020000900503 020000900512020001400521039000500535013000700540#VV12.12426#VV12.12425#VV12.1242 7#VV12.12428#Vi?t#GI-462T#315.97#^214#Gii thiu mt s sn phm thng tin thng k ch yu#Introduction of main statistics products of Vietnam#^aH.#^aThng k# 2012#^a42tr.^b23cm#TTS ghi: Tng cc Thng k#Gii thiu nhiu loi sn phm th ng k thng xuyn v khng thng xuyn nh bo co tnh hnh kinh t - x hi hng thng, nin gim thng k tm tt, nin gim thng k... nhm kp thi cun g cp cc thng tin v tnh hnh kinh t - x hi ca t nc#Thng k#Sn phm #Vit Nam#Sch song ng#Uyn#293910## 00862000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620020024000670290037000910080005001280090 01100133010000500144011001500149015002800164021031700192020000900509020001900518 020000900537039000500546013000700551020001400558#VV12.12429#VV12.12430#VV12.1243 1#VV12.12432#Vi?t#N305G#315.97#^214#Nin gim thng k 2011#Statistical yearbook of vietnam 2011#^aH.#^aThng k#2012#^a877tr.^b25cm#TTS ghi: Tng cc Thng k #Trnh by nhng s liu thng k c bn phn nh khi qut ng thi v thc tr ng kinh t - x hi ca c nc, ca cc vng v cc a phng. Bn cnh , c n c s liu thng k ch yu ca cc nc v vng lnh th trn th gii nhm cung cp thm t liu tham kho phc v yu cu nghin cu v so snh quc t#Th ng k#Nim gim thng k#Vit Nam#Uyn#293911#Sch song ng## 00909000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050015000420020094000570030046001510070038001970080005002350090 01100240010000500251011001500256015006600271021021700337020001600554020001900570 039000500589013000700594020000800601020001000609#VL12.01436#VL12.01437#Vi?t#T103 L#361#^214#Trn Hu Trung#Ti liu hng dn xy dng m hnh trung tm cng tc x hi v nghip v qun l trng hp#K nim ngy cng tc x hi th gii 11 /2011#Ch.b.: Trn Hu Trung, Nguyn Vn Hi#^aH.#^aThng k#2011#^a203tr.^b27cm# TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi. Cc Bo tr x hi#Gii thiu chu ng v ti liu k thut hng dn hot ng ca m hnh trung tm cung cp dch v cng tc x hi v ti liu hng dn quy trnh qun l trng hp trong cc trung tm cung cp dch v cng tc x hi#Cng tc x hi#Ti liu hng dn#Uy n#293912#Dch v#Trung tm## 00990000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050015000420020098000570070037001550080005001920090011001970100 00500208011001500213015016000228021024400388020000600632020001100638020001600649 005001500665039000500680013000700685020000800692#VL12.01438#VL12.01439#Vi?t#H561 D#361#^214#Trn Hu Trung#Hng dn trin khai n pht trin ngh cng tc x hi v s liu v cng tc x hi nm 2011#Ch.b.:Trn Hu Trung, Nguyn Vn Hi #^aH.#^aThng k#2012#^a319tr.^b27cm#TTS ghi: Qu Nhi ng Lin Hp Quc UNICEF ; B Lao ng Thng binh v X hi. D n h tr pht trin ngh cng tc x h i ti Vit Nam giai on 2011 - 2014#Hng dn trin khai n 32 v k hoch t hc hin n giai on 2010 - 2015. Gii thiu mt s vn bn quy phm php lu t hng dn thc hin n 32, cng chi tit chng trnh o to, bi d ng cng tc x hi cho cn b, nhn vin# n#Pht trin#Cng tc x hi#Nguyn Vn Hi#Uyn#293913#o to## 00514000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050014000560020021000700030010000910070014001010080 00500115009001900120010000500139011001400144015003000158020001700188020000900205 020001000214039000500224013000700229#VL12.01440#VL12.01441#60000#Vi?t#G428T#895 .922134#^214#Trn Vng Sao#Gi tm xc ng i#Trng ca#Trn Vng Sao#^aH.#^aN xb. Hi Nh vn#2012#^a28tr.^b30cm#Tn tht tc gi: Nguyn nh#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#Uyn#293914## 00874000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020030000530080005000830090021000880100005001090110 01600114021042200130020001000552020001600562020000900578020001800587039000800605 013000700613#VN12.03651#VN12.03652#25000#Vi?t#L504X#342.597#^214#Lut x l vi phm hnh chnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a187tr.^b187cm#Gii thiu Lut x l vi phm hnh chnh vi nhng quy nh chung; cc hnh thc x pht, thm qu yn x pht v bin php khc phc hu qu; th tc x pht, thi hnh quyt nh x pht v cng ch thi hnh quyt nh x pht; p dng cc bin php x l h nh chnh; cc bin php ngn chn v bo m x l vi phm hnh chnh; nhng qu y nh i vi ngi cha thnh nin vi phm hnh chnh cng cc iu khon thi hnh#Php lut#Pht hnh chnh#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Nhung#293915## 00867000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020054000530080005001070090021001120100005001330110 01500138021039300153020001000546020001500556020000900571020001800580039000800598 013000700606#VN12.03654#VN12.03653#23000#Vi?t#L504V#342.597#^214#Lut vin chc nm 2010 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a159tr.^ b19cm#Trnh by ni dung Lut vin chc nm 2010 cng cc Ngh nh ca Chnh ph v chnh sch i vi cn b, cng chc, vin chc v ngi hng lng trong lc lng v trang cng tc ti cc vng c iu kin kinh t - x hi kh khn; v x l k lut vin chc v trch nhim bi thng, hon tr; tuyn dng, s dng v qun l vin chc; v tr lm vic trong cc n v s nghip cng lp#P hp lut#Lut vin chc#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Nhung#293916## 00928000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020017000550080005000720090021000770100005000980110 01500103021048700118020001000605020000900615020001700624020001800641039000800659 013000700667#VN12.03655#VN12.03656#23000#Vi?t#B450L#344.59701#^214#B lut lao ng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a171tr.^b19cm#Cung cp ton vn B lut lao ng gm cc qui nh chung v qui nh c th v vic lm; hp ng lao ng; hc ngh, o to, bi dng nng cao trnh k nng ngh; i thoi ti ni l m vic, thng lng tp th, tho c lao ng tp th; tin lng; thi gi l m vic v ngh ngi; k lut lao ng, trch nhim vt cht; an ton v v sinh lao ng; nhng quy nh ring i vi lao ng n, lao ng cha thnh nin v mt s loi lao ng khc; bo him x hi; cng on...#Php lut#Vit Nam#B lut lao ng#Vn bn php lut#P.Nhung#293917## 00761000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020029000550080005000840090021000890100005001100110 01400115021029000129020001000419020001100429020001300440020000900453020001800462 039000800480013000700488#VN12.03657#VN12.03658#12000#Vi?t#L504K#346.59704#^214# Lut kinh doanh bt ng sn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a74tr.^b19cm#Trnh by ni dung Lut kinh doanh bt ng sn gm 81 iu khon vi cc mc qui nh chung v qui nh c th v kinh doanh nh, cng trnh xy dng, kinh doanh quy n s dng t, dch v bt ng sn, hp ng kinh doanh bt ng sn v dch v bt ng sn cng cc iu khon thi hnh#Php lut#Kinh doanh#Bt ng sn#Vi t Nam#Vn bn php lut#P.Nhung#293918## 00835000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020021000550080005000760090021000810100005001020110 01400107021039200121020001000513020000900523020001800532039000800550020001600558 013000700574#VN12.03659#VN12.03660#15000#Vi?t#L504T#346.59704#^214#Lut ti ngu yn nc#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a91tr.^b19cm#Gii thiu ni dung Lut t i nguyn nc gm nhng qui nh chung v qui nh c th v iu tra c bn, c hin lc, quy hoch, bo v, khai thc v s dng ti nguyn nc; phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra; ti chnh, quan h quc t v ti nguyn nc; trch nhim qun l, thanh tra chuyn ngnh v gii quyt tranh ch p v ti nguyn nc; cc iu khon thi hnh#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lu t#P.Nhung#Ti nguyn nc#293919## 01037000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020022000530030052000750040029001270080005001560090 02100161010000500182011001400187021048400201020001000685020002200695020000900717 020001800726039000800744013000700752#VN12.03661#VN12.03662#15000#Vi?t#L504N#343 .597#^214#Lut ngha v qun s# c sa i, b sung cc nm 1990, 1994 v 2 005#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a95tr.^b19cm#Gi i thiu ni dung lut ngha v qun s c sa i, b sung cc nm 1990, 1 994 v nm 2005 qui nh c th v vic phc v ti ng ca h s quan v binh s , chun b cho thanh nin ti ng, nhp v xut ng, h s quan v binh s d b , phc v ca qun nhn chuyn nghip, ngha v v quyn li ca qun nhn chuy n nghip, h s quan, binh s ti ng v d b, nhp ng theo lnh tng ng vi n hoc lnh ng vin cc b, xut ng theo lnh phc vin, x l cc vi phm.. .#Php lut#Lut ngha v qun s#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Nhung#293920## 00929000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020025000530080005000780090021000830100005001040110 01500109021046400124020001000588020001200598020001100610020000900621020001800630 039000800648013000700656#VN12.03664#VN12.03663#30000#Vi?t#L504T#345.597#^214#Lu t thi hnh n hnh s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a183tr.^b19cm#Trnh by n i dung Lut thi hnh n hnh s vi nhng quy nh chung v quy nh c th v h thng t chc thi hnh n hnh s, nhim v, quyn hn ca c quan c thm qu yn trong thi hnh n hnh s; thi hnh n pht t, t hnh, n treo, n pht c nh co, ci to khng giam gi, cm c tr, qun ch...; cc quy nh v gii qu yt khiu ni, t co trong thi hnh n hnh s; nhim v, quyn hn ca c quan nh nc trong qun l cng tc thi hnh n hnh s#Php lut#Thi hnh n#n h nh s#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Nhung#293921## 01125000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020136000550080005001910090021001960100005002170110 01400222021055800236020001000794020001100804020000900815020000900824039000800833 013000700841020001100848#VN12.03665#VN12.03666#12000#Vi?t#NGH300Q#343.597#^214# Ngh quyt ca Chnh ph v mt s gii php tho g kh khn cho sn xut - kin h doanh h tr th trng v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gi a#2012#^a55tr.^b19cm#Trnh by ni dung Ngh quyt ca Chnh ph, cc Thng t, Ch th, Quyt nh ca Th tng v mt s gii php tho g kh khn cho sn x ut - kinh doanh, h tr th trng: gia hn np thu gi tr gia tng, gim ti n thu t, gia hn np thu thu nhp doanh nghip, vic min thu mn bi i v i h nh bt hi sn v sn xut mui, gia hn np tin s dng t, gim tin thu t i vi mt s t chc kinh t, gia hn np thu thm 03 thng i vi s thu thu nhp doanh nghip ca doanh nghip nh v va, doanh nghip s dng nhiu lao ng...#Php lut#Ngh quyt#Sn xut#Vit Nam#P.Nhung#293922#Kinh do anh## 00722000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020040000570080005000970090021001020100005001230110 01500128021026500143020001800408020000800426020001000434020000900444039000800453 013000700461#VN12.03667#VN12.03668#20000#Vi?t#QU600C#352.209597#^214#Quy ch ho t ng ca Hi ng nhn dn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a106tr.^b19cm#Gii thiu ngh quyt ca U ban thng v Quc hi v qui ch hot ng ca Hi n g nhn dn: i biu, k hp, thng trc, cc ban ca hi ng nhn dn; hot ng tip xc c chi, tip cng dn, gim st ca Hi ng nhn dn, Thng trc Hi ng nhn dn...#Hi ng nhn dn#Qui ch#Hot ng#Vit Nam#P.Nhung#293923 ## 00788000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020104000540080005001580090021001630100005001840110 01500189021022900204020000800433020000800441020000700449020001200456020000900468 020001800477039000800495013000700503#VN12.03669#VN12.03670#31000#Vi?t#PH109L#34 3.597#^214#Php lnh qun l, s dng v kh, vt liu n v cng c h tr nm 2011 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a230tr.^b19cm #Gii thiu ni dung Php lnh vi nhng qui nh chung v qui nh c th v qu n l, s dng v kh, vt liu n; qun l nh nc v v kh, vt liu n, cn g c h tr cng cc ngh nh, thng t hng dn thi hnh Php lnh#Qun l#S dng#V kh#Vt liu n#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Nhung#293924## 01261000000000277000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820012000398080005000510020096000560030101001520080005002530090021002580100 00500279011001400284015003600298020002300334020001100357020002500368020001300393 039000800406013000700414021056200421#VN12.03671#VN12.03672#6500#Vi?t#T103L#324. 2597071#^214#Ti liu hi - p Hi ngh ln th nm Ban Chp hnh Trung ng ng Cng sn Vit Nam kho XI#Dng cho on vin, hi vin cc on th chnh tr - x hi v tuyn truyn rng ri trong nhn dn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012 #^a71tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#ng Cng sn Vit Nam#Ngh q uyt#Ban chp hnh Trung ng#Sch hi p#P.Nhung#293925#Trnh by 32 cu hi v tr li c a ra trong ngh quyt Hi ngh ln th nm Ban chp hnh Trung ng ng kho XI v: tng kt vic thi hnh Hin php v nhng ni dung c bn v sa i Hin php nm 1992; tng kt Ngh quyt Hi ngh ln th by Ban Chp hnh Trung ng ng kho IX v tip tc i mi chnh sch, php lut v t ai trong thi k y mnh cng nghip ho, hin i ho t nc; cc vn v chnh sch x hi giai on 2012-2020; vn tin lng, bo him x hi, tr c p u i ngi c cng v nh hng ci cch n nm 2020## 00962000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020140000490080005001890090021001940100005002150110 01500220015003600235021034600271020002100617020000800638020000800646020000800654 020000700662039000800669013000700677#VN12.03673#VN12.03674#22000#Vi?t#S450T#170 #^214#S tay cc vn bn trin khai ch th s 03 - CT/TW ca B Chnh tr v ti p tc y mnh hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2012#^a220tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#Trnh by m c ch, yu cu, cc ni dung thc hin, t chc thc hin vic hc tp v lm t heo tm gng o c H Ch Minh trong ch th s 03 - CT/TW ca B Chnh tr k m theo cc vn bn trin khai thc hin ch th nh: K hoch s 03-KH/TW ngy 01-07-2011, Quyt nh s 21-Q/TW ngy 14-07-2011, Quyt nh s 21-Q/TW ngy 09/08/2011...#T tng H Ch Minh#o c#Hc tp#Vn bn#S tay#P.Nhung#293926 ## 00731000000000253000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020024000540080005000780090021000830100005001040110 01400109021028700123020001000410020001500420020000900435020001800444039000800462 013000700470#VN12.03675#VN12.03676#9000#Vi?t#L504Q#342.59708#^214#Lut quc tc h Vit Nam#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a39tr.^b19cm#Trnh by ni dung lut quc tch Vit Nam vi 44 iu khon v qui nh chung, qui nh c th v ngi c quc tch Vit Nam, mt quc tch Vit Nam, thay i quc tch ca ngi ch a thnh nin v ca con nui, trch nhim ca c quan nh nc v quc tch v c c iu khon thi hnh#Php lut#Lut quc tch#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Nhu ng#293927## 00886000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050009000570020021000660030011000870070009000980080 00500107009001900112010000500131011001500136015003600151020001700187020000900204 020000700213039000800220013000700228021036100235#VN12.03677#VN12.03678#68000#Vi ?t#QU107N#895.922803#^214#Cng Th#Quanh ni Hong Lin#Tp bt k#Cng Th#^aH. #^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a217tr.^b19cm#Tn tht ca tc gi: Phm Cng Th#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#P.Nhung#293928#Tp hp nhng bi vit chn thc, s i ni, phng khong, nhit thnh ca tc gi v vng t Lo Cai nh: Sa Pa m s ng, Phansipng hng v, thung lng Mng Hoa huyn o, ni Hm Rng huyn tho i, nhng k th ni nh o Khau Co, nhng chuyn k b trn o Gi, c bit tc gi tp trung gii thiu v m Qu Xa, kho qung st mu m bc nht t n c...## 00860000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020022000530080005000750090021000800100005001010110 01400106021039100120020001000511020001400521020001700535020000900552020001800561 039000800579013000700587#VN12.03679#VN12.03680#13000#Vi?t#L504G#344.597#^214#Lu t gio dc i hc#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a76tr.^b19cm#Gii thiu ni dung Lut gio dc i hc gm nhng qui nh chung v qui nh c th v t ch c c s gio dc i hc; nhim v v quyn hn; hot ng o to; hot ng kh oa hc v cng ngh; hot ng hp tc quc t ca c s gio dc i hc; bo m cht lng v kim nh cht lng gio dc i hc; cc qui nh v ging vi n; ngi hc; ti chnh, ti sn ca c s gio dc...#Php lut#Lut gio dc# Gio dc i hc#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Nhung#293929## 00780000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020033000510080005000840090021000890100005001100110 01400115021031500129020001000444020000900454020000900463020000900472020001800481 039000800499013000700507#VN12.03681#VN12.03682#9000#Vi?t#L504P#340.07#^214#Lut ph bin gio dc php lut#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a40tr.^b19cm#Trnh by ni dung Lut ph bin, gio dc php lut gm nhng qui nh chung v qui nh c th v ni dung, hnh thc ph bin, gio dc php lut; trch nhim ph bin, gio dc php lut ca c quan, t chc, c nhn; cc iu kin bo m ch o cng tc ph bin, gio dc php lut cng cc iu khon thi hnh#Php lut#G io dc#Ph bin#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Nhung#293930## 00673000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020009000530080005000620090021000670100005000880110 01400093021025300107020001000360020000700370020000900377020001800386039000800404 013000700412#VN12.03683#VN12.03684#11000#Vi?t#L504G#343.597#^214#Lut gi#^aH.# ^aChnh tr Quc gia#2012#^a51tr.^b19cm#Trnh by ni dung Lut gi gm nhng qu i nh chung v qui nh c th v quyn, ngha v ca t chc, c nhn sn xut , kinh doanh v ngi tiu dng trong lnh vc gi; hot ng iu tit gi; th m nh gi ca nh nc cng cc iu khon thi hnh#Php lut#Gi c#Vit Nam#V n bn php lut#P.Nhung#293931## 00485000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050018000540020014000720030022000860070018001080080 00500126009001900131010000500150011001500155020001700170020000900187020000800196 039000800204013000700212#VN12.03685#VN12.03686#35000#Vi?t#M452T#895.9228#^214#N guyn Chnh Vin#Mi tnh mun#Truyn, k, bnh lun#Nguyn Chnh Vin#^aH.#^aNx b. Hi Nh vn#2012#^a179tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#P.Nhung#293 932## 00657000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020019000550080005000740090021000790100005001000110 01400105021022200119020001000341020001000351020000900361020001800370039000800388 013000700396#VN12.03687#VN12.03688#10000#Vi?t#L504B#346.59704#^214#Lut bin Vi t Nam#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a48tr.^b19cm#Trnh by ni dung Lut bin gm nhng qui nh chung v qui nh c th v vng bin; hot ng trong vng bin Vit Nam; pht trin kinh t bin; tun tra, kim sot trn bin; x l vi phm cng cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut bin#Vit Nam#Vn bn php lut #P.Nhung#293933## 00547000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050010000570020024000670030008000910070010000990080 00500109009004500114010000500159011001500164015004100179020001700220020000900237 020000800246039000800254013000700262#VN12.03690#VN12.03689#36000#Vi?t#NG112T#89 5.922808#^214#Anh Khang#Ngy tri v pha c...#Tn vn#Anh Khang#^aH.#^aNxb. H i Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2012#^a139tr.^b19cm#Tn tht ca tc gi: Qu ch L Anh Khang#Vn hc hin i#Vit Nam#Tn vn#P.Nhung#293934## 00760000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020016000520080005000680090021000730100005000940110 01400099021030600113020001000419020001100429020000900440020001800449039000400467 013000700471020001600478#VN12.03691#VN12.03692#8000#Vi?t#L504T#346.597#^214#Lu t thanh nin#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a29tr.^b19cm#Gii thiu nhng qui nh chung v qui nh c th v quyn v ngha v ca thanh nin; trch nhim c a nh nc, gia nh v x hi i vi thanh nin ni chung v vic bo v, bi dng thanh nin t mi su tui n di mi tm tui ni ring, vn t chc thanh nin v cc iu khon thi hnh#Php lut#Thanh nin#Vit Nam#Vn b n php lut#Hu#293935#Lut thanh nin## 00660000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020022000520080005000740090021000790100005001000110 01400105021018800119020001000307020001700317020000900334020001800343039000400361 013000700365020002200372#VN12.03693#VN12.03694#8000#Vi?t#L504A#343.597#^214#Lu t an ninh quc gia#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a31tr.^b19cm#Trnh by nhng qui nh chung v qui nh c th v bo v an ninh quc gia, c quan chuyn tr ch bo v an ninh quc gia, qun l nh nc v an ninh quc gia v cc iu kho n thi hnh#Php lut#An ninh quc gia#Vit Nam#Vn bn php lut#Hu#293936#Lu t an ninh quc gia## 00743000000000253000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020015000540080005000690090021000740100005000950110 01400100021031200114020001000426020001500436020000900451020001800460039000400478 013000700482#VN12.03696#VN12.03695#8000#Vi?t#L504C#344.59701#^214#Lut cng o n#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a31tr.^b19cm#Trnh by nhng qui nh chung v qui nh c th v quyn, trch nhim ca cng on v on vin cng on; tr ch nhim ca nh nc, c quan, t chc, doanh nghip i vi cng on; nhng b o m hot ng ca cng on; gii quyt tranh chp, x l vi phm php lut v cng on v cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut cng on#Vit Nam#Vn bn php lut#Hu#293937## 00637000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020023000530080005000760090021000810100005001020110 01400107021019100121020001000312020002300322020000900345020001800354039000400372 013000700376#VN12.03697#VN12.03698#10000#Vi?t#L504T#342.597#^214#Lut t chc c hnh ph#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a43tr.^b19cm#Trnh by nhng qui nh c hung v qui nh c th v nhim v v quyn hn ca Chnh ph, Th tng Chnh ph, B, c quan ngang B cng nh ch lm vic v quan h cng tc ca Chnh ph#Php lut#Lut t chc chnh ph#Vit Nam#Vn bn php lut#Hu#293938## 00696000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020015000530080005000680090021000730100005000940110 01400099021024400113020001000357020000900367020001800376039000400394013000700398 020001500405020001000420#VN12.03700#VN12.03699#10000#Vi?t#L504Q#343.597#^214#Lu t qung co#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a48tr.^b19cm#Trnh by nhng qui nh chung v qui nh c th v quyn v ngha v ca t chc, c nhn trong hot ng qung co; phng tin, ni dung, iu kin v cc loi hnh hot ng qu ng co; qung co c yu t nc ngoi v iu khon thi hnh#Php lut#Vit Nam #Vn bn php lut#Hu#293939#Lut qung co#Qung co## 00782000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020023000520080005000750090021000800100005001010110 01400106021031700120020001000437020000900447020000800456020001800464039000400482 013000700486020002300493#VN12.03701#VN12.03702#8000#Vi?t#L504B#346.597#^214#Lu t bo him tin gi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a31tr.^b19cm#Trnh by nhng qui nh chung v qui nh c th v: quyn v ngha v ca ngi c bo him tin gi, ca t chc tham gia bo him tin gi v t chc bo him tin gi; vn t chc v hot ng bo him tin gi; hot ng thng tin, bo co, tha nh tra, khiu ni v bo him tin gi v iu khon thi hnh#Php lut#Bo him #Tin t#Vn bn php lut#H#293940#Lut bo him tin gi## 00835000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020023000530080005000760090021000810100005001020110 01400107021037400121020001000495020000900505020001800514020001800532039000400550 013000700554020000800561#VN12.03704#VN12.03703#11000#Vi?t#L504G#347.597#^214#Lu t gim nh t php#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a55tr.^b19cm#Gii thiu nh ng qui nh chung v qui nh c th v gim nh vin t php, t chc gim n h t php, ngi gim nh t php v t chc gim nh t php theo v vic, ho t ng gim th t php, chi ph gim nh, ch , chnh sch trong hot ng gim nh t php, trch nhim ca c quan nh nc i vi t chc, hot ng g im nh t php v iu khon thi hnh#Php lut#Vit Nam#Gim nh t php#Vn bn php lut#Hu#293941#T php## 00695000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480080005000530090021000580100005000790110014000840130 00700098002002700105021023500132020001000367020001200377020000900389020000900398 020001800407039000400425#VN12.03705#VN12.03706#10000#Vi?t#L504P#345.597#^214#^a H.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a47tr.^b19cm#293942#Lut phng, chng ra tin#Tr nh by nhng qui nh chung v qui nh c th v bin php phng, chng ra ti n; trch nhim ca cc c quan nh nc trong phng, chng ra tin cng nh vn hp tc quc t v phng, chng ra tin v cc iu khon thi hnh#Php lu t#Phng chng#Ra tin#Vit Nam#Vn bn php lut#Hu## 00702000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020039000540080005000930090021000980100005001190110 01400124021022900138020001000367020001200377020000900389020000900398020001800407 039000400425013000700429#VN12.03708#VN12.03707#9000#Vi?t#L504P#344.59704#^214#L ut phng, chng tc hi ca thuc l#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a35tr.^b19 cm#Trnh by nhng qui nh chung v qui nh c th v cc bin php gim nhu c u s dng thuc l, cc bin php kim sot ngun cung cp thuc l, cc iu k in bo m phng, chng tc hi ca thuc l v iu khon thi hnh#Php lu t#Phng chng#Thuc l#Vit Nam#Vn bn php lut#Hu#293943## 00437000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050015000430020023000580030004000810070015000850080006001000090 01700106010000500123011001400128020001700142020000900159020000400168039000400172 013000700176#VN12.03709#35000#Vi?t#A107M#895.9221#^214#inh Tin Hng#Anh mun lm dng sng#Th#inh Tin Hng#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a62tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Hu#293944## 00689000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450050012000500020024000620070012000860080006000980090060001040100 00500164011003000169021018100199020000700380020000900387020001200396039000400408 020000400412013000700416#VN12.03711#VN12.03710#Vi?t#M430C#641.5959749#^214#Mai T h Tr#Mn chay phong cch Hu#Mai Th Tr#^aHu#^aNxb. Thun Ho ; Hi Lin hi p ph n tnh Tha Thin Hu#2012#^a171tr., 12tr. nh mu^b19cm#Hng dn chun b nguyn liu v cch ch bin mt s mn n chay theo phong cch m thc Hu, t cc mn khai v, n cc mn xp, cho, canh, cc mn trn, cc mn lm t u...#Nu n#Ch bin#Mn n chay#Hu#Hu#293945## 00403000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320050012000370020013000490030004000620070012000660080006000780090017000840100 00500101011001400106020001700120020000900137020000400146039000400150013000700154 #VN12.03712#Vi?t#L462N#895.92214#^214#L Cng Th#Li ngn nm#Th#L Cng Th#^ aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a88tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#29394 6## 00758000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450050012000500020024000620290029000860070012001150080006001270090 06000133010000500193011003000198021018300228020000700411020000900418020001200427 039000400439013000700443020000400450020001400454#VN12.03713#VN12.03714#Vi?t#M430 C#641.5959749#^214#Mai Th Tr#Mn chay phong cch Hu#Vegetariens a la mode de Hue#Mai Th Tr#^aHu#^aNxb. Thun Ho ; Hi Lin hip ph n tnh Tha Thin Hu #2012#^a379tr., 10tr. nh mu^b19cm#Hng dn chun b nguyn liu v cch ch bin mt s mn n chay theo phong cch m thc Hu, t cc mn khai v, n cc mn xp, cho, canh, cc mn trn v cc mn lm t u...#Nu n#Ch bin#Mn n chay#Hu#293947#Hu#Sch song ng## 00521000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070034000660220004001000080005001040090 01100109010000500120011001500125020001700140020000900157020001300166005001700179 006001000196039000400206013000700210019001400217#VN12.03715#19000#Vi?t#C512C#89 5.6#^214#Cn con Momo#Truyn tranh#Kikuno Shirakawa ; Diu Thu dch#T.1#^aH.#^a Kim ng#2012#^a166tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Kikuno Shira kawa#Diu Thu#Hu#293948#Dch Nht Bn## 00621000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050018000440020008000620070018000700080009000880090019000970100 00500116011001400121012002200135021017900157020001200336020000800348039000400356 013000700360#VN12.03716#VN12.03717#Vi?t#B300P#299.5#^214#Nguyn Long Thnh#B ph p#Nguyn Long Thnh#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a96tr.^b18cm#i o Tam K ph #Lun gii gio l v phng php tu hnh ca o Cao i v qui lut s inh - t, s sng v kh nng ca con ngi... gip con ngi chn chnh li t tng, thay i thi sng#o Cao i#Gio l#Hu#293949## 00432000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390050015000440020016000590030004000750070015000790080006000940090 01700100010000500117011001500122020001700137020000900154020000400163039000400167 013000700171#VV12.12433#30000#Vi?t#K600U#895.92214#^214#L Th Kim Cc#K c th i gian#Th#L Th Kim Cc#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a102tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Hu#293950## 00972000000000325000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200110 00308080005000410020063000460070041001090080006001500090017001560100005001730110 01500178012007500193021021800268020000900486020001700495020005300512020000900565 00500080057400500130058200500150059500500140061000500110062403900040063501300070 0639#VV12.12434#150000#Vi?t#103T#959.704092#^214#i tng Nguyn Ch Thanh - sng trong nh ngc mt con ngi# Mi, L Kh Phiu, V Nguyn Gip...#^aHu #^aNxb. Thun Ho#2012#^a302tr.^b24cm#T sch Cho mng k nim 60 nm thnh lp ngnh Xut bn - In - Pht hnh#Tp hp cc bi vit v i tng Nguyn Ch Th anh - ngi hc tr xut sc ca Ch tch H Ch Minh, nh lnh o mu mc v t i nng, mt v tng ti ba ca qun i, ngi con trung hiu ca ng v nhn dn ta...#Vit Nam#Nhn vt lch s#Nguyn Ch Thanh, i tng, (1914 - 1967), Vit Nam#Bi vit# Mi#L Kh Phiu#V Nguyn Gip#Vn Tin Dng#L c Anh# Hu#293951## 00786000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020030000440070020000740080006000940090017001000100005001170110 01500122020000900137020001000146020001400156006001500170013000700185021030600192 020000800498020001400506#VV12.12435#VV12.12436#Vi?t#K312K#294.3#^214#Kinh Kim ca ng v phm Ph mn#Thch Gic Qu dch#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a223tr.^b21c m#o Pht#Kinh Pht#Kinh Kim cang#Thch Gic Qu#293952#Gii thiu khi qut v kinh Kim cang. Trnh by ni dung ca kinh Kim cang v gii thch cc giai on ca s tu tp, gio l v Pht php. ng thi i chiu vi ni dung t tng v Pht php ca phm Ph mn (thuc kinh Php hoa) thy c nhng kt qu t hit thc trong vic tu hnh ca con ngi#Gio l#Kinh Php hoa## 00714000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050023000440020026000670070066000930080006001590090017001650100 00500182011001500187013000700202021015700209020000900366020000800375020000800383 039000400391019000500395005000900400006001500409#VV12.12437#VV12.12438#Vi?t#T527 C#294.3#^214#Thng Nhn Php Nhin#Tuyn chn php nim Pht#Thng Nhn Php N hin ; Hu Tnh bin nh ; Thch Gic Qu dch#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a19 4tr.^b21cm#293953#Gii thiu v gio l ca tng Tnh Pht gio Nht Bn v c on ng php tu nim Pht gip con ngi thot khi au kh v qui lut sinh t ca i ngi#o Pht#Gio l#Tu hnh#Hu#Dch#Hu Tnh#Thch Gic Qu## 00532000000000277000450002600110000004100050001118100080001608200120002480800050 00360020024000410070044000650080006001090090017001150100005001320110015001370200 01700152020000900169020000400178005000900182005001900191005001100210005001400221 005000800235039000400243013000700247#VV12.12439#Vi?t#GI-108L#895.9221008#^214#Gi ao lu th Hng Hiu#Xun Tn, Nguyn Chin Thng, Duy Khng...#^aHu#^aNxb. T hun Ho#2012#^a167tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Xun Tn#Nguyn Chin Thng#Duy Khng#inh i Minh#Thi Hu#Hu#293954## 00683000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820012000418080005000530020015000580030014000730070044000870080006001310090 01700137010000500154011001500159020001700174020000900191020000400200005001800204 00500110022200500100023300500170024300500160026003900050027601300070028101500690 0288#VV12.12440#VV12.12441#165000#Vi?t#N116T#895.9221408#^214#Nng tng i#Tu yn tp th#Tn Tht Vin Bo, Thanh Bnh, Xun Bnh...#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2 012#^a419tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tn Tht Vin Bo#Thanh Bnh#Xu n Bnh#Tn N Minh Chu#Trn Thanh Chu#Uyn#293955#TTS ghi: S Lao ng TBXH & Hi th Hng Giang tnh Tha Thin Hu## 00935000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050008000550020048000630070008001110080005001190090 02100124010000500145011001500150021040700165020001000572020001700582020001200599 020000900611020001300620039000500633013000700638#VV12.12442#VV12.12443#32000#Vi ?t#H428#346.59701#^214#Lan Anh#Hi - p v lut phng, chng bo lc gia nh# Lan Anh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a171tr.^b21cm#Gii thiu 101 cu hi, p v lut phng, chng bo lc gia nh v ton vn ni dung Lut phng, chng b o lc gia nh nm 2007 vi nhng qui nh chung v qui nh c th: phng nga bo lc gia nh, ho gii mu thun tranh tranh chp, bo v v h tr nn nh n bo lc gia nh, trch nhim ca c nhn, gia nh, c quan, t chc v vic x l vi phm, khiu ni t co cng cc iu khon thi hnh#Php lut#Bo lc g ia nh#Phng chng#Vit Nam#Sch hi p#Uyn#293956## 00906000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020074000570070060001310080005001910090021001960100 00500217011001500222021021100237020001800448020000300466039000500469013000700474 02000090048102000130049000500140050300500160051700500170053300500150055000500150 0565#VV12.12444#VV12.12445#35000#Vi?t#H428#352.1509597#^214#Hi - p v t ch c hi ng nhn dn v k hp hi ng nhn dn cp x#Phan Trung L (ch.b.), N guyn Hi Long, Nguyn Hong Sn...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a195tr.^b21c m#Gii thiu 105 cu hi v p v t chc, nhim v ca hi ng nhn dn, i biu hi ng nhn dn cp x, nhim v ca thng trc hi ng nhn dn cp x v vic t chc k hp ca hi ng nhn dn cp x#Hi ng nhn dn#X#Uyn#2 93957#Vit Nam#Sch hi p#Phan Trung L#Nguyn Hi Long#Nguyn Hong Sn#on Bch Ngc#Hong Tr Ngc## 00831000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050016000550020043000710070033001140080005001470090 02100152010000500173011001500178021025800193020001000451020000900461020000900470 020000900479020001300488039000500501013000700506005001600513#VV12.12446#VV12.124 47#32000#Vi?t#T310H#346.59701#^214#Nguyn Xun Anh#Tm hiu php lut v hn nh n v gia nh#Nguyn Xun Anh, Dng Bch Long#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^ a171tr.^b21cm#Gii thiu 83 cu hi, p v lut hn nhn v gia nh, ton vn ni dung Lut hn nhn v gia nh nm 2007 vi nhng qui nh chung v qui nh c th: kt hn, quyn v ngha v ca v, chng, quan h gia cha m v con c i, ly hn v vic x l vi phm#Php lut#Hn nhn#Gia nh#Vit Nam#Sch hi p#Uyn#293958#Dng Bch Long## 00661000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020053000570080005001100090021001150100005001360110 01400141021016200155020002300317020001300340020000900353039000500362013000700367 015003300374#VV12.12448#VV12.12449#17000#Vi?t#H561D#324.2597071#^214#Hng dn mt s vn c th thi hnh iu l ng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a68tr .^b21cm#Gii thiu ton vn hng dn ca Ban B th v mt s vn c th thi hnh iu l ng Cng sn Vit Nam kho XI v cc quy nh v th tc kt np ng vin#ng Cng sn Vit Nam#iu l ng#Vit Nam#Uyn#293959#TTS ghi: n g cng sn Vit Nam## 00942000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820013000408080005000530050014000580020115000720070014001870080005002010090 02100206010000500227011001500232021034900247020000900596020001000605020000700615 020000900622020000900631039000500640013000700645#VV12.12450#VV12.12451#42000#Vi ?t#C455T#352.13095971#^214#Thn Minh Qu#Cng tc quy hoch cn b thuc din Ba n thng v tnh u qun l cc tnh min ni pha Bc giai on hin nay#Thn Minh Qu#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a243tr.^b21cm#Trnh by nhng vn l lun lin quan n cng tc quy hoch cn b, nh gi thc trng cng tc quy hoch cn b thuc din ban thng v tnh u qun l cc tnh min ni pha Bc hin nay, xut phng hng, gii php ch yu, kh thi thc hin tt cng tc quy hoch cn b trong thi gian t nay n nm 2020 v nhng nm tip theo#Cng tc#Qui hoch#Cn b#Min ni#Vit Nam#Uyn#293960## 01065000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020089000520070054001410080005001950090021002000100 00500221011001500226021034300241020001900584020001200603020000900615020000800624 02000090063200500120064100500140065300500150066700500150068200500180069703900050 0715013000700720#VV12.12452#VV12.12453#42000#Vi?t#X126D#330.12#^214#Xy dng n n kinh t th trng kinh nghim ca Hungary v bi hc vn dng cho Vit Nam#L Du Phong, Trnh Mai Vn, H Th Hi Yn (ch.b.)...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#20 12#^a243tr.^b21cm#Khi qut nn kinh t Hungary trc nm 1990 v thc trng xy dng, pht trin nn kinh t th trng Hungary trong giai on 1990 - 2010. Thc trng xy dng v pht trin nn kinh t th trng Vit Nam v vic vn dng nhng kinh nghim ca Hungary vo vic xy dng v pht trin nn kinh t t h trng Vit Nam trong thi gian ti#Kinh t th trng#Kinh nghim#Vn dng #Hungari#Vit Nam#L Du Phong#Trnh Mai Vn#H Th Hi Yn#Mai Ngc Cng#Nguyn ng Phong#Uyn#293961## 00473000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020019000660030016000850070012001010080 00500113009001900118010000500137011001500142020001700157020000900174020001200183 039000500195013000700200#VV12.12454#VV12.12455#48000#Vi?t#D558C#895.9223#^214#B i Th Sn#Di chn ni #Tp truyn ngn#Bi Th Sn#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2012#^a204tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Uyn#293962## 00713000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050013000510020031000640070013000950080005001080090 02100113010000500134011001500139021026600154020001600420020001100436039000500447 013000700452#VV12.12456#VV12.12457#58000#Vi?t#GI-108T#160#^214#V Vn Thng#Gi o trnh lgc hc hnh thc#V Vn Thng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a281tr. ^b21cm#Trnh by khi nim, i tng nghin cu, lch s hnh thnh, pht trin , ngha ca lgc hc. Cc quy lut c bn ca lgc hc hnh thc v cc dn g ca lgc hnh thc: khi nim, phn on, suy lun, chng minh... v mt s c p phm tr ca lgc bin chng#Logic hnh thc#Gio trnh#Uyn#293963## 00761000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610050008000660020008000740030012000820070 00800094008000500102009002100107010000500128011001500133015003300148020000800181 020000900189039000500198013000700203020001400210021023500224#VV12.12458#VV12.124 59#VV12.12460#55000#Vi?t#CH301S#300.9597#^214#Hu Th#Chia s#i thoi 2#Hu T h#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a331tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Nguyn Hu Th #Bi bo#Vit Nam#Uyn#293964#Vn x hi#Tp hp cc bi phng vn c ang trn nhiu t bo, tp ch th hin quan im, chnh kin ca tc gi cng nh nhng ngi lm bo trc nhng s kin, tnh hung din ra trong x hi, nhi u thi im v nhiu lnh vc khc nhau## 01044000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020062000490070036001110080005001470090021001520100 00500173011001500178015004700193021036400240020001100604020001200615020001000627 00500110063700500180064800500170066600500190068300500040070203900050070601300070 0711#VV12.12461#VV12.12462#50000#Vi?t#T550T#334#^214#T tng hp tc x kinh n ghim quc t v thc tin Vit Nam#ILO, Zvi Galor, Hans-H. Muenkner...#^aH.#^aC hnh tr Quc gia#2012#^a295tr.^b21cm#TTS ghi: B K hoch v u t. V Hp t c x#Gii thiu mt s bi vit ca cc chuyn gia nghin cu v t tng hp t c x trong nc v trn th gii, tham kho lut hp tc x ca mt s quc gi a, nghin cu kinh nghim hot ng ca cc hp tc x trn th gii b sung, hon thin khung kh php lut Vit Nam v hp tc x, tm kim phng thc ho t ng hiu qu cho h thng hp tc x Vit Nam#Hp tc x#Kinh nghim#Thc ti n#Galor, Zvi#Muenkner, Hans-H.#Zimbelman, Karen#Zeuli, Kimberly A.#ILO#Uyn#2939 65## 00451000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050007000550020010000620030012000720070007000840080 00500091009001900096010000500115011001500120020001700135020000900152020001200161 039000500173013000700178#VV12.12463#VV12.12464#70000#Vi?t#G100D#895.92234#^214# L Lu#G d hi#Tiu thuyt#L Lu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a167tr.^b21cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Uyn#293966## 01083000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820006000538080005000590050017000640020069000810030015001500070 06400165008000500229009002100234010000500255011001500260020001700275020001900292 02000140031102000150032500600160034000500180035603900050037401300070037901900050 0386021035400391#VV12.12465#VV12.12466#VV12.12467#134000#Vi?t#TR124T#327.1#^214 #Zlobin, Nhicolai#Trt t th gii mi th hai - Nhng vn a - chnh tr na n gii#Sch tham kho#Nhicolai Zlobin ; Nguyn c Tho dch ; L Th Huyn Minh h..#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a371tr.^b21cm#Trt t th gii#Chnh tr t h gii#a chnh tr#Sch tham kho#Nguyn c Tho#L Th Huyn Minh#Uyn#2939 67#Dch#Phn tch s i u gia cc quc gia, lun gii s bin mt mt mt c ch cn bn trn thc tin cc khi chnh tr trn th gii, d on v mt k ng uyn mi ca th gii c nh du bng mt cuc cnh tranh khc lit trn nhi u mc khc nhau. Qu trnh a - chnh tr phn chia li th gii di tc ng ca cuc khng hong kinh t ton cu## 00894000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050018000560020068000740070018001420080005001600090 02100165010000500186011001500191021037100206020002100577020000900598020000900607 039000500616013000700621#VV12.12468#VV12.12469#49000#Vi?t#T550T#355.009597#^214 #Nguyn Mnh Hng#T tng H Ch Minh v Qun i nhn dn v vic vn dng hi n nay#Nguyn Mnh Hng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a294tr.^b21cm#Trnh by nhng ni dung c bn, nhng nt c sc trong t tng H Ch Minh v Qun i nhn dn. Phn tch nhng nhn t ch yu tc ng, nhng vn c bn ca vi c vn dng t tng H Ch Minh v Qun i nhn dn vo s nghip xy dng Qun i nhn dn cch mng, chnh quy, tinh nhu, tng bc hin i, cng c quc phng, bo v t quc trong tnh hnh mi#T tng H Ch Minh#Qun i#Vit Nam #Uyn#293968## 01030000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020015000450070059000600080005001190090021001240100005001450110 01500150021037700165020000800542020002000550020000900570005001200579005000800591 00500120059900500120061100500170062303900050064001300070064500500160065200500130 0668005001100681#VV12.12470#VV12.12471#Vi?t#N452#362.88#^214#Ni au da cam#C Huy in, Th Nam, ng Th An... ; B.s.: Nguyn Duy...#^aH.#^aChnh tr Quc gi a#2012#^a307tr.^b24cm#Bao gm cc bi vit, bi nghin cu chn lc ca nhiu nh khoa hc trong v ngoi nc v ti c chin tranh kinh hong m quc M gy ra cho nhn dn v t nc Vit Nam, t gp phn chia s, xoa du nhng ni au m nhiu th h nn nhn cht c da cam gnh chu, l ting ni bn h vc, u tranh ginh li cng l cho nhng nn nhn cht c da cam Vit Nam#H u qu#Cht c mu da cam#Vit Nam#C Huy in#Th Nam#ng Th An#H Hng Phi# Nguyn Vn Quyn#Uyn#293969#Nguyn Duy Hng#V Trng Lm#L Vn Yn## 00961000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050016000520020030000680070100000980040018001980080 00500216009002100221010000500242011001500247021028000262020000900542020000900551 00600130056000600140057300500150058700500160060203900050061801300070062301900050 0630#VV12.12473#VV12.12472#130000#Vi?t#M558T#200.1#^214#Hong Tm Xuyn#10 tn gio ln trn th gii#Hong Tm Xuyn (ch.b.) ; Dch: Dng Thu i, Phng Th H u ; H..: Nguyn Ti Th, Bi Phng Dung#Ti bn ln th 3#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2012#^a642tr.^b24cm#Gii thiu nguyn l, ngun gc, nim tin, biu tng , kinh sch... ca cc tn gio ln trn th gii nh: tn gio Ai Cp c i, t n gio Babilon c i, o Zoroastre, o Mani, Blamn, o n , Giaina, o Pht, o Xch, Thn o gio, o Do Thi, o C c, o Ixlam#Tn gio#Th gii#Dng Thu i#Phng Th Hu#Nguyn Ti Nh#Bi Phng Dung#Uyn#293970#Dch# # 01032000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020045000560070063001010040014001640080005001780090021001830100 00500204011002600209015005700235021027100292020000800563020001400571020000900585 02000080059400500140060200500150061600500170063103900050064801300070065300500150 0660005001900675#VV12.12474#VV12.12475#Vi?t#L302S#324.2597070959721#^214#Lch s ng b huyn Tam Nng (1947 - 2012)#S.t., b.s.: Phan Vn Ngc, Mai Tin Thin, Nguyn Mnh Hng...#X.b ln th 2#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a523tr., 18tr . nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b huyn Tam Nng - Ph Th#Khi qut c im tnh hnh v truyn thng yu nc ca nhn dn huyn Tam Nng (Ph Th) cng nh phong tro u tranh cch mng ginh chnh quyn trong CMT 8, tham gia khng chin chng php, chng M v xy dng, bo v t quc, thc hin s nghi p i mi ca ng#Lch s#ng b huyn#Tam Nng#Ph Th#Phan Vn Ngc#Mai Ti n Thin#Nguyn Mnh Hng#Uyn#293971#ng Th Hng#Lu Th Dim Hng## 00842000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820011000428080005000530020066000580070042001240080005001660090021001710100 00500192011002600197021018000223020001000403020000800413020001000421020000900431 00500080044000500140044800500150046200500120047700500150048903900050050401300070 0509#VV12.12476#VV12.12477#250000#Vi?t#PH104H#959.704092#^214#Phm Hng - Ngi cng sn trung kin, nh lnh o c uy tn ln# Mi, Nng c Mnh, V Nguy n Gip...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a856tr., 28tr. nh^b24cm#Gii thiu s lc tiu s, cuc i v s nghip ca ng ch Phm Hng - ngi cng sn tr ung kin, nh lnh o c uy tn ln v mt s hnh nh, t liu v ng trong th i bnh#Phm Hng#Tiu s#S nghip#Vit Nam# Mi#Nng c Mnh#V Nguyn Gi p#V Vn Kit#Trn c Lng#Uyn#293972## 00636000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020019000570030029000760070041001050080010001460090 01200156010000500168011001500173020001700188020000900205020000400214005001400218 00500110023200500110024300500140025400500180026803900050028601300070029102000120 0298#VV12.12479#VV12.12478#55000#Vi?t#D431S#895.9221008#^214#Dng sng mt tri #Tuyn tp th v truyn ngn#Nguyn Nh B, Hng nh, V Thu Hu...#^aGia Lai #^aHng Bng#2012#^a231tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nguyn Nh B#H ng nh#V Thu Hu#Vn Cng Hng#Hong Thanh Hng#Uyn#293973#Truyn ngn## 00653000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020024000360080009000600090019000690100005000880110015000930150037001080210 19100145020000900336020001800345020000800363020000700371039000500378013000700383 020000900390#VV12.12480#Vi?t#N305G#315.9711#^214#Nin gim thng k 2011#^aC Ma u#^aNxb. Phng ng#2012#^a308tr.^b24cm#TTS ghi: Cc Thng k tnh Lng Sn#C c s liu thng k ca tnh Lng Sn v n v hnh chnh, t ai, kh hu, dn s v lao ng, ti khon quc gia, ngn sch nh nc bo him, doanh nghip v c s kinh doanh c th...#Thng k#n v hnh chnh#Kinh t#X hi#Thu#2939 74#Lng Sn## 00561000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020020000600030012000800070016000920080009001080090 01900117010000500136011001500141021010100156020000800257020001000265020000800275 039000500283013000700288#VV12.12481#VV12.12482#Vi?t#L462K#294.3#^214#Nguyn Ngc Th#Li kinh cha m dy#o & i 7#Nguyn Ngc Th#^aC Mau#^aNxb. Phng ng #2012#^a230tr.^b21cm#Gii thiu s lc v Kinh Ly Cha. Cch cu nguyn Kinh L y Cha v nhng gio l trong Kinh Ly Cha#Gio l#Kinh Pht#o c#Thu#293975# # 00441000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050010000440020017000540070010000710080009000810090019000900100 00500109011001400114021004300128020000900171020000700180039000500187013000700192 #VV12.12483#VV12.12484#Vi?t#T310V#254.3#^214#Thun Tm#Tm v no thin#Thun T m#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a67tr.^b21cm#Nhng o l v chn, thin tro ng o Pht#o Pht#o l#Thu#293976## 00730000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020074000660030022001400070017001620080 00900179009001900188010000500207011001500212021016000227020000900387020000900396 020001400405020000900419039000500428013000700433#VV12.12486#VV12.12485#34000#Vi ?t#T310H#204#^214#Nguyn Hng Onh#Tm hiu hn nhn trong gio lut trong lut hn nhn & gia nh nm 2000#Tn gio & i sng 2#Nguyn Hng Onh#^aC Mau#^aN xb. Phng ng#2012#^a194tr.^b21cm#Gii thiu nhng qui nh c bn v hn nhn v gia nh theo nhng Gio lut ca Gio hi Pht Gio c th nh: tui kt h n, cac li do cm kt hn, hn h...#Tn gio#i sng#Lut hn nhn#Gia nh#Thu #293977## 00620000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050017000440020038000610030024000990070017001230080009001400090 01900149010000500168011001500173021012600188020000900314020001000323020000900333 039000500342013000700347#VV12.12487#VV12.12488#Vi?t#T550T#294.3#^214#Thch Chn Thin#T tng kinh Kim Cng, kinh Bt Nh#Phn - Hn - Anh - Vit#Thch Chn T hin#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a355tr.^b21cm#Gii thiu nhng nhn thc khi qut v Kinh Kim Cng v kinh Bt Nh. Cc t tng, gio l trong kinh Ki m Cng v Bt Nh#o Pht#Kinh Pht#T tng#Thu#293978## 00769000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050012000530020019000650030020000840070038001040080 00900142009001900151010000500170011001500175012001800190021020100208020000800409 020000900417020001000426006001900436039000500455013000700460#VV12.12489#VV12.124 90#35000#Vi?t#GI-108D#294.3#^214#Thi L Hc#Gio dc nhn cch#Vng bc vo i 1#Thi L Hc ; Mt nhn o Quang dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a20 3tr.^b20cm#Cm nang gio dc#Nhng mu chuyn mang ngh gio dc o c trong gia nh, nh trng v x hi nhm hng dn cc em phn bit c tt, xu, p hi tri, dm nhn trch nhim... hnh thnh nhn cch tt cho tr em#Gio l# o Pht#Nhn cch#Mt nhn o Quang#Thu#293979## 00850000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020062000630070039001250220010001642210 03000174008000900204009001900213010000500232011001500237012001900252021019800271 020001100469020001400480005001600494039000500510013000700515005001400522#VV12.12 491#VV12.12492#89000#Vi?t#B300M#382#^214#Dng Hng L#B mt thin nin k - B n bit g v iu bn cha tng bit#Dng Hng L (ch.b.), Trn Trung Kin#T. 1, Q.3#Tinh hoa kinh doanh theo mng#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a258tr.^b 24cm#Tin hc & i sng#Tng quan v ngnh kinh doanh theo mng trn th gii v ti Vit Nam. Cc k nng giao tip trong vic xy dng h thng kinh doanh. Nh ng yu t cn thit thnh cng trong kinh doanh theo mng#Kinh doanh#Mng in ternet#Trn Trung Kin#Thu#293980#Dng Hng L## 01117000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020065000530030017001180070074001350080009002090090 01900218010000500237011001500242021022500257020001100482020000600493020001300499 02000110051202000160052300500200053900500140055900500210057300500170059400500190 0611039000500630013000700635015007900642012002200721#VV12.12493#VV12.12494#99000 #Vi?t#CH312S#332.63#^214#Chnh sch pht trin nh thng mi ti thnh ph H Ch Minh#Sch chuyn kho#B.s.: Dng Th Bnh Minh (ch.b.), S nh Thnh, Ph an Th Bch Nguyt...#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a223tr.^b24cm#L lun c bn v chnh sch pht trin nh thng mi. Thc trng chnh sch pht trin nh thng mi ti thnh ph H Ch Minh. Cc gii php hon thin chnh sch pht trin nh thng mi ti thnh ph H Ch Minh#Chnh sch#Nh #Bt ng sn#Kinh doanh#Tp. H Ch Minh#Dng Th Bnh Minh#S nh Thnh#Phan Th Bch Nguyt#Nguyn Qunh Hoa#Nguyn Th M Linh#Thu#293981#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Kinh t thnh ph H Ch Minh#Qun tr kinh doanh 5## 00844000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050013000500020044000630030021001070070013001280080 00900141009001900150010000500169011001500174021027700189020000800466020001100474 020000800485020001500493039000500508013000700513012002200520#VV12.12495#VV12.124 96#65000#Vi?t#QU105T#658#^214#Sn Hng c#Qun tr kinh doanh khu ngh dng ( resort)#L lun v thc tin#Sn Hng c#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a258 tr.^b24cm#Nhng nt tng qut v loi hnh khu ngh dng. K thut qun l hiu qu khu ngh dng. T chc b my hot ng khu ngh dng. Qun tr kinh doan h sn phm ca khu ngh dng: sn phm lu tr v cc cch bn, kinh doanh m t hc trong khu ngh dng, chm sc sc kho...#Qun l#Kinh doanh#Du lch#Khu ng h dng#Thu#293982#Qun tr kinh doanh 3## 00673000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020055000440070043000990040026001420080005001680090035001730100 00500208011001600213015003500229020002200264020001100286020001100297020001300308 020000900321005001400330005001500344039000500359013000700364#NV12.01231#NV12.012 32#Vi?t#E201A#338.7#^214#El ambiente y las oportunidades de negocios en Vietnam# Ed.: Tran Dinh Van ; Trad.: Do Viet Phuong#La primera re-publicacin#^aH.#^aEdio rial de Industria y Comercia#2012#^a293 p.^b21 cm#Ministerio de Industria y Come rcio#Mi trng kinh doanh#Chnh sch#Thng mi#Doanh nghip#Vit Nam#Tran Dinh Van#Do Viet Phuong#Thu#293983## 00731000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050017000440020050000610070067001110040019001780080005001970090 04100202010000500243011001500248015004600263020002200309020001100331020000900342 005001800351005001200369039000500381013000700386020001100393020001300404#NV12.01 233#NV12.01234#Vi?t#B500S#338.7#^214#Nguyen Duy Khien#Business environment and o pportunities in Vietnam#Nguyen Duy Khien ; Ed.: Dang Thi Ngoc Thu (chief ed.), L e Duc Linh#1st re-publication#^aH.#^aPublishing House of Industry and Trade#2012 #^a302 p.^b21cm#At head of title: Ministry Industry and Trade#Mi trng kinh do anh#Chnh sch#Vit Nam#Dang Thi Ngoc Thu#Le Duc Linh#Thu#293984#Thng mi#Doa nh nghip## 00543000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020040000470070044000870080005001310090022001360100005001580110 01500163020000800178020000800186020000800194020000700202020001800209005001300227 005001300240039000500253013000700258#NV12.01237#NV12.01238#Vi?t#560G#915.9731#^ 214#ng Lm - An ancient village in Hanoi#Trans.: Do Duc Thinh ; Revised: Perr i Black#^aH.#^aTh Gii Publishers#2012#^a67 p.^b21 cm#Lch s#Vn ho#Du lch#H Ni#Lng c ng Lm# c Thnh#Black, Perri#Thu#293985## 00547000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420050011000470020024000580030064000820070010001460080005001560090 02200161010000500183011001500188015002000203020000800223020001000231020000900241 020000700250039000500257013000700262#NV12.01239#NV12.01240#Vi?t#TR103L#959.703#^ 214#Scott, Pam#Trailblazers of fortune#A true tale of adventure in French coloni al Vietnam 1858 - 1954#Pam Scott#^aH.#^aTh Gii Publishers#2012#^a81 p.^b21 cm# Bibliogr.: p. 80-81#Lch s#Th k 19#Vit Nam#Hi k#Thu#293986## 00588000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050016000470020045000630070062001080080005001700090022001750100 00500197011001600202020000800218020001200226020002200238020000900260005001500269 005001400284039000500298013000700303#NV12.01241#NV12.01242#Vi?t#M300L#959.7043#^ 214#Hoang Minh Thao#Military operations in the Central Highlands#Hoang Minh Thao ; Luu Doan Huynh trans. ; Renee Gehman revise#^aH.#^aTh Gii Publishers#2012#^ a257 p.^b21 cm#Lch s#Chin tranh#Chin dch Ty Nguyn#Vit Nam#Luu Doan Huynh #Gehman, Renee#Thu#293987## 00598000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050013000480020045000610070060001060080005001660090022001710100 00500193011001500198020001200213020001100225020000700236005001400243005001500257 039000500272013000700277020000900284012001500293#NV12.01243#NV12.01244#Vi?t#M202 -O#959.7043#^214#Dang Vu Hiep#Memory of Ty Nguyn (The Central Highlands)#Dang Vu Hiep ; Tang Thu Thao trans. ; Revise: James Goodman#^aH.#^aTh Gii Publisher s#2012#^a280 p.^b21cm#Chin tranh#Ty Nguyn#Hi k#Tang Thu Thao#Goodman. James #Thu#293988#Vit Nam#Memoirs of war## 00443000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020040000500030021000900080005001110090020001160100005001360110 01600141020002300157020000800180020001300188039000500201013000700206#FV12.00116# FV12.00117#Vi?t#H313T#324.2597075#^214#Histoire du parti communiste du Vietnam#Q uestions - Rponses#^aH.#^aEditions Th Gii#2012#^a186 p.^b20 cm#ng Cng sn Vit Nam#Lch s#Sch hi p#Thu#293989## 00598000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050014000470020023000610070055000840080008001390090024001470100 00500171011001600176039000500192013000700197020001700204020000900221020005100230 020000800281005001900289005001200308#XV12.00046#XV12.00047#Vi?t#000=#959.7043#^ 214#0=3 "EN8 '0<#=52=8: 2@0G0 =0 2>9=5#0=3 "EN8 '0< ; 5@52.: =0B>;8O !>:>;> 20, 5 0= O=0#^a%0=>9#^a740B5;LAB2> ";>1CA"#2012#^a309 A.^b21 A<#Thu#293990 #Vn hc hin i#Vit Nam#ng Thu Trm, bc s qun y, 1942-1970, Vit Nam#Nh t k#!>:>;>20, =0B>;8O#5 0= O=0## 00496000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020005000470070023000520080005000750090005000800100005000850110 01300090020000700103020000700110005000400117005000400121039000500125005000400130 020000800134020000800142020000800150020000700158020001000165013000700175#HV12.00 348#HV12.00349#Vi?t#000#915.9731#^214## ; : 4P ; !: 4i<#^a#^aL#20 12#^a104u^b21cm#a l#H Ni#4P#4i<#Thu##Lch s#Vn ho#Kinh t#X hi#Ki n trc#293991## 00977000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020049000450070054000940080005001480090021001530100005001740110 01400179021026100193020007600454020000800530020001000538020000800548020001000556 00500100056600500170057600500160059300500140060900500160062303900050063901300070 0644#VL12.01442#VL12.01443#Vi?t#O-434V#338.7#^214#OSC Vit Nam 35 nm - Mt chn g ng pht trin#B.s.: c Lng, Trn Quang Nhip, Nguyn Anh Dng...#^aH.#^a Chnh tr Quc gia#2012#^a78tr.^b30cm#Gii thiu v 35 nm phn u v trng th nh ca Cng ty trch nhim hu hn mt thnh vin Du lch phc v du kh Vng Tu Vit Nam (OSC). Bi hc kinh nghim t thc tin 35 nm pht trin ca OSC V it Nam. nh hng pht trin giai on 2012-2020 ca OSC#Cng ti trch nhim h u hn mt thnh vin Du lch phc v du kh Vng Tu#Du kh#Khai thc#Du lch #Thnh tu#c Lng#Trn Quang Nhip#Nguyn Anh Dng#Trnh Gia Ban#Nguyn Xun Ng#Thu#293992## 00821000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020057000500070058001070080005001650090021001700100005001910110 01400196021014900210020000800359020000800367005001500375005001500390005001700405 005001500422005001600437039000500453013000700458020003400465020000800499#VL12.01 444#VL12.01445#Vi?t#106B#324.2597071#^214#ng b Vietsopetro t i hi n i hi (1982 - 2012)#B.s.: ng Minh Hng, L Quang Trung, Nguyn Vn Tuyn...#^a H.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a88tr.^b27cm#Trnh by mt vi nt v ng b pha Lin X trong Vietsovpetro. Gii thiu v ng b Vietsovpetro pha Vit Nam qu a cc k i hi t 1982 - 2010#Lch s#ng b#ng Minh Hng#L Quang Trung#Ng uyn Vn Tuyn#Nguyn Th Kim#inh Thu Qunh#Thu#293993#X nghip lin doanh V ietsovpetro#i hi## 01270000000000421000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020045000440070108000890080005001970090021002020100005002230110 01500228021031100243020003400554020001000588020001100598020000800609020001000617 01300070062700400400063400500130067400500150068700500170070200500130071900500160 07320060018007480060012007660060013007780050015007910050015008060050017008210390 00500838019000500843#VL12.01447#VL12.01446#Vi?t#V302B#338.8#^214#Vietsovpetro - 30 nm xy dng v pht trin#B.s.: Trn Vn Hi, L Quang Trung, Nguyn Vn Tuy n... ; Dch: Trn Th Thu Hng... ; H..: ng Minh Hng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a465tr.^b27cm#Gii thiu tm nhn chin lc n cc quyt nh lch s v pht trin ngnh cng nghip du kh Vit Nam. Nhng chng ng hnh thnh v pht trin. ngha kinh t - x hi v bi hc kinh nghim ca Vietsovpetro . Cc n v thnh vin ca Vietsovpetro. Cc t chc chnh tr - x hi trong V ietsovpetro...#X nghip lin doanh Vietsovpetro#Thnh tu#Pht trin#Du kh#Kh ai thc#293994#Xut bn ln th 2 c sa cha, b sung#Trn Vn Hi#L Quang Tru ng#Nguyn Vn Tuyn#Trn L ng#Phan Thanh Lim#Trn Th Thu Hng#H Thu Thu#P han Th Mai#ng Minh Hng#Nguyn Th Kim#Nguyn nh Long#Thu#Dch## 00603000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020028000580070040000860220004001260080005001300090 02000135010000500155011001500160020001700175020000900192020001200201005001600213 005001000229005000900239005001700248005001200265039000500277013000700282#VN12.03 718#VN12.03719#16000#Vi?t#TR527N#895.9223408#^214#Truyn ngn vn hc th su#N guyn Th Hng, c Cng, Thin H...#T.1#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a150tr .^b16cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Nguyn Th Hng#c Cng#Thin H #Nguyn Trng Vn#o B on#Thu#293995## 00498000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050016000650020016000810030012000970070 01600109008000500125009002000130010000500150011001500155020001700170020000900187 020001200196039000500208013000700213#VN12.03720#VN12.03721#VN12.03722#25000#Vi? t#C103T#895.9223#^214#Nguyn Tin Ho#Ci tin l i#Truyn ci#Nguyn Tin Ho #^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a171tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ci#Thu#293996## 00758000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020018000500030077000680070083001450080005002280090020002330100 00500253011001500258020001700273020000900290020000400299005001700303005001300320 00500120033300500180034500500100036300500170037300500090039000500090039903900050 0408013000700413#VN12.03723#VN12.03724#Vi?t#H561S#895.9221008#^214#Hng sc Ph Kh#K nim 100 nm ngy sinh c Tng B th Nguyn Vn C (9.7.1912 - 9.7.2012 )#Nguyn Vn Chiu (ch.b.), Trn c nh, Vn Bng... ; B.s.: Nguyn Thc i n...#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a262tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th# Nguyn Vn Chiu#Trn c nh# Vn Bng#Nguyn Thanh Bnh#Ngc Bch#Nguyn Th c in#Phm Sn#Vn Thao#Thu#293997## 00781000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020037000550070055000920080005001470090020001520100 00500172011001500177021018900192020001700381020000900398020000800407005001500415 005001000430005001500440005001200455039000500467013000700472#VN12.03725#VN12.037 26#21000#Vi?t#CH100T#895.9228#^214#Cha ti v nhng cnh th Trng Sn#Phm nh Thm, Kim Thanh, Phm Bch Thu, Phm Nguyn#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a 143tr.^b19cm#Gii thiu nhng l th ca lit s Phm nh Thm v cc bi ghi c hp, tn vn ca cc con lit s c ng trn Tp ch Vn ngh qun i, b o Qun i nhn dn, H ni mi cui tun#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#Phm nh Thm#Kim Thanh#Phm Bch Thu#Phm Nguyn#Thu#293998## 00750000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820012000518080005000630050014000680020030000820030021001120070 01400133008000500147009002000152010000500172011001500177021017100192020001900363 020001700382020001200399020000400411020000900415039000500424013000700429#VN12.03 727#VN12.03728#VN12.03729#37000#Vi?t#V115H#895.9223409#^214#on Minh Tm#Vn h c tr nh ti hnh dung#Tp l lun ph bnh#on Minh Tm#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a254tr.^b29cm#Gm nhng bi l lun ph bnh v mt s nh th, nh v n tr. Nghin cu v ngn t, c tnh, ngh thut... ca cc cy bt tr nh: N guyn nh T, Thun, Phong ip...#Nghin cu vn hc#Ph bnh vn hc#Tiu thu yt#Th#Vit Nam#Thu#293999## 00465000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050009000550020024000640030010000880070009000980080 00500107009002000112010000500132011001400137020001700151020000900168020001000177 039000500187013000700192#VN12.03730#VN12.03731#12000#Vi?t#V122T#895.92214#^214# Ngc Bi#Vng trng v cnh rng#Trng ca#Ngc Bi#^aH.#^aQun i nhn dn#201 2#^a78tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#Thu#294000## 00471000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050009000550020021000640030016000850070009001010080 00500110009002000115010000500135011001500140020001700155020000900172020001200181 039000500193013000700198#VN12.03732#VN12.03733#23000#Vi?t#T311#895.92234#^214# Hng Nhu#Tin n v ting so#Tp truyn ngn#Hng Nhu#^aH.#^aQun i nhn dn# 2012#^a159tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#294001## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050010000550020018000650030016000830070010000990080 00500109009002000114010000500134011001500139020001700154020000900171020001200180 039000500192013000700197#VN12.03734#VN12.03735#29000#Vi?t#NG112M#895.9223#^214# Vng Tm#Ngy mai cn nng#Tp truyn ngn#Vng Tm#^aH.#^aQun i nhn dn#2 012#^a200tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#294002## 00593000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020019000570030016000760070035000920080005001270090 02000132010000500152011001500157020001200172005000800184039000400192020001700196 020000900213005000800222005001400230005001400244005001400258013000700272#VN12.03 736#VN12.03737#28000#Vi?t#L513L#895.9223408#^214#Lung linh nng sm#Tp truyn ngn#o Hi, Tun Vi, Bi Ngc Long...#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a190tr.^b 19cm#Truyn ngn#o Hi#Hoa#Vn hc hin i#Vit Nam#Tun Vi#Bi Ngc Long#Tn g Vn Tnh#Phm Vn ng#294003## 00466000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020014000540030016000680070011000840080005000950090 02000100010000500120011001500125020001200140039000400152020001700156020000900173 005001100182013000700193#VN12.03738#VN12.03739#30000#Vi?t#H452C#895.9223#^214#H i Chu Trn#Tp truyn ngn# Hng H#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a202tr.^b 19cm#Truyn ngn#Hoa#Vn hc hin i#Vit Nam# Hng H#294004## 00459000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020009000540030011000630070013000740080005000870090 02000092010000500112011001500117005001300132020001100145039000400156020001700160 020000900177013000700186#VN12.03740#VN12.03741#33000#Vi?t#124S#895.9223#^214# t sng#Truyn di#Trn Xun H#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a222tr.^b19cm#Tr n Xun H#Truyn di#Hoa#Vn hc hin i#Vit Nam#294005## 00621000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020018000570030016000750070050000910080005001410090 02000146010000500166011001500171005001800186020001200204005001400216039000400230 020001700234005001300251020000900264005001600273005001100289013000700300#VN12.03 742#VN12.03743#34000#Vi?t#M111X#895.9223008#^214#Mu xanh lnh mi#Tp truyn n gn#Nguyn Minh Cng, H Kin Giang, Trn Mnh H...#^aH.#^aQun i nhn dn#2 012#^a230tr.^b19cm#Nguyn Minh Cng#Truyn ngn#H Kin Giang#Hoa#Vn hc hin i#Trn Mnh H#Vit Nam#Nguyn Th Hng#Nguyn Ph#294006## 00474000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020017000550030012000720070015000840080005000990090 02000104010000500124011001500129005001500144020001200159039000400171020001700175 020000900192013000700201#VV12.12497#VV12.12498#70000#Vi?t#B254D#895.92234#^214# Bn dng sng M#Tiu thuyt#Bi Thanh Minh#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a402t r.^b21cm#Bi Thanh Minh#Tiu thuyt#Hoa#Vn hc hin i#Vit Nam#294007## 00507000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020018000540030008000720070014000800080005000940090 02000099010000500119011001500124005001400139020000800153039000400161020001700165 020000900182013000700191015003100198#VV12.12499#VV12.12500#36000#Vi?t#S455N#895 .9228#^214#Sng ni nc Nam#Tp vn# Trng Khi#^aH.#^aQun i nhn dn#2012 #^a203tr.^b21cm# Trng Khi#Tp vn#Hoa#Vn hc hin i#Vit Nam#294008#Tn t ht tc gi: Xun Khi## 00500000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020017000650030016000820070015000980080 00500113009002000118010000500138011001500143005001500158020001200173039000400185 020001700189020000900206013000700215#VV12.12501#VV12.12502#VV12.12503#35000#Vi? t#A103N#895.9223#^214#Ai nnh v nht?#Tp truyn ci#ng Vit Thu#^aH.#^aQu n i nhn dn#2012#^a202tr.^b19cm#ng Vit Thu#Truyn ci#Hoa#Vn hc hin i#Vit Nam#294009## 00489000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020026000550030016000810070016000970080005001130090 02000118010000500138011001500143005001600158020001200174039000400186020001700190 020000900207013000700216#VV12.12504#VV12.12505#30000#Vi?t#CH527C#895.9223#^214# Chuyn ca mt ngi lnh#Tp truyn ngn#Nguyn c Linh#^aH.#^aQun i nhn d n#2012#^a203tr.^b19cm#Nguyn c Linh#Truyn ngn#Hoa#Vn hc hin i#Vit Nam #294010## 00437000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020012000480030004000600070017000640080005000810090020000860100 00500106011001400111005001700125020000400142039000400146020001700150020000900167 013000700176#VV12.12506#VV12.12507#Vi?t#M501T#895.92214#^214#Ma thay l#Th#Ngu yn Quc Hng#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a99tr.^b21cm#Nguyn Quc Hng#Th#H oa#Vn hc hin i#Vit Nam#294011## 00899000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710020055000760070055001310080 00500186009002000191010000500211011003000216005001700246039000400263019000900267 02000170027600500130029302000090030602000180031500600150033300600090034800600160 0357013000700373021016900380#VV12.12508#VV12.12509#VV12.12510#VV12.12511#44000# Vi?t#561H#959.7043#^214#ng H Ch Minh huyn thoi - con ng i ti t do# Virginia Morris, Clive Hills ; Dch: Nguyn S Hng...#^aH.#^aQun i nhn dn# 2012#^a203tr., 12tr. nh mu^b21cm#Morris, Virginia#Hoa#Dch Anh#Lch s hin i#Hills, Clive#Vit Nam#ng H Ch Minh#Nguyn S Hng#Trn Vn#Nguyn S Thn h#294012#Ghi li mt bc tranh ton din v con ng huyn thoi H Ch Minh g n lin vi chin cng lch s ca dn tc Vit Nam trong sut 16 nm khng chin chng quc M## 00475000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020013000540030016000670070016000830080005000990090 02000104010000500124011001500129005001600144020001200160039000400172020001700176 020000900193013000700202#VV12.12512#VV12.12513#36000#Vi?t#C430N#895.9223#^214#C n nc i#Tp truyn ngn#Bi Th Nh Lan#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a207t r.^b21cm#Bi Th Nh Lan#Truyn ngn#Hoa#Vn hc hin i#Vit Nam#294013## 00437000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020008000550070013000630080005000760090020000810100 00500101011001500106005001300121020001200134039000400146020001700150020000900167 013000700176#VV12.12514#VV12.12515#65000#Vi?t#TH523C#895.9223#^214#Thu c#Li Vn Long#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a330tr.^b21cm#Li Vn Long#Truyn ngn#H oa#Vn hc hin i#Vit Nam#294014## 00486000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020017000550030016000720070011000880080005000990090 02000104010000500124011001500129005001100144020001200155039000400167020001700171 020000900188020000400197013000700201#VV12.12516#VV12.12517#59000#Vi?t#TR116T#89 5.9223#^214#Trng thng Chp#Tuyn vn - th#V Anh Th#^aH.#^aQun i nhn dn #2012#^a330tr.^b21cm#V Anh Th#Truyn ngn#Hoa#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#29 4015## 00985000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020075000660070062001410080005002030090 02000208010000500228011001500233039000400248020000800252005001600260020000900276 021032100285005001100606005001600617005001500633005001600648013000700664#VV12.12 518#VV12.12519#VV12.12520#66000#Vi?t#K305#320.09597#^214#Kin nh v sng to b quyt thnh cng ca qu trnh i mi Vit Nam#B.s.: Nguyn B Dng (ch. b.), V Vn Hi, Phm Xun Thin...#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a379tr.^b21cm #Hoa#i mi#Nguyn B Dng#Vit Nam#Trnh by nhng vn cn b sung v mi trong cng lnh xy dng t nc thi k qu ln ch ngha x hi Vit Na m nm 2011. Pht trin kinh t - x hi, y mnh cng nghip ho, hin i ho t nc thi k hi nhp quc t. i mi cn bn, ton din gio dc v o t o, pht trin khoa hc v cng ngh...#V Vn Hi#Phm Xun Thin#on c Khnh #Nguyn nh Bc#294016## 00634000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020022000730070017000950080 00500112009002000117010000500137011001500142005001700157039000400174020000800178 021013000186020000700316020001400323013000700337#VV12.12521#VV12.12522#VV12.1252 3#VV12.12524#35000#Vi?t#125T#355.8#^214#u tr cng ngh cao#Nguyn nh Xun #^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a204tr.^b21cm#Nguyn nh Xun#Hoa#Qun s#Tm h iu v s pht trin ca cc loi v kh tin cng cng ngh cao v cc u nhc im ca cc loi v kh trong chin u#V kh#Cng ngh cao#294017## 00768000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020027000730070025001000080 00500125009002000130010000500150011001500155012002200170005001000192039000400202 020002000206005000800226021018300234020002000417020001000437013000700447#VV12.12 525#VV12.12526#VV12.12527#VV12.12528#48000#Vi?t#M452N#158.1#^214#Mi ngy chn mt nim vui#B.s.: Minh Dng, Kim Lan#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a246tr.^b21 cm#T sch Hc lm ngi#Minh Dng#Hoa#Tm l hc ng dng#Kim Lan#Gm nhiu cu chuyn n cha nhng trit l gin d a ra nhiu li khuyn hu ch nhm gip con ngi t hon thin bn thn tm c nim vui trong cuc i sng c ngha hn#B quyt thnh cng#Cuc sng#294018## 00911000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020032000490030102000810070012001830080005001950090 01200200010000500212011001500217005001200232039000400244021029500248020000800543 020000900551013000700560020001200567020001300579020001700592#VV12.12529#VV12.125 30#62000#Vi?t#R126P#661#^214#Ry phn t v vt liu hp ph#Dng cho hc vin Cao hc v Nghin cu sinh cc ngnh Ho hc, K thut Ho hc v K thut vt l iu#T Ngc n#^aH.#^aBch khoa#2012#^a127tr.^b24cm#T Ngc n#Hoa#Trnh by n hng vn chung v hp ph v gii hp ph. Phng php ch to cht hp ph. Cht hp ph khong st t nhin v cht hp ph ry phn t. Ry phn t kch t hc Nano v mt s phng php ry phn t. Cc kt qu nghin cu v ng dng vt liu ry phn t t khong st Vit Nam#Ch to#ng dng#294019#Ry phn t# Cht hp ph#Vt liu ho hc## 00547000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540290019000670070030000860220005001160080 00500121009001100126010000500137011001500142020001800157020000900175020001300184 005001200197006001100209039000400220019001400224013000700238#VN12.03744#Vi?t#A10 3C#895.6#^214#16000#Akuno ca ti#Truyn tranh#My first Mr. Akuno#Fujiki Syun ; Nguyt Kh dch#T.14#^aH.#^aKim ng#2012#^a207tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiki Syun#Nguyt Kh#Hoa#Dch Nht Bn#294020## 00547000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540290019000670070030000860220005001160080 00500121009001100126010000500137011001500142020001800157020000900175020001300184 005001200197006001100209039000400220019001400224013000700238#VN12.03745#Vi?t#A10 3C#895.6#^214#16000#Akuno ca ti#Truyn tranh#My first Mr. Akuno#Fujiki Syun ; Nguyt Kh dch#T.15#^aH.#^aKim ng#2012#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiki Syun#Nguyt Kh#Hoa#Dch Nht Bn#294021## 00568000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020045000410030013000860070032000990220004001310080005001350090 01100140010000500151011003200156020001800188020000900206020001300215005001300228 006001200241039000400253013000700257019001400264#VN12.03746#45000#Vi?t#TH104T#8 95.6#^214#Thm t lng danh Conan - quan ti xanh thm#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Hng Giang dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a205tr.^b18cm. - Trn b 2 tp#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Hng Giang#Hoa#294022#Dch Nh t Bn## 00568000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020045000410030013000860070032000990220004001310080005001350090 01100140010000500151011003200156020001800188020000900206020001300215005001300228 006001200241039000400253019001400257013000700271#VN12.03747#45000#Vi?t#TH104T#8 95.6#^214#Thm t lng danh Conan - quan ti xanh thm#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Hng Giang dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2012#^a205tr.^b18cm. - Trn b 2 tp#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Hng Giang#Hoa#Dch Nht Bn# 294023## 00569000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020046000410030013000870070032001000220004001320080005001360090 01100141010000500152011003200157020001800189020000900207020001300216005001300229 006001200242039000400254013000700258019001400265#VN12.03748#45000#Vi?t#TH104T#8 95.6#^214#Thm t lng danh Conan - nt nhc kinh hong#Truyn tranh#Aoyama Gosh o ; Hng Giang dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a205tr.^b18cm. - Trn b 2 tp#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Hng Giang#Hoa#294024#Dch N ht Bn## 00569000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020046000410030013000870070032001000220004001320080005001360090 01100141010000500152011003200157020001800189020000900207020001300216005001300229 006001200242039000400254019001400258013000700272#VN12.03749#45000#Vi?t#TH104T#8 95.6#^214#Thm t lng danh Conan - nt nhc kinh hong#Truyn tranh#Aoyama Gosh o ; Hng Giang dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2012#^a205tr.^b18cm. - Trn b 2 tp#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Hng Giang#Hoa#Dch Nht Bn #294025## 00656000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070095000720220005001670080005001720090 01100177010000500188011001500193020001800208020000900226020001300235005001800248 005002000266006001500286005001600301039000400317019001400321013000700335#VN12.03 750#16000#Vi?t#D434B#895.6#^214#Doraemon bng chy#Truyn tranh#Mugiwara Shinta ro, Fujiko F. Fujio Pro ; Song Tm Quyn dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu# T.11#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Mugiwara Shintaro#Fujiko F. Fujio Pro#Song Tm Quyn#Nguyn Thng Vu#Hoa#Dch N ht Bn#294026## 00656000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070095000720220005001670080005001720090 01100177010000500188011001500193020001800208020000900226020001300235005001800248 005002000266006001500286005001600301039000400317019001400321013000700335#VN12.03 751#16000#Vi?t#D434B#895.6#^214#Doraemon bng chy#Truyn tranh#Mugiwara Shinta ro, Fujiko F. Fujio Pro ; Song Tm Quyn dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu# T.12#^aH.#^aKim ng#2012#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Mugiwara Shintaro#Fujiko F. Fujio Pro#Song Tm Quyn#Nguyn Thng Vu#Hoa#Dch N ht Bn#294027## 00656000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020019000400030013000590070095000720220005001670080005001720090 01100177010000500188011001500193020001800208020000900226020001300235005001800248 005002000266006001500286005001600301039000400317019001400321013000700335#VN12.03 752#Vi?t#D434B#895.6#^214#16000#Doraemon bng chy#Truyn tranh#Mugiwara Shinta ro, Fujiko F. Fujio Pro ; Song Tm Quyn dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu# T.13#^aH.#^aKim ng#2012#^a184tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Mugiwara Shintaro#Fujiko F. Fujio Pro#Song Tm Quyn#Nguyn Thng Vu#Hoa#Dch N ht Bn#294028## 00656000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020019000400030013000590070095000720220005001670080005001720090 01100177010000500188011001500193020001800208020000900226020001300235005001800248 005002000266006001500286005001600301039000400317019001400321013000700335#VN12.03 753#Vi?t#D434B#895.6#^214#16000#Doraemon bng chy#Truyn tranh#Mugiwara Shinta ro, Fujiko F. Fujio Pro ; Song Tm Quyn dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu# T.14#^aH.#^aKim ng#2012#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Mugiwara Shintaro#Fujiko F. Fujio Pro#Song Tm Quyn#Nguyn Thng Vu#Hoa#Dch N ht Bn#294029## 00656000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020019000400030013000590070095000720220005001670080005001720090 01100177010000500188011001500193020001800208020000900226020001300235005001800248 005002000266006001500286005001600301039000400317019001400321013000700335#VN12.03 754#Vi?t#D434B#895.6#^214#16000#Doraemon bng chy#Truyn tranh#Mugiwara Shinta ro, Fujiko F. Fujio Pro ; Song Tm Quyn dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu# T.15#^aH.#^aKim ng#2012#^a184tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Mugiwara Shintaro#Fujiko F. Fujio Pro#Song Tm Quyn#Nguyn Thng Vu#Hoa#Dch N ht Bn#294030## 00602000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070076000710220004001470080005001510090 01100156010000500167011001500172020001800187020000900205020001300214005001700227 005001600244006001500260039000400275019001400279013000700293#VN12.03755#16000#V i?t#T121T#895.6#^214#Tn t in k b#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko. F. Fujio ; Tranh: Tanaka Michiaki ; Song Tm Quyn dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2012#^a185tr .^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Tanaka Michiaki #Song Tm Quyn#Hoa#Dch Nht Bn#294031## 00602000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070076000710220004001470080005001510090 01100156010000500167011001500172020001800187020000900205020001300214005001700227 005001600244006001500260039000400275019001400279013000700293#VN12.03756#16000#V i?t#T121T#895.6#^214#Tn t in k b#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko. F. Fujio ; Tranh: Tanaka Michiaki ; Song Tm Quyn dch#T.5#^aH.#^aKim ng#2012#^a187tr .^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Tanaka Michiaki #Song Tm Quyn#Hoa#Dch Nht Bn#294032## 00602000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070076000710220004001470080005001510090 01100156010000500167011001500172020001800187020000900205020001300214005001700227 005001600244006001500260039000400275019001400279013000700293#VN12.03757#16000#V i?t#T121T#895.6#^214#Tn t in k b#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko. F. Fujio ; Tranh: Tanaka Michiaki ; Song Tm Quyn dch#T.6#^aH.#^aKim ng#2012#^a186tr .^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Tanaka Michiaki #Song Tm Quyn#Hoa#Dch Nht Bn#294033## 00646000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030014000660070032000800220005001122210063001170080 00500180009001100185010000500196011001500201020001800216020001100234020001300245 005001300258006001200271039000400283019001600287012002200303013000700325#VN12.03 758#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long Vin linh vt sng#Truyn di k#Au Yao Hsing ; Phng Thu dch#T.13#Cp choai choai nm vng quc. Luyn an s d rn ri hang#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Tr uyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Thu#Hoa#Dch Trung Quc#Dnh cho la tui 14+#29 4034## 00641000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030014000660070032000800220005001122210058001170080 00500175009001100180010000500191011001500196020001800211020001100229020001300240 005001300253006001200266039000400278019001600282012002200298013000700320#VN12.03 759#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long Vin linh vt sng#Truyn di k#Au Yao Hsing ; Phng Thu dch#T.14#Ma lc h thanh xun ht hn. Sa mc tm bu vt g ian nan#^aH.#^aKim ng#2012#^a121tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Thu#Hoa#Dch Trung Quc#Dnh cho la tui 14+#294035# # 00655000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030014000660070032000800220005001122210072001170080 00500189009001100194010000500205011001500210020001800225020001100243020001300254 005001300267006001200280039000400292019001600296012002200312013000700334#VN12.03 760#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long Vin linh vt sng#Truyn di k#Au Yao Hsing ; Phng Thu dch#T.16#i s huynh to mm lp i cng. Giang thiu hu ci thm y kh st#^aH.#^aKim ng#2012#^a122tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trun g Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Thu#Hoa#Dch Trung Quc#Dnh cho la tu i 14+#294036## 00669000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050006000570020020000630070051000830040018001340080 00500152009001100157010000500168011001500173020001200188020001700200020000900217 02000080022602000210023402000200025502000100027500500180028500500170030303900040 0320013000700324#VN12.03855#VN12.03856#32000#Vi?t#CH527K#959.704092#^214#V K# Chuyn k v Bc H#V K (ch.b.), Nguyn Xun Thng, Nguyn Hong Tu#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a263tr.^b18cm#H Ch Minh#Vn hc hin i#Cuc i#o c#T tng H Ch Minh#Hot ng cch mng#Truyn k#Nguyn Xun Thng# Nguyn Hong Tu#Hoa#294037## 00649000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030014000660070032000800220005001122210065001170080 00500182009001100187010000500198011001500203020001800218020001100236020001300247 005001300260006001200273039000500285019001600290012002200306013000700328#VN12.03 761#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long Vin linh vt sng#Truyn di k#Au Yao Hsing ; Phng Thu dch#T.17#Thu quan m bin hnh t kch. Trng tng qun l mt si tnh#^aH.#^aKim ng#2012#^a122tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc# Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Thu#oanh#Dch Trung Quc#Dnh cho la tui 14+ #294038## 00648000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030014000660070032000800220005001122210064001170080 00500181009001100186010000500197011001500202020001800217020001100235020001300246 005001300259006001200272039000500284019001600289012002200305013000700327#VN12.03 762#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long Vin linh vt sng#Truyn di k#Au Yao Hsing ; Phng Thu dch#T.18#Ngn nm tng t nc cun tri. Sa khch qung r a c nh mi#^aH.#^aKim ng#2012#^a122tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#T ruyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Thu#oanh#Dch Trung Quc#Dnh cho la tui 14+# 294039## 00530000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030013000640070032000770220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134020001800149020000900167020001300176005001600189 006000900205039000500214013000700219019001400226#VN12.03763#16000#Vi?t#A109C#89 5.6#^214#Asari c b tinh nghch#Truyn tranh#Muroyama Mayumi ; Trang L dch#T. 1#^aH.#^aKim ng#2012#^a185tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mu royama Mayumi#Trang L#oanh#294040#Dch Nht Bn## 00530000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030013000640070032000770220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134020001800149020000900167020001300176005001600189 006000900205039000500214019001400219013000700233#VN12.03764#16000#Vi?t#A109C#89 5.6#^214#Asari c b tinh nghch#Truyn tranh#Muroyama Mayumi ; Trang L dch#T. 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mu royama Mayumi#Trang L#oanh#Dch Nht Bn#294041## 00660000000000325000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020013000400030013000530070064000660220005001302210019001350080 00500154009001100159010000500170011001500175012003500190020001800225020000900243 02000130025200500170026500500140028200600120029601900140030803900050032201300070 0327#VN12.03765#E207H#895.6#^214#16000#Vi?t#Eyeshield 21#Truyn tranh#Li: Riic hiro Inagaki ; Tranh: Yusuke Murata ; Trang Tempo dch#T.11#i chin khai mn#^ aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 14+#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Riichiro Inagaki#Yusuke Murata#Trang Tempo#Dch Nh t Bn#oanh#294042## 00656000000000325000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020013000400030013000530070064000660220005001302210015001350080 00500150009001100155010000500166011001500171012003500186020001800221020000900239 02000130024800500170026100500140027800600120029201900140030403900050031801300070 0323#VN12.03766#E207H#895.6#^214#16000#Vi?t#Eyeshield 21#Truyn tranh#Li: Riic hiro Inagaki ; Tranh: Yusuke Murata ; Trang Tempo dch#T.12#Devil bat ghot#^aH.# ^aKim ng#2012#^a199tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 14+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Riichiro Inagaki#Yusuke Murata#Trang Tempo#Dch Nht B n#oanh#294043## 00654000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070064000660220005001302210013001350080 00500148009001100153010000500164011001500169012003500184020001800219020000900237 02000130024600500170025900500140027600600120029001900140030203900050031601300070 0321#VN12.03767#16000#Vi?t#E207H#895.6#^214#Eyeshield 21#Truyn tranh#Li: Riic hiro Inagaki ; Tranh: Yusuke Murata ; Trang Tempo dch#T.13#Ai l tht ?#^aH.#^a Kim ng#2012#^a207tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 14+#Vn hc thiu nh i#Nht Bn#Truyn tranh#Riichiro Inagaki#Yusuke Murata#Trang Tempo#Dch Nht Bn #oanh#294044## 00589000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020027000410030013000680070054000810220004001350080005001390090 01100144010000500155011001500160020001800175020000900193020001300202005001400215 005001400229006001800243039000500261019001400266013000700280#VN12.03768#21000#V i?t#KH110V#895.6#^214#Kht vng ng ua Capeta#Truyn tranh#Masahito Soda, Kur o Tomiyama ; Nguyn Thanh Ngn dch#T.8#^aH.#^aKim ng#2012#^a214tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Masahito Soda#Kuro Tomiyama#Nguyn Thanh Ng n#oanh#Dch Nht Bn#294045## 00589000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020027000410030013000680070054000810220004001350080005001390090 01100144010000500155011001500160020001800175020000900193020001300202005001400215 005001400229006001800243039000500261019001400266013000700280#VN12.03769#21000#V i?t#KH110V#895.6#^214#Kht vng ng ua Capeta#Truyn tranh#Masahito Soda, Kur o Tomiyama ; Nguyn Thanh Ngn dch#T.9#^aH.#^aKim ng#2012#^a219tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Masahito Soda#Kuro Tomiyama#Nguyn Thanh Ng n#oanh#Dch Nht Bn#294046## 00590000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020027000410030013000680070054000810220005001350080005001400090 01100145010000500156011001500161020001800176020000900194020001300203005001400216 005001400230006001800244039000500262019001400267013000700281#VN12.03770#21000#V i?t#KH110V#895.6#^214#Kht vng ng ua Capeta#Truyn tranh#Masahito Soda, Kur o Tomiyama ; Nguyn Thanh Ngn dch#T.10#^aH.#^aKim ng#2012#^a211tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Masahito Soda#Kuro Tomiyama#Nguyn Thanh Ng n#oanh#Dch Nht Bn#294047## 00567000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540070050000670220005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185005001300198 006001300211006001500224039000500239019001400244013000700258#VN12.03771#Vi?t#N31 2R#895.6#^214#22000#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.29#^aH.#^aKim ng#2012#^a238tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#Oanh#Dch Nht Bn#2 94048## 00567000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540070050000670220005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185005001300198 006001300211006001500224039000500239019001400244013000700258#VN12.03772#Vi?t#N31 2R#895.6#^214#22000#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.30#^aH.#^aKim ng#2012#^a238tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#Oanh#Dch Nht Bn#2 94049## 00567000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540070050000670220005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185005001300198 006001300211006001500224039000500239019001400244013000700258#VN12.03773#Vi?t#N31 2R#895.6#^214#22000#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.31#^aH.#^aKim ng#2012#^a238tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#Oanh#Dch Nht Bn#2 94050## 00558000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070044000700220004001140080005001180090 01100123010000500134011001500139020001800154020000900172020001300181005001200194 005001000206006001400216039000500230019001400235013000700249#VN12.03774#15000#V i?t#452Q#895.7#^214#i qun nh nh#Truyn tranh#Park In Seo, Choi Sang ; Phm Thanh T dch#T.6#^aH.#^aKim ng#2012#^a174tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#Park In Seo#Choi Sang#Phm Thanh T#oanh#Dch Hn Quc#294051## 00558000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070044000700220004001140080005001180090 01100123010000500134011001500139020001800154020000900172020001300181005001200194 005001000206006001400216039000500230019001400235013000700249#VN12.03775#15000#V i?t#452Q#895.7#^214#i qun nh nh#Truyn tranh#Park In Seo, Choi Sang ; Phm Thanh T dch#T.7#^aH.#^aKim ng#2012#^a169tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#Park In Seo#Choi Sang#Phm Thanh T#oanh#Dch Hn Quc#294052## 00603000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020008000410030013000490070036000620220005000982210021001030080 00500124009001100129010000500140011001500145020001700160020000900177020001300186 005001600199006001300215039000500228019001400233012003500247013000700282#VN12.03 776#Vi?t#GI-315#895.6#^214#16000#Gintama#Truyn tranh#Hideaki Sorachi ; Barbie Ayumi dch#T.22#Tua vt ca tri tim#^aH.#^aKim ng#2012#^a183tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hideaki Sorachi#Barbie Ayumi#oanh#Dch Nht Bn# Tranh truyn dnh cho la tui 16+#294053## 00619000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020008000410030013000490070036000620220005000982210037001030080 00500140009001100145010000500156011001500161020001700176020000900193020001300202 005001600215006001300231039000500244019001400249012003500263013000700298#VN12.03 777#Vi?t#GI-315#895.6#^214#16000#Gintama#Truyn tranh#Hideaki Sorachi ; Barbie Ayumi dch#T.23# ni cm tri th no cng ci nhau#^aH.#^aKim ng#2012#^a185t r.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hideaki Sorachi#Barbie Ayumi#oan h#Dch Nht Bn#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#294054## 00734000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360050016000410020055000570070060001120080005001720090011001770100 00500188011001400193021011300207020001500320039000500335019000800340005001400348 006001300362013000700375020000300382020002500385020002200410#VN12.03778#16000#V i?t#T452#973.91#^214#Tarshis, Lauren#Ti sng st trong v nh bom Trn Ch u Cng, 1941#Lauren Tarshis ; Minh ho: Scott Dawson ; Nguyn Hng dch#^aH.#^a Kim ng#2012#^a87tr.^b19cm#Ghi li s kin ngy nc M b tn cng ti Trn Ch u Cng 7 thng 12, 1941qua nhn chng lch s l mt cu b#Truyn lch s#oanh #Dch M#Dawson, Scott#Nguyn Hng#294055#M#Trn nh Trn Chu Cng#Sch than h thiu nin## 00692000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360050016000410020047000570070060001040080005001640090011001690100 00500180011001400185021009200199020001500291020001200306039000500318019000800323 005001400331006001300345013000700358020000300365020002200368#VN12.03779#16000#V i?t#T452#973.91#^214#Tarshis, Lauren#Ti sng st trong v m tu Titanic, 1912#Lauren Tarshis ; Minh ho: Scott Dawson ; Nguyn Hng dch#^aH.#^aKim ng #2012#^a90tr.^b19cm#K v lch s v m tu Titanic ngy 15 thng 4, 1912 mt c on tu du lch ni ting ca M#Truyn lch s#Tu Titanic#oanh#Dch M#Dawson, Scott#Nguyn Hng#294056#M#Sch thanh thiu nin## 00521000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070038000670220004001050080005001090090 01100114010000500125011001500130020001800145020000900163020001300172005001300185 006001800198039000500216013000700221019000300228#VN12.03780#19000#Vi?t#K200A#89 5.6#^214#K n c mng#Truyn tranh#Shin Mashiba ; Nguyn Thanh Ngn dch#T.1#^a H.#^aKim ng#2012#^a177tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Shin M ashiba#Nguyn Thanh Ngn#oanh#294057#VH## 00519000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070037000670220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129020001800144020000900162020001300171005001300184 006001700197039000500214019000300219013000700222#VN12.03781#19000#Vi?t#K200A#89 5.6#^214#K n c mng#Truyn tranh#Shin Mashiba ; Cao Th Hi Linh dch#T.2#^aH .#^aKim ng#2012#^a177tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Shin Ma shiba#Cao Th Hi Linh#oanh#VH#294058## 00519000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070037000670220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129020001800144020000900162020001300171005001300184 006001700197039000500214019000300219013000700222#VN12.03782#19000#Vi?t#K200A#89 5.6#^214#K n c mng#Truyn tranh#Shin Mashiba ; Cao Th Hi Linh dch#T.3#^aH .#^aKim ng#2012#^a177tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Shin Ma shiba#Cao Th Hi Linh#oanh#VH#294059## 00556000000000301000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020007000390030013000460070048000590220005001070080005001120090 01100117010000500128011001500133020001800148020000900166020001300175005001300188 005001600201006001100217039000500228019001400233013000700247#VN12.03783#Vi?t#Y00 0#895.7#^214#15000#Yureka#Truyn tranh#Son Hee Joon, Kim Youn Kyoung ; Hi Ph ng dch#T.12#^aH.#^aKim ng#2012#^a170tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Son Hee Joon#Kim Youn Kyoung#Hi Phng#oanh#Dch Hn Quc#294060## 00556000000000301000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020007000390030013000460070048000590220005001070080005001120090 01100117010000500128011001500133020001800148020000900166020001300175005001300188 005001600201006001100217039000500228019001400233013000700247#VN12.03784#Vi?t#Y00 0#895.7#^214#15000#Yureka#Truyn tranh#Son Hee Joon, Kim Youn Kyoung ; Hi Ph ng dch#T.13#^aH.#^aKim ng#2012#^a170tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Son Hee Joon#Kim Youn Kyoung#Hi Phng#oanh#Dch Hn Quc#294061## 00577000000000301000450002600110000004100050001101400070001600200160002300300130 00390070036000520220005000880080005000930090011000980100005001090110015001140120 03500129019001400164005001300178006001600191181000600207082000600213808000500219 020001700224020000900241020001300250039000500263013000700268#VN12.03785#Vi?t#160 00#Hip s Vampire#Truyn tranh#Matsuri Hino ; Trnh Thu Giang dch#T.14#^aH.#^ aKim ng#2011#^a192tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Dch Nht Bn#M atsuri Hino#Trnh Thu Giang#H307S#895.6#^214#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tr anh#oanh#294062## 00577000000000301000450002600110000004100050001101400070001600200160002300300130 00390070036000520220005000880080005000930090011000980100005001090110015001140120 03500129019001400164005001300178006001600191181000600207082000600213808000500219 020001700224020000900241020001300250039000500263013000700268#VN12.03786#Vi?t#160 00#Hip s Vampire#Truyn tranh#Matsuri Hino ; Trnh Thu Giang dch#T.15#^aH.#^ aKim ng#2011#^a188tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Dch Nht Bn#M atsuri Hino#Trnh Thu Giang#H307S#895.6#^214#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tr anh#oanh#294063## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070033000790220004001120080005001160090 01100121010000500132011001500137012003500152020001700187020000900204020001300213 005001500226006001100241039000500252019001400257013000700271#VN12.03787#16000#V i?t#M102M#895.6#^214#Magi - M cung thn thoi#Truyn tranh#Ohtaka Shinobu ; m Nguyt dch#T.6#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la t ui 15+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Ohtaka Shinobu#m Nguyt#oanh#D ch Nht Bn#294064## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070033000790220004001120080005001160090 01100121010000500132011001500137012003500152020001700187020000900204020001300213 005001500226006001100241039000500252019001400257013000700271#VN12.03788#16000#V i?t#M102M#895.6#^214#Magi - M cung thn thoi#Truyn tranh#Ohtaka Shinobu ; m Nguyt dch#T.7#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la t ui 15+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Ohtaka Shinobu#m Nguyt#oanh#D ch Nht Bn#294065## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070033000790220004001120080005001160090 01100121010000500132011001500137012003500152020001700187020000900204020001300213 005001500226006001100241039000500252019001400257013000700271#VN12.03789#16000#V i?t#M102M#895.6#^214#Magi - M cung thn thoi#Truyn tranh#Ohtaka Shinobu ; m Nguyt dch#T.8#^aH.