00794000000000313000450004100050000080800050000503900070001000200180001702900260 00350030022000610050015000830050020000980050015001180070034001330080018001670090 02300185010000500208011001500213022000400228082000600232013000700238014000700245 026001100252026001100263181000600274020002000280020000700300021017300307#Vi?t#^2 14#P.dung#Ht ging tm hn#Chicken soup for the soul#Ring dnh cho ph n#Canf ield, Jack#Hansen, Mark Victor#Canfield, Jack#Jack Canfield, Mark Victor Hansen# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a142tr.^b21cm#T.2#158.1#289386#30 000#VV12.06767#VV12.06766#H110G#Tm l hc ng dng#Ph n#Gm nhng cu chuyn hay v y ngha, gn gi gip bn c hiu hn ni tm ca nhng ngi ph n quanh mnh vi nhng cm xc, suy t, c m v con ngi v cuc sng## 00766000000000289000450004100050000080800050000503900070001000200210001702900230 00380060013000610070022000740080018000960090023001140100005001370110015001420820 00400157013000700161014000700168026001100175026001100186181000700197019000500204 020000800209020000800217020001100225021024000236#Vi?t#^214#P.Dung#Nh qun l t i nng#Introducing to manager#Works, Brain#Brain Works bin dch#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a143tr.^b21cm#658#289387#48000#VV12.06769#VV12. 06768#NH100Q#Dch#Qun l#K nng#Thnh cng#Nhng kin thc c bn nh qun l cn c. Vai tr v nhng k nng cn thit ca nh qun l gm: phong cch lnh o t nhin, cm quan thng tin cao, c tinh thn ng mi chu so, hnh ng tin phong v c ti quan st bng 3 con mt## 00589000000000289000450004100050000080800050000503900070001000200260001700300490 00430060009000920060011001010070033001120080018001450090023001630100005001860110 01500191082000700206013000700213014000700220026001100227026001100238181000700249 019000500256020001700261020000900278020001200287#Vi?t#^214#P.Dung#Nhng cu chuy n cm ng#Bn khng cm ng ? Ti khng tin iu u!#Thu Hng#Hnh Quyn #S.t., dch: Thu Hng, Hnh Quyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012# ^a214tr.^b21cm#808.83#289388#50000#VV12.06770#VV12.06771#NH556C#Dch#Vn hc hi n i#Th gii#Truyn ngn## 00651000000000253000450004100050000080800050000503900070001000200290001700500150 00460070015000610080018000760090023000940100005001170110015001220820006001370130 00700143014000700150026001100157026001100168181000600179020000700185020000900192 021019600201#Vi?t#^214#P.Dung#K thut ch bin cc mn n#Triu Th Chi#Triu Th Chi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a118tr.^b21cm#641.8#2893 89#26000#VV12.06772#VV12.06773#K600T#Mn n#Ch bin#Gii thiu cch chn nguy n liu v phng php nu nhng mn n thng dng, ngon ming, d lm nh: tht heo nng gi cy, ch gi Hu Giang, x xu, pat gan, tht b t l, g quay t bu...## 00823000000000277000450004100050000080800050000503900070001000200160001700500160 00330070016000490080018000650090023000830100005001060110015001110820004001260130 00700130014000700137026001100144026001100155181000600166020001800172020000700190 020000700197020001300204021032800217#Vi?t#^214#P.Dung#Con mun t lp#V Th Min h Hu#V Th Minh Hu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a141tr.^b21 cm#649#289390#36000#VV12.06774#VV12.06775#C430M#Gio dc gia nh#Tr em#T lp #K nng sng#Vi nhng cu chuyn rt tht ca nhng a tr, tc gi bin n hng thi quen cn rn luyn thnh nhng iu d hiu v y thuyt phc gip ch o con tr t tin, dm ngh, dm th v nhng ngi b, ngi m s yn tm hn v i tng bc trng thnh ca con, s cm thy nh nhnh hn khi mun con mnh t r thnh ngi t lp## 00828000000000301000450004100050000080800050000503900070001000200520001700500150 00690070015000840080018000990090023001170100005001400110026001450150059001710820 00800230013000700238014000700245026001100252026001100263181000600274020001200280 020000800292020000800300020000800308020001600316021019400332#Vi?t#^214#P.Dung#V n ho kho c huyn Cn Gi thnh ph H Ch Minh#Nguyn Th Hu#Nguyn Th Hu# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a166tr., 24tr. mu^b21cm#TTS ghi : Vin Nghin cu Pht trin thnh ph H Ch Minh#959.779#289391#70000#VV12.06 776#VV12.06777#V115H#Kho c hc#Vn ho#Di tch#Cn Gi#Tp. H Ch Minh#Tng qu an v kho c hc Thnh ph H Ch Minh, c th nghin cu h thng di tch kho c hc huyn Cn Gi. Vn ho kho c Cn Gi v vn bo tn, pht huy gi t r vn ho kho c Cn Gi## 00698000000000277000450004100050000080800050000503900070001000200200001700300340 00370050014000710050016000850070031001010080018001320090047001500100005001970110 01400202082000400216013000700220014000600227026001100233026001100244181000600255 020001000261020002000271021012900291#Vi?t#^214#P.Dung#ng t bt qui tc#Thnh lp t. ng t bt qui tc#V Thiu Long#Trn Ngc Hong#V Thiu Long, Trn Ng c Hong#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Hoa Hng#2012#^ a32tr.^b21cm#428#289392#8000#VV12.06779#VV12.06778#455T#Ting Anh#ng t bt qui tc#Gii thiu cch phin m ting Anh, nhn dng c nguyn m, du nhn -ng iu. Quy tc thnh lp t, cc ng t bt quy tc## 00923000000000301000450004100050000080800050000503900070001000200690001702900200 00860050020001060050017001260050014001430070053001570080018002100090023002280100 00500251011001500256082000700271013000700278014000700285026001100292026001100303 181000600314020001700320020001300337020001400350021025700364#Vi?t#^214#P.Dung#So snh 125 nhm t ng ngha, gn ngha thng gp trong ting Hoa#125 8(I I, I#Nguyn Th Thu Hng#Trng Gia Quyn#Trng L Mai#Nguyn Th Thu Hng, T rng Gia Quyn, Trng L Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a2 23tr.^b24cm#495.17#289393#60000#VV12.06780#VV12.06781#S400S#Ting Trung Quc#T gn ngha#T ng ngha#So snh, i chiu v cch dng ca 125 nhm t ng ng ha, gn ngha thng gp trong ting Hoa, nhm gip hc sinh d hiu hn v s dng ng ngha, ng ng cnh, nng cao trnh ting Hoa trong thi gian ngn nht. Sch c km theo bi tp v p n## 00438000000000241000450004100050000080800050000503900070001000200280001700500100 00450070010000550080018000650090023000830100005001060110014001110820007001250130 00700132014000600139026001100145181000600156020001100162020000900173020001400182 #Vi?t#^214#P.Dung#B t mu thi trang rmi#Ngc Hiu#Ngc Hiu#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a20tr.^b24cm#372.21#289394#7000#VV12.06782#B20 0T#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio## 00432000000000241000450004100050000080800050000503900070001000200240001700500090 00410070009000500080018000590090023000770100005001000110014001050820007001190130 00700126014000600133026001100139181000600150020001100156020000900167020001400176 #Vi?t#^214#P.Dung#B t mu sinh vt bin#Hng Nhi#Hng Nhi#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a20tr.^b24cm#372.21#289395#7000#VV12.06783#B200T#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio## 00433000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400070009000650080018000740090023000920100005001150110 01400120020001100134020000900145020001400154005000900168039000700177013000700184 #VV12.06784#7000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu xe hi chi#Hng Nhi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a20tr.^b24cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Hng Nhi#P.Dung#289396## 00824000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020013000490030020000620070019000820220004001010080 01800105009002300123010000500146011001400151012005400165021021300219020000500432 020001100437020002000448020001400468039000700482013000700489005001400496#VL12.00 831#VL12.00832#42000#Vi?t#T515D#616#^214#Tui dy th#Song ng Vit - Anh#Nhm Hoa Hng b.s.#Q.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a31tr.^b30cm#B sch dng cho hc sinh trung hc. Tm hiu v bnh#Cung cp nhng kin thc c bn dnh cho hc sinh trung hc v cc bnh thng thng v phng php phng tr nh cc bnh v mn, v kinh, vim kho ming, ng kinh, chy mu cam, st bi lit, cc bnh v mt...#Bnh#Phng bnh#Ph thng trung hc#Sch song ng#P.Dun g#289397#Nhm Hoa Hng## 00811000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020013000490030020000620070019000820220004001010080 01800105009002300123010000500146011001400151012005400165021020000219020000500419 020001100424020002000435020001400455039000700469013000700476005001400483#VL12.00 833#VL12.00834#42000#Vi?t#T515D#616#^214#Tui dy th#Song ng Vit - Anh#Nhm Hoa Hng b.s.#Q.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a31tr.^b30cm#B sch dng cho hc sinh trung hc. Tm hiu v bnh#Cung cp nhng kin thc c bn dnh cho hc sinh trung hc v cc bnh thng thng v phng php phng tr nh cc bnh v hen suyn, bnh di, nm da, gh nga, cm lnh, to bn, tiu c hy, st...#Bnh#Phng bnh#Ph thng trung hc#Sch song ng#P.Dung#289398#Nhm Hoa Hng## 00818000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020013000490030020000620070019000820220004001010080 01800105009002300123010000500146011001400151012005400165021020700219020000500426 020001100431020002000442020001400462039000700476013000700483005001400490#VL12.00 835#VL12.00836#42000#Vi?t#T515D#616#^214#Tui dy th#Song ng Anh - Vit#Nhm Hoa Hng b.s.#Q.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a31tr.^b30cm#B sch dng cho hc sinh trung hc. Tm hiu v bnh#Cung cp nhng kin thc c bn dnh cho hc sinh trung hc v cc bnh thng thng v phng php phng tr nh cc bnh Aids, ung th, su rng, bu c n thun, quai b, lao, si, st rt, vim xoang...#Bnh#Phng bnh#Ph thng trung hc#Sch song ng#P.Dung#2893 99#Nhm Hoa Hng## 00741000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020014000520070019000660220004000850080018000890090 02300107010000500130011001400135012005300149021019200202020000900394020001100403 020000900414039000700423013000700430005001400437#VL12.00837#VL12.00838#45000#Vi ?t#B200L#372.37#^214#B lm bc s#Nhm Hoa Hng b.s.#Q.1#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tp. H Ch Minh#2012#^a48tr.^b30cm#B sch Dng cho hc sinh tiu hc. Tm hi u v bnh#Cung cp nhng kin thc c bn dnh cho hc sinh tiu hc v cc bn h thng thng v phng php phng trnh cc bnh mn, vim rut tha, chy mu cam, st bi lit, ng kinh, lon th...#Gio dc#Phng bnh#Tiu hc#P.Dung#2 89400#Nhm Hoa Hng## 00735000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020014000520070019000660220004000850080018000890090 02300107010000500130011001400135012005300149021018600202020000900388020001100397 020000900408039000700417013000700424005001400431#VL12.00839#VL12.00840#45000#Vi ?t#B200L#372.37#^214#B lm bc s#Nhm Hoa Hng b.s.#Q.2#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tp. H Ch Minh#2012#^a48tr.^b30cm#B sch Dng cho hc sinh tiu hc. Tm hi u v bnh#Cung cp nhng kin thc c bn dnh cho hc sinh tiu hc v cc bn h thng thng v phng php phng trnh cc bnh si, nm da, gh nga, hen su yn, bnh di, un vn, ph chn voi#Gio dc#Phng bnh#Tiu hc#P.Dung#289401# Nhm Hoa Hng## 00747000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020014000520070019000660220004000850080018000890090 02300107010000500130011001400135012005300149021019800202020000900400020001100409 020000900420039000700429013000700436005001400443#VL12.00841#VL12.00842#45000#Vi ?t#B200L#372.37#^214#B lm bc s#Nhm Hoa Hng b.s.#Q.3#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tp. H Ch Minh#2012#^a48tr.^b30cm#B sch Dng cho hc sinh tiu hc. Tm hi u v bnh#Cung cp nhng kin thc c bn dnh cho hc sinh tiu hc v cc bn h thng thng v phng php phng trnh cc bnh to bn, tiu chy, st thn g hn, vim tai gia, cm lnh, su rng, cm...#Gio dc#Phng bnh#Tiu hc#P. Dung#289402#Nhm Hoa Hng## 00778000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050008000500020032000580030040000900290028001300070 01300158008000500171009001000176010000500186011001500191020001000206020001100216 020001200227020001400239039000700253013000700260019000500267021019200272#VV12.06 785#VV12.06786#30000#Vi?t#TR527C#428#^214#c Ti#Truyn ci song ng Anh - Vi t#An English reader for idiom improvement#The world of English humour#c Ti b .s.#^aH.#^aDn tr#2012#^a105tr.^b21cm#Ting Anh#Ting Vit#Truyn ci#Sch son g ng#P.Dung#289403#Dch#Tng hp nhng mu chuyn vui ngn ca Anh - M hin th i v mi l i vi s ng ngi c. Cc mu chuyn c sp xp theo cp t d n kh v u c ch gii v ng vng v vn phm## 00744000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050008000500020029000580290019000870070020001060080 00500126009001000131010000500141011001500146020001100161020001000172020001200182 020001400194005001100208039000700219013000700226019000500233021019200238#VV12.06 788#VV12.06787#32000#Vi?t#TR527H#428#^214#c Ti#Truyn hi song ng Anh Vit# Best funny stories#c Ti, Din Khnh#^aH.#^aDn tr#2012#^a120tr.^b21cm#Ting Vit#Ting Anh#Truyn ci#Sch song ng#Din Khnh#P.Dung#289404#Dch#Tng hp nhng mu chuyn vui ngn ca Anh - M hin thi v mi l i vi s ng ngi c. Cc mu chuyn c sp xp theo cp t d n kh v u c ch gii v ng vng v vn phm## 00803000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050017000420020052000590070029001110080005001400090010001450100 00500155011001500160039000700175015007700182005001100259013000700270021019100277 020002200468020000800490020000800498020000700506#VV12.06789#VV12.06790#Vi?t#X100 H#374#^214#Nguyn Cnh Ton#X hi hc tp - Hc sut i v cc k nng t hc# Nguyn Cnh Ton, L Hi Yn#^aH.#^aDn tr#2011#^a414tr.^b21cm#P.Dung#TTS ghi: Hi Khuyn hc Vit Nam. Trung tm Nghin cu v Pht trin t hc#L Hi Yn#2 89405#C s l lun chung v gio dc thng xuyn. Cc c im v kh khn ca gio dc thng xuyn v xy dng x hi hc tp Vit Nam. Nghin cu cc k nng t hc v t hc cc la tui#Gio dc thng xuyn#Hc tp#K nng#T h c## 00686000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410050013000460020018000590070013000770080005000900090010000950100 00500105011001500110039000700125013000700132021026400139020000800403020001100411 020001000422#VV12.06791#VV12.06792#Vi?t#KH450H#370.92#^214#Lu c Hnh#Kh hc thnh ti#Lu c Hnh#^aH.#^aDn tr#2011#^a213tr.^b20cm#P.Dung#289406#K v ch uyn hc hnh, s nghip ca nhng ngi t danh v cao, lu tn tui vi mu n i, c ng gp nht nh cho t nc, hay cho nhn loi trong cc lnh vc khc nhau, h vt qua hon cnh, say m trau di, nng cao kin thc bng s ut i hc tp#Hc tp#Thnh cng#Danh nhn## 00864000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020025000650070021000900080005001110090 01000116010000500126011001500131039000700146013000700153021040100160020002000561 020001000581020000700591#VV12.06793#VV12.06794#52000#Vi?t#B308C#158#^214#Nguyn Thanh H#Bit cch trt b p lc#Nguyn Thanh H b.s.#^aH.#^aDn tr#2012#^a26 3tr.^b21cm#P.Dung#289407#Nhng li khuyn thit thc gip mi ngi thot khi n hng p lc v cng thng trong cuc sng, ly lc quan qun i u phin, ho n thin bn thn trong qu trnh trt b p lc, khng phin mun v nhng chuy n nh nht, xy dng li tm l lnh mnh, gii to mi tc gin, quan h hi ho vi mi ngi, to nim vui trong cng vic, vui v trong cuc sng gia nh v khng mng ti danh li#Tm l hc ng dng#Cuc sng#p lc## 00745000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050011000450020034000560070011000900080005001010090010001060100 00500116011001400121021030100135020000600436020000900442020000900451020000500460 039000700465013000700472#VV12.06795#VV12.06796#Vi?t#TH305V#613.7#^214#Hng Quang #Thin v nhng li ch thit thc#Hng Quang#^aH.#^aDn tr#2012#^a80tr.^b21cm# Nghin cu v thin cng nhng li ch thit thc ca thin vi sc kho v song hnh vi y dc iu tr nhiu bnh. Mt khc cng cp ti li ch ca th in trong vic duy tr, trin khai cuc sng an lc, yu i... kt hp vi ch n ung lnh mnh cng rt cn cho sc kho ca mi ngi#Thin#Sc kho#iu tr#Bnh#P.Dung#289408## 00528000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050011000510020009000620030016000710070032000870080 00500119009001000124010000500134011001500139020001700154020001100171020001200182 006001400194039000700208013000700215019001600222#VV12.06797#VV12.06798#40000#Vi ?t#S112T#895.1#^214#inh Hng#Say tnh#Tp truyn ngn#inh Hng ; Nguyn Ph ng dch#^aH.#^aDn tr#2012#^a203tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn ng n#Nguyn Phng#P.Dung#289409#Dch Trung Quc## 00517000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050019000490020009000680030012000770070036000890080 00500125009001000130010000500140011001500145020001700160020000400177020001200181 006001100193039000700204013000700211019000900218#VV12.06799#VV12.06800#64000#Vi ?t#M124T#823#^214#O'Flynn, Catherine#Mt tch#Tiu thuyt#Catherine O'Flynn ; Kh nh Thu dch#^aH.#^aDn tr#2012#^a314tr.^b21cm#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuy t#Khnh Thu#P.Dung#289410#Dch Anh## 00701000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050007000530020021000600070030000810080005001110090 01000116010000500126011001500131021022500146020001000371020000900381005001000390 039000700400013000700407020000900414#VV12.06801#VV12.06802#46000#Vi?t#NH556T#92 0.02#^214#Anh Ba#Nhng tm gng sng#S.t., b.s.: Anh Ba, Thu Linh#^aH.#^aDn t r#2012#^a227tr.^b21cm#Gm nhiu cu chuyn nh v cc nhn vt ni ting, mang n cho bn nhng kin thc b ch, ng thi chia s cng bn c nhng bi hc v s cn mn, chuyn cn, nhit huyt t c thnh cng trong hc tp, cu c sng#Thin ti#Th gii#Thu Linh#P.Dung#289411#Nhn vt## 00555000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050013000520020031000650030021000960070031001170080 00500148009001100153010000500164011001500169020001700184020001100201020001200212 006001100224039000700235013000700242019001600249#VV12.06803#VV12.06804#85000#Vi ?t#M200-O#895.1#^214#Thanh Nghin#M i, chng con ang khc...!#Tiu thuyt tn h cm#Thanh Nghin ; Hng T T dch#^aH.#^aHng c#2012#^a394tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Hng T T#P.Dung#289412#Dch Trung Quc## 00910000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020035000510070040000860080005001260090010001310100 00500141011001500146021031900161020001200480020000800492020002100500020000700521 006001600528006001700544006001600561039000700577013000700584019000500591#VV12.06 805#VV12.06806#30000#Vi?t#S450T#613.6#^214#S tay phng trnh ti nn bt ng#B in dch, tng hp: Phng Nam nh...#^aH.#^aDn tr#2012#^a146tr.^b21cm#Hng dn nhng phng php phng trnh tai ha, tai nn bt ng xy ra trong cuc sn g hng ngy nh trong khi tham gia giao thng, phng v cha bnh, phng chng h im ho t nhin, him ha v trt t an ninh x hi, phng chng tai nn trong cuc sng thnh th, nng thn v nhng kin thc c bn v cp cu...#Phng c hng#Tai nn#Khoa hc thng thc#S tay#Phng Nam nh#Nguyn Mnh Hng#Long Q un Thng#P.Dung#289413#Dch## 00791000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390050015000440020052000590070020001110080005001310090010001360100 00500146011001500151021034300166020001800509020000800527039000700535013000700542 #VV12.06807#VV12.06808#Vi?t#GI-100#649#^214#Bi ng Thin#Gia nh mi trng gio dc u tin ca con ngi#Bi ng Thin b.s.#^aH.#^aDn tr#2011#^a135tr. ^b21cm#Gm nhng cu chuyn, tnh hung mang tnh cht gio dc trong gia nh, c th tho lun vn nung chiu con tr, khng to p lc cho con ci, bit nhn thng vo s tht, tm hiu nhiu hn v con ci, tn trng cc thnh vin trong gia nh, khng mang quy tc quyn lc v nh, v to mi quan h tt gia cha - con trai, m - con gi#Gio dc gia nh#Con ci#P.Dung#289414## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050009000550020018000640030012000820070009000940080 00500103009001000108010000500118011001500123020001700138020000900155020001200164 039000700176013000700183#VV12.06809#VV12.06810#62000#Vi?t#NG106T#895.9223#^214# Ngc Bi#Ngang tri my #Tiu thuyt#Ngc Bi#^aH.#^aDn tr#2012#^a298tr.^b21 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#P.Dung#289415## 00996000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510020114000560070020001700080005001900090010001950100 00500205011001500210021036600225020001000591020001500601020001600616020000300632 020000900635020000700644005000900651039000700660013000700667014000800674#VV12.06 811#VV12.06812#166000#Vi?t#C455T#344.59705#^214#Cng tc an ninh trt t x, phng, th trn v nhng quy nh x pht hnh chnh trong cc lnh vc lin qu an#Minh Anh tuyn chn#^aH.#^aDn tr#2012#^a586tr.^b21cm#Cung cp nhng qui n h php lut ch yu x, phng, th trn vi cc ni dung: ng k v qun l c tr, s dng chng minh nhn dn, phng chng ma tu, mi dm, bin php bo m trt t cng cng, gio dc, qun l v s dng v kh, vt liu n, s dng con du, kinh doanh mt s ngnh ngh... v x pht vi phm hnh chnh trong l nh vc an ninh, trt t#Php lut#Trt t tr an#Pht hnh chnh#X#Th trn#Ph ng#Minh Anh#P.Dung#289416#166000## 00898000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020056000510070045001070080005001520090010001570100 00500167011001500172012001800187021026500205020000700470020000900477020001100486 00500100049700500170050700500130052400500110053700500100054803900070055801300070 0565#VV12.06813#VV12.06814#59000#Vi?t#M430A#616.4#^214#Mn n cho ngi bnh ti u ng v nhng iu cn bit#Trn Dim, Vng Quc Trung, Dng Anh V...#^aH .#^aDn tr#2012#^a226tr.^b21cm#Thc n cha bnh#Gii thiu cc mn n, thc u ng dng ph hp vi ngi bnh tiu ng v bnh tiu ng ko theo nhng bnh khc. Nhng iu cn bit v bnh tiu ng, chng trng, cch cu cha, bnh bin mn tnh, phng php chn on, kim tra v tr liu bnh tiu ng#Mn n#iu tr#Tiu ng#Trn Dim#Vng Quc Trung#Dng Anh V#M Mu Chi#Dng D n#P.Dung#289417## 00658000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020032000660070026000980080005001240090 01000129010000500139011001500144021019000159020000700349020001200356005001000368 039000700378013000700385#VV12.06815#VV12.06816#43000#Vi?t#C101M#641.5#^214#Nguy n Kim Dn#Cc mn n chay ngon - mi - l#Nguyn Kim Dn, V Vn S#^aH.#^aDn tr#2012#^a186tr.^b21cm#Hng dn chun b nguyn liu v phng php ch bin n hng mn n chay vi nguyn liu d tm phng theo cc mn tht, cc mn gia cm , trng, cc loi thc vt v cc mn mn v thu sn#Nu n#Mn n chay#V Vn S#P.Dung#289418## 00660000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020019000680070017000870080005001040090 01000109010000500119011001500124021021200139020000700351020000700358039000700365 013000700372012001500379#VV12.06817#VV12.06818#29000#Vi?t#C101M#641.8#^214#Nguy n Th Thanh#Cc mn n c sc#Nguyn Th Thanh#^aH.#^aDn tr#2012#^a126tr.^b2 1cm#Gii thiu cch chn nguyn liu v phng php thc hin cc mn n ngon, b dng, c sc nh: Sp trn chu, gi c lc, vt nu cam, b nng l lt, g i da c, g hp hnh, b nu nc da, ln xo ln...#Nu n#Mn n#P.Dung#289 419#S tay u bp## 00778000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510070035000780080005001130090010001180100 00500128011001500133021030500148020000700453020000900460020001000469006001900479 039000700498013000700505#VV12.06819#VV12.06820#32000#Vi?t#M430A#616.6#^214#Mn n cho ngi bnh thn#Cng ty Khang Vit s.t., bin dch#^aH.#^aDn tr#2012#^a 107tr.^b21cm#Gii thiu cch chn nguyn liu v phng php nu cc mn n cho bnh nhn vim tiu cu thn cp tnh, vim tiu cu thn cp, vim tiu cu th n mn tnh, cc mn n cho bnh thn nhim m, bnh nhim ng niu, bnh vim thn gin tip, vim u thn tnh h, thn c hch, sn thn v bnh thn h#M n n#iu tr#Bnh thn#Cng ty Khang Vit#P.Dung#289420## 00620000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510070035000770080005001120090010001170100 00500127011001500132021015300147020000700300020000900307020000900316006001500325 039000700340013000700347#VV12.06821#VV12.06822#29000#Vi?t#M430A#616.1#^214#Mn n cho ngi bnh tim#Cng ty Khang Vit s.t., bin dch#^aH.#^aDn tr#2012#^a1 07tr.^b21cm#Gii thiu cch chn nguyn liu v phng php nu cc mn n cho b nh qun tm, bnh tm lut tht thng v bnh tim dng mn tnh ph nguyn tn h m#Mn n#iu tr#Bnh tim#Cty Khang Vit#P.Dung#289421## 00872000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410050014000460020050000600070019001100080005001290090010001340100 00500144011001500149021039000164020001000554020001000564020000900574020000900583 039000700592013000700599#VV12.06823#VV12.06824#Vi?t#NH556T#372.01#^214# Hng T hanh#Nhng t cht cn bi dng cho hc sinh tiu hc# Hng Thanh b.s.#^aH.#^ aDn tr#2011#^a139tr.^b24cm#Gii thiu nhng t cht cn bi dng cho hc sinh tiu hc nh: bi dng phm cht t tin, kh nng tp trung ch , kh nng ph t trin n nh, kin tr, phm cht mnh m, tnh t lp, tnh tn trng k lu t, tinh thn trch nhim, phm cht qu trng thi gian, hiu hc, kh nng sn g to, lng hiu tho, khoan dung, lc quan, khim tn v cc bi trc nghim v tnh cch ca tr#Phm cht#Bi dng#Hc sinh#Tiu hc#P.Dung#289422## 01016000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050015000520020035000670030058001020070015001600080 00500175009001800180010000500198011001500203020001100218020000900229020000900238 020001100247020000700258039000700265013000700272021043500279#VV12.06826#VV12.068 25#68000#Vi?t#N257S#306.85#^214#Nguyn Hng H#Np sng gia nh khu th m i#Nghin cu trng hp khu chung c Trung Ho - Nhn Chnh#Nguyn Hng H#^aH. #^aKhoa hc x hi#2012#^a212tr.^b21cm#X hi hc#Gia nh#Np sng#Khu th#H Ni#P.Dung#289423#Phn tch np sng ca gia nh sng chung c cao tng khu th Trung Ho thng qua cc mi quan h tng tc gia cc thnh vin trong gia nh, nhng c trng trong sinh hot hng ngy ca gia nh v cc mi quan h x hi ca gia nh. T xut khuyn ngh gip cc nh nghin cu, nh qun l th c th nhn bit c xu hng hnh ng ca cc gia nh cc k hu vc ny xy dng m hnh khng gian sng ph hp## 01032000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020113000540070059001670080005002260090018002310100 00500249011001500254015006700269021023600336020001000572020000800582020001000590 02000040060000500150060400500150061900500160063400500170065000500130066703900070 0680013000700687#VV12.06827#VV12.06828#54000#Vi?t#M458S#320.9594#^214#Mt s v n v xu hng chnh tr - kinh t Cng ho Dn ch Nhn dn Lo trong hai t hp nin u th k XXI#Trng Duy Ho (ch.b.), Nguyn Th Thi, Nguyn Ho Hng. ..#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a247tr.^b21cm#TTS ghi:Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu ng Nam #Nghin cu mt s vn v xu hng chnh tr Cng ho dn ch Nhn dn Lo. Nhng vn kinh t ni bt ca Lo hin nay v tm nhn n nm 2010. Tc ng ca tnh hnh chnh tr - kinh t Lo ti Vi t Nam giai on 2011 - 2020#Chnh tr#Kinh t#Th k 21#Lo#Trng Duy Ho#Nguy n Th Thi#Nguyn Ho Hng#Nguyn Huy Quang#Phm Th Mi#P.Dung#289424## 01115000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020087000490070057001360080005001930090018001980100 00500216011001500221039000700236015007600243005001200319013000700331021033800338 02000110067602000090068702000300069600500150072600500170074100500150075800500160 0773#VV12.06829#VV12.06830#62000#Vi?t#C101T#060#^214#Cc t chc phi chnh ph quc t: Vn ni bt, xu hng c bn v tc ng ch yu#inh Qu (ch.b.) , Phm Thi Quc, Nguyn Mnh Hng...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a290tr.^b21cm #P.Dung#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Kinh t v Chnh tr Th g ii#inh Qu #289425#Khi qut lch s hnh thnh v pht trin cc t chc ph i chnh ph quc t. Mt s c trng ni bt v nhng tc ng ch yu ca cc t chc phi chnh ph quc t i vi nn kinh t v chnh tr th gii. Tm hi u chnh sch ca mt s quc gia cng nh kin ngh v chnh sch ca Vit Nam i vi cc t chc phi chnh ph quc t#Chnh sch#Tc ng#T chc phi chnh p h quc t#Phm Thi Quc#Nguyn Mnh Hng#Nguyn Qu Nga#Nguyn Hng Bc## 00644000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020039000530070086000920080005001780090010001830100 00500193011001500198020001200213020000600225020000800231020001400239005001900253 005001500272005001900287005002200306039000700328013000700335#VV12.06831#VV12.068 32#41000#Vi?t#GI-521E#807.6#^214#Gip em vit tt bi tp lm vn lp 6#Trn Th Thu Hng (ch.b.), Phan Th Huyn, Trn Th Mai Hng, Nguyn Th Ngc Lng#^ aH.#^aDn tr#2012#^a239tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Trn T h Thu Hng#Phan Th Huyn#Trn Th Mai Hng#Nguyn Th Ngc Lng#P.Dung#2894 26## 00644000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020039000530070086000920080005001780090010001830100 00500193011001500198020001200213020000600225020000800231020001400239005001900253 005001500272005001900287005002200306039000700328013000700335#VV12.06833#VV12.068 34#42000#Vi?t#GI-521E#807.6#^214#Gip em vit tt bi tp lm vn lp 7#Trn Th Thu Hng (ch.b.), Phan Th Huyn, Trn Th Mai Hng, Nguyn Th Ngc Lng#^ aH.#^aDn tr#2012#^a247tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Trn T h Thu Hng#Phan Th Huyn#Trn Th Mai Hng#Nguyn Th Ngc Lng#P.Dung#2894 27## 00644000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020039000530070086000920080005001780090010001830100 00500193011001500198020001200213020000600225020000800231020001400239005001900253 005001500272005001900287005002200306039000700328013000700335#VV12.06835#VV12.068 36#31000#Vi?t#GI-521E#807.6#^214#Gip em vit tt bi tp lm vn lp 8#Trn Th Thu Hng (ch.b.), Phan Th Huyn, Trn Th Mai Hng, Nguyn Th Ngc Lng#^ aH.#^aDn tr#2012#^a181tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Trn T h Thu Hng#Phan Th Huyn#Trn Th Mai Hng#Nguyn Th Ngc Lng#P.Dung#2894 28## 00644000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020039000530070086000920080005001780090010001830100 00500193011001500198020001200213020000600225020000800231020001400239005001900253 005001500272005001900287005002200306039000700328013000700335#VV12.06837#VV12.068 38#37000#Vi?t#GI-521E#807.6#^214#Gip em vit tt bi tp lm vn lp 9#Trn Th Thu Hng (ch.b.), Phan Th Huyn, Trn Th Mai Hng, Nguyn Th Ngc Lng#^ aH.#^aDn tr#2012#^a218tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Trn T h Thu Hng#Phan Th Huyn#Trn Th Mai Hng#Nguyn Th Ngc Lng#P.Dung#2894 29## 00535000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020016000400070018000560080005000740090035000790100005001140110 01400119012003800133020001800171020000700189020001400196006000800210039000700218 019001600225013000700241020000900248#VV12.06839#Vi?t#X550L#372.21#^214#9000#Tp lm thm t#Tu Vn bin dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a16 tr.^b21cm#Pht trin tr tu tr em. Th ti IQ#Gio dc mu gio#T duy#Sch m u gio#Tu Vn#P.Dung#Dch Trung Quc#289430#Quan st## 00538000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020019000400070018000590080005000770090035000820100005001170110 01400122012003800136020001800174020000700192020001400199006000800213039000700221 019001600228013000700244020000900251#VV12.06840#Vi?t#X550L#372.21#^214#9000#Nh n bit biu t#Tu Vn bin dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^ a16tr.^b21cm#Pht trin tr tu tr em. Th ti IQ#Gio dc mu gio#T duy#Sch mu gio#Tu Vn#P.Dung#Dch Trung Quc#289431#Quan st## 00537000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020018000400070018000580080005000760090035000810100005001160110 01400121012003800135020001800173020000700191020001400198006000800212039000700220 019001600227013000700243020000900250#VV12.06841#Vi?t#X550L#372.21#^214#9000#Th gii t nhin#Tu Vn bin dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a 16tr.^b21cm#Pht trin tr tu tr em. Th ti IQ#Gio dc mu gio#T duy#Sch mu gio#Tu Vn#P.Dung#Dch Trung Quc#289432#Quan st## 00536000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020017000400070018000570080005000750090035000800100005001150110 01400120012003800134020001800172020000700190020001400197006000800211039000700219 019001600226013000700242020000900249#VV12.06842#Vi?t#X550L#372.21#^214#9000# ng i m cung#Tu Vn bin dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a1 6tr.^b21cm#Pht trin tr tu tr em. Th ti IQ#Gio dc mu gio#T duy#Sch m u gio#Tu Vn#P.Dung#Dch Trung Quc#289433#Quan st## 00537000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020018000400070018000580080005000760090035000810100005001160110 01400121012003800135020001800173020000700191020001400198006000800212039000700220 019001600227013000700243020000900250#VV12.06843#Vi?t#X550L#372.21#^214#9000#Qua n st suy on#Tu Vn bin dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a 16tr.^b21cm#Pht trin tr tu tr em. Th ti IQ#Gio dc mu gio#T duy#Sch mu gio#Tu Vn#P.Dung#Dch Trung Quc#289434#Quan st## 00539000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400070018000600080005000780090035000830100005001180110 01400123012003800137020001800175020000700193020001400200006000800214039000700222 019001600229013000700245020000900252#VV12.06844#9000#Vi?t#X550L#372.21#^214#Cm nhn khng gian#Tu Vn bin dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012# ^a16tr.^b21cm#Pht trin tr tu tr em. Th ti IQ#Gio dc mu gio#T duy#Sc h mu gio#Tu Vn#P.Dung#Dch Trung Quc#289435#Quan st## 00532000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020015000400070018000550080005000730090035000780100005001130110 01400118012003800132020001800170020000700188020001400195006000800209039000500217 019001600222013000700238020000900245#VV12.06845#9000#Vi?t#X550L#372.21#^214#X l kho lo#Tu Vn bin dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a16t r.^b21cm#Pht trin tr tu tr em. Th ti IQ#Gio dc mu gio#T duy#Sch mu gio#Tu Vn#Thu#Dch Trung Quc#289436#Quan st## 00537000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020019000410070018000600080005000780090035000830100005001180110 01400123012003800137020001800175020000700193020001400200006000800214039000500222 019001600227013000700243020000900250#VV12.06846#9000#Vi?t#PH121T#372.21#^214#Ph n tch quy lut#Tu Vn bin dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012# ^a16tr.^b21cm#Pht trin tr tu tr em. Th ti IQ#Gio dc mu gio#T duy#Sc h mu gio#Tu Vn#Thu#Dch Trung Quc#289437#Quan st## 00536000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020018000410070018000590080005000770090035000820100005001170110 01400122012003800136020001800174020000700192020001400199006000800213039000500221 019001600226013000700242020000900249#VV12.06847#9000#Vi?t#PH121B#372.21#^214#Ph n bit so snh#Tu Vn bin dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^ a16tr.^b21cm#Pht trin tr tu tr em. Th ti IQ#Gio dc mu gio#T duy#Sch mu gio#Tu Vn#Thu#Dch Trung Quc#289438#Quan st## 00537000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020019000410070018000600080005000780090035000830100005001180110 01400123012003800137020001800175020000700193020001400200006000800214039000500222 013000700227019001600234020000900250#VV12.06848#9000#Vi?t#NH107T#372.21#^214#Nh anh tr tinh mt#Tu Vn bin dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012# ^a16tr.^b21cm#Pht trin tr tu tr em. Th ti IQ#Gio dc mu gio#T duy#Sc h mu gio#Tu Vn#Thu#289439#Dch Trung Quc#Quan st## 00755000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490070018000690080005000870090035000920100 00500127011001400132021020500146020001300351020002100364020001500385006001300400 039000500413019001600418013000700434012002400441#VV12.06849#VV12.06850#36000#Vi ?t#M558V#612#^214#C th v cuc sng#Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a76tr.^b24cm#Gii p nhng kin thc khoa hc v nhng i u k diu ca c th v cuc sng nh: Con ngi c sinh ra t u; con trai hay con gi thng minh hn; V sao ni no l trung tm hot ng ca c th...# C th ngi#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Ng Minh Vn#Thu#Dch Trung Qu c#289440#Mi vn cu hi v sao## 00739000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070018000670080005000850090035000900100 00500125011001400130021019500144020000900339020002100348020001500369006001300384 039000500397019001600402013000700418012002400425#VV12.06851#VV12.06852#36000#Vi ?t#M558V#580#^214#Th gii t nhin#Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty V n ho ng A#2012#^a76tr.^b24cm#Gii p nhng kin thc khoa hc v nhng iu k diu ca cy ci, hoa qu v rau c nh: V sao hoa c hng thm; Qu du t y c ngt khng; V sao c chua khi chn li chuyn sang mu ...#Thc vt#Kho a hc thng thc#Sch thiu nhi#Ng Minh Vn#Thu#Dch Trung Quc#289441#Mi v n cu hi v sao## 00767000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070018000670080005000850090035000900100 00500125011001400130021022300144020000900367020002100376020001500397006001300412 039000500425013000700430019001600437012002400453#VV12.06853#VV12.06854#36000#Vi ?t#M558V#590#^214#Th gii ng vt#Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty V n ho ng A#2012#^a76tr.^b24cm#Gii p nhng kin thc khoa hc v nhng iu k diu ca th gii ng vt nh: V sao chim c th bay; loi chim no nh nh t; V sao hi u c th d bo thi tit; Chim g kin c th cha bnh cho cy nh th no...#ng vt#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Ng Minh Vn#Thu#2 89442#Dch Trung Quc#Mi vn cu hi v sao## 00764000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490070018000680080005000860090035000910100 00500126011001400131021020000145020000700345020000900352020001500361006001300376 039000500389019001600394020002100410013000700431012002400438#VV12.06856#VV12.068 55#36000#Vi?t#M558V#523#^214#V tr v tri t#Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a76tr.^b24cm#Gii p nhng kin thc khoa hc v nhng iu k diu ca v tr, tri t v bin i kh hu nh: Mt tri cc h chng ta bao xa; tri t c hnh dng g; v sao c bn ma xun, h, thu, ng...#V tr#Tri t#Sch thiu nhi#Ng Minh Vn#Thu#Dch Trung Quc#Khoa hc thng thc#289443#Mi vn cu hi v sao## 00585000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020020000450030020000650290018000850070024001030080005001270090 03500132010000500167011001400172020001700186020001800203020000900221020001300230 020001500243039000500258013000700263005002500270#VV12.06857#20000#Vi?t#C455C#39 8.209489#^214#Cng cha thin nga#Song ng Vit - Anh#The swan princess#Hans Chr istian Andersen#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a12tr.^b26cm#Vn h c dn gian#Vn hc thiu nhi#an Mch#Truyn tranh#Truyn c tch#Thu#289444#A ndersen, Hans Christian## 00594000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410020022000460030020000680290024000880070024001120080005001360090 03500141010000500176011001400181020001700195020001800212020000900230020001300239 020001500252039000500267013000700272005002500279#VV12.06858#20000#Vi?t#CH500L#3 98.209489#^214#Ch lnh ch dng cm#Song ng Vit - Anh#The constant tin solder #Hans Christian Andersen#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a12tr.^b2 6cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#an Mch#Truyn tranh#Truyn c tch#Thu #289445#Andersen, Hans Christian## 00579000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020013000450030020000580290019000780070024000970080005001210090 03500126010000500161011001400166020001700180020001800197020000900215020001300224 020001500237039000500252013000700257005002500264#VV12.06859#20000#Vi?t#N106T#39 8.209489#^214#Nng tin c#Song ng Vit - Anh#The little mermaid#Hans Christian Andersen#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a12tr.^b26cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#an Mch#Truyn tranh#Truyn c tch#Thu#289446#Anderse n, Hans Christian## 00601000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020028000450030020000730290026000930070024001190080005001430090 03500148010000500183011001400188020001700202020001800219020000900237020001300246 020001500259039000500274013000700279005002500286#VV12.06860#20000#Vi?t#B450Q#39 8.209489#^214#B qun o mi ca hong #Song ng Vit - Anh#The emperor's new clothes#Hans Christian Andersen#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a1 2tr.^b26cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#an Mch#Truyn tranh#Truyn c t ch#Thu#289447#Andersen, Hans Christian## 00584000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020015000450030020000600290022000800070024001020080005001260090 03500131010000500166011001400171020001700185020001800202020000900220020001300229 020001500242039000500257013000700262005002500269#VV12.06861#20000#Vi?t#C450B#39 8.209489#^214#C b bn dim#Song ng Vit - Anh#The little match girl#Hans Chri stian Andersen#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a12tr.^b26cm#Vn h c dn gian#Vn hc thiu nhi#an Mch#Truyn tranh#Truyn c tch#Thu#289448#An dersen, Hans Christian## 00649000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020018000420030025000600220004000850080005000890090010000940100 00500104011001400109021015000123020001800273020000800291020000900299020001400308 039000500322013000700327019001600334020000900350#VV12.06862#40000#Vi?t#TR400C#3 72.21#^214#Tr chi dn giy#Dnh cho tr mu gio b#T.1#^aH.#^aDn tr#2011#^a 28tr.^b26cm#Gio dc kin thc an ton cho tr mu gio b nh: an ton nh, a n ton khi i ra ngoi v an ton khi i n trng kt hp vi tr chi dn hn h#Gio dc mu gio#An ton#Tr chi#Sch mu gio#Thu#289449#Dch Trung Quc#D n hnh## 00649000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020018000420030025000600220004000850080005000890090010000940100 00500104011001400109021015000123020001800273020000800291020000900299020001400308 039000500322019001600327013000700343020000900350#VV12.06863#40000#Vi?t#TR400C#3 72.21#^214#Tr chi dn giy#Dnh cho tr mu gio b#T.2#^aH.#^aDn tr#2011#^a 28tr.^b26cm#Gio dc kin thc an ton cho tr mu gio b nh: an ton nh, a n ton khi i ra ngoi v an ton khi i n trng kt hp vi tr chi dn hn h#Gio dc mu gio#An ton#Tr chi#Sch mu gio#Thu#Dch Trung Quc#289450#D n hnh## 00651000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020018000420030026000600220004000860080005000900090010000950100 00500105011001400110021015100124020001800275020000800293020000900301020000900310 020001400319039000500333013000700338019001600345#VV12.06864#40000#Vi?t#TR400C#3 72.21#^214#Tr chi dn giy#Dnh cho tr mu gio nh#T.1#^aH.#^aDn tr#2011#^ a28tr.^b26cm#Gio dc kin thc an ton cho tr mu gio nh nh: an ton nh, an ton khi i ra ngoi v an ton khi i n trng kt hp vi tr chi dn h nh#Gio dc mu gio#An ton#Tr chi#Dn hnh#Sch mu gio#Thu#289451#Dch T rung Quc## 00651000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020018000420030026000600220004000860080005000900090010000950100 00500105011001400110021015100124020001800275020000800293020000900301020000900310 020001400319039000500333019001600338013000700354#VV12.06865#40000#Vi?t#TR400C#3 72.21#^214#Tr chi dn giy#Dnh cho tr mu gio nh#T.2#^aH.#^aDn tr#2011#^ a28tr.^b26cm#Gio dc kin thc an ton cho tr mu gio nh nh: an ton nh, an ton khi i ra ngoi v an ton khi i n trng kt hp vi tr chi dn h nh#Gio dc mu gio#An ton#Tr chi#Dn hnh#Sch mu gio#Thu#Dch Trung Qu c#289452## 00651000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020018000420030026000600220004000860080005000900090010000950100 00500105011001400110021015100124020001800275020000800293020000900301020000900310 020001400319039000500333013000700338019001600345#VV12.06866#40000#Vi?t#TR400C#3 72.21#^214#Tr chi dn giy#Dnh cho tr mu gio ln#T.1#^aH.#^aDn tr#2011#^ a28tr.^b26cm#Gio dc kin thc an ton cho tr mu gio ln nh: an ton nh, an ton khi i ra ngoi v an ton khi i n trng kt hp vi tr chi dn h nh#Gio dc mu gio#An ton#Tr chi#Dn hnh#Sch mu gio#Thu#289453#Dch T rung Quc## 00651000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020018000420030026000600220004000860080005000900090010000950100 00500105011001400110021015100124020001800275020000800293020000900301020000900310 020001400319039000500333019001600338013000700354#VV12.06867#40000#Vi?t#TR400C#3 72.21#^214#Tr chi dn giy#Dnh cho tr mu gio ln#T.2#^aH.#^aDn tr#2011#^ a28tr.^b26cm#Gio dc kin thc an ton cho tr mu gio ln nh: an ton nh, an ton khi i ra ngoi v an ton khi i n trng kt hp vi tr chi dn h nh#Gio dc mu gio#An ton#Tr chi#Dn hnh#Sch mu gio#Thu#Dch Trung Qu c#289454## 00830000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050011000470020041000580070011000990080005001100090010001150100 00500125011001500130015004100145021031800186020000800504020000600512020001100518 020001100529039000500540013000700545#VV12.06869#VV12.06868#Vi?t#301C#915.9745#^ 214# Duy Vn#a ch huyn Qung Ninh tnh Qung Bnh# Duy Vn#^aH.#^aDn tr #2011#^a567tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Khi qut v a l t nhin huyn Qung Ninh, tnh Qung Bnh. Nhng nt khi lc v cc x, th trn v lng x Qung Ninh xa. Gii thiu v cc di tch, vn ho sinh hot, i sng lng x, phong tc, l tt, vn ho - vn ngh dn gian, l tt, tn g io - tn ngng, lao ng - ngh nghip huyn Qung Ninh#a ch#Huyn#Qung Ninh#Qung Bnh#Thu#289455## 00544000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200130 00348080005000470050012000520020025000640070012000890220004001010080005001050090 01000110010000500120011001500125015004100140020001700181020000900198020000700207 020001600214039000500230013000700235005001200242#VV12.06870#VV12.06871#Vi?t#TR52 7D#398.20959737#^214#L Hu Bch#Truyn dn gian Kim Bng#L Hu Bch#T.2#^aH.#^ aDn tr#2011#^a425tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc d n gian#Kim Bng#H Nam#Truyn dn gian#Thu#289456#L Hu Bch## 00807000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020041000560080011000970090016001080100005001240110026001290150 06300155021024600218020000800464020000800472020000300480020000800483020001000491 020001600501039000500517013000700522#VV12.06872#VV12.06873#Vi?t#L302S#324.259707 0959777#^214#Lch s ng b x An Nht (1930 - 2010)#^ang Nai#^aNxb. ng Nai #2011#^a223tr., 16tr. nh^b21cm#TTS ghi: Huyn u Long in. Ban chp hnh ng b x An Nht#S lc v thin nhin v con ngi x An Nht. Gii thiu v An Nht t nm 1930 n Cch mng thng Tm 1945. ng b v nhn dn x An Nht tr ong khng chin chng thc dn Php, chng M cu nc v trong cng cuc xy d ng v bo v t quc#Lch s#ng b#X#An Nht#Long in#B Ra-Vng Tu#Thu#2 89457## 00968000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510050012000560020056000680070034001240080011001580090016001690100 00500185011002600190015007300216021028500289020000800574020000800582020000900590 020000900599020000800608020001100616005001500627039000500642013000700647#VV12.06 874#VV12.06875#Vi?t#L302S#324.2597070959774#^214# Th Tin#Lch s ng b th trn M Phc giai on 1945 - 2005#B.s.: Th Tin, Dng Ngc Hi#^ang Na i#^aNxb. ng Nai#2011#^a315tr., 20tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng b huyn Bn Ct . Ban chp hnh ng b th trn M Phc#S lc v c im t nhin, con ng i v truyn thng u tranh ca nhn dn M Phc. Gii thiu v x M Phc tro ng khng chin chng thc dn Php v quc M xm lc (1945 - 1975). ng b v nhn dn x M Phc trong 30 nm xy dng v pht trin a phng (1975 - 2005)#Lch s#ng b#Th trn#M Phc#Bn Ct#Bnh Dng#Dng Ngc Hi#Thu# 289458## 00917000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510050012000560020054000680070040001220080011001620090016001730100 00500189011002600194015006800220021023400288020000800522020000800530020000300538 020000900541020000900550020001100559005002100570039000500591013000700596#VV12.06 876#VV12.06877#Vi?t#L302S#324.2597070959774#^214# Th Tin#Lch s ng b v nhn dn x Vnh Ph (1975 - 2005)#B.s.: Th Tin, Nguyn Th Ngc Minh#^an g Nai#^aNxb. ng Nai#2011#^a239tr., 14tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng b huyn Thu n An. Ban chp hnh ng b x Vnh Ph#Gii thiu v x Vnh Ph 10 nm u sa u gii phng, gp phn cng c nc xy dng ch ngha x hi v bo v t quc x hi ch ngha (1975 - 1985). ng b v nhn dn x Vnh Ph thc hin cng c uc i mi t nc (1986 - 2005)#Lch s#ng b#X#Vnh Ph#Thun An#Bnh D ng#Nguyn Th Ngc MInh#Thu#289459## 00868000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020013000460070049000590080011001080090016001190100005001350110 01500140015004200155021021100197020000800408020000800416020000800424020000900432 02000090044100500100045000500140046000500140047400500140048800500160050203900050 0518013000700523#VV12.06879#VV12.06878#Vi?t#B305H#959.775#^214#Bin Ho xa#B.s. : Vy Vn V, Bi Quang Huy, V Trung Kin...#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2012#^a5 70tr.^b21cm#TTS ghi: Ban Thng v Thnh u Bin Ho#Tp hp nhng bi vit v lch s, vn ho, kinh t... ca Bin Ho trong nhng th k qua, t th tch c , t cc bi vit, cc cng trnh nghin cu, cc tc phm vn hc ca cc tc g i ln l ngi ng Nai#Lch s#Kinh t#Vn ho#Bin Ho#ng Nai#Vy Vn V#Bi Quang Huy#V Trung Kin#Dng Tn Bu#Nguyn Vn Lng#Thu#289460## 00677000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050013000510020034000640070028000980080011001260090 01600137010000500153011001500158021018300173020000900356020000700365020001000372 020000500382039000500387013000700392#VV12.06880#VV12.06881#50000#Vi?t#M430A#641 .8#^214#Thin Phng#Mn n bi thuc t cc loi chim#Thin Phng b.s., tng h p#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2011#^a197tr.^b21cm#Gii thiu nguyn liu v cch ch bin cc mn ngon v bi thuc t cc loi chim nh: B cu quay da gin, b cu chin gin, cho chim ct, chim s r ti, iu nng kiu u...#Ch bi n#Mn n#Bi thuc#Chim#Thu#289461## 00713000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050012000510020028000630070027000910080011001180090 01600129010000500145011001400150015006000164021017800224020000900402020000700411 020000500418039000500423013000700428#VV12.06882#VV12.06883#30000#Vi?t#H123D#641 .8#^214#Huyn Trang#Hp dn mn n ngon t ln#Huyn Trang b.s., tng hp#^an g Nai#^aNxb. ng Nai#2011#^a77tr.^b21cm#Tn sch ngoi ba: Mn n ngon t ln hp dn v b dng#Gii thiu nguyn liu v cch ch bin cc mn n t ln. Hng dn cch lm 71 mn ln nh: Ln cun da leo, ln om nm, ln om l mp, ln om du ng, ln om mui...#Ch bin#Mn n#Ln#Thu#289462## 00713000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050009000520020060000610070024001210080011001450090 01600156010000500172011001500177021022300192020000900415020000700424020000400431 039000500435013000700440#VV12.06884#VV12.06885#65000#Vi?t#CH250B#641.8#^214#Huy n My#Ch bin mn n b dng, y hng v t cc loi tri cy#Huyn My b.s., tng hp#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2011#^a266tr.^b21cm#Gii thiu nguyn liu v cch ch bin cc mn n b dng t cc loi tri cy. Hng dn lm cc mn nh: Bn tht luc v su kho, tm so su chua, tri vi nhi tm, bnh chui nng, b xay su ring, b so thm...#Ch bin#Mn n#Qu#Thu#289463## 00870000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530070059000820080011001410090016001520100 00500168011001500173021023100188020000900419020001300428039000500441019001600446 01300070046202000110046900500150048000500120049500500130050700500090052000500150 0529#VV12.06886#VV12.06887#55000#Vi?t#H561D#796.815#^214#Hng dn luyn Mc La n qut#B.s.: Khu Phi Tng, Tng M Anh (ch.b.), inh L Bnh...#^ang Nai#^aN xb. ng Nai#2011#^a249tr.^b21cm#Trnh by kin thc v k thut c bn ca Mc Lan kim. Gii thiu v 48 chiu thc bi v Mc Lan kim. Phng php v hnh nh luyn tp ng tc cc bi v quy nh 48 chiu thc Mc Lan kim. Hi p ki n thc v Mc Lan kim#V thut#Mc Lan kim#Thu#Dch Trung Quc#289464#Kim t hut#Khu Phi Tng#Tng M Anh#inh L Bnh#Lu Tnh#Trng Vn Nha## 00834000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530070059000820080011001410090016001520100 00500168011001500173021021800188020000900406020001300415039000500428013000700433 019001600440005001500456005001200471005001300483005000900496005001500505#VV12.06 888#VV12.06889#50000#Vi?t#H561D#796.815#^214#Hng dn luyn Mc Lan qut#B.s.: Khu Phi Tng, Tng M Anh (ch.b.), inh L Bnh...#^ang Nai#^aNxb. ng Nai #2011#^a210tr.^b21cm#Trnh by kin thc v k thut c bn ca Mc Lan qut. Gi i thiu v 36 kiu Mc Lan qut. Hnh nh v phng php luyn tp ng tc cc bi v quy nh 38 chiu thc Mc Lan qut. Hi p kin thc v Mc Lan qut#V thut#Mc Lan qut#Thu#289465#Dch Trung Quc#Khu Phi Tng#Tng M Anh#inh L Bnh#Lu Tnh#Trng Vn Nha## 00752000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050010000530020030000630030014000930070010001070080 01100117009001600128010000500144011001500149021026400164020000900428020001400437 039000500451013000700456020001100463#VV12.06890#VV12.06891#40000#Vi?t#H561D#796 .815#^214#Trng Vi#Hng dn luyn thi cc kim#32 chiu thc#Trng Vi#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2011#^a154tr.^b21cm#Gii thiu v tn gi b phn ca kim v c im ca Thi cc kim. Nhng yu cu i vi cc b phn thn th, ni m tinh thn v kim php khi luyn tp. Yu cu ng tc c bn v t th ca Th i cc kim. Hng dn tp luyn 32 chiu thc ca Thi cc kim#V thut#Thi c c kim#Thu#289466#Kim thut## 00435000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050011000470020020000580030004000780070011000820080011000930090 01600104010000500120011001400125020001700139020000900156020000400165039000500169 013000700174#VV12.06892#VV12.06893#Vi?t#C430T#895.9221#^214#H S Khm#Con thuy n vn sng#Th#H S Khm#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2011#^a60tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#289467## 00504000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050017000570020018000740030017000920070017001090080 01100126009001600137010000500153011001500158020001700173020000900190020000700199 020000800206039000500214013000700219#VV12.06894#VV12.06895#35000#Vi?t#NH313#89 5.922808#^214#Nguyn ng Mng#Nhp i bun vui#Bt k - Tn vn#Nguyn ng M ng#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2011#^a144tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#Tn vn#Thu#289468## 00795000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500050016000550020031000710070056001020080010001580090 01800168010000500186011001800191021019500209020001000404020000900414020000900423 020001100432005001800443005002000461039000500481013000700486#VV12.06896#VV12.068 97#27000#Vi?t#GI-108T#349.597#^214#Phan Trung Hin#Gio trnh php lut i c ng#Phan Trung Hin, Dip Thnh Nguyn, Hunh Th Sinh Hin#^aCn Th#^ai hc C n Th#2012#^aX, 156tr.^b24cm#Nhng vn chung v nh nc v php lut. Gii thiu v nh nc v php lut Vit Nam. Trnh by v cc ngnh lut thng dng trong h thng php lut Vit Nam v h thng php lut quc t#Php lut#Nh n c#Vit Nam#Gio trnh#Dip Thnh Nguyn#Hunh Th Sinh Hin#Thu#289469## 00890000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050016000530020050000690070039001190080010001580090 01800168010000500186011001900191021030500210020000900515020000700524020000900531 020001100540020001100551005001400562039000500576013000700581#VV12.06898#VV12.068 99#34000#Vi?t#GI-108T#363.7#^214#Nguyn Vn Cng#Gio trnh nh gi ri ro v tc ng mi trng#Nguyn Vn Cng (ch.b.), Nguyn Vn B#^aCn Th#^ai hc C n Th#2012#^aIV, 200tr.^b24cm#Tng quan v nh gi ri ro mi trng. Trnh b y quy trnh nh gi ri ro v nh gi ri ro sinh thi. Gii thiu v nh gi tc ng mi trng. Mt s c s php l c bn lin quan n nh gi tc n g mi trng. Phng php, quy trnh nh gi v thm nh bo co nh gi tc ng mi trng#nh gi#Ri ro#Tc ng#Mi trng#Gio trnh#Nguyn Vn B#Thu #289470## 00691000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050015000530020027000680070020000950080010001150090 01800125010000500143011001500148021023500163020001600398020001100414039000500425 013000700430#VV12.06900#VV12.06901#22000#Vi?t#GI-108T#530.1#^214#Dng Hiu u #Gio trnh vt l thng k#Dng Hiu u b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012 #^a126tr.^b24cm#Trnh by kin thc c bn v xc sut. Gii thiu v thng k c ho nhit ng cn bng. Cc hm trng thi c bn ca h nhit ng. Ma trn th ng k. Thng k cho cht thun t v vt en. Thng k ng dng cho vt rn v t hng ging#Vt l thng k#Gio trnh#Thu#289471## 00598000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050017000510020040000680070022001080080010001300090 01800140010000500158011001900163021011100182020000600293020001000299020001100309 039000500320013000700325#VV12.06902#VV12.06903#19000#Vi?t#GI-108T#515#^214#Nguy n Hu Khnh#Gio trnh l thuyt o v tch phn#Nguyn Hu Khnh b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^aIII, 90tr.^b24cm#Cung cp nhng kin thc c bn v tp hp, o v tch phn Lebesgue. C km theo cu hi n tp v bi tp# o#Tch phn#Gio trnh#Thu#289472## 00674000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050016000510020038000670070037001050080010001420090 01800152010000500170011001900175021014200194020001200336020001100348020001100359 005001400370039000500384013000700389#VV12.06904#VV12.06905#27000#Vi?t#GI-108T#5 79#^214#Nguyn Hu Hip#Gio trnh vi sinh vt hc mi trng#B.s.: Nguyn Hu H ip, Cao Ngc ip#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^aIV, 137tr.^b24cm#Gii thi u v vi sinh vt mi trng. Trnh by nhng kin thc v vi sinh vt t, vi si nh vt trong khng kh, nc, nc bin v i dng#Vi sinh hc#Mi trng#Gio trnh#Cao Ngc ip#Thu#289473## 00740000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050014000540020048000680070028001160080010001440090 01800154010000500172011001500177021018400192020000900376020001100385020001800396 005001300414039000500427013000700432020001100439#VV12.06906#VV12.06907#27000#Vi ?t#GI-108T#005.74#^214# Thanh Ngh#Gio trnh cc h tri thc v khai thc d liu# Thanh Ngh, L Thanh Vn#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a134tr.^b24cm #Gii thiu khi qut v cc h tri thc v cc gii thut khai thc d liu, k m theo cc cu hi n tpv bi tp v cc vn lin quan dnh cho sinh vin n gnh Cng ngh thng tin#My tnh#Thut ton#Khai thc d liu#L Thanh Vn#Thu #289474#Gio trnh## 00795000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820007000638080005000700020082000750080005001570090 01200162010000500174011001500179015004700194021017800241020001400419020001100433 039000500444013000700449020002200456020002700478#VV12.06908#VV12.06911#VV12.0690 9#VV12.06910#150000#Vi?t#H561D#336.24#^214#Hng dn quyt ton thu thu nhp d oanh nghip v thu thu nhp c nhn nm 2011#^aH.#^aTi chnh#2012#^a325tr.^b24 cm#TTS ghi: Tng cc Thu. Tp ch Thu Nh nc#Gii thiu mt s vn bn hn g dn quyt ton thu thu nhp doanh nghip v thu thu nhp c nhn nm 2011. G ii thiu mt s vn bn php lut mi sa i b sung v thu TNCN#Thu thu nh p#Quyt ton#Thu#289475#Thu thu nhp c nhn#Thu thu nhp doanh nghip## 00799000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700050016000750020027000910070 01600118008000500134009001200139010000500151011001500156021032000171020001000491 020000800501039000500509013000700514#VV12.06912#VV12.06913#VV12.06914#VV12.06915 #98000#Vi?t#B103T#657.076#^214#Phm Trung Kin#Bi tp kim ton chn lc#Phm Trung Kin#^aH.#^aTi chnh#2012#^a437tr.^b24cm#Gii thiu tm tt chng, cc c u hi n tp, bi tp, cu hi tho lun, tnh hung v kim ton ti chnh v t chc kim ton c lp. Quy trnh kim ton bo co ti chnh v bng chng k im ton. Tm hiu ri ro kinh doanh trong quy trnh kim ton. nh gi h thn g kim ton ni b trong kim ton ti chnh...#Kim ton#Bi tp#Thu#289476## 00709000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820010000528080005000620020076000670030016001430080005001590090 01200164010000500176011001500181021016800196020001400364020001000378020000900388 039000500397013000700402020002200409#VV12.06916#VV12.06917#VV12.06918#100000#Vi ?t#H561D#343.59706#^214#Hng dn mi nht v k khai, np v quyt ton thu th u nhp c nhn 2011#Tp hp vn bn#^aH.#^aTi chnh#2012#^a248tr.^b24cm#Gii th iu cc ni dung lut thu thu nhp c nhn s 04/2007/QH12 v cc cng vn, th ng t, ngh nh hng dn k khai, np thu v quyt ton thu thu nhp c nhn #Thu thu nhp#Php lut#Vit Nam#Thu#289477#Thu thu nhp c nhn## 00805000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820010000538080005000630020074000680080005001420090012001470100 00500159011001500164015004700179021016000226020001000386020001400396020002200410 020002300432020000900455039000500464013000700469020002700476#VV12.06919#VV12.069 21#VV12.06920#150000#Vi?t#NH556#343.59705#^214#Nhng im mi sa i, b sung v thu GTGT - TTB v thu TNDN nm 2012#^aH.#^aTi chnh#2012#^a367tr.^b24cm# TTS ghi: Tng Cc Thu. Tp ch Thu Nh nc#Gii thiu nhng nhng vn bn, t hng t, ngh nh mi sa i, b sung v lut thu gi tr gia tng, thu tiu th c bit, lut thu thu nhp doanh nghip#Php lut#Thu thu nhp#Thu gi tr gia tng#Thu tiu th c bit#Vit Nam#Thu#289478#Thu thu nhp doanh ngh ip## 00945000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680020051000730070093001240080 00500217009001200222010000500234011001500239015003700254021014600291020000800437 02000130044502000110045802000090046902000110047800500220048900500210051100500180 0532005002100550039000500571013000700576#VV12.06922#VV12.06923#VV12.06924#VV12.0 6925#40000#Vi?t#GI-108T#657#^214#Gio trnh k ton doanh nghip thng mi xy lp#Nguyn Th Hnh Duyn (ch.b.), ng Th Qunh Lin, Nguyn Hong Dng, Ngu yn Th Bch Thu#^aH.#^aTi chnh#2012#^a194tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Vinh. K hoa Kinh t#Gii thiu cc kin thc c bn v k ton trong cc doanh nghip ki nh doanh thng mi, kinh doanh xut nhp khu, kinh doanh dch v v xy lp#K ton#Doanh nghip#Thng mi#Xy dng#Gio trnh#Nguyn Th Hnh Duyn#ng Th Qunh Lin#Nguyn Hong Dng#Nguyn Th Bch Thu#Thu#289479## 00975000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700020035000750070076001100080 00500186009001200191010000500203011001500208015002900223021028700252020000700539 02000090054600500150055500500140057000500120058400500180059603900050061401300070 0619020001100626#VV12.06926#VV12.06927#VV12.06929#VV12.06928#40000#Vi?t#GI-108T #338.5#^214#Gio trnh c s hnh thnh gi c#B.s.: Nguyn Vn Dn, Trn Xun H i (ch.b.), Th Thc, Nguyn Trng Bch#^aH.#^aTi chnh#2012#^a335tr.^b21cm# TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Tng quan v s hnh thnh gi c. Gi c trong nn kinh t th trng. Chi ph sn xut v qui lut gi tr vi s hnh thnh vn ng ca gi c. Cung cu vi s hnh thnh v vn ng ca gi c. L thuyt v nh gi trong cu trc th trng sn phm v u vo cc yu t sn xut#Gi c#nh gi#Nguyn Vn Dn#Trn Xun Hi# Th Thc#Nguyn Trng Bch#Thu#2894 80#Gio trnh## 00932000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680020042000730070087001150080 00500202009001200207010000500219011001500224015002900239021020700268020001600475 02000100049102000110050100500140051200500180052600500160054400500220056003900050 0582013000700587#VV12.06931#VV12.06932#VV12.06933#VV12.06930#48000#Vi?t#GI-108T #657#^214#Gio trnh chun mc k ton cng quc t#B.s.: Phm Vn ng, V Th Phng Lan (ch.b.), Ng Thanh Hong, Phm Th Hong Phng#^aH.#^aTi chnh#2012 #^a362tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Trnh by cc kin thc c bn v c hun mc k ton quc t: cc chun mc k ton cng v ti sn, chun mc vthu nhp chi ph, doanh thu, n phi tr v cc chun mc khc, chun mc v bo c o ti chnh#K ton quc t#Chun mc#Gio trnh#Phm Vn ng#V Th Phng Lan #Ng Thanh Hong#Phm Th Hong Phng#Thu#289481## 00919000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820007000538080005000600050016000650020028000810030043001090070 06000152008000500212009001200217010000500229011001500234015005900249021022300308 020001700531020001100548005001400559005002000573039000500593013000700598#VV12.06 934#VV12.06935#VV12.06936#32500#Vi?t#GI-108T#658.15#^214#Trn Ngc Ngha#Gio t rnh k ton qun tr#Dng cho chng trnh o to bc Cao ng#Trn Ngc Ngha (ch.b.), L Vn Khng, Nguyn Th Minh Tm#^aH.#^aTi chnh#2012#^a216tr.^b21c m#TTS ghi: B Ti chnh. Trng i hc Ti chnh - K ton#Trnh by nhng vn chung v k ton qun tr trong doanh nghip; k ton qun tr chi ph v gi thnh sn phm; mi quan h gia chi ph - khi lng - li nhun; d ton chi ph sn xut kinh doanh trong doanh nghip#K ton qun tr#Gio trnh#L Vn K hng#Nguyn Th Minh Tm#Thu#289482## 00915000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590050015000640020042000790030043001210070 05600164008000500220009001200225010000500237011001500242015005900257021015300316 02000210046902000180049002000130050802000110052100500120053200500210054403900050 0565013000700570#VV12.06937#VV12.06938#VV12.06939#38000#Vi?t#GI-108T#338.7#^214 #Dng Ngc nh#Gio trnh phn tch hot ng kinh doanh#Dng cho chng trnh o to bc cao ng#B.s.: Dng Ngc nh, L Xun Lm, Nguyn Th Hng Oanh#^aH .#^aTi chnh#2012#^a267tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh. Trng i hc Ti ch nh - K ton#Trnh by nhng vn c bn v phn tch hot ng kinh doanh, k t qu sn xut, gi thnh sn phm, tiu th sn phm, li nhun v bo co ti chnh#Hot ng kinh doanh#Phn tch kinh t#Doanh nghip#Gio trnh#L Xun Lm #Nguyn Th Hng Oanh#Thu#289483## 00696000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020041000650070069001060080005001750090 01200180010000500192011001500197015002900212020001400241020000800255020001200263 00500150027503900050029001300070029500500180030200500170032000500190033700500140 0356#VV12.06940#VV12.06941#VV12.06942#35000#Vi?t#B103T#338.5076#^214#Bi tp v trc nghim kinh t hc vi m#B.s.: Nguyn Vn Dn, Nguyn Hng Nhung (ch.b.), Nguyn Quc Bnh...#^aH.#^aTi chnh#2012#^a295tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Kinh t vi m#Bi tp#Trc nghim#Nguyn Vn Dn#Thu#289484#Nguyn Hng N hung#Nguyn Quc Bnh#Phan Th Tin Bnh#Phm Thu Dung## 00844000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020035000600070099000950080005001940090 01200199010000500211011001400216015003700230021010900267020000800376020001100384 02000090039502000080040400500220041200500210043400500180045500500210047303900050 0494013000700499#VV12.06943#VV12.06944#VV12.06945#15000#Vi?t#B103T#657#^214#Bi tp k ton thng mi xy lp#B.s.: Nguyn Th Hnh Duyn (ch.b.), ng Th Q unh Lin, Nguyn Hong Dng, Nguyn Th Bch Thu#^aH.#^aTi chnh#2011#^a75tr. ^b21cm#TTS ghi: i hc Vinh. Khoa Kinh t#Cc cu hi n tp, cu hi trc ngh im v bi tp tnh ton ca cc ngnh kinh doanh thng mi v xy dng#K ton #Thng mi#Xy dng#Bi tp#Nguyn Th Hnh Duyn#ng Th Qunh Lin#Nguyn H ong Dng#Nguyn Th Bch Thu#Thu#289485## 00919000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020027000640070083000910080005001740090 01200179010000500191011001500196015004300211021021100254020001000465020000900475 02000080048402000110049200500170050303900050052001300070052500500130053200500180 0545005001800563#VV12.06946#VV12.06947#VV12.06948#25000#Vi?t#B103T#332.071#^214 #Bi tp thng k ti chnh#B.s.: Phm Th Kim Vn, Chu Vn Tun (ch.b.), Nguyn Lan Phng, Trn Th Hoa Thm#^aH.#^aTi chnh#2012#^a191tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh. Hc vin Ti chnh#Cung cp cc kin thc v bi tp c bn chuyn n gnh thng k ti chnh: nhng vn chung ca thng k ti chnh, thng k ho t ng ti chnh trong doanh nghip, thng k bo him, th trng chng khon.. .#Ti chnh#Thng k#Bi tp#Gio trnh#Phm Th Kim Vn#Thu#289486#Chu Vn Tu n#Nguyn Lan Phng#Trn Th Hoa Thm## 01028000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020102000600070084001620080005002460090 01200251010000500263011001500268015002900283021024400312020000800556020001900564 02000170058302000110060000500160061103900050062701300070063200500180063900500180 0657005001500675#VV12.06949#VV12.06950#VV12.06951#30000#Vi?t#C125H#657#^214#Cu hi - bi tp v thc hnh mn k ton ngn sch nh nc v hot ng nghip v kho bc nh nc#B.s.: Ng Thanh Hong, o Th Bch Hnh (ch.b.), V Th Ph ng Lan, Phm Thu Huyn#^aH.#^aTi chnh#2012#^a244tr.^b22cm#TTS ghi: Hc vin T i chnh#Gii thiu nhng vn chung v k ton ngn sch v hot ng nghip v kho bc nh nc. Cc ni dung v bi tp thc hnh k ton ngn sch nh n c ti kho bc nh nc: k ton vn bng tin, k ton ngn sch nh nc, k to n vay n...#K ton#Ngn sch nh nc#Kho bc nh nc#Gio trnh#Ng Thanh Ho ng#Thu#289487#o Th Bch Hnh#V Th Phng Lan#Phm Thu Huyn## 01049000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020046000740070069001200080 00500189009001200194010000500206011001500211021031500226020001800541005001600559 03900050057501500290058000500140060902000080062301300070063102000080063800500200 0646005001800666005001500684#VV12.06952#VV12.06953#VV12.06954#VV12.06955#25000# Vi?t#H250T#368.32#^214#H thng cu hi v bi tp bo him nhn th#B.s.: on Minh Phng, Hong Mnh C (ch.b.), Hong Th Thu Hng...#^aH.#^aTi chnh#2012# ^a126tr.^b21cm#Gm cc cu hi, bi tp km hng dn tr li v bo him nhn t h: Khi nim v bo him nhn th, chnh sch m ca th trng bo him nhn t h Vit Nam, qui nh ca php lut v bo him nhn th, vai tr ca bo him nhn th trong vic gp phn an sinh x hi, quyn li khi tham gia bo him nh n th...#Bo him nhn th#on Minh Phng#VAnh#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Ho ng Mnh C#Bi tp#289488#Cu hi#Hong Th Thu Hng#Nguyn Th Thu H#Trnh H u Hnh## 00987000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020045000620070071001070080005001780090 01200183010000500195011001500200021024600215020000800461005001400469039000500483 01500430048800500180053102000090054900500210055800500180057900500170059701300070 0614020000800621020000800629#VV12.06956#VV12.06957#VV12.06958#25000#Vi?t#H250T# 338.5#^214#H thng cu hi v bi tp nh gi ti sn#B.s.: Phm Vn Bnh (ch. b), Nguyn Minh Hong, Nguyn Th Tuyt Mai...#^aH.#^aTi chnh#2012#^a131tr.^b2 1cm#Gm cc cu hi v bi tp v nh gi ti sn trong nn kinh t th trng: Khi nim v c im ca ti sn, nhng cch phn loi ti sn trong nh gi, nguyn tc nh gi ti sn, phng php nh gi ti sn, qui trnh nh gi t i sn...#Ti sn#Phm Vn Bnh#VAnh#TTS ghi: B Ti chnh. Hc vin Ti chnh# Nguyn Minh Hong#nh gi#Nguyn Th Tuyt Mai#Vng Minh Phng#V Th Lan Nhu ng#289489#Bi tp#Cu hi## 00892000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020039000640070062001030080005001650090 01200170010000500182011001400187021020200201020001000403005001300413039000500426 01500290043100500160046002000080047600500150048400500190049900500200051801300070 0538020000900545#VV12.06960#VV12.06961#VV12.06959#20000#Vi?t#B103T#349.597#^214 #Bi tp tnh hung php lut i cng#B.s.: L Th Thanh, Hong Th Giang (ch. b), Hong Thu Hng...#^aH.#^aTi chnh#2012#^a88tr.^b21cm#Gii thiu mt s bi tp tnh hung trong php lut Vit Nam nh: B my nh nc nc CHXHCN Vit Na m, cc thit ch trong h thng chnh tr, yu cu c quan nh nc phn chia t i sn khi ly hn...#Php lut#L Th Thanh#VAnh#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Ho ng Th Giang#Bi tp#Hong Thu Hng# Th Kiu Phng#Phm Th Hng Nhung#28949 0#Vit Nam## 00927000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020050000600070060001100080005001700090 01200175010000500187011001500192021023700207020000900444005001600453039000500469 01500290047400500140050301300070051702000080052402000080053200500110054000500200 0551005001800571#VV12.06962#VV12.06963#VV12.06964#30000#Vi?t#H250T#368#^214#H thng cu hi v bi tp bo him phi nhn th#B.s.: on Minh Phng, Hong Mnh C (ch.b.), V Th Pha...#^aH.#^aTi chnh#2012#^a208tr.^b21cm#Gm cc cu hi v bi tp tnh hung km hng dn tr li v bo him phi nhn th: c trng ca bo him phi nhn th, cc loi bo him phi nhn th, cc iu khon ca b o him phi nhn th, nguyn tc ca bo him phi nhn th...#Bo him#on Minh Phng#VAnh#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Hong Mnh C#289491#Cu hi#Bi tp#V Th Pha#Hong Th Thu Hng#Nguyn Th Thu H## 00884000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020046000600070065001060080005001710090 01200176010000500188011001500193021013700208020000800345020001000353005001500363 03900050037801500880038300500170047100500140048800500130050200500180051501300070 0533020000600540#VV12.06965#VV12.06967#VV12.06966#35000#Vi?t#C101S#657#^214#Cc s ti khon k ton n v ch u t#B.s.: Nguyn Th Ho, Ng Th Thu Hn g (ch.b.), Lu c Tuyn...#^aH.#^aTi chnh#2012#^a172tr.^b21cm#Gii thiu tng qut trnh t k ton i vi nhng nghip v kinh t c bn, lin quan n k ton n v ch u t, ban qun l d n#K ton#Ti khon#Nguyn Th Ho#VAnh# TTS ghi: Hc vin Ti chnh. - Tn sch ngoi ba: Cc s k ton n v ch u t#Ng Th Thu Hng#Lu c Tuyn#Bi Th Thu#Bi Th Thu Hng#289492#S ## 00781000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050010000520020016000620070022000780080005001000090 01200105010000500117011001500122021032900137020001700466020000900483005001100492 039000500503013000700508#VV12.06968#VV12.06969#86000#Vi?t#QU105L#658.3#^214#n h Phc#Qun l nhn s#nh Phc, Khnh Linh#^aH.#^aTi chnh#2012#^a471tr.^b21c m#Trnh by v ngh thut qun l nhn s. B quyt tr thnh nh qun l th nh cng. Qun l ngun nhn lc trong t chc. Sp xp cng vic ph hp vi nn g lc ca nhn vin. K hoch ho ngun nhn lc. Xy dng vn ho doanh nghip. Chin lc o to con ngi. Gii thiu chn dung nhng nh qun l ti ba tr n th gii#Qun l nhn lc#B quyt#Khnh Linh#VAnh#289493## 00723000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820010000538080005000630020074000680030016001420080005001580090 01200163010000500175011001500180021017900195020001000374020002200384039000500406 020000900411020001800420013000700438#VV12.06970#VV12.06971#VV12.06972#118000#Vi ?t#TH507G#343.59705#^214#Thu gi tr gia tng thc hin t thng 3/2012 - nhng quy nh mi nht#Tp hp vn bn#^aH.#^aTi chnh#2012#^a174tr.^b27cm#Tp hp nhng vn bn v lut thu gi tr gia tng, ngh nh s 121/2011/N-CP ngy 27 /12/2011 v thng t s 06/2012/TT-BTC ngy 11/01/2012 hng dn thi hnh ngh nh s 121#Php lut#Thu gi tr gia tng#VAnh#Vit Nam#Vn bn php lut#28949 4## 00686000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500140007000550050009000620020045000710070009001160080 00500125009001400130010000500144011001500149021016400164020001500328039000500343 012002200348020001000370013000700380020000900387#VV12.06973#VV12.06975#VV12.0697 4#Vi?t#M458N#155.2#^214#61000#Nam Vit#1000 vn quan trng nhn thc bn thn#Nam Vit#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a311tr.^b21cm#Gii thiu mt s vn c bn nh nhn thc v gi tr bn thn, tng thi tm l, kh nng sng to, nh ng vn lin quan n qu kh, mi quan h tnh cm...#Tm l c nhn#Vanh#T sch Hc lm ngi#Nhn thc#289495#Bn thn## 00717000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820004000458080005000490140007000540050011000610020039000720070016001110080 00500127009001400132010000500146011001500151021017700166020002000343039000500363 012002200368020002000390020001000410013000700420#VV12.06976#VV12.06977#VV12.0697 8#Vi?t#CH300K#158#^214#67000#Vnh Xng#Ch kh - dng kh - ho kh - vn kh# Vnh Xng b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a343tr.^b21cm#H thng kin thc v cc kh cht c c kt trong cc s kin v nhn vt tiu biu ca lch s. Khm ph mt s kiu kh cht khc nhau v rt ra bi hc cho bn thn mnh#Tm l h c ng dng#Vanh#T sch Hc lm ngi#B quyt thnh cng#Tnh cch#289496## 00599000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050007000570020020000640030016000840070007001000080 00500107009001400112010000500126011001500131021013100146020001700277020000900294 020000600303039000500309013000700314#VV12.06979#VV12.06980#95000#Vi?t#300M#895 .9228403#^214#V Ho#i mt ngy ng...#K s, ghi chp#V Ho#^aH.#^aNxb. H N i#2012#^a327tr.^b20cm#Gm nhng ghi chp v nhng bi k s ca tc gi c gh i li trong nhng chuyn cng tc thc t ti cc quc gia trn th gii#Vn h c hin i#Vit Nam#K s#Vanh#289497## 00708000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020029000510030068000800070045001480220004001930040 01800197008000500215009001400220010000500234011001500239020001100254020000600265 02000140027100500120028500500160029700500130031300500150032600500170034103900050 0358013000700363#VV12.06981#VV12.06982#25000#Vi?t#H419V#372.6#^214#Hc v n lu yn ting Vit 2#Dng cho hc sinh lp 2 t c, t hc vn ln hc kh, hc gi i..#T c Hin, Nguyn Th Hoi, Trn Yn Lan..#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aN xb. H Ni#2012#^a119tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#T c Hin#Nguyn Th Hoi#Trn Yn Lan#Thi Thanh Vn#Hong Ngc Hng#Vanh#289498## 00708000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020029000510030068000800070045001480220004001930040 01800197008000500215009001400220010000500234011001500239020001100254020000600265 02000140027100500120028500500160029700500130031300500150032600500170034103900050 0358013000700363#VV12.06983#VV12.06984#25000#Vi?t#H419V#372.6#^214#Hc v n lu yn ting Vit 2#Dng cho hc sinh lp 2 t c, t hc vn ln hc kh, hc gi i..#T c Hin, Nguyn Th Hoi, Trn Yn Lan..#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aN xb. H Ni#2012#^a120tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#T c Hin#Nguyn Th Hoi#Trn Yn Lan#Thi Thanh Vn#Hong Ngc Hng#Vanh#289499## 00734000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020029000510030077000800070046001570220004002030040 01800207008000500225009001400230010000500244011001500249020001100264020000600275 02000140028100500120029500500160030700500130032300500150033600500140035103900050 0365013000700370014000700377#VV12.06985#VV12.06986#31500#Vi?t#H419V#372.6#^214# Hc v n luyn ting Vit 3#Dng cho hc sinh lp 3 tiu hc t c v t hc v n ln hc kh, hc gii#T c Hin, Thi Thnh Vinh, L Thanh Hi...#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a144tr.^b24cm#Ting vit#Lp 3#Sch c t hm#T c Hin#Thi Thnh Vinh#L Thanh Hi#Nguyn Ngc H#Nguyn Kim Sa#Vanh#2 89500#31500## 00734000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020029000510030077000800070046001570220004002030040 01800207008000500225009001400230010000500244011001500249020001100264020000600275 02000140028100500120029500500160030700500130032300500150033600500140035103900050 0365014000700370013000700377#VV12.06987#VV12.06988#29000#Vi?t#H419V#372.6#^214# Hc v n luyn ting Vit 3#Dng cho hc sinh lp 3 tiu hc t c v t hc v n ln hc kh, hc gii#T c Hin, Thi Thnh Vinh, L Thanh Hi...#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a136tr.^b24cm#Ting vit#Lp 3#Sch c t hm#T c Hin#Thi Thnh Vinh#L Thanh Hi#Nguyn Ngc H#Nguyn Kim Sa#Vanh#3 1500#289501## 00940000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020015000530030035000680070055001030080005001580090 01400163010000500177011001400182015004000196021022700236020000800463020001600471 02000070048702000140049400500120050800500140052000500160053400500120055000500160 0562039000500578013000700583#VV12.06989#VV12.06990#18000#Vi?t#L302S#959.731#^21 4#Lch s H Ni#B sung, chnh l thng 2 nm 2012#Phm Vn H (ch.b.), Nguyn Thu H, Trng c Gip...#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a75tr.^b24cm#TTS ghi: S Gi o dc v o to H Ni#Gii thiu s lc v lch s H Ni. Trnh by qu tr nh lch s hnh thnh, pht trin ca th qua cc thi k: Tin Thng Long; T hi l ti thi Ty Sn; Thng Long-H Ni (nm 1802 ti nm 1918 ); H Ni t 1 919 ti nay#Lch s#Trung hc c s#H Ni#Sch c thm#Phm Vn H#Nguyn Thu H#Trng c Gip#Cao Anh Th#ng Thu Qunh#Vanh#289502## 01024000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020053000530030038001060070057001440080005002010090 01400206010000500220011001400225021021100239020000800450020001400458039000400472 00400350047600500120051101500400052302000080056302000200057100500160059100500160 0607005001700623005001500640013000700655#VV12.06991#VV12.06992#Vi?t#M458S#959.73 1#^214#20000#Mt s chuyn lch s vn ho Thng Long - H Ni#Sch dng cho hc sinh lp 10, 11, 12#Phm Vn H (ch.b.), Hong Nng nh, Nguyn nh Huy.. .#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a79tr.^b24cm#Trnh by khi qut v lch s vn ha H Ni, v cc di tch lch s - vn ho, v vn ho m thc, v trang phc ca n gi H Ni, cng ngh khoa hc trong lch s Thng Long - H Ni, lch s gio dc H Ni#Vn ho#Sch c thm#TH#Chnh l, b sung thng 3 nm 2012#Phm Vn H#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni#Lch s#Ph thng trung hc#Hong N ng nh#Nguyn nh Huy#Nguyn Ln Thng#on Kiu Oanh#289503## 00508000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410140007000460020030000530070039000830080005001220090014001270100 00500141011001500146020001200161020001400173039000400187005002000191020000600211 005001800217013000700235#VV12.06993#VV12.06994#Vi?t#GI-521E#372.6#^214#30000#Gi p em hc tt tp lm vn 2#L Ngc Tng Khanh, Phm Th Thanh H#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a135tr.^b24cm#Tp lm vn#Sch c thm#TH#L Ngc Tng Khanh#Lp 2#Phm Th Thanh H#289504## 00620000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020026000510070053000770220004001300080005001340090 01400139010000500153011001500158020000800173020001100181020000800192020001200200 02000060021202000140021800500170023200500190024900500150026803900040028301300070 0287#VV12.06996#VV12.06995#31000#Vi?t#GI-521E#807#^214#Gip em hc tt ng vn 7#ng Th Kim Nga, Trn Th Thu Ninh, Nguyn Th Yn#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#20 11#^a184tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Lp 7#Sch c thm#n g Th Kim Nga#Trn Th Thu Ninh#Nguyn Th Yn#Th#289505## 00601000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070076000700220004001460080005001500090 01400155010000500169011001500174020001200189020000800201020000600209005001900215 005001800234005002000252005001600272039000400288013000700292#VV12.06997#VV12.069 98#32000#Vi?t#H419Q#372.62#^214#Hc qua vn mu 5#Xun Th Nguyt H, Phm Th Thanh H, L Ngc Tng Khanh, Nguyn Th Bch#Q.5#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a200 tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 5#Xun Th Nguyt H#Phm Th Thanh H#L Ngc Tng Khanh#Nguyn Th Bch#TH#289506## 00801000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200110 00358080005000460140007000510020059000580030025001170080005001420090014001470100 00500161011001400166012004000180021017500220020000800395020001500403039000400418 020000700422015004000429020001700469020000600486013000700492#VV12.06999#VV12.070 00#Vi?t#GI-108D#306.409597#^214#17500#Gio dc np sng thanh lch, vn minh ch o hc sinh H Ni#Dng cho gio vin lp 6#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a32tr.^b24cm #Hng dn ging dy. Ti liu chuyn #Gii thiu ni dung chng trnh ging dy gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh lp 6 H Ni nh: nt p, cch n ung, trang phc v ni ca ngi H Ni#o c#Sch gio vin#T H#H Ni#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni#Np sng vn ho#Lp 6#289507# # 00825000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200110 00358080005000460140007000510020059000580030025001170080005001420090014001470100 00500161011001400166012004000180021019300220020000800413020001300421020001500434 039000400449015004000453020001700493020000600510013000700516#VV12.07001#VV12.070 02#Vi?t#GI-108D#306.409597#^214#17500#Gio dc np sng thanh lch, vn minh ch o hc sinh H Ni#Dng cho gio vin lp 7#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a32tr.^b24cm #Hng dn ging dy. Ti liu chuyn #Gii thiu ni dung chng trnh ging dy gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh lp 7 H Ni nh: tin g ni ngi H Ni, cch giao tip v ng x trong gia nh v nh trng#o c#Ngi H Ni#Sch gio vin#TH#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni#Np s ng vn ho#Lp 7#289508## 00930000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200110 00358080005000460140007000510020059000580030028001170080005001450090014001500100 00500164011001400169012004000183021027700223020000800500020001300508020001500521 039000400536015004000540020001700580020000600597013000700603020000600610#VV12.07 004#VV12.07003#Vi?t#GI-108D#306.409597#^214#20700#Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho gio vin lp 8, 9#^aH.#^aNxb. H Ni#201 2#^a40tr.^b24cm#Hng dn ging dy. Ti liu chuyn #Gii thiu ni dung ch ng trnh ging dy gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh lp 8, 9 H Ni nh: tc phong; giao tip, ng x ngoi x hi; ng x vi mi trng t nhin; ng x khi tham gia giao thng; ng x vi cc di tch, danh thng ca ngi H Ni#o c#Ngi H Ni#Sch gio vin#TH#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni#Np sng vn ho#Lp 8#289509#Lp 9## 00664000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420140007000470020037000540070029000910080005001200090014001250100 00500139011001400144021012700158020001800285020001500303005001400318039000400332 020000900336005001400345020000800359013000700367#VV12.07006#VV12.07005#Vi?t#GI-1 08A#372.21#^214#15000#Gio n mm non - hot ng to hnh#L Minh Thanh, T Th M c#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a88tr.^b24cm#Hng dn mc ch yu cu, chun b gio c, dng v tin trnh dy tr hc mn to hnh qua t nn, giy, c t dn, v...#Gio dc mu gio#Sch gio vin#T Th M c#TH#To hnh#L Min h Thanh#Gio n#289510## 00568000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420140007000470020059000540030024001130080005001370090014001420100 00500156011001400161012001900175020000800194020001400202039000400216015004000220 020001700260020000600277013000700283#VV12.07008#VV12.07007#Vi?t#GI-108D#372.83#^ 214#12500#Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho h c sinh lp 1#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a35tr.^b24cm#Ti liu chuyn #o c#S ch c thm#TH#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni#Np sng vn ho#Lp 1# 289511## 00568000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420140007000470020059000540030024001130080005001370090014001420100 00500156011001400161012001900175020000800194020001400202039000400216015004000220 020001700260020000600277013000700283#VV12.07009#VV12.07010#Vi?t#GI-108D#372.83#^ 214#14500#Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho h c sinh lp 2#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a39tr.^b24cm#Ti liu chuyn #o c#S ch c thm#TH#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni#Np sng vn ho#Lp 2# 289512## 00568000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420140007000470020059000540030024001130080005001370090014001420100 00500156011001400161012001900175020000800194020001400202039000400216015004000220 020001700260020000600277013000700283#VV12.07011#VV12.07012#Vi?t#GI-108D#372.83#^ 214#14500#Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho h c sinh lp 3#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a39tr.^b24cm#Ti liu chuyn #o c#S ch c thm#TH#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni#Np sng vn ho#Lp 3# 289513## 00568000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420140007000470020059000540030024001130080005001370090014001420100 00500156011001400161012001900175020000800194020001400202039000400216015004000220 020001700260020000600277013000700283#VV12.07013#VV12.07014#Vi?t#GI-108D#372.83#^ 214#12000#Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho h c sinh lp 4#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a31tr.^b24cm#Ti liu chuyn #o c#S ch c thm#TH#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni#Np sng vn ho#Lp 4# 289514## 00568000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420140007000470020059000540030024001130080005001370090014001420100 00500156011001400161012001900175020000800194020001400202039000400216015004000220 020001700260020000600277013000700283#VV12.07015#VV12.07016#Vi?t#GI-108D#372.83#^ 214#12000#Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho h c sinh lp 5#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a30tr.^b24cm#Ti liu chuyn #o c#S ch c thm#TH#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni#Np sng vn ho#Lp 5# 289515## 00590000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200100 00358080005000450140007000500020059000570030024001160080005001400090014001450100 00500159011001400164012001900178020000800197020001400205039000400219015004000223 020001700263020000600280013000700286020000700293#VV12.07017#VV12.07018#Vi?t#GI-1 08D#306.09597#^214#17500#Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho hc sinh lp 6#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a30tr.^b24cm#Ti liu chuy n #o c#Sch c thm#TH#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni#Np sng vn ho#Lp 6#289516#H Ni## 00590000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200100 00358080005000450140007000500020059000570030024001160080005001400090014001450100 00500159011001400164012001900178020000800197020001400205039000400219015004000223 020001700263020000600280013000700286020000700293#VV12.07019#VV12.07020#Vi?t#GI-1 08D#306.09597#^214#15800#Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho hc sinh lp 7#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a30tr.^b24cm#Ti liu chuy n #o c#Sch c thm#TH#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni#Np sng vn ho#Lp 7#289517#H Ni## 00795000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820011000428080005000530020059000580030027001170070063001440080005002070090 01400212010000500226011001400231012001900245015004000264020000800304020001700312 02000060032902000060033502000140034100500140035500500210036900500170039000500150 0407005001600422013000700438#VV12.07021#VV12.07022#22300#Vi?t#GI-108D#306.40959 7#^214#Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho hc s inh lp 8, 9#B.s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#^aH. #^aNxb. H Ni#2012#^a44tr.^b24cm#Ti liu chuyn #TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni#o c#Np sng vn ho#Lp 8#Lp 9#Sch c thm#Nguyn Hu #Ng uyn Th Ngc Bch#Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#Nguyn Hu Hiu#289518## 00776000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820011000428080005000530020059000580030025001170070063001420080005002050090 01400210010000500224011001400229012001900243015004000262020000800302020001700310 02000070032702000140033400500140034800500210036200500170038300500150040000500160 0415013000700431#VV12.07024#VV12.07023#15000#Vi?t#GI-108D#306.409597#^214#Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho hc sinh lp 10#B .s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#^aH.#^aNxb. H Ni #2012#^a40tr.^b24cm#Ti liu chuyn #TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni# o c#Np sng vn ho#Lp 10#Sch c thm#Nguyn Hu #Nguyn Th Ngc Bch# Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#Nguyn Hu Hiu#289519## 00776000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820011000428080005000530020059000580030025001170070063001420080005002050090 01400210010000500224011001400229012001900243015004000262020000800302020001700310 02000070032702000140033400500140034800500210036200500170038300500150040000500160 0415013000700431#VV12.07026#VV12.07025#15000#Vi?t#GI-108D#306.409597#^214#Gio dc np sng thanh lch, vn minh cho hc sinh H Ni#Dng cho hc sinh lp 11#B .s.: Nguyn Hu , Nguyn Th Ngc Bch, Nguyn Khc Onh...#^aH.#^aNxb. H Ni #2012#^a39tr.^b24cm#Ti liu chuyn #TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni# o c#Np sng vn ho#Lp 11#Sch c thm#Nguyn Hu #Nguyn Th Ngc Bch# Nguyn Khc Onh#on Hoi Vnh#Nguyn Hu Hiu#289520## 00931000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020019000520070033000710080018001040090035001220100 00500157011001500162015007600177021031200253020001000565020000900575020001100584 005001600595005001600611013000700627039000700634#VV12.07027#VV12.07028#17000#Vi ?t#QU106H#535.8#^214#Quang hc ng dng#Hunh Thnh t, L V Tun Hng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a235tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia tp H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc T nhin#Gii thiu v mng mng quang hc v ng dng ca chng trong khoa hc k thut, i sng. Trnh b y v phng php tnh ton v thit k mng quang hc. Trnh by v quang xc t c, cc loi ngun sng. Trnh by v nguyn tc, tnh cht v mt ng dng quan trng ca si quang hc trong vin thng v o lng#Quang hc#ng dng#Gio tr nh#L V Tun Hng#Hunh Thnh t#289521#T.Dung## 00917000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020122000490070016001710080018001870090035002050100 00500240011001500245021029300260020001800553020000700571020002200578005001600600 013000700616020000900623039000700632#VV12.07029#VV12.07030#50000#Vi?t#B105V#500 #^214#Bn v chin lc pht trin khoa hc t nhin v kin ngh v chin lc pht trin vt l nc ta giai on 2011 - 2020#Nguyn Vn Hiu#^aTp. H Ch Min h#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a220tr.^b21cm#Trnh by v phng h ng chin lc, mc tiu v u tin lc pht trin khoa hc t nhin nc ta g iai on 2011 - 2020 v tm nhn n nm 2030. Gii thiu khi qut v vt l trn th gii v Vit Nam. a ra cc kin ngh v bin php pht trin vt l V it Nam giai on 2011 - 2020#Khoa hc t nhin#Vt l#Chin lc pht trin#Ngu yn Vn Hiu#289522#Vit Nam#T.Dung## 01090000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020069000520070016001210080018001370090035001550100 00500190011001500195015007600210021045500286020002000741020001000761020001100771 005001600782013000700798039000700805#VV12.07031#VV12.07032#15000#Vi?t#QU106P#53 5.8#^214#Quang ph nguyn t v cc phng php phn tch quang ph nguyn t#L V Tun Hng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a204tr. ^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia tp H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc T nhi n#Gii thiu l thuyt quang ph nguyn t: s hp thu v bc x ca cc vch q uang ph, cch tnh t s cng cc vch quang ph, s kch thch cc vch qu ang ph. Trnh by v phng php phn tch quang ph pht x nguyn t, phn t ch cc mu vt cht: nh tnh, bn nh lng v nh lng. Trnh by v phn g php phn tch quang ph hp thu nguyn t, phn tch cc mu vt cht: nh l ng cc vt cht c nng cc nh vi chnh xc cao#Quang ph nguyn t#Ph n tch#Gio trnh#L V Tun Hng#289523#T.Dung## 01132000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020109000460030036001550070058001910080018002490090035002670100 00500302011001500307015006200322021022600384020001700610020001000627020002000637 02000180065702000070067500500170068200500180069900500180071700500150073500500180 0750013000700768039000700775#VL12.00843#VL12.00844#Vi?t#N122C#378.597#^214#Nng cao nng lc nghin cu v kin thc thc tin ca ging vin c s II nhm nng cao cht lng o to#K yu hi tho khoa hc cp trng#Nguyn Xun Minh, Ng uyn Th Thu H, Nguyn Tin Hong...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a172tr.^b28cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Ngoi thng#Gii thiu ni dung nhng tham lun c trnh by ti Hi tho cp trng i hc Ngoi thng c s II v nng cao nng lc nghin cu khoa hc v p dng kin thc nghin cu khoa hc vo thc tin ging dy ca ging vin#G io dc i hc#Ging dy#Nghin cu khoa hc#Hi tho khoa hc#K yu#Nguyn Xu n Minh#Nguyn Th Thu H#Nguyn Tin Hong#Trn Vn Hong#Nguyn ng Quang#289 524#T.Dung## 01084000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00410820008000468080005000540020304000590080005003630090012003680100005003800110 01500385015001600400021025800416020001000674020000800684020001000692020001000702 020001700712013000700729020000500736020001300741020000900754039000700763#VL12.00 845#VL12.00846#VL12.00847#298000#Vi?t#343.597#^214#Cm nang nghip v dnh cho gim c, k ton trng doanh nghip - Quy nh mi nht v k ton, kim ton, thanh tra, kim tra, qun l ti chnh, thu, ho n, chi ph hp l, hp l, chuyn doanh nghip 100% vn nh nc thnh cng ty c phn, x pht vi phm hn h chnh trong lnh vc k ton 2012#^aH.#^aTi chnh#2012#^a568tr.^b27cm#Tp hp vn bn#Gii thiu ni dung cc vn bn lut gm: ch mi v k ton doanh n ghip v kim ton; quy nh mi v chnh sch u i, khuyn khch u t, kim k, nh gi li ti sn v vn ca doanh nghip; quy nh mi v qun l ti c hnh, ho n, chng t...#Php lut#K ton#Kim ton#Ti chnh#Vn bn php qu i#289525#Thu#Doanh nghip#Vit Nam#T.Dung## 01006000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820006000408080005000460050010000510020025000610290029000860070010001150080 01800125009003500143010000500178011001500183012006500198039000700263021034100270 020000900611020001200620015007700632013000700709#VL12.00848#VL12.00849#Vi?t#8000 0#C101P#153.3#^214#Phan Dng#Cc phng php sng to#Review of creativity meth ods#Phan Dng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a254tr. ^b28cm#B sch Sng to v i mi : Gii quyt vn v ra quyt nh#T.Dung#T rnh by khi nim phng php sng to v phn tch cc cch tip cn, c s ki n thc khoa hc dn n cc phng php sng to hin c trn th gii. Trnh b y tng quan cc phng php sng to ca TRIZ v cc phng php sng to khng phi ca TRIZ. a ra d on lin quan n s pht trin cc phng php sng to trong tng lai#Sng to#Phng php#TTS ghi: i hc Quc gia tp. H Ch M inh. Trng i hc Khoa hc T nhin#289526## 01007000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050010000490020054000590290052001130070010001650080 01800175009003500193010000500228011001500233012006400248039000700312021029400319 020000900613020001100622015007700633013000700710#VL12.00850#VL12.00851#60000#Vi ?t#H250T#608#^214#Phan Dng#H thng cc chun dng gii cc bi ton sng ch #The standard solutions of inventive problem solving#Phan Dng#^aTp. H Ch Min h#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a157tr.^b28cm#B sch Sng to v i mi. Gii quyt vn v ra quyt nh#T.Dung#Nu ln nhng li ch ca vic s dng k hiu, tnh tt yu ca vic hnh thc ho ngn ng trong khoa hc. Gi i thiu cc khi nim v vepol, phn tch vepol v cc li gii chun (cc chun ). Phn tch v cc chun, phn loi cc chun, hng dn s dng cc chun g ii bi ton sng ch#Sng ch#Tiu chun#TTS ghi: i hc Quc gia tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc T nhin#289527## 01032000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020033000610030035000940290031001290070 01000160008001800170009003500188010000500223011001500228012006500243039000700308 021031300315020000900628020000900637015007700646013000700723#VL12.00852#VL12.008 53#80000#Vi?t#C101Q#153.3#^214#Phan Dng#Cc quy lut pht trin h thng#The c reativity and innovation laws#The law of systems development#Phan Dng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a261tr.^b28cm#B sch Sng to v i mi : Gii quyt vn v ra quyt nh#T.Dung#Trnh by khi nim quy lut v nu mt s im cn ch v quy lut trong vic hiu v p dng cc quy lut ni chung. Trnh by ni dung v v d minh ho cho tng quy lut pht tri n h thng. Phn tch mi lin h, lin kt gia cc quy lut pht trin h th ng v cc phng php, th thut sng to c bn#Sng to#Qui lut#TTS ghi: i hc Quc gia tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc T nhin#289528## 00977000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820006000428080005000480050010000530020063000630030024001260290040001500070 01000190008001800200009003500218010000500253011001500258012006500273039000700338 021022000345020000900565015007700574020001700651013000700668#VL12.00854#VL12.008 55#100000#Vi?t#PH561P#153.3#^214#Phan Dng#Phng php lun sng to v i mi : Nhng iu mun ni thm#Some things more to say#Creativity and innovation met hodologies#Phan Dng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^ a296tr.^b28cm#B sch Sng to v i mi : Gii quyt vn v ra quyt nh#T .Dung#Trnh by qu trnh du nhp, ph bin v pht trin phng php lun sng to v i mi Vit Nam. Gii thiu mt s bi bo, bi tr li phng vn v k hoa hc sng to, phng php lun sng to v i mi Vit Nam#Sng to#TTS ghi: i hc Quc gia tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc T nhin#Phng p hp lun#289529## 01297000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050010000530020049000630290065001120070010001770080 01800187009003500205010000500240011001500245012006500260039000700325021056500332 020000900897015007700906013000700983020001700990#VL12.00856#VL12.00857#70000#Vi ?t#GI-462T#153.3#^214#Phan Dng#Gii thiu: Phng php lun sng to v i mi #Let's be acquainted with creativity and innovation methodologies#Phan Dng#^aTp . H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a213tr.^b28cm#B sch Sn g to v i mi : Gii quyt vn v ra quyt nh#T.Dung#Trnh by mt s kh i nim c bn ca phng php lun sng to v i mi nh: phng php, phng php lun, sng to, phm vi p dng, vn , t duy sng to, i mi, i mi hon ton... im qua mt s nghch l tn ti lu trong t duy v hnh ng , phng php th v sai cng nh u v nhc im ca phng php ny. S cn t hit ca i mi phng php lun sng to. Trnh by tng quan cc cch tip c n v kt qu t c trong lnh vc phng php lun sng to v i mi, c b it cch tip cn ca l thuyt gii cc bi ton sng ch (TRIZ)#Sng to#TTS ghi: i hc Quc gia tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc T nhin#289530#P hng php lun## 00949000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820006000408080005000460050010000510020043000610030009001040290032001130070 01000145008001800155009003500173010000500208011001500213012006500228039000700293 021024300300020000900543020001100552013000700563015007700570#VL12.00858#VL12.008 59#Vi?t#80000#C101T#153.3#^214#Phan Dng#Cc th thut (nguyn tc) sng to c bn#Part one#The basic creativity principles#Phan Dng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a245tr.^b28cm#B sch Sng to v i mi : G ii quyt vn v ra quyt nh#T.Dung#Trnh by lch s ra i v cch pht h in cc th thut sng to c bn. Gii thiu ni dung cc li pht biu ca 40 th thut sng to c bn km cc v d minh ho. Trnh by tng quan cc li c h v ni dung cc th thut sng to c bn#Sng to#Nguyn tc#289531#TTS ghi: i hc Quc gia tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc T nhin## 01231000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050010000490020038000590290042000970070010001390080 01800149009003500167010000500202011001500207012006500222039000700287021051800294 020001300812020001100825015007700836020000900913013000700922#VL12.00860#VL12.008 61#85000#Vi?t#T550D#153#^214#Phan Dng#T duy lgch, bin chng v h thng#Lo gical, dialectical and systems thinking#Phan Dng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Qu c gia Tp. H Ch Minh#2012#^a278tr.^b28cm#B sch Sng to v i mi : Gii qu yt vn v ra quyt nh#T.Dung#Tm tt cc quy lut ca logic hnh thc, ba hnh thc t duy nh: khi nim, phn on v suy lun cng cc quy tc ca chn g, p dng logic hnh thc trong suy ngh gii quyt vn v ra quyt nh. Tr nh by v php bin chng duy vt: cc nguyn l, quy lut, cc cp phm tr. M i quan h gia pht trin v sng to, cc loi mu thun c trong gii quyt v n v ra quyt nh. Trnh by nhng khi nim c bn ca khoa hc h thng n h: h thng, yu t, mi lin kt, tnh h thng, thang bc h thng...#T duy logic#Bin chng#TTS ghi: i hc Quc gia tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc T nhin#H thng#289532## 00960000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050010000490020042000590290043001010070010001440080 01800154009003500172010000500207011001600212012006500228039000500293021022800298 020000900526020000900535013000700544020000900551020000900560015007700569#VL12.00 862#VL12.00863#65000#Vi?t#A103G#608#^214#Phan Dng#Algrit gii cc bi ton s ng ch (ARIZ)#The algorithm of inventive problem solving#Phan Dng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a179 tr.^b28cm#B sch Sng to v i mi : Gii quyt vn v ra quyt nh#H.H#Gii thiu khi nim Algrit v ARIZ, so snh ARIZ - 85 v ARIZ - 85C, vic s dng cc hiu ng vt l ni r ing v cc hiu ng khoa hc ni chung trong cc sng ch v cc th d p dng ARIZ - 85C gii cc bi ton sng ch#Bi ton#Sng ch#289533#Sng to#Khoa h c#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc T nhin## 00934000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050010000520020043000620030009001050290032001140070 01000146008001800156009003500174010000500209011001500214012006500229039000500294 021022900299020000900528020001100537013000700548015007700555#VL12.00865#VL12.008 64#85000#Vi?t#C101T#608.01#^214#Phan Dng#Cc th thut (nguyn tc) sng to c bn#Part two#The basic creativity principles#Phan Dng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a266tr.^b28cm#B sch Sng to v i mi : Gii quyt vn v ra quyt nh#H.H#L gii lgch cc gii php sng to. G ii quyt cc loi mu thun trong t duy sng to. Gii thiu chng trnh rt gn dng gii quyt vn v ra quyt nh. Tng kt h thng cc th thut (nguyn tc) sng to c bn#Sng to#Nguyn tc#289534#TTS ghi: i hc Quc g ia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc T nhin## 00971000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050010000500020038000600290039000980070010001370080 01800147009003500165010000500200011001500205012006500220039000500285013000700290 021028600297020001100583020001000594015007700604#VL12.00867#VL12.00866#85000#Vi ?t#TH250G#153#^214#Phan Dng#Th gii bn trong con ngi sng to#The world ins ide creative human beings#Phan Dng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a275tr.^b28cm#B sch Sng to v i mi : Gii quyt vn v ra quyt nh#H.H#289535#Trnh by cc hin tng thuc th gii bn trong con ngi v nh hng ca chng ln cc hnh ng ca c nhn, xem xt t duy trong ng cnh m hnh nhu cu - hnh ng v bn v vic iu khin cc hin tng t huc th gii bn trong con ngi nhm khai thc ti u kh nng t duy#Tm l h c#Nhn thc#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc T nhin## 00868000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820011000458080005000560020028000610290029000890080005001180090012001230100 00500135011001500140021027400155020000800429020000700437039000500444015005900449 020000900508020001900517020000900536020001400545013000700559#VL12.00868#VL12.008 70#VL12.00869#Vi?t#NG121S#352.409597#^214#Ngn sch Vit Nam nm 2012#2012 state budget of Vietnam#^aH.#^aTi chnh#2012#^a104tr.^b30cm#Tng quan v tnh hnh t hc hin k hoch pht trin kinh t - x hi v ngn sch nh nc nm 2011. K hoch pht trin kinh t - x hi v d ton ngn sch nh nc nm 2012. Ph l c s liu v kinh t - x hi, ngn sch nh nc thc hin nm 2011 v d ton nm 2012#Kinh t#X hi#H.H#TTS ghi: Cng ho X hi Ch ngha Vit Nam. B T i chnh#K hoch#Ngn sch nh nc#Vit Nam#Sch song ng#289536## 00994000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820008000638080005000710020067000760070039001430220 00400182008000500186009001200191010000500203011001500208015002300223021025400246 02000100050002000080051002000100051802000190052800500090054700500090055603900050 0565020001700570013000700587020001700594020000900611#VL12.00872#VL12.00874#VL12. 00871#VL12.00873#595000#Vi?t#B450Q#343.597#^214#B quy trnh hng dn kim so t chi qua h thng Kho bc Nh nc#S.t., h thng ho: Ngc Sn, Vit c#T.2#^ aH.#^aTi chnh#2012#^a527tr.^b27cm#TTS ghi: B Ti chnh#Trnh by mt s quy nh php lut hng dn s dng v mua sm ti sn, trang thit b, phng tin lm vic trong cc n v s dng ngn sch nh nc; cc khon chi thng xuy n ngn sch nh nc v kim sot, thanh ton vn u t xy dng c bn#Php lu t#Qun l#Ti chnh#Ngn sch nh nc#Ngc Sn#Vit c#H.H#Vn bn php qui# 289537#Kho bc nh nc#Vit Nam## 01228000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820008000638080005000710020067000760070039001430220 00400182008000500186009001200191010000500203011001500208015002300223021048800246 02000100073402000080074402000100075202000190076200500090078100500090079003900050 0799013000700804020001700811020001700828020000900845#VL12.00875#VL12.00877#VL12. 00878#VL12.00876#595000#Vi?t#B450Q#343.597#^214#B quy trnh hng dn kim so t chi qua h thng Kho bc Nh nc#S.t., h thng ho: Ngc Sn, Vit c#T.1#^ aH.#^aTi chnh#2012#^a531tr.^b27cm#TTS ghi: B Ti chnh#Trnh by quy nh v qun l thu, chi bng tin mt v kim sot cam kt chi qua h thng Kho bc Nh nc. Hng dn v s dng ho n, chng t v mu hp ng mua bn hng ho. Quy nh v chng t k ton v ch bo qun, lu tr, tiu hu ti liu k ton. Hng dn ca B Ti chnh v lp bo co, quyt ton ngn sch nh nc h ng nm. Ch k ton p dng trong c quan nh nc v n v s nghip. H t hng mc lc ngn sch nh nc v cc vn bn hng dn thc hin#Php lut#Qu n l#Ti chnh#Ngn sch nh nc#Ngc Sn#Vit c#H.H#289538#Vn bn php qui #Kho bc nh nc#Vit Nam## 00897000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820008000528080005000600020076000650080005001410090012001460100 00500158011001500163020001000178020000800188020001800196020001700214039000500231 01500230023602102770025902000030053602000090053902000070054801300070055502000090 0562#VL12.00879#VL12.00880#VL12.00881#298000#Vi?t#C455T#343.597#^214#Cng tc q un l ti chnh k ton i vi chnh quyn x, phng, th trn#^aH.#^aTi ch nh#2012#^a495tr.^b27cm#Php lut#Qun l#Ti chnh k ton#Vn bn php qui#H.H #TTS ghi: B Ti chnh#Trnh by mt s quy nh php lut v c cu, t chc c quan chuyn mn thuc U ban Nhn dn cc cp; ch , chnh sch i vi cn b x, phng, th trn; quy nh v thc hin dn ch v qun l ngn sch x , phng, th trn; ch k ton ngn sch v ti chnh x#X#Th trn#Phng# 289539#Vit Nam## 00815000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820008000538080005000610020062000660080005001280090012001330100 00500145011001500150020001000165020000800175020001000183020001700193039000500210 015002300215021024800238020001100486013000700497020000900504#VL12.00882#VL12.008 83#VL12.00884#298000#Vi?t#NH556Q#343.597#^214#Nhng quy nh mi nht v qun l ti chnh trong trng hc#^aH.#^aTi chnh#2012#^a471tr.^b27cm#Php lut#Qun l#Ti chnh#Vn bn php qui#H.H#TTS ghi: B Ti chnh#Trnh by mt s quy nh php lut v nhim v nm hc 2011-2012, chnh sch h tr pht trin gio dc; quy nh v hc ph, x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc gio dc; ch , chnh sch i vi nh gio v cc quy nh i vi hc sinh#Trng hc#28 9540#Vit Nam## 01279000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810008000570820004000658080005000690020072000740030017001460070 06300163004004000226008000500266009001200271010000500283011001500288020000800303 02000100031102000110032100500120033200500180034403900050036201500290036702104290 0396020001000825013000700835005001400842005002000856005001700876#VL12.00886#VL12 .00887#VL12.00885#VL12.00888#289000#Vi?t#NGH307V#657#^214#Nghip v k ton, ki m ton trng hc v cc c s gio dc - o to#Sch chuyn kho#B.s.: Ng Th Chi, Nguyn Mnh Thiu (ch.b.), ng Th Hng...#Ti bn ln th 2, c sa ch a, b sung#^aH.#^aTi chnh#2012#^a558tr.^b27cm#K ton#Kim ton#Trng hc#Ng Th Chi#Nguyn Mnh Thiu#H.H#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Trnh by v t ch c cng tc k ton trong cc trng hc v cc nghip v k ton c th nh k t on vn bng tin, k ton vt t v sn phm hng ho, k ton ti sn c nh, k ton cc khon thanh ton, cc khon thu chi, ngun kinh ph, ngun vn, qu ; bo co ti chnh, phn tch ti chnh trong trng hc, mt s vn c bn v kim ton, kim ton bo co ti chnh v kim ton bo co ti chnh trong t rng hc#Nghip v#289541#ng Th Hng#Quch Th Hng Lin#Nguyn Th Thanh## 00885000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820010000428080005000520020064000570080005001210090012001260100005001380110 01500143020001000158020000500168020001100173020001700184039000500201021039700206 020000900603013000700612#VL12.00889#VL12.00890#350000#Vi?t#CH312S#343.59705#^21 4#Chnh sch thu mi 2012 hng dn k khai np, quyt ton thu#^aH.#^aTi ch nh#2012#^a896tr.^b27cm#Php lut#Thu#Chnh sch#Vn bn php qui#H.H#Trnh by mt s quy nh php lut v chnh sch thu mi p dng cho thu s dng t p hi nng nghip v t nng nghip, thu bo v mi trng, thu gi tr gia tng , thu thu nhp doanh nghip, thu tiu th c bit, thu thu nhp c nhn, thu tin s dng v thu t, thu ti nguyn, thu mn bi, l ph trc b, thu xut - nhp khu, chnh sch u i, min gim thu v ho n thu#Vit Nam#289 542## 00552000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050009000510020018000600030049000780070009001270080 00500136009001000141010000500151011001400156021008400170020001100254020000900265 039000500274013000700279#VL12.00892#VL12.00891#30000#Vi?t#T123V#495.6#^214#Minh Tm#Tp vit ch Nht#Bin son theo gio trnh bn ting Anh ca AOTS#Minh Tm #^aH.#^aDn tr#2012#^a73tr.^b27cm#Hng dn cch vit nhng nt c bn ca mu t Hiragana v Katakana trong ch Nht#Ting Nht#Tp vit#H.H#289543## 00752000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050013000530020017000660030011000830290018000940070 04000112022000400152221006300156008000500219009004700224010000500271011001400276 01300070029002000210029702000140031800600210033203900050035301900090035800500130 0367020001400380020000800394#VL12.00893#VL12.00894#35000#Vi?t#KH401H#372.35#^21 4#Evans, David#Khoa hc tht d#Ages 5 - 7#Science made easy#David Evans ; Phm Th Hoi Phng dch#T.1#Tr thnh quan st vin khoa hc = Becoming a science o bserver#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Gio dc Long Minh#2012#^a35tr.^b30cm#2 89544#Khoa hc thng thc#Sch c thm#Phm Th Hoi Phng#H.H#Dch Anh#Evan s, David#Sch song ng#Bi tp## 00771000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050013000530020017000660030011000830290018000940070 04000112022000400152221008200156008000500238009004700243010000500290011001400295 02000210030902000140033000600210034403900050036501900090037001300070037900500130 0386020001400399020000800413#VL12.00895#VL12.00896#35000#Vi?t#KH401H#372.35#^21 4#Evans, David#Khoa hc tht d#Ages 5 - 7#Science made easy#David Evans ; Phm Th Hoi Phng dch#T.2#Nhn bit nhng im ging v khc nhau = Looking at di fferences and similarities#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Gio dc Long Minh#2 012#^a35tr.^b30cm#Khoa hc thng thc#Sch c thm#Phm Th Hoi Phng#H.H#D ch Anh#289545#Evans, David#Sch song ng#Bi tp## 00748000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050013000530020017000660030011000830290018000940070 03200112022000400144221007500148008000500223009004700228010000500275011001400280 02000210029402000140031502000140032900600130034303900050035601300070036101900090 0368005001300377020000800390#VL12.00897#VL12.00898#35000#Vi?t#KH401H#372.35#^21 4#Evans, David#Khoa hc tht d#Ages 7 - 9#Science made easy#David Evans ; T Ng c Vit dch#T.1#Cc qu trnh sng v cc loi sinh vt = Life processes and li ving things#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Gio dc Long Minh#2012#^a36tr.^b30 cm#Khoa hc thng thc#Sch c thm#Sch song ng#T Ngc Vit#H.H#289546#Dc h Anh#Evans, David#Bi tp## 00758000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050013000530020017000660030011000830290018000940070 04000112022000400152221006900156008000500225009004700230010000500277011001400282 02000210029602000140031702000140033100600210034503900050036601900090037101300070 0380005001300387020000800400#VL12.00899#VL12.00900#35000#Vi?t#KH401H#372.35#^21 4#Evans, David#Khoa hc tht d#Ages 7 - 9#Science made easy#David Evans ; Phm Th Hoi Phng dch#T.2#Cc vt liu v tnh cht ca chng = Materials and the ir properties#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Gio dc Long Minh#2012#^a36tr.^b 30cm#Khoa hc thng thc#Sch c thm#Sch song ng#Phm Th Hoi Phng#H.H# Dch Anh#289547#Evans, David#Bi tp## 00753000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050013000530020017000660030012000830290018000950070 03400113022000400147221007500151008000500226009004700231010000500278011001400283 02000210029702000140031802000140033200600150034603900050036101300070036601900090 0373005001300382020000800395#VL12.00901#VL12.00902#35000#Vi?t#KH401H#372.35#^21 4#Evans, David#Khoa hc tht d#Ages 9 - 11#Science made easy#David Evans ; L M inh Phng dch#T.1#Cc qu trnh sng v cc loi sinh vt = Life processes and living things#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Gio dc Long Minh#2012#^a35tr.^ b30cm#Khoa hc thng thc#Sch c thm#Sch song ng#L Minh Phng#H.H#28954 8#Dch Anh#Evans, David#Bi tp## 00747000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050013000530020017000660030012000830290018000950070 03400113022000400147221006900151008000500220009004700225010000500272011001400277 02000210029102000140031202000140032600600150034003900050035501900090036001300070 0369005001300376020000800389#VL12.00903#VL12.00904#35000#Vi?t#KH401H#372.35#^21 4#Evans, David#Khoa hc tht d#Ages 9 - 11#Science made easy#David Evans ; L M inh Phng dch#T.2#Cc vt liu v tnh cht ca chng = Materials and their pr operties#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Gio dc Long Minh#2012#^a35tr.^b30cm# Khoa hc thng thc#Sch c thm#Sch song ng#L Minh Phng#H.H#Dch Anh#28 9549#Evans, David#Bi tp## 01020000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020136000420070057001780080011002350090016002460100005002620110 01500267020002000282020000800302020001900310005001200329039000500341015010100346 02101690044702000090061600500150062500500190064000500140065900500140067301300070 0687#VL12.00905#VL12.00906#Vi?t#G561#174#^214#Gng in hnh tin tin trong 4 nm (2007-2010) thc hin cuc vn ng "Hc tp & lm theo tm gng o c H Ch Minh" ng Nai#B.s.: Phan S Anh, L Th Ct Hoa, Trn Th Hng Lan...# ^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2012#^a462tr.^b27cm#in hnh tin tin#o c#Phong tro thi ua#Phan S Anh#H.H#TTS ghi: Ban Ch o cuc vn ng "Hc tp & l m theo tm gng o c H Ch Minh" tnh ng Nai#Tp hp nhiu bi vit v nh ng nhn vt xut sc, nhng c nhn, tp th in hnh tin tin ng Nai nhn thc v hnh ng lm theo tm gng o c ca Bc H#ng Nai#L Th Ct Hoa#Trn Th Hng Lan#Hunh Tn Bu#V Trung Kin#289550## 01072000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480050013000530020019000660070062000850080005001470090 03500152010000500187011001400192021044700206020001700653020000900670020001700679 005001600696006001100712039000500723013000700728019000800735020001500743#VL12.00 909#VL12.00910#115000#Vi?t#B112K#031.02#^214#Ash, Russell#7 k quan th gii#L i: Russell Ash ; Minh ho: Richard Bonson ; Lc Nguyn dch#^aH.#^aDn tr ; Cn g ty Vn ho ng A#2012#^a64tr.^b30cm#Gii thiu cc k quan kin trc trn th gii t thi c i nh i kim t thp Giza, tng thn Zeus Olympia, lng H alicarnassus... n cc k quan trong thi hin i v k thut nh ng hm xu yn bin Manche, knh o Panama, cu Cng Vng..., v vn ti nh tu con thoi, my bay Concorde, tu Vin n..., cc pht minh v in,sinh sn v tnh, vc xin... v mt s k quan thin nhin nh Bc C quang, thc Nigara v nh Evere st...#K quan th gii#Th gii#Sch thng thc#Bonson, Richard#Lc Nguyn#H.H #289551#Dch M#Sch thiu nhi## 00869000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050015000520020018000670070060000850080005001450090 03500150010000500185011001400190021018100204020000900385020000700394020002200401 02000170042300500110044000600120045103900050046301900080046802000190047602000080 0495020000900503013000700512#VL12.00907#VL12.00908#115000#Vi?t#L205D#709.2#^214 #Augarde, Steve#Leonardo da Vinci#Li: Steve Augarde ; Minh ho: Leo Brown ; L Th Oanh dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a63tr.