00552000000000241000450004100050000080800050000503900040001000200480001400800100 00620090018000720100005000900110013000950820012001080130007001200140006001270260 01100133026001100144181000700155020002300162020001000185020001300195021010200208 #Vi?t#^214#Hu#Quy nh v nhng iu ng vin khng c lm#^aCn Th#^ai h c Cn Th#2012#^a9tr.^b13cm#324.2597071#288221#4000#VN12.01942#VN12.01943#QU60 0#ng Cng sn Vit Nam#ng vin#K lut ng#Trnh by 19 quy nh v nhng iu ng vin khng c lm, vic t chc thc hin v x l vi phm## 00655000000000265000450004100050000080800050000503900040001000200440001402900100 00580080010000680090036000780100005001140110014001190820010001330130007001430260 01100150026001100161181000800172020000800180020001000188020000900198020001700207 020001400224021015100238#Vi?t#^214#Hu#Ngh nh ca Chnh ph v cng tc dn t c#?s\K#^aCn Th#^aU ban nhn dn Thnh ph Cn Th#2011#^a36tr.^b19cm#34 6.59701#288222#VN12.01944#VN12.01945#NGH300#Dn tc#Ngh nh#Vit Nam#Cng tc dn tc#Sch song ng#Trnh by nhng quy nh chung v cng tc dn tc, chnh sch dn tc, qun l nh nc v cng tc dn tc, t chc thc hin v iu k hon thi hnh## 00764000000000277000450004100050000080800050000503900040001000200440001400300500 00580080010001080090036001180100005001540110014001590150057001730820010002300130 00700240026001100247026001100258181000800269020000800277020001000285020000900295 020001700304020001400321021015100335#Vi?t#^214#Hu#Ngh nh ca Chnh ph v c ng tc dn tc#Dng tuyn truyn trong ng bo dn tc Khmer#^aCn Th#^aU ban nhn dn Thnh ph Cn Th#2011#^a44tr.^b19cm#TTS ghi: U ban nhn dn Thn h ph Cn Th. Ban Dn tc#346.59701#288223#VN12.01947#VN12.01946#NGH300#Dn t c#Ngh nh#Vit Nam#Cng tc dn tc#Sch song ng#Trnh by nhng quy nh chu ng v cng tc dn tc, chnh sch dn tc, qun l nh nc v cng tc dn tc , t chc thc hin v iu khon thi hnh## 00690000000000265000450004100050000080800050000503900040001000200220001400800050 00360090019000410100005000600110015000650150036000800820008001160130007001240140 00700131026001100138026001100149181000600160020000900166020001300175020000700188 020000900195021022000204#Vi?t#^214#Hu#Lut thi u Karatedo#^aH.#^aTh dc th thao#2012#^a120tr.^b19cm#TTS ghi: Tng cc Th dc th thao#796.815#288224#2320 0#VN12.01948#VN12.01949#L504T#V thut#Lut thi u#Karate#Karatedo#Gii thiu cc iu lut trong thi u Kumite v Kata, bao gm cc ni dung v thm thi u , trang phc chnh thc, t chc thi u, trng ti, thi gian ca trn u, ti u chun quyt nh v mt s vn lin quan## 00721000000000265000450004100050000080800050000503900040001000200390001400300590 00530080005001120090020001170100005001370110014001420820006001560130007001620260 01100169026001100180181000600191020001400197020000800211020001500219020001100234 020000900245021020100254#Vi?t#^214#Hu#Tng iu tra dn s v nh nm 2009#i u kin ca h dn c v mt s khuyn ngh chnh sch#^aH.#^aTng cc Thng k #2011#^a24tr.^b20cm#307.3#288225#VN12.01951#VN12.01950#T455#Tng iu tra#Nh ca#iu kin sng#Chnh sch#Vit Nam#Cung cp mt s thng tin c bn v thc trng nh v iu kin sinh hot ca h dn c nm 2009 ng thi c s so sn h cc s liu vi nm 1999. T , a ra mt s khuyn ngh chnh sch ph hp# # 00783000000000253000450004100050000080800050000503900040001000200390001400300480 00530080005001010090020001060100005001260110014001310820011001450130007001560260 01100163026001100174181000600185020001400191020000700205020001100212020000900223 021029700232#Vi?t#^214#Hu#Tng iu tra dn s v nh nm 2009#Nhng pht hi n chnh v khuyn ngh chnh sch#^aH.#^aTng cc Thng k#2011#^a28tr.^b20cm#30 4.609597#288226#VN12.01952#VN12.01953#T455#Tng iu tra#Dn s#Chnh sch#Vit Nam#Gii thiu mt s pht hin ch yu t cuc Tng iu tra dn s v nh n m 2009, gm cc vn : c cu dn s, hin tng mt cn bng gii tnh khi si nh, mc sinh gim, di dn v th ho tng nhanh, d bo Vit Nam chun b b c vo thi k gi ho dn s v mt s khuyn ngh chnh sch## 00723000000000241000450004100050000080800050000503900040001000200230001400300240 00370080005000610090020000660100005000860110014000910820011001050130007001160260 01100123026001100134181000600145020000700151020000700158020000900165021030700174 #Vi?t#^214#Hu#D bo dn s Vit Nam#Mt s ch tiu ch yu#^aH.#^aTng cc Th ng k#2011#^a28tr.^b20cm#304.609597#288227#VN12.01955#VN12.01954#D550B#Dn s#D bo#Vit Nam#Gii thiu v ngun s liu v phng php lun d bo s pht tr in ca dn s Vit Nam giai on 2009 - 2049. Trnh by s liu d bo xu hng pht trin dn s da trn mt s ch tiu v: quy m dn s, cu trc tui - g ii tnh, ch s gi ho, t s gii tnh, di c v mt s khuyn ngh chnh sc h## 00719000000000265000450004100050000080800050000503900040001000200360001400800050 00500090011000550100005000660110014000710820010000850130007000950140007001020260 01100109026001100120181000600131020001000137020001100147020001800158020000900176 020001800185021025000203#Vi?t#^214#Hu#Lut phng, chng bnh truyn nhim#^aH.# ^aHng c#2012#^a48tr.^b19cm#344.59704#288228#11000#VN12.01956#VN12.01957#L504 P#Php lut#Phng bnh#Bnh truyn nhim#Vit Nam#Vn bn php lut#Gii thiu t on vn Lut phng chng bnh truyn nhim, bao gm: nhng quy nh chung v quy nh c th v phng bnh truyn nhim, kim dch y t bin gii, chng dch, c c iu kin bo m phng, chng bnh truyn nhim v iu khon thi hnh## 00748000000000265000450004100050000080800050000503900040001000200350001400800050 00490090011000540100005000650110014000700820010000840130007000940140007001010260 01100108026001100119181000600130020001000136020001700146020001200163020000900175 020001800184021028000202#Vi?t#^214#Hu#Lut phng, chng bo lc gia nh#^aH.#^ aHng c#2012#^a40tr.^b19cm#346.59701#288229#10000#VN12.01958#VN12.01959#L504P #Php lut#Bo lc gia nh#Phng chng#Vit Nam#Vn bn php lut#Gii thiu m t s quy nh php lut v phng nga bo lc gia nh, bo v v h tr nn nh n bo lc gia nh, trch nhim ca c nhn, gia nh, c quan, t chc trong ph ng chng bo lc gia nh, x l vi phm v khiu ni t co, nhng quy nh ch ung v iu khon thi hnh## 00727000000000253000450004100050000080800050000503900040001000200160001400800050 00300090021000350100005000560110015000610820008000760130007000840140007000910260 01100098026001100109181000600120020001000126020001600136020000900152020001800161 021029400179#Vi?t#^214#Hu#Lut thng mi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a191t r.^b19cm#343.597#288230#23000#VN12.01960#VN12.01961#L504T#Php lut#Lut thng mi#Vit Nam#Vn bn php lut#Gii thiu ni dung ca Lut thng mi, bao gm : nhng quy nh chung v quy nh c th v mua bn hng ho, cung ng dch v, xc tin thng mi, cc hot ng trung gian thng mi, mt s hot ng th ng mi c th, ch ti v gii quyt tranh chp, x l vi phm v iu khon thi hnh## 00896000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020065000530080005001180090021001230100005001440110 01400149021039600163020001000559020001100569020001200580020000900592020001800601 039000400619013000700623#VN12.01962#VN12.01963#11000#Vi?t#L504P#345.597#^214#Lu t phng, chng tham nhng nm 2005; sa i, b sung nm 2007#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a71tr.^b19cm#Trnh by cc quy nh lin quan n vic phng chn g tham nhng bao gm: nhng quy nh chung; phng nga v pht hin tham nhng, x l hnh vi tham nhng; t chc, trch nhim v hot ng phi hp ca cc c quan c thm quyn trong vic chng tham nhng cng nh vai tr, trch nhim ca x hi trong phng chng tham nhng; hp tc quc t v phng, chng tham nhng v iu khon thi hnh#Php lut#Tham nhng#Phng chng#Vit Nam#Vn bn php l ut#Hu#288231## 00735000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020013000530080005000660090021000710100005000920110 01400097021028900111020001000400020000800410020000900418020001300427020001800440 039000400458013000700462#VN12.01964#VN12.01965#10000#Vi?t#L504K#343.597#^214#Lu t k ton#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a58tr.^b19cm#Trnh by ni dung ca L ut k ton gm 64 iu vi nhng quy nh chung trong hot ng k ton v cc quy nh c th v ni dung cng tc k ton, t chc b my v ngi lm k to n, hot ng ngh nghip, qun l nh nc v k ton, khen thng v x l vi p hm, iu khon thi hnh#Php lut#K ton#Vit Nam#Lut k ton#Vn bn php lu t#Hu#288232## 00918000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020023000550080005000780090021000830100005001040110 01500109021046900124020001000593020002300603020000900626020001800635039000400653 013000700657#VN12.01966#VN12.01967#19000#Vi?t#L504B#344.59704#^214#Lut bo v mi trng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a147tr.^b19cm#Gii thiu ton vn Lu t bo v mi trng, vi nhng qui nh chung v qui nh c th v tiu chun m i trng, nh gi mi trng chin lc, nh gi tc ng mi trng v cam k t bo v mi trng, bo tn v s dng hp l ti nguyn thin nhin, bo v m i trng, qun l cht thi, phng nga v ng ph s c, hp tc quc t v tr ch nhim ca cc c quan trong bo v mi trng... x l vi phm, bi thng t hit hi v mi trng v iu khon thi hnh#Php lut#Lut bo v mi trng#V it Nam#Vn bn php lut#Hu#288233## 00655000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020015000530080005000680090021000730100005000940110 01400099021022500113020001000338020001500348020000900363020001800372039000400390 013000700394#VN12.01968#VN12.01969#12000#Vi?t#L504V#342.597#^214#Lut vin chc #^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a52tr.^b19cm#Gii thiu ni dung ca Lut vin chc, bao gm cc phn qui nh chung v qui nh v th v quyn, ngha v ca vin chc, tuyn dng, s dng vin chc, qun l vin chc, khen thng v x l vi phm, iu khon thi hnh#Php lut#Lut vin chc#Vit Nam#Vn bn php lu t#Hu#288234## 00716000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020015000530080005000680090021000730100005000940110 01400099021026400113020001000377020001000387020000900397020001800406039000400424 013000700428020001500435#VN12.01970#VN12.01971#12000#Vi?t#L504T#342.597#^214#Lu t thanh tra#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a80tr.^b19cm#Gii thiu ni dung Lu t thanh tra vi nhng qui nh chung v qui nh c th v t chc, nhim v, q uyn hn ca c quan thanh tra nh nc, c quan c giao thc hin chc nng t hanh tra chuyn ngnh; thanh tra vin; hot ng thanh tra; thanh tra nhn dn.. .#Php lut#Thanh tra#Vit Nam#Vn bn php lut#Hu#288235#Lut thanh tra## 00756000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020029000550080005000840090021000890100005001100110 01400115021029900129020001000428020002600438020000900464020001800473039000400491 013000700495#VN12.01972#VN12.01973#10000#Vi?t#L504P#344.59705#^214#Lut phng c hy v cha chy#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a47tr.^b19cm#Gii thiu ni dun g Lut phng chy v cha chy vi nhng qui nh chung v qui nh c th v ph ng chy, cha chy, vic t chc lc lng cng nh phng tin phng chy v c ha chy, u t v qun l nh nc v phng chy, cha chy, khen thng v x l vi phm km theo iu khon thi hnh#Php lut#Lut phng chy cha chy#Vi t Nam#Vn bn php lut#Hu#288236## 00769000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020062000550080005001170090021001220100005001430110 01500148021027400163020001000437020000900447020000900456020000900465020001800474 039000400492013000700496#VN12.01974#VN12.01975#22000#Vi?t#L504H#346.59701#^214# Lut hn nhn v gia nh nm 2000, sa i, b sung nm 2010#^aH.#^aChnh tr Q uc gia#2012#^a124tr.^b19cm#Trnh by ni dung Lut hn nhn v gia nh nm 200 0 v Lut hn nhn v gia nh nm 2000 c sa i, b sung nm 2010 gm nhng quy nh chung v hn nhn v gia nh, nhng iu khon quy nh v kt hn, q uan h gia v v chng, gia cha m v con ci, v li hn...#Php lut#Hn nhn #Gia nh#Vit Nam#Vn bn php lut#Hu#288237## 01005000000000277000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820012000398080005000510020106000560030101001620080005002630090021002680100 00500289011001400294015003600308021029900344020002300643020001100666020002500677 020001300702039000500715013000700720#VN12.01976#VN12.01977#5500#Vi?t#T103L#324. 2597071#^214#Ti liu hi - p ngh quyt Hi ngh ln th t Ban chp hnh Tru ng ng ng cng sn Vit Nam kho XI#Dng cho on vin, hi vin cc on th chnh tr - x hi v tuyn truyn rng ri trong nhn dn#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2012#^a60tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio trung ng#Trnh by 27 cu h i v tr li c a ra trong ngh quyt Hi ngh ln th t Ban chp hnh Trun g ng ng kho XI v: mt s vn cp bch v xy dng ng hin nay, xy d ng h thng kt cu h tng ng b nhm a nc ta c bn tr thnh nc cng nghip theo hng hin i vo nm 2020#ng cng sn Vit Nam#Ngh quyt#Ban ch p hnh Trung ng#Sch hi p#Uyn#288238## 01051000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020107000570030041001640070055002050080005002600090 02100265010000500286011001500291015003600306021027700342020002300619020001100642 020002500653039000500678013000700683005001800690005001400708005001500722#VN12.01 978#VN12.01979#12500#Vi?t#T103L#324.2597071#^214#Ti liu nghin cu ngh quyt Hi ngh ln th t Ban chp hnh Trung ng ng cng sn Vit Nam kho XI#Dn g cho cn b ch cht v bo co vin#B.s.: Nguyn Tin Hong, Phm Vn Hin, o Mai Phng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a135tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Tuyn g io trung ng#Gii thiu ni dung c bn ca hai ngh quyt c Hi ngh Tr ung ng 4 thng qua: ngh quyt v mt s vn cp bch v xy dng ng hin nay, xy dng h thng kt cu h tng ng b nhm a nc ta c bn tr thn h nc cng nghip theo hng hin i vo nm 2020#ng cng sn Vit Nam#Ngh quyt#Ban chp hnh Trung ng#Uyn#288239#Nguyn Tin Hong#Phm Vn Hin#o M ai Phng## 01113000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820012000398080005000510020104000560030035001600070061001950080005002560090 02100261010000500282011001400287015003600301021029700337020002300634020001100657 02000250066803900050069301300070069800500120070500500180071700500110073500500120 0746020001700758#VN12.01980#VN12.01981#6500#Vi?t#T103L#324.2597071#^214#Ti li u hc tp ngh quyt Hi ngh ln th t Ban chp hnh Trung ng ng cng sn Vit Nam kho XI#Dng cho cn b, ng vin c s#B.s: Bi Th c, Nguyn Ti n Hong, V Hu Ph, Mai Yn Nga#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a70tr.^b19cm#T TS ghi: Ban Tuyn gio trung ng#Gii thiu ni dung ca hai ngh quyt quan tr ng c Hi ngh Trung ng 4 thng qua: ngh quyt v mt s vn cp bc h v xy dng ng hin nay v ngh quyt v xy dng h thng kt cu h tng ng b nhm a nc ta c bn tr thnh nc cng nghip theo hng hin i v o nm 2020#ng cng sn Vit Nam#Ngh quyt#Ban chp hnh Trung ng#Uyn#28824 0#Bi Th c#Nguyn Tin Hong#V Hu Ph#Mai Yn Nga#Ti liu hc tp## 00800000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020068000510070070001190080005001890090021001940100 00500215011001400220021016000234020001300394020001000407005002000417005001300437 005001700450005000900467039000500476013000700481020001000488#VN12.01983#VN12.019 82#17000#Vi?t#V121#341.4#^214#Vn hp tc khai thc chung trong lut php v thc tin quc t#Nguyn Trng Giang (ch.b.), L Qu Qunh, Trn Trng Thu, Minh c#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a91tr.^b19cm#Trnh by c s php l q uc t, thc tin, nguyn tc, ni dung bo m ch quyn, quyn ch quyn v l i ch quc gia trong hp tc khai thc chung trn bin#Lut quc t#Vng bin#Ng uyn Trng Giang#L Qu Qunh#Trn Trng Thu#Minh c#Uyn#288241#Khai thc## 00703000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050011000550020032000660030057000980070011001550080 00500166009002100171010000500192011001500197021015600212020000900368020000700377 020000800384020000900392039000500401013000700406#VN12.01984#VN12.01985#24000#Vi ?t#QU105H#320.4597#^214#V Vn Hu#Quan h gia nh nc v x hi#L thuyt v thc tin nc ta trong bi cnh hin nay#V Vn Hu#^aH.#^aChnh tr Quc gia #2012#^a155tr.^b19cm#Phn tch mi quan h gia nh nc v x hi trong vic x y dng cc thit ch x hi, trong thc tin vn hnh i sng x hi cc chi u cnh khc nhau#Nh nuc#X hi#Quan h#Vit Nam#Uyn#288242## 00842000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020044000540030032000980080005001300090021001350100 00500156011001500161021033400176020001000510020001700520020000900537020001800546 039000500564013000700569#VN12.01986#VN12.01987#18000#Vi?t#PH109L#345.597#^214#P hp lnh t chc iu tra hnh s nm 2004#Sa i, b sung nm 2006, 2009#^aH.# ^aChnh tr Quc gia#2012#^a111tr.^b19cm#Gii thiu Php lnh t chc iu tra h nh s nm 2004 v Php lnh sa i iu 9 ca Php lnh t chc iu tra hnh s nm 2006. Mt s vn bn php lut hng dn thi hnh Php lnh t chc iu tra hnh s, thnh lp c quan iu tra hnh s, c quan an ninh iu tra qun k hu v tng ng, c quan iu tra hnh s khu vc...#Php lnh#iu tra hnh s #Vit Nam#Vn bn php lut#Uyn#288243## 00917000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020044000540030044000980080005001420090021001470100 00500168011001500173021039800188020001000586020001600596020000900612020001800621 039000500639013000700644#VN12.01988#VN12.01989#21000#Vi?t#PH109L#342.597#^214#P hp lnh x l vi phm hnh chnh nm 2002# c sa i, b sung cc nm 2007 , 2008#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a115tr.^b19cm#Gii thiu php lnh x l vi phm hnh chnh nm 2002 c sa i, b sung cc nm 2007, 2008 vi nh ng quy nh v cc hnh thc x pht vi phm hnh chnh v bin php khc phc h u qu, thm quyn x l vi phm, cc bin php ngn chn v th tc p dng cc bin php x l hnh chnh khc, kim tra vic thi hnh x l vi phm, cng tc khen thng, khiu ni v cc iu khon thi hnh#Php lnh#Pht hnh chnh#Vi t Nam#Vn bn php lut#Uyn#288244## 00848000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050016000520020049000680070016001170080005001330090 02100138010000500159011001500164021035700179020000800536020000800544039000500552 013000700557020001800564#VN12.01990#VN12.01991#20000#Vi?t#V103T#303.44#^214#n g Quang nh#Vai tr ca li ch i vi s pht trin x hi#ng Quang nh#^a H.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a124tr.^b19cm#Trnh by cc quan nim v li ch, li ch c nhn, li ch nhm...s hnh thnh v vai tr ca li ch i vi s pht trin x hi. Quan im ca ng trong vic gii quyt vn li ch to ng lc cho s pht trin kinh t - x hi, trong quan h gia cc giai cp, tn g lp v xu hng bin i ca cc quan h li ch nc ta trong nhng nm ti #Li ch#Vai tr#Uyn#288245#Pht trin x hi## 00809000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020062000500080005001120090021001170100005001380110015001430150 01600158021028200174020002300456020000900479020002500488020000900513020000900522 039000500531013000700536#VN12.01992#VN12.01993#Vi?t#V115K#324.2597071#^214#Vn k in Hi ngh ln th t Ban chp hnh Trung ng kho XI#^aH.#^aChnh tr Quc g ia#2012#^a111tr.^b19cm#Lu hnh ni b#Gii thiu cc bi pht biu ca Tng B th Nguyn Ph Trng ti Hi ngh ln th t Ban chp hnh Trung ng ng kho XI v ngh quyt v xy dng ng, xy dng h thng kt cu h tng ng b nh m a nc ta c bn tr thnh nc cng nghip theo hng hin i vo nm 2020 #ng cng sn Vit Nam#Hi ngh#Ban chp hnh Trung ng#Vit Nam#Vn kin#Uyn #288246## 00762000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020089000540080005001430090021001480100005001690110 01400174021019200188020001000380020001600390020001100406020000900417020000800426 020000900434020001700443039000500460013000700465#VN12.01994#VN12.01995#15000#Vi ?t#QU600#343.597#^214#Quy nh php lut x pht vi phm hnh chnh v kinh doa nh xng du kh du m ho lng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a87tr.^b19cm#Gi i thiu nhng quy nh chung v hnh thc, mc pht i vi cc hnh vi vi phm hnh chnh, thm quyn, th tc x pht vi phm hnh chnh v kinh doanh xng d u v cc iu khon thi hnh#Php lut#Pht hnh chnh#Kinh doanh#Xng du#Kh d u#Vit Nam#Vn bn php qui#Uyn#288247## 00779000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020056000550080005001110090021001160100005001370110 01400142021030500156020001000461020001500471020000900486020001800495039000500513 013000700518#VN12.01996#VN12.01997#15000#Vi?t#L504C#344.59701#^214#Lut cng o n nm 1990 v ngh nh hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a78t r.^b19cm#Trnh by mt s quy nh php lut v quyn v trch nhim ca cng o n, nhng bo m hot ng cng on, nhng quy nh chung v quy nh v x ph t vi phm trong Lut cng on nm 1990; ng thi gii thiu cc vn bn hng dn thc thi Lut ny v mt s vn bn lin quan n cng tc cng on#Php l ut#Lut cng on#Vit Nam#Vn bn php lut#Uyn#288248## 00688000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020013000550080005000680090021000730100005000940110 01400099021025900113020001000372020001300382020000900395020001800404039000500422 013000700427#VN12.01998#VN12.01999#14000#Vi?t#L504P#346.59707#^214#Lut ph sn #^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a67tr.^b19cm#Trnh by ni dung ca Lut ph s n c hiu lc t ngy 15/10/2004 gm 95 iu vi cc mc: qui nh chung, np n v th l n yu cu m th tc ph sn, ngha v v ti sn, cc bin php b o ton ti sn, hi ngh ch n, th tc phc hi - thanh l...#Php lut#Lut ph sn#Vit Nam#Vn bn php lut#Uyn#288249## 00906000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020084000550080005001390090021001440100005001650110 01400170021038100184020001000565020001000575020001600585020000900601020001800610 039000500628013000700633#VN12.02000#VN12.02001#17000#Vi?t#L504B#343.59707#^214# Lut bo v quyn li ngi tiu dng nm 2010 v mt s vn bn hng dn thi h nh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a99tr.^b19cm#Gii thiu ton vn lut bo v ngi tiu dng vi nhng qui nh chung v qui nh c th v trch nhim ca t chc, c nhn kinh doanh hng ho dch v vi ngi tiu dng, v trch nhim ca t chc x hi tham gia bo v quyn li ngi tiu dng, phng php gii quyt tranh chp gia ngi tiu dng t chc, c nhn kinh doanh hng ho dch v v cc iu khon thi hnh#Php lut#Quyn li#Ngi tiu dng#Vit Nam#Vn b n php lut#Uyn#288250## 00718000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020060000570080005001170090021001220100005001430110 01500148015003600163021017300199020002300372020001800395020001000413020001700423 039000500440013000700445#VN12.02002#VN12.02003#27000#Vi?t#T103L#324.2597071#^21 4#Ti liu bi dng l lun chnh tr dnh cho ng vin mi#^aH.#^aChnh tr Q uc gia#2011#^a210tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#Trnh by nhng kin thc c bn, ct li v ch ngha Mc Lnin, t tng H Ch Minh, nhng v n c bn ca ng li cch mng Vit Nam v nhim v ca ngi ng vin#n g cng sn Vit Nam#L lun chnh tr#ng vin#Ti liu hc tp#Uyn#288251## 00799000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050010000530020051000630070010001140080005001240090 02100129010000500150011001500155021025200170020001000422020000800432020000700440 020000900447039000500456013000700461020001600468020001300484#VN12.02004#VN12.020 05#31000#Vi?t#H428#346.597#^214#Bch Loan#Hi - p v ch qun l u t x y dng c bn#Bch Loan#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a215tr.^b19cm#Trnh by nhng vn chung v ch qun l u t xy dng, v cng tc gim st nh gi u t, quyt ton d n, kim tra, kim ton; ng thi gii thiu cc ngu yn tc chung v x l mt s vi phm thng xy ra trong lnh vc u t xy d ng#Php lut#Qun l#u t#Vit Nam#Uyn#288252#Xy dng c bn#Sch hi p## 00747000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020082000530080005001350090021001400100005001610110 01500166015005900181021019200240020000900432020000900441020001100450020000800461 039000500469013000700474#VN12.02006#VN12.02007#42000#Vi?t#C101N#328.597#^214#C c ngh quyt v mt s vn bn quan trng ti k hp th hai Quc hi kho XIII# ^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a320tr.^b19cm#TTS ghi: Quc hi nc Cng ho X hi Ch ngha Vit Nam#Trnh by cc ngh quyt, bo co ca Chnh ph ti k hp th hai, Quc hi kho XIII v tnh hnh kinh t - x hi nm 2011, k hoch pht trin kinh t - x hi nm 2012 v 5 nm 2011-2015#Quc hi#Vit Nam#Ngh quyt#Bo co#Uyn#288253## 00829000000000277000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820012000398080005000510020087000560030041001430080005001840090021001890100 00500210011001400215015003600229021020800265020002300473020000900496020002500505 020000900530039000500539013000700544#VN12.02008#VN12.02009#5500#Vi?t#T103L#324. 2597071#^214#Ti liu nghin cu kt lun Hi ngh ln th ba Ban chp hnh Trun g ng ng kho XI#Dng cho cn b ch cht v bo co vin#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2012#^a71tr.^b19cm#TTS ghi: Ban tuyn gio trung ng#Trnh by tnh hn h thc hin k hoch pht trin kinh t - x hi 5 nm 2006 - 2010 v nm 2011, ng thi gii thiu quan im, mc tiu, gii php pht trin kinh t - x hi 5 nm 2011 - 2015 v nm 2012#ng cng sn Vit Nam#Hi ngh#Ban chp hnh Trun g ng#Kt lun#Uyn#288254## 01155000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020091000440080005001350090021001400100005001610110015001660150 09700181021054400278020001100822020000700833020000900840039000800849013000700857 020001000864020001500874#VN12.02010#VN12.02011#Vi?t#C120N#320.6#^214#Cm nang t vn, phn bin v ng gp xy dng chnh sch ca cc t chc x hi Vit Nam# ^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a103tr.^b19cm#TTS ghi: Trung tm Nghin cu qu n l v Pht trin bn vng ; Qu H tr cc Sng kin T php#Trnh by khi qu t v cc t chc x hi, vai tr ca cc t chc x hi trong hot ng t vn, phn bin v ng gp xy dng chnh sch. Gii thiu cc quy nh ca php lu t v quyn v trch nhim ca cc t chc x hi cng nh trch nhim ca c qua n c thm quyn trong vic to iu kin cho t chc x hi tham gia vo cng t c t vn, phn bin v ng gp xy dng chnh sch. Phn nh mt phn hot ng thc tin ca cc t chc x hi nh: quy trnh, m hnh v kt qu hot ng t vn, phn bin, ng gp xy dng chnh sch#Chnh sch#T vn#Vit Nam#P.Nhun g#288255#Phn bin#T chc x hi## 00895000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020059000540070033001130080005001460090021001510100 00500172011001500177021033300192020001200525020001100537020000900548020000700557 020001000564005001600574039000800590013000700598#VN12.02012#VN12.02013#24000#Vi ?t#CH527K#959.704#^214#Chuyn k v nhng bc th Bc H gi thiu nin, nhi n g#Nguyn Anh Minh s.t., tuyn chn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a155tr.^b19cm #Tp hp nhng bc th ca Bc H gi thiu nin, nhi ng nhn cc dp khai tr ng, l Tt, quc t thiu nhi, trung thu; nhng cu chuyn k v nhng nt phm cch cao p ca Bc, nhng li rn dy, s ng vin, quan tm, sn sc n cn , nhng tnh cm ca Bc dnh cho thiu nin nhi ng - th h mm non tng lai ca t nc#H Ch Minh#Thiu nin#Nhi ng#Th t#Truyn k#Nguyn Anh Minh#P .Nhung#288256## 00837000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020081000560080005001370090021001420100005001630110 01500168021027900183020001000462020001600472020001100488020001900499020000900518 020001700527039000800544013000700552#VN12.02014#VN12.02015#25000#Vi?t#QU600#34 3.59709#^214#Quy nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng thu ni a#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a159tr.^b19cm#Trnh by ni dung N gh nh s 60/2011/N ngy 20-7-2011 ca Chnh ph quy nh x pht vi phm hn h chnh trong lnh vc giao thng ng thu ni a v Thng t s 62/2011/TT-B CA ngy 07-9-2011 ca B cng an quy nh v hot ng tun tra, kim sot ca C nh st ng thu#Php lut#Pht hnh chnh#Giao thng#ng thu ni a#Vit Nam#Vn bn php qui#P.Nhung#288257## 01150000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820013000408080005000530020060000580070057001180080005001750090018001800100 00500198011001500203015012000218021034500338020000800683020000900691020000700700 02000090070700500160071600500120073200500160074400500190076000500180077903900080 0797013000700805#VV12.05207#VV12.05208#70000#Vi?t#M458S#305.80095977#^214#Mt s vn dn tc v tn gio Nam B trong pht trin#Vng Hong Tr, Ph Vn Hn (ch.b.), Phan Ngc Chin...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a543tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Pht trin bn vng vng Nam B. Trung tm Nghin cu Dn tc v Tn gio#Gm cc bi vit ca nhiu nh nghin cu kh c nhau v vn dn tc v tn gio. Nu mt s vn t l thuyt n thc ti n cc cng ng dn tc Vit v dn tc thiu s, tp trung vo cc vn nh tc ngi, kinh t, vn ho... Ngoi ra cn cc bi vit v tn gio nh nghi n cu Pht gio ca ngi Khmer v Islam ca ngi Chm...#Dn tc#Tn gio#Nam B#Vit Nam#Vng Hong Tr#Ph Vn Hn#Phan Ngc Chin#Ng Th Phng Lan#Nguy n Tun Trit#P.Nhung#288258## 01492000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650020049000700070100001190220004002192210 01500223008000500238009001800243010000500261011001500266015006500281021060700346 02000090095302000090096200500160097100500170098700500140100403900080101802000150 1026020002301041013000701064005000901071005001201080005001401092#VV12.05209#VV12 .05210#VV12.05211#VV12.05212#Vi?t#T455T#694.09597#^214#Tng tp ngh v lng ngh truyn thng Vit Nam#Trng Duy Bch, Trng Minh Hng, Bi Xun nh... ; B. s.: Trng Minh Hng (ch.b.), V Quang Dng#T.3#Ngh mc, chm#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a852tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin c u Vn ho#Gii thiu ngun gc, lch s hnh thnh v pht trin ca cc lng n gh chm khc g, tc tng, khm trai v ngh mc, tin, ng tu Vit Nam, n h lng ngh Chng Sn, lng iu khc g D D, lng ngh chm g La Xuyn, ln g ngh tc tng H Cu-ng Minh, ngh ng ghe Hi An x Qung, lng ngh t in g Nhi Kh...Thc trng sn xut ti cc lng ngh, quy trnh ch tc v sn xut, dng c hnh ngh, cc dng sn phm, kiu cch, mu m, cc th php to hnh v trang tr, phng thc hnh ngh, truyn dy ngh, th trng giao lu bun bn, vn du lch - kinh t - vn ho lng ngh...#Ngh mc#Vit Nam#Tr ng Duy Bch#Trng Minh Hng#Bi Xun nh#P.Nhung#Ngh chm khc#Lng ngh truy n thng#288259#ng c#Hong Cng#V Quang Dng## 01002000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050017000440020047000610070038001080080010001460090018001560100 00500174011001500179015005800194021037900252020000800631020001100639020001700650 005001400667039000800681013000700689020001600696#VV12.05213#VV12.05214#Vi?t#T103 L#658.8#^214#Nguyn Quc Nghi#Ti liu hng dn hc tp: Hnh vi khch hng#B.s .: Nguyn Quc Nghi, L Quang Vit#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a110tr.^b22 cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to t xa#Trnh by tng quan v hnh vi ngi tiu dng, qu trnh ra quyt nh mua sm ca ngi tiu dng . Phn tch nh hng ca cc yu t bn ngoi v bn trong n hnh vi ca ng i tiu dng nh: mi trng vn ho, giai tng x hi, gia nh, tui tc v ng i, ngh nghip, li sng, nhn cch, nhn thc...Nghin cu hnh vi tiu d ng v xy dng chin lc marketing-mix#Hnh vi#Khch hng#Ti liu hc tp#L Q uang Vit#P.Nhung#288260#Ngi tiu dng## 00705000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020033000600070021000930080010001140090018001240100 00500142011001500147015005800162021019400220020000500414020001700419039000800436 013000700444#VV12.05216#VV12.05215#Vi?t#T103L#336.2#^214#Trng ng Lc#Ti li u hng dn hc tp: Thu#Trng ng Lc b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012# ^a101tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to t xa#Trnh b y nhng kin thc cn bn v thu i cng, thu gi tr gia tng, thu tiu t h c bit, thu xut khu, nhp khu, thu thu nhp doanh nghip, thu thu nh p c nhn, thu ti nguyn#Thu#Ti liu hc tp#P.Nhung#288261## 00862000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050015000460020048000610070020001090080010001290090018001390100 00500157011001500162015005800177021030900235020000900544020001100553020001700564 039000800581013000700589#VV12.05217#VV12.05218#Vi?t#T103L#301.072#^214#ng Vn Thun#Ti liu hng dn hc tp: Thng k x hi hc#ng Vn Thun b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a115tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trun g tm o to t xa#Mt s khi nim, kt qu c bn ca xc sut v thng k x hi c trnh by qua cc bi ton gii tch t hp, php th v bin c, bin ngu nhin, hm phn phi, cc s c trng ca bin ngu nhin, l thuyt mu, c lng n gin, bi ton kim nh gi thit n gin, tng quan v hi qu i n...#Thng k#X hi hc#Ti liu hc tp#P.Nhung#288262## 00921000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050012000450020042000570290013000990070050001120080010001620090 01800172010000500190011001500195015005800210021028700268020001400555020001700569 005001600586005001400602039000800616013000700624#VV12.05220#VV12.05219#Vi?t#T103 L#330.01#^214#Mai Vn Nam#Ti liu hng dn hc tp: Kinh t lng#Econometrics #B.s.: Mai Vn Nam, Nguyn Vn Ngn, Phm L Thng#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2 012#^a127tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to t xa#Gi i thiu khi nim v phng php lun ca kinh t lng. Phn tch m hnh hi q ui a bin, hin tng phng sai sai s thay i, hin tng t tng quan v a cng tuyn. a ra cc phng php kim nh v la chn m hnh. Nghin cu m hnh hi qui vi bin gi v bin b chn#Kinh t lng#Ti liu hc tp#Nguy n Vn Ngn#Phm L Thng#P.Nhung#288263## 00747000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050016000450020041000610070021001020080010001230090018001330100 00500151011001500156015005800171021021900229020001300448020001700461039000800478 013000700486#VV12.05221#VV12.05222#Vi?t#T103L#330.01#^214#Nguyn Ngc Lam#Ti li u hng dn hc tp: Ton kinh t#Nguyn Ngc Lam b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a139tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to t x a#Trnh by nhng kin thc c bn v ma trn, nh thc, h phng trnh tuyn tnh, hm s, o hm, vi phn, vi phn hm s mt bin, hm s nhiu bin, tch phn, phng trnh vi phn v mt s ng dng trong kinh t#Ton kinh t#Ti li u hc tp#P.Nhung#288264## 00890000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020046000420070052000880080010001400090018001500100005001680110 01500173015005800188021020500246020001000451020000800461020001700469005001200486 005001500498005001400513005001700527005001700544039000800561013000700569#VV12.05 223#VV12.05224#Vi?t#T103L#332#^214#Ti liu hng dn hc tp: Ti chnh tin t #B.s.: Trn i Kt, Phm Xun Minh, Phan Tng Lm...#^aCn Th#^ai hc Cn Th #2012#^a176tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to t xa#T rnh by nhng vn c bn v: ti chnh, tin t, tn dng, bo him, ngn s ch nh nc, ti chnh doanh nghip, ngn hng trung ng v ngn hng thng m i, lm pht, tn dng v thanh ton quc t#Ti chnh#Tin t#Ti liu hc tp#T rn i Kt#Phm Xun Minh#Phan Tng Lm#Nguyn Th Lng#on Th Cm Vn#P.Nhun g#288265## 00999000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020051000450070074000960080010001700090018001800100005001980110 02100203015005800224021028300282020001200565020002300577020001700600005001400617 005001700631005001200648005002200660039000800682013000700690#VV12.05225#VV12.052 26#Vi?t#T103L#332.64#^214#Ti liu hng dn hc tp: Th trng chng khon#B.s .: Bi Vn Trnh, on Th Cm Vn, L Long Hu, Hunh Th Tuyt Sng#^aCn Th #^ai hc Cn Th#2012#^aVIII, 144tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. T rung tm o to t xa#Gii thiu tng quan v th trng chng khon, cc t ch c lin quan n s vn hnh ca th trng chng khon, hng ho trn th trn g chng khon, qu trnh pht hnh chng khon ra cng chng, cc phng thc gi ao dch trn th trng chng khon, phn tch chng khon c bn#Chng khon#Th trng chng khon#Ti liu hc tp#Bi Vn Trnh#on Th Cm Vn#L Long Hu #Hunh Th Tuyt Sng#P.Nhung#288266## 00737000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020046000590070020001050080010001250090018001350100 00500153011001500158015005800173021020200231020001800433020001700451039000800468 013000700476#VV12.05228#VV12.05227#Vi?t#T103L#338.5#^214#L Khng Ninh#Ti liu hng dn hc tp: Kinh t hc vi m#L Khng Ninh b.s.#^aCn Th#^ai hc C n Th#2012#^a116tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to t xa#Gii thiu cc khi nim c bn ca kinh t hc vi m. Trnh by l thuyt v cung cu, hnh vi tiu dng, sn xut, ti a ho li nhun, m hnh th trn g cnh tranh hon ho v th trng c quyn#Kinh t hc vi m#Ti liu hc tp #P.Nhung#288267## 00800000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050022000420020041000640070027001050080010001320090018001420100 00500160011001400165015005800179021026400237020001300501020001700514039000800531 013000700539#VV12.05229#VV12.05230#Vi?t#T103L#658#^214#Nguyn Phm Thanh Nam#Ti liu hng dn hc tp: Qun tr hc#Nguyn Phm Thanh Nam b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a86tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to t xa#Trnh by tng quan v qun tr hc. Lch s pht trin cc l thuyt qun tr, mi trng hot ng ca t chc, thng tin qun tr, quyt nh qun tr v cc chc nng qun tr nh chc nng hoch nh, chc nng t chc, chc nng lnh o, chc nng kim tra#Qun tr hc#Ti liu hc tp#P.Nhung#288268## 00982000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050015000540020033000690070020001020080010001220090 01800132010000500150011001400155021049900169020001400668020000800682020001100690 039000800701013000700709#VV12.05231#VV12.05232#21000#Vi?t#GI-108T#333.91#^214#T rng Th Nga#Gio trnh qun l t ngp nc#Trng Th Nga b.s.#^aCn Th#^a i hc Cn Th#2012#^a87tr.^b24cm#Gii thiu nhng kin thc c bn v t ngp nc: Cc khi nim, cc loi hnh t ngp nc Vit Nam, cc c tnh ca t ngp nc, s thch nghi sinh hc, cc gi tr trong cung cp lng thc, thc phm cho i sng v pht trin kinh t, cc chc nng quan trng ca t ngp nc trong bo v mi trng, trong cn bng sinh thi, duy tr a dng sinh hc ... a ra cc phng php qun l t ngp nc nhm hng n bo tn t ngp nc v a dng sinh hc cho s pht trin bn vng#t ngp nc#Qun l#B TK TVQG#P.Nhung#288269## 00820000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500050014000550020039000690070019001080080010001270090 01800137010000500155011001500160021031600175020000800491020001300499020000400512 020001100516039000800527013000700535#VV12.05233#VV12.05234#46000#Vi?t#GI-108T#3 63.739#^214#Ng Ngc Hng#Gio trnh c cht hc mi trng t#Ng Ngc Hng b .s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a290tr.^b24cm#Gii thiu khi qut v s nhim ho hc trong t, c cht hu c trong t, c cht phng x, c cht ho hc v mi trng t... S vn chuyn v chuyn bin c cht trong t, nh hng ca c cht ho hc trn tin trnh tun hon dng cht trong t, m t s cht c kim loi nng in hnh trong t# nhim#c cht hc#t#Gio tr nh#P.Nhung#288270## 00742000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410020059000460080005001050090022001100100005001320110014001370150 06800151021020600219020002700425020002000452039000800472013000700480020001300487 #VV12.05235#VV12.05236#Vi?t#CH502#630.71#^214#Chun u ra cc chuyn ngnh o to trnh sau i hc#^aH.#^ai hc Nng nghip#2012#^a51tr.^b24cm#TTS ghi : B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Bao gm cc chun u ra trnh thc s v tin s chuyn ngnh nng nghip theo nhng ni dung ch yu sau: phm cht chnh tr, nhn vn v sc kho, kin thc, k nng, v tr cng tc v ni lm vic#Trng i hc Nng nghip#o to sau i hc#P.Nhung #288271#Chuyn ngnh## 01189000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020064000420070049001060080005001550090022001600100005001820110 01500187015004400202021037200246020003400618020001200652020002000664020000900684 00500160069300500160070900500120072500500130073700500140075003900050076402000220 0769020002200791020000700813013000700820#VV12.05237#VV12.05238#Vi?t#K600Y#630#^2 14#K yu nghin cu khoa hc v chuyn giao cng ngh 2006 - 2011#Nguyn Th Tr m, Nguyn Vn Hoan, V Vn Lit...#^aH.#^ai hc Nng nghip#2011#^a191tr.^b24 cm#TTS ghi: Trng i hc Nng nghip H Ni#Gii thiu cc cng trnh khoa h c tiu biu giai on 2006 - 2011 ca trng i hc Nng nghip H Ni v nng hc, cng ngh thc phm v bo qun ch bin, ti nguyn v mi trng, chn nu i, th y v nui trng thu sn, c kh nng nghip, cng ngh thng tin, kinh t - x hi - pht tin nng thn, danh mc cc ti khoa hc v cng ngh gia i on 2006 - 2011#Trng i hc Nng nghip H Ni#Nng nghip#Nghin cu khoa hc#Vit Nam#Nguyn Th Trm#Nguyn Vn Hoan#V Vn Lit#Phan Hu Tn#Trn c Vin#H.H#Cng trnh nghin cu#Chuyn giao cng ngh#K yu#288272## 01296000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020037000450030044000820070060001260080005001860090022001910100 00500213011001500218015008200233021045000315020003400765020003700799020000800836 02000100084402000070085400500130086100500130087400500150088700500170090200500150 0919039000500934013000700939#VV12.05239#VV12.05240#Vi?t#KH401K#338.1#^214#Khoa K inh t v Pht trin Nng thn#50 nm xy dng v pht trin (1961 - 2011)#B.s.: Kim Chung (ch.b.), Trn Vn c, Trn nh Thao...#^aH.#^ai hc Nng nghi p#2011#^a213tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Nng nghip H Ni. Khoa Kinh t v Pht trin Nng thn#Gii thiu lch s pht trin ca khoa Kinh t v Pht t rin Nng thn, trng i hc Nng nghip H Ni. Danh sch cc nh gio c c ng nhn nh gio u t, gio s, ph gio s, tin s, cc gio vin, vin chc v cc gio vin ca Khoa tham gia qun l v s lng sinh vin tt nghip h i hc, thc s v tin s qua cc thi k cng cc cm ngh ca cc th h th y c gio v sinh vin vit v Khoa v Nh trng trong 50 nm pht trin#Trng i hc Nng nghip H Ni#Khoa Kinh t v Pht trin Nng thn#Lch s#Thnh t u#H Ni# Kim Chung#Trn Vn c#Trn nh Thao#Nguyn Minh Hin#Dng Vn Hi u#H.H#288273## 00873000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330020020000380070049000580080005001070090019001120100005001310110015001360150 10500151021016700256020001700423020000900440005001400449005001700463005001500480 005001800495005001300513039000500526020000900531020001200540013000700552#VV12.05 241#Vi?t#B101H#895.922808#^214#Bc H ca chng ta#Nguyn Hu Qu, Nguyn nh T , Ng Vnh Bnh...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a443tr.^b21cm#TTS ghi: Tp ch Vn ngh Qun i. - Sch trong chng trnh u t sng tc vn hc ca B Qu c phng#Gii thiu cc bi vit v t tng, tm hn, phong cch, phm cht o c v mt s hot ng cch mng ni bt cng cc tc phm vn, th ca Ch t ch H Ch Minh#Vn hc hin i#Vit Nam#Ng Vnh Bnh#Nguyn Ch Trung#Hong T hu Lm#Phan Trng Thng#Trn nh S#H.H#Bi vit#H Ch Minh#288274## 01118000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020072000370070051001090080005001600090019001650100005001840110015001890150 10500204021032300309020001700632020000900649005001400658005001700672005001500689 00500180070400500130072203900050073502000090074001300070074902000200075602000160 0776#VV12.05242#Vi?t#250T#895.92209#^214# tip tc xy dng v pht trin vn hc ngh thut trong thi k mi#Ng Vnh Bnh, Nguyn Ch Trung, Hong Thu L m...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a374tr.^b21cm#TTS ghi: Tp ch Vn ngh Qun i. - Sch trong chng trnh u t sng tc vn hc ca B Quc phng#Tp h p nhng bi vit l lun ph bnh vn hc ngh thut v cc ch "nng" trong i sng vn hc ngh thut nc nh giai on i mi nh vai tr ca ng v i ng tr thc trong vic sng to v truyn b tri thc, cng tc t tng vn ho trong qun i v vn khi ngun cm hng sng to cho ngi vit...#Ph bnh vn hc#Vit Nam#Ng Vnh Bnh#Nguyn Ch Trung#Hong Thu Lm#Phan Trng Thng#Trn nh S#H.H#Bi vit#288275#Ph bnh ngh thut#Thi k i mi## 00896000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020017000430070025000600080005000850090040000900100005001300110 01500135021041700150020000800567005001000575039000500585005001400590012003100604 013000700635#VV12.05243#VV12.05244#Vi?t#NH123M#004#^214#Nhp mn tin hc#Lng M nh B, Vn Uy#^aH.#^aChnh tr Quc gia ; Bch khoa H Ni#2011#^a256tr.^b21 cm#Trnh by mt s kin thc c bn v my tnh, v cng ngh thng tin; cc k nng s dng h iu hnh Windows, son tho vn bn bng Word, x l bng tnh bng Excel, trnh by bo co bng Power Point; hng dn s dng cc dch v t rn mng internet nh dch v Web, dch v tin tc, dch v tm kim, dch v t h tn in t; k nng s dng mt s thit b vn phng nh my qut, my chi u a phng tin...#Tin hc# Vn Uy#H.H#Lng Mnh B#T sch X - Phng - T h trn#288276## 01184000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450050013000500020075000630070013001380040029001510080005001800090 02100185010000500206011001500211012003100226015007000257021045500327020001400782 020001700796020000900813020001300822039000500835020002300840013000700863#VV12.05 245#VV12.05246#Vi?t#H428#324.2597071#^214#H Vn Thut#Hi - p v ng Nh n c on th v cng tc t chc, kim tra ca ng#H Vn Thut#Ti bn c sa c ha, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a266tr.^b21cm#T sch X - Phng - Th trn#u ba sch ghi: Hi ng ch o Xut bn Sch x, phng, th trn# Gii thiu h thng cc quy nh trong iu l ng v t chc v cng tc t ch c, cn b; cng tc kim tra, gim st v c quan kim tra ca ng; cc c qua n nh nc; mt s t chc chnh tr - x hi trong h thng chnh tr; cc cp u ng trin khai nhim v lnh o h thng chnh tr; chc nng, nhim v ca Nh nc trong vic c th ho ng li, ch trng ca ng thnh cc chnh s ch, gii php thc hin cng cuc i mi t nc...#Kim tra ng#Cng tc t chc#Vit Nam#Sch hi p#H.H#ng Cng sn Vit Nam#288277## 01196000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020060000560080005001160090021001210100005001420110029001470200 00800176020000900184013000700193015005000200021064800250020000800898020000900906 020001000915039000500925#VV12.05312#VV12.05313#Vi?t#L302S#324.2597070959736#^214 #Lch s ng b v nhn dn th trn Tin Hi (1925 - 2010)#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2012#^a383tr., 7tr. nh mu^b21cm#Lch s#Tin Hi#288278#TTS ghi: Ban C hp hnh ng b th trn Tin Hi#Gii thiu khi qut qu trnh hnh thnh, v ng t, con ngi v truyn thng lch s ca th trn Tin Hi (huyn Tin Hi, tnh Thi Bnh). Lch s ng b v nhn dn th trn Tin Hi trong giai on tip thu ch ngha Mc - Lnin, thnh lp chi b ng lnh o phong tro cch m ng, tin ti khi ngha ginh chnh quyn 1925 - 1945, trong thi k khng chi n chng Php 8/1945 - 7/1954, thi k thc hin hai nhim v chin lc xy dng ch ngha x hi v u tranh thng nht nc nh 1954 - 1975, giai on khi p hc v pht trin kinh t - x hi cng c nc i ln ch ngha x hi 1975 - 1 985 v trong cng cuc i mi 1986 - 2010#ng b#Th trn#Thi Bnh#H.H## 01118000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020056000560070067001120080005001790090021001840100005002050110 02600210012004600236021041400282020000800696020000800704020000300712020001100715 020001000726020001000736005001800746005001900764013000700783005001400790#VV12.05 309#VV12.05308#Vi?t#L302S#324.2597070959747#^214#Lch s ng b v nhn dn x Vnh Thnh (1930 - 2010)#B.s.: L Hong Phc (ch.b.), L Hong Vit Lm, Nguyn Th Thu Li#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a264tr., 29tr. nh^b21cm#TTS ghi: B an chp hnh ng b x Vnh Thnh#Gii thiu khi qut v mnh t, con ngi V nh Thnh v phong tro u tranh cch mng ca nhn dn Vnh Thnh di s lnh o ca ng qua cc thi k 1930 - 1954; thi k xy dng ch ngha x hi v u tranh bo v min Bc, gii phng min Nam, thng nht t nc 1945 - 1975; thi k khc phc hu qu chin tranh, xy dng ch ngha x hi v thc hin c ng cuc i mi qu hng, t nc 1975 - 2010#Lch s#ng b#X#Vnh Thnh#V nh Linh#Qung Tr#L Hong Vit Lm#Nguyn Th Thu Li#288279#L Hong Phc## 00919000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020031000480030034000790070063001130080005001760090021001810100 00500202011001500207015005400222021014200276020000500418020001900423020000900442 00500180045100500180046900500160048700500170050300500180052003900050053801300070 0543012003100550#VV12.05248#VV12.05247#Vi?t#M458T#343.59704#^214#152 th tc hn h chnh v thu#c thc hin cp Chi cc Thu#B.s.: Nguyn Quang Tin, Hong Th Lan Anh, Nguyn Hi Linh...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a382tr.^b21cm# TTS ghi: Tng cc Thu. Ban Ci cch v Hin i ho#Trnh by cc th tc hnh chnh v ng k thu, khai thu, hon thu, min v gim thu, ho n thu, n p thu v cc th tc khc v thu#Thu#Th tc hnh chnh#Vit Nam#Nguyn Quang Tin#Hong Th Lan Anh#Nguyn Hi Linh#Hong Thanh Linh#inh Th H Giang#H.H# 288280#T sch X - Phng - Th trn## 01045000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050015000480020061000630070043001240040029001670080005001960090 02100201010000500222011001500227012003100242015006800273021027400341020001000615 02000070062502000090063202000110064102000090065202000130066100500210067403900050 0695013000700700#VV12.05250#VV12.05249#Vi?t#H428#346.59701#^214#Dng Th Xun# Hi - p v chnh sch dn s v xy dng gia nh Vit Nam#B.s.: Dng Th Xu n, Nguyn Th Hng Hnh#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 011#^a179tr.^b21cm#T sch X - Phng - Th trn#TTS ghi: Hi Lin hip Ph n Vit Nam. Ban Chnh sch - Lut php#Gii thiu v gii thch mt s vn v cc qui nh php lut, v chnh sch dn s v xy dng gia nh nc ta hin nay nh kt hn, ly hn, quan h gia nh, cp dng, nui con, chm sc tr, c hm sc ngi cao tui, bnh ng gii, phng chng bo lc gia nh...#Php lu t#Dn s#Gia nh#Chnh sch#Vit Nam#Sch hi p#Nguyn Th Hng Hnh#H.H#288 281## 01217000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020065000550080005001200090021001250100005001460110 01500151021073300166020001000899020001500909020000900924039000500933020001800938 013000700956#VV12.05251#VV12.05252#73000#Vi?t#L504K#344.59704#^214#Lut khm b nh, cha bnh nm 2009 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 011#^a487tr.^b21cm#Gii thiu mt s quy nh v quyn v ngha v ca ngi bn h; ngi hnh ngh khm bnh, cha bnh; c s khm bnh, cha bnh; cc quy n h v chuyn mn k thut cng nh vic p dng k thut, phng php mi trong k hm bnh, cha bnh; vn sai st chuyn mn k thut, gii quyt khiu ni, t co v tranh chp trong khm bnh, cha bnh; cc iu kin bo m cng tc k hm bnh, cha bnh; nhng quy nh chung v cc iu khon thi hnh trong Lut khm bnh, cha bnh v cc vn bn php lut ca Chnh ph v B Y t quy nh chi tit v hng dn thi hnh Lut trong cc lnh vc: hnh thc t chc, l tr nh cp giy php hot ng, chng ch hnh ngh, quy chun k thut quc gia... ca c s khm bnh, cha bnh#Php lut#Khm cha bnh#Vit Nam#H.H#Vn bn p hp lut#288282## 00885000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020082000490070013001310080005001440090021001490100 00500170011001500175021035900190020001500549039000500564005001300569020001700582 020001300599013000700612#VV12.05254#VV12.05253#61000#Vi?t#T101#302#^214#Tc ng ca d lun x hi i vi thc php lut ca i ng cn b cp c s#Ng Vn Nhn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a379tr.^b21cm#Trnh by mt s vn l lun v d lun x hi v thc php lut ni chung, thc php lut ca i ng cn b cp c s ni ring, c ch tc ng ca d lun x hi i vi th c php lut ca i ng cn b cp c s v mt s gii php pht huy tc ng tch cc ca d lun x hi trong vic nng cao thc php lut ca i ng cn b cp c s#D lun x hi#H.H#Ng Vn Nhn# thc php lut#Cn b c s#288 283## 01071000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050015000530020070000680030011001380070042001490080 00500191009002100196010000500217011001500222021042700237020001000664020001600674 020000900690020001800699005001800717039000500735020001000740013000700750#VV12.05 255#VV12.05256#55000#Vi?t#B312L#345.597#^214#Nguyn c Mai#Bnh lun khoa hc B lut hnh s nm 1999 sa i, b sung nm 2009#Phn chung#Nguyn c Mai (ch .b.), Th Ngc Tuyt#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a244tr.^b24cm#Gii thiu cc iu khon c bn v hiu lc ca b lut hnh s. Cc bnh lun khoa hc v cc kha cnh php l ca b lut hnh s nh ti phm, thi hiu truy cu tr ch nhim hnh s, min trch nhim hnh s, hnh pht, cc bin php t php, qu yt nh hnh pht, thi hiu thi hnh bn n, min chp hnh hnh pht, gim th i hn chp hnh hnh pht, xo n tch v nhng quy nh i vi ngi cha th nh nin phm ti#Php lut#B lut hnh s#Vit Nam#Vn bn php lut# Th Ng c Tuyt#H.H#Bnh lun#288284## 01102000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020057000510030044001080070057001520040041002090080 00500250009001100255010000500266011001500271021035400286020001100640020001500651 02000090066600500160067500500130069100500150070400500150071900500180073403900050 0752013000700757#VV12.05257#VV12.05258#40000#Vi?t#T310H#378.1#^214#Tm hiu cc trng i hc qua nhng s liu tuyn sinh#Ti liu phc v k thi tuyn sinh nm 2012#Nguyn Vn Thn (ch.b.), Phm Th Yn, Thanh Tin Th...#Ti bn ln th 6 c b sung v sa cha#^aH.#^aThng k#2012#^a447tr.^b24cm#Cung cp mt cch h thng cc thng tin cn thit phc v cho k thi tuyn sinh nm 2012 cng nh cc thng tin v cc trng i hc, c bit l cc trng khu vc min Bc c ng mt s li khuyn rt ra t thc tin ging dy, luyn thi trong nhiu nm th sinh v ph huynh tham kho, cn nhc la chn trng thi, khi thi, ngnh thi cho ph hp#Tuyn sinh#Trng i hc#Vit Nam#Nguyn Vn Thn#Phm Th Yn #Thanh Tin Th#Trn c Thnh#Nguyn Quang Dng#H.H#288285## 01104000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020057000510030044001080070057001520040041002090080 00500250009001100255010000500266011001500271021035600286020001100642020001500653 02000090066800500160067700500130069300500150070600500150072100500180073603900050 0754013000700759#VV12.05259#VV12.05260#25000#Vi?t#T310H#378.1#^214#Tm hiu cc trng i hc qua nhng s liu tuyn sinh#Ti liu phc v k thi tuyn sinh nm 2012#Nguyn Vn Thn (ch.b.), Phm Th Yn, Thanh Tin Th...#Ti bn ln th 6 c b sung v sa cha#^aH.#^aThng k#2012#^a255tr.^b24cm#Cung cp mt cch h thng cc thng tin cn thit phc v cho k thi tuyn sinh nm 2012 cng nh cc thng tin v cc trng i hc, c bit l cc trng khu vc min Trung cng mt s li khuyn rt ra t thc tin ging dy, luyn thi trong nhiu nm th sinh v ph huynh tham kho, cn nhc la chn trng thi, khi thi, ng nh thi cho ph hp#Tuyn sinh#Trng i hc#Vit Nam#Nguyn Vn Thn#Phm Th Y n#Thanh Tin Th#Trn c Thnh#Nguyn Quang Dng#H.H#288286## 01122000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020087000510030044001380070057001820040031002390080 00500270009001100275010000500286011001500291021031200306020001100618020000900629 02000090063800500160064700500130066300500150067600500150069100500110070603900050 0717020001600722020001500738013000700753#VV12.05261#VV12.05262#25000#Vi?t#T310H #378.1#^214#Tm hiu h cao ng trong cc trng i hc v cao ng qua nhng s liu tuyn sinh#Ti liu phc v k thi tuyn sinh nm 2012#Nguyn Vn Thn ( ch.b.), Phm Th Yn, Thanh Tin Th...#Ti bn c b sung v sa cha#^aH.#^aTh ng k#2012#^a255tr.^b24cm#Cung cp mt cch h thng cc thng tin cn thit ph c v cho k thi tuyn sinh nm 2012 cng nh cc thng tin v h cao ng trong cc trng i hc, cc trng cao ng, trng cao ng ngh khu vc min Trun g, bng thng k khi thi cc ngnh, cng mt s li khuyn trong vic chn tr ng, chn ngnh hc#Tuyn sinh#Cao ng#Vit Nam#Nguyn Vn Thn#Phm Th Yn#Tha nh Tin Th#Trn c Thnh#L Th Hu#H.H#Trng cao ng#Trng i hc#288287 ## 01102000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020057000510030044001080070057001520040041002090080 00500250009001100255010000500266011001500271021035400286020001100640020001500651 02000090066600500160067500500130069100500150070400500150071900500180073403900050 0752013000700757#VV12.05263#VV12.05264#35000#Vi?t#T310H#378.1#^214#Tm hiu cc trng i hc qua nhng s liu tuyn sinh#Ti liu phc v k thi tuyn sinh nm 2012#Nguyn Vn Thn (ch.b.), Phm Th Yn, Thanh Tin Th...#Ti bn ln th 6 c b sung v sa cha#^aH.#^aThng k#2012#^a335tr.^b24cm#Cung cp mt cch h thng cc thng tin cn thit phc v cho k thi tuyn sinh nm 2012 cng nh cc thng tin v cc trng i hc, c bit l cc trng khu vc min Nam c ng mt s li khuyn rt ra t thc tin ging dy, luyn thi trong nhiu nm th sinh v ph huynh tham kho, cn nhc la chn trng thi, khi thi, ngnh thi cho ph hp#Tuyn sinh#Trng i hc#Vit Nam#Nguyn Vn Thn#Phm Th Yn #Thanh Tin Th#Trn c Thnh#Nguyn Quang Dng#H.H#288288## 00963000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050018000510020052000690070060001210080005001810090 01100186010000500197011001500202015006500217021026100282020001900543020001000562 020001100572039000500583005001800588020002000606005001600626013000700642#VV12.05 265#VV12.05266#48000#Vi?t#GI-108T#382#^214#An Th Thanh Nhn#Gio trnh qung c o v xc tin thng mi quc t#An Th Thanh Nhn ch.b., Lc Th Thu Hng, Ng uyn Vn Minh#^aH.#^aThng k#2012#^a274tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Thn g mi. B mn Logistics Kinh doanh#Trnh by mt s kin thc c bn v xc tin thng mi trong mi trng kinh doanh quc t, qu trnh qun tr, qung co, quan h cng chng, xc tin v bn hng c nhn, marketing trc tip v cc c ng c xc tin thng mi khc trong thng mi quc t#Thng mi quc t#Qung co#Gio trnh#H.H#Lc Th Thu Hng#Xc tin thng mi#Nguyn Vn Minh#28828 9## 00949000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020040000510070066000910080005001570090011001620100 00500173011001500178015003600193021027200229020001000501020000800511020001100519 03900050053001300070053500500130054200500170055500500170057200500130058900500210 0602#VV12.05267#VV12.05268#89000#Vi?t#GI-108T#332#^214#Gio trnh nhp mn ti chnh - tin t#B.s.: V Xun Dng (ch.b.), L Th Kim Nhung, Nguyn Thu Linh.. .#^aH.#^aThng k#2012#^a391tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Thng mi#Trnh by nhng vn c bn v ti chnh, tin t, ngn sch nh nc, ti chnh doa nh nghip, bo him, tn dng, cung - cu tin t v lm pht, t chc ti chnh trung gian, h thng ngn hng, th trng ti chnh, ti chnh quc t v chn h sch ti chnh quc gia#Ti chnh#Tin t#Gio trnh#H.H#288290#V Xun Dng# L Th Kim Nhung#Nguyn Thu Linh#V Xun Thu#Nguyn Th Minh Hnh## 00902000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050013000530020041000660070013001070080005001200090 01100125010000500136011001500141015003500156021036800191020001200559020000900571 020001100580039000500591013000700596020000900603#VV12.05269#VV12.05270#16000#Vi ?t#GI-108T#339.4#^214#Bi Th Bch#Gio trnh thng k mc sng h gia nh#Bi Th Bch#^aH.#^aThng k#2012#^a102tr.^b21cm#TTS ghi: Trng cao ng Thng k# Trnh by mt s khi nim c bn v mc sng dn c, v ngho i v mt s ni dung v iu tra chn mu ni chung, iu tra chn mu h gia nh ni ring, t hit k cuc iu tra, phng php chn mu trong kho st mc sng dn c v i u tra gia nh a mc tiu. Vn o lng bt bnh ng v tc ng ca cc y u t kinh t - x hi n mc sng h gia nh#H gia nh#Mc sng#Gio trnh# H.H#288291#Thng k## 00772000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050016000530020030000690070033000990080005001320090 01100137010000500148011001500153015003500168021021700203020001300420020001000433 020001100443039000500454005001600459013000700475#VV12.05271#VV12.05272#26000#Vi ?t#GI-108T#001.4#^214#Nguyn B Triu#Gio trnh nguyn l thng k#Nguyn B Tr iu, Trng ng Kha#^aH.#^aThng k#2012#^a235tr.^b21cm#TTS ghi: Trng cao ng Thng k#Gii thiu i tng ca thng k hc. Phn tch qu trnh nghin c u thng k, tng hp thng k, cc mc ca hin tng kinh t - x hi, hi q uy - tng quan, phng php thng k phi tham s v ch s thng k#Thng k h c#Nguyn l#Gio trnh#H.H#Trng ng Kha#288292## 00727000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050015000510020029000660070021000950080005001160090 01100121010000500132011001500137015003500152021014600187020000800333020001300341 020001100354039000500365020000900370020001000379020001700389013000700406#VV12.05 273#VV12.05274#36000#Vi?t#GI-108T#005#^214#Nguyn Vn Hp#Gio trnh tin hc i cng#Nguyn Vn Hp ch.b.#^aH.#^aThng k#2012#^a295tr.^b21cm#TTS ghi: Trn g cao ng Thng k#Trnh by nhng kin thc c s v tin hc v my vi tnh, c c kin thc chung v h iu hnh, h iu hnh Windows v ngn ng lp trnh P ascal#Tin hc#H iu hnh#Gio trnh#H.H#My tnh#Lp trnh#Lp trnh Pascal#2 88293## 00774000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020029000530070023000820040029001050080005001340090 01100139010000500150011001500155015003500170021023300205020001800438039000500456 005001700461020001100478013000700489#VV12.05275#VV12.05276#25000#Vi?t#GI-108T#3 38.5#^214#Gio trnh kinh t hc vi m#Phm Th Vn Anh ch.b.#Ti bn c sa ch a, b sung#^aH.#^aThng k#2012#^a152tr.^b21cm#TTS ghi: Trng cao ng Thng k #Trnh by nhng vn c bn ca hot ng kinh t v kinh t hc vi m. L t huyt cung - cu; li ch; sn xut, chi ph, li nhun; cu trc th trng; th trng lao ng, vn. Vai tr ca Chnh ph trong nn kinh t th trng#Kinh t hc vi m#H.H#Phm Th Vn Anh#Gio trnh#288294## 00733000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020029000510070017000800040029000970080005001260090 01100131010000500142011001500147015003500162021019400197020000800391039000500399 005001100404020001100415020001000426013000700436#VV12.05277#VV12.05278#25000#Vi ?t#GI-108T#657#^214#Gio trnh nguyn l k ton#Trn Chin ch.b.#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aThng k#2012#^a151tr.^b21cm#TTS ghi: Trng cao ng Th ng k#Trnh by nhng vn chung ca hoch ton k ton v cc phng php k ton nh chng t k ton, tnh gi, ti khon k ton, tng hp - cn i k to n, s k ton v cc hnh thc k ton#K ton#H.H#Trn Chin#Gio trnh#Nguy n l#288295## 01008000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020040000530070072000930080005001650090011001700100 00500181011001500186015003600201021031300237020001900550020000900569020001100578 00500180058900500170060700500180062400500120064200500160065403900050067001300070 0675#VV12.05280#VV12.05279#69000#Vi?t#GI-108T#658.8#^214#Gio trnh marketing t hng mi in t#B.s.: Nguyn Hong Vit (ch.b.), Nguyn Bch Khoa, Nguyn Hon g Long...#^aH.#^aThng k#2011#^a287tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Thng m i#Trnh by mt s kin thc c bn v marketing thng mi in t, hnh vi mua ca khch hng in t, cc ni dung v qun tr trong marketing thng mi i n t nh qun tr tri thc v thng tin, marketing chin lc v lp k hoch, s n phm cho hng, nh gi, truyn thng, phn phi, kim tra v nh gi#Thn g mi in t#Tip th#Gio trnh#Nguyn Hong Vit#Nguyn Bch Khoa#Nguyn Hon g Long# Th Bnh#Nguyn Th Uyn#H.H#288296## 00941000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020038000530070059000910080005001500090011001550100 00500166011001500171015008300186021029700269020001900566020001100585005001400596 039000500610005001600615013000700631005001300638#VV12.05281#VV12.05282#70000#Vi ?t#GI-108T#658.8#^214#Gio trnh thng mi in t cn bn#B.s.: Nguyn Vn Min h (ch.b.), Trn Hoi Nam, Ch B Quyt#^aH.#^aThng k#2011#^a287tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Thng mi. B mn Qun tr tc nghip Thng mi in t#Tr nh by mt s kin thc c bn v thng mi in t, cc ni dung v th trn g, kt cu h tng, m hnh kinh doanh, giao dch, thanh ton, vn an ton, c c kha cnh lut php, o c v x hi, d n, nhng lnh vc ng dng ca th ng mi in t v tng lai ca ngnh kinh doanh ny#Thng mi in t#Gio t rnh#Trn Hoi Nam#H.H#Nguyn Vn Minh#288297#Ch B Quyt## 00960000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050023000570020074000800030017001540070023001710080 00500194009001100199010000500210011001500215021033200230020002100562020002100583 020000900604020001700613039000500630013000700635020001600642#VV12.05283#VV12.052 84#90000#Vi?t#TH300T#332.109597#^214#Nguyn Th Phng Lin#Th trng vng v hot ng kinh doanh vng ca cc ngn hng thng mi#Sch chuyn kho#Nguyn T h Phng Lin#^aH.#^aThng k#2011#^a197tr.^b24cm#Trnh by c s l lun v th trng vng v hot ng kinh doanh vng ca cc ngn hng thng mi. Tng qu an v th trng vng Vit Nam v nhng tc ng ca n n cc ch s kinh t v m. Thc trng kinh doanh, nh hng v gii php i vi th trng vng v hot ng kinh doanh vng ca cc ngn hng thng mi nc ta#Ngn hng thng mi#Hot ng kinh doanh#Vit Nam#Sch chuyn kho#H.H#288298#Th trng vng## 01327000000000397000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820007000428080005000490020069000540030037001230290085001600070054002450080 00500299009001100304010000500315011001500320021040300335020001700738020000800755 02000070076302000050077003900050077501300070078002000090078700500150079600500160 0811005001200827005001800839015003200857005001600889020001000905020001400915#VV1 2.05285#VV12.05286#390000#Vi?t#TH300T#315.97#^214#S liu thng k v th kinh t - x hi 63 tnh, thnh ph Vit Nam#Ranks of socio - economic indicators#Sta tistical data on socio - economic positions of 63 provinces and cities in Vietna m#B.s.: Tng Vn Khin, Nguyn Th Lin, V Vn Tun...#^aH.#^aThng k#2011#^a7 57tr.^b25cm#Trnh by cc ch tiu kinh t x hi ch yu ca Vit Nam trong 10 nm u th k 21. Xp hng mt s ch tiu kinh t x hi tng hp ca nc ta trong khu vc ng Nam . Xp hng cc ch tiu kinh t x hi ca 63 tnh, thn h ph v gii thiu tng quan v tnh hnh kinh t - x hi giai on 2001- 2010 ca mt s tnh nh Tin Giang, Bnh Dng, ng Nai, Bnh nh, Thanh Ho, Bc Ninh, Ph Th#S liu thng k#Kinh t#X hi#Tnh#H.H#288299#Vit Nam#Tng V n Khin#Nguyn Th Lin#V Vn Tun#Phm Th Hng Vn#TTS ghi: Hi Thng k Vi t Nam#Nguyn Sinh Cc#Thnh ph#Sch song ng## 00967000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020039000450070057000840040013001410080005001540090011001590100 00500170011001500175015002900190021027900219020001000498005001200508005001100520 00500150053100500150054600500170056103900050057802000180058302000110060102000100 0612013000700622#VV12.05290#VV12.05291#Vi?t#T550#332.03#^214#T in thut ng ti chnh Vit - Lo#B.s.: Ng Th Chi, Nguyn Sm (ch.b.), Hong Trn Hu...#In ln th 2#^aH.#^aThng k#2011#^a850tr.^b25cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Gii thiu 4102 thut ng Vit - Lo chuyn ngnh ti chnh c m t bng cc kh i nim, nh ngha, gii thch c ng, sc tch v sp xp theo trt t bng ch ci ting Vit cng bng tra mt s thut ng quan trng bng ting Lo c s p xp theo bng ch ci ting Lo#Ti chnh#Ng Th Chi#Nguyn Sm#Hong Trn H u#Nguyn Vn Dn#inh Trng Thnh#H.H#T in thut ng#Ting Vit#Ting Lo#2 88300## 00805000000000253000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820012000448080005000560020059000610080005001200090021001250100005001460110 01500151021029700166020001300463020000900476039000500485012003100490020002300521 013000700544#VV12.05287#VV12.05289#VV12.05288#Vi?t#309L#324.2597071#^214#iu l ng kho XI v mt s quy nh hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 011#^a228tr.^b21cm#Gii thiu iu l ng i hi XI. Nhng quy nh thi hnh iu l ng. Quyt nh ban hnh hng dn thc hin cc quy nh v cng tc k im tra, gim st v k lut ca ng. Hng dn thc hin cc quy nh v cng tc kim tra, gim st, k lut ng v nhng iu ng vin khng c lm#iu l ng#Vit Nam#H.H#T sch X - Phng - Th trn#ng Cng sn Vit Nam#288 301## 01038000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020086000570070053001430080005001960090021002010100 00500222011001500227020001200242005001400254005001300268039000400281005001600285 020001100301020001100312020002200323013000700345021038400352#VV12.05292#VV12.052 93#37000#Vi?t#452M#338.1095976#^214#i mi phng thc chuyn giao cng ngh pht trin nng, lm nghip vng Ty Nguyn#Phm c Nghim (ch.b.), Quch Ngc n, V Ngc Hiu#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a211tr.^b21cm#Nng nghip#Quch Ngc n#V Ngc Hiu#TH#Phm c Nghim#Lm nghip#Ty Nguyn#Chuyn giao cng ngh#288302#Gm nhng nh gi kt qu t c ca cng tc ng dng chuyn gi ao cng ngh trong sn xut nng, lm nghip vng Ty Nguyn. Nhng thun li, k h khn v nhng gii php pht trin cng tc ng dng chuyn giao cng ngh v o sn xut nng cao nng sut, cht lng nng, lm sn hng ho, p ng nhu c u tiu dng trong nc v xut khu, gip cho Ty Nguyn pht trin bn vng## 00919000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540020080000590080005001390090021001440100005001650110 01500170020002100185020001300206039000400219020001600223020000900239012002900248 013000700277021034800284020000900632#VV12.05294#VV12.05296#VV12.05295#Vi?t#H428 #327.09597#^214#Hi - p v tnh hnh th gii v chnh sch i ngoi ca ng v nh nc ta#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a303tr.^b21cm#Chnh sch i ngo i#Sch hi p#TH#Quan h quc t#Vit Nam#T sch X, phng, th trn#288303 #Gm nhng cu hi - p v tnh hnh th gii hin nay nh: vn ni cm v c hnh tr, kinh t, x hi v chnh sch i ngoi. Trnh by s i mi ca ng , Nh nc ta trn lnh vc i ngoi cng nh quan h ca Nh nc ta vi cc n c v t chc quc t nhm gi vng mi trng ho bnh, to iu kin pht tri n kinh t - x hi t nc#Th gii## 01188000000000385000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620020083000670030015001500070061001650080 00500226009002100231010000500252011001500257015003000272020001800302005002200320 00500120034200500140035400500170036800500150038503900040040002000190040402000100 0423020000300433020001100436013000700447021033300454020001500787#VV12.05297#VV12 .05299#VV12.05298#51000#Vi?t#QU105H#327.73051#^214#Quan h Trung - M: Hp tc v cnh tranh lun gii di gc cn bng quyn lc#Sch tham kho#Nguyn Th i Yn Hng (ch.b.), L Hi Bnh, Li Thi Bnh...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#201 1#^a303tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ngoi giao#Chnh tr quc t#Nguyn Thi Yn Hng#L Hi Bnh#Li Thi Bnh#Nguyn Thanh Hi#on Khc Vit#TH#Quan h ngo i giao#Quyn lc#M#Trung Quc#288304#Trnh by c s l lun v thc tin ca quan h M - Trung di gc cn bng quyn lc. Quan h M - Trung trong 30 n m (1979 - 2012) v bn cht ca mi quan h ny. Cc nhn t tc ng v trin vng ca mi quan h M - Trung n nm 2020. Tc ng ca quan h M - Trung i vi khu vc chu - Thi Bnh Dng ti nm 2020#Sch tham kho## 00875000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020043000510070043000940080005001370090021001420100 00500163011001500168015003800183020001900221039000400240005003800244013000700282 021028100289020001800570020000900588#VV12.05300#VV12.05301#50000#Vi?t#C120N#305 .9#^214#Cm nang cng tc hi cu chin binh c s#C quan Trung ng Hi Cu ch in binh b.s.#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a299tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Cu ch in binh Vit Nam#Hi Cu chin binh#TH#C quan Trung ng Hi Cu chin binh#2 88305#Trnh by v nghip v cng tc tuyn gio, cng tc t chc - chnh sch, cng tc kinh t - i sng, cng tc ti chnh, cng tc tr gip php l, cn g tc kim tra gim st v k lut ca hi cu chin binh c s. Gii thiu c c vn bn ca ng, nh nc v cu chin binh#T chc chnh tr#Vit Nam## 00831000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020024000440070052000680080005001200090021001250100005001460110 01500151012002900166020001100195005001200206005001800218005001100236005001200247 005001300259039000400272013000700276021015100283020001300434015007000447#VV12.05 302#VV12.05303#Vi?t#H428#613.2#^214#Hi - p v dinh dng#B.s.: H Huy Khi, o Th Ngc Din, L Th Hp...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a202tr.^b21cm#T sch X, phng, th trn#Dinh dng#H Huy Khi#o Th Ngc Din#L Th Hp# Cao Th Hu#Bi Minh c#TH#288306#Gm 150 cu hi - p v cc vn dinh d ng cho b m v tr em. Cch phng chng cc bnh c lin quan n dinh dng v v sinh an ton thc phm#Sch hi p#u ba sch ghi: Hi ng ch o Xut bn Sch x, phng, th trn## 00764000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020056000540070015001100040018001250080005001430090 02100148010000500169011001500174020002100189039000400210005001500214013000700229 021024200236020002000478#VV12.05304#VV12.05305#24000#Vi?t#M458S#335.4346#^214#M t s cm nhn v t tng - hnh ng ca H Ch Minh#on Duy Thnh#Ti bn l n th 1#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a153tr.^b21cm#T tng H Ch Minh#TH# on Duy Thnh#288307#Trnh by v cuc i, t tng v hnh ng ca H Ch Min h t thu u th, khi ra i tm ng cu nc n qu trnh lnh o cch mng ginh c lp cho dn tc& v phm cht o c, tr tu, ti nng xut chng c a Ch tch H Ch Minh#Hot ng cch mng## 00574000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020029000540030022000830070029001050080005001340090 01100139010000500150011001500155020001700170020000900187020001200196005000500208 005001400213005000500227005000800232005000900240039000400249013000700253#VV12.05 306#VV12.05307#62000#Vi?t#H454A#895.9223#^214#Hn anh thm mt ln na nh#Tuy n tp truyn ngn#Nng, o Thu Trang, Nhm...#^aH.#^aHng c#2012#^a295tr.^b21 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Nng#o Thu Trang#Nhm#Ct Ct#Mai Lin h#TH#288308## 01132000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020060000540030095001140070073002090040029002820080 00500311009002100316010000500337011001500342015003300357020002000390020001100410 00500180042103900040043901300070044302102700045002000100072000500140073000500160 0744005000800760005001400768#VV12.05311#VV12.05310#36000#Vi?t#GI-108T#335.43#^2 14#Gio trnh nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin#Dnh cho sinh vi n i hc, cao ng khi khng chuyn ngnh Mc - Lnin, t tng H Ch Minh#Ch .b.: Nguyn Vit Thng (tng ch.b.), Phm Vn Sinh, Phm Quang Phan...#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a491tr.^b21cm#TTS ghi: B G io dc v o to#Ch ngha Mc-Lnin#Gio trnh#Nguyn Vit Thng#TH#288309#T rnh by nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin. Th gii quan, phng php lun trit hc ca ch ngha Mc - Lnin. Hc thuyt kinh t ca ch ngha Mc - Lnin v phng thc sn xut t bn ch ngha. L lun ca ch ngha Mc - Lnin v ch ngha x hi#Nguyn l#Phm Vn Sinh#Phm Quang Phan#V Tnh#o n c Hiu## 01116000000000313000450004100050000018100060000508200060001180800050001700200650 00220030050000870290024001370070057001610080005002180090011002230100005002340110 01500239015007000254020000500324039000400329020000900333013000700342021035400349 020001900703005001300722005001600735005001700751005001800768005001600786#Vi?t#T1 03K#362.1#^214#Ti khon y t quc gia thc hin Vit Nam thi k 1998 - 2010# Implementation in Vietnam period from 1998 - 2010#National health account#B.s.: Phm L Tun, Nguyn Quang n, Nguyn Vn Chnh...#^aH.#^aThng k#2011#^a361tr. ^b27cm#TTS ghi: B Y t. V K hoch Ti chnh; T chc Y t Th gii (WHO)#Y t #TH#Vit Nam#288310#Gii thiu v ti khon y t quc gia thc hin Vit Nam . Mt s phn tch v tnh hnh ti chnh y t Vit Nam. H thng ch tiu tng hp phn nh ngun v s dng ngun ti chnh y t Vit Nam thi k 1998 - 2010. Mt s vn bn nh nc v nh hng thc hin th ch ho v nng cao cht l ng v tin cy thng tin lp ti khon y t quc gia#Ti khon quc gia#Phm L Tun#Nguyn Quang n#Nguyn Vn Chnh#Nguyn Kim Phng#ng Phng Nga## 00793000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020030000470030096000770080005001730090011001780100005001890110 01500194015005100209039000400260020002200264013000700286021015200293020000900445 020001500454020001300469020000600482020001500488#VL12.00632#VL12.00633#Vi?t#CH25 0#338.702#^214#Ch bo co thng k c s#p dng i vi doanh nghip nh n c, doanh nghip v d n c vn u t trc tip nc ngoi#^aH.#^aThng k#20 12#^a160tr.^b27cm#TTS ghi: B K hoch v u t. Tng cc Thng k#TH#Doanh n ghip nh nc#288311#Gii thiu ni dung ch bo co thng k c s, h thn g biu mu p dng i vi doanh nghip, nh nc v d n c vn u t trc ti p nc ngoi#Thng k#Ch bo co#Doanh nghip#D n#Vn nc ngoi## 00941000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020080000420080005001220090011001270100005001380110015001430150 08200158020000900240020000800249039000400257013000700261021037600268020001200644 020001000656020000900666#VL12.00634#VL12.00635#Vi?t#B108C#338#^214#Bo co s b kt qu tng iu tra nng thn, nng nghip v thu sn nm 2011#^aH.#^aThng k#2011#^a106tr.^b27cm#TTS ghi: Ban Ch o Tng iu tra nng thn, nng nghi p v thu sn Trung ng#iu tra#Bo co#TH#288312#Nhng nhn xt s b v nn g thn, nng nghip v thu sn t s liu tng hp nm 2011. S liu s b mt s ch tiu ch yu v nng thn, nng nghip v thu sn nh kt cu h tng n ng thn, s lng, c cu h nng thn, tch lu, vay vn ca h nng thn; s l ng h nng lm nghip v thu sn, lnh vc sn xut, lao ng, t ai v kt qu sn xut ca trang tri#Nng nghip#Nng thn#Thu sn## 01190000000000397000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510030036000740070063001100220004001732210 02800177008000500205009002200210010000500232011001500237020002300252020001100275 00500140028600500130030000500170031300500210033000500160035103900040036701300070 0371021032400378020000500702020000800707020000400715020000500719015006800724#VL1 2.00636#VL12.00637#79000#Vi?t#T103N#333.7#^214#Ti nguyn thin nhin#Gio trn h i hc ngnh mi trng#on Vn im (ch.b., h..), Ng Th Dung, Nguyn Tha nh Lm...#Q.1#Kh hu - t - nc - rng#^aH.#^ai hc Nng nghip#2012#^a429t r.^b27cm#Ti nguyn thin nhin#Gio trnh#on Vn im#Ng Th Dung#Nguyn Tha nh Lm#Nguyn Th Hng Ngc#Nguyn Thu Thu#TH#288313#Nhng vn c bn v t i nguyn mi trng, ti nguyn kh hu, ti nguyn t, ti nguyn nc, ti ng uyn rng. Mi trng v nhim mi trng. S dng bn vng ti nguyn thin n hin. Mi trng khng kh v bin i kh hu. H qu bin i kh hu. Bo v v s dng hp l ti nguyn t pht trin bn vng...#Rng#Kh hu#t#Nc #TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni## 00907000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050012000510020034000630070051000970080005001480090 02200153010000500175011001500180015006800195020000900263020001100272039000400283 020001400287005001400301005001500315013000700330021026800337#VL12.00638#VL12.006 39#45000#Vi?t#GI-108T#580#^214# Tn Dng#Gio trnh min dch hc thc vt# Tn Dng (ch.b.), H Vit Cng, Trn Nguyn H#^aH.#^ai hc Nng nghip#2011 #^a129tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Thc vt#Gio trnh#TH#Min dch hc#H Vit Cng#Trn Nguyn H#288314#Gi i thiu chung v min dch hc thc vt. Cung cp nhng kin thc c bn v mi tng tc ca tc nhn gy bnh v cy trng. Cc biu hin ca tnh khng. Thu yt gen i gen. Min dch bm sinh. Min dch thc vt i vi mt s bnh. Ch n to ging khng bnh...## 00786000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020044000680070017001120080005001290090 02200134010000500156011001500161015006800176020001100244020001000255039000400265 013000700269021020900276020002300485#VL12.00640#VL12.00641#55000#Vi?t#B103G#333 .7#^214#Nguyn Thanh Lm#Bi ging phng php nghin cu mi trng#Nguyn Than h Lm#^aH.#^ai hc Nng nghip#2012#^a144tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Mi trng#Bi ging#TH#288315#Gii th iu khi nim chung v mi trng. Cc phng php thu thp d liu trong nghin cu mi trng; phng php x l d liu trong nghin cu mi trng. Thit k cng, d n nghin cu mi trng...#Phng php nghin cu## 00615000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410020012000460030025000580290020000830070015001030080006001180090 00800124010000500132011001400137020001000151020000900161039000400170005001500174 013000700189021011100196020000400307020001400311#VL12.00642#VL12.00643#Vi?t#NH10 0M#770.92#^214#Nh mt ph#Houses facing the street#Huse an der strae#Nguyn T h Sn#^aK.#^aKnxb.#2012#^a71tr.^b32cm#Trin lm#Vit Nam#TH#Nguyn Th Sn#28 8316#Gii thiu tiu s v s nghip ca tc gi Nguyn Th Sn cng vi nhng t c phm trin lm nh "Nh mt ph"#nh#Sch song ng## 00708000000000229000450002600110000004100050001118100070001608200110002380800050 00340020075000390080005001140090019001190100005001380110014001430150060001570200 00800217020000900225039000400234013000700238021021100245020002200456#VL12.00644# Vi?t#CH305L#338.409597#^214#Chin lc pht trin du lch Vit Nam n nm 2020, tm nhn n nm 2030#^aH.#^aTng cc Du lch#2012#^a71tr.^b30cm#TTS ghi: B V n ho, Th thao v Du lch. Tng cc Du lch#Du lch#Vit Nam#TH#288317#Trnh by bi cnh, quan im pht trin, mc tiu chin lc, gii php, chng trnh hnh ng ca trong bo co tm tt, bo co tng hp v chin lc pht trin du lch Vit Nam n nm 2020, tm nhn 2030#Chin lc pht trin## 00603000000000229000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300020044000350080005000790090021000840100005001050110015001100150070001250200 00800195039000400203013000700207021012100214020002800335020001000363#VL12.00645# Vi?t#N114M#338.406#^214#55 nm xy dng v pht trin (1957 - 2012)#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a101tr.^b27cm#TTS ghi: Tng cng ty Thuc l Vit Nam. Cng ty Thuc l Thng Long#Lch s#TH#288318#Trnh by lch s hnh thnh, nhng h ot ng v thnh tu 55 nm xy dng v pht trin ca cng ty thuc l Thng L ong#Cng ty Thuc l Thng Long#Thnh tu## 00828000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580020053000630030116001160080005002320090 01100237010000500248011001500253015004300268020000900311020000900320039000400329 013000700333021017900340020000800519020001100527#VL12.00646#VL12.00647#VL12.0064 8#398000#Vi?t#B450#338.4#^214#B n gi xy dng cng trnh thnh ph H Ni 2012#Phn xy dng. Phn kho st. Phn lp t. Phn sa cha. Bng gi ca my v thit b thi cng xy dng cng trnh#^aH.#^aHng c#2012#^a688tr.^b30cm#TT S ghi: U ban nhn dn thnh ph H Ni#Xy dng#Vit Nam#TH#288319#Gii thiu b n gi xy dng cng trnh thnh ph H Ni nm 2012 v xy dng, kho st x y dng, lp t, sa cha, bng gi ca my v thit b thi cng xy dng cng t rnh...#n gi#Cng trnh## 00738000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510290005000790070055000840080005001390090 01100144010000500155011001700160039000400177019001600181006001200197005001600209 020000900225005000800234013000700242021017800249020000900427#VV12.05315#VV12.053 14#19000#Vi?t#B309#294.3#^214#Biu gii thch Pht hc#[fh#Thch Tng Vn b.s. ; Thng Thin dch ; Hn Mn h..#^aH.#^aTn gio#2011#^a62tr.^b20x27cm#TH #Dch Trung Quc#Thng Thin#Thch Tng Vn#o Pht#Hn Mn#288320#Gii thch Pht hc qua biu v tam nghip, thp nghip d lc o, t chu nhn o, t hin o, nh thp ng hu, tam gii, lc o, nh kh, tam kh, bt kh, tam ch ng...#Pht hc## 00840000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020017000510030010000680070068000780080005001460090 01100151010000500162011001500167021011800182020001500300020001900315020001000334 02000100034402000110035403900040036501300070036901900160037600500200039200500090 0412005000900421005000700430005001700437006001200454#VV12.05316#VV12.05317#90000 #Vi?t#C428T#895.1#^214#Ci thin v th#i ng#Bch Trng Ho Hi, Bng Un , Bi ch... ; Thng Thin tuyn dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a373tr.