#^aKim ng#2012#^a199tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la t ui 15+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Ohtaka Shinobu#m Nguyt#oanh#D ch Nht Bn#294066## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070033000790220004001120080005001160090 01100121010000500132011001500137012003500152020001700187020000900204020001300213 005001500226006001100241039000500252019001400257013000700271#VN12.03790#16000#V i?t#M102M#895.6#^214#Magi - M cung thn thoi#Truyn tranh#Ohtaka Shinobu ; m Nguyt dch#T.9#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la t ui 15+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Ohtaka Shinobu#m Nguyt#oanh#D ch Nht Bn#294067## 00581000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070033000790220005001120080005001170090 01100122010000500133011001500138012003500153020001700188020000900205020001300214 005001500227006001100242039000500253019001400258013000700272#VN12.03791#16000#V i?t#M102M#895.6#^214#Magi - M cung thn thoi#Truyn tranh#Ohtaka Shinobu ; m Nguyt dch#T.10#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Ohtaka Shinobu#m Nguyt#oanh#D ch Nht Bn#294068## 00581000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070033000790220005001120080005001170090 01100122010000500133011001500138012003500153020001700188020000900205020001300214 005001500227006001100242039000500253019001400258013000700272#VN12.03792#16000#V i?t#M102M#895.6#^214#Magi - M cung thn thoi#Truyn tranh#Ohtaka Shinobu ; m Nguyt dch#T.11#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Ohtaka Shinobu#m Nguyt#oanh#D ch Nht Bn#294069## 00525000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280020016000350030013000510070033000640220005000970050015001020060011001170080 00500128009001100133010000500144011001500149019001400164020001800178020000900196 020001300205039000500218041000500223013000700228#VN12.03793#L435C#895.6#^214#160 00#Lovely children#Truyn tranh#Shiina Takashi ; Thanh Thu dch#T.30#Shiina Ta kashi#Thanh Thu#^aH.#^aKim ng#2012#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#Vi?t#294070## 00545000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020012000410030013000530070033000660220005000992210011001040080 00500115009001100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178 039000500191019001400196005001500210006001100225013000700236#VN12.03794#16000#V i?t#O-431#895.6#^214#Ong a th#Truyn tranh#Hiroyuki Asada ; Thanh Ngn dch# T.14#Th ca m#^aH.#^aKim ng#2012#^a194tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#oanh#Dch Nht Bn#Hiroyuki Asada#Thanh Ngn#294071## 00566000000000301000450002600110000002000170001102000090002802000130003701400070 00500410005000571810006000620820006000688080005000740020017000790030013000960070 02900109022000500138008000500143009001100148010000500159011001500164012003500179 005001300214006000900227039000700236019001400243013000700257#VN12.03795#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#18000#Vi?t#C450D#895.7#^214#C du thu thn#Tru yn tranh#Yun Mi Kyung ; Kim Dung dch#T.16#^aH.#^aKim ng#2012#^a159tr.^b18cm# Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Yun Mi Kyung#Kim Dung#P.Dung#Dch Hn Quc#29 4072## 00552000000000289000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020036000410030013000770070035000900220005001250080005001300090 01100135010000500146011001500151020001800166020000900184020001300193005001500206 006001300221039000700234019001400241013000700255#VN12.03796#Vi?t#TR527T#895.6#^2 14#16000#Truyn thuyt cng cha hoa anh o#Truyn tranh#Arina Tanemura ; Barb ie Ayumi dch#T.10#^aH.#^aKim ng#2012#^a177tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Arina Tanemura#Barbie Ayumi#P.Dung#Dch Nht Bn#294073## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400290014000570070034000710220005001050080005001100090 01100115010000500126011001500131020001800146020000900164020001300173005001600186 006001100202039000700213019001400220013000700234#VN12.03797#16000#Vi?t#B455C#89 5.6#^214#Bng cc diu k#Dengeki daisy#Motomi Kyousuke ; m Nguyt dch#T.11#^ aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Motom i Kyousuke#m Nguyt#P.Dung#Dch Nht Bn#294074## 00558000000000301000450002600110000002000090001102000130002002000170003303900070 00500140007000570410005000641810006000690820006000758080005000810020011000860030 01300097007002800110022000500138005001200143006000900155008000500164009001100169 010000500180011001500185012003500200019001400235013000700249#VN12.03798#Hn Quc #Truyn tranh#Vn hc hin i#P.Dung#18000#Vi?t#H407C#895.7#^214#Hong cung#Tr uyn tranh#Park So Hee ; Kim Dung dch#T.27#Park So Hee#Kim Dung#^aH.#^aKim ng #2012#^a175tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Hn Quc#294075## 00567000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020034000410030013000750070034000880220004001220080005001260090 01100131010000500142011001500147012003500162020001700197020000900214020001300223 005001600236006001100252039000700263013000700270#VN12.03799#16000#Vi?t#TR527T#8 95.6#^214#Truyn thuyt anh hng Yoshirsune#Truyn tranh#Hirofumi Sawada ; Thu Dng dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a203tr.^b19cm#Tranh truyn dnh cho la tu i 16+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hirofumi Sawada#Thu Dng#P.Dung#2 94076## 00451000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020019000680030004000870070014000910080 00500105009001100110010000500121011001400126020001800140020000900158020000400167 039000700171013000700178#VN12.03800#VN12.03801#15000#Vi?t#202M#895.9221#^214#T rn Khc Tm#em ma v cho cy#Th#Trn Khc Tm#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b 19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#P.Dung#294077## 00543000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020019000430030013000620070044000750080005001190090011001240100 00500135011001400140012001700154020001800171020000900189020001300198005000900211 005001000220005000900230039000700239013000700246#VN12.03802#20000#Vi?t#L462C#89 5.9223#^214#Li cho bui sng#Truyn tranh#B.s.: Tm Hng, Thanh Nga ; Tranh: N gc Anh#^aH.#^aKim ng#2012#^a10tr.^b15cm#Chuyn k cho b#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#Tm Hng#Thanh Nga#Ngc Anh#P.Dung#294078## 00546000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020022000430030013000650070044000780080005001220090011001270100 00500138011001400143012001700157020001800174020000900192020001300201005000900214 005001000223005000900233039000700242013000700249#VN12.03803#20000#Vi?t#T123T#89 5.9223#^214#Tp th dc bui sng#Truyn tranh#B.s.: Tm Hng, Thanh Nga ; Tranh : Ngc Anh#^aH.#^aKim ng#2012#^a10tr.^b15cm#Chuyn k cho b#Vn hc thiu nhi #Vit Nam#Truyn tranh#Tm Hng#Thanh Nga#Ngc Anh#P.Dung#294079## 00535000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020011000430030013000540070044000670080005001110090011001160100 00500127011001400132012001700146020001800163020000900181020001300190005000900203 005001000212005000900222039000700231013000700238#VN12.03804#20000#Vi?t#L462C#89 5.9223#^214#Li cm n#Truyn tranh#B.s.: Tm Hng, Thanh Nga ; Tranh: Ngc Anh# ^aH.#^aKim ng#2012#^a10tr.^b15cm#Chuyn k cho b#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T ruyn tranh#Tm Hng#Thanh Nga#Ngc Anh#P.Dung#294080## 00542000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430030013000610070044000740080005001180090011001230100 00500134011001400139012001700153020001800170020000900188020001300197005000900210 005001000219005000900229039000700238013000700245#VN12.03805#20000#Vi?t#L462C#89 5.9223#^214#Li cho bui ti#Truyn tranh#B.s.: Tm Hng, Thanh Nga ; Tranh: Ng c Anh#^aH.#^aKim ng#2012#^a10tr.^b15cm#Chuyn k cho b#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#Tm Hng#Thanh Nga#Ngc Anh#P.Dung#294081## 00548000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020023000440030013000670070044000800080005001240090011001290100 00500140011001400145012001700159020001800176020000900194020001300203005000900216 005001000225005000900235039000700244013000700251#VN12.03806#20000#Vi?t#CH303#8 95.9223#^214#Chic ng h u tin#Truyn tranh#B.s.: Tm Hng, Thanh Nga ; Tra nh: Ngc Anh#^aH.#^aKim ng#2012#^a10tr.^b15cm#Chuyn k cho b#Vn hc thiu n hi#Vit Nam#Truyn tranh#Tm Hng#Thanh Nga#Ngc Anh#P.Dung#294082## 00605000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020012000380030013000500070064000630040013001270080005001400090 01100145010000500156011001400161012001100175020001800186020000500204020001300209 005001600222005001700238006001200255039000700267019001000274013000700284#VN12.03 807#10000#Vi?t#B450K#843#^214#B knh yu#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; Tr anh: velyne Droure ; Lan Hnh dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a20tr .^b17cm#T m qu!#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Bellier, Sophie#Droure, velyne# Lan Hnh#P.Dung#Dch Php#294083## 00604000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020013000380030013000510070063000640040013001270080005001400090 01100145010000500156011001400161012001100175020001800186020000500204020001300209 005001600222005001600238006001200254039000700266019001000273013000700283#VN12.03 808#10000#Vi?t#K301M#843#^214#Ka mt tri#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; T ranh: Claire Delvaux ; Lan Hnh dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a20tr .^b17cm#T m qu!#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Bellier, Sophie#Delvaux, Claire# Lan Hnh#P.Dung#Dch Php#294084## 00599000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020010000380030013000480070062000610040013001230080005001360090 01100141010000500152011001400157012001100171020001800182020000500200020001300205 005001600218005001500234006001200249039000700261019001000268013000700278#VN12.03 809#10000#Vi?t#N500H#843#^214#N hn m#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; Tran h: Nadia Berkane ; Lan Hnh dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a20tr.^b1 7cm#T m qu!#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Bellier, Sophie#Berkane, Nadi a# Lan Hnh#P.Dung#Dch Php#294085## 00603000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020012000380030013000500070063000630040013001260080005001390090 01100144010000500155011001400160012001100174020001800185020000500203020001300208 005001600221005001600237006001200253039000700265019001000272013000700282#VN12.03 810#10000#Vi?t#C103B#843#^214#Ci b xinh#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; Tr anh: Marie Quentrec ; Lan Hnh dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a20tr. ^b17cm#T m qu!#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Bellier, Sophie#Quentrec, Marie# Lan Hnh#P.Dung#Dch Php#294086## 00601000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020012000380030013000500070062000630040013001250080005001380090 01100143010000500154011001400159012001100173020001800184020000500202020001300207 005001600220005001500236006001200251039000700263019001000270013000700280#VN12.03 811#10000#Vi?t#B551A#843#^214#Ba n ngon#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; Tr anh: Nadia Berkane ; Lan Hnh dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a20tr.^ b17cm#T m qu!#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Bellier, Sophie#Berkane, Na dia# Lan Hnh#P.Dung#Dch Php#294087## 00608000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020013000380030013000510070065000640040013001290080005001420090 01100147010000500158011001400163012001100177020001800188020000500206020001300211 005001600224005001800240006001200258039000700270019001000277013000700287#VN12.03 812#10000#Vi?t#L104B#843#^214#Lm b ngoan#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; T ranh: Ginette Hoffmann ; Lan Hnh dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a20 tr.^b17cm#T m qu!#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Bellier, Sophie#Hoffman n, Ginette# Lan Hnh#P.Dung#Dch Php#294088## 00604000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020013000380030013000510070063000640040013001270080005001400090 01100145010000500156011001400161012001100175020001800186020000500204020001300209 005001600222005001600238006001200254039000700266019001000273013000700283#VN12.03 813#10000#Vi?t#253Y#843#^214#m yn bnh#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; T ranh: Sophie Ledesma ; Lan Hnh dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a20tr .^b17cm#T m qu!#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Bellier, Sophie#Ledesma, Sophie# Lan Hnh#P.Dung#Dch Php#294089## 00607000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020014000380030013000520070064000650040013001290080005001420090 01100147010000500158011001400163012001100177020001800188020000500206020001300211 005001600224005001700240006001200257039000700269019001000276013000700286#VN12.03 814#10000#Vi?t#M200Y#843#^214#M yu thng#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; Tranh: velyne Droure ; Lan Hnh dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a20 tr.^b17cm#T m qu!#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Bellier, Sophie#Droure , velyne# Lan Hnh#P.Dung#Dch Php#294090## 00605000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020012000380030013000500070064000630040013001270080005001400090 01100145010000500156011001400161012001100175020001800186020000500204020001300209 005001600222005001700238006001200255039000700267019001000274013000700284#VN12.03 815#10000#Vi?t#M551R#843#^214#Ma ro ro#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; Tr anh: velyne Droure ; Lan Hnh dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a20tr .^b17cm#T m qu!#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Bellier, Sophie#Droure, velyne# Lan Hnh#P.Dung#Dch Php#294091## 00608000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020012000390030013000510070065000640040013001290080005001420090 01100147010000500158011001400163012001100177020001800188020000500206020001300211 005001600224005001800240006001200258039000700270013000700277019001000284#VN12.03 816#10000#Vi?t#CH111Y#843#^214#Chu yu b#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; T ranh: Ginette Hoffmann ; Lan Hnh dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a20 tr.^b17cm#T m qu!#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Bellier, Sophie#Hoffman n, Ginette# Lan Hnh#P.Dung#294092#Dch Php## 00606000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020011000380030013000490070065000620040013001270080005001400090 01100145010000500156011001400161012001100175020001800186020000500204020001300209 005001600222005001800238006001200256039000700268019001000275013000700285#VN12.03 817#10000#Vi?t#N108#843#^214#No i hc#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; Tra nh: Ginette Hoffmann ; Lan Hnh dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a20tr .^b17cm#T m qu!#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Bellier, Sophie#Hoffmann, Ginette# Lan Hnh#P.Dung#Dch Php#294093## 00604000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020013000380030013000510070063000640040013001270080005001400090 01100145010000500156011001400161012001100175020001800186020000500204020001300209 005001600222005001600238006001200254039000700266019001000273013000700283#VN12.03 818#10000#Vi?t#T114R#843#^214#Tm ra sch#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; T ranh: Marie Quentrec ; Lan Hnh dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a20tr .^b17cm#T m qu!#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Bellier, Sophie#Quentrec, Marie# Lan Hnh#P.Dung#Dch Php#294094## 00603000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020012000380030013000500070063000630040013001260080005001390090 01100144010000500155011001400160012001100174020001800185020000500203020001300208 005001600221005001600237006001200253039000700265019001000272013000700282#VN12.03 819#10000#Vi?t#T310B#843#^214#Tm bn tt#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; Tr anh: Claire Delvaux ; Lan Hnh dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a20tr. ^b17cm#T m qu!#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Bellier, Sophie#Delvaux, C laire# Lan Hnh#P.Dung#Dch Php#294095## 00608000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020013000380030013000510070065000640040013001290080005001420090 01100147010000500158011001400163012001100177020001800188020000500206020001300211 005001600224005001800240006001200258039000700270019001000277013000700287#VN12.03 820#10000#Vi?t#C103B#843#^214#Chu yu ng#Truyn tranh#Li: Sophie Bellier ; T ranh: Ginette Hoffmann ; Lan Hnh dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a20 tr.^b17cm#T m qu!#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Bellier, Sophie#Hoffman n, Ginette# Lan Hnh#P.Dung#Dch Php#294096## 00534000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020018000430030011000610070041000720080005001130090011001180100 00500129011001400134012002700148020001800175020000900193020001300202005001500215 005001200230039000700242013000700249#VN12.03821#8500#Vi?t#KH300C#895.9223#^214# Kh con ngoan qu#2 - 6 tui#Tranh: Phng Duy Tng ; Li: Vng Trng#^aH.#^aKim ng#2012#^a14tr.^b17cm#Chuyn k cho b hiu tho#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T ruyn tranh#Phng Duy Tng#Vng Trng#P.Dung#294097## 00529000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020018000420030011000600070039000710080005001100090011001150100 00500126011001400131012002700145020001800172020000900190020001300199005001500212 005001000227039000700237013000700244#VN12.03822#8500#Vi?t#252X#895.9223#^214# ch xanh ham chi#2 - 6 tui#Tranh: Phng Duy Tng ; Li: Hiu Minh#^aH.#^aKim ng#2012#^a14tr.^b17cm#Chuyn k cho b hiu tho#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Phng Duy Tng#Hiu Minh#P.Dung#294098## 00529000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020017000430030011000600070039000710080005001100090011001150100 00500126011001400131012002700145020001800172020000900190020001300199005001500212 005001000227039000700237013000700244#VN12.03823#8500#Vi?t#TH400M#895.9223#^214# Th Min chia qu#2 - 6 tui#Tranh: Phng Duy Tng ; Li: Hiu Minh#^aH.#^aKim ng#2012#^a14tr.^b17cm#Chuyn k cho b hiu tho#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Phng Duy Tng#Hiu Minh#P.Dung#294099## 00528000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020017000420030011000590070039000700080005001090090011001140100 00500125011001400130012002700144020001800171020000900189020001300198005001500211 005001000226039000700236013000700243#VN12.03824#8500#Vi?t#S200N#895.9223#^214#S nu hiu tho#2 - 6 tui#Tranh: Phng Duy Tng ; Li: Hiu Minh#^aH.#^aKim n g#2012#^a14tr.^b17cm#Chuyn k cho b hiu tho#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Phng Duy Tng#Hiu Minh#P.Dung#294100## 00565000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020018000430030011000610070051000720080005001230090011001280100 00500139011001400144012002700158020001800185020000900203020001300212005001500225 005001200240039000700252005000900259013000700268#VN12.03825#8500#Vi?t#CH527C#89 5.9223#^214#Chuyn ch R con#2 - 6 tui#Tranh: Phng Duy Tng ; Li: Minh Phn g, Vn Hng#^aH.#^aKim ng#2012#^a14tr.^b17cm#Chuyn k cho b hiu tho#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Phng Duy Tng#Minh Phng#P.Dung#Vn Hng#294 101## 00530000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020015000420030011000570070041000680080005001090090011001140100 00500125011001400130012002700144020001800171020000900189020001300198005001500211 005001200226039000700238013000700245#VN12.03826#8500#Vi?t#300T#895.9223#^214# i tm bu vt#2 - 6 tui#Tranh: Phng Duy Tng ; Li: Ngc Phng#^aH.#^aKim n g#2012#^a14tr.^b17cm#Chuyn k cho b hiu tho#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Phng Duy Tng#Ngc Phng#P.Dung#294102## 00537000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020016000420030011000580070044000690080005001130090011001180100 00500129011001400134012002700148020001800175020000900193020001300202005001500215 005001500230039000700245013000700252#VN12.03827#8500#Vi?t#N431N#895.9223#^214#N ng nc tm m#2 - 6 tui#Tranh: Phng Duy Tng ; Li: Phan Triu Hi#^aH.#^aKim ng#2012#^a14tr.^b17cm#Chuyn k cho b hiu tho#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T ruyn tranh#Phng Duy Tng#Phan Triu Hi#P.Dung#294103## 00548000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200090 00308080005000390020019000440030011000630070047000740080005001210090011001260100 00500137011001400142012002700156020001800183020000900201020001300210005001500223 005001800238039000700256013000700263#VN12.03828#8500#Vi?t#NGH200L#895.9223#^214 #Nghe li m khuyn#2 - 6 tui#Tranh: Phng Duy Tng ; Li: Nguyn nh Qung#^a H.#^aKim ng#2012#^a14tr.^b17cm#Chuyn k cho b hiu tho#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#Phng Duy Tng#Nguyn nh Qung#P.Dung#294104## 00543000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020016000420030011000580070047000690080005001160090011001210100 00500132011001400137012002700151020001800178020000900196020001300205005001500218 005001800233039000700251013000700258#VN12.03829#8500#Vi?t#N431N#895.9223#^214#N ng nc tm m#2 - 6 tui#Tranh: Phng Duy Tng ; Li: Nguyn nh Qung#^aH.#^a Kim ng#2012#^a14tr.^b17cm#Chuyn k cho b hiu tho#Vn hc thiu nhi#Vit Na m#Truyn tranh#Phng Duy Tng#Nguyn nh Qung#P.Dung#294105## 00537000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020016000420030023000580070040000810080005001210090011001260100 00500137011001400142020001800156020000900174020001300183005001500196039000400211 012002700215005001000242013000700252#VN12.03830#8500#Vi?t#N304V#895.9223#^214#N im vui ca b#Truyn tranh. 2-6 tui#Tranh: Phng Duy Tng ; Li : Hiu Minh#^a H.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Phng D uy Tng#Th#Chuyn k cho b hiu tho#Hiu Minh#294106## 00572000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020013000430030013000560070049000690040013001180080005001310090 01100136010000500147011001700152020001800169020000900187020001300196005001500209 039000400224012001700228005000900245013000700254005000900261#VN12.03831#30000#V i?t#T460L#895.9223#^214#T l xe ti#Truyn tranh#Tranh: Phng Duy Tng ; Li : Tm Hng, Vit Hi#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2012#^a10tr.^b18x23cm#Vn hc th iu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Phng Duy Tng#Th#Va hc va chi#Tm Hng#29410 7#Vit Hi## 00535000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020017000430030013000600070034000730040013001070080005001200090 01100125010000500136011001700141020001800158020000900176020001300185005001000198 039000400208012001700212005000900229013000700238#VN12.03832#30000#Vi?t#450T#89 5.9223#^214# t con hc bi#Truyn tranh#Tranh: L Phng ; Li : Hoi Thu#In l n th 4#^aH.#^aKim ng#2012#^a10tr.^b18x23cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#L Phng#Th#Va hc va chi#Hoi Thu#294108## 00571000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430030013000610070046000740040013001200080005001330090 01100138010000500149011001700154020001800171020000900189020001300198005001000211 039000400221012001700225005001100242005000900253013000700262#VN12.03833#30000#V i?t#450T#895.9223#^214# t con v xe lu#Truyn tranh#Tranh: L Phng, Don Th nh ; Li : Hoi Thu#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2012#^a10tr.^b18x23cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#L Phng#Th#Va hc va chi#Don Thnh#Hoi T hu#294109## 00573000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020018000520030012000700070052000820040013001340080 00500147009001100152010000500163011001500168020001800183020000400201020001200205 039000400217019000900221006001600230005001800246013000700264#VN12.03834#VN12.038 35#22000#Vi?t#NH556T#891.7#^214#Cnh bum thm#Truyn ngn#Alchxanr Grin ; Phan Hng Giang dch, gii thiu#In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2012#^a119tr.^b1 9cm#Vn hc thiu nhi#Nga#Truyn ngn#Th#Dch Nga#Phan Hng Giang#Grin, Alchxa nr#294110## 00552000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020022000500070053000720040013001250080005001380090 01100143010000500154011001500159020001800174020000700192020001200199039000400211 019001200215006000900227005001900236013000700255#VN12.03837#VN12.03836#63000#Vi ?t#NH556T#853#^214#Nhng tm lng cao c#Edmondo De Amicis ; Hong Thiu Sn dc h, gii thiu#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2012#^a399tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi #Italia#Truyn ngn#Th#Dch Italia#Hunh L#Amicis, Edmondo De#294111## 00534000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460020015000510030012000660070027000780040014001050080 00500119009001100124010000500135011001500140020001800155020000500173020001200178 039000400190019001000194006000900204005001200213013000700225#VN12.03838#VN12.038 39#100000#Vi?t#KH455G#843#^214#Khng gia nh#Truyn ngn#Hcto Mal ; Hunh L dch#In ln th 10#^aH.#^aKim ng#2012#^a702tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Php#T ruyn ngn#Th#Dch Php#Hunh L#Mal, Hcto#294112## 00561000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020028000550030012000830070048000950080005001430090 01100148010000500159011001500164020001800179020000900197020001200206039000400218 012001300222005000900235013000700244005002000251#VV12.12531#VV12.12532#26000#Vi ?t#NG112H#895.9223#^214#Ngy hm nay l mt mn qu#Truyn ngn#o Th Thanh Tu yn ; Ba v minh ho: ng Dao#^aH.#^aKim ng#2012#^a127tr.^b20cm#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Th#Teen vn hc#ng Dao#294113#o Th Thanh Tuyn# # 00511000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020020000560030012000760070039000880080005001270090 01100132010000500143011001500148020001800163020000900181020001200190039000400202 005001200206013000700218005000800225#VV12.12533#VV12.12534#30000#Vi?t#D250M#895 .922334#^214#D mn phiu lu k#Truyn ngn#T Hoi ; Ba v minh ho: T Huy L ong#^aH.#^aKim ng#2012#^a139tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#T h#T Huy Long#294114#T Hoi## 00580000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020013000560030012000690070029000810040014001100080 00500124009001100129010000500140011001500145020001800160020000900178020001200187 039000400199012005100203005000800254013000700262005000900269#VV12.12535#VV12.125 36#50000#Vi?t#B521S#895.922334#^214#Bp sen xanh#Tiu thuyt#Sn Tng ; Minh ho : Vn Cao#In ln th 21#^aH.#^aKim ng#2012#^a362tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#V it Nam#Tiu thuyt#Th#T sch vng. Tc phm chn lc dnh cho thiu nhi#Vn C ao#294115#Sn Tng## 00609000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020031000410030013000720070039000850220004001240080005001280090 01100133010000500144011001500149012003500164020001800199020000900217020001300226 005001300239006000800252039000400260013000700264019001400271005001000285#VV12.12 537#16000#Vi?t#SH311C#895.6#^214#Shin - Cu b bt ch c bit#Truyn tranh#Yo shito Usui, UY Studio ; Chm dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a107tr.^b21cm#Tra nh truyn dnh cho la tui 12+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui# Chm#TH#294116#Dch Nht Bn#UY Studio## 00553000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020029000440030013000730070029000860080005001150090011001200100 00500131011001500136020001800151020001100169020001300180005001300193039000400206 019001600210012002100226006000900247013000700256#VV12.12538#45000#Vi?t#TH305T#8 95.9223#^214#Thin tai v cch thot him#Truyn tranh#Sun Yuan Wei ; Thu Anh d ch#^aH.#^aKim ng#2012#^a151tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tran h#Sun Yuan Wei#Th#Dch Trung Quc#A! Ho ra l nh vy#Thu Anh#294117## 00541000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430030013000610070029000740080005001030090011001080100 00500119011001500124020001800139020001100157020001300168005001300181039000400194 019001600198012002100214006000900235013000700244#VV12.12539#45000#Vi?t#C460T#89 5.9223#^214#C th chng mnh#Truyn tranh#Sun Yuan Wei ; Thu Anh dch#^aH.#^aK im ng#2012#^a151tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Sun Yuan W ei#Th#Dch Trung Quc#A! Ho ra l nh vy#Thu Anh#294118## 00577000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020024000450030013000690070044000820040014001260080005001400090 01100145010000500156011001400161020001800175020000900193020001300202005001300215 039000400228012003100232005001700263013000700280#VV12.12540#15000#Vi?t#C430C#39 8.209597#^214#Con cc l cu ng tri#Truyn tranh#Tranh: T Thc Bnh ; Nguyn Huy Tng b.s.#In ln th 14#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Vn hc thiu nh i#Vit Nam#Truyn tranh#T Thc Bnh#Th#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Nguyn H uy Tng#294119## 00538000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020007000450030013000520070033000650040014000980080005001120090 01100117010000500128011001400133020001800147020000900165020001300174005001100187 039000400198012003100202005000800233013000700241#VV12.12541#15000#Vi?t#S400D#39 8.209597#^214#S da#Truyn tranh#Tranh: Anh Phng ; Hng H b.s.#In ln th 10 #^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Anh Phng#Th#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Hng H#294120## 00545000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200110 00318080005000420020017000470030013000640070031000770040013001080080005001210090 01100126010000500137011001400142020001800156020000900174020001300183005000900196 039000400205012003100209005000800240013000700248#VV12.12542#15000#Vi?t#CH527-O# 398.209597#^214#Chuyn ng Ging#Truyn tranh#Tranh: Mai Long ; T Hoi b.s.#In ln th 7#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn t ranh#Mai Long#Th#Tranh truyn dn gian Vit Nam#T Hoi#294121## 00558000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410020019000460030013000650070037000780040013001150080005001280090 01100133010000500144011001400149020001800163020000900181020001300190005001500203 039000400218012003100222005000800253013000700261#VV12.12543#15000#Vi?t#NG452#3 98.209597#^214#Ngi n gia bin#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Hng H b .s.#In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T ruyn tranh#Phm Ngc Tun#Th#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Hng H#294122## 00560000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020016000450030013000610070040000740040013001140080005001270090 01100132010000500143011001400148020001800162020000900180020001300189005001800202 039000400220012003100224005000800255013000700263#VV12.12544#15000#Vi?t#C103N#39 8.209597#^214#Ci nh gia h#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Trung Dng ; Phm H b. s.#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tr uyn tranh#Nguyn Trung Dng#Th#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Phm H#294123## 00552000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410020025000460030013000710070031000840040013001150080005001280090 01100133010000500144011001400149020001800163020000900181020001300190005000900203 039000400212012003100216005000800247013000700255#VV12.12545#15000#Vi?t#NG558C#3 98.209597#^214#Ngi cha v ba con trai#Truyn tranh#Tranh: H Qung ; Hng H b .s.#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T ruyn tranh#H Qung#Th#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Hng H#294124## 00563000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020019000450030013000640070040000770040013001170080005001300090 01100135010000500146011001400151020001800165020000900183020001300192005001300205 039000400218012003100222005001300253013000700266#VV12.12546#15000#Vi?t#455T#39 8.209597#^214#ng tin vn lch#Truyn tranh#Tranh: Ng Mnh Ln ; L Thanh Nga b.s.#In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam #Truyn tranh#Ng Mnh Ln#Th#Tranh truyn dn gian Vit Nam#L Thanh Nga#29412 5## 00551000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410020016000460030013000620070035000750040013001100080005001230090 01100128010000500139011001400144020001800158020000900176020001300185005001300198 039000400211012003100215005000800246013000700254#VV12.12547#15000#Vi?t#H103-O#3 98.209597#^214#Hai ng tin s#Truyn tranh#Tranh: Ng Mnh Ln ; Hng H b.s.#I n ln th 5#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Ng Mnh Ln#Th#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Hng H#294126## 00555000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020017000450030013000620070037000750040013001120080005001250090 01100130010000500141011001400146020001800160020000900178020001300187005001500200 039000400215012003100219005000800250013000700258#VV12.12548#15000#Vi?t#S550T#39 8.209597#^214#S tch con mui#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Hng H b.s. #In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Phm Ngc Tun#Th#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Hng H#294127## 00549000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020013000450030013000580070036000710040013001070080005001200090 01100125010000500136011001400141020001800155020000900173020001300182005000900195 039000400204012003100208005001300239013000700252#VV12.12549#15000#Vi?t#N106T#39 8.209597#^214#Nng tin h#Truyn tranh#Tranh: Huy Tun ; L Thanh Nga b.s.#In l n th 6#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tr anh#Huy Tun#Th#Tranh truyn dn gian Vit Nam#L Thanh Nga#294128## 00569000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020007000450030013000520070048000650040014001130080005001270090 01100132010000500143011001400148020001800162020000900180020001300189005001800202 039000400220012003100224005001700255013000700272#VV12.12550#15000#Vi?t#T310M#39 8.209597#^214#Tm m#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Cng Hoan ; Nguyn Huy Tng b.s .#In ln th 10#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tr uyn tranh#Nguuyn Cng Hoan#Th#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Nguyn Huy Tng #294129## 00561000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410020018000460030013000640070039000770040013001160080005001290090 01100134010000500145011001400150020001800164020000900182020001300191005001700204 039000400221012003100225005000800256013000700264#VV12.12551#15000#Vi?t#NG566L#3 98.209597#^214#Ngu lang chc n#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Cng Hoan ; Hng H b.s.#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam# Truyn tranh#Nguyn Cng Hoan#Th#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Hng H#294130# # 00564000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410020025000460030013000710070037000840040013001210080005001340090 01100139010000500150011001400155020001800169020000900187020001300196005001500209 039000400224012003100228005000800259013000700267#VV12.12552#15000#Vi?t#NG558C#3 98.209597#^214#Ngi con nui hiu tho#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Hn g H b.s.#In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Phm Ngc Tun#Th#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Hng H#2941 31## 00549000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020015000450030013000600070035000730040013001080080005001210090 01100126010000500137011001400142020001800156020000900174020001300183005001300196 039000400209012003100213005000800244013000700252#VV12.12553#15000#Vi?t#H450V#39 8.209597#^214#H vng h bc#Truyn tranh#Tranh: V Duy Ngha ; Hng H b.s.#In ln th 7#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn t ranh#V Duy Ngha#Th#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Hng H#294132## 00560000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410020021000460030013000670070037000800040013001170080005001300090 01100135010000500146011001400151020001800165020000900183020001300192005001500205 039000400220012003100224005000800255013000700263#VV12.12554#15000#Vi?t#CH106N#3 98.209597#^214#Chng ngc c kin#Truyn tranh#Tranh: Phm Huy Thng ; Hng H b.s.#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam #Truyn tranh#Phm Huy Thng#Th#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Hng H#294133## 00562000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020020000450030013000650070039000780040013001170080005001300090 01100135010000500146011001400151020001800165020000900183020001300192005001200205 039000400217012003100221005001300252013000700265#VV12.12555#15000#Vi?t#455Q#39 8.209597#^214#ng quan thng minh#Truyn tranh#Tranh: L Minh Hi ; L Thanh Nga b.s.#In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam #Truyn tranh#L Minh Hi#Th#Tranh truyn dn gian Vit Nam#L Thanh Nga#294134 ## 00549000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020017000450030013000620070034000750040013001090080005001220090 01100127010000500138011001400143020001800157020000900175020001300184005001200197 039000400209012003100213005000800244013000700252#VV12.12556#15000#Vi?t#D513S#39 8.209597#^214#Dng s am Dng#Truyn tranh#Tranh: T Huy Long ; Hng H b.s.#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#T Huy Long#Th#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Hng H#294135## 00564000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020026000450030013000710070037000840040013001210080005001340090 01100139010000500150011001400155020001800169020000900187020001300196005001500209 039000400224012003100228005000800259013000700267#VV12.12557#15000#Vi?t#A107H#39 8.209597#^214#Anh hc tr v ba con qu#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Hn g H b.s.#In ln th 7#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Phm Ngc Tun#Th#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Hng H#2941 36## 00552000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020020000450030013000650070034000780040013001120080005001250090 01100130010000500141011001400146020001800160020000900178020001300187005001200200 039000400212012003100216005000800247013000700255#VV12.12558#15000#Vi?t#A107C#39 8.209597#^214#Anh chng nhanh tr#Truyn tranh#Tranh: L Minh Hi ; Hng H b.s. #In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#L Minh Hi#Th#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Hng H#294137## 00554000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020016000450030013000610070037000740040013001110080005001240090 01100129010000500140011001400145020001800159020000900177020001300186005001500199 039000400214012003100218005000800249013000700257#VV12.12559#15000#Vi?t#B400C#39 8.209597#^214#B ci bit bay#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Hng H b.s.# In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Phm Ngc Tun#Th#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Hng H#294138## 00560000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020017000420070042000590220004001010040018001050080005001230090 01100128010000500139011001500144020001800159020000900177020001300186005001200199 005001400211006000800225039000400233013000700237019001400244#VV12.12560#50000#V i?t#NGH311L#895.7#^214#Nghn l mt m#Pak Jung Uk, Heo Sung Bong ; Lan Anh dc h#T.1#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#H n Quc#Truyn tranh#Pak Jung Uk#Heo Sung Bong#Lan Anh#Th#294139#Dch Hn Quc## 00615000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020017000420030013000590070042000720220004001140040018001180080 00500136009001100141010000500152011001500157020001800172020000900190020001300199 00500120021200500140022400600080023803900050024601900140025101200170026501300070 0282#VV12.12561#50000#Vi?t#NGH311L#895.7#^214#Nghn l mt m#Truyn tranh#Pak Jung Uk, Heo Sung Bong ; Lan Anh dch#T.2#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#201 2#^a191tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Pak Jung Uk#Heo Sung Bo ng#Lan Anh#H.H#Dch Hn Quc#Tranh truyn mu#294140## 00615000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020017000420030013000590070042000720220004001140040018001180080 00500136009001100141010000500152011001500157020001800172020000900190020001300199 00500120021200500140022400600080023803900050024601900140025101200170026501300070 0282#VV12.12562#50000#Vi?t#NGH311L#895.7#^214#Nghn l mt m#Truyn tranh#Pak Jung Uk, Heo Sung Bong ; Lan Anh dch#T.3#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#201 2#^a191tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Pak Jung Uk#Heo Sung Bo ng#Lan Anh#H.H#Dch Hn Quc#Tranh truyn mu#294141## 00615000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020017000420030013000590070042000720220004001140040018001180080 00500136009001100141010000500152011001500157020001800172020000900190020001300199 00500120021200500140022400600080023803900050024601900140025101200170026501300070 0282#VV12.12563#50000#Vi?t#NGH311L#895.7#^214#Nghn l mt m#Truyn tranh#Pak Jung Uk, Heo Sung Bong ; Lan Anh dch#T.4#Ti bn ln th 6#^aH.#^aKim ng#201 2#^a191tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Pak Jung Uk#Heo Sung Bo ng#Lan Anh#H.H#Dch Hn Quc#Tranh truyn mu#294142## 00547000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020023000380030013000610070028000740080005001020090011001070100 00500118011001500123020002100138020001500159005001300174039000500187019001600192 012002100208006000800229013000700237020001300244#VV12.12564#45000#Vi?t#K300N#50 0#^214#K nng sng bn ngoi#Truyn tranh#Sun Yuan Wei ; Thu An dch#^aH.#^aKi m ng#2012#^a151tr.^b21cm#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Sun Yuan Wei#H.H #Dch Trung Quc#A! Ho ra l nh vy#Thu An#294143#Truyn tranh## 00523000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020015000380030013000530070028000660080005000940090011000990100 00500110011001500115020000500130020001500135005001300150039000500163019001600168 012002100184006000800205013000700213020001300220#VV12.12565#45000#Vi?t#R505T#51 0#^214#Rubic ton hc#Truyn tranh#Sun Yuan Wei ; Thu An dch#^aH.#^aKim ng#2 012#^a151tr.^b21cm#Ton#Sch thiu nhi#Sun Yuan Wei#H.H#Dch Trung Quc#A! Ho ra l nh vy#Thu An#294144#Truyn tranh## 00570000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020020000390030013000590070028000720080005001000090011001050100 00500116011001500121020002100136020001500157005001300172039000500185019001600190 012002100206006000800227013000700235020001300242020001300255#VV12.12566#45000#V i?t#NH124K#600#^214#Nht k ngc nghch#Truyn tranh#Sun Yuan Wei ; Thu An dch #^aH.#^aKim ng#2012#^a151tr.^b21cm#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Sun Yua n Wei#H.H#Dch Trung Quc#A! Ho ra l nh vy#Thu An#294145#K nng sng#Truy n tranh## 00605000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020019000540070041000730080005001140090011001190100 00500130011001400135020001800149020000900167020001200176005001000188039000500198 012002300203005001300226005001300239005001600252005001600268013000700284#VV12.12 567#VV12.12568#22000#Vi?t#B431B#895.9223#^214#Bong bng git ma#Qu Hng, Ngu yn Hng, Nguyn Quang...#^aH.#^aKim ng#2012#^a78tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi# Vit Nam#Truyn ngn#Qu Hng#H.H#T sch Tui thn tin#Nguyn Hng#Nguyn Q uang#inh Thu Hng#Phm Thanh Thu#294146## 00793000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020039000400030013000790070052000920080005001440090011001490100 00500160011001500165020001300180020000300193020001300196039000500209019001400214 01200170022802101510024500500140039600600100041000500080042001300070042802000050 0435020001500440#VV12.12569#75000#Vi?t#C120N#917.3#^214#Cm nang 50 bang Hp ch ng quc Hoa K#Truyn tranh#Tranh, li: Seung Min Kim, Grimmte ; Ngc Linh dch #^aH.#^aKim ng#2012#^a215tr.^b22cm#t nc hc#M#Truyn tranh#H.H#Dch Hn Quc#Khm ph nc M#S lc v lch s ra i ca th Washington D.C. v 50 bang cng cc kin thc v vn ho, a l, kinh t v nhng c trng vng mi n ca Hoa K#Kim Seung Min#Ngc Linh#Grimmte#294147#Bang#Sch thiu nhi## 00711000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020040000420030013000820070052000950080005001470090011001520100 00500163011001500168020001000183020000300193020001300196039000500209019001400214 01200170022802100540024500500140029900600100031300500080032302000200033101300070 0351020001500358#VV12.12570#75000#Vi?t#C514#973.082#^214#Cuc i cc v nh t phu nhn Hoa K#Truyn tranh#Tranh, li: Seung Min Kim, Grimmte ; Ngc Linh d ch#^aH.#^aKim ng#2012#^a223tr.^b22cm#Cuc sng#M#Truyn tranh#H.H#Dch Hn Quc#Khm ph nc M#Gii thiu cuc i ca 42 v nht phu nhn Hoa K#Kim Seung Min#Ngc Linh#Grimmte#Phu nhn tng thng#294148#Sch thiu nhi## 00591000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020011000550030053000660070010001190040013001290080 00500142009001100147010000500158011001500163020001800178020000900196020001200205 039000500217012001500222005001000237015003500247013000700282#VV12.12572#VV12.125 71#80000#Vi?t#CH100V#895.9223#^214#Cha v con#Tiu thuyt v Bc H v c Ph b ng Nguyn Sinh Sc#H Phng#In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2012#^a375tr.^b24cm#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Tiu thuyt#H.H#T sch Bc H#H Phng#Tn tht tc gi: Nguyn Th Xng#294149## 00704000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410020025000460030040000710070055001110080005001660090011001710100 00500182011001400187012003300201020001700234020000900251020001500260005000800275 00500090028300500080029200500110030000500130031103900050032402000180032900500120 0347013000700359#VV12.12573#30000#Vi?t#CH527A#398.209597#^214#Chuyn anh hng n gha s#Thch Sanh v nhng truyn c tch khc#Li: Hng H, Thu Anh, T Hoi ; Tranh: Phng Phm...#^aH.#^aKim ng#2012#^a44tr.^b24cm#Truyn c tch Vit Na m hay nht#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#Hng H#Thu Anh#T Hoi#Ph ng Phm#T Thc Bnh#H.H#Vn hc thiu nhi#T Huy Long#294150## 00728000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020015000450030050000600070065001100080005001750090011001800100 00500191011001400196012003300210020001700243020000900260020001500269005000800284 00500170029200500090030900500120031800500130033000500170034303900050036001300070 0365020001800372#VV12.12574#30000#Vi?t#T506X#398.209597#^214#Tc xa np c#Bn h chng, bnh dy v nhng truyn c tch khc#Li: Hng H, Nguyn Huy Tng, T hu Anh ; Tranh: Nguyn Bch...#^aH.#^aKim ng#2012#^a48tr.^b24cm#Truyn c tc h Vit Nam hay nht#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#Hng H#Nguyn Huy Tng#Thu Anh#Nguyn Bch#T Thc Bnh#Nguyn Cng Hoan#H.H#294151#Vn hc thi u nhi## 00668000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410020017000460030037000630070047001000080005001470090011001520100 00500163011001400168012003300182020001700215020000900232020001500241005000800256 00500090026400500120027300500150028500500120030003900050031202000180031701300070 0335#VV12.12575#30000#Vi?t#254-O#398.209597#^214#n n p ngha#Cy kh v n hng truyn c tch khc#Li: Hng H, Thu Anh ; Tranh: Nguyn Bch...#^aH.#^aK im ng#2012#^a44tr.^b24cm#Truyn c tch Vit Nam hay nht#Vn hc dn gian#Vi t Nam#Truyn c tch#Hng H#Thu Anh#Nguyn Bch#Phm Ngc Tun#L Minh Hi#H.H #Vn hc thiu nhi#294152## 00474000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020014000390030031000530070020000840080005001040090011001090100 00500120011001400125020001800139020000300157020001300160006001500173039000500188 019000800193013000700201#VV12.12576#40000#Vi?t#BR111Q#813#^214#Brave qu cm#C u chuyn in nh bng tranh#H Hng Giang dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a56tr.^b2 5cm#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#H Hng Giang#H.H#Dch M#294153## 00519000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410070056000600080005001160090011001210100005001320110 01400137020001000151020001200161005001700173006001600190039000500206020001800211 005001700229013000700246#VV12.12577#55000#Vi?t#M305C#839.73#^214#Min c phng Nam#Astrid Lindgren, Marit Trnqvist ; Nguyn Thu Hin dch#^aH.#^aKim ng#201 2#^a44tr.^b26cm#Thu in#Truyn ngn#Trnqvist, Marit#Nguyn Thu Hin#H.H#Vn hc thiu nhi#Lindgren, Astrid#294154## 00507000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020016000420070051000580080005001090090011001140100005001250110 01400130020001000144020001200154005001200166006001600178039000500194020001800199 005001700217013000700234#VV12.12578#50000#Vi?t#TH116N#839.73#^214#Thng nhc Em il#Astrid Lindgren, Bjrn Berg ; Nguyn Thu Hin dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a37t r.^b26cm#Thu in#Truyn ngn#Berg, Bjrn#Nguyn Thu Hin#H.H#Vn hc thiu nh i#Lindgren, Astrid#294155## 00544000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030013000550070058000680080005001260090011001310100 00500142011001400147020001000161020001300171039000500184020001800189013000700207 005001700214005001900231006001600250#VV12.12579#58000#Vi?t#P313T#839.73#^214#Pi ppi tt di#Truyn tranh#Astrid Lindgren, Ingrid Vang Nyman ; Nguyn Thu Hin d ch#^aH.#^aKim ng#2012#^a54tr.^b26cm#Thu in#Truyn tranh#H.H#Vn hc thiu nhi#294156#Lindgren, Astrid#Nyman, Ingrid Vang#Nguyn Thu Hin## 00505000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500020020000550070032000750040013001070080005001200090 01100125010000500136011001500141020001800156020000900174020001200183005001200195 039000500207005000800212013000700220#VV12.12580#VV12.12581#120000#Vi?t#D250M#89 5.9223#^214#D mn phiu lu k#T Hoi ; Minh ho: T Huy Long#In ln th 8#^aH .#^aKim ng#2012#^a143tr.^b25cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#T Huy L ong#H.H#T Hoi#294157## 00891000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050014000740020074000880030 01700162007001400179008000500193009002300198010000500221011001500226021032100241 020001000562020001700572039000500589013000700594#VV12.12583#VV12.12582#VV12.1258 4#VV12.12585#99000#Vi?t#QU600H#307.1#^214#Hong S ng#Quy hoch t l thuyt n thc tin nc chuyn i m hnh pht trin#Sch chuyn kho#Hong S n g#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a219tr.^b24cm#Khi nim, phn loi, phn cp v ni dung quy hoch. Phng php tip cn v b cng c quy hoch. Mt s bi hc kinh nghim quy hoch trn th gii, tnh hnh thc tin quy hoch, nng ca o cht lng v tnh kh thi quy hoch cng mt s chia s ca ngi tham gia qu y hoch i vi nc chuyn i m hnh pht trin#Qui hoch#Sch chuyn kho#H. H#294158## 01029000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820004000648080005000680050012000730020030000850030 04300115007001800158008000500176009002300181010000500204011001500209021047300224 020001900697039000500716020001100721013000700732#VV12.12586#VV12.12587#VV12.1258 8#VV12.12589#255000#Vi?t#CH305L#650#^214#V Anh Dng#Chin lc kinh doanh quc t#Thc tin ca Vit Nam, chu v th gii#V Anh Dng ch.b.#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a440tr.^b25cm#Bi cnh ton cu ho v cc lin kt quc t. S khc bit v mi trng chnh tr, kinh t, php l v cng ngh. S khc bi t v vn ho gia cc quc gia. Vn o c trong kinh doanh quc t. Chin l c kinh doanh quc t. Phng thc gia nhp th trng quc t v lin minh chi n lc. Xut khu v thng mi i lu. Chui cung ng quc t, mng sn xut quc t, t sn xut v thu gia cng. Qun tr marketing v R&D quc t. Qun t r ngun nhn lc quc t#Kinh doanh quc t#H.H#Chin lc#294159## 00900000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820006000638080005000690020016000740070048000900080 00500138009002300143010000500166011001500171021020900186020001900395020000600414 02000110042000500130043100500110044400500110045500500140046603900050048001500420 0485005001600527013000700543#VV12.12590#VV12.12591#VV12.12592#VV12.12593#126000 #Vi?t#C455N#660.6#^214#Cng ngh enzym#ng Th Thu (ch.b.), L Ngc T, T Kim Anh...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a320tr.^b24cm#Trnh by mt s kin th c c bn v cng ngh thu ch phm enzym, enzym c nh, ng hc phn ng enzym , in cc sinh hc, thit b phn ng enzym, ng dng ch phm enzym v trin v ng ca cng ngh enzym#Cng ngh sinh hc#Enzym#Gio trnh#ng Th Thu#L Ngc T#T Kim Anh#Phm Thu Thu#H.H#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni#Nguy n Xun Sm#294160## 00958000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820007000568080005000630050015000680020052000830070040001350080 00500175009002300180010000500203011001500208021036200223020001700585020000900602 020000700611005001800618013000700636039000500643020000800648#VV12.12594#VV12.125 95#VV12.12596#VV12.12597#Vi?t#QU600T#343.09#^214#Phm Vn Thun#Quy tc phng ng a m va tu thuyn trn bin 1972#Phm Vn Thun ; Nguyn Vit Thnh h..#^aH. #^aKhoa hc v K thut#2012#^a187tr.^b24cm#Trnh by s hnh thnh v pht tri n ca Quy tc phng nga m va tu thuyn trn bin 1972 (COLREG 72), cc quy nh chung p dng cho COLREG 72, cc quy nh hnh trnh trong iu kin tm nh n xa, trong iu kin tm nhn xa b hn ch, trong iu kin nhn thy nhau, v n n v du hiu ca tu thuyn trn bin, tn hiu m thanh v tn hiu nh sng#Cng c quc t#Tu bin#Thuyn#Nguyn Vit Thnh#294161#H.H#An ton## 00757000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020047000560070060001030080005001630090010001680100 00500178011001500183021013400198020001000332020000800342020000900350005001700359 005001700376005001300393005001100406005001400417039000500431013000700436#VV12.12 598#VV12.12599#74000#Vi?t#NH556V#342.59702#^214#Nhng vn v Hin php v s a i Hin php#Nguyn ng Dung (ch.b.), Nguyn Cnh Bnh, V Cng Giao...#^aH. #^aDn tr#2012#^a338tr.^b21cm#Trnh by nhng vn chung v nhng ch nh c bn ca Hin php cng mt s bi phng vn cc tc gi v vn sa i Hin php#Hin php#Sa i#Vit Nam#Nguyn ng Dung#Nguyn Cnh Bnh#V Cng Giao#V Tr Ho#L Khnh Tng#H.H#294162## 00720000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070013000720080005000850090010000900100 00500100011001500105021021800120020000900338020001300347039000500360005001300365 004004000378020001700418013000700435#VV12.12600#VV12.12601#68000#Vi?t#H107T#646 .7#^214#Hnh trang i ngi#Bi Hu Giao#^aH.#^aDn tr#2012#^a359tr.^b21cm#Ni dung nhng "hnh trang" cn thit cho mt thanh nin khi bc vo i: Sc kho , ch, hc tp, o c v chn ngh, hc ngh. Kinh nghim sng ca bn thn tc gi. Cc ph lc v cc bng s liu v dinh dng#Gio dc#K nng sng#H.H #Bi Hu Giao#Ti bn ln th 7, c sa cha, b sung#Kin thc x hi#294163## 00798000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050009000570020029000660070009000950220004001040080 00500108009001000113010000500123011001500128021031300143020001300456020000900469 039000500478013000700483005000900490020000900499#VV12.12602#VV12.12603#60000#Vi ?t#NH556C#305.509597#^214#Hm Chu#Nhng chn tri ca ti nng#Hm Chu#T.1#^aH .#^aDn tr#2012#^a290tr.^b21cm#Gii thiu mt s tm gng hc sinh trung hc p h thng ot gii cc lympch quc gia v quc t trong my thp nin qua v t on, vt l, tin hc, ting Nga..., nhng nh nghin cu tr t mnh vit v bo v thnh cng lun n Tin s, nhng sinh vin nhc vin ot gii cao ti cc cuc thi m nhc quc t#Ti nng tr#Vit Nam#H.H#294164#Hm Chu#Tr thc## 00798000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050009000570020029000660070009000950220004001040080 00500108009001000113010000500123011001500128021031300143020001300456020000900469 039000500478013000700483005000900490020000900499#VV12.12604#VV12.12605#60000#Vi ?t#NH556C#305.509597#^214#Hm Chu#Nhng chn tri ca ti nng#Hm Chu#T.2#^aH .#^aDn tr#2012#^a299tr.^b21cm#Gii thiu mt s tm gng hc sinh trung hc p h thng ot gii cc lympch quc gia v quc t trong my thp nin qua v t on, vt l, tin hc, ting Nga..., nhng nh nghin cu tr t mnh vit v bo v thnh cng lun n Tin s, nhng sinh vin nhc vin ot gii cao ti cc cuc thi m nhc quc t#Ti nng tr#Vit Nam#H.H#294165#Hm Chu#Tr thc## 00786000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020031000490070038000800080005001180090033001230100 00500156011001500161020001800176020000800194005001300202039000500215019000800220 005001300228021015800241020001100399012004200410005001300452013000700465#VV12.12 606#VV12.12607#62000#Vi?t#T116C#649#^214#Dy tr v th gii xung quanh#Glenn D oman, Janet Doman, Susan Aisen#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Sch Thi H#2012#^a194t r.^b21cm#Gio dc gia nh#Dy tr#Doman, Janet#H.H#Dch M#Doman, Glenn#Hng dn cc bc cha m phng php truyn t cho tr la tui t 0 n 6 tui cc h tm hiu v th gii xung quanh v mt s kin thc bch khoa ph hp#Thng mi nh#Gio dc sm & thin ti) (T sch Cha m#Aisen, Susan#294166## 00707000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020054000540030015001080070016001230080005001390090 01100144010000500155011001500160021018800175020002100363020000800384020000900392 039000500401005001600406013000700422#VV12.12608#VV12.12609#48000#Vi?t#CH312S#32 7.597#^214#Chnh sch i ngoi i mi ca Vit Nam (1986-2010)#Sch tham kho# Phm Quang Minh#^aH.#^aTh gii#2012#^a212tr.^b21cm#Trnh by nguyn nhn, qu t rnh hnh thnh, pht trin, kt qu thc hin chnh sch i ngoi i mi ca Vit Nam giai on 1986-2010 cng bin nin cc s kin i ngoi giai on ny# Chnh sch i ngoi#i mi#Vit Nam#H.H#Phm Quang Minh#294167## 00802000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020032000440030041000760070049001170080005001660090019001710100 00500190011001500195021019900210020001000409020000800419005001500427006000800442 039000500450019001600455005001300471020000900484013000700493#VV12.12610#VV12.126 11#Vi?t#D112B#615.8#^214#Day bm huyt cha bnh au u#Bm huyt cha bnh - B thut Trung Hoa#Chu Ch Kit, Phng Lc Sinh ; Kim Dao bin dch#^aH.#^aTh d c Th thao#2012#^a195tr.^b21cm#Nguyn nhn v cch quan st bnh au u. Phng php x l au u. Yu lnh cha au u. Cch cha chy au u hiu qu gi a nh. ng dng cch cha tr mt s bnh bng day bm huyt ti nh#Bm huyt# au u#Phng Lc Sinh#Kim Dao#H.H#Dch Trung Quc#Chu Ch Kit#iu tr#294168 ## 00466000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050017000550020014000720030012000860070017000980080 00500115009001000120010000500130011001500135020001700150020000900167020001200176 039000500188013000700193#VV12.12613#VV12.12612#70000#Vi?t#M551H#895.92234#^214# Nguyn Trng Bn#Ma hong hn#Tiu thuyt#Nguyn Trng Bn#^aH.#^aVn hc#2012# ^a273tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#H.H#294169## 00877000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020039000540070058000930080005001510090019001560100 00500175011001500180021022600195020000500421020000900426020001100435005001400446 00500160046000500150047600500180049100500140050903900050052302000160052801300070 0544#VV12.12614#VV12.12615#50000#Vi?t#K600T#621.3848#^214#K thut radar v n h v bng v tinh# Trng Tun (ch.b.), Hn Trng Thanh, H Duyn Trung...#^aH. #^aBch khoa H Ni#2012#^a179tr.^b24cm#Tng quan v radar. Phng trnh, kin t rc, nguyn l h thng radar. Xc nh tham s mc tiu. Cc phng php nh v bng v tinh. H thng nh v v tinh ton cu GPS, GALILEO v cc h thng t ng cng nh v v tinh#Raa#K thut#Gio trnh# Trng Tun#Hn Trng Thanh #H Duyn Trung#Phng Xun Quang#Phm Vn Tun#H.H#nh v v tinh#294170## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020016000680030016000840070013001000080 00500113009001000118010000500128011001500133020001700148020000900165020001200174 039000500186013000700191#VV12.12616#VV12.12617#60000#Vi?t#H401N#895.92234#^214# Ma Vn Khng#Hoa n vn m#Tp truyn ngn#Ma Vn Khng#^aH.#^aDn tr#2012#^a 298tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#294171## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050017000550020018000720030012000900070017001020080 00500119009001000124010000500134011001500139020001700154020000900171020001200180 039000500192013000700197#VV12.12618#VV12.12619#60000#Vi?t#NG558#895.9223#^214# Nguyn Phan Hch#Ngi n b bun#Tiu thuyt#Nguyn Phan Hch#^aH.#^aDn tr#2 012#^a302tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#H.H#294172## 00667000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200120 00358080005000470020020000520030092000720070050001640080005002140090010002190100 00500229011001500234020001700249005001600266020000900282020000900291039000500300 005001400305005001500319005001400334005001000348013000700358#VV12.12620#VV12.126 21#Vi?t#GI-551C#895.9222408#^214#Gia cn ging bin#Tuyn chn nhng tc phm t ham gia cuc thi sng tc kch ngn v ti bin, o Vit Nam#Nguyn Vn Hng , Trn Kim Khi, Trn Tun Tin...#^aH.#^aDn tr#2012#^a277tr.^b21cm#Vn hc hi n i#Nguyn Vn Hng#Vit Nam#Kch bn#H.H#Trn Kim Khi#Trn Tun Tin#Trn c Tnh#Bnh Minh#294173## 00439000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050008000560020010000640030008000740070008000820080 00500090009001000095010000500105011001500110020001700125020000900142020000800151 039000700159013000700166#VV12.12622#VV12.12623#56000#Vi?t#PH561-O#895.9228#^214 # Phn#Phng i#Tn vn# Phn#^aH.#^aDn tr#2012#^a275tr.^b20cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Tn vn#T.Dung#294174## 00856000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490030017000710070070000880080005001580090 01000163010000500173011001500178005001500193005001400208005002200222005001400244 00500120025803900070027001300070027702102080028402000110049202000100050302000170 0513#VV12.12624#VV12.12625#65000#Vi?t#C101C#381#^214#Cc cng c phi sinh#Sch chuyn kho#B.s.: Th Kim Ho (ch.b.), ng Thu Hng, Nguyn Th Thanh Nhn. ..#^aH.#^aDn tr#2012#^a310tr.^b21cm# Th Kim Ho#ng Thu Hng#Nguyn Th Th anh Nhn#Phm Thu Thu# Thu Hng#T.Dung#294175#Gii thiu khi qut v th tr ng phi sinh. Trnh by v bn cht, c ch giao dch, vic nh gi cc giao d ch phi sinh: giao dch k hn, giao dch tng lai, giao dch hon i v giao dch quyn chn#Thng mi#Giao dch#Sch chuyn kho## 00841000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020013000490030036000620070052000980080005001500090 01000155010000500165011001500170005001400185005001300199005001200212005001300224 00500110023703900070024801500590025502101700031402000130048402000110049701300070 0508#VV12.12626#VV12.12627#36500#Vi?t#T406C#515#^214#Ton cao cp#Dnh cho khi ngnh khoa hc x hi# Thanh Hng, L Thanh Hu (ch.b.), V Th Hin...#^aH.# ^aDn tr#2012#^a187tr.^b21cm# Thanh Hng#L Thanh Hu#V Th Hin#V Th Gian g# Don T#T.Dung#TTS ghi: Trng i hc Cng on. B mn Khoa hc c bn#T rnh by cc kin thc c bn v ton cao cp: tp hp, gii tch t hp, ma tr n, nh thc, h phng trnh tuyn tnh, php tnh vi phn v tch phn ca hm s thc#Ton cao cp#Gio trnh#294176## 00513000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490030051000740070013001250080005001380090 01000143010000500153011001500158020000800173020000700181020001400188005001300202 039000700215020000600222013000700228#VV12.12628#VV12.12629#44000#Vi?t#L302S#909 #^214#Lch s lp 10 qua ch#Theo chng trnh chun ca B Gio dc v o t o#Trn nh Ba#^aH.#^aDn tr#2012#^a183tr.^b23cm#Lch s#Lp 10#Sch c thm#T rn nh Ba#T.Dung# ch#294177## 00515000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510030051000760070013001270080005001400090 01000145010000500155011001500160020000800175020000700183020001400190005001300204 039000700217020000600224013000700230#VV12.12630#VV12.12631#48000#Vi?t#L302S#959 .7#^214#Lch s lp 12 qua ch#Theo chng trnh chun ca B Gio dc v o to#Trn nh Ba#^aH.#^aDn tr#2012#^a198tr.^b23cm#Lch s#Lp 12#Sch c thm #Trn nh Ba#T.Dung# ch#294178## 00786000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050015000630020023000780030017001010070 04000118008000500158009001000163010000500173011001500178020000600193039000700199 005001700206013000700223021023700230020000700467020001000474#VV12.12633#VV12.126 32#VV12.12634#80000#Vi?t#TH120#332.6#^214#Nguyn Kim Anh#Thm nh d n u t #Sch chuyn kho#Ch.b.: Nguyn Kim Anh, Nguyn c Trung#^aH.#^aDn tr#2012#^ a419tr.^b21cm#D n#T.Dung#Nguyn c Trung#294179#Cung cp nhng kin thc c b n v thm nh d n u t: tip cn thc t i vi d n u t, quy trnh t hm nh d n u t, son tho t trnh d n u t. Gii thiu v hng dn thm nh cc d n u t thc t ti Vit Nam#u t#Thm nh## 00678000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050016000520020035000680070029001030080005001320090 01000137010000500147011001500152020000900167039000700176006000700183013000700190 021016900197020000300366020001000369020000900379#VV12.12635#VV12.12636#119000#V i?t#C101L#646.7#^214#Baumann, Leslie#Cc liu php chm sc da hon ho#Leslie B aumann ; Trng dch#^aH.#^aDn tr#2012#^a357tr.^b24cm#Chm sc#T.Dung#Trng#2 94180#Gii thiu v phn loi da v cch nhn bit cc loi da. Hng dn k thu t chm sc da dnh cho da du v nhy cm, da du v kho, da kh v nhy cm, da kh v kho#Da#Phn loi#K thut## 00489000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400030023000610070036000840080005001200090010001250100 00500135011001400140020000500154020000900159020001400168005001200182005001500194 039000700209013000700216#VV12.12637#9500#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ton#Dnh cho b 3 - 4 tui#Ng Th Hp (ch.b.), Hong Th Dinh#^aH.#^aDn tr# 2012#^a24tr.^b24cm#Ton#Mu gio#Sch mu gio#Ng Th Hp#Hong Th Dinh#T.Dung #294181## 00489000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400030023000610070036000840080005001200090010001250100 00500135011001400140020000500154020000900159020001400168005001200182005001500194 039000700209013000700216#VV12.12638#9500#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ton#Dnh cho b 4 - 5 tui#Ng Th Hp (ch.b.), Hong Th Dinh#^aH.#^aDn tr# 2012#^a24tr.^b24cm#Ton#Mu gio#Sch mu gio#Ng Th Hp#Hong Th Dinh#T.Dung #294182## 00489000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400030023000610070036000840080005001200090010001250100 00500135011001400140020000500154020000900159020001400168005001200182005001500194 039000700209013000700216#VV12.12639#9500#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ton#Dnh cho b 5 - 6 tui#Ng Th Hp (ch.b.), Hong Th Dinh#^aH.#^aDn tr# 2012#^a24tr.^b24cm#Ton#Mu gio#Sch mu gio#Ng Th Hp#Hong Th Dinh#T.Dung #294183## 00510000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400030023000640070042000870080005001290090010001340100 00500144011001400149020001100163020000900174020001400183005001200197005002100209 039000700230013000700237#VV12.12640#9500#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ch ci#Dnh cho b 3 - 4 tui#Ng Th Hp (ch.b.), Nguyn Th Minh Tho#^aH.#^ aDn tr#2012#^a24tr.^b24cm#Ting Vit#Mu gio#Sch mu gio#Ng Th Hp#Nguyn Th Minh Tho#T.Dung#294184## 00510000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400030023000640070042000870080005001290090010001340100 00500144011001400149020001100163020000900174020001400183005001200197005002100209 039000700230013000700237#VV12.12641#9500#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ch ci#Dnh cho b 4 - 5 tui#Ng Th Hp (ch.b.), Nguyn Th Minh Tho#^aH.#^ aDn tr#2012#^a24tr.^b24cm#Ting Vit#Mu gio#Sch mu gio#Ng Th Hp#Nguyn Th Minh Tho#T.Dung#294185## 00510000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400030023000640070042000870080005001290090010001340100 00500144011001400149020001100163020000900174020001400183005001200197005002100209 039000700230013000700237#VV12.12642#9500#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ch ci#Dnh cho b 5 - 6 tui#Ng Th Hp (ch.b.), Nguyn Th Minh Tho#^aH.#^ aDn tr#2012#^a24tr.^b24cm#Ting Vit#Mu gio#Sch mu gio#Ng Th Hp#Nguyn Th Minh Tho#T.Dung#294186## 00756000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020057000520030080001090070014001890080005002030090 03500208010000500243011001500248020000700263039000700270006000900277013000700286 021016900293020000900462020000700471#VV12.12643#VV12.12644#115000#Vi?t#B100T#15 3.4#^214#300 tr chi t duy ca sinh vin trng i hc Harvard#Nhn bit hnh dng. T duy khng gian. T duy l gch. T duy s hc. Suy lun#Hoi Nha dch# ^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a252tr.^b24cm#T duy#T.Dung#Hoi N ha#294187#Gii thiu 300 tr chi t duy vi ni dung phong ph, hnh thc linh hot, nhiu mc kh d khc nhau c trng Harvard chn lc rn luyn t duy cho sinh vin#Tr chi#Cu ## 00752000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020055000520030080001070070014001870080005002010090 03500206010000500241011001500246020000700261039000700268006000900275013000700284 021016700291020000700458020000900465#VV12.12645#VV12.12646#108000#Vi?t#B100T#15 3.4#^214#300 cu t duy ca sinh vin trng i hc Harvard#Nhn bit hnh d ng. T duy khng gian. T duy l gch. T duy s hc. Suy lun#Hoi Nha dch#^a H.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a232tr.^b24cm#T duy#T.Dung#Hoi Nha #294188#Gii thiu 300 cu t duy vi ni dung phong ph, hnh thc linh hot , nhiu mc kh d khc nhau c trng Harvard chn lc rn luyn t duy cho sinh vin#Cu #Tr chi## 00655000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020022000530030015000750070014000900080005001040090 03500109010000500144011001500149020001800164039000700182006000900189013000700198 021015600205020000800361020000800369#VV12.12647#VV12.12648#75000#Vi?t#V300S#332 .024#^214#V sao bn cha giu?#Sch tranh mu#Cng Huy dch#^aH.#^aDn tr ; C ng ty Vn ho ng A#2012#^a127tr.^b24cm#B quyt lm giu#T.Dung#Cng Huy#29418 9#Cung cp nhng nguyn tc lm thay i t duy v vic lm giu, qun l v s dng tin bc hp l, c c quan im ng n v tin bc v vic lm giu#Ti n t#Qun l## 00677000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050013000500020036000630030030000990070013001290080 00500142009001000147010000500157011001500162020000900177020001700186039000700203 012001700210013000700227021013200234020002100366#VV12.12649#VV12.12650#68000#Vi ?t#TH550V#550#^214#n Gia Thng#Th vin tri thc dnh cho hc sinh#Nhng iu k th v Tri t#n Gia Thng#^aH.#^aDn tr#2012#^a208tr.^b23cm#Tri t#Sch thng thc#T.Dung#Bionomy of Story#294190#Tm hiu v tri t, Nam Cc, Bc C c, ngun gc ca sinh mnh, nhng ci nht v nc, m thanh ca tri t v cu chuyn v ni#Khoa hc thng thc## 00683000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050016000500020036000660030027001020070016001290080 00500145009001000150010000500160011001500165020000900180020001700189039000700206 012001700213013000700230021011400237020000900351020002100360#VV12.12651#VV12.126 52#68000#Vi?t#TH550V#580#^214#Hong Tn Nhin#Th vin tri thc dnh cho hc si nh#Khm ph th gii t nhin#Hong Tn Nhin#^aH.#^aDn tr#2012#^a208tr.^b23cm #Thc vt#Sch thng thc#T.Dung#Bionomy of Story#294191#Tm hiu v th gii t hc vt, cc loi rau c v cy n tri. Trnh by v cc loi chim, cn trng, cc loi c#ng vt#Khoa hc thng thc## 00604000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820011000428080005000530020018000580290016000760070055000920080005001470090 01000152010000500162011001500167020001700182020000700199020001800206039000700224 005001000231012003300241005001100274006001000285013000700295#VV12.12653#VV12.126 54#100000#Vi?t#TH121T#398.209495#^214#Thn thoi Hy Lp#Greek mythology#Tranh: Minh Kin, Minh Trung ; on Don bin dch li#^aH.#^aDn tr#2011#^a247tr.^b25 cm#Vn hc dn gian#Hy Lp#Truyn thn thoi#T.Dung#Minh Kin#Truyn c tch th gii hay nht#Minh Trung#on Don#294192## 00730000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020049000410030022000900070105001120080005002170090011002220100 00500233011001400238020001800252020001800270020001400288005001900302039000700321 020001000328005002000338005001700358005001500375013000700390005001900397#VV12.12 655#10600#Vi?t#V460B#372.21#^214#V b thc hnh cc tnh hung bo v mi tr ng#Dnh cho tr mu gio#Trn Th Ngc Trm, Nguyn Th Cm Bch, Nguyn Th Quy n, Lng Th Bnh ; Minh ho: Nguyn Phng Dung#^aH.#^aGio dc#2012#^a28tr.^b 27cm#Gio dc mu gio#Bo v mi trng#Sch mu gio#Trn Th Ngc Trm#T.Dung #Thc hnh#Nguyn Th Cm Bch#Nguyn Th Quyn#Lng Th Bnh#294193#Nguyn Ph ng Dung## 00568000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410070052000620080005001140090011001190100005001300110 01400135015005400149020001800203020001800221020001400239005001700253005001800270 039000700288013000700295#VV12.12656#10600#Vi?t#B200B#372.21#^214#B bo v mi trng#Trn Th Thu Ho b.s. ; Minh ho: Nguyn Quang Phan#^aH.#^aGio dc#2012# ^a21tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Gio dc mu gio#Bo v mi trng#Sch mu gio#Trn Th Thu Ho#Nguyn Quang Phan#T.Dung# 294194## 00610000000000253000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290020016000340070014000500080010000640090011000740100005000850110015000900390 00700105021016200112020000900274020000800283005001400291004001800305012002600323 013000700349#VV12.12657#Vi?t#KH455C#294.3#^214#Khng c k th#Thch Nht T#^aG ia Lai#^aHng c#2012#^a121tr.^b20cm#T.Dung#Trnh by ni dung gio l o Pht rn dy con ngi v cch xo b nhng tranh chp, bt hnh, xung t nhm chuy n ho cc mu thun v kh au gia con ngi#o Pht#Gio l#Thch Nht T#T i bn ln th 2#T sch o pht ngy nay#294195## 00524000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020032000330030008000650070019000730080010000920090011001020100005001130110 01500118006001400133039000700147020000900154020001400163015009800177013000700275 #VV12.12658#Vi?t#K312#294.3#^214#Kinh a Tng b tt bn nguyn#Trn b#Thch Tu Hi dch#^aGia Lai#^aHng c#2012#^a242tr.^b21cm#Thch Tu Hi#T.Dung#o P ht#Kinh a tng#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. - Tn sch ngoi ba: Kinh Bn Nguyn ca B Tt a Tng#294196## 00560000000000229000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020021000330070021000540080010000750090011000850100005000960110014001010060 01600115039000700131021016200138020000900300020001400309013000700323#VV12.12659# Vi?t#K312N#294.3#^214#Kinh Nhn Qu ba i#Thch Thin Tm dch#^aGia Lai#^aHng c#2012#^a61tr.^b21cm#Thch Thin Tm#T.Dung#Gii thiu ni dung kinh Nhn qu ba i. Mt s cu chuyn minh ho s oan gia nghip bo theo kinh Nhn qu ca i sng con ngi cng nh nhng ngi tu hnh#o Pht#Kinh Nhn qu#294197## 01112000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020052000500030038001020070104001400080005002440090 03500249010000500284011001500289020001600304020001700320039000700337005001700344 01200210036100500230038200500160040500500260042100500150044700600130046201300070 0475021020900482020001100691020002100702020001500723#VV12.12660#VV12.12661#72000 #Vi?t#KH513L#567#^214#Khng long v cc loi ng vt tuyt chng khc# tr li cho nhng thc mc ca tr# tng: milie Beaumont ; Li: Emmanuelle Paro issien ; Hnh nh: Bernard Alunni... ; Phng T Tm dch#^aH.#^aDn tr ; Cng t y Vn ho ng A#2012#^a125tr.^b24cm#ng vt c i#Sch thng thc#T.Dung#Bea umont, milie#V sao? Nh th no?#Paroissien, Emmanuelle#Alunni, Bernard#Lemaye ur, Marie-Christine#Lequesne, Yves#Phng T Tm#294198#Cung cp kin thc khoa h c v mt s loi khng long v nhng loi ng vt tuyt chng khc nh: b st bay, nhng sinh vt khng l di i dng, cc sinh vt sng trn cy, nh ng loi chim n tht...#Khng long#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi## 00912000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100050 00340820007000398080005000460020005000510030038000560070104000940080005001980090 03500203010000500238011001500243020000500258020001700263039000700280005001700287 01200210030400500140032500500260033900500160036500500150038100600120039601300070 0408021009900415020002100514020001500535#VV12.12662#VV12.12663#72000#Vi?t#B305# 551.46#^214#Bin# tr li cho nhng thc mc ca tr# tng: milie Beaumont ; Li: Cathy Franco ; Hnh nh: Marie-Christine Lemayeur... ; Hong Thch dch#^ aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a125tr.^b24cm#Bin#Sch thng thc #T.Dung#Beaumont, milie#V sao? Nh th no?#Franco, Cathy#Lemayeur, Marie-Chri stine#Alunni, Bernard#Lequesne, Yves#Hong Thch#294199#Nghin cu v bin, thu triu, cc dng hi lu, mt s loi ng vt di bin, ngh hng hi...#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi## 00920000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020011000520030038000630070091001010080005001920090 03500197010000500232011001500237020000700252020001700259039000700276005001700283 01200210030000500190032100500120034000500180035200600080037001300070037802101260 0385020001100511020002100522020001500543#VV12.12664#VV12.12665#72000#Vi?t#KH455 G#523.1#^214#Khng gian# tr li cho nhng thc mc ca tr# tng: milie Be aumont ; Li: Christine Sagnier ; Hnh nh: Pierre Bon... ; T Dim dch#^aH.#^a Dn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a125tr.^b24cm#V tr#Sch thng thc#T.D ung#Beaumont, milie#V sao? Nh th no?#Sagnier, Christine#Bon, Pierre#Rognoni , Isabelle#T Dim#294200#Gii thiu v v tr, h Mt tri v cc hnh tinh tro ng h Mt tri. Trnh by v hnh trnh chinh phc v tr ca con ngi#Chinh ph c#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi## 00931000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020007000490030038000560070088000940080005001820090 03500187010000500222011001500227020001300242020001700255039000700272005001700279 01200210029600500140031700500100033100500180034100600120035901300070037102101670 0378020002100545020001500566#VV12.12666#VV12.12667#72000#Vi?t#C460T#612#^214#C th# tr li cho nhng thc mc ca tr# tng: milie Beaumont ; Li: Cathy Franco ; Hnh nh: G. Costa... ; Hong Thch dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a125tr.^b24cm#C th ngi#Sch thng thc#T.Dung#Beaumont, m ilie#V sao? Nh th no?#Franco, Cathy#Costa, G.#Rognoni, Isabelle#Hong Thch# 294201#Gii thiu v c th ngi v cc b phn trong c th ngi: b xng, c , tim, mu, h hp, b my tiu ho, thn... cng nhng thng tin c mt c th kho mnh#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi## 00974000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020009000490030038000580070107000960080005002030090 03500208010000500243011001500248020000900263020001700272039000700289005001700296 01200210031300500230033400500190035700500190037600500150039500600130041001300070 0423021014600430020002100576020001500597#VV12.12668#VV12.12669#72000#Vi?t#455V #590#^214#ng vt# tr li cho nhng thc mc ca tr# tng: milie Beaumon t ; Li: Emmanuelle Paroissien ; Hnh nh: Sandrine Lefebvre... ; Phng T Tm d ch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a125tr.^b24cm#ng vt#Sch th ng thc#T.Dung#Beaumont, milie#V sao? Nh th no?#Paroissien, Emmanuelle#Le febvre, Sandrine#Butterlin, tienne#Lequesne, Yves#Phng T Tm#294202#Trnh by v cc loi ng vt t ng vt nguyn thu n cc loi ng vt hin ti n h: nhn, b cp, cn trng, ong, kin, bm, c, ch...#Khoa hc thng thc#S ch thiu nhi## 00956000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020018000500030038000680070099001060080005002050090 03500210010000500245011001500250020002000265020001700285039000700302005001700309 01200210032600500230034700500160037000500260038600500150041200600080042701300070 0435021009500442020000900537020002100546020001500567#VV12.12671#VV12.12670#72000 #Vi?t#TH250G#550#^214#Th gii t nhin# tr li cho nhng thc mc ca tr# tng: milie Beaumont ; Li: Emmanuelle Paroissien ; Hnh nh: Bernard Alunni. .. ; T Dim dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a125tr.^b24cm#Hi n tng t nhin#Sch thng thc#T.Dung#Beaumont, milie#V sao? Nh th no?# Paroissien, Emmanuelle#Alunni, Bernard#Lemayeur, Marie-Christine#Lequesne, Yves# T Dim#294203#Nghin cu v tri t, cc hin tng t nhin trn tri t v s sng ca cc loi thc vt#Thc vt#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi## 00491000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030023000560070036000790080005001150090010001200100 00500130011001700135020000900152020000900161020001400170005001200184005001500196 039000700211013000700218#VN12.03840#9500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp to hnh #Dnh cho b 3 - 4 tui#Ng Th Hp (ch.b.), Hong Th Dinh#^aH.#^aDn tr#2012# ^a22tr.^b19x27cm#To hnh#Mu gio#Sch mu gio#Ng Th Hp#Hong Th Dinh#T.Du ng#294204## 00491000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030023000560070036000790080005001150090010001200100 00500130011001700135020000900152020000900161020001400170005001200184005001500196 039000700211013000700218#VN12.03841#9500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp to hnh #Dnh cho b 4 - 5 tui#Ng Th Hp (ch.b.), Hong Th Dinh#^aH.#^aDn tr#2012# ^a22tr.^b19x27cm#To hnh#Mu gio#Sch mu gio#Ng Th Hp#Hong Th Dinh#T.Du ng#294205## 00491000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030023000560070036000790080005001150090010001200100 00500130011001700135020000900152020000900161020001400170005001200184005001500196 039000700211013000700218#VN12.03842#9500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp to hnh #Dnh cho b 5 - 6 tui#Ng Th Hp (ch.b.), Hong Th Dinh#^aH.#^aDn tr#2012# ^a22tr.^b19x27cm#To hnh#Mu gio#Sch mu gio#Ng Th Hp#Hong Th Dinh#T.Du ng#294206## 00769000000000289000450002600110000002600110001102102170002202000100023902000160 02490140007002650410005002721810006002770820008002838080005002910050010002960020 07400306007001500380008000500395009001000400010000500410011001500415020000900430 020000900439020001700448039000700465013000700472#VN12.03843#VN12.03844#Gii thi u ni dung x l vi phm hnh chnh trong lnh vc gio dc c trch t Php l nh X l vi phm hnh chnh c U ban Thng v Quc hi thng qua ngy 02/07 /2002 cng mt s Ngh nh, Thng t lin quan#Php lut#Pht hnh chnh#40000 #Vi?t#C101H#342.597#^214#Huy Thng#Cc hnh vi vi phm hnh chnh trong lnh vc gio dc v hnh thc x l#Huy Thng b.s.#^aH.#^aDn tr#2012#^a190tr.^b19cm#G io dc#Vit Nam#Vn bn php qui#T.Dung#294207## 00657000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020039000530070021000920080005001130090010001180100 00500128011001500133020001000148020000900158020001800167021013200185039000500317 005001000322020001800332020001000350013000700360#VN12.03845#VN12.03846#30000#Vi ?t#V115B#344.597#^214#Vn bn hng dn v bo v mi trng#Ngc Linh tuyn ch n#^aH.#^aDn tr#2012#^a150tr.^b19cm#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Gm c c ngh nh v thng t hng dn v Lut Thu bo v mi trng nh: biu thu, khai thu, tnh thu, np thu, hon thu...#Loan#Ngc Linh#Bo v mi trng#L ut thu#294208## 00783000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050011000530020071000640070016001350080005001510090 01000156010000500166011001500171020001000186020000900196021024800205039000500453 020000900458020001100467013000700478020000800485#VN12.03847#VN12.03848#32000#Vi ?t#T310H#344.597#^214#Tun Ngha#Tm hiu quy nh php lut v xy dng trng hc thn thin, an ton#Tun Ngha b.s.#^aH.#^aDn tr#2012#^a158tr.^b19cm#Php lut#Vit Nam#Gm nhng ch th, thng t v quyt nh v xy dng trng hc t hn thin, hc sinh tch cc; xy dng trng hc an ton, phng, chng tai nn, thng tch, bo m an ninh, trt t, m bo an ton v sinh thc phm... tro ng cc c s gio dc#Loan#Xy dng#Trng hc#294209#An ton## 00449000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020014000630030012000770070009000890080 00500098009001000103010000500113011001500118020001700133020000900150020001200159 039000500171013000700176#VN12.03849#VN12.03850#81000#Vi?t#B455S#895.9223#^214#S n Tng#Bng sen vng#Tiu thuyt#Sn Tng#^aH.#^aDn tr#2012#^a399tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Loan#294210## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050017000550020011000720030004000830070017000870080 00500104009001800109010000500127011001400132020001700146020000900163020000400172 039000500176013000700181#VN12.03851#VN12.03852#20000#Vi?t#TH305T#895.9221#^214# Phm Thun Thnh#Thin thai#Th#Phm Thun Thnh#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a6 3tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Loan#294211## 00712000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050014000570020028000710030010000990070014001090080 00500123009001800128010000500146011001500151020001600166020001400182020000400196 02101360020003900050033601300070034102000100034802000070035802000110036502000100 0376#VN12.03853#VN12.03854#70000#Vi?t#T305L#390.0959725#^214#Chu Ngc Phan#Tin lc nghn nm hng d#Bin kho#Chu Ngc Phan#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a30 3tr.^b19cm#Di tch vn ho#Lng Tin Lc#Th#Tm hiu v lch s, vn ho v con ngi Tin Lc. Nhng cu chuyn v cha, nh, n, im, ging, ao, phong tc ... ca vng t ny#Loan#294212#Phong tc#L hi#Lng Giang#Bc Giang## 00603000000000241000450004100050000018100060000508200110001180800050002200500090 00270020024000360070022000600080005000820090013000870100005001000110015001050150 04100120020001700161021015000178039000500328020001200333020000900345013000700354 #Vi?t#H527T#398.209597#^214#Triu n#Huyn thoi dn tc Ty#Triu n s.t., k l i#^aH.#^aThanh nin#2012#^a225tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Na m#Vn hc dn gian#Qua nhng cu chuyn truyn thuyt, truyn thn thoi, tin t hoi, truyn ng ngn, truyn c tch ta c th tm thy bn sc vn ho ca dn tc Ty#Loan#Dn tc Ty#Cao Bng#294213## 00546000000000265000450004100050000018100060000508200070001180800050001800500210 00230020027000440290023000710070038000940080005001320090013001370100005001500110 01500155015004100170020001300211020000700224039000500231005001600236020001200252 020000900264013000700273#Vi?t#C101L#781.62#^214#Chamaliaq Riya Tinq#Cc ln i u dn ca Raglai#Manh siri adoh Raglai#Chamaliaq Riya Tinq, Trn Kim Hong#^aH .#^aThanh nin#2012#^a562tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Nhc dn tc#Dn ca#Loan#Trn Kim Hong#Dn tc Ty#Cao Bng#294214## 00643000000000265000450004100050000018100060000508200130001180800050002400500120 00290020036000410070012000770080005000890090013000940100005001070110015001120150 04100127020001700168020000800185021013900193039000500332020001000337020000700347 013000700354020001600361#Vi?t#T506N#394.10959739#^214# Danh Gia#Tc ng ca dao v m thc Ninh Bnh# Danh Gia#^aH.#^aThanh nin#2012#^a326tr.^b21cm#TTS ghi : Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Tc ng#Khi qut v v tr a l, con ngi v m thc ca Ninh Bnh. Mt s c im ngh thut, ngha t c ng, ca dao m thc tnh Ninh Bnh#Loan#Ninh Bnh#Ca dao#294215#vn ha m th c## 00754000000000253000450004100050000018100060000508200130001180800050002400500160 00290020032000450070016000770080005000930090013000980100005001110110015001160150 04100131020001700172020001000189021027400199039000500473020000800478020000700486 013000700493#Vi?t#V115H#394.10959755#^214#Nguyn Vn Hin#Vn ho m thc huyn ng Xun#Nguyn Vn Hin#^aH.#^aThanh nin#2012#^a186tr.^b21cm#TTS ghi: Hi V n ngh dn gian Vit Nam#Vn ho dn gian#ng Xun#Khi qut v vn ho m thc huyn ng Xun, tnh Ph Yn. Gii thiu cch ch bin mt s mn n dn d do nhn dn lao ng t sng ch, truyn t th h ny n th h khc nh: rau d n nu canh u phng, l sn nu canh vi u phng, b ng nu canh vi u ph ng...#Loan#Ph Yn#Mn n#294216## 00579000000000229000450004100050000018100070000508200110001280800050002300500160 00280020039000440070016000830080005000990090013001040100005001170110015001220150 04100137020001700178021013300195039000500328020000900333013000700342#Vi?t#NH556V #398.209597#^214#Nguyn Xun c#Nhng vn thi php vn hc dn gian#Nguyn X un c#^aH.#^aThanh nin#2012#^a298tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vi t Nam#Vn hc dn gian#Nhng quan im thi php hc trong truyn c dn gian. N hng c trng thi php c tch trong truyn. Thi php trong tc ng, ca dao#Loa n#Thi php#294217## 00541000000000253000450004100050000018100070000508200070001280800050001900500150 00240020053000390070051000920080005001430090013001480100005001610110015001660150 04100181020000800222039000500230005001100235005001500246020000700261020001200268 013000700280#Vi?t#KH401Q#782.42#^214#Hong Th Cnh#Kho quan nhng khc ht l hi dn gian dn tc Ty#Hong Th Cnh (ch.b.), Ma Vn Hn, Hong Ngc Hi#^aH. #^aThanh nin#2012#^a489tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Bi h t#Loan#Ma Vn Hn#Hong Ngc Hi#L hi#Dn tc Ty#294218## 00694000000000253000450004100050000018100060000508200100001180800050002100500110 00260020024000370070011000610080005000720090013000770100005000900110015000950150 04100110020002100151020000900172021023400181039000500415020000500420013000700425 020000800432#Vi?t#L302S#792.09597#^214#H Vn Cu#Lch s ngh thut cho#H Vn Cu#^aH.#^aThanh nin#2012#^a314tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Ngh thut biu din#Vit Nam#Trnh by mc ch, i tng, phm vi v ph ng php nghin cu vn ho dn ni chung v sn khu cho Vit Nam ni ring. C c yu t cu thnh cho. Qu trnh hnh thnh v pht trin cho t thi s s n cch mng thng 8 - 1945#Loan#Cho#294219#Lch s## 00648000000000253000450004100050000018100060000508200110001180800050002200500130 00270020025000400070013000650080005000780090013000830100005000960110015001010150 04100116020001700157021017700174039000500351020000700356020000800363013000700371 020001600378#Vi?t#104C#395.209597#^214#Trn Hu Sn#m ci ngi Dao Tuyn#Tr n Hu Sn#^aH.#^aThanh nin#2012#^a326tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn ho dn gian#Khi qut v ngi Dao Tuyn. Nhng nguyn tc hn nh n v nghi l ci hi ca ngi Dao Tuyn. Ngh thut trang tr, ngh thut ng n t v th ca dn gian ca ngi Dao Tuyn#Loan#Hn l#Nghi l#294220#Ngi Dao Tuyn## 00868000000000325000450004100050000018100060000508200130001180800050002400200290 00290070071000580220004001290080005001330090013001380100005001510110015001560150 04100171039000500212013000700217005001200224021019400236020001700430020000700447 02000070045400500160046100500130047700500150049000500110050500500140051600500120 0530#Vi?t#H452L#394.26959731#^214#Hi lng Thng Long - H Ni#Phng Hong Anh, Phm Lan Anh, Phm Qunh Anh... ; L Trung V (ch.b.)#T.1#^aH.#^aThanh nin#2012 #^a607tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Loan#294221#L Trung V #Gii thiu chung v thi gian, a im, c im v s ra i ca 77 l hi c a Thng Long xa - H Ni ngy nay: hi lng Thanh Tr, hi cha Nnh, hi lng Thanh Lng, hi Me, hi n Rm...#Vn ho dn gian#L hi#H Ni#Phng Hong An h#Phm Lan Anh#Phm Qunh Anh#L Quc n#Trn Lm Bin#L Trung V## 00881000000000325000450004100050000018100060000508200130001180800050002400200290 00290070071000580220004001290080005001330090013001380100005001510110015001560150 04100171039000500212013000700217005001200224021020300236020001700439020000700456 02000070046300500160047000500130048600500150049900500150051400500140052900500120 0543#Vi?t#H452L#394.26959731#^214#Hi lng Thng Long - H Ni#Phng Hong Anh, Phm Lan Anh, Phm Qunh Anh... ; L Trung V (ch.b.)#T.2#^aH.#^aThanh nin#2012 #^a626tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Loan#294222#L Trung V #Gii thiu chung v thi gian, a im, c im v s ra i ca 91 l hi c a Thng Long xa - H Ni ngy nay: hi n Sa Lng, hi thn Thi Bnh, hi ln g Th Lo, hi lng Bng Mc, l hi gi...#Vn ho dn gian#L hi#H Ni#Phng Hong Anh#Phm Lan Anh#Phm Qunh Anh#Nguyn Quc n#Trn Lm Bin#L Trung V# # 00885000000000325000450004100050000018100060000508200130001180800050002400200290 00290070071000580220004001290080005001330090013001380100005001510110015001560150 04100171039000500212013000700217005001200224021020700236020001700443020000700460 02000070046700500160047400500130049000500150050300500150051800500140053300500120 0547#Vi?t#H452L#394.26959731#^214#Hi lng Thng Long - H Ni#Phng Hong Anh, Phm Lan Anh, Phm Qunh Anh... ; L Trung V (ch.b.)#T.3#^aH.#^aThanh nin#2012 #^a617tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Loan#294223#L Trung V #Gii thiu chung v thi gian, a im, c im v s ra i ca hn 80 l h i ca Thng Long xa - H Ni ngy nay: hi n Sa Lng, hi thn Thi Bnh, hi lng Th Lo, hi lng Bng Mc, l hi gi...#Vn ho dn gian#L hi#H Ni#P hng Hong Anh#Phm Lan Anh#Phm Qunh Anh#Nguyn Quc n#Trn Lm Bin#L Trung V## 00429000000000229000450004100050000018100070000508200110001280800050002300500120 00280020023000400070012000630080005000750090013000800100005000930110015000980150 04100113020001700154020000900171039000500180020000700185013000700192#Vi?t#TH462G #398.909597#^214#Trn S Hu#Thi gian trong ca dao#Trn S Hu#^aH.#^aThanh ni n#2012#^a411tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian# Vit Nam#Loan#Ca dao#294224## 00690000000000253000450004100050000018100060000508200130001180800050002400500120 00290020034000410070034000750080005001090090013001140100005001270110016001320150 04100148020001700189020001000206021017900216039000500395005001400400020001500414 013000700429#Vi?t#D300S#398.20959725#^214#Ng Vn Tr#Di sn vn hc dn gian B c Giang#Ch.b.: Ng Vn Tr, Bi Vn Thnh#^aH.#^aThanh nin#2012#^a1141tr.^b21cm #TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Bc Giang#Gii thiu v cc huyn thoi, truyn tch, s tch, nhng cu chuyn, ca dao, tc ng, th nh ng, phng ngn, th vn lu truyn trong dn gian ca cc dn tc tnh B c Giang#Loan#Bi Vn Thnh#Di sn vn ho#294225## 00763000000000253000450004100050000018100060000508200120001180800050002300500080 00280020048000360070008000840080005000920090013000970100005001100110015001150150 04100130020000800171020001100179021029300190039000500483020000700488013000700495 020000700502#Vi?t#V115H#306.0959759#^214#nh Hy#Vn ho x hi c dn vng bin tnh Bnh Thun#nh Hy#^aH.#^aThanh nin#2012#^a190tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn ho#Bnh Thun#Ghi chp li nhng vn vn ho vn ng h dn gian min bin Bnh Thun: a l t nhin, ti nguyn bin, qu trnh h nh thnh c dn v vn ho x hi ca c dn min bin, tnh hnh vn ho x hi cc thi k, ngnh ngh lm n c bit l mt tnh ni ting v ng nghip - c h bin hi sn#Loan#X hi#294226#C dn## 00741000000000265000450004100050000018100060000508200120001180800050002300500110 00280020052000390070011000910080005001020090013001070100005001200110015001250150 04100140020000800181020001200189021023700201039000500438013000700443020000800450 020000900458020000800467#Vi?t#N207#306.0959751#^214#V Vn Ho#Nt c sc tron g i sng vn ho lng Phc Thun#V Vn Ho#^aH.#^aThanh nin#2012#^a191tr.^b 21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn ho#Phc Thun#Gii thiu lc h s, a l, vn ho, thit ch vn ho, k c v sinh hot vn ho lng Phc Thun, huyn Ho Vang, Nng; Nghin cu nt c sc vn ho Hu tnh ca g m nhng bi th bng giy d trc nm 1945 ti x Phc Thun#Loan#294227#Th c h#Ho Vang# Nng## 00807000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450050015000500020050000650070015001150080005001300090018001350100 00500153011001500158020001900173020000900192021029000201039000500491020000900496 020000800505013000700513020000900520#VV12.12672#VV12.12673#Vi?t#V115X#895.922300 9#^214#Phm Duy Ngha#Vn xui Vit Nam hin i v dn tc v min ni#Phm Duy Ngha#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a324tr.^b21cm#Nghin cu vn hc#Vit Nam#Ng hin cu v vn xui min ni trc v sau Cch mng thng Tm. Din mo vn xu i Vit Nam hin i v dn tc v min ni. Vn xui min ni nhn t cc bnh d in v con ngi. Ngh thut vn xui min ni v vn truyn thng - hin i . Nhn din mt s phong cch vn xui min ni#Loan#Vn xui#Dn tc#294228#Mi n ni## 00864000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200120 00358080005000470050012000520020080000640070012001440080005001560090018001610100 00500179011002900184020002100213020000800234021031200242039000500554020001600559 020001600575013000700591#VV12.12674#VV12.12675#Vi?t#GI-100T#305.8959762#^214#L Vn Lim#Gi tr vn ho truyn thng dn tc Gia Rai trong mi trng vn ho ng i#L Vn Lim#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a251tr., 4tr. nh mu^b21cm#V n hc truyn thng#Gia Lai#Trnh by tng quan v gi tr vn ho truyn thng d n tc Gia Rai tnh Gia Lai. Tm hiu vn k tha v pht huy gi tr vn h o truyn thng ca dn tc Gia Rai trong mi trng vn ho ng i; thc tr ng v gii php c bn trong vic k tha v pht huy gi tr vn ho truyn th ng ca dn tc ny#Loan#Gi tr vn ho#Dn tc Gia Rai#294229## 00727000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020030000440080005000740090018000790100005000970110015001020150 08400117020001200201020001100213020000700224021022100231039000500452013000700457 020000900464#VV12.12677#VV12.12676#Vi?t#K600Y#299.5#^214#K yu v thnh tht Li n Ho#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a155tr.^b21cm#TTS ghi: i o Tam K ph . Hi thnh truyn gio Cao i. Thnh tht Lin Ho#o Cao i#Min Trung#K yu#Trnh by khi qut qu trnh hnh thnh v pht trin ca thnh tht Lin H o thuc Hi Thnh Truyn Gio Cao i min Trung. Gii thiu mt s bi th c a ngi Cao i gio nhn dp khnh thnh ngi nh thnh Lin Ho#Loan#294230#Vi t Nam## 00741000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460050013000510020055000640070013001190080005001320090018001370100 00500155011001500160020001000175020000900185021022500194039000500419020001100424 020000900435013000700444020001200451#VV12.12678#VV12.12679#Vi?t#PH431T#390.09597 12#^214#m Th Uyn#Phong tc v tn ngng, tn gio ngi Ty Cao Bng#m Th Uyn#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a212tr.^b21cm#Phong tc#Cao Bng#Gii thi u mt s phong tc ch yu trong i sng x hi: tc l ci xin, tc l sinh , tc l ma chay v tc l lm nh mi ca ngi Ty Cao Bng; mt s loi h nh tn ngng dn gian v tn gio ngoi lai (tam gio)#Loan#Tn ngng#Tn gio #294231#Dn tc Ty## 00603000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490030048000670070026001150080005001410090 02600146010000500172011001500177020000800192020001400200039000500214005000800219 005001700227020001200244013000700256004000900263020001100272020000600283#VV12.12 680#VV12.12681#32000#Vi?t#M458T#807#^214#101 bi lm vn 7#Bin son theo st n i dung v chng trnh SGK#Mc Lan, Nguyn Ngc Dung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a191tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#Loan#Mc Lan#Nguyn Ngc Dung#Tp lm vn#294232#In ln 2#Ting Vit#Lp 7## 00580000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020047000530030095001000070014001950080005002090090 02600214010000500240011001500245020000800260020001400268039000500282005001400287 020000600301013000700307#VV12.12682#VV12.12683#43500#Vi?t#B452D#546.076#^214#B i dng hc sinh gii ho hc 9 - Phn v c#Dnh cho HS lp 9 n tp & nng cao k nng lm bi. Chun b cho k thi tuyn sinh vo lp 10#C Thanh Ton#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2012#^a264tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#Loan#C Thanh Ton#Lp 9#294233## 00628000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020042000520030110000940070013002040080005002170090 02600222010000500248011001500253020000700268020001400275039000500289005001300294 020000900307020000600316020000900322013000700331#VV12.12684#VV12.12685#52000#Vi ?t#N114T#510.76#^214#500 bi ton chn lc i s - hnh hc 9#15 ch trng t m. Bi dng HS kh - gii rn luyn, nng cao k nng v phng php gii cc dng ton...#L Honh Ph#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a316tr.