^b30cm#Gii th iu v cuc i v s nghip ca Leonardo da Vinci, ho s thin ti thi i Ph c hng ngi Italia, cng nh nhng nh hng nh hnh nn phong cch ngh thut ca ng#M thut#Italia#Sch thanh thiu nin#Sch thng thc#Brown, Leo# L Th Oanh#H.H#Dch M#Vinci, Leonardo da#Hi ho#Danh ho#289552## 00476000000000253000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020049000540080005001030090018001080100005001260110 01500131020000700146020000700153020000700160020001400167039000500181015002900186 013000700215#VV12.07033#VV12.07034#140000#Vi?t#T455T#530.076#^214#Tng tp t hi Olympic 30 thng 4 vt l lp 10#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a767tr.^b24cm#V t l# thi#Lp 10#Sch c thm#H.H#TTS ghi: Ban T chc k thi#289553## 00476000000000253000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020049000540080005001030090018001080100005001260110 01500131020000700146020000700153020000700160020001400167039000500181015002900186 013000700215#VV12.07035#VV12.07036#142000#Vi?t#T455T#537.076#^214#Tng tp t hi Olympic 30 thng 4 vt l lp 11#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a782tr.^b24cm#V t l# thi#Lp 11#Sch c thm#H.H#TTS ghi: Ban T chc k thi#289554## 00479000000000253000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500020048000550080005001030090018001080100005001260110 01500131020001000146020000700156020000700163020001400170039000500184015002900189 013000700218#VV12.07037#VV12.07038#150000#Vi?t#T455T#428.0076#^214#Tng tp thi Olympic 30 thng 4 ting Anh 10#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a838tr.^b24cm#T ing Anh# thi#Lp 10#Sch c thm#H.H#TTS ghi: Ban T chc k thi#289555## 00479000000000253000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500020048000550080005001030090018001080100005001260110 01500131020001000146020000700156020000700163020001400170039000500184015002900189 013000700218#VV12.07039#VV12.07040#145000#Vi?t#T455T#428.0076#^214#Tng tp thi Olympic 30 thng 4 ting Anh 11#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a789tr.^b24cm#T ing Anh# thi#Lp 11#Sch c thm#H.H#TTS ghi: Ban T chc k thi#289556## 00686000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020041000500030070000910070030001610080005001910090 01800196010000500214011001500219020000800234020001400242005001600256039000500272 02000080027702000150028500500130030002000120031302000200032502000080034501300070 0353#VV12.07041#VV12.07042#68000#Vi?t#PH561P#807#^214#Phng php gii nhanh ng vn trng tm#Bin son theo ni dung v cu trc thi ca B Gio dc & o to#Phng Ngc Kim, Ng Vn Tun#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a309tr.^b24cm#N g vn#Sch c thm#Phng Ngc Kim#H.H#Vn hc#Sch luyn thi#Ng Vn Tun#T p lm vn#Ph thng trung hc#Bi tp#289557## 00656000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020041000560030070000970070034001670080005002010090 01800206010000500224011001500229020000800244020001400252005001500266039000500281 020001500286005001800301020002000319020000800339013000700347#VV12.07043#VV12.070 44#65000#Vi?t#PH561P#959.70076#^214#Phng php gii nhanh lch s trng tm#Bi n son theo ni dung v cu trc thi ca B Gio dc & o to#Nguyn Th C i, Nguyn Mnh Hng#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a284tr.^b24cm#Lch s#Sch c thm#Nguyn Th Ci#H.H#Sch luyn thi#Nguyn Mnh Hng#Ph thng trung hc# Bi tp#289558## 00818000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020041000550030070000960070071001660080005002370090 01800242010000500260011001500265020001000280020001400290005002100304039000500325 02000200033002000150035002000080036502000120037300500180038500500190040300500210 0422005001800443013000700461#VV12.07045#VV12.07046#63000#Vi?t#PH561P#428.0076#^ 214#Phng php gii nhanh Anh vn trng tm#Bin son theo ni dung v cu trc thi ca B Gio dc & o to#Nguyn Th Mai Hng (ch.b.), Lu Th Kim Nhu ng, Thi Th Cm Trang...#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a270tr.^b24cm#Ting Anh#S ch c thm#Nguyn Th Mai Hng#H.H#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Bi t p#Trc nghim#Lu Th Kim Nhung#Thi Th Cm Trang#Nguyn Th Hng Lan#Nguyn T hu Dng#289559## 00555000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020036000410070027000770040018001040080005001220090018001270100 00500145011001500150020001100165020000600176020000800182020000700190020000400197 020001400201005001400215005001200229039000500241013000700246#VV12.07047#23000#V i?t#V460B#372.61#^214#V bi tp nng cao t v cu lp 2#L Phng Nga, L Hu Tnh#Ti bn ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a119tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#T ng#Cu#Sch c thm#L Phng Nga#L Hu Tnh#H.H#289560## 00504000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070028000730220004001010080005001050090018001100100 00500128011001500133020001100148020000600159020000800165020001400173005001500187 005001200202039000500214013000700219#VV12.07048#25000#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp nng cao ting Vit 1#L Phng Lin, L Th Vit#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a127tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#L Phng Lin#L Th Vit#H.H#289561## 00504000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070028000730220004001010080005001050090018001100100 00500128011001500133020001100148020000600159020000800165020001400173005001500187 005001200202039000500214013000700219#VV12.07049#25000#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp nng cao ting Vit 1#L Phng Lin, L Th Vit#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a136tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#L Phng Lin#L Th Vit#H.H#289562## 00519000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070015000730220004000880040040000920080005001320090 01800137010000500155011001500160020001100175020000600186020000800192020001400200 005001500214039000500229013000700234#VV12.07050#23000#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp nng cao ting Vit 4#L Phng Lin#T.1#Ti bn ln th 4, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a118tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sc h c thm#L Phng Lin#H.H#289563## 00535000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400070029000560220004000850080005000890090018000940100 00500112011001500117020000500132020000600137020000800143020001400151005001400165 005001400179039000500193013000700198004004000205#VV12.07051#24000#Vi?t#V460L#37 2.7#^214#V luyn ton 2# Trung Hiu, Trung Kin#T.2#^aH.#^ai hc S phm #2012#^a103tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu# Trung Ki n#H.H#289564#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung## 00535000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400070029000560220004000850080005000890090018000940100 00500112011001500117020000500132020000600137020000800143020001400151005001400165 005001400179039000500193013000700198004004000205#VV12.07052#24000#Vi?t#V460L#37 2.7#^214#V luyn ton 3# Trung Hiu, Trung Kin#T.1#^aH.#^ai hc S phm #2012#^a110tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu# Trung Ki n#H.H#289565#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung## 00535000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400070029000560220004000850080005000890090018000940100 00500112011001500117020000500132020000600137020000800143020001400151005001400165 005001400179039000500193013000700198004004000205#VV12.07053#24000#Vi?t#V460L#37 2.7#^214#V luyn ton 3# Trung Hiu, Trung Kin#T.2#^aH.#^ai hc S phm #2012#^a111tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu# Trung Ki n#H.H#289566#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung## 00535000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400070029000560220004000850040040000890080005001290090 01800134010000500152011001500157020000500172020000600177020000800183020001400191 005001400205005001400219039000500233013000700238#VV12.07054#24000#Vi?t#V460L#37 2.7#^214#V luyn ton 4# Trung Hiu, Trung Kin#T.2#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a118tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp# Sch c thm# Trung Hiu# Trung Kin#H.H#289567## 00535000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400070029000560220004000850080005000890090018000940100 00500112011001500117020000500132020000600137020000800143020001400151005001400165 005001400179039000500193013000700198004004000205#VV12.07055#24000#Vi?t#V460L#37 2.7#^214#V luyn ton 5# Trung Hiu, Trung Kin#T.1#^aH.#^ai hc S phm #2012#^a110tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu# Trung Ki n#H.H#289568#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung## 00535000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400070029000560220004000850080005000890090018000940100 00500112011001500117020000500132020000600137020000800143020001400151005001400165 005001400179039000500193013000700198004004000205#VV12.07056#24000#Vi?t#V460L#37 2.7#^214#V luyn ton 5# Trung Hiu, Trung Kin#T.2#^aH.#^ai hc S phm #2012#^a110tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu# Trung Ki n#H.H#289569#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung## 00485000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070015000670220004000820040018000860080005001040090 01800109010000500127011001500132020000500147020000600152020000800158020001400166 005001500180039000500195013000700200#VV12.07057#26000#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp nng cao ton 3#Phm nh Thc#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc S p hm#2012#^a130tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Phm nh Thc#H.H#289 570## 00599000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020035000520070048000870080005001350090018001400100 00500158011001500163020001200178020000600190020001400196005001200210039000500222 005001500227005001600242005001500258005001700273013000700290#VV12.07058#VV12.070 59#26000#Vi?t#T527C#372.62#^214#Tuyn chn nhng bi vn miu t 2#T c Hin, Nguyn Ngc H, Thi Thnh Vinh...#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a124tr.^b24cm#T p lm vn#Lp 2#Sch c thm#T c Hin#H.H#Nguyn Ngc H#Thi Thnh Vinh#P hm Minh Vit#Nguyn Mai Khanh#289571## 00589000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020035000520070045000870080005001320090018001370100 00500155011001500160020001200175020000600187020001400193005001200207039000500219 005001300224005001500237005001500252005001300267013000700280#VV12.07060#VV12.070 61#27000#Vi?t#T527C#372.62#^214#Tuyn chn nhng bi vn miu t 3#T c Hin, L Thanh Hi, Nguyn Ngc H...#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a135tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 3#Sch c thm#T c Hin#H.H#L Thanh Hi#Nguyn Ngc H#Thi Th anh Vn#Trn Yn Lan#289572## 00599000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020035000520070048000870080005001350090018001400100 00500158011001500163020001200178020000600190020001400196005001200210039000500222 005001500227005001600242005001500258005001700273013000700290#VV12.07062#VV12.070 63#28000#Vi?t#T527C#372.62#^214#Tuyn chn nhng bi vn miu t 4#T c Hin, Nguyn Ngc H, Thi Thnh Vinh...#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a140tr.^b24cm#T p lm vn#Lp 4#Sch c thm#T c Hin#H.H#Nguyn Ngc H#Thi Thnh Vinh#P hm Minh Vit#Nguyn Mai Khanh#289573## 00599000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020035000520070048000870080005001350090018001400100 00500158011001500163020001200178020000600190020001400196005001200210039000500222 005001500227005001600242005001500258005001700273013000700290#VV12.07064#VV12.070 65#29000#Vi?t#T527C#372.62#^214#Tuyn chn nhng bi vn miu t 5#T c Hin, Nguyn Ngc H, Thi Thnh Vinh...#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a140tr.^b24cm#T p lm vn#Lp 5#Sch c thm#T c Hin#H.H#Nguyn Ngc H#Thi Thnh Vinh#P hm Minh Vit#Nguyn Mai Khanh#289574## 00672000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020041000520070045000930080005001380090018001430100 00500161011001500166020001200181020000600193020001400199005001200213039000500225 005001300230005001500243005001700258005001500275013000700290015006100297#VV12.07 066#VV12.07067#26000#Vi?t#T527C#372.62#^214#Tuyn chn nhng bi vn k chuyn lp 3#T c Hin, Trn Yn Lan, Nguyn Ngc H...#^aH.#^ai hc S phm#2011#^ a119tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 3#Sch c thm#T c Hin#H.H#Trn Yn Lan#Nguy n Ngc H#Nguyn Mai Khanh#Thi Thanh Vn#289575#Tn sch ngoi ba ghi: Tuyn chn nhng bi vn k chuyn 3## 00677000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020041000520070048000930080005001410090018001460100 00500164011001500169020001200184020000600196020001400202005001200216039000500228 005001800233005001300251005001600264005001500280013000700295015006100302#VV12.07 068#VV12.07069#26000#Vi?t#T527C#372.62#^214#Tuyn chn nhng bi vn k chuyn lp 4#T c Hin, Nguyn Th Kim Sa, Trn Yn Lan...#^aH.#^ai hc S phm#201 1#^a119tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 4#Sch c thm#T c Hin#H.H#Nguyn Th Kim Sa#Trn Yn Lan#Nguyn Th Hoi#Thi Thanh Vn#289576#Tn sch ngoi ba ghi: T uyn chn nhng bi vn k chuyn 4## 00675000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020041000520070047000930080005001400090018001450100 00500163011001500168020001200183020000600195020001400201005001200215039000500227 005001300232005001700245005001500262005001600277013000700293015006100300#VV12.07 070#VV12.07071#27000#Vi?t#T527C#372.62#^214#Tuyn chn nhng bi vn k chuyn lp 5#T c Hin, Trn Yn Lan, Nguyn Mai Khanh...#^aH.#^ai hc S phm#2011 #^a127tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 5#Sch c thm#T c Hin#H.H#Trn Yn Lan#Ng uyn Mai Khanh#Nguyn Ngc H#Thi Thnh Vinh#289577#Tn sch ngoi ba ghi: Tuy n chn nhng bi vn k chuyn 5## 00553000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030058000670070010001250040018001350080005001530090 01800158010000500176011001500181020000500196020000600201020000800207020001200215 020001400227005001000241039000500251013000700256#VV12.07072#28000#Vi?t#B103T#37 2.7#^214#Bi tp trc nghim ton 1#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc & o to# S Ho#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a151tr.^b 24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm# S Ho#H.H#289578## 00553000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030058000670070010001250040018001350080005001530090 01800158010000500176011001500181020000500196020000600201020000800207020001200215 020001400227005001000241039000500251013000700256#VV12.07073#29000#Vi?t#B103T#37 2.7#^214#Bi tp trc nghim ton 3#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc & o to# S Ho#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a159tr.^b 24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm# S Ho#H.H#289579## 00495000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020030000420070012000720040018000840080005001020090018001070100 00500125011001500130020000800145020000600153020000800159020001200167020001400179 005001200193039000500205013000700210#VV12.07074#25000#Vi?t#B103T#546.076#^214#B i tp trc nghim ho hc 8#Ng Ngc An#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S ph m#2011#^a138tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Ng Ngc A n#H.H#289580## 00606000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400030080000710070034001510220004001850080005001890090 01800194010000500212011001500217020001100232020000600243020000800249020001400257 005001400271005001900285039000500304013000700309#VV12.07075#24000#Vi?t#B103T#37 2.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 1#c bin son theo chng trnh ting V it tiu hc ca B Gio dc v o to#Nguyn Hi Mi, Trn Th Hng Thm#T.1#^a H.#^ai hc S phm#2012#^a126tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm# Nguyn Hi Mi#Trn Th Hng Thm#H.H#289581## 00606000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400030080000710070034001510220004001850080005001890090 01800194010000500212011001500217020001100232020000600243020000800249020001400257 005001400271005001900285039000500304013000700309#VV12.07076#25000#Vi?t#B103T#37 2.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 2#c bin son theo chng trnh ting V it tiu hc ca B Gio dc v o to#Nguyn Hi Mi, Trn Th Hng Thm#T.1#^a H.#^ai hc S phm#2012#^a133tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm# Nguyn Hi Mi#Trn Th Hng Thm#H.H#289582## 00606000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400030034000710070080001050220004001850080005001890090 01800194010000500212011001500217020001100232020000600243020000800249020001400257 005001400271005001900285039000500304013000700309#VV12.07077#25000#Vi?t#B103T#37 2.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 2#Nguyn Hi Mi, Trn Th Hng Thm#c b in son theo chng trnh ting Vit tiu hc ca B Gio dc v o to#T.2#^a H.#^ai hc S phm#2012#^a140tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm# Nguyn Hi Mi#Trn Th Hng Thm#Thu#289583## 00606000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400030080000710070034001510220004001850080005001890090 01800194010000500212011001500217020001100232020000600243020000800249020001400257 005001400271005001900285039000500304013000700309#VV12.07078#28000#Vi?t#B103T#37 2.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 3#c bin son theo chng trnh ting V it tiu hc ca B Gio dc v o to#Nguyn Hi Mi, Trn Th Hng Thm#T.1#^a H.#^ai hc S phm#2012#^a150tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm# Nguyn Hi Mi#Trn Th Hng Thm#Thu#289584## 00606000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400030080000710070034001510220004001850080005001890090 01800194010000500212011001500217020001100232020000600243020000800249020001400257 005001400271005001900285039000500304013000700309#VV12.07079#28000#Vi?t#B103T#37 2.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 3#c bin son theo chng trnh ting V it tiu hc ca B Gio dc v o to#Nguyn Hi Mi, Trn Th Hng Thm#T.2#^a H.#^ai hc S phm#2012#^a151tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm# Nguyn Hi Mi#Trn Th Hng Thm#Thu#289585## 00606000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400030080000710070034001510220004001850080005001890090 01800194010000500212011001500217020001100232020000600243020000800249020001400257 005001400271005001900285039000500304013000700309#VV12.07080#28000#Vi?t#B103T#37 2.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 4#c bin son theo chng trnh ting V it tiu hc ca B Gio dc v o to#Nguyn Hi Mi, Trn Th Hng Thm#T.1#^a H.#^ai hc S phm#2012#^a148tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm# Nguyn Hi Mi#Trn Th Hng Thm#Thu#289586## 00606000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400030080000710070034001510220004001850080005001890090 01800194010000500212011001500217020001100232020000600243020000800249020001400257 005001400271005001900285039000500304013000700309#VV12.07081#28000#Vi?t#B103T#37 2.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 4#c bin son theo chng trnh ting V it tiu hc ca B Gio dc v o to#Nguyn Hi Mi, Trn Th Hng Thm#T.2#^a H.#^ai hc S phm#2012#^a149tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm# Nguyn Hi Mi#Trn Th Hng Thm#Thu#289587## 00606000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400030080000710070034001510220004001850080005001890090 01800194010000500212011001500217020001100232020000600243020000800249020001400257 005001400271005001900285039000500304013000700309#VV12.07082#28000#Vi?t#B103T#37 2.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 5#c bin son theo chng trnh ting V it tiu hc ca B Gio dc v o to#Nguyn Hi Mi, Trn Th Hng Thm#T.1#^a H.#^ai hc S phm#2012#^a152tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# Nguyn Hi Mi#Trn Th Hng Thm#Thu#289588## 00606000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400030080000710070034001510220004001850080005001890090 01800194010000500212011001500217020001100232020000600243020000800249020001400257 005001400271005001900285039000500304013000700309#VV12.07083#28000#Vi?t#B103T#37 2.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 5#c bin son theo chng trnh ting V it tiu hc ca B Gio dc v o to#Nguyn Hi Mi, Trn Th Hng Thm#T.2#^a H.#^ai hc S phm#2012#^a147tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# Nguyn Hi Mi#Trn Th Hng Thm#Thu#289589## 00584000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430030010000630070050000730040018001230080005001410090 01800146010000500164011001500169020001000184020000600194020000800200020001400208 005001600222005001800238005001400256039000500270013000700275#VV12.07084#25000#V i?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 6#C p n#V Th Thu Anh, Tn N Ph ng Chi, Lu Hong Tr#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a143tr.^b 24cm#Ting Anh#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#V Th Thu Anh#Tn N Phng Chi#Lu Hong Tr#Thu#289590## 00490000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430030010000630070014000730040018000870080005001050090 01800110010000500128011001500133020001000148020000600158020000800164020001400172 005001400186039000500200013000700205#VV12.07085#37000#Vi?t#B103T#428.0076#^214# Bi tp ting Anh 9#C p n#Lu Hong Tr#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a223tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Lu Hong Tr#Thu #289591## 00476000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020026000420070017000680040018000850080005001030090018001080100 00500126011001500131020000700146020000600153020000800159020001400167005001700181 039000500198013000700203#VV12.07086#28000#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp nng cao vt l 8#Nguyn Thanh Hi#Ti bn ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a14 9tr.^b24cm#Vt l#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Thanh Hi#Thu#289592## 00575000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020017000540030043000710070013001140080005001270090 01800132010000500150011001500155020001000170020000700180020001200187020002000199 020001500219020001400234005001300248039000500261013000700266#VV12.07087#VV12.070 88#48000#Vi?t#250T#428.0076#^214# thi ting Anh#Thi tt nghip THPT v i h c v cao ng#Ng Vn Minh#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a228tr.^b24cm#Ting Anh # thi#Trc nghim#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Sch c thm#Ng Vn Min h#Thu#289593## 00521000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020047000550070016001020040018001180080005001360090 01800141010000500159011001500164020000800179020000600187020000800193020001400201 005001600215039000500231013000700236#VV12.07089#VV12.07090#25000#Vi?t#H561D#959 .70076#^214#Hng dn tr li cu hi v bi tp lch s 6#T Th Thu Anh#Ti b n ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a118tr.^b24cm#Lch s#Lp 6#Bi tp#S ch c thm#T Th Thu Anh#Thu#289594## 00521000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020047000550070016001020040018001180080005001360090 01800141010000500159011001500164020000800179020000600187020000800193020001400201 005001600215039000500231013000700236#VV12.07091#VV12.07092#28000#Vi?t#H561D#959 .70076#^214#Hng dn tr li cu hi v bi tp lch s 7#T Th Thu Anh#Ti b n ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a143tr.^b24cm#Lch s#Lp 7#Bi tp#S ch c thm#T Th Thu Anh#Thu#289595## 00671000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020029000510070052000800040018001320080005001500090 01800155010000500173011001500178020001200193020000800205020001100213020001400224 00500130023800500160025100500180026700500140028500500160029903900050031501300070 0320020000600327#VV12.07093#VV12.07094#31000#Vi?t#M458T#372.6#^214#155 bi lm vn ting Vit 5#T Thanh Sn, Nguyn Vit Nga, Nguyn Trung Kin...#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a173tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Ting Vit #Sch c thm#T Thanh Sn#Nguyn Vit Nga#Nguyn Trung Kin#Phm c Minh#Nguy n Nht Hoa#Thu#289596#Lp 5## 00542000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020033000530070027000860040018001130080005001310090 01800136010000500154011001500159020001200174020000600186020000800192020001400200 005001100214005001500225039000500240013000700245#VV12.07095#VV12.07096#25000#Vi ?t#NH556B#372.62#^214#Nhng bi vn t s v miu t 5# Kim Ho, Trn Huy Thn g#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a127tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 5 #Bi vn#Sch c thm# Kim Ho#Trn Huy Thng#Thu#289597## 00517000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070010000670220004000770040018000810080 00500099009001800104010000500122011001500127020000800142020001100150020001200161 020000600173020001400179005001000193039000500203013000700208#VV12.07097#VV12.070 98#22000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 7#Hong Vn#T.1#Ti bn ln th 6# ^aH.#^ai hc S phm#2012#^a111tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 7# Sch c thm#Hong Vn#Thu#289598## 00652000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020045000490070053000940220004001470040018001510080 00500169009001800174010000500192011001500197020000800212020001200220020001100232 02000060024302000140024900500190026300500190028200500130030103900050031401300070 0319#VV12.07099#VV12.07100#40000#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn hc v lm bi - lm vn ng vn 9#Hong Th Thu Hin, L Hong Anh Thng, L Hong Tm#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a239tr.^b24cm#Ng vn#Tp lm vn#Ti ng Vit#Lp 9#Sch c thm#Hong Th Thu Hin#L Hong Anh Thng#L Hong Tm#T hu#289599## 00629000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020045000380070053000830220004001360040018001400080005001580090 01800163010000500181011001500186020000800201020001200209020001100221020000600232 020001400238005001900252005001900271005001300290039000500303013000700308#VV12.07 101#40000#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn hc v lm bi - lm vn ng vn 9#Hon g Th Thu Hin, L Hong Anh Thng, L Hong Tm#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^a i hc S phm#2012#^a229tr.^b24cm#Ng vn#Tp lm vn#Ting Vit#Lp 9#Sch c thm#Hong Th Thu Hin#L Hong Anh Thng#L Hong Tm#Thu#289600## 00430000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510070015000670080005000820090018000870100 00500105011001400110020000500124020000600129020001400135005001500149039000500164 013000700169#VV12.07102#VV12.07103#20000#Vi?t#T406N#372.7#^214#Ton nng cao 1# Phm nh Thc#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a86tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Sch c th m#Phm nh Thc#Thu#289601## 00506000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510070027000770080005001040090018001090100 00500127011001500132020000500147020000600152039000500158013000700163020001400170 005001300184005001300197004001800210#VV12.07104#VV12.07105#26000#Vi?t#454T#372 .7#^214#n tp v nng cao ton 4#Ng Long Hu, Ng Thi Sn#^aH.#^ai hc S p hm#2012#^a151tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Thu#289602#Sch c thm#Ng Long Hu#Ng Th i Sn#Ti bn ln th 1## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020023000490070016000720040018000880080005001060090 01800111010000500129011001500134020000700149020000600156020001400162005001600176 039000500192013000700197#VV12.07106#VV12.07107#31000#Vi?t#T406N#512#^214#Ton n ng cao i s 7#Nguyn Vnh Cn#Ti bn ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2012#^ a167tr.^b24cm#i s#Lp 7#Sch c thm#Nguyn Vnh Cn#Thu#289603## 00654000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020019000520030035000710070044001060220004001500040 04000154008000500194009001800199010000500217011001500222020000500237020000600242 02000120024802000140026003900050027401300070027900500150028600500110030100500160 0312#VV12.07108#VV12.07109#29000#Vi?t#250K#510.76#^214# kim tra ton 6#Kim tra 15 pht - 1 tit - hc k#Trn Xun Tip, Phm Hong, Phan Hong Ngn#T.1#T i bn ln th 2, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a160tr.^b24c m#Ton#Lp 6# kim tra#Sch c thm#Thu#289604#Trn Xun Tip#Phm Hong#Pha n Hong Ngn## 00654000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020019000520030035000710070044001060220004001500040 04000154008000500194009001800199010000500217011001500222020000500237020000600242 02000120024802000140026000500150027400500110028900500160030003900050031601300070 0321#VV12.07110#VV12.07111#20000#Vi?t#250K#510.76#^214# kim tra ton 7#Kim tra 15 pht - 1 tit - hc k#Trn Xun Tip, Phm Hong, Phan Hong Ngn#T.2#T i bn ln th 2, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a103tr.^b24c m#Ton#Lp 7# Kim tra#Sch c thm#Trn Xun Tip#Phm Hong#Phan Hong Ngn #Thu#289605## 00585000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020020000520030035000720070016001070040018001230080 00500141009001800146010000500164011001500169020000500184020001200189020000700201 020001400208005001600222039000500238013000700243015003300250#VV12.07112#VV12.071 13#30000#Vi?t#250K#510.76#^214# kim tra ton 12#Kim tra 15 pht - 1 tit - hc k#Nguyn Hu Nhn#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a168tr.^b 24cm#Ton# kim tra#Lp 12#Sch c thm#Nguyn Hu Nhn#Thu#289606#Ngoi ba ghi: Ti bn ln th 2## 00534000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020036000520070042000880080005001300090018001350100 00500153011001500158020001100173020000600184020001400190005001400204039000500218 005001300223005001300236013000700249#VV12.07115#VV12.07114#36000#Vi?t#PH110T#37 2.6#^214#Pht trin v nng cao ting Vit 2#Phm Vn Cng, Phm Kim Chi, Phm c Huy#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a196tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm #Phm Vn Cng#Vanh#Phm Kim Chi#Phm c Huy#289607## 00534000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020036000520070042000880080005001300090018001350100 00500153011001500158020001100173020000600184020001400190005001400204039000500218 005001300223005001300236013000700249#VV12.07116#VV12.07117#39000#Vi?t#PH110T#37 2.6#^214#Pht trin v nng cao ting Vit 3#Phm Vn Cng, Phm Kim Chi, Phm c Huy#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a208tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm #Phm Vn Cng#Vanh#Phm Kim Chi#Phm c Huy#289608## 00533000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020036000520070042000880080005001300090018001350100 00500153011001400158020001100172020000600183020001400189005001400203039000500217 005001300222005001300235013000700248#VV12.07118#VV12.07119#39000#Vi?t#PH110T#37 2.6#^214#Pht trin v nng cao ting Vit 4#Phm Vn Cng, Phm Kim Chi, Phm c Huy#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a208r.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm# Phm Vn Cng#Vanh#Phm Kim Chi#Phm c Huy#289609## 00534000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020036000520070042000880080005001300090018001350100 00500153011001500158020001100173020000600184020001400190005001400204039000500218 005001300223005001300236013000700249#VV12.07120#VV12.07121#39000#Vi?t#PH110T#37 2.6#^214#Pht trin v nng cao ting Vit 5#Phm Vn Cng, Phm Kim Chi, Phm c Huy#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a216tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm #Phm Vn Cng#Vanh#Phm Kim Chi#Phm c Huy#289610## 00463000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020037000530070018000900080005001080090018001130100 00500131011001500136020000800151020000600159020001400165005001800179039000500197 013000700202#VV12.07122#VV12.07123#24500#Vi?t#454L#546.076#^214#n luyn kin thc mn ho hc lp 9#Phng Phng Lin#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a147tr.^b2 4cm#Ho hc#Lp 9#Sch c thm#Phng Phng Lin#Vanh#289611## 00462000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020039000540070015000930080005001080090018001130100 00500131011001500136020001000151020000600161020001400167005001500181039000500196 013000700201#VV12.07124#VV12.07125#28000#Vi?t#454L#428.0076#^214#n luyn kin thc mn ting Anh lp 9#Vng Th Ngn#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a187tr.^b2 4cm#Ting Anh#Lp 9#Sch c thm#Vng Th Ngn#Vanh#289612## 00514000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020062000520070027001140080005001410090018001460100 00500164011001500169020000500184020000700189020001400196005001300210039000500223 005001300228013000700241#VV12.07126#VV12.07127#25000#Vi?t#B452D#510.76#^214#Bi dng hc sinh vo lp 10 THPT nm hc 2012-2013 mn ton#Trn Vn Tn, L Th Hng#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a111tr.^b24cm#Ton#Lp 10#Sch c thm#Trn Vn Tn#Vanh#L Th Hng#289613## 00533000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020065000510070034001160080005001500090018001550100 00500173011001500178020000800193020000700201020001400208005001800222039000500240 005001500245013000700260#VV12.07128#VV12.07129#25000#Vi?t#B452D#807.6#^214#Bi dng hc sinh vo lp 10 THPT nm hc 2012-2013 mn ng vn#Nguyn c Khng, Nguyn Lan Anh#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a135tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#Sch c thm#Nguyn c Khng#Vanh#Nguyn Lan Anh#289614## 00576000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020063000520070015001150040039001300080005001690090 01800174010000500192011001500197020000500212020000600217020000700223020001500230 020001400245005001500259039000500274013000700279#VV12.07130#VV12.07131#25000#Vi ?t#H561D#510.76#^214#Hng dn hc sinh lp 9 n luyn thi vo lp 10 THPT mn t on#on Th Phit#Ti bn ln th 1 c chnh l, b sung#^aH.#^ai hc S phm #2012#^a140tr.^b24cm#Ton#Lp 9#n tp#Sch luyn thi#Sch c thm#on Th Phi t#Vanh#289615## 00581000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020066000510070015001170040039001320080005001710090 01800176010000500194011001500199020000800214020000600222020000700228020001400235 020001500249005001500264039000500279013000700284#VV12.07132#VV12.07133#25000#Vi ?t#H561D#807.6#^214#Hng dn hc sinh lp 9 n luyn thi vo lp 10 THPT mn ng vn#Nguyn Cng L#Ti bn ln th 1 c chnh l, b sung#^aH.#^ai hc S ph m#2012#^a136tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Cng L#Vanh#289616## 00654000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020054000540070021001080080005001290090010001340100 00500144011001500149021013700164020001000301039000500311020001800316013000700334 020000900341020001600350005001000366#VN12.02389#VN12.02390#40000#Vi?t#NH556V#34 2.597#^214#Nhng vn bn hng dn v x pht vi phm hnh chnh#Ngc Linh tuyn chn#^aH.#^aDn tr#2012#^a198tr.^b19cm#Gm nhng ngh nh ca Chnh ph v vi c x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc gio dc, bo him y t, vi phm gi ao thng ng b#Php lut#Vanh#Vn bn php lut#289617#Vit Nam#Pht hnh ch nh#Ngc Linh## 00628000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050010000560020060000660070015001260080005001410090 01000146010000500156011001500161021012700176020001000303020000800313020000800321 039000500329013000700334020000900341#VN12.02391#VN12.02392#52000#Vi?t#QU600#34 6.59705#^214#Ngc Linh#Quy nh v lp di chc v tha k theo php lut hin h nh#Ngc Linh b.s.#^aH.#^aDn tr#2012#^a258tr.^b19cm#Gm nhng quy nh chung v tha k v di chc. Gii thiu mt s mu di chc tham kho v cc vn bn ph p lut c lin quan#Php lut#Tha k#Di chc#Vanh#289618#Vit Nam## 00497000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050012000550020019000670070012000860080005000980090 01000103010000500113011001500118020001700133020000900150020001200159039000500171 012004800176013000700224#VN12.02393#VN12.02394#22000#Vi?t#V106B#895.92233#^214# Nguyn Tun#Vang bng mt thi#Nguyn Tun#^aH.#^aDn tr#2012#^a124tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Vanh#Tc phm vn hc chn lc dng trong nh trng#289619## 00491000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050010000560020017000660070010000830080005000930090 01000098010000500108011001400113020001700127020000900144020001200153039000500165 012004800170013000700218#VN12.02395#VN12.02396#16000#Vi?t#H454B#895.922332#^214 #Khi Hng#Hn bm m tin#Khi Hng#^aH.#^aDn tr#2012#^a88tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Vanh#Tc phm vn hc chn lc dng trong nh tr ng#289620## 00480000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050009000560020007000650070009000720080005000810090 01000086010000500096011001500101020001700116020000900133020001200142039000500154 012004800159013000700207#VN12.02397#VN12.02398#26000#Vi?t#N114V#895.922334#^214 #Bi HIn#Nm v#Bi HIn#^aH.#^aDn tr#2012#^a143tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Truyn ngn#Vanh#Tc phm vn hc chn lc dng trong nh trng#289621## 00481000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050008000570020009000650070008000740080005000820090 01000087010000500097011001500102020001700117020000900134020001200143039000500155 012004800160013000700208#VN12.02399#VN12.02400#39000#Vi?t#CH300P#895.922332#^21 4#Nam Cao#Ch pho#Nam Cao#^aH.#^aDn tr#2012#^a215tr.^b19cm#Vn hc hin i#V it Nam#Truyn ngn#Vanh#Tc phm vn hc chn lc dng trong nh trng#289622# # 00485000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050010000560020010000660070010000760080005000860090 01000091010000500101011001500106020001700121020000900138020001200147039000500159 012004800164013000700212#VN12.02401#VN12.02402#19000#Vi?t#L107L#895.922332#^214 #Nht Linh#Lnh lng#Nht linh#^aH.#^aDn tr#2012#^a108tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Vanh#Tc phm vn hc chn lc dng trong nh trng#289 623## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050016000550020017000710030004000880070016000920080 00500108009001000113010000500123011001400128020001700142020000900159020000400168 039000500172013000700177#VN12.02403#VN12.02404#20000#Vi?t#NG558#895.9221#^214# Trnh Quang Cu#Ngi t qu ta#Th#Trnh Quang Cu#^aH.#^aDn Tr#2012#^a78tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#289624## 00808000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050013000540020015000670070013000820220004000952210 02600099008001000125009001800135010000500153011001500158021020900173020000800382 02000100039002000080040003900050040802000160041302000160042901300070044502000050 0452005001300457#VN12.02405#VN12.02406#30000#Vi?t#CH527L#959.793#^214#Nguyn S ng#Chuyn lng c#Nguyn Sng#T.2#nh Bnh Thu Long Tuyn#^aCn Th#^ai h c Cn Th#2012#^a127tr.^b19cm#Gii thiu khi qut lch s hnh thnh nh Bnh Thu - Long Tuyn tnh Cn Th vi nhng kin trc bn ci thn trong vn ho t m linh ca nh cng nh nhng ngy l hi ca vng t Bnh Thu - Long Tuyn#L ch s#Bnh Thu#Cn Th#Vanh#Di tch vn ho#Lng Long Tuyn#289625#nh#Nguyn Sng## 00483000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050018000550020021000730030016000940070018001100080 00500128009001400133010000500147011001500152020001700167020000900184020001200193 039000500205013000700210#VN12.02407#VN12.02408#39000#Vi?t#CH527T#895.9223#^214# Nguyn Ngc Chin#Chuyn tnh ca lnh#Tp truyn ngn#Nguyn Ngc Chin#^aH.#^a Nxb. H Ni#2012#^a190tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Vanh#28962 6## 00780000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020083000540080005001370090014001420100005001560110 01500161015004000176021026000216020001100476020000700487020002000494039000500514 013000700519#VN12.02409#VN12.02410#13000#Vi?t#NH556#373.126#^214#Nhng iu c n bit v tuyn sinh vo lp 10 trung hc ph thng nm hc 2012-2013#^aH.#^aNxb . H Ni#2012#^a163tr.^b19cm#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni#Cung cp m t s thng tin v ch tiu, m trng, i tng d tuyn, khu vc tuyn, xt tu yn, im cng thm, nhp hc... khi tuyn sinh vo Lp 10 Ph thng trung hc n m hc 2012-2013 cho cc trng khng chuyn v mt s trng chuyn trung hc p h thng#Tuyn sinh#Lp 10#Ph thng trung hc#Vanh#289627## 00472000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050017000560020010000730030012000830070017000950080 00500112009001900117010000500136011001500141020001700156020000900173020001200182 039000500194013000700199#VN12.02411#VN12.02412#54000#Vi?t#L312T#895.922334#^214 #Trung Trung nh#Lnh trn#Tiu thuyt#Trung Trung nh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn #2010#^a283tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Vanh#289628## 00656000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050020000380020036000580070037000940080018001310090023001490100 00500172011001500177021017100192020000800363020000900371005001000380039000500390 013000700395#VN12.02413#30000#Vi?t#L107#658#^214#Trnh Th Kim Hng#Lnh o & qun l - Mt ngh thut#B.s.: Trnh Th Kim Hng, Nguyn#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a144tr.^b19cm#Tm hiu v nhim v ca ngi lnh o v qun l. a ra nhng phm cht ca ngi lnh o v qun l cng mt s cng vic c th thc hnh lm ngi lnh o qun l#Qun l#Lnh o# Nguy n#Vanh#289629## 00469000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050011000550020013000660030016000790070011000950080 01100106009001600117010000500133011001500138020001700153020000900170020001200179 039000500191013000700196#VN12.02415#VN12.02414#35000#Vi?t#L126C#895.92234#^214# Phng Lan#Ly chng xa#Tp truyn ngn#Phng Lan#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#20 11#^a192tr.^b18cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Vanh#289630## 00567000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050020000560020025000760030025001010070020001260080 01100146009001600157010000500173011001500178015004300193020001700236020000900253 020001200262039000800274013000700282#VN12.02416#VN12.02417#60000#Vi?t#GI-551R#8 95.9223#^214#Nguyn Th Cm Chu#Gia ranh gii sng cht#Tp truyn ngn tnh y u#Nguyn Th Cm Chu#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2011#^a206tr.^b19cm#Bt danh k hc ca tc gi: Qunh Cm T#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#P.Nhung#2 89631## 00490000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050008000550020008000630030004000710070008000750080 01100083009001600094010000500110011001400115015003800129020001700167020000900184 020000400193039000800197013000700205#VN12.02418#VN12.02419#15000#Vi?t#103T#895 .92214#^214#Hoi An#i tnh#Th#Hoi An#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2011#^a68tr.^ b19cm#Tn tht ca tc gi: Hong Quc Ton#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Nhun g#289632## 00516000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020024000710070017000950080011001120090 01600123010000500139011001500144012003500159020001700194020000900211039000800220 013000700228020001500235#VN12.02420#VN12.02421#20000#Vi?t#L100C#895.9223#^214#N guyn Huy Tng#L c thu su ch vng#Nguyn Huy Tng#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2012#^a142tr.^b18cm#Tc phm vn hc Vit Nam chn lc#Vn hc hin i#Vit Nam#P.Nhung#289633#Truyn lch s## 00532000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620050007000670020014000740070007000880080 01100095009001600106010000500122011001500127012002500142020001700167020000900184 020000400193039000800197013000700205015003000212#VN12.02422#VN12.02423#VN12.0242 4#20000#Vi?t#T123T#895.922132#^214#T Hu#Tp th T y#T Hu#^ang Nai#^aNxb . ng Nai#2012#^a166tr.^b18cm#Thi ca Vit Nam chn lc#Vn hc hin i#Vit Na m#Th#P.Nhung#289634#Tn sch ngoi ba ghi: T y## 01062000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510030088000890070057001770080005002340090 01400239010000500253011001500258021029400273020001100567020000900578020000700587 02000130059402000140060700500120062100500180063300500140065100500170066500500150 0682039000800697013000700705#VN12.02425#VN12.02426#23000#Vi?t#S450T#372.6#^214# S tay - cm nang ting Vit tiu hc#Dng cho hc sinh cc lp 1, 2, 3, 4, 5 t c, t hc v vn ln hc kh, hc gii#T c Hin (ch.b.), Nguyn Trung Kin, Nguyn Kim Sa...#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a160tr.^b17cm#Tng hp nhng ki n thc c bn v mn ting Vit tiu hc, c chia thnh cc phn: ch ci, ch , ting, t; luyn t v cu, c, vit, ghi nh; mt s t loi ting Vit; cu v cc b phn ca cu; cc du cu; thnh ng, tc ng theo ch im; ca dao v mt s bin php ngh thut tu t#Ting Vit#Tiu hc#S tay#Sch tra cu#Sch c thm#T c Hin#Nguyn Trung Kin#Nguyn Kim Sa#Nguyn Khnh Ho#Nguyn Ma i Lan#P.Nhung#289635## 00678000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020032000490030031000810070013001120080005001250090 01800130010000500148011001500153021009600168020000500264020001000269020001600279 020002000295020000700315020001400322005001300336039000800349013000700357#VN12.02 427#VN12.02428#32000#Vi?t#S450T#510#^214#S tay cng thc ton ph thng#Dng c ho hc sinh THCS v THPT#Ng Long Hu#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a222tr.^b17cm #Tng hp kin thc Ton trung hc c s v trung hc ph thng di dng cc c ng thc, qui tc#Ton#Cng thc#Trung hc c s#Ph thng trung hc#S tay#Sch c thm#Ng Long Hu#P.Nhung#289636## 00810000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510030040000690070021001090220004001300080 01800134009002300152010000500175011001500180012001800195021023400213020002000447 020001000467006001100477039000800488013000700496019000500503#VN12.02430#VN12.024 29#38000#Vi?t#H110G#158.1#^214#Ht ging tm hn#Cho lng dng cm v tnh yu cuc sng#First News bin dch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012 #^a286tr.^b15cm#Ht ging tm hn#Gm nhiu cu chuyn nh qua bn s tm th y ngha v gi tr ln lao ca th thch, cm nhn c s k diu, v p th c s ca c m, ca bn lnh v lng dng cm t mang n nim lc quan, ni m tin v tnh yu cuc sng#Tm l hc ng dng#Cuc sng#First News#P.Nhung#289 637#Dch## 00650000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820009000398080005000480050011000530020029000640030020000930070016001130080 01100129009001600140010000500156011001400161021017400175020000800349020001200357 039000800369013000700377#VN12.02431#VN12.02432#7000#Vi?t#K305T#371.3028#^214#H nh Hng#Vi b quyt gip bn thi #Kin thc ph thng#Hnh Hng b.s.#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2011#^a95tr.^b14cm#a ra cc phng php n lc hc tp, r n luyn ch; duy tr ch hng, n lc lu di v bn b v cch thc t chc hc tp mt cch khoa hc t kt qu hc tp tt#Hc tp#Phng php#P.Nhun g#289638## 00764000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820009000398080005000480050011000530020020000640030051000840070016001350080 01100151009001600162010000500178011001500183021026500198020000800463020001200471 039000800483013000700491#VN12.02433#VN12.02434#6000#Vi?t#L104S#371.3028#^214#H nh Hng#Lm sao hc gii#Nhng phng php gip bn tr thnh hc sinh gii# Hnh Hng b.s.#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2011#^a125tr.^b14cm#a ra nhng kinh nghim, nhng phng php thit thc nhm mc ch hc tp tt nh: bit n lc t ch, tr ch khc phc mi tr ngi, tm ra mt cch hc ph hp lnh hi kin thc c bn trong sch v v cuc sng, vn ln chim lnh nh cao ca t ri thc#Hc tp#Phng php#P.Nhung#289639## 00862000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430050014000480020066000620030021001280290020001490070 01900169004001800188008001100206009001600217010000500233011001500238021024100253 020001000494020001000504020000700514039000800521013000700529020001200536#VN12.02 435#VN12.02436#8000#Vi?t#C115B#428#^214#Hong Vn Lc#Cn bn m thoi ting A nh dnh cho ti x taxi, cyclo, honda m#Trnh by Vit - Anh#English for driver s#Hong Vn Lc b.s.#Ti bn ln th 4#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2011#^a127tr.^ b14cm#Gm nhng mu m thoi bng ting Anh theo cc tnh hung dnh cho i t ng l ti x taxi, cng nhn p xch l v li xe honda m c trnh by di dng mu cu i p, mt bn ting Anh, mt bn ting Vit c km theo phn ph in m#Ting Anh#m thoi#Li xe#P.Nhung#289640#Sch t hc## 00655000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050010000710020025000810030 01400106007001500120008000500135009001000140010000500150011001500155021015800170 020001000328020001200338039000800350013000700358#VN12.02437#CDVN.01627#CDVN.0162 6#VN12.02438#30000#Vi?t#T550H#428#^214#Hong Yn#T hc ting Anh cp tc#C k m a CD#Hong Yn b.s.#^aH.#^aDn tr#2012#^a271tr.^b14cm#Hng dn t hc tin g Anh qua cc ch thng dng nh: cho hi, cm n, xin li, ln u gp g l m quen - gii thiu, nh hng, t phng khch sn...#Ting Anh#Sch t hc#P .Nhung#289641## 00489000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030024000540070009000780080005000870090026000920100 00500118011001400123012002800137020001100165020000900176020001400185005000900199 039000800208013000700216#VV12.07134#7000#Vi?t#L527C#372.63#^214#Luyn ch p#C h ng nt thanh, m#Thin n#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a23tr.^b24c m#Luyn ch p rn nt ngi#Ting Vit#Tp vit#Sch c thm#Thin n#P.Nhung #289642## 00827000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050015000540020052000690070042001210220004001630080 00500167009002600172010000500198011001500203021018600218020000800404020001600412 020002200428020001500450005001800465039000800483013000700491005001500498#VV12.07 135#VV12.07136#43000#Vi?t#TH308K#005.071#^214#Trn Don Vinh#Thit k bi ging tin hc dnh cho trung hc c s#Trn Don Vinh (ch.b.), Trng Th Thu H#Q.1# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a215tr.^b24cm#Gii thiu phng php thit k cc bi ging tin hc dng cho hc sinh trung hc c s nh lm quen vi tin hc v my tnh in t, phn mm hc tp, h iu hnh v son tho vn bn#Tin hc#Trung hc c s#Phng php ging dy#Sch gio vin#Trng Th Thu H#P.Nh ung#289643#Trn Don Vinh## 00778000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050015000540020052000690070042001210220004001630080 00500167009002600172010000500198011001500203021013700218020000800355020001600363 020002200379020001500401005001800416039000800434013000700442005001500449#VV12.07 137#VV12.07138#40000#Vi?t#TH308K#005.071#^214#Trn Don Vinh#Thit k bi ging tin hc dnh cho trung hc c s#Trn Don Vinh (ch.b.), Trng Th Thu H#Q.3# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a193tr.^b24cm#Gii thiu phng php thit k cc bi ging tin hc v lp trnh n gin v v cc phn mm hc tp dng c ho hc sinh trung hc c s#Tin hc#Trung hc c s#Phng php ging dy#Sch g io vin#Trng Th Thu H#P.Nhung#289644#Trn Don Vinh## 00661000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020042000510070057000930220004001500080005001540090 02600159010000500185011001500190020001100205020001200216020000600228020001400234 00500120024800500110026000500210027100500130029200500150030503900080032001300070 0328#VV12.07139#VV12.07140#32000#Vi?t#K305T#372.6#^214#Kin thc ting Vit v bi vn mu lp 3#L Anh Xun (ch.b.), Hong Bnh, Nguyn Th Hng Lan...#T.2#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a165tr.^b24cm#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 3#S ch c thm#L Anh Xun#Hong Bnh#Nguyn Th Hng Lan#Trnh Cam Ly#Nguyn Th Th#P.Nhung#289645## 00661000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020042000510070057000930220004001500080005001540090 02600159010000500185011001500190020001100205020001200216020000600228020001400234 00500120024800500110026000500210027100500130029200500150030503900080032001300070 0328#VV12.07141#VV12.07142#33000#Vi?t#K305T#372.6#^214#Kin thc ting Vit v bi vn mu lp 4#L Anh Xun (ch.b.), Hong Bnh, Nguyn Th Hng Lan...#T.2#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a156tr.^b24cm#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 4#S ch c thm#L Anh Xun#Hong Bnh#Nguyn Th Hng Lan#Trnh Cam Ly#Nguyn Th Th#P.Nhung#289646## 00661000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020042000510070057000930220004001500080005001540090 02600159010000500185011001500190020001100205020001200216020000600228020001400234 00500120024800500110026000500210027100500130029200500150030503900080032001300070 0328#VV12.07144#VV12.07143#39000#Vi?t#K305T#372.6#^214#Kin thc ting Vit v bi vn mu lp 5#L Anh Xun (ch.b.), Hong Bnh, Nguyn Th Hng Lan...#T.1#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a191tr.^b24cm#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 5#S ch c thm#L Anh Xun#Hong Bnh#Nguyn Th Hng Lan#Trnh Cam Ly#Nguyn Th Th#P.Nhung#289647## 00661000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020042000510070057000930220004001500080005001540090 02600159010000500185011001500190020001100205020001200216020000600228020001400234 00500120024800500110026000500210027100500130029200500150030503900080032001300070 0328#VV12.07145#VV12.07146#37000#Vi?t#K305T#372.6#^214#Kin thc ting Vit v bi vn mu lp 5#L Anh Xun (ch.b.), Hong Bnh, Nguyn Th Hng Lan...#T.2#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a184tr.^b24cm#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 5#S ch c thm#L Anh Xun#Hong Bnh#Nguyn Th Hng Lan#Trnh Cam Ly#Nguyn Th Th#P.Nhung#289648## 00682000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490030097000900070051001870220004002380080 00500242009002600247010000500273011001500278020001200293020000800305020000600313 020001400319005001900333005001300352039000800365013000700373#VV12.07147#VV12.071 48#52000#Vi?t#R203K#807#^214#Rn k nng lm vn v bi vn mu lp 8#Kin thc l thuyt v lm vn. Nhng bi lm vn c trong ng vn 8. Nhng bi lm vn n ng cao#B.s., tuyn chn: on Th Kim Nhung, Phm Th Nga#T.2#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2012#^a260tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 8#Sch c thm#on T h Kim Nhung#Phm Th Nga#P.Nhung#289649## 00576000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020019000510070032000700080005001020090026001070100 00500133011001500138015005400153020000500207020000600212020000800218020001400226 005001500240005001600255039000800271013000700279#VV12.07149#VV12.07150#26000#Vi ?t#B454T#372.7#^214#405 bi tp ton 5#Nguyn c Tn, Phan Hong Ngn#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2012#^a141tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba ghi: Tuyn chn 405 bi tp ton 5#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#Phan Hong Ngn# P.Nhung#289650## 00669000000000313000450002600110000002600110001100200470002200300320006900700560 01010140007001570410005001641810006001690820007001758080005001820080005001870090 02600192010000500218011001500223020000700238020001400245039000400259005000900263 005001200272005002200284005001500306020000700321020002000328013000700348#VV12.07 152#VV12.07151#1050 cu hi trc nghim a l 12 theo ch #Chng trrnh chu n v nng cao#L Thng (ch.b.), V nh Ho, m Nguyn Thu Dng...#30000#Vi? t#M458N#915.97#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a208tr.^b24cm#a l#S ch c thm#Hu#L Thng#V nh Ho#m Nguyn Thu Dng#ng Quc Chnh#Lp 12 #Cu hi trc nghim#289651## 00574000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020058000490070068001070080005001750090026001800100 00500206011001500211020001000226020001600236020001400252005001900266005001200285 039000400297013000700301#VV12.07153#VV12.07154#62000#Vi?t#C120N#428#^214#Cm na ng n luyn hc sinh gii ting Anh trung hc c s#Phan Th Minh Chu ch.b. ; L Thanh H b.s., tuyn chn, gii thiu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a30 6tr.^b24cm#Ting Anh#Trung hc c s#Sch c thm#Phan Th Minh Chu#L Thanh H #Hu#289652## 00764000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020044000570030047001010070041001480080005001890090 02600194010000500220011001500225020000800240020001700248020001600265020002000281 02000100030102000140031100500120032500500120033700500120034900500210036100500210 0382039000400403013000700407#VV12.07155#VV12.07156#44000#Vi?t#CH527#398.209597 #^214#Chuyn vn hc dn gian trong nh trng#Dnh cho trung hc c s - tru ng hc ph thng#L Anh Xun, V Th Dung, V Hi Minh...#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2012#^a208tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc dn gian#Trung hc c s#Ph thng trung hc#Chuyn #Sch c thm#L Anh Xun#V Th Dung#V Hi Minh#Nguyn Th nh Tuyt#Nguyn Th Hng Lan#Hu#289653## 00569000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020041000500030064000910070015001550080005001700090 02600175010000500201011001500206020000800221020000700229020001500236005001500251 039000400266013000700270020001400277#VV12.07157#VV12.07158#53000#Vi?t#CH527#80 7#^214#Chuyn n tp v luyn thi Ng vn 12#Ti liu n thi tt nghip THPT v tuyn sinh i hc, cao ng#Khut Th Khoa#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#20 12#^a271tr.^b24cm#Ng vn#Lp 12#Sch luyn thi#Khut Th Khoa#Hu#289654#Sch c thm## 00747000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050015000530020019000680070015000870080005001020090 02000107010000500127011002600132021024900158020002000407020001000427020001300437 039000400450013000700454004000800461#VV12.07159#VV12.07160#36000#Vi?t#GI-103P#7 43.4#^214#Lng Xun Nh#Gii phu to hnh#Lng Xun Nh#^aH.#^aT in Bch k hoa#2012#^a178tr., 6 tr. nh^b21cm#Tm hiu v gii phu to hnh gip ho s hi u r t l, c im, cu trc, hnh khi ton b v mi b phn ca c th con ngi c th hnh dung c v tr ca tng b phn khi c nhng chuyn bin v hnh thi bn ngoi do tc ng to nn#Ngh thut to hnh#Gii phu#C th ngi#Hu#289655#Ti bn## 00527000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020040000530070012000930220004001052210010001090080 00500119009002600124010000500150011001500155020001000170020001400180005001200194 039000400206013000700210020000800217005001200225#VV12.07162#VV12.07161#70000#Vi ?t#B103T#546.076#^214#Bi tp bi dng hc sinh gii ho hc#Cao C Gic#T.2#Ho v c#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a339tr.^b24cm#Ho v c#Sch c th m#Cao C Gic#Hu#289656#Bi tp#Cao C Gic## 00507000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500020040000550070012000950220004001072210011001110080 00500122009002600127010000500153011001500158020001100173020001400184005001200198 039000400210020000800214013000700222#VV12.07163#VV12.07164#100000#Vi?t#B103T#54 7.0076#^214#Bi tp bi dng hc sinh gii ho hc#Cao C Gic#T.3#Ho hu c#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a542tr.^b24cm#Ho hu c#Sch c thm#Cao C Gic#Hu#Bi tp#289657## 00910000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340050014000390020019000530290018000720070034000900040013001240080 00500137009002600142010000500168011001500173021030400188020000900492020000700501 006001400508039000400522013000700526019000800533015004200541012001300583#VV12.07 165#90000#Vi?t#NG454N#401#^214#Chomsky, Noam#Ngn ng v thc#Language and mi nd#Noam Chomsky ; Hong Vn Vn dch#In ln th 3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2012#^a332tr.^b24cm#Gm nhng bi vit ca Chomsky v nhng ng gp ca ngn n g hc vo vic nghin cu thc trong qu kh, hin ti v tng lai; tm hiu hnh thc v ngha ca cc ngn ng t nhin; bn cht hnh thc ca ngn ng ; ngn ng hc v trit hc cng nh ngn ng hc sinh hc v kh nng ca con n gi#Ngn ng# thc#Hong Vn Vn#Hu#289658#Dch M#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni#T sch Dch## 00900000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820010000538080005000630050013000680020036000810070043001170080 00500160009002600165010000500191011001500196015003800211021026000249020001000509 020001500519020000900534020001100543005002100554039000400575013000700579#VV12.07 166#VV12.07167#VV12.07168#28500#Vi?t#GI-108T#346.59704#^214#H Thu Ngc#Gio t rnh php lut s hu tr tu#H Thu Ngc (ch.b.), Nguyn Hong M Linh#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2012#^a174tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Ngoi thn g#Tng quan v khi nim s hu tr tu, c im ca quyn s hu tr tu v ph p lut v s hu tr tu. Trnh by cc vn lin quan n vic xc lp cng nh chuyn giao quyn s hu tr tu Vit Nam, vi phm php lut v s hu tr tu v x l vi phm#Php lut#S hu tr tu#Vit Nam#Gio trnh#Nguyn Hong M Linh#Hu#289659## 00435000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400050009000450020022000540030004000760070009000800080005000890090 02600094010000500120011001500125020001700140020000900157020000400166039000400170 013000700174#VV12.07169#19000#Vi?t#KH110V#895.92214#^214# Thin#Kht vng sn g v yu#Th# Thin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a245tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#289660## 00970000000000289000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200040 00308080005000340050018000390020055000570030021001120070018001330080005001510090 02600156010000500182011001500187012001700202015006800219021034100287020000800628 020001400636020001900650039000400669013000700673#VL12.00911#175000#Vi?t#C101P#5 43#^214#Nguyn nh Triu#Cc phng php vt l hin i ng dng trong ho hc #L thuyt v bi tp#Nguyn nh Triu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a61 4tr.^b27cm#T sch Khoa hc#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Kh oa hc T nhin#Trnh by c s l thuyt v bi tp thc hnh ca mt s phng php ph c ng dng ph bin hin nay trong nghin cu cu to cc hp cht ho hc nh: phng php ph hng ngoi v Raman, t ngoi - kh kin hunh quan g v ln quang, phng php ph cng hng t ht nhn, cng hng spin electron v ph khi ca cc hp cht hu c#Ho hc#Phn tch ph#Phng php vt l#Hu #289661## 00836000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050011000520020049000630070027001120080005001390090 02600144010000500170011001500175021029300190020001100483020000800494020000800502 020000800510005001600518039000500534013000700539#VL12.00912#VL12.00913#215000#V i?t#H107V#158.7#^214#L Vn Ho#Hnh vi t chc trong mt th gii ang thay i #L Vn Ho, Knud S. Larsen#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a385tr.^b27cm#T ng quan v hnh vi t chc, thi v ng c lm vic ca ngi lao ng. Tm hiu v trng thi kho mnh ca ngi lao ng, qu trnh hnh thnh nhm, lm vic theo nhm trong t chc, lnh o v quyn lc trong t chc, c cu t ch c, vn ho t chc, thay i v pht trin t chc#Tm l hc#T chc#Hnh vi#Q un l#Larsen, Knud S.#Uyn#289662## 00830000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450050011000500020050000610070028001110080005001390090018001440100 00500162011001500167015004100182021025100223020001700474020001100491020002300502 020001500525039000500540013000700545#VV12.07171#VV12.07170#Vi?t#V250T#398.095974 9#^214#Nguyn Th#V tn ngng lng ngh vng bc Tha Thin Hu#Nguyn Th s .t., gii thiu#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a263tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Trnh by tng quan, c im v yu t hnh thnh cc lng ngh tiu biu vng bc Tha Thin Hu. Gii thiu mt s nt c trng v thit ch v i sng tm linh cc lng ngh, i sng tm linh v tnh c kt trong cng ng c dn cc lng ngh#Vn ho dn gian#Tn ngng#Lng ngh truyn thn g#Tha Thin-Hu#Uyn#289663## 00957000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200140 00338080005000470050020000520020060000720030020001320070048001520080005002000090 01800205010000500223011001500228015004100243021027400284020001700558020001200575 020000800587020001700595020000800612039000500620013000700625020001100632#VV12.07 172#VV12.07173#Vi?t#103T#398.209597157#^214#Hong Th Thu Hng#"i th" - sc h dng trong nghi l ca ngi Dao Qun cht#Song ng Vit - Dao#Hong Th Thu H ng s.t., bin dch, gii thiu#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a411tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu i nt v tn gi, ngun gc d n c, a bn c tr, mi trng x hi, hnh thi kinh t, i sng vn ho vt cht v vn ho tinh thn ca ngi Dao Qun Cht Yn Bi. Tng hp nhng cu chuyn ca ngi Dao di dng tht ngn bng ting Dao v ting Vit#Vn ho d n gian#Dn tc Dao#Nghi l#Vn hc dn gian#Yn Bi#Uyn#289664#L cp sc## 00807000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450050016000500020067000660070039001330080005001720090018001770100 00500195011001500200015004100215021018900256020002000445020001200465020000800477 020000900485020001100494039000500505013000700510#VV12.07174#VV12.07175#Vi?t#L250 C#398.0959712#^214#Nguyn Thin T#L cp sc mn phi then n pha ty ca dn tc Ty tnh Cao Bng#Nguyn Thin T gii thiu, s.t., b.s.#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a578tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu mt s vn v then, l cp sc. Trnh by ni dung, vai tr x hi, bn cht, n gha v gi tr ca l k yn gii hn v l cp sc Bt Ty phi n pha ty tnh Cao Bng#Tn ngng dn gian#Dn tc Ty#Nghi l#Cao Bng#L cp sc#Uyn#2 89665## 00999000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020053000490070046001020080005001480090018001530100005001710110 01500176015004100191021031400232020000900546020000900555020001700564005001600581 00500090059700500160060600500160062200500140063803900050065201300070065702000090 0664#VV12.07176#VV12.07177#Vi?t#H454N#306.809597#^214#Hn nhn v gia nh cc d n tc thiu s Vit Nam#Nguyn Hng Khu, Lm Nhn, Nguyn Th Ngn...#^aH.#^a Vn ho dn tc#2012#^a874tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tn g quan v a l t nhin, dn c, i sng vn ha, x hi, i sng hn nhn, gia nh v nhng bin i trong hn nhn, gia nh ca ngi Khmer Nam B, ng i Ch Ro, ngi Nng, ngi Kh M. Gii thiu mt s vn v hn nhn v gia nh ca ngi Khmer Nam B, ngi Ch Ro, ngi Nng v ngi Kh M.#Hn nhn# Gia nh#Dn tc thiu s#Nguyn Hng Khu#Lm Nhn#Nguyn Th Ngn#Trn Thy D ng#Trn Th Tho#Uyn#289666#Vit Nam## 00559000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050012000490020009000610070040000700220004001100080005001140090 01800119010000500137011001500142015004100157020001700198020001400215020000900229 020000700238039000500245013000700250005001200257#VV12.07178#VV12.07179#Vi?t#M400 M#398.209597#^214#Bi Vn Li#Mo Mng#Bi Vn Li s.t., bin dch, gii thiu#T .2#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a935tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vi t Nam#Vn hc dn gian#Dn tc Mng#Vit Nam#S thi#Uyn#289667#Bi Vn Li## 00655000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200100 00358080005000450050012000500020018000620070012000800080005000920090018000970100 00500115011001500120015004100135021017700176020002700353020000900380039000500389 013000700394#VV12.07180#VV12.07181#Vi?t#NGH250C#680.09597#^214#V T Trang#Ngh c nc Vit#V T Trang#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a286tr.^b21cm#TTS ghi: H i Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu v lch s hnh thnh v pht trin ca cc ngh th cng truyn thng nc ta nh ngh gm, ngh rn, ngh c ng, ngh chm bc, chm vng, ngh lm cy ba...#Ngh th cng truyn thng#Vit Na m#Uyn#289668## 00635000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450050012000500020037000620070047000990080005001460090018001510100 00500169011001500174015004100189020001700230020001400247020001300261020001200274 020000900286020001000295005001600305039000500321013000700326#VV12.07182#VV12.071 83#Vi?t#TR561C#398.809597#^214#Ka S Ling#Trng ca cc dn tc Bana, , Hr# S.t., gii thiu: Ka S Ling, Nguyn Vn Giai#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a663 tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Dn tc Ba N a#Dn tc #Dn tc Hr#Vit Nam#Trng ca#Nguyn Vn Giai#Uyn#289669## 00580000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200130 00348080005000470050012000520020030000640030023000940070041001170080005001580090 01800163010000500181011001500186015004100201020001700242020001300259020000800272 020001000280039000500290013000700295#VV12.07184#VV12.07185#Vi?t#TR561C#398.80959 755#^214#Ka S Ling#Trng ca Ging Hlh xu bng#Dn tc Chm Ph Yn# Ka S Ling s.t., bin dch, gii thiu#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a767tr.^b21cm#T TS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Dn tc Chm#Ph Yn#Tr ng ca#Uyn#289670## 00765000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050023000460020031000690070024001000080005001240090018001290100 00500147011001500152015004100167021019600208020001300404020001200417020000800429 020001700437020000900454039000500463013000700468#VV12.07186#VV12.07187#Vi?t#V115 H#305.899#^214#Bun Krng Tuyt Nhung#Vn ho mu h qua s thi # Bun Krng Tuyt Nhung#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a335tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh d n gian Vit Nam#Gii thiu v vn ho mu h trong i sng tc ngi, vn ho mu h qua h thng ti s thi v h thng nhn vt n. S tip nh n ca ngi i vi vn ho mu h trong s thi#Dn tc #Dn tc hc#V n ho#Ch mu quyn#Vit Nam#Uyn#289671## 00650000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050017000490020020000660030037000860070057001230080005001800090 01800185010000500203011001500208015004100223020001700264020001300281020000900294 020000700303006000700310006001900317039000500336013000700341#VV12.07188#VV12.071 89#Vi?t#B103C#398.209597#^214#Linh Nga Nikm#Bi ca chng msn#Klei Khan m Sn. S thi - khan #S.t., dch: Linh Nga Nikm, Y Khem, Y Wang Ml Dun Du #^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a367tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Dn tc #Vit Nam#S thi#Y Khem#Y Wang Ml Dun Du#Uy n#289672## 00919000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460050016000510020055000670070033001220080005001550090018001600100 00500178011001500183015004100198021035500239020000900594020000800603020001100611 020000700622039000500629013000700634#VV12.07190#VV12.07191#Vi?t#S105P#338.109597 45#^214#Nguyn Vn Tng#Sn phm ng cc v ngh mm truyn thng Qung Bnh#N guyn Vn Tng s.t., gii thiu#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a279tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Khi qut v iu kin t nhin pht tri n sn phm ng cc Qung Bnh, cc mn ngon c sng to ra t sn phm ng c c, thi v gieo trng v cng c sn xut, ch bin ng cc. Gii thiu i nt v iu kin t nhin, hin trng ngh c, cc vng v phng tin dng c nh bt c, mt s ngh mm truyn i v cch ch bin cc loi mm ngon#Sn xut# Ng cc#Qung Bnh#Mm c#Uyn#289673## 00512000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020010000680030011000780070014000890080 01600103009005700119010000500176011001500181020001700196020000900213020001200222 039000500234013000700239#VN12.02440#VN12.02439#52000#Vi?t#S455M#895.9223#^214#N ng Quc Lp#Sng mn#Tp truyn#Nng Quc Lp#^aH. ; Cao Bng#^aVn ho dn t c ; Hi Vn hc Ngh thut tnh Cao Bng#2012#^a199tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Truyn ngn#Uyn#289674## 00443000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020009000670030004000760070013000800080 00500093009001800098010000500116011001400121020001700135020000900152020000400161 039000500165013000700170#VN12.02441#VN12.02442#25000#Vi?t#B431N#895.9221#^214#T hn Vn Tp#Bng ni#Th#Thn Vn Tp#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a69tr.^b19cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Uyn#289675## 00445000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050007000540020023000610030004000840070007000880080 00500095009001800100010000500118011001400123020001700137020000900154020000400163 039000500167013000700172#VN12.02443#VN12.02444#25000#Vi?t#L513L#895.9221#^214#H i H#Lng ling thng ging#Th#Hi H#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a83tr.^b19c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Uyn#289676## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050016000550020016000710030004000870070016000910080 00500107009001800112010000500130011001500135020001700150020000900167020000400176 039000500180013000700185#VN12.02445#VN12.02446#25000#Vi?t#M103A#895.92214#^214# Phan Cng Hoch#Mi m gia nh#Th#Phan Cng Hoch#^aH.#^aVn ho dn tc#2012# ^a103tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Uyn#289677## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020019000680030008000870070014000950080 00500109009001800114010000500132011002500137020001700162020000900179020000400188 039000500192013000700197#VN12.02447#VN12.02448#40000#Vi?t#H561#895.9221#^214#P hm Nh Tin#Hng i tnh th#Tp th#Phm Nh Tin#^aH.#^aVn ho dn tc#201 2#^a135tr., 4tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Uyn#289678## 00743000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020031000660070015000970040042001120080 00500154009003300159010000500192011001500197021021300212020000900425020001000434 020000900444039000500453013000700458#VV12.07192#VV12.07193#76000#Vi?t#T103B#551 .2#^214#Cao nh Triu#Tai bin ng t v sng thn#Cao nh Triu#Ti bn ln th 1, c sa cha v b sung#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2012#^a178t r.^b24cm#M t v cc trn ng t v sng thn trn th gii. Nhng khi nim c bn v ng t v sng thn. Nghin cu biu hin hot ng ng t v cc bin php gim nh nh hng ca tai bin ng t Vit Nam#ng t#Sng thn #Tai bin#Uyn#289679## 00562000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100050 00350820004000408080005000440050018000490020007000670030012000740070036000860080 00500122009006100127010000500188011001500193020001700208020000300225020001200228 006001200240039000500252013000700257019000800264#VV12.07194#VV12.07195#100000#V i?t#L428#813#^214#Nabokov, Vladimir#Lolita#Tiu thuyt#Vladimir Nabokov ; Dng Tng dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#201 2#^a431tr.^b24cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Dng Tng#Uyn#289680#Dch M ## 00567000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020020000630030012000830070032000950080 00500127009006100132010000500193011001500198020001700213020000300230020001200233 006001200245039000500257013000700262019000800269#VV12.07196#VV12.07197#95000#Vi ?t#L430N#813#^214#Giffin, Emily#London ngy nng h#Tiu thuyt#Emily Giffin ; T hanh Hng dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Na m#2012#^a476tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Thanh Hng#Uyn#289681#D ch M## 00653000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050016000500020064000660070064001300080005001940090 06100199010000500260011001500265020001700280020000300297020001200300005001400312 006001800326039000400344013000700348019000800355#VV12.07198#VV12.07199#60000#Vi ?t#NH124K#813#^214#Alexie, Sherman#Nht k hon ton c tht ca mt ngi Anh ing bn thi gian#Sherman Alexie ; Ellen Forney minh ho ; Nguyn Lin Hng d ch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a297t r.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Forney, Ellen#Nguyn Lin Hng#Hu#289 682#Dch M## 00471000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020019000680030012000870070013000990080 00500112009001900117010000500136011001500141020001700156020000900173020001200182 039000400194013000700198#VV12.07200#VV12.07201#60000#Vi?t#D558T#895.92234#^214# Nguyn An C#Di tn phng v#Tiu thuyt#Nguyn An C#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn #2012#^a275tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Hu#289683## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020007000630030012000700070009000820080 00500091009001900096010000500115011001500120020001700135020000900152020001200161 039000400173013000700177#VV12.07202#VV12.07203#79000#Vi?t#D250#895.9223#^214#P ham Dan#D t#Tiu thuyt#Dan Pham#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a384tr.^b21cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Hu#289684## 00552000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050020000490020019000690070040000880080005001280090 05200133010000500185011001500190020001700205020000500222020001200227006001400239 039000400253013000700257019001000264#VV12.07205#VV12.07204#94000#Vi?t#B105#843 #^214#Houellebecq, Michel#Bn v vng t#Michel Houellebecq ; Cao Vit Dng dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a462tr.^b21c m#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#Cao Vit Dng#Hu#289685#Dch Php## 00445000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020019000630030004000820070009000860080 00500095009001900100010000500119011001400124020001700138020000900155020000400164 039000400168013000700172#VV12.07207#VV12.07206#36000#Vi?t#R306M#895.9221#^214#L Hong#Ring mt tnh yu#Th#L Hong#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a95tr.^b20 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#289686## 00469000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050010000470020010000570030004000670070010000710080018000810090 05500099010000500154011001500159020001700174020000900191020000400200039000400204 013000700208#VV12.07208#VV12.07209#Vi?t#S431L#895.9221#^214#Bi Thng#Sng lng# Th#Bi Thng#^aH. ; Qung Ngi#^aNxb. Hi Nh vn ; Hi Vn hc Ngh thut Qun g Ngi#2012#^a110tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#289687## 00481000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050013000550020012000680070013000800080005000930090 01900098010000500117011001500122020001700137020000900154020000700163020000800170 039000400178013000700182020001400189#VV12.07210#VV12.07211#65000#Vi?t#TH550G#89 5.9226#^214#Thi Kim Lan#Th gi con#Thi Kim Lan#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^ a219tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th t#Tu bt#Hu#289688#Sch song ng# # 00498000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020009000620030004000710070008000750080 00500083009001900088010000500107011001400112015003400126020001700160020000900177 020000400186039000400190013000700194014000700201#VV12.07212#VV12.07213#30000#Vi ?t#M501N#895.9221#^214#L Hng#Ma nng#Th#L Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012 #^a95tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Hunh Ngc Lit#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H u#289689#30000## 00687000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020038000650070011001030080005001140090 01900119010000500138011001500143021019400158020002100352020000800373020000800381 020000900389039000400398013000700402#VV12.07214#VV12.07215#50000#Vi?t#H450C#335 .4346#^214#Triu Hng#H Ch Minh tinh hoa o c, tr tu#Triu Hng#^aH.#^aNx b. Hi Nh vn#2012#^a255tr.^b20cm#Tp hp cc bi vit ca tc gi Triu Hng v con ngi, tm hn, t tng, o c, nhn cch ca Ch tch H Ch Minh thn g qua cuc i hot ng cch mng v cc sng tc th vn ca Ngi#T tng H Ch Minh#o c#Tr tu#Bi vit#Hu#289690## 01095000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020023000460030096000690070059001650220004002242210020002280080 00500248009001900253010000500272011001400277015004800291005000800339005001100347 00500090035800500150036700500110038200500130039303900040040601300070041002102590 0417020001800676020002000694020001900714#VV12.07216#VV12.07217#Vi?t#X556D#369.09 2#^214#Xng danh b i c H#Cho mng i hi i biu Hi Cu chin binh thn h ph Vnh Yn ln th V - Nhim k 2012-2017#Kim Anh, Phng Thn, Hoi Bc... ; Phm Hng L tuyn chn#T.2#in hnh tin tin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a 97tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Cu chin binh thnh ph Vnh Yn#Kim Anh#Phng Thn#H oi Bc#Bi Th Thu H#Quang Vinh#Phm Hng L#TH#289691#Gii thiu hn 30 tp th v c nhn in hnh tin tin trong hot ng x hi, pht trin kinh t v xy dng Hi Cu chin binh thnh ph Vnh Yn v Chi hi trong sch vng mnh trong xy dng v bo v ng, chnh quyn, trong gi gn quc phng an ninh#T chc chnh tr#in hnh tin tin#Hi Cu chin binh## 00606000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520030013000830070042000960220004001382210 00900142008000500151009001100156010000500167011001400172020001800186020000900204 02000130021300500100022600500150023600600100025103900040026101300070026501900080 0272#VV12.07218#VV12.07219#25000#Vi?t#T112B#839.81#^214#Taynikma - Bu vt tht truyn#Truyn tranh#Jan Kjr, Merlin P. Mann ; Chu Giang dch#T.1#Vua trm#^aH. #^aKim ng#2012#^a59tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#an Mch#Truyn tranh#Kjr, Jan #Mann, Merlin P#Chu Giang#TH#289692#Dch M## 00608000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520030013000830070042000960220004001382210 01100142008000500153009001100158010000500169011001400174020001800188020000900206 02000130021500500100022800500150023800600100025303900040026301900080026701300070 0275#VV12.07220#VV12.07221#25000#Vi?t#T112B#839.81#^214#Taynikma - Bu vt tht truyn#Truyn tranh#Jan Kjr, Merlin P. Mann ; Chu Giang dch#T.2#Bang chut#^a H.#^aKim ng#2012#^a59tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#an Mch#Truyn tranh#Kjr, J an#Mann, Merlin P#Chu Giang#TH#Dch M#289693## 00615000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520030013000830070042000960220004001382210 01800142008000500160009001100165010000500176011001400181020001800195020000900213 02000130022200500100023500500150024500600100026003900040027001900080027401300070 0282#VV12.07222#VV12.07223#25000#Vi?t#T112B#839.81#^214#Taynikma - Bu vt tht truyn#Truyn tranh#Jan Kjr, Merlin P. Mann ; Chu Giang dch#T.3#To thp mt tri#^aH.#^aKim ng#2012#^a59tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#an Mch#Truyn tranh# Kjr, Jan#Mann, Merlin P#Chu Giang#TH#Dch M#289694## 00617000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520030013000830070042000960220004001382210 02000142008000500162009001100167010000500178011001400183020001800197020000900215 02000130022400500100023700500150024700600100026203900040027201900080027601300070 0284#VV12.07224#VV12.07225#25000#Vi?t#T112B#839.81#^214#Taynikma - Bu vt tht truyn#Truyn tranh#Jan Kjr, Merlin P. Mann ; Chu Giang dch#T.4#Hm m b ln g qun#^aH.#^aKim ng#2012#^a59tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#an Mch#Truyn tran h#Kjr, Jan#Mann, Merlin P#Chu Giang#TH#Dch M#289695## 00615000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520030013000830070042000960220004001382210 01800142008000500160009001100165010000500176011001400181020001800195020000900213 02000130022200500100023500500150024500600100026003900040027001900080027401300070 0282#VV12.07226#VV12.07227#25000#Vi?t#T112B#839.81#^214#Taynikma - Bu vt tht truyn#Truyn tranh#Jan Kjr, Merlin P. Mann ; Chu Giang dch#T.5#u trng b mt#^aH.#^aKim ng#2012#^a59tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#an Mch#Truyn tranh# Kjr, Jan#Mann, Merlin P#Chu Giang#TH#Dch M#289696## 00612000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520030013000830070042000960220004001382210 01500142008000500157009001100162010000500173011001400178020001800192020000900210 02000130021900500100023200500150024200600100025703900040026701900080027101300070 0279#VV12.07228#VV12.07229#25000#Vi?t#T112B#839.81#^214#Taynikma - Bu vt tht truyn#Truyn tranh#Jan Kjr, Merlin P. Mann ; Chu Giang dch#T.6#Trn chung k t#^aH.#^aKim ng#2012#^a59tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#an Mch#Truyn tranh#Kj r, Jan#Mann, Merlin P#Chu Giang#TH#Dch M#289697## 00622000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520030013000830070042000960220004001382210 02500142008000500167009001100172010000500183011001400188020001800202020000900220 02000130022900500100024200500150025200600100026703900040027701900080028101300070 0289#VV12.07230#VV12.07231#25000#Vi?t#T112B#839.81#^214#Taynikma - Bu vt tht truyn#Truyn tranh#Jan Kjr, Merlin P. Mann ; Chu Giang dch#T.7#By phc kch ca Henzel#^aH.#^aKim ng#2012#^a59tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#an Mch#Truyn tranh#Kjr, Jan#Mann, Merlin P#Chu Giang#TH#Dch M#289698## 00615000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520030013000830070042000960220004001382210 01800142008000500160009001100165010000500176011001400181020001800195020000900213 02000130022200500100023500500150024500600100026003900040027001900080027401300070 0282#VV12.07232#VV12.07233#25000#Vi?t#T112B#839.81#^214#Taynikma - Bu vt tht truyn#Truyn tranh#Jan Kjr, Merlin P. Mann ; Chu Giang dch#T.8#Khu rng bng m#^aH.#^aKim ng#2012#^a59tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#an Mch#Truyn tranh# Kjr, Jan#Mann, Merlin P#Chu Giang#TH#Dch M#289699## 00615000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520030013000830070042000960220004001382210 01800142008000500160009001100165010000500176011001400181020001800195020000900213 02000130022200500100023500500150024500600100026003900040027001900080027401300070 0282#VV12.07234#VV12.07235#25000#Vi?t#T112B#839.81#^214#Taynikma - Bu vt tht truyn#Truyn tranh#Jan Kjr, Merlin P. Mann ; Chu Giang dch#T.9#Pho i nh sng#^aH.#^aKim ng#2012#^a59tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#an Mch#Truyn tranh# Kjr, Jan#Mann, Merlin P#Chu Giang#TH#Dch M#289700## 00619000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520030013000830070042000960220005001382210 02100143008000500164009001100169010000500180011001400185020001800199020000900217 02000130022600500100023900500150024900600100026403900040027401900080027801300070 0286#VV12.07236#VV12.07237#25000#Vi?t#T112B#839.81#^214#Taynikma - Bu vt tht truyn#Truyn tranh#Jan Kjr, Merlin P. Mann ; Chu Giang dch#T.10#Trn chin c ui cng#^aH.#^aKim ng#2012#^a59tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#an Mch#Truyn tr anh#Kjr, Jan#Mann, Merlin P#Chu Giang#TH#Dch M#289701## 00596000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400030013000730070037000860220004001230080005001270090 01100132010000500143011001400148012003700162020001800199020000900217020001300226 005001300239006001700252039000400269013000700273019001400280#VV12.07238#20000#V i?t#M206V#895.6#^214#Merumo v nhng vin ko thn k#Truyn tranh#Tezuka Osamu ; Nguyn Thanh Vn dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a95tr.^b20cm#B tuyn tranh m u Pikka pika comics#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tezuka Osamu#Nguyn Thanh Vn#TH#289702#Dch Nht Bn## 00596000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400030013000730070037000860220004001230080005001270090 01100132010000500143011001400148012003700162020001800199020000900217020001300226 005001300239006001700252039000400269019001400273013000700287#VV12.07239#20000#V i?t#M206V#895.6#^214#Merumo v nhng vin ko thn k#Truyn tranh#Tezuka Osamu ; Nguyn Thanh Vn dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2012#^a95tr.^b20cm#B tuyn tranh m u Pikka pika comics#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tezuka Osamu#Nguyn Thanh Vn#TH#Dch Nht Bn#289703## 00590000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070041000720220004001130080005001170090 01100122010000500133011001400138012003700152020001800189020000900207020001300216 005001700229006001700246039000400263013000700267019001400274#VV12.07240#16000#V i?t#P206N#895.6#^214#Perman - Ngi di#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn T hanh Vn dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2012#^a95tr.^b20cm#B tuyn tranh mu Pikka pi ka comics#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thanh Vn#TH#289704#Dch Nht Bn## 00633000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020036000400030013000760070033000890220004001220080005001260090 01100131010000500142011001400147012007900161020001800240020000900258020001300267 039000400280013000700284019001400291005001300305006001300318#VV12.07241#20000#V i?t#G511P#895.6#^214#Gumgum Punch - Ko cao su bin hnh#Truyn tranh#Tezuka Osa mu ; V Minh Hin dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a95tr.^b20cm#B Tranh truyn m u Pikka pika comics. Tranh truyn dnh cho la tui nhi ng#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#TH#289705#Dch Nht Bn#Tezuka Osamu#V Minh Hin## 00582000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020022000410030013000630070035000760220005001110080005001160090 01100121010000500132011001500137012003500152020001800187020000900205020001300214 005001300227006001500240019001400255039000400269013000700273#VV12.07242#Vi?t#SH3 11C#895.6#^214#16000#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Nguyn H Thu dch#T.20#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho la t ui 12+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#Nguyn H Thu#Dch Nht Bn#TH#289706## 00582000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020022000410030013000630070035000760220005001110080005001160090 01100121010000500132011001500137012003500152020001800187020000900205020001300214 005001300227006001500240019001400255039000400269013000700273#VV12.07243#Vi?t#SH3 11C#895.6#^214#16000#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Nguyn H Thu dch#T.21#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho la t ui 12+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#Nguyn H Thu#Dch Nht Bn#TH#289707## 00578000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070033000760220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003500150020001800185020000900203020001300212 005001300225006001300238019001400251039000400265013000700269#VV12.07244#SH311C#8 95.6#^214#16000#Vi?t#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; V Minh Hin dch#T.22#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tu i 12+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#V Minh Hin#Dch Nh t Bn#TH#289708## 00578000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070033000760220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003500150020001800185020000900203020001300212 005001300225006001300238019001400251039000400265013000700269#VV12.07245#SH311C#8 95.6#^214#16000#Vi?t#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; V Minh Hin dch#T.23#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tu i 12+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#V Minh Hin#Dch Nh t Bn#TH#289709## 00511000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020024000400030013000640070024000770080005001010090011001060100 00500117011001400122020001800136020001300154039000400167019001400171020000900185 004001300194006001900207013000700226#VV12.07246#Vi?t#P434V#895.7#^214#27000#Por oro v Crong hu u#Truyn tranh#Nguyn Phng Dung dch#^aH.#^aKim ng#2012#^ a42tr.^b24cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#TH#Dch Hn Quc#Hn Quc#In ln th 2#Nguyn Phng Dung#289710## 00599000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200040002380800050 00270140007000320020019000390030013000580070068000710080005001390090011001440100 00500155011001400160020001800174020001300192039000400205019001200209005001700221 020000700238004001300245005001300258006001900271013000700290#VV12.07247#Vi?t#CH5 19T#853#^214#16000#Chut tp c em b#Truyn tranh#Tranh: Mac Campanenla ; Li : Anna Cadali ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a27tr.^b21cm#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#TH#Dch Italia#Campanenla, Mac#Italia#In ln th 7#C adali, Anna#Nguyn Th M Dung#289711## 00611000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200040002380800050 00270140007000320020031000390030013000700070068000830080005001510090011001560100 00500167011001400172020001800186020001300204039000400217019001200221005001700233 020000700250004001300257005001300270006001900283013000700302#VV12.07248#Vi?t#CH5 19T#853#^214#16000#Chut tp khng mun m i lm#Truyn tranh#Tranh: Mac Camp anenla ; Li: Anna Cadali ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a27tr. ^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#TH#Dch Italia#Campanenla, Mac#Italia#In ln th 8#Cadali, Anna#Nguyn Th M Dung#289712## 00599000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200040002380800050 00270140007000320020019000390030013000580070068000710080005001390090011001440100 00500155011001400160020001800174020001300192039000400205019001200209005001700221 020000700238004001300245005001300258006001900271013000700290#VV12.07249#Vi?t#CH5 19T#853#^214#16000#Chut tp bing n#Truyn tranh#Tranh: Mac Campanenla ; Li : Anna Cadali ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a27tr.^b21cm#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#TH#Dch Italia#Campanenla, Mac#Italia#In ln th 8#C adali, Anna#Nguyn Th M Dung#289713## 00598000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200040002380800050 00270140007000320020018000390030013000570070068000700080005001380090011001430100 00500154011001400159020001800173020001300191039000400204019001200208005001700220 020000700237004001300244005001300257006001900270013000700289#VV12.07250#Vi?t#CH5 19T#853#^214#16000#Chut tp ni di#Truyn tranh#Tranh: Mac Campanenla ; Li: Anna Cadali ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a27tr.^b21cm#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#TH#Dch Italia#Campanenla, Mac#Italia#In ln th 8#Ca dali, Anna#Nguyn Th M Dung#289714## 00605000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200040002380800050 00270140007000320020025000390030013000640070068000770080005001450090011001500100 00500161011001400166020001800180020001300198039000400211019001200215005001700227 020000700244004001300251005001300264006001900277013000700296#VV12.07251#Vi?t#CH5 19T#853#^214#16000#Chut tp khng vng li#Truyn tranh#Tranh: Mac Campanenla ; Li: Anna Cadali ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a27tr.^b21cm #Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#TH#Dch Italia#Campanenla, Mac#Italia#In ln t h 8#Cadali, Anna#Nguyn Th M Dung#289715## 00612000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200040002380800050 00270140007000320020032000390030013000710070068000840080005001520090011001570100 00500168011001400173020001800187020001300205039000400218019001200222005001700234 020000700251004001300258005001300271006001900284013000700303#VV12.07252#Vi?t#CH5 19T#853#^214#16000#Chut tp khng n thm ng b#Truyn tranh#Tranh: Mac Cam panenla ; Li: Anna Cadali ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a27tr .^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#TH#Dch Italia#Campanenla, Mac#Italia#I n ln th 7#Cadali, Anna#Nguyn Th M Dung#289716## 00605000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200040002380800050 00270140007000320020025000390030013000640070068000770080005001450090011001500100 00500161011001400166020001800180020001300198039000400211019001200215005001700227 020000700244004001300251005001300264006001900277013000700296#VV12.07253#Vi?t#CH5 19T#853#^214#16000#Chut tp khng mun ng#Truyn tranh#Tranh: Mac Campanenla ; Li: Anna Cadali ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a27tr.^b21cm #Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#TH#Dch Italia#Campanenla, Mac#Italia#In ln t h 8#Cadali, Anna#Nguyn Th M Dung#289717## 00612000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200040002380800050 00270140007000320020032000390030013000710070068000840080005001520090011001570100 00500168011001400173020001800187020001300205039000400218019001200222005001700234 020000700251004001300258005001300271006001900284013000700303#VV12.07254#Vi?t#CH5 19T#853#^214#16000#Chut tp khng mun i nh tr#Truyn tranh#Tranh: Mac Cam panenla ; Li: Anna Cadali ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a27tr .^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#TH#Dch Italia#Campanenla, Mac#Italia#I n ln th 8#Cadali, Anna#Nguyn Th M Dung#289718## 00615000000000301000450002600110000004100050001118100080001608200040002480800050 00280140007000330020034000400030013000740070068000870080005001550090011001600100 00500171011001400176020001800190020001300208039000400221019001200225005001700237 020000700254013000700261004001300268005001300281006001900294#VV12.07255#Vi?t#GI- 106S#853#^214#16000#Ging sinh u tin ca chut tp#Truyn tranh#Tranh: Mac Campanenla ; Li: Anna Cadali ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a2 7tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#TH#Dch Italia#Campanenla, Mac#Itali a#289719#In ln th 8#Cadali, Anna#Nguyn Th M Dung## 00794000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260140007000310020030000380030037000680070047001050080005001520090011001570100 00500168011001700173021023300190020002100423020001500444005001000459039000400469 019000500473005001100478006000800489013000700497#VV12.07256#Vi?t#E202M#001#^214# 39000#Em mun bit ... ai - con g?#50 cu hi v tt c cc cu tr li#Jo Con nor ; Minh ho: Del Frost ; H Trn dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a63tr.^b20x20cm#G m cc cu hi v tr li th v gip b khm ph th gii hiu c nhiu i u mi m v nh thm him u tin, ngi chy marathon u tin, ngi u ti n bay vo v tr, iu g lm ngng nhng cn ma, ngi La M l ai...#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Conor, Jo#TH#Dch#Frost, Del#H Trn#289720## 00794000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260140007000310020026000380030037000640070051001010080005001520090011001570100 00500168011001700173021022900190020002100419020001500440005001000455039000400465 019000500469005001500474006000800489013000700497#VV12.07257#Vi?t#E202M#001#^214# 39000#Em mun bit ... ti sao?#50 cu hi v tt c cc cu tr li#Jo Connor ; Minh ho: Kath Grimghaw ; H Trn dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a63tr.^b20x20cm#G m cc cu hi v tr li th v gip b khm ph th gii hiu c nhiu i u mi m v cc phi hnh gia tri l lng trong khng gian, ngi sao lp lnh, cy c l, nng nc mc chn, hip s mc o gip, chim trng...#Khoa hc th ng thc#Sch thiu nhi#Conor, Jo#TH#Dch#Grimghaw, Kath#H Trn#289721## 00771000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260140007000310020030000380030037000680070048001050080005001530090011001580100 00500169011001700174021020800191020002100399020001500420005001000435039000400445 019000500449005001200454006000800466013000700474#VV12.07258#Vi?t#E202M#001#^214# 39000#Em mun bit ... nh th no?#50 cu hi v tt c cc cu tr li#Jo Con nor ; Minh ho: Ray Bryant ; H Trn dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a63tr.^b20x20cm# Gm cc cu hi v tr li th v gip b khm ph th gii hiu c nhiu iu mi m v cch bo qun xc cht ca ngi Ai Cp, sc nng ca mt tri, h nh tinh trn tri, rng nhit i, i dng...#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Conor, Jo#TH#Dch#Bryant, Ray#H Trn#289722## 00698000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260140007000310020024000380070048000620080005001100090011001150100005001260110 01700131021018900148020002100337020001500358005001100373039000400384019000500388 005001200393006000800405013000700413#VV12.07259#Vi?t#E202M#001#^214#39000#Em mu n bit ... l g?#Jo Connor ; Minh ho: Ray Bryant ; H Trn dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a62tr.^b20x20cm#Gm cc cu hi v tr li th v gip b khm ph th gii hiu c nhiu iu mi m v v tr, ngn h, tin ho, quc gia, mt trng, tri t, hiu ng nh knh, ngi khng l...#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Connor, Jo#TH#Dch#Bryant, Ray#H Trn#289723## 00756000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020022000410070037000630080005001000090011001050100005001160110 01400121012003000135021023400165020001800399020001300417020001400430005001400444 005000900458039000400467013000700471#VV12.07260#Vi?t#B200N#372.21#^214#19000#B ngoan khi ra ng#Tranh: T Nh Nguyn ; Nhu Anh b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a 36tr.^b21cm#Cm nang ngoan ngon 2-6 tui#a ra nhng li khuyn ca chuyn gia , hng dn cha m p dng nhng phng php ph hp dy con. To cho b c t hi quen tt m b cn rn luyn khi i ra ngoi, giao tip vi x hi tr th nh b ngoan c mi ngi yu mn#Gio dc mu gio#K nng sng#Sch mu gio #T Nh Nguyn#Nhu Anh#TH#289724## 00725000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020019000410070037000600080005000970090011001020100005001130110 01400118012003000132021020600162020001800368020001300386020001400399005001400413 005000900427039000400436013000700440#VV12.07261#Vi?t#B200N#372.21#^214#19000#B ngoan khi nh#Tranh: T Nh Nguyn ; Nhu Anh b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a36t r.^b21cm#Cm nang ngoan ngon 2-6 tui#a ra nhng li khuyn ca chuyn gia, h ng dn cha m p dng nhng phng php ph hp dy con. To cho b c thi quen tt m b cn rn luyn khi nh tr thnh b ngoan c mi ngi yu mn#Gio dc mu gio#K nng sng#Sch mu gio#T Nh Nguyn#Nhu Anh#TH#289 725## 00751000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020022000410070037000630080005001000090011001050100005001160110 01400121012003000135021022900165020001800394020001300412020001400425005001400439 005000900453039000400462013000700466#VV12.07262#19000#Vi?t#B200N#372.21#^214#B ngoan khi trng#Tranh: T Nh Nguyn ; Nhu Anh b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a 36tr.^b21cm#Cm nang ngoan ngon 2-6 tui#a ra nhng li khuyn ca chuyn gia , hng dn cha m p dng nhng phng php ph hp dy con. To cho b c t hi quen tt m b cn rn luyn khi lp, vi bn b v thy c tr thnh b ngoan c mi ngi yu mn#Gio dc mu gio#K nng sng#Sch mu gio#T N h Nguyn#Nhu Anh#TH#289726## 00657000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020018000420030009000600070077000690220004001460080005001500090 01100155010000500166011001400171012002900185020000900214020000700223020001400230 02000110024400500160025500500150027100600170028603900070030301300070031001900140 0317#VV12.07263#20000#Vi?t#TR523T#372.21#^214#Truy tm Doraemon#4-8 tui#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Ho s: Okada Yasunori ; Nguyn Thanh Vn dch#T.1#^aH.# ^aKim ng#2012#^a23tr.^b26cm#Sch tranh. vui. Trn tm#Mu gio# vui#Sch mu gio#Sch tranh#Fujiko F. Fujio#Okada Yasunori#Nguyn Thanh Vn#T.Dung#28972 7#Dch Nht Bn## 00657000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020018000420030009000600070077000690220004001460080005001500090 01100155010000500166011001400171012002900185020000900214020000700223020001400230 02000110024400500160025500500150027100600170028603900070030301900140031001300070 0324#VV12.07264#20000#Vi?t#TR523T#372.21#^214#Truy tm Doraemon#4-8 tui#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Ho s: Okada Yasunori ; Nguyn Thanh Vn dch#T.2#^aH.# ^aKim ng#2012#^a23tr.^b26cm#Sch tranh. vui. Trn tm#Mu gio# vui#Sch mu gio#Sch tranh#Fujiko F. Fujio#Okada Yasunori#Nguyn Thanh Vn#T.Dung#Dch Nht Bn#289728## 00728000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070087000720220004001592210016001630040 01300179008000500192009001100197010000500208011001500213020001800228020000900246 02000130025500500170026800500130028500500100029800600090030800600100031700600110 0327039000700338019001400345013000700359#VV12.07265#50000#Vi?t#TH121T#895.7#^21 4#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.9#N thn sc p#In ln th 6#^aH.#^a Kim ng#2012#^a195tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Bulfinch, T homas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#T.Dung#Dch Hn Quc# 289729## 00728000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070087000720220005001592210015001640040 01300179008000500192009001100197010000500208011001500213020001800228020000900246 02000130025500500170026800500130028500500100029800600090030800600100031700600110 0327039000700338019001400345013000700359#VV12.07266#50000#Vi?t#TH121T#895.7#^21 4#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.10#Tin v T-Roa#In ln th 6#^aH.#^a Kim ng#2012#^a195tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Bulfinch, T homas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#T.Dung#Dch Hn Quc# 289730## 00743000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070087000720220005001592210030001640040 01300194008000500207009001100212010000500223011001500228020001800243020000900261 02000130027000500170028300500130030000500100031300600090032300600100033200600110 0342039000700353019001400360013000700374#VV12.07267#50000#Vi?t#TH121T#895.7#^21 4#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.11#Chin cng ca tng i--mt#In l n th 6#^aH.#^aKim ng#2012#^a195tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tr anh#Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#T.Dung #Dch Hn Quc#289731## 00741000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070087000720220005001592210028001640040 01300192008000500205009001100210010000500221011001500226020001800241020000900259 02000130026800500170028100500130029800500100031100600090032100600100033000600110 0340039000700351019001400358013000700372#VV12.07268#50000#Vi?t#TH121T#895.7#^21 4#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.12#Cuc chin gia cc v thn#In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2012#^a195tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tran h#Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#T.Dung#D ch Hn Quc#289732## 00728000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070087000720220005001592210015001640040 01300179008000500192009001100197010000500208011001500213020001800228020000900246 02000130025500500170026800500130028500500100029800600090030800600100031700600110 0327039000700338019001400345013000700359#VV12.07269#50000#Vi?t#TH121T#895.7#^21 4#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.13#Gt chn A-sin#In ln th 6#^aH.#^a Kim ng#2012#^a194tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Bulfinch, T homas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#T.Dung#Dch Hn Quc# 289733## 00735000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070087000720220005001592210022001640040 01300186008000500199009001100204010000500215011001500220020001800235020000900253 02000130026200500170027500500130029200500100030500600090031500600100032400600110 0334039000700345019001400352013000700366#VV12.07270#50000#Vi?t#TH121T#895.7#^21 4#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.14#Con nga thnh T-roa#In ln th 6# ^aH.#^aKim ng#2012#^a195tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Bulf inch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#T.Dung#Dch H n Quc#289734## 00743000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070087000720220005001592210030001640040 01300194008000500207009001100212010000500223011001500228020001800243020000900261 02000130027000500170028300500130030000500100031300600090032300600100033200600110 0342039000700353019001400360013000700374#VV12.07271#50000#Vi?t#TH121T#895.7#^21 4#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.15#Hnh trnh tr v ca -y-x#In l n th 6#^aH.#^aKim ng#2012#^a195tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tr anh#Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#T.Dung #Dch Hn Quc#289735## 00730000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070087000720220005001592210017001640040 01300181008000500194009001100199010000500210011001500215020001800230020000900248 02000130025700500170027000500130028700500100030000600090031000600100031900600110 0329039000700340019001400347013000700361#VV12.07272#50000#Vi?t#TH121T#895.7#^21 4#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.16#Ph thu Kic-k#In ln th 6#^aH.# ^aKim ng#2012#^a195tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#T.Dung#Dch Hn Qu c#289736## 00731000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070087000720220005001592210018001640040 01300182008000500195009001100200010000500211011001500216020001800231020000900249 02000130025800500170027100500130028800500100030100600090031100600100032000600110 0330039000700341019001400348013000700362#VV12.07273#50000#Vi?t#TH121T#895.7#^21 4#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.17#N thn Ca-lp-s#In ln th 6#^aH. #^aKim ng#2012#^a195tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Bulfinch , Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#T.Dung#Dch Hn Qu c#289737## 00726000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070087000720220005001592210013001640040 01300177008000500190009001100195010000500206011001500211020001800226020000900244 02000130025300500170026600500130028300500100029600600090030600600100031500600110 0325039000700336019001400343013000700357#VV12.07274#50000#Vi?t#TH121T#895.7#^21 4#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.18#Tr v I-tc#In ln th 6#^aH.#^aKi m ng#2012#^a194tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Bulfinch, Tho mas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#T.Dung#Dch Hn Quc#28 9738## 00730000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070087000720220005001592210017001640040 01300181008000500194009001100199010000500210011001500215020001800230020000900248 02000130025700500170027000500130028700500100030000600090031000600100031900600110 0329039000700340019001400347013000700361#VV12.07275#50000#Vi?t#TH121T#895.7#^21 4#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.19#-y-x phc th#In ln th 6#^aH.# ^aKim ng#2012#^a195tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#T.Dung#Dch Hn Qu c#289739## 00736000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070087000720220005001592210023001640040 01300187008000500200009001100205010000500216011001500221020001800236020000900254 02000130026300500170027600500130029300500100030600600090031600600100032500600110 0335039000700346019001400353013000700367#VV12.07276#50000#Vi?t#TH121T#895.7#^21 4#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.20#-n v thnh R-ma#In ln th 6 #^aH.#^aKim ng#2012#^a194tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Bul finch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#T.Dung#Dch H n Quc#289740## 00613000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020026000610290035000870070025001220220 00400147004001300151008000500164009001100169010000500180011001500185020001700200 02000110021702000110022800600080023901300070024701900160025400500100027003900070 0280#VV12.07277#VV12.07278#44000#Vi?t#B300M#895.1#^214#Girlne Ya#B mt tnh y u ph Angel#The love story in the Angel street#Girlne Ya ; Nht M dch#T.1#In l n th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a239tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Nht M#289741#Dch Trung Quc#Girlne Ya#T.Dung## 00613000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020026000610290035000870070025001220220 00400147004001300151008000500164009001100169010000500180011001500185020001700200 02000110021702000110022800600080023901900160024701300070026300500100027003900070 0280#VV12.07280#VV12.07279#38000#Vi?t#B300M#895.1#^214#Girlne Ya#B mt tnh y u ph Angel#The love story in the Angel street#Girlne Ya ; Nht M dch#T.2#In l n th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a202tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Nht M#Dch Trung Quc#289742#Girlne Ya#T.Dung## 00613000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020026000610290035000870070025001220220 00400147004001300151008000500164009001100169010000500180011001500185020001700200 02000110021702000110022800600080023901900160024701300070026300500100027003900070 0280#VV12.07281#VV12.07282#44000#Vi?t#B300M#895.1#^214#Girlne Ya#B mt tnh y u ph Angel#The love story in the Angel street#Girlne Ya ; Nht M dch#T.3#In l n th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a239tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Nht M#Dch Trung Quc#289743#Girlne Ya#T.Dung## 00613000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020026000610290035000870070025001220220 00400147004001300151008000500164009001100169010000500180011001500185020001700200 02000110021702000110022800600080023901900160024701300070026300500100027003900070 0280#VV12.07283#VV12.07284#40000#Vi?t#B300M#895.1#^214#Girlne Ya#B mt tnh y u ph Angel#The love story in the Angel street#Girlne Ya ; Nht M dch#T.4#In l n th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a214tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Nht M#Dch Trung Quc#289744#Girlne Ya#T.Dung## 00613000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020026000610290035000870070025001220220 00400147004001300151008000500164009001100169010000500180011001500185020001700200 02000110021702000110022800600080023901900160024701300070026300500100027003900070 0280#VV12.07285#VV12.07286#36000#Vi?t#B300M#895.1#^214#Girlne Ya#B mt tnh y u ph Angel#The love story in the Angel street#Girlne Ya ; Nht M dch#T.5#In l n th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a183tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Nht M#Dch Trung Quc#289745#Girlne Ya#T.Dung## 00613000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020026000610290035000870070025001220220 00400147004001300151008000500164009001100169010000500180011001500185020001700200 02000110021702000110022800600080023901900160024701300070026300500100027003900070 0280#VV12.07287#VV12.07288#40000#Vi?t#B300M#895.1#^214#Girlne Ya#B mt tnh y u ph Angel#The love story in the Angel street#Girlne Ya ; Nht M dch#T.6#In l n th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a199tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Nht M#Dch Trung Quc#289746#Girlne Ya#T.Dung## 00613000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020026000610290035000870070025001220220 00400147004001300151008000500164009001100169010000500180011001500185020001700200 02000110021702000110022800600080023901900160024701300070026300500100027003900070 0280#VV12.07289#VV12.07290#36000#Vi?t#B300M#895.1#^214#Girlne Ya#B mt tnh y u ph Angel#The love story in the Angel street#Girlne Ya ; Nht M dch#T.7#In l n th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a186tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Nht M#Dch Trung Quc#289747#Girlne Ya#T.Dung## 00613000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020026000610290035000870070025001220220 00400147004001300151008000500164009001100169010000500180011001500185020001700200 02000110021702000110022800600080023901900160024701300070026300500100027003900070 0280#VV12.07291#VV12.07292#36000#Vi?t#B300M#895.1#^214#Girlne Ya#B mt tnh y u ph Angel#The love story in the Angel street#Girlne Ya ; Nht M dch#T.8#In l n th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a170tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Nht M#Dch Trung Quc#289748#Girlne Ya#T.Dung## 00613000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020026000610290035000870070025001220220 00400147004001300151008000500164009001100169010000500180011001500185020001700200 02000110021702000110022800600080023901900160024701300070026300500100027003900070 0280#VV12.07293#VV12.07294#40000#Vi?t#B300M#895.1#^214#Girlne Ya#B mt tnh y u ph Angel#The love story in the Angel street#Girlne Ya ; Nht M dch#T.9#In l n th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a210tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Nht M#Dch Trung Quc#289749#Girlne Ya#T.Dung## 00595000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020026000610290035000870070025001220220 00500147004001300152008000500165009001100170010000500181011001500186020001700201 020001100218020001100229006000800240019001600248013000700264005001000271#VV12.07 295#VV12.07296#36000#Vi?t#B300M#895.1#^214#Girlne Ya#B mt tnh yu ph Angel# The love story in the Angel street#Girlne Ya ; Nht M dch#T.10#In ln th 2#^a H.#^aKim ng#2012#^a175tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Nht M #Dch Trung Quc#289750#Girlne Ya## 00664000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070098000720220004001700080005001740090 01100179010000500190011001500195020001800210020000900228020001300237005001800250 005002000268006001800288005001600306039000700322013000700329019001400336#VN12.02 449#16000#Vi?t#D434B#895.6#^214#Doraemon bng chy#Truyn tranh#Mugiwara Shinta ro, Fujiko F. Fujio Pro ; Nguyn Thu Hng dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Mugiwara Shintaro#Fujiko F. Fujio Pro#Nguyn Thu Hng#Nguyn Thng Vu#P.Dun g#289751#Dch Nht Bn## 00664000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070098000720220004001700080005001740090 01100179010000500190011001500195020001800210020000900228020001300237005001800250 005002000268006001800288005001600306039000700322019001400329013000700343#VN12.02 450#16000#Vi?t#D434B#895.6#^214#Doraemon bng chy#Truyn tranh#Mugiwara Shinta ro, Fujiko F. Fujio Pro ; Nguyn Thu Hng dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.2#^aH.