^b20cm#Phn tch c trng ngh thut ca th thin, gii thiu tc gi v tc phm th ca cc nh th Trung Quc i ng#Vn hc c i#Nghin cu vn hc#Th thin#Nh ng#Trung Quc#TH#288321#Dch Trung Quc#Bch Trng Ho Hi#Bng Un#Bi ch#Bi #C Linh Thn Tn#Thng Thin## 00824000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020038000680070066001060080005001720090 01100177010000500188011001500193020000900208039000400217019000500221021017600226 00500180040202000100042000600110043000600120044101300070045302000080046002000080 0468020001000476#VV12.05318#VV12.05319#45000#Vi?t#B103G#294.3#^214#Rinpoche, So nanm#Bi ging ca thy - Tm yu ng tu#Sonanm Rinpoche, Garchen Rinpoche ; D ch: Hiu Thin, Tm Bo n#^aH.#^aTn gio#2012#^a222tr.^b21cm#o Pht#TH#D ch#Gm cc bi ging Pht php v o, v i, quy y, l ly, th cng, ng tu , nhn qu, sm hi, gip cho Pht t hiu r thm v Pht gio, gio ngha thm su ca Pht php#Rinpoche, Garchen#Bi ging#Hiu Thin#Tm Bo n#288322#Gi o l#Tu hnh#Pht php## 00392000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050007000450020014000520070007000660080005000730090011000780100 00500089011001400094020000900108039000400117004001800121020000400139013000700143 #VV12.05324#VV12.05325#Vi?t#TH460N#294.3#^214#Tr V#Th nim Pht#Tr V#^aH.#^ aTn gio#2011#^a87tr.^b21cm#o Pht#TH#Ti bn ln th 1#Th#288323## 00753000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020026000520030062000780070040001400080005001800090 01100185010000500196011001500201020000900216039000400225021018100229006001100410 013000700421020000800428020001000436005001700446#VV12.05320#VV12.05321#50000#Vi ?t#NH556T#294.3#^214#Nhng thc hnh trng yu#Tuyn tp bi ging v thc hnh ca cc vi Lt - ma Ty Tng#Thanh Lin dch ; Nguyn Minh Tin h..#^aH.#^aTn gio#2012#^a255tr.^b21cm#o Pht#TH#Tuyn tp li dy ca cc v o s Ty T ng ng thi, c ban ra nhm hng dn mt i sng tu tp chn chnh mang l i li lc cho chnh bn thn mnh v mi ngi chung quanh#Thanh Lin#288324#Gi o l#Bi ging#Nguyn Minh Tin## 00595000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020019000510070034000700080005001040090011001090100 00500120011001500125020000900140039000400149021014900153006002400302013000700326 020000800333#VV12.05322#VV12.05323#60000#Vi?t#T527T#294.3#^214#Tuyn tp php n g#Thch t Ma Thun Hng son dch#^aH.#^aTn gio#2012#^a231tr.^b24cm#o Ph t#TH#Gm nhng cu hi p v gio l o Pht, php mn tu hnh, tnh php ng, nim pht trc ch, ph vng nim pht, nhn qu bo ng, thin c...#Thch t Ma Thun Hng#288325#Gio l## 00701000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050017000440020015000610070039000760080005001150090011001200100 00500131011001500136015003800151020000900189020001500198039000400213005001500217 013000700232015019600239#VV12.05326#VV12.05327#Vi?t#K312N#294.3#^214#Thch ng Quang#Kinh Nht tng#Thch ng Quang ; Thch Tr Tnh h..#^aH.#^aTn gio#2011 #^a131tr.^b24cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#o Pht#Kinh Nht tng#TH #Thch Tr Tnh#288326#Gii thiu nghi thc v ni dung tng nim kinh Nht tn g gm: ch i bi, nghi thc tnh cu siu, Bt Nh tm kinh, cu an, Qun Th m B Tt ph mn, l an v Pht, nghi thc phng sinh...## 00743000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050018000510020019000690070065000880080005001530090 01100158010000500169011001500174020000900189020000600198039000400204019000800208 021019800216006001500414013000700429005001700436#VV12.05328#VV12.05329#48000#Vi ?t#B100M#294.3#^214#Goldstein, Joseph#30 ngy thin qun#Joseph Goldstein ; Nguy n Duy Nhin dch ; Nguyn Minh Tin h..#^aH.#^aTn gio#2012#^a319tr.^b21cm# o Pht#Thin#TH#Dch M#Gm nhng bi ging, li ch dn ca tc gi dnh cho m t kho tu thin 30 ngy. Nhng bi ging vi nhng phng thc thc hnh thc t in dy cho ta cch sng khng dnh mc, vi mt tm t bao la#Thch Tr Tnh#28 8327#Nguyn Minh Tin## 00678000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020020000600070016000800080005000960090011001010100 00500112011001500117020000900132020000800141039000400149021022900153020000800382 006001500390013000700405#VV12.05330#VV12.05331#Vi?t#S455M#294.3#^214#Thch Thng Lc#Sng mi iu lnh#Thch Thng Lc#^aH.#^aTn gio#2011#^a138tr.^b21cm#o Pht#Gio l#TH#Gii thiu v tri kin gii thot trong c mi iu khuyn khng nn lm: git hi chng sinh, trm cp, t dm, ni di, ni li thu dt , ni lt lng, ni li hung c... nn sng mui iu lnh, ho mnh trong thi n php#o c#Thch Tr Tnh#288328## 00706000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020032000440030008000760070049000840080005001330090011001380100 00500149011001500154015003800169020000900207039000400216020001400220006002700234 013000700261021014500268006001500413#VV12.05332#VV12.05333#Vi?t#K312#294.3#^214 #Kinh a Tng b tt bn nguyn#Trn b#Dch: Tam Tng Php S Php ng, Thch Tr Tnh#^aH.#^aTn gio#2011#^a242tr.^b21cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#o Pht#TH#Kinh a tng#Tam Tng Php S Php ng#288329#Gm 13 phm kin h v s hin din ca c Thch Ca Mu Ni, s ho thn pht nguyn ca c Pht a Tng cu gip mi chng sinh b nghip bo...#Thch Tr Tnh## 00848000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020024000680030025000920070017001170080 00500134009001100139010000500150011001500155020000900170020000900179039000400188 021036500192020000600557013000700563#VV12.05334#VV12.05335#21000#Vi?t#C120N#294 .3#^214#Thch Gic Nhim#Cm nang thin yn lng#Con ng tr v t tnh#Thch Gic Nhim#^aH.#^aTn gio#2012#^a103tr.^b21cm#o Pht#Tnh tm#TH#Trnh by v php thin yn lng c sng to t nhng nguyn tc chung nht trong thin h c, gip ngi tu hnh cng nh ngi khng tu hnh luyn tp hng n s ho n thin bn thn, c s chuyn ho v mt tm linh, gii quyt tn gc s au k h cho bn thn, gii thot nhng nghip thc cn u m, a con ngi tr v vi trng thi t nhin, nguyn thy#Thin#288330## 00457000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020019000590070015000780080005000930090011000980100 00500109011001500114015002500129020000900154020001600163039000400179013000700183 020001300190#VV12.05336#VV12.05337#Vi?t#B552T#294.3#^214#Thch ng Vn#Bc tran h nhn qu#Thch ng Vn#^aH.#^aTn gio#2011#^a157tr.^b24cm#TTS ghi: Cha Vi n Gic#o Pht#Thuyt nhn qu#TH#288331#Truyn tranh## 00882000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050017000450020026000620070081000880080005001690090011001740100 00500185011003000190020000900220039000400229021031600233005001700549006001500566 013000700581020000800588020000800596#VV12.05338#VV12.05339#Vi?t#KH527P#294.3#^21 4#Tht Hin i S#Khuyn pht b tm vn#Nguyn tc: Tht Hin i S ; Thc h Din Bi thuyt ging ; Thch Tr Minh dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a299tr., 18t r. nh mu^b24cm#o Pht#TH#Gii thiu ni dung cc bi ging tm B - tc l thc, s gic ng v trnh gic ng ca ngi xut gia tu hnh cn phi trau luyn sm hi li lm, cu mong nghip chng tiu tr, tm o c tha nh tnh, cho ni thng kh ca chng sinh... c qu A La Hn v vng sinh v min Ty Phng Cc Lc#Tht Hin i S#Thch Tr Minh#288332#Gio l#Tu hnh ## 00886000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050010000440020038000540030011000920070061001030080005001640090 01100169010000500180011003000185015003800215020000900253020001000262039000400272 006002700276006001500303013000700318020001400325021024500339#VV12.05340#VV12.053 41#Vi?t#K312#294.3#^214#Thanh Lam#Kinh a Tng Vng B Tt bn nguyn#Din ng ha#Thanh Lam ; Dch: Tam Tng Php S Php ng, Thch Tr Tnh#^aH.#^aTn gio #2011#^a299tr., 14tr. nh mu^b24cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#o Ph t#Kinh Pht#TH#Tam Tng Php S Php ng#Thch Tr Tnh#288333#Kinh a tng# Gm 18 phm trong 3 quyn h - trung - thng, gii thiu nhng iu c Pht Th ch Ca Mu Ni tuyn thuyt v oai thn lc ca a Tng Vng B Tt cu chn g sinh, ch hng linh thot khi chn m , vng sinh v min Cc Lc ca ci Pht## 00616000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050015000450020019000600070020000790080005000990090011001040100 00500115011001500120015003800135020000900173020001000182039000400192013000700196 021013200203020001500335#VV12.05342#VV12.05343#Vi?t#CH550K#294.3#^214#Thch Hnh Ph#Ch kinh Nht tng#Thch Hnh Ph b.s.#^aH.#^aTn gio#2011#^a542tr.^b23cm# TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#o Pht#Kinh Pht#TH#288334#Gii thiu n i dung kinh Nht tng cng nhng nghi thc tng nim cc kho l kinh Ph Mn, Dc s, Vu Lan bo hiu, Sm nguyn...#Kinh Nht tng## 00993000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200180002200500160 00400020026000560070059000820080006001410090017001470100005001640110029001690150 04200198021036800240020000800608039000400616020000700620005001500627020000800642 005001200650013000700662020000300669020000900672020001000681#VV12.05344#Vi?t#L30 2S#324.2597070959747#Nguyn Ch Kim#Lch s ng b x Hi An#B.s.: Nguyn Ch Kim (ch.b.), Hong Vn Hin, Ng c Lp#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a196tr., 8tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Hi An#Gii thiu v v tr a l, dn c v truyn thng cch mng x Hi An, huyn Hi Lng, tnh Qung Tr. Qu trnh ng b x lnh o nhn dn u tranh trong hai cuc khng chi n chng Php, khng chin chng M; thi k khc phc nhng kh khn sau chin t ranh, khi phc nn kinh t; thc hin cng cuc i mi v s nghip cng nghi p ho, hin i ho t nc#Lch s#TH#Hi An#Hong Vn Hin#ng b#Ng c L p#288335#X#Hi Lng#Qung Tr## 00801000000000337000450002600110000001400080001104100050001918100070002408200080 00318080005000390020042000440070042000860220004001280080006001320090017001380100 00500155011001600160021014000176020000900316020000800325020000900333039000400342 02000400034602000040038600500110039000500120040100500140041300500130042700500160 0440013000700456#VV12.05345#170000#Vi?t#TR561N#373.597#^214#Trng Nguyn Hong - chn dung & k nim#Hong ng, L Vn Qut, Tm Thin Nh...#T.9#^aHu#^aNxb . Thun Ho#2012#^a1038tr.^b21cm#Ghi li nhng k nim p ca cc thy c gio, cc cu hc sinh, nhng k c v bn b v v ngi trng thn yu Nguyn Hong - Qung Tr#Gio dc#K nim#Bi vit#Th#Trng ph thng trung hc Nguyn Ho ng#Th#Hong ng#L Vn Qut#Tm Thin Nh#Cao Xun Yn#Nguyn Vn Long#288336# # 00493000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050013000550020019000680030004000870070013000910080 00600104009001700110010000500127011001500132015002700147020001700174039000400191 020000900195020000400204013000700208#VV12.05346#VV12.05347#49000#Vi?t#KH110N#89 5.9221#^214#Trng Thng#Kht nng ma ng#Th#Trng Thng#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a127tr.^b20cm#Bt danh tc gi: Mc Minh#Vn hc hin i#TH#Vit Nam #Th#288337## 00758000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020038000560070027000940080006001210090017001270100 00500144011001500149021020300164020000800367039000400375020000900379020001000388 005001000398013000700408020001200415020000900427020002000436#VV12.05348#VV12.053 49#35000#Vi?t#B101H#959.704092#^214#Bc H 120 cu chuyn vui v cm ng#Hoi Quc s.t., tuyn chn#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a187tr.^b21cm#Nhng cu chuy n v cuc i v qu trnh hot ng cch mng ca Ch tch H Ch Minh t khi l thy gio Nguyn Tt Thnh ra i tm ng cu nc v tr thnh v lnh t k nh yu ca dn tc Vit Nam#Lch s#TH#Vit Nam#Truyn k#Hoi Quc#288338#H C h Minh#Cuc i#Hot ng cch mng## 00626000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400050009000450020034000540070014000880080010001020090015001120100 00500127011001500132021014500147020000900292039000400301020000900305020000800314 013000700322020000900329020001000338#VV12.05350#35000#Vi?t#NH556B#390.09597#^21 4#Tn Linh#Nhng bi cng hay v cch sm l#Tn Linh b.s.#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a107tr.^b24cm#Gii thiu cc bi vn khn theo cc l tit trong nm, l dng sao gii hn, vn khn ti cha, nh, n, miu, ph... v cch chun b l vt#Vn khn#TH#Vit Nam#Nghi l#288339#Th cng#Phong tc## 00815000000000253000450002600110000004100050001118100070001608200120002380800050 00350050014000400020037000540070014000910080010001050090015001150100005001300110 01500135021035000150020001600500039000400516020001400520013000700534020001000541 020001000551#VV12.05351#Vi?t#PH105B#959.7031092#^214#Chu Vn Thng#Phan Bi Chu Nht Bn 1905 - 1909#Chu Vn Thng#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a603tr.^b25 cm#Gii thiu tiu s Phan Bi Chu, hon cnh t nc v nhng pht hin ra v n minh Nht Bn l iu kin Phan Bi Chu i tm con ng cu nc ti Nht B n. Nhng hot ng ngoi giao, t chc v lnh o phong tro du hc ca thanh n in, gp g, tip xc nhng nh hot ng Nht Bn v cc nh hot ng cc nc chu Nht ca Phan Bi Chu#Lch s cn i#TH#Phan Bi Chu#288340#Hot ng#Chnh tr## 00865000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330050007000380020017000450030007000620070007000690080010000760090015000860100 00500101011002900106021033600135020001700471039000400488020000900492020000700501 013000700508015008400515#VV12.05352#Vi?t#M458#895.922803#^214#Vn #Mt i n ngha#Hi k#Vn #^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a107tr., 2tr. nh mu^b21cm# Gii thiu tiu s tm tt ca tc gi - Ph B th Thnh u Vinh (Ngh An) H V n Ti, cuc i hot ng cch mng v cng tc x hi cng nhng phm cht tt p theo ng i vo c nhng cng vic sau khi v ngh hu. Mt s bi bo ng trn cc bo ca Ngh An vit v tinh thn trch nhim, o c lm vic ca ng H Vn Ti#Vn hc hin i#TH#Vit Nam#Hi k#288341#Bt danh tc gi ngo i ba ghi: Vn - Hng Quang. - Tn tht tc gi: H Vn Ti## 00595000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390050014000440020021000580030004000790070090000830080010001730090 01500183010000500198011001500203020001700218039000400235020000900239020000400248 013000700252005001100259005001600270005001900286#VV12.05353#35000#Vi?t#QU250H#8 95.9221#^214#Hong Vn Th#Qu hng ngha nng#Th#Hong Vn Th ; Tuyn chn, b.s.: V Vn Cn (ch.b.), Hong Vn Thin, Hong Th Kim Thoa#^aNgh An#^aNxb. N gh An#2012#^a106tr.^b21cm#Vn hc hin i#TH#Vit Nam#Th#288342#V Vn Cn#H ong Vn Thin#Hong Th Kim Thoa## 00976000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200120002280800050 00340050015000390020111000540070021001650080010001860090015001960100005002110110 01500216015007900231021034200310020000800652020000900660020002200669039000400691 013000700695020000800702#VV12.05354#Vi?t#T304N#338.0959742#^214#u Quang Vinh#T im nng, li th v xc nh c cu sn phm chin lc ca Ngh An giai on 2 011 - 2015 (c tnh n 2020)#u Quang Vinh ch.b.#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011 #^a117tr.^b21cm#TTS ghi: S Khoa hc Cng ngh Ngh An. Trung tm Khoa hc X h i v Nhn vn#Tng quan mt s vn l lun lin quan n nghin cu v tim nng, li th trong pht trin sn phm chin lc. Xy dng b tiu ch xc n h cc sn phm chin lc; thc trng pht trin v c cu sn phm ch yu; n h hng v cc gii php thc y pht trin sn phm chin lc ca Ngh An gia i on 2011 - 2015, c tnh n 2020#Kinh t#Sn phm#Chin lc pht trin#TH# 288343#Ngh An## 00467000000000265000450002600110000001200180001101400070002904100050003618100070 00410820009000488080005000570020018000620030013000800070011000930080005001040090 01100109010000500120011001400125020001300139005001100152039000400163020001800167 020000900185013000700194#VV12.05355#K chuyn b nghe#19500#Vi?t#CH500M#895.922 3#^214#Ch mo nh rng#Truyn tranh#Minh Trung#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b2 4cm#Truyn tranh#Minh Trung#Th#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#288344## 00465000000000265000450002600110000001200180001101400070002904100050003618100060 00410820009000478080005000560020017000610030013000780070011000910080005001020090 01100107010000500118011001400123020001300137005001100150039000400161020001800165 020000900183013000700192#VV12.05356#K chuyn b nghe#19500#Vi?t#G125C#895.9223 #^214#Gu con nhm ln#Truyn tranh#Minh Trung#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24c m#Truyn tranh#Minh Trung#Th#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#288345## 00463000000000265000450002600110000001200180001101400070002904100050003618100060 00410820009000478080005000560020015000610030013000760070011000890080005001000090 01100105010000500116011001400121020001300135005001100148039000400159020001800163 020000900181013000700190#VV12.05357#K chuyn b nghe#19500#Vi?t#A103B#895.9223 #^214#Ai bit n d?#Truyn tranh#Minh Trung#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm# Truyn tranh#Minh Trung#Th#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#288346## 00464000000000265000450002600110000001200180001101400070002904100050003618100070 00410820009000488080005000570020015000620030013000770070011000900080005001010090 01100106010000500117011001400122020001300136005001100149039000400160020001800164 020000900182013000700191#VV12.05358#K chuyn b nghe#19500#Vi?t#TH400L#895.922 3#^214#Th l nh th#Truyn tranh#Minh Trung#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm #Truyn tranh#Minh Trung#Th#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#288347## 00459000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020010000440030013000540070011000670080005000780090011000830100 00500094011001400099020001300113005001100126039000400137020001800141012001800159 020000900177013000700186#VV12.05359#19500#Vi?t#QU100#895.9223#^214#Qua ng#T ruyn tranh#Minh Trung#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#Truyn tranh#Minh Trun g#Th#Vn hc thiu nhi#K chuyn b nghe#Vit Nam#288348## 00462000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020016000540070011000700080005000810090011000860100 00500097011001400102012001800116020001800134020000900152020001000161005001100171 039000700182013000700189#VV12.05360#VV12.05361#19500#Vi?t#B103H#895.9223#^214#B i hc u nm#Minh Trung#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#K chuyn b nghe#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn k#Minh Trung#P.Dung#288349## 00438000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020014000440070011000580080005000690090011000740100005000850110 01400090012001800104020001800122020000900140020001000149005001100159039000700170 013000700177#VV12.05362#19500#Vi?t#CH500B#895.9223#^214#Ch b l lem#Minh Trun g#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#K chuyn b nghe#Vn hc thiu nhi#Vit Na m#Truyn k#Minh Trung#P.Dung#288350## 00443000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020019000440070011000630080005000740090011000790100005000900110 01400095012001800109020001800127020000900145020001000154005001100164039000700175 013000700182#VV12.05363#19500#Vi?t#CH519#895.9223#^214#Chut i khm bnh#Minh Trung#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#K chuyn b nghe#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn k#Minh Trung#P.Dung#288351## 00441000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430070011000610080005000720090011000770100005000880110 01400093012001800107020001800125020000900143020001000152005001100162039000700173 013000700180#VV12.05364#19500#Vi?t#A103#895.9223#^214#Ai ng khen hn?#Minh T rung#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#K chuyn b nghe#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn k#Minh Trung#P.Dung#288352## 00438000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020014000440070011000580080005000690090011000740100005000850110 01400090012001800104020001800122020000900140020001000149005001100159039000700170 013000700177#VV12.05365#19500#Vi?t#CH500B#895.9223#^214#Ch b T Hon#Minh Trun g#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#K chuyn b nghe#Vn hc thiu nhi#Vit Na m#Truyn k#Minh Trung#P.Dung#288353## 00493000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020030000420070017000720040018000890080005001070090011001120100 00500123011001400128020000700142020000600149020001000155020001100165020001400176 005001100190039000700201013000700208#VV12.05366#5000#Vi?t#TH552H#530.078#^214#T hc hnh th nghim vt l 7#T Vn Sn ch.b.#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc# 2011#^a23tr.^b24cm#Vt l#Lp 7#Thc hnh#Th nghim#Sch c thm#T Vn Sn#P. Dung#288354## 00493000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020030000420070017000720040018000890080005001070090011001120100 00500123011001400128020000700142020000600149020001000155020001100165020001400176 005001100190039000700201013000700208#VV12.05367#3800#Vi?t#TH552H#530.078#^214#T hc hnh th nghim vt l 6#T Vn Sn ch.b.#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc# 2011#^a15tr.^b24cm#Vt l#Lp 6#Thc hnh#Th nghim#Sch c thm#T Vn Sn#P. Dung#288355## 00747000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020040000530030095000930070045001880040018002330080 00500251009001100256010000500267011001500272020000700287020000700294020001600301 02000200031702000090033702000140034600500090036000500130036900500130038203900070 0395013000700402#VV12.05368#VV12.05369#34000#Vi?t#H561D#912.597#^214#Hng dn s dng Atlat a l Vit Nam#Hc sinh THCS v THPT. n thi tt nghip THPT, thi H, C. n luyn thi hc sinh gii quc gia#L Hunh (ch.b.), ng Duy Li, Cao Vn Dng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a196tr.^b24cm#a l#Bn #Tr ung hc c s#Ph thng trung hc#Vit Nam#Sch c thm#L Hunh#ng Duy Li#C ao Vn Dng#P.Dung#288356## 00600000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020043000540070062000970080005001590090011001640100 00500175011001500180020000900195020001400204005001300218005000900231005001400240 039000700254020000700261005001500268013000700283020000800290#VV12.05370#VV12.053 71#25000#Vi?t#T550K#516.0076#^214#T kim tra cht lng hc tp hnh hc 12#H n Lin Hi (ch.b.), Bi Bnh, L Phc Thnh, Trn ng Trc#^aH.#^aGio dc#2011 #^a131tr.^b24cm#Hnh hc#Sch c thm#Hn Lin Hi#Bi Bnh#L Phc Thnh#P.Dun g#Lp 12#Trn ng Trc#288357#Bi tp## 00597000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510030023000890070055001120080005001670090 01100172010000500183011001500188020000500203020000600208020001400214005000800228 005001400236005002300250039000700273013000700280020000800287#VV12.05372#VV12.053 73#25000#Vi?t#T550K#372.7#^214#T kim tra cht lng hc tp ton 2#Trc nghi m v t lun#o Ni (ch.b.), Trung Hiu, Nguyn Th Minh Nguyt#^aH.#^aGio dc#2011#^a131tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Sch c thm#o Ni# Trung Hiu#Nguyn Th Minh Nguyt#P.Dung#288358#Bi tp## 00477000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020034000520070017000860080005001030090011001080100 00500119011001400124020000900138020000700147020001200154020001400166005001700180 039000700197013000700204#VV12.05374#VV12.05375#15000#Vi?t#250K#570.76#^214# kim tra kin thc sinh hc 10#Phm Phng Bnh#^aH.#^aGio dc#2012#^a59tr.^b24 cm#Sinh hc#Lp 10# kim tra#Sch c thm#Phm Phng Bnh#P.Dung#288359## 00453000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020034000420070017000760080005000930090011000980100005001090110 01400114020000900128020000700137020001200144020001400156005001700170039000500187 013000700192#VV12.05376#15000#Vi?t#250K#576.076#^214# kim tra kin thc sin h hc 11#Phm Phng Bnh#^aH.#^aGio dc#2012#^a59tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 11# kim tra#Sch c thm#Phm Phng Bnh#Loan#288360## 00868000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020051000540030064001050070062001690080005002310090 01100236010000500247011001400252021009600266020000700362020001600369020002000385 02000140040500500170041903900050043600500130044100500190045400500160047300500130 0489013000700502020000900509#VV12.05377#VV12.05378#26000#Vi?t#T103L#915.9758#^2 14#Ti liu dy - hc a l a phng tnh Ty Ninh#S dng trong cc trng t rung hc c s v trung hc ph thng#Nguyn Ngc Dng (ch.b.), ng Vn Dn, T n Tht Hip Dng...#^aH.#^aGio dc#2011#^a84tr.^b24cm#Gii thiu vi nt c bn v a l t nhin, a l dn c v a l kinh t ca tnh Ty Ninh#a l#Tr ung hc c s#Ph thng trung hc#Sch c thm#Nguyn Ngc Dng#Loan#ng Vn D n#Tn Tht Hip Dng#L Th M Hng#L Vn Ling#288361#Ty Ninh## 00777000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020054000520030034001060070061001400080005002010090 01100206010000500217011001400222021011100236020000800347020000900355020001400364 00500170037803900050039500500160040000500080041600500090042402000110043301300070 0444#VV12.05379#VV12.05380#17000#Vi?t#T103L#372.89#^214#Ti liu dy - hc lch s a phng tnh Bnh Dng#S dng trong cc trng tiu hc#Nguyn Hng Sn g (ch.b.), ng Ngc Chiu, Kim Hn, Hng Cc#^aH.#^aGio dc#2011#^a48tr.^b24cm #Gii thiu v lch s hnh chnh, di tch lch s - vn ho, vn ho truyn th ng v danh nhn tnh Bnh Dng#Lch s#Tiu hc#Sch c thm#Nguyn Hng Sng# Loan#ng Ngc Chiu#Kim Hn#Hng Cc#Bnh Dng#288362## 00771000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020053000520030034001050070067001390080005002060090 01100211010000500222011001400227021009500241020000700336020000900343020001400352 00500170036603900050038300500160038800500130040400500100041702000110042701300070 0438#VV12.05381#VV12.05382#15000#Vi?t#T103L#372.89#^214#Ti liu dy - hc a l a phng tnh Bnh Dng#S dng trong cc trng tiu hc#Nguyn Hng Sng (ch.b.), ng Ngc Chiu, Nguyn Nhung, Minh Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^ b24cm#Gii thiu nhng nt c bn v tnh hnh t nhin, kinh t - x hi a ph ng tnh Bnh Dng#a l#Tiu hc#Sch c thm#Nguyn Hng Sng#Loan#ng Ng c Chiu#Nguyn Nhung#Minh Hng#Bnh Dng#288363## 00765000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020054000490070053001030080005001560090011001610100 00500172011001400177021011700191020000800308020001600316020001400332005001200346 03900050035800500150036300500130037800500180039102000080040900500150041701300070 0432#VV12.05383#VV12.05384#22000#Vi?t#T103L#807#^214#Ti liu dy hc ng vn t rung hc c s tnh Bn Tre#L Ngc Bu (ch.b.), L Thanh Thng, Cao Minh Sn... #^aH.#^aGio dc#2011#^a98tr.^b24cm#Gii thiu kin thc v ni dung tng tit hc trong qu trnh ging dy mn ng vn cho gio vin trung hc c s#Ng vn #Trung hc c s#Sch c thm#L Ngc Bu#Loan#L Thanh Thng#Cao Minh Sn#Nguy n Ngc Thch#Bn Tre#Nguyn Kim Anh#288364## 00823000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020067000530070073001200080005001930090011001980100 00500209011001400214021016100228020000800389020001600397020001400413005001200427 039000500439005002000444005001400464005001600478020000800494013000700502#VV12.05 385#VV12.05386#15000#Vi?t#T103L#959.785#^214#Ti liu dy - hc lch s a ph ng trung hc c s tnh Bn Tre#L Ngc Bu (ch.b.), Nguyn Thanh Phng, Trn Anh Tun, Nguyn Minh Ch#^aH.#^aGio dc#2011#^a60tr.^b24cm#Gii thiu vi nt v cc nhn vt lch s, di tch lch s tiu biu, ngh th cng, lch s khn hoang, lch s ng b, phong tro cch mng ca tnh Bn Tre#Lch s#Trung hc c s#Sch c thm#L Ngc Bu#Loan#Nguyn Thanh Phng#Trn Anh Tun#Nguyn Mi nh Ch#Bn Tre#288365## 00718000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020079000540070055001330080005001880090011001930100 00500204011001400209021009100223020000700314020001600321020001400337005001200351 039000500363005002000368005001300388020000800401013000700409#VV12.05387#VV12.053 88#13500#Vi?t#T103L#915.9785#^214#Ti liu dy - hc chng trnh a l a ph ng trung hc c s tnh Bn Tre#L Ngc Bu (ch.b.), Nguyn Thanh Phng, Cao Minh Sn#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b24cm#Trnh by nhng nt c bn v tnh h nh t nhin, kinh t - x hi a phng tnh Bn Tre#a l#Trung hc c s#S ch c thm#L Ngc Bu#Loan#Nguyn Thanh Phng#Cao Minh Sn#Bn Tre#288366## 00918000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020058000530030054001110070051001650080005002160090 01100221010000500232011001400237021017300251020000800424020001600432020001000448 00500130045803900050047100500110047600500140048700500130050102000100051402000200 0524005001700544013000700561#VV12.05389#VV12.05390#20000#Vi?t#T103L#959.792#^21 4#Ti liu hng dn ging dy lch s a phng Hu Giang#Dng cho cc trng THCS v THPT thuc tnh Hu Giang#Bi Vn Dng (ch.b.), H Thu Sn, Trn Hu Hi p...#^aH.#^aGio dc#2011#^a63tr.^b24cm#Gii thiu nhim v v cc thao tc t ng tit hc ca gio vin cp trung hc c s v trung hc ph thng trong qu t rnh ging dy mn lch s a phng tnh Hu Giang#Lch s#Trung hc c s#Gi ng dy#Bi Vn Dng#Loan#H Thu Sn#Trn Hu Hip#Phm Tn Li#Hu Giang#Ph th ng trung hc#Nguyn Thanh Sn#288367## 00889000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020048000530030054001010070051001550080005002060090 01100211010000500222011001400227021015000241020000800391020001600399020001400415 00500130042903900050044200500110044700500140045800500130047202000100048502000200 0495005001700515013000700532#VV12.05391#VV12.05392#22000#Vi?t#T103L#959.792#^21 4#Ti liu dy - hc lch s a phng Hu Giang#Dng cho cc trng THCS v TH PT thuc tnh Hu Giang#Bi Vn Dng (ch.b.), H Thu Sn, Trn Hu Hip...#^aH.# ^aGio dc#2011#^a91tr.^b24cm#Gii thiu khi qut lch s hnh thnh v pht tr in tnh Hu Giang; phong tro u tranh anh dng ca nhn dn Hu Giang trong c c cuc khng chin#Lch s#Trung hc c s#Sch c thm#Bi Vn Dng#Loan#H T hu Sn#Trn Hu Hip#Phm Tn Li#Hu Giang#Ph thng trung hc#Nguyn Thanh Sn #288368## 00867000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020047000540030054001010070063001550080005002180090 01100223010000500234011001400239021009300253020000700346020001600353020001400369 00500140038303900050039700500170040200500190041900500210043802000100045902000200 0469005002100489013000700510#VV12.05393#VV12.05394#15000#Vi?t#T103L#915.9792#^2 14#Ti liu dy - hc a l a phng Hu Giang#Dng cho cc trng THCS v TH PT thuc tnh Hu Giang#L Hong Ti (ch.b.), Phm Th M Linh, Nguyn Nht Tr ng...#^aH.#^aGio dc#2011#^a76tr.^b24cm#Trnh by nhng nt c bn v tnh hn h t nhin, kinh t - x hi a phng tnh Hu Giang#a l#Trung hc c s#S ch c thm#L Hong Ti#Loan#Phm Th M Linh#Nguyn Nht Trng#Hunh Hnh B ch Ngc#Hu Giang#Ph thng trung hc#Nguyn Th Thu Tin#288369## 00933000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020057000540030054001110070063001650080005002280090 01100233010000500244011001400249021015300263020000700416020001600423020001000439 00500140044903900050046300500170046800500190048500500210050402000100052502000200 0535005002100555013000700576#VV12.05395#VV12.05396#13500#Vi?t#T103L#915.9792#^2 14#Ti liu hng dn ging dy a l a phng Hu Giang#Dng cho cc trng THCS v THPT thuc tnh Hu Giang#L Hong Ti (ch.b.), Phm Th M Linh, Nguy n Nht Trng...#^aH.#^aGio dc#2011#^a39tr.^b24cm#Gii thiu nhim v v cc t hao tc tng tit hc trong qu trnh ging dy mn a l a phng cho gio vin trung hc c s v trung hc ph thng#a l#Trung hc c s#Ging dy#L Hong Ti#Loan#Phm Th M Linh#Nguyn Nht Trng#Hunh Hnh Bch Ngc#Hu Gi ang#Ph thng trung hc#Nguyn Th Thu Tin#288370## 00936000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050012000540020059000660030063001250070034001880080 00500222009001100227010000500238011001500243021027800258020000900536020001900545 005001300564039000500577020001200582020000800594020001300602013000700615#VV12.05 398#VV12.05397#26000#Vi?t#GI-108D#373.17#^214#Lc Th Nga#Gio dc gi tr sng , k nng sng cho hc sinh ph thng#Bo lc v k nng phng, chng bo lc v i hc sinh ph thng#Lc Th Nga (ch.b.), V Thu Hnh#^aH.#^aGio dc#2011#^a16 8tr.^b24cm#Trnh by nhng vn c bn v gio dc gi tr sng, k nng sng cho hc sinh ph thng. Phng php dy hc tch hp gi tr sng, k nng sng vo hot ng gio dc ngoi gii ln lp. Mt s vn chung v bo lc v k nng phng, chng bo lc vi hc sinh ph thng#Gio dc#Hc sinh ph thng#V Thu Hnh#Loan#Phng chng#Bo lc#K nng sng#288371## 00477000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020034000530070017000870080005001040090011001090100 00500120011001500125020000900140020000700149020001400156005001700170039000500187 013000700192020001200199#VV12.05399#VV12.05400#28000#Vi?t#250K#576.076#^214# kim tra kin thc sinh hc 12#Phm Phng Bnh#^aH.#^aGio dc#2012#^a123tr.^b 24cm#Sinh hc#Lp 12#Sch c thm#Phm Phng Bnh#Loan#288372# kim tra## 00660000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020038000530030026000910070058001170080005001750090 01100180010000500191011001500196020000800211020001400219005001400233039000500247 02000080025202000120026000500160027200500150028800500120030300500120031501300070 0327#VV12.05401#VV12.05402#37000#Vi?t#PH121D#540.76#^214#Phn dng bi tp trc nghim ho hc#i cng - v c, hu c#Trn Anh Tun (ch.b.), Nguyn Hu Hin , Hunh Vn ng...#^aH.#^aGio dc#2012#^a167tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#Tr n Anh Tun#Loan#Bi tp#Trc nghim#Nguyn Hu Hin#Hunh Vn ng# Hu Vnh# ng Vn C#288373## 01081000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050013000570020084000700070028001540080018001820090 03500200010000500235011001500240021042900255020001000684020001000694020001700704 005001400721039000500735020002300740020000900763013000700772#VV12.05403#VV12.054 04#40000#Vi?t#T103L#324.2597075#^214#Trn Th Ri#Ti liu hng dn hc v n tp mn ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam#Trn Th Ri, Trn Ngc A nh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a287tr.^b21cm#Tm hiu lch s ra i ca ng, h thng quan im, ch trng, chnh sch ca n g trong tin trnh cch mng Vit Nam t cch mng dn tc dn ch nhn dn n cch mng x hi ch ngha, c bit l ng li ca ng ta trong thi k i mi. Bi dng cho sinh vin nim tin vo s lnh o ca ng, nh hng phn u theo mc tiu, l tng v ng li ca ng, nng cao thc trch nhim c ng dn i vi t nc#ng li#Cch mng#Ti liu hc tp#Trn Ngc Anh#Loan #ng Cng sn Vit Nam#Vit Nam#288374## 00712000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020052000650030011001170070034001280080 01800162009003500180010000500215011001500220021013600235020002100371020001100392 005001900403039000500422013000700427#VV12.05405#VV12.05406#70000#Vi?t#L600T#519 .7#^214#L Khnh Lun#L thuyt - bi tp - bi gii quy hoch tuyn tnh#Ti u ho#L Khnh Lun, L Th Phng Ngc#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a316tr.^b24cm#Tm tt l thuyt v bi tp c li gii v ti u ho. Quy hoch tuyn tnh, bi ton i ngu, bi ton vn ti, phng n s mng#Qui hoch tuyn tnh#Ti u ho#L Th Phng Ngc#Loan#288375## 00617000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020030000400070063000700080005001330090011001380100005001490110 01400154015007800168020000900246020000900255005002000264039000500284005002000289 005001500309013000700324020000800331#VV12.05407#6000#Vi?t#S450T#372.86#^214#S theo di sc kho hc sinh#B.s.: Nguyn Th Kim Dung, Nguyn Th Hng Thu, Nguy n Th Sn#^aH.#^aGio dc#2011#^a20tr.^b21cm#u ba sch ghi: S Gio dc v o to tnh (Tp). Phng Gio dc v o to#Sc kho#Hc sinh#Nguyn Th Kim Dung #Loan#Nguyn Th Hng Thu#Nguyn Th Sn#288376#S y b## 00767000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050020000620020045000820070025001270080 00500152009002300157010000500180011001500185021025200200020000800452020000800460 039000500468020000900473013000700482#VV12.05408#VV12.05410#VV12.05409#45000#Vi? t#C101B#613.6#^214#Trn Th Thanh Lim#Cc bin php ng cu tai nn trong gia nh#Trn Th Thanh Lim b.s.#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a136tr.^b21cm#Cun g cp mt s kin thc v cc vn , nhng bin c tai nn thng gp, nhng b nh tt ngoi mun v tn thng do bo lc a n. Phng php phng trnh ng uy him, bo v sc kho, m bo an ton, t s cu cho mnh hoc s cu cho ng i khc#Tai nn#Cp cu#Loan#Gia nh#288377## 00753000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050014000650020019000790070014000980080 00500112009002300117010000500140011001500145021029600160020001200456020000700468 039000500475013000700480#VV12.05411#VV12.05413#VV12.05412#95000#Vi?t#K312T#330. 9173#^214#Phm Ngc Cn#Kinh t hc th#Phm Ngc Cn#^aH.#^aKhoa hc v K t hut#2012#^a495tr.^b21cm#Trnh by kha cnh kinh t v nhng vn pht trin ca cc thnh th nh th ho, qui m th, tng trng kinh t th, c cu cc ngnh kinh t th, kt cu h tng th, giao thng th, t th, nh th, mi trng sinh thi th, ti chnh th, qun l th #Kinh t hc# th#Loan#288378## 00971000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480020085000530220004001382210131001420080005002730090 02300278010000500301011001500306015008700321021020600408020002000614020001900634 020000700653039000500660020000900665013000700674#VV12.05414#VV12.05415#VV12.0541 6#Vi?t#C101C#600#^214#Cc chng trnh khoa hc v cng ngh trng im cp Nh nc giai on 2006 - 2010#T.2#Kt qu nghin cu khoa hc t 2 ca cc ti, d n thuc cc chng trnh KH&CN trng im cp Nh nc giai on 2006 - 201 0#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a347tr.^b24cm#TTS ghi: B Khoa hc v Cng ngh. Vn phng cc chng trnh trng im cp Nh nc#Trnh by kt qu v ng gp, ng dng ca cc cng trnh nghin cu khoa hc trong cc lnh vc: cng ngh thng tin - truyn thng, cng ngh vt liu, t ng ho, cng ngh sinh hc, c kh ch to...#Nghin cu khoa hc#Khoa hc cng ngh# ti#Loan#Vit N am#288379## 01047000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310050018000360020041000540030063000950070018001580080005001760090023001810100 00500204011001500209021051400224020001700738020001700755039000500772013000700777 020000900784#VV12.05417#Vi?t#L504V#623.8028#^214#Trng Thanh Dng#Lut v an to n lao ng trong bung my#Sch chuyn kho dnh cho sinh vin v k s ngnh m y tu ho#Trng Thanh Dng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a390tr.^b24cm#Tr nh by nhng vn chung v lut hng hi Vit Nam nm 2005, chc trch ca thu yn vin, quy tc khai thc ng c diesel tu thu, cng tc ng kim, cng t c bo him, cc cng c ca IMO, th tc kim tra ca chnh quyn cng. Cung c p cc kin thc v an ton lao ng v an ton lao ng trn tu thu, tai nn l ao ng, nh hng c hi ca ngh nghip, k thut an ton lao ng trong bung my, bung hi, k thut an ton in tu thu, k thut s cu v thot him t rn bin, phng chy cha chy#An ton lao ng#Sch chuyn kho#Loan#288380#Tu thu## 00667000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020045000410070062000860080005001480090011001530100005001640110 01400169020000700183020001500190005001400205039000500219005001600224005001300240 00500160025300400300026902000060029902000070030502000080031202000140032001300070 0334#VL12.00649#9200#Vi?t#T123B#912.076#^214#Tp bn bi tp v bi thc hn h a l 8#Trn Trng H, Nguyn Phi Hnh, Phm Th Sen, Nguyn Qu Thao#^aH.#^a Gio dc#2012#^a52tr.^b27cm#a l#Sch gio khoa#Trn Trng H#Loan#Nguyn Phi Hnh#Phm Th Sen#Nguyn Qu Thao#Ti bn ln th 8 c sa cha#Lp 8#Bn #Bi tp#Bi thc hnh#288381## 00682000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020045000520070064000970080005001610090011001660100 00500177011001400182020000700196020001500203005001600218039000500234005001600239 00500130025500500160026800400180028402000060030202000070030802000080031502000140 0323013000700337#VL12.00650#VL12.00651#9900#Vi?t#T123B#912.076#^214#Tp bn bi tp v bi thc hnh a l 9# Th Minh c, Nguyn Qu Thao, Phm Th Sen , Thnh Ngc Linh#^aH.#^aGio dc#2012#^a56tr.^b27cm#a l#Sch gio khoa# Th Minh c#Loan#Nguyn Qu Thao#Phm Th Sen#Thnh Ngc Linh#Ti bn ln th 7#L p 9#Bn #Bi tp#Bi thc hnh#288382## 00577000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020045000410070038000860080005001240090011001290100005001400110 01400145020000700159020001500166039000500181005001600186005001300202004001800215 020000600233020000700239020000800246020001400254013000700268#VL12.00652#9900#Vi ?t#T123B#912.076#^214#Tp bn bi tp v bi thc hnh a l 7#Nguyn Qu Th ao (ch.b.), Phm Th Sen#^aH.#^aGio dc#2012#^a55tr.^b27cm#a l#Sch gio kho a#Loan#Nguyn Qu Thao#Phm Th Sen#Ti bn ln th 9#Lp 7#Bn #Bi tp#Bi t hc hnh#288383## 00611000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020045000410070045000860080005001310090011001360100005001470110 01400152020000700166020001500173005001400188039000500202005001600207005001300223 004001900236020000600255020000700261020000800268020001400276013000700290#VL12.00 653#7300#Vi?t#T123B#912.076#^214#Tp bn bi tp v bi thc hnh a l 6#T rn Trng H, Phm Th Sen, Nguyn Qu Thao#^aH.#^aGio dc#2012#^a40tr.^b27cm# a l#Sch gio khoa#Trn Trng H#Loan#Nguyn Qu Thao#Phm Th Sen#Ti bn ln th 10#Lp 6#Bn #Bi tp#Bi thc hnh#288384## 00754000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020022000560030032000780070054001100080005001640090 01100169010000500180011001400185020000700199020001400206005001200220039000500232 00500160023700500130025302000090026600400180027502000060029302000170029901200410 0316005001600357005001200373013000700385#VL12.00654#VL12.00655#28000#Vi?t#A110 #912.597022#^214#Atlat a l Vit Nam#Dng trong nh trng ph thng#Ng t T am, Nguyn Qu Thao (ch.b.), V Tun Cnh...#^aH.#^aGio dc#2012#^a31tr.^b33cm# a l#Sch c thm#Ng t Tam#Loan#Nguyn Qu Thao#V Tun Cnh#Vit Nam#Ti bn ln th 3#Atlat#Trng ph thng#u ba sch ghi: B Gio dc v o to#Ng uyn Trn Cu# Anh Dng#288385## 00608000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070056000820220004001380080005001420090 01100147010000500158011001400163020001200177020000600189020001400195005001300209 005001800222005001200240005001400252005001600266039000500282013000700287#VL12.00 656#VL12.00657#22000#Vi?t#R203K#372.62#^214#Rn k nng tp lm vn lp 5#L Ng c ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Trn Th H...#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a96 tr.^b27cm#Tp lm vn#Lp 5#Sch c thm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Trn Th H#Phm Vnh Lc#Nguyn Th Hin#Loan#288386## 00711000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020041000540030049000950070074001440080005002180090 01100223010000500234011001500239020001000254020001400264005001900278039000500297 005001800302005002400320020000900344005002000353005001700373013000700390#VL12.00 659#VL12.00658#130000#Vi?t#V510H#372.652#^214#Vui hc cng k thi Starters - Ca mbridge#Sch km a CD, Card dnh cho hc sinh tiu hc#Nguyn H Thu Anh (ch. b.), Nguyn Th Nguyt, Nguyn Ngc Thi Phng...#^aH.#^aGio dc#2011#^a117tr. ^b30cm#Ting Anh#Sch c thm#Nguyn H Thu Anh#Loan#Nguyn Th Nguyt#Nguyn Ngc Thi Phng#Tiu hc#Nguyn Th Anh Tho#Hunh L Anh Thy#288387## 00416000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410070019000570080005000760090011000810100005000920110 01400097020000900111020001400120005001900134039000500153020000900158013000700167 #VL12.00660#30000#Vi?t#B200H#372.21#^214#B hc to hnh#o Trn Thanh Hi#^aH .#^aGio dc#2011#^a15tr.^b27cm#To hnh#Sch mu gio#o Trn Thanh Hi#Loan#M u gio#288388## 01198000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020081000340290077001150070041001920080005002330090023002380100005002610110 01500266015008100281021041500362020001600777020000800793005001100801039000500812 020001900817020002100836020001800857013000700875020001400882#VL12.00661#Vi?t#T52 7T#621.48#^214#Tuyn tp bo co hi ngh khoa hc v cng ngh ht nhn ton qu c ln th VIII#Proceedings of the 8th national conference on nuclear science an d technology#Le T. Thuy, Le Vn Hoa, Fumio Kudough...#^aH.#^aKhoa hc v K thu t#2011#^a768tr.^b30cm#TTS ghi: Hi Nng lng Nguyn t Vit Nam ; Vin Nng l ng Nguyn t Vit Nam#Gm mt s bo co lin quan n pht trin cng ngh ht nhn Vit Nam: in ht nhn, l phn ng, chu trnh nhin liu ht nhn v c ng ngh vt liu; vt l ht nhn, s liu ht nhn; phn tch ht nhn, ghi o bc x; ng dng k thut ht nhn trong cc lnh vc y t, nng nghip v sinh hc, cng nghip, cng ngh bc x, trong nghin cu ti nguyn v mi trng; an ton bc x v phng x mi trng#Vt l ht nhn#Bo co#Le T. Thuy#Loan#C ng ngh ht nhn#Nng lng nguyn t#Hi ngh khoa hc#288389#Sch song ng## 00821000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050016000660020141000820070016002230080 00500239009002300244010000500267011001500272021021700287020000500504039000500509 020001400514020000800528013000700536#VL12.00662#VL12.00663#VL12.00664#70000#Vi? t#K600T#621.31028#^214#Nguyn Xun Ph#K thut an ton in tnh ton dy dn c c kh c in bo v v cc vn lin quan n k thut an ton trong cung c p in li h p#Nguyn Xun Ph#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a184tr.^b2 7cm#Trnh by nhng vn chung v k thut an ton trong cung cp v s dng in. Phng php tnh ton ng dy, cc kh c bo v nhng vn lin quan n k thut an ton trong cung cp in li h p < 1000V#in#Loan#K thut in#An ton#288390## 00994000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810008000460820012000548080005000660020090000710070067001610080005002280090 01100233010000500244011001500249021029500264020001900559005001600578039000500594 005001400599005001800613005001000631020002300641020000900664013000700673#VL12.00 666#VL12.00665#VL12.00667#325000#Vi?t#NGH250T#324.2597075#^214#Ngh thut lnh o ca ng trong cuc u tranh gii phng dn tc, thng nht t nc#Tuyn chn, b.s.: Nguyn Ngc Mai, Lu Ngc Long, L Trung Kin...#^aH.#^aHng c#201 2#^a467tr.^b27cm#Nghin cu ngh thut lnh o ca ng ta qua 2 cuc u tranh gii phng dn tc v thng nht t nc; t cc k i hi i biu ton quc , cc Hi ngh Ban Chp hnh Trung ng cc kho t c rt kinh nghim l nh o v nhng vn lch s lm nn thng li ca cch mng Vit Nam#Gii ph ng dn tc#Nguyn Ngc Mai#Loan#Lu Ngc Long#V Th Qunh Lin#i Phng#ng C ng sn Vit Nam#Lnh o#288391## 00875000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820006000538080005000590050009000640020020000730290005000930070 04400098008000500142009001100147010000500158011001500163015003100178021027600209 02000110048500600170049603900050051302000090051801300070052702000060053402000090 0540#VV12.05418#VV12.05420#VV12.05419#270000#Vi?t#CH500D#294.3#^214#Ngu ch#Ch u dch thin gii#hL#Ngu ch ; Hunh Ngc Chin dch, ch thch#^aH.#^aHng c#2012#^a433tr.^b24cm#Tn tc gi ngoi ba: Tr Hc#Gii thiu cc t tng Th in Thai tng, Tnh tng, cng cc in Gii thiu kinh vn, gii thch, ch gii kinh dch theo ngha thin hc ca o Pht, trong tc phm dung hp nhi u t tng Thin Thai tng, Tnh tng cng cc in c t T th, Ng kinh c a Nho gia#Gii thch#Hunh Ngc Chin#Loan#Chu dch#288392#Thin#o Pht## 00815000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580050014000630020028000770070036001050080 00500141009001100146010000500157011001500162021030100177006001000478039000500488 020001100493020000800504013000700512020000600519#VV12.05421#VV12.05422#VV12.0542 3#135000#Vi?t#T550V#133.5#^214#Lm Canh Phm#T vi u s nht bn thng#Lm Ca nh Phm ; H Lp V bin dch#^aH.#^aHng c#2011#^a433tr.^b24cm#Gii thiu s lc mt s phng din quan trng ca T vi u s nh s sng lp, cc mn ph i, a v trong lch s, mnh bn, cc sao, thut ng c bn. Gii thiu trnh t v cc bc sp xp lp nn mnh bn. Trnh by c tnh ca tng sao, phng php lun gii mnh bn v cch cc thng gp#H Lp V#Loan#Trung Quc#S mnh #288393#T vi## 00900000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580020022000630070017000850080005001020090 01100107010000500118011001500123021043100138020000900569006001200578039000500590 004000800595013000700603020001200610#VV12.05424#VV12.05425#VV12.05426#38000#Vi? t#PH124G#294.3#^214#Pht gio tam t kinh#Thng Thin dch#^aH.#^aHng c#2012# ^a186tr.^b21cm#Gm nhng bi hc v Php gii, lch s c Pht Thch ca, kt t p kinh in, Pht gio du nhp Trung Quc, mi tng phi, php sm hi, cc ph p, gng c c... Cung cp nhng kin thc v Mi tng phi Pht gio, danh s Pht hc nh: Tam thn, t tr, t , t c nit bn, t v lng tm, ng u n, ng nhn, lc cn, lc trn, lc thng, lc , thp gii, thp nh x, thp bt gii, thp nh nhn duyn, kh th gian&.#o Pht#Thng Thin#Loan#Ti bn# 288394#Tam t kinh## 00835000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820006000638080005000690050015000740020054000890070 05900143008000500202009002100207010000500228011001500233021019200248020001300440 005001600453039000500469020001300474020000900487005001800496013000700514#VL12.00 668#VL12.00669#VL12.00671#VL12.00670#130000#Vi?t#V300D#624.2#^214#Trn c Nhi m#V d tnh ton thit k cu dm thp trn ng t#Trn c Nhim (ch.b.), Nguyn Vn Vnh, Nguyn Thch Bch#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2012#^a376tr.^b27cm #Gii thiu chung v c s thit k, cc tiu chun thit k hin hnh v ni du ng tnh ton thit k cc loi cu dm thp nh cu dm thp lin hp gin n v cu dm thp lin hp lin tc#Cu ng b#Nguyn Vn Vnh#Loan#Cu dm thp# Thit k#Nguyn Thch Bch#288395## 00741000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820011000538080005000640020058000690080005001270090021001320100 00500153011001500158015003200173021018400205020001100389039000500400020000900405 020000900414020001000423013000700433020001100440#VL12.00672#VL12.00673#VL12.0067 4#250000#Vi?t#QU600H#388.109597#^214#Quy hoch pht trin giao thng vn ti ng b Vit Nam#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a348tr.^b27cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Ph bin cc quy hoch c Th tng Chnh ph ph duyt v qu y hoch pht trin giao thng ng b v quy hoch giao thng vn ti vng kinh t trng im v quy hoch lin quan#Giao thng#Loan#Vit Nam#ng b#Qui hoc h#288396#Pht trin## 00839000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020081000480080005001290090021001340100005001550110015001600150 05400175021028200229039000500511020000900516020000800525020001100533020001400544 013000700558020000800565#VL12.00675#VL12.00676#Vi?t#L302S#388.10952#^214#Lch s 40 nm qun l, iu khin giao thng ng cao tc Nht Bn (1961-2001)#^aH.#^ aGiao thng Vn ti#2012#^a287tr.^b27cm#TTS ghi: Tng cng ty ng cao tc Nh t Bn (NEXCO)#Gii thiu lch s 40 nm qun l giao thng t khi Nht Bn xy d ng ng cao tc u tin cho n khi hnh thnh mng li ng cao tc di 60 00 km v gii thch chi tit nhiu lnh vc t vic xy dng chnh sch n cc hot ng trn hin trng ca C quan qun l ng b#Loan#Nht Bn#Qun l#i u khin#ng cao tc#288397#Lch s## 00858000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480020017000530070050000700220004001202210011001240080 00500135009002100140010000500161011001500166021022400181020001700405020000700422 02000100042900500080043900500140044700500150046100500150047600500170049103900050 0508013000700513#VL12.00677#VL12.00678#VL12.00679#Vi?t#V124L#530#^214#Vt l i cng#L Minh (ch.b.), Chu Tin Dng, Nguyn Th Ho...#T.1#C - nhit#^aH.#^aG iao thng Vn ti#2011#^a232tr.^b27cm#Cung cp kin thc c bn thuc lnh vc c hc v nhit hc trong vt l nh ng hc cht im, ng lc hc cht im v ng lc hc vt rn, nng lng, trng hp dn, vt l thng k c in, c s nhit ng lc hc#Vt l i cng#C hc#Nhit hc#L Minh#Chu Tin Dng#Ng uyn Th Ho#Phan Vit Hng#on Thu Phng#Loan#288398## 00820000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820004000468080005000500050017000550020031000720030021001030070023001240080 00500147009002100152010000500173011001500178015007300193021017700266020001700443 020001100460039000500471020000500476020000800481020001000489013000700499#VL12.00 680#VL12.00682#VL12.00681#Vi?t#GI-108T#537#^214#L Th nh Tuyt#Gio trnh vt l i cng II#Dng cho h cao ng#L Th nh Tuyt ch.b.#^aH.#^aGiao thng V n ti#2012#^a127tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Cng ngh Giao thng Vn ti. - Lu hnh ni b#Trnh by l thuyt c bn v in trng tnh, vt dn, t in, in mi, dng in, t trng, cm ng in t, vt liu t, in t trn g, dao ng in t v sng in t#Vt l i cng#Gio trnh#Loan#in#in t #Quang hc#288399## 00914000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500050015000550020010000700030056000800070015001360080 00500151009002100156010000500177011001500182021035900197020000700556039000500563 004003700568020000300605013000700608020000900615#VL12.00683#VL12.00684#VL12.0068 5#Vi?t#C460H#624.1#^214#Nguyn Ngc S#C hc #Dng cho sinh vin ngnh xy d ng cng trnh giao thng#Nguyn Ngc S#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a400tr.^ b27cm#Cung cp nhng kin thc c bn nht v cc tnh cht, trng thi ca v khi nguyn trng; cc qu trnh v hin tng c hc xy ra khi xy dng c c cng trnh trn v trong , t tm ra cc phng php ph hu c hi u qu, cch iu khin hp l p lc , cch tnh ton v lm n nh cc cng trnh xy dng trn , trong v bng #C hc#Loan#In ln th 2, c sa ch a v b sung##288400#Xy dng## 00727000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020039000480030052000870080005001390090021001440100005001650110 01400170021024200184020002500426020001300451039000500464020000900469013000700478 #VL12.00686#VL12.00687#Vi?t#H428V#343.59709#^214#Hi v p v lut giao thng ng b#Ti liu hc v thi li xe m t 2 bnh hng A1, A2#^aH.#^aGiao thng V n ti#2012#^a18tr.^b28cm#Gm 120 cu hi v li gii p v cc quy nh ca bi n bo hiu ng b, tc cho php xe m t, xe gn my tham gia giao thng, t ui ca ngi li xe m t... trong lut giao thng ng b, dnh cho thi li x e m t 2 bnh hng A1, A2#Lut giao thng ng b#Sch hi p#Loan#Vit Nam#2 88401## 00922000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820006000648080005000700050019000750020040000940070 03500134008000500169009002100174010000500195011001500200021033900215005001500554 039000500569020000400574020000500578020000900583013000700592020000900599#VL12.00 688#VL12.00689#VL12.00691#VL12.00690#115000#Vi?t#TH308K#624.2#^214#Nguyn Quang Chiu#Thit k cng v cu nh trn ng t#Nguyn Quang Chiu, Trn Tun Hi p#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2012#^a327tr.^b27cm#Cung cp nhng kin thc c bn v thit k hon chnh mt cng trnh cng (cng trn, cng bn, cng vm v cu bn m nh) v cu nh; bao gm t vic iu tra kho st thu vn, tnh ton l u lng, phn loi cng, chn kiu cng v b tr cng, tnh ton thy lc cng , cu nh, thit k kt cu cng, tnh ton kt cu cu bn m nh#Trn Tun Hi p#Loan#Cu#Cng#Thit k#288402#ng b## 00707000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820004000568080005000600050014000650020020000790070030000990080 00500129009002100134010000500155011001500160021020700175020000900382005001500391 039000500406020001100411013000700422#VL12.00692#VL12.00693#VL12.00695#VL12.00694 #Vi?t#QU105T#658#^214#Phm Vn Vng#Qun tr kinh doanh#Phm Vn Vng, Phm Th Tuyt#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a164tr.^b27cm#Trnh by cc kin thc c b n v qun tr kinh doanh, nh qun tr, to lp doanh nghip; cc k nng qun tr v sn xut, nhn lc, cht lng, cng ngh, cung ng nguyn vt liu, tiu th, ti chnh...#Qun tr#Phm Th Tuyt#Loan#Kinh doanh#288403## 01033000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290050017000340020033000510070017000840080010001010090015001110100005001260110 01500131021057000146020000800716039000500724020000500729013000700734020001100741 020000700752020000800759#VV12.05427#Vi?t#V115H#307.76#^214#Phm Qunh Trang#Vn ho ng ph thnh ph Vinh#Phm Qunh Trang#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a15 5tr.^b21cm#Nghin cu nhng chiu cnh vn ha - x hi ca i sng th Vit Nam, trong gc khut ca mt th tnh l min Trung - thnh ph Vinh, tn h Ngh An, mt a danh gn lin vi lch s ho hng v giu bn sc pht trin . Phn tch vn ha vi cc c trng v kinh t - x hi, li sng, phong cch sinh hot v cc hot ng cng ng ca ngi dn ni y. Ch ra cc gi tr t t p cn bo tn, pht huy, cng nh nhng hn ch ca vn ha ng ph, nhm h ng ti pht huy cc gi tr tch cc ca vn ha ng ph trong mi trng t h Vit Nam hin i#Vn ho#Loan#Vinh#288404#X hi hc# th#Ngh An## 00852000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380050013000430020032000560070013000880080005001010090021001060100 00500127011001500132021042300147020001900570039000500589013000700594020000900601 #VV12.05428#VV12.05429#Vi?t#NH121B#388#^214#L Ngc Khu#Nhn bit v giao thng vn ti#L Ngc Khu#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a584tr.^b24cm#Tp hp cc bi vit ca GS. TSKH L Ngc Khu - nguyn Th trng B Giao thng Vn ti v nhng tri thc, kinh nghim thc tin m tc gi tri nghim, tch lu c s au nhiu nm phc v v hot ng trn cng v l mt cn b qun l ca ngnh Giao thng Vn ti; nhng bi vit cp ti mt s lnh vc c th nh o to s quan v thuyn vin i bin, v hot ng ca ngnh ng kim v Cng nghip ng tu&#Giao thng Vn ti#Loan#288405#Bi vit## 00424000000000241000450002600110000004100050001118100070001608200100002380800050 00330050017000380020019000550030004000740070017000780080010000950090015001050100 00500120011001500125020001700140020000400157039000500161020000900166013000700175 #VN12.02016#Vi?t#TH120V#895.92214#^214#Hong Thanh Lun#Thm vn ng thi#Th#H ong Thanh Lun#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a111tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th #Loan#Vit Nam#288406## 00398000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310050007000360020016000430030004000590070007000630080010000700090015000800100 00500095011001400100020001700114020000400131039000500135020000900140013000700149 #VN12.02017#Vi?t#452B#895.9221#^214#L Li#i b sng Lam#Th#L Li#^aNgh An #^aNxb. Ngh An#2012#^a37tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Loan#Vit Nam#288407## 00425000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310050011000360020018000470030012000650070011000770080010000880090015000980100 00500113011001500118020001700133020000900150020001200159039000500171013000700176 #VN12.02018#Vi?t#M515M#895.9221#^214#H Vn Ti#Mui mn gng cay#Th lc bt#H Vn Ti#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a115tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam# Th lc bt#KVn#288408## 00411000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050007000430020010000500030004000600070007000640080010000710090 01500081010000500096011001400101020001700115020000900132020000400141039000500145 013000700150#VN12.02019#40000#Vi?t#455H#895.9221#^214#L Ln#ng hnh#Th#L Ln#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a79tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KV n#288409## 00472000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050016000430020039000590070016000980080010001140090015001240100 00500139011001400144020001700158020000900175020001000184039000500194020001200199 013000700211#VN12.02020#20000#Vi?t#N257S#895.9223#^214#Chu Trng Huyn#Np sng bnh d trong gia nh Bc H#Chu Trng Huyn#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a7 1tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#KVn#H Ch Minh#288410## 00590000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340050012000390020022000510070012000730080005000850090011000900100 00500101011001500106021015500121020001400276020001000290039000500300012002400305 013000700329#VN12.02031#29000#Vi?t#NH556T#302#^214#Nguyn Minh#Nhng tm tnh c n#Nguyn Minh#^aH.#^aTn gio#2012#^a143tr.^b19cm#Nhng nh gi, phn tch v phn nh cc hin tng tm l x hi v cuc sng con ngi vi nhng trn t r, suy t trong cng vic, giao tip, ng x...#Tm l x hi#Cuc sng#KVn#T sch Rng m tm hn#288411## 00630000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050009000440020040000530070023000930040018001160080005001340090 01100139010000500150011001500155021010300170020000900273020001000282020001400292 020001500306005000700321039000500328013000700333#VN12.02023#VN12.02024#Vi?t#K312 K#294.3#^214#ng Bn#Kinh Kim Cang th mng & kinh Bt Dng#B.s.: ng Bn, Tu M#Ti bn ln th 2#^aH.#^aTn gio#2011#^a114tr.^b16cm#Gii thiu ni dung k inh Kim Cang v kinh Bt Dng cng nhng nghi thc tng nim v cc ngy n cha y#o Pht#Kinh Pht#Kinh Kim Cang#Kinh Bt Dng#Tu M#KVn#288412## 00652000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020015000480080005000630090021000680100005000890110015000940210 21900109020001000328020001100338039000500349020000900354020001800363020001000381 013000700391#VN12.02025#VN12.02026#Vi?t#L504#343.59709#^214#Lut ng st#^aH. #^aGiao thng Vn ti#2012#^a128tr.^b15cm#Gii thiu 114 iu quy nh v hot ng ng st gm nhng quy nh chung, kt cu h tng ng st, phng tin g iao thng ng st, quy nh cc loi ng st, tn hiu, quy tc giao thng, an ton ng st...#Php lut#Giao thng#KVn#Vit Nam#Vn bn php lut#ng st#288413## 00731000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020025000480080005000730090021000780100005000990110015001040210 29600119020001000415020002500425039000500450020000900455020001800464013000700482 #VN12.02027#VN12.02028#Vi?t#L504G#343.59709#^214#Lut giao thng ng b#^aH.#^ aGiao thng Vn ti#2012#^a131tr.^b15cm#Gii thiu ni dung Lut giao thng n g b gm 89 iu vi cc mc quy nh v quy tc giao thng ng b, kt cu h tng giao thng ng b, phng tin tham gia h thng ng b, ngi iu kh in phng tin, vn ti ng b, qun l nh nc v giao thng ng b, iu khon thi hnh#Php lut#Lut giao thng ng b#KVn#Vit Nam#Vn bn php lu t#288414## 00865000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020035000480080005000830090021000880100005001090110015001140210 40300129020001000532020001100542039000500553020001900558020000900577020001800586 013000700604#VN12.02029#VN12.02030#Vi?t#L504G#343.59709#^214#Lut giao thng ng thu ni a#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2012#^a128tr.^b15cm#Gii thiu 103 i u trong lut giao thng ng thu ni a gm nhng quy nh v quy hoch xy d ng v kt cu h tng giao thng ng thu ni a, phng tin thu ni a, thuyn vin v ngi li phng tin, quy tc giao thng v tn hiu ca phng tin, hot ng ca cng, bn thu ni a, cng v, hoa tiu, vn ti, qun l nh nc v giao thng ng thu ni a v iu khon thi hnh#Php lut#Giao thng#KVn#ng thu ni a#Vit Nam#Vn bn php lut#288415## 00851000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200100 00358080005000450020138000500080005001880090021001930100005002140110015002190210 26700234020001000501020001600511020001100527039000500538020000900543020000900552 020001700561013000700578#VN12.02021#VN12.02022#Vi?t#NGH300#343.59709#^214#Ngh nh s 34/2010/N-CP ca Chnh ph ngy 02 thng 04 nm 2010 quy nh x pht v i phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng b#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2 012#^a167tr.^b15cm#Gii thiu mt s qui nh php lut v x pht cc hnh vi v i phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng b nh vi phm quy tc giao th ng, vi phm quy nh v kt cu h tng giao thng ng b, vi phm quy nh v phng tin tham gia giao thng ng b...#Php lut#Pht hnh chnh#Giao th ng#KVn#ng b#Vit Nam#Vn bn php qui#288416## 00632000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050012000530020023000650030036000880070012001240040 01800136008000500154009001200159010000500171011001500176021010600191020001100297 020001200308020001000320039000500330013000700335#VN12.02032#VN12.02033#30000#Vi ?t#104T#495.932#^214#Ng Chn L#m thoi Khmer - Vit#Dnh cho ngi Khmer n i ting Vit#Ng Chn L#Ti bn ln th 4#^aH.#^aThng tn#2011#^a199tr.^b18cm# Gii thiu cc mu hi thoi bng ting Khmer c phin m ting Vit, km theo p hn gii thch cc t mi#Ting Vit#Ting Khme#m thoi#KVn#288417## 00844000000000265000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480020039000530030021000920080005001130090012001180100 00500130011001500135020000800150020000800158020000900166020000700175039000500182 013000700187021038400194#VV12.05430#VV12.05432#VV12.05431#Vi?t#K600Y#079#^214#K yu i hi IX Hi Nh bo Vit Nam#Nhim k 2010 - 2015#^aH.#^aThng tn#2011# ^a121tr.^b21cm#Nh bo#i hi#Vit Nam#K yu#KVn#288418#Gm cc bo co chnh tr ti i hi IX v ni dung tip tc nng cao v tr, vai tr, cht lng v hiu qu hot ng ca Hi Nh bo Vit Nam. Tnh hnh bo ch v nhng hot ng ca Hi trong nhim k 2005 - 2010. Phng hng hot ng ca bo ch v nhi m v cng tc ca Hi Nh bo Vit Nam nhim k IX (2010 - 2015). Mt s iu l sa i, b sung Hi Nh bo Vit Nam...## 00875000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560050016000610020082000770070016001590080 00500175009003300180010000500213011001500218021024700233020001800480020001000498 020000600508020000900514020001700523039000500540013000700545020000900552#VV12.05 433#VV12.05435#VV12.05434#115000#Vi?t#C101C#615#^214#Nguyn Vn Hng#Cc cht c hot tnh chng lao t cc loi thc vt ca vn quc gia Cc Phng#Nguyn V n Hng#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a249tr.^b24cm#Gii thiu v chng trnh hp tc quc t v a dng sinh hc (ICBG). Gii thiu cc kt qu nghin cu ho hc v hot tnh chng lao ca 4 loi thc vt c thu hi ti v n Quc gia Cc Phng: d trn, r t bon, mc hng l di, trm leo#Hp ch t t nhin#Dc phm#Thuc#Bnh lao#Sch chuyn kho#KVn#288419#iu tr## 00778000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020030000550070016000850080005001010090011001060100 00500117011002600122021020400148020001100352020000900363020000900372039000500381 005001600386020009100402013000700493#VN12.02034#VN12.02035#48000#Vi?t#V500X#358 .40092#^214#V Xun Thiu phi cng cm t#Nguyn Cng Huy#^aH.#^aLao ng#2012#^ a219tr., 12tr. nh^b19cm#Gii thiu tiu s v nhng nm thng sng, chin u, hy sinh anh dng bo v bu tri T quc trong chin dch "in Bin Ph trn kh ng" ca Lit s, Anh hng lc lng v trang nhn dn V Xun Thiu#Khng qun# Phi cng#Vit Nam#KVn#Nguyn Cng Huy#V Xun Thiu, Lit s Phi cng, Anh hng lc lng v trang nhn dn, 1945-1972, Vit Nam#288420## 00706000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020049000510080005001000090011001050100005001160110014001210200 00900135039000500144021018200149020000800331004004000339015005600379020001000435 013000700445#VN12.02036#VN12.02037#Vi?t#NH556#331.8709597#^214#Nhng iu cn b it v i hi Cng on cc cp#^aH.#^aLao ng#2011#^a96tr.^b19cm#Vit Nam#KV n#Gii thiu nhng hiu bit chung v i hi cng on cc cp. Nhng vn ch un b cho i hi. Quy trnh v nhng tnh hung thng xy ra trong i hi. N hng vn sau i hi#i hi#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#TTS ghi : Tng Lin on Lao ng Vit Nam. Ban T chc#Cng on#288421## 00698000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020024000440080005000680090011000730100005000840110015000890150 05600104021024100160020000800401020000700409020000900416020000700425039000500432 013000700437#VN12.02038#VN12.02039#Vi?t#S450T#305.4#^214#S tay cng tc n cng #^aH.#^aLao ng#2011#^a192tr.^b19cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam. Ban N cng#Bao gm cc bi vit mang tnh l lun, nh hng cng tc vn n g n cng nhn vin chc lao ng. Nhng kin thc v gii, ch chnh sch, t rao i kinh nghim thc tin, gio dc truyn thng, gio dc gia nh, chm s c sc kho...#N cng#Ph n#Vit Nam#S tay#KVn#288422## 00484000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050012000660020018000780030012000960070 01200108008000500120009001100125010000500136011001500141020000900156020001200165 039000500177020001700182013000700199#VN12.02040#VN12.02042#VN12.02041#44000#Vi? t#T124C#895.92234#^214# Bo Chu#Tt c u c th#Tiu thuyt# Bo Chu#^aH .#^aLao ng#2012#^a219tr.^b19cm#Vit Nam#Tiu thuyt#KVn#Vn hc hin i#2884 23## 00793000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020021000600030039000810290022001200070 03000142008000500172009003800177010000500215011001500220021015200235020000900387 02000090039603900050040501900050041000500130041502000200042800600120044801300070 0460#VV12.05437#VV12.05436#VV12.05438#68000#Vi?t#N116L#381#^214#Nng lc t ti p th#Branding yourself as a business of one#Selff marketing power#Jef Bealss ; Chng Ngc dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho Vn lang#2011#^a327tr.^b21cm# Trnh by v gii thch chi tit cch tip th kinh doanh thnh cng cho mi bn thn con ngi mun t c nhiu li ch, thnh cng trong s nghip#Nng lc #Tip th#KVn#Dch#Bealss, Jeff#B quyt thnh cng#Chng Ngc#288424## 00772000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020029000620030036000910070033001270080 00500160009001100165010000500176011001500181021017300196020001100369020000900380 039000500389019001600394005001000410020002000420006001100440013000700451#VV12.05 439#VV12.05441#VV12.05440#45000#Vi?t#B300Q#658.8#^214#B quyt bn hng thnh c ng#Sau 5 pht bn c c n t hng#T Th V ; T Ngc i bin dch#^aH.#^a Lao ng#2012#^a271tr.^b21cm#Trnh by nhng phng php bn hng hiu qu, xc nh mc tiu kinh doanh v hoch nh chin lc bn hng, lc lng bn hng, ngh thut v k nng bn hng thnh cng#Kinh doanh#Bn hng#KVn#Dch Trung Qu c#T Th V#B quyt thnh cng#T Ngc i#288425## 00631000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050011000510020017000620070034000790080005001130090 01100118010000500129011001500134020000900149006001600158039000500174019001400179 021014500193020000800338013000700346#VV12.05442#VV12.05443#40000#Vi?t#M458C#294 .3#^214#Ajahn Chah#Mt ci cy rng#Ajahn Chah ; Hunh Vn Thanh dch#^aH.#^aLao ng#2012#^a182tr.^b20cm#o Pht#Hunh Vn Thanh#KVn#Dch Thi Lan#Trnh by gio l Pht php v tu hnh bng hnh thc d ngn d hiu nhm khi ngun cm hng cho Pht t hc hiu v thu t chn l o Pht#Gio l#288426## 00816000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610020021000660030034000870070027001210080 00500148009003800153010000500191011001500196021022000211020000800431020000400439 020001100443039000500454019001600459005000900475006001100484013000700495#VV12.05 444#VV12.05445#VV12.05446#69000#Vi?t#TR312Q#951.0092#^214#Trinh Qun chnh yu# Php tr nc ca ng Thi Tng#Ng Hch ; Tin Thnh dch#^aH.#^aLao ng ; C ng ty Vn ho Vn lang#2012#^a343tr.^b21cm#Ghi li kinh nghim tr nc ca ng Thi Tng, cch thc ng Thi Tng huy ng sc mnh ca dn, kch thch nh n ti pht huy ht nng lc, to nn thi i thi bnh v pht trin bc nht trong lch s Trung Hoa#Lch s#Vua#Trung Quc#KVn#Dch Trung Quc#Ng Hch#Ti n Thnh#288427## 00741000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020020000620030041000820070049001230080 00500172009001100177010000500188011001500193021013000208020000900338020000600347 03900050035301900050035800500160036302000090037900600080038800600120039601300070 0408#VV12.05447#VV12.05449#VV12.05448#75000#Vi?t#S552M#294.3#^214#Sc mnh v k h au#Chuyn ho ni au kh thnh nim an lc#Andrew Holecek ; Bin dch: Thu Sao, Khi Nguyn#^aH.#^aLao ng#2012#^a374tr.^b21cm#Hng dn con ng n vi thin ca o Pht tri qua nhng cung bc ca tm linh kh au trong cuc i mt cch thanh thn#o Pht#Thin#KVn#Dch#Holecek, Andrew#Tm linh#Thu Sao #Khi Nguyn#288428## 00572000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560050015000610020014000760290013000900070 04500103008000500148009001100153010000500164011001500169020001700184020000300201 020001200204006001000216006001200226039000500238013000700243019000800250#VV12.05 450#VV12.05451#VV12.05452#109000#Vi?t#J510Y#813#^214#Robards, Karen#Julia yu d u#Loving Julia#Karen Robards ; Dch: Sng Vng, Thanh Tuyn#^aH.#^aLao ng#201 2#^a495tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Sng Vng#Thanh Tuyn#KVn#2884 29#Dch M## 00976000000000313000450004100050000018100060000508200080001180800050001900200470 00240070070000710080005001410090020001460100005001660110026001710150046001970210 27900243020000800522020000800530020000900538020000800547020000900555039000500564 013000700569005001700576005001800593005001600611005001800627005001700645#Vi?t#L3 02S#355.409#^214#Lch s Tp ch Hu cn Qun i (1952 - 2012)#B.s.: Nguyn Cn g Sinh (ch.b.), Nguyn Xun Lng, Tng Xun Phong...#^aH.#^aQun i nhn dn#2 012#^a222tr., 17tr. nh^b21cm#TTS ghi: Tng cc Hu cn. - Lu hnh ni b#Gii thiu lch s pht trin ca Tp ch Hu cn Qun i qua 60 nm, t trong khn g chin chng thc dn Php (1952 - 1954), trong nhng nm ho bnh min Bc ( 1955 - 1964), thi k khng chin chng M cu nc (1965 - 1975), v trong cc giai on 1975 - 1989, 1990 - 2012#Tp ch#Hu cn#Qun i#Lch s#Vit Nam#KV n#288430#Nguyn Cng Sinh#Nguyn Xun Lng#Tng Xun Phong#Nguyn Hng Quang#Ng uyn Ngc Chu## 00774000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820013000418080005000540050015000590020038000740070063001120080005001750090 05400180010000500234011001500239021010400254020000800358020004800366005001500414 006001000429006000900439039000500448013000700453019001200460#VV12.05453#VV12.054 54#145000#Vi?t#B557T#782.42164092#^214#Bieber, Justin#Bc ti nh cao: Cu ch uyn ca ti#Justin Bieber ; nh: Robert Caplin ; Dch: Trang Hi, L Trung#^aH. #^aThng tn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a240tr.^b25cm#Gii thiu tiu s v con ng bc n m nhc cng nhng thnh qu m nhc t c ca Jusin Bieber#Tiu s#Bieber, Justin, Ca s nhc pop, (1994-), Canaa#Capli n, Robert#Trang Hi#L Trung#KVn#288431#Dch Canaa## 00637000000000229000450001400070000004100050000718100070001208200060001980800050 00250050019000300020014000490070031000630080005000940090023000990100005001220110 01500127021023900142020000800381020000600389039000500395013000700400#40000#Vi?t #QU105L#658.4#^214#Trn Th Hng Vit#Qun l d n#Trn Th Hng Vit ch.b., b. s.#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a233tr.^b24cm#Gii thiu chung v d n v qun l d n. Cung cp nhng kin thc v k nng c bn trong qun l d n v lp k hoch d n, t chc d n, qun l nhn lc d n, qun l mua sm tron g d n, qun l ti chnh d n, ri ro d n...#Qun l#D n#KVn#288432## 00557000000000289000450001400070000004100050000718100060001208200060001880800050 00240050009000290020017000380030012000550290007000670070024000740080005000980090 03600103010000500139011001500144015003200159020001700191020001100208020001200219 006000800231039000500239013000700244019001600251#88000#Vi?t#B518T#895.1#^214#Nh Mng#Bung tay yu#Tiu thuyt#(h1#Nh Mng ; Tu Lm dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a438tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Ph nh nh# Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Tu Lm#KVn#288433#Dch Trung Quc## 00692000000000265000450001400070000004100050000718100060001208200060001880800050 00240050011000290020064000400070011001040080018001150090034001330100005001670110 01500172021016500187020001100352020000600363020002200369020000800391020001500399 039000500414013000700419#50000#Vi?t#D112V#372.6#^214#Hng Ngn#Dy v hc tin g Vit lp 1 theo hng hc m chi, chi m hc#Hng Ngn#^aTp. H Ch Minh#^a i hc S phm Tp. H Ch Minh#2011#^a233tr.^b21cm#Hng dn cc em hc sinh l p 1 nhn bit ch ci, ghp vn v pht m, cc ph m ghp, ph m phc, cc ng uyn m ghp, cc nguyn m phc n, tm ch ng m...#Ting Vit#Lp 1#Phng php ging dy#Hc tp#Sch tham kho#KVn#288434## 00729000000000265000450001400070000004100050000718100070001208200060001980800050 00250050011000300020035000410070011000760080018000870090034001050100005001390110 01500144021023000159020001100389020000600400020002200406020000800428020001500436 039000500451013000700456#20000#Vi?t#TR200E#372.6#^214#Hng Ngn#Tr em hm nay - Th gii ngy mai#Hng Ngn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch M inh#2011#^a106tr.^b21cm#Gii thiu nhng khi nim chung v dy v hc, ngi d y v ngi hc xa v nay; nhng nt c bn v cch hc m chi, chi m hc ti ng Vit lp 1. Hng dn tr lm quen vi cu trc ch Vit, du v cch nh v n ch Vit...#Ting Vit#Lp 1#Phng php ging dy#Hc tp#Sch tham kho#KVn #288435## 00941000000000289000450001400070000004100050000718100060001208200100001880800050 00280020041000330030096000740070052001700080005002220090018002270100005002450110 01500250021028600265020001000551020000900561005001700570005001700587005001300604 005000800617005001400625039000500639013000700644#39000#Vi?t#P103S#320.95694#^21 4#Palestine sau nhng bc tng chim ng#Palestine di gc nhn ca nhng nh bo Vit Nam u tin t chn ti min t b chim ng#Nguyn Nh Phong, Ngu yn Ngc Hng, L Khnh Duy...#^aH.#^aLao ng X hi#2011#^a166tr.^b19cm#M t hnh trnh v cng gian nan, trc tr v c him nguy ca nhng nh bo Vit Nam u tin bc chn vo vng lnh th Palestine. Ghi li cuc sng, hnh nh u tranh cho Palestin c lp ca nhng ngi dn ang n lc i tm mt ch ng vng chc cho mnh trn bn th gii#Chnh tr#Palextin#Nguyn Nh Phong#Nguy n Ngc Hng#L Khnh Duy#M Hnh#L Trn Qunh#KVn#288436## 00434000000000253000450001400070000004100050000718100070001208200090001980800050 00280050010000330020011000430030004000540070010000580080005000680090013000730100 00500086011001500091015003200106020001700138020000900155020000400164039000500168 013000700173#25000#Vi?t#NG527C#895.9221#^214#En T Ht#Nguyn cu#Th#En T Ht #^aH.#^aThanh nin#2011#^a115tr.^b19cm#Tn tht tc gi: V Nht Thng#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#KVn#288437## 00908000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820008000538080005000610020033000660070040000990080005001390090 01900144010000500163011001500168021029000183020001300473005001500486039000500501 020001100506005001600517015005700533020000900590013000700599#VV12.05455#VV12.054 56#VV12.05457#70000#Vi?t#GI-108T#345.597#^214#Gio trnh lut hnh s Vit Nam# Nguyn Ngc Anh (ch.b.), c Hng H#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a407tr.^b2 4cm#Gii thiu cc khi nim, nhim v v cc nguyn tc c bn ca Lut hnh s . Khi nim, cu to v hiu lc ca o lut hnh s Vit Nam. Ti phm v cu thnh ti phm. Mt khch quan ca ti phm. Ch th ca ti phm v thn nhn n gi phm ti... v cc vn lin quan n ti phm#Lut hnh s# c Hng H #H.H#Gio trnh#Nguyn Ngc Anh#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Vit Nam#288438## 00811000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020046000730070014001190080 00500133009001900138010000500157011001500162021024800177020001000425039000500435 005001400440020000900454020000700463020001000470020001000480013000700490#VV12.05 458#VV12.05461#VV12.05459#VV12.05460#60000#Vi?t#D302H#133.5#^214#Dch hc tng quan trong cch i nhn x th# Hong Linh#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a207 tr.^b24cm#Trnh by khi nim dch hc mt cch tng quan nht, cch hiu v vn dng ni dung 64 qu dch cng 384 ho vo php i nhn x th trn c s minh ha bng nhng cu chuyn lch s kinh in t c i n cn hin i ca tri t hc ng phng#Kinh dch#H.H# Hong Linh#Dch hc#ng x#Giao tip#Cuc s ng#288439## 01076000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820010000538080005000630020035000680070078001030080005001810090 01900186010000500205011001500210021033200225020001000557005001600567039000500583 02000110058801500570059902000090065602000150066500500180068000500170069800500160 0715013000700731#VV12.05462#VV12.05464#VV12.05463#51000#Vi?t#GI-108T#342.59702# ^214#Gio trnh lut hin php Vit Nam#Nguyn Vn Lut, Nguyn Th Phng, Nguy n Phc Th (ch.b.), Lu Trung Thnh#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a319tr.^b24c m#Gii thiu khi qut nhng vn c bn v lut hin php v s ra i, pht trin ca nn lp hin Vit Nam. Phn tch cc nh ch c bn ca lut hin ph p bao gm: ch chnh tr, kinh t, chnh sch x hi, vn ho, gio dc, khoa hc v cng ngh, i ngoi, quc phng, an ninh quc gia, quyn v ngha v c a cng dn...#Hin php#Nguyn Vn Lut#H.H#Gio trnh#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Vit Nam#Lut hin php#Nguyn Th Phng#Nguy n Phc Th#Lu Trung Thnh#288440## 00738000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820008000538080005000610020044000660080005001100090019001150100 00500134011001500139021018900154020001000343039000500353020001100358015003300369 020000900402020001500411020001500426013000700441#VV12.05465#VV12.05467#VV12.0546 6#55000#Vi?t#GI-108T#343.597#^214#Gio trnh lut ti chnh v lut ngn hng#^ aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a318tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc php lut c bn, h thng v ngn sch nh nc v thu, v ti chnh doanh nghip v ph p lut kinh doanh bo him, php lut ngn hng v th trng ti chnh#Php lu t#H.H#Gio trnh#TTS ghi: Vin i hc M H Ni#Vit Nam#Lut ti chnh#Lut ngn hng#288441## 01068000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020039000620070022001010080005001230090 01900128010000500147011001500152021047600167020000900643039000500652020001100657 005001600668015005700684020001000741020000800751013000700759#VV12.05468#VV12.054 69#VV12.05470#52000#Vi?t#L600L#320.1#^214#L lun chung v nh nc v php lu t#Nguyn Vn Lut ch.b.#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a279tr.^b24cm#i tng v phng php hc l lun chung v nh nc v php lut. Trnh by ngun gc, b n cht, c im v chc nng c bn ca nh nc. Kiu, hnh thc v t chc b my nh nc. Nh nc v h thng chnh tr nh nc dn ch - Nh nc php q uyn. Gii thiu khi nim, ngun gc, c trng v vai tr ca php lut. Ngun lut v cu trc h thng php lut. Quan h v thc php lut. Xy dng v iu chnh php lut. Vi phm php lut v trch nhim php lut#Nh nc#H.H#Gi o trnh#Nguyn Vn Lut#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc m H N i#Php lut#L lun#288442## 00642000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820009000428080005000510020024000560070039000800220004001190080005001230090 01900128010000500147011001600152015004000168020001700208020000900225020001000234 00500090024400500110025300500140026400500120027800500140029003900050030401300070 0309#VV12.05471#VV12.05472#255000#Vi?t#TH460#895.9221#^214#Th ng lut Vit Nam# Vn A, L Quang A, Nguyn Vn i...#T.7#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a1 554tr.^b21cm#TTS ghi: Hi UNESCO th ng Vit Nam#Vn hc hin i#Vit Nam#T h ng# Vn A#L Quang A#Nguyn Vn i#Trn Vn i#Nguyn Th Am#H.H#288443 ## 01141000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520020044000570030017001010070072001180080005001900090 01900195010000500214011001500219021043700234020001000671020001200681020001100693 02000090070400500160071300500170072900500150074600500130076103900050077401300070 0779020001700786#VV12.05473#VV12.05475#VV12.05474#Vi?t#B312L#345.597#^214#Bnh l un khoa hc lut thi hnh n hnh s#Sch chuyn kho#Nguyn Ngc Anh (ch.b.), Trn Nguyn Qun, Cng Phng V, Hng Cc#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a25 1tr.^b21cm#Trnh by s cn thit xy dng, quan im ch o, b cc ca Lut T hi hnh n hnh s. Bnh lun khoa hc Lut ny v cc ni dung: h thng t ch c thi hnh n hnh s, nhim v, quyn hn ca c quan c thm quyn trong thi h nh n hnh s v qun l cng tc thi hnh n; vic thi hnh cc loi n nh ph t t, t hnh, n treo, n pht cnh co, ci to khng giam gi...; gii quyt khiu ni, t co trong thi hnh n hnh s...