^b24cm#i s#Sch c thm#Loan#L Honh Ph#Hnh hc#Lp 9#Bi ton#294234## 00580000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020043000520030063000950070013001580220004001710080 00500175009002600180010000500206011001500211020000900226020000700235020000900242 020001400251005001300265039000500278013000700283#VV12.12686#VV12.12687#35000#Vi ?t#N114T#510.76#^214#500 bi ton chn lc i s - hnh hc 10#15 ch trng tm. Bi dng HS kh - gii, HS lp chuyn...#L Honh Ph#T.1#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2012#^a208tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 10#Bi ton#Sch c thm#L Ho nh Ph#Loan#294235## 00572000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020040000520030063000920070017001550080005001720090 02600177010000500203011001500208020000500223020001400228039000500242005001700247 020001600264020000700280013000700287#VV12.12688#VV12.12689#38500#Vi?t#N114M#510 .76#^214#50 b thi tuyn sinh vo 10 mn ton#Bi dng & nng cao k nng v phng php gii cc dng ton#Trn Th Vn Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni# 2012#^a232tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#Loan#Trn Th Vn Anh#Trung hc c s# thi#294236## 00687000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020031000500030048000810070051001290220004001800080 00500184009002600189010000500215011001500220020000800235020000700243020001100250 02000120026102000140027300500110028700500170029800500130031503900050032801300070 0333004000900340#VV12.12691#VV12.12690#32000#Vi?t#TR431T#807#^214#Trng tm ki n thc ng vn 10#Bin son theo ni dung v chng trnh SGK mi#L Huy Bc (ch .b.), o Th Thu Hng, L Vn Trung#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a1 94tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#L Huy Bc#o T h Thu Hng#L Vn Trung#Loan#294237#In ln 2## 00554000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020035000530030060000880070014001480080005001620090 02600167010000500193011001500198020000800213020001400221039000500235005001400240 020000700254020000800261013000700269#VV12.12692#VV12.12693#50000#Vi?t#B452D#546 .076#^214#Bi dng hc sinh gii ho hc 10#Bi dng & nng cao k nng lm b i. n tp & luyn thi...#C Thanh Ton#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a308 tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#Loan#C Thanh Ton#Lp 10#Bi tp#294238## 00575000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020046000550030055001010070017001560080005001730090 02600178010000500204011001500209020001400224039000500238005001700243020000900260 020000700269020001400276013000700290#VV12.12694#VV12.12695#50000#Vi?t#PH121D#51 6.0076#^214#Phn dng & phng php gii ton hnh hc 10#Chun b cho cc k th i Quc gia do B GD & T t chc#Trn Th Vn Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2012#^a304tr.^b24cm#Sch c thm#Loan#Trn Th Vn Anh#Hnh hc#Lp 10#Gii b i ton#294239## 00580000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020043000520030063000950070013001580220004001710080 00500175009002600180010000500206011001500211020000900226020000700235020000900242 020001400251005001300265039000500278013000700283#VV12.12697#VV12.12696#35000#Vi ?t#N114T#510.76#^214#500 bi ton chn lc i s - hnh hc 10#15 ch trng tm. Bi dng HS kh - gii, HS lp chuyn...#L Honh Ph#T.2#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2012#^a216tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 10#Bi ton#Sch c thm#L Ho nh Ph#Loan#294240## 00604000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020035000530030040000880070014001280220004001422210 01200146008000500158009002600163010000500189011001500194020000800209020001100217 020000700228020001400235020001500249005001400264039000500278013000700283#VV12.12 698#VV12.12699#40000#Vi?t#B452D#546.076#^214#Bi dng hc sinh gii ho hc 11 #Bi dng & nng cao k nng lm bi...#C Thanh Ton#T.2#Phn hu c#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2012#^a244tr.^b24cm#Ho hc#Ho hu c#Lp 11#Sch c th m#Sch luyn thi#C Thanh Ton#Vanh#294241## 01152000000000349000450004100050000018100060000508200090001180800050002000200990 00250030061001240290083001850070051002680080005003190090026003240100005003500110 01500355020000800370020000800378020000700386005001700393039000500410020000700415 01300070042202102700042902000200069902000140071900500130073302000070074600500180 0753005001500771005001600786#Vi?t#K600Y#338.9597#^214#K yu Hi tho quc t t o dng hot ng kinh t - x hi phc v pht trin bn vng a phng#trng hp Ty Bc v Sn La: le cas du nord-ouest et Sn La#Cration des activits soc io-conomiques au service du dveloppement durable local#Nguyn Vn Khnh, Chlo Bosch, Daniel Weissberg...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a537tr.^b24cm#K inh t#Ty Bc#K yu#Nguyn Vn Khnh#Vanh#X hi#294242#Gii thiu ni dung H i tho quc t v hot ng kinh t - x hi tnh Sn La v vng Ty Bc: Quy ho ch v chnh sch pht trin kinh t, x hi, vn ho, gio dc, bo v ti nguy n, bo v mi trng, du lch, th cng nghip v nng nghip nhm pht trin b n vng#Pht trin bn vng#Sch song ng#Bosch, Chlo#Sn La#Weissberg, Daniel# Nguyn Vn Kim#Nguyn nh Ho## 01071000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820006000578080005000630140007000680020030000750070069001050080 00500174009002700179010000500206011001500211020001100226020001100237005001800248 00500170026600500150028303900050029800500160030300500220031901500790034102102610 0420013000700681020000800688020001300696#VV12.12700#VV12.12701#VV12.12702#VV12.1 2703#Vi?t#GI-108T#658.4#^214#49000#Gio trnh khi s kinh doanh#B.s.: Nguyn N gc Huyn (ch.b.), Ng Th Vit Nga, Trn Quang Huy...#^aH.#^ai hc Kinh t Qu c dn#2012#^a246tr.^b21cm#Kinh doanh#Gio trnh#Nguyn Ngc Huyn#Ng Th Vit Nga#Trn Quang Huy#Vanh#Nguyn Thu Thu#Nguyn Th Thanh Thu#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. B mn Qun tr kinh doanh tng hp#Trnh by v ngh k inh doanh v doanh nhn trong nn kinh t th trng, c trng ca ngh kinh do anh, t cht cn thit tr thnh ch doanh nghip. tng kinh doanh v bc u hot ng kinh doanh. K hoch kinh doanh v trin khai hot ng kinh doan h#294243#Qun l#Doanh nghip## 01056000000000349000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820006000468080005000520140008000570020030000650070075000950040038001700080 00500208009002700213010000500240011001500245020001100260020001100271039000500282 00500150028700500140030201500950031602102230041102000080063401300070064200500210 0649005002000670005001600690#VV12.12704#VV12.12705#VV12.12706#Vi?t#GI-108T#306.4 #^214#118000#Gio trnh vn ho kinh doanh#B.s.: Dng Th Liu (ch.b.), Trng Th Nam Thng, Nguyn Th Ngc Anh...#Ti bn ln th 1, c sa i b sung#^aH .#^ai hc Kinh t Quc dn#2012#^a559tr.^b21cm#Kinh doanh#Gio trnh#Vanh#Dn g Th Liu#Trn c Dng#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Qun tr Kinh doanh. B mn Vn ho kinh doanh#Cung cp kin thc tng quan v vn ho kinh doanh v cc yu t cu thnh vn ho kinh doanh. Phn tch s a dng, pho ng ph ca vn ho kinh doanh Vit Nam v quc t. Gii thiu mt s tnh hung ca vn ho kinh doanh#Vn ho#294244#Trng Th Nam Thng#Nguyn Th Ngc Anh#P hm Hng Tho## 00964000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820004000468080005000500140007000550020029000620070077000910040038001680080 00500206009002700211010000500238011001500243020001100258005001400269005001800283 00500130030103900050031401500420031902102460036101300070060702000090061400500150 0623#VV12.12707#VV12.12708#VV12.12709#Vi?t#GI-108T#381#^214#85000#Gio trnh ma rketing cn bn#B.s.: Trn Minh o (ch.b.), Trng nh Chin, Nguyn Th Tm, V Huy Thng#Ti bn ln th 3, c sa i b sung#^aH.#^ai hc Kinh t Quc d n#2012#^a407tr.^b21cm#Gio trnh#Trn Minh o#Trng nh Chin#V Huy Thng#V anh#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn#Gii thiu nhng quan im qun tr Marketing chi phi cch thc doanh nghip tham gia vo th trng, nhm n h gi cao vai tr ca quan im Marketing v quan im Marketing o c - x h i, tp trung lm r b quyt ca Marketing hin i#294245#Tip th#Nguyn Th T m## 00865000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200090 00358080005000440140007000490020023000560030056000790070019001350040038001540080 00500192009002700197010000500224011001500229020000800244020001100252039000500263 005001900268015006400287021015300351013000700504020001700511020002300528#VV12.12 710#VV12.12711#Vi?t#GI-108T#657.0285#^214#45000#Gio trnh k ton my#Dng cho sinh vin ngnh kinh t v qun tr kinh doanh#Trn Th Song Minh#Ti bn ln t h 4, c sa i b sung#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2012#^a206tr.^b21cm#K ton#Gio trnh#Vanh#Trn Th Song Minh#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc d n. Khoa Tin hc Kinh t#Vai tr ca h thng thng tin k ton vi t chc doanh nghip, cng ngh thng tin vi k ton doanh nghip, gii thiu phn mm k to n fast counting#294246#Tin hc ng dng#Phn mm Fast Counting## 00969000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020073000490030017001220070038001390080005001770090 02700182010000500209011001500214020002200229020000900251020001700260005001300277 03900050029000500170029501500600031202102490037201300070062102000080062802000070 0636#VV12.12712#VV12.12713#30000#Vi?t#C101M#332#^214#Cc m hnh d bo khng h ong tin t v ng dng cnh bo cho Vit Nam#Sch chuyn kho#Ch.b.: Nguyn Vi t Hng, H Qunh Hoa#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2012#^a138tr.^b21cm#Khng hong ti chnh#Vit Nam#Sch chuyn kho#H Qunh Hoa#Vanh#Nguyn Vit Hng#TT S ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Kinh t hc#Nhng vn c bn v cc m hnh d bo khng hong tin t trn th gii. Tng qut thc trng cu t rc ti chnh nhm ch ra nhng nguy c tim n ca h thng ti chnh tin t Vit Nam. Mt s m hnh cnh bo khng hong tin t Vit Nam#294247#Tin t #D bo## 00991000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020078000560030017001340070023001510080005001740090 02700179010000500206011001500211020002100226020000900247020001700256039000500273 00500170027801500600029502102520035501300070060702000210061402000210063502000090 0656#VV12.12714#VV12.12715#30000#Vi?t#T307C#332.109597#^214#Tip cn phn tch nh lng hiu qu hot ng ca cc ngn hng Vit Nam#Sch chuyn kho#Nguy n Vit Hng ch.b.#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2012#^a196tr.^b21cm#Ngn hng thng mi#Vit Nam#Sch chuyn kho#Vanh#Nguyn Vit Hng#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Kinh t hc#Nhng vn l lun v thc tin nghin cu hiu qu hot ng ca cc ngn hng thng mi. H thng ngn hng thng mi Vit Nam nhng hn ch v nguyn nhn. Hiu qu v cc nhn t nh hng n hiu qu ca cc ngn hng thng mi Vit Nam#294248#Hot ng kinh doanh# Phn tch nh lng#Hiu qu## 00795000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020036000540070009000900040038000990080005001370090 02700142010000500169011001500174020001000189039000500199005000900204020001100213 015004200224021017800266020001000444020001000454020001000464013000700474#VV12.12 717#VV12.12716#48000#Vi?t#NGH307V#382.01#^214#Nghip v kinh doanh xut nhp kh u#Trn Ho#Ti bn ln th 3, c sa i b sung#^aH.#^ai hc Kinh t Quc d n#2012#^a238tr.^b21cm#Nghip v#Vanh#Trn Ho#Kinh doanh#TTS ghi: Trng i h c Kinh t Quc dn#Gii thiu nghip v kinh doanh xut nhp khu: Bi ging i n t, cc bi tp tnh hung nghip v kinh doanh xut nhp khu v mt s cu h i trc nghim v l thuyt vn dng#Xut khu#Nhp khu#Bi ging#294249## 00915000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580020019000630030017000820070014000990080 00500113009002700118010000500145011001500150020000900165020001700174039000500191 005001400196020001000210015007000220021031600290013000700606#VV12.12718#VV12.127 19#VV12.12720#45000#Vi?t#PH121T#332.7#^214#Phn tch tn dng#Sch chuyn kho# ng Ngc c#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2012#^a309tr.^b21cm#Tn dng#Sch chuyn kho#Vanh#ng Ngc c#Phn tch#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc d n. Vin Ngn hng - Ti chnh#Tng quan v phn tch tn dng, ngun thng tin trong phn tch tn dng. Phn tch c s php l ca khch hng v d n vay v n, tnh hnh ti chnh ca khch hng, phng n hoc s n vay vn ca khch h ng, bo m tn dng. Bo co phn tch tn dng, kim tra gim st phn tch t n dng v qun l tn dng#294250## 00946000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020026000380030015000640070085000790080005001640090027001690100 00500196011001500201020001800216020001500234005001400249005001600263005002000279 039000500299005001900304020000800323013000700331015007000338021022400408#VV12.12 721#65000#Vi?t#T103C#332#^214#Ti chnh tin t quc t#Sch tham kho#B.s: n g Ngc c (ch.b.), Th Thu Thu, Nguyn Th Diu Chi, Lng Th Thu Hng#^aH .#^ai hc Kinh t Quc dn#2012#^a563tr.^b24cm#Ti chnh quc t#Sch tham kh o#ng Ngc c# Th Thu Thu#Nguyn Th Diu Chi#Vanh#Lng Th Thu Hng#Tin t#294251#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Vin Ngn hng - Ti chnh #Tng quan v h thng tin t quc t. Cn cn thanh ton quc t. T gi v ch nh sch t gi. Th trng ti chnh quc t. Thanh ton quc t v tn dng qu c t. Ti chnh cng ty a quc gia. Qun tr ti chnh quc t## 00741000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820007000638080005000700020020000750030028000950070 01600123008000500139009002700144010000500171011001500176020001200191020000800203 039000500211005001600216013000700232021021200239#VV12.12722#VV12.12723#VV12.1272 4#VV12.12725#189000#Vi?t#T550#330.03#^214#T in kinh t hc#C phn i chi u ting Anh#Nguyn Vn Ngc#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2012#^a654tr.^b21cm# Kinh t hc#T in#Vanh#Nguyn Vn Ngc#294252#Gii thch ngn gn cc khi ni m, thut ng, ni dung, cng c ch yu ca kinh t hc, t tng ca cc nh ki nh t hng u, cc trng phi t duy khc nhau trong kinh t hc c sp xp theo th t a, b, c## 00719000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490070046000730080005001190090011001240100 00500135011001400140020002100154020001500175039000500190019000500195012002900200 02101010022902000090033000600110033902000090035001300070035900500140036600600130 0380#VL12.01448#VL12.01449#66000#Vi?t#455T#580#^214#ng thc vt sng h#St eve Parker ; Dch: V nh Tun, Thu Dng#^aH.#^aKim ng#2012#^a72tr.^b27cm#K hoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Vanh#Dch#T sch Kin thc th h mi#Gii t hiu v i sng mi trng di nc ca ng thc vt nh c tnh sinh hc, a dng loi...#ng vt#Thu Dng#Thc vt#294253#Parker, Steve#V nh Tun## 00806000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020010000530070052000630080005001150090011001200100 00500131011001400136020002100150020001500171039000500186019000500191012002900196 00600110022502101800023602000100041600600160042601300070044200500170044902000140 0466#VL12.01450#VL12.01451#66000#Vi?t#TH104H#910.91#^214#Thm him#Rupert Matth ews ; Dch: Mai Thu H, Dng Th Hng#^aH.#^aKim ng#2012#^a72tr.^b27cm#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Vanh#Dch#T sch Kin thc th h mi#Mai Thu H #Khm ph nhng iu th v v nhng nh thm him u tin, nhng cuc thm hi m ca ngi Ai Cp, nhng cuc hnh trnh ca ngi Viking, con ng t la, cu c sng trn bin...#Thm him#Dng Th Hng#294254#Matthews, Rupert#Nh thm him## 00730000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020010000520070077000620080005001390090011001440100 00500155011001400160020002100174020001500195039000500210019000500215012002900220 00500150024902100630026402000050032700600110033201300070034300600170035000500150 0367020001000382#VL12.01452#VL12.01453#66000#Vi?t#C562B#364.15#^214#Cp bin#L i: Richard Platt ; nh: Tina Chambers ; Dch: Mai Thu H, Nguyn Thu Linh#^aH. #^aKim ng#2012#^a72tr.^b27cm#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Vanh#Dch#T sch Kin thc th h mi#Chambers, Tina#Khm ph v cuc sng phiu lu ca c p bin qua cc thi i#Cp#Mai Thu H#294255#Nguyn Thu Linh#Platt, Richard#C p bin## 00876000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490070063000680080005001310090011001360100 00500147011001400152020002100166020001500187039000500202019000500207012002900212 00500150024102102190025602000090047502000070048400600140049101300070050500600130 0512005001300525#VL12.01455#VL12.01454#66000#Vi?t#T312T#549#^214#Tinh th v qu#R. F. Symes, R. R. Harding ; Dch: L Mnh Chin, o Thu Hin#^aH.#^aKim ng#2012#^a72tr.^b27cm#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Vanh#Dch#T sch ki n thc th h mi#Harding, R. R.#Khm ph l th v tinh th v qu, nhng l p hnh thnh nn Tri t, Mt Trng cng cc thin thch, nhng mnh t v tr c thnh phn khong vt v gn nh tt c cc khong vt ny u cu to t tinh th#Tinh th# qu#L Mnh Chin#294256#o Thu Hin#Symes, R. F.## 00855000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020036000520030023000880070074001110080005001850090 01100190010000500201011001500206020002100221020001500242039000500257019000900262 00500160027100500120028700600140029901300070031300500150032002101290033502000040 0464020000700468020000800475020001000483#VL12.01456#VL12.01457#210000#Vi?t#L527 B#153.1#^214#Luyn b no tr thnh thin ti#Rn luyn nh th no?#John Woo dward ; Minh ho: Serge Seidlitz, Andy Smith ; Cao Vit Dng dch#^aH.#^aKim n g#2012#^a192tr.^b27cm#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Vanh#Dch Anh#Seidlitz , Serge#Smith, Andy#Cao Vit Dng#294257#Woodward, John#Cung cp nhng kin thc v b no, t cu to v hot ng cho n cch rn luyn c th vn dng t i a nng lc ca b no#No#T duy#Tr nh#Gic quan## 00845000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100080 00350820004000438080005000470020025000520070010000770080005000870090026000920100 00500118011001500123021030500138020001400443020001100457039000500468005001000473 013000700483015004200490020001000532020001300542#VL12.01459#VL12.01458#145000#V i?t#GI-108T#552#^214#Gio trnh trm tch hc#Trn Nghi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a471tr.^b27cm#Trnh by nhng nguyn l trm tch hc, qu trnh th nh to vt liu trm tch, c ch vn chuyn phn d v lng ng trm tch. Ph n loi v m t thch hc trm tch. Trm tch lun trn c s l thuyt v phn tch tng, a tng phn lp, tin ho trm tch v cc phng php nghin cu c bn#Trm tch hc#Gio trnh#Vanh#Trn Nghi#294258#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni#Thch hc# trm tch## 00979000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020089000500070062001390080005002010090026002060100 00500232011001500237021021400252020001000466020001100476005001000487005001600497 00500170051300500220053000500160055203900050056801300070057301500420058002000090 0622020001000631#VL12.01460#VL12.01461#54000#Vi?t#PH121T#552#^214#Phn tch lt mng thch hc magma, trm tch v bin cht di knh hin vi phn cc#B.s. : Trn Nghi (ch.b.), Phan Trng Th, Nguyn Trung Ch...#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2012#^a198tr.^b27cm#M t mt s khong vt to magma, trm tch v bin cht. Khi qut cc khi nim, thut ng v nguyn tc phn loi . M t chi tit 1 lt mng thch hc di knh hin vi phn cc. Cc loi tiu bi u#Thch hc#Gio trnh#Trn Nghi#Phan Trng Th#Nguyn Trung Ch#Nguyn Th Mi nh Tuyt#inh Xun Thnh#Vanh#294259#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni# Macma#Trm tch## 00510000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430030013000630070036000760040014001120080005001260090 01100131010000500142011001400147020001800161020000900179020001300188005001100201 039000500212005000800217013000700225#VL12.01462#50000#Vi?t#D250M#895.9223#^214# D mn phiu lu k#Truyn tranh#Tranh: Trng Qua ; Truyn: T Hoi#In ln th 10#^aH.#^aKim ng#2012#^a48tr.^b28cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Tr ng Qua#Vanh#T Hoi#294260## 00542000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020023000410030009000640070018000730220004000910080005000950090 03500100010000500135011001400140012004800154020000500202020001800207020001400225 006001300239039000500252013000700257#VL12.01463#35000#Vi?t#H419T#372.21#^214#H c ton tht n gin#2-3 tui#Ng Minh Vn dch#T.1#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a48tr.^b29cm#Nhng nc thang u tin gip tr hc gii ton#T on#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Ng Minh Vn#Thu#294261## 00542000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020023000410030009000640070018000730220004000910080005000950090 03500100010000500135011001400140012004800154020000500202020001800207020001400225 006001300239039000500252013000700257#VL12.01464#Vi?t#H419T#372.21#^214#35000#H c ton tht n gin#2-3 tui#Ng Minh Vn dch#T.2#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a48tr.^b29cm#Nhng nc thang u tin gip tr hc gii ton#T on#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Ng Minh Vn#Thu#294262## 00542000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020023000410030009000640070018000730220004000910080005000950090 03500100010000500135011001400140020000500154020001800159020001400177039000500191 013000700196012004800203006001300251#VL12.01465#35000#Vi?t#H419T#372.21#^214#H c ton tht n gin#3-4 tui#Ng Minh Vn dch#T.1#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a48tr.^b29cm#Ton#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Thu#294263# Nhng nc thang u tin gip tr hc gii ton#Ng Minh Vn## 00544000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020023000410030011000640070018000750220004000930080005000970090 03500102010000500137011001400142020000500156020001800161020001400179039000500193 013000700198012004800205006001300253#VL12.01466#35000#Vi?t#H419T#372.21#^214#H c ton tht n gin#3 - 4 tui#Ng Minh Vn dch#T.2#^aH.#^aDn tr ; Cng ty V n ho ng A#2012#^a48tr.^b29cm#Ton#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Thu#29426 4#Nhng nc thang u tin gip tr hc gii ton#Ng Minh Vn## 00542000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020023000410030009000640070018000730220004000910080005000950090 03500100010000500135011001400140012004800154020000500202020001800207020001400225 006001300239039000500252013000700257#VL12.01467#35000#Vi?t#H419T#372.21#^214#H c ton tht n gin#4-5 tui#Ng Minh Vn dch#T.1#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a48tr.^b29cm#Nhng nc thang u tin gip tr hc gii ton#T on#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Ng Minh Vn#Thu#294265## 00542000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020023000410030009000640070018000730220004000910080005000950090 03500100010000500135011001400140012004800154020000500202020001800207020001400225 006001300239039000500252013000700257#VL12.01468#35000#Vi?t#H419T#372.21#^214#H c ton tht n gin#4-5 tui#Ng Minh Vn dch#T.2#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a48tr.^b29cm#Nhng nc thang u tin gip tr hc gii ton#T on#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Ng Minh Vn#Thu#294266## 00542000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020023000410030009000640070018000730220004000910080005000950090 03500100010000500135011001400140012004800154020000500202020001800207020001400225 006001300239039000500252013000700257#VL12.01469#35000#Vi?t#H419T#372.21#^214#H c ton tht n gin#5-6 tui#Ng Minh Vn dch#T.1#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a48tr.^b29cm#Nhng nc thang u tin gip tr hc gii ton#T on#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Ng Minh Vn#Thu#294267## 00542000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020023000410030009000640070018000730220004000910080005000950090 03500100010000500135011001400140012004800154020000500202020001800207020001400225 006001300239039000500252013000700257#VL12.01470#35000#Vi?t#H419T#372.21#^214#H c ton tht n gin#5-6 tui#Ng Minh Vn dch#T.2#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a48tr.^b29cm#Nhng nc thang u tin gip tr hc gii ton#T on#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Ng Minh Vn#Thu#294268## 00637000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820011000528080005000630050014000680020042000820070014001240080 00500138009002700143010000500170011001500175021012000190020001700310020001100327 020000900338039000500347013000700352#VL12.01471#VL12.01472#VL12.01473#315000#Vi ?t#B450Q#371.009597#^214#Phm Vn Gip#B quy chun, tiu chun trong trng hc #Phm Vn Gip#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2012#^a551tr.^b27cm#Gii thiu c c quy chun, tiu chun trong trng hc nh: v hiu trng, chun ngh nghip, v th vin, phng hc...#Tiu chun ngnh#Trng hc#Vit Nam#Thu#294269## 00496000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400030040000710070015001110040018001260080005001440090 01100149010000500160011001400165020000500179020000600184020001400190005001500204 039000400219013000700223#VV12.12726#16000#Vi?t#H561D#372.7#^214#Hng dn em h c ton tiu hc#Dng cho ph huynh hc sinh, khi lp 1#Phm nh Thc#Ti bn l n th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a79tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Sch c thm#Phm nh T hc#Hu#294270## 00497000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400030040000710070015001110040018001260080005001440090 01100149010000500160011001500165020000500180020000600185020001400191005001500205 039000400220013000700224#VV12.12727#20000#Vi?t#H561D#372.7#^214#Hng dn em h c ton tiu hc#Dng cho ph huynh hc sinh, khi lp 2#Phm nh Thc#Ti bn l n th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a117tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Sch c thm#Phm nh Thc#Hu#294271## 00488000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020055000520070014001070080005001210090011001260100 00500137011001500142020001200157020000600169020001400175005001400189039000400203 013000700207020000800214#VV12.12728#VV12.12729#Vi?t#R203K#372.62#^214#18000#Rn k nng tp lm vn lp 2 qua cc bi vn chn lc#L Phng Nga#^aH.#^aGio d c#2012#^a104tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 2#Sch c thm#L Phng Nga#Hu#294272#B i vn## 00650000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020045000400070077000850220004001620040018001660080005001840090 01100189010000500200011001500205020001100220020000800231020000600239020001400245 005001300259005002000272005001500292005001800307039000400325013000700329#VV12.12 730#17000#Vi?t#V460L#372.6#^214#V luyn tp c bn v nng cao ting Vit 2# Vit Hng, Nguyn Th Ngn Hoa (ch.b.), Lng Th Hin, Ng Th Dim Hng#T.1#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a104tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Lp 2#S ch c thm# Vit Hng#Nguyn Th Ngn Hoa#Lng Th Hin#Ng Th Dim Hng#Hu #294273## 00677000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020054000520030092001060070037001980080005002350090 01100240010000500251011001500256020000800271020000900279020001400288005001200302 005001600314039000400330020000800334020000600342013000700348020000800355#VV12.12 731#VV12.12732#26000#Vi?t#R203K#372.64#^214#Rn k nng cm th vn hc qua cc bi tp c lp 2#Sch bi dng nng lc cm th vn hc cho hc sinh tiu hc . Dnh cho hc sinh kh - gii#L Hu Tnh (ch.b.), Ng V Thu Hng#^aH.#^aGio dc#2012#^a160tr.^b24cm#Vn hc#Tiu hc#Sch c thm#L Hu Tnh#Ng V Thu H ng#Hu#Cm th#Lp 2#294274#Tp c## 00571000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020044000400070057000840080005001410090011001460100005001570110 01500162020000800177020001100185020001400196005001700210005001700227039000400244 020000600248005001300254013000700267020000700274#VV12.12733#20000#Vi?t#L527#37 2.6#^214#Luyn c v pht trin t ng ting Vit 2#Phan Phng Dung (ch.b.), N guyn Mai Hng, Xun Tho#^aH.#^aGio dc#2012#^a119tr.^b24cm#Tp c#Ting Vit#Sch c thm#Phan Phng Dung#Nguyn Mai Hng#Hu#Lp 2# Xun Tho#2942 75#T ng## 00681000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020007000510030015000580070049000730040018001220080 00500140009001100145010000500156011001500161015003300176020000500209020000600214 02000220022002000150024200500130025700500110027000500120028100500140029300500130 0307039000400320013000700324#VV12.12734#VV12.12735#15400#Vi?t#T406H#372.7#^214# Ton 2#Sch gio vin# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t...#Ti bn l n th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a280tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#To n#Lp 2#Phng php ging dy#Sch gio vin# nh Hoan#Nguyn ng# Tin t# Trung Hiu#o Thi Lai#Hu#294276## 00538000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070034000730220004001070080005001110090011001160100 00500127011001500132020001100147020000600158020000800164020001400172005002000186 005001300206039000400219004001800223013000700241#VV12.12736#20000#Vi?t#V460B#37 2.6#^214#V bi tp ting Vit 2 nng cao#Nguyn Th Ngn Hoa, Vit Hng#T.1# ^aH.#^aGio dc#2012#^a119tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Nguy n Th Ngn Hoa# Vit Hng#Hu#Ti bn ln th 1#294277## 00538000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070034000730220004001070080005001110090011001160100 00500127011001500132020001100147020000600158020000800164020001400172005002000186 005001300206039000400219013000700223004001800230#VV12.12737#20000#Vi?t#V460B#37 2.6#^214#V bi tp ting Vit 2 nng cao#Nguyn Th Ngn Hoa, Vit Hng#T.2# ^aH.#^aGio dc#2012#^a119tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Nguy n Th Ngn Hoa# Vit Hng#Hu#294278#Ti bn ln th 1## 00538000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070034000730220004001070040018001110080005001290090 01100134010000500145011001500150020001100165020000600176020000800182020001400190 005002000204005001300224039000400237013000700241#VV12.12738#19000#Vi?t#V460B#37 2.6#^214#V bi tp ting Vit 3 nng cao#Nguyn Th Ngn Hoa, Vit Hng#T.1# Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a116tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#S ch c thm#Nguyn Th Ngn Hoa# Vit Hng#Hu#294279## 00485000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020020000420030020000620070014000820040018000960080005001140090 01100119010000500130011001500135020000500150020000600155020001400161005001400175 039000400189020000700193013000700200#VV12.12739#25000#Vi?t#GI-521E#372.7#^214#G ip em gii ton 2#V n tp cui tun#Trn Ngc Lan#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGi o dc#2012#^a135tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Sch c thm#Trn Ngc Lan#Hu#n tp#294 280## 00485000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020020000420030020000620070014000820040018000960080005001140090 01100119010000500130011001500135020000500150020000600155020001400161005001400175 039000400189020000700193013000700200#VV12.12740#34000#Vi?t#GI-521E#372.7#^214#G ip em gii ton 3#V n tp cui tun#Trn Ngc Lan#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGi o dc#2012#^a191tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Sch c thm#Trn Ngc Lan#Hu#n tp#294 281## 00569000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020044000400070056000840080005001400090011001450100005001560110 01500161020000800176020001100184020001400195005001600209005001700225039000400242 020000600246005001300252013000700265020000700272#VV12.12741#21000#Vi?t#L527#37 2.6#^214#Luyn c v pht trin t ng ting Vit 3#Dng Th Hng (ch.b.), Ph an Phng Dung, Xun Tho#^aH.#^aGio dc#2012#^a127tr.^b24cm#Tp c#Ting V it#Sch c thm#Dng Th Hng#Phan Phng Dung#Hu#Lp 3# Xun Tho#294282 #T ng## 00722000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020054000520030092001060070054001980080005002520090 01100257010000500268011001500273020000800288020000900296020001400305005001200319 00500190033103900040035002000080035400500130036202000060037501300070038102000080 0388#VV12.12742#VV12.12743#29000#Vi?t#R203K#372.64#^214#Rn k nng cm th vn hc qua cc bi tp c lp 3#Sch bi dng nng lc cm th vn hc cho hc s inh tiu hc. Dnh cho hc sinh kh - gii#L Hu Tnh (ch.b.), Nguyn Th Mai A nh, o Tin Thi#^aH.#^aGio dc#2012#^a179tr.^b24cm#Vn hc#Tiu hc#Sch c t hm#L Hu Tnh#Nguyn Th Mai Anh#Hu#Cm th#o Tin Thi#Lp 3#294283#Tp c ## 00484000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020055000520070012001070080005001190090011001240100 00500135011001500140020001200155020000600167020001400173005001200187039000400199 013000700203020000800210#VV12.12745#VV12.12744#19000#Vi?t#R203K#372.62#^214#Rn k nng tp lm vn lp 3 qua cc bi vn chn lc#L Hu Tnh#^aH.#^aGio dc# 2012#^a112tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 3#Sch c thm#L Hu Tnh#Hu#294284#Bi v n## 00559000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400070052000620220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157020000500172020000600177020000700183020001400190 005001400204005001600218005001200234039000400246013000700250#VV12.12746#22000#V i?t#B100M#372.7#^214#36 n luyn ton 3#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc H i, Vn Thu#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a135tr.^b24cm#Ton#L p 3#n tp#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#Hu#294285## 00708000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020054000520030092001060070057001980080005002550090 01100260010000500271011001500276020000800291020000900299020001400308005001200322 005001900334039000400353020000800357005001600365013000700381020000600388#VV12.12 747#VV12.12748#27000#Vi?t#R203K#372.64#^214#Rn k nng cm th vn hc qua cc bi tp c lp 4#Sch bi dng nng lc cm th vn hc cho hc sinh tiu hc . Dnh cho hc sinh kh - gii#L Hu Tnh (ch.b.), Xun Th Nguyt H, Dng Th Hng#^aH.#^aGio dc#2012#^a167tr.^b24cm#Vn hc#Tiu hc#Sch c thm#L H u Tnh#Xun Th Nguyt H#Hu#Cm th#Dng Th Hng#294286#Lp 4## 00586000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020044000510070053000950080005001480090011001530100 00500164011001500169020001100184020001400195005001300209005001700222039000400239 020000600243005001300249013000700262020000700269020000800276#VV12.12749#VV12.127 50#21000#Vi?t#L527#372.6#^214#Luyn c v pht trin t ng ting Vit 4#ng Kim Nga (ch.b.), Phan Phng Dung, Xun Tho#^aH.#^aGio dc#2012#^a128tr.^b 24cm#Ting Vit#Sch c thm#ng Kim Nga#Phan Phng Dung#Hu#Lp 4# Xun Th o#294287#T ng#Tp c## 00564000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510070026000870040018001130080005001310090 01100136010000500147011001500152020000500167020000600172020001400178005001100192 039000400203020000600207020000900213005001400222013000700236020000700243#VV12.12 751#VV12.12752#15500#Vi?t#M458T#372.7#^214#123 bi ton s v ch s lp 4 - 5# Nguyn ng, Trung Hiu#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a127tr.^b24cm# Ton#Lp 4#Sch c thm#Nguyn ng#Hu#Lp 5#Bi ton# Trung Hiu#294288#Ch s## 00488000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020055000520070014001070080005001210090011001260100 00500137011001500142020001200157020000600169020001400175005001400189039000400203 013000700207020000800214#VV12.12753#VV12.12754#29000#Vi?t#R203K#372.62#^214#Rn k nng tp lm vn lp 4 qua cc bi vn chn lc#L Phng Nga#^aH.#^aGio d c#2012#^a180tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 4#Sch c thm#L Phng Nga#Hu#294289#B i vn## 00534000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020038000400030052000780070015001300040018001450080005001630090 01100168010000500179011001500184020000500199020000600204020001400210005001500224 039000400239020000600243013000700249#VV12.12755#28000#Vi?t#M458S#372.7#^214#Mt s th thut gii ton lp 4 v 5#Sch tham kho cho gio vin, ph huynh v h c sinh#Phm nh Thc#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a150tr.^b24cm#Ton #Lp 4#Sch c thm#Phm nh Thc#Hu#Lp 5#294290## 00459000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020047000400070014000870040018001010080005001190090011001240100 00500135011001500140020000500155020000600160020001400166005001400180039000400194 013000700198#VV12.12756#24000#Vi?t#H561D#372.7#^214#Hng dn thc hnh gii to n c li vn lp 4#Trn Ngc Lan#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a127tr .^b24cm#Ton#Lp 4#Sch c thm#Trn Ngc Lan#Hu#294291## 00542000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070036000730040018001090080005001270090011001320100 00500143011001500148020001100163020000600174020001400180005001400194005001300208 039000400221020000800225020001200233013000700245#VV12.12757#35000#Vi?t#B103T#37 2.6#^214#Bi tp trc nghim ting Vit 4#L Phng Nga (ch.b.), Hong Thu H#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a207tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Sch c th m#L Phng Nga#Hong Thu H#Hu#Bi tp#Trc nghim#294292## 00485000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020020000420030020000620070014000820040018000960080005001140090 01100119010000500130011001500135020000500150020000600155020001400161005001400175 039000400189020000700193013000700200#VV12.12758#34000#Vi?t#GI-521E#372.7#^214#G ip em gii ton 4#V n tp cui tun#Trn Ngc Lan#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGi o dc#2012#^a191tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Sch c thm#Trn Ngc Lan#Hu#n tp#294 293## 00581000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020037000410030031000780070029001090040018001380080005001560090 01100161010000500172011001500177020001100192020000900203020001400212005001600226 005001200242039000400254020000800258020000600266013000700272#VV12.12759#27000#V i?t#B103T#372.61#^214#Bi tp luyn t v cu ting Vit 4#Theo Chng trnh ti u hc mi#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a 136tr.^b24cm#Ting Vit#Ng php#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Hu#B i tp#Lp 4#294294## 00553000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020043000410030031000840070036001150040018001510080005001690090 01100174010000500185011001500190020001200205020000600217020001400223005001200237 005001500249039000400264013000700268#VV12.12760#23000#Vi?t#R203K#372.62#^214#R n k nng tp lm vn cho hc sinh lp 4#Theo Chng trnh tiu hc mi#L Anh X un (ch.b.), L Th Vn Anh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a131tr.^b24c m#Tp lm vn#Lp 4#Sch c thm#L Anh Xun#L Th Vn Anh#Hu#294295## 00561000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070050000670220004001170040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020000500175020000600180020000800186020001400194 005001400208005001300222005001300235039000400248013000700252#VV12.12761#20000#V i?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 4 nng cao#V Dng Thu (ch.b.), V Mai H ng, V Vn Dng#T.1#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a119tr.^b24cm#Ton #Lp 4#Bi tp#Sch c thm#V Dng Thu#V Mai Hng#V Vn Dng#Hu#294296# # 00603000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020046000400070042000860040018001280080005001460090011001510100 00500162011001400167020000500181020000600186020000800192020001200200020001200212 020001400224005001200238005001300250005001500263039000400278013000700282#VV12.12 762#15000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim v cc kim tra ton 4# Tin t, o Thi Lai, Phm Thanh Tm#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012# ^a99tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Trc nghim# kim tra#Sch c thm# Tin t#o Thi Lai#Phm Thanh Tm#Hu#294297## 00530000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020027000420030041000690070017001100220004001270080005001310090 01100136010000500147011001400152020001000166020000600176020000800182020001400190 005001700204005000800221039000400229013000700233#VV12.12763#18000#Vi?t#V460B#37 2.652#^214#V bi tp ting Anh lp 4#Theo Chng trnh ting Anh tiu hc mi#N guyn Quc Tun#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a68tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 4#Bi tp#S ch c thm#Nguyn Quc Tun#Phan H#Hu#294298## 00530000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020027000420030041000690070017001100220004001270080005001310090 01100136010000500147011001400152020001000166020000600176020000800182020001400190 005001700204005000800221039000400229013000700233#VV12.12764#22000#Vi?t#V460B#37 2.652#^214#V bi tp ting Anh lp 4#Theo Chng trnh ting Anh tiu hc mi#N guyn Quc Tun#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a84tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 4#Bi tp#S ch c thm#Nguyn Quc Tun#Phan H#Hu#294299## 00472000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020027000420070017000690040018000860080005001040090011001090100 00500120011001500125020001000140020000600150020000800156020001400164005001700178 039000400195013000700199#VV12.12765#21500#Vi?t#V460B#372.652#^214#V bi tp ti ng Anh lp 4#Nguyn Quc Tun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a118tr.^b 24cm#Ting Anh#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Quc Tun#Hu#294300## 00573000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020036000410070052000770220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001400172020000900186020001100195020000600206020001400212 005001400226005001600240005002000256013000700276#VV12.12766#7000#Vi?t#TH552H#37 2.63#^214#Thc hnh vit ng, vit p lp 4#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh, Ng uyn Th Kim Oanh#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a36tr.^b24cm#Tp v it#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Kim Oanh#294301## 00646000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370020028000420030040000700070029001100220004001392210028001430040 01800171008000500189009001100194010000500205011001400210012001700224020000900241 02000110025002000060026102000140026700500160028100500120029703900040030901300070 0313#VV12.12767#9000#Vi?t#GI-521E#372.63#^214#Gip em luyn ch p lp 4#Theo mu ch vit trong trng tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.1#Ch vit n g, vit nghing#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a44tr.^b24cm#Hoa Trng n guyn#Tp vit#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Hu#29 4302## 00472000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020027000420070017000690040018000860080005001040090011001090100 00500120011001500125020001000140020000600150020001400156005001700170039000400187 013000700191020000800198#VV12.12768#21500#Vi?t#V460B#372.652#^214#V bi tp ti ng Anh lp 5#Nguyn Quc Tun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a123tr.^b 24cm#Ting Anh#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Quc Tun#Hu#294303#Bi tp## 00569000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020017000420030048000590070054001070040018001610080005001790090 01100184010000500195011001500200020001000215020000600225020001400231005001500245 005002000260039000400280013000700284#VV12.12769#29000#Vi?t#TR527#372.67#^214#T ruyn c lp 5#Truyn c b tr phn mn k chuyn tiu hc#Tuyn chn, b.s. : Hong Ho Bnh, Trn Th Hin Lng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a1 67tr.^b24cm#K chuyn#Lp 5#Sch c thm#Hong Ho Bnh#Trn Th Hin Lng#Hu #294304## 00534000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400070037000690040018001060080005001240090011001290100 00500140011001500145020000500160020000600165020001400171005001400185039000400199 013000700203005001400210020000800224020001200232#VV12.12770#24000#Vi?t#B103T#37 2.7#^214#Bi tp v s t nhin lp 5# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#Ti b n ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a127tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm# Tru ng Hiu#Hu#294305# Trung Kin#Bi tp#S t nhin## 00486000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020020000420030020000620070014000820040018000960080005001140090 01100119010000500130011001500135020000500150020000600155020000700161020001400168 005001400182039000500196013000700201#VV12.12771#34000#Vi?t#GI-521E#372.7#^214#G ip em gii ton 5#V n tp cui tun#Trn Ngc Lan#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2012#^a191tr.^b24cm#Ton#Lp 5#n tp#Sch c thm#Trn Ngc Lan#Uyn#29 4306## 00543000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070036000730040018001090080005001270090011001320100 00500143011001500148020001100163020000600174020000800180020001200188020001400200 005001400214005001300228039000500241013000700246#VV12.12772#32000#Vi?t#B103T#37 2.6#^214#Bi tp trc nghim ting Vit 5#L Phng Nga (ch.b.), Hong Thu H#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a191tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Tr c nghim#Sch c thm#L Phng Nga#Hong Thu H#Uyn#294307## 00616000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510030078000810070015001590040018001740080 00500192009001100197010000500208011001500213020000500228020000600233020000800239 020000800247020000600255020001400261005001500275039000500290013000700295#VV12.12 773#VV12.12774#25000#Vi?t#C101B#372.7#^214#Cc bi ton phn s v t s#Bi d ng hc sinh kh, gii. Dnh cho gio vin, PHHS v hc sinh khi lp 5#Phm n h Thc#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a126tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp# Phn s#T s#Sch c thm#Phm nh Thc#Uyn#294308## 00698000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020054000510030092001050070051001970080005002480090 01100253010000500264011001500269020001100284020000600295020000800301020000800309 020001400317005001200331005001600343005001300359039000500372013000700377#VV12.12 775#VV12.12776#26000#Vi?t#R203K#372.6#^214#Rn k nng cm th vn hc qua cc bi tp c lp 5#Sch bi dng nng lc cm th vn hc cho hc sinh tiu hc. Dnh cho hc sinh kh - gii#L Hu Tnh (ch.b.), Ng V Thu Hng, o Tin Thi #^aH.#^aGio dc#2012#^a160tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Vn hc#Cm th#Sch c t hm#L Hu Tnh#Ng V Thu Hng#o Tin Thi#Uyn#294309## 00585000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020044000510070052000950080005001470090011001520100 00500163011001500168020001100183020000600194020001400200005001300214005001600227 005001300243039000500256013000700261020000700268020000800275#VV12.12777#VV12.127 78#24000#Vi?t#L527#372.6#^214#Luyn c v pht trin t ng ting Vit 5# X un Tho (ch.b.), Dng Th Hng, ng Kim Nga#^aH.#^aGio dc#2012#^a147tr.^b2 4cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm# Xun Tho#Dng Th Hng#ng Kim Nga#Uy n#294310#T ng#Tp c## 00560000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020036000410070052000770220004001290080005001330090011001380100 00500149011001400154020001100168020000900179020000600188020001400194005001400208 005001600222005002000238039000500258013000700263#VV12.12779#7000#Vi?t#TH552H#37 2.63#^214#Thc hnh vit ng, vit p lp 5#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh, Ng uyn Th Kim Oanh#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Kim Oanh#Uyn#294311## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400070054000710220004001250040018001290080005001470090 01100152010000500163011001500168020001100183020000600194020000800200020001400208 005001600222005001900238039000500257005000900262013000700271#VV12.12780#25000#V i?t#B103T#372.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 5#Trn Mnh Hng (ch.b.), Ngu yn Th Lan Anh, o Ngc#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a144tr.^b2 4cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Th Lan Anh#Uy n#o Ngc#294312## 00653000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020036000490070073000850080005001580090011001630100 00500174011001500179020000800194020000600202020001100208020001200219020000800231 02000140023900500150025300500160026800500180028400500130030203900050031501300070 0320#VV12.12781#VV12.12782#31000#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn hc v n luyn ng vn 6#Nguyn Duy Kha (ch.b.), Nguyn Khnh H, Hong Phng Ngc, Phm Thu Y n#^aH.#^aGio dc#2012#^a199tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Sch c thm#Nguyn Duy Kha#Nguyn Khnh H#Hong Phng Ngc#Phm Thu Yn# Uyn#294313## 00577000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020041000500030032000910070018001230040018001410080 00500159009001100164010000500175011001500180020001200195020000600207020000600213 020001200219020001400231005001800245039000500263013000700268#VV12.12783#VV12.127 84#29000#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi lm vn t s v miu t lp 6#Theo ch ng trnh SGK ng vn 6#Nguyn Quang Ninh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012 #^a175tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 6#T s#Vn miu t#Sch c thm#Nguyn Quang N inh#Uyn#294314## 00650000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020052000510070055001030040018001580080005001760090 01100181010000500192011001500197020000800212020001100220020000800231020000600239 02000080024502000140025300500130026700500170028000500150029703900050031201300070 0317#VV12.12785#VV12.12786#24000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp c bn v nng c ao theo chuyn ng vn 6# Vit Hng (ch.b.), Nguyn Vit Hng, inh Vn Thi n#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a160tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Vn hc#Lp 6#Bi tp#Sch c thm# Vit Hng#Nguyn Vit Hng#inh Vn Thin#Uy n#294315## 00652000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020041000390070051000800040018001310080005001490090011001540100 00500165011001500170020001000185020001100195020000600206020001700212020001400229 00500130024300500140025600500110027000500170028100500160029803900050031401300070 0319#VV12.12787#17000#Vi?t#PH121T#807#^214#Phn tch, bnh ging tc phm vn h c 6#Trn nh S (ch.b.), Phan Huy Dng, H Th Ho...#Ti bn ln th 1#^aH.#^ aGio dc#2012#^a111tr.^b24cm#Phn tch#Bnh ging#Lp 6#Tc phm vn hc#Sch c thm#Trn nh S#Phan Huy Dng#H Th Ho#Nguyn Vit Hng#inh Thi Hng#U yn#294316## 00535000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020018000440070040000620040018001020080005001200090011001250100 00500136011001500141020000800156020000600164020000800170020000900178020001500187 005001500202005001600217039000500233013000700238#VV12.12788#17000#Vi?t#B103T#95 9.70076#^214#Bi tp lch s 6#Nguyn Th Ci (ch.b.), Bi Tuyt Hng#Ti bn l n th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a111tr.^b24cm#Lch s#Lp 6#Bi tp#Vit Nam#Sch gio khoa#Nguyn Th Ci#Bi Tuyt Hng#Uyn#294317## 00656000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020019000390070074000580040018001320080005001500090011001550100 00500166011001500171015003300186020001700219020000600236020001500242005001500257 005001600272005001700288005001100305005001400316039000500330013000700335#VV12.12 789#5600#Vi?t#T306T#495.1#^214#Ting Trung Quc 6#Nguyn Hu Cu (tng ch.b.), Nguyn Nh Tip (ch.b.), Nguyn Hong Anh...#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2 012#^a124tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Trung Quc#Lp 6#Sch gio khoa#Nguyn Hu Cu#Nguyn Nh Tip#Nguyn Hong Anh#L Vn Tm#Bi c Thi p#Uyn#294318## 00494000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020035000380070034000730080005001070090011001120100005001230110 01500128020001200143020000600155020001400161005001800175005001500193039000500208 013000700213020000800220#VV12.12790#28000#Vi?t#T527C#807#^214#Tuyn chn nhng bi vn hay lp 6#Hong Phng Ngc, Trn Th Thnh#^aH.#^aGio dc#2012#^a176tr .^b24cm#Tp lm vn#Lp 6#Sch c thm#Hong Phng Ngc#Trn Th Thnh#Uyn#29 4319#Bi vn## 00568000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400070048000530040018001010080005001190090011001240100 00500135011001500140015003300155020001100188020000600199020001500205005001500220 005001700235005001400252039000500266013000700271#VV12.12791#12600#Vi?t#T306N#49 5.6#^214#Ting Nht 6#Phm Hng Long, Shibahara Tomoyo, Ofune Chisato#Ti bn l n th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a176tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ti ng Nht#Lp 6#Sch gio khoa#Phm Hng Long#Shibahara Tomoyo#Ofune Chisato#Uyn# 294320## 00638000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020028000440070049000720040018001210080005001390090011001440100 00500155011001400160020000800174020000600182020000800188020000900196020001400205 00500160021900500190023500500090025400500180026300500190028103900050030001300070 0305#VV12.12792#21000#Vi?t#B103T#959.70076#^214#Bi tp thc hnh lch s 6#Hu nh Vit Hng, Trn Nh Thanh Tm, Bo Ngc...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc# 2012#^a96tr.^b24cm#Lch s#Lp 6#Bi tp#Vit Nam#Sch c thm#Hunh Vit Hng# Trn Nh Thanh Tm#Bo Ngc#Phm Th Bch Nga#Cao Th Hin Trang#Uyn#294321## 00659000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020038000410070052000790040018001310080005001490090011001540100 00500165011001400170020001800184020000600202020000800208020000800216020001400224 00500150023800500180025300500140027100500200028500500160030503900050032101300070 0326#VV12.12793#19500#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp thc hnh gio dc cng d n 6#Thi Quc Tun, Nguyn Hunh Long, Trn Bo Ngc...#Ti bn ln th 2#^aH.#^ aGio dc#2012#^a88tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 6#o c#Bi tp#Sch c th m#Thi Quc Tun#Nguyn Hunh Long#Trn Bo Ngc#Phng Th Thu Trang#Trn Hong Oanh#Uyn#294322## 00549000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410070055000580040018001130080005001310090011001360100 00500147011001400152020000700166020000600173020000800179020001500187005001400202 005001200216005001900228039000500247013000700252#VV12.12794#12000#Vi?t#B103T#91 0.76#^214#Bi tp a l 6#Nguyn c V (ch.b.), L Vn Dc, Trn Th Tuyt Ma i#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a67tr.^b24cm#a l#Lp 6#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn c V#L Vn Dc#Trn Th Tuyt Mai#Uyn#294323## 00560000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020023000430070055000660040018001210080005001390090011001440100 00500155011001500160020001000175020000600185020000800191020001400199005001100213 005001600224005001800240039000500258013000700263#VV12.12795#27000#Vi?t#V460B#42 8.0076#^214#V bi tp ting Anh 6#V Th Li (ch.b.), Nguyn Kim Hin, Nguyn M ai Phng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2012#^a148tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6# Bi tp#Sch c thm#V Th Li#Nguyn Kim Hin#Nguyn Mai Phng#Uyn#294324## 00482000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020029000430070020000720040018000920080005001100090011001150100 00500126011001500131020001000146020000600156020000800162020001400170005002000184 039000500204013000700209#VV12.12796#30000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp n l uyn ting Anh 6#Nguyn Th Kim Oanh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a18 3tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Kim Oanh#Uyn#294325 ## 00566000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020025000380070052000630080005001150090011001200100005001310110 01500136020000800151020000600159020001100165020001200176020000800188020001400196 005001600210005001100226005001500237039000500252013000700257#VV12.12797#21000#V i?t#B100M#807#^214#36 n luyn ng vn 6#Trn ng Ngha (ch.b.), Chu Th L, T Minh Nguyt#^aH.#^aGio dc#2012#^a131tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Sch c thm#Trn ng Ngha#Chu Th L#T Minh Nguyt#Uyn#29 4326## 00548000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020025000380070056000630080005001190090011001240100005001350110 01500140020000800155020000600163020001100169020001200180005001600192005001500208 005001500223039000500238013000700243020000800250#VV12.12798#21000#Vi?t#B100M#80 7#^214#36 n luyn ng vn 7#Trn ng Ngha (ch.b.), Trn Th Thnh, T Th Hi Yn#^aH.#^aGio dc#2012#^a127tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Ting Vit#Tp lm vn #Trn ng Ngha#Trn Th Thnh#T Th Hi Yn#Uyn#294327#Vn hc## 00523000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020035000380070043000730080005001160090011001210100005001320110 01500137020000800152020000600160020001200166020001400178005000800192005001800200 005001500218039000500233013000700238#VV12.12799#29000#Vi?t#T527C#807#^214#Tuyn chn nhng bi vn hay lp 7#H Ngc, Hong Phng Ngc, Trn Th Thnh#^aH.#^a Gio dc#2012#^a183tr.^b24cm#Bi vn#Lp 7#Tp lm vn#Sch c thm#H Ngc#Ho ng Phng Ngc#Trn Th Thnh#Uyn#294328## 00482000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020029000430070020000720040018000920080005001100090011001150100 00500126011001500131020001000146020000600156020000800162020001400170005002000184 039000500204013000700209#VV12.12800#32000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp n l uyn ting Anh 7#Nguyn Th Kim Oanh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a18 7tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Kim Oanh#Uyn#294329 ## 00535000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020018000440070040000620040018001020080005001200090011001250100 00500136011001500141020000800156020000600164020000800170020000900178020001500187 005001600202005001500218039000500233013000700238#VV12.12801#24000#Vi?t#B103T#95 9.70076#^214#Bi tp lch s 7#Bi Tuyt Hng (ch.b.), Nguyn Th Ci#Ti bn l n th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a159tr.^b24cm#Lch s#Lp 7#Bi tp#Vit Nam#Sch gio khoa#Bi Tuyt Hng#Nguyn Th Ci#Uyn#294330## 00574000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020038000410070038000790040018001170080005001350090011001400100 00500151011001400156020001800170020000600188020000800194020000800202020001400210 005001500224005000900239005001200248039000500260013000700265#VV12.12802#18000#V i?t#B103T#170.76#^214#Bi tp thc hnh gio dc cng dn 7#Thi Quc Tun, Bo Ngc, V Xun Ho#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a80tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 7#Bi tp#o c#Sch c thm#Thi Quc Tun#Bo Ngc#V Xun Ho #Uyn#294331## 00610000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410070067000600040018001270080005001450090011001500100 00500161011001500166020000900181020000600190020000900196020000800205020001500213 005001400228005001600242005001300258005001300271039000500284013000700289#VV12.12 803#18000#Vi?t#B103T#590.76#^214#Bi tp sinh hc 7#Phm Th Son (ch.b.), Hun h Ngc Bch, L Th Trinh, Trn Th Vn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^ a115tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 7#ng vt#Bi tp#Sch gio khoa#Phm Th Son#Hunh Ngc Bch#L Th Trinh#Trn Th Vn#Uyn#294332## 00550000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410070055000580040018001130080005001310090011001360100 00500147011001500152020000700167020000600174020000800180020001500188005001400203 005001200217005001900229039000500248013000700253#VV12.12804#23000#Vi?t#B103T#91 0.76#^214#Bi tp a l 7#Nguyn c V (ch.b.), L Vn Dc, Trn Th Tuyt Ma i#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a151tr.^b24cm#a l#Lp 7#Bi tp#Sc h gio khoa#Nguyn c V#L Vn Dc#Trn Th Tuyt Mai#Uyn#294333## 00650000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020019000390070068000580040018001260080005001440090011001490100 00500160011001500165015003300180020001700213020000600230020001500236005001500251 005001100266005001700277005001400294005001600308039000500324013000700329#VV12.12 805#8000#Vi?t#T306T#495.1#^214#Ting Trung Quc 7#Nguyn Hu Cu (tng ch.b.), L Vn Tm (ch.b.), Nguyn Hong Anh..#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2012#^a 148tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Trung Quc#Lp 7#Sch gio k hoa#Nguyn Hu Cu#L Vn Tm#Nguyn Hong Anh#Bi c Thip#Nguyn Nh Tip#Uy n#294334## 00610000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020020000420070078000620040018001400080005001580090011001630100 00500174011001500179020000700194020000600201020000800207020001400215005001600229 005001400245005001900259005001800278039000500296013000700301#VV12.12806#18000#V i?t#V460B#530.076#^214#V bi tp vt l 7#Nguyn c Thm (ch.b.), on Duy Hin h, Nguyn Phng Hng, Trnh Th Hi Yn#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012# ^a115tr.^b24cm#Vt l#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Thm#on Duy Hinh# Nguyn Phng Hng#Trnh Th Hi Yn#Uyn#294335## 00662000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020041000390070057000800040018001370080005001550090011001600100 00500171011001500176020001000191020001100201020000600212020001700218020001400235 00500130024900500140026200500170027600500160029300500150030903900050032401300070 0329#VV12.12807#18500#Vi?t#PH121T#807#^214#Phn tch, bnh ging tc phm vn h c 7#Trn nh S (ch.b.), Phan Huy Dng, Nguyn Vit Hng...#Ti bn ln th 1# ^aH.#^aGio dc#2012#^a123tr.^b24cm#Phn tch#Bnh ging#Lp 7#Tc phm vn hc# Sch c thm#Trn nh S#Phan Huy Dng#Nguyn Vit Hng#inh Thi Hng#Nguyn Hu Sn#Uyn#294336## 00540000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070045000610040018001060080005001240090011001290100 00500140011001500145020000700160020000600167020000800173020001400181005001600195 005001300211005001400224039000500238013000700243#VV12.12808#21000#Vi?t#V460B#91 0.76#^214#V bi tp a l 7#Nguyn Hu Danh, Phm Th Sen, Nguyn c V#Ti b n ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a136tr.^b24cm#a l#Lp 7#Bi tp#Sch c t hm#Nguyn Hu Danh#Phm Th Sen#Nguyn c V#Uyn#294337## 00673000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020036000490070073000850080005001580090011001630100 00500174011001500179020000800194020000600202020001100208020001200219020000800231 02000080023902000140024700500150026100500160027600500180029200500130031003900050 0323013000700328#VV12.12809#VV12.12810#38000#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn hc v n luyn ng vn 7#Nguyn Duy Kha (ch.b.), Nguyn Khnh H, Hong Phng Ngc , Phm Thu Yn#^aH.#^aGio dc#2012#^a251tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Duy Kha#Nguyn Khnh H#Hong Phn g Ngc#Phm Thu Yn#Uyn#294338## 00511000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020050000490070014000990040018001130080005001310090 01100136010000500147011001500152020001200167020000800179020000600187020001400193 005001400207039000500221013000700226#VV12.12811#VV12.12812#43000#Vi?t#C101D#807 #^214#Cc dng bi tp lm vn v cm th th vn lp 7#Cao Bch Xun#Ti bn l n th 8#^aH.#^aGio dc#2012#^a251tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 7#Sch c t hm#Cao Bch Xun#Uyn#294339## 00709000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070078000810040018001590080005001770090 01100182010000500193011001500198020000800213020000600221020001100227020001200238 02000080025002000080025802000140026600500140028000500150029400500180030900500200 0327039000500347013000700352#VV12.12813#VV12.12814#28000#Vi?t#B103T#807.6#^214# Bi tp trc nghim ng vn 7# Ngc Thng (ch.b.), Hong Th Hin, Phm Th Th u Hin, Nguyn Th Hng Vn#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a183tr.^b24c m#Ng vn#Lp 7#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Bi tp#Sch c thm# Ngc Th ng#Hong Th Hin#Phm Th Thu Hin#Nguyn Th Hng Vn#Uyn#294340## 00537000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020036000530070029000890040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157020000700172020000600179020000800185020001400193 005001600207005001200223039000500235013000700240#VV12.12815#VV12.12816#26000#Vi ?t#B103T#530.076#^214#Bi tp c bn v nng cao vt l 7#Nguyn c Hip, L Ca o Phan#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a163tr.^b24cm#Vt l#Lp 7#Bi t p#Sch c thm#Nguyn c Hip#L Cao Phan#Uyn#294341## 00650000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020019000390290003000580070081000610080005001420090011001470100 00500158011001500163020001700178020001500195005001500210039000500225020000600230 005001600236004001800252015003300270005001200303005001400315013000700329#VV12.12 817#7400#Vi?t#T306T#495.1#^214#Ting Trung Quc 8#I#Nguyn Hu Cu (tng ch.b. ), Chu Quang Thng (ch.b.), Ph Th Mai, Bi c Thip#^aH.#^aGio dc#2012#^a13 6tr.^b24cm#Ting Trung Quc#Sch gio khoa#Nguyn Hu Cu#Vanh#Lp 8#Chu Quang T hng#Ti bn ln th 7#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ph Th Mai#Bi c Thi p#294342## 00616000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020019000430070067000620080005001290090011001340100005001450110 01500150020000900165020001500174005001400189039000500203020000600208005001600214 004001800230005001300248005001300261020001300274020000800287013000700295#VV12.12 818#21000#Vi?t#B103T#612.0076#^214#Bi tp sinh hc 8#Phm Th Son (ch.b.), Hu nh Ngc Bch, L Th Trinh, Trn Th Vn#^aH.#^aGio dc#2012#^a139tr.^b24cm#Si nh hc#Sch gio khoa#Phm Th Son#Vanh#Lp 8#Hunh Ngc Bch#Ti bn ln th 2 #L Th Trinh#Trn Th Vn#C th ngi#Bi tp#294343## 00529000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020018000380070040000560080005000960090011001010100005001120110 01500117020000800132020000900140020001500149005001600164039000500180020000600185 005001500191004001800206020000800224013000700232#VV12.12819#24000#Vi?t#B103T#90 9#^214#Bi tp lch s 8#Bi Tuyt Hng (ch.b.), Nguyn Th Ci#^aH.#^aGio dc #2012#^a155tr.^b24cm#Lch s#Th gii#Sch gio khoa#Bi Tuyt Hng#Vanh#Lp 8# Nguyn Th Ci#Ti bn ln th 2#Bi tp#294344## 00598000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020020000420070072000620080005001340090011001390100005001500110 01500155020000700170020001400177005001400191039000500205020000600210005001700216 004001800233020000800251005001200259005001800271013000700289#VV12.12820#23000#V i?t#V460B#530.076#^214#V bi tp vt l 8#Bi Gia Thnh (ch.b.), Dng Tin Kha ng, V Trng R, Trnh Th Hi Yn#^aH.#^aGio dc#2012#^a143tr.^b24cm#Vt l#S ch c thm#Bi Gia Thnh#Vanh#Lp 8#Dng Tin Khang#Ti bn ln th 8#Bi tp# V Trng R#Trnh Th Hi Yn#294345## 00647000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400070062000700080005001320090011001370100005001480110 01500153020000800168020001400176005001400190039000500204020001100209005001800220 00400180023802000120025600500200026802000060028802000080029402000120030201300070 0314#VV12.12821#36000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp trc nghim ng vn 8# Ng c Thng (ch.b.), Phm Th Thu Hin, Nguyn Th Kim Hnh#^aH.#^aGio dc#2012#^a 235tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm# Ngc Thng#Vanh#Ting Vit#Phm Th Thu Hi n#Ti bn ln th 8#Tp lm vn#Nguyn Th Kim Hnh#Lp 8#Bi tp#Trc nghim#2 94346## 00648000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020041000390070052000800080005001320090011001370100005001480110 01500153020001000168020001400178005001300192039000500205020001100210020001700221 00500140023800400180025202000060027000500120027600500120028800500150030001300070 0315#VV12.12822#18000#Vi?t#PH121T#807#^214#Phn tch, bnh ging tc phm vn h c 8#Trn nh S (ch.b.), L Nguyn Cn, La Khc Ho...#^aH.#^aGio dc#2012#^a 119tr.^b24cm#Phn tch#Sch c thm#Trn nh S#Vanh#Bnh ging#Tc phm vn h c#L Nguyn Cn#Ti bn ln th 1#Lp 8#La Khc Ho#L Lu Oanh#Nguyn Hu Sn# 294347## 00530000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070057000650080005001220090011001270100005001380110 01500143020000800158020001400166005001600180039000500196020000600201005001400207 020000700221005001700228013000700245#VV12.12823#25000#Vi?t#B100M#807.6#^214#36 n luyn ng vn 8#Trn ng Ngha (ch.b.), Phan Ngc Anh, o Th Thu Hin#^ aH.#^aGio dc#2012#^a155tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#Trn ng Ngha#Vanh#L p 8#Phan Ngc Anh#n tp#o Th Thu Hin#294348## 00577000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020036000380070052000740080005001260090011001310100005001420110 01500147020000800162020001400170005001500184039000500199020000600204020001100210 005001400221005001300235020001200248020000800260013000700268#VV12.12824#34000#V i?t#H561D#807#^214#Hng dn hc v n luyn ng vn 8#Nguyn Duy Kha (ch.b.), H Quang Nng, Ng Vn Tun#^aH.#^aGio dc#2012#^a223tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#Nguyn Duy Kha#Vanh#Lp 8#Ting Vit#H Quang Nng#Ng Vn Tun#Tp lm vn #Bi tp#294349## 00482000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020029000430070020000720080005000920090011000970100005001080110 01500113020001000128020001400138005002000152039000500172020000600177004001800183 020000800201013000700209#VV12.12825#32000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp n l uyn ting Anh 8#Nguyn Th Kim Oanh#^aH.#^aGio dc#2012#^a183tr.^b24cm#Ting A nh#Sch c thm#Nguyn Th Kim Oanh#Vanh#Lp 8#Ti bn ln th 4#Bi tp#294350 ## 00546000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410070053000580080005001110090011001160100005001270110 01500132020000700147020001500154005001400169039000500183020000600188005001200194 004001800206020000800224005001700232013000700249#VV12.12826#26000#Vi?t#B103T#91 0.76#^214#Bi tp a l 8#Nguyn c V (ch.b.), L Vn Dc, Nguyn Hong Sn# ^aH.#^aGio dc#2012#^a175tr.^b24cm#a l#Sch gio khoa#Nguyn c V#Vanh#Lp 8#L Vn Dc#Ti bn ln th 2#Bi tp#Nguyn Hong Sn#294351## 00667000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020038000410070047000790080005001260090011001310100005001420110 01500147020001800162020001400180005001500194039000500209020000600214005001800220 00400180023802000080025600500090026402000080027302000100028100500110029100500200 0302013000700322#VV12.12827#23000#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp thc hnh gio dc cng dn 8#Thi Quc Tun, Nguyn Hunh Long, Bo Ngc...#^aH.#^aGio dc#2 012#^a108tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Sch c thm#Thi Quc Tun#Vanh#Lp 8#Ngu yn Hunh Long#Ti bn ln th 2#o c#Bo Ngc#Bi tp#Thc hnh#Hong Oanh#H unh Th Qunh Hoa#294352## 00609000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020039000540070056000930080005001490090011001540100 00500165011001500170020001000185020001400195005002000209039000500229020000600234 005001500240004001800255020000800273005001900281013000700300#VV12.12828#VV12.128 29#30000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp b tr v nng cao ting Anh 8#Trng Th Minh Thi, Trn Vn Phc, Ng Th Diu Trang#^aH.#^aGio dc#2012#^a175tr.^ b24cm#Ting Anh#Sch c thm#Trng Th Minh Thi#Vanh#Lp 8#Trn Vn Phc#Ti bn ln th 1#Bi tp#Ng Th Diu Trang#294353## 00552000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020035000490070046000840080005001300090011001350100 00500146011001500151020001200166020001400178005001800192039000500210020000600215 005001500221005001100236013000700247020000800254#VV12.12830#VV12.12831#25000#Vi ?t#T527C#807#^214#Tuyn chn nhng bi vn hay lp 9#L Th Hng Giang, Trn Th Thnh, V Bng T#^aH.#^aGio dc#2012#^a159tr.^b24cm#Tp lm vn#Sch c thm #L Th Hng Giang#Vanh#Lp 9#Trn Th Thnh#V Bng T#294354#Bi vn## 00520000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070052000650080005001170090011001220100005001330110 01500138020000800153020001400161005001600175039000500191020000600196005001500202 020000700217005001100224013000700235#VV12.12832#27000#Vi?t#B100M#807.6#^214#36 n luyn ng vn 9#Trn ng Ngha (ch.b.), Trn Th Thnh, V Bng T#^aH.#^ aGio dc#2012#^a171tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#Trn ng Ngha#Vanh#Lp 9#T rn Th Thnh#n tp#V Bng T#294355## 00610000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020036000490070057000850080005001420090011001470100 00500158011001500163020000800178020001400186005001500200039000500215020000600220 020001100226005001800237005001400255020001200269020000800281013000700289#VV12.12 834#VV12.12833#38000#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn hc v n luyn ng vn 9#Ng uyn Duy Kha (ch.b.), Trn Th Kim Dung, H Quang Nng#^aH.#^aGio dc#2012#^a25 2tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#Nguyn Duy Kha#Vanh#Lp 9#Ting Vit#Trn Th K im Dung#H Quang Nng#Tp lm vn#Bi tp#294356## 00609000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490070063000900080005001530090011001580100 00500169011001500174020000800189020001400197005002300211039000500234020000600239 020000900245005002100254005001700275020000800292013000700300#VV12.12835#VV12.128 36#27000#Vi?t#419H#807#^214#c - hiu 40 tc phm vn hc ng vn 9#Nguyn Th Thanh Hng, Nguyn Th Bch Hnh, Phm Th Nh Hoa#^aH.#^aGio dc#2012#^a179 tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#Nguyn Th Thanh Hng#Vanh#Lp 9#Tc phm#Nguy n Th Bch Hnh#Phm Th Nh Hoa#Vn hc#294357## 00548000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020039000530070033000920080005001250090011001300100 00500141011001500146020000800161020001400169005001700183039000500200020000600205 020000700211005001500218004001800233013000700251#VV12.12837#VV12.12838#26000#Vi ?t#454K#546.076#^214#n kin thc - Luyn k nng ho hc 9#Nguyn Vn Thoi, T rn Hu Thng#^aH.#^aGio dc#2012#^a191tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#Nguyn V n Thoi#Vanh#Lp 9#n tp#Trn Hu Thng#Ti bn ln th 4#294358## 00591000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020017000430070052000600040018001120080005001300090011001350100 00500146011001500151020000700166020000600173020000800179020001200187020000900199 020001500208005001400223005001300237005001500250039000500265013000700270#VV12.12 839#25000#Vi?t#B103T#330.9597#^214#Bi tp a l 9#Nguyn c V (ch.b.), Phm Mnh H, Trn Th Trang#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a167tr.^b24cm# a l#Lp 9#Bi tp#a kinh t#Vit Nam#Sch gio khoa#Nguyn c V#Phm Mnh H#Trn Th Trang#VAnh#294359## 00520000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020018000440070043000620040018001050080005001230090011001280100 00500139011001500144020000800159020000600167020000800173020001500181005001600196 005001800212039000500230013000700235#VV12.12840#26000#Vi?t#B103T#959.70076#^214 #Bi tp lch s 9#Bi Tuyt Hng (ch.b.), Hong Th M Hnh#Ti bn ln th 2# ^aH.#^aGio dc#2012#^a171tr.^b24cm#Lch s#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#Bi Tuy t Hng#Hong Th M Hnh#VAnh#294360## 00656000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020041000390070054000800080005001340090011001390100005001500110 01500155020001000170020001400180005001300194039000500207020001100212020000600223 02000170022900500140024600500140026000500160027400500150029001300070030500400180 0312#VV12.12841#24500#Vi?t#PH121T#807#^214#Phn tch, bnh ging tc phm vn h c 9#Trn nh S (ch.b.), L Nguyn Cn, L Quang Hng...#^aH.#^aGio dc#2012# ^a163tr.^b24cm#Phn tch#Sch c thm#Trn nh S#Vanh#Bnh ging#Lp 9#Tc ph m vn hc#L Nguyn Cn#L Quang Hng#Nguyn Vn Long#Nguyn Hu Sn#294361#Ti bn ln th 1## 00598000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020021000440070070000650040018001350080005001530090011001580100 00500169011001500174020000800189020000600197020000800203020001400211005001100225 005001500236005001600251005001700267039000500284013000700289#VV12.12842#21000#V i?t#V460B#959.70076#^214#V bi tp lch s 9#Trn B (ch.b.), Nguyn Th Ci , Bi Tuyt Hng, Nguyn Hng Lin#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a131 tr.^b24cm#Lch s#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Trn B #Nguyn Th Ci#Bi Tuy t Hng#Nguyn Hng Lin#VAnh#294362## 00568000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020017000380030048000550070021001030040038001240080005001620090 01100167010000500178011001500183020001900198020000600217020000900223020001400232 005001300246005000700259039000500266013000700271#VV12.12843#23000#Vi?t#B312G#80 7#^214#Bnh ging vn 9#Mt cch c - hiu vn bn trong SGK ng vn 9#V Dng Qu, L Bo#Ti bn ln th 7 c b sung sa cha#^aH.#^aGio dc#2012#^a179tr. ^b24cm#Bnh ging vn hc#Lp 9#c hiu#Sch c thm#V Dng Qu#L Bo#VAnh# 294363## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020021000420070062000630040018001250080005001430090011001480100 00500159011001500164020000800179020000600187020000800193020001400201005001400215 005001400229005001200243005001100255039000500266013000700271#VV12.12844#27000#V i?t#V460B#546.076#^214#V bi tp ho hc 9#L Xun Trng (ch.b.), Cao Th Thng , V Anh Tun, Ng Vn V#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a147tr.^b24cm# Ho hc#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#L Xun Trng#Cao Th Thng#V Anh Tun#Ng Vn V#VAnh#294364## 00541000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020023000440030028000670070027000950040018001220080005001400090 01100145010000500156011001400161020001000175020000600185020000800191020001400199 005001300213005001300226039000500239013000700244#VV12.12845#12000#Vi?t#V460B#62 1.31076#^214#V bi tp cng ngh 9#Lp t mng in trong nh#ng Vn o, Tr n Mai Thu#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a56tr.^b24cm#Cng ngh#Lp 9# Bi tp#Sch c thm#ng Vn o#Trn Mai Thu#VAnh#294365## 00534000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020029000430070032000720220004001040080005001080090011001130100 00500124011001400129020001000143020000600153020001000159020001400169005001600183 005001500199039000500214013000700219004001800226#VV12.12846#16000#Vi?t#T550L#42 8.0076#^214#T luyn Olympic ting Anh 9#ng Hip Giang, Trn Ngc Minh#T.1#^aH .#^aGio dc#2012#^a84tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 9#Luyn tp#Sch c thm#ng Hi p Giang#Trn Ngc Minh#Vanh#294366#Ti bn ln th 2## 00622000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020038000410070056000790040018001350080005001530090011001580100 00500169011001500174020001800189020000600207020000800213020000800221020001400229 005001500243005000900258005001100267005001800278039000500296013000700301#VV12.12 847#23000#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp thc hnh gio dc cng dn 9#Thi Qu c Tun, Bo Ngc, Hong Oanh, Nguyn Hunh Long#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio d c#2012#^a100tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 9#o c#Bi tp#Sch c thm#Thi Quc Tun#Bo Ngc#Hong Oanh#Nguyn Hunh Long#VAnh#294367## 00611000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020019000390290003000580070067000610040018001280080005001460090 01100151010000500162011001500167015003300182020001700215020000600232020001500238 005001500253005001400268005001500282039000500297013000700302#VV12.12848#5600#Vi ?t#T306T#495.1#^214#Ting Trung Quc 9#I#Nguyn Hu Cu (tng ch.b.), Bi c T hip (ch.b.), Liu Vnh Dng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a112tr.^b24 cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Trung Quc#Lp 9#Sch gio khoa#Nguyn Hu Cu#Bi c Thip#Liu Vnh Dng#VAnh#294368## 00616000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020013000390070071000520040018001230080005001410090011001460100 00500157011001500162015003300177020001100210020000600221020001500227005001400242 005001500256005001700271005001400288039000500302013000700307#VV12.12849#8100#Vi ?t#T306N#495.6#^214#Ting Nht 9#Ng Minh Thu (ch.b.), Phm Hng Long, Shibahar a Tomoyo, Ofune Chisato#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a171tr.^b24cm#T TS ghi: B Gio dc v o to#Ting Nht#Lp 9#Sch gio khoa#Ng Minh Thu#Ph m Hng Long#Shibahara Tomoyo#Ofune Chisato#VAnh#294369## 00564000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020023000380030017000610070024000780040018001020080005001200090 01100125010000500136011001400141020001000155020000600165020000800171020001100179 020001400190039000500204013000700209005000700216005001600223020001100239#VV12.12 850#11000#Vi?t#V460B#634#^214#V bi tp cng ngh 9#Trng cy n qu#V Hi, N guyn Hng nh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a51tr.^b24cm#Cng ngh#L p 9#Bi tp#Cy n qu#Sch c thm#VAnh#294370#V Hi#Nguyn Hng nh#Trng tr t## 00591000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020019000430070067000620040018001290080005001470090011001520100 00500163011001500168020000900183020000600192020000800198020001500206005001400221 005001600235005001300251005001300264039000500277013000700282#VV12.12851#24000#V i?t#B103T#576.5076#^214#Bi tp sinh hc 9#Phm Th Son (ch.b.), Hunh Ngc Bc h, L Th Trinh, Trn Th Vn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a155tr.^b2 4cm#Sinh hc#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#Phm Th Son#Hunh Ngc Bch#L Th T rinh#Trn Th Vn#VAnh#294371## 00513000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020036000490070031000850080005001160090011001210100 00500132011001500137020001200152020000700164020001400171005001700185005001300202 039000500215013000700220020000800227#VV12.12852#VV12.12853#25000#Vi?t#T527C#807 #^214#Tuyn chn nhng bi vn hay lp 10#Trng Th Giang, V Dng Qu#^aH.#^a Gio dc#2012#^a155tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 10#Sch c thm#Trng Th Giang#V Dng Qu#VAnh#294372#Bi vn## 00554000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020023000490030018000720070040000900080005001300090 01100135010000500146011001500151020000700166020000700173020000800180020001400188 005000900202005001400211005001500225039000500240013000700245#VV12.12854#VV12.128 55#36000#Vi?t#T103L#530#^214#Ti liu chuyn vt l#Bi tp vt l 10#T Giang, Bi Trng Tun, ng nh Ti#^aH.#^aGio dc#2012#^a184tr.^b24cm#Vt l#Lp 10 #Bi tp#Sch c thm#T Giang#ng nh Ti#Bi Trng Tun#VAnh#294373## 00603000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020020000390290003000590070058000620040018001200080005001380090 01100143010000500154011001500159015003300174020001700207020000700224020001500231 005001500246005001200261005001600273039000500289013000700294#VV12.12856#9700#Vi ?t#T306T#495.1#^214#Ting Trung Quc 10#I#Nguyn Hu Cu (tng ch.b.), Ph Th Mai, Chu Quang Thng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a191tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Trung Quc#Lp 10#Sch gio khoa#Nguyn Hu C u#Ph Th Mai#Chu Quang Thng#VAnh#294374## 00635000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020039000430030085000820070041001670080005002080090011002130100 00500224011001500229020001000244020001400254005001500268039000500283020000700288 005001700295004001800312020000800330013000700338#VV12.12857#42000#Vi?t#B103T#42 8.0076#^214#Bi tp b tr - nng cao ting Anh 10#Sch tham d Cuc thi Vit s ch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#Nguyn Th Chi (ch.b.), Nguyn Hu Cng#^aH.#^aGio dc#2012#^a232tr.^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#Ngu yn Th Chi#Vanh#Lp 10#Nguyn Hu Cng#Ti bn ln th 5#Bi tp#294375## 00636000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020041000540070068000950080005001630090011001680100 00500179011001500184020000700199020001400206005001100220039000500231020000700236 005001600243004001800259020000800277005001400285005001600299013000700315#VV12.12 858#VV12.12859#38000#Vi?t#T103L#512.0076#^214#Ti liu chuyn ton - Bi tp i s 10#on Qunh (ch.b.), Don Minh Cng, Trn Nam Dng, ng Hng Thng#^aH. #^aGio dc#2012#^a204tr.^b24cm#i s#Sch c thm#on Qunh#Vanh#Lp 10#Don Minh Cng#Ti bn ln th 3#Bi tp#Trn Nam Dng#ng Hng Thng#294376## 00511000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020042000500070008000920080005001000090011001050100 00500116011001500121020001000136020000900146020001400155005000800169039000400177 004001800181020000800199020000700207013000700214#VV12.12861#VV12.12860#26000#Vi ?t#NG550P#428#^214#Ng php v bi tp nng cao ting Anh 10#Vnh B#^aH.#^aGio dc#2012#^a143tr.^b24cm#Ting Anh#Ng php#Sch c thm#Vnh B#Th#Ti bn l n th 1#Bi tp#Lp 10#294377## 00657000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020021000490070064000700080005001340090011001390100 00500150011001500155020000900170020001500179005001000194039000400204004001800208 01500330022602000070025900500110026600500160027700500130029300500180030601300070 0324#VV12.12862#VV12.12863#12000#Vi?t#S312H#570#^214#Sinh hc 10 nng cao#V V n V (tng ch.b.), V c Lu (ch.b.), Nguyn Nh Hin....#^aH.#^aGio dc#2012# ^a164tr.^b24cm#Sinh hc#Sch gio khoa#V Vn V#Th#Ti bn ln th 6#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 10#V c Lu#Nguyn Nh Hin#Ng Vn Hng#Nguyn nh Quyn#294378## 00648000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020045000530030083000980070014001810080005001950090 01100200010000500211011001500216020000800231020001100239020001400250005001400264 039000400278004001800282020000700300020000800307020001200315013000700327#VV12.12 864#VV12.12865#38000#Vi?t#C101D#546.076#^214#Cc dng ton v phng php gii ho hc 11#T lun v trc nghim : Bin son theo chng trnh ho hc 11 c b n v nng cao#L Thanh Xun#^aH.#^aGio dc#2012#^a299tr.^b24cm#Ho hc#Ho hu c#Sch c thm#L Thanh Xun#Th#Ti bn ln th 5#Lp 11#Bi tp#Trc nghim# 294379## 00511000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020023000490030010000720070009000820220004000912210 01500095008000500110009001100115010000500126011001500131020000700146020000700153 020001500160020001400175005000900189039000400198013000700202#VV12.12866#VV12.128 67#22000#Vi?t#T103L#535#^214#Ti liu chuyn vt l#Vt l 11#V Quang#T.2#Quan g hnh hc#^aH.#^aGio dc#2012#^a112tr.^b24cm#Vt l#Lp 11#Quang hnh hc#Sch c thm#V Quang#Th#294380## 00673000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020056000490070068001050080005001730090011001780100 00500189011001500194020000700209020001000216020001400226005001100240039000400251 00400180025502000070027302000140028000500140029400500160030800500160032401300070 0340#VV12.12868#VV12.12869#49000#Vi?t#T103L#512#^214#Ti liu chuyn ton i s v gii tch 11 theo ch #on Qunh (ch.b.), Trn Nam Dng, Nguyn V Lng , ng Hng Thng#^aH.#^aGio dc#2012#^a327tr.^b24cm#i s#Gii tch#Sch c thm#on Qunh#Th#Ti bn ln th 2#Lp 11#Gii bi ton#Trn Nam Dng#Nguyn V Lng#ng Hng Thng#294381## 00637000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020057000550070048001120080005001600090011001650100 00500176011001500181020000700196020001000203020001400213005001600227039000400243 004001800247020000700265005001700272020001400289005001300303013000700316#VV12.12 870#VV12.12871#38500#Vi?t#PH561P#512.0076#^214#Phng php gii ton i s v gii tch 11 theo ch #Phan Don Thoi, Nguyn Xun Bnh, Trn Hu Nam#^aH.#^a Gio dc#2012#^a311tr.^b24cm#i s#Gii tch#Sch c thm#Phan Don Thoi#Th# Ti bn ln th 4#Lp 11#Nguyn Xun Bnh#Gii bi ton#Trn Hu Nam#294382## 00620000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020020000500070063000700080005001330090011001380100 00500149011001500154020001700169020000700186020001500193005001500208039000400223 004001800227015003300245005001700278005001600295013000700311#VV12.12872#VV12.128 73#9200#Vi?t#T306T#495.1#^214#Ting Trung Quc 11#Nguyn Hu Cu (tng ch.b.), Nguyn Hong Anh, Chu Quang Thng#^aH.#^aGio dc#2012#^a183tr.^b24cm#Ting Trun g Quc#Lp 11#Sch gio khoa#Nguyn Hu Cu#Th#Ti bn ln th 4#TTS ghi: B G io dc v o to#Nguyn Hong Anh#Chu Quang Thng#294383## 00551000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020060000430070034001030080005001370090011001420100005001530110 01500158020000700173020001000180020001400190005001700204039000400221004001800225 020000700243005001600250013000700266#VV12.12874#47000#Vi?t#B103T#512.0076#^214# Bi tp nng cao v mt s chuyn i s v gii tch 11#ng Hng Thng, Ngu yn Xun Lim#^aH.#^aGio dc#2012#^a316tr.^b24cm#i s#Gii tch#Sch c thm #Nguyn Xun Lim#Th#Ti bn ln th 5#Lp 12#ng Hng Thng#294384## 00692000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020052000500070056001020080005001580090011001630100 00500174011001500179020001000194020001100204020001400215005001700229039000400246 00400180025002000170026802000070028500500140029200500120030600500120031801300070 0330005001700337#VV12.12876#VV12.12875#30000#Vi?t#PH121T#807#^214#Phn tch - b nh ging tc phm vn hc 11 nng cao#Nguyn ng Mnh (ch.b.), Phan Huy Dng, L Lu Oanh...#^aH.#^aGio dc#2012#^a224tr.^b24cm#Phn tch#Bnh ging#Sch c thm#Nguyn ng Mnh#Th#Ti bn ln th 2#Tc phm vn hc#Lp 11#Phan Huy D ng#L Lu Oanh#Chu Vn Sn#294385#Nguyn Thnh Thi## 00589000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020039000420030038000810070012001190220004001310040018001350080 00500153009001100158010000500169011001500174020000800189020000700197020001400204 020000800218020001200226020001400238005001200252039000400264013000700268#VV12.12 877#30000#Vi?t#R203L#546.076#^214#Rn luyn k nng gii ton ho hc 11#Bi t p t lun - bi tp trc nghim#Ng Ngc An#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio d c#2012#^a231tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11#Gii bi ton#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Ng Ngc An#TH#294386## 00589000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020039000420030038000810070012001190220004001310040018001350080 00500153009001100158010000500169011001500174020000800189020000700197020001400204 020000800218020001200226020001400238005001200252039000400264013000700268#VV12.12 878#25500#Vi?t#R203L#546.076#^214#Rn luyn k nng gii ton ho hc 11#Bi t p t lun - bi tp trc nghim#Ng Ngc An#T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio d c#2012#^a216tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11#Gii bi ton#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Ng Ngc An#TH#294387## 00695000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020022000560030029000780070069001070080005001760090 01100181010000500192011001500197020000700212020001400219005001200233039000400245 00400180024902000090026700500150027600500160029100500170030700500180032401300070 0342020000800349#VV12.12879#VV12.12880#35000#Vi?t#GI-103T#516.0076#^214#Gii to n hnh hc 11#Dng cho hc sinh lp chuyn#V Anh Dng (tng ch.b.), Trn c H uyn (ch.b.), Nguyn Duy Hiu...#^aH.#^aGio dc#2012#^a279tr.^b24cm#Lp 11#Sch c thm#V Anh Dng#Th#Ti bn ln th 2#Hnh hc#Trn c Huyn#Nguyn Duy H iu#Phm Th B Hin#Nguyn Thnh Tun#294388#Bi tp## 00685000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020045000530030083000980070014001810080005001950090 01100200010000500211011001500216020000800231020001000239020001400249005001400263 03900040027700400180028102000120029902000140031102000200032502000070034501300070 0352#VV12.12881#VV12.12882#26000#Vi?t#C101D#546.076#^214#Cc dng ton v phn g php gii ho hc 11#T lun v trc nghim : Bin son theo chng trnh ho hc 11 c bn v nng cao#L Thanh Xun#^aH.#^aGio dc#2012#^a207tr.^b24cm#Ho hc#Ho v c#Sch c thm#L Thanh Xun#Th#Ti bn ln th 5#Trc nghim#Gii bi ton#Cu hi trc nghim#Lp 12#294389## 00693000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510030026000850070053001110080005001640090 01100169010000500180011001500185020001800200020001500218005001400233039000400247 00400180025101500330026902000070030202000220030900500140033100500150034501300070 0360#VV12.12884#VV12.12883#28000#Vi?t#H411#005.5#^214#Hot ng gio dc ngh ph thng#Ngh tin hc vn phng 11#Ng nh Tuyt (ch.b.), Bi Vn Thanh, Nguyn Mai Vn#^aH.#^aGio dc#2012#^a255tr.^b24cm#Tin hc vn phng#Sch gio khoa#Ng nh Tuyt#Th#Ti bn ln th 5#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 11#Gio d c hng nghip#Bi Vn Thanh#Nguyn Mai Vn#294390## 00671000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020039000490070059000880080005001470090011001520100 00500163011001500168020000800183020000800191020001400199005001600213039000400229 02000090023302000070024202000070024900500140025600500160027000500230028601300070 0309005001700316#VV12.12885#VV12.12886#41000#Vi?t#454L#807#^214#n luyn kin thc tc phm ng vn 11#Nguyn Vn Long (ch.b.), L Nguyn Cn, Nguyn Vn Hiu ...#^aH.#^aGio dc#2012#^a271tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Sch c thm#Nguyn Vn Long#Th#Tc phm#Lp 12#n tp#L Nguyn Cn#Nguyn Vn Hiu#Nguyn Th Tuyt Nhung#294391# Th M Phng## 00531000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020039000490070042000880080005001300090011001350100 00500146011001500151020001400166005001200180039000400192020000700196020000800203 020001400211005002100225013000700246#VV12.12887#VV12.12888#44000#Vi?t#H561D#807 #^214#Hng dn lm bi vn ngh lun lp 11#Chu Th Ho (ch.b.), Nguyn Th Bc h Thu#^aH.#^aGio dc#2012#^a292tr.^b24cm#Sch c thm#Chu Th Ho#Th#Lp 11# Bi vn#Vn ngh lun#Nguyn Th Bch Thu#294392## 00450000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490070020000740080005000940090011000990100 00500110011001500115020001400130005002000144039000400164020000700168013000700175 020001400182#VV12.12889#VV12.12890#50000#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn lm vn lp 12#Nguyn Th Phi Hng#^aH.#^aGio dc#2012#^a292tr.^b24cm#Sch c thm#Ngu yn Th Phi Hng#Th#Lp 12#294393#Vn ngh lun## 00726000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020013000510030029000640070079000930080005001720090 01100177010000500188011001500193020000500208020000700213020001400220005001500234 03900040024900400180025302000100027102000070028102000080028802000080029600500160 0304005001900320005001800339013000700357#VV12.12891#VV12.12892#26500#Vi?t#GI-10 3T#515#^214#Gii ton 12#Dng cho hc sinh lp chuyn#Trn c Huyn (ch.b.), Ng uyn Duy Hiu, Nguyn L Thu Hoa, Nguyn Thnh Tun#^aH.#^aGio dc#2012#^a207t r.^b24cm#Ton#Lp 12#Sch c thm#Trn c Huyn#Th#Ti bn ln th 2#Gii tc h#Hm m#Logarit#S phc#Nguyn Duy Hiu#Nguyn L Thu Hoa#Nguyn Thnh Tun#29 4394## 00643000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020039000530030085000920070012001770080005001890090 01100194010000500205011001500210020000800225020000800233020001400241005001200255 039000400267004001800271020001200289020001400301020000700315013000700322#VV12.12 893#VV12.12894#38000#Vi?t#R203L#546.076#^214#Rn luyn k nng gii ton ho h c 12#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#Ng Ngc An#^aH.#^aGio dc#2012#^a303tr.^b24cm#Ho hc#Bi tp#Sch c thm#Ng Ngc An#Th#Ti bn ln th 4#Trc nghim#Gii bi ton#Lp 12#29439 5## 00675000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020037000490070055000860080005001410090011001460100 00500157011001500162020000800177020000800185020001400193005001600207039000400223 02000110022702000120023802000070025002000070025700500120026400500140027600500110 0290005001700301013000700318#VV12.12895#VV12.12896#38000#Vi?t#H561D#807#^214#H ng dn hc v n luyn ng vn 12#Nguyn Vn Long (ch.b.), V Quc Anh, L Nguy n Cn...#^aH.#^aGio dc#2012#^a179tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Sch c thm#Nguy n Vn Long#Th#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 12#n tp#V Quc Anh#L Nguyn Cn# Kim Hi#Nguyn Thi Nng#294396## 00512000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020036000490070031000850080005001160090011001210100 00500132011001500137020001200152020000800164020001400172005001500186039000400201 005001500205020000700220013000700227#VV12.12897#VV12.12898#28000#Vi?t#T527C#807 #^214#Tuyn chn nhng bi vn hay lp 12#L Th Tm Ho, Nguyn Th Hoa#^aH.#^a Gio dc#2012#^a179tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Sch c thm#L Th Tm Ho#Th #Nguyn Th Hoa#Lp 12#294397## 00562000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020044000540070034000980080005001320090011001370100 00500148011001500153020000700168020000700175020001400182005001600196039000400212 004001800216005001700234020001400251013000700265#VV12.12899#VV12.12900#38000#Vi ?t#PH561P#530.076#^214#Phng php gii ton vt l 12 theo ch #Nguyn Cnh H o, Nguyn Mnh Tun#^aH.#^aGio dc#2012#^a295tr.^b24cm#Vt l#Lp 12#Sch c thm#Nguyn Cnh Ho#Th#Ti bn ln th 2#Nguyn Mnh Tun#Gii bi ton#294398 ## 00577000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020053000530070028001060080005001340090011001390100 00500150011001500155020000800170020000700178020001400185005001200199039000400211 004001800215005001500233020000800248020001200256013000700268#VV12.12901#VV12.129 02#55000#Vi?t#R203L#546.076#^214#Rn luyn k nng lm bi tp trc nghim ho hc 12#Phm Trng, Trn Quang Huy#^aH.#^aGio dc#2012#^a258tr.^b24cm#Ho hc#L p 12#Sch c thm#Phm Trng#Th#Ti bn ln th 1#Trn Quang Huy#Bi tp#Tr c nghim#294399## 00592000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400070060000600080005001200090011001250100005001360110 01500141020001700156020000700173020001500180005001500195039000400210004001800214 015003300232005001600265005001400281013000700295#VV12.12903#10000#Vi?t#T306T#49 5.1#^214#Ting Trung Quc 12#Nguyn Hu Cu (tng ch.b.), Chu Quang Thng, Bi c Thip#^aH.#^aGio dc#2012#^a199tr.^b24cm#Ting Trung Quc#Lp 12#Sch gio k hoa#Nguyn Hu Cu#Th#Ti bn ln th 3#TTS ghi: B Gio dc v o to#Chu Qu ang Thng#Bi c Thip#294400## 00517000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020058000490070015001070080005001220090011001270100 00500138011001500143020000700158020000600165020001400171005001500185039000400200 004004000204013000700244#VV12.12904#VV12.12905#33000#Vi?t#T103L#530#^214#Ti li u dy - hc vt l 6 theo chun kin thc, k nng#Phm Ngc Tin#^aH.#^aGio d c#2012#^a144tr.^b24cm#Vt l#Lp 6#Sch c thm#Phm Ngc Tin#Th#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#294401## 00465000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020058000490070015001070080005001220090011001270100 00500138011001500143020000700158020000600165020001400171005001500185039000400200 013000700204#VV12.12906#VV12.12907#40000#Vi?t#T103L#530#^214#Ti liu dy - hc vt l 7 theo chun kin thc, k nng#Phm Ngc Tin#^aH.#^aGio dc#2012#^a18 0tr.^b24cm#Vt l#Lp 7#Sch c thm#Phm Ngc Tin#Th#294402## 00792000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020051000520030079001030070032001820080005002140090 01600219010000500235011001500240020000500255020000700260020002000267020001400287 00500170030103900040031800400180032200500140034002000150035401300070036901500900 0376#VV12.12908#VV12.12909#30000#Vi?t#250T#510.76#^214# thi tuyn sinh THPT chuyn mn ton 1991 - 2008#THPT chuyn i hc S phm H Ni, THPT Chu Vn An v THPT H Ni - Amsterdam#Phm Minh Phng, Nguyn Sn H#^aH.#^ahnh v, bng# 2012#^a219tr.^b24cm#Ton# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#Phm Minh Ph ng#Th#Ti bn ln th 2#Nguyn Sn H#Sch luyn thi#294403#Tn sch ngoi ba ghi: thi tuyn sinh trung hc ph thng chuyn mn ton 1991 - 2008## 00645000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020053000550030039001080070049001470080005001960090 01600201010000500217011001500222020001000237020001600247020000800263020001400271 005001500285039000400300005001400304005001800318013000700336#VV12.12910#VV12.129 11#30000#Vi?t#CH527#428.0076#^214#Chuyn bi dng hc sinh gii THCS mn t ing Anh#Cc chuyn v ton chn lc THCS#Trng Vn nh, Ng Kim Thnh, N guyn Th Thu Ba#^aH.#^ahnh v, bng#2012#^a219tr.^b24cm#Ting Anh#Trung hc c s#Bi tp#Sch c thm#Trng Vn nh#Th#Ng Kim Thnh#Nguyn Th Thu Ba#294 404## 00935000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020092000460030084001380070062002220080005002840090011002890100 00500300011001500305020001800320020002200338020000900360039000400369005001600373 021012700389005002100516005001700537015004300554020001700597013000700614#VV12.12 913#VV12.12912#50000#Vi?t#372.21#^214#Ti liu hc tp mt s hc phn o to gio vin trnh cao ng ngnh gio dc mm non#M thut. chi tr em. T chc hot ng to hnh. Phng php gio dc m thut#B.s.: Nguyn Th Tch, Ng uyn Th Phc Oanh, Nguyn Quc Tun#^aH.#^aGio dc#2012#^a253tr.