#^aKim ng#2012#^a184tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Mugiwara Shintaro#Fujiko F. Fujio Pro#Nguyn Thu Hng#Nguyn Thng Vu#P.Dun g#Dch Nht Bn#289752## 00664000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070098000720220004001700080005001740090 01100179010000500190011001500195020001800210020000900228020001300237005001800250 005002000268006001800288005001600306039000700322019001400329013000700343#VN12.02 451#16000#Vi?t#D434B#895.6#^214#Doraemon bng chy#Truyn tranh#Mugiwara Shinta ro, Fujiko F. Fujio Pro ; Nguyn Thu Hng dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.3#^aH.#^aKim ng#2012#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Mugiwara Shintaro#Fujiko F. Fujio Pro#Nguyn Thu Hng#Nguyn Thng Vu#P.Dun g#Dch Nht Bn#289753## 00664000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070098000720220004001700080005001740090 01100179010000500190011001500195020001800210020000900228020001300237005001800250 005002000268006001800288005001600306039000700322019001400329013000700343#VN12.02 452#16000#Vi?t#D434B#895.6#^214#Doraemon bng chy#Truyn tranh#Mugiwara Shinta ro, Fujiko F. Fujio Pro ; Nguyn Thu Hng dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.4#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Mugiwara Shintaro#Fujiko F. Fujio Pro#Nguyn Thu Hng#Nguyn Thng Vu#P.Dun g#Dch Nht Bn#289754## 00672000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070102000720220004001740080005001780090 01100183010000500194011001500199020001800214020000900232020001300241005001800254 005002000272006002200292005001600314039000700330019001400337013000700351#VN12.02 453#16000#Vi?t#D434B#895.6#^214#Doraemon bng chy#Truyn tranh#Mugiwara Shinta ro, Fujiko F. Fujio Pro ; Nguyn Song Tm Quyn dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Th ng Vu#T.5#^aH.#^aKim ng#2012#^a183tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mugiwara Shintaro#Fujiko F. Fujio Pro#Nguyn Song Tm Quyn#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289755## 00672000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070102000720220004001740080005001780090 01100183010000500194011001500199020001800214020000900232020001300241005001800254 005002000272006002200292005001600314039000700330019001400337013000700351#VN12.02 454#16000#Vi?t#D434B#895.6#^214#Doraemon bng chy#Truyn tranh#Mugiwara Shinta ro, Fujiko F. Fujio Pro ; Nguyn Song Tm Quyn dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Th ng Vu#T.6#^aH.#^aKim ng#2012#^a183tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mugiwara Shintaro#Fujiko F. Fujio Pro#Nguyn Song Tm Quyn#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289756## 00672000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070102000720220004001740080005001780090 01100183010000500194011001500199020001800214020000900232020001300241005001800254 005002000272006002200292005001600314039000700330019001400337013000700351#VN12.02 455#16000#Vi?t#D434B#895.6#^214#Doraemon bng chy#Truyn tranh#Mugiwara Shinta ro, Fujiko F. Fujio Pro ; Nguyn Song Tm Quyn dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Th ng Vu#T.7#^aH.#^aKim ng#2012#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mugiwara Shintaro#Fujiko F. Fujio Pro#Nguyn Song Tm Quyn#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289757## 00672000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070102000720220004001740080005001780090 01100183010000500194011001500199020001800214020000900232020001300241005001800254 005002000272006002200292005001600314039000700330019001400337013000700351#VN12.02 456#16000#Vi?t#D434B#895.6#^214#Doraemon bng chy#Truyn tranh#Mugiwara Shinta ro, Fujiko F. Fujio Pro ; Nguyn Song Tm Quyn dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Th ng Vu#T.8#^aH.#^aKim ng#2012#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mugiwara Shintaro#Fujiko F. Fujio Pro#Nguyn Song Tm Quyn#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289758## 00672000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070102000720220004001740080005001780090 01100183010000500194011001500199020001800214020000900232020001300241005001800254 005002000272006002200292005001600314039000700330019001400337013000700351#VN12.02 457#16000#Vi?t#D434B#895.6#^214#Doraemon bng chy#Truyn tranh#Mugiwara Shinta ro, Fujiko F. Fujio Pro ; Nguyn Song Tm Quyn dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Th ng Vu#T.9#^aH.#^aKim ng#2012#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mugiwara Shintaro#Fujiko F. Fujio Pro#Nguyn Song Tm Quyn#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289759## 00673000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070102000720220005001740080005001790090 01100184010000500195011001500200020001800215020000900233020001300242005001800255 005002000273006002200293005001600315039000700331019001400338013000700352#VN12.02 458#16000#Vi?t#D434B#895.6#^214#Doraemon bng chy#Truyn tranh#Mugiwara Shinta ro, Fujiko F. Fujio Pro ; Nguyn Song Tm Quyn dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Th ng Vu#T.10#^aH.#^aKim ng#2012#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Mugiwara Shintaro#Fujiko F. Fujio Pro#Nguyn Song Tm Quyn#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289760## 00645000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070068000610220004001292210026001330040 01300159008000500172009001100177010000500188011001500193020001800208020000900226 02000130023500500160024800600110026400500160027503900070029101300070029801900140 0305#VN12.02459#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuji o ; Giang Hng dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.1#Ch khng long ca Nob ita#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#289761#Dch Nht Bn## 00653000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070068000610220004001292210034001330040 01300167008000500180009001100185010000500196011001500201020001800216020000900234 02000130024300500160025600600110027200500160028303900070029901900140030601300070 0320#VN12.02460#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuji o ; Giang Hng dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.2#Nobita v lch s khm ph v tr#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a109tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289762## 00649000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070068000610220004001292210030001330040 01300163008000500176009001100181010000500192011001500197020001800212020000900230 02000130023900500160025200600110026800500160027903900070029501900140030201300070 0316#VN12.02461#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuji o ; Giang Hng dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.3#Nobita thm him vng t mi#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn #289763## 00651000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070068000610220004001292210032001330040 01300165008000500178009001100183010000500194011001500199020001800214020000900232 02000130024100500160025400600110027000500160028103900070029701900140030401300070 0318#VN12.02462#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuji o ; Giang Hng dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.4#Nobita v lu i di y bin#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht B n#289764## 00657000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070068000610220004001292210038001330040 01300171008000500184009001100189010000500200011001500205020001800220020000900238 02000130024700500160026000600110027600500160028703900070030301900140031001300070 0324#VN12.02463#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuji o ; Giang Hng dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.5#Nobita v chuyn phiu lu vo x qu#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Vn hc thiu n hi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289765## 00647000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070068000610220004001292210028001330040 01300161008000500174009001100179010000500190011001500195020001800210020000900228 02000130023700500160025000600110026600500160027703900070029301900140030001300070 0314#VN12.02464#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuji o ; Giang Hng dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.6#Nobita v cuc chin v tr#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#2 89766## 00649000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070068000610220004001292210030001330040 01300163008000500176009001100181010000500192011001500197020001800212020000900230 02000130023900500160025200600110026800500160027903900070029501900140030201300070 0316#VN12.02465#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuji o ; Giang Hng dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.7#Nobita v binh on ng i st#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a206tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn #289767## 00642000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070068000610220004001292210023001330040 01300156008000500169009001100174010000500185011001500190020001800205020000900223 02000130023200500160024500600110026100500160027203900070028801900140029501300070 0309#VN12.02466#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuji o ; Giang Hng dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.8#Nobita v hip s rng #In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tru yn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289768 ## 00656000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070068000610220004001292210037001330040 01300170008000500183009001100188010000500199011001500204020001800219020000900237 02000130024600500160025900600110027500500160028603900070030201900140030901300070 0323#VN12.02467#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuji o ; Giang Hng dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.9#Nobita v nc Nht th i nguyn thu#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nh i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch N ht Bn#289769## 00650000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070068000610220005001292210030001340040 01300164008000500177009001100182010000500193011001500198020001800213020000900231 02000130024000500160025300600110026900500160028003900070029601900140030301300070 0317#VN12.02468#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuji o ; Giang Hng dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.10#Nobita v hnh tinh m ung th#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht B n#289770## 00652000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070068000610220005001292210032001340040 01300166008000500179009001100184010000500195011001500200020001800215020000900233 02000130024200500160025500600110027100500160028203900070029801900140030501300070 0319#VN12.02469#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuji o ; Hng Trang dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.11#Nobita x s nghn l mt m#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289771## 00650000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070068000610220005001292210030001340040 01300164008000500177009001100182010000500193011001500198020001800213020000900231 02000130024000500160025300600110026900500160028003900070029601900140030301300070 0317#VN12.02470#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuji o ; Hng Trang dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.12#Nobita v vng quc trn my#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht B n#289772## 00644000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070068000610220005001292210024001340040 01300158008000500171009001100176010000500187011001500192020001800207020000900225 02000130023400500160024700600110026300500160027403900070029001900140029701300070 0311#VN12.02471#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuji o ; Hng Trang dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.13#Nobita v m cung thi c#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#2897 73## 00655000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070068000610220005001292210035001340040 01300169008000500182009001100187010000500198011001500203020001800218020000900236 02000130024500500160025800600110027400500160028503900070030101900140030801300070 0322#VN12.02472#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuji o ; Hng Trang dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.14#Nobita v ba chng hi p s mng m#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi #Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nh t Bn#289774## 00642000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070068000610220005001292210022001340040 01300156008000500169009001100174010000500185011001500190020001800205020000900223 02000130023200500160024500600110026100500160027203900070028801900140029501300070 0309#VN12.02473#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuji o ; Hng Trang dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.15#ng ton nng Nobita #In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tru yn tranh#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289775 ## 00658000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070068000610220005001292210038001340040 01300172008000500185009001100190010000500201011001500206020001800221020000900239 02000130024800500160026100600110027700500160028803900070030401900140031101300070 0325#VN12.02474#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuji o ; Hng Trang dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.16#Nobita v chuyn tu tc hnh ngn h#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a182tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289776## 00665000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070068000610220005001292210045001340040 01300179008000500192009001100197010000500208011001500213020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400500160029503900070031101900140031801300070 0332#VN12.02475#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuji o ; Hng Trang dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.17#Nobita v cuc phiu lu thnh ph dy ct#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a176tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#P.Du ng#Dch Nht Bn#289777## 00651000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070068000610220005001292210031001340040 01300165008000500178009001100183010000500194011001500199020001800214020000900232 02000130024100500160025400600110027000500160028103900070029701900140030401300070 0318#VN12.02476#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuji o ; Hng Trang dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.18#Nobita du hnh bin p hng Nam#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a192tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht B n#289778## 00649000000000325000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070068000610220005001292210029001340040 01300163008000500176009001100181010000500192011001500197020001800212020000900230 02000130023900500160025200600110026800500160027903900070029501900140030201300070 0316#VN12.02477#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuji o ; Hng Trang dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.19#Nobita - v tr phiu lu k#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a185tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn #289779## 00657000000000325000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070068000610220005001292210037001340040 01300171008000500184009001100189010000500200011001500205020001800220020000900238 02000130024700500160026000600110027600500160028703900070030301900140031001300070 0324#VN12.02478#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuji o ; Hng Trang dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.20#Nobita v truyn thuy t vua mt tri#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu n hi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289780## 00652000000000325000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270410005000340020009000390030013000480070068000610220005001292210032001340040 01300166008000500179009001100184010000500195011001500200020001800215020000900233 02000130024200500160025500600110027100500160028203900070029801900140030501300070 0319#VN12.02479#D434#895.6#^214#16000#Vi?t#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuji o ; Hng Trang dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.21#Nobita v nhng dng s c cnh#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289781## 00647000000000325000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270410005000340020009000390030013000480070068000610220005001292210027001340040 01300161008000500174009001100179010000500190011001500195020001800210020000900228 02000130023700500160025000600110026600500160027703900070029301900140030001300070 0314#VN12.02480#D434#895.6#^214#16000#Vi?t#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuji o ; Hng Trang dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.22#Nobita v vng quc robot#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#2 89782## 00654000000000325000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270410005000340020009000390030013000480070068000610220005001292210034001340040 01300168008000500181009001100186010000500197011001500202020001800217020000900235 02000130024400500160025700600110027300500160028403900070030001900140030701300070 0321#VN12.02481#D434#895.6#^214#16000#Vi?t#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuji o ; Hng Trang dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.23#Nobita v nhng php s gi b n#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi# Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nh t Bn#289783## 00648000000000325000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270410005000340020009000390030013000480070068000610220005001292210028001340040 01300162008000500175009001100180010000500191011001500196020001800211020000900229 02000130023800500160025100600110026700500160027803900070029401900140030101300070 0315#VN12.02482#D434#895.6#^214#16000#Vi?t#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fuji o ; Hng Trang dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.24#Nobita vng quc c h mo#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn# 289784## 00687000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070081000610220004001420040013001460080 00500159009001100164010000500175011001500180012003200195020001800227020000900245 02000130025400500160026700600110028300600110029400500160030503900070032101300070 0328019001400335#VN12.02483#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .1#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a190tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tran g#Nguyn Thng Vu#P.Dung#289785#Dch Nht Bn## 00687000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070081000610220004001420040013001460080 00500159009001100164010000500175011001500180012003200195020001800227020000900245 02000130025400500160026700600110028300600110029400500160030503900070032101900140 0328013000700342#VN12.02484#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .2#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tran g#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289786## 00687000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070081000610220004001420040013001460080 00500159009001100164010000500175011001500180012003200195020001800227020000900245 02000130025400500160026700600110028300600110029400500160030503900070032101900140 0328013000700342#VN12.02485#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .3#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tran g#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289787## 00687000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070081000610220004001420040013001460080 00500159009001100164010000500175011001500180012003200195020001800227020000900245 02000130025400500160026700600110028300600110029400500160030503900070032101900140 0328013000700342#VN12.02486#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .4#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tran g#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289788## 00687000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070081000610220004001420040013001460080 00500159009001100164010000500175011001500180012003200195020001800227020000900245 02000130025400500160026700600110028300600110029400500160030503900070032101900140 0328013000700342#VN12.02487#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .5#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tran g#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289789## 00687000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070081000610220004001420040013001460080 00500159009001100164010000500175011001500180012003200195020001800227020000900245 02000130025400500160026700600110028300600110029400500160030503900070032101900140 0328013000700342#VN12.02488#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .6#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tran g#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289790## 00687000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070081000610220004001420040013001460080 00500159009001100164010000500175011001500180012003200195020001800227020000900245 02000130025400500160026700600110028300600110029400500160030503900070032101900140 0328013000700342#VN12.02489#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .7#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tran g#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289791## 00687000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070081000610220004001420040013001460080 00500159009001100164010000500175011001500180012003200195020001800227020000900245 02000130025400500160026700600110028300600110029400500160030503900070032101900140 0328013000700342#VN12.02490#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .8#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tran g#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289792## 00687000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070081000610220004001420040013001460080 00500159009001100164010000500175011001500180012003200195020001800227020000900245 02000130025400500160026700600110028300600110029400500160030503900070032101900140 0328013000700342#VN12.02491#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .9#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tran g#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289793## 00688000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02492#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .10#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a188tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289794## 00688000000000337000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270410005000340020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02493#D434#895.6#^214#16000#Vi?t#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .11#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a187tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289795## 00688000000000337000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270410005000340020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02494#D434#895.6#^214#16000#Vi?t#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .12#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289796## 00688000000000337000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270410005000340020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02495#D434#895.6#^214#16000#Vi?t#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .13#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a190tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289797## 00688000000000337000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270410005000340020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02496#D434#895.6#^214#16000#Vi?t#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .14#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a188tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289798## 00688000000000337000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270410005000340020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02497#D434#895.6#^214#16000#Vi?t#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .15#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289799## 00688000000000337000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270410005000340020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02498#D434#895.6#^214#16000#Vi?t#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .16#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a188tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289800## 00688000000000337000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270410005000340020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02499#D434#895.6#^214#16000#Vi?t#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .17#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a188tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289801## 00688000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02500#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .18#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289802## 00688000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02501#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .19#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a188tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289803## 00688000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02502#16000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .20#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289804## 00688000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02503#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .21#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289805## 00688000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02504#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .22#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289806## 00688000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02505#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .23#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a190tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289807## 00688000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02506#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .24#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a188tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289808## 00688000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02507#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .25#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289809## 00688000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02508#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .26#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289810## 00688000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02509#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .27#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289811## 00688000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02510#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .28#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a192tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289812## 00688000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02511#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .29#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289813## 00688000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02512#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .30#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289814## 00688000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02513#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .31#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289815## 00688000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02514#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .32#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289816## 00688000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02515#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .33#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289817## 00688000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02516#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .34#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289818## 00688000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02517#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .35#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a190tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289819## 00688000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02518#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .36#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289820## 00688000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02519#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .37#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a187tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289821## 00688000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02520#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .38#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289822## 00688000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02521#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .39#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289823## 00688000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02522#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .40#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a192tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289824## 00688000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02523#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .41#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289825## 00688000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02524#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .42#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289826## 00688000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02525#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .43#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a190tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289827## 00688000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02526#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .44#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289828## 00688000000000337000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070081000610220005001420040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181012003200196020001800228020000900246 02000130025500500160026800600110028400600110029500500160030603900070032201900140 0329013000700343#VN12.02527#Vi?t#D434#895.6#^214#16000#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng, Hng Trang ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T .45#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#Hng Tra ng#Nguyn Thng Vu#P.Dung#Dch Nht Bn#289829## 00650000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070064000660220004001302210009001340080 00500143009001100148010000500159011001500164012003500179020001700214020000900231 02000130024000500170025300500140027000600120028401900140029603900070031001300070 0317#VN12.02528#16000#Vi?t#E207H#895.6#^214#Eyeshield 21#Truyn tranh#Li: Riic hiro Inagaki ; Tranh: Yusuke Murata ; Nguyt Minh dch#T.5#Powerful#^aH.#^aKim ng#2012#^a199tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 14+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Riichiro Inagaki#Yusuke Murata#Nguyt Minh#Dch Nht Bn#P.Dun g#289830## 00661000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020013000400030013000530070064000660220004001302210020001340080 00500154009001100159010000500170011001500175012003500190020001700225020000900242 02000130025100500170026400500140028100600120029501900140030703900070032101300070 0328#VN12.02529#Vi?t#E207H#895.6#^214#16000#Eyeshield 21#Truyn tranh#Li: Riic hiro Inagaki ; Tranh: Yusuke Murata ; Nguyt Minh dch#T.6#Bay i, devil bats!#^ aH.#^aKim ng#2012#^a199tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 14+#Vn hc hi n i#Nht Bn#Truyn tranh#Riichiro Inagaki#Yusuke Murata#Nguyt Minh#Dch Nh t Bn#P.Dung#289831## 00549000000000301000450002600110000001400070001118100070001808200060002580800050 00310390007000360020010000430030013000530070033000660220005000992210015001040410 00500119005001300124006001300137008000500150009001100155010000500166011001500171 020001800186020000900204020001300213019001400226013000700240#VN12.02530#16000#O -430P#895.6#^214#P.Dung#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; L Thu Trang dch# T.64#"10 vn VS 10"#Vi?t#Eiichiro Oda#L Thu Trang#^aH.#^aKim ng#2012#^a203tr. ^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#289832## 00569000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020012000420030013000540070032000670220005000990080005001040090 01100109010000500120011001500125012003500140020001700175020000900192020001300201 005001200214006001300226039000700239019001400246013000700260#VN12.02531#16000#V i?t#STR418E#895.6#^214#Strobe Edge#Truyn tranh#Io Sakisaka ; Barbie Ayumi dch# T.10#^aH.#^aKim ng#2012#^a181tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Io Sakisaka#Barbie Ayumi#P.Dung#Dch Nht Bn #289833## 00616000000000313000450002600110000000800050001100900110001601000050002700500140 00320050014000460110015000600120035000750190014001100200017001240200009001410200 01300150039000700163181000600170082000600176808000500182014000700187041000500194 002002000199003001300219007004700232022000500279006001100284013000700295#VN12.02 532#^aH.#^aKim ng#2012#Yang Jae Hyun#Jeon Kuek Jin#^a175tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#P.Du ng#H307K#895.7#^214#15000#Vi?t#Hip khch giang h#Truyn tranh#Jeon Kuek Jin, Yang Jae Hyun ; Thanh Thu dch#T.55#Thanh Thu#289834## 00560000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070044000700220004001140080005001180090 01100123010000500134011001500139020001800154020000900172020001300181005001200194 005001000206006001400216039000700230013000700237019001400244#VN12.02533#15000#V i?t#452Q#895.7#^214#i qun nh nh#Truyn tranh#Park In Seo, Choi Sang ; Phm Thanh T dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a193tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#Park In Seo#Choi Sang#Phm Thanh T#P.Dung#289835#Dch Hn Quc## 00558000000000301000450002600110000002000090001102000130002002000170003303900070 00500140007000570410005000641810006000690820006000758080005000810020011000860030 01300097007002800110022000500138005001200143006000900155008000500164009001100169 010000500180011001500185012003500200019001400235013000700249#VN12.02534#Hn Quc #Truyn tranh#Vn hc hin i#P.Dung#18000#Vi?t#H407C#895.7#^214#Hong cung#Tr uyn tranh#Park So Hee ; Kim Dung dch#T.26#Park So Hee#Kim Dung#^aH.#^aKim ng #2012#^a180tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Hn Quc#289836## 00591000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020027000410030013000680070054000810220004001350080005001390090 01100144010000500155011001500160020001800175020000900193020001300202005001400215 005001400229006001800243039000700261019001400268013000700282#VN12.02535#21000#V i?t#KH110V#895.6#^214#Kht vng ng ua Capeta#Truyn tranh#Masahito Soda, Kur o Tomiyama ; Nguyn Thanh Ngn dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Masahito Soda#Kuro Tomiyama#Nguyn Thanh Ng n#P.Dung#Dch Nht Bn#289837## 00591000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020027000410030013000680070054000810220004001350080005001390090 01100144010000500155011001500160020001800175020000900193020001300202005001400215 005001400229006001800243039000700261019001400268013000700282#VN12.02536#21000#V i?t#KH110V#895.6#^214#Kht vng ng ua Capeta#Truyn tranh#Masahito Soda, Kur o Tomiyama ; Nguyn Thanh Ngn dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2012#^a193tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Masahito Soda#Kuro Tomiyama#Nguyn Thanh Ng n#P.Dung#Dch Nht Bn#289838## 00557000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020007000390030013000460070048000590220004001070080005001110090 01100116010000500127011001500132020001800147020000900165020001300174005001300187 005001600200006001100216039000700227019001400234013000700248#VN12.02537#15000#V i?t#Y000#895.7#^214#Yureka#Truyn tranh#Son Hee Joon, Kim Youn Kyoung ; Hi Ph ng dch#T.6#^aH.#^aKim ng#2012#^a170tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Son Hee Joon#Kim Youn Kyoung#Hi Phng#P.Dung#Dch Hn Quc#289839## 00557000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020007000390030013000460070048000590220004001070080005001110090 01100116010000500127011001500132020001800147020000900165020001300174005001300187 005001600200006001100216039000700227019001400234013000700248#VN12.02538#15000#V i?t#Y000#895.7#^214#Yureka#Truyn tranh#Son Hee Joon, Kim Youn Kyoung ; Hi Ph ng dch#T.7#^aH.#^aKim ng#2012#^a170tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Son Hee Joon#Kim Youn Kyoung#Hi Phng#P.Dung#Dch Hn Quc#289840## 00527000000000289000450002600110000000200160001100300130002700700330004002200050 00731810006000780820006000848080005000900140007000950050015001020060011001170080 00500128009001100133010000500144011001500149019001400164020001800178020000900196 020001300205039000700218041000500225013000700230#VN12.02539#Lovely children#Truy n tranh#Shiina Takashi ; Thanh Thu dch#T.28#L435C#895.6#^214#16000#Shiina Ta kashi#Thanh Thu#^aH.#^aKim ng#2012#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#Vi?t#289841## 00527000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280020016000350030013000510070033000640220005000970050015001020060011001170080 00500128009001100133010000500144011001500149019001400164020001800178020000900196 020001300205039000700218041000500225013000700230#VN12.02540#L435C#895.6#^214#160 00#Lovely children#Truyn tranh#Shiina Takashi ; Thanh Thu dch#T.29#Shiina Ta kashi#Thanh Thu#^aH.#^aKim ng#2012#^a185tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#Vi?t#289842## 00541000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020012000410030013000530070042000660220004001080080005001120090 01100117010000500128011001500133020001800148020000900166020001300175005001700188 006001800205039000700223013000700230019001400237#VN12.02541#16000#Vi?t#NH419B#8 95.6#^214#Nhc Bakeru#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Tuyt Minh dch#T.1 #^aH.#^aKim ng#2011#^a185tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fuj iko. F. Fujio#Nguyn Tuyt Minh#P.Dung#289843#Dch Nht Bn## 00541000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020012000410030013000530070042000660220004001080080005001120090 01100117010000500128011001500133020001800148020000900166020001300175005001700188 006001800205039000700223019001400230013000700244#VN12.02542#16000#Vi?t#NH419B#8 95.6#^214#Nhc Bakeru#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Tuyt Minh dch#T.2 #^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fuj iko. F. Fujio#Nguyn Tuyt Minh#P.Dung#Dch Nht Bn#289844## 00549000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540290018000670070030000850220005001150080 00500120009001100125010000500136011001500141020001800156020000900174020001300183 005001200196006001100208039000700219019001400226013000700240#VN12.02543#Vi?t#A10 3C#895.6#^214#16000#Akuno ca ti#Truyn tranh#My fist Mr. Akuno#Fujiki Syun ; Nguyt Kh dch#T.11#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiki Syun#Nguyt Kh#P.Dung#Dch Nht Bn#289845## 00549000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540290018000670070030000850220005001150080 00500120009001100125010000500136011001500141020001800156020000900174020001300183 005001200196006001100208039000700219019001400226013000700240#VN12.02544#Vi?t#A10 3C#895.6#^214#16000#Akuno ca ti#Truyn tranh#My fist Mr. Akuno#Fujiki Syun ; Nguyt Kh dch#T.12#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiki Syun#Nguyt Kh#P.Dung#Dch Nht Bn#289846## 00536000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030013000640070034000770220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020001300169020000900182005001400191 006001300205039000700218019001400225013000700239#VN12.02545#19000#Vi?t#A103K#89 5.6#^214#Aion - Khc ca ngc lc#Truyn tranh#Yuna Kagesaki ; V Minh Hin dch# T.4#^aH.#^aKim ng#2012#^a161tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Nht Bn# Yuna Kagesaki#V Minh Hin#P.Dung#Dch Nht Bn#289847## 00536000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030013000640070034000770220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020001300169020000900182005001400191 006001300205039000700218019001400225013000700239#VN12.02546#19000#Vi?t#A103K#89 5.6#^214#Aion - Khc ca ngc lc#Truyn tranh#Yuna Kagesaki ; V Minh Hin dch# T.5#^aH.#^aKim ng#2012#^a160tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Nht Bn# Yuna Kagesaki#V Minh Hin#P.Dung#Dch Nht Bn#289848## 00536000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030013000640070034000770220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020001300169020000900182005001400191 006001300205039000700218019001400225013000700239#VN12.02547#19000#Vi?t#A103K#89 5.6#^214#Aion - Khc ca ngc lc#Truyn tranh#Yuna Kagesaki ; V Minh Hin dch# T.6#^aH.#^aKim ng#2012#^a161tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Nht Bn# Yuna Kagesaki#V Minh Hin#P.Dung#Dch Nht Bn#289849## 00693000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020008000410030013000490070036000620220005000982210109001030080 00500212009001100217010000500228011001500233020001700248020000900265020001300274 005001600287006001300303039000700316019001400323012003500337013000700372#VN12.02 548#Vi?t#GI-315#895.6#^214#16000#Gintama#Truyn tranh#Hideaki Sorachi ; Barbie Ayumi dch#T.16#Vi nhng c gi hay hi "Gia em v cng vic, anh coi trng c i no hn?" hy cho h nm mi German Suplex#^aH.#^aKim ng#2012#^a185tr.^b18cm #Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hideaki Sorachi#Barbie Ayumi#P.Dung#Dch Nht Bn#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#289850## 00625000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020008000410030013000490070036000620220005000982210041001030080 00500144009001100149010000500160011001500165020001700180020000900197020001300206 005001600219006001300235039000700248019001400255012003500269013000700304#VN12.02 549#Vi?t#GI-315#895.6#^214#16000#Gintama#Truyn tranh#Hideaki Sorachi ; Barbie Ayumi dch#T.17#Mi ngy ch c chi game 1 ting thi#^aH.#^aKim ng#2012#^a 187tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hideaki Sorachi#Barbie Ayumi #P.Dung#Dch Nht Bn#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#289851## 00569000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070050000670220005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185005001300198 006001300211006001500224039000700239019001400246013000700260#VN12.02550#22000#V i?t#N312R#895.6#^214#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.23#^aH.#^aKim ng#2012#^a237tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#P.Dung#Dch Nht Bn #289852## 00569000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070050000670220005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185005001300198 006001300211006001500224039000700239019001400246013000700260#VN12.02551#22000#V i?t#N312R#895.6#^214#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.24#^aH.#^aKim ng#2012#^a237tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#P.Dung#Dch Nht Bn #289853## 00592000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070045000730080005001180090011001230100 00500134011001500139012004200154020001800196020000900214020001300223005001600236 006002200252013000700274019001400281039000700295#VN12.02552#16000#Vi?t#CH305T#8 95.6#^214#Chin tranh v tr#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Nguyn Song Tm Quy n dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a188tr.^b18cm#Tuyn tp truyn ngn ca Fujiko F. F ujio#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn Song Tm Quy n#289854#Dch Nht Bn#T.Dung## 00595000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030013000630070045000760080005001210090011001260100 00500137011001500142012004200157020001800199020000900217020001300226005001600239 006002200255019001400277013000700291039000700298#VN12.02553#16000#Vi?t#N259N#89 5.6#^214#Nu nhn thy ngy mai#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Nguyn Song Tm Q uyn dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Tuyn tp truyn ngn ca Fujiko F . Fujio#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn Song Tm Quyn#Dch Nht Bn#289855#T.Dung## 00585000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070045000660080005001110090011001160100 00500127011001500132012004200147020001800189020000900207020001300216005001600229 006002200245019001400267013000700281039000700288#VN12.02554#16000#Vi?t#C430T#89 5.6#^214#Con tu bng#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Nguyn Song Tm Quyn dch# ^aH.#^aKim ng#2012#^a188tr.^b18cm#Tuyn tp truyn ngn ca Fujiko F. Fujio#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn Song Tm Quyn#Dch Nht Bn#289856#T.Dung## 00616000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400030013000690070032000820220004001142210038001180040 01300156008000500169009001100174010000500185011001500190020001800205020001100223 020001300234005001300247006001200260013000700272019001600279039000700295#VN12.02 555#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin i chin trng#Truyn tranh#Au Ya o Hsing ; Phng Linh dch#T.1#i vng ng trc, lc cc tin qun#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a119tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh# Au Yao Hsing#Phng Linh#289857#Dch Trung Quc#T.Dung## 00615000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400030013000690070032000820220004001142210037001180040 01300155008000500168009001100173010000500184011001500189020001800204020001100222 020001300233005001300246006001200259019001600271013000700287039000700294#VN12.02 556#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin i chin trng#Truyn tranh#Au Ya o Hsing ; Phng Linh dch#T.2#Bao tng qun gi, nhn g ho cuc#In ln th 2 #^aH.#^aKim ng#2012#^a115tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#A u Yao Hsing#Phng Linh#Dch Trung Quc#289858#T.Dung## 00615000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400030013000690070032000820220004001142210037001180040 01300155008000500168009001100173010000500184011001500189020001800204020001100222 020001300233005001300246006001200259019001600271013000700287039000700294#VN12.02 557#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin i chin trng#Truyn tranh#Au Ya o Hsing ; Phng Linh dch#T.3# long tinh binh, kinh hn khip va#In ln th 2 #^aH.#^aKim ng#2012#^a119tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#A u Yao Hsing#Phng Linh#Dch Trung Quc#289859#T.Dung## 00614000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400030013000690070032000820220004001142210036001180040 01300154008000500167009001100172010000500183011001500188020001800203020001100221 020001300232005001300245006001200258019001600270013000700286039000700293#VN12.02 558#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin i chin trng#Truyn tranh#Au Ya o Hsing ; Phng Linh dch#T.4#Lo tng ra tay, gng gi cng cay#In ln th 2# ^aH.#^aKim ng#2012#^a119tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#Dch Trung Quc#289860#T.Dung## 00651000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030014000660070032000800220004001122210066001160080 00500182009001100187010000500198011001500203020001800218020001100236020001300247 005001300260006001200273039000700285019001600292013000700308012002200315#VN12.02 559#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long Vin linh vt sng#Truyn di k#Au Yao Hsing ; Phng Thu dch#T.7#Trn u cui cng gi Thit Thnh. T Linh Huyt K im tr th c#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc# Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Thu#T.Dung#Dch Trung Quc#289861#Dnh cho la tui 14+## 00639000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030014000660070032000800220004001122210054001160080 00500170009001100175010000500186011001500191020001800206020001100224020001300235 005001300248006001200261039000700273019001600280013000700296012002200303#VN12.02 560#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long Vin linh vt sng#Truyn di k#Au Yao Hsing ; Phng Thu dch#T.8#Rng Ng lo gp T tiu th. S ph B sp b ho g#^aH.#^aKim ng#2012#^a120tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh #Au Yao Hsing#Phng Thu#T.Dung#Dch Trung Quc#289862#Dnh cho la tui 14+## 00648000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030014000660070032000800220004001122210063001160080 00500179009001100184010000500195011001500200020001800215020001100233020001300244 005001300257006001200270039000700282019001600289013000700305012002200312#VN12.02 561#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long Vin linh vt sng#Truyn di k#Au Yao Hsing ; Phng Thu dch#T.9#Linh vt sng hin r phn thc. T tiu th ng ng cn tc#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Tru yn tranh#Au Yao Hsing#Phng Thu#T.Dung#Dch Trung Quc#289863#Dnh cho la tu i 14+## 00592000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030013000650070032000780220004001102210018001140040 01300132008000500145009001100150010000500161011001500166020001800181020001100199 020001300210005001300223006001200236013000700248019001600255039000700271#VN12.02 562#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin b kinh in#Truyn tranh#Au Yao Hs ing ; Phng Linh dch#T.1#Thy gii tr ti#In ln th 9#^aH.#^aKim ng#2012#^ a119tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh #289864#Dch Trung Quc#T.Dung## 00590000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030013000650070032000780220004001102210016001140040 01300130008000500143009001100148010000500159011001500164020001800179020001100197 020001300208005001300221006001200234019001600246013000700262039000700269#VN12.02 563#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin b kinh in#Truyn tranh#Au Yao Hs ing ; Phng Linh dch#T.2#Anh em nh ngc#In ln th 9#^aH.#^aKim ng#2012#^a1 19tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#D ch Trung Quc#289865#T.Dung## 00590000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030013000650070032000780220004001102210016001140040 01300130008000500143009001100148010000500159011001500164020001800179020001100197 020001300208005001300221006001200234019001600246013000700262039000700269#VN12.02 564#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin b kinh in#Truyn tranh#Au Yao Hs ing ; Phng Linh dch#T.3#Hoa tc vng#In ln th 9#^aH.#^aKim ng#2012#^a1 19tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#D ch Trung Quc#289866#T.Dung## 00592000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030013000650070032000780220004001102210018001140040 01300132008000500145009001100150010000500161011001500166020001800181020001100199 020001300210005001300223006001200236019001600248013000700264039000700271#VN12.02 565#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin b kinh in#Truyn tranh#Au Yao Hs ing ; Phng Linh dch#T.4#Lm ng lc li#In ln th 9#^aH.#^aKim ng#2012#^ a119tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh #Dch Trung Quc#289867#T.Dung## 00595000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030013000650070032000780220004001102210021001140040 01300135008000500148009001100153010000500164011001500169020001800184020001100202 020001300213005001300226006001200239019001600251013000700267039000700274#VN12.02 566#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin b kinh in#Truyn tranh#Au Yao Hs ing ; Phng Linh dch#T.5#N tng Hoa Mc Lan#In ln th 9#^aH.#^aKim ng#201 2#^a119tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng L inh#Dch Trung Quc#289868#T.Dung## 00585000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030013000650070032000780220004001102210011001140040 01300125008000500138009001100143010000500154011001500159020001800174020001100192 020001300203005001300216006001200229019001600241013000700257039000700264#VN12.02 567#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin b kinh in#Truyn tranh#Au Yao Hs ing ; Phng Linh dch#T.6#Lucky Baby#In ln th 9#^aH.#^aKim ng#2012#^a119tr. ^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#Dch T rung Quc#289869#T.Dung## 00582000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020025000400030013000650070032000780220004001102210008001140040 01300122008000500135009001100140010000500151011001500156020001800171020001100189 020001300200005001300213006001200226019001600238013000700254039000700261#VN12.02 568#Vi?t#450L#895.1#^214#21500# Long vin b kinh in#Truyn tranh#Au Yao Hs ing ; Phng Linh dch#T.7#Olimpig#In ln th 9#^aH.#^aKim ng#2012#^a119tr.^b1 7cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#Dch Trun g Quc#289870#T.Dung## 00594000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020025000400030013000650070032000780220004001102210020001140040 01300134008000500147009001100152010000500163011001500168020001800183020001100201 020001300212005001300225006001200238019001600250013000700266039000700273#VN12.02 569#Vi?t#450L#895.1#^214#21500# Long vin b kinh in#Truyn tranh#Au Yao Hs ing ; Phng Linh dch#T.8#Uyn ng bong bng#In ln th 9#^aH.#^aKim ng#2012 #^a119tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Li nh#Dch Trung Quc#289871#T.Dung## 00591000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020025000400030013000650070032000780220004001102210017001140040 01300131008000500144009001100149010000500160011001500165020001800180020001100198 020001300209005001300222006001200235019001600247013000700263039000700270#VN12.02 570#Vi?t#450L#895.1#^214#21500# Long vin b kinh in#Truyn tranh#Au Yao Hs ing ; Phng Linh dch#T.9#Trng nguyn nh#In ln th 9#^aH.#^aKim ng#2012#^a 118tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh# Dch Trung Quc#289872#T.Dung## 00592000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020025000400030013000650070032000780220005001102210017001150040 01300132008000500145009001100150010000500161011001500166020001800181020001100199 020001300210005001300223006001200236019001600248013000700264039000700271#VN12.02 571#Vi?t#450L#895.1#^214#21500# Long vin b kinh in#Truyn tranh#Au Yao Hs ing ; Phng Linh dch#T.10#u vi hng lu#In ln th 9#^aH.#^aKim ng#2012#^ a119tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh #Dch Trung Quc#289873#T.Dung## 00594000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020025000400030013000650070032000780220005001102210019001150040 01300134008000500147009001100152010000500163011001500168020001800183020001100201 020001300212005001300225006001200238019001600250013000700266039000700273#VN12.02 572#Vi?t#450L#895.1#^214#21500# Long vin b kinh in#Truyn tranh#Au Yao Hs ing ; Phng Linh dch#T.11#Mc v Quyn vng#In ln th 9#^aH.#^aKim ng#2012 #^a117tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Li nh#Dch Trung Quc#289874#T.Dung## 00592000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020025000400030013000650070032000780220005001102210017001150040 01300132008000500145009001100150010000500161011001500166020001800181020001100199 020001300210005001300223006001200236019001600248013000700264039000700271#VN12.02 573#Vi?t#450L#895.1#^214#21500# Long vin b kinh in#Truyn tranh#Au Yao Hs ing ; Phng Linh dch#T.10#Hoa o mi tm#In ln th 9#^aH.#^aKim ng#2012#^ a118tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh #Dch Trung Quc#289875#T.Dung## 00595000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070032000800220004001122210019001160040 01300135008000500148009001100153010000500164011001500169020001800184020001100202 020001300213005001300226006001200239013000700251019001600258039000700274#VN12.02 574#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin siu bun ci#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.1#u ph R-Man-tic#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#201 2#^a131tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng L inh#289876#Dch Trung Quc#T.Dung## 00596000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070032000800220004001122210020001160040 01300136008000500149009001100154010000500165011001500170020001800185020001100203 020001300214005001300227006001200240019001600252013000700268039000700275#VN12.02 575#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin siu bun ci#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.2#Thi B u kho tu#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#20 12#^a131tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#Dch Trung Quc#289877#T.Dung## 00593000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070032000800220004001122210017001160040 01300133008000500146009001100151010000500162011001500167020001800182020001100200 020001300211005001300224006001200237019001600249013000700265039000700272#VN12.02 576#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin siu bun ci#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.3#Ma qu truyn k#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#2012# ^a131tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Lin h#Dch Trung Quc#289878#T.Dung## 00595000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070032000800220004001122210019001160040 01300135008000500148009001100153010000500164011001500169020001800184020001100202 020001300213005001300226006001200239019001600251013000700267039000700274#VN12.02 577#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin siu bun ci#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.4#Tri ngt tnh yu#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#201 2#^a125tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng L inh#Dch Trung Quc#289879#T.Dung## 00597000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070032000800220004001122210021001160040 01300137008000500150009001100155010000500166011001500171020001800186020001100204 020001300215005001300228006001200241019001600253013000700269039000700276#VN12.02 578#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin siu bun ci#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.5#i cm t chua ngt#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#2 012#^a131tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#Dch Trung Quc#289880#T.Dung## 00592000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070032000800220004001122210016001160040 01300132008000500145009001100150010000500161011001500166020001800181020001100199 020001300210005001300223006001200236019001600248013000700264039000700271#VN12.02 579#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin siu bun ci#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.6#Hong c heo#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#2012#^ a131tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh #Dch Trung Quc#289881#T.Dung## 00595000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070032000800220004001122210019001160040 01300135008000500148009001100153010000500164011001500169020001800184020001100202 020001300213005001300226006001200239019001600251013000700267039000700274#VN12.02 580#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin siu bun ci#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.7#Bang t lt v i#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#201 2#^a131tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng L inh#Dch Trung Quc#289882#T.Dung## 00595000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070032000800220004001122210019001160040 01300135008000500148009001100153010000500164011001500169020001800184020001100202 020001300213005001300226006001200239019001600251013000700267039000700274#VN12.02 581#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin siu bun ci#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.8#Sn tri ch hoang#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#201 2#^a131tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng L inh#Dch Trung Quc#289883#T.Dung## 00594000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070032000800220004001122210018001160040 01300134008000500147009001100152010000500163011001500168020001800183020001100201 020001300212005001300225006001200238019001600250013000700266039000700273#VN12.02 582#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin siu bun ci#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.9# nht kim thi#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#2012 #^a128tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Li nh#Dch Trung Quc#289884#T.Dung## 00595000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070032000800220005001122210018001170040 01300135008000500148009001100153010000500164011001500169020001800184020001100202 020001300213005001300226006001200239019001600251013000700267039000700274#VN12.02 583#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin siu bun ci#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.10#i chin sc sc#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#201 2#^a131tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng L inh#Dch Trung Quc#289885#T.Dung## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070040000740220004001142210019001180080 00500137009001100142010000500153011001500158020001800173020001100191020001300202 005001300215006002000228013000700248019001600255039000700271#VN12.02584#28000#V i?t#M515X#895.1#^214#Mui xinh huynh och#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phm Dng c Tng dch#T.1#Thy siu tr gii#^aH.#^aKim ng#2012#^a116tr.^b19cm#Vn h c thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phm Dng c Tng#289886#Dch Trung Quc#T.Dung## 00578000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070040000740220004001142210017001180080 00500135009001100140010000500151011001500156020001800171020001100189020001300200 005001300213006002000226019001600246013000700262039000700269#VN12.02585#28000#V i?t#M515X#895.1#^214#Mui xinh huynh och#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phm Dng c Tng dch#T.2#Cn st ngi sao#^aH.#^aKim ng#2012#^a118tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phm Dng c Tng#Dch Trung Qu c#289887#T.Dung## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070040000740220004001142210019001180080 00500137009001100142010000500153011001500158020001800173020001100191020001300202 005001300215006002000228019001600248013000700264039000700271#VN12.02586#28000#V i?t#M515X#895.1#^214#Mui xinh huynh och#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phm Dng c Tng dch#T.3#a ngc luyn thi#^aH.#^aKim ng#2012#^a119tr.^b19cm#Vn h c thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phm Dng c Tng#Dch Trung Quc#289888#T.Dung## 00578000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070040000740220004001142210017001180080 00500135009001100140010000500151011001500156020001800171020001100189020001300200 005001300213006002000226019001600246013000700262039000700269#VN12.02587#28000#V i?t#M515X#895.1#^214#Mui xinh huynh och#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phm Dng c Tng dch#T.4#Cuc sng cp ba#^aH.#^aKim ng#2012#^a116tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phm Dng c Tng#Dch Trung Qu c#289889#T.Dung## 00586000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070040000740220004001142210025001180080 00500143009001100148010000500159011001500164020001800179020001100197020001300208 005001300221006002000234019001600254013000700270039000700277#VN12.02588#28000#V i?t#M515X#895.1#^214#Mui xinh huynh och#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phm Dng c Tng dch#T.5#ng cao th bng bn#^aH.#^aKim ng#2012#^a122tr.^b19cm# Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phm Dng c Tng#Dch Trung Quc#289890#T.Dung## 00521000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020038000430030013000810070046000940080005001400090011001450100 00500156011001400161020001800175020000900193020001300202005001600215005001000231 013000700241039000700248#VN12.02589#22500#Vi?t#H527T#895.9223#^214#Huyn thoi v mt loi chim cnh ct#Truyn tranh#Truyn: Trn Hoi Dng ; Minh ho: Ph K hnh#^aH.#^aKim ng#2012#^a34tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh# Trn Hoi Dng#Ph Khnh#289891#T.Dung## 00504000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020010000410030009000510070036000600080005000960090011001010100 00500112011001400117012001700131020001800148020001100166005000800177005001400185 013000700199039000700206020001300213#VN12.02590#10000#Vi?t#H450V#372.21#^214#H v Sc#2-6 tui#Li: Ngn H ; Tranh: T Nh Nguyn#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr .^b19cm# b thng minh#Gio dc mu gio#Thng minh#Ngn H#T Nh Nguyn#2898 92#T.Dung#Truyn tranh## 00524000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020030000410030009000710070036000800080005001160090011001210100 00500132011001400137012001700151020001800168020001100186005000800197005001400205 013000700219039000700226020001300233#VN12.02591#10000#Vi?t#V300S#372.21#^214#V sao Th tai di ui ngn?#2-6 tui#Li: Ngn H ; Tranh: T Nh Nguyn#^aH.#^a Kim ng#2012#^a16tr.^b19cm# b thng minh#Gio dc mu gio#Thng minh#Ngn H #T Nh Nguyn#289893#T.Dung#Truyn tranh## 00513000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020018000420030009000600070036000690080005001050090011001100100 00500121011001400126012001700140020001800157020001100175005000800186005001400194 013000700208039000700215020001300222#VN12.02592#10000#Vi?t#CH500N#372.21#^214#C h Nhm dng cm#2-6 tui#Li: Ngn H ; Tranh: T Nh Nguyn#^aH.#^aKim ng#20 12#^a16tr.^b19cm# b thng minh#Gio dc mu gio#Thng minh#Ngn H#T Nh Ng uyn#289894#T.Dung#Truyn tranh## 00508000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020013000420030009000550070036000640080005001000090011001050100 00500116011001400121012001700135020001800152020001100170005000800181005001400189 013000700203039000700210020001300217#VN12.02593#10000#Vi?t#CH519V#372.21#^214#C hut v Cc#2-6 tui#Li: Ngn H ; Tranh: T Nh Nguyn#^aH.#^aKim ng#2012#^a 16tr.^b19cm# b thng minh#Gio dc mu gio#Thng minh#Ngn H#T Nh Nguyn# 289895#T.Dung#Truyn tranh## 00510000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030009000570070036000660080005001020090011001070100 00500118011001400123012001700137020001800154020001100172005000800183005001400191 013000700205039000700212020001300219#VN12.02594#10000#Vi?t#T250T#372.21#^214#T T nhanh tr#2-6 tui#Li: Ngn H ; Tranh: T Nh Nguyn#^aH.#^aKim ng#2012# ^a16tr.^b19cm# b thng minh#Gio dc mu gio#Thng minh#Ngn H#T Nh Nguy n#289896#T.Dung#Truyn tranh## 00505000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020011000410030009000520070036000610080005000970090011001020100 00500113011001400118012001700132020001800149005000800167005001400175013000700189 039000700196020001300203020001100216#VN12.02595#10000#Vi?t#M205V#372.21#^214#M o v Co#2-6 tui#Li: Ngn H ; Tranh: T Nh Nguyn#^aH.#^aKim ng#2012#^a16t r.^b19cm# b thng minh#Gio dc mu gio#Ngn H#T Nh Nguyn#289897#T.Dung# Truyn tranh#Thng minh## 00504000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020010000410030009000510070036000600080005000960090011001010100 00500112011001400117012001700131020001800148020001100166005000800177005001400185 013000700199039000700206020001300213#VN12.02596#10000#Vi?t#H450V#372.21#^214#H v Ra#2-6 tui#Li: Ngn H ; Tranh: T Nh Nguyn#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr .^b19cm# b thng minh#Gio dc mu gio#Thng minh#Ngn H#T Nh Nguyn#2898 98#T.Dung#Truyn tranh## 00485000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030009000570070036000660080005001020090011001070100 00500118011001400123012001500137020001800152005000800170005001400178013000700192 039000700199020001300206#VN12.02597#10000#Vi?t#V314C#372.21#^214#Vt con tp ba y#2-6 tui#Li: Ngn H ; Tranh: T Nh Nguyn#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^b19c m# b ti gii#Gio dc mu gio#Ngn H#T Nh Nguyn#289899#T.Dung#Truyn tr anh## 00489000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030009000610070036000700080005001060090011001110100 00500122011001400127012001500141020001800156005000800174005001400182013000700196 039000700203020001300210#VN12.02598#10000#Vi?t#300T#372.21#^214#i tm ng mt tri#2-6 tui#Li: Ngn H ; Tranh: T Nh Nguyn#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^ b19cm# b ti gii#Gio dc mu gio#Ngn H#T Nh Nguyn#289900#T.Dung#Truy n tranh## 00484000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410030009000560070036000650080005001010090011001060100 00500117011001400122012001500136020001800151005000800169005001400177013000700191 039000700198020001300205#VN12.02599#10000#Vi?t#L466H#372.21#^214#Lp hc vui v #2-6 tui#Li: Ngn H ; Tranh: T Nh Nguyn#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^b19cm # b ti gii#Gio dc mu gio#Ngn H#T Nh Nguyn#289901#T.Dung#Truyn tra nh## 00488000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410030009000600070036000690080005001050090011001100100 00500121011001400126012001500140020001800155005000800173005001400181013000700195 039000700202020001300209#VN12.02600#10000#Vi?t#L464C#372.21#^214#Ln con v cc bn#2-6 tui#Li: Ngn H ; Tranh: T Nh Nguyn#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^b 19cm# b ti gii#Gio dc mu gio#Ngn H#T Nh Nguyn#289902#T.Dung#Truyn tranh## 00483000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030009000550070036000640080005001000090011001050100 00500116011001400121012001500135020001800150005000800168005001400176013000700190 039000700197020001300204#VN12.02601#10000#Vi?t#C430C#372.21#^214#Con cm n m# 2-6 tui#Li: Ngn H ; Tranh: T Nh Nguyn#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^b19cm# b ti gii#Gio dc mu gio#Ngn H#T Nh Nguyn#289903#T.Dung#Truyn tran h## 00490000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410030009000620070036000710080005001070090011001120100 00500123011001400128012001500142020001800157005000800175005001400183013000700197 039000700204020001300211#VN12.02602#10000#Vi?t#V314K#372.21#^214#Vt khoang gi i qu!#2-6 tui#Li: Ngn H ; Tranh: T Nh Nguyn#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr. ^b19cm# b ti gii#Gio dc mu gio#Ngn H#T Nh Nguyn#289904#T.Dung#Truy n tranh## 00485000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030009000570070036000660080005001020090011001070100 00500118011001400123012001500137020001800152020001300170005000800183005001400191 013000700205039000700212#VN12.02603#10000#Vi?t#N114C#372.21#^214#Nm ch mo co n#2-6 tui#Li: Ngn H ; Tranh: T Nh Nguyn#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^b19c m# b ti gii#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Ngn H#T Nh Nguyn#289905#T.D ung## 00518000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020016000420030009000580070040000670080005001070090011001120100 00500123011001400128012001700142020001800159020001300177005001600190005001000206 013000700216039000700223020001000230#VN12.02604#12000#Vi?t#CH200M#372.21#^214#C he ma cho bn#0-6 tui#Li: Nguyn Th Tho ; Tranh: L Thu H#^aH.#^aKim ng# 2012#^a20tr.^b20cm#Hc lm b ngoan#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Nguyn Th Th o#L Thu H#289906#T.Dung#Tnh cch## 00525000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030009000610070042000700080005001120090011001170100 00500128011001400133012001700147020001800164020001300182005001800195005001000213 013000700223039000700230020001000237#VN12.02605#12000#Vi?t#M205C#372.21#^214#M o con tp bt mi#0-6 tui#Li: Nguyn Vn Chng ; Tranh: L Thu H#^aH.#^aKim ng#2012#^a20tr.^b20cm#Hc lm b ngoan#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Nguyn V n Chng#L Thu H#289907#T.Dung#Tnh cch## 00518000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030009000580070040000670080005001070090011001120100 00500123011001400128012001700142020001800159020001300177005001600190005001000206 013000700216039000700223020001000230#VN12.02606#12000#Vi?t#300C#372.21#^214#i chi vn hoa#0-6 tui#Li: Nguyn Th Tho ; Tranh: L Thu H#^aH.#^aKim ng# 2012#^a20tr.^b20cm#Hc lm b ngoan#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Nguyn Th Th o#L Thu H#289908#T.Dung#Tnh cch## 00517000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030009000570070040000660080005001060090011001110100 00500122011001400127012001700141020001800158020001300176005001600189005001000205 013000700215039000700222020001000229#VN12.02607#12000#Vi?t#254N#372.21#^214# n nh bn th#0-6 tui#Li: Nguyn Th Tho ; Tranh: L Thu H#^aH.#^aKim ng#2 012#^a20tr.^b20cm#Hc lm b ngoan#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Nguyn Th Th o#L Thu H#289909#T.Dung#Tnh cch## 00525000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030009000610070042000700080005001120090011001170100 00500128011001400133012001700147020001800164020001300182005001800195005001000213 013000700223039000700230020001000237#VN12.02608#12000#Vi?t#K305N#372.21#^214#Ki n Nu v ht go#0-6 tui#Li: Nguyn Vn Chng ; Tranh: L Thu H#^aH.#^aKim ng#2012#^a20tr.^b20cm#Hc lm b ngoan#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Nguyn V n Chng#L Thu H#289910#T.Dung#Tnh cch## 00518000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030009000580070040000670080005001070090011001120100 00500123011001400128012001700142020001800159020001000177005001600187005001000203 013000700213020001300220039000700233#VN12.02609#12000#Vi?t#C419G#372.21#^214#C c gi tri ma#0-6 tui#Li: Nguyn Th Tho ; Tranh: L Thu H#^aH.#^aKim ng# 2012#^a20tr.^b20cm#Hc lm b ngoan#Gio dc mu gio#Tnh cch#Nguyn Th Tho# L Thu H#289911#Truyn tranh#T.Dung## 00518000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020016000420030009000580070040000670080005001070090011001120100 00500123011001400128012001700142020001800159020001000177005001600187005001000203 013000700213020001300220039000700233#VN12.02610#12000#Vi?t#M315-O#372.21#^214#M iu i ng s!#0-6 tui#Li: Nguyn Th Tho ; Tranh: L Thu H#^aH.#^aKim ng# 2012#^a20tr.^b20cm#Hc lm b ngoan#Gio dc mu gio#Tnh cch#Nguyn Th Tho# L Thu H#289912#Truyn tranh#T.Dung## 00557000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050021000500020036000710030012001070070041001190080 00500160009001100165010000500176011001500181020001800196020000400214020001200218 019000900230006001400239013000700253039000700260#VN12.02611#VN12.02612#38000#Vi ?t#R302-O#833#^214#Steinhoefel, Andreas#Rico, Oskar v nhng bng en b n#Tiu thuyt#Andreas Steinhoefel ; T Quang Hip dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a217tr.^b 19cm#Vn hc thiu nhi#c#Tiu thuyt#Dch c#T Quang Hip#289913#T.Dung## 00548000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050020000490020028000690030012000970070042001090080 00500151009001100156010000500167011001500172020001800187020000300205020001200208 019000800220006001600228013000700244039000700251#VN12.02613#VN12.02614#30000#Vi ?t#C126C#813#^214#Paterson, Katherine#Cy cu n x s thn tin#Tiu thuyt#Ka therine Paterson ; Nguyn Th Hng dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a178tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#M#Tiu thuyt#Dch M#Nguyn Th Hng#289914#T.Dung## 00511000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020014000710030012000850070038000970080 00500135009001100140010000500151011001500156020001800171020000900189020001200198 005000900210013000700219039000700226#VN12.02615#VN12.02616#25000#Vi?t#C125A#895 .9223#^214#Trn Huyn Trang#Cu m i bi#Truyn ngn#Trn Huyn Trang ; Minh ho : Minh Hi#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n ngn#Minh Hi#289915#T.Dung## 00598000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020012000620030011000740070038000850080 00500123009001100128010000500139011001500144020001800159020000500177020001100182 019001000193012003600203004001300239006001800252013000700270039000700277#VN12.02 617#VN12.02618#21000#Vi?t#H407T#843#^214#Xanh xupry#Hong t b#Truyn va#Xa nh xupry ; Nguyn Thnh Long dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a110tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn va#Dch Php#Vn hc th gii. Tc phm chn lc#In ln t h 3#Nguyn Thnh Long#289916#T.Dung## 00624000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050012000530020051000650030011001160070030001270080 00500157009001100162010000500173011001500178020001800193020000400211020001100215 019000900226012003600235004001300271006001200284013000700296039000700303#VN12.02 619#VN12.02620#23000#Vi?t#CH303C#891.73#^214#Tnxti, A.#Chic cha kho vng h ay chuyn ly k ca Buratin#Truyn va#A. Tnxti ; c Hiu dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a135tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Nga#Truyn va#Dch Nga#Vn hc th gii. Tc phm chn lc#In ln th 7# c Hiu#289917#T.Dung## 00581000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020014000660030012000800070043000920080 00500135009001100140010000500151011001500156020001800171020000400189020001200193 019000900205012003600214006001500250013000700265039000700272#VN12.02621#VN12.026 22#30000#Vi?t#108G#823#^214#Xtivenxn, R. L.#o giu vng#Tiu thuyt#R. L. X tivenxn ; Hong Lan Chu lc dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a179tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thuyt#Dch Anh#Vn hc th gii. Tc phm chn lc#Hong Lan Chu#289918#T.Dung## 00663000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050019000520020016000710030037000870070049001240080 00500173009001100178010000500189011001500194020001800209020000400227020001100231 01900090024201200360025100400130028700600130030000600100031301300070032303900070 0330#VN12.02624#VN12.02623#26000#Vi?t#B101S#891.73#^214#Trucpxki, Cocny#Bc s Aibblt#Da theo ct truyn ca Huy Lp-tinh#Cocny Trucpxki ; Bi Hng H i, nh Vin dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a151tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Nga#Truy n va#Dch Nga#Vn hc th gii. Tc phm chn lc#In ln th 2#Bi Hng Hi# nh Vin#289919#T.Dung## 00641000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020019000500070065000690080005001340090011001390100 00500150011001500155020001800170020000500188020001300193019001000206012002100216 00500090023700500140024600500060026000500060026600500050027200600120027701300070 0289039000700296#VN12.02625#VN12.02626#45000#Vi?t#TH460N#891#^214#Th ng ngn Ba T#Ferdowsi, Nasir Khusraw, Sanai... ; Thi B Tn dch, gii thiu#^aH.#^aKi m ng#2012#^a223tr.^b19cm#Vn hc trung i#Iran#Th ng ngn#Dch Iran#Nhng t c gi c i#Ferdowsi#Nasir Khusraw#Sanai#Attar#Rumi#Thi B Tn#289920#T.Dung# # 00752000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020035000660030012001010070118001130080 00500231009001100236010000500247011001500252020001800267020000900285020001200294 01900140030601200390032000500130035900500170037200600230038901300070041203900070 0419#VN12.02627#VN12.02628#30000#Vi?t#L100T#895.6#^214#Taira Takahisa#L th th ch u gi Kudo Shinichi#Tiu thuyt#Taira Takahisa ; Nguyn tc: Aoyama Gosho ; Kch bn phim truyn hnh: Watanabe Mutsuki ; Nguyn Phng Bo Chu dch#^aH. #^aKim ng#2012#^a211tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tiu thuyt#Dch Nht Bn#Thm t lng danh Conan. Phn c bit#Aoyama Gosho#Watanabe Mutsuki#Nguyn Phng Bo Chu#289921#T.Dung## 00543000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020013000640070031000770080005001080090 01100113010000500124011001500129020001800144020000700162020001200169019001200181 012003600193006001000229013000700239039000700246#VN12.02629#VN12.02630#60000#Vi ?t#C450G#813#^214#Peacock, Shane#C gi b n#Shane Peacock ; Hong Anh dch#^aH .#^aKim ng#2012#^a387tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Canaa#Tiu thuyt#Dch Cana a#Thi nin thiu ca Sherlock Holmes#Hong Anh#289922#T.Dung## 00551000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050007000490020024000560070030000800080005001100090 05300115010000500168011001500173020001800188020000500206020001100211019001000222 005000700232006000800239013000700247039000700254#VN12.02631#VN12.02632#75000#Vi ?t#C201H#843#^214#Laudec#Cedric - Hy bu cho t#Laudec, Cauvin ; T Chu dch#^ aH.#^aKim ng ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a269tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn va#Dch Php#Cauvin#T Chu#289923#T.Dung## 00478000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050016000550020017000710030012000880070016001000080 00500116009001900121010000500140011001500145020001700160020000900177020001200186 013000700198039000700205#VN12.02633#VN12.02634#55000#Vi?t#301T#895.92234#^214# Nguyn Tin Ho#a tng t gy#Tiu thuyt#Nguyn Tin Ho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a261tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#289924#T.Dung## 00457000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020016000690030004000850070015000890080 00500104009001900109010000500128011001400133020001700147020000900164020000400173 013000700177039000700184#VN12.02635#VN12.02636#40000#Vi?t#M458N#895.9221#^214#H ong Ngc Lan#Mt ngy em n#Th#Hong Ngc Lan#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a 71tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#289925#T.Dung## 00478000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020014000700030016000840070016001000080 00500116009001900121010000500140011001500145020001700160020000900177020001200186 013000700198039000700205#VN12.02637#VN12.02638#45000#Vi?t#C464L#895.9223#^214#T rng c Gip#Cn lc trng#Tp truyn ngn#Trng c Gip#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a223tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#289926#T.Dung## 00452000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020016000660030004000820070012000860080 00500098009001900103010000500122011001500127020001700142020000900159020000400168 013000700172039000700179#VN12.02639#VN12.02640#45000#Vi?t#H100N#895.9221#^214#N ghim Thn#H Ni vo ng#Th#Nghim Thn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a115tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#289927#T.Dung## 00439000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050008000560020009000640030004000730070008000770080 00500085009001900090010000500109011001500114020001700129020000900146020000400155 013000700159039000700166#VN12.02641#VN12.02642#50000#Vi?t#GI-435N#895.9221#^214 #Duy Phi#Git nh#Th#Duy Phi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a102tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#289928#T.Dung## 00473000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050011000560020017000670030023000840070011001070080 00500118009001900123010000500142011001500147020001800162020000900180020000400189 013000700193039000700200#VN12.02643#VN12.02644#58000#Vi?t#GI-435N#895.9221#^214 #Kim Chung#Git nng i tm#Th vit cho thiu nhi#Kim Chung#^aH.#^aNxb. Hi N h vn#2012#^a111tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#289929#T.Dung## 00472000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050015000550020009000700030016000790070015000950080 00500110009001900115010000500134011001500139020001700154020000900171020001200180 013000700192039000700199#VN12.02645#VN12.02646#40000#Vi?t#S108B#895.92234#^214# Hong Ngc Lan#Sao bng#Tp truyn ngn#Hong Ngc Lan#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2 012#^a110tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#289930#T.Dung## 00448000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050019000470020014000660030008000800070019000880080005001070090 01900112010000500131011001400136020001700150020000900167020000400176013000700180 039000700187#VN12.02647#VN12.02648#Vi?t#C107D#895.9221#^214#Dng Phng Thnh#C nh diu bay#Tp th#Dng Phng Thnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a30tr.^b15 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#289931#T.Dung## 00609000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020027000620070044000890080005001330090 01100138010000500149011001500154020001800169020000400187020001200191019000900203 004001300212006002100225006001700246006001800263013000700281039000700288#VN12.02 649#VN12.02650#44000#Vi?t#H407T#823#^214#Lang, Andrew#Cc hong t x Pantoufli a#Andrew Lang ; Dch: Hunh Phan Thanh Yn...#^aH.#^aKim ng#2012#^a264tr.^b19c m#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thuyt#Dch Anh#In ln th 2#Hunh Phan Thanh Yn#N guyn Hong Anh#Nguyn Hong Lin#289932#T.Dung## 00523000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050009000550020008000640030012000720070009000840080 00500093009001100098010000500109011001500114020001800129020000900147020001200156 012003700168004001400205013000700219039000700226#VV12.07297#VV12.07298#68000#Vi ?t#QU250N#895.9223#^214#V Qung#Qu ni#Tiu thuyt#V Qung#^aH.#^aKim ng#20 12#^a362tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tiu thuyt#Tc phm chn lc dnh cho thiu nhi#In ln th 11#289933#T.Dung## 00496000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050015000560020019000710030012000900070015001020080 00500117009001100122010000500133011001500138020001700153020000900170020001200179 013000700191012001300198039000700211#VV12.07299#VV12.07300#27500#Vi?t#KH300T#89 5.92234#^214#V Ngc Phng#Khi t m tr lnh#Truyn ngn#V Ngc Phng#^aH.#^ aKim ng#2012#^a128tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#289934#Teen vn hc#T.Dung## 00700000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020015000700030170000850070016002550080 00500271009001100276010000500287011001500292020001800307020000900325020001200334 012003700346004001300383013000700396039000700403#VV12.07301#VV12.07302#48000#Vi ?t#M305X#895.9223#^214#Trn Hoi Dng#Min xanh thm#Tc phm ot gii B Cuc vn ng sng tc truyn v tranh truyn cho thiu nhi nm 1999 - 2000 ca Nh x ut bn Kim ng. Gii thng ca Hi nh vn Vit Nam nm 2001#Trn Hoi Dng# ^aH.#^aKim ng#2012#^a247tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tiu thuyt#Tc p hm chn lc dnh cho thiu nhi#In ln th 3#289935#T.Dung## 00576000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020011000400070059000510220004001100040019001140080005001330090 01100138010000500149011001400154020001100168020000900179020000600188020001500194 005001400209005001600223005002100239013000700260039000700267#VV12.07303#2900#Vi ?t#T123V#372.63#^214#Tp vit 1#B.s.: ng Th Lanh, Hong Cao Cng, Trn Th M inh Phng#T.1#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2011#^a44tr.^b24cm#Ting Vit# Tp vit#Lp 1#Sch gio khoa#ng Th Lanh#Hong Cao Cng#Trn Th Minh Phng #289936#T.Dung## 00623000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020011000400070056000510220004001070040019001110080005001300090 01100135010000500146011001400151020001100165020000900176020000600185020001500191 00500140020600500150022000500160023500500210025100500110027201300070028303900070 0290#VV12.07304#2900#Vi?t#T123V#372.63#^214#Tp vit 1#B.s.: ng Th Lanh, Ho ng Ho Bnh, Hong Cao Cng...#T.2#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a36 tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch gio khoa#ng Th Lanh#Hong Ho Bnh# Hong Cao Cng#Trn Th Minh Phng#Nguyn Tr#289937#T.Dung## 00676000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020021000500070056000710080005001270090011001320100 00500143011001400148020000900162020001500171004001900186020000700205005001500212 00500160022702000060024301500330024900500120028200500170029400500130031101300070 0324039000700331#VV12.07305#VV12.07306#5900#Vi?t#T550N#372.3#^214#T nhin v x hi 1#Bi Phng Nga (ch.b.), L Th Thu Dinh, on Th My...#^aH.#^aGio dc# 2011#^a72tr.^b24cm#T nhin#Sch gio khoa#Ti bn ln th 10#X hi#Bi Phng Nga#L Th Thu Dinh#Lp 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#on Th My#Nguyn Tu yt Nga#Phm Th Sen#289938#T.Dung## 00594000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020007000400070064000470080005001110090011001160100005001270110 01500132020000500147020001500152004001900167005001300186005001100199020000600210 005001400216015003300230005001500263013000700278039000700285#VV12.07307#10800#V i?t#T406M#372.7#^214#Ton 1# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Trung Hiu, Ph m Thanh Tm#^aH.#^aGio dc#2011#^a184tr.^b24cm#Ton#Sch gio khoa#Ti bn ln th 10# nh Hoan#Nguyn ng#Lp 1# Trung Hiu#TTS ghi: B Gio dc v o to#Phm Thanh Tm#289939#T.Dung## 00625000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400070061000530220004001142210008001180040019001260080 00500145009001100150010000500161011001500166015003300181020001100214020000600225 020001500231005001400246005001600260005002100276013000700297039000700304#VV12.07 308#12500#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 1#ng Th Lanh (ch.b.), Hong Cao C ng, Trn Th Minh Phng#T.1#Hc vn#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^ a172tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 1#Sch gio khoa# ng Th Lanh#Hong Cao Cng#Trn Th Minh Phng#289940#T.Dung## 00652000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400070058000530220004001110040019001150080005001340090 01100139010000500150011001500155015003300170020001100203020000600214020001500220 00500140023500500150024900500160026400500210028000500110030101300070031203900070 0319#VV12.07309#12500#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 1#ng Th Lanh (ch.b.), Hong Ho Bnh, Hong Cao Cng...#T.2#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012# ^a172tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 1#Sch gio khoa# ng Th Lanh#Hong Ho Bnh#Hong Cao Cng#Trn Th Minh Phng#Nguyn Tr#289 941#T.Dung## 00514000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020015000390070037000540220004000910040018000950080005001130090 01100118010000500129011001400134020000500148020000600153020000800159020001500167 005001400182005001400196013000700210039000700217#VV12.07310#9000#Vi?t#B103T#372 .7#^214#Bi tp ton 1# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a72tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch gio khoa# Trung Hiu# Trung Kin#289942#T.Dung## 00514000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020015000390070037000540220004000910040018000950080005001130090 01100118010000500129011001400134020000500148020000600153020000800159020001500167 005001400182005001400196013000700210039000700217#VV12.07311#9000#Vi?t#B103T#372 .7#^214#Bi tp ton 1# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a71tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch gio khoa# Trung Hiu# Trung Kin#289943#T.Dung## 00589000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030029000560070056000850080005001410090011001460100 00500157011001400162020000500176020001400181004001800195005001200213005001900225 020000600244020000800250005001500258013000700273039000700280#VV12.07312#15000#V i?t#454L#372.7#^214#n luyn ton 1#Theo chun kin thc k nng# Tin t (c h.b.), Trn Th Kim Cng, Nguyn c Tn#^aH.#^aGio dc#2012#^a80tr.^b24cm#To n#Sch c thm#Ti bn ln th 2# Tin t#Trn Th Kim Cng#Lp 1#Bi tp#N guyn c Tn#289944#T.Dung## 00625000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070066000650220004001310040031001350080005001660090 01100171010000500182011001400187020000500201020000600206020000800212020001400220 005001400234005001900248005001600267005001400283039000700297013000700304#VV12.07 313#21500#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 1# Trung Hiu, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi, Trung Kin#T.1#Ti bn ln th 4, c chnh l#^ aH.#^aGio dc#2012#^a95tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu #Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#T.Dung#289945## 00594000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070061000650220004001260040018001300080005001480090 01100153010000500164011001400169020000500183020000600188020000800194020001400202 005001300216005001100229005001300240005001300253039000700266013000700273#VV12.07 314#20000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 1# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng, V Mai Hng#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#201 2#^a80tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#V Vn Dng#V Mai Hng#T.Dung#289946## 00527000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070037000610220004000980040018001020080005001200090 01100125010000500136011001400141020001100155020000600166020000800172020001500180 005001300195005001500208013000700223039000700230#VV12.07315#11000#Vi?t#B103T#37 2.6#^214#Bi tp ting Vit 1# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin#T.1#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a87tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch gio k hoa# Vit Hng#Lng Th Hin#289947#T.Dung## 00527000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070037000610220004000980040018001020080005001200090 01100125010000500136011001400141020001100155020000600166020000800172020001500180 005001300195005001500208013000700223039000700230#VV12.07316#10000#Vi?t#B103T#37 2.6#^214#Bi tp ting Vit 1# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin#T.2#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a79tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch gio k hoa# Vit Hng#Lng Th Hin#289948#T.Dung## 00505000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400070037000580080005000950090011001000100005001110110 01400116020000800130020001500138004001800153020000600171005001500177005001300192 020000800205013000700213039000700220#VV12.07317#6000#Vi?t#B103T#372.83#^214#Bi tp o c 1#Nguyn Hu Hp (ch.b.), V Minh Tun#^aH.#^aGio dc#2012#^a35tr. ^b24cm#o c#Sch gio khoa#Ti bn ln th 1#Lp 1#Nguyn Hu Hp#V Minh Tu n#Bi tp#289949#T.Dung## 00553000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020029000390070046000680080005001140090011001190100005001300110 01400135020000900149020001500158004001800173020000700191005002000198005001700218 020000600235020000800241013000700249039000700256#VV12.07318#5500#Vi?t#B103T#372 .3#^214#Bi tp t nhin v x hi 1#Nguyn Th Tng Vi (ch.b.), T Th Kim Nhu ng#^aH.#^aGio dc#2012#^a35tr.^b24cm#T nhin#Sch gio khoa#Ti bn ln th 1# X hi#Nguyn Th Tng Vi#T Th Kim Nhung#Lp 1#Bi tp#289950#T.Dung## 00548000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400070043000710220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001400157020001100171020000600182020000800188020001400196 005001400210005002000224039000700244013000700251#VV12.07319#20000#Vi?t#B103T#37 2.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 1#ng Th Lanh (ch.b.), Trn Th Hin L ng#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a96tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#ng Th Lanh#Trn Th Hin Lng#T.Dung#289951## 00601000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020035000400070051000750080005001260090011001310100005001420110 01400147020000500161020001400166004004000180020001100220005001400231005001300245 020000600258020000700264005001400271013000700285039000700292#VV12.07320#16000#V i?t#454T#372.6#^214#n tp h: Ton - Ting Vit lp 1# Trung Hiu, L Phng Nga (ch.b.), V Vn Dng#^aH.#^aGio dc#2012#^a80tr.^b24cm#Ton#Sch c thm #Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#Ting Vit# Trung Hiu#V Vn Dng#L p 1#n tp#L Phng Nga#289952#T.Dung## 00439000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400070011000700080005000810090011000860100005000970110 01500102020000500117020001400122004001800136020000600154005001100160013000700171 039000700178#VV12.07321#25000#Vi?t#T406B#372.7#^214#Ton bi dng hc sinh lp 1#Nguyn ng#^aH.#^aGio dc#2012#^a128tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#Ti bn ln th 5#Lp 1#Nguyn ng#289953#T.Dung## 00482000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400070013000610080005000740090011000790100005000900110 01400095020000900109020001500118004004000133020000600173020001000179005001300189 013000700202039000700209#VV12.07322#9000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Thc hnh th c ng 1#Trn Th Thu#^aH.#^aGio dc#2012#^a48tr.^b24cm#Th cng#Sch gio khoa#T i bn ln th 2, c chnh l, b sung#Lp 1#Thc hnh#Trn Th Thu#289954#T.Dung ## 00700000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020035000410030024000760070056001000220004001560040018001600080 00500178009001100183010000500194011001500199020001100214020000500225020000600230 02000100023602000140024600500190026000500130027900500110029200500150030300500180 0318013000700336039000700343#VV12.07323#16000#Vi?t#TH552H#372.6#^214#Thc hnh ting Vit v ton lp 1#H tr hc bui th hai#Nguyn Minh Thuyt, nh Hoa n (ch.b.), Nguyn ng...#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a127tr.^b24 cm#Ting Vit#Ton#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Minh Thuyt# nh Hoan #Nguyn ng#Hong Ho Bnh#Nguyn Th Ly Kha#289955#T.Dung## 00696000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020035000410030024000760070056001000220004001560040018001600080 00500178009001100183010000500194011001500199020001100214020000500225020000600230 02000100023602000140024600500190026000500130027900500110029200500150030300500140 0318013000700332039000700339#VV12.07324#16000#Vi?t#TH552H#372.6#^214#Thc hnh ting Vit v ton lp 1#H tr hc bui th hai#Nguyn Minh Thuyt, nh Hoa n (ch.b.), Nguyn ng...#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a119tr.^b24 cm#Ting Vit#Ton#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Minh Thuyt# nh Hoan #Nguyn ng#Hong Ho Bnh#ng Th Lanh#289956#T.Dung## 00766000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020020000670070061000870080005001480090 01100153010000500164011001400169021016200183020000900345020000600354020002200360 020001500382005001600397005001900413039000400432013000700436020000900443#VV12.07 326#VV12.07325#32400#Vi?t#B103S#372.5#^214#Nguyn Hu Hnh#Bi son m thut 1# Nguyn Hu Hnh (ch.b.), Nguyn Minh Ho, Nguyn Vit Thng#^aH.#^aGio dc#201 2#^a95tr.^b24cm#Gii thiu cc bi son ging dy mn m thut lp 1 vi nhng h ng dn dy hc cn thit nh mc tiu tit dy, chun b dng dy hc, cc hot ng dy hc#M thut#Lp 1#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Min h Ho#Nguyn Vit Thng#TH#289957#Bi son## 00739000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050011000520020019000630070048000820080005001300090 01100135010000500146011001500151021016100166020000800327020000600335020002200341 020001500363005001200378005001500390039000400405013000700409020000900416#VV12.07 327#VV12.07328#34400#Vi?t#B103S#372.87#^214#Hong Long#Bi son m nhc 1#Hong Long (ch.b.), L c Sang, Nguyn Th Nga#^aH.#^aGio dc#2012#^a111tr.^b24cm#G ii thiu cc bi son ging dy mn m nhc lp 1 vi nhng hng dn dy hc c n thit nh mc tiu tit dy, chun b dng dy hc, cc hot ng dy hc# m nhc#Lp 1#Phng php ging dy#Sch gio vin#L c Sang#Nguyn Th Nga#TH #289958#Bi son## 00798000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510070069000670220004001360080005001400090 01100145010000500156011001500161021015800176020000500334020000600339020002200345 02000150036700500140038200500160039600500130041200500150042503900040044001300070 0444020000900451#VV12.07329#VV12.07330#34500#Vi?t#B103S#372.7#^214#Bi son to n 1#L Tin Thnh (ch.b.), Nguyn Duy Cng, o Thi Lai, Phm Thanh Tm#T.1#^aH .#^aGio dc#2012#^a135tr.^b24cm#Gii thiu cc bi son ging dy mn ton lp 1 vi nhng hng dn dy hc cn thit nh mc tiu tit dy, chun b dng dy hc, cc hot ng dy hc#Ton#Lp 1#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Tin Thnh#Nguyn Duy Cng#o Thi Lai#Phm Thanh Tm#TH#289959#Bi son## 00798000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510070069000670220004001360080005001400090 01100145010000500156011001500161021015800176020000500334020000600339020002200345 02000150036700500140038200500160039600500130041200500150042503900040044001300070 0444020000900451#VV12.07331#VV12.07332#34500#Vi?t#B103S#372.7#^214#Bi son to n 1#L Tin Thnh (ch.b.), Nguyn Duy Cng, o Thi Lai, Phm Thanh Tm#T.2#^aH .#^aGio dc#2012#^a127tr.^b24cm#Gii thiu cc bi son ging dy mn ton lp 1 vi nhng hng dn dy hc cn thit nh mc tiu tit dy, chun b dng dy hc, cc hot ng dy hc#Ton#Lp 1#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Tin Thnh#Nguyn Duy Cng#o Thi Lai#Phm Thanh Tm#TH#289960#Bi son## 00656000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510070083000820080005001650090011001700100 00500181011001500186020000500201020000600206020001000212005001200222005001400234 039000400248004001800252015003300270005001700303005001500320013000700335#VV12.07 333#VV12.07334#10600#Vi?t#T103L#372.7#^214#Ti liu hc xo m ch ton 1#o D uy Th (tng ch.b. ), V nh Ruyt (ch.b.), Nguyn Xun Bnh, Phm Thanh Tm#^a H.#^aGio dc#2012#^a103tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Sch BTVH#o Duy Th#V nh Ruyt #TH#Ti bn ln th 3#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Xun Bnh#Phm Th anh Tm#289961## 00614000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020037000510070057000880080005001450090011001500100 00500161011001500166020001100181020000600192020001000198005001500208005001300223 039000400236004001800240015003300258005001400291013000700305#VV12.07335#VV12.073 36#27000#Vi?t#T103L#372.6#^214#Ti liu hc xo m ch ting Vit 1#Dip Quang Ban (tng ch.b.), B Hng Hnh, ng Th Lanh#^aH.#^aGio dc#2012#^a236tr.^b24c m#Ting Vit#Lp 1#Sch BTVH#Dip Quang Ban#B Hng Hnh#TH#Ti bn ln th 3# TTS ghi: B Gio dc v o to#ng Th Lanh#289962## 00645000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070066000760220004001420040031001460080 00500177009001100182010000500193011001400198020000500212020000600217020000800223 02000140023100500140024500500190025900500160027800500140029403900040030801300070 0312#VV12.07337#VV12.07338#18000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 2 # Trung Hiu, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi, Trung Kin#T.1#Ti bn l n th 4, c chnh l#^aH.#^aGio dc#2012#^a95tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu#Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung KIn#TH#289 963## 00523000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070037000610220004000980040018001020080005001200090 01100125010000500136011001400141020001100155020000600166020001400172005001300186 005001500199039000400214013000700218020000800225#VV12.07339#11500#Vi?t#B103T#37 2.6#^214#Bi tp ting Vit 2# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin#T.1#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a91tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm# Vi t Hng#Lng Th Hin#Th#289964#Bi tp## 00523000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070037000610220004000980040018001020080005001200090 01100125010000500136011001400141020001100155020000600166020001400172005001300186 005001500199039000400214013000700218020000800225#VV12.07340#12500#Vi?t#B103T#37 2.6#^214#Bi tp ting Vit 2# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin#T.2#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a99tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm# Vi t Hng#Lng Th Hin#Th#289965#Bi tp## 00511000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400070037000550220004000920040018000960080005001140090 01100119010000500130011001400135020000500149020000600154020001400160005001400174 005001400188039000400202013000700206020000800213#VV12.07341#11500#Vi?t#B103T#37 2.7#^214#Bi tp ton 2# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a91tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Sch c thm# Trung Hiu# Trung Kin#TH#289966#Bi tp## 00511000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400070037000550220004000920040018000960080005001140090 01100119010000500130011001400135020000500149020000600154020001400160005001400174 005001400188039000400202013000700206020000800213#VV12.07342#11000#Vi?t#B103T#37 2.7#^214#Bi tp ton 2# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a87tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Sch c thm# Trung Hiu# Trung Kin#TH#289967#Bi tp## 00501000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400070037000580080005000950090011001000100005001110110 01400116020000800130020000600138020000800144020001400152005001500166005001300181 039000400194004001800198013000700216#VV12.07343#7500#Vi?t#B103T#372.83#^214#Bi tp o c 2#Nguyn Hu Hp (ch.b.), V Minh Tun#^aH.#^aGio dc#2012#^a55tr. ^b24cm#o c#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Hu Hp#V Minh Tun#TH#Ti b n ln th 1#289968## 00549000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020029000390070046000680080005001140090011001190100005001300110 01400135020000900149020000700158020000800165020001400173005002000187005001700207 039000400224004001800228020000600246013000700252#VV12.07344#5500#Vi?t#B103T#372 .3#^214#Bi tp t nhin v x hi 2#Nguyn Th Tng Vi (ch.b.), T Th Kim Nhu ng#^aH.#^aGio dc#2012#^a35tr.^b24cm#T nhin#X hi#Bi tp#Sch c thm#Nguy n Th Tng Vi#T Th Kim Nhung#TH#Ti bn ln th 1#Lp 2#289969## 00598000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070064000650220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001500172020000500187020000600192020000800198020001400206 005001300220005001100233005001600244005001300260039000400273013000700277#VV12.07 345#20000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 2# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Nguyn Th Bnh, V Mai Hng#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc# 2012#^a115tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#Ngu yn Th Bnh#V Mai Hng#Th#289970## 00612000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070053000650220004001180040018001220080005001400090 01100145010000500156011001500161020000500176020000600181020000800187020001400195 00500130020900500110022200500160023300500120024903900040026100500140026501300070 0279#VV12.07346#20000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 2# nh Ho an (ch.b.), Nguyn ng, Nguyn Th Bnh...#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc #2012#^a112tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#Ng uyn Th Bnh# Tin t#Th# Trung Hiu#289971## 00663000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020013000510070075000640220004001390040018001430080 00500161009001100166010000500177011001500182015003300197020001100230020000600241 02000150024700500190026200500160028100500140029700500150031103900040032601300070 0330#VV12.07347#VV12.07348#11800#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 2#Nguyn Minh Thuyt (ch.b.). Trn Mnh Hng, L Phng Nga, Trn Hong Tu#T.1#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 2#Sch gio khoa#Nguyn Minh Thuyt#Trn Mnh Hng#L Phng Nga#Trn Hong Tu#TH#289972## 00636000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400070073000530220004001260040018001300080005001480090 01100153010000500164011001500169015003300184020001100217020000600228020001500234 005001900249005001600268005001200284005001500296039000400311013000700315#VV12.07 349#11200#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 2#Nguyn Minh Thuyt (ch.b.). Nguyn Th Hnh, Nguyn Tri, Trn Hong Tu#T.2#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#201 1#^a152tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 2#Sch gio kho a#Nguyn Minh Thuyt#Nguyn Th Hnh#Nguyn Tri#Trn Hong Tu#TH#289973## 00620000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020007000510070049000580080005001070090011001120100 00500123011001500128020000500143020000600148020001500154005001300169005001100182 03900040019300400180019701500330021500500120024800500140026000500130027401300070 0287#VV12.07350#VV12.07351#10800#Vi?t#T406H#372.7#^214#Ton 2# nh Hoan (ch. b.), Nguyn ng, Tin t...#^aH.#^aGio dc#2012#^a184tr.^b24cm#Ton#Lp 2#S ch gio khoa# nh Hoan#Nguyn ng#TH#Ti bn ln th 9#TTS ghi: B Gio d c v o to# Tin t# Trung Hiu#o Thi Lai#289974## 00654000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140006000440020021000500070067000710080005001380090011001430100 00500154011001400159020000900173020000700182020001500189005001500204005001200219 03900040023100400180023501500330025300500120028600500170029802000060031501300070 0321#VV12.07352#VV12.07353#Vi?t#T550N#372.3#^214#5700#T nhin v x hi 2#Bi Phng Nga (ch.b.), L Thu Dinh, on Th My, Nguyn Tuyt Nga#^aH.#^aGio dc#2 012#^a68tr.^b24cm#T nhin#X hi#Sch gio khoa#Bi Phng Nga#L Thu Dinh#TH# Ti bn ln th 9#TTS ghi: B Gio dc v o to#on Th My#Nguyn Tuyt Nga# Lp 2#289975## 00474000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020011000400070021000510220004000720040018000760080005000940090 01100099010000500110011001400115020000900129020001100138020000600149020001400155 005001600169039000400185013000700189#VV12.07354#2900#Vi?t#T123V#372.63#^214#Tp vit 2#Trn Mnh Hng b.s.#T.1#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a43tr.^ b24cm#Tp vit#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#Trn Mnh Hng#TH#289976## 00474000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020011000400070021000510220004000720040018000760080005000940090 01100099010000500110011001400115020000900129020001100138020000600149020001400155 005001600169039000400185013000700189#VV12.07355#2900#Vi?t#T123V#372.63#^214#Tp vit 2#Trn Mnh Hng b.s.#T.2#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a43tr.^ b24cm#Tp vit#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#Trn Mnh Hng#TH#289977## 00643000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070072000590220004001310040018001350080005001530090 01100158010000500169011001400174020000900188020001100197020000900208020000600217 02000140022300500210023703900040025801300070026200500180026900500190028700500110 0306#VV12.07356#10000#Vi?t#V460C#372.63#^214#V chnh t lp 2#L Ngc Dip (ch .b.), Phm Th Kim Oanh, Xun Th Nguyt H, Mai Nh H#T.1#Ti bn ln th 3#^a H.#^aGio dc#2012#^a56tr.^b24cm#Chnh t#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c th m#L Ngc Dip (ch.b.)#TH#289978#Phm Th Kim Oanh#Xun Th Nguyt H#Mai Nh H ## 00721000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020035000520030024000870070058001110220004001690080 00500173009001100178010000500189011001500194020001100209020000500220020000600225 02000100023102000140024100500190025500500130027400500110028700500150029800500170 0313039000400330013000700334004001800341#VV12.07357#VV12.07358#16000#Vi?t#TH552 H#372.6#^214#Thc hnh ting Vit v ton lp 2#H tr hc bui th hai#Nguyn M inh Thuyt, nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng.....#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a120 tr.^b24cm#Ting Vit#Ton#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Minh Thuyt# nh Hoan#Nguyn ng#Hong Ho Bnh#Nguyn Thu Hng#TH#289979#Ti bn ln th 2# # 00723000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020035000520030024000870070058001110220004001690080 00500173009001100178010000500189011001500194020001100209020000500220020000600225 02000100023102000140024100500190025500500130027400500110028700500150029800500190 0313039000400332004001800336013000700354#VV12.07359#VV12.07360#16000#Vi?t#TH552 H#372.6#^214#Thc hnh ting Vit v ton lp 2#H tr hc bui th hai#Nguyn M inh Thuyt, nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng.....#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a128 tr.^b24cm#Ting Vit#Ton#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Minh Thuyt# nh Hoan#Nguyn ng#Hong Ho Bnh#Xun Th Nguyt H#TH#Ti bn ln th 2#28998 0## 00519000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020030000510030049000810070011001300080005001410090 01100146010000500157011001400162020000500176020000600181020001400187005001100201 039000400212004001800216013000700234#VV12.07362#VV12.07361#Vi?t#T406B#372.7#^214 #15000#Ton bi dng hc sinh lp 2#Theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Nguyn ng#^aH.#^aGio dc#2012#^a95tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Sch c thm#Ng uyn ng#TH#Ti bn ln th 5#289981## 00478000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410140007000460020035000530070017000880080005001050090011001100100 00500121011001500126020000500141020000600146020001400152005001700166039000400183 004001800187013000700205#VV12.07363#VV12.07364#Vi?t#GI-521E#372.7#^214#21000#Gi p em cng c v nng cao ton 2#Nguyn Mnh Thc#^aH.#^aGio dc#2012#^a154tr.^ b24cm#Ton#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Mnh Thc#TH#Ti bn ln th 3#289982## 00580000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020069000510070013001200080005001330090011001380100 00500149011001500154020001100169020000600180020001400186005001300200039000400213 004001800217020000600235020000600241013000700247020000400254020000800258#VV12.07 365#VV12.07366#Vi?t#L527T#372.6#^214#24000#Luyn tp v cm th cc bi th tro ng sch ting Vit cc lp 1,2,3#Phm nh n#^aH.#^aGio dc#2012#^a175tr.^b24c m#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#Phm nh n#TH#Ti bn ln th 1#Lp 2#Lp 3# 289983#Th#Cm th## 00620000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020035000510070051000860080005001370090011001420100 00500153011001400158020000500172020001100177020001400188005001400202039000400216 004003900220020000600259020000700265005001400272005001300286013000700299#VV12.07 368#VV12.07367#Vi?t#454T#372.6#^214#16000#n tp h: Ton - Ting Vit lp 2# Trung Hiu, L Phng Nga (ch.b.), V Vn Dng#^aH.#^aGio dc#2012#^a80tr.^b 24cm#Ton#Ting Vit#Sch c thm# Trung Hiu#TH#Ti bn ln th 1 c chnh l, b sung#Lp 2#n tp#L Phng Nga#V Vn Dng#289984## 00635000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070072000590220004001310040018001350080005001530090 01100158010000500169011001400174020000900188020001100197020000900208020000600217 02000140022300500130023703900040025001300070025400500180026100500190027900500110 0298#VV12.07369#10000#Vi?t#V460C#372.63#^214#V chnh t lp 2#L Ngc Dip (ch .b.), Phm Th Kim Oanh, Xun Th Nguyt H, Mai Nh H#T.2#Ti bn ln th 2#^a H.