#Php lut#Thi hnh n#n hnh s #Vit Nam#Nguyn Ngc Anh#Trn Nguyn Qun#Cng Phng V# Hng Cc#H.H#2884 44#Sch chuyn kho## 00921000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480020047000530030017001000070072001170080005001890090 01900194010000500213011001500218021021300233020001200446020001100458020000900469 00500160047800500190049400500130051300500130052603900050053902000150054402000170 0559013000700576#VV12.05476#VV12.05478#VV12.05477#Vi?t#C455U#345#^214#Cng c c a Lin hp quc v chng tham nhng#Sch chuyn kho#Nguyn Ngc Anh (ch.b.), N guyn Th Qu Thu, inh Vn Nam, V Minh Tun#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a239 tr.^b21cm#Cung cp thng tin v qu trnh m phn, ni dung Cng c Lin hp q uc v chng tham nhng, cc ngh quyt v quyt nh ca Hi ngh cc quc gia thnh vin v t liu v s tham gia Cng c ca cc quc gia#Phng chng#Tham nhng#Cng c#Nguyn Ngc Anh#Nguyn Th Qu Thu#inh Vn Nam#V Minh Tun#H.H #Lin Hip Quc#Sch chuyn kho#288445## 01007000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020059000640030050001230070042001730080 00500215009002300220010000500243011001500248021028900263005001400552039000500566 00500130057101500300058402000090061402000190062302000120064202000200065401300070 0674#VV12.05479#VV12.05480#VV12.05481#25000#Vi?t#M558C#351.597#^214#10 cng vi c chuyn vin trong qun l hnh chnh nh nc#Sch phc v o to, bi dng cn b, cng chc#B.s.: inh Vn Mu (ch.b.), ng Ngc Lm#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a143tr.^b21cm#Cung cp cho chuyn vin nhng kin thc c bn v q un l nh nc v k nng hnh chnh nh tip nhn v t chc thi hnh quyt nh ca c quan cp trn, tip nhn v x l kin ngh ca c quan qun l cp d i, ra quyt nh qun l nh nc, gip lnh o lm vic ngoi nhim s...#n g Ngc Lm#H.H#inh Vn Mu#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#Vit Nam#Qun l hnh chnh#Chuyn vin#Hnh chnh nh nc#288446## 01072000000000361000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480020116000530030017001690070070001860080005002560090 01900261010000500280011001500285021023700300020001700537020000800554020001200562 02000100057400500160058400500190060000500220061900500130064103900050065402000170 0659020001400676005001300690013000700703#VV12.05483#VV12.05484#VV12.05482#Vi?t# 104P#345#^214#m phn k kt hip nh chuyn giao ngi b kt n pht t gia Vit Nam vi cc nc - Thc tin v kinh nghim#Sch chuyn kho#Nguyn Ngc A nh (ch.b.), Nguyn Th Qu Thu, Nguyn Th Hng Nhung...#^aH.#^aCng an nhn dn #2011#^a287tr.^b21cm#Gii thiu cc Hip nh chuyn giao ngi b kt n pht t gia Cng ho x hi ch ngha Vit Nam vi cc quc gia: Vng quc Anh v B c Ailen, xtrylia, i Hn Dn Quc, vng quc Thi Lan, cng ho Sc v vng quc Ty Ban Nha#Ti phm hnh s#T php#Chuyn giao#Hip nh#Nguyn Ngc Anh #Nguyn Th Qu Thu#Nguyn Th Hng Nhung#L Xun Tho#H.H#Sch chuyn kho#Sc h song ng#V Minh Tun#288447## 00899000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480020070000530030017001230070061001400080005002010090 01900206010000500225011001500230021020600245020001000451020000800461005001600469 03900050048502000170049000500110050701300070051800500210052500500120054600500150 0558#VV12.05485#VV12.05486#VV12.05487#Vi?t#L452C#364#^214#Li ca t chc vi ph m php lut - Nhng vn l lun v thc tin#Sch chuyn kho#Nguyn B Ngng , H Th Ho (ch.b.), Nguyn Th Thu Hng...#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a199 tr.^b21cm#Trnh by mt s kin thc php lut c bn v li v xc nh li ca php nhn, t chc - ch th vi phm php lut, li ca t chc vi phm php lu t, vn v li trong truy cu trch nhim php l...#Phm php#T chc#Nguyn B Ngng#H.H#Sch chuyn kho#H Th Ho#288448#Nguyn Th Thu Hng#H Ngc A nh#Lu Thanh Hng## 00834000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020016000510070035000670220006001020050010001080050 01000118005001000128005000700138005000900145008000500154009001900159010000500178 01100140018301200180019702102370021502000140045202000090046602000090047503900050 0484013000700489#VV12.05488#VV12.05489#Vi?t#A105N#363.4#^214#10000#An ninh trt t#Song Ngn, H Phng, ng Vinh...#T.247#Song Ngn#H Phng#ng Vinh#Vy H u#Xun Sn#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #Gm cc phng s cp ti nhng t nn x hi nh cp ca, git ngi, la tnh, mi dm v nhng tm gng ngi tt vic tt... cng cc phng n truy tm, truy b t ti phm, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#T nn x h i#Vit Nam#Phng s#H.H#288449## 01286000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600020065000650070058001300080005001880090 01800193010000500211011001500216021047800231020001000709005001200719005001400731 00500190074500500120076403900050077600500170078101500800079802000090087802000080 0887020001100895020001100906013000700917#VV12.05490#VV12.05491#VV12.05492#66000 #Vi?t#CH125P#320.956#^214#Chu Phi - Trung ng: Nhng vn chnh tr v kinh t ni bt# c nh (ch.b.), Thi Vn Long, Trn Th Lan Hng...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a335tr.^b21cm#Gii thiu cuc ci cch th ch chnh tr v ki nh t chu Phi v Trung ng t sau chin tranh lnh n nay. Cc vn v s c tc, kh nng gii quyt mu thun sc tc, tn gio, chnh sch ca cc nc ln, du m, kh t hai khu vc ny. Ln sng ni dy ca dn chng cc nc Bc Phi - Trung ng. Tc ng ca nhng vn chnh tr - kinh t ni bt ch u Phi - Trung ng i vi Vit Nam v gii php tng cng quan h hp tc gi a nc ta vi hai khu vc ny#Chnh tr# c nh#Thi Vn Long#Trn Th Lan H ng# c Hip#H.H#Trn Thu Phng#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Chu Phi v Trung ng#Chu Phi#Kinh t#Chnh sch#Trung ng#28 8450## 00981000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820012000528080005000640020053000690070069001220080005001910090 01800196010000500214011001500219021020800234020000800442005001900450005002000469 00500190048900500210050803900050052900500200053401500650055402000090061902000080 0628013000700636#VV12.05493#VV12.05494#VV12.05495#59000#Vi?t#QU105H#327.5970477 #^214#Quan h Vit Nam - Ucraina: Thc trng v trin vng#Nguyn Quang Thun (c h.b.), Danylenko Anatoliy, Gorodnia Nataliya...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a29 5tr.^b21cm#Trnh by bi cnh quc t v nhng nhn t tc ng n quan h Vit Nam - Ucraina. Thc trng quan h Vit Nam - Ucraina giai on 2001-2011v nh hng, gii php thc y quan h ny giai on 2011-2020#Quan h#Nguyn Quang Thun#Anatoliy, Danylenko#Nataliya, Gorodnia#Oleksiy, Onyshchenko#H.H#Victoria, Musiychuk#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Chu u#Vit Nam#Ucraina#288451## 01006000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020062000620070059001240080005001830090 01800188010000500206011001500211021023700226005001400463005001600477005001600493 00500150050903900050052400500130052901500760054202000140061802000200063202000090 0652013000700661#VV12.05496#VV12.05498#VV12.05497#36000#Vi?t#M106S#338.5#^214#M ng sn xut ton cu v vai tr ca cc cng ty a quc gia#L Th i Lm (ch.b .), Nguyn Hng Bc, ng Phng Hoa...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a159tr.^b21 cm#Trnh by mt s vn l lun v mng sn xut ton cu, mng sn xut ton cu trong ngnh in t v dt may. Vai tr ca cc cng ty a quc gia trong m ng sn xut ton cu v mt s kinh nghim i vi Vit Nam trong lnh vc ny# L Th i Lm#Nguyn Hng Bc#ng Phng Hoa#Bi Thi Quyn#H.H#Nhn Cm Tr# TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Kinh t v Chnh tr Th gii#Mng sn xut#Cng ti a quc gia#Ton cu#288452## 00643000000000313000450002600110000004100050001101400070001618100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000500292019001600297006000900313013000700322#VV12.05 499#Vi?t#55000#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.14#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a75tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#H.H#Dch Trung Quc#Hi ng#28845 3## 00675000000000325000450002600110000001200400001102000170005101100150006802000110 00830200013000940390005001070050016001120410005001280190016001330050015001491810 00600164082000600170808000500176014000700181002002000188003001300208007004900221 02200050027022100230027500600100029800800180030800900110032601000050033701300070 0342#VV12.05500#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#^a119tr .^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#H.H#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu P hc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lan g, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.99#Huyt chin in vng#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#288454## 00597000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220005001070080018001120090 01100130010000500141011001400146020001700160020001100177020001300188005001400201 006001200215039000500227019001600232012004000248013000700288#VV12.05501#17000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.34#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a98tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tr ung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#H.H#Dch Trung Quc#Truyn tran h dnh cho tui trng thnh#288455## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070034000630220004000970080018001010090 01100119010000500130011001400135012004000149020001700189020001100206020001300217 005001500230006001200245039000500257019001600262013000700278#VV12.05502#55000#V i?t#L431T#895.1#^214#Long thn#Truyn tranh#Khu Phc Long ; Tuyt Nhung dch#T. 9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Khu Phc Long#Tuyt Nhung#H. H#Dch Trung Quc#288456## 00588000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070034000630220005000970080018001020090 01100120010000500131011001400136012004000150020001700190020001100207020001300218 005001500231006001200246039000500258019001600263013000700279#VV12.05503#55000#V i?t#L431T#895.1#^214#Long thn#Truyn tranh#Khu Phc Long ; Tuyt Nhung dch#T. 10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Khu Phc Long#Tuyt Nhung#H .H#Dch Trung Quc#288457## 00588000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020010000400030013000500070034000630220005000970080018001020090 01100120010000500131011001400136012004000150020001700190020001100207020001300218 005001500231006001200246039000500258019001600263013000700279#VV12.05504#Vi?t#L43 1T#895.1#^214#55000#Long thn#Truyn tranh#Khu Phc Long ; Tuyt Nhung dch#T. 11#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Khu Phc Long#Tuyt Nhung#H .H#Dch Trung Quc#288458## 00588000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020010000400030013000500070034000630220005000970080018001020090 01100120010000500131011001400136012004000150020001700190020001100207020001300218 005001500231006001200246039000500258019001600263013000700279#VV12.05505#Vi?t#L43 1T#895.1#^214#55000#Long thn#Truyn tranh#Khu Phc Long ; Tuyt Nhung dch#T. 12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Khu Phc Long#Tuyt Nhung#H .H#Dch Trung Quc#288459## 00643000000000313000450002600110000004100050001101400070001618100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000500292019001600297006000900313013000700322#VV12.05 506#Vi?t#55000#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.11#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a75tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#H.H#Dch Trung Quc#Hi ng#28846 0## 00643000000000313000450002600110000004100050001101400070001618100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000500292019001600297006000900313013000700322#VV12.05 507#Vi?t#55000#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a75tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#H.H#Dch Trung Quc#Hi ng#28846 1## 00643000000000313000450002600110000004100050001101400070001618100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000500292019001600297006000900313013000700322#VV12.05 508#Vi?t#55000#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.13#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a75tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#H.H#Dch Trung Quc#Hi ng#28846 2## 00673000000000325000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020026000410030013000670070043000800220005001232210025001280080 01800153009001100171010000500182011001400187012004000201020001700241020001100258 02000130026900500160028200500090029800600100030703900070031701900160032401300070 0340#VV12.05509#TH121C#895.1#^214#55000#Vi?t#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lang, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.19#Cu tinh quy Nguyn Cng#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a68tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Ngu Lo#Trn Vn h#P.Dung#Dch Trung Quc#288463## 00686000000000325000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020026000410030013000670070043000800220005001232210038001280080 01800166009001100184010000500195011001400200012004000214020001700254020001100271 02000130028200500160029500500090031100600100032003900070033001900160033701300070 0353#VV12.05510#TH121C#895.1#^214#55000#Vi?t#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lang, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.20#Thn chng u tam tuyt : phn cui#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a68tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Ngu Lo#Trn Vnh#P.Dung#Dch Trung Quc#288464## 00665000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020026000410030013000670070043000800220005001232210017001280080 01800145009001100163010000500174011001400179012004000193020001700233020001100250 02000130026100500160027400500090029000600100029903900070030901900160031601300070 0332#VV12.05511#55000#Vi?t#TH121C#895.1#^214#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lang, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.21#Long tri l t#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2012#^a68tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#V n hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Ngu Lo#Trn Vnh#P.Dung #Dch Trung Quc#288465## 00675000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020026000410030013000670070043000800220005001232210027001280080 01800155009001100173010000500184011001400189012004000203020001700243020001100260 02000130027100500160028400500090030000600100030903900070031901900160032601300070 0342#VV12.05512#55000#Vi?t#TH121C#895.1#^214#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lang, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.22#Thn chng u tam nguyn# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a68tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trn g thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Ngu Lo#Trn V nh#P.Dung#Dch Trung Quc#288466## 00610000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050022000430020034000650030034000990070046001330080018001790090 01100197010000500208011001500213012002000228020001700248020000300265020001200268 006001800280039000700298013000700305019000800312#VV12.05513#VV12.05514#77000#Vi ?t#813#^214#Burroughs, Edgar Rice#John Carter v linh thn ho tinh#Tiu thuyt phiu lu - hnh ng#Edgar Rice Burroughs ; Nguyn Thnh Nhn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a316tr.^b20cm#John Carter of Mars#Vn hc hin i#M#Ti u thuyt#Nguyn Thnh Nhn#P.Dung#288467#Dch M## 00611000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050022000430020035000650030034001000070046001340080018001800090 01100198010000500209011001500214012002000229020001700249020000300266020001200269 006001800281039000700299019000800306013000700314#VV12.05515#VV12.05516#62000#Vi ?t#813#^214#Burroughs, Edgar Rice#John Carter v Thng soi ho tinh#Tiu thuyt phiu lu - hnh ng#Edgar Rice Burroughs ; Nguyn Thnh Nhn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a227tr.^b20cm#John Carter of Mars#Vn hc hin i#M#Ti u thuyt#Nguyn Thnh Nhn#P.Dung#Dch M#288468## 00485000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050019000540020018000730070019000910080018001100090 01100128010000500139011001500144020001700159020000900176020001200185020000800197 039000700205013000700212#VV12.05517#VV12.05518#40000#Vi?t#D125X#895.9223#^214#P han Ngc Dim Hn#Du xm cnh bm#Phan Ngc Dim Hn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a157tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Tp vn#P.Dung#288 469## 01111000000000385000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560050020000610020021000810030042001020290 02100144007004300165008001800208009001100226010000500237011001500242012004400257 02000100030102000070031100600130031800600150033100600150034600500160036100500120 0377005001500389039000700404013000700411019000800418021029900426#VV12.05520#VV12 .05521#VV12.05519#100000#Vi?t#M458V#530#^214#Laughlin, Robert B.#Mt v tr l thng#Pht minh li mn vt l theo chiu ngc#A different universe#Robert B. Laughlin ; Dch: Chu Lan nh...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a303tr.^b21c m#Khoa hc khm ph / Nguyn Vn Lin ch.b...#Pht minh#Vt l#Chu Lan nh#Nguy n Vn c#Nguyn Tt t#Nguyn Vn Lin#V Cng Lp#Phm Vn Thiu#P.Dung#2884 70#Dch M#Khm ph cc hin tng t nhin, c bit nghin cu cc nh lut c bn nht ca vt l hc theo chiu ngc, v cng theo nh vt l ot gii No bel Robert B. Laughlin chng minh rng nhng iu huyn b nht ca vt l hc k hng nm ngoi v tr m li nm hon ton trong tm tay ca chng ta## 00659000000000313000450002600110000002600110001103900070002201400070002904100050 00361810006000410820010000478080005000570020028000620070072000900220005001622210 03000167008001800197009001100215010000500226011001400231020001800245020000800263 020000900271020001100280005001500291005001400306005001800320013000700338#VV12.05 522#VV12.05523#P.Dung#23000#Vi?t#L302S#959.70271#^214#Lch s Vit Nam bng tra nh#B.s.: Trn Bch ng (ch.b.), inh Vn Lin ; Ho s: Nguyn Quang Cnh#T.41# Mc ng Dung lp nn nh Mc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a83tr.^b20cm#L ch s trung i#Nh Mc#Vit Nam#Sch tranh#Trn Bch ng#inh Vn Lin#Nguyn Quang Cnh#288471## 00745000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820007000528080005000590050015000640020047000790030055001260070 01500181008001800196009001100214010000500225011001500230021013000245020000800375 020001000383020000700393039000700400013000700407020000900414020000800423#VV12.05 524#VV12.05526#VV12.05525#110000#Vi?t#115C#959.79#^214#Vng Hng Sn#n cm m i, ni chuyn c: Hu Giang - Ba Thc#Chng tch, nhn vt, t ai thu th c a min Nam c#Vng Hng Sn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a315tr.^b20cm#Gh i li nhng np sinh hot, cc s kin, nhn vt v t ai thu th ca min Na m, c bit l min Hu Giang hi u th k 20#Lch s#Hu Giang#Hi k#P.Dung# 288472#a danh#Vn ho## 00939000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020033000540070063000870080018001500090011001680100 00500179011001500184015006700199021013900266020002200405020000900427020001200436 02000090044800500100045700500120046700500100047900500080048900500110049700500180 0508039000700526013000700533020003700540#VV12.05527#VV12.05528#70000#Vi?t#M558N #324.2597#^214#10 nm nhng cng trnh sng to#Nh Thnh, Thin Thanh, Quc Lin h... ; Nguyn Mnh Cng ch.b.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a229tr.^b20cm# TTS ghi: Thnh on thnh ph H Ch Minh. Gii thng H Ho Hn#Ghi li nhng cng trnh, chng trnh, m hnh sng to v cc tp th, c nhn c gii thng H Ho Hn vinh danh trong 10 nm qua#Cng trnh thanh nin#Sng to#Gi i thng#Vit Nam#Nh Thnh#Thin Thanh#Quc Linh#Vi Tho#Vin Dng#Nguyn Mnh Cng#P.Dung#288473#on Thanh nin Cng sn H Ch Minh## 00929000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820012000528080005000640050015000690020026000840070015001100220 00400125221003900129008001800168009001100186010000500197011001500202021030300217 02000170052002000090053702000090054603900070055501300070056200500150056902000190 0584#VV12.05529#VV12.05531#VV12.05530#120000#Vi?t#V115H#398.2095977#^214#Nguyn Vn Hu#Vn hc min Nam lc tnh#Nguyn Vn Hu#T.1#Min Nam & vn hc dn gia n a phng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a510tr.^b20cm#Tm hiu chung v lch s min Nam Vit Nam. Tin trnh v tnh cht chung ca vn ho trong thi khai thc t ai t Bin Ho n H Tin. Con ng dn nhp vn hc min Nam v gii thiu mt s th loi vn hc dn gian min Nam nh: Vn truyn khu, tc ng, cu , truyn c, ca dao, h, v, th#Vn hc dn gian#Min Nam#Vit Nam# P.Dung#288474#Nguyn Vn Hu#Nghin cu vn hc## 00802000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580050015000630020026000780070015001040220 00400119221004800123008001800171009001100189010000500200011001500205021017400220 02000160039402000090041002000090041903900070042801300070043500500150044202000190 0457#VV12.05532#VV12.05534#VV12.05533#100000#Vi?t#V115H#895.1#^214#Nguyn Vn H u#Vn hc min Nam lc tnh#Nguyn Vn Hu#T.2#Vn hc Hn Nm thi khai m & x y dng t mi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a418tr.^b20cm#Tm hiu chung v vn hc Hn Nm thi s khai n thi Mc Thin Tch (1706 - 1780), V Trng Ton, v t thi Gia Long n u cuc chin Vit Php cho n cui th k 19#V n hc Hn Nm#Min Nam#Vit Nam#P.Dung#288475#Nguyn Vn Hu#Nghin cu vn hc ## 00769000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050008000620020029000700070013000990220 00400112008001800116009001100134010000500145011001500150021024000165020001600405 020001500421020000900436039000700445013000700452005000800459#VV12.05536#VV12.055 37#VV12.05535#85000#Vi?t#D300S#959.7#^214#Bi p#Di sn th gii ti Vit Nam# Bi p b.s.#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a280tr.^b23cm#Gii thiu di tch lch s, danh lam thng cnh, cc k quan ca Vit Nam c t chc UNES CO cng nhn v xp loi nh: qun th di tch c Hu, di sn th gii M Sn , th c Hi An, Hong thnh Thng Long H Ni v thnh nh H#Di sn th gi i#Di sn vn ho#Vit Nam#P.Dung#288476#Bi p## 00687000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00400820006000458080005000510050008000560020029000640070013000930220004001060080 01800110009001100128010000500139011001500144021017600159020001600335020001500351 020000900366039000700375013000700382005000800389#VV12.05538#VV12.05539#VV12.0554 0#82000#Vi?t#959.7#^214#Bi p#Di sn th gii ti Vit Nam#Bi p b.s.#T.2#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a264tr.^b23cm#Gii thiu cc danh nhn vn ho , di sn "k c th gii", cc di sn vn ho phi vt th, di sn thin nhin, k hu d tr sinh quyn ca Vit Nam c t chc UNESCO cng nhn#Di sn th gii# Di sn vn ho#Vit Nam#P.Dung#288477#Bi p## 00946000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020024000620070047000860080005001330090 01100138010000500149011001500154012004000169021028500209039000700494013000700501 02000110050802000100051902000110052900500110054000500160055100500150056700500090 0582005001700591#VV12.05541#VV12.05542#VV12.05543#55000#Vi?t#T452L#650.1#^214#T i lp trnh tng lai#L Th Lam, Nguyn Th Tin, ng Thnh t...#^aH.#^aTh i i#2012#^a245tr.^b21cm#T sch "Hng nghip cnh ca vo i"#Gm nhng cu chuyn gin d, cm ng, chn tht ca th h sp ri gh nh trng, nhng ng i bt u vo i nhng h tm cho mnh mt ch n r rng v s nghip , s c lp v ti chnh bng cch thot khi nhng b buc hon cnh cng nh nhng kh khn trong cuc sng#P.Dung#288478#nh hng#Tng lai#Thnh cng#L Th Lam#Nguyn Th Tin#ng Thnh t#Khc t#Nguyn Vn Thanh## 00479000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020018000700030022000880070015001100080 00500125009001100130010000500141011001500146020001700161020000900178020001200187 039000700199013000700206#VV12.05544#VV12.05545#42000#Vi?t#CH400E#895.9223#^214# Vin Nguyt i#Cho em mt ln...#Tuyn tp truyn ngn#Vin Nguyt i#^aH.#^aTh i i#2012#^a237tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#288479## 00940000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050019000520020024000710070043000950080005001380090 03400143010000500177011001500182021040600197020000900603020000800612020001100620 006001700631039000700648013000700655#VV12.05546#VV12.05547#45000#Vi?t#TH107T#29 4.3#^214#Thch Thnh Nghim#Thnh tm thnh cng#Thch Thnh Nghim ; Thch Q uang nh dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi H#2012#^a161tr.^b20cm#Tp h p nhng li ging ca bc chn s v nhng th rt gn gi vi chng ta nh cch s dng ngi ti, lun l lm vic ni cng s, cch sng trong th gii mi v phng php tp trung gii quyt nhng vn trong doanh nghip phi lun h ng ti s thnh tm, lng tn ngha v danh d cng mt s b quyt lnh o tt m vn gi tm yn bnh, l cha kho gip bn t c thnh cng vin mn# o Pht#Gio l#Thnh cng#Thch Quang nh#P.Dung#288480## 00586000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050009000520020034000610030012000950070037001070080 00500144009003600149010000500185011001500190020001700205020001100222020001200233 006002100245039000700266013000700273019001600280#VV12.05548#VV12.05549#88000#Vi ?t#TR557L#895.1#^214#To nh#Trc l tiu nhn sau l qun t#Tiu thuyt#To nh ; Nguyn Th Thu Ngc dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Bch Vit#2012#^ a409tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Nguyn Th Thu Ngc#P.Dun g#288481#Dch Trung Quc## 00867000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050018000520020035000700070018001050220004001232210 05600127008000500183009001100188010000500199011001500204021028900219020000800508 020000800516020000900524039000700533013000700540005001800547#VV12.05550#VV12.055 51#123000#Vi?t#103C#959.7#^214#Nguyn Khc Thun#i cng lch s vn ho Vi t Nam#Nguyn Khc Thun#T.1#T cc thnh t ni sinh n nhng nn vn minh c sc#^aH.#^aThi i#2012#^a397tr.^b21cm#Gii thiu s hnh thnh, pht trin v nhng c trng ni bt nht ca cc thnh t ni sinh trong vn ho Vit Nam, c th nghin cu vn ho tin s, vn ho s s, vn minh sng Hng, vn ho th i Bc thuc, vn ho trong k nguyn c lp - t ch v thng nht, vn ho i Vit...#Lch s#Vn ho#Vit Nam#P.Dung#288482#Nguyn Khc Thun## 00881000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050018000520020035000700070018001050220004001232210 04500127008000500172009001100177010000500188011001500193021025400208020000900462 02000080047102000090047903900070048802000080049502000060050301300070050900500180 0516020000900534#VV12.05552#VV12.05553#123000#Vi?t#103C#959.7#^214#Nguyn Khc Thun#i cng lch s vn ho Vit Nam#Nguyn Khc Thun#T.2#Pht gio v o gio trong vn ho Vit Nam#^aH.#^aThi i#2012#^a437tr.^b21cm#Lch s ra i ca Pht gio ti qu hng n v s truyn b Pht gio ra ngoi lnh th n . i cng lch s truyn b Pht gio Vit Nam. Nghin cu s ra i ca o gio v s truyn b, hi nhp ca o gio trong i sng vn ho Vit...# o Pht#Lch s#Vit Nam#P.Dung#Vn ho#n #288483#Nguyn Khc Thun#o gio# # 00854000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050018000510020035000690070018001040220004001220080 00500126009001100131010000500142011001500147021032300162020000800485020000800493 020000900501039000700510020001000517013000700527005001800534#VV12.05554#VV12.055 55#98000#Vi?t#103C#959.7#^214#Nguyn Khc Thun#i cng lch s vn ho Vit Nam#Nguyn Khc Thun#T.3#^aH.#^aThi i#2012#^a298tr.^b21cm#Gii thiu vi n t v Khng T v Khng hc. Nghin cu s truyn b v tip nhn Nho gio nc ta qua cc thi k Bc thuc, trong k nguyn c lp t ch, thng nht (905 - 1527) v trong thi k ni chin (1527 - 1801). Mt s vn Nho gio Vit Nam thi Nguyn v s nhn thc ca Nho gia n nhn thc ca x hi#Lch s#Vn ho #Vit Nam#P.Dung#o Khng#288484#Nguyn Khc Thun## 00918000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050013000730020028000860290 03300114007003100147008001800178009001100196010000500207011001500212021027900227 02000080050602000100051402000110052402000110053500600120054603900070055801300070 0565019000800572#VV12.05557#VV12.05556#VV12.05558#VV12.05559#70000#Vi?t#S550T#6 50.1#^214#Klaus, Peggy#S tht cng v k nng mm#The hard truth about soft ski lls#Peggy Klaus ; Thanh Huyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a280tr.^b2 0cm# cp n nhng phng din c th trong s nghip m k nng mm ng vai tr quan trng, c th trong qun l s nghip, phng php hon thnh cng vic , k nng giao tip, tip nhn ph bnh, quyn lc ni cng s, qung b bn th n, x l s khc bit v ti nng lnh o#Qun l#Giao tip#Kinh doanh#Thnh c ng#Thanh Huyn#P.Dung#288485#Dch M## 00944000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050014000620020010000760030034000860070 03400120008000500154009003400159010000500193011001500198020001100213020001000224 006001300234039000700247013000700254019001400261021034400275020001100619#VV12.05 560#VV12.05561#VV12.05562#75000#Vi?t#C102S#650.1#^214#Inamori Kazuo#Cch sng#T bnh thng tr nn phi thng#Inamori Kazuo ; Phm Hu Li dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi H#2012#^a224tr.^b21cm#Thnh cng#Cuc sng#Phm Hu Li# P.Dung#288486#Dch Nht Bn#Tp hp v chia s nhng trit l ca tc gi Nht B n ni ting Inamori Kazuo v cch nhn nhn l sng ca con ngi hin i t c hnh din, bit bin suy ngh thnh hin thc, suy ngh t nguyn l v nguyn t c, mi gia nhn cch v nng cao tm hn, sng vi lng v tha v ho hp vi dng chy ca v tr l thc o dn ti thnh cng#Kinh doanh## 00537000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050009000620020018000710070034000890080 00500123009001100128010000500139011001500144020001700159020001100176020001200187 006001800199039000700217013000700224019001600231#VV12.05563#VV12.05564#VV12.0556 5#80000#Vi?t#T312Y#895.1#^214#Lin Tm#Tnh yu bn tri#Lin Tm ; Nguyn Thu Phng dch#^aH.#^aThi i#2012#^a359tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Nguyn Thu Phng#P.Dung#288487#Dch Trung Quc## 01066000000000397000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820011000448080005000550020038000600070071000980080005001690090032001740100 00500206011001500211021024500226020001200471020000800483020000900491020000900500 00500160050900500170052500500140054200500130055600500180056903900040058701300070 0591019000500598006001100603006000900614006001500623020001000638020002000648#VV1 2.05566#VV12.05567#VV12.05568#Vi?t#H450C#959.704092#^214#H Ch Minh - Ngi man g li nh sng#Stanley Karnow, Pierre Brocheux, Alain Ruscio... ; Dch: Trn ng...#^aH.#^aThi i ; Tp ch Xa v Nay#2011#^a449tr.^b24cm#Tp hp cc bi v it v cuc i hot ng cch mng, s nghip cu nc, t tng ca Ch tch H Ch Minh trong cc lnh vc chnh tr, ngoi giao, qun s, vn ho vn ngh v nhng bi hc o c cch mng ca Ngi trn nhiu mt cng tc#H Ch Minh# Lch s#Vit Nam#Bi vit#Karnow, Stanley#Brocheux, Pierre#Ruscio, Alain#Faber, Franz#Boudarel, Georges#Hu#288488#Dch#Trn ng#o Hng#Trn Thi Bnh#S ng hip#Hot ng cch mng## 00836000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590050018000640020020000820070018001020220 00400120221007600124008000500200009001100205010000500216011001500221021019000236 02000180042602000110044402000170045502000090047201300070048100500180048803900040 0506#VV12.05569#VV12.05570#VV12.05571#67500#Vi?t#D107T#959.702#^214#Nguyn Khc Thun#Danh tng Vit Nam#Nguyn Khc Thun#T.1#Danh tng trong s nghip gi nc t u th k th X n cui th k XIV#^aH.#^aThi i#2012#^a178tr.^b21cm #Gii thiu cc danh tng Vit Nam trong s nghip u tranh chng gic ngoi x m t u th k 10 n cui th k 14 nh: Dng nh Ngh, Ng Quyn, inh B Lnh, L Hon, Phm C Lng...#Lch s trung i#Danh tng#Nhn vt lch s#Vi t Nam#288489#Nguyn Khc Thun#Hu## 00787000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050018000660020020000840070018001040220 00400122221001900126008000500145009001100150010000500161011001500166021016500181 02000180034602000110036402000170037502000090039203900040040102000190040501300070 0424005001800431#VV12.05573#VV12.05574#VV12.05572#71000#Vi?t#D107T#959.70252#^2 14#Nguyn Khc Thun#Danh tng Vit Nam#Nguyn Khc Thun#T.2#Danh tng Lam S n#^aH.#^aThi i#2012#^a187tr.^b21cm#Gii thiu cc danh tng Vit Nam trong s nghip u tranh chng gic ngoi xm giai on khi ngha Lam Sn nh: L Li , Nguyn Tri, L Vn An, Bi B, B...#Lch s trung i#Danh tng#Nhn vt lch s#Vit Nam#Hu#Khi ngha Lam Sn#288490#Nguyn Khc Thun## 01030000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600020019000650030043000840070062001270040 01800189008000500207009003400212010000500246011001500251012001600266020000900282 02000140029100600140030500500080031900500110032703900040033801300070034201900080 0349015007900357021019600436020001000632005001400642#VV12.05575#VV12.05577#VV12. 05576#89000#Vi?t#NG558G#371.102#^214#Ngi gieo hy vng#Dnh tng ngi hc tr trong mi chng ta#Erin Gruwell ; Hong Mai Hoa dch ; H..: V Nhn, Thu Hn g#Ti bn ln th 1#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi H#2011#^a371tr.^b21cm#T sch V-Smile#Gio dc#Tnh thy tr#Hong Mai Hoa#V Nhn#Thu Hng#Hu#28849 1#Dch M#Tn sch ngoi ba ghi: Ngi gieo hy vng: Mt tc phm gio dc v c on ngi#Tp hp 95 bi vit l s chia s ca cc nh gio v nhng kh khn tr ong cng vic thng ngy cng nh nhng kinh nghim qu bu trong ngh dy hc v th hin s tn vinh i vi cc nh gio#Gio vin#Gruwell, Erin## 00766000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580050014000630020022000770070055000990080 00500154009003400159010000500193011001500198020001100213020000800224006001400232 006001800246039000400264013000700268019001600275021017300291#VV12.05578#VV12.055 79#VV12.05580#119000#Vi?t#T104Q#658.4#^214#Thnh Qun c#Tam quc @ din ngha# Thnh Qun c ; Dch: Trn Thu Hin, Nguyn Thanh Thu#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi H#2011#^a505tr.^b21cm#Kinh doanh#Qun l#Trn Thu Hin#Nguyn Thanh Thu#Hu#288492#Dch Trung Quc#Trnh by nhng vn lin quan n hot ng k inh doanh v qun l vi cch nhn hin i, thng qua vic ti hin cc nhn v t trong tc phm vn hc Tam Quc din ngha## 00636000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050010000520020020000620030012000820290006000940070 06300100008000500163009003600168010000500204011001500209020001700224020001100241 020001200252006001500264005001600279039000400295013000700299019001600306#VV12.05 581#VV12.05582#120000#Vi?t#S550N#895.1#^214#B Vi Lan#S nhm ln tai hi#Tiu thuyt#L5#B Vi Lan ; ng Hng Dip dch ; Nguyn Mnh Sn ngoi truyn#^aH. #^aThi i ; Cng ty Sch Bch Vit#2012#^a596tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#ng Hng Dip#Nguyn Mnh Sn#Hu#288493#Dch Trung Quc## 00511000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050012000500020032000620070027000940080018001210090 01100139010000500150011001500155020001800170006000900188039000400197013000700201 019000900208020000400217020001200221#VV12.05583#VV12.05584#60000#Vi?t#TH250G#82 3#^214#Pichon, Lix#Th gii tuyt vi ca Tom Gate#Liz Pichon ; Huy Pht dch#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a252tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Huy Pht#Hu#28 8494#Dch Anh#Anh#Tiu thuyt## 00540000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050012000490020062000610070027001230080018001500090 01100168010000500179011001500184020001800199006000900217039000400226019000900230 020000400239020001200243013000700255#VV12.05585#VV12.05586#80000#Vi?t#T429G#823 #^214#Pichon, Lix#Tom Gate - nhng l do thuyt phc (v nhng chuyn hay khc)# Liz Pichon ; Huy Pht dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a356tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Huy Pht#Hu#Dch Anh#Anh#Tiu thuyt#288495## 00529000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390050013000440020008000570070061000650080005001260090011001310100 00500142011001500147020001700162020000900179020001200188005001100200005001900211 006001000230039000400240013000700244#VV12.05587#49500#Vi?t#H401V#895.92234#^214 #L nh Bch#Hoa vn#L nh Bch, L Hng n, Heinrich Wolfflin ; Tun Bng d ch#^aH.#^aThi i#2012#^a117tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#L Hng n#Wolfflin, Heinrich#Tun Bng#Hu#288496## 00741000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050019000510020034000700070043001040080005001470090 03400152010000500186011001500191021017800206020000900384020000800393020000600401 006001700407039000400424013000700428019001600435#VV12.05588#VV12.05589#44000#Vi ?t#D513T#294.3#^214#Thch Thnh Nghim#Dng thin tm thay th phin tm#Thch T hnh Nghim ; Thch Quang ch dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi H#2012# ^a154tr.^b20cm#Gii thiu nhng b quyt lm vic hiu qu v giao tip tt tron g c quan cng nh nhn nhn ng gi tr cuc sng thng qua cch luyn tp v quan st th gii bng thin tm#o Pht#Gio l#Thin#Thch Quang nh#Hu#288 497#Dch Trung Quc## 00806000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050016000520020027000680070038000950040018001330080 00500151009003400156010000500190011001500195012001600210021016500226020002000391 02000080041102000110041902000100043003900040044001300070044401900140045100600150 0465#VV12.05590#VV12.05591#55000#Vi?t#TH428Q#158.1#^214#Koike Ryunosuke#Thi qu en xu i, cho mi!#Koike Ryunosuke ; Nguyn Th Mai dch#Ti bn ln th 1#^aH. #^aThi i ; Cng ty Sch Thi H#2012#^a175tr.^b21cm#T sch V-Smile#Tp hp c c bi vit chia s kinh nghim v gip con ngi loi b nhng thi quen xu tr ong i sng, cng vic, giao tip... hon thin nhn cch v thnh cng#Tm l hc ng dng#C nhn#Hon thin#Thi quen#Hu#288498#Dch Nht Bn#Nguyn Th Mai## 00451000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020022000560030008000780070009000860080005000950090 01100100010000500111011001500116020001700131020000900148020000800157039000400165 005000900169013000700178#VV12.05592#VV12.05593#59000#Vi?t#R107N#895.922808#^214 #Rnh ngc v tic m#Tn vn#Trang H#^aH.#^aThi i#2012#^a291tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tn vn#Hu#Trang H#288499## 00674000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020017000510030039000680070060001070080005001670090 01100172010000500183011001500188020001700203020001100220020001200231005001600243 03900040025901300070026301900160027000500070028600500160029300500090030900500090 0318006000900327#VV12.05594#VV12.05595#49000#Vi?t#S462D#895.1#^214#Si dy tnh yu#Tp truyn ngn vn hc mng ting Hoa#Lin Thc Hng, Hiyawu, Trnh Tin Nht... ; Trng H dch#^aH.#^aThi i#2012#^a229tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn ngn#Lin Thc Hng#Hu#288500#Dch Trung Quc#Hiyawu#Trnh Tin Nht#N Vng#Bc Thn#Trang H## 00453000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520050006000570020021000630030012000840070006000960080 00500102009001100107010000500118011001500123020001700138020000900155020001200164 039000400176013000700180#VV12.05597#VV12.05596#38000#Vi?t#CH300-O#895.92234#^21 4#Cusiu#Ch i...anh yu em!#Truyn ngn#Cusiu#^aH.#^aThi i#2012#^a168tr.^b21 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hu#288501## 00815000000000325000450002600110000002600110001102000120002203900040003404100050 00381810006000430820010000498080005000590050021000640020040000850070026001250220 00400151008001000155009001800165010000500183011001400188015005800202021014300260 02000100040302000080041302000130042102000090043402000170044301300070046000500220 0467#VV12.05598#VV12.05599#Lut dn s#Hu#Vi?t#T103L#346.59704#^214#Hunh Th T rc Giang#Ti liu hng dn hc tp: Lut dn s#Hunh Th Trc Giang b.s.#T.1# ^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a44tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Trnh by tng quan v ch th ca quan h php lut d n s, c nhn, php nhn, h gia nh v t hp tc; cc vn ti sn v quyn s hu#Php lut#Ti sn#Quyn s hu#Vit Nam#Ti liu hc tp#288502#Nguyn T h Ngc Tuyn## 01071000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050018000480020043000660070023001090220005001320080010001370090 01800147010000500165011001400170015005800184021044700242020001000689020000900699 020001500708020001700723039000400740013000700744005001800751#VV12.05601#VV12.056 00#Vi?t#T103L#342.59702#^214#inh Thanh Phng#Ti liu hng dn hc tp: Lut hin php#inh Thanh Phng b.s.#Ph.1#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a31tr.^b 22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Trnh by nhng v n c bn v lut Hin php, khoa hc lut Hin php v mn hc lut Hin ph p. Nghin cu nhng vn l lun v Hin php, lch s lp hin Vit Nam, ch chnh tr, kinh t v cc chnh sch v vn ho - x hi, gio dc, khoa hc v cng ngh, i ngoi, quc phng v an ninh quc gia, quc tch Vit Nam, quy n v ngha v c bn ca cng dn v t chc hnh chnh lnh th ca nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam#Hin php#Vit Nam#Lut hin php#Ti liu hc tp #Hu#288503#inh Thanh Phng## 00846000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050018000480020043000660070023001090220005001320080010001370090 01800147010000500165011001400170015005800184021022200242020001000464020000900474 020001500483020001700498039000400515013000700519005001800526#VV12.05602#VV12.056 03#Vi?t#T103L#342.59702#^214#inh Thanh Phng#Ti liu hng dn hc tp: Lut hin php#inh Thanh Phng b.s.#Ph.2#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a28tr.^b 22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Trnh by cc quy nh ca php lut Vit Nam v t chc v hot ng ca b my nh nc; ch bu c; Quc hi; Ch tch nc; Chnh ph; Hi ng nhn dn v U ban nhn d n; to n nhn dn v Vin Kim st nhn dn#Hin php#Vit Nam#Lut hin php#T i liu hc tp#Hu#288504#inh Thanh Phng## 00906000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020058000590070020001170220005001370080010001420090 01800152010000500170011001400175015005800189020000900247020001000256020000800266 020001700274039000400291013000700295021031400302#VV12.05604#VV12.05605#Vi?t#T103 L#320.1#^214#Nguyn Hu Lc#Ti liu hng dn hc tp: L lun nh nc v php lut#Nguyn Hu Lc b.s.#Ph.1#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a44tr.^b22cm#T TS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Nh nc#Php lut#L lu n#Ti liu hc tp#Hu#288505#Tm hiu ngun gc ca nh nc v php lut. Bn cht, vai tr, chc nng, b my, hnh thc, kiu nh nc v php lut. Tng q uan v cc kiu nh nc v php lut ch n, phong kin, t sn v nh nc x hi ch ngha. Php lut x hi ch ngha, quy phm php lut, h thng php lu t, quan h php lut,...## 00945000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020058000600070021001180220005001390080010001440090 01800154010000500172011001400177015005800191020000900249020001000258020000800268 020001700276039000400293021035100297013000700648#VV12.05606#VV12.05607#Vi?t#T103 L#320.1#^214#Phan Trung Hin#Ti liu hng dn hc tp: L lun nh nc v ph p lut#Phan Trung Hin b.s.#Ph.2#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a32tr.^b22cm# TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Nh nc#Php lut#L lun#Ti liu hc tp#Hu#Trnh by cc vn l lun c bn v nh nc v ph p lut bn cht, vai tr v cc nguyn tc c bn ca php lut x hi ch ngha , hnh thc php lut, quy phm php lut, h thng php lut x hi ch ngha, thc v quan h php lut, thc hin v p dng php lut, vi phm php lut v trch nhim php l cng nh php ch x hi ch ngha#288506## 00999000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020077000450030095001220070066002170080010002830090018002930100 00500311011001400316015005800330021015100388020002000539020001000559020001700569 00500160058600500140060200500170061600500170063300500120065003900040066201300070 0666#VV12.05608#VV12.05609#Vi?t#T103L#335.43#^214#Ti liu hng dn hc tp: Nh ng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin#Dnh cho sinh vin i hc, cao ng khi khng chuyn ngnh Mc - Lnin, t tng H Ch Minh#B.s.: inh Ngc Qu yn (ch.b.), L Ngc Trit, Nguyn i Thng...#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012 #^a84tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Trnh b y nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin, bao gm ch ngha duy vt b in chng, php bin chng duy vt v ch ngha duy vt lch s#Ch ngha Mc-L nin#Nguyn l#Ti liu hc tp#inh Ngc Quyn#L Ngc Trit#Nguyn i Thng#Ng uyn Thanh Sn#Mai Ph Hp#Hu#288507## 00701000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050015000420020049000570070020001060080010001260090018001360100 00500154011001400159015005800173021017700231020001100408020001700419039000400436 013000700440#VV12.05610#VV12.05611#Vi?t#T103L#301#^214#Phan Vn Thng#Ti liu h ng dn hc tp: X hi hc i cng#Phan Vn Thng b.s.#^aCn Th#^ai hc C n Th#2012#^a72tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Gii thiu s ra i ca x hi hc, i tng, chc nng, nhim v v phn g php ca x hi hc. Trnh by mt s khi nim cng nh mt s lnh vc nghi n cu ca x hi hc#X hi hc#Ti liu hc tp#Hu#288508## 00739000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020046000420070023000880080010001110090018001210100005001390110 01400144015005800158021021400216020000900430020001700439039000400456005001800460 013000700478#VV12.05612#VV12.05613#Vi?t#T103L#381#^214#Ti liu hng dn hc t p: Marketing cn bn#Lu Thanh c Hi b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a8 9tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Gii thiu tng quan v marketing. Nghin cu th trng, phn tch hnh vi ngi tiu dng v xy dng cc chin lc v sn phm, gi c, phn phi, chiu th - c ng bn hng km theo cc tnh hung tham kho#Tip th#Ti liu hc tp#Hu#Lu Tha nh c Hi#288509## 00855000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050011000440020067000550070016001220080010001380090018001480100 00500166011001500171015005800186021025700244020000900501020001000510020000800520 020000900528020001700537039000400554013000700558#VV12.05614#VV12.05615#Vi?t#T103 L#320.1#^214#V Duy Nam#Ti liu hng dn hc tp: Lch s nh nc v php lu t th gii#V Duy Nam b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a110tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Gii thiu lch s hnh th nh, pht trin v suy vong cc quc gia c i phng ng, cc quc gia c i phng Ty, mt s nh nc phong kin phng ng, nh nc phong kin phng Ty, nh nc t sn cng nh h thng php lut ca cc quc gia #Nh nc#P hp lut#Lch s#Th gii#Ti liu hc tp#Hu#288510## 00820000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050019000420020046000610070024001070080010001310090018001410100 00500159011001400164015005800178021027200236020000800508020001000516020001700526 039000400543013000700547#VV12.05616#VV12.05617#Vi?t#T103L#657#^214#Trn Th Minh Tho#Ti liu hng dn hc tp: Nguyn l k ton#Trn Th Minh Tho b.s.#^aC n Th#^ai hc Cn Th#2012#^a80tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Tru ng tm o to T xa#Trnh by cc vn c bn v k ton, cc phng php k ton c th nh tng hp - cn i k ton, ti khon v ghi s kp. Gii thiu hot ng k ton trong cc qu trnh sn xut kinh doanh ch yu cng nh mt s vn lin quan n chng t v hnh thc k ton#K ton#Nguyn l#Ti liu hc tp#Hu#288511## 00800000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050011000440020046000550070016001010080010001170090018001270100 00500145011001500150015005800165020001800223020001700241039000400258013000700262 021027700269#VV12.05618#VV12.05619#Vi?t#T103L#519.2#^214#H Hu Ho#Ti liu h ng dn hc tp: Xc sut thng k#H Hu Ho b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#20 12#^a207tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Xc sut thng k#Ti liu hc tp#Hu#288512#Trnh by cc l thuyt c bn v xc sut thng k, xc sut v cc cng thc tnh xc sut, i lng ngu nhin, c c nh l gii hn - lut s ln, tng th v mu, bi ton c lng, bi ton kim nh gi thit thng k, tng quan - hi qui... v cc bi tp thc hnh## 00865000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050016000460020044000620030038001060070021001440080010001650090 01800175010000500193011001500198015005800213021025900271020001600530020000900546 020001700555039000800572013000700580#VV12.05620#VV12.05621#Vi?t#T103L#343.597#^2 14#Phm Mai Phng#Ti liu hng dn hc tp: Lut thng mi#Dng cho sinh vi n khi ngnh kinh t#Phm Mai Phng b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a196 tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Trnh by kh i qut v thng mi v lut thng mi; php lut v cc loi hnh doanh nghi p; hp ng trong hot ng thng mi v php lut v cc loi hp ng thng mi; tranh chp thng mi v php lut v gii quyt tranh chp; php lut v p h sn#Lut thng mi#Vit Nam#Ti liu hc tp#P.Nhung#288513## 01131000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450050014000500020075000640070058001390080010001970090018002070100 00500225011001400230015005800244021040300302020002300705020001000728020001000738 020000900748020001700757005001100774005001700785039000800802013000700810#VV12.05 623#VV12.05622#Vi?t#T103L#324.2597075#^214#Trn Vn Hiu#Ti liu hng dn hc tp: ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam#B.s.: Trn Vn Hiu (ch.b.), L Duy Sn, H Th Quc Hng#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a99tr.^b22cm#TT S ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Trnh by i tng, nhi m v v phng php nghin cu mn ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Na m, s ra i ca ng Cng sn Vit Nam v Cng lnh chnh tr u tin ca n g, ng li u tranh ginh chnh quyn (1930 - 1945), ng li khng chin ch ng thc dn Php v quc M xm lc (1945 - 1975), ng li cng nghip ho , ng li xy dng nn kinh t th trng nh XHCN...#ng Cng sn Vit Nam #ng li#Cch mng#Vit Nam#Ti liu hc tp#L Duy Sn#H Th Quc Hng#P.Nhu ng#288514## 00924000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050016000420020044000580070021001020080010001230090018001330100 00500151011001500156015005800171021033700229020000800566020000800574020000800582 020001200590020001700602039000800619013000700627#VV12.05624#VV12.05625#Vi?t#T103 L#302#^214#Trng Ho Bnh#Ti liu hng dn hc tp: Hnh vi t chc#Trng Ho Bnh b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a128tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Trnh by khi nim, lch s pht trin kh oa hc v hnh vi, qun l v cc k nng ca nh qun tr, khoa hc hnh vi ng dng...; hnh vi c nhn v hnh vi nhm; h thng phn cp cc nhu cu; d o n hnh vi ca con ngi; xc nh tnh hiu qu qun tr v hiu qu lnh o; l nh o theo tnh hung; giao tip trong kinh doanh...#Hnh vi#T chc#C nhn#N h qun l#Ti liu hc tp#P.Nhung#288515## 00682000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020027000460220004000732210030000770080005001070090021001120100 00500133011001600138021018100154020000900335020000900344020000900353020000900362 020001800371039000800389013000700397#VV12.05626#VV12.05627#Vi?t#V115K#328.597#^2 14#Vn kin Quc hi ton tp#T.8#1992 - 1997, Q.4: 1996 - 1997#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a1670tr.^b24cm#Gii thiu cc vn kin ca Quc hi, U ban th ng v Quc hi nm 1996 - 1997 v mt s bo co v kt qu nhng cuc thm hu ngh chnh thc ca on i biu Quc hi Vit Nam#Vn kin#Quc hi#Ton tp#V it Nam#Vn bn php lut#P.Nhung#288516## 00997000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020053000530080005001060090011001110100005001220110 01500127015007500142021038700217020001000604020001500614020001200629020000900641 020001800650039000800668013000700676020002400683#VV12.05628#VV12.05629#45000#Vi ?t#L504K#349.597#^214#Lut khiu ni, lut t co, lut t tng hnh chnh#^aH.# ^aHng c#2012#^a271tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Lut gia Vit Nam. Chi hi Lut gia Vn phng Trung ng hi#Gm cc quy nh chung, quyn, ngha v ca ngi khi u ni, t co v ngi b khiu ni, t co; thm quyn gii quyt v trnh t, th tc gii quyt khiu ni, t co...; cc khi nim v nguyn tc ca lut t tng hnh chnh, thm quyn xt x hnh chnh ca ta n nhn dn, ngi tin h nh t tng hnh chnh, tham gia t tng hnh chnh, khi kin v th l v n h nh chnh...#Php lut#Lut khiu ni#Lut t co#Vit Nam#Vn bn php lut#P.N hung#288517#Lut t tng hnh chnh## 00923000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500050015000550020049000700030027001190070046001460080 00500192009002300197010000500220011001500225015006800240021015400308020000800462 02000180047002000180048802000200050602000170052602000110054300500160055403900080 0570013000700578#VV12.05630#VV12.05631#48500#Vi?t#GI-108T#342.597#^214#Lu Kim Thanh#Gio trnh k thut xy dng v ban hnh vn bn#o to i hc Hnh ch nh#B.s.: Lu Kim Thanh (ch.b.), Nguyn Vn Thm#^aH.#^aKhoa hc v K thut#201 2#^a279tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Vn bn v Cng ngh Hnh c hnh#L lun chung v vn bn qun l hnh chnh nh nc. K thut son tho v n bn qun l thng thng v son tho mt s loi vn bn qui phm php lut#V n bn#Son tho vn bn#Vn bn php lut#Hnh chnh nh nc#Qun l nh nc# Gio trnh#Nguyn Vn Thm#P.Nhung#288518## 01000000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020025000510030027000760070059001030080005001620090 02300167010000500190011001500195015003000210021032400240020001400564020001100578 00500170058900500130060600500100061900500160062900500140064503900080065901300070 0667#VV12.05632#VV12.05633#50000#Vi?t#GI-108T#320#^214#Gio trnh chnh tr hc #o to i hc Hnh chnh#B.s.: Nguyn Hu Khin, inh Vn Mu (ch.b.), Phm B nh...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a287tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh c hnh#Trnh by i tng, phng php nghin cu ca chnh tr hc. Lc s cc t tng chnh tr, quyn lc chnh tr, ng chnh tr, nh nc trong c cu q uyn lc chnh tr, quyt sch chnh tr, chnh tr vi kinh t, vn ho chnh t r, hi nhp quc t... v chnh sch i ngoi quc gia trong quan h chnh tr quc t#Chnh tr hc#Gio trnh#Nguyn Hu Khin#inh Vn Mu#Phm Bnh#Trn nh Hunh#ng Khc nh#P.Nhung#288519## 01033000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500050011000550020053000660030027001190070056001460080 00500202009002300207010000500230011001500235015003000250021030800280020001000588 02000160059802000170061402000090063102000110064000500120065100500170066303900080 0680013000700688#VV12.05634#VV12.05635#51500#Vi?t#GI-108T#342.597#^214#V c n#Gio trnh hin php v lut t chc b my nh nc#o to i hc Hnh ch nh#B.s.: V c n (ch.b.), L Th Tho, Nguyn Tin Hip#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a297tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#Trnh by cc vn v hin php v cc lut c bn ca nh nc. Ch chnh tr, kinh t, vn ho, gio dc, khoa hc, cng ngh ca nc cng ho x hi ch ngha Vit Nam, ch bu c, quyn v ngha v c bn ca cng dn, b my nh nc Cng ho XHCN V it Nam, u ban nhn dn, to n nhn dn...#Hin php#B my nh nc#T chc n h nc#Vit Nam#Gio trnh#L Th Tho#Nguyn Tin Hip#P.Nhung#288520## 00917000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500050016000550020030000710030036001010070042001370080 00500179009002300184010000500207011001500212015006800227021021400295020001900509 02000090052802000080053702000090054502000110055400500110056503900080057601300070 0584#VV12.05636#VV12.05637#26500#Vi?t#GI-108T#351.597#^214#Nguyn Vn Thm#Gio trnh th tc hnh chnh#Dng cho o to i hc Hnh chnh#B.s.: Nguyn Vn T hm (ch.b.), V Kim Sn#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a151tr.^b21cm#TTS ghi : Hc vin Hnh chnh. Khoa Vn bn v Cng ngh Hnh chnh#Trnh by nhng quan nim v phn loi th tc hnh chnh. Nguyn tc xy dng, yu cu v ngha v thc hin th tc hnh chnh. Th tc hnh chnh ca mt s lnh vc c th v v n ci cch th tc hnh chnh#Th tc hnh chnh#Ci cch#Qun l#Vit Nam#G io trnh#V Kim Sn#P.Nhung#288521## 01026000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020033000530030027000860070062001130080005001750090 02300180010000500203011001500208015005600223021029200279020001100571020000800582 02000100059000500110060000500160061100500160062700500130064300500170065603900080 0673013000700681#VV12.05638#VV12.05639#33000#Vi?t#T123B#658.001#^214#Tp bi gi ng tm l hc qun l#o to i hc Hnh chnh#B.s.: V Duy Yn (ch.b.), Dn g Minh Hin, Nguyn B Dng...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a190tr.^b21cm# TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Khoa hc Hnh chnh#Trnh by i tng, nhi m v v phng php nghin cu ca tm l hc qun l. c im v cu trc ca hot ng qun l. Nhng c im tm l ca i tng qun l trong cc t ch c, c quan. Tm l ca ngi lnh o trong cc c quan hnh chnh nh nc. Vn giao tip trong qun l#Tm l hc#Qun l#Bi ging#V Duy Yn#Dng Minh H in#Nguyn B Dng#Bi Vn Qun#Nguyn Vn Hng#P.Nhung#288522## 00851000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020036000530030036000890070016001250080005001410090 02300146010000500169011001500174015006800189021024600257020000800503020000800511 020001100519039000800530013000700538005001600545#VV12.05640#VV12.05641#21000#Vi ?t#GI-108T#352.2#^214#Gio trnh k thut t chc cng s#Dng cho o to i h c Hnh chnh#Nguyn Vn Thm#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a119tr.^b21cm#T TS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Vn bn v Cng ngh Hnh chnh#Trnh by khi nim cng s v hot ng ch yu ca cng s. K thut iu hnh cng s. iu kin lm vic v cc thit b trong cng s. Phng php lnh o v qun l h nh chnh. i mi k thut iu hnh trong ci cch hnh chnh nh nc#T chc# Cng s#Gio trnh#P.Nhung#288523#Nguyn Vn Thm## 00842000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020031000510030027000820070068001090080005001770090 02300182010000500205011001500210015003000225021017000255020001000425020001100435 005001700446005001600463005001600479005001800495039000800513013000700521#VV12.05 642#VV12.05643#34500#Vi?t#GI-108T#160#^214#Gio trnh logic hc i cng#o t o i hc Hnh chnh#B.s.: Nguyn Hu Khin, Nguyn Thu Vn (ch.b.), Nguyn An h Tun...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a198tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hn h chnh#Trnh by i tng, phng php v cng c logic hnh thc. Cc c i m chung, phn loi v khi nim, phn on, quy lut logic c bn, suy lun, ch ng minh v bc b#Logic hc#Gio trnh#Nguyn Hu Khin#Nguyn Thu Vn#Nguyn A nh Tun#Trng Quc Chnh#P.Nhung#288524## 00870000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570020032000620030027000940070065001210080 00500186009002300191010000500214011001500219015003000234021015700264020001100421 02000110043200500090044300500160045200500210046800500150048900500130050403900080 0517013000700525#VV12.05644#VV12.05646#VV12.05645#31500#Vi?t#GI-108T#150#^214#G io trnh tm l hc i cng#o to i hc Hnh chnh#B.s.: L Khanh (ch.b.) , Dng Minh Hin, Nguyn Th Vn Hng...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a18 2tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#Trnh by nhng vn chung ca tm l hc. Cc qu trnh nhn thc. Nhn cch v s hnh thnh nhn cch. S sai lch v hnh vi c nhn v hnh vi x hi#Tm l hc#Gio trnh#L Khanh#Dng Minh Hin#Nguyn Th Vn Hng#Trn Ngc Oanh#V Vn Tuyn#P.Nhung#288525## 00970000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020032000510030027000830070058001100080005001680090 02300173010000500196011001500201015003000216021031800246020001100564020001100575 005001700586005001300603005001000616005001500626039000800641013000700649#VV12.05 647#VV12.05648#21000#Vi?t#GI-108T#301#^214#Gio trnh x hi hc i cng#o to i hc Hnh chnh#Nguyn Hu Khin, L Ngc Hng, Phm Bnh, Tng Vn Chung #^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a119tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#T rnh by khi qut v x hi hc, i tng, chc nng, nhim v nghin cu, s ra i v pht trin, cc phng php nghin cu. Cc khi nim, c trng, loi hnh v hnh ng v tng tc x hi, t chc v thit ch x hi, c cu x h i, trt t v kim sot x hi... Mt s lnh vc nghin cu ca x hi hc#X hi hc#Gio trnh#Nguyn Hu Khin#L Ngc Hng#Phm Bnh#Tng Vn Chung#P.Nhun g#288526## 00904000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820011000428080005000530050015000580020079000730030027001520070020001790080 00500199009002300204010000500227011001500232015003000247021022900277020001900506 020001100525020001100536020001700547020001100564039000800575013000700583#VV12.05 649#VV12.05650#27500#Vi?t#GI-108T#354.309597#^214#Trn Thanh Lm#Gio trnh qu n l nh nc v khoa hc - cng ngh v ti nguyn - mi trng#o to i hc Hnh chnh#Trn Thanh Lm b.s.#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a157tr.^b21cm# TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#Trnh by khi nim, vai tr ca khoa hc - cng n gh v ti nguyn - mi trng. Quan im v chin lc pht trin, i tng v nhim v, ni dng v cng c qun l nh nc v khoa hc - cng ngh v ti n guyn - mi trng#Khoa hc cng ngh#Ti nguyn#Mi trng#Qun l nh nc#Gi o trnh#P.Nhung#288527## 00775000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050011000470020036000580070011000940080005001050090014001100100 00500124011001500129012002800144020000900172020003500181020001000216039000800226 013000700234020002300241021020100264020002000465#VV12.05651#VV12.05652#Vi?t#H100 N#959.7041#^214#Trn ng#H Ni - Ni Frey n vi cch mng#Trn ng#^aH.#^ aNxb. H Ni#2011#^a146tr.^b21cm#T sch Thng Long 1000 nm#Vit Nam#Frey, Erns t, i t, (1915 - ), o#Truyn k#P.Nhung#288528#Chin tranh ng Dng#Ghi li chng ng hot ng cch mng, nhng ng gp, cng hin ca i t Qun i nhn dn Vit Nam Nguyn Dn (Ernst Frey) quc tch o Vit Nam trong nhng n m khng chin chng thc dn Php#Hot ng cch mng## 00579000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510030012000740070052000860220004001380080 00500142009001400147010000500161011001500166020001100181020000600192020001400198 005001600212005001700228005001700245039000800262013000700270#VV12.05653#VV12.056 54#17000#Vi?t#L527T#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 4#Trc nghim#Nguyn Vn i p, Phan Phng Dung, Nguyn Th Nhung#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a124tr.^b24c m#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#Nguyn Vn ip#Phan Phng Dung#Nguyn Th Nhu ng#P.Nhung#288529## 00579000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510030012000740070052000860220004001380080 00500142009001400147010000500161011001500166020001100181020000600192020001400198 005001600212005001700228005001700245039000800262013000700270#VV12.05655#VV12.056 56#17000#Vi?t#L527T#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 4#Trc nghim#Nguyn Vn i p, Phan Phng Dung, Nguyn Th Nhung#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a128tr.^b24c m#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#Nguyn Vn ip#Phan Phng Dung#Nguyn Th Nhu ng#P.Nhung#288530## 00614000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510030012000740070064000860220004001500080 00500154009001400159010000500173011001500178020001100193020000600204020001400210 005001600224005001700240005001100257005001700268039000800285013000700293#VV12.05 657#VV12.05658#21000#Vi?t#L527T#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 5#Trc nghim#N guyn Vn ip, Phan Phng Dung, V Thu H, Nguyn Th Nhung#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a160tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Vn ip#Phan Ph ng Dung#V Thu H#Nguyn Th Nhung#P.Nhung#288531## 00579000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510030012000740070052000860220004001380080 00500142009001400147010000500161011001500166020001100181020000600192020001400198 005001600212005001700228005001700245039000800262013000700270#VV12.05659#VV12.056 60#25000#Vi?t#L527T#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 5#Trc nghim#Nguyn Th B ch, Phan Phng Dung, Nguyn Th Nhung#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a172tr.^b24c m#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Th Bch#Phan Phng Dung#Nguyn Th Nhu ng#P.Nhung#288532## 00596000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020029000530070063000820220004001450080005001490090 01400154010000500168011001500173020001100188020000600199020001400205005001700219 005001600236005001400252005001300266039000800279013000700287#VV12.05661#VV12.056 62#29000#Vi?t#GI-521E#372.6#^214#Gip em hc tt ting Vit 4#Phan Phng Dung, Dng Th Hng, L Phng Nga, Xun Tho#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a224t r.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#Phan Phng Dung#Dng Th Hng#L Ph ng Nga# Xun Tho#P.Nhung#288533## 00596000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410140007000460020029000530070063000820220004001450080005001490090 01400154010000500168011001500173020001100188020000600199020001400205005001700219 005001600236005001400252005001300266039000800279013000700287#VV12.05663#VV12.056 64#Vi?t#GI-521E#372.6#^214#27000#Gip em hc tt ting Vit 4#Phan Phng Dung, Dng Th Hng, L Phng Nga, Xun Tho#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a208t r.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#Phan Phng Dung#Dng Th Hng#L Ph ng Nga# Xun Tho#P.Nhung#288534## 00504000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020023000530070038000760220004001140080005001180090 01400123010000500137011001500142020000500157020000600162020001400168005001500182 005001400197039000800211013000700219#VV12.05665#VV12.05666#21000#Vi?t#GI-521E#3 72.7#^214#Gip em hc tt ton 5#Trn Din Hin (ch.b.), H Th Thu H#T.2#^aH.# ^aNxb. H Ni#2011#^a152tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#Trn Din Hin#H Th Thu H#P.Nhung#288535## 00596000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020029000530070063000820220004001450080005001490090 01400154010000500168011001500173020001100188020000600199020001400205005001700219 005001600236005001400252005001300266039000800279013000700287#VV12.05667#VV12.056 68#29000#Vi?t#GI-521E#372.6#^214#Gip em hc tt ting Vit 5#Phan Phng Dung, Dng Th Hng, L Phng Nga, Xun Tho#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a216t r.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#Phan Phng Dung#Dng Th Hng#L Ph ng Nga# Xun Tho#P.Nhung#288536## 00482000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400070030000550220004000850080005000890090014000940100 00500108011001500113020000500128020000600133020000800139020001400147005001500161 005001400176039000700190013000700197#VV12.05669#17000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp ton 5#Trn Din Hin, L Thu Hng#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a128tr.^b 24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Trn Din Hin#L Thu Hng#T.Dung#288537 ## 00505000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030011000550070030000660220004000960080005001000090 01400105010000500119011001500124020000500139020000600144020000800150020001400158 005001500172005001400187039000700201013000700208#VV12.05670#19000#Vi?t#B103T#37 2.7#^214#Bi tp ton 5#V bi tp#Trn Din Hin, L Thu Hng#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a144tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Trn Din Hin#L T hu Hng#T.Dung#288538## 00550000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020040000510070038000910220004001290080005001330090 01400138010000500152011001500157020000500172020000600177020002000183020001400203 005001500217005001400232039000700246013000700253#VV12.05671#VV12.05672#28000#Vi ?t#M558C#372.7#^214#10 ch trc nghim khch quan ton 5#Trn Din Hin (ch.b .), L Thu Hng#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a204tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Cu hi trc nghim#Sch c thm#Trn Din Hin#L Thu Hng#T.Dung#288539## 00792000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020042000560030155000980070034002530080005002870090 01400292010000500306011001500311015005600326020000900382020000600391020001300397 020000700410020001400417005001500431005001800446039000700464013000700471#VV12.05 673#VV12.05674#35000#Vi?t#GI-103B#516.0076#^214#Gii bi tp v n luyn hnh h c - lp 9#Bao gm phn li gii cc bi tp hnh hc theo chng trnh sch gi o khoa - lp 9, cc k nng n luyn, nng cao v mt s thi tuyn sinh vo l p 10#Phm c Quang, o Th Kim Thanh#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a215tr.^b24cm#T n sch ngoi ba: Gii bi tp v n luyn hnh hc 9#Hnh hc#Lp 9#Gii bi t p#n tp#Sch c thm#Phm c Quang#o Th Kim Thanh#T.Dung#288540## 00626000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020034000560030116000900070015002060080005002210090 01400226010000500240011001500245020000700260020000600267020001300273020000700286 020001400293005001500307039000700322013000700329#VV12.05675#VV12.05676#35000#Vi ?t#GI-103B#512.0076#^214#Gii bi tp v n luyn i s 9#Bao gm phn li gii cc bi tp i s theo chng trnh sch gio khoa - lp 9 v cc k nng n l uyn, nng cao#Phm c Quang#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a215tr.^b24cm#i s#Lp 9#Gii bi tp#n tp#Sch c thm#Phm c Quang#T.Dung#288541## 00643000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020039000520070067000910080005001580090014001630100 00500177011001500182020000500197020000700202020000800209020002000217020001400237 005001500251005001500266039000700281005001700288005001700305013000700322#VV12.05 677#VV12.05678#Vi?t#C125H#510.76#^214#34000#Cu hi v bi tp trc nghim ton 10#Phan Th Luyn, Phm c Giang, Nguyn Th Thch, Nguyn Vn Tuynh#^aH.#^aNx b. H Ni#2011#^a252tr.^b24cm#Ton#Lp 10#Bi tp#Cu hi trc nghim#Sch c t hm#Phan Th Luyn#Phm c Giang#T.Dung#Nguyn Th Thch#Nguyn Vn Tuynh#28854 2## 00604000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020029000490030019000780070031000970080005001280090 01400133010000500147011001500152020000800167020000700175020000700182020001400189 00500180020300500120022103900070023301300070024002000080024702000110025502000120 0266#VV12.05679#VV12.05680#Vi?t#454T#807#^214#37000#n tp hc tt ng vn 10#Chng trnh chun#Nguyn Phng Anh, Ng Tr Sn#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a2 80tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#n tp#Sch c thm#Nguyn Phng Anh#Ng Tr Sn#T. Dung#288543#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn## 00593000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020029000490030009000780070025000870080005001120090 01400117010000500131011001500136020000800151020000700159020000700166020001400173 00500060018700500090019303900070020200500080020901300070021702000080022402000110 0232020001200243#VV12.05681#VV12.05682#Vi?t#454T#807#^214#36000#n tp hc tt ng vn 10#Nng cao#H L, Tun Anh, Tr Sn#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a276tr .^b24cm#Ng vn#Lp 10#n tp#Sch c thm#H L#Tun Anh#T.Dung#Tr Sn#288544 #Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn## 00573000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020029000490070031000780080005001090090014001140100 00500128011001500133020000800148020000700156020000700163020001400170005001800184 005001200202039000700214013000700221020000800228020001100236020001200247#VV12.05 683#VV12.05684#Vi?t#454T#807#^214#44000#n tp hc tt ng vn 11#Nguyn Ph ng Anh, Ng Tr Sn#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a288tr.^b24cm#Ng vn#Lp 11#n t p#Sch c thm#Nguyn Phng Anh#Ng Tr Sn#T.Dung#288545#Vn hc#Ting Vit# Tp lm vn## 00605000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020029000490030009000780070031000870080005001180090 01400123010000500137011001500142020000800157020000700165020000700172020001400179 00500060019300500150019903900070021400500080022101300070022902000080023602000110 0244020001200255#VV12.05685#VV12.05686#Vi?t#454T#807#^214#42000#n tp hc tt ng vn 11#Nng cao#H L, Nguyn L Hun, Tr Sn#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^ a280tr.^b24cm#Ng vn#Lp 11#n tp#Sch c thm#H L#Nguyn L Hun#T.Dung#Tr Sn#288546#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn## 00811000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020024000510070020000750080005000950090028001000100 00500128011001500133021033200148020000800480039000700488005001500495013000700510 020001400517020001400531#VV12.05688#VV12.05687#80000#Vi?t#454T#004.6#^214#n t hi Tshoot trong 24h#H V Anh Tun b.s.#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a 157tr.^b21cm#Gii thiu phng php lun trong qu trnh bo tr h thng mng v cc k thut trong troubleshoot. Hng dn ln k hoch v cch trin khai cc th tc v troubleshoot trong h thng mng, tch hp troubleshoot vo tin tr nh bo tr h thng, tng hp cc cng c cho vic chn on cc s c dng tnh nng trong Cisco IOS...#Tin hc#T.Dung#H V Anh Tun#288547#H thng mng#Qun tr mng## 00680000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020023000520080005000750090028000800100005001080110 01500113021023500128020001600363020001700379020000900396020000700405013000700412 039000700419#VV12.05689#VV12.05690#49000#Vi?t#S450T#331.25#^214#S tay bo h l ao ng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a191tr.^b21cm#Gii thiu nhng qu y nh ca Nh nc v cng tc bo h lao ng, hot ng ca t chc cng on v mng li an ton v sinh vin v cng tc bo h lao ng cng mt s ni d ung cn lu trong hot ng bo h lao ng ti c s#Bo h lao ng#An ton lao ng#Vit Nam#S tay#288548#T.Dung## 00953000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020062000520070015001140080005001290090028001340100 00500162011001500167021036000182020001700542020000800559039000700567005001500574 004004000589013000700629020001000636020001700646#VV12.05691#VV12.05692#48000#Vi ?t#T450C#331.25#^214#T chc qun l v sinh an ton lao ng v k nng kim so t#Nguyn c n#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a175tr.^b21cm#Hng dn t chc thc hin qun l mi trng lao ng, k nng kim sot, v sinh an to n ni lm vic. Trnh by bin php d phng v k nng kim tra cc yu t li n quan n an ton lao ng nh cc yu t vt l tc ng n sc kho, cc ch t c nguy hi, t th lm vic xu, an ton thc phm, vi sinh vt gy dch bn h, sc kho v cp cu ti ch#V sinh lao ng#Qun l#T.Dung#Nguyn c n#T i bn ln th 2, c b sung, sa cha#288549#Kim sot#An ton lao ng## 00821000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020047000560070016001030080005001190090028001240100 00500152011001500157021028800172020001700460020001100477005001600488004000800504 020001700512013000700529039000700536#VV12.05693#VV12.05694#45000#Vi?t#A105T#621 .382028#^214#An ton v sinh lao ng khi lm vic trn cao#Bi Thanh Giang#^aH. #^aThng tin v Truyn thng#2012#^a162tr.^b21cm#Gii thiu nhng kin thc c b n nht v an ton, v sinh lao ng v cc bin php bo m an ton, chm sc sc kho cn b cng nhn vin lm vic trn cao nh: nhng vn chung v an t on, v sinh lao ng, iu kin lao ng v ch bo h lao ng i vi cng nhn ct cao...#V sinh lao ng#Vin thng#Bi Thanh Giang#Ti bn#An ton lao ng#288550#T.Dung## 00956000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020081000560080005001370090028001420100005001700110 01500175021037300190020001700563020001100580004001900591015004900610020001700659 013000700676039000700683#VV12.05695#VV12.05696#57000#Vi?t#T103L#621.382028#^214 #Ti liu hun luyn an ton lao ng, v sinh lao ng trong lnh vc vin thn g#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a280tr.^b21cm#Gii thiu nhng quy nh php lut Nh nc v an ton lao ng, v sinh lao ng ni chung v cc quy nh v ch bo h lao ng v yu cu v v sinh lao ng, chm sc sc kho i vi cn b cng nhn vin trong Tp on Bu chnh Vin thng ni ring. Tr nh by bin php m bo an ton v sinh lao ng cho mt s ngh, cng vic v s cp cu ti ni lm vic#V sinh lao ng#Vin thng#Ti bn c b sung#TTS ghi: Tp on Bu chnh Vin thng Vit Nam#An ton lao ng#288551#T.Dung## 00823000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020044000540080005000980090028001030100005001310110 01500136021031400151020001700465020000500482004000800487015003100495020001700526 013000700543039000700550#VV12.05697#VV12.05698#36000#Vi?t#A105T#621.3028#^214#A n ton v sinh lao ng trong s dng in#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012 #^a130tr.^b24cm#Gii thiu cc khi nim c bn v an ton in trong lao ng s n xut, t tc hi ca dng in i vi c th con ngi n cc bin php phng tai nn v cch x l cp cu ngi b nn. Gii thiu cc phng tin, d ng c cn thit cho an ton in v bo v an ton li in cng nh cng trnh sn xut#V sinh lao ng#in#Ti bn#TTS ghi: Cc An ton Lao ng#An ton l ao ng#288552#T.Dung## 00950000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020049000530080005001020090028001070100005001350110 01500140021043300155020001700588020000900605004000800614015003100622020001700653 039000700670013000700677#VV12.05699#VV12.05700#45000#Vi?t#A105T#624.028#^214#An ton v sinh lao ng trong thi cng xy dng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng# 2012#^a170tr.^b24cm#Gii thiu mt s phng tin bo v c nhn, bin bo hiu, tn hiu cnh bo nguy him v phng php s cu khi b tai nn lao ng trn cng trng xy dng, cc vn cn ch m bo an ton lao ng trong cn g tc t chc thi cng trn cng trng. Gii thiu cc yu t nguy him v c hi, cc nguy c c th dn ti tai nn lao ng v cc bin php phng ch y u trong cc cng vic c th ca ngnh xy dng...#V sinh lao ng#Xy dng#T i bn#TTS ghi: Cc An ton Lao ng#An ton lao ng#T.Dung#288553## 00645000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020010000480070046000580220004001040080005001080090028001130100 00500141011001500146015004200161020001700203020000900220020000400229020000900233 00500140024200500120025600500150026800500130028300500090029603900070030501300070 0312#VV12.05702#VV12.05701#Vi?t#X502S#895.92208#^214#Xun sang#Bi c Cng, V nh Dn, on Mnh Dng...#T.4#^aH.#^aThng tin v Truyn Thng#2012#^a110tr.^ b21cm#TTS ghi: Cu lc b Vn th Bu in KV2#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#V n xui#Bi c Cng#V nh Dn#on Mnh Dng#L Minh Dung#H Duyn#T.Dung#288 554## 00972000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020018000710030052000890070 01800141008000500159009002800164010000500192011001500197021042100212020000900633 020000800642039000700650005001800657013000700675#VV12.05703#VV12.05706#VV12.0570 5#VV12.05704#75000#Vi?t#L121G#306#^214#Ln gi trc n#Tuyn tp cc bi nghi n cu v t tng v vn ho#Nguyn Xun Dng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng #2011#^a304tr.^b21cm#Gii thiu cc bi nghin cu v t tng, th ca v vn ho Vit Nam gip ngi c chim nghim, suy ngh v cm nhn v nhng tinh hoa v n ho ng Ty, kim c nh: hc thuyt ca Khng T, gio l o Pht, thc t rch nhim v lng nhn i ca vua L Thnh Tng, vic thi hnh lut php di t riu vua nh Nguyn, vic th Thnh hong, php ng x trong cuc sng ca danh nhn vn ho o Duy T, phong tc Tt...#T tng#Vn ho#T.Dung#Nguyn Xun D ng#288555## 00868000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050010000630020056000730070022001290220 00400151008000500155009002800160010000500188011001500193005001100208039000700219 01300070022600500100023302102440024302000080048702000210049502000140051602000120 0530#VV12.05707#VV12.05709#VV12.05708#70000#Vi?t#QU105T#005.4#^214#Ngc Bch#Qu n tr mng Windows server 2008 dnh cho ngi t hc#Ngc Bch, Tng Thu#T.1# ^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a287tr.^b24cm#Tng Thu#T.Dung#288556#Ng c Bch#Gii thiu tng quan v h iu hnh windows server 2008. Hng dn s d ng h iu hnh windows 2008 nh: ci t, giao thc TCP/IP, a ch ip, qun t r server manager, local user v local group user, local policy v local securit y policy...#Tin hc#H iu hnh Windows#Qun tr mng#Sch t hc## 00958000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020052000460070066000980220004001642210046001680080005002140090 01400219010000500233011001500238005001300253005001500266005001600281005001300297 03900070031001300070031701500730032402101520039702000100054902000110055902000120 0570020000900582020001700591#VL12.00696#VL12.00697#Vi?t#H250T#345.597#^214#H th ng ho cc vn bn v phng, chng tham nhng#B.s.: Ngc Ton, Nguyn Hu H p, V Quang Nghip, Trn Vn Lm#T.2#Cc vn bn ban hnh t nm 2008 n nm 20 10#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a328tr.^b29cm# Ngc Ton#Nguyn Hu Hp#V Quang N ghip#Trn Vn Lm#T.Dung#288557#TTS ghi: Vn phng Ban Ch o phng, chng th am nhng thnh ph H Ni#Gii thiu ni dung cc vn bn ca ng, Chnh ph, c c b, ngnh v ca thnh ph H Ni ban hnh t nm 2008 n nm 2010 v phng, chng tham nhng#Php lut#Tham nhng#Phng chng#Vit Nam#Vn bn php qui## 00968000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020052000460070066000980220004001642210046001680080005002140090 01400219010000500233011001500238005001300253005001500266005001600281005001300297 03900070031001500730031701300070039002101620039702000100055902000110056902000120 0580020000900592020001700601#VL12.00698#VL12.00699#Vi?t#H250T#345.597#^214#H th ng ho cc vn bn v phng, chng tham nhng#B.s.: Ngc Ton, Nguyn Hu H p, V Quang Nghip, Trn Vn Lm#T.1#Cc vn bn ban hnh t nm 2005 n nm 20 07#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a412tr.^b29cm# Ngc Ton#Nguyn Hu Hp#V Quang N ghip#Trn Vn Lm#T.Dung#TTS ghi: Vn phng Ban Ch o phng, chng tham nhn g thnh ph H Ni#288558#Gii thiu ni dung cc vn bn ca ng, Quc hi, Ch nh ph, cc b, ngnh v ca thnh ph H Ni ban hnh t nm 2005 n nm 2007 v phng, chng tham nhng#Php lut#Tham nhng#Phng chng#Vit Nam#Vn bn ph p qui## 00829000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580050016000630020020000790290005000990070 05800104008000500162009001100167010000500178011001500183012001700198021019300215 02000090040802000090041702000110042600500110043700600130044803900070046101300070 0468019001600475#VL12.00701#VL12.00700#VL12.00702#248000#Vi?t#T550B#133.3#^214# Thm Hiu Thim#T bnh chn thuyn#Ps#Thm Hiu Thim ; T Lc Ng bnh ch ; Chu Tc Nhi dch#^aH.