^b24cm#Gio d c mu gio#Phng php ging dy#M thut#Th#Nguyn Th Tch#Nhng l lun chun g v ngh thut to hnh, chi, t chc hot ng to hnh. Phng php gio dc m thut cho tr mm non#Nguyn Th Phc Oanh#Nguyn Quc Tun#TTS ghi: Tr ng Cao ng S phm Bc Ninh#Ti liu hc tp#294405## 00871000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050015000500020024000650070049000890220004001380040 01800142008000500160009001100165010000500176011001500181021031000196020001800506 020000800524005001000532005001600542039000400558013000700562#VV12.12915#VV12.129 14#32000#Vi?t#CH100M#649#^214#Dng Minh Ho#Cha m tt, con ci tt#B.s.: Dn g Minh Ho, V Th M, C Th Thu Lan#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#201 2#^a200tr.^b24cm#Trnh by nhng kinh nghim v gio dc tr em trong gia nh. nh hng i vi con ci qua chnh cch sng, ng x trong gia nh ca bc cha m. Mt s phng php gio dc ca cha m gip con ci trng thnh, sng c t rch nhim, thn thin, lc quan, bit vt qua gian kh thnh cng trong cu c sng#Gio dc gia nh#Dy con#V Th M#C Th Thu Lan#Th#294406## 00653000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020032000510030036000830070067001190080005001860090 01600191010000500207011001500212020000500227020000900232020000800241020001400249 005001200263039000400275004001800279005001600297005001900313013000700332#VV12.12 916#VV12.12917#35000#Vi?t#T527C#372.7#^214#Tuyn chn 10 nm ton tui th#Tuy n chn cc thi ton tiu hc#Tuyn chn, b.s.: V Kim Thu, Nguyn Xun Mai, Trn Th Kim Cng#^aH.#^ahnh v, bng#2012#^a219tr.^b24cm#Ton#Tiu hc#Bi t p#Sch c thm#V Kim Thu#Th#Ti bn ln th 1#Nguyn Xun Mai#Trn Th Kim C ng#294407## 01005000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020058000450030016001030070061001190080005001800090011001850100 00500196011001400201020002200215020001600237020000800253020001500261005001500276 03900040029102102820029502000140057700500180059100500150060900500220062400500140 0646013000700660#VV12.12918#VV12.12919#Vi?t#452M#373.13#^214#i mi phng ph p dy hc v sng to vi bn t duy#Sch km a CD#Trn nh Chu (ch.b.), ng Th Thu Thu, Trn c Vng...#^aH.#^aGio dc#2012#^a91tr.^b24cm#Phng p hp ging dy#Trung hc c s#i mi#Sch gio vin#Trn nh Chu#Th#Gii thi u mt s vn v i mi phng php dy hc (PPDH) trng trung hc c s( THCS). Vn dng sng to bn t duy(BTD) trong i mi PPDH v hot ng ngo i kho. Vn dng sng to BTD trong cng tc qun l v t chc hot ng ngo i kho mt s c s gio dc...#Bn t duy#ng Th Thu Thu#Trn c Vng #Vng Th Phng Hnh#Ng Vn Chinh#294408## 00878000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020049000450030061000940070034001550080005001890090011001940100 00500205011001500210020002200225020001600247020002000263020001500283005001800298 039000400316005001500320004001800335021019000353020001400543013000700557#VV12.12 920#VV12.12921#Vi?t#D112T#371.13#^214#Dy tt - hc tt cc mn hc bng bn t duy#Dng cho gio vin, sinh vin s phm, hc sinh THCS v THPT#Trn nh Ch u, ng Th Thu Thu#^aH.#^aGio dc#2012#^a152tr.^b24cm#Phng php ging dy# Trung hc c s#Ph thng trung hc#Sch gio vin#ng Th Thu Thu#Th#Trn nh Chu#Ti bn ln th 1#Vai tr ca s t duy trong dy v hc cp trung hc c s v trung hc ph thng. Gii thiu mt s bn t duy thit k theo chng trnh sch gio khoa cc mn t lp 6 n lp 12#Bn t duy#294409## 00709000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020043000440030011000870070056000980080005001540090011001590100 00500170011001500175020000800190020000800198020001100206020001400217005001700231 00500160024800500180026400500100028200500200029203900040031202000120031602000080 0328020001600336013000700352#VV12.12923#VV12.12922#Vi?t#B450C#807.6#^214#B cu hi mn ng vn cp trung hc c s#Km a CD#Nguyn Thu Hng, Nguyn Hng Vn , Trn Th Kim Dung...#^aH.#^aGio dc#2012#^a151tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Sch c thm#Nguyn Thu Hng#Nguyn Hng Vn#Trn Th Kim Dung# Thu H #Phan Th Thnh Vinh#Th#Tp lm vn#Cu hi#Trung hc c s#294410## 00650000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020045000470030011000920070053001030080005001560090011001610100 00500172011001500177020001000192020000800202020001600210020001400226005001300240 005001900253005001600272005002100288005001600309039000400325013000700329#VV12.12 924#VV12.12925#Vi?t#B450C#428.0076#^214#B cu hi mn ting Anh cp trung hc c s#Km a CD#o Ngc Lc, Nguyn Th Ngn H, ng Hip Giang...#^aH.#^aGio dc#2012#^a151tr.^b24cm#Ting Anh#Cu hi#Trung hc c s#Sch c thm#o Ng c Lc#Nguyn Th Ngn H#ng Hip Giang#Nguyn Th Bch Lin# Th Thu Hng#Th #294411## 00605000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020042000460070057000880080005001450090011001500100005001610110 01500166020000700181020001400188005001900202039000500221020001600226005001700242 005001600259005001600275005001700291013000700308#VV12.12926#VV12.12927#Vi?t#B450 C#530.076#^214#B cu hi mn vt l cp trung hc c s#Nguyn Phng Hng, Ngu yn Trng Su, Lng Vit Thi...#^aH.#^aGio dc#2012#^a150tr.^b24cm#Vt l#Sc h c thm#Nguyn Phng Hng#oanh#Trung hc c s#Nguyn Trng Su#Lng Vit T hi#ng Thanh Bnh#Hong Phng Hch#294412## 00605000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020040000450030011000850070053000960080005001490090011001540100 00500165011001500170020000500185020001400190005001000204039000500214020001600219 005001500235005001500250005001800265005001300283013000700296#VV12.12928#VV12.129 29#Vi?t#B450C#510.76#^214#B cu hi mn ton cp trung hc c s#Km a CD#Tr n Kiu, Trn nh Chu (ch.b.), Phan Th Luyn...#^aH.#^aGio dc#2012#^a150tr.^ b24cm#Ton#Sch c thm#Trn Kiu#oanh#Trung hc c s#Trn nh Chu#Phan Th Luyn#ng Th Thu Thu#Phm c Ti#294413## 01008000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020059000560070058001150080005001730090011001780100 00500189011001500194020000900209020000900218005001000227039000500237020001100242 00500120025300500170026500500160028200500130029800400180031102103460032901300070 0675#VV12.12930#VV12.12931#80000#Vi?t#G434P#371.009597#^214#Gp phn xy dng t rng hc thn thin, hc sinh tch cc#B.s.: V B Ho (ch.b.), Quc Anh, Ng uyn nh Mnh...#^aH.#^aGio dc#2012#^a372tr.^b24cm#Gio dc#Vit Nam#V B Ho #oanh#Trng hc# Quc Anh#Nguyn nh Mnh#Hunh Cng Minh#Bi Tt Tm#Ti bn ln th 1#Trnh by nhng gii php xy dng trng hc thn thin, hc sinh tch cc. Nu ln hin trng hc ng, nhng kh khn, gii php, nhng sng k in, kinh nghim, nhng bin php, nhng kt qu c th ca vic thc hin phong tro "Xy dng trng hc thn thin, hc sinh tch cc" cc a phng. Gii thiu gng sng trong vic dy v hc#294414## 01119000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030054001520070052002060080005002580090 01100263010000500274011001500279020001800294020001500312005001100327039000500338 02000210034300500130036400500150037700500120039200500190040400400180042302102990 0441020002200740013000700762#VV12.12932#VV12.12933#21000#Vi?t#TH308K#372.21#^21 4#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch giao thng. Ch qu hng, t nc, Bc H#L Th Hu, Phm Th Tm (ch.b.), Trn Th Hng...#^aH.#^aGio dc#2012#^a122tr.^b24 cm#Gio dc mu gio#Sch gio vin#L Th Hu#oanh#Hot ng ngoi kho#Phm Th Tm#Trn Th Hng#Ng Th Hu# Th Thanh Huyn#Ti bn ln th 3#Gii thiu mc ch, ni dung gio dc cho tr t 3-4 tui v ch giao thng, qu hng , t nc, Bc H. Hng dn thit k ging dy cc hot ng c ch ch nh l m quen vi ton, tc phm vn hc, khm ph mi trng xung quanh, to hnh, m nhc v cc hot ng gc, hot ng ngoi tri#Phng php ging dy#294415## 01125000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030057001520070054002090080005002630090 01100268010000500279011001500284020001800299020001500317005001100332039000500343 02000210034800500130036900500170038200500160039900500140041500400180042902102990 0447020002200746013000700768#VV12.12934#VV12.12935#24000#Vi?t#TH308K#372.21#^21 4#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch th gii thc vt. Ch cc hin tng t nhin#L Th Hu, Phm Th Tm (ch.b.), Nguyn Thanh Hu...#^aH.#^aGio dc#2012#^a142tr .^b24cm#Gio dc mu gio#Sch gio vin#L Th Hu#oanh#Hot ng ngoi kho#Ph m Th Tm#Nguyn Thanh Hu#Nguyn Thnh L#o Hong Mai#Ti bn ln th 3#Gii thiu mc ch, ni dung gio dc cho tr t 3 - 4 tui v th gii thc vt v cc hin tng t nhin. Hng dn thit k ging dy cc hot ng c ch ch nh lm quen vi ton, tc phm vn hc, khm ph mi trng xung quanh, to h nh, m nhc v cc hot ng gc, hot ng ngoi tri#Phng php ging dy#294 416## 01069000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030025001520070052001770080005002290090 01100234010000500245011001500250020001800265020001500283005001100298039000500309 02000210031400500130033500500150034800500160036300500140037900400180039302102790 0411020002200690013000700712#VV12.12936#VV12.12937#19000#Vi?t#TH308K#372.21#^21 4#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch th gii ng vt#L Th Hu, Phm Th Tm (ch.b.), V Hng Giang...#^aH.#^aGio dc#2012#^a106tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Sch gi o vin#L Th Hu#oanh#Hot ng ngoi kho#Phm Th Tm#V Hng Giang#Nguyn T hnh L#o Hong Mai#Ti bn ln th 3#Gii thiu mc ch, ni dung gio dc c ho tr t 4 - 5 tui v ch th gii ng vt. Hng dn thit k ging dy c c hot ng c ch ch nh lm quen vi ton, tc phm vn hc, khm ph mi t rng xung quanh, to hnh, m nhc v cc hot ng gc, hot ng ngoi tri#P hng php ging dy#294417## 01065000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030025001520070052001770080005002290090 01100234010000500245011001500250020001800265020001500283005001100298039000500309 02000210031400500150033500500130035000500120036300500140037500400180038902102790 0407020002200686013000700708#VV12.12938#VV12.12939#20000#Vi?t#TH308K#372.21#^21 4#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch th gii ng vt#L Th Hu, Trn Th Hng, Phm T h Tm (ch.b.)...#^aH.#^aGio dc#2012#^a119tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Sch gi o vin#L Th Hu#oanh#Hot ng ngoi kho#Trn Th Hng#Phm Th Tm#Trn Th H#o Hong Mai#Ti bn ln th 3#Gii thiu mc ch, ni dung gio dc cho t r t 5 - 6 tui v ch th gii ng vt. Hng dn thit k ging dy cc h ot ng c ch ch nh lm quen vi ton, tc phm vn hc, khm ph mi trn g xung quanh, to hnh, m nhc v cc hot ng gc, hot ng ngoi tri#Phn g php ging dy#294418## 01088000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020099000530030036001520070052001880080005002400090 01100245010000500256011001500261020001800276020001500294005001100309039000500320 02000210032500500150034600500130036100500160037400500180039000400180040802102830 0426020002200709013000700731#VV12.12940#VV12.12941#21500#Vi?t#TH308K#372.21#^21 4#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm non#Ch gia nh. Ch ngh nghip#L Th Hu, Trn Th H ng, Phm Th Tm (ch.b.)...#^aH.#^aGio dc#2012#^a130tr.^b24cm#Gio dc mu gi o#Sch gio vin#L Th Hu#oanh#Hot ng ngoi kho#Trn Th Hng#Phm Th T m#Nguyn Kim Dung#Nguyn Ngc Huyn#Ti bn ln th 3#Gii thiu mc ch, ni dung gio dc cho tr t 5 - 6 tui v ch gia nh, ngh nghip. Hng dn t hit k ging dy cc hot ng c ch ch nh lm quen vi ton, tc phm vn hc, khm ph mi trng xung quanh, to hnh, m nhc v cc hot ng gc, ho t ng ngoi tri#Phng php ging dy#294419## 00744000000000337000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020041000400030033000810070082001140080005001960090011002010100 00500212011001400217020001100231020001400242005001300256039000500269020000800274 00500150028200500150029700500190031200400180033101500300034902000110037902000090 0390013000700399#VV12.12942#9600#Vi?t#V460B#372.21#^214#V b lm quen vi ch ci v tp t ch#Dnh cho b chun b vo lp mt#B.s.: Phan Lan Anh, Trn Thu Trang ; Minh ho: ng Minh Hin, Nguyn Phng Dung#^aH.#^aGio dc#2012#^a40tr .^b24cm#Ting Vit#Sch mu gio#Phan Lan Anh#oanh#Ch ci#Trn Thu Trang#ng M inh Hin#Nguyn Phng Dung#Ti bn ln th 2#TTS ghi: V Gio dc Mm non#Tp t ch#Mu gio#294420## 00590000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020036000410070052000770220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001400172020001100186020000900197020000600206020001400212 005001400226005001600240005002000256039000500276013000700281#VV12.12943#7000#Vi ?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh vit ng, vit p lp 3#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Kim Oanh#T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a36tr. ^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Ngu yn Th Kim Oanh#oanh#294421## 00617000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400030039000640070073001030080005001760090011001810100 00500192011001400197020001400211005002000225039000500245020000800250005002000258 005001500278004001800293020000900311013000700320#VV12.12944#9500#Vi?t#B200L#372 .21#^214#B lm quen vi ch ci#Theo chng trnh Gio dc mm non mi#Hong Th Thu Hng b.s. ; Minh ho: Nguyn Th Kim Dung, ng Hng Qun#^aH.#^aGio dc #2012#^a32tr.^b24cm#Sch mu gio#Hong Th Thu Hng#oanh#Ch ci#Nguyn Th Ki m Dung#ng Hng Qun#Ti bn ln th 1#Mu gio#294422## 00628000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400030039000640070068001030220004001710040018001750080 00500193009001100198010000500209011001400214020000800228020000900236020001400245 005002000259005002000279005001500299039000500314013000700319#VV12.12945#9500#Vi ?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ch ci#Theo chng trnh Gio dc mm non mi#Hong Th Thu Hng ; Minh ho: Nguyn Th Kim Dung, ng Hng Qun#Q.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a32tr.^b24cm#Ch ci#Mu gio#Sch mu gio# Hong Th Thu Hng#Nguyn Th Kim Dung#ng Hng Qun#oanh#294423## 00628000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400030039000640070068001030220004001710040018001750080 00500193009001100198010000500209011001400214020000800228020000900236020001400245 005002000259005002000279005001500299039000500314013000700319#VV12.12946#9500#Vi ?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ch ci#Theo chng trnh Gio dc mm non mi#Hong Th Thu Hng ; Minh ho: Nguyn Th Kim Dung, ng Hng Qun#Q.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a32tr.^b24cm#Ch ci#Mu gio#Sch mu gio# Hong Th Thu Hng#Nguyn Th Kim Dung#ng Hng Qun#oanh#294424## 00549000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400030039000610070044001000080005001440090011001490100 00500160011001400165020001400179005001900193039000500212020000500217005001500222 004001800237020000900255013000700264#VV12.12947#8500#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ton#Theo chng trnh Gio dc mm non mi#Trn Th Ngc Trm ; Ho s: ng Hng Qun#^aH.#^aGio dc#2012#^a24tr.^b24cm#Sch mu gio#Trn Th N gc Trm#oanh#Ton#ng Hng Qun#Ti bn ln th 1#Mu gio#294425## 00550000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410030039000620070044001010080005001450090011001500100 00500161011001400166020001400180005001900194039000500213020000500218005001500223 004001800238020000900256013000700265#VV12.12948#11000#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ton#Theo chng trnh Gio dc mm non mi#Trn Th Ngc Trm ; H o s: ng Hng Qun#^aH.#^aGio dc#2012#^a36tr.^b24cm#Sch mu gio#Trn Th Ngc Trm#oanh#Ton#ng Hng Qun#Ti bn ln th 1#Mu gio#294426## 00550000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410030039000620070044001010080005001450090011001500100 00500161011001400166020001400180005001900194039000500213020000500218005001500223 004001800238020000900256013000700265#VV12.12949#11500#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ton#Theo chng trnh Gio dc mm non mi#Trn Th Ngc Trm ; H o s: ng Hng Qun#^aH.#^aGio dc#2012#^a40tr.^b24cm#Sch mu gio#Trn Th Ngc Trm#oanh#Ton#ng Hng Qun#Ti bn ln th 1#Mu gio#294427## 00607000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400070046000690220004001150040018001190080005001370090 01100142010000500153011001400158012002700172020001100199020000800210020001100218 020000900229020001400238005001400252005001500266039000500281013000700286#VV12.12 950#7300#Vi?t#B200H#372.21#^214#B hc ch ci v tp t ch#V Duy Phng b.s. ; Minh ho: Bi Quang Tun#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a30tr.^b 24cm#Gip b chun b vo lp 1#Ting Vit#Ch ci#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gio#V Duy Phng#Bi Quang Tun#oanh#294428## 00607000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400070046000690220004001150040018001190080005001370090 01100142010000500153011001400158012002700172020001100199020000800210020001100218 020000900229020001400238005001400252005001500266039000500281013000700286#VV12.12 951#7300#Vi?t#B200H#372.21#^214#B hc ch ci v tp t ch#V Duy Phng b.s. ; Minh ho: Bi Quang Tun#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a31tr.^b 24cm#Gip b chun b vo lp 1#Ting Vit#Ch ci#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gio#V Duy Phng#Bi Quang Tun#oanh#294429## 00681000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020039000400030050000790070044001290080005001730090011001780100 00500189011001400194020001400208005001500222039000500237020001100242005001200253 00400180026501500300028302000080031302000110032102000070033202000090033901300070 0348#VV12.12952#8600#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi vic hc c, hc v it#Dnh cho tr mu gio 5 tui chun b vo lp mt#ng Thu Qunh b.s. ; Minh ho: V Th Ngc#^aH.#^aGio dc#2012#^a31tr.^b24cm#Sch mu gio#ng Thu Qun h#oanh#Ting Vit#V Th Ngc#Ti bn ln th 1#TTS ghi: V Gio dc Mm non#T p c#Tp t ch#T mu#Mu gio#294430## 00681000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020036000400030039000760070060001150080005001750090011001800100 00500191011001400196020001400210005002300224039000500247020000500252005001000257 004001800267015003000285020000900315012002700324005000900351013000700360#VV12.12 953#9600#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ton qua cc con s#Theo chng trnh Gio dc mm non mi#Nguyn Th Thanh Giang b.s. ; Minh ho: Minh Hin, T iu Lm#^aH.#^aGio dc#2012#^a40tr.^b24cm#Sch mu gio#Nguyn Th Thanh Giang# oanh#Ton#Minh Hin#Ti bn ln th 3#TTS ghi: V Gio dc Mm non#Mu gio#Gi p b chun b vo lp 1#Tiu Lm#294431## 00670000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020036000400030039000760070074001150080005001890090011001940100 00500205011001400210020001400224005002300238039000500261020000500266005001400271 004001800285015003000303020000900333005001900342013000700361#VV12.12954#6800#Vi ?t#V460B#372.21#^214#V b lm quen vi ton qua hnh v#Theo chng trnh Gio dc mm non mi#Nguyn Th Thanh Giang b.s. ; Minh ho: Trn Tiu Lm, Nguyn Ph ng Dung#^aH.#^aGio dc#2012#^a19tr.^b24cm#Sch mu gio#Nguyn Th Thanh Gian g#oanh#Ton#Trn Tiu Lm#Ti bn ln th 2#TTS ghi: V Gio dc Mm non#Mu gi o#Nguyn Phng Dung#294432## 00670000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020036000400030039000760070074001150080005001890090011001940100 00500205011001400210020001400224005002300238039000500261020000500266005001400271 004001800285015003000303020000900333005001900342013000700361#VV12.12955#7600#Vi ?t#V460B#372.21#^214#V b lm quen vi ton qua hnh v#Theo chng trnh Gio dc mm non mi#Nguyn Th Thanh Giang b.s. ; Minh ho: Trn Tiu Lm, Nguyn Ph ng Dung#^aH.#^aGio dc#2012#^a27tr.^b24cm#Sch mu gio#Nguyn Th Thanh Gian g#oanh#Ton#Trn Tiu Lm#Ti bn ln th 2#TTS ghi: V Gio dc Mm non#Mu gi o#Nguyn Phng Dung#294433## 00647000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020036000400030015000760070070000910080005001610090011001660100 00500177011001400182020001400196005002300210039000500233020000500238005001500243 015003000258020000900288012002700297005001400324013000700338#VV12.12956#7600#Vi ?t#V460B#372.21#^214#V b lm quen vi ton qua hnh v#Tr 5 - 6 tui#Nguyn T h Thanh Giang b.s. ; Minh ho: Thi Thanh Vn, ng Hong V#^aH.#^aGio dc#20 12#^a28tr.^b24cm#Sch mu gio#Nguyn Th Thanh Giang#oanh#Ton#Thi Thanh Vn# TTS ghi: V Gio dc Mm non#Mu gio#Gip b chun b vo lp 1#ng Hong V#2 94434## 00678000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020040000400030015000800070070000950080005001650090011001700100 00500181011001400186020001100200020001400211005001300225039000500238020000800243 00500150025100500090026600500130027500400180028801500300030602000090033601300070 0345#VV12.12957#8000#Vi?t#V460B#372.21#^214#V b nhn bit v lm quen vi ch ci#Tr 3 - 4 tui#B.s.: Phan Lan Anh, ng Thu Qunh, Thu Hng ; Minh ho: Tr n Xun Du#^aH.#^aGio dc#2012#^a32tr.^b24cm#Ting Vit#Sch mu gio#Phan Lan A nh#oanh#Ch ci#ng Thu Qunh#Thu Hng#Trn Xun Du#Ti bn ln th 2#TTS ghi: V Gio dc Mm non#Mu gio#294435## 00678000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020040000400030015000800070070000950080005001650090011001700100 00500181011001400186020001100200020001400211005001300225039000500238020000800243 00500150025100500090026600500130027500400180028801500300030602000090033601300070 0345#VV12.12958#8000#Vi?t#V460B#372.21#^214#V b nhn bit v lm quen vi ch ci#Tr 4 - 5 tui#B.s.: Phan Lan Anh, ng Thu Qunh, Thu Hng ; Minh ho: Tr n Xun Du#^aH.#^aGio dc#2012#^a32tr.^b24cm#Ting Vit#Sch mu gio#Phan Lan A nh#oanh#Ch ci#ng Thu Qunh#Thu Hng#Trn Xun Du#Ti bn ln th 2#TTS ghi: V Gio dc Mm non#Mu gio#294436## 00694000000000337000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020040000400030015000800070070000950220004001650040018001690080 00500187009001100192010000500203011001400208015003000222020000800252020001100260 02000090027102000140028000500130029400500150030700500090032200500130033103900050 0344013000700349#VV12.12959#8000#Vi?t#V460B#372.21#^214#V b nhn bit v lm quen vi ch ci#Tr 5 - 6 tui#B.s.: Phan Lan Anh, ng Thu Qunh, Thu Hng ; M inh ho: Trn Xun Du#Q.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a32tr.^b24cm# TTS ghi: V Gio dc Mm non#Ch ci#Ting Vit#Mu gio#Sch mu gio#Phan Lan Anh#ng Thu Qunh#Thu Hng#Trn Xun Du#oanh#294437## 00694000000000337000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020040000400030015000800070070000950220004001650040018001690080 00500187009001100192010000500203011001400208015003000222020000800252020001100260 02000090027102000140028000500130029400500150030700500090032200500130033103900050 0344013000700349#VV12.12960#8000#Vi?t#V460B#372.21#^214#V b nhn bit v lm quen vi ch ci#Tr 5 - 6 tui#B.s.: Phan Lan Anh, ng Thu Qunh, Thu Hng ; M inh ho: Trn Xun Du#Q.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a32tr.^b24cm# TTS ghi: V Gio dc Mm non#Ch ci#Ting Vit#Mu gio#Sch mu gio#Phan Lan Anh#ng Thu Qunh#Thu Hng#Trn Xun Du#oanh#294438## 00607000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020012000400030031000520070028000830080005001110090011001160100 00500127011001400132005002300146039000500169020001200174004001800186020000900204 021012100213013000700334#VV12.12961#6000#Vi?t#S450B#372.21#^214#S b ngoan#The o di s pht trin ca tr#Nguyn Th Thanh Giang b.s.#^aH.#^aGio dc#2012#^a2 3tr.^b24cm#Nguyn Th Thanh Giang#oanh#S lin lc#Ti bn ln th 2#Mu gio#Cu n s gip cho vic trao i thng tin gia gia nh v gio vin c d dng t rong vic qun l v nui dy cc chu#294439## 00772000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030013000560070072000690080005001410090011001460100 00500157011001400162020001300176005001300189039000500202020001800207005001600225 00500210024100400180026201500790028001200530035902000130041202000140042501300070 0439#VV12.12962#8600#Vi?t#C430Y#372.21#^214#Con yu m lm!#Truyn tranh#S.t., b.s.: Phan Lan Anh, Nguyn Thu Hng ; Tranh: Phm Th Minh Nguyt#^aH.#^aGio d c#2012#^a11tr.^b26cm#Truyn tranh#Phan Lan Anh#oanh#Gio dc mu gio#Nguyn Thu Hng#Phm Th Minh Nguyt#Ti bn ln th 2#Da theo truyn Thin Lng ca Thi u Kim Ba. - TTS ghi: V Gio dc Mm non#T sch B rn luyn k nng sng. B khng khc nh#K nng sng#Sch mu gio#294440## 00654000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410030013000620070041000750080005001160090011001210100 00500132011001400137020001300151005000900164039000500173020001800178005001200196 004001800208015003000226012005000256020001300306020001400319013000700333#VV12.12 963#8600#Vi?t#CH303M#372.21#^214#Chic m v li cho#Truyn tranh#Hng Thu s.t ., b.s. ; Tranh: V Th Ngc#^aH.#^aGio dc#2012#^a15tr.^b26cm#Truyn tranh#Hn g Thu#oanh#Gio dc mu gio#V Th Ngc#Ti bn ln th 2#TTS ghi: V Gio dc Mm non#T sch B rn luyn k nng sng. B l b ngoan#K nng sng#Sch mu gio#294441## 00758000000000337000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020022000400030013000620070086000750080005001610090011001660100 00500177011001400182020001300196005000900209039000500218020001800223005001600241 00500130025700400180027001500300028801200490031802000130036702000140038000500190 0394013000700413#VV12.12964#8600#Vi?t#B101V#372.21#^214#Bc Vt xm lch bch#T ruyn tranh#S.t., b.s.: Hng Thu, Nguyn Thu Hng ; Th: Trn Th Bch Thu ; Tr anh: Trn Xun Du#^aH.#^aGio dc#2012#^a11tr.^b26cm#Truyn tranh#Hng Thu#oanh# Gio dc mu gio#Nguyn Thu Hng#Trn Xun Du#Ti bn ln th 2#TTS ghi: V Gi o dc Mm non#T sch B rn luyn k nng sng. Bit vng li#K nng sng#Sc h mu gio#Trn Th Bch Thu#294442## 00737000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030013000560070088000690080005001570090011001620100 00500173011001400178020001300192005001300205039000500218020001800223005001600241 00500210025700400180027801500300029601200510032602000130037702000140039001300070 0404#VV12.12965#8600#Vi?t#V314C#372.21#^214#Vt con ni di#Truyn tranh#S.t., b.s.: Phan Lan Anh, Nguyn Thu Hng ; Th: Trng Quang Th ; Tranh: Trn Xun D u#^aH.#^aGio dc#2012#^a15tr.^b26cm#Truyn tranh#Phan Lan Anh#oanh#Gio dc mu gio#Nguyn Thu Hng#Phm Th Minh Nguyt#Ti bn ln th 2#TTS ghi: V Gio d c Mm non#T sch B rn luyn k nng sng. Tnh trung thc#K nng sng#Sch mu gio#294443## 01118000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360050017000410020096000580030063001540070082002170080005002990090 01100304010000500315011001400320005001600334039000500350020001600355005001500371 00500140038600400180040001500540041802102720047202000080074402000100075202000110 0762013000700773#VV12.12966#10500#Vi?t#T450C#372.21#^214#Trn Th Thu Ho#T ch c thc hin ni dung gio dc s dng nng lng tit kim, hiu qu trong tr ng mm non#Ti liu dnh cho cn b qun l, gio vin mm non, nhn vin#B.s.: Trn Th Thu Ho, ng Lan Phng ; Minh ho: Bi Quang Tun, ng Hong V#^aH. #^aGio dc#2012#^a39tr.^b24cm#ng Lan Phng#oanh#Trng mu gio#Bi Quang Tu n#ng Hong V#Ti bn ln th 3#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Trnh by mt s kin thc c bn v nng lng. Hng dn tch hp ni dung gio dc tr s dng nng lng tit kim, hiu qu vo chng trnh gio dc mm non. Trch nhim ca nh trng trong vic t chc thc hin gio dc tr s dng nng lng tit kim, hiu qu#S dng#Tit kim#Nng lng#294444## 00883000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360050017000410020074000580070083001320080005002150090011002200100 00500231011001400236005001600250039000500266020001800271005001600289005001400305 021020600319020000800525020001000533020001100543020000800554013000700562#VV12.12 967#10000#Vi?t#H561D#372.21#^214#Trn Th Thu Ho#Hng dn s dng m hnh gi o dc s dng nng lng tit kim, hiu qu#B.s.: Trn Th Thu Ho, ng Lan Ph ng, Hong Cng Dng ; Minh ho: ng Hong V#^aH.#^aGio dc#2012#^a39tr.^b24 cm#ng Lan Phng#oanh#Gio dc mu gio#Hong Cng Dng#ng Hong V#Gii thi u m hnh gio dc s dng nng lng tit kim, hiu qu trong trng mm non v a vo cc hot ng gio dc. Mt s bi th, bi ht, cu , tr chi v gio dc s dung nng lng tit kim#S dng#Tit kim#Nng lng#M hnh#29444 5## 00872000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020073000410030046001140070057001600080005002170090011002220100 00500233011001400238005001500252039000500267020001800272005002000290005001700310 021018900327020001800516005001400534005001500548013000700563#VV12.12968#12000#V i?t#H561D#372.21#^214#Hng dn thc hin hot ng gio dc bo v mi trng c ho tr mm non#Ti liu dnh cho gio vin mm non v cha m#Lng Th Bnh, Ngu yn Th Cm Bch, Nguyn Th Quyn...#^aH.#^aGio dc#2012#^a59tr.^b24cm#Lng T h Bnh#oanh#Gio dc mu gio#Nguyn Th Cm Bch#Nguyn Th Quyn#Gii thiu c c kin thc chung v mi trng v bo v mi trng. Gio dc tr mu gio bo v mi trng trong trng hc v ti gia nh. Th ca, truyn k cho tr v b o v mi trng#Bo v mi trng#Phan Ngc Anh#Chu Hng Nhung#294446## 00868000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350050017000400020070000570070068001270080005001950090011002000100 00500211011001400216015005400230021020400284020001800488020001100506020001500517 005001600532005001600548039000700564013000700571#VV12.12969#8000#Vi?t#T450C#372 .21#^214#Trn Th Thu Ho#T chc cc hot ng gio dc bo v mi trng trong trng mm non#B.s.: Trn Th Thu Ho, Hong Cng Dng ; Minh ho: Nguyn Kim D ung#^aH.#^aGio dc#2012#^a47tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Hng dn thc hin cc tr chi, th nghim, thc hnh, lao ng.. . nhm gip tr c thc bo v mi trng. Gii thiu cc bi th, cu chuyn k, cu , bi ht v gio dc tr em bo v mi trng#Gio dc mu gio#Mi t rng#Sch gio vin#Hong Cng Dng#Nguyn Kim Dung#T.Dung#294447## 00621000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380140007000430020030000500030058000800070038001380080005001760090 01100181010000500192011001500197020000500212020001400217005001200231039000700243 020001600250005001700266020002000283020000900303013000700312#VV12.12970#VV12.129 71#Vi?t#NH556B#510#^214#35000#Nhng bi ton ng quen m l#Sch ton dng cho Trung hc c s v Trung hc ph thng#L Quc Hn (ch.b.), L Th Ngc Thu#^aH .#^aGio dc#2012#^a216tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#L Quc Hn#T.Dung#Trung hc c s#L Th Ngc Thu#Ph thng trung hc#Bi ton#294448## 00494000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020038000510070031000890080005001200090011001250100 00500136011001500141020000500156020001400161005001400175039000700189020000900196 005001600205013000700221#VV12.12972#VV12.12973#Vi?t#B452D#372.7#^214#19000#Bi dng hc sinh gii ton tiu hc#V Dng Thu, Nguyn Ngc Hi#^aH.#^aGio dc #2012#^a111tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#V Dng Thu#T.Dung#Tiu hc#Nguyn Ng c Hi#294449## 00458000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020044000510070014000950080005001090090011001140100 00500125011001500130020001100145020001400156005001100170039000700181020000900188 013000700197#VV12.12974#VV12.12975#Vi?t#B452D#372.6#^214#22000#Bi dng hc si nh gii ting Vit tiu hc#L Phng Nga#^aH.#^aGio dc#2012#^a131tr.^b24cm#Ti ng Vit#Sch c thm#L Th Nga#T.Dung#Tiu hc#294450## 00811000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050017000450020080000620070033001420080005001750090011001800100 00500191011001500196021026400211020000700475020001900482020001500501005001500516 039000700531013000700538#VV12.12976#VV12.12977#Vi?t#T103L#915.97#^214#Nguyn Tuy t Nga#Ti liu hng dn a phng bin son ti liu ni dung a phng mn a l#Nguyn Tuyt Nga, Phm Th Thanh#^aH.#^aGio dc#2012#^a103tr.^b24cm#Trn h by tng quan v nghin cu a l a phng. Hng dn bin son ti liu a l a phng phc v dy hc trng trung hc c s. Gii thiu mt s ph ng php v k thut dy hc cn c vn dng dy hc a l a phng tr ng trung hc c s#a l#Gio dc ph thng#Sch gio vin#Phm Th Thanh#T.Du ng#294451## 00678000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020081000590070032001400080005001720090011001770100 00500188011001500193021013200208020000800340020001900348020001500367005001600382 039000700398013000700405#VV12.12978#VV12.12979#Vi?t#T103L#959.7#^214#Nguyn Th Ci#Ti liu hng dn a phng bin son ti liu ni dung a phng mn lc h s#Nguyn Th Ci, V Th Ngc Anh#^aH.#^aGio dc#2012#^a107tr.^b24cm#Trnh b y mt s vn l lun v gii thiu ti liu minh ho v bin son v dy hc lch s a phng trng trung hc c s#Lch s#Gio dc ph thng#Sch gi o vin#V Th Ngc Anh#T.Dung#294452## 00713000000000301000450002600110000002600110001102101400002204100050016218100060 01670820007001738080005001800140007001850020055001920070028002470040018002750080 00500293009001100298010000500309011001500314020000900329020001500338005000900353 005000800362039000700370020001800377005000900395013000700404#VV12.12980#VV12.129 81#Trnh by cc vn c bn, cn thit trong lnh vc chm sc dinh dng, v sinh, chm sc sc kho v m bo an ton cho tr em mm non#Vi?t#C120N#372.21 #^214#25300#Cm nang chm sc sc kho tr em trong trng mm non#Thu Hin, H ng Thu, Anh Sn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a147tr.^b24cm#Mu gio#S ch gio vin#Hng Thu#Anh Sn#T.Dung#Chm sc sc kho#Thu Hin#294453## 00905000000000349000450002600110000002600110001102101800002204100050020218100060 02070820007002138080005002200140007002250020072002320070052003040040018003560080 00500374009001100379010000500390011001400395020001800409020001500427005001600442 03900070045802000190046502000040048402000090048800500190049702000100051602000070 0526005001500533013000700548#VV12.12982#VV12.12983#Gm cc tr chi, hot ng, cu chuyn, bi th, cu v lut giao thng gn gi vi tr, gip tr tm hi u v lut giao thng tham gia giao thng an ton cng vi ngi ln#Vi?t#C101 H#372.21#^214#18000#Cc hot ng v tr chi cho tr mu gio lm quen vi lu t giao thng#Trn Th Ngc Trm, Phng Th Tng, Nguyn Th Nga#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a79tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Sch gio vin#Phng Th Tng#T.Dung#An ton giao thng#Th#Tr chi#Trn Th Ngc Trm#Truyn k#Cu #Nguyn Th Nga#294454## 00939000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020056000530030054001090070054001630080005002170090 01100222010000500233011001400238021018300252020001800435020001000453020001500463 00500090047800500160048703900070050302000110051002000080052100500180052900500170 0547005001800564013000700582#VV12.12984#VV12.12985#26000#Vi?t#PH431N#372.21#^21 4#Phng nga, ng ph, gim nh mt s thm ho thin tai#Ti liu dnh cho cn b qun l v gio vin mm non#B.s.: Hng Thu, Nguyn Th Hiu, Trng c Nguy n...#^aH.#^aGio dc#2012#^a99tr.^b24cm#Cung cp cho gio vin v cn b qun l nhng kin thc c bn nht v cc bin php phng nga, ng ph vi thm ho ni chung v tng loi thm ho ni ring thng gp Vit Nam#Gio dc mu gi o#Thin tai#Sch gio vin#Hng Thu#Nguyn Th Hiu#T.Dung#Phng nga#ng ph#Tr ng c Nguyn#Nguyn Th Quyn#Nguyn Minh Huyn#294455## 00598000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020064000520070036001160040018001520080005001700090 01100175010000500186011001500191020001800206020001400224005001100238039000700249 020000400256020001000260005001200270020000700282013000700289#VV12.12986#VV12.129 87#Vi?t#T527T#372.21#^214#58000#Tuyn tp th ca, truyn k, cu cho tr mm non theo ch #Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGi o dc#2012#^a431tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Thu Qunh#T.Dung#Th #Truyn k#Phng Tho#Cu #294456## 00640000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140006000450020053000510030019001040070036001230040018001590080 00500177009001100182010000500193011001400198020001800212020001200230020001400242 00500110025603900070026702000040027402000100027802000070028800500120029501300070 0307#VV12.12988#VV12.12989#Vi?t#T527C#372.21#^214#9000#Tuyn chn th ca, truy n k, cu cho tr mm non#Ch ngh nghip#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng T ho#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a55tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Ngh nghip#Sch mu gio#Thu Qunh#T.Dung#Th#Truyn k#Cu #Phng Tho#294457## 00687000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020053000520030042001050070036001470040018001830080 00500201009001100206010000500217011001400222020001800236020000800254020001400262 00500110027603900070028702000150029402000040030902000100031300500120032301300070 0335020000700342#VV12.12990#VV12.12991#Vi?t#T527C#372.21#^214#14400#Tuyn chn th ca, truyn k, cu cho tr mm non#Ch bn thn v cc mi quan h x hi#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^ a71tr.^b24cm#Gio dc mu gio#C nhn#Sch mu gio#Thu Qunh#T.Dung#Quan h x hi#Th#Truyn k#Phng Tho#294458#Cu ## 00638000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140006000450020053000510030018001040070036001220040018001580080 00500176009001100181010000500192011001400197020001800211020001100229020001400240 00500110025403900070026502000040027202000100027602000070028600500120029301300070 0305#VV12.12992#VV12.12993#Vi?t#T527C#372.21#^214#7800#Tuyn chn th ca, truy n k, cu cho tr mm non#Ch mi trng#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Th o#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a47tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Mi tr ng#Sch mu gio#Thu Qunh#T.Dung#Th#Truyn k#Cu #Phng Tho#294459## 00665000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140006000450020053000510030025001040070036001290040018001650080 00500183009001100188010000500199011001400204020001800218020000700236020001400243 00500110025703900070026802000120027502000040028702000100029100500120030101300070 0313020000700320#VV12.12994#VV12.12995#Vi?t#T527C#372.21#^214#9000#Tuyn chn t h ca, truyn k, cu cho tr mm non#Ch l hi v bn ma#Tuyn chn: Th u Qunh, Phng Tho#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a55tr.^b24cm#Gio dc mu gio#L hi#Sch mu gio#Thu Qunh#T.Dung#Ma kh hu#Th#Truyn k#Ph ng Tho#294460#Cu ## 00669000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020053000520030028001050070036001330040018001690080 00500187009001100192010000500203011001400208020001800222020000800240020001400248 00500110026203900070027302000110028002000040029102000100029500500120030501300070 0317020000700324#VV12.12996#VV12.12997#Vi?t#T527C#372.21#^214#11400#Tuyn chn th ca, truyn k, cu cho tr mm non#Ch v sinh - dinh dng#Tuyn chn : Thu Qunh, Phng Tho#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a71tr.^b24cm#G io dc mu gio#V sinh#Sch mu gio#Thu Qunh#T.Dung#Dinh dng#Th#Truyn k #Phng Tho#294461#Cu ## 00634000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140006000450020053000510030016001040070036001200040018001560080 00500174009001100179010000500190011001400195020001800209020000900227020001400236 00500110025003900070026102000040026802000100027202000070028200500120028901300070 0301#VV12.12998#VV12.12999#Vi?t#T527C#372.21#^214#9000#Tuyn chn th ca, truy n k, cu cho tr mm non#Ch gia nh#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho #Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a55tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Gia nh #Sch mu gio#Thu Qunh#T.Dung#Th#Truyn k#Cu #Phng Tho#294462## 00646000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140006000450020053000510030028001040070036001320040018001680080 00500186009001100191010000500202011001400207020001800221020000900239020001400248 00500110026203900070027302000040028002000100028402000070029400500120030101300070 0313#VV12.13000#VV12.13001#Vi?t#T527C#372.21#^214#9000#Tuyn chn th ca, truy n k, cu cho tr mm non#Ch qu hng - t nc#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a55tr.^b24cm#Gio dc mu g io#t nc#Sch mu gio#Thu Qunh#T.Dung#Th#Truyn k#Cu #Phng Tho#29 4463## 00644000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020053000520030025001050070036001300040018001660080 00500184009001100189010000500200011001400205020001800219020000900237020001400246 00500110026003900070027102000040027802000100028202000070029200500120029901300070 0311#VV12.13002#VV12.13003#Vi?t#T527C#372.21#^214#11400#Tuyn chn th ca, truy n k, cu cho tr mm non#Ch th gii thc vt#Tuyn chn: Thu Qunh, P hng Tho#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a71tr.^b24cm#Gio dc mu gi o#Thc vt#Sch mu gio#Thu Qunh#T.Dung#Th#Truyn k#Cu #Phng Tho#2944 64## 00697000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050010000520020048000620070027001100080005001370090 01100142010000500153011001500158012002300173021010600196020000800302020001000310 020001500320006001000335039000700345019000500352020001900357013000700376#VV12.13 004#VV12.13005#88000#Vi?t#T104M#920.02#^214#ng Bnh#88 cu chuyn v nhng ng i ni ting th gii#ng Bnh ; Ngc Linh dch#^aH.#^aM thut#2012#^a191tr.^ b25cm#88 cu chuyn hay nht#Gm nhng cu chuyn v ch kin cng, lng kin tr, nhn ni ca nhng ngi ni ting trn th gii#Tiu s#Truyn k#Sch th iu nhi#Ngc Linh#T.Dung#Dch#Danh nhn th gii#294465## 00699000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020032000610070027000930080005001200090 01100125010000500136011001500141012002300156021013000179020001400309020001000323 020001500333006001000348039000700358019000500365020000800370013000700378#VV12.13 007#VV12.13006#88000#Vi?t#T104M#158.1#^214#ng Bnh#88 cu chuyn trit l, tr tu#ng Bnh ; Ngc Linh dch#^aH.#^aM thut#2012#^a191tr.^b25cm#88 cu chuy n hay nht#Gm nhng cu chuyn v trit l, o l, tr thng minh, cch suy n gh v i x ca con ngi din ra hng ngy trong cuc sng#Trit l sng#Truy n k#Sch thiu nhi#Ngc Linh#T.Dung#Dch#Tr tu#294466## 00635000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050010000490020038000590070027000970080005001240090 01100129010000500140011001500145012002300160021008700183020000900270020001000279 020001500289006001000304039000700314019000500321013000700326#VV12.13008#VV12.130 09#88000#Vi?t#T104M#590#^214#ng Bnh#88 cu chuyn v cc con vt ng yu# ng Bnh ; Ngc Linh dch#^aH.#^aM thut#2012#^a191tr.^b25cm#88 cu chuyn hay n ht#Gm nhng cu chuyn v cc loi vt, gip cc em nh c c tnh yu thn g ng vt#ng vt#Truyn k#Sch thiu nhi#Ngc Linh#T.Dung#Dch#294467## 00523000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020023000610070027000840080005001110090 01100116010000500127011001500132012002300147020000900170020001000179020001500189 006001000204039000700214019000500221013000700226#VV12.13010#VV12.13011#88000#Vi ?t#T104M#808.3#^214#ng Bnh#88 cu chuyn cm ng#ng Bnh ; Ngc Linh dch# ^aH.#^aM thut#2012#^a191tr.^b25cm#88 cu chuyn hay nht#Tnh cm#Truyn k#S ch thiu nhi#Ngc Linh#T.Dung#Dch#294468## 00690000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050010000490020040000590070027000990080005001260090 01100131010000500142011001500147012002300162021013900185020001000324020001000334 020001500344006001000359039000700369013000700376019000500383#VV12.13012#VV12.130 13#88000#Vi?t#T104M#608#^214#ng Bnh#88 cu chuyn v nhng pht minh v i# ng Bnh ; Ngc Linh dch#^aH.#^aM thut#2012#^a191tr.^b25cm#88 cu chuyn hay nht#Gm nhng cu chuyn v s tm ti, n lc khng ngng ngh ca cc nh kh oa hc, nh nghin cu... trong cc pht minh, sng ch ca mnh#Pht minh#Truy n k#Sch thiu nhi#Ngc Linh#T.Dung#294469#Dch## 00555000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020041000610070027001020080005001290090 01100134010000500145011001500150012002300165020001700188020001600205020001500221 006001000236039000700246019000500253013000700258#VV12.13014#VV12.13015#88000#Vi ?t#T104M#398.2#^214#ng Bnh#88 cu chuyn v nhng huyn thoi k l#ng Bnh ; Ngc Linh dch#^aH.#^aM thut#2012#^a191tr.^b25cm#88 cu chuyn hay nht#Vn hc dn gian#Truyn dn gian#Sch thiu nhi#Ngc Linh#T.Dung#Dch#294470## 00770000000000313000450002600110000002600110001102101020002204100050012418100060 01290820008001358080005001430140007001480020069001550070073002240080005002970090 01100302010000500313011001400318020000800332020001600340020001000356020001400366 005001800380005001200398005001700410005001500427039000700442013000700449#VV12.13 016#VV12.13017#Gii thiu vi nt v lch s ng b, phong tro cch mng chng Php v chng M ca tnh Vnh Long#Vi?t#T103L#959.787#^214#15000#Ti liu dy - hc lch s a phng trung hc c s tnh Vnh Long#Trng Th B Hai (ch.b .), L i Hng, Nguyn Th Trang, Trn Hong Tu#^aH.#^aGio dc#2012#^a68tr.^b 24cm#Lch s#Trung hc c s#Vnh Long#Sch c thm#Trng Th B Hai#L i H ng#Nguyn Th Trang#Trn Hong Tu#T.Dung#294471## 00760000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020068000540070073001220080005001950090011002000100 00500211011001400216020000700230020001600237020001000253020001400263005001800277 005001200295005001700307005001500324039000700339021009300346013000700439#VV12.13 018#VV12.13019#Vi?t#T103L#915.9787#^214#13500#Ti liu dy - hc a l a ph ng trung hc c s tnh Vnh Long#Trng Th B Hai (ch.b.), L i Hng, Nguy n Kim Tuyn, Trn Hong Tu#^aH.#^aGio dc#2012#^a44tr.^b24cm#a l#Trung hc c s#Vnh Long#Sch c thm#Trng Th B Hai#L i Hng#Nguyn Kim Tuyn#Tr n Hong Tu#T.Dung#Trnh by nhng nt c bn v tnh hnh t nhin, kinh t - x hi a phng tnh Vnh Long#294472## 00621000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300140007000350020028000420030059000700070058001290080005001870090011001920100 00500203011001400208020000800222020001600230020000900246020001400255005001500269 005002000284005001300304039000700317013000700324#VV12.13020#Vi?t#L302S#959.786#^ 214#13000#Lch s a phng Tr Vinh#Ti liu dy - hc ti cc trng THCS th uc tnh Tr Vinh#Triu Vn Phn (ch.b.), Phm Th Kiu Hng, Sn Kim Linh#^aH. #^aGio dc#2012#^a36tr.^b24cm#Lch s#Trung hc c s#Tr Vinh#Sch c thm#Tr iu Vn Phn#Phm Th Kiu Hng#Sn Kim Linh#T.Dung#294473## 00835000000000373000450002600110000004100050001118100070001608200040002380800050 00270140007000320020030000390030061000690070057001300040018001870080005002050090 01100210010000500221011001400226015004900240020000800289020001600297020001100313 02000140032400500160033800500120035400500160036600500180038200500160040003900070 0416020000800423020001200431020001100443013000700454#VV12.13021#Vi?t#NG550V#807# ^214#13000#Ng vn a phng Kin Giang#Ti liu dy - hc ti cc trng THCS thuc tnh Kin Giang#Nguyn Lm in (ch.b.), L Vn Nht, Ninh Thnh Vin...# Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a72tr.^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to tnh Kin Giang#Ng vn#Trung hc c s#Kin Giang#Sch c thm#Nguyn L m in#L Vn Nht#Ninh Thnh Vin#Trng Thanh Hng#Nguyn Vn Hng#T.Dung#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#294474## 00802000000000349000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310140007000360020029000430030069000720070056001410040018001970080005002150090 01100220010000500231011001400236015004900250020000700299020001600306020002000322 02000110034202000140035300500120036700500140037900500170039300500120041000500160 0422039000700438013000700445#VV12.13022#Vi?t#301L#915.9795#^214#13000#a l a phng Kin Giang#Ti liu dy - hc ti cc trng THCS v THPT thuc tnh K in Giang#L Vn Nht (ch.b.), o Ngc Cnh, V Th Thanh Vn...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a76tr.^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to tnh Ki n Giang#a l#Trung hc c s#Ph thng trung hc#Kin Giang#Sch c thm#L V n Nht#o Ngc Cnh#V Th Thanh Vn#o Vit An#Phm Ngc Thin#T.Dung#294475 ## 00796000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020030000420030069000720070055001410040018001960080005002140090 01100219010000500230011001400235015004900249020000800298020001600306020002000322 02000110034202000140035300500120036700500140037900500160039300500090040900500140 0418039000700432013000700439#VV12.13023#13000#Vi?t#L302S#959.795#^214#Lch s a phng Kin Giang#Ti liu dy - hc ti cc trng THCS v THPT thuc tnh K in Giang#L Vn Nht (ch.b.), Dip Hong Du, Nguyn Xun Sn...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a68tr.^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to tnh Kin Giang#Lch s#Trung hc c s#Ph thng trung hc#Kin Giang#Sch c thm#L V n Nht#Dip Hong Du#Nguyn Xun Sn#Phm Hu#Phm Vn Ton#T.Dung#294476## 00727000000000337000450002600110000004100050001118100070001608200040002380800050 00270140007000320020028000390030059000670070071001260080005001970090011002020100 00500213011001500218020000800233020002000241020000900261020001400270005001500284 00500190029900500100031803900070032802000080033502000120034302000110035500500160 0366013000700382#VV12.13024#Vi?t#NG550V#807#^214#17000#Ng vn a phng Tr V inh#Ti liu dy - hc ti cc trng THPT thuc tnh Tr Vinh#Triu Vn Phn (c h.b.), Nguyn Thanh Phong, Trn Dng, Trm Thanh Tun#^aH.#^aGio dc#2012#^a100 tr.^b24cm#Ng vn#Ph thng trung hc#Tr Vinh#Sch c thm#Triu Vn Phn#Nguy n Thanh Phong#Trn Dng#T.Dung#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Trm Thanh Tun#2 94477## 00397000000000229000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020023000340290021000570220004000780080005000820090011000870100005000980110 01400103020001300117020000900130020001400139039000700153013000700160#VV12.13025# Vi?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ting Jrai#Hrm chih tli Jrai#Q.2#^aH.#^aGi o dc#2012#^a76tr.^b24cm#Ting Giarai#Tp vit#Sch c thm#T.Dung#294478## 00398000000000229000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020024000340290023000580220004000810080005000850090011000900100005001010110 01400106020001100120020000900131020001400140039000700154013000700161#VV12.13026# Vi?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ting Ba-na#Phrm chih nr Bahnar#Q.1#^aH.#^ aGio dc#2012#^a47tr.^b24cm#Ting Bana#Tp vit#Sch c thm#T.Dung#294479## 00398000000000229000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020024000340290023000580220004000810080005000850090011000900100005001010110 01400106020001100120020000900131020001400140039000700154013000700161#VV12.13027# Vi?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ting Ba-na#Phrm chih nr Bahnar#Q.2#^aH.#^ aGio dc#2012#^a44tr.^b24cm#Ting Bana#Tp vit#Sch c thm#T.Dung#294480## 00398000000000229000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020024000340290023000580220004000810080005000850090011000900100005001010110 01400106020001100120020000900131020001400140039000700154013000700161#VV12.13028# Vi?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ting Ba-na#Phrm chih nr Bahnar#Q.3#^aH.#^ aGio dc#2012#^a48tr.^b24cm#Ting Bana#Tp vit#Sch c thm#T.Dung#294481## 00397000000000229000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020023000340290021000570220004000780080005000820090011000870100005000980110 01400103020001300117020000900130020001400139039000700153013000700160#VV12.13029# Vi?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ting Jrai#Hrm chih tli Jrai#Q.3#^aH.#^aGi o dc#2012#^a78tr.^b24cm#Ting Giarai#Tp vit#Sch c thm#P.Dung#294482## 00632000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020031000660070014000970040019001110080 00500130009001100135010000500146011001400151021014900165020000500314020000800319 020001300327039000700340013000700347#VV12.13030#VV12.13031#10000#Vi?t#B106S#513 .2#^214#Braix, V. M.#Bng s vi 4 ch s thp phn#V. M. Braix#Ti bn ln th 31#^aH.#^aGio dc#2012#^a91tr.^b21cm#Gii thiu cc bng tnh ng cc s c hai ch s, bng gi tr phn s, bng bnh phng, cn bc hai, lp phng, di ng trn ng knh...#Ton#Bng s#S thp phn#P.Dung#294483## 00584000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020043000530070040000960040018001360080005001540090 01100159010000500170011001500175020001000190020000900200020000700209020001400216 005001500230005000900245005001400254039000700268013000700275#VV12.13033#VV12.130 32#35000#Vi?t#H103M#372.652#^214#25 luyn thi Olympic ting Anh tiu hc#Ph m Tr Thin, Kim Hng, Trn Thu Ngn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a19 9tr.^b24cm#Ting Anh#Tiu hc# thi#Sch c thm#Phm Tr Thin#Kim Hng#Trn Thu Ngn#P.Dung#294484## 00487000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020044000400070014000840080005000980090011001030100005001140110 01500119020001100134020000900145020000700154020001400161005001400175039000700189 013000700196004001800203#VV12.13034#30000#Vi?t#B100M#372.6#^214#35 n luyn ting Vit cui cp tiu hc#L Phng Nga#^aH.#^aGio dc#2012#^a187tr.^b24cm#T ing Vit#Tiu hc#n tp#Sch c thm#L Phng Nga#P.Dung#294485#Ti bn ln th 1## 00583000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050015000570020030000720070032001020220004001340080 00500138009001100143010000500154011001500159020001200174020001700186020000800203 020000900211020001000220013000700230020001000237005001500247039000700262#VV12.13 035#VV12.13036#35000#Vi?t#NH556C#959.704092#^214#Trn Vn Thng#Nhng cu chuy n k v Bc H#Trn Vn Thng tuyn chn, b.s.#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a259tr. ^b21cm#H Ch Minh#Vn hc hin i#Tiu s#Vit Nam#Truyn k#294486#S nghip# Trn Vn Thng#P.Dung## 00583000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050015000570020030000720070032001020220004001340080 00500138009001100143010000500154011001500159020001200174020001700186020000800203 020000900211020001000220013000700230020001000237005001500247039000700262#VV12.13 037#VV12.13038#36000#Vi?t#NH556C#959.704092#^214#Trn Vn Thng#Nhng cu chuy n k v Bc H#Trn Vn Thng tuyn chn, b.s.#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a267tr. ^b21cm#H Ch Minh#Vn hc hin i#Tiu s#Vit Nam#Truyn k#294487#S nghip# Trn Vn Thng#P.Dung## 00583000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050015000570020030000720070032001020220004001340080 00500138009001100143010000500154011001500159020001200174020001700186020000800203 020000900211020001000220013000700230020001000237005001500247039000700262#VV12.13 040#VV12.13039#34000#Vi?t#NH556C#959.704092#^214#Trn Vn Thng#Nhng cu chuy n k v Bc H#Trn Vn Thng tuyn chn, b.s.#T.3#^aH.#^aGio dc#2012#^a255tr. ^b21cm#H Ch Minh#Vn hc hin i#Tiu s#Vit Nam#Truyn k#294488#S nghip# Trn Vn Thng#P.Dung## 00842000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050013000560020021000690030012000900070013001020040 01800115008000500133009001100138010000500149011001500154021030800169020001900477 020000900496020000900505020001200514039000700526013000700533#VV12.13041#VV12.130 42#58000#Vi?t#TH300P#895.92212#^214#Trn nh S#Thi php truyn Kiu#Chuyn lu n#Trn nh S#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a399tr.^b21cm#S lc qu trnh nghin cu thi php truyn Kiu Vit Nam. V tr ca truyn Kiu i v i vn ho, vn hc Vit Nam v Trung Quc. Nghin cu truyn Kiu trong th gi i ngh thut ca Nguyn Du, c bit trong m hnh t s v ngn ng ngh thut. Sc sng ca truyn Kiu trong i sng vn hc Vit Nam#Nghin cu vn hc#Thi php#Vit Nam#Chuyn lun#P.Dung#294489## 00894000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020016000490070054000650040018001190080005001370090 01100142010000500153011001500158021024600173020001600419020000900435020001700444 02000090046100500120047000500160048200500130049800500160051100500150052703900070 0542013000700549#VV12.13043#VV12.13044#60000#Vi?t#L600L#801#^214#L lun vn h c#H Minh c (ch.b.), Phm Thnh Hng, Vn Khang...#Ti bn ln th 1#^aH.#^ aGio dc#2012#^a419tr.^b21cm#Khi qut nhng tri thc c bn v vn hc nh: ng un gc ca vn hc, chc nng, c trng vn hc, cc c tnh x hi nh tnh hin thc, tnh nhn dn, tnh dn tc, cc th loi vn hc, phng php sng t c, tro lu v trng phi vn hc#L lun vn hc#Tc phm#Th loi vn hc#S ng tc#H Minh c#Phm Thnh Hng# Vn Khang#Phm Quang Long#Nguyn Vn Nam#P .Dung#294490## 00836000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020034000500070088000840220004001720040018001760080 00500194009001100199010000500210011001500215021013900230020001500369020001800384 02000090040202000150041100500120042600500160043800500160045400500140047003900070 0484013000700491#VV12.13045#VV12.13046#44000#Vi?t#NH556M#909#^214#Nhng mu chu yn lch s th gii#ng c An (ch.b.) ; S.t., tuyn chn: ng Thanh Tnh, ng Thanh Ton, Li Bch Ngc#T.1#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a295tr. ^b21cm#Gm nhng mu truyn lch s th gii k v nhng s kin lch s, nhng nhn vt lch s v mt s cng trnh ngh thut th gii c o#Lch s c i #Lch s trung i#Th gii#Truyn lch s#ng c An#ng Thanh Tnh#ng Than h Ton#Li Bch Ngc#P.Dung#294491## 00901000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020034000500070088000840220004001720040018001760080 00500194009001100199010000500210011001500215021020300230020001600433020001700449 02000090046602000150047500500130049000500140050300500160051700500160053303900070 0549013000700556#VV12.13047#VV12.13048#45000#Vi?t#NH556M#909#^214#Nhng mu chu yn lch s th gii#ng c An (ch.b.) ; S.t., tuyn chn: Li Bch Ngc, ng Thanh Tnh, ng Thanh Ton#T.2#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a303tr. ^b21cm#Ghi li nhng s kin lch s th gii t cch mng t sn Anh, chin tra nh ginh c lp Bc M, cch mng t sn Php... v nhng vn cc nc , Phi, M Latinh sau chin tranh th gii th hai#Lch s cn i#Lch s hin i#Th gii#Truyn lch s#ng c Anh#Li Bch Ngc#ng Thanh Tnh#ng Thanh Ton#P.Dung#294492## 00743000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050010000520020033000620070023000950040018001180080 00500136009001100141010000500152011001500157021021800172020001000390020000800400 020001900408005001200427039000700439013000700446#VV12.13049#VV12.13050#54000#Vi ?t#B100T#371.19#^214#Hong Anh#300 tnh hung giao tip s phm#Hong Anh, Th Chu#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a371tr.^b21cm#Gii thiu nhng t nh hung giao tip s phm gia gio vin - hc sinh, gio vin - gio vin, gi o vin - cha m hc sinh... Phn tch mt s tnh hung giao tip s phm hay v nhng mu chuyn v giao tip s phm#Giao tip#S phm#Gio dc ph thng# T h Chu#P.Dung#294493## 00910000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050016000510020028000670030039000950070054001340220 00400188004001800192008000500210009001100215010000500226011001500231021016400246 02000130041002000070042302000100043002000060044002000110044600500140045700500140 0471039000700485020002100492013000700513005001600520#VV12.13051#VV12.13052#35000 #Vi?t#GI-108T#515#^214#Nguyn nh Tr#Gio trnh ton hc cao cp#Dng cho sin h vin cc trng cao ng#Nguyn nh Tr (ch.b.), L Trng Vinh, Dng Thu V #T.2#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a211tr.^b24cm#Trnh by kin thc t on hc c bn v hm s nhiu bin s, tch phn kp, tch phn ng, chui, p hng trnh vi phn km theo bi tp v p n cui mi chng#Ton cao cp#Hm s#Tch phn#Chui#Gio trnh#L Trng Vinh#Dng Thu V#P.Dung#Phng trnh vi phn#294494#Nguyn nh Tr## 00827000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050016000530020027000690030143000960070016002390040 01800255008000500273009001100278010000500289011001500294021019900309020001600508 020001100524039000700535013000700542#VV12.13053#VV12.13054#44000#Vi?t#GI-108T#5 71.6#^214#Nguyn Nh Hin#Gio trnh sinh hc t bo#Dng cho sinh vin Cao ng , i hc chuyn nghip ngnh Sinh hc, Cng ngh sinh hc, Nng - Lm - Ng ngh ip v Gio vin Sinh hc ph thng#Nguyn Nh Hin#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGi o dc#2012#^a255tr.^b24cm#Gii thiu v t chc phn t ca t bo, cu trc v chc nng ca t bo nhn s v t bo nhn chun, qu trnh chuyn ho vt cht v nng lng t bo, chu k t bo v s sinh sn ca t bo#Sinh hc t bo #Gio trnh#P.Dung#294495## 00956000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050018000500020027000680030127000950070018002220080 00500240009001100245010000500256011001500261021037200276020001700648020001100665 039000700676013000700683#VV12.13055#VV12.13056#50000#Vi?t#KH401H#658#^214#Nguy n Thnh Vinh#Khoa hc qun l i cng#Sch chuyn kho v khoa hc qun l v qun l gio dc dng cho o to c nhn v sau i hc chuyn ngnh qun l gi o dc#Nguyn Thnh Vinh#^aH.#^aGio dc#2012#^a275tr.^b24cm#H thng cc vn c th trong cc lnh vc ca qun l v khoa hc qun l: vai tr, bn cht, i tng, c im khoa hc qun l, nghin cu v t tng qun l, cc chc n ng v nguyn tc qun l, c cu t chc qun l, thng tin trong qun l, quyt nh qun l, lao ng qun l, ngi cn b qun l v nhng vn dng vo qun l gio dc, qun l nh trng#Khoa hc qun l#Gio trnh#P.Dung#294496## 00880000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050024000520020029000760030044001050070024001490080 00500173009001100178010000500189011001400194021019300208020001800401020001800419 02000080043702000100044501500540045502000090050902000220051801300070054003900070 0547#VV12.13057#VV12.13058#15000#Vi?t#250C#372.21#^214#Nguyn Th Thng Huyn # cng bi ging m nhc 1#Ti liu dng cho sinh vin i hc S phm#Nguyn Th Thng Huyn#^aH.#^aGio dc#2012#^a79tr.^b24cm#Trnh by nhng ni dung m nhc c ging dy trong mu gio v tiu hc gm: m, cch ghi m, cao , tr ng , du ho, qung, hp m, iu thc, ging, iu thc 5 m, cc cch bin din#Gio dc mu gio#Gio dc tiu hc#m nhc#Bi ging#TTS ghi: i hc Th i Nguyn. Trng i hc S phm# cng#Phng php ging dy#294497#P.Dung## 00942000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050015000540020025000690070038000940080005001320090 01100137010000500148011001500153021036700168020000900535020001400544020002000558 020002300578020001100601005001400612013000700626039000700633#VV12.13059#VV12.130 60#45000#Vi?t#GI-108T#005.74#^214#Hong Hu Hnh#Gio trnh web ng ngha#Hong Hu Hnh (ch.b.), L Mnh Thnh#^aH.#^aGio dc#2012#^a143tr.^b24cm#Gii thiu tng quan v web ng ngha, cc thnh phn c bn ca web ng ngha nhm biu di n cc ti nguyn trn web theo dng c ng ngha v cc thnh phn c bn ca R DF. Trnh by c bn cng ngh Ontology cho web ng ngha v ngn ng truy vn S PARQL p dng cho RDF v OWL Ontology.Gii thiu mt s ng dng thc tin trong xu th mi xy dng web d liu...#Internet#C s d liu#Cng ngh thng tin#C ng ngh Semantic web#Gio trnh#L Mnh Thnh#294498#P.Dung## 00646000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020011000650070016000760040018000920080 00500110009001100115010000500126011001500131021016000146020001100306020000700317 020000800324020001000332039000700342013000700349#VV12.13061#VV12.13062#30000#Vi ?t#T120L#150#^214#inh Phng Duy#Tm l hc#inh Phng Duy#Ti bn ln th 2#^ aH.#^aGio dc#2012#^a144tr.^b24cm#Trnh by nhng vn chung v khoa hc tm l, hot ng nhn thc, thc v v thc, tnh cm, ch v hnh vi ch, nh n cch v s hnh thnh nhn cch#Tm l hc# thc#Hnh vi#Nhn cch#P.Dung#29 4499## 00868000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020031000570070073000880040018001610080005001790090 01100184010000500195011001500200021022300215020002000438020000900458020001100467 005001300478005001500491005001700506005001700523039000700540013000700547#VV12.13 063#VV12.13064#34000#Vi?t#GI-108T#346.59704#^214#Gio trnh lut s hu tr tu #L nh Ngh, V Th Hi Yn (ch.b.), Nguyn Nh Qunh, Nguyn Th Tuyt#Ti b n ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a195tr.^b24cm#Trnh by tng quan v quyn s hu tr tu. Ni dung quy nh trong php lut Vit Nam v quyn tc gi v quy n lin quan n quyn tc gi, quyn s hu cng nghip, bo h ging cy trng v bo v quyn s hu tr tu#Lut s hu tr tu#Vit Nam#Gio trnh#L nh N gh#V Th Hi Yn#Nguyn Nh Qunh#Nguyn Th Tuyt#P.Dung#294500## 00810000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050018000490020022000670070064000890040019001530080 00500172009001100177010000500188011001500193021023800208020001300446020001100459 005001700470005001900487039000700506013000700513#VV12.13065#VV12.13066#42000#Vi ?t#D121L#410#^214#Nguyn Thin Gip#Dn lun ngn ng hc#Nguyn Thin Gip (ch. b.), on Thin Thut, Nguyn Minh Thuyt#Ti bn ln th 17#^aH.#^aGio dc#201 2#^a323tr.^b21cm#Trnh by bn cht, chc nng ngun gc v s pht trin ca ng n ng. Cc n v t vng, ng m, ng php, ch vit, cc kiu ch ca cc ng n ng th gii. S hnh thnh, pht trin, i tng, nhim v v mi quan h c a ngn ng hc#Ngn ng hc#Gio trnh#on Thin Thut#Nguyn Minh Thuyt#P.Dun g#294501## 00785000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020028000620030035000900070013001250040 01800138008000500156009001100161010000500172011001500177021024700192020001600439 020001700455020000900472039000700481013000700488#VV12.13067#VV12.13068#62000#Vi ?t#L600L#801#^214#Trn nh S#L lun v ph bnh vn hc#Nhng vn v quan nim hin i#Trn nh S#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a431tr.^b21cm #Nhng vn chung v l lun vn hc, tnh dn tc ca vn hc, thc c tnh trong vn hc Vit Nam, nh hng ca vn ho, vn hc Trung Quc i vi Vit Nam theo tinh thn m. Gii thiu mt s bi ph bnh vn hc ca cc tc gi ti u biu#L lun vn hc#Ph bnh vn hc#Vit Nam#P.Dung#294502## 00669000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050018000550020020000730030054000930070018001470040 01800165008000500183009001100188010000500199011001500204021011800219020001100337 020000900348020000800357039000700365013000700372#VV12.13069#VV12.13070#28000#Vi ?t#NG550P#495.9225#^214#Nguyn Th Ly Kha#Ng php ting Vit#Dng cho sinh vin , gio vin ngnh gio dc tiu hc#Nguyn Th Ly Kha#Ti bn ln th 2#^aH.#^aG io dc#2012#^a299tr.^b21cm#Trnh by cc loi hnh v c im ng php ting V it. Tiu chun phn nh t loi, cm t, cu, vn bn, on vn#Ting Vit#Ng php#T vng#P.Dung#294503## 00941000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050016000560020035000720070036001070080005001430090 01100148010000500159011001500164021039300179020001400572020001100586005001200597 013000700609020001900616020000900635039000700644#VV12.13071#VV12.13072#69000#Vi ?t#GI-108T#320.9597#^214#Nguyn Vn Vnh#Gio trnh chnh tr hc i cng#Ch.b .: Nguyn Vn Vnh, L Vn nh#^aH.#^aGio dc#2012#^a391tr.^b24cm#Gii thiu k hi qut mn hc chnh tr hc, lch s t tng chnh tr trc ch ngha Mc phng Ty, phng ng v Vit Nam. Trnh by ni dung t tng chnh tr Mc- Lnin, t tng chnh tr H Ch Minh, quyn lc chnh tr, h thng chnh tr, quyt sch chnh tr ca ng cm quyn v chnh sch cng. Phn tch mi quan h chnh tr vi vn ho, kinh t v s pht trin ca x hi#Chnh tr hc#Gio trnh#L Vn nh#294504#T tng chnh tr#Vit Nam#P.Dung## 00716000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020017000640070015000810080005000960090 01100101010000500112011001500117021027100132020001700403020000500420020001100425 013000700436039000700443#VV12.13073#VV12.13074#44000#Vi?t#L600T#511#^214#Trn T hng Qu#L thuyt th#Trn Thng Qu#^aH.#^aGio dc#2012#^a203tr.^b24cm#Gi i thiu khi nim c bn v th, cc cch biu din th trn my tnh, cc thut ton tm kim trn th. Trnh by th Euler v th Hamilton, cy , cy khung v cy khung ngn nht ca th, cc thut ton tm ng i ngn nht trn th hu hn...#L thuyt th#Ton#Gio trnh#294505#P.Dung## 00843000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050016000550020025000710030042000960070016001380080 00500154009001100159010000500170011001500175021030000190020001300490020001700503 020001100520020000800531013000700539039000700546#VV12.13075#VV12.13076#75000#Vi ?t#B103T#620.10076#^214#ng Vit Cng#Bi tp sc bn vt liu#Chn lc - Gii mu - Hng dn v p s#ng Vit Cng#^aH.#^aGio dc#2012#^a387tr.^b24cm#T rnh by v ni lc v biu ni lc, ko v nn, trng thi ng xut v cc g i thuyt v trng thi ng sut gii hn, tnh ton thc hnh cc mi ghp, xo n thanh thng, cc bi ton un phng, thanh chu lc phc tp, n nh ca h n hi, ng lc hc bn, kt cu siu tnh, bn mi#Vt liu hc#Sc bn vt liu#Gio trnh#Bi tp#294506#P.Dung## 00759000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520050016000570020040000730070030001130080005001430090 01100148010000500159011001500164021018500179020000700364020000900371020001700380 020001100397005001300408020002200421013000700443039000700450#VV12.13077#VV12.130 78#28000#Vi?t#GI-108T#621.80285#^214#Nguyn Hng Sn#Gio trnh v k thut vi AutoCad 2009#Nguyn Hng Sn, Chu Anh Tun#^aH.#^aGio dc#2012#^a147tr.^b24cm# Hng dn s dng phn mm AutoCAD Release 2009 xy dng hon chnh mt bn v c kh hai chiu bao gm cc lnh v c bn, cc lnh v nhanh v hiu chnh b n v, ghi kch thc...#C kh#Thit k#Phn mm AutoCAD#Gio trnh#Chu Anh Tu n#Chng trnh my tnh#294507#P.Dung## 00896000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500050016000550020044000710070033001150040018001480080 00500166009001100171010000500182011001500187021031100202020002000513020001100533 020000900544020001100553005001600564039000700580013000700587#VV12.13079#VV12.130 80#42000#Vi?t#GI-108T#342.597#^214#Nguyn Th Thu#Gio trnh lut t tng hnh chnh Vit Nam#Nguyn Th Thu, Hong Quc Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2012#^a247tr.^b24cm#Trnh by cc khi nim v nguyn tc ca lut t tng h nh chnh Vit Nam, thm quyn xt x hnh chnh ca ta n nhn dn, ngi tin hnh t tng hnh chnh, tham gia t tng hnh chnh, khi kin v th l v n hnh chnh, chng c v chng minh trong v n hnh chnh, xt x s thm v n hnh chnh...#Lut t tng dn s#Hnh chnh#Vit Nam#Gio trnh#Hong Quc Hng #P.Dung#294508## 00803000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020016000680030059000840290022001430070 01700165004004100182008000500223009001100228010000500239011001500244021012500259 02000160038402000090040002000090040902000090041802000130042702000110044003900070 0451013000700458#VV12.13081#VV12.13082#70000#Vi?t#C460H#620.1#^214#Nguyn Vn K hang#C hc k thut#Gio trnh dng cho sinh vin i hc v cao ng K thut# Engineering mechanics#Nguyn Vn Khang#Ti bn ln th 1 c sa cha v b sung# ^aH.#^aGio dc#2012#^a427tr.^b24cm#Nhng kin thc c bn v c hc, k thut v i nhng khi nim v tnh hc vt rn, ng hc vt rn v ng lc hc vt rn #C hc k thut#Cht rn#Tnh hc#ng hc#ng lc hc#Gio trnh#P.Dung#29450 9## 00979000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020033000560030036000890070073001250040018001980080 00500216009001100221010000500232011001500237021027200252020000800524020001300532 02000090054502000110055400500160056500500120058100500160059300500180060903900070 0627013000700634#VV12.13083#VV12.13084#42000#Vi?t#GI-108T#621.3815#^214#Gio tr nh k thut mch in t#Sch dng cho sinh vin h cao ng#ng Vn Chuyt (c h.b.), B Quc Bo, Phm Xun Khnh, Nguyn Vit Tuyn#Ti bn ln th 2#^aH.#^a Gio dc#2012#^a223tr.^b24cm#Gm cc kin thc c bn v k thut mch in t n h: khuych i tn hiu nh dng transistor lng cc - BJT, transistor trng - FET, ghp tng khuych i v cc mch khuych i c bit, cng sut, khuyc h i thut ton, ngun in mt chiu, dao ng iu ho...#in t#Mch in t #K thut#Gio trnh#ng Vn Chuyt#B Quc Bo#Phm Xun Khnh#Nguyn Vit Tu yn#P.Dung#294510## 00641000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050015000510020031000660070015000970040018001120080 00500130009001100135010000500146011001500151021017400166020001000340020001100350 039000700361013000700368#VV12.13086#VV12.13085#36000#Vi?t#GI-108T#160#^214#Nguy n Nh Hi#Gio trnh logic hc i cng#Nguyn Nh Hi#Ti bn ln th 3#^aH.# ^aGio dc#2012#^a227tr.^b24cm#Trnh by v i tng, ngha ca logic hc v nhng kin thc v khi nim, phn on, cc quy lut c bn ca logic hnh thc , suy lun, chng minh v bc b, gi thuyt#Logic hc#Gio trnh#P.Dung#294511# # 00790000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050013000510020037000640070013001010040018001140080 00500132009001100137010000500148011001500153021029700168020001200465020001000477 020001100487039000700498013000700505#VV12.13087#VV12.13088#50000#Vi?t#GI-108T#6 64#^214#Kiu Hu nh#Gio trnh vi sinh vt hc thc phm#Kiu Hu nh#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a275tr.^b24cm#Cung cp nhng kin thc chung v c c nhm vi sinh vt thng gp trong thc phm, bo t ca chng; cc yu t nh hng n sinh trng v vai tr ca vi sinh vt trong vic sn xut cc loi t hc phm ln men, cc kin thc v s gy h hng thc phm v ba loi bnh pht sinh t thc phm...#Vi sinh vt#Thc phm#Gio trnh#P.Dung#294512## 00600000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020017000560070048000730220004001210040018001250080 00500143009001100148010000500159011001500164020001200179020001700191020001600208 020000900224020001000233005001500243005001400258039000700272013000700279#VV12.13 089#VV12.13090#42000#Vi?t#K250C#959.704092#^214#K chuyn Bc H#S.t., tuyn ch n: Trn Ngc Linh, Lng Vn Ph#T.1#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2012#^a2 75tr.^b21cm#H Ch Minh#Vn hc hin i#Thi nin thiu#Vit Nam#Truyn k#Trn Ngc Linh#Lng Vn Ph#P.Dung#294513## 00886000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020017000560070065000730220004001380040018001420080 00500160009001100165010000500176011001500181005001500196005001400211021020300225 02000170042802000200044502000090046502000100047402000120048403900070049602000100 0503005001600513013000700529#VV12.13091#VV12.13092#37000#Vi?t#K250C#959.704092# ^214#K chuyn Bc H#S.t., tuyn chn: Trn Ngc Linh, Lng Vn Ph, Nguyn H u ng#T.2#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a247tr.^b21cm#Trn Ngc Linh# Lng Vn Ph#Gii thiu nhng cu chuyn v cuc i v qu trnh hot ng cc h mng ca Bc t khi l thy gio Nguyn Tt Thnh ra i tm ng cu nc, n khi tr thnh v lnh t knh yu ca dn tc Vit Nam#Vn hc hin i#Hot ng cch mng#Vit Nam#Truyn k#H Ch Minh#P.Dung#S nghip#Nguyn Hu ng#29 4514## 00882000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020017000560070065000730220004001380040018001420080 00500160009001100165010000500176011001500181005001500196005001400211005001600225 02102310024102000170047202000100048902000090049902000100050802000120051803900070 0530013000700537#VV12.13093#VV12.13094#70000#Vi?t#K250C#959.704092#^214#K chuy n Bc H#S.t., tuyn chn: Trn Ngc Linh, Lng Vn Ph, Nguyn Hu ng#T.3#T i bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a456tr.^b21cm#Trn Ngc Linh#Lng Vn Ph #Nguyn Hu ng#Truyn k v cuc sng i thng ca Bc H, mt con ngi gi n d, thn thng, gn gi ht lng phc v t quc, phc v nhn dn, v tng lai c cng ng dn tc Vit Nam. Bc H vi chin s, vi vn ngh s v vi nhn dn#Vn hc hin i#S nghip#Vit Nam#Truyn k#H Ch Minh#P.Dung#294515 ## 00707000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510050011000560020056000670070011001230040018001340080 00500152009001100157010000500168011001500173021014200188020001900330020001600349 020000800365020000900373020000900382039000700391013000700398#VV12.13095#VV12.130 96#240000#Vi?t#V115H#895.92209#^214#Nguyn Lc#Vn hc Vit Nam na cui th k XVIII - ht th k XIX#Nguyn Lc#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a871t r.^b24cm#Khi qut v vn hc Vit Nam giai on na cui th k XVIII n ht t h k XIX. Nhng tc gi v tc phm tiu biu ca vn hc thi k ny#Nghin c u vn hc#Vn hc cn i#Tc gi#Tc phm#Vit Nam#P.Dung#294516## 00788000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020031000570070074000880080005001620090011001670100 00500178011001500183020001000198020001100208021018300219039000500402005001500407 005001200422005001400434005001600448013000700464020001500471#VV12.13097#VV12.130 98#43000#Vi?t#GI-108T#344.59703#^214#Gio trnh Lut An sinh x hi#B.s.: Nguy n Hu Ch (ch.b.), Th Dung, o Mng ip, Nguyn Xun Thu#^aH.#^aGio dc#2 012#^a235tr.^b24cm#Php lut#Gio trnh#Gii thiu v lut an sinh x hi trong h thng php lut Vit Nam. Tm hiu v bo him x hi, bo him y t, ch u i v tr cp x hi, gii quyt tranh chp an sinh x hi#Loan#Nguyn Hu C h# Th Dung#o Mng ip#Nguyn Xun Thu#294517#An sinh x hi## 01025000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020065000510070062001160080005001780090011001830100 00500194011001500199015003800214020001000252020001100262021028200273020000800555 03900050056300500140056802000200058202000120060200500160061400500130063000500110 0643005001400654013000700668#VV12.13099#VV12.13100#40000#Vi?t#GI-108T#160#^214# Gio trnh lgic hc v phng php hc tp, nghin cu khoa hc#B.s.: on Vn Khi, Nguyn Anh Tun, D nh Phc (ch.b.)...#^aH.#^aGio dc#2012#^a223tr.^b24 cm#TTS ghi: Trng i hc Ngoi thng#Logic hc#Gio trnh#Trnh by khi qu t v nhp mn lgic hc v phng php hc tp, nghin cu khoa hc. Nhng vn c bn v lgic hc i cng c trng ca phn on, cc quy lut ca suy lu n, chng minh. Nhng vn c bn v phng php hc tp i hc v phng p hp nghin cu khoa hc#Hc tp#Loan#on Vn Khi#Nghin cu khoa hc#Phng ph p#Nguyn Anh Tun#D nh Phc#L Hoi An#Hong Mc Lan#294518## 00700000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490050013000540020027000670070056000940080005001500090 01100155010000500166011001500171020001100186020000800197021010700205020001000312 039000500322005001700327005001600344004003100360013000700391#VV12.13101#VV12.131 02#134000#Vi?t#T550#398.903#^214#Nguyn Nh #T in thnh ng hc sinh#Nguy n Nh (ch.b.), Nguyn Vn Khang, Phan Xun Thnh#^aH.#^aGio dc#2012#^a696tr. ^b21cm#Ting Vit#T in#Gm nhng cu thnh ng ting Vit c sp xp theo v n ch ci, km theo phn ch gii v v d minh ho#Thnh ng#Loan#Nguyn Vn K hang#Phan Xun Thnh#Ti bn ln th 1, c sa cha#294519## 00789000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020009000490070061000580080005001190090011001240100 00500135011001500140020000900155019001600164021012000180020002100300039000500321 01200520032600600110037800600120038902000170040100400180041800500200043601300070 0456#VV12.13103#VV12.13104#63000#Vi?t#T406H#510#^214#Ton hc#Bin dch: T Vn Mc, T Thu Hng ; Trn Th Thanh Lim h.#^aH.#^aGio dc#2012#^a432tr.^b21cm# Ton hc#dch Trung Quc#Trnh by, gii thch mt s kin thc v ton hc cng nh gii p cc cu hi v ng dng ca chng trong cuc sng#Khoa hc thng thc#Loan#Mi vn cu hi v sao: B mi. Tri thc th k 21#T Vn Mc#T Thu Hng#Sch thng thc#Ti bn ln th 1#Trn Th Thanh Lim#294520## 00709000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050013000550020026000680070013000940080005001070090 01100112010000500123011001500128020000900143020000800152021018800160020000900348 039000500357004001800362020000900380013000700389020001100396#VV12.13105#VV12.131 06#145000#Vi?t#T550#495.9223#^214#Nguyn Nh #T in chnh t hc sinh#Nguy n Nh #^aH.#^aGio dc#2012#^a814tr.^b21cm#Ngn ng#T in#Gm nhng tc ng t hng dng thng gp trong sch gio khoa ph thng v nhng t kh nh vn, kh pht m ng hoc d pht m ln vi t khc, cc mc t c xp xp theo tr t t ABC#Chnh t#Loan#Ti bn ln th 1#Hc sinh#294521#Ting Vit## 00734000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020009000490070052000580080005001100090011001150100 00500126011001500131020000900146020001700155019001600172021009300188020002100281 039000500302012005300307006001500360004001800375005002000393013000700413#VV12.13 107#VV12.13108#63000#Vi?t#455V#590#^214#ng vt#Bin dch: Nguyn Vn Mu ; T rn Th Thanh Lim h.#^aH.#^aGio dc#2012#^a430tr.^b21cm#ng vt#Sch thng thc#Dch Trung Quc#Cung cp cc tri thc khoa hc c bn v i sng, c im pht trin ca cc loi ng vt#Khoa hc thng thc#Loan#Mi vn cu hi v sao : B mi. Tri thc th k 21#Nguyn Vn Mu#Ti bn ln th 1#Trn Th Thanh Lim#294522## 00787000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020008000490070061000570080005001180090011001230100 00500134011001500139020000800154019001600162021011900178020002100297039000500318 01200530032300600110037600600120038702000170039900400180041600500200043401300070 0454#VV12.13110#VV12.13109#63000#Vi?t#H401H#540#^214#Ho hc#Bin dch: T Vn Mc, T Thu Hng ; Trn Th Thanh Lim h.#^aH.#^aGio dc#2012#^a415tr.^b21cm#H o hc#Dch Trung Quc#Trnh by, gii thch mt s kin thc v ho hc cng nh gii p cc cu hi v ng dng ca chng trong cuc sng#Khoa hc thng th c#Loan#Mi vn cu hi v sao : B mi. Tri thc th k 21#T Vn Mc#T Thu H ng#Sch thng thc#Ti bn ln th 1#Trn Th Thanh Lim#294523## 00748000000000349000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020010000400070077000500080005001270090011001320100005001430110 01400148020001100162020001400173020000900187039000500196012007600201005001500277 00500120029202000130030400400180031700500120033502000080034702000100035502000080 0365005001800373013000700391#VV12.13111#6800#Vi?t#C108V#372.21#^214#Co v C#B .s.: ng Thu Qunh, Thm V Can, C Th Thu ; V tranh: Nhm Handpictures#^aH. #^aGio dc#2012#^a23tr.^b21cm#Ting Vit#Sch mu gio#Mu gio#Loan#B tp c , tp k chuyn v lm quen vi ch ci. Kho tng truyn ng ngn#ng Thu Qunh #Thm V Can#Truyn tranh#Ti bn ln th 2#C Th Thu#Tp c#K chuyn#Ch c i#Nhm Handpictures#294524## 00749000000000349000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020011000400070077000510080005001280090011001330100005001440110 01400149020001100163020001400174020000900188039000500197012007600202005001500278 00500120029302000130030500400180031800500120033602000080034802000100035602000080 0366005001800374013000700392#VV12.13112#6800#Vi?t#R501V#372.21#^214#Ra v Th# B.s.: ng Thu Qunh, Thm V Can, C Th Thu ; V tranh: Nhm Handpictures#^aH .#^aGio dc#2012#^a23tr.^b21cm#Ting Vit#Sch mu gio#Mu gio#Loan#B tp c, tp k chuyn v lm quen vi ch ci. Kho tng truyn ng ngn#ng Thu Qun h#Thm V Can#Truyn tranh#Ti bn ln th 2#C Th Thu#Tp c#K chuyn#Ch c i#Nhm Handpictures#294525## 00757000000000349000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020018000410070077000590080005001360090011001410100005001520110 01400157020001100171020001400182020000900196039000500205012007600210005001500286 00500120030102000130031300400180032600500120034402000080035602000100036402000080 0374005001800382013000700400#VV12.13113#6800#Vi?t#CH500C#372.21#^214#Ch Chut tham n#B.s.: ng Thu Qunh, Thm V Can, C Th Thu ; V tranh: Nhm Handpict ures#^aH.#^aGio dc#2012#^a23tr.^b21cm#Ting Vit#Sch mu gio#Mu gio#Loan#B tp c, tp k chuyn v lm quen vi ch ci. Kho tng truyn ng ngn#ng Thu Qunh#Thm V Can#Truyn tranh#Ti bn ln th 2#C Th Thu#Tp c#K chuy n#Ch ci#Nhm Handpictures#294526## 00759000000000349000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400070077000610080005001380090011001430100005001540110 01400159020001100173020001400184020000900198039000500207012007600212005001500288 00500120030302000130031500400180032800500120034602000080035802000100036602000080 0376005001800384013000700402#VV12.13114#6800#Vi?t#G125V#372.21#^214#Gu v hai ngi bn#B.s.: ng Thu Qunh, Thm V Can, C Th Thu ; V tranh: Nhm Handpi ctures#^aH.#^aGio dc#2012#^a23tr.^b21cm#Ting Vit#Sch mu gio#Mu gio#Loan #B tp c, tp k chuyn v lm quen vi ch ci. Kho tng truyn ng ngn#n g Thu Qunh#Thm V Can#Truyn tranh#Ti bn ln th 2#C Th Thu#Tp c#K ch uyn#Ch ci#Nhm Handpictures#294527## 00757000000000349000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020018000410070077000590080005001360090011001410100005001520110 01400157020001100171020001400182020000900196039000500205012007600210005001500286 00500120030102000130031300400180032600500120034402000080035602000100036402000080 0374005001800382013000700400#VV12.13115#6800#Vi?t#QU100S#372.21#^214#Qu si v qu b#B.s.: ng Thu Qunh, Thm V Can, C Th Thu ; V tranh: Nhm Handpict ures#^aH.#^aGio dc#2012#^a23tr.^b21cm#Ting Vit#Sch mu gio#Mu gio#Loan#B tp c, tp k chuyn v lm quen vi ch ci. Kho tng truyn ng ngn#ng Thu Qunh#Thm V Can#Truyn tranh#Ti bn ln th 2#C Th Thu#Tp c#K chuy n#Ch ci#Nhm Handpictures#294528## 00762000000000349000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410070077000640080005001410090011001460100005001570110 01400162020001100176020001400187020000900201039000500210012007600215005001500291 00500120030602000130031800400180033100500120034902000080036102000100036902000080 0379005001800387013000700405#VV12.13116#6800#Vi?t#CH519M#372.21#^214#Chut, Mo v G Trng#B.s.: ng Thu Qunh, Thm V Can, C Th Thu ; V tranh: Nhm Han dpictures#^aH.#^aGio dc#2012#^a23tr.^b21cm#Ting Vit#Sch mu gio#Mu gio#L oan#B tp c, tp k chuyn v lm quen vi ch ci. Kho tng truyn ng ngn# ng Thu Qunh#Thm V Can#Truyn tranh#Ti bn ln th 2#C Th Thu#Tp c#K chuyn#Ch ci#Nhm Handpictures#294529## 00758000000000349000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400070077000600080005001370090011001420100005001530110 01400158020001100172020001400183020000900197039000500206012007600211005001500287 00500120030202000130031400400180032700500120034502000080035702000100036502000080 0375005001800383013000700401#VV12.13117#6800#Vi?t#K305V#372.21#^214#Kin v chi m B Cu#B.s.: ng Thu Qunh, Thm V Can, C Th Thu ; V tranh: Nhm Handpic tures#^aH.#^aGio dc#2012#^a23tr.^b21cm#Ting Vit#Sch mu gio#Mu gio#Loan# B tp c, tp k chuyn v lm quen vi ch ci. Kho tng truyn ng ngn#ng Thu Qunh#Thm V Can#Truyn tranh#Ti bn ln th 2#C Th Thu#Tp c#K chu yn#Ch ci#Nhm Handpictures#294530## 00757000000000349000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020018000410070077000590080005001360090011001410100005001520110 01400157020001100171020001400182020000900196039000500205012007600210005001500286 00500120030102000130031300400180032600500120034402000080035602000100036402000080 0374005001800382013000700400#VV12.13118#6800#Vi?t#CH500C#372.21#^214#Ch Ch h nh phc#B.s.: ng Thu Qunh, Thm V Can, C Th Thu ; V tranh: Nhm Handpict ures#^aH.#^aGio dc#2012#^a23tr.^b21cm#Ting Vit#Sch mu gio#Mu gio#Loan#B tp c, tp k chuyn v lm quen vi ch ci. Kho tng truyn ng ngn#ng Thu Qunh#Thm V Can#Truyn tranh#Ti bn ln th 2#C Th Thu#Tp c#K chuy n#Ch ci#Nhm Handpictures#294531## 00758000000000349000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400070077000600080005001370090011001420100005001530110 01400158020001100172020001400183020000900197039000500206012007600211005001500287 00500120030202000130031400400180032700500120034502000080035702000100036502000080 0375005001800383013000700401#VV12.13119#6800#Vi?t#S550T#372.21#^214#S t v Ch ut Nht#B.s.: ng Thu Qunh, Thm V Can, C Th Thu ; V tranh: Nhm Handpic tures#^aH.#^aGio dc#2012#^a23tr.^b21cm#Ting Vit#Sch mu gio#Mu gio#Loan# B tp c, tp k chuyn v lm quen vi ch ci. Kho tng truyn ng ngn#ng Thu Qunh#Thm V Can#Truyn tranh#Ti bn ln th 2#C Th Thu#Tp c#K chu yn#Ch ci#Nhm Handpictures#294532## 00761000000000349000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020023000400070077000630080005001400090011001450100005001560110 01400161020001100175020001400186020000900200039000500209012007600214005001500290 00500120030502000130031700400180033000500120034802000080036002000100036802000080 0378005001800386013000700404#VV12.13120#6800#Vi?t#R501V#372.21#^214#Ra v hai c vt tri#B.s.: ng Thu Qunh, Thm V Can, C Th Thu ; V tranh: Nhm Hand pictures#^aH.#^aGio dc#2012#^a23tr.^b21cm#Ting Vit#Sch mu gio#Mu gio#Lo an#B tp c, tp k chuyn v lm quen vi ch ci. Kho tng truyn ng ngn# ng Thu Qunh#Thm V Can#Truyn tranh#Ti bn ln th 2#C Th Thu#Tp c#K chuyn#Ch ci#Nhm Handpictures#294533## 00526000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020029000440070019000730080005000920090011000970100005001080110 01400113020001800127020000900145039000500154012003300159005000900192005000900201 020001300210004001800223013000700241#VV12.13121#12000#Vi?t#NH556N#895.9223#^214 #Nhng ngi sao xanh trn tai#Minh Ch, Minh Nh#^aH.#^aGio dc#2012#^a16tr.^b2 1cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Loan#T truyn tranh gio dc o c#Minh Ch#Mi nh Nh#Truyn tranh#Ti bn ln th 1#294534## 00524000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020027000440070019000710080005000900090011000950100005001060110 01400111020001800125020000900143039000500152012003300157005000900190005000900199 020001300208004001800221013000700239#VV12.13122#12000#Vi?t#NH556C#895.9223#^214 #Nhng ch Cn con thch m#Minh Ch, Minh Thi#^aH.#^aGio dc#2012#^a16tr.^b21c m#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Loan#T truyn tranh gio dc o c#Minh Ch#Minh Thi#Truyn tranh#Ti bn ln th 1#294535## 00504000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020024000430070019000670080005000860090011000910100005001020110 01400107020001800121020000900139039000500148012001700153005000900170005000900179 020001300188004001800201013000700219#VV12.13123#12000#Vi?t#C125C#895.9223#^214# Cu chuyn h nh chut#Minh Hi, Minh Thi#^aH.#^aGio dc#2012#^a20tr.^b21cm#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Loan#T sch Tui th#Minh Hi#Minh Thi#Truyn tranh#T i bn ln th 1#294536## 00517000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020019000430070020000620080005000820090011000870100005000980110 01400103020001800117020000900135039000500144012003300149005001000182005000900192 020001300201004001800214013000700232#VV12.13124#12000#Vi?t#252C#895.9223#^214# ch con khu ming#Trung Hi, Minh Ch#^aH.#^aGio dc#2012#^a16tr.^b21cm#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Loan#T truyn tranh gio dc o c#Trung Hi#Minh Ch#Tr uyn tranh#Ti bn ln th 1#294537## 00532000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020033000440070020000770080005000970090011001020100005001130110 01400118020001800132020000900150039000500159012003300164005001000197005000900207 020001300216004001800229013000700247#VV12.13125#12000#Vi?t#CH303B#895.9223#^214 #Chic bnh sinh nht b nh cp#Trung Hi, Minh Ch#^aH.#^aGio dc#2012#^a16t r.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Loan#T truyn tranh gio dc o c#Trung Hi#Minh Ch#Truyn tranh#Ti bn ln th 1#294538## 00522000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020028000430070018000710080005000890090011000940100005001050110 01400110020001800124020000900142039000500151012003300156005000900189005000800198 020001300206004001800219013000700237#VV12.13126#12000#Vi?t#C514S#895.9223#^214# Cuc so ti gia Voi v Kh#Minh Ch, Ng Tn#^aH.#^aGio dc#2012#^a16tr.^b21cm #Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Loan#T truyn tranh gio dc o c#Minh Ch#Ng T n#Truyn tranh#Ti bn ln th 1#294539## 00526000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020030000430070019000730080005000920090011000970100005001080110 01400113020001800127020000900145039000500154012003300159005000900192005000900201 020001300210004001800223013000700241#VV12.13127#12000#Vi?t#S254C#895.9223#^214# Sn con i d tic ngoi tri#Minh Hi, Minh Ch#^aH.#^aGio dc#2012#^a16tr.^b2 1cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Loan#T truyn tranh gio dc o c#Minh Hi#Mi nh Ch#Truyn tranh#Ti bn ln th 1#294540## 00516000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020030000430070022000730080005000950090011001000100005001110110 01400116020001800130020000900148039000500157012001700162005000900179005001200188 020001300200004001800213013000700231#VV12.13128#12000#Vi?t#C514T#895.9223#^214# Cuc thi ht ca cc loi th#Minh Hi, Hng Dng#^aH.#^aGio dc#2012#^a20tr. ^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Loan#T sch Tui th#Minh Hi#Hng Dng#Tru yn tranh#Ti bn ln th 1#294541## 00479000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020028000400070025000680080005000930090011000980100005001090110 01400114015003000128020001800158039000500176005002000181020000900201020000800210 013000700218#VV12.13129#6000#Vi?t#S450T#372.21#^214#S theo di sc kho tr em #Nguyn Th Hng Thu b.s.#^aH.#^aGio dc#2012#^a24tr.^b21cm#TTS ghi: V Gio d c Mm non#Chm sc sc kho#Loan#Nguyn Th Hng Thu#Mu gio#S y b#294542## 00652000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020048000400070021000880080005001090090011001140100005001250110 01400130015003000144020001800174021014900192039000500341005001600346020000900362 013000700371020000800378#VV12.13130#6000#Vi?t#S450T#372.86#^214#S theo di sc kho, th lc hc sinh tiu hc#Trn nh Thun b.s.#^aH.#^aGio dc#2012#^a23t r.^b21cm#TTS ghi: V Gio dc Mm non#Gio dc tiu hc#Hng dn theo di sc kho, th lc ca hc sinh trong sut 5 nm tiu hc, qua kim tra tnh hnh i hc u v cht lng hc tp ca hc sinh#Loan#Trn nh Thun#Sc kho#2945 43#Th lc## 00986000000000337000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370050020000420020067000620030025001290070073001540080005002270090 01100232010000500243011001400248015005400262020001800316021020600334039000500540 00500200054500400180056502000080058302000100059102000110060100500150061200500140 0627013000700641#VV12.13131#7300#Vi?t#GI-108D#372.21#^214#Nguyn Th Hng Thu#G io dc tr s dng nng lng tit kim, hiu qu trong gia nh#Ti liu dnh cho cha m#B.s.: Nguyn Th Hng Thu, Nguyn Th Hiu ; Minh ho: Bi Quang Tun ...#^aH.#^aGio dc#2012#^a39tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Gio dc mu gio#Gii thiu nguyn tc, ni dung, cc hot ng v phng php thc hin ni dung gio dc tr s dng nng lng tit kim, hiu qu. Xy dng mi trng gio dc tr s dng nng lng tit kim, hiu qu#Loa n#Nguyn Th Hng Thu#Ti bn ln th 3#S dng#Tit kim#Nng lng#Bi Quang T un#ng Hong V#294544## 00836000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020030000530030109000830080005001920090011001970100 00500208011001700213015003300230020001800263020001500281021018500296039000500481 004001800486020001300504020002200517013000700539#VV12.13132#VV12.13133#20000#Vi ?t#CH561T#372.21#^214#Chng trnh gio dc mm non#Ban hnh km theo Thng t s 17/2009/TT-BGDT ngy 25 thng 7 nm 2009 ca B trng B Gio dc v o to #^aH.#^aGio dc#2012#^a79tr.^b21x30cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc mu gio#Sch gio vin#Gii thiu mc tiu gio dc, k hoch thc hin, ni d ung v cc hot ng gio dc, hnh thc t chc v phng php gio dc trong c hng trnh gio dc nh tr v gio dc mu gio#Loan#Ti bn ln th 3#Chng trnh#Phng php ging dy#294545## 00729000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020016000410030024000570070099000810080005001800090011001850100 00500196011001700201015003000218020001800248020001400266039000500280012003500285 005001700320005002300337005002000360005001900380020000900399013000700408#VN12.03 858#7600#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch gia nh#Dnh cho tr 3 - 4 tui#B.s.: Phan Th Lan Anh, Nguyn Th Thanh Giang, Nguyn Th Hng Thu ; Minh ho: Nguyn Phng Dung#^aH.#^aGio dc#2012#^a19tr.^b19x27cm#TTS ghi: V Gio dc Mm non #Gio dc mu gio#Sch mu gio#Loan#V b hot ng v khm ph ch #Phan Th Lan Anh#Nguyn Th Thanh Giang#Nguyn Th Hng Thu#Nguyn Phng Dung#Gia nh #294546## 00780000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020016000410030024000570070119000810080005002000090011002050100 00500216011001700221015003000238020001800268020001400286039000500300012003500305 00500170034000500230035700500200038000500190040002000090041900500190042801300070 0447#VN12.03857#7600#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch gia nh#Dnh cho tr 4 - 5 tui#B.s.: Phan Th Lan Anh, Nguyn Th Thanh Giang, Nguyn Th Hng Thu, Nguy n Thanh Huyn ; Minh ho: Nguyn Phng Dung#^aH.#^aGio dc#2012#^a19tr.^b19x27 cm#TTS ghi: V Gio dc Mm non#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Loan#V b hot ng v khm ph ch #Phan Th Lan Anh#Nguyn Th Thanh Giang#Nguyn Th Hng Thu#Nguyn Thanh Huyn#Gia nh#Nguyn Phng Dung#294547## 00727000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020016000410030024000570070098000810080005001790090011001840100 00500195011001700200015003000217020001800247020001400265039000500279012003500284 005001600319005002300335005002000358020000900378005001900387013000700406#VN12.03 859#7600#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch gia nh#Dnh cho tr 5 - 6 tui#B.s.: Nguyn Th Hiu, Nguyn Th Thanh Giang, Nguyn Th Hng Thu ; Minh ho: Nguyn Phng Dung#^aH.#^aGio dc#2012#^a19tr.^b19x27cm#TTS ghi: V Gio dc Mm non# Gio dc mu gio#Sch mu gio#Loan#V b hot ng v khm ph ch #Nguyn T h Hiu#Nguyn Th Thanh Giang#Nguyn Th Hng Thu#Gia nh#Nguyn Phng Dung#2 94548## 00781000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020030000410030024000710070097000950080005001920090011001970100 00500208011001700213015003000230020001800260020001400278039000500292012003500297 00500170033200500230034900500190037202000230039100500150041400500190042901300070 0448#VN12.03860#7600#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch phng tin giao thng#Dnh cho tr 3 - 4 tui#B.s.: Trn Th Thu Ho, Nguyn Th Thanh Giang, Nguyn Thanh Huyn ; Minh ho: Thi Thanh Vn...#^aH.#^aGio dc#2012#^a20tr.^b19x27cm#TTS ghi: V Gio dc Mm non#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Loan#V b hot ng v khm ph ch #Trn Th Thu Ho#Nguyn Th Thanh Giang#Nguyn Thanh Huyn#Ph ng tin giao thng#Thi Thanh Vn#Nguyn Phng Dung#294549## 00781000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020030000410030024000710070097000950080005001920090011001970100 00500208011001700213015003000230020001800260020001400278039000500292012003500297 00500170033200500230034900500190037202000230039100500150041400500190042901300070 0448#VN12.03861#7600#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch phng tin giao thng#Dnh cho tr 4 - 5 tui#B.s.: Trn Th Thu Ho, Nguyn Th Thanh Giang, Nguyn Thanh Huyn ; Minh ho: Thi Thanh Vn...#^aH.#^aGio dc#2012#^a20tr.^b19x27cm#TTS ghi: V Gio dc Mm non#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Loan#V b hot ng v khm ph ch #Trn Th Thu Ho#Nguyn Th Thanh Giang#Nguyn Thanh Huyn#Ph ng tin giao thng#Thi Thanh Vn#Nguyn Phng Dung#294550## 00787000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020030000410030024000710070100000950080005001950090011002000100 00500211011001700216015003000233020001800263020001400281039000500295012003500300 00500170033500500230035200500220037502000230039700500150042000500190043501300070 0454#VN12.03862#7600#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch phng tin giao thng#Dnh cho tr 5 - 6 tui#B.s.: Trn Th Thu Ho, Nguyn Th Thanh Giang, Nguyn Th B ch Chin ; Minh ho: Thi Thanh Vn...#^aH.#^aGio dc#2012#^a20tr.^b19x27cm#T TS ghi: V Gio dc Mm non#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Loan#V b hot ng v khm ph ch #Trn Th Thu Ho#Nguyn Th Thanh Giang#Nguyn Th Bch Chi n#Phng tin giao thng#Thi Thanh Vn#Nguyn Phng Dung#294551## 00786000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020039000410030024000800070102001040080005002060090011002110100 00500222011001700227020001800244020000500262020002000267020001400287005002300301 01300070032401500300033100500230036100500160038400500200040003900050042001200350 0425#VN12.03863#7600#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch nc v cc hin tng t n hin#Dnh cho tr 3 - 4 tui#B.s.: Nguyn Th Thanh Huyn, Nguyn Th Thanh Gian g, ng Lan Phng ; Minh ho: Nguyn Th Kim Dung#^aH.#^aGio dc#2012#^a20tr.^ b19x27cm#Gio dc mu gio#Nc#Hin tng t nhin#Sch mu gio#Nguyn Th Tha nh Huyn#294552#TTS ghi: V Gio dc Mm non#Nguyn Th Thanh Giang#ng Lan Ph ng#Nguyn Th Kim Dung#H.H#V B hot ng v khm ph ch ## 00834000000000337000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020039000410030023000800070121001030080005002240090011002290100 00500240011001700245020001800262020000500280020002000285020001400305005002300319 01500300034200500230037200500160039500500180041103900050042901200350043400500200 0469013000700489#VN12.03864#7600#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch nc v cc hi n tng t nhin#Dnh cho tr 4- 5 tui#B.s.: Nguyn Th Thanh Huyn, Nguyn Th Thanh Giang, ng Lan Phng, Nguyn Minh Huyn ; Minh ho: Nguyn Th Kim Dung #^aH.#^aGio dc#2012#^a20tr.^b19x27cm#Gio dc mu gio#Nc#Hin tng t nhi n#Sch mu gio#Nguyn Th Thanh Huyn#TTS ghi: V Gio dc Mm non#Nguyn Th Thanh Giang#ng Lan Phng#Nguyn Minh Huyn#H.H#V B hot ng v khm ph c h #Nguyn Th Kim Dung#294553## 00836000000000337000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020039000410030023000800070122001030080005002250090011002300100 00500241011001700246012003500263015003000298020001800328020000500346020002000351 02000140037100500170038500500230040200500230042500500180044800500200046603900050 0486013000700491#VN12.03865#7600#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch nc v cc hi n tng t nhin#Dnh cho tr 5- 6 tui#B.s.: Phan Th Lan Anh, Nguyn Th Thanh Giang, Nguyn Th Thanh Huyn, Nguyn Minh Huyn ; Minh ho: Nguyn Th Kim Dun g#^aH.#^aGio dc#2012#^a20tr.^b19x27cm#V B hot ng v khm ph ch #TTS ghi: V Gio dc Mm non#Gio dc mu gio#Nc#Hin tng t nhin#Sch mu gi o#Phan Th Lan Anh#Nguyn Th Thanh Giang#Nguyn Th Thanh Huyn#Nguyn Minh Huy n#Nguyn Th Kim Dung#H.H#294554## 00772000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020019000410030024000600070112000840080005001960090011002010100 00500212011001700217020001800234020001200252020001400264005002300278015003000301 00500160033100500220034700500160036903900050038501200350039000500140042501300070 0439#VN12.03866#7600#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch ngh nghip#Dnh cho tr 3 - 4 tui#B.s.: Nguyn Th Thanh Giang, Hong Cng Dng, Nguyn Th Bch Chin, V Th Thu Hng ; Minh ho: T Thanh Tng#^aH.#^aGio dc#2012#^a20tr.