#^aGio dc#2012#^a56tr.^b24cm#Chnh t#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c th m#L Ngc Dip#Th#289985#Phm Th Kim Oanh#Xun Th Nguyt H#Mai Nh H## 00766000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020020000670070061000870080005001480090 01100153010000500164011001400169021016200183020000900345020000600354020001500360 005001600375005001900391039000400410013000700414020002200421020000900443#VV12.07 370#VV12.07371#28500#Vi?t#B103S#372.5#^214#Nguyn Hu Hnh#Bi son m thut 2# Nguyn Hu Hnh (ch.b.), Nguyn Minh Ho, Nguyn Vit Thng#^aH.#^aGio dc#201 2#^a95tr.^b24cm#Gii thiu cc bi son ging dy mn m thut lp 2 vi nhng h ng dn dy hc cn thit nh mc tiu tit dy, chun b dng dy hc, cc hot ng dy hc#M thut#Lp 2#Sch gio vin#Nguyn Minh Ho#Nguyn Vit Th ng#TH#289986#Phng php ging dy#Bi son## 00750000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050019000520020019000710070054000900080005001440090 01100149010000500160011001400165021016100179020000800340020000600348020001500354 005001300369005001200382039000400394013000700398020002200405020000900427#VV12.07 372#VV12.07373#21200#Vi?t#B103S#372.83#^214#Nguyn Th Vit H#Bi son o c 2#Nguyn Th Vit H (ch.b.), Lu Thu Thu, V Uyn Vn#^aH.#^aGio dc#2012#^a 54tr.^b24cm#Gii thiu cc bi son ging dy mn o c lp 2 vi nhng hng dn dy hc cn thit nh mc tiu tit dy, chun b dng dy hc, cc hot ng dy hc#o c#Lp 2#Sch gio vin#Lu Thu Thu#V Uyn Vn#TH#289987#Ph ng php ging dy#Bi son## 00757000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050013000510020020000640070056000840080005001400090 01100145010000500156011001500161021016200176020000900338020000600347020001500353 005001200368039000400380020002200384013000700406020000900413005002100422#VV12.07 374#VV12.07375#30100#Vi?t#B103S#372.5#^214#Trn Th Thu#Bi son th cng 2#Tr n Th Thu (ch.b.), L nh Minh, Nguyn Th Tuyt Lan#^aH.#^aGio dc#2012#^a127t r.^b24cm#Gii thiu cc bi son ging dy mn th cng lp 2 vi nhng hng d n dy hc cn thit nh mc tiu tit dy, chun b dng dy hc, cc hot ng dy hc#Th cng#Lp 2#Sch gio vin#L nh Minh#TH#Phng php ging dy#2 89988#Bi son#Nguyn Th Tuyt Lan## 00808000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510070074000670220004001410080005001450090 01100150010000500161011001500166020000500181020000600186020002200192020001500214 00500140022900500160024300500150025900500180027403900040029201300070029602101580 0303020000900461#VV12.07376#VV12.07377#34500#Vi?t#B103S#372.7#^214#Bi son to n 2# Trung Hiu (ch.b.), Nguyn Th Bnh, Phm Ngc nh, Nguyn Hng Quang#T. 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a163tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Phng php ging dy#Sch gio vin# Trung Hiu#Nguyn Th Bnh#Phm Ngc nh#Nguyn Hng Quang#TH#289989# Gii thiu cc bi son ging dy mn ton lp 2 vi nhng hng dn dy hc cn thit nh mc tiu tit dy, chun b dng dy hc, cc hot ng dy hc#B i son## 00765000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020016000650070058000810220004001390080 00500143009001100148010000500159011001500164020000500179020000600184020002200190 02000150021200500160022700500180024303900040026101300070026502101580027202000090 0430#VV12.07378#VV12.07379#34500#Vi?t#B103S#372.7#^214# Trung Hiu#Bi son t on 2# Trung Hiu (ch.b.), Nguyn Th Bnh, Nguyn Hng Quang#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a147tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn T h Bnh#Nguyn Hng Quang#TH#289990#Gii thiu cc bi son ging dy mn ton lp 2 vi nhng hng dn dy hc cn thit nh mc tiu tit dy, chun b d ng dy hc, cc hot ng dy hc#Bi son## 00769000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050016000520020019000680070063000870080005001500090 01100155010000500166011001500171021016100186020000800347020000600355020001500361 005002200376005001500398039000400413020002200417013000700439020000900446#VV12.07 380#VV12.07381#66200#Vi?t#B103S#372.86#^214#Trn nh Thun#Bi son th dc 2# Trn nh Thun (ch.b.), Trn Th Phng Nhung, Trn Thu Trang#^aH.#^aGio dc#2 012#^a163tr.^b24cm#Gii thiu cc bi son ging dy mn th dc lp 2 vi nhng hng dn dy hc cn thit nh mc tiu tit dy, chun b dng dy hc, c c hot ng dy hc#Th dc#Lp 2#Sch gio vin#Trn Th Phng Nhung#Trn Thu Trang#TH#Phng php ging dy#289991#Bi son## 00814000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020022000510070068000730220004001410080005001450090 01100150010000500161011001500166020001100181020000600192020002200198020001500220 00500160023500500140025100500160026500500110028103900040029201300070029602101640 0303020000900467#VV12.07382#VV12.07383#71100#Vi?t#B103S#372.6#^214#Bi son ti ng Vit 2#Trn Mnh Hng (ch.b.), L Phng Nga, Trn Hin Lng, V Mai Chi#T. 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a331tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Phng php ging dy#Sc h gio vin#Trn Mnh Hng#L Phng Nga#Trn Hin Lng#V Mai Chi#TH#289992# Gii thiu cc bi son ging dy mn ting Vit lp 2 vi nhng hng dn dy h c cn thit nh mc tiu tit dy, chun b dng dy hc, cc hot ng dy hc#Bi son## 00824000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020022000510070073000730220004001460080005001500090 01100155010000500166011001500171020001100186020000600197020002200203020001500225 00500160024000500190025600500120027500500150028703900040030201300070030602101640 0313020000900477#VV12.07384#VV12.07385#68600#Vi?t#B103S#372.6#^214#Bi son ti ng Vit 2#Trn Mnh Hng (ch.b.), Xun Th Nguyt H, Nguyn Tri, Trn Hong T u#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a331tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Phng php ging d y#Sch gio vin#Trn Mnh Hng#Xun Th Nguyt H#Nguyn Tri#Trn Hong Tu#T H#289993#Gii thiu cc bi son ging dy mn ting Vit lp 2 vi nhng hng dn dy hc cn thit nh mc tiu tit dy, chun b dng dy hc, cc hot ng dy hc#Bi son## 00739000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050012000520020019000640070048000830080005001310090 01100136010000500147011001500152021016100167020000800328020000600336020001500342 005001000357005001600367039000400383020002200387013000700409020000900416#VV12.07 387#VV12.07386#41700#Vi?t#B103S#372.87#^214#L c Sang#Bi son m nhc 2#L c Sang (ch.b.), Hong Ln, H Th Bo Loan#^aH.#^aGio dc#2012#^a119tr.^b24cm# Gii thiu cc bi son ging dy mn m nhc lp 2 vi nhng hng dn dy hc cn thit nh mc tiu tit dy, chun b dng dy hc, cc hot ng dy hc #m nhc#Lp 2#Sch gio vin#Hong Ln#H Th Bo Loan#TH#Phng php ging d y#289994#Bi son## 00619000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400070072000710080005001430090011001480100005001590110 01500164020000500179020000600184020001000190005001200200005001700212039000400229 004001800233015003300251005001200284005001400296013000700310#VV12.07388#10600#V i?t#T103L#372.7#^214#Ti liu hc xo m ch ton 2#o Duy Th (tng ch.b. ), N guyn Xun Bnh, Tin t, V nh Ruyt#^aH.#^aGio dc#2012#^a103tr.^b24cm# Ton#Lp 2#Sch BTVH#o Duy Th#Nguyn Xun Bnh#TH#Ti bn ln th 3#TTS ghi : B Gio dc v o to# Tin t#V nh Ruyt#289995## 00650000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020037000400070085000770080005001620090011001670100005001780110 01500183020001100198020000600209020001000215005001500225039000400240004001800244 015003300262005001600295005001400311005001600325013000700341#VV12.07389#24000#V i?t#T103L#372.6#^214#Ti liu hc xo m ch ting Vit 2#Dip Quang Ban (tng c h.b.), Nguyn Th Hnh (ch.b.), Hong Vn Sn, Nguyn Hu Tin#^aH.#^aGio dc#2 012#^a199tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch BTVH#Dip Quang Ban#TH#Ti bn ln th 3#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Th Hnh#Hong Vn Sn#Nguyn Hu Ti n#289996## 00654000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020045000500070066000950080005001610090011001660100 00500177011001400182020000900196020000700205020001000212005001500222005001800237 039000400255004001800259015003300277005001700310020000600327013000700333#VV12.07 390#VV12.07391#9100#Vi?t#T103L#372.3#^214#Ti liu hc xo m ch t nhin v x hi 2#Bi Phng Nga (tng ch.b. ), Nguyn Th Mai H, Nguyn Tuyt Nga#^aH.#^ aGio dc#2012#^a63tr.^b24cm#T nhin#X hi#Sch BTVH#Bi Phng Nga#Nguyn Th Mai H#TH#Ti bn ln th 3#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Tuyt Nga# Lp 2#289997## 00678000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020013000510070064000640220004001280040018001320080 00500150009001100155010000500166011001500171015003300186020001100219020000600230 02000150023600500190025100500150027000500160028500500170030100500110031803900040 0329013000700333#VV12.07392#VV12.07393#11500#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 3 #Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Hong Ho Bnh, Trn Mnh Hng....#T.1#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2012#^a156tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin g Vit#Lp 3#Sch gio khoa#Nguyn Minh Thuyt#Hong Ho Bnh#Trn Mnh Hng#L Th Tuyt Mai#Trnh Mnh#TH#289998## 00672000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020013000510070062000640220004001260040018001300080 00500148009001100153010000500164011001500169015003300184020001100217020000600228 02000150023400500190024900500130026800500170028100500140029800500110031203900040 0323013000700327#VV12.07394#VV12.07395#11000#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 3 #Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), L Ngc Dip, L Th Tuyt Mai...#T.2#Ti bn ln t h 8#^aH.#^aGio dc#2012#^a148tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 3#Sch gio khoa#Nguyn Minh Thuyt#L Ngc Dip#L Th Tuyt Mai#Bi M inh Ton#Nguyn Tr#TH#289999## 00471000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400070017000570220004000740040018000780080005000960090 01100101010000500112011001500117020000500132020000600137020000800143020001400151 005001700165039000400182013000700186#VV12.07396#20000#Vi?t#L527T#372.7#^214#Luy n tp ton 3#Nguyn Danh Ninh#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a131t r.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Danh Ninh#TH#290000## 00471000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400070017000570220004000740040018000780080005000960090 01100101010000500112011001500117020000500132020000600137020000800143020001400151 005001700165039000400182013000700186#VV12.07397#23000#Vi?t#L527T#372.7#^214#Luy n tp ton 3#Nguyn Danh Ninh#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a163t r.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Danh Ninh#TH#290001## 00621000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020007000510070050000580080005001080090011001130100 00500124011001500129020000500144020001500149005001300164005001100177039000400188 00400180019201500330021000500120024302000060025500500130026101300070027400500140 0281#VV12.07398#VV12.07399#10800#Vi?t#T406B#372.7#^214#Ton 3# nh Hoan (ch. b. ), Nguyn ng, Tin t...#^aH.#^aGio dc#2012#^a180tr.^b24cm#Ton#Sch g io khoa# nh Hoan#Nguyn ng#TH#Ti bn ln th 8#TTS ghi: B Gio dc v o to# Tin t#Lp 3#o Thi Lai#290002# Trung Hiu## 00664000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020021000500070072000710080005001430090011001480100 00500159011001500164020000900179020000700188020001500195005001500210005001600225 03900040024100400180024501500330026300500120029602000060030800500170031401300070 0331#VV12.07400#VV12.07401#9900#Vi?t#T550N#372.3#^214#T nhin v x hi 3#Bi Phng Nga (ch.b. ), L Th Thu Dinh, on Th My, Nguyn Tuyt Nga#^aH.#^aGio dc#2012#^a132tr.^b24cm#T nhin#X hi#Sch gio khoa#Bi Phng Nga#L Th Thu Dinh#TH#Ti bn ln th 8#TTS ghi: B Gio dc v o to#on Th My#Lp 3#N guyn Tuyt Nga#290003## 00474000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020011000400070021000510220004000720040018000760080005000940090 01100099010000500110011001400115020000900129020001100138020000600149020001400155 005001600169039000400185013000700189#VV12.07402#2900#Vi?t#T123V#372.63#^214#Tp vit 3#Trn Mnh Hng b.s.#T.1#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a44tr.^ b24cm#Tp vit#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Trn Mnh Hng#TH#290004## 00474000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020011000400070021000510220004000720040018000760080005000940090 01100099010000500110011001400115020000900129020001100138020000600149020001400155 005001600169039000400185013000700189#VV12.07403#2900#Vi?t#T123V#372.63#^214#Tp vit 3#Trn Mnh Hng b.s.#T.2#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2012#^a44tr.^ b24cm#Tp vit#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Trn Mnh Hng#TH#290005## 00635000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070072000590220004001310040018001350080005001530090 01100158010000500169011001400174020000900188020001100197020000900208020000600217 02000140022300500130023700500180025000500190026800500110028703900040029801300070 0302#VV12.07404#10000#Vi?t#V460C#372.63#^214#V chnh t lp 3#L Ngc Dip (ch .b.), Phm Th Kim Oanh, Xun Th Nguyt H, Mai Nh H#T.1#Ti bn ln th 2#^a H.#^aGio dc#2012#^a56tr.^b24cm#Chnh t#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c th m#L Ngc Dip#Phm Th Kim Oanh#Xun Th Nguyt H#Mai Nh H#TH#290006## 00635000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070072000590220004001310040018001350080005001530090 01100158010000500169011001400174020000900188020001100197020000900208020000600217 02000140022300500130023700500180025000500190026800500110028703900040029801300070 0302#VV12.07405#10000#Vi?t#V460C#372.63#^214#V chnh t lp 3#L Ngc Dip (ch .b.), Phm Th Kim Oanh, Xun Th Nguyt H, Mai Nh H#T.2#Ti bn ln th 2#^a H.#^aGio dc#2012#^a56tr.^b24cm#Chnh t#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c th m#L Ngc Dip#Phm Th Kim Oanh#Xun Th Nguyt H#Mai Nh H#TH#290007## 00511000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400070037000550220004000920040018000960080005001140090 01100119010000500130011001400135020000500149020000800154020000600162005001400168 005001400182039000400196013000700200020001400207#VV12.07406#12000#Vi?t#B103T#37 2.7#^214#Bi tp ton 3# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a95tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 3# Trung Hiu# Trung Kin#TH#290008#Sch c thm## 00512000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400070037000550220004000920040018000960080005001140090 01100119010000500130011001500135020000500150020000800155020000600163005001400169 005001400183039000400197013000700201020001400208#VV12.07407#13000#Vi?t#B103T#37 2.7#^214#Bi tp ton 3# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a107tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 3# Trung Hiu# Trung Kin#TH#290009#Sch c thm## 00646000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070066000760220004001420040031001460080 00500177009001100182010000500193011001500198020000500213020000800218020000600226 02000140023200500140024600500190026000500160027900500140029503900040030901300070 0313#VV12.07408#VV12.07409#18000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 3 # Trung Hiu, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi, Trung Kin#T.1#Ti bn l n th 4, c chnh l#^aH.#^aGio dc#2012#^a104tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 3#Sc h c thm# Trung Hiu#Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#Th#29 0010## 00645000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070066000760220004001420040031001460080 00500177009001100182010000500193011001400198020000500212020000800217020000600225 02000140023100500140024500500190025900500160027800500140029403900040030801300070 0312#VV12.07410#VV12.07411#13800#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 3 # Trung Hiu, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi, Trung Kin#T.2#Ti bn l n th 4, c chnh l#^aH.#^aGio dc#2012#^a92tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 3#Sch c thm# Trung Hiu#Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#Th#290 011## 00606000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070050000650220004001150040018001190080005001370090 01100142010000500153011001500158020000500173020000600178020000800184020001400192 00500130020600500110021900500130023000500120024300500140025503900040026901300070 0273#VV12.07412#23000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 3# nh Ho an (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng...#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#20 12#^a119tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#V V n Dng# Tin t# Trung Hiu#TH#290012## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020022000510070035000730080005001080090011001130100 00500124011001400129020000500143020000800148020001400156005001500170005001900185 039000400204004001800208020000600226013000700232#VV12.07413#VV12.07414#12000#Vi ?t#N114M#372.7#^214#54 bi ton vui lp 3#Nguyn c Tn, Trn Th Kim Cng#^aH .#^aGio dc#2012#^a60tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#Trn T h Kim Cng#TH#Ti bn ln th 6#Lp 3#290013## 00649000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020047000490070069000960080005001650090011001700100 00500181011001500186020000500201020001100206020001400217005001400231005001400245 03900040025902000100026302000060027302000070027900500170028600500130030301300070 0316#VV12.07415#VV12.07416#Vi?t#454T#372#^214#20000#n tp h: Ton - Ting Vi t - Ting Anh lp 3# Trung Hiu, L Phng Nga, Nguyn Quc Hng (ch.b.), V Vn Dng#^aH.#^aGio dc#2012#^a100tr.^b24cm#Ton#Ting Vit#Sch c thm# T rung Hiu#L Phng Nga#TH#Ting Anh#Lp 3#n tp#Nguyn Quc Hng#V Vn Dng #290014## 00575000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020043000520030031000950070036001260080005001620090 01100167010000500178011001400183020001200197020000600209020001400215005001200229 005001500241039000400256004001800260013000700278#VV12.07417#VV12.07418#Vi?t#R203 K#372.62#^214#15000#Rn k nng tp lm vn cho hc sinh lp 3#Theo chng trn h tiu hc mi#L Anh Xun (ch.b.), L Th Vn Anh#^aH.#^aGio dc#2012#^a67tr.^ b24cm#Tp lm vn#Lp 3#Sch c thm#L Anh Xun#L Th Vn Anh#TH#Ti bn ln th 5#290015## 00501000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020018000400070037000580080005000950090011001000100005001110110 01400116020000800130020000600138020001400144005001500158005001300173039000400186 004001800190020000800208013000700216#VV12.07419#Vi?t#B103T#372.83#^214#8000#Bi tp o c 3#Nguyn Hu Hp (ch.b.), V Minh Tun#^aH.#^aGio dc#2012#^a59tr. ^b24cm#o c#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Hu Hp#V Minh Tin#TH#Ti bn ln t h 1#Bi tp#290016## 00523000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070037000610220004000980040018001020080005001200090 01100125010000500136011001400141020001100155020000800166020000600174020001400180 005001300194005001500207039000400222013000700226#VV12.07420#11500#Vi?t#B103T#37 2.6#^214#Bi tp ting Vit 3# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin#T.1#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a91tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Lp 3#Sch c th m# Vit Hng#Lng Th Hin#Th#290017## 00523000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070037000610220004000980040018001020080005001200090 01100125010000500136011001400141020001100155020000800166020000600174020001400180 005001300194005001500207039000400222013000700226#VV12.07421#11500#Vi?t#B103T#37 2.6#^214#Bi tp ting Vit 3# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin#T.2#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a91tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Lp 3#Sch c th m# Vit Hng#Lng Th Hin#Th#290018## 00519000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020029000390070046000680080005001140090011001190100005001300110 01400135020000900149020000700158020000800165020000600173020001400179005002000193 005001700213039000400230013000700234#VV12.07422#8500#Vi?t#B103T#372.3#^214#Bi tp t nhin v x hi 3#Nguyn Th Tng Vi (ch.b.), T Th Kim Nhung#^aH.#^aGi o dc#2012#^a63tr.^b24cm#T nhin#X hi#Bi tp#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Th Tng Vi#T Th Kim Nhung#TH#290019## 00532000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400070039000610080005001000090011001050100005001160110 01400121020000900135020001000144020000600154020001400160005001300174005001700187 039000400204004003900208013000700247#VV12.07423#9000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Th c hnh th cng 3#Trn Th Thu (ch.b.), Nguyn Minh Dip#^aH.#^aGio dc#2012#^a 48tr.^b24cm#Th cng#Thc hnh#Lp 3#Sch c thm#Trn Th Thu#Nguyn Minh Dip #TH#Ti bn ln th 2 c chnh l, b sung#290020## 00581000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070057000810220004001380040018001420080 00500160009001100165010000500176011001500181020000500196020000600201020001400207 005001400221005001800235005001500253039000400268013000700272#VV12.07424#VV12.074 25#15500#Vi?t#T406C#372.7#^214#Ton c bn v nng cao lp 3#Trn Ngc Lan (ch. b.), Nguyn Hng Quang, Phm Thanh Tm#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#201 2#^a107tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Sch c thm#Trn Ngc Lan#Nguyn Hng Quang#Phm T hanh Tm#Th#290021## 00714000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020035000520030024000870070057001110220004001680040 01800172008000500190009001100195010000500206011001500211020001100226020000500237 02000100024202000060025200500190025800500130027700500110029000500150030100500110 0316039000400327013000700331020001400338#VV12.07426#VV12.07427#16000#Vi?t#TH552 H#372.6#^214#Thc hnh ting Vit v ton lp 3#H tr bui hc th hai#Nguyn M inh Thuyt, nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng....#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2012#^a131tr.^b24cm#Ting Vit#Ton#Thc hnh#Lp 3#Nguyn Minh Thuyt# nh Hoan#Nguyn ng#Hong Ho Bnh#Mai Nh H#TH#290022#Sch c thm## 00750000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050013000520020019000650070054000840080005001380090 01100143010000500154011001400159021016100173020000800334020000600342020001500348 005001700363005001400380039000400394020002200398013000700420020000900427#VV12.07 428#VV12.07429#20400#Vi?t#B103S#372.83#^214#Lu Thu Thu#Bi son o c 3#Lu Thu Thu (ch.b.), Trn Th T Oanh, Ng Quang Qu#^aH.#^aGio dc#2012#^a79tr.^ b24cm#Gii thiu cc bi son ging dy mn o c lp 3 vi nhng hng dn d y hc cn thit nh mc tiu tit dy, chun b dng dy hc, cc hot ng d y hc#o c#Lp 3#Sch gio vin#Trn Th T Oanh#Ng Quang Qu#TH#Phng ph p ging dy#290023#Bi son## 00739000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450050011000520020019000630070048000820080005001300090 01100135010000500146011001500151021016100166020000800327020000600335020001500341 005001200356005001500368039000400383020002200387013000700409020000900416#VV12.07 430#VV12.07431#Vi?t#B103S#372.87#^214#35400#Hong Long#Bi son m nhc 3#Hong Long (ch.b.), L c Sang, Nguyn Th Nga#^aH.#^aGio dc#2012#^a112tr.^b24cm#G ii thiu cc bi son ging dy mn m nhc lp 3 vi nhng hng dn dy hc c n thit nh mc tiu tit dy, chun b dng dy hc, cc hot ng dy hc# m nhc#Lp 3#Sch gio vin#L c Sang#Nguyn Th Nga#TH#Phng php ging d y#290024#Bi son## 00810000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510070075000670220004001420080005001460090 01100151010000500162011001500167020000500182020000600187020002200193020001500215 00500170023000500130024700500150026000500190027503900040029401300070029802101580 0305020000900463#VV12.07432#VV12.07433#45300#Vi?t#B103S#372.7#^214#Bi son to n 3#Nguyn nh Khu (ch.b.), V Mai Hng, Phm Thanh Tm, Nguyn Th L Thu#T .1#^aH.#^aGio dc#2012#^a204tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Phng php ging dy#Sch gi o vin#Nguyn nh Khu#V Mai Hng#Phm Thanh Tm#Nguyn Th L Thu#TH#29002 5#Gii thiu cc bi son ging dy mn ton lp 3 vi nhng hng dn dy hc c n thit nh mc tiu tit dy, chun b dng dy hc, cc hot ng dy hc# Bi son## 00816000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510070078000670220004001450080005001490090 01100154010000500165011001500170020000500185020000600190020002200196020001500218 00500170023300500160025000500150026600500190028103900040030002101580030401300070 0462020000900469#VV12.07434#VV12.07435#34500#Vi?t#B103S#372.7#^214#Bi son to n 3#Nguyn nh Khu (ch.b.), Nguyn Th Bnh, Phm Thanh Tm, Nguyn Th L Thu #T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a168tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn nh Khu#Nguyn Th Bnh#Phm Thanh Tm#Nguyn Th L Thu#TH #Gii thiu cc bi son ging dy mn ton lp 3 vi nhng hng dn dy hc c n thit nh mc tiu tit dy, chun b dng dy hc, cc hot ng dy hc#2 90026#Bi son## 00773000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050016000520020019000680070065000870080005001520090 01100157010000500168011001500173021016100188020000800349020000600357020001500363 005001800378005002100396039000400417020002200421013000700443020000900450#VV12.07 437#VV12.07436#43200#Vi?t#B103S#372.86#^214#Trn nh Thun#Bi son th dc 3# Trn nh Thun (ch.b.), Nguyn Vit Duyn, Nguyn Th Diu Thu#^aH.#^aGio dc #2012#^a155tr.^b24cm#Gii thiu cc bi son ging dy mn th dc lp 3 vi nh ng hng dn dy hc cn thit nh mc tiu tit dy, chun b dng dy hc, cc hot ng dy hc#Th dc#Lp 3#Sch gio vin#Nguyn Vit Duyn#Nguyn Th Diu Thu#TH#Phng php ging dy#290027#Bi son## 00766000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020020000670070061000870080005001480090 01100153010000500164011001400169021016200183020000900345020000600354020001500360 005001600375005001900391039000400410020002200414013000700436020000900443#VV12.07 438#VV12.07439#28500#Vi?t#B103S#372.5#^214#Nguyn Hu Hnh#Bi son m thut 3# Nguyn Hu Hnh (ch.b.), Nguyn Minh Ho, Nguyn Vit Thng#^aH.#^aGio dc#201 2#^a96tr.^b24cm#Gii thiu cc bi son ging dy mn m thut lp 3 vi nhng h ng dn dy hc cn thit nh mc tiu tit dy, chun b dng dy hc, cc hot ng dy hc#M thut#Lp 3#Sch gio vin#Nguyn Minh Ho#Nguyn Vit Th ng#TH#Phng php ging dy#290028#Bi son## 00747000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050013000510020020000640070051000840080005001350090 01100140010000500151011001500156021016200171020000900333020000600342020001500348 005001600363005001200379039000400391020002200395013000700417020000900424#VV12.07 440#VV12.07441#30100#Vi?t#B103S#372.5#^214#Trn Th Thu#Bi son th cng 3#Tr n Th Thu (ch.b.), Nguyn Th Hin, L nh Minh#^aH.#^aGio dc#2012#^a127tr.^b2 4cm#Gii thiu cc bi son ging dy mn th cng lp 3 vi nhng hng dn dy hc cn thit nh mc tiu tit dy, chun b dng dy hc, cc hot ng d y hc#Th cng#Lp 3#Sch gio vin#Nguyn Th Hin#L nh Minh#TH#Phng php ging dy#290029#Bi son## 00818000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020022000510070070000730220004001430080005001470090 01100152010000500163011001500168021016400183020001100347020000600358020002200364 02000150038600500110040100500160041200500170042800500150044503900040046001300070 0464020000900471#VV12.07443#VV12.07442#71900#Vi?t#B103S#372.6#^214#Bi son ti ng Vit 3#Nguyn Tr (ch.b.), Nguyn Th Hnh, L Th Tuyt Mai, Chu Th Phng# T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a335tr.^b24cm#Gii thiu cc bi son ging dy mn ti ng Vit lp 3 vi nhng hng dn dy hc cn thit nh mc tiu tit dy, chu n b dng dy hc, cc hot ng dy hc#Ting Vit#Lp 3#Phng php ging d y#Sch gio vin#Nguyn Tr#Nguyn Th Hnh#L Th Tuyt Mai#Chu Th Phng#Th #290030#Bi son## 00838000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020022000510070059000730220004001320080005001360090 01100141010000500152011001500157021016400172020001100336020000600347020002200353 02000150037500500110039000500190040100500170042000500160043703900040045300500150 0457013000700472020000900479#VV12.07444#VV12.07445#65400#Vi?t#B103S#372.6#^214# Bi son ting Vit 3#Nguyn Tr (ch.b.), Xun Th Nguyt H, Nguyn Thu Mai... #T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a303tr.^b24cm#Gii thiu cc bi son ging dy mn t ing Vit lp 3 vi nhng hng dn dy hc cn thit nh mc tiu tit dy, chu n b dng dy hc, cc hot ng dy hc#Ting Vit#Lp 3#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Tr#Xun Th Nguyt H#L Th Tuyt Mai#Nguyn Thu Ma i#Th#Chu Th Phng#290031#Bi son## 00627000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020045000400070061000850080005001460090011001510100005001620110 01400167020000900181020000700190020001000197005001500207005001800222039000400240 004001800244015003300262005001700295020000600312013000700318#VV12.07446#10500#V i?t#T103L#372.3#^214#Ti liu hc xo m ch t nhin v x hi 3#Bi Phng Nga (ch.b. ), Nguyn Th Mai H, Nguyn Tuyt Nga#^aH.#^aGio dc#2012#^a75tr.^b24c m#T nhin#X hi#Sch BTVH#Bi Phng Nga#Nguyn Th Mai H#TH#Ti bn ln th 3#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Tuyt Nga#Lp 3#290032## 00652000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510070081000820080005001630090011001680100 00500179011001500184020000500199020000600204020001000210005001200220039000400232 004001800236015003300254005001200287005001700299005001500316013000700331#VV12.07 447#VV12.07448#11000#Vi?t#T103L#372.7#^214#Ti liu hc xo m ch ton 3#o D uy Th (tng ch.b. ), Tin t (ch.b.), Nguyn Xun Bnh, Phm Thanh Tm#^aH. #^aGio dc#2012#^a103tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Sch BTVH#o Duy Th#TH#Ti bn ln th 3#TTS ghi: B Gio dc v o to# Tin t#Nguyn Xun Bnh#Phm Thanh Tm#290033## 00668000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020037000400070094000770080005001710090011001760100005001870110 01500192020001100207020000600218020001000224005001500234039000400249004001800253 015003300271005001400304005002100318005002000339013000700359#VV12.07449#24000#V i?t#T103L#372.6#^214#Ti liu hc xo m ch ting Vit 3#Dip Quang Ban (tng c h.b.), L Phng Nga (ch.b.), Nguyn Th Hng Lan, Trn Th Hin Lng#^aH.#^aG io dc#2012#^a200tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Sch BTVH#Dip Quang Ban#TH#Ti b n ln th 3#TTS ghi: B Gio dc v o to#L Phng Nga#Nguyn Th Hng Lan# Trn Th Hin Lng#290034## 00645000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020010000510070057000610080005001180090011001230100 00500134011001400139020000800153020001500161004001800176020000600194005001300200 00500160021300500150022900500170024400500140026103900040027501300070027901500330 0286#VV12.07450#VV12.07451#3800#Vi?t#108#372.83#^214#o c 4#Lu Thu Thu ( ch.b.), Nguyn Vit Bc, Nguyn Hu Hp...#^aH.#^aGio dc#2012#^a44tr.^b24cm# o c#Sch gio khoa#Ti bn ln th 7#Lp 4#Lu Thu Thu#Nguyn Vit Bc#Nguyn Hu Hp#Trn Th T Oanh#Mc Vn Trang#TH#290035#TTS ghi: B Gio dc v o to## 00607000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020011000500070058000610080005001190090011001240100 00500135011001400140020000900154020001500163004001800178020000600196005000900202 005000700211005001800218005001300236039000400249015003300253013000700286#VV12.07 452#VV12.07453#4900#Vi?t#K300T#372.5#^214#K thut 4#on Chi (ch.b.), V Hi, Nguyn Hunh Liu, Trn Th Thu#^aH.#^aGio dc#2012#^a64tr.^b24cm#K thut#Sch gio khoa#Ti bn ln th 7#Lp 4#on Chi#V Hi#Nguyn Hunh Liu#Trn Th Th u#TH#TTS ghi: B Gio dc v o to#290036## 00625000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020010000510070047000610080005001080090011001130100 00500124011001400129020000800143020001500151004001800166020000600184005001100190 00500130020100500100021400500120022403900040023601500330024000500190027301300070 0292#VV12.07454#VV12.07455#3700#Vi?t#120N#372.87#^214#m nhc 4#Hong Long (ch .b.), L Minh Chu, Hong Ln...#^aH.#^aGio dc#2012#^a56tr.^b24cm#m nhc#Sch gio khoa#Ti bn ln th 7#Lp 4#Hong Long#L Minh Chu#Hong Ln#L c Sang #TH#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Honh Thng#290037## 00497000000000277000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820007000408080005000470020020000520070036000720080005001080090011001130100 00500124011001400129020000800143020001400151020000600165005001600171005001100187 039000400198020001000202013000700212#VV12.07456#VV12.07457#9000#Vi?t#TH552H#372 .87#^214#Thc hnh m nhc 4#Nguyn Ngc Huy (ch.b.), L Duy Anh#^aH.#^aGio dc #2012#^a71tr.^b24cm#m nhc#Sch c thm#Lp 4#Nguyn Ngc Duy#L Duy Anh#TH#T hc hnh#290038## 00641000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020011000500070056000610080005001170090011001220100 00500133011001400138020000900152020001500161004001800176020000600194005001700200 00500160021703900040023301500330023700500100027000500130028000500150029301300070 0308#VV12.07458#VV12.07459#6500#Vi?t#M300T#372.5#^214#M thut 4#Nguyn Quc To n (ch.b.), Nguyn Hu Hnh, m Luyn...#^aH.#^aGio dc#2012#^a84tr.^b24cm#M thut#Sch gio khoa#Ti bn ln th 7#Lp 4#Nguyn Quc Ton#Nguyn Hu Hnh#TH #TTS ghi: B Gio dc v o to#m Luyn#Bi Thut#Bch Ngc Dip#290039# # 00553000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020011000530070040000640080005001040090011001090100 00500120011001500125020000900140020001500149004001800164020000600182005001500188 005001600203039000400219015003300223013000700256#VV12.07460#VV12.07461#10500#Vi ?t#KH401H#372.35#^214#Khoa hc 4#Bi Phng Nga (ch.b.), Lng Vit Thi#^aH.#^a Gio dc#2012#^a140tr.^b24cm#Khoa hc#Sch gio khoa#Ti bn ln th 7#Lp 4#Bi Phng Nga#Lng Vit Thi#TH#TTS ghi: B Gio dc v o to#290040## 00671000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020013000510070061000640220004001250040018001290080 00500147009001100152010000500163011001500168015003300183020001100216020000600227 02000150023300500190024800500160026700500130028300500140029600500120031003900040 0322013000700326#VV12.07462#VV12.07463#13200#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 4 #Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Nguyn Th Hnh, Vit Hng...#T.1#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a180tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting V it#Lp 4#Sch gio khoa#Nguyn Minh Thuyt#Nguyn Th Hnh# Vit Hng#Bi Min h Ton#Nguyn Tri#TH#290041## 00678000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020013000510070061000640220004001250040018001290080 00500147009001100152010000500163011001500168015003300183020001100216020000600227 02000150023300500190024800500160026700500130028300500210029600500120031703900040 0329013000700333#VV12.07464#VV12.07465#12600#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 4 #Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Hong Cao Cng, Vit Hng...#T.2#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a172tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting V it#Lp 4#Sch gio khoa#Nguyn Minh Thuyt#Hong Cao Cng# Vit Hng#Trn Th Minh Phng#L Hu Tnh#TH#290042## 00839000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020022000510070060000730220004001330080005001370090 01100142010000500153011001500158020001100173020000600184020002200190020001500212 00500120022700500190023900500160025800500150027400500160028903900040030501300070 0309021016400316020000900480#VV12.07467#VV12.07466#76700#Vi?t#B103S#372.6#^214# Bi son ting Vit 4#L Hu Tnh (ch.b.), Xun Th Nguyt H, Nguyn Th Hnh.. .#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a359tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Phng php ging dy #Sch gio vin#L Hu Tnh#Xun Th Nguyt H#Nguyn Th Hnh#Trn Trung Huy#Tr n Ngc Khnh#TH#290043#Gii thiu cc bi son ging dy mn ting Vit lp 4 vi nhng hng dn dy hc cn thit nh mc tiu tit dy, chun b dng d y hc, cc hot ng dy hc#Bi son## 00836000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020022000510070079000730220004001520080005001560090 01100161010000500172011001500177020001100192020000600203020002200209020001500231 00500120024600500190025800500220027700500150029903900040031401300070031802101640 0325020000900489#VV12.07468#VV12.07469#76700#Vi?t#B103S#372.6#^214#Bi son ti ng Vit 4#L Hu Tnh (ch.b.), Nguyn Th Lan Anh, Nguyn Th Thanh Hng, Trn T rung Huy#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a343tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Phng php gi ng dy#Sch gio vin#L Hu Tnh#Nguyn Th Lan Anh#Nguyn Th Thanh Hng#Trn Trung Huy#TH#290044#Gii thiu cc bi son ging dy mn ting Vit lp 4 vi nhng hng dn dy hc cn thit nh mc tiu tit dy, chun b dng dy h c, cc hot ng dy hc#Bi son## 00537000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020044000510070014000950080005001090090011001140100 00500125011001500130020000500145020001400150004001800164020000800182005001400190 039000400204020000600208013000700214020000600221020000800227#VV12.07470#VV12.074 71#25000#Vi?t#C101B#372.7#^214#Cc bi tp v phn s v t s lp 4 - 5# T rung Hiu#^aH.#^aGio dc#2012#^a171tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#Ti bn ln th 2#Bi tp# Trung Hiu#TH#Lp 4#290045#T s#Phn s## 00643000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510030049000810070055001300080005001850090 01100190010000500201011001500206020000500221020001400226004001800240020000800258 005001100266039000400277020000600281005001400287005002100301013000700322#VV12.07 472#VV12.07473#25000#Vi?t#T406B#372.7#^214#Ton bi dng hc sinh lp 4#Theo c hng trnh mi ca B Gio dc v o to#Nguyn ng (ch.b.), Dng Quc n, Ho ng Th Phc Ho#^aH.#^aGio dc#2012#^a191tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#Ti bn ln th 5#Bi tp#Nguyn ng#TH#Lp 4#Dng Quc n#Hong Th Phc Tho#29004 6## 00872000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520070066000780080005001440090011001490100 00500160011001500165020000800180020001500188004004000203021020900243020000600452 00500150045803900040047302000220047700500110049900500170051000500120052701300070 0539#VV12.07474#VV12.07475#19000#Vi?t#T550L#372.89#^214#T liu dy hc lch s 4#Nguyn Th Ci (ch.b.), V Th Ho, Nguyn Vn Phong, Li c Th#^aH.#^aGio dc#2012#^a132tr.^b24cm#Lch s#Sch gio vin#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#Cung cp cc t liu lch s c th theo tng chng, tng bi ca sch gio khoa, cui mi t liu c cu hi, bi tp gip gio vin nghin cu nm vng kin thc trnh by trong sch gio khoa lch s 4#Lp 4#Nguyn Th Ci#TH #Phng php ging dy#V Th Ho#Nguyn Vn Phong#Li c Th#290047## 00609000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510030029000670070056000960080005001520090 01100157010000500168011001500173020000500188020001400193004001800207005001200225 039000400237020000600241005001900247005001500266020000700281013000700288#VV12.07 476#VV12.07477#23000#Vi?t#454L#372.7#^214#n luyn ton 4#Theo chun kin thc k nng# Tin t (ch.b.), Trn Th Kim Cng, Nguyn c Tn#^aH.#^aGio dc #2012#^a143tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#Ti bn ln th 2# Tin t#TH#Lp 4# Trn Th Kim Cng#Nguyn c Tn#n tp#290048## 00561000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020068000510070013001190080005001320090011001370100 00500148011001500153020001100168020000400179020001400183005001300197039000400210 004001800214020000800232020000600240020000600246013000700252#VV12.07478#VV12.074 79#19000#Vi?t#L527T#372.6#^214#Luyn tp v cm th cc bi th trong sch tin g Vit cc lp 4, 5#Phm nh n#^aH.#^aGio dc#2012#^a139tr.^b24cm#Ting Vit# Th#Sch c thm#Phm nh n#TH#Ti bn ln th 1#Cm th#Lp 4#Lp 5#290049# # 00631000000000313000450002600110000002600110001104100050002208200040002780800050 00310140007000360020047000430070069000900080005001590090011001640100005001750110 01500180020000500195020001100200020001400211005001400225005001400239039000400253 020001000257020000600267020000700273005001700280005001300297013000700310#VV12.07 480#VV12.07481#Vi?t#372#^214#20000#n tp h: Ton - Ting Vit - Ting Anh lp 4# Trung Hiu, L Phng Nga, Nguyn Quc Hng (ch.b.), V Vn Dng#^aH.#^aG io dc#2012#^a100tr.^b24cm#Ton#Ting Vit#Sch c thm# Trung Hiu#L Phn g Nga#TH#Ting Anh#Lp 4#n tp#Nguyn Quc Hng#V Vn Dng#290050## 00519000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020037000510070029000880040018001170080005001350090 01100140010000500151011001500156020001100171020000600182020001400188005001600202 039000400218013000700222005001200229#VV12.07482#VV12.07483#19000#Vi?t#B452D#372 .6#^214#Bi dng hc sinh gii ting Vit 4#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#Ti b n ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a124tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#T rn Mnh Hng#TH#290051#L Hu Tnh## 00635000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070072000590220004001310040018001350080005001530090 01100158010000500169011001400174020000900188020001100197020000900208020000600217 02000140022300500130023700500180025000500190026800500110028703900040029801300070 0302#VV12.07484#10000#Vi?t#V460C#372.63#^214#V chnh t lp 4#L Ngc ip (ch .b.), Phm Th Kim Oanh, Xun Th Nguyt H, Mai Nh H#T.1#Ti bn ln th 2#^a H.#^aGio dc#2012#^a48tr.^b24cm#Chnh t#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c th m#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Xun Th Nguyt H#Mai Nh H#Th#290052## 00635000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070072000590220004001310040018001350080005001530090 01100158010000500169011001400174020000900188020001100197020000900208020000600217 02000140022300500130023700500180025000500190026800500110028703900040029801300070 0302#VV12.07485#10000#Vi?t#V460C#372.63#^214#V chnh t lp 4#L Ngc ip (ch .b.), Phm Th Kim Oanh, Xun Th Nguyt H, Mai Nh H#T.2#Ti bn ln th 2#^a H.#^aGio dc#2012#^a48tr.^b24cm#Chnh t#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c th m#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Xun Th Nguyt H#Mai Nh H#Th#290053## 00536000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020022000400070040000620040042001020080005001440090011001490100 00500160011001400165020000900179020000800188020001400196005001500210039000400225 020000600229005001600235013000700251#VV12.07486#6500#Vi?t#V460B#372.35#^214#V bi tp khoa hc 4#Bi Phng Nga (ch.b.), Lng Vit Thi#Ti bn ln th 7, c chnh l v b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a92tr.^b24cm#Khoa hc#Bi tp#Sch c thm#Bi Phng Nga#TH#Lp 4#Lng Vit Thi#290054## 00519000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400070031000600040040000910080005001310090011001360100 00500147011001400152020000700166020000800173020001400181005001700195039000400212 020000600216005001200222013000700234#VV12.07487#5000#Vi?t#V460B#372.89#^214#V bi tp a l 4#Nguyn Tuyt Nga, Phm Th Sen#Ti bn ln th 7, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a72tr.^b24cm#a l#Bi tp#Sch c thm#Nguyn T uyt Nga#TH#Lp 4#PhmTh Sen#290055## 00597000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020021000510030040000720070029001120040040001410080 00500181009001100186010000500197011001400202020000900216020001100225020001400236 005001600250039000400266020000600270005001200276013000700288#VV12.07488#VV12.074 89#3800#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch lp 4#Theo mu ch vit trong tr ng tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#Ti bn ln th 7, c chnh l, b sun g#^aH.#^aGio dc#2012#^a51tr.^b24cm#Tp vit#Ting Vit#Sch c thm#Trn Mnh Hng#TH#Lp 4#L Hu Tnh#290056## 00673000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020020000520070076000720040018001480080005001660090 01100171010000500182011001500187020000800202020000700210020001500217005001600232 03900040024802000060025200500170025800500190027500500130029401300070030701500330 0314#VV12.07490#VV12.07491#11600#Vi?t#L302S#372.89#^214#Lch s v a l 4#Ngu yn Anh Dng (ch.b.), Nguyn Tuyt Nga, Nguyn Minh Phng, Phm Th Sen#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a160tr.^b24cm#Lch s#a l#Sch gio khoa#Ngu yn Anh Dng#TH#Lp 4#Nguyn Tuyt Nga#Nguyn Minh Phng#Phm Th Sen#290057# TTS ghi: B Gio dc v o to## 00623000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020007000510070051000580080005001090090011001140100 00500125011001500130020000500145020001500150004001800165005001300183039000400196 01500330020002000060023300500110023900500140025000500120026400500140027601300070 0290#VV12.07492#VV12.07493#10900#Vi?t#T406B#372.7#^214#Ton 4# nh Hoan (ch. b.), Nguyn ng, V Quc Chung...#^aH.#^aGio dc#2012#^a184tr.^b24cm#Ton#Sch gio khoa#Ti bn ln th 7# nh Hoan#TH#TTS ghi: B Gio dc v o to#L p 4#Nguyn ng#V Quc Chung# Tin t# Trung Hiu#290058## 00511000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020017000400070043000570040018001000080005001180090011001230100 00500134011001400139020000700153020000800160020001400168005001400182039000400196 020000600200005002000206013000700226#VV12.07494#9000#Vi?t#B103T#372.89#^214#Bi tp a l 4#Nguyn c V (ch.b.), Nguyn Th Tng Vi#Ti bn ln th 1#^aH.# ^aGio dc#2012#^a66tr.^b24cm#a l#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c V#TH#Lp 4#Nguyn Th Tng Vi#290059## 00537000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400070063000590080005001220090011001270100005001380110 01400143020000900157020000600166020001400172005002000186005001900206039000500225 020000800230005001400238013000700252#VV12.07495#8500#Vi?t#B103T#372.35#^214#Bi tp khoa hc 4#Nguyn Th Tng Vi (ch.b.), Trn Th Tuyt Mai, Nguyn c V#^ aH.#^aGio dc#2012#^a64tr.^b24cm#Khoa hc#Lp 4#Sch c thm#Nguyn Th Tng Vi#Trn Th Tuyt Mai#Vanh#Bi tp#Nguyn c V#290060## 00500000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400070036000580080005000940090011000990100005001100110 01400115020000800129020000600137020001400143005001100157005001600168039000500184 004001800189020000800207013000700215#VV12.07496#7000#Vi?t#B103T#372.89#^214#Bi tp lch s 4#L Vn Anh (ch.b.), Bi Th Kim Hu#^aH.#^aGio dc#2012#^a51tr.^ b24cm#Lch s#Lp 4#Sch c thm#L Vn Anh#Bi Th Kim Hu#Vanh#Ti bn ln th 1#Bi tp#290061## 00502000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400070037000580080005000950090011001000100005001110110 01400116020000800130020000600138020001400144005001500158005001300173039000500186 004001800191020000800209013000700217#VV12.07497#7500#Vi?t#B103T#372.83#^214#Bi tp o c 4#Nguyn Hu Hp (ch.b.), V Minh Tun#^aH.#^aGio dc#2012#^a55tr. ^b24cm#o c#Lp 4#Sch c thm#Nguyn Hu Hp#V Minh Tun#Vanh#Ti bn ln th 1#Bi tp#290062## 00525000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070037000610220004000980040018001020080005001200090 01100125010000500136011001500141020001100156020000600167020000800173020001400181 005001300195005001500208039000500223013000700228#VV12.07498#16000#Vi?t#B103T#37 2.6#^214#Bi tp ting Vit 4# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin#T.1#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a131tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c t hm# Vit Hng#Lng Th Hin#Vanh#290063## 00525000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070037000610220004000980040018001020080005001200090 01100125010000500136011001500141020001100156020000600167020000800173020001400181 005001300195005001500208039000500223013000700228#VV12.07499#14500#Vi?t#B103T#37 2.6#^214#Bi tp ting Vit 4# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin#T.2#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a119tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c t hm# Vit Hng#Lng Th Hin#Vanh#290064## 00494000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400070026000660080005000920090011000970100005001080110 01500113020000500128020000600133020001400139005001100153005001400164039000500178 004001800183020000800201013000700209#VV12.07500#28000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp pht trin ton 4#Nguyn ng, Trung Hiu#^aH.#^aGio dc#2012#^a211tr.^b 24cm#Ton#Lp 4#Sch c thm#Nguyn ng# Trung Hiu#Vanh#Ti bn ln th 6#B i tp#290065## 00513000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400070037000550220004000920040018000960080005001140090 01100119010000500130011001500135020000500150020000600155020000800161020001400169 005001400183005001400197039000500211013000700216#VV12.07501#16000#Vi?t#B103T#37 2.7#^214#Bi tp ton 4# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a131tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu# Trung Kin#Vanh#290066## 00512000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400070037000550220004000920040018000960080005001140090 01100119010000500130011001400135020000500149020000600154020000800160020001400168 005001400182005001400196039000500210013000700215#VV12.07502#12500#Vi?t#B103T#37 2.7#^214#Bi tp ton 4# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a99tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu# Trung Kin#Vanh#290067## 00704000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020057000520070089001090080005001980090011002030100 00500214011001400219020000900233020000600242020001400248005001500262039000500277 004001800282015003300300005001600333013000700349005001800356005001600374#VV12.07 503#VV12.07504#12800#Vi?t#T103L#372.35#^214#Ti liu gio dc tip tc sau khi bit ch - Khoa hc 4#Bi Phng Nga (tng ch.b.), Lng Vit Thi (ch.b.), Nguy n Th Mai H, Nguyn Th Thn#^aH.#^aGio dc#2012#^a99tr.^b24cm#Khoa hc#Lp 4 #Sch c thm#Bi Phng Nga#Vanh#Ti bn ln th 2#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lng Vit Thi#290068#Nguyn Th Mai H#Nguyn Th Thn## 00595000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020053000510070051001040080005001550090011001600100 00500171011001500176020000500191020000600196020001400202005001200216005001400228 039000500242004001800247015003300265013000700298#VV12.07505#VV12.07506#11000#Vi ?t#T103L#372.7#^214#Ti liu gio dc tip tc sau khi bit ch - Ton 4#o Duy Th (ch.b.), V nh Ruyt, Phm Thanh Tm#^aH.#^aGio dc#2012#^a108tr.^b24cm# Ton#Lp 4#Sch c thm#o Duy Th#V nh Ruyt#Vanh#Ti bn ln th 2#TTS g hi: B Gio dc v o to#290069## 00650000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020047000490070069000960080005001650090011001700100 00500181011001500186020000500201020001100206020001400217005001400231005001400245 03900050025902000100026402000060027402000070028000500170028701300070030400500130 0311#VV12.07507#VV12.07508#20000#Vi?t#454T#372#^214#n tp h: Ton - Ting Vi t - Ting Anh lp 5# Trung Hiu, L Phng Nga, Nguyn Quc Hng (ch.b.), V Vn Dng#^aH.#^aGio dc#2012#^a100tr.^b24cm#Ton#Ting Vit#Sch c thm# T rung Hiu#L Phng Nga#Vanh#Ting Anh#Lp 5#n tp#Nguyn Quc Hng#290070#V V n Dng## 00521000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400070031000600080005000910090011000960100005001070110 01400112020000700126020000600133020000800139020001400147005001700161005001300178 039000500191004004000196013000700236#VV12.07509#4500#Vi?t#V460B#372.89#^214#V bi tp a l 5#Nguyn Tuyt Nga, Phm Th Sen#^aH.#^aGio dc#2012#^a64tr.^b24 cm#a l#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Tuyt Nga#Phm Th Sen#Vanh#Ti bn ln th 6, c chnh l, b sung#290071## 00575000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400030040000610070029001010080005001300090011001350100 00500146011001400151020001100165020000900176020001400185005001600199005001200215 039000500227004004000232020000600272013000700278#VV12.07510#3800#Vi?t#L527V#372 .63#^214#Luyn vit ch lp 5#Theo mu ch vit trong trng tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#^aH.#^aGio dc#2012#^a67tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Vanh#Ti bn ln th 6, c chnh l, b sung #Lp 5#290072## 00521000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400070030000610080005000910090011000960100005001070110 01400112020000800126020000800134020001400142005001500156005001400171039000500185 004004000190020000600230013000700236#VV12.07511#4500#Vi?t#V460B#372.89#^214#V bi tp lch s 5#Nguyn Hu Ch, Trn Vit Lu#^aH.#^aGio dc#2012#^a67tr.^b24 cm#Lch s#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Hu Ch#Trn Vit Lu#Vanh#Ti bn ln t h 6, c chnh l, b sung#Lp 5#290073## 00636000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070072000590220004001310040018001350080005001530090 01100158010000500169011001400174020000900188020001100197020000900208020001400217 00500130023100500180024400500190026200500110028103900050029202000060029701300070 0303#VV12.07512#10000#Vi?t#V460C#372.63#^214#V chnh t lp 5#L Ngc ip (ch .b.), Phm Th Kim Oanh, Xun Th Nguyt H, Mai Nh H#T.1#Ti bn ln th 2#^a H.#^aGio dc#2012#^a48tr.^b24cm#Chnh t#Ting Vit#Tp vit#Sch c thm# N gc ip#Phm Th Kim Oanh#Xun Th Nguyt H#Mai Nh H#Vanh#Lp 5#290074## 00834000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020022000510070069000730220004001420080005001460090 01100151010000500162011001500167020001100182020000600193020001500199005001600214 00500190023000500200024900500200026903900050028901300070029402101640030102000090 0465020002200474#VV12.07513#VV12.07514#74000#Vi?t#B103S#372.6#^214#Bi son ti ng Vit 5#Trn Mnh Hng (ch.b.) , Nguyn Th Lan Anh, on Th Thu Giang...#T .1#^aH.#^aGio dc#2012#^a348tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch gio vin#Trn Mnh Hng#Nguyn Th Lan Anh#on Th Thu Giang#Trn Th Hin Lng#Vanh#290075#Gi i thiu cc bi son ging dy mn ting Vit lp 5 vi nhng hng dn dy hc cn thit nh mc tiu tit dy, chun b dng dy hc, cc hot ng dy h c#Bi son#Phng php ging dy## 00832000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020022000510070077000730220004001500080005001540090 01100159010000500170011001500175020001100190020000600201020001500207005001600222 00500170023800500140025500500180026903900050028702101640029201300070045602000090 0463020002200472#VV12.07515#VV12.07516#65800#Vi?t#B103S#372.6#^214#Bi son ti ng Vit 5#Trn Mnh Hng (ch.b.) , Phan Phng Dung, Nguyn Duy H, Nguyn Th Ly Kha#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a308tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch gio vin#T rn Mnh Hng#Phan Phng Dung#Nguyn Duy H#Nguyn Th Ly Kha#Vanh#Gii thiu cc bi son ging dy mn ting Vit lp 5 vi nhng hng dn dy hc cn thi t nh mc tiu tit dy, chun b dng dy hc, cc hot ng dy hc#290076# Bi son#Phng php ging dy## 00513000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400070037000550220004000920040018000960080005001140090 01100119010000500130011001500135020000500150020000600155020000800161020001400169 005001400183005001400197039000500211013000700216#VV12.07517#13000#Vi?t#B103T#37 2.7#^214#Bi tp ton 5# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a107tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu# Trung Kin#Vanh#290077## 00513000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400070037000550220004000920040018000960080005001140090 01100119010000500130011001500135020000500150020000600155020000800161020001400169 005001400183005001400197039000500211013000700216#VV12.07518#14000#Vi?t#B103T#37 2.7#^214#Bi tp ton 5# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a114tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu# Trung Kin#Vanh#290078## 00660000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020044000410070059000850080005001440090011001490100005001600110 01500165020000800180020000700188020001400195005001200209005001700221039000500238 00400180024302000080026102000060026900500170027500500190029200500160031101300070 0327#VV12.07519#20000#Vi?t#B103T#372.89#^214#Bi tp t nh gi mn lch s v a l 5#Nguyn Tri (ch.b.), Nguyn Hng Lin, Nguyn Tuyt Nga...#^aH.#^aGio dc#2012#^a151tr.^b24cm#Lch s#a l#Sch c thm#Nguyn Tri#Nguyn Hng Li n#Vanh#Ti bn ln th 6#Bi tp#Lp 5#Nguyn Tuyt Nga#Nguyn Minh Nguyt#Mai Thnh Trung#290079## 00647000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070066000760220004001420040031001460080 00500177009001100182010000500193011001500198020000500213020000600218020000800224 02000140023200500140024600500190026000500160027900500140029503900050030901300070 0314#VV12.07520#VV12.07521#23000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 5 # Trung Hiu, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi, Trung Kin#T.1#Ti bn l n th 4, c chnh l#^aH.#^aGio dc#2012#^a142tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sc h c thm# Trung Hiu#Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#Vanh#2 90080## 00647000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070066000760220004001420040031001460080 00500177009001100182010000500193011001500198020000500213020000600218020000800224 02000140023200500140024600500190026000500160027900500140029503900050030901300070 0314#VV12.07522#VV12.07523#19000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 5 # Trung Hiu, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi, Trung Kin#T.2#Ti bn l n th 4, c chnh l#^aH.#^aGio dc#2012#^a111tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sc h c thm# Trung Hiu#Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#Vanh#2 90081## 00500000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400070036000580080005000940090011000990100005001100110 01400115020000800129020000800137020000600145020001400151005001100165005001600176 039000500192004001800197013000700215#VV12.07524#7500#Vi?t#B103T#372.89#^214#Bi tp lch s 5#L Vn Anh (ch.b.), Bi Th Kim Hu#^aH.#^aGio dc#2012#^a55tr.^ b24cm#Lch s#Bi tp#Lp 5#Sch c thm#L Vn Anh#Bi Th Kim Hu#Vanh#Ti b n ln th 1#290082## 00528000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400070050000580080005001080090011001130100005001240110 01400129020000800143020000800151020000600159020001400165005002200179005001900201 039000500220004001800225013000700243#VV12.07525#5500#Vi?t#B103T#372.83#^214#Bi tp o c 5#Trnh Th Phng Hin (ch.b.), Nguyn Th Kim Yn#^aH.#^aGio dc #2012#^a67tr.^b24cm#o c#Bi tp#Lp 5#Sch c thm#Trnh Th Phng Hin#Ng uyn Th Kim Yn#Vanh#Ti bn ln th 1#290083## 00512000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020017000400070043000570080005001000090011001050100005001160110 01400121020000700135020000800142020000600150020001400156005001400170005002000184 039000500204004001800209013000700227#VV12.07526#9000#Vi?t#B103T#372.89#^214#Bi tp a l 5#Nguyn c V (ch.b.), Nguyn Th Tng Vi#^aH.#^aGio dc#2012#^a 67tr.^b24cm#a l#Bi tp#Lp 5#Sch c thm#Nguyn c V#Nguyn Th Tng Vi #Vanh#Ti bn ln th 1#290084## 00525000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070037000610220004000980040018001020080005001200090 01100125010000500136011001500141020001100156020000600167020000800173020001400181 005001300195005001500208039000500223013000700228#VV12.07527#16500#Vi?t#B103T#37 2.6#^214#Bi tp ting Vit 5# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin#T.1#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a139tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c t hm# Vit Hng#Lng Th Hin#Vanh#290085## 00525000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070037000610220004000980040018001020080005001200090 01100125010000500136011001500141020001100156020000600167020000800173020001400181 005001300195005001500208039000500223013000700228#VV12.07528#16500#Vi?t#B103T#37 2.6#^214#Bi tp ting Vit 5# Vit Hng (ch.b.), Lng Th Hin#T.2#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a139tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c t hm# Vit Hng#Lng Th Hin#Vanh#290086## 00537000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400070063000590080005001220090011001270100005001380110 01400143020000900157020000800166020000600174020001400180005002000194005001900214 005001400233039000500247013000700252#VV12.07529#8500#Vi?t#B103T#372.35#^214#Bi tp khoa hc 5#Nguyn Th Tng Vi (ch.b.), Trn Th Tuyt Mai, Nguyn c V#^ aH.#^aGio dc#2012#^a63tr.^b24cm#Khoa hc#Bi tp#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Th Tng Vi#Trn Th Tuyt Mai#Nguyn c V#Vanh#290087## 00537000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070027000670220004000940040018000980080005001160090 01100121010000500132011001500137020000500152020000600157020000800163020001200171 020001400183005001500197005001100212039000500223013000700228#VV12.07530#17000#V i?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim ton 5#Nguyn Duy Ha, L Thu Tm#T.2#T i bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a108tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Trc ngh im#Sch c thm#Nguyn Duy Ha#L Thu Tm#Vanh#290088## 00532000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020054000510070015001050220004001200040018001240080 00500142009001100147010000500158011001500163020000500178020000600183020001200189 020001400201005001500215039000500230013000700235#VV12.07531#VV12.07532#19000#Vi ?t#250K#372.7#^214# kim tra nh gi kt qu hc tp hng tun ton 5#Nguyn Duy Ha#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a119tr.^b24cm#Ton#Lp 5# kim tra#Sch c thm#Nguyn Duy Ha#Vanh#290089## 00532000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020075000510070015001260040018001410080005001590090 01100164010000500175011001400180020000500194020000600199020001400205005001500219 039000500234020000800239013000700247#VV12.07533#VV12.07534#16000#Vi?t#B452D#372 .7#^214#Bi dng ton lp 5 theo ch : S dng s on thng trong gii to n#Nguyn Vn Nho#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a99tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Vn Nho#Vanh#Bi tp#290090## 00485000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070017000790220004000960040018001000080 00500118009001100123010000500134011001400139020000500153020000600158020001400164 039000500178013000700183005001700190#VV12.07535#VV12.07536#16000#Vi?t#107G#372 .7#^214#nh gi kt qu hc ton 5#Nguyn Mnh Thc#T.1#Ti bn ln th 6#^aH.# ^aGio dc#2012#^a95tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#Vanh#290091#Nguyn Mnh T hc## 00540000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020045000510070056000960040018001520080005001700090 01100175010000500186011001500191020000500206020000600211020001400217005001200231 039000500243020000700248013000700255#VV12.07537#VV12.07538#23000#Vi?t#454L#372 .7#^214#n luyn ton 5 theo chun kin thc k nng# Tin t (ch.b.), Trn T h Kim Cng, Nguyn c Tn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a143tr.^b24 cm#Ton#Lp 5#Sch c thm# Tin t#Vanh#n tp#290092## 00612000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510030085000790070019001640040018001830080 00500201009001100206010000500217011001500222020000500237020000900242020001400251 005001900265039000500284020000600289020000800295013000700303#VV12.07539#VV12.075 40#19000#Vi?t#T310T#372.7#^214#Tm ti li gii hnh hc 5#Sch tham d Cuc th i vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#Trn Th Kim C ng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a123tr.^b24cm#Ton#Hnh hc#Sch c thm#Trn Th Kim Cng#Vanh#Lp 5#Bi tp#290093## 00476000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820007000408080005000470020020000520070036000720080005001080090011001130100 00500124011001400129020000800143020000600151020001400157005001600171039000500187 005001100192013000700203#VV12.07541#VV12.07542#9000#Vi?t#TH552H#372.87#^214#Th c hnh m nhc 5#Nguyn Ngc Huy (ch.b.), L Duy Anh#^aH.#^aGio dc#2012#^a72tr .^b24cm#m nhc#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Ngc Huy#Vanh#L Duy Anh#290094## 00684000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020020000520070058000720040018001300080005001480090 01100153010000500164011001500169020000800184020000700192020001500199005001600214 03900050023000500150023501500330025000500140028302000060029701300070030300500170 0310005001900327#VV12.07543#VV12.07544#10000#Vi?t#L302S#372.89#^214#Lch s v a l 5#Nguyn Anh Dng (ch.b.), Nguyn Hu Ch, Trn Vit Lu...#Ti bn ln t h 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a132tr.^b24cm#Lch s#a l#Sch gio khoa#Nguyn An h Dng#Vanh#Nguyn Hu Ch#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trn Vit Lu#Lp 5# 290095#Nguyn Tuyt Nga#Nguyn Minh Phng## 00581000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020011000500070050000610040018001110080005001290090 01100134010000500145011001400150020000900164020000600173020001500179005000900194 039000500203005001800208015003300226005001300259013000700272#VV12.07545#VV12.075 46#4900#Vi?t#K300T#372.5#^214#K thut 5#on Chi (ch.b.), Nguyn Hunh Liu, T rn Th Thu#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a64tr.^b24cm#K thut#Lp 5# Sch gio khoa#on Chi#Vanh#Nguyn Hunh Liu#TTS ghi: B Gio dc v o to# Trn Th Thu#290096## 00681000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020013000510070063000640220004001270040018001310080 00500149009001100154010000500165011001500170020001100185020000600196020001500202 00500190021700500150023600500160025100500200026700500110028703900050029801300070 0303015003300310#VV12.07547#VV12.07548#13000#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 5 #Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Hong Ho Bnh, Trn Mnh Hng...#T.1#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a180tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch gio khoa#Nguyn Minh Thuyt#Hong Ho Bnh#Trn Mnh Hng#Trn Th Hin Lng#Nguyn Tr#Vanh# 290097#TTS ghi: B Gio dc v o to## 00684000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020013000510070066000640220004001300040018001340080 00500152009001100157010000500168011001500173020001100188020000600199020001500205 00500190022000500160023900500180025500500140027300500140028703900050030101500330 0306013000700339#VV12.07549#VV12.07550#12700#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 5 #Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Ly Kha...#T.2#Ti bn l n th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a180tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch gio khoa#Ngu yn Minh Thuyt#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Ly Kha#ng Th Lanh#L Phng Nga#Va nh#TTS ghi: B Gio dc v o to#290098## 00619000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020010000510070047000610040018001080080005001260090 01100131010000500142011001400147020000800161020000600169020001500175005001100190 03900050020100500130020601500330021900500100025200500120026200500120027401300070 0286#VV12.07551#VV12.07552#4000#Vi?t#120N#372.87#^214#m nhc 5#Hong Long (ch .b.), L Minh Chu, Hong Ln...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a64tr.^ b24cm#m nhc#Lp 5#Sch gio khoa#Hong Long#Vanh#L Minh Chu#TTS ghi: B Gi o dc v o to#Hong Ln#L c Sang#L Anh Tun#290099## 00618000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020007000510070048000580040018001060080005001240090 01100129010000500140011001500145020000500160020000600165020001500171005001300186 03900050019900500110020401500330021500500110024800500140025900500120027301300070 0285#VV12.07554#VV12.07553#10700#Vi?t#T406N#372.7#^214#Ton 5# nh Hoan (ch. b.), Nguyn ng, ng T n...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a184tr.^b 24cm#Ton#Lp 5#Sch gio khoa# nh Hoan#Vanh#Nguyn ng#TTS ghi: B Gio d c v o to#ng T n#V Quc Chung# Tin t#290100## 00643000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020011000500070056000610040018001170080005001350090 01100140010000500151011001500156020000900171020000600180020001500186005001700201 03900050021800500160022301500330023900500100027200500130028200500150029501300070 0310#VV12.07555#VV12.07556#8200#Vi?t#M300T#372.5#^214#M thut 5#Nguyn Quc To n (ch.b.), Nguyn Hu Hnh, m Luyn...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012 #^a108tr.^b24cm#M thut#Lp 5#Sch gio khoa#Nguyn Quc Ton#Vanh#Nguyn Hu H nh#TTS ghi: B Gio dc v o to#m Luyn#Bi Thut#Bch Ngc Dip#29010 1## 00554000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020011000530070040000640040018001040080005001220090 01100127010000500138011001500143020000900158020000600167020001500173005001500188 039000500203005001600208015003300224013000700257#VV12.07557#VV12.07558#11000#Vi ?t#KH401H#372.35#^214#Khoa hc 5#Bi Phng Nga (ch.b.), Lng Vit Thi#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a148tr.^b24cm#Khoa hc#Lp 5#Sch gio khoa#Bi Phng Nga#Vanh#Lng Vit Thi#TTS ghi: B Gio dc v o to#290102## 00646000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020010000510070057000610040018001180080005001360090 01100141010000500152011001400157020000800171020000600179020001500185005001300200 03900050021300500160021800500150023401500330024900500170028200500140029901300070 0313#VV12.07559#VV12.07560#3800#Vi?t#108#372.83#^214#o c 5#Lu Thu Thu ( ch.b.), Nguyn Vit Bc, Nguyn Hu Hp...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#201 2#^a44tr.^b24cm#o c#Lp 5#Sch gio khoa#Lu Thu Thu#Vanh#Nguyn Vit Bc#N guyn Hu Hp#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trn Th T Oanh#Mc Vn Trang#29 0103## 00751000000000373000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820004000408080005000440020010000490070077000590220004001360040019001400080 00500159009001100164010000500175011001500180015003300195020000800228020000800236 02000110024402000120025502000060026702000150027300500160028800500160030400500190 0320005001300339005001300352039000500365013000700370#VV12.07561#VV12.07562#8500 #Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 6#Nguyn Khc Phi (tng ch.b.), Nguyn nh Ch, N guyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.1#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a175tr .^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn# Lp 6#Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi#Nguyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn n h S#Bi Mnh Nh#Vanh#290104## 00754000000000373000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820004000408080005000440020010000490070077000590220004001360040019001400080 00500159009001100164010000500175011001500180015003300195020000800228020000800236 02000110024402000120025502000060026702000150027300500160028800500160030400500190 0320005001300339005001600352039000500368013000700373#VV12.07563#VV12.07564#8500 #Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 6#Nguyn Khc Phi (tng ch.b.), Nguyn nh Ch, N guyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.2#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a179tr .^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn# Lp 6#Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi#Nguyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn n h S#Nguyn Vn Long#Vanh#290105## 00738000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020012000490030017000610070088000780040019001660080 00500185009001100190010000500201011001500206020001000221020000600231020001500237 00500180025203900050027001500330027502100170030802000110032500500160033601300070 0352005001500359005001400374#VV12.07565#VV12.07566#19200#Vi?t#C455N#646#^214#C ng ngh 6#Kinh t gia nh#Nguyn Minh ng ( tng ch.b.), Nguyn Th Hnh (ch. b.), Triu Th Chi, V Thu Dng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a136 tr.^b24cm#Cng ngh#Lp 6#Sch gio khoa#Nguyn Minh ng#Vanh#TTS ghi: B Gi o dc v o to#Th mc: tr. 136#Kinh t h#Nguyn Th Hnh#290106#Triu Th Ch i#V Thu Dng## 00644000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020007000480070062000550220004001170040019001210080 00500140009001100145010000500156011001500161015003300176020000500209020000600214 02000150022000500150023500500090025000500120025900500130027100500100028403900050 0294013000700299#VV12.07567#VV12.07568#6400#Vi?t#T406S#510#^214#Ton 6#Phan c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh...#T.1#Ti bn ln th 10#^aH .#^aGio dc#2012#^a128tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 6#Sc h gio khoa#Phan c Chnh#Tn Thn#V Hu Bnh#Phm Gia c#Trn Lun#Vanh#2901 07## 00595000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020007000480070060000550220004001150040019001190080 00500138009001100143010000500154011001400159015003300173020000500206020000600211 020001500217005001500232005000900247005001300256039000500269013000700274#VV12.07 569#VV12.07570#5000#Vi?t#T406S#510#^214#Ton 6#Phan c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), Phm Gia c#T.2#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a96tr.^ b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 6#Sch gio khoa#Phan c Chnh# Tn Thn#Phm Gia c#Vanh#290108## 00662000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020012000490070086000610040019001470080005001660090 01100171010000500182011001500187020001000202020000600212020001500218005001500233 039000500248005001700253005002100270015003300291005001700324013000700341#VV12.07 571#VV12.07572#14500#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh 6#Nguyn Vn Li (tng ch.b. ), Nguyn Hnh Dung, Thn Trng Lin Nhn, Nguyn Quc Tun#Ti bn ln th 10#^ aH.#^aGio dc#2012#^a196tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Sch gio khoa#Nguyn Vn Li #Vanh#Nguyn Hnh Dung#Thn Trng Lin Nhn#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ngu yn Quc Tun#290109## 00668000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020011000490070094000600040019001540080005001730090 01100178010000500189011001500194020000900209020000600218020001500224005001800239 039000500257005001400262005001800276015003300294005002000327013000700347#VV12.07 573#VV12.07574#13200#Vi?t#S312H#580#^214#Sinh hc 6#Nguyn Quang Vinh (tng ch. b.), Hong Th Sn (ch.b.), Nguyn Phng Nga, Trnh Th Bch Ngc#Ti bn ln t h 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a176tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 6#Sch gio khoa#Nguyn Q uang Vinh#Vanh#Hong Th Sn#Nguyn Phng Nga#TTS ghi: B Gio dc v o to# Trnh Th Bch Ngc#290110## 00642000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070076000670040018001430080005001610090 01100166010000500177011001500182020000800197020000600205020001100211020001400222 00500140023603900050025002000120025502000080026700500160027500500180029101300070 0309#VV12.07575#VV12.07576#30000#Vi?t#T550L#807#^214#T liu ng vn 6#B.s., tu yn chn: Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Vn Hip, Nguyn Trng Hon#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a240tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Ting Vit#Sch c thm # Ngc Thng#Vanh#Tp lm vn#Vn hc#Nguyn Vn Hip#Nguyn Trng Hon#290111 ## 00614000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020039000510070050000900040019001400080005001590090 01100164010000500175011001400180020001800194020000600212020000800218020001400226 005001300240005001700253039000500270020000800275005001000283013000700293#VV12.07 577#VV12.07578#8000#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp tnh hung gio dc cng dn 6#V Xun Vinh (ch.b.), Nguyn Ngha Dn, Trn Kin#Ti bn ln th 10#^aH.#^aG io dc#2012#^a39tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#V Xun Vinh#Nguyn Ngha Dn#Vanh#o c#Trn Kin#290112## 00512000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400070040000590040018000990080005001170090011001220100 00500133011001500138020000900153020000600162020000800168020001500176005001800191 005001300209039000500222013000700227#VV12.07579#7800#Vi?t#B103T#580.76#^214#Bi tp sinh hc 6#Nguyn Phng Nga (ch.b.), Mai Th Tnh#Ti bn ln th 2#^aH.#^ aGio dc#2012#^a124tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 6#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Phn g Nga#Mai Th Tnh#Vanh#290113## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490070018000690040018000870080005001050090 01100110010000500121011001500126020000700141020000600148020001400154005001800168 039000500186013000700191#VV12.07580#VV12.07581#16500#Vi?t#250H#910#^214# hc tt a l 6#Nguyn Trng Hiu#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a127tr.^ b24cm#a l#Lp 6#Sch c thm#Nguyn Trng Hiu#Vanh#290114## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020029000490070007000780040018000850080005001030090 01100108010000500119011001400124020000700138020000600145020001400151005000700165 039000500172013000700177#VV12.07582#VV12.07583#13000#Vi?t#H428#910#^214#Hi - p kin thc a l 6#L Th#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a63tr.^b24 cm#a l#Lp 6#Sch c thm#L Th#Vanh#290115## 00466000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070013000810040018000940080005001120090 01100117010000500128011001400133020000800147020000600155020001400161005001300175 039000500188013000700193#VV12.07584#VV12.07585#12000#Vi?t#H428#959.7#^214#Hi - p kin thc lch s 6#Thi Th Li#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a 54tr.^b24cm#Lch s#Lp 6#Sch c thm#Thi Th Li#Vanh#290116## 00589000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020044000490070047000930040040001400080005001800090 01100185010000500196011001500201020000500216020000800221020001000229020001400239 005000900253039000500262020000600267020000700273013000700280#VV12.07586#VV12.075 87#20000#Vi?t#454T#001#^214#n tp h: Ton - ng vn - ting Anh lp 6#Tn Th n, Nguyn Th Ngn Hoa, Nguyn Kim Hin#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung #^aH.#^aGio dc#2012#^a108tr.^b24cm#Ton#Ng vn#Ting Anh#Sch c thm#Tn Th n#Vanh#Lp 6#n tp#290117## 00524000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020034000490070017000830040018001000080005001180090 01100123010000500134011001500139020001000154020000600164020001300170020001400183 005001700197039000500214020000800219013000700227#VV12.07588#VV12.07589#22000#Vi ?t#C101D#428#^214#Cc dng bi kim tra ting Anh 6#Nguyn Hu Cng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a155tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Bi kim tra#Sch c thm#Nguyn Hu Cng#Vanh#Bi tp#290118## 00612000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490070062000900220004001520040018001560080 00500174009001100179010000500190011001500195020000500210020000600215020001400221 005000900235005001200244005001600256005001400272039000500286013000700291#VV12.07 590#VV12.07591#38000#Vi?t#C101D#510#^214#Cc dng ton v phng php gii ton 6#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh, Bi Vn Tuyn#T.1#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a287tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm#Tn Thn#V Hu Bnh#Nguyn V Thanh#Bi Vn Tuyn#Vanh#290119## 00495000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520070012000780220004000900040018000940080 00500112009001100117010000500128011001500133020000500148020000600153020000800159 020001400167005001200181039000500193013000700198#VV12.07592#VV12.07593#23500#Vi ?t#T406S#510.76#^214#Ton 6 c bn v nng cao#V Hu Bnh#T.1#Ti bn ln th 2 #^aH.#^aGio dc#2012#^a183tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#V Hu Bn h#Vanh#290120## 00495000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520070012000780220004000900040018000940080 00500112009001100117010000500128011001500133020000500148020000600153020000800159 020001400167005001200181039000500193013000700198#VV12.07594#VV12.07595#19200#Vi ?t#T406S#510.76#^214#Ton 6 c bn v nng cao#V Hu Bnh#T.2#Ti bn ln th 2 #^aH.#^aGio dc#2012#^a147tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#V Hu Bn h#Vanh#290121## 00495000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020017000400070030000570040018000870080005001050090011001100100 00500121011001400126020000700140020000600147020000800153020001500161005001400176 005001500190039000500205013000700210#VV12.07596#6800#Vi?t#B103T#910.76#^214#Bi tp a l 6#Trn Trng H, Trn Ngc Dng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#20 12#^a92tr.^b24cm#a l#Lp 6#Bi tp#Sch gio khoa#Trn Trng H#Trn Ngc Dn g#Vanh#290122## 00627000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070061000750040018001360080005001540090 01100159010000500170011001500175020001000190020000600200020001400206005001400220 005001500234005001900249005001600268005001700284039000500301013000700306#VV12.07 597#VV12.07598#18300#Vi?t#B452D#428#^214#Bi dng ting Anh lp 6#Hong Vn V n (ch.b.), L Thanh Cng, Nguyn Th Thu Ho...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio d c#2012#^a132tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Sch c thm#Hong Vn Vn#L Thanh Cn g#Nguyn Th Thu Ho#Triu Th Giang#V Th Kim Thanh#Vanh#290123## 00581000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070058000590220004001170040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020000500175020000600180020000800186020001400194 005000900208005001200217005001300229005001300242039000500255013000700260#VV12.07 599#15500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 6#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bn h, Phm Gia c, Phm c Ti#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a151tr .^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#V Hu Bnh#Phm Gia c#Phm c Ti#Vanh#290124## 00710000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490070104000900040018001940080005002120090 01100217010000500228011001400233020000800247020000600255020001400261005001800275 00500180029300500180031100500150032903900050034402000190034902000090036801300070 0377#VV12.07600#VV12.07601#13600#Vi?t#B312G#807#^214#Bnh ging 31 tc phm vn hc ng vn 6#Gii thiu, tuyn chn: Nguyn Quang Ninh (ch.b.), Nguyn Thanh B nh, Nguyn c Khung, inh Th Hng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a 99tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Sch c thm#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Thanh Bnh#Nguy n c Khung#inh Th Hng#Vanh#Bnh ging vn hc#Tc phm#290125## 00645000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020010000500070083000600040019001430080005001620090 01100167010000500178011001400183015003300197020000800230020000600238020001500244 005001500259005001700274005001400291005001400305039000500319013000700324#VV12.07 602#VV12.07603#4400#Vi?t#L302S#959.7#^214#Lch s 6#Phan Ngc Lin (tng ch.b.) , Trng Hu Qunh (ch.b), inh Ngc Bo, Nguyn S Qu#Ti bn ln th 10#^aH.# ^aGio dc#2012#^a80tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#Lp 6#Sc h gio khoa#Phan Ngc Lin#Trng Hu Qunh#inh Ngc Bo#Nguyn S Qu#Vanh#290 126## 00628000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020009000480070073000570040019001300080005001490090 01100154010000500165011001400170015003300184020000700217020000600224020001500230 005001200245005002000257005001200277005001300289039000500302013000700307#VV12.07 605#VV12.07604#6700#Vi?t#301L#910#^214#a l 6#Nguyn Dc (tng ch.b.), Phm Th Thu Phng, Nguyn Qun, Phm Th Sen#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#20 12#^a84tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#a l#Lp 6#Sch gio khoa#Ng uyn Dc#Phm Th Thu Phng#Nguyn Qun#Phm Th Sen#Vanh#290127## 00672000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490070064000710040019001350080005001540090 01100159010000500170011001500175015003300190020000800223020000900231020000600240 02000150024600500110026100500100027200500170028200500130029900500100031203900050 0322013000700327#VV12.07606#VV12.07607#11000#Vi?t#120N#780#^214#m nhc v m thut 6#Hong Long, m Luyn (tng ch.b.), Nguyn Quc Ton (ch.b.)...#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a171tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# m nhc#M thut#Lp 6#Sch gio khoa#Hong Long#m Luyn#Nguyn Quc Ton#L M inh Chu#Hong Ln#Vanh#290128## 00598000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520030049000820070038001310040018001690080 00500187009001100192010000500203011001500208020000500223020000600228020001400234 005001200248005000900260005001500269039000500284013000700289#VV12.07608#VV12.076 09#21500#Vi?t#T406B#510.76#^214#Ton bi dng hc sinh lp 6#Theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#V Hu Bnh, Tn Thn, Quang Thiu#Ti bn l n th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a156tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm#V Hu Bnh #Tn Thn# Quang Thiu#Vanh#290129## 00676000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100080 00330820004000418080005000450020020000500070079000700040019001490080005001680090 01100173010000500184011001400189015003300203020001800236020000800254020001500262 00500140027700500140029100500130030503900050031802000060032300500140032901300070 0343#VV12.07610#VV12.07611#3300#Vi?t#GI-108D#170#^214#Gio dc cng dn 6#H Nh t Thng (tng ch.b.), Phm Vn Hng (ch.b.), V Xun Vinh, ng Thu Anh#Ti b n ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a48tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to #Gio dc cng dn#o c#Sch gio khoa#H Nht Thng#Phm Vn Hng#V Xun Vi nh#Vanh#Lp 6#ng Thu Anh#290130## 00593000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020009000480070065000570040019001220080005001410090 01100146010000500157011001400162015003300176020000700209020000600216020001500222 005000900237005001400246005001900260039000500279013000700284#VV12.07612#VV12.076 13#6000#Vi?t#V124L#530#^214#Vt l 6#V Quang (tng ch.b.), Bi Gia Thnh (ch.b .), Nguyn Phng Hng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a92tr.^b24cm#TT S ghi: B Gio dc v o to#Vt l#Lp 6#Sch gio khoa#V Quang#Bi Gia Thnh #Nguyn Phng Hng#Vanh#290131## 00605000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020019000500070043000690040019001120080005001310090 01100136010000500147011001500152020000800167020000600175020001200181020001400193 00500170020700500130022400500110023703900050024802000110025302000080026401300070 0272#VV12.07614#VV12.07615#35000#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 6 nng cao#Nguyn ng ip, Vit Hng, V Bng T#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a2 80tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Tp lm vn#Sch c thm#Nguyn ng ip# Vit Hn g#V Bng T#Vanh#Ting Vit#Vn hc#290132## 00659000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490070057000710040018001280080005001460090 01100151010000500162011001500167015003300182020000800215020000900223020000600232 02000150023800500110025300500100026400500100027400500130028400500120029703900050 0309013000700314#VV12.07616#VV12.07617#11600#Vi?t#120N#780#^214#m nhc v m thut 7#Hong Long, m Luyn (tng ch.b.), Hong Ln (ch.b.)...#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a171tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#m nhc# M thut#Lp 7#Sch gio khoa#Hong Long#m Luyn#Hong Ln#L Minh Chu#Ng Th Nam#Vanh#290133## 00604000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020011000490070068000600040018001280080005001460090 01100151010000500162011001500167015003300182020000900215020000600224020001500230 005001800245005001000263005001700273039000500290013000700295#VV12.07618#VV12.076 19#14900#Vi?t#S312H#590#^214#Sinh hc 7#Nguyn Quang Vinh (tng ch.b.), Trn Ki n (ch.b.), Nguyn Vn Khang#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a208tr.^b24 cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sinh hc#Lp 7#Sch gio khoa#Nguyn Quang V inh#Trn Kin#Nguyn Vn Khang#Thu#290134## 00643000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020007000480070062000550220004001170040018001210080 00500139009001100144010000500155011001500160015003300175020000500208020000600213 02000150021900500150023400500090024900500120025800500130027000500100028303900050 0293013000700298#VV12.07620#VV12.07621#7200#Vi?t#T406B#510#^214#Ton 7#Phan c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh...#T.1#Ti bn ln th 9#^aH. #^aGio dc#2012#^a144tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 7#Sch gio khoa#Phm c Chnh#Tn Thn#V Hu Bnh#Phm Gia c#Trn Lun#Thu#29013 5## 00652000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020007000480070065000550220004001200040018001240080 00500142009001100147010000500158011001400163015003300177020000500210020000600215 02000150022100500150023600500090025100500150026000500170027500500100029203900050 0302013000700307#VV12.07622#VV12.07623#5000#Vi?t#T406B#510#^214#Ton 7#Phan c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), Trn nh Chu...#T.2#Ti bn ln th 9#^ aH.#^aGio dc#2012#^a92tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 7#S ch gio khoa#Phm c Chnh#Tn Thn#Trn nh Chu#Trn Phng Dung#Trn Kiu#T hu#290136## 00694000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020012000490030012000610070063000730040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175015003300190020001000223020001200233 02000060024502000150025100500180026600500070028400500120029100500140030300500150 0317039000500332013000700337#VV12.07624#VV12.07625#11800#Vi?t#C455N#630#^214#C ng ngh 7#Nng nghip#Nguyn Minh ng (tng ch.b.), V Hi (ch.b.), V Vn Hi n...#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a156tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Cng ngh#Nng nghip#Lp 7#Sch gio khoa#Nguyn Minh ng#V Hi# V Vn Hin# Nguyn Ban#Nguyn Vn Tn#Thu#290137## 00677000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100080 00330820004000418080005000450020020000500070068000700040018001380080005001560090 01100161010000500172011001400177015003300191020001800224020000600242020001500248 00500140026300500140027700500140029100500130030500500210031803900050033901300070 0344#VV12.07626#VV12.07627#3400#Vi?t#GI-108D#170#^214#Gio dc cng dn 7#H Nh t Thng (tng ch.b.), Phm Vn Hng (ch.b.), ng Thu Anh...#Ti bn ln th 9 #^aH.#^aGio dc#2012#^a64tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc c ng dn#Lp 7#Sch gio khoa#H Nht Thng#Phm Vn Hng#ng Thu Anh#V Xun Vi nh#Nguyn Th Thu Hng#Thu#290138## 00637000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020009000480070082000570040018001390080005001570090 01100162010000500173011001400178015003300192020000700225020000600232020001500238 005000900253005001600262005001400278005001900292039000500311013000700316#VV12.07 628#VV12.07629#5500#Vi?t#V124L#530#^214#Vt l 7#V Quang (tng ch.b.), Nguyn c Thm (ch.b.), on Duy Hinh, Nguyn Phng Hng#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGi o dc#2012#^a88tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Vt l#Lp 7#Sch gio khoa#V Quang#Nguyn c Thm#on Duy Hinh#Nguyn Phng Hng#Thu#290139## 00728000000000361000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820004000408080005000440020010000490070077000590220004001360040018001400080 00500158009001100163010000500174011001500179015003300194020000800227020001100235 02000120024602000060025802000150026400500160027900500160029500500190031100500130 0330005001100343039000500354013000700359#VV12.07630#VV12.07631#9800#Vi?t#NG550V #807#^214#Ng vn 7#Nguyn Khc Phi (tng ch.b.), Nguyn nh Ch, Nguyn Minh T huyt (ch.b.)...#T.1#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a199tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 7#Sch gio khoa# Nguyn Khc Phi#Nguyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S# Kim Hi#Thu# 290140## 00728000000000361000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820004000408080005000440020010000490070077000590220004001360040018001400080 00500158009001100163010000500174011001500179015003300194020000800227020001100235 02000120024602000060025802000150026400500160027900500160029500500190031100500130 0330005001100343039000500354013000700359#VV12.07632#VV12.07633#7800#Vi?t#NG550V #807#^214#Ng vn 7#Nguyn Khc Phi (tng ch.b.), Nguyn nh Ch, Nguyn Minh T huyt (ch.b.)...#T.2#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a159tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 7#Sch gio khoa# Nguyn Khc Phi#Nguyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S# Kim Hi#Thu# 290141## 00662000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020012000490070090000610040018001510080005001690090 01100174010000500185011001500190015003300205020001000238020000600248020001500254 005001500269005001700284005001400301005002100315039000500336013000700341#VV12.07 634#VV12.07635#13900#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh 7#Nguyn Vn Li (tng ch.b. ), Nguyn Hnh Dung (ch.b), ng Vn Hng, Thn Trng Lin Nhn#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2011#^a192tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh #Lp 7#Sch gio khoa#Nguyn Vn Li#Nguyn Hnh Dung#ng Vn Hng#Thn Trng L in Nhn#Thu#290142## 00659000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020010000500070070000600040018001300080005001480090 01100153010000500164011001500169015003300184020000800217020000600225020001500231 00500150024600500150026100500140027600500140029000500170030403900050032101300070 0326#VV12.07636#VV12.07637#9600#Vi?t#L302S#959.7#^214#Lch s 7#Phan Ngc Lin (tng ch.b.), Nghim nh V (ch.b.), inh Ngc Bo...#Ti bn ln th 9#^aH.#^a Gio dc#2012#^a156tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#Lp 7#Sch gio khoa#Phan Ngc Lin#Nghim nh V#inh Ngc Bo#Phan i Don#Nguyn Cnh Minh#Thu#290143## 00604000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020019000500070043000690040018001120080005001300090 01100135010000500146011001500151020000800166020001100174020001200185020000800197 02000060020502000140021100500170022500500130024200500110025503900050026601300070 0271#VV12.07638#VV12.07639#37000#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 7 nng cao#Nguyn ng ip, Vit Hng, V Bng T#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a29 5tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Lp 7#Sch c thm#Nguyn n g ip# Vit Hng#V Bng T#Thu#290144## 00499000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070012000820220004000940040018000980080 00500116009001100121010000500132011001500137020000500152020000600157020000800163 020001400171005001200185039000500197013000700202#VV12.07640#VV12.07641#20000#Vi ?t#N122C#510.76#^214#Nng cao v pht trin ton 7#V Hu Bnh#T.1#Ti bn ln t h 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a152tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#V Hu Bnh#Thu#290145## 00499000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070012000820220004000940040018000980080 00500116009001100121010000500132011001500137020000500152020000600157020000800163 020001400171005001200185039000500197013000700202#VV12.07642#VV12.07643#17000#Vi ?t#N122C#510.76#^214#Nng cao v pht trin ton 7#V Hu Bnh#T.2#Ti bn ln t h 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a128tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#V Hu Bnh#Thu#290146## 00472000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070012000750220004000870040018000910080 00500109009001100114010000500125011001500130020000500145020000600150020001400156 005001200170039000500182013000700187#VV12.07644#VV12.07645#26500#Vi?t#T406B#510 #^214#Ton 7 c bn v nng cao#V Hu Bnh#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio d c#2012#^a196tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Sch c thm#V Hu Bnh#Thu#290147## 00613000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020039000510070050000900040018001400080005001580090 01100163010000500174011001400179020001800193020000800211020000600219020000800225 020001400233005001300247005001700260005001000277039000500287013000700292#VV12.07 646#VV12.07647#9000#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp tnh hung gio dc cng dn 7#V Xun Vinh (ch.b.), Nguyn Ngha Dn, Trn Kin#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGi o dc#2012#^a52tr.^b24cm#Gio dc cng dn#o c#Lp 7#Bi tp#Sch c thm# V Xun Vinh#Nguyn Ngha Dn#Trn Kin#Thu#290148## 00499000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200040 00288080005000320020017000370070033000540040018000870080005001050090011001100100 00500121011001500126020000700141020000600148020000800154020001500162005001600177 005001600193039000500209013000700214#VV12.07648#9800#Vi?t#B103T#910#^214#Bi t p a l 7#Nguyn nh Tm, Trng Vn Hng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#20 12#^a131tr.^b24cm#a l#Lp 7#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn nh Tm#Trng Vn Hng#Thu#290149## 00592000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070061000610220004001220040018001260080005001440090 01100149010000500160011001500165020000800180020000600188020000800194020001400202 005001600216005000500232005001600237005001300253039000500266013000700271#VV12.07 649#17900#Vi?t#V460B#807.6#^214#V bi tp ng vn 7#Nguyn Khc Phi (ch.b.), L A, Nguyn Vn Long, L Xun Thi#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a 175tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Khc Phi#L A#Nguyn Vn Long#L Xun Thi#Thu#290150## 00592000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070061000610220004001220040018001260080005001440090 01100149010000500160011001500165020000800180020000600188020000800194020001400202 005001600216005000500232005001600237005001300253039000500266013000700271#VV12.07 650#16400#Vi?t#V460B#807.6#^214#V bi tp ng vn 7#Nguyn Khc Phi (ch.b.), L A, Nguyn Vn Long, L Xun Thi#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a 160tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Khc Phi#L A#Nguyn Vn Long#L Xun Thi#Thu#290151## 00537000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020019000510070041000700040018001110080005001290090 01100134010000500145011001500150020000900165020000600174020000800180020001500188 005001700203005001500220039000500235013000700240#VV12.07651#VV12.07652#7900#Vi? t#B103T#590.76#^214#Bi tp sinh hc 7#Nguyn Vn Khang (ch.b.), Nguyn Thu Ho# Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a132tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 7#Bi tp#Sc h gio khoa#Nguyn Vn Khang#Nguyn Thu Ho#Thu#290152## 00648000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020043000490070047000920040040001390080005001790090 01100184010000500195011001500200020000500215020000800220020001000228020000700238 02000060024502000140025100500090026500500200027400500160029403900050031001300070 0315#VV12.07653#VV12.07654#22000#Vi?t#454T#001#^214#n tp h ton - ng vn - ting Anh lp 7#Tn Thn, Nguyn Th Ngn Hoa, Nguyn Kim Hin#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a115tr.^b24cm#Ton#Ng vn#Ting A nh#n tp#Lp 7#Sch c thm#Tn Thn#Nguyn Th Ngn Hoa#Nguyn Kim Hin#Thu# 290153## 00587000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070055000700220004001250040018001290080 00500147009001100152010000500163011001500168020000500183020000600188020000800194 020001400202005001400216005001300230005001800243039000500261013000700266#VV12.07 655#VV12.07656#25000#Vi?t#250H#510.76#^214# hc tt ton 7#Bi Vn Tuyn (ch .b.), Phm c Ti, Nguyn c Trng#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012 #^a175tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Bi Vn Tuyn#Phm c Ti#Nguy n c Trng#Thu#290154## 00587000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070055000700220004001250040018001290080 00500147009001100152010000500163011001500168020000500183020000600188020000800194 020001400202005001400216005001300230005001800243039000500261013000700266#VV12.07 657#VV12.07658#25000#Vi?t#250H#510.76#^214# hc tt ton 7#Bi Vn Tuyn (ch .b.), Phm c Ti, Nguyn c Trng#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012 #^a175tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Bi Vn Tuyn#Phm c Ti#Nguy n c Trng#Thu#290155## 00554000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490070056000690040018001250080005001430090 01100148010000500159011001500164020000700179020000600186020001400192005001700206 005001500223005001400238039000500252013000700257#VV12.07659#VV12.07660#22000#Vi ?t#250H#910#^214# hc tt a l 7#Nguyn Vit Hng (ch.b.), Tng Ngc Bch, Ng Mai Hng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a175tr.^b24cm#a l#Lp 7 #Sch c thm#Nguyn Vit Hng#Tng Ngc Bch#Ng Mai Hng#Thu#290156## 00474000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020029000520070007000810040018000880080005001060090 01100111010000500122011001500127020000700142020000600149020000800155020001400163 005000700177039000500184013000700189#VV12.07661#VV12.07662#18000#Vi?t#H428#910 .76#^214#Hi - p kin thc a l 7#L Th#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2 012#^a110tr.^b24cm#a l#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#L Th#Thu#290157## 00553000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020037000490070035000860040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020001000175020000600185020001200191020001400203 005001600217005001800233039000500251013000700256#VV12.07663#VV12.07664#22000#Vi ?t#K304T#428#^214#Kim tra trc nghim ting Anh lp 7#Nguyn Kim Hin, Nguyn M ai Phng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a143tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 7# Trc nghim#Sch c thm#Nguyn Kim Hin#Nguyn Mai Phng#Thu#290158## 00588000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020036000550030033000910070034001240040018001580080 00500176009001100181010000500192011001500197020000900212020000600221020000800227 020001400235005001600249005000900265039000500274013000700279#VV12.07665#VV12.076 66#31500#Vi?t#PH561P#516.0076#^214#Phng php gii ton 7 theo ch #Bm st chun kin thc, k nng#Phan Don Thoi (ch.b.), L T #Ti bn ln th 1#^aH .#^aGio dc#2012#^a229tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Phan Don Thoi#L T #Thu#290159## 00642000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020054000540030085001080070015001930040018002080080 00500226009001100231010000500242011001500247020000900262020000600271020001400277 020000800291020001400299005001500313039000500328013000700333#VV12.07667#VV12.076 68#21000#Vi?t#V200T#516.0076#^214#V thm yu t ph gii mt s bi ton h nh hc 7#Sch tham d Cuc thi Vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio d c v o to#Nguyn c Tn#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a147tr.^b24 cm#Hnh hc#Lp 7#Gii bi ton#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#Thu#290160 ## 00569000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020053000520070034001050040018001390080005001570090 01100162010000500173011001500178020000900193020000600202020001200208020001400220 005001700234005001600251039000500267013000700272#VV12.07669#VV12.07670#29500#Vi ?t#250K#590.76#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng sinh hc 7#Nguyn Thu Huyn, Nguyn Th Thu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a188tr.^b24c m#Sinh hc#Lp 7# kim tra#Sch c thm#Nguyn Thu Huyn#Nguyn Th Thu#Thu #290161## 00633000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490070053000900040018001430080005001610090 01100166010000500177011001500182020000800197020000600205020001900211020000900230 020001400239005001800253005001800271005001800289039000500307013000700312#VV12.07 671#VV12.07672#17500#Vi?t#B312G#807#^214#Bnh ging 34 tc phm vn hc ng vn 7#Gii thiu, tuyn chn: Nguyn Quang Ninh (ch.b.)...#Ti bn ln th 2#^aH.#^ aGio dc#2012#^a119tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Bnh ging vn hc#Tc phm#Sch c thm#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Thanh Bnh#Nguyn c Khung#Thu#290162## 00652000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020010000480070063000580040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160015003300175020000800208020000600216020001500222 00500150023700500150025200500150026700500160028200500160029803900050031401300070 0319#VV12.07673#VV12.07674#9400#Vi?t#L302S#909#^214#Lch s 8#Phan Ngc Lin (t ng ch.b.), Nguyn Hu Ch, Nguyn Ngc C...#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc# 2012#^a156tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#Lp 8#Sch gio kho a#Phan Ngc Lin#Nguyn Hu Ch#Nguyn Ngc C#Nguyn Anh Dng#Trnh nh Tng#T hu#290163## 00675000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490070064000710040018001350080005001530090 01100158010000500169011001500174015003300189020000800222020000900230020000600239 02000150024500500110026000500100027100500170028100500130029800500140031103900050 0325013000700330#VV12.07675#VV12.07676#11600#Vi?t#120N#780#^214#m nhc v m thut 8#Hong Long, m Luyn (tng ch.b.), Nguyn Quc Ton (ch.b.)...#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2012#^a176tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# m nhc#M thut#Lp 8#Sch gio khoa#Hong Long#m Luyn#Nguyn Quc Ton#L Mi nh Chu#o Ngc Dung#Thu#290164## 00642000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070076000670040018001430080005001610090 01100166010000500177011001500182020000800197020000600205020001100211020001200222 02000080023402000140024200500140025600500160027000500180028603900050030401300070 0309#VV12.07677#VV12.07678#37000#Vi?t#T550L#807#^214#T liu ng vn 8#B.s., tu yn chn: Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Vn Hip, Nguyn Trng Hon#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a296tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Ting Vit#Tp lm vn#V n hc#Sch c thm# Ngc Thng#Nguyn Vn Hip#Nguyn Trng Hon#Thu#290165 ## 00602000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020039000520070054000910040018001450080005001630090 01100168010000500179011001400184020001800198020000600216020000800222020001400230 005001300244005001700257005001400274039000500288013000700293#VV12.07679#VV12.076 80#Vi?t#B103T#170.76#^214#11000#Bi tp tnh hung gio dc cng dn 8#V Xun Vinh (ch.b.), Nguyn Ngha Dn, H Thanh Din#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc# 2012#^a67tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#V Xun Vinh#Ng uyn Ngha Dn#H Thanh Din#Thu#290166## 00561000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490030038000660070021001040040018001250080 00500143009001100148010000500159011001500164020001900179020000600198020000900204 020001400213005001300227005000700240039000500247013000700252#VV12.07681#VV12.076 82#21000#Vi?t#B312G#807#^214#Bnh ging vn 8#Mt cch c - hiu vn bn trong SGK#V Dng Qu, L Bo#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a144tr.^b24cm# Bnh ging vn hc#Lp 8#c hiu#Sch c thm#L Dng Qu#L Bo#Thu#290167# # 00624000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390140006000440020020000500070060000700040018001300080005001480090 01100153010000500164011001400169020001800183020000600201020001500207005001400222 005001400236005001400250039000500264005002100269005001300290013000700303#VV12.07 683#VV12.07684#Vi?t#GI-108D#170#^214#3400#Gio dc cng dn 8#H Nht Thng (t ng ch.b.), ng Thu Anh, Phm Kim Dung...#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#201 1#^a60tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 8#Sch gio khoa#H Nht Thng#ng Thu A nh#Phm Kim Dung#Thu#Nguyn Th Thu Hng#Lu Thu Thu#290168## 00648000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020007000480070062000550220004001170040018001210080 00500139009001100144010000500155011001500160015003300175020000500208020000600213 02000150021900500150023400500090024900500120025800500150027000500130028503900050 0298013000700303#VV12.07685#VV12.07686#6800#Vi?t#T406T#510#^214#Ton 8#Phan c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh...#T.1#Ti bn ln th 8#^aH. #^aGio dc#2012#^a136tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 8#Sch gio khoa#Phan c Chnh#Tn Thn#V Hu Bnh#Trn nh Chu#Ng Hu Dng#Thu# 290169## 00658000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020007000480070066000550220004001210040018001250080 00500143009001100148010000500159011001500164015003300179020000500212020000600217 02000150022300500150023800500090025300500160026200500120027800500180029003900050 0308013000700313#VV12.07688#VV12.07687#6800#Vi?t#T406T#510#^214#Ton 8#Phan c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), Nguyn Huy oan...#T.2#Ti bn ln th 8# ^aH.#^aGio dc#2012#^a132tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 8# Sch gio khoa#Phan c Chnh#Tn Thn#Nguyn Hu oan#L Vn Hng#Trng Cng T hnh#Thu#290170## 00596000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020011000490070060000600040018001200080005001380090 01100143010000500154011001500159015003300174020000900207020000600216020001500222 005001800237005001400255005001300269039000500282013000700287#VV12.07689#VV12.076 90#15500#Vi?t#S312H#612#^214#Sinh hc 8#Nguyn Quang Vinh (tng ch.b.), Trn ng Ct, Mnh Hng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2012#^a212tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sinh hc#Lp 8#Sch gio khoa#Nguyn Quang Vinh#Trn ng Ct# Mnh Hng#Thu#290171## 00669000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020012000490070072000610040018001330080005001510090 01100156010000500167011001500172015003300187020001000220020000600230020001500236 00500150025100500170026600500140028300500130029700500210031003900050033101300070 0336#VV12.07691#VV12.07692#12000#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh 8#Nguyn Vn Li (tng ch.b.), Nguyn Hnh Dung (ch.b.), ng Vn Hng...#Ti bn ln th 8#^aH. #^aGio dc#2012#^a164tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 8 #Sch gio khoa#Nguyn Vn Li#Nguyn Hnh Dung#ng Vn Hng#o Ngc Lc#Thn Trng Lin Nhn#Thu#290172## 00728000000000361000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820004000408080005000440020010000490070080000590220004001390040018001430080 00500161009001100166010000500177011001500182015003300197020000800230020001200238 02000110025002000060026102000150026700500160028200500190029800500190031700500130 0336005000500349039000500354013000700359#VV12.07693#VV12.07694#7800#Vi?t#NG550V #807#^214#Ng vn 8#Nguyn Khc Phi (tng ch.b.), Nguyn Honh Khung, Nguyn Min h Thuyt (ch.b.)...#T.1#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2012#^a175tr.^b24cm#T TS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Tp lm vn#Ting Vit#Lp 8#Sch gio kh oa#Nguyn Khc Phi#Nguyn Honh Khung#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#L A#Thu# 290173## 00728000000000361000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820004000408080005000440020010000490070080000590220004001390040018001430080 00500161009001100166010000500177011001500182015003300197020000800230020001200238 02000110025002000060026102000150026700500160028200500190029800500190031700500130 0336005000500349039000500354013000700359#VV12.07695#VV12.07696#7800#Vi?t#NG550V #807#^214#Ng vn 8#Nguyn Khc Phi (tng ch.b.), Nguyn Honh Khung, Nguyn Min h Thuyt (ch.b.)...#T.2#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2012#^a159tr.^b24cm#T TS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Tp lm vn#Ting Vit#Lp 8#Sch gio kh oa#Nguyn Khc Phi#Nguyn Honh Khung#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#L A#Thu# 290174## 00707000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020012000490030012000610070070000730040018001430080 00500161009001100166010000500177011001500182015003300197020001000230020001200240 02000060025202000150025800500180027300500130029100500130030400500130031700500150 0330039000500345013000700350#VV12.07697#VV12.07698#14800#Vi?t#C455N#607#^214#C ng ngh 8#Cng nghip#Nguyn Minh ng (tng ch.b.), ng Vn o (ch.b.), Trn Hu Qu...#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2012#^a204tr.^b24cm#TTS ghi: B G io dc v o to#Cng ngh#Cng nghip#Lp 8#Sch gio khoa#Nguyn Minh ng# ng Vn o#Trn Hu Qu#Trn Mai Thu#Nguyn Vn Vn#Thu#290175## 00589000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020010000480070062000580040018001200080005001380090 01100143010000500154011001500159015003300174020000800207020000600215020001500221 005001400236005001300250005001200263039000500275013000700280#VV12.07699#VV12.077 00#9600#Vi?t#H401H#546#^214#Ho hc 8#L Xun Trng (tng ch.b.), Nguyn Cng (ch.b.), Tt Hin#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2012#^a160tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ho hc#Lp 8#Sch gio khoa#L Xun Trng#Nguyn C ng# Tt Hin#Thu#290176## 00645000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020009000480070066000570040018001230080005001410090 01100146010000500157011001500162015003200177020000700209020000600216020001500222 00500090023700500140024600500170026000500120027700500180028903900050030701300070 0312#VV12.07701#VV12.07702#6400#Vi?t#V124L#530#^214#Vt l 8#V Quang (tng ch. b.), Bi Gia Thnh (ch.b.), Dng Tin Khang...#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio d c#2012#^a104tr.^b24cm#TS ghi: B Gio dc v o to#Vt l#Lp 8#Sch gio kho a#V Quang#Bi Gia Thnh#Dng Tin Khang#V Trng R#Trnh Th Hi Yn#Thu#290 177## 00604000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020035000540070058000890040018001470080005001650090 01100170010000500181011001500186020000800201020000600209020001300215020001400228 005001400242005001400256005002000270039000500290013000700295#VV12.07703#VV12.077 04#21000#Vi?t#PH561P#546.076#^214#Phng php gii bi tp ho hc 8#ng Xun Th (ch.b.), Phm Hng Bc, Phan ng Chu Thu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio d c#2012#^a147tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8#Gii bi tp#Sch c thm#ng Xun Th#Ph m Hng Bc#Phan ng Chu Thu#Thu#290178## 00612000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020050000550030033001050070040001380040018001780080 00500196009001100201010000500212011001500217020000700232020000600239020000800245 020001400253005001600267005001500283039000500298013000700303#VV12.07705#VV12.077 06#23000#Vi?t#PH561P#512.0076#^214#Phng php gii ton 8 theo ch - Phn i s#Bm st chun kin thc, k nng#Phan Don Thoi (ch.b.), Nguyn Ngc T#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a162tr.^b24cm#i s#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Phan Don Thoi#Nguyn Ngc T#Thu#290179## 00610000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020052000550030033001070070040001400040018001800080 00500198009001100203010000500214011001500219020000900234020000600243020000800249 020001400257005001600271005000900287039000500296013000700301#VV12.07707#VV12.077 08#39000#Vi?t#PH561P#516.0076#^214#Phng php gii ton 8 theo ch - Phn h nh hc#Bm st chun kin thc, k nng#Phan Don Thoi (ch.b.), Nguyn Ngc T #Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a286tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 8#Bi tp#S ch c thm#Phan Don Thoi#Chu Tun#Thu#290180## 00515000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020028000520070017000800040018000970080005001150090 01100120010000500131011001500136020000500151020000600156020000800162020001200170 020001400182005001700196039000500213013000700218#VV12.07709#VV12.07710#28000#Vi ?t#K304T#510.76#^214#Kim tra trc nghim ton 8#ng Th Vn Anh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a232tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#ng Th Vn Anh#Thu#290181## 00592000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020026000540070058000800040018001380080005001560090 01100161010000500172011001500177020001000192020000600202020000800208020001400216 005001500230005001800245005001500263039000500278013000700283#VV12.07711#VV12.077 12#25800#Vi?t#B452D#428.0076#^214#Bi dng ting Anh lp 8#Phm Trng t (ch. b.), Nguyn Quang Vinh, Triu Huy Tng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a 192tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Phm Trng t#Nguyn Quang V inh#Triu Huy Tng#Thu#290182## 00585000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020032000520030085000840070012001690040018001810080 00500199009001100204010000500215011001500220020000800235020000600243020000800249 020001400257005001200271039000500283013000700288#VV12.07713#VV12.07714#28000#Vi ?t#R203K#546.76#^214#Rn k nng gii ton ho hc 8#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#Ng Ngc An#Ti bn l n th 8#^aH.#^aGio dc#2012#^a203tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8#Bi tp#Sch c thm# Ng Ngc An#Thu#290183## 00499000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490070030000690040018000990080005001170090 01100122010000500133011001500138020000700153020000600160020001400166005001500180 005001400195039000500209013000700214#VV12.07715#VV12.07716#28500#Vi?t#250H#910 #^214# hc tt a l 8#ng Vn Hng, Phm Minh Tm#Ti bn ln th 2#^aH.#^ aGio dc#2012#^a228tr.