#^aHng c#2011#^a543tr.^b27cm#Uyn hi t bnh#Gii thi u v ngha ca cun sch trong vic nghin cu t tr mnh l hc. Nghin cu cc gc ca t tr mnh l hc nh: can chi, ng hnh, dng thn, cch cc v chn vn ca thp thn#Dch hc#Bi ton#Trung Quc#T Lc Ng#Chu Tc Nhi#T. Dung#288559#Dch Trung Quc## 00377000000000217000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410080005000700090011000750100005000860110015000910200 00700106020001800113020001400131039000700145013000700152#VL12.00703#32000#Vi?t# S102T#372.21#^214#Sch t mu u tin ca ti#^aH.#^aHng c#2011#^a112tr.^b28 cm#T mu#Gio dc mu gio#Sch mu gio#T.Dung#288560## 00916000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580050016000630020013000790030035000920070 05600127008000500183009001100188010000500199011001500204012001600219021024900235 02000180048402000110050202000110051300600130052400500130053703900050055001300070 0555019001600562#VL12.00705#VL12.00706#VL12.00704#235000#Vi?t#L312K#133.5#^214# ng Phng Sc#Linh k kinh#K th Dch on, thu l thin c#ng Phng Sc ; Chu Tc Nhi dch ; Trnh T Ho h..#^aH.#^aHng c#2012#^a503tr.^b27cm#T k h ton th#Gii thiu v "Linh k kinh" v c s trit hc, ngun gc ca phn g php on ton v ch to linh k. Trnh by 125 qu tng kt quan h bin ch ng m dng ng hnh, 700 hnh , 150 bc tranh tinh m phn on bng hnh c on qu ct hung#m dng ng hnh#Chim tinh#Trung Quc#Chu Tc Nhi#Trnh T Ho#Uyn#288561#Dch Trung Quc## 00588000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020064000490030027001130080005001400090028001450100005001730110 01500178021012400193020001900317020001000336039000500346013000700351#VL12.00707# VL12.00708#Vi?t#N305G#915.970025#^214#Nin gim in thoi nhng trang vng v n hng trang trng 2012#Yellow pages & white pages#^aH.#^aThng tin v Truyn thn g#2012#^a433tr.^b28cm#Thng tin cp nht v a ch, danh b in thoi ca cc ngnh, ngh c xp theo vn alphabe thuc thnh ph H Ch Minh#Danh b in t hoi#Nin gim#Uyn#288562## 00615000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020064000490030027001130080005001400090028001450100005001730110 01500178021015100193020001900344020001000363039000500373013000700378#VL12.00710# VL12.00709#Vi?t#N305G#915.970025#^214#Nin gim in thoi nhng trang vng v n hng trang trng 2012#Yellow pages & white pages#^aH.#^aThng tin v Truyn thn g#2012#^a907tr.^b28cm#Thng tin cp nht v a ch, danh b in thoi ca cc ngnh, ngh, cc doanh nghip, t chc c xp theo vn alphabe thuc thnh ph H Ch Minh#Danh b in thoi#Nin gim#Uyn#288563## 00607000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020010000400030013000500070040000630220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001100235005001200246006000900258039000500267019001400272013000700286#VN12.02 043#Vi?t#K311G#895.6#^214#18000#King golf#Truyn tranh#Sasaki Ken, Tani Masaki ; Phi Ngc dch#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a198tr.^b18cm#Truyn tran h dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Sasaki Ken#T ani Masaki#Phi Ngc#Uyn#Dch Nht Bn#288564## 00581000000000301000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270390005000320140007000370020004000440030013000480070036000610220004000970080 01800101009001100119010000500130011001500135012004000150020001700190020000900207 020001300216005001700229006001200246019001400258013000700272#VN12.02044#Vi?t#L51 1#895.6#^214#Uyn#18000#Lum#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T. 6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a184tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#D ch Nht Bn#288565## 00579000000000301000450002600110000002000170001102000090002802000130003703900050 00500140007000550410005000621810007000670820006000748080005000800020011000850030 01300096007003000109022000500139005001500144006000800159008001800167009001100185 010000500196011001500201019001400216013000700230012004000237#VN12.02045#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Uyn#18000#Vi?t#CR434G#895.6#^214#Cross game#Tru yn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.16#Adachi Mitsuru#Cm Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#288566#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh## 00579000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020028000410030013000690070025000820220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146012003200161020001800193020000900211020001300220 005001000233006000800243039000500251019001400256013000700270#VN12.02046#Vi?t#NH4 19M#895.6#^214#18000#Nhc Miko - c b nh nhnh#Truyn tranh#Ono Eriko ; Hi T h dch#T.10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ono Eriko#Hi Th#Uyn#Dc h Nht Bn#288567## 00579000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020028000410030013000690070025000820220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146012003200161020001800193020000900211020001300220 005001000233006000800243039000500251019001400256013000700270#VN12.02047#NH419M#8 95.6#^214#18000#Vi?t#Nhc Miko - c b nh nhnh#Truyn tranh#Ono Eriko ; Hi T h dch#T.11#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a189tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ono Eriko#Hi Th#Uyn#Dc h Nht Bn#288568## 00586000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020019000400030013000590070031000720220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012003800156020001800194020000900212020001300221 005001700234006000700251039000500258019001400263013000700277#VN12.02048#Vi?t#G40 0G#895.6#^214#18000#Go go go ty du k#Truyn tranh#Konishi Noriyuki ; Achago d ch#T.6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a188tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Konishi Noriyuki#Achago#U yn#Dch Nht Bn#288569## 00544000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050008000530020025000610030012000860070023000980080 00500121009003600126010000500162011001500167020001700182020000900199020001200208 006000800220039000500228013000700233019001400240#VN12.02049#VN12.02050#52000#Vi ?t#GI-112T#895.1#^214#Ng Lc#Giy thu tinh ni duyn#Tiu thuyt#Ng Lc ; Yn Chi dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Bch Vit#2012#^a275tr.^b18cm#Vn hc h in i#i Loan#Tiu thuyt#Yn Chi#Uyn#288570#Dch i Loan## 00656000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050013000570020022000700030003000920070013000950080 00500108009001100113010000500124011001500129021018200144020000500326020000900331 020000300340039000500343013000700348020001100355#VN12.02051#VN12.02052#85000#Vi ?t#KH506H#338.209597#^214#V Tho Ngc#Khc ht ngi th m#K#V Tho Ngc#^aH .#^aThi i#2012#^a206tr.^b19cm#Gm nhng bi k ghi li lch s ra i, qu tr nh pht trin cng nh cuc sng, lao ng s gn b xy dng v ch vn ln ca cn b, cng nhn ngnh than, khong sn Vit Nam#Than#Vit Nam#K#Uyn#288 571#Khong sn## 00669000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020023000650290015000880070015001030080 00500118009001100123010000500134011001700139012002000156021013200176020001100308 020001200319020001500331039000500346013000700351019000900358#VN12.02053#VN12.020 54#22000#Vi?t#C455V#630#^214#Dickmann, Nancy#Cng vic trang tri#Jobs on a f arm#Nancy Dickmann#^aH.#^aHng c#2012#^a24tr.^b20x17cm#Th gii trang tri#Tm hiu v trang tri, cc cng vic din ra trang tri, cch chm sc cc loi vt nui, cy trng v cch iu hnh trang tri#Trang tri#Nng nghip#Sch thi u nhi#Uyn#288572#Dch Anh## 00676000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050016000500020023000660290016000890070015001050080 00500120009001100125010000500136011001700141012002000158020001100178020001000189 020001500199039000500214013000700219019000900226021013900235#VN12.02055#VN12.020 56#22000#Vi?t#TH552P#630#^214#Dickmann, Nancy#Thc phm trang tri#Food from farms#Nancy Dickmann#^aH.#^aHng c#2012#^a24tr.^b20x17cm#Th gii trang tri#T rang tri#Thc phm#Sch thiu nhi#Uyn#288573#Dch Anh#Tm hiu v trang tri, cc cy thc phm, cc sn phm ng vt trang tri, cch thu hoch v bo qu n cc sn phm c trong trang tri## 00694000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050016000520020017000680290017000850070015001020080 00500117009001100122010000500133011001700138012002000155021016800175020000500343 020000800348020001500356039000500371013000700376019000900383#VN12.02057#VN12.020 58#22000#Vi?t#TH314V#641.3#^214#Dickmann, Nancy#Tht v cht m#Meat and prote in#Nancy Dickmann#^aH.#^aHng c#2012#^a24tr.^b20x17cm#Thc phm lnh mnh#Tm hiu v tht, c, trng, ht v li ch ca chng i vi sc kho ca con ngi . Gii thiu cc loi thc n tt cho sc kho v cch thc nhn bit cc loi t ht#Tht#Protein#Sch thiu nhi#Uyn#288574#Dch Anh## 00679000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020021000650290018000860070015001040080 00500119009001100124010000500135011001700140021013600157020000900293020000700302 020000900309020001100318020001500329039000500344013000700349019000900356#VN12.02 059#VN12.02060#22000#Vi?t#C101M#630#^214#Dickmann, Nancy#Cc ma trang tri#S easons on a farm#Nancy Dickmann#^aH.#^aHng c#2012#^a24tr.^b20x17cm#Tm hiu v trang tri, cuc sng ca cc loi ng, thc vt trang tri vo cc ma tro ng nm: ma xun, ma h, ma thu v ma ng#Ma xun#Ma h#Ma ng#Trang tr i#Sch thiu nhi#Uyn#288575#Dch Anh## 00665000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050016000520020035000680290025001030070015001280080 00500143009001100148010000500159011001700164012002000181021010700201020000800308 020001100316020001500327039000500342013000700347019000900354#VN12.02061#VN12.020 62#22000#Vi?t#NG500C#613.2#^214#Dickmann, Nancy#Ng cc v thc phm giu tinh bt#Grains and starchy foods#Nancy Dickmann#^aH.#^aHng c#2012#^a24tr.^b20x17c m#Thc phm lnh mnh#Tm hiu v cc loi ng cc, cch ch bin v li ch ca cc loi ng cc i vi sc kho ca con ngi#Ng cc#Dinh dng#Sch thiu n hi#Uyn#288576#Dch Anh## 00663000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050016000520020009000680290007000770070015000840080 00500099009001100104010000500115011001700120012002000137021015300157020000400310 020001100314020001500325039000500340013000700345019000900352#VN12.02063#VN12.020 64#22000#Vi?t#TR103C#613.2#^214#Dickmann, Nancy#Tri cy#Fruits#Nancy Dickmann# ^aH.#^aHng c#2012#^a24tr.^b20x17cm#Thc phm lnh mnh#Tm hiu v cc loi t ri cy: cam, nho, chui... v li ch m cc loi tri cy mang li cho sc kh o ca con ngi, cch nhn bit cc loi tri cy#Qa#Dinh dng#Sch thiu nhi #Uyn#288577#Dch Anh## 00663000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020020000650290011000850070015000960080 00500111009001100116010000500127011001700132012002000149021010600169020000400275 02000110027902000150029003900050030501300070031001900090031702000030032602000080 0329#VN12.02065#VN12.02066#22000#Vi?t#C101L#635#^214#Dickmann, Nancy#Cc loi r au c qu#Vegetables#Nancy Dickmann#^aH.#^aHng c#2012#^a24tr.^b20x17cm#Thc p hm lnh mnh#Tm hiu v rau c qu, li ch v cc loi thc n c lm t ra u c qu tt cho sc kho ca con ngi#Rau#Dinh dng#Sch thiu nhi#Uyn#28857 8#Dch Anh#C#Hoa qu## 00683000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020022000650290013000870070015001000080 00500115009001100120010000500131011001700136012002000153021014700173020001400320 020001100334020001500345039000500360013000700365019000900372#VN12.02067#VN12.020 68#22000#Vi?t#455V#636#^214#Dickmann, Nancy#ng vt trang tri#Farm animals #Nancy Dickmann#^aH.#^aHng c#2012#^a24tr.^b20x17cm#Th gii trang tri#Tm hi u v trang tri, v cc loi vt sng trang tri, v li ch v cch chm sc cc loi vt trang tri nh loi b, loi g, loi heo...#ng vt nui#Trang tri#Sch thiu nhi#Uyn#288579#Dch Anh## 00660000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020015000670290016000820070015000980080 00500113009001100118010000500129011001700134012002000151021011600171020000400287 020001100291020001500302039000500317013000700322019000900329020000800338#VN12.02 070#VN12.02069#22000#Vi?t#S551V#641.3#^214#Dickmann, Nancy#Sa v ph mai#Milk and cheese#Nancy Dickmann#^aH.#^aHng c#2012#^a24tr.^b20x17cm#Thc phm lnh m nh#Tm hiu v sa, cc loi thc n c lm t sa, li ch ca sa i vi s c kho ca con ngi v cch nhn bit#Sa#Dinh dng#Sch thiu nhi#Uyn#28858 0#Dch Anh#Ph mai## 00699000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020021000670290014000880070015001020080 00500117009001100122010000500133011001700138012002000155021015900175020001600334 020001100350020001500361039000500376013000700381019000900388#VN12.02071#VN12.020 72#22000#Vi?t#M112M#631.3#^214#Dickmann, Nancy#My mc trang tri#Farm machin es#Nancy Dickmann#^aH.#^aHng c#2012#^a24tr.^b20x17cm#Th gii trang tri#Tm hiu v trang tri, cc loi my mc c s dng trong trang tri: my ko, my cy, my bn phn, my gieo ht ging... v vic bo tr cc loi my mc#My n ng nghip#Trang tri#Sch thiu nhi#Uyn#288581#Dch Anh## 00731000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020026000650290017000910070015001080080 00500123009001100128010000500139011001700144012002000161021019100181020001000372 020001100382020001500393039000500408013000700413019000900420#VN12.02073#VN12.020 74#22000#Vi?t#C101L#630#^214#Dickmann, Nancy#Cc loi cy trang tri#Plants o n a farm#Nancy Dickmann#^aH.#^aHng c#2012#^a24tr.^b20x17cm#Th gii trang tr i#Tm hiu v trang tri, cc loi cy trng c canh tc trang tri: la m, la go, u, bp ci, khoai ty, c rt, du ty, to... v li ch ca cc lo i cy trng c trong trang tri#Cy trng#Trang tri#Sch thiu nhi#Uyn#288582 #Dch Anh## 00994000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660020015000710030039000860070081001250080 01800206009001100224010000500235011001700240021027600257020001500533020000800548 02000100055602000090056602000090057503900050058401300070058900500170059600500070 0613006000600620005001800626#VV12.05710#VV12.05711#VV12.05712#VV12.05713#Vi?t#V4 00N#959.704092#^214#V Nguyn Gip#Ngi yu nc, ngi thy, ngi lnh# tn g, trnh by: C. David Thomas ; Li: T c, Henry A. Prunier ; An Vy dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a42tr.^b18x24cm#Gii thiu s lc v tiu s, cu c i v s nghip ca i tng V Nguyn Gip qua nhng bc nh, ngoi ra cn tuyn chn nhng bc tranh dn gian, nhng bi th yu nc ca mt s nh cch mng tin bi, tt c c in trn cht liu giy d v giy can bng my in phu n#V Nguyn Gip#Tiu s#S nghip#Vit Nam#Sch nh#Uyn#288583#Thomas, C. Davi d#T c#An Vy#Prunier, Henry A.## 00450000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200090 00358080005000440050017000490020011000660030010000770070017000870080005001040090 01900109010000500128011001500133020001700148020000900165020001000174039000500184 013000700189#VN12.02075#VN12.02076#Vi?t#GI-255L#895.9221#^214#Nguyn Hng Cng#G ing lng#Trng ca#Nguyn Hng Cng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a134tr.^b19cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#Uyn#288584## 00444000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050009000550020015000640030004000790070009000830080 00500092009001900097010000500116011001500121020001700136020000400153039000500157 020000900162013000700171#VN12.02078#VN12.02077#40000#Vi?t#G419#895.92214#^214# ng Nn#Gc ng chim#Th#ng Nn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a143tr.^b19cm #Vn hc hin i#Th#Loan#Vit Nam#288585## 00568000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020015000660070030000810080005001110090 04500116010000500161011001500166020001700181020001200198006000800210039000500218 019001400223020000900237012002500246013000700271#VN12.02079#VN12.02080#56000#Vi ?t#G452#895.6#^214#Natsume Soseki#Gi u ln c#Natsume Soseki ; Lan Anh dch# ^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2012#^a226tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Tiu thuyt#Lan Anh#Loan#Dch Nht Bn#Nht Bn#T sch Tinh hoa vn hc# 288586## 00577000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050018000520020017000700070033000870080005001200090 04500125010000500170011001500175020001700190020001200207006000800219039000500227 019001400232020000900246012002500255013000700280#VN12.02081#VN12.02082#43000#Vi ?t#NG558#895.6#^214#Yasunari Kawabata#Ngi p ng m#Yasunari Kawabata ; Qu Sn dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2012#^a155tr.^b19cm#V n hc hin i#Tiu thuyt#Qu Sn#Loan#Dch Nht Bn#Nht Bn#T sch Tinh hoa vn hc#288587## 00581000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020033000650070033000980080005001310090 04500136010000500181011001500186020001700201020001200218006001100230039000500241 019000900246020000400255012002500259013000700284#VN12.02083#VN12.02084#43000#Vi ?t#C450G#823#^214#Lawrence, D. H.#C gi ng trinh v chng du t#D. H. Lawrenc e ; Hng Chu dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2012#^a155 tr.^b19cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Hng Chu#Loan#Dch Anh#Anh#T sch Tinh hoa vn hc#288588## 00503000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050018000550020024000730030012000970070018001090080 00500127009001800132010000500150011001500155020001700170020000400187039000500191 020000900196004001300205013000700218#VN12.02085#VN12.02086#30000#Vi?t#I-314B#89 5.9221#^214#Trn Th M Lng#Italia bao iu k diu#Nht k th#Trn Th M L ng#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a119tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Loan#Vit Na m#In ln th 2#288589## 00507000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050009000550020014000640030011000780070009000890080 01600098009005700114010000500171011001500176020001700191020001200208039000500220 020000900225013000700234#VN12.02087#VN12.02088#50000#Vi?t#T306C#895.92234#^214# Hu Tin#Ting ch m#Tp truyn#Hu Tin#^aH. ; Cao Bng#^aVn ho dn tc ; H i Vn hc Ngh thut tnh Cao Bng#2012#^a190tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#Loan#Vit Nam#288590## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020007000680030011000750070014000860080 00500100009001800105010000500123011001500128020001700143020001100160039000500171 020000900176013000700185#VN12.02089#VN12.02090#70000#Vi?t#L600H#895.9221#^214#B i Minh Thao#Ly hp#Truyn th#Bi Minh Thao#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a176tr .^b19cm#Vn hc hin i#Truyn th#Loan#Vit Nam#288591## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020008000700030004000780070016000820080 00500098009001900103010000500122011001500127020001700142020000400159039000500163 020000900168013000700177#VN12.02091#VN12.02092#45000#Vi?t#M458N#895.9221#^214#L ng Quc Dng#Mt na#Th#Lng Quc Dng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a131tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Th#Loan#Vit Nam#288592## 00449000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020009000620030004000710070008000750080 00500083009001900088010000500107011002900112020001700141020000400158039000500162 020000900167013000700176#VN12.02093#VN12.02094#35000#Vi?t#301L#895.9221#^214#L Cng#a linh#Th#L Cng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a58tr., 16tr. nh mu^ b19cm#Vn hc hin i#Th#Loan#Vit Nam#288593## 00506000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020016000670030004000830070013000870080 00500100009001900105010000500124011001500129015004200144020001700186020000400203 039000500207020000900212013000700221#VN12.02095#VN12.02096#40000#Vi?t#L462R#895 .9221#^214#inh S Lin#Li ru ng ni#Th#inh S Lin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn #2012#^a110tr.^b19cm#Tn khai sinh ca tc gi: inh Quc Tch#Vn hc hin i# Th#Loan#Vit Nam#288594## 00478000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050013000550020013000680030006000810290014000870070 01300101008000500114009001900119010000500138011001500143020001700158020000400175 039000500179020000900184013000700193#VN12.02097#VN12.02098#300000#Vi?t#G301M#89 5.9221#^214#Trn Vit H#Gic m khc#Poems#Another dream#Trn Vit H#^aH.#^aNx b. Hi Nh vn#2012#^a147tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Loan#Vit Nam#288595## 00425000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200090 00358080005000440050011000490020010000600030004000700070011000740080005000850090 01900090010000500109011001500114020001700129020000400146039000500150020000900155 013000700164#VN12.02099#VN12.02100#Vi?t#GI-103#895.9221#^214#T D Linh#Giai i u#Th#T D Linh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a120tr.^b19cm#Vn hc hin i#T h#Loan#Vit Nam#288596## 00419000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200090 00358080005000440050008000490020011000570030004000680070008000720080005000800090 01900085010000500104011001400109020001700123020000400140039000500144020000900149 013000700158#VN12.02101#VN12.02102#Vi?t#TH126-O#895.9221#^214#Ng Hi#Thy mt #Th#Ng Hi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a54tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Loa n#Vit Nam#288597## 00487000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200090 00358080005000440050017000490020009000660030012000750070017000870080005001040090 01900109010000500128011001500133015003100148020001700179020000400196039000500200 020000900205013000700214#VN12.02103#VN12.02104#Vi?t#NGH304N#895.9221#^214#Nguyn Khoa Linh#Nghim 5#Th hai cu#Nguyn Khoa Linh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a 107tr.^b15cm#Bt danh ca tc gi: Ct in#Vn hc hin i#Th#Loan#Vit Nam#2 88598## 00805000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020044000500070071000940080005001650090018001700100005001880110 01500193015006300208020001700271020000900288005001500297039000500312020000900317 00500060032600500160033201300070034802000170035502000090037200500120038100500140 0393005001200407005001400419005001000433#VV12.05714#VV12.05715#Vi?t#V115X#895.92 28408#^214#Vn xui dn tc v min ni u th k XXI#H Th Cm Anh, Du An, Vi Th Kim Bnh... ; Tuyn chn: Cao Duy Sn...#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a835t r.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn hc Ngh thut cc dn tc thiu s Vit Nam#Vn hc hin i#Vn xui#H Th Cm Anh#Loan#Vit Nam#Du An#Vi Th Kim Bnh#288599#Dn tc thiu s#Min ni#Nguyn Bnh#Hong Th Cp#Cao Duy Sn#Hong Tun C#M A L nh## 00792000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820007000528080005000590050016000640020014000800070076000940080 00500170009001900175010000500194011001500199021016500214020000800379006002100387 03900050040801900050041302000090041800600120042700500110043901300070045002000090 0457#VV12.05716#VV12.05718#VV12.05717#120000#Vi?t#K310C#951.95#^214#Kim Choong Soon#Kim chi v IT#Kim Choong Soon ; Dch: Nghim Th Bch Dip, V Ngc Anh ; N guyn Ho h..#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a519tr.^b21cm#Gii thiu bao qut v ton din v lch s, t nc v vn ha Hn Quc, phn nh mt bc tranh kh ton din v hn Quc t bui u lch s cho n tn ngy nay#Lch s#Nghim T h Bch Dip#Loan#Dch#Hn Quc#V Ngc Anh#Nguyn Ho#288600#Vn minh## 00675000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020009000570070084000660080005001500090018001550100 00500173011001500178015003400193020001700227020000400244005001200248039000500260 02000090026500500120027400500190028600500090030500500150031401300070032900500130 0336#VV12.05719#VV12.05720#75000#Vi?t#D106Q#895.9221008#^214#Dng qu#L Vit N ga, Duy Thu, Nghim nh Thng... ; B.s., tuyn chn: L Th Trnh...#^aH.# ^aVn ho dn tc#2012#^a299tr.^b21cm#TTS ghi: Cu lc b Th Dng qu#Vn hc hin i#Th#L Vit Nga#Loan#Vit Nam# Duy Thu#Nghim nh Thng#Vit Nga#N guyn Vn May#288601#L Th Trnh## 00625000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020014000570030004000710070066000750080005001410090 01800146010000500164011001500169020001700184020000400201005001200205039000500217 02000090022200500100023100500130024100500120025400500130026600500130027901300070 0292#VV12.05721#VV12.05722#30000#Vi?t#X502#895.9221008#^214#Xun t Vit#Th# Kha Linh V, Nguyn Du, L Thng n... ; ng Quc S tuyn chn#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a168tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th#Kha Linh V#Loan#Vit Nam#Nguy n Du#L Thng n#Tng Ch An#V Triu Sn#ng Quc S#288602## 00804000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020017000580070087000750220004001620080005001660090 01800171010000500189011001500194020001700209020000900226020001000235005002200245 00500140026700500150028100500140029600500160031000500140032600500180034000500150 0358039000500373015005700378013000700435#VV12.05723#VV12.05724#70000#Vi?t#TH460 #895.9221008#^214#Th ng H Ni#Nguyn Th Thanh Bnh, Bi Vn Bing, Nguyn Ngc C... ; Tuyn chn: Phm Hng nh...#T.3#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a432 tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th ng#Nguyn Th Thanh Bnh#Bi Vn Bin g#Nguyn Ngc C#Phm Th Gip#Nguyn c Hng#Phm Hng nh#Nguyn Chng Ph#N guyn Vn Th#Loan#TTS ghi: Trung tm Vn ho H Ni. Cu lc b Th ng#2886 03## 00551000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050014000560020013000700030016000830070050000990080 00500149009001900154010000500173011001400178020001700192020000400209039000500213 020000900218006001200227006001500239013000700254#VV12.05725#VV12.05726#50000#Vi ?t#TR312T#895.92214#^214#Bi Minh Quc#Trinh thing#9 tnh khc th#Bi Minh Qu c ; Dch: Vu Anh Tuan, Tran Thien Dao#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a33tr.^b20cm #Vn hc hin i#Th#Loan#Vit Nam#Vu Anh Tuan#Tran Thien Dao#288604## 00841000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330020007000380030033000450070049000780080005001270090033001320100005001650110 01500170021024200185020000800427039000500435020000900440005001200449005001500461 005001700476005001200493005001400505013000700519020001300526#VV12.05727#Vi?t#F00 0P#384.309597#^214#FPT 20#1988 - 1998 - 2001 - 2003 - 2008#L Th Hng, Bi Quan g Ngc, Nguyn Thnh Nam...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a904tr.^ b24cm#Gii thiu qu trnh hnh thnh v pht trin ca FPT trong 20 nm (1988-2 008); nhng mc son lch s, nhng s kin ni bt trong kinh doanh, nhng k t ch, nhng bc i to bo, s bn b lao ng sng to v kht vng ca mi c n hn FPT#Lch s#Loan#Vit Nam#L Th Hng#Bi Quang Ngc#Nguyn Thnh Nam#Bi Vi t H#L Mnh Thng#288605#Tp on FPT## 00509000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410050015000460020030000610070020000910080005001110090011001160100 00500127011001500132021006700147020000900214039000500223020001000228020001000238 013000700248#VV12.05728#VV12.05729#Vi?t#NGH300T#294.3#^214#Thch Vin Ng#Nghi t hc tng nim hng ngy#Thch Vin Ng son#^aH.#^aHng c#2012#^a329tr.^b25cm# Gm nhng bi Kinh Pht v nghi thc tng nim Kinh Pht hng ngy#o Pht#Loan #Nghi thc#Tng nim#288606## 01191000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050013000570020079000700030125001490070030002740220 00400304221004200308008000500350009002300355010000500378011001500383013000700398 02103780040502000140078302000200079700500160081702000140083302000130084703900050 0860#VV12.05730#VV12.05731#50000#Vi?t#H561D#324.2597071#^214# Ngc Ninh#Hng dn nghip v cng tc ng, on th v k nng lnh o, qun l c s#Ti li u dnh cho B th, cp u vin v cn b on th c s, hc vin h o to Tr ung cp l lun chnh tr - hnh chnh# Ngc Ninh, inh Ngc Giang#T.1#Hng d n nghip v cng tc ng c s#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2012#^a319tr.^b21 cm#288607#Gii thiu mt s tnh hung v gi cch x l v cng tc t tng, dn vn, cng tc t chc, cn b, ng vin, kim tra, gim st... qua thc ti n cng tc ng ca mt s cp u v i hi ng cc cp thi gian qua; mt s vn kin quan trng, mi nht ca ng, on th c lin quan nh cc quy nh, hng dn do Ban Chp hnh Trung ng, Ban b th kho XI ban hnh#Cng tc n g#Hng dn nghip v#inh Ngc Giang#ng b c s#Sch hi p#Loan## 01153000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050013000570020079000700030125001490070030002740220 00400304221004600308008000500354009002300359010000500382011001500387013000700402 02000140040902000090042302000140043202000130044600500160045902103150047503900050 0790020002000795#VV12.05732#VV12.05733#40000#Vi?t#H561D#324.2597071#^214# Ng c Ninh#Hng dn nghip v cng tc ng, on th v k nng lnh o, qun l c s#Ti liu dnh cho B th, cp u vin v cn b on th c s, hc vin h o to Trung cp l lun chnh tr - hnh chnh# Ngc Ninh, inh Ngc Giang #T.2#Hng dn nghip v cng tc on th c s#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2 012#^a218tr.^b21cm#288608#Cng tc ng#on th#ng b c s#Sch hi p#inh Ngc Giang#Gii thiu mt s tnh hung v gi cch x l v cng tc t tn g, dn vn, cng tc t chc, cn b, ng vin, kim tra, gim st qua thc ti n cng tc ng ca mt s cp u v qua i hi ng cc cp tin n i hi X I ca ng va qua; mt s vn kin quan trng ca ng, t chc on th c li n quan#Loan#Hng dn nghip v## 00846000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050014000520020029000660070051000950080005001460090 01100151010000500162011001500167021021400182020000900396005001400405039000500419 012004800424006001700472020000600489020001600495013000700511005001400518#VV12.05 734#VV12.05735#50000#Vi?t#TH305Q#294.3#^214#Goenka, S. N.#Thin qun - Ngh thu t sng#S. N. Goenka, William Hart ; Thch Hnh Chnh dch#^aH.#^aHng c#2012# ^a232tr.^b20cm#Trnh by khi nim, hc thuyt Pht gio v nhng vn Pht h c cn bn. Phn tch ng dng thin qun trong i sng thng nht, nhm gi m cc kh nng tr liu kh au qua cc cu chuyn trit l Pht gio#o Pht#Ha rt, William#Loan#T sch o Pht ngy nay / Thch Nht T ch.b.#Thch Hnh Chn h#Thin#Ngh thut sng#288609#Thch Nht T## 00950000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020049000680070055001170220005001720040 03900177008000500216009002300221010000500244011001500249021024900264020001800513 02000080053102000200053900500210055900500180058001300070059800500140060503900050 0619#VV12.05740#VV12.05741#39000#Vi?t#C125H#338.5076#^214#Cao Thu Xim#Cu hi trc nghim v bi tp kinh t hc vi m#Cao Thu Xim, Nguyn Th Tng Anh, H ong Thanh Tuyn#Ph.2#Ti bn ln th 5 c sa cha, b sung#^aH.#^aChnh tr H nh chnh#2012#^a223tr.^b21cm#Gii thiu cc cu hi trc nghim v bi tp kinh t hc vi m c km theo li gii: Phn tch cu, la chn trong iu kin ri r o, l thuyt hng, cu trc th trng, th trng yu t sn xut, vai tr chn h ph trong nn kinh t th trng...#Kinh t hc vi m#Bi tp#Cu hi trc ngh im#Nguyn Th Tng Anh#Hong Thanh Tuyn#288611#Cao Thu Xim#Loan## 00760000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050009000460020045000550070009001000080005001090100005001140110 01500119015004100134021026200175020001200437020000800449020001000457020001500467 039000500482013000700487#VV12.05742#VV12.05743#Vi?t#V115H#305.899#^214#Hi Lin# Vn ho gia tc Raglai gc nhn t ngh nhn#Hi Lin#^aH.#2011#^a325tr.^b21cm# TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Khi qut v dn c, a bn c tr, vn ho truyn thng, vn ho lng, vn ho tc h v gia tc hai nhnh Raglai Bc - Ragrlai Nam. Gii thiu vn ho gia tc Pinng, Katr, Taing..., nhng vnh n i xa ang lu gi nhng di sn vn ho cn li ca tc ngi#Dn tc hc#Vn ho #Tc ngi#Dn tc Raglai#Uyn#288612## 01049000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820007000638080005000700020058000750070065001330080 00500198009001800203010000500221011001500226015004000241021029800281020000800579 02000090058702000090059600500180060500500190062300500150064200500130065700500170 0670039000500687013000700692#VV12.05744#VV12.05747#VV12.05746#VV12.05745#106000 #Vi?t#K312T#330.91#^214#Kinh t th gii v Vit Nam nm 2011 trin vng nm 201 2#Nguyn Xun Thng (ch.b.), Nguyn Quang Thun, Bi Nht Quang...#^aH.#^aKhoa h c x hi#2012#^a363tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam#Tng quan tnh hnh kinh t th gii v Vit Nam nm 2011; trin vng nm 2012, mt s vn di hn gm ba im nng v hai thch thc v m, khung phn tch chnh sch , cc ng thi iu chnh chnh sch; phn tch ton b 12 thng bin ng ca nn kinh t th gii v Vit Nam trong nm 2011#Kinh t#Th gii#Vit Nam#Nguyn Xun Thng#Nguyn Quang Thun#Bi Nht Quang#Nguyn Thng#Nguyn Mnh Hng#Uyn #288613## 00591000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050026000500020018000760030012000940070049001060080 00500155009005200160010000500212011001500217020001700232020000300249020001200252 006001700264039000500281013000700286019000800293#VV12.05749#VV12.05748#102000#V i?t#C430C#813#^214#Phillips, Susan Elizabeth#Con ca ring ti#Tiu thuyt#Susan Elizabeth Phillips ; Nguyn Lan Hng dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a507tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Nguyn Lan Hng#Uyn#288614#Dch M## 00660000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050012000510020020000630030012000830070050000950080 02300145009007700168010000500245011001500250020001700265020000900282020001200291 006001300303006001600316039000500332013000700337019001400344#VV12.05750#VV12.057 51#56000#Vi?t#H407H#895.6#^214#Ekuni Kaori#Hong hn ri xung#Tiu thuyt#Ekun i Kaori ; Dch: ng c Lc, Nguyn Thanh H#^aTp. H Ch Minh ; H.#^aVn ho V n ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a260tr.^ b21cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Tiu thuyt#ng c Lc#Nguyn Thanh H#Uyn#28 8615#Dch Nht Bn## 00566000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020024000660030012000900070032001020080 00500134009005200139010000500191011001500196020001700211020000500228020001200233 006000900245039000500254013000700259019001000266#VV12.05752#VV12.05753#98000#Vi ?t#C450G#843#^214#Musso, Guillaume#C gi trong trang sch#Tiu thuyt#Guillaume Musso ; Huy Minh dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam# 2011#^a506tr.^b21cm#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#Huy Minh#Uyn#288616#Dch php## 00595000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050014000520020015000660030012000810290003000930070 03600096008000500132009005300137010000500190011001500195020001700210020001100227 020001200238006001500250039000500265013000700270019001600277#VV12.05754#VV12.057 55#80000#Vi?t#CH300G#895.1#^214#Thi Tr Hng#Ch gi tn em#Tiu thuyt##Th i Tr Hng ; Nguyn T Uyn dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho v Truyn th ng Nh Nam#2012#^a394tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Nguyn T Uyn#Uyn#288617#Dch Trung Quc## 00465000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050012000550020020000670070012000870040013000990080 00500112009001100117010000500128011001500133020001800148020000900166020001200175 039000500187013000700192#VV12.05756#VV12.05757#31000#Vi?t#TH500R#895.9223#^214# Thin Lng#Th rng Ty Nguyn#Thin Lng#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2012#^a 155tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Uyn#288618## 00606000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020008000630030012000710070054000830080 00500137009005200142010000500194011001500199020001700214020000600231020001200237 006001700249006001500266039000500281013000700286019001100293#VV12.05758#VV12.057 59#72000#Vi?t#H434M#823#^214#Enright, Anne#Hp mt#Tiu thuyt#Anne Enright ; D ch: Phm Vim Phng, Hunh Kim Oanh#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a345tr.^b21cm#Vn hc hin i#Ailen#Tiu thuyt#Phm Vim Phng#Hunh Kim Oanh#Uyn#288619#Dch Ailen## 00565000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020016000630030012000790070034000910080 00500125009005500130010000500185011001500190020001700205020000500222020001200227 006001400239039000500253013000700258019001000265#VV12.05760#VV12.05761#34000#Vi ?t#C108C#843#^214#Gavalda, Anna#Cao chy xa bay#Tiu Thuyt#Anna Gavalda ; Trn Vn Cng dch#^aH.#^aThanh nin ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^ a160tr.^b20cm#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#Trn Vn Cng#Uyn#288620#Dch P hp## 00660000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050013000560020021000690030019000900070013001090080 00500122009001900127010000500146011001500151021014900166020001700315020000700332 020001000339039000500349013000700354020000900361#VV12.05762#VV12.05763#80000#Vi ?t#T515H#895.922803#^214#Trn Xun An#Tui hc tr ca ti#Hi k - t truyn#Tr n Xun An#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a111tr.^b21cm#Ghi li nhng k c v n m thng tui th, tui cp sch ti trng, tha giao thi cng nh nhng tm t , tnh cm v rung ng u i ca tc gi#Vn hc hin i#Hi k#T truyn#Uy n#288621#Vit Nam## 00617000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050008000520020017000600030018000770070029000950080 00500124009006100129010000500190011001500195012001800210020001700228020001100245 020001700256006001400273039000500287013000700292019001600299#VV12.05765#VV12.057 64#37000#Vi?t#TR561S#895.1#^214#C Long#Trng sinh kim# nht truyn k#C L ong ; L Khc Tng dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn th ng Nh Nam#2011#^a201tr.^b21cm#Tht chng v kh#Vn hc hin i#Trung Quc#Tru yn kim hip#L Khc Tng#Uyn#288622#Dch Trung Quc## 00615000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050008000520020016000600030017000760070029000930080 00500122009006100127010000500188011001500193012001800208020001700226020001100243 020001700254006001400271039000500285013000700290019001600297#VV12.05766#VV12.057 67#42000#Vi?t#KH455T#895.1#^214#C Long#Khng tc linh# nh truyn k#C Lon g ; L Khc Tng dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a230tr.^b21cm#Tht chng v kh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truy n kim hip#L Khc Tng#Uyn#288623#Dch Trung Quc## 00612000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050008000510020014000590030017000730070029000900080 00500119009006100124010000500185011001500190012001800205020001700223020001100240 020001700251006001400268039000500282013000700287019001600294#VV12.05768#VV12.057 69#54000#Vi?t#B302N#895.1#^214#C Long#Bch ngc ao# tam truyn k#C Long ; L Khc Tng dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a294tr.^b21cm#Tht chng v kh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn k im hip#L Khc Tng#Uyn#288624#Dch Trung Quc## 00610000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050008000510020012000590030017000710070029000880080 00500117009006100122010000500183011001500188012001800203020001700221020001100238 020001700249006001400266039000500280013000700285019001600292#VV12.05770#VV12.057 71#42000#Vi?t#L600B#895.1#^214#C Long#Ly bit cu# ng truyn k#C Long ; L Khc Tng dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a231tr.^b21cm#Tht chng v kh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn ki m hip#L Khc Tng#Uyn#288625#Dch Trung Quc## 00610000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050008000510020013000590030016000720070029000880080 00500117009006100122010000500183011001500188012001800203020001700221020001100238 020001700249006001400266039000500280013000700285019001600292#VV12.05772#VV12.057 73#50000#Vi?t#100T#895.1#^214#C Long#a tnh hon# t truyn k#C Long ; L Khc Tng dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a270tr.^b21cm#Tht chng v kh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn ki m hip#L Khc Tng#Uyn#288626#Dch Trung Quc## 00661000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050008000520020010000600030018000700070029000880080 00500117009006100122010000500183011001500188012001800203015003600221020001700257 020001100274020001700285006001400302039000800316013000700324019001600331#VV12.05 774#VV12.05775#65000#Vi?t#QU603#895.1#^214#C Long#Quyn u# tht truyn k #C Long ; L Khc Tng dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truy n thng Nh Nam#2011#^a352tr.^b21cm#Tht chng v kh#Tn tht ca tc gi: Hng Diu Hoa#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn kim hip#L Khc Tng#P.Nhung#288 627#Dch Trung Quc## 00665000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050008000510020016000590030017000750070029000920080 00500121009006100126010000500187011001500192012001800207015003600225020001700261 020001100278020001700289006001400306039000800320013000700328019001600335#VV12.05 776#VV12.05777#80000#Vi?t#B100V#895.1#^214#C Long#B Vng Thng# lc truy n k#C Long ; L Khc Tng dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v T ruyn thng Nh Nam#2011#^a437tr.^b21cm#Tht chng v kh#Tn tht ca tc gi: Hng Diu Hoa#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn kim hip#L Khc Tng#P.Nhung #288628#Dch Trung Quc## 00835000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050015000500020022000650030038000870070039001250080 00500164009005400169010000500223011001500228020001700243020000300260020000700263 006001800270039000800288013000700296019000800303021022200311#VV12.05778#VV12.057 79#30000#Vi?t#NG558K#813#^214#Vonnegut, Kurt#Ngi khng qu hng#Hi k v n c M thi George W. Bush#Kurt Vonnegut ; Nguyn Khnh Ton dch#^aH.#^aThng t n ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a166tr.^b20cm#Vn hc hin i #M#Hi k#Nguyn Khnh Ton#P.Nhung#288629#Dch M#Tuyn tp cc bi vit v nh ng cu pht biu ca Vonnegut vi nhng trang minh ho ca chnh tc gi th hi n suy ngh, quan im sc bn v nc M trn nhiu lnh vc trong cuc sng, c hnh tr, ngh thut, tnh dc...## 00606000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050020000490020018000690030012000870070037000990080 00500136009005100141010000500192011001500197015002200212020001700234020000500251 020001200256006001100268039000800279013000700287019001000294#VV12.05781#VV12.057 80#54000#Vi?t#307K#843#^214#Le Clzio, J. M. G.#ip khc cn i#Tiu thuyt# J. M. G. Le Clzio ; Bng Quang dch#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho v Truyn t hng Nh Nam#2011#^a270tr.^b21cm#Nobel vn chng 2008#Vn hc hin i#Php#Ti u thuyt#Bng Quang#P.Nhung#288630#Dch Php## 00535000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050015000380020019000530030012000720070029000840080005001130090 05500118010000500173011001500178020001700193020000300210020001200213006000900225 039000800234013000700242019000800249#VV12.05782#95000#Vi?t#V450L#813#^214#Chase , Loretta#V li v quyn r#Tiu thuyt#Loretta Chase ; Miel G. dch#^aH.#^aTha nh nin ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a506tr.^b21cm#Vn hc hi n i#M#Tiu thuyt#Miel, G.#P.Nhung#288631#Dch M## 00652000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020016000650030012000810070040000930080 00500133009006100138010000500199011001500204020001700219020000300236020001200239 006001800251039000800269013000700277019000800284015005800292#VV12.05783#VV12.057 84#42000#Vi?t#H523H#843#^214#Nothomb, Amlie#Hu hoi v yu#Tiu thuyt#Amlie Nothomb ; Nguyn Mai Phng dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v T ruyn thng Nh Nam#2012#^a194tr.^b20cm#Vn hc hin i#B#Tiu thuyt#Nguyn M ai Phng#P.Nhung#288632#Dch B#Gii thng Prix de la vocation v Prix jacques chardonne## 00635000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050011000560020018000670030019000850070063001040080 00500167009006100172010000500233011001500238020001700253020000900270020000400279 020000900283005001100292005001500303039000800318013000700326#VV12.05785#VV12.057 86#70000#Vi?t#M118N#895.922134#^214#Quang Dng#Mt ngi Sn Ty#Th vn tinh t uyn#Quang Dng ; Trc Phong tuyn chn ; V Qun Phng gii thiu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a246tr.^b23cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Vn xui#Trc Phong#V Qun Phng#P.Nhung#288633## 00487000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050011000560020008000670030004000750070011000790080 00500090009006100095010000500156011001500161020001700176020000900193020000400202 039000800206013000700214#VV12.05787#VV12.05788#60000#Vi?t#X202#895.922134#^214 #Phng Cung#Xem m#Th#Phng Cung#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a231tr.^b23cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Nhung#2 88634## 00582000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050009000510020021000600030012000810070029000930080 00500122009006100127010000500188011001500193020001700208020001100225020001200236 006001300248039000800261013000700269019001600276#VV12.05789#VV12.05790#85000#Vi ?t#T312Y#895.1#^214#ng Qua#Tnh yu au n th#Tiu thuyt#ng Qua ; Nguyn Trang dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#201 1#^a402tr.^b24cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Nguyn Trang#P.Nhung#28 8635#Dch Trung Quc## 00601000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050013000520020029000650030040000940070028001340080 00500162009005200167010000500219011001500224020001700239020000700256020001200263 006000900275039000800284013000700292019001200299#VV12.05791#VV12.05792#140000#V i?t#D430F#869.3#^214#Amado, Jorge#Dona Flor v hai ngi chng#Cu chuyn o c, cu chuyn tnh yu#Jorge Amado ; L Nhung dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a645tr.^b24cm#Vn hc hin i#Braxin#Tiu thu yt#L Nhung#P.Nhung#288636#Dch Braxin## 00608000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050011000520020016000630070031000790080005001100090 05200115010000500167011001500172020001700187020001100204020001700215006001300232 039000800245013000700253019001600260012004200276#VV12.05793#VV12.05794#130000#V i?t#454N#895.1#^214#n Thy An#n nhu nht ao#n Thy An ; H Tin Hun dch#^ aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a622tr.^b24cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn kim hip#H Tin Hun#P.Nhung#288637#Dch Trung Quc#Thuyt anh hng thu th anh hng h lit## 01086000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050013000520020023000650030094000880070040001820080 00500222009005200227010000500279011001500284015004900299020000800348020001300356 006002100369039000800390013000700398019000900405021037000414#VV12.05795#VV12.057 96#100000#Vi?t#T311T#070.4#^214#Davies, Nick#Tin tc tri t phng#Mt phng v in danh ting phi by s sai lch v lun iu tuyn truyn ca bo ch ton c u#Nick Davies ; Nguyn Th Hin Tho dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho v T ruyn thng Nh Nam#2011#^a482tr.^b24cm#Gii thng Bo ch Anh: phng vin ca nm 2000#Bo ch#Truyn thng#Nguyn Th Hin Tho#P.Nhung#288638#Dch Anh#Cun sch phi by s lch lc ca nn bo ch ton cu. Vi nhng bng chng c th tc gi a ra 3 cn bnh ln ca bo ch: s dt nt trong cc phng bin t p tin tc dn ti vic a tin sai c h thng, s tc ng ca PR vo bo ch l m bin dng s tht v nhng cch thc phi php v en ti m nh bo s dng c c nhng thng tin ring t v b mt## 00573000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020021000660030012000870070032000990080 00500131009006100136010000500197011001500202020001700217020000400234020001200238 006000900250039000800259013000700267019000900274#VV12.05797#VV12.05798#98000#Vi ?t#T311#823#^214#Kinsella, Sophie#Tn shopping mini#Tiu thuyt#Sophie Kinse lla ; Linh Nu dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a459tr.^b24cm#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Linh Nu#P.Nhung#2886 39#Dch Anh## 00621000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020027000630290010000900070046001000080 01800146009005900164010000500223011001500228020001700243020000400260020001200264 006001100276006000800287039000800295013000700303019000900310#VV12.05799#VV12.058 00#98000#Vi?t#S550T#823#^214#Skinner, Alan#S tht v hn ph thu#Brimstone #Alan Skinner ; Bin dch: Thanh Tho, Vit H#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H C h Minh ; Cng ty Vn ho Sng to Tr Vit#2012#^a415tr.^b21cm#Vn hc hin i #Anh#Tiu thuyt#Thanh Tho#Vit H#P.Nhung#288640#Dch Anh## 00971000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050014000500020024000640070047000880080018001350090 05900153010000500212011001500217021038600232013000700618006001000625006001000635 039000800645019000800653020001000661020001000671#VV12.05801#VV12.05802#44000#Vi ?t#NG558T#170#^214#Andrews, Andy#Ngi thp sng tm hn#Andy Andrews ; Bin dc h: Hng Ngc, Minh Ti#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn h o Sng to Tr Vit#2011#^a207tr.^b21cm#Cun sch l nhng tri nghim ca tc gi v cc ghi chp v nhng g din ra xung quanh gip chng ta nhn thc rng i khi ch v thiu kh nng nhn thc vn mt cch su sc, chng ta kh ng tm c hng i cho mnh. Trong nhng lc khn cng, iu cn thit i vi mi ngi l s bnh tm, l nhn bit quan im sng sng sut vn ln v thnh cng trong cuc sng#288641#Hng Ngc#Minh Ti#P.Nhung#Dch M#Quan im# Cuc sng## 00984000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020045000660290037001110070052001480080 01800200009002300218010000500241011001500246012005200261020002000313020001000333 02000140034300500200035703900040037701300070038101900080038800600110039602102510 0407#VV12.05803#VV12.05804#36000#Vi?t#D107C#158.1#^214#Canfield, Jack#Dnh cho nhng tm hn khng bao gi gc ng#Chicken soup for the unsinkable soul#Jack Ca nfield, Mark Victor Hansen ; First News dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a191tr.^b21cm#Ht ging tm hn = Chicken soup for the soul ; T.5#T m l hc ng dng#Cuc sng#Sch song ng#Hansen, Mark Victor#Hu#288642#Dch M #First News#Tp hp cc bi vit chia s kinh nghim v nhng kh khn, th thc h trong cuc sng cng nh nhng n lc vt qua kh khn , gip con ngi c thm nim tin vo cuc sng, em n nhng iu tt p cho bn thn mnh v nhng ngi xung quanh## 00768000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020018000580030012000760290015000880070085001030080 01800188009002300206010000500229011001500234012001800249020001700267020000900284 02000120029302000140030503900040031901300070032300600130033000500160034300500160 0359005001100375005000700386005001300393#VV12.05805#VV12.05806#36000#Vi?t#NH556 T#895.9223408#^214#Nhng tm hn lc#Truyn ngn#The lost souls#Ng Th Kim Cc, Nguyn Ngc Mc, Tng Long... ; Tn Tht Lan tuyn chn, bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a197tr.^b21cm#Ht ging tm hn#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Sch song ng#Hu#288643#Tn Tht Lan#Ng Th Kim Cc# Nguyn Ngc Mc#Tng Long#L Lan#L Th Khanh## 00497000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050017000560020021000730030011000940070017001050080 01800122009002300140010000500163011001500168020001700183020000900200020001100209 039000400220013000700224#VV12.05807#VV12.05808#30000#Vi?t#NG558T#895.92234#^214 #Nguyn Xun Chu#Ngi tnh ca ni c#Truyn va#Nguyn Xun Chu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a118tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn va#Hu#288644## 01056000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020085000550070027001400080018001670090023001850100 00500208011001400213021044000227020001000667020000900677020001800686005002200704 039000400726020001700730020001200747013000700759#VV12.05809#VV12.05810#16000#Vi ?t#T310H#346.59701#^214#Tm hiu php lut: Lut phng, chng bo lc gia nh v vn bn hng dn thi hnh#Trnh Th Thanh Hng s.t.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a77tr.^b21cm#Gii thiu mt s quy nh php lut v phn g nga bo lc gia nh, ho gii mu thun tranh chp gia cc thnh vin trong gia nh, bo v v h tr nn nhn bo lc gia nh, trch nhim ca c nhn, gia nh, c quan, t chc trong phng chng bo lc gia nh, x l vi phm v khiu ni t co, nhng quy nh chung v iu khon thi hnh c quy nh tron g Lut phng, chng bo lc gia nh cng mt s vn bn hng dn thi hnh#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Trnh Th Thanh Hng#Hu#Bo lc gia nh#Phn g chng#288645## 00869000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020072000530070027001250080018001520090023001700100 00500193011001500198021029100213020001000504020000900514020001700523020001800540 005002200558039000400580013000700584#VV12.05811#VV12.05812#25000#Vi?t#T310H#347 .597#^214#Tm hiu php lut: Lut tr gip php l v vn bn hng dn thi hn h#Trnh Th Thanh Hng s.t.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a180 tr.^b21cm#Trnh by ni dung Lut tr gip php l, bao gm nhng qui nh chung v qui nh c th v ngi c tr gip php l, vic t chc thc hin, ng i thc hin, hnh thc v hot ng tr gip php l cng nh qun l nh nc v tr gip php l. Gii thiu 11 vn bn hng dn thi hnh#Php lut#Vit Nam# Tr gip php l#Vn bn php lut#Trnh Th Thanh Hng#Hu#288646## 00950000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020012000610030020000730290017000930070 04600110008001800156009002300174010000500197011001500202015007900217021024900296 01300070054502000110055202000100056302000070057300600110058000600120059103900040 0603019000500607#VV12.05813#VV12.05814#68000#Vi?t#L200#155.6#^214#Luft, Lya#L c mt#Suy t v cuc sng#Losses and gains#Lya Luft ; Bin dch: Minh Hng, Thanh Giang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a230tr.^b21cm#Tn s ch ngoi ba ghi: L c mt: Cun sch ho gii nhng kh au ca bn!#Gm nh ng cu chuyn bnh d v tri nghim su sc v nhng nim vui, s thnh cng ha y nhng kh khn, th thch trong cuc sng m ngi ph n phi n nhn cng n h t thay i thch nghi vi hon cnh mi v c thi trn trng cuc sn g#288647#Tm l hc#Cuc sng#Ph n#Minh Hng#Thanh Giang#Hu#Dch## 00726000000000253000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200070 00308080005000370050016000420080018000580090023000760100005000990110015001040130 00700119002001500126003000900141007001600150021028700166020000800453020000700461 039000400468#VV12.05815#110000#Vi?t#V115H#307.76#^214#Trn Ngc Khnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a570tr.^b21cm#288648#Vn ho th#Gin y u#Trn Ngc Khnh#Trnh by c s l lun v thc tin v vn ho th. Nghi n cu lch s hnh thnh, c trng vn ho v qu trnh th ho cc th ln trn th gii, khng gian t nhin, khng gian k thut, khng gian vn ho cng nh di sn vn ho, chnh sch v mi trng vn ho th#Vn ho# th #Hu## 01059000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050014000530020039000670070092001060080018001980090 02300216010000500239011001500244021028600259020001000545020000800555020000700563 02000080057000500170057800500130059500600200060800600170062803900040064501300070 0649019001600656014000700672020001800679#VV12.05816#VV12.05817#60000#Vi?t#B100M #332.024#^214#Cao c Thnh#30 nm sau, bn ly g nui sng mnh?#Cao c Thnh , Trnh Thnh Trn, Thi Bnh Hy ; Dch: Nguyn Th Thu Hng, Trng Gia Quyn#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a254tr.^b21cm#Trnh by v phn t ch phng php t chc, qun l ti chnh ca c nhn nng cao cht lng cu c sng lc v gi, t vic lp k hoch tch lu ti sn cho tng giai on n nm bt thi c v u t c hiu qu... cng 10 b quyt lm giu dnh cho nhn g ngi lm cng n lng#Ti chnh#Qun l#u t#C nhn#Trnh Thnh Trn#Thi Bnh Hy#Nguyn Th Thu Hng#Trng Gia Quyn#Hu#288649#Dch Trung Quc#60000# B quyt lm giu## 00789000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020025000660070017000910080018001080090 02300126010000500149011001500154021024200169020000600411020001000417020001800427 039000400445013000700449020001100456020001100467020000900478#VV12.05818#VV12.058 19#70000#Vi?t#C430N#610#^214#Nguyn Chn Hng#Con ngi trong vng vy#Nguyn C hn Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a251tr.^b21cm#Tp hp nh ng bi nghin cu y hc c lin quan n sc kho con ngi nh bin i kh h u, nguy c mc bnh ung th, vi rt, vi khun, h min dch... v ng dng ca c hng trong iu tr y hc. Gii thiu mt s b quyt chm sc sc kho#Y hc#Th nh tu#Chm sc sc kho#Hu#288650#Nghin cu#Phng bnh#iu tr## 00724000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020017000660070017000830080018001000090 02300118010000500141011001500146021022800161013000700389020000600396020002000402 039000400422020001100426020000900437#VV12.05820#VV12.05821#99000#Vi?t#S125T#610 #^214#Nguyn Chn Hng#Su thm s sng#Nguyn Chn Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh#2012#^a373tr.^b21cm#Tp hp nhng bi vit ca bc s Nguyn C hn Hng v nhng pht minh khoa hc, y hc v sinh hc, ng dng chung trong i u tr virut cm H5N1, cm A-H5N1, nghin cu t bo ngi, vc xin khng cu la o BCG, tia X cha bnh...#288651#Y hc#Nghin cu khoa hc#Hu#Phng bnh#iu t r## 01074000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050017000560020022000730290005000950070116001000080 03100216009004900247010000500296011001500301021028300316020000800599020001100607 00500130061803900040063101900160063500500080065102000110065900600170067000600140 0687005001600701013000700717#VV12.05822#VV12.05823#62000#Vi?t#QU451P#355.00951# ^214#Bnh Quang Khim#Quc phng Trung Quc#-2#Bnh Quang Khim, Triu Tr n, La Vnh ; Dch: Trng Gia Quyn, Trng L Mai ; H.., gii thiu: Dng Ngc Dng#^aTp. H Ch Minh ; Trung Quc#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Nxb. Truyn b Ng Chu#2012#^a127tr.^b23cm#Gii thiu nhng nt chnh v nn quc phng Trung Quc , khi nim an ninh mi v chnh sch phng th trong quc phng, xy dng qun i, xy dng lc lng v trang, ci cch qun s, pht trin h thng khoa hc k thut cng ngh quc phng hin i v bo v ho bnh th gii#Qun s#Trun g Quc#Triu Tr n#Hu#Dch Trung Quc#La Vnh#Quc phng#Trng Gia Quyn#Tr ng L Mai#Dng Ngc Dng#288652## 00925000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050011000380020019000490290005000680070083000730080031001560090 04900187010000500236011001500241021027700256020000800533020001100541005001300552 006001500565039000400580019001600584005001600600013000700616#VV12.05824#62000#V i?t#L302S#951#^214#To i Vi#Lch s Trung Quc#-#To i Vi, Tn Yn Kinh ; ng Thu Thu dch ; H.., gii thiu: Dng Ngc Dng#^aTp. H Ch Minh ; Tru ng Quc#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Nxb. Truyn b Ng Chu#2012#^a174tr.^b23cm#Gi i thiu khi qut khi ngun vn minh Trung Hoa. Qu trnh pht trin ca vn mi nh Trung Hoa qua cc triu i t nh H n nh Thanh, s suy thoi v u tran h trong thi k cn i cng nh tin trnh hin i ho ch ngha x hi ca Tr ung Quc trong giai on hin nay#Lch s#Trung Quc#Tn Yn Kinh#ng Thu Thu #Hu#Dch Trung Quc#Dng Ngc Dng#288653## 01105000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050016000530020021000690290005000900070104000950080 03100199009004900230010000500279011001500284021037400299020001000673020001100683 00500110069400500160070503900040072101900160072500600170074100600140075801300070 0772#VV12.05825#VV12.05826#62000#Vi?t#PH109L#349.51#^214#Phin Quc Bnh#Php l ut Trung Quc#-#Phin Quc Bnh, M Li Dn ; Dch: Trng Gia Quyn, Trng L Mai ; H.., gii thiu: Dng Ngc Dng#^aTp. H Ch Minh ; Trung Quc#^aNxb . Tp. H Ch Minh ; Nxb. Truyn b Ng Chu#2012#^a139tr.^b23cm#Khi qut nhng vn c bn v h thng lut php v tin trnh xy dng c ch php tr Tru ng Quc. Tm hiu c ch lp php, t php, hnh php v hin php cng nh vic xy dng m hnh chnh ph phc v trong lnh vc hnh chnh. Gii thiu lut h nh s, thng mi dn s, kinh t v lut x hi cng nh cc vn lin quan n gim st v gio dc php lut...#Php lut#Trung Quc#M Li Dn#Dng Ngc Dng#Hu#Dch Trung Quc#Trng Gia Quyn#Trng L Mai#288654## 00997000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050017000530020022000700290005000920070080000970080 03100177009004900208010000500257011001500262021033300277020001100610020001100621 006002000632005001600652039000400668019001600672013000700688#VV12.05827#VV12.058 28#62000#Vi?t#NG404G#327.51#^214#Trng Thanh Mn#Ngoi giao Trung Quc#-#Tr ng Thanh Mn ; Nguyn Th Thu Hng dch ; H.., gii thiu: Dng Ngc Dng#^a Tp. H Ch Minh ; Trung Quc#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Nxb. Truyn b Ng Chu#20 12#^a131tr.^b23cm#Gii thiu nhng vn c bn trong hot ng ngoi giao ca Trung Quc, t vic kin tr c lp t ch, bo v ch quyn v an ninh quc gi a, n vic tch cc tham gia hot ng ngoi giao a phng, tun th nguyn t c chung sng ho bnh, trin khai chnh sch ngoi giao ton din v thch nghi vi s pht trin ton cu ho#Ngoi giao#Trung Quc#Nguyn Th Thu Hng#Dng N gc Dng#Hu#Dch Trung Quc#288655## 00936000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050010000560020031000660290008000970070068001050080 03100173009004900204010000500253011001500258021026300273020000800536020000900544 020001100553006001500564005001600579039000400595013000700599019001600606#VV12.05 829#VV12.05830#62000#Vi?t#D121T#305.800951#^214#Trnh Ty#Dn tc v tn gio T rung Quc#-Y#Trnh Ty ; ng Thu Thu dch ; H.., gii thiu: Dng Ngc Dng#^aTp. H Ch Minh ; Trung Quc#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Nxb. Truyn b Ng Chu#2012#^a159tr.^b23cm#Gii thiu cc din a nguyn nht th ca dn tc Tru ng Hoa, ton cnh dn tc thiu s Trung Quc, ch t tr khu vc dn tc, v n ho dn tc thiu s cng s bo tn v pht trin ca n, vn pht trin k inh t, tn ngng tn gio ca ngi Trung Quc#Dn tc#Tn gio#Trung Quc#n g Thu Thu#Dng Ngc Dng#Hu#288656#Dch Trung Quc## 01102000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050015000500020041000650290008001060070092001140080 03100206009004900237010000500286011001500291021035500306020001800661020000900679 02000110068800500130069900600200071203900050073201900160073700500160075301300070 0769#VV12.05832#VV12.05831#62000#Vi?t#KH401H#600#^214#Tch Xo Quyn#Khoa hc k thut v gio dc Trung Quc#-Y#Tch Xo Quyn, Trng i T ; Nguyn Th Thu Hng dch ; H.., gii thiu: Dng Ngc Dng#^aTp. H Ch Minh ; Trung Qu c#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Nxb. Truyn b Ng Chu#2012#^a127tr.^b23cm#Gii thi u chin lc khoa gio hng quc, h thng nghin cu khoa hc v gio dc, d t r ngun ti nguyn khoa hc k thut v nhn ti, nhng tin b v sng to tro ng khoa hc k thut cng nhng thnh qu ca cng nghip ho k thut cao, vic ph cp gio dc khoa hc k thut v hp tc quc t trong khoa hc k thut v gio dc ca Trung Quc#Khoa hc k thut#Gio dc#Trung Quc#Trng i T#Ngu yn Th Thu Hng#H.H#Dch Trung Quc#Dng Ngc Dng#288657## 00699000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050015000530020032000680070015001000080018001150090 02300133010000500156011001500161021018800176020000800364020001600372039000500388 013000700393020000700400020001400407#VV12.05833#VV12.05834#70000#Vi?t#H100T#959 .779#^214#Trn Hu Quang#H tng th Si Gn bui u#Trn Hu Quang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a249tr.^b24cm#Khi lc v qu trnh hnh thnh h tng th ca thnh ph Si Gn - H Ch Minh vo giai on u ca thi k Php thuc (giai on na cui th k 19 v vi thp nin u th k 20) #Lch s#Tp. H Ch Minh#H.H#288658# th#C s h tng## 00538000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050008000520020026000600070030000860080018001160090 02300134010000500157011001500162020001700177020001100194020001200205039000500217 019001600222006001500238013000700253#VV12.05835#VV12.05836#70000#Vi?t#CH300L#89 5.1#^214#Tm Vn#Ch l chuyn thng tnh#Tm Vn ; L Thanh Qunh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a321tr.^b24cm#Vn hc hin i#Trung Qu c#Tiu thuyt#H.H#Dch Trung Quc#L Thanh Qunh#288659## 00522000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050007000520020024000590070023000830080018001060090 02300124010000500147011001500152020001700167020001100184020001200195039000500207 019001600212006000900228013000700237#VV12.05837#VV12.05838#95000#Vi?t#KH300T#89 5.1#^214#D Dao#Khi ta i lt qua nhau#D Dao ; Vit Hi dch#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a429tr.^b24cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thu yt#H.H#Dch Trung Quc#Vit Hi#288660## 00515000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820011000418080005000520050010000570020027000670030034000940070010001280080 01800138009002300156010000500179011001500184020001700199020000900216020001200225 039000500237013000700242#VV12.05839#VV12.05840#165000#Vi?t#T502C#895.922334#^21 4#Nguyn V#Tun, chng trai nc Vit#Chng tch thi i u th k XX#Nguyn V#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a978tr.^b21cm#Vn hc hin i #Vit Nam#Tiu thuyt#H.H#288661## 00602000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050017000520020022000690070061000910080018001520090 02300170010000500193011001500198020001700213020001100230020000800241039000500249 019001600254006001500270006002000285013000700305#VV12.05841#VV12.05842#110000#V i?t#T527T#895.1#^214#Trng Tiu Nhn#Tuyn tp tn vn hay#Trng Tiu Nhn ; D ch: Bi Hnh Quyn, Nguyn Th Thu Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Min h#2012#^a639tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tn vn#H.H#Dch Trung Quc#B i Hnh Quyn#Nguyn Th Thu Hng#288662## 00603000000000265000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200080 00308080005000380050011000430020033000540070016000870080018001030090023001210100 00500144011001500149021012500164020000600289020001000295020000800305039000500313 020001200318013000700330#VV12.05843#180000#Vi?t#T550#616.003#^214#Lng Phn#T in triu chng v chn on#Lng Phn b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a679tr.^b24cm#Trnh by nhng khi nim c bn v triu chng v cch chn on cc bnh c sp xp theo trt t bng ch ci ting Vit#Y hc# Chn on#T in#H.H#Triu chng#288663## 00660000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050012000430020019000550290014000740070025000880080018001130090 02300131010000500154011001400159021015100173020001100324020001500335020000800350 039000500358005001200363013000700375#VN12.02105#45000#Vi?t#T550#495.9223#^214# L Huy Khoa#T in Vit - Hn# - \m#L Huy Khoa, L Hu Nhn#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a24tr.^b14cm#Gii thiu cc t c bn v th ng dng trong i sng hng ngy v trong mi trng x hi ni chung, c sp xp theo th t bng ch ci ting Vit#Ting Vit#Ting Hn Quc#T in#H.H# L Hu Nhn#288664## 00683000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020022000670290014000890070015001030080 01800118009002300136010000500159011001700164012001800181021007400199020002100273 02000090029402000150030303900050031801900090032302000140033202000040034601300070 0350#VN12.02107#VN12.02106#22000#Vi?t#V431#597.8#^214#Dickmann, Nancy#Vng i ca loi ch#A frog's life#Nancy Dickmann#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh#2012#^a24tr.^b17x20cm#Ln ln tng ngy#Gii thiu v vng i ca loi ch t trng n khi pht trin thnh ch#Khoa hc thng thc#ng vt#Sch thiu n hi#H.H#Dch Anh#Sch song ng#ch#288665## 00694000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050016000520020022000680290013000900070015001030080 01800118009002300136010000500159011001700164012001800181021007400199020002100273 02000150029403900050030901900090031402000140032302000200033702000040035701300070 0361#VN12.02108#VN12.02109#22000#Vi?t#V431#595.79#^214#Dickmann, Nancy#Vng i ca loi ong#A bee's life#Nancy Dickmann#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh#2012#^a24tr.^b17x20cm#Ln ln tng ngy#Gii thiu v vng i ca loi ong t trng n khi pht trin thnh ong#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#H.H#D ch Anh#Sch song ng#Cn trng cnh mng#Ong#288666## 00710000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020029000650290019000940070015001130080 01800128009002300146010000500169011001700174012001800191021007900209020002100288 02000090030902000150031803900050033301900090033802000140034702000160036101300070 0377#VN12.02111#VN12.02110#22000#Vi?t#V431#583#^214#Dickmann, Nancy#Vng i c a hoa hng dng#A sunflower's life#Nancy Dickmann#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh#2012#^a24tr.^b17x20cm#Ln ln tng ngy#Gii thiu v vng i ca hoa hng dng t ht n khi pht trin thnh hoa#Khoa hc thng thc#Thc v t#Sch thiu nhi#H.H#Dch Anh#Sch song ng#Hoa hng dng#288667## 00681000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020021000670290017000880070015001050080 01800120009002300138010000500161011001700166012001800183021007200201020002100273 02000150029403900050030901900090031402000140032302000080033702000030034501300070 0348#VN12.02112#VN12.02113#22000#Vi?t#V431#636.5#^214#Dickmann, Nancy#Vng i ca loi g#A chicken's life#Nancy Dickmann#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a24tr.^b17x20cm#Ln ln tng ngy#Gii thiu v vng i ca loi g t trng n khi pht trin thnh g#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#H.H#D ch Anh#Sch song ng#Gia cm#G#288668## 00697000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020022000670290013000890070015001020080 01800117009002300135010000500158011001700163012001800180021008900198020002100287 02000150030803900050032301900090032802000140033702000040035101300070035502000090 0362#VN12.02114#VN12.02115#22000#Vi?t#V431#636.7#^214#Dickmann, Nancy#Vng i ca loi ch#A dog's life#Nancy Dickmann#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Mi nh#2012#^a24tr.^b17x20cm#Ln ln tng ngy#Gii thiu v vng i ca loi ch t ch con n khi pht trin thnh ch trng thnh#Khoa hc thng thc#Sch th iu nhi#H.H#Dch Anh#Sch song ng#Ch#288669#ng vt## 00694000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050016000520020023000680290019000910070015001100080 01800125009002300143010000500166011001700171012001800188021007600206020002100282 02000150030303900050031801900090032302000140033202000100034602000050035601300070 0361#VN12.02116#VN12.02117#22000#Vi?t#V431#595.78#^214#Dickmann, Nancy#Vng i ca loi bm#A butterfly's life#Nancy Dickmann#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a24tr.^b17x20cm#Ln ln tng ngy#Gii thiu v vng i ca lo i bm t trng n khi pht trin thnh bm#Khoa hc thng thc#Sch thiu n hi#H.H#Dch Anh#Sch song ng#Cn trng#Bm#288670## 00685000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020021000650290016000860070015001020080 01800117009002300135010000500158011001700163012001800180021007500198020002100273 02000110029402000150030503900050032001900090032502000140033401300070034802000040 0355#VN12.02119#VN12.02118#22000#Vi?t#V431#634#^214#Dickmann, Nancy#Vng i c a cy to#An apple's life#Nancy Dickmann#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Mi nh#2012#^a24tr.^b17x20cm#Ln ln tng ngy#Gii thiu v vng i ca cy to t ht n khi pht trin thnh cy to#Khoa hc thng thc#Cy n qu#Sch thiu nhi#H.H#Dch Anh#Sch song ng#288671#To## 00727000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050016000520020032000680290017001000070015001170080 01800132009002300150010000500173011001700178012001800195021009400213020002100307 02000090032802000150033703900050035201900090035702000140036602000140038001300070 0394#VN12.02120#VN12.02121#22000#Vi?t#V431#598.47#^214#Dickmann, Nancy#Vng i ca loi chim cnh ct#A penguin's life#Nancy Dickmann#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh#2012#^a24tr.^b17x20cm#Ln ln tng ngy#Gii thiu v vng i ca loi chim cnh ct t trng n khi pht trin thnh chim cnh ct#Khoa hc thng thc#ng vt#Sch thiu nhi#H.H#Dch Anh#Sch song ng#Chim cnh ct#2 88672## 00763000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020021000650290014000860070015001000080 01800115009002300133010000500156011001700161012001800178021007900196020002100275 02000090029602000150030503900050032001900090032502000140033401500620034802000080 0410013000700418#VN12.02122#VN12.02123#22000#Vi?t#V431#583#^214#Dickmann, Nanc y#Vng i ca cy si#An oak's life#Nancy Dickmann#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a24tr.^b17x20cm#Ln ln tng ngy#Gii thiu v vng i ca cy si t qu u n khi pht trin thnh cy si#Khoa hc thng thc#Thc v t#Sch thiu nhi#H.H#Dch Anh#Sch song ng#Tn sch ngoi ba: Vng i ca c y si = An oak tree's life#Cy si#288673## 00683000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020021000650290014000860070015001000080 01800115009002300133010000500156011001700161012001800178021007100196020002100267 02000110028802000150029903900050031401900090031902000140032801300070034202000080 0349#VN12.02125#VN12.02124#22000#Vi?t#V431#583#^214#Dickmann, Nancy#Vng i c a cy u#A bean's life#Nancy Dickmann#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh #2012#^a24tr.^b17x20cm#Ln ln tng ngy#Gii thiu v vng i ca cy u t h t n khi pht trin thnh cy#Khoa hc thng thc#Cy h u#Sch thiu nhi#H .H#Dch Anh#Sch song ng#288674#Cy u## 00791000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050010000480020099000580070010001570080005001670090010001720100 00500182011001400187021016600201020001000367020002000377020001200397020000900409 020000800418020001700426020000900443020001300452039000500465013000700470#VN12.02 126#VN12.02127#Vi?t#H428#344.59703#^214#Nguyn H#Hi p php lut v chnh s ch h tr ngi ngho, nng dn, ng dn v ng bo dn tc thiu s#Nguyn H# ^aH.#^aT php#2012#^a97tr.^b19cm#Gii thiu 47 cu hi p php lut v nhng c hnh sch h tr ngi ngho v ch bo tr x hi; chnh sch h tr nng d n, ng dn v ng bo dn tc thiu s#Php lut#Chnh sch nh nc#Ngi ngh o#Nng dn#Ng dn#Dn tc thiu s#Vit Nam#Sch hi p#H.H#288675## 00694000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050009000460020062000550070009001170080005001260090010001310100 00500141011001400146021016100160020001000321020001500331020001500346020000900361 020001300370039000500383013000700388020000900395#VN12.02128#VN12.02129#Vi?t#H428 #345.597#^214#Mai Linh#Hi p php lut v cc ti xm phm trt t, an ton x hi#Mai Linh#^aH.#^aT php#2012#^a77tr.^b19cm#Phn tch mt s quy nh v c c ti phm xm phm an ton cng cng, trt t cng cng c quy nh ti Chn g XIX B lut Hnh s (sa i, b sung nm 2009)#Php lut#An ton x hi#Trt t tr an#Vit Nam#Sch hi p#H.H#288676#Ti phm## 00757000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050013000480020028000610070013000890080005001020090010001070100 00500117011001400122021026400136020001000400020000700410020001300417039000500430 004002800435020000900463013000700472#VN12.02130#VN12.02131#Vi?t#H428#342.59708# ^214#Bi Hong H#Hi p php lut v c tr#Bi Hong H#^aH.#^aT php#2012#^ a78tr.^b19cm#Trnh by di dng hi - p mt s quy nh php lut v quyn, t rch nhim ca cng dn v c tr; ng k thng tr, tm tr, lu tr, khai b o tm vng; trch nhim qun l c tr; l ph ng k c tr v vn ng k, qun l c tr c yu t nc ngoi#Php lut#C tr#Sch hi p#H.H#Ti bn c sa i, b sung#Vit Nam#288677## 00768000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050009000490020056000580070009001140080005001230090010001280100 00500138011001500143021028200158020001000440020001800450020000900468020001300477 039000500490013000700495#VN12.02133#VN12.02132#Vi?t#NH556V#344.59704#^214#Phm A nh#Nhng vn v bo v mi trng m ngi dn cn bit#Phm Anh#^aH.#^aT ph p#2012#^a118tr.^b19cm#Gii thiu nhng quy nh chung v bo v mi trng; nh ng chnh sch u i, h tr hot ng ny; quyn ngha v ca t chc, c nhn v bo v mi trng trong mt s lnh vc v trch nhim php l i vi cc t chc, c nhn c hnh vi vi phm php lut v bo v mi trng#Php lut#Bo v mi trng#Vit Nam#Sch hi p#H.H#288678## 00603000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050010000480020051000580070010001090080005001190090010001240100 00500134011001500139021013500154020001000289020000400299020000900303020001300312 039000500325013000700330#VN12.02134#VN12.02135#Vi?t#H428#346.59704#^214#Tin Mi nh#Hi p php lut v gii quyt tranh chp t ai#Tin Minh#^aH.#^aT php#2 012#^a117tr.^b19cm#Gm 65 cu hi p php lut v gii quyt tranh chp t ai ; vic thanh tra, khiu ni, t co v x l vi phm php lut v t ai#Php l ut#t#Vit Nam#Sch hi p#H.H#288679## 00953000000000325000450002600110000002600110001102000310002204100050005318100060 00580820010000648080005000740050015000790020039000940070030001330080005001630090 01000168010000500178011001500183021033000198020001000528020000700538020001300545 03900050055800500140056300400180057702000110059502000050060602000090061101300070 0620#VN12.02136#VN12.02137#Lut Bo v v pht trin rng#Vi?t#H428#346.59704#^ 214#Nguyn Th Mai#Hi p lut bo v v pht trin rng#Nguyn Th Mai, Trn M inh Sn#^aH.#^aT php#2012#^a117tr.^b19cm#Gm 99 cu hi p v cc vn tron g lut bo v v pht trin rng nm 2004 nh quy hoch, k hoch bo v v pht trin rng; giao, cho thu, thu hi, chuyn mc ch s dng rng; cc iu ki n giao rng cho cng ng dn c thn; th tc ng k, thng k, kim k rng; quyn, ngha v ca c nhn, t chc s dng rng...#Php lut#Bo v#Sch hi p#H.H#Trn Minh Sn#Ti bn ln th 1#Pht trin#Rng#Vit Nam#288680## 00765000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050020000460020050000660070020001160080005001360090010001410100 00500151011001500156021027500171020001000446020000900456020000900465020001300474 039000500487013000700492#VN12.02138#VN12.02139#Vi?t#H428#344.597#^214#Nguyn Kh nh Phng#Hi p php lut trong lnh vc gio dc c s#Nguyn Khnh Phng #^aH.#^aT php#2012#^a119tr.^b19cm#Gii thiu nhng quy nh php lut v h th ng gio dc quc dn, chnh sch gio dc, vai tr ca i ng nh gio, cn b qun l gio dc, ngi hc, gia nh v x hi trong qu trnh gio dc. Vn qun l nh nc v ch khen thng, x l vi phm trong gio dc#Php lut #Gio dc#Vit Nam#Sch hi p#H.H#288681## 00827000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050010000460020049000560070010001050080005001150090010001200100 00500130011001400135021025600149020001000405020000800415020001300423039000500436 005001200441004002800453020000800481020000800489020000900497013000700506#VN12.02 140#VN12.02141#Vi?t#T312H#342.597#^214#Minh Ngc#Tnh hung php lut v ng k , qun l h tch#Minh Ngc#^aH.#^aT php#2012#^a79tr.^b19cm#Gm cc cu hi - p v nhng tnh hung php lut trong th tc ng k h tch, ng k h tch c yu t nc ngoi, cp bn sao giy t h tch, cp li bn chnh giy khai sinh, giy xc nhn tnh trng hn nhn v vn qun l nh nc v h tch#Ph p lut#H khu#Sch hi p#H.H#L Hu Nhn#Ti bn c sa i, b sung#ng k #Qun l#Vit Nam#288682## 00727000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050016000480020053000640070016001170080005001330090010001380100 00500148011001500153021023500168020001000403020001600413020000900429039000300438 013000700441020001300448#VN12.02142#VN12.02143#Vi?t#C101H#346.59702#^214#Phm Ng uyn Nam#Cc hp ng dn s thng dng m ngi dn cn bit#Phm Nguyn Nam#^a H.#^aT php#2012#^a119tr.^b19cm#Gm 98 cu hi p v nhng quy nh chung v h p ng dn s, c bit l mt s hp ng thng dng nh hp ng mua bn, tra o i, tng, vay, thu, mn, gi gi ti sn; hp ng dch v, vn chuyn, gia cng, bo him v u quyn#Php lut#Hp ng dn s#Vit Nam#H#288683#Sch h i p## 00996000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020081000460070016001270080005001430090010001480100005001580110 01400163021041900177020001000596020001300606039000500619020000900624005001600633 020001800649020001400667020001800681013000700699#VN12.02144#VN12.02145#Vi?t#H428 #344.597#^214#Hi p php lut v chnh sch x hi i vi nhng ngi c cn g vi cch mng#Phm Tin Giang#^aH.#^aT php#2012#^a97tr.^b19cm#Mt s gii p v ch u i i vi nhng ngi hot ng cch mng, lit s v thn nhn lit s, ch u i i vi B m Vit Nam anh hng, anh hng lc lng v t rang, thng binh, bnh binh, nhng ngi hot ng b t y...; cc ch u i v chm sc sc kho, ci thin nh , gio dc o to, hng th vn ho; qu n n p ngha; x l cc vi phm v ch u i ngi c cng vi cch mng#Php lut#Sch hi p#KVn#Vit Nam#Phm Tin Giang#Chnh sch x hi#Ng i c cng#Cch mng dn tc#288684## 00789000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020039000480070010000870080005000970090010001020100005001120110 01400117021030800131020001000439020001300449039000500462020000900467005001000476 020001400486020000400500013000700504#VN12.02147#VN12.02146#Vi?t#H428#346.59704# ^214#Hi p php lut v quyn s dng t#Hong Mai#^aH.#^aT php#2012#^a97tr .^b19cm#Gii thiu nhng vn qun l nh nc v t ai; quyn v ngha v c a ngi s dng t; gio t, cho thu t, chuyn mc ch s dng t; chuy n quyn s dng t, ng k, cp giy chng nhn s dng t, quyn s hu nh v ti sn khc gn lin vi t; thi hn v ch s dng cc loi t#Php lut#Sch hi p#KVn#Vit Nam#Hong Mai#Quyn s dng#t#288685## 00700000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020056000460070014001020080005001160090010001210100005001310110 01400136021016800150020001000318020001300328039000500341020000900346005001400355 020000800369020000700377020001900384013000700403#VN12.02148#VN12.02149#Vi?t#H428 #342.597#^214#Hi p php lut v qun l, bo v bin gii quc gia#Nguyn Th u H#^aH.#^aT php#2012#^a97tr.^b19cm#Phn tch nhng khi nim c bn trong c ng tc qun l, bo v v hnh vi vi phm, thm quyn, th tc x l vi phm tro ng lnh vc qun l, bo v bin gii quc gia#Php lut#Sch hi p#KVn#Vit Nam#Nguyn Thu H#Qun l#Bo v#Bin gii quc gia#288686## 00797000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020058000480070011001060080005001170090010001220100005001320110 01400137021027000151020001000421020001300431039000500444020000900449005001100458 020000700469020000800476020001600484013000700500#VN12.02150#VN12.02151#Vi?t#N114 M#346.59704#^214#50 tnh hung php lut v ch s dng t nng nghip#Nguy n Anh#^aH.#^aT php#2012#^a97tr.