^b19x27cm#G io dc mu gio#Ngh nghip#Sch mu gio#Nguyn Th Thanh Giang#TTS ghi: V G io dc Mm non#Hong Cng Dng#Nguyn Th Bch Chin#V Th Thu Hng#H.H#V B hot ng v khm ph ch #T Thanh Tng#294555## 00766000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020019000410030024000600070109000840080005001930090011001980100 00500209011001700214020001800231020001200249020001400261005001600275015003000291 00500230032100500160034400500190036003900050037901200350038400500140041901300070 0433#VN12.03867#7600#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch ngh nghip#Dnh cho tr 4 - 5 tui#B.s.: Nguyn Th Hiu, Nguyn Th Thanh Giang, Hong Cng Dng, Nguyn Thanh Huyn ; Minh ho: T Thanh Tng#^aH.#^aGio dc#2012#^a20tr.^b19x27cm#Gio dc mu gio#Ngh nghip#Sch mu gio#Nguyn Th Hiu#TTS ghi: V Gio dc M m non#Nguyn Th Thanh Giang#Hong Cng Dng#Nguyn Thanh Huyn#H.H#V B hot ng v khm ph ch #T Thanh Tng#294556## 00765000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020019000410030023000600070109000830080005001920090011001970100 00500208011001700213020001800230020001200248020001400260005001600274015003000290 00500230032000500160034300500190035903900050037801200350038300500140041801300070 0432#VN12.03868#7600#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch ngh nghip#Dnh cho tr 5 -6 tui#B.s.: Nguyn Th Hiu, Nguyn Th Thanh Giang, Hong Cng Dng, Nguyn T hanh Huyn ; Minh ho: T Thanh Tng#^aH.#^aGio dc#2012#^a20tr.^b19x27cm#Gio dc mu gio#Ngh nghip#Sch mu gio#Nguyn Th Hiu#TTS ghi: V Gio dc Mm non#Nguyn Th Thanh Giang#Hong Cng Dng#Nguyn Thanh Huyn#H.H#V B hot ng v khm ph ch #T Thanh Tng#294557## 00713000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020026000410030024000670070086000910080005001770090011001820100 00500193011001700198020001800215020000900233020001400242005001300256015003000269 005001600299005002300315039000500338012003500343005001400378013000700392#VN12.03 869#7600#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch qu hng t nc#Dnh cho tr 3 - 4 t ui#B.s.: Phan Lan Anh, Nguyn Th Hiu, Nguyn Th Thanh Giang ; Minh ho: C hin Cng#^aH.#^aGio dc#2012#^a20tr.^b19x27cm#Gio dc mu gio#t nc#Sch mu gio#Phan Lan Anh#TTS ghi: V Gio dc Mm non#Nguyn Th Hiu#Nguyn Th T hanh Giang#H.H#V B hot ng v khm ph ch # Chin Cng#294558## 00758000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020026000410030024000670070103000910080005001940090011001990100 00500210011001700215020001800232020000900250020001400259005001300273015003000286 00500160031600500230033203900050035501200350036000500160039500500140041101300070 0425#VN12.03870#7600#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch qu hng t nc#Dnh cho tr 4 - 5 tui#B.s.: Phan Lan Anh, Nguyn Th Hiu, Nguyn Th Thanh Giang, n g Lan Phng ; Minh ho: Chin Cng#^aH.#^aGio dc#2012#^a20tr.^b19x27cm#Gi o dc mu gio#t nc#Sch mu gio#Phan Lan Anh#TTS ghi: V Gio dc Mm non #Nguyn Th Hiu#Nguyn Th Thanh Giang#H.H#V B hot ng v khm ph ch # ng Lan Phng# Chin Cng#294559## 00756000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020026000410030024000670070102000910080005001930090011001980100 00500209011001700214020001800231020000900249020001400258005001300272015003000285 00500160031500500230033103900050035401200350035900500150039400500140040901300070 0423#VN12.03871#7600#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch qu hng t nc#Dnh cho tr 5 - 6 tui#B.s.: Phan Lan Anh, Nguyn Th Hiu, Nguyn Th Thanh Giang, Ho ng Th Dinh ; Minh ho: Chin Cng#^aH.#^aGio dc#2012#^a20tr.^b19x27cm#Gio dc mu gio#t nc#Sch mu gio#Phan Lan Anh#TTS ghi: V Gio dc Mm non# Nguyn Th Hiu#Nguyn Th Thanh Giang#H.H#V B hot ng v khm ph ch #H ong Th Dinh# Chin Cng#294560## 00755000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020016000410030024000570070107000810080005001880090011001930100 00500204011001700209020001800226020000800244020001400252005001300266015003000279 00500170030900500230032603900050034901200350035400500190038900500140040801300070 0422#VN12.03872#7600#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch bn thn#Dnh cho tr 3 - 4 tui#B.s.: Phan Lan Anh, Trn Th Thu Ho, Nguyn Th Thanh Giang, Nguyn Thanh Huyn ; Minh ho: ng Hong V#^aH.#^aGio dc#2012#^a20tr.^b19x27cm#Gio dc mu gio#C nhn#Sch mu gio#Phan Lan Anh#TTS ghi: V Gio dc Mm non#Trn T h Thu Ho#Nguyn Th Thanh Giang#H.H#V B hot ng v khm ph ch #Nguyn Thanh Huyn#ng Hong V#294561## 00704000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020016000410030024000570070087000810080005001680090011001730100 00500184011001700189020001800206020000800224020001400232005001300246015003000259 005001700289005002300306039000500329012003500334005001400369013000700383#VN12.03 873#7600#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch bn thn#Dnh cho tr 4 - 5 tui#B.s.: Phan Lan Anh, Trn Th Thu Ho, Nguyn Th Thanh Giang ; Minh ho: ng Hong V #^aH.#^aGio dc#2012#^a20tr.^b19x27cm#Gio dc mu gio#C nhn#Sch mu gio#P han Lan Anh#TTS ghi: V Gio dc Mm non#Trn Th Thu Ho#Nguyn Th Thanh Gian g#H.H#V B hot ng v khm ph ch #ng Hong V#294562## 00710000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020016000410030024000570070090000810080005001710090011001760100 00500187011001700192020001800209020000800227020001400235005001700249015003000266 005001600296005002300312039000500335012003500340005001400375013000700389#VN12.03 874#7600#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch bn thn#Dnh cho tr 5 - 6 tui#B.s.: Trn Th Thu Ho, Nguyn Th Hiu, Nguyn Th Thanh Giang ; Minh ho: ng Hong V#^aH.#^aGio dc#2012#^a20tr.^b19x27cm#Gio dc mu gio#C nhn#Sch mu gi o#Trn Th Thu Ho#TTS ghi: V Gio dc Mm non#Nguyn Th Hiu#Nguyn Th Than h Giang#H.H#V B hot ng v khm ph ch #ng Hong V#294563## 00779000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020022000410030024000630070112000870080005001990090011002040100 00500215011001700220020001800237020001600255020001400271005001300285015003000298 00500160032800500230034403900050036701200350037200500210040700500180042801300070 0446#VN12.03875#7600#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch trng mm non#Dnh cho tr 3 - 4 tui#B.s.: Phan Lan Anh, Nguyn Th Hiu, Nguyn Th Thanh Giang, Nguyn Th Minh Tho ; Minh ho: Nguyn Quang Phan#^aH.#^aGio dc#2012#^a20tr.^b19x27c m#Gio dc mu gio#Trng mu gio#Sch mu gio#Phan Lan Anh#TTS ghi: V Gio dc Mm non#Nguyn Th Hiu#Nguyn Th Thanh Giang#H.H#V B hot ng v khm ph ch #Nguyn Th Minh Tho#Nguyn Quang Phan#294564## 00787000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020022000410030024000630070114000870080005002010090011002060100 00500217011001700222020001800239020001600257020001400273005001700287015003000304 00500210033400500230035503900050037801200350038300500180041800500180043601300070 0454#VN12.03876#7600#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch trng mm non#Dnh cho tr 4 - 5 tui#B.s.: Phan Lan Anh, Nguyn Th Minh Tho, Nguyn Th Thanh Giang, Ng uyn Minh Huyn ; Minh ho: Nguyn Quang Phan#^aH.#^aGio dc#2012#^a20tr.^b19x2 7cm#Gio dc mu gio#Trng mu gio#Sch mu gio#Phan Th Lan Anh#TTS ghi: V Gio dc Mm non#Nguyn Th Minh Tho#Nguyn Th Thanh Giang#H.H#V B hot ng v khm ph ch #Nguyn Minh Huyn#Nguyn Quang Phan#294565## 00752000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020022000410030024000630070104000870080005001910090011001960100 00500207011001700212020001800229020001600247020001400263005002200277015003000299 005002300329005002100352039000500373012003500378005001800413013000700431#VN12.03 877#7600#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch trng mm non#Dnh cho tr 5 - 6 tui# B.s.: Nguyn Th Bch Chin, Nguyn Th Thanh Giang, Nguyn Th Minh Tho ; Minh ho: Nguyn Quang Phan#^aH.#^aGio dc#2012#^a20tr.^b19x27cm#Gio dc mu gio# Trng mu gio#Sch mu gio#Nguyn Th Bch Chin#TTS ghi: V Gio dc Mm no n#Nguyn Th Thanh Giang#Nguyn Th Minh Tho#H.H#V B hot ng v khm ph c h #Nguyn Quang Phan#294566## 00762000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020054000400030024000940070087001180080005002050090011002100100 00500221011001700226020001800243020001100261020001400272005001300286015003000299 03900050032900400180033402000230035201300070037500500160038200500180039800500200 0416#VN12.03878#Vi?t#V460B#372.21#^214#7200#V b lm quen vi phng tin v q uy nh giao thng#Dnh cho tr 3 - 4 tui#B.s.: Trn Thu Ho, Nguyn Th Hiu, Nguyn Bch Chin ; Minh ho: Nguyn Th Kim Dung#^aH.#^aGio dc#2012#^a20tr.^b 19x27cm#Gio dc mu gio#Giao thng#Sch mu gio#Trn Thu Ho#TTS ghi: V Gi o dc Mm non#H.H#Ti bn ln th 1#Phng tin giao thng#294567#Nguyn Th Hi u#Nguyn Bch Chin#Nguyn Th Kim Dung## 00822000000000349000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020054000400030024000940070101001180080005002190090011002240100 00500235011001700240020001800257020001100275020001400286005001300300015003000313 03900050034300400180034802000230036602000090038900500180039800500160041600500190 0432005001400451013000700465#VN12.03879#Vi?t#V460B#372.21#^214#7800#V b lm q uen vi phng tin v quy nh giao thng#Dnh cho tr 4 - 5 tui#B.s.: Trn Th u Ho, Nguyn Bch Chin, Nguyn Th Hiu ; Minh ho: Nguyn Phng Dung, ng H ong V#^aH.#^aGio dc#2012#^a20tr.^b19x27cm#Gio dc mu gio#Giao thng#Sch mu gio#Trn Thu Ho#TTS ghi: V Gio dc Mm non#H.H#Ti bn ln th 1#Phn g tin giao thng#Qui nh#Nguyn Bch Chin#Nguyn Th Hiu#Nguyn Phng Dung# ng Hong V#294568## 00771000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020054000400030024000940070081001180080005001990090011002040100 00500215011001700220020001800237020001100255020001400266005001300280015003000293 03900050032300400180032802000230034602000090036900500160037800500180039400500140 0412013000700426#VN12.03880#Vi?t#V460B#372.21#^214#8500#V b lm quen vi ph ng tin v quy nh giao thng#Dnh cho tr 5 - 6 tui#B.s.: Trn Thu Ho, Nguy n Th Hiu, Nguyn Bch Chin ; Minh ho: Chin Cng#^aH.#^aGio dc#2012#^a3 1tr.^b19x27cm#Gio dc mu gio#Giao thng#Sch mu gio#Trn Thu Ho#TTS ghi: V Gio dc Mm non#H.H#Ti bn ln th 1#Phng tin giao thng#Qui nh#Nguy n Th Hiu#Nguyn Bch Chin# Chin Cng#294569## 00777000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020025000410030024000660070113000900080005002030090011002080100 00500219011001700224020001800241020000900259020001400268005001600282015003000298 00500230032800500160035103900050036701200350037200500170040700500200042401300070 0444#VN12.03881#7600#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch th gii ng vt#Dnh cho tr 3 - 4 tui#B.s.: Nguyn Th Hiu, Nguyn Th Thanh Giang, V Th Thu Hng, N guyn Th Tuyt ; Minh ho: Nguyn Th Kim Dung#^aH.#^aGio dc#2012#^a20tr.^b19 x27cm#Gio dc mu gio#ng vt#Sch mu gio#Nguyn Th Hiu#TTS ghi: V Gio dc Mm non#Nguyn Th Thanh Giang#V Th Thu Hng#H.H#V B hot ng v khm ph ch #Nguyn Th Tuyt#Nguyn Th Kim Dung#294570## 00777000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140006000350020025000410030024000660070113000900080005002030090011002080100 00500219011001700224020001800241020000900259020001400268005002300282015003000305 00500160033500500160035103900050036701200350037200500170040700500200042401300070 0444#VN12.03882#Vi?t#CH500#372.21#^214#7600#Ch th gii ng vt#Dnh cho tr 4 - 5 tui#B.s.: Nguyn Th Thanh Giang, V Th Thu Hng, ng Lan Phng, N guyn Th Tuyt ; Minh ho: Nguyn Th Kim Dung#^aH.#^aGio dc#2012#^a20tr.^b19 x27cm#Gio dc mu gio#ng vt#Sch mu gio#Nguyn Th Thanh Giang#TTS ghi: V Gio dc Mm non#V Th Thu Hng#ng Lan Phng#H.H#V B hot ng v khm ph ch #Nguyn Th Tuyt#Nguyn Th Kim Dung#294571## 00777000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140006000350020025000410030024000660070113000900080005002030090011002080100 00500219011001700224020001800241020000900259020001400268005002300282015003000305 00500160033500500160035103900050036701200350037200500170040700500200042401300070 0444#VN12.03883#Vi?t#CH500#372.21#^214#7600#Ch th gii ng vt#Dnh cho tr 5 - 6 tui#B.s.: Nguyn Th Thanh Giang, Nguyn Th Hiu, V Th Thu Hng, N guyn Th Tuyt ; Minh ho: Nguyn Th Kim Dung#^aH.#^aGio dc#2012#^a20tr.^b19 x27cm#Gio dc mu gio#ng vt#Sch mu gio#Nguyn Th Thanh Giang#TTS ghi: V Gio dc Mm non#Nguyn Th Hiu#V Th Thu Hng#H.H#V B hot ng v khm ph ch #Nguyn Th Tuyt#Nguyn Th Kim Dung#294572## 00738000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140006000350020025000410030024000660070099000900080005001890090011001940100 00500205011001700210020001800227020000900245020001400254005002300268015003000291 005001500321005002300336039000500359012003500364005001800399013000700417#VN12.03 884#Vi?t#CH500#372.21#^214#7600#Ch th gii thc vt#Dnh cho tr 3 - 4 tu i#B.s.: Nguyn Th Thanh Giang, Hong Th Dinh, Nguyn Th Thanh Huyn ; Minh h o: Nguyn Quang Phan#^aH.#^aGio dc#2012#^a20tr.^b19x27cm#Gio dc mu gio#Th c vt#Sch mu gio#Nguyn Th Thanh Giang#TTS ghi: V Gio dc Mm non#Hong Th Dinh#Nguyn Th Thanh Huyn#H.H#V B hot ng v khm ph ch #Nguyn Q uang Phan#294573## 00768000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140006000350020025000410030023000660070109000890080005001980090011002030100 00500214011001700219020001800236020000900254020001400263005002000277015003000297 00500190032700500150034603900050036101200350036600500160040100500180041701300070 0435#VN12.03885#Vi?t#CH500#372.21#^214#7600#Ch th gii thc vt#Dnh cho tr 4- 5 tui#B.s.: Nguyn Th Hng Thu, Nguyn Thanh Giang, Hong Th Dinh, n g Lan Phng ; Minh ho: Nguyn Quang Phan#^aH.#^aGio dc#2012#^a20tr.^b19x27cm #Gio dc mu gio#Thc vt#Sch mu gio#Nguyn Th Hng Thu#TTS ghi: V Gio dc Mm non#Nguyn Thanh Giang#Hong Th Dinh#H.H#V B hot ng v khm ph c h #ng Lan Phng#Nguyn Quang Phan#294574## 00723000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140006000350020025000410030023000660070092000890080005001810090011001860100 00500197011001700202020001800219020000900237020001400246005001600260015003000276 005002300306005001500329039000500344012003500349005001800384013000700402#VN12.03 886#Vi?t#CH500#372.21#^214#7600#Ch th gii thc vt#Dnh cho tr 5- 6 tu i#B.s.: Nguyn Th Hiu, Nguyn Th Thanh Giang, Hong Th Dinh ; Minh ho: Nguy n Quang Phan#^aH.#^aGio dc#2012#^a20tr.^b19x27cm#Gio dc mu gio#Thc vt#S ch mu gio#Nguyn Th Hiu#TTS ghi: V Gio dc Mm non#Nguyn Th Thanh Gian g#Hong Th Dinh#H.H#V B hot ng v khm ph ch #Nguyn Quang Phan#29457 5## 00783000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140006000350020039000410030023000800070106001030080005002090090011002140100 00500225011001700230020001800247020001600265020001400281005001700295015003000312 00500230034200500180036503900050038301200350038800500130042300500140043601300070 0450#VN12.03887#Vi?t#CH500#372.21#^214#7600#Ch b lm quen vi trng tiu hc#Dnh cho tr 5- 6 tui#B.s.: Phan Th Lan Anh, Nguyn Th Thanh Giang, Nguy n Minh Huyn ; Minh ho: Trn Xun Du, Chin Cng#^aH.#^aGio dc#2012#^a20t r.^b19x27cm#Gio dc mu gio#Trng tiu hc#Sch mu gio#Phan Th Lan Anh#TT S ghi: V Gio dc Mm non#Nguyn Th Thanh Giang#Nguyn Minh Huyn#H.H#V B h ot ng v khm ph ch #Trn Xun Du# Chin Cng#294576## 00640000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020016000410030020000570070063000770080005001400090011001450100 00500156011001700161020000900178020000900187020001400196005001300210015005400223 039000500277004001800282005001900300005001200319013000700331#VN12.03888#Vi?t#B20 0T#372.21#^214#10800#B tp to hnh#Mu gio 4 - 5 tui#B.s.: Phan Th Ho, Ng uyn Th Mai Chi ; Minh ho: Thanh Huyn#^aH.#^aGio dc#2012#^a44tr.^b18x26cm#T o hnh#Mu gio#Sch mu gio#Phan Th Ho#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#H.H#Ti bn ln th 5#Nguyn Th Mai Chi#Thanh Huyn#294577## 00640000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020016000410030020000570070063000770080005001400090011001450100 00500156011001700161020000900178020000900187020001400196005001300210015005400223 039000500277004001800282005001900300005001200319013000700331#VN12.03889#Vi?t#B20 0T#372.21#^214#11800#B tp to hnh#Mu gio 5 - 6 tui#B.s.: Phan Th Ho, Ng uyn Th Mai Chi ; Minh ho: Thanh Huyn#^aH.#^aGio dc#2012#^a46tr.^b18x26cm#T o hnh#Mu gio#Sch mu gio#Phan Th Ho#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#H.H#Ti bn ln th 5#Nguyn Th Mai Chi#Thanh Huyn#294578## 00576000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020016000400030034000560070024000900080005001140090011001190100 00500130011001700135020000900152020000900161020001400170005001900184015005400203 039000500257004002900262013000700291#VN12.03890#Vi?t#B200T#372.21#^214#7500#B tp to hnh#Chng trnh gio dc mm non mi#Nguyn Th Mai Chi b.s.#^aH.#^aGi o dc#2012#^a24tr.^b18x26cm#To hnh#Mu gio#Sch mu gio#Nguyn Th Mai Chi# TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#H.H#Ti bn c chnh l, b sung#294579## 00576000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020016000400030034000560070024000900080005001140090011001190100 00500130011001700135020000900152020000900161020001400170005001900184015005400203 039000500257004002900262013000700291#VN12.03891#Vi?t#B200T#372.21#^214#9500#B tp to hnh#Chng trnh gio dc mm non mi#Nguyn Th Mai Chi b.s.#^aH.#^aGi o dc#2012#^a32tr.^b18x26cm#To hnh#Mu gio#Sch mu gio#Nguyn Th Mai Chi# TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#H.H#Ti bn c chnh l, b sung#294580## 00577000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020016000410030034000570070024000910080005001150090011001200100 00500131011001700136020000900153020000900162020001400171005001900185015005400204 039000500258004002900263013000700292#VN12.03892#Vi?t#B200T#372.21#^214#12500#B tp to hnh#Chng trnh gio dc mm non mi#Nguyn Th Mai Chi b.s.#^aH.#^aG io dc#2012#^a46tr.^b18x26cm#To hnh#Mu gio#Sch mu gio#Nguyn Th Mai Chi #TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#H.H#Ti bn c chnh l, b sung#294581## 00493000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020016000400030039000560070016000950080005001110090011001160100 00500127011001700132020000900149020000900158020001400167005001600181039000500197 004001800202013000700220#VN12.03893#Vi?t#B200T#372.21#^214#8000#B tp to hnh #Theo Chng trnh gio dc mm non mi#Phng Th Tng#^aH.#^aGio dc#2012#^a2 4tr.^b19x27cm#To hnh#Mu gio#Sch mu gio#Phng Th Tng#H.H#Ti bn ln t h 1#294582## 00493000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020016000400030039000560070016000950080005001110090011001160100 00500127011001700132020000900149020000900158020001400167005001600181039000500197 004001800202013000700220#VN12.03894#Vi?t#B200T#372.21#^214#9600#B tp to hnh #Theo Chng trnh gio dc mm non mi#Phng Th Tng#^aH.#^aGio dc#2012#^a3 2tr.^b19x27cm#To hnh#Mu gio#Sch mu gio#Phng Th Tng#H.H#Ti bn ln t h 1#294583## 00494000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020016000410030039000570070016000960080005001120090011001170100 00500128011001700133020000900150020000900159020001400168005001600182039000500198 004001800203013000700221#VN12.03895#Vi?t#B200T#372.21#^214#10500#B tp to hn h#Theo Chng trnh gio dc mm non mi#Phng Th Tng#^aH.#^aGio dc#2012#^a 36tr.^b19x27cm#To hnh#Mu gio#Sch mu gio#Phng Th Tng#H.H#Ti bn ln th 1#294584## 00494000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020016000410030039000570070016000960080005001120090011001170100 00500128011001700133020000900150020000900159020001400168005001600182039000500198 004001800203013000700221#VN12.03896#Vi?t#B200T#372.21#^214#12000#B tp to hn h#Theo Chng trnh gio dc mm non mi#Phng Th Tng#^aH.#^aGio dc#2012#^a 40tr.^b19x27cm#To hnh#Mu gio#Sch mu gio#Phng Th Tng#H.H#Ti bn ln th 1#294585## 00525000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020016000400030018000560070024000740080005000980090011001030100 00500114011001700119020000900136020000900145020001400154005001900168015003000187 039000500217004001800222013000700240#VN12.03897#Vi?t#V460T#372.21#^214#8000#V tp to hnh#Tr 24 - 36 thng#Nguyn Th Mai Chi b.s.#^aH.#^aGio dc#2012#^a24 tr.^b19x27cm#To hnh#Mu gio#Sch mu gio#Nguyn Th Mai Chi#TTS ghi: V Gi o dc Mm non#H.H#Ti bn ln th 2#294586## 00522000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030015000560070024000710040018000950080005001130090 01100118010000500129011001700134015003000151020000900181020000900190020001400199 005001900213039000500232013000700237#VN12.03898#9600#Vi?t#V460T#372.21#^214#V tp to hnh#Tr 3 - 4 tui#Nguyn Th Mai Chi b.s.#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2012#^a28tr.^b19x27cm#TTS ghi: V Gio dc Mm non#To hnh#Mu gio#Sch mu gio#Nguyn Th Mai Chi#Thu#294587## 00523000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030015000570070024000720040018000960080005001140090 01100119010000500130011001700135015003000152020000900182020000900191020001400200 005001900214039000500233013000700238#VN12.03899#10500#Vi?t#V460T#372.21#^214#V tp to hnh#Tr 4 - 5 tui#Nguyn Th Mai Chi b.s.#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2012#^a32tr.^b19x27cm#TTS ghi: V Gio dc Mm non#To hnh#Mu gio#Sc h mu gio#Nguyn Th Mai Chi#Thu#294588## 00523000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030015000570070024000720040018000960080005001140090 01100119010000500130011001700135015003000152020000900182020000900191020001400200 005001900214039000500233013000700238#VN12.03900#12000#Vi?t#V460T#372.21#^214#V tp to hnh#Tr 5 - 6 tui#Nguyn Th Mai Chi b.s.#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2012#^a36tr.^b19x27cm#TTS ghi: V Gio dc Mm non#To hnh#Mu gio#Sc h mu gio#Nguyn Th Mai Chi#Thu#294589## 00698000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020023000400070100000630040018001630080005001810090011001860100 00500197011001700202020001800219020001600237020001400253005001700267039000500284 00500190028900500130030800500200032100500080034100500100034900500060035901300070 0365#VN12.03901#9000#Vi?t#B200H#372.21#^214#B hc lut giao thng#B.s.: Trn T h Thu Ho, Trn Th Ngc Trm, V Minh Hng, Hong Th Thu Hng ; Minh ho: H ng K..#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a36tr.^b17x24cm#Gio dc mu gi o#Lut giao thng#Sch mu gio#Trn Th Thu Ho#Thu#Trn Th Ngc Trm#V Minh Hng#Hong Th Thu Hng#Hng K#Minh Hin#T n#294590## 00627000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400030039000580070065000970040018001620080005001800090 01100185010000500196011001700201020000900218020001100227020000700238020001400245 005002300259005001600282005001500298039000500313013000700318#VN12.03902#9600#Vi ?t#B200T#372.21#^214#B tp t, tp v#Theo Chng trnh Gio dc mm non mi#Ng uyn Th Thanh Huyn, Nguyn Thu Hng ; Ho s: ng Hng Qun#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aGio dc#2012#^a32tr.^b17x24cm#Mu gio#Tp t mu#Tp v#Sch mu gio# Nguyn Th Thanh Huyn#Nguyn Thu Hng#ng Hng Qun#Thu#294591## 00627000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400030039000580070065000970040018001620080005001800090 01100185010000500196011001700201020000900218020001100227020000700238020001400245 005002300259005001600282005001500298039000500313013000700318#VN12.03903#9600#Vi ?t#B200T#372.21#^214#B tp t, tp v#Theo Chng trnh Gio dc mm non mi#Ng uyn Th Thanh Huyn, Nguyn Thu Hng ; Ho s: ng Hng Qun#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aGio dc#2012#^a32tr.^b17x24cm#Mu gio#Tp t mu#Tp v#Sch mu gio# Nguyn Th Thanh Huyn#Nguyn Thu Hng#ng Hng Qun#Thu#294592## 00627000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400030039000580070065000970040018001620080005001800090 01100185010000500196011001700201020000900218020001100227020000700238020001400245 005002300259005001600282005001500298039000500313013000700318#VN12.03904#9600#Vi ?t#B200T#372.21#^214#B tp t, tp v#Theo Chng trnh Gio dc mm non mi#Ng uyn Th Thanh Huyn, Nguyn Thu Hng ; Ho s: ng Hng Qun#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aGio dc#2012#^a32tr.^b17x24cm#Mu gio#Tp t mu#Tp v#Sch mu gio# Nguyn Th Thanh Huyn#Nguyn Thu Hng#ng Hng Qun#Thu#294593## 00542000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020045000510070028000960040018001240080005001420090 01100147010000500158011001500163020000500178020000900183020000700192020001400199 005001500213005001200228039000500240013000700245#VN12.03905#VN12.03906#15000#Vi ?t#S450T#372.7#^214#S tay kin thc ton tiu hc lp 1 - 2 - 3#Phng Nh Thu, L Hng Vn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a104tr.^b18cm#Ton#Tiu hc #S tay#Sch c thm#Phng Nh Thu#L Hng Vn#Thu#294594## 00572000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020036000520070035000880040018001230080005001410090 01100146010000500157011001500162020000800177020000900185020000900194020000700203 020001400210005001600224005001800240039000500258013000700263#VN12.03907#VN12.039 08#20000#Vi?t#S450T#372.89#^214#S tay kin thc lch s tiu hc#Bi Tuyt H ng, Nguyn Hong Thi#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a136tr.^b18cm#L ch s#Tiu hc#Vit Nam#S tay#Sch c thm#Bi Tuyt Hng#Nguyn Hong Thi#T hu#294595## 00521000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020009000440070021000530040018000740080005000920090011000970100 00500108011001400113012004400127020001800171020000900189020001300198005001000211 005001000221039000500231013000700236#VN12.03909#15000#Vi?t#QU600L#895.9223#^214 #Quy lut#Kim Khnh, Minh Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a49tr.^b1 8cm#T truyn tranh gio dc o c trng i#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Kim Khnh#Minh Hng#Thu#294596## 00520000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020009000430070021000520040018000730080005000910090011000960100 00500107011001400112012004400126020001800170020000900188020001300197005001000210 005001000220039000500230013000700235#VN12.03910#15000#Vi?t#C126X#895.9223#^214# Cy xoi#Kim Khnh, Minh Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a49tr.^b18 cm#T truyn tranh gio dc o c trng i#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh#Minh Hng#Thu#294597## 00528000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020017000430070021000600040018000810080005000990090011001040100 00500115011001400120012004400134020001800178020000900196020001300205005001000218 005001000228039000500238013000700243#VN12.03911#15000#Vi?t#C108T#895.9223#^214# Cao th bng bn#Kim Khnh, Minh Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a4 9tr.^b18cm#T truyn tranh gio dc o c trng i#Vn hc thiu nhi#Vit Na m#Truyn tranh#Kim Khnh#Minh Hng#Thu#294598## 00521000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020010000430070021000530040018000740080005000920090011000970100 00500108011001400113012004400127020001800171020000900189020001300198005001000211 005001000221039000500231013000700236#VN12.03912#15000#Vi?t#S455T#895.9223#^214# Sng tht#Kim Khnh, Minh Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a49tr.^b1 8cm#T truyn tranh gio dc o c trng i#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Kim Khnh#Minh Hng#Thu#294599## 00405000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020012000430030004000550070007000590080005000660090011000710100 00500082011001500087020001700102020000400119039000500123005000700128013000700135 020000900142#VN12.03913#26000#Vi?t#H401C#895.9221#^214#Hoa ca t#Th#L i#^ aH.#^aGio dc#2012#^a115tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Thu#L i#294600#Vit Nam## 00657000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020030000380070058000680040018001260080005001440090011001490100 00500160011001400165020000800179020000600187020000700193020000600200020000400206 02000140021000500150022400500140023900500160025300500210026900500170029003900050 0307013000700312#VL12.01474#18000#Vi?t#B105#911#^214#Bn v tranh nh lch s 6#Phan Ngc Lin (ch.b.), Nguyn S Qu, Nguyn Th Hip...#Ti bn ln th 2 #^aH.#^aGio dc#2012#^a27tr.^b30cm#Lch s#Lp 6#Bn #Tranh#nh#Sch c thm #Phan Ngc Lin#Nguyn S Qu#Nguyn Th Hip#Nguyn Th Hng Loan#Nguyn Nam Ph ng#Thu#294601## 00664000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020030000380070062000680040018001300080005001480090011001530100 00500164011001400169020000800183020000600191020000600197020000400203020000700207 02000140021400500150022800500170024300500170026000500160027700500210029303900050 0314013000700319#VL12.01475#20000#Vi?t#B105#911#^214#Bn v tranh nh lch s 7#Phan Ngc Lin (ch.b.), Nguyn Cnh Minh, Nguyn Nam Phng...#Ti bn ln t h 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a32tr.^b30cm#Lch s#Lp 7#Tranh#nh#Bn #Sch c thm#Phan Ngc Lin#Nguyn Cnh Minh#Nguyn Nam Phng#Nguyn Th Hip#Nguyn Th Hng Loan#Thu#294602## 00636000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020030000380070061000680040018001290080005001470090011001520100 00500163011001400168020000800182020000600190020000600196020000400202020000700206 00500150021300500160022800500170024400500210026100500160028203900050029801300070 0303#VL12.01476#20000#Vi?t#B105#911#^214#Bn v tranh nh lch s 8#Phan Ng c Lin (ch.b.), Trnh nh Tng, Nguyn Nam Phng...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aG io dc#2012#^a31tr.^b30cm#Lch s#Lp 8#Tranh#nh#Bn #Phan Ngc Lin#Trnh nh Tng#Nguyn Nam Phng#Nguyn Th Hng Loan#Thnh Ngc Linh#Thu#294603## 00645000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020030000380070059000680040018001270080005001450090011001500100 00500161011001400166020000800180020000600188020000700194020000600201020000400207 02000140021100500150022500500150024000500160025500500070027100500170027803900050 0295013000700300#VL12.01477#20000#Vi?t#B105#911#^214#Bn v tranh nh lch s 9#Phan Ngc Lin (ch.b.), Nguyn nh L, Nguyn Th Hip...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a32tr.^b30cm#Lch s#Lp 9#Bn #Tranh#nh#Sch c th m#Phan Ngc Lin#Nguyn nh L#Nguyn Th Hip#L Ph#Nguyn Nam Phng#Thu#294 604## 00670000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020031000380070064000690040018001330080005001510090011001560100 00500167011001400172020000800186020000700194020000700201020000600208020000400214 02000140021800500170023200500150024900500190026400500210028300500160030403900050 0320013000700325#VL12.01478#20000#Vi?t#B105#911#^214#Bn v tranh nh lch s 10#Nguyn Quc Hng (ch.b.), Nguyn Ngc C, Nguyn Xun Trng...#Ti bn l n th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a31tr.^b30cm#Lch s#Lp 10#Bn #Tranh#nh#Sch c thm#Nguyn Quc Hng#Nguyn Ngc C#Nguyn Xun Trng#Nguyn Th Hng Loan #Thnh Ngc Linh#Thu#294605## 00670000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020031000380070064000690040018001330080005001510090011001560100 00500167011001400172020000800186020000700194020000700201020000400208020000600212 02000140021800500150023200500170024700500190026400500210028300500160030403900050 0320013000700325#VL12.01479#18000#Vi?t#B105#911#^214#Bn v tranh nh lch s 11#Nguyn Ngc C (ch.b.), Nguyn Quc Hng, Nguyn Xun Trng...#Ti bn l n th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a27tr.^b30cm#Lch s#Lp 11#Bn #nh#Tranh#Sch c thm#Nguyn Ngc C#Nguyn Quc Hng#Nguyn Xun Trng#Nguyn Th Hng Loan #Thnh Ngc Linh#Thu#294606## 00677000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020031000380070064000690040018001330080005001510090018001560100 00500174011001400179020000800193020000700201020000700208020000600215020000400221 02000140022500500190023900500150025800500170027300500210029000500160031103900050 0327013000700332#VL12.01480#20000#Vi?t#B105#911#^214#Bn v tranh nh lch s 12#Nguyn Xun Trng (ch.b.), Nguyn Ngc C, Nguyn Quc Hng...#Ti bn l n th 2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a31tr.^b31cm#Lch s#Lp 12#Bn #Tranh#n h#Sch c thm#Nguyn Xun Trng#Nguyn Ngc C#Nguyn Quc Hng#Nguyn Th H ng Loan#Thnh Ngc Linh#Thu#294607## 00587000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020020000380030028000580070069000860080005001550090011001600100 00500171011001400176020001600190020000700206020000600213039000500219013000700224 005001600231005001600247005002100263005001300284#VL12.01481#28000#Vi?t#T123B#91 2#^214#Tp bn a l 6#Dng trong trng ph thng#Nguyn Qu Thao, Nguyn T rn Cu, Nguyn Th Hng Loan, Phm Vn Hi#^aH.#^aGio dc#2012#^a31tr.^b30cm# a l t nhin#a l#Lp 6#Thu#294608#Nguyn Qu Thao#Nguyn Trn Cu#Nguyn T h Hng Loan#Phm Vn Hi## 00538000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020020000380030028000580070050000860080005001360090011001410100 00500152011001400157020001600171020000700187020000600194005001600200005001600216 005001600232039000500248013000700253#VL12.01482#28000#Vi?t#T123B#912#^214#Tp b n a l 7#Dng trong trng ph thng#Nguyn Qu Thao, Thnh Ngc Linh, Tr nh Minh Hng#^aH.#^aGio dc#2012#^a32tr.^b30cm#a l t nhin#a l#Lp 7#Ngu yn Qu Thao#Thnh Ngc Linh#Trnh Minh Hng#Thu#294609## 00540000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020020000380030028000580070051000860080005001370090011001420100 00500153011001400158020001600172020000600188020000700194039000500201013000700206 005001200213005002100225005001600246#VL12.01483#28000#Vi?t#T123B#912#^214#Tp b n a l 8#Dng trong trng ph thng#Ng t Tam, Nguyn Th Hng Loan, Th nh Ngc Linh#^aH.#^aGio dc#2012#^a32tr.^b32cm#a l t nhin#Lp 8#Bn #Th u#294610#Ng t Tam#Nguyn Th Hng Loan#Thnh Ngc Linh## 00650000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020020000380030028000580070042000860040018001280080005001460090 01100151010000500162011001400167020001600181020001200197039000500209013000700214 02000070022102000060022802000070023400500160024100500120025700500090026900500210 0278005001300299#VL12.01484#28000#Vi?t#T123B#912#^214#Tp bn a l 9#Dng trong trng ph thng# Th Minh c, Ng t Tam, L Hunh...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a31tr.^b31cm#a l t nhin#a kinh t#Thu#294611# a l#Lp 9#Bn # Th Minh c#Ng t Tam#L Hunh#Nguyn Th Hng Loan#Cao Vn Dng## 01068000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020112000520070074001640040018002380080005002560090 01100261010000500272011001400277015005400291021027200345020000800617020001800625 02000220064300500170066500500150068200500170069700500160071403900050073001300070 0735#VL12.01485#VL12.01486#20000#Vi?t#T103L#372.21#^214#Ti liu hng dn tch hp ni dung "Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh" trong gio dc mm non#B.s.: Phan Th Lan Anh, Lng Th Bnh, Nguyn Th Quyn, ng Lan Ph ng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a51tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Trnh by mt s bi vit, bi ni chuyn ca Ch tch H Ch Minh v cng tc bo v, chm sc, gio dc tr em. Hng dn gio v in t chc thc hin tch hp ni dung "Hc tp v lm theo tm gng o H Ch Minh" theo ch c trong chng trnh gio dc mm non#o c#Gio dc m u gio#Phng php ging dy#Phan Th Lan Anh#Lng Th Bnh#Nguyn Th Quyn# ng Lan Phng#Thu#294612## 00901000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020079000520070065001310040018001960080005002140090 01100219010000500230011001500235021019500250020001800445020001000463020000800473 00500140048100500180049500500200051300500180053300500120055103900050056301300070 0568#VL12.01487#VL12.01488#30000#Vi?t#M458S#372.21#^214#Mt s bin php hng dn t chc cc hot ng gio dc trong trng mm non#Bi Kim Tuyn, Phan Th Ngc Anh (ch.b.), Nguyn Th Cm Bch...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012# ^a139tr.^b27cm#a ra cc bin php hng dn gio vin t chc hot ng gio d c trong trng mm non theo 5 lnh vc: Pht trin th cht, pht trin nhn th c, ngn ng, thm m, tnh cm v k nng x hi#Gio dc mu gio#Hot ng#T chc#Bi Kim Tuyn#Phan Th Ngc Anh#Nguyn Th Cm Bch#Nguyn Th Thu H#L T hu Hin#Thu#294613## 01007000000000385000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020065000520030015001170070059001320040018001910080 00500209009001100214010000500225011001500230021020800245020000900453020000800462 02000040047002000070047402000070048102000220048802000150051000500130052500500180 0538005001500556005002000571005001800591039000500609013000700614#VL12.01489#VL12 .01490#42000#Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn tr chi, bi ht, th ca, truy n, cu theo ch #Tr 3 - 4 tui#L Thu Hng (ch.b.), Phan Th Ngc Anh, L ng Th Bnh...#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a199tr.^b27cm#Gii thiu nhng bi ging v cc ch tr chi, bi ht, th, cu , truyn cho tr 3 - 4 tui theo ch : gia nh, bn thn, con vt, giao thng, qu hng, t n c, Bc H v cc hin tng t nhin#Tr chi#Bi ht#Th#Truyn#Cu #Phng php ging dy#Sch gio vin#L Thu Hng#Phan Th Ngc Anh#Lng Th Bnh#Nguy n Th Cm Bch#Nguyn Thu Dng#Thu#294614## 00980000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020065000520030015001170070059001320040018001910080 00500209009001100214010000500225011001500230021020800245020000900453020000800462 02000220047002000040049202000070049602000070050300500130051000500180052300500150 0541005002000556005001800576039000500594013000700599#VL12.01491#VL12.01492#46000 #Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn tr chi, bi ht, th ca, truyn, cu th eo ch #Tr 4 - 5 tui#L Thu Hng (ch.b.), Phan Th Ngc Anh, Lng Th Bnh ...#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a243tr.^b27cm#Gii thiu nhng bi g ing v cc ch tr chi, bi ht, th, cu , truyn cho tr 4 - 5 tui the o ch : gia nh, bn thn, con vt, giao thng, qu hng, t nc, Bc H v cc hin tng t nhin#Tr chi#Bi ht#Phng php ging dy#Th#Truyn#Cu #L Thu Hng#Phan Th Ngc Anh#Lng Th Bnh#Nguyn Th Cm Bch#Nguyn Thu Dng#Thu#294615## 01063000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020084000520030015001360070058001510040018002090080 00500227009001100232010000500243011001500248021030700263020001800570020001300588 02000070060102000150060800500130062300500130063600500190064900500180066800500150 0686039000500701013000700706#VL12.01493#VL12.01494#35000#Vi?t#H561D#372.21#^214 #Hng dn t chc thc hin cc hot ng gio dc trong trng mm non theo ch #Tr 3 - 4 tui#L Thu Hng (ch.b.), Phm Mai Chi, Trn Th Ngc Trm...#T i bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a167tr.^b27cm#Trnh by nhng quan nim ch ung mang tnh l lun v gio dc tch hp trong la chn ni dung, xy dng k hoch gio dc tr mu gio 3 - 4 tui. Hng dn t chc thc hin cc hot n g gio dc trong trng mm non cho tr 3 - 4 tui theo cc ch : trng mm n on, bn thn, gia nh, ngh nghip...#Gio dc mu gio#Chng trnh#Ch #Sc h gio vin#L Thu Hng#Phm Mai Chi#Trn Th Ngc Trm#Bi Th Kim Tuyn#Lng Th Bnh#Thu#294616## 01009000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020019000610030082000800070042001620220 00500204221002600209004001800235008000500253009001100258010000500269011001500274 02102520028902000190054102000160056002000090057602000090058502000110059400500170 0605005001300622039000500635013000700640#VL12.01495#VL12.01496#42000#Vi?t#C455N #660.6#^214#V Vn V#Cng ngh sinh hc#Dng cho sinh vin H, C chuyn v kh ng chuyn CNSH, gio vin v hc sinh THPT#V Vn V, Nguyn Mng Hng, L Hng ip#T. 2#Cng ngh sinh hc t bo#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a183 tr.^b27cm#Trnh by cu trc v chc nng ca t bo thc vt, iu kin v mi trng nui cy m t bo thc vt, nui cy huyn ph t bo, cng ngh nui c y phi..., cng ngh t bo v ng vt chuyn gen, t bo gc, t bo trng, t bo cng sinh dc...#Cng ngh sinh hc#Sinh hc t bo#Thc vt#ng vt#Gio trnh#Nguyn Mng Hng#L Hng ip#Thu#294617## 01008000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020019000660030148000850070015002330220 00500248221002000253004001800273008000500291009001100296010000500307011001500312 021031500327020001900642020001000661020001100671039000500682013000700687#VL12.01 497#VL12.01498#39000#Vi?t#C455N#660.6#^214#Trnh nh t#Cng ngh sinh hc#D ng cho sinh vin i hc, cao ng thuc cc chuyn ngnh S phm, nng nghip, lm nghip, thu sn, cng ngh sinh hc, gio vin sinh hc THPT#Trnh nh t #T. 4#Cng ngh di truyn#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a171tr.^b27cm# Khi nim v cng ngh sinh hc v cng ngh di truyn. Cc k thut ch yu v cng ngh di truyn trong phn tch axit nucleic. Hng dn phng php tch chi t ADN v ARN v phng php phn tch ADN. Gii thiu cng ngh di truyn ng vt, cng ngh di truyn thc vt v cng ngh di truyn i vi con ngi#Cng ngh sinh hc#Di truyn#Gio trnh#Thu#294618## 00890000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020014000600070029000740220005001032210 02100108004001800129008000500147009001100152010000500163011001500168021032500183 020001000508020001800518005001700536039000500553013000700558005001100565#VL12.01 499#VL12.01500#82000#Vi?t#H401H#546#^214#V ng #Ho hc v c#V ng , T riu Th Nguyt#T. 1#Cc nguyn t s v p#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012 #^a379tr.^b27cm#Trnh by cc vn chung v ngun gc cc nguyn t ho hc, s phn b cc nguyn t trn tri t, s i xng v ng dng l thuyt nhm tr ong ho hc v c... Gii thiu c im chung, n cht, cc hp cht, phc ch t, vai tr sinh hc ca cc nguyn t s v p nh hiro, cc nguyn t nhm IA, I IA, IIIA, IVA, VA...#Ho v c#Nguyn t ho hc#Triu Th Nguyt#Thu#294619#V ng ## 00784000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490070056000660040018001220080005001400090 01100145010000500156011001500161021017900176020001100355020001100366005001300377 005001500390005001500405005001500420005002300435039000500458013000700463#VL12.01 501#VL12.01502#84000#Vi?t#H401H#547#^214#Ho hc hu c 3# nh Rng (ch.b.), ng nh Bch, L Th Anh o...#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a391t r.^b27cm#Gii thiu tnh cht l ho v phng php iu ch mt s cht hu c nh hp cht cha nit, hp cht d vng, hyroxicacbonyl, gluxit, amino axit, p rotin, hp cht cao phn t#Ho hu c#Gio trnh# nh Rng#ng nh Bch#L Th Anh o#Nguyn Mnh H#Nguyn Th Thanh Phong#Thu#294620## 00637000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020021000430030039000640070052001030040018001550080005001730090 01100178010000500189011001400194020001000208020000600218020001500224005001600239 005001100255005002000266005001000286005001500296039000500311013000700316#VL12.01 503#27000#Vi?t#ST109W#372.652#^214#Start with English 1#Sch ting Anh dng cho hc sinh lp 1#ng Ngc Chiu, Nguyn t, L Ngc Tng Khanh...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a80tr.^b27cm#Ting Anh#Lp 1#Sch gio khoa#ng Ng c Chiu#Nguyn t#L Ngc Tng Khanh#Xun Phan#Phm Tr Thin#Thu#294621## 00636000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020021000420030039000630070052001020040018001540080005001720090 01100177010000500188011001500193020001000208020000600218020001400224005001600238 005001100254005002000265005001000285005001500295039000500310013000700315#VL12.01 504#37000#Vi?t#S102T#372.652#^214#Start with English 2#Sch ting Anh dng cho hc sinh lp 2#ng Ngc Chiu, Nguyn t, L Ngc Tng Khanh...#Ti bn ln t h 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a112tr.^b27cm#Ting Anh#Lp 2#Sch c thm#ng Ngc Chiu#Nguyn t#L Ngc Tng Khanh#Xun Phan#Phm Tr Thin#Uyn#294622## 00647000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020028000420290018000700070072000880040018001600080005001780090 01100183010000500194011001400199020001000213020000600223020000900229020001400238 005001400252005002100266005001700287005001700304039000500321013000700326#VL12.01 505#19500#Vi?t#V460T#372.652#^214#V tp vit ting Anh lp 3#Writing English 3 #An Th Thu H, Trng Th Ngc Minh, Nguyn Hoa Phong, Nguyn Bch Thu#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a76tr.^b27cm#Ting Anh#Lp 3#Tp vit#Sch c thm#An Th Thu H#Trng Th Ngc Minh#Nguyn Hoa Phong#Nguyn Bch Thu#Uyn#2 94623## 00647000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020028000420290018000700070072000880040018001600080005001780090 01100183010000500194011001400199020001000213020000600223020000900229020001400238 005001400252005002100266005001700287005001700304039000500321013000700326#VL12.01 506#24500#Vi?t#V460T#372.652#^214#V tp vit ting Anh lp 5#Writing English 5 #An Th Thu H, Trng Th Ngc Minh, Nguyn Hoa Phong, Nguyn Bch Thu#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a92tr.^b27cm#Ting Anh#Lp 5#Tp vit#Sch c thm#An Th Thu H#Trng Th Ngc Minh#Nguyn Hoa Phong#Nguyn Bch Thu#Uyn#2 94624## 00656000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020012000530030015000650070065000800080005001450090 01100150010000500161011001500166015003300181020001000214020000600224020001500230 00500140024500500170025900500080027600500170028400500170030103900050031801300070 0323#VL12.01508#VL12.01507#70000#Vi?t#T306A#372.652#^214#Ting Anh 4#Sch gio vin#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Nguyn Quc Tun (ch.b.), Phan H...#^aH.#^aGi o dc#2012#^a176tr.^b29cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 4#Sch gio vin#Hong Vn Vn#Nguyn Quc Tun#Phan H# Th Ngc Hin#Nguyn Song H ng#Uyn#294625## 00541000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020011000400030016000510070024000670040018000910080005001090090 01100114010000500125011001400130020001100144020000900155020001400164005001900178 039000500197013000700202015005400209#VL12.01509#7800#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu#Tr di 6 tui#Nguyn Th Mai Chi b.s.#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio d c#2012#^a24tr.^b30cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Nguyn Th Mai Chi#Uyn#2 94626#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc mm non## 01076000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020024000550030055000790070064001340040018001980080 00500216009001100221010000500232011001500237015001800252021029600270020000500566 02000080057102000080057902000100058702000150059700500130061200500190062500500130 0644005001700657005001600674039000500690013000700695#VL12.01510#VL12.01511#56000 #Vi?t#QU105L#362.1068#^214#Qun l v t chc y t#Ti liu hng dn gio vin cc trng trung cp y t#B.s.: Ph Vn Thm, L Th Thanh Hng (ch.b.), Nguy n Phin...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a191tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Gm cc bi ging v h thng t chc ngnh y t v ngnh iu dng Vit Nam . Nhng quan im, ng li, chin lc ca ng v cng tc chm sc, bo v s c kho nhn dn. o c ngi cn b y t. T chc v qun l y t c s, bnh vin. Chc trch, ch quy nh vi ngi iu dng...#Y t#T chc#Qun l# Trung cp#Sch gio vin#Ph Vn Thm#L Th Thanh Hng#Nguyn Phin#Nguyn Qua ng Phi#ng Hng Hng#Uyn#294627## 00673000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020023000630030057000860070029001430080 00500172009001100177010000500188011001500193021013800208020001300346020001000359 005001400369039000500383013000700388#VL12.01512#VL12.01513#29000#Vi?t#B103G#515 #^214#L Trng Vinh#Bi ging ton cao cp#Dng cho sinh vin trng cao ng ng h Bch khoa H Ni#L Trng Vinh, Ng Th Khnh#^aH.#^aGio dc#2012#^a127tr.^b 27cm#Cung cp cc khi nim, tnh cht v mt s bi tp v i s, hm s mt b in, tch phn, hm s nhiu bin, phng trnh vi phn, chui#Ton cao cp#Bi ging#Ng Th Khnh#Uyn#294628## 00874000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050018000520020017000700030041000870070057001280040 01800185008000500203009001100208010000500219011001400224015001800238021024000256 020000800496020000900504020001100513005002400524039000500548013000700553#VL12.01 514#VL12.01515#25000#Vi?t#K600T#616.07#^214#Hong Ngc Chng#K thut siu m# Dng cho o to cao ng k thut y hc#B.s.: Hong Ngc Chng (ch.b.), Trng Th Hong Phng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a83tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by nguyn l c bn ca siu m, ng dng ca siu m trong chn on bnh, k thut cc mt ct c bn ca siu m v k thut siu m mt s b phn ca c th nh: bng, gan - mt, tu - lch, h tit niu, ph khoa v tu yn gip#Siu m#K thut#Gio trnh#Trng Th Hong Phng#Uyn#294629## 00794000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020012000670030036000790070069001150040 04100184008000500225009001100230010000500241011001500246015001800261021012800279 020001200407020001100419005001600430005002200446039000500468013000700473#VL12.01 516#VL12.01517#70000#Vi?t#D302T#614.4#^214#Nguyn Minh Sn#Dch t hc#Dng cho o to c nhn iu dng#B.s.: Nguyn Minh Sn (ch.b.), Phan Trng Ln, Nguy n Th Thu Dng#Ti bn ln th 1 c sa cha v b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^ a258tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Gii thiu mt s kin thc c bn v dch t h c c s, dch t hc cc bnh ly nhim v dch t hc cc bnh khng ly nhim# Dch t hc#Gio trnh#Phan Trng Nhn#Nguyn Th Thu Dng#Uyn#294630## 00774000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050012000490020019000610030033000800070058001130040 01800171008000500189009001100194010000500205011001500210015001800225021014500243 020001900388020001100407005001600418005001400434039000500448013000700453#VL12.01 518#VL12.01519#62000#Vi?t#S312H#570#^214#Cao Vn Thu#Sinh hc i cng#Dng ch o o to Dc s i hc#B.s.: Cao Vn Thu (ch.b.), Trn Trnh Cng, Ngc Qu ang#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a211tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trn h by nhng kin thc v sinh hc nh t bo, s trao i cht v nng lng, di truyn v bin d, ngun gc s sng v a dng sinh hc...#Sinh hc i cng# Gio trnh#Trn Trnh Cng# Ngc Quang#Uyn#294631## 01027000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020013000490030033000620070083000950220005001782210 04700183004001800230008000500248009001100253010000500264011001500269015001800284 02102730030202000130057502000110058800500160059900500200061500500170063500500130 0652039000500665013000700670#VL12.01521#VL12.01520#68000#Vi?t#H401S#612#^214#Ho sinh hc#Dng cho o to dc s i hc#B.s.: Trn Thanh Nhn (ch.b.), Trn Th Tng Linh, Phm Thanh Trang, Ng Kin c#Ph.2#Chuyn ho cc cht v ho s inh mt s c quan#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a239tr.^b27cm#TTS gh i: B Y t#Gii thiu v chuyn ho ca glucid, protein v acid amin, hemoglobin , acid nucleic cng nh s lin quan v iu ho chuyn ho ca cc cht, chuyn ho mui nc, thng bng acid - base v ho sinh mt s c quan: ho sinh thn v nc tiu, ho sinh gan v ho sinh mu#Ho sinh hc#Gio trnh#Trn Thanh N hn#Trn Th Tng Linh#Phm Thanh Trang#Ng Kin c#Uyn#294632## 00816000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020026000530030032000790070075001110040018001860080 00500204009001100209010000500220011001400225021012500239020000900364020000900373 02000080038200500130039000500130040300500160041600500160043203900050044801300070 0453015001800460#VL12.01522#VL12.01523#23000#Vi?t#B103T#519.076#^214#Bi tp x c sut thng k#Dng cho o to bc s a khoa#B.s.: ng c Hu (ch.b.), N h Cng, Hong Minh Hng, Ng Bch Nguyt#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#201 2#^a71tr.^b27cm#Gii thiu tm tt l thuyt v cc bi tp n tp v xc sut, thng k, tng quan hm s v phng trnh vi phn ng dng#Xc sut#Thng k#B i tp#ng c Hu# Nh Cng#Hong Minh Hng#Ng Bch Nguyt#Uyn#294633#TT S ghi: B Y t## 00844000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020019000500030040000690070064001090220004001730040 03000177008000500207009001100212010000500223011001500228015001800243021010900261 02000110037002000080038102000110038900500130040000500170041300500150043000500120 0445005001300457039000500470013000700475#VL12.01524#VL12.01525#160000#Vi?t#C123 C#617#^214#Cp cu ngoi khoa#Dng cho bc s v hc vin sau i hc#B.s.: ng Hanh (ch.b.), Nguyn Ngc Bch, Trn Ngc Bch...#T.2#Ti bn ln th 1 c s a cha#^aH.#^aGio dc#2012#^a595tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by cc kin thc c bn trong cp cu ngoi khoa vi cc chuyn khoa tiu ho, tit niu, c hn thng#Ngoi khoa#Cp cu#Gio trnh#ng Hanh #Nguyn Ngc Bch#Trn Ngc Bch#ng Vn H#Dng i H#Uyn#294634## 00658000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610020056000660080005001220090011001270100 00500138011001400143020002200157020000900179020000700188020000600195020000600201 039000500207013000700212021016100219#VL12.01526#VL12.01527#CDVN.01739#CDVN.01740 #Vi?t#D112V#372.3#^214#Dy v hc tch cc mn t nhin v x hi lp 1, lp 2#^ aH.#^aGio dc#2012#^a68tr.^b29cm#Phng php ging dy#T nhin#X hi#Lp 1#L p 2#Uyn#294635#Gii thiu mc tiu bi hc, ti liu v iu kin h tr hc t p, ni dung, phng php dy hc v nh gi kt qu hc tp mn t nhin v x hi lp 1, lp 2## 00679000000000289000450002600110000002600110001102600100002202600100003204100050 00421810006000470820006000538080005000590020042000640080005001060090011001110100 00500122011001400127020000500141020000600146020000600152020002200158020001500180 039000400195013000700199021016500206020001800371#VL12.01529#VL12.01528#CDVN.1741 #CDVN.1742#Vi?t#D112V#372.7#^214#Dy v hc tch cc mn ton lp 1, lp 2#^aH.# ^aGio dc#2012#^a76tr.^b29cm#Ton#Lp 1#Lp 2#Phng php ging dy#Sch gio v in#Hu#294636#Hng dn thit k cc hot ng hc tp, ni dung hc tp mn to n lp 1 v lp 2 da trn cc tnh hung s phm thc t quan st c trong c c trng vng d n#Ti liu tp hun## 00698000000000289000450002600110000002600110001102600100002202600100003204100050 00421810006000470820006000538080005000590020048000640080005001120090011001170100 00500128011001500133020001100148020000600159020000600165020002200171020001500193 039000400208013000700212021017100219020001800390#VL12.01530#VL12.01531#CDVN.1733 #CDVN.1734#Vi?t#D112V#372.6#^214#Dy v hc tch cc mn ting Vit lp 1, lp 2 #^aH.#^aGio dc#2012#^a116tr.^b29cm#Ting Vit#Lp 1#Lp 2#Phng php ging d y#Sch gio vin#Hu#294637#Hng dn thit k cc hot ng hc tp, ni dung h c tp mn ting Vit lp 1 v lp 2 da trn cc tnh hung s phm thc t qua n st c trong cc trng vng d n#Ti liu tp hun## 00650000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020020000610030025000810070020001060220 00900126008000900135009001900144010000500163011001500168012003900183021008300222 020000900305020001300314006001000327039000400337013000700341#VV12.13134#VV12.131 35#60000#Vi?t#T556G#294.3#^214#Tnh Minh#Tng git nng hng#Truyn tch kinh P hp C#Tnh Minh son dch#T.3,121C#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a418tr.^b2 1cm#TTS ghi: Php tng Pht gio Vit Nam#Gm 88 truyn tch v ni dung ca ki nh Php c c dch t Hn vn sang Vit vn#o Pht#Kinh Php c#Tnh Minh#Hu #294638## 00599000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050012000450020023000570070012000800080009000920090019001010100 00500120011001500125021016500140020000900305020000900314020001100323039000400334 013000700338#VV12.13136#VV12.13137#Vi?t#PH561T#294.3#^214#Tng H Ho#Phng ti n gii thot#Tng H Ho#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a278tr.^b20cm#Trnh b y nhng trit l v s gii thot, a ra nhng phng php tu hnh nhm gip c on ngi gic ng, gii thot tm linh v t c s bnh an trong cuc sng# o Pht#Trit l#Gii thot#Hu#294639## 00598000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050011000440020032000550070011000870080009000980090019001070100 00500126011001500131013000700146021016100153020000900314020000900323020000800332 039000400340#VV12.13138#VV12.13139#Vi?t#H419V#294.3#^214#Tnh Khng#Hc vi nhn s hnh vi th phm#Tnh Khng#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a319tr.^b21cm#2 94640#Gii thiu cc bi khai th bui sng ca ho thng Tnh Khng cho ng t u ti Hoa Tng Th Qun v phng php tu tr, qui lut sinh - t, lut nhn qu...#o Pht#Trit l#Tu hnh#Hu## 00668000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050013000460020019000590030054000780070024001320080009001560090 01900165010000500184011001300189013000700202021013500209020001500344020000800359 020001200367020000700379039000400386#VV12.13140#VV12.13141#Vi?t#D122T#270.092#^2 14#Phm Vn Nm#Dng trn cuc i#Hi k 55 nm phc v Cha ca c mc s Phm Vn Nm#Phm Vn Nm s.t., b.s.#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a310tr.^b21#2 94641#Gii thiu v cuc i, s nghip v nhng ng gp ca mc s Phm Vn N m trong vic truyn b o Thin Cha cho ngi dn Vit Nam#o Thin cha#Tiu s#Truyn gio#Mc s#Hu## 00808000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050011000440020021000550030162000760070026002380080009002640090 01900273010000500292011001500297013000700312021017300319020000900492020000900501 020000800510039000400518006000800522#VV12.13143#VV12.13142#Vi?t#N304P#294.3#^214 #Tnh Khng#Nim Pht thnh Pht#o v i. Trch lc khai th quan trng ca p hp s Tnh Khng thuyt ging trong Kinh Pht thuyt i tha v lng th tran g nghim thanh tnh bnh ng gic#Tnh Khng ; Diu m dch#^aC Mau#^aNxb. Ph ng ng#2012#^a144tr.^b21cm#294642#Trch lc nhng li khai th quan trng tron g b V lng th kinh nhm khuyn rn con ngi trong vic i nhn x th, gi c ng v tu hnh o Pht hon thin bn thn#o Pht#Gic ng#Tu hnh#Hu#D iu m## 00646000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020028000450070030000730080009001030090019001120100005001310110 01400136015003700150021012600187020000900313020000800322020000900330006000900339 039000400348005000900352013000700361#VV12.13145#VV12.13144#Vi?t#TR460N#294.3#^21 4#Tr nim vng sanh cn bit#Vin t dch ; Vng Ty h..#^aC Mau#^aNxb. Ph ng ng#2012#^a39tr.^b20cm#u ba sch ghi: Tnh Tng hip hi#Gii thiu nhng iu khuyn dy ca pht php gip nhng ngi sp cht v chun b tinh th n cho chnh ci cht ca mnh#o Pht#Gio l#Ci cht#Vin t#Hu#Vng Ty#29 4643## 00509000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050010000450020019000550030018000740070010000920220004001020080 00900106009001900115010000500134011002900139020000900168020000800177020000900185 039000400194013000700198020000400205005001000209#VV12.13147#VV12.13146#Vi?t#NG43 0T#294.3#^214#Nh Huyn#Ngn tay ch trng#Trc ch cng#Nh Huyn#T.8#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a108tr., 1tr. nh mu^b20cm#o Pht#Gio l#Vit N am#Hu#294644#Th#Nh Huyn## 00619000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050008000510020030000590070008000890080009000970090 01900106010000500125011001500130021019000145020001200335020000700347039000400354 013000700358#VV12.13149#VV12.13148#27000#Vi?t#H452K#299.5#^214#Kim Anh#Hi k v cha gia i v o#Kim Anh#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a158tr.^b20cm#Kh i qut mt s o trn th gii nh Khng gio, Lo gio, Pht gio, Thin Cha gio. Tm hiu v gio l, lun l ca o Cao i. Ghi li nhng hi c ca t c gi v ngi cha ca mnh#o Cao i#Hi k#Hu#294645## 00586000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460080009000510090019000600100005000790110014000840210 12900098013000700227005000600234002002100240007000600261020000900267020000900276 039000400285020001100289020000800300#VV12.13150#VV12.13151#15000#Vi?t#D565P#294 .3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a40tr.^b21cm#Lun gii v phng php tu hnh theo o Pht, gip con ngi thot khi au kh, c nim tin vo s gi i thot v sng tt hn#294646#V u#Dt phm thnh thnh#V u#o Pht#Trit l #Hu#Gii thot#Tu hnh## 00686000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050010000420020012000520030014000640070060000780080009001380090 01900147010000500166011001400171013000700185021012300192020000800315020000900323 020000800332005001000340005001300350005001700363039000400380#VV12.13152#VV12.131 53#Vi?t#108L#173#^214#L Dc T#o lm con#Hiu v o 4#B.s.: L Dc T, Gi Tn Nhn ; Nhm Tnh Nghip chuyn ng#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a78tr.^ b20cm#294647#Trnh by l ngha v quy tc v hnh vi ng x cn c ca con ng i trong cc mi quan h vi gia nh, bn b, x hi...#o c#Gia nh#Con ci #L Dc T#Gi Tn Nhn#Nhm Tnh Nghip#Hu## 00592000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460080009000510090019000600100005000790110015000840210 15200099013000700251005000600258002002300264007000600287020000800293020000800301 020001300309039000400322#VV12.13154#VV12.13155#35000#Vi?t#108#299.5#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a143tr.^b21cm#Gii thiu v Lo T v o Lo. Tm hiu quy lut, nguyn tc, bn cht v li ch ca vic thun theo o Lo cng nh mt s phng php tu hnh o#294648#V u#o c kinh thm gii#V u# o Lo#Tu hnh#o c kinh#Hu## 00658000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020026000440070030000700080009001000090019001090100005001280110 01400133013000700147015003700154021014100191020000900332020000800341020000900349 006000900358039000400367005000900371#VV12.13156#VV12.13157#Vi?t#S111K#294.3#^214 #Sau khi cht s i v u#Vin t dch ; Vng Ty h..#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a32tr.^b20cm#294649#u ba sch ghi: Tnh Tng hip hi#Ghi li nhn g trit l v ci cht trong o Pht, gip ngi trc lc lm chung nhn nh v vt ln ci cht linh hn c siu thot#o Pht#Gio l#Ci cht#Vin t#Hu#Vng Ty## 00688000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020056000450070030001010080009001310090019001400100005001590110 01400164020000900178006000900187039000400196021018600200020001000386020001000396 005000900406013000700415#VV12.13158#VV12.13159#Vi?t#TR557V#294.3#^214#Trc v s au khi cht v sao phi tr nim A di Pht#Vin t dch ; Vng Ty h..#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a60tr.^b20cm#o Pht#Vin t#Hoa#Trnh by hiu qu ca vic tng kinh v nim A di Pht cng nh gii thch ti sao phi tr nim A di Pht cho ngi sp v sau khi cht gip h c siu thot v c i Cc lc#Kinh Pht#Nim Pht#Vng Ty#294650## 00676000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050014000500020021000640030103000850070014001880080 00900202009001900211010000500230011001500235020001500250039000400265021014600269 013000700415#VV12.13160#VV12.13161#24000#Vi?t#NH556T#230#^214#Phng Vn Ho#Nh ng ting th thm# ghi nh ngy th phong linh mc 31 thng 5 nm 2012 ca ch u Giuse L oi Tc - Gio phn Hng Ho#Phng Vn Ho#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a134tr.^b21cm#o Thin cha#Hoa#Trnh by ni dung S ip hay cn gi l tin mng v o Kit trong thin cha gio v cc trit l sng, nhn sinh q uan, nhn cch, bn tnh...#294651## 00510000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050017000450020024000620070017000860080009001030090019001120100 00500131011001500136020000900151039000400160021008900164020000800253013000700261 #VV12.13163#VV12.13162#Vi?t#CH121D#294.3#^214#Thch Gic Quang#Chn dung ngi b n sen#Thch Gic Quang#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a171tr.^b20cm#o Pht #Hoa#Ghi li nhng cng qu, cng c v hc hnh tu hnh ca cc bc o s, tu s, c s...#Tu hnh#294652## 00648000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020031000520070026000830080009001090090019001180100 00500137011001500142020000900157039000400166019000500170021017500175020000900350 013000700359006001600366#VV12.13164#VV12.13165#56000#Vi?t#NH556C#294.3#^214#Nh ng chuyn lun hi hin i#Thch Tm Quang bin dch#^aC Mau#^aNxb. Phng n g#2012#^a316tr.^b21cm#o Pht#Hoa#Dch#Ghi li mt s cu chuyn c tht v lu n hi, qu bo nhm cung cp thm ti liu tham kho v nghin cu v lun hi d i ci nhn Pht gio trong bi cnh nc M hin i#Lun hi#294653#Thch Tm Quang## 00551000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050018000500020015000680290023000830070040001060080 00900146009001900155010000500174011001500179020000300194039000400197019000800201 020001700209006001600226013000700242020001200249#VV12.13166#VV12.13167#240000#V i?t#B450G#813#^214#Winegardner, Mark#B gi tr li#The godfather's return#Mark Winegardner ; Phan Quang nh dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a975tr.^b20 cm#M#Hoa#Dch M#Vn hc hin i#Phan Quang nh#294654#Tiu thuyt## 00998000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610050012000660020037000780290045001150070 01200160008001800172009003500190010000500225011001900230020000900249039000400258 013000700262021032200269015008000591020001400671020001100685#VV12.13168#VV12.131 69#VV12.13170#50000#Vi?t#TH455K#333.7072#^214#Ch nh L#Thng k v x l d liu mi trng#Environmental statistics and data processing#Ch nh L#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^aXV, 307tr.^b24cm#Thng k#H oa#294655#Trnh by nhng vn v thng k v thu thp, tin x l d liu. C c phng php kim nh thng dng, phng php phn tch lin h gia cc bin s mi trng v d liu thi gian, phng php x l d liu a bin trong mi trng ti nguyn. Nhng vn c th trong mi trng: quan trc mi trng, d liu vt#TTS ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Vin Mi trng v Ti nguyn#X l d liu#Mi trng## 00643000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020035000490030035000840070034001190080018001530090 03500171010000500206011001500211020000800226020001400234005001500248039000400263 020000600267020001200273020001100285020000800296005001800304013000700322#VV12.13 171#VV12.13172#45500#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn hc v lm bi ng vn 9#Bi n son theo chng trnh mi...#Phm Ngc Thm, Phm Th Hng Hoa#^aTp. H Ch M inh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a278tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm #Phm Ngc Thm#Hoa#Lp 9#Tp lm vn#Ting Vit#Vn hc#Phm Th Hng Hoa#29465 6## 00935000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020014000440030015000580070060000730080018001330090035001510100 00500186011001900191020001400210005001500224039000400239021028400243020001000527 005001700537014000700554005001500561005001900576005001900595013000700614#VV12.13 173#VV12.13174#Vi?t#K312T#338.5#^214#Kinh t vi m#Phn l thuyt#Nguyn Trn S (ch.b.), H Th Thiu Dao, Nguyn Th Mai...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc g ia Tp. H Ch Minh#2012#^aIX, 177tr.^b21cm#Kinh t vi m#Nguyn Trn S#Hoa#Trn h by nhng vn c bn v kinh t vi m. Cu, cung v cn bng th trng. L thuyt v hnh vi ca ngi tiu dng. L thuyt v sn xut v phn tch chi p h. Th trng cnh tranh hon ton. Th trng c quyn hon ho v khng hon ho. Th trng cc yu t sn xut...#L thuyt#H Th Thiu Dao#39000#Nguyn Th Mai#Nguyn Thu Phng#Trng Bch Phng#294657## 00658000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820007000528080005000590050012000640020049000760070012001250080 01800137009003500155010000500190011001900195020000800214020000700222039000400229 021009000233020000800323020000900331020000900340013000700349#VV12.13175#VV12.131 76#VV12.13177#70000#Vi?t#NH556V#959.77#^214#V Xun n#Nhng vn lch s - vn ho - gio dc Nam B#V Xun n#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^aIX, 374tr.^b21cm#Lch s#Nam B#Hoa#Gii thiu mt s bi vit v cc vn lch s, vn ho v gio dc Nam b - Vit Nam#Vn ho#Gio dc #Vit Nam#294658## 00659000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050018000470140007000650020039000720070018001110080015001290090 04100144010000500185011001500190020001800205039000400223021011800227020000900345 013000700354020003200361#VV12.13178#VV12.13179#Vi?t#V308N#959.7024#^214#Nguyn L ng Bch#84000#Vit Nam ba ln nh Nguyn ton thng#Nguyn Lng Bch#^aGia Lai ; H.#^aHng Bng ; Trung tm Vn ho Trng An#2012#^a383tr.^b21cm#Lch s tr ung i#Hoa#Ghi li nhng trang s vng oanh lit v k tch tuyt vi ca dn t c ta 3 ln chin thng qun Nguyn th k XIII#Vit Nam#294659#Khng chin ch ng Nguyn - Mng## 00862000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020014000440030054000580070128001120220005002400080010002450090 01100255010000500266011001500271012003700286020000900323020000900332006001400341 00600160035500500160037100500150038700600170040203900040041901300070042301900050 0430021006300435020001400498#VV12.13180#VV12.13181#Vi?t#L504N#294.3#^214#Lut ng phn#Di-sa-tc b ho h ng phn lut - Mahisasaka-vinaya#Hn dch: Tam tng Pht , Trc o Sinh ; Vit dch: Thch ng Minh ; Hiu chnh, ch thch: Th ch c Thng, Thch Tm Nhn#Ph.1#^aGia Lai#^aHng c#2012#^a607tr.^b21cm#T s ch Php tng Pht gio Vit Nam#o Pht#Trit l#Trc o Sinh#Thch ng Minh# Thch c Thng#Thch Tm Nhn#Tam tng Pht #Hoa#294660#Dch#Trnh by ni du ng Lut ng phn v cc gio l trong o Pht#Lut ng phn## 00899000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020014000440290010000580070133000680220005002010080005002060090 01100211010000500222011001500227012003700242020000900279020000900288006001400297 00600160031100500160032700500150034300600220035803900050038001900050038502101380 0390020001400528013000700542#VV12.13182#VV12.13183#Vi?t#L504N#294.3#^214#Lut ng phn#^#Hn dch: Tam tng Pht Thp, Trc o Sinh ; Vit dch: Th ch ng Minh ; Hiu chnh, ch thch: Thch c Thng, Thch Tm Nhn#Ph.2#^aH.# ^aHng c#2012#^a198tr.^b21cm#T sch Php tng Pht gio Vit Nam#o Pht#Tri t l#Trc o Sinh#Thch ng Minh#Thch c Thng#Thch Tm Nhn#Tam tng Pht Thp#H.H#Dch#Trnh by ni dung tm php Ba - la - di, php tng tn, php x o, php o, php hi qu v php chng hc ca Ni trong Lut ng phn#Lu t ng phn#294661## 00954000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020014000440290010000580070133000680220005002010080005002060090 01100211010000500222011001500227012003700242020000900279020000900288006001400297 00600160031100500160032700500150034300600220035803900050038001900050038502101930 0390020001400583013000700597#VV12.13185#VV12.13184#Vi?t#L504N#294.3#^214#Lut ng phn#^#Hn dch: Tam tng Pht Thp, Trc o Sinh ; Vit dch: Th ch ng Minh ; Hiu chnh, ch thch: Thch c Thng, Thch Tm Nhn#Ph.3#^aH.# ^aHng c#2012#^a543tr.^b21cm#T sch Php tng Pht gio Vit Nam#o Pht#Tri t l#Trc o Sinh#Thch ng Minh#Thch c Thng#Thch Tm Nhn#Tam tng Pht Thp#H.H#Dch#Trnh by ni dung php th gii, php B tt, php an c, ph p t t, php y, php da thuc, php thuc, php thc, php Y ca - thi - na, ph p dit trnh, php Yt - ma... trong Lut ng phn#Lut ng phn#294662## 00534000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020018000570070025000750080005001000090011001050100 00500116011001500121015004100136020001700177020000700194020001800201006001500219 039000500234013000700239019001000246#VV12.13186#VV12.13187#33000#Vi?t#TH121T#39 8.209495#^214#Thn thoi Hy Lp#Hunh Phan Anh bin dch#^aH.#^aHng c#2012#^a 216tr.^b21cm#Tn sch ngoi ba ghi: Truyn c Hy Lp#Vn hc dn gian#Hy Lp#Tr uyn thn thoi#Hunh Phan Anh#H.H#294663#Dch Php## 00664000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050016000520020027000680030033000950070016001280080 00500144009001100149010000500160011001500165021016800180020000900348020000900357 039000500366020000800371013000700379#VV12.13188#VV12.13189#94000#Vi?t#PH206B#13 3.6#^214#Nguyn Vn Trn#Php bm n nh cn khn#Bm n. Bt t. Xin th Qua n m#Nguyn Vn Trn#^aH.#^aHng c#2012#^a467tr.^b21cm#Gii thiu phng php bm n ca ngi xa qua nhng v d thc t, t a ra cc nguyn tc v b m n, cch xc nh cung v cch d on theo Bt t v Quan m#Bi ton#Tng s#H.H#Bm n#294664## 00628000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490290015000740070026000890080005001150090 01100120010000500131011001400136021014000150020001000290020000600300020001500306 005001700321039000500338013000700343#VV12.13191#VV12.13190#38000#Vi?t#K600T#428 #^214#K thut luyn thi IELTS#Tips for IELTS#Nguyn Quc Hng ch gii#^aH.#^aH ng c#2012#^a98tr.^b21cm#Hng dn cc k thut luyn thi IELTS v mt s th thut khi thi cc k nng nghe, ni, c, vit nhm gip th sinh lm bi thi hi u qu#Ting Anh#IELTS#Sch luyn thi#Nguyn Quc Hung#H.H#294665## 00678000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020032000660290041000980070017001390080 00500156009001100161010000500172011001500177020001000192020001200202020001300214 039000500227013000700232021016100239#VV12.13192#VV12.13193#39000#Vi?t#M517N#428 #^214#Nguyn Thun Hu#Mun ni v vit ng ting Anh#How to speak and write En glish correctly#Nguyn Thun Hu#^aH.#^aHng c#2012#^a261tr.^b21cm#Ting Anh#K nng ni#K nng vit#H.H#294666#Trnh by nhng li thng thng khi ni, kh i vit ting Anh v ch ra cch dng t chnh xc v mo t, danh t, tnh t, ng t, trng t, gii t v lin t## 00571000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020021000680030030000890070038001190080 00500157009001100162010000500173011001500178021005600193020000900249020000800258 039000500266006001500271013000700286#VV12.13194#VV12.13195#60000#Vi?t#552P#294 .3#^214#Trungpa, Chgyam#Hnh trnh v tr x#Tr hu Mt tha ca c Pht#Chg yam Trungpa ; Thin Tri Thc dch#^aH.#^aHng c#2012#^a230tr.^b20cm#Trnh by cc gio l ca trng phi Mt tha nh Pht#o Pht#Gio l#H.H#Thin Tri Th c#294667## 00704000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050019000530020015000720030050000870070038001370080 00500175009001100180010000500191011001500196021011300211020000900324020000600333 039000500339019000500344006001200349013000700361012003400368#VV12.13197#VV12.131 96#94000#Vi?t#PH109-O#293.4#^214#Sayadaw U Tejaniya#Php mi ni#Cho n mi khonh khc vi chnh nim + tr tu#Sayadaw U Tejaniya ; S Tm Php dch#^aH. #^aHng c#2012#^a235tr.^b21cm#Gii thiu vi cc thin sinh v thin chnh ni m v php hnh qua nhng li dy ca thin s Sayadaw U Tejaniya#o Pht#Thin# H.H#Dch#S Tm Php#294668#Pht gio nguyn thu = Theravda## 00518000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020025000660070015000910080005001060090 01100111010000500122011001500127021009300142020000900235020000800244039000500252 013000700257#VV12.13198#VV12.13199#60000#Vi?t#552P#294.3#^214#Thch Phc An# c Pht trn ci ph du#Thch Phc An#^aH.#^aHng c#2012#^a289tr.^b20cm#Trnh by cc gio l nh Pht thng qua cc bi vit v c Pht v cc bi ging c a Ngi#o Pht#Gio l#H.H#294669## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020020000560070018000760080005000940090011000990100 00500110011001500115020001700130020001100147020001000158006000800168039000500176 013000700181019001000188#VV12.13200#VV12.13201#39000#Vi?t#TR527C#398.20951#^214 #Truyn c Trung Hoa#Vn Ha bin dch#^aH.#^aHng c#2012#^a267tr.^b21cm#Vn h c dn gian#Trung Quc#Truyn c#Vn Ha#H.H#294670#Dch Php## 00604000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050016000450020023000610070040000840080005001240090011001290100 00500140011001500145021008600160020000900246020000800255039000500263019000500268 006001200273012003400285013000700319#VV12.13202#VV12.13203#Vi?t#CH513S#293.4#^21 4#Saddhammajotika#Chng sanh v sanh th#Saddhammajotika b.s. ; Gic Nguyn dch #^aH.#^aHng c#2012#^a265tr.^b21cm#Trnh by v vn sinh hot hu tnh v c nh gii ti sanh theo quan nim Pht gio#o Pht#Gio l#H.H#Dch#Gic Nguy n#Pht gio nguyn thu = Theravda#294671## 00742000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820006000428080005000480050016000530020029000690030053000980070016001510080 02300167009003700190010000500227011001500232020000900247039000700256021015300263 020001000416004003100426013000700457#VV12.13204#VV12.13205#170000#Vi?t#NH124T#2 94.3#^214#Thch Nht Hnh#Nht tng thin mn nm 2012#C th s dng cho c hai tng phi Thin v Tnh #Thch Nht Hnh#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aHng c ; Cng ty Sch Phng Nam#2012#^a479tr.^b24cm#o Pht#T.Dung#Gii thiu ni dung Kinh nht tng thin mn cc bui sng - chiu theo cc ngy trong tun bng qu c vn, s dng cho c hai tng thi Thin v Tnh #Kinh pht#Ti bn c hiu nh & b sung#294672## 00693000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050012000510020031000630030036000940070017001300220 00400147008000500151009001100156010000500167011001500172021008400187020001700271 02000110028802000100029902000030030902000090031202000080032101300070032900500120 0336039000700348#VN12.03914#VN12.03915#42000#Vi?t#M452N#495.1#^214#Phng Oanh# Mi ngy hc mt ch ting Hoa#Luyn vit v pht m. Hoa-Anh-Vit#Phng Oanh b .s.#T.1#^aH.#^aHng c#2012#^a365tr.^b14cm#Gii thiu 365 t ting Hoa km cch c v gii ngha ting Anh, ting Vit ca t#Ting Trung Quc#Ting Vit#Tin g Anh#T#Tp vit#Pht m#294673#Phng Oanh#T.Dung## 00693000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050012000510020031000630030036000940070017001300220 00400147008000500151009001100156010000500167011001500172021008400187020001700271 02000110028802000100029902000030030902000090031202000080032101300070032900500120 0336039000700348#VN12.03916#VN12.03917#42000#Vi?t#M452N#495.1#^214#Phng Oanh# Mi ngy hc mt ch ting Hoa#Luyn vit v pht m. Hoa-Anh-Vit#Phng Oanh b .s.#T.2#^aH.#^aHng c#2012#^a365tr.^b14cm#Gii thiu 365 t ting Hoa km cch c v gii ngha ting Anh, ting Vit ca t#Ting Trung Quc#Ting Vit#Tin g Anh#T#Tp vit#Pht m#294674#Phng Oanh#T.Dung## 00568000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410020020000460080005000660090011000710100005000820110015000870200 00900102039000700111021017100118020001000289020001000299020001000309013000700319 #VN12.03918#VN12.03919#Vi?t#NGH300T#294.3#^214#Nghi thc tng nim#^aH.#^aHng c#2012#^a314tr.^b17cm#o Pht#T.Dung#Gii thiu ngha, cch tng nim v li khuyn trc khi tng kinh Pht. Hng dn cc nghi thc tng nim nh nghi th c tnh , cu an, cu siu, sm hi, cng ng...#Nghi thc#Kinh Pht#Tng nim# 294675## 00660000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050012000510020024000630070041000870080010001280090 01200138010000500150011001500155020000900170039000700179021013200186020001000318 020000800328005001600336005001100352013000700363#VN12.03920#VN12.03921#29000#Vi ?t#H107P#294.3#^214#n Thi Ho#Hnh phc trong tm tay#n Thi Ho, Nguyn Th ng, Vin Thng#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a135tr.^b19cm#o Pht#T.Dung#Gii thiu nhng bi vit hng con ngi bit hng hnh phc trong cuc sng thng nht, tm c hnh phc khi tm n vi Pht#Hnh phc#Gio l#Nguyn Th ng #Vin Thng#294676## 00496000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050019000540020020000730030018000930070019001110080 01000130009001200140010000500152011001500157020001700172020000900189020001800198 039000700216013000700223#VN12.03923#VN12.03922#29000#Vi?t#N452A#895.9223#^214#N guyn Thanh Hong#Ni m nh tui th#Truyn trinh thm#Nguyn Thanh Hong#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a144tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn trinh thm #T.Dung#294677## 00491000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050019000540020015000730030018000880070019001060080 01000125009001200135010000500147011001500152020001700167020000900184020001800193 039000700211013000700218#VN12.03924#VN12.03925#25000#Vi?t#L314X#895.9223#^214#N guyn Thanh Hong#Li-Ta xinh p#Truyn trinh thm#Nguyn Thanh Hong#^aGia Lai# ^aHng Bng#2012#^a123tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn trinh thm#T.Du ng#294678## 00509000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050019000540020033000730030018001060070019001240080 01000143009001200153010000500165011001500170020001700185020000900202020001800211 039000700229013000700236#VN12.03926#VN12.03927#27000#Vi?t#K200S#895.9223#^214#N guyn Thanh Hong#K st nhn khng bao gi b bt#Truyn trinh thm#Nguyn Than h Hong#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a131tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truy n trinh thm#T.Dung#294679## 00498000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050019000540020022000730030018000950070019001130080 01000132009001200142010000500154011001500159020001700174020000900191020001800200 039000700218013000700225#VN12.03928#VN12.03929#23000#Vi?t#C103C#895.9223#^214#N guyn Thanh Hong#Ci cht c ca s tr#Truyn trinh thm#Nguyn Thanh Hong#^aG ia Lai#^aHng Bng#2012#^a114tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn trinh th m#T.Dung#294680## 00504000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050019000540020028000730030018001010070019001190080 01000138009001200148010000500160011001500165020001700180020000900197020001800206 039000700224013000700231#VN12.03931#VN12.03930#25000#Vi?t#T254S#895.9223#^214#N guyn Thanh Hong#Tn st nhn c ti m kho#Truyn trinh thm#Nguyn Thanh Ho ng#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a123tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn tr inh thm#T.Dung#294681## 00496000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050019000540020020000730030018000930070019001110080 01000130009001200140010000500152011001500157020001700172020000900189020001800198 039000700216013000700223#VN12.03933#VN12.03932#32000#Vi?t#C115P#895.9223#^214#N guyn Thanh Hong#Cn phng kho tri#Truyn trinh thm#Nguyn Thanh Hong#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a159tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn trinh thm #T.Dung#294682## 00755000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050014000440020050000580070014001080080005001220090019001270100 00500146011001500151021028100166020000900447020001500456020001600471039000700487 013000700494#VN12.03934#VN12.03935#Vi?t#S552K#613.6#^214#ng Quc Bo#Sc kho ngi lao ng trong mi trng bin o#ng Quc Bo#^aH.#^aTh dc Th thao#2 012#^a224tr.^b19cm#Trnh by c im mi trng bin, sinh l lao ng trong m i trng nc v c im ca ln vo. Mt s tai nn c th xy ra khi hot ng trn bin. Mt s tai bin trong khi ln, cp cu v bin php d phng. Hng dn cp cu cc trng hp b m tu v tri dt trn bin#Sc kho#Ngi lao ng#Mi trng bin#P.Dung#294683## 00729000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050011000440020020000550070060000750080005001350090011001400100 00500151011001500156012003400171039000700205013000700212021017400219020000900393 020000600402006001400408005000800422005000900430#VN12.03936#VN12.03937#Vi?t#S455 T#294.3#^214#Lim, H. E.#Sng trong hin ti#H. E. Him ; Trn Minh Ti dch ; Hn h v: Sumedho, Kim Lin#^aH.#^aTn gio#2012#^a158tr.^b19cm#Pht gio nguyn thu = Theravda#P.Dung#294684#Tm quan trng ca vic hnh thin v vic gi gn c hnh nim trong o Pht, v n lc tinh tn vi s cn bng v thanh thn, kin nhn hnh thin vi ch v ngh lc...#o Pht#Thin#Trn Minh Ti#Sumedho#K im Lin## 00791000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050009000510020043000600070009001030080005001120090 00800117010000500125011001400130021031000144020000900454020001000463020000900473 020001700482039000700499013000700506#VN12.03938#VN12.03939#19000#Vi?t#C101B#617 .7#^214#Phan Dn#Cc bnh vim mng b o v cch iu tr#Phan Dn#^aH.#^aY h c#2012#^a39tr.^b19cm#Cung cp nhng kin thc v mng b o, mng mt, th mi, hc mc. Gii thiu v bnh vim mng b o v cc triu chng ca bnh. Chn on phn bit gia vim mng b o tng nhn p vi cn glocom gc ng cp. Bi n chng, nguyn nhn v cch iu tr bnh vim mng b o. Mt s bnh vim m ng b o#Bnh mt#Chn on#iu tr#Vim mng b o#P.Dung#294685## 00664000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050017000450020046000620070017001080080005001250090008001300100 00500138011001400143021016100157020001700318020000900335020001000344020000900354 020000900363039000700372013000700379#VN12.03940#VN12.03941#Vi?t#NH556#616.3#^21 4#Nguyn c Chnh#Nhng iu cn bit v bnh l lao ng rut#Nguyn c Chn h#^aH.#^aY hc#2012#^a50tr.^b19cm#Trnh by i cng v c im sinh bnh hc ca lao rut. Gii thiu c im tn thng gii phu bnh ca lao rut. Hng dn chn on v iu tr lao rut#Bnh h tiu ho#Bnh hc#Chn on#iu tr# Lao rut#P.Dung#294686## 00781000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050011000450020034000560070031000900080005001210090008001260100 00500134011001500139021025500154020000700409020000900416020000900425020001100434 020001300445005001900458039000700477013000700484#VV12.13206#VV12.13207#Vi?t#B256 H#616.99#^214#L Minh K#Bnh hc u nang v r gip - li#L Minh K, Nguyn Th T Uyn#^aH.#^aY hc#2012#^a120tr.^b21cm#Mt s im tng quan v bnh hc u n ang v r gip - li. Gii thiu cc phng php nghin cu nang v r gip - l i. c im lm sng cn lm sng v iu tr phu thut ca nang v r rp - li. Mt s im cn lu v bnh u nang r gip - li#U nang#Bnh hc#iu t r#Phu thut#R gip li#Nguyn Th T Uyn#P.Dung#294687## 00697000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050011000440020051000550070011001060080005001170090008001220100 00500130011001500135021022700150013000700377039000700384020001600391020001100407 020000800418020000500426#VV12.13208#VV12.13209#Vi?t#113#617.5#^214#L Minh K# c im bnh hc nang v r mang bm sinh vng c#L Minh K#^aH.#^aY hc#2012# ^a180tr.^b21cm#Nghin cu d tt bm sinh tai mi hng v nang v r mang bm si nh vng c. Cc phng php nghin cu v mt s c im bnh hc lm sng v c n lm sng. Cc phng php iu tr phu thut v t l ti pht sau phu thu t#294688#P.Dung#D tt bm sinh#Phu thut#R mang#Nang## 00763000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020035000450070053000800040042001330080005001750090008001800100 00500188011001500193021012700208020001200335020001100347020001000358005001200368 005001100380005001700391005001500408005001200423039000700435013000700442#VV12.13 210#VV12.13211#Vi?t#PH561P#613.2#^214#Phng php dch t hc dinh dng#H Huy Khi, L Th Hp (ch.b.), Nguyn Cng Khn...#Ti bn ln th 2, c sa cha v b sung#^aH.#^aY hc#2012#^a375tr.^b21cm#Khi qut dch t hc dinh dng. nh gi tnh hnh dinh dng cng ng. Xy dng v nh gi cc d n can thip din h dng#Dch t hc#Dinh dng#Cng ng#H Huy Khi#L Th Hp#Nguyn Cng Khn #Nguyn Th Lm#L Bch Mai#P.Dung#294689## 00865000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480020039000530030019000920070056001110080005001670090 01400172010000500186011001500191015004400206021014400250020001600394020000600410 00500140041600500140043000500150044400500180045900500160047703900070049301300070 0500020002000507#VV12.13212#VV12.13213#VV12.13214#Vi?t#B450C#611#^214#B cu hi trc nghim gii phu ngi#Ti liu tham kho#Trn Ngc Anh (ch.b.), Nguyn V n Ba, Nguyn Duy Bc...#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a110tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vi n Qun y. B mn Gii phu#Gii thiu b cu hi trc nghim km theo p n v nhiu vn lin quan ti ngc, bng, u mt c, thn kinh, ng quan, chi trn , chi di#Gii phu ngi#Y hc#Trn Ngc Anh#Nguyn Vn Ba#Nguyn Duy Bc#Nguy n Trung Hng#H Trng Giang#P.Dung#294690#Cu hi trc nghim## 00651000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620020043000670080005001100090008001150100 00500123011001500128021012900143020000700272020001000279020000900289012002700298 020001400325020000800339013000700347039000700354#VV12.13216#VV12.13215#VV12.1321 7#VV12.13218#Vi?t#T454T#610.92#^214#Tn Tht Tng - ng vo khoa hc ca ti#^ aH.#^aY hc#2012#^a143tr.^b21cm#Ghi li qu trnh tham gia khng chin, nghin c u khoa hc v nhng cng hin ca Gio s vin s Tn Tht Tng cho ngnh y hc #Bc s#S nghip#Vit Nam#T sch Danh nhn Vit Nam#Tn Tht Tng#Tiu s#2946 91#P.Dung## 00792000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050015000450020049000600070021001090080005001300090008001350100 00500143011001500148021030100163020002000464020000900484020000900493039000700502 013000700509020001000516#VV12.13219#VV12.13220#Vi?t#PH125T#617.8#^214#Cao Minh T hnh#Phu thut to hnh h thng mng nh, xng con#Cao Minh Thnh ch.b.#^aH.# ^aY hc#2012#^a236tr.^b21cm#Tng quan v gii phu hm nh v h thng xng con . Nhng hnh thi tn thng ca xng con v triu chng vim tai gia. Nguyn tc c bn to hnh, nh gi kt qu gii phu to hnh. Kt qu nghin cu tr c v sau phu thut, bin chng v hiu qu ca phu thut to hnh mng nh, x ng con#Phu thut to hnh#Bnh tai#Mng nh#P.Dung#294692#Xng con## 00697000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050013000440020029000570030017000860070013001030080005001160090 00800121010000500129011001500134021021300149020001000362020001200372020001200384 020000900396039000700405013000700412#VV12.13221#VV12.13222#Vi?t#B256P#616.2#^214 #Ng Qu Chu#Bnh phi tc nghn mn tnh#Sch chuyn kho#Ng Qu Chu#^aH.#^a Y hc#2011#^a311tr.^b21cm#i cng v bnh phi tc nghn mn tnh, c ch bnh sinh, vai tr ca gen trong bnh, triu chng lm sng, cn lm sng, phng ph p iu tr... v chin lc quc gia d phng bnh phi tc nghn v mn tnh#B nh phi#Nguyn nhn#Triu chng#iu tr#P.Dung#294693## 01100000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020013000450030036000580070064000940080005001580090008001630100 00500171011001500176021041000191020000900601020000900610020000900619020001200628 00500170064000500160065700500120067300500200068500500140070503900070071901300070 0726020000800733020000900741#VV12.13223#VV12.13224#Vi?t#CH500S#618.3#^214#Chu si nh hc#Bnh l m, thai nhi v tr s sinh#B.s.: Nguyn Tin Dng (ch.b.), Nguy n Vn Bng, Phm B Nha...#^aH.#^aY hc#2012#^a330tr.^b21cm#Trnh by v s phi hp nhi - sn trong chm sc s sinh. Gii thiu v mt s bnh l ca m v th ai nhi nh: Bt thng v nc i; i tho ng thai nghn v x tr sn khoa; chm sc v qun l thai; a thai; chn on, x tr do non v non... H ng dn cc k thut chm sc tr s sinh: Hi sc s sinh ti phng ; xc n h v chm sc tr s sinh nguy c cao; tr non v cn nng thp...#Sn khoa#N hi khoa#Bo thai#Tr s sinh#Nguyn Tin Dng#Nguyn Vn Bng#Phm B Nha#Nguyn Th Tn Sinh#Nguyn D Du#P.Dung#294694#Bnh l#iu tr## 00818000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020026000450030017000710070030000880080005001180090008001230100 00500131011001500136020000700151020001700158005001400175039000500189005001500194 021029000209020001300499013000700512020000900519#VV12.13225#VV12.13226#Vi?t#T121 T#616.99#^214#Tn to mch trong khi u#Sch chuyn kho#Qun Hong Lm, Nguyn Vn Ba#^aH.#^aY hc#2011#^a232tr.^b21cm#U bu#Sch chuyn kho#Nguyn Vn Ba#oa nh#Qun Hong Lm#Khi qut v c ch bnh sinh ung th, qu trnh tn to mch ti u v cc phng php nh lng mch mu tn to. Mi lin quan gia nh l ng to mch vi tin trin khi u v cc liu php c ch to mch trong khi u . Tc dng c ch to mch ca liu php quang ng trn sarcom 180#Tn to mch #294695#iu tr## 00523000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020043000440070011000870080005000980090008001030100005001110110 01500116020001100131020000900142039000500151005001100156021010700167013000700274 #VV12.13227#VV12.13228#Vi?t#D312D#613.2#^214#Dinh dng Vit Nam - My vn thi s#L Th Hp#^aH.#^aY hc#2012#^a255tr.^b20cm#Dinh dng#Vit Nam#oanh#L Th Hp#Tnh hnh dinh dng Vit Nam hin nay. nh hng cc gii php ci t hin dinh dng cho ngi Vit Nam#294696## 00813000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580020067000630070014001300080005001440090 00800149010000500157011001500162020001200177039000500189005001400194021025700208 020001100465020000900476020000900485013000700494020001000501#VV12.13229#VV12.132 30#VV12.13231#150000#Vi?t#107G#617.1#^214#nh gi nng v tin lng bnh nhn chn thng trn lm sng#Nguyn Hu T#^aH.#^aY hc#2012#^a242tr.^b21cm#Ch n thng#oanh#Nguyn Hu T#S ra i ca cc tiu chun nh gi nng chn thng trn lm sng. Gii thiu cc bng im v cc ch s thng c s dng nh gi nng v tin lng chn thng. Phng php Triss kt hp cc y u t tin lng quan trng nht trn lm sng#Tin lng#Lm sng#nh gi#29469 7#Chn on## 00672000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820006000538080005000590020026000640070043000900080005001330090 00800138010000500146011001500151020001100166005001500177039000500192005001300197 021016600210020001100376013000700387#VV12.13232#VV12.13233#VV12.13234#200000#Vi ?t#PH125T#617.4#^214#Phu thut ct bng quang#B.s.: V L Chuyn (ch.b.), o Q uang Onh#^aH.#^aY hc#2012#^a282tr.^b24cm#Bng quang#o Quang Onh#oanh#V L Chuyn#i cng v ung th bng quang. Trnh by phng php phu thut ct bn g quang v to hnh bng quang. Gii thiu mt s bi bo v cng trnh nghin c u tiu biu#Phu thut#294698## 00782000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580020044000630070029001070080005001360090 00800141010000500149011001500154020001000169005001200179039000500191005001600196 021024400212020002000456020000900476013000700485#VV12.13235#VV12.13236#VV12.1323 7#80000#Vi?t#PH312#616.8#^214#Phnh ng mch no - Chn on v iu tr#Phm Minh Thng, V ng Lu#^aH.#^aY hc#2012#^a122tr.^b21cm#Chn on#V ng Lu# oanh#Phm Minh Thng#Trnh by cc kin thc tng hp v phnh ng mch no t sinh l, sinh l bnh, gii phu, triu chng lm sng. Phn tch v m t cc k thut can thip theo ng ni mch ang c thc hin trn th gii v kinh nghim ca chnh tc gi#Phnh ng mch no#iu tr#294699## 00726000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580020032000630030022000950070031001170080 00500148009000800153010000500161011001500166020001000181005001400191039000500205 005001600210021015000226020000900376020003200385013000700417#VV12.13238#VV12.132 39#VV12.13240#96000#Vi?t#TH455#617.5#^214#Thng ng mch cnh xoang hang#Chn on v iu tr#Phm Minh Thng, Bi Vn Giang#^aH.#^aY hc#2012#^a162tr.^b21c m#Chn on#Bi Vn Giang#oanh#Phm Minh Thng#Trnh by gii phu vng xoang t nh mch hang. Gii thiu v sinh l bnh thng ng mch cnh xoang hang v k t hut chn on, phng php iu tr#iu tr#Thng ng mch cnh xoang hang#29 4700## 00643000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020052000500070017001020080005001190090008001240100 00500132011001600137020001100153039000500164005001700169021016700186020000800353 020000900361013000700370#VV12.13241#VV12.13242#40000#Vi?t#K305T#616.4#^214#Kin thc mi v ch n ca ngi i tho ng#Nguyn Huy Cng#^aH.#^aY hc#201 2#^a2175tr.^b21cm#Tiu ng#oanh#Nguyn Huy Cng#Tm hiu bnh i tho ng v mt s khi nim c bn. Gii thiu ch n ung, dinh dng hp l ca ng i bnh i tho ng. Ch n trong mt s tnh hung#n ung#iu tr#29470 1## 00728000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020045000500070017000950040039001120080005001510090 00800156010000500164011001500169020001100184039000500195005001700200021018600217 020000900403020001000412020000900422013000700431#VV12.13243#VV12.13244#60000#Vi? t#B256#616.4#^214#Bnh i tho ng trong thc hnh lm sng#Nguyn Kim Lng #Ti bn ln th 1, c sa cha b sung#^aH.#^aY hc#2012#^a203tr.^b21cm#Tiu ng#oanh#Nguyn Kim Lng#Trnh by phng php chn on, phn loi v iu tr bnh i tho ng. Gii thiu nhng bin chng ca bnh i tho ng. a r a bin php iu tr v qun l bnh i tho ng#Lm sng#Chn on#iu tr# 294702## 00952000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520030030000700070066001000220004001660080 00500170009000800175010000500183011001500188015008500203021021000288020001100498 02000110050900500140052000500110053400500220054500500160056700500190058303900050 0602013000700607#VV12.13245#VV12.13246#65000#Vi?t#309D#610.73#^214#iu dng c bn#Gio trnh o to iu dng#B.s.: Cao Vn Thnh (ch.b.), H Th Nga, Ng uyn Th Kim Phng...#T.1#^aH.#^aY hc#2012#^a364tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Y khoa Phm Ngc Thch. Khoa iu dng - K thut y hc...#Gii thiu lch s ngnh iu dng. Cung cp nhng k nng c bn v chm sc bnh nhn cho c c iu dng nh h s bnh nhn v cch ghi chp, tip n bnh nhn, quy trnh iu dng, thm khm th cht...#iu dng#Gio trnh#Cao Vn Thnh#H Th Ng a#Nguyn Th Kim Phng#Lm Th Thu Tm#Trn Th Xun Hnh#oanh#294703## 00937000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520030030000700070066001000220004001660080 00500170009000800175010000500183011001500188015008500203021019500288020001100483 02000110049400500140050500500110051900500220053000500160055200500190056803900050 0587013000700592#VV12.13247#VV12.13248#58000#Vi?t#309D#610.73#^214#iu dng c bn#Gio trnh o to iu dng#B.s.: Cao Vn Thnh (ch.b.), H Th Nga, Ng uyn Th Kim Phng...#T.2#^aH.#^aY hc#2012#^a322tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Y khoa Phm Ngc Thch. Khoa iu dng - K thut y hc...#Cung cp nhng k nng c bn v chm sc bnh nhn cho cc iu dng nh nhu cu dinh dng, ch n bnh l, cc ng a cht dinh dng vo c th ngi bnh, k thut cho n bng ng...#iu dng#Gio trnh#Cao Vn Thnh#H Th Nga#Nguyn Th Ki m Phng#Lm Th Thu Tm#Trn Th Xun Hnh#oanh#294704## 00874000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020050000450070059000950040039001540080005001930090008001980100 00500206011001500211020001100226005001100237039000500248005001200253021023900265 020001500504005001700519005001400536005001500550013000700565#VV12.13250#VV12.132 49#Vi?t#NH500C#613.2#^214#Nhu cu dinh dng khuyn ngh cho ngi Vit Nam#B.s. : L Th Hp (ch.b.), H Huy Khi, Nguyn Cng Khn...#Ti bn ln th 2, c sa cha b sung#^aH.#^aY hc#2012#^a194tr.^b21cm#Dinh dng#L Th Hp#oanh#H Huy Khi#i tng v cch s dng bng nhu cu dinh dng khuyn ngh cho ngi Vi t Nam, c s php l, cn c khoa hc v thc tin. Nhu cu nng lng v cc cht dinh dng khuyn ngh, ch dinh dng hp l bo v v nng cao sc kho#Ngi Vit Nam#Nguyn Cng Khn#Phm Vn Hoan#Nguyn Th Lm#294705## 00905000000000337000450002600110000002600110001102000090002201400070003104100050 00381810006000430820006000498080005000550050017000600020026000770070050001030220 00400153221008400157008000500241009000800246010000500254011001400259039000500273 02101990027802000150047702000090049200500110050100500160051202000170052801300070 0545005001500552#VV12.13252#VV12.13251#Chm cu#25000#Vi?t#T500S#615.8#^214#Pha n Khnh Thnh#T sch bi dng lng y#Phan Khnh Thnh, L c Qu, Phan Th K hnh Ton#T.9#Cng thc huyt chm cu iu tr mt s bnh thng gp, chm cu cha trng phong#^aH.#^aY hc#2012#^a51tr.^b21cm#oanh#Ch ra cng thc huyt ch m cu iu tr mt s bnh thng gp nh: Alzheimer, m h, bnh bi lit tr em, bng lu, b i tin, cm, cung, dn ph qun..., Phng php chm cu ch a trng phong#Huyt chm cu#iu tr#L c Qu#Phan Khnh Ton#Bnh trng phon g#294706#Nguyn Vn Qu## 00867000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050012000520020026000640070042000900220005001322210 07800137008000500215009000800220010000500228011001400233039000400247021018400251 02000080043502000030044302000160044600500110046200500170047301300070049000500150 0497020001700512#VV12.13254#VV12.13253#35000#Vi?t#T500S#616.99#^214#L Anh Tun #T sch bi dng lng y#L Anh Tun, L c Qu, Phan Khnh Thnh#T.10#Ung th v, u x tuyn tin lit, ung th tuyn tin lit, ung th tuyn gip#^aH.#^aY hc#2012#^a87tr.^b21cm#Th#i cng v ung th v, u x tuyn tin lit, ung t h tuyn tin lit, ung th tuyn gip, ung th da. Triu chng, nguyn nhn v c ch sinh bnh, chn on v iu tr bng ng y#Ung th#V#Tuyn tin lit#L c Qu#Phan Khnh Thnh#294707#Nguyn Vn Qu#Tuyn gip trng## 00968000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020078000470030024001250070069001490080005002180090008002230100 00500231011001400236020001700250005001700267039000400284021015600288020001600444 01500620046000500170052202000080053901300070054702000090055402000090056300500160 0572005001700588005001300605#VV12.13256#VV12.13255#Vi?t#QU105L#378.597#^214#Qun l nh gi cng c lng gi, chm im v phin gii kt qu lng gi#Sch d nh cho sinh vin#B.s.: Hong Nng Trng, Nguyn c Thanh (ch.b.), Nguyn Xun Bi...#^aH.#^aY hc#2012#^a74tr.^b21cm#Gio dc i hc#Hong Nng Trng#Th#Tr nh by t hp , t chc lng gi v xy dng ngn hng cu hi. nh gi cng c lng gi. Xp loi v bo co kt qu. Phin gii kt qa lng gi#Kt qu hc tp#TTS ghi: Trng i hc Y Thi Bnh. D n Vit Nam - H Lan#Nguyn c Thanh#Qun l#294708#nh gi#Vit Nam#Nguyn Xun Bi#Phm Th M Hnh#Bi L Quyn## 00930000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020033000520070054000850080005001390090008001440100 00500152011001500157020000800172020001100180005001600191039000400207005001500211 00400420022602102810026800500140054901300070056302000100057002000090058002000150 0589#VV12.13257#VV12.13258#61000#Vi?t#M458S#616.99#^214#Mt s vn bnh l c t cung#Vng Tin Ho ; H..: Dng Th Cng, inh Xun Tu#^aH.#^aY hc#201 2#^a226tr.^b21cm#Ung th#C t cung#Dng Th Cng#Th#Vng Tin Ho#Ti bn l n th 1, c sa cha v b sung#Tm quan trng ca chn on sng lc ung th c t cung. Gii phu, cu trc m hnh v sinh l c t cung. Hng dn thc hn h soi c t cung. iu tr theo di tn thng c t cung, ung th c t cung. C c phng php chn on v sng lc pht hin sm ung th c t cung#Inh X un Tu#294709#Chn on#iu tr#Sch tham kho## 00988000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500020052000550070060001070080005001670090008001720100 00500180011001400185020001500199005001700214005001600231005000900247005001200256 00500160026803900040028402103300028801500180061802000100063602000090064601300070 0655#VV12.13259#VV12.13260#VV12.13261#Vi?t#H561D#616.9#^214#Hng dn chn on, iu tr st xut huyt Dengue#B.s.: Nguyn Th Xuyn, Trn Qu Tng (ch.b.), Trn Qu...#^aH.#^aY hc#2012#^a83tr.