^b24cm#a l#Lp 8#Sch c thm#ng Vn Hng#Phm Min h Tm#Thu#290184## 00538000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070036000700220004001060040018001100080 00500128009001100133010000500144011001500149020000500164020000600169020000800175 020001400183005001400197005001300211039000500224013000700229#VV12.07717#VV12.077 18#26000#Vi?t#250H#510.76#^214# hc tt ton 8#Bi Vn Tuyn (ch.b.), Phm c Ti#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a187tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Bi Vn Tuyn#Phm c Ti#Thu#290185## 00538000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070036000700220004001060040018001100080 00500128009001100133010000500144011001500149020000500164020000600169020000800175 020001400183005001400197005001300211039000500224013000700229#VV12.07719#VV12.077 20#25000#Vi?t#250H#510.76#^214# hc tt ton 8#Bi Vn Tuyn (ch.b.), Phm c Ti#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a180tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Bi Vn Tuyn#Phm c Ti#Thu#290186## 00474000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020029000520070007000810040018000880080005001060090 01100111010000500122011001500127020000700142020000600149020001400155005000700169 039000500176020000800181013000700189#VV12.07721#VV12.07722#18000#Vi?t#H428#910 .76#^214#Hi - p kin thc a l 8#L Th#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2 012#^a115tr.^b24cm#a l#Lp 8#Sch c thm#L Th#Thu#Bi tp#290187## 00611000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020062000520070036001140040018001500080005001680090 01100173010000500184011001500189020001800204020000800222020001200230020000600242 020001400248005001400262005002100276039000500297013000700302#VV12.07723#VV12.077 24#18500#Vi?t#250K#170.76#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng gio dc cng dn 8#ng Thu Anh, Nguyn Th Thanh Mai#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a115tr.^b24cm#Gio dc cng dn#o c# kim tra#Lp 8#Sch c th m#ng Thu Anh#Nguyn Th Thanh Mai#Thu#290188## 00629000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020043000490070047000920040040001390080005001790090 01100184010000500195011001500200020000500215020000800220020001000228020000600238 020001400244005000900258005002000267005001600287039000500303013000700308#VV12.07 725#VV12.07726#22000#Vi?t#454T#001#^214#n tp h ton - ng vn - ting Anh l p 8#Tn Thn, Nguyn Th Ngn Hoa, Nguyn Kim Hin#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a115tr.^b24cm#Ton#Ng vn#Ting Anh#Lp 8#Sc h c thm#Tn Thn#Nguyn Th Ngn Hoa#Nguyn Kim Hin#Thu#290189## 00663000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070073000610220004001340040018001380080005001560090 01100161010000500172011001500177020000800192020001100200020001200211020000600223 02000080022902000140023700500160025100500140026700500160028100500160029703900050 0313013000700318#VV12.07727#16800#Vi?t#V460B#807.6#^214#V bi tp ng vn 8#Ng uyn Khc Phi (ch.b.), Bi Mnh Hng, Nguyn Vn Long, Nguyn Hng Vn#T.1#Ti b n ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a164tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn# Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Khc Phi#Bi Mnh Hng#Nguyn Vn Long#Nguyn Hng Vn#Thu#290190## 00502000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020017000400070033000570040018000900080005001080090011001130100 00500124011001500129020000700144020000600151020000800157020001500165005001600180 005001600196039000500212013000700217#VV12.07728#9500#Vi?t#B103T#910.76#^214#Bi tp a l 8#Nguyn nh Tm, Trng Vn Hng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc #2012#^a140tr.^b24cm#a l#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn nh Tm#Trng Vn Hng#Thu#290191## 00607000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020043000540070035000970040018001320080005001500090 01100155010000500166011001500171020000900186020001000195020000800205020001300213 020000700226020001400233005001500247005001900262039000500281013000700286#VV12.07 729#VV12.07730#22000#Vi?t#L527T#576.5076#^214#Luyn tp v nng cao kin thc s inh hc 9#Trn Ngc Danh, Li Th Phng nh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2 012#^a147tr.^b24cm#Sinh hc#Di truyn#Bin d#H sinh thi#n tp#Sch c thm# Trn Ngc Danh#Li Th Phng nh#Thu#290192## 00559000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020038000540070041000920040018001330080005001510090 01100156010000500167011001500172020001000187020000600197020000800203020001400211 005001500225005001700240039000500257013000700262#VV12.07731#VV12.07732#29000#Vi ?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp b tr - nng cao ting Anh 9#Nguyn Th Chi (ch. b.), Nguyn Hu Cng#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a187tr.^b24cm#Tin g Anh#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Chi#Nguyn Hu Cng#Thu#290193## 00655000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020012000520030028000640070045000920040018001370080 00500155009001100160010000500171011001400176015003300190020001000223020000600233 02000180023902000140025702000150027100500180028600500130030403900050031701300070 0322#VV12.07734#VV12.07733#4400#Vi?t#C455N#621.319#^214#Cng ngh 9#Lp t mn g in trong nh#Nguyn Minh ng (tng ch.b.), Trn Mai Thu#Ti bn ln th 7# ^aH.#^aGio dc#2011#^a56tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Cng ngh#L p 9#Lp t mng in#in dn dng#Sch gio khoa#Nguyn Minh ng#Trn Mai Th u#Thu#290194## 00597000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020012000500030007000620070045000690040018001140080 00500132009001100137010000500148011001400153015003300167020001000200020000600210 020000700216020001500223005001800238005001500256039000500271013000700276#VV12.07 735#VV12.07736#6000#Vi?t#C455N#641.5#^214#Cng ngh 9#Nu n#Nguyn Minh ng (tng ch.b.), Trn Mai Thu#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a80tr.^b24cm# TTS ghi: B Gio dc v o to#Cng ngh#Lp 9#Nu n#Sch gio khoa#Nguyn Mi nh ng#Triu Th Chi#Thu#290195## 00618000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020012000480030017000600070039000770040018001160080 00500134009001100139010000500150011001400155015003300169020001000202020000600212 02000110021802000110022902000150024000500180025500500070027303900050028001300070 0285#VV12.07737#VV12.07738#5400#Vi?t#C455N#634#^214#Cng ngh 9#Trng cy n qu #Nguyn Minh ng (tng ch.b.), V Hi#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012# ^a72tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Cng ngh#Lp 9#Cy n qu#Trng trt#Sch gio khoa#Nguyn Minh ng#V Hi#Thu#290196## 00563000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020017000530070050000700040018001200080005001380090 01100143010000500154011001500159020000800174020000600182020000700188020001400195 005001400209005001500223005001100238039000500249013000700254#VV12.07739#VV12.077 40#24000#Vi?t#454T#546.076#^214#n tp ho hc 9#ng Xun Th (ch.b.), Nguyn Th Hu, Th Lm#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a191tr.^b24cm#Ho h c#Lp 9#n tp#Sch c thm#ng Xun Th#Nguyn Th Hu# Th Lm#Thu#29019 7## 00672000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020017000510070056000680040018001240080005001420090 01100147010000500158011001500163020000800178020001100186020001200197020000600209 02000080021502000140022300500160023700500130025300500140026600500140028000500160 0294039000500310013000700315#VV12.07741#VV12.07742#37000#Vi?t#454T#807.6#^214# n tp ng vn 9#Nguyn Vn Long (ch.b.), Vit Hng, L Quang Hng...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a263tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#L p 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Vn Long# Vit Hng#L Quang Hng#Trn Hnh M ai#Hong Vn Thung#Thu#290198## 00469000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020028000490070014000770040018000910080005001090090 01100114010000500125011001500130020001200145020000600157020001400163005001400177 039000500191013000700196#VV12.07743#VV12.07744#19000#Vi?t#R203L#807#^214#Rn lu yn k nng lm vn 9#Lng Duy Cn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a147 tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 9#Sch c thm#Lng Duy Cn#Thu#290199## 00642000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020009000480070064000570040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160015003300175020000700208020000600215020001500221 00500090023600500140024500500150025900500140027400500160028803900050030401300070 0309#VV12.07745#VV12.07746#9900#Vi?t#V124L#530#^214#Vt l 9#V Quang (tng ch. b.), on Duy Hinh (ch.b.), Nguyn Vn Ho...#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc# 2012#^a168tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Vt l#Lp 9#Sch gio khoa #V Quang#on Duy Hinh#Nguyn Vn Ho#Ng Mai Thanh#Nguyn c Thm#Thu#290200 ## 00628000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490070050000900040018001400080005001580090 01100163010000500174011001500179020000800194020001900202020000900221020000600230 020001400236005001800250039000500268005001600273005001800289013000700307#VV12.07 747#VV12.07748#23800#Vi?t#B312G#807#^214#Bnh ging 40 tc phm vn hc ng vn 9#Gii thiu, tuyn chn: Nguyn Quang Ninh ch.b...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2012#^a159tr.^b24cm#Ng vn#Bnh ging vn hc#Tc phm#Lp 9#Sch c th m#Nguyn Quang Ninh#Thu#Trn ng Ngha#Nguyn c Khung#290201## 00647000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020009000540070065000630040018001280080005001460090 01100151010000500162011001500167015003300182020000700215020000600222020001500228 00500120024303900050025500500160026001300070027600500110028300500130029400500140 0307#VV12.07749#VV12.07750#11500#Vi?t#301L#330.9597#^214#a l 9#Nguyn Dc (tng ch.b.), Th Minh c (ch.b.), V Nh Vn...#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGi o dc#2012#^a156tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#a l#Lp 9#Sch gi o khoa#Nguyn Dc#Thu# Th Minh c#290202#V Nh Vn#Phm Th Sen#Ph Cng Vit## 00651000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020010000510070067000610040018001280080005001460090 01100151010000500162011001500167015003300182020000800215020000600223020001500229 00500150024403900050025900500140026400500120027800500110029000500170030101300070 0318#VV12.07751#VV12.07752#11000#Vi?t#L302S#959.7#^214#Lch s 9#Phan Ngc Lin (tng ch.b.), inh Xun Lm (ch.b.), V Ngc Anh...#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGi o dc#2012#^a192tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#Lp 9#Sch g io khoa#Phan Ngc Lin#Thu#inh Xun Lm#V Ngc Anh#Trn B #Nguyn Quc H ng#290203## 00645000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020011000510070082000620040018001440080005001620090 01100167010000500178011001500183015003300198020000900231020000600240020001500246 005001800261039000500279005001100284005001700295005001200312013000700324#VV12.07 753#VV12.07754#14200#Vi?t#S312H#576.5#^214#Sinh hc 9#Nguyn Quang Vinh (tng c h.b.), V c Lu (ch.b.), Nguyn Minh Cng, Mai S Tun#Ti bn ln th 7#^aH.# ^aGio dc#2012#^a200tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sinh hc#Lp 9#S ch gio khoa#Nguyn Quang Vinh#Thu#V c Lu#Nguyn Minh Cng#Mai S Tun#290 204## 00670000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020022000480070064000700040018001340080005001520090 01100157010000500168011001500173015003300188020000800221020000900229020001500238 00500110025303900050026402000060026900500100027500500170028500500130030200500100 0315013000700325#VV12.07755#VV12.07756#8800#Vi?t#120N#780#^214#m nhc v m t hut 9#Hong Long, m Luyn (tng ch.b.), Nguyn Quc Ton (ch.b.)...#Ti bn l n th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a128tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#m nhc#M thut#Sch gio khoa#Hong Long#Thu#Lp 9#m Luyn#Nguyn Quc Ton#L Minh Chu#Hong Ln#290205## 00582000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020010000490070054000590040018001130080005001310090 01100136010000500147011001500152015003300167020000800200020000600208020001500214 005001400229039000500243005001400248005001100262013000700273#VV12.07757#VV12.077 58#12600#Vi?t#H401H#546#^214#Ho hc 9#L Xun Trng (tng ch.b.), Cao Th Thn g, Ng Vn V#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2011#^a172tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ho hc#Lp 9#Sch gio khoa#L Xun Trng#Thu#Cao Th Th ng#Ng Vn V#290206## 00733000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020010000500070077000600220004001370040018001410080 00500159009001100164010000500175011001500180015003300195020000800228020000600236 02000110024202000120025302000150026500500160028000500160029600500190031200500130 0331005001500344039000500359013000700364#VV12.07760#VV12.07759#10000#Vi?t#NG550 V#807#^214#Ng vn 9#Nguyn Khc Phi (tng ch.b.), Nguyn Vn Long, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.1#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a239tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Lp 9#Ting Vit#Tp lm vn#Sch gio khoa #Nguyn Khc Phi#Nguyn Vn Long#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#Dip Quang Ban# Thu#290207## 00723000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020010000500070077000600220004001370040018001410080 00500159009001100164010000500175011001500180015003300195020000800228020000600236 02000110024202000120025302000150026500500160028000500160029600500190031200500130 0331005000500344039000500349013000700354#VV12.07762#VV12.07761#10000#Vi?t#NG550 V#807#^214#Ng vn 9#Nguyn Khc Phi (tng ch.b.), Nguyn Vn Long, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.2#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a212tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Lp 9#Ting Vit#Tp lm vn#Sch gio khoa #Nguyn Khc Phi#Nguyn Vn Long#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#L A#Thu#29020 8## 00690000000000361000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020007000480070062000550220004001170040018001210080 00500139009001100144010000500155011001500160015003300175020000500208020000600213 02000070021902000090022602000150023500500150025000500090026500500120027400500170 0286005001300303039000500316013000700321#VV12.07763#VV12.07764#6500#Vi?t#T406C# 510#^214#Ton 9#Phan c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh...#T. 1#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a128tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 9#i s#Hnh hc#Sch gio khoa#Phan c Chnh#Tn Thn#V H u Bnh#Trn Phng Dung#Ng Hu Dng#Thu#290209## 00695000000000361000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020007000480070062000550220004001170040018001210080 00500139009001100144010000500155011001500160015003300175020000500208020000600213 02000070021902000090022602000150023500500150025000500090026500500160027400500130 0290005001800303039000500321013000700326#VV12.07765#VV12.07766#6900#Vi?t#T406C# 510#^214#Ton 9#Phan c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh...#T. 2#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a136tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 9#i s#Hnh hc#Sch gio khoa#Phan c Chnh#Tn Thn#Nguy n Huy oan#Phm Gia c#Trng Cng Thnh#Thu#290210## 00518000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020041000530070012000940040018001060080005001240090 01100129010000500140011001500145020000800160020000600168020000800174020000800182 020001400190005001200204039000500216013000700221#VV12.07767#VV12.07768#19000#Vi ?t#C125H#546.076#^214#Cu hi v bi tp trc nghim ho hc 9#Ng Ngc An#Ti b n ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a147tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#Cu hi#Bi tp#S ch c thm#Ng Ngc An#Thu#290211## 00696000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100080 00330820004000418080005000450020020000500070067000700040018001370080005001550090 01100160010000500171011001400176015003300190020001800223020000600241020000800247 02000150025500500140027000500130028400500140029700500140031100500210032503900050 0346013000700351#VV12.07769#VV12.07770#3700#Vi?t#GI-108D#170#^214#Gio dc cng dn 9#H Nht Thng (tng ch.b.), Lu Thu Thu (ch.b.), ng Thu Anh...#Ti b n ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a68tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# Gio dc cng dn#Lp 9#o c#Sch gio khoa#H Nht Thng#Lu Thu Thu#ng T hu Anh#Phm Kim Dung#Nguyn Th Thu Hng#Thu#290212## 00673000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020012000480070074000600040018001340080005001520090 01100157010000500168011001500173015003300188020001000221020000600231005001500237 00500170025200500160026900500140028500500210029903900050032001300070032502000150 0332#VV12.07771#VV12.07772#8300#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh 9#Nguyn Vn Li (tng ch.b.), Nguyn Hnh Dung (ch.b.), Trn Huy Phng...#Ti bn ln th 7#^aH .#^aGio dc#2012#^a108tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 9#Nguyn Vn Li#Nguyn Hnh Dung#Trn Huy Phng#ng Vn Hng#Thn Trng Lin Nhn#Thu#290213#Sch gio khoa## 00579000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020039000410070054000800040018001340080005001520090011001570100 00500168011001400173020001800187020000600205020000800211020001400219005001300233 005001700246005001400263039000500277013000700282#VV12.07773#10000#Vi?t#B103T#17 0.76#^214#Bi tp tnh hung gio dc cng dn 9#V Xun Vinh (ch.b.), Nguyn Ng ha Dn, H Thanh Din#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a60tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#V Xun Vinh#Nguyn Ngha Dn#H Thanh Din#Thu#290214## 00613000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020028000400070071000680040018001390080005001570090011001620100 00500173011001400178020001800192020000600210020000800216020001500224005001400239 005001400253005001700267005001500284039000500299013000700304#VV12.07774#5800#Vi ?t#B103T#170.76#^214#Bi tp gio dc cng dn 9#ng Thu Anh (ch.b.), Phm Kim Dung, Ng Th Dip Lan, Nguyn Vn Lu#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^ a92tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#ng Thu Anh#Phm K im Dung#Ng Th Dip Lan#Nguyn Vn Lu#Thu#290215## 00607000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020052000510070055001030040018001580080005001760090 01100181010000500192011001500197020000800212020000600220020000800226020001400234 005001300248005001700261005001500278039000500293013000700298#VV12.07775#VV12.077 76#24000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp c bn v nng cao theo chuyn Ng v n 9# Vit Hng (ch.b.), Nguyn Vit Hng, inh Vn Thin#Ti bn ln th 1#^aH .#^aGio dc#2012#^a160tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Bi tp#Sch c thm# Vit Hn g#Nguyn Vit Hng#inh Vn Thin#Thu#290216## 00498000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020027000530070019000800040018000990080005001170090 01100122010000500133011001500138020000800153020000600161020000800167020001400175 005001900189039000500208013000700213#VV12.07777#VV12.07778#35000#Vi?t#B103T#546 .076#^214#Bi tp nng cao ho hc 9#Nguyn Xun Trng#Ti bn ln th 7#^aH.#^ aGio dc#2012#^a239tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Xun Tr ng#Thu#290217## 00537000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020036000530070029000890040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157020000700172020000600179020000800185020001400193 005001600207005001200223039000500235013000700240#VV12.07779#VV12.07780#37000#Vi ?t#B103T#530.076#^214#Bi tp c bn v nng cao vt l 9#Nguyn c Hip, L Ca o Phan#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a249tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#Bi t p#Sch c thm#Nguyn c Hip#L Cao Phan#Thu#290218## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020029000540070007000830040018000900080005001080090 01100113010000500124011001500129020000600144020000700150020001400157005000700171 039000500178013000700183#VV12.07781#VV12.07782#17000#Vi?t#H428#330.9597#^214#H i - p kin thc a l 9#L Th#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a115t r.^b24cm#Lp 9#a l#Sch c thm#L Th#Thu#290219## 00606000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020039000490030049000880070038001370040018001750080 00500193009001100198010000500209011001500214020000700229020000600236020001400242 005001200256005000900268005001500277039000500292013000700297#VV12.07783#VV12.077 84#31000#Vi?t#T406B#512#^214#Ton bi dng hc sinh lp 9 - i s#Theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#V Hu Bnh, Tn Thn, Quang Thiu#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a199tr.^b24cm#i s#Lp 9#Sch c thm#V Hu Bnh#Tn Thn# Quang Thiu#Thu#290220## 00630000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020036000550030033000910070052001240040018001760080 00500194009001100199010000500210011001500215020000500230020000600235020000700241 020001400248005001600262005001700278005000900295039000500304013000700309#VV12.07 785#VV12.07786#31500#Vi?t#PH561P#512.0076#^214#Phng php gii ton 9 theo ch #Bm st chun kin thc, k nng#Phan Don Thoi (ch.b.), Nguyn Xun Bnh, Chu Tun#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a230tr.^b24cm#Ton#Lp 9#i s #Sch c thm#Phan Don Thoi#Nguyn Xun Bnh#Chu Tun#Thu#290221## 00600000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540070054000740040018001280080005001460090 01100151010000500162011001500167020000700182020000600189020001200195020000900207 020001400216005001300230005001700243005001400260039000500274013000700279#VV12.07 787#VV12.07788#27000#Vi?t#250H#330.9597#^214# hc tt a l 9#Phm Th Sen (ch.b.), Nguyn Trng c, Trn Ngc Lan#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012# ^a216tr.^b24cm#a l#Lp 9#a kinh t#Vit Nam#Sch c thm#Phm Th Sen#Nguy n Trng c#Trn Ngc Lan#Thu#290222## 00512000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020048000540070014001020040018001160080005001340090 01100139010000500150011001500155020001000170020000600180020000800186020001400194 005001400208039000500222013000700227#VV12.07789#VV12.07790#21000#Vi?t#C101D#428 .0076#^214#Cc dng bi tp c bn v nng cao ting Anh 9#Lu Vn Thin#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a163tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Lu Vn Thin#Thu#290223## 00635000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020041000520070062000930220004001550040018001590080 00500177009001100182010000500193011001500198020000500213020000600218020000800224 02000140023200500090024600500120025500500160026700500140028303900050029701300070 0302#VV12.07791#VV12.07792#47000#Vi?t#C101D#510.76#^214#Cc dng ton v phng php gii ton 9#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh, Bi Vn Tuyn# T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a366tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sc h c thm#Tn Thn#V Hu Bnh#Nguyn V Thanh#Bi Vn Tuyn#Thu#290224## 00553000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020044000530030038000970070014001350040018001490080 00500167009001100172010000500183011001500188020000800203020000600211020000800217 020001200225005001400237039000500251013000700256#VV12.07793#VV12.07794#29000#Vi ?t#C101D#546.076#^214#Cc dng ton v phng php gii ho hc 9#Bin son theo chng trnh ho hc 9#L Thanh Xun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a2 19tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#T lun#Trc nghim#L Thanh Xun#Thu#290225## 00567000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020057000510070034001080040018001420080005001600090 01100165010000500176011001500181020000800196020000600204020000800210005001900218 005001400237039000500251013000700256020001400263#VV12.07795#VV12.07796#34500#Vi ?t#M458S#807.6#^214#Mt s kin thc - k nng v bi tp nng cao ng vn 9#Ngu yn Th Mai Hoa, inh Ch Sng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a280tr.^b 24cm#Ng vn#Lp 9#Bi tp#Nguyn Th Mai Hoa#inh Ch Sng#Thu#290226#Sch c thm## 00467000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070015000750040018000900080005001080090 01100113010000500124011001500129020001000144020000600154020001400160005001500174 039000500189013000700194#VV12.07797#VV12.07798#18600#Vi?t#B452D#428#^214#Bi d ng ting Anh lp 9#Phm Trng t#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a180t r.^b24cm#Ting Anh#Lp 9#Sch c thm#Phm Trng t#Thu#290227## 00599000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020035000540070055000890040018001440080005001620090 01100167010000500178011001500183020000800198020000600206020001300212020001400225 005001500239005001400254005001700268039000500285013000700290#VV12.07799#VV12.078 00#31000#Vi?t#PH561P#546.076#^214#Phng php gii bi tp ho hc 9#ng Xun Th (ch.b.), Phm Th Bnh, Nguyn Thanh Hoa#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2 012#^a199tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#Gii bi tp#Sch c thm#ng Xun Thu#Phm Th Bnh#Nguyn Thanh Hoa#Thu#290228## 00597000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510030062000760070055001380080005001930090 01100198010000500209011001500214020000800229020000600237020000700243005001400250 005001800264005001300282039000500295013000700300#VV12.07801#VV12.07802#30000#Vi ?t#454T#807.6#^214#n tp mn ng vn lp 9#n luyn kin thc c bn v nng c ao. n thi vo lp 10 THPT# Ngc Thng (ch.b.), Phm Th Thu Hin, Phm Th Hu #^aH.#^aGio dc#2012#^a163tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#n tp# Ngc Thng#Phm Th Thu Hin#Phm Th Hu#Thu#290229## 00530000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020022000520070044000740080005001180090011001230100 00500134011001500139020000500154020000600159020000700165020001400172005001400186 005001500200005001300215039000500228013000700233#VV12.07803#VV12.07804#30000#Vi ?t#454T#510.76#^214#n tp mn ton lp 9#Bi Vn Tuyn, Nguyn Tam Sn, Trn H u Nam#^aH.#^aGio dc#2012#^a159tr.^b24cm#Ton#Lp 9#n tp#Sch c thm#Bi V n Tuyn#Nguyn Tam Sn#Trn Hu Nam#Thu#290230## 00610000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490030049000900070038001390040018001770080 00500195009001100200010000500211011001500216020000900231020000600240020001400246 005001200260005000900272005001500281039000500296013000700301#VV12.07805#VV12.078 06#29000#Vi?t#T406B#516#^214#Ton bi dng hc sinh lp 9 - Hnh hc#Theo ch ng trnh mi ca B Gio dc v o to#V Hu Bnh, Tn Thn, Quang Thiu#T i bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a187tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 9#Sch c thm #V Hu Bnh#Tn Thn# Quang Thiu#Thu#290231## 00538000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020033000540030016000870070013001030040018001160080 00500134009001100139010000500150011001500155020000500170020000600175020000900181 020000700190020001400197005001300211039000500224013000700229#VV12.07807#VV12.078 08#29000#Vi?t#T550K#512.0076#^214#T kim tra - t nh gi ton 9#Phn A - i s#V Hong Lm#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a231tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Kim tra#i s#Sch c thm#V Hong Lm#Thu#290232## 00591000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020062000520070036001140040018001500080005001680090 01100173010000500184011001500189020001800204020000600222020001200228020001400240 005001400254005002100268039000500289013000700294#VV12.07809#VV12.07810#18500#Vi ?t#250K#170.76#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng gio dc cng dn 9#ng Thu Anh, Nguyn Th Thanh Mai#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a 116tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 9# kim tra#Sch c thm#ng Thu Anh#Ngu yn Th Thanh Mai#Thu#290233## 00691000000000337000450002600110000002600110001101400070002201400140002904100050 00431810006000480820004000548080005000580020013000630070064000760040019001400080 00500159009001100164010000500175011001500180015003300195020001000228020000700238 02000150024500500140026000500190027400500130029300500180030600500170032403900050 0341013000700346#VV12.07811#VV12.07812#13700#9786040001498#Vi?t#T306A#428#^214# Ting Anh 10#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Hong Th Xun Hoa, Tun Minh...#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a184tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 10#Sch gio khoa#Hong Vn Vn#Hong Th Xun Hoa# Tun Mi nh#Nguyn Thu Phng#Nguyn Quc Tun#Thu#290234## 00731000000000373000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820004000408080005000440020011000490070069000600220004001290040018001330080 00500151009001100156010000500167011001500172015003300187020000800220020000700228 02000110023502000080024602000120025402000150026600500160028100500130029700500140 0310005000500324005001600329039000500345013000700350#VV12.07813#VV12.07814#8500 #Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 10#Phan Trng Lun (tng ch.b.), L Nhm Thn, Bi Minh Ton (ch.b.)...#T.2#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a160tr.^b24cm# TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Lp 10#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#S ch gio khoa#Phan Trng Lun#L Nhm Thn#Bi Minh Ton#L A#Nguyn Thi Ho#Th u#290235## 00729000000000373000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820004000408080005000440020011000490070069000600220004001290040018001330080 00500151009001100156010000500167011001500172015003300187020000800220020000700228 02000110023502000080024602000120025402000150026600500160028100500130029700500140 0310005000500324005001400329039000500343013000700348#VV12.07815#VV12.07816#8500 #Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 10#Phan Trng Lun (tng ch.b.), L Nhm Thn, Bi Minh Ton (ch.b.)...#T.1#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a175tr.^b24cm# TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Lp 10#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#S ch gio khoa#Phan Trng Lun#L Nhm Thn#Bi Minh Ton#L A#L Nguyn Cn#Thu #290236## 00625000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020011000480070046000590040018001050080005001230090 01100128010000500139011001500144015003300159020000800192020000700200020001500207 00500100022200500100023200500130024200500150025500500170027003900050028701300070 0292#VV12.07817#VV12.07818#8500#Vi?t#T311H#004#^214#Tin hc 10#H S m (ch.b. ), H Cm H, Trn Hng...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a175tr.^b2 4cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin hc#Lp 10#Sch gio khoa#H S m#H Cm H#Trn Hng#Nguyn Xun My#Nguyn c Ngha#Thu#290237## 00641000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020010000480070063000580040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160015003300175020000700208020000700215020001500222 00500130023700500080025000500160025800500130027400500160028703900050030301300070 0308#VV12.07819#VV12.07820#8400#Vi?t#103S#512#^214#i s 10#Trn Vn Ho (tn g ch.b.), V Tun (ch.b.), Don Minh Cng...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc# 2012#^a171tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#i s#Lp 10#Sch gio kho a#Trn Vn Ho#V Tun#Don Minh Cng# Mnh Hng#Nguyn Tin Ti#Thu#290238# # 00689000000000337000450002600110000002600110001101400140002201400070003604100050 00431810006000480820004000548080005000580020011000630070078000740040018001520080 00500170009001100175010000500186011001500191015003300206020000800239020000700247 02000080025402000150026200500190027700500160029600500130031200500140032503900050 0339013000700344#VV12.07821#VV12.07822#9786040001405#12800#Vi?t#H401H#546#^214# Ho hc 10#Nguyn Xun Trng (tng ch.b.), Nguyn c Chuy, L Mu Quyn, L Xu n Trng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a172tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Xun Trng#Nguyn c Chuy#L Mu Quyn#L Xun Trng#Thu#290239## 00651000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020010000490070065000590040018001240080005001420090 01100147010000500158011001500163015003300178020000700211020000700218020001500225 00500090024000500140024900500160026300500180027900500160029703900050031301300070 0318#VV12.07823#VV12.07824#12300#Vi?t#301L#910#^214#a l 10#L Thng (tng c h.b.), Trn Trng H, Nguyn Minh Tu (ch.b.)...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio d c#2012#^a164tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#a l#Lp 10#Sch gio khoa#L Thng#Trn Trng H#Nguyn Minh Tu#Nguyn Trng Hiu#Phm Thu Phng#Th u#290240## 00658000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100080 00330820004000418080005000450020021000500070075000710040018001460080005001640090 01100169010000500180011001500185015003300200020001800233020000700251020001500258 005001300273005001200286005002100298005001300319039000500332013000700337#VV12.07 825#VV12.07826#5900#Vi?t#GI-108D#107#^214#Gio dc cng dn 10#Mai Vn Bnh (t ng ch.b.), L Thanh H, Nguyn Th Thanh Mai, Lu Thu Thu#Ti bn ln th 6#^aH .#^aGio dc#2012#^a116tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc cng dn#Lp 10#Sch gio khoa#Mai Vn Bnh#L Thanh H#Nguyn Th Thanh Mai#Lu Thu Thu#Thu#290241## 00689000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020034000490070066000830040018001490080005001670090 01100172010000500183011001500188020001000203020000700213020000900220020001200229 02000140024100500130025500500180026800500170028600500170030300500190032003900050 0339013000700344#VV12.07827#VV12.07828#29000#Vi?t#K304T#428#^214#Kim tra trc nghim ting Anh 10#B.s.: Tun Minh (ch.b.), Nguyn Minh Cng, L Th Minh H in..#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a212tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 10#Ki m tra#Trc nghim#Sch c thm# Tun Minh#Nguyn Minh Cng#L Th Minh Hin# Nguyn Hong Lan#Trn Th Hiu Thu#Thu#290242## 00570000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020049000540070041001030040018001440080005001620090 01100167010000500178011001500183020000900198020000700207020000800214020001400222 005001500236005001700251039000500268013000700273#VV12.07829#VV12.07830#44000#Vi ?t#B103T#516.0076#^214#Bi tp nng cao v mt s chuyn hnh hc 10#Nguyn M inh H (ch.b.), Nguyn Xun Bnh#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a327tr. ^b24cm#Hnh hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Minh H#Nguyn Xun Bnh#Thu #290243## 00686000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020027000520070049000790040029001280080005001570090 01100162010000500173011001500178015008700193020000500280020000700285020000700292 020001400299005001600313005001700329005001400346039000500360013000700365#VV12.07 831#VV12.07832#17000#Vi?t#454T#510.76#^214#n thi vo lp 10 mn ton#Nguyn T i Cng, Nguyn Thanh Sn, Mai Xun Vinh#Ti bn c chnh l, b sung#^aH.#^aGi o dc#2012#^a120tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba: n thi vo lp 10 trung hc ph th ng mn ton nm hc 2012 - 2013#Ton#Lp 10#n tp#Sch c thm#Nguyn Ti Cn g#Nguyn Thanh Sn#Mai Xun Vinh#Thu#290244## 00616000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020039000510070050000900040029001400080005001690090 01100174010000500185011001500190020000800205020002000213020000700233020001400240 005001700254005001600271005001500287039000500302013000700307#VV12.07833#VV12.078 34#17000#Vi?t#454T#807.6#^214#n tp thi vo lp 10 THPT mn ng vn#Nguyn H u Quyn, Trn Thu Thanh, Trn Th Thnh#Ti bn c chnh l, b sung#^aH.#^aGi o dc#2012#^a124tr.^b24cm#Ng vn#Ph thng trung hc#n thi#Sch c thm#Nguy n Hu Quyn#Trn Thu Thanh#Trn Th Thnh#Thu#290245## 00638000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020056000540030020001100070037001300040034001670080 00500201009001100206010000500217011001500222020001000237020002000247020000700267 020001400274005002300288005001300311039000500324013000700329#VV12.07835#VV12.078 36#17000#Vi?t#454T#428.0076#^214#n tp thi vo lp 10 trung hc ph thng mn ting Anh#Nm hc 2012 - 2013#Nguyn Th Huyn Trang, Cao Th Thu#Sch ti bn c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a124tr.^b24cm#Ting Anh#Ph thng tr ung hc#n thi#Sch c thm#Nguyn Th Huyn Trang#Cao Th Thu#Thu#290246## 00643000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510030020000850070047001050040040001520080 00500192009001100197010000500208011001400213020000800227020001600235020000700251 020001400258005001700272005001100289005001700300039000500317013000700322#VV12.07 837#VV12.07838#17000#Vi?t#454T#807.6#^214#n tp thi vo lp 10 mn ng vn#N m hc 2012 - 2013#Nguyn Th Nng, Chu Th L, Trn Phng Loan#Ti bn ln th 2, c chnh li, b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a95tr.^b24cm#Ng vn#Trung hc c s#n thi#Sch c thm#Nguyn Th Nng#Chu Th L#Trn Phng Loan#Thu#29024 7## 00616000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520030020000830070041001030040029001440080 00500173009001100178010000500189011001500194020000500209020001600214020000700230 020001400237005001600251005001200267005001100279039000500290013000700295#VV12.07 839#VV12.07840#17000#Vi?t#454T#510.76#^214#n tp thi vo lp 10 mn ton#Nm hc 2012 - 2013#Nguyn Ngc m, on Vn T, T Hu Ph#Ti bn c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a119tr.^b24cm#Ton#Trung hc c s#n tp#Sch c t hm#Nguyn Ngc m#on Vn T#T Hu Ph#Thu#290248## 00553000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510070034000850040018001190080005001370090 01100142010000500153011001500158020000800173020001600181020000700197020001400204 005001800218005001500236039000500251013000700256#VV12.07841#VV12.07842#15000#Vi ?t#454T#807.6#^214#n tp thi vo lp 10 mn ng vn#Nguyn c Khung, Trn Th Thnh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a120tr.^b24cm#Ng vn#Trung hc c s#n tp#Sch c thm#Nguyn c Khung#Trn Th Thnh#Thu#290249## 00644000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520070075000830040018001580080005001760090 01100181010000500192011001500197020000500212020001600217020000700233020001400240 005001600254005001600270005001600286005001600302039000500318013000700323#VV12.07 843#VV12.07844#15000#Vi?t#454T#510.76#^214#n tp thi vo lp 10 mn ton#Phan Don Thoi (ch.b.), Trnh Thu Hng, Li Thanh Hng, Hong Xun Vinh#Ti bn l n th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a164tr.^b24cm#Ton#Trung hc c s#n tp#Sch c thm#Phan Don Thoi#Trnh Thu Hng#Li Thanh Hng#Hong Xun Vinh#Thu#2902 50## 00675000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020033000510030036000840070029001200040018001490080 00500167009001100172010000500183011001500188020000800203020000700211020001100218 02000120022902000080024102000070024902000150025602000140027100500130028500500150 0298039000500313013000700318#VV12.07845#VV12.07846#22000#Vi?t#454L#807.6#^214# n luyn ng vn trung hc c s#Dng cho hc sinh n thi vo lp 10# Vit Hn g, inh Vn Thin#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a183tr.^b24cm#Ng vn# Lp 10#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#n tp#Sch luyn thi#Sch c thm# Vi t Hng#inh Vn Thin#Thu#290251## 00665000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020023000480070060000710040018001310080005001490090 01100154010000500165011001500170015003300185020000700218020001000225020000700235 02000150024200500130025700500080027000500130027800500120029100500120030303900050 0315013000700320#VV12.07847#VV12.07848#9300#Vi?t#103S#512#^214#i s v gii tch 11#Trn Vn Ho (tng ch.b.), V Tun (ch.b.), o Ngc Nam...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a191tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#i s #Gii tch#Lp 11#Sch gio khoa#Trn Vn Ho#V Tun#o Ngc Nam#L Vn Tin# V Vit Yn#Thu#290252## 00672000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020011000500070075000610220004001360040018001400080 00500158009001100163010000500174011001500179015003300194020000900227020000700236 02000150024300500160025800500130027400500160028700500140030300500050031703900050 0322013000700327#VV12.07849#VV12.07850#10300#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 11#B. s.: Phan Trng Lun (tng ch.b.),L Nhm Thn, Trn ng Suyn (ch.b.)..#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a216tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Lp 11#Sch gio khoa#Phan Trng Lun#L Nhm Thn#Trn ng Suyn# Bi Minh Ton#L A#Thu#290253## 00674000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820004000408080005000440020011000490070077000600220004001370040018001410080 00500159009001100164010000500175011001500180015003300195020000900228020000700237 02000150024400500160025900500160027500500140029100500050030500500140031003900050 0324013000700329#VV12.07851#VV12.07852#6700#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 11#B.s .: Phan Trng Lun (tng ch.b.), Trn ng Suyn, Bi Minh Ton (ch.b.)..#T.2#T i bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a216tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Lp 11#Sch gio khoa#Phan Trng Lun#Trn ng Suyn#Bi Minh To n#L A#L Nguyn Cn#Thu#290254## 00672000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100080 00330820004000418080005000450020021000500070068000710040018001390080005001570090 01100162010000500173011001500178015003300193020001800226020000700244020001500251 00500130026600500140027900500150029300500130030800500130032103900050033401300070 0339#VV12.07853#VV12.07854#5900#Vi?t#GI-108D#320#^214#Gio dc cng dn 11#Mai Vn Bnh ( tng ch.b., ch.b.), Phm Vn Hng, Phan Thanh Ph...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a119tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc cng dn#Lp 11#Sch gio khoa#Mai Vn Bnh#Phm Vn Hng#Phan Thanh Ph#V Hng Tin#Ph Vn Thc#Thu#290255## 00628000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020011000480070046000590040018001050080005001230090 01100128010000500139011001500144015003300159020000800192020000700200020001500207 00500100022200500100023200500130024200500170025500500180027203900050029001300070 0295#VV12.07855#VV12.07856#7200#Vi?t#T311H#005#^214#Tin hc 11#H S m (ch.b. ), H Cm H, Trn Hng...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a143tr.^b2 4cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin hc#Lp 11#Sch gio khoa#H S m#H Cm H#Trn Hng#Nguyn c Ngha#Nguyn Thanh Tng#Thu#290256## 00677000000000337000450002600110000002600110001101400070002201400140002904100050 00431810006000480820004000548080005000580020010000630070068000730040018001410080 00500159009001100164010000500175011001500180015003300195020000700228020000700235 02000150024200500170025700500090027400500160028300500140029900500140031303900050 0327013000700332#VV12.07857#VV12.07858#13500#9786040001696#Vi?t#V124L#530#^214# Vt l 11#Lng Duyn Bnh (tng ch.b.), V Quang (ch.b.), Nguyn Xun Chi...#T i bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a228tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Vt l#Lp 11#Sch gio khoa#Lng Duyn Bnh#V Quang#Nguyn Xun Chi#m Trung n#Bi Quang Hn#Thu#290257## 00669000000000325000450002600110000002600110001101400070002201400140002904100050 00431810006000480820004000548080005000580020011000630070082000740040018001560080 00500174009001100179010000500190011001500195015003300210020000800243020000700251 02000150025800500190027300500130029200500140030500500120031903900050033101300070 0336#VV12.07859#VV12.07860#16200#9786040001702#Vi?t#H401H#546#^214#Ho hc 11#N guyn Xun Trng (tng ch.b.), L Mu Quyn (ch.b.), Phm Vn Hoan, L Ch Kin #Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a220tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ho hc#Lp 11#Sch gio khoa#Nguyn Xun Trng#L Mu Quyn#Phm Vn H oan#L Ch Kin#Thu#290258## 00610000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020012000490070070000610040018001310080005001490090 01100154010000500165011001500170015003300185020000900218020000700227020001500234 005001700249005001300266005001700279039000500296013000700301#VV12.07861#VV12.078 62#13800#Vi?t#S312H#571#^214#Sinh hc 11#Nguyn Thnh t (tng ch.b.), L nh Tun (ch.b.), Nguyn Nh Khanh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a188tr.^ b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sinh hc#Lp 11#Sch gio khoa#Nguyn Th nh t#L nh Tun#Nguyn Nh Khanh#Thu#290259## 00662000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020011000480070072000590040018001310080005001490090 01100154010000500165011001500170015003300185020000800218020000700226020001500233 00500150024800500150026300500160027800500160029400500140031003900050032401300070 0329#VV12.07863#VV12.07864#9400#Vi?t#L302S#909#^214#Lch s 11#Phan Ngc Lin ( tng ch.b.), Nguyn Ngc C (ch.b.), Nguyn Anh Dng...#Ti bn ln th 5#^aH.#^ aGio dc#2012#^a156tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#Lp 11#S ch gio khoa#Phan Ngc Lin#Nguyn Ngc C#Nguyn Anh Dng#Trnh nh Tng#Trn Th Vinh#Thu#290260## 00671000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020010000510070074000610040018001350080005001530090 01100158010000500169011001500174015003300189020000700222020000700229020001500236 00500090025100500230026000500150028300500170029800500180031503900050033301300070 0338#VV12.07865#VV12.07866#8900#Vi?t#301L#330.91#^214#a l 11#L Thng ( tn g ch.b.), Nguyn Th Minh Phng (ch.b.), Phm Vit Hng...#Ti bn ln th 5#^a H.#^aGio dc#2012#^a116tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#a l#Lp 11 #Sch gio khoa#L Thng#Nguyn Th Minh Phng#Phm Vit Hng#Nguyn Vit Hng# ng Th an Thanh#Thu#290261## 00654000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020012000480070067000600040018001270080005001450090 01100150010000500161011001500166015003300181020000900214020000700223020001500230 00500130024500500150025800500130027300500160028600500140030203900050031601300070 0321#VV12.07867#VV12.07868#6900#Vi?t#H312H#516#^214#Hnh hc 11#Trn Vn Ho (t ng ch.b.), Nguyn Mng Hy (ch.b.), Khu Quc Anh...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGi o dc#2012#^a136tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hnh hc#Lp 11#Sch gio khoa#Trn Vn Ho#Nguyn Mng Hy#Khu Quc Anh#Nguyn H Thanh#Phan Vn Vin #Thu#290262## 00735000000000361000450002600110000002600110001101400070002201400140002904100050 00431810006000480820004000548080005000580020013000630030012000760070062000880040 01800150008000500168009001100173010000500184011001500189015003300204020001000237 02000070024702000120025402000150026600500160028100500150029700500180031200500120 0330005001900342039000500361013000700366#VV12.07869#VV12.07870#12300#9786040001 726#Vi?t#C455N#600#^214#Cng ngh 11#Cng nghip#Nguyn Vn Khi (ch.b.), Nguyn Vn nh, Nguyn Trng Bnh...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a164tr.^b 24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Cng ngh#Lp 11#Cng nghip#Sch gio kho a#Nguyn Vn Khi#Nguyn Vn nh#Nguyn Trng Bnh#ng Vn C#Nguyn Trng Khan h#Thu#290263## 00713000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020034000560030029000900070069001190040018001880080 00500206009001100211010000500222011001500227020000700242020001100249020001400260 02000140027400500120028800500150030000500160031500500170033100500150034803900050 0363013000700368#VV12.07871#VV12.07872#33000#Vi?t#GI-103T#512.0076#^214#Gii to n i s v lng gic 11#Dng cho hc sinh lp chuyn#V Anh Dng (tng ch.b.) , Trn c Huyn (ch.b.), Nguyn Duy Hiu...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2 012#^a235tr.^b24cm#i s#Lng gic#Gii bi ton#Sch c thm#V Anh Dng#Tr n c Huyn#Nguyn Duy Hiu#Phm Th B Hin#Nguyn i Quc#Thu#290264## 00499000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020038000530070014000910040018001050080005001230090 01100128010000500139011001500144020000700159020000700166020000800173020001400181 005001400195039000500209013000700214#VV12.07873#VV12.07874#30000#Vi?t#R203L#537 .076#^214#Rn luyn k nng gii ton vt l 11#Mai Chnh Tr#Ti bn ln th 4# ^aH.#^aGio dc#2012#^a227tr.^b24cm#Vt l#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Mai Chn h Tr#Thu#290265## 00645000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020013000500070055000630040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157015003300172020001000205020000700215020001500222 00500160023700500130025300500130026600500130027900500150029203900050030701300070 0312#VV12.07875#VV12.07876#9200#Vi?t#C455N#621.3#^214#Cng ngh 12#Nguyn Vn K hi (ch.b.), ng Vn o, on Nhn L...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#201 2#^a120tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Cng ngh#Lp 12#Sch gio kho a#Nguyn Vn Khi#ng Vn o#on Nhn L#Trn Minh S#Trn Vn Thnh#Thu#290 266## 00681000000000337000450002600110000002600110001101400060002201400140002804100050 00421810008000470820004000558080005000590020013000640070066000770040018001430080 00500161009001100166010000500177011001500182015003300197020001000230020000700240 02000150024700500130026200500080027500500190028300500160030200500130031803900050 0331013000700336#VV12.07877#VV12.07878#7800#9786040001979#Vi?t#GI-103T#515#^214 #Gii tch 12#Trn Vn Ho (tng ch.b.), V Tun (ch.b.), L Th Thin Hng...# Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a159tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii tch#Lp 12#Sch gio khoa#Trn Vn Ho#V Tun#L Th Thin Hng#N guyn Tin Ti#Cn Vn Tut#Thu#290267## 00555000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020046000540030023001000070016001230040018001390080 00500157009001100162010000500173011001500178020000900193020000700202020001400209 020001400223005001600237039000500253013000700258#VV12.07879#VV12.07880#35000#Vi ?t#C101D#516.0076#^214#Cc dng ton v phng php gii hnh hc 12#T lun v trc nghim#Nguyn Hu Ngc#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a259tr.^b24c m#Hnh hc#Lp 12#Gii bi ton#Sch c thm#Nguyn Hu Ngc#Thu#290268## 00578000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020018000420070041000600040018001010080005001190090011001240100 00500135011001500140020000700155020000700162020000800169020001200177020000900189 020001500198005000900213005001600222005001400238039000500252013000700257#VV12.07 881#9500#Vi?t#B103T#330.9597#^214#Bi tp a l 12#L Thng, Nguyn Qu Thao, Ph Cng Vit#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a148tr.^b24cm#a l#Lp 1 2#Bi tp#a kinh t#Vit Nam#Sch gio khoa#L Thng#Nguyn Qu Thao#Ph Cng Vit#Thu#290269## 00661000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020010000540070071000640040018001350080005001530090 01100158010000500169011001500174015003300189020000700222020000700229020001500236 00500090025100500180026000500180027800500140029600500130031003900050032301300070 0328#VV12.07882#VV12.07883#14800#Vi?t#301L#330.9597#^214#a l 12#L Thng (t ng ch.b.), Nguyn Vit Thnh (ch.b.), Nguyn Kim Chng...#Ti bn ln th 4#^a H.#^aGio dc#2012#^a208tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#a l#Lp 12 #Sch gio khoa#L Thng#Nguyn Vit Thnh#Nguyn Kim Chng#Phm Xun Hu#ng Duy Li#Thu#290270## 00707000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100080 00330820004000418080005000450020021000500070067000710040018001380080005001560090 01100161010000500172011001500177015003300192020001800225020000700243020001000250 02000150026000500130027500500150028800500140030300500200031700500200033703900050 0357013000700362#VV12.07884#VV12.07885#6000#Vi?t#GI-108D#340#^214#Gio dc cng dn 12#Mai Vn Bnh (tng ch.b.), Trn Vn Thng (ch.b), Phm Kim Dung...#Ti b n ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a120tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o t o#Gio dc cng dn#Lp 12#Php lut#Sch gio khoa#Mai Vn Bnh#Trn Vn Thng# Phm Kim Dung#Dng Th Thanh Mai#Nguyn Th Xun Mai#Thu#290271## 00654000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020011000490070064000600040018001240080005001420090 01100147010000500158011001500163015003300178020000800211020000700219020001500226 00500190024100500140026000500130027400500130028700500160030003900050031601300070 0321#VV12.07886#VV12.07887#15200#Vi?t#H401H#546#^214#Ho hc 12#Nguyn Xun Tr ng (tng ch.b.), Phm Vn Hoan, T Vng Nghi...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio d c#2012#^a208tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ha hc#Lp 12#Sch gio khoa#Nguyn Xun Trng#Phm Vn Hoan#T Vng Nghi# nh Rng#Nguyn Ph Tun #Thu#290272## 00645000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820009000398080005000480020012000530070080000650040018001450080005001630090 01100168010000500179011001500184015003300199020000900232020000700241020001500248 005001300263005001500276005001300291005001500304039000500319013000700324#VV12.07 888#VV12.07889#5900#Vi?t#H312H#516.0071#^214#Hnh hc 12#Trn Vn Ho (tng ch. b.), Nguyn Mng Hy (ch.b.), Khu Quc Anh, Trn c Huyn#Ti bn ln th 4#^aH. #^aGio dc#2012#^a100tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hnh hc#Lp 12 #Sch gio khoa#Trn Vn Ho#Nguyn Mng Hy#Khu Quc Anh#Trn c Huyn#Thu#290 273## 00653000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020013000490070064000620040018001260080005001440090 01100149010000500160011001500165015003300180020001000213020000700223020001500230 00500140024500500190025900500130027800500110029100500130030203900050031501300070 0320#VV12.07890#VV12.07891#14500#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh 12#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Hong Th Xun Hoa, o Ngc Lc...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a200tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 12#Sch gio khoa#Hong Vn Vn#Hong Th Xun Hoa#o Ngc Lc#V Th Li# Tun Minh# Thu#290274## 00596000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020012000490070080000610040018001410080005001590090 01100164010000500175011001500180020000900195020000700204020001500211005001700226 005001300243005001400256005001200270039000500282013000700287#VV12.07892#VV12.078 93#16000#Vi?t#S312H#576#^214#Sinh hc 12#Nguyn Thnh t (tng ch.b.), Phm V n Lp (ch.b.), ng Hu Lanh, Mai S Tun#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012 #^a220tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 12#Sch gio khoa#Nguyn Thnh t#Phm Vn Lp#n g Hu Lanh#Mai S Tun#Thu#290275## 00668000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020011000500070072000610220004001330040018001370080 00500155009001100160010000500171011001500176015003300191020000800224020000700232 02000150023900500160025400500160027000500140028600500050030000500130030503900050 0318013000700323#VV12.07894#VV12.07895#10200#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 12#Ph an Trng Lun (tng ch.b.), Trn ng Suyn, Bi Minh Ton (ch.b.)...#T.2#Ti b n ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a215tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to #Ng vn#Lp 12#Sch gio khoa#Phan Trng Lun#Trn ng Suyn#Bi Minh Ton#L A#ng Anh o#Thu#290276## 00658000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020035000540030031000890070052001200040039001720080 00500211009001100216010000500227011001500232020000700247020000700254020000700261 020001400268005001700282005002100299005001200320039000500332013000700337#VV12.07 896#VV12.07897#23000#Vi?t#H561D#330.9597#^214#Hng dn n tp mn a l lp 1 2#Dng cho gio dc thng xuyn#Nguyn Vit Hng, iu Th Thu Nguyn, L M P hong#Ti bn ln th 3 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a130tr.^b24cm# a l#Lp 12#n tp#Sch c thm#Nguyn Vit Hng#iu Th Thu Nguyn#L M P hong#Thu#290277## 00660000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020036000530030031000890070055001200040042001750080 00500217009001100222010000500233011001500238020000800253020000700261020000700268 020001400275005001500289005001800304005001200322039000500334013000700339#VV12.07 898#VV12.07899#23000#Vi?t#H561D#546.076#^214#Hng dn n tp mn ho hc lp 1 2#Dng cho Gio dc thng xuyn#Phm nh Hin (ch.b.), Phm Th Ngc Hi, V A nh Tun#Ti bn ln th 1, c chnh l v b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a111tr.^ b24cm#Ho hc#Lp 12#n tp#Sch c thm#Phm nh Hin#Phm Th Ngc Hi#V An h Tun#Thu#290278## 00621000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510030031000870070039001180040040001570080 00500197009001100202010000500213011001500218020000800233020000700241020000700248 020001400255005002100269005001700290039000500307013000700312#VV12.07900#VV12.079 01#23000#Vi?t#H561D#959.7#^214#Hng dn n tp mn lch s lp 12#Dng cho gi o dc thng xuyn#Nguyn Th Hng Lin, Li Th Thu Thu#Ti bn ln th 3, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a111tr.^b24cm#Lch s#Lp 12#n tp#Sch c thm#Nguyn Th Hng Lin#Li Th Thu Thu#Thu#290279## 00644000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020035000530030031000880070045001190040040001640080 00500204009001100209010000500220011001500225020000700240020000700247020000700254 020001400261005001400275005001700289005001200306039000500318013000700323#VV12.07 902#VV12.07903#27000#Vi?t#H561D#530.076#^214#Hng dn n tp mn vt l lp 12 #Dng cho gio dc thng xuyn#Kiu Th Bnh, Nguyn Trng Su, V nh Tu#Ti bn ln th 3, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a175tr.^b24cm#Vt l# Lp 12#n tp#Sch c thm#Kiu Th Bnh#Nguyn Trng Su#V nh Tu#Thu#2902 80## 00705000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020041000530030027000940070050001210080005001710090 01100176010000500187011001500192020000800207020000800215020000700223020002000230 02000070025002000140025700500170027100500140028800500140030200500150031600500120 0331039000500343013000700348#VV12.07904#VV12.07905#45000#Vi?t#250-O#300.76#^21 4# n luyn thi i hc, cao ng khi C#Ng vn - Lch s - a l#Nguyn Vn Chng, Trn Th Dung, V Quang Hin...#^aH.#^aGio dc#2012#^a191tr.^b24cm#Ng vn#Lch s#a l#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#Nguyn Vn Chng#Tr n Th Dung#V Quang Hin#Nguyn Duy Kha#L M Phong#Thu#290281## 00718000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020041000520030026000930070063001190080005001820090 01100187010000500198011001500203020000500218020000800223020000900231020001400240 00500170025400500130027100500140028403900050029802000200030302000070032302000150 0330005001600345013000700361#VV12.07906#VV12.07907#45000#Vi?t#250-O#507.6#^214 # n luyn thi i hc, cao ng khi B#Ton - ho hc - sinh hc#Nguyn Khc Minh, Mai Th Tnh, V Quc Trung, Hong nh Xun#^aH.#^aGio dc#2012#^a307tr. ^b24cm#Ton#Ho hc#Sinh hc#Sch c thm#Nguyn Khc Minh#Mai Th Tnh#V Quc Trung#H.H#Ph thng trung hc# thi#Sch luyn thi#Hong nh Xun#290282## 00708000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020041000520030024000930070060001170080005001770090 01100182010000500193011001500198020000500213020000700218020000800225020001400233 00500140024700500170026100500140027803900050029202000200029702000070031702000150 0324005001200339013000700351#VV12.07908#VV12.07909#50000#Vi?t#250-O#507.6#^214 # n luyn thi i hc, cao ng khi A#Ton - vt l - ho hc#Phm Vn Hoan, Nguyn Khc Minh, Phm Xun Qu, V nh Tu#^aH.#^aGio dc#2012#^a335tr.^b24c m#Ton#Vt l#Ho hc#Sch c thm#Phm Vn Hoan#Nguyn Khc Minh#Phm Xun Qu #H.H#Ph thng trung hc# thi#Sch luyn thi#V nh Tu#290283## 00741000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020041000540030027000950070050001220080005001720090 01100177010000500188011001500193020000800208020000500216020001000221020001400231 00500150024500500150026000500150027503900050029002000200029502000070031502000150 0322005001700337005001800354013000700372#VV12.07910#VV12.07911#45000#Vi?t#250- O#001.076#^214# n luyn thi i hc, cao ng khi D#Ng vn - Ton - Ting A nh#Nguyn Duy Kha, Hunh ng Hi, Phan Th Luyn...#^aH.#^aGio dc#2012#^a203t r.^b24cm#Ng vn#Ton#Ting Anh#Sch c thm#Nguyn Duy Kha#Hunh ng Hi#Phan Th Luyn#H.H#Ph thng trung hc# thi#Sch luyn thi#Nguyn Khc Minh#Nguy n Phng Su#290284## 00731000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020060000490030058001090070014001670040018001810080 00500199009001100204010000500215011001500220020001500235020001100250020001000261 02000140027100500140028503900050029902000080030402000200031201200390033201300070 0371020001500378#VV12.07912#VV12.07913#27000#Vi?t#C101P#515#^214#Cc phng ph p c bn tm nguyn hm, tch phn v s phc#n thi tt nghip THPT. Luyn thi vo i hc v cao ng#Phan Huy Khi#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a1 88tr.^b24cm#Ton gii tch#Nguyn hm#Tch phn#Sch c thm#Phan Huy Khi#H.H #S phc#Ph thng trung hc#Cc chuyn ton trung hc ph thng#290285#Sch luyn thi## 00660000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530030058000730070014001310040018001450080 00500163009001100168010000500179011001500184020000500199020000700204020000900211 02000140022000500140023403900050024802000200025301200390027301300070031202000150 0319#VV12.07914#VV12.07915#28000#Vi?t#C101B#511.076#^214#Cc bi ton t hp#n thi tt nghip THPT. Luyn thi vo i hc v cao ng#Phan Huy Khi#Ti bn l n th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a200tr.^b24cm#Ton#T hp#Bi ton#Sch c thm#P han Huy Khi#H.H#Ph thng trung hc#Cc chuyn ton trung hc ph thng#290 286#Sch luyn thi## 00688000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020033000520030058000850070014001430040018001570080 00500175009001100180010000500191011001500196020000700211020001300218020001700231 02000140024800500140026203900050027602000200028101200390030102000150034001300070 0355#VV12.07916#VV12.07917#42000#Vi?t#PH561T#512.9#^214#Phng trnh v bt ph ng trnh#n thi tt nghip THPT. Luyn thi vo i hc v cao ng#Phan Huy Kh i#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a321tr.^b24cm#i s#Phng trnh#Bt phng trnh#Sch c thm#Phan Huy Khi#H.H#Ph thng trung hc#Cc chuyn ton trung hc ph thng#Sch luyn thi#290287## 00828000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020067000540070047001210040039001680080005002070090 01100212010000500223011001500228015010200243020000700345020002000352020000700372 02000140037900500130039303900050040602000120041102000150042302000090043800500120 0447005001200459013000700471#VV12.07919#VV12.07918#20000#Vi?t#H561D#330.9597#^2 14#Hng dn n tp thi tt nghip THPT nm hc 2011 -2012 mn a l#Phm Th S en (ch.b.), Anh Dng, L M Phong#Ti bn ln th 2 c chnh l, b sung#^aH. #^aGio dc#2012#^a155tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba: Hng dn n tp thi tt ngh ip trung hc ph thng nm hc 2011 -2012 mn a l#a l#Ph thng trung hc #n tp#Sch c thm#Phm Th Sen#H.H#a kinh t#Sch luyn thi#Vit Nam# A nh Dng#L M Phong#290288## 00600000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020083000520070012001350040039001470080005001860090 01100191010000500202011001500207020000800222020002000230020000700250020001400257 005001200271039000500283020001500288013000700303#VV12.07920#VV12.07921#20000#Vi ?t#H561D#540.76#^214#Hng dn n tp thi tt nghip trung hc ph thng nm hc 2011 -2012 mn ho hc#V Anh Tun#Ti bn ln th 1 c chnh l, b sung#^aH.# ^aGio dc#2012#^a132tr.^b24cm#Ho hc#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm# V Anh Tun#H.H#Sch luyn thi#290289## 00857000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020069000510070063001200040039001830080005002220090 01100227010000500238011001500243015010200258020000800360020002000368020000700388 02000140039500500190040903900050042802000150043302000090044800500160045700500180 0473020000900491013000700500#VV12.07922#VV12.07923#20000#Vi?t#H561D#907.6#^214# Hng dn n tp thi tt nghip THPT nm hc 2010 - 2011 mn lch s#Nguyn Xun Trng (ch.b.), Nguyn Vn Mnh, Ng Th Hin Thu#Ti bn ln th 2 c chnh l , b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a136tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba: Hng dn n tp thi tt nghip trung hc ph thng nm hc 2011-2012 mn lch s#Lch s#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#Nguyn Xun Trng#H.H#Sch luyn thi#Vi t Nam#Nguyn Vn Mnh#Ng Th Hin Thu#Th gii#290290## 00631000000000277000450002600110000002600110001100400180002204100050004018100060 00450820006000518080005000570050015000620020010000770070015000870220004001020080 00500106009001100111010000500122011001500127021016700142020000900309020000800318 039000500326013000700331005001500338#VV12.07924#VV12.07925#Ti bn ln th 2#Vi? t#H401V#294.3#^214#Thch Thanh T#Hoa v u#Thch Thanh T#T.5#^aH.#^aTn gio#2 012#^a214tr.^b21cm#Bi ging ca ho thng Vin ch Thin vin Thng Chiu Th ch Thanh T ti cc trng i hc v cho tng ni pht t nhm tm hiu, thm nh p v hnh tr php thin#o Pht#Gio l#H.H#290291#Thch Thanh T## 00648000000000289000450002600110000002600110001102101620002202000090018402000080 01930200010002010390005002110410005002161810006002210820006002278080005002330050 01500238002001000253007001500263022000400278008000500282009001100287010000500298 011001500303004001800318013000700336005001500343#VV12.07926#VV12.07927#Cc bi g ing ca ho thng Vin ch Thin vin Thch Thanh T ti cc trng i hc v cho ch tng ni Pht t nhm tm hiu, thm nhp v hnh tr php thin#o Ph t#Gio l#Bi ging#H.H#Vi?t#H401V#294.3#^214#Thch Thanh T#Hoa v u#Thch Th anh T#T.4#^aH.#^aTn gio#2012#^a203tr.^b21cm#Ti bn ln th 2#290292#Thch Th anh T## 00631000000000277000450002600110000002600110001100400180002204100050004018100060 00450820006000518080005000570050015000620020010000770070015000870220004001020080 00500106009001100111010000500122011001500127021016700142020000900309020000800318 039000500326013000700331005001500338#VV12.07928#VV12.07929#Ti bn ln th 2#Vi? t#H401V#294.3#^214#Thch Thanh T#Hoa v u#Thch Thanh T#T.7#^aH.#^aTn gio#2 012#^a208tr.^b21cm#Bi ging ca ho thng Vin ch Thin vin Thng Chiu Th ch Thanh T ti cc trng i hc v cho tng ni pht t nhm tm hiu, thm nh p v hnh tr php thin#o Pht#Gio l#H.H#290293#Thch Thanh T## 00536000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020018000600070026000780080005001040090011001090100 00500120011001500125021010300140020000900243020000800252039000500260020001000265 013000700275#VV12.07930#VV12.07931#Vi?t#L502V#294.3#^214#Thch Nhun t#Lun v hi hng#Thch Nhun t son dch#^aH.#^aTn gio#2012#^a175tr.^b21cm#S lc v hi hng v tn ngng lun tnh t tng hi hng ca Th Thn, m Lo an v Thn Loan#o Pht#Gio l#H.H#Hi hng#290294## 00641000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050008000520020030000600070031000900080005001210090 01100126010000500137011001500142021012400157020000900281020000600290020001100296 006001600307039000500323013000700328019001600335#VV12.07932#VV12.07933#43000#Vi ?t#TH305T#294.3#^214#Thi H#Thin ti Pht hc Trung Quc#Thi H ; Thch Thng Hi dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a213tr.^b21cm#Cc bi ging v thin hc: y hc tu tm thin, ng tm thnh pht thin, siu pht t s thin, vit t phn ng thin...#o Pht#Thin#Trung Quc#Thch Thng Hi#H.H#290295#Dch Trung Quc# # 00593000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020034000500030052000840070016001360220004001520040 01800156008000500174009001100179010000500190011001500195020001000210020000900220 020002000229020001400249039000500263013000700268005001600275#VV12.07934#VV12.079 35#36500#Vi?t#NG550P#428#^214#Ng php ting Anh theo chuyn #n thi tt nghi p THPT. Luyn thi i hc, cao ng#Nguyn Hu Chn#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.# ^aGio dc#2012#^a259tr.^b24cm#Ting Anh#Ng php#Ph thng trung hc#Sch c t hm#H.H#290296#Nguyn Hu Chn## 00660000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510030036000790070042001150040018001570080 00500175009001100180010000500191011001500196020000800211020001400219020002000233 02000140025302000150026700500140028203900050029600500190030101300070032002000070 0327#VV12.07936#VV12.07937#25000#Vi?t#D112V#807.6#^214#Dy v hc ngh lun x hi#Luyn tp thi tt nghip v i hc# Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Thanh Huy n#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a199tr.^b24cm#Ng vn#Vn ngh lun#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi# Ngc Thng#H.H#Nguyn Thanh H uyn#290297# thi## 01143000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020063000530070053001160040040001690080005002090090 01100214010000500225011001500230021036900245020002500614020001800639020001000657 02000150066700500160068200500160069800500160071400500130073000500160074303900050 0759020002200764013000700786#VV12.07938#VV12.07939#25000#Vi?t#GI-108D#607.1#^21 4#Gio dc bo v mi trng trong mn cng ngh trung hc c s#Nguyn Hi Chu , Nguyn Th Dung, L Th Thu Hng...#Ti bn ln th 2, c sa cha, b sung#^a H.#^aGio dc#2012#^a111tr.^b24cm#Kin thc c bn v mi trng. Tnh hnh mi trng Vit Nam hin nay. Mt s bin php gi gn, bo v mi trng v gio d c bo v mi trng. Cch thc tch hp gio dc bo v mi trng trong mn cn g ngh. Mt s bi son tch hp gio dc bo v mi trng. Hng dn thc hnh , ngoi kho v bo v mi trng. Gi kim tra, nh gi v gio dc mi tr ng#Gio dc trung hc c s#Bo v mi trng#Cng ngh#Sch gio vin#Nguyn H i Chu#Nguyn Th Dung#L Th Thu Hng# Ngc Hng#Nguyn Vn Khi#H.H#Phng php ging dy#290298## 01142000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020060000550070054001150040040001690080005002090090 01100214010000500225011001500230021036600245020002500611020001800636020000700654 02000150066100500160067600500160069200500180070800500170072600500150074303900050 0758020002200763013000700785#VV12.07940#VV12.07941#25000#Vi?t#GI-108D#530.071#^ 214#Gio dc bo v mi trng trong mn vt l trung hc c s#Nguyn Hi Chu, Nguyn Vn Khi, Nguyn Vn Nghip..#Ti bn ln th 2, c sa cha, b sung#^a H.#^aGio dc#2012#^a127tr.^b24cm#Kin thc c bn v mi trng. Tnh hnh mi trng Vit Nam hin nay. Mt s bin php gi gn, bo v mi trng v gio d c bo v mi trng. Cch thc tch hp gio dc bo v mi trng trong mn vt l. Mt s bi son tch hp gio dc bo v mi trng. Hng dn thc hnh, n goi kho v bo v mi trng. Gi kim tra, nh gi v gio dc mi trng# Gio dc trung hc c s#Bo v mi trng#Vt l#Sch gio vin#Nguyn Hi Chu #Nguyn Vn Khi#Nguyn Vn Nghip#Nguyn Trng Su#Trn Vn Thnh#H.H#Phng p hp ging dy#290299## 01101000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020062000540070062001160040040001780080005002180090 01100223010000500234011001500239021036800254020002500622020001800647020000900665 02000150067400500130068900500180070200500210072003900050074102000220074601300070 0768#VV12.07943#VV12.07942#25000#Vi?t#GI-108D#570.71#^214#Gio dc bo v mi t rng trong mn sinh hc trung hc c s#Ng Vn Hng (ch.b.), Phan Th Hng The , Nguyn Th Hng Lin#Ti bn ln th 2, c sa cha, b sung#^aH.#^aGio dc#2 012#^a103tr.^b24cm#Kin thc c bn v mi trng. Tnh hnh mi trng Vit Nam hin nay. Mt s bin php gi gn, bo v mi trng v gio dc bo v mi tr ng. Cch thc tch hp gio dc bo v mi trng trong mn sinh hc. Mt s b i son tch hp gio dc bo v mi trng. Hng dn thc hnh, ngoi kho v bo v mi trng. Gi kim tra, nh gi v gio dc mi trng#Gio dc trun g hc c s#Bo v mi trng#Sinh hc#Sch gio vin#Ng Vn Hng#Phan Th Hng The#Nguyn Th Hng Lin#H.H#Phng php ging dy#290300## 01085000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020061000530070052001140040040001660080005002060090 01100211010000500222011001500227021036700242020002500609020001800634020000800652 02000150066000500160067500500150069100500190070603900050072502000220073001300070 0752#VV12.07944#VV12.07945#25000#Vi?t#GI-108D#907.1#^214#Gio dc bo v mi tr ng trong mn lch s trung hc c s#Nguyn Hi Chu, Phan Ngc Lin, Nguyn X un Trng#Ti bn ln th 2, c sa cha, b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a103tr. ^b24cm#Kin thc c bn v mi trng. Tnh hnh mi trng Vit Nam hin nay. M t s bin php gi gn, bo v mi trng v gio dc bo v mi trng. Cch t hc tch hp gio dc bo v mi trng trong mn lch s. Mt s bi son tch hp gio dc bo v mi trng. Hng dn thc hnh, ngoi kho v bo v mi tr ng. Gi kim tra, nh gi v gio dc mi trng#Gio dc trung hc c s#B o v mi trng#Lch s#Sch gio vin#Nguyn Hi Chu#Phan Ngc Lin#Nguyn Xu n Trng#H.H#Phng php ging dy#290301## 01131000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020060000540070051001140040040001650080005002050090 01100210010000500221011001500226021036600241020002500607020001800632020000700650 02000150065700500160067200500140068800500170070203900050071902000220072400500150 0746005001300761013000700774#VV12.07946#VV12.07947#25000#Vi?t#GI-108D#910.71#^2 14#Gio dc bo v mi trng trong mn a l trung hc c s#Nguyn Hi Chu, Nguyn Hi H, Nguyn Vit Hng..#Ti bn ln th 2, c sa cha, b sung#^aH.#^ aGio dc#2012#^a107tr.^b24cm#Kin thc c bn v mi trng. Tnh hnh mi tr ng Vit Nam hin nay. Mt s bin php gi gn, bo v mi trng v gio dc b o v mi trng. Cch thc tch hp gio dc bo v mi trng trong mn a l. Mt s bi son tch hp gio dc bo v mi trng. Hng dn thc hnh, ngoi kho v bo v mi trng. Gi kim tra, nh gi v gio dc mi trng#Gio dc trung hc c s#Bo v mi trng#a l#Sch gio vin#Nguyn Hi Chu#Ngu yn Hi H#Nguyn Vit Hng#H.H#Phng php ging dy#Phm Thu Hng#Phm Th S en#290302## 01146000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020071000540070062001250040040001870080005002270090 01100232010000500243011001400248021037700262020002500639020001800664020001800682 02000150070000500140071500500160072900500160074503900050076102000220076600500130 0788013000700801#VV12.07948#VV12.07949#25000#Vi?t#GI-108D#170.71#^214#Gio dc bo v mi trng trong mn gio dc cng dn trung hc c s#ng Thu Anh, Ngu yn Hi Chu, Nguyn Hu Khi, Lu Thu Thu#Ti bn ln th 2, c sa cha, b s ung#^aH.#^aGio dc#2012#^a91tr.^b24cm#Kin thc c bn v mi trng. Tnh hnh mi trng Vit Nam hin nay. Mt s bin php gi gn, bo v mi trng v gi o dc bo v mi trng. Cch thc tch hp gio dc bo v mi trng trong m n gio dc cng dn. Mt s bi son tch hp gio dc bo v mi trng. Hng dn thc hnh, ngoi kho v bo v mi trng. Gi kim tra, nh gi v gio dc mi trng#Gio dc trung hc c s#Bo v mi trng#Gio dc cng dn#Sc h gio vin#ng Thu Anh#Nguyn Hi Chu#Nguyn Hu Khi#H.H#Phng php ging dy#Lu Thu Thu#290303## 01145000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020064000540030028001180070049001460040018001950080 00500213009001100218010000500229011001500234015003300249021031800282020002500600 02000070062502000220063202000130065402000150066700500130068200500140069500500170 0709005002000726005001300746039000500759013000700764#VV12.07950#VV12.07951#25000 #Vi?t#GI-108D#910.71#^214#Gio dc k nng sng trong mn a l trng trung hc c s#Ti liu dnh cho gio vin#L Minh Chu, Nguyn Hi H, Trn Th T Oanh...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a159tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng cho hc sinh trong trng ph thng. Hng dn phng php gio dc k nn g sng trong mn a l trng trung hc c s: kh nng v mc tiu gio dc, mt s ni dung v cc bi hc tiu biu ca mn hc c th thc hin gio dc k nng sng#Gio dc trung hc c s#a l#Phng php ging dy#K nng sng# Sch gio vin#L Minh Chu#Nguyn Hi H#Trn Th T Oanh#Phm Th Thu Phng#L u Thu Thu#H.H#290304## 01187000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020065000530030028001180070052001460040018001980080 00500216009001100221010000500232011001500237015003300252021035100285020002500636 02000080066102000220066902000130069102000150070400500130071900500170073200500170 0749005002000766005001500786039000500801013000700806#VV12.07952#VV12.07953#25000 #Vi?t#GI-108D#807.1#^214#Gio dc k nng sng trong mn ng vn trng trung hc c s#Ti liu dnh cho gio vin#L Minh Chu, Nguyn Thu Hng, Trn Th T Oanh...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a147tr.^b24cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k n ng sng cho hc sinh trong trng ph thng. Phn tch kh nng v mc tiu gi o dc k nng sng cho hc sinh trong mn Ng vn trng trung hc c s. Mt s ni dung v cc bi hc tiu biu ca mn hc ny c th thc hin gio dc k nng sng v mt s bi son gio n tham kho#Gio dc trung hc c s#Ng v n#Phng php ging dy#K nng sng#Sch gio vin#L Minh Chu#Nguyn Thu Hn g#Trn Th T Oanh#Phm Th Thu Phng#L Trung Thnh#H.H#290305## 01096000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020090000570030028001470070049001750040018002240080 00500242009001100247010000500258011001500263015003300278021023200311020002500543 02000110056802000220057902000130060102000150061400500130062900500140064200500170 0656005002000673005001700693039000500710013000700715#VV12.07955#VV12.07954#22000 #Vi?t#GI-108D#373.18071#^214#Gio dc k nng sng trong hot ng gio dc ngo i gi ln lp trng trung hc c s#Ti liu dnh cho gio vin#L Minh Chu , Bi Ngc Dip, Trn Th T Oanh...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a13 0tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng cho hc sinh trong nh trng ph thng. Mt s ni dung gio dc k nng sng trong hot ng gio dc ngoi gi ln lp ch o hc sinh trng trung hc c s#Gio dc trung hc c s#Ngoi kho#Phng p hp ging dy#K nng sng#Sch gio vin#L Minh Chu#Bi Ngc Dip#Trn Th T Oanh#Phm Th Thu Phng#Nguyn Dc Quang#H.H#290306## 01155000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020066000540030028001200070052001480040018002000080 00500218009001100223010000500234011001500239015003300254021032000287020002500607 02000090063202000220064102000130066302000150067600500130069100500170070400500170 0721005002000738005001100758039000500769013000700774#VV12.07956#VV12.07957#28000 #Vi?t#GI-108D#570.71#^214#Gio dc k nng sng trong mn sinh hc trng tru ng hc c s#Ti liu dnh cho gio vin#L Minh Chu, Dng Quang Ngc, Trn Th T Oanh...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a175tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng cho hc sinh trong trng ph thng. Hng dn phng php gio dc k nng sng trong mn sinh hc trng trung hc c s: kh nng v mc tiu gi o dc, mt s ni dung v cc bi hc tiu biu ca mn hc c th thc hin gi o dc k nng sng#Gio dc trung hc c s#Sinh hc#Phng php ging dy#K n ng sng#Sch gio vin#L Minh Chu#Dng Quang Ngc#Trn Th T Oanh#Phm Th Thu Phng#L Th Tm#H.H#290307## 01187000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020075000540030028001290070051001570040018002080080 00500226009001100231010000500242011001500247015003300262021032900295020002500624 02000180064902000220066702000130068902000150070200500140071700500130073100500190 0744005002100763005001700784039000500801013000700806#VV12.07958#VV12.07959#25000 #Vi?t#GI-108D#170.71#^214#Gio dc k nng sng trong mn gio dc cng dn t rng trung hc c s#Ti liu dnh cho gio vin#ng Thu Anh, L Minh Chu, N guyn Th Vit H...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a154tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gi o dc k nng sng cho hc sinh trong trng ph thng. Hng dn phng php gi o dc k nng sng trong mn gio dc cng dn trng trung hc c s: kh n ng v mc tiu gio dc, mt s ni dung v cc bi hc tiu biu ca mn hc c th thc hin gio dc k nng sng#Gio dc trung hc c s#Gio dc cng dn# Phng php ging dy#K nng sng#Sch gio vin#ng Thu Anh#L Minh Chu#Ngu yn Th Vit H#Nguyn Th Thanh Mai#Trn Th T Oanh#H.H#290308## 00945000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050014000520020053000660030079001190070062001980040 03000260008000500290009001100295010000500306011001400311021020000325020000800525 02000090053302000180054202000150056000500160057500500160059103900050060701300070 0612#VV12.07960#VV12.07961#11000#Vi?t#T450C#372.18#^214#Trn ng Lm#T chc c ho hc sinh tiu hc vui chi gia bui hc#Sch hng dn cc trng tiu hc t chc cho hc sinh vui chi gia bui hc#B.s.: Trn ng Lm (ch.b.), Trn n h Thun, V Th Ngc Th#Ti bn ln th 5 c sa cha#^aH.#^aGio dc#2012#^a79 tr.^b21cm#a ra mt s iu nn bit v gi ra chi gia bui ca hc sinh tiu hc v mt s bi tp: bi th dc gia gi, bi th dc nhp iu, tr chi v n ng, kt hp cc bi tp, tr chi vi m nhc#Th dc#Tiu hc#Gio dc th cht#Sch gio vin#Trn nh Thun#V Th Ngc Th#H.H#290309## 00544000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820006000408080005000460020021000510070029000720040039001010080005001400090 01100145010000500156011001400161020000900175020000600184020001400190005001300204 005001500217039000500232020001000237013000700247#VV12.07962#VV12.07963#9000#Vi? t#TH552H#372.5#^214#Thc hnh th cng 2#Trn Th Thu, o Hi Phng#Ti bn l n th 2 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a48tr.^b24cm#Th cng#Lp 2#S ch c thm#Trn Th Thu#o Hi Phng#H.H#Thc hnh#290310## 00550000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410030039000620070044001010040018001450080005001630090 01100168010000500179011001400184020000500198020000900203020001400212005001900226 005001500245039000500260013000700265#VV12.07964#12500#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ton#Theo chng trnh gio dc mm non mi#Trn Th Ngc Trm ; H o s: ng Hng Qun#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a52tr.^b24cm#Ton# Mu gio#Sch mu gio#Trn Th Ngc Trm#ng Hng Qun#H.H#290311## 00635000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400030039000640070068001030040018001710080005001890090 01100194010000500205011001400210020001100224020000800235020001400243005002000257 005002000277039000500297020000900302005001500311013000700326#VV12.07965#9500#Vi ?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ch ci#Theo chng trnh Gio dc mm non mi#Hong Th Thu Hng ; Minh ho: Nguyn Th Kim Dung, ng Hng Qun#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a32tr.^b24cm#Ting Vit#Ch ci#Sch mu gio#Ho ng Th Thu Hng#Nguyn Th Kim Dung#H.H#Mu gio#ng Hng Qun#290312## 00676000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520030027000770070068001040220004001720040 01800176008000500194009001100199010000500210011001500215020000800230020000900238 02000080024702000140025500500160026900500130028500500140029800500140031203900050 0326013000700331#VV12.07967#VV12.07966#19500#Vi?t#B103T#372.34#^214#Bi tp cn g hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc#Nguyn Xun Huy (ch.b.), Trn Hng, L Quang Phan, Bi Vn Thanh#Q.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a112tr. ^b24cm#Tin hc#Tiu hc#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Xun Huy#Trn Hng#L Qu ang Phan#Bi Vn Thanh#H.H#290313## 00676000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520030027000770070068001040220004001720040 01800176008000500194009001100199010000500210011001500215020000800230020000900238 02000080024702000140025500500160026900500130028500500140029800500140031203900050 0326013000700331#VV12.07968#VV12.07969#19500#Vi?t#B103T#372.34#^214#Bi tp cn g hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc#Nguyn Xun Huy (ch.b.), Trn Hng, L Quang Phan, Bi Vn Thanh#Q.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a124tr. ^b24cm#Tin hc#Tiu hc#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Xun Huy#Trn Hng#L Qu ang Phan#Bi Vn Thanh#H.H#290314## 00676000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520030027000770070068001040220004001720040 01800176008000500194009001100199010000500210011001500215020000800230020000900238 02000080024702000140025500500160026900500130028500500140029800500140031203900050 0326013000700331#VV12.07970#VV12.07971#19500#Vi?t#B103T#372.34#^214#Bi tp cn g hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc#Nguyn Xun Huy (ch.b.), Trn Hng, L Quang Phan, Bi Vn Thanh#Q.3#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a116tr. ^b24cm#Tin hc#Tiu hc#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Xun Huy#Trn Hng#L Qu ang Phan#Bi Vn Thanh#H.H#290315## 00627000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020033000490070050000820220004001320040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175015003300190020000800223020001600231 020001400247005001400261005001200275005001400287039000500301013000700306#VV12.07 972#VV12.07973#23200#Vi?t#T311H#004#^214#Tin hc dnh cho trung hc c s#Phm Th Long (ch.b.), Bi Vit H, Bi Vn Thanh#Q.4#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio d c#2012#^a160tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin hc#Trung hc c s# Sch c thm#Phm Th Long#Bi Vit H#Bi Vn Thanh#H.H#290316## 00677000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020044000420070082000860220004001680040018001720080005001900090 01100195010000500206011001500211020000800226020001600234020000800250020001400258 005001900272005002100291039000500312005001700317005002200334013000700356#VV12.07 974#15000#Vi?t#V460B#005.076#^214#V bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#P han Th Thanh Nam, Dng V Khnh Thun, Nguyn Ch Trung, Nguyn Th Thanh Xun #Q.4#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a127tr.^b24cm#Tin hc#Trung hc c s#Bi tp#Sch c thm#Phm Th Thanh Nam#Dng V Khnh Thun#H.H#Nguyn Ch Trung#Nguyn Th Thanh Xun#290317## 00725000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020075000530070060001280220004001880040018001920080 00500210009001100215010000500226011001400231020000800245020001600253020001200269 02000140028100500140029500500170030900500160032600500140034200500190035603900050 0375013000700380#VV12.07975#VV12.07976#15500#Vi?t#250K#005.076#^214# kim tr a theo chun kin thc, k nng tin hc dnh cho trung hc c s#Phm Th Long ( ch.b.), Phm Th L Hng, Nguyn Ngc Huy...#Q.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2012#^a96tr.^b24cm#Tin hc#Trung hc c s# kim tra#Sch c thm#Phm Th Long#Phm Th L Hng#Nguyn Ngc Huy#Kiu Vn Hng#Phm Th Thanh Sm#H.H#290 318## 00726000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020075000530070060001280220004001880040018001920080 00500210009001100215010000500226011001500231020000800246020001600254020001200270 02000140028200500140029600500170031000500160032700500140034300500190035703900050 0376013000700381#VV12.07977#VV12.07978#16500#Vi?t#250K#005.076#^214# kim tr a theo chun kin thc, k nng tin hc dnh cho trung hc c s#Phm Th Long ( ch.b.), Phm Th L Hng, Nguyn Ngc Huy...#Q.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2012#^a100tr.^b24cm#Tin hc#Trung hc c s# kim tra#Sch c thm#Phm Th Long#Phm Th L Hng#Nguyn Ngc Huy#Kiu Vn Hng#Phm Th Thanh Sm#H.H#29 0319## 00725000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020075000530070060001280220004001880040018001920080 00500210009001100215010000500226011001400231020000800245020001600253020001200269 02000140028100500140029500500170030900500160032600500140034200500190035603900050 0375013000700380#VV12.07979#VV12.07980#14500#Vi?t#250K#005.076#^214# kim tr a theo chun kin thc, k nng tin hc dnh cho trung hc c s#Phm Th Long ( ch.b.), Phm Th L Hng, Nguyn Ngc Huy...#Q.3#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2012#^a88tr.^b24cm#Tin hc#Trung hc c s# kim tra#Sch c thm#Phm Th Long#Phm Th L Hng#Nguyn Ngc Huy#Kiu Vn Hng#Phm Th Thanh Sm#H.H#290 320## 00725000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020075000530070060001280220004001880040018001920080 00500210009001100215010000500226011001400231020000800245020001600253020001200269 02000140028100500140029500500170030900500160032600500140034200500190035603900050 0375013000700380#VV12.07981#VV12.07982#14000#Vi?t#250K#005.076#^214# kim tr a theo chun kin thc, k nng tin hc dnh cho trung hc c s#Phm Th Long ( ch.b.), Phm Th L Hng, Nguyn Ngc Huy...#Q.4#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2012#^a84tr.^b24cm#Tin hc#Trung hc c s# kim tra#Sch c thm#Phm Th Long#Phm Th L Hng#Nguyn Ngc Huy#Kiu Vn Hng#Phm Th Thanh Sm#H.H#290 321## 00560000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020053000530070037001060220004001430080005001470090 01100152010000500163011001400168020000800182020001600190020001000206020001400216 005001400230005001400244039000500258013000700263#VV12.07983#VV12.07984#15500#Vi ?t#H561D#005.076#^214#Hng dn thc hnh tin hc dnh cho trung hc c s#Bi V n Thanh (ch.b.), Hong Th Mai#Q.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a91tr.^b24cm#Tin hc#T rung hc c s#Thc hnh#Sch c thm#Bi Vn Thanh#Hong Th Mai#H.H#290322## 00565000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020053000530070039001060220004001450080005001490090 01100154010000500165011001500170020000800185020001600193020001000209020001400219 005001400233005001600247039000500263013000700268#VV12.07985#VV12.07986#16500#Vi ?t#H561D#005.076#^214#Hng dn thc hnh tin hc dnh cho trung hc c s#Bi V n Thanh (ch.b.), Nguyn Ngc Huy#Q.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a104tr.^b24cm#Tin h c#Trung hc c s#Thc hnh#Sch c thm#Bi Vn Thanh#Nguyn Ngc Huy#H.H#290 323## 00574000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020053000530070044001060220004001500080005001540090 01100159010000500170011001400175020000800189020001600197020001000213020001400223 005001400237005002100251039000500272013000700277#VV12.07987#VV12.07988#14500#Vi ?t#H561D#005.076#^214#Hng dn thc hnh tin hc dnh cho trung hc c s#Bi V n Thanh (ch.b.), Phm Th Minh Phng#Q.3#^aH.#^aGio dc#2012#^a88tr.^b24cm#Ti n hc#Trung hc c s#Thc hnh#Sch c thm#Bi Vn Thanh#Phm Th Minh Phng #H.H#290324## 00571000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020053000530070042001060220004001480080005001520090 01100157010000500168011001500173020000800188020001600196020001000212020001400222 005001400236005001900250039000500269013000700274#VV12.07989#VV12.07990#16500#Vi ?t#H561D#005.076#^214#Hng dn thc hnh tin hc dnh cho trung hc c s#Bi V n Thanh (ch.b.), ng Th Bch Vit#Q.4#^aH.#^aGio dc#2012#^a100tr.^b24cm#Tin hc#Trung hc c s#Thc hnh#Sch c thm#Bi Vn Thanh#ng Th Bch Vit#H. H#290325## 00755000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530030042000730070053001150220004001680040 01800172008001700190009002900207010000500236011001500241015003300256020001000289 02000090029902000150030800500170032300500150034000500080035500500170036300500130 0380039000500393013000700398#VV12.07992#VV12.07991#15000#Vi?t#L207'#372.652#^21 4#Let's learn English#Sch ting Anh dng cho hc sinh tiu hc#Nguyn Quc Tun (ch.b.), Phm ng Bnh, Phan H...#Q.1#Ti bn ln th 6#^aH. ; Singapore#^aGi o dc ; Panac Education#2012#^a136tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ti ng Anh#Tiu hc#Sch gio khoa#Nguyn Quc Tun#Phm ng Bnh#Phan H# Th N gc Hin#o Ngc Lc#H.H#290326## 00723000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530030050000730070066001230220004001890040 01800193008001700211009003000228010000500258011001400263020001000277020000900287 02000080029602000140030400500170031800500080033500500170034300500130036003900050 0373013000700378#VV12.07993#VV12.07994#10000#Vi?t#L207'#372.652#^214#Let's lear n English#Sch bi tp ting Anh dng cho hc sinh tiu hc#Nguyn Quc Tun (ch .b.), Phan H, Th Ngc Hin, o Ngc Lc#Q.1#Ti bn ln th 6#^aH. ; Singa pore#^aGio dc ; Panpac Education#2012#^a96tr.^b24cm#Ting Anh#Tiu hc#Bi tp #Sch c thm#Nguyn Quc Tun#Phan H# Th Ngc Hin#o Ngc Lc#H.H#29032 7## 00724000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530030050000730070066001230220004001890040 01800193008001700211009003000228010000500258011001500263020001000278020000900288 02000080029702000140030500500170031900500080033600500170034400500130036103900050 0374013000700379#VV12.07995#VV12.07996#10500#Vi?t#L207L#372.652#^214#Let's lear n English#Sch bi tp ting Anh dng cho hc sinh tiu hc#Nguyn Quc Tun (ch .b.), Phan H, Th Ngc Hin, o Ngc Lc#Q.2#Ti bn ln th 5#^aH. ; Singa pore#^aGio dc ; Panpac Education#2012#^a104tr.^b24cm#Ting Anh#Tiu hc#Bi t p#Sch c thm#Nguyn Quc Tun#Phan H# Th Ngc Hin#o Ngc Lc#H.H#2903 28## 00522000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020046000510070023000970040018001200080005001380090 01100143010000500154011001500159020001100174020000900185020001400194005001200208 039000500220020001200225013000700237#VV12.07997#VV12.07998#38000#Vi?t#T527T#372 .6#^214#Tuyn tp kim tra mn ting Vit tiu hc#L Hng Mai tuyn chn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a167tr.^b24cm#Ting Vit#Tiu hc#Sch c thm#L Hng Mai#H.H# kim tra#290329## 00560000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020050000490070039000990040018001380080005001560090 01100161010000500172011001500177020001000192020001600202020001400218005002000232 005001800252039000500270013000700275#VV12.07999#VV12.08000#38800#Vi?t#B452D#428 #^214#Bi dng hc sinh gii ting Anh trung hc c s#Hunh Th i Nguyn, Ngu yn Quang Vnh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a360tr.^b24cm#Ting Anh#T rung hc c s#Sch c thm#Hunh Th i Nguyn#Nguyn Quang Vnh#H.H#290330## 00570000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530070039000820220004001210040018001250080 00500143009001100148010000500159011001400164020001000178020000600188020001000194 020001400204005001700218005002100235039000500256013000700261#VV12.08001#VV12.080 02#16000#Vi?t#T550L#372.652#^214#T luyn Olympic ting Anh 3#Nguyn Song Hng, Trng Th Ngc Dip#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a84tr.^b24cm#T ing Anh#Lp 3#Luyn tp#Sch c thm#Nguyn Song Hng#Trng Th Ngc Dip#H.H #290331## 00640000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530070035000820220004001170040018001210080 00500139009001100144010000500155011001400160020001000174020000600184020001000190 020001400200005001700214005001700231039000500248013000700253015006600260#VV12.08 003#VV12.08004#16000#Vi?t#T550L#372.652#^214#T luyn Olympic ting Anh 4#Nguy n Song Hng, Trng Ngc Dip#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a79tr. ^b24cm#Ting Anh#Lp 4#Luyn tp#Sch c thm#Nguyn Song Hng#Trng Ngc Dip #H.H#290332#Tn tc gi ngoi ba ghi: Nguyn Song Hng, Trng Th Ngc Dip## 00566000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530070039000820220004001210040018001250080 00500143009001100148010000500159011001400164020001000178020000600188020001000194 020001400204005001700218005001700235039000500252013000700257#VV12.08006#VV12.080 05#16000#Vi?t#T550L#372.652#^214#T luyn Olympic ting Anh 4#Nguyn Song Hng, Trng Th Ngc Dip#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a67tr.^b24cm#T ing Anh#Lp 4#Luyn tp#Sch c thm#Nguyn Song Hng#Trng Ngc Dip#H.H#29 0333## 00573000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020029000540070040000830220004001230040018001270080 00500145009001100150010000500161011001400166020001000180020000600190020001000196 020001400206005001600220005002300236039000500259013000700264#VV12.08008#VV12.080 07#16000#Vi?t#T550L#428.0076#^214#T luyn Olympic ting Anh 6#ng Hip Giang, Nguyn Th Huyn Trang#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a83tr.^b24cm #Ting Anh#Lp 6#Luyn tp#Sch c thm#ng Hip Giang#Nguyn Th Huyn Trang# H.H#290334## 00573000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020029000540070040000830220004001230040018001270080 00500145009001100150010000500161011001400166020001000180020000600190020001000196 020001400206039000500220005001600225005002300241013000700264#VV12.08009#VV12.080 10#16000#Vi?t#T550L#428.0076#^214#T luyn Olympic ting Anh 6#ng Hip Giang, Nguyn Th Huyn Trang#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a72tr.^b24cm #Ting Anh#Lp 6#Luyn tp#Sch c thm#H.H#ng Hip Giang#Nguyn Th Huyn T rang#290335## 00573000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020029000540070040000830220004001230040018001270080 00500145009001100150010000500161011001400166020001000180020000600190020001000196 020001400206005001600220005002300236039000500259013000700264#VV12.08011#VV12.080 12#16000#Vi?t#T550L#428.0076#^214#T luyn Olympic ting Anh 7#ng Hip Giang, Nguyn Th Huyn Trang#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a79tr.^b24cm #Ting Anh#Lp 7#Luyn tp#Sch c thm#ng Hip Giang#Nguyn Th Huyn Trang# H.H#290336## 00557000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020029000540070032000830220004001150040018001190080 00500137009001100142010000500153011001400158020001000172020000600182020001000188 020001400198005001600212005001500228039000500243013000700248#VV12.08013#VV12.080 14#16000#Vi?t#T550L#428.0076#^214#T luyn Olympic ting Anh 8#ng Hip Giang, Trn Ngc Minh#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a79tr.^b24cm#Ting A nh#Lp 8#Luyn tp#Sch c thm#ng Hip Giang#Trn Ngc Minh#H.H#290337## 00537000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020030000540070036000840220004001200080005001240090 01100129010000500140011001400145020001000159020000700169020001000176020001400186 005001600200005001900216039000500235013000700240#VV12.08015#VV12.08016#16000#Vi ?t#T550L#428.0076#^214#T luyn Olympic ting Anh 12#ng Hip Giang, Hong Ph ng Qunh#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a72tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 12#Luyn tp#Sch c thm#ng Hip Giang#Hong Phng Qunh#H.H#290338## 00609000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020048000490070014000970220004001112210019001150040 01800134008000500152009001100157010000500168011001500173020000800188020001600196 02000110021202000120022302000080023502000140024300500140025703900050027101300070 0276#VV12.08017#VV12.08018#27000#Vi?t#B452D#807#^214#Bi dng hc sinh gii ng vn trung hc c s# Ngc Thng#Q.1#Nhng vn chung#Ti bn ln th 2#^aH .#^aGio dc#2012#^a196tr.^b24cm#Ng vn#Trung hc c s#Ting Vit#Tp lm vn# Vn hc#Sch c thm# Ngc Thng#H.H#290339## 00732000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020037000490070042000860220004001282210024001320040 01800156008000500174009001100179010000500190011001500195015006800210020000800278 02000060028602000080029202000110030002000120031102000140032300500140033700500190 0351039000500370013000700375#VV12.08019#VV12.08020#29000#Vi?t#B452D#807#^214#B i dng hc sinh gii ng vn THCS# Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Th Hi Hu#Q.3 #Dng cho hc sinh lp 7#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a212tr.^b24cm#T n sch ngoi ba: Bi dng hc sinh gii ng vn trung hc c s#Ng vn#Lp 7 #Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm# Ngc Thng#Nguyn Th Hi Hu#H .H#290340## 00779000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020037000490070060000860220004001462210024001500040 01800174008000500192009001100197010000500208011001500213015006800228020000800296 02000060030402000080031002000110031802000120032902000140034100500140035500500230 0369039000500392005001300397013000700410#VV12.08022#VV12.08021#29000#Vi?t#B452D #807#^214#Bi dng hc sinh gii ng vn THCS# Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Th Thanh Huyn, o Tin Thi#Q.4#Dng cho hc sinh lp 8#Ti bn ln th 3#^aH.#^a Gio dc#2012#^a210tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba: Bi dng hc sinh gii ng vn trung hc c s#Ng vn#Lp 8#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm# N gc Thng#Nguyn Th Thanh Huyn#H.H#o Tin Thi#290341## 00773000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020037000490070057000860220004001432210024001470040 01800171008000500189009001100194010000500205011001500210015006800225020000800293 02000060030102000080030702000110031502000120032602000140033800500140035200500200 0366039000500386005001300391013000700404#VV12.08023#VV12.08024#32000#Vi?t#B452D #807#^214#Bi dng hc sinh gii ng vn THCS# Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Th Hng Vn, Phm Th Hu#Q.5#Dng cho hc sinh lp 9#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGi o dc#2012#^a234tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba: Bi dng hc sinh gii ng vn tr ung hc c s#Ng vn#Lp 9#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm# Ngc Thng#Nguyn Th Hng Vn#H.H#Phm Th Hu#290342## 00494000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020016000530070026000690220004000950080005000990090 01100104010000500115011001400120012001600134020000900150020001000159020001400169 006002100183039000500204013000700209#VV12.08026#VV12.08025#30000#Vi?t#E204-I#37 2.21#^214#English I like!#Trnh Ngc Linh Tho dch#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a3 2tr.^b20cm#T sch Thn k#Mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#Trnh Ngc Linh Tho #H.H#290343## 00494000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020016000530070026000690220004000950080005000990090 01100104010000500115011001400120012001600134020000900150020001000159020001400169 006002100183039000500204013000700209#VV12.08027#VV12.08028#30000#Vi?t#E204-I#37 2.21#^214#English I like!#Trnh Ngc Linh Tho dch#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a3 2tr.^b20cm#T sch Thn k#Mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#Trnh Ngc Linh Tho #H.H#290344## 00494000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020016000530070026000690220004000950080005000990090 01100104010000500115011001400120012001600134020000900150020001000159020001400169 006002100183039000500204013000700209#VV12.08029#VV12.08030#30000#Vi?t#E204-I#37 2.21#^214#English I like!#Trnh Ngc Linh Tho dch#T.3#^aH.#^aGio dc#2012#^a3 2tr.^b20cm#T sch Thn k#Mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#Trnh Ngc Linh Tho #H.H#290345## 00503000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020016000530070026000690220004000950080005000990090 01100104010000500115011001400120012001600134020001800150020001000168020001400178 006002100192039000500213013000700218#VV12.08031#VV12.08032#30000#Vi?t#E204-I#37 2.21#^214#English I like!#Trnh Ngc Linh Tho dch#T.4#^aH.#^aGio dc#2012#^a3 2tr.^b20cm#T sch Thn k#Gio dc mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#Trnh Ngc Linh Tho#KVn#290346## 00503000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020016000530070026000690220004000950080005000990090 01100104010000500115011001400120012001600134020001800150020001000168020001400178 006002100192039000500213013000700218#VV12.08033#VV12.08034#30000#Vi?t#E204-I#37 2.21#^214#English I like!#Trnh Ngc Linh Tho dch#T.5#^aH.#^aGio dc#2012#^a3 2tr.^b20cm#T sch Thn k#Gio dc mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#Trnh Ngc Linh Tho#KVn#290347## 00503000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020016000530070026000690220004000950080005000990090 01100104010000500115011001400120012001600134020001800150020001000168020001400178 006002100192039000500213013000700218#VV12.08035#VV12.08036#30000#Vi?t#E204-I#37 2.21#^214#English I like!#Trnh Ngc Linh Tho dch#T.6#^aH.#^aGio dc#2012#^a3 2tr.^b20cm#T sch Thn k#Gio dc mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#Trnh Ngc Linh Tho#KVn#290348## 00648000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510030013000720290024000850070026001090080 00500135009001100140010000500151011001400156020001700170020001800187020000900205 02000150021402000130022902000140024200600210025603900050027701300070028201900050 0289012001600294#VV12.08037#VV12.08038#30000#Vi?t#J102V#398.2#^214#Jack v cy u thn#Truyn tranh#Jack and the beans talk#Trnh Ngc Linh Tho dch#^aH.#^aG io dc#2012#^a29tr.^b20cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn c tch#Truyn tranh#Sch song ng#Trnh Ngc Linh Tho#KVn#290349#Dch#T sch T hn k## 00640000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020015000510030013000660290022000790070026001010080 00500127009001100132010000500143011001400148020001700162020001800179020000900197 02000150020602000130022102000140023400600210024803900050026901900050027401300070 0279012001600286#VV12.08039#VV12.08040#30000#Vi?t#B100C#398.2#^214#Ba ch heo c on#Truyn tranh#The three little pigs#Trnh Ngc Linh Tho dch#^aH.#^aGio dc# 2012#^a29tr.^b20cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn c tch#Tr uyn tranh#Sch song ng#Trnh Ngc Linh Tho#KVn#Dch#290350#T sch Thn k## 00660000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020029000510030013000800290028000930070026001210080 00500147009001100152010000500163011001400168020001700182020001800199020000900217 02000150022602000130024102000140025400600210026803900050028901900050029401300070 0299012001600306#VV12.08041#VV12.08042#30000#Vi?t#C514P#398.2#^214#Cuc phiu l u ca Pinocchio#Truyn tranh#The adventures of Pinocchio#Trnh Ngc Linh Tho d ch#^aH.#^aGio dc#2012#^a29tr.^b20cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Th gi i#Truyn c tch#Truyn tranh#Sch song ng#Trnh Ngc Linh Tho#KVn#Dch#2903 51#T sch Thn k## 00627000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020013000510030013000640290011000770070026000880080 00500114009001100119010000500130011001400135020001700149020001800166020000900184 02000150019302000130020802000140022100600210023503900050025601900050026101300070 0266012001600273#VV12.08043#VV12.08044#30000#Vi?t#C450B#398.2#^214#C b L Lem #Truyn tranh#Cinderella#Trnh Ngc Linh Tho dch#^aH.#^aGio dc#2012#^a29tr.^ b20cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn c tch#Truyn tranh#S ch song ng#Trnh Ngc Linh Tho#KVn#Dch#290352#T sch Thn k## 00681000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020013000560030013000690290019000820070037001010080 00500138009001100143010000500154011001400159020001700173020001800190020000900208 02000150021702000130023202000140024500600210025903900050028001900140028500500090 0299013000700308012001600315#VV12.08045#VV12.08046#30000#Vi?t#N106T#398.209489# ^214#Nng tin c#Truyn tranh#The little mermaid#Andersen ; Trnh Ngc Linh Th o dch#^aH.#^aGio dc#2012#^a29tr.^b20cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#an Mch#Truyn c tch#Truyn tranh#Sch song ng#Trnh Ngc Linh Tho#KVn#Dch an Mch#Andersen#290353#T sch Thn k## 00682000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020015000560030013000710290018000840070037001020080 00500139009001100144010000500155011001400160020001700174020001800191020000900209 02000150021802000130023302000140024600600210026003900050028101900140028600500090 0300012001600309013000700325#VV12.08048#VV12.08047#30000#Vi?t#V314C#398.209489# ^214#Vt con xu x#Truyn tranh#The ugly duckling#Andersen ; Trnh Ngc Linh Th o dch#^aH.#^aGio dc#2012#^a29tr.^b20cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#a n Mch#Truyn c tch#Truyn tranh#Sch song ng#Trnh Ngc Linh Tho#KVn#Dch an Mch#Andersen#T sch Thn k#290354## 00560000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020017000670030053000840070035001370080 00500172009001100177010000500188011001500193020001700208020000900225020000400234 005001000238005001000248039000500258013000700263#VV12.08049#VV12.08050#25000#Vi ?t#107S#895.9221#^214#Ngha Phng#nh sao t nc#Vnh cc danh nhn t Vit theo th th "Vit Trn"#Ngha Phng, Vn Trnh, Nam Thch#^aH.#^aGio dc#201 2#^a132tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vn Trnh#Nam Thch#KVn#290355## 00601000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020050000650070027001150080005001420090 01100147010000500158011001400163020000500177039000500182004001800187021008400205 020001200289020001500301013000700316#VV12.08051#VV12.08052#15500#Vi?t#M458T#510 #^214#Nguyn Mnh Su#100 bi ton vui v trc nghim ch s cm xc EQ#Nguyn M nh Su s.t., b.s.#^aH.#^aGio dc#2012#^a95tr.^b21cm#Ton#KVn#Ti bn ln th 1#Gii thiu 100 bi ton rn luyn t duy ton hc v trc nghim ch s cm x c EQ#Trc nghim#Ch s cm xc#290356## 00739000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020039000640070040001030080005001430090 01100148010000500159011001500164020000500179020001000184006001500194006001300209 03900050022201900050022700400180023202000160025001501250026600600150039101300070 0406#VV12.08053#VV12.08054#45000#Vi?t#C125C#510#^214#Aczel, Amir D.#Cu chuyn hp dn v bi ton Phc-ma#Amir D. Aczel ; Dch: Trn Vn Nhung...#^aH.#^aGio dc#2012#^a175tr.^b21cm#Ton#Truyn k#Trn Vn Nhung# Trung Hu#KVn#Dch#Ti bn ln th 6#Bi ton Phcma#Sch c dch ra ting Vit v in ti Vit Nam v i s ng ca Nh xut bn "Bn bc tng Tm ca s" (New York, Hoa K)#Nguy n Kim Chi#290357## 00623000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020072000540070015001260220004001412210018001450040 01800163008000500181009001100186010000500197011001500202020001200217020000700229 02000080023602000060024402000060025002000140025600500150027003900050028501300070 0290#VV12.08056#VV12.08055#23500#Vi?t#GI-103T#495.17#^214#Gii thch t ng Hn Vit trong sch gio khoa ng vn trung hc c s#Nguyn Cng L#T.1#Dnh cho l p 6, 7#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a147tr.^b21cm#T Hn Vit#T ng #Ng vn#Lp 6#Lp 7#Sch c thm#Nguyn Cng L#KVn#290358## 00623000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020072000540070015001260220004001412210018001450040 01800163008000500181009001100186010000500197011001500202020001200217020000700229 02000080023602000060024402000060025000500150025603900050027101300070027602000140 0283#VV12.08057#VV12.08058#27500#Vi?t#GI-103T#495.17#^214#Gii thch t ng Hn Vit trong sch gio khoa ng vn trung hc c s#Nguyn Cng L#T.2#Dnh cho l p 8, 9#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a175tr.^b21cm#T Hn Vit#T ng #Ng vn#Lp 8#Lp 9#Nguyn Cng L#KVn#290359#Sch c thm## 00754000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820007000408080005000470020043000520080005000950090011001000100005001110110 01400116015003300130021026100163020000800424020001100432020000900443020002400452 039000500476013000700481#VV12.08059#VV12.08060#7500#Vi?t#QU600C#372.12#^214#Quy ch tuyn sinh trung cp chuyn nghip#^aH.#^aGio dc#2012#^a68tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu nhng quy nh v tuyn sinh trung cp ch uyn nghip bao gm: t chc, nhim v v quyn hn ca trng trong cng tc tu yn sinh, cc quy nh c th v cng tc tuyn sinh, tuyn chn v triu tp th sinh trng tuyn, khen thng v x l vi phm#Qui ch#Tuyn sinh#Vit Nam#Tru ng cp chuyn nghip#KVn#290360## 00743000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020067000530070055001200080005001750090011001800100 00500191011001500196021014100211020000900352020001100361020000900372020002400381 039000500405005001800410005001800428013000700446#VV12.08061#VV12.08062#28000#Vi ?t#NH556#372.12#^214#Nhng iu cn bit v tuyn sinh trung cp chuyn nghip nm 2012#S.t., tuyn chn: Nguyn Tin Cng, Nghim nh Thng#^aH.#^aGio dc# 2012#^a351tr.^b21cm#Gii thiu thng tin k hoch v ch tiu d kin tuyn sinh trung cp chuyn nghip nm 2012 khi trng trung ng, khi trng a phng #Gio dc#Tuyn sinh#Vit Nam#Trung cp chuyn nghip#KVn#Nguyn Tin Cng#Ngh im nh Thng#290361## 00818000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020045000490070098000940220004001920040018001960080 00500214009001100219010000500230011001500235020000800250020001200258020001400270 02000200028402000140030400500130031800500170033100500160034800500160036400500200 0380005001600400005001600416039000500432013000700437#VV12.08063#VV12.08064#45000 #Vi?t#T527T#807#^214#Tuyn tp bi v bi vn ngh lun x hi#Trn nh S, Phm Th Vn Anh, L Th Ngc nh... ; Tuyn chn: Nguyn Vn Tng, Thn Phng Thu#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a239tr.^b24cm#Bi vn#Tp lm v n#Vn ngh lun#Ph thng trung hc#Sch c thm#Trn nh S#Phm Th Vn Anh #L Th Ngc nh#Nguyn Vn Bnh#Nguyn Th Bch Du#Nguyn Vn Tng#Thn Phng Thu#KVn#290362## 00806000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020038000490070096000870220004001830040018001870080 00500205009001100210010000500221011001500226020000800241020001200249020001400261 02000200027502000140029500500130030900500140032200500170033600500160035300500190 0369005001600388005001600404039000500420013000700425#VV12.08065#VV12.08066#45000 #Vi?t#T527T#807#^214#Tuyn tp bi vn ngh lun x hi#Trn nh S, Hong Lan Anh, Phm Th Vn Anh... ; Tuyn chn: Nguyn Vn Tng, Thn Phng Thu#T.2# Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a231tr.^b24cm#Bi vn#Tp lm vn#Vn ng h lun#Ph thng trung hc#Sch c thm#Trn nh S#Hong Lan Anh#Phm Th V n Anh#Nguyn Vn Bnh#Phm Th Ngc Dip#Nguyn Vn Tng#Thn Phng Thu#KVn#29 0363## 00605000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020045000540030029000990070010001280220004001380040 01800142008000500160009001100165010000500176011001500181020000900196020001400205 020001600219020002000235020001400255005001000269039000500279013000700284#VV12.08 068#VV12.08067#27500#Vi?t#C101B#516.0076#^214#Cc bi ton hnh hc hay c nhi u cch gii#Dng cho hc sinh THCS, THPT#Nguyn #T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^a Gio dc#2012#^a199tr.^b24cm#Hnh hc#Gii bi ton#Trung hc c s#Ph thng tr ung hc#Sch c thm#Nguyn #KVn#290364## 00605000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020045000540030029000990070010001280220004001380040 01800142008000500160009001100165010000500176011001500181020000900196020001400205 020001600219020002000235020001400255005001000269039000500279013000700284#VV12.08 069#VV12.08070#26000#Vi?t#C101B#516.0076#^214#Cc bi ton hnh hc hay c nhi u cch gii#Dng cho hc sinh THCS, THPT#Nguyn #T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^a Gio dc#2012#^a187tr.^b24cm#Hnh hc#Gii bi ton#Trung hc c s#Ph thng tr ung hc#Sch c thm#Nguyn #KVn#290365## 00738000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020034000640030041000980070020001390080 00500159009001100164010000500175011001400180015005400194021015600248020001300404 020001000417039000500427020000900432013000700441#VV12.08071#VV12.08072#10000#Vi ?t#250C#551#^214#Nguyn Th My# cng bi ging a cht hc 1#Ti liu dng cho sinh vin ngnh a l#Nguyn Th My b.s.#^aH.#^aGio dc#2012#^a55tr.^b24 cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc S phm#Trnh by cu to, cc tnh cht vt l - ho hc ca tri t; cc qu trnh a cht ni sinh; cc qu trnh a cht ngoi sinh; cc thuyt a kin to#a cht hc#Bi ging#KVn # cng#290366## 00993000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050019000540020054000730030048001270070057001750080 00500232009001100237010000500248011001500253015005400268021021900322020001200541 02000070055302000100056003900050057000500190057502000130059402000090060702000090 0616005001100625013000700636#VV12.08073#VV12.08074#19000#Vi?t#250C#330.9597#^2 14#Dng Qunh Phng# cng bi ging a l kinh t - x hi Vit Nam 2#Ti liu dng cho sinh vin chuyn ngnh a l#B.s.: Dng Qunh Phng, Nguyn Xu n Trng, V Nh Vn#^aH.#^aGio dc#2012#^a103tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc S phm#Trnh by nhng vn l lun v thc tin s ph n vng ho lnh th Vit Nam theo cc vng kinh t - x hi; h thng cc vng kinh t - x hi Vit Nam; quan im v chin lc pht trin ca Vit Nam n nm 2020#a kinh t#X hi#Bi ging#KVn#Nguyn Xun Trng#Vng kinh t# c ng#Vit Nam#V Nh Vn#290367## 00699000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020028000650070016000930220004001092210 03000113004001800143008000500161009001100166010000500177011001500182021012400197 020001600321020000900337020001100346039000500357013000700362005001600369#VV12.08 075#VV12.08076#25500#Vi?t#301L#910#^214#Nguyn Phi Hnh#a l t nhin cc l c a#Nguyn Phi Hnh#T.1#Lc a Phi v lc a - u#Ti bn ln th 4#^aH.#^ aGio dc#2012#^a200tr.^b24cm#Trnh by nhng c im t nhin, c im dn c , x hi v cc khu vc a l t nhin ca lc a Phi v lc a - u#a l t nhin#Th gii#Gio trnh#KVn#290368#Nguyn Phi Hnh## 00899000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020028000650070016000930220004001092210 09300113004001800206008000500224009001100229010000500240011001500245021026100260 020001600521020000900537020001100546039000500557013000700562005001600569#VV12.08 077#VV12.08078#23000#Vi?t#301L#910#^214#Nguyn Phi Hnh#a l t nhin cc l c a#Nguyn Phi Hnh#T.2#Lc a Bc M, lc a Nam M, lc a Nam Cc, lc a xtrylia v cc o chu i Dng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a 180tr.^b24cm#Trnh by cc nhn t hnh thnh t nhin, nhng c im t nhin, c im dn c, x hi v tnh hnh s dng ti nguyn thin nhin cc khu vc a l t nhin ca lc a Bc M, lc a Nam M, lc a Nam Cc, lc a x trylia v cc o chu i Dng#a l t nhin#Th gii#Gio trnh#KVn#29036 9#Nguyn Phi Hnh## 00728000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050014000540020036000680030037001040070014001410080 00500155009001100160010000500171011001500176021015200191020001800343020000800361 039000500369004001800374020001100392013000700403020001600410#VV12.08079#VV12.080 80#35000#Vi?t#GI-108T#372.21#^214#Phm Th Chu#Gio trnh qun l gio dc mm non#Dnh cho h cao ng s phm mm non#Phm Th Chu#^aH.#^aGio dc#2012#^a1 63tr.^b24cm#Trnh by nhng vn chung v qun l gio dc, nghip v qun l trng mm non, gio vin mm non v cng tc qun l nhm lp trong trng mm non#Gio dc mu gio#Qun l#KVn#Ti bn ln th 3#Gio trnh#290370#Trng m u gio## 00899000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050018000540020043000720030037001150070018001520080 00500170009001100175010000500186011001500191021028800206020001800494020001000512 039000500522004001800527020001100545020001300556020000900569013000700578#VV12.08 082#VV12.08081#39000#Vi?t#GI-108T#372.21#^214#inh Th Kim Thoa#Gio trnh nh gi trong gio dc mm non#Dnh cho h cao ng s phm mm non#inh Th Kim Th oa#^aH.