^b19cm#Gii thiu mt s quy nh chung v cc loi t nng nghip, ch s dng, quyn giao khon v quyn bn nhn khon; vn chuyn i, chuyn nhng quyn s dng t nng nghip; bi thng khi n h nc thu hi; thu v vic min, gim thu s dng t nng nghip#Php lut# Sch hi p#KVn#Vit Nam#Nguyn Anh#Ch #S dng#t nng nghip#288687## 00881000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020036000460070083000820080005001650090010001700100005001800110 01400185021026700199020001000466020000900476020000600485005001600491005001600507 005001900523005001600542039000500558020000900563013000700572#VN12.02152#VN12.021 53#Vi?t#H561D#347.597#^214#Hng dn cng tc ho gii c s#B.s.: Nguyn Tt Vin (ch.b), Quch Vn Dng, Nguyn Phng Tho, Nguyn Kim Thoa#^aH.#^aT php #2012#^a98tr.^b19cm#Trnh by nhng ni dung ch yu v t chc v hot ng ho gii c s. Phng thc gii quyt tranh chp v xch mch trong x hi, ni dung ca php lnh v ho gii c s cng nh nhng kh khn, vng mc v cn g tc hon thin php lut v ho gii c s#Php lut#Ho gii#C s#Nguyn T t Vin#Quch Vn Dng#Nguyn Phng Tho#Nguyn Kim Thoa#KVn#Vit Nam#288688# # 00660000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020046000480070007000940080005001010090010001060100005001160110 01400121021015600135020001000291020001300301039000500314020000900319005000700328 012001800335020002200353013000700375#VN12.02154#VN12.02155#Vi?t#T312H#343.59706# ^214#Tnh hung php lut v thu thu nhp c nhn#Sn H#^aH.#^aT php#2012#^a 98tr.^b19cm#Trnh by nhng quy nh ni dung v i tng phi np thu thu nh p c nhn, v thu nhp chu thu, thu nhp c min thu, gim thu, gim tr g ia cnh#Php lut#Sch hi p#KVn#Vit Nam#Sn H#T sch Php lut#Thu thu n hp c nhn#288689## 01142000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510050014000560020065000700070051001350220004001862210012001900080 00500202009001000207010000500217011002900222015004500251021038400296020000800680 02000080068802000030069602000100069902000070070902000090071600500160072500500130 0741039000500754013000700759005001400766#VV12.05844#VV12.05845#Vi?t#L302S#324.25 97070959733#^214#V nh Tuyn#Lch s u tranh cch mng ca ng b v nhn d n x Tng Trn#B.s.: V nh Tuyn, Ng Tun Phng, H Duy Thnh#T.1#1930 - 20 10#^aH.#^aT php#2012#^a419tr., 2tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Tng Trn#Gii thiu v mnh t, con ngi v truyn thng u tranh cc h mng x Tng Trn, huyn Ph C, tnh Hng Yn. S lnh o ca ng b x tro ng cc thi k khng chin chng Php (1945-1954), khng chin chng M (1954-19 75), trong s nghip xy dng bo v T quc (1976-1985), v trong cng cuc i mi, thc hin cng nghip ho, hin i ho nng nghip, nng thn (1986-2010) #Lch s#ng b#X#Tng Trn#Ph C#Hng Yn#Ng Tun Phng#H Duy Thnh#KVn# 288690#V nh Tuyn## 00992000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020075000500080005001250090010001300100005001400110014001450150 25200159021021200411020001000623020000900633020001800642020001300660039000500673 020001000678020001900688013000700707#VV12.05846#VV12.05847#Vi?t#C120N#346.597250 4#^214#Cm nang ho gii c s trong tranh chp t ai ti thnh ph Bc Gian g#^aH.#^aT php#2012#^a64tr.^b21cm#TTS ghi: D n tng cng nng lc ho gii c s v gii quyt tranh chp t ai cho t vin t ho gii cp x phng - Nghin cu ti thnh ph Bc Giang. - u ba ghi: Hi Khoa hc t Vit Nam ( VSSS) ; Qu H tr cc sng kin t php (JIFF)#Trnh by nhng vn chung ca cng tc ho gii c s, t ho gii v t vin t ho gii, hot ng ho gi i c s, mt s k nng ho gii c s v cc trng hp tranh chp t ai da trn php lut#Php lut#Ho gii#Vn bn php lut#Sch tra cu#KVn#Bc G iang#Tranh chp t ai#288691## 00689000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020043000530070015000960080005001110090010001160100 00500126011001500131021021800146020001600364020000600380039000500386005001500391 020001000406013000700416#VV12.05849#VV12.05848#95000#Vi?t#B312L#345.597#^214#B nh lun 50 v n hnh s kh v phc tp#Phm Vn Thiu#^aH.#^aT php#2012#^a38 6tr.^b21cm#Tp hp, tuyn chn bnh lun khoa hc nhng v n phc tp c t tng hnh s. Tc gi nu tm tt ni dung ca tng v n, nhng quan im kh c nhau v vic gii quyt v n v sau l phn bnh lun khoa hc#T tng hn h s#V n#KVn#Phm Vn Thiu#Bnh lun#288692## 01054000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020070000450030016001150070063001310080005001940090010001990100 00500209011002900214015009900243021020800342020001000550020001200560020000800572 02000070058000500160058700500120060300500160061500500220063100500140065303900050 0667013000700672020000400679020000900683#VV12.05850#VV12.05851#Vi?t#H305P#342.02 #^214#Hin php v vic sa i hin php - Kinh nghim ca c v Vit Nam#K y u hi tho#B.s.: Lng Minh Tun (ch.b.), Bi Th Mai, Nguyn Th Dung...#^aH.# ^aT php#2012#^a338tr., 1tr. nh mu^b24cm#TTS ghi: U ban Thng v Quc hi. Vin Nghin cu Lp php; Vin Friedrich - Ebert ti Vit Nam#Gm cc bi pht biu khai mc v cho mng hi tho; cc tham lun v hin php v vic sa i hin php; cc ti liu tham kho phc v hi tho c trnh by, sp xp theo cc nhm vn c tho lun#Hin php#Kinh nghim#Sa i#K yu#Lng Minh T un#Bi Th Mai#Nguyn Th Dung#Nguyn Th Hin Lng# Quang Minh#KVn#288693# c#Vit Nam## 01151000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020043000540070054000970080005001510090010001560100 00500166011001500171015010700186021038800293020001000681005001400691005001400705 00500130071900500140073200500100074603900070075602000090076301300070077202000240 0779020001000803#VV12.05853#VV12.05852#250000#Vi?t#B312L#345.597#^214#Bnh lun khoa hc B lut t tng hnh s#V Khnh Vinh (ch.b.), Phm Hng Hi, H Trng Ng...#^aH.#^aT php#2012#^a788tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba: Bnh lun khoa h c B lut t tng hnh s ca nc Cng ho X hi Ch ngha Vit Nam#Bnh lun v ni dung ca tng iu lut v nhng iu lut mi c b sung trong B lut t tng hnh s c sa i nm 2003 gm: nhng quy nh chung, khi t, i u tra v n hnh s v quyt nh vic truy t, xt x s thm, xt x phc th m, thi hnh bn n v quyt nh ca to n, xt li bn n v quyt nh c hiu lc php lut, php lut c bit v hp tc quc t#Php lut#V Khnh Vin h#Phm Hng Hi#H Trng Ng#Trn nh Nh#L Vn #T.Dung#Vit Nam#288694#B l ut t tng hnh s#Bnh lun## 00858000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020033000570070039000900080005001290090010001340100 00500144011001500149015004600164021028100210020001300491020001100504005001500515 039000700530020000900537005001500546013000700561#VV12.05854#VV12.05855#71000#Vi ?t#GI-108T#346.59704#^214#Gio trnh lut t ai Vit Nam#Trn Quang Huy (ch.b. ), Nguyn Th Nga#^aH.#^aT php#2012#^a429tr.^b21cm#TTS ghi: Trng trung cp Lut Bun Ma Thut#Trnh by v ch s hu ton dn i vi t ai, php lu t qun l nh nc v t ai, a v php l ca ngi s dng t, th tc hn h chnh trong qun l t ai v trong thc hin quyn ca ngi s dng t, ch php l nhm t nng nghip v t phi nng nghip...#Lut t ai#Gio tr nh#Nguyn Th Nga#T.Dung#Vit Nam#Trn Quang Huy#288695## 01004000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020037000550070074000920080005001660090010001710100 00500181011001500186015004600201021029800247020001800545020001100563005001700574 00500180059100500130060900500150062203900070063702000090064402000180065301300070 0671#VV12.05857#VV12.05856#61000#Vi?t#GI-108T#342.597#^214#Gio trnh k thut xy dng vn bn#on Th T Uyn (ch.b.), Hong Th Minh H, Cao Kim Oanh, Trn Th Vng#^aH.#^aT php#2012#^a369tr.^b21cm#TTS ghi: Trng trung cp Lut Bu n Ma Thut#Trnh by nhng vn lin quan n vic ban hnh vn bn nh: thm quyn ban hnh vn bn, th tc ban hnh vn bn, ngn ng c s dng trong v n bn, cch thc son tho hnh thc, ni dung ca vn bn, k nng son tho n hng vn bn c th v hot ng kim tra, x l vn bn khim khuyt#Vn bn ph p lut#Gio trnh#on Th T Uyn#Hong Th Minh H#Cao Kim Oanh#Trn Th Vn g#T.Dung#Vit Nam#Son tho vn bn#288696## 00931000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820008000538080005000610020030000660070054000960080005001500090 01000155010000500165011001500170015002700185021026600212020001100478020000800489 02000110049700500100050800500170051800500140053500500120054900500180056103900070 0579013000700586#VV12.05858#VV12.05860#VV12.05859#82000#Vi?t#GI-108T#347.597#^2 14#Gio trnh k nng cng chng#L Thu H (ch.b.), Nguyn Xun Bang, Trn Vn H nh...#^aH.#^aT php#2011#^a475tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin T php#Gii thiu nhng vn c bn v cng chng vin v ngh cng chng. K nng, nghip v c a cng chng vin khi gii quyt yu cu cng chng t khi tip nhn h s n k hi hon tt th tc v a vo lu tr. Qui trnh cng chng mt s hp ng, gi ao dch c th#Cng chng#K nng#Gio trnh#L Thu H#Nguyn Xun Bang#Trn Vn Hnh# c Hin#Nguyn Phng Hoa#T.Dung#288697## 01073000000000385000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820008000538080005000610020044000660030057001100070056001670080 00500223009001000228010000500238011001500243015008100258021020900339020001000548 02000080055802000110056602000060057702000080058302000110059100500170060200500150 0619005001100634005001600645005001200661039000700673013000700680#VV12.05861#VV12 .05862#VV12.05863#88000#Vi?t#GI-108T#345.597#^214#Gio trnh k nng gii quyt v n hnh s#Dng chung cho o to thm phn, kim st vin, lut s#Nguyn V n Huyn (ch.b.), Hong Ngc Cn, L Lan Chi...#^aH.#^aT php#2011#^a591tr.^b24 cm#TTS ghi: Hc vin T php. - Gio trnh c hon thnh vi s ti tr ca J ICA#Trnh by k nng gii quyt v n hnh s trong tng giai on t tng. K nng gii quyt v n hnh s theo th tc rt gn, v n hnh s v ngi cha thnh nin v cc v n hnh s c yu t nc ngoi#Php lut#K nng#Gii quy t#V n#Hnh s#Gio trnh#Nguyn Vn Huyn#Hong Ngc Cn#L Lan Chi#Nguyn Vn ip#Trn Vn #T.Dung#288698## 01226000000000373000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820008000468080005000540020044000590070056001030080005001590090010001640100 00500174011001500179015018100194021031900375020001000694020000800704020001100712 02000060072302000080072902000110073700500170074800500150076500500110078000500160 0791005001200807039000700819004001900826013000700845#VV12.05864#VV12.05866#VV12. 05865#Vi?t#GI-108T#345.597#^214#Gio trnh k nng gii quyt v n hnh s#Nguy n Vn Huyn (ch.b.), Hong Ngc Cn, L Lan Chi...#^aH.#^aT php#2012#^a746tr. ^b24cm#TTS ghi: Hc vin T php. - Kt qu hp tc gia Hc vin T php v D n H tr Ci cch H thng php lut v T php. c ti tr bi C quan Hp tc Quc t Nht Bn (JICA)#Trnh by k nng gii quyt v n hnh s trong tn g giai on t tng gm: khi t, iu tra, truy t, chun b xt x, m phin t o s thm, xt x phc thm, thi hnh n hnh s. K nng gii quyt v n hnh s theo th tc rt gn, v n hnh s v ngi cha thnh nin v cc v n h nh s c yu t nc ngoi#Php lut#K nng#Gii quyt#V n#Hnh s#Gio trnh #Nguyn Vn Huyn#Hong Ngc Cn#L Lan Chi#Nguyn Vn ip#Trn Vn #T.Dung#C hnh sa, b sung#288699## 00839000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050017000540020084000710070017001550080014001720090 02200186010000500208011001500213039000700228013000700235021024700242020001000489 020000900499020001700508020001300525020001100538#VV12.05867#VV12.05868#90000#Vi ?t#GI-108T#340.07#^214#Nguyn Khc Hng#Gio trnh phng php gio dc php lu t v gio dc k nng sng trong trng hc#Nguyn Khc Hng#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2011#^a219tr.^b24cm#T.Dung#288700#Trnh by khi qut v gio d c php lut v gio dc k nng sng trong trng ph thng. a ra cc bin ph p nng cao cng tc gio dc php lut trong nh trng v ngoi x hi, gio d c php lut thng qua hot ng gio dc k nng sng...#Php lut#Gio dc#Tr ng ph thng#K nng sng#Gio trnh## 00810000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200120 00358080005000470020040000520070016000920080005001080090026001130100005001390110 01500144039000700159005001600166020000400182020001900186014000800205020000700213 015007800220021018300298020000900481020001100490013000700501#VV12.05869#VV12.058 70#Vi?t#GI-108T#895.9221009#^214#Gio trnh t duy th hin i Vit Nam#Nguyn B Thnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a632tr.^b21cm#T.Dung#Nguyn B Th nh#Th#Nghin cu vn hc#125000#T duy#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Tr ng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Trnh by l thuyt v t duy th v nghi n cu s vn ng, pht trin, yu t ch o ca hnh tng th trong cc giai on trc 1945, giai on 1945 - 1985 v giai on sau 1986#Vit Nam#Gio trn h#288701## 00920000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020007000490030035000560070045000910080005001360090026001410100 00500167011001500172039000700187005001100194006001100205020001700216020001700233 02000170025001500410026702101970030802000090050502000080051400600100052200600140 0532013000700546020001700553#VV12.05871#VV12.05872#Vi?t#C100T#398.209597#^214#Ca th#Phin m - Dch ngha - Gii thiu# Th Ho ch.b., h.. ; Dch: Th H o...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a602tr.^b21cm#T.Dung# Th Ho# Th Ho#Vn hc dn gian#Vn ho dn gian#Dn tc Sn Chay#TTS ghi: Hi Vn ngh d n gian Vit Nam#Ghi chp li nhng cu ht i p gia nam v n ca ngi dn tc Sn Chay sng vng Lng Giang bin gii pha Bc, nhng cu ht vit bn g ch Hn c dch ngha v phin m sang ting Vit#Vit Nam#Bi ht#Lam Giang #Trnh Vn Lu#288702#Dn tc thiu s## 00955000000000349000450002600110000002600110001102000210002201400070004304100050 00501810006000550820006000618080005000670050010000720020028000820070045001100220 00400155221006200159008000500221009002600226010000500252011001500257021019800272 02000160047002000110048600500150049700500100051203900070052201500420052901300070 0571012001700578005001000595#VV12.05873#VV12.05874#H iu hnh Windows#70000#V i?t#B450G#005.4#^214#H S m#B gio trnh tin hc c s#H S m (ch.b.), Ph m Hng Thi, V B Duy#Q.2#S dng my tnh vi h iu hnh Windows v Microso ft Office#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a337tr.^b24cm#Trnh by v h i u hnh Microsoft Windows, h son tho vn bn Microsoft Winword, h trnh chiu Microsoft Power Point, h qun l bng tnh Microsoft Excel. Hng dn thc hn h mng v internet#Phn mm Office#Gio trnh#Phm Hng Thi#V B Duy#T.Dung# u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni#288703#T sch Khoa hc#H S m## 00934000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050010000520020028000620070031000900220004001212210 02300125008000500148009002600153010000500179011001500184021027000199020001100469 00500120048003900070049201500420049902000100054102000110055101300070056201200170 0569005001000586#VV12.05875#VV12.05876#32000#Vi?t#B450G#005.13#^214#H S m#B gio trnh tin hc c s#H S m (ch.b.), Bi Th Duy#Q.6#Lp trnh c bn v i C#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a147tr.^b24cm#Gii thiu cc khi nim c bn v lp trnh v ngn ng lp trnh C. Trnh by v chng trnh my tnh , bin, hng v kiu d liu, xut - nhp d liu, php ton, bin din, cu tr c iu khin, con tr v mng, vo - ra vi tp, hm, kiu d liu c cu trc v li#Gio trnh#Bi Th Duy#T.Dung#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni#L p trnh#Ngn ng C#288704#T sch Khoa hc#H S m## 00981000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050010000520020028000620070046000900220004001362210 02600140008000500166009002600171010000500197011001500202021027000217020001100487 00500130049803900070051101500420051802000100056002000140057000500130058401300070 0597012001700604005001000621#VV12.05877#VV12.05878#43000#Vi?t#B450G#005.13#^214 #H S m#B gio trnh tin hc c s#H S m (ch.b.), L Anh Cng, Phm Bo Sn#Q.7#Lp trnh c bn vi Java#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a202tr.^ b24cm#Gii thiu nhng khi nim c bn trong ngn ng lp trnh bc cao nh: ki u d liu, bin, biu thc v cc ton t, cc cu trc iu kin v lp. Trnh by lp trnh hng i tng trong Java nh: cc lp vo - ra, mng, cc lp x l xu, cc lp thao tc trn tp#Gio trnh#L Anh Cng#T.Dung#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni#Lp trnh#Ngn ng Java#Phm Bo Sn#288705#T sch Khoa hc#H S m## 00602000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020037000520030016000890070039001050080005001440090 02600149010000500175011001500180020000500195020002000200020000700220020001400227 020001500241005001500256039000700271005001500278013000700293#VV12.05880#VV12.058 79#68000#Vi?t#B450#510.76#^214#B luyn thi th i hc mn ton# dng th i th#Nguyn Vn Nho (ch.b.), Nguyn Vn Th#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012 #^a364tr.^b24cm#Ton#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#Ngu yn Vn Nho#T.Dung#Nguyn Vn Th#288706## 00593000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020042000540030048000960070014001440080005001580090 02600163010000500189011001500194020001000209020002000219020000700239020001400246 020001500260005001400275039000700289013000700296#VV12.05881#VV12.05882#52000#Vi ?t#B450#428.0076#^214#B luyn thi th i hc mn ting Anh#Theo cu trc thi ca B Gio dc v o to#Lu Hong Tr#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#20 12#^a278tr.^b24cm#Ting Anh#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#Lu Hong Tr#T.Dung#288707## 01006000000000301000450002600110000002103390001104100050035018100060035508200040 03618080005003650020033003700070058004030080005004610090026004660100005004920110 01500497039000700512005001600519005002100535012001700556020000800573020000900581 014000800590020001600598015006800614006001500682013000700697#VV12.05883#Gii thi u tng quan cng trnh ven b. Xem xt thu ng lc khu vc ven b, nc dng do bo, sng nc, cc chuyn ng tn s thp gn b v khu vc sng . Nghin cu s thch ng ven b gm trc din bi cn bng, vn chuyn trm tch v nh ng ng dng thc t nh: gim xi, nui bi, gia c b, cc lnh triu v qun l ng b#Vi?t#C101Q#627#^214#Cc qu trnh ven b v ng dng#Robert G. Dean, Robert A. Dalrymple ; Nguyn Th So dch#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a 634tr.^b24cm#T.Dung#Dean, Robert G.#Dalrymple, Robert A.#T sch Khoa hc#B bi n#K thut#132000#Cng trnh bin#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc t nhin#Nguyn Th So#288708## 00758000000000277000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200060 00308080005000360020028000410070039000690080005001080090026001130100005001390110 01500144039000700159005001900166006001400185012001300199020001300212020000900225 020001900234013000700253021022000260#VV12.05884#150000#Vi?t#D121L#410.1#^214#D n lun ng php chc nng#M. A. K. Halliday ; Hong Vn Vn dch#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a746tr.^b24cm#T.Dung#Halliday, M. A. K.#Hong Vn Vn#T S ch dch#Ngn ng hc#Ng php#Ng php chc nng#288709#Phn tch nhng vn v ng php chc nng: vn thnh t, ng php chc nng ca c php, cm t v cc on, cm t phc v cc on phc, ng iu v nhp, lin kt v ngn bn , cc phng thc th hin n d...## 00433000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050018000430020008000610030004000690070018000730080005000910090 01900096010000500115011001500120020001700135020000900152020000400161039000700165 013000700172#VV12.05885#40000#Vi?t#H454Q#895.9221#^214#Nguyn Xun Dng#Hn qu #Th#Nguyn Xun Dng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a158tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.Dung#288710## 00632000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400050018000450020018000630030007000810070018000880080005001060090 01900111010000500130011001500135039000700150013000700157021014900164020001700313 020000800330020000900338020000700347#VV12.05886#85000#Vi?t#561X#895.922803#^21 4#Nguyn Tng Bch#ng xa nng mi#Bt k#Nguyn Tng Bch#^aH.#^aNxb. Hi N h vn#2012#^a341tr.^b21cm#T.Dung#288711#Tp hp nhng bi vit v nhng tri ng him th v nhng chuyn du hnh ti nhiu a danh trn th gii nh: Trung Qu c, Th Nh K, Italia, Anh...#Vn hc hin i#Du hnh#Vit Nam#Bt k## 00476000000000229000450002600110000002600110001103900070002202000080002902000100 00370410005000471810007000520820004000598080005000630020027000680080005000950090 00700100010000500107011001400112021009100126013000700217020002200224#VV12.05887# VV12.05888#T.Dung#Lch s#Thnh tu#Vi?t#CH513T#643#^214#Chng ti l TOTO Vit Nam#^aH.#^aKnxb#2012#^a27tr.^b25cm#Gii thiu v cng ty TOTO Vit Nam v quy tr nh sn xut cng nh cc b phn ca cng ty#288712#Cng ti TOTO Vit Nam## 00851000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020036000640070036001000040042001360080 00500178009001900183010000500202011001500207021023300222020000700455020000700462 039000700469019000500476015002400481020001000505005001500515013000700530#VV12.05 889#VV12.05890#35000#Vi?t#S450T#541#^214#Misenko, K. P.#S tay tm tt cc i lng ho l#Ch.b.: K. P. Misenko, A. A. Rabedev#Ti bn ln th 1, c sa cha v b sung#^aH.#^aBch khoa H Ni#2012#^a163tr.^b21cm#Tm tt mt s i lng ho l nh: i lng nhit ng i vi cc n cht, hp cht v ion trong dun g dch nc, nhit chy ca hp cht hu c iu kin tiu chun, nhit ho ta n ton phn ca mui, axt v baz 25 C...#Ho l#S tay#T.Dung#Dch#TTS g hi: B mn Ho l#i lng#Rabedev, A. A.#288713## 00753000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050013000520020013000650070013000780040018000910080 00500109009001900114010000500133011001500138021029600153020001300449020001100462 039000700473013000700480#VV12.05891#VV12.05892#68000#Vi?t#T406K#330.01#^214#Bi Minh Tr#Ton kinh t#Bi Minh Tr#Ti bn ln th 3#^aH.#^aBch khoa H Ni#20 12#^a271tr.^b24cm#Trnh by bi ton ti u ho tng qut v cc vn c s, q uy hoch tuyn tnh, bi ton vn ti, quy hoch ng, quy hoch phi tuyn. Trn h by cc bc xy dng m hnh kinh t v cc m hnh kinh t ln, phng php cn i lin ngnh, phng php s mng li, m hnh phc v m ng#Ton k inh t#Gio trnh#T.Dung#288714## 00901000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480050015000530020032000680030061001000070063001610080 02300224009002900247010000500276011001500281006001200296005001700308039000700325 013000700332019000500339021020400344020001700548020001100565020001100576#VV12.05 894#VV12.05893#110000#Vi?t#C514C#306.43#^214#Wildavsky, Ben#Cuc cnh tranh ch t xm v i#Cc i hc ton cu ang ti nh hnh th gii nh th no#Ben Wi ldavsky ; T Diu Lan dch ; Nguyn Xun Xanh gii thiu#^aH. ; Tp. H Ch Minh# ^aTri thc ; i hc Hoa Sen#2012#^a462tr.^b21cm#T Diu Lan#Nguyn Xun Xanh#T. Dung#288715#Dch#Trnh by v hin tng gio dc ton cu v cuc chy ua nng cao cht lng ca cc trng i hc hng u trn th gii cng nh cuc chy ua ca sinh vin vo c cc trng i hc danh ting#Gio dc i hc#X hi hc#Cnh tranh## 00827000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020066000420080005001080090011001130100005001240110029001290150 07800158021027100236039000700507020001900514020001700533013000700550020000900557 020000700566#VV12.05895#VV12.05896#Vi?t#K600Y#600#^214#K yu i hi i biu t on quc ln th VI nhim k 2010 - 2015#^aH.#^aTri thc#2012#^a339tr., 8tr. nh mu^b24cm#TTS ghi: Lin hip cc Hi Khoa hc v K thut Vit Nam . - Lu hn h ni b#Gii thiu ni dung cc vn kin, cc bi pht biu ca lnh o ng v Nh nc, cc bi pht biu tham lun, cc bo co hot ng ca cc hi thnh vin, cc t chc trc thuc v cc ban ti i hi i biu ton quc Lin hi p cc hi Khoa hc v K thut Vit Nam#T.Dung#Khoa hc cng ngh#i hi i bi u#288716#Vit Nam#K yu## 00927000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820010000528080005000620050010000670020075000770030067001520070 01000219008000500229009001100234010000500245011001500250039000700265015007200272 013000700344021021000351020001500561020001900576020000700595020001100602#VV12.05 897#VV12.05898#VV12.05899#125000#Vi?t#T305B#303.44095#^214#H S Qu#Tin b x hi: Mt s vn v m hnh pht trin ng v ng Nam #Some issues in East Asia's and Southeast Asia's development models#H S Qu#^aH.#^aTri thc#20 12#^a274tr.^b24cm#T.Dung#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Thng tin Khoa hc x hi#288717#Gii thiu nhng quan im c bn v tng trng, pht t rin, pht trin bn vng v tin b x hi. Trnh by nhng m hnh pht trin ca cc nc ng v ng Nam cng nh nhng kinh nghim cho Vit Nam#Tin b x hi#M hnh pht trin#ng #ng Nam ## 00816000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020037000630070036001000040037001360080 00500173009001100178010000500189011001500194021027800209020000700487039000700494 020001500501005001500516013000700531#VV12.05901#VV12.05900#68000#Vi?t#C125C#530 #^214#ng Mng Ln#Cu chuyn cc hng s vt l c bn#ng Mng Ln ; Phm V n Thiu h..#In ln th 2, c sa cha v b sung#^aH.#^aTri thc#2012#^a342tr.^ b21cm#Trnh by v 7 hng s vt l c bn l: s Avogadro, hng s Boltzmann, in tch nguyn t, khi lng electron, hng s Planck, tc nh sng trong c hn khng v hng s hp dn. cp n nhng vn chung trong k thut xc nh mt b hng s c bn c lp nht qun#Vt l#T.Dung#Hng s vt l#Phm V n Thiu#288718## 01216000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003308200060 00388080005000440020060000490070049001090080005001580090011001630100005001740110 01500179015005100194021053100245005001300776005001600789005001500805005001500820 005001700835039000700852013000700859020000700866020000900873020002000882#VV12.05 902#VV12.05904#VV12.05903#Vi?t#001.4#^214#Nhp mn t duy sng to v phng ph p nghin cu khoa hc#Ng Kiu Nhi, Dng Nguyn V, Nguyn Nam Hi...#^aH.#^aTr i thc#2012#^a246tr.^b20cm#u ba sch ghi: Thnh on thnh ph H Ch Minh#Cu ng cp nhng tng, khi nim v phng php t duy sng to, gip khm ph nh ng kh nng sng to ca bn thn bng vic thay i cch tip cn vn , xo b li mn t duy v p dng cc phng php rn luyn t duy mi. Hng dn nh ng bc thc hin mt ti nghin cu khoa hc, c bit l k thut phn tch nh tnh v nh lng. a ra bin php gii quyt nhng vng mc trong qu trnh ng dng mt sn phm nghin cu, cung cp nhng kin thc c bn v quyn bo v s hu tr tu trong nghin cu khoa hc#Ng Kiu Nhi#Dng Nguyn V#Ng uyn Nam Hi#Nguyn c Lc#L Th Nam Giang#T.Dung#288719#T duy#Sng to#Nghi n cu khoa hc## 00473000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050012000470020009000590070021000680220004000890080005000930090 01100098010000500109011001500114020001700129020000900146020000900155020000900164 005000800173039000700181013000700188#VV12.05905#VV12.05906#Vi?t#T518C#895.9222#^ 214#Nguyn Diu#Tung c#Nguyn Diu, o Tn#T.1#^aH.#^aSn khu#2011#^a915tr.^ b21cm#Vn hc hin i#Tung c#Vit Nam#Kch bn#o Tn#T.Dung#288720## 00435000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050008000470020009000550070008000640220004000720080005000760090 01100081010000500092011001500097020001600112020000900128020000900137020000900146 039000700155013000700162#VV12.05908#VV12.05907#Vi?t#T518C#895.9222#^214#o Tn# Tung c#o Tn#T.2#^aH.#^aSn khu#2011#^a866tr.^b21cm#Vn hc cn i#Tung c #Vit Nam#Kch bn#T.Dung#288721## 00453000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050017000470020009000640070017000730220004000900080005000940090 01100099010000500110011001500115020001600130020000900146020000900155020000900164 039000700173013000700180#VV12.05909#VV12.05910#Vi?t#T518C#895.9222#^214#Nguyn H in Dnh#Tung c#Nguyn Hin Dnh#T.3#^aH.#^aSn khu#2011#^a585tr.^b21cm#Vn h c cn i#Tung c#Vit Nam#Kch bn#T.Dung#288722## 00830000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020030000500030011000800070043000910080005001340090011001390100 00500150011001500155039000700170005001700177005001400194013000700208021030300215 020000800518020000800526020001800534#VV12.05911#VV12.05912#Vi?t#305C#895.922200 9#^214#in c vn hc trong cho c#Nghin cu#inh Quang Trung b.s. ; Nguyn T Nh h..#^aH.#^aSn khu#2011#^a254tr.^b21cm#T.Dung#inh Quang Trung#Nguyn T Nh#288723#Gii thiu on th trch trong tch cho, gii thch cc in c xu t hin trong trch on, vin dn cc t liu nhiu tc phm vn hc khc, gi p ngi c hiu c cc in c trong cho: Quan m Th Knh, Trng Vin, L u Bnh - Dng L, Kim Nham, Chu Mi Thn, T Thc v Tn Mnh - Tn Trng#Cho c#in c#in tch vn hc## 00937000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020039000470030011000860070054000970080005001510090011001560100 00500167011001500172039000700187005001500194005001400209005001200223005000700235 00500170024201300070025902101940026602000050046002000080046502000080047302000100 0481020000900491020006600500020000900566#VV12.05913#VV12.05914#Vi?t#NG527#792.0 92#^214#Nguyn nh Ngh cuc i v s nghip#Nghin cu#Trn nh Ngn, Trn V n Hiu (ch.b.), V Hng c...#^aH.#^aSn khu#2011#^a299tr.^b21cm#T.Dung#Trn nh Ngn#Trn Vn Hiu#V Hng c#Vn S#inh Quang Trung#288724#Gii thiu ti u s v s nghip hot ng cho ca ngh s Nguyn nh Ngh (1883 - 1954). Tr nh by quan im ngh thut v cch tn cho v cuc cch tn cho cng nh nh ng thnh tu ca ng#Cho#Ngh s#Tiu s#S nghip#Vit Nam#Nguyn nh Ngh, S on gi, ngh s cho, (1883 - 1954), Vit Nam#Sn khu## 00791000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020051000490030011001000070014001110080005001250090011001300100 00500141011001500146039000700161005001400168013000700182021024500189020000800434 020001000442020001200452020000700464020000900471020000900480#VV12.05915#VV12.059 16#Vi?t#C460S#792.509597#^214#C s trit hc, vn ho hc v m hc ca cho c #Nghin cu#Trn Tr Trc#^aH.#^aSn khu#2011#^a274tr.^b21cm#T.Dung#Trn Tr Tr c#288725#Nghin cu c s trit hc m dng ng hnh, tnh tng th, thuyt ta m ti, th gii quan v t duy quan, vn ho ci ngun, vn ho phng Ty v ph ng ng, vn ho ng Nam , khch th thm m, ch th thm m, ngh thut tr ong cho c...#Cho c#Trit hc#Vn ho hc#M hc#Sn khu#Vit Nam## 00662000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020019000500030011000690070010000800080005000900090011000950100 00500106011001500111039000700126005001000133013000700143021019600150020001800346 020000500364020000600369020000900375#VV12.05917#VV12.05918#Vi?t#NH556M#792.50959 7#^214#Nhng mnh tr hay#Nghin cu#Tt Thng#^aH.#^aSn khu#2011#^a380tr.^b21 cm#T.Dung#Tt Thng#288726#Nghin cu nhng trch on hay trong mt s v cho, tung nh: Th Knh ct ru chng, Th Mu ln cha, m p - x trng, c St dn em..., lo T sai C, Phng C qua i, lo T ln la...#Sn khu dn gian #Cho#Tung#Vit Nam## 00562000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200130 00348080005000470020010000520030011000620070010000730080005000830090011000880100 00500099011001500104039000700119005001000126013000700136021012600143020000500269 020001300274020000900287#VV12.05919#VV12.05920#Vi?t#NH101C#781.62009597#^214#Nh c cho#Nghin cu#Trn Vinh#^aH.#^aSn khu#2011#^a370tr.^b21cm#T.Dung#Trn Vinh #288727#Trnh by nhng c im ca ln iu cho. Nghin cu dn nhc cho v cc hnh thc ngm, vnh, v, va, ni trong ht cho#Cho#Nhc dn tc#Vit Nam ## 00697000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020030000490070019000790080005000980090011001030100005001140110 02600119039000700145013000700152005001900159021020800178020001800386020000900404 020000900413020000900422#VV12.05921#VV12.05922#Vi?t#108D#792.509597#^214#o di n vi kch ht dn tc#Nguyn Ngc Phng#^aH.#^aSn khu#2011#^a262tr., 16tr. nh^b21cm#T.Dung#288728#Nguyn Ngc Phng#Trnh by khi nim ngi o din n i chung. Trnh by c im chung v ring trong sn khu kch ni v kch ht d n tc. Phn tch vai tr, thc trng, thnh tu ca o din v sn khu kch h t dn tc#Sn khu dn gian#o din#Kch ht#Vit Nam## 00745000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020036000450030011000810070017000920080005001090090011001140100 00500125011001500130039000700145013000700152005001700159021025300176020000900429 020001100438020000900449020000900458#VV12.05923#VV12.05924#Vi?t#H312T#792.02#^21 4#Hnh tng ngi lnh trn sn khu#Nghin cu#Nguyn Vn Thnh#^aH.#^aSn kh u#2011#^a200tr.^b21cm#T.Dung#288729#Nguyn Vn Thnh#Phn tch vai tr ca nhn vt trong ngh thut sn khu. Trnh by s th hin hnh thc ngi lnh trn s n khu t 1945 n nay. Trnh by nhng vn l lun t ra t qu trnh th hin hnh tng ngi lnh trn sn khu nc ta t 1945 n 2000#Sn khu#Hnh tng#Chin s#Vit Nam## 00590000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030013000650070032000780220004001102210016001140080 00500130009001100135010000500146011001500151020001800166020001100184020001300195 005001300208006001200221039000700233013000700240019001600247004001300263#VN12.02 156#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin gia nh vui#Truyn tranh#Au Yao Hs ing ; Phng Linh dch#T.1#Hu du V Tng#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b17cm#V n hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#T.Dung#288730# Dch Trung Quc#In ln th 2## 00597000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030013000650070032000780220004001102210023001140080 00500137009001100142010000500153011001500158020001800173020001100191020001300202 005001300215006001200228039000700240019001600247013000700263004001300270#VN12.02 157#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin gia nh vui#Truyn tranh#Au Yao Hs ing ; Phng Linh dch#T.2#Tim c 7 v: Phn u#^aH.#^aKim ng#2012#^a127tr.^ b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#T.Dung# Dch Trung Quc#288731#In ln th 2## 00598000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030013000650070032000780220004001102210024001140080 00500138009001100143010000500154011001500159020001800174020001100192020001300203 005001300216006001200229039000700241019001600248013000700264004001300271#VN12.02 158#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin gia nh vui#Truyn tranh#Au Yao Hs ing ; Phng Linh dch#T.3#Tim c 7 v: Phn cui#^aH.#^aKim ng#2012#^a127tr. ^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#T.Dung #Dch Trung Quc#288732#In ln th 2## 00588000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070028000790220004001072210021001110080 00500132009001100137010000500148011001500153020001800168020001100186020001300197 005001300210006000800223039000700231013000700238019001600245004001300261#VN12.02 159#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin vn th him#Truyn tranh#Au Yao H sing ; Thu An dch#T.1#Vng quc loi chim#^aH.#^aKim ng#2012#^a103tr.^b17cm #Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Thu An#T.Dung#288733#D ch Trung Quc#In ln th 5## 00586000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070028000790220004001072210019001110080 00500130009001100135010000500146011001500151020001800166020001100184020001300195 005001300208006000800221039000700229019001600236013000700252004001300259#VN12.02 160#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin vn th him#Truyn tranh#Au Yao H sing ; Thu An dch#T.2#ng vt c v (1)#^aH.#^aKim ng#2012#^a103tr.^b17cm#V n hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Thu An#T.Dung#Dch Trung Quc#288734#In ln th 5## 00585000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070027000790220004001062210019001100080 00500129009001100134010000500145011001500150020001800165020001100183020001300194 005001300207006000800220039000700228019001600235013000700251004001300258#VN12.02 161#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin vn th him#Truyn tranh#Au Yao H sing ; Tr My dch#T.3#ng vt c v (2)#^aH.#^aKim ng#2012#^a103tr.^b17cm#V n hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Thu An#T.Dung#Dch Trung Q uc#288735#In ln th 5## 00586000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070028000790220004001072210019001110080 00500130009001100135010000500146011001500151020001800166020001100184020001300195 005001300208006000800221039000700229019001600236013000700252004001300259#VN12.02 162#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin vn th him#Truyn tranh#Au Yao H sing ; Thu An dch#T.4#Do chi thu cung#^aH.#^aKim ng#2012#^a112tr.^b17cm#V n hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Thu An#T.Dung#Dch Trung Quc#288736#In ln th 5## 00587000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020026000400030013000660070028000790220004001072210020001110080 00500131009001100136010000500147011001500152020001800167020001100185020001300196 005001300209006000800222039000700230019001600237013000700253004001300260#VN12.02 163#Vi?t#450L#895.1#^214#19500# Long vin vn th him#Truyn tranh#Au Yao H sing ; Thu An dch#T.5#Cn trng v b st#^aH.#^aKim ng#2012#^a111tr.^b17cm# Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Thu An#T.Dung#Dch Trung Quc#288737#In ln th 5## 00588000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020026000400030013000660070028000790220004001072210021001110080 00500132009001100137010000500148011001500153020001800168020001100186020001300197 005001300210006000800223039000700231019001600238013000700254004001300261#VN12.02 164#Vi?t#450L#895.1#^214#19500# Long vin vn th him#Truyn tranh#Au Yao H sing ; Thu An dch#T.6#Cng vin khng long#^aH.#^aKim ng#2012#^a112tr.^b17cm #Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Thu An#T.Dung#Dch Trun g Quc#288738#In ln th 5## 00584000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020026000400030013000660070027000790220004001062210018001100080 00500128009001100133010000500144011001500149020001800164020001100182020001300193 005001300206006000800219039000700227019001600234013000700250004001300257#VN12.02 165#Vi?t#450L#895.1#^214#19500# Long vin vn th him#Truyn tranh#Au Yao H sing ; Tr My dch#T.7#ng vt qu him#^aH.#^aKim ng#2012#^a107tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Thu An#T.Dung#Dch Trung Qu c#288739#In ln th 5## 00536000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030013000640070034000770220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020001300169020000900182005001400191 006001300205039000700218013000700225019001400232#VN12.02166#19000#Vi?t#A103K#89 5.6#^214#Aion - Khc ca ngc lc#Truyn tranh#Yuna Kagesaki ; V Minh Hin dch# T.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a161tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Nht Bn# Yuna Kagesaki#V Minh Hin#T.Dung#288740#Dch Nht Bn## 00536000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030013000640070034000770220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020001300169020000900182005001400191 006001300205039000700218019001400225013000700239#VN12.02167#19000#Vi?t#A103K#89 5.6#^214#Aion - Khc ca ngc lc#Truyn tranh#Yuna Kagesaki ; V Minh Hin dch# T.2#^aH.#^aKim ng#2012#^a161tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Nht Bn# Yuna Kagesaki#V Minh Hin#T.Dung#Dch Nht Bn#288741## 00536000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030013000640070034000770220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020001300169020000900182005001400191 006001300205039000700218019001400225013000700239#VN12.02168#19000#Vi?t#A103K#89 5.6#^214#Aion - Khc ca ngc lc#Truyn tranh#Yuna Kagesaki ; V Minh Hin dch# T.3#^aH.#^aKim ng#2012#^a161tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Nht Bn# Yuna Kagesaki#V Minh Hin#T.Dung#Dch Nht Bn#288742## 00557000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020007000390030013000460070048000590220004001070080005001110090 01100116010000500127011001500132020001800147020000900165020001300174005001300187 005001600200006001100216039000700227019001400234013000700248#VN12.02169#15000#V i?t#Y000#895.7#^214#Yureka#Truyn tranh#Son Hee Joon, Kim Youn Kyoung ; Hi Ph ng dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2012#^a174tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Son Hee Joon#Kim Youn Kyoung#Hi Phng#T.Dung#Dch Hn Quc#288743## 00557000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020007000390030013000460070048000590220004001070080005001110090 01100116010000500127011001500132020001800147020000900165020001300174005001300187 005001600200006001100216039000700227019001400234013000700248#VN12.02170#15000#V i?t#Y000#895.7#^214#Yureka#Truyn tranh#Son Hee Joon, Kim Youn Kyoung ; Hi Ph ng dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2012#^a170tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Son Hee Joon#Kim Youn Kyoung#Hi Phng#T.Dung#Dch Hn Quc#288744## 00557000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020007000390030013000460070048000590220004001070080005001110090 01100116010000500127011001500132020001800147020000900165020001300174005001300187 005001600200006001100216039000700227019001400234013000700248#VN12.02171#15000#V i?t#Y000#895.7#^214#Yureka#Truyn tranh#Son Hee Joon, Kim Youn Kyoung ; Hi Ph ng dch#T.5#^aH.#^aKim ng#2012#^a174tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Son Hee Joon#Kim Youn Kyoung#Hi Phng#T.Dung#Dch Hn Quc#288745## 00623000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020008000410030013000490070036000620220005000982210039001030080 00500142009001100147010000500158011001500163020001700178020000900195020001300204 005001600217006001300233039000700246019001400253012003500267013000700302#VN12.02 172#16000#Vi?t#GI-315#895.6#^214#Gintama#Truyn tranh#Hideaki Sorachi ; Barbie Ayumi dch#T.14#4 nhn chm li th s tht thng thi#^aH.#^aKim ng#2012#^a18 5tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hideaki Sorachi#Barbie Ayumi#T .Dung#Dch Nht Bn#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#288746## 00635000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020008000410030013000490070036000620220005000982210051001030080 00500154009001100159010000500170011001500175020001700190020000900207020001300216 005001600229006001300245039000700258019001400265012003500279013000700314#VN12.02 173#16000#Vi?t#GI-315#895.6#^214#Gintama#Truyn tranh#Hideaki Sorachi ; Barbie Ayumi dch#T.15#N ci l th trang sc p nht ca ngi ph n#^aH.#^aKim ng#2012#^a183tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hideaki Sorachi#Ba rbie Ayumi#T.Dung#Dch Nht Bn#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#288747## 00568000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020012000420030013000540070032000670220004000990080005001030090 01100108010000500119011001500124012003500139020001700174020000900191020001300200 005001200213006001300225039000700238019001400245013000700259#VN12.02174#16000#V i?t#STR418E#895.6#^214#Strobe Edge#Truyn tranh#Io Sakisaka ; Barbie Ayumi dch# T.8#^aH.#^aKim ng#2012#^a181tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Vn h c hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Io Sakisaka#Barbie Ayumi#T.Dung#Dch Nht Bn# 288748## 00568000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020012000420030013000540070032000670220004000990080005001030090 01100108010000500119011001500124012003500139020001700174020000900191020001300200 005001200213006001300225039000700238019001400245013000700259#VN12.02175#16000#V i?t#STR418E#895.6#^214#Strobe Edge#Truyn tranh#Io Sakisaka ; Barbie Ayumi dch# T.9#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Vn h c hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Io Sakisaka#Barbie Ayumi#T.Dung#Dch Nht Bn# 288749## 00675000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070064000660220004001302210034001340080 00500168009001100173010000500184011001500189012003500204020001700239020000900256 02000130026500500170027800500140029500600120030901900140032103900070033501300070 0342#VN12.02176#16000#Vi?t#E207H#895.6#^214#Eyeshield 21#Truyn tranh#Li: Riic hiro Inagaki ; Tranh: Yusuke Murata ; Nguyt Minh dch#T.3#Tn ca h l "Deimon devil bats"#^aH.#^aKim ng#2012#^a199tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 14+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Riichiro Inagaki#Yusuke Murata#Nguyt Minh#Dch Nht Bn#T.Dung#288750## 00660000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070064000660220004001302210019001340080 00500153009001100158010000500169011001500174012003500189020001700224020000900241 02000130025000500170026300500140028000600120029401900140030603900070032001300070 0327#VN12.02177#16000#Vi?t#E207H#895.6#^214#Eyeshield 21#Truyn tranh#Li: Riic hiro Inagaki ; Tranh: Yusuke Murata ; Nguyt Minh dch#T.4#Chng trai ng s#^a H.#^aKim ng#2012#^a199tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 14+#Vn hc hi n i#Nht Bn#Truyn tranh#Riichiro Inagaki#Yusuke Murata#Nguyt Minh#Dch Nht Bn#T.Dung#288751## 00572000000000301000450002600110000001400070001104100050001800200150002300300130 00380290025000510070037000760220005001130080005001180090011001230100005001340110 01500139019001400154020001800168020000900186020001300195005001300208006001700221 039000700238181000700245082000600252808000500258013000700263#VN12.02178#16000#V i?t#Chng qun gia#Truyn tranh#Hayate the combat butler#Hata Kenjiro ; Nguyn T hanh Vn dch#T.30#^aH.#^aKim ng#2012#^a185tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hata Kenjiro#Nguyn Thanh Vn#T.Dung#CH106Q#895.6#^ 214#288752## 00572000000000301000450002600110000001400070001104100050001800200150002300300130 00380290025000510070037000760220005001130080005001180090011001230100005001340110 01500139019001400154020001800168020000900186020001300195005001300208006001700221 039000700238181000700245082000600252808000500258013000700263#VN12.02179#16000#V i?t#Chng qun gia#Truyn tranh#Hayate the combat butler#Hata Kenjiro ; Nguyn T hanh Vn dch#T.31#^aH.#^aKim ng#2012#^a188tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hata Kenjiro#Nguyn Thanh Vn#T.Dung#CH106Q#895.6#^ 214#288753## 00603000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620290021000750070029000960220004001250080 00500129009001100134010000500145011001500150012003500165020001700200020000900217 020001300226005001000239006001200249039000700261013000700268019001400275#VN12.02 180#16000#Vi?t#101M#895.6#^214#c ma ca chin thng#Truyn tranh#Devil of the victory#Yoko Maki ; L Lin Tm dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a182tr.^b18cm#Tr anh truyn dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Yoko Mak i#L Lin Tm#T.Dung#288754#Dch Nht Bn## 00601000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620290021000750070028000960220004001240080 00500128009001100133010000500144011001500149012003500164020001700199020000900216 020001300225005001000238006001100248039000700259019001400266013000700280#VN12.02 181#16000#Vi?t#101M#895.6#^214#c ma ca chin thng#Truyn tranh#Devil of the victory#Yoko Maki ; Thanh Ngn dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2012#^a175tr.^b18cm#Tra nh truyn dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Yoko Maki #Thanh Ngn#T.Dung#Dch Nht Bn#288755## 00601000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620290021000750070028000960220004001240080 00500128009001100133010000500144011001500149012003500164020001700199020000900216 020001300225005001000238006001100248039000700259019001400266013000700280#VN12.02 182#16000#Vi?t#101M#895.6#^214#c ma ca chin thng#Truyn tranh#Devil of the victory#Yoko Maki ; Thanh Ngn dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2012#^a183tr.^b18cm#Tra nh truyn dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Yoko Maki #Thanh Ngn#T.Dung#Dch Nht Bn#288756## 00596000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070061000710220005001320080005001370090 01100142010000500153011001500158020001800173020000900191020001300200005001700213 005001800230006001800248039000700266019001400273013000700287#VN12.02183#16000#V i?t#457B#895.6#^214#rmon bng chy#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Mugiwara S hintaro ; Nguyn Thu Hng dch#T.23#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Mugiwara Shintaro#Nguyn Thu Hng#T.Dung#Dch Nht Bn#288757## 00519000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020017000400030013000570070029000700220004000990080005001030090 01100108010000500119011001500124020001800139020000900157020001300166005001100179 006001100190039000700201019001400208013000700222#VN12.02184#L104H#895.6#^214#160 00#Vi?t#Lam ho dit qu#Truyn tranh#Kazue Kato ; m Nguyt dch#T.7#^aH.#^aK im ng#2012#^a181tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kazue Kato# m Nguyt#T.Dung#Dch Nht Bn#288758## 00589000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020027000410030013000680070053000810220004001340080005001380090 01100143010000500154011001500159020001800174020000900192020001300201005001400214 005001400228006001700242039000700259013000700266019001400273#VN12.02185#21000#V i?t#KH110V#895.6#^214#Kht vng ng ua Capeta#Truyn tranh#Masahito Soda, Kur o Tomiyama ; Nguyn Thanh Vn dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a202tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Masahito Soda#Kuro Tomiyama#Nguyn Thanh Vn# T.Dung#288759#Dch Nht Bn## 00547000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070029000700080005000990090011001040100 00500115011001500120012003500135020001700170020000900187020001300196005001300209 006000900222039000500231013000700236019001400243#VN12.02186#18000#Vi?t#C450D#89 5.7#^214#C du thu thn#Truyn tranh#Yun Mi Kyung ; Kim Dung dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a163tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Yun Mi Kyung#Kim Dung#KVn#288760#Dch Hn Quc## 00572000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002300200070 00280030013000350070041000480220005000892210028000940050018001220060016001400080 00500156009001100161010000500172011001500177019001400192020001800206020000900224 020001300233014000700246041000500253039000500258013000700263#VN12.02187#PS610#89 5.6#^214#Psyren#Truyn tranh#Toshiaki Iwashiro ; Trnh Thu Giang dch#T.16#Nhng th gii c kt ni#Toshiaki Iwashiro#Trnh Thu Giang#^aH.#^aKim ng#2012#^a 202tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#16000#Vi?t#K Vn#288761## 00562000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020023000400030013000630070038000760220005001142210008001190080 00500127009001100132010000500143011001500148020001800163020000900181020001300190 005001800203006001300221039000500234019001400239013000700253#VN12.02188#Vi?t#H12 5D#895.6#^214#16000#Hu du ca Nurarihyon#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi ; Bar bie Ayumi dch#T.18#Hoa Edo#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nh i#Nht Bn#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi#Barbie Ayumi#KVn#Dch Nht Bn#288762 ## 00576000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070037000800220005001172210020001220080 00500142009001100147010000500158011001500163020001800178020000900196020001300205 005001900218006001100237019001400248039000500262013000700267#VN12.02189#16000#V i?t#K521T#895.6#^214#Kuroko - Tuyn th v hnh#Truyn tranh#Tadatoshi Fujimaki ; Thu Hng dch#T.14#Tim nng thc tnh#^aH.#^aKim ng#2012#^a185tr.^b18cm#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tadatoshi Fujimaki#Thu Hng#Dch Nht B n#KVn#288763## 00651000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020038000400030013000780070075000910220005001662210018001710080 00500189009001100194010000500205011001500210020001800225020000900243020001300252 005001300265005001400278006001900292039000500311019001400316013000700330#VN12.02 190#Vi?t#B103G#895.6#^214#16000#Bakuman - Gic m ho s truyn tranh#Truyn tr anh#Nguyn tc: Tsugumi Ohba ; Ho s: Takeshi Obata ; Nguyn Hng Giang dch#T .15#Khch l v ch#^aH.#^aKim ng#2012#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tsugumi Ohba#Takeshi Obata#Nguyn Hng Giang#KVn#Dch Nht B n#288764## 00568000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070050000670220005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185005001300198 006001300211006001500224039000600239019001400245013000700259#VN12.02191#22000#V i?t#N312R#895.6#^214#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.22#^aH.#^aKim ng#2012#^a237tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#K.Vn#Dch Nht Bn# 288765## 00538000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01700104004001300121008000500134009001100139010000500150011001500155020001800170 020000900188020001100197039000500208013000700213005001600220#VN12.02192#VN12.021 93#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.53#M lm ng tin#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a143tr.^b18cm#Vn hc t hiu nhi#Vit Nam#Truyn di#KVn#288766#Nguyn Nht nh## 00501000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020016000430030013000590070037000720080005001090090011001140100 00500125011001400130012002200144020001800166020000900184020001300193039000500206 005001700211013000700228#VN12.02194#12500#Vi?t#B101H#895.9223#^214#Bc H sng mi#Truyn tranh#Kch bn, v tranh: Cng ty Phan Th#^aH.#^aKim ng#2012#^a32t r.^b19cm#Truyn tranh Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn#Cng ty Phan Th#288767## 00501000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020016000430030013000590070037000720080005001090090011001140100 00500125011001400130012002200144020001800166020000900184020001300193039000500206 005001700211013000700228#VN12.02195#12500#Vi?t#B101H#895.9223#^214#Bc H sng mi#Truyn tranh#Kch bn, v tranh: Cng ty Phan Th#^aH.#^aKim ng#2012#^a32t r.^b19cm#Truyn tranh Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn#Cng ty Phan Th#288768## 00501000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020016000430030013000590070037000720080005001090090011001140100 00500125011001400130012002200144020001800166020000900184020001300193039000500206 005001700211013000700228#VN12.02196#12500#Vi?t#B101H#895.9223#^214#Bc H sng mi#Truyn tranh#Kch bn, v tranh: Cng ty Phan Th#^aH.#^aKim ng#2012#^a32t r.^b19cm#Truyn tranh Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn#Cng ty Phan Th#288769## 00501000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020016000430030013000590070037000720080005001090090011001140100 00500125011001400130012002200144020001800166020000900184020001300193039000500206 005001700211013000700228#VN12.02197#12500#Vi?t#B101H#895.9223#^214#Bc H sng mi#Truyn tranh#Kch bn, v tranh: Cng ty Phan Th#^aH.#^aKim ng#2012#^a32t r.^b19cm#Truyn tranh Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn#Cng ty Phan Th#288770## 00496000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020020000700030012000900070016001020040 01300118008000500131009001100136010000500147011001500152020001800167020000900185 020001200194039000500206013000700211#VN12.02198#VN12.02199#44000#Vi?t#N106C#895 .9223#^214#Trn Hoi Dng#Nng cng cha bin#Tiu thuyt#Trn Hoi Dng#In l n th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a245tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tiu thuy t#KVn#288771## 00496000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020018000410070035000590080005000940090011000990100005001100110 01400115012003500129020001800164020001400182005000900196005000900205039000500214 020000400219013000700223#VN12.02200#9000#Vi?t#TR103C#372.21#^214#Tri cy rt n gon#Li: Yn Tho ; Minh ho: Minh Hi#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b16cm#L m quen, quen m l. 3 - 5 tui#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Yn Tho#Minh Hi#K Vn#Qu#288772## 00522000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400070035000600080005000950090011001000100005001110110 01400116012003500130020001800165020001400183005000900197005000900206039000500215 020000900220020000800229013000700237#VN12.02201#9000#Vi?t#B125T#372.21#^214#Bu tri v mt t#Li: Yn Tho ; Minh ho: Minh Hi#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr. ^b16cm#L m quen, quen m l. 3 - 5 tui#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Yn Th o#Minh Hi#KVn#Bu tri#Mt t#288773## 00486000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020024000410070035000650080005001000090011001050100005001160110 01400121012003500135020001800170020001400188005000900202005000900211039000500220 013000700225#VN12.02202#9000#Vi?t#NG558T#372.21#^214#Ngi ta i li bng g#L i: Yn Tho ; Minh ho: Minh Hi#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b16cm#L m quen, quen m l. 3 - 5 tui#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Yn Tho#Minh Hi#KVn#28 8774## 00517000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400070038000690080005001070090011001120100005001230110 01400128012003500142020001800177020001400195005001200209005000900221039000500230 020000900235013000700244#VN12.02203#9000#Vi?t#C101C#372.21#^214#Cc con vt c tn l t ly#Li: Thin Hng ; Minh ho: Minh Hi#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr. ^b16cm#L m quen, quen m l. 3 - 5 tui#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Thin Hng#Minh Hi#KVn#ng vt#288775## 00516000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020035000410070035000760080005001110090011001160100005001270110 01400132012003500146020001800181020000700199020001400206005000900220005000900229 039000500238013000700243#VN12.02204#9000#Vi?t#NH556T#372.21#^214#Nhng tn gi khc nhau ca vt#Li: Yn Tho ; Minh ho: Minh Hi#^aH.#^aKim ng#2012#^a1 2tr.^b16cm#L m quen, quen m l. 3 - 5 tui#Gio dc mu gio# vt#Sch mu gio#Yn Tho#Minh Hi#KVn#288776## 00687000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410030023000700070020000930220004001130080005001170090 01100122010000500133011001700138021016000155020001800315020001800333020001400351 006001500365039000500380013000700385019000500392#VN12.02205#16500#Vi?t#H107T#37 2.21#^214#Hnh trang an ton kho mnh#Dnh cho b 3 - 4 tui#Dng Minh Ho dc h#Q.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a36tr.^b17x19cm#Hng dn cc b bit cch chm sc sc kho, i ph vi cc tnh hung thng gp trong cuc sng hng ngy, khi trng, nh hay khi i du lch, d ngoi#Gio dc mu gio#Chm sc sc kho# Sch mu gio#Dng Minh Ho#KVn#288777#Dch## 00687000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020029000340030023000630070020000860220004001060080005001100090011001150100 00500126011001700131021016000148020001800308020001800326020001400344006001500358 039000500373019000500378014000700383013000700390#VN12.02206#Vi?t#H107T#372.21#^2 14#Hnh trang an ton kho mnh#Dnh cho b 3 - 4 tui#Dng Minh Ho dch#Q.2#^ aH.#^aKim ng#2012#^a36tr.^b17x19cm#Hng dn cc b bit cch chm sc sc kho , i ph vi cc tnh hung thng gp trong cuc sng hng ngy, khi trng , nh hay khi i du lch, d ngoi#Gio dc mu gio#Chm sc sc kho#Sch m u gio#Dng Minh Ho#KVn#Dch#16500#288778## 00629000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410030023000700070020000930220004001130080005001170090 01100122010000500133011001700138021010200155020001800257020001800275020001400293 006001500307039000500322013000700327019000500334#VN12.02207#16500#Vi?t#H107T#37 2.21#^214#Hnh trang an ton kho mnh#Dnh cho b 4 - 5 tui#Dng Minh Ho dc h#Q.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a36tr.^b17x19cm#Tp hp cc tnh hung xy ra hng n gy gip tr c k nng t i ph v t bo v chm sc bn thn#Gio dc mu g io#Chm sc sc kho#Sch mu gio#Dng Minh Ho#KVn#288779#Dch## 00629000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410030023000700070020000930220004001130080005001170090 01100122010000500133011001700138021010200155020001800257020001800275020001400293 006001500307039000500322019000500327013000700332#VN12.02208#16500#Vi?t#H107T#37 2.21#^214#Hnh trang an ton kho mnh#Dnh cho b 4 - 5 tui#Dng Minh Ho dc h#Q.2#^aH.#^aKim ng#2012#^a36tr.^b17x19cm#Tp hp cc tnh hung xy ra hng n gy gip tr c k nng t i ph v t bo v chm sc bn thn#Gio dc mu g io#Chm sc sc kho#Sch mu gio#Dng Minh Ho#KVn#Dch#288780## 00651000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410030023000700070020000930220004001130080005001170090 01100122010000500133011001700138021012400155020001800279020001800297020001400315 006001500329039000500344013000700349019000500356#VN12.02209#19000#Vi?t#H107T#37 2.21#^214#Hnh trang an ton kho mnh#Dnh cho b 5 - 6 tui#Dng Minh Ho dc h#Q.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a48tr.^b17x19cm#Hng dn b t chm sc sc kho b n thn, cch chun b dng n trng, thc hin mt s k nng an ton cho s c kho#Gio dc mu gio#Chm sc sc kho#Sch mu gio#Dng Minh Ho#KVn#28 8781#Dch## 00651000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410030023000700070020000930220004001130080005001170090 01100122010000500133011001700138021012400155020001800279020001800297020001400315 006001500329039000500344019000500349013000700354#VN12.02210#19000#Vi?t#H107T#37 2.21#^214#Hnh trang an ton kho mnh#Dnh cho b 5 - 6 tui#Dng Minh Ho dc h#Q.2#^aH.#^aKim ng#2012#^a48tr.^b17x19cm#Hng dn b t chm sc sc kho b n thn, cch chun b dng n trng, thc hin mt s k nng an ton cho s c kho#Gio dc mu gio#Chm sc sc kho#Sch mu gio#Dng Minh Ho#KVn#D ch#288782## 00657000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410030031000700070020001010220004001210080005001250090 01100130010000500141011001700146021012200163020001800285020001800303020001400321 006001500335039000500350013000700355019000500362#VN12.02211#19000#Vi?t#H107T#37 2.21#^214#Hnh trang an ton kho mnh#Dnh cho b chun b vo lp 1#Dng Minh Ho dch#Q.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a48tr.^b17x19cm#Dy cc b gi gn v sinh r ng ming, t chm sc bn thn v bo v bn thn trc nhng tnh hung c hi cho sc kho#Gio dc mu gio#Chm sc sc kho#Sch mu gio#Dng Minh Ho#K Vn#288783#Dch## 00694000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410030031000700070020001010220004001210080005001250090 01100130010000500141011001700146021015900163020001800322020001800340020001400358 006001500372039000500387019000500392013000700397#VN12.02212#19000#Vi?t#H107T#37 2.21#^214#Hnh trang an ton kho mnh#Dnh cho b chun b vo lp 1#Dng Minh Ho dch#Q.2#^aH.#^aKim ng#2012#^a48tr.^b17x19cm#Dy cc b thi quen sinh ho t iu , t th ngi vit, chm tp th dc, t chm sc bn thn v bo v b n thn trc nhng tnh hung c hi cho sc kho#Gio dc mu gio#Chm sc s c kho#Sch mu gio#Dng Minh Ho#KVn#Dch#288784## 00501000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020016000430030013000590070037000720080005001090090011001140100 00500125011001400130012002200144020001800166020000900184020001300193039000500206 005001700211013000700228#VN12.02213#12500#Vi?t#B101H#895.9223#^214#Bc H sng mi#Truyn tranh#Kch bn, v tranh: Cng ty Phan Th#^aH.#^aKim ng#2012#^a32t r.^b19cm#Truyn tranh Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn#Cng ty Phan Th#288785## 00652000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020011000570030013000680070044000810040013001250080 00500138009001100143010000500154011001400159012001600173020001100189020001800200 02000170021802000090023502000130024402000150025700500150027200500150028703900050 0302013000700307#VV12.05925#VV12.05926#12500#Vi?t#L600T#959.7023092#^214#L Th i T#Truyn tranh#Li: Nguyn Vit H ; Tranh: Bi Vit Thanh#In ln th 2#^aH.# ^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Cc v vua hin#L Thi T#Lch s trung i#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Sch thiu nhi#Nguyn Vit H#Bi Vit Thanh#K Vn#288786## 00649000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020011000570030013000680070044000810040013001250080 00500138009001100143010000500154011001400159012001600173020001100189020001500200 02000170021502000090023202000130024102000150025400500150026900500150028403900050 0299013000700304#VV12.05927#VV12.05928#12500#Vi?t#M103H#959.7013092#^214#Mai H c #Truyn tranh#Li: Nguyn Vit H ; Tranh: Bi Vit Thanh#In ln th 2#^aH.# ^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Cc v vua hin#Mai Hc #Lch s c i#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Sch thiu nhi#Nguyn Vit H#Bi Vit Thanh#KVn #288787## 00647000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020016000580030013000740070039000870040013001260080 00500139009001100144010000500155011001400160012001600174020001000190020001800200 02000170021802000090023502000130024402000150025700500150027200500100028703900050 0297013000700302#VV12.05929#VV12.05930#12500#Vi?t#NG450V#959.7021092#^214#Ng V ng Quyn#Truyn tranh#Li: Nguyn Vit H ; Tranh: Thnh Nam#In ln th 2#^aH. #^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Cc v vua hin#Ng Quyn#Lch s trung i#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Sch thiu nhi#Nguyn Vit H#Thnh Nam#KVn#2 88788## 00625000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020010000570030013000670070044000800040013001240080 00500137009001100142010000500153011001400158012001600172020001000188020001800198 02000170021602000090023302000130024200500150025500500150027003900070028501300070 0292#VV12.05931#VV12.05932#12500#Vi?t#L600N#959.7013092#^214#L Nam #Truyn t ranh#Li: Nguyn Vit H ; Tranh: Bi Vit Thanh#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#20 12#^a31tr.^b21cm#Cc v vua hin#L Nam #Vn hc thiu nhi#Nhn vt lch s#Vi t Nam#Truyn tranh#Nguyn Vit H#Bi Vit Thanh#P.Dung#288789## 00623000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030013000650070040000780080005001180090011001230100 00500134011001400139012007900153020001800232020000900250020001300259005001600272 006001700288039000700305013000700312019001400319#VV12.05933#20000#Vi?t#M428S#89 5.6#^214#Mokkoro - Sinh vt k l#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Nguyn Thanh V n dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a95tr.^b20cm#B Tranh truyn mu pikka pika comics. Tranh truyn dnh cho la tui nhi ng#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Fujiko F. Fujio#Nguyn Thanh Vn#P.Dung#288790#Dch Nht Bn## 00631000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070040000700220004001100080005001140090 01100119010000500130011001400135012007900149020001800228020000900246020001300255 005001600268006001700284039000700301013000700308019001400315#VV12.05934#16000#V i?t#P206N#895.6#^214#Perman ngi di#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Nguyn Than h Vn dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a95tr.^b20cm#B Tranh truyn mu pikka pika comics. Tranh truyn dnh cho la tui nhi ng#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn Thanh Vn#P.Dung#288791#Dch Nht Bn## 00631000000000301000450002600110000001900140001101400070002504100050003218100060 00370820006000438080005000490020017000540030013000710070040000840220004001240080 00500128009001100133010000500144011001400149012007900163020001800242020000900260 020001300269005001600282006001700298039000700315013000700322#VV12.05935#Dch Nh t Bn#16000#Vi?t#P206N#895.6#^214#Perman ngi di#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Nguyn Thanh Vn dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2012#^a95tr.^b20cm#B Tranh truyn mu pikka pika comics. Tranh truyn dnh cho la tui nhi ng#Vn hc thiu nhi #Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn Thanh Vn#P.Dung#288792## 00631000000000301000450002600110000001900140001101400070002504100050003218100060 00370820006000438080005000490020017000540030013000710070040000840220004001240080 00500128009001100133010000500144011001400149012007900163020001800242020000900260 020001300269005001600282006001700298039000700315013000700322#VV12.05936#Dch Nh t Bn#16000#Vi?t#P206N#895.6#^214#Perman ngi di#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Nguyn Thanh Vn dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2012#^a95tr.^b20cm#B Tranh truyn mu pikka pika comics. Tranh truyn dnh cho la tui nhi ng#Vn hc thiu nhi #Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn Thanh Vn#P.Dung#288793## 00630000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020013000410030013000540070041000670220004001080080005001120090 01100117010000500128011001400133012007900147020001800226020000900244020001300253 005001600266006001800282039000700300013000700307019001400314#VV12.05937#20000#V i?t#CH500M#895.6#^214#Ch mo Poko#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Nguyn Minh Ng ha dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a95tr.^b21cm#B Tranh truyn mu pikka pika c omics. Tranh truyn dnh cho la tui nhi ng#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn Minh Ngha#P.Dung#288794#Dch Nht Bn## 00630000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020013000410030013000540070041000670220004001080080005001120090 01100117010000500128011001400133012007900147020001800226020000900244020001300253 005001600266006001800282039000700300019001400307013000700321#VV12.05938#20000#V i?t#CH500M#895.6#^214#Ch mo Poko#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Nguyn Minh Ng ha dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2012#^a95tr.^b21cm#B Tranh truyn mu pikka pika c omics. Tranh truyn dnh cho la tui nhi ng#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn Minh Ngha#P.Dung#Dch Nht Bn#288795## 00630000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020013000410030013000540070041000670220004001080080005001120090 01100117010000500128011001400133012007900147020001800226020000900244020001300253 005001600266006001800282039000700300019001400307013000700321#VV12.05939#20000#V i?t#CH500M#895.6#^214#Ch mo Poko#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Nguyn Minh Ng ha dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2012#^a95tr.^b21cm#B Tranh truyn mu pikka pika c omics. Tranh truyn dnh cho la tui nhi ng#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn Minh Ngha#P.Dung#Dch Nht Bn#288796## 00585000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020022000410030013000630070035000760220005001110080005001160090 01100121010000500132011001500137012003500152020001800187020000900205020001300214 005001300227006001500240019001400255039000700269013000700276#VV12.05940#Vi?t#SH3 11C#895.6#^214#16000#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Nguyn H Thu dch#T.16#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho la t ui 12+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#Nguyn H Thu#Dch Nht Bn#P.Dung#288797## 00585000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020022000410030013000630070035000760220005001110080005001160090 01100121010000500132011001500137012003500152020001800187020000900205020001300214 005001300227006001500240019001400255039000700269013000700276#VV12.05941#Vi?t#SH3 11C#895.6#^214#16000#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Nguyn H Thu dch#T.17#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho la t ui 12+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#Nguyn H Thu#Dch Nht Bn#P.Dung#288798## 00585000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020022000410030013000630070035000760220005001110080005001160090 01100121010000500132011001500137012003500152020001800187020000900205020001300214 005001300227006001500240019001400255039000700269013000700276#VV12.05942#Vi?t#SH3 11C#895.6#^214#16000#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Nguyn H Thu dch#T.18#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho la t ui 12+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#Nguyn H Thu#Dch Nht Bn#P.Dung#288799## 00585000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020022000410030013000630070035000760220005001110080005001160090 01100121010000500132011001500137012003500152020001800187020000900205020001300214 005001300227006001500240019001400255039000700269013000700276#VV12.05943#Vi?t#SH3 11C#895.6#^214#16000#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Nguyn H Thu dch#T.19#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho la t ui 12+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#Nguyn H Thu#Dch Nht Bn#P.Dung#288800## 00688000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020023000490030013000720070076000850040013001610080 00500174009001100179010000500190011001400195012001600209020001800225020000300243 02000130024602000150025900500140027400500250028800600150031303900070032801300070 0335019000800342#VV12.05944#VV12.05945#15000#Vi?t#B300M#813#^214#B mt ca nn g L Lem#Truyn tranh#Li: Alexis Barad ; Minh ho: Atelier Philippe Harchy ; Tr n Ngc Dip dch#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Disney princes s#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Truyn c tch#Barad, Alexis#Harchy, Atelier Philippe#Trn Ngc Dip#P.Dung#288801#Dch M## 00699000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490030013000730070081000860040013001670080 00500180009001100185010000500196011001400201012001600215020001800231020000300249 02000130025202000150026500500190028000500250029900600150032403900070033901900080 0346013000700354#VV12.05946#VV12.05947#15000#Vi?t#B300M#813#^214#B mt ca nn g tin c#Truyn tranh#Li: Melissa Lagonegro ; Minh ho: Atelier Philippe Harch y ; Trn Ngc Dip dch#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Disney p rincess#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Truyn c tch#Lagonegro, Melissa#Harc hy, Atelier Philippe#Trn Ngc Dip#P.Dung#Dch M#288802## 00704000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020021000490030013000700070085000830040013001680080 00500181009001100186010000500197011001400202012001600216020001800232020000300250 02000130025302000150026600500230028100500250030400600150032903900070034401900080 0351013000700359#VV12.05949#VV12.05948#15000#Vi?t#B300M#813#^214#B mt ca Ng i p#Truyn tranh#Li: Andrea Posner-Sanchez ; Minh ho: Atelier Philippe Harc hy ; Trn Ngc Dip dch#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Disney princess#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Truyn c tch#Posner-Sanchez, Andrea #Harchy, Atelier Philippe#Trn Ngc Dip#P.Dung#Dch M#288803## 00665000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020015000570030013000720070039000850040013001240080 00500137009001100142010000500153011001400158012001600172020001800188020001700206 02000090022302000130023200500150024500500100026003900070027002000550027701300070 0332#VV12.05950#VV12.05951#12000#Vi?t#A105D#959.7012092#^214#An Dng Vng#Tru yn tranh#Li: Nguyn Vit H ; Tranh: Thnh Nam#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#20 12#^a31tr.^b21cm#Cc v vua hin#Vn hc thiu nhi#Nhn vt lch s#Vit Nam#Tru yn tranh#Nguyn Vit H#Thnh Nam#P.Dung#An Dng Vng, Vua nc u Lc, 179 T CN - ?, Vit Nam#288804## 00686000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020027000490030013000760070073000890040013001620080 00500175009001100180010000500191011001400196012001600210020001800226020000300244 02000130024702000150026000500190027500500170029400600150031103900070032601900080 0333013000700341#VV12.05953#VV12.05952#15000#Vi?t#B300M#813#^214#B mt ca nn g Bch Tuyt#Truyn tranh#Li: Melissa Lagonegro ; Minh Ho: Artful Doodlers ; T rn Ngc Dip dch#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Disney prince ss#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Truyn c tch#Lagonegro, Melissa#Doodlers, Artful#Trn Ngc Dip#P.Dung#Dch M#288805## 00671000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510070076000640040013001400080005001530090 01100158010000500169011001500174012001800189020001800207020000900225020001300234 00500150024700500090026200600160027100600090028703900070029601900140030300600090 0317013000700326#VV12.05954#30000#Vi?t#452T#895.7#^214#liv Tut#Truyn tranh #Nguyn tc: Scl ickenx ; Tranh, li: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm...#In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2012#^a219tr.^b21cm#Danh tc th gii#Vn hc thiu nh i#Hn Quc#Truyn tranh#ickenx, Scl#Han Kin#Nguyn Th Thm#Kim Dung#P.Dung# Dch Hn Quc#Minh Anh#288806## 00730000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020021000410030013000620070095000750040013001700080005001830090 01100188010000500199011001500204012001800219020001800237020000900255020001300264 00500140027700500120029100500150030300600160031800600090033400600090034303900070 0352013000700359019001400366#VV12.05955#30000#Vi?t#NH556N#895.7#^214#Nhng ng i khn kh#Truyn tranh#Nguyn tc: Vchto Huyg ; Li: Kim Nam Kin ; Tranh: Pc Chng Quan ; Dch: Nguyn Th Thm...#In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2012#^a203tr .^b21cm#Danh tc th gii#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Huyg, Vchto# Kim Nam Kin#Pc Chng Quan#Nguyn Th Thm#Kim Dung#Minh Anh#P.Dung#288807#Dch Hn Quc## 00699000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070084000660040013001500080005001630090 01100168010000500179011001500184012001800199020001800217020000900235020001300244 00500090025700500120026600500090027800600160028700600090030303900070031201900140 0319006000900333013000700342#VV12.05956#30000#Vi?t#G510D#895.7#^214#Guliv du k #Truyn tranh#Nguyn tc: J. Xup ; Li: Kim Nam Kin ; Tranh: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm...#In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2012#^a203tr.^b21cm#Danh tc th gii#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Xup, J.#Kim Nam Kin#Han Kin#Nguy n Th Thm#Kim Dung#P.Dung#Dch Hn Quc#Minh Anh#288808## 00711000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020010000410030013000510070091000640040013001550080005001680090 01100173010000500184011001500189012001800204020001800222020000900240020001300249 00500130026200500120027500500120028700600160029900600090031503900070032401900140 0331006000900345013000700354#VV12.05957#30000#Vi?t#PH506S#895.7#^214#Phc sinh# Truyn tranh#Nguyn tc: Lp Tnxti ; Li: H Sun Bng ; Tranh: Sin ng Sp ; D ch: Nguyn Th Thm...#In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2012#^a203tr.^b21cm#Danh t c th gii#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Tnxti, Lp#H Sun Bng#Sin ng Sp#Nguyn Th Thm#Kim Dung#P.Dung#Dch Hn Quc#Minh Anh#288809## 00669000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510070075000640040013001390080005001520090 01100157010000500168011001500173012001800188020001800206020000900224020001300233 00500140024600500090026000600160026900600090028503900070029401900140030100600090 0315013000700324#VV12.05958#30000#Vi?t#452G#895.7#^214#i gi h#Truyn tranh #Nguyn tc: mily Brnti ; Tranh, li: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm...#In l n th 6#^aH.#^aKim ng#2012#^a219tr.^b21cm#Danh tc th gii#Vn hc thiu nhi #Hn Quc#Truyn tranh#Brnti, mily#Han Kin#Nguyn Th Thm#Kim Dung#P.Dung#D ch Hn Quc#Minh Anh#288810## 00688000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070079000750040013001540080005001670090 01100172010000500183011001500188012001800203020001800221020000900239020001300248 00500180026100500090027900600160028800600090030403900070031301900140032000600090 0334013000700343#VV12.05959#30000#Vi?t#B100T#895.7#^214#B tc Mnt Crtxt#T ruyn tranh#Nguyn tc: Alcxanra uyma ; Tranh, li: Han Kin ; Dch: Nguyn T h Thm...#In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2012#^a203tr.^b21cm#Danh tc th gii#V n hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#uyma, Alcxanra#Han Kin#Nguyn Th Thm #Kim Dung#P.Dung#Dch Hn Quc#Minh Anh#288811## 00716000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070091000690040013001600080005001730090 01100178010000500189011001500194012001800209020001800227020000900245020001300254 00500130026700500120028000500120029200600160030400600090032003900070032901900140 0336006000900350013000700359#VV12.05960#30000#Vi?t#R453V#895.7#^214#Rm v Ju lit#Truyn tranh#Nguyn tc: W. Schxpia ; Li: H Sun Bng ; Tranh: Sin ng S p ; Dch: Nguyn Th Thm...#In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2012#^a203tr.^b21cm#Da nh tc th gii#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Schxpia, W.#H Sun Bng #Sin ng Sp#Nguyn Th Thm#Kim Dung#P.Dung#Dch Hn Quc#Minh Anh#288812## 00695000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070083000740040013001570080005001700090 01100175010000500186011001500191012001800206020001800224020000900242020001300251 00500160026400500150028000600160029500600090031103900070032001900140032700600090 0341013000700350#VV12.05961#30000#Vi?t#T452A#895.7#^214#Ti c v trng pht#Tr uyn tranh#Nguyn tc: F. xtipxki ; Tranh, li: Pc Chng Quan ; Dch: Nguy n Th Thm...#In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2012#^a203tr.^b21cm#Danh tc th gii #Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#xtipxki, F.#Pc Chng Quan#Nguyn T h Thm#Kim Dung#P.Dung#Dch Hn Quc#Minh Anh#288813## 00662000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020007000390030013000460070074000590040013001330080005001460090 01100151010000500162011001500167012001800182020001800200020000900218020001300227 00500130024000500090025300600160026200600090027803900070028701900140029400600090 0308013000700317#VV12.05962#30000#Vi?t#H114#895.7#^214#Hmlt#Truyn tranh#Nguy n tc: W. Schxpia ; Tranh, li: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm...#In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2012#^a203tr.^b21cm#Danh tc th gii#Vn hc thiu nhi#Hn Q uc#Truyn tranh#Schxpia, W.