^b21cm#St xut huyt#Nguyn Th Xuyn#Trn Qu Trng#Trn Qu#V Vn nh#Lng Ngc Khu#Th#Gii thiu mt s vn bn l in quan n cng tc iu tr st xut huyt Dengue do B Y t ban hnh v cung cp cc ni dung chuyn mn v chn on, phn lm sng, iu tr, theo di, chm sc, truyn dch, nui dng, t vn v chun ho cc k thut trong iu tr st xut huyt ngi ln v tr em, c sc v khng c sc#TTS ghi: B Y t #Chn on#iu tr#294710## 00867000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020083000440070057001270080005001840090008001890100005001970110 01400202020001300216005001700229039000400246021017500250020001600425015003600441 005001400477005001500491005001600506005001500522013000700537020000900544#VV12.13 262#VV12.13263#Vi?t#455T#616.1#^214#ng thun ca cc chuyn gia v thuc chn Bta trong iu tr bnh tng huyt p#B.s.: Phm Nguyn Vinh, Phm Gia Khi, ng Vn Phc...#^aH.#^aY hc#2012#^a40tr.^b21cm#Cao huyt p#Phm Nguyn Vinh#T h#c im v ca thuc chn bta trong iu tr bnh tng huyt p. V tr ca thuc chn bta trong iu tr tng huyt p ngi trung nin v ngi tr tui v bnh ni khoa#Thuc chn Bta#TTS ghi: Hi Tim mch hc Vit Nam#Phm Gia K hi#ng Vn Phc#Nguyn Ln Vit#Hunh Vn Minh#294711#iu tr## 00954000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020051000470030024000980070062001220080005001840090008001890100 00500197011001500202020001700217005001400234039000400248021022400252020001600476 01500670049200500130055900500160057200500120058800500120060001300070061202000090 0619#VV12.13264#VV12.13265#Vi?t#KH103Q#378.597#^214#Khi qut lng gi, lng g i kin thc thc hnh#Sch dnh cho sinh vin#B.s.: Vng Th Ho, V Phong Tc (ch.b.), Nguyn Xun Bi...#^aH.#^aY hc#2012#^a114tr.^b21cm#Gio dc i hc#V ng Th Ho#Th#Khi qut v lng gi, hnh thc lng gi, tiu chun lng g i, cc tiu ch dg trong kim tra, nh gi, lng gi kin thc, lng gi th i , lng gi k nng, lng gi bng bng im, lng gi bng thang im... #Kt qu hc tp#TTS ghi: Trng i hc Y Thi Bnh. Tiu d n Vit Nam - H Lan#V Phong Tc#Nguyn Xun Bi#V Th Loan#V Duy Tng#294712#nh gi## 01229000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020040000440070101000840080005001850090008001900100005001980110 01500203020001500218020001000233020000900243005001600252039000400268004001800272 02104290029001500470071900500150076600500090078100500160079000500120080601300070 0818020000900825005001500834005001800849#VV12.13266#VV12.13267#Vi?t#C120N#616.9# ^214#Cm nang iu tr st xut huyt Dengue#B.s.: Lng Ngc Khu, Trn Qu T ng (ch.b.), Trn Qu... ; H..: Nguyn Hng H, Nguyn Thanh Hng#^aH.#^aY hc#2 012#^a351tr.^b21cm#St xut huyt#Chn on#Cm nang#Lng Ngc Khu#Th#Ti bn ln th 1#Gii thiu vn phn tuyn iu tr, chun v trang thit b trong cng tc iu tr st xut huyt Dengue. Cc kinh nghim trong vic chn on, c p cu, iu tr v chm sc ngi bnh. Hng dn cc quy trnh k thut thng dng trong cng tc iu tr st xut huyt Dengue. Truyn thng v d phng tr ong cng tc iu tr st xut huyt Dengue cho tt c cc tuyn iu tr, c b it tuyn tnh, tuyn huyn v tuyn x#TTS ghi: B Y t. Cc Qun l khm, ch a bnh#Trn Qu Tng#Trn Qu#Nguyn Vn Bnh#V Vn nh#294713#iu tr#Nguy n Hng H#Nguyn Thanh Hng## 00997000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020050000450070057000950080005001520090008001570100005001650110 01500170020001100185039000400196021033100200020001800531015007300549005001300622 005001400635005001100649005001500660005001300675013000700688#VV12.13268#VV12.132 69#Vi?t#TH552H#613.2#^214#Thc hnh dinh dng v v sinh an ton thc phm#B.s. : L Th Hng, Nguyn Huy (ch.b.), Th Ho...#^aH.#^aY hc#2012#^a291tr.^ b24cm#Dinh dng#Th#Cung cp nhng kin thc v k nng v dinh dng c s, c c k nng phn tch thc phm, cc k nng v iu tra dinh dng v an ton th c phm cng ng, gim st dinh dng, thanh tra v sinh thc phm, lp k ho ch cho cc can thip dinh dng v an ton thc phm cng ng, thc hin chm sc dinh dng trong bnh vin#An ton thc phm#TTS ghi: Trng i hc Y H Ni. B mn Dinh dng - An ton thc phm#L Th Hng#Nguyn Huy# Th Ho #Phm Duy Tng#Phm Vn Ph#294714## 01047000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020040000440070062000840080005001460090008001510100005001590110 01500164020001100179039000400190021038000194015007300574005001500647005001700662 005001100679005001800690005001200708013000700720020001800727#VV12.13270#VV12.132 71#Vi?t#D312D#613.2#^214#Dinh dng v v sinh an ton thc phm#B.s.: Phm Duy Tng, Nguyn Cng Khn, L Th Hp (ch.b.)...#^aH.#^aY hc#2012#^a591tr.^b24cm# Dinh dng#Th#i cng v dinh dng hc, dinh dng c s, dinh dng cc i tng v la tui, thc phm dinh dng, dinh dng v an ton thc phm, cc g ii php phng chng cc bnh dinh dng, cc bnh mn tnh c lin quan n din h dng, dinh dng v v sinh an ton thc phm trong iu kin thin tai, cc bnh do thc phm gy ra, gim st dinh dng, thanh tra v sinh thc phm#TTS ghi: Trng i hc Y H Ni. B mn Dinh dng - An ton thc phm#Phm Duy T ng#Nguyn Cng Khn#L Th Hp#Phm Th Thu Ho#H Huy Khi#294715#An ton thc phm## 00938000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610020077000660070030001430080005001730090 00800178010000500186011001500191020001000206039000400216005001200220021033200232 020001100564005001700575013000700592020000700599020001000606020000800616#VV12.13 272#VV12.13273#VV12.13274#VV12.13275#Vi?t#R435V#616.3#^214#Rotavin-M1 vaccin ph ng tiu chy do Virus Rota an ton v p ng min dch#L Th Lun, Nguyn ng Hin#^aH.#^aY hc#2012#^a403tr.^b24cm#Tiu chy#Th#L Th Lun#Tng quan v Vi rus Rota, Virus Rota lu hnh gy bnh tiu chy Vit Nam. Quy trnh sn xut v kim nh vaccin Rotavin-M1. An ton v p ng min dch vaccin rotavin-M1 t rong phng th nghim, trn ng vt th nghim. Tnh an ton vaccin Rotavin-M1 trn ngi ln tnh nguyn. Nghin cu th nghim lm sng giai on II, III#Vir ut Rota#Nguyn ng Hin#294716#Vacxin#Min dch#Dch t## 00867000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020036000710290033001070070 05500140022000400195008000500199009000800204010000500212011001400217021017200231 02000100040302000080041300500150042100500150043600500250045100500170047603900040 0493013000700497005001300504#CDVN.01745#VV12.13277#VV12.13276#CDVN.01746#75000# Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh chuyn ngnh da - thm m#English for cosmetic der matology#Hunh Vn B, Hunh Thu Lan ; B.s.: Hunh Bch Cc...#T.1#^aH.#^aY hc #2012#^a82tr.^b21cm#Gii thiu mt s thut ng v bi hc v chuyn ngnh thm m bng ting Anh theo cc ch : bnh rng tc, tr ho ln da, nm da, vy n n, da lo ho, stress v ln da#Ting Anh#Thm m#Hunh Thu Lan#Hunh Bch Cc# Hollingsworth, Elizabeth#Nyquist, Rebecca#Th#294717#Hunh Vn B## 00621000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020057000450070051001020080005001530090008001580100005001660110 01500171020000500186020001000191039000400201015003400205005001400239005001200253 005001400265013000700279020000900286005001000295005001400305#VV12.13278#VV12.132 79#Vi?t#TH107T#362.1#^214#Thanh tra y t 20 nm xy dng v pht trin 1991 - 20 11#B.s.: Dng Xun An, H Ho Hip, Bi c Phong...#^aH.#^aY hc#2012#^a135tr. ^b24cm#Y t#Thanh tra#Th#TTS ghi: B Y t. Thanh tra Y t#Dng Xun An#H Ho Hip#Bi c Phong#294718#Vit Nam#V S Vn#L Vit Hng## 00862000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050014000520020077000660030017001430070014001600080 00500174009000800179010000500187011001500192020001700207020001700224021023300241 03900050047402000080047902000080048702000100049502000090050501300070051402000150 0521#VV12.13280#VV12.13281#250000#Vi?t#N452S#617.5#^214#Mai Hng Bng#Ni soi m t tu ngc dng trong chn on v iu tr si, giun ng mt ch#Sch chuyn kho#Mai Hng Bng#^aH.#^aY hc#2012#^a312tr.^b24cm#Bnh h tiu ho#Sch chuyn kho#Gii thiu phng php ni soi mt tu ngc dng trong chn on v iu tr bnh l si mt v giun trong ng mt. Trnh by rt chi tit v k thut tin hnh ni soi, u im, nhc im, bin chng ca phng php ni soi ny#L oan#Si mt#Ni soi#Chn on#iu tr#294719#Giun ng mt## 00715000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820007000528080005000590050014000640020071000780030017001490070 01400166008000500180009000800185010000500193011001500198020000800213020001700221 021012800238039000500366020000400371020001000375013000700385020000900392#VV12.13 282#VV12.13283#VV12.13284#350000#Vi?t#U513T#616.99#^214#Mai Hng Bng#Ung th b iu m t bo gan cc phng php iu tr can thip ni mch#Sch chuyn kho#M ai Hng Bng#^aH.#^aY hc#2012#^a527tr.^b24cm#Ung th#Sch chuyn kho#Nghin c u dch t hc v cc yu t nguy c ca ung th biu m t bo gan. Cc phng p hp chn on v iu tr cn bnh ny#Loan#Gan#Chn on#294720#iu tr## 00698000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480050016000530020045000690070016001140080005001300090 00800135010000500143011001600148020000900164020001900173021015100192039000500343 020000900348020001100357020001000368020001100378013000700389#VV12.13285#VV12.132 86#309000#Vi?t#T550#618.03#^214#Nguyn c Hinh#T in gii thch ph sn Vi t - Anh - Php#Nguyn c Hinh#^aH.#^aY hc#2012#^a1077tr.^b24cm#Sn khoa#T i n gii ngha#Gm cc thut ng v sn khoa v ph khoa; bao gm phn Anh - Vit, phn Php - Vit, phn Vit - Anh - Php c sp xp theo th t ch ci t A - Z#Loan#Ph khoa#Ting Vit#Ting Anh#Ting Php#294721## 00562000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050012000560020013000680290003000810070048000840080 01800132009002300150010000500173011001500178020001600193020000900209020001100218 039000500229012002300234005000800257013000700265#VV12.13287#VV12.13288#28000#Vi ?t#T600B#895.922132#^214#Nguyn Bnh#T B truyn#56#Nguyn Bnh ; Hon V bin dch, s.t., ch gii#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a111tr.^b21c m#Vn hc cn i#Vit Nam#Truyn th#Loan#Truyn th Nm c in#Hon V#294722 ## 00568000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050014000560020016000700290002000860070050000880080 01800138009002300156010000500179011001500184020001600199020000900215020001100224 039000500235012002300240005000800263013000700271#VV12.13289#VV12.13290#28000#Vi ?t#H401T#895.922132#^214#Nguyn Huy T#Hoa tin truyn##Nguyn Huy T ; Hon V bin dch, s.t., ch gii#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a111tr .^b21cm#Vn hc cn i#Vit Nam#Truyn th#Loan#Truyn th Nm c in#Hon V# 294723## 00529000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020016000560290005000720070034000770080018001110090 02300129010000500152011001500157020001600172020000900188020001100197039000500208 012002300213005000800236013000700244#VV12.13291#VV12.13292#28000#Vi?t#B302C#895 .922132#^214#Bch Cu k ng#GG#Hon V bin dch, s.t., ch gii#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a111tr.^b21cm#Vn hc cn i#Vit Nam#Truyn th#Loan#Truyn th Nm c in#Hon V#294724## 00522000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020010000560290004000660070034000700080018001040090 02300122010000500145011001500150020001600165020000900181020001100190039000500201 012002300206005000800229013000700237#VV12.13293#VV12.13294#28000#Vi?t#N550T#895 .922132#^214#N t ti#sM#Hon V bin dch, s.t., ch gii#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a111tr.^b21cm#Vn hc cn i#Vit Nam#Truyn th#Lo an#Truyn th Nm c in#Hon V#294725## 00791000000000301000450002600110000002600110001102000200002202000070004201400070 00490410005000561810006000610820008000678080005000750050015000800020016000950070 03400111008001800145009002300163010000500186011001500191019000800206021018300214 039000500397012004600402005002000448020001400468013000700482#VV12.13295#VV12.132 96#Tm l hc ng dng#Ph n#40000#Vi?t#V431T#306.874#^214#Canfield, Jack#Vng tay ca m#Jack Canfield, Mark Victor Hansen#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a191tr.^b21cm#Dch M#Gm nhng cu chuyn hay v y ngha, gn gi gip bn c hiu hn ni tm ca nhng ngi m, ngi ph n quanh mnh v i nhng cm xc, suy t, c m v con ngi v cuc sng#Loan#Ht ging tm hn = Chicken soup for the soul#Hansen, Mark Victor#Sch song ng#294726## 00945000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050019000510020016000700030032000860070077001180080 01800195009002300213010000500236011001500241020002000256019000800276021020700284 03900050049100500190049600500160051500600080053100600100053901300070054900600120 0556020000700568020002000575#VV12.13297#VV12.13298#28000#Vi?t#T550D#158.1#^214# Summerfield, Trish#T duy tch cc#Bn chnh l nhng g bn ngh!#Trish Summerf ield, Frederic Labarthe, Anthony Strano ; Bin dch: Thu Vn...#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a139tr.^b21cm#Tm l hc ng dng#Dch M#Cun s ch s gip chng ta c c cch nhn mi chuyn theo chiu hng lc quan, rng m, t to mt cm gic hng phn, kch thch s sng to, bin chuyn nh ng tnh hung kh khn thnh thun li#Loan#Labarthe, Frederic#Strano, Anthony# Thu Vn#Qunh Tm#294727#Hnh Nguyn#T duy#B quyt thnh cng## 00671000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050023000520020018000750070023000930080018001160090 04500134010000500179011001400184020000900198021018900207039000500396013000700401 020000900408#VV12.13299#VV12.13300#28000#Vi?t#KH205T#641.8#^214#Nguyn Phm Ph ng Anh#Kho tay lm bnh#Nguyn Phm Phng Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; DNTN VHP Xun Hng#2012#^a63tr.^b21cm#Lm bnh#Gii thiu cch lm cc loi bnh hp, bnh chin v bnh nng. Hng dn chi tit t khu chun b nguyn liu; cch lm v bnh, nhn bnh; cch hp, chin, nng sao cho bnh t hm ngon#Loan#294728#Ch bin## 00729000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020058000500290058001080070018001660080018001840090 02300202010000500225011001500230020001000245021015400255020001100409039000500420 006000800425020001100433013000700444#VV12.13301#VV12.13302#52000#Vi?t#NH556M#42 8#^214#Nhng mu cu v mu i thoi trong kinh doanh - mua bn#The sample sent ences and dialogues for business and trade#Hon V bin dch#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a254tr.^b21cm#Ting Anh#Gm mu cu v mu m thoi c sp xp theo trnh t giao tip trong cng vic kinh doanh, trong quan h cng chng v trong cch giao dch thng mi#Kinh doanh#Loan#Hon V#Thng mi #294729## 00843000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050013000520020040000650030080001050070013001850080 01800198009002300216010000500239011001500244020001300259020000900272020000900281 021022100290020000900511039000500520020000900525013000700534#VV12.13304#VV12.133 03#100000#Vi?t#C120N#332.7#^214#L Tt Thnh#Cm nang xp hng tn dng doanh n ghip#Xp hng tn dng doanh nghip v ngnh xp hng tn dng doanh nghip Vi t Nam#L Tt Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a227tr.^b24cm# Doanh nghip#Vit Nam#Cm nang#Trnh by tng quan v xp hng tn dng doanh ng hip. Phng php v kinh nghim phn loi tn dng th gii. ng dng m hnh l ogit trong phn loi doanh nghip. Gii thiu ngnh xp hng tn dng doanh nghi p Vit Nam#Tn dng#Loan#Xp hng#294730## 00695000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050013000520020025000650070013000900080005001030090 00800108010000500116011001500121021024200136020000900378020001700387020000900404 013000700413020000900420#VL12.01532#VL12.01533#147000#Vi?t#B256H#616.6#^214#Ngu yn Quang#Bnh hc nam khoa c bn#Nguyn Quang#^aH.#^aY hc#2012#^a270tr.^b27cm #Cu to gii phu v chc nng c bn b phn sinh dc nam gii. Cc vn sc kho sinh sn nam gii, ch dinh dng v sinh hot lin quan n sc kho s inh sn. Cc phu thut c bn trn c quan sinh dc cng mt s bi c tham kh o#Bnh hc#C quan sinh dc#Sinh sn#294731#Nam gii## 00941000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020031000530070066000840080005001500090008001550100 00500163011001500168021024500183020002200428020000800450020000900458015006200467 00500140052900500170054300500160056000500140057600500130059003900050060301300070 0608#VL12.01534#VL12.01535#90000#Vi?t#P000H#616.007#^214#Phng php dy - hc lm sng#B.s.: Phm Vn Thc, Nguyn Ngc Sng (ch.b.), Nguyn Th Dung...#^aH.# ^aY hc#2012#^a215tr.^b27cm#Tng quan v dy - hc lm sng. Cc phng php dy hc lm sng. S dng tiu k nng trong dy - hc lm sng. Cc phng php d y - hc lm sng, cch lm bnh n, khai thc bnh s, k nng giao tip vi bn h nhn v ngi nh bnh nhn...#Phng php ging dy#Hc tp#Lm sng#TTS ghi : Trng i hc Y Hi Phng. D n Vit Nam - H Lan#Phm Vn Thc#Nguyn Ngc Sng#Nguyn Th Dung#ng Vn Chc#Thi Lan Anh#Vanh#294732## 00647000000000277000450002600110000002600110001101400090002204100050003118100060 00360820006000428080005000480050015000530020012000680070035000800080005001150090 00800120010000500128011001500133021015100148020001400299020000600313039000500319 004001900324013000700343005001900350#VL12.01536#VL12.01537#200.000#Vi?t#K600S#6 16.9#^214#Trn Vinh Hin#K sinh hc#Trn Vinh Hin, Trn Ph Mnh Siu#^aH.#^aY hc#2012#^a309tr.^b27cm#Tm hiu hin tng n bm, hin tng k sinh, sinh y hc v sinh thi hc v ngi. nhng vn v nguyn sinh ng vt, giun, sn, cn trng, nm#K sinh trng#Y hc#Vanh#Ti bn c b sung#294733#Trn Ph Mnh Siu## 00706000000000301000450002600110000002600110001101400090002204100050003118100060 00360820007000428080005000490050015000540020055000690070015001240080005001390090 00800144010000500152011001500157021017200172020000900344020001000353039000500363 020000700368013000700375020000500382020000800387020000900395#VL12.01538#VL12.015 39#159.000#Vi?t#B256H#618.92#^214#Trn nh Long#Bnh hc thn - Tit niu - Si nh dc v lc mu tr em#Trn nh Long#^aH.#^aY hc#2012#^a467tr.^b27cm#i c ng h thn, tit niu, sinh dc tr em. Bnh l thn, tit niu, sinh dc tr em . Min dch v bnh thn tit niu. Phng php cp cu, hi sc, ghp thn tr em#Bnh hc#Tit niu#Vanh#Tr em#294734#Thn#Lc mu#Sinh dc## 00647000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050019000440020067000630070025001300080005001550090008001600100 00500168011001500173021016200188020001600350020000500366020001000371039000500381 013000700386#VL12.01540#VL12.01541#Vi?t#L600T#362.1#^214#Phm Huy Tun Kit#L t huyt cng tc x hi v tip cn dy cng tc x hi cho y t#Phm Huy Tun Ki t ch.b.#^aH.#^aY hc#2012#^a184tr.^b27cm#Khi nim cng tc x hi, cng tc x hi v l thuyt cng tc x hi. L thuyt cng tc x hi truyn thng, cng t c x hi pht trin, cng tc x hi y t#Cng tc x hi#Y t#L thuyt#Vanh#2 94735## 00714000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050013000520020050000650070013001150080005001280090 00800133010000500141011001500146039000500161013000700166021024500173020001400418 020001000432020000600442#VL12.01542#VL12.01543#200000#Vi?t#C101D#612.1#^214#L Vn Cng#Cc dng v kch thc ng mch ngi Vit Nam#L Vn Cng#^aH.#^a Y hc#2012#^a286tr.^b29cm#Thu#294736#Trnh by v gii phu cc ng mch ng i bao gm: Cc ng mch ln trong khoang ngc; cc ng mch cnh; ng mch c hi trn; ng mch ch bng v cc nhnh; ng mch chi di. Nghin cu cc dn g v kch thc ng mch ngi Vit Nam#Gii phu hc#ng mch#Ngi## 01244000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020053000440030018000970070076001150080005001910090008001960100 00500204011001500209015005700224021044900281020000800730020000800738020002200746 02000190076800600150078700600180080200600210082000600180084100600180085903900050 0877013000700882019000500889#VL12.01544#VL12.01545#Vi?t#T103L#371.3#^214#Ti li u hng dn tp hun k nng dy hc ch ng#D n NPT-VNM-240#Bin dch, b.s.: Phan Qunh Lan, Nguyn Mnh Tuyn, Phan Th Phng Dung...#^aH.#^aY hc#2012#^a 174tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Dc H Ni ; i hc Groningen#Trnh by c s l thuyt v k nng dy hc theo tng chuyn nh: qu trnh dy - hc; mc tiu dy - hc v dy - hc theo mc tiu; m t mn hc; dy hc bng thuy t trnh; dy - hc theo nhm nh; cc dng cu hi s dng trong qu trnh dy - hc; s dng cc phng tin dy - hc; mt s vn v lng gi v nh gi ; a v nhn thng tin phn hi; qun l tng sinh vin ring bit - i thoi. Chng trnh v cc bi tp ging dy#K nng#Dy hc#Phng php ging dy#Ti liu hng dn#Phan Qunh Lan#Nguyn Mnh Tuyn#Phan Th Phng Dung#Nguyn Thu Dng#Phm Th Thanh H#Thu#294737#Dch## 00970000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020054000480070062001020080005001640090008001690100005001770110 01500182015004200197021024400239020001700483020001200500020000900512020001100521 02000110053200500170054300500130056000500130057300500190058600500150060503900050 0620013000700625#VL12.01546#VL12.01547#Vi?t#TH552H#616.9028#^214#Thc hnh m b o cht lng phng xt nghim vi sinh#B.s.: Nguyn Trn Hin, ng c Anh, Pha n Th Ng (ch.b.)...#^aH.#^aY hc#2011#^a294tr.^b27cm#TTS ghi: Vin V sinh Dc h t Trung ng#Tng quan v cht lng phng xt nghim. m bo cht lng tro ng phng xt nghim. Kim sot v nh gi cht lng xt nghim vi sinh. Mt s tiu chun nh gi phng xt nghim. Mt s quy trnh, bng kim... s dng phng xt nghim#Phng xt nghim#Vi sinh hc#nh gi#Tiu chun#Cht lng# Nguyn Trn Hin#ng c Anh#Phan Th Ng#Nguyn Th Lan Anh#Ng Tun Cng#Thu #294738## 01025000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480020037000530070065000900080005001550090008001600100 00500168011001500173015006800188021028600256020000900542020001000551020000900561 02000110057002000100058100500130059100500150060400500180061900500130063700500130 0650039000500663013000700668#VL12.01548#VL12.01549#185000#Vi?t#B103G#618.92#^21 4#Bi ging chuyn khoa nh hng nhi#B.s.: L Thanh Hi, Trn Minh in (ch.b. ), Nguyn Thanh Lim...#^aH.#^aY hc#2012#^a550tr.^b27cm#TTS ghi: Bnh vin Nhi trung ng. Vin Nghin cu sc kho tr em#Gm nhng bi ging v nhi khoa i cng. Trnh by kin thc v s sinh v dinh dng. Gii thiu v cc triu ch ng, chn on v iu tr cc bnh v tiu ho, h hp, tim mch, huyt hc, tr uyn nhim, thn - tit niu, hi sc cp cu, thn kinh - tm bnh, ni tit v ngoi nhi#Nhi khoa#Chn on#iu tr#Phng bnh#Bi ging#L Thanh Hi#Trn Mi nh in#Nguyn Thanh Lim#Phm Nht An#L Thanh Hi#Thu#294739## 00871000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020036000520070068000880080005001560090008001610100 00500169011001500174021020500189020001200394020001000406020001100416020000400427 02000060043100500170043700500150045400500170046900500160048600500190050203900050 0521013000700526#VL12.01550#VL12.01551#120000#Vi?t#C511A#614.5#^214#Cm A/H1N1/ 09 i dch ti Vit Nam#B.s.: Nguyn Trn Hin (ch.b.), Trn Nh Dng, L Th Qunh Mai...#^aH.#^aY hc#2012#^a150tr.^b27cm#Gii thiu v bnh cm v cc i dch cm ngi. c im vi rt hc, dch t hc v lm sng hc ca cm A/H1N 1/09 i dch trn th gii v ti Vit Nam. Gim st bnh cm v phng chng i dch cm#Dch t hc#Virut hc#Phng bnh#Cm#Cm A#Nguyn Trn Hin#Trn Nh Dng#L Th Qunh Mai#Nguyn Vn Knh#Nguyn Th Thi Th#Thu#294740## 00749000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020035000460030008000810080005000890090026000940100005001200110 01500125021028200140020000900422020001000431020000900441039000500450013000700455 020001200462020000900474#VL12.01552#VL12.01553#Vi?t#D550A#616.007#^214#D n cc bnh ph bin Vit Nam#VS/H/02#^aH.#^aTrng i hc Y H Ni#2011#^a126tr.^b 30cm#Gii thiu chung v d n "Cc bnh ph bin Vit Nam" (Tn y ca d n: Bnh sinh, chn on, dch t hc v iu tr mt s bnh ph bin Vit N am) v cc giai on ca d n. Tm tt kt qu ca cc ti nghin cu ca ng hin cu sinh. Bo co tng kt kt thc d n#Bnh tt#Chn on#Vit Nam#Thu# 294741#Dch t hc#iu tr## 01048000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380050019000430020044000620070019001060080005001250090008001300100 00500138011001500143015009600158021046600254020000800720020001100728020000900739 020001000748039000500758013000700763#VL12.01554#VL12.01555#Vi?t#QU105L#647#^214# Phm Huy Tun Kit#Qun l tc nghip trong qun tr bnh vin#Phm Huy Tun Ki t#^aH.#^aY hc#2012#^a104tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Y H Ni. Vin o to Y h c d phng v Y t cng cng - B mn Kinh t Y t#Trnh by nhng kin thc v qun l tc nghip trong qun tr bnh vin. Chin lc qun l tc nghip. Ng i qun l tc nghip phi lm g. Qun l tng cht lng v qun l cht lng y t Vit Nam. Thng k kim sot cht lng SQC. Dy truyn sn xut v qun l d n. Thit k sn phm v h thng cng vic. Lp k hoch nng lc. La chn a im, b tr c s sn xut. H thng JIT v qun l kim k. Qun l kim k ti sn bnh vin ti Vit Nam...#Qun l#Tc nghip#Qun tr#Bnh vin#Thu# 294742## 00729000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020035000420070012000770080005000890090008000940100005001020110 01400107021028900121020001200410020000900422020002000431005001200451039000500463 013000700468#VL12.01556#VL12.01557#Vi?t#S552K#615#^214#Sc kho ca bn tng la i ca bn#Amkey, Inc.#^aH.#^aY hc#2012#^a57tr.^b29cm#Gii thiu khi qut v s n phm, c im, c ch tc dng, thnh phn, cng dng, cch s dng v bo qu n ca mt s sn phm thc phm chc nng ca Cng ty Amkey Hoa K nh: Cellgen - t bo nguyn, OPC plus - vin chng xy ho siu cp, Royal Propolis - vin keo ong lc Brazil...#Dc l hc#Tc dng#Thc phm chc nng#Amkey, Inc.#Thu #294743## 01038000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420020031000470070074000780220004001522210028001560080005001840090 00800189010000500197011001500202015003800217021026200255020001400517020001100531 02000180054202000090056002000110056900500190058000500160059900500200061500500140 0635005001500649039000500664013000700669#VL12.01558#VL12.01559#Vi?t#GI-108T#616. 73#^214#Gio trnh iu dng ni khoa#B.s.: Nguyn Khnh Trch, Nguyn Th Thu (ch.b.), Nguyn Th Thu Anh...#T.1#o to Cao ng iu dng#^aH.#^aY hc#20 12#^a255tr.^b27cm#TTS ghi: Trng cao ng Y t H Ni#Trnh by nhng kin th c v iu dng ni khoa. Gii thiu v khm lm sng b my h hp. Cc triu c hng, cch iu tr v chm sc ngi bnh vim ph qun, hen ph qun, bnh tc nghn mn tnh, bnh vim phi... Mi bi hc u c cc cu hi t nh gi#B nh ni khoa#iu dng#Chm sc sc kho#iu tr#Gio trnh#Nguyn Khnh Trch# Nguyn Th Thu#Nguyn Th Thu Anh#Nguyn Vn #Phm Thiu Hoa#Thu#294744## 01006000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420020031000470070066000780220004001442210028001480080005001760090 00800181010000500189011001500194015003800209021023800247020001400485020001100499 02000180051002000090052802000110053700500190054800500160056700500200058300500140 0603005001500617039000500632013000700637#VL12.01560#VL12.01561#Vi?t#GI-108T#616. 73#^214#Gio trnh iu dng ni khoa#B.s.: Nguyn Khnh Trch, Nguyn Th Thu , Nguyn Th Thu Anh...#T.2#o to Cao ng iu dng#^aH.#^aY hc#2012#^a210 tr.^b27cm#TTS ghi: Trng cao ng Y t H Ni#Trnh by nhng kin thc v i u dng ni khoa. Gii thiu v khm lm sng b my tun hon. Cc triu chng, cch iu tr v chm sc ngi bnh suy tim, bnh tng huyt p, bnh van tim. .. Mi bi hc u c cc cu hi t nh gi#Bnh ni khoa#iu dng#Chm sc sc kho#iu tr#Gio trnh#Nguyn Khnh Trch#Nguyn Th Thu#Nguyn Th Thu Anh#Nguyn Vn #Phm Thiu Hoa#Thu#294745## 01100000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260050013000310020133000440290101001770070013002780080005002910090018002960100 00500314011001500319015007800334021027300412039000500685013000700690020001900697 020001800716020001200734020001100746020000900757020000900766020001100775#VV12.10 119#Vi?t#S400S#895#^214#H Thanh Vn#So snh loi tiu thuyt "Ti t giai nhn" mt s nc Phng ng thi k trung i (Trung Quc, Vit Nam, Nht Bn, Tr iu Tin)#Comparison of love-story novels in some middle-age oriental countries (China, Vietnam, Japan, Korea)#H Thanh Vn#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a414tr. ^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Pht trin bn vng vng Na m B#Gii thiu v vn hc mt s nc Phng ng thi k trung i v loi ti u thuyt "Ti t giai nhn". So snh nhng nt d bit v tng ng ca loi ti u thuyt "Ti t giai nhn" thi k trung i cc nc Phng ng nh: Trung Quc, Vit Nam, Nht Bn, Triu Tin#Thu#294746#Nghin cu vn hc#Vn hc tru ng i#Tiu thuyt#Trung Quc#Vit Nam#Nht Bn#Triu Tin## 00588000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020010000400030013000500070034000630220005000970080018001020090 01100120010000500131011001400136012004000150020001700190020001100207020001300218 005001500231006001200246039000500258019001600263013000700279#VV12.10118#Vi?t#L43 1T#895.1#^214#27500#Long thn#Truyn tranh#Khu Phc Long ; Tuyt Nhung dch#T. 28#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Khu Phc Long#Tuyt Nhung#T hu#Dch Trung Quc#294747## 00988000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510020037000560070063000930080005001560090008001610100 00500169011001500174021033300189013000700522020001700529020001500546020001000561 02000090057100500140058000500140059400500160060800500150062400500180063903900050 0657#VL12.01562#VL12.01563#220000#Vi?t#B256#616.10084#^214#Bnh ng mch vnh ngi cao tui#B.s.: V Thnh Nhn (ch.b.), Phm Ho Bnh, Nguyn c Cng... #^aH.#^aY hc#2012#^a363tr.^b26cm#Gm nhng bi nghin cu v bnh ng mch vn h ngi cao tui nh: Dch t hc v c ch bnh sinh bnh ng mch vnh ng i cao tui. Xc nh ng mch vnh th phm bng in tm . Chn on v i u tr bnh ng mch vnh mn ngi cao tui. iu tr au tht ngc khng n nh v nhi mu c tim khng ST chnh ln...#294748#Bnh h tim mch#Ngi cao tui#Chn on#iu tr#V Thnh Nhn#Phm Ho Bnh#Nguyn c Cng#H Thng D ng#Nguyn Thanh Hin#Thu## 00950000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050014000440020024000580030023000820070062001050220004001670080 00500171009000800176010000500184011001500189015007000204021021000274020001300484 02000150049702000100051202000090052202000110053100500160054200500160055803900050 0574013000700579005001400586#VL12.01565#VL12.01564#Vi?t#B256D#616.5#^214#Trn V n Tin#Bnh da khng ly nhim#Gio trnh sau i hc#B.s.: Trn Vn Tin (ch.b. ), Nguyn Qu Thi, Phm Cng Chnh#T.1#^aH.#^aY hc#2012#^a146tr.^b27cm#TTS gh i: Trng i hc Y Dc - i hc Thi Nguyn. B mn Da liu#Gii thiu i c ng bnh, chn on v iu tr cc bnh da liu khng ly nh: vy nn v vy phn dng lichen, vy phn nang lng, bnh vy nn, dy sng lng bn tay b n chn, lupus , bnh vy c...#Bnh da liu#Bnh khng ly#Chn on#iu tr# Gio trnh#Nguyn Qu Thi#Phm Cng Chnh#Thu#294749#Trn Vn Tin## 00846000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050015000520020043000670070015001100080005001250090 00800130010000500138011001500143021036200158020000900520020000900529020000900538 020000900547039000500556013000700561#VL12.01567#VL12.01566#105000#Vi?t#B256H#61 6.6#^214#Vng Tin Ho#Bnh hc nam gii vi sinh sn v tnh dc#Vng Tin Ho #^aH.#^aY hc#2012#^a235tr.^b27cm#Trnh by nhng vn v sc kho sinh sn n am gii nh: gii phu, sinh l c quan sinh dc nam. Qu trnh sinh tinh v s di chuyn ca tinh trng trong ng sinh dc n. Sinh l tnh dc v ri lon x ut tinh. Suy chc nng tuyn tnh dc v mn dc nam. Chn on v iu tr ri lon cng dng. Mt s bnh l v sinh sn v tnh dc hay gp nam gii#Bn h hc#Nam gii#Sinh sn#Tnh dc#Thu#294750## 00871000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020035000420070062000770080005001390090008001440100005001520110 01500157015004200172021023400214020000900448020001200457020000900469005001600478 005001500494005001200509005001100521005001300532039000500545013000700550#VL12.01 569#VL12.01568#Vi?t#B103G#616#^214#Bi ging triu chng hc ni khoa#B.s.: Nguy n Th Dung, Phm Vn Nhin (ch.b.), Th Tnh...#^aH.#^aY hc#2012#^a250tr.^b 27cm#TTS ghi: i hc Y Hi Phng. B mn Ni#Cung cp cc kin thc v k nng cn thit v nhng triu chng hc ni khoa, ng thi cp nht cc bin php t hm khm cn lm sng hin i nhm gip cc bn sinh vin Y v phng php khm bnh, nhn nh cc triu chng bnh l#Ni khoa#Triu chng#Lm sng#Nguyn Th Dung#Phm Vn Nhin# Th Tnh# Th Vn#Ng Vn in#Thu#294751## 00880000000000337000450002600110000002600110001100500120002202000190003404100050 00531810006000580820006000648080005000700020018000750030039000930070070001320220 00500202008000500207009000800212010000500220011001500225015006300240021014700303 02000090045002000130045902000110047203900050048300500180048800500120050600500170 0518013000700535#VL12.01570#VL12.01571#L c Lnh#Ti liu tham kho#Vi?t#C123N #617.6#^214#Cp nht nha khoa#Ti liu tham kho v o to lin tc#L c Lnh (ch.b.), Ng Th Qunh Lan, V Ch Hng, ng V Ngc Mai#T.17#^aH.#^aY hc#201 2#^a200tr.^b29cm#TTS ghi: i hc Y dc Tp. H Ch Minh. Khoa Rng hm mt...# Cung cp nhng kin thc v kinh nghim mi v bnh hc, t bo gc, chun onh nh nh, phc hnh, cy ghp implant, chnh hnh... trong Nha khoa#Nha khoa#Rng hm mt#Phu thut#Thu#Ng Th Qunh Lan#V Ch Hng#ng V Ngc Mai#294752## 00864000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050020000420020014000620030055000760070049001310220005001802210 04100185008000500226009000800231010000500239011001500244015006600259021013500325 02000090046002000090046902000060047800500220048403900050050601300070051100500200 0518#VL12.01573#VL12.01572#Vi?t#D557L#615#^214#Hong Th Kim Huyn#Dc lm sng #Nhng nguyn l c bn v s dng thuc trong iu tr#Ch.b.: Hong Th Kim Huy n, J. R. B. J. Brouwers#T. 1#Cc nguyn l c bn trong dc lm sng#^aH.#^aY hc#2012#^a306tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Dc H Ni ; i hc Gronninge n, H Lan#Cung cp nhng thng tin v nguyn l c bn nht trong dc lm sng v trong s dng thuc iu tr cc bnh thng gp ti Vit Nam#Dc hc#iu t r#Thuc#Brouwers, J. R. B. J.#Thu#294753#Hong Th Kim Hong## 00684000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020018000500070015000680080005000830090008000880100 00500096011001500101015004100116021018800157020000700345020001000352020001700362 039000500379013000700384005001500391#VL12.01574#VL12.01575#128000#Vi?t#H105V#61 5#^214#Hn vn ng dc#Trn Vn Qung#^aH.#^aY hc#2012#^a534tr.^b27cm#TTS gh i: Trung ng Hi ng y Vit Nam#Gii thiu 214 b th v cch vit ch Hn nh m p ng nhu cu hc tp chuyn su ng y cho i ng cn b nhm nng cao hc thut v tay ngh ng y. Gii thiu cc bi thuc ng dc#ng y#ng dc#T ing Trung Quc#Thu#294754#Trn Vn Qung## 00848000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620020026000670030035000930070059001280080 00500187009001900192010000500211011001500216021013700231020000600368020000800374 02000050038202000090038700500160039600500170041200500210042900500170045000500190 0467039000500486013000700491#VL12.01576#VL12.01577#VL12.01578#VL12.01579#Vi?t#T5 27T#610.71#^214#Tuyn tp lun n tin s#D n cc bnh ph bin Vit Nam#Ngu yn V Trung, Nguyn Khnh Ho, Trn Th Thanh Hng...#^aH.#^ai hc Y H Ni# 2012#^a720tr.^b27cm#Gii thiu khi lc cc lun n v mt s bnh ph bin V it Nam: Tiu chy tr em, i tho ng, bnh v huyt thanh, ng c...#Y h c#Lun n#Bnh#Vit Nam#Nguyn V Trung#Nguyn Khnh Ho#Trn Th Thanh Hng#H ong Th Thu H#ng Th Ngc Dung#Thu#294755## 00975000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020032000510030035000830070055001180080018001730090 02300191010000500214011001500219015012000234021013400354020001200488020001000500 02000080051002000150051800500140053300500190054700500120056600500170057800500180 0595039000500613013000700618#VL12.01580#VL12.01581#45000#Vi?t#T103L#330.1#^214# Ti liu n tp mn Kinh t hc#Dnh cho k thi tuyn sinh cao hc#B.s.: L Trun g Cang, Trn Th Bch Dung, Lm Mnh H..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Mi nh#2012#^a230tr.^b29cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Tp. H Ch Minh. - Ph l c cui chnh vn. Khoa Kinh t pht trin. B mn Kinh t hc#Nhng kin thc t ng quan v kinh t hc, cu, cung v gi tr trng, la chn ca ngi tiu d ng, l thuyt sn xut v chi ph...#Kinh t hc#L thuyt#Cao hc#Sch luyn th i#L Trung Cang#Trn Th Bch Dung#Lm Mnh H#Nguyn Qunh Hoa#Nguyn Trng Ho i#Thu#294756## 00637000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610050017000660020007000830030017000900070 01700107008000500124009001400129010000500143011002300148021015800171020000900329 020000900338039000500347013000700352#VL12.01582#VL12.01583#VL12.01584#VL12.01585 #Vi?t#M113H#745.6#^214#Nguyn Hu Cng#Mc h#Chi a vi mc#Nguyn Hu Cng #^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a254, 12tr. nh^b27cm#Gii thiu cc bc ho co, th php ca tc gi km theo li dch ngha cho tng bc ho. Cc bi vit ca ng i ng thi vit v tc gi Nguyn Hu Cng#Th php#Tranh v#Thu#294757## 00741000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200040002380800050 00270020075000320030031001070070026001380080005001640090018001690100005001870110 01500192021012900207020001100336020000800347020001300355020000900368020000900377 020000700386020001900393005001500412039000500427013000700432#VL12.01586#Vi?t#TR5 27T#929#^214#Truyn thng h Nguyn Tr x Sn ng - huyn Hoi c - Thnh ph H Ni#K nim 300 nm tin s i L#Nguyn Tr To s.t., b.s.#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a250tr.^b27cm#Ghi li nhng truyn thng, thnh tch, hc v, chc tc, cc bi thi cng nhng ng gp to ln ca cc ting s h Nguyn Tr#Th nh tch#Tin s#Truyn thng#Sn ng#Hoi c#H Ni#Dng h Nguyn Tr#Nguyn Tr To#Thu#294758## 00685000000000325000450002600110000001200400001102000170005101100150006802000110 00830200013000940390005001070050016001120410005001280190016001330050015001491810 00600164082000600170808000500176014000700181002002000188003001300208007004900221 02200060027022100320027600600100030800800180031800900110033601000050034701300070 0352#VV12.13305#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#^a119tr .^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#Thu#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu P hc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lan g, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.110#Thng Thin Gio Ph tha tng#Trn V nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#294759## 00664000000000325000450002600110000000800180001100900110002901000050004001200400 00450200017000850110015001020200011001170200013001280390004001410050016001450410 00500161019001600166005001500182181000600197082000600203808000500209014000700214 00200200022100300130024100700490025402200060030322100120030900600100032101300070 0331#VV12.13306#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#^a120tr.^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#Hoa#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.111#V hn h ao#Trn Vnh#294760## 00672000000000325000450002600110000000800180001100900110002901000050004001200400 00450200017000850110015001020200011001170200013001280390004001410050016001450410 00500161019001600166005001500182181000600197082000600203808000500209014000700214 00200200022100300130024100700490025402200060030322100200030900600100032901300070 0339#VV12.13307#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#^a120tr.^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#Hoa#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.112#Lin m inh mnh nht#Trn Vnh#294761## 00673000000000325000450002600110000000800180001100900110002901000050004001200400 00450200017000850110015001020200011001170200013001280390004001410050016001450410 00500161019001600166005001500182181000600197082000600203808000500209014000700214 00200200022100300130024100700490025402200060030322100210030900600100033001300070 0340#VV12.13308#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#^a119tr.^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#Hoa#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.113#Ci ch t ca lo yu#Trn Vnh#294762## 00668000000000325000450002600110000000800180001100900110002901000050004001200400 00450200017000850110015001020200011001170200013001280390004001410050016001450410 00500161019001600166005001500182181000600197082000600203808000500209014000700214 00200200022100300130024100700490025402200060030322100160030900600100032501300070 0335#VV12.13309#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#^a120tr.^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#Hoa#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.114#Tinh t k binh#Trn Vnh#294763## 00671000000000325000450002600110000000800180001100900110002901000050004001200400 00450200017000850110015001020200011001170200013001280390004001410050016001450410 00500161019001600166005001500182181000600197082000600203808000500209014000700214 00200200022100300130024100700490025402200060030322100190030900600100032801300070 0338#VV12.13310#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#^a120tr.^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#Hoa#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.115#Thng thin lo t#Trn Vnh#294764## 00671000000000325000450002600110000000800180001100900110002901000050004001200400 00450200017000850110015001020200011001170200013001280390004001410050016001450410 00500161019001600166005001500182181000600197082000600203808000500209014000700214 00200200022100300130024100700490025402200060030322100190030900600100032801300070 0338#VV12.13311#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#^a120tr.^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#Hoa#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.116#Bn i tc trng#Trn Vnh#294765## 00671000000000325000450002600110000001200400001100800180005100900110006901000050 00800200017000850110015001020200011001170200013001280390004001410050016001450410 00500161019001600166005001500182181000600197082000600203808000500209014000700214 00200200022100300130024100700490025402200060030322100190030900600100032801300070 0338#VV12.13312#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#Vn hc hin i#^a120tr.^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#Hoa#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.117#V c h chin thn#Trn Vnh#294766## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000400292019001600296006000900312013000700321#VV12.13 313#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.39#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Hoa#Dch Trung Quc#Hi ng#294767 ## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000400292019001600296006000900312013000700321#VV12.13 314#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.40#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Hoa#Dch Trung Quc#Hi ng#294768 ## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000400292019001600296006000900312013000700321#VV12.13 315#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.41#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Hoa#Dch Trung Quc#Hi ng#294769 ## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000400292019001600296006000900312013000700321#VV12.13 316#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.42#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Hoa#Dch Trung Quc#Hi ng#294770 ## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000400292019001600296006000900312013000700321#VV12.13 317#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.43#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Hoa#Dch Trung Quc#Hi ng#294771 ## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000400292019001600296006000900312013000700321#VV12.13 318#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.44#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Hoa#Dch Trung Quc#Hi ng#294772 ## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000400292019001600296006000900312013000700321#VV12.13 319#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.45#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Hoa#Dch Trung Quc#Hi ng#294773 ## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000400292019001600296006000900312013000700321#VV12.13 320#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.46#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Hoa#Dch Trung Quc#Hi ng#294774 ## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000400292019001600296006000900312013000700321#VV12.13 321#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.47#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Hoa#Dch Trung Quc#Hi ng#294775 ## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000400292019001600296006000900312013000700321#VV12.13 322#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.48#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Hoa#Dch Trung Quc#Hi ng#294776 ## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000400292019001600296006000900312013000700321#VV12.13 323#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.49#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Hoa#Dch Trung Quc#Hi ng#294777 ## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000400292019001600296006000900312013000700321#VV12.13 324#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.50#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Hoa#Dch Trung Quc#Hi ng#294778 ## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000400292019001600296006000900312013000700321#VV12.13 325#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.51#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a95tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Hoa#Dch Trung Quc#Hi ng#294779 ## 00643000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001500173012004000188020001700228020001100245020001300256 005000900269005001500278039000400293019001600297006000900313013000700322#VV12.13 326#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.52#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a111tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tr ung Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Hoa#Dch Trung Quc#Hi ng#29478 0## 00665000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460050013000510020028000640030012000920070020001040220 00400124221001700128008001800145009001100163010000500174011002000179012002200199 02000170022102000030023802000120024102000150025300600150026803900040028301300070 0287019000800294005001300302#VV12.13327#VV12.13328#115000#Vi?t#FR107C#813#^214# Koontz, Dean#Frankenstein ca Dean Kootz#Tiu thuyt#Trnh Huy Ninh dch#Q.1#a con lang bt#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^aXIV, 388tr.^b20cm#Dnh cho la tui 18+#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Truyn kinh d#Trnh Huy Ninh#Hoa#2947 81#Dch M#Koontz, Dean## 00671000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460050013000510020028000640030012000920070020001040220 00400124221002300128008001800151009001100169010000500180011002000185012002200205 02000170022702000030024402000120024702000150025900600150027403900040028901900080 0293013000700301005001300308#VV12.13329#VV12.13330#110000#Vi?t#FR107C#813#^214# Koontz, Dean#Frankenstein ca Dean Kootz#Tiu thuyt#Trnh Huy Ninh dch#Q.2#Th nh ph ca bng m#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^aXIV, 349tr.^b20cm#Dnh c ho la tui 18+#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Truyn kinh d#Trnh Huy Ninh#Ho a#Dch M#294782#Koontz, Dean## 00665000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460050013000510020028000640030012000920070020001040220 00400124221001700128008001800145009001100163010000500174011002000179012002200199 02000170022102000030023802000120024102000150025300600150026803900040028301900080 0287013000700295005001300302#VV12.13332#VV12.13331#100000#Vi?t#FR107C#813#^214# Koontz, Dean#Frankenstein ca Dean Kootz#Tiu thuyt#Trnh Huy Ninh dch#Q.3#Ch t v hi sinh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^aXIV, 319tr.^b20cm#Dnh cho la tui 18+#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Truyn kinh d#Trnh Huy Ninh#Hoa#Dch M#294783#Koontz, Dean## 00518000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020013000640030012000770070030000890080 01800119009001100137010000500148011001500153020001700168020000300185020001200188 006000900200039000400209013000700213019000800220#VV12.13333#VV12.13334#90000#Vi ?t#F434G#813#^214#Groom, Winston#Forrest Gump#Tiu thuyt#Winston Groom ; Ngc T r dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a343tr.^b20cm#Vn hc hin i#M#Ti u thuyt#Ngc Tr#Hoa#294784#Dch M## 00853000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820007000428080005000490050024000540020020000780290012000980070068001100080 01800178009003400196010000500230011001500235020000800250005001100258039000400269 019001000273021020000283020001200483006002000495013000700515012001700522#VV12.13 336#VV12.13335#120000#Vi?t#PH431C#616.99#^214#Servan Schreiber, David#Phng ch ng ung th#Anti cancer#David Servan Schreiber ; Thi Phong h.. ; Nguyn Thanh K huyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Cng ty Sch Thi H#2012#^a426tr.^b20 cm#Ung th#Thi Phong#Hoa#Dch Php#Gii thiu mt s phng php t chm sc c th nhm gip ngn chn s tin trin ca bnh ung th hoc h tr iu tr i km vi cc phng php tip cn truyn thng (phu thut, x tr, ho tr)#Phn g chng#Nguyn Thanh Khuyn#294785#Y hc + sc kho## 00679000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050015000520020023000670070015000900080018001050090 01100123010000500134011001500139020000700154039000400161012001700165021019800182 020000600380020000800386013000700394#VV12.13338#VV12.13337#50000#Vi?t#KH300C#61 5.5#^214#Nguyn Hu c#Khi cho tr dng thuc#Nguyn Hu c#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2012#^a235tr.^b20cm#Tr em#Hoa#Y hc + sc kho#Cung cp nhng kin t hc c bn cho cc bc ph huynh trong vic s dng thuc cho tr, ch ra cc m i nguy him t vic dng thuc khng ng cng nh nhng hiu lm tai hi trong vic chm sc b#Thuc#S dng#294786## 00778000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020025000540070033000790220005001122210063001170050 01400180008001800194009001100212010000500223011001500228021016500243020001700408 020000900425020001300434039000400447005001800451013000700469#VV12.13339#VV12.133 40#85000#Vi?t#H428#959.7044#^214#Hi p lch s Vit Nam#Trn Nam Tin, Nhm Nhn vn Tr#T.10#Vit Nam - hnh trnh xy dng v pht trin (t 1975 n nay) #Trn Nam Tin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a361tr.^b20cm#Gm 100 cu hi v gii p v cng cuc xy dng, bo v v pht trin nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam sau khi t nc ginh c lp (t nm 1975 n nay)#Lch s hi n i#Vit Nam#Sch hi p#Hoa#Nhm Nhn vn Tr#294787## 00699000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510050015000560020026000710070015000970220004001122210 04500116008001800161009001100179010000500190011001500195021009600210020001600306 020000900322020000900331039000400340020001900344013000700363005001500370#VV12.13 342#VV12.13341#154000#Vi?t#V115H#895.92209#^214#Nguyn Vn Hu#Vn hc min Nam lc tnh#Nguyn Vn Hu#T.3#Vn hc Hn Nm thi khng Php & thuc Php#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a521tr.^b20cm#Tm hiu chung v vn hc Hn Nm th i chin tranh khng chin chng Php v thi k thuc Php#Vn hc Hn Nm#Min Nam#Vit Nam#Hoa#Nghin cu vn hc#294788#Nguyn Vn Hu## 00642000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050017000520020032000690070068001010080005001690090 06100174010000500235011001500240020001800255020000400273020001200277006000900289 039000400298019000900302006001200311005001000323013000700333#VV12.13343#VV12.133 44#78000#Vi?t#B105G#891.73#^214#Uspenski, Eduard#Bn gi yu qu ca bc Phiodo r#Eduard Uspenski ; Dch: Kiu Vn, Phng Hoi ; Minh ho: L Phng#^aH.#^aNxb . Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a136tr.^b24cm#Vn hc thiu nhi#Nga#Truyn ngn#Kiu Vn#Hoa#Dch Nga#Phng Hoi#L Phng#294789 ## 00463000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050014000560020021000700080005000910090061000960100 00500157011001500162020001700177020000900194020000700203039000400210013000700214 #VV12.13345#VV12.13346#76000#Vi?t#H452K#895.922803#^214#Phm Cao Cng#Hi k Ph m Cao Cng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#20 12#^a409tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi k#Hoa#294790## 00743000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020009000570030012000660070057000780220004001350080 00500139009001900144010000500163011003100168015007100199020001700270020000900287 02000040029602000090030000500180030900500180032700500160034500500120036100500090 0373039000400382013000700386#VV12.13347#VV12.13348#72000#Vi?t#N510T#895.9221008 #^214#Ni Thy#Tp th vn#Nguyn Quang Hng, Thch Trng Xun, Nguyn Vn Tut ...#T.3#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a239tr., 8tr. tranh mu^b20cm#TTS ghi: H i Ngi cao tui x Si Sn. Cu lc b Vn hc Ngh thut#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vn xui#Nguyn Quang Hng#Thch Trng Xun#Nguyn Vn Tut#o Minh L #H Tng#Hoa#294791## 00791000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020018000680070017000860080005001030090 06100108010000500169011001500174020001000189039000400199021028700203020001900490 020000900509013000700518#VV12.13349#VV12.13350#67000#Vi?t#M458T#133.8#^214#Nguy n Ngc Hoi#Mt th gii khc#Nguyn Ngc Hoi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng t y Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a291tr.^b21cm#Ngoi cm#Hoa#Qua nhng c u chuyn k c thc nhm cung cp mt ci nhn y v kh nng c bit ca c on ngi, i tm m lit s bng tm linh v th gii tm linh huyn b vi nhn g chim nghim, khi qut c tnh cht l thuyt trn c s thc tin sinh ng ca nh ngoi cm Nguyn Ngc Hoi#Kh nng con ngi#Tm linh#294792## 00474000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020019000670030016000860070013001020080 00500115009001900120010000500139011001500144020001700159020000900176020001200185 039000400197013000700201#VV12.13351#VV12.13352#70000#Vi?t#S125T#895.9223#^214#P han c Nam#Su thm mt ngi#Truyn chn lc#Phan c Nam#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a295tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hoa#294793## 00465000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050015000550020017000700030008000870070015000950080 00500110009001900115010000500134011001500139020001700154020000900171020000800180 039000400188013000700192#VV12.13353#VV12.13354#80000#Vi?t#V102#895.92284#^214# Cao Thoi Chu#Vch cheo leo#Tp vn#Cao Thoi Chu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2 012#^a252tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#Hoa#294794## 00587000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020014000570030004000710070046000750080005001210090 01900126010000500145011001500150020001700165020000900182020000400191005001500195 005001400210005001200224005001200236005001300248039000500261013000700266#VV12.13 355#VV12.13356#45000#Vi?t#107H#895.9221008#^214#nh hong hn#Th#Thm Trng T o, Hong Hu c, Hong Cng...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a143tr.^b20cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Thm Trng To#Hong Hu c#Hong Cng#Bi Huy Ph #inh Th Vn#Thu#294795## 00447000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020009000680030004000770070014000810080 00500095009001900100010000500119011001500124020001700139020000900156020000400165 039000500169013000700174#VV12.13357#VV12.13358#45000#Vi?t#T312#895.9221#^214#N guyn Hu T#Tnh i#Th#Nguyn Hu T#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a130tr.^b2 0cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#294796## 00593000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020018000670030016000850070044001010080 02300145009004500168010000500213011001500218020001700233020000700250020001200257 006001000269039000500279013000700284019001200291#VV12.13360#VV12.13359#60000#Vi ?t#B105C#891.8#^214#Jastrun, Tomasz#Ban cng ln tri#Tp truyn ngn#Tomasz Jas trun ; L B Th dch, gii thiu#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Hi Nh vn ; C ng ty Sch Phng Nam#2012#^a224tr.^b21cm#Vn hc hin i#Ba Lan#Truyn ngn#L B Th#Thu#294797#Dch Ba Lan## 00693000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020020000570030059000770070046001360080023001820090 04400205010000500249011001500254020001700269020000900286020001200295005001200307 005000800319005001100327005001600338005001300354039000500367013000700372#VV12.13 361#VV12.13362#86000#Vi?t#V115M#895.9223008#^214#Vn mi 2011 - 2012#Tuyn vn xui ca tc gi mi v tc gi ang c mn m#H Anh Thi (tuyn chn), Phan An, on L...#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a411tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H Anh Thi#Phan An# Ho Nguyn#Hong Cng Danh#L Minh Khu#Thu#294798## 00449000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020013000670030004000800070013000840080 00500097009001900102010000500121011001500126020001700141020000900158020000400167 039000500171013000700176#VV12.13363#VV12.13364#55000#Vi?t#455#895.9221#^214#T rn Sn Lm#ng i ti#Th#Trn Sn Lm#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a127tr.^ b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#294799## 00455000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020009000620030016000710070008000870080 00500095009001900100010000500119011001500124020001700139020000900156020001200165 039000500177013000700182#VV12.13365#VV12.13366#50000#Vi?t#U502K#895.9223#^214#K im Qu#Un khc#Tp truyn ngn#Kim Qu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a135tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#294800## 00424000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020028000680080005000960090019001010100 00500120011001500125020001700140020000900157020000400166039000500170013000700175 #VV12.13368#VV12.13367#95000#Vi?t#H466T#895.9221#^214#Phan Xun Ht#Hp tuyn t h Phan Xun Ht#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a359tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#Thu#294801## 00893000000000349000450002600110000002600110001102102190002201400080024104100050 02491810007002540820006002618080005002670050023002720020011002950030007003060070 04400313022000400357221003400361008000500395009001900400010000500419011001500424 02000170043902000040045602000070046000600150046703900050048201900090048701300070 0496005002300503020001700526#VV12.13369#VV12.13370#Ghi li nhng s kin, k c, k nim trong cuc i tc gi gn vi nhng thay i bin ng ca x hi Nga di dng nhng mu chuyn ngn: T tin ca Ostap Bender, m cung bng g dn, cho trng, cuc phong to...#150000#Vi?t#CH527#891.7#^214#Paustovsky, Konstan tin#Chuyn i#Hi k#Konstantin Paustovsky ; Phan Bch Chu dch#T.4#Thi k c a nhng hy vng ln lao#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a357tr.^b21cm#Vn hc hin i#Nga#Hi k#Phan Bch Chu#Thu#Dch Nga#294802#Paustovsky, Konstantin#Paut pxki, K. G.## 00716000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020058000440080013001020090026001150100005001410110014001460150 08900160021018100249020000400430020000900434020001900443039000500462013000700467 #VV12.13371#VV12.13372#Vi?t#M458S#633.1#^214#Mt s su bnh chnh trn cy la v bin php phng tr#^aBnh Thun#^aChi cc Bo v thc vt#2012#^a36tr.^b21cm #TTS ghi: S Nng nghip & Pht trin Nng thn tnh Bnh Thun. Chi cc Bo v thc vt#Gii thiu v nhu cu dinh dng ca cy la v cch bn phn cho cy la. Mt s loi su bnh chnh hi la v bin php phng tr. C di v bin p hp qun l c trong rung la#La#Bn phn#Phng tr su bnh#Thu#294803## 00588000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070032000710220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001200235006001300247039000500260019001400265013000700279#VN12.03942#18000#V i?t#551C#895.6#^214#a con ca Tengu#Truyn tranh#Iwamoto Nao ; Phng Quyn d ch#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Iwamoto Nao#Phng Quyn #Thu#Dch Nht Bn#294804## 00588000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070032000710220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001200235006001300247039000500260019001400265013000700279#VN12.03943#18000#V i?t#551C#895.6#^214#a con ca Tengu#Truyn tranh#Iwamoto Nao ; Phng Quyn d ch#T.5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Iwamoto Nao#Phng Quyn #Thu#Dch Nht Bn#294805## 00588000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070032000710220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001200235006001300247039000500260019001400265013000700279#VN12.03944#18000#V i?t#551C#895.6#^214#a con ca Tengu#Truyn tranh#Iwamoto Nao ; Phng Quyn d ch#T.6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Iwamoto Nao#Phng Quyn #Thu#Dch Nht Bn#294806## 00588000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070032000710220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001200235006001300247039000500260019001400265013000700279#VN12.03945#18000#V i?t#551C#895.6#^214#a con ca Tengu#Truyn tranh#Iwamoto Nao ; Phng Quyn d ch#T.7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a195tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Iwamoto Nao#Phng Quyn #Thu#Dch Nht Bn#294807## 00581000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070028000720220004001000080018001040090 01100122010000500133011001500138012004000153020001700193020000900210020001300219 005001200232006000900244039000500253019001400258013000700272#VN12.03946#18000#V i?t#B300M#895.6#^214#B mt ca Tsubomi#Truyn tranh#Yabuuchi Yu ; Song Anh dch #T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a175tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Yabuuchi Yu#Song Anh#Thu#D ch Nht Bn#294808## 00581000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070028000720220004001000080018001040090 01100122010000500133011001500138012004000153020001700193020000900210020001300219 005001200232006000900244039000500253019001400258013000700272#VN12.03947#18000#V i?t#B300M#895.6#^214#B mt ca Tsubomi#Truyn tranh#Yabuuchi Yu ; Song Anh dch #T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a186tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Yabuuchi Yu#Song Anh#Thu#D ch Nht Bn#294809## 00581000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070028000720220004001000080018001040090 01100122010000500133011001500138012004000153020001700193020000900210020001300219 005001200232006000900244039000500253019001400258013000700272#VN12.03948#18000#V i?t#B300M#895.6#^214#B mt ca Tsubomi#Truyn tranh#Yabuuchi Yu ; Song Anh dch #T.5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a183tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Yabuuchi Yu#Song Anh#Thu#D ch Nht Bn#294810## 00581000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070028000720220004001000080018001040090 01100122010000500133011001500138012004000153020001700193020000900210020001300219 005001200232006000900244039000500253019001400258013000700272#VN12.03949#18000#V i?t#B300M#895.6#^214#B mt ca Tsubomi#Truyn tranh#Yabuuchi Yu ; Song Anh dch #T.6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Yabuuchi Yu#Song Anh#Thu#D ch Nht Bn#294811## 00573000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020017000400030013000570070025000700220004000950080018000990090 01100117010000500128011001500133012004000148020001700188020000900205020001300214 005000900227006000900236039000500245019001400250013000700264#VN12.03950#Vi?t#B31 2M#895.6#^214#18000#Bnh minh Arcana#Truyn tranh#Toma Rei ; Song Anh dch#T.7# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a183tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Toma Rei#Song Anh#Thu#Dch Nht Bn#294812## 00573000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020017000400030013000570070025000700220004000950080018000990090 01100117010000500128011001500133012004000148020001700188020000900205020001300214 005000900227006000900236039000500245019001400250013000700264#VN12.03951#Vi?t#B31 2M#895.6#^214#18000#Bnh minh Arcana#Truyn tranh#Toma Rei ; Song Anh dch#T.8# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Toma Rei#Song Anh#Thu#Dch Nht Bn#294813## 00585000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020020000410030013000610070029000740220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001300235006000900248039000500257013000700262019001400269#VN12.03952#18000#V i?t#I-300L#895.6#^214#I love you Suzuki!!#Truyn tranh#Ikeyamada Go ; Phi Ngc d ch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Ikeyamada Go#Phi Ngc#Th u#294814#Dch Nht Bn## 00597000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020025000400030013000650070033000780220004001110080018001150090 01100133010000500144011001500149012004000164020001700204020000900221020001300230 005001700243006000900260039000500269019001400274013000700288#VN12.03953#Vi?t#R31 2C#895.6#^214#18000#Rinne cnh gii lun hi#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Qu c Nam dch#T.7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a189tr.^b18cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Takahashi Rumiko #Quc Nam#Thu#Dch Nht Bn#294815## 00597000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020025000400030013000650070033000780220004001110080018001150090 01100133010000500144011001500149012004000164020001700204020000900221020001300230 005001700243006000900260039000500269019001400274013000700288#VN12.03954#Vi?t#R31 2C#895.6#^214#18000#Rinne cnh gii lun hi#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Qu c Nam dch#T.8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a186tr.^b18cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Takahashi Rumiko #Quc Nam#Thu#Dch Nht Bn#294816## 00608000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020010000400030013000500070040000630220005001030080018001080090 01100126010000500137011001500142012004000157020001700197020000900214020001300223 005001100236005001200247006000900259039000500268019001400273013000700287#VN12.03 955#Vi?t#K311G#895.6#^214#18000#King golf#Truyn tranh#Sasaki Ken, Tani Masaki ; Phi Ngc dch#T.10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a190tr.^b18cm#Truyn tra nh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Sasaki Ken# Tani Masaki#Phi Ngc#Thu#Dch Nht Bn#294817## 00608000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020010000400030013000500070040000630220005001030080018001080090 01100126010000500137011001500142012004000157020001700197020000900214020001300223 005001100236005001200247006000900259039000500268019001400273013000700287#VN12.03 956#Vi?t#K311G#895.6#^214#18000#King golf#Truyn tranh#Sasaki Ken, Tani Masaki ; Phi Ngc dch#T.11#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a196tr.^b18cm#Truyn tra nh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Sasaki Ken# Tani Masaki#Phi Ngc#Thu#Dch Nht Bn#294818## 00608000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020010000400030013000500070040000630220005001030080018001080090 01100126010000500137011001500142012004000157020001700197020000900214020001300223 005001100236005001200247006000900259039000500268019001400273013000700287#VN12.03 957#Vi?t#K311G#895.6#^214#18000#King golf#Truyn tranh#Sasaki Ken, Tani Masaki ; Phi Ngc dch#T.12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a196tr.^b18cm#Truyn tra nh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Sasaki Ken# Tani Masaki#Phi Ngc#Thu#Dch Nht Bn#294819## 00608000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020010000400030013000500070040000630220005001030080018001080090 01100126010000500137011001500142012004000157020001700197020000900214020001300223 005001100236005001200247006000900259039000500268019001400273013000700287#VN12.03 958#Vi?t#K311G#895.6#^214#18000#King golf#Truyn tranh#Sasaki Ken, Tani Masaki ; Phi Ngc dch#T.13#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a196tr.^b18cm#Truyn tra nh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Sasaki Ken# Tani Masaki#Phi Ngc#Thu#Dch Nht Bn#294820## 00652000000000313000450002600110000000500110001103900050002201400070002704100050 00340020015000390030013000540070068000670220005001350080018001400090011001580100 00500169011001500174012004000189019001600229020001700245020001100262020001300273 181000600286082000600292808000500298005001600303006001200319013000700331#VN12.03 959#n Thu An#Thu#17000#Vi?t#T i danh b#Truyn tranh#Nguyn tc: n Thu An ; Ho s: T Kim Kiu ; Tuyt Nhung dch#T.69#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a132tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#V n hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#T550#895.1#^214#T Kim Kiu#Tuyt Nh ung#294821## 00652000000000313000450002600110000000500110001103900050002201400070002704100050 00340020015000390030013000540070068000670220005001350080018001400090011001580100 00500169011001500174012004000189019001600229020001700245020001100262020001300273 181000600286082000600292808000500298005001600303006001200319013000700331#VN12.03 960#n Thu An#Thu#17000#Vi?t#T i danh b#Truyn tranh#Nguyn tc: n Thu An ; Ho s: T Kim Kiu ; Tuyt Nhung dch#T.70#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#V n hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#T550#895.1#^214#T Kim Kiu#Tuyt Nh ung#294822## 00652000000000313000450002600110000000500110001103900050002201400070002704100050 00340020015000390030013000540070068000670220005001350080018001400090011001580100 00500169011001500174012004000189019001600229020001700245020001100262020001300273 181000600286082000600292808000500298005001600303006001200319013000700331#VN12.03 961#n Thu An#Thu#17000#Vi?t#T i danh b#Truyn tranh#Nguyn tc: n Thu An ; Ho s: T Kim Kiu ; Tuyt Nhung dch#T.71#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a132tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#V n hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#T550#895.1#^214#T Kim Kiu#Tuyt Nh ung#294823## 00652000000000313000450002600110000000500110001103900050002201400070002704100050 00340020015000390030013000540070068000670220005001350080018001400090011001580100 00500169011001500174012004000189019001600229020001700245020001100262020001300273 181000600286082000600292808000500298005001600303006001200319013000700331#VN12.03 962#n Thu An#Thu#17000#Vi?t#T i danh b#Truyn tranh#Nguyn tc: n Thu An ; Ho s: T Kim Kiu ; Tuyt Nhung dch#T.72#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#V n hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#T550#895.1#^214#T Kim Kiu#Tuyt Nh ung#294824## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020013000680030004000810070014000850080 00500099009001900104010000500123011001400128020001700142020000900159020000400168 039000500172013000700177#VN12.03963#VN12.03964#36000#Vi?t#104C#895.9221#^214#B i ng Sinh#m ci sao#Th#Bi ng Sinh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a78tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#294825## 00582000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020010000650070034000750080023001090090 04800132010000500180011001500185012002500200020001700225020000500242020001200247 006001200259039000500271013000700276019000900283#VN12.03965#VN12.03966#39000#Vi ?t#C430C#891#^214#Hedayat, Sadegh#Con c m#Sadegh Hedayat ; H V Trng dch#^a H. ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho Phng Nam#2012#^a137t r.^b19cm#T sch Tinh hoa vn hc#Vn hc hin i#Iran#Tiu thuyt#H V Trng# Thu#294826#Dch Anh## 00432000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050007000540020009000610030004000700070007000740080 00500081009001900086010000500105011001400110020001700124020000900141020000400150 039000500154013000700159#VN12.03967#VN12.03968#37000#Vi?t#100C#895.9221#^214#H Yt#a chiu#Th#H Yt#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a80tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Thu#294827## 00457000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020007000640030016000710070010000870080 00500097009001900102010000500121011001500126020001700141020000900158020001200167 039000500179013000700184#VN12.03969#VN12.03970#66000#Vi?t#B254B#895.9223#^214#N guyn V#Bn b#Tp truyn ngn#Nguyn V#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a222tr.^ b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#294828## 00475000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050012000560020024000680030011000920070012001030080 00500115009001900120010000500139011001500144020001700159020000900176020001200185 039000500197013000700202#VN12.03971#VN12.03972#65000#Vi?t#NH556M#895.92234#^214 #L Th Tho#Nhng mnh i bt hnh#Tp truyn#L Th Tho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a302tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#294829## 00460000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020044000660070012001100080005001220090 00900127010000500136011001500141020001700156020000900173020001200182039000500194 013000700199#VV12.13373#VV12.13374#67000#Vi?t#N000H#895.9223#^214#Thi B Tn#N hng truyn ngn ch ln bng lng bn tay#Thi B Tn#^aH.#^aPh n#2012#^a335t r.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Uyn#294830## 00501000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020017000620070039000790080005001180090 00900123010000500132011001500137020001700152020000900169020001200178005001200190 039000500202013000700207020000900214#VV12.13375#VV12.13376#60000#Vi?t#V000#895 .9223#^214#V Bng#Vn ho... " g"#V Bng ; V Vn Nhn s.t., tuyn chn#^aH.# ^aPh n#2012#^a235tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#V Vn Nhn#U yn#294831#Phng s## 00757000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050008000430020036000510070013000870080005001000090009001050100 00500114011001500119021031000134020002000444020000700464039000500471013000700476 020002000483#VV12.13377#VV12.13378#66000#Vi?t#158#^214#Ng Tn#Mt m cuc i dnh cho ph n tr#Ng Tn b.s.#^aH.#^aPh n#2012#^a331tr.^b21cm#Tng hp nhn g kinh nghim qu bu, nhng trit l sng ca cc m, cc ch gip nhng ngi ph n tr c kht vng hnh phc, tm c con ng i ng n, gip h c s iu ho nhp nhng cc mt: tnh yu, gia nh, sinh hot, cng vic... c c s nghip thnh cng v i sng ring t hnh phc#Tm l hc ng dng#Ph n#Uyn#294832#B quyt thnh cng## 00790000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050010000560020021000660030039000870070010001260080 00500136009000900141010000500150011001500155015003600170021024700206020001700453 020000900470020000900479039000500488013000700493#VV12.13379#VV12.13380#48000#Vi ?t#564N#895.922803#^214#Trang Ami# ngi lng th gii#Ghi chp ca mt du hc sinh v bn b#Trang Ami#^aH.#^aPh n#2012#^a239tr.^b21cm#Tn tht tc gi: H Th Minh Trang#Ghi li nhng tri nghim th v ca tc gi v nhng ngi bn k hi lm du hc sinh trn t Php: chuyn i ph bp mt nh hng thc n nhanh Hn Quc, chuyn thc tp ti vn phng du lch hng sao ca chnh tc gi ti thnh ph Besancon...#Vn hc hin i#Vit Nam#Ghi chp#Uyn#294833## 00583000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050008000510020019000590030015000780070051000930080 00500144009000900149010000500158011001500163020001700178020001100195020001800206 006001100224005001800235039000500253013000700258019001600265#VV12.13381#VV12.133 82#45000#Vi?t#K000H#895.1#^214#Bng Ba#Khng bao gi say!#Tp truyn vui#Bng B a ; V Mnh H dch ; Nguyn Thanh Din h..#^aH.#^aPh n#2012#^a216tr.^b21cm#V n hc hin i#Trung Quc#Truyn tro phng#V Mnh H#Nguyn Thanh Din#Uyn#2 94834#Dch Trung Quc## 00490000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050019000500020019000690070031000880080005001190090 00900124010000500133011001500138020001700153020000300170020001200173006000600185 039000500191013000700196019000900203#VV12.13383#VV12.13384#110000#Vi?t#X101C#81 3#^214#Cornwell, Patricia#Xc cht di nc#Patricia Cornwell ; Di Li dch#^aH. #^aPh n#2012#^a501tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Di Li#Uyn#294835# Dch Anh## 00720000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440050020000490020018000690070020000870080005001070090009001120100 00500121011001500126021026800141020000800409020000700417020000900424039000500433 013000700438020000900445#VV12.13386#VV12.13385#57000#Vi?t#306.09597#^214#Nguyn Th Ngc Hi#Th h ph phng#Nguyn Th Ngc Hi#^aH.#^aPh n#2012#^a257tr.^ b21cm#Gm nhng bi vit sc so v cc hin tng chuyn dch v bin i, thm ch l nhng bin thi ca vn ho v li sng trong x hi Vit Nam ng i: s khc bit th h, s bin mt cc gi tr truyn thng, nguy c tan r quan h gia nh, li sng trc ph...#Vn ho#X hi#Vit Nam#Uyn#294836#Li sng## 00458000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430050015000480020024000630030017000870070015001040080005001190090 00900124010000500133011001500138020001800153020000900171020001200180039000500192 013000700197#VV12.13387#VV12.13388#40000#Vi?t#895.9223#^214#V Phng Nghi#Voi c chua v s su su#Truyn thiu nhi#V Phng Nghi#^aH.#^aPh n#2012#^a187tr.^ b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Uyn#294837## 00604000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050009000560020041000650070009001060080005001150090 00900120010000500129011001500134020000800149020001600157039000500173013000700178 021012400185020000800309020000900317#VV12.13389#VV12.13390#69000#Vi?t#C125C#394 .109597#^214#o Hng#Cu chuyn m thc di gc nhn lch s#o Hng#^aH.#^aP h n#2012#^a283tr.^b24cm#m thc#Vn ho m thc#Uyn#294838#Tp hp nhng bi bo k li cm nhn ca tc gi v tp tc n ung cc vng min t xa xa, nh ng ni tc gi i qua#Lch s#Vit Nam## 00536000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050014000430020019000570030012000760070031000880080005001190090 05100124010000500175011001500180020001700195020000300212020001200215006001100227 039000500238013000700243019000800250#VV12.13392#VV12.13391#78000#Vi?t#813#^214# Quick, Amanda#Ch dng sng bit#Tiu thuyt#Amanda Quick ; Nhit Xch dch#^aH. #^aPh n ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a402tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Nhit Xch#Uyn#294839#Dch M## 00483000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050008000550020025000630030011000880070008000990080 00500107009003500112010000500147011001500152020001700167020000900184020001200193 039000500205013000700210#VV12.13393#VV12.13394#36000#Vi?t#CH551P#895.9223#^214# D Ngn#Cha phi ngy bun nht#Tp truyn#D Ngn#^aH.#^aPh n ; Cng ty Sch Phng Nam#2012#^a104tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Uyn#29484 0## 00761000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050012000530020023000650070017000880080005001050090 00900110010000500119011001500124021031700139020002000456020001900476039000500495 013000700500#VV12.13395#VV12.13396#38000#Vi?t#GI-456T#155.5#^214#Thu Phng#Gi p teen lun " Kool"#Thu Phng b.s.#^aH.#^aPh n#2012#^a156tr.^b21cm#Thng qu a nhng tnh hung thng gp hng ngy gii thch iu cc em tui mi ln cm nhn, s hi hoc hy vng, gip cc em hiu c phn ng ca cha m trc thi ca mnh, b quyt gip cc em tui mi ln ci thin cuc sng ca mnh. Nh ng li khuyn b ch gip cc bc cha m hiu cc em tui mi ln#Tm l hc la tui#Tui v thnh nin#Uyn#294841## 00581000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050008000500020042000580070064001000080005001640090 00900169010000500178011001500183020001800198020000400216020001200220005001700232 006002100249039000500270013000700275019000900282#VV12.13397#VV12.13398#32000#Vi ?t#NG564B#833#^214#Knister#Yoky - Ngi bn v cng c bit ca ti#Knister ; M inh ho: Melanie Garanin ; Phng Linh Ngc Huy dch#^aH.#^aPh n#2012#^a144tr. ^b21cm#Vn hc thiu nhi#c#Truyn ngn#Garanin, Melanie#Phng Linh Ngc Huy#U yn#294842#Dch c## 00695000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050010000430020033000530070015000860080005001010090009001060100 00500115011001500120013000700135020002000142020002000162039000500182021024700187 020000700434#VV12.13399#VV12.13400#55000#Vi?t#158#^214#Thanh Lan#C gi thng m inh s lm th ny#Thanh Lan b.s.#^aH.#^aPh n#2012#^a259tr.^b21cm#294843#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#Uyn#Gip cc bn gi hiu hn v hin thc c uc sng t iu chnh tm thi ca mnh ti trng thi l tng nht. Gi p cc ban gi c tnh yu thc s, ngi n ng chn chnh l th no, ch ho n ton khng nh nhng g mnh tng tng...#Ph n## 00734000000000229000450002600110000002600110001104100050002208200060002780800050 00330020050000380080005000880090009000930100005001020110015001070150040001220210 29200162020001800454020001300472020000700485039000500492013000700497#VV12.13401# VV12.13402#Vi?t#363.7#^214#S tay truyn thng v cng tc bo v mi trng#^aH .#^aPh n#2012#^a198tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Lin hip Ph n Vit nam#Trnh by khi nim, chc nng ca mi trng. Gii thiu cc k nng truyn thng, cc k nng truyn thng mi trng, nhng vn chung v mi trng, cc hnh thc truyn thng mi trng, hng dn truyn thng mi trng nhng vng a l k hc nhau v nhim v ca truyn thng vin#Bo v mi trng#Truyn thng#S tay #Uyn#294844## 00601000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050017000560020014000730030007000870070017000940080 00500111009000900116010000500125011001500130021013300145020001700278020000900295 020000700304039000500311013000700316#VV12.13404#VV12.13403#55000#Vi?t#M501T#895 .922803#^214#Nguyn Quc Hng#Mua thu xa x#Hi c#Nguyn Quc Hng#^aH.#^aPh n #2012#^a259tr.^b21cm#Ghi li nhng tm s, k nim, cm xc ca tc gi khi xa qu hng lun nh v nhng ngi thy, ngi bn, ngi hc tr qu nh#Vn h c hin i#Vit Nam#Hi c#Uyn#294845## 00570000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003008200060 00358080005000410050010000460020025000560030012000810070034000930080005001270090 05500132010000500187011001500192020001700207020001100224020001200235006001700247 039000500264013000700269019001600276#VV12.13405#VV12.13406#118000#Vi?t#895.1#^2 14#Kinh Hng#Tnh yu khng trn chy#Tiu thuyt#Kinh Hng ; ng Th Vn Anh d ch#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Phng ng#2012#^a564tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#ng Th Vn Anh#Uyn#294846#Dch Tr ung Quc## 00444000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440050013000490020020000620030011000820070013000930080005001060090 00900111010000500120011001500125020001700140020000900157020001200166039000500178 013000700183#VV12.13407#VV12.13408#32000#Vi?t#895.92234#^214#Hong Anh T#Anh c hng teenstory#Tp truyn#Hong Anh T#^aH.#^aPh n#2012#^a159tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Uyn#294847## 00752000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020045000430070034000880080005001220090009001270100005001360110 01500141021027100156020001700427020001000444020002000454039000500474013000700479 006001200486#VV12.13409#VV12.13410#44000#Vi?t#158#^214#Mi ngy mt cu chuyn v bi hc lm ngi#Vn Th c tuyn chn, bin dch#^aH.#^aPh n#2012#^a194t r.^b20cm#Thng qua cc cu chuyn v i nhn x th, tm tnh, tin bc, tnh y u, s nghip... phn tch mt cch khch quan, su sc u, khuyt im ca c on ngi, qua cung cp phng thc v k nng cn thit hon thin bn thn, thnh cng c hnh phc trong tng lai#Tm hc ng dng#Cuc sng#B quyt thn h cng#Uyn#294848#Vn Th c## 00469000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430020012000480070019000600220004000792210022000830080005001050090 00900110010000500119011001500124020001800139020000900157020001200166005001300178 039000500191013000700196#VV12.13411#VV12.13412#60000#Vi?t#895.9223#^214#Huynh k#Thng Huyn ch.b.#T.3#Ngy mai con khn ln#^aH.#^aPh n#2012#^a117tr.^b2 0cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Thng Huyn#Uyn#294849## 00359000000000217000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020015000350080005000500090009000550100005000640110014000690120017000830200 00900100020001300109039000500122013000700127020000700134#VV12.13413#12000#Vi?t# 372.21#^214#Du hnh v tr#^aH.#^aPh n#2012#^a19tr.^b21cm#T sch ti khn#Mu gio#Truyn tranh#Uyn#294850#T mu## 00732000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050010000450020023000550030028000780070015001060080005001210090 00900126010000500135011001500140021023700155020002000392020001300412020000900425 039000500434013000700439020000800446#VV12.13414#VV12.13415#60000#Vi?t#155.5#^21 4#Phng H#Em ang thnh thiu n#101 thc mc ca cc b gi#Phng H b.s.#^a H.#^aPh n#2012#^a193tr.^b21cm#Gm 101 thc mc ca cc b gi khi bc sang tu i dy th: thc mc v c th, v tnh bn, tnh yu...ng thi a ra nhng c h dn sng sut, nhng li khuyn b ch, nhng kinh nghim hay gip cc b gi hiu bit hn, sng tt hn#Tm l hc la tui#Tui dy th#Thiu n#Uyn#2948 51#Sinh l## 00623000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003008200100 00358080005000450050014000500020023000640030059000870070014001460080005001600090 03500165010000500200011002500205021009000230020000900320039000500329013000700334 020000700341020000900348#VV12.13416#VV12.13417#105000#Vi?t#641.59597#^214#Bi T h Sng#Tinh hoa mn cun Vit#Quy t nhng mn cun c sc ca 3 min Bc - T rung - Nam#Bi Th Sng#^aH.#^aPh n ; Cng ty Sch Phng Nam#2012#^a94tr., 3 7tr. nh^b22cm#Hng dn cch chn nguyn liu v ch bin cc mn cun min Bc , min Trung v Min Nam#Ch bin#Uyn#294852#Mn n#Vit Nam## 00615000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003008200060 00358080005000410050014000460020020000600070014000800080005000940090035000990100 00500134011002500139021014400164020000900308020000700317020000400324020000900328 039000500337013000700342#VV12.13419#VV12.13418#105000#Vi?t#641.8#^214#Bi Th S ng#Ph v cc mn nc#Bi Th Sng#^aH.#^aPh n ; Cng ty Sch Phng Nam#2 012#^a94tr., 31tr. nh^b22cm#Gii thiu b quyt chn nguyn liu v cch ch bi n ph v cc mn nc nh cc mn bn, bnh canh, min c trng cho cc vng m in Vit Nam#Ch bin#Mn n#Ph#Vit Nam#Uyn#294853## 00541000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050008000450020036000530030015000890070033001040080005001370090 00900142010000500151011001500156020001700171020001100188020001800199006001800217 039000500235013000700240019001600247#VV12.13420#VV12.13421#50000#Vi?t#895.1#^21 4#Bng Ba#n ng min vo, xin ch lm phin#Tp truyn vui#Bng Ba ; Nguyn Th anh Din dch#^aH.#^aPh n#2012#^a242tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truy n tro phng#Nguyn Thanh Din#Uyn#294854#Dch Trung Quc## 00745000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050011000510020025000620070011000870080005000980090 00900103010000500112011001500117021027600132020000900408020001800417020001200435 039000500447013000700452020000800459#VV12.13422#VV12.13423#60000#Vi?t#H103T#618 .2#^214#L Hi Yn#280 ngy chun b lm m#L Hi Yn#^aH.#^aPh n#2011#^a351t r.^b21cm#Nhng kin thc c bn v thai sn nh: chun b sc kho, tm l cho q u trnh th thai, cc nguy c v tc ng ca mi trng bn ngoi n sn ph v thai nhi trong sut thi gian mang thai. Hng dn ngi m chm sc bn thn v tr s sinh trong thi gian sau khi sinh#Thai sn#Chm sc sc kho#Tr s s inh#Uyn#294855#Sn ph## 00787000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050017000380020042000550070017000970040009001140080005001230090 00900128010000500137011002500142021029700167020000900464020000800473020000700481 039000500488013000700493020000900500#VV12.13424#37000#Vi?t#T000H#642#^214#Trn g Anh Thiu#Thc n cho ph n mang thai v sinh con#Trng Anh Thiu#In ln 4# ^aH.#^aPh n#2012#^a188tr., 6tr. nh^b21cm#Gii thiu nhng mn n cho nhng ng i chun b lm m vi cc thc phm thng thy quanh ta. a ra cc mn n dnh ring cho cc ngi m ang cho con b lm tng s lng, cht lng ca sa m; Cc mn n tr cc bnh thng gp ph n va sinh con nh: c th su y nhc, au bng...#Thc n#Sn ph#Mn n#Uyn#294856#Thai ph## 00656000000000301000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290050017000340020018000510070017000690040009000860080005000950090009001000100 00500109011002600114012001600140021015300156020000900309020000700318020000400325 020000400329020000500333020000400338039000500342013000700347#VV12.13425#35000#V i?t#641.8#^214#Nguyn Th Phng#Xi ch, bnh mt#Nguyn Th Phng#In ln 3#^aH. #^aPh n#2012#^a175tr., 4 tr. nh^b21cm#Nu n gia nh#Gii thiu k thut ch bin mt s mn xi, ch, bnh: xi u en, xi u xanh, xi u phng, xi l cm, xi khoai m, xi su ring, xi l da...#Ch bin#Mn n#Xi#Ch#Bnh#M t#Uyn#294857## 00657000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290050012000340020033000460070012000790040013000910080005001040090009001090100 00500118011002500123021019700148020000900345020000700354020000900361020000900370 039000500379013000700384#VV12.13426#32000#Vi?t#641.8#^214#Qunh Hng#Cch ch bin cc loi da - mm#Qunh Hng#In ln th 5#^aH.#^aPh n#2012#^a151tr., 4t r. nh^b21cm#Trnh by cch la chn vt liu, chun b v cch lm mt s loi mm, loi da thng dng ca Vit Nam nh da ci mui chua, c mui, c kim ch i, c bt bp xi, rau mung lm chua, da gi...#Ch bin#Mn n#Nc mm#Da m ui#Uyn#294858## 00521000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050010000450020033000550070015000880080005001030090009001080100 00500117011001500122021009000137020000900227020000900236020001000245039000500255 013000700260#VV12.13427#VV12.13428#49000#Vi?t#641.3#^214#Hu Thng#Thng minh k ho tay vic bp nc#Hu Thng b.s.#^aH.#^aPh n#2012#^a111tr.^b21cm#Gii thiu b quyt chn, bo qun, ch bin cc lo thc phm rau xanh, hoa qu, tht...# Ch bin#Bo qun#Thc phm#Uyn#294859## 00596000000000241000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290050016000340020027000500070021000770080005000980090009001030100005001120110 01500117021017600132020000800308020001800316020000800334039000500342013000700347 #VV12.13429#45000#Vi?t#613.7#^214#Nguyn Xun Qu#Sinh t tr bnh - lm p#Ng uyn Xun Qu b.s.#^aH.#^aPh n#2012#^a110tr.^b21cm#Gii thiu cc loi sinh t cha mt s bnh c th v k thut pha ch cc loi sinh t gi gn sc p, b o v sc kho, phng v tr mt s bnh v h tiu ho, tim mch...#Sinh t#Ch m sc sc kho#Lm p#Uyn#294860## 00607000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290050014000340020030000480070014000780040009000920080005001010090009001060100 00500115011001500120021017800135020000900313020000900322020001000331039000500341 013000700346#VV12.13430#29000#Vi?t#617.5#^214#Trn Thin T#Bnh thng gp t ai v hng#Trn Thin T#In ln 2#^aH.#^aPh n#2012#^a127tr.^b21cm#Gii thiu c c bnh thng gp v tai v hng cng cch iu tr. Bnh v tai, chn thng t ai v cch iu tr, bnh chng mt, bnh ic, vim amian, vim hng, thanh qu n...#iu tr#Bnh tai#Bnh hng#Uyn#294861## 00546000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050010000450020052000550070015001070080005001220090009001270100 00500136011002500141021008800166020000900254020000700263020001000270039000500280 013000700285#VV12.13431#VV12.13432#32000#Vi?t#641.8#^214#Diu Oanh#Cc mn n c h bin t rong bin mi l v b dng#Diu Oanh b.s.#^aH.#^aPh n#2012#^a123t r., 8tr. nh^b21cm#Gii thiu cch chn nguyn liu v ch bin cc mn n t ro ng bin mi l v b dng#Ch bin#Mn n#Rong bin#Uyn#294862## 00518000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290050010000340020029000440070015000730040009000880080005000970090009001020100 00500111011001500116021009100131020000900222020000900231020001200240039000500252 013000700257#VV12.13433#33000#Vi?t#641.5#^214#Tu Thin#30 thc n n chay b dng#Tu Thin b.s.#In ln 2#^aH.#^aPh n#2012#^a151tr.^b21cm#Gii thiu cch chn nguyn liu v k thut ch bin 30 thc n cc mn n chay b dng#Ch b in#Thc n#Mn n chay#Uyn#294863## 00592000000000277000450002600110000001400070001104100050001808200040002380800050 00270050021000320020028000530070021000810220004001020040009001060080005001150090 00900120010000500129011002500134021009700159020000900256020000900265020000700274 039000500281013000700286005002100293#VV12.13434#34000#Vi?t#642#^214#Nguyn Th Diu Tho#30 thc n b dng d nu#Nguyn Th Diu Tho#T.1#In ln 2#^aH.#^aP h n#2012#^a159tr., 8tr. nh^b21cm#Gii thiu cch chun b nguyn liu v k t hut ch bin 30 thc n cc mn n b dng d nu#Ch bin#Thc n#Mn n#Uy n#294864#Nguyn Th Diu Tho## 00592000000000277000450002600110000001400070001104100050001808200040002380800050 00270050021000320020028000530070021000810220004001020040009001060080005001150090 00900120010000500129011002500134021009700159020000900256020000900265020000700274 039000500281005002100286013000700307#VV12.13435#34000#Vi?t#642#^214#Nguyn Th Diu Tho#30 thc n b dng d nu#Nguyn Th Diu Tho#T.2#In ln 2#^aH.#^aP h n#2012#^a159tr., 8tr. nh^b21cm#Gii thiu cch chun b nguyn liu v k t hut ch bin 30 thc n cc mn n b dng d nu#Ch bin#Thc n#Mn n#Uy n#Nguyn Th Diu Tho#294865## 00574000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050009000450020032000540030016000860070014001020080005001160090 00900121010000500130011001400135021012000149020000900269020000700278020001100285 039000500296013000700301#VV12.13436#VV12.13437#39000#Vi?t#641.8#^214#Thu Thu#C h bin mn n bng l vi sng#Mn b, g, ln#Thu Thu b.s.#^aH.#^aPh n#2012# ^a43tr.^b24cm#Gii thiu cch chn nguyn liu v ch bin mn t h on vin, tht xo t xanh, sn st kinh ... bng l vi sng#Ch bin#Mn n#L vi sng #Uyn#294866## 00733000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050009000450020032000540030023000860070014001090080005001230090 00900128010000500137011001400142021027200156020000900428020000700437020001100444 039000500455013000700460#VV12.13438#VV12.13439#39000#Vi?t#641.8#^214#Thu Thu#C h bin mn n bng l vi sng#Mn hi sn, rau, canh#Thu Thu b.s.#^aH.#^aPh n #2012#^a53tr.^b24cm#Gii thiu cch chn nguyn liu v ch bin cc mn hi s n (tm trn rau cu chin gin, s hp, mc xo mng...), rau (u ph st tht, xc xch xo nm, mp ng xo nm...), canh (canh sn hm tho dc, canh h i sn, canh gn b hm khoai ty...) bng l vi sng#Ch bin#Mn n#L vi sng# Uyn#294867## 00579000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050009000450020032000540030013000860070014000990080005001130090 00900118010000500127011001400132021012800146020000900274020000700283020001100290 039000500301013000700306#VV12.13440#VV12.13441#39000#Vi?t#641.8#^214#Thu Thu#C h bin mn n bng l vi sng#Mn im tm#Thu Thu b.s.#^aH.#^aPh n#2012#^a4 4tr.^b24cm#Gii thiu cch chn nguyn liu v ch bin cc mn im tm phng ng, phng Ty v cc loi bnh im tm bng l vi sng#Ch bin#Mn n#L vi sng#Uyn#294868## 00649000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510030045000760070019001210080005001400090 00900145010000500154011001500159021014700174020000900321020000300330020001200333 039000500345013000700350005001400357#VV12.13442#VV12.13443#21000#Vi?t#000#646 .7#^214# ln da lun ti sng#Phng php chm sc da n gin m hiu qu#Vi t Vn book b.s.#^aH.#^aPh n#2012#^a123tr.^b21cm#Gii thiu cc phng php ch m sc da, lm trng hng da, cch chng tia cc tm, xo np nhn, xo mn, ch ng lo ho,... gip da lun ti sng#Chm sc#Da#Phng php#Uyn#294869#Vit V n book## 00452000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020020000700030004000900070016000940080 00500110009000900115010000500124011001500129020001700144020000900161020000400170 039000500174013000700179#VV12.13444#VV12.13445#45000#Vi?t#X435#895.9221#^214#H ong Vit Hng#Xo i v khng xo#Th#Hong Vit Hng#^aH.#^aPh n#2012#^a110t r.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Uyn#294870## 00483000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050008000450020019000530070013000720080005000850090009000900100 00500099011002500104020000900129020000700138039000500145013000700150021006800157 020000400225#VV12.13446#VV12.13447#34000#Vi?t#641.8#^214#M Hnh#Mn n ngon t sen#M Hnh b.s.#^aH.#^aPh n#2012#^a141tr., 8tr. nh^b21cm#Ch bin#Mn n#Uy n#294871#Gii thiu cch chn nguyn liu v ch bin cc mn n ngon t sen#Se n## 00654000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050014000450020037000590070014000960080005001100090009001150100 00500124011001500129021021700144020000700361020000900368020001100377039000500388 013000700393#VV12.13448#VV12.13449#45000#Vi?t#616.4#^214#inh Cng By#Cc mn n cho ngi bnh tiu ng#inh Cng By#^aH.#^aPh n#2012#^a187tr.^b24cm#Gi i thiu cc mn n, thc ung dng ph hp vi ngi bnh tiu ng v bnh ti u ng ko theo nhng bnh khc. Nhng iu cn bit v bnh tiu ng, phng php chn on, kim tra v tr liu bnh tiu ng#Mn n#iu tr#Tiu ng #Uyn#294872## 00708000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050020000450020047000650070061001120080005001730090009001780100 00500187011002600192021012600218020000900344020000800353020000500361005001300366 005001800379039000500397013000700402020000900409#VV12.13450#VV12.13451#43000#Vi ?t#641.8#^214#Phan Th Ngc Tuyt#Cch ch bin ru tri cy & pha ch cocktail #Phan Th Ngc Tuyt (ch.b.), L Thanh Hi, Thi Thanh Nguyn#^aH.#^aPh n#2012 #^a189tr., 10tr. nh^b21cm#Gii thiu cch chn nguyn liu v ch bin ru tr i cy v pha ch cocktail trong ch yu s dng ru nn l ru vang#Ch bi n#Pha ch#Ru#L Thanh Hi#Thi Thanh Nguyn#Uyn#294873#Cocktail## 00666000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410050008000460020036000540070013000900080005001030090009001080100 00500117011002500122021022100147020001800368020000700386039000500393013000700398 020000700405#VV12.13452#VV12.13453#52000#Vi?t#649.01#^214#Tu Vn#Dy con ln n gi trc nm 13 tui#Tu Vn b.s.#^aH.#^aPh n#2012#^a230tr., 5tr. nh^b24cm# Trnh by nhng phng php hu hiu gip cc bc cha m thu hiu th gii ni tm ca cc con un nn nhng thi h tt xu, to dng nhng tnh cch tt, kch thch hng th hc tp, gip con trng thnh lnh mnh#Gio dc gia nh#T r em#Uyn#294874#Tm l## 00682000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050015000450020051000600070015001110080005001260090009001310100 00500140011002500145021024200170020000900412020000700421039000500428013000700433 #VV12.13455#VV12.13454#50000#Vi?t#641.8#^214#Triu Th Chi#Cc mn da chua - ngui v trn - cun hn hp#Triu Th Chi#^aH.#^aPh n#2012#^a175tr., 8tr. nh^b24cm#Gii thiu b quyt chn nguyn liu v cch ch bin cc mn da chu a (da ci, da bp ci, da ng sen...), cc mn ngui (ch hoa hng dng, gi hoa ng sc, lng heo ph lu...), cc mn cun hn hp (gi cun, b cun, b cun...)#Ch bin#Mn n#Uyn#294875## 00532000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050009000450020022000540030036000760070014001120080005001260090 00900131010000500140011001500145021008900160020000800249020000900257039000500266 013000700271#VV12.13456#VV12.13457#50000#Vi?t#613.2#^214#Thanh H#Bnh tt n t ming#n ung sai lm s dn n bnh tt#Thanh H b.s.#^aH.#^aPh n#2012#^a 230tr.^b24cm#B quyt s dng cc loi n thc ung khoa hc sng lu, sn g kho v sng c ch#n ung#Sc kho#Uyn#294876## 00694000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050016000450020047000610070016001080080005001240090009001290100 00500138011001500143021020100158020001100359020000900370020000900379020000700388 020000900395039000500404013000700409#VV12.13459#VV12.13458#45000#Vi?t#616.3#^21 4#Nguyn Hu Bng#Phng v cha bnh gan bng mn n t ng vt#Nguyn Hu Bng #^aH.#^aPh n#2012#^a190tr.^b24cm#Gm gn 300 mn n ch bin t ng vt, kt hp vi ru v cc v thuc ng y c th phng nga v cha tr cc bnh v ga n nh: vim gan vi rt cp tnh, vim gan do trng c, bnh x cng gan...#Phn g bnh#iu tr#Bnh gan#Mn n#ng vt#Uyn#294877## 00812000000000265000450002600110000002600110001101400140002204100050003608200060 00418080005000470050016000520020047000680070016001150080005001310090009001360100 00500145011001500150021032900165020001100494020000900505020001100514020000900525 039000500534013000700539#VV12.13460#VV12.13461#9786049260407#Vi?t#615.8#^214#Ngu yn Hu ng#Phng v cha bnh bng ru thuc t ng vt#Nguyn Hu ng#^aH. #^aPh n#2012#^a238tr.^b24cm#Gm hn 400 bi ru thuc t ng vt c th cha cc bnh v ni khoa nh: cm mo, kit l, au u, v sinh, lit dng..., c c bnh ngoi khoa nh: au lng, vim da thn kinh, au thn kinh to..., ngoi ra ru thuc t ng vt c gip bi b c th, tng cng th lc, ko di tu i th v nng cao cht lng cuc sng#Phng bnh#iu tr#Ru thuc#ng vt#U yn#294878## 00640000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050008000500020035000580070023000930080005001160090 00900121010000500130011001500135021013500150020001800285020001100303020000900314 020000700323039000500330013000700335006000800342#VV12.13462#VV12.13463#46000#Vi ?t#NG564M#649#^214#Dip My#Ngi m thng minh s lm th ny#Dip My ; Vin Ca dch#^aH.#^aPh n#2012#^a219tr.