#^aGio dc#2012#^a198tr.^b24cm#Trnh by mt s vn chung v nh gi trong gio dc mm non. Ni dung nh gi cht lng c s gio dc, chng tr nh gio dc, hot ng ngh nghip ca gio vin v s pht trin tm l ca tr trong gio dc mm non. Gii thiu cng c o lng v nh gi s pht trin c a tr#Gio dc mu gio#Gio vin#KVn#Ti bn ln th 3#Gio trnh#Chng trn h#nh gi#290371## 00938000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050020000540020073000740030037001470070020001840080 00500204009001100209010000500220011001500225021031600240020001800556020001300574 039000500587004001800592020000800610020001100618013000700629#VV12.08083#VV12.080 84#38000#Vi?t#GI-108T#372.21#^214#Nguyn Th Thu Hin#Gio trnh pht trin v t chc thc hin chng trnh gio dc mm non#Dnh cho h cao ng s phm mm non#Nguyn Th Thu Hin#^aH.#^aGio dc#2012#^a194tr.^b24cm# cp mt s cch tip cn c bn v hnh thc thit k chng trnh gio dc mm non. Lp k hoc h t chc thc hin chng trnh. T chc cc hot ng tch hp theo ch . X y dng mi trng gio dc trong trng mm non. Mc ch, ni dung v phng ph p nh gi vic thc hin chng trnh gio dc mm non#Gio dc mu gio#Chn g trnh#KVn#Ti bn ln th 2#o to#Gio trnh#290372## 00897000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020041000660070020001070080005001270090 01100132010000500143011001500148015005400163021033700217020001200554020001000566 020001000576039000500586020000900591013000700600#VV12.08085#VV12.08086#25000#Vi ?t#250C#330.1#^214#Nguyn Th Mo# cng bi ging kinh t hc i cng#Nguy n Th Mo b.s.#^aH.#^aGio dc#2012#^a154tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Thi Nguy n. Trng i hc S phm#Trnh by nhng kin thc c bn kinh t hc v nn ki nh t; cu, cung v th trng; l thuyt v hnh vi ngi tiu dng; hnh vi c a doanh nghip; cc cu trc th trng; o lng sn lng quc gia; tng cung, tng cu v chnh sch ti kho; tin t v chnh sch tin t; tht nghip v lm pht; kinh t v m ca nn kinh t m#Kinh t hc#L thuyt#Bi ging#KVn# cng#290373## 00705000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020040000670070021001070080005001280090 01100133010000500144011001400149015005400163021014600217020001100363020001000374 020001000384039000500394020000900399013000700408#VV12.08087#VV12.08088#14000#Vi ?t#250C#155.3#^214#Trnh Th Thun# cng bi ging tm l hc gii tnh#Trn h Th Thun b.s.#^aH.#^aGio dc#2012#^a71tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Thi Nguy n. Trng i hc S phm#Trnh by nhng vn chung ca tm l hc gii tnh; mt s c im tm l gii; khi nim v nhng vn tnh yu v tnh dc tro ng tnh yu#Tm l hc#Gii tnh#Bi ging#KVn# cng#290374## 00800000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050019000490020059000680070042001270080005001690090 01100174010000500185011001400190015005400204021016600258020001000424020001700434 020001000451039000500461005001600466020000900482013000700491#VV12.08089#VV12.080 90#14000#Vi?t#250C#428#^214#ng Th Thu Hng# cng bi ging ting Anh ch uyn ngnh th dc th thao#B.s.: ng Th Thu Hng, Nguyn Th Khen#^aH.#^aGi o dc#2012#^a79tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc S phm#C ung cp nhng kin thc v chuyn ngnh th dc th thao bng ting Anh, t vng , cu trc ng php cn bn... v rn luyn k nng c, lm bi tp, ghi nh t mi#Ting Anh#Th dc th thao#Bi ging#KVn#Nguyn Th Khen# cng#290375## 00721000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050012000490020040000610030051001010070017001520080 00500169009001100174010000500185011001400190015005400204021010900258020001100367 020001000378020001000388039000500398020000900403013000700412#VV12.08091#VV12.080 92#15000#Vi?t#250C#150#^214#Qun Th L# cng bi ging tm l hc nhn th c#Ti liu dng cho sinh vin khoa tm l - gio dc#Qun Th L b.s.#^aH.#^aGi o dc#2012#^a75tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc S phm#T rnh by nh ngha, c im v ni dung cc quy lut ca cm gic, tri gic, t duy, tng tng, tr nh#Tm l hc#Nhn thc#Bi ging#KVn# cng#290376# # 00741000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020065000600070016001250080005001410090 01100146010000500157011001400162015005400176021012900230020000700359020002200366 020001000388039000500398020002000403020000900423013000700432#VV12.08093#VV12.080 94#11000#Vi?t#250C#910#^214# Vn Ho# cng bi ging phng php dy hc a l trng ph thng# Vn Ho b.s.#^aH.#^aGio dc#2012#^a59tr.^b24cm#TT S ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc S phm#Trnh by mc tiu chng tr nh, phng php ging dy, phng tin dy hc, cu trc v ni dung chng trn h a l 10, 11, 12#a l#Phng php ging dy#Bi ging#KVn#Ph thng trung hc# cng#290377## 01019000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050021000520020091000730070026001640080005001900090 01100195010000500206011001500211015005400226021035500280020001800635020000900653 020001000662039000500672020002200677020001100699013000700710#VV12.08095#VV12.080 96#19000#Vi?t#250C#372.21#^214#L Th Thng Thng# cng bi ging l lun v phng php hng dn tr lm quen vi mi trng xung quanh#L Th Thng T hng b.s.#^aH.#^aGio dc#2012#^a111tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Tr ng i hc S phm#Trnh by nhng vn l lun chung v vai tr ca tri th c i vi s pht trin ca tr em, cc yu t nh hng n s pht trin ca t r em, quy trnh v c im lnh hi tri thc ca tr. Ni dung hng dn tr l m quen vi mi trng xung. Cc phng php, phng tin, hnh thc t chc ho t ng hng dn tr lm quen vi mi trng xung quanh#Gio dc mu gio# c ng#Bi ging#KVn#Phng php ging dy#Mi trng#290378## 00829000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020025000630070042000880080005001300090 01100135010000500146011001500151021035000166020000800516020000800524005001900532 039000500551013000700556#VV12.08097#VV12.08098#40000#Vi?t#T450C#657#^214#Nguyn T Tm#T chc cng tc k ton#Nguyn T Tm (ch.b.), Nguyn Th Kim Chi#^aH.# ^aGio dc#2012#^a166tr.^b24cm#Nhng vn chung v t chc cng tc k ton tr ong doanh nghip. M hnh t chc b my k ton. T chc cng tc k ton theo giai on. T chc cng tc k ton cc yu t u vo. T chc cng tc k ton vn bng tin, chi ph sn xut v tiu th. T chc k ton giai on u thn h lp doanh nghip v k ton doanh nghip gii th, ph sn#T chc#K ton#Ngu yn Th Kim Chi#KVn#290379## 00790000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050012000490020040000610030041001010070017001420080 00500159009001100164010000500175011001400180015005400194021021100248020001000459 020000900469020001000478039000500488013000700493#VV12.08099#VV12.08100#10000#Vi ?t#250C#428#^214#Mai Vn Cn# cng bi ging ting Anh hc phn 1#Ti liu d ng cho sinh vin ngnh a l#Mai Vn Cn b.s.#^aH.#^aGio dc#2012#^a58tr.^b24 cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc S phm#Hng dn cch dng th ca ng t, b sung t vng chuyn ngnh v lun tp k nng nghe, ni, c, v it; nhng mu cu c bn rn k nng giao tip, k nng lm vic theo nhm v t hi ng x trc tp th#Ting Anh# cng#Bi ging#KVn#290380## 00911000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020047000670030041001140070038001550080 00500193009001100198010000500209011001400214015005400228021022000282020001600502 02000090051802000100052703900050053702000100054202000110055200500150056301300070 0578#VV12.08101#VV12.08102#11000#Vi?t#250C#551.5#^214#Nguyn Th Hng# cng bi ging a l t nhin i cng 2#Ti liu dng cho sinh vin ngnh a l# B.s.: Nguyn Th Hng, Nguyn Th My#^aH.#^aGio dc#2012#^a55tr.^b24cm#TTS gh i: i hc Thi Nguyn. Trng i hc S phm#Trnh by thnh phn v cu trc ca kh quyn; bc x v nhit ; kh p v gi; nc trong kh quyn; thi ti t v kh hu. Gii thiu cc thnh phn nc trn lc a, nc trong cc bin v i dng ca thu quyn#a l t nhin# cng#Bi ging#KVn#Kh quyn#Thu quyn#Nguyn Th My#290381## 00846000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050010000490020038000590030041000970070015001380080 00500153009001100158010000500169011001400174015005400188021027400242020000900516 020000900525020001000534039000500544013000700549#VV12.08103#VV12.08104#11000#Vi ?t#250C#526#^214# V Sn# cng bi ging trc a i cng#Ti liu dng cho sinh vin ngnh a l# V Sn b.s.#^aH.#^aGio dc#2012#^a55tr.^b24cm#TT S ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc S phm#Trnh by kin thc chung v trc a; thc thp v phng php o chiu di bng thc thp; my thu chun v phng php o cao hnh hc; my kinh v, cng dng ca my kinh v trong tr c a; ng dng h thng nh v ton cu trong trc a; o chi tit v v bn h #Trc a# cng#Bi ging#KVn#290382## 00867000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050020000530020060000730070020001330040018001530080 00500171009001100176010000500187011001500192021027400207020002200481020000900503 039000500512020000800517020001800525020001500543013000700558#VV12.08105#VV12.081 06#40000#Vi?t#PH561P#372.21#^214#H Nguyn Kim Giang#Phng php t chc hot ng lm quen vi tc phm vn hc#H Nguyn Kim Giang#Ti bn ln th 5#^aH.#^aG io dc#2012#^a231tr.^b24cm#Trnh by cc nguyn tc, hnh thc v phng php t chc cc hot ng lm quen vi tc phm vn hc trng mm non nh: hot ng c truyn cho tr nghe, hot ng dy tr k li truyn, c th, dy tr c thuc th din cm, c thuc ca dao, tc ng, ng kch...#Phng php ging dy#Tc phm#KVn#Vn hc#Gio dc mu gio#Sch gio vin#290383## 00885000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050021000530020075000740070021001490040018001700080 00500188009001100193010000500204011001500209021034200224020001200566020000600578 020001100584039000500595013000700600#VV12.08107#VV12.08108#28000#Vi?t#NGH250T#8 95.1#^214#Nguyn Th Mai Chanh#Ngh thut t s ca L Tn qua hai tp truyn ng n Go tht v Bng hong#Nguyn Th Mai Chanh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc #2012#^a203tr.^b24cm#Tm hiu cc thnh phn c bn ca ngh thut t s. Vn d ng l thuyt t s hc hin i tip cn truyn ngn L Tn nhm lm ni bt gi tr t tng v ngha ca cc tc phm. Thng qua vic tm hiu s i mi m hnh t s ca truyn ngn L Tn khng nh nhng ng gp ca nh vn tron g tin trnh pht trin vn hc Trung Quc#Truyn ngn#T s#Trung Quc#KVn#290 384## 00709000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020047000520070051000990220004001500040018001540080 00500172009001100177010000500188011001500193012005000208020001200258020000800270 02000120027802000140029002000090030402000140031300500160032700500160034303900050 0359013000700364#VV12.08109#VV12.08110#22000#Vi?t#T527T#372.62#^214#Tuyn tp bi v bi vn miu t, k chuyn#Tuyn chn, b.s.: Nguyn Vn Tng, Thn Ph ng Thu#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a128tr.^b21cm#T sch Vn hc v Tui tr dnh cho cp tiu hc#Tp lm vn#Bi vn#Vn miu t#Vn k chuyn #Tiu hc#Sch c thm#Nguyn Vn Tng#Thn Phng Thu#KVn#290385## 00655000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050011000550020031000660070011000970220004001082210 02800112004001800140008000500158009001100163010000500174011001400179012005000193 02000080024302000040025102000090025502000150026402000150027903900050029401300070 0299005001100306#VV12.08111#VV12.08112#22000#Vi?t#K250C#959.70092#^214#L Vn L an#K chuyn lch s cho tui th#L Vn Lan#T.1#Chuyn cc v vua nc Vit#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a96tr.^b21cm#T sch Vn hc v Tui tr d nh cho cp tiu hc#Lch s#Vua#Vit Nam#Truyn lch s#Sch thiu nhi#KVn#2903 86#L Vn Lan## 00543000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490070011000690040018000800080005000980090 01100103010000500114011001500119020000800134020000600142020001200148020001400160 020001300174005001100187039000500198020001100203020000800214013000700222#VV12.08 113#VV12.08114#30000#Vi?t#H428#807#^214#Hi - p ng vn 6#ng Thim#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a179tr.^b21cm#Ng vn#Lp 6#Tp lm vn#Sch c thm#Sch hi p#ng Thim#KVn#Ting Vit#Vn hc#290387## 00543000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490070011000690040018000800080005000980090 01100103010000500114011001500119020000800134020000600142020001200148020001400160 020001300174005001100187039000500198020001100203020000800214013000700222#VV12.08 115#VV12.08116#31000#Vi?t#H428#807#^214#Hi - p ng vn 7#ng Thim#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a191tr.^b21cm#Ng vn#Lp 7#Tp lm vn#Sch c thm#Sch hi p#ng Thim#KVn#Ting Vit#Vn hc#290388## 00543000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490070011000690040018000800080005000980090 01100103010000500114011001500119020000800134020000600142020001200148020001400160 020001300174005001100187039000500198020001100203020000800214013000700222#VV12.08 118#VV12.08117#32500#Vi?t#H428#807#^214#Hi - p ng vn 8#ng Thim#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a182tr.^b21cm#Ng vn#Lp 8#Tp lm vn#Sch c thm#Sch hi p#ng Thim#KVn#Ting Vit#Vn hc#290389## 00543000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490070011000690040018000800080005000980090 01100103010000500114011001500119020000800134020000600142020001200148020001400160 020001300174005001100187039000500198020001100203020000800214013000700222#VV12.08 119#VV12.08120#39500#Vi?t#H428#807#^214#Hi - p ng vn 9#ng Thim#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a251tr.^b21cm#Ng vn#Lp 9#Tp lm vn#Sch c thm#Sch hi p#ng Thim#KVn#Ting Vit#Vn hc#290390## 00829000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510070060000850040018001450080005001630090 01100168010000500179011001500184021012500199020001100324020000600335020002200341 02000150036302000130037800500190039100500150041000500130042500500160043800500130 0454039000500467013000700472#VV12.08121#VV12.08122#26000#Vi?t#H428#372.6#^214# Hi - p v dy hc ting Vit 4#Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Hong Ho Bnh, Vit Hng...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a239tr.^b21cm#Gm cc cu hi v gii p v phng php ging dy mn ting Vit; yu cu v kin thc, k nng i vi hc sinh lp 4...#Ting Vit#Lp 4#Phng php ging dy#Sch gi o vin#Sch hi p#Nguyn Minh Thuyt#Hong Ho Bnh# Vit Hng#Trn Mnh H ng#o Tin Thi#KVn#290391## 00839000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510070063000850040018001480080005001660090 01100171010000500182011001500187021012500202020001100327020000600338020002200344 02000150036602000130038100500190039400500150041300500160042800500180044400500150 0462039000500477013000700482#VV12.08123#VV12.08124#26000#Vi?t#H428#372.6#^214# Hi - p v dy hc ting Vit 5#Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Hong Ho Bnh, Tr n Mnh Hng...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a239tr.^b21cm#Gm cc c u hi v gii p v phng php ging dy mn ting Vit, yu cu v kin thc , k nng i vi hc sinh lp 5...#Ting Vit#Lp 5#Phng php ging dy#Sch gio vin#Sch hi p#Nguyn Minh Thuyt#Hong Ho Bnh#Trn Mnh Hng#Nguyn Th Ly Kha#Phan Hng Lin#KVn#290392## 00566000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200100 00288080005000380020010000430070054000530220004001070080005001110090011001160100 00500127011001400132015003300146020001700179020000900196020001500205005001000220 005001700230005001700247039000500264013000700269#VV12.08125#8500#Vi?t#T306H#372 .65951#^214#Ting Hoa#Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Nguyn Quc Siu#Q.1# ^aH.#^aGio dc#2012#^a95tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch gio khoa#Trn Tiu#Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#KVn#29 0393## 00597000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200100 00288080005000380020010000430070054000530220004001070040019001110080005001300090 01100135010000500146011001400151015003300165020001700198020000900215020001500224 005001000239005001700249005001700266039000500283013000700288#VV12.08126#7700#Vi ?t#T306H#372.65951#^214#Ting Hoa#Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Nguyn Qu c Siu#Q.3#Ti bn ln th 16#^aH.#^aGio dc#2012#^a72tr.^b21cm#TTS ghi: B G io dc v o to#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch gio khoa#Trn Tiu#Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#KVn#290394## 00599000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200100 00288080005000380020010000430070054000530220005001070040019001120080005001310090 01100136010000500147011001500152015003300167020001700200020000900217020001500226 005001000241005001700251005001700268039000500285013000700290#VV12.08127#9500#Vi ?t#T306H#372.65951#^214#Ting Hoa#Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Nguyn Qu c Siu#Q.10#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2012#^a118tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch gio khoa#Trn Tiu#Lu Thn h Nguyn#Nguyn Quc Siu#KVn#290395## 00637000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020018000440030013000620070063000750080005001380090011001430100 00500154011001400159012006300173020001800236020000900254020001300263020001400276 005001200290005000900302005001200311039000500323013000700328#VV12.08128#10000#V i?t#CH303V#895.9223#^214#Chic v ca nhm#Truyn tranh#Tranh, li Vit: Nguyn Minh, Kim Dung ; Li Chm: Lu Vn o#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#T tru yn tranh song ng Vit - Chm. Ch Th gii loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Minh#Kim Dung#Lu Vn o#KVn#290396## 00638000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430030013000610070064000740080005001380090011001430100 00500154011001400159012006300173020001800236020000900254020001300263020001400276 005001200290005000900302005001300311039000500324013000700329#VV12.08129#10000#V i?t#M515N#895.9223#^214#Mui nhp di kh#Truyn tranh#Tranh, li Vit: Nguyn M inh, Kim Dung ; Li Chm: L Minh Tri#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#T tru yn tranh song ng Vit - Chm. Ch Th gii loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Minh#Kim Dung#L Minh Tri#KVn#290397## 00634000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020016000430030013000590070063000720080005001350090011001400100 00500151011001400156012006300170020001800233020000900251020001300260020001400273 005001200287005000900299005001200308039000500320013000700325#VV12.08130#10000#V i?t#T113K#895.9223#^214#Tc k chy thi#Truyn tranh#Tranh, li Vit: Nguyn Min h, Kim Dung ; Li Chm: Lu Vn o#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#T truyn tranh song ng Vit - Chm. Ch Th gii loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam #Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Minh#Kim Dung#Lu Vn o#KVn#290398## 00637000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020016000440030013000600070064000730080005001370090011001420100 00500153011001400158012006300172020001800235020000900253020001300262020001400275 005001200289005000900301005001300310039000500323013000700328#VV12.08131#10000#V i?t#NG551N#895.9223#^214#Nga non hu #Truyn tranh#Tranh, li Vit: Nguyn Mi nh, Kim Dung ; Li Chm: L Minh Tri#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#T truy n tranh song ng Vit - Chm. Ch Th gii loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit N am#Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Minh#Kim Dung#L Minh Tri#KVn#290399## 00640000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020016000430030013000590070066000720080005001380090011001430100 00500154011001400159012006300173020001800236020000900254020001300263020001400276 005001200290005000900302005001500311039000500326013000700331#VV12.08132#10000#V i?t#L551L#895.9223#^214#La lm nhc s#Truyn tranh#Tranh, li Vit: Nguyn Min h, Kim Dung ; Li Chm: Kinh Duy Trnh#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#T tru yn tranh song ng Vit - Chm. Ch Th gii loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Minh#Kim Dung#Kinh Duy Trnh#KVn#290400## 00641000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020016000440030013000600070066000730080005001390090011001440100 00500155011001400160012006300174020001800237020000900255020001300264020001400277 005001200291005000900303005001500312039000500327013000700332#VV12.08133#10000#V i?t#QU103V#895.9223#^214#Qui vt tn m#Truyn tranh#Tranh, li Vit: Nguyn Mi nh, Kim Dung ; Li Chm: Kinh Duy Trnh#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#T tr uyn tranh song ng Vit - Chm. Ch Th gii loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Minh#Kim Dung#Kinh Duy Trnh#KVn#290401# # 00639000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020018000440030013000620070064000750080005001390090011001440100 00500155011001400160012006300174020001800237020000900255020001300264020001400277 005001200291005000900303005001300312039000500325013000700330#VV12.08134#10000#V i?t#C450-O#895.9223#^214#C ong li bing#Truyn tranh#Tranh, li Vit: Nguyn Minh, Kim Dung ; Li Chm: L Minh Tri#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#T tr uyn tranh song ng Vit - Chm. Ch Th gii loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Minh#Kim Dung#L Minh Tri#KVn#290402## 00638000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020016000430030013000590070065000720080005001370090011001420100 00500153011001400158012006300172020001800235020000900253020001300262020001400275 005001200289005000900301005001400310039000500324013000700329#VV12.08135#10000#V i?t#S428X#895.9223#^214#Si xm tham n#Truyn tranh#Tranh, li Vit: Nguyn Min h, Kim Dung ; Li Chm: Qua nh Lang#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#T truy n tranh song ng Vit - Chm. Ch Th gii loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit N am#Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Minh#Kim Dung#Qua nh Lang#KVn#290403## 00643000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020021000430030013000640070065000770080005001420090011001470100 00500158011001400163012006300177020001800240020000900258020001300267020001400280 005001200294005000900306005001400315039000500329013000700334#VV12.08136#10000#V i?t#V207L#895.9223#^214#Vt lm lnh cu ho#Truyn tranh#Tranh, li Vit: Nguy n Minh, Kim Dung ; Li Chm: Qua nh Lang#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#T truyn tranh song ng Vit - Chm. Ch Th gii loi vt#Vn hc thiu nhi#V it Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Minh#Kim Dung#Qua nh Lang#KVn#29040 4## 00639000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020015000440030013000590070064000720080005001360090011001410100 00500152011001400157012006300171020001800234020000900252020001300261005001200274 005000900286005001300295039000800308013000700316020001400323#VV12.08137#10000#V i?t#NH460L#895.9223#^214#Nh li m dn#Truyn tranh#Tranh, li Vit: Nguyn Min h, Kim Dung ; Li Chm: L Minh Tri#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#T truy n tranh song ng Vit - Chm. Ch Th gii loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Na m#Truyn tranh#Nguyn Minh#Kim Dung#L Minh Tri#P.Nhung#290405#Sch song ng## 00614000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020010000430030013000530290024000660070037000900080005001270090 01100132010000500143011001400148012006200162020001800224020000900242020001300251 020001400264006000900278006001000287039000800297013000700305#VV12.08138#14000#V i?t#G100V#895.9223#^214#G v co#Truyn tranh#The rooster and the fox#S.t., bi n dch: Ngn Chi, Ngc Hin#^aH.#^aGio dc#2011#^a19tr.^b24cm#T Truyn tranh s ong ng Vit - Anh. Ch Th gii loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn t ranh#Sch song ng#Ngn Chi#Ngc Hin#P.Nhung#290406## 00616000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020017000430030013000600290019000730070037000920080005001290090 01100134010000500145011001400150012006200164020001800226020000900244020001300253 020001400266006000900280006001000289039000800299013000700307#VV12.08139#14000#V i?t#B100N#895.9223#^214#Ba ngi bn tt#Truyn tranh#Three good friends#S.t., b in dch: Ngn Chi, Ngc Hin#^aH.#^aGio dc#2011#^a23tr.^b24cm#T Truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch Th gii loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Ngn Chi#Ngc Hin#P.Nhung#290407## 00622000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020021000440030013000650290020000780070037000980080005001350090 01100140010000500151011001400156012006200170020001800232020000900250020001300259 020001400272006000900286006001000295039000800305013000700313#VV12.08140#14000#V i?t#CH500C#895.9223#^214#Ch c nga ng yu#Truyn tranh#The lovely seahorse#S .t., bin dch: Ngn Chi, Ngc Hin#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#T Truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch Th gii loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam# Truyn tranh#Sch song ng#Ngn Chi#Ngc Hin#P.Nhung#290408## 00633000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020023000430030013000660290030000790070037001090080005001460090 01100151010000500162011001400167012006200181020001800243020000900261020001300270 020001400283006000900297006001000306039000800316013000700324#VV12.08141#14000#V i?t#R103C#895.9223#^214#Ri c v by chim con#Truyn tranh#The otter and the yo ung birds#S.t., bin dch: Ngn Chi, Ngc Hin#^aH.#^aGio dc#2011#^a19tr.^b24c m#T Truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch Th gii loi vt#Vn hc thiu nh i#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Ngn Chi#Ngc Hin#P.Nhung#290409## 00620000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430030013000630290020000760070037000960080005001330090 01100138010000500149011001400154012006200168020001800230020000900248020001300257 020001400270006000900284006001000293039000800303013000700311#VV12.08142#14000#V i?t#V314C#895.9223#^214#Vt con nghch ngm#Truyn tranh#The tricky duckling#S.t ., bin dch: Ngn Chi, Ngc Hin#^aH.#^aGio dc#2011#^a23tr.^b24cm#T Truyn t ranh song ng Vit - Anh. Ch Th gii loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tr uyn tranh#Sch song ng#Ngn Chi#Ngc Hin#P.Nhung#290410## 00822000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020024000510070043000750080005001180090011001230100 00500134011001400139012004400153021020500197020002100402020002000423020001500443 005001500458005001400473039000800487013000700495004001800502#VV12.08143#VV12.081 44#15000#Vi?t#M551C#551.5#^214#Ma, cu vng, sm chp#Li: o Thnh Hng ; Tr anh: Bi c Khim#^aH.#^aGio dc#2012#^a35tr.^b24cm#T nhin, v tr v quan n im ca ngi xa#Gm cc truyn thuyt v s tch ca ngi xa sng tc gi i thch nhng iu b n ca cc hin tng t nhin nh: ma, cu vng, sm, ch p km theo nhng li gii thch ca cc nh khoa hc ngy nay#Khoa hc thng t hc#Hin tng t nhin#Sch thiu nhi#o Thnh Hng#Bi c Khim#P.Nhung#2904 11#Ti bn ln th 1## 00874000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020046000380070043000840080005001270090011001320100005001430110 01400148012004400162021021700206020002100423020000900444020002000453020001500473 005001500488005001400503039000800517020001000525013000700535004001800542#VV12.08 145#16000#Vi?t#M118T#523#^214#Mt tri, m ti v cc hin tng nht thc#Li : o Thnh Hng ; Tranh: Bi c Khim#^aH.#^aGio dc#2012#^a43tr.^b24cm#T nh in, v tr v quan nim ca ngi xa#Gm cc cu chuyn thn thoi v c tch ca ngi xa sng tc gii thch nhng b n ca cc hin tng t nhin nh : mt tri, m ti v hin tng nht thc, km theo nhng li gii thch ca c c nh khoa hc#Khoa hc thng thc#Mt tri#Hin tng t nhin#Sch thiu nhi #o Thnh Hng#Bi c Khim#P.Nhung#Nht thc#290412#Ti bn ln th 1## 00905000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020048000380070043000860080005001290090011001340100005001450110 01400150012004400164021022700208020002100435020001000456020001500466005001500481 00500140049603900080051002000040051802000200052201300070054202000120054900400180 0561#VV12.08146#15000#Vi?t#M118T#523#^214#Mt trng, cc v sao v hin tng n guyt thc#Li: o Thnh Hng ; Tranh: Bi c Khim#^aH.#^aGio dc#2012#^a27t r.^b24cm#T nhin, v tr v quan nim ca ngi xa#Gm cc cu chuyn thn tho i v c tch ca ngi xa sng tc gii thch nhng b n ca cc hin tn g t nhin nh: mt trng, cc v sao v cc hin tng nguyt thc, km theo nh ng li gii thch ca cc nh khoa hc#Khoa hc thng thc#Mt trng#Sch thi u nhi#o Thnh Hng#Bi c Khim#P.Nhung#Sao#Hin tng t nhin#290413#Nguyt thc#Ti bn ln th 1## 00788000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200040 00318080005000350020018000400070043000580080005001010090011001060100005001170110 01400122012004400136021020800180020002100388020001200409020001500421005001500436 005001400451039000800465013000700473004001800480#VV12.08147#15000#Vi?t#GI-100# 523#^214#Gia nh mt tri#Li: o Thnh Hng ; Tranh: Bi c Khim#^aH.#^aGi o dc#2012#^a31tr.^b24cm#T nhin, v tr v quan nim ca ngi xa#Gm cc cu chuyn thn thoi v c tch ca ngi xa sng tc gii thch cc hin tn g t nhin nh: tri t, sao Thu, sao Kim, sao Ho, sao Mc..., km theo nhng li gii thch ca cc nh khoa hc#Khoa hc thng thc#H mt tri#Sch thiu nhi#o Thnh Hng#Bi c Khim#P.Nhung#290414#Ti bn ln th 2## 00517000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020045000510070020000960220004001160080005001200090 01100125010000500136011001400141020001100155020000600166020001400172005001000186 005000900196039000500205013000700210020001000217#VV12.08148#VV12.08149#19000#Vi ?t#K250T#372.6#^214#K truyn qua tranh v - b tr ting Vit 1#Trung Hi, Minh Ch#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a54tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#Trung Hi#Minh Ch#Uyn#290415#K chuyn## 00517000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020045000510070020000960220004001160080005001200090 01100125010000500136011001400141020001100155020000600166020001400172005001000186 005000900196039000500205013000700210020001000217#VV12.08150#VV12.08151#19000#Vi ?t#K250T#372.6#^214#K truyn qua tranh v - b tr ting Vit 1#Trung Hi, Minh Ch#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a60tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#Trung Hi#Minh Ch#Uyn#290416#K chuyn## 00517000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020045000510070020000960220004001160080005001200090 01100125010000500136011001400141020001100155020000600166020001400172005001000186 005000900196039000500205013000700210020001000217#VV12.08152#VV12.08153#19000#Vi ?t#K250C#372.6#^214#K chuyn qua tranh v - b tr ting Vit 2#Trung Hi, Minh Ch#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a68tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#Trung Hi#Minh Ch#Uyn#290417#K chuyn## 00517000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020045000510070020000960220004001160080005001200090 01100125010000500136011001400141020001100155020000600166020001400172005001000186 005000900196039000500205013000700210020001000217#VV12.08154#VV12.08155#19000#Vi ?t#K250C#372.6#^214#K chuyn qua tranh v - b tr ting Vit 2#Trung Hi, Minh Ch#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a64tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#Trung Hi#Minh Ch#Uyn#290418#K chuyn## 00523000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020045000510070023000960220004001190080005001230090 01100128010000500139011001400144020001100158020000600169020001400175005001000189 005001200199039000500211013000700216020001000223#VV12.08156#VV12.08157#19000#Vi ?t#K250C#372.6#^214#K chuyn qua tranh v - b tr ting Vit 3#Trung Hi, Hn g Dng#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a64tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Tr ung Hi#Hng Dng#Uyn#290419#K chuyn## 01000000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050015000420020080000570070028001370080005001650090014001700100 00500184011001400189015008100203021033100284020001100615020001100626020001900637 005001200656039000500668013000700673020000800680020001000688#VV12.08158#VV12.081 59#Vi?t#H561D#634#^214#Nguyn Vn Nga#Hng dn nhn bit su, bnh hi trn cy n qu c mi v bin php phng tr#Nguyn Vn Nga, Cao Vn Ch#^aH.#^aNng ng hip#2011#^a56tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trung tm Khuyn nng Quc gia#Trnh by c im nhn dng, tp tnh sinh sng v gy hi, bin php phng tr cc loi su hi trn cy n qu c mi nh su v ba , ry chng cnh, b xt xanh... Nguyn nhn gy bnh, triu trng, c im ph t sinh v bin php phng tr cc bnh hi nh bnh lot, bnh so, bnh chy g m, bnh tn li, bnh phn trng...#Cy n qu#Cy c mi#Bnh hi cy trng#Cao Vn Ch#Uyn#290420#Su hi#Phng tr## 00949000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020033000420070058000750080005001330090014001380100005001520110 01400157015006700171021026900238020000800507020001200515005001700527005001400544 005001400558005001500572005001700587039000500604013000700609020001900616#VV12.08 160#VV12.08161#Vi?t#H561D#657#^214#Hng dn s k ton h nng dn#Phm Th M Dung (ch.b.), Bi Bng on, inh Tun Hi...#^aH.#^aNng nghip#2012#^a28tr.^b2 1cm#TTS ghi: i hc Nng nghip H Ni. D n S k ton h nng dn#Hng dn ngi nng dn cch lm v s dng s theo di thu chi v s theo di sn xut. Trnh by mt s cu hi v cu tr li lin quan n cch s dng s thu chi v s theo di ghi chp qun l ti chnh, cn i ti chnh trong gia nh, t ch kinh doanh...#K ton#H nng dn#Phm Th M Dung#Bi Bng on#inh Tun Hi#Vn Trng Thu#Trn Quang Trung#Uyn#290421#Ti liu hng dn## 01013000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020056000450070071001010080005001720090014001770100005001910110 01500196015008400211021024900295020000600544020001100550020001100561020001100572 02000100058300500170059300500110061000500160062100500160063703900050065301300070 0658020001000665#VV12.08162#VV12.08163#Vi?t#R556L#333.75#^214#Rng lung Thanh H o hin trng v gii php pht trin#ng Thnh Triu (ch.b.), V i Hi, Nguy n Vn Bch, Hong Vn Thng#^aH.#^aNng nghip#2012#^a152tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Vin Khoa hc Lm nghip Vit Nam#Gii thi u chung v cy lung, v cc loi tre. Trnh by hin trng, nguyn nhn, c im, mt s c s phng chng v nhng gii php nhm phng chng v phc hi r ng lung Thanh Ho. K thut trng, chm sc, khai thc v phc trng rng lung #Lung#Rng trng#Thc trng#Pht trin#Thanh Ho#ng Thnh Triu#V i Hi#Ng uyn Vn Bch#Hong Vn Thng#Uyn#290422#Gii php## 00885000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020053000440070071000970080005001680090014001730100005001870110 01500192021026600207020001000473020000800483020000900491005001300500005001500513 005001700528005001500545039000500560013000700565020001100572#VV12.08164#VV12.081 65#Vi?t#C101C#636.5#^214#Cc ch tiu dng trong nghin cu chn nui gia cm#B i Hu on (ch.b.), Nguyn Th Mai, Nguyn Thanh Sn, Nguyn Huy t#^aH.#^aNng nghip#2011#^a120tr.^b21cm#Gii thiu mt s nguyn tc b tr th nghim trong chn nui gia cm; mt s ch tiu thng gp trong nghin cu v kh nng sinh trng v sn xut tht ca gia cm; nh gi kh nng sinh sn ca gia cm; m t s ch tiu nghin cu trong cng tc ging gia cm#Chn nui#Gia cm#Ch tiu #Bi Hu on#Nguyn Th Mai#Nguyn Thanh Sn#Nguyn Huy t#Uyn#290423#Nghin cu## 00892000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020068000680070030001360080005001660090 01400171010000500185011001500190021033800205020000400543020000900547020001100556 005001200567039000500579013000700584020001100591#VV12.08166#VV12.08167#46800#Vi ?t#S105X#633.7#^214# Th Ngc Oanh#Sn xut v kinh doanh ch nng sut, cht lng, an ton, bn vng# Th Ngc Oanh, Ngc Qu#^aH.#^aNng nghip#2011#^ a120tr.^b21cm#Trnh by c im thc vt hc, sinh l, sinh ho, sinh trng c a cy ch. Qu trnh trng, chm sc, thu hoch, ch bin v bo qun ch. Gii thiu mt s kt qu nghin cu v kinh nghim sn xut kinh doanh thc tin c hiu qu ca mt s loi tr nh tr Shan Cht Tin (H Giang), tr Thi (Tn C ng), tr long (Thi Bnh)...#Ch#Sn xut#Kinh doanh# Ngc Qu#Uyn#290424# Trng trt## 00917000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020062000440070072001060080005001780090014001830100005001970110 01500202021026200217020001300479020000800492020001100500020000900511013000700520 005001400527005001700541005001800558005001200576039000400588020001100592#VV12.08 168#VV12.08169#Vi?t#K600T#633.5#^214#K thut bo tn v pht trin ti nguyn s ong my Vit Nam#Phm Vn in (ch.b.), Nguyn Quc Dng, Nguyn Minh Thanh, B i Th i#^aH.#^aNng nghip#2011#^a144tr.^b21cm#Gii thiu tng quan v loi c y song my; c im sinh trng v pht trin ca cy song my; vn bo tn v pht trin song my trong rng t nhin; k thut trng, chm sc v khai th c mt s loi song my (di tn rng) nh song mt, my np, my nc#Cy song my#Bo tn#Pht trin#Vit Nam#290425#Phm Vn in#Nguyn Quc Dng#Nguyn Mi nh Thanh#Bi Th i#Hu#Trng trt## 00712000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050014000460020020000600290024000800070014001040080005001180090 01400123010000500137011001500142021024900157020000600406020001400412020000900426 039000400435013000700439#VV12.08170#VV12.08171#Vi?t#K600S#636.089#^214#L Hu Kh ng#K sinh trng th y#Veterinary parasitology#L Hu Khng#^aH.#^aNng nghi p#2011#^a288tr.^b21cm#Trnh by cc c im chung ca k sinh trng. Nghin cu c im hnh thi, cu to, triu chng bnh tch, chn on v phng tr mt s loi k sinh trng chuyn bit ng vt nh: sn l, sn dy, giun trn, ve , gh, trng roi, cu trng...#Th y#K sinh trng#ng vt#Hu#290426## 00797000000000265000450002600110000002600110001102103320002202000190035402000090 03730410005003821810006003870820006003938080005003990050015004040020028004190070 01500447022000400462008000500466009001400471010000500485011001500490039000400505 013000700509005001500516#VV12.08172#VV12.08173#Trnh by vai tr ca i phn t trong tin trnh pht trin ca thc vt; h thng nui cy lp mng t bo tro ng nghin cu ti sinh, nhn ging v chuyn gen thc vt; cc yu t nh hng n s ra hoa, qu trnh nui cy v sinh trng ca thc vt; h thng thu can h v k thut nui cy, nhn ging mt s loi thc vt...#Cng ngh sinh hc#Th c vt#Vi?t#C455N#660.6#^214#Dng Tn Nht#Cng ngh sinh hc thc vt#Dng T n Nht#T.3#^aH.#^aNng nghip#2011#^a309tr.^b21cm#Hu#290427#Dng Tn Nht## 01286000000000421000450002600110000002600110001102102820002202000100030402000090 03140200007003230200009003300200009003390200009003480390004003570410005003611810 00600366082000600372808000500378002011800383007008300501022000400584221005700588 00500140064500500160065900500170067500500130069200500130070500800050071800900140 07230100005007370110029007420150042007710200007008130050012008200050010008320050 01500842013000700857#VV12.08175#VV12.08174#Mt s vn c bn v t chc qun l trang tri; ng lc v nng lng dng trong nng nghip, nng thn; my, th it b dng trong chn nui, lm nghip; cng ngh v thit b bo qun s ch, ch bin nng sn; bin php x l nhim mi trng trong nng nghip v nng thn#Cng ngh#Thit b#S ch#Ch bin#Bo qun#Nng sn#Hu#Vi?t#S450T#631.3#^ 214#S tay c in nng nghip, bo qun v ch bin nng - lm sn cho ch tri , doanh nghip va v nh, trng o to#Chu Vn Thin (ch.b.), Nguyn Vn on , Nguyn Xun Thu... ; B.s.: Nguyn Bnh...#T.4#Cng ngh v thit b bo qun s ch, ch bin nng sn#Chu Vn Thin#Nguyn Vn on#Nguyn Xun Thu#H Th Tuyt#Trn Th Mai#^aH.#^aNng nghip#2011#^a540tr., 6tr. nh mu^b21cm#TTS ghi : Hi C kh Nng nghip Vit Nam#S tay#Nguyn Bnh#H c H#on Xun Thn#29 0428## 01052000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020080000420070062001220080005001840090014001890100005002030110 01500208021030300223020000900526020000900535020000800544020001000552020000900562 02000170057100500140058800500160060200500130061800500140063100500140064503900040 0659013000700663020001200670020000800682#VV12.08176#VV12.08177#Vi?t#T101#630#^2 14#Tc ng ca bin i kh hu n cc lnh vc nng nghip v gii php ng p h#B.s.: inh V Thanh, Nguyn Vn Vit (ch.b.), Trn Vn Th...#^aH.#^aNng ngh ip#2012#^a304tr.^b24cm#Tng quan v bin i kh hu ton cu v Vit Nam. Ph n tch nhng tc ng ca bin i kh hu n cc lnh vc nng nghip, lm ng hip, thu sn, ti nguyn nc v thu li. Tm hiu hin trng pht thi kh n h knh trong nng lm nghip v nhng bin php nhm gim thiu, kim sot Vi t Nam#Tc ng#Bin i#Kh hu#Gii php#Vit Nam#Bin i kh hu#inh V Tha nh#Nguyn Vn Vit#Trn Vn Th#Phm Quang H#Mai Vn Trnh#Hu#290429#Nng nghi p#i ph## 01104000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460020182000510070058002330080005002910090014002960100005003100110 01500315021025100330020001000581020001700591020001700608020001200625020000900637 02000080064600500120065400500140066600500150068000500130069500500180070803900040 0726013000700730020001700737#VV12.08178#VV12.08179#Vi?t#B108C#658.15095977#^214# Bo co kho st "Phn tch, nh gi thc trng v xut cc bin php ngn n ga ri ro ti chnh thng qua kho st cc doanh nghip nh v va thuc vng ng Nam B, Vit Nam"#Trn H Lan (ch.b.), Ng Th Kim Thanh, L Th Vn Anh...# ^aH.#^aNng nghip#2012#^a176tr.^b24cm#Trnh by c s l lun v vn ri ro ti chnh, thc trng ri ro ti chnh ca cc doanh nghip va v nh ti vng ng Nam B cng nh cc gii php, kin ngh nhm ngn nga ri ro ti chnh t i cc doanh nghip va v nh Vit Nam hin nay#Ti chnh#Doanh nghip nh#Doa nh nghip va#ng Nam B#Vit Nam#Bo co#Trn H Lan#Ng Kim Thanh#L Th Vn Anh#Lu Hng Nga#Nguyn Thanh Hiu#Hu#290430#Ngn nga ri ro## 00386000000000229000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310050014000360020014000500070014000640080005000780090012000830100005000950110 01500100020001700115020000900132020000400141039000400145013000700149#VV12.08180# Vi?t#T527T#895.9221#^214# Xun Vng#Tuyn tp th# Xun Vng#^aH.#^aBch k hoa#2012#^a231tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#290431## 00620000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370050012000420020042000540070012000960080018001080090038001260100 00500164011001500169021013900184020001100323020001000334020001100344039000400355 013000700359#VV12.08181#40000#Vi?t#GI-108T#363.7#^214#inh Hi H#Gio trnh th c hnh phn tch mi trng#inh Hi H#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Cng nghip Tp. H Ch Minh#2012#^a165tr.^b24cm#Trnh by nhng vn chung v phn tch m i trng v mt s phng php phn tch cht lng nc, cht lng t, cht lng khng kh#Mi trng#Phn tch#Gio trnh#Hu#290432## 00820000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050014000400020013000540070014000670220004000812210010000850080 01800095009003800113010000500151011001500156021029500171020000800466020001200474 020000300486020000400489039000400493013000700497005001400504#VV12.08182#53500#V i?t#V124L#646.4#^214#Hunh Vn Tr#Vt liu may#Hunh Vn Tr#T.1#X v si#^aTp . H Ch Minh#^ai hc Cng nghip Tp. H Ch Minh#2012#^a292tr.^b24cm#Trnh b y nhng vn c bn v vt liu may mc: ngun gc, c im, tnh cht ca c c loi x v si. Phn tch cc thng s c bn nh gi tnh cht ca x v si: mt , khi lng ring, mnh, bn - gin, xon - co... cn g nh cch nhn dng x trong sn phm dt may#May mc#Nguyn liu#X#Si#Hu#29 0433#Hunh Vn Tr## 00753000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200120002280800050 00340020030000390070069000690080010001380090015001480100005001630110029001680150 07300197020001700270020000900287020000400296005001700300005001000317005001400327 00500160034100500160035700500120037300500120038500500190039703900040041601300070 0420#VV12.08183#Vi?t#T527T#895.9221008#^214#Tuyn tp th khi Yn Phc A#Nguyn Vn Chnh, Trnh Can, u nh nh... ; B.s.: L Minh Mn...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a111tr., 1tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Cu lc b Th Hng Lam. Cu lc b Th Yn Phc A - Hng Bnh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nguyn Vn Chn h#Trnh Can#u nh nh#Trng Ngc Qu#inh Quang Chu#L Minh Mn#H Hu Hi n#Vn Th Hin Lng#Hu#290434## 00778000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410050011000460020025000570070011000820080010000930090015001030100 00500118011001500123020000700138020000900145020001000154039000400164013000700168 015002800175021027700203020002000480#VV12.08184#65000#Vi?t#CH527V#305.409597#^2 14#H Minh #Chuyn v nhng ngi m#H Minh #^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012# ^a146tr.^b21cm#Ph n#Vit Nam#Truyn k#Hu#290435#Bt danh tc gi: Thanh Cao# Nhng cu chuyn v tm gng nhng ngi m tng tham gia chin tranh, hoc ln ln t trong chin tranh, hoc th h 7X ni tip cc m lun lc quan, s ng c ch cho bn thn, gia nh v x hi, khng nh kh nng ca mnh cc v tr chnh tr, x hi, kinh t...#in hnh tin tin## 00944000000000289000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300050018000350020033000530070059000860080010001450090015001550100005001700110 02500175015004300200021032400243020000800567020001800575020000800593020000900601 005001800610039000400628013000700632005001500639#VV12.08185#Vi?t#NH460M#372.21#^ 214#Nguyn nh Trung#Nh mt thi u Tr Vin Ngh An#B.s.: Nguyn nh Trung, Trn Th Kim Ngn, Nguyn Th Qu#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a316tr., 6tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban lin lc u Tr Vin Ngh An#Tm hiu v u Tr Vin Ngh An - mt t chc gp phn thit thc vo cng cuc khng chin, kin quc, g ii phng ph n, gii phng tui th v gp phn gio dc tui u tr (tui mu gio) ca tnh Ngh An trong na u th k 20. Gii thiu mt s bi th, nhc v bi ht quen thuc ca cc chu u Tr Vin Ngh An#Lch s#Gio dc mu gi o#Ngh An#Vit Nam#Trn Th Kim Ngn#Hu#290436#Nguyn Th Qu## 00644000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200120002280800050 00340020018000390070047000570220004001040080010001080090015001180100005001330110 02900138015004600167020001700213020000800230020000400238005001500242005001400257 005001300271005001500284005001100299039000400310013000700314020000900321#VV12.08 186#Vi?t#H561S#895.9221008#^214#Hng sen qu Bc#Dng Thanh An, Phan Thanh An, Vng Cm An...#T.3#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a307tr., 3tr. nh mu^b21cm# TTS ghi: Cu lc b UNESCO th ng Nam n#Vn hc hin i#Ngh An#Th#Dng Thanh An#Phan Thanh An#Vng Cm An#Nguyn Tam Anh#L Ngc t#Hu#290437#Vit N am## 00632000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330020015000380070015000530040036000680080010001040090015001140100005001290110 01500134020001700149020000800166020000900174020000700183020000900190039000400199 013000700203005001500210021012900225#VV12.08187#Vi?t#X550N#895.922803#^214#X Ng h v ti#Ninh Vit Giao#In ln th 2 c sa cha v b sung#^aNgh An#^aNxb. Ng h An#2012#^a491tr.^b21cm#Vn hc hin i#Ngh An#Vit Nam#Hi k#Bi vit#Hu# 290438#Ninh Vit Giao#Gii thiu hi k ca tc gi Ninh Vit Giao v qu hng x Ngh v cc tc phm, bi vit c ng trn cc bo v tp ch## 00966000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020076000420290114001180080005002320090014002370100005002510110 01400256015008800270021024700358020001200605020001000617020000900627020000600636 020000900642020001400651039000400665013000700669#VL12.00914#VL12.00915#Vi?t#250 A#630#^214# n gim pht thi kh nh knh trong nng nghip, nng thn n n m 2020#Programme of green house gas (GHG) emissions reduction in the agriculture and rural development sector up to 2020#^aH.#^aNng nghip#2012#^a64tr.^b27cm# TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Chng trnh Pht trin Lin H p Quc#Gii thiu quan im, mc tiu, nhim v, gii php, tin trin khai, kinh ph v t chc thc hin gim pht thi kh nh knh trong nng nghip, nn g thn n nm 2020 ca Th tng Chnh ph km theo danh mc cc chng trnh, d n u tin#Nng nghip#Nng thn#Kh thi# n#Vit Nam#Sch song ng#Hu#29 0439## 00625000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050011000420020021000530070011000740080005000850090014000900100 00500104011001500109021022700124020001000351020001100361039000400372013000700376 #VL12.00916#VL12.00917#Vi?t#C454T#632#^214#V Th Nga#Cn trng lm nghip#V Th Nga#^aH.#^aNng nghip#2011#^a180tr.^b27cm#Khi qut v cn trng v vai tr c a cn trng lm nghip. Nghin cu c im hnh thi, sinh hc, sinh thi ca cc loi cn trng, phn loi cn trng, mt s bin php phng chng su hi v cc loi su hi lm nghip...#Cn trng#Lm nghip#Hu#290440## 01255000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020099000420030034001410070049001750080005002240090014002290100 00500243011001500248015010600263021036700369020001100736020001200747020001000759 02000090076902000160077802000070079400500150080100500160081600500130083200500140 0845005002300859039000400882013000700886#VL12.00918#VL12.00919#Vi?t#K600Y#632#^2 14#K yu Hi tho khoa hc ton quc Hot ng bo v thc vt vi mi trng n ng nghip, nng thn#H Ni, ngy 25 thng 02 nm 2012#ng Hng Dt, Nguyn H u Hun, H Vn Chin...#^aH.#^aNng nghip#2012#^a182tr.^b27cm#TTS ghi: Lin h ip cc Hi Khoa hc v K thut Vit Nam. Hi Khoa hc k thut Bo v thc vt Vit Nam#Tp hp cc bo co khoa hc gii thiu mt s bin php pht trin b n vng bo v mi trng nng nghip, nng thn, vic s dng v qun l thu c bo v thc vt trong nng nghip. Phn tch cc kt qu nghin cu ni bt v bo v mi trng nng nghip, nng thn v hot ng ca mt s doanh nghip i vi cng tc bo v mi trng nng nghip, nng thn#Mi trng#Nng nghip# Nng thn#Vit Nam#Bo v thc vt#K yu#ng Hng Dt#Nguyn Hu Hun#H Vn Chin#L Quc Cng#Nguyn Th Phng Thao#Hu#290441## 00688000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420050015000470020015000620070015000770080005000920090014000970100 00500111011001500116021023900131020001000370020000900380020001100389020001100400 039000400411013000700415#VL12.00920#VL12.00921#Vi?t#GI-455V#636.08#^214#Trn Vn Chnh#Ging vt nui#Trn Vn Chnh#^aH.#^aNng nghip#2011#^a176tr.^b27cm#Trn h by ngun gc, s thch nghi, cu to n th, cc dng ging gia sc gia cm. Qu trnh pht trin c th gia sc gia cm. Ph xt nh gi cht lng gia s c gia cm. Phng php chn ging, phi ging, cc sch lc nhn ging...#Chn nui#Vt nui#Chn ging#Nhn ging#Hu#290442## 01046000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820004000468080005000500050023000550020082000780070070001600080005002300090 01400235010000500249011001500254015005500269021027300324020001000597020001200607 02000220061902000110064100500180065200500190067003900040068901300070069302000200 0700#VL12.00922#VL12.00924#VL12.00923#Vi?t#GI-108T#630#^214#Nguyn Th Thanh Huy n#Gio trnh phng php dy hc cng ngh nng nghip trng trung hc ph t hng#Nguyn Th Thanh Huyn (ch.b.), Phan Th Thu Hng, Nguyn Quang Tuyn#^aH.# ^aNng nghip#2011#^a243tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc Nng Lm#Gii thiu c s l lun v dy hc cng ngh nng nghip trng trun g hc ph thng. Trnh by ni dung, phng php, phng tin, hnh thc t chc dy hc v cch thit k bi ging cng ngh nng nghip theo hng i mi gi o dc trong nh trng ph thng hin nay#Cng ngh#Nng nghip#Phng php gin g dy#Gio trnh#Phan Th Thu Hng#Nguyn Quang Tuyn#Hu#290443#Ph thng trung hc## 01023000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820007000468080005000530050014000580020026000720030031000980070053001290080 00500182009001400187010000500201011001500206015005500221021034100276020000900617 02000090062602000110063500500130064600500160065903900040067501300070067902000110 0686#VL12.00925#VL12.00927#VL12.00926#Vi?t#GI-108T#333.75#^214#ng Vn Minh#Gi o trnh t lm nghip#Gio trnh o to sau i hc#ng Vn Minh (ch.b.), Ng nh Qu, Nguyn Th ng#^aH.#^aNng nghip#2011#^a179tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc Nng Lm#Trnh by nhng kin thc c bn v kt qu nghin cu, ng dng trong vic qun l v s dng t lm nghip: phn lo i s dng t lm nghip, phng php nh gi t lm nghip, phng php iu tra nh gi v xy dng bn dng lp a, cc vn v s dng bn vng t i ni Vit Nam v cc phng php nghin cu t i ni#t rng#Vit Nam# Gio trnh#Ng nh Qu#Nguyn Th ng#Hu#290444#Lm nghip## 00997000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820006000468080005000520050014000570020030000710030038001010070042001390080 00500181009001400186010000500200011001500205015005500220021029700275020001400572 02000110058602000230059702000060062002000110062600500190063703900080065601300070 0664#VL12.00929#VL12.00928#VL12.00930#Vi?t#GI-108T#577.5#^214#ng Vn Minh#Gio trnh sinh thi nhn vn#Gio trnh dnh cho sinh vin i hc#ng Vn Minh (c h.b.), Dng Th Thu Hoi#^aH.#^aNng nghip#2011#^a167tr.^b27cm#TTS ghi: i h c Thi Nguyn. Trng i hc Nng lm#Gii thiu khi nim v cu trc ca h thng sinh thi nhn vn; sinh thi hc ng dng trong vic bo v, qun l ti nguyn thin nhin v mi trng; cc vn v mi trng v con ngi; dn s v cc nhu cu c bn ca con ngi; ti nguyn thin nhin v tc hi ca nhi m mi trng...#Sinh thi hc#Mi trng#Ti nguyn thin nhin#Ngi#Gio trn h#Dng Th Thu Hoi#P.Nhung#290445## 01108000000000349000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820006000468080005000520020039000570070066000960080005001620090014001670100 00500181011001500186015005500201021034800256020001600604020000900620020001000629 02000110063902000110065000500160066100500170067700500140069400500160070803900080 0724013000700732005001900739#VL12.00931#VL12.00932#VL12.00933#Vi?t#GI-108T#631.8 #^214#Gio trnh t v dinh dng cy trng#B.s.: Nguyn Th ng (ch.b.), Nguy n Ngc Nng, ng Vn Minh...#^aH.#^aNng nghip#2011#^a251tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc Nng lm#Trnh by ngun gc v qu trnh h nh thnh t; thnh phn v tnh cht c bn ca cc cht v c, hu c v mn t rong t; keo t, kh nng hp ph t, dung dch t; vt l t; hng dn s dng t; nghin cu vai tr, tnh cht c bn ca phn bn; xy dng quy trnh phn bn cho cy trng; cc loi phn bn v c, hu c v phn vi sinh#t nn g nghip#Phn bn#Cy trng#Dinh dng#Gio trnh#Nguyn Th ng#Nguyn Ngc N ng#ng Vn Minh#Nguyn Th Hng#P.Nhung#290446#Dng Th Thanh H## 00704000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050014000480020060000620070020001220080005001420090014001470100 00500161011001500166021015600181020001000337020000900347020001000356020000700366 020000900373020001700382039000800399013000700407#VL12.00934#VL12.00935#Vi?t#C101 V#346.59704#^214#Chu Tin Vnh#Cc vn bn quy nh khai thc v bo v ngun l i thu sn#Chu Tin Vnh ch.b.#^aH.#^aNng nghip#2011#^a520tr.^b27cm#Gii thiu ni dung lut thu sn; cc ngh nh ca chnh ph, ch th, thng t v cc q uyt nh quy nh v vic khai thc v bo v ngun li thu sn#Php lut#Thu sn#Khai thc#Bo v#Vit Nam#Vn bn php qui#P.Nhung#290447## 00901000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020072000440070044001160080005001600090014001650100005001790110 01500184015003000199021022800229020000400457020002000461020002200481039000800503 013000700511005001500518005001300533005001100546005001300557005001700570#VL12.00 936#VL12.00937#Vi?t#M458S#633.1#^214#Mt s kt qu nghin cu khoa hc v chuy n giao cng ngh 1971 - 2011#Mai Xun Triu, Ng Hu Tnh, L Qu Kha...#^aH.#^a Nng nghip#2011#^a112tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Ng#Gii thiu nhng k t qu nghin cu khoa hc v chuyn giao cng ngh thi k t 1971 n 2011 bao gm: kt qu chn to ging, cc bin php k thut canh tc, hot ng chuyn giao tin b k thut, kt qu hp tc quc t...#Ng#Nghin cu khoa hc#Chuyn giao cng ngh#P.Nhung#290448#Mai Xun Triu#Ng Hu Tnh#L Qu Kha#ng Ngc H#Nguyn Ch Thnh## 00958000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020060000420070076001020080005001780090014001830100005001970110 01500202015008100217021021700298020000800515020000900523020001900532005001400551 005001500565005001200580005001800592039000800610013000700618020001900625#VL12.00 938#VL12.00939#Vi?t#K600T#632#^214#Ti liu tp hun: K thut phng tr su bn h hi vn m#B.s.: Trn Ngc Hi (ch.b.), Nguyn Th Nh, Bi Vn Bc, Nguyn Thnh Tun#^aH.#^aNng nghip#2012#^a148tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Ph t trin Nng thn. Trung tm Khuyn nng Quc gia#Gii thiu nhng kin thc ch ung trong phng tr su bnh hi vn m; nhng loi su hi v bnh hi ph bi n vn m cng cc bin php phng tr; phng php t chc qun l su bnh hi vn m ti cng ng#Su hi#Vn m#Phng tr su bnh#Trn Ngc Hi#Ng uyn Th Nh#Bi Vn Bc#Nguyn Thnh Tun#P.Nhung#290449#Bnh hi cy trng## 00897000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020017000490070056000660220004001220050016001260080005001420090 01400147010000500161011001500166021025700181020001200438020001100450020001600461 02000040047703900080048100500130048900500140050200500150051600500120053102000090 0543013000700552#VL12.00941#VL12.00940#Vi?t#C126L#633.109597#^214#Cy la Vit N am#Nguyn Vn Lut (ch.b.), Bi Huy Hin, Trn An Phong...#T.3#Nguyn Vn Lut#^ aH.#^aNng nghip#2011#^a632tr.^b27cm#Trnh by canh tc la Vit Nam, thc tr ng v tc dng ca c gii ho sn xut la. a ra cc gii php tng gi tr la go hng ho nh: cng ngh sau thu hoch, cc chnh sch pht trin nng ng hip, chin lc khoa hc cng ngh an ninh lng thc#Nng nghip#Trng trt#C y nng nghip#La#P.Nhung#Bi Huy Hin#Trn An Phong#Phan Hiu Hin#L Vn Bnh# Vit Nam#290450## 00948000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050014000460020058000600070043001180080005001610090014001660100 00500180011001500185021044500200020000600645020001400651005001400665039000800679 013000700687#VL12.00942#VL12.00943#Vi?t#M305D#636.089#^214#T Long Thnh#Min d ch hc v ng dng min dch liu php trong th y#B.s.: T Long Thnh (ch.b.), Nguyn Hu V#^aH.#^aNng nghip#2011#^a232tr.^b27cm#Gii thiu tng quan v mi n dch hc. Nghin cu t bo v cc c quan ca h thng min dch; s di chuy n ca cc t bo c thm quyn min dch; cc th cm quan ca h thng min dc h v s hot ho mt s loi t bo; tng tc v iu ho p ng min dch. Tr nh by cc khi nim, c tnh, c im, ngun gc... ca khng nguyn, khng th, cytokin, vc xin; cc nguyn l min dch chng nguyn sinh; min dch chn g vi khun, virus#Th y#Min dch hc#Nguyn Hu V#P.Nhung#290451## 00856000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020040000440030118000840080005002020090014002070100005002210110 01400226015010000240021019300340020001200533020000400545013000700549020000900556 020001700565039000800582#VL12.00944#VL12.00945#Vi?t#T103L#631.8#^214#Ti liu o to ngi ly mu phn bn#Ban hnh km theo Hng dn s 2172/HD-TT-QLCL ngy 20/12/2011 ca Cc trng Cc Trng trt - B Nng nghip v PTNT#^aH.#^aNng n ghip#2011#^a56tr.^b27cm#TTS ghi: Cc Trng trt. Trung tm Kho kim nghim gi ng, sn phm cy trng v phn bn Quc gia#Gii thiu cc loi phn bn ly m u phn tch cht lng, cc phng php, v tr, trnh t ly mu phn bn; cc iu kin, tiu chun v thi gian t chc lp o to ngi ly mu phn bn#N ng nghip#Mu#290452#Phn bn#Ti liu o to#P.Nhung## 00832000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020047000440030118000910080005002090090014002140100005002280110 01400233015010000247021016200347020001100509020001000520020000400530020001700534 039000800551013000700559#VL12.00946#VL12.00947#Vi?t#T103L#631.5#^214#Ti liu o to ngi ly mu ging cy trng#Ban hnh km theo Hng dn s 2153/HD-TT-QL CL ngy 15/12/2011 ca Cc trng Cc Trng trt - B Nng nghip v PTNT#^aH.#^ aNng nghip#2011#^a96tr.^b27cm#TTS ghi: Cc Trng trt. Trung tm Kho kim ng him ging, sn phm cy trng v phn bn Quc gia#Trnh by l thuyt v thc hnh v phng php ly mu v chia mu ht ging cy trng; ly mu v lp mu c ging khoai ty km theo cc kim tra v p n#Trng trt#Ging cy#Mu#T i liu o to#P.Nhung#290453## 01115000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050009000420020063000510030118001140070053002320080005002850090 01400290010000500304011001400309015010000323021023000423020001200653020000400665 02000050066902000040067402000090067802000100068702000170069703900080071401300070 0722005001600729005002000745#VL12.00948#VL12.00949#Vi?t#T103L#630#^214#V Thng# Ti liu o to ngi ly mu t, nc v sn phm cy trng#Ban hnh km theo Hng dn s 2195/HD-TT-QLCL ngy 20/12/2011 ca Cc trng Cc Trng trt - B Nng nghip v PTNT#B.s.: V Thng, Nguyn Bo Ngc, Nguyn V Qunh Lan#^aH.#^ aNng nghip#2011#^a88tr.^b27cm#TTS ghi: Cc Trng trt. Trung tm Kho kim ng him ging, sn phm cy trng v phn bn Quc gia#Gii thiu l thuyt v hn g dn thc hnh v phng php ly mu t, nc, sn phm cy trng bao gm cc cng on: xy dng k hoch, thc hnh k thut ly mu, thc hnh rt gn, b ao gi, dn nhn n lp bin bn ly mu#Nng nghip#Mu#Nc#t#Sn phm#Cy trng#Ti liu o to#P.Nhung#290454#Nguyn Bo Ngc#Nguyn V Qunh Lan## 00864000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520050016000570020025000730070039000980080005001370090 01400142010000500156011001500161015006800176021023600244020001000480020001000490 020001100500005001400511039000500525013000700530020000900537020000400546#VL12.00 950#VL12.00951#35000#Vi?t#GI-108T#346.59704#^214# Th c Hnh#Gio trnh tha nh tra t# Th c Hnh (ch.b.), Hong Anh c#^aH.#^aNng nghip#2011#^a136t r.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Tr nh by nhng quy nh chung v thanh tra; t chc, nhim v, quyn hn ca c qu an thanh tra nh nc; thanh tra t ai; gii quyt khiu ni, t co; x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc t ai; gii quyt tranh chp t ai#Php lu t#Thanh tra#Gio trnh#Hong Anh c#Uyn#290455#Vit Nam#t## 00829000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050019000460020042000650030040001070070019001470080005001660090 01400171010000500185011001500190015005500205021021700260020001400477020001900491 020001100510039000500521013000700526020000600533#VL12.00952#VL12.00953#Vi?t#K600 S#636.089#^214#Nguyn Th Kim Lan#K sinh trng v bnh k sinh trng th y#Gio trnh dng cho o to bc i hc#Nguyn Th Kim Lan#^aH.#^aNng nghip#2012#^ a327tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc Nng Lm#Trnh by i cng v k sinh trng v bnh k sinh trng th y; giun sn v bnh giun sn gia sc, gia cm; ng vt chn t k sinh v bnh do ng vt chn t gy ra; n bo k sinh v bnh do n bo gy ra#K sinh trng#Bnh k sinh trng#G io trnh#Uyn#290456#Th y## 00999000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420050017000470020045000640030021001090070040001300080005001700090 01400175010000500189011001500194015005500209021035100264020001200615020001000627 020002300637020001100660005001400671039000500685013000700690#VL12.00954#VL12.009 55#Vi?t#GI-108T#630.72#^214# Th Ngc Oanh#Gio trnh phng php th nghim ng rung#Dng cho bc i hc# Th Ngc Oanh (ch.b.), Hong Vn Ph#^aH.#^aN ng nghip#2012#^a210tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc Nng lm#Cung cp nhng ni dung xy dng cng nghin cu v thit k cc th ng him ng rung; phn tch bin ng; phn tch tng quan v hi quy nhm ng d ng cc thnh tu khoa hc mi vo nghin cu nng nghip; s dng phn mm thn g k Irristat phn tch kt qu cc th nghim; cch trnh by kt qu phn tch thng k v cch trnh by s liu#Nng nghip#Rung t#Phng php th nghim #Gio trnh#Hong Vn Ph#Uyn#290457## 00997000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020063000420070050001050080005001550090014001600100005001740110 01500179015008300194021025000277020001200527020002000539020001500559020001400574 00500160058800500150060400500140061900500110063300500150064403900050065901300070 0664#VL12.00957#VL12.00956#Vi?t#K258Q#633#^214#Kt qu nghin cu khoa hc v c ng ngh giai on 2006 - 2010#Nguyn Tr Hon, Phm nh Phc, L Hng Phong...# ^aH.#^aNng nghip#2011#^a423tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Khoa hc Nng nghip Vit Nam. Vin Cy lng thc v Cy thc phm#Gii thiu mt s kt qu nghin cu k hoa hc v cng ngh giai on 2006 - 2010 v cc lnh vc cy lng thc, cy t hc phm nh: chn to ging la, k thut nhn dng b m phc v cho chn gin g la lai siu cao sn, la thm, u tng, lc...#Nng nghip#Nghin cu khoa hc#Cy lng thc#Cy thc phm#Nguyn Tr Hon#Phm nh Phc#L Hng Phong#L Diu My#Nguyn Vn Th#Uyn#290458## 00777000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050013000420020044000550070013000990220004001120080005001160090 01400121010000500135011001500140021029900155020001000454020002200464039000500486 013000700491005001300498#VL12.00958#VL12.00959#Vi?t#C455T#632#^214#Phm Vn Lm# Cng trnh nghin cu khoa hc v cn trng#Phm Vn Lm#Q.3#^aH.#^aNng nghip# 2011#^a399tr.^b27cm#Gii thiu 38 bi bo khoa hc vit v kt qu nghin cu a dng sinh hc cp loi trong cc h sinh thi nng nghip, c im sinh v t hc ca loi, sinh thi hc qun th, bin php phng chng loi cn trng h i; 10 bi vit tng hp, tng quan, quan im lin quan n lnh vc cn trng#C n trng#Cng trnh nghin cu#Uyn#290459#Phm Vn Lm## 01098000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020086000540030092001400070065002320040042002970080 00500339009001100344010000500355011001500360021022600375020000800601020000900609 02000200061802000080063802000090064602000150065500500130067000500160068300500120 0699005001300711039000500724013000700729#VL12.00960#VL12.00961#45000#Vi?t#PH561 T#372.133#^214#Phng tin k thut dy hc v ng dng cng ngh thng tin tron g dy hc tiu hc#Dng cho o to gio vin tiu hc trnh i hc; bi d ng gio vin v cn b qun l#o Thi Lai (ch.b.), Trnh Thanh Hi, V Th T hi, V Mnh Xun#Ti bn ln th 1, c chnh l v b sung#^aH.#^aGio dc#2012 #^a178tr.^b27cm#Tng quan v phng tin k thut dy hc. Khi qut v cng ngh thng tin trong dy hc tiu hc. Hng dn k nng s dng phng tin k t hut dy hc v ng dng cng ngh thng tin trong dy hc ca gio vin tiu h c#Gio c#ng dng#Cng ngh thng tin#Dy hc#Tiu hc#Sch gio vin#o Thi Lai#Trnh Thanh Hi#V Th Thi#V Mnh Xun#Uyn#290460## 00694000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050017000530020043000700070017001130040018001300080 00500148009001100153010000500164011001400169021017000183020000800353020000900361 020000700370020001500377039000500392013000700397#VL12.00962#VL12.00963#23000#Vi ?t#H561D#745.592#^214#Phm Th Vit H#Hng dn lm chi bng vt liu d t m#Phm Th Vit H#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a51tr.^b27cm#Hng d n tr em cch lm v to ra nhng con vt: voi, hu, chut, thin nga, c, th, ch... bng cc vt dng n gin d tm nh v l du gi u, v l sa tm.. .# chi#Th cng#Tr em#Sch hng dn#Uyn#290461## 00504000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530290014000820070017000960040018001130080 00500131009001100136010000500147011001500152020001000167020000600177020001400183 005001700197039000500214013000700219#VL12.00964#VL12.00965#25000#Vi?t#T306A#372 .652#^214#Ting Anh cho hc sinh lp 1#ABC English 1#Nguyn Quc Tun#Ti bn l n th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a120tr.^b27cm#Ting Anh#Lp 1#Sch c thm#Nguyn Quc Tun#Uyn#290462## 00504000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530290014000820070017000960040018001130080 00500131009001100136010000500147011001500152020001000167020000600177020001400183 005001700197039000500214013000700219#VL12.00967#VL12.00966#25000#Vi?t#T306A#372 .652#^214#Ting Anh cho hc sinh lp 2#ABC English 2#Nguyn Quc Tun#Ti bn l n th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a116tr.^b27cm#Ting Anh#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Quc Tun#Uyn#290463## 00676000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020045000680070017001130040018001300080 00500148009001100153010000500164011001400169021014800183020000900331020003100340 020001500371039000500386013000700391#VL12.00968#VL12.00969#23000#Vi?t#H561D#745 .5#^214#Phm Th Vit H#Hng dn to hnh bng vt liu thin nhin#Phm Th V it H#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a51tr.^b27cm#Hng dn mt s k nng, k xo to hnh bng vt liu thin nhin t ht ht, hoa l v cc vt liu khc, cng mt s gi bi son to hnh#To hnh#Ngh thut trang tr th c hnh#Sch hng dn#Uyn#290464## 01055000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020084000410030015001250070058001400080005001980090011002030100 00500214011001500219021030700234020001800541020001300559020002200572020001500594 00500130060900500130062203900050063500400180064000500190065800500180067700500150 0695013000700710#VL12.00970#40000#Vi?t#H561D#372.21#^214#Hng dn t chc thc hin cc hot ng gio dc trong trng mm non theo ch #Tr 5 - 6 tui#L Thu Hng (ch.b.), Phm Mai Chi, Trn Th Ngc Trm...#^aH.#^aGio dc#2012#^a18 7tr.^b27cm#Trnh by nhng quan nim chung mang tnh l lun v gio dc tch h p trong la chn ni dung, xy dng k hoch gio dc tr mu gio 5 - 6 tui. H ng dn t chc thc hin cc hot ng gio dc trong trng mm non cho tr 5 - 6 tui theo cc ch : trng mm non, bn thn, gia nh, ngh nghip...#Gi o dc mu gio#Chng trnh#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Thu Hng#P hm Mai Chi#KVn#Ti bn ln th 4#Trn Th Ngc Trm#Bi Th Kim Tuyn#Lng Th Bnh#290465## 00657000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020036000410030024000770070048001010220004001490040018001530080 00500171009001100176010000500187011001400192012001600206020001800222020001100240 02000080025102000140025900500160027300500120028900500180030103900050031901300070 0324#VL12.00971#30000#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi m - vn ting Vi t#Dnh cho tr 5 - 6 tui#Phng Th Tng, Phm T Anh, Nguyn Mai Phng#T.1#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a47tr.^b28cm#T sch Thn k#Gio dc mu gio#Ting Vit#Ch ci#Sch mu gio#Phng Th Tng#Phm T Anh#Nguyn Mai Ph ng#KVn#290466## 00648000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020036000410030024000770070048001010220004001490040018001530080 00500171009001100176010000500187011001400192012001600206020000900222020001100231 02000080024202000140025000500160026400500120028000500180029203900050031001300070 0315#VL12.00972#30000#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi m - vn ting Vi t#Dnh cho tr 5 - 6 tui#Phng Th Tng, Phm T Anh, Nguyn Mai Phng#T.2#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a47tr.^b28cm#T sch Thn k#Mu gio#Tin g Vit#Ch ci#Sch mu gio#Phng Th Tng#Phm T Anh#Nguyn Mai Phng#KVn# 290467## 00981000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020063000510030101001140070051002150080005002660090 01100271010000500282011001400287021019100301020000500492020000900497020002000506 02000170052600500160054300500130055903900050057200500120057700400180058902000080 0607020000900615013000700624#VL12.00973#VL12.00974#26000#Vi?t#556D#372.7#^214# ng dng cng ngh thng tin trong dy hc mn ton tiu hc#Dng cho o to gio vin tiu hc trnh i hc. Bi dng gio vin v cn b qun l gio dc#V Th Thi (ch.b.), Trnh Thanh Hi, V Mnh Xun#^aH.#^aGio dc#2012#^a86 tr.^b27cm#Tng quan v ng dng cng ngh thng tin, k nng s dng cng ngh t hng tin v truyn thng trong dy hc ton tiu hc. T chc hot ng hc t p ca hc sinh trong gi ton tiu hc#Ton#ng dng#Cng ngh thng tin#Ti l iu hc tp#Trnh Thanh Hi#V Mnh Xun#KVn#V Th Thi#Ti bn ln th 1#Dy hc#Tiu hc#290468## 00814000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020032000730070016001050080 00500121009001900126010000500145011001500150021028300165020001000448020000600458 020000900464020001100473039000500484005001600489013000700505#VL12.00975#VL12.009 78#VL12.00977#VL12.00976#81000#Vi?t#L123D#671.2#^214#Lp d n v thit k xn g c#inh Qung Nng#^aH.#^aBch khoa H Ni#2012#^a259tr.^b27cm#Trnh by nhn g kin thc c bn v cch xy dng v qun l d n, thit k xng c, thit k khu lm khun, khu lm rut, sy khun v rut, thit k khu ch to hn hp lm khun, khu nu luyn, khu rt, ti sinh ct, thit k kho, thit k nng l ng kinh t v mt bng xng#Xng c#D n#Thit k#Gio trnh#KVn#inh Qung Nng#290469## 01201000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820009000558080005000640020036000690070063001050080005001680090 01800173010000500191011003000196015007200226021044400298020000800742020000600750 02000090075600500140076500500160077900500140079500500100080900500120081903900050 0831020000800836013000700844#VL12.00982#VL12.00979#VL12.00980#VL12.00981#Vi?t#3 01C#915.9742#^214#a ch huyn Qu Chu tnh Ngh An#B.s.: Trn Vn Thc (ch.b. ), Hong Quc Tun, Trn Vit Th...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a579tr., 16tr. nh mu^b27cm#TTS ghi: Huyn u - Hi ng nhn dn - U ban nhn dn huyn Qu Chu#Gii thiu c im a l t nhin, a l hnh chnh, a l dn c huy n Qu Chu tnh Ngh An. Cc du tch lch s t thi tin s v nhng chin c ng trong lch s khng chin chng xm lc t u th k XV n nay. Khi qut c im kinh t, hot ng kinh t ca huyn. Cc di tch vn ho - x hi, vn hc - ngh thut, gio dc, y t, th dc - th thao. Gii thiu nhng thng ti n ch yu v cc x v th trn ca huyn Qu Chu#a ch#Huyn#Qu Chu#Trn V n Thc#Hong Quc Tun#Trn Vit Th#o Khang#Trn V Ti#KVn#Ngh An#290470# # 01264000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820011000628080005000730020075000780070049001530080 00500202009001800207010000500225011001500230015005700245021042700302020001200729 02000080074102000200074902000090076902000090077802000070078700500140079400500150 0808005001500823005001200838005001600850039000500866013000700871#VL12.00984#VL12 .00983#VL12.00986#VL12.00985#60000#Vi?t#K600Y#959.703092#^214#K yu hi tho k hoa hc: Bi cnh lch s Bc H ra i tm ng cu nc#Trn Vn Thc, inh Xu n Khoa, Phan nh Trc...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a439tr.^b27cm#u ba gh i: B Gio dc v o to. Trng i hc Vinh#Tp hp 81 bi bo co khoa hc c a cc nh nghin cu, ging vin cc trng i hc, cao ng trong c nc, cp nhiu vn lin quan ti cuc i v s nghip cch mng ca Ch tch H Ch Minh nh: truyn thng gia nh, qu hng nh hng n hoi bo cu nc, cu dn ca Ch tch H Ch Minh; bi cnh lch s Ngi ra i tm ng cu n c; qu trnh hot ng cch mng v di sn t tng, o c ca Ngi...#H Ch Minh#Lch s#Hot ng cch mng#Hi tho#Vit Nam#K yu#Trn Vn Thc#inh Xu n Khoa#Phan nh Trc#Bi Th Cn#Thi Bnh Dng#KVn#290471## 00753000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340050013000390020028000520030021000800070029001010040014001300080 00500144009001400149010000500163011001500168021020700183020000400390020001100394 020001000405020000900415039000500424005001500429013000700444#VN12.02651#42000#V i?t#TH308K#630#^214#Phm Vn Cn#Thit k V.A.C cho mi vng#Nguyn l v m hn h#Phm Vn Cn, Phm Th Hng#Ti bn ln 5#^aH.#^aNng nghip#2011#^a167tr.^b1 9cm#Gii thiu lch s pht trin, vai tr, v tr ca kinh t VAC. Trnh by h thng VAC v cc thnh phn ca h thng sn xut, chn nui, trng trt. Xy d ng cc m hnh VAC tng qut cc vng sinh thi#VAC#Trng trt#Chn nui#Sn xut#KVn#Phm Th Hng#290472## 00714000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020056000670070016001230040014001390080 00500153009001400158010000500172011001400177021018200191020001100373020001100384 020001000395020000700405039000500412013000700417#VN12.02653#VN12.02652#25000#Vi ?t#R111G#633.8#^214#Nguyn Vn Lut#Rau gia v - k thut trng, lm thuc nam v nu nng#Nguyn Vn Lut#Ti bn ln 2#^aH.#^aNng nghip#2011#^a99tr.^b19cm# Trnh by gi tr dinh dng v m thc ca cy rau gia v. Hng dn k thut t rng v cch lm thuc nam cha bnh t mt s loi rau gia v nh chanh, gng, hnh, h, hng, s...#Rau gia v#Trng trt#Thuc nam#Nu n#KVn#290473## 00647000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020027000630070073000900080005001630090 06100168010000500229011001500234020001800249020000400267020001200271005001600283 006001500299006001000314039000500324013000700329019000900336#VN12.02654#VN12.026 55#48000#Vi?t#L108K#823#^214#Stanton, Andy#Lo Ko Gm v cy anh o#Andy Stan ton ; Minh ho: Davi Tazzyman ; Dch: Lu Thu Hng, Trang Hi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a215tr.^b19cm#Vn hc th iu nhi#Anh#Truyn ngn#Tazzyman, David#Lu Thu Hng#Trang Hi#KVn#290474#Dc h Anh## 00621000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050016000530020051000690070016001200080005001360090 01400141010000500155011001500160021011200175020001100287020001100298020000400309 039000500313004001800318013000700336#VN12.02656#VN12.02657#27000#Vi?t#GI-455V#6 33.1#^214#Nguyn Vn Lut#Ging v k thut trng la cc sm nhm Ao - OMCS#Ngu yn Vn Lut#^aH.#^aNng nghip#2011#^a107tr.^b19cm#Gii thiu v qu trnh pht trin, c tnh, phng php trng trt, chn ging v mt s ging la Vit Nam#Trng trt#Chn ging#La#H.H#Ti bn ln th 2#290475## 00803000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050014000530020015000670070031000820080005001130090 01400118010000500132011001400137021027100151020001100422020001100433020000400444 039000500448012003700453005001600490013000700506#VN12.02658#VN12.02659#24000#Vi ?t#NGH250T#634.8#^214#L Trng Tnh#Ngh trng nho#L Trng Tnh, Dng Xun Di u#^aH.#^aNng nghip#2012#^a40tr.^b19cm#S lc v ngh trng nho trn th gii v Vit Nam. Trnh by c im sinh hc, cc giai on pht trin, s hnh th nh v phn ho mm hoa, yu cu sinh thi, K thut nhn ging, trng v chm s c nho. Mt s ging nho ang trng ph bin v c trin vng hin nay#Trng tr t#Cy n qu#Nho#H.H#Chng trnh "100 ngh cho nng dn"#Dng Xun Diu#29047 6## 00716000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050016000510020022000670070016000890080005001050090 01400110010000500124011001400129021021500143020001100358020000900369039000500378 012003700383020001100420013000700431#VN12.02660#VN12.02661#24000#Vi?t#NGH250T#6 34#^214#Nguyn Cng Tn#Ngh trng cy mc-ca#Nguyn Cng Tn#^aH.#^aNng nghip #2012#^a48tr.^b19cm#Khi qut v cy mc-ca. c trng thc vt hc, c tnh si nh hc v yu cu ca cy mc-ca i vi mi trng sinh thi. K thut chn gi ng, sn xut ging, xy dng vn cy, chm sc v thu hi ch bin mc-ca#Trng trt#K thut#H.H#Chng trnh "100 ngh cho nng dn"#Cy mc-ca#290477## 00626000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020027000630030044000900070014001340080 00500148009001400153010000500167011001500172021014100187020001100328020000900339 039000500348013000700353#VN12.02662#VN12.02663#30000#Vi?t#K600T#635#^214#Trn K hc Thi#K thut trng rau an ton#Ci bp, ci bao, ci ln, ci xanh ngt...#T rn Khc Thi#^aH.#^aNng nghip#2011#^a124tr.^b19cm#Trnh by hin trng v mi trng sn xut rau nc ta. Hng dn k thut trng mt s loi rau ch yu nh ci bp, ci bao, ci ln...#Trng trt#Rau sch#H.H#290478## 00426000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050014000430020011000570030004000680070014000720080010000860090 01500096010000500111011001400116020001700130020000900147020000400156039000500160 013000700165#VN12.02664#35000#Vi?t#C126V#895.9221#^214#Trn nh o#Cy v hoa #Th#Trn nh o#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a65tr.^b19cm#Vn hc hin i# Vit Nam#Th#H.H#290479## 00736000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020012000450070074000570080005001310090011001360100005001470110 01400152020002100166020000800187020001500195005002200210039000500232012003500237 021011100272005001600383006001400399013000700413020001400420#VN12.02665#24000#V i?t#B254B#577.690944#^214#Bn b bin#Li: Franoise de Guibert ; Minh ho: Benj amin Chaud ; Phm c Ton dch#^aH.#^aGio dc#2011#^a35tr.^b19cm#Khoa hc th ng thc#B bin#Sch thiu nhi#Guibert, Franoise de#H.H#Bch khoa th Larousse dnh cho b#Gii thiu mt s kin thc c bn v , ct, thu triu v cc ng thc vt in hnh ti b bin nc Php#Chaud, Benjamin#Phm c Ton#290480 #Sinh thi hc## 00621000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020006000400070041000460080005000870090011000920100005001030110 01400108020002100122020000900143020001500152039000500167012003500172021008600207 005001500293006001000308020000600318013000700324#VN12.02666#24000#Vi?t#E202B#61 2.6#^214#Em b#Minh ho: Anne Wilsdorf ; Bch Lin dch#^aH.#^aGio dc#2011#^a3 5tr.^b19cm#Khoa hc thng thc#Sinh sn#Sch thiu nhi#H.H#Bch khoa th Larou sse dnh cho b#Gii thiu mt s kin thc c bn qu trnh th thai, sinh sn, pht trin ca ngi#Wilsdorf, Anne#Bch Lin#Ngi#290481## 00706000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020007000400070064000470080005001110090011001160100005001270110 01400132020002100146020000700167020001500174005001800189039000500207012003500212 021013800247005001700385006000700402013000700409#VN12.02667#24000#Vi?t#V500T#52 3.1#^214#V tr#Li: Agns Vandewiele ; Minh ho: Michle Lancina ; T Anh dch# ^aH.#^aGio dc#2011#^a35tr.^b19cm#Khoa hc thng thc#V tr#Sch thiu nhi#Va ndewiele, Agns#H.H#Bch khoa th Larousse dnh cho b#Gii thiu mt s kin t hc c bn v ngy v m, cc ma trong nm, mt trng, hin tng nht thc, t m hnh tinh trong h mt tri...#Lancina, Michle#T Anh#290482## 00658000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020008000410070046000490080005000950090011001000100005001110110 01400116020002100130020000900151020001500160039000500175012003500180021011200215 005002000327006001000347020000400357013000700361#VN12.02668#24000#Vi?t#C430M#59 9.75#^214#Con mo#Minh ho: Lionel Le Nouanic ; Bch Lin dch#^aH.#^aGio dc# 2011#^a35tr.^b19cm#Khoa hc thng thc#ng vt#Sch thiu nhi#H.H#Bch khoa t h Larousse dnh cho b#Gii thiu mt s kin thc c bn v c im hnh thi sinh hc, tp tnh v thi quen sinh hot ca loi mo#Le Nouanic, Lionel#Bch Lin#Mo#290483## 00677000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400070042000570080005000990090011001040100005001150110 01400120020002100134020001500155039000500170012003500175021013000210005001600340 006001000356020000700366020000700373013000700380#VN12.02669#24000#Vi?t#C100H#59 9.5#^214#C heo v c voi#Minh ho: Nathalie Choux ; Bch Lin dch#^aH.#^aGio dc#2011#^a35tr.^b19cm#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#H.H#Bch khoa th La rousse dnh cho b#Gii thiu mt s kin thc c bn v c im hnh thi sinh hc, tp tnh, thi quen sinh hot ca mt s loi c heo v c voi#Choux, Nath alie#Bch Lin#C heo#C voi#290484## 00697000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260140007000310020019000380070070000570080005001270090011001320100005001430110 01400148012003500162021008500197020000900282020002100291020001500312005002200327 005001600349006001000365039000500375020000800380013000700388#VN12.02670#Vi?t#45 5V#590#^214#24000#ng vt a cc#Li: Franoise de Guibert ; Minh ho: Hl ne Georges ; Bch Lin dch#^aH.#^aGio dc#2012#^a35tr.^b19cm#Bch khoa th Lar ousse dnh cho b#Gii thiu s lc c im, tp qun sinh sng ca cc loi ng vt sng a cc#ng vt#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Guibert, Fra noise de#Georges, Hlne#Bch Lin#Thu#a cc#290485## 00659000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260140007000310020025000380070045000630080005001080090011001130100005001240110 01400129012003500143021009400178020000900272020002100281020001500302005001900317 006001000336039000500346013000700351020001100358#VN12.02671#Vi?t#455V#636#^214# 24000#ng vt trong nng tri#Minh ho: Aurlie Guillerey ; Bch Lin dch#^aH .#^aGio dc#2012#^a35tr.^b19cm#Bch khoa th Larousse dnh cho b#Gii thiu s lc c im, tp qun sinh sng ca mt s loi ng vt sng trong nng tri #ng vt#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Guillerey, Aurlie#Bch Lin#Thu# 290486#Trang tri## 00733000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260140007000310020023000380070067000610080005001280090011001330100005001440110 01400149012003500163021014400198020000900342020002100351020001500372005001800387 005001600405006001000421039000500431013000700436#VN12.02672#Vi?t#455V#590#^214# 24000#ng vt trn th gii#Li: Agns Vandewiele ; Minh ho: Nathalie Choux ; Bch Lin dch#^aH.#^aGio dc#2012#^a35tr.^b19cm#Bch khoa th Larousse dnh cho b#Gii thiu s lc c im, tp qun sinh sng ca mt s loi vt t to ln n nh b: ng vt sng trn sa mc, trn ng c hay Bc cc#ng vt# Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Vandewiele, Agns#Choux, Nathalie#Bch Lin# Thu#290487## 00632000000000301000450002600110000004100050001118100050001608200070002180800050 00280140007000330020005000400070039000450080005000840090011000890100005001000110 01400105012003500119021008300154020000500237020002100242020001500263005001500278 006000700293039000500300020000900305020000900314013000700323#VN12.02673#Vi?t#R55 6#577.34#^214#24000#Rng#Minh ho: Marc Boutavant ; T Anh dch#^aH.#^aGio dc #2012#^a35tr.^b19cm#Bch khoa th Larousse dnh cho b#Gii thiu s lc c i m ca cc loi thc vt v ng vt sinh sng trong rng#Rng#Khoa hc thng t hc#Sch thiu nhi#Boutavan, Marc#T Anh#Thu#Thc vt#ng vt#290488## 00656000000000289000450002600110000004100050001118100070001608200040002380800050 00270140007000320020013000390070069000520080005001210090011001260100005001370110 01400142012003500156021006500191020001500256020002100271020001500292005001500307 005001800322006001400340039000500354013000700359#VN12.02674#Vi?t#TH462T#301#^214 #24000#Thi tin s#Li: Pierre Masson ; Minh ho: Didier Balicevic ; Phm c Ton dch#^aH.#^aGio dc#2012#^a35tr.^b19cm#Bch khoa th Larousse dnh cho b# Lch s loi ngi v tp tnh sinh hot loi ngi thi tin s#Nhn chng hc# Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Masson, Pierre#Balicevic, Didier#Phm c To n#Thu#290489## 00704000000000289000450002600110000004100050001118100070001608200040002380800050 00270140007000320020021000390070076000600080005001360090011001410100005001520110 01400157012003500171021009700206020000900303020002100312020001500333005002200348 005001800370006001400388039000500402013000700407#VN12.02675#Vi?t#NH556C#590#^214 #24000#Nhng con vt nh b#Li: Franoise de Guibert ; Minh ho: Pascale Estel lon ; Phm c Ton dch#^aH.#^aGio dc#2012#^a35tr.^b19cm#Bch khoa th Larous se dnh cho b#Gii thiu s lc c im, tp qun sinh sng ca cc loi vt nh b: ong, kin, su, bm...#ng vt#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Gui bert, Franoise de#Estellon, Pascale#Phm c Ton#Thu#290490## 00708000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020020000420070063000620080005001250090011001300100005001410110 01400146012003500160021008000195020001000275020001100285020000900296020002100305 020001500326005001200341005001500353006001400368039000500382013000700387#VN12.02 676#24000#Vi?t#NGH250T#792.8#^214#Ngh thut nhy ma#Li: Anne Bouin ; Minh ho : Alice Charbin ; Phm c Ton dch#^aH.#^aGio dc#2012#^a35tr.^b19cm#Bch kh oa th Larousse dnh cho b#Gii thiu cc t th, cch biu din cc iu ma t truyn thng n hin i#Gic quan#Ngh thut#Nhy ma#Khoa hc thng thc#S ch thiu nhi#Bouin, Anne#Charbin, Alice#Phm c Ton#Thu#290491## 00536000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020023000400070035000630220004000982210018001020040018001200080 00500138009001100143010000500154011001700159020001800176020001400194005000800208 005001000216039000500226020000800231013000700239#VN12.02677#6000#Vi?t#S102C#372 .21#^214#Sch cho b 0 - 2 tui#B.s., m thut: Kim Chi, Trang Nh#T.2#Cc loi tri cy#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a12tr.^b19x22cm#Gio dc mu gi o#Sch mu gio#Kim Chi#Trang Nh#Thu#Hoa qu#290492## 00536000000000289000450002600110000002000080001101400060001904100050002518100060 00300820007000368080005000430020023000480070035000710220004001062210018001100040 01800128008000500146009001100151010000500162011001700167020001800184020001400202 005000800216005001000224039000500234013000700239#VN12.02678#Hoa qu#6000#Vi?t#S 102C#372.21#^214#Sch cho b 0 - 2 tui#B.s., m thut: Kim Chi, Trang Nh#T.3#C c loi tri cy#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a12tr.^b19x22cm#Gio d c mu gio#Sch mu gio#Kim Chi#Trang Nh#Thu#290493## 00567000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020023000400070035000630220004000982210022001020040018001240080 00500142009001100147010000500158011001700163020001800180020001400198005000800212 005001000220039000500230020000400235020000300239020000400242013000700246#VN12.02 679#6000#Vi?t#S102C#372.21#^214#Sch cho b 0 - 2 tui#B.s., m thut: Kim Chi, Trang Nh#T.4#Cc loi rau, c, qu#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a12 tr.^b19x22cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Kim Chi#Trang Nh#Thu#Rau#C#Qu#2 90494## 00567000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020023000400070035000630220004000982210022001020040018001240080 00500142009001100147010000500158011001700163020001800180020001400198005000800212 005001000220039000500230020000400235020000300239020000400242013000700246#VN12.02 680#7000#Vi?t#S102C#372.21#^214#Sch cho b 0 - 2 tui#B.s., m thut: Kim Chi, Trang Nh#T.5#Cc loi rau, c, qu#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a12 tr.^b19x22cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Kim Chi#Trang Nh#Thu#Rau#C#Qu#2 90495## 00520000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020009000390070050000480040018000980080005001160090011001210100 00500132011001700137020000700154020000600161020001500167005001600182005001600198 005001600214039000500230013000700235#VN12.02681#8000#Vi?t#T123V#372.5#^214#Tp v 1#Nguyn Hu Hnh, Ng Thanh Hng, Nguyn c Ton#Ti bn ln th 1#^aH.#^a Gio dc#2012#^a44tr.^b17x24cm#Tp v#Lp 1#Sch gio khoa#Nguyn Hu Hnh#Ng T hanh Hng#Nguyn c Ton#Thu#290496## 00475000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020009000390070033000480040018000810080005000990090011001040100 00500115011001700120020000700137020000600144020001500150005001600165005001600181 039000500197013000700202#VN12.02682#9000#Vi?t#T123V#372.5#^214#Tp v 2#Ng Tha nh Hng, Nguyn c Ton#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a47tr.^b17x24c m#Tp v#Lp 2#Sch gio khoa#Ng Thanh Hng#Nguyn c Ton#Thu#290497## 00523000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400070055000490040018001040080005001220090011001270100 00500138011001700143020000700160020000600167020001500173005001600188005001300204 005001600217039000500233013000700238#VN12.02683#10000#Vi?t#T123V#372.5#^214#Tp v 3#inh Khc Thnh (ch.b.), Nguyn Thun, Trn Th Tr My#Ti bn ln th 1#^ aH.#^aGio dc#2012#^a55tr.^b17x24cm#Tp v#Lp 3#Sch gio khoa#inh Khc Thnh #Nguyn Thun#Trn Th Tr My#Thu#290498## 00559000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020021000410070055000620040018001170080005001350090011001400100 00500151011001700156020000900173020000600182020001400188005001600202005001300218 005001600231039000500247020001000252013000700262#VN12.02684#11000#Vi?t#TH552H#3 72.5#^214#Thc hnh m thut 4#inh Khc Thnh (ch.b.), Nguyn Thun, Trn Th T r My#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a63tr.^b17x24cm#M thut#Lp 4#Sc h c thm#inh Khc Thnh#Nguyn Thun#Trn Th Tr My#Thu#Thc hnh#290499## 00559000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020021000410070055000620040018001170080005001350090011001400100 00500151011001700156020000900173020000600182020001400188005001600202005001300218 005001600231039000500247020001000252013000700262#VN12.02685#11000#Vi?t#TH552H#3 72.5#^214#Thc hnh m thut 5#inh Khc Thnh (ch.b.), Nguyn Thun, Trn Th T r My#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a63tr.^b17x24cm#M thut#Lp 5#Sc h c thm#inh Khc Thnh#Nguyn Thun#Trn Th Tr My#Thu#Thc hnh#290500## 00575000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020036000520070035000880040018001230080005001410090 01100146010000500157011001500162020001100177020000900188020000900197020000700206 020001400213005001900227005001500246039000500261013000700266#VN12.02686#VN12.026 87#21000#Vi?t#S450T#372.61#^214#S tay ng php ting Vit tiu hc#Nguyn Minh Thuyt, Hong Ho Bnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a147tr.^b18cm#Ti ng Vit#Ng php#Tiu hc#S tay#Sch c thm#Nguyn Minh Thuyt#Hong Ho Bn h#Thu#290501## 00700000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020048000550030022001030070016001250080005001410090 01100146010000500157011001500162021014500177020001100322020000600333020001000339 020000700349005001600356039000500372013000700377020001400384#VN12.02688#VN12.026 89#40000#Vi?t#S450T#495.92201#^214#S tay cc bin php tu t ng ngha ting V it#Dng trong nh trng#Nguyn Khnh H#^aH.#^aGio dc#2011#^a403tr.^b18cm#Cu ng cp nhng kin thc c bn v cc bin php tu t ng ngha ting Vit, v th ng k, gii thch nhng n v tiu biu ca cc bin php #Ting Vit#Tu t# Ng ngha#S tay#Nguyn Khnh H#Thu#290502#Sch c thm## 00433000000000241000450001400070000004100050000718100080001208200090002080800050 00290050017000340020018000510030022000690070017000910080006001080090014001140100 00500128011001500133020001800148020000900166020000400175039000500179013000700184 #95000#Vi?t#GI-119M#895.9221#^214#Nguyn Lm Thng#Gic m bui sng#333 bi th thiu nhi#Nguyn Lm Thng#^aHu#^ai hc Hu#2012#^a338tr.^b20cm#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Th#Thu#290503## 00739000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200120 00298080005000410020020000460030056000660070082001220220004002040080006002080090 01400214010000500228011001500233015005100248020001700299020000900316020000400325 00500150032900500160034400500130036000500150037300500130038803900050040101300070 0406#VN12.02690#50000#Vi?t#G561M#895.9221008#^214#Gng mt thi gian#Tuyn tp th cn b, sinh vin khoa Ng vn cc th h#L Th Ngc B, Trn Thanh Bnh, L Xun Bnh... ; Tuyn chn: Hong Xun Vinh...#T.3#^aHu#^ai hc Hu#2012#^a 168tr.^b19cm#TTS ghi: Trng i hc S phm Hu. Khoa Ng vn#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#L Th Ngc B#Trn Thanh Bnh#L Xun Bnh#Trn Thanh Cn#V Vn Chnh#Thu#290504## 00890000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020052000560030063001080080005001710090021001760100 00500197011001500202015003600217021031300253020002100566020000800587020001700595 039000500612013000700617#VN12.02691#VN12.02692#18000#Vi?t#GI-462T#335.4346#^214 #Gii thiu mt s tc phm ca ch tch H Ch Minh#Ti liu sinh hot chi b, on th v ti cc c quan, n v#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a143tr.^b15c m#TTS ghi: Ban Tuyn gio trung ng#Gii thiu cc tc phm ng cch mnh; N ng cao o c cch mng, qut sch ch ngha c nhn; Di chc ca Ch tch H Ch Minh. Nu ln nhng bi hc v rn luyn o c cch mng, nu cao thc t rch nhim, tnh tin phong, gng mu t ph bnh v ph bnh ca cn b, ng vin qua nhng li dy ca Bc#T tng H Ch Minh#o c#Ti liu hc tp#Thu #290505## 00770000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020081000560080005001370090021001420100005001630110 01500168021024600183020001000429020000900439020000900448020001800457039000500475 020001700480013000700497#VN12.02694#VN12.02693#20000#Vi?t#QU600#344.59701#^214 #Quy nh php lut v tuyn dng, qun l ngi nc ngoi lm vic ti Vit Na m#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a128tr.^b19cm#Trnh by nhng qui nh v vic tuyn dng v qun l ngi nc ngoi lm vic ti Vit Nam nh: iu kin tuy n dng, hp ng lao ng, quyn v ngha v ca ngi lao ng, trch nhim c a cc c quan chc nng trong vic thc hin qui nh#Php lut#Lao ng#Vit Na m#Vn bn php lut#Vanh#Ngi nc ngoi#290506## 00735000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020104000560080005001600090021001650100005001860110 01500191021013600206020001000342020001600352020000900368020001800377039000500395 020001500400020001500415020000800430013000700438#VN12.02695#VN12.02696#22000#Vi ?t#QU600#344.59705#^214#Quy nh php lut x pht vi phm hnh chnh trong ln h vc an ninh, trt t an ton x hi v du lch#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012# ^a143tr.^b19cm#Gm cc thng t, ngh nh ca chnh ph quy nh x pht vi ph m hnh chnh trong lnh vc an ninh, trt t an ton x hi v du lch#Php lut #Pht hnh chnh#Vit Nam#Vn bn php lut#Vanh#Trt t tr an#An ton x hi#D u lch#290507## 00643000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020062000530080005001150090021001200100005001410110 01500146021013400161020001000295020001000305020000900315020001800324039000500342 020002300347013000700370#VN12.02697#VN12.02698#18000#Vi?t#L504K#343.597#^214#Lu t kim ton c lp nm 2011 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2012#^a107tr.^b19cm#Gii thiu lut Kim ton c lp nm 2011 v ngh n h, thng t ca Chnh ph v ca ngn hng nh nc quy nh hng dn thi hnh# Php lut#Kim ton#Vit Nam#Vn bn php lut#Vanh#Lut kim ton c lp#29050 8## 00675000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020067000550080005001220090021001270100005001480110 01500153021012800168020001000296020001000306020000900316020001800325039000500343 004001900348020002300367013000700390#VN12.02699#VN12.02700#15000#Vi?t#L504T#343 .59705#^214#Lut Thu tiu th c bit nm 2008 v vn bn hng dn thi hnh#^ aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a179tr.^b19cm#Gm cc ngh nh v thng t ca C hnh ph v B Ti chnh quy nh v hng dn thi hnh lut Thu tiu th c b it nm 2008#Php lut#Lut thu#Vit Nam#Vn bn php lut#Vanh#Ti bn c b s ung#Thu tiu th c bit#290509## 00769000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020077000550080005001320090021001370100005001580110 01500163021019500178020001000373020001000383020000900393020001800402039000500420 004001900425020000800444020002000452013000700472#VN12.02701#VN12.02702#18000#Vi ?t#L504T#343.59705#^214#Lut thu s dng t phi nng nghip nm 2010 v vn b n hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a111tr.^b19cm#Gii thiu m t s iu quy nh v cn c tnh thu, ng k, khai, tnh v np thu, min th u, gim thu v mt s iu khon thi hnh c quy nh trong Lut thu s dn g t phi nng nghip#Php lut#Lut thu#Vit Nam#Vn bn php lut#Vanh#Ti b n c b sung#S dng#t phi nng nghip#290510## 00782000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020024000530080005000770090021000820100005001030110 01500108021033200123020001000455020002400465020000900489020001800498039000500516 013000700521#VN12.02704#VN12.02703#30000#Vi?t#L504T#342.597#^214#Lut t tng h nh chnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a184tr.^b19cm#Gii thiu ton vn Lut t tng hnh chnh vi nhng qui nh chung v qui nh c th v thm quyn c a to n, c quan, ngi tin hnh t tng, tham gia t tng, cc bin php khn cp tm thi, chng minh v chng c, cp, tng t, thng bo vn bn t tng, khi kin, th l v n, xt x, s thm v cc th tc gii quyt#Php lut#Lu t t tng hnh chnh#Vit Nam#Vn bn php lut#Vanh#290511## 00774000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020065000660030015001310070012001460080 00500158009002100163010000500184011001400189020001700203020001800220020002300238 020000900261020002700270039000500297013000700302021013600309020001500445#VN12.02 705#VN12.02706#17000#Vi?t#H452N#959.7043#^214#Lu Vn Li#Hi ngh qun s Trun g Gi v hip nh Ginev 1954 v Vit Nam#Sch tham kho#Lu Vn Li#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2012#^a96tr.^b19cm#Lch s hin i#Hip nh Ginev#Khng chi n chng Php#Vit Nam#Hi ngh qun s Trung Gi#Vanh#290512#Gii thiu ton b hon cnh lch s v ni dung ca hi ngh qun s Trung Gi trong cuc khng chin chng Php ca dn tc Vit Nam#Sch tham kho## 00718000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020060000570080005001170090021001220100005001430110 01500148015003600163021017300199020002300372020001800395020001000413020001700423 039000500440013000700445#VN12.02707#VN12.02708#27000#Vi?t#T103L#324.2597071#^21 4#Ti liu bi dng l lun chnh tr dnh cho ng vin mi#^aH.#^aChnh tr Q uc gia#2012#^a212tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#Trnh by nhng kin thc c bn, ct li v ch ngha Mc Lnin, t tng H Ch Minh, nhng v n c bn ca ng li cch mng Vit Nam v nhim v ca ngi ng vin#n g cng sn Vit Nam#L lun chnh tr#ng vin#Ti liu hc tp#Vanh#290513## 01024000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020105000530080005001580090021001630100005001840110 01500189020001100204020000900215039000500224020001800229015006700247021040500314 020001000719020001000729013000700739#VN12.02709#VN12.02710#24000#Vi?t#T103L#305 .406#^214#Ti liu chuyn bi dng l lun chnh tr v nghip v dnh cho c n b Hi Lin hip Ph n c s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a156tr.^b19cm #Hi Ph n#Vit Nam#Vanh#L lun chnh tr#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng. Hi Lin hip Ph n Vit Nam#Gii thiu cc chuyn bi dng l lun chnh tr chung v ch ngha Mc - Lnin, t tng H Ch Minh, ng Cng sn Vit Nam , h thng chnh tr, phng thc lnh o ca ng i vi h thng chnh tr nc ta hin nay, quan im, ng li, ch trng ca ng, Nh nc v cng t c ph n, h thng t chc ca Hi Lin hip Ph n v mt s nghip v cng t c i vi cn b Hi Ph n c s#Nghip v#Bi dng#290514## 00847000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820012000518080005000630020049000680070038001170080005001550090 02100160010000500181011001500186020001100201039000500212020000700217005001400224 013000700238005001600245021025300261020002300514020000800537#VN12.02711#VN12.027 13#VN12.02712#35000#Vi?t#C120N#324.2597071#^214#Cm nang v k nng gii quyt t co trong ng#Ch.b.: Nguyn Ngc n, Cao Vn Thng#^aH.#^aChnh tr Quc gi a#2012#^a247tr.^b19cm#Gii quyt#Vanh#T co#Cao Vn Thng#290515#Nguyn Ngc n#Tm hiu mt s c s l lun v t co v gii quyt t co trong ng. Phn g php, trnh t, k nng, quy trnh gii quyt t co i vi ng vin v t c hc ng cng mt s quyt nh, quy nh mu bo co v cng tc gii quyt t co trong ng#ng Cng sn Vit Nam#K nng## 00533000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020031000560070030000870040019001170080005001360090 02100141010000500162011001500167020001200182020001700194020000900211020001000220 039000500230013000700235005001300242#VN12.02714#VN12.02715#30000#Vi?t#K250C#959 .704092#^214#K chuyn Bc H Tuyn Quang#Ng Qun Lp s.t., tuyn chn#Xut b n ln th 4#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a174tr.^b19cm#H Ch Minh#Vn hc h in i#Vit Nam#Truyn k#Vanh#290516#Ng Qun Lp## 00852000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020029000550070013000840080005000970090021001020100 00500123011003000128021030100158020001600459020000900475020001200484039000400496 004001900500005001300519013000700532020002300539#VN12.02716#VN12.02717#32000#Vi ?t#KH500D#959.7032#^214#Khu di tch lch s Tn Tro#Ng Qun Lp#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2012#^a191tr., 12tr. nh mu^b19cm#Gii thiu khi qut v khu di t ch lch s Tn Tro vi mt s a danh ni ting nh: ln N La, nh Tn Tro , nh Hng Thi, ln Hang Bng, An ton khu Kim Quan..., nhng a danh i v o lch s l nim t ho ca nhn dn cc dn tc tnh Tuyn Quang ni ring v ng bo c nc ni chung#Di tch lch s#Tn Tro#Tuyn Quang#Th#Xut bn l n th 2#Ng Qun Lp#290517#Khng chin chng Php## 01064000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020110000520070080001620080005002420090021002470100 00500268011002800273021030700301020001300608020000900621039000400630005001700634 00600180065102000110066902000100068002000110069000600130070100500170071401300070 0731#VN12.02718#VN12.02719#40000#Vi?t#NH556Y#341.2#^214#Nhng yu sch i khn g ca Vit Nam v Trung Quc khu vc bi ngm T Chnh v Thanh Long trong bi n ng#Brice M. Claget ; Dch: Nguyn Quang Vinh, Cao Xun Th ; Hung Minh Chn h h..#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a155tr., 4tr. bn ^b19cm#Trnh by v t r a l v lch s ca cc yu sch bin ng. Cc nguyn tc ca hot ng lut php quc t c th p dng. Vic p dng nguyn tc ca lut php quc t vo nhng yu sch ca Vit Nam v Trung Quc i vi khu vc T Chnh v Thanh Long. Nhng trin vng gii quyt cuc tranh chp#Lut quc t#Vit Nam#Th#C laget, Brice M.#Nguyn Quang Vinh#Tranh chp#Bin ng#Trung Quc#Cao Xun Th#H unh Minh Chnh#290518## 00949000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020171000570070032002280080005002600090021002650100 00500286011001500291021020600306020001100512039000400523015003700527013000700564 020002300571020002500594020001400619005002600633#VN12.02720#VN12.02721#30000#Vi ?t#C101V#324.2597071#^214#Cc vn bn ch o v trin khai Ngh quyt Hi ngh ln th 4 Ban Chp hnh Trung ng ng Cng sn Vit Nam kho XI "Mt s vn cp bch v xy dng ng hin nay"#Ban Truyn gio Trung ng b.s.#^aH.#^aChn h tr Quc gia#2012#^a272tr.^b19cm#Gii thiu ni dung Ngh quyt Hi ngh ln t h 4 Ban Chp hnh Trung ng ng Cng sn Vit Nam kho XI "Mt s vn cp bch v xy dng ng hin nay" v cc vn bn ch o v trin khai Ngh quyt #Ngh quyt#Th#TTS ghi: Ban Truyn gio Trung ng#290519#ng cng sn Vit N am#Ban chp hnh Trung ng#Xy dng ng#Ban Tuyn gio Trung ng## 00911000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020084000570070052001410080005001930090021001980100 00500219011001500224021016900239020000900408039000400417015003700421005001400458 00500130047200500140048500500130049900500140051201300070052602000230053302000090 0556020000800565#VN12.02723#VN12.02722#36000#Vi?t#H561D#324.2597071#^214#Hng dn thc hin cc quy nh v cng tc kim tra, gim st v k lut ca ng#B. s.: Mai Th Dng, T Quang Thu, Cao Vn Thng...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012 #^a255tr.^b19cm#Gii thiu ni dung iu l ng kho XI, vn bn quyt nh, h ng dn ca ban chp hnh Trung ng v cng tc kim tra v k lut ca ng tr ong iu l ng kho XI#Kim tra#Th#TTS ghi: U ban Kim tra Trung ng#Mai T h Dng#T Quang Thu#Cao Vn Thng#V Xun Thm# Hng Cng#290520#ng Cng sn Vit Nam#Gim st#K lut## 01122000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020046000500070073000960080005001690090021001740100005001950110 01500200021042000215020001100635020000900646020001900655039000400674015005500678 005001400733013000700747005001400754020001200768005001100780005001700791#VN12.02 724#VN12.02725#Vi?t#T103L#364.1609597#^214#Ti liu tham kho v phng, chng th am nhng#B.s.: inh Vn Minh (ch.b)., Trn Vn Long, L Vn c, Nguyn ng Hn h#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a114tr.^b19cm#Trnh by khi nim, nguyn nhn ca tham nhng. Phn tch tc hi, nguy c, thch thc ca tham nhng i vi c ng cuc pht trin kinh t - x hi t nc, nhng n lc chng tham nhng ca ng v Nh nc. Gii thiu mt s kinh nghim ca nc ngoi v phng, chng tham nhng nh: m hnh t chc, cc gii php phng, chng tham nhng hiu qu v cc khun kh hp tc phng, chng tham nhng khu vc v quc t#Tham nhng#V it Nam#Ti liu tham kho#Th#TTS ghi: Thanh tra Chnh ph. Vin Khoa hc Than h tra#inh Vn Minh#290521#Trn Vn Long#Phng chng#L Vn c#Nguyn ng Hnh ## 00753000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020054000570080005001110090021001160100005001370110 01500142021021300157020001400370020001900384039000400403015003600407013000700443 020002300450020001400473#VN12.02726#VN12.02727#34000#Vi?t#T103L#324.2597071#^21 4#Ti liu bi dng b th chi b v cp u vin c s#^aH.#^aChnh tr Quc gi a#2012#^a235tr.^b19cm#Trnh by nhng vn c bn ca cng tc xy dng ng, nhng ch trng, ng li ca ng ta v xy dng ng, hng dn thc hin m t s nguyn tc, nghip v cng tc cho b th chi b v cp u vin c s#Cng tc ng#Ti liu hng dn#Th#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#290522#ng Cng sn Vit Nam#ng b c s## 00861000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020040000500070083000900080005001730090021001780100005001990110 01500204021017600219020001100395020000900406039000400415015005500419005001700474 005001800491005001400509005001700523013000700540020001200547#VN12.02728#VN12.027 29#Vi?t#S450T#364.1609597#^214#S tay cng tc phng, chng tham nhng#B.s.: Ngu yn Quc Hip (ch.b)., Nguyn Tun Khanh, Trn Vn Long, Nguyn ng Hnh#^aH.#^ aChnh tr Quc gia#2012#^a114tr.^b19cm#Trnh by khi nim, c trng v cc h nh vi tham nhng. Cc gii php phng, chng tham nhng. Vai tr v trch nhim ca cc c quan v x hi trong phng, chng tham nhng#Tham nhng#Vit Nam#Th# TTS ghi: Thanh tra Chnh ph. Vin Khoa hc Thanh tra#Nguyn Quc Hip#Nguyn T un Khanh#Trn Vn Long#Nguyn ng Hnh#290523#Phng chng## 00824000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020075000570080005001320090021001370100005001580110 01500163021024300178020001800421020001700439039000400456015003600460013000700496 020002300503020001000526020001000536#VN12.02730#VN12.02731#27000#Vi?t#T103L#324 .2597071#^214#Ti liu hc tp l lun chnh tr dnh cho hc vin lp i tng kt np#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a210tr.^b19cm#Gii thiu khi qut lch s ng Cng sn Vit Nam v cng lnh xy dng t nc trong thi k qu ln CNXH. Trnh by ni dung c bn iu l ng Cng sn Vit Nam v phng h ng phn u tr thnh ng vin ng cng sn Vit Nam#L lun chnh tr#Ti liu hc tp#Th#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#290524#ng Cng sn Vit N am#ng vin#Bi dng## 00939000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020043000540070062000970080005001590090021001640100 00500185011001500190021019400205020002100399020001300420039000400433015006200437 00500160049901300070051502000190052200500140054100500190055500500160057400500230 0590#VV12.08188#VV12.08189#27000#Vi?t#H561D#335.4346#^214#Hng dn hc tp mn t tng H Ch Minh#Nguyn Th Phc, Phm Ngc Anh (ch.b.), Trn Th Hng Minh ...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a143tr.^b21cm#Gm nhng cu hi p v nhng vn c bn ct yu nht ca t tng H Ch Minh theo trnh t kt cu v n i dung gio trnh mn hc gip bn c tip cn mn hc mt cch c bn v h th ng#T tng H Ch Minh#Sch hi p#Th#TTS ghi: Trng i hc Khoa hc Hu. Khoa L lun Chnh tr#Nguyn Th Phc#290525#Ti liu tham kho#Phm Ngc Anh# Trn Th Hng Minh#Hong Ngc Vnh#Nguyn Th Thanh Huyn## 00999000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020044000580070044001020080005001460090021001510100 00500172011001500177021037100192039000400563004001900567005001400586005001700600 020000800617020001100625013000700636020001200643020001200655020001800667#VV12.08 190#VV12.08191#56000#Vi?t#CH305T#355.0209597#^214#Chin thut, chin lc qun s H Ch Minh#S.t., b.s.: Hong Linh, Nguyn Vn Dng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a342tr.^b21cm#Trnh by nhng t tng qun s c bn ca Ch tch H Ch Minh k tha truyn thng nh gic gi nc ca dn tc, kt hp v tip t hu nhng tinh hoa qun s ca th gii, ly nhn dn lm ngun sc mnh gii phng dn tc bng khi ngha v trang v chin tranh Cch mng. Gii thiu cc s kin ca H Ch Minh vi cc qun, binh chng qun i nhn dn Vit Nam#Th# Xut bn ln th 2# Hong Linh#Nguyn Vn Dng#Qun s#Chin lc#290526#Chi n thut#H Ch Minh#Bin nin s kin## 01081000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020073000550070018001280080005001460090021001510100 00500172011001500177021048500192020001900677020000900696039000400705020002000709 005001800729020000800747013000700755020001000762020000700772#VV12.08192#VV12.081 93#49000#Vi?t#NG527D#895.9221#^214#Nguyn Du v Ph nhng tng ng v khc bit v t tng ngh thut#Hong Trng Quyn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a 294tr.^b21cm#Nghin cu v t tng ngh thut ca hai nh th ni ting ca Vi t Nam v Trung Quc: Nguyn Du v Ph. Nhng nt tng ng v khc bit tron g t tng ca hai nh th thng qua vic phn tch, l gii nhng gi tr t t ng ngh thut tiu biu, ni bt nht tng nh th trong th i snh nh: qu an nim sng tc, cm quan hin thc, tinh thn hin thc, ci nhn hin thc, t tng nhn vn qua nhn vt cn lao, hin ti, ngi ph n, thi ph phn, ln n x hi...#Nghin cu vn hc#Vit Nam#Th#T tng ngh thut#Hong Trn g Quyn#Nh th#290527#Nguyn Du# Ph## 01249000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020114000580070052001720080005002240090021002290100 00500250011001500255020000900270020000900279004001800288021044700306020001900753 02000080077202000070078000500120078700500130079900500140081200500220082600500150 0848013000700863020001000870039000700880#VV12.08195#VV12.08194#60000#Vi?t#NH556 G#324.2597071#^214#Nhng gii php v iu kin thc hin phng, chng suy thoi t tng, o c, li sng trong cn b, ng vin#V Vn Phc, Ng Vn Tho ( ch.b.), Phng Hu Ph...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a371tr.^b21cm#Gio dc# Vit Nam#Ti bn ln th 1#Trnh by c s l lun ca vic phng, chng suy tho i t tng chnh tr, o c, li sng trong cn b, ng vin v kinh nghim ca mt s nc trn th gii. ng thi phn tch nguyn nhn, thc trng ca c ng tc phng, chng suy thoi t tng chnh tr, o c, li sng trong cn b , ng vin hin nay. T xut cc gii php mang tnh ton din, ng b, kh thi v iu kin cn thit trong cuc u tranh thc hin vn ny#T t ng chnh tr#o c#Cn b#V Vn Phc#Ng Vn Tho#Phng Hu Ph#Nguyn Th Ph ng Hoa#inh Xun Dng#290528#ng vin#T.Dung## 00858000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050019000490020074000680070048001420080005001900090021001950100 00500216011001500221020000800236020002400244021021500268020001100483015003300494 005001400527005001300541013000700554039000700561#VV12.08196#VV12.08197#Vi?t#PH11 0T#338.95978#^214#Nguyn Phong Quang#Pht trin kinh t vng ng bng sng Cu Long - Thc trng v gii php#Nguyn Phong Quang, Trn Hu Hip, V Hng Dng#^ aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a125tr.^b21cm#Kinh t#ng bng sng Cu Long#Tr nh by thc trng v xut nhng gii php pht trin kinh t vng ng bng s ng Cu Long nh: lin kt vng pht trin kinh t, pht trin kinh t nng nghi p, u t h tng giao thng v pht trin du lch#Pht trin#TTS ghi: Ban Ch o Ty Nam B#Trn Hu Hip#V Hng Dng#290529#T.Dung## 00999000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020062000550070077001170080005001940090021001990100 00500220011001500225020001500240020000700255004002900262021024600291020001700537 02000180055400500210057200500160059300500140060900500150062301300070063802000090 0645039000700654#VV12.08198#VV12.08199#52000#Vi?t#V115H#305.89593#^214#Vn ho Khmer Nam B - Nt p trong bn sc vn ho Vit Nam#Phm Th Phng Hnh (ch.b .), Lng Minh Hinh, V Thng Nht, Hunh Cng Tn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#201 2#^a328tr.^b21cm#Dn tc Kh Me#Nam B#Ti bn c sa cha, b sung#Gii thiu k hi qut v ngi Khmer Nam B v tn ngng, tn gio ca ngi dn ni y. Tr nh by nhng nt vn ho c trng ca ngi Khmer Nam B c th hin trong l hi, vn ho, ngh thut, phong tc, tp qun, ngnh, ngh truyn thng#Vn ho vt cht#Vn ho tinh thn#Phm Th Phng Hnh#Lng Minh Hinh#V Thng Nht# Hunh Cng Tn#290530#Vit Nam#T.Dung## 01028000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020065000460070061001110080005001720090021001770100005001980110 02600203020000800229020000800237021023100245020000300476020002300479005001900502 00500080052100500150052900500140054400500150055801500440057301300070061702000060 0624020000800630039000700638020002100645#VV12.08200#VV12.08201#Vi?t#L302S#959.76 2#^214#Lch s truyn thng anh hng cch mng x T Tung (1945 - 2010)#B.s.: Ng uyn Th Kim Vn (ch.b.), Hng, V Th Vit H...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 012#^a390tr., 14tr. nh^b21cm#Lch s#T Tung#Khi qut truyn thng u tranh c ch mng ca nhn dn x T Tung (huyn Kbang, tnh Gia Lai) di s lnh o c a ng b a phng trong khng chin chng thc dn Php, quc M v trong cng cuc xy dng t nc hin nay#X#Khng chin chng Php#Nguyn Th Kim V n# Hng#V Th Vit H#Tng Thi Mc#Phm Th Thun#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b huyn Kbang#290531#Kbang#Gia Lai#T.Dung#Khng chin chng M## 01156000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510050014000560020058000700070086001280080005002140090021002190100 00500240011002600245020000800271020001300279021034000292020000800632020000300640 01500480064300500160069100500130070700500160072000500160073600500120075201300070 0764039000700771020000600778020001000784#VV12.08202#VV12.08203#Vi?t#L302S#324.25 97070959734#^214#ng Vn Nhc#Lch s ng b v nhn dn x Qung Nghip (1930 - 2010)#B.s.: ng Vn Nhc, Trn Cng Dng, ng Th Nhu ; S.t. t liu: Nguy n Th Tch...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a323tr., 19tr. nh^b21cm#Lch s# Qung Nghip#Trnh by qu trnh u tranh ginh chnh quyn ca nhn dn x Qu ng Nghip (huyn T K, tnh Hi Dng) di s lnh o ca ng b a phng cc giai on: trc nm 1945, khng chin chng Php (1945 - 1954), khng chin chng M (1954 - 1975). Gii thiu qu trnh xy dng t nc, pht trin kinh t ca nhn dn x Qung Nghip#ng b#X#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Q ung Nghip#Trn Cng Dng#ng Th Nhu#Nguyn Th Tch#Nguyn Vn Kin#V Ch Mnh#290532#T.Dung#T K#Hi Dng## 01022000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020080000560070057001360080005001930090021001980100005002190110 02600224020000800250020001100258021024900269020000800518020000300526005000900529 00500140053800500150055200500110056700500140057801500460059201300070063802000090 0645020001100654039000700665#VV12.08204#VV12.08205#Vi?t#L302S#324.2597070959753# ^214#Lch s u tranh cch mng ca ng b v nhn dn x Bnh Trung (1930 - 1 975)#B.s.: T Thanh (ch.b.), Phm Duy Hng, Trnh i Ngha...#^aH.#^aChnh tr Q uc gia#2012#^a275tr., 14tr. nh^b21cm#Lch s#Bnh Trung#Gii thiu khi qut v iu kin t nhin v x hi ca x Bnh Trung (huyn Bnh Sn, tnh Qung Ng i) trc nm 1930. Trnh by qu trnh xy dng t chc ng, u tranh chng Ph p v chng M ca ng b v nhn dn x Bnh Trung (1930 - 1975)#ng b#X#T Thanh#Phm Duy Hng#Trnh i Ngha#Bi i Nam#Trnh V Mnh#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Bnh Trung#290533#Bnh Sn#Qung Ngi#T.Dung## 00778000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050019000490020032000680070067001000080005001670090021001720100 00500193011002600198020000800224020000900232021014000241020001000381020002000391 006001800411006002100429013000700450020001200457039000700469#VV12.08206#VV12.082 07#Vi?t#H450C#959.704092#^214#Suprida Phanomjong#H Ch Minh - ng Tin sng mi #Suprida Phanomjong ; Dch: Nguyn Thnh Hoan, Nguyn Th Thu Chu#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a190tr., 20tr. nh^b21cm#Lch s#Vit Nam#Ti hin cuc i v s nghip hot ng cch mng ca Ch tch H Ch Minh t khi Ngi ra i tm ng cu nc cho n lc Ngi qua i#S nghip#Hot ng cch mng#Nguyn T hnh Hoan#Nguyn Th Thu Chu#290534#H Ch Minh#T.Dung## 00777000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820012000418080005000530050017000580020024000750030035000990070017001340080 00500151009002100156010000500177011001500182020001400197004004300211021016600254 020002300420020000800443020001000451013000700461039000700468#VV12.08208#VV12.082 09#146000#Vi?t#X126D#324.2597071#^214#Nguyn Ph Trng#Xy dng chnh n ng# Mt s vn l lun v thc tin#Nguyn Ph Trng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#20 12#^a651tr.^b24cm#Xy dng ng#Xut bn ln th 2, c b sung, iu chnh#Trnh by mt s vn chung v ng v cng tc xy dng ng. Tm hiu cng tc x y dng ng v chnh tr, t tng, t chc, cn b, rn luyn o c, li sng #ng Cng sn Vit Nam#L lun#Thc tin#290535#T.Dung## 00690000000000265000450001400070000004100050000718100060001208200040001880800050 00220050014000270020047000410030025000880070014001130080006001270090014001330100 00500147011001500152020001900167020001100186021016600197020001900363013000700382 020002800389039000700417#55000#Vi?t#M450H#374#^214#Nguyn S Th#M hnh pht t rin trung tm hc tp cng ng#Kinh nghim v gii php#Nguyn S Th#^aHu#^a i hc Hu#2012#^a183tr.