#Han Kin#Nguyn Th Thm#Kim Dung#P.Dung#Dch Hn Quc#Minh Anh#288814## 00683000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070075000780040013001530080005001660090 01100171010000500182011001500187012001800202020001800220020000900238020001300247 00500140026000500090027400600160028300600090029900600090030803900070031701900140 0324013000700338#VV12.05963#30000#Vi?t#TH116G#895.7#^214#Thng G nh th c B #Truyn tranh#Nguyn tc: Vichto Huyg ; Tranh, li: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm...#In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2012#^a203tr.^b21cm#Danh tc th gii#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Huyg, Vchto#Han Kin#Nguyn Th Thm#Kim Dung#Minh Anh#P.Dung#Dch Hn Quc#288815## 00734000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070087000720220004001592210022001630040 01300185008000500198009001100203010000500214011001500219020001800234020000900252 02000130026100500170027400500130029100500100030400600090031400600100032300600110 0333039000700344013000700351019001400358#VV12.05964#50000#Vi?t#TH121T#895.7#^21 4#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.1#Ngun gc cc v thn#In ln th 6#^ aH.#^aKim ng#2012#^a192tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Bulfi nch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#P.Dung#288816#D ch Hn Quc## 00742000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070087000720220004001592210030001630040 01300193008000500206009001100211010000500222011001500227020001800242020000900260 02000130026900500170028200500130029900500100031200600090032200600100033100600110 0341039000700352019001400359013000700373#VV12.05965#50000#Vi?t#TH121T#895.7#^21 4#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.2#Thn A-p-lng v nng p-n#In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2012#^a193tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tra nh#Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#P.Dung# Dch Hn Quc#288817## 00739000000000361000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020018000410030013000590070087000720220004001592210027001630040 01300190008000500203009001100208010000500219011001500224020001800239020000900257 02000130026600500170027900500130029600500100030900600090031900600100032800600110 0338039000700349019001400356013000700370#VV12.05966#Vi?t#TH121T#895.7#^214#50000 #Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.3#Chuyn tnh ca thn -rt#In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2012#^a192tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh# Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#P.Dung#Dc h Hn Quc#288818## 00747000000000361000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020018000410030013000590070087000720220004001592210035001630040 01300198008000500211009001100216010000500227011001500232020001800247020000900265 02000130027400500170028700500130030400500100031700600090032700600100033600600110 0346039000700357019001400364013000700378#VV12.05967#TH121T#895.7#^214#50000#Vi? t#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.4#Anh hng Pc-x v c qu M-u-z#I n ln th 6#^aH.#^aKim ng#2012#^a195tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#P. Dung#Dch Hn Quc#288819## 00748000000000361000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020018000410030013000590070087000720220004001592210036001630040 01300199008000500212009001100217010000500228011001500233020001800248020000900266 02000130027500500170028800500130030500500100031800600090032800600100033700600110 0347039000700358019001400365013000700379#VV12.05968#TH121T#895.7#^214#50000#Vi? t#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.5#Hong t I-a-xn v cng cha M-# In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2012#^a195tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#P .Dung#Dch Hn Quc#288820## 00730000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070087000720220004001592210018001630040 01300181008000500194009001100199010000500210011001500215020001800230020000900248 02000130025700500170027000500130028700500100030000600090031000600100031900600110 0329039000700340019001400347013000700361#VV12.05969#50000#Vi?t#TH121T#895.7#^21 4#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.6#Anh hng Hc-quyn#In ln th 6#^aH.# ^aKim ng#2012#^a195tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#P.Dung#Dch Hn Qu c#288821## 00737000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070087000720220004001592210025001630040 01300188008000500201009001100206010000500217011001500222020001800237020000900255 02000130026400500170027700500130029400500100030700600090031700600100032600600110 0336039000700347019001400354013000700368#VV12.05970#50000#Vi?t#TH121T#895.7#^21 4#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.7#S phn v nhng bi kch#In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2012#^a195tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Bu lfinch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#P.Dung#Dch Hn Quc#288822## 00743000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070087000720220004001592210033001630040 01300196008000500209009001100214010000500225011001500230020001800245020000900263 02000130027200500170028500500130030200500100031500600090032500600100033400600110 0344039000500355019001400360013000700374#VV12.05971#50000#Vi?t#TH121T#895.7#^21 4#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oanh...#T.8#Chuyn tnh bun ca chng -ph#In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2012#^a195tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Bulfinch, Thomas#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Kiu Oanh#Minh Trang#Loan #Dch Hn Quc#288823## 00501000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020018000700030015000880070016001030080 00500119009001100124010000500135011001500140020001800155020001500173039000500188 020000900193004001400202013000700216#VV12.05972#VV12.05973#39000#Vi?t#S108K#895 .9223#^214#Nguyn c Hin#Sao khu lp lnh#Truyn lch s#Nguyn c Hin#^aH. #^aKim ng#2012#^a195tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn lch s#Loan#Vit Nam#I n ln th 12#288824## 00502000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470050014000540020014000680030020000820070014001020080 00500116009001100121010000500132011001500137020001800152020002000170039000500190 020000900195004001300204013000700217#VV12.05974#VV12.05975#Vi?t#S556R#895.9223#^ 214#50000#Nghim a Vn#Sng ru th#Tiu thuyt lch s#Nghim a Vn#^aH.#^a Kim ng#2012#^a259tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt lch s#Loan#Vit Nam #In ln th 6#288825## 00522000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430140007000480050008000550020015000630030015000780070028000930080 00500121009001100126010000500137011001500142020001800157020001500175005000800190 039000500198020000900203004001300212013000700225#VV12.05976#VV12.05977#Vi?t#CH52 7N#895.9223#^214#55000#T Hoi#Chuyn n thn#Truyn lch s#T Hoi ; Minh ho : L Bnh#^aH.#^aKim ng#2012#^a283tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn lch s#L Bnh#Loan#Vit Nam#In ln th 9#288826## 00509000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470050017000540020024000710030015000950070017001100080 00500127009001100132010000500143011001500148020001800163020001500181039000500196 020000900201004001400210013000700224#VV12.05978#VV12.05979#Vi?t#L100C#895.9223#^ 214#36000#Nguyn Huy Tng#L c thu su ch vng#Truyn lch s#Nguyn Huy T ng#^aH.#^aKim ng#2012#^a174tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn lch s#Loan#Vi t Nam#In ln th 21#288827## 00716000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400140007000450050010000520020020000620070010000820080005000920090 01100097010000500108011001500113021019600128020002000324020002200344039000500366 013000700371012002200378020001300400020001300413#VV12.05980#VV12.05981#Vi?t#NH55 6V#158.1#^214#28000#Phan Kin#Nhng v l bt ng#Phan Kin#^aH.#^aKim ng#201 2#^a135tr.^b21cm#Trnh by v phn tch tm l cho tui mi ln v nhng iu n n lm v khng nn lm gip h c bn lnh v t tin trong cuc sng, lm ch cm xc ca mnh, dng cm i din vi kh khn...#Tm l hc ng dng#Sch th anh thiu nin#Loan#288828#Cm nang sng 4 teens#Tui mi ln#K nng sng## 00635000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470050013000540020020000670030012000870070058000990080 00500157009001100162010000500173011001500178020001700193020001200210005002300222 039000500245020000900250013000700259005002000266012001300286020002200299#VV12.05 982#VV12.05983#Vi?t#T419N#895.9223#^214#34000#Thi L Dinh#Tc ngn v tc bm# Truyn ngn#Thi L Dinh, Nguyn Hong Yn Trinh, La Nguyn Quc Vinh#^aH.#^aKim ng#2012#^a168tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#Nguyn Hong Yn Trinh#Lo an#Vit Nam#288829#La Nguyn Quc Vinh#Teen vn hc#Sch thanh thiu nin## 00581000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002900500100 00341810007000440820006000518080005000570020016000620290018000780070044000960220 00400140008000500144009001100149010000500160011001500165020001700180020001100197 020001100208006001100219005000900230039000500239019001600244013000700260#VV12.05 984#VV12.05985#60000#Vi?t#Girlne Ya#CH310S#895.1#^214#Chim s ban mai#Lady's re volution#Girlne Ya ; Thanh Uyn dch ; Leo Chen h..#T.8#^aH.#^aKim ng#2012#^a 355tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Thanh Uyn#Leo Chen#Loan#Dc h Trung Quc#288830## 00504000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420050007000490020029000560070033000850080005001180090 01100123010000500134011001500139020001800154020001200172006001900184039000500203 019000800208020000300216013000700219#VV12.05986#VV12.05987#Vi?t#T452M#843#^214#2 5000#Gudule#Ti 14 tui v ti ng ght#Gudule ; Phm Th Thanh Vn dch#^aH.# ^aKim ng#2012#^a119tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#Phm Th Thanh Vn# Loan#Dch B#B#288831## 00601000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430140007000480050008000550020022000630070008000850080005000930090 01100098010000500109011001500114020001800129020001200147039000500159020000900164 004001300173012003600186013000700222015008200229#VV12.05988#VV12.05989#Vi?t#KH50 6#895.9223#^214#30000#Kao Sn#Khc ng dao lm lp#Kao Sn#^aH.#^aKim ng#20 12#^a141tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#Loan#Vit Nam#In ln th 4#T s ch c gii vn ng sng tc#288832#Gii A Cuc vn ng sng tc cho thiu nh i 1999 - 2000 ca Nh xut bn Kim ng## 00617000000000289000450002600110000002600110001118100060002208200090002880800050 00370140007000420410005000490050018000540020019000720070018000910080005001090090 01100114010000500125011001500130020001800145020001200163039000500175020000900180 004001300189012003600202013000700238015008200245#VV12.05990#VV12.05991#M458T#895 .9223#^214#27000#Vi?t#Nguyn Ngc Thun#Mt thin nm mng#Nguyn Ngc Thun#^a H.#^aKim ng#2012#^a129tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#Loan#Vit Nam#In ln th 4#T sch c gii vn ng sng tc#288833#Gii A Cuc vn ng sng tc cho thiu nhi 1999 - 2000 ca Nh xut bn Kim ng## 00618000000000289000450002600110000002600110001118100060002208200090002880800050 00370140007000420410005000490050019000540020018000730070019000910080005001100090 01100115010000500126011001500131020001800146020001200164039000500176020000900181 004001300190012003600203013000700239015008200246#VV12.05992#VV12.05993#B300M#895 .9223#^214#26000#Vi?t#Nguyn Quang Thiu#B mt h c thn#Nguyn Quang Thiu#^ aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#Loan#Vit Nam#I n ln th 4#T sch c gii vn ng sng tc#288834#Gii A Cuc vn ng sng tc cho thiu nhi 1999 - 2000 ca Nh xut bn Kim ng## 00605000000000289000450002600110000002600110001118100060002208200090002880800050 00370140007000420410005000490050015000540020013000690070015000820080005000970090 01100102010000500113011001500118020001800133020001200151039000500163020000900168 004001300177012003600190013000700226015008200233#VV12.05994#VV12.05995#462M#895 .9223#^214#25000#Vi?t#Phm Ngc Tin#i mt tri#Phm Ngc Tin#^aH.#^aKim n g#2012#^a115tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#Loan#Vit Nam#In ln th 8#T sch c gii vn ng sng tc#288835#Gii A Cuc vn ng sng tc cho thi u nhi 1999 - 2000 ca Nh xut bn Kim ng## 00609000000000289000450002600110000002600110001118100060002208200090002880800050 00370140007000420410005000490050020000540020008000740070020000820080005001020090 01100107010000500118011001400123020001800137020001200155039000500167020000900172 004001300181012003600194013000700230015008200237#VV12.05996#VV12.05997#B400T#895 .9223#^214#23000#Vi?t#Phan Th Thanh Nhn#B trn#Phan Th Thanh Nhn#^aH.#^aKi m ng#2012#^a97tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#Loan#Vit Nam#In ln th 3#T sch c gii vn ng sng tc#288836#Gii A Cuc vn ng sng tc cho thiu nhi 1999 - 2000 ca Nh xut bn Kim ng## 00544000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020024000400030013000640070024000770080005001010090011001060100 00500117011001400122020001800136020001300154006001900167039000500186019001400191 020000900205004001300214012002000227013000700247#VV12.05998#P434V#895.7#^214#185 00#Vi?t#Pororo v r-bt nu n#Truyn tranh#Nguyn Phng Dung dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a30tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Nguyn Phng Dung#Loan# Dch Hn Quc#Hn Quc#In ln th 3#Pororo truyn tranh#288837## 00547000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020027000400030013000670070024000800080005001040090011001090100 00500120011001400125020001800139020001300157006001900170039000500189019001400194 020000900208004001300217012002000230013000700250#VV12.05999#P434V#895.7#^214#185 00#Vi?t#Pororo v cy so ma thut#Truyn tranh#Nguyn Phng Dung dch#^aH.#^a Kim ng#2012#^a29tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Nguyn Phng Dung#Lo an#Dch Hn Quc#Hn Quc#In ln th 3#Pororo truyn tranh#288838## 00542000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020022000400030013000620070024000750080005000990090011001040100 00500115011001400120020001800134020001300152006001900165039000500184019001400189 020000900203004001300212012002000225013000700245#VV12.06000#P434V#895.7#^214#185 00#Vi?t#Pororo v Petty m #Truyn tranh#Nguyn Phng Dung dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a30tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Nguyn Phng Dung#Loan#D ch Hn Quc#Hn Quc#In ln th 3#Pororo truyn tranh#288839## 00544000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020024000400030013000640070024000770080005001010090011001060100 00500117011001400122020001800136020001300154006001900167039000500186019001400191 020000900205004001300214012002000227013000700247#VV12.06001#P434X#895.7#^214#185 00#Vi?t#Pororo xin cho cc bn#Truyn tranh#Nguyn Phng Dung dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a29tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Nguyn Phng Dung#Loan# Dch Hn Quc#Hn Quc#In ln th 3#Pororo truyn tranh#288840## 00545000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020025000400030013000650070024000780080005001020090011001070100 00500118011001400123020001800137020001300155006001900168039000500187019001400192 020000900206004001300215012002000228013000700248#VV12.06002#P434M#895.7#^214#185 00#Vi?t#Pororo mun bay ln tri#Truyn tranh#Nguyn Phng Dung dch#^aH.#^aKi m ng#2012#^a29tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Nguyn Phng Dung#Loan #Dch Hn Quc#Hn Quc#In ln th 3#Pororo truyn tranh#288841## 00543000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020023000400030013000630070024000760080005001000090011001050100 00500116011001400121020001800135020001300153006001900166039000500185019001400190 020000900204004001300213012002000226013000700246#VV12.06003#T460L#895.7#^214#185 00#Vi?t#T lm c n, Pororo#Truyn tranh#Nguyn Phng Dung dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a29tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Nguyn Phng Dung#Loan#D ch Hn Quc#Hn Quc#In ln th 3#Pororo truyn tranh#288842## 00601000000000301000450002600110000018100060001108200040001780800050002101400070 00260410005000330020017000380030035000550070045000900080005001350090011001400100 00500151011001400156020001800170020001300188005001500201039000500216019000900221 020000400230012003400234005001300268006001100281013000700292#VV12.06004#C430Y#82 3#^214#23000#Vi?t#Con yu bn khn#Dnh cho nhng c cu hay lm nng#Amber Ste wart, Layn Marlow ; Ph Nguyn dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a27tr.^b21cm#Vn hc t hiu nhi#Truyn tranh#Stewart, Amber#Loan#Dch Anh#Anh#Nhng cu chuyn p nht tng b#Marlow, Layn#Ph Nguyn#288843## 00611000000000301000450002600110000018100060001108200040001780800050002101400070 00260410005000330020027000380030035000650070045001000080005001450090011001500100 00500161011001400166020001800180020001300198005001500211039000500226019000900231 020000400240012003400244005001300278006001100291013000700302#VV12.06005#B557N#82 3#^214#23000#Vi?t#Bc ngot ln ca vt con#Dnh cho cc c cu sp ti trng #Amber Stewart, Layn Marlow ; Ph Nguyn dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a27tr.^b21cm #Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Stewart, Amber#Loan#Dch Anh#Anh#Nhng cu chuy n p nht tng b#Marlow, Layn#Ph Nguyn#288844## 00603000000000301000450002600110000018100060001108200040001780800050002101400070 00260410005000330020016000380030038000540070045000920080005001370090011001420100 00500153011001400158020001800172020001300190005001500203039000500218019000900223 020000400232012003400236005001300270006001100283013000700294#VV12.06006#H258N#82 3#^214#23000#Vi?t#Ht nh m nay#Dnh cho nhng c cu s ng mt mnh#Amber S tewart, Layn Marlow ; Ph Nguyn dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a27tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Stewart, Amber#Loan#Dch Anh#Anh#Nhng cu chuyn p nh t tng b#Marlow, Layn#Ph Nguyn#288845## 00604000000000301000450002600110000018100060001108200040001780800050002101400070 00260410005000330020025000380030030000630070045000930080005001380090011001430100 00500154011001400159020001800173020001300191005001500204039000500219019000900224 020000400233012003400237005001300271006001100284013000700295#VV12.06007#T556C#82 3#^214#23000#Vi?t#Tng cht, tng cht mt#Dnh cho cc c cu nht nht#Amber Stewart, Layn Marlow ; Ph Nguyn dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a27tr.^b21cm#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#Stewart, Amber#Loan#Dch Anh#Anh#Nhng cu chuyn p n ht tng b#Marlow, Layn#Ph Nguyn#288846## 00599000000000301000450002600110000018100060001108200040001780800050002101400070 00260410005000330020023000380030027000610070045000880080005001330090011001380100 00500149011001400154020001800168020001300186005001500199039000500214019000900219 020000400228012003400232005001300266006001100279013000700290#VV12.06008#C450C#82 3#^214#23000#Vi?t#C chut chi dng cm#Dnh cho cc c cu kn n#Amber Stewa rt, Layn Marlow ; Ph Nguyn dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a27tr.^b21cm#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#Stewart, Amber#Loan#Dch Anh#Anh#Nhng cu chuyn p nht t ng b#Marlow, Layn#Ph Nguyn#288847## 00613000000000301000450002600110000018100060001108200040001780800050002101400070 00260410005000330020024000380030040000620070045001020080005001470090011001520100 00500163011001400168020001800182020001300200005001500213039000500228019000900233 020000400242012003400246005001300280006001100293013000700304#VV12.06009#B108N#82 3#^214#23000#Vi?t#Bao nhiu gic ng na?#Dnh cho nhng c cu sp ti sinh nh t#Amber Stewart, Layn Marlow ; Ph Nguyn dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a27tr.^b21 cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Stewart, Amber#Loan#Dch Anh#Anh#Nhng cu chu yn p nht tng b#Marlow, Layn#Ph Nguyn#288848## 00841000000000301000450002600110000002600110001118100060002208200040002880800050 00320140007000370410005000440020042000490030070000910070019001610080005001800090 01100185010000500196011001400201021021200215020001800427039000500445019001600450 004001300466012003200479006001400511020000700525013000700532#VV12.06011#VV12.060 10#N551T#649#^214#40000#Vi?t#Na ting tr thnh ngi m tuyt vi#Cm nang dnh cho cc bc cha m th k 21 tr pht trin ton nng#Thi Tm Giao dch #^aH.#^aKim ng#2012#^a94tr.^b21cm#Nhng kin thc c bn v nui dng, chm s c tr em t 0 - 1 tu nh gip tr pht trin kh nng biu t ngn ng, nhn bit cm gic, s vt xung quanh... km theo nhng t vn cn thit cho cc bc cha m#Gio dc gia nh#Loan#Dch Trung Quc#In ln th 6#T sch Cha m vui c cng con#Thi Tm Giao#Tr em#288849## 00965000000000301000450002600110000002600110001118100060002208200040002880800050 00320140007000370410005000440020042000490030070000910070019001610080005001800090 01100185010000500196011001400201021033600215020001800551039000500569019001600574 004001300590012003200603006001400635020000700649013000700656#VV12.06012#VV12.060 13#N551T#649#^214#40000#Vi?t#Na ting tr thnh ngi m tuyt vi#Cm nang dnh cho cc bc cha m th k 21 tr pht trin ton nng#Thi Tm Giao dch #^aH.#^aKim ng#2012#^a94tr.^b21cm#Nhng kin thc c bn v nui dng, chm s c tr em t 1 - 2 tu nh gip tr pht trin kh nng biu t ngn ng qua p hng thc k chuyn, lm quen vi ton qua cc tr chi tr tu, nhn bit nhn g kin thc n gin v t nhin, x hi v mt s tr chi th cng sng to... km theo nhng t vn cn thit cho cc bc cha m#Gio dc gia nh#Loan#Dch Trung Quc#In ln th 6#T sch Cha m vui c cng con#Thi Tm Giao#Tr em#288 850## 00965000000000301000450002600110000002600110001118100060002208200040002880800050 00320140007000370410005000440020042000490030070000910070019001610080005001800090 01100185010000500196011001400201021033600215020001800551039000500569019001600574 004001300590012003200603006001400635020000700649013000700656#VV12.06014#VV12.060 15#N551T#649#^214#40000#Vi?t#Na ting tr thnh ngi m tuyt vi#Cm nang dnh cho cc bc cha m th k 21 tr pht trin ton nng#Thi Tm Giao dch #^aH.#^aKim ng#2012#^a94tr.^b21cm#Nhng kin thc c bn v nui dng, chm s c tr em t 2 - 3 tu nh gip tr pht trin kh nng biu t ngn ng qua p hng thc k chuyn, lm quen vi ton qua cc tr chi tr tu, nhn bit nhn g kin thc n gin v t nhin, x hi v mt s tr chi th cng sng to... km theo nhng t vn cn thit cho cc bc cha m#Gio dc gia nh#Loan#Dch Trung Quc#In ln th 6#T sch Cha m vui c cng con#Thi Tm Giao#Tr em#288 851## 00797000000000301000450002600110000002600110001118100060002208200040002880800050 00320140007000370410005000440020042000490030070000910070019001610080005001800090 01100185010000500196011001400201021016800215020001800383039000500401019001600406 004001300422012003200435006001400467020000700481013000700488#VV12.06016#VV12.060 17#N551T#649#^214#40000#Vi?t#Na ting tr thnh ngi m tuyt vi#Cm nang dnh cho cc bc cha m th k 21 tr pht trin ton nng#Trn Thu Thu dch #^aH.#^aKim ng#2012#^a94tr.^b21cm#Gio dc tr mu gio 3-4 tui v cc mt ng n ng, tr tu, t nhin, x hi, tr chi, nng cao trnh t duy, quan st tng hp, tng tng, chn tay kho lo...#Gio dc gia nh#Loan#Dch Trung Qu c#In ln th 6#T sch Cha m vui c cng con#Trn Thu Thu#Tr em#288852## 00965000000000301000450002600110000002600110001118100060002208200040002880800050 00320140007000370410005000440020042000490030070000910070019001610080005001800090 01100185010000500196011001400201021033600215020001800551039000500569019001600574 004001300590012003200603006001400635020000700649013000700656#VV12.06018#VV12.060 19#N551T#649#^214#40000#Vi?t#Na ting tr thnh ngi m tuyt vi#Cm nang dnh cho cc bc cha m th k 21 tr pht trin ton nng#Trn Thu Thu dch #^aH.#^aKim ng#2012#^a94tr.^b21cm#Nhng kin thc c bn v nui dng, chm s c tr em t 4 - 5 tu nh gip tr pht trin kh nng biu t ngn ng qua p hng thc k chuyn, lm quen vi ton qua cc tr chi tr tu, nhn bit nhn g kin thc n gin v t nhin, x hi v mt s tr chi th cng sng to... km theo nhng t vn cn thit cho cc bc cha m#Gio dc gia nh#Loan#Dch Trung Quc#In ln th 6#T sch Cha m vui c cng con#Trn Thu Thu#Tr em#288 853## 00921000000000289000450002600110000002600110001118100060002208200040002880800050 00320140007000370410005000440020042000490030070000910070019001610080005001800090 01100185010000500196011001400201021033600215020001800551039000500569019001600574 004001300590006001400603020000700617013000700624#VV12.06020#VV12.06021#N551T#649 #^214#40000#Vi?t#Na ting tr thnh ngi m tuyt vi#Cm nang dnh cho c c bc cha m th k 21 tr pht trin ton nng#Trn Thu Thu dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a94tr.^b21cm#Nhng kin thc c bn v nui dng, chm sc tr em t 5 - 6 tu nh gip tr pht trin kh nng biu t ngn ng qua phng thc k chuyn, lm quen vi ton qua cc tr chi tr tu, nhn bit nhng kin thc n gin v t nhin, x hi v mt s tr chi th cng sng to... km theo nh ng t vn cn thit cho cc bc cha m#Gio dc gia nh#Loan#Dch Trung Quc#I n ln th 6#Trn Thu Thu#Tr em#288854## 00649000000000325000450002600110000002600110001118100060002208200040002880800050 00320140007000370410005000440020024000490030020000730070072000930080005001650090 01100170010000500181011001400186020001800200020001300218039000500231019000800236 02000030024400400130024701200070026000500140026700600080028101300070028900500270 0296#VV12.06022#VV12.06023#N114P#813#^214#30000#Vi?t#5 pht phiu lu th v#Th m him rng xanh#Li: Sarah Heller ; Minh ho: Ho s truyn tranh Disney ; Vi t H dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a48tr.^b23cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Loan #Dch M#M#In ln th 2#Disney#Heller, Sarah#Vit H#288855#Ho s truyn tranh Disney## 00614000000000325000450002600110000002600110001118100060002208200040002880800050 00320140007000370410005000440020024000490030016000730070056000890080005001450090 01100150010000500161011001400166020001800180020001300198039000500211019000800216 02000030022400400130022701200070024000500120024700500140025900600080027301300070 0281#VV12.06024#VV12.06025#N114P#813#^214#30000#Vi?t#5 pht phiu lu th v#Ch uyn i b n#Li: Liza Baker ; Minh ho: Robbin Cuddy ; Vit H dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a48tr.^b23cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Loan#Dch M#M#In ln t h 2#Disney#Baker, Liza#Cuddy, Robbin#Vit H#288856## 00648000000000325000450002600110000002600110001118100060002208200040002880800050 00320140007000370410005000440020024000490030021000730070071000940080005001650090 01100170010000500181011001400186020001800200020001300218039000500231019000800236 02000030024400400130024701200070026000500130026700600080028000500270028801300070 0315#VV12.06026#VV12.06027#N114P#813#^214#30000#Vi?t#5 pht phiu lu th v#T i thm cc ch ln#Li: Lara Bergen ; Minh ho: Ho s truyn tranh Disney ; Vi t H dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a48tr.^b23cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Loan #Dch M#M#In ln th 2#Disney#Bergen, Lara#Vit H#Ho s truyn tranh Disney# 288857## 00776000000000337000450002600110000002600110001118100060002208200080002880800050 00360140007000410410005000480050014000530020020000670030036000870070056001230080 00500179009001100184010000500195011001400200021010500214020000800319020001500327 03900050034201900080034701200220035500500150037700600100039201300070040202000080 0409020002100417#VV12.06028#VV12.06029#K200G#332.024#^214#27000#Vi?t#Bailey, Ge rry#K giu ngi ngho#K n khng ht, ngi ln chng ra#Gerry Bailey ; Minh ho: Mike Phillips ; Thu Linh dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b24cm#Thng qua cc cu chuyn gi n cc em thng ip phi t bit quan tm v cn nhc k hi s dng tin#Qun l#Sch thiu nhi#Loan#Dch M#Tin t tht n gin#Philli ps, Mike#Thu Linh#288858#Tin t#Khoa hc thng thc## 00975000000000337000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140007000390410005000460050014000510020021000650030034000860070056001200080 00500176009001100181010000500192011001400197021030700211020000800518020001500526 03900050054101900080054601200220055400500150057600600100059101300070060102000080 0608020002100616#VV12.06030#VV12.06031#C125C#332.4#^214#27000#Vi?t#Bailey, Gerr y#Cu chuyn ng tin#Tin xu, tin giy v tin plime#Gerry Bailey ; Minh ho : Mike Phillips ; Thu Linh dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b24cm#K v lch s ca nhng cng c dng lm tin v tin v c thi xa, v nhng ng xu bnh d v nhng xng c tin lm ra chng, ngoi ra cn nhc n s ra i ca tin giy sau ny; qu trnh pht trin ti cc loi tin plime ngy nay v h ng ti mt tng lai c th tin s hon ton bin mt#Tin t#Sch thiu nhi#Lo an#Dch M#Tin t tht n gin#Phillips, Mike#Thu Linh#288859#Lch s#Khoa h c thng thc## 00842000000000337000450002600110000002600110001118100060002208200080002880800050 00360140007000410410005000480050014000530020021000670030023000880070056001110080 00500167009001100172010000500183011001400188021018300202020000800385020001500393 03900050040801900080041301200220042100500150044300600100045801300070046802000080 0475020002100483#VV12.06033#VV12.06032#T305T#332.024#^214#27000#Vi?t#Bailey, Ge rry#Tin trong ngn hng#Bo v ti sn ca bn#Gerry Bailey ; Minh ho: Mike Ph illips ; Thu Linh dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b24cm#Thng qua cc cu chu yn khuyn khch tr c thc tit kim trong chi tiu v hng dn cc em t hc hin vic . Nh vy, tr bit tn trng ng tin v tn trng sc lao n g#Qun l#Sch thiu nhi#Loan#Dch M#Tin t tht n gin#Phillips, Mike#Thu Linh#288860#Tin t#Khoa hc thng thc## 00854000000000349000450002600110000002600110001118100050002208200060002780800050 00330140007000380410005000450050014000500020005000640030022000690070056000910080 00500147009001100152010000500163011001400168021019800182020000500380020001500385 03900050040001900080040501200220041300500150043500600100045001300070046002000080 0467020000800475020002100483#VV12.06034#VV12.06035#V106#332.4#^214#27000#Vi?t#B ailey, Gerry#Vng#Mt loi tin qu gi#Gerry Bailey ; Minh ho: Mike Phillips ; Thu Linh dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b24cm#Ghi li lch s l th v nh ng chuyn t thi xa xa v th kim loi qu gi ny; vng c dng lm th c o giu c v l nhng phn thng qu gi cho nhng nh khoa hc, vn ng vin...#Vng#Sch thiu nhi#Loan#Dch M#Tin t tht n gin#Phillips, Mike#T hu Linh#288861#Tin t#Lch s#Khoa hc thng thc## 00921000000000337000450002600110000002600110001118100060002208200080002880800050 00360140007000410410005000480050014000530020014000670030037000810070056001180080 00500174009001100179010000500190011001400195021025500209020000800464020001500472 03900050048701900080049201200220050000500150052200600100053701300070054702000080 0554020002100562#VV12.06036#VV12.06037#T305T#332.024#^214#27000#Vi?t#Bailey, Ge rry#Tin tiu vt#Kim tin, tit kim tin, tiu tin#Gerry Bailey ; Minh ho: Mike Phillips ; Thu Linh dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b24cm#Thng qua cc cu chuyn gip cc em nhn thc c cch tit kim tin, cng nh nhng trch nhim i lin vi ng tin; gip cc em hiu rng, tin lun ng mt vai tr q uan trng trong cuc sng nhng khng phi mi th u c th mua c bng tin #Qun l#Sch thiu nhi#Loan#Dch M#Tin t tht n gin#Phillips, Mike#Thu L inh#288862#Tin t#Khoa hc thng thc## 00933000000000349000450002600110000002600110001118100060002208200080002880800050 00360140007000410410005000480050014000530020008000670030016000750070056000910080 00500147009001100152010000500163011001400168021027400182020000800456020001500464 03900050047901900080048401200220049200500150051400600100052901300070053902000080 0546020002100554020000800575#VV12.06038#VV12.06039#M501S#332.024#^214#27000#Vi? t#Bailey, Gerry#Mua sm#Mua th bn cn#Gerry Bailey ; Minh ho: Mike Phillips ; Thu Linh dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b24cm# cp n vn mua bn t thi hng i hng xa xa cho ti ngy nay, t ch n ca hng, t ch phin n trung tm thng mi cho n bn hng qua mng. Ngoi ra cn dy cc em cch t iu tin th no cho hp l, cch nh gi, th , mc c v mua hng th no l #Qun l#Sch thiu nhi#Loan#Dch M#Tin t tht n gin#Phillips, Mike#Th u Linh#288863#Tin t#Khoa hc thng thc#Mua bn## 00487000000000265000450002600110000002600110001118100060002208200090002880800050 00370140007000420410005000490050019000540020011000730070041000840080005001250090 01100130010000500141011001500146020001800161020001100179039000500190020000900195 005001000204013000700214#VV12.06040#VV12.06041#C430Q#895.9223#^214#90000#Vi?t#N guyn Quang Thiu#Con qu g#Nguyn Quang Thiu ; Minh ho: C bn l#^aH.#^aKim ng#2012#^a140tr.^b25cm#Vn hc thiu nhi#Truyn va#Loan#Vit Nam#C bn l#2 88864## 00770000000000289000450002600110000002600110001118100060002208200100002880800050 00380140007000430410005000500050009000550020043000640070009001070080005001160090 01100121010000500132011001500137015003500152021021800187020001900405039000500424 020000900429020001700438013000700455020001800462#VV12.06042#VV12.06043#V115H#895 .92209#^214#75000#Vi?t#Vn Hng#Vn hc thiu nhi na th k mt con ng#Vn Hng#^aH.#^aKim ng#2012#^a271tr.^b20cm#Tn tht ca tc gi: Bi Vn Hng#Gm tp hp cc bi tiu lun ca tc gi phn tch, ph bnh mt s tc phm vn h c thiu nhi. Gii thiu chn dung v s nghip sng tc ca mt s tc gi tiu biu T Hoi, Nguyn Khc Vin, Dng Th Xun Qu...#Nghin cu vn hc#Loan#Vi t Nam#Ph bnh vn hc#288865#Vn hc thiu nhi## 00855000000000337000450002600110000002600110001118100060002208200040002880800050 00320140008000370410005000450050018000500020020000680070125000880080005002130090 01100218010000500229011001500234021011100249020001200360020001500372039000500387 01900100039200400130040200500270041500500160044200500170045800600140047502000210 0489013000700510#VV12.06044#VV12.06045#K300Q#500#^214#120000#Vi?t#Chiristine La zier#K quan thin nhin#Li: Chiristine Lazier ; Hnh nh: Marie Chiristine Lem ayeur, Bernard Alunni ; tung: milie Beaumont ; Phan Qu Dung dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a125tr.^b24cm#Gii thch cc hin tng thin nhin nh: s hnh th nh v tr v cc hnh tinh, gi lc, sm chp, l lt...#Thin nhin#Sch thiu nhi#Loan#Dch Php#In ln th 2#Lemayeur, Marie Chiristine#Alunni, Bernard#Beaum ont, milie#Phan Qu Dung#Khoa hc thng thc#288866## 00900000000000373000450002600110000002600110001118100060002208200040002880800050 00320140008000370410005000450050016000500020017000660070082000830080005001650090 01100170010000500181011001500186021016200201020001000363020001700373005001900390 03900050040901900100041402000090042400400130043300600110044600500110045700500120 0468005000700480020001700487020001500504013000700519#VV12.06046#VV12.06047#K300Q #720#^214#120000#Vi?t#Simon, Philippe#K quan th gii#Li: Philippe Simon, Mar ie Laure Bouet ; V c Tm dch ; Minh ho: M. Cappon...#^aH.#^aKim ng#2012#^ a124tr.^b24cm#Gii thiu cc k quan kin trc trn th gii t thi c i nh i kim t thp Kheops, vn treo Babylon, n Artemis... n cc k quan t th k XIX ti nay#Kin trc#Sch thng thc#Bouet, Marie Laure#Loan#Dch Php#Th gii#In ln th 2#V c Tm#Cappon, M.#Favilli, M.#Sbragi#K quan th gii#Sc h thiu nhi#288867## 00712000000000325000450002600110000002600110001118100070002208200110002980800050 00400140008000450410005000530020024000580070074000820080005001560090011001610100 00500172011001500177020001700192020001500209005001400224039000500238020000900243 00400130025200500130026501200510027800500160032900500150034500500190036001300070 0379#VV12.06049#VV12.06048#TR527C#398.209597#^214#100000#Vi?t#Truyn c tch Vi t Nam#S.t., tuyn chn: Trn nh Nam (ch.b.), L Thanh Nga, Nguyn Hng L... #^aH.#^aKim ng#2012#^a587tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Truyn c tch#Trn nh N am#Loan#Vit Nam#In ln th 5#L Thanh Nga#T sch Vng. Tc phm chn lc dnh cho thiu nhi#Nguyn Hng L#Nguyn Th Hu#Bi Th Thin Thai#288868## 00979000000000325000450002600110000002600110001118100060002208200040002880800050 00320140007000370410005000440020046000490070057000950080005001520090021001570100 00500178011001500183021033100198020001000529005001100539039000500550020000900555 00500160056400500170058000500180059700500140061502000080062902000090063701300070 0646#VV12.06050#VV12.06051#T550T#181#^214#82000#Vi?t#T tng Vit Nam t th k XV n th k XIX#Don Chnh (ch.b.), Nguyn Tn Hng, Nguyn Qunh Anh...#^aH .#^aChnh tr Quc gia#2011#^a523tr.^b21cm#Tm hiu lch s t tng ca nc ta t th k XV n th k XIX: t tng ci cch v php tr ca H Qu Ly, t t ng trit hc v nhn ngha ca Nguyn Tri, t tng trit hc L Thnh Tng, t tng trit hc ca Nguyn Bnh Khim, L Qu n, Ng Th Nhm... Phn tch m t tch cc v tiu cc trong t tng ca cc s phu#Trit hc#Don Chnh#Loan# Vit Nam#Nguyn Tn Hng#Nguyn Qunh Anh#Nguyn Anh Thng#Lng Minh C#Lch s #T tng#288869## 00925000000000325000450002600110000002600110001118100060002208200100002880800050 00380410005000430020040000480070052000880080010001400090018001500100005001680110 01500173015007300188021022800261020001000489005001300499039000500512020000900517 00500120052600500140053800500160055200500160056802000040058402000040058801300070 0592#VV12.06052#VV12.06053#X504K#382.09597#^214#Vi?t#Xut khu la go Vit Nam t 1989-2011#V Hng Dng (ch.b.), Bi Ch Bu, V Thnh Danh...#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a424tr.^b24cm#TTS ghi: Phng Thng mi v Cng nghip Vit Nam chi nhnh ti Cn Th#Trnh by tng quan v tnh hnh xut khu la go ca nc ta t nm 1989-2011. Phn tch thc trng, thi c v thch thc i vi h ng nng sn Vit Nam. xut phng hng v gii php pht trin ngnh la g o ca nc ta#Xut khu#V Hng Dng#Loan#Vit Nam#Bi Ch Bu#V Thnh Danh#Dei chert, Georg#Phm Quang Diu#La#Go#288870## 00878000000000289000450002600110000002600110001118100070002208200070002980800050 00360140007000410410005000480050016000530020084000690070016001530080005001690090 02100174010000500195011001500200021029800215020001500513039000500528020000800533 020001100541020001300552013000700565020001600572#VV12.06055#VV12.06054#PH110T#33 1.11#^214#50000#Vi?t#Dng Anh Hong#Pht trin ngun nhn lc phc v cng ngh ip ho, hin i ho thnh ph Nng#Dng Anh Hong#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a187tr.^b21cm#Trnh by nhng vn l lun v ngun nhn lc v pht trin ngun nhn lc Nng. Phn tch v nh gi thc trng pht trin ngu n nhn lc a phng ny. xut nhng gii php nh hng cho vic pht t rin ngun nhn lc phc v cho cng nghip ho, hin i ho v hi nhp quc t #Ngun nhn lc#Loan# Nng#Pht trin#Hin i ho#288871#Cng nghip ho## 01040000000000325000450002600110000002600110001118100060002208200180002880800050 00460410005000510050015000560020089000710070077001600080005002370090021002420100 00500263011002600268015004400294021029200338020000800630005001600638039000500654 02000090065900500080066802000080067602000030068402000090068702000110069601300070 0707#VV12.06056#VV12.06057#L302S#324.2597070959753#^214#Vi?t#Trnh Th Chn#Lch s truyn thng u tranh cch mng ca ng b v nhn dn x Bnh Ho (1930-1 975)#B.s.: Trnh Th Chn, Nguyn Tn Ninh ; Chnh bin: Phm Sy, Nguyn Tn Nin h#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a196tr., 20tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban Chp h nh ng b x Bnh Ho#Ghi li lch s u tranh oanh lit, ho hng v truyn t hng yu nc ca ng b v nhn dn x Bnh Ho, huyn Bnh Sn, tnh Qung Ng i trong u tranh ginh chnh quyn giai on 1930-1945, trong 9 nm khng chi n thc dn Php 1945-1954 v 21 nm khng chin chng quc M 1954-1975#Lch s#Nguyn Tn Ninh#Loan#Bnh Ho#Phm Sy#ng b#X#Bnh Sn#Qung Ngi#288872## 00691000000000265000450002600110000002600110001118100060002208200090002880800050 00370140007000420410005000490050015000540020016000690070015000850080005001000090 02100105010000500126011001500131021021600146020002100362039000500383020001000388 020002000398013000700418#VV12.06058#VV12.06059#561C#335.4346#^214#20000#Vi?t#N guyn i Quc#ng cch mnh#Nguyn i Quc#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a10 0tr.^b21cm#Tp hp nhng bi ging ca Bc v quan im ca Ngi trong thi k chun b v chnh tr, t tng v t chc tin ti vic thnh lp ng Cng sn Vit Nam, t c s t tng cho ng li ca cch mng Vit Nam#T tng H C h Minh#Loan#Chnh tr#ng li cch mng#288873## 00987000000000325000450002600110000002600110001118100060002208200090002880800050 00370410005000420020087000470070071001340080005002050090021002100100005002310110 01500236015006200251021022000313020001900533005001600552039000500568020001800573 00500100059100500090060100500190061002000080062902000090063702000080064601300070 0654#VV12.06060#VV12.06061#L302S#355.3009#^214#Vi?t#Lch s ngnh hu cn - k t hut lc lng v trang tnh B Ra - Vng Tu (1945-1975)#B.s.: Nguyn Xun Th (ch.b.), V Vn D, L Chnh, Th Thanh Huyn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012 #^a318tr.^b21cm#TTS ghi: ng u - B Ch huy qun s tnh B Ra - Vng Tu#Gh i li nhng thnh qu v chin cng ca ngnh hu cn - k thut lc lng v tr ang tnh B Ra - Vng Tu gp phn lm ln thng li ca nhn dn ta trong hai cuc khng chin chng thc dn Php v chng M cu nc#Lc lng v trang#Ngu yn Xun Th#Loan#B Ra - Vng Tu#V Vn D#L Chnh# Th Thanh Huyn#Hu c n#K thut#Lch s#288874## 01295000000000337000450002600110000002600110001118100080002208200090003080800050 00390140007000440410005000510020032000560030095000880070065001830080005002480090 02100253010000500274011001500279015003300294021048400327020002100811020001100832 00500140084303900050085700400290086200500170089100500150090800500140092300500130 0937013000700950#VV12.06062#VV12.06063#GI-108T#335.4346#^214#24000#Vi?t#Gio tr nh t tng H Ch Minh#Dnh cho sinh vin i hc, cao ng khi khng chuyn ngnh Mc - Lnin, t tng H Ch Minh#B.s.: Phm Ngc Anh (ch.b.), Mch Quang Thng, Nguyn Ngc C...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a286tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Khi nim, ngun gc qu trnh hnh thnh t tng H Ch Minh. Trnh by cc ni dung ch yu trong t tng ca Bc v cc vn dn tc, cch mng gii phng dn tc, ch ngha x hi v con ng qu ln ch ngha x hi Vit Nam, v CSVN, i on kt dn tc, qun s, xy dng nh n c, v kt hp sc mnh dn tc vi sc mnh thi i, cc vn o c, nhn vn, vn ho v vn vn dng, pht trin t tng H Ch Minh trong cng cu c i mi t nc hin nay#T tng H Ch Minh#Gio trnh#Phm Ngc Anh#Loan#T i bn c sa cha, b sung#Mch Quang Thng#Nguyn Ngc C#V Quang Hin#L Vn Thnh#288875## 01220000000000373000450002600110000002600110001118100080002208200120003080800050 00420140007000470410005000540020058000590030095001170070062002120080005002740090 02100279010000500300011001500305015003300320021031200353020001000665020001100675 00500130068603900050069902000090070400400290071300500180074200500180076000500130 0778005001500791020002300806020001000829013000700839#VV12.06064#VV12.06065#GI-10 8T#324.2597075#^214#22000#Vi?t#Gio trnh ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam#Dnh cho sinh vin i hc, cao ng khi khng chuyn ngnh Mc - Ln in, t tng H Ch Minh#inh Xun L, Nguyn ng Quang (ch.b.), Nguyn Vit Th ng...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a259tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nghin cu ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam theo cc thi k 1930-1954, 1955-1975, thi k i mi t nc; ng li cng nghip ho, xy dng nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha, xy dng h thng chnh tr, pht trin vn ho, gii quyt cc vn x hi v ng li i ngoi# ng li#Gio trnh#inh Xun L#Loan#Vit Nam#Ti bn c sa cha, b sung#Nguy n ng Quang#Nguyn Vit Thng#Ng ng Tri#Nguyn Vn Ho#ng Cng sn Vit Na m#Cch mng#288876## 00823000000000277000450002600110000002600110001118100080002208200040003080800050 00340140007000390410005000460050015000510020021000660030052000870070021001390080 00500160009002100165010000500186011001500191015004400206021026200250020001000512 020001100522039000500533013000700538#VV12.06066#VV12.06067#GI-108T#160#^214#5800 0#Vi?t#Trn nh Tho#Gio trnh lgc hc#Ti liu hng dn nghin cu v ng dng thc tin#Trn nh Tho ch.b.#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a231tr.^b21 cm#TTS ghi: Hc vin Chnh sch v Pht trin#Trnh by v i tng nghin cu , lch s hnh thnh v pht trin v cc hnh thc ca lgc hc: lgc hnh th c, phn on, suy lun, chng minh v bc b, cc quy lut c bn ca lgc hn h thc, lgc bin chng v mt s cp phm tr ca lgc bin chng#Lgic hc#G io trnh#Loan#288877## 01197000000000301000450002600110000002600110001100500090002202000210003118100080 00520820009000608080005000690140007000740410005000810050013000860020032000990070 04900131008000500180009002100185010000500206011001500211015012200226021048400348 020001100832005001100843039000500854004002900859013000700888#VV12.06068#VV12.060 69#V Khiu#T tng H Ch Minh#GI-108T#335.4346#^214#79000#Vi?t#ng Xun K# Gio trnh t tng H Ch Minh#B.s.: ng Xun K (ch.b.), V Khiu, Song Thnh #^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a498tr.^b21cm#TTS ghi: Hi ng Trung ng ch o bin son gio trnh quc gia cc b mn Khoa hc Mc - Lnin, T tng H Ch Minh#Khi nim, ngun gc qu trnh hnh thnh t tng H Ch Minh. Trnh b y cc ni dung ch yu trong t tng ca Bc v cc vn dn tc, cch mng gii phng dn tc, ch ngha x hi v con ng qu ln ch ngha x hi Vit Nam, v CSVN, i on kt dn tc, qun s, xy dng nh nc, v kt hp sc mnh dn tc vi sc mnh thi i, cc vn o c, nhn vn, vn ho v vn vn dng, pht trin t tng H Ch Minh trong cng cuc i mi t n c hin nay#Gio trnh#Song Thnh#Loan#Ti bn c sa cha, b sung#288878## 01131000000000325000450002600110000002600110001100500150002202000200003718100080 00570820008000658080005000730140007000780410005000850020033000900070060001230080 00500183009002100188010000500209011001500214015012200229021034300351020001100694 00500150070503900050072000400290072500500190075400500160077300500090078901300070 0798#VV12.06070#VV12.06071#Nguyn Duy Qu#Trit hc Mc-Lnin#GI-108T#335.411#^2 14#90000#Vi?t#Gio trnh trit hc Mc - Lnin#B.s.: Nguyn Duy Qu, Dng Ph Hip, Nguyn Trng Chun...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a676tr.^b21cm#TTS g hi: Hi ng Trung ng ch o bin son gio trnh quc gia cc b mn Khoa h c Mc - Lnin, T tng H Ch Minh#Gii thiu s lc v trit hc trc Mc, l ch s ra i v pht trin ca trit hc Mc - Lnin. Trnh by nhng nguyn l ca trit hc Mc - Lnin nh ch ngha duy vt, php bin chng duy vt v mi lin h ph bin v v s pht trin, cc cp phm tr c bn ca php bin ch ng duy vt, quy lut c bn ca php bin chng duy vt...#Gio trnh#Dng Ph Hip#Loan#Ti bn c sa cha, b sung#Nguyn Trng Chun#Ng Thnh Dng#V Khi u#288879## 00885000000000361000450002600110000002600110001100500110002202000090003318100060 00420820006000488080005000540140008000590410005000670020057000720030015001290070 08400144008000500228009002100233010000500254011001500259021011400274020001500388 00600120040303900050041500400190042000600180043900600150045702000090047202000100 0481020001000491020001500501013000700516#VV12.06072#VV12.06073#Don Chnh#Tn gi o#V201U#294.5#^214#134000#Vi?t#Veda Upanishad: Nhng b kinh trit l tn gio c n #Sch tham kho#B.s., bin dch: Don Chnh (ch.b.), V Quang H, Nguy n Anh Thng, inh Hng Dng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a808tr.^b22cm#Gii thiu khi qut v nin i, ngun gc, kt cu v ni dung c bn ca kinh Veda v kinh Upanishad ca n #Sch tham kho#V Quang H#Loan#Xut bn ln th 2# Nguyn Anh Thng#inh Hng Dng#Trit l#o n #Kinh Veda#Kinh Upanishad#288 880## 00969000000000301000450002600110000002600110001102000090002202000100003102000080 00411810006000490820018000558080005000730410005000780050016000830020052000990070 02700151008000500178009002100183010000500204011002500209015008700234021031200321 039000500633020000800638020000300646020001100649013000700660#VV12.06074#VV12.060 75#Thanh An#Du Ting#Lch s#L302S#324.2597070959774#^214#Vi?t#Nguyn Vn Bnh# Lch s ng b v nhn dn x Thanh An (1945-2010)#Nguyn Vn Bnh s.t., b.s.#^ aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a470tr., 3tr. nh^b22cm#TTS ghi: ng b huyn D u Ting - tnh Bnh Dng. Ban Chp hnh ng b x Thanh An#Gii thiu v v t r a l, dn c v truyn thng cch mng x Thanh An, huyn Du Ting, tnh B nh Dng. Qu trnh ng b x lnh o nhn dn u tranh trong hai cuc khng chin chng Php, chng M v khc phc nhng kh khn sau chin tranh, khi ph c nn kinh t cng c nc xy dng ch ngha x hi#Loan#ng b#X#Bnh Dng #288881## 00704000000000277000450002600110000002600110001118100070002208200060002980800050 00350140008000400410005000480050016000530020039000690070016001080080005001240090 00800129010000500137011001500142021021800157039000500375020001100380020000900391 020001000400013000700410020000900417#VV12.06076#VV12.06077#TH552H#616.4#^214#130 000#Vi?t#Thi Hng Quang#Thc hnh lm sng bnh i tho ng#Thi Hng Quang #^aH.#^aY hc#2012#^a483tr.^b21cm#Trnh by phng php chn on, phn loi v iu tr bnh i tho ng. Gii thiu nhng bin chng ca bnh i tho n g. Phng php chm sc v iu tr bnh i tho ng ngi gi v i tho ng tp 2#Loan#Tiu ng#Lm sng#Chn on#288882#iu tr## 00831000000000325000450002600110000002600110001100500120002202000110003418100060 00450820006000518080005000570140008000620410005000700020030000750070052001050080 00500157009000800162010000500170011001500175021019000190005000800380039000500388 00400420039300500130043500500130044800500180046102000100047902000090048901300070 0498#VV12.06078#VV12.06079#H Huy Khi#Dinh dng#D312D#613.2#^214#102000#Vi?t# Dinh dng hp l v sc kho#B.s.: H Huy Khi, T Giy (ch.b.), Phan Th Kim.. .#^aH.#^aY hc#2012#^a403tr.^b21cm# cp cc vn dinh dng y hc mt cch h thng, t nhu cu dinh dng n v sinh n ung, dinh dng cho cc i tng lao ng v la tui, ch n ung trong mt s bnh mn tnh#T Giy#Loan#T i bn ln th 5, c sa cha v b sung#Phan Th Kim#Bi Minh c#Bi Th Thu Nh un#Thc phm#Sc kho#288883## 00951000000000337000450002600110000002600110001102600110002200500120003318100070 00450820007000528080005000590140007000640410005000710020038000760070072001140080 00500186009000800191010000500199011001500204015005300219021021800272005002100490 03900050051100500190051600500150053500500190055002000080056902000170057702000120 0594013000700606#VV12.06080#VV12.06082#VV12.06081#H Huy Khi#PH101#618.92#^214 #70000#Vi?t#Phc iu tr bnh l s sinh 2012#B.s.: H Mnh Tun, L Nguyn Nht Trung (ch.b.), Nguyn Th Kim Anh...#^aH.#^aY hc#2012#^a180tr.^b21cm#TTS ghi: Bnh vin Nhi ng 2 thnh ph H Ch Minh#Trnh by nh ngha, nguyn nh n, phng php chn on v iu tr mt s bnh thng gp tr s sinh nh n him trng huyt, vim mng no vi trng, vim phi, nhim trng bo thai, vng da, co git, suy h hp...#L Nguyn Nht Trung#Loan#Nguyn Th Kim Anh#Nguyn T h By#Phm Th Vit Dung#Bnh l#Phc iu tr#Tr s sinh#288884## 00906000000000277000450002600110000002600110001102000140002218100060003608200060 00428080005000480140007000530410005000600050012000650020026000770070012001030080 00500115009000800120010000500128011001500133021041400148039000500562004003100567 020001200598020001100610013000700621#VV12.06083#VV12.06084#Bnh ph khoa#V304N#6 18.1#^214#32000#Vi?t#Phm B Nha#Vim nhim ng sinh dc#Phm B Nha#^aH.#^aY hc#2012#^a107tr.^b21cm#Cung cp nhng kin thc c bn v h sinh thi ca mi trng m o v c im gii phu b phn sinh dc n lin quan n vim nhi m. Nguyn nhn, c ch bnh sinh, chn on v iu tr cc bnh vim nhim n g sinh dc thng gp ph n. Tc nhn gy nhim khun thng gp t k sinh t rng (nm, trng roi), vi khun, virus...Mt s hu qu ca vim nhim ng sin h dc i vi ph n, i vi thai nhi#Loan#Ti bn ln th 1, c sa cha#H si nh dc#Vim nhim#288885## 00822000000000265000450002600110000002600110001100500140002202000060003618100060 00420820007000488080005000550410005000600050012000650020040000770070035001170080 00500152009000800157010000500165011001500170021033600185039000500521020000900526 020001400535013000700549#VV12.06085#VV12.06086#L Quang Hun#Thuc#C101T#616.86# ^214#Vi?t#i Duy Ban#Cc thuc h tr iu tr nghin ma tu#i Duy Ban (ch.b. ), L Quang Hun#^aH.#^aY hc#2011#^a135tr.^b21cm#Trnh by khi nim v cc ch t ma tu, phn loi cc cht ma tu gy nghin. Gii thiu mt s loi ma tu th ng gp trong iu tr bnh cng nh hay gy nghin. Phng php chn on v iu tr cai nghin trn th gii v Vit Nam. iu tr nghin ma tu vi thuc methadon, naltrexon, cedemex v bng sen, thuc dc liu Bahudo#Loan#iu tr# Nghin ma tu#288886## 00761000000000289000450002600110000002600110001102000160002218100060003808200070 00448080005000510140007000560410005000630050014000680020015000820070014000970080 00500111009000800116010000500124011001500129021024600144039000500390004004100395 020000900436020001000445020000900455013000700464#VV12.06087#VV12.06088#Ri lon tm l#R452L#616.89#^214#32000#Vi?t#Bi Quang Huy#Ri lon lo u#Bi Quang Huy# ^aH.#^aY hc#2012#^a106tr.^b21cm#Trnh by khi nim, dch t hc, bnh sinh, ch n on, iu tr v t vn cho cho cc bnh nhn do ri lon lo u, ri lon ho ng s, m nh s bit nh v khong trng m nh s x hi, ri lon m nh, r i lon stress, ri lon stress cp...#Loan#Ti bn ln th 2 c sa cha v b sung#Trm cm#Chn on#iu tr#288887## 00791000000000277000450002600110000002600110001102000090002218100070003108200070 00388080005000450140007000500410005000570050020000620020049000820070020001310080 00500151009000800156010000500164011001500169021028500184039000500469004001800474 020000900492020000500501013000700506#VV12.06089#VV12.06090#Sn khoa#NH556B#618.0 2#^214#34000#Vi?t#Phm Th Thanh Hin#Nhng bnh thng gp trong sn khoa v p h khoa#Phm Th Thanh Hin#^aH.#^aY hc#2012#^a102tr.^b21cm#Trnh by cch thm khm v phng php iu tr mt s bnh l thng gp trong sn khoa v ph kh oa nh: sy thai sm t nhin, thai ngng pht trin, sy thai lin tip trong q u mt ca thai k, do sy thai mun, thai cht lu, nhim khun ng sinh dc di v sinh dc trn...#Loan#Ti bn ln th 1#Ph khoa#Bnh#288888## 00841000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020029000450070074000740080005001480090008001530100005001610110 01400166021017400180020000800354020001000362020001300372005001900385005002000404 005001600424005001500440005001800455039000700473013000700480015004000487#VV12.06 091#VV12.06092#Vi?t#H428#363.19#^214#Hi p v an ton thc phm#B.s.: Nguyn Thanh Phong (ch.b.), Trng Th Thu Thu, inh Quang Minh...#^aH.#^aY hc#2012#^ a75tr.^b21cm#Gm 127 cu hi v gii p mt s thc mc lin quan n an ton t hc phm, c th trong qu trnh sn xut, kinh doanh v tiu dng thc phm th ng xy ra trong cuc sng#An ton#Thc phm#Sch hi p#Nguyn Thanh Phong#Tr ng Th Thu Thu#inh Quang Minh#Phng Vn Nhu#Trn Th Thu Liu#P.Dung#288889# TTS ghi: Cc An ton v sinh thc phm## 00709000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050014000440020065000580030017001230070014001400080005001540090 00800159010000500167011001500172021016300187020001100350020000900361020000900370 020000900379039000700388013000700395020001700402#VV12.06093#VV12.06094#Vi?t#113 #617.5#^214#Quch Th Cn#c im lm sng, cn lm sng v iu tr hp thanh - kh qun#Sch chuyn kho#Quch Th Cn#^aH.#^aY hc#2012#^a171tr.^b21cm#Nhn g vn ch yu v gii phu, sinh l, nguyn nhn, sinh bnh hc, c im lm sng, cn lm sng, phng php iu tr v d phng so hp thanh - kh qun#T hanh qun#Kh qun#Lm sng#iu tr#P.Dung#288890#Sch chuyn kho## 00853000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050018000520020054000700070018001240080005001420090 00800147010000500155011001500160021033900175020001200514020001400526020001000540 039000700550013000700557020001100564#VV12.06095#VV12.06096#30000#Vi?t#V314K#618 .92#^214#Cung Th Thu Thu#Vitamin K v tnh trng thiu Vitamin K tr s sinh #Cung Th Thu Thu#^aH.#^aY hc#2012#^a162tr.^b21cm#Tm hiu v vitamin K, s ch uyn ho v vai tr sinh hc ca vitamin K c bit trong qu trnh ng - cm mu. Cc phng php thm d tnh trng thiu vitamin K tr s sinh. Nghin c u bnh xut huyt do gim t l Prothrombin tr s sinh v mt s yu t nguy c gy bnh. D phng vitamin K trong phng chng xut huyt s sinh#Tr s si nh#Thiu vitamin#Vitamin K#P.Dung#288891#Phng bnh## 00767000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580050008000630020023000710030017000940070 00800111008000500119009000800124010000500132011001500137021020800152020000800360 02000090036802000090037702000090038602000150039503900070041001300070041702000170 0424#VV12.06097#VV12.06098#VV12.06099#101000#Vi?t#458Q#616.8#^214#Phm T#t qu xut huyt no#Sch chuyn kho#Phm T#^aH.#^aY hc#2012#^a247tr.^b24cm#Ngh in cu v t qu, gii phu v cu trc mch mu no, sinh l bnh thiu mu n o, bnh hc t qu, cc triu chng lm sng thng gp, phng php chn on v iu tr, kt qu iu tr v tin lng#t qu#Bnh hc#Lm sng#iu tr# Xut huyt no#P.Dung#288892#Sch chuyn kho## 01105000000000421000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820007000528080005000590020013000640030046000770070103001230080 00500226009000800231010000500239011001500244021021000259020000900469020000900478 02000130048703900070050001300070050701900080051400500170052200500130053900500150 05520050014005670050018005810050015005990050015006140050014006290060015006430060 01200658006001300670#VV12.06100#VV12.06101#VV12.06102#300000#Vi?t#S105P#618.02# ^214#Sn ph khoa#Nhng iu cn bit. Nhng cu hi thng gp#Thomas J. Bader, Abike James, Ann Honebrink... ; B.s.: Richard Allen... ; Bin dch: Nguyn Duy Ti...#^aH.#^aY hc#2011#^a477tr.^b22cm#Tng quan v ph khoa v v sinh. Cc b nh ung th ph khoa. Phng php chm sc trc sinh, bin chng trong thai k, thai v nhau thai, chuyn d, sinh v hu sn. Sch c trnh by di dng hi - p#Sn khoa#Ph khoa#Sch hi p#P.Dung#288893#Dch M#Bader, Thomas J.# James, Abike#Honebrink, Ann#Bachus, Kevin#Sawin, Stephen W.#Allen, Richard#Argen ta, Peter#Arya, Lily A.#Nguyn Duy Ti#L Vn Hin#V Th Nhung## 00570000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050019000440020019000630070019000820080005001010090008001060100 00500114011001400119021013500133020001500268020001000283020000900293039000700302 013000700309#VV12.06103#VV12.06104#Vi?t#V304R#616.3#^214#Nguyn Cng Thnh#Vim rut tha cp#Nguyn Cng Thnh#^aH.#^aY hc#2012#^a68tr.^b21cm#c im gii phu v sinh l ca rut tha. Nguyn nhn v c ch bnh sinh, phng php chn on, iu tr v cc bin chng sau m#Vim rut tha#Chn on#iu tr#P.Dun g#288894## 00928000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020012000440030032000560070067000880080005001550090008001600100 00500168011001400173015004000187021022100227020001200448020001000460020000900470 03900070047901300070048602000170049300500150051000500160052500500170054100500180 0558005001400576#VV12.06105#VV12.06106#Vi?t#TH103#616.1#^214#Thalassemia#Bnh ta n mu di truyn bm sinh#B.s.: Nguyn Anh Tr (ch.b.), Bch Quc Khnh, Nguyn T riu Vn...#^aH.#^aY hc#2012#^a19tr.^b21cm#TTS ghi: Hi tan mu bm sinh Vit Nam#Tm hiu v bnh Thalassemia (bnh tan mu di truyn bm sinh). Dch t bnh , cc biu hin ca bnh, phng php iu tr, c ch di truyn, cch pht hin bnh sm, phng php chm sc v iu tr bnh nhn ti nh...#Bnh l mu#Ch n on#iu tr#P.Dung#288895#Bnh Thalassemia#Nguyn Anh Tr#Bch Quc Khnh#Ng uyn Triu Vn#Nguyn Th Thu H#Ng Mnh Qun## 01007000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020120000480080005001680090008001730100005001810110014001860150 06500200021042400265020001000689020001200699020001500711013000700726020001300733 039000700746#VV12.06107#VV12.06108#Vi?t#C120N#342.59708#^214#Cm nang hi - p v mt s qui nh ring i vi lao ng n trong php lut lao ng v php lu t v bnh ng gii#^aH.#^aY hc#2011#^a86tr.^b21cm#TTS ghi: B Lao ng - Th ng binh v X hi. V Bnh ng gii#Mt s qui nh ring i vi lao ng n trong php lut lao ng. Cc chnh sch, php lut, bo him x hi dnh cho la o ng n. Php lut v bnh ng gii, bnh ng gii trong cc lnh vc. Bin php thc y bnh ng gii. Trch nhim ca gia nh, c nhn, c quan t chc v trch nhim thc hin qun l nh nc v bnh ng gii. Hnh vi vi phm ph p lut v bnh ng gii v khiu ni, t co, x l vi phm#Php lut#Lao ng n#Bnh ng gii#288896#Sch hi p#P.Dung## 00675000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050019000520020021000710070038000920080005001300090 00800135010000500143011001500148021013400163020002600297020001000323020000900333 020001100342005001800353039000700371013000700378#VV12.06109#VV12.06110#39000#Vi ?t#TH309M#616.1#^214#Phm Th Thu Hng#Thiu mu dinh dng#Phm Th Thu Hng, Nghim Nguyt Thu#^aH.#^aY hc#2012#^a110tr.^b21cm#Tm hiu nguyn nhn thiu m u dinh dng cng nhng li khuyn c ch n ung hp l nhm phng v c hng thiu mu dinh dng#Bnh thiu mu dinh dng#Chn on#iu tr#Phng bn h#Nghim Nguyt Thu#P.Dung#288897## 00876000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050013000620020046000750070013001210080 00500134009000800139010000500147011001500152021034900167020000700516020001500523 020002100538039000700559013000700566020001300573#VV12.06111#VV12.06113#VV12.0611 2#76000#Vi?t#H434V#616.4#^214#L c Trnh#Hormon v ni tit hc - ni tit h c phn t#L c Trnh#^aH.#^aY hc#2012#^a238tr.^b24cm#i cng v hormon v n i tit hc. Gii thiu nhng tuyn ni tit chnh cng s chuyn ho v tc dn g sinh hc ca cc hormon thuc mi tuyn. Gii thch c ch tc dng ca hormon mc t bo v phn t ln cc m v t bo ch, qua trung gian ca nhng th th hormon v cc thng tin th hai nh: AMP vng, GMP vng, Inositoltriphos phat#Hocmon#Tuyn ni tit#Ni tit hc phn t#P.Dung#288898#Ni tit hc## 00623000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820006000538080005000590050016000640020027000800070016001070080 00500123009000800128010000500136011001500141021014800156020000800304020000900312 020001000321039000700331013000700338#VV12.06114#VV12.06115#VV12.06116#150000#Vi ?t#TH552H#616.1#^214#Nguyn Th Dung#Thc hnh siu m tim mch#Nguyn Th Dung# ^aH.#^aY hc#2011#^a156tr.^b24cm#Gii thiu nhng kin thc c bn trong thc h nh siu m tim v phng php p dng siu m chn on, iu tr cc bnh li n quan ti tim mch#Siu m#Tim mch#Chn on#P.Dung#288899## 01237000000000397000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500020038000550070145000930080005002380090008002430100 00500251011001500256021029900271020000800570020001500578020001000593005002400603 00500200062700500170064700500200066400500170068400500210070100600150072200600180 0737006001700755039000700772013000700779012003100786020000900817020001300826#VV1 2.06117#VV12.06119#VV12.06118#Vi?t#N452T#616.4#^214#Ni tit hc trong thc hnh lm sng#Katherine E. Henderson, Thomas J. Baranski, Perry E. Bickel... ; Nguy n Khoa Diu Vn ch.b. ; Nguyn t Anh h.. ; Bin dch: Nguyn t Anh...#^aH.# ^aY hc#2012#^a527tr.^b24cm# cp n hu ht cc vn ca ni tit hc hin i, c th v cc ri lon ca vng di i v tuyn yn, cc ri lon ca tuy n gip, tuyn thng thn, tuyn sinh dc, ri lon ca xng v chuyn ho kho ng cht, chuyn ho cht cp nng lng, bnh l khi u v cc ri lon ni ti t khc#Bnh l#Tuyn ni tit#Thc hnh#Henderson, Katherine E.#Baranski, Thomas J.#Bickel, Perry E.#Clutter, William E.#McGill, Janet B.#Nguyn Khoa Diu Vn#N guyn t Anh#Nguyn Phng Anh#Nguyn Quang By#P.Dung#288900#T sch Y dc d nh cho bc s#Lm sng#Ni tit hc## 00895000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00410820006000468080005000520050018000570020047000750030015001220070018001370080 00500155009000800160010000500168011001500173021035200188020000900540020001800549 020000900567039000700576013000700583020001500590#VV12.06120#VV12.06121#VV12.0612 2#115000#Vi?t#616.6#^214#Nguyn Quang Tun#Bnh tim mch chuyn ho vi sc kho tnh dc#Sch tham kho#Nguyn Quang Tun#^aH.#^aY hc#2012#^a194tr.^b24cm#Tn g qut v gii phu, sinh l v li ch do hot ng tnh dc mang n, cng nh nhng ri lon chc nng tnh dc vi cc nguyn nhn thng gp, c bit l t rong cc bnh tim mch chuyn ho. Phng php nh gi v iu tr mt s ri l on chc nng tnh dc, c bit gii thiu cc b quyt gi gn sc kho tnh d c theo trit l phng ng#Tnh dc#Ri lon tnh dc#iu tr#P.Dung#288901#S ch tham kho## 00771000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020026000620070052000880220004001402210 02500144008000500169009000800174010000500182011001400187005001200201039000700213 02100980022002000070031802000090032502000090033402000070034300500120035000500140 0362005001100376013000700387005001500394#VV12.06123#VV12.06124#VV12.06125#30000 #Vi?t#T500S#616.3#^214#T sch bi dng lng y#L Anh Tun, H Vn Tiu, H Qu ang Tng, L c Qu#T.7#X gan, x gan c trng#^aH.#^aY hc#2012#^a82tr.^b21c m#L Anh Tun#P.Dung#Trnh by nguyn nhn, triu chng v cc bi thuc ng y iu tr bnh x gan, x gan c trng#ng y#iu tr#Bnh gan#X gan#H Vn Ti u#H Quang Tng#L c Qu#288902#Nguyn Vn Qu## 00930000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050012000620020026000740070042001000220 00400142221001400146008000500160009000800165010000500173011001500178005001200193 03900070020502102940021202000070050602000090051302000080052200500110053000500170 0541013000700558005001500565#VV12.06126#VV12.06128#VV12.06127#36000#Vi?t#T500S# 616.8#^214#L Anh Tun#T sch bi dng lng y#L Anh Tun, L c Qu, Phan K hnh Thnh#T.8#Chng au u#^aH.#^aY hc#2012#^a123tr.^b21cm#L Anh Tun#P.Dung #Trnh by nguyn nhn, triu chng v c ch ca bnh au u. Mt s xt nghi m thng lm trong chn on bnh au u lu nm, bnh au na u - thin u thng - Migraine v cc bi thuc ng y iu tr au u, au u do u no cng phng php chm cu, xoa bp, bm huyt cha au u#ng y#iu tr#au u#L c Qu#Phan Khnh Thnh#288903#Nguyn Vn Qu## 00663000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020067000460080005001130090019001180100005001370110015001420150 06900157021011500226020001000341020001700351020000900368020001800377039000700395 013000700402#VV12.06129#VV12.06130#Vi?t#C101V#344.597#^214#Cc vn bn quy phm php lut v th dc th thao nm 2010 - 2011#^aH.#^aTh dc Th thao#2012#^a247 tr.^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Tng Cc Th dc Th thao#G ii thiu cc vn bn quy phm php lut lin quan n mi vn ca Th dc th thao v cc iu khon thi hnh#Php lut#Th dc th thao#Vit Nam#Vn bn ph p lut#P.Dung#288904## 00855000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410020059000460070069001050220004001740050014001780050013001920050 01500205005001800220008000500238009000800243010000500251011001500256021022200271 020000700493020000800500020001000508039000700518013000700525020000900532#VV12.06 131#VV12.06132#Vi?t#CH121D#610.92#^214#Chn dung thy thuc nhn dn v thy thu c u t Vit Nam#B.s.: Trn c Long, Mai Th Hin, Phm Tun Hng, Hong Trng Quang#T.6#Trn c Long#Mai Th Hin#Phm Tun Hng#Hong Trng Quang#^aH.#^aY hc#2012#^a343tr.^b20cm#Gii thiu tm tt lch s bn thn, qu trnh cng tc, nhng thnh tch trong chuyn mn, trong nghin cu khoa hc, o to v qun l iu hnh ca cc thy thuc nhn dn, thy thuc u t c nh nc phong tng#Bc s#Tiu s#S nghip#P.dung#288905#Vit Nam## 00774000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410020059000460070069001050220004001740050014001780050013001920050 01500205005001800220008000500238009000800243010000500251011001500256021014100271 020000700412020000800419020001000427039000700437013000700444020000900451#VV12.06 134#VV12.06133#Vi?t#CH121D#610.92#^214#Chn dung thy thuc nhn dn v thy thu c u t Vit Nam#B.s.: Trn c Long, Mai Th Hin, Phm Tun Hng, Hong Trng Quang#T.7#Trn c Long#Mai Th Hin#Phm Tun Hng#Hong Trng Quang#^aH.#^aY hc#2012#^a575tr.^b20cm#Gii thiu v ghi nhn cng lao ng gp ca nhng thy thuc tiu biu, c Nh nc phong tng danh hiu cao qu t hn na th k qua#Bc s#Tiu s#S nghip#P.dung#288906#Vit Nam## 00990000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820010000428080005000520020094000570070054001510080005002050090008002100100 00500218011001500223015007000238021020100308020001000509020000800519020001800527 02000090054503900070055401300070056100500170056800500190058500500130060400500190 0617005001600636#VV12.06135#VV12.06136#259000#Vi?t#QU600#344.59704#^214#Quy nh php lut an ton thc phm trong lnh vc sn xut kinh doanh v sc kho c ng ng#Nguyn Cng Khn, Nguyn Thanh Phong, Phan Th Kim...#^aH.#^aY hc#2012# ^a299tr.^b24cm#TTS ghi: Cng ty c phn dch v Du lch Th thao Vn ha Thng Long#Gii thiu lut an ton thc phm v cc vn bn lin quan trong lnh vc s n xut kinh doanh. Cc bi vit v an ton v sinh thc phm. Hi p v an to n v sinh thc phm bo v sc kho cng ng#Php lut#An ton#V sinh thc ph m#Vit Nam#P.Dung#288907#Nguyn Cng Khn#Nguyn Thanh Phong#Phan Th Kim#ng T h Thanh Sn#Nguyn Hu Ninh## 00839000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820007000448080005000510050014000560020027000700030017000970070014001140080 00500128009000800133010000500141011001500146021029100161020000800452020000400460 020001000464020000900474039000700483013000700490020001100497020001700508#VV12.06 137#VV12.06138#VV12.06139#Vi?t#U513T#616.99#^214#Mai Hng Bng#Ung th biu m t bo gan#Sch chuyn kho#Mai Hng Bng#^aH.#^aY hc#2011#^a350tr.^b24cm#Dch t hc v cc yu t nguy c ca ung th biu m t bo gan. Gii thiu cc phn g php chn on, iu tr ung th biu m t bo gan bng phng php tiu hu ti ch, qua tim ethanol, tim axt axetc qua da, v bng phng php t nhi t sng cao tn di s hng dn ca siu m#Ung th#Gan#Chn on#iu tr#P.Du ng#288908#T bo gan#Sch chuyn kho## 00990000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580050019000630020034000820070058001160080 00500174009000800179010000500187011001500192015002700207021033900234020001400573 02000140058702000090060102000090061000500140061900500170063303900070065001300070 0657#VV12.06140#VV12.06142#VV12.06141#180000#Vi?t#S312B#616.3#^214#Nguyn Thin Quyn#Sinh bnh l v lun tr tng can#B.s.: Nguyn Thin Quyn, Lm Tin ng , Nguyn Hng Sim#^aH.#^aY hc#2012#^a398tr.^b24cm#TTS ghi: H ng y H Ni#N ghin cu cng nng sinh l v lun tr tng can, c th nh can vi m dng ng hnh, nhng b phn ca c th chu nh hng ca tng can, can vi kh hu t nhin, i vi kinh lc v i vi cc tng ph khc. Nguyn nhn c ch v c im pht bnh ca can, nhng chng bnh ch yu, bin chng v phng php i u tr bnh can...#Y hc dn tc#Sinh bnh hc#iu tr#Tng can#Lm Tin ng#Ng uyn Hng Sim#P.Dung#288909## 01200000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020023000450030038000680070060001060080005001660090008001710100 00500179011001500184015008800199021041500287020000800702020001000710020000700720 02000490072700500180077600500100079400500130080400500160081700500150083303900070 0848013000700855#VV12.06143#VV12.06144#Vi?t#B101S#610.92#^214#Bc s Trn Hu Ng hip#Nh gio nhn dn - Nh vn - Nh bo#B.s.: Dng Quang Trung (ch.b.), L V Anh, on Thu Ba...#^aH.#^aY hc#2012#^a625tr.^b24cm#TTS ghi: Lin hip hi Khoa hc v K thut Tp. H Ch Minh. Hi Y hc Tp. H Ch Minh#Gii thiu thn th v s nghip ca bc s Trn Hu Nghip cng mt s bi vit ca ng v chi n cng ca i qun tc di ph n min Nam, v nhiu cn b y t anh dng hi sinh trong phc v chin u, trong lao t... v cc bi ca mt s thnh vin trong gia nh vit v bc s Trn Hu Nghip vi tm lng tri n, qu trng ng i tr thc yu nc thng dn, lun kin nh v phn u v l tng cao c#T iu s#S nghip#Bc s#Trn Hu Nghip, Bc s, (1911 - 2006), Vit Nam#Dng Q uang Trung#L V Anh#on Thu Ba#Hunh Lin on#Trn Th Giang#P.Dung#288910## 00764000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820007000428080005000490050011000540020032000650070025000970040020001220080 00500142009000800147010000500155011001600160021019900176020000600375020001000381 020000800391020001300399005001100412005001300423039000700436013000700443#VV12.06 145#VV12.06146#330000#Vi?t#TH514B#615.03#^214#Phm Thip#Thuc bit dc v cc h s dng#Phm Thip, V Ngc Thu#Xut bn ln th 17#^aH.#^aY hc#2012#^a1558t r.^b24cm#Gii thiu danh mc thuc sp xp theo dc l v chuyn khoa c trn h by theo th t: tn thuc, tn khc, dng thuc, tc dng, ch nh, liu dn g, chng ch nh...c sp xp t vn A n Z#Thuc#Bit dc#S dng#Sch tra cu#Phm Thip#V Ngc Thu#P.Dung#288911## 00734000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460020057000510070055001080080005001630090018001680100005001860110 01500191015004100206020001700247020000900264020001000273020000700283020000700290 02000030029702000070030000500150030700500120032200500150033400500060034900500150 0355039000700370013000700377#VV12.06147#VV12.06148#Vi?t#C100D#398.20959756#^214# Ca dao - dn ca - v - cu huyn Ninh Ho - Khnh Ho#Trn Vit Knh (ch.b.), Cng Qu, Cao Nht Quyn...#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a479tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Ninh Ho#Khnh Ho#Ca dao#D n ca#V#Cu #Trn Vit Knh# Cng Qu#Cao Nht Quyn# #V Triu Dng#P .Dung#288912## 00866000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020055000510070021001060080005001270090018001320100005001500110 01500155015004100170021029900211020000900510020001400519020001400533039000700547 013000700554005001000561020001700571#VV12.06149#VV12.06150#Vi?t#TH523S#398.20959 78#^214#Thu sn sng Cu Long qua huyn thoi - truyn thuyt#Lim Chu s.t., b .s.#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a279tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian V it Nam#Tm hiu hai ngun thu sn (t nhin v nui trng) sng Cu Long v c c phng tin c truyn nh bt c. Gii thiu nhng cu chuyn nh gii thch ngun gc cc loi c khp sng ngi nhng u cha ng kha cnh vn ho tm linh v u phng pht d m huyn hoc t tin thn n hu kip#Thu sn#Sng Cu Long#Truyn thuyt#P.Dung#288913#Lim Chu#Vn ho dn gian## 00814000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020028000480070063000760080005001390090018001440100005001620110 01500167015004100182021014300223020001200366020001700378020001700395020000700412 02000090041900500110042800500100043900500130044900500120046203900070047401300070 0481#VV12.06151#VV12.06152#Vi?t#D121T#305.89591#^214#Dn tc Sn Chay Vit Nam #B.s.: Khng Din, Trn Bnh (ch.b.), ng Th Hoa, o Huy Kh#^aH.#^aVn ho d n tc#2011#^a369tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu iu kin t nhin, dn s, i sng kinh t, t chc x hi, vn ha vt cht v vn ho tinh thn ca dn tc Sn Chay Vit Nam#Dn tc hc#Dn tc thiu s# Dn tc Sn Chay#Bc B#Vit Nam#Khng Din#Trn Bnh#ng Th Hoa#o Huy Kh#P .Dung#288914## 00799000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200140 00348080005000480020059000530070041001120080005001530090018001580100005001760110 01500181015004100196021018500237020001700422020000800439020001300447020001200460 020001000472039000700482013000700489005001300496#VV12.06153#VV12.06154#Vi?t#QU60 0T#392.309597177#^214#Quy trnh dng nh sn c ca ngi Thi en Mng Thanh #Tng Vn Hn s.t., bin dch, gii thiu#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a367tr.^b 21cm#TTS ghi: Hi vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu qui trnh dng nh sn c, nhng nghi l trong vic dng nh, ln nh mi v mt s yu cu v mt sp xp cng nh sinh hot trong ngi nh ca ngi Thi en Mng Thanh#Vn ho d n gian#Nh sn#Dn tc Thi#Mng Thanh#in Bin#P.Dung#288915#Tng Vn Hn## 00772000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020026000490070059000750080005001340090018001390100005001570110 01500162015004100177013000700218021015500225020001700380020000800397020001200405 005001800417005002200435039000700457020001800464#VV12.06156#VV12.06155#Vi?t#H110 B#398.209597#^214#Ht B tro - H a linh#S.t., gii thiu: Trng nh Quang, Thy Ho Trng Duy Hy#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a335tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#288916#Tm hiu ngun gc ht B tro, s khc bit g ia ht B tro vi ht cho a linh, nghi l bui ht v ni dung ca B tro a linh ti mt s a danh#Vn ho dn gian#Nghi l#Ht B tro#Trng nh Qu ang#Thy Ho Trng Duy Hy#P.Dung#Vn ngh dn gian## 00709000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020023000500070029000730080005001020090018001070100005001250110 01500130015004100145021016600186020001700352020001100369020000900380020001000389 039000700399013000700406005001800413#VV12.06157#VV12.06158#Vi?t#N430N#390.095975 6#^214#Non nc x ng Hng#Nguyn Vit Trung s.t., b.s.#^aH.#^aVn ho dn t c#2011#^a391tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu lch s hnh thnh, c im kinh t, vn ho vt th, phong tc, tn ngng, l hi, ca dao dn ca, truyn k, m thc v tr chi dn gian x ng Hng#Vn ho dn gian#ng Hng#Ninh Ho#Khnh Ho#P.Dung#288917#Nguyn Vit Trung## 00814000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020057000500070031001070080005001380090018001430100005001610110 01500166015004100181021018200222020001700404020001700421020001100438020000900449 005001700458039000700475013000700482020001000489005001300499#VV12.06159#VV12.061 60#Vi?t#V115H#390.0959754#^214#Vn ho ngi Chm H'roi huyn Vn Canh tnh B nh nh#on Vn To, Nguyn Xun Nhn#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a383tr.^b21c m#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu thin nhin, con ngi Ch m H'roi huyn Vn Canh, tnh Bnh nh v nghin cu vn ho sn xut, vn ho x hi, vn ho tm linh v vn ho ngh thut ngi Chm H'roi#Vn ho dn gia n#Dn tc thiu s#Ngi Chm#Vn Canh#Nguyn Xun Nhn#P.Dung#288918#Bnh nh# on Vn To## 00769000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200140 00338080005000470020054000520070025001060080005001310090018001360100005001540110 01500159015004100174021018600215020001700401020000700418020000800425020001300433 020001000446039000700456013000700463005000900470#VV12.06161#VV12.06162#Vi?t#D258 S#392.409597177#^214#Dt s - dt lam thi xa ca dn tc Thi en Sn La#Cm H ng s.t., bin dch#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a367tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tm hiu cch t chc ci xin ca ngi Thi en c th v cch n cch ni, cch ht ca ngi lm s lm lam t lc c lam i thm d cho n l cui cng l lm l cng n bn ngoi#Vn ho dn gian#Hn l#Nghi l #Dn tc Thi#in Bin#P.Dung#288919#Cm Hng## 00905000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810008000460820004000548080005000580020023000630070064000860080018001500090 00800168010000500176011001500181015006900196021020200265020001400467020001300481 00500130049400500160050700500160052300500130053900500130055203900070056501300070 0572#VL12.00711#VL12.00712#VL12.00713#180000#Vi?t#GI-103P#611#^214#Gii phu h c h thng#B.s.: L Vn Cng (ch.b.), Nguyn Xun Anh, Nguyn Huy Bng...#^aTp. H Ch Minh#^aY hc#2012#^a416tr.^b30cm#TTS ghi: i hc Y dc thnh ph H C h Minh. B mn Gii phu hc#Trnh by nhng kin thc c bn v gii phu hc h xng khp, h c, h h hp v trung thp, h tun hon, h thn kinh, h ti u ho, h tit niu, h sinh dc v tuyn v, h ng quan, h ni tit#Gii ph u hc#C th ngi#L Vn Cng#Nguyn Xun Anh#Nguyn Huy Bng#L Vn Cng#Tr n Hu Duy#P.Dung#288920## 00742000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820007000448080005000510050015000560020069000710070031001400080005001710090 00800176010000500184011001500189021018600204020000800390020000900398020000700407 005001500414039000700429013000700436020000900443#VL12.00714#VL12.00715#VL12.0071 6#Vi?t#M458S#616.99#^214#Mai Trng Khoa#Mt s tin b v k thut x tr ung th v ng dng trong lm sng#Mai Trng Khoa, Nguyn Xun K#^aH.#^aY hc#2012#^a 378tr.^b27cm#Nhng kin thc chuyn su v vt l, sinh hc bc x v cc thit b ch yu trong x tr ung th. Gii thiu phng php iu tr mt s bnh ung th c p dng k thut x tr IMRT#Ung th#iu tr#X tr#Nguyn Xun K#P. Dung#288921#K thut## 01069000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020071000420070071001130080005001840090008001890100005001970110 01500202005001700217005002000234005001500254005001300269005000800282039000400290 013000700294015008100301020001500382021033400397020001500731020000900746#VL12.00 717#VL12.00718#Vi?t#Y600H#614#^214#Y hc d phng v y t cng cng - Thc trng v nh hng Vit Nam#B.s.: Trng Vit Dng (ch.b.), Nguyn Th Kim Chc, L Quang Cng...#^aH.#^aY hc#2011#^a562tr.^b30cm#Trng Vit Dng#Nguyn Th Ki m Chc#L Quang Cng#Trn Vn Dn#V Din#TH#288922#TTS ghi: Trng i hc Y H Ni. Vin o to Y hc d phng v Y t cng cng#Y t cng cng#Cp nht n hng kin thc cc lnh vc ca h thng y hc d phng v y t cng cng Vit Nam nh dch t hc, sc kho mi trng, sc kho la tui, y hc lao ng v bnh ngh nghip, an ton v sinh thc phm, dinh dng tit ch, truyn thng g io dc sc kho, dn s y t, kinh t y t, qun l cht lng cc dch v y t ...#Y hc d phng#Vit Nam## 00750000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020025000520070013000770080005000900090008000950100 00500103011001500108039000400123015004100127013000700168005001300175004004100188 020000900229020001400238021017900252020000700431020001000438#VL12.00719#VL12.007 20#135000#Vi?t#B256H#615.8#^214#Bnh hc ni khoa ng y#Trn Vn Bn#^aH.#^aY hc#2011#^a415tr.^b27cm#TH#TTS ghi: Trung ng Hi ng Y Vit Nam#288923#Trn Vn Bn#Ti bn ln th 2 c sa cha v b sung#Bnh hc#Bnh ni khoa#Trnh b y cc chng bnh theo h thng trnh t nht nh: L, php, phng, dc ca c c chng bnh ni khoa thng gp, kt hp ging dy v cha bnh bng cc bi t huc ng y#ng y#Bi thuc## 00905000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820006000538080005000590020010000640070069000740220004001430080 00500147009000800152010000500160011001500165015004400180020001000224039000400234 01300070023800500110024502101670025602000090042302000100043202000090044200500110 0451005002000462005001900482005001200501005001800513#VL12.00722#VL12.00721#VL12. 