^b21cm#Trnh by nhng phn tch thc t v su sc, gip cha m c c nhng phng php chm sc v yu thng con tr mt c ch thng minh#Chm sc sc kho#Nui dng#Gio dc#Tr em#Uyn#294879#Vin Ca## 00711000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050011000450020029000560030037000850070016001220080005001380090 00900143010000500152011001500157021021400172020002000386020001900406020000800425 039000500433013000700438#VV12.13464#VV12.13465#33000#Vi?t#155.5#^214#Ngn Hng #Ti sao con gi khng hi m#Nhng iu con gi kh tm s vi m#Ngn Hng b. s.#^aH.#^aPh n#2012#^a162tr.^b21cm#Bao gm nhng cu hi v bnh lun thc t ca cc c gi v nhng vn m h quan tm, nhng iu m h kht khao mun c hia s vi ngi m h tin tng nhng li khng th t cu hi vi m v bt k l do g#Tm l hc la tui#Tui v thnh nin#Con gi#Uyn#294880## 00541000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050021000490020031000700030012001010070038001130080 00500151009000900156010000500165011001500170020001800185020000400203020001200207 006001100219039000500230013000700235019000900242#VV12.13467#VV12.13466#65000#Vi ?t#R200#823#^214#Wiggin, Kate Douglas#Rebecca trang tri Sui Nng#Tiu thuy t#Kate Douglas Wiggin ; Khnh Thu dch#^aH.#^aPh n#2012#^a323tr.^b21cm#Vn h c thiu nhi#Anh#Tiu thuyt#Khnh Thu#Uyn#294881#Dch Anh## 00697000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050010000450020059000550070015001140080005001290090009001340100 00500143011001500148021021800163020000400381020001500385039000500400013000700405 020000900412020001000421#VV12.13468#VV12.13469#42000#Vi?t#616.8#^214#Thu Hng# 143 bi tp ngn tay tng cng tr no cho ngi cao tui#Thu Hng b.s.#^aH.#^ aPh n#2012#^a207tr.^b21cm#Gm 143 bi tp vi nhng phng php luyn tp n gin, tin li tng cng s phi hp hiu qu gia tay - mt - no, ci thi n kh nng tp trung ch , tng cng sc kho v phng bnh tt ngi cao tui#No#Ngi cao tui#Uyn#294882#Ngn tay#Tp luyn## 00941000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410050015000460020047000610030045001080070044001530080005001970090 00900202010000500211011001500216021019800231020000700429020001100436020000800447 02000100045500500140046500500130047903900050049201300070049702000190050402000070 0523015007300530#VV12.13470#VV12.13471#56000#Vi?t#362.83#^214# Thanh Hng#T p bi ging h tr ph n pht trin kinh t#Chng trnh trung cp ngnh Cng t c x hi# Thanh Hng, Phm Hng Hi, Bi Gia Hun#^aH.#^aPh n#2012#^a279tr .^b21cm#Gii thiu ng li, ch trng ca ng, chnh sch ca nh nc, cc ni dung hot ng ca Hi Lin hip Ph n Vit Nam trong cc hot ng h tr ph n pht trin kinh t, xo i gim ngho#Ph n#Pht trin#Kinh t#Bi gin g#Phm Hng Hi#Bi Gia Hun#Uyn#294883#Xo i gim ngho#H tr#TTS ghi: Hi Lin hip Ph n Vit Nam. Trng Cn b Ph n Trung ng## 00534000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050008000450020029000530030015000820070033000970080005001300090 00900135010000500144011001500149020001700164020001100181020001800192006001800210 039000500228013000700233019001600240#VV12.13472#VV12.13473#46000#Vi?t#895.1#^21 4#Bng Ba#Hn ch l ci bng ca ti!#Tp truyn vui#Bng Ba ; Nguyn Thanh Di n dch#^aH.#^aPh n#2012#^a223tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tro phng#Nguyn Thanh Din#Uyn#294884#Dch Trung Quc## 00762000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490030045000740070062001190080005001810090 00900186010000500195011001500200015007300215021008700288020001100375020001000386 005001700396005001700413039000500430013000700435005001800442#VV12.13474#VV12.134 75#25500#Vi?t#T000#150#^214#Tp bi ging tm l hc#Chng trnh trung cp ng nh Cng tc x hi#Nguyn Th Thu H, Bi Th Mai ng (ch.b.), Nguyn Hong An h#^aH.#^aPh n#2012#^a127tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Lin hip Ph n Vit Nam. Tr ng Cn b Ph n Trung ng#Trnh by mt s vn chung ca tm l hc, tm l hc la tui v tm l hc x hi#Tm l hc#Bi ging#Bi Th Mai ng#Nguyn Hong Anh#Uyn#294885#Nguyn Th Thu H## 01065000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440020141000490030045001900080005002350090009002400100005002490110 01500254021035800269020001000627020001100637020000900648020000900657039000500666 013000700671015007300678020001500751020000900766#VV12.13476#VV12.13477#21000#Vi ?t#342.59708#^214#Tp bi ging cng tc tham gia xy dng v gim st vic thc hin lut php chnh sch v bnh ng gii ca Hi Lin hip Ph n Vit Nam#C hng trnh trung cp ngnh Cng tc x hi#^aH.#^aPh n#2012#^a103tr.^b21cm#Tr nh by nhng kin thc c bn v cng tc tham gia xy dng v gim st vin th c hin lut php, chnh sch v bnh ng gii ca Hi Lin hip ph n Vit Na m. Quyn v ngha v ca ph n trong php lut Vit nam. Thc hin php lnh d n ch v cng tc ho gii c s. Gii quyt khiu ni, t co thuc thm quy n ca Hi Lin hip ph n Vit Nam#Php lut#Chnh sch#Xy dng#Gim st#Uyn# 294886#TTS ghi: Hi Lin hip Ph n Vit Nam. Trng Cn b Ph n Trung ng# Bnh ng gii#Vit Nam## 00982000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200080 00348080005000420050017000470020042000640030045001060070042001510080005001930090 00900198010000500207011001500212015007300227021031200300020001000612005001800622 039000500640013000700645020003000652020001000682#VV12.13478#VV12.13479#21500#Vi ?t#327.597#^214#Bi Th Mai ng#Tp bi ging cng tc i ngoi nhn dn#Chn g trnh trung cp ngnh Cng tc x hi#B.s.: Bi Th Mai ng, Nguyn Hng Cn g#^aH.#^aPh n#2012#^a106tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Lin hip Ph n Vit Nam. Tr ng Cn b Ph n Trung ng#Cung cp mt s kin thc v thng tin c bn v ng li, chnh sch i ngoi nhn dn ca ng v nh nc ta, nhng ch trng cng tc i ngoi nhn dn ca Hi lin hip Ph n Vit Nam qua cc thi k, ng thi hng dn mt s k nng c bn v i ngoi nhn dn cho i ng cn b Hi ph n cp x#i ngoi#Nguyn Hng Cng#Uyn#294887#Hi Lin hip Ph n Vit Nam#Bi ging## 00851000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020029000490030045000780070065001230080005001880090 00900193010000500202011001500207021014400222020001000366039000400376020001500380 005001800395005001300413005001700426005001400443013000700457015007300464#VV12.13 480#VV12.13481#26000#Vi?t#T000#362#^214#Tp bi ging an sinh x hi#Chng tr nh Trung cp ngnh Cng tc x hi#Trn Th Thu Hin, Bi Gia Hun, Nguyn Vn Thanh, Nguyn Vn V#^aH.#^aPh n#2012#^a132tr.^b21cm#Gii thiu mt s vn v an sinh x hi, h thng an sinh x hi v chnh sch an sinh x hi Vit N am, an sinh tr em v an sinh gia nh#Bi ging#Hoa#An sinh x hi#Trn Th Thu Hin#Bi Gia Hun#Nguyn Vn Thanh#Nguyn Vn V#294888#TTS ghi: Hi Lin hip Ph n Vit Nam. Trng Cn b Ph n Trung ng## 00571000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050008000510020045000590070008001040080005001120090 00900117010000500126011002900131020000900160020000700169020000800176039000400184 013000700188021011000195#VV12.13482#VV12.13483#30000#Vi?t#M000T#641.8#^214#M H nh#120 mn xp b dng cho tr em & ngi bnh#M Hnh#^aH.#^aPh n#2012#^a12 7tr., 8tr. nh mu^b21cm#Ch bin#Mn n#Mn xp#Hoa#294889#Hng dn chn nguy n liu v cch ch bin 120 mn xp b dng tng cng sc kho cho tr em v n gi bnh## 00747000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020035000650070041001000080005001410090 00900146010000500155011001500160012002800175021018800203020000900391020000800400 020001800408005002000426039000400446013000700450#VV12.13484#VV12.13485#37000#Vi ?t#000#618.2#^214#L Tuyt Minh# sinh con kho mnh & thng minh#B.s.: L Tu yt Minh, Nguyn Th Thu Hng#^aH.#^aPh n#2012#^a191tr.^b21cm#Bch khoa tri th c thai sn#Gii thiu nhng kin thc c bn v vic mang thai, sc kho sinh l thi k mang thai. Hng dn nhng tri thc c bn v sinh tt, nui dng tt sinh con kho mnh v thng minh#Thai sn#Sinh #Chm sc sc kho#Nguy n Th Thu Hng#Hoa#294890## 00558000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050019000510020020000700070019000900080005001090090 00900114010000500123011001500128013000700143021011700150020000900267020000500276 020000700281039000400288#VV12.13486#VV12.13487#30000#Vi?t#C000#641.8#^214#Nguy n Th Thu Hu#Cc mn cho n dm#Nguyn Th Thu Hu#^aH.#^aPh n#2012#^a143tr .^b21cm#294891#Hng dn cch chn nguyn liu v nu mn cho n dm t cc lo i thc phm giu canxi, m, st, calo, cht bo...#Ch bin#Cho#Tr em#Hoa## 00696000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020042000600070026001020080005001280090 00900133010000500142011001500147020001800162020001300180005000900193039000400202 013000700206021021700213#VV12.13488#VV12.13489#34000#Vi?t#C430C#649#^214#Thanh Thy#Con ci tui teen th lng hay kim sot?#B.s: Thanh Thu, Duy Tho#^aH.#^a Ph n#2012#^a142tr.^b21cm#Gio dc gia nh#Tui mi ln#Duy Tho#Hoa#294892#Cu ng cp mt bc tranh tng qut v cc vn ca tui teen: cch tm hiu tm l , th gii ni tm, s thit lp gii hn, hc hnh, bn b...nhm gip cc bc ph huynh nh hng con ng pht trin cho con mnh## 00769000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020031000650070041000960080005001370090 00900142010000500151011001500156012002800171021019000199020000900389020000800398 020001200406020001800418005002000436039000400456013000700460#VV12.13490#VV12.134 91#42000#Vi?t#C000H#618.2#^214#L Tuyt Minh#Chm sc sn ph & tr s sinh#B.s .: L Tuyt Minh, Nguyn Th Thu Hng#^aH.#^aPh n#2012#^a247tr.^b21cm#Bch kho a tri thc thai sn#Cung cp mt s thng tin hu ch v qu trnh sinh v nh ng kin thc v sinh bt thng. Hng dn cch chm sc sc kho v phng t rnh bnh cho sn ph sau khi sinh v tr s sinh#Thai sn#Sn ph#Tr s sinh#C hm sc sc kho#Nguyn Th Thu Hng#Hoa#294893## 00637000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050011000510020021000620030039000830070011001220080 00500133009000900138010000500147011001500152021012500167020001500292020000900307 020001100316039000400327013000700331020000900338#VV12.13492#VV12.13493#42000#Vi ?t#T309N#616.6#^214#L S Ton#Tit niu - sinh dc#Cc bnh thng gp v cch phng cha#L S Ton#^aH.#^aPh n#2012#^a211tr.^b21cm#Cung cp cc kin thc c bn v cc bnh v d tt ng tit niu - sinh dc, cch iu tr v phng trnh bnh hiu qu#Bnh tit niu#Sinh dc#Phng bnh#Hoa#294894#iu tr## 00479000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020011000700030008000810070015000890040 01800104008000500122009000900127010000500136011001500141020001700156020000900173 020000800182039000400190013000700194#VV12.13494#VV12.13495#50000#Vi?t#QU606C#89 5.9228#^214#Trn nh Dng#Qu ca b#Tp bt#Trn nh Dng#Ti bn ln th 4#^ aH.#^aPh n#2012#^a210tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#Hoa#294895## 00727000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020015000670070016000820080005000980090 00900103010000500112011001500117021031700132020000700449020000600456039000400462 013000700466#VV12.13497#VV12.13496#85000#Vi?t#N000H#610.1#^214#Nguyn Vn Tun# Nhn m y hc#Nguyn Vn Tun#^aH.#^aPh n#2012#^a439tr.^b21cm#Tp hp mt s bi bnh lun, c bo v im bo c lin quan n tm l y hc nh giao tip v i ngi bnh, la tui, ngi bnh, tm l bnh nhn cc bnh chuyn khoa, tip xc ngi bnh sang chn tinh thn, cc chng bnh y sinh, tm l liu php, li u php phc hi sc kho, v sinh tm l, o c v y c..#Tm l#Y hc#Hoa#2 94896## 00693000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050013000560020040000690070013001090040034001220080 00500156009000900161010000500170011001500175021014900190020000800339020000400347 020000500351020000900356020001500365039000400380013000700384#VV12.13498#VV12.134 99#85000#Vi?t#CH527T#959.70092#^214#inh Cng V#Chuyn tnh vua cha hong tc Vit Nam#inh Cng V#In ln th 5 c b sung, sa cha#^aH.#^aPh n#2012#^a55 5tr.^b21cm#Gii thiu by mi mi tnh ni ting ca vua cha v hong tc Vit Nam, t thu s khai n thi Nguyn gn lin vi cc s kin lch s nc nh# Lch s#Vua#Cha#Vit Nam#Truyn lch s#Hoa#294897## 00762000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050018000490020013000670070054000800080005001340090 02000139010000500159011001500164020001500179020002000194006001300214039000400227 013000700231019000900238021018800247020001000435006001500445#VV12.13500#VV12.135 01#95000#Vi?t#S000#158#^214#Covey, Stephen R.#Sng mnh m#Stephen R. Covey ; Dch: Ung Xun Vy, Trn ng Khoa#^aH.#^aPh n ; TGM Book#2012#^a225tr.^b24cm# Tm l c nhn#B quyt thnh cng#Ung Xun Vy#Hoa#294898#Dch Anh# cp nhng cu chuyn c tht v nhng ngi thnh t nh p dng 7 thi quen thnh t gii quyt nhng kh khn trong cuc sng, quan h gia nh, quan h ng nghi p v cng ng#Thi quen#Trn ng Khoa## 00798000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050018000510020045000690070068001140080005001820090 00900187010000500196011001500201020001100216020000800227005001400235006001300249 00600150026203900040027701300070028101900090028802000080029702000110030502101560 0316#VV12.13502#VV12.13503#85000#Vi?t#T000H#152.4#^214#Bradberry, Travis#Thng minh cm xc hnh phc & thnh cng#Travis Bradberry, Jean Greaves ; Dch: U ng Xun Vy, Trn ng Khoa#^aH.#^aPh n#2012#^a144tr.^b24cm#Tm l hc#Tr tu# Greaves, Jean#Ung Xun Vy#Trn ng Khoa#Hoa#294899#Dch Anh#Cm xc#Thnh cng #Tm hiu v tr tu cm xc. Hng dn cch khm ph v nng cao tr tu cm x c ca bn. Xy dng cc k nng v ng dng tr tu cm xc trong cuc sng## 00827000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050013000510020044000640070049001080080005001570090 00900162010000500171011001500176021026000191020000700451020000800458039000400466 019000900470020000900479005001400488006001600502013000700518#VV12.13504#VV12.135 05#55000#Vi?t#C000H#158.7#^214#Kitz, Volker#Chm dt tm trng chn nn trong c ng vic#Volker Kitz, Manuel Tusch ; Trn Mai Phng dch#^aH.#^aPh n#2012#^a2 31tr.^b24cm#Cung cp mt s kin thc quan trng tm hiu, khm ph bn thn, cng vic gip bn thn hng khi vi cng vic v bin cng vic chn ght th nh cng vic hp vi mnh bng chnh nhng quan nim v thi lc quan nhm th ay i chnh cuc sng ca mnh#Tm l#Thi #Hoa#Dch c#Lao ng#Tusch, Manu el#Trn Mai Phng#294900## 00611000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820011000418080005000520050017000570020018000740070017000920080005001090090 00900114010000500123011003000128021012500158020000400283020000800287020000900295 039000400304020001800308013000700326#VV12.13507#VV12.13506#140000#Vi?t#V000#39 4.109597#^214#Trnh Quang Dng#Vn minh tr Vit#Trnh Quang Dng#^aH.#^aPh n# 2012#^a427tr., 42tr. nh mu^b24cm#Gii thiu ngun gc tr Vit, ngh thut th ng thc tr, lch s tr Vit qua cc thi k v s nghip ngh tr Vit Nam# Tr#m thc#Vit Nam#Hoa#Vn ho tinh thn#294901## 00530000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050018000520020010000700030012000800070036000920080 00500128009000900133010000500142011001500147020001700162020001100179020001200190 006001100202039000400213013000700217019001600224#VV12.13508#VV12.13509#145000#V i?t#S000#895.1#^214#ng Qu Mch T#Sn chng#Tiu thuyt#ng Qu Mch T ; Thanh Loan dch#^aH.#^aPh n#2012#^a666tr.^b24cm#Vn hc hin i#Trung Quc#T iu thuyt#Thanh Loan#Hoa#294902#Dch Trung Quc## 00897000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050013000510020028000640030062000920070065001540220 00400219008000500223009000900228010000500237011001500242021020400257020001000461 02000100047100500160048100600140049700600150051103900040052601300070053001900090 0537005001300546#VV12.13511#VV12.13510#95000#Vi?t#P000H#302.2#^214#Linden, Ann #Pht huy tim nng cng NLP#Lm th no giao tip tt hn mt cch khoa hc v d dng#Ann Linden, Kathrin Perutz ; Dch: Ung Xun Vy, Trn ng Khoa#T.1# ^aH.#^aPh n#2012#^a193tr.^b24cm#Cm nang hng dn cho b no con ngi nhm g ip bn thn mi ngi t tm hiu v NLP v ng dng NLP trong vic giao tip c c k hiu qu, tip cn ngun lc, bin tht bi thnh thng tin phn hi...#Gi ao tip#Con ngi#Perutz, Kathrin#Ung Xun Vy,#Trn ng Khoa#Hoa#294903#Dch A nh#Linden, Ann## 00881000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020030000490070069000790220004001482210032001520080005001840090 00900189010000500198011002600203020000700229020001900236020000900255005001300264 00500170027700500130029400500150030700500140032203900040033601300070034002102080 0347#VV12.13513#VV12.13512#Vi?t#P000H#305.409597#^214#Ph n Vit Nam trong lch s#Cao T Thanh (tng ch.b.), Trn Th Kim Anh (ch.b.), Cao Vit Anh...#T.1#Ph n Vit Nam thi phong kin#^aH.#^aPh n#2012#^a499tr., 16tr. nh^b21cm#Ph n #Thi k phong kin#Vit Nam#Cao T Thanh#Trn Th Kim Anh#Cao Vit Anh#Hong H ng Cm#Phm Minh c#Hoa#294904#Gii thiu chn dung, tiu s v nhng ng gp cng hin ca mt s ph n tiu biu Vit Nam thi phong kin trong s nghip x y dng v bo v t nc nh b Man Thin, Trng Trc - Trng Nh, L Chn...# # 00973000000000373000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820011000418080005000520020048000570070059001050220004001642210010001680080 00500178009000900183010000500192011001500197015004000212020001100252020000800263 02000100027102000090028102000130029000500110030300500140031400500150032800500130 0343005001200356039000400368013000700372021022000379#VV12.13514#VV12.13515#11000 0#Vi?t#B305N#305.409597#^214#Bin nin lch s Hi lin hip ph n Vit Nam#B. s.: Lm B Nam (ch.b.), V Quang Hin, Nguyn nh L...#T.1#1930-1976#^aH.#^aPh n#2012#^a551tr.^b24cm#TTS ghi: Hi lin hip ph n Vit Nam#Hi Ph n#Lch s#Hot ng#Vit Nam#Bin nin s#Lm B Nam#V Quang Hin#Nguyn nh L#Ng ng Tri#Trn Vn La#Hoa#294905#Trnh by qu trnh hnh thnh t chc v hot ng ca Hi lin hip Ph n Vit Nam t nhng t chc thu s khai n vic hn h thnh t chc Hi thng nht di s lnh o ca ng cng san trong giai o n 1930-1976## 00645000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050019000430020051000620070019001130040013001320080005001450090 00900150010000500159011001500164021016100179020001100340020000700351020001000358 039000400368013000700372#VV12.13516#40000#Vi?t#B000#613.2083#^214#Nguyn Th T hu Hu#B quyt dinh dng gip tr tng chiu cao ti u#Nguyn Th Thu Hu#In ln th 2#^aH.#^aPh n#2012#^a157tr.^b24cm#Cung cp nhng kin thc cn thit v vic pht trin chiu cao ca tr em v hng dn mt s cch ch bin cc mn n cho tr nhm pht trin chiu cao ti u#Dinh dng#Tr em#Chiu cao#Hoa#294 906## 00735000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050019000430020059000620070019001210040013001400080005001530090 00900158010000500167011001500172020001100187020000700198039000400205013000700209 021024600216020000700462#VV12.13517#40000#Vi?t#C000H#613.2083#^214#Nguyn Th T hu Hu#Ch dinh dng cn thit cho tr t 6 thng n 10 tui#Nguyn Th Thu Hu#In ln th 2#^aH.#^aPh n#2012#^a170tr.^b24cm#Dinh dng#Tr em#Hoa#294907 #Cung cp nhng nguyn tc c bn v dinh dng v s pht trin ca tr. Cch p hi hp n ung giu dinh dng v a dng tr c th cht kho mnh, ph ng chng bnh tt; cch t chc ba n hp l, khoa hc cho tr t 6 thng n 1 0 tui#Mn n## 00736000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050017000400020045000570070069001020080005001710090009001760100 00500185011001500190006001600205039000600221019000500227005002300232013000700255 021014900262020000900411020000800420020001800428#VV12.13518#70000#Vi?t#C000#61 8.2#^214#Stoppard, Miriam#Cm nang dnh cho ngi m sinh con u lng#Miriam St oppard ; Nguyn Ln Dnh dch ; Nguyn Th Ngc Phng h..#^aH.#^aPh n#2011#^ a241tr.^b24cm#Nguyn Ln Dnh#T.Hoa#Dch#Nguyn Th Ngc Phng#294908#Cung cp mt s thng tin b ch cho cc ph n mang ln u tin: du hiu nhn bit man g thai, iu kin sinh n, qu trnh pht trin bo thai...#Thai sn#Sn ph#Ch m sc sc kho## 00883000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490050019000540020021000730290017000940070046001110080 00500157009000900162010000500171011001500176006001600191039000600207019000900213 01300070022202102860022902000070051502000110052202000080053302000070054102000090 0548#VV12.13519#VV12.13520#168000#Vi?t#N104N#152.083#^214#Platt, Martin Ward#5 nm u i ca b#The wonder years#Martin Ward Platt ; Nguyn Hu Vnh bin dc h#^aH.#^aPh n#2012#^a239tr.^b26cm#Nguyn Hu Vnh#T.Hoa#Dch Anh#294909#Cung c p nhng kin thc c bn nhm gip cc bc cha m bit r tng s pht trin c a con ci mnh trong 5 nm u i ca b, t s pht trin v vn ng, cc gi c quan, tinh thn.... n s pht trin ca cc c quan trong c th v nhng y u t nh hng n s pht trin ca b#Tr em#Pht trin#Sinh l#Tm l#Nui tr ## 00496000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510050018000560020016000740030012000900070018001020040 01300120008000500133009000900138010000500147011001500152020001700167020000900184 020001200193039000600205013000700211#VV12.13521#VV12.13522#180000#Vi?t#M564T#89 5.92234#^214#Nguyn Xun Khnh#Mu thng ngn#Tiu thuyt#Nguyn Xun Khnh#In ln th 6#^aH.#^aPh n#2012#^a807tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuy t#T.Hoa#294910## 00530000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820010000528080005000620050018000670020010000850030020000950070 01800115004001400133008000500147009000900152010000500161011001500166020001700181 020000900198020002000207039000600227013000700233#VV12.13523#VV12.13524#VV12.1352 5#180000#Vi?t#H000#895.92234#^214#Nguyn Xun Khnh#H Qu Ly#Tiu thuyt lch s#Nguyn Xun Khnh#In ln th 10#^aH.#^aPh n#2012#^a802tr.^b21cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Tiu thuyt lch s#T.Hoa#294911## 00533000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820011000418080005000520050016000570020018000730030008000910070016000990040 03900115008000500154009000900159010000500168011002900173020001700202020000700219 020001800226039000400244013000700248#VV12.13526#VV12.13527#220000#Vi?t#T000H#39 8.209495#^214#Nguyn Vn Kho#Thn thoi Hy Lp#Trn b#Nguyn Vn Kho#Ti bn ln th 8 c sa cha, b sung#^aH.#^aPh n#2012#^a899tr., 2tr. nh mu^b24cm#V n hc dn gian#Hy Lp#Truyn thn thoi#Hoa#294912## 00657000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020034000590030025000930070015001180040013001330080 00500146009001100151010000500162011001500167021010200182020000900284020001400293 020001100307039000400318015001600322020001000338013000700348#VV12.13528#VV12.135 29#Vi?t#P000H#294.3#^214#Thch T Thng#Php hoa kinh thm ngha cng#Gio n Cao cp Pht hc#Thch T Thng#In ln th 4#^aH.#^aTn gio#2012#^a477tr.^b21 cm#Gm cc bi ging gii v Kinh Php hoa nh: gio l, cc php tu hnh, o c tu hnh, tam gii,...#o Pht#Kinh Php hoa#Gio trnh#Hoa#Lu hnh ni b#K inh Pht#294913## 00604000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050027000440020019000710070054000900080005001440090011001490100 00500160011001500165021011000180020000900290020000900299039000400308020001000312 005000900322013000700331#VV12.13530#VV12.13531#Vi?t#T000#294.3#^214#Mah Thong Kham Medhivongs#Tm hiu pht gio#Mah Thong Kham Medhivongs ; Minh c h.., n hun sc#^aH.#^aTn gio#2012#^a357tr.^b20cm#Trnh by lc gin v Pht gio: l ch s Pht gio, pht gio vi x hi, giai cp, con ngi, tn ngng...#o P ht#c Pht#Hoa#Pht gio#Minh c#294914## 00730000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050011000440020031000550030058000860070039001440040013001830080 00500196009001100201010000500212011001500217021016600232020000900398020000800407 039000400415019000500419006000900424013000700433#VV12.13532#VV12.13533#Vi?t#C000 H#294.3#^214#Huyn Gic#Chng o ca trc ch cng#Trng Pht hc TP. H Ch Minh. Gio n Cao cp Pht hc#Nguyn tc: Huyn Gic ; T Thng dch#In ln t h 4#^aH.#^aTn gio#2012#^a215tr.^b21cm#Tp hp nhng li ging v tc phm "Ch ng o ca" ca Thin s Huyn Gic ca ngi o Pht, gii thch v gio l o Pht, v vic tu nhn tch c ca cc Pht t#o Pht#Gio l#Hoa#Dch#T Thn g#294915## 00647000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050008000450020022000530030045000750070008001200080005001280090 01100133010000500144011001400149021018100163020000900344020000800353039000400361 020000900365013000700374#VV12.13534#VV12.13535#Vi?t#NG528T#294.3#^214#Diu m#Ng uyn thit tr danh#Hin ti v tng lai lun gn k bn Pht#Diu m#^aH.#^a Tn gio#2012#^a99tr.^b21cm#Gii thiu nhng trit l, gio l ca o Pht v t u hc, sm hi, hi hng, pht nguyn, phng php gi gii, kinh nghim tu luy n thnh t trn con ng tu hnh Pht php#o Pht#Tu hnh#Hoa#Trit l#2 94916## 01140000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050019000510020015000700030030000850070096001150080 00500211009001100216010000500227011001500232021039900247020000900646020000800655 02000140066303900040067701900090068101500390069000600140072900600090074300500140 0752005001700766013000700783#VN12.03973#VN12.03974#22000#Vi?t#P000H#294.3#^214# t lai Lt ma XIV#Pht tm b #Trnh by song ng Anh - Vit#t lai Lt ma X IV ; Vit dch: Phan Chu Pha, Tiu Nh ; H..: V Quang Nhn, Nguyn Minh Tin# ^aH.#^aTn gio#2012#^a131tr.^b19cm#Gii thiu ni dung bi ging ca c tlai Ltma l "Pht tm B-" c ni dung khuyn khch v hng dn vic pht tm B - - mt yu cu thit yu i vi bt c ai mun tu tp theo Pht gio i th a, v bi ging "Tn gio c th ng gp g cho nhn loi" cp n vai tr ca cc tn gio ni chung v Pht gio ni ring trong vic mang n mt cuc s ng tt p hn cho ton nhn loi#o Pht#Gio l#Sch song ng#Hoa#Dch Anh#C hnh vn bng 2 th ting: Anh - Vit#Phan Chu Pha#Tiu Nh#V Quang Nhn#Nguy n Minh Tin#294917## 00588000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020016000330070011000490080005000600090009000650100005000740110014000790210 19500093020000900288020000900297039000400306020001800310005001100328013000700339 #VN12.03975#Vi?t#N000H#618.2#^214#Nht k thai k#SimilacMom#^aH.#^aPh n#2012# ^a95tr.^b17cm#Cung cp nhng kin thc v tnh hnh pht trin, sinh trng ca thai nhi mi ngy, nhng lu v ch dinh dng, cch chm sc sc kho tron g thi k mang thai, cc phng php dy thai...#Thai sn#Thai nhi#Hoa#Chm sc sc kho#SimilacMom#294918## 00674000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050008000490020012000570070013000690080005000820090 00900087010000500096011001500101021021700116020000900333020000800342020001700350 039000400367020001800371013000700389#VN12.03976#VN12.03977#30000#Vi?t#N104T#640 #^214#Anh Th#555 mo vt#Anh Th b.s.#^aH.#^aPh n#2012#^a243tr.^b18cm#Gii th iu 555 mo vt chn mua, ch bin v bo qun thc phm; mua, s dng v bo dng gia dng; cch chn mua trang phc; v sinh gia nh; phng v cha c c bnh thng gp v b quyt chm sc sc p...#Gia nh#Ni tr#Sch thng t hc#Hoa#Chm sc sc kho#294919## 00423000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020011000680070013000790080005000920090 00900097010000500106011001700111020001700128020000900145020000400154039000400158 013000700162#VN12.03978#VN12.03979#29000#Vi?t#T000H#895.92214#^214#Lng Vn T #Th v ti#Lng Vn T#^aH.#^aPh n#2012#^a71tr.^b15x15cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#Hoa#294920## 00723000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020034000630070019000970040013001160080 00500129009000900134010000500143011001500148021018900163020001800352020001100370 020001300381039000400394020000900398020000700407013000700414#VN12.03980#VN12.039 81#37000#Vi?t#M000T#649#^214#Nguyn Phng#130 cu hi - p v chm sc tr#Ng uyn Phng b.s.#In ln th 2#^aH.#^aPh n#2012#^a187tr.^b19cm#Cung cp cc ki n thc c bn v chm sc v nui dng tr; cc vn v sc kho v cc thi k pht trin ca tr; cch x l, phng trnh bnh tt, tai nn v phng php gio dc tr#Chm sc sc kho#Nui dng#Sch hi p#Hoa#Gio dc#Tr em#29492 1## 00571000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050011000510020046000620070011001080040013001190080 00500132009000900137010000500146011001500151021008600166020001000252020001100262 039000400273020000900277013000700286#VN12.03982#VN12.03983#32000#Vi?t#T000H#616 .6#^214#L S Ton#Thn - cc bnh thng gp v cch phng cha#L S Ton#In l n th 2#^aH.#^aPh n#2012#^a159tr.^b19cm#Cung cp nhng kin thc c bn v th n, bnh v thn, cch phng cha v bo v thn#Bnh thn#Phng bnh#Hoa#iu t r#294922## 00473000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050017000560020028000730030011001010070017001120080 00500129009000900134010000500143011001500148020001700163020000900180020000700189 039000400196013000700200#VN12.03984#VN12.03985#60000#Vi?t#S000#895.922803#^214 #Nguyn Cnh Tun#Sng trn cnh ng xanh#Tp bt k#Nguyn Cnh Tun#^aH.#^ aPh n#2012#^a181tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#Hoa#294923## 00703000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050010000520020040000620070015001020040013001170080 00500130009000900135010000500144011001400149021020900163020000700372039000400379 020000700383020000800390020000800398013000700406#VN12.03986#VN12.03987#17000#Vi ?t#S000#616.02#^214#Bng Linh#S cu cho tr trc khi bc s n nh#Bng Linh b.s.#In ln th 2#^aH.#^aPh n#2012#^a82tr.^b19cm#Hng dn cch s cu cho tr khi b tai nn v trong cc trng hp khn cp, tr b thng v tai nn: s cu hi sc tim phi, h hp nhn to, xoa bp tim ngoi lng ngc, s cu khi b bnh l hoc m...#S cu#Hoa#Tr em#Bnh l#Tai nn#294924## 00717000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020052000660070015001180080005001330090 00900138010000500147011001500152021019800167020001000365039000400375020001100379 020001100390020000900401013000700410020001000417#VN12.03988#VN12.03989#27000#Vi ?t#L309P#616.7#^214#V Minh Trng#Liu php phng v iu tr bnh thoi ho c t sng#V Minh Trng#^aH.#^aPh n#2012#^a139tr.^b19cm#Trnh by cc quan im ca y hc hin i v y hc c truyn trong chn on v iu tr bnh thoi ho ct sng. Cc phng php vn ng, t xoa bp trong iu tr v d phng thoi ho ct sng#Thoi ho#Hoa#Xng sng#Phng bnh#iu tr#294925#Liu php## 00739000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050013000560020024000690070013000930040041001060080 00500147009000900152010000500161011002600166021015800192020001900350039000400369 020000800373020001000381020000800391020001000399020000900409013000700418#VN12.03 990#VN12.03991#39000#Vi?t#NG528D#895.92212#^214#inh Cng V#Nguyn Du - i v tnh#inh Cng V#Ti bn ln th 2 c sa cha v b sung#^aH.#^aPh n#2012#^ a195tr., 12tr. nh^b19cm#Tm hiu v ph k Nguyn Du t ci ngun t tng v c c vng t lch s, vn ho nh hng ti cuc i Nguyn Du. Phn tch cc tc phm th ca Nguyn Du#Nghin cu vn hc#Hoa#Tiu s#S nghip#Tc gi#Nguyn D u#Tc phm#294926## 00482000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020019000630030004000820070009000860080 00500095009000900100010000500109011001500114020001700129020000900146020000400155 039000400159015003400163013000700197#VN12.03992#VN12.03993#30000#Vi?t#T000#895 .9221#^214#Thu Vn#Tng git ngt i#Th#Thu Vn#^aH.#^aPh n#2012#^a155tr.^ b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hoa#Tn tht tc gi: Nguyn Thu Vn#294927 ## 00678000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020045000400070019000850040018001040080005001220090009001270100 00500136011001500141021017400156020000800330039000400338019000500342020000800347 020000800355020000900363006000900372013000700381#VN12.03994#29000#Vi?t#K000#64 1.8#^214#K thut pha ch sinh t lm p v tr bnh#Bng Cm bin dch#Ti bn ln th 8#^aH.#^aPh n#2012#^a190tr.^b19cm#Trnh by vai tr ca dinh dng i vi sc kho v k thut pha ch cc loi sinh t gi gn sc p, bo v sc kho, phng v tr mt s bnh v h tiu ho, tim mch...#Pha ch#Hoa#Dch#Sinh t#Lm p#iu tr#Bng Cm#294928## 00482000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030031000580070015000890080005001040090009001090100 00500118011001400123012002300137020000900160020001000169020001400179005001000193 039000600203013000700209#VN12.03995#14000#Vi?t#P000H#372.21#^214#Php tnh n 10#Hc php tnh cng, tr n 10#Phc Minh b.s.#^aH.#^aPh n#2012#^a24tr.^b18c m#B hc m qua hnh v#Mu gio#Php tnh#Sch mu gio#Phc Minh#T.Hoa#294929 ## 00482000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030031000580070015000890080005001040090009001090100 00500118011001400123012002300137020000900160020001000169020001400179005001000193 039000600203013000700209#VN12.03996#14000#Vi?t#P000H#372.21#^214#Php tnh n 20#Hc php tnh cng, tr n 20#Phc Minh b.s.#^aH.#^aPh n#2012#^a24tr.^b18c m#B hc m qua hnh v#Mu gio#Php tnh#Sch mu gio#Phc Minh#T.Hoa#294930 ## 00482000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030031000580070015000890080005001040090009001090100 00500118011001400123012002300137020000900160020001000169020001400179005001000193 039000600203013000700209#VN12.03997#14000#Vi?t#P000H#372.21#^214#Php tnh n 30#Hc php tnh cng, tr n 30#Phc Minh b.s.#^aH.#^aPh n#2012#^a24tr.^b18c m#B hc m qua hnh v#Mu gio#Php tnh#Sch mu gio#Phc Minh#T.Hoa#294931 ## 00595000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050012000490020023000610030021000840070012001050080 00500117009000900122010000500131011001800136039000600154013000700160021014300167 020001000310020000900320#VN12.03999#VN12.03998#40000#Vi?t#P000H#608#^214#V Kim Dng#Pht minh khoa hc vui#ng c in k diu#V Kim Dng#^aH.#^aPh n#2012 #^a191tr.^b18x19cm#T.Hoa#294932#Gii thiu nhng pht minh v i trong s pht trin ca nn khoa hc k thut th gii nh ng c in, my bay, tu ngm, v tuyn in...#Pht minh#Khoa hc## 00681000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050022000420020016000640290013000800070051000930080005001440090 00900149010000500158011001400163005002300177039000600200019000900206013000700215 021013100222020000800353020001200361020001800373#VN12.04000#VN12.04001#Vi?t#C000 #649#^214#Stephens, Sarah Hines#Cm nang lm m#Show mom how#Sarah Hines Stephe ns ; Nguyn Th Ngc Phng h..#^aH.#^aPh n#2012#^a47tr.^b19cm#Nguyn Th Ng c Phng#T.Hoa#Dch Anh#294933#Hng dn nhng ngi ph n lm m chun b tm l v sc kho cho vic mang thai, chm sc trong thai k v chm sc tr s sin h#Sn ph#Tr s sinh#Chm sc sc kho## 00640000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050012000420020016000540290013000700070041000830080005001240090 00900129010000500138011001400143013000700157005002300164039000600187019000900193 021011400202020000400316020001200320020001800332#VN12.04002#VN12.04003#Vi?t#C000 #649#^214#Bean, Shawn#Cm nang lm b#Show dad how#Shawn Bean ; Nguyn Th Ngc Phng h..#^aH.#^aPh n#2012#^a47tr.^b19cm#294934#Nguyn Th Ngc Phng#T.Ho a#Dch Anh#Hng dn nhng ngi n ng chun b tm l cho vic lm cha, chm sc v trong thai k v chm sc tr s sinh#Cha#Tr s sinh#Chm sc sc kho## 00765000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480050022000530020012000750030113000870070022002000080 02300222009003700245010000500282011001500287020000900302020001400311013000700325 021013900332020000900471039000700480#VN12.04004#VN12.04005#120000#Vi?t#B000#37 2.21#^214#on Quch Tng Hng#B kho tay#Dnh cho tr t 4 - 10 tui. Cho cc bc ph huynh. Cc thy c mm non, tiu hc & nhng ai yu mn th cng#o n Quch Tng Hng#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aLao ng ; Cng ty Sch Phng Nam#2 012#^a119tr.^b19cm#Th cng#Sch mu gio#294935#Hng dn tr t tay lm nhng th cng n gin dng trong hc tp, dnh cho vic vui chi, trang tr, lm qu v dng cho cc ngy l#Mu gio#T.Dung## 00497000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020021000450070012000660080005000780090009000830100005000920110 01400097012004500111020001800156020001700174020000900191020001000200005000700210 013000700217039000700224#VL12.01587#28000#Vi?t#B100B#398.809597#^214#Ba b i b n ln con#H Hoa s.t.#^aH.#^aPh n#2012#^a36tr.^b27cm#T sch M dy con hc. Cng b hc ng dao#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#ng giao#H Ho a#294936#T.Dung## 00498000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020022000450070012000670080005000790090009000840100005000930110 01400098012004500112020001800157020001700175020000900192020001000201005000700211 013000700218039000700225#VL12.01588#28000#Vi?t#C430G#398.809597#^214#Con g cc tc cc te#H Hoa s.t.#^aH.#^aPh n#2012#^a36tr.^b27cm#T sch M dy con hc. Cng b hc ng dao#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#ng giao#H H oa#294937#T.Dung## 00490000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020014000450070012000590080005000710090009000760100005000850110 01400090012004500104020001800149020001700167020000900184020001000193005000700203 013000700210039000700217#VL12.01589#31000#Vi?t#N500N#398.809597#^214#Nu na nu n ng#H Hoa s.t.#^aH.#^aPh n#2012#^a39tr.^b27cm#T sch M dy con hc. Cng b hc ng dao#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#ng giao#H Hoa#29493 8#T.Dung## 00505000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020029000450070012000740080005000860090009000910100005001000110 01400105012004500119020001800164020001700182020000900199020001000208005000700218 013000700225039000700232#VL12.01590#28000#Vi?t#T000H#398.809597#^214#Thng bm Bm c ci qut mo#H Hoa s.t.#^aH.#^aPh n#2012#^a36tr.^b27cm#T sch M dy c on hc. Cng b hc ng dao#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#ng gi ao#H Hoa#294939#T.Dung## 00405000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020025000410070008000660080005000740090009000790100005000880110 01400093020001100107020000900118020001400127013000700141039000700148005000800155 #VL12.01591#12000#Vi?t#B000#372.21#^214#B tp t mu tri cy 1#Ngn H#^aH.# ^aPh n#2012#^a16tr.^b29cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#294940#T.Dung#Ngn H## 00405000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020025000410070008000660080005000740090009000790100005000880110 01400093020001100107020000900118020001400127013000700141039000700148005000800155 #VL12.01592#12000#Vi?t#B000#372.21#^214#B tp t mu khng long#Ngn H#^aH.# ^aPh n#2012#^a16tr.^b29cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#294941#T.Dung#Ngn H## 00604000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020045000530070008000980080005001060090009001110100 00500120011001500125020003100140020000800171005000800179021014900187013000700336 039000700343#VL12.01593#VL12.01594#62000#Vi?t#K000#745.594#^214#K thut lm h oa gi - 40 mu hoa thng dng#Cm Vn#^aH.#^aPh n#2012#^a159tr.^b26cm#Ngh th ut trang tr thc hnh#Hoa gi#Cm Vn#Gii thiu nguyn liu, dng c v cch thc hin lm 40 mu hoa c sp xp theo tng nhm: hoa thng thng, hoa nhi u cnh, hoa chm, hoa lan...#294942#T.Dung## 00576000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020041000410070008000820080005000900090009000950100005001040110 01500109020000500124020003100129005000800160004000900168021013100177013000700308 039000700315#VL12.01595#45000#Vi?t#K000#746.44#^214#K thut thu trang tr c c mu thu p#Cm Vn#^aH.#^aPh n#2012#^a111tr.^b27cm#Thu#Ngh thut trang t r thc hnh#Cm Vn#In ln 2#Gii thiu nhng mu thu p v hng dn thc hi n cc mi thu t n gin n phc tp, t cch thu truyn thng n hin i #294943#T.Dung## 00526000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020045000400070008000850080005000930090009000980100005001070110 01500112020000800127005000800135021010000143020000800243020000700251013000700258 039000700265#VL12.01596#52000#Vi?t#K000#646.4#^214#K thut ct may cn bn & thi trang tr em#Cm Vn#^aH.#^aPh n#2012#^a135tr.^b27cm#May mc#Cm Vn#Hn g dn k thut ct may trang phc tr s sinh, trang phc tr em, trang phc cn bn ca tr em#Qun o#Tr em#294944#T.Dung## 00965000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020019000520030082000710070038001530080023001910090 04500214010000500259011001500264012001700279020000700296019001600303006000700319 00500150032602102240034100600100056500600080057501300070058303900070059002000040 0597020000900601020000500610#VL12.01597#VL12.01598#78000#Vi?t#TR606C#615.8#^214 #Tri cy cha bnh#Cc loi tri cy thng dng c tc dng tr bnh v tng c ng sc kho, sc p#Vng Hc in ; Bin dch: Hi L...#^aH. ; Tp. H Ch Mi nh#^aPh n ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2012#^a110tr.^b26cm#Mn n bi t huc#Mn n#Dch Trung Quc#Hi L#Vng Hc in#Gii thiu tinh v, cng dng, tc dng tr bnh, lu khi dng, thnh phn dinh dng, thng tin b sung v cc bi thuc cha bnh ca cc loi tri cy nh: chui, u , hng, cam, tc, bi, xoi, da hu, da, mn...#Hng Mai#Th Lm#294945#T.Dung#Qu#iu tr#B nh## 00961000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020017000510030080000680070038001480080023001860090 04500209010000500254011001500259012001700274020000500291019001600296006000700312 00500150031902102250033402000070055902000040056600600100057000600080058001300070 0588039000700595020000900602#VL12.01600#VL12.01599#78000#Vi?t#R111C#615.8#^214# Rau c cha bnh#Cc loi rau c thng dng c tc dng tr bnh v tng cng s c kho, sc p#Vng Hc in ; Bin dch: Hi L...#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^a Ph n ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2012#^a110tr.^b26cm#Mn n bi thuc# Bnh#Dch Trung Quc#Hi L#Vng Hc in#Gii thiu tinh v, cng dng, tc d ng tr bnh, lu khi dng, thnh phn dinh dng, thng tin b sung v cc bi thuc cha bnh ca cc loi rau c nh: ci b xi, rau tn , ci bp, rau d n, ci tha, cn ty, h...#Mn n#Rau#Hng Mai#Th Lm#294946#T.Dung#iu tr# # 00659000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020029000490290024000780070019001020080005001210090 00900126010000500135011001400140020000700154020001100161005001400172013000700186 021017200193039000700365020000900372#VL12.01601#VL12.01602#68000#Vi?t#N000H#649 #^214#Nht k 5 nm u i ca b#A first five-year diary#Viet Van Book b.s.#^a H.#^aPh n#2012#^a48tr.^b27cm#Tr em#Nui dng#Viet Van Book#294947#Cung cp n hng thng tin v li khuyn hu ch v gic ng, ba n, s pht trin th cht , i sng tinh thn v sc kho ca b trong mi thng sut 5 nm u i ca b #T.Dung#Chm sc## 00484000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020015000380070051000530080005001040090009001090100005001180110 01400123020001800137020000300155020001300158005001400171019000800185006001100193 013000700204039000700211#VL12.01603#28000#Vi?t#M126L#813#^214#Mi l bn tt#S ng tc, minh ho: Hans Wilhelm ; Nguyn Thi dch#^aH.#^aPh n#2012#^a31tr.^b28c m#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Wilhelm, Hans#Dch M#Nguyn Thi#294948#T.Du ng## 00494000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020025000380070051000630080005001140090009001190100005001280110 01400133020001800147020000300165020001300168005001400181019000800195006001100203 013000700214039000700221#VL12.01604#28000#Vi?t#J434#813#^214#Josephine, ng b cuc!#Sng tc, minh ho: Hans Wilhelm ; Nguyn Thi dch#^aH.#^aPh n#2012#^a 32tr.^b28cm#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Wilhelm, Hans#Dch M#Nguyn Thi#2 94949#T.Dung## 00486000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020017000380070051000550080005001060090009001110100005001200110 01400125020001800139020000300157020001300160005001400173019000800187006001100195 013000700206039000700213#VL12.01605#28000#Vi?t#B000#813#^214#Bng c tri tim# Sng tc, minh ho: Hans Wilhelm ; Nguyn Thi dch#^aH.#^aPh n#2012#^a32tr.^b2 8cm#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Wilhelm, Hans#Dch M#Nguyn Thi#294950#T. Dung## 00484000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020015000380070051000530080005001040090009001090100005001180110 01400123020001800137020000300155020001300158005001400171019000800185006001100193 013000700204039000700211#VL12.01606#28000#Vi?t#C000#813#^214#Cp bin y!#S ng tc, minh ho: Hans Wilhelm ; Nguyn Thi dch#^aH.#^aPh n#2012#^a31tr.^b28c m#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Wilhelm, Hans#Dch M#Nguyn Thi#294951#T.Du ng## 00802000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050013000520020074000650070024001390080005001630090 01100168010000500179011001500184020001100199013000700210021029000217020001000507 020001200517039000700529#VL12.01608#VL12.01607#255000#Vi?t#H000#628.9#^214# Thanh Hi#Hng dn cng tc phng chy v cha chy trong cc n v, doanh ngh ip# Thanh Hi s.t., b.s.#^aH.#^aLao ng#2012#^a513tr.^b27cm#Phng chy#29495 2#Trnh by mt s vn c bn v cng tc phng chy cha chy (PCCC); trch nhim PCCC ca c quan, t chc, c nhn v ngi ng u c s; mt s cht ch a chy v dng c cha chy th s. Gii thiu mt s ni dung cc vn bn php lut v PCCC v mt s tiu chun Vit Nam v PCCC#Cha chy#Phng php#T.Dung ## 00999000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020100000540030047001540070025002010080005002260090 01100231010000500242011001500247020000900262020000900271020001700280005001000297 01300070030702102750031402000080058902000080059702000090060503900070061402000100 0621020001000631020000800641#VL12.01609#VL12.01610#315000#Vi?t#H000#379.597#^2 14#Hng dn cng tc qun l ti chnh, ngn sch ti sn v quy ch chi tiu n i b trong trng hc#Thng t s 15/2012/TT-BGDT ngy 02/5/2012...#Thanh Hoa s.t., h thng#^aH.#^aLao ng#2012#^a512tr.^b27cm#Gio dc#Vit Nam#Vn bn ph p qui#Thanh Hoa#294953#Gii thiu ni dung cc thng t, quyt nh, ngh nh g m cc quy nh mi nht v gio dc, quy nh chung v qun l ti chnh i v i c quan nh nc v n v s nghip cng lp, quy nh v qun l ti chnh i vi ngnh gio dc v o to, quy ch chi tiu ni b#Qun l#Qui ch#Chi ti u#T.Dung#Ti chnh#Ngn sch#Ti sn## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020010000640030011000740070010000850080 00500095009001100100010000500111011001500116020001700131020000900148020001100157 013000700168039000700175#VN12.04007#VN12.04006#30000#Vi?t#000#895.9223#^214#Q un Qun#ng i#Truyn di#Qun Qun#^aH.#^aLao ng#2012#^a139tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn di#294954#T.Dung## 00473000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050011000560020008000670030018000750070011000930080 00500104009001100109010000500120011001500125020001700140020000900157020000800166 020000700174013000700181039000700188#VN12.04008#VN12.04009#54000#Vi?t#H000#895 .922803#^214#Xun Tuynh#Hn qu#Tp bt v bt k#Xun Tuynh#^aH.#^aLao ng#201 2#^a275tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp bt#Bt k#294955#T.Dung## 00944000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020026000550080005000810090011000860100005000970110 01500102020001000117020000900127020001800136021048800154013000700642039000700649 020001400656020000800670#VN12.04010#VN12.04011#24000#Vi?t#B000#344.59701#^214# B lut lao ng nm 2012#^aH.#^aLao ng#2012#^a152tr.^b19cm#Php lut#Vit Nam #Vn bn php lut#Trnh by ton vn B lut lao ng gm cc qui nh chung v qui nh c th v vic lm; hp ng lao ng; hc ngh, o to, bi dng n ng cao trnh k nng ngh; i thoi ti ni lm vic, thng lng tp th, tho c lao ng tp th; tin lng; thi gi lm vic v ngh ngi; k lut l ao ng, trch nhim vt cht; an ton v v sinh lao ng; nhng quy nh ring i vi lao ng n, lao ng cha thnh nin v mt s loi lao ng khc; bo him x hi; cng on...#294956#T.Dung#Lut lao ng#B lut## 00481000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020009000710030021000800070017001010080 00500118009001100123010000500134011001500139020001700154020000900171020002100180 013000700201039000700208#VN12.04012#VN12.04013#55000#Vi?t#L312#895.9223#^214#N guyn Trng Vn#Linh ng#Tiu thuyt ng ngn#Nguyn Trng Vn#^aH.#^aLao ng#2 012#^a271tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt ng ngn#294957#T.Dung# # 00443000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050017000480020018000650030009000830070017000920080005001090090 01100114010000500125011001500130020001700145020000900162020000400171013000700175 039000700182#VN12.04014#VN12.04015#Vi?t#KH418T#895.9221#^214#Nguyn Tin Liu#Kh ong tri ring#Th tnh#Nguyn Tin Liu#^aH.#^aLao ng#2012#^a111tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#294958#T.Dung## 00613000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020015000680030008000830070014000910080 00500105009001100110010000500121011001500126020001700141020000900158013000700167 021012100174020001700295020000400312039000700316#VN12.04017#VN12.04016#30000#Vi ?t#B000#895.9221#^214#L Thanh Long#Bn th v ti#Thi cm#L Thanh Long#^aH.#^ aLao ng#2012#^a175tr.^b19cm#Ph bnh vn hc#Vit Nam#294959#Tp hp nhng bi vit ca tc gi phn tch v cc tc phm th, cc bi bnh th, mt s bi b nh nhng cu th hay...#Vn hc hin i#Th#T.Dung## 00428000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050012000470020009000590030015000680070012000830080005000950090 01100100010000500111011001400116020001700130020000900147020000400156013000700160 039000700167#VN12.04018#VN12.04019#Vi?t#D000#895.9221#^214#Trung Thnh#Dng i #Th tuyn chn#Trung Thnh#^aH.#^aLao ng#2012#^a88tr.^b19cm#Vn hc hin i# Vit Nam#Th#294960#T.Dung## 00941000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050008000550020007000630070008000700080005000780090 01100083010000500094011001500099020001900114020000900133004001900142015007200161 01300070023302103090024002000170054902000040056602000090057003900070057902000080 0586020000900594#VN12.04020#VN12.04021#35000#Vi?t#N000#895.92209#^214#Thc T# N vn#Thc T#^aH.#^aLao ng#2012#^a152tr.^b19cm#Nghin cu vn hc#Vit Nam#T i bn c b sung#Tn tht tc gi: Nguyn Thc Nhun. Bt danh khc ca tc gi : Lng T#294961#Trnh by v thn th, s nghip v ci cht ca nh bo Thc T . Gii thiu mt s bi th, tc phm mang tnh hin thc su sc v cuc i l m bo v thn phn ngi lm bo trc kia khi t nc cn b ngoi bang thng tr trong th vn ca Thc T v nhng bi vit ca cc tc gi khc vit v Th c T#Vn hc hin i#Th#Vn xui#T.Dung#Tc gi#Tc phm## 00658000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020020000570030004000770070054000810080005001350090 01100140010000500151011001500156020001700171020000900188020000400197015003900201 00500150024000500170025500500170027200500160028900500130030501300070031803900070 0325#VN12.04022#VN12.04023#45000#Vi?t#000#895.9221008#^214#nh thc c tin 3#Th#Hong Ngc Ch, Nguyn Th Chnh, Nguyn Vn Chnh...#^aH.#^aLao ng#2012 #^a114tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TTS ghi: Cu lc b Th nhc Vnh Ho#Hong Ngc Ch#Nguyn Th Chnh#Nguyn Vn Chnh#Nguyn Ch Hin#H Xun Hi u#294962#T.Dung## 00722000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200100 00288080005000380020024000430080005000670090011000720100005000830110014000880200 01000102020000900112020001800121021031200139020001500451013000700466039000700473 #VN12.04024#8000#Vi?t#L520C#344.59701#^214#Lut cng on nm 2012#^aH.#^aLao ng#2012#^a28tr.^b19cm#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Trnh by nhng qui nh chung v qui nh c th v quyn, trch nhim ca cng on v on vin c ng on; trch nhim ca nh nc, c quan, t chc, doanh nghip i vi cng on; nhng bo m hot ng ca cng on; gii quyt tranh chp, x l vi ph m php lut v cng on v cc iu khon thi hnh#Lut cng on#294963#T.Dung ## 00580000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510030029000690070009000980080005001070090 01100112010000500123011001700128020000700145020000900152005000900161021007700170 013000700247020000500254020000400259020000800263039000700271#VN12.04025#VN12.040 26#65000#Vi?t#S312T#641.8#^214#Sinh t v thng#Cc mn sinh t, bnh v ch#T rn Tm#^aH.#^aLao ng#2012#^a95tr.^b19x21cm#Nu n#Ch bin#Trn Tm#Hng dn cch ch bin cc mn bnh, ch v sinh t t cc nguyn liu chay#294964#Bnh# Ch#Sinh t#T.Dung## 00952000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020048000530070060001010080005001610090011001660100 00500177011002500182020001600207020000900223015006900232005001400301005001700315 00500240033200500100035600500150036602000110038102000230039202000540041501300070 0469021011900476039000700595#VV12.13536#VV12.13537#80000#Vi?t#D107T#959.703#^21 4#Danh tng yu nc Tn Tht Thuyt 1839 - 1913#inh Xun Lm, Nguyn Vn Khn h, Nguyn Quang Trung Tin...#^aH.#^aLao ng#2012#^a411tr., 1tr. nh^b21cm#Lch s cn i#Vit Nam#TTS ghi: K nim 100 nm ngy mt ca Tn Tht Thuyt (191 3 - 2013)#inh Xun Lm#Nguyn Vn Khnh#Nguyn Quang Trung Tin#Thun Hoa#Nguy n Th m#Danh tng#Khng chin chng Php#Tn Tht Thuyt, Ch s yu nc, 18 39-1913, Vit Nam#294965#Nghin cu v cuc i v s nghip ca danh tng Tn Tht Thuyt trong lch s u tranh gii phng dn tc Vit Nam#T.Dung## 00636000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050008000520020018000600030012000780290005000900070 03000095022000400125008000500129009001100134010000500145011001500150020001700165 02000110018202000120019300600110020500600150021600600170023101300070024801900160 0255005000800271039000700279#VV12.13538#VV12.13539#120000#Vi?t#C000#895.1#^214 #V Nham#Cc phm gia inh#Tiu thuyt##V Nham ; Dch: L Lam Sn...#T.1#^a H.#^aLao ng#2012#^a631tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#L Lam Sn#Lng Vnh Qu#Phm Th T Oanh#294966#Dch Trung Quc#V Nham#T.Dung## 00757000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020027000490070019000760080005000950090011001000100 00500111011001500116012001900131020002000150019000500170006000900175004001400184 013000700198021022400205039000700429020000900436020001000445#VV12.13541#VV12.135 40#48000#Vi?t#C125C#158#^214#Cu chuyn nh bi hc ln#Vit Th bin dch#^aH. #^aLao ng#2012#^a222tr.^b21cm#Sch hc lm ngi#Tm l hc ng dng#Dch#Vit Th#Ti bn ln 1#294967#Tp hp nhng mu truyn ngn v nhng danh nhn, cc v thin s v c nhng ngi rt bnh thng trong x hi m qua cuc i, tr tu, cch ng x... ca h, chng ta s hc c nhng chn l n gin, su sc , ngha#T.Dung#Trit l#Cuc sng## 00719000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050007000510020035000580070028000930080005001210090 01100126010000500137011001500142006000900157019000500166013000700171021024100178 020000900419020000600428039000700434#VV12.13542#VV12.13543#50000#Vi?t#S523N#294 .3#^214#T Hn#Suy ngm t nhng cu chuyn thin#T Hn b.s. ; Kin Vn dch#^a H.#^aLao ng#2012#^a247tr.^b21cm#Kin Vn#Dch#294968#Gii thiu nhng cu chuy n thin gip ngi c thu hiu nhng ngn t v hnh vi y thm thu ca cc bc thin s, nhn ra gi tr v bn cht cuc sng, hnh thin l tr thnh mt ngi an lc v tinh thn v kho mnh v th cht#o Pht#Thin#T.Dung## 00672000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510030036000790070041001150080005001560090 01100161010000500172011001500177020000900192019000500201006001500206005001500221 021012400236020000800360013000700368039000700375#VV12.13544#VV12.13545#73000#Vi ?t#B000S#303.3#^214#4 sc mnh ca nh lnh o#Nguyn tc ct yu trong kinh do anh#David T. Kyle ; Nguyn Kim Dn bin dch#^aH.#^aLao ng#2012#^a357tr.^b21cm #Lnh o#Dch#Nguyn Kim Dn#Kyle, David T.#Phn tch bn phm cht cn c: v ngoi thu ht, sng c mc ch, khn ngoan, giu lng trc n ca mt nh lnh o gii#K nng#294969#T.Dung## 00818000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020020000510070031000710080005001020090011001070100 00500118011001500123020000900138019000500147006000800152005001100160004001400171 021029700185020001200482020000800494013000700502039000700509#VV12.13546#VV12.135 47#95000#Vi?t#S520N#294.3#^214#Sui ngun tm linh#Ajahn Chah ; Minh Vi bin d ch#^aH.#^aLao ng#2012#^a449tr.^b21cm#o Pht#Dch#Minh Vi#Ajahn Chah#Ti bn ln 2#Gm nhng bi thuyt php ca Ajahn Chah - bc minh trit ni ting ng ging v nhng iu c bn trong gii lut, thin nh, tr tu nhm nhc nh v gip thnh chng phi sn sng nhn vo tm ca mnh, c gng tu hnh tm v sui ngun tm linh, x b c nhng rng buc ca trn th#Thuyt php#Tu h nh#294970#T.Dung## 00543000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050017000570020009000740030016000830070029000990080 00500128009004900133010000500182011001500187020001700202020000900219020001200228 005001100240013000700251039000700258#VV12.13548#VV12.13549#54000#Vi?t#A103L#895 .9223008#^214#Thu Hng Dng#Ai l ai#Tp truyn ngn#Thu Hng Dng, ng H My#^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2012#^a199tr.^b21cm#V n hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#ng H My#294971#T.Dung## 00552000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460020031000510070049000820080005001310090011001360100 00500147011001500152020001700167020000300184020001200187006001300199019000800212 006001200220005001600232013000700248039000700255#VV12.13550#VV12.13551#109000#V i?t#NG564T#813#^214#Ngi tnh ca Sherlock Holmes#Laurie R. King ; Dch: Hong Phng, Thin Khanh#^aH.#^aLao ng#2012#^a463tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Hong Phng#Dch M#Thin Khanh#King, Laurie R.#294972#T.Dung## 00857000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020057000540070053001110080005001640090011001690100 00500180011001500185020001800200020000900218005001800227005001200245005001800257 005001800275005001500293013000700308021021200315020000900527039000700536#VV12.13 553#VV12.13552#99000#Vi?t#N000H#959.7021#^214#Nh inh vi s nghip thng nht v pht trin t nc#Nguyn Minh Tng, L ng Bt, Nguyn Danh Phit...#^aH .#^aLao ng#2012#^a447tr.^b21cm#Lch s trung i#Vit Nam#Nguyn Minh Tng#L ng Bt#Nguyn Danh Phit#Trng nh Tng#Nguyn Hu Tm#294973#Gii thiu h on cnh v lch s ra i ca nh inh trong tin trnh lch s Vit Nam. nh gi s ng gp, cng hin ca nh inh cng nh dng h inh vi s nghip thn g nht, xy dng v pht trin t nc#Nh inh#T.Dung## 00535000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050014000550020021000690030017000900070014001070080 00500121009001100126010000500137011001500142020001700157020000900174020000400183 015003300187020001100220013000700231039000700238#VV12.13554#VV12.13555#60000#Vi ?t#NG520S#895.9221#^214#Bi Vn Bing#Ngun sng trong tim#Th & truyn th#Bi Vn Bing#^aH.#^aLao ng#2012#^a183tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Bt danh ca tc gi: ng Giang#Truyn th#294974#T.Dung## 00911000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020058000510290066001090070041001750080005002160090 01100221010000500232011001500237020002000252020002000272019000500292006001600297 005001900313021025300332013000700585039000700592020001000599#VV12.13556#VV12.135 57#90000#Vi?t#M000T#158.1#^214#101 iu thc s quan trng m bn bit nhng vn qun#101 really important things you already know, but keep forgetting#Erni e J. Zelinski ; Hunh Vn Thanh dch#^aH.#^aLao ng#2012#^a439tr.^b21cm#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#Dch#Hunh Vn Thanh#Zelinski, Ernie J.#a ra 101 li khuyn gip bn vt qua nhng tr ngi trong cuc sng: ng phc tp h o vn , nhn thc c hnh phc mnh ang c, ng quan tm n tht bi, kh ng bn tm vic ca ngi khc, hy lm nhng iu kh khn c c thnh c ng...#294975#T.Dung#Cuc sng## 00727000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050011000560020057000670070022001240080005001460090 01100151010000500162011001500167020000800182020000900190013000700199021019300206 020001700399020000700416039000700423020000700430#VV12.13558#VV12.13559#62000#Vi ?t#CH528K#959.70082#^214#Bi Vn An#Chuyn k nhng ngi con du v con gi h Bi Vit Nam#Bi Vn An s.t., b.s.#^aH.#^aLao ng#2012#^a300tr.^b21cm#Lch s#V it Nam#294976#Ghi li chn dung cuc i, s nghip ca mt s ngi con du v con gi dng h Bi c nhiu ng gp cho s nghip cch mng gii phng dn t c, cng nh s pht trin ca t nc Vit Nam#Nhn vt lch s#H Bi#T.Dung#P h n## 00804000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020022000660030031000880070046001190080 00500165009001100170010000500181011001500186006000900201006000900210013000700219 019000500226021020200231020002000433020002000453039000700473020001000480#VV12.13 560#VV12.13561#55000#Vi?t#C000#158.1#^214#Holmes, Ernest#Cch thay i i bn #Sng yu thng & trao tng#Ernest Holmes ; Bin dch: Th Hng, Kin Vn#^a H.#^aLao ng#2012#^a255tr.^b21cm#Th Hng#Kin Vn#294977#Dch#Cung cp nhng k in thc gip ngi c lm ch c sc mnh tinh thn ln lao, hiu r tim n ng sn c trong con ngi mnh, c dng kh thay i cuc sng theo chiu hng tt p v c ngha hn#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#T.Dung#Cuc s ng## 00755000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490070019000740080005000930090011000980100 00500109011001500114012001900129020002000148020000900168020001000177019000500187 006000900192004001400201013000700215021022400222039000700446#VV12.13562#VV12.135 63#45000#Vi?t#C125C#158#^214#Cu chuyn nh hm ln#Vit Th bin dch#^aH.#^ aLao ng#2012#^a207tr.^b21cm#Sch hc lm ngi#Tm l hc ng dng#Trit l#Cu c sng#Dch#Vit Th#Ti bn ln 1#294978#Tp hp nhng mu truyn ngn v nhn g danh nhn, cc v thin s v c nhng ngi rt bnh thng trong x hi m q ua cuc i, tr tu, cch ng x... ca h, chng ta s hc c nhng chn l n gin, su sc, ngha#T.Dung## 00655000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020018000530070044000710080005001150090011001200100 00500131011001500136020000900151019000500160006001500165005001700180021015800197 020000800355013000700363039000700370#VV12.13564#VV12.13565#45000#Vi?t#NGH300L#2 94.3#^214#Nghi l Pht gio#Trng Bi Phong ; Nguyn Kim Dn bin dch#^aH.#^aL ao ng#2012#^a231tr.^b21cm#o Pht#Dch#Nguyn Kim Dn#Trng Bi Phong#Gii t jhiu v nhng nghi l hnh l, dng hng, cng hoa, cng n, cch n ung, t nh to, qut sn qut nh, quy y, xut gia, xung tc... trong o Pht#Nghi l# 294979#T.Dung## 00577000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390050016000440020024000600080005000840090011000890100005001000110 01500105020001700120020000900137020001700146020000900163020000800172013000700180 021011700187039000700304#VV12.13566#60000#Vi?t#H435N#895.92209#^214#Hong Ngc Hin#Hong Ngc Hin... vit#^aH.#^aLao ng#2012#^a294tr.^b21cm#Ph bnh vn h c#Vit Nam#Vn hc hin i#Tc phm#Tc gi#294980#Gii thiu nhng bi nghin cu, ph bnh ca tc gi v mt s tc gi, tc phm ni bt trong nn vn hc Vit Nam#T.Dung## 00739000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510030044000770070025001210080005001460090 01100151010000500162011001500167020000900182019000500191006001000196005000900206 021019100215020000800406013000700414039000700421020000900428#VV12.13567#VV12.135 68#56000#Vi?t#C000#303.3#^214#Cm nang k nng lnh o#50 k nng quan trng ca 1000 nh lnh o#Jo Owen ; Ngc Tun dch#^aH.#^aLao ng#2012#^a263tr.^b21 cm#Lnh o#Dch#Ngc Tun#Owen, Jo#Trnh by nhng k nng c bn cn pht huy ca mt nh lnh o gii nh: k nng ngh nghip, k nng v con ngi, nhng k nng thch hp trong nhng thi im c th, k nng chuyn mn#K nng#29498 1#T.Dung#Cm nang## 00696000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020036000490030027000850070048001120080005001600090011001650100 00500176011001500181020001700196020000800213039000400221015007100225005001200296 005001500308005001600323005001100339020000900350013000700359005001600366#VV12.13 570#VV12.13569#Vi?t#V000#895.922808#^214#V Trng Sa, v bin o qu hng#Tu yn tp vn - th - nhc# Anh Tnh, Cao Ngc Thng, Nguyn Gia Nng...#^aH.#^a Lao ng#2012#^a168tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tp vn#Th#TTS ghi: Lin hip c c hi Unesco Vit Nam. Hi Unesco tnh Khnh Ho# Anh Tnh#Cao Ngc Thng#Nguy n Gia Nng#Nguyt Nga#Vit Nam#294982#Nguyn c Bnh## 00426000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020015000540070009000690080005000780090011000830100 00500094011001500099020001700114020001200131039000400143005000900147020000900156 013000700165#VV12.13571#VV12.13572#28000#Vi?t#118M#895.9223#^214#i mt d qu #Tm Loan#^aH.#^aLao ng#2012#^a130tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#Th# Tm Loan#Vit Nam#294983## 00661000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540070011000740080005000850090011000900100 00500101011001500106020001700121020000900138039000400147005001100151021021700162 020000900379013000700388#VV12.13573#VV12.13574#35000#Vi?t#X502B#895.9223#^214#X un bao nhiu tui#Phan Quang#^aH.#^aLao ng#2012#^a148tr.^b21cm#Vn hc hin i#Bi vit#Th#Phan Quang#Tp hp cc bi vit ca tc gi m ng tri n nhng bc sinh thnh, tri n t nc v ng quang vinh, tri n Bc H to ra ma Xun dn tc, tri n H Ni, ni m ng sng gn b mu tht my chc nm qua ...#Vit Nam#294984## 00650000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020066000520070014001180080005001320090011001370100 00500148011001500153020001600168039000400184005001400188021013600202020000900338 020001000347013000700357020000800364#VV12.13575#VV12.13576#37500#Vi?t#T000#331 .87#^214#T chc v hot ng ca cng on c s trong tnh hnh hin nay#Dng Vn Sao#^aH.#^aLao ng#2012#^a208tr.^b21cm#Cng on c s#Th#Dng Vn Sao#T rnh by v quyn ca cng on Vit Nam, nguyn tc t chc v hot ng ca c ng on Vit Nam. Cng tc t chc ca cng on c s#Vit Nam#Hot ng#294985 #T chc## 00772000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020026000520070063000780080005001410090011001460100 00500157011001500162020000900177005001600186006001100202006000900213039000400222 019000500226005001900231021016400250012002600414013000700440020001100447#VV12.13 577#VV12.13578#35000#Vi?t#KH564M#153.9#^214#Khi m tim nng ca bn#Lucia Cap acchione, Peggy Van Pelt ; Dch: Tin Thnh, Kin Vn#^aH.#^aLao ng#2012#^a159 tr.^b21cm#Ti nng#Van Pelt, Peggy#Tin Thnh#Kin Vn#Th#Dch#Capacchione, Luc ia#Gip bn khm ph v pht huy ti a nhng ti nng tim n ca mnh thnh t i nng ch thc, pht huy cc phm cht c nhn dn n thnh cng trong s nghip#T sch Tm l - Gio dc#294986#Tm l hc## 00865000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510070029000770080005001060090011001110100 00500122011001500127020002000142005001600162006001100178006000900189039000400198 01900050020200500140020700400180022102102250023901200260046402000100049002000200 0500013000700520#VV12.13579#VV12.13580#35000#Vi?t#H126T#158.1#^214#Hy tri ln g vui sng#Sanaya Roman ; L Thnh dch#^aH.#^aLao ng#2012#^a151tr.^b21cm#T m l hc ng dng#Van Pelt, Peggy#Tin Thnh#Kin Vn#Th#Dch#Roman, Sanaya#T i bn ln th 1#Hng dn bn cch bin nhng iu tiu cc thnh tch cc, xy dng cc mi quan h da trn s chn thnh, m rng tri tim n nhn mun mt tnh ngi, tm n s bnh yn v t do cho tm hn sng cuc sng hnh phc #T sch Tm l - Gio dc#Cuc sng#B quyt thnh cng#294987## 00596000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020027000550030018000820070007001000080005001070090 01100112010000500123011001500128020001700143020000700160039000400167005000700171 021010300178020000900281020000900290013000700299#VV12.13581#VV12.13582#22000#Vi ?t#NG564S#895.9228#^214#Ngi st li ca ch tnh#Bt k - Phng s#An Huy#^aH. #^aLao ng#2012#^a101tr.^b21cm#Vn hc hin i#Bt k#Th#An Huy#Gm cc bi v it l nhng cm xc ca tc gi v vng t, con ngi m tc gi i qua v chi m nghim#Vit Nam#Phng s#294988## 00431000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020021000540070008000750080005000830090011000880100 00500099011001500104020001800119020001200137039000400149005000800153020000900161 013000700170#VV12.13583#VV12.13584#22000#Vi?t#T000H#895.9223#^214#Th khng gi cho ba#Anh Th#^aH.#^aLao ng#2012#^a103tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ng n#Th#Anh Th#Vit Nam#294989## 00540000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020032000540030075000860070016001610080005001770090 01100182010000500193011001500198020001700213020000800230039000400238005001600242 020000900258013000700267#VV12.13585#VV12.13586#25000#Vi?t#V000#895.9228#^214#V li ch trm nm trng ngi#Tp Truyn - K - Tiu lun bn v t tng Vn h o - Gio dc H Ch Minh#Hong Sn Cng#^aH.#^aLao ng#2012#^a111tr.^b21cm#V n hc hin i#Tp vn#Th#Hong Sn Cng#Vit Nam#294990## 00445000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020015000540030004000690070015000730080005000880090 01100093010000500104011001400109020001700123020000400140039000400144005001500148 020000900163013000700172#VV12.13587#VV12.13588#38000#Vi?t#M000#895.9221#^214#M l nh sng#Th#Nguyn Th Cc#^aH.#^aLao ng#2012#^a87tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th#Th#Nguyn Th Cc#Vit Nam#294991## 00607000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020018000570030008000750070050000830080005001330090 01100138010000500149011001500154020001700169020000400186005001300190005001300203 005001900216005001700235005002100252039000400273020000900277013000700286#VV12.13 589#VV12.13590#40000#Vi?t#C000#895.9221008#^214#C tch cnh ng#Tp th#Bi Vn Bng, Lm Tn Cui, Nguyn Th Vit H...#^aH.#^aLao ng#2012#^a183tr.^b21c m#Vn hc hin i#Th#Bi Vn Bng#Lm Tn Cui#Nguyn Th Vit H#Nguyn Thanh Hi#ng Th Qunh Hng#Th#Vit Nam#294992## 00497000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020018000500070034000680080005001020090011001070100 00500118011001500123020001700138020001200155006001500167039000400182019000900186 005001300195020000400208013000700212#VV12.13591#VV12.13592#99000#Vi?t#TR606T#82 3#^214#Tri tim anh #Mary Balogh ; V Thanh Tuyn dch#^aH.#^aLao ng#2012# ^a431tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#V Thanh Tuyn#Th#Dch Anh#Balogh, Mary#Anh#294993## 00771000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020059000560070034001150080005001490090011001540100 00500165011001500170020001000185020001800195005001800213039000400231021022400235 020000900459013000700468020001800475#VV12.13593#VV12.13594#50000#Vi?t#QU606V#34 4.59704#^214#Quyn v ngha v ca cng dn theo Lut Bo v mi trng#S.t., h thng: Nguyn Thnh Long#^aH.#^aLao ng#2012#^a188tr.^b24cm#Php lut#Vn bn php lut#Nguyn Thnh Long#Th#Gii thiu lut bo v mi trng ca Quc hi v mt s ngh nh ca Chnh ph v qui nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca lut bo v mi trng, v x l vi phm php lut trong lnh vc b o v mi trng#Vit Nam#294994#Bo v mi trng## 00961000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020062000490070034001110080005001450090011001500100005001610110 01500166020001000181020001800191005001800209039000400227021039800231020000900629 020000900638020000900647013000700656020000800663#VV12.13595#VV12.13596#Vi?t#QU60 6V#346.59701#^214#Quyn v ngha v ca cng dn theo Lut Hn nhn v gia nh# S.t., h thng: Nguyn Thnh Long#^aH.#^aLao ng#2012#^a188tr.^b24cm#Php lut# Vn bn php lut#Nguyn Thnh Long#Th#Gii thiu lut hn nhn v gia nh ca Quc hi v mt s ngh nh, ngh quyt, thng t v quyt nh ca Chnh ph v B T php v quan h hn nhn v gia nh c yu t nc ngoi, ng k kt hn, p dng lut hn nhn v gia nh i vi cc dn tc thiu s, qui nh v nui con c yu t nc ngoi, qui nh v mc thu, ch thu, np, qun l v s dng ph gii quyt vic nui con#Vit Nam#Hn nhn#Gia nh#294995#Kt hn# # 00895000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020060000560070034001160080005001500090011001550100 00500166011001500171020001000186020001800196005001800214039000400232021033400236 020000900570020001200579013000700591020000700598#VV12.13597#VV12.13598#50000#Vi ?t#QU606V#345.59705#^214#Quyn v ngha v ca cng dn theo Lut Phng chng ma tu#S.t., h thng: Nguyn Thnh Long#^aH.#^aLao ng#2012#^a180tr.^b24cm#Php lut#Vn bn php lut#Nguyn Thnh Long#Th#Gii thiu lut phng, chng ma tu ca Quc hi nm 2000, c sa i b sung nm 2008 v mt s cc ngh nh , thng t, quyt nh ca Chnh ph v qun l sau cai nghin ma tu, t chc c ai nghin ma tu ti gia nh, cai nghin ma tu ti cng ng, t vn, dy ngh v gii quyt vic lm cho ngi sau cai nghin ma tu...#Vit Nam#Phng chng# 294996#Ma tu## 00860000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020051000470070034000980080005001320090011001370100005001480110 01500153020001000168020001700178005001800195039000400213021034900217020000900566 020001200575013000700587#VV12.13599#VV12.13600#Vi?t#QU606V#349.597#^214#Quyn v ngha v ca cng dn theo B lut dn s#S.t., h thng: Nguyn Thnh Long#^aH .#^aLao ng#2012#^a186tr.^b24cm#Php lut#Vn bn php qui#Nguyn Thnh Long#Th #Gm cc ngh quyt, ngh nh, ch th, thng t, cng vn ca Quc hi v Ch nh ph ban hnh v thi hnh B lut dn s, quyn v ngha v ca cng dn theo b lut dn s: quan h dn s c yu t nc ngoi, quyn tc gi v quyn lin quan, bn u gi ti sn, bi thng thit hi ngoi hp ng, th tc gii qu yt cc tranh chp lao ng...#Vit Nam#Lut dn s#294997## 00895000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020060000540070034001140080005001480090011001530100 00500164011001500169020001000184005001800194039000400212021034800216020000900564 020001800573020001900591013000700610#VV12.13601#VV12.13602#50000#Vi?t#QU606V#34 3.597#^214#Quyn v ngha v ca cng dn theo Lut ngn sch nh nc#S.t., h thng: Nguyn Thnh Long#^aH.#^aLao ng#2012#^a148tr.^b24cm#Php lut#Nguyn Th nh Long#Th#Gii thiu lut ngn sch nh nc ca Quc hi, quyt nh, thng t ca B Ti chnh v vic ban hnh m nhim v chi ngn sch nh nc; hng d n x l ngn sch cui nm v lp, bo co quyt ton ngn sch hng nm; ban h nh h thng mc lc ngn sch nh nc, b sung mc lc ngn sch nh nc; b sung, sa i mc lc ngn sch nh nc#Vit Nam#Vn bn php lut#Ngn sch nh nc#294998## 00799000000000289000450002600110000001400080001104100050001918100080002408200040 00328080005000360020065000410070035001060080005001410090011001460100005001570110 01500162020000800177005001500185039000400200005001100204021020000215020004600415 020000900461020001000470012002200480013000700502#VV12.13603#150000#Vi?t#GI-606S #181#^214#Gio s Trn c Tho bin qu hng dt do & trm t trit hc#C Hu y Ch (ch.b.), C Huy Song H#^aH.#^aLao ng#2012#^a465tr.^b24cm#Tiu s#C Huy Song H#Th#C Huy Ch#Tp hp cc bi vit v cuc i v nhng cng hin cho s nghip nghin cu khoa hc ca nh tri thc, trit hc Trn c Tho, c bi t nhng cng trnh trit hc, ngn ng hc, s phm hc ca ng#Trn c Tho, T rit gia, 1917-1993, Vit Nam#Vit Nam#S nghip#T sch Trn c Tho#294999## 00559000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820009000428080005000510020023000560070023000790220004001022210041001060080 00500147009001100152010000500163011001500168020001700183020000900200039000400209 013000700213005001200220020000400232020000900236005001200245#VV12.13604#VV12.136 05#120000#Vi?t#PH105B#895.9221#^214#Phan Bi Chu ton tp#Chng Thu s.t., b. s.#T.1#Tp b di 1. Mt s th vn t 1900-1940#^aH.#^aLao ng#2012#^a448tr.^b2 4cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#295000#Chng Thu#Th#Vn xui#Chng Thu## 00572000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050027000520020019000790030012000980290005001100070 04300115008000500158009001100163010000500174011001500179020001700194020001100211 039000400222019001600226020001200242006000900254013000700263#VV12.13606#VV12.136 07#129000#Vi?t#C000#895.1#^214#Mn To Y Quan Thng Tuyt#Cng t Lin Thnh#T iu thuyt#lP#Mn To Y Quan Thng Tuyt ; Mai Dung dch#^aH.#^aLao ng#2012# ^a536tr.^b24cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Th#Dch Trung Quc#Tiu thuyt#Mai D ung#295001## 00568000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020016000430030013000590070053000720080005001250090011001300100 00500141011001400146020001800160020000900178039000400187020001300191005000900204 012002900213005001900242005001000261013000700271#VV12.13608#25000#Vi?t#T000#89 5.9223#^214#Tm lng ca b#Truyn tranh#Li: L L Na ; Tranh: Nguyn Nhu Ph ng, Tn D V#^aH.#^aLao ng#2012#^a42tr.^b23cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th# Truyn tranh#L L Na#T sch Ho mnh cng x hi#Nguyn Nhu Phng#Tn D V# 295002## 00818000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050014000480020031000620070026000930080005001190090011001240100 00500135011001500140020001700155020000900172039000400181005001100185020000500196 020000900201013000700210015004100217021025400258020000400512#VV12.13609#VV12.136 10#Vi?t#V000#398.09597#^214#Hong Tun C#Vn ho dn gian lng bn Nng#Hong Tun C, Hong Biu#^aH.#^aLao ng#2012#^a414tr.^b21cm#Vn ho dn gian#Vit Na m#Th#Hong Biu#Lng#Bn Nng#295003#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#K hi qut v lch s, v tr a l bn Nng, x Tn on, huyn Vn Quan, tnh Lng Sn. Tm hiu vn ho vt cht v tinh thn ca bn Nng: Nh , n ung, t rang phc, l hi, ci xin, tang ma, king k theo ngy thng v tp tc khc c a ngi dn#Bn## 00509000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020021000450070040000660080005001060090011001110100005001220110 01500127020000800142020000900150039000400159006001200163015004100175013000700216 020000800223020001200231#VV12.13611#VV12.13612#Vi?t#B606S#782.42#^214#Bo slao s li t top#M Th Vinh s.t., bin dch, gii thiu#^aH.#^aLao ng#2012#^a279tr. ^b21cm#m nhc#Vit Nam#Th#M Th Vinh#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam #295004#Bi ht#Dn tc Ty## 00544000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020033000490070043000820080005001250090011001300100005001410110 01500146020001700161020000900178039000400187020001100191006001500202015004100217 013000700258020001300265#VV12.13613#VV12.13614#Vi?t#T000#398.209597#^214#Tng n - m Ca v Quam Xon Cn#Nguyn Vn Ho s.t., bin dch, gii thiu#^aH.#^aLao ng#2012#^a313tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Th#Truyn th#Nguyn Vn Ho #TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#295005#Dn tc Thi## 00515000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050013000490020020000620030031000820070013001130080005001260090 01100131010000500142011001500147020001700162020000900179039000400188020000900192 015004100201013000700242#VV12.13616#VV12.13615#Vi?t#000#398.809597#^214#Triu Nguyn#ng dao ngi Vit#Su tm, tuyn chn, bnh gii#Triu Nguyn#^aH.#^aLa o ng#2012#^a481tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Th#ng dao#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#295006## 00821000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050020000500020023000700070056000930080005001490090 01900154010000500173011001500178020001300193039000400206020001000210005001200220 015006700232005001400299021021100313013000700524#VV12.13617#VV12.13618#25000#Vi ?t#QU564T#658#^214#Nguyn Quang Chng#Qun tr hc i cng#Nguyn Quang Chn g (ch.b.), L Thu Thu, Bi Thanh Nga#^aH.#^aBch khoa H Ni#2012#^a102tr.^b21c m#Qun tr hc#Th#Bi ging#L Thu Thu#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H N i. Vin Kinh t v Qun l#Bi Thanh Nga#Trnh by mt s kin thc cn bn v mn hc qun tr hc i cng nh cc khi nim c bn v qun tr, cch lp k hoch, cng tc t chc, chc nng lnh o, kim tra v thng tin trong qun t r hot ng#295007## 00925000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020029000510070049000800080005001290090019001340100 00500153011001500158020001800173039000400191020001100195005001600206004004200222 00500180026400500100028200500190029200500100031101300070032102102380032802000100 0566020001100576#VV12.13620#VV12.13619#42000#Vi?t#GI-606T#005#^214#Gio trnh t in hc i cng#Trn nh Khang, Nguyn Linh Giang, Vn Uy...#^aH.#^aBch kh oa H Ni#2012#^a245tr.^b21cm#Tin hc i cng#Th#Gio trnh#Trn nh Khang#T i bn ln th 1, c sa cha v b sung#Nguyn Linh Giang# Vn Uy#Nguyn Hng Phng# B Lm#295008#Trnh by nhng kin thc v thng tin, d liu, h th ng my tnh v cc h thng ng dng. Phng php gii quyt bi ton, biu din thut ton v cc thut ton thng dng. Gii thiu nhng kin thc nn tng c a ngn ng lp trnh C#Lp trnh#Thut ton## 00785000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050016000760020030000920030 02500122007001600147008000500163009001800168010000500186011001500191020001100206 039000400217021020800221020000900429020000400438020002200442013000700464#VV12.13 621#VV12.13622#VV12.13623#VV12.13624#40000#Vi?t#C000#495.9225#^214#Trn Kim Ph ng#Cc phng php phn tch cu#Trn ng liu ting Vit#Trn Kim Phng#^aH. #^aKhoa hc x hi#2012#^a267tr.^b21cm#Ting Vit#Th#Trnh by cc phng php phn tch cu theo cu trc ch - v, theo cu trc v t - tham th, theo cu t rc - thuyt, theo cu trc ci cho sn - ci mi. ng dng phi hp cc ph ng php phn tch cu#Ng php#Cu#Phng php phn tch#295009## 01153000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020032000560070092000880220004001802210012001840080005001960090 01800201010000500219011003000224015008400254020000800338020001200346020001100358 00500150036900500200038400500150040400500170041903900040043601300070044000500150 0447021031400462020000300776005001200779#VV12.13625#VV12.13626#Vi?t#L000#324.25 97070959745#^214#Lch s ng b x Qung Phng#B.s.: Hong Vn Kim (ch.b.), H ong Vn Hnh, Nguyn Th L Quyn ; S.t.: u Quc Khnh...#T.1#1930 - 2000#^aH .#^aKhoa hc x hi#2012#^a235tr., 24tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Qung Phng, huyn Qung Trch, tnh Qung Bnh#ng b#Qung Trch#Q ung Bnh#Hong Vn Hnh#Nguyn Th L Quyn#u Quc Khnh#Trn Quyt Thng#Th #295010#Hong Vn Kim#Gii thiu v vng t, con ngi v truyn thng lch s x Qung Phng, huyn Qung Trch, tnh Qung Bnh. Qu trnh ng b x lnh o nhn dn u tranh trong hai cuc khng chin chng Php, chng M v khc p hc nhng kh khn sau chin tranh, khi phc nn kinh t cng c nc xy dng ch ngha x hi#X#H Vit Lm## 00580000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020021000470030004000680070042000720220004001140080005001180090 01900123010000500142011001500147020001700162020000900179020000400188005001200192 005001400204005001100218005001500229005001100244039000400255013000700259#VV12.13 627#VV12.13628#Vi?t#M000#895.9221#^214#Mt thong qu hng#Th#V Th Thc, L Ngc Chin, V Th o...#T.1#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a127tr.^b21cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#V Th Thc#L Ngc Chin#V Th o#Phan Vn Thng#L Nng An#Th#295011## 00450000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020021000470030004000680070012000720220004000840080005000880090 01900093010000500112011001400117020001700131020000900148020000400157039000400161 005001200165013000700177#VV12.13629#VV12.13630#Vi?t#M000#895.9221#^214#Mt tho ng qu hng#Th#V Th Thc#T.2#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a95tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Th#V Th Thc#295012## 01271000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020123000500030017001730070015001900080005002050090 01900210010000500229011001500234020001000249020000400259020001700263039000400280 00500150028401300070029902105580030602000080086402000100087202000030088202000050 0885020000400890020000900894020000600903#VV12.13632#VV12.13631#120000#Vi?t#L000 #340#^214#L lun v thc tin v n l trong h thng php lut ca cc nc A nh, M, Php, c v nhng kin ngh i vi Vit Nam#Sch chuyn kho#Nguyn V n Nam#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a494tr.^b21cm#Php lut#Anh#Sch chuyn kho #Th#Nguyn Vn Nam#295013#Gii thiu v phn tch ni dung c bn l lun v n l trong hai h thng php lut Common law v Civil law. So snh v hc thuyt n l trong 2 h thng php lut tiu biu cho truyn thng php lut gm: n l trong php lut nc Anh v n l trong php lut nc M. So snh v kha cnh l lun v thc tin v n l trong h thng php lut ca Cng ho Php v Cn g ho Lin bang c...Vi nhng l lun v thc tin v n l trong cc h thng php lut nc ngoi s cho chng ta c s tm ra gii php v s tha nhn v p dng n l Vit Nam#L lun#Thc tin#M#Php#c#Vit Nam#n l## 00764000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440140007000490020009000560030054000650070015001190080005001340090 01900139010000500158011002900163020001700192020000900209020001000218039000400228 005001500232013000700247021023200254#VV12.13633#VV12.13634#Vi?t#000#895.922802 #^214#80000#ng pha#99 cu chuyn - k tip v Thin Cn Nguyn Minh Tun#Nguy n Vn Hc#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a343tr., 4tr. nh mu^b21cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#T truyn#Th#Nguyn Vn Hc#295014#Gm 99 cu chuyn gin d, i thng, gn vi nhng thng trm trong cuc i ca k s Nguyn Minh Tun vi hnh nh mt con ngi lun nhit thnh, cn mn yu i, yu ngi v lun v t ln kh khn tr thnh ngi hin t## 00764000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020051000440070067000950080005001620090019001670100005001860110 01800191020000800209020000900217005001700226005001200243005001500255005001400270 039000400284015007000288013000700358021008900365020000800454#VV12.13635#VV12.136 36#Vi?t#D107S#363.2#^214#Danh sch lit s cng an nhn dn qua cc thi k#B.s. : Phm Quang Tuyn, on Vn H, Hong Tin Hi, Dng Ngc#^aH.#^aCng an nh n dn#2012#^a580tr.^b21x29cm#Lit s#Vit Nam#Phm Quang Tuyn#on Vn H#Hon g Tin Hi#Dng Ngc#Th#TTS ghi: B Cng an. Tng Cc XDLL cng an nhn d n. Lu hnh ni b#295015#Gii thiu danh sch hn 14 nghn lit s cng an nhn dn trong c nc qua cc thi k#Cng an## 01422000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200130 00348080005000470020058000520070052001100220004001620080005001660090019001710100 00500190011001500195015007800210020000700288020001100295020001000306005001200316 00500150032800500140034300500130035700500170037003900040038701300070039102106780 0398020000801076#VL12.01611#VL12.01612#Vi?t#KH401H#355.00959725#^214#Khoa hc l ch s quc phng - an ninh Thanh Ho xa & nay#B.s.: H Vn Khai, Trn Vn Thnh , Trnh Hng K...#T.2#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a407tr.^b30cm#TTS ghi: Ban chp hnh Chi hi Khoa hc lch s lc lng v trang Thanh Ho#S hc#Quc ph ng#Thanh Ho#H Vn Khai#Trn Vn Thnh#Trnh Hng K#L Vn Thng#L Th Thu H ng#Th#295016#Tp hp nhng bi vit v nhng trn nh hay trong lch s; nhn g hi sinh anh dng v c lp, t do ca T quc v hnh phc ca nhn dn; nhn g tm gng tiu biu, anh hng dng s xa v nay; nhng tnh cm qun dn, n g ch, ng i, nhng ngha c cao p trong xo i gim ngho, xy nh tnh n gha, gip nn nhn cht c mu da cam; nhng ngi lnh - doanh nhn thnh t thi i mi v hi nhp quc t, nhng in hnh tin tin hc v lm theo tm gng o c H Ch Minh; nhng hi k, k vt thi chin tranh; nhng ng vn, vn th, tc phm tiu biu; nhng thnh tu, bi hc qu gi ca cc ngnh , cc cp lc lng v trang nhn dn tnh Thanh Ho#An ninh## 00453000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310140007000360020009000430030015000520070014000670080012000810090017000930100 00500110011002900115020001700144020000900161020000400170039000400174005001400178 013000700192#VV12.13637#Vi?t#T000#895.9221#^214#75000#Tnh i#Th - chn lc# L Trng Gic#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2012#^a180tr., 1tr. nh mu^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Th#L Trng Gic#295017## 00723000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020035000360070012000710080012000830090017000950100005001120110029001170200 00900146020001000155039000400165005001200169020000700181013000700188021019800195 020001600393020001600409020002000425#VV12.13638#Vi?t#T000H#959.7025#^214#Thnh n h H di tch v danh thng#L Khc Tu#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2012#^a148t r., 8tr. nh mu^b21cm#Thnh c#Thanh Ho#Th#L Khc Tu#Nh H#295018#Khi qu t v H Qu Ly v thnh nh H. V tr a l, lch s, quy hoch tng th, cu trc xy dng v cc gi tr di sn vn ho ca di tch thanh nh H - Thanh Ho cui th k 14 u th k 15#Di tch lch s#Di tch vn ho#Danh lam thng cn h## 00477000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020014000360030004000500070021000540080018000750090035000930100005001280110 02900133020001700162020000900179020000400188005001000192039000400202005001000206 013000700216#VV12.13639#Vi?t#C000#895.9221#^214#C trong vn#Th#Trng Cu, T ng Vn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a184tr., 1tr. nh mu^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tng Vn#Th#Trng Cu#295019## 00665000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310140007000360020020000430030015000630070054000780080012001320090017001440100 00500161011001500166020001700181020000900198020000400207005001700211005001800228 005001400246005001900260039000400279015005100283013000700334005001000341#VV12.13 640#Vi?t#H103M#895.9221#^214#70000#20 nm mt nhp cu#Tuyn chn th#Nguyn V n Quyn, Nguyn ng Xng, Trn nh Cn...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2012#^ a323tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nguyn Vn Quyn#Nguyn ng Xng#T rn nh Cn#Nguyn nh Nguyn#Th#TTS ghi: Cu lc b Cu s quan cng an Tha nh Ho#295020#Trn Thc## 00790000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310140007000360020011000430070052000540080012001060090017001180100005001350110 01400140020001700154020000900171005001600180039000400196005001700200020004700217 013000700264021021100271020000800482020001000490#VV12.13641#Vi?t#B000#920.0597# ^214#35000#Bc ly k#Nguyn nh Ngn ; Nguyn Hu Ngn s.t., gii thiu#^aTha nh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2012#^a96tr.^b21cm#Lch s hin i#Vit Nam#Nguyn Hu Ngn#Th#Nguyn nh Ngn#Nguyn nh Ngn, Nhn s, 1890-1967, Vit Nam#295021# Ghi li mt cch trung thc hnh trnh ca nhn s yu nc Nguyn nh Ngn, m t lng mt d i theo cch mng, hy sinh hnh phc ring t bt chp mi gian la o nguy him cng hin c cuc i mnh cho dn tc#Tiu s#S nghip## 00849000000000337000450002600110000004100050001118100070001608200080002380800050 00310020017000360070045000530220004000980080012001020090017001140100005001310110 01500136015006100151020000800212020000800220020001000228020001000238005001500248 00500130026300500120027600500110028800500140029903900040031301300070031702101790 0324020000800503#VV12.13642#Vi?t#TH309H#959.741#^214#Thiu Ha qu ta#Hong Vn Ton, Phm Nh Hn, L Vn Tin...#T.3#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2012#^a232tr .^b21cm#TTS ghi: Ban lin lc ng hng Thiu Ho ti TP Thanh Ho#Lch s#Vn ho#Thiu Ho#Thanh Ho#Hong Vn Ton#Phm Nh Hn#L Vn Tin#L Duy Sn#ng Ngc nh#Th#295022#Gm nhng bi vit, bi th, nh vit v qu hng Thiu Ho trn con ng i mi, tm lng ca nhng ngi con xa qu hng mong mun c ng gp nhiu hn na cho qu hng#a ch## 01021000000000349000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020067000450070081001120080012001930090017002050100005002220110030002270200 00800257020001000265005001900275005001400294005001600308005001600324005001300340 03900040035300500130035701500630037002000080043302000030044102000100044402000100 0454013000700464021020000471#VV12.13643#Vi?t#L302S#324.2597070959741#^214#Lch s ng b v phong tro cch mng x Thiu Ho (1930 - 2011)#B.s.: Lu Minh Tu, Nguyn Quang Thng, Trn Vit Lu ; S.t.: Trng Vn Xun...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2012#^a304tr., 13tr. nh mu^b21cm#Lch s#Thiu Ho#Nguyn Quang Th ng#Trn Vit Lu#Trng Vn Xun#Trnh Vn Khiu#L Huy Hong#Th#Lu Minh Tu# TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Thiu Ho - huyn Thiu Ho#ng b#X#Thiu H o#Thanh Ho#295023#Ghi li nhng s kin lch s chnh, nhng thnh tch ni b t, nhng con ngi c th, tiu biu trong lch s hot ng ca ng b v phon g tro cch mng x Thiu Ho - huyn Thiu Ho - Thanh Ho## 00721000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300140007000350020029000420070011000710080012000820090017000940100005001110110 02900116020000800145039000400153005001100157020001700168020000700185020000900192 021022100201004001400422013000700436#VV12.13644#Vi?t#V000#959.702#^214#55000#V ng triu tin L - hu L#L Xun K#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2012#^a192tr ., 4tr. nh mu^b21cm#Lch s#Th#L Xun K#Nhn vt lch s#Nh L#Vit Nam#Tr nh by khi qut v vai tr, v th v nhng ng gp ca vng triu tin L - hu L trong lch s nc ta. Gii thiu tiu s cuc i v s nghip ca cc v vua, hong hu, phi tn, hong t, cng cha, ph m...#Ti bn ln 1#295024# # 01134000000000349000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020049000450070075000940080012001690090017001810100005001980110026002030200 00800229020001000237005001300247005001700260005001200277005001400289005001700303 03900040032000500140032401500690033802000080040702000090041502000100042402000100 0434021033300444013000700777#VV12.13645#Vi?t#L000#324.2597070959741#^214#Lch s ng b th trn Nng Cng (1987 - 2012)#B.s.: o Minh Chu, Phm Th ng, Tr ng Ngc Phan ; S.t.: L Vn Hnh...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2012#^a260tr. , 14tr. nh^b21cm#Lch s#Nng Cng#Phm Th ng#Trng Ngc Phan#L Vn Hnh#Ph m Vn Hng#Nguyn Vn Khch#Th#o Minh Chu#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b t h trn Nng Cng - huyn Nng Cng#ng b#Th trn#Nng Cng#Thanh Ho#Gii th iu khi qut qu trnh hnh thnh, vng t, con ngi v truyn thng lch s ca th trn Nng Cng(huyn Nng Cng, tnh Thanh Ho). Qu trnh ng b th t rn lnh o nhn dn trong cuc khng chin chng Php, chngM; xy dng ch n gha x hi; thc hin s nghip cng nghip ho, hin i ho nng nghip, nng thn#295025## 01141000000000349000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020069000450070068001140080012001820090017001940100005002110110030002160200 00800246020001200254005001900266005001500285005001700300005001700317005001500334 03900040034900500160035301500740036902000080044302000030045102000100045402000100 0464021031000474013000700784#VV12.13646#Vi?t#L000#324.2597070959741#^214#Lch s ng b v phong tro cch mng x Thiu Khnh (1930 - 2012)#B.s.: Nguyn Hu Chc, Phm Hong Mnh H ; S.t.: Nguyn S Ngc...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho# 2012#^a312tr., 20tr. nh mu^b21cm#Lch s#Thiu Khnh#Phm Hong Mnh H#Nguyn S Ngc#Nguyn Quang Lm#Nguyn Ch Cng#Nguyn Th Lc#Th#Nguyn Hu Chc#T TS ghi: ng u - HND - UBND - UBMTTQ x Thiu Khnh - huyn Thiu Ho#ng b# X#Thiu Ho#Thanh Ho#Gii thiu khi qut qu trnh hnh thnh, vng t, con ngi v truyn thng lch s ca x Thiu Khnh (huyn Thiu Ho, tnh Thanh Ho ). Qu trnh ng b x lnh o nhn dn trong cuc khng chin chng Php, ch ng M; xy dng ch ngha x hi; thc hin s nghip i mi cng nghip ho, hin i ho#295026## 00947000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200120002380800050 00350020059000400070048000990080012001470090017001590100005001760110030001810200 00800211020000900219005001400228005001500242039000400257015002800261020000400289 005001400293005001900307013000700326021026500333020001900598005001600617#VV12.13 647#Vi?t#TH107H#327.5970594#^214#Thanh Ho vi cch mng Lo v tnh Ha Phn (1 930 - 2010)# Trng Hng, L Vit Phng, Phan Huy Chc...#^aThanh Ho#^aNxb. T hanh Ho#2012#^a280tr., 76tr. nh mu^b24cm#Lch s#Vit Nam# Trng Hng#L Vi t Phng#Th#TTS ghi: Tnh u Thanh Ho#Lo#Phan Huy Chc#Nguyn Tuyt Nhung#2 95027#Gii thiu khi qut v tnh Thanh Ho v tnh Ha Phn. Mi quan h gia hai tnh trong thi k khng chin chng Php, chng M, thi k i mi v thi k cng nghip ho, hin i ho. Thnh tu c bn trong quan h Thanh Ho vi cch mng Lo v tnh Ha Phn#Quan h ngoi giao#Nguyn Th Hin## 00934000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020075000530070057001280080005001850090021001900100 00500211011001500216020001000231020000900241020001300250005001400263005001600277 03900040029300500140029700500140031100500100032501300070033502101960034202000100 0538020000800548020000500556020001100561#VV12.13649#VV12.13648#Vi?t#H564#342.59 7#^214#39000#Hi - p v thc hin quy ch t chc v hot ng ca thn v t dn ph#V Thanh Xun, Nguyn Th Vnh (ch.b.), Phm c Ton...#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2012#^a280tr.^b21cm#Php lut#Vit Nam#Sch hi p#V Thanh Xun#Ng uyn Th Vnh#Th#Phm c Ton#Phan Vn Hng#L Th L#295028#Gm hn 40 cu h i - p v quy nh quy ch t chc v hot dng ca thn v t dn ph. Gii th iu mt s vn bn tham kho v vic thc hin quy ch t chc v hot ng ca thn v t dn ph#Hot ng#T chc#Thn#T dn ph## 00845000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050016000530020054000690070052001230080005001750090 02100180010000500201011001500206013000700221021021500228020001000443020001200453 020001100465020000900476020001300485005001100498005001500509039000700524#VV12.13 650#VV12.13651#32000#Vi?t#H564#345.597#^214#Nguyn Ngc Anh#Hi - p v cng tc thi hnh n hnh s cp c s#Nguyn Ngc Anh (ch.b.), L Vn Th, Cng Ph ng V#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a170tr.^b21cm#295029#Gm 106 cu hi - p v mt s vn chung trong thi hnh n hnh s. Trnh t, th tc thi hnh n hnh s. H thng t chc thi hnh n v nhim v, quyn hn ca c quan c t hm quyn trong thi hnh n hnh s#Php lut#Thi hnh n#n hnh s#Vit Nam#S ch hi p#L Vn Th#Cng Phng V#P.Dung## 00824000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050016000530020039000690070016001080080005001240090 02100129010000500150011001500155021028200170020001000452020000800462020000800470 020000800478020000900486020001300495039000700508013000700515#VV12.13652#VV12.136 53#34000#Vi?t#H564#342.597#^214#Dng Bch Long#Hi - p php lut v h tch c s#Dng Bch Long#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a187tr.^b21cm#Gm 96 c u hi v tr li v nhng vn chung v qun l v ng k h tch, ghi chp s h tch, biu mu v lu tr s h tch, giy t v ch bo co thng k h tch, qun l nh nc v h tch, gii quyt khiu ni, t co v x l vi ph m trong ng k, qun l h tch#Php lut#H khu#ng k#Qun l#Vit Nam#Sch hi p#P.Dung#295030## 00883000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020061000570070061001180080005001790090021001840100 00500205011001500210021015200225020001800377020000300395020001000398020000900408 02000090041702000130042600500160043900500160045500500160047100500170048700500150 0504039000700519013000700526#VV12.13654#VV12.13655#31000#Vi?t#H564#352.1509597 #^214#Hi - p v hot ng gim st ca Hi ng nhn dn cp x#Nguyn Hi Lo ng (ch.b.), Ng Trung Thnh, Nguyn Vn Hin...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^ a167tr.^b21cm#Gm 55 cu hi v tr li v hot ng gim st ca Hi ng nhn dn cp x, cng nh mt s k nng trong hot ng gim st v tnh hung thn g gp#Hi ng nhn dn#X#Hot ng#Gim st#Vit Nam#Sch hi p#Nguyn Hi L ong#Ng Trung Thnh#Nguyn Vn Hin#Nguyn Hong Sn#on Bch Ngc#P.Dung#29503 1## 00875000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020058000560070055001140080005001690090021001740100 00500195011001500200021020500215013000700420020001100427020000800438020001900446 005001800465005001500483005001700498005001600515005002300531039000700554#VV12.13 656#VV12.13657#27000#Vi?t#C000#339.509597#^214#Cm nang v chnh sch v qun l chng trnh gim ngho#o Th Ngc Minh, Nguyn Ngc H, inh Quang Thnh.. .#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a138tr.^b21cm#Nhng thng tin c bn v tiu c h v cch thc xc nh h ngho, h cn ngho, x ngho. Gii thiu 13 chnh s ch gim ngho hin hnh, phng php qun l chng trnh gim ngho v cch th c thc hin#295032#Chnh sch#Qun l#Xo i gim ngho#o Th Ngc Minh#Nguy n Ngc H#inh Quang Thnh#Nguyn Vn Tng#Nguyn Th Hong Nhung#P.Dung## 00919000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050014000570020096000710070014001670080005001810090 02100186010000500207011001500212021033900227020000900566020000800575020001300583 020001000596020000900606039000700615013000700622#VV12.13658#VV12.13659#43000#Vi ?t#C000#324.2597071#^214#Cao Vn Thng#Cm nang v k nng kim tra khi c du hiu vi phm i vi t chc ng cp di v ng vin#Cao Vn Thng#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2012#^a246tr.^b21cm#Mt s vn l lun v thc hin nhin v kim tra v phng php, trnh t, k nng, qui trnh thc hin nhim v kim tr a t chc ng cp di v ng vin khi c du hiu vi phm. Ngh quyt v tng cng cng tc kim tra, gim st ca ng, qui trnh v cc vn bn trong kim tra t chc ng v ng vin khi c du hiu vi phm#Kim tra#Vi phm#T chc ng#ng vin#Cm nang#P.Dung#295033## 00760000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020063000680070034001310080005001650090 02100170010000500191011001500196013000700211021022600218020001400444020000900458 005002000467039000700487#VV12.13660#VV12.13661#59000#Vi?t#S400S#344.59701#^214# Bi Kim Hiu#So snh B lut lao ng nm 1994 v B lut lao ng nm 2012#Bi Kim Hiu, Nguyn Ngc Anh o#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a299tr.^b21cm#2950 34#Gii thiu B lut lao ng nm 2012 c b sung, sa i mt cch c b n v ton din so vi B lut nm 1994 gm: 17 chng vi tng s 242 iu v c c vn lao ng, vic lm, quan h lao ng v th trng lao ng#Lut lao ng#Vit Nam#Nguyn Ngc Anh o#P.Dung## 00598000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020045000680070042001130080005001550090 02100160010000500181011001500186021007400201020001400275020000900289005002000298 039000700318013000700325#VV12.13663#VV12.13662#48000#Vi?t#N000H#344.59701#^214# Bi Kim Hiu#Nhng im mi ca B lut lao ng nm 2012#Bi Kim Hiu (ch.b.), Nguyn Ngc Anh o#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a235tr.