^b21cm#Gio dc cng ng#Ty Nguyn#Nu ra cc quan i m v trung tm hc tp cng ng (TTHTC). Trnh by kinh nghim pht trin TTH TC Ty Nguyn, m hnh pht trin TTHTC v gii php trin khai#M hnh pht trin#290536#Trung tm hc tp cng ng#T.Dung## 00562000000000241000450001400070000004100050000718100080001208200060002080800050 00260050012000310020025000430070012000680080006000800090014000860100005001000110 01500105020001800120020001100138004004100149021011600190013000700306039000700313 #65000#Vi?t#GI-108T#616.8#^214#Hong Khnh#Gio trnh ni thn kinh#Hong Khnh #^aHu#^ai hc Hu#2012#^a217tr.^b24cm#Bnh h thn kinh#Gio trnh#Ti bn l n th 2, c chnh sa, b sung#Hng dn cch khm lm sng thn kinh, cch thm d h thn kinh v gii thiu mt s bnh l thn kinh thng gp#290537#T.Dung ## 00949000000000289000450004100050000018100060000508200060001180800050001700500110 00220020051000330070011000840220005000950040018001000080006001180090014001240100 00500138011001500143015003300158021039900191020000900590020001000599020000800609 020001700617013000700634005001100641039000700652#Vi?t#T103L#320.1#^214#L Th Ng a#Ti liu hc tp: L lun v nh nc v php lut#L Th Nga#Ph.1#Ti bn ln th 2#^aHu#^ai hc Hu#2012#^a124tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Khoa Lut# Gii thiu nhng kin thc c bn v ngun gc v bn cht nh nc. Cc kiu, h nh thc, chc nng v b my nh nc trong lch s ni chung v trong ring Nh nc ch n, nh nc phong kin, nh nc t sn. S ra i, bn cht, hnh t hc, chc nng ca nh nc x hi ch ngha, h thng chnh tr x hi ch ngh a. Nh nc php quyn v vn xy dng nh nc php quyn x hi ch ngha#N h nc#Php lut#L lun#Ti liu hc tp#290538#L Th Nga#T.Dung## 00941000000000289000450004100050000018100060000508200180001180800050002900500140 00340020057000480070056001050080006001610090014001670100005001810110025001860150 06800211021028300279020000800562020001100570020001200581020000900593020001000602 005001600612005000900628039000700637013000700644#Vi?t#L302S#324.2597070959747#^2 14#Nguyn Thi S#Lch s ng b v nhn dn x Trung Giang (1930 - 2010)#B.s.: Nguyn Thi S (ch.b.), Ng Nguyn Phc, Quyn#^aHu#^ai hc Hu#2012#^a239 tr., 3tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Trung Giang, Gio Linh, Qu ng Tr#Gii thiu v mnh t v con ngi x Trung Giang (huyn Go Linh, Qung Tr). Phong tro u tranh cch mng ca nhn dn x di s lnh o ca ng. Nhng hot ng chnh ca nhn dn Trung Giang qua hai cuc khng chin chng P hp, chng M cu nc, v trong cng cuc i mi#Lch s#ng b x#Trung Gian g#Gio Linh#Qung Tr#Ng Quyn Phc# Quyn#P.Dung#290539## 00804000000000289000450001400080000004100050000818100080001308200060002180800050 00270020055000320070058000870040041001450080006001860090014001920100005002060110 01500211020001500226020001000241020001100251005000900262005000700271005001700278 005001400295039000700309013000700316021019100323#120000#Vi?t#GI-108T#616.6#^214 #Gio trnh ni khoa sau i hc: Bnh thn - tit niu#V Phng, V Tam (ch.b.) , Hong Vit Thng, Hong Bi Bo#Ti bn ln th 1, c chnh sa, b sung#^aHu #^ai hc Hu#2012#^a415tr.^b24cm#Bnh tit niu#Bnh thn#Gio trnh#V Phng# V Tam#Hong Vit Thng#Hong Bi Bo#P.Dung#290540#Tm hiu v bnh ng tit niu, c th nghin cu v dch t hc, nguyn nhn, triu chng lm sng v cn lm sng, phng php chn on, iu tr v d phng cc bnh lin quan ti th n## 00693000000000253000450002600110000004100050001118100070001608200090002380800050 00320050011000370020016000480070011000640080006000750090014000810100005000950110 01500100021025500115020001700370020002100387020001000408020000700418039000700425 013000700432#VV12.08210#Vi?t#TH205D#959.7043#^214#Phan Chung#Theo dng k c#Pha n Chung#^aHu#^ai hc Hu#2012#^a167tr.^b21cm#Gm nhiu bi vit sinh ng v mt thi u tranh cch mng gian kh, nhng y t ho cng nh th hin r hn h nh p ca ngi chin s, ngi lnh o trung thnh, gn gi, sut i cng hin cho s nghip gii phng v xy dng qu hng Qung Tr#Vn hc hin i# Khng chin chng M#Qung Tr#Hi k#P.Dung#290541## 00955000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820006000648080005000700050014000750020020000890070 01400109008000500123009003300128010000500161011001500166021044100181013000700622 020000900629020000900638020001100647039000700658#VV12.08211#VV12.08212#VV12.0821 3#VV12.08214#200000#Vi?t#TH300C#624.1#^214#V Trng Hng#Thi cng ging ng#V Trng Hng#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2012#^a527tr.^b24cm#Tng quan v ging ng. Gia on chun b xy dng ging ng. Cc s cng ngh xy d ng ging ng. Cng tc khoan n mn thi cng, cng tc thng gi, a gng vo trng thi an ton v xc bc t , cng tc trc ti, chiu sng v cung cp kh nn, thi cng kt cu chng gi c nh. Xy dng ging ng tit din ln, xy dng hm ni vi ging ng v lp t ct ging, o su thm ging ng v phng php khoan ging ng#290542#Thi cng#Xy dng#Ging ng#P.Dung## 00728000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380050008000430020027000510070033000780080006001110090014001170100 00500131011001500136020001600151020001100167005001600178039000700194013000700201 021026600208#VV12.08215#75000#Vi?t#GI-108T#530.12#^214#L nh#Gio trnh C h c lng t#L nh (ch.b.), Trn Cng Phong#^aHu#^ai hc Hu#2012#^a294tr.^b2 4cm#C hc lng t#Gio trnh#Trn Cng Phong#P.Dung#290543#C s vt l v to n hc ca c hc lng t. Cc tin trong c hc lng t, phng trnh Schro dinger, s thay i i lng ng lc theo thi gian, chuyn ng ca ht trong trng xuyn tm, l thuyt biu din, Spin v h ht ng nht, l thuyt nhi u lon## 00633000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200100002380800050 00330020019000380030072000570070036001290080006001650090014001710100005001850110 01500190020001700205020000900222020000700231020000400238020001200242005001000254 005001000264005001100274005001100285005000900296039000700305013000700312#VV12.08 216#Vi?t#TR120T#895.92208#^214#Trm tch Gio Linh#Tuyn tp vn th - Tri sng tc vn hc Gio Linh - Qung Tr nm 2011#Trn Bnh, Trn Bin, L c Dc...#^a Hu#^ai hc Hu#2012#^a379tr.^b24cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#Th#Truy n ngn#Trn Bnh#Trn Bin#L c Dc#L Mu t#Xun c#P.Dung#290544## 00948000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300050016000350020040000510070036000910220005001272210020001320080006001520090 01400158010000500172011001500177021036500192020001300557020000900570020000900579 020001700588005001100605039000700616013000700623005001600630#VV12.08217#Vi?t#T10 3L#345.597#^214#Nguyn Th Xun#Ti liu hc tp: Lut hnh s Vit Nam#Nguyn T h Xun (ch.b.), H L Thu#Ph.2#Cc ti phm c th#^aHu#^ai hc Hu#2011#^a 235tr.^b24cm#Tm hiu v lut hnh s Vit Nam, c th v cc ti phm xm phm an ninh quc gia, xm phm tnh mng sc kho, danh d v nhn phm ca con ng i, xm phm quyn t do dn ch, xm phm s hu, ch hn nhn gia nh, ti phm v mi trng, ti xm phm an ton cng cng, trt t qun l hnh chnh, ti phm v chc v v cc ti xm phm hot ng t php#Lut hnh s#Ti phm# Vit Nam#Ti liu hc tp#H L Thu#P.Dung#290545#Nguyn Th Xun## 01093000000000313000450002600110000001400080001104100050001918100080002408200040 00328080005000360020032000410070055000730080006001280090014001340100005001480110 01500153015006000168020000800228020001900236020002200255005001900277005001600296 005001500312005001500327005001700342039000700359013000700366021040600373#VV12.08 218#105000#Vi?t#NGH305C#807#^214#Nghin cu v ging dy ng vn#Thi Phan Vng Anh, L Th Ngc Anh, Trn Vn Chung...#^aHu#^ai hc Hu#2012#^a611tr.^b24cm #TTS ghi: i hc Hu. Trng i hc S phm. Khoa Ng vn#Ng vn#Nghin cu vn hc#Phng php ging dy#Thi Phan Vng Anh#L Th Ngc Anh#Trn Vn Chung# Nguyn Anh Dn#Bi Thanh Truyn#P.Dung#290546#Nghin cu, tm ti v cch tip c n vn hc, ngn ng, t vn hc Vit Nam n vn hc th gii, l lun v phn g php dy vn - ting Vit, l thuyt v t s hc, thi php hc, v ch ngha hu hin i, ngn ng hc hin i, l lun dy hc hin i v s vn dng cc l thuyt gii quyt cc vn vn hc c th, l gii cc hin tng u tr i v d bit ca cc nn vn hc ln trn th gii## 01014000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050017000440020097000610070017001580080005001750090033001800100 00500213011001500218021044000233020001100673020000800684020000800692020001100700 020001100711039000700722013000700729#VV12.08219#VV12.08220#Vi?t#S450T#333.7#^214 #Phm Th T Oanh#S tay k thut trin khai m hnh qun l mi trng da vo cng ng trong khu vc hp tc x#Phm Th T Oanh#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2012#^a104tr.^b24cm#Vai tr ca hp tc x trong cng tc bo v mi t rng. Qun l mi trng da vo cng ng v gii thiu cc k thut trin kha i m hnh nh: thu gom v phn loi rc ti ngun, ch bin phn hu c sinh hc t rc thi, ti ch rc thi v c, x l nc thi ti ch nha, s dng cht thi chn nui nhm bo v m trng v pht trin kinh t, s dng giun t l m ngun thc n trong chn nui, s dng phn giun trng rau sch...#Pht trin #M hnh#Qun l#Mi trng#Hp tc x#P.Dung#290547## 00863000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580050022000630020030000850070045001150080 00500160009001100165010000500176011001500181021027700196020000900473020000800482 020000900490020000900499006001700508039000700525013000700532019001000539#VV12.08 221#VV12.08222#VV12.08223#100000#Vi?t#T126T#294.3#^214#Nel, Alexandra David#T y Tng o s & huyn thut#Alexandra David Nel ; Hunh Ngc Chin dch#^aH.#^a Tn gio#2012#^a494tr.^b21cm#Tm hiu v Ty Tng v cc v Lt-Ma. Nghin cu v n huyn thut v gio l thn b Ty Tng, cc bc o s xa v nay, Gii t hiu nhng mn th thao tm linh, nhng gio l huyn mt v php mn luyn tm cng nhng hin tng tm linh v cch l gii ca ngi Ty Tng#o Pht#Thn b#Tm linh#Ty Tng#Hunh Ngc Chin#P.Dung#290548#Dch Php## 00971000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050015000500020039000650070015001040080005001190090 01400124010000500138011001500143012006700158015004600225021035000271020000700621 020001000628020000900638020000800647039000700655013000700662#VV12.08224#VV12.082 25#135000#Vi?t#L313A#579#^214#Phm Quc Long#Lipit, axit bo v oxylipin ca sa n h#Phm Quc Long#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a321tr.^b24cm#B sch Chuyn kho. Ti nguyn Thin nhin v Mi trng Vit Nam#TTS ghi: Vin Khoa hc v Cng ng h Vit Nam#Tp hp cc kt qu nghin cu khoa hc chuyn su v lp cht lipit , axits bo v oxylipin c hot tnh sinh hc cao ngun gc sinh vt bin Vit N am, c bit t i tng san h cng nh vic tm hiu, nh gi tim nng y-si nh ca rn san h, c im phn b ca rn san h v thc trng ty trng rn s an h qua nh hng cc yu t mi trng#San h#Hot tnh#Sinh hc#Phn b#P.Du ng#290549## 00538000000000229000450001400140000004100050001418100060001908200060002580800050 00310020057000360290043000930080005001360090026001410100005001670110020001720120 07200192020001300264020001000277020000900287039000500296013000700301#97860462164 22#Vi?t#H103N#302.2#^214#The 2011 international workshop on communications syste m#IWCS 2011, october 6, 2011, Hanoi, Vietnam#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012 #^avii, 88 p.^b28 cm#At head of the title: i hc Quc gia H Ni. Trng i h c Cng ngh#Truyn thng#Giao tip#Hi tho#Vanh#290550## 00480000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020025000490080005000740090011000790100005000900110020000950200 01000115020001900125020001000144020000900154039000500163013000700168015006300175 #NV12.00974#NV12.00975#Vi?t#V302N#320.109597#^214#Vietnam and the east sea#^aH.# ^aTh gii#2012#^a39 p., map^b19 cm#Ch quyn#Tranh chp quc t#Bin ng#Vit Nam#Vanh#290551#At head of the title: Vietnam peace and development foundation## 00686000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020011000710030010000820070 07400092008001800166009002300184010000500207011001600212015004900228020001000277 02000120028700500120029900500110031100500110032200500150033303900050034801300070 0353#NV12.00977#NV12.00976#CDVN.01629#CDVN.01628#36000#Vi?t#A105N#428#^214#Anne Frank#800 words#Written: Anne Frank ; Ill.: An Ji-yeon ; Record: Nancy Kim, Mat thew Scott#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a109 p.^b21 cm#At head of the title: Let's enjoy masterpieces !#Ting Anh#K nng c#Frank, Anne#An J i-yeon#Kim, Nancy#Scott, Matthew#Vanh#290552## 00480000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050018000450020013000630030041000760070017001170080005001340090 01100139010000500150011001600155020000800171020000700179020000900186039000500195 013000700200020000700207#NV12.00978#NV12.00979#Vi?t#H105-O#959.7#^214#Perkins, M andaley#Hanoi, adieu#A bittersweet memoir of French indochina#Mandaley Perkins#^ aH.#^aTh gii#2012#^a291 p.^b21 cm#Lch s#H Ni#Vit Nam#Vanh#290553#Hi k## 00562000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050015000470020030000620030017000920070015001090080009001240090 05000133010000500183011001400188020001700202020000900219020000800228039000700236 013000700243020004600250#NV12.00981#NV12.00980#Vi?t#H302R#959.7043#^214#Dang Thu y Tram#Hieramnokte mi revis pri paco#Esperanta versio#Dang Thuy Tram#^aHanojo#^a Eldonejo Literaturo ; Vjetnama Esperanto Asocio#2011#^a375p.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Nht k#V. Anh#290554#ng Thu Trm, Bc s, (1942-1970), Vit Nam ## 00508000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050011000520020028000630070010000910080018001010090 04700119010000500166011001600171020001000187020001200197020001500209039000500224 013000700229020000600236#NV12.00982#NV12.00983#270000#Vi?t#H101K#428.4#^214#Cho , David#Hackers TOEIC start reading#David Cho#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2012#^a385 p.^b26 cm#Ting Anh#K nng c#Sch l uyn thi#Vanh#290555#TOEIC## 00572000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050015000520020010000670030022000770070029000990080 01800128009004700146010000500193011001600198020001000214020001200224020001500236 039000500251020000600256005001300262013000700275#NV12.00984#NV12.00985#166000#V i?t#A100C#428.2#^214#Park Hye Yeong#ABC TOEIC#Reading comprehension#Park Hye Yeo ng, Jeong Ji Won#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vi t#2012#^a232 p.^b26 cm#Ting Anh#K nng c#Sch luyn thi#Vanh#TOEIC#Jeong Ji Won#290556## 00583000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820006000638080005000690050013000740020010000870030 02400097007001300121008001800134009004700152010000500199011001600204020001000220 020001800230020001500248039000500263020000600268013000700274#NV12.00986#NV12.009 87#CDVN.01651#CDVN.01650#266000#Vi?t#A100C#428.3#^214#Lee Soo-yong#ABC TOEIC#Li stening comprehension#Lee Soo-yong#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; C ng ty Nhn Tr Vit#2012#^a298 p.^b26 cm#Ting Anh#K nng nghe hiu#Sch luyn thi#Vanh#TOEIC#290557## 00516000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050011000520020030000630070010000930080018001030090 04700121010000500168011001600173020001000189020001800199020001500217039000500232 020000600237013000700243#NV12.00988#NV12.00989#270000#Vi?t#H101K#428.3#^214#Cho , David#Hackers TOEIC start listening#David Cho#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2012#^a358 p.^b26 cm#Ting Anh#K nng nghe hi u#Sch luyn thi#Vanh#TOEIC#290558## 00505000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460050014000510020021000650030015000860070013001010080 01800114009002300132010000500155011001600160020001000176020000800186020001500194 039000500209020000600214013000700220#NV12.00990#NV12.00991#160000#Vi?t#I-302S#4 28#^214#Lougheed, Lin#IELTS practice exams#With audio CDs#Lin Lougheed#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a439 p.^b26 cm#Ting Anh#Bi tp#Sch luy n thi#Vanh#IELTS#290559## 00753000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020131000440070059001750080005002340090019002390100005002580110 01600263020000800279020000900287020000800296020000900304005001300313005001300326 005001500339005001800354039000500372013000700377015006700384#NV12.00992#NV12.009 93#Vi?t#E200V#639.9#^214#Evaluation of the conservation status and risk for some endangered plan species in Ba Be national park, Bac Kan province, Viet Nam#Rod Buckney, Dang Kim Vui, Hoang Van Hung, Lou De Filippis#^aH.#^aAgriculture pub.#2 012#^a267 p.^b28 cm#Bo tn#Thc vt#Bc Kn#Vit Nam#Buckney, Rod#Dang Kim Vui# Hoang Van Hung#Filipipis, Lou De#Vanh#290560#At head of the title: i hc Thi nguyn. Trng i hc Nng lm## 00748000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020036000440030017000800070064000970080018001610090038001790100 00500217011001600222020002100238020000800259039000500267005001800272015006300290 020000900353005001600362005001300378005001500391005002100406013000700427#NV12.00 994#NV12.00995#Vi?t#V302N#338.7#^214#Vietnam business annual report 2011#Busines s linkage#Pham Thi Thu Hang (chief ed.), Luong Minh Huan, Le Thanh Hai...#^aTp. H Ch Minh#^aInformation and communications pub.#2012#^a207 p.^b26 cm#Kinh t d oanh nghip#Bo co#Vanh#Pham Thi Thu Hang#At head of the title: Vietnam chamber of commerce and industry#Vit Nam#Luong Minh Huan#Le Thanh Hai#Doan Thi Quyen#N guyen Thi Thu Huong#290561## 00530000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380050016000430020014000590030031000730070031001040080012001350090 02300147010000500170011001600175020001000191020000800201039000500209020000600214 005001600220020000900236013000700245#NV12.00996#NV12.00997#Vi?t#I-302S#428#^214# Hashemi, Louise#IELTS trainer#Six practice test with answers#Louise Hashemi, Bar bara Thomas#^aCambridge#^aCambridge university#2012#^a239 p.^b26 cm#Ting Anh#B i tp#Vanh#IELTS#Thomas, Barbara#Ng php#290562## 00744000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020018000650030048000830070052001310080 00500183009001100188010000500199011001500204020000900219005001600228039000500244 021016400249020000800413013000700421012002600428#VV12.08226#VV12.08227#30000#Vi ?t#T104#294.3#^214#Thch Nht T#Tm iu gic ng#ng dng kinh Bt i Nhn G ic trong cuc sng#Thch Nht T ; Gic Minh Duyn hiu chnh phin t#^aH.#^aH ng c#2012#^a202tr.^b20cm#o Pht#Gic Minh Duyn#H.H#Gm nhng bi ging gi i v 8 iu gic ng ca Pht gio ca ho thng Thch Nht Quang: cuc i v thng, ham mun, tm, tu hnh, sinh t, ngho kh, ha phc#Gio l#290563#T sch o Pht ngy nay## 00762000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020023000650070078000880080005001660090 01100171010000500182011001500187012002600202021014300228020000900371020000800380 005000900388005001100397005001000408039000500418013000700423005001800430#VV12.08 228#VV12.08229#25000#Vi?t#M558B#294.3#^214#Thch Nht T#Mi bn iu Pht dy #Thch Nht T ; Phin t: o Bch... ; Thch N Tm Minh hiu chnh phin t#^ aH.#^aHng c#2012#^a109tr.^b20cm#T sch o Pht ngy nay#Phn tch ni dung, trit l v gi tr ng dng ca 14 iu Pht dy v vt qua ci ti, ng t la di mnh, t i s a n tht bi...#o Pht#Gio l#o Bch#Nguyn Hoa #Diu Tnh#H.H#290564#Thch N Tm Minh## 00604000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100080 00330820006000418080005000470050014000520020019000660070019000850080005001040090 01100109010000500120011001400125020000900139039000500148021009500153020001000248 012002600258004001400284020000900298013000700307#VV12.08230#VV12.08231#7000#Vi? t#NGH300T#294.3#^214#Thch Nht T#Nghi thc Pht n#Thch Nht T b.s.#^aH.#^a Hng c#2012#^a47tr.^b20cm#o Pht#H.H#Gii thiu nghi thc Pht n bao gm: nghi thc dn nhp, chnh kinh, sm nguyn v hi hng#Nghi thc#T sch o P ht ngy nay#Ti bn ln 3#Pht n#290565## 00683000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020017000650070074000820080005001560090 01100161010000500172011001500177020000900192005001800201039000500219021011000224 020000800334012002600342013000700368005001800375#VV12.08232#VV12.08233#27000#Vi ?t#M558#294.3#^214#Thch Nht T#10 iu tm nim#Thch Nht T ; Hiu chnh ph in t: Thch N Tm Minh, Thch N Hu Xun#^aH.#^aHng c#2012#^a126tr.^b20cm #o Pht#Thch N Tm Minh#H.H#M t v mi nghch cnh vi cc i tng v gii php i tr nhm mc ch khuyn tu i vi cc hnh gi#Gio l#T sch o Pht ngy nay#290566#Thch N Hu Xun## 00647000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050020000440020006000640030030000700070020001000220004001200080 00500124009001100129010000500140011001500145012002000160021012600180020000900306 020001000315039000500325013000700330005002000337#VV12.08234#VV12.08235#Vi?t#A100 H#294.3#^214#Thch N Gii Hng#A hm#Ma php chuyn ho phin no#Thch N Gi i Hng#T.1#^aH.#^aHng c#2012#^a847tr.^b24cm#T sch Bo Anh Lc#Trnh by v s hnh thnh, cu trc, ngha ca A hm, Nikaya v nhng li Pht dy trong Trng A hm v trong Trung A hm#o Pht#Kinh Pht#H.H#290567#Thch N Gii Hng## 00659000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050020000440020006000640030030000700070020001000220004001200080 00500124009001100129010000500140011001600145012002000161021013700181020000900318 020001000327039000500337013000700342005002000349#VV12.08236#VV12.08237#Vi?t#A100 H#294.3#^214#Thch N Gii Hng#A hm#Ma php chuyn ho phin no#Thch N Gi i Hng#T.2#^aH.#^aHng c#2012#^a1022tr.^b24cm#T sch Bo Anh Lc#Trnh by nhng li Pht dy trong Tp A hm, trong Tng Nht A hm v nhng ch chung trong A hm cng nhng kt lun v b kinh ny#o Pht#Kinh Pht#H.H#290568#Th ch N Gii Hng## 00484000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050015000380020025000530070029000780080010001070090056001170100 00500173011001500178020001700193020000500210020001200215006000800227013000700235 #VV12.08238#32000#Vi?t#C103C#843#^214#Gaud, Laurent#Ci cht ca vua Tsongor#L aurent Gaud ; T Chu dch#^a Nng#^aNxb. Nng ; Cng ty Vn ho & Truyn thng Nh Nam#2012#^a256tr.^b20cm#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#T Chu#2905 69## 00501000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050015000400020007000550070035000620080005000970090060001020100 00500162011001500167020001700182020001000199020001200209006001400221039000500235 013000700240#VV12.08239#40000#Vi?t#V450T#891.8#^214#Kundera, Milan#V tri#Milan Kundera ; Cao Vit Dng dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho & Truyn thng Nh Nam#2012#^a209tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tip Khc#Tiu thuyt#Cao Vi t Dng#H.H#290570## 00854000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020049000330290056000820080005001380090021001430100005001640110015001690200 01000184020001700194039000500211021024100216020000800457015003500465020001200500 020001800512020001400530013000700544020001300551#VV12.08240#Vi?t#C455U#341.7#^21 4#Cng c quc t v an ton cng ten n CSC 1972#CSC - International conventio n for safe containers 1972#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2012#^a137tr.^b21cm#Php lu t#Cng c quc t#H.H#Gii thiu cng c quc t v an ton cng ten n CSC 1972 bao gm cc iu khon v ngha v chung i vi Cng c, cc nh ngha, phm vi p dng, vn th, kim tra, cng nhn v bo dng... p dng i vi phn ln cc cng ten n#An ton#TTS ghi: T chc Hng hi Quc t#Cng ten n #Vn bn php lut#Sch song ng#290571#Vn ti bin## 00519000000000265000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200040 00308080005000340050014000390020021000530030008000740070035000820080005001170090 05100122010000500173011001500178020001700193020000800210020000800218006001500226 039000500241013000700246#VV12.08241#100000#Vi?t#B454M#894#^214#Sndor, Mrai#B n ma, tri v t#Tn vn#Mrai Sndor ; Gip Vn Chung dch#^aH.#^aVn hc ; C ng ty Vn ho & Truyn thng Nh Nam#2012#^a569tr.^b21cm#Vn hc hin i#Hunga ri#Tn vn#Gip Vn Chung#H.H#290572## 00742000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050016000730020035000890070 01600124008000500140009001100145010000500156011001500161020001900176039000500195 021022100200020001300421020001100434013000700445#VV12.08242#VV12.08243#VV12.0824 5#VV12.08244#39000#Vi?t#454#620.1#^214#Nguyn Trng H#n nh v ng lc h c cng trnh#Nguyn Trng H#^aH.#^aXy dng#2012#^a116tr.^b24cm#n nh cng tr nh#H.H#Trnh by mt s kin thc c bn v n nh cng trnh v ng lc hc cng trnh nh n nh ca cc thanh thng, h thanh thng, dao ng ca h c mt bc t do v mt s bc t do, dao ng ca khung v dm lin tc#ng lc h c#Cng trnh#290573## 00643000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820008000638080005000710050010000760020054000860070 01000140008000500150009001100155010000500166011001500171020001000186020000500196 039000500201021012900206020001100335013000700346#VV12.08246#VV12.08249#VV12.0824 8#VV12.08247#160000#Vi?t#P109L#720.944#^214#Trn Hng#Paris lch s mt th qua nhng tc phm kin trc#Trn Hng#^aH.#^aXy dng#2012#^a334tr.^b24cm#Kin trc#Php#H.H#Gii thiu v nc Php v th Paris, c bit l nhng cng t rnh kin trc ni ting t c knh n hin i ca th ny#Cng trnh#29057 4## 00534000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030009000590070031000680080005000990090014001040100 00500118011001400123012002200137020001100159020000900170020000900179020001400188 005001800202005001200220039000500232013000700237#VV12.08250#6000#Vi?t#L527V#372 .63#^214#Luyn vit ch p#Tp chp#Nguyn Khnh Linh, Hoi Nam#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a32tr.^b24cm#B luyn vit ch p#Ting Vit#Tp chp#Tiu hc#Sc h c thm#Nguyn Khnh Linh# Hoi Nam#H.H#290575## 00531000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400070031000590220009000900080005000990090014001040100 00500118011001400123012002200137020001100159020000900170020000600179020001400185 005001800199005001200217039000500229013000700234#VV12.08251#6000#Vi?t#L527V#372 .63#^214#Luyn vit ch p#Nguyn Khnh Linh, Hoi Nam#Q.1, T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a32tr.^b24cm#B luyn vit ch p#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Nguyn Khnh Linh# Hoi Nam#H.H#290576## 00531000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400070031000590220009000900080005000990090014001040100 00500118011001400123012002200137020001100159020000900170020000600179020001400185 005001800199005001200217039000500229013000700234#VV12.08252#6000#Vi?t#L527V#372 .63#^214#Luyn vit ch p#Nguyn Khnh Linh, Hoi Nam#Q.1, T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a32tr.^b24cm#B luyn vit ch p#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Nguyn Khnh Linh# Hoi Nam#H.H#290577## 00531000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400070031000590220009000900080005000990090014001040100 00500118011001400123012002200137020001100159020000900170020000600179020001400185 005001800199005001200217039000500229013000700234#VV12.08253#6000#Vi?t#L527V#372 .63#^214#Luyn vit ch p#Nguyn Khnh Linh, Hoi Nam#Q.2, T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a32tr.^b24cm#B luyn vit ch p#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Khnh Linh# Hoi Nam#H.H#290578## 00531000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400070031000590220009000900080005000990090014001040100 00500118011001400123012002200137020001100159020000900170020000600179020001400185 005001800199005001200217039000500229013000700234#VV12.08254#6000#Vi?t#L527V#372 .63#^214#Luyn vit ch p#Nguyn Khnh Linh, Hoi Nam#Q.2, T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a32tr.^b24cm#B luyn vit ch p#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Khnh Linh# Hoi Nam#H.H#290579## 00531000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400070031000590220009000900080005000990090014001040100 00500118011001400123012002200137020001100159020000900170020000600179020001400185 005001800199005001200217039000500229013000700234#VV12.08255#6000#Vi?t#L527V#372 .63#^214#Luyn vit ch p#Nguyn Khnh Linh, Hoi Nam#Q.3, T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a32tr.^b24cm#B luyn vit ch p#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Khnh Linh# Hoi Nam#H.H#290580## 00531000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400070031000590220009000900080005000990090014001040100 00500118011001400123012002200137020001100159020000900170020000600179020001400185 005001800199005001200217039000500229013000700234#VV12.08256#6000#Vi?t#L527V#372 .63#^214#Luyn vit ch p#Nguyn Khnh Linh, Hoi Nam#Q.3, T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a32tr.^b24cm#B luyn vit ch p#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Khnh Linh# Hoi Nam#H.H#290581## 00526000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400070031000590220004000900080005000940090014000990100 00500113011001400118012002200132020001100154020000900165020000600174020001400180 005001800194005001200212039000500224013000700229#VV12.08257#6000#Vi?t#L527V#372 .63#^214#Luyn vit ch p#Nguyn Khnh Linh, Hoi Nam#Q.4#^aH.#^aNxb. H N i#2012#^a32tr.^b24cm#B luyn vit ch p#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c th m#Nguyn Khnh Linh# Hoi Nam#H.H#290582## 00682000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020029000530070015000820080005000970090014001020100 00500116011001400121021015000135020000800285020001500293039000500308005001500313 020000600328020002200334004002900356013000700385#VV12.08258#VV12.08259#10000#Vi ?t#TH308K#372.83#^214#Thit k bi ging o c 1#Nguyn Hu Hp#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a50tr.^b24cm#Gii thiu c th tng bc thit k bi ging o c l p 1 gm: mc tiu, ti liu v phng tin dy hc km theo cc hot ng dy - hc tng bi#o c#Sch gio vin#H.H#Nguyn Hu Hp#Lp 1#Phng php ging dy#Ti bn c sa cha, b sung#290583## 00773000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050016000520020032000680070016001000220004001160040 08400120008000500204009001400209010000500223011001500228021013400243020001100377 020000600388020002200394020001500416039000500431013000700436005001600443#VV12.08 260#VV12.08261#43000#Vi?t#TH308K#372.6#^214#Phm Th Thu H#Thit k bi ging ting Vit 1#Phm Th Thu H#T.1#Ti bn c chnh l theo hng dn iu chnh v ic dy v hc cho hc sinh tiu hc#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a306tr.^b24cm#Gii thiu mc tiu, cc dng dy hc thit yu v tin trnh dy hc ch yu tro ng tng bi hc ca chng trnh ting Vit lp 1#Ting Vit#Lp 1#Phng php g ing dy#Sch gio vin#H.H#290584#Phm Th Thu H## 00752000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020032000640070038000960220004001340040 02900138008000500167009001400172010000500186011001500191021012500206020001100331 02000060034202000220034802000150037000500170038503900050040201300070040700500120 0414#VV12.08262#VV12.08263#50000#Vi?t#TH308K#372.6#^214#Nguyn Tri#Thit k b i ging ting Vit 1#Nguyn Tri (ch.b.), L Th Thu Huyn#T.2#Ti bn c sa ch a, b sung#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a386tr.^b24cm#Trnh by mc tiu, dng d y - hc, cc hot ng dy - hc ch yu trong chng trnh hc k II ca mn t ing Vit lp 1#Ting Vit#Lp 1#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Th Thu Huyn#H.H#290585#Nguyn Tri## 00804000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020040000520070062000920080005001540090014001590100 00500173011001500178021015300193020000900346020000700355020000600362020001500368 00500120038300500160039500500210041100500120043200500220044403900050046601300070 0471#VV12.08264#VV12.08265#22000#Vi?t#TH308K#372.3#^214#Thit k bi ging t n hin v x hi 2#Nguyn Tri (ch.b.), Ng V Thu Hng, Nguyn Th Cm Hng...#^ aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a146tr.^b24cm#Gii thiu v mc tiu, cc dng dy h c thit yu, tin trnh hot ng dy hc ch yu trong tng bi hc ca chng trnh t nhin v x hi lp 2#T nhin#X hi#Lp 2#Sch gio vin#Nguyn Tri# Ng V Thu Hng#Nguyn Th Cm Hng#L Th Ngc#inh Nguyn Trang Thu#H.H#2905 86## 00765000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020032000640070055000960220004001510080 00500155009001400160010000500174011001500179021013400194020001100328020000600339 02000220034502000150036700500170038200500160039903900050041501300070042000500120 0427#VV12.08266#VV12.08267#55000#Vi?t#TH308K#372.6#^214#Nguyn Tri#Thit k b i ging ting Vit 2#Nguyn Tri (ch.b.), L Th Thu Huyn, Phm Th Thu H#T.2# ^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a446tr.^b24cm#Gii thiu mc tiu, cc dng dy hc thit yu v tin trnh dy hc ch yu trong tng bi hc ca chng trnh tin g Vit lp 2#Ting Vit#Lp 2#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Th Thu Hu yn#Phm Th Thu H#H.H#290587#Nguyn Tri## 00772000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020026000640070034000900220004001240040 08400128008000500212009001400217010000500231011001500236021011000251020000500361 02000060036602000220037202000150039400500130040903900050042201300070042700500120 0434#VV12.08268#VV12.08269#33000#Vi?t#TH308K#372.7#^214#Nguyn Tun#Thit k b i ging ton 2#Nguyn Tun (ch.b.), L Thu Huyn#T.1#Ti bn c chnh l theo h ng dn iu chnh vic dy v hc cho hc sinh tiu hc#^aH.#^aNxb. H Ni#2012 #^a236tr.^b24cm#Trnh by mc tiu, cng tc chun b v cc hot ng dy hc c a gio vin v hc sinh trong mn ton lp 2#Ton#Lp 2#Phng php ging dy#S ch gio vin#L Thu Huyn#H.H#290588#Nguyn Tun## 00816000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020026000640070034000900220004001240040 08400128008000500212009001400217010000500231011001500236021015400251020000500405 02000060041002000220041602000150043800500130045303900050046601300070047100500120 0478#VV12.08270#VV12.08271#33000#Vi?t#TH308K#372.7#^214#Nguyn Tun#Thit k b i ging ton 2#Nguyn Tun (ch.b.), L Thu Huyn#T.2#Ti bn c chnh l theo h ng dn iu chnh vic dy v hc cho hc sinh tiu hc#^aH.#^aNxb. H Ni#2012 #^a230tr.^b24cm#Gm cc bi ging thit k theo chng trnh ton lp 2 theo ni dung mi tit hc c th: mc tiu, i tng dy hc, cc hot ng dy, hc c h yu...#Ton#Lp 2#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Thu Huyn#H.H#2905 89#Nguyn Tun## 00695000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050022000530020029000750070044001040080005001480090 01400153010000500167011001500172021013200187020000800319020000600327020002200333 020001500355005002100370039000700391013000700398#VV12.08272#VV12.08273#16000#Vi ?t#TH308K#372.83#^214#inh Nguyn Trang Thu#Thit k bi ging o c 3#inh Ng uyn Trang Thu, Nguyn Th Cm Hng#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a108tr.^b24cm#Gii thiu mc tiu bi hc, dng tr ging cn thit v cc hot ng dy - hc ch yu mn o c lp 3 theo tng bi c th#o c#Lp 3#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Th Cm Hng#P.Dung#290590## 00955000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020040000640070054001040220004001580040 08400162008000500246009001400251010000500265011001500270021020300285020000900488 02000070049702000060050402000220051002000150053200500150054700500170056203900070 0579013000700586005001200593#VV12.08274#VV12.08275#23000#Vi?t#TH308K#372.3#^214 #Nguyn Tri#Thit k bi ging t nhin v x hi 3#Nguyn Tri (ch.b.), inh T rang Thu, Nguyn Cm Hng#T.2#Ti bn c chnh l theo hng dn iu chnh vi c dy v hc cho hc sinh tiu hc#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a151tr.^b24cm#Trnh by chi tit cc bc ging dy mn t nhin v x hi lp 3 t bi 36 n bi 7 0 theo trnh t: xc nh mc tiu bi hc, chun b thit b tr ging v tin hnh cc hot ng dy - hc ch yu#T nhin#X hi#Lp 3#Phng php ging dy #Sch gio vin#inh Trang Thu#Nguyn Cm Hng#P.Dung#290591#Nguyn Tri## 00870000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020032000640070055000960220004001510040 08200155008000500237009001400242010000500256011001500261021014300276020001100419 02000060043002000220043602000150045800500170047300500160049003900070050601300070 0513005001200520#VV12.08276#VV12.08277#60000#Vi?t#TH308K#372.6#^214#Nguyn Tri #Thit k bi ging ting Vit 3#Nguyn Tri (ch.b.), L Th Thu Huyn, Phm Th Thu H#T.2#Ti bn, c sa cha theo hng dn iu chnh vic dy hc cho hc sinh tiu hc#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a495tr.^b24cm#Trnh by chi tit cc bc thit k ging dy mn ting Vit lp 3 theo cc ch : bo v t quc, sng t o, ngh thut, l hi, th thao...#Ting Vit#Lp 3#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Th Thu Huyn#Phm Th Thu H#P.Dung#290592#Nguyn Tri## 00744000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020026000640070052000900220004001420080 00500146009001400151010000500165011001500170021012900185020000500314020000600319 02000220032502000150034700500130036200500170037503900070039201300070039900500120 0406#VV12.08278#VV12.08279#38000#Vi?t#TH308K#372.7#^214#Nguyn Tun#Thit k b i ging ton 3#Nguyn Tun (ch.b.), L Thu Huyn, Nguyn Th Hng#T.2#^aH.#^aNx b. H Ni#2012#^a295tr.^b24cm#Gii thiu mc tiu bi hc, dng tr ging cn thit v gi cc thit k bi ging mn ton lp 3 theo tng bi hc c th#T on#Lp 3#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Thu Huyn#Nguyn Th Hng#P.D ung#290593#Nguyn Tun## 00657000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050012000530020029000650070040000940080005001340090 01400139010000500153011001500158021011000173020000800283020000600291020002200297 020001500319005001900334039000700353013000700360#VV12.08280#VV12.08281#22000#Vi ?t#TH308K#372.89#^214#Nguyn Tri#Thit k bi ging lch s 4#Nguyn Tri (ch.b .), Nguyn L Hoi Thu#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a148tr.^b24cm#Gii thiu mc ti u bi hc, dng tr ging cn thit v cc hot ng dy - hc ch yu mn l ch s lp 4#Lch s#Lp 4#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn L Hoi Th u#P.Dung#290594## 00808000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050012000530020030000650070012000950220004001070040 09400111008000500205009001400210010000500224011001500229021017200244020000900416 020000600425020002200431020001500453039000700468013000700475005001200482#VV12.08 282#VV12.08283#25000#Vi?t#TH308K#372.35#^214#Phm Thu H#Thit k bi ging kho a hc 4#Phm Thu H#T.1#Ti bn ln th 1 c chnh l theo hng dn iu chnh vic dy v hc cho hc sinh tiu hc#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a167tr.^b24cm#Gi i thiu mc tiu bi hc, dng tr ging cn thit v gi cc thit k bi ging khoa hc lp 4 c th theo cc phn: con ngi v sc kho, vt cht v n ng lng#Khoa hc#Lp 4#Phng php ging dy#Sch gio vin#P.Dung#290595#Phm Thu H## 00763000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050019000520020032000710070044001030220004001470080 00500151009001400156010000500170011001500175021015600190020001100346020000600357 020002200363020001500385005001600400039000700416013000700423005001900430#VV12.08 284#VV12.08285#60000#Vi?t#TH308K#372.6#^214#Nguyn Huyn Trang#Thit k bi gi ng ting Vit 4#Nguyn Huyn Trang (ch.b.), Phm Th Thu H#T.2#^aH.#^aNxb. H N i#2012#^a495tr.^b24cm#Gii thiu mc tiu ging dy, dng tr ging cn thi t v cc hot ng dy - hc ch yu trn lp ca chng trnh ting Vit lp 4 theo tng ch im#Ting Vit#Lp 4#Phng php ging dy#Sch gio vin#Phm Th Thu H#P.Dung#290596#Nguyn Huyn Trang## 00737000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020030000640070012000940220004001060080 00500110009001400115010000500129011001500134020000900149020000600158020002200164 020001500186039000700201013000700208021020800215005001200423#VV12.08286#VV12.082 87#25000#Vi?t#TH308K#372.3#^214#Phm Thu H#Thit k bi ging khoa hc 5#Phm Thu H#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a170tr.^b24cm#Khoa hc#Lp 5#Phng php gi ng dy#Sch gio vin#P.Dung#290597#Gii thiu mc tiu bi hc, dng tr gi ng cn thit v cc hot ng dy - hc ch yu mn khoa hc lp 5 vi cc phn: vt cht v nng lng, thc vt v ng vt, mi trng v ti nguyn thin nh in#Phm Thu H## 00826000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020026000520070066000780220004001440080005001480090 01400153010000500167011001500172021019600187020000500383020000600388020002200394 02000150041600500120043100500130044300500170045600500130047303900070048601300070 0493#VV12.08288#VV12.08289#48000#Vi?t#TH308K#372.7#^214#Thit k bi ging ton 5#Nguyn Tun (ch.b.), L Thu Huyn, Nguyn Th Hng, on Th Lan#T.2#^aH.#^a Nxb. H Ni#2012#^a368tr.^b24cm#Gii thiu mc tiu bi hc, phng php chun b bi, dng dy hc, cc hot ng dy hc ch yu mn ton 5 vi cc phn h nh hc, s o thi gian, ton chuyn ng u, km theo phn n tp#Ton#Lp 5#P hng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Tun#L Thu Huyn#Nguyn Th Hng#o n Th Lan#P.Dung#290598## 00677000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050016000520020032000680070016001000220004001160080 00500120009001400125010000500139011001500144020001100159020000600170020002200176 039000700198013000700205021013200212020001500344005001600359#VV12.08290#VV12.082 91#60000#Vi?t#TH308K#372.6#^214#Phm Th Thu H#Thit k bi ging ting Vit 5 #Phm Th Thu H#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a515tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Ph ng php ging dy#P.Dung#290599#Gii thiu mc tiu bi hc, dng tr ging cn thit v cc hot ng dy - hc ch yu mn ting Vit lp 5 theo tng ch im#Sch gio vin#Phm Th Thu H## 00672000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050016000520020032000680070016001000220004001160080 00500120009001400125010000500139011001500144020001100159020000600170020002200176 039000400198021013000202013000700332005001600339020001500355#VV12.08292#VV12.082 93#60000#Vi?t#TH308K#372.6#^214#Phm Th Thu H#Thit k bi ging ting Vit 5 #Phm Th Thu H#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a456tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Ph ng php ging dy#TH#Gii thiu mc tiu bi hc, dng tr ging cn thit v cc hot ng dy hc ch yu mn ting Vit lp 5 theo tng ch im#290600# Phm Th Thu H#Sch gio vin## 00895000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050017000520020029000690030016000980070036001140220 00400150004002900154008000500183009001400188010000500202011001500207021019700222 02000080041902000080042702000110043502000120044602000220045802000150048000500100 0495039000400505013000700509005001700516#VV12.08294#VV12.08295#60000#Vi?t#TH308 K#807.1#^214#Nguyn Vn ng#Thit k bi ging ng vn 7#Trung hc c s#Nguy n Vn ng (ch.b.), Hong Dn#T.1#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aNxb. H N i#2012#^a459tr.^b24cm#Nu nhng kt qu m hc sinh cn t sau mi bi hc. Tr nh by thit k bi dy hc: t chc kim tra bi c; dn vo bi mi; hng d n c, k, tm tt truyn, hng dn tng kt v luyn tp#Ng vn#Vn hc#Tin g Vit#Tp lm vn#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hong Dn#Th#290601#Ngu yn Vn ng## 00895000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050017000520020029000690030016000980070036001140220 00400150004002900154008000500183009001400188010000500202011001500207021019700222 02000080041902000080042702000110043502000120044602000220045802000150048000500100 0495039000400505013000700509005001700516#VV12.08296#VV12.08297#55000#Vi?t#TH308 K#807.1#^214#Nguyn Vn ng#Thit k bi ging ng vn 7#Trung hc c s#Nguy n Vn ng (ch.b.), Hong Dn#T.2#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aNxb. H N i#2012#^a408tr.^b24cm#Nu nhng kt qu m hc sinh cn t sau mi bi hc. Tr nh by thit k bi dy hc: t chc kim tra bi c; dn vo bi mi; hng d n c, k, tm tt truyn, hng dn tng kt v luyn tp#Ng vn#Vn hc#Tin g Vit#Tp lm vn#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hong Dn#Th#290602#Ngu yn Vn ng## 00841000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020026000530030016000790070054000950220004001490080 00500153009001400158010000500172011001500177021012100192020000500313020000600318 02000220032402000150034600500160036100500140037700500110039100500170040200500110 0419039000400430013000700434015003800441#VV12.08298#VV12.08299#60000#Vi?t#TH308 K#510.71#^214#Thit k bi ging ton 9#Trung hc c s#Hong Ngc Dip (ch.b.), m Thu Hng, L Th Hoa...#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a514tr.^b24cm#Gii th iu mc tiu bi hc, phng php chun b bi v tin trnh dy hc mn ton l p 9, c th v i s v hnh hc#Ton#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio vi n#Hong Ngc Dip#m Thu Hng#L Th Hoa#Nguyn Th Thnh# Th Ni#TH#29060 3#Nm xut bn 2005, np lu chiu 2012## 00695000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050018000550020028000730030016001010070018001170220 00400135008000500139009001400144010000500158011001500163020000700178020000600185 020002200191020001500213039000700228013000700235021012100242005001800363#VV12.08 300#VV12.08301#30000#Vi?t#TH308K#330.9597#^214#Nguyn Chu Giang#Thit k bi g ing a l 9#Trung hc c s#Nguyn Chu Giang#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a20 8tr.^b24cm#a l#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thu H#290604#Gii thiu mc tiu bi hc, phng tin dy hc, hot ng dy-hc v mt s bi tp cng c kin thc mn a l lp 9#Nguyn Chu Giang## 00827000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820006000638080005000690020064000740070059001380080 00500197009001100202010000500213011001500218020001800233005001700251005001600268 039000400284005001600288015004200304013000700346021015100353020000900504#VL12.00 987#VL12.00988#VL12.00990#VL12.00989#123000#Vi?t#T312T#624.1#^214#Tnh ton th c hnh nn mng cng trnh dn dng v cng nghip#Vng Vn Thnh (ch.b.), Nguy n c Ngun, Phm Ngc Thng#^aH.#^aXy dng#2012#^a364tr.^b27cm#K thut xy d ng#Nguyn c Ngun#Phm Ngc Thng#TH#Vng Vn Thnh#TTS ghi: Trng i h c Kin trc H Ni#290605#Nguyn tc c bn trong thit k nn v mng cng trn h. Tnh ton mng nng, mng cc i thp. X l nn t yu. p lc ngang ca t v tng chn#Nn mng## 00995000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820006000648080005000700050012000750020041000870070 02700128008000500155009001100160010000500171011001500176012004200191021035800233 02000060059102000080059702000070060502000090061202000110062100500140063203900040 0646013000700650#VL12.00991#VL12.00992#VL12.00993#VL12.00994#100000#Vi?t#QU105L #338.4#^214# nh c#Qun l d n u t xy dng cng trnh# nh c, B i Mnh Hng#^aH.#^aXy dng#2012#^a296tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Kin tr c H Ni#Nhng vn chung v qun l, trnh t, th tc lp v thc hin d n u t xy dng cng trnh, iu kin nng lc, quyn v ngha v ca cc ch th tham gia d n. Qun l vic la chn nh thu, qun l tin v khi l ng ca d n u t xy dng cng trnh. Qun l chi ph, an ton lao ng, mi trng xy dng, ri ro, nhn lc, thng tin...#D n#Qun l#u t#Xy dng#C ng trnh#Bi Mnh Hng#TH#290606## 00893000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050013000710020044000840070 01300128008000500141009001100146010000500157011001500162015003400177021027300211 02000180048402000090050202000100051102000110052102000210053203900070055301300070 0560#VL12.00995#VL12.00996#VL12.00998#VL12.00997#63000#Vi?t#T312T#627#^214#Nguy n Chin#Tnh ton thu lc cc cng trnh tho nc#Nguyn Chin#^aH.#^aXy dn g#2012#^a186tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Thy li#Trnh by nhng vn v b tr v tnh ton thu lc cc cng trnh tho nc nh tnh ton kh nng t ho nc qua cng trnh, tnh ton kh thc, hm kh, iu khin dng xit...ti n hnh phn tch cc dng c bn ca ni tip v tiu nng h lu cng trnh th o nc.#K thut thu li#Thu lc#Tnh ton#Cng trnh#Cng trnh tho nc#Th u H#290607## 00753000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050016000750020038000910070 04300129008000500172009001100177010000500188011001500193021021800208020001700426 005001800443039000700461013000700468#VL12.00999#VL12.01001#VL12.01000#VL12.01002 #78000#Vi?t#GI-108T#620.1#^214#Phm Ngc Khnh#Gio trnh bi ging sc bn vt liu#Phm Ngc Khnh (ch.b.), Nguyn Ngc Thng#^aH.#^aXy dng#2012#^a204tr.^b 27cm#Khi nim c bn v sc bn vt liu; ko v nn ng tm; trng thi ng s ut v l thuyt bn; c trng hnh hc ca mt phng ct ngang; xon thun tu thanh trn; un phng; n nh ca thanh chu nn ng tm...#Sc bn vt liu# Nguyn Ngc Thng#Thu H#290608## 00641000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020023000360290013000590070024000720080005000960090011001010100005001120110 01400117020000500131020001300136006001000149039000400159019000800163013000700171 015004600178020001500224005000700239021008400246020000900330#VL12.01003#Vi?t#B30 8#895.9223#^214#Bit i siu anh hng#The Avengers#Marvel ; H Ch V dch#^aH .#^aKim ng#2012#^a48tr.^b27cm#Phim#Truyn tranh#H Ch V#TH#Dch M#290609# u ba sch ghi: n phm in nh chnh thc#Sch thiu nhi#Marvel#Gii thiu v b phim "Bit i siu anh hng" qua hnh nh cc nhn vt trong phim#Nhn vt# # 00852000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020036000480290061000840080010001450090011001550100005001660110 03000171015002500201021027900226020001200505020001100517020000900528020001000537 039000500547013000700552020001500559#VL12.01005#VL12.01004#Vi?t#N304G#388.09597# ^214#Nim gim cng thng Vit Nam 2012#Directory of industry and trade informa tion in Viet Nam 2012#^aGia Lai#^aHng c#2012#^a424tr., 44tr. nh mu^b30cm#T TS ghi: B Cng thng#Gii thiu khi qut c cu t chc B Cng thng; tnh hnh v nhim v ca b Cng thng nm 2010-2011 v nh hng pht trin ton ngnh trong nhng nm ti. Gii thiu cc s Cng thng v tnh hnh hot ng ngnh cng thng a phng nm 2011. Thng tin doanh nghip#Cng nghip#Thng mi#Vit Nam#Nin gim#Thu#290610#B Cng thng## 00857000000000313000450002101430000002000160014302000160015902000220017502000100 01970390005002070410005002121810006002170820007002238080005002300020040002350070 04800275022000500323005001500328005001400343005001400357005001500371005001000386 008000500396009003300401010000500434011001500439015008200454013000700536#Cc bi vit, cng trnh nghin cu ca cc tc gi v a mi trng bin, ho hc v nhim mi trng bin, vt l bin, vin thm bin...#Ti nguyn bin#Mi tr ng bin#Cng trnh nghin cu#Tuyn tp#Thu#Vi?t#T527T#333.91#^214#Tuyn tp t i nguyn v mi trng bin#Trn c Thnh, Nguyn Hu C, Trn nh Ln...#T.16 #Trn c Thnh#Nguyn Hu C#Trn nh Ln#Trnh Th Hiu#L c An#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a272tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Khoa hc v Cng n gh Vit Nam. Vin Ti nguyn v Mi trng bin#290611## 00931000000000337000450002600110000002600110001102101710002202000160019302000160 02090200022002250200010002470390005002570410005002621810006002670820007002738080 00500280002004000285007004800325022000500373005001500378005001400393005001400407 00500150042100500100043600800050044600900330045101000050048401100150048901500820 0504013000700586#VL12.01007#VL12.01006#Tp hp cc cng trnh nghin cu v ti nguyn mi trng bin: ho hc v nhim mi trng bin, vt l bin, vin th m bin, sinh thi v ti nguyn sinh vt bin...#Ti nguyn bin#Mi trng bi n#Cng trnh nghin cu#Tuyn tp#Thu#Vi?t#T527T#333.91#^214#Tuyn tp ti nguy n v mi trng bin#Trn c Thnh, Nguyn Hu C, Trn nh Ln...#T.16#Trn c Thnh#Nguyn Hu C#Trn nh Ln#Trnh Th Hiu#L c An#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a272tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vi t Nam. Vin Ti nguyn v Mi trng bin#290611## 00723000000000277000450001400080000004100050000818100060001308200070001980800050 00260050013000310020019000440030030000630070033000930080006001260090014001320100 00500146011001500151021020900166020000800375020001100383020001100394020000900405 005001900414039000500433013000700438#215000#Vi?t#U513T#616.99#^214#Chu Khc T #Ung th c t cung#T d phng n can thip sm#Chu Khc T, Nguyn V Quc H uy#^aHu#^ai hc Hu#2011#^a365tr.^b27cm#Gii phu hc v sinh l hc ng dng c t cung. Hng dn chuyn khoa lin quan n cng tc d phng v iu tr c c bnh l c t cung: t bo hc, gii phu bnh, soi c t cung, ph khoa, vi sinh hc...#Ung th#C t cung#Phng bnh#iu tr#Nguyn V Quc Huy#Thu#29061 2## 00587000000000241000450001400080000004100050000818100080001308200060002180800050 00270050014000320020028000460070014000740080006000880090014000940100005001080110 01500113021017300128020000900301020001200310020001100322039000500333013000700338 #150000#Vi?t#GI-108T#571.1#^214#Trn Sng To#Gio trnh sinh l ng vt#Trn Sng To#^aHu#^ai hc Hu#2012#^a399tr.^b24cm#Trnh by nhng vn cn bn v chc nng v c ch iu ho cc b phn v c quan trong c th ng vt: si nh l tiu ho, mu v dch th, sinh l tun hon, h hp...#ng vt#Sinh l h c#Gio trnh#Thu#290613## 00752000000000277000450004100050000018100060000508200070001180800050001800500170 00230020073000400030042001130070023001550080006001780090014001840100005001980110 01400203015004100217021013600258020000900394020001000403020001800413020001600431 020001500447039000500462013000700467#Vi?t#T103L#371.33#^214#Hunh nh Chin#Ti liu dng km vi cun sch "Hng dn to kho hc trn nn Moodle"#Dng cho g ing vin cc kho hc qua mng#Hunh nh Chin ch.b.#^aHu#^ai hc Hu#2012# ^a83tr.^b27cm#TTS ghi: Trung tm Hc liu i hc Hu#Gii thiu v chng trn h ging dy qua mng vi phm mm Moodle. Hng dn s dng cc ng dng ca ph n mm trong cng tc ging dy#Gio dc#Ging dy#Phn mm my tnh#Phn mm Moo dle#Sch hng dn#Thu#290614## 00729000000000289000450001400080000004100050000818100080001308200070002180800050 00280020030000330030031000630070038000940040032001320080005001640090011001690100 00500180011001500185021016100200020000600361020001000367020000900377020001100386 005001500397039000500412013000700417005001500424#100000#Vi?t#GI-108T#616.07#^21 4#Gio trnh chn on hnh nh#Dng cho cc i tng i hc#Ch.b.: Hong Minh Li, L Trng Khoan#Ti bn ln th 2, c chnh sa#^aH.#^aGio dc#2012#^a254t r.^b24cm#S lc lch s hnh thnh v pht trin ngnh Chn on hnh nh; nguy n l to nh cc k thut hnh nh. K thut chn on hnh nh cc b phn tro ng c th#Y hc#Chn on#Hnh nh#Gio trnh#L Trng Khoan#Thu#290615#Hong M inh Li## 00903000000000361000450001400080000004100050000818100060001308200070001980800050 00260020024000310290037000550070080000920080006001720090014001780100005001920110 01600197020000600213020000800219005001500227039000500242013000700247021015600254 02000100041000500160042000500180043600500150045400500140046900500100048300600140 0493006001500507006001100522020000800533#540000#Vi?t#Y600H#616.02#^214#Y hc c p cu ngi ln#Textbook of adult emergency medicine#Ed.: Peter Cameron ... ; Ch .b.: Cao Ngc Thnh... ; Bin dch: Hong Bi Bo...#^aHu#^ai hc Hu#2012#^a 1308tr.^b24cm#Y hc#Hi sc#Cameron, Peter#Thu#290616#Nhng kin thc c bn v hi sc cp cu. Gii thiu cc phng php chm sc bnh nhn nguy kch v hi sc i vi tng loi bnh, chn thng khc nhau#Ngi ln#Jelinek, George#Kel ly, Anne-Maree#Cao Ngc Thnh#Trn Hu Dng#Nguyn L#Hong Bi Bo#Nguyn Hu C t#L Vn Chi#Cp cu## 00475000000000241000450001400040000004100050000418100060000908200040001580800050 00190020027000240070018000510040013000690080015000820090017000970100005001140110 00900119021005300128020001800181020000900199039000500208013000700213005001300220 #15$#Vi?t#V115P#460#^214#Vn - phm Ty - Ban - Nha#Kim Vn Tht b.s.#In ln th 2#^aGarden Grove#^aVit Kim publ.#2012#^a220tr.#Gii thiu cc bi ng php c bn ting Ty Ban Nha#Ting Ty Ban Nha#Ng php#Thu#290617#Kim Vn Tht## 00494000000000241000450001400040000004100050000418100060000908200040001580800050 00190020026000240070018000500040013000680080015000810090017000960100005001130110 01500118021006600133020001800199020001000217039000500227013000700232005001300239 #12$#Vi?t#104T#460#^214#m thoi Ty - Ban - Nha#Kim Vn Tht b.s.#In ln th 2#^aGarden Grove#^aVit Kim publ.#2006#^a200tr.^b21cm#Gii thiu cc bi m tho i ting Ty Ban Nha theo tng ch im#Ting Ty Ban Nha#m thoi#Thu#290618# Kim Vn Tht## 00489000000000241000450001400040000004100050000418100060000908200040001580800050 00190020030000240070018000540040013000720080015000850090017001000100005001170110 01500122021006000137020001800197020000700215039000500222013000700227005001300234 #12$#Vi?t#V510H#460#^214#Vui hc ting Ty - Ban - Nha#Kim Vn Tht b.s.#In ln th 2#^aGarden Grove#^aVit Kim publ.#2006#^a200tr.^b24cm#Gii thiu cc bi hc ting Ty Ban Nha theo tng ch im#Ting Ty Ban Nha#T hc#Thu#290619#Kim V n Tht## 00773000000000301000450001400080000004100050000818100060001308200090001980800050 00280020019000330030027000520290037000790070081001160080005001970090020002020100 00500222011001600227021012300243020001100366020001000377020000800387005001500395 039000500410005002000415005001600435005001300451013000700464#180000#Vi?t#T550# 495.9223#^214#T in Vit - c#80000 mc t - Stichworter#Wrterbuch Vietnames isches - Deutsch#B.s.: Nguyn Vn Tu (ch.b.), Nguyn Th Kim Dung, Phm Trung L in, Phm V Thi#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a1170tr.^b24cm#Gii thiu khon g 80.000 t ting Vit - c trong nhiu lnh vc. Cc mc t c sp xp theo trt t ch ci ting Vit#Ting Vit#Ting c#T in#Nguyn Vn Tu#Thu#Nguy n Th Kim Dung#Phm Trung Lin#Phm V Thi#290620## 00709000000000277000450001400080000004100050000818100060001308200040001980800050 00230050015000280020019000430030028000620290037000900070036001270080005001630090 02000168010000500188011001600193021016100209020001000370020001100380020000800391 005002000399039000500419013000700424#300000#Vi?t#T550#433#^214#Nguyn Vn Tu# T in c - Vit#150000 mc t - Stichworter#Wrterbuch Deutsch - Vietnamesisc hes#Nguyn Vn Tu, Nguyn Th Kim Dung#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a2254tr.^ b24cm#Gii thiu khong 150.000 t ting c trong nhiu lnh vc nh kinh t, x hi, nhn vn, kho c hc... Cc mc t c sp xp theo trt t ch ci ti ng c#Ting c#Ting Vit#T in#Nguyn Th Kim Dung#Thu#290621## 00392000000000229000450004100050000018100060000508200090001180800050002000500100 00250020011000350030004000460070010000500080018000600090023000780100005001010110 01400106020001700120020000900137020000400146039000500150013000700155#Vi?t#T310T# 895.9221#^214#ng Mnh#Tm thu c#Th#ng Mnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a48tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#290622## 00917000000000253000450001400070000004100050000718100060001208200060001880800050 00240050009000290020016000380030037000540070009000910080018001000090023001180100 00500141011001500146039000500161013000700166021046000173020000900633020001100642 020001000653#65000#Vi?t#T528H#158.1#^214#L Triu#Tuyt hc v u#Ngc dng ng hch cnh thnh cng#L Triu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^ a350tr.^b21cm#Thu#290623#Cun sch nu ln nhng khi nim i i trong i s ng nh tt-xu, ng-sai, ngho-giu, mnh-yu... i n nhng kinh nghim x th dung ha v thch hp vi mi hon cnh. Thng qua vic phn tch nhng chu yn xa tch c vn c truyn tng qua nhiu i, tc gi nu bt nhng bi hc qu gi m mi ngi u c th vn dng vo cuc sng t c nhng k t qu tt p, hay ni theo cch ca tc gi l ngc dng nghch cnh thnh cng#Trit l#Thnh cng#Cuc sng## 00750000000000289000450001400070000004100050000718100070001208200070001980800050 00260020015000310030026000460070046000720080005001180090047001230100005001700110 01500175021016700190020001800357020000600375020000900381020001400390006001700404 005001700421039000500438013000700443019001000450#96000#Vi?t#NH100T#372.01#^214# Nh thng thi#650 cu hi nhanh p gn#Hong Thi Hng dch ; Nguyn Vit Lon g h..#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Gio dc Long Minh#2012#^a140tr.^b17cm#G m 650 cu hi nhanh  p gn thuc cc lnh vc: Chnh t - ng php; ton hc ; t vng  tp c; a l  lch s - khoa hc; gii tr... dnh cho hc sinh lp 1#Gio dc tiu hc#Lp 1#Tri thc#Sch c thm#Hong Thi Hng#Nguyn Vi t Long#Thu#290624#Dch Php## 00747000000000289000450001400070000004100050000718100070001208200070001980800050 00260020015000310030026000460070044000720080005001160090047001210100005001680110 01500173021016800188020001800356020000600374020000900380020001400389006001500403 005001700418039000500435019001000440013000700450#96000#Vi?t#NH100T#372.01#^214# Nh thng thi#800 cu hi nhanh p gn#T Minh Phng dch ; Nguyn Vit Long h..#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Gio dc Long Minh#2012#^a140tr.^b17cm#Gm 800 cu hi nhanh - p gn v cc lnh vc: Chnh t - ng php; ton hc; t vng - tp c; a l - lch s - khoa hc; gii tr dnh cho cc em hc sinh l p 2#Gio dc tiu hc#Lp 2#Tri thc#Sch c thm#T Minh Phng#Nguyn Vit L ong#Thu#Dch Php#290625## 00842000000000289000450001400070000004100050000718100070001208200070001980800050 00260020015000310030027000460070046000730080005001190090047001240100005001710110 01500176021025800191020001800449020000600467020000900473020001400482006001700496 005001700513039000500530019001000535013000700545#96000#Vi?t#NH100T#372.01#^214# Nh thng thi#1000 cu hi nhanh p gn#Hong Thi Hng dch ; Nguyn Vit Lo ng h..#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Gio dc Long Minh#2012#^a140tr.^b17cm# Gm 1000 cu hi nhanh - p gn v cc lnh vc: ng php - chnh t; s hc; l ch s; a l, khoa hc - thin nhin; ngh thut - th thao - gii tr; t vn g - thnh ng; hnh hc - cng ngh; ngn ng - cc nn vn minh th gii dnh c ho hc sinh lp 3#Gio dc tiu hc#Lp 3#Tri thc#Sch c thm#Hong Thi Hn g#Nguyn Vit Long#Thu#Dch Php#290626## 00662000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400050014000450020068000590070025001270080006001520090017001580100 00500175011001500180021014300195020001900338020000900357020000400366039000500370 013000700375020001400382#VV12.08302#90000#Vi?t#V121C#895.922132#^214#Trn Anh V inh#Vn cn tm thy nhng dng th ca ng gi Bn Ng - Phan Bi Chu#Trn Anh Vinh s.t., b.s.#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a251tr.^b21cm#Gii thiu v cng t rnh nghin cu ca tc gi Trn Anh Vinh v th vn Phan Bi Chu. Mt s tc p hm th vn mi tm c ca Phan Bi Chu#Nghin cu vn hc#Vit Nam#Th#Thu# 290627#Phan Bi Chu## 00955000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400050011000450020048000560070041001040080006001450090017001510100005001680110 01500173021039000188020000800578020000800586020001100594020001100605020001500616 020000700631005001500638039000500653013000700658#VV12.08303#Vi?t#L302S#324.25970 70959749#^214#L Ch Ti#Lch s ng b phng Thu Lng (1930 - 2010)#B.s.: L Ch Ti (ch.b.), Ng Minh Thun#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a260tr.^b21cm#Gi i thiu v mnh t, con ngi v truyn thng u tranh yu nc ca nhn dn p hng Thu Lng, th x Hng Thu, Tha Thin Hu. Nhn dn Thu Lng vi cn g cuc vn ng cch mng gii phng dn tc v khi ngha ginh chnh quyn. Th u Lng trong cuc khng chin chng thc dn Php xm lc, trong cuc khng c hin chng M cu nc v trong thi k xy dng v bo v t quc#Lch s#ng b#Thu Lng#Hng Thu#Tha Thin-Hu#Phng#Ng Minh Thun#Thu#290628## 00421000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400050012000450020009000570030004000660070012000700080006000820090 01700088010000500105011001500110020001700125020000900142020000400151039000500155 013000700160#VV12.08304#45000#Vi?t#CH104L#895.92214#^214#V Quc Lm#Chm la#T h#V Quc Lm#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a142tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#290629## 01131000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020094000740030016001680070 05600184008000500240009001800245010000500263011001500268015007800283020000800361 02000080036902000120037702000090038902000090039800500160040700500190042300500160 0442005001300458005001600471039000700487013000700494021024400501#VV12.08305#VV12 .08306#VV12.08308#VV12.08307#75000#Vi?t#T103C#338.91#^214#Ti cu trc kinh t theo m hnh tng trng xanh: Kinh nghim quc t v gi cho Vit Nam#K yu hi tho#Nguyn Th Hin, ng Th Thu Linh, Phan Dim Huyn...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a432tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. on Thanh nin Cng sn H Ch Minh#Kinh t#M hnh#Tng trng#Th gii#Vit Nam#Nguyn T h Hin#ng Th Thu Linh#Phan Dim Huyn#V Xun Vinh#Nguyn Tun Anh#P.Dung#2 90630#Gm 18 bi tham lun tham d hi tho vi cc ni dung chnh sau: Ti cu trc nn kinh t sau khng hong ti chnh ton cu, khun kh l thuyt v kinh nghim quc t v kinh t xanh, hng ti nn kinh t - la chn chnh sch cho Vit Nam## 00577000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050013000500020010000630030016000730070039000890080 00500128009005200133010000500185011001500190020001700205020000700222020001200229 006002000241039000700261013000700268019001200275#VV12.08309#VV12.08310#90000#Vi ?t#TR454C#813#^214#Munro, Alice#Trn chy#Tp truyn ngn#Alice Munro ; Trn Th Phng Lan dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^ a448tr.^b21cm#Vn hc hin i#Canaa#Truyn ngn#Trn Th Phng Lan#P.Dung#290 631#Dch Canaa## 00522000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020010000710030014000810070017000950080 00500112009005300117010000500170011001500175020001700190020000900207020000900216 020000500225039000700230013000700237#VV12.08311#VV12.08312#35000#Vi?t#V431B#895 .9222#^214#Nguyn Huy Thip#Vong bm#Kch bn cho#Nguyn Huy Thip#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a113tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Kch bn#Cho#P.Dung#290632## 00586000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050019000490020008000680030049000760070032001250080 00500157009005300162010000500215011001500220020001700235020000300252020001200255 006000700267039000700274013000700281019000800288#VV12.08314#VV12.08313#95000#Vi ?t#R512R#813#^214#Stiefvater, Maggie#Run ry#Chuyn tnh c gi ma h v chng trai mt vng#Maggie Stiefvater ; Tt An dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a466tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Tt An#P.Dung#290633#Dch M## 00590000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020010000400030013000500070034000630220005000970080018001020090 01100120010000500131011001400136012004000150020001700190020001100207020001300218 005001500231006001200246039000700258019001600265013000700281#VV12.08315#Vi?t#L43 1T#895.1#^214#55000#Long thn#Truyn tranh#Khu Phc Long ; Tuyt Nhung dch#T. 17#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Khu Phc Long#Tuyt Nhung#P .Dung#Dch Trung Quc#290634## 00590000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020010000400030013000500070034000630220005000970080018001020090 01100120010000500131011001400136012004000150020001700190020001100207020001300218 005001500231006001200246039000700258019001600265013000700281#VV12.08316#L431T#89 5.1#^214#55000#Vi?t#Long thn#Truyn tranh#Khu Phc Long ; Tuyt Nhung dch#T. 18#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Khu Phc Long#Tuyt Nhung#P .Dung#Dch Trung Quc#290635## 00590000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070034000630220005000970080018001020090 01100120010000500131011001400136012004000150020001700190020001100207020001300218 005001500231006001200246039000700258019001600265013000700281#VV12.08317#55000#V i?t#L431T#895.1#^214#Long thn#Truyn tranh#Khu Phc Long ; Tuyt Nhung dch#T. 19#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Khu Phc Long#Tuyt Nhung#P .Dung#Dch Trung Quc#290636## 00590000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070034000630220005000970080018001020090 01100120010000500131011001400136012004000150020001700190020001100207020001300218 005001500231006001200246039000700258019001600265013000700281#VV12.08318#55000#V i?t#L431T#895.1#^214#Long thn#Truyn tranh#Khu Phc Long ; Tuyt Nhung dch#T. 20#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Khu Phc Long#Tuyt Nhung#P .Dung#Dch Trung Quc#290637## 00590000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070034000630220005000970080018001020090 01100120010000500131011001400136012004000150020001700190020001100207020001300218 005001500231006001200246039000700258019001600265013000700281#VV12.08319#55000#V i?t#L431T#895.1#^214#Long thn#Truyn tranh#Khu Phc Long ; Tuyt Nhung dch#T. 21#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Khu Phc Long#Tuyt Nhung#P .Dung#Dch Trung Quc#290638## 00590000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070034000630220005000970080018001020090 01100120010000500131011001400136012004000150020001700190020001100207020001300218 005001500231006001200246039000700258019001600265013000700281#VV12.08320#55000#V i?t#L431T#895.1#^214#Long thn#Truyn tranh#Khu Phc Long ; Tuyt Nhung dch#T. 22#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Khu Phc Long#Tuyt Nhung#P .Dung#Dch Trung Quc#290639## 00590000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070034000630220005000970080018001020090 01100120010000500131011001400136012004000150020001700190020001100207020001300218 005001500231006001200246039000700258019001600265013000700281#VV12.08321#55000#V i?t#L431T#895.1#^214#Long thn#Truyn tranh#Khu Phc Long ; Tuyt Nhung dch#T. 23#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Khu Phc Long#Tuyt Nhung#P .Dung#Dch Trung Quc#290640## 00590000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070034000630220005000970080018001020090 01100120010000500131011001400136012004000150020001700190020001100207020001300218 005001500231006001200246039000700258019001600265013000700281#VV12.08322#55000#V i?t#L431T#895.1#^214#Long thn#Truyn tranh#Khu Phc Long ; Tuyt Nhung dch#T. 24#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Khu Phc Long#Tuyt Nhung#P .Dung#Dch Trung Quc#290641## 00590000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070034000630220005000970080018001020090 01100120010000500131011001400136012004000150020001700190020001100207020001300218 005001500231006001200246039000700258019001600265013000700281#VV12.08323#55000#V i?t#L431T#895.1#^214#Long thn#Truyn tranh#Khu Phc Long ; Tuyt Nhung dch#T. 25#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Khu Phc Long#Tuyt Nhung#P .Dung#Dch Trung Quc#290642## 00590000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070034000630220005000970080018001020090 01100120010000500131011001400136012004000150020001700190020001100207020001300218 005001500231006001200246039000700258019001600265013000700281#VV12.08324#55000#V i?t#L431T#895.1#^214#Long thn#Truyn tranh#Khu Phc Long ; Tuyt Nhung dch#T. 26#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Khu Phc Long#Tuyt Nhung#P .Dung#Dch Trung Quc#290643## 00674000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020026000410030013000670070043000800220005001232210026001280080 01800154009001100172010000500183011001400188012004000202020001700242020001100259 02000130027000500160028300500090029900600100030803900070031801900160032501300070 0341#VV12.08325#55000#Vi?t#TH121C#895.1#^214#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lang, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.27#Quyt u nh lo Cn Ln#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a68tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Ngu Lo#Trn V nh#P.Dung#Dch Trung Quc#290644## 00667000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020026000410030013000670070043000800220005001232210019001280080 01800147009001100165010000500176011001400181012004000195020001700235020001100252 02000130026300500160027600500090029200600100030103900070031101900160031801300070 0334#VV12.08326#55000#Vi?t#TH121C#895.1#^214#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lang, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.28#Lng cc hp nht#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a68tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh# Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Ngu Lo#Trn Vnh#P.Du ng#Dch Trung Quc#290645## 00666000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020026000410030013000670070043000800220005001232210018001280080 01800146009001100164010000500175011001400180012004000194020001700234020001100251 02000130026200500160027500500090029100600100030003900070031001900160031701300070 0333#VV12.08327#55000#Vi?t#TH121C#895.1#^214#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lang, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.29#Cng chung k th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a68tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#V n hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Ngu Lo#Trn Vnh#P.Dun g#Dch Trung Quc#290646## 00670000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020026000410030013000670070043000800220005001232210022001280080 01800150009001100168010000500179011001400184012004000198020001700238020001100255 02000130026600500160027900500090029500600100030403900070031401900160032101300070 0337#VV12.08328#55000#Vi?t#TH121C#895.1#^214#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lang, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.30#Thin Tn Cc ra oai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a68tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng th nh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Ngu Lo#Trn Vnh#P .Dung#Dch Trung Quc#290647## 00668000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020026000410030013000670070043000800220005001232210020001280080 01800148009001100166010000500177011001400182012004000196020001700236020001100253 02000130026400500160027700500090029300600100030203900070031201900160031901300070 0335#VV12.08329#Vi?t#TH121C#895.1#^214#55000#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lang, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.31#Mun kim xuyn tim#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a68tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh #Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Ngu Lo#Trn Vnh#P.D ung#Dch Trung Quc#290648## 00677000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020026000410030013000670070043000800220005001232210029001280080 01800157009001100175010000500186011001400191012004000205020001700245020001100262 02000130027300500160028600500090030200600100031103900070032101900160032801300070 0344#VV12.08330#Vi?t#TH121C#895.1#^214#55000#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lang, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.32#Yu huyt ca Thin Tn C c#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a68tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Ngu Lo#Trn Vnh#P.Dung#Dch Trung Quc#290649## 00656000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020026000410030013000670070043000800220005001232210008001280080 01800136009001100154010000500165011001400170012004000184020001700224020001100241 02000130025200500160026500500090028100600100029003900070030001900160030701300070 0323#VV12.08331#Vi?t#TH121C#895.1#^214#55000#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lang, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.33#T bit#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2012#^a68tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hi n i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Ngu Lo#Trn Vnh#P.Dung#Dch Tru ng Quc#290650## 00671000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020026000410030013000670070043000800220005001232210023001280080 01800151009001100169010000500180011001400185012004000199020001700239020001100256 02000130026700500160028000500090029600600100030503900070031501900160032201300070 0338#VV12.08332#Vi?t#TH121C#895.1#^214#55000#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lang, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.34#i ph Thin Tn Cc#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a68tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng th nh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Ngu Lo#Trn Vnh# P.Dung#Dch Trung Quc#290651## 00670000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020026000410030013000670070043000800220005001232210022001280080 01800150009001100168010000500179011001400184012004000198020001700238020001100255 02000130026600500160027900500090029500600100030403900070031401900160032101300070 0337#VV12.08333#Vi?t#TH121C#895.1#^214#55000#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lang, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.35#Thin Tn Cc bt t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a68tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng th nh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Ngu Lo#Trn Vnh#P .Dung#Dch Trung Quc#290652## 00665000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020026000410030013000670070043000800220005001232210017001280080 01800145009001100163010000500174011001400179012004000193020001700233020001100250 02000130026100500160027400500090029000600100029903900070030901900160031601300070 0332#VV12.08334#Vi?t#TH121C#895.1#^214#55000#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lang, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.36#Anh hng tht s#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2012#^a68tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#V n hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Ngu Lo#Trn Vnh#P.Dung #Dch Trung Quc#290653## 00645000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000700292019001600299006000900315013000700324#VV12.08 335#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.19#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#P.Dung#Dch Trung Quc#Hi ng#290 654## 00645000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000700292019001600299006000900315013000700324#VV12.08 336#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.20#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#P.Dung#Dch Trung Quc#Hi ng#290 655## 00645000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000700292019001600299006000900315013000700324#VV12.08 337#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.21#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#P.Dung#Dch Trung Quc#Hi ng#290 656## 00645000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000700292019001600299006000900315013000700324#VV12.08 338#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.22#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#P.Dung#Dch Trung Quc#Hi ng#290 657## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000400292019001600296006000900312013000700321#VV12.08 339#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.23#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a74tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Th#Dch Trung Quc#Hi ng#290658 ## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000400292019001600296006000900312013000700321#VV12.08 340#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.24#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a70tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Th#Dch Trung Quc#Hi ng#290659 ## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000400292019001600296006000900312013000700321#VV12.08 341#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.25#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a70tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Th#Dch Trung Quc#Hi ng#290660 ## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000400292019001600296006000900312013000700321#VV12.08 342#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.26#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Th#Dch Trung Quc#Hi ng#290661 ## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000400292019001600296006000900312013000700321#VV12.08 343#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.27#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Th#Dch Trung Quc#Hi ng#290662 ## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000400292019001600296006000900312013000700321#VV12.08 344#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.28#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Th#Dch Trung Quc#Hi ng#290663 ## 00669000000000325000450002600110000000600100001100800180002100900110003901000050 00500120040000550200017000950110015001120200011001270200013001380390004001510050 01600155041000500171019001600176005001500192181000600207082000600213808000500219 01400070022400200200023100300130025100700490026402200060031322100170031901300070 0336#VV12.08345#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#Truyn tranh dnh ch o tui trng thnh#Vn hc hin i#^a120tr.^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#TH# Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T. 101#Nc mt t thn#290664## 00673000000000325000450002600110000000600100001100800180002100900110003901000050 00500120040000550200017000950110015001120200011001270200013001380390004001510050 01600155041000500171019001600176005001500192181000600207082000600213808000500219 01400070022400200200023100300130025100700490026402200060031322100210031901300070 0340#VV12.08346#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#Truyn tranh dnh ch o tui trng thnh#Vn hc hin i#^a120tr.^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#TH# Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T. 102#Xng mu cng thnh#290665## 00670000000000325000450002600110000000600100001100800180002100900110003901000050 00500120040000550200017000950110015001120200011001270200013001380390004001510050 01600155041000500171019001600176005001500192181000600207082000600213808000500219 01400070022400200200023100300130025100700490026402200060031322100180031901300070 0337#VV12.08347#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#Truyn tranh dnh ch o tui trng thnh#Vn hc hin i#^a120tr.^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#TH# Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T. 103#Lay ng t tri#290666## 00674000000000325000450002600110000000600100001100800180002100900110003901000050 00500120040000550200017000950110015001120200011001270200013001380390004001510050 01600155041000500171019001600176005001500192181000600207082000600213808000500219 01400070022400200200023100300130025100700490026402200060031322100220031901300070 0341#VV12.08348#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#Truyn tranh dnh ch o tui trng thnh#Vn hc hin i#^a120tr.^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#TH# Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T. 104#Hng tng v phn h#290667## 01025000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050016000530020027000690030021000960070068001170080 01800185009001100203010000500214011001500219021028400234020000800518020000800526 02000450053400500140057900600180059303900050061101300070061601900090062302000090 0632020000300641020003100644#VV12.08349#VV12.08350#76000#Vi?t#TR312C#780.92#^21 4#Schafer, John C#Trnh Cng Sn - Bob Dylan#Nh trng v nguyt?#John C. Schafe r ; Cao Huy Thun gii thiu ; Cao Th Nh Qunh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2012#^a262tr.^b20cm#Gii thiu hai nhc s ni ting ca Vit nam v M: Trn h cng Sn v Bob Dylan. Phn tch, tm hiu, a ra nhng nt tng ng cng n h s khc bit ca hai nn vn ho v hai nn tn gio c a ln sn khu cng mt thi im lm nn mt trnh Cng Sn v mt Bob Dylan#m nhc#Nhc s#Trnh Cng Sn, Nhc s, 1939-2001, Vit Nam#Cao Huy Thun#Cao Th Nh Qunh# T H#290668#Dch Anh#Vit Nam#M#Bob Dylan, Nhc s, 1941- , M## 00809000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050009000550020007000640030069000710070009001400080 01800149009001100167010000500178011001500183021025000198020002100448020002000469 020000700489039000700496013000700503020000900510#VV12.08351#VV12.08352#82000#Vi ?t#N257C#390.09597#^214#Toan nh#Np c#Tm hiu phong tc Vit Nam qua np c g ia nh v l - tt - hi h#Toan nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a247tr. ^b20cm#Tm hiu phong tc Vit Nam qua np c gia nh v qua l tt hi h. Nh ng quan im v i sng gia nh, gy dng con ci v lm nh lm ca. Tt Nguy n n c truyn v mt s ngy l tt ca cc dn tc Vit Nam, tt Hn thc, t t Thanh minh...#Vn ho truyn thng#Phong tc c truyn#L hi#Thu H#290669#V it Nam## 00827000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590050012000640020052000760070012001280080 01800140009001100158010000500169011001500174021022400189020000800413020002000421 020001600441020000700457020000900464039000700473013000700480012002600487#VV12.08 353#VV12.08355#VV12.08354#83000#Vi?t#L106S#959.711#^214#M Th Vinh#Lng Sn v ng t ca Chi Lng - ng ng - K La#M Th Vinh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a276tr.^b20cm#Khi qut chung v Lng Sn, gii thiu cc danh lam thng cnh, cc di tch lch s, danh thng, cc dn tc cng mt s l hi tiu biu , lng ngh th cng, kho tng vn ngh dn gian, m thc v hoa qa ca vng t ny#Lch s#Danh lam thng cnh#Di tch lch s#L hi#Lng Sn#Thu H#290670# Vit Nam cc vng vn ha## 00731000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020028000560030075000840070064001590080018002230090 01100241010000500252011001500257020001700272020000800289005001600297005002500313 005001800338005001800356005002000374039000700394013000700401020000900408#VV12.08 356#VV12.08357#50000#Vi?t#C104X#895.922803#^214#Cm xc ca tr th t sch#Tuy n chn nhng bi vit hay trong Nht K c Sch ca hc sinh tiu hc#Nguyn nh Linh, Nguyn Ngc Phng Khanh, Phm Th M Duyn...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a192tr.^b24cm#Vn hc hin i#Nht k#Nguyn nh Linh#Nguyn Ngc Ph ng Khanh#Phm Th M Duyn#Cao V Bo Nguyn#on L Phng Uyn#Thu H#290671 #Vit Nam## 00526000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460050013000510020017000640030012000810070029000930080 01800122009001100140010000500151011001500156020001700171020000300188020001200191 006001000203039000700213013000700220019000900227#VV12.08358#VV12.08359#142000#V i?t#DR102#813#^214#Essex, Karen#Dracula ang yu#Tiu thuyt#Karen Essex ; Thu Trang dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a566tr.^b20cm#Vn hc hin i#M# Tiu thuyt#Thu Trang#Thu H#290672#Dch Anh## 01039000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020040000570030082000970070055001790080018002340090 01100252010000500263011001500268020001300283020001100296020000800307005002000315 00500160033500500140035100500210036500500130038603900040039901300070040302103030 0410#VV12.08360#VV12.08361#66000#Vi?t#NH556T#895.922803#^214#Nhng trang sch n ng tm hn v c m#Tuyn chn nhng bi vit hay trong Nht k c sch ca h c sinh trung hc c s#Vn Phng Thin Nga, Trn Tuyt Ngn, Trn Quc Tn...#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a278tr.^b24cm#K nng sng#Thnh cng#Nht k# Vn Phng Thin Nga#Trn Tuyt Ngn#Trn Quc Tn#Hong Nguyn Gia Hn#L Tho P hc#TH#290673#Tp hp cc trang nht k c sc c cc em hc sinh THCS vi li vn trong sng, hn nhin v cng khng km phn tinh nghch ca la tui hc t r, nhng cm xc chn thnh v nhng cun sch m cc em c vi nhng ch v tnh yu gia nh, tnh thy tr, tnh bn, cng nhng bi hc cuc sng## 00911000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820013000428080005000550020047000600070037001070080018001440090011001620100 00500173011001500178015005000193013000700243021024400250020000800494020000800502 02000090051000500140051900500080053300500100054100500180055100500090056903900070 0578#VV12.08362#VV12.08363#160000#Vi?t#NH556C#796.33409597#^214#Nhng ct mc l ch s 100 nm bng Vit Nam#Trn Duy Long, Anh Kim, Anh Thun...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a448tr.^b24cm#TTS ghi: Lin on Bng thnh ph H C h Minh#290674#Gii thiu lch s bng Vit Nam t nhng ngy u tin, bng min Nam vi 30 nm thng trm, nhng nt chm ph ca bng min Bc, nhn g giai thoi v bng min Trung. Nhng cu th xut sc nht v thnh tch c a bng Vit Nam#Bng #Lch s#Vit Nam#Trn Duy Long#Anh Kim#Anh Thun#Nguy n Quang Sng#S Huyn#Thu H## 00607000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020010000400030013000500070040000630220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001100235005001200246006000900258039000500267019001400272013000700286#VN12.02 732#Vi?t#K311G#895.6#^214#18000#King golf#Truyn tranh#Sasaki Ken, Tani Masaki ; Phi Ngc dch#T.5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a191tr.^b18cm#Truyn tran h dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Sasaki Ken#T ani Masaki#Phi Ngc#T.H#Dch Nht Bn#290675## 00607000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020010000400030013000500070040000630220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001100235005001200246006000900258039000500267019001400272013000700286#VN12.02 733#Vi?t#K311G#895.6#^214#18000#King golf#Truyn tranh#Sasaki Ken, Tani Masaki ; Phi Ngc dch#T.6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a191tr.^b18cm#Truyn tran h dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Sasaki Ken#T ani Masaki#Phi Ngc#T.H#Dch Nht Bn#290676## 00607000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020010000400030013000500070040000630220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001100235005001200246006000900258039000500267019001400272013000700286#VN12.02 734#Vi?t#K311G#895.6#^214#18000#King golf#Truyn tranh#Sasaki Ken, Tani Masaki ; Phi Ngc dch#T.7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a191tr.^b18cm#Truyn tran h dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Sasaki Ken#T ani Masaki#Phi Ngc#T.H#Dch Nht Bn#290677## 00651000000000313000450002600110000000500110001103900040002201400070002604100050 00330020015000380030013000530070068000660220005001340080018001390090011001570100 00500168011001500173012004000188019001600228020001700244020001100261020001300272 181000600285082000600291808000500297005001600302006001200318013000700330#VN12.02 735#n Thu An#Th#17000#Vi?t#T i danh b#Truyn tranh#Nguyn tc: n Thu A n ; Ho s: T Kim Kiu ; Tuyt Nhung dch#T.64#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a130tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#T550#895.1#^214#T Kim Kiu#Tuyt Nhu ng#290678## 00651000000000313000450002600110000000500110001103900040002201400070002604100050 00330020015000380030013000530070068000660220005001340080018001390090011001570100 00500168011001500173012004000188019001600228020001700244020001100261020001300272 181000600285082000600291808000500297005001600302006001200318013000700330#VN12.02 736#n Thu An#Th#17000#Vi?t#T i danh b#Truyn tranh#Nguyn tc: n Thu A n ; Ho s: T Kim Kiu ; Tuyt Nhung dch#T.65#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#T550#895.1#^214#T Kim Kiu#Tuyt Nhu ng#290679## 00651000000000313000450002600110000000500110001103900040002201400070002604100050 00330020015000380030013000530070068000660220005001340080018001390090011001570100 00500168011001500173012004000188019001600228020001700244020001100261020001300272 181000600285082000600291808000500297005001600302006001200318013000700330#VN12.02 737#n Thu An#Th#17000#Vi?t#T i danh b#Truyn tranh#Nguyn tc: n Thu A n ; Ho s: T Kim Kiu ; Tuyt Nhung dch#T.66#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#T550#895.1#^214#T Kim Kiu#Tuyt Nhu ng#290680## 00579000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020028000410030013000690070025000820220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146012003200161020001800193020000900211020001300220 005001000233006000800243039000500251019001400256013000700270#VN12.02738#18000#V i?t#NH419M#895.6#^214#Nhc Miko - c b nh nhnh#Truyn tranh#Ono Eriko ; Hi T h dch#T.14#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a190tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ono Eriko#Hi Th#T.H#Dc h Nht Bn#290681## 00579000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020028000410030013000690070025000820220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146012003200161020001800193020000900211020001300220 005001000233006000800243039000500251019001400256013000700270#VN12.02739#18000#V i?t#NH419M#895.6#^214#Nhc Miko - c b nh nhnh#Truyn tranh#Ono Eriko ; Hi T h dch#T.15#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a183tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ono Eriko#Hi Th#T.H#Dc h Nht Bn#290682## 00579000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020028000410030013000690070025000820220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146012003200161020001800193020000900211020001300220 005001000233006000800243039000500251019001400256013000700270#VN12.02740#18000#V i?t#NH419M#895.6#^214#Nhc Miko - c b nh nhnh#Truyn tranh#Ono Eriko ; Hi T h dch#T.16#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ono Eriko#Hi Th#T.H#Dc h Nht Bn#290683## 00579000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020028000410030013000690070025000820220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146012003200161020001800193020000900211020001300220 005001000233006000800243039000500251019001400256013000700270#VN12.02741#18000#V i?t#NH419M#895.6#^214#Nhc Miko - c b nh nhnh#Truyn tranh#Ono Eriko ; Hi T h dch#T.17#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ono Eriko#Hi Th#T.H#Dc h Nht Bn#290684## 00579000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020028000410030013000690070025000820220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146012003200161020001800193020000900211020001300220 005001000233006000800243039000500251019001400256013000700270#VN12.02742#18000#V i?t#NH419M#895.6#^214#Nhc Miko - c b nh nhnh#Truyn tranh#Ono Eriko ; Hi T h dch#T.18#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a186tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ono Eriko#Hi Th#T.H#Dc h Nht Bn#290685## 00782000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400060 00440410005000501810008000550820009000638080005000720050012000770020061000890070 01200150008000500162009001100167010000500178011001400183021025500197020000900452 020000800461020000900469039000700478013000700485#VN12.02743#VN12.02744#VN12.0274 6#VN12.02745#4800#Vi?t#GI-103P#370.9597#^214#H Ngc i#Gii php i mi cn bn v ton din nn gio dc Vit Nam#H Ngc i#^aH.#^aGio dc#2012#^a36tr.^ b18cm#Trnh by nhng gii php i mi cn bn v ton din ca nn gio dc hi n i, gii php pht trin gio dc, ch ng to ra ci mi, cu trc ca cng 9 im, thit k gii php, thc thi gii php v cc chuyn v nghip v s phm hin i.#Gio dc#i mi#Vit Nam#Thu H#290686## 00637000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200120 00308080005000420020018000470030004000650070042000690080006001110090017001170100 00500134011002800139020001700167020000900184020000400193015004200197005000800239 005001400247005001500261005001700276005001600293013000700309039000700316#VN12.02 747#34000#Vi?t#TR561T#895.9221008#^214#Trng thnh xun#Th#ng H, Thnh ng, Nguyn Xun H...#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a67tr., 4tr. nh mu^b19cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TTS ghi: Cu lc b ng thi Sng Gianh#ng H# Thnh ng#Nguyn Xun H#Nguyn Hng Tin#Trn Duy Nghim#290687#T.Dung## 00416000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310050015000360020018000510030004000690070015000730080006000880090017000940100 00500111011001400116020001700130020000900147020000400156013000700160039000700167 #VN12.02748#Vi?t#254V#895.9221#^214#Phan nh Ngn#n vi nng xun#Th#Phan nh Ngn#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a87tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #290688#T.Dung## 00614000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020014000590030011000730070015000840080005000990090 01100104010000500115011001500120020000900135021014400144020001000288020001000298 020001400308013000700322039000700329#VV12.08364#VV12.08365#Vi?t#K312K#294.3#^214 #Thch Phc T#Kinh Kim cang#Ging gii#Thch Phc T#^aH.#^aTn gio#2011#^a3 98tr.^b21cm#o Pht#Gii thiu khi qut v kinh Kim cang. Trnh by ni dung c a kinh Kim cang v gii thch cc giai on ca s tu tp, gio l v Php ca Pht#Kinh Pht#Ging o#Kinh Kim cang#290689#T.Dung## 00583000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020022000440070020000660080005000860090011000910100005001020110 02500107006001500132013000700147021014300154020000900297020000800306020000800314 039000700322#VV12.08367#VV12.08366#Vi?t#S104H#294.3#^214#Sm hi nghip chng#T hch Tr Minh dch#^aH.#^aTn gio#2012#^a200tr., 6tr. mu^b20cm#Thch Tr Minh# 290690#Phn tch v vic sm hi: sm hi nh th no, lm th no thot khi nghip chng, sm hi a ngc, sm hi ng qu v sm hi sc sinh#o Pht#G io l#Sm hi#T.Dung## 00763000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020020000590030019000790070041000980080005001390090 01100144010000500155011001500160005001500175005001200190005001400202013000700216 021021800223020000900441020001600450039000700466#VV12.08368#VV12.08369#Vi?t#M458 #294.3#^214#Mai Th Truyn#Mt i sng v tha#Chnh Tr ton tp#Mai Th Truy n ; B.s.: Thch ng Bn...#^aH.#^aTn Gio#2012#^a241tr.^b21cm#Thch ng Bn#T ng H Cm#Lm Hong Lc#290691#Trnh by v tiu s, cuc i ca c Pht t l c sinh ra cho n khi nhp nit bn: hon cnh x hi khi Ngi ra i, qu trn h tu hnh v c o ca Ngi. Gii thiu cc bi ging, cc bi lun thuyt ca c Pht#o Pht#Thch Ca Mu Ni#T.Dung## 00759000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050015000450020025000600030019000850070041001040080005001450090 01100150010000500161011001500166005001500181005001200196005001400208013000700222 021019600229020000900425020000800434020000800442039000700450#VV12.08370#VV12.083 71#Vi?t#KH108C#294.3#^214#Mai Th Truyn#Kho cu v Tnh tng#Chnh Tr ton tp#Mai Th Truyn ; B.s.: Thch ng Bn...#^aH.#^aTn Gio#2012#^a212tr.^b21c m#Thch ng Bn#Tng H Cm#Lm Hong Lc#290692#Gii thiu khi qut v tnh tng: ngun gc, lun gii nhng im d b hiu lm, tnh tng Nht Bn, phn tch tng v kinh vn, iu kin vng sanh v l do phi nguyn sanh v t nh #o Pht#Gio l#Tnh #T.Dung## 00914000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050020000510020022000710030079000930070094001720080 00500266009001100271010000500282011001500287020000900302019000500311006001600316 02000190033200600130035102101820036400500170054600500110056301300070057403900070 0581#VV12.08372#VV12.08373#78000#Vi?t#309T#294.3#^214#Rinpoche, Lama Zopa#iu tr bnh tn gc#Nhng php thc hnh trong cuc sng hng ngy y li bnh tt v vui sng#Lama Zopa Rinpoche ; Dch: Nguyn Vn iu, Thit Lp ; H.. : Nguyn Minh Tin, Giao Trinh#^aH.#^aTn gio#2012#^a496tr.^b21cm#o Pht#Dch #Nguyn Vn iu#i sng tinh thn# Thit Lp#Gii thiu l thuyt v thc h nh tp trung tiu im vo s iu tr tm linh cho nhng ai ang au m, b th ng tt, bt hnh bng php thin nh, php thin c Pht Dc S...#Nguyn Mi nh Tin#Giao Trinh#290693#T.Dung## 00916000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050023000510020011000740030028000850070144001130080 00500257009001100262010000500273011001500278020000900293019000500302006002100307 02000080032800500160033602101930035200600140054500500170055901300070057603900070 0583#VV12.08374#VV12.08375#78000#Vi?t#T550D#294.3#^214#c t Lai Lt Ma XIV#T diu #Nn tng nhng li Pht dy#c t Lai Lt Ma XIV ; Dch Anh ng: Ges he Thupten Jinpa ; Hiu chnh: Dominique Side ; Dch Vit ng: V Quang Nhn ; H ..: Nguyn Minh Tin#^aH.#^aTn gio#2012#^a391tr.^b21cm#o Pht#Dch#Jinpa, G eshe Thupten#Gio l#Side, Dominique#Trnh by nhng gio l c bn ca c Pht Thch ca c p dng gii thch v qun chiu vo cc hin tng thng ng y trong cuc sng nhm gip mi ngi dp b au kh i n hnh phc#V Quang N hn#Nguyn Minh Tin#290694#T.Dung## 00660000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050010000440020016000540070015000700080005000850090011000900100 00500101011001500106020000900121020001500130021014700145020000800292020000800300 012001000308015003800318013000700356039000700363#VV12.08376#VV12.08377#Vi?t#C550 S#294.3#^214#Gic Gii#C s gii php#Gic Gii b.s.#^aH.#^aTn gio#2012#^a261 tr.^b21cm#o Pht#Sch gio khoa#Gii thch v nhng nghi l gii lut v php mn tu cho Pht t tu ti gia bit thc hnh cho ng ngha ca s nam, cn s n trong Pht gio#Pht t#Nghi l#Theravda#TTS ghi: Pht gio Nam Tng Vit Nam#290695#T.Dung## 00642000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020024000600030059000840070016001430080005001590090 01100164010000500175011001500180013000700195021016000202020000900362020001000371 039000700381#VV12.08378#VV12.08379#Vi?t#T550B#294.3#^214#Phm Cng Thin#T Bt nh n Php hoa#Cc bi ging ca GS Phm Cng Thin giai on 1990 - 2010#Phm Cng Thin#^aH.#^aHng c#2012#^a127tr.^b20cm#290696#Nghin cu b Kinh Ma ha bt nh ba la mt, b Kinh i bo tch v lng th nh lai hi, Kinh Diu php lin hoa v Thin tng ca Lc t Hu Nng Lnh Nam#o Pht#Kinh Pht#T.Dung ## 00766000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020016000440030021000600070044000810080005001250090011001300100 00500141011001400146013000700160021025400167020000900421020001100430039000700441 020000800448005004400456#VV12.08381#VV12.08380#Vi?t#T454G#297.9#^214#Tn gio Ba ha'i#Gii thiu tng qut#Hi ng tinh thn Tn gio Baha'i Vit Nam#^aH.#^aTn gio#2011#^a67tr.^b21cm#290697#Gii thiu khi qut v tn gio Baha'i: mc c h, gio l, phn lnh cho ba thnh phn chnh yu (c nhn, c cu, cng ng) t rong vic thc hin K hoch thing ling, lch s, tn gio Baha'i trong Lin h ip quc v trong cng ng tn gio Vit Nam#Tn gio#Dng Bahai#T.Dung#Gio l #Hi ng tinh thn Tn gio Baha'i Vit Nam## 00561000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020013000660070075000790080005001540090 01100159010000500170011001500175020000900190019000500199006001400204020001000218 020001300228006001600241013000700257039000700264#VV12.08382#VV12.08383#16000#Vi ?t#K312B#294.3#^214#Tng-gi-t-na#Kinh Bch D#Tng-gi-t-na b.s. ; Hn dch: Cu-na-t-a ; Vit dch: Thch Phc Cn#^aH.#^aTn gio#2012#^a107tr.^b21cm# o Pht#Dch#Cu-na-t-a#Kinh Pht#Kinh Bch d#Thch Phc Cn#290698#T.Dung# # 00546000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410050015000460020016000610070015000770080005000920090011000970100 00500108011001400113020000900127021012600136020000800262013000700270020000800277 039000700285#VV12.08384#VV12.08385#Vi?t#GI-100T#294.3#^214#Thch Phc T#Gi tr tam bo#Thch Phc T#^aH.#^aTn gio#2011#^a91tr.^b21cm#o Pht#Trnh by nh ngha v tam bo, s quy y tam bo, l quy y tam bo, s khai th ca cc th in s Vit Nam v t tnh tam bo#Gio l#290699#Tam bo#T.Dung## 00551000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020014000590070015000730080005000880090011000930100 00500104011001400109020000900123021015300132020001000285013000700295039000700302 #VV12.08386#VV12.08387#Vi?t#T550N#294.3#^214#Thch Phc T#T nhip php#Thch Phc T#^aH.#^aTn gio#2012#^a69tr.^b21cm#o Pht#Phn tch 4 nhip php theo li Pht dy, cng l bn phng php cm ho a mi ngi n l tng Ph t gio gm: B th, i ng, li hnh, ng s#Ging o#290700#T.Dung## 00672000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020020000660070015000860080005001010090 01100106010000500117011001400122020000900136021023100145020000800376020000800384 013000700392039000700399#VV12.08388#VV12.08389#16000#Vi?t#T550H#294.3#^214#Thc h Phc T#T hong th nguyn#Thch Phc T#^aH.#^aTn gio#2012#^a79tr.^b21cm #o Pht#Phn tch ni dung bn li th nguyn rng ln ca ngi hnh o, the o con ng Pht l: chng sanh v bin th nguyn , phin no v tn th nguy n on, php mn v lng th nguyn hc v Pht o v thng th nguyn thnh #Gio l#Tu hnh#290701#T.Dung## 00857000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020021000440290059000650070068001240080005001920090011001970100 00500208011001500213020000900228019000500237006001600242021027200258020001400530 006002100544013000700565039000700572#VV12.08390#VV12.08391#Vi?t#K312N#294.3#^214 #Kinh Nhn Qu ba i#The sutra on cause and effect in the three periods of time #Dch Vit ng: Thch Thin Tm ; Dch Anh ng: Vn Pht Thnh Thnh#^aH.#^aTn gio#2012#^a107tr.^b21cm#o Pht#Dch#Thch Thin Tm#Gii thiu ni dung kinh Nhn qu ba i. Nhng li Pht thuyt ging v lun hi nhn qu, phi ch trn g gii hnh, trnh iu ti ly phc lnh. Mt s cu chuyn minh ho s oan gia nghip bo theo kinh Nhn qu ca i sng con ngi cng nh nhng ngi t u hnh#Kinh Nhn qu#Vn Pht Thnh Thnh#290702#T.Dung## 00589000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050009000530020049000620070009001110080005001200090 01100125010000500136011001400141020000900155021012800164020000900292013000700301 020000800308039000700316#VV12.08392#VV12.08393#14000#Vi?t#NGH300T#294.3#^214#T m Chn#Nghi thc khai th vong linh & sm hi ba nghip#Tm Chn#^aH.#^aTn gio #2012#^a78tr.^b24cm#o Pht#Gii thiu cc bi khn "Khai th vong linh", "Sm hi ba nghip" v "Vn sm nguyn" dng trong l siu thot ca ngi mt#Bi tng#290703#Sm hi#T.Dung## 00605000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020019000450070020000640220004000842210010000880080005000980090 01100103010000500114011001500119006001500134013000700149019000500156021014000161 020000900301020001000310039000700320#VV12.08394#VV12.08395#Vi?t#PH124P#294.3#^21 4#Pht php tng hc#Thch nh Hu dch#T.1#Khi lun#^aH.#^aTn gio#2011#^a63 8tr.^b21cm#Thch nh Hu#290704#Dch#Trnh by khi qut v Pht hc, Pht l, Pht php o ngn, Pht tha tng yu lun, Pht - hc cng, Pht php tng qung ngha lun#o Pht#Khi qut#T.Dung## 00798000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020074000460220004001200080005001240090021001290100005001500110 01500155015003200170021021000202020001000412020000900422020001100431020000600442 020000900448020001700457013000700474020000800481039000700489#VV12.08396#VV12.083 97#Vi?t#T527T#343.597#^214#Tuyn tp cc vn bn php lut v u t, xy dng c ng trnh giao thng#T.2#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2012#^a855tr.^b25cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Gii thiu cc vn bn php lut lin quan n u t, x y dng cng trnh giao thng: Qun l cht lng cng trnh, qun l d n, qun l ti chnh d n, cng tc gii phng mt bng, ti nh c ca d n#Php lu t#Xy dng#Giao thng#D n#Vit Nam#Vn bn php qui#290705#Qun l#T.Dung## 00775000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020074000460220004001200080005001240090021001290100005001500110 01500155015003200170021018300202020001000385020000900395020001100404020000900415 020000900424020001700433020000900450013000700459039000700466#VV12.08398#VV12.083 99#Vi?t#T527T#343.597#^214#Tuyn tp cc vn bn php lut v u t, xy dng c ng trnh giao thng#T.3#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2012#^a930tr.^b25cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Gii thiu cc vn bn php lut lin quan n u t, x y dng cng trnh giao thng: Cng tc u thu ca d n, hp ng trong hot ng xy dng v cc vn bn khc c lin quan#Php lut#Xy dng#Giao thng#u thu#Vit Nam#Vn bn php qui#Hp ng#290706#T.Dung## 00589000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050019000520020022000710030012000930070039001050080 01500144009003700159010000500196011001500201020001700216020001100233020001200244 019001600256006001300272013000700285039000700292#VV12.08400#VV12.08401#110000#V i?t#M458#895.1#^214#Ht Nhin Chi Gian#Mt i ch cn c em#Tiu thuyt#Ht Nh in Chi Gian ; Trn Th Lm dch#^aGia Lai ; H.#^aHng Bng ; Cng ty Sch Bch Vit#2012#^a536tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Dch Trung Quc #Trn Th Lm#290707#T.Dung## 00810000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050014000510020043000650070043001080080010001510090 01800161010000500179011001500184020002000199020001100219021023600230020000800466 005002200474020001000496013000700506039000700513#VV12.08402#VV12.08403#22000#Vi ?t#GI-108T#664#^214#H Thanh Ton#Gio trnh cng ngh sau thu hoch ng cc#B.s .: H Thanh Ton, Dng Th Phng Lin#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a120tr .^b24cm#Cng ngh thc phm#Gio trnh#Trnh by cc ni dung c bn ca cng ng h sau thu hoch nh tnh cht vt l v hot ng sng ca khi ht, cc hnh t hc dn n tn tht sau thu hoch cng vi phng php nhn nh, k thut cng ngh sau thu hoch cho la v bp#Ng cc#Dng Th Phng Lin#Thu hoch#29070 8#T.Dung## 00651000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500050015000550020025000700070015000950080010001100090 01800120010000500138011001500143020000600158020001100164021018800175020000800363 013000700371039000700378#VV12.08405#VV12.08404#33000#Vi?t#GI-108T#636.089#^214# Hunh Kim Diu#Gio trnh dc l th y#Hunh Kim Diu#^aCn Th#^ai hc Cn T h#2012#^a180tr.^b24cm#Th y#Gio trnh#Gii thiu chung v dc l th y. Trnh by cc loi thuc c bn iu tr cho gia sc nh: thuc tc dng h tun h on, thuc tc dng trn h thn kinh giao cm, thuc khng sinh...#Dc l#2907 09#T.Dung## 00943000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050018000530020038000710070033001090080010001420090 01800152010000500170011001500175020000800190020001100198021037900209020001900588 020001800607005001400625013000700639039000700646#VV12.08406#VV12.08407#27000#Vi ?t#GI-108T#005.4#^214#Phm Nguyn Khang#Gio trnh Linux v phn mm ngun m#Ph m Nguyn Khang, Thanh Ngh#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a151tr.^b24cm#T in hc#Gio trnh#Gii thiu khi qut v nguyn tc lut bn quyn, phn mm t do, cc loi giy php thng dng. Trnh by v h iu hnh t do GNU/Linux c ng phng php qun tr h thng GNU/Linux, k thut x l d liu vi b lc v sed/awk, cc cng c GNU h tr pht trin phn mm gcc/g++, make, auto-tools, GNU Octave dnh cho tnh ton khoa hc v GNU PLOT h tr v th, biu #H iu hnh Linux#Phn mm ngun m# Thanh Ngh#290710#T.Dung## 01026000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700050017000750020066000920070 01700158008000500175009002100180010000500201011001500206020001300221021044200234 020001700676020000900693020000800702013000700710039000700717#VL12.01008#VL12.010 10#VL12.01011#VL12.01009#70000#Vi?t#K600T#624.028#^214#Nguyn ng im#K thu t an ton trong thit k, s dng v sa cha my xy dng#Nguyn ng im#^aH. #^aGiao thng Vn ti#2012#^a224tr.^b27cm#My xy dng#Gii thiu nhng quy nh chung v an ton lao ng, bo h lao ng v mi trng i vi sc kho con n gi. Trnh by k thut an ton trong thit k v s dng my xy dng - xp d , k thut an ton trong vn chuyn v lp dng my xy dng, lp dng cc cu k in xy dng, k thut an ton v v sinh cng nghip trong cc phn xng sa c ha my xy dng. Gii thiu quy nh v phng chy v cha chy trong cc x ng hip cng nghip#K thut an ton#Thit k#S dng#290711#T.Dung## 00843000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020063000420070060001050080010001650100005001750110014001800210 20800194020001800402020000900420020001100429020000900440005001600449005001700465 005002200482005001100504005001100515039000800526013000700534#VL12.01012#VL12.010 13#Vi?t#Y600H#616#^214#Y hc thng thc cch phng & iu tr mt s bnh thn g gp#Phm Hng Giang, Nguyn Th Nhung, Trn Th Thanh Phng...#^aCn Th#2012 #^a45tr.^b30cm#Cung cp nhng thng tin v khi nim, nguyn nhn gy bnh, tri u chng, cch chm sc v iu tr cc bnh thng gp nh: st, st xut huyt, bnh chn tay ming, ho..., cc bi vit v cch chm sc mt#Y hc thng thc #Bnh hc#Phng bnh#iu tr#Phm Hng Giang#Nguyn Th Nhung#Trn Th Thanh Ph ng#Hn Nguyn#Vit Thanh#P.Nhung#290712## 00824000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200100 00358080005000450020147000500080005001970090014002020100005002160110015002210210 22500236020001000461020001600471020001100487020001900498020000900517020001700526 039000800543013000700551#VN12.02749#VN12.02750#Vi?t#NGH300#343.59709#^214#Ngh nh s 60/2011/N-CP ngy 20 thng 7 nm 2011 ca Chnh ph quy nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng thu ni a#^aH.#^aNxb. H Ni #2012#^a127tr.^b15cm#Gii thiu mt s quy nh php lut v hnh vi vi phm hn h chnh, hnh thc v mc x pht; thm quyn, trnh t, th tc x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng thu ni a cng cc iu khon thi hnh#Ngh nh#Pht hnh chnh#Giao thng#ng thu ni a#Vit Nam#Vn bn p hp qui#P.Nhung#290713## 00743000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020025000480080005000730090021000780100005000990110015001040210 30500119020001000424020002500434020000900459020001800468039000800486013000700494 #VN12.02751#VN12.02752#Vi?t#L504G#343.59709#^214#Lut giao thng ng b#^aH.#^ aGiao thng Vn ti#2012#^a131tr.^b15cm#Gii thiu ni dung Lut giao thng n g b, gm 89 iu vi cc mc qui nh v qui tc giao thng ng b, kt cu h tng giao thng ng b, phng tin tham gia h thng ng b, ngi iu k hin phng tin, vn ti ng b, qun l nh nc v giao thng ng b cng cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut giao thng ng b#Vit Nam#Vn bn ph p lut#P.Nhung#290714## 00917000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020035000480080005000830090021000880100005001090110015001140210 45200129020001000581020001100591020001900602020000900621020001800630039000800648 013000700656#VN12.02753#VN12.02754#Vi?t#L504G#343.59709#^214#Lut giao thng ng thu ni a#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2012#^a128tr.^b15cm#Gii thiu 103 i u trong lut giao thng ng thu ni a gm nhng quy nh v quy hoch, xy dng v bo v kt cu h tng giao thng ng thu ni a; phng tin thu n i a; thuyn vin v ngi li phng tin; quy tc giao thng v tn hiu ca phng tin; hot ng ca cng, bn thu ni a, cng v, hoa tiu, vn ti ng thu ni a; cc quy nh v qun l nh nc v giao thng ng thu ni a cng cc iu khon thi hnh#Php lut#Giao thng#ng thu ni a#Vit N am#Vn bn php lut#P.Nhung#290715## 00856000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020105000570080005001620090021001670100005001880110 01500193021029200208020001000500020000800510020001000518020000900528020000900537 020001700546039000800563013000700571#VN12.02755#VN12.02756#28000#Vi?t#NGH300#3 43.59709#^214#Ngh nh s 21/2012/N-CP ngy 21 thng 3 nm 2012 ca Chnh ph v qun l cng bin v lung hng hi#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2012#^a171tr.^b 19cm#Gii thiu mt s quy nh php lut v qun l u t xy dng, khai thc cng bin, lung hng hi v bo hiu hng hi; qun l hot ng hng hi ti c ng bin v lung hng hi; phi hp hot ng gia cc c quan qun l nh nc chuyn ngnh ti cng bin cng cc iu khon thi hnh#Ngh nh#Qun l#Cng bin#Hng hi#Vit Nam#Vn bn php qui#P.Nhung#290716## 00946000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020098000480080005001460090021001510100005001720110015001770150 03200192021035200224020001000576020001200586020000400598020000400602020000900606 020001700615039000800632013000700640020000900647#VN12.02757#VN12.02758#Vi?t#C101 Q#344.59704#^214#Cc quy nh lin quan n cng tc phng, chng, khc phc hu qu lt, bo trong ngnh ng b#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2012#^a128tr.^b19cm #TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Gii thiu cc ngh nh ca Chnh ph quy nh chi tit mt s iu ca php lnh phng, chng lt, bo; t chc, nhim v, qu yn hn v c ch phi hp ca ban ch o, ch huy phng, chng lt, bo trung ng, cc b, ngnh v a phng; cc quyt nh, thng t v phng, chng, kh c phc hu qu lt, bo v tm kim cu nn trong ngnh ng b#Php lut#Phng chng#Lt#Bo#Vit Nam#Vn bn php qui#P.Nhung#290717#ng b## 00607000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050017000440020023000610070022000840080005001060090011001110100 00500122011001500127021019100142020000900333020000800342039000800350013000700358 #VN12.02759#VN12.02760#Vi?t#B100C#294.3#^214#Thch Thin Pht#Ba cnh ca gii t hot#Thch Thin Pht b.s.#^aH.#^aTn gio#2012#^a114tr.^b19cm#Gii thiu nhng php tu tp gm c Khng Tam Mui, V Tng Tam Mui, V Tc Tam Mui. L ba lo i nh c cng nng t chy phin no v minh v gii thot chng ta ra khi ng c t t kin#o Pht#Gio l#P.Nhung#290718## 00538000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050014000520020026000660070055000920080005001470090 01100152010000500163011001500168020000900183020001600192006001000208005001700218 039000800235013000700243020001000250#VN12.02761#VN12.02762#22000#Vi?t#NH556C#29 4.3#^214#Thch Hi o#Nhng cu chuyn nhn qu#Thch Hi o ; o Quang dch ; Nguyn Minh Tin h..#^aH.#^aTn gio#2011#^a143tr.^b19cm#o Pht#Thuyt nhn qu#o Quang#Nguyn Minh Tin#P.Nhung#290719#Truyn k## 00456000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050009000510020028000600070009000880080023000970090 04100120010000500161011001400166020000900180020001000189039000800199013000700207 #VN12.02763#VN12.02764#14000#Vi?t#G462N#294.3#^214#Tm Chn#Gi ngi bn cng l tng#Tm Chn#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aTn gio ; Cng ty Vn ho Hng Tran g#2011#^a87tr.^b19cm#o Pht#Truyn k#P.Nhung#290720## 00662000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820006000408080005000460050014000510020023000650070014000880080005001020090 01100107010000500118011001400123021020400137020001500341020001300356020001200369 039000800381013000700389#VN12.02765#VN12.02766#5000#Vi?t#CH515H#232.9#^214#Trn g Thp T#Chui hoa lng dng m#Trng Thp T#^aH.#^aTn gio#2011#^a95tr.^b19c m#Vit v c M Maria gn lin vi cuc i ca Cha Gisu t thi th u n c uc kh nn ca Ngi. Gii thiu ngha v cch cu nguyn bng chui Mn Ci cng mt s vn th v bi ht ca tng c M#o Thin Cha#c M Maria#Cha G i su#P.Nhung#290721## 00885000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020014000440030018000580070019000760080005000950090011001000100 00500111011001400116015009200130021032400222020000900546020001000555020001300565 039000800578013000700586006001400593#VN12.02768#VN12.02767#Vi?t#K312T#294.3#^214 #Kinh tm iu#Bt i nhn gic#Thch Tr Hi dch#^aH.#^aTn gio#2012#^a47tr. ^b19cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. Ban Hng dn Pht t Trung ng. Vn phng pha Bc#Gm nhng li dy ca c Pht v tm iu gic ng m chnh ngi tu chnh v gii thot. L thnh in ch cho chng sinh nhn r ng m , quay v no gic, gip ngi Pht t t tnh thc v tnh thc mi ngi, cn g sng cuc i i nhn an lc, gii thot, ci thin cuc sng, thng hoa nhn cch ngy mt tt p#o Pht#Kinh Pht#Kinh Bt i#P.Nhung#290722#Thch Tr Hi## 00577000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410020026000460030041000720080005001130090011001180100005001290110 01400134021014100148020000900289020001000298039000800308013000700316020001200323 #VN12.02769#VN12.02770#Vi?t#NGH300T#294.3#^214#Nghi thc tr tng i bi#L bi 12 li nguyn ca c Qun Th m#^aH.