00723#270000#Vi?t#NH105K#617.7#^214#Nhn khoa#B.s.: Nh Hn (ch.b.), Hong T h Minh Chu, Phm Th Khnh Vn...#T.2#^aH.#^aY hc#2011#^a419tr.^b27cm#TTS gh i: B Y t. Bnh vin Mt Trung ng#Nhn khoa#TH#288924# Nh Hn#Trnh by c c kin thc i cng v bnh hc, lm sng, chn on v iu tr kt mc, gi c mc, cng mc, l b, mi mt, hc mt, th thu tinh, glcm, chn thng#Bnh hc#Chn on#iu tr# Nh Hn#Hong Th Minh Chu#Phm Th Khnh Vn#V Th Thi#o Th Lm Hng## 00860000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820007000528080005000590020015000640030022000790070059001010080 00500160009000800165010000500173011001500178005001100193005001700204039000400221 01500340022500500150025902000150027402000090028901300070029802102190030502000100 0524#VL12.00724#VL12.00726#VL12.00725#104000#Vi?t#Y600H#616.07#^214#Y hc ht n hn#Sch dng sau i hc#B.s.: Mai Trng Khoa (ch.b.), Phan S An, Trn Xun Tr ng#^aH.#^aY hc#2012#^a407tr.^b27cm#Phan S An#Trn Xun Trng#TH#TTS ghi: Trng i hc Y H Ni#Mai Trng Khoa#Y hc ht nhn#iu tr#288925#Trnh by nhng kin thc c bn v c s vt l ca y hc ht nhn, tc dng sinh hc ca bc x ion ho, ghi o phng x, phng php thng k, ho dc v thuc phng x, chn on v iu tr bnh, an ton phng x#Chn on## 00851000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020020000620030050000820070046001320080 00500178009000800183010000500191011001500196005001700211039000400228015007100232 005001400303020000600317020001400323013000700337021018200344020001100526#VL12.00 727#VL12.00728#VL12.00729#75000#Vi?t#K600S#616.9#^214#K sinh trng y hc#Gio trnh o to bc s a khoa y hc c truyn#B.s.: Nguyn Vn (ch.b.), Trng Vit Bnh#^aH.#^aY hc#2011#^a238tr.^b27cm#Nguyn Vit Bnh#TH#TTS ghi: Hc v in Y dc hc c truyn Vit Nam. B mn K sinh trng#Nguyn Vn #Y hc#K s inh trng#288926#Trnh by i cng v k sinh trng, n bo k sinh, giun sn k sinh, tit tc y hc, nm k sinh. Mt s c im, tc hi, chn on, iu tr v phng chng bnh k sinh trng#Gio trnh## 01027000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580020037000630030025001000070069001250080 00500194009000800199010000500207011001500212015001800227020001400245005001500259 00500210027403900040029500500140029900500160031300500230032901300070035202102660 0359020001900625020001000644020001100654#VL12.00736#VL12.00738#VL12.00737#60000 #Vi?t#PH506H#362.4#^214#Phc hi chc nng da vo cng ng#Sch o to sau i hc#B.s.: Trn Trng Hi, Nguyn Th Minh Thu (ch.b.), Cao Minh Chu...#^aH.# ^aY hc#2011#^a191tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Ngi tn tt#Trn Trng Hi#Nguy n Th Minh Thu#TH#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#Nguyn Th Hng Giang#288927# Trnh by tng quan v khuyt tt v phc hi chc nng da vo cng ng, cc b in php phng nga tn tt, mt s k thut p dng trong phc hi chc nng d a vo cng ng nhm gip ngi tn tt ho nhp cng ng, c cuc sng bnh th ng nh nhng ngi khc#Phc hi chc nng#Cng ng#Gio trnh## 00897000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020017000600030032000770070059001090220 00400168008000500172009000800177010000500185011001500190015001800205020001100223 02000110023400500140024500500140025900500120027300500130028503900040029800500170 0302013000700319021022100326#VL12.00733#VL12.00734#VL12.00735#80000#Vi?t#309D# 617#^214#iu dng ngoi#Sch o to c nhn iu dng#B.s.: Phm Vn Lnh, T rn c Thi (ch.b.), H Duy Bnh...#T.2#^aH.#^aY hc#2012#^a243tr.^b27cm#TTS g hi: B Y t#iu dng#Ngoi khoa#Phm Vn Lnh#Trn c Thi#H Duy Bnh#Trn c Lai#TH#Nguyn Sanh Tng#288928#Trnh by k thut iu dng ngoi khoa c b n nh cng tc gy t, gy m, phng m v cc vn lin quan, iu dng vi thm khm h tit niu, si tit niu, u x tin lit tuyn, vt thng phn m m, gy xng...## 00902000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020017000600030032000770070071001090220 00400180008000500184009000800189010000500197011001500202015001800217020001100235 02000110024600500140025700500120027100500140028300500140029703900040031101300070 0315021024200322#VL12.00730#VL12.00731#VL12.00732#72000#Vi?t#309D#617#^214#i u dng ngoi#Sch o to c nhn iu dng#B.s.: Phm Vn Lnh, H Duy Bnh ( ch.b.), Trn nh Hu, Trn c Thi#T.1#^aH.#^aY hc#2012#^a207tr.^b27cm#TTS g hi: B Y t#iu dng#Ngoi khoa#Phm Vn Lnh#H Duy Bnh#Trn nh Hu#Trn c Thi#TH#288929#Gii thiu k thut iu dng ngoi khoa: cng tc iu dn g vi chun b bnh nhn trc m, iu dng vi chm sc bnh nhn sau m, nhi m trng ngoi khoa, thm khm h tiu ho, bnh nhn tc rut, thot v bn, vi m tu, p xe gan...## 00978000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020035000420290040000770070035001170080005001520090008001570100 00500165011001500170015006200185020000600247005001200253005000800265005001000273 00500160028303900040029901900050030300500070030801300070031502102980032202000100 0620020001000630#VL12.00739#VL12.00740#Vi?t#T311T#610#^214#Tin tc y hc t Inte rnet nm 2010#Health news from internet 2010 yearbook#Phng Lin, Thu Bo, Tuy t Mai...#^aH.#^aY hc#2012#^a546tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Cng ngh Thng tin. Th vin Y hc Trung ng#Y hc#Phng Lin#Thu Bo#Tuyt Mai#Lng Ch Thnh#TH# Dch#Cm T#288930#Cp nht nhng tin tc mi nht v y hc, y t t khp ni tr n th gii vi cc chuyn ni, ngoi, sn, nhi, tai-mi-hng, rng-hm-mt, mt, HIV/AIDS, sc kho tm thn, tim mch, i tho ng v cc ri lon chuy n ho, chn on hnh nh, y hc c truyn, y t cng cng, thuc v thm m#Th ng tin#Chuyn ## 01046000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580020064000630070071001270080005001980090 00800203010000500211011001500216020001500231005001800246005001600264005001800280 00500160029803900040031400500190031802000090033702000100034601300070035602103250 0363020002000688#VL12.00743#VL12.00744#VL12.00745#95000#Vi?t#Y600H#616.07#^214# Y hc ht nhn trong chn on, iu tr v nghin cu khoa hc#B.s.: Nguyn Xu n Phch, Nguyn Anh Tun (ch.b.), Nguyn Thanh Danh...#^aH.#^aY hc#2012#^a307tr .^b27cm#Y hc ht nhn#Nguyn Xun Phch#Nguyn Anh Tun#Nguyn Danh Thanh#Nguy n Hu Vng#TH#Nguyn Dng Quang#iu tr#Chn on#288931#Trnh by nhng kin thc c bn v vt l, thit b v nhng vn lin quan n sinh hc phng x. Mt s ng dng lm sng trong chn on v iu tr bnh tuyn gip trng, bnh tim mch, bnh no, h tiu ho, thn, xng, huyt hc, h hp, ung th v nhi khoa, ngoi ra cn mt s iu cn bit v an ton phng x#Nghin cu khoa hc## 00773000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020050000450070015000950080005001100090008001150100005001230110 01500128020000800143039000400151005001500155013000700170021029800177020001000475 020000900485020001300494#VL12.00741#VL12.00742#Vi?t#A110P#616.99#^214#ATLAS PET/ CT mt s bnh ung th ngi Vit Nam#Mai Trng Khoa#^aH.#^aY hc#2012#^a349tr .^b27cm#Ung th#TH#Mai Trng Khoa#288932#Gm nhng kin thc c bn v nguyn l , cu to v hnh nh PET/CT ca ngi bnh thng v bnh nhn ung th. Nhng kinh nghim thc hnh trong s dng PET/CT chn on v iu tr bnh ung th nh: ung th u mt c, ung th phi, ung th v, ung th ng tiu ho, ung th h tit niu...#Chn on#iu tr#Chp ct lp## 00645000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820007000428080005000490020038000540070017000920080005001090090008001140100 00500122011001500127020000600142039000400148005001700152020000900169013000700178 021017400185020002000359#VL12.00746#VL12.00747#110000#Vi?t#TH308K#610.72#^214#T hit k nghin cu v thng k y hc#Nguyn Ngc Rng#^aH.#^aY hc#2012#^a246tr. ^b27cm#Y hc#TH#Nguyn Ngc Rng#Thng k#288933#Gii thiu cc loi thit k n ghin cu dch t hc c p dng trong y hc lm sng v cc loi phn tch t hng k thng dng phn tch d liu nghin cu trong y hc#Nghin cu khoa hc## 01006000000000361000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820007000448080005000510020051000560030029001070070054001360080005001900090 00800195010000500203011001500208015006800223020001000291005001300301005001100314 00500120032500500120033703900040034900500190035302000070037201300070037902102280 0386020001100614020000900625020001000634#VL12.00748#VL12.00749#VL12.00750#Vi?t#H 561D#618.92#^214#Hng dn ging dy x tr bnh tiu chy tr em#Ti liu dn h cho ging vin#B.s: L Thanh Hi (ch.b.), V Qu Hp, H Th Hin...#^aH.#^aY hc#2012#^a107tr.^b27cm#TTS ghi: Bnh vin Nhi Trung ng. Vin Nghin cu Sc kho tr em#Tiu chy#L Thanh Hi#V Qu Hp#H Th Hin#V Kim Hin#TH#Nguyn Th Vit H#Tr em#288934#Trnh by tng quan, phn loi, nh gi, iu tr, x l, phng cha bnh tiu chy tr em v nhng tham vn cho cc b m, c km theo ph lc t chc bui hc v phn b thi gian ging dy hp l cho cn b y t ti c s#Phng bnh#iu tr#Bi ging## 00979000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410020077000460070062001230080005001850090008001900100005001980110 01500203015005200218020000600270005001500276005001400291005001400305005001600319 039000400335020002000339013000700359021029200366020001900658#VL12.00751#VL12.007 52#Vi?t#PH561P#610.72#^214#Phng php phn tch s liu v trnh by kt qu ng hin cu khoa hc y hc#Hong Vn Minh, Lu Ngc Hot, Kim Bo Giang, Phm Ngn Giang#^aH.#^aY hc#2012#^a150tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Y H Ni. D n Vit Na m - H Lan#Y hc#Hong Vn Minh#Lu Ngc Hot#Kim Bo Giang#Phm Ngn Giang#TH# Nghin cu khoa hc#288935#Trnh by mt s khi nim c bn v phn tch s li u. Gii thiu phn mm Stata, cc phng php phn tch s liu nh phn tch th ng k m t, phn tch thng k suy lun, phn tch hi quy, phn tch nghim p hp chn on v phng php trnh by kt qu trong nghin cu khoa hc y hc#P hn tch thng k## 00975000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020030000480030023000780070065001010080005001660090008001710100 00500179011001400184015005400198020000800252005001500260005001400275005001700289 00500190030603900040032500500130032902000220034202000110036401300070037502102670 0382#VL12.00753#VL12.00754#Vi?t#PH561P#378.0071#^214#Phng php ging dy i h c#Gio trnh sau i hc#B.s.: Nguyn Vn Sn (ch.b.), m Khi Hon, Trnh Xu n Trng...#^aH.#^aY hc#2012#^a79tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y dc - i hc Thi Nguyn#i hc#Nguyn Vn Sn#m Khi Hon#Trnh Xun Trng#Phm Th Qunh Hoa#TH#Hc Vn Vinh#Phng php ging dy#Gio trnh#288936#Gm nhng kh i nim c bn v dy hc tch cc, v phng php lng gi cng nh cch vit m t mc tiu hc tp, phng php dy hc bng thuyt trnh, dy hc bng tho lu n nhm, dy hc bng nghin cu tnh hung, dy hc da trn vn , vit k ho ch bi ging## 01087000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500020040000550030063000950070064001580080005002220090 00800227010000500235011001500240015007100255020000800326005001600334005001500350 00500140036500500180037903900040039700500170040102000090041802000170042701300070 0444021029800451#VL12.00755#VL12.00756#VL12.00757#Vi?t#M458S#616.6#^214#Mt s c huyn trong iu tr v sinh#Sch chuyn kho, dng cho o to sau i hc v chuyn ngnh#B.s.: Nguyn nh To (ch.b.), Qun Hong Lm, Trnh Th Sn...#^ aH.#^aY hc#2012#^a230tr.^b27cm#TTS ghi: Hc vin Qun y. Trung tm o to Ngh in cu Cng ngh phi#V sinh#Nguyn nh To#Qun Hong Lm#Trnh Th Sn#Nguy n Thanh Tng#TH#Trnh Quc Thnh#iu tr#Sch chuyn kho#288937#Tp hp cc cng trnh nghin cu, cc ti liu cp nht v qu trnh sinh tinh, hnh thnh nang non, cc phng php nh gi phi v nhng nt c bn trong qu trnh ph t trin phi ngi. Trn c s kin thc tng hp mt s chuyn nghin cu chuyn su ng dng trong h tr sinh sn## 00985000000000349000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500020041000550030064000960070064001600080005002240090 00800229010000500237011001500242015007100257020001200328005001600340005001500356 00500140037100500180038503900040040300500170040702000120042401300070043602101730 0443020000700616020001200623#VL12.00758#VL12.00760#VL12.00759#Vi?t#M450H#612.6#^ 214#M hc chc nng h sinh sn v ni tit#Sch chuyn kho, dng cho o to sau i hc v chuyn nghip#B.s.: Nguyn nh To (ch.b.), Qun Hong Lm, Trn h Th Sn...#^aH.#^aY hc#2012#^a238tr.^b27cm#TTS ghi: Hc vin Qun y. Trung t m o to nghin cu cng ngh phi#H sinh sn#Nguyn nh To#Qun Hong Lm# Trnh Th Sn#Nguyn Thanh Tng#TH#Trnh Quc Thnh#H ni tit#288938#Trnh b y qu trnh hnh thnh v pht trin h sinh dc. Hnh thi, cu trc h sinh s n nam, n. Chc nng h sinh sn nam, n. Hnh thi, cu trc, chc nng h ni tit#M hc#Sinh l hc## 00820000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020015000490030032000640070081000960220004001770080 00500181009000800186010000500194011001500199015001800214020001100232020000900243 00500100025200500190026200500160028100500190029703900040031601300070032002101670 0327#VL12.00761#VL12.00762#79000#Vi?t#309D#616#^214#iu dng ni#Sch o t o c nhn iu dng#B.s.: L Vn An, Nguyn Th Kim Hoa (ch.b.), Hong Vn Ngo n, Dng Th Ngc Lan#T.1#^aH.#^aY hc#2012#^a235tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#i u dng#Ni khoa#L Vn An#Nguyn Th Kim Hoa#Hong Vn Ngon#Dng Th Ngc Lan #TH#288939#Gm cc kin thc c bn v iu dng ni khoa nh hng dn thm k hm lm sng, cn lm sng v chm sc bnh nhn h tim mch v h h hp, h n i tit, ng c...## 00817000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020015000490030032000640070081000960220004001770080 00500181009000800186010000500194011001500199015001800214020001100232020000900243 00500100025200500160026200500190027800500190029703900040031601300070032002101640 0327#VL12.00763#VL12.00764#78000#Vi?t#309D#616#^214#iu dng ni#Sch o t o c nhn iu dng#B.s.: L Vn An, Hong Vn Ngon (ch.b.), Nguyn Th Kim Ho a, Dng Th Ngc Lan#T.2#^aH.#^aY hc#2012#^a231tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#i u dng#Ni khoa#L Vn An#Hong Vn Ngon#Nguyn Th Kim Hoa#Dng Th Ngc Lan #TH#288940#Gm cc kin thc c bn v iu dng ni khoa nh hng dn thm k hm lm sng, cn lm sng v chm sc bnh nhn cc bnh thn, tit niu v b my tiu ho...## 00829000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020013000620070065000750080005001400090 00800145010000500153011001500158015007500173020001300248005001400261005001500275 00500170029000500180030703900040032500500150032901300070034402101010035102000080 0452020001000460020000900470#VL12.00765#VL12.00766#VL12.00767#25000#Vi?t#T103M# 617.5#^214#Tai mi hng#B.s.: Trn Duy Ninh (ch.b.), Phm Tun Cnh, Nguyn Minh Hng...#^aH.#^aY hc#2012#^a119tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y dc - i hc Thi Nguyn. B mn Tai Mi Hng#Tai mi hng#Trn Duy Ninh#Phm Tun Cnh#N guyn Minh Hng#Nguyn Duy Phng#TH#Nguyn L Thu#288941#Trnh by nhng bnh l, cp cu, ung th v chn thng hay gp nht trong chuyn khoa tai mi hng #Bnh l#Chn on#iu tr## 00999000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020012000510030053000630070047001160080005001630090 00800168010000500176011001500181015001800196020000600214005001600220039000400236 00500160024000400300025601300070028602103530029302000120064602000090065802000060 0667#VL12.00768#VL12.00769#99000#Vi?t#V300S#616.9#^214#Vi sinh vt#Dng cho i tng k thut vin cao ng xt nghim#B.s.: on Th Nguyn (ch.b.), Trn Qua ng Cnh#^aH.#^aY hc#2012#^a338tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Y hc#Trn Quang Cnh #TH#on Th Nguyn#Ti bn ln th 1 c sa cha#288942#Gii thiu lch s ph t trin, vai tr ca vi sinh vt y hc, hnh thi cu trc, sinh l, di truyn c a vi khun, virus v khng nguyn - khng th, cc phn ng min dch trong ch n on vi sinh vt, nhim trng v truyn nhim. Cc vi khun v virut gy bnh thng gp: t cu, cu khun lu, vi khun, trc khun, virus cm, si, no, v im gan...#Vi sinh vt#Vi khun#Virut## 00769000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580020036000630070013000990080005001120090 00800117010000500125011001500130015006100145020001000206039000400216005001300220 013000700233021021000240020001900450020001000469#VL12.00770#VL12.00771#VL12.0077 2#51000#Vi?t#CH121#616.6#^214#Chn on hnh nh b my tit niu#Bi Vn Lnh #^aH.#^aY hc#2011#^a198tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y H Ni. B mn Chn on hnh nh#Tit niu#TH#Bi Vn Lnh#288943#Trnh by nguyn l, k thut t hm d, du hiu hnh nh v bnh l ca b my tit niu qua cc phng php: chp ct lp vi tnh, chp mch mu, siu m h tit niu, phng php thm d ng v phng x...#Chn on hnh nh#Chn on## 00856000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020042000620030061001040070050001650080 00500215009001100220010000500231011001500236020001800251005001300269005001700282 039000400299019000900303005001500312013000700327021019800334020001000532#VL12.00 773#VL12.00774#VL12.00775#80000#Vi?t#T311H#005.5#^214#Tin hc vn phng quc t theo chun ICDL#Kho hc thc hnh s dng Windows & Office 2007. Syllabus 5#B. s.: Lorna Bointon, Alan Bourke, Annette Brennan#^aH.#^aTri thc#2011#^a419tr.^b2 7cm#Tin hc vn phng#Bourke, Alan#Brennan, Annette#TH#Dch Anh#Bointon, Lorna# 288944#Cung cp nhng kin thc, k nng tin hc vn phng quc t theo chun IC DL: gii thiu v my tnh, s dng my tnh, qun l file, x l vn bn, bng tnh, trnh chiu, duyt web v truyn thng#Thc hnh## 00591000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070010000790080018000890090023001070100 00500130011001400135039000400149005001000153013000700163021015300170020000900323 020000500332#VL12.00777#VL12.00776#70000#Vi?t#S111M#641.8#^214#65 mn bnh mn ngt d lm#Thin Kim#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a80tr.^b27c m#TH#Thin Kim#288945#Hng dn cch ch bin 65 mn bnh ngt mn nh: bnh r n, bnh tm thu tinh, bnh b chin, bnh khoai lang, bnh da tr xanh, bn h u h mn...#Ch bin#Bnh## 00804000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820008000428080005000500020041000550070025000960080005001210090010001260100 00500136011001500141020001000156005001400166039000400180005001000184020000900194 013000700203021028100210020001200491020001100503#VL12.00778#VL12.00779#139000#V i?t#CH300D#345.597#^214#Ch dn p dng lut thi hnh n hnh s#V Nguyn, L Q uang Hin#^aH.#^aT php#2012#^a393tr.^b27cm#Php lut#L Quang Hin#TH#V Nguy n#Vit Nam#288946#Gii thiu nhng quy nh php lut v h thng t chc thi h nh n hnh s, nhim v, quyn hn ca c quan c thm quyn trong thi hnh n hnh s, thi hnh n pht t v n t hnh, thi hnh n treo, n pht cnh co, ci to khng giam gi... v cc vn bn hng dn thi hnh#Thi hnh n#n hnh s## 00926000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020051000650070014001160080005001300090 01900135010000500154011001500159020002200174039000400196005001400200020001100214 020000800225020000900233013000700242021036600249020000900615#VL12.00780#VL12.007 81#VL12.00782#95000#Vi?t#C460S#664.0028#^214#C s tnh ton thit k my v th it b thc phm#Tn Tht Minh#^aH.#^aBch khoa H Ni#2012#^a291tr.^b27cm#Cng nghip thc phm#TH#Tn Tht Minh#Gio trnh#My mc#Thit k#288947#Gii thiu l thuyt v cng thc tnh ton nhng chi tit v b phn quan trng ca cc m y v thit b dng trong cng nghip thc phm: C s tnh ton cc bn mng, k hun p v cc vt y ca my p, thit b v mng, cc loi thng ln, thng q uay nhanh, dao ng, trc quay nhanh, a quay nhanh, mt bch, v ng, ng chm , tai treo, gi lp t thit b#Thit b## 00509000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410070014000540080005000680090011000730100005000840110 01400089020001800103006000900121039000400130019000800134020001400142004001300156 020000800169012004700177013000700224#VL12.00783#16000#Vi?t#T429V#372.21#^214#To m v Jerry#Vit Anh dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a22tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Vi t Anh#TH#Dch M#Sch mu gio#In ln th 2#Mua bn#Chi tht vui, hc tht nh anh : Ch Mua sm#288948## 00513000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410070016000540080005000700090011000750100005000860110 01400091020001800105006001100123039000400134019000800138020001400146004001300160 020000800173012004700181013000700228#VL12.00784#16000#Vi?t#T429V#372.21#^214#To m v Jerry#Minh Trang dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a22tr.^b27cm#Gio dc mu gio# Minh Trang#TH#Dch M#Sch mu gio#In ln th 2#m nhc#Chi tht vui, hc th t nhanh : Ch m nhc#288949## 00744000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410070077000540080005001310090011001360100005001470110 01400152020001800166005001100184039000400195019000800199020001400207004001300221 02000090023401200570024302000090030002000070030900500110031600500150032700500170 0342006000800359013000700367020000800374#VL12.00785#16000#Vi?t#T429V#372.21#^21 4#Tom v Jerry#Ed Caruana ; Tranh: Lee Carey, Abigail Ryder, Bambos Georgiou ; N gn H dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a22tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Ed Caruana#TH# Dch M#Sch mu gio#In ln th 2#Quan st#Chi tht vui, hc tht nhanh : Ch Bong bng rc ri#Sng to#T mu#Carey, Lee#Ryder, Abigail#Georgiou, Bambos# Ngn H#288950#Ch ci## 00745000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410070077000540080005001310090011001360100005001470110 01400152020001800166005001100184039000400195019000800199020001400207004001300221 02000090023401200580024302000080030102000090030902000070031800500170032500500110 0342005001500353006000800368013000700376#VL12.00786#16000#Vi?t#T429V#372.21#^21 4#Tom v Jerry#Ed Caruana ; Tranh: Bambos Georgiou, Lee Carey, Abigail Ryder ; N gn H dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a22tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Ed Caruana#TH# Dch M#Sch mu gio#In ln th 2#Quan st#Chi tht vui, hc tht nhanh : Ch Trn chin thc n#Ch ci#Sng to#T mu#Georgiou, Bambos#Carey, Lee#Ryder, Abigail#Ngn H#288951## 00511000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410070014000540080005000680090011000730100005000840110 01400089020001800103006000900121039000400130019000800134020001400142004001300156 020000900169012004800178013000700226#VL12.00787#16000#Vi?t#T429V#372.21#^214#To m v Jerry#Vit Anh dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a22tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Vi t Anh#TH#Dch M#Sch mu gio#In ln th 2#Th thao#Chi tht vui, hc tht n hanh : Ch Th thao#288952## 00747000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410070078000540080005001320090011001370100005001480110 01400153020001800167005001100185039000400196019000800200020001400208004001300222 02000090023501200590024402000090030302000070031200500110031900500150033000500170 0345006000800362020000800370013000700378#VL12.00788#16000#Vi?t#T429V#372.21#^21 4#Tom v Jerry#Ed Caruana ; Tranh: Lee Carey, Abigail Ryder, Bambos Georgiou ; K y Minh dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a22tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Ed Caruana#TH #Dch M#Sch mu gio#In ln th 2#Quan st#Chi tht vui, hc tht nhanh : Ch ng ua khc lit#Sng to#T mu#Carey, Lee#Ryder, Abigail#Georgiou, Bamb os#Ngn H#Ch ci#288953## 00745000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410070077000540080005001310090011001360100005001470110 01400152020001800166005001100184039000400195019000800199020001400207004001300221 02000090023401200580024302000090030102000070031000500170031700500110033400500150 0345006000800360020000800368013000700376#VL12.00790#16000#Vi?t#T429V#372.21#^21 4#Tom v Jerry#Ed Caruana ; Tranh: Bambos Georgiou, Lee Carey, Abigail Ryder ; N gn H dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a22tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Ed Caruana#TH# Dch M#Sch mu gio#In ln th 2#Quan st#Chi tht vui, hc tht nhanh : Ch Vui a trong nng#Sng to#T mu#Georgiou, Bambos#Carey, Lee#Ryder, Abigail #Ngn H#Ch ci#288954## 00509000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410070014000540080005000680090011000730100005000840110 01400089020001800103006000900121039000400130019000800134020001400142004001300156 020000800169012004700177013000700224#VL12.00789#16000#Vi?t#T429V#372.21#^214#To m v Jerry#Vit Anh dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a22tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Vi t Anh#TH#Dch M#Sch mu gio#In ln th 2#Mu sc#Chi tht vui, hc tht nh anh : Ch Mu sc#288955## 00594000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410070019000540080005000730090011000780100005000890110 01400094020001800108006001400126039000400140019000800144020001400152004001300166 012006100179020000900240020000900249020000700258020000800265013000700273#VL12.00 791#16000#Vi?t#T429V#372.21#^214#Tom v Jerry#Bi Thu Linh dch#^aH.#^aKim n g#2012#^a22tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Bi Thu Linh#TH#Dch M#Sch mu gio#I n ln th 2#Chi tht vui, hc tht nhanh : Ch Nhng tr nghch ngm#Quan s t#Sng to#T mu#Ch ci#288956## 00513000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410070014000540080005000680090011000730100005000840110 01400089020001800103006000900121039000400130019000800134020001400142004001300156 012004900169020001000218013000700228#VL12.00792#16000#Vi?t#T429V#372.21#^214#To m v Jerry#Ky Minh dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a22tr.^b27cm#Gio dc mu gio#K y Minh#TH#Dch M#Sch mu gio#In ln th 2#Chi tht vui, hc tht nhanh : Ch Hnh dng#Hnh dng#288957## 00747000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410070078000540080005001320090011001370100005001480110 01400153020001800167005001100185039000400196019000800200020001400208004001300222 02000090023501200590024402000070030302000090031002000070031900500170032600500110 0343005001500354006000900369013000700378#VL12.00793#16000#Vi?t#T429V#372.21#^21 4#Tom v Jerry#Ed Caruana ; Tranh: Bambos Georgiou, Lee Carey, Abigail Ryder ; V it Anh dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a22tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Ed Caruana#TH #Dch M#Sch mu gio#In ln th 2#Quan st#Chi tht vui, hc tht nhanh : Ch Nhng tn cp bin#Ch s#Sng to#T mu#Georgiou, Bambos#Carey, Lee#Ryder , Abigail#Vit Anh#288958## 00521000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410070014000540080005000680090011000730100005000840110 01400089020001800103039000400121019000800125020001400133004001300147020001000160 012005700170006000900227013000700236#VL12.00794#16000#Vi?t#T429V#372.21#^214#To m v Jerry#Vit Anh dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a22tr.^b27cm#Gio dc mu gio#TH #Dch M#Sch mu gio#In ln th 2#Thi tit#Chi tht vui, hc tht nhanh : C h Bn ma trong nm#Vit Anh#288959## 00767000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020060000550080005001150090021001200100005001410110 01500146021028300161020001000444020000900454020001800463039000500481020002000486 013000700506#VN12.02214#VN12.02215#36000#Vi?t#L504S#346.59704#^214#Lut s hu tr tu nm 2005 c sa i, b sung nm 2009#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^ a226tr.^b19cm#Trnh by ni dung lut s hu tr tu nm 2005 c sa i, b s ung 2009 vi nhng qui nh chung v qui nh c th v quyn tc gi v quyn l in quan, quyn s hu cng nghip, quyn i vi ging cy trng, bo v quyn s hu tr tu, x l vi phm v cc iu khon thi hnh#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Vanh#Lut s hu tr tu#288960## 00800000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020054000530080005001070090021001120100005001330110 01500138021033000153020001000483020000900493020001800502039000500520020001400525 013000700539#VN12.02216#VN12.02217#16000#Vi?t#L504G#344.597#^214#Lut gio dc nm 2005 c sa i, b sung nm 2009#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a100tr.^ b19cm#Gii thiu mt s quy nh php lut v h thng gio dc quc dn; nh tr ng v cc c s gio dc khc, nh gio; ngi hc; nh trng, gia nh v x hi; qun l nh nc v gio dc; khen thng v x l vi phm; nhng quy nh chung cng cc iu khon thi hnh trong Lut Gio dc nm 2005 c sa i, b sung nm 2009#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Vanh#Lut gio dc#288961## 00735000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020020000550080005000750090011000800100005000910110 01400096021030700110020001000417020001500427020000900442020001800451039000500469 013000700474#VN12.02218#VN12.02219#10000#Vi?t#L504B#342.59708#^214#Lut bnh ng gii#^aH.#^aHng c#2012#^a36tr.^b19cm#Gii thiu vn bn php lut v bnh ng gii trong cc lnh vc i sng gia nh, x hi, cc bin php bo m qu yn bnh ng gii, trch nhim ca cc c quan, t chc, gia nh, c nhn tron g vic thc hin, bo m bnh ng gii v vic thanh tra gim st x l vi ph m php lut v bnh ng gii#Php lut#Bnh ng gii#Vit Nam#Vn bn php lu t#Vanh#288962## 00745000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020020000550080005000750090021000800100005001010110 01400106021030700120020001000427020000900437020001800446039000500464020001500469 013000700484#VN12.02220#VN12.02221#10000#Vi?t#L504B#342.59708#^214#Lut bnh ng gii#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a39tr.^b19cm#Gii thiu vn bn php lu t v bnh ng gii trong cc lnh vc i sng gia nh, x hi, cc bin php bo m quyn bnh ng gii, trch nhim ca cc c quan, t chc, gia nh, c nhn trong vic thc hin, bo m bnh ng gii v vic thanh tra gim st x l vi phm php lut v bnh ng gii#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Van h#Bnh ng gii#288963## 00731000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020026000550080005000810090021000860100005001070110 01500112021026300127020001000390020000900400020001800409039000500427020000900432 020001700441013000700458#VN12.02222#VN12.02223#20000#Vi?t#L504C#346.59707#^214# Lut cc t chc tn dng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a156tr.^b19cm#Gii thi u mt s iu quy nh ca Lut cc t chc tn dng v giy php, t chc, qu n tr, iu hnh ca t chc tn dng; hot ng ca t chc tn dng; vn phng i din ca t chc tn dng nc ngoi v t chc nc ngoi khc c hot n g ngn hng...#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Vanh#Tn dng#T chc tn d ng#288964## 00695000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020051000550080005001060090021001110100005001320110 01500137021022900152020001000381020000900391020001800400039000500418020001100423 013000700434#VN12.02224#VN12.02225#14000#Vi?t#L504N#346.59704#^214#Lut nh n m 2005 c sa i, b sung nm 2009#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a104tr.^b 19cm#Gii thiu ni dung Lut sa i, b sung iu 126 ca Lut nh v iu 1 21 ca Lut t ai; Lut sa i, b sung mt s iu ca cc lut lin quan n u t xy dng c bn; lut nh c sa i, b sung nm 2009...#Php l ut#Vit Nam#Vn bn php lut#Vanh#Lut nh #288965## 00754000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020012000520080005000640090021000690100005000900110 01400095021031100109020001000420020000900430020001200439020001800451039000500469 020000700474013000700481#VN12.02226#VN12.02227#8000#Vi?t#L504C#343.597#^214#Lu t c yu#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a32tr.^b19cm#Gii thiu ton vn lut c yu vi cc ni dung v hot ng mt m bo v thng tin b mt nh nc, nhim v, quyn hn, t chc ca lc lng c yu, ngi lm vic trong t chc c yu v ch , chnh sch i vi ngi lm vic trong t chc c yu, cng c c quy nh chung v cc iu khon thi hnh#Php lut#Vit Nam#Lut c yu#Vn bn php lut#Vanh#C yu#288966## 00701000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020054000530080005001070090021001120100005001330110 01400138021023300152020000900385020000900394020001400403020001800417039000500435 013000700440#VN12.02229#VN12.02228#15000#Vi?t#L504#346.597#^214#Lut u thu nm 2005 c sa i, b sung nm 2009#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a83tr.^b 19cm#Trnh by ni dung lut u thu nm 2005 c sa i, b sung nm 2009 g m 77 iu vi cc phn qui nh chung v quy nh v la chn nh thu, hp ng , quyn v ngha v ca cc bn trong u thu, qun l hot ng u thu...# u thu#Vit Nam#Lut u thu#Vn bn php lut#Vanh#288967## 00819000000000289000450002600110000002600110001102000100002203900050003201400070 00370410005000441810006000490820008000558080005000630050014000680020037000820070 01400119008000500133009002100138010000500159011001500164021028300179020001300462 020001000475012002800485020000900513013000700522#VN12.02230#VN12.02231#Php lut #Vanh#34000#Vi?t#H428#342.597#^214#inh Vn Minh#Hi - p v lut thanh tra n m 2010#inh Vn Minh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a235tr.^b19cm#S cn thit v mt s vn chung ca lut thanh tra nm 2010. T chc v hot ng thanh tra nh nc. Thanh tra vin, cng tc vin thanh tra, ngi c giao thc hin chc nng thanh tra chuyn ngnh. Cc hot ng ca thanh tra v thc hin quy n trong hot ng thanh tra...#Sch hi p#Thanh tra#T sch Php lut ph thn g#Vit Nam#288968## 00996000000000337000450002600110000002600110001102000090002200500140003100500130 00450390005000580140007000630410005000701810006000750820012000818080005000930020 14300098007005200241008000500293009002100298010000500319011001500324021019200339 02000090053101500370054000500140057700500130059100500160060402000230062001300070 0643020000800650#VN12.02232#VN12.02233#Kim tra#Mai Th Dng#T Quang Thu#Vanh# 47000#Vi?t#V115B#324.2597071#^214#Vn bn ca Ban Chp hnh Trung ng B Chnh tr, ban B th v U ban Kim tra trung ng v cng tc kim tra, gim st v k lut ca ng#B.s.: Mai Th Dng, T Quang Thu, Cao Vn Thng...#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2011#^a352tr.^b19cm#Gii thiu ton b cc ngh quyt, quyt n h, quy nh ca Ban Chp hnh trung ng B Chnh tr, ban B th, v U ban Ki m tra trung ng v cng tc kim tra, gim st v k lut ca ng#Gim st#TT S ghi: U ban Kim tra Trung ng#Cao Vn Thng#V Xun Thm#Nguyn c Mi#n g Cng sn Vit Nam#288969#K lut## 00684000000000265000450002600110000002600110001102000070002203900050002904100050 00340820006000398080005000450050018000500020058000680070018001260040029001440080 00500173009000800178010000500186011001500191021018100206020001000387020000900397 020000500406013000700411#VN12.02234#VN12.02235#ng y#Vanh#Vi?t#616.8#^214#Nguy n Th Phng#Cha bnh ti gia nh bng thuc nam v khng dng thuc#Nguyn Th Phng#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aY hc#2011#^a187tr.^b19cm#Hng dn cch cha mt s bnh thng thng trong gia nh, bnh ph n v tr em bng c c phng thuc nam d thc hin v khng dng thuc nh bm huyt, day n, ln bng tay...#Thuc nam#iu tr#Bnh#288970## 00634000000000229000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400020114000450080005001590090021001640100005001850110015001900210 13800205020001000343020001700353020000900370020001800379013000700397#VN12.02236# VN12.02237#36000#Vi?t#341.3#^214#Lut C quan i din nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam nc ngoi nm 2009 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a270tr.^b19cm#Trnh by ni dung lut c quan i din ca V it Nam nc nm 2009 ngoi cng nhng thng t, ngh nh, quyt nh hng d n thi hnh#Php lut#C quan i din#Vit Nam#Vn bn php lut#288971## 00980000000000265000450002600110000002600110001102000110002203900050003304100050 00381810006000430820012000498080005000610020046000660030071001120080005001830090 02100188010000500209011001500214021038700229020001200616015005500628020000900683 020001500692013000700707#VN12.02238#VN12.02239#Tham nhng#Vanh#Vi?t#T103L#364.16 09597#^214#Ti liu bi dng v phng, chng tham nhng#Dnh cho ging vin, gi o vin cc trng i hc, cao ng, trung cp#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^ a195tr.^b19cm#Trnh by khi nim, nguyn nhn, iu kin v tc hi ca tham nh ng. ng li, ch trng ca ng v nhng t tng ch o ca Ch tch H Ch Minh v u tranh phng, chng tham nhng. Phn tch cc gii php phng nga, pht hin tham nhng; x l ngi c hnh vi tham nhng; vai tr, trch nhim c a cc c quan, t chc, n v, c nhn trong u tranh phng, chng tham nhng #Phng chng#TTS ghi: Thanh tra Chnh ph. Vin Khoa hc Thanh tra#Vit Nam#Sc h gio vin#288972## 00850000000000325000450002600110000002600110001102000180002200500130004000500130 00530390005000660140007000710410005000781810006000830820007000898080005000960020 04000101007005800141008000500199009000800204010000500212011001500217021015400232 02000130038602000180039901500590041700500130047600500130048900500150050201300070 0517#VN12.02240#VN12.02241#An ton thc phm#Phan Th Kim#Trn Ngc Ba#Vanh#8000 0#Vi?t#A105T#363.19#^214#An ton thc phm v sc kho cng ng#B.s.: Phan Th Kim (ch.b.), Bi Minh c, Phan Th Su...#^aH.#^aY hc#2011#^a193tr.^b19cm#Gi i thiu v lut an ton thc phm. Nhng thc mc hi p v v sinh thc phm, ng c thc phm, cc bnh truyn qua thc phm, ph gia thc phm...#Sch hi p#V sinh thc phm#TTS ghi: Hi Khoa hc K thut An ton Thc phm Vit Nam #Bi Minh c#Phan Th Su#Phm Xun Ngc#288973## 00630000000000265000450002600110000002600110001102000140002203900050003601400070 00410410005000481810006000530820006000598080005000650050017000700020047000870070 01700134004001800151008000500169009000800174010000500182011001500187021014600202 020000900348013000700357#VN12.02242#VN12.02243#Bnh tim mch#Vanh#36000#Vi?t#M4 58S#616.1#^214#Nguyn Th Chnh#Mt s vn ngi bnh tim mch cn quan tm#N guyn Th Chnh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aY hc#2011#^a113tr.^b19cm#Nhng iu c n bit v ch n ung, sinh hot, phng nga v iu tr cho ngi bnh tim m ch. Cc yu t nguy c dn n cc bnh v tim mch#iu tr#288974## 00609000000000277000450002600110000002600110001102000090002203900050003101400070 00360410005000431810007000480820006000558080005000610050011000660020032000770070 01100109004003000120008000500150009000800155010000500163011001500168021012200183 020000900305020001000314013000700324#VN12.02245#VN12.02244#Bnh lao#Vanh#36000# Vi?t#NH556#616.9#^214#Hong Minh#Nhng iu cn bit v bnh lao#Hong Minh#Ti bn ln th 3 c sa cha#^aH.#^aY hc#2011#^a110tr.^b19cm#Nhng hiu bit c b n v bnh lao. Triu chng, chn on, cc phng php pht hin bnh lao. Ph ng php iu tr bnh#iu tr#Chn on#288975## 00666000000000277000450002600110000002600110001102000130002203900050003504100050 00401810006000450820006000518080005000570050015000620020024000770070015001010040 02900116008000500145009000800150010000500158011001400163021017300177020001300350 020001000363020000800373013000700381#VN12.02246#VN12.02247#Tui dy th#Vanh#Vi? t#H428#612.6#^214#V Thu Phng#Hi p v tui dy th#V Thu Phng#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aY hc#2011#^a55tr.^b19cm#Trnh by khi qut gii p hu v sinh l tui dy th. Nhng cu hi v p v m mn, m o, c t cun g, bung trng, ri lon kinh nguyt, dy th sm, dy th chm...#Sch hi p# Gii phu#Sinh l#288976## 00658000000000253000450002600110000002600110001102000220002203900050004404100050 00491810006000540820006000608080005000660050015000710020033000860070015001190040 02900134008000500163009000800168010000500176011001400181021018900195020001300384 013000700397#VN12.02248#VN12.02249#K hoch ho gia nh#Vanh#Vi?t#H428#613.9#^ 214#V Thu Phng#Hi p v k hoch ho gia nh#V Thu Phng#Ti bn c s a cha, b sung#^aH.#^aY hc#2011#^a91tr.^b19cm#Hi p v k hoch ho gia nh , gii phu sinh l ca con ngi, hin tng th thai. Gii p thc mc nga t hai, nh hng ca thuc, cch dng thuc, cha ngoi d con, v k hoch...#Sc h hi p#288977## 00524000000000241000450002600110000002600110001102000080002203900050003004100050 00350820006000408080005000460050014000510020025000650070014000900040028001040080 00500132009000800137010000500145011001400150021010100164020001000265013000700275 #VN12.02250#VN12.02251#Bu c#Vanh#Vi?t#616.4#^214#ng Trn Du#Bnh bu c v mui it#ng Trn Du#Ti bn c sa cha b sung#^aH.#^aY hc#2011#^a50tr.^b 19cm#Nguyn nhn tc hi ca bnh bu c cng nhng cng dng ca mui it tron g vic phng bnh bu c#Thiu it#288978## 00634000000000277000450002600110000002600110001102000140002203900050003604100050 00411810006000460820006000528080005000580050016000630020019000790030020000980070 01600118004004000134008000500174009000800179010000500187011001500192021012500207 020000700332020001000339013000700349#VN12.02252#VN12.02253#Cy thuc nam#Vanh#Vi ?t#C126T#615.8#^214#Nguyn c on#Cy thuc gia nh#Thy nh thuc vn#Nguy n c on#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^aY hc#2011#^a153tr.^b1 9cm#Gii thiu cc cy rau, cy cnh, cy n qu lm thuc: tn gi, cng dng, ch bin, tiu dng... v cc bi thuc ng dng#ng y#Bi thuc#288979## 00848000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380050017000430020046000600070055001060040018001610080005001790090 00800184010000500192011001500197021023500212020000500447020000700452020000700459 020001100466020000900477005001800486005001800504039000500522013000700527#VN12.02 254#VN12.02255#Vi?t#PH431V#618#^214#Dng Trng Hiu#Phng v cha bnh hay gp tr em v ph n#Dng Trng Hiu, Dng Trng Ngha, Nguyn Th Thu H#Ti b n ln th 1#^aH.#^aY hc#2011#^a193tr.^b19cm#Gii thiu nhng chng bnh hay gp tr em v nguyn nhn gy bnh 3 thi k ca ph n: thi con gi, cha , mn kinh; cch chm sc, theo di v x l. Mt s bi thuc ng dc v bi t p xoa bp, nh gi phng cha bnh#Bnh#Tr em#Ph n#Phng bnh#iu tr#D ng Trng Ngha#Nguyn Th Thu H#Vanh#288980## 01045000000000409000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020029000510070068000800220004001480040018001520080 00500170009000800175010000500183011001500188015001800203021025500221020000600476 02000100048202000100049202000090050202000050051100500120051600500130052800500130 05410050015005540050014005690050014005830050013005970050010006100390008006200130 00700628#VN12.02256#VN12.02257#88000#Vi?t#H561D#615.5#^214#Hng dn thc hnh iu tr#Ng Tin An, Trn Ngc n, Lng S Cn... ; H..: Trnh Kim nh...#T.1 #Ti bn ln th 6#^aH.#^aY hc#2011#^a368tr.^b19cm#TTS ghi: B Y t#Hng dn thc hnh iu tr cp cu hi sc, cc bnh v c xng khp, bnh da liu, bn h h hp, bnh lao, ni tit, tm thn, thn kinh, thn hc, tiu ha, tim mch. Gii thiu phng php iu tr bnh bng y hc c truyn, y hc lm sng nhit i#Y hc#Hng dn#Thc hnh#iu tr#Bnh#Ng Tin An#Trn Ngc n#Lng S C n#Hong Bo Chu#o Vn Chinh#Trnh Kim nh#L c Chnh#Phm Khu#P.Nhung#288 981## 01018000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020046000500030050000960080005001460090021001510100005001720110 01500177015005500192021041400247020001100661020001200672020000900684020001700693 020001500710039000800725013000700733#VN12.02258#VN12.02259#Vi?t#T103L#364.160959 7#^214#Ti liu bi dng v phng, chng tham nhng#Dnh cho gio vin cc tr ng trung hc ph thng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a134tr.^b19cm#TTS ghi: T hanh tra Chnh ph. Vin Khoa hc Thanh tra#Trnh by nhng c trng, nguyn nh n, iu kin v tc hi ca tham nhng. ng li, ch trng ca ng v nhng t tng ch o ca Ch tch H Ch Minh v u tranh phng, chng tham nhng. Phn tch cc gii php phng nga, pht hin tham nhng; x l ngi c hnh v i tham nhng; cp n vai tr, trch nhim ca cc c quan, t chc, n v, c nhn trong cng cuc u tranh phng, chng tham nhng#Tham nhng#Phng chng #Vit Nam#Ti liu hc tp#Sch gio vin#P.Nhung#288982## 01041000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020068000490070047001170080005001640090021001690100 00500190011001500195005001200210005001700222005001300239005000800252005001400260 013000700274021038100281020002100662020001800683020001800701039000800719#VN12.02 260#VN12.02261#33000#Vi?t#V250T#172#^214#V tc phm nng cao o c cch mng , qut sch ch ngha c nhn#H Ch Minh, Nguyn Th Quang, Chu Ngc Lan...#^aH .#^aChnh tr Quc gia#2012#^a183tr.^b21cm#H Ch Minh#Nguyn Th Quang#Chu Ngc Lan#Hu Th#inh Xun Lm#288983#Gii thiu tc phm "Nng cao o c cch mn g qut sch ch ngha c nhn" ca Ch tch H Ch Minh v mt s bi vit ca cc nh khoa hc nghin cu v gi tr l lun v thc tin ca tc phm v hai vn ln l o c cch mng v ch ngha c nhn; nu bt nhng u im ca cn b, ng vin, ch r nhng khuyt im, thiu st v s nguy hi ca ch ng ha c nhn...#T tng H Ch Minh#o c cch mng#Ch ngha c nhn#P.Nhung# # 00792000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050012000490020024000610070012000850080005000970090 02100102010000500123011001500128013000700143021032100150020002100471020000800492 039000800500020001800508#VN12.02262#VN12.02263#33000#Vi?t#T550C#172#^214#H Ch Minh#T cch ngi cch mng#H Ch Minh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a182tr .^b21cm#288984#Gii thiu ni dung su tc phm quan trng nht ca Ch tch H Ch Minh vit v o c cch mng gm: t cch mt ngi cch mnh; sa i li lm vic; cn kim lim chnh; thc hnh tit kim, chng tham , lng ph, ch ng bnh quan liu; o c cch mng v nng cao o c cch mng, qut sch ch ngha c nhn#T tng H Ch Minh#T cch#P.Nhung#o c cch mng## 00778000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530050017000580020083000750070017001580080005001750090 02100180010000500201011001500206013000700221021026400228020001400492020001000506 039000800516#VN12.02264#VN12.02265#21000#Vi?t#QU605T#324.2597071#^214#Nguyn Ph Trng#Quyt tm cao, bin php quyt lit, nhm ci to chuyn bin mi v xy dng ng#Nguyn Ph Trng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a128tr.^b19cm#288985 #Gii thiu ni dung bi pht biu khai mc v b mc Hi ngh ln th IV Ban Ch p hnh Trung ng ng kho XI, pht biu ti Hi ngh cn b ton quc qun tr it, trin khai thc hin Ngh quyt Trung ng IV "Mt s vn cp bch v x y dng ng hin nay"...#Xy dng ng#Bin php#P.Nhung## 00878000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020066000550080005001210090021001260100005001470110 01500152021038300167020001000550020002200560020000900582020001800591039000800609 013000700617#VN12.02266#VN12.02267#24000#Vi?t#L504C#346.59704#^214#Lut chuyn giao cng ngh nm 2006 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia# 2012#^a167tr.^b19cm#Gm cc qui nh v i tng, hp ng, dch v, cc quyn v ngha v ca cc bn trong vic chuyn giao cng ngh; cc bin php khuyn k hch, thc y chuyn giao cng ngh; trch nhim ca c quan qun l nh nc i vi hot ng chuyn giao cng ngh; gii quyt tranh chp, khiu ni, t co v x l vi phm; cc ngh nh, thng t quy nh chi tit v hng dn thi h nh#Php lut#Chuyn giao cng ngh#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Nhung#288986## 00916000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020054000550080005001090090021001140100005001350110 01500140021044200155020001000597020001300607020000900620020001800629039000800647 013000700655#VN12.02268#VN12.02269#29000#Vi?t#L504#346.59704#^214#Lut t ai nm 2003 sa i, b sung nm 2009, 2010#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a211tr .^b19cm#Trnh by mt s lnh ca Ch tch nc Cng ha x hi ch ngha Vit N am v vic cng b lut v mt s iu trch trong lut t ai, lut nh , lu t t tng hnh chnh. Gii thiu nhng quy nh chung v lut t ai; quyn ca nh nc i vi t ai v qun l nh nc v t ai; ch s dng cc lo i t; quyn v ngha v ca ngi s dng t; th tc hnh chnh v qun l v s dng t ai km theo cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut t ai#Vit Na m#Vn bn php lut#P.Nhung#288987## 00925000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050016000530020043000690070052001120080005001640090 02100169010000500190011001500195020001000210020001200220020001100232020000900243 02000130025200500110026500500150027603900080029101300070029901200280030602102650 0334#VN12.02270#VN12.02271#25000#Vi?t#H428#345.597#^214#Nguyn Ngc Anh#Hi - p php lut v thi hnh n hnh s#Nguyn Ngc Anh (ch.b.), L Vn Th, Cng P hng V#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a158tr.^b19cm#Php lut#Thi hnh n#n hnh s#Vit Nam#Sch hi p#L Vn Nh#Cng Phng V#P.Nhung#288988#T sch P hp lut ph thng#Gm nhng cu hi - p v mt s vn chung trong thi hnh n hnh s; nhng quy nh v thi hnh n pht t, t hnh, n treo, cm c tr , trc xut&; h thng t chc thi hnh n hnh s, nhim v, quyn hn ca c q uan c thm quyn trong thi hnh n hnh s## 01195000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020052000550070047001070080005001540090021001590100 00500180011001500185020001000200020000900210020001700219020000900236020001300245 00500100025800500090026800500090027700500120028600500100029803900080030801300070 0316021049300323012002900816#VN12.02272#VN12.02273#26000#Vi?t#H428#344.59701#^ 214#Hi - p v ngi nc ngoi lm vic ti Vit Nam#B.s.: Thanh Nga (ch.b.), L Duyn, Thanh H...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a166tr.^b19cm#Php lut#L ao ng#Ngi nc ngoi#Vit Nam#Sch hi p#Thanh Nga#L Duyn#Thanh H#L V n Linh#V Ba Duy#P.Nhung#288989#Gm 218 cu hi p cc vn lin quan v ng i nc ngoi n Vit Nam lm vic di nhng hnh thc khc nhau nh: hp ng lao ng, khng phi hp ng lao ng, di chuyn ni b doanh nghip, thc hin cc gi thu d n ca nh thu nc ngoi trng thu ti Vit Nam...; nhng quy nh chung v vic cp php; cng tc thanh tra, kim tra v x l vi phm php lut lao ng; trch nhim ca c quan, t chc trong vic tuyn dng v qu n l ngi nc ngoi lm vic ti Vit Nam#T sch Php lut doanh nhn## 00856000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020052000560080005001080090021001130100005001340110 01500139021031300154020001000467020001300477020000800490020000800498020000900506 020001700515039000800532013000700540004001900547#VN12.02274#VN12.02275#23000#Vi ?t#QU600#346.59704#^214#Quy nh php lut v qun l, s dng nh chung c#^aH .#^aChnh tr Quc gia#2012#^a153tr.^b19cm#Gm nhng quy nh chung v qun l, s dng nh chung c; quy nh v s hu nh ; pht trin nh ; qun l vic s dng, bo hnh, ci to v tho d nh ; gii quyt tranh chp, khiu ni, t co v x l vi phm php lut v nh . Gii thiu cc vn bn quy nh chi ti t v hng dn thi hnh Lut nh #Php lut#Nh chung c#Qun l#S dng#Vit Nam#Vn bn php qui#P.Nhung#288990#Ti bn c b sung## 00822000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020082000560080005001380090021001430100005001640110 01400169021029500183020001000478020001600488020001000504020000900514020001800523 039000800541013000700549#VN12.02276#VN12.02277#16000#Vi?t#QU600#346.59704#^214 #Quy nh php lut x pht vi phm hnh chnh v quyn tc gi v quyn lin qu an#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a95tr.^b19cm#Gii thiu cc quy nh v hnh vi vi phm hnh chnh v quyn tc gi, quyn lin quan v cc hnh thc x pht , mc pht; khiu ni, t co v x l vi phm i vi ngi c thm quyn x ph t v ngi b x pht vi phm hnh chnh v quyn tc gi, quyn lin quan v c c iu khon thi hnh#Php lut#Pht hnh chnh#Bn quyn#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Nhung#288991## 00942000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020073000560080005001290090021001340100005001550110 01400160021041400174020001000588020000800598020000800606020000900614020000800623 020001800631039000800649013000700657#VN12.02278#VN12.02279#13000#Vi?t#PH109L#34 3.59709#^214#Php lnh th tc bt gi tu bay nm 2010 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a63tr.^b19cm#Gii thiu mt s iu qui nh v th tc bt gi tu bay, th tu bay ang b bt gi v bt gi li tu ba y theo yu cu ca ngi c quyn, li ch i vi tu bay; th tc bt gi tu bay, th tu bay ang b bt gi thi hnh n dn s; cc iu khon thi hnh km theo ngh nh s 02/2012/N-CP ca Chnh ph quy nh chi tit v hng dn thi hnh php lnh th tc bt gi tu bay, x l tu bay b b#Php lnh#Th t c#Bt gi#Vit Nam#Tu bay#Vn bn php lut#P.Nhung#288992## 00634000000000253000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020033000520080005000850090021000900100005001110110 01400116021018600130020001000316020001500326020000900341020001800350039000500368 013000700373#VN12.02280#VN12.02281#8000#Vi?t#L504N#346.597#^214#Lut ngn hng nh nc Vit Nam#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a43tr.^b19cm#Gii thiu mt s iu quy nh v t chc v hot ng ca ngn hng nh nc, cc vn v t i chnh k ton, thanh tra gim st ngn hng, kim ton ni b, cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut ngn hng#Vit Nam#Vn bn php lut#Uyn#288993## 00736000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020026000550080005000810090021000860100005001070110 01400112021023600126020001000362020001000372020001100382020000900393020002600402 020001800428039000500446013000700451#VN12.02282#VN12.02283#11000#Vi?t#L504T#346 .59707#^214#Lut trng ti thng mi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a71tr.^b19 cm#Gii thiu mt s quy nh ca Lut trng ti thng mi v tho thun trng ti, trng ti vin, trung tm trng ti, khi kin, hi ng trng ti, bin ph p khn cp tm thi, phin hp gii quyt tranh chp, phn quyt trng ti...#P hp lut#Trng ti#Thng mi#Vit Nam#Lut trng ti thng mi#Vn bn php lu t#Uyn#288994## 00724000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050014000570020013000710070014000840080005000980090 02100103010000500124011001400129021028000143020002300423020001200446039000500458 013000700463#VN12.02284#VN12.02285#14000#Vi?t#T550C#324.2597071#^214#Nguyn Vn c#T ch trch#Nguyn Vn c#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a47tr.^b21cm#Vn kin tng kt kinh nghim ca ng trong thi k Mt trn dn ch; Nguyn tc c bn v t ph bnh, ph bnh ca ng cng sn, chnh sch mt trn ca ng; u tranh chng nhng nhn thc t tng sai tri v gi vng v pht huy truyn thng on kt, thng nht ca ng#ng cng sn Vit Nam#T ph bnh#Uyn#2889 95## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050015000560020011000710030004000820070015000860080 00500101009002000106010000500126011001500131020001700146020000900163020000400172 039000500176013000700181#VN12.02286#VN12.02287#22000#Vi?t#NGH301T#895.9221#^214 #Nguyn Hu Chi#Ngha tnh#Th#Nguyn Hu Chi#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a15 1tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Uyn#288996## 00483000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020018000710030016000890070017001050080 00500122009002000127010000500147011001500152020001700167020000900184020001200193 039000500205013000700210#VN12.02288#VN12.02289#30000#Vi?t#V300#895.9223#^214#N guyn Th Tuyt#V ng ci ngng#Tp truyn ngn#Nguyn Th Tuyt#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a204tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Uyn#28899 7## 00757000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020021000680030016000890070014001050080 00500119009002000124010000500144011001500149021024300164020000800407020000900415 020002100424020001000445039000500455013000700460#VN12.02290#VN12.02291#23000#Vi ?t#M458T#959.7043#^214#Chu Tam Thnh#Mt ting dng xanh#Chuyn thnh c#Chu Ta m Thnh#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a146tr.^b16cm#Gii thiu a danh Thnh C Qung Tr trong cuc khng chin chng M ca qun dn ta. Thnh C tr thnh mt trn a v cng khc lit khc vo lng dn, vo cc th h mai sau, lch s Vit Nam ghi nhn nh mt chin tch c mt khng hai#Lch s#Thnh c#Khng c hin chng M#Qung Tr#Uyn#288998## 00933000000000349000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820006000458080005000510020124000560030014001800070058001940080005002520090 00800257010000500265011001500270015003600285021013900321020000900460020000800469 00500170047700500140049400500160050800500150052400500130053903900050055201300070 0557020001000564020000900574#VN12.02292#VN12.02294#VN12.02293#Vi?t#KH527C#616.1# ^214#Khuyn co ca Hi Tim Mch Hc Vit Nam v chun on v iu tr suy tim bnh tim thiu mu cc b mn tnh cp nht 2011#Cp nht 2011#B.s.: Phm Nguyn Vinh, Phm Gia Khi, Nguyn Ln Vit...#^aH.#^aY hc#2011#^a142tr.^b15cm#TTS g hi: Hi Tim Mch Hc Vit Nam#Gm nhng khuyn co ca hi Tim Mch Hc Vit Nam nm 2011 v: chun on v iu tr bnh tim, x tr bnh tim thiu mu cc b mn tnh#Bnh tim#Suy tim#Phm Nguyn Vinh#Phm Gia Khi#Nguyn Ln Vit#Hunh V n Minh#Thch Nguyn#Uyn#288999#Chn on#iu tr## 00875000000000241000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820012000398080005000510020031000560030073000870080005001600090021001650100 00500186011001400191021038000205020002300585020001300608039000500621013000700626 #VN12.02295#VN12.02296#7000#Vi?t#309L#324.2597071#^214#iu l ng Cng sn V it Nam#i hi i biu ton quc ln th XI thng qua ngy 19 thng 1 nm 2011 #^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a71tr.^b15cm#Gii thiu s lc v ng v nhn g vn c bn v xy dng ng. Ni dung 48 iu trong iu l ng vin quy nh v ng vin, nguyn tc t chc v c cu t chc ca ng, c quan lnh o ca ng t c s n Trung ng, t chc ng trong qun i, cng an, cng t c kim tra, gim st ca ng v u ban kim tra cc cp, khen thng v k lu t, chp hnh iu l ng#ng Cng sn Vit Nam#iu l ng#Uyn#289000## 00461000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050009000570020021000660070026000870080005001130090 02000118010000500138011001400143020001700157020000900174020001200183039000500195 013000700200#VV12.06163#VV12.06164#19000#Vi?t#TR527C#398.209597#^214#Tun Anh#T ruyn ci dn gian#Tun Anh s.t., tuyn chn#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a99 tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#Uyn#289001## 00461000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020022000580070024000800080005001040090020001090100 00500129011001500134020001800149020000900167020001200176005000700188039000500195 013000700200#VV12.06165#VV12.06166#22000#Vi?t#TR527C#895.9223008#^214#Truyn c i thiu nhi#Anh Ba s.t., tuyn chn#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a115tr.^b21c m#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ci#Anh Ba#Uyn#289002## 00466000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050010000570020024000670070027000910080005001180090 02000123010000500143011001400148020001700162020000900179020001200188039000500200 013000700205#VV12.06167#VV12.06168#19000#Vi?t#TR527C#398.209597#^214#Quc Ton# Truyn ci quan trng#Quc Ton s.t., tuyn chn#^aH.#^aQun i nhn dn#2012 #^a99tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#Uyn#289003## 00465000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020021000580070027000790080005001060090020001110100 00500131011001500136020001700151020000900168020001200177005001000189039000500199 013000700204#VV12.06169#VV12.06170#20000#Vi?t#TR527C#895.9223008#^214#Truyn c i gia nh#Nam Thng s.t., tuyn chn#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a102tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ci#Nam Thng#Uyn#289004## 00497000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020021000580070037000790080005001160090020001210100 00500141011001500146020001700161020000900178020001200187005000700199005001100206 039000700217013000700224#VV12.06171#VV12.06172#22000#Vi?t#TR527C#895.9223008#^2 14#Truyn ci loi vt#S.t., tuyn chn: Anh Ba, Kim Phng#^aH.#^aQun i nh n dn#2012#^a115tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ci#Anh Ba#Kim Phn g#P.Dung#289005## 00468000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020023000580070027000810080005001080090020001130100 00500133011001400138020001700152020000900169020001200178005001000190039000700200 013000700207#VV12.06173#VV12.06174#19000#Vi?t#TR527C#895.9223008#^214#Truyn c i kinh doanh#Quc Ton s.t., tuyn chn#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a99tr.^b 21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ci#Quc Ton#P.Dung#289006## 00465000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020020000580070027000780080005001050090020001100100 00500130011001400135020001700149020000900166020001200175005001000187039000700197 013000700204#VV12.06175#VV12.06176#19000#Vi?t#TR527C#895.9223008#^214#Truyn c i cng s#Quc Ton s.t., tuyn chn#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a99tr.^b21c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ci#Quc Ton#P.Dung#289007## 00463000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020017000580070027000750080005001020090020001070100 00500127011001500132020001700147020000900164020001200173005001000185039000700195 013000700202#VV12.06177#VV12.06178#21000#Vi?t#TR527C#895.9223008#^214#Truyn c i y t#Quc Ton s.t., tuyn chn#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a107tr.^b21cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ci#Quc Ton#P.Dung#289008## 00504000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020022000510070040000730080005001130090020001180100005001380110 01500143020001700158014000700175020000900182020001200191005001000203005001100213 039000700224013000700231#VV12.06179#VV12.06180#Vi?t#TR527C#895.9223008#^214#Truy n ci danh nhn#S.t., tuyn chn: Quc Ton, Hng Nhung#^aH.#^aQun i nhn d n#2012#^a106tr.^b21cm#Vn hc hin i#21000#Vit Nam#Truyn ci#Quc Ton#H ng Nhung#P.Dung#289009## 00468000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020022000580070027000800080005001070090020001120100 00500132011001500137020001700152020000900169020001200178005001000190039000700200 013000700207#VV12.06181#VV12.06182#22000#Vi?t#TR527C#895.9223008#^214#Truyn c i ngi ln#Ngc Minh s.t., tuyn chn#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a114tr.^b 21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ci#Ngc Minh#P.Dung#289010## 00466000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020021000580070027000790080005001060090020001110100 00500131011001400136020001700150020000900167020001200176005001000188039000700198 013000700205#VV12.06183#VV12.06184#19000#Vi?t#TR527C#895.9223008#^214#Truyn c i th thao#Quc Ton s.t., tuyn chn#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a99tr.^b21 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ci#Quc Ton#P.Dung#289011## 00467000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020021000580070027000790080005001060090020001110100 00500131011001500136020001700151020000900168020001200177005001000189039000700199 013000700206#VV12.06185#VV12.06186#20000#Vi?t#TR527C#895.9223008#^214#Truyn c i hc sinh#Quc Ton s.t., tuyn chn#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a103tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ci#Quc Ton#P.Dung#289012## 00467000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020021000580070027000790080005001060090020001110100 00500131011001500136020001700151020000900168020001200177005001000189039000700199 013000700206#VV12.06187#VV12.06188#21000#Vi?t#TR527C#895.9223008#^214#Truyn c i tnh yu#Ngc Linh s.t., tuyn chn#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a107tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ci#Ngc Linh#P.Dung#289013## 00466000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020021000580070027000790080005001060090020001110100 00500131011001400136020001700150020000900167020001200176005001000188039000700198 013000700205#VV12.06189#VV12.06190#19000#Vi?t#TR527C#895.9223008#^214#Truyn c i chin s#Ngc Minh s.t., tuyn chn#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a99tr.^b21 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ci#Ngc Minh#P.Dung#289014## 00467000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020021000580070027000790080005001060090020001110100 00500131011001500136020001700151020000900168020001200177005001000189039000700199 013000700206#VV12.06191#VV12.06192#21000#Vi?t#TR527C#895.9223008#^214#Truyn c i hn nhn#Ngc Linh s.t., tuyn chn#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a105tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ci#Ngc Linh#P.Dung#289015## 00884000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050015000470020017000620030007000790070036000860080005001220090 02000127010000500147011002700152039000700179013000700186021033100193020002300524 020002100547020000900568020000700577005001000584#VV12.06194#VV12.06193#Vi?t#M458 T#959.7043#^214#Hong Anh Tun#Mt thi cha xa#Hi k#Hong Anh Tun ; Duy Tn g th hin#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a382tr., 29 tr. nh^b21cm#P.Dung#28901 6#Ghi li nhng s kin, nhng k nim vui bun ca tc gi qua hai cuc khng c hin, nhng ngy u trong qun ng, nhng nm thng binh la, kh khn v y t h thch nhng mang m ngha tnh ngi thn, ng ch ng i v lng bit n thing ling ca ng, qun i nui dng, rn luyn, v trng thnh t ng i chin s#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Vit Nam#Hi k#Duy T ng## 01112000000000397000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020027000480070040000750220004001150040013001190080005001320090 02000137010000500157011002600162015007200188021028400260020002100544020000900565 02000150057402000100058902000110059902000080061002000090061802000070062700500140 0634005001100648005001000659005001600669005001500685039000700700013000700707#VV1 2.06195#VV12.06196#Vi?t#TR103#959.7043#^214#"Tri a-vt" 823 ngy m#Phm Vn ng, L c Th, Xun Thu...#T.1#In ln th 2#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^ a483tr., 20tr. nh^b21cm#TTS ghi: Cu lc b truyn thng. Ban Lin hp Qun s - "Tri a-vt"#Ghi li nhng k nim su sc trong cuc u tranh ca hai on i biu qun s Vit Nam, ca cc cn b, chin s trc tip tham gia cuc u tranh trong sut 823 ngy m gia so huyt k th v v trn a u tranh ngoi giao qun s trong thi gian thi hnh Hip nh Pari#Khng chin chng M #Thi hnh#Hip nh Pari#u tranh#Ngoi giao#Qun s#Vit Nam#Hi k#Phm Vn ng#L c Th#Xun Thu#Nguyn Th Bnh#Hong Anh Tun#P.Dung#289017## 01140000000000397000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020027000480070041000750220004001160040013001200080005001330090 02000138010000500158011002600163015007200189021030500261020002100566020000900587 02000150059602000100061102000110062102000080063202000090064002000070064900500080 0656005001300664005001500677005001700692005001900709039000700728013000700735#VV1 2.06197#VV12.06198#Vi?t#TR103#959.7043#^214#"Tri a-vt" 823 ngy m#L Dun, Trng Chinh, Nguyn Dy Nin...#T.2#In ln th 2#^aH.#^aQun i nhn dn#2012# ^a674tr., 26tr. nh^b21cm#TTS ghi: Cu lc b truyn thng. Ban Lin hp Qun s - "Tri a-vt"#Phn nh mi mt hot ng ca cc nh ngoi giao qun s t hc hin trong sut 823 ngy m ti so huyt ch, ca cc ng ch trc tip tham gia u tranh trong cuc hi m Pari, v qu trnh thi hnh Hip nh Pari trong thi gian t cui nm 1973 n ngy gii phng hon ton min Nam 30/4/19 75#Khng chin chng M#Thi hnh#Hip nh Pari#u tranh#Ngoi giao#Qun s#Vi t Nam#Hi k#L Dun#Trng Chinh#Nguyn Dy Nin#Nguyn Phc Lun#Nguyn nh Ph ng#P.Dung#289018## 00794000000000241000450004100050000018100060000508200040001180800050001500500140 00200020041000340070014000750080005000890090014000940100005001080110015001130210 31200128020001100440020001000451020001600461039000700477013000700484015006100491 #Vi?t#V121#301#^214#Phm Minh Hc#Vn con ngi trong cng cuc i mi#Phm Minh Hc#^aH.#^aNxb. H Ni#1994#^a147tr.^b21cm#Suy ngh bc u v nghin cu con ngi. Vn con ngi trong cng cuc i mi, trong cng cuc pht trin kinh t - x hi. Gio dc con ngi vn ho, gio dc con ngi hin ti v t ng lai. Vn quyn con ngi v gio dc. Nghin cu con ngi Vit Nam trong s nghip cng nghip ho, hin i ho#Nghin cu#Con ngi#Thi k i mi#P. Dung#289019#TTS ghi: Chng trnh Khoa hc Cng ngh cp Nh nc KX-07## 00822000000000313000450001400070000004100050000718100060001208200040001880800050 00220020038000270030017000650070058000820080005001400090021001450100005001660110 01500171021018200186020001000368020001600378020000900394020001700403005001400420 005001500434005001900449005001500468005001300483039000500496013000700501#80000# Vi?t#312H#301#^214#nh hng gi tr con ngi Vit Nam#Sch chuyn kho#Phm Minh Hc, Thi Duy Tuyn (ch.b.), V Th Minh Chi...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 011#^a506tr.^b21cm#Tng quan tnh hnh nghin cu gi tr v nh hng gi tr. iu tra, kho st v x l s liu iu tra v nh hng gi tr con ngi Vi t Nam trong thi k i mi v hi nhp#Con ngi#Thi k i mi#Vit Nam#Sch chuyn kho#Phm Minh Hc#Thi Duy Tuyn#V Th Minh Chuyn#Hong Mnh Kha#V T n Quang#Thu#289020## 01161000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670020028000720070062001000080005001620090 01800167010000500185011003100190015003900221021042000260020001500680020000300695 02000120069802000080071000500160071800500150073400500180074900500160076700500160 0783039000500799013000700804#VV12.06199#VV12.06201#VV12.06200#VV12.06202#Vi?t#D3 00S#306.0959755#^214#Di sn vn ho Ph Yn#Nguyn Hoi Sn (ch.b.), Nguyn Th Ho, Nguyn Ngc Quang...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a315tr., 34 tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: U ban nhn dn tnh Ph Yn#Trnh by cc khi nim lin qu an n cng trnh nghin cu v iu kin hnh thnh di sn vn ho bng Ph Yn. Gii thiu di sn thin nhin bng , di sn vn ho n , kn Ph Yn. Cng c, tc phm iu khc, bi k bng v th t. Gii thiu Cng trnh bng trong i sng x hi v hnh tng trong ngh thut Ph Yn. Vn bo tn v pht huy gi tr di sn vn ho bng Ph Yn#Di sn vn ho## t nhin#Ph Yn#Nguyn Hoi Sn#Nguyn Th Ho#Nguyn Ngc Quang#Phan nh Phng#Phan Thanh Bnh#Thu#289021## 00833000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020147000570080005002040090021002090100005002300110 01500235021021100250020001000461020001600471020001100487020001900498020000900517 020001700526039000500543013000700548#VN12.02297#VN12.02298#20000#Vi?t#NGH300#3 43.59709#^214#Ngh nh s 60/2011/N-CP ngy 20 thng 7 nm 2011 ca Chnh ph quy nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng thu ni a #^aH.#^aGiao thng vn ti#2012#^a179tr.^b15cm#Gii thiu Ngh nh s 60/2011/N -CP quy nh x pht hnh vi vi phm hnh chnh, hnh thc v mc x pht; thm quyn, trnh t, th tc x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng thu ni a#Ngh nh#Pht hnh chnh#Giao thng#ng thu ni a#Vit N am#Vn bn php qui#Thu#289022## 00822000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020029000630030060000920070026001520080 00500178009000900183010000500192011001500197012004000212021020200252020001800454 020000800472020001700480005001100497039000500508013000700513#VN12.02299#VN12.023 00#22000#Vi?t#D112C#649#^214#Dng Xun V#Dy con nn ngi hon thin#Dnh ch o cc b m dy con tui thiu nin n trng thnh#Dng Xun V, L Long C#^ aH.#^aPh n#2011#^a159tr.^b18cm#Cm nang tu dng v trau di nhn cch#Cung c p nhng b quyt v phng php dy con tr thnh ngi hon thin bao gm: rn luyn ch; luyn tp c tnh; cch i nhn x th trong gia nh v ngoi x hi; c tnh yu thng ng loi#Gio dc gia nh#Con ci#Thanh thiu nin#L Long C#Thu#289023## 00550000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050014000440020030000580070014000880080005001020090009001070100 00500116011001500121021012700136020001100263020002200274039000500296013000700301 #VN12.02301#VN12.02302#Vi?t#B105C#363.9#^214#Ph c Nhun#Bn chn cch trnh t hai no?#Ph c Nhun#^aH.#^aPh n#2011#^a119tr.^b19cm#Gm cc cu hi p v cc bin php trnh thai v k hoch ho gia nh. Tm hiu v cc bin php tr nh thai v cch s dng#Trnh thai#K hoch ho gia nh#Thu#289024## 00701000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050010000450020040000550070015000950080005001100090009001150100 00500124011001400129021025000143020000700393020000700400020000800407020000800415 039000500423013000700428#VN12.02304#VN12.02303#Vi?t#S460C#616.02#^214#Bng Linh# S cu cho tr trc khi bc s n nh#Bng Linh b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a82tr .^b19cm#Gii thiu cch s cu cho tr khi b tai nn v trong cc trng hp kh n cp. Hng dn cch s cu hi sc tim phi, h hp nhn to, xoa bp tim ngo i lng ngc, s cu khi b bnh l hoc m. S cu ban u khi b thng, chy mu v b ng c#S cu#Tr em#Bnh l#Tai nn#Thu#289025## 00658000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050014000450020045000590070014001040080005001180090009001230100 00500132011001500137021021600152020000700368020000900375020000800384039000500392 013000700397#VN12.02305#VN12.02306#Vi?t#NH556#618.2#^214#Ph c Nhun#Nhng i u nn bit v thai nghn v sinh #Ph c Nhun#^aH.#^aPh n#2011#^a129tr.^b 19cm#Gii thiu nhng iu cn bit v thai nghn v sinh nh: tui mang thai , iu kin cn thit c thai, du hiu c thai, chm sc khi mang thai, du hiu chuyn d, qu trnh sinh v chm sc sc kho sau sinh#Ph n#Thai sn#Sin h #Thu#289026## 00810000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050019000400020020000590070071000790080005001500090009001550100 00500164011001400169012003300183021021200216020000900428020000700437020000800444 006001600452005002300468039000500491013000700496019000500503#VN12.02307#32000#V i?t#M106T#618.2#^214#Fenwick, Elizabeth#Mang thai & sinh n#Elizabeth Fenwich ; Nguyn Ln nh dch ; Nguyn Th Ngc Phng h..#^aH.#^aPh n#2011#^a71tr.^b1 9cm#101 hng dn thc t v hu ch#Gii thiu 101 hng dn thc t v cn thi t cho sn ph thi k mang thai nh: du hiu c thai, khm thai, chun b thc tin v la chn cch sinh, nhng giai on chuyn d u tin v kin thc khi sinh n#Thai sn#Ph n#Sinh #Nguyn Ln nh#Nguyn Th Ngc Phng#Thu#289 027#Dch## 00940000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050013000480020044000610070013001050080005001180090009001230100 00500132011001500137021044500152020001000597020000900607020001200616020000900628 020001300637039000500650013000700655#VN12.02309#VN12.02308#Vi?t#H428#346.59701# ^214#Bi Vn Thm#Hi - p lut phng chng bo lc gia nh#Bi Vn Thm#^aH.# ^aPh n#2011#^a175tr.^b19cm#Gm cc cu hi p v phm vi iu chnh ca Lut, cc hnh vi bo lc gia nh v nguyn tc phng, chng bo lc gia nh. Phng nga bo lc gia nh. Cng tc h tr nn nhn bo lc gia nh. Trch nhim c a c nhn, gia nh, c quan, t chc trong phng, chng bo lc gia nh. X l vi phm php lut v phng, chng bo lc gia nh. Gii thiu ton vn lut p hng chng bo lc gia nh nm 2007 v mt s vn bn hng dn thi hnh#Php l ut#Gia nh#Phng chng#Vit Nam#Sch hi p#Thu#289028## 01023000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020041000560030085000970070070001820040036002520080 00500288009000900293010000500302011001500307012004500322021016000367020001200527 02000110053902000090055002000100055900500140056900500110058300500160059400500100 0610005000600620005001100626039000500637013000700642#VN12.02310#VN12.02311#34500 #Vi?t#A103Y#959.704092#^214#Ai yu cc nhi ng bng Bc H Ch Minh#Mt s t liu v mu chuyn v Bc H vi thiu nin, nhi ng Vit Nam v th gii#L M nh Thanh, Hng Khanh, Hong Vit Qun... ; Hong Giai s.t., b.s.#In ln th ba, c sa cha, b sung#^aH.#^aPh n#2012#^a167tr.^b19cm#T sch Tui tr hc tp v lm theo li Bc#Ghi li cc s kin v nhng mu chuyn v Bc H vi cc ch u thiu nin nhi ng Vit Nam v trn th gii. S quan tm v tnh cm ca B c dnh cho cc chu#H Ch Minh#Thiu nin#Nhi ng#Truyn k#L Mnh Thanh#Hng Khanh#Hong Vit Qun#Phong Nh#V K#Hong Giai#Thu#289029## 00635000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050011000560020017000670030007000840070011000910080 00500102009000900107010000500116011001500121021015000136020001200286020000800298 020002000306020000700326039000500333013000700338#VN12.02312#VN12.02313#25000#Vi ?t#B101C#959.704092#^214#Bch Thun#Bc ca chng ta#Hi c#Bch Thun#^aH.#^aPh n#2011#^a135tr.^b19cm#Hi c ca tc gi v ln c gp Bc trn chin khu V it Bc. Nhng ngy Bc H trn ng cu nc v tr v T quc. Bc H vi pho ng tro ph n#H Ch Minh#Lch s#Hot ng cch mng#Hi c#Thu#289030## 00721000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050009000510020029000600070009000890080005000980090 00900103010000500112011001500117021030100132020000900433020001300442039000500455 013000700460#VV12.06203#VV12.06204#45000#Vi?t#H561N#371.4#^214#L Khanh#Hng n ghip t thu cn th#L Khanh#^aH.#^aPh n#2012#^a227tr.^b21cm#Gii thiu cc bin php gio dc v pht trin k nng trn c s nhn bit s thch, tnh cc h v nng lc ca tr ngay t nh, khi ln ln, tr c nhn thc ng n v ngh nghip, t la chn ngh nghip thch hp vi kh nng v t cht, ng th i tm thy nim vui, hng th trong cng vic#Gio dc#Hng nghip#Thu#289031# # 00840000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050010000520020029000620070015000910080005001060090 00900111010000500120011001500125015004000140021032500180020000900505020000800514 020000800522020000800530039000500538013000700543#VV12.06205#VV12.06206#33000#Vi ?t#TH455M#640.6#^214#Hu Thng#Thng minh kho tay vic nh#Hu Thng b.s.#^aH.# ^aPh n#2012#^a163tr.^b21cm#Tn tc gi ngoi ba: Nguyn Hu Thng#Cung cp ch o bn nhng mo hay, nhng b quyt trong vic t chc v sp xp cng vic gia nh nh: chn mua dng gia nh; cch lm sch v bo qun dng trong nh ; tit kim nc, in, ga trong sinh hot gia nh; xp t phng ng v phng khch; chn v bo qun trang sc; b quyt lm p v bo v sc kho#Gia nh#Qun l#T chc#Ni tr#Thu#289032## 00754000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050010000500020044000600070015001040080005001190090 00900124010000500133011001400138021029600152020000800448020000800456020001200464 039000500476013000700481#VV12.06207#VV12.06208#28000#Vi?t#CH300C#645#^214#Thu T rang#Ch cn 10 pht sp xp nh ca ngn np#Thu Trang b.s.#^aH.#^aPh n#20 12#^a77tr.^b21cm#Hng dn cch sp xp nh ca ngn np. Gii thiu cch t ch c, sp xp cc phng trong ton b ngi nh nh phng bp, nh tm, phng khch, khu vui chi. Trnh by mt s mo nh khi t chc ba tic, i cng tc v chu yn nh. Mt s mo vt t chc v sp xp phng lm vic trong gia nh#Nh ca #T chc# gia dng#Thu#289033## 00465000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050013000550020023000680030011000910070013001020080 00500115009000900120010000500129011001500134020001700149020000900166020001200175 039000500187013000700192#VV12.06209#VV12.06210#38000#Vi?t#TR561C#895.9223#^214# Nht Minh#Trng c cy d hng#Tp truyn# Nht Minh#^aH.#^aPh n#2012#^ a185tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#289034## 00460000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050014000550020015000690030012000840070014000960080 00500110009000900115010000500124011001500129020001700144020000900161020001200170 039000500182013000700187#VV12.06212#VV12.06211#85000#Vi?t#X527C#895.92234#^214# Kiu Bch Hu#Xuyn chi xanh#Tiu thuyt#Kiu Bch Hu#^aH.#^aPh n#2012#^a427t r.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thu#289035## 00770000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050009000530020045000620070008001070080005001150090 00900120010000500129011001500134021029500149020000900444020000800453039000500461 013000700466019000900473020001000482#VV12.06213#VV12.06214#39000#Vi?t#TH250G#37 0.15#^214#John, V#Th gii ang rng m, bn chn cch hc no#V John#^aH.#^aP h n#2011#^a161tr.^b21cm#Tp hp nhng li ch dn n cn ca th h i trc t rong vic la chn nhng g tt nht cho bn thn mnh trong vic hc tp. Cun sch gip bn c th nhn ra kh nng v hn ca mnh trong vic lm mi kin th c cho bn thn, ng thi vn gi c np c cn c i vi gia nh v x hi #Gio dc#Hc tp#Thu#289036#Dch Anh#Sinh vin## 00639000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020046000570030021001030070038001240080005001620090 00900167010000500176011001500181020001700196020000900213020001200222005000900234 005001000243005001400253005002300267005002300290039000500313013000700318#VV12.06 215#VV12.06216#36000#Vi?t#C120N#895.9223008#^214#Cm nang gip bn "sng st" t rong trng hc#Tp truyn tui teen#Thanh Vy, Qunh Nh, L Thanh Trc...#^aH.# ^aPh n#2012#^a186tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh Vy#Qun h Nh#L Thanh Trc#Nguyn Ngc oan Trang#Nguyn Dng Qunh Anh#Thu#289037## 00746000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050008000510020046000590070026001050080005001310090 00900136010000500145011001500150021025500165020000700420020000800427020001000435 005001100445039000500456013000700461#VV12.06217#VV12.06218#38000#Vi?t#B105C#153 .6#^214#Nh Vn#Bn c th ni di nhng c th bn th khng#B.s.: Nh Vn, Tru ng Tnh#^aH.#^aPh n#2011#^a165tr.^b21cm#Phn tch chi tit bn phng thc gia o tip nh: c th, cch ni, ging ni v s biu cm qua nt mt, qua gip bn c th phn on tinh thn, trng thi ngi i din bng cch quan st v hiu hn v bn cht ca ngi sau mt hi ni chuyn#Tm l#K nng#Giao ti p#Trung Tnh#Thu#289038## 00529000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050009000510020020000600030012000800290003000920070 02300095008000500118009000900123010000500132011001500137020001700152020001100169 020001200180006000700192039000500199013000700204019001600211#VV12.06219#VV12.062 20#95000#Vi?t#L116N#895.1#^214#Mch Gia#Lng nghe trong gi#Tiu thuyt##Mch Gia ; Sn L dch#^aH.#^aPh n#2012#^a474tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc #Tiu thuyt#Sn L#Thu#289039#Dch Trung Quc## 00614000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820006000428080005000480050009000530020012000620030047000740290003001210070 05500124008000500179009000900184010000500193011001500198020001700213020001100230 020001200241006001000253006000900263039000500272013000700277019001600284#VV12.06 222#VV12.06221#117000#Vi?t#PH431T#895.1#^214#Mch Gia#Phong thanh#Tiu thuyt : Phn hai ca lng nghe trong gi##Mch Gia ; Dch: Xun Tun, nhm CTM ; H.. : Xun Tun#^aH.#^aPh n#2012#^a584tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu t huyt#Xun Tun#Nhm CTM#Thu#289040#Dch Trung Quc## 00662000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050017000550020026000720030026000980070017001240080 00500141009000900146010000500155011002500160021012200185020001900307020001700326 020000800343020000900351039000500360013000700365#VV12.06223#VV12.06224#82000#Vi ?t#V115H#895.92209#^214#Nguyn ng Mnh#Vn hc Vit Nam hin i#Nhng gng m t tiu biu#Nguyn ng Mnh#^aH.#^aPh n#2012#^a407tr., 8tr. nh^b24cm#Cc b i vit nghin cu, l lun v cc nh vn ni ting nhng nm u th k XX nh: T Hu, Xun Diu, Ch Lan Vin...