^b21cm#Phn tch, so snh v lm r nhng im mi ca B lut lao ng nm 2012#Lut lao ng#Vit N am#Nguyn Ngc Anh o#P.Dung#295035## 01043000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520050016000570020058000730070016001310080005001470090 02100152010000500173011002500178021051300203013000700716020000900723020000800732 020001100740020000700751039000700758#VV12.13665#VV12.13666#VV12.13664#Vi?t#T000H #959.731#^214#Phm Quang Ngh#Thng Long H Ni truyn thng tm nhn ng lc v n ti#Phm Quang Ngh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a599tr., 7tr. nh^b24cm# Gm mt s bi vit, pht biu, tr li phng vn ca ng ch Phm Quang Ngh v i mi cng tc lnh o, ch o, iu hnh ca Thnh u H Ni v cc vn ni cm m Th ang phi i mt. Nhng bi vit v nim t ho, ng thi l trch, ngha v ca ng b, chnh quyn v nhn dn trong vic bi p, pht huy truyn thng v vang ca Thng Long - H Ni... v phc ho chn dung mt s ng ch lnh o ng, nh nc, vn ngh s m ng ch Phm Quang Ngh c c hi tip xc, cng lm vic#295036#Lnh o#S kin#Pht trin#H Ni#P.Dun g## 00803000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490050014000540020038000680030028001060070014001340080 00500148009001100153010000500164011002700169021024800196020000900444020000900453 020000700462020000900469020000900478039000700487013000700494#VV12.13667#VV12.136 68#136000#Vi?t#M000#709.597#^214#Chu Quang Tr#M thut L - Trn m thut Ph t gio#Gii thng 1998 Hi VHDGVN#Chu Quang Tr#^aH.#^aM thut#2012#^a613tr., 16 tr. nh^b21cm#Tm hiu lch s hnh thnh v pht trin m thut Pht gio d i triu L - Trn. Phn tch cc c im v phong cch ca nn m thut ny. G ii thiu mt s thnh tu ni bt trong lch s m thut Pht gio nc ta qua mt s kin trc cha c#M thut#o Pht#Nh L#Nh Trn#Vit Nam#P.Dung#29503 7## 00777000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820009000528080005000610050015000660020040000810030050001210070 01500171004004100186008000500227009002300232010000500255011001500260021014600275 020000900421020002200430020000900452039000700461013000700468#VV12.13669#VV12.136 70#VV12.13671#128000#Vi?t#S564C#621.5028#^214#Nguyn c Li#Sa cha my lnh v iu ho khng kh#Lp t, vn hnh, bo dng, sa cha v o kim#Nguyn c Li#Ti bn ln th 5 c sa cha v b sung#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012 #^a379tr.^b24cm#Cc khi nim c bn v my lnh v iu ho khng kh. Phn lo i, thit b iu ho khng kh. K thut lp t, sa cha my iu ho khng kh #My lnh#My iu ho nhit #Sa cha#P.Dung#295038## 01032000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020017000710030048000880290 02700136007005100163008000500214009002300219010000500242011001500247015008400262 03900070034601300070035302102000036002000080056002000090056802000130057700500140 0590005001000604005001400614005001200628005001800640#VV12.13673#VV12.13672#VV12. 13674#VV12.13675#90000#Vi?t#N000H#004#^214#Nhp mn tin hc#Dng cho sinh vin cc trng i hc, cao ng#Introduction to informatic#Lng Mnh B, Vn Uy (ch.b.), Cao Tun Dng...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a219tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni. Vin Cng ngh Thng tin v Truyn thng#P .Dung#295039#Cung cp nhng kin thc c bn nht v tin hc nh: Thng tin, d liu, h thng my tnh, mng my tnh, h iu hnh, qui trnh x l tin bng m y tnh in t, kin trc chc nng ca my tnh...#Tin hc#My tnh#H iu h nh#Lng Mnh B# Vn Uy#Cao Tun Dng#Bi Th Ho#Nguyn Ngc Dng## 00717000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020022000670030023000890070013001120040 03600125008000500161009002300166010000500189011001500194021017000209020001400379 020000800393020001200401039000700413013000700420#VV12.13676#VV12.13677#42000#Vi ?t#B606T#621.3076#^214#Phan Th Hu#Bi tp k thut in#Trc nghim v t lun #Phan Th Hu#In ln th 2 c sa cha v b sung#^aH.#^aKhoa hc v K thut#20 12#^a145tr.^b24cm#Bao gm nhng bi tp v hng dn gii v mch in, mch i n xoay chiu hnh sin, mch in xoay chiu ba pha, my bin p, my in khng ng b, my in mt chiu#K thut in#Bi tp#Trc nghim#P.Dung#295040## 00793000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710020026000760070066001020080 00500168009001900173010000500192011001500197021011300212020001800325020001000343 02000080035302000170036100500160037800500190039400500100041300500180042303900070 0441013000700448#VV12.13678#VV12.13679#VV12.13680#VV12.13681#24000#Vi?t#B606T#0 05.1076#^214#Bi tp tin hc i cng#Trn nh Khang, Nguyn Hng Phng, B Lm, Nguyn Linh Giang#^aH.#^aBch khoa H Ni#2012#^a101tr.^b24cm#Gm 348 cu hi trc nghim v cc bi tp t lun theo cc phn tin hc cn bn, gii quy t bi ton, lp trnh#Tin hc i cng#Lp trnh#Bi tp#Ti liu hc tp#Trn nh Khang#Nguyn Hng Phng# B Lm#Nguyn Linh Giang#P.Dung#295041## 01041000000000349000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820014000448080005000580020034000630070117000970080005002140090014002190100 00500233011001600238012002800254021022900282020002000511020000700531005001900538 00500230055700500140058000500140059400500120060800500180062000500170063800500220 0655039000700677013000700684#VV12.13682#VV12.13683#VV12.13684#Vi?t#P000H#307.760 959731#^214#Pht trin bn vng th H Ni#Ng Th Thanh Hng, Katherine Mule r-Marin, V Minh Giang... ; Tuyn chn, gii thiu: Nguyn Quang Ngc (ch tr). ..#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a1563tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Gm 103 b o co khoa hc cp n nhiu mt vi nhng chiu cnh khc nhau, t lch s - chnh tr, vn ho - kinh t - x hi n cc vn v iu kin t nhin, t i nguyn, mi trng v xy dng, qun l th ca H Ni#Pht trin bn vng# H Ni#Ng Th Thanh Hng#Marin, Katherine Muler#V Minh Giang#Phng Hu Ph#Pha n Huy L#Nguyn Quang Ngc#Trng Quang Hi#Nguyn Th Vit Thanh#P.Dung#295042# # 00568000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050014000650020023000790290024001020070 01400126008000500140009001400145010000500159011001500164020001400179020001600193 039000700209013000700216020002000223020000900243020001400252#VV12.13685#VV12.136 86#VV12.13687#50000#Vi?t#S000#512.0076#^214#Phm Kim Hng#Sng to bt ng th c#Secrets in Inequalities#Phm Kim Hng#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a350tr.^b24cm# Bt ng thc#Trung hc c s#P.Dung#295043#Ph thng trung hc#Bi ton#Sch c thm## 00781000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490030084000710070044001550220004001990080 00500203009001400208010000500222011001500227020000800242020001100250020000800261 02000120026902000070028102000140028800500120030200500120031400500150032600500160 0341005001800357039000700375013000700382004001800389#VV12.13688#VV12.13689#39500 #Vi?t#000#807#^214# hc tt ng vn 10#Dng cho hc sinh lp 10 trung hc p h thng ban c bn v ban khoa hc t nhin...#T c Hin, L Bo Chu, Hong Ngc c...#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a184tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Vn h c#Tp lm vn#Lp 10#Sch c thm#T c Hin#L Bo Chu#Hong Ngc c#Thi T hanh Hng#Nguyn Thanh Vit#P.Dung#295044#Ti bn ln th 1## 00781000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490030084000710070044001550220004001990080 00500203009001400208010000500222011001500227020000800242020001100250020000800261 02000120026902000070028102000140028800500120030200500120031400500150032600500160 0341005001800357039000700375013000700382004001800389#VV12.13690#VV12.13691#39000 #Vi?t#000#807#^214# hc tt ng vn 10#Dng cho hc sinh lp 10 trung hc p h thng ban c bn v ban khoa hc t nhin...#T c Hin, L Bo Chu, Hong Ngc c...#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a179tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Vn h c#Tp lm vn#Lp 10#Sch c thm#T c Hin#L Bo Chu#Hong Ngc c#Thi T hanh Hng#Nguyn Thanh Vit#P.Dung#295045#Ti bn ln th 1## 00782000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020019000510070056000700080005001260090014001310100 00500145011001500150021017800165020000800343020001100351005001600362005001100378 005001600389005002300405005001600428039000700444013000700451020001000458#VV12.13 692#VV12.13693#65000#Vi?t#V000#306.4#^214#Vn ho giao thng#Phm Ngc Trung ( ch.b.), L Th Anh, Phm Ngc Thng...#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a359tr.^b21cm#Kh i nim vn ho giao thng. c im giao thng Vit Nam t gc nhn vn ho v cc gii php xy dng vn ho giao thng nc ta trong thi k cng nghip ho , hin i ho#Vn ho#Giao thng#Phm Ngc Trung#L Th Anh#Phm Ngc Thng#Ph m Khnh Kiu Nguyt#Trnh Trang Thu#P.Dung#295046#Gii php## 00968000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020070000560080005001260090014001310100005001450110026001500150 07100176021038200247020000800629020000800637020000300645020001100648020001000659 020000700669039000700676013000700683#VV12.13694#VV12.13695#Vi?t#L000#324.259707 0959731#^214#Lch s cch mng ca ng b v nhn dn x Thu Hng (1945 - 201 0)#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a319tr., 25tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng b huyn Ch ng M. Ban chp hnh ng b x Thu Hng#Gii thiu iu kin t nhin v i sng ca nhn dn Thu Hng (thuc huyn Chng M, H Ni) di ch thc d n phong kin. Cc hot ng in hnh ca ng b v nhn dn x qua cc thi k , c bit trong phong tro yu nc, khng chin chng thc dn Php, trong th i k xy dng qu hng, pht trin kinh t, vn ho - x hi, v y mnh cng nghip ho, hin i ho#Lch s#ng b#X#Thu Hng#Chng M#H Ni#P.Dung# 295047## 00438000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410220004000590080005000630090014000680100005000820110 01400087012002900101020001100130020000900141020000600150020001400156039000700170 013000700177#VV12.13696#10000#Vi?t#V000#372.63#^214#V ly c mu ch#Q.1#^aH. #^aNxb. H Ni#2012#^a48tr.^b24cm#Luyn nt ch, rn nt ngi#Ting Vit#Tp vi t#Lp 1#Sch c thm#P.Dung#295048## 00395000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410220004000550080005000590090014000640100005000780110 01400083020001100097020001100108020000600119020001400125039000700139013000700146 #VV12.13697#10000#Vi?t#V000#372.63#^214#V tp t ch#Q.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2 012#^a44tr.^b24cm#Ting Vit#Tp t ch#Lp 1#Sch c thm#P.Dung#295049## 00516000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030044000540040018000980080005001160090014001210100 00500135011001400140015004100154020001100195020000700206020000900213020001400222 039000700236013000700243#VV12.13698#7000#Vi?t#T000#372.21#^214#Tp t ch s#T ch s nt ng, nt nghing vit thng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aNxb. H Ni# 2012#^a24tr.^b24cm#TTS ghi: Cng ty Vn phng phm Hng H#Tp t ch#Ch s#M u gio#Sch mu gio#P.Dung#295050## 00887000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020040000570070059000970040018001560080005001740090 01900179010000500198011001500203015003700218021016400255020002000419020000900439 02000110044800500160045900500150047500500150049000500130050500500170051803900070 0535013000700542#VV12.13699#VV12.13700#27000#Vi?t#GI-606T#346.59704#^214#Gio t rnh lut s hu tr tu Vit Nam#Phng Trung Tp (ch.b.), Kiu Th Thanh, Phm Vn Tuyt...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a271tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Trnh by tng quan v lut s hu tr tu, quy n tc gi v quyn lin quan, quyn s hu cng nghip, quyn i vi cy trng v vic bo v quyn s hu tr tu#Lut s hu tr tu#Vit Nam#Gio trnh#Phn g Trung Tp#Kiu Th Thanh#Phm Vn Tuyt#Trn Th Hu#Nguyn Minh Oanh#P.Dung#2 95051## 00957000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020034000570070057000910040018001480080005001660090 01900171010000500190011001500195015003700210021025500247020001400502020000900516 02000110052500500160053600500130055200500150056500500120058000500130059203900070 0605013000700612#VV12.13701#VV12.13702#62000#Vi?t#GI-606T#344.59701#^214#Gio t rnh lut lao ng Vit Nam#Lu Bnh Nhng (ch.b.), Ngn Bnh, Nguyn Hu Ch ...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a567tr.^b21cm#TTS ghi: Tr ng i hc Lut H Ni#Gii thiu khi qut chung v lut lao ng Vit Nam v nhng vn lin quan n lao ng nh: quan h php lut, c ch ba bn, vai t r ca nh nc, cng on, vic lm, hc ngh, hp ng lao ng, ch tin l ng, thi gian lm vic, ngh ngi...#Lut lao ng#Vit Nam#Gio trnh#Lu Bn h Nhng# Ngn Bnh#Nguyn Hu Ch# Th Dung#o Th Hng#P.Dung#295052## 01107000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020024000570070069000810040019001500080005001690090 01900174010000500193011001500198015003700213021039300250020001300643020000900656 02000110066500500150067600500190069100500160071000500140072600500150074003900070 0755013000700762#VV12.13703#VV12.13704#50000#Vi?t#GI-606T#346.59704#^214#Gio t rnh lut t ai#B.s.: Trn Quang Huy (ch.b.), Nguyn Quang Tuyn, Nguyn Th D ung...#Ti bn ln th 11#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a495tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Trnh by cc vn l lun c bn v ngnh lut t ai. Cung cp cc kin thc v ch s hu ton dn v qun l nh nc v t ai; a v php l ca ngi s dng t; th tc hnh chnh trong qun l, s dng t ai; ch php l nhm t nng nghip v phi nng nghip; thanh tr a, kim tra, gii quyt tranh chp, khiu ni, t co v t ai v x l vi ph m php lut t ai#Lut t ai#Vit Nam#Gio trnh#Trn Quang Huy#Nguyn Quang Tuyn#Nguyn Th Dung#Phm Thu Thu#Nguyn Th Nga#P.Dung#295053## 00759000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450050010000500020040000600070026001000080005001260090033001310100 00500164011001500169015005700184021010600241039000700347013000700354020001400361 020001000375020002100385020000800406020000700414020000900421005001500430#VV12.13 705#VV12.13706#Vi?t#N000#551.4609597#^214#Trn Thc#Nc bin dng v tc ng n Vit Nam#Trn Thc, Dng Hng Sn#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#201 2#^a130tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc Kh tng thu vn v Mi trng#Tm hi u v mc nc bin dng v tc ng ca nc bin dng n mi trng t nhin, ti kinh t x hi#P.Dung#295054#Mc nc bin#nh hng#Mi trng sinh thi#K inh t#X hi#Vit Nam#Dng Hng Sn## 00807000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410050012000460020009000580030010000670070012000770080005000890090 01900094010000500113011001500118021022800133020001400361020001200375020000700387 020001000394039000700404013000700411015009900418#VV12.13707#VV12.13708#Vi?t#CH56 4L#363.45#^214#V B Cng#Cho la#Truyn k#V B Cng#^aH.#^aCng an nhn d n#2012#^a350tr.^b21cm#Gm nhng trang truyn k, phc ho nhng hnh nh tin cy v gn gi ca nhng ngi chin s cng an ang ngy m gi bnh yn cho cuc sng, c bit l trn mt trn u tranh phng, chng ma tu khc lit v y gian nguy#T nn x hi#Phng chng#Ma tu#Truyn k#P.Dung#295055#Tc phm t gii C cuc thi vit v ti "v an ninh t quc v bnh yn cuc sng" 2007 - 1010## 00898000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200140 00338080005000470020070000520070070001220080005001920090019001970100005002160110 02500221015003500246021019500281020000800476020000800484020000800492020000900500 005001600509005001600525005001500541005001400556039000700570013000700577#VV12.13 709#VV12.13710#Vi?t#B309N#363.209597163#^214#Bin nin s kin lch s cng an t nh H Giang giai on 1996 - 2010#B.s.: Hong Vn Giang, Phm Quang Hng, Nguy n L Xun, H Th Chuyn#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a231tr., 4tr. nh^b21cm# TTS ghi: B Cng an tnh H Giang#Ghi li nhng s kin ni bt, nh du mt ch ng ng chin u, xy dng v pht trin trn lnh vc chnh tr, kinh t, x hi, an ninh ca lc lng Cng an tnh H Giang t nm 1996 - 2010#Lch s#Cn g an#S kin#H Giang#Hong Vn Giang#Phm Quang Hng#Nguyn L Xun#H Th Chuy n#P.Dung#295056## 00980000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200080 00318080005000390020027000440070057000710220004001280040018001320080005001500090 01900155010000500174011001500179021028700194020001600481020000900497020001100506 00500150051700500160053200500130054800500150056100500150057603900070059101300070 0598015003700605#VV12.13711#50000#Vi?t#GI-606T#343.597#^214#Gio trnh lut th ng mi#Nguyn Vit T (ch.b.), Nguyn Nh Pht, Ng Tr Long...#T.1#Ti bn ln th 7#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a499tr.^b21cm#Trnh by khi qut v lut t hng mi Vit Nam. Gii thiu php lut v doanh nghip t nhn v h kinh doan h c th, php lut v cng ti, doanh nghip nh nc, hp tc x, php lut cn h tranh v php lut cnh tranh Vit Nam hin nay v qun l nh nc trong l nh vc thng mi#Lut thng mi#Vit Nam#Gio trnh#Nguyn Vit T#Nguyn Nh Pht#Ng Tr Long#Bi Ngc Cng#Nguyn Th Kh#P.Dung#295057#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni## 00909000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020035000530070063000880080005001510090019001560100 00500175011001500180015003700195021017300232020002400405020000900429020001100438 00500150044900500200046400500150048400500170049900500120051603900070052801300070 0535004002900542#VV12.13712#VV12.13713#43000#Vi?t#GI-606T#341.7#^214#Gio trnh lut thng mi quc t#Nng Quc Bnh (ch.b.), Nguyn Th Thu Hin, Nguyn B Din...#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a427tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lu t H Ni#Mt s vn l lun v lut thng mi quc t v lut thng mi qu c t gia cc quc gia. Trnh by lut thng mi quc t c s tham gia ch yu gia cc thng nhn#Lut thng mi quc t#Vit Nam#Gio trnh#Nng Quc Bnh #Nguyn Th Thu Hin#Nguyn B Din#Hong Phc Hip#Ng Quc K#P.Dung#295058#T i bn ln th 6 c sa i## 01112000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020049000570070069001060080005001750090019001800100 00500199011001500204021035000219020001000569020001600579020001000595020000900605 02000110061400500190062500500170064400500200066100500170068100500130069803900070 0711013000700718015003700725#VV12.13714#VV12.13715#22000#Vi?t#GI-606T#343.59707 #^214#Gio trnh lut bo v quyn li ngi tiu dng#Nguyn Th Vn Anh (ch.b. ), Nguyn Vn Cng, Ng Vnh Bch Dng...#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a218tr .^b21cm#Nhng vn l lun v bo v ngi tiu dng v php lut bo v quyn li ngi tiu dng. Thit ch bo v quyn li, trch nhim ca t chc, c nh n kinh doanh hng ho, dch v v ch ti x l i vi cc hnh vi vi phm ph p lut bo v ngi tiu dng. Phng thc gii quyt tranh chp gia ngi tiu dng vi t chc, c nhn kinh doanh#Php lut#Ngi tiu dng#Quyn li#Vit N am#Gio trnh#Nguyn Th Vn Anh#Nguyn Vn Cng#Ng Vnh Bch Dng#Bi Nguyn Khnh#L nh Ngh#P.Dung#295059#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni## 01115000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020082000520070052001340080005001860090014001910100 00500205011001500210013000700225021035400232020001000586020001100596020000800607 02000070061500500130062200500130063500500130064800500160066100500160067703900070 0693020001100700015005400711#VV12.13717#VV12.13716#96000#Vi?t#C000#337.59#^214 #C s a l hc quy hoch pht trin kinh t - x hi hnh lang kinh t ng T y#Li Vnh Cm (ch.b.), L Vn Hng, Vn Thanh...#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^ a227tr.^b24cm#295060#Trnh by mt s nt tng qut v hnh lang kinh t ng T y gia 4 nc Lo, Myanma, Thi Lan v Vit Nam, c s a l hc phc v quy ho ch pht trin bn vng, nh hng pht trin cc vng kinh t ng lc, pht t rin kinh t - x hi ca 5 huyn thuc tnh Savannakhet (Lo) nm trn tuyn h nh lang v mt s xut pht trin cc tuyn du lch#Qui hoch#Pht trin#Kinh t#X hi#Li Vnh Cm#L Vn Hng# Vn Thanh#Vng Hng Nht#Nguyn Vn Hn g#P.Dung#ng Nam #u ba sch ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam## 00957000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020040000550070059000950040040001540080005001940090 01900199010000500218011001500223015003700238021019000275020001000465020002000475 02000090049502000110050400500170051500500190053200500100055100500180056100500140 0579039000700593013000700600#VV12.13718#VV12.13719#51000#Vi?t#GI-606T#347.597#^ 214#Gio trnh lut t tng dn s Vit Nam#Nguyn Cng Bnh (ch.b.), Nguyn Tri u Dng, L Thu H...#Ti bn ln th 12 c sa cha, b sung#^aH.#^aCng an nh n dn#2012#^a511tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Trnh by nhng vn chung v lut t tng dn s. Th tc gii quyt cc v vic dn s. Gii thiu php lut t tng dn s mt s nc nh Php, Nga, Anh, M, Trung Quc , Nht Bn...#Php lut#Lut t tng dn s#Vit Nam#Gio trnh#Nguyn Cng Bnh #Nguyn Triu Dng#L Thu H#Nguyn Th Thu H#Bi Th Huyn#P.Dung#295061## 00658000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020026000540070047000800080005001270090026001320100 00500158011001500163012003100178021009600209020001000305020000800315005001200323 005001000335039000700345005000900352013000700361#VV12.13720#VV12.13721#37000#Vi ?t#B606T#428.0076#^214#Bi tp t cu ting Anh#Trn Ct Ly (ch.b.), The Windy ; M Hng h..#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a226tr.^b21cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Gm cc bi t cu ting Anh vi cc t gi , cch vit th v nhng bi tp chn p n ng#Ting Anh#Bi tp#Trn Ct Ly#The Windy#P.Dung #M Hng#295062## 00997000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020041000710290056001120070 04700168008000500215009002600220010000500246011001500251012003100266021021300297 02000100051002000080052000500120052800500100054003900070055000500090055702000120 0566013000700578015006200585#CDVN.01748#VV12.13722#VV12.13723#CDVN.01747#50000# Vi?t#T000#428#^214#T hc giao tip ting Anh ngnh du lch#Communicating in En glish seft-study in tourism industry#Nguyn Xoan (ch.b.), The Windy ; M Hng h ..#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a178tr.^b21cm#T sch Gip hc tt tin g Anh#Hng dn phng php t hc ting Anh chuyn ngnh du lch qua cc ch : t v, dch v khch sn v nh hng, i tin, ch ng, tham quan - gii t r, mua sm... v gii quyt cc vn thc mc ca khch#Ting Anh#Du lch#Ngu yn Xoan#The Windy#P.Dung#M Hng#Sch t hc#295063#Tn sch ngoi ba ghi: T hc ting Anh chuyn ngnh du lch## 00838000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020038000540290017000920070041001090080005001500090 02600155010000500181011001500186012003100201021021900232020001000451020001300461 005000900474005001000483039000700493005000900500020000800509013000700517#VV12.13 725#VV12.13724#33000#Vi?t#B606T#428.0076#^214#Bi tp b tr k nng vit ting Anh#Writing practice#Ngc Mai b.s., The Windy ; M Hng h..#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2011#^a200tr.^b21cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Gm a dng cc bi tp nhm rn luyn k nng vit ting Anh nh: hon thnh cu sao cho ngha ca cu khng thay i, in dng ng ca t trong ngoc, in t, s dng c c t gi vit thnh cu hon chnh...#Ting Anh#K nng vit#Ngc Mai#The Windy#P.Dung#M Hng#Bi tp#295064## 00809000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020027000490290030000760070038001060080005001440090 02600149010000500175011001500180012003100195021014700226020001000373020000900383 00500090039200500100040103900070041100500100041802000100042802000190043802000070 0457013000700464#VV12.13727#VV12.13726#38000#Vi?t#S000#428#^214#S tay ngi h c ting Anh#Handbook for English learners#The Windy ; H..: M Hng, Thanh Hi #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a423tr.^b21cm#T sch Gip hc tt ting A nh#Tm tt nhng im ng php, cu trc, cc th trong ting Anh km theo cc b i vit theo ch im, cc tnh hung giao tip v luyn k nng dch#Ting Anh# Ng php#M Hng#The Windy#P.Dung#Thanh Hi#Giao tip#K nng dch thut#S tay #295065## 00777000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490050017000540020029000710070054001000080005001540090 02300159010000500182011001500187015005100202021014600253020001000399020000600409 020000400415020000300419005001500422005001200437039000700449013000700456#VV12.13 729#VV12.13728#180000#Vi?t#C000#622.028#^214#Nguyn Xun Tho#Cng ngh khoan ng mu lun#Nguyn Xun Tho (ch.b.), Trn nh Kin, V Vn ng#^aH.#^aKhoa h c v K thut#2012#^a184tr.^b24cm#TTS ghi: Hi Cng ngh Khoan - Khai thc Vi t Nam#Trnh by v tnh cht c bn ca t nh hng ti qu trnh khoan. Th it b, dng c v cng ngh khoan thm d khong sn bng ng mu lun#Cng ngh #Khoan#t##Trn nh Kin#V Vn ng#P.Dung#295066## 00733000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020038000490070058000870080005001450090026001500100 00500176011001500181012003100196021012500227020001000352020000800362005001700370 005001000387039000700397005001000404020001000414013000700424#VV12.13730#VV12.137 31#45000#Vi?t#T000H#428#^214#Thc hnh t vng ting Anh sinh ng#Nguyn Thu H uyn (s.t., b.s.), The Windy ; Qunh Nh h..#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#201 2#^a245tr.^b21cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Bao gm cc bi tp luyn t vn g ting Anh qua cc tr chi, qua nhng bc tranh v luyn tp t vng ting Anh theo ch #Ting Anh#T vng#Nguyn Thu Huyn#The Windy#P.Dung#Qunh Nh#Thc hnh#295067## 00996000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020037000510030127000880070058002150080005002730090 02600278010000500304011001500309012003100324021023400355020001000589020000900599 00500110060800500100061903900070062900500090063602000080064500500100065301300070 0663#VV12.13732#VV12.13733#45000#Vi?t#B606T#428.2#^214#Bi tp thc hnh ng ph p ting Anh#Dng cho hc sinh THCS, THPT v n luyn thi i hc. Dnh cho sinh vin cc trng. Dnh cho ngi hc thm ting Anh cc cp#Hng Nhung (ch.b.), The Windy ; H..: M Hng, Thanh Hi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a285t r.^b21cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Gii thiu cc dng bi tp ng php ti ng Anh khc nhau c th lin quan ti cc th, cc cu hi "phi khng", cc t hi, cc trng t, danh ng t, ng t nguyn mu, i t, mnh quan h, mnh trng ng, cu iu kin#Ting Anh#Ng php#Hng Nhung#The Windy#P.Dung #M Hng#Bi tp#Thanh Hi#295068## 00917000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020038000710290036001090070 06600145008000500211009002600216010000500242011001500247012003100262021015600293 02000100044902000100045900500170046900500100048603900070049600500120050300500090 0515020001200524020001200536013000700548#CDVN.01749#CDVN.01750#VV12.13734#VV12.1 3735#52000#Vi?t#T000#428#^214#T hc ting Anh dnh cho ti x taxi#Self-study English for taxi drivers#Nguyn Thu Huyn (ch.b.), The Windy ; H..: Nguyn Xoa n, Kim Dung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a234tr.^b21cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Gii thiu nhng kin thc nghip v cn thit, nhng cu giao ti p cn bn, mu cu thng dng theo ch v cc hi thoi thc dng dnh cho t i x taxi#Ting Anh#Giao tip#Nguyn Thu Huyn#The Windy#P.Dung#Nguyn Xoan#Kim Dung#Ti x taxi#Sch t hc#295069## 00780000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020043000490070057000920080005001490090026001540100 00500180011001500185012003100200021015300231020001000384020001000394005001000404 005001000414039000700424005001000431020000900441005000900450013000700459#VV12.13 736#CDVN.01751#65000#Vi?t#T309A#428#^214#Ting Anh giao tip cho nhn vin bn hng#Qunh Nh (ch.b.), The Windy ; H..: Thanh Hi, M Hng#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2011#^a334tr.^b21cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Gii thiu cc c u thng dng v cc bi i thoi n gin dnh cho ngi bn hng, km theo nh ng t vng lin quan ti thc phm, in, trang phc#Ting Anh#Giao tip#Qu nh Nh#The Windy#P.Dung#Thanh Hi#Bn hng#M Hng#295070## 00750000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020054000490070048001030080005001510090026001560100 00500182011001500187012003100202021016200233020001000395020000900405005001000414 005001000424039000700434005001200441013000700453#VV12.13738#VV12.13737#45000#Vi ?t#N000H#428#^214#Nhng li thng gp khi hc ting Anh ca ngi Vit#Qunh Nh (ch.b.), The Windy ; Nguyn Xoan h..#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a26 4tr.^b21cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Trnh by cc dng li thng gp tron g ting Anh nh: li v ng php, li v c php, li v trng m, pht m v c c t, cm t m ngi Vit thng dng nhm#Ting Anh#Ng php#Qunh Nh#The Win dy#P.Dung#Nguyn Xoan#295071## 00880000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020079000710030067001500070 05200217008000500269009002600274010000500300011001500305012003100320021012300351 02000100047402000200048400500170050400500100052103900070053100500090053801300070 0547#VV12.13739#VV12.13740#CDVN.01752#CDVN.01753#60000#Vi?t#B100T#428#^214#360 ng t bt quy tc v cu b ng - trc tip - gin tip trong ting Anh#Ti l iu thit thc cho hc sinh - sinh vin - ngi hc ting Anh#Nguyn Thu Huyn ( ch.b.), The Windy ; M Hng h..#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a279tr.^b 21cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Gii thiu 360 ng t bt quy tc v cu b ng, cu trc tip, cu gin tip trong ting Anh km theo bi tp v p n#T ing Anh#ng t bt qui tc#Nguyn Thu Huyn#The Windy#P.Dung#M Hng#295072## 00927000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020057000420070050000990080005001490090026001540100005001800110 01500185012003100200021025500231020001000486020001600496005001400512005001000526 039000700536005001000543013000700553015007700560#VV12.13741#VV12.13742#Vi?t#C000 #428#^214#Cch khc phc kh khn khi hc ting Anh ca ngi Vit#Bi Qunh Nh (ch.b.), The Windy ; Qunh Nh h..#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a326t r.^b21cm#T sch Gip hc tt ting Anh# cp ti mt vi c im trong cch p ht m ting Anh gy kh khn cho ngi Vit. Gii thiu quy tc ni m, cc t ng m, thnh ng, nhng cu hay dng trong khi ni, nhng cm ng t thng g p, gii t, t vng v bng t khng c trong t in#Ting Anh#Phng php hc #Bi Qunh Nh#The Windy#P.Dung#Qunh Nh#295073#Tn sch ngoi ba ghi: Cch kh c phc kh khn khi ngi Vit hc ting Anh## 00717000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510290026000810070043001070080005001500090 02600155010000500181011001500186012003100201021012100232020001000353020000900363 005000900372005001000381039000700391005001000398013000700408#VV12.13743#VV12.137 44#65000#Vi?t#N000G#428.2#^214#Ng php ting Anh thng dng#Essential English grammar#The Windy b.s. ; H..: M Hng, Qunh Nh#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2011#^a423tr.^b21cm#T sch Gip hc tt ting Anh#Gm cc bi hc ng php c bn cng cc bi tp thc hnh v: cc th ca ng t, mo t, gii t, danh t , tnh t...#Ting Anh#Ng php#M Hng#The Windy#P.Dung#Qunh Nh#295074## 00677000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020035000510070030000860080005001160090026001210100 00500147011001500152012003300167021013800200020001700338020000900355005001100364 005001000375039000700385013000700392#VV12.13746#VV12.13745#50000#Vi?t#N000G#495 .1#^214#Ng php ting Hoa c bn hin i#Tng Qunh (ch.b.), The Windy#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2012#^a307tr.^b21cm#T sch Gip hc tt ting Trung#Gi i thiu ng php c bn ting Hoa v nhng mu cu n gin, km theo mt s b thi v p n nhm gip hc vin rn luyn ng php#Ting Trung Quc#Ng php #Tng Qunh#The Windy#P.Dung#295075## 00705000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020033000430030036000760070021001120080005001330090026001380100 00500164011001500169020001000184039000500194021015900199020001200358020000900370 013000700379005001000386012003100396#VV12.13747#VV12.13748#50000#Vi?t#428#^214# Luyn k nng c hiu ting Anh#501 reading comprehension questions#The Windy g ii thiu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a303tr.^b21cm#Ting Anh#oanh#Gii thiu 501 cu hi chia lm nhiu bi hc t d n kh gip bn rn luyn k n ng c, sau mi cu hi u c p n ngi hc t kim tra, i chiu#K n ng c#c hiu#295076#The Windy#T sch Gip hc tt ting Anh## 00822000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020042000430290037000850070056001220080005001780090026001830100 00500209011001500214020001000229039000500239021016100244020001100405005001700416 005000900433005001000442005001000452013000700462020000800469012003100477#VV12.13 750#VV12.13749#60000#Vi?t#428#^214#Cu to t ting Anh cn bn v cch dng#Ba sic English word formation & usage#M Hng (ch.b.), The Windy ; H..: Qunh Nh , M Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a397tr.^b21cm#Ting Anh#oanh#M t cch s dng v ngha ca cc tip u ng v tip v ng cn bn theo vn ch ci t A n Z, phn bi tp gip ngi hc thc hnh phn l thuyt hc#C u to t#Nguyn Thu Huyn#M Hng#Qunh Nh#The Windy#295077#S dng#T sch Gi p hc tt ting Anh## 00639000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020041000430070043000840080005001270090026001320100005001580110 01500163020001000178039000500188021009300193020000800286005000900294005001000303 013000700313005001000320012003100330#VV12.13752#VV12.13751#48000#Vi?t#428#^214# Cm nang s dng danh t trong ting Anh#B.s.: M Hng, The Windy ; Qunh Nh h ..#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a291tr.^b21cm#Ting Anh#oanh#Gii thiu v danh t v phn loi. Cc cch s dng danh t trong ting Anh v phn bi t p#Danh t#M Hng#The Windy#295078#Qunh Nh#T sch Gip hc tt ting Anh## 00782000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020037000490290027000860070052001130080005001650090 02600170010000500196011001500201020001000216039000500226021016700231020000800398 005001700406005001000423005000900433013000700442012003100449#VV12.13754#VV12.137 53#50000#Vi?t#T000#428#^214#T loi trong ting Anh v cch dng#The part of s peech & Usage#Nguyn Thu Huyn (ch.b.), The Windy ; M Hng h..#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a313tr.^b21cm#Ting Anh#oanh#Gii thiu khi nim, ngh a, chc nng, v tr cch dng t loi trong ting Anh: danh t, i t, tnh t , ng t, trng t, mo t, gii t, lin t, cm thn t#T loi#Nguyn Thu Hu yn#The Windy#M Hng#295079#T sch Gip hc tt ting Anh## 00531000000000265000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020034000340030011000680070046000790080005001250090026001300100005001560110 01400161020000900175020001400184039000500198020001100203005001300214005001500227 005001600242013000700258#VV12.13755#8000#Vi?t#372.21#^214#B tp t ch theo h ng tch hp#5 - 6 tui#Phan Lan Anh, Lng Th Bnh, Nguyn Cm Bch#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a27tr.^b24cm#Mu gio#Sch mu gio#oanh#Tp t ch#P han Lan Anh#Lng Th Bnh#Nguyn Cm Bch#295080## 00540000000000265000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020041000340030011000750070050000860080005001360090026001410100005001670110 01400172020000500186020001400191039000500205020000900210005001500219005001600234 005001700250013000700267#VV12.13756#6500#Vi?t#372.21#^214#B lm quen vi ton theo hng tch hp#3 - 4 tui#Lng Th Bnh, Nguyn Cm Bch, Nguyn Th Quyn #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a23tr.^b24cm#Ton#Sch mu gio#oanh#Mu g io#Lng Th Bnh#Nguyn Cm Bch#Nguyn Th Quyn#295081## 00540000000000265000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020041000340030011000750070050000860080005001360090026001410100005001670110 01400172020000500186020001400191039000500205020000900210005001500219005001600234 005001700250013000700267#VV12.13757#6500#Vi?t#372.21#^214#B lm quen vi ton theo hng tch hp#4 - 5 tui#Lng Th Bnh, Nguyn Cm Bch, Nguyn Th Quyn #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a23tr.^b24cm#Ton#Sch mu gio#oanh#Mu g io#Lng Th Bnh#Nguyn Cm Bch#Nguyn Th Quyn#295082## 00540000000000265000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020041000340030011000750070050000860080005001360090026001410100005001670110 01400172020000500186020001400191039000500205020000900210005001500219005001600234 005001700250013000700267#VV12.13758#9000#Vi?t#372.21#^214#B lm quen vi ton theo hng tch hp#5 - 6 tui#Lng Th Bnh, Nguyn Cm Bch, Nguyn Th Quyn #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a31tr.^b24cm#Ton#Sch mu gio#oanh#Mu g io#Lng Th Bnh#Nguyn Cm Bch#Nguyn Th Quyn#295083## 00841000000000289000450002600110000002600110001104100050002208200060002780800050 00330050012000380020118000500070012001680080005001800090019001850100005002040110 01500209039000500224021022000229020001200449020001100461015001600472013000700488 020001800495020000800513020002000521020001000541#VV12.13760#VV12.13759#Vi?t#363. 2#^214#V Duy Hinh#Hot ng phng nga vi phm php lut v qun l cht thi n guy hi theo chc nng ca lc lng cnh st mi trng#V Duy Hinh#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a166tr.^b21cm#oanh#Trnh by cc nhn thc v hot ng phng nga vi phm php lut, v qun l cht thi nguy hi. a ra mt s gii php gp phn nng cao hiu qu hot ng phng nga vi phm php lut v qun l c ht thi nguy hi#Phng chng#B TK TVQG#Lu hnh ni b#295084#Vi phm php lu t#Qun l#Cnh st mi trng#Cht thi## 00697000000000265000450002600110000001400080001104100050001908200060002480800050 00300050017000350020030000520070017000820220004000990080005001030090023001080100 00500131011001500136021022100151020001300372020000600385020001100391039000500402 013000700407005001700414#VL12.01613#180000#Vi?t#621.8#^214#Nguyn Tin Dng#Gi o trnh n chi tit my#Nguyn Tin Dng#T.1#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012 #^a343tr.^b27cm#Gii thiu c th phng php lm n chi tit my: cu trc c a cc u n chi tit my, mt s lu khi chn ng c in, trnh t c c bc thc hin theo lu thut gii, cc lu thut gii lm n...#Chi tit my# n#Gio trnh#oanh#295085#Nguyn Tin Dng## 00974000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00400820008000458080005000530050017000580020015000750030085000900070029001750220 00400204004002600208008000500234009002300239010000500262011001500267021029500282 02000100057702000100058702000110059700500110060803900050061901300070062400500170 0631#VL12.01615#VL12.01616#VL12.01614#80000#Vi?t#621.319#^214#Phng Xun Nhn# L thuyt mch# c hi ng xt duyt sch gio trnh trng i hc Bch kh oa H Ni thng qua#Phng Xun Nhn, H Anh Tu#T.1#In ln th 7 c chnh sa#^ aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a280tr.^b27cm#Trnh by nhng khi nim c bn v mch in, nhng nh lut v phng php c bn phn tch mch in. Mt s mch n gin di tc ng iu ho mt chiu. Cc m hnh c bn ca mch tuy n tnh, bt bin, phn tch mch tuyn tnh c thng s tp trung, bt bin tch cc bng my tnh...#L thuyt#Mch in#Gio trnh#H Anh Tu#oanh#295086#Ph ng Xun Nhn## 00855000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00400820008000458080005000530050017000580020015000750030085000900070029001750220 00400204004002600208008000500234009002300239010000500262011001500267021017600282 02000100045802000100046802000110047800500110048903900050050001300070050500500170 0512#VL12.01617#VL12.01618#VL12.01619#89000#Vi?t#621.319#^214#Phng Xun Nhn# L thuyt mch# c hi ng xt duyt sch gio trnh trng i hc Bch kh oa H Ni thng qua#Phng Xun Nhn, H Anh Tu#T.2#In ln th 7 c chnh sa#^ aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a310tr.^b27cm#Gii thiu th Bode, bn c tu yn tnh tng h v khng tng h, ng dng ca bn cc. Tng hp mch tuyn t nh, th ng, phng php tng qut tng hp mch tch cc RC#L thuyt#Mch i n#Gio trnh#H Anh Tu#oanh#295087#Phng Xun Nhn## 00760000000000241000450002600110000002600110001102000080002204100050003008200080 00358080005000430020038000480080005000860090014000910100005001050110015001100210 27700125039000500402020000900407020001900416015006400435020001200499013000700511 #VL12.01620#VL12.01621#Thi ua#Vi?t#344.597#^214#Cm nang cng tc thi ua khen thng#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a439tr.^b30cm#Mt s vn bn ca ng, Ch tch H ch Minh v thi ua khen thng. Gii thiu cc vn bn hng dn thi hnh lu t thi ua khen thng, v t chc b my lm cng tc thi ua khen thng v h i ng thi ua khen thng trung ng, cng tc khen thng thnh tch khng chi n#oanh#Vit Nam#Vn bn php xlut#TTS ghi: Ban Thi ua khen thng trung ng . - Lu hnh ni b#Khen thng#295088## 00614000000000301000450002600110000002000170001101400070002804100050003508200120 00408080005000520020009000570030010000660070049000760080012001250090017001370100 00500154011001500159005001200174005001400186039000500200020000900205020000400214 005001800218005001700236005001400253015003800267013000700305#VN12.04027#Vn hc hin i#40000#Vi?t#895.9221008#^214#Tnh qu#Th tuyn#V Cng Xem, T Quang T in, Nguyn Hong Hng...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2012#^a250tr.^b19cm#V C ng Xem#T Quang Tin#oanh#Vit Nam#Th#Nguyn Hong Hng#Nguyn Phc To#L Tu n Triu#TTS ghi: CLB hu tr huyn Thiu Ho#295089## 00840000000000301000450002600110000002600110001102000100002201400070003204100050 00390820010000448080005000540020030000590070058000890080005001470090021001520100 00500173011001500178021023600193020000700429005001600436005001300452039000500465 020001300470005001600483005001400499005001800513013000700531#VN12.04029#VN12.040 28#Php lut#26000#Vi?t#342.59708#^214#Hi - p php lut v c tr#Nguyn Ng c Anh (ch.b.), V Huy Khnh, Trn Ngc ng...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^ a166tr.^b19cm#Bao gm cc cu hi v gii p php lut v quyn t do c tr c a cng dn, v ng k thng tr, tm tr, lu tr, khai bo tm vng, v quy t rnh ng k, v trch nhim qun l c tr, kim tra c tr, vi phm php lut v c tr#C tr#Nguyn Ngc Anh#V Huy Khnh#oanh#Sch hi p#Trn Ngc ng# Trn Th Hng#Nguyn Kin Trung#295090## 00686000000000241000450002600110000002600110001102000100002201400070003204100050 00391810006000440820008000508080005000580020063000630080005001260090021001310100 00500152011001500157021021400172020002400386020000900410020001800419013000700437 #VN12.04030#VN12.04031#Php lut#31000#Vi?t#L520T#342.597#^214#Lut t tng hn h chnh nm 2010 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a 228tr.^b19cm#Gii thiu ton b ni dung b lut t tng hnh chnh ban hnh nm 2010: nhng quy nh chung, thm quyn ca to n, c quan tin hnh t tng, n gi tin hnh t tng v vic thay i ngi tin hnh t tng...#Lut t tng hnh chnh#Vit Nam#Vn bn php lut#295091## 00741000000000241000450002600110000002600110001102000100002201400070003204100050 00390820010000448080005000540020025000590080005000840090021000890100005001100110 01400115021030500129039000500434020000900439020001900448020002500467013000700492 #VN12.04033#VN12.04032#Php lut#15000#Vi?t#343.59709#^214#Lut giao thng n g b#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a90tr.^b19cm#Gii thiu ni dung Lut giao thng ng b, gm 89 iu vi cc mc qui nh v qui tc giao thng ng b, kt cu h tng giao thng ng b, phng tin tham gia h thng ng b, ng i iu khin phng tin, vn ti ng b, qun l nh nc v giao thng ng b cng cc iu khon thi hnh#oanh#Vit Nam#Vn bn php xlut#Lut giao th ng ng b#295092## 00931000000000325000450002600110000002600110001102000080002204100050003008200110 00358080005000460020019000510070050000700080005001200090021001250100005001460110 01500151021019900166005001600365005001400381039000500395020000900400005001500409 00500150042400500150043901500570045400400190051102000210053002000470055101300070 0598#VN12.04034#VN12.04035#Lch s#Vi?t#959.704075#^214#Tri n ni gi la#Trn g Tn Sang, Trng M Hoa, Phm Th Duyt...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a12 7tr.^b19cm#Tp hp nhng bi vit ca cc ng ch lnh o ng, nh nc, c q uan on th, c quan bo ch v cm ngh ca mt s hc sinh, sinh vin v th m Bo tng Chin s cch mng b ch bt t y#Trng Tn Sang#Trng M Hoa# oanh#Vit Nam#Phm Th Duyt#Thch Thanh T#Trng Th Cu#TTS ghi: Bo tng Ch in s cch mng b ch bt t y#Xut bn ln th 2#Khng chin chng M#Bo tng Chin s cch mng b ch bt t y#295093## 00952000000000241000450002600110000002600110001102000180002201400070004004100050 00470820007000528080005000590020101000640080005001650090021001700100005001910110 01500196021039600211039000500607015006400612020001000676020001700686013000700703 #VN12.04036#VN12.04037#L lun chnh tr#26000#Vi?t#305.06#^214#Ti liu chuyn bi dng l lun chnh tr v nghip v dnh cho cn b Mt trn T quc c s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a171tr.^b19cm#Gii thiu 3 chuyn v l lun chnh tr: ch ngha Mc - Lnin, t tng H Ch Minh, ng Cng sn Vit Nam, h thng chnh tr v phng php lnh o ca ng i vi h thng chnh tr Vit Nam hin nay; 3 chuyn v nhim v cng tc Mt trn: nhng vn c bn v Mt trn T quc Vit Nam, t chc v hot ng ca Mt trn, mt s cuc vn ng ln ca Mt trn T quc c s#oanh#TTS ghi: Ban Tuyn gio Tr ung ng - Mt trn T quc Vit Nam#Nghip v#Mt trn t quc#295094## 00534000000000265000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020036000340030011000700070046000810080005001270090026001320100005001580110 01700163020000900180020001400189039000500203020000900208005001300217005001500230 005001600245013000700261#VN12.04038#6500#Vi?t#372.21#^214#B tp to hnh theo hng tch hp#3 - 4 tui#Phan Lan Anh, Lng Th Bnh, Nguyn Cm Bch#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2012#^a23tr.^b18x26cm#To hnh#Sch mu gio#oanh#Mu gi o#Phan Lan Anh#Lng Th Bnh#Nguyn Cm Bch#295095## 00534000000000265000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020036000340030011000700070046000810080005001270090026001320100005001580110 01700163020000900180020001400189039000500203020000900208005001300217005001500230 005001600245013000700261#VN12.04039#8000#Vi?t#372.21#^214#B tp to hnh theo hng tch hp#4 - 5 tui#Phan Lan Anh, Lng Th Bnh, Nguyn Cm Bch#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2012#^a27tr.^b18x26cm#To hnh#Sch mu gio#oanh#Mu gi o#Phan Lan Anh#Lng Th Bnh#Nguyn Cm Bch#295096## 00534000000000265000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020036000340030011000700070046000810080005001270090026001320100005001580110 01700163020000900180020001400189039000500203020000900208005001300217005001500230 005001600245013000700261#VN12.04040#8000#Vi?t#372.21#^214#B tp to hnh theo hng tch hp#5 - 6 tui#Phan Lan Anh, Lng Th Bnh, Nguyn Cm Bch#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2012#^a27tr.^b18x26cm#To hnh#Sch mu gio#oanh#Mu gi o#Phan Lan Anh#Lng Th Bnh#Nguyn Cm Bch#295097## 00790000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000510820004000568080005000600020025000650290038000900070057001280080 00500185009002600190010000500216011001500221020001000236020001200246039000500258 02101470026302000080041000500100041800500100042800500090043800500100044701300070 0457#VN12.04041#VN12.04042#CDVN.01754#CDVN.01755#42000#Vi?t#428#^214#T hc ti ng Anh cp tc#Instant self study English in tourism#Qunh Nh (ch.b.), The Wind y ; H..: M Hng, Thu Huyn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a207tr.^b16cm #Ting Anh#Sch t hc#oanh#Bao gm cc ch ting Anh thng thng trong ngn h du lch nh cho hi khch, gii thiu cc im vui chi, cc nh hng v cc mn n ngon...#Du lch#Qunh Nh#The Windy#M Hng#Thu Huyn#295098## 00867000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000510820004000568080005000600020035000650290046001000070057001460080 00500203009002600208010000500234011001500239020001000254020001200264039000500276 02102040028102000100048500500100049500500100050500500090051500500100052401300070 0534#VN12.04043#VN12.04044#CDVN.01756#CDVN.01757#55000#Vi?t#428#^214#T hc m thoi ting Anh cp tc#Instant self study English daily conversation#Qunh Nh (ch.b.), The Windy ; H..: M Hng, Thu Huyn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 012#^a311tr.^b16cm#Ting Anh#Sch t hc#oanh#Gii thiu cc ch ting Anh th ng thng trong giao tip hng ngy cho ngi t hc nh: v tr, a im, kh ng gian, thi gian, nhng cu ni lch s, ln u gp g lm quen, ca hng t p ho...#Giao tip#Qunh Nh#The Windy#M Hng#Thu Huyn#295099## 00872000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000510820004000568080005000600020025000650290036000900070057001260080 00500183009002600188010000500214011001500219020001000234020001200244039000500256 02102070026102000100046800500090047800500100048700500100049700500100050702000100 0517013000700527#VN12.04045#VN12.04046#CDVN.01758#CDVN.01759#40000#Vi?t#428#^21 4#T hc ting Anh cp tc#Instant self study English in hotel#M Hng (ch.b.), The Windy ; H..: Qunh Nh, Thu Huyn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a20 3tr.^b16cm#Ting Anh#Sch t hc#oanh#Gii thiu cc ch ting Anh trong giao tip hng ngy khch sn cho ngi t hc nh: t phng qua in thoi, khc h nhn phng, dch v n ung, cc dch v khc qua in thoi, ch dn cho khc h...#Giao tip#M Hng#The Windy#Qunh Nh#Thu Huyn#Khch sn#295100## 00846000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000510820004000568080005000600020025000650290044000900070057001340080 00500191009002600196010000500222011001500227020001000242020001200252039000500264 02101760026902000100044500500100045500500100046500500090047500500100048402000070 0494013000700501#VN12.04047#VN12.04048#CDVN.01760#CDVN.01761#50000#Vi?t#428#^21 4#T hc ting Anh cp tc#Instant self study English for taxi drivers#Thu Huyn (ch.b.), The Windy ; H..: M Hng, Qunh Nh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 012#^a247tr.^b16cm#Ting Anh#Sch t hc#oanh#Gii thiu cc ch ting Anh tr ong giao tip hng ngy dnh cho li xe taxi: giao tip cn bn, gi t xe, ch khch, thm hi khch, thi gian chy xe, khch ch ng...#Giao tip#Thu Huy n#The Windy#M Hng#Qunh Nh#Li xe#295101## 00717000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050015000450020041000600070042001010080005001430090011001480100 00500159011001500164020000900179039000500188019000500193021011000198020000900308 006001500317020000900332004001800341012002600359020001100385013000700396#VN12.04 049#VN12.04050#65000#Vi?t#635.9#^214#Vng L Xng#Ngh thut chm sc v to dng cy cnh#Vng L Xng ; Nguyn Kim Dn bin dch#^aH.#^aM thut#2012#^a1 61tr.^b19cm#Cy cnh#oanh#Dch#Khi qut v cy cnh. Phng php to hnh v ch m sc chu cy cnh, to dng v chm sc cy cnh sn thu#Chm sc#Nguyn Kim Dn#To dng#Ti bn ln th 4#T sch Bonsai - Cy cnh#Ngh thut#295102## 00791000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200080 00348080005000420050010000470020023000570030023000800070027001030080005001300090 01900135010000500154011001400159020001300173020001100186039000500197019001600202 021022800218006001100446004001800457020000700475013000700482#VN12.04051#VN12.040 52#16000#Vi?t#796.815#^214#Eng, Paul#Kungfu dnh cho tr em#V c truyn Trung Hoa#Paul Eng ; Hng Thnh dch#^aH.#^aTh dc Th thao#2012#^a75tr.^b19cm#V c truyn#Trung Quc#oanh#Dch Trung Quc#Trnh by khi nim, lch s hnh thnh c a Kungfu v cc mn phi. Hng dn cch nhp mn, cc quy tc, k thut, cc b i hc c bn v cch luyn tp cc bi quyn ca Kungfu dnh cho tr em. S ti n b v li ch ca Kungfu#Hng Thnh#Ti bn ln th 2#Kungfu#295103## 00570000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050010000450020023000550070010000780080005000880090011000930100 00500104011001400109020000700123039000500130021012900135020000700264004001800271 020000800289013000700297#VN12.04053#VN12.04054#35000#Vi?t#641.8#^214#Thin Kim# 60 mn ch thanh nhit#Thin Kim#^aH.#^aM thut#2012#^a64tr.^b19cm#Nu n#oanh# Hng dn cch ch bin 60 mn ch gip thanh nhit, chng mt nc nh ch da hu, ch xoi cu k t, ch qut, ch mn ...#Mn n#Ti bn ln th 1#Mn ch #295104## 00622000000000289000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020023000340030013000570070053000700080005001230090011001280100005001390110 01400144020001800158020001100176020001300187039000500200019001600205005000900221 005001500230006000800245012007200253013000700325#VN12.04055#18000#Vi?t#895.1#^2 14#Lm sc nu thch tht#Truyn tranh#Li: L L Na ; Tranh: Gii Quc Siu ; T hu An dch#^aH.#^aM thut#2012#^a35tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truy n tranh#oanh#Dch Trung Quc#L L Na#Gii Quc Siu#Thu An#B sch Thin nhi n mn thng. Th gii thn k ca ko v ko xanh#295105## 00615000000000289000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020016000340030013000500070053000630080005001160090011001210100005001320110 01400137020001800151020001100169020001300180039000500193019001600198005000900214 005001500223006000800238012007200246013000700318#VN12.04056#18000#Vi?t#895.1#^2 14#n lng t hon#Truyn tranh#Li: L L Na ; Tranh: Gii Quc Siu ; Thu An dch#^aH.#^aM thut#2012#^a35tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tran h#oanh#Dch Trung Quc#L L Na#Gii Quc Siu#Thu An#B sch Thin nhin mn t hng. Th gii thn k ca ko v ko xanh#295106## 00618000000000289000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020019000340030013000530070053000660080005001190090011001240100005001350110 01400140020001800154020001100172020001300183039000500196019001600201005000900217 005001500226006000800241012007200249013000700321#VN12.04057#18000#Vi?t#895.1#^2 14#Pho binh ko vin#Truyn tranh#Li: L L Na ; Tranh: Gii Quc Siu ; Thu An dch#^aH.#^aM thut#2012#^a35tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn t ranh#oanh#Dch Trung Quc#L L Na#Gii Quc Siu#Thu An#B sch Thin nhin m n thng. Th gii thn k ca ko v ko xanh#295107## 00617000000000289000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020018000340030013000520070053000650080005001180090011001230100005001340110 01400139020001800153020001100171020001300182039000500195019001600200005000900216 005001500225006000800240012007200248013000700320#VN12.04058#18000#Vi?t#895.1#^2 14#Phi nng vi mo#Truyn tranh#Li: L L Na ; Tranh: Gii Quc Siu ; Thu A n dch#^aH.#^aM thut#2012#^a35tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tr anh#oanh#Dch Trung Quc#L L Na#Gii Quc Siu#Thu An#B sch Thin nhin mn thng. Th gii thn k ca ko v ko xanh#295108## 00541000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020015000370030013000520070059000650080005001240090011001290100005001400110 01700145020001800162020000900180020001300189039000500202005001200207005001200219 012003700231013000700268#VN12.04059#53000#Vi?t#895.9223#^214#Qu to ca ai#Tru yn tranh#Minh Phng tuyn chn, chuyn th ; V tranh: Minh Nguyt#^aH.#^aM t hut#2012#^a55tr.^b18x25cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#oanh#Minh Ph ng#Minh Nguyt#Truyn tranh dnh cho tr 4 - 5 tui#295109## 00504000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020024000460030013000700070013000830080005000960090011001010100 00500112011001500117020001800132020001000150020001300160039000500173019001600178 006000800194012001700202013000700219#VV12.13761#VV12.13762#65000#Vi?t#372.21#^2 14#Truyn k trc khi ng#Truyn tranh#Hi Yn dch#^aH.#^aM thut#2012#^a192t r.^b21cm#Gio dc mu gio#Tnh cch#Truyn tranh#oanh#Dch Trung Quc#Hi Yn#C huyn k cho b#295110## 00504000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020024000460030013000700070013000830080005000960090011001010100 00500112011001500117020001800132020001300150039000500163019001600168006000800184 012001700192013000700209020001000216#VV12.13763#VV12.13764#65000#Vi?t#372.21#^2 14#Truyn k trc khi ng#Truyn tranh#Hi Yn dch#^aH.#^aM thut#2012#^a192t r.^b21cm#Gio dc mu gio#Truyn tranh#oanh#Dch Trung Quc#Hi Yn#Chuyn k c ho b#295111#Tnh cch## 00504000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020024000460030013000700070013000830080005000960090011001010100 00500112011001500117020001800132020001300150039000500163019001600168006000800184 012001700192013000700209020001000216#VV12.13765#VV12.13766#65000#Vi?t#372.21#^2 14#Truyn k trc khi ng#Truyn tranh#Hi Yn dch#^aH.#^aM thut#2012#^a192t r.^b21cm#Gio dc mu gio#Truyn tranh#oanh#Dch Trung Quc#Hi Yn#Chuyn k c ho b#295112#Tnh cch## 00542000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020024000530030013000770070013000900080005001030090 03100108010000500139011001500144012001700159020001800176020001000194020001300204 006000800217039000400225019001600229013000700245#VV12.13767#VV12.13768#65000#Vi ?t#TR527K#372.21#^214#Truyn k trc khi ng#Truyn tranh#Hi Yn dch#^aH.#^aM thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a192tr.^b21cm#K chuyn cho b#Gio dc mu gi o#Tnh cch#Truyn tranh#Hi Yn#Hu#Dch Trung Quc#295113## 00466000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020024000410070012000650080005000770090031000820100005001130110 01400118012002500132020001800157020001400175006000700189039000400196019000500200 013000700205#VV12.13769#30000#Vi?t#B200B#372.21#^214#B Bon lm th sa cha#T n M dch#^aH.#^aM thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a11tr.^b24cm#B sch Th nh kho tay#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Tn M#Hu#Dch#295114## 00468000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410070012000670080005000790090031000840100005001150110 01400120012002500134020001800159020001400177006000700191039000400198019000500202 013000700207#VV12.13770#30000#Vi?t#B200B#372.21#^214#B Bon lm k s thit k# Tn M dch#^aH.#^aM thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a11tr.^b24cm#B sch Th n h kho tay#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Tn M#Hu#Dch#295115## 00461000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410070012000600080005000720090031000770100005001080110 01400113012002500127020001800152020001400170006000700184039000400191013000700195 019000500202#VV12.13771#30000#Vi?t#B200B#372.21#^214#B Bon lm th my#Tn M dch#^aH.#^aM thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a11tr.^b24cm#B sch Th nh kho tay#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Tn M#Hu#295116#Dch## 00579000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400020027000450070020000720080005000920090031000970100005001280110 01400133012003400147020001700181020001800198020001500216005000600231006000700237 039000400244019000500248020001300253013000700266020000400273#VV12.13772#48000#V i?t#NH556N#398.20943#^214#Nhng nhc s thnh Bremen#Grimm ; Tn M dch#^aH.#^a M thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a17tr.^b21cm#Truyn c tch ni ting th gi i#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Grimm#Tn M#Hu#Dch#Truyn tranh#295117#c## 00582000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020019000450070023000640080005000870090031000920100005001230110 01400128012003400142020001700176020001800193020001500211005000900226006000700235 039000400242019000500246020001300251013000700264020000900271#VV12.13773#48000#V i?t#A107C#398.209489#^214#Anh chng chn ln#Andersen ; Tn M dch#^aH.#^aM th ut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a17tr.^b21cm#Truyn c tch ni ting th gii#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Andersen#Tn M#Hu#Dch#Truyn t ranh#295118#an Mch## 00588000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020013000440070031000570080005000880090031000930100005001240110 01400129012003400143020001700177020001800194020001500212005001800227006000700245 039000400252019000500256020001300261013000700274020000500281#VV12.13774#48000#V i?t#C450B#398.20944#^214#C b l lem#Charles Perrault ; Tn M dch#^aH.#^aM t hut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a17tr.^b21cm#Truyn c tch ni ting th gii#V n hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Perrault, Charles#Tn M#Hu#Dc h#Truyn tranh#295119#Php## 00582000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020014000440070028000580080005000860090031000910100005001220110 01400127012003400141020001700175020001800192020001500210005001500225006000700240 039000400247013000700251019000500258020001300263020000400276#VV12.13775#48000#V i?t#J102M#398.20943#^214#Jacob mi di#Wilhelm Hauff ; Tn M dch#^aH.#^aM thu t ; Nh sch Tn Vit#2012#^a17tr.^b21cm#Truyn c tch ni ting th gii#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Hauff, Wilhelm#Tn M#Hu#295120#D ch#Truyn tranh#c## 00605000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020013000440070031000570080005000880090031000930100005001240110 01400129012003400143020001700177020001800194020001500212020001300227039000400240 019000500244013000700249005001800256006000700274020000500281020000500286#VV12.13 776#25000#Vi?t#C450B#398.20944#^214#C b l lem#Charles Perrault ; Tn M dch #^aH.#^aM thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a11tr.^b23cm#Truyn c tch th gii ni ting#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#Hu#Dc h#295121#Perrault, Charles#Tn M#Php#Php## 00604000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020011000440030013000550070028000680080005000960090031001010100 00500132011001400137012003400151020001700185020001800202020001500220020001300235 039000400248019000500252013000700257005001500264006000700279020000400286#VV12.13 777#25000#Vi?t#M510B#398.20943#^214#Muk b nh#Truyn tranh#Wilhelm Hauff ; Tn M dch#^aH.#^aM thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a11tr.^b23cm#Truyn c tch t h gii ni ting#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh #Hu#Dch#295122#Hauff, Wilhelm#Tn M#c## 00616000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400020015000450030013000600070031000730080005001040090031001090100 00500140011001400145012003400159020001700193020001800210020001500228020001300243 039000400256019000500260013000700265005001800272006000700290020000500297#VV12.13 778#25000#Vi?t#CH500M#398.20944#^214#Ch mo i hia#Truyn tranh#Charles Perrau lt ; Tn M dch#^aH.#^aM thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a11tr.^b23cm#Truyn c tch th gii ni ting#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truy n tranh#Hu#Dch#295123#Perrault, Charles#Tn M#Php## 00625000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020025000440030013000690070031000820080005001130090031001180100 00500149011001400154012003400168020001700202020001800219020001500237020001300252 039000400265019000500269013000700274005001800281006000700299020000500306#VV12.13 779#25000#Vi?t#C455C#398.20944#^214#Cng cha ng trong rng#Truyn tranh#Charl es Perrault ; Tn M dch#^aH.#^aM thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a11tr.^b23cm #Truyn c tch th gii ni ting#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#Hu#Dch#295124#Perrault, Charles#Tn M#Php## 00620000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020020000440030013000640070031000770080005001080090031001130100 00500144011001400149012003400163020001700197020001800214020001500232020001300247 039000400260013000700264019000500271005001800276006000700294020000500301#VV12.13 780#25000#Vi?t#C125B#398.20944#^214#Cu b ngn tay ci#Truyn tranh#Charles Pe rrault ; Tn M dch#^aH.#^aM thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a11tr.^b23cm#Truy n c tch th gii ni ting#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch# Truyn tranh#Hu#295125#Dch#Perrault, Charles#Tn M#Php## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070013000700220004000832210023000870080 00500110009003100115010000500146011001400151020001800165020001100183020001300194 039000400207013000700211019001600218006000800234#VV12.13781#20000#Vi?t#S309N#89 5.1#^214#Siu nhn vui v#Truyn tranh#Thu An dch#T.1#Trng r bt xut hin#^ aH.#^aM thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a31tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Trung Qu c#Truyn tranh#Hu#295126#Dch Trung Quc#Thu An## 00533000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070013000700220004000832210024000870080 00500111009003100116010000500147011001400152020001800166020001100184020001300195 039000400208019001600212013000700228006000800235#VV12.13782#20000#Vi?t#S309N#89 5.1#^214#Siu nhn vui v#Truyn tranh#Thu An dch#T.2#Siu nhn vui v ra i# ^aH.#^aM thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a31tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Trung Q uc#Truyn tranh#Hu#Dch Trung Quc#295127#Thu An## 00525000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070013000700220004000832210016000870080 00500103009003100108010000500139011001400144020001800158020001100176020001300187 039000400200019001600204013000700220006000800227#VV12.13783#20000#Vi?t#S309N#89 5.1#^214#Siu nhn vui v#Truyn tranh#Thu An dch#T.3#i bc thn k#^aH.#^aM thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a31tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truy n tranh#Hu#Dch Trung Quc#295128#Thu An## 00527000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070013000700220004000832210018000870080 00500105009003100110010000500141011001400146020001800160020001100178020001300189 039000400202019001600206013000700222006000800229#VV12.13784#20000#Vi?t#S309N#89 5.1#^214#Siu nhn vui v#Truyn tranh#Thu An dch#T.4#a bay bng vng#^aH.#^ aM thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a31tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Tr uyn tranh#Hu#Dch Trung Quc#295129#Thu An## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070013000700220004000832210023000870080 00500110009003100115010000500146011001400151020001800165020001100183020001300194 039000400207019001600211013000700227006000800234#VV12.13785#20000#Vi?t#S309N#89 5.1#^214#Siu nhn vui v#Truyn tranh#Thu An dch#T.5#S ni dy ca thc n#^ aH.#^aM thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a31tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Trung Qu c#Truyn tranh#Hu#Dch Trung Quc#295130#Thu An## 00535000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070013000700220004000832210026000870080 00500113009003100118010000500149011001400154020001800168020001100186020001300197 039000400210019001600214013000700230006000800237#VV12.13786#20000#Vi?t#S309N#89 5.1#^214#Siu nhn vui v#Truyn tranh#Thu An dch#T.6#Thp iu khin thi ti t#^aH.#^aM thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a31tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hu#Dch Trung Quc#295131#Thu An## 00526000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070013000700220004000832210017000870080 00500104009003100109010000500140011001400145020001800159020001100177020001300188 039000400201019001600205013000700221006000800228#VV12.13787#20000#Vi?t#S309N#89 5.1#^214#Siu nhn vui v#Truyn tranh#Thu An dch#T.7#Cuc ua gay cn#^aH.#^a M thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a31tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Tru yn tranh#Hu#Dch Trung Quc#295132#Thu An## 00527000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070013000700220004000832210018000870080 00500105009003100110010000500141011001400146020001800160020001100178020001300189 039000400202019001600206013000700222006000800229#VV12.13788#20000#Vi?t#S309N#89 5.1#^214#Siu nhn vui v#Truyn tranh#Thu An dch#T.8#Siu nhn k tnh#^aH.#^ aM thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a31tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Tr uyn tranh#Hu#Dch Trung Quc#295133#Thu An## 00530000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020023000460030016000690070021000850080005001060090031001110100 00500142011001400147020001800161020000800179020001400187039000400201019001600205 020000800221013000700229006001600236#VV12.13789#VV12.13790#26000#Vi?t#372.21#^2 14#365 ngy pht trin IQ#Cu hi tr tu#Nguyn Vn Dng dch#^aH.#^aM thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a71tr.^b21cm#Gio dc mu gio#Cu hi#Sch mu gio#Hu #Dch Trung Quc#Tr tu#295134#Nguyn Vn Dng## 00520000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020023000460030017000690070021000860080005001070090031001120100 00500143011001400148020001800162020001700180020001400197039000400211019001600215 013000700231006001600238#VV12.13791#VV12.13792#26000#Vi?t#372.21#^214#365 ngy pht trin IQ#Tr chi tr tu#Nguyn Vn Dng dch#^aH.#^aM thut ; Nh sch T n Vit#2012#^a71tr.^b21cm#Gio dc mu gio#Tr chi tr tu#Sch mu gio#Hu# Dch Trung Quc#295135#Nguyn Vn Dng## 00513000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020023000520030013000750070021000880080005001090090 03100114010000500145011001400150020000900164020000500173020001400178039000400192 019001600196013000700212006001600219#VV12.13793#VV12.13794#26000#Vi?t#B100T#372 .21#^214#365 ngy pht trin IQ#Hc mn ton#Nguyn Vn Dng dch#^aH.#^aM thu t ; Nh sch Tn Vit#2012#^a71tr.^b21cm#Mu gio#Ton#Sch mu gio#Hu#Dch Tr ung Quc#295136#Nguyn Vn Dng## 00554000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020023000520030023000750070021000980080005001190090 03100124010000500155011001400160020001800174020000700192020001400199039000400213 019001600217020000800233013000700241006001600248#VV12.13795#VV12.13796#26000#Vi ?t#B100T#372.21#^214#365 ngy pht trin IQ#Cu m rng tr tu#Nguyn Vn D ng dch#^aH.#^aM thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a71tr.^b21cm#Gio dc mu gio #Cu #Sch mu gio#Hu#Dch Trung Quc#Tr tu#295137#Nguyn Vn Dng## 00519000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020023000520030014000750070021000890080005001100090 03100115010000500146011001400151020000900165020001000174020001400184039000400198 019001600202013000700218006001600225#VV12.13797#VV12.13798#26000#Vi?t#B100T#372 .21#^214#365 ngy pht trin IQ#Hc ting Anh#Nguyn Vn Dng dch#^aH.#^aM thu t ; Nh sch Tn Vit#2012#^a71tr.^b21cm#Mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#Hu#D ch Trung Quc#295138#Nguyn Vn Dng## 00526000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020023000520030014000750070021000890080005001100090 03100115010000500146011001400151020001800165020000700183020001500190039000400205 013000700209019001600216006001600232#VV12.13799#VV12.13800#26000#Vi?t#B100T#372 .21#^214#365 ngy pht trin IQ#Cu l th#Nguyn Vn Dng dch#^aH.#^aM thu t ; Nh sch Tn Vit#2012#^a71tr.^b21cm#Gio dc mu gio#Cu #Sch thiu nh i#Hu#295139#Dch Trung Quc#Nguyn Vn Dng## 00711000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020015000460030035000610070071000960080005001670090031001720100 00500203011001700208012006400225020000900289020000800298020001500306005000900321 005001900330005001000349039000400359019001600363013000700379006001100386#VV12.13 801#VV12.13802#20000#Vi?t#372.21#^214#Php nhim mu#u th trong sng. Tnh c m bn b#Li: L L Na ; Tranh: Nguyn Nhu Phng, Tn D V ; Thanh Tng dch# ^aH.#^aM thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a42tr.^b23x21cm#T sch Ho mnh cng x hi. Gio dc o c - thc cho tr#Gio dc#o c#Sch thiu nhi#L L Na#Nguyn Nhu Phng#Tn D V#Hu#Dch Trung Quc#295140#Thanh Tng## 00766000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020033000520030035000850070071001200080005001910090 03100196010000500227011001700232012006400249020000900313020000800322020000700330 02000150033700500090035200500190036100500100038003900040039001900160039401300070 0410006001100417#VV12.13803#VV12.13804#25000#Vi?t#C125C#372.21#^214#Cu chuyn ca ln con Trn Trn#Dng kh, t tin. Kim ch cm xc#Li: L L Na ; Tranh: Nguyn Nhu Phng, Tn D V ; Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut ; Nh sch Tn V it#2012#^a42tr.^b23x21cm#T sch Ho mnh cng x hi. Gio dc o c - th c cho tr#Gio dc#o c#Tr em#Sch thiu nhi#L L Na#Nguyn Nhu Phng#Tn D V#Hu#Dch Trung Quc#295141#Thanh Tng## 00761000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490050014000540020037000680070014001050080005001190090 01100124010000500135011003000140021027000170020000900440020000900449020000500458 020000900463039000400472013000700476#VV12.13805#VV12.13806#130000#Vi?t#S000#70 9.597#^214#Chu Quang Tr#Sng gi cha xa m thut Pht gio#Chu Quang Tr#^aH. #^aM thut#2012#^a425tr., 24tr. nh mu^b21cm#Tm hiu lch s hnh thnh v ph t trin m thut Pht gio ca Vit Nam. Phn tch cc c im v gi tr vn ho ca nn m thut ny. Gii thiu mt s thnh tu ni bt trong lch s m t hut Pht gio nc ta qua kin trc v di vt ca mt s cha c Vit Nam#M thut#o Pht#Cha#Vit Nam#Hu#295142## 00749000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020023000460030046000690070071001150080005001860090031001910100 00500222011001700227012006400244020000900308020000700317020000800324020001500332 00500090034700500190035600500100037503900040038501900160038901300070040500600110 0412#VV12.13807#VV12.13808#25000#Vi?t#372.21#^214#m nay khng ng c#Khoan dung. Bit thng cm. Dng cm nhn li#Li: L L Na ; Tranh: Nguyn Nhu Phn g, Tn D V ; Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a42tr.^ b23x21cm#T sch Ho mnh cng x hi. Gio dc o c - thc cho tr#Gio d c#Tr em#o c#Sch thiu nhi#L L Na#Nguyn Nhu Phng#Tn D V#Hu#Dch T rung Quc#295143#Thanh Tng## 00740000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020020000460030038000660070071001040080005001750090031001800100 00500211011001700216012006400233020000900297020000700306020001000313020001500323 00500090033800500190034700500100036603900040037601300070038001900160038700600110 0403#VV12.13809#VV12.13810#25000#Vi?t#372.21#^214#Cn nh nh thn k#Chnh t, ngn np. Hc cch mm ci#Li: L L Na ; Tranh: Nguyn Nhu Phng, Tn D V ; Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a42tr.^b23x21cm#T sch Ho mnh cng x hi. Gio dc o c - thc cho tr#Gio dc#Tr em#Th i quen#Sch thiu nhi#L L Na#Nguyn Nhu Phng#Tn D V#Hu#295144#Dch Tru ng Quc#Thanh Tng## 00740000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020020000460030040000660070071001060080005001770090031001820100 00500213011001700218012006400235020000900299020000700308020000800315020001500323 00500090033800500190034700500100036603900040037601900160038001300070039600600110 0403#VV12.13811#VV12.13812#25000#Vi?t#372.21#^214#Anh em th sinh i#S chia h p tc. Kt giao vi nhiu bn#Li: L L Na ; Tranh: Nguyn Nhu Phng, Tn D V ; Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a42tr.^b23x21cm# T sch Ho mnh cng x hi. Gio dc o c - thc cho tr#Gio dc#Tr em# o c#Sch thiu nhi#L L Na#Nguyn Nhu Phng#Tn D V#Hu#Dch Trung Quc #295145#Thanh Tng## 00756000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020018000530030039000710070071001100080005001810090 03100186010000500217011001700222012006400239020000900303020000800312020000700320 02000150032700500090034200500190035100500100037003900040038001900160038401300070 0400006001100407#VV12.13813#VV12.13814#20000#Vi?t#CH520T#372.21#^214#Chut ti a th#Sng c trch nhim. Ni c lm c#Li: L L Na ; Tranh: Nguyn Nhu Phng, Tn D V ; Thanh Tng dch#^aH.#^aM thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^ a42tr.^b23x21cm#T sch Ho mnh cng x hi. Gio dc o c - thc cho tr# Gio dc#o c#Tr em#Sch thiu nhi#L L Na#Nguyn Nhu Phng#Tn D V#Hu #Dch Trung Quc#295146#Thanh Tng## 00454000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020032000410030019000730220004000920080005000960090037001010100 00500138011001700143020001800160020001400178039000400192013000700196020000900203 #VV12.13815#25000#Vi?t#M558P#372.21#^214#10 pht cho b trc gi i ng#Bi d ng tnh cm#T.1#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a41tr.^b23x21cm #Gio dc mu gio#Sch mu gio#Hu#295147#Tnh cm## 00454000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020032000410030019000730220004000920080005000960090037001010100 00500138011001700143020001800160020001400178039000400192013000700196020000900203 #VV12.13816#25000#Vi?t#M558P#372.21#^214#10 pht cho b trc gi i ng#Bi d ng tnh cm#T.2#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a41tr.^b23x21cm #Gio dc mu gio#Sch mu gio#Hu#295148#Tnh cm## 00454000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020032000410030019000730220004000920080005000960090037001010100 00500138011001700143020001800160020001400178039000400192013000700196020000900203 #VV12.13817#25000#Vi?t#M558P#372.21#^214#10 pht cho b trc gi i ng#Bi d ng tnh cm#T.3#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a41tr.^b23x21cm #Gio dc mu gio#Sch mu gio#Hu#295149#Tnh cm## 00460000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020032000410030017000730220004000900080005000940090037000990100 00500136011001700141020001800158020001700176020001400193039000400207013000700211 #VV12.13818#25000#Vi?t#M558P#372.21#^214#10 pht cho b trc gi i ng#Tr ch i tr tu#T.1#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a41tr.^b23x21cm#G io dc mu gio#Tr chi tr tu#Sch mu gio#Hu#295150## 00460000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020032000410030017000730220004000900080005000940090037000990100 00500136011001700141020001800158020001700176020001400193039000400207013000700211 #VV12.13819#25000#Vi?t#M558P#372.21#^214#10 pht cho b trc gi i ng#Tr ch i tr tu#T.2#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a41tr.^b23x21cm#G io dc mu gio#Tr chi tr tu#Sch mu gio#Hu#295151## 00460000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020032000410030017000730220004000900080005000940090037000990100 00500136011001700141020001800158020001700176020001400193039000400207013000700211 #VV12.13820#25000#Vi?t#M558P#372.21#^214#10 pht cho b trc gi i ng#Tr ch i tr tu#T.3#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a41tr.^b23x21cm#G io dc mu gio#Tr chi tr tu#Sch mu gio#Hu#295152## 00472000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020032000410030018000730220004000910080005000950090037001000100 00500137011001700142020000900159020001400168039000400182013000700186020001000193 020001500203#VV12.13821#25000#Vi?t#M558P#372.21#^214#10 pht cho b trc gi i ng#K chuyn c tch#T.1#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a41t r.^b23x21cm#Mu gio#Sch mu gio#Hu#295153#K chuyn#Truyn c tch## 00472000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020032000410030018000730220004000910080005000950090037001000100 00500137011001700142020000900159020001400168039000400182013000700186020001000193 020001500203#VV12.13822#25000#Vi?t#M558P#372.21#^214#10 pht cho b trc gi i ng#K chuyn c tch#T.2#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a41t r.^b23x21cm#Mu gio#Sch mu gio#Hu#295154#K chuyn#Truyn c tch## 00472000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020032000410030018000730220004000910080005000950090037001000100 00500137011001700142020000900159020001400168039000400182013000700186020001000193 020001500203#VV12.13823#25000#Vi?t#M558P#372.21#^214#10 pht cho b trc gi i ng#K chuyn c tch#T.3#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a41t r.^b23x21cm#Mu gio#Sch mu gio#Hu#295155#K chuyn#Truyn c tch## 00455000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020032000410030020000730220004000930080005000970090037001020100 00500139011001700144020001800161020001400179039000400193013000700197020000900204 #VV12.13824#25000#Vi?t#M558P#372.21#^214#10 pht cho b trc gi i ng#Pht t rin ngn ng#T.1#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a41tr.^b23x21c m#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Hu#295156#Ngn ng## 00455000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020032000410030020000730220004000930080005000970090037001020100 00500139011001700144020001800161020001400179039000400193013000700197020000900204 #VV12.13825#25000#Vi?t#M558P#372.21#^214#10 pht cho b trc gi i ng#Pht t rin ngn ng#T.2#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a41tr.^b23x21c m#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Hu#295157#Ngn ng## 00455000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020032000410030020000730220004000930080005000970090037001020100 00500139011001700144020001800161020001400179039000400193013000700197020000900204 #VV12.13826#25000#Vi?t#M558P#372.21#^214#10 pht cho b trc gi i ng#Pht t rin ngn ng#T.3#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a41tr.^b23x21c m#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Hu#295158#Ngn ng## 00914000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050020000500020031000700290035001010070087001360080 00500223009003700228010000500265011001500270021015000285020000700435020000900442 02000060045100500160045700500150047300600110048800600110049903900040051001900090 0514020000700523013000700530020001500537#VL12.01622#VL12.01623#145000#Vi?t#A110 T#912#^214#Turnbull, Stephanie#Atlas th gii dnh cho tr em#The Usborne childr en's World atlas#Stephanie Turnbull, Emma Helbrough ; Craig Asquith h.. ; Dch: Vit Hong, Vit Chung#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a144tr.^ b28cm#Tm hiu v tri t, cch s dng bn v gii thiu v tr a l, kh hu, vn ho, tc ngi km theo bn minh ho mt s nc trn th gii#a l#Th gii#Atlas#Helbrough, Emma#Asquith, Craig#Vit Hong#Vit Chung#Hu#Dch Anh#Tr em#295159#Sch thiu nhi## 01025000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050018000550020026000730290037000990070111001360080 00500247009003700252010000500289011001500294021022000309013000700529020001100536 02000090054702000060055600500200056200500140058200500150059600500160061100500100 0627039000400637006001100641006001100652#VL12.01624#VL12.01625#145000#Vi?t#A110 T#567.9022#^214#Davidson, Susanna#Atlas th gii khng long#The Usborne world at las of dinosaurs#Susanna Davidson, Stephanie Turnbull, Rachel Firth ; Minh ho: Todd Marshall... ; Dch: Vit Hong, Vit Chung#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a144tr.^b28cm#Gii thiu tin trnh pht trin ca khng long tr n th gii. Khm ph cc loi khng long cc lc a thng qua cc ho thch. Gii thiu mt s nh c sinh vt hc ni ting v nhng t liu tht v loi k hng long#295160#Khng long#Th gii#Atlas#Turnbull, Stephanie#Firth, Rachel#Mar shall, Todd#Croucher, Barry#Rey, Luis#Hu#Vit Hong#Vit Chung## 00662000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410050010000460020019000560030049000750070010001240080023001340090 03800157010000500195011001500200021017500215020001900390039000400409013000700413 #VL12.01627#VL12.01626#72000#Vi?t#745.92#^214#Thin Kim#Ngh thut cm hoa#Vn phng, hi hp, yn tic, i snh, ci hi#Thin Kim#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^a M thut ; Cng ty Vn ho Vn lang#2012#^a104tr.^b27cm#Trnh by k thut cm h oa c bn v hng dn v vt liu, tng cm hoa ngh thut ph hp vi nh iu khng gian nh vn phng, hi hp, yn tic, i snh, ci hi...#Ngh thu t cm hoa#Hu#295161## 00423000000000241000450002600110000002600110001104100050002208200110002780800050 00380050013000430020019000560030008000750070013000830080011000960090016001070100 00500123011001200128020001700140020000900157020000400166039000400170013000700174 #VN12.04060#VN12.04061#Vi?t#895.922134#^214#Trn Xun An#Ht chiu hn mnh#Tp th#Trn Xun An#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#1992#^a183^b19cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#Hu#295162## 00459000000000253000450002600110000002600110001101400060002204100050002808200110 00338080005000440050013000490020021000620030004000830070013000870080018001000090 02700118010000500145011001400150020001700164020000900181020000400190039000400194 013000700198#VN12.04062#VN12.04063#6000#Vi?t#895.922134#^214#Trn Xun An#Ti v n trn ng#Th#Trn Xun An#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#19 93#^a76tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#295163## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820011000398080005000500050013000550020012000680030004000800070013000840080 01200097009003500109010000500144011001400149020001700163020000900180020000400189 039000400193013000700197#VN12.04064#VN12.04065#1800#Vi?t#N116V#895.922134#^214# Trn Xun An#Nng v ma#Th#Trn Xun An#^aQung Tr#^aHi Vn hc Ngh thut Q ung Tr#1991#^a63tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#295164## 00730000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050014000520020014000660290015000800070036000950040 03100131008001400162009002200176010000500198011001500203021017900218013000700397 020000900404020001000413005001300423039000400436#VV12.13827#VV12.13828#60000#Vi ?t#H000#495.91#^214#Lng c Bn#Hc ting Ty#Slon Phui Ty#Lng c Bn (c h.b.), Ma Ngc Dung#Ti bn c sa cha v b sung#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2012#^a196tr.^b24cm#Gm 50 bi hc ting dn tc Ty c chia thnh nhi u ch : gp g; khng gian, thi gian; lng bn; kh hu; thi tit, mi trn g; v bn thn; ngh nghip; mua bn, ch ba#295165#Ngn ng#Ting Ty#Ma Ngc Dung#Hu## 00711000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440020019000490030020000680070066000880040018001540080014001720090 02200186010000500208011001500213021007400228020001000302020001100312020000800323 005001000331005001500341005001500356005001500371039000400386013000700390#VV12.13 829#VV12.13830#85000#Vi?t#495.91003#^214#T in Ty - Vit#Khong 10000 t ng #Lng Bn (ch.b.), Nng Vit Toi, Lng Kim Dung, L Hng Giang#Ti bn ln t h 1#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2012#^a392tr.^b21cm#Gii thiu ngha ting Vit, cch s dng khong 10000 mc t ting Ty#Ting Ty#Ting Vit#T in#Lng Bn#Nng Vit Toi#Lng Kim Dung#L Hng Giang#Hu#295166## 01096000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020051000480030016000990070060001150080014001750090022001890100 00500211011001500216021038000231020001900611020001700630020000900647005002000656 00500120067600500150068800500190070300500200072203900040074201300070074602000170 0753#VV12.13831#VV12.13832#Vi?t#V000#895.92209#^214#Vn hc dn tc thiu s Vi t Nam thi k hin i#Mt s c im#Trn Th Vit Trung, Cao Th Ho (ch.b.) , Dng Thu Hng...#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2011#^a450tr.^b21cm#Khi qut v vn hc dn tc thiu s Vit Nam thi k hin i. Phn tch nhng c im c bn ca vn xui v th ca dn tc thiu s Vit Nam thi k hin i. Gii thiu mt s tc gi, tc phm tiu biu. nh gi thc trng tip cn vn hc dn tc thiu s trong cc cp hc hin nay v nhng kin ngh, xut vic a b phn vn hc ny vo ging dy trong nh trng#Nghin cu vn hc#Dn t c thiu s#Vit Nam#Trn Th Vit Trung#Cao Th Ho#Dng Thu Hng#Bn Th Qun h Giao#Nguyn Th Thu Hin#Hu#295167#Vn hc hin i## 00821000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410050013000460020015000590030058000740070046001320080018001780090 01100196010000500207011001500212021020600227020000800433020001800441005001300459 005001800472039000400490013000700494020000700501020001100508#VV12.13833#VV12.138 34#Vi?t#CH550V#005.52#^214#Trn T Bnh#Ch Vit nhanh#Tc k v g tt ch Vit . B g a ng, a nng WinVNKey#Trn T Bnh, Ng nh Hc, Nguyn Vnh Trng#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a148tr.^b20cm#Trnh by mt s th thut vit nhanh trong ngn ng chat v tin nhn, cch g tt ting Vit khng du v c d u nhanh nht, phng php g tt ch Vit mi... Gii thiu v b g a ng, a nng WinVNKey#Tin hc#Son tho vn bn#Ng nh Hc#Nguyn Vnh Trng#Hu#29516 8#Tc k#Ting Vit## 00686000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020032000440030008000760070032000840080005001160090011001210100 00500132011002900137015003800166021014500204020000900349020001400358006001000372 039000400382006001500386013000700401#VV12.13835#VV12.13836#Vi?t#K312#294.3#^214 #Kinh a Tng b tt bn nguyn#Trn b#Dch: Php ng, Thch Tr Tnh#^aH.#^a Tn gio#2012#^a242tr., 1tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam #Gm 13 phm kinh v s hin din ca c Thch Ca Mu Ni, s ho thn pht nguy n ca c Pht a Tng cu gip mi chng sinh b nghip bo...#o Pht#Kinh a tng#Php ng#Hu#Thch Tr Tnh#295169## 00611000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020016000440030039000600070026000990080005001250090011001300100 00500141011002800146015002300174021007100197020000900268020001200277020001600289 005001700305039000400322013000700326#VV12.13837#VV12.13838#Vi?t#K312N#294.3#^214 #Kinh nhn duyn#Bng lun hi. Bo Gic ging nm 2008#Hong Trung Chu v tran h#^aH.#^aTn gio#2012#^a87tr., 2tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Cha Dc s#Gii t hiu nhng li thuyt php ca s c Bo Gic v Kinh Nhn duyn#o Pht#Thuyt php#Kinh Nhn duyn#Hong Trung Chu#Hu#295170## 00749000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050010000440020026000540070026000800080005001060090011001110100 00500122011001500127012003400142021026800176020000900444020000800453006001000461 039000500471013000700476#VV12.13839#VV12.13840#Vi?t#P000H#294.3#^214#U Pandita#P hp hnh a n bnh an#U Pandita, Php Lun dch#^aH.#^aTn gio#2012#^a154tr. ^b20cm#Pht gio nguyn thu = Theravada#Gm 18 bi Php thoi do Ho thng Thi n s U Pandita din ging trong kho Thin Minh St c bit 20 ngy t 10 n 29 thng 5 nm 2004 ti Nh Lai Thin Vin. Nhng bi Php thoi v gio php v gii lut, bn php thin bo v, gii hc, nm chng ngi tm...#o Pht#Gi o l#Php Lun#Thu#295171## 00909000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020027000670030095000940070034001890040 03200223008000500255009001800260010000500278011001500283021018700298020001700485 02000070050202000090050902000090051802000080052702000070053500500170054203900050 0559013000700564#VV12.13841#VV12.13842#98000#Vi?t#S000#495.1#^214#Trng Vn G ii#S tay ngi hc ting Hoa#Ng m, ch vit v b th. m thoi theo nhng ch thng dng. Cch vit th v n t...#Trng Vn Gii, L Khc Kiu Lc# Ti bn, c b sung v sa cha#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a527tr.^b21cm#Gii thiu v ng m v ch vit ting Hoa. Cc mu m thoi theo nhng ch thng dng. Cch vit th v n t ting Hoa. Trnh by tm tt v ng php v cch tra t vng ting Hoa#Ting Trung Quc#Ng m#Ch vit#Ng php#T vng#S tay#L Khc Kiu Lc#Thu#295172## 00383000000000217000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020015000420030033000570080005000900090020000950100005001150110 01300120039000500133013000700138020000800145020001200153#NV12.01305#NV12.01306#V i?t#K431R#499#^214#Kongresa libro#Hanojo 28 julio - 4 augusto 2012#^aH.#^aEldone jo Th gii#2012#^a88p.^b21cm#Thu#295173#i hi#Quc t ng## 00510000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050010000480020020000580290012000780070030000900080005001200090 04700125010000500172011001400177039000500191013000700196020001600203020000900219 020000400228005001200232#NV12.01307#NV12.01308#Vi?t#L100R#895.92212#^214#Nguyn Du#La rakonto pri kjeu#Truyn Kiu#Nguyn Du ; L Cao Phan trad.#^aH.#^aEldonejo Th gii^bVjetnama Esperanto-Asocio#2012#^a248p.^b21cm#Thu#295174#Vn hc cn i#Vit Nam#Th#L Cao Phan## 00487000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020020000500220007000702210009000770080018000860090 04700104010000500151011001400156020001000170020000800180020001500188039000500203 013000700208020000600215#NV12.01310#NV12.01309#158000#Vi?t#K207W#428#^214#Key w ords for IELTS#Book 2#Improver#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng t y Nhn Tr Vit#2012#^a445p.^b20cm#Ting Anh#T vng#Sch luyn thi#Thu#295175# IELTS## 00852000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050021000710020023000920030 01000115029002800125007011800153008001800271009005900289010000500348011001400353 01200260036702000100039302000120040300500270041500500250044200500120046700500110 0479039000500490013000700495#NV12.01311#NV12.01312#CDVN.01762#CDVN.01763#40000# Vi?t#M206H#428#^214#Shakespeare, William#The merchant of Venice#600 words#Ngi li bun thnh Venice#William Shakespeare written ; David Desmond O' Flaherty re told ; Gutdva Irina Mixailovna ill. ; Record: Josh Smith...#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2012#^a101p.^b21cm#Let' s enjoy masterpieces!#Ting Anh#K nng c#Flaherty, David Desmond O'#Mixailovn a, Gutdva Irina#Smith, Josh#Kim, Nancy#Thu#295176## 00860000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670050021000720020019000930030 01100112029001300123007011300136008001800249009005900267010000500326011001600331 01200260034702000100037302000120038300500230039500500200041800500160043800500120 0454005002000466039000500486013000700491#NV12.01314#NV12.01313#CDVN.01764#CDVN.0 1765#55000#Vi?t#SC109L#428#^214#Hawthorne, Nathaniel#The scarlet letter#1000 wo rds#Ch A mu #Nathaniel Hawthorne written ; Michael Robert Bradie retold ; Ju lina Aleckcangra ill. ; Record: Michael Yancey...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2012#^a117 p.^b21 cm#Let's enjoy masterpieces!#Ting Anh#K nng c#Bradie, Michael Robert#Aleckcangra, Julina#Y ancey, Michael#Pailk, Anna#Hughes, Christopher#Thu#295177## 00844000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050025000710020014000960030 01100110029001400121007010700135008001800242009005900260010000500319011001400324 01200260033802000100036402000120037400500170038600500200040300500110042300500160 0434005002000450039000500470013000700475#NV12.01315#NV12.01316#CDVN.01766#CDVN.0 1767#55000#Vi?t#A105N#428#^214#Tolstoy, Lev Nikolaevich#Anna Karenina#1000 word s#Anna Karenina#Lev Nikolaevich Tolstoy written ; Brain J. Stuart retold ; Nika Tchaikovskaya ill. ; Record: Anna Pailk...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2012#^a119p.^b21cm#Let's enjoy masterpie ces!#Ting Anh#K nng c#Stuart, Brain J.#Tchaikovskaya, Nika#Paik, Anna#Yance y, Michael#Hughes, Christopher#Thu#295178## 00878000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050013000710020032000840030 01000116029003400126007010800160008001800268009005900286010000500345011001400350 01200260036402000100039002000120040000500230041200500190043500500200045400500150 0474005001500489039000500504013000700509#NV12.01317#NV12.01318#CDVN.01768#CDVN.0 1769#52000#Vi?t#A100R#428#^214#Verne, Jules#Around the world in eighty days#600 words#Tm mi ngy vng quanh th gii#Jules Verne written ; Michael Robert Br adie retold ; Ludmila Pipchenko ill. ; Record: Christopher Hughes...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2012#^a111p.^b 21cm#Let's enjoy masterpieces!#Ting Anh#K nng c#Bradie, Michael Robert#Pipc henko, Ludmila#Hughes, Christopher#Smith, Brendan#Othenti, Tasha#Thu#295179## 00834000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050030000490020012000790030010000910290020001010070 12600121008001800247009005900265010000500324011001400329020001000343020001200353 00500230036500500200038803900050040801300070041300500200042000500160044000500140 0456012002600470#NV12.01319#CDVN.01770#46000#Vi?t#D430Q#428#^214#Saavedra, Migu el de Cervantes#Don Quixote#800 words#Hip s ng Ki St#Miguel de Cervantes Sa avedra written ; Michael Robert Bradie retold ; Nika Tchaikovskaya ill. ; Record : Christopher Hughes...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn h o Sng to Tr Vit#2012#^a119p.^b21cm#Ting Anh#K nng c#Bradie, Michael Ro bert#Tchaikovskaya, Nika#Thu#295180#Hughes, Christopher#Yancey, Michael#Mounts, Samia#Let's enjoy masterpieces!## 00806000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050010000500020025000600030010000850290034000950070 09700129008001800226009005900244010000500303011001400308020001000322005001700332 00500160034903900050036501300070037002000120037700500200038900500170040900500160 0426012002600442#NV12.01320#CDVN.01771#52000#Vi?t#O-400H#428#^214#Henry, O.#O. Henry's short stories#800 words#Truyn ngn hay nht ca O. Henry#O. Henry writt en ; Brian J. Stuart retold ; Kim Hyeon-jeong ill. ; Record: Christopher Hughes. ..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit# 2012#^a104p.^b21cm#Ting Anh#Stuart, Brian J.#Kim Hyeon-jeong#Thu#295181#K nn g c#Hughes, Christopher#Brooks, Samantha#Yancey, Michael#Let's enjoy masterpie ces!## 00567000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670050017000720020018000890070 01600107008001800123009004700141010000500188011001400193012002500207020001000232 020001000242020001300252039000500265013000700270#NV12.01321#NV12.01322#CDVN.0177 2#CDVN.01773#198000#Vi?t#W434L#428#^214#Schofield, James#Workplace English#Jame s Schofield#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#201 2#^a159p.^b21cm#Collins English for work#Ting Anh#Giao tip#Ni lm vic#Thu#2 95182## 00568000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670050014000720020028000860070 01300114008001800127009004700145010000500192011001400197012002500211020001000236 020001000246020001000256039000500266013000700271#NV12.01323#NV12.01324#CDVN.0177 4#CDVN.01775#198000#Vi?t#H435E#428#^214#Seymour, Mike#Hotel & hospitality Engli sh#Mike Seymour#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit #2012#^a157p.^b21cm#Collins English for work#Ting Anh#Giao tip#Khch sn#Thu# 295183## 00553000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050011000470020021000580070056000790080005001350090022001400100 00500162011001400167020000800181020001800189020002100207020000900228005001500237 005001100252039000500263013000700268#NV12.01325#NV12.01326#Vi?t#N114H#959.7043#^ 214#Dang Phong#5 H Ch Minh trails#Dang Phong ; Quach Ngoc Anh transl. ; Joe Ng uyen revise#^aH.#^aTh Gii Publishers#2012#^a459p.^b21cm#Lch s#ng H Ch M inh#Khng chin chng M#Vit Nam#Quach Ngoc Anh#Joe Nguyen#Thu#295184## 00598000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020023000680030047000910070050001380080 01000188009003800198010000500236011001400241020001000255020001200265005001500277 005001600292039000500308013000700313#NV12.01327#NV12.01328#31000#Vi?t#C435S#428 .2#^214#Nguyen Thu Huong#A cousebook on reading#Basic reading skills & advanced reading skills#Nguyen Thu Huong, Ho Phuong Thuy, Nguyen Thai Huu#^aCan Tho#^aCan Tho University Publishing House#2012#^a186p.^b24cm#Ting Anh#K nng c#Ho Phu ong Thuy#Nguyen Thai Huu#Thu#295185## 00500000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050011000520020022000630070010000850080018000950090 04700113010000500160011001400165020001000179020001200189020000600201020001500207 039000500222013000700227#NV12.01329#NV12.01330#388000#Vi?t#H101K#428.2#^214#Cho , David#Hackers TOEIC reading#David Cho#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2012#^a560p.^b26cm#Ting Anh#K nng c#TOEIC#Sch luy n thi#Thu#295186## 00550000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050018000500020010000680030020000780070017000980040 00900115008001800124009004700142010000500189011001400194012000900208020001000217 020000600227020001500233039000500248013000700253#NV12.01331#NV12.01332#198000#V i?t#T421L#428#^214#Sharpe, Pamela J.#TOEFL iBT#Internet-Based test#Pamela J. Sha rpe#13th ed.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#20 12#^a817p.^b26cm#Barron's#Ting Anh#TOEFL#Sch luyn thi#Thu#295187## 00469000000000229000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300020010000350030070000450080005001150090040001200100005001600110014001650200 01000179020001300189020000800202020001700210039000500227013000700232#NV12.01333# Vi?t#I-301C#621.39#^214#ICCE 2012#The fourth International Conference on Communi cations and Electronics#^aH.#^aScience and Technics Publishing House#2012#^a676p .^b28cm#Cng ngh#Truyn thng#in t#Hi tho quc t#Thu#295188## 00610000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050015000500020042000650070015001070080019001220090 05500141010000500196011001400201015010800215020001100323020001000334039000500344 013000700349#NV12.01235#NV12.01236#30000#Vi?t#I-312R#418#^214#Luu Trong Tuan#An introduction into translation theories#Luu Trong Tuan#^aHo Chi Minh City#^aPubl ishing House of HCMC Vietnam National University#2012#^a279p.^b21cm#At head of t itle: University of Social Sciences & Humanities. Vietnam National University, H o Chi Minh City#Dch thut#L thuyt#Thu#295189## 00584000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050003000480020005000510030016000560070031000720080005001030090 00500108010000500113011001300118020001000131020000900141020001500150020001400165 02000070017902000180018602000090020400500130021300500040022600500040023003900050 0234013000700239#HV12.00351#HV12.00350#Vi?t#000W#390.09597#^214# #W`#% - - - Z`# , Lady Borton ; 4P ; 4i9A:89 "C@87<#D >@<0F8O 8 04@5A0 4>AB>?@8<5G0B5;L=>AB59#'0= $C "EC5B ?5@52>4.#^aH.#^aThe gioi#20 12#^a118A.^b20 cm#a l#Du lch#H Ni#Thu#295191#'0= $C "EC5B## 00589000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050015000470020014000620070068000760080005001440090011001490100 00500160011001600165013000700181020000700188020000800195020000800203020000800211 020000700219020001000226020000700236005001400243005001300257039000500270#XV12.00 052#XV12.00053#Vi?t#%0000#951.9731#^214#5 "E0=L %K>=3#%0=>9 A53>4=O#5 "E0=L %K >=3 c>AB.: , $C=3 =L "C0= $>B>. ; '0= $C "EC7B ?5@52>4.#^aH.#^aThe gioi#2012#^a 103 A.^b21 A<#295192#a l#Lch s#Vn ho#Kinh t#X hi#Kin trc#H Ni#$C=3 =L "C0=#'0= $C "EC7B#Thu##