#^aTn gio#2011#^a31tr.^b19cm#Gii thiu cc bi kinh Pht trong nghi thc tr tng i bi nh: Tn Pht, Tn l hng, C h i bi... v 12 li nguyn ca c Qun Th m#o Pht#Kinh Pht#P.Nhung#290 723#Quan th m## 00770000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050014000440020065000580070014001230080005001370090019001420100 00500161011001500166021026700181020002200448020001900470020001200489039000800501 013000700509#VN12.02771#VN12.02772#Vi?t#H561D#616.1#^214#H Hong Kim#Hng dn phc hi chc nng cho ngi sau tai bin mch mu no#H Hong Kim#^aH.#^aTh dc Th thao#2012#^a240tr.^b19cm#Gii thiu i cng tai bin mch mu no, c c biu hin lm sng, cc yu t nguy c v cch d phng tai bin mch mu no. a ra nhng vn thng gp v sc kho ngi sau tai bin cng cc phng php phc hi chc nng v chm sc ngi bnh sau tai bin#Tai bin mch mu n o#Phc hi chc nng#Phng php#P.Nhung#290724## 00463000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050016000550020025000710070016000960080005001120090 01900117010000500136011001500141020001700156020000900173020001200182039000800194 013000700202#VN12.02773#VN12.02774#45000#Vi?t#TR527C#895.9223#^214#Hong Ngc T rc#Truyn cc ngn chn lc#Hong Ngc Trc#^aH.#^aNxb. Hi nh vn#2012#^a146t r.^b18cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#P.Nhung#290725## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020013000670030011000800070013000910080 00500104009001900109010000500128011001400133020001700147020000900164020000400173 039000400177013000700181#VN12.02775#VN12.02776#54000#Vi?t#H401G#895.9221#^214#M ai Vn Phn#Hoa giu mt#Th ba cu#Mai Vn Phn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a 94tr.^b18cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#290726## 00445000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050017000550020017000720070017000890080005001060090 01900111010000500130011001500135020001700150020000900167020000400176039000400180 013000700184#VN12.02777#VN12.02778#40000#Vi?t#TH460H#895.9221#^214#Nguyn Thanh Tm#Th ht gia i#Nguyn Thanh Tm#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a158tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#290727## 00435000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020010000620030004000720070008000760080 00500084009001900089010000500108011001500113020001700128020000900145020000400154 039000400158013000700162#VN12.02779#VN12.02780#40000#Vi?t#G419K#895.9221#^214#L Cng#Gc khut#Th#L Cng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a101tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#290728## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020022000670030004000890070013000930080 00500106009001900111010000500130011001400135020001700149020000900166020000400175 039000400179013000700183#VN12.02781#VN12.02782#60000#Vi?t#V312H#895.9221#^214#B i Vn in#Vnh H Long huyn o#Th#Bi Vn in#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012# ^a87tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#290729## 00583000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020009000540030004000630070046000670080005001130090 01900118010000500137011001500142020001700157020000900174020000400183039000400187 013000700191005001100198005001400209005001600223005001400239005001600253#VN12.02 783#VN12.02784#50000#Vi?t#124L#895.9221#^214#t Lng#Th#T Vn Bi, Phm Vn Biu, Nguyn Vn Cnh...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a187tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Hu#290730#T Vn Bi#Phm Vn Biu#Nguyn Vn Cnh#Phm Xu n Ch#Hong Kim Chung## 00451000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050013000550020016000680030004000840070013000880080 00500101009001900106010000500125011001400130020001700144020000900161020000400170 039000400174013000700178#VN12.02785#VN12.02786#40000#Vi?t#TR116#895.9221#^214# Vn Luyn#Trng ng lng#Th# Vn Luyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a83t r.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#290731## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020014000680030004000820070014000860080 00500100009001900105010000500124011001400129020001700143020000900160020000400169 039000400173013000700177#VN12.02787#VN12.02788#35000#Vi?t#B305T#895.9221#^214#M ai Qunh Nam#Bin th khc#Th#Mai Qunh Nam#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a71tr .^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#290732## 00506000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020010000630030026000730070009000990080 00500108009001900113010000500132011001500137020001700152020000900169020000800178 020001200186020000700198039000400205013000700209#VN12.02789#VN12.02790#40000#Vi ?t#H561T#895.9228#^214#Qu Nghi#Hng th#Tp tn vn - truyn - k#Qu Nghi#^aH .#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a199tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tn vn#Truy n ngn#Bt k#Hu#290733## 00455000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050014000560020008000700030008000780070014000860080 00500100009001900105010000500124011001500129020001700144020000900161020000800170 039000400178013000700182#VN12.02791#VN12.02792#40000#Vi?t#H205M#895.922808#^214 #Lu Tun Kit#Heo may#Tp vn#Lu Tun Kit#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a182t r.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#Hu#290734## 00577000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020019000580070053000770080005001300090019001350100 00500154011001500159020001700174020000900191020000400200005000800204013000700212 039000400219005001200223005002000235005001000255005001000265#VN12.02793#VN12.027 94#80000#Vi?t#TH460T#895.9221008#^214#Th tnh ng i#c nh (ch.b.), Thanh Giang, Phan Th Thanh Nhn...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a279tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#c nh#290735#Hu#Thanh Giang#Phan Th Thanh Nhn#Quan g Ho#Lng Hn## 00659000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050019000560020025000750030011001000070019001110080 00500130009001900135010000500154011001500159020001700174020000900191020000700200 039000400207013000700211021016300218#VN12.02795#VN12.02796#72000#Vi?t#H527T#895 .922803#^214#Nguyn Mnh Thng#Huyn thoi mt vng t#Tp bt k#Nguyn Mnh Thng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a175tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#Hu#290736#Gm nhng hi tng ca tc gi v mt vi vng t cng nh con ngi vng Nam Trung B v Ty Nguyn i ln t kh khn pht trin v hi nhp cng c nc## 00491000000000277000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820009000398080005000480050012000530020013000650030004000780070012000820080 00500094009001900099010000500118011001500123015003400138020001700172020000900189 020000400198039000400202013000700206#VN12.02797#VN12.02798#35000#Vi?t#120T#895. 9221#^214#Ngc Nguyn#m tnh qu#Th#Ngc Nguyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012# ^a124tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Bi Ngc Nguyn#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H u#290737## 00440000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050016000480020018000640030004000820070016000860080005001020090 01900107010000500126011001400131020001700145020000900162020000400171039000400175 013000700179#VN12.02799#VN12.02800#Vi?t#T312T#895.92214#^214#Nguyn Trng K#Tn h thm i qu#Th#Nguyn Trng K#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a67tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#290738## 00485000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050007000550020014000620030004000760070007000800080 00500087009001900092010000500111011001500116015003500131020001700166020000900183 020000400192039000400196013000700200#VV12.08408#VV12.08409#42000#Vi?t#TH527V#89 5.9221#^214#M Lam#Thuyn v bn#Th#M Lam#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a110tr .^b21cm#Tn tht tc gi: Nguyn Cng Phc#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#290 739## 00574000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020009000540030004000630070045000670080005001120090 01900117010000500136011001500141020001700156020000900173020000400182005001400186 005001000200005001600210005001000226005001200236039000500248013000700253#VV12.08 410#VV12.08411#70000#Vi?t#X429#895.9221#^214#Xm im#Th#Vn Nh Cng, Dng Huy, Dng Danh Dng...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a225tr.^b21cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Vn Nh Cng#Dng Huy#Dng Danh Dng#Lam Giang#H Phi Phc #Uyn#290740## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020010000690030004000790070015000830080 00500098009001900103010000500122011001500127020001700142020000900159020000400168 039000500172013000700177#VV12.08412#VV12.08413#50000#Vi?t#S455K#895.9221#^214#T rnh Xun Thu#Sng kht#Th#Trnh Xun Thu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a123tr. ^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Uyn#290741## 00795000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020021000500030098000710070075001690220004002440080005002480090 01900253010000500272011001500277020001700292020000900309020000400318005000900322 00500090033100500140034000500130035400500110036700500190037803900050039701300070 0402015004800409#VV12.08414#VV12.08415#Vi?t#V121M#895.9221408#^214#Vn mu xanh o lnh#Cho mng i hi i biu hi Cu chin binh thnh ph Vnh Yn ln th V - nhim k 2012 - 2017#Hoi Thu, Trn c, Trn c Hng... ; Nguyn Trng Qu yt tuyn chn, b.s.#T.2#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a128tr.^b21cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Hoi Thu#Trn c#Trn c Hng#Phan Huy Gia#Phng Thn#Nguy n Trng Quyt#Uyn#290742#TTS ghi: Hi Cu chin binh thnh ph Vnh Yn## 00467000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050019000550020019000740030004000930070019000970080 00500116009001900121010000500140011001400145020001700159020000900176020000400185 039000500189013000700194#VV12.08416#VV12.08417#45000#Vi?t#M118N#895.92214#^214# Don Th Ngc Bch#Mt ngc trong sen#Th#Don Th Ngc Bch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a87tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Uyn#290743## 00577000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020021000630070057000840080005001410090 06100146010000500207011001500212020001800227020000400245020001200249005001700261 006000900278039000500287013000700292#VV12.08418#VV12.08419#30000#Vi?t#C431V#833 #^214#Boehme, Julia#Conni v l th tnh#Julia Boehme ; Minh ho: Herdis Albrech t ; L Quang dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a111tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#c#Truyn ngn#Albrecht, Herdis#L Qu ang#Uyn#290744## 00603000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020026000630070057000890080005001460090 06100151010000500212011001500217020001800232020000400250020001200254005001700266 006000900283039000500292013000700297019000900304#VV12.08420#VV12.08421#30000#Vi ?t#C431V#833#^214#Boehme, Julia#Conni v con ch mt tch#Julia Boehme ; Minh ho : Herdis Albrecht ; L Quang dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a114tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#c#Truyn ngn#Albre cht, Herdis#L Quang#Uyn#290745#Dch c## 00592000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820006000428080005000480050018000530020021000710070041000920080005001330090 06300138010000500201011001500206020001600221020000800237020000400245005001000249 006001800259039000500277013000700282019001300289#VV12.08422#VV12.08423# 72000#V i?t#TH460T#891.7#^214#Shevchenko, Taras#Th Taras Shevchenko#Thu Ton ch.b. ; N guyn Vit Thng dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Qu H tr giao lu v Pht tri n vn hc#2012#^a238tr.^b21cm#Vn hc cn i#Ucraina#Th#Thu Ton#Nguyn Vit Thng#Uyn#290746#Dch Ukraina## 00487000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050016000550020028000710030012000990070016001110080 00500127009001900132010000500151011001500156020001700171020000900188020001200197 039000500209013000700214#VV12.08424#VV12.08425#52000#Vi?t#KH407L#895.9223#^214# Trnh nh Khi#Khong lng sau chin tranh#Tiu thuyt#Trnh nh Khi#^aH.#^aN xb. Hi Nh vn#2012#^a256tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Uyn#2 90747## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050017000550020016000720030004000880070017000920080 00500109009001900114010000500133011001500138020001700153020000900170020000400179 039000500183013000700188#VV12.08426#VV12.08427#40000#Vi?t#CH310L#895.9221#^214# Nguyn Cng Bnh#Chim lc tr v#Th#Nguyn Cng Bnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#20 12#^a106tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Uyn#290748## 00476000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050013000550020028000680030007000960070013001030080 00500116009001900121010000500140011001500145020001700160020000900177020001200186 039000500198013000700203#VV12.08429#VV12.08428#32000#Vi?t#NG103L#895.9223#^214# T c Chiu#Ngi l s quan ca Coongle#Truyn#T c Chiu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a158tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Uyn#290749## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050007000540020015000610030010000760070007000860080 00500093009001900098010000500117011002500122020001700147020000900164020001000173 039000500183013000700188#VV12.08430#VV12.08431#54000#Vi?t#M118T#895.9221#^214#A nh V#Mt tri trng#Trng ca#Anh V#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a106tr., 2tr . nh^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#Uyn#290750## 00578000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020011000490070070000600080014001300090022001440100005001660110 01500171020001200186020001700198020000900215020000400224006001100228006001200239 039000500251013000700256005001300263005001200276#VV12.08432#VV12.08433#Vi?t#P522 K#398.209597#^214#Pt k yn#S.t., dch: Ma Don c, Ma Th Yn, Ma Th Linh ; Ma nh Thu ch.b.#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2011#^a637tr.^b21cm#Dn t c Ty#Vn hc dn gian#Vit Nam#Th#Ma Th Yn#Ma Th Linh#Uyn#290751#Ma Don c#Ma nh Thu## 01144000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050019000570020104000760070019001800080014001990090 02200213010000500235011001500240021046400255020001900719020001700738020000900755 039000500764013000700769020002000776020001700796020000800813020000900821#VV12.08 434#VV12.08435#43000#Vi?t#H312T#398.2109597#^214#Nguyn Hng Phng#Hnh tng ngi khng l trong vn hc dn gian cc dn tc thiu s vng ng Bc v Ty Bc Vit Nam#Nguyn Hng Phng#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2012#^a136tr .^b21cm#Tm hiu iu kin t nhin, lch s, x hi, vn ho vng ng Bc, Ty Bc. Nghin cu c im v gi tr hnh tng "ngi khng l" trong vn hc d n gian, c bit kho cu hnh tng "ngi khng l" trn hai phng din c b n: ct truyn v nhn vt, kho st da trn s so snh i chiu gia cc th loi, gia cc truyn ca tng khu vc a l vn ha khc nhau, xem xt hnh t ng ngi khng l trn phng din gi tr phn nh v gi tr thm m#Nghin c u vn hc#Vn hc dn gian#ng Bc#Uyn#290752#Hnh tng nhn vt#Dn tc thi u s#Ty Bc#Vit Nam## 00595000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400030047000660070036001130220004001490040018001530080 00500171009001100176010000500187011001400192020001100206020000900217020000600226 020001400232005001600246005001900262039000500281013000700286#VV12.08436#8000#Vi ?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ch p lp 1#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vit 1#Trn Mnh Hng, Xun Th Nguyt H#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aG io dc#2012#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Trn Mnh H ng#Xun Th Nguyt H#Uyn#290753## 00595000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400030047000660070036001130220004001490040018001530080 00500171009001100176010000500187011001400192020001100206020000900217020000600226 020001400232005001600246005001900262039000500281013000700286#VV12.08437#8000#Vi ?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ch p lp 1#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vit 1#Trn Mnh Hng, Xun Th Nguyt H#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aG io dc#2012#^a44tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Trn Mnh H ng#Xun Th Nguyt H#H.H#290754## 00589000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400030047000660070033001130220004001460040018001500080 00500168009001100173010000500184011001400189020001100203020000900214020000600223 020001400229005001600243005001600259039000500275013000700280#VV12.08438#8000#Vi ?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ch p lp 2#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vit 2#Trn Mnh Hng, Nguyn Thu Mai#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Trn Mnh Hng# Nguyn Thu Mai#H.H#290755## 00589000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400030047000660070033001130220004001460040018001500080 00500168009001100173010000500184011001400189020001100203020000900214020000600223 020001400229005001600243005001600259039000500275013000700280#VV12.08439#8000#Vi ?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ch p lp 2#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vit 2#Trn Mnh Hng, Nguyn Thu Mai#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Trn Mnh Hng# Nguyn Thu Mai#H.H#290756## 00589000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400030047000660070033001130220004001460040018001500080 00500168009001100173010000500184011001400189020001100203020000900214020000600223 020001400229005001600243005001600259039000500275013000700280#VV12.08440#8000#Vi ?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ch p lp 4#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vit 4#Trn Mnh Hng, Nguyn Thu Mai#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#Trn Mnh Hng# Nguyn Thu Mai#H.H#290757## 00589000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400030047000660070033001130220004001460040018001500080 00500168009001100173010000500184011001400189020001100203020000900214020000600223 020001400229005001600243005001600259039000500275013000700280#VV12.08441#8000#Vi ?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ch p lp 4#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vit 4#Trn Mnh Hng, Nguyn Thu Mai#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#Trn Mnh Hng# Nguyn Thu Mai#H.H#290758## 00595000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400030047000660070036001130220004001490040018001530080 00500171009001100176010000500187011001400192020001100206020000900217020000600226 020001400232005001600246005001900262039000500281013000700286#VV12.08442#8000#Vi ?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ch p lp 5#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vit 5#Trn Mnh Hng, Xun Th Nguyt H#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aG io dc#2012#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#Trn Mnh H ng#Xun Th Nguyt H#H.H#290759## 00595000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400030047000660070036001130220004001490040018001530080 00500171009001100176010000500187011001400192020001100206020000900217020000600226 020001400232005001600246005001900262039000500281013000700286#VV12.08443#8000#Vi ?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ch p lp 5#Theo chun kin thc, k nng mn ting Vit 5#Trn Mnh Hng, Xun Th Nguyt H#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aG io dc#2012#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#Trn Mnh H ng#Xun Th Nguyt H#H.H#290760## 00526000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020024000390030049000630070016001120080005001280090011001330100 00500144011001400149020000900163020000600172020001000178020001400188005001600202 039000500218004001800223013000700241#VV12.08444#8000#Vi?t#V460T#372.5#^214#V t hc hnh th cng 1#Theo chun kin thc, k nng mn th cng lp 1#Trng Bu Sinh#^aH.#^aGio dc#2012#^a32tr.^b24cm#Th cng#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm#T rng Bu Sinh#H.H#Ti bn ln th 4#290761## 00526000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140006000330020024000390030049000630070016001120080005001280090011001330100 00500144011001400149020000900163020000600172020001000178020001400188005001600202 039000500218004001800223013000700241#VV12.08445#Vi?t#V460T#372.5#^214#8000#V t hc hnh th cng 2#Theo chun kin thc, k nng mn th cng lp 2#Trng Bu Sinh#^aH.#^aGio dc#2012#^a32tr.^b24cm#Th cng#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm#T rng Bu Sinh#H.H#Ti bn ln th 4#290762## 00526000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140006000330020024000390030049000630070016001120080005001280090011001330100 00500144011001400149020000900163020000600172020001000178020001400188005001600202 039000500218004001800223013000700241#VV12.08446#Vi?t#V460T#372.5#^214#8000#V t hc hnh th cng 3#Theo chun kin thc, k nng mn th cng lp 3#Trng Bu Sinh#^aH.#^aGio dc#2012#^a32tr.^b24cm#Th cng#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#T rng Bu Sinh#H.H#Ti bn ln th 4#290763## 00528000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140006000350020020000410030048000610070019001090080005001280090011001330100 00500144011001400149020000800163020000600171020001000177020001400187005001900201 039000500220004001800225013000700243#VV12.08447#Vi?t#TH552H#372.87#^214#9500#Th c hnh m nhc 1#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 1#V Th Xun Ph ng#^aH.#^aGio dc#2012#^a48tr.^b24cm#m nhc#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm#V Th Xun Phng#H.H#Ti bn ln th 3#290764## 00528000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140006000350020020000410030048000610070019001090080005001280090011001330100 00500144011001400149020000800163020000600171020001000177020001400187005001900201 039000500220004001800225013000700243#VV12.08448#Vi?t#TH552H#372.87#^214#9500#Th c hnh m nhc 2#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 2#V Th Xun Ph ng#^aH.#^aGio dc#2012#^a48tr.^b24cm#m nhc#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm#V Th Xun Phng#H.H#Ti bn ln th 3#290765## 00528000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140006000350020020000410030048000610070019001090080005001280090011001330100 00500144011001400149020000800163020000600171020001000177020001400187005001900201 039000500220004001800225013000700243#VV12.08449#Vi?t#TH552H#372.87#^214#9500#Th c hnh m nhc 3#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 3#V Th Xun Ph ng#^aH.#^aGio dc#2012#^a48tr.^b24cm#m nhc#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#V Th Xun Phng#H.H#Ti bn ln th 3#290766## 00544000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030048000610070019001090220004001280040018001320080 00500150009001100155010000500166011001400171020000800185020000600193020001000199 020001400209005001900223039000500242013000700247#VV12.08450#6500#Vi?t#TH552H#37 2.87#^214#Thc hnh m nhc 4#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 4#V Th Xun Phng#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a28tr.^b24cm#m nh c#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#V Th Xun Phng#H.H#290767## 00544000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030048000610070019001090220004001280040018001320080 00500150009001100155010000500166011001400171020000800185020000600193020001000199 020001400209005001900223039000500242013000700247#VV12.08451#6000#Vi?t#TH552H#37 2.87#^214#Thc hnh m nhc 4#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 4#V Th Xun Phng#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a24tr.^b24cm#m nh c#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#V Th Xun Phng#H.H#290768## 00544000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030048000610070019001090220004001280040018001320080 00500150009001100155010000500166011001400171020000800185020000600193020001000199 020001400209005001900223039000500242013000700247#VV12.08452#6500#Vi?t#TH552H#37 2.87#^214#Thc hnh m nhc 5#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 5#V Th Xun Phng#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a28tr.^b24cm#m nh c#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#V Th Xun Phng#H.H#290769## 00544000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030048000610070019001090220004001280040018001320080 00500150009001100155010000500166011001400171020000800185020000600193020001000199 020001400209005001900223039000500242013000700247#VV12.08453#6500#Vi?t#TH552H#37 2.87#^214#Thc hnh m nhc 5#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 5#V Th Xun Phng#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a28tr.^b24cm#m nh c#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#V Th Xun Phng#H.H#290770## 00528000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140006000350020020000410030048000610070019001090080005001280090011001330100 00500144011001400149020000800163020000600171020001000177020001400187005001900201 039000500220004001800225013000700243#VV12.08454#Vi?t#TH552H#780.76#^214#7000#Th c hnh m nhc 9#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 9#V Th Xun Ph ng#^aH.#^aGio dc#2012#^a32tr.^b24cm#m nhc#Lp 9#Thc hnh#Sch c thm#V Th Xun Phng#H.H#Ti bn ln th 3#290771## 00636000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140006000350020021000410070068000620080005001300090011001350100005001460110 01400151020000900165020000600174020001000180020001400190005001600204039000500220 004001800225005002200243005001700265005001600282005001700298013000700315#VV12.08 455#Vi?t#TH552H#372.63#^214#9000#Thc hnh chnh t 1#Trn Mnh Hng (ch.b.), Trnh Th Phng Hin, Nguyn Minh Hng...#^aH.#^aGio dc#2012#^a40tr.^b24cm#Ch nh t#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm#Trn Mnh Hng#H.H#Ti bn ln th 1#Trn h Th Phng Hin#Nguyn Minh Hng#Phan Quang Thn#Nguyn nh Vnh#290772## 00652000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410070068000620220004001300040018001340080005001520090 01100157010000500168011001400173020000900187020000600196020001000202020001400212 00500160022600500220024200500170026400500160028100500170029703900050031401300070 0319#VV12.08456#9000#Vi?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh chnh t 2#Trn Mnh H ng (ch.b.), Trnh Th Phng Hin, Nguyn Minh Hng...#T.1#Ti bn ln th 1#^aH .#^aGio dc#2012#^a56tr.^b24cm#Chnh t#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Trnh Th Phng Hin#Nguyn Minh Hng#Phan Quang Thn#Nguyn nh Vnh#H .H#290773## 00652000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410070068000620220004001300040018001340080005001520090 01100157010000500168011001400173020000900187020000600196020001000202020001400212 00500160022600500220024200500170026400500160028100500170029703900050031401300070 0319#VV12.08457#9000#Vi?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh chnh t 2#Trn Mnh H ng (ch.b.), Trnh Th Phng Hin, Nguyn Minh Hng...#T.2#Ti bn ln th 1#^aH .#^aGio dc#2012#^a56tr.^b24cm#Chnh t#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Trnh Th Phng Hin#Nguyn Minh Hng#Phan Quang Thn#Nguyn nh Vnh#H .H#290774## 00627000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410070077000620220004001390040018001430080005001610090 01100166010000500177011001400182020000900196020000600205020001000211020001400221 005001600235005001700251005001600268005001700284039000500301013000700306#VV12.08 458#9000#Vi?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh chnh t 3#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Minh Hng, Phan Quang Thn, Nguyn nh Vnh#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^ aGio dc#2012#^a56tr.^b24cm#Chnh t#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#Trn Mnh H ng#Nguyn Minh Hng#Phan Quang Thn#Nguyn nh Vnh#H.H#290775## 00627000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410070077000620220004001390040018001430080005001610090 01100166010000500177011001400182020000900196020000600205020001000211020001400221 005001600235005001700251005001600268005001700284039000500301013000700306#VV12.08 459#9000#Vi?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh chnh t 3#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Minh Hng, Phan Quang Thn, Nguyn nh Vnh#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^ aGio dc#2012#^a56tr.^b24cm#Chnh t#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#Trn Mnh H ng#Nguyn Minh Hng#Phan Quang Thn#Nguyn nh Vnh#H.H#290776## 00627000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410070077000620220004001390040018001430080005001610090 01100166010000500177011001400182020000900196020000600205020001000211020001400221 005001600235005001700251005001600268005001700284039000500301013000700306#VV12.08 460#9000#Vi?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh chnh t 4#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Minh Hng, Phan Quang Thn, Nguyn nh Vnh#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^ aGio dc#2012#^a48tr.^b24cm#Chnh t#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#Trn Mnh H ng#Nguyn Minh Hng#Phan Quang Thn#Nguyn nh Vnh#H.H#290777## 00627000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410070077000620220004001390040018001430080005001610090 01100166010000500177011001400182020000900196020000600205020001000211020001400221 005001600235005001700251005001600268005001700284039000500301013000700306#VV12.08 461#9000#Vi?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh chnh t 4#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Minh Hng, Phan Quang Thn, Nguyn nh Vnh#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^ aGio dc#2012#^a44tr.^b24cm#Chnh t#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#Trn Mnh H ng#Nguyn Minh Hng#Phan Quang Thn#Nguyn nh Vnh#H.H#290778## 00627000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410070077000620220004001390040018001430080005001610090 01100166010000500177011001400182020000900196020000600205020001000211020001400221 005001600235005001700251005001600268005001700284039000500301013000700306#VV12.08 462#9000#Vi?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh chnh t 5#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Minh Hng, Phan Quang Thn, Nguyn nh Vnh#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^ aGio dc#2012#^a40tr.^b24cm#Chnh t#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#Trn Mnh H ng#Nguyn Minh Hng#Phan Quang Thn#Nguyn nh Vnh#H.H#290779## 00627000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410070077000620220004001390040018001430080005001610090 01100166010000500177011001400182020000900196020000600205020001000211020001400221 005001600235005001700251005001600268005001700284039000500301013000700306#VV12.08 463#9000#Vi?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh chnh t 5#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Minh Hng, Phan Quang Thn, Nguyn nh Vnh#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^ aGio dc#2012#^a44tr.^b24cm#Chnh t#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#Trn Mnh H ng#Nguyn Minh Hng#Phan Quang Thn#Nguyn nh Vnh#H.H#290780## 00575000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140007000350020032000420030100000740070013001740080005001870090011001920100 00500203011001400208020000900222020000600231020001000237020001400247005001300261 039000500274020001100279013000700290#VV12.08464#Vi?t#TH552H#580.78#^214#12000#T hc hnh th nghim sinh hc 6#Theo chun kin thc, k nng v Hng dn thc h in iu chnh ni dung dy hc mn Sinh hc lp 6#Bi Vn Thm#^aH.#^aGio dc# 2012#^a52tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 6#Thc hnh#Sch c thm#Bi Vn Thm#H.H#Th nghim#290781## 00575000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140007000350020032000420030100000740070013001740080005001870090011001920100 00500203011001400208020000900222020000600231020001000237020001400247005001300261 039000500274020001100279013000700290#VV12.08465#Vi?t#TH552H#590.78#^214#16000#T hc hnh th nghim sinh hc 7#Theo chun kin thc, k nng v Hng dn thc h in iu chnh ni dung dy hc mn Sinh hc lp 7#Bi Vn Thm#^aH.#^aGio dc# 2012#^a72tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 7#Thc hnh#Sch c thm#Bi Vn Thm#H.H#Th nghim#290782## 00577000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200090002380800050 00320140007000370020032000440030100000760070013001760080005001890090011001940100 00500205011001400210020000900224020000600233020001000239020001400249005001300263 039000500276020001100281013000700292#VV12.08466#Vi?t#TH552H#612.0078#^214#16000 #Thc hnh th nghim sinh hc 8#Theo chun kin thc, k nng v Hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn Sinh hc lp 8#Bi Vn Thm#^aH.#^aGio d c#2012#^a68tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 8#Thc hnh#Sch c thm#Bi Vn Thm#H.H#Th nghim#290783## 00577000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200090002380800050 00320140007000370020032000440030100000760070013001760080005001890090011001940100 00500205011001400210020000900224020000600233020001000239020001400249005001300263 039000500276020001100281013000700292#VV12.08467#Vi?t#TH552H#576.5078#^214#17000 #Thc hnh th nghim sinh hc 9#Theo chun kin thc, k nng v Hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn Sinh hc lp 9#Bi Vn Thm#^aH.#^aGio d c#2012#^a82tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 9#Thc hnh#Sch c thm#Bi Vn Thm#H.H#Th nghim#290784## 00680000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020027000420030027000690070074000960220004001700040018001740080 00500192009001100197010000500208011001500213020000800228020000900236020001000245 02000140025500500140026900500190028300500230030200500150032503900070034001300070 0347#VV12.08468#17000#Vi?t#TH552H#372.34#^214#Thc hnh cng hc tin hc#Dnh c ho hc sinh tiu hc#Bi Vn Thanh, Phm Th Thanh Nam, Nguyn Th Nguyn Thu, ng Bch Vit#Q.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a111tr.^b24cm#Tin hc #Tiu hc#Thc hnh#Sch c thm#Bi Vn Thanh#Phm Th Thanh Nam#Nguyn Th Ng uyn Thu#ng Bch Vit#P.Dung#290785## 00668000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020027000420030027000690070068000960220004001640040018001680080 00500186009001100191010000500202011001500207020000800222020000900230020001000239 02000140024900500140026300500140027700500150029100500220030603900070032801300070 0335#VV12.08469#19000#Vi?t#TH552H#372.34#^214#Thc hnh cng hc tin hc#Dnh c ho hc sinh tiu hc#Bi Vn Thanh, Ng nh Tuyt, ng Bch Vit, Nguyn Th Th anh Xun#Q.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a127tr.^b24cm#Tin hc#Tiu hc#Thc hnh#Sch c thm#Bi Vn Thanh#Ng nh Tuyt#ng Bch Vit#Nguyn Th Thanh Xun#P.Dung#290786## 00666000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020027000420030027000690070067000960220004001630040018001670080 00500185009001100190010000500201011001500206020000800221020000900229020001000238 02000140024800500140026200500210027600500140029700500150031103900070032601300070 0333#VV12.08470#19000#Vi?t#TH552H#372.34#^214#Thc hnh cng hc tin hc#Dnh c ho hc sinh tiu hc#Bi Vn Thanh, Dng V Khnh Thun, Ng nh Tuyt, ng B ch Vit#Q.3#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a127tr.^b24cm#Tin hc#Tiu h c#Thc hnh#Sch c thm#Bi Vn Thanh#Dng V Khnh Thun#Ng nh Tuyt#ng Bch Vit#P.Dung#290787## 00709000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030027000580070055000850220004001400040040001440080 00500184009001100189010000500200011001500205015003300220005001600253005001200269 00500140028100500170029500500140031202000080032602000090033402000140034303900070 0357013000700364#VV12.08471#23000#Vi?t#C513H#372.34#^214#Cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc#Nguyn Xun Huy (ch.b.), Bi Vit H, L Quang Phan...#Q.3 #Ti bn ln th 4, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a114tr.^b24cm#TT S ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Xun Huy#Bi Vit H#L Quang Phan#Hong Tr ng Thi#Bi Vn Thanh#Tin hc#Tiu hc#Sch c thm#P.Dung#290788## 00469000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020025000400070016000650040018000810080005000990090011001040100 00500115011001400120020000900134020000600143020001000149020001400159005001600173 039000700189013000700196#VV12.08472#8000#Vi?t#TH500C#372.5#^214#Th cng thc h nh lp 1#Nguyn Hu Hnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a36tr.^b24cm#T h cng#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Hu Hnh#P.Dung#290789## 00469000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020025000400070016000650040018000810080005000990090011001040100 00500115011001400120020000900134020000600143020001000149020001400159005001600173 039000700189013000700196#VV12.08473#8000#Vi?t#TH500C#372.5#^214#Th cng thc h nh lp 2#Nguyn Hu Hnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a36tr.^b24cm#T h cng#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Hu Hnh#P.Dung#290790## 00469000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020025000400070016000650040018000810080005000990090011001040100 00500115011001400120020000900134020000600143020001000149020001400159005001600173 039000700189013000700196#VV12.08474#8000#Vi?t#TH500C#372.5#^214#Th cng thc h nh lp 3#Nguyn Hu Hnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a36tr.^b24cm#T h cng#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Hu Hnh#P.Dung#290791## 00620000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370020028000420030040000700070029001100220004001392210028001430040 01800171008000500189009001100194010000500205011001400210020000900224020001100233 020000600244020001400250005001600264005001200280039000700292013000700299#VV12.08 475#9000#Vi?t#GI-521E#372.63#^214#Gip em luyn ch p lp 2#Theo mu ch vit trong trng tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.1#Ch vit ng, vit nghi ng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a44tr.^b24cm#Tp vit#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#P.Dung#290792## 00620000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370020028000420030040000700070029001100220004001392210028001430040 01800171008000500189009001100194010000500205011001400210020000900224020001100233 020000600244020001400250005001600264005001200280039000700292013000700299#VV12.08 476#9000#Vi?t#GI-521E#372.63#^214#Gip em luyn ch p lp 2#Theo mu ch vit trong trng tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.2#Ch vit ng, vit nghi ng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a44tr.^b24cm#Tp vit#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#P.Dung#290793## 00620000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370020028000420030040000700070029001100220004001392210028001430040 01800171008000500189009001100194010000500205011001400210020000900224020001100233 020000600244020001400250005001600264005001200280039000700292013000700299#VV12.08 477#9000#Vi?t#GI-521E#372.63#^214#Gip em luyn ch p lp 3#Theo mu ch vit trong trng tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.2#Ch vit ng, vit nghi ng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a44tr.^b24cm#Tp vit#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#P.Dung#290794## 00590000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020032000390070058000710040018001290080005001470090011001520100 00500163011001400168020000900182020000700191020000600198020000800204020001400212 005001500226005001700241005001600258039000700274013000700281#VV12.08478#6300#Vi ?t#V460B#372.3#^214#V bi tp t nhin v x hi 3#Bi Phng Nga (ch.b.), Nguy n Tuyt Nga, Nguyn Qu Thao#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2012#^a96tr.^b24 cm#T nhin#X hi#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Bi Phng Nga#Nguyn Tuyt Nga#N guyn Qu Thao#P.Dung#290795## 00521000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400070029000610040040000900080005001300090011001350100 00500146011001400151020000800165020000600173020000800179020001400187005001600201 005001200217039000700229013000700236#VV12.08479#4000#Vi?t#V460B#372.89#^214#V bi tp lch s 4#Nguyn Anh Dng, L Ngc Thu#Ti bn ln th 7, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a56tr.^b24cm#Lch s#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Ng uyn Anh Dng#L Ngc Thu#P.Dung#290796## 00564000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070050000670220004001170040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020000500175020000600180020000800186020001400194 005001400208005001300222005001300235039000700248013000700255#VV12.08480#18000#V i?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 2 nng cao#V Dng Thu (ch.b.), V Vn D ng, V Mai Hng#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a107tr.^b24cm#Ton #Lp 2#Bi tp#Sch c thm#V Dng Thu#V Vn Dng#V Mai Hng#P.Dung#2907 97## 00564000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070050000670220004001170040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020000500175020000600180020000800186020001400194 005001400208005001300222005001300235039000700248013000700255#VV12.08481#21000#V i?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 4 nng cao#V Dng Thu (ch.b.), V Mai H ng, V Vn Dng#T.2#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a127tr.^b24cm#Ton #Lp 4#Bi tp#Sch c thm#V Dng Thu#V Mai Hng#V Vn Dng#P.Dung#2907 98## 00564000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070050000670220004001170040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020000500175020000600180020000800186020001400194 005001400208005001300222005001300235039000700248013000700255#VV12.08482#17500#V i?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 5 nng cao#V Dng Thu (ch.b.), V Mai H ng, V Vn Dng#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a108tr.^b24cm#Ton #Lp 5#Bi tp#Sch c thm#V Dng Thu#V Mai Hng#V Vn Dng#P.Dung#2907 99## 00564000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070050000670220004001170040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020000500175020000600180020000800186020001400194 005001400208005001300222005001300235039000700248013000700255#VV12.08483#22000#V i?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 5 nng cao#V Dng Thu (ch.b.), V Mai H ng, V Vn Dng#T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a135tr.^b24cm#Ton #Lp 5#Bi tp#Sch c thm#V Dng Thu#V Mai Hng#V Vn Dng#P.Dung#2908 00## 00541000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070034000730220004001070040018001110080005001290090 01100134010000500145011001500150020001100165020000600176020000800182020001400190 005002000204005001300224039000700237013000700244#VV12.08484#19500#Vi?t#V460B#37 2.6#^214#V bi tp ting Vit 3 nng cao#Nguyn Th Ngn Hoa, Vit Hng#T.2# Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a120tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#S ch c thm#Nguyn Th Ngn Hoa# Vit Hng#P.Dung#290801## 00537000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070032000730220004001050040018001090080005001270090 01100132010000500143011001500148020001100163020000600174020000800180020001400188 005001400202005001700216039000700233013000700240#VV12.08485#21500#Vi?t#V460B#37 2.6#^214#V bi tp ting Vit 4 nng cao#L Phng Nga, Phan Phng Dung#T.2#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a132tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sc h c thm#L Phng Nga#Phan Phng Dung#P.Dung#290802## 00537000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070032000730220004001050040018001090080005001270090 01100132010000500143011001500148020001100163020000600174020000800180020001400188 005001400202005001700216039000700233013000700240#VV12.08486#22000#Vi?t#V460B#37 2.6#^214#V bi tp ting Vit 5 nng cao#L Phng Nga, Phan Phng Dung#T.2#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a136tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sc h c thm#L Phng Nga#Phan Phng Dung#P.Dung#290803## 00640000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020017000530030101000700070053001710040019002240080 00500243009001100248010000500259011001400264020001000278020000600288020001400294 005001600308005001200324039000700336013000700343#VV12.08487#VV12.08488#23000#Vi ?t#TR527#372.67#^214#Truyn c lp 1#Tuyn chn cc truyn hay trong cuc thi vit truyn ngn gio dc o c cho thiu nin - nhi ng#Tuyn chn, gii thi u: Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a95tr. ^b24cm#Truyn k#Lp 1#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#P.Dung#290804## 00518000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020017000420030048000590070032001070040018001390080005001570090 01100162010000500173011001500178020001000193020000600203020001400209005001500223 039000700238013000700245#VV12.08490#35000#Vi?t#TR527#372.67#^214#Truyn c l p 4#Truyn c b tr phn mn k chuyn Tiu hc#Hong Ho Bnh tuyn chn, b .s.#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a192tr.^b24cm#Truyn k#Lp 4#Sch c thm#Hong Ho Bnh#P.Dung#290805## 00586000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030031000620070057000930040018001500080005001680090 01100173010000500184011001500189020001100204020000600215020001400221005001400235 005002100249005001200270039000700282013000700289#VV12.08491#30500#Vi?t#T306V#37 2.6#^214#Ting Vit 3 nng cao#Theo chng trnh tiu hc mi#L Phng Nga (ch. b.), Trn Th Minh Phng, L Hu Tnh#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2012#^a 192tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#L Phng Nga#Trn Th Minh Phng#L Hu Tnh#P.Dung#290806## 00610000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400070057000710220004001280040018001320080005001500090 01100155010000500166011001500171020001100186020000800197020001000205020000600215 020001400221005001200235005001900247005001600266039000700282013000700289#VV12.08 492#25000#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 4#L Hu Tnh (ch. b.), Xun Th Nguyt H, Trn Mnh Hng#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2 012#^a152tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Thc hnh#Lp 4#Sch c thm#L Hu Tnh# Xun Th Nguyt H#Trn Mnh Hng#P.Dung#290807## 00610000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400070057000710220004001280040018001320080005001500090 01100155010000500166011001500171020001100186020000800197020001000205020000600215 020001400221005001200235005001900247005001600266039000700282013000700289#VV12.08 493#25000#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 4#L Hu Tnh (ch. b.), Xun Th Nguyt H, Trn Mnh Hng#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2 012#^a152tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Thc hnh#Lp 4#Sch c thm#L Hu Tnh# Xun Th Nguyt H#Trn Mnh Hng#P.Dung#290808## 00502000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070016000730040018000890080005001070090011001120100 00500123011001500128020001100143020000600154020000800160020001200168020001400180 005001600194039000700210013000700217#VV12.08494#28000#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp trc nghim ting Vit 4#Nguyn Th Hnh#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc# 2012#^a220tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#P.Dung#290809## 00583000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020015000390070049000540040018001030080005001210090011001260100 00500137011001500142020000500157020000600162020000800168020001400176005001300190 005001100203005001200214005001400226005001500240039000700255013000700262#VV12.08 495#8000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp ton 4# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t...#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a135tr.^b24cm#Ton#Lp 4 #Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng# Tin t# Trung Hiu#Phm Th anh Tm#P.Dung#290810## 00520000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020046000510070015000970220004001120040018001160080 00500134009001100139010000500150011001500155020000500170020000600175020000600181 020001400187005001500201039000700216013000700223#VV12.08496#VV12.08497#20000#Vi ?t#M558C#372.7#^214#10 chuyn bi dng hc sinh gii ton 4-5#Trn Din Hin #T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a136tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Lp 5#Sch c thm#Trn Din Hin#P.Dung#290811## 00520000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020046000510070015000970220004001120040018001160080 00500134009001100139010000500150011001500155020000500170020000600175020000600181 020001400187005001500201039000700216013000700223#VV12.08498#VV12.08499#26000#Vi ?t#M558C#372.7#^214#10 chuyn bi dng hc sinh gii ton 4-5#Trn Din Hin #T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a156tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Lp 5#Sch c thm#Trn Din Hin#P.Dung#290812## 00605000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510070044000740220004001182210012001220040 01800134008000500152009001100157010000500168011001500173020000500188020000900193 02000070020202000140020900500120022300500150023500500150025003900070026501300070 0272#VV12.08500#VV12.08501#28000#Vi?t#T406C#372.7#^214#Ton chn lc tiu hc#T rn Phng, Nguyn c Tn, Phm Xun Tin#T.2#Cc ton#Ti bn ln th 1#^aH .#^aGio dc#2012#^a155tr.^b24cm#Ton#Tiu hc# thi#Sch c thm#Trn Phng# Nguyn c Tn#Phm Xun Tin#P.Dung#290813## 00658000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020044000510030028000950070039001230040018001620080 00500180009001100185010000500196011001500201020001100216020000600227020000600233 02000070023902000090024602000140025500500140026900500120028300500110029503900070 0306013000700313#VV12.08502#VV12.08503#23000#Vi?t#B454M#372.6#^214#40 n luy n ting Vit cui cp tiu hc#Dnh cho hc sinh lp 4 - 5#L Phng Nga, L H u Tnh, Nguyn Tr#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a175tr.^b24cm#Ting V it#Lp 4#Lp 5# thi#Tiu hc#Sch c thm#L Phng Nga#L Hu Tnh#Nguyn T r#P.Dung#290814## 00562000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400070052000620220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157020000500172020000600177020000700183020001400190 005001400204005001600218005001200234039000700246013000700253#VV12.08504#17000#V i?t#B100M#372.7#^214#36 n luyn ton 1#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc H i, Vn Thu#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a103tr.^b24cm#Ton#L p 1#n tp#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#P.Dung#290815 ## 00562000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400070052000620220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157020000500172020000600177020000700183020001400190 005001400204005001600218005001200234039000700246013000700253#VV12.08505#21000#V i?t#B100M#372.7#^214#36 n luyn ton 2#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc H i, Vn Thu#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a127tr.^b24cm#Ton#L p 2#n tp#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#P.Dung#290816 ## 00562000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400070052000620220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157020000500172020000600177020000700183020001400190 005001400204005001600218005001200234039000700246013000700253#VV12.08506#20000#V i?t#B100M#372.7#^214#36 n luyn ton 3#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc H i, Vn Thu#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a119tr.^b24cm#Ton#L p 3#n tp#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#P.Dung#290817 ## 00562000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400070052000620220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157020000500172020000600177020000700183020001400190 005001400204005001600218005001200234039000700246013000700253#VV12.08507#23000#V i?t#B100M#372.7#^214#36 n luyn ton 4#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc H i, Vn Thu#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a143tr.^b24cm#Ton#L p 4#n tp#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#P.Dung#290818 ## 00562000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400070052000620220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157020000500172020000600177020000700183020001400190 005001400204005001600218005001200234039000700246013000700253#VV12.08508#19500#V i?t#B100M#372.7#^214#36 n luyn ton 4#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc H i, Vn Thu#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a119tr.^b24cm#Ton#L p 4#n tp#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#P.Dung#290819 ## 00562000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400070052000620220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157020000500172020000600177020000700183020001400190 005001400204005001600218005001200234039000700246013000700253#VV12.08509#21500#V i?t#B100M#372.7#^214#36 n luyn ton 5#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc H i, Vn Thu#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a131tr.^b24cm#Ton#L p 5#n tp#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#P.Dung#290820 ## 00562000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400070052000620220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157020000500172020000600177020000700183020001400190 005001400204005001600218005001200234039000700246013000700253#VV12.08510#16500#V i?t#B100M#372.7#^214#36 n luyn ton 5#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc H i, Vn Thu#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a111tr.^b24cm#Ton#L p 5#n tp#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#P.Dung#290821 ## 00513000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400070035000680040018001030080005001210090011001260100 00500137011001500142020001100157020000600168020000700174020001400181005001400195 005001200209039000700221013000700228#VV12.08511#27000#Vi?t#B100M#372.6#^214#35 n luyn ting Vit 1#L Phng Nga (ch.b.), L Hu Tnh#Ti bn ln th 1#^a H.#^aGio dc#2012#^a151tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#n tp#Sch c thm#L Phn g Nga#L Hu Tnh#P.Dung#290822## 00468000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400070014000680040018000820080005001000090011001050100 00500116011001500121020001100136020000600147020000700153020001400160005001400174 039000700188013000700195#VV12.08512#25000#Vi?t#B100M#372.6#^214#35 n luyn ting Vit 2#L Phng Nga#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a155tr.^b24cm #Ting Vit#Lp 2#n tp#Sch c thm#L Phng Nga#P.Dung#290823## 00468000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400070014000680040018000820080005001000090011001050100 00500116011001500121020001100136020000600147020000700153020001400160005001400174 039000700188013000700195#VV12.08513#28000#Vi?t#B100M#372.6#^214#35 n luyn ting Vit 3#L Phng Nga#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a175tr.^b24cm #Ting Vit#Lp 3#n tp#Sch c thm#L Phng Nga#P.Dung#290824## 00533000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400070045000680040018001130080005001310090011001360100 00500147011001500152020001100167020000600178020000700184020001400191005001400205 005002200219039000700241013000700248#VV12.08514#27000#Vi?t#B100M#372.6#^214#35 n luyn ting Vit 4#L Phng Nga (ch.b.), Nguyn Th Thanh Hng#Ti bn l n th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a167tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#n tp#Sch c th m#L Phng Nga#Nguyn Th Thanh Hng#P.Dung#290825## 00533000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400070045000680040018001130080005001310090011001360100 00500147011001500152020001100167020000600178020000700184020001400191005001400205 005002200219039000700241013000700248#VV12.08515#27500#Vi?t#B100M#372.6#^214#35 n luyn ting Vit 5#L Phng Nga (ch.b.), Nguyn Th Thanh Hng#Ti bn l n th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a171tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#n tp#Sch c th m#L Phng Nga#Nguyn Th Thanh Hng#P.Dung#290826## 00589000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020054000510070058001050080005001630090011001680100 00500179011001500184020001100199020000600210020000700216020001400223005001400237 005001400251005002000265039000700285013000700292#VV12.08516#VV12.08517#26000#Vi ?t#454L#372.6#^214#n luyn ting Vit 5 theo chun kin thc v k nng#L Ph ng Nga (ch.b.), ng Th Lanh, Trn Th Hin Lng#^aH.#^aGio dc#2012#^a176tr .^b24cm#Ting Vit#Lp 5#n tp#Sch c thm#L Phng Nga#ng Th Lanh#Trn T h Hin Lng#P.Dung#290827## 00596000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020035000520070056000870040018001430080005001610090 01100166010000500177011001500182020000900197020000800206020000600214020001400220 005001800234005001600252005001200268039000700280013000700287#VV12.08518#VV12.085 19#21000#Vi?t#B103T#372.35#^214#Bi tp t nh gi mn khoa hc 5#Nguyn Thanh Thu (ch.b.), Nguyn Qu Vinh, Lc Th Nga#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#20 12#^a128tr.^b24cm#Khoa hc#Bi tp#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Thanh Thu#Nguyn Qu Vinh#Lc Th Nga#P.Dung#290828## 00610000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070050000690040018001190080005001370090 01100142010000500153011001500158020000500173020000600178020000800184020001400192 00500130020600500110021900500130023000500140024303900070025700500130026401300070 0277#VV12.08520#VV12.08521#25000#Vi?t#L527G#372.7#^214#Luyn gii ton 5# n h Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#20 12#^a156tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#V V n Dng# Trung Hiu#P.Dung#V Mai Hng#290829## 00572000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400070062000550040018001170080005001350090011001400100 00500151011001500156020000500171020000600176020000800182020001500190005001300205 005001100218005001200229005001500241039000700256013000700263#VV12.08522#10800#V i?t#B103T#372.7#^214#Bi tp ton 5# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t, Phm Thanh Tm#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a175tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch gio khoa# nh Hoan#Nguyn ng# Tin t#Phm Thanh Tm#P.D ung#290830## 00566000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020022000510070057000730040018001300080005001480090 01100153010000500164011001500169020001100184020000600195020001400201005001400215 005002100229005001200250039000700262013000700269#VV12.08523#VV12.08524#33000#Vi ?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 5 nng cao#L Phng Nga (ch.b.), Trn Th Minh P hng, L Hu Tnh#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a208tr.^b24cm#Ting V it#Lp 5#Sch c thm#L Phng Nga#Trn Th Minh Phng#L Hu Tnh#P.Dung#29 0831## 00551000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020038000410030050000790220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001400172015003300186020001200219020000600231020000800237 020001400245039000700259013000700266#VV12.08525#14500#Vi?t#250K#372.19#^214# kim tra hc k cp tiu hc lp 5#Mn ting Vit, ton, khoa hc, lch s v a l#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a88tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# kim tra#Lp 5#Mn hc#Sch c thm#P.Dung#290832## 00767000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020037000490070053000860220004001392210024001430040 01800167008000500185009001100190010000500201011001500206015006800221020000800289 02000060029702000080030302000110031102000120032202000140033400500140034800500150 0362039000700377005001400384013000700398#VV12.08526#VV12.08527#31500#Vi?t#B452D #807#^214#Bi dng hc sinh gii ng vn THCS# Ngc Thng (ch.b.), Phm Minh Diu, H Xun Tuyn#Q.2#Dng cho hc sinh lp 6#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio d c#2012#^a232tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba: Bi dng hc sinh gii ng vn trung hc c s#Ng vn#Lp 6#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm# Ngc Th ng#Phm Minh Diu#P.Dung#H Xun Tuyn#290833## 00596000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020043000530070046000960040018001420080005001600090 01100165010000500176011001500181020001000196020000900206020000700215020001400222 005001500236005001600251005001300267039000700280013000700287#VV12.08528#VV12.085 29#22800#Vi?t#B452D#372.652#^214#Bi dng hc sinh vo lp 6 mn ting Anh#Ngu yn Th Chi, Nguyn Kim Hin, on Thu Ho#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#201 2#^a163tr.^b24cm#Ting Anh#Tiu hc#n tp#Sch c thm#Nguyn Th Chi#Nguyn K im Hin#on Thu Ho#P.Dung#290834## 00600000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020046000520070032000980040018001300080005001480090 01100153010000500164011001500169020000500184020000600189020000800195020001200203 020001200215020001400227005001600241005001500257039000700272013000700279#VV12.08 530#VV12.08531#24000#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp trc nghim v cc kim tra ton 6#Hong Ngc Hng, Hong B Qunh#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#201 2#^a183tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Trc nghim# kim tra#Sch c thm#Hong Ngc Hng#Hong B Qunh#P.Dung#290835## 00585000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020037000540070035000910040018001260080005001440090 01100149010000500160011001500165020001000180020000600190020001300196020001200209 020001400221005001600235005001800251039000700269013000700276#VV12.08532#VV12.085 33#20000#Vi?t#K304T#428.0076#^214#Kim tra trc nghim ting Anh lp 6#Nguyn K im Hin, Nguyn Mai Phng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a131tr.^b24cm #Ting Anh#Lp 6#Bi kim tra#Trc nghim#Sch c thm#Nguyn Kim Hin#Nguyn M ai Phng#P.Dung#290836## 00572000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070058000590220004001170040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020000500175020000600180020000800186020001400194 005001700208005001600225005001500241039000700256013000700263#VV12.08534#16500#V i?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 6#Nguyn Vn Trang (ch.b.), Nguyn Ngc m, Lng Bch Lu#T.1#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a127tr.^b24cm#Ton #Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Vn Trang#Nguyn Ngc m#Lng Bch Lu#P.D ung#290837## 00614000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070075000590220004001340040018001380080005001560090 01100161010000500172011001500177020000500192020000600197020000800203020001400211 005001700225005001600242005001500258039000400273005001600277013000700293#VV12.08 535#18500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 6#Nguyn Vn Trang (ch.b.), Ng uyn Hu Tho, Nguyn Ngc m, Lng Bch Lu#T.2#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a142tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Vn Trang#Nguy n Ngc m#Lng Bch Lu#Th#Nguyn Hu Tho#290838## 00642000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070049000610220004001100040018001140080005001320090 01100137010000500148011001500153020000800168020000800176020001100184020001200195 02000080020702000060021502000140022100500070023500500110024200500160025300500120 0269039000400281013000700285#VV12.08536#16000#Vi?t#V460B#807.6#^214#V bi tp ng vn 6#V Nho, Phan Thiu, Hong Vn Thung, L Hu Tnh#T.1#Ti bn ln th 9 #^aH.#^aGio dc#2012#^a122tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Bi tp#Lp 6#Sch c thm#V Nho#Phan Thiu#Hong Vn Thung#L Hu Tnh#Th#290839 ## 00642000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070049000610220004001100040018001140080005001320090 01100137010000500148011001500153020000800168020000800176020001100184020001200195 02000080020702000060021502000140022100500070023500500110024200500160025300500120 0269039000400281013000700285#VV12.08537#18000#Vi?t#V460B#807.6#^214#V bi tp ng vn 6#V Nho, Phan Thiu, Hong Vn Thung, L Hu Tnh#T.2#Ti bn ln th 9 #^aH.#^aGio dc#2012#^a142tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Bi tp#Lp 6#Sch c thm#V Nho#Phan Thiu#Hong Vn Thung#L Hu Tnh#Th#290840 ## 00515000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020022000410070040000630040019001030080005001220090011001270100 00500138011001500143020000900158020000800167020000600175020001400181005001300195 005001800208039000400226013000700230#VV12.08538#17000#Vi?t#V460B#580.76#^214#V bi tp sinh hc 6#Ng Vn Hng (ch.b.), Nguyn Phng Nga#Ti bn ln th 10#^ aH.#^aGio dc#2012#^a108tr.^b24cm#Sinh hc#Bi tp#Lp 6#Sch c thm#Ng Vn Hng#Nguyn Phng Nga#Th#290841## 00670000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070067000610220004001280040018001320080005001500090 01100155010000500166011001500171020000800186020000800194020001100202020001200213 02000080022502000060023302000140023900500160025300500130026900500140028200500130 0296039000400309013000700313#VV12.08539#17200#Vi?t#V460B#807.6#^214#V bi tp ng vn 6#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Vit Hng, Trn c Ngn, Trn nh S#T.1 #Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a167tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vi t#Tp lm vn#Bi tp#Lp 6#Sch c thm#Nguyn Khc Phi# Vit Hng#Trn c Ngn#Trn nh S#Th#290842## 00688000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070056000610220004001170040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020000800175020000800183020001100191020001200202 02000080021402000060022202000140022800500160024200500130025800500140027100500140 0285039000400299005001600303013000700319#VV12.08540#17900#Vi?t#V460B#807.6#^214 #V bi tp ng vn 6#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Vit Hng, Phan Huy Dng...#T. 2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a175tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vi t#Tp lm vn#Bi tp#Lp 6#Sch c thm#Nguyn Khc Phi# Vit Hng#Phan Huy Dng#Trn c Ngn#Th#Nguyn Vn Ton#290843## 00642000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070049000610220004001100040018001140080005001320090 01100137010000500148011001500153020000800168020000800176020001100184020001200195 02000080020702000060021502000140022100500070023500500110024200500160025300500120 0269039000400281013000700285#VV12.08541#17000#Vi?t#V460B#807.6#^214#V bi tp ng vn 7#V Nho, Phan Thiu, Hong Vn Thung, L Hu Tnh#T.1#Ti bn ln th 8 #^aH.#^aGio dc#2012#^a131tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Bi tp#Lp 7#Sch c thm#V Nho#Phan Thiu#Hong Vn Thung#L Hu Tnh#TH#290844 ## 00642000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070049000610220004001100040018001140080005001320090 01100137010000500148011001500153020000800168020000800176020001100184020001200195 02000080020702000060021502000140022100500070023500500110024200500160025300500120 0269039000400281013000700285#VV12.08542#16000#Vi?t#V460B#807.6#^214#V bi tp ng vn 7#V Nho, Phan Thiu, Hong Vn Thung, L Hu Tnh#T.2#Ti bn ln th 8 #^aH.#^aGio dc#2012#^a123tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Bi tp#Lp 7#Sch c thm#V Nho#Phan Thiu#Hong Vn Thung#L Hu Tnh#TH#290845 ## 00584000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070060000590220004001190040018001230080005001410090 01100146010000500157011001500162020000500177020000800182020000600190020001400196 005000900210005001700219005001000236005001300246039000400259013000700263#VV12.08 543#12500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 7#Tn Thn (ch.b.), Trn Phn g Dung, Trn Kiu, Phm c Ti#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a119 tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 7#Sch c thm#Tn Thn#Trn Phng Dung#Trn Kiu#P hm c Ti#Th#290846## 00616000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070059000590220004001180040018001220080005001400090 01100145010000500156011001500161020000500176020000800181020000600189020001400195 00500170020900500130022600500160023900500090025503900040026400500150026801300070 0283#VV12.08544#18500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 7#Nguyn Vn Trang (ch.b.), Phm Gia c, Nguyn Ngc m...#T.1#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc #2012#^a143tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 7#Sch c thm#Nguyn Vn Trang#Phm Gia c#Nguyn Ngc m#Tn Thn#Th#Nguyn Kim Th#290847## 00610000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070073000590220004001320040018001360080005001540090 01100159010000500170011001500175020000500190020000800195020000600203020001400209 005001700223005001200240005001700252005001600269039000400285013000700289#VV12.08 545#18500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 7#Nguyn Vn Trang (ch.b.), L Hi Chu, Trn Phng Dung, Nguyn Ngc m#T.2#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio d c#2012#^a143tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 7#Sch c thm#Nguyn Vn Trang#L Hi Chu#Trn Phng Dung#Nguyn Ngc m#Th#290848## 00607000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020009000380070078000470040018001250080005001430090011001480100 00500159011001500164020000700179020000600186020001500192005001200207039000400219 013000700223005001200230005001600242005001400258015003300272#VV12.08546#14000#V i?t#301L#910#^214#a l 7#Nguyn Dc (tng ch.b.), Phan Huy Xu (ch.b.), Nguy n Hu Danh, Mai Ph Thanh#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a188tr.^b24cm# a l#Lp 7#Sch gio khoa#Nguyn Dc#Th#290849#Phan Huy Xu#Nguyn Hu Danh#M ai Ph Thanh#TTS ghi: B Gio duc v o to## 00558000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070054000750040018001290080005001470090 01100152010000500163011001500168020001000183020000600193020001400199005001400213 005001500227005001500242039000400257013000700261#VV12.08547#VV12.08548#19700#Vi ?t#B452D#428#^214#Bi dng ting Anh lp 7#Hong Vn Vn (ch.b.), L Hng Phn g, Nguyn Qu c#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a152tr.^b24cm#Ting An h#Lp 7#Sch c thm#Hong Vn Vn#L Hng Phng#Nguyn Qu c#Th#290850## 00494000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530070017000820040018000990080005001170090 01100122010000500133011001500138020000700153020000800160020001400168005001700182 039000400199020000600203013000700209#VV12.08549#VV12.08550#20000#Vi?t#B103T#530 .076#^214#Bi tp trc nghim vt l 7#Nguyn Thanh Hi#Ti bn ln th 1#^aH.#^ aGio dc#2012#^a139tr.^b24cm#Vt l#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Thanh Hi#Th# Lp 7#290851## 00596000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020015000400070049000550220004001040040018001080080005001260090 01100131010000500142011001500147020000500162020000600167020000800173020001500181 00500090019600500120020500500150021700500170023200500100024903900040025901300070 0263#VV12.08551#8000#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 7#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Trn nh Chu...#T.2#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a112tr. ^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch gio khoa#Tn Thn#V Hu Bnh#Trn nh Chu#Tr n Phng Dung#Trn Kiu#TH#290852## 00500000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020044000520070014000960040018001100080005001280090 01100133010000500144011001500149020000500164020000800169020001400177005001400191 039000400205020000600209013000700215#VV12.08552#VV12.08553#35500#Vi?t#B103T#510 .76#^214#Bi tp nng cao v mt s chuyn ton 7#Bi Vn Tuyn#Ti bn ln t h 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a236tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Sch c thm#Bi Vn Tuy n#Th#Lp 7#290853## 00666000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020046000520070062000980220004001600040018001640080 00500182009001100187010000500198011001500203020000500218020000700223020000800230 02000140023800500150025200500150026700500170028200500120029903900040031101300070 0315020000600322#VV12.08554#VV12.08555#25000#Vi?t#454L#510.76#^214#n luyn th eo chun kin thc, k nng ton 6#Nguyn c Tn, Trn nh Chu, Nguyn Anh Ho ng, V c on#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a131tr.^b24cm#Ton# n tp#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#Trn nh Chu#Nguyn Anh Hong#V c on#Th#290854#Lp 6## 00666000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020046000520070062000980220004001600040018001640080 00500182009001100187010000500198011001500203020000500218020000700223020000800230 02000060023802000140024403900040025801300070026200500150026900500150028400500170 0299005001200316#VV12.08556#VV12.08557#30000#Vi?t#454L#510.76#^214#n luyn th eo chun kin thc, k nng ton 7#Nguyn c Tn, Trn nh Chu, Nguyn Anh Ho ng, V c on#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a155tr.^b24cm#Ton# n tp#Bi tp#Lp 7#Sch c thm#Th#290855#Nguyn c Tn#Trn nh Chu#Nguy n Anh Hong#V c on## 00672000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020046000520070065000980220004001630040018001670080 00500185009001100190010000500201011001500206020000500221020000700226020000800233 02000060024102000140024700500150026100500150027600500170029100500150030803900040 0323013000700327#VV12.08558#VV12.08559#35000#Vi?t#454L#510.76#^214#n luyn th eo chun kin thc, k nng ton 8#Nguyn c Tn, Trn nh Chu, Nguyn Anh Ho ng, Nguyn on V#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a187tr.^b24cm#To n#n tp#Bi tp#Lp 8#Sch c thm#Nguyn c Tn#Trn nh Chu#Nguyn Anh H ong#Nguyn on V#Th#290856## 00662000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070073000610220004001340040018001380080005001560090 01100161010000500172011001500177020000800192020001100200020001200211020000600223 02000080022902000140023700500160025100500140026700500160028100500160029703900040 0313013000700317#VV12.08560#17900#Vi?t#V460B#807.6#^214#V bi tp ng vn 8#Ng uyn Khc Phi (ch.b.), Bi Mnh Hng, Nguyn Vn Long, Nguyn Hng Vn#T.2#Ti b n ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a176tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn# Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Khc Phi#Bi Mnh Hng#Nguyn Vn Long#Nguyn Hng Vn#Th#290857## 00642000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070049000610220004001100040018001140080005001320090 01100137010000500148011001500153020000800168020000800176020001100184020001200195 02000080020702000060021502000140022100500070023500500110024200500160025300500120 0269039000400281013000700285#VV12.08561#17000#Vi?t#V460B#807.6#^214#V bi tp ng vn 8#V Nho, Phan Thiu, Hong Vn Thung, L Hu Tnh#T.1#Ti bn ln th 7 #^aH.#^aGio dc#2012#^a131tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Bi tp#Lp 8#Sch c thm#V Nho#Phan Thiu#Hong Vn Thung#L Hu Tnh#Th#290858 ## 00642000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070049000610220004001100040018001140080005001320090 01100137010000500148011001500153020000800168020000800176020001100184020001200195 02000080020702000140021500500070022900500110023600500160024700500120026303900040 0275013000700279020000600286#VV12.08562#17500#Vi?t#V460B#807.6#^214#V bi tp ng vn 8#V Nho, Phan Thiu, Hong Vn Thung, L Hu Tnh#T.2#Ti bn ln th 7 #^aH.#^aGio dc#2012#^a134tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Bi tp#Sch c thm#V Nho#Phan Thiu#Hong Vn Thung#L Hu Tnh#Th#290859#Lp 8 ## 00614000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070075000590220004001340040018001380080005001560090 01100161010000500172011001500177020000500192020000800197020000600205020001400211 005001700225005001600242005001400258005001700272039000400289013000700293#VV12.08 563#18500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 8#Nguyn Vn Trang (ch.b.), Ng uyn Ngc m, Phm Bo Khu, Nguyn Duy Thun#T.1#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a142tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 8#Sch c thm#Nguyn Vn Trang#Nguy n Ngc m#Phm Bo Khu#Nguyn Duy Thun#Th#290860## 00604000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070070000590220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001500172020000500187020000800192020000600200020001400206 005001700220005001200237005001600249005001400265039000400279013000700283#VV12.08 564#17500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 8#Nguyn Vn Trang (ch.b.), L Hi Chu, Nguyn Hu Tho, Ng nh Tuyt#T.2#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc# 2012#^a135tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 8#Sch c thm#Nguyn Vn Trang#L Hi Ch u#Nguyn Hu Tho#Ng nh Tuyt#Th#290861## 00568000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020028000400070055000680040018001230080005001410090011001460100 00500157011001400162020001800176020000800194020000600202020001400208005001500222 005001400237005001600251039000400267013000700271#VV12.08565#9200#Vi?t#B103T#170 .76#^214#Bi tp gio dc cng dn 8#Trn Vn Thng (ch.b.), ng Thu Anh, Trn Quang Tun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a52tr.^b24cm#Gio dc cng d n#Bi tp#Lp 8#Sch c thm#Trn Vn Thng#ng Thu Anh#Trn Quang Tun#Th# 290862## 00497000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020027000530070019000800040018000990080005001170090 01100122010000500133011001500138020000800153020000800161020000600169020001400175 005001900189039000400208013000700212#VV12.08566#VV12.08567#27500#Vi?t#B103T#546 .076#^214#Bi tp nng cao ho hc 8#Nguyn Xun Trng#Ti bn ln th 7#^aH.#^ aGio dc#2012#^a211tr.^b24cm#Ho hc#Bi tp#Lp 8#Sch c thm#Nguyn Xun Tr ng#Th#290863## 00531000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020032000530070026000850040018001110080005001290090 01100134010000500145011001500150020000800165020001200173020000600185020001400191 005001200205039000400217005001300221013000700234#VV12.08568#VV12.08569#35000#Vi ?t#250K#546.076#^214# kim tra kin thc ho hc 8#Phm Trng, Hunh Vn t# Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a211tr.^b24cm#Ho hc# kim tra#Lp 8# Sch c thm#Phm Trng#Th#Hunh Vn t#290864## 00514000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020029000490070018000780040018000960080005001140090 01100119010000500130011001500135020000800150020000800158020000900166020001400175 005001800189039000400207020000600211013000700217#VV12.08570#VV12.08571#30000#Vi ?t#419H#807#^214#c - hiu vn bn ng vn 8#Nguyn Trng Hon#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a219tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#c hiu#Sch c thm#Ng uyn Trng Hon#Th#Lp 8#290865## 00587000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490070063000730040018001360080005001540090 01100159010000500170011001500175020001200190020001400202005000700216039000400223 020000600227005001700233005001300250005001500263013000700278#VV12.08572#VV12.085 73#27000#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn tp lm vn 8#V Nho (ch.b.), Nguyn Thu Hng, Trn Th Nga, Trn Th Thnh#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a17 5tr.^b24cm#Tp lm vn#Sch c thm#V Nho#Th#Lp 8#Nguyn Thu Hng#Trn Th Nga#Trn Th Thnh#290866## 00652000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020009000490070067000580040018001250080005001430090 01100148010000500159011001500164020000700179020001500186005001200201039000400213 02000060021700500160022300500130023901500330025200500150028500500190030001300070 0319#VV12.08574#VV12.08575#11600#Vi?t#301L#910#^214#a l 8#Nguyn Dc (tng ch.b.), Nguyn Phi Hnh (ch.b.), ng Vn c...#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2012#^a160tr.^b24cm#a l#Sch gio khoa#Nguyn Dc#TH#Lp 8#Nguyn Phi H nh#ng Vn c#TTS ghi: B Gio dc v o to#ng Vn Hng#Nguyn Minh Ph ng#290867## 00510000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020050000490070014000990040018001130080005001310090 01100136010000500147011001500152020001200167020000800179020001400187005001400201 039000400215020000600219013000700225#VV12.08576#VV12.08577#33000#Vi?t#C101D#807 #^214#Cc dng bi tp lm vn v cm th th vn lp 8#Cao Bch Xun#Ti bn l n th 8#^aH.#^aGio dc#2012#^a267tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Sch c thm#Ca o Bch Xun#TH#Lp 8#290868## 00603000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020019000500070043000690040018001120080005001300090 01100135010000500146011001500151020000800166020000800174020001100182020001200193 02000060020502000140021100500170022500500130024200500110025503900040026601300070 0270#VV12.08578#VV12.08579#35000#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 8 nng cao#Nguyn ng ip, Vit Hng, V Bng T#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a29 5tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 8#Sch c thm#Nguyn n g ip# Vit Hng#V Bng T#Th#290869## 00475000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490070012000790220004000910040018000950080 00500113009001100118010000500129011001500134020000500149020000600154020001400160 005001200174039000400186013000700190#VV12.08580#VV12.08581#37000#Vi?t#N122C#510 #^214#Nng cao v pht trin ton 8#V Hu Bnh#T.1#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGi o dc#2012#^a239tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Sch c thm#V Hu Bnh#Th#290870## 00475000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490070012000790220004000910040018000950080 00500113009001100118010000500129011001500134020000500149020000600154020001400160 005001200174039000400186013000700190#VV12.08582#VV12.08583#40000#Vi?t#N122C#510 #^214#Nng cao v pht trin ton 8#V Hu Bnh#T.2#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGi o dc#2012#^a239tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Sch c thm#V Hu Bnh#Th#290871## 00642000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070049000610220004001100040018001140080005001320090 01100137010000500148011001500153020000800168020000800176020001100184020001200195 02000080020702000060021502000140022100500070023500500110024200500160025300500120 0269039000400281013000700285#VV12.08584#19500#Vi?t#V460B#807.6#^214#V bi tp ng vn 9#V Nho, Phan Thiu, Hong Vn Thung, L Hu Tnh#T.1#Ti bn ln th 6 #^aH.#^aGio dc#2012#^a155tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Bi tp#Lp 9#Sch c thm#V Nho#Phan Thiu#Hong Vn Thung#L Hu Tnh#Th#290872 ## 00642000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400070049000610220004001100040018001140080005001320090 01100137010000500148011001500153020000800168020000800176020001100184020001200195 02000080020702000060021502000140022100500070023500500110024200500160025300500120 0269039000400281013000700285#VV12.08585#19000#Vi?t#V460B#807.6#^214#V bi tp ng vn 9#V Nho, Phan Thiu, Hong Vn Thung, L Hu Tnh#T.2#Ti bn ln th 6 #^aH.#^aGio dc#2012#^a151tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Bi tp#Lp 9#Sch c thm#V Nho#Phan Thiu#Hong Vn Thung#L Hu Tnh#Th#290873 ## 00596000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070066000590220004001250040018001290080005001470090 01100152010000500163011001500168020000500183020000800188020000600196020001400202 005001700216005001200233005001700245005000900262039000400271013000700275#VV12.08 586#19500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 9#Nguyn Vn Trang (ch.b.), V Hu Bnh, Trn Phng Dung, Tn Thn#T.1#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012 #^a158tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 9#Sch c thm#Nguyn Vn Trang#V Hu Bnh#Tr n Phng Dung#Tn Thn#Th#290874## 00614000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070075000590220004001340040018001380080005001560090 01100161010000500172011001500177020000500192020000800197020000600205020001400211 005001700225005001600242005001400258039000400272013000700276005001700283#VV12.08 587#19500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 9#Nguyn Vn Trang (ch.b.), Ng uyn Huy oan, Phm Bo Khu, Nguyn Duy Thun#T.2#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a159tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 9#Sch c thm#Nguyn Vn Trang#Nguy n Huy oan#Phm Bo Khu#Th#290875#Nguyn Duy Thun## 00568000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020028000400070055000680040018001230080005001410090011001460100 00500157011001400162020001800176020000800194020001400202005001500216039000400231 020000600235005001400241005001600255013000700271#VV12.08588#9000#Vi?t#B103T#170 .76#^214#Bi tp gio dc cng dn 9#Trn Vn Thng (ch.b.), ng Thu Anh, Trn Quang Tun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a48tr.^b24cm#Gio dc cng d n#Bi tp#Sch c thm#Trn Vn Thng#TH#Lp 9#ng Thu Anh#Trn Quang Tun# 290876## 00657000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020029000430070062000720040018001340080005001520090011001570100 00500168011001500173020000900188020000800197020000600205020001400211005001700225 00500210024203900040026302000100026700500110027700500180028800500180030601300070 0324#VV12.08589#33500#Vi?t#B103T#576.5076#^214#Bi tp thc hnh sinh hc 9#Ph m Phng Bnh (ch.b.), Phm Th Qunh Hng, L Th Li...#Ti bn ln th 1#^aH .#^aGio dc#2012#^a148tr.^b24cm#Sinh hc#Bi tp#Lp 9#Sch c thm#Phm Phn g Bnh#Phm Th Qunh Hng#TH#Thc hnh#L Th Li#L Th Bch Nhung#Bi Th T hanh Thu#290877## 00590000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020017000420070070000590040018001290080005001470090011001520100 00500163011001500168020000700183020000800190020000600198020001400204005001600218 005001600234005001600250005001100266039000400277013000700281#VV12.08590#7800#Vi ?t#B103T#330.9597#^214#Bi tp a l 9#Nguyn nh Tm (ch.b.), Trng Vn Hng , Phm Ngc Qunh, V Nh Vn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a123tr.^b2 4cm#a l#Bi tp#Lp 9#Sch c thm#Nguyn nh Tm#Trng Vn Hng#Phm Ngc Qunh#V Nh Vn#Th#290878## 00660000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020028000430070061000710040018001320080005001500090011001550100 00500166011001500171020001000186020000800196020000600204020001400210005002000224 00500230024403900040026702000100027100500130028100500190029400500140031301300070 0327#VV12.08591#31000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp thc hnh ting Anh#Trn nh Nguyn L, Nguyn Th Thin Hng, Phm Tt t...#Ti bn ln th 1#^aH.# ^aGio dc#2012#^a186tr.^b24cm#Ting Anh#Bi tp#Lp 9#Sch c thm#Trn nh N guyn L#Nguyn Th Thin Hng#TH#Thc hnh#Phm Tt t# Lu Phng Lin# o Th Thanh#290879## 00601000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410070051000560220004001070040018001110080005001290090 01100134010000500145011001500150020000500165020000800170020000600178020001400184 00500090019800500120020700500170021900500120023600500160024803900040026401300070 0268#VV12.08592#13900#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 9#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Trn Phng Dung...#T.1#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a216 tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 9#Sch c thm#Tn Thn#V Hu Bnh#Trn Phng Dung #L Vn Hng#Nguyn Hu Tho#Th#290880## 00523000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020030000530070019000830040018001020080005001200090 01100125010000500136011001400141020000800155020000800163020001400171005001900185 039000400204020001200208020000600220013000700226#VV12.08593#VV12.08594#28000#Vi ?t#B103T#546.076#^214#Bi tp trc nghim ho hc 9#Nguyn Xun Trng#Ti bn l n th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a224tr^b24cm#Ho hc#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Xun Trng#TH#Trc nghim#Lp 9#290881## 00518000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530070017000820040018000990080005001170090 01100122010000500133011001500138020000700153020000800160020001400168005001700182 039000400199020001200203020000600215013000700221#VV12.08595#VV12.08596#26000#Vi ?t#B103T#530.076#^214#Bi tp trc nghim vt l 9#Nguyn Thanh Hi#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a191tr.^b24cm#Vt l#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th anh Hi#TH#Trc nghim#Lp 9#290882## 00497000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020037000530070014000900040018001040080005001220090 01100127010000500138011001500143020000800158020000800166020001400174005001400188 039000400202020000600206013000700212#VV12.08597#VV12.08598#29000#Vi?t#B103T#546 .076#^214#Bi tp c bn v nng cao ho hc 9#Phm c Bnh#Ti bn ln th 6#^ aH.#^aGio dc#2012#^a191tr.^b24cm#Ho hc#Bi tp#Sch c thm#Phm c Bnh#T H#Lp 9#290883## 00636000000000337000450002600110000003900040001101400070001504100050002218100060 00270820006000338080005000390020028000440070052000720220004001240080005001280090 01100133010000500144011001500149020000800164020000600172020000800178020001000186 02000080019602000110020402000120021502000140022700500130024100500210025400500160 0275013000700291#VV12.08599#Th#35000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp thc hnh n g vn 9#Trn Th Hoa, Trng Th Vit Thu, Trn Tin Thnh#T.2#^aH.#^aGio dc #2010#^a156tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Bi tp#Thc hnh#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#Trn Th Hoa#Trng Th Vit Thu#Trn Tin Thnh#290884## 00510000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020050000490070014000990040018001130080005001310090 01100136010000500147011001500152020001400167005001400181039000400195020001200199 020000800211020000600219013000700225#VV12.08600#VV12.08601#42000#Vi?t#C101D#807 #^214#Cc dng bi tp lm vn v cm th th vn lp 9#Cao Bch Xun#Ti bn l n th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a279tr.^b24cm#Sch c thm#Cao Bch Xun#TH#Tp lm vn#Bi vn#Lp 9#290885## 00759000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020035000510030062000860070047001480040042001950080 00500237009001100242010000500253011001500258020000800273020000800281020001100289 02000140030000500130031400500180032703900040034502000120034902000070036102000200 0368005001400388013000700402#VV12.08602#VV12.08603#20000#Vi?t#454T#807.6#^214# n tp cng c kin thc ng vn 9#Ti liu n thi vo lp 10 vit theo chun ki n thc, k nng#Kiu Vn Bc, Trn Th Kim Dung, L nh Thun#Ti bn ln th 1, c chnh l v b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a148tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ti ng Vit#Sch c thm#Kiu Vn Bc#Trn Th Kim Dung#TH#Tp lm vn#n tp#Ph thng trung hc#L nh Thun#290886## 00612000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020037000540030062000910070028001530040018001810080 00500199009001100204010000500215011001500220020001000235020000700245020000600252 020001400258005001500272005001200287039000400299013000700303#VV12.08604#VV12.086 05#20000#Vi?t#454T#428.0076#^214#n tp cng c kin thc ting Anh 9#Ti liu n thi vo lp 10 vit theo chun kin thc, k nng#Trng Vn nh, Phng Th o#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a140tr.^b24cm#Ting Anh#n tp#Lp 9#S ch c thm#Trng Vn nh#Phng Tho#TH#290887## 00630000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020032000520030062000840070031001460040042001770080 00500219009001100224010000500235011001500240020000500255020001400260005001300274 039000400287020000600291005001700297020000700314013000700321#VV12.08606#VV12.086 07#Vi?t#454T#510.76#^214#20000#n tp cng c kin thc ton 9#Ti liu n thi vo lp 10 vit theo chun kin thc, k nng#Hunh B Lc, Nguyn Th Thch#T i bn ln th 1, c chnh l v b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a128tr.^b24cm#Ton #Sch c thm#Hunh B Lc#Th#Lp 6#Nguyn Th Thch#n tp#290888## 00562000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020030000540070034000840220004001180040018001220080 00500140009001100145010000500156011001400161020001000175020001000185020000700195 020001400202005001600216005001700232039000400249013000700253#VV12.08608#VV12.086 09#16000#Vi?t#T550L#428.0076#^214#T luyn Olympic ting Anh 10#ng Hip Giang , Phm Th Cm Chi#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a75tr.^b24cm#Tin g Anh#Luyn tp#Lp 10#Sch c thm#ng Hip Giang#Phm Th Cm Chi#TH#290889 ## 00562000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020030000540070034000840220004001180040018001220080 00500140009001100145010000500156011001400161020001000175020001000185020000700195 020001400202005001600216005001700232039000400249013000700253#VV12.08610#VV12.086 11#16000#Vi?t#T550L#428.0076#^214#T luyn Olympic ting Anh 11#ng Hip Giang , Phm Th Cm Chi#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a76tr.^b24cm#Tin g Anh#Luyn tp#Lp 11#Sch c thm#ng Hip Giang#Phm Th Cm Chi#TH#290890 ## 00577000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020039000400070052000790040018001310080005001490090011001540100 00500165011001400170020001800184020000700202020001400209005001500223005001100238 005001600249020000800265013000700273039000700280#VV12.08612#12000#Vi?t#B103T#10 7.6#^214#Bi tp thc hnh gio dc cng dn 10#Trn Vn Thng (ch.b.), Phm Qu nh, Trn Quang Tun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a68tr.^b24cm#Gio d c cng dn#Lp 10#Sch c thm#Trn Vn Thng#Phm Qunh#Trn Quang Tun#Bi t p#290891#T.Dung## 00617000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020010000380070060000480040018001080080005001260090011001310100 00500142011001500147015003300162020000700195020000700202020001500209005001700224 005001600241005000900257005001400266005000900280013000700289039000700296#VV12.08 613#13400#Vi?t#V124L#530#^214#Vt l 10#Lng Duyn Bnh (tng ch.b.), Nguyn X un Chi, T Giang...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a228tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Vt l#Lp 10#Sch gio khoa#Lng Duyn Bnh#Nguyn Xun Chi#T Giang#Trn Ch Minh#V Quang#290892#T.Dung## 00732000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020013000380030044000510070059000950040018001540080005001720090 01100177010000500188011001500193015003300208020001000241020000700251020001500258 00500160027300500160028900500140030500500120031900500120033102000120034302000130 0355013000700368039000700375#VV12.08614#13800#Vi?t#C455N#630#^214#Cng ngh 10# Nng, lm, ng nghip, To lp doanh nghip#Nguyn Vn Khi (ch.b.), Trn Vn Ch ng, V Thu Dng...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a188tr.^b24cm#TT S ghi: B Gio dc v o to#Cng ngh#Lp 10#Sch gio khoa#Nguyn Vn Khi#Tr n Vn Chng#V Thu Dng#Vn L Hng#V Vn Hin#Nng nghip#Doanh nghip#290 893#T.Dung## 00636000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020012000380070068000500040018001180080005001360090011001410100 00500152011001500157015003300172020000900205020000700214020001500221005001700236 005001300253005001200266005001800278005001200296013000700308039000700315#VV12.08 615#10000#Vi?t#S312H#570#^214#Sinh hc 10#Nguyn Thnh t (tng ch.b.), Phm V n Lp (ch.b.), Trn D Chi...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a132tr.^b 24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sinh hc#Lp 10#Sch gio khoa#Nguyn Thn h t#Phm Vn Lp#Trn D Chi#Trnh Nguyn Giao#Phm Vn Ty#290894#T.Dung## 00748000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020032000540030039000860070073001250040018001980080 00500216009001100221010000500232011001500237020000700252020000700259020001400266 00500150028000500130029500500170030802000200032502000080034500500170035301300070 0370039000700377020001400384#VV12.08616#VV12.08617#38000#Vi?t#PH561P#530.076#^2 14#Phng php gii ton vt l 10#Cu hi trc nghim v bi tp t lun#V Tha nh Khit (ch.b.), Hng Tr, V Th Thanh Mai, Nguyn Hong Kim#Ti bn ln t h 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a251tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#Sch c thm#V Thanh Kh it# Hng Tr#V Th Thanh Mai#Cu hi trc nghim#Bi tp#Nguyn Hong Kim#2 90895#T.Dung#Gii bi ton## 00689000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020020000560030029000760070056001050040018001610080 00500179009001100184010000500195011001500200020000700215020000700222020001400229 00500120024300500150025500500160027000500180028600500190030402000140032301300070 0337039000700344#VV12.08618#VV12.08619#37000#Vi?t#GI-103T#512.0076#^214#Gii to n i s 10#Dng cho hc sinh lp chuyn#V Anh Dng, Trn c Huyn (ch.b.), N guyn Duy Hiu...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a299tr.^b24cm#i s#L p 10#Sch c thm#V Anh Dng#Trn c Huyn#Nguyn Duy Hiu#Nguyn Thnh Tun #Nguyn L Thu Hoa#Gii bi ton#290896#T.Dung## 00620000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020055000540070054001090040018001630080005001810090 01100186010000500197011001500202020001000217020000700227020001400234005001300248 005001400261005001700275020001200292013000700304039000700311#VV12.08620#VV12.086 21#33000#Vi?t#250K#428.0076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng ti ng Anh 10# Tun Minh (ch.b.), Khoa Anh Vit, Nguyn Hong Lan#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a212tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 10#Sch c thm# Tun Min h#Khoa Anh Vit#Nguyn Hong Lan# kim tra#290897#T.Dung## 00564000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020053000530070034001060040018001400080005001580090 01100163010000500174011001500179020000800194020000700202020001400209005001400223 005001100237020001200248013000700260039000700267#VV12.08622#VV12.08623#27000#Vi ?t#250K#546.076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng ho hc 10#Nguy n Vn L (ch.b.), L Vn Khu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a171tr.^b24 cm#Ho hc#Lp 10#Sch c thm#Nguyn Vn L#L Vn Khu# kim tra#290898#T.Du ng## 00676000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020052000530070058001050040018001630080005001810090 01100186010000500197011001500202020000700217020000700224020001400231005001600245 00500160026102000120027700500130028900500170030200500170031901300070033603900070 0343#VV12.08624#VV12.08625#30500#Vi?t#250K#530.076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng vt l 10#ng Hng Quang (ch.b.), Phm nh Lng, Trn Vn Nam...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a195tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#Sch c thm#ng Hng Quang#Phm nh Lng# kim tra#Trn Vn Nam#Nguyn Trng Su#o Th Thu Thu#290899#T.Dung## 00550000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020049000530070030001020080005001320090011001370100 00500148011001500153020000700168020000700175020001400182005001600196005001300212 020001400225020000700239013000700246039000700253#VV12.08626#VV12.08627#42000#Vi ?t#454L#530.076#^214#n l thuyt - Luyn k nng gii ton vt l 10#Nguyn c Hip, Bi Ngc Lm#^aH.#^aGio dc#2012#^a204tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#Sch c thm#Nguyn c Hip#Bi Ngc Lm#Gii bi ton#n tp#290900#T.Dung## 00637000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020011000380070069000490040018001180080005001360090011001410100 00500152011001500157015003300172020000800205020000700213020001500220005001500235 005001100250005001700261005001400278005001700292013000700309039000700316#VV12.08 628#12000#Vi?t#L302S#909#^214#Lch s 10#Phan Ngc Lin (tng ch.b.), Lng Nin h, Trng Hu Qunh (ch.b.)...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a204tr.^b 24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#Lp 10#Sch gio khoa#Phan Ngc Li n#Lng Ninh#Trng Hu Qunh#inh Ngc Bo#Nguyn Hng Lin#290901#T.Dung## 00615000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020039000510070023000900040018001130080005001310090 01100136010000500147011001500152020000800167020001600175020001400191005001700205 02000070022202000110022902000120024002000080025202000150026001300070027503900070 0282#VV12.08629#VV12.08630#25000#Vi?t#T103L#807.6#^214#Ti liu n thi vo lp 10 mn ng vn# Th Minh Dung ch.b.#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a1 67tr.^b24cm#Ng vn#Trung hc c s#Sch c thm# Th Minh Dung#n tp#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Sch luyn thi#290902#T.Dung## 00559000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020041000540070022000950040018001170080005001350090 01100140010000500151011001500156020001000171020001600181020001400197005002200211 020000700233020001500240013000700255039000700262#VV12.08631#VV12.08632#25000#Vi ?t#T103L#428.0076#^214#Ti liu n thi vo lp 10 mn ting Anh#Nguyn Th Thanh Xun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a116tr.^b24cm#Ting Anh#Trung hc c s#Sch c thm#Nguyn Th Thanh Xun#n tp#Sch luyn thi#290903#T.Dung## 00631000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020036000520070057000880040018001450080005001630090 01100168010000500179011001500184020000500199020001600204020001400220005001500234 020000700249020001500256005001500271005001700286013000700303039000700310#VV12.08 633#VV12.08634#25000#Vi?t#T103L#510.76#^214#Ti liu n thi vo lp 10 mn ton #Trn Lu Thnh (ch.b.), Nguyn c Tn, Nguyn Anh Hong#Ti bn ln th 3#^aH. #^aGio dc#2012#^a159tr.^b24cm#Ton#Trung hc c s#Sch c thm#Trn Lu Thn h#n tp#Sch luyn thi#Nguyn c Tn#Nguyn Anh Hong#290904#T.Dung## 00615000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020035000490070052000840040018001360080005001540090 01100159010000500170011001500175020000900190020000700199020001400206005001100220 005001400231005001400245005001500259005001300274013000700287039000700294#VV12.08 635#VV12.08636#55000#Vi?t#T103L#516#^214#Ti liu chuyn ton - Hnh hc 10#o n Qunh (ch.b.), Vn Nh Cng, Trn Nam Dng...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio d c#2012#^a344tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 10#Sch c thm#on Qunh#Vn Nh Cng#Tr n Nam Dng#Nguyn Minh H# Thanh Sn#290905#T.Dung## 00605000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020033000490070068000820040018001500080005001680090 01100173010000500184011001500189020000700204020000700211020001400218005001100232 005001600243005001400259005001600273013000700289039000700296#VV12.08637#VV12.086 38#40000#Vi?t#T103L#512#^214#Ti liu chuyn ton - i s 10#on Qunh (ch.b. ), Don Minh Cng, Trn Nam Dng, ng Hng Thng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a240tr.^b24cm#i s#Lp 10#Sch c thm#on Qunh#Don Minh Cng# Trn Nam Dng#ng Hng Thng#290906#T.Dung## 00460000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020023000490030010000720070009000820220004000910080 00500095009001100100010000500111011001500116020000700131020000700138020001400145 005000900159013000700168039000700175#VV12.08639#VV12.08640#36000#Vi?t#T103L#530 #^214#Ti liu chuyn vt l#Vt l 10#T Giang#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a196tr .^b24cm#Vt l#Lp 10#Sch c thm#T Giang#290907#T.Dung## 00664000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490070068000680040018001360080005001540090 01100159010000500170011001500175015003300190020000700223020000700230020001500237 00500160025200500120026800500140028000500130029400500170030701300070032403900070 0331#VV12.08641#VV12.08642#19000#Vi?t#V124L#530#^214#Vt l 10 nng cao#Nguyn Th Khi (tng ch.b.), Phm Qu T (ch.b.), Lng Tt t...#Ti bn ln th 6#^ aH.#^aGio dc#2012#^a332tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Vt l#Lp 1 0#Sch gio khoa#Nguyn Th Khi#Phm Qu T#Lng Tt t#L Chn Hng#Nguyn N gc Hng#290908#T.Dung## 00641000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020021000480070075000690040018001440080005001620090 01100167010000500178011001500183015003300198020000900231020000700240020001500247 005001100262005001400273005001300287005001300300013000700313039000700320#VV12.08 643#VV12.08644#6600#Vi?t#H312H#516#^214#Hnh hc 10 nng cao#on Qunh (tng c h.b.), Vn Nh Cng (ch.b.), Phm V Khu, Bi Vn Ngh#Ti bn ln th 6#^aH.# ^aGio dc#2012#^a135tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hnh hc#Lp 10# Sch gio khoa#on Qunh#Vn Nh Cng#Phm V Khu#Bi Vn Ngh#290909#T.Dung# # 00525000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400070040000690040018001090080005001270090011001320100 00500143011001500148020000900163020000700172020001500179005001600194005001500210 020000800225013000700233039000700240#VV12.08645#8400#Vi?t#B103T#570.76#^214#Bi tp sinh hc 10 nng cao#Nguyn Nh Hin (ch.b.), Dng Minh Lam#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a140tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 10#Sch gio khoa#Nguyn Nh Hin#Dng Minh Lam#Bi tp#290910#T.Dung## 00615000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020027000410070055000680040018001230080005001410090011001460100 00500157011001500162020000700177020000700184020001500191005001500206005001400221 005001300235020000800248005001600256005001500272013000700287039000700294#VV12.08 646#9600#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l 10 nng cao#L Trng Tng (ch. b.), Lng Tt t, L Chn Hng...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a168 tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#Sch gio khoa#L Trng Tng#Lng Tt t#L Chn Hng #Bi tp#Phm nh Thit#Bi Trng Tun#290911#T.Dung## 00646000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490070054000710040018001250080005001430090 01100148010000500159011001500164015003300179020001000212020000700222020001500229 00500070024400500140025100500080026500500150027300500180028801300070030603900070 0313#VV12.08647#VV12.08648#15700#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh 10 nng cao#T A nh (tng ch.b.), Mai Vi Phng (ch.b.), Phan H..#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a248tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 10#Sch g io khoa#T Anh#Mai Vi Phng#Phan H#Hunh ng Hi#Hunh Th Kim Hoa#290912#T. Dung## 00640000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490070071000690040018001400080005001580090 01100163010000500174011001500179015003300194020000800227020000700235020001500242 005001400257005001200271005001300283005001600296013000700312039000700319#VV12.08 649#VV12.08650#15800#Vi?t#H401H#546#^214#Ho hc 10 nng cao#L Xun Trng (tn g ch.b.), T Ngc nh, L Mu Quyn, Phan Quang Thi#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGi o dc#2012#^a220tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ho hc#Lp 10#Sch gio khoa#L Xun Trng#T Ngc nh#L Mu Quyn#Phan Quang Thi#290913#T.Dung## 00669000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490070070000680040018001380080005001560090 01100161010000500172011001500177015003300192020000700225020001500232005001100247 00500160025800500170027400500160029100500150030702000070032201300070032903900070 0336#VV12.08651#VV12.08652#11000#Vi?t#103S#512#^214#i s 10 nng cao#on Qu nh (tng ch.b.), Nguyn Huy oan (ch.b.), Nguyn Xun Lim...#Ti bn ln th 6 #^aH.#^aGio dc#2012#^a236tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#i s#Sc h gio khoa#on Qunh#Nguyn Huy oan#Nguyn Xun Lim#ng Hng Thng#Trn Vn Vung#Lp 10#290914#T.Dung## 00739000000000373000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820004000408080005000440020020000490070065000690220004001340040018001380080 00500156009001100161010000500172011001500177015003300192020000800225020000700233 02000140024000500130025400500090026700500170027600500140029300500140030703900060 0321013000700327020001100334020001200345020000800357#VV12.08653#VV12.08654#9300 #Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 10 nng cao#Trn nh S (tng ch.b.), Hng Dn, N guyn ng Mnh (ch.b.)...#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a231tr.^b 24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Lp 10#Sch c thm#Trn nh S# Hng Dn#Nguyn ng Mnh# Ngc Thng#Chu Xun Din#TDung#290915#Ting Vit#T p lm vn#Vn hc## 00742000000000373000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820004000408080005000440020020000490070065000690220004001340040018001380080 00500156009001100161010000500172011001500177015003300192020000800225020000700233 02000140024000500130025400500090026700500170027600500140029300500170030703900060 0324013000700330020001100337020001200348020000800360#VV12.08655#VV12.08656#8800 #Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 10 nng cao#Trn nh S (tng ch.b.), Hng Dn, N guyn ng Mnh (ch.b.)...#T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a215tr.^b 24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Lp 10#Sch c thm#Trn nh S# Hng Dn#Nguyn ng Mnh# Ngc Thng#Nguyn ng ip#TDung#290916#Ting Vit #Tp lm vn#Vn hc## 00617000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020044000530070048000970080005001450090011001500100 00500161011001500166020000700181020000700188020001400195005001100209005001700220 005001500237005001600252005001300268020000800281013000700289039000700296#VV12.08 657#VV12.08658#43000#Vi?t#T103L#530.076#^214#Ti luyn chuyn vt l - Bi tp vt l 11#Lu Hi An, Nguyn Hong Kim, V Thanh Khit...#^aH.#^aGio dc#2012#^ a232tr.^b24cm#Vt l#Lp 11#Sch c thm#Lu Hi An#Nguyn Hong Kim#V Thanh K hit#Nguyn Th Khi#Lu Vn Xun#Bi tp#290917#T.Dung## 00633000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020048000530030097001010070012001980220004002100040 01800214008000500232009001100237010000500248011001500253020000800268020000700276 020000800283020001400291005001200305039000700317013000700324#VV12.08659#VV12.086 60#34000#Vi?t#B100T#546.076#^214#350 bi tp ho hc chn lc v nng cao lp 1 1#Chnh l, b sung theo sch gio khoa ho hc 11 nng cao. Bi tp t lun - B i tp trc nghim#Ng Ngc An#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a223t r.^b24cm#Ho hc#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Ng Ngc An#T.Dung#290918## 00632000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020013000380070064000510040018001150080005001330090011001380100 00500149011001500154015003300169020001000202020000700212020001500219005001400234 005001900248005001300267005001100280005001300291013000700304039000700311#VV12.08 661#14100#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh 11#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Hong Th Xun Hoa, o Ngc Lc...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a196tr.^b24c m#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 11#Sch gio khoa#Hong Vn Vn #Hong Th Xun Hoa#o Ngc Lc#V Th Li# Tun Minh#290919#T.Dung## 00923000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020049000530070033001020080005001350090011001400100 00500151011001500156020000900171020000700180020001500187005001700202005001500219 021036300234020002200597013000700619039000700626#VV12.08662#VV12.08663#22000#Vi ?t#D112H#571.071#^214#Dy hc sinh hc 11 theo hng tip cn h thng#inh Quan g Bo, Nguyn Th Ngha#^aH.#^aGio dc#2012#^a135tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 11#Sch gio vin#Nguyn Th Ngha#inh Quang Bo#Trnh by mt s vn l lun v th c tin ca vic dy hc sinh hc 11 theo hng tip cn h thng. Hng dn dy hc sinh hc 11 theo hng tip cn h thng gm: cu trc, ni dung chng tr nh v sch gio khoa sinh hc 11, nguyn tc vn dng tip cn h thng, nh h ng logic t chc dy hc, quy trnh t chc cc bi ging v thit k mt s gi o n#Phng php ging dy#290920#T.Dung## 00591000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020039000420070058000810040018001390080005001570090011001620100 00500173011001400178020001800192020000700210020001400217005001500231005001600246 005001700262020000800279013000700287039000700294#VV12.08664#17000#Vi?t#B103T#32 0.076#^214#Bi tp thc hnh gio dc cng dn 11#Trn Vn Thng (ch.b.), Nguyn Thu Hoi, Nguyn Thu Ngn#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a76tr.^b24cm #Gio dc cng dn#Lp 11#Sch c thm#Trn Vn Thng#Nguyn Thu Hoi#Nguyn Th u Ngn#Bi tp#290921#T.Dung## 00608000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020030000420070062000720080005001340090011001390100005001500110 01500155020000900170020000700179020001400186005001700200005001900217005001300236 020000800249005001700257005001800274013000700292039000700299#VV12.08665#31000#V i?t#B103T#571.076#^214#Bi tp thc hnh sinh hc 11#Phm Phng Bnh (ch.b.), L i Th Phng nh, Trn M Lim...#^aH.#^aGio dc#2012#^a152tr.^b24cm#Sinh hc# Lp 11#Sch c thm#Phm Phng Bnh#Li Th Phng nh#Trn M Lim#Bi tp#Ng uyn Th Hong#Bi Th Thanh Thu#290922#T.Dung## 00580000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020053000530070042001060040018001480080005001660090 01100171010000500182011001500187020000800202020000700210020001400217005001400231 005001900245020001200264013000700276039000700283#VV12.08666#VV12.08667#25500#Vi ?t#250K#546.076#^214# kim tra theo chun kin thc, k nng ho hc 11#Nguy n Vn L (ch.b.), Phm Th Nh Qunh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a15 9tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11#Sch c thm#Nguyn Vn L#Phm Th Nh Qunh# kim tra#290923#T.Dung## 00631000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070057000820220004001390080005001430090 01100148010000500159011001400164020000500178020000700183020001200190020001400202 00500160021600500220023200500140025400500140026800500090028201300070029103900070 0298#VV12.08669#VV12.08668#19000#Vi?t#250K#510.76#^214# kim tra kin thc t on 11#Quch T Chng, Hunh Khng Anh Dng, Trng T Hi...#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a83tr.^b24cm#Ton#Lp 11# kim tra#Sch c thm#Quch T Chng#Hu nh Khng Anh Dng#Trng T Hi#Dng Bu Lc#Trn Ng#290924#T.Dung## 00631000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070057000820220004001390080005001430090 01100148010000500159011001400164020000500178020000700183020001200190020001400202 00500160021600500220023200500140025400500140026800500090028203900070029101300070 0298#VV12.08670#VV12.08671#21000#Vi?t#250K#510.76#^214# kim tra kin thc t on 11#Quch T Chng, Hunh Khng Anh Dng, Trng T Hi...#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a79tr.^b24cm#Ton#Lp 11# kim tra#Sch c thm#Quch T Chng#Hu nh Khng Anh Dng#Trng T Hi#Dng Bu Lc#Trn Ng#T.Dung#290925## 00706000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020032000490070070000810040018001510080005001690090 01100174010000500185011001500190015003300205020000700238020001000245020001500255 00500110027000500160028100500170029700500170031400500160033102000070034701300070 0354039000700361#VV12.08672#VV12.08673#11000#Vi?t#103S#512#^214#i s v gii tch 11 nng cao#on Qunh (tng ch.b.), Nguyn Huy oan (ch.b.), Nguyn Xun Lim...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a240tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#i s#Gii tch#Sch gio khoa#on Qunh#Nguyn Huy oan#Nguyn Xun Lim#Nguyn Khc Minh#ng Hng Thng#Lp 11#290926#T.Dung## 00637000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490070048000710040018001190080005001370090 01100142010000500153011001500158015003300173020001000206020000700216020001500223 00500070023800500080024500500150025300500180026800500110028601300070029703900070 0304#VV12.08674#VV12.08675#15700#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh 11 nng cao#T A nh (tng ch.b.), Phan H, Hunh ng Hi...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#20 12#^a252tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 11#Sch gio kh oa#T Anh#Phan H#Hunh ng Hi#Hunh Th Kim Hoa#V Th Lan#290927#T.Dung## 00658000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020021000490070063000700040018001330080005001510090 01100156010000500167011001500172015003300187020000900220020000700229020001500236 00500100025100500110026100500160027200500140028800500160030201300070031803900070 0325#VV12.08676#VV12.08677#13700#Vi?t#S