#Nghin cu vn hc#Vn hc hin i#Nh vn# Vit Nam#Thu#289041## 00531000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050011000520020022000630030012000850070030000970080 00500127009000900132010000500141011001500146020001700161020001100178020001200189 006001200201039000500213013000700218019001600225#VV12.06225#VV12.06226#109000#V i?t#M126T#895.1#^214#An D Mch#My trn ng bay mi#Tiu thuyt#An D Mch ; P hng Nghi dch#^aH.#^aPh n#2012#^a465tr.^b24cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Ti u thuyt#Phng Nghi#Thu#289042#dch Trung Quc## 00557000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820007000528080005000590050015000640020023000790030012001020070 03100114008000500145009000900150010000500159011001500164020001700179020001000196 020001200206006001000218039000500228013000700233019001500240#VV12.06227#VV12.062 29#VV12.06228#154000#Vi?t#C450G#839.73#^214#Larsson, Stieg#C gi chc t ong b u#Tiu thuyt#Stieg Larsson ; Trn nh dch#^aH.#^aPh n#2012#^a699tr.^b24cm# Vn hc hin i#Thu in#Tiu thuyt#Trn nh#Thu#289043#dch Thu in## 00523000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050023000500020009000730030012000820070039000940080 00500133009000900138010000500147011001500152020001700167020000500184020001200189 006001000201039000500211013000700216019001000223#VV12.06231#VV12.06230#125000#V i?t#M510A#843#^214#Rufin, Jean-Christophe#Mi Adam#Tiu thuyt#Jean-Christophe R ufin ; Hong Anh dch#^aH.#^aPh n#2012#^a559tr.^b24cm#Vn hc hin i#Php#Ti u thuyt#Hong Anh#Thu#289044#dch Php## 00827000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020044000680070019001120080005001310090 00900136010000500145011001500150021032900165020000500494020001900499020000800518 020001100526039000500537013000700542#VV12.06232#VV12.06233#32000#Vi?t#L302P#390 .0951#^214#Trn Hu Nng#Lch php Trung Quc v nhng tc l k th#Trn Hu N ng b.s.#^aH.#^aPh n#2012#^a160tr.^b21cm#Gii thiu s lc s ra i ca cc l oi lch php nh lch Thi s, Thi minh, Th thi...; Cung cp cc kin thc c bn lin quan n lch php Trung Quc nh thin can a chi, hai bn kh tit , 12 con gip, m dng ng hnh... cung cc tp qun c lin quan n nh t t n, mng th, nghi l tp tc ma chay, ci hi...#Lch#Phong tc tp qun#L ng hi#Trung Quc#Thu#289045## 00602000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050015000480020020000630070015000830080005000980090009001030100 00500112011001500117021013800132020001700270020002100287020000900308020000700317 039000500324013000700329#VV12.06234#VV12.06235#Vi?t#TH107C#959.7043#^214#Trn Hu y Quang#Thnh ca trung bn#Trn Huy Quang#^aH.#^aPh n#2012#^a183tr.^b24cm#Tp hp nhng bi vit, hi k v 13 chin s, thanh nin xung phong thuc i i 317 - Tng i thanh nin xung phong chng M cu nc#Vn hc hin i#Khng ch in chng M#Vit Nam#Hi k#Thu#289046## 00500000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050011000520020019000630030012000820070030000940080 00500124009000900129010000500138011001500143020001700158020001100175020001200186 039000500198006001200203013000700215#VV12.06237#VV12.06236#77000#Vi?t#TR452L#89 5.1#^214#Kiu Vi An#Hnh phc ma thut#Tiu thuyt#Kiu Vi An ; Hong Quyn dch #^aH.#^aPh n#2012#^a385tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Thu# Hong Quyn#289047## 00521000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820010000428080005000520050012000570020019000690030019000880070012001070080 01800119009001100137010000500148011001500153020001700168020000900185020001200194 039000500206013000700211012002500218#VV12.06238#VV12.06239#102000#Vi?t#TH561#8 95.92234#^214#Nguyn Khi#Thng th ci#Tuyn tp tc phm#Nguyn Khi#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a389tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ng n#Thu#289048#Mi nh vn mt tc phm## 00498000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520050013000570020049000700030016001190070013001350080 00500148009000900153010000500162011001500167020001700182020000900199020001200208 039000500220013000700225#VV12.06240#VV12.06241#42000#Vi?t#GI-455N#895.92234#^21 4#Phng Trinh#Ging nh nhc bch c chi trn mt chic ca#Tp truyn ngn# Phng Trinh#^aH.#^aPh n#2012#^a178tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#289049## 00466000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050013000560020023000690030011000920070013001030080 00500116009000900121010000500130011001500135020001700150020000900167020001200176 039000500188013000700193#VV12.06242#VV12.06243#46000#Vi?t#TR452L#895.92234#^214 #Nguyn Hng#Tri ln v pha n o#Tp truyn#Nguyn Hng#^aH.#^aPh n#2012# ^a230tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#289050## 00651000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020015000700070016000850080005001010090 00900106010000500115011001500120021020500135039000500340013000700345020000800352 020000800360020001700368#VV12.06244#VV12.06245#65000#Vi?t#250C#959.7029#^214#N guyn c Xun# cn nh mi#Nguyn c Xun#^aH.#^aPh n#2012#^a245tr.^b21cm# Tp hp cc bi vit, cu chuyn, k s v Triu Nguyn v Hu xa, cc nh vn ho, vn ngh, nh vn ho chnh tr c o Hu gp phn lm sng t nhiu b n trong lch s, vn ho triu Nguyn v Hu#Thu#289051#Lch s#Vn ho#Tha Th in - Hu## 00593000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050013000560020028000690070013000970080005001100090 00900115010000500124011002900129021010600158020000700264020000700271020000900278 039000500287012001600292013000700308#VV12.06246#VV12.06247#40000#Vi?t#NH556B#64 1.59597#^214# Kim Trung#Nhng ba cm ngon Min Bc# Kim Trung#^aH.#^aPh n #2012#^a150tr., 8tr. nh mu^b24cm#Gii thiu cch ch bin mt s mn n Min B c: Khoai s nu cua ng, b ao xo tm, ch c cm rn...#Nu n#Mn n#Min Bc#Thu#Nu n mi ngy#289052## 00594000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050013000560020028000690070013000970080005001100090 00900115010000500124011002900129021010700158020000700265020000700272020000900279 039000500288012001600293013000700309#VV12.06248#VV12.06249#40000#Vi?t#NH556B#64 1.59597#^214# Kim Trung#Nhng ba cm ngon Min Nam# Kim Trung#^aH.#^aPh n #2012#^a154tr., 8tr. nh mu^b24cm#Gii thiu cch ch bin mt s mn n Min N am: da hng nu tm, gi h xo tim heo, c i kho thm...#Nu n#Mn n#Min Nam#Thu#Nu n mi ngy#289053## 00596000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050013000560020030000690070013000990080005001120090 00900117010000500126011002900131021010500160020000700265020000700272020001100279 039000500290013000700295012001600302#VV12.06250#VV12.06251#40000#Vi?t#NH556B#64 1.59597#^214# Kim Trung#Nhng ba cm ngon Min Trung# Kim Trung#^aH.#^aPh n#2012#^a154tr., 8tr. nh mu^b24cm#Gii thiu cch ch bin mt s mn n Min Trung: c da nu ngt, nham bp chui, c hanh chin dn...#Nu n#Mn n#Min Trung#Thu#289054#Nu n mi ngy## 00637000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050016000520020036000680070016001040080005001200090 00900125010000500134011001500139021015900154020001100313020000900324020000700333 020000700340039000500347013000700352#VV12.06252#VV12.06253#50000#Vi?t#PH431C#61 5.8#^214#Quch Tun Vinh#Phng, cha bnh ph n bng ng y#Quch Tun Vinh#^aH .#^aPh n#2012#^a216tr.^b24cm#Gii thiu cc bi thuc phng v cha bnh cho p h n bng thuc Nam, kt hp bm huyt nhm t hiu qu tt trong vic iu tr v nng cao cht lng sng#Phng bnh#iu tr#Ph n#ng y#Thu#289055## 00621000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050010000520020038000620070015001000080005001150090 00900120010000500129011001500134021015600149020000900305020001000314020001900324 039000500343013000700348#VV12.06254#VV12.06255#50000#Vi?t#R203L#370.15#^214#Thi Nhung#Rn luyn thi quen tt cho tui teen#Thi Nhung b.s.#^aH.#^aPh n#2012#^ a215tr.^b24cm#Cung cp cho cc bc cha m nhng sch lc, phng php c th, h iu qu v thc t nhm gip tr bi dng nhng thi quen tt trong cuc sng v hc tp#Gio dc#Thi quen#Hc sinh ph thng#Thu#289056## 00656000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050021000500020036000710070047001070080005001540090 00900159010000500168011001500173021014800188020001800336020000900354005001500363 039000500378013000700383#VV12.06256#VV12.06257#40000#Vi?t#NH556R#649#^214#Nguy n Ngc Duy Trm#Nhng rc ri thng gp ca b yu#Nguyn Ngc Duy Trm b.s.; N guyn Th Hoa h..#^aH.#^aPh n#2012#^a115tr.^b24cm#Gii thiu cch chm sc tr v x l cc tnh hung khi chm sc tr, t vic cho b b, chm sc gic ng ca b v cc bnh thng gp tr nh#Chm sc sc kho#Nui tr#Nguyn Th H oa#Thu#289057## 00682000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050021000510020039000720070047001110080005001580090 00900163010000500172011001500177021014700192020001800339020000900357005001500366 039000500381020001100386013000700397#VV12.06258#VV12.06259#45000#Vi?t#GI-521B#6 49#^214#Nguyn Ngc Duy Trm#Gip b phng trnh him nguy bnh tt#Nguyn Ngc Duy Trm b.s.; Nguyn Th Hoa h..#^aH.#^aPh n#2012#^a131tr.^b24cm#Gii thiu cch chm sc sc kho cho tr, theo di s pht trin ca tr, gi an ton cho tr, chm sc tr bnh sau khi sinh v di tt bm sinh#Chm sc sc kho#Nui t r#Nguyn Th Hoa#Thu#Phng bnh#289058## 00605000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050021000490020033000700070047001030080005001500090 00900155010000500164011001500169021007700184020001800261020000900279005001500288 039000500303020001200308013000700320#VV12.06260#VV12.06261#37000#Vi?t#C101B#649 #^214#Nguyn Ngc Duy Trm#Cc bc chun b cho b s sinh#Nguyn Ngc Duy Trm b.s.; Nguyn Th Hoa h..#^aH.#^aPh n#2012#^a111tr.^b24cm#Gii thiu cch chu n b cho b mi sinh, chm sc v nui dng tr s sinh#Chm sc sc kho#Nui tr#Nguyn Th Hoa#Thu#Tr s sinh#289059## 00674000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050021000500020038000710070047001090080005001560090 00900161010000500170011001500175021016400190020001800354020000900372005001500381 039000500396013000700401#VV12.06262#VV12.06263#40000#Vi?t#CH114S#649#^214#Nguy n Ngc Duy Trm#Chm sc b yu t 6 thng n 3 tui#Nguyn Ngc Duy Trm b.s.; Nguyn Th Hoa h..#^aH.#^aPh n#2012#^a117tr.^b24cm#Gii thiu cch chm sc b, cho b n, theo di s pht trin ca tr, gi an ton cho tr, chm sc tr m v s cu cho tr giai on t 6 thng tui n 3 tui#Chm sc sc kho#Nu i tr#Nguyn Th Hoa#Thu#289060## 00661000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050009000510020024000600030011000840070032000950080 00500127009000900132010000500141011001500146020000900161020000900170005001600179 039000500195013000700200021014600207020001800353#VV12.06265#VV12.06264#74000#Vi ?t#N515D#618.2#^214#Bch Tm#Nui dy con t A n Z#0 - 6 tui#B.s.: Bch Tm, Trnh Hng Hnh#^aH.#^aPh n#2012#^a335tr.^b24cm#Thai sn#Nui tr#Trnh Hng H nh#Thu#289061#Cc giai on pht trin ca tr khi mang thai. Nhng thch thc trong qu trnh pht trin thai k. Cch chm sc tr t khi tro i n 6 tu i#Sc kho sinh sn## 00727000000000265000450002600110000002600110001103900070002200500210002902102070 00500200014002570200008002710140007002790410005002861810006002910820007002978080 00500304005001500309002004500324007003700369008000500406009000900411010000500420 011002900425013000700454#VV12.06266#VV12.06267#T.Dung#ng Th Phng Loan#Trnh by v bnh ung th c t cung, ung th bung trng, ung th thn t cung, xac m t cung v t chc xung quanh t cung, ung th m h, ung th m o, ung th v, bnh paget nm v v kh u phi-lt v#Bnh ph khoa#Ung th#62000#Vi?t#U513 T#616.99#^214#Khng Vn Duy#Ung th ph khoa - Kin thc c bn cn bit#Khng Vn Duy, ng Th Phng Loan#^aH.#^aPh n#2012#^a306tr., 4tr. nh mu^b21cm#2 89062## 00687000000000277000450002600110000002600110001103900070002202101910002902000120 02200200017002320140007002490410005002561810006002610820009002678080005002760050 01000281002003500291003001800326007001500344008000500359009000900364010000500373 011001500378013000700393020000900400#VV12.06269#VV12.06268#T.Dung#Gii thiu nh ng kin thc cn thit cho bn trai mi ln v: s bin i ca c th, h sinh dc nam, b quyt c mt c th kho p, nhng bin i v tm l, b mt nh v cc bn gi#Tm sinh l#Thanh thiu nin#34000#Vi?t#H428#155.3081#^214#Hu yn Th#Hi - p v tm sinh l tui teen#Dnh cho bn trai#Huyn Th b.s.#^aH. #^aPh n#2012#^a175tr.^b21cm#289063#Con trai## 00685000000000277000450002600110000002600110001103900070002202101910002902000120 02200200017002320140007002490410005002561810006002610820009002678080005002760050 01000281002003500291003001700326007001500343008000500358009000900363010000500372 011001500377013000700392020000800399#VV12.06270#VV12.06271#T.Dung#Gii thiu nh ng kin thc cn thit cho bn gi mi ln v: s bin i ca c th, h sinh d c nam, b quyt c mt c th kho p, nhng bin i v tm l, b mt nh v cc bn trai#Tm sinh l#Thanh thiu nin#33000#Vi?t#H428#155.3082#^214#Hu yn Th#Hi - p v tm sinh l tui teen#Dnh cho bn gi#Huyn Th b.s.#^aH.# ^aPh n#2012#^a171tr.^b21cm#289064#Con gi## 00810000000000277000450002600110000002600110001102000110002202000180003301400070 00510410005000581810007000630820004000708080005000740050010000790020053000890070 04100142008000500183009000900188010000500197011001500202020000700217005001900224 039000700243021027500250013000700525#VV12.06272#VV12.06273#Dinh dng#Chm sc s c kho#37000#Vi?t#CH114S#649#^214#Vit in#Chm sc ng cch sc kho - dinh dng cho tr nh#Vit in b.s. ; Nguyn Th Thu Hu h..#^aH.#^aPh n#2012#^ a169tr.^b21cm#Tr em#Nguyn Th Thu Hu#T.Dung#Cung cp cc kin thc dinh dng trong giai on mang thai, giai on cho con b, cch nui con bng sa ngoi, cch cho tr n dm, lm th no sp xp ba n mt cch hp l, tr n u ng tt. Ngoi ra cn c nhng cu hi lin quan n vn thc phm, sc kho.. .#289065## 00683000000000253000450002600110000002600110001102000100002201400070003204100050 00390820006000448080005000500050018000550020029000730030028001020070018001300080 00500148009000900153010000500162011001500167020000900182039000700191021022400198 013000700422#VV12.06274#VV12.06275#Bnh phi#28000#Vi?t#616.2#^214# Th Tng Oanh#Bnh phi tc nghn mn tnh#Cch phng trnh & iu tr# Th Tng Oanh #^aH.#^aPh n#2011#^a111tr.^b21cm#iu tr#T.Dung#Gii thiu s lc v bnh ph i tc nghn mn tnh v nh hng ca thuc l n bnh ny. Trnh by cc bin php iu tr bnh gm: s dng thuc ng ht, x tr cc t cp, th dc v vn ng, thng kh, thng m...#289066## 00709000000000289000450002600110000002600110001102000180002204100050004018100060 00450820006000518080005000570050009000620020037000710070032001080080005001400090 00900145010000500154011001500159020001000174005001000184039000700194019000500201 021018600206020000900392005001100401013000700412#VV12.06276#VV12.06277#Chm sc sc kho#Vi?t#C120N#649.8#^214#Thiu C#Cm nang chm sc ngi bnh ti nh#Thi u C, Din Linh, Quc Trung#^aH.#^aPh n#2011#^a119tr.^b21cm#Bnh nhn#Din Li nh#T.Dung#Dch#Hng dn cc phng php chm sc bnh nhn ti nh: bnh nhn b st, hn m, suy tim, nhi mu c tim, lit na ngi, lit hai chi, sau phu thut vng bng, phu thut vng ngc...#iu tr#Quc Trung#289067## 00785000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020057000440080005001010090009001060100005001150110014001200150 04000134039000700174013000700181021030400188020001200492020000900504020001100513 020000700524#VV12.06278#VV12.06279#Vi?t#S450T#363.4#^214#S tay tuyn truyn hn h ng phng chng bun bn ngi#^aH.#^aPh n#2011#^a32tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Lin hip Ph n Vit Nam#T.Dung#289068#Trnh by tng quan v vn nn bun bn v cng tc phng nga bun bn ngi. Gii thiu cng tc truyn thng phng c hng ti phm ny, h tr nn nhn ti ho nhp cng ng ni chung v hnh nh mt s hot ng phng chng ti phm bun bn ph n tr em ca Hi lin hip P h n Vit Nam ni ring#Phng chng#Ti phm#Bun ngi#S tay## 00674000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020064000440080005001080090009001130100005001220110014001270150 04000141039000700181013000700188021015300195020000700348020001300355020001300368 020001800381020000900399#VV12.06280#VV12.06281#Vi?t#C120N#363.9#^214#Cm nang tr uyn thng thay i hnh vi dn s/sc kho sinh sn#^aH.#^aPh n#2011#^a31tr.^ b21cm#TTS ghi: Hi Lin hip Ph n Vit Nam#T.Dung#289069#Trnh by cc kin t hc, k nng truyn thng c bn v mt s hnh thc, phng thc truyn thng v dn s/ sc kho sinh sn thng p dng ti c s#Dn s#Truyn thng#Tuyn t ruyn#Sc kho sinh sn#Cm nang## 00709000000000289000450002600110000002600110001102000070002202000070002901400070 00360410005000431810006000480820006000548080005000600050011000650020036000760030 01100112007001600123008000500139009000900144010000500153011001500158020001100173 039000700184021021200191020000900403013000700412#VV12.06282#VV12.06283#Mn n#Tr em#42000#Vi?t#M430A#641.5#^214#Nguyt nh#Mn n cho tr pht trin ton din #0 - 6 tui#Nguyt nh b.s.#^aH.#^aPh n#2012#^a203tr.^b21cm#Dinh dng#T.Dung# Trang b cc kin thc c bn v khoa hc dinh dng, cch la chn thc phm, c h bin mn n ph hp vi nhu cu pht trin tng giai on ca tr t 0 - 6 tu i, bao gm c khi tr mc mt s bnh thng thng#Ch bin#289070## 00604000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050017000400020018000570070017000750080005000920090009000970100 00500106011002500111020000700136039000700143021010400150020000700254004001300261 012001600274020000900290020000800299013000700307#VV12.06284#35000#Vi?t#M430C#64 1.5#^214#Nguyn Th Phng#Mn chay i tic#Nguyn Th Phng#^aH.#^aPh n#2012# ^a167tr., 4tr. nh^b21cm#Mn n#T.Dung#Gii thiu cch ch bin cc mn n chay theo tng bc: chun b nguyn liu, cch lm, cch trnh by#Nu n#In ln th 3#Nu n gia nh#Ch bin#n chay#289071## 00697000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050017000400020032000570070017000890080005001060090009001110100 00500120011002500125020000700150039000700157021018700164020000700351004002600358 012001900384020000900403013000700412#VV12.06285#35000#Vi?t#M430A#641.8#^214#Ngu yn Th Phng#Mn n thng dng c a thch#Nguyn Th Phng#^aH.#^aPh n#201 2#^a183tr., 4tr. nh^b21cm#Mn n#T.Dung#Hng dn chun b nguyn liu v ch b in mt s mn n thng dng c sp xp theo ch : cc mn xp - gi, cc m n chin - nng, cc mn xo - hp - kho v cc mn nu - lu - hm#Nu n#In l n th 2, c sa cha#Mn n d ch bin#Ch bin#289072## 00527000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050009000400020027000490070014000760080005000900090009000950100 00500104011002900109020000700138039000700145021010300152020000700255020000400262 013000700266#VV12.06286#29000#Vi?t#C101M#641.8#^214#Ngc Chi#Cc mn n b dn g t nm#Ngc Chi b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a127tr., 8tr. nh mu^b21cm#Nu n#T. Dung#Gii thiu gi tr, cch s dng v phng php ch bin cc mn xo, chin , hp, gi, nu, lu t nm#Mn n#Nm#289073## 00694000000000277000450002600110000003900070001102102150001802000180023300400130 02510200009002640200006002730140007002790410005002861810006002910820006002978080 00500303005001400308002003000322007001400352008000500366009000900371010000500380 011001500385020000900400013000700409#VV12.06287#T.Dung#Gii thiu cc trng hp cp cu hay gp tr em. Phng nga v iu tr d vt ng th tr em. Tr nh by bnh vim xoang tr em v cch iu tr bnh xoang, cc bnh vim mi, tai, hng... v cch iu tr#Bnh tai mi hng#In ln th 2#Bnh mi#Xoang#2700 0#Vi?t#B256T#617.5#^214#Trn Thin T#Bnh thng gp mi - xoang#Trn Thin T#^aH.#^aPh n#2011#^a119tr.^b21cm#iu tr#289074## 00563000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050021000400020019000610070021000800080005001010090009001060100 00500115011001500120020000700135039000700142021012800149020000700277013000700284 004001800291#VV12.06288#50000#Vi?t#M458T#641.5#^214#Nguyn Th Diu Tho#100 m n n i ba#Nguyn Th Diu Tho#^aH.#^aPh n#2012#^a495tr.^b21cm#Nu n#T.Dun g#Hng dn chun b nguyn liu v cch thc hin chi tit cc mn xi, bnh i m tm, cm, lu, cc mn ph, m, bn. cho, xp#Mn n#289075#Ti bn ln th 4## 00519000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020023000640030012000870070029000990080 00500128009000900133010000500142011001500147020001800162020000500180020001200185 006000800197039000700205013000700212019001000219#VV12.06289#VV12.06290#63000#Vi ?t#N452B#843#^214#Pennac, Daniel#Ni bun thi cp sch#Tiu thuyt#Daniel Penna c ; Thi Hoa dch#^aH.#^aPh n#2012#^a317tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Php#Tiu t huyt#Thi Hoa#T.Dung#289076#Dch Php## 00703000000000289000450002600110000002600110001103900070002202101870002902000080 02160040026002240200008002500140007002580410005002651810007002700820010002778080 00500287005000900292002003500301003001800336007000900354008000500363009000900368 010000500377011001500382020000900397013000700406#VV12.06291#VV12.06292#T.Dung#Gh i li chn dung ca cc nh th nh vn Vit Nam vi nhng chi tit chn thc, s ng ng, hm hnh. Cc nh vn nh T Hoi, Quang Dng, Trn Dn, V Cao, Nguy n Khi, Ng Qun Min...#Nh vn#Ti bn ln 1, c b sung#Nh th#57000#Vi?t#N H556N#895.92209#^214#Vn Long#Nhng ngi... "rt bin vo chai"#Chn dung vn h c#Vn Long#^aH.#^aPh n#2012#^a299tr.^b21cm#Vit Nam#289077## 00799000000000337000450002600110000002600110001103900070002200500190002902101800 00480200008002280200008002360200008002440140007002520410005002591810007002640820 00600271808000500277002003000282007004800312008000500360009000900365010000500374 01100150037902000100039402000090040400500140041300500100042700500090043700500080 0446013000700454#VV12.06293#VV12.06294#T.Dung#Nguyn Quang Thiu#Vit v tiu s , s nghip, con ngi v nhn cch ca nh bo, nh vn Dng Xun Nam - nguyn tng bin tp bo Tin phong, cng nhng li bnh v nhng tc phm do ng sng tc#Nh bo#Nh vn#Tiu s#55000#Vi?t#NG558S#070.4#^214#Ngi sut i i tm ci p#Nguyn Quang Thiu, Bi Hong Tm, Vit Dng...#^aH.#^aPh n#2012#^a24 3tr.^b21cm#S nghip#Vit Nam#Bi Hong Tm#Vit Dng#Trng An#Anh Chi#289078## 00581000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050018000510020011000690030012000800070055000920080 00500147009000900152010000500161011001500166020001700181020001100198020001200209 006001300221039000700234019001600241006001500257013000700272#VV12.06295#VV12.062 96#99000#Vi?t#M458T#895.1#^214#Trng Hin Lng#Mt t su#Tiu thuyt#Trng Hin Lng ; Dch: Phm T Chu, Vng Mng Bu#^aH.#^aPh n#2012#^a495tr.^b21c m#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Phm T Chu#T.Dung#Dch Trung Quc#V ng Mng Bu#289079## 00803000000000277000450002600110000002600110001103900070002202102900002902000090 03190200009003280200009003370140007003460410005003531810006003580820004003648080 00500368005001000373002006100383007001500444008000500459009000900464010000500473 011003000478020001000508013000700518#VV12.06297#VV12.06298#T.Dung#Trnh by cc tc nhn gy nhim khng gian sng v mi trng lm vic hin nay v nhng l i ch ca cy xanh vi mi trng, con ngi. Gii thiu cch trng, chm sc v bi tr cc loi cy cnh c cng dng hp th kh c, to v p cho phng , phng khch, phng bp, cng s...#Thit k#Ni tht#Cy xanh#48000#Vi?t#C126X #729#^214#Huyn Anh#Cy xanh trong nh lc thi nhim cch chm sc v bi tr #Huyn Anh b.s.#^aH.#^aPh n#2012#^a175tr., 24tr. nh mu^b21cm#Trng cy#28908 0## 01034000000000421000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020020000520030013000720070174000850080005002590090 00900264010000500273011001400278012007100292020001800363020001100381020001300392 00500110040500500080041600500150042400500140043900500110045300500130046400600160 04770050009004930050015005020050022005170050025005390050018005640390007005820130 00700589019001600596#VV12.06299#VV12.06300#28000#Vi?t#CH310S#895.1#^214#Chim s non hc bay#Truyn tranh#Li: Vng Linh, Tiu Ai, Vng Quc Hu... ; Tranh: Q ut Th, Phng hot hnh a a, Xng v Mn Chu Sa Hoa... ; Ch.b.: Trnh Lp H oa, Lu Vn Kit ; Nguyn Thanh An dch#^aH.#^aPh n#2012#^a39tr.^b21cm#Nhng c u chuyn tr tu dnh cho tui mm non)(T sch M k con nghe#Vn hc thiu nh i#Trung Quc#Truyn tranh#Vng Linh#Tiu Ai#Vng Quc Hu#Trnh Lp Hoa#To L Yn#Lu Vn Kit#Nguyn Thanh An#Qut Th#Miu Phn Phn#Phng hot hnh a a# Xng v Mn Chu Sa Hoa#Xng v Ho Minh#T.Dung#289081#Dch Trung Quc## 01001000000000397000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020023000520030013000750070177000880080005002650090 00900270010000500279011001400284012007100298020001800369020001100387020001300398 00500110041100500110042200500130043300500150044600500130046100600160047400500180 0490005001500508005002500523005002500548039000700573019001600580013000700596#VV1 2.06301#VV12.06302#28000#Vi?t#CH310S#895.1#^214#Nng cng cha sc mu#Truyn t ranh#Li: Vng Linh, To L Yn, Trn K Kinh... ; Tranh: Ty Nguyt Vn, Mi u Phn Phn, Phng ch tc Quc Vng... ; Ch.b.: Trnh Lp Hoa, Lu Vn Kit ; Nguyn Thanh An dch#^aH.#^aPh n#2012#^a39tr.^b21cm#Nhng cu chuyn tr tu dnh cho tui mm non)(T sch M k con nghe#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truy n tranh#Vng Linh#To L Yn#Trn K Kinh#Vng Hu Quc#Lu Vn Kit#Nguyn Th anh An#Ty Nguyt Vn#Miu Phn Phn#Phng ch tc Quc Vng#Xng v Mn Ch u Sa Hoa#T.Dung#Dch Trung Quc#289082## 01039000000000409000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020023000520030013000750070183000880080005002710090 00900276010000500285011001400290012007100304020001800375020001100393020001300404 00500110041700500140042800500080044200500130045000500110046300600160047400500130 04900050018005030050028005210050025005490390007005740190016005810050025005970130 00700622#VV12.06303#VV12.06304#28000#Vi?t#CH303D#895.1#^214#Chic diu ca th non#Truyn tranh#Li: Vng Linh, Trnh Lp Hoa, Tiu Ai... ; Tranh: Phng tranh i Hong Phong, Lu Vn Kit, Xng v hot hnh a a... ; Ch.b.: Trnh Lp H oa, Lu Vn Kit ; Nguyn Thanh An dch#^aH.#^aPh n#2012#^a39tr.^b21cm#Nhng c u chuyn tr tu dnh cho tui mm non)(T sch M k con nghe#Vn hc thiu nh i#Trung Quc#Truyn tranh#Vng Linh#Trnh Lp Hoa#Tiu Ai#Trn K Kinh#To L Y n#Nguyn Thanh An#Lu Vn Kit#Ty Nguyt Vn#Phng tranh i Hong Phong#X ng v hot hnh a a#T.Dung#Dch Trung Quc#Phng ch tc Quc Vng#289083## 01024000000000409000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510030013000720070177000850080005002620090 00900267010000500276011001400281012007100295020001800366020001100384020001300395 00500110040800500110041900500130043000500150044300500140045800600160047200500130 04880050018005010050025005190050025005440390007005690190016005760050015005920130 00700607#VV12.06305#VV12.06306#35000#Vi?t#C126T#895.1#^214#Cy to khng s lnh #Truyn tranh#Li: Vng Linh, To L Yn, Trn K Knh... ; Tranh: Ty Nguyt Vn, Miu Phn Phn, Phng ch tc Quc Vng... ; Ch.b.: Trnh Lp Hoa, Lu V n Kit ; Nguyn Thanh An dch#^aH.#^aPh n#2012#^a51tr.^b21cm#Nhng cu chuyn tr tu dnh cho tui mm non)(T sch M k con nghe#Vn hc thiu nhi#Trung Q uc#Truyn tranh#Vng Linh#To L Yn#Trn K Knh#Vng Hu Quc#Trnh Lp Hoa #Nguyn Thanh An#Lu Vn Kit#Ty Nguyt Vn#Phng ch tc Quc Vng#Xng v Mn Chu Sa Hoa#T.Dung#Dch Trung Quc#Miu Phn Phn#289084## 00972000000000385000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020026000520030013000780070180000910080005002710090 00900276010000500285011001400290012007100304020001800375020001100393020001300404 00500130041700500110043000500140044100500110045500500130046600600160047900500180 0495005002500513005001800538039000700556013000700563019001600570#VV12.06307#VV12 .06308#28000#Vi?t#CH303G#895.1#^214#Chic ging nh bit bay#Truyn tranh#Li: Trn K Knh, To L Yn, Trnh Lp Hoa... ; Tranh: Phng ch tc Quc Vng, T y Nguyt Vn, Xng v Ho Minh ; Ch.b.: Trnh Lp Hoa, Lu Vn Kit ; Nguy n Thanh An dch#^aH.#^aPh n#2012#^a39tr.^b21cm#Nhng cu chuyn tr tu dnh c ho tui mm non)(T sch M k con nghe#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tran h#Trn K Knh#To L Yn#Trnh Lp Hoa#Vng Linh#Lu Vn Kit#Nguyn Thanh An# Ty Nguyt Vn#Phng ch tc Quc Vng#Xng v Ho Minh#T.Dung#289085#Dch Trung Quc## 01044000000000421000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020026000520030013000780070177000910080005002680090 00900273010000500282011001400287012007100301020001800372020001100390020001300401 00500130041400500110042700500110043800500080044900500140045700500130047100600160 04840050018005000050015005180050009005330050025005420050025005670390007005920130 00700599019001600606#VV12.06309#VV12.06310#28000#Vi?t#CH527D#895.1#^214#Chuyn du lch ca To #Truyn tranh#Li: Trn K Knh, Vng Linh, To L Yn... ; T ranh: Phng ch tc Quc Vng, Ty Nguyt Vn, Miu Phn Phn... ; Ch.b.: Tr nh Lp Hoa, Lu Vn Kit ; Nguyn Thanh An dch#^aH.#^aPh n#2012#^a39tr.^b21c m#Nhng cu chuyn tr tu dnh cho tui mm non)(T sch M k con nghe#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Trn K Knh#Vng Linh#To L Yn#Tiu Ai#Tr nh Lp Hoa#Lu Vn Kit#Nguyn Thanh An#Ty Nguyt Vn#Miu Phn Phn#Qut T h#Phng ch tc Quc Vng#Xng v hot hnh a a#T.Dung#289086#Dch Trung Qu c## 01039000000000409000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510030013000670070189000800080005002690090 00900274010000500283011001400288012007100302020001800373020001100391020001300402 00500110041500500150042600500130044100500140045400500130046800600160048100500160 04970050018005130050025005310050025005560050018005810390007005990130007006060190 01600613#VV12.06311#VV12.06312#28000#Vi?t#H103C#895.1#^214#Hai ch ch con#Truy n tranh#Li: Vng Linh, Vng Hu Quc, Trn K Knh... ; Tranh: Hong i Pho ng, Phng ch tc Quc Vng, Xng v Mn Chu Sa Hoa... ; Ch.b.: Trnh Lp Hoa , Lu Vn Kit ; Nguyn Thanh An dch#^aH.#^aPh n#2012#^a39tr.^b21cm#Nhng cu chuyn tr tu dnh cho tui mm non)(T sch M k con nghe#Vn hc thiu nhi# Trung Quc#Truyn tranh#Vng Linh#Vng Hu Quc#Trn K Knh#Trnh Lp Hoa#Lu Vn Kit#Nguyn Thanh An#Hong i Phong#Ty Nguyt Vn#Phng ch tc Quc V ng#Xng v Mn Chu Sa Hoa#Xng v Ho Minh#T.Dung#289087#Dch Trung Quc## 01022000000000409000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510030013000720070183000850080005002680090 00900273010000500282011001400287012004700301020001800348020001100366020001300377 00500110039000500140040100500130041500500110042800500130043900600160045200500180 04680050018004860050025005040050030005290390007005590190016005660130007005820120 02300589#VV12.06314#VV12.06313#35000#Vi?t#452B#895.1#^214#i bn tay m ang #Truyn tranh#Li: To L Yn, Trnh Lp Hoa, Trn K Knh... ; Tranh: Ty Nguy t Vn, Xng v Ho Minh, Phng ch tc Quc Vng... ; Ch.b.: Trnh Lp Hoa, Lu Vn Kit ; Nguyn Thanh An dch#^aH.#^aPh n#2012#^a51tr.^b21cm#Nhng cu chuyn tr tu dnh cho tui mm non#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#T o L Yn#Trnh Lp Hoa#Trn K Knh#Vng Linh#Lu Vn Kit#Nguyn Thnh An#Ty Nguyt Vn#Xng v Ho Minh#Phng ch tc Quc Vng#Phng ch tc i Hon g Phong#T.Dung#Dch Trung Quc#289088#T sch M k con nghe## 00509000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020009000420070012000510220004000632210013000670080005000800090 00900085010000500094011001400099012002100113020001300134020000900147020000700156 020001400163005000700177039000700184013000700191020000900198#VV12.06315#12000#V i?t#GH206V#372.21#^214#Ghp vn#Thu L b.s.#T.1#An - p - m#^aH.#^aPh n#2011# ^a16tr.^b26cm#B tp vit - t mu#Tp ghp vn#Tp vit#T mu#Sch mu gio#Th u L#T.Dung#289089#Mu gio## 00514000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020009000420070012000510220004000632210018000670080005000850090 00900090010000500099011001400104012002100118020001300139020000900152020000700161 020001400168005000700182039000700189013000700196020000900203#VV12.06316#12000#V i?t#GH206V#372.21#^214#Ghp vn#Thu L b.s.#T.2#Eo - t - Ip - On#^aH.#^aPh n# 2011#^a15tr.^b26cm#B tp vit - t mu#Tp ghp vn#Tp vit#T mu#Sch mu gi o#Thu L#T.Dung#289090#Mu gio## 00514000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020009000420070012000510220004000632210018000670080005000850090 00900090010000500099011001400104012002100118020001300139020000900152020000700161 020001400168005000700182039000700189013000700196020000900203#VV12.06317#12000#V i?t#GH206V#372.21#^214#Ghp vn#Thu L b.s.#T.3#p - i - Uc - u#^aH.#^aPh n# 2011#^a15tr.^b26cm#B tp vit - t mu#Tp ghp vn#Tp vit#T mu#Sch mu gi o#Thu L#T.Dung#289091#Mu gio## 00513000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020009000420070012000510220004000632210017000670080005000840090 00900089010000500098011001400103012002100117020001300138020000900151020000700160 020001400167005000700181039000700188013000700195020000900202#VV12.06318#12000#V i?t#GH206V#372.21#^214#Ghp vn#Thu L b.s.#T.4#Uyt - u - Un#^aH.#^aPh n#2 011#^a16tr.^b26cm#B tp vit - t mu#Tp ghp vn#Tp vit#T mu#Sch mu gi o#Thu L#T.Dung#289092#Mu gio## 00554000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410030049000590070012001080220004001200080005001240090 00900129010000500138011001400143012003600157020001800193020001100211020000900222 020001400231005000700245039000500252013000700257#VV12.06319#12000#Vi?t#T450C#37 2.21#^214#T ch - Tp vit#Theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Thu L b.s.#T.1#^aH.#^aPh n#2011#^a16tr.^b26cm#Sch dnh cho b chun b vo lp 1#Gio dc mu gio#Tp t ch#Tp vit#Sch mu gio#Thu L#H.H#289093## 00554000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410030049000590070012001080220004001200080005001240090 00900129010000500138011001400143012003600157020001800193020001100211020000900222 020001400231005000700245039000500252013000700257#VV12.06320#12000#Vi?t#T450C#37 2.21#^214#T ch - Tp vit#Theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Thu L b.s.#T.2#^aH.#^aPh n#2011#^a16tr.^b26cm#Sch dnh cho b chun b vo lp 1#Gio dc mu gio#Tp t ch#Tp vit#Sch mu gio#Thu L#H.H#289094## 00671000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020029000450070016000740080005000900090021000950100005001160110 01400121021025000135020000700385020000900392039000500401005001600406013000700422 #VV12.06321#VV12.06322#Vi?t#H561D#629.28#^214#Hng dn li xe ti an ton#Nguy n Vn Nhn#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2012#^a63tr.^b21cm#Trnh by mt s kin th c c bn v giy php li xe, nhng iu cn bit khi li xe ti, k thut li xe c bn, cc quy tc giao thng trn ng, kim tra xe, kch thc xe v vic cht ti cng nh mc x pht hnh chnh i vi cc li vi phm#Li xe# t t i#H.H#Nguyn Vn Nhn#289095## 00769000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500140007000550020014000620030038000760070034001140080 00500148009002100153010000500174011001500179021018500194020000900379020001000388 020000900398039000500407005001200412020000900424005001500433013000700448#VV12.06 323#VV12.06324#VV12.06325#Vi?t#L504H#387.5#^214#40000#Lut hng hi#Dnh cho si nh vin ngnh my tu bin#L Vn im ; Hong Vn Thu h..#^aH.#^aGiao thng V n ti#2012#^a199tr.^b24cm#Tm lc mt s b lut v cng c quc t c bn a ng c p dng trong hot ng hng hi quc t, c bit nhn mnh vn m bo an ton hot ng hng hi v bo v mi trng#Hng hi#Php lut#Vit Nam# H.H#L Vn im#Th gii#Hong Vn Thu#289096## 00830000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020060000490080005001090090021001140100005001350110015001400150 03200155021030200187020001900489020001400508020001100522020001000533020000900543 039000500552013000700557#VV12.06326#VV12.06327#Vi?t#TH552T#388.09597#^214#Thc t rng v quy hoch h tng giao thng vn ti Vit Nam#^aH.#^aGiao thng Vn ti# 2011#^a276tr.^b24cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Trnh by chin lc pht tr in giao thng vn ti n nm 2020, tm nhn n nm 2030 v cc thng tin tng qut v h tng ca cc lnh vc nh ng b v vn ti ng b, ng st, h ng khng, vn ti ng thu ni a, cng v vn ti bin cng bn giao th ng vn ti 63 tnh thnh Vit Nam#Giao thng vn ti#C s h tng#Thc trng#Qu i hoch#Vit Nam#H.H#289097## 00579000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020028000410030013000690070025000820220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146012003200161020001800193020000900211020001300220 005001000233006000800243039000500251019001400256013000700270#VN12.02314#NH419M#8 95.6#^214#18000#Vi?t#Nhc Miko - c b nh nhnh#Truyn tranh#Ono Eriko ; Hi T h dch#T.12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ono Eriko#Hi Th#H.H#Dc h Nht Bn#289098## 00579000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020028000410030013000690070025000820220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146012003200161020001800193020000900211020001300220 005001000233006000800243039000500251019001400256013000700270#VN12.02315#NH419M#8 95.6#^214#18000#Vi?t#Nhc Miko - c b nh nhnh#Truyn tranh#Ono Eriko ; Hi T h dch#T.13#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ono Eriko#Hi Th#H.H#Dc h Nht Bn#289099## 00607000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020010000400030013000500070040000630220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001100235005001200246006000900258039000500267019001400272013000700286#VN12.02 316#Vi?t#K311G#895.6#^214#18000#King golf#Truyn tranh#Sasaki Ken, Tani Masaki ; Phi Ngc dch#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a191tr.^b18cm#Truyn tran h dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Sasaki Ken#T ani Masaki#Phi Ngc#H.H#Dch Nht Bn#289100## 00579000000000301000450002600110000001200400001102000170005102000090006802000130 00770390005000900140007000950410005001021810007001070820006001148080005001200020 01100125003001300136007003000149022000500179005001500184006000800199008001800207 009001100225010000500236011001500241019001400256013000700270#VN12.02317#Truyn t ranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#H.H#1800 0#Vi?t#CR434G#895.6#^214#Cross game#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch# T.17#Adachi Mitsuru#Cm Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a190tr.^b18cm#Dc h Nht Bn#289101## 00581000000000301000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270390005000320140007000370020004000440030013000480070036000610220004000970080 01800101009001100119010000500130011001500135012004000150020001700190020000900207 020001300216005001700229006001200246019001400258013000700272#VN12.02318#Vi?t#L51 1#895.6#^214#H.H#18000#Lum#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T. 7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a178tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#D ch Nht Bn#289102## 00601000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020011000410030013000520070027000650220005000922210019000970080 01800116009001100134010000500145011001500150020001700165020001100182020001300193 005001200206006000800218039000500226019001600231012003300247013000700280#VN12.02 319#17000#Vi?t#CH500T#895.1#^214#Ch Thong#Truyn tranh#Vng Trch ; ng n dch#T.25#Nhn tnh th thi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a176tr.^b18cm#V n hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Vng Trch#ng n#H.H#Dch Trung Quc# Truyn tranh hin i Trung Quc#289103## 00599000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020011000410030013000520070027000650220005000922210017000970080 01800114009001100132010000500143011001500148020001700163020001100180020001300191 005001200204006000800216039000500224019001600229012003300245013000700278#VN12.02 320#17000#Vi?t#CH500T#895.1#^214#Ch Thong#Truyn tranh#Vng Trch ; ng n dch#T.26#Gi cao nh kh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a176tr.^b18cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Vng Trch#ng n#H.H#Dch Trung Quc#Tr uyn tranh hin i Trung Quc#289104## 00622000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020011000410030013000520070027000650220005000922210040000970080 01800137009001100155010000500166011001500171020001700186020001100203020001300214 005001200227006000800239039000500247019001600252012003300268013000700301#VN12.02 321#17000#Vi?t#CH500T#895.1#^214#Ch Thong#Truyn tranh#Vng Trch ; ng n dch#T.27#Ch Thong, x X, l Tot v lo Triu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 011#^a176tr.^b18cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Vng Trch#ng n# H.H#Dch Trung Quc#Truyn tranh hin i Trung Quc#289105## 00588000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020010000400030013000500070034000630220005000970080018001020090 01100120010000500131011001400136012004000150020001700190020001100207020001300218 005001500231006001200246039000500258019001600263013000700279#VV12.06328#Vi?t#L43 1T#895.1#^214#55000#Long thn#Truyn tranh#Khu Phc Long ; Tuyt Nhung dch#T. 13#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Khu Phc Long#Tuyt Nhung#H .H#Dch Trung Quc#289106## 00588000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020010000400030013000500070034000630220005000970080018001020090 01100120010000500131011001400136012004000150020001700190020001100207020001300218 005001500231006001200246039000500258019001600263013000700279#VV12.06329#Vi?t#L43 1T#895.1#^214#55000#Long thn#Truyn tranh#Khu Phc Long ; Tuyt Nhung dch#T. 14#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Khu Phc Long#Tuyt Nhung#H .H#Dch Trung Quc#289107## 00588000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020010000400030013000500070034000630220005000970080018001020090 01100120010000500131011001400136012004000150020001700190020001100207020001300218 005001500231006001200246039000500258019001600263013000700279#VV12.06330#Vi?t#L43 1T#895.1#^214#55000#Long thn#Truyn tranh#Khu Phc Long ; Tuyt Nhung dch#T. 15#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Khu Phc Long#Tuyt Nhung#H .H#Dch Trung Quc#289108## 00588000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020010000400030013000500070034000630220005000970080018001020090 01100120010000500131011001400136012004000150020001700190020001100207020001300218 005001500231006001200246039000500258019001600263013000700279#VV12.06331#Vi?t#L43 1T#895.1#^214#55000#Long thn#Truyn tranh#Khu Phc Long ; Tuyt Nhung dch#T. 16#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Khu Phc Long#Tuyt Nhung#H .H#Dch Trung Quc#289109## 00629000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070055000720220005001270080018001320090 01100150010000500161011001400166012004000180020001700220020001100237020001300248 005000900261005000800270039000500278019001600283006000900299013000700308#VV12.06 332#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: Bi Nam ; Hi ng dch#T.15#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^ a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc #Truyn tranh#Kim Dung#Bi Nam#H.H#Dch Trung Quc#Hi ng#289110## 00629000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070055000720220005001270080018001320090 01100150010000500161011001400166012004000180020001700220020001100237020001300248 005000900261005000800270039000500278019001600283006000900299013000700308#VV12.06 333#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: Bi Nam ; Hi ng dch#T.16#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^ a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc #Truyn tranh#Kim Dung#Bi Nam#H.H#Dch Trung Quc#Hi ng#289111## 00629000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070055000720220005001270080018001320090 01100150010000500161011001400166012004000180020001700220020001100237020001300248 005000900261005000800270039000500278019001600283006000900299013000700308#VV12.06 334#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: Bi Nam ; Hi ng dch#T.17#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^ a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc #Truyn tranh#Kim Dung#Bi Nam#H.H#Dch Trung Quc#Hi ng#289112## 00629000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070055000720220005001270080018001320090 01100150010000500161011001400166012004000180020001700220020001100237020001300248 005000900261005000800270039000500278019001600283006000900299013000700308#VV12.06 335#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: Bi Nam ; Hi ng dch#T.18#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^ a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc #Truyn tranh#Kim Dung#Bi Nam#H.H#Dch Trung Quc#Hi ng#289113## 00666000000000325000450002600110000001200400001102000170005101100150006802000110 00830200013000940390005001070050016001120410005001280190016001330050015001491810 00600164082000600170808000500176014000700181002002000188003001300208007004900221 02200060027022100130027600600100028900800180029900900110031701000050032801300070 0333#VV12.06336#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#^a119tr .^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#H.H#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu P hc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lan g, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.100#K l ai?#Trn Vnh#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2012#289114## 00598000000000301000450002600110000000500140001100600120002503900050003701900160 00420120040000580140007000980410005001051810006001100820006001168080005001220020 02100127003001300148007003300161022000500194008001800199009001100217010000500228 011001500233020001700248020001100265020001300276013000700289#VV12.06337#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#H.H#Dch Trung Quc#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#1 7000#Vi?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tu yt Nhung dch#T.35#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a105tr.^b20cm#Vn hc hi n i#Trung Quc#Truyn tranh#289115## 00665000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020026000410030013000670070043000800220005001232210019001280080 01800147009001100165010000500176011001400181012004000195020001700235020001100252 02000130026300500160027600500090029200600100030103900050031101900160031601300070 0332#VV12.06338#55000#Vi?t#TH121C#895.1#^214#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lang, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.23#Cu giang tiu cc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a68tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh# Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Ngu Lo#Trn Vnh#H.H #Dch Trung Quc#289116## 00668000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020026000410030013000670070043000800220005001232210022001280080 01800150009001100168010000500179011001400184012004000198020001700238020001100255 02000130026600500160027900500090029500600100030403900050031401900160031901300070 0335#VV12.06339#55000#Vi?t#TH121C#895.1#^214#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lang, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.24#i lc kim cang cng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a68tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng th nh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Ngu Lo#Trn Vnh#H .H#Dch Trung Quc#289117## 00665000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020026000410030013000670070043000800220005001232210019001280080 01800147009001100165010000500176011001400181012004000195020001700235020001100252 02000130026300500160027600500090029200600100030103900050031101900160031601300070 0332#VV12.06340#55000#Vi?t#TH121C#895.1#^214#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lang, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.25#Bch chin hng s#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a68tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh# Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Ngu Lo#Trn Vnh#Loan #Dch Trung Quc#289118## 00666000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020026000410030013000670070043000800220005001232210020001280080 01800148009001100166010000500177011001400182012004000196020001700236020001100253 02000130026400500160027700500090029300600100030203900050031201900160031701300070 0333#VV12.06341#55000#Vi?t#TH121C#895.1#^214#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lang, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.26#Lng cc kim php#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a68tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh #Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Ngu Lo#Trn Vnh#Loa n#Dch Trung Quc#289119## 00526000000000265000450002600110000002600110001102000090002202000170003118100070 00480820011000558080005000660140008000710410005000790050016000840020028001000080 01800128009001100146010000500157011001500162015003400177020001200211039000500223 012002500228013000700253#VV12.06342#VV12.06343#Vit Nam#Vn hc hin i#TR527N# 895.922334#^214#110000#Vi?t#Bnh Nguyn Lc#Truyn ngn Bnh Nguyn Lc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a439tr.^b20cm#Bt danh ca tc gi: T Vn Tun#Truy n ngn#Loan#Mi nh vn mt tc phm#289120## 00493000000000265000450002600110000002600110001102000090002202000170003118100070 00480820010000558080005000650140007000700410005000770050019000820020018001010030 01600119007001900135008001800154009001100172010000500183011001500188020001200203 039000500215013000700220#VV12.06344#VV12.06345#Vit Nam#Vn hc hin i#TH107P# 895.92234#^214#75000#Vi?t#Nguyn Th Thu Hu#Thnh ph i vng#Tp truyn ngn# Nguyn Th Thu Hu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a284tr.^b20cm#Truyn ngn# Loan#289121## 00477000000000265000450002600110000002600110001102000090002202000170003118100060 00480820010000548080005000640140007000690410005000760050018000810020017000990030 00800116007001800124008001800142009001100160010000500171011001500176020000800191 039000500199013000700204#VV12.06346#VV12.06347#Vit Nam#Vn hc hin i#X200M#8 95.92284#^214#45000#Vi?t#Nguyn Trng Qu#Xe my tiu ngo#Tn vn#Nguyn Tr ng Qu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a173tr.^b20cm#Tn vn#Loan#289122## 00540000000000277000450002600110000002600110001102000090002202000170003118100060 00480820011000548080005000650140007000700410005000770050017000820020030000990030 01800129007001700147008001800164009001100182010000500193011001500198020001200213 039000500225012002500230013000700255#VV12.06348#VV12.06349#Vit Nam#Vn hc hin i#T312Y#895.922334#^214#95000#Vi?t#Nguyn Vn Thip#Tnh yu, ti c & trng pht#Tuyn truyn ngn#Nguyn Vn Thip#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a305 tr.^b20cm#Truyn ngn#Loan#Mi nh vn mt tc phm#289123## 00550000000000277000450002600110000002600110001102000090002202000170003118100070 00480820011000558080005000660140008000710410005000790050017000840020038001010030 01800139007001700157008001800174009001100192010000500203011001500208020001200223 039000500235012002500240013000700265#VV12.06350#VV12.06351#Vit Nam#Vn hc hin i#NG558#895.922334#^214#110000#Vi?t#Nguyn Minh Chu#Ngi n b trn chuy n tu tc hnh#Tuyn truyn ngn#Nguyn Minh Chu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2012#^a442tr.^b20cm#Truyn ngn#Loan#Mi nh vn mt tc phm#289124## 00503000000000265000450002600110000002600110001102000090002202000170003118100060 00480820010000548080005000640140007000690410005000760050015000810020033000960030 02000129007001500149008001800164009001100182010000500193011001500198020001200213 039000500225013000700230#VV12.06352#VV12.06353#Vit Nam#Vn hc hin i#M458B#8 95.92234#^214#55000#Vi?t# Don Phng#Mt bng hng v triu bng hng#Tp tr uyn rt ngn# Don Phng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a208tr.^b20cm#Tr uyn ngn#Loan#289125## 00474000000000265000450002600110000002600110001102000090002202000170003118100070 00480820009000558080005000640140007000690410005000760050015000810020013000960030 01100109007001500120008001800135009001100153010000500164011001500169020001200184 039000500196013000700201#VV12.06354#VV12.06355#Vit Nam#Vn hc hin i#NG452N# 895.9223#^214#68000#Vi?t#ng Nht Minh#Ngi nh xa#Tp truyn#ng Nht Minh# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a264tr.^b20cm#Truyn ngn#Loan#289126## 00481000000000265000450002600110000002600110001102000090002202000170003118100070 00480820009000558080005000640140007000690410005000760050011000810020023000920030 01600115007001100131008001800142009001100160010000500171011001500176020001200191 039000500203013000700208#VV12.06356#VV12.06357#Vit Nam#Vn hc hin i#NH556G# 895.9223#^214#65000#Vi?t#L Minh H#Nhng gp g khng ng#Tp truyn ngn#L M inh H#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a253tr.^b20cm#Truyn ngn#Loan#289127# # 00804000000000349000450002600110000002600110001102000070002200500200002902000170 00491810007000660820006000738080005000790140007000840410005000910020025000960030 02800121007010800149008001800257009001100275010000500286011001500291020001200306 00500220031803900050034001900120034500500170035700500160037400500190039000600210 0409006001700430013000700447#VV12.06358#VV12.06359#Ba Lan#Grochola, Katarzyna#V n hc hin i#NG112T#891.8#^214#75000#Vi?t#Ngy tnh nhn cui cng#Truyn ng n Ba Lan chn lc#Katarzyna Grochola, Janusz L. Wisniewski, Mariusz Cieslik... ; Dch: Nguyn Th Thanh Th, Nguyn Ch Thut#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012# ^a253tr.^b20cm#Truyn ngn#Wisniewski, Janusz L.#Loan#Dch Ba Lan#Cieslik, Mariu sz#Tokarczuk, Olga#Nowakowski, Ma Rek#Nguyn Th Thanh Th#Nguyn Ch Thut#2891 28## 00487000000000265000450002600110000002600110001102000090002202000170003118100070 00480820010000558080005000650140007000700410005000770050011000820020028000930030 01600121007001100137008001800148009001100166010000500177011001500182020001200197 039000500209013000700214#VV12.06360#VV12.06361#Vit Nam#Vn hc hin i#NH124K# 895.92234#^214#45000#Vi?t#Phong ip#Nht k nhn vin vn phng#Tp truyn ng n#Phong ip#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a176tr.^b20cm#Truyn ngn#Loan#2 89129## 00916000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820013000418080005000540050016000590020036000750030010001110220004001210080 01800125009001100143010000500154011001500159021032100174020000800495020000900503 020004400512020001000556039000500566013000700571005001600578020000800594#VV12.06 362#VV12.06363#70000#Vi?t#NG527X#895.92283403#^214#Nguyn Xun c#Nguyn Xun c t Ph Xun n Hu#T truyn#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a263tr. ^b20cm#K v thi nin thiu nghit ng ca tc gi t ch l a b sinh ra c y cha m, nhng do hon cnh, m v cu phi ri gia nh sng lang bt tr n Cao nguyn v ri nh c ti Lt. Bng n lc phn u khng bit mt mi, tc gi theo hc ht cp trung hc v tr thnh sinh vin s phm, Vin i hc Hu#Tiu s#Vit Nam#Nguyn c Xun, Nh vn, (1937-), Vit Nam#T truyn#L oan#289130#Nguyn Xun c#Nh vn## 00900000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820013000418080005000540050016000590020036000750030010001110220004001210080 01800125009001100143010000500154011001500159021030500174020000800479020000900487 020004400496020001000540039000500550013000700555005001600562020000800578#VV12.06 364#VV12.06365#70000#Vi?t#NG527X#895.92283403#^214#Nguyn Xun c#Nguyn Xun c t Ph Xun n Hu#T truyn#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a320tr. ^b20cm#K li 3 nm tranh u chng ch gia nh tr Ng nh Dim, chng Ngu yn Khnh, chng Thiu K v chng M min Trung, c bit l Hu v Nng . Thng qua phong tro u tranh th min Trung t nm 1963 n nm 1966, t c gi cho ta hnh dung ton b khung cnh ca x hi min Trung lc #Tiu s# Vit Nam#Nguyn c Xun, Nh vn, (1937-), Vit Nam#T truyn#Loan#289131#Nguy n Xun c#Nh vn## 00721000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820013000418080005000540050016000590020036000750030010001110220004001210080 01800125009001100143010000500154011001500159021012600174020000800300020000900308 020004400317020001000361039000500371013000700376005001600383020000800399#VV12.06 366#VV12.06367#85000#Vi?t#NG527X#895.92283403#^214#Nguyn Xun c#Nguyn Xun c t Ph Xun n Hu#T truyn#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a321tr. ^b20cm#Ghi li nhng nm thng ca tc gi tham gia cch mng chin khu trong phong tro u tranh th t nm 1966 n nm 1975#Tiu s#Vit Nam#Nguyn c Xun, Nh vn, (1937-), Vit Nam#T truyn#Loan#289132#Nguyn Xun c#Nh vn# # 01076000000000301000450002600110000002600110001102000080002218100080003008200070 00388080005000450140007000500410005000570050016000620020070000780070016001480080 01800164009003500182010000500217011001500222015007400237021036100311020001100672 039000500683004004200688020001700730020002000747013000700767#VV12.06368#VV12.063 69#Kinh t#GI-108T#330.01#^214#25000#Vi?t#Nguyn Th Cnh#Gio trnh phng ph p & phng php lun nghin cu khoa hc kinh t#Nguyn Th Cnh#^aTp. H Ch Mi nh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a252tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Kinh t - Lut#Trnh by cc khi nim kho a hc v nghin cu khoa hc, hnh thnh v lun gii vn nghin cu, thit k nghin cu, cc o lng vch ra th gii thc nghim, thu thp s liu v ngu n s liu, chn mu, cc phng php nh tnh, phn tch s liu, vit bo c o cui cng v cc gi chn vn nghin cu theo lnh vc thuc cc chuyn n gnh kinh t#Gio trnh#Loan#Ti bn ln th 1, c sa cha v b sung#Phng ph p lun#Nghin cu khoa hc#289133## 01309000000000337000450002600110000002600110001100500170002202000200003918100060 00590820007000658080005000720140007000770410005000840020068000890030056001570070 06900213008001800282009003500300010000500335011001500340015012200355021038300477 02000170086000500170087703900050089400500160089900500230091500500160093802000100 0954013000700964#VV12.06370#VV12.06371#Nguyn Minh Tun#Ch ngha Mc-Lnin#T103 L#335.43#^214#24000#Vi?t#Ti liu hc tp mn nhng nguyn l c bn ca ch ng ha Mc-Lnin#Dng cho h i hc vn bng 2 v h hon chnh i hc#B.s.: Nguy n Minh Tun (ch.b.), Nguyn Khnh Vn, Lu Th Kim Hoa...#^aTp. H Ch Minh#^a i hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a174tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kin h t Tp. H Ch Minh. Khoa L lun chnh tr. B mn Nguyn l c bn ca ch ng ha Mc-Lnin#Trnh by cc hc thuyt ca ch ngha Mc - Lnin nh gi tr, gi tr gia tng, qu trnh lu thng ca t bn v ti sn xut t bn x hi, ch ngha t bn c quyn v ch ngha t bn c quyn nh nc. Tm hiu s mn h lch s ca giai cp cng nhn v cch mng x hi ch ngha; nhng vn ch nh tr - x hi c tnh quy lut trong tin trnh cch mng x hi ch ngha#Ti liu hc tp#Nguyn Khnh Vn#Loan#Lu Th Kim Hoa#Nguyn Th Diu Phng#Nguy n Vn Sng#Nguyn l#289134## 00945000000000325000450002600110000002600110001102600110002200500160003302000080 00491810006000570820004000638080005000670140007000720410005000790050016000840020 05600100007005700156008001800213009003500231010000500266011001500271015007400286 02101960036000500160055603900050057200500150057702000100059202000100060201300070 0612#VV12.06372#VV12.06374#VV12.06373#Nguyn Vn Lun#Tin t#C101N#332#^214#400 00#Vi?t#Nguyn Vn Lun#Cc nguyn l tin t ngn hng v th trng ti chnh #Nguyn Vn Lun (ch.b.), Trn Vit Hong, Cung Trn Vit#^aTp. H Ch Minh#^a i hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a337tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp . H Ch Minh. Trng i hc Kinh t - Lut#Gii thiu tng quan v tin t v h thng ti chnh quc gia. Nghin cu v cch nh gi ti sn, cu trc ca t h trng ti chnh, qun tr ngn hng v vai tr ca tin t trong nn kinh t #Trn Vit Hong#Loan#Cung Trn Vit#Ngn hng#Ti chnh#289135## 00741000000000241000450002600110000002600110001102600110002202000080003318100060 00410820004000478080005000510140007000560410005000630020018000680080018000860090 03500104010000500139011002100144015009800165021022400263039000500487013000700492 #VV12.06376#VV12.06377#VV12.06375#K ton#K250T#657#^214#25000#Vi?t#K ton i cng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^aVIII, 209tr.^ b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Kinh t - Lut. Khoa K ton Kim ton#Trnh by nhng kin thc c bn v k ton: bn cht, i tng, bo co ti chnh, ti khon, ghi s kp, tnh gi cc i tng k to n, k ton qu trnh sn xut kinh doanh ch yu ca doanh nghip, chng t k ton...#Loan#289136## 00444000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200110002380800050 00340020008000390070028000470080005000750090011000800100005000910110015000960390 00400111004001300115020001800128020000900146020001200155005000800167005000800175 013000700183#VV12.06378#28000#Vi?t#895.922334#^214#Nh Ch#T Hoi ; Minh ho: L Bnh#^aH.#^aKim ng#2012#^a135tr.^b21cm#TH#In ln th 9#Vn hc thiu nhi#V it Nam#Tiu thuyt#L Bnh#T Hoi#289137## 00731000000000289000450002600110000001400080001104100050001908200090002480800050 00330020015000380070069000530080005001220090009001270100005001360110015001410060 01600156005002300172039000400195019000900199020000700208005001700215020000900232 013000700241021017200248020000900420020001200429#VL12.00795#150000#Vi?t#612.608 2#^214#C th n gii#Miriam Stoppard ; Nguyn Hng Tm dch ; Nguyn Th Ngc P hng h..#^aH.#^aPh n#2011#^a204tr.^b26cm#Nguyn Hng Tm#Nguyn Th Ngc Ph ng#TH#Dch Anh#Ph n#Stoppard, Miriam#Sc kho#289138#Gii thiu v p v h nh th v v p tm hn ca ngi ph n. Sc kho ca ph n, cu trc b my sinh sn. Qu trnh mang thai, sinh n. Tui x chiu ngi ph n#Sinh sn#T m sinh l## 00766000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020029000470070063000760080005001390090009001440100005001530110 01500158005001700173005001200190005001500202005001700217005001600234039000400250 020001100254020000900265020000700274013000700281021015500288020000900443#VL12.00 796#VL12.00797#Vi?t#N550D#338.0082#^214#N doanh nhn tiu biu 2011#B.s.: Trn Phng Tho (ch.b.), L Minh Ho, Phm Thanh Mai...#^aH.#^aPh n#2011#^a160tr.^ b27cm#Trn Phng Tho#L Minh Ho#Phm Thanh Mai#Nguyn Ngc Thu#Bi Phng Li nh#TH#Doanh nhn#Vit Nam#Ph n#289139#Gii thiu nhng n doanh nhn tiu bi u nm 2011 hin ang rt thnh cng trong lnh vc kinh doanh v nhng kinh nghi m kinh doanh dn n thnh cng #Vit Nam## 00791000000000229000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290020067000340030094001010080042001950090008002370100005002450110014002500390 00400264020000700268020002200275013000700297021024400304020001300548#VL12.00798# Vi?t#TR527T#613.9#^214#Truyn thng chuyn i hnh vi v dn s v k hoch ho gia nh#Ti liu dng cho cng tc vin, tuyn truyn vin c s. Dng cho vn g t mc sinh thay th#^aTng cc Dn s - K hoch ho gia nh#^aKnxb.#2009#^ a28tr.^b30cm#TH#Dn s#K hoch ho gia nh#289140#Nhng vn tuyn truyn v dn s v k hoch ho gia nh: Cch phng trnh nhim khun ng sinh sn, HIV/AISD; chm sc sc khe sinh sn v thnh nin; lm m an ton; bnh ng gi i; cn bng gii tnh; chm sc sc kho ngi cao tui#Truyn thng## 00685000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300020047000350030034000820080005001160090021001210100005001420110016001470390 00400163020000900167020000900176020000700185012001600192013000700208021019900215 020001700414#VL12.00799#Vi?t#K600Y#328.597#^214#K yu ca quc hi kho XIII - K hp th hai#T ngy 20-10 n ngy 26-11-2011#^aH.#^aVn phng Quc hi#2012# ^a1200tr.^b27cm#TH#Quc hi#Vit Nam#K yu#Lu hnh ni b#289141#Gii thiu b in bn tm tt ca k hp th 2 Quc hi kho XIII. Ni dung cc vn kin chung , cc d n lut trnh Quc hi thng qua v bn lun ti k hp, cc ngh quyt v lut c thng qua#Vn kin i hi## 00840000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020042000560070047000980080005001450090045001500100 00500195011001500200005001500215005001100230005001600241005002000257005001600277 03900040029302000170029702000040031402000080031801300070032601200120033302101480 0345020000900493#VN12.02323#VN12.02322#52000#Vi?t#H507T#895.922808#^214#Hu tn vn - o bay khp m nhiu tm s#Trng Th Cc, L Vn Tm, Trn Thanh ch.. .#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2012#^a261tr.^b16cm#Trng T h Cc#L Vn Tm#Trn Thanh ch#Hong Ph Ngc Phan#Dng Phc Thu#TH#Vn h c hin i#Hu#Tn vn#289142#Sch b ti#Phc ho v thnh ph Hu vi nhng t o di gn gi thn thng cng chic nn bi th, phong cnh v con ngi Hu, cc mn n dn d gn gi...#Vit Nam## 00902000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020036000560070073000920080005001650090045001700100 00500215011001500220005001700235005001500252005001200267005001300279005001000292 03900040030202000170030602000070032302000080033001300070033802101250034502000090 0470005001700479005000800496005001200504012001200516#VN12.02324#VN12.02325#46000 #Vi?t#H100N#895.922808#^214#H Ni tn vn - Lng - Ng, va h#Phm nh H, T hch Lam, Nguyn Cng Hoan... ; B.s.: Trung Trung nh...#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n ; Cng ty Sch Phng Nam#2012#^a261tr.^b16cm#Trung Trung nh#Nguyn Vit H# o B Ton#Phm nh H#Thch Lam#TH#Vn hc hin i#H Ni#Tn vn#289143#Ph c ho v nhng ngi lng, ng nh, va h H Ni xa vi nhng tn ng, tn p h, nhng bin hng, nhng chn n chi...#Vit Nam#Nguyn Cng Hoan#T Hoi#Ngu yn Tun#Sch b ti## 00933000000000385000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020034000560070059000900080005001490090045001540100 00500199011001500204005001000219005000800229005000800237005001200245005001200257 03900040026902000170027302000070029002000080029701300070030501200120031202101620 0324020000800486020000900494005001700503005001500520005001200535#VN12.02326#VN12 .02327#52000#Vi?t#H100N#895.922808#^214#H Ni tn vn - Hng rong ph c#Thch Lam, V Bng, T Hoi... ; B.s.: Trung Trung nh...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2012#^a284tr.^b16cm#Thch Lam#V Bng#T Hoi#Nguyn Tu n#V Th Long#TH#Vn hc hin i#H Ni#Tn vn#289144#Sch b ti#Phc ho v cc qun hng rong ph c H Ni, mang nhng nt c trng ring ca H Ni. V i nhng gnh bn, gnh ph, xi mt, bnh cun, bnh m, nm b kh...#m thc#V it Nam#Trung Trung nh#Nguyn Vit H#o B Ton## 00792000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020041000560070049000970080005001460090045001510100 00500196011001500201005001200216005001100228005002100239005001500260005001000275 03900040028502000170028902000040030602000080031001300070031801200120032502101080 0337020000900445#VN12.02328#VN12.02329#50000#Vi?t#H507T#895.922808#^214#Hu tn vn - Mng m v n cay ni nng#Nguyn Tun, L Vn Ln, Hong Ph Ngc Tng. ..#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2012#^a261tr.^b16cm#Nguyn Tun#L Vn Ln#Hong Ph Ngc Tng#Trn Tuyt Hoa#Phong Sn#TH#Vn hc hin i#Hu#Tn vn#289145#Sch b ti#Phc ho v Hu mng m th p vi nhng mn n cay, ging ni nng, th chi hoa cnh, ca c v h Hu...#Vit Nam## 00452000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020012000540030004000660070016000700080005000860090 01900091010000500110011001400115039000400129020001700133020000900150020000400159 005001600163013000700179#VN12.02330#VN12.02331#50000#Vi?t#H401C#895.9221#^214#H oa ca t#Th#Nguyn nh Xn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a91tr.^b19cm#TH#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Nguyn nh Xn#289146## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020009000540030016000630070016000790080005000950090 01900100010000500119011001500124039000400139020001700143020000900160020001200169 005001600181013000700197#VN12.02332#VN12.02333#54000#Vi?t#N452N#895.9223#^214#N i nim#Tp truyn ngn#Nguyn Kim Thoa#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a142tr.^b1 9cm#TH#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Nguyn Kim Thoa#289147## 00446000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020006000540030004000600070016000640080005000800090 01900085010000500104011001400109039000400123020001700127020000900144020000400153 005001600157013000700173#VN12.02334#VN12.02335#45000#Vi?t#H550A#895.9221#^214#H o#Th#Trnh Hng Pht#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a78tr.^b19cm#TH#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trnh Hng Pht#289148## 00466000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020010000560030004000660070016000700080005000860090 01900091010000500110011002800115039000400143020001700147020000900164020000400173 005001600177013000700193#VN12.02336#VN12.02337#45000#Vi?t#GI-108T#895.9221#^214 #Giao thoa#Th#Trng Cng Ban#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a94tr., 6tr. nh m u^b19cm#TH#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trng Cng Ban#289149## 00473000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020012000540030016000660070016000820080005000980090 01900103010000500122011001500127039000400142020001700146020000900163020001200172 005001600184013000700200#VN12.02338#VN12.02339#35000#Vi?t#C115B#895.9223#^214#C n bnh l#Tp truyn ngn#Trn Phc Dng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a151tr. ^b19cm#TH#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Trn Phc Dng#289150## 00806000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020051000560080005001070090028001120100005001400110 01500145015003900160039000400199020001000203020001800213020001800231013000700249 021026300256020002100519#VN12.02340#VN12.02341#25000#Vi?t#NH556Q#343.59709#^214 #Nhng qui nh trong lnh vc tn s v tuyn in#^aH.#^aThng tin v Truyn t hng#2012#^a150tr.^b19cm#TTS ghi: B Thng tin v Truyn thng#TH#Php lut#V n bn php lut#K thut v tuyn#289151#Trnh by nhng ni dung quy nh ca l ut tn s v tuyn in: nhng quy nh chung, quy hoch tn s v tuyn in, qun l cht lng pht x v tuyn in, an ton bc x v tuyn in v tng thch in t, cp giy php v s dng tn s v tuyn in...#Tn s v tuyn in## 00738000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020018000730070042000910080 00500133009002800138010000500166011001400171005001900185039000400204020001000208 005001500218013000700233021020000240020000800440#VV12.06379#VV12.06380#VV12.0638 2#VV12.06381#30000#Vi?t#K600N#302.2#^214#K nng giao tip#Ch.b.: on Ch Thi n, Nguyn Th Anh o#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a63tr.^b21cm#Nguyn Th Anh o#TH#Giao tip#on Ch Thin#289152#Trnh by tng quan v k nng giao tip, cc nguyn tc khi giao tip, cc loi hnh giao tip, tnh cch, k nng cn thit v t th trong giao tip, mi quan h ng x v cc kiu trong g iao tip#K nng## 00890000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020047000520070016000990080005001150090028001200100 00500148011001500153039000400168004001900172020000800191005001600199020000900215 013000700224021033500231020001700566020001700583#VV12.06383#VV12.06384#37000#Vi ?t#T103L#331.25#^214#Ti liu hun luyn an ton - v sinh lao ng#ng Chm Th ng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a182tr.^b21cm#TH#Ti bn c b sung# An ton#ng Chm Thng#Lao ng#289153#Nhng vn chung v cng tc an ton l ao ng - v sinh lao ng. Mt s quy nh php lut v an ton lao ng v v sinh lao ng. Nhng bin php phng nga cc yu t nguy him c nguy c gy ta i nn lao ng hoc c hi n sc kho trong qu trnh s dng, tip xc vi m y mc, thit b, vt t c yu t nguy him v c hi#V sinh lao ng#An ton lao ng## 00609000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020018000500030018000680070043000860080005001290090028001340100 00500162011001500167005001400182005001500196005000900211039000400220020001700224 005001600241020000900257020000400266020000900270005000900279013000700288#VV12.06 385#VV12.06386#Vi?t#B124C#895.9221008#^214#Bt cht ma xun#Tuyn tp th vn# ng Vn Thm, Triu Lam Chu, L Quang...#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012# ^a197tr.^b20cm#ng Vn Thm#Triu Lam Chu#L Quang#TH#Vn hc hin i#Nguyn Vn Ngc#Vit Nam#Th#Vn xui#Hoi Thu#289154## 00831000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070064000670080005001310090028001360100 00500164011001500169005001200184005001100196039000400207004001800211020001000229 020000800239005001600247013000700263021024300270005001600513#VV12.06387#VV12.063 88#45000#Vi?t#B566C#383#^214#Bu chnh in t#Nguyn ng Hu, Ao Thu Hoi, L S Linh ; Nguyn Hoi Anh h..#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a219tr.^b 21cm#Ao Thu Hoi#L S Linh#TH#Ti bn ln th 1#Bu chnh#in t#Nguyn Hoi Anh#289155#Gii thiu chung v Internet, WWW, trang Web. Khi nim v thng mi in t v bu chnh in t, hot ng ca thng mi in t v bu chnh i n t. Kinh doanh thng mi in t. Cc iu kin cn thit cho pht trin bu chnh in t#Nguyn ng Hu## 01074000000000349000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020031000450070069000760220004001452210020001490080005001690090028001740100 00500202011001500207015007500222020000800297020000300305020001200308020000900320 02000110032900500200034000500160036000500140037600500110039000500130040103900040 0414013000700418021029900425#VV12.06389#Vi?t#L302S#324.2597070959729#^214#Lch s ng b x Qung Ngha#B.s.: Hong Th Kim Thanh, Nguyn Ch Tho (ch.b.), V Trng Hng...#T.1#Giai on 1946-2010#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a34 4tr.^b23cm#TTS ghi: ng b thnh ph Mng Ci. Ban chp hnh ng b x Qung Ngha#ng b#X#Qung Ngha#Mng Ci#Qung Ninh#Hong Th Kim Thanh#Nguyn Ch Tho#V Trng Hng#L Xun An#V Thi Dng#Th#289156#Gii thiu v vng t, co n ngi v truyn thng lch s x Qung Ngha, Mng Ci, Qung Ninh. Qu trnh ng b x lnh o nhn dn u tranh trong hai cuc khng chin chng Php, ch ng M v khc phc nhng kh khn sau chin tranh, khi phc nn kinh t cng c nc xy dng ch ngha x hi## 01237000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560020037000610030075000980070042001730080 00500215009002800220010000500248011001500253015007800268005001100346005001500357 00500120037200500180038400500150040203900040041701300070042102103940042802000190 0822020001300841020001200854020000900866#VV12.06390#VV12.06391#VV12.06392#50000 #Vi?t#CH527D#382#^214#Chuyn dch trong thng mi quc t#C hi v thch thc i vi cc doanh nghip sn xut, xut khu Vit Nam#L Vn Li, Trn Mnh Hng , Tracy Phm...#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a203tr.^b24cm#TTS ghi: P hng Thng mi v Cng nghip Vit Nam. Vin Tin hc doanh nghip#L Vn Li#Tr n Mnh Hng#Phm, Tracy#Nguyn Hng Quang#Trn nh Ton#TH#289157#Phn tch ng thi trong dch chuyn thng mi quc t, mt s c hi v ri ro do s dc h chuyn ny. Phn tch lut cnh tranh khng lnh mnh ca Hoa K, cc ri ro v h qu bt li ca lut ny em n cho cc doanh nghip kinh doanh trn th t rng Hoa K v cc doanh nghip sn xut, xut khu ca Vit Nam. Cc phng n i mi u t cng ngh thng tin trnh ri ro bt li...#Thng mi quc t #Doanh nghip#Chuyn dch#Vit Nam## 00994000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050014000530020037000670070050001040040036001540080 00500190009002800195010000500223011001500228021037000243013000700613020001400620 020001400634020001100648039000400659020000800663020002100671#VV12.06393#VV12.063 94#45000#Vi?t#GI-108T#519.5#^214#Phm Ngc Anh#Gio trnh cc m hnh ra quyt nh#Phm Ngc Anh, Nguyn c Hin, Giao Th Kim ng#Ti bn ln 1 c chnh s a, b sung#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a210tr.^b24cm#Trnh by khi n im cc m hnh ra quyt nh, k nng phn tch tnh hung v a ra quyt nh cng nh mt s tnh hung thc tin lin quan n m hnh ton hc quy hoch t uyn tnh (LP). Gii thiu mt s phng php gii m hnh LP: phng php th , phng php n hnh, thut ton n hnh, phng php i ngu v nhng vn lin quan n bi ton vn ti#289158#Ton ng dng#Ra quyt nh#Gio trnh# Hu#M hnh#Qui hoch tuyn tnh## 00527000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510050012000560020016000680030020000840070012001040080 02300116009004500139010000500184011001500189020001700204020000900221020002000230 039000400250013000700254#VV12.06395#VV12.06396#100000#Vi?t#B300M#895.92234#^214 #Bi Anh Tn#B mt hu cung#Tiu thuyt lch s#Bi Anh Tn#^aH. ; Tp. H Ch M inh#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2012#^a394tr.^b21cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Tiu thuyt lch s#Hu#289159## 00595000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050013000520020016000650290015000810070039000960080 02300135009004500158010000500203011001500208020001700223020000900240020001200249 006001900261039000400280013000700284019001400291#VV12.06397#VV12.06398#110000#V i?t#S205N#895.7#^214#Jung Yi Hyun#Seoul ngt ngo#My sweet Seoul#Jung Yi Hyun ; inh Th Kiu Oanh dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2012#^a416tr.^b21cm#Vn hc hin i#Hn Quc#Tiu thuyt#inh Th K iu Oanh#Hu#289160#Dch Hn Quc## 00625000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050009000560020030000650030018000950070009001130220 00400122008002300126009004500149010000500194011001500199015003600214020001700250 020000900267020002700276039000400303013000700307005000900314#VV12.06399#VV12.064 00#39000#Vi?t#CH527M#895.92234#^214#Vn Bin#Chuyn mi v nng Bch Tuyt#Truy n vin tng#Vn Bin#T.1#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty S ch Phng Nam#2012#^a139tr.^b21cm#Tn tht ca tc gi: Phm Vn Bin#Vn hc h in i#Vit Nam#Truyn khoa hc vin tng#Hu#289161#Vn Bin## 00757000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820013000408080005000530050012000580020026000700070012000960220004001080080 00500112009001100117010000500128011001500133021019200148020002000340020000900360 020000700369039000400376013000700380005001200387015005600399#VV12.06401#VV12.064 02#90000#Vi?t#H452L#394.26959737#^214#L Hu Bch#Hi lng c truyn H Nam#L Hu Bch#T.1#^aH.#^aTh gii#2011#^a427tr.^b21cm#Gii thiu khi qut v a d tnh H Nam, s lc v ngun gc, thc trng, chc nng, ngha cng nh nhng nt c trng ca hi lng c truyn tnh H Nam v mt s hi lng tiu biu #L hi truyn thng#Hi lng#H Nam#Hu#289162#L Hu Bch#u ba sch ghi: Ch i hi Vn ngh dn gian tnh H Nam## 00802000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200110 00358080005000460050018000510020031000690030063001000070018001630080005001810090 01100186010000500197011001400202021024900216020001500465020000700480020001700487 020000900504039000400513013000700517#VV12.06403#VV12.06404#Vi?t#GI-462T#305.4095 97#^214#Phm Qunh Phng#Gii, tng quyn v pht trin#Quan h gii t gc nh n ca ngi dn tc thiu s Vit Nam#Phm Qunh Phng#^aH.#^aTh gii#2012#^ a82tr.^b23cm#Nghin cu bc u v quan nim v quan h gii ti mt s nhm d n tc thiu s Vit Nam nh bnh ng gii trong lao ng, trong qun l ti c hnh, quyn tham gia v ra quyt nh trong gia nh cng nh v th ca ngi p h n trong x hi...#Bnh ng gii#Ph n#Dn tc thiu s#Vit Nam#Hu#289163 ## 00658000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020018000560030009000740070056000830080005001390090 01100144010000500155011001500160020001700175020000400192020001400196020000900210 00500140021900500180023300500150025100500190026600500140028500600100029903900040 0309013000700313#VV12.06405#VV12.06406#41000#Vi?t#TH460T#891.71008#^214#Th tn h nc Nga#Song ng#A. S. Puskin, M. Lecmntp, Exnhin... ; Ngc Chu dch#^aH. #^aTh gii#2012#^a195tr.^b21cm#Vn hc hin i#Nga#Sch song ng#Th tnh#Puxk in, A. X.#Lecmntp, M. Iu.#xnhin, X. A.#Tucghnhp, I. X.#Asadov, E. A.#Ngc Chu#Hu#289164## 00537000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050014000500020022000640030012000860070040000980080 00500138009001100143010000500154011001500159020001700174020000400191020001200195 006002000207039000400227013000700231019000900238#VV12.06407#VV12.06408#54000#Vi ?t#CH527T#833#^214#Berg, Sibylle#Chuyn tnh hong hn#Tiu thuyt#Sibylle Berg ; Nguyn Th Tm Tnh dch#^aH.#^aTh gii#2012#^a248tr.^b21cm#Vn hc hin i# c#Tiu thuyt#Nguyn Th Tm Tnh#Hu#289165#Dch c## 00809000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580050012000630020028000750030017001030070 04200120004001300162008000500175009001100180010000500191011001600196021023000212 020000800442020000800450020000900458005001700467039000400484013000700488#VV12.06 409#VV12.06411#VV12.06410#245000#Vi?t#L302S#959.7#^214#Phan Huy L#Lch s v v n ho Vit Nam#Tip cn b phn#Phan Huy L ; Phan Phng Tho tuyn chn#In l n th 2#^aH.#^aTh gii#2012#^a1018tr.^b24cm#Tp hp nhng bi vit, bo co tro ng cc hi tho trong nc v quc t v tnh a tuyn ton b, ton din ca l ch s Vit Nam, v nhng trung tm vn minh v nh nc c i trn lnh th Vi t Nam v.v. ca gio s Phan Huy L#Lch s#Vn ho#Vit Nam#Phan Phng Tho#Hu #289166## 01002000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050012000440020074000560070060001300080005001900090011001950100 00500206011001800211021030300229013000700532020000900539020001300548020001100561 02000070057202000100057900500150058900500170060403900040062102000080062502000100 0633020002100643#VV12.06412#VV12.06413#Vi?t#450A#704.9#^214#L Vn Thao# n t rang tr m thut hai n vua inh - vua L (Hoa L - Ninh Bnh)#B.s.: L Vn Thao (ch.b.), Nguyn c Ho, Trn Hu Yn Th#^aH.#^aTh gii#2012#^a495tr.^b24 x26cm#Gii thiu s lc v hai n th vua inh, vua L Hoa L - Ninh Bnh. i su tm hiu v ngh thut trang tr hoa vn c trong hai ngi n ny theo m t s kha cnh nh chm khc g trang tr kin trc, iu khc trn , c ni trn gch v p va cng nh nhng hoa vn trang tr trn th t#289167#M t hut#n vua inh#n vua L#Hoa L#Ninh Bnh#Nguyn c Ho#Trn Hu Yn Th#Hu #Hoa vn#Trang tr#Ngh thut chm khc## 00870000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820007000448080005000510050016000560020023000720030043000950290028001380070 03300166004001800199008000500217009001100222010000500233011001600238021024400254 020001000498020001100508020000800519005001800527039000400545013000700549#VL12.00 801#VL12.00802#VL12.00800#Vi?t#T550#491.73#^214#Alikanov, K. M.#T in Nga - V it mi#>-2L5B=020@L : >;55 50 BKAOGA;